Page 1

RNI No. APTEL/2012/45871

@&˚fi¢¯ ∫Hêï]|ô ’ n‘ê´#ês¡+

s¬ +&ÉT Äغd” ãdüT‡\T &Ûû : 17 eT+~øÏ >±j·÷\T

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : q\¢>=+&É õ˝≤¢ XÊ*>ösês¡+ eT+&É\+ u…s’ y¡ √ìã+&É˝À <ës¡TD+ »]–+~. nuÛ+Ñ X¯óuÛ+Ñ ‘Ó*j·Tì @&˚fi¢¯ ∫Hêï]ô|’ z j·TTe≈£î&ÉT n‘ê´#ês¡+ #˚XÊ&ÉT. Ä~yês¡+ ñ<äjT· + ‘Ó\y¢ ês¡TC≤eTTq ˇ+≥]>± ñqï ∫Hêï]ô|’ düTsπ wt n‘ê´#ês¡+ #˚XÊ&ÉT. ne÷àsTT ns¡T|ü⁄\≈£î #·T≥Tº|øü ÿ£ \yês¡T sêe&É+‘√ n‘·qT bÕ]b˛j·÷&ÉT. b˛©düT\T øπ düT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêï&ÉT. ì+~‘·T&çì ‘·«s¡˝À |ü≥Tº≈î£ +{≤eTì b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : s¬ +&ÉT Äغd” ãdüT‡\T &Ûøû =HêïsTT. B+‘√ 17eT+~øÏ rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. Ä~yês¡+ ñ<äjT· + Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]ô|’ ∫+‘·|ü*¢ eT+&É\+ >=&ÉTø=+&É¢ e<ä› á |òTü ≥q »]–+~. m<äTs¬ <äTs¡T>∑T>± edüTqÔ ï s¬ +&ÉT ãdüT‡\T &Ûûø=HêïsTT. ˇø£ ãdüT‡ ôV’≤<äsêu≤<é yÓ’|ü⁄ edüTÔ+&É>±.. eTs√ ãdüT‡ kÕ>∑sY≈£î yÓfi¯ó ‘√+~. á |òTü ≥q˝À s¬ +&ÉTãdüT‡\˝Àì 17eT+~ >±j·T|ü&ܶsT¡ .

l bı{Ϻ lsêeTT\T HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢, k˛eTyês¡+, qe+ãsY 11, 2013

m&ç≥sY : e÷<ë\ yÓ+ø£≥ X‚w–ü ]

dü+|ü⁄{Ï : 2, dü+∫ø£ : 101, |ù J\T : 4, yÓ\ : s¡÷.2/`

$uÛÑ»qô|’ CÀs¡T |ô +∫q øπ +Á<+ä e&çe&ç>± n&ÉT>∑T\T d”e÷+Á<Ûä≈£î bÕ´πøJ ø√dü+ πø+Á<ä eT+Á‘·T\ bÕ≥T¢ &çôd+ãs¡T˝ÀH˚ {° _\T¢ ÄyÓ÷<ä+? |üìøÏsê≈£î+&Ü b˛sTTq d”m+ m‘·TÔ>∑&É\T ‹s¡TeT\˝Àì lyê] Ä\j·T+˝À Ä~yês¡+Hê&ÉT »]–q yê]¸ø£ |ü⁄wüŒj·÷>∑+˝À bÕ˝§Zqï {°{&° û #Ós’ à¡ Hé ø£qTeT÷] u≤|æsêE, {Ï{&Ï û Çy√ >√bÕ˝Ÿ ‘·~‘·sT¡ \T

‹s¡TeT\˝Àì lyê] Ä\j·T+˝À yê]¸ø£ |ü⁄wüŒj·÷>∑+ dü+<äs+¤“¡ >± k˛eTyês¡+ ñ<äjT· + ‘=$Tà~ >∑+≥\ qT+&ç 11 >∑+≥\ es¡≈î£ |Á ‘ü ´˚ ø£ |üP»\T »s¡>q∑ THêïsTT. n+<äTø√dü+ Ä~yês¡+ ñ<äjT· + 20 s¡ø±\ |ü⁄cÕŒ\T.. 8 ≥qTï\ y˚Ts¡ #˚sT¡ ≈£îHêïsTT. uÛ≈Ñ î£ \Ô qT Äø£≥Tº≈î£ +≥Tqï |üP\T

ø±+Á>¬ dt bÕغ˝À ˝À|ædTü qÔ ï øÁ e£ T•ø£Då d”m+ qT+∫ myÓTà˝´Ò \ es¡≈î£ n<˚ rs¡T $uÛ»Ñ q @ø£|øü eå£ T+≥÷ d”m+ ˝ÒK\T d”e÷+Á<˝äÛ À bÕغ eT{≤wt nqï CÒd” |Á »ü \ eTH√uÛ≤yê\qT >±*øÏe~˝ÒXÊs¡qï XË\’ C≤Hê<∏é z≥¢ d”≥¢ ø√düyT˚ qqï >∑+{≤ ø=+<äsT¡ H˚‘˝· Ò n~ÛcÕºHêìøÏ u≤dü≥ ôV’≤<äsêu≤<éé, Ç~ì»+ : m+‘√ düTBs¡È |òüTq #·]Á‘· >∑\ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À Á|üdTü ‘Ô +· Áø£eT•ø£Då ≤sêVæ≤‘·´+ sê»´y˚T\T‘√+~.. Á|ü‘´˚ øÏ+∫ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À @ø£+>± ôd’«s¡$Vü‰s¡y˚T #˚k˛Ô+<äì düs¡«Á‘ê #·s¡Ã CÀs¡T>± kÕ>∑T‘√+~. Ç{°e\ Ä bÕغøÏ #Ó+~q eTTK´H˚‘˝· Ò n~ÛcÕºHê ìï ~Ûøÿ£ ]+#·&+É #·s√Ã|ü#s· á \≈£î <ë]rk˛Ô+~. Áø£eT•ø£D å sêVæ≤‘ê´ ìøÏ $uÛ»Ñ q n+X¯+ eT]+‘· Ä»´+ b˛dæ+<äì |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔ Hêïs¡T. sêÁwüº $uÛ»Ñ q≈£î nìï bÕغ\T nqT≈£L\+>± düŒ+~+#êø£.. ∫es¡>± ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï|üŒ{Ïø° ø±+Á¬>dt≈£î kı+‘· bÕغ H˚‘·\ qT+∫ u≤dü≥ ø£sT¡ ee⁄‘√+~. Ç+<äT≈£î Á|ü<ëÛ q ø±s¡D+ d”e÷+Á<Û˝ä À m>∑d|æ &ü TÉ ‘·Tqï ndü+‘·èù|qÔ ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ m+‘√ eTT+<äT #·÷|ü⁄‘√.. |üø±ÿ bÕ¢H‘é √ s¬ +&ÉT ÁbÕ+‘ê˝À¢q÷ ˝≤uÛ|Ñ &ü <É ëeTqT≈£îqï n~ÛcÕºHêìøÏ kı+‘· bÕغ H˚‘·˝Ò >∑+&çø=fÒº˝≤ ñHêïs¡ì |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. $uÛÑ»q≈£î MTπs ø±s¡DeT+≥÷ yÓ’mkÕ‡sY d”|”, {°&û|”

e÷ ˙fi¯ó¢, ø=\Te⁄\T e÷øÏe«+&ç : ¬ø¬ø ôV’≤<äsêu≤<é˝À d”e÷+Á<ÛäT\T 7\ø£å\ eT+<˚ : $y˚ø˘ Ä]úø£XÊK ˝…ø£ÿ\T eÁø°ø£s¡D : ¬ø{ÏÄsY

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT øÏ+#·|]ü ùdÔ {ÏÄsYmdt düVæ≤+#· uÀ<äT nì Ä bÕغ nÁ>∑H˚‘· ¬ø.πøX¯esêe⁄ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D uÛeÑ Hé˝À MT&çj÷· ‘√ Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ Ä+ø£\å T ô|&ç‘˚ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Á|ü»\T }s¡Tø√s¡T nì ≈£L&Ü ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D |ü⁄q]ïsêàDy˚T ‘·eT \ø£å´eTì #ÓbÕŒs¡T. m˝≤+{Ï wüs‘¡ T· \T ˝Òì ‘Ó\+>±D sêÁwü+º Çyê«\ì ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq ø√dü+ ¬ødæÄsY |ü<äe⁄\qT ‘·èDÁbÕj·T+>± ‘·´õ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ n˙ï düVæ≤+#ê+. Jy√m+≈£î ‘Ó\+>±D Á|ü»\ &çe÷+&ÉT ‘Ó*j·TCÒkÕÔ+. e÷ ˙fi¯ó,¢ ø=\Te⁄\T e÷øÏe«+&ç. ôV≤’ <äsêu≤<éô|’ øπ +Á<ä+ n~Ûø±s¡+ #Ó˝≤sTTùdÔ ˇ|ü⁄Œø√uÀ eTHêïs¡T. m˝≤+{Ï wüs‘¡ T· \T ˝Òì ‘Ó\+>±D Çe«+&ç. e÷ zs¡TŒ, düVü≤Hêìï ã\V”≤q‘·>± uÛ≤$+#=<äT›. d”e÷+Á<Ûä πø+Á<ä eT+Á‘·T\ ìy˚~ø£ ‘·|⁄ü Œ\ ‘·&øÉ \£ T.. y˚T+ ø√s¡T≈£î+ ≥Tqï~ dü+|üPs¡í ‘Ó\+>±D

nì nHêïs¡T. |ü<fi˚ ¢¯ ‘·sê«‘· ‘Ó\+>±D Á|ü»\T u≤<Û|ä &ü ‘É ês¡qï ~^«»jYT yê´K´\qT Äj·Tq K+&ç+#ês¡T. ôV≤’ <äsêu≤<é˝À 7\ø£\å eT+<˚: $y˚ø˘ ôV≤’ <äsêu≤<é˝À d”e÷+Á<ÛTä \T øπ e\+ 7 \ø£\å eT+<˚ ñHêïs¡T.. d”e÷+Á<Ûä πø+Á<ä eT+Á‘·T\ ìy˚~ø£ ‘·|ü⁄Œ\ ‘·&Éø£.. lø£èwüí ø£$T{° ìy˚~ø£˝À ñqï yêdüyÔ ê\qT ≈£L&Ü |üøÿ£ <ë] |ü{dºÏ Tü HÔ êïs¡ì m+|æ $y˚ø˘ Äs√|æ+#ês¡T. yÓ’C≤>¥ d”º˝ŸbÕ¢+{Ÿ˝À ˇø£ÿ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· ñ<√´– ≈£L&Ü ˝ÒsH¡ êïs¡T. ôV≤’ <äsêu≤<é˝À ñ<√´>∑T\ dü+K´ô|’ d”m+ ‘·|ü⁄Œ&ÉT ˝…ø£ÿ\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Ä+ø£å\T ˝Òì ‘Ó\+>±D Çyê«* nì &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. d”e÷+Á<Û˝ä À 12 e]Ù{°\THêïsTT..‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À øπ e\+ @&ÉT j·T÷ìe]Ù{°˝Ò ñHêïj·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D ˝À ø£+fÒ d”e÷+Á<Ûä˝ÀH˚ yÓT&çø£˝Ÿ d”≥T¢ m≈£îÿe>± ñHêïj·THêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À ô|≥Tºã&ÉT\ô|’.. ôV’≤<äsêu≤<é˝À ô|≥Tºã&ÉT\ô|’ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ X‚«‘·|üÁ‘·+ $&ÉT<ä\ #˚j÷· \ì {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´ ø¬ .‘ês¡øs£ êe÷sêe⁄ &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁwüº+ |ü⁄≥ºø£eTT+<˚ ôV’≤<äsêu≤<é ˇø£ eTVü‰ q>∑s¡+ nH˚ $wüj÷· ìï #·]Á‘· #ÓãT‘√+~. sêÁwüº Ä]úøX£ ÊK Ç∫Ãq ìy˚~ø£\T d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· ≈£îÁ≥\qT ã≥ºãj·T\T #˚d+æ <äHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä πø+Á<ä eT+Á‘·T\T Jy√m+≈£î ‘·|ü⁄Œ&ÉT ìy˚~ø£ Ç∫à ô|’XÊ∫ø£ Äq+<ëìï bı+<ës¡Hêïs¡T. {Ï.ø±+Á¬>dt H˚‘\· ≈£î ∫‘·XÔ ó¯ ~∆ ñ+fÒ neTs¡T\ ≈£î≥T+u≤\qT Ä<äTø√yê\ì &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· T ‘·eT ÄdüT\Ô qT ô|+#·Tø√e&É+ ‘·bÕŒ..ôV≤’ <äsêu≤<é≈î£ #˚d+æ <˚ MT ˝Ò<ìä Äs√|æ+#ês¡T. ôV≤’ <äsêu≤<é Ä<ëj·T+ô|’ d”e÷+Á<Ûä eT+Á‘·T \T ‘·|ü⁄Œ&ÉT ˝…ø£ÿ\T #ÓãT‘·THêïs¡Hêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À 50y˚\ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà ô|&ç‘˚ yê{Ï ˝…øÿ£ \T #ÓbÕŒ\ì &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«H˚ï ‘·|ü⁄Œ<√e |ü{ϺdüTÔHêïs¡+fÒ ($T–‘ê 4˝À)

\ô|’ m<äTs¡T<ë&ç #˚j·÷\ì ø±+Á¬>dt ôV’≤ø£e÷+&é dü÷∫ùdÔ kÕø屑·TÔ eTTK´eT+Á‘˚ yÓTT+&ç#sÓ TT´ #·÷|ü&+É ‘√ øÏ+~kÕúsTT Hêj·T≈£î\qT m˝≤ <ë]øÏ ‘˚yê\ì dü+~>∑+∆ ˝À n~ÛcÕºq+ ñqï≥Tº düe÷#ês¡+. yÓTTqï Á|ü<Ûëì, sêÁwüº|ü‹øÏ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ $uÛÑ»q @ø£|øü +å£ >± kÕ>∑T‘√+<äì ˝ÒK\T sêdæq $wüjT· + $~‘·yT˚ . Ç{°e\ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q ø=+<äsT¡ eT+Á‘·T\T, yÓTC≤]{° myÓTà˝Ò´ \T ~Ûø±ÿs¡ dü«sêìï $ì|ædTü HÔ êïs¡T. ‘êC≤>± n<˚ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q d”ìj·TsY ø±+Á¬>dt H˚‘· CÒd” ~yêø£sY¬s&ç¶ u≤Vü‰≥+>± n<˚<ë]˝À |üjT· ìdüT+Ô &É≥+ >∑eTHês¡Ω+. B+‘√ d”e÷+Á<Û˝ä À bÕغì m˝≤ ã‹øÏ+ #·Tø√yê˝ì n~ÛcÕºq+ Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·Tqï≥Tº $ìøÏ&.ç düyTÓ øÆ ´£ >∑fi+¯ m‘·T≈Ô î£ qï yÓm’ kÕ‡sYd|” ,” {°&|û \” <ä«+<ä« ˙‹ì m+&É>f∑ <ºÒ ˝Ó ≤ nì n~ÛcÕºHêìøÏ nqT≈£L\+>± e´eVü≤]düTÔqï Hêj·T≈£î\T >∑>√Z\T ô|&ÉT‘·T Hêïs¡T. $uÛÑ»qô|’ ˝…ø£ÿ\T #·÷düT≈£îì ($T–‘ê 4˝À)

dü∫Hé eTs√kÕ] yÓTs¡TkÕÔ&ÉT.. 4˝À...

ôV≤’ <äsêu≤<é,é Ç~ì»+ : sêÁwüº $uÛ»Ñ q $wüjT· +˝À d”&ãÉ T¢´d” ìs¡j í T· + qT+&ç ø±+Á¬>dt bÕغ m{Ϻ |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ yÓqøÏÿ ‘·>π Z |ü]dæ‹ú ø£ì|æ+#·&+É ˝Ò<äT. d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\T, eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ $uÛÑ»qqT n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î #˚düTÔqï Á|üj·T‘êï\≈£î B≥T>± πø+Á<ä+ sêÁwüº $uÛ»Ñ q≈£î nqT≈£L\+>± CÀs¡T ô|+∫+~. >∑Ts¡Tyês¡+ qT+&ç es¡Tdü düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô 2009 &çôd+ãs¡T 9q ‘=*kÕ] øπ +Á<ä+ ‘Ó\+>±D nqT≈£L\ Á|üø≥ £ q #˚dqæ +<äTq eT∞¢ 2013 &çôd+ãs¡T9 Hê{ÏøÏ Á|üÁøÏjT· |üP]Ô #˚j÷· \ì, bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+<˚˝≤ #·s´¡ \T rdüT≈£î+{À+~. &çôd+ãs¡T7q nìï Á|üÁøÏj·T\T |üPs¡ÔsTT bÕs¡¢yÓT+{Ÿ≈eTT+<äT≈£î ‘Ó\+>±D _\T¢ sêe&ÉyT˚ ø±≈£î+&Ü 9e ‘˚B Hê{ÏøÏ ÄyÓ÷<ä+ bı+<ë\ì |ü≥Tº<\ä ‘√ n≥T ø±+Á¬>dt, Ç≥T πø+Á<ä+ <ä÷düT≈£îb˛‘·THêïsTT. >∑Ts¡Tyês¡+ øπ +Á<ä Vü≤À+XÊK @sêŒ≥T #˚dqæ eT+Á‘·T\ dü+|òTü + eT÷&ÉekÕ] düe÷y˚X+¯ nsTT+~. eT+>∑fiy¯ ês¡+ s√CÒ >∑&TÉ e⁄ eTT–j·T&É+‘√ $$<Ûä XÊK\T, bÕغ\T, dü+düú\T Ç∫Ãq ìy˚~ø£\qT Jzm+ |ü]o*+∫ n+<äT˝Àì ø=ìï n+XÊ\qT >∑T]Ô+∫+~. $uÛ»Ñ q≈£î dü+ã+~Û+∫q eTTkÕsTT<ë ìy˚~ø£qT s¡÷bı+~kÕÔsT¡ . X¯óÁø£yês¡+ ø±+Á¬>dt sêÁwüº düeTq«j·T uÛÒ{° &Ûç©¢˝ÀH˚ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ bÕغ sêÁwüº e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® ~–«»jYT dæ+>¥ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#·qTHêïs¡T. d”m+ øÏs¡DYø£e÷sY¬s&ç¶, &ç|üP´{° d”m+ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü‰, |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD, πø+Á<ä eT+Á‹ ∫s¡+J$ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. nsTT‘˚ nœ\|üøå£ düe÷y˚XÊìï ø±+Á¬>dt n_ÛÁbÕj·÷ìï @ $<Û+ä >± #ÓbÕŒ\qï <ëìô|’ ˇø£ ìs¡íj·÷ìøÏ sêqTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ô|’ ~Ûø±ÿs¡dü«s¡+ ô|+∫q eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ì <ë]˝ÀøÏ ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î ∫e] Á|üj·T‘·ï+ ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt ô|<ä›\T #˚düTÔHêïs¡T. $uÛÑ»qqT ôd’‘·+ øÏs¡DY≈m≥Te+{Ï Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü˝Òø£b˛j·÷s¡T. Äj·Tq e÷≥\T ˙{ÏeT÷≥˝Òqì ‘˚*b˛j·÷sTT. düeTq«j·T uÛ{Ò ˝° À bÕ˝§ZHê\+≥÷ ~–«»jYTdæ+>¥ n+<ä]øÏ dü«j·T+>± ÄVü‰«ì+∫Hê eTTK´eT+Á‹øÏ e÷Á‘·+ u§‘·‡‘√ ÄVü‰«ì+#·&+É $X‚w+ü . á HÓ\ 12e ‘˚Bq sê»ø°jT· bÕغ\ n_ÛÁbÕj·T+ ø√dü+ ($T–‘ê 4˝À)

d”e÷+Á<≈äÛ î£ sê»<Ûëì u…»yê&˚! $»j·Tyê&É‘√ bÕ≥T ø£s÷¡ ï\T˝À ◊◊{°, ◊m+\ @sêŒ≥T 26q nôd+;¢øÏ ‘Ó\+>±D _\T¢

ôV’≤<äsêu≤<é, Ç~ì»+ : sêÁwüº $uÛÑ»qô|’ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ y˚>∑+ ô|+∫+~. d”e÷+Á<Ûä≈£î sê»<Ûëì>± $»j·Tyê&É ìs¡ísTT+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. >∑qïes¡+ qT+&ç >∑T+≥÷s¡T es¡≈î£ sê»<Ûëìì @sêŒ≥T #˚kÕÔsì¡ ‘Ó*dæ+~. ôV≤’ <äsêu≤<é˝À |ü<fi˚ ¢¯ bÕ≥T d”e÷+Á<Ûä Á|üuTÑÛ ‘·«+ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì &Üø£ºsY eTÁ] #ÓHêï¬s&ç¶ e÷qeeqs¡T\ n_Ûeè~∆ dü+düú ø±sê´\j·÷ìï $ìjÓ÷– kÕÔs¡T. XÊdüqdüuÛÑ, dü∫yê\j·T+‘√ bÕ≥T sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·÷\qT Ç+<äT˝ÀH˚ ìs¡«Væ≤kÕÔsT¡ . Ç{°e˝Ò m+d”ôV≤#Y ÄØ“˝À

ø=‘·>Ô ± 370>∑<Tä \qT ì]à+#ês¡T. $$<Ûä s¡+>±˝À¢ •ø£Då Ç#˚Ã+<äT≈£î á düeTT<ëj·÷ìï ñ|üj÷Ó –kÕÔsT¡ . Ç+<äT˝À Ç|üŒ{Ïøπ ôV≤*bÕ´&é ≈£L&Ü @sêŒ≥T nsTT ñ+~. áy˚Ts¡≈£î Jzm+ ìy˚~ø£˝À á n+XÊìï bı+<äT|ü]∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. $»j·Tyê&É düMT|ü+˝Àì >∑qïes¡+ $e÷HêÁX¯j·÷ìï n+‘·sê®rj·T+>± $e÷HêÁX¯j·T+>± rs¡TÃ~<äT‘› ês¡T. Á|üdTü ‘Ô +· >∑T+≥÷s¡T düMT|ü+˝Àì ô|<äø±kÕì e⁄qï Hê>±s¡Tq® j·T÷ìe]‡{°ì ôd+Á≥˝Ÿe]‡{°>± e÷s¡TÑês¡T. ◊◊{°, ◊mm+ e+{Ï C≤rj·T $<ë´ dü+düú\qT $»j·Tyê&É‘√ bÕ≥T ø£s÷¡ ï\T˝À @sêŒ≥T #˚kÕÔsT¡ . sêj·T\d”eT≈£î $»j·Tyê&É‘√ dü+ã+ <Ûë\T yÓTs¡T>∑T|ü]#˚+<äT≈£î ˇø£ÿ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq ¬s’\T e÷sêZìï ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚jT· qTHêïs¡T. ‘·<ë«sê Çs¡T ÁbÕ+‘ê\≈£î kÂø£s´¡ +>± ñ +≥T+<äì øπ +Á<ä+ uÛ≤$k˛Ô+~. >∑qïes¡+, >∑T+≥÷s¡T es¡≈î£ n‹ô|<ä› $XÊ\+˝À sê»<Ûëìì @sêŒ≥T #˚jT· qTHêïs¡T. 1953˝ÀH˚ Ä+Á<Ûä sêÁwü+º $&çb˛sTTq|ü⁄Œ&ÉT u…»yê&É sê»<Ûëì>± @sêŒ≥T #˚j÷· \ì &çe÷+&é #˚sTT+∫+~. Á|ü‘˚´ø£ |ü]dæú‘·T\ <äècÕº´ ø£s¡÷ï\T˝À sê»<Ûëì>± @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ns¡y’Ó @fi¯¢ ‘·sê«‘· u…»yê&É Á|ü»\T ø£\ |ò*ü +#·qT+~. áHÓ\ 26q sêÁwüº XÊdüqdüu≈ÑÛ î£ ‘Ó\+>±D _\T¢ |ü+|æ+#ê\ì πø+Á<ä+ uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. &çôd+ãs¡T 9e Hê{ÏøÏ Á|üÁøÏj·TqT |üP]Ô>± |ü]düe÷|üÔ+ #˚j·÷\ì uÛ≤$k˛Ô+~. &çôd+ãs¡T 5q ÁbÕs¡+uÛeÑ Tj˚T´ bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢ ‘=*s√CÒ ‘Ó\+>±D _\T¢ Á|üyX˚ ô¯ |fÒº neø±XÊ\T ø£ì|ædTü HÔ êïsTT. @<˚yTÓ HÆ ê sêÁwüº $uÛ»Ñ q n+X¯+˝À øπ +Á<ä+ <ä÷≈£î&ÉT>± eTT+<äT≈£î yÓfió¯ ‘√+~.


2 HÓ\÷¢s¡T

Ç~ì»+ ~q|üÁ‹ø£

k˛eTyês¡+, qe+ãsY, 11, 2013

|òüTq+>± |ü⁄wüŒ ìy˚<äq >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À Á|ü|ü+#· ôd’Hé‡ ~H√‘·‡e+ ø√≥, Ç~ì»+:

$C≤„qXÊÁdüÔ |òü*‘ê\˝À Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± Á|ü»\≈£î

ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚ ì$T‘·Ô+ Á|ü‹ @{≤ qe+ãs¡T 10‘˚~q Á|ü|ü+#· ôd’Hé‡ ~H√‘·‡e+ »s¡T|ü⁄ø√yê\ì j·TTHÓk˛ÿ ‘Ó*j·TCÒj·T&É+ »]–+<äì >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\ uÛÖ‹ø£ XÊÁdüÔ ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT yês¡D≤dæ <äTsêZ Á|ükÕ<é ù|s=ÿHêïs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ ø√≥˝Àì CÀ´‹sêe⁄ |üP˝Ò _dæ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À Ä~yês¡+ Á|ü|ü+#· ôd’q‡ ~H√‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± bÕsƒ¡XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ ¬ø. sêC≤sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü|ü+#· ôd’Hé‡ ~H√‘·‡yêìï düe÷»+˝À XÊ+‹ eT]j·TT n_Ûeè~∆ì ñ<˚›•+∫ á ~H√‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤düTÔHêï$T ‘Ó*bÕs¡T. H˚{Ï XÊÁdüÔkÕ+πø‹ø£ n+XÊ\T ì‘·´ J$‘·+˝À, düe÷»+˝À @y˚Ts¡≈£î nedüsê\qT rs¡TÑ·THêïjÓ÷ n˝≤π> düe÷C≤ìï @ |ü]~Û˝À Á|üuÛ≤$‘·+ #˚düTÔHêïjÓ÷ ‘Ó\TdüT≈£îH˚ $<Ûä+>± $<ë´s¡T∆\≈£î ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïeTì nHêïs¡T. eTTK´+>± Á|üdüTÔ‘·eTTqï ôd’Hé‡ Ä$wüÿs¡D\ô|’ $<ë´s¡T∆\ <äèwæº kÕ]+#˚ $<Ûä+>± ø±s¡´Áø£e÷\qT @sêŒ≥T @sêŒ≥T#˚j·T&É+, n+‘˚>±≈£î+&Ü düHé‡ ~H√‘·‡yêìï ‘Ó*bÕs¡T. ø√≥ eT+&É\ $<ë´XÊU≤~Ûø±] @ ÁoìyêdüT\T #˚düTÔHêïs¡T. >∑‘· 3 s√E\T>± ‘·eT bÕsƒ¡XÊ\˝Àì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì ôd’Hé‡ ñbÕ<Ûë´j·TT\qT düHêàì+#·&É+ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À uÛÖ‹ø£ XÊÁdüÔ+ô|’ eT≈£îÿe e⁄qï Ä $<ë´s¡T∆\≈£î ôd’q‡ ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À ôd’Héà$wüj·÷\ô|’ »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìï bÕsƒ¡XÊ\ uÛÖ‹ø£ XÊÁdüÔ XÊK ñbÕ<Ûë´j·TT\T <äTsêZÁ|ükÕ<éqT n_Ûq+~+#ês¡T. á ñbÕ<Ûë´j·TT\T yês¡D≤dæ <äTsêZ Á|ükÕ<é kÕŒq‡sY #˚j·T&É+ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T, $<ë´s¡T∆\T ‹s¡TeT\, qe+ãsY 10 : |òüTq+>± lyê]ì |ü⁄wüŒ $$<Ûä s¡ø±\ |ü⁄cÕŒ\qT ìy˚~+#ês¡T. @&ÉT ≥qTï\ yê´düs¡#·q, eø£Ôè‘·« b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]+<äì, Äj·Tq Ä<Ûä«s¡´+˝ÀH˚ ìs¡«Væ≤+#êeTì bÕ˝§ZHêïs¡T. »]–+<ä H êïs¡ T . eTT–+|ü ⁄ dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± ôd’ H é ‡ ôd$THêsY q T ìy˚<äq.. l yÓ+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T Ä\j·T+˝À Ä~yês¡+ 18 s¡ø±\ |ü⁄cÕŒ\qT $ìjÓ÷–+#ês¡T. M{Ï˝À¢ eT<Ûë´Vü≤ï+ 1 >∑+≥ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ eTTK´+>± #êeT+‹, dü+|ü+–, s√C≤, eTs¡Te+, es¡≈£î l<˚$, uÛÑ÷<˚$ düy˚T‘· eT\j·T|üŒkÕ«$T yê]øÏ <ëeq+, ‘·T\dæ, >∑H˚ïs¡T, q+~es¡›q+, Ç‘·s¡ Á|ü<Ûëq {°{°&û n~Ûø±s¡T\T |òüTq+>± |ü⁄wüŒ ìy˚<äq dü+Á|ü<ëj·T |ü⁄cÕŒ\qT $ìjÓ÷–+ #ês¡T. lyê] ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTT+<äT>± Ä~yês¡+ Vü≤è<äj·÷ìï á ≈£îdüTe÷\T düŒ]Ù+∫q ‘·sê«‘· |ü⁄wüŒ Ä‘·à≈£Ls¡T, Ç~ì»+: Ä‘·à≈£Ls¡T s√&ÉT¶ ñ<äj·T+ 10.40 >∑+≥\≈£î bÕ|ü$HêX¯q+ <ë]˝À ìy˚<äq #˚XÊs¡T. Ä $<Ûä+>± 20kÕs¡T¢ ñ‘·‡e Ä‘·à≈£Ls¡T, Ç~ì»+: Ä‘·à≈£Ls¡T˝Àì j·TyéT.j·TyéT ø£+ø£s¡ y˚dæ s√&ÉT¶ |üqT\T u≤~Û‘·T\T ˇø£ÿkÕ] #·T≥Tº eTT≥º&É+‘√ Á|üe÷<ä+˝À ˇø£ e´øÏÔøÏ >±j·÷˝…’q ñqï |üP\ >±¬s¶Hé qT+&ç |ü⁄cÕŒ\qT }πs–+|ü⁄>± eT÷s¡TÔ\≈£î ìy˚<äq #˚XÊs¡T. Ä ‘·sê«‘· l<˚$, uÛÑ÷<˚$ k˛eT•\ s√&ÉT¶ eT\T|ü⁄ qT+∫ düÁ‘·+ #˚kÕÔs¡ì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. s√&ÉT¶≈£î ñÁ~ø£Ô‘· yê‘êes¡D+ @s¡Œ&ç+~. dü+|òüT≥q‘√ bÕ≥T Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+˝Àì Ä\j·T+ e<ä›≈£î ‘Ó#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ á ñ‘·‡yêìøÏ düy˚T‘· eT\j·T|üŒkÕ«$T ñ‘·‡e eT÷s¡TÔ\≈£î Vü‰s¡‹ ôd+≥s¡T es¡≈£î dæyÓT+≥T s√&ÉT¶ |üqT\≈£î eT<Ûä´˝À 1.5 MT≥s¡T yÓ&É\TŒ ‘√ &çyÓ’&ÉsY n~Ûø±s¡T\≈£î yês¡T dü~› #ÓbÕŒs¡T. C≤\j·T´ q>∑s¡+ e<ä› HÓ\÷¢s¡T eTT+ãsTT Ä\j·T dü+|ü+– ÁbÕø±s¡+˝À ñqï ø£˝≤´D düeT]Œ+#·&É+‘√ |ü⁄wüŒj·÷>∑+ eTT–dæ+~. >±qT 2 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T eT+ps ≈£L&Ü ñ+≥T+<äì s√&ÉT¶ |üqT\qT <˚yê<ëj·T XÊK Á≥düTºuÀs¡T¶ n~Ûø±s¡T\‘√ s¡Vü≤<ë]ô|’ eTs=ø£ Á|üe÷<ä+ yê{Ï*¢+~. eT+&ÉbÕìøÏ l<˚$, uÛÑ÷<˚$ düy˚T‘· eT\j·T|üŒ |ü⁄wüŒj·÷>±ìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì lyê]øÏ ìs¡«Væ≤+#˚ ¡j·÷´sTT. á s√&ÉT¶qT 60 n&ÉT>∑T\T ÄsY&çz ø√<ä+&Ésê$T¬s&ç¶, eTTì‡|ü˝Ÿ e÷{≤¢&ç Á|ü‘ê´e÷ïj·T @sêŒ≥T¢ #˚kÕÔeTì Ä‘·à≈£Ls¡T˝À |ü+≥ M~ÛøÏ #Ó+~q yÓ+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$Tyês¡¢qT y˚+#˚XÊs¡T.eT<Ûë´Vü≤ï+ ˇ+{Ï>∑+≥ düTÁ|üuÛ≤‘· ùde $TqVü‰ ns¡Ãq, ‘√e÷\, yÓ&É\TŒ>∑\ s√&ÉT¶>± ì]àdüTÔHêïs¡T. s√&ÉT¶ ø£MTwüqsY uÛ≤>∑´\øÏåà, ‘·Vü≤o˝≤›sY n~Ûø±s¡T\T Vü‰$T Ç#êÃs¡T. Á{≤|òæø˘≈£î ¬s&ç¶ ~«#·Áø£ yêVü≤q+ô|’ Ä‘·à≈£Ls¡T≈£î qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ es¡≈£î |ü⁄wüŒ j·÷>±ìï ø£˝≤´D√‘·‡e+, edü+‘√‘·‡e+, Ä]®‘· ÁãVü≤Àà‘·‡e+, ìsêàD+‘√ Çs¡TyÓ’|ü⁄\ e⁄qï <äTø±D yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T |ü]o*+#˚ rÁe n+‘·sêj·T+ ø£\T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*dæ edüTÔ+&É>± C≤\j·T´ q>∑s¡+ e<ä› ô|’|ü⁄˝…’qT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ¬s+&ÉT ns¡Ãq\T ìy˚<äq\ düVü≤Ádü BbÕ\+ø£s¡D ùde\qT {°{°&û s¡<äT› #˚dæ+~. <ës¡T\T ˙&ÉqT ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡T. ø=ìï ≥|ü⁄&ÉT ∫+‘·#Ó≥Tº ôd+≥sY˝À |ü\Te⁄s¡T ≈£L&Ü ˇø£yÓ’|ü⁄ <äTø±D≤\T |ü>∑T\T |üqT\ø√dü+ s√&ÉT¶qT n&ɶ+>± Á‘·y˚«XÊs¡T. ‘·sê«‘· l<˚$, uÛÑ÷<˚$ düy˚T‘· eT\j·T|üŒkÕ«$T á ø±s¡´Áø£eT+˝À {°{°&û #Ó’s¡àHé ø£qTeT÷] u≤|æsêE, <äTø±D≤\≈£î yÓqTø£ >√&É e÷Á‘·y˚T u≤~Û‘·T\T ‘·eT≈£î Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ ø=≥º‘·T+&É>± eTs√yÓ’|ü⁄ Ábı¬ø’¢Hé‘√ |üqT\T |üqT\T |üP]Ô #˚dæ+‘·sê«‘· nø£ÿ&É eTs¡eTà‘·TÔ\T yês¡¢≈£î Vü≤Àe÷\T.. düï|üq ‹s¡TeT+»q+ {Ï{Ï&û Çy√ >√bÕ˝Ÿ, {Ï{Ï&û C…Çy√ ‘·~‘·s¡T\T $T>∑T\T‘·Tqï~. á s√&ÉT¶qT 44 #·÷bÕ\ì n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. HêsTT ÁbÕs¡+_Û+ #ês¡T. Á{≤ø£ºs¡T¢, Ç‘·s¡ #˚j·T˝Ò<äT. ôV≤#·Ã]ø£ H√{°düT\T ø£q|ü&É˝Ò<äT. ø±s¡´Áø£e÷\qT XÊÁk˛Ôø£Ô+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. n&ÉT>∑T\ yÓ&É\TŒ‘√ ÁbÕs¡+_Û+∫ $T–*q Áu≤Vü≤àDT\T, {Ï$ yÓTø±ìø˘\T yêVü≤Hê\T, ÄsY{Ïdæ ãdüT‡\T |ü≥ºD+ yêVü≤q+ <ä>∑Zs¡≈£î e#˚Ã+‘·es¡≈£î s√&ÉT¶ n+&É>± 16 n&ÉT\T Á&Ó’qT eT]j·TT ô|’|üqT ˝…’qT JeHê<Ûës¡+ ø√˝ÀŒ‘·THêïeTì n~Ûø±s¡¢ ˝ÀøÏ edüTÔ+&É&É+‘√ Á{≤|òæø˘ n+‘·sêj·T+ e⁄qï >∑T+‘· ø£q|ü&É&É+˝Ò<äT. yÓ+ø£fÒX¯«s¡ ¬s&ç® y˚kÕÔs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ dæyÓT+≥T s√&ÉT¶ MT<ä <äèwæ˜øÏ rdüTø=#êÃs¡T. yÓ’j·TdtÄsYdæ|æ H˚‘· ø£\T>∑T‘·Tqï~. ø£˙dü+ Á|ü»\T q&ç yêVü≤q+ >∑T+‘·˝À |ü&ç uÀ˝≤Ô |ü&ç+~. B+‘√ ˇø£ n&ÉT>∑T m‘·TÔ s√&ÉT¶ e⁄+≥T+<äì uÛ≤düÿsY ¬s&ç¶ u≤~Û‘·T\≈£î <˚yê<ëj·TXÊK #˚+<äT≈£î ≈£L&Ü neø±X¯+ ˝Ò≈£î+&Ü yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶øÏ >±j·÷\T nj·÷´sTT. n~Û ø ±s¡ T \T #Ó | ü ⁄ Ô H êïs¡ T . yÓ T T‘· Ô + MT<ä 1.6 uÛ Ñ ÷ $T˝À ÄÁX¯ j · T + ø£ * Œ+#ê\ì b˛sTT+~. |ü ≥ º D +˝ÀøÏ ãdü T ‡\T >±j·T|ü&çq n‘·&çì ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ 108 ‹s¡TeT\, qe+ãsY 10 : {°{°&û bÕ\ø£eT+&É* düe÷y˚X¯+ k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ MT≥s¡ ¢ y˚ T s¡ s√&É T ¶ ì]àdü T Ô H êïs¡ T . Ç+<ä T ≈£ î n~Û ø ±s¡ T \≈£ î $qï$+#ês¡ T . Á|ü ‘ êïe÷ï sê≈£ î +&Ü ìj· T +Á‹ù d Ô ø=+‘· y ˚ T s¡ Á{≤|ò æ ø ˘ yêVü≤q+˝À Ä‘·à≈£Ls¡T Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ ‘·sê«‘· ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï~. bÕ\ø£eT+&É* n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£qTeT÷] u≤|æsêE H˚‘·è‘·«+˝À Çy√ dü + ã+~Û + ∫q yÓ T {° ] j· T ˝Ÿ ‡ j· T + #· ÷ |æ + ∫q ‘· s ê«‘˚ s√&É T ¶ |ü q T\T ∫≈£ î ÿ\T ˝Ò ≈ £ î +&É e⁄+≥T+<ä ì Á|ü » \T ‘·s¡*+#ês¡T. m+õ >√bÕ˝Ÿ, eT+&É* düuÛÑT´\T ‘·~‘·s¡T\T á düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± 40j· T yé T j· T yé T ô d ’ E ø£ + ø£ s ¡ ˝Ò j · T sY 20 ÁbÕs¡ + _Û + #ê\ì yês¡ T &ç e ÷+&É T #˚ X Ês¡ T . yêb˛‘· T Hêïs¡ T . ø±*u≤≥q ‹s¡TeT\ ø=+&É≈£î e#˚à uÛÑ≈£îÔ\≈£î \&É÷¶ Á|ükÕ<ä+ ñ∫‘·+>± Ç#˚à n+X¯+ô|’q, dæã“+~ e÷s¡TŒ\T ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ #·]Ã+#·qTqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. bÕ\ø£eT+&É* düuÛÑT´\‘√ bÕ≥T mø˘‡ n|òæwæjÓ÷ düuÛÑT´\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZqqTqï≥Tº düe÷#ês¡+. Ä‘·à≈£Ls¡T, Ç~ì»+: Ä‘·à≈£Ls¡T˝Àì yÓ÷&É˝Ÿ Ä‘·à≈£Ls¡T, Ç~ì»+: @mHéj·TyéT\T πøåÁ‘·kÕúsTT˝À |ü]o\q ø£*XÊs¡T. Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü {°ø±\T j·Tdt{Ï ø±\˙˝À yÓ’<ä´•_s¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. #˚ùd $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì, y˚sTT+#·Tø√yê*. nì Ä‘·à≈£Ls¡T ôV≤˝ŸÔ $&Ée\÷s¡T, Ç~ì»+: $&Ée\÷s¡T eT+&É\+˝À k˛eTyês¡+Hê&ÉT s¡#·Ã ã+&É ø±s¡´Áø£eT+ d”»q˝Ÿ yê´<ÛäT\T Á|üã\≈£î+&É ‘·–q Çø£ÿ&É |ü]dæú‘·T\T |ü]o*+∫q MT<ä≥ m&ÉT´πø≥sY _uŸC≤Hé ù|s=ÿHêïs¡T. Ç{°e\ Ä‘·à≈£Ls¡T |ü⁄s¡M<ÛäT\˝À bÕ]X¯ó<ä∆´+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ $&Ée\÷s¡T ‘·Vü≤o˝≤›s¡T ¬ø$s¡eTDj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. á s¡#·Ã ã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤ eTì Ä‘·à≈£Ls¡T j·÷ø£åHé bÕ¢qT ‘·j·÷s¡T #˚düT≈£îì »eTà\bÕfiË+ mdt{Ï ø±\˙˝À j·÷ø£åHé e\q $wü»«sê\T, <√eT\T, |ü+<äT\T, n|ü]X¯ó eT+&É˝≤ìøÏ eT+p¬s’q 15 e+<ä\ πswüHé ø±s¡T¶\qT \_›<ës¡T\≈£î Çe«qTqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. mdtdæVt≤#Yz Hê>∑X¯•uÛÑ÷wüDY ¬s&ç¶ eTT+<äT≈£î b˛‘êeTHêïs¡T. Á|ü»˝À¢ ≈£L&Ü ø±s¡´Áø£e÷ìï |ü]o*+ #ês¡T. >∑]“D°\T ÁuÛÑyÓTÆq yê‘êes¡D+ eTT]øÏ >∑T+≥\T m≈£îÿe á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eT+&É\ Á|ü»\T, n~Ûø±s¡T\T ‘·|üŒ≈£î+&Ü Vü‰»s¡T ø±yê\ì ø√sês¡T. πswüHéø±s¡T¶\ #ÓbÕŒs¡T. Äj·Tq Ä‘·à≈£Ls¡T mdtdæôV≤#Yz ne>±Vü≤q ø£*Œ+ #˚+<äT≈£î ‘·eT e+‘·T Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‘·T\˝À ø±qTŒ\T #˚sTT+#·T ne&É+‘√ Á&Ó’H˚õ e´edüú düÁø£eT+>± ˝Òø£b˛e&É+ ˝Òì yês¡T n+<äs¡T ≈£L&Ü á s¡#·Ã u+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À nØ®\T Ç#·TÃø√yê\ì eT+&É\ ‘·Vü≤o˝≤›s¡T >± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. nq+‘·|ü⁄s¡+ ø£èwæ #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. nq+‘·s¡+ ø√e&É+ e\¢ Á|üjÓ÷C Hê\T $e]+#ês¡T. e\q yÓ÷&É˝Ÿ ø±\˙ Á|ü<˚X¯+˝À m≈£îÿe eT+~ #ÓbÕŒs¡T. $wü»«sê\≈£î >∑T¬s’q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. õ˝≤¢ >∑T‹Ô yÓ’<ë´~Ûø±]>± e⁄qï Äj·Tq Äj·Tq @mdtù|≥ <äsêZqT dü+<ä]Ù+ >∑]“D°\≈£î, ∫Hêïs¡T \≈£î {°ø±\T y˚XÊs¡T. eTVæ≤eT\÷s¡T |æôV≤#Ydæ yÓ’<ë´~Ûø±] ô|+#·\j·T´ |ü<√qï‹ô|’ mdtdæôV≤#Yz>± Ä‘·à≈£Ls¡T≈£î #ês¡T. mdtdæôV≤#YzqT eTVæ≤eT\÷s¡T á ø±s¡´Áø£eT+˝À ôV≤˝ŸÔ $õ˝Ò≥sY XË’\», bÕ˝§Zì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ç+{Ï+{Ï |æ ô V≤#Y d æ yÓ ’ < ë´~Û ø ±] ô|+#· \ j· T ´ @mHé j · T yé T kÕe÷Á»+, ÄX¯ es¡ ÿ sY \øÏ å à , ã~© nj·÷´s¡T. áy˚Ts¡≈£î u≤<Ûä´‘·\T dü+>∑+, Ç~ì»+: eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq dü+>∑+˝À |ü~ u…\Tº cÕ|ü⁄\THêïsTT. Áu≤+B cÕ|ü⁄\T #˚|ü{Ϻq nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü\Te⁄s¡T dæã“+~ eTsê´<ä|üPs¡«ø£+>± n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. düπs« ìs¡«Væ≤+#ês¡T. <√eT\T Á|üã\≈£î+&Ü ‘·>∑T eT÷dæq ‘·sê«‘· eT<ä´+ d”kÕ\T m≈£îÿe <Ûäs¡\‘√ neTTà‘·THêïs¡T. j·TyéTÄsY|æ πs≥¢ ø£Hêï n~ø£ C≤Á>∑‘·Ô\T eVæ≤+#ê\ì –]»q yêdüT\≈£î <Ûäs¡\‘√ neTTà‘·THêïs¡ì kÕúì≈£î\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. dü+>∑+˝À ¬s>∑T´\sY Áu≤+B cÕ|ü⁄\T 3 es¡≈£î dæã“+~ $e]+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± C…ÄsYù|≥ ñHêïsTT. nsTTHê Ç{°e\ yês¡T ≈£îeTT¬ø’ÿ m≈£îÿe <Ûäs¡≈£î neTà{≤ìøÏ dæ<ä∆|ü&ܶs¡T. ø=]yÓT\, j·Tdtdæ u≤\Ts¡ edü‹ >∑èVü≤+˝À 36 $<ë´s¡T∆\≈£î »+>±\ <=s¡e⁄, dæB∆|ü⁄s¡+, <äTeP«s¡T\˝À ≈£L&Ü Ç<˚ |ü]dæú‹. dü+>∑+˝À >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\ e<ä› yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+ eT+<äT\T n+<äCÒXÊs¡T. ø√≥, Ç~ì»+: π ø +Á<ä + ˝À e⁄qï j· T T|æ @ q|ü Œ {Ï qT+&ç j· T T|æ @ Á|ü u Û Ñ T ‘· « + mìïø£ \ ˝À _CÒ | æ dü + |ü P s¡ í n~Û ø ±´ìï &Üu≤ yês¡T ≈£L&Ü sêÁ‹ 12 >∑+≥\ es¡≈£î eT<ä´+ neTàø±\T »s¡T>∑T‘·T+{≤sTT. |ü\T ÁbÕ+‘· ô|+#·\j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡T›\T ‘·eT eTVæ≤fi¯\T Ä+<√fi¯q\T yÓ+≥H˚ rdæy˚j·÷\ì Ä+<√fi¯q #˚dæHê ny˚$T |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ nH˚ø£ n$˙‹ ≈£î+uÛÑø√D≤˝À¢ eT‹dæú$T‘·+ ˝Ò≈£î+&Ü e´eVü≤]düTÔ+<äì kÕ~Û+∫ $»j·T u≤e⁄{≤ m>∑Ts¡ e´øÏÔ>∑‘· |ü]X¯óÁuÛÑ‘·≈£î ÁbÕ<Ûëq´$Tyê«\ì j·T<Û˚#·Ã¤>± neTàø±\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì kÕúì≈£î\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ ≈£Ls¡T≈£î b˛sTT+<äì uÛ≤s¡rj·T nHêïs¡T. kÕe÷q´ _dæ ≈£î≥T+ã+˝À y˚düTÔ+<äHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT+&É\ ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ∫qï|üHêj·TT&ÉT, »q‘êbÕغ õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T |üqu≤ø£ |ü⁄{Ϻ eTTK´eT+Á‹ kÕúsTT qT+∫ Á|ü<Ûëq bÕغ n<Ûä´≈£åî\T dü‘ÓÔq n+ãØwü düT<Ûëø£sY, õ˝≤ì, yÓ+ø£≥eTà, yês¡¶Hé bÕ˝§ZHêïs¡T. u…\TºcÕ|ü⁄\qT eT÷sTT+∫ y˚dæ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. ø√≥˝À eT+Á‹ nuÛÑ´]∆ kÕúsTT es¡≈£î Áø£eT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝À $$<Ûä Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ eT+&É\ _CÒ|æ •ø£åD‘√ Á|üC≤ düeTdü´˝Ò <Û˚´j·T+>± düeTdü´\ô|’ düe÷y˚X¯+˝À #·]Ã+#·&É+ eTÁ]bÕ&ÉT, Ç~ì»+: eTÁ]bÕ&ÉT ãdt ôw\ºsY˝À Á|üj·÷D°≈£î\ ø√dü+ ◊{Ïdæ yês¡T ì]à+∫q ãdt n<Ûä´≈£åî\T dü‘ÓÔq n+ãØwü n<Ûä´ø£å‘·q m<äT>∑T‘·Tqï qπs+Á<äyÓ÷&çì #·÷dæ »]–+<äHêïs¡T. á düeTdü´ \qT õ˝≤¢ |æ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ »]–+~. zs¡«˝Òø£H˚ j·TT|æ@ Hêj·T≈£î\T $eTs¡Ù bÕغ ‘·s¡|òü⁄q dü+ã+~Û+‘· XÊK\≈£î ôw\º|t #Ó‘·Ô #Ó<ësê\‘√ ì+&çj·TTqï~. eT+&É\+˝Àì #·T≥Tº Á|üø£ÿ\ Á>±e÷\ yês¡T eTÁ]bÕ&ÉT _CÒ ø√≥, Ç~ì»+: ø√≥˝Àì Áo\ø£åeTà –]»qø±\ì á dü+<äs¡“¤+>± ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ \≈£î ~>∑T‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. 2014 |ü+|ü&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ø√≥ ôd+≥sY≈£î $$<Ûä |üqT\ ì$T‘·Ô+ e∫à <ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î yÓfi¯ó‘·T+{≤s¡T. ãdüT‡\ sêø£b˛ø£\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üC≤ düeTdü´\qT j·TT|æ@ e#˚à mìïø£˝À¢ qπs+Á<äyÓ÷&ç Á|ü<Ûëq b˛©düT ùdºwüHé˝À @&Ü~ ø±\+>± ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À Ä~yês¡+ 47 eT+~ Ä\dü´yÓTÆq|ü⁄&ÉT Á|üj·÷D°≈£î\T y˚∫j·TT+&˚+<äT≈£î m+&Éy˚&ç$TøÏ, esê¸\≈£î ‘·&Ée≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£ÿq ô|{Ϻ n$˙‹˝À eT+Á‹ ø±e&É+ ‘·<∏ä´eTHêïs¡T. qπs+Á<ä ¬s>∑T´\sY mdt◊ ˝Òø£ Á|üC≤ bÕ\q >±&ç $<ë´s¡T›\≈£î $ÁXÊ+‘· ñbÕ<Ûë´j·TT\T #·+Á<ä–] e⁄+&˚+<äT≈£î á ãdt ôw\ºsY ì]à+#ês¡T. ø±ì ãdt ôw\ºsY˝À Á|üj·÷DÏ≈£î\T ‘·\<ë#·Tø√e&ÜìøÏ n+~q+‘· <ä+&ÉT≈£îqï≥T¢>± e´eVü≤ yÓ÷&ç >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹>± Á|ü|ü+#· ‘·|æŒ+<äHêïs¡T. >∑÷&ÉTs¡T ìjÓ÷»ø£ es¡Z ø£èwüí |æfiË’¢ C≤„|üø±s¡∆+ Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT ì]à+∫q ôw\ºsY |üP]Ô>± e´s¡∆ |ü<ësê∆\‘√ ì+&ç e⁄+&É&É+ e\q <äTsê«düq yÓ<ä»\T¢‘·÷, á>∑\T ]düTÔ+<äì nHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ uÛ≤s¡rj·T <˚XÊ\T ôd’‘·+ uÛ≤s¡‘·<˚XÊìï >∑T]Ô+#˚ ÇHé#Ûê]® ø√{≤¬s&ç¶, eT+&É\ Á|ü<Ûëq #·+Á<ä–] u≤\düTÁãVü≤àD´+ _ôdÿ{Ÿ bÕ´¬ø≥T¢, eTTdüTs¡T‘·÷, Á|üj·÷D°≈£î\T #ê˝≤ Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡Te⁄‘·THêïs¡T. ø±e⁄q |ü+#êsTTr n~ø±s¡T\T »q‘ê bÕغ Á|ü<Ûëq nuÛÑ´]∆>± >∑T»sê‘Y kÕúsTTøÏ m<ä>∑&É+ Vü≤s¡¸˙j·TeTHêïs¡T. ø±s¡´<ä]Ù <˚esê\ sê+u≤ãT, |ü≥ºD ô|qT¢\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø±ì, eT+&É\ dæã“+~ø±ì |ü{Ϻ+#·T≈£îqï bÕbÕq ˝Ò<äì Á|üj·÷D°≈£î\T yêb˛‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<ä yÓ÷&ûì Á|üø£{Ï+∫ Á|üdüTÔ‘·+ ◊<äT sêÁcÕº\˝À »s¡T>∑qTqï n<Ûä´≈£åî\T, $X¯«Hê<∏ä+ yêdüT bÕ˝§ZHêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T #·+Á<ëj·TT&ÉT eT+&É\ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ãdt ôw\ºsY˝À e⁄qï e´s¡∆ |ü<ësê∆\qT ‘=\–+∫ X¯óÁuÛÑ|ü]∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ~e+>∑‘· ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT >∑Ts¡TÔ Á|üj·÷D°≈£î\≈£î ñ|üjÓ÷>∑ |ü&˚ $<Ûä+>± #·÷&Ü\ì Á|üj·÷D°≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. #˚düT≈£î+≥÷ yê] C≤„|üø±s¡∆+ $<ë´s¡T∆\≈£î düVü‰j·T |ü&É&É+ |ü≥¢ u≤\düTÁãVü≤àD´+qT n_Ûq+~+#ês¡T. #·+Á<ä–] ø£èwüí|æfiË’¢ |ü<√es¡∆+‹ ã+>±s¡TbÕfiË+, Ç~ì»+: ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝Àì ã+>±s¡TbÕfiË+ eT+&É\ C…&é|æñqï‘· bÕsƒ¡XÊ˝À¢ ∫≥ºeT÷s¡T, Ç~ì»+: kÕúìø£ dü+<äs¡“¤+>± $<ë´s¡T∆\≈£î M{Ïì |ü+|æD°#˚j·T&É+ Ç+~sê>±+~Û »j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì áHÓ\ 15e ‘˚~q ∫‘·÷Ôs¡T˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï eT+&É\ $<ë´XÊK~Ûø±] uÛÑeq+˝À »]–+<äì u≤\düTÁãeTD´+ ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT õ˝≤¢kÕúsTT eø£Ôè‘·« yê´düs¡#·q b˛{°\≈£î eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q $<ë´s¡T›\ m+|æø£ |üP]Ô #˚XÊeTì j·TyéTÇz ÁoìyêdüT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·+Á&ç C≤„|üø±s¡∆+ Á|ü‹ @{≤ @<√ ˇø£ m+Çz #·+Á<äHé ‘Ó*bÕs¡T. 20 dü÷Á‘ê\ |ü<∏äø£+ô|’ eT+&É\ kÕúsTT˝À ìs¡«Væ≤+∫q yê´düs¡#·q Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ |ü\T bÕsƒ¡XÊ\˝À ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü&ÉT‘·THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. eT˝≤¢+ yÓTT\ø£\|üP&ç ‘·~‘·s¡ b˛≥\˝À¢ ã+>±s¡TbÕfiË+ Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\≈£î #Ó+~q eTVü≤eTà<é ìcÕsY, dü‘·´≈£îe÷sY, bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ‘=* $<ë´XÊU≤eT+Á‹ ≈£î+ã≈£î|üŒ+ »&é|æ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\≈£î #Ó+~q k˛ìj·÷ Á|ü‹uÛÑ ø£q|üs¡∫ õ˝≤¢ kÕúsTTøÏ m+|æø£ nãT˝Ÿ ø£˝≤yéT »qï~q dü+<äs¡“¤+>± nj·÷´s¡Hêïs¡T. eT+>∑fi¯|ü*¢ C…&é|æ ñqï‘· bÕsƒêXÊ\≈£î #Ó+~q Áπ>dæ m+|üø£ nsTT+<äì #ÓbÕŒs¡T. yê´düs¡#·q b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#êeTì Ä~yêsê˝À¢ ôd’‘·+ bÕsƒ¡XÊ\\qT q&ÉT|ü⁄‘·THêïeTì m+Çz ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. M{Ï‘√bÕ≥T ∫≥ºeT÷s¡T,Ç~ì»+ : ∫≥ºeT÷s¡T eT+&É\ m\Áø°ºwæj·THé eT]j·TT Á&ÜsTT+>∑T |ü]~Û˝Àì j·÷X¯•] y˚T»sY |ü+#êsTTr˝À >∑\ Áyê‘·|üØø£å\˝À mìï¬ø’q yê]øÏ ñ<äj·T–], Ç~ì»+: ñ<äj·T–] |ü≥ºD+˝Àì Á>∑+<∏ë\j·T düMTbÕq e⁄qï cÕeTTwü <äsêZ˝À e⁄qï bÕ{Ï$T≥º˝À |”s¡¢|ü+&ÉT>∑ |üs¡«~q y˚&ÉTø£\T ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒkÕÔeTì Äj·Tq |òüTÀ]ô|’ ø£|æŒ e⁄qï eÁdüÔeTT eTqTwüß\T |”˝Òà ñ#Ûê«dü ìXÊ«dü \≈£î eT˝…¢ XÊ«dü Ä&É&É+ >∑eTì+∫q »s¡T>∑T‘êj·Tì ø±s¡´ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. M]˝À Áyê‘· |üØø£å˝À Á|ü»\T $∫Á‘·+>± e⁄+<äì |ü\Te⁄s¡T Á|ü»\T ‘·+&√|ü‘·+&Ü\T>± ‘·s¡* edüTÔHêïs¡T. Ç~ <˚e⁄ì ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡T. Væ≤+<äT, eTTdæ¢+ ◊ø£´‘·≈£î mìïø£ nsTTqyês¡T yÓTT\ø£\ |üP&çøÏ eTVæ≤eT nsTTe⁄+&Ée#·Ãì <äsêZ Á|ü»\T |üP»\T #˚dü÷Ô XÊ+‹+|ü #˚düTÔHêïs¡T. Á>±e÷ìøÏ @<√ #Ó+~q mdt◊ÄsY¬ø uÛ≤qTeT‹ Á|ü<∏äeT BÛ≥T>± j·÷ø£•] bÕ{Ï$T≥º˝À »]π> |”s¡¢ |ü+&ÉT>∑ eT+∫ dü+|òüT≥q »s¡>∑uÀ‘·T+<äì eT‘· ô|<ä›\T e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T. á $wüj·÷ìï n$T‘êq+<ä+‘√ ãVüQeT‹, e÷qdü ~«rj·T y˚&ÉTø£\T Á|ürø£>± ì\TkÕÔj·Tì, 72 dü+e‘·‡sê\ Á|ü»\T ‹\øÏdüTÔHêïs¡T. ãVüQeT‹øÏ mìïø£j·÷´s¡T. qT+∫ Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü ≈£î\ eT‘ê\≈£î m\ÁøϺwæj·THé Áyê‘· |üØø£å\˝À nr‘·+>± |”s¡¢ |ü+&ÉT>∑ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. 11 dü T ÁãVü ≤ àD´+ Á|ü < ∏ ä e T ãVü Q eT‹øÏ , s√E\ bÕ≥T $$<Ûä ø±s¡´Áø£e÷\‘√bÕ≥T á lø±≈£îfi¯+,Ç~ì»+: d”‘·+ù|≥ ◊{°&û@ |ü]~Û˝Àì $$<Ûä |”ôV≤#Yd”˝À¢ |ü⁄s¡Twü Äs√>∑´ ø±s¡´ø£s¡Ô\ ∫≥ºeT÷s¡T,Ç~ì»+ : ∫≥ºeT÷s¡T s¡ø±ìøÏ #Ó+~q$ ô|≥ºqT e÷Á‘·y˚T eT<ÛäT, áX¯«s¡yêø£≈£î #Ó+~q sêCÒwt, eT+&É \ |ü ] ~Û ˝ À j· ÷ ø£ d æ ] y˚ T »sY bı<ä T >∑ T ≈£ î ekÕÔ s TT. á $+‘· |ü ⁄ +E y˚&ÉTø£\T »s¡T>∑T‘êj·Tì á HÓ\ 12e ‘˚Bq |”sƒ¡ uÛÑØÔøÏ >∑‘· HÓ\˝À ◊{°&û@ |”y√ düeTø£å+˝À ìs¡«Væ≤+∫q sê‘·|üØø£å˝À m+|æ¬ø’q 20 eT+~øÏ $»jYT\T ~«rj·T ãVüQeT‹øÏ |ü + #êsTTr˝À >∑ \ bÕ‘· Vü ≤ ]»q e÷Á‘· + ∫qï |æ \ ¢ \ qT, ≈£ î ø£ ÿ |æ \ ¢ \ qT |”s¡¢ }πs–+|ü⁄, 13 e‘˚~ n–ï >∑T+&É+ Á|üy˚X¯+ ìj·÷eTø£ ñ‘·Ôs¡T«\qT n+<äCÒXÊs¡T. oïø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ õ˝≤¢ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK mìïø£ nj·÷´s¡T. n<˚$<Ûä+>± πs|ü{Ï yê&É ˝ À |ü ⁄ ]DÏ #· + >∑ j · T ´ ìyêdü + e<ä › eTqTwü ß \qT n‹ $∫Á‘· + >± yê]ì nq+‘·s¡+ |”s¡¢ Á>±yÓ÷‘·‡e+ 14q ô|<ä› ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q øöHÓ‡*+>¥˝À yê]ì $$<Ûä |”ôV≤#Yd”\≈£î πø{≤sTTdü÷Ô ìj·÷eTø£ qT+∫ |ü\T bÕsƒ¡XÊ\˝À yê´dü s¡#·q á $+‘· ø√&ç <ä s ¡ Ù q$T∫Ã+~. e÷Á‘· y ˚ T ‘· s ¡ T eTT‘· ÷ n‹ $∫Á‘· + >± n–ï>∑T+&É Á|üy˚X¯+, X¯óÁø£yês¡+ >∑TeTà{≤\ ñ‘·Ôs¡T«\qT &ûm+ôV≤#Yy√ &Üø£ºsY ÄsY.^‘ê+»* n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”‘·+ù|≥ b˛{°\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì $<ë´s¡T›\T e÷eT÷\T>± ‹]π> ãsêà C≤‹øÏ Á|üe]ÔdüTÔqï~. ø±˝≤qT>∑TD+>± Áyê‘· |üØø£å≈£î dæ<ä›+>± ñ+&Ü\ì Á>±yÓ÷‘·‡e+‘√ á y˚&ÉT≈£î\T eTT>∑TkÕÔj·Tì &û|üP´{° &ûm+ôV≤#Yy√ &Üø£ºsY ø£èwüíyÓ÷Vü≤Hé bÕ˝§ZHêïs¡T. ìj·T$T‘·T˝…’q yê]øÏ uÒdæø˘ ù| øÏ+<ä #Ó+~q ø√fi¯ó¢ >±ì, Hê≥T s¡ø±ìøÏ Á|üe]ÔdüTÔqï á $+‘· |ü⁄+EqT #·÷∫ ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó * j· T CÒ X Ês¡ T . s¡÷.10,020 J‘·+ #Ó*¢+#·qTHêïs¡T. #Ó+~q ø√fi¯ó¢≈£î >±ì, M{Ï˝À |ü⁄+E Á|ü»\T ÄX¯Ãs¡´b˛‘·THêïs¡T.

dæyÓT+≥T s√&ÉT¶ |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑ+

y˚πs«s¡T Á|üe÷<ë\˝À¢ Ç<ä›]øÏ >±j·÷\T

H˚&ÉT {°{°&û bÕ\ø£eT+&É* düe÷y˚X¯+

H˚&ÉT s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+

d”»q˝Ÿ yê´<ÛäT\ô|’ <äèwæº

yÓ÷&É˝Ÿ j·Tdt{Ï ø±\˙˝À yÓ’<ä´ •_s¡+

dü+>∑˝À u…\Tº cÕ|ü⁄\ CÀs¡T |ü{Ϻ+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T

≈£î+uÛÑø√D≤˝À¢ ≈£Ls¡T≈£î b˛sTTq j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+

e´s¡ú |ü<ësê∆\‘√ ì+&çq ãdt ôw\ºsY

õ˝≤¢kÕúsTT b˛{°\≈£î$<ë´s¡T›\ m+|æø£ |üP]Ô

<äsêZô|’ ø£|æŒq >∑T&ɶ XÊ«dü ø£\ø£\+

|ü⁄s¡Twü Äs√>∑´ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î ìj·÷eTø£ |üÁ‘ê\T

$<ë´s¡T›\≈£î _ôdÿ{Ÿ bÕ´¬ø≥T¢, ô|qT¢\T |ü+|æD°

@e+&√jYT á $+‘· ø√&çì #·÷kÕsê! nãT˝Ÿ ø£˝≤yéT

yê´düs¡#·q b˛{°\T

j·÷ø£•] bÕ{Ï$T≥º˝À |”s¡¢|ü+&É>∑


Ç~ì»+ ~q|üÁ‹ø£

k˛eTyês¡+, qe+ãsY, 11, 2013

HÓ\÷¢s¡T 3

eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ ø£{Ÿ Ä‘·à≈£Ls¡T, Ç~ì»+: n~Ûø±s¡T\ |üs¡´y˚ø£åD ˝À|ü+, Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒêXÊ\ $<ë´s¡T∆\≈£î XÊ|ü+>± e÷]+~. düsêÿs¡T dü÷ÿfi¯¢˝À #·~y˚ ù|<ä $<ë´s¡T∆\≈£î eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø£+ <ë«sê bÂwæºø±Vü‰s¡+ n+~+∫ Vü‰»s¡T XÊ‘êìï ô|+#˚ ñ<˚›X¯´+‘√ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ eT<Ûë´Vü‰ï uÛÀ»q |ü<∏äø±ìï Á|üy˚X¯ ô|{Ϻ+~. nsTT‘˚ bÂwæºø±Vü‰s¡+ $<ë´s¡T∆\≈£î n+<äì Á<ëø£å>± $T–*+~. bÂwæºø±Vü‰s¡ ˝À|ü+‘√ ù|<ä $<ë´s¡T∆\T s√>±\ u≤]q |ü&ÉT‘·÷ #·<äTe⁄˝À yÓqTø£ã&ÉT‘·THêïs¡T. ô|]–q <Ûäs¡\≈£î nqT>∑TD+>± á $<ë´ dü+e‘·‡s¡+˝À yÓTq÷ #êØ®\T ô|+∫q HêD´yÓTÆq uÛÀ»q+ n+<ä&É+˝Ò<äT. Bìì |üs¡´y˚øÏå+#ê*‡q myéTÇz\T |ü‘êÔ˝Òs¡T. õ˝≤¢˝Àì 4,052 Á|üuÛÑT‘·« msTT&Ó&é bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ 2.4 \ø£å\ eT+~ $<ë´s¡T∆\T eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ <ë«sê \_› bı+<äT‘·THêïs¡T. M{Ï ìs¡«Vü≤D u≤<Ûä´‘· 2,650 @C…˙‡\T rdüT≈£îHêïsTT. $<ë´s¡T›\ dü+K´qT ã{Ϻf á @C…˙‡\≈£î 1 qT+∫ 4s¡T es¡≈£î HÓ\≈£î 1000/` #=|ü⁄Œq y˚‘·q+ sTTdüTÔ+~. á @C…˙‡\≈£î Á|üuÛÑT‘·«y˚T _j·T´+ düs¡|òüsê #˚düTÔ+~. $T>∑‘ê øÏs¡D≤ düs¡T≈£î\T ≈£Ls¡>±j·T\T, ø√&ç Á>∑T&ÉT¢ ø=qT>√\T≈£î q>∑<äT #Ó*¢düTÔ+~

4s¡÷bÕj·T\ 35 ô|’dü\T ÁbÕ<∏ä$Tø£ ñqï‘· kÕúsTT˝À 6 s¡÷bÕj·T\T ô|+∫+~. B+‘√ $<ë´s¡T∆\≈£î bÂwæºø±Vü‰s¡+ n+<äT‘·T+<äì n~Ûø±s¡T¢ uÛ≤$+#ês¡T. ø±ì πøåÁ‘· |ü]o\q˝À #·÷ùdÔ yÓTq÷ yÓTs¡T>∑T |ü&É&É+˝Ò<äT. bÂwæº ø±Vü‰s¡+ n+<ä&É+˝Ò<äT.

ô|]–q yÓTq÷ #ÛêØ®\T: >∑‘· $<ë´dü+e‘·‡s¡+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡T∆\≈£î ˇø=ÿø£ÿ]øÏ 4s¡÷ Ç#˚Ã~. ÁbÕ<∏ä$Tø£ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ $<ë´s¡T∆\≈£î 4.65 ô|’dü\T #Ó*¢+#˚~. $T–*q ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\T, ø£f…º\T, q÷HÓ, |ü|ü⁄Œ, Ç‘·s¡ kÕe÷Á– <Ûäs¡\T

¬s&éÁø±dt ùde≈£î\T Áø£eT•ø£åD‘√ e´eVü≤]+#ê*

lø±≈£îfi¯+,Ç~ì»+: õ˝≤¢ ¬s&éÁø±dt Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|ü<∏äeT ∫øÏ‘·‡ •_s¡+˝À •ø£åD bı+~q yês¡T Ä|ü<ä˝À ñqï yê]ì Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î H˚s¡TÃ≈£îqï $<ä´ $ìjÓ÷–+#ê\ì õ˝≤¢ n<äq|ü⁄ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY ÄsY.mdt.sêCŸ≈£îe÷sY dü÷∫+#ês¡T. lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ õ˝≤¢ ¬s&éÁø±dt s¡ø£Ôì~Û˝À Á|ü<∏äeT ∫øÏ‘·‡ •_s¡+ eTT–+|ü⁄ dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± n<äq|ü⁄ CÒd” ‘êqT #·<äTe⁄≈£îqï s√E˝À¢ ¬s&éÁø±dt˝À •ø£åD bı+<ëqì >∑Ts¡TÔ #˚düT≈£î+≥÷ •ø£åD bı+~q nuÛÑ´s¡Tú\≈£î |ü\T Á|üX¯ï\T y˚dæ düe÷<ÛëHê\T sêã{≤ºs¡T. õ˝≤¢ ¬s&éÁø±dt #ÛÓ’s¡àHé |æ.»>∑H√àVü≤qsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Hê\T>∑Ts√E\ •ø£åD˝À 37 eT+~øÏ bÕ˝§ZHêïs¡ì M]øÏ ¬s&éÁø±dt yÓ’<äT´\‘√ bÕ≥T ]yéT‡, C…yéT‡ qT+∫ e∫Ãq mì$T~ eT+~ yÓ’<äT´\T |ü\T n+XÊ\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ •ø£åD bı+~q 30 eT+~øÏ Á<ÛäTe|üÁ‘ê\qT Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ Á>±MTD≤_Ûeè~∆ XÊK ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY |æ.s¡»˙ø±+‘êsêe⁄, s¡ø£Ôì~Û yÓ’<ë´~Ûø±]DÏ &Üø£ºsY dü‘·´e‹, •ø£åD ìsê«Vü≤≈£î&ÉT dü‘·´Hêsêj·TD, ¬s&éÁø±dt XÊX¯«‘· düuÛÑT´&ÉT mdt.nbÕŒsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n+‘·sY $X¯«$<ë´\j·T Áø°&Ü b˛{°\≈£î 11q m+|æø£\T

lø±≈£îfi¯+, Ç~ì»+: n+‘·sY$X¯«$<ë´\j·T Áø°&Ü b˛{°˝À¢ bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î $X¯«$<ë´\j·T+ |ü]~Û˝Àì nìï &çÁ^ ø£fi≤XÊ\\ $<ë´s¡Tú\≈£î á HÓ\ 11, 12 ‘˚B˝À¢ m+|æø£\T »s¡T>∑T‘êj·Tì e]‡{° |”&û lìyêdüsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. á m+|æø£ b˛{°\T lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« |ü⁄s¡Twüß\ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ yÓTÆ<ëq+˝À »s¡T>∑T‘êj·THêïs¡T. Vü‰´+&éu≤˝Ÿ, |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ Áø°&É\≈£î dü+ã+~Û+∫ k‘YCÀHé n+‘·sY $X¯«$<ë´\j·T b˛{°˝À¢ bÕ˝§ZH˚ eTVæ≤fi¯\ »≥Tº m+|æø£ á HÓ\ 11q— n<∏Ó¢{Ïø˘‡ $uÛ≤>∑+˝À Ä˝Ÿ Ç+&çj·÷ $X¯«$<ë´\j·T kÕúsTT b˛{°˝À¢ bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î |ü⁄s¡Twüß\T, eTVæ≤fi¯\ »≥¢ m+|æø£\T á HÓ\ 12q »s¡T>∑T‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ÄdüøÏÔ ñqï $<ë´s¡Tú\T dü+ã+~Û‘· ø£fi≤XÊ\ Á<ÛäTe|üÁ‘ê\‘√ ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î yÓTÆ<ëHêìøÏ Vü‰»s¡T ø±yê\ì ‘Ó*bÕs¡T.

ø=yê«&É nDT bÕs¡Tÿ≈£î s¡+>∑+ dæ<ä∆+

lø±≈£îfi¯+,Ç~ì»+: õ˝≤¢˝Àì s¡Ddüú\+ eT+&É\ |ü]~Û˝À >∑\ ø=yê«&É nDTbÕs¡Tÿ uÛÑ÷ùdø£s¡D≈£î s¡+>∑+ dæ<ä∆yÓTÆ+~. uÛÑ÷ùdø£s¡Dô|’ düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ+~. á ÁbÕ+‘·+˝À >∑\ sêeT#·+Á<ë|ü⁄s¡+, ø√≥bÕ˝…+ ¬syÓq÷´ |ü]~Û˝À 48.94 mø£sê\T ùdø£]+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ Jy√ 103qT C≤Ø #˚dæ+~. |ü+#êj·Tr\ düs¡Œ+#Y\≈£î *œ‘·|üPs¡«ø£+>± ‘êF<äT\T n+<äCÒj·T&ÜìøÏ n~Ûø±s¡T\T düHêïVü‰\T #˚|ü{≤ºs¡T. áHÓ\ 27q ø=yê«&É, 29q ø√≥bÕ˝…+˝À uÛÑ÷ùdø£s¡D≈£î dü+ã+~Û+∫ düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

dü«j·T+X¯øÏÔ dü+|òü÷\≈£î s¡÷.ø√{Ï s¡TD+ eT+ps¡T

lø±≈£îfi¯+,Ç~ì»+: Á>±MTD, |ü≥ºD≤˝À¢ì 36 dü«j·T+X¯øÏÔ dü+|òü÷\≈£î s¡÷.ø√{Ï s¡TD+ eT+ps¡T nsTT´+~. kÕúìø£ Ä+Á<Ûë u≤´+≈£î(ÄsYd”;) Äes¡D˝À @CÒd” ÄsY.mdt.sêCŸ≈£îe÷sY á y˚Ts¡≈£î dü+ã+~Û+∫q #Ó≈£îÿ\ yÓTT‘êÔ\qT dü«j·T+ X¯øÏÔ dü+|òü÷\≈£î n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e&û¶˝Òì s¡TD≤\qT eTVæ≤fi¯\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø=ì Ä]úø£+>± |ü⁄s√>∑‹ kÕ~Û+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓTbÕà |”&û eTTìø√{Ï dü‘·´Hêsêj·TD, Ä+Á<Ûëu≤´+≈£î &ç|üP´{° »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY u…Vü≤sê eTH√Vü≤sYCÀdt, m.$.sêeTø£ècÕísêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<äT´<ë|òü÷‘·+‘√ uÛÑeq ìsêàD ø±]à≈£î&ÉT eTè‹

lø±≈£îfi¯+,Ç~ì»+: lø±≈£îfi¯+ s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝À >∑\ dæ+>∑T|ü⁄s¡+˝À uÛÑeq+ô|’ |üì ùd#˚+<äT≈£î ô|’ø£|ü⁄Œq≈£î |üs¡+õ ø£&ÉT‘·T+&É>± yÓqø£qTqï $<äT´‘·TÔ r>∑\T ‘·>∑* øÏ+<ä |ü&ç ˇø£ e´øÏÔ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. b˛©düT\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. dæ+>∑T|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q •eTà nbÕŒsêe⁄ (50) Á>±eT+˝À ˇø£ >∑èVü≤ ìsêàD|üì˝À uÛ≤>∑+>± uÛÑeq+ ô|’ø£|ü⁄Œ |üì #˚düTÔ+&É>± düMT|ü+˝À ñqï $<äT´‘·TÔ r>∑\T ‘·–* $<äT´<ë|òüT‘êìøÏ >∑Ts¡sTT øÏ+<ä|ü&ܶ&ÉT. ndü«düú‘·≈£î >∑Ts¡sTTq Äj·TqqT ˇø£ Áô|’y˚≥T ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. nø£ÿ&ç yÓ’<äT´\ dü÷#·q y˚Ts¡≈£î $XÊK|ü≥ï+ ‘·s¡*+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° Á|üjÓ÷»q+ ˝Òø£ e÷s¡ZeT<ä´˝ÀH˚ nbÕŒsêe⁄ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. Äj·Tq uÛ≤s¡´ dü‘·´eTà Ç∫Ãq |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î kÕ∆ìø£ s¡÷s¡˝Ÿ ùdºwüHé b˛©düT≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

n~Ûø£+>± e⁄+&É&É+‘√ ìsê«Vü≤ø£ @C…˙‡\T Çã“+~ |ü&˚$. |ü\Te÷s¡T¢ ‘·eT u≤<Ûä*ï ìsê«Vü≤ø£ @C…˙‡\T n~Ûø±s¡¢ <äèwæºøÏ rdüTø=#êÃs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À $<ë´XÊK á @&Ü~ yÓTq÷ #ÛêØ®\T ô|+∫+~. ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ kÕúsTT˝À Á|üdüTÔ‘· $<ë´]∆øÏ

|ü‘êÔ˝Òì |üs¡´y˚ø£åD ø£MT{°\T. á $<ë´ dü+e‘·‡s¡ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ düÁø£eT+>± neT\T »]π>+<äT≈£î, bÂwæºø±Vü‰s¡+ n+~+#˚+<äT≈£î j·TyéT&çz, j·TyéTÇz. Çz|æÄsY&ç $<ë´ XÊK ˇø£ ø£$T≥ y˚dæ+~ á ø£$T{° düuÛÑT´\T @<√ ˇø£ bÕsƒ¡XÊ\qT ‘·ìF#˚dæ eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ |ü<∏äø±ìï |ü]o*+#·&É+‘√bÕ≥T |ü\T Ä‘·à≈£Ls¡T |ü≥ºD+˝Àì ø=ìï Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ˇø£ Á|üø£ÿ bÕ]X¯ó<Ûä›´+ ˝À|æ+#·&É+ uÛÀ»q düeTj·T+˝À #·T≥÷º |ü+<äT\T e⁄+&É&É+ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T¢ >∑eTì+#·e\dæ e⁄+~. Ms¡T |ü]o*+∫q bÕsƒ¡XÊ\ $esê\qT 15 s√E\ ø=ø£kÕ] &çázøÏ |ü+bÕ*. á $<Ûëq+ õ˝≤¢˝À 90 XÊ‘·eTT neT\T ø±e&É+˝Ò<äT. mø£ÿ&√ ns¡ø=s¡ ‘·ìF\T #˚dæ eTeT nì|ædüTÔHêïs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø£+ rs¡T Bìì |üP]Ô kÕúsTT˝À |üs¡´y˚øÏå+#ê*‡q

j·TyéT.á.z\T Bì |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝Ò<äT. B+‘√ $<ë´s¡T›\≈£î bÂwæºø±Vü‰s¡+ ˝À|æ+∫ nHês√>±´ìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. n+~+#ê*‡q yÓTq÷: k˛eT, >∑Ts¡T yêsê˝À¢ >∑T&ÉT¶, kÕ+u≤s¡T, ≈£Ls¡>±j·T\T n+~+#ê*. eT+>∑fi¯, X¯ó Áø£yêsê˝À¢ |ü|ü⁄Œ, Ä≈£î ≈£Ls¡\‘√ uÛÀ»q+ ô|{≤º*. ø±ì #ê˝≤ #√≥¢ >∑T&ÉT¶ Çe«&É+ ˝Ò<äT. nø£ÿ&Éø£ÿ&É >∑T&ÉT¶≈£î ã<äT\T ≈£î[¢b˛sTTq ns¡{Ï |ü+&ÉT ÇdüTÔHêïs¡T. ø=ìï bÕsƒ¡XÊ\˝À e÷Á‘·+ ]ô|ò’+&é nsTT\T≈£î ã<äT\T bÕe÷sTT˝Ÿ yê&ÉT‘·THêïs¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£ kÕúsTT˝À ˇø=ÿø£ÿ $<ë´]∆øÏ 100 Á>±eTT\ |ü|ü⁄Œ 30 Á>±eTT\ ≈£Ls¡>±j·T\T. ÁbÕ<∏ä$Tø£ ñqï‘· kÕúsTT˝À ¬s’düT 150 Á>±eTT\T, |ü|ü⁄Œ 30 Á>±eTT\T, ≈£Ls¡>±j·T\T 75 Á>±eTT\T, q÷HÓ 7.5 Á>±eTT\T n+~+#ê*‡ e⁄+~. ø±ì #ê˝≤ #√≥¢ |ü|ü⁄Œ ns¡ø=s¡>±H˚ n+~düTÔHêïs¡T. ≈£Ls¡>±j·T\ |ü‘êÔ ø£ì|æ+#·&É+˝Ò<äT. >∑T&ÉT¶≈£î ã<äT\T |ü|ü⁄Œ, |ü|ü⁄Œ≈£î ã<äT\T s¡dü+, n+~+#·&É+‘√ $<ë´s¡T∆\T bÂwæºø±Vü‰s¡+ |üP]Ô>± ˝À|æ+∫ ndü«düú≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. ø±ã{Ϻ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T |üs¡´y˚øÏå+∫ $<ë´s¡T∆\ jÓTø£ÿ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì |ü\Te⁄s¡T ‘·*¢‘·+Á&ÉT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ø=qkÕ>∑T‘·Tqï uÛÑ≈£îÔ\ s¡B›

düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ 24>∑+≥\ düeTj·T+ ‹s¡T|ü‹, qe+ãsY 10: ‹s¡TeT\ ly˚+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$T <äs¡ÙHês¡∆+ >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\T>± uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› n~Ûø£yÓTÆ+~. B+‘√ düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ yÓ[¢ y˚∫ ñ+&˚ uÛÑ≈£îÔ\ ø£+bÕs¡TºyÓT+≥T¢ 31 ì+&çb˛sTT düTe÷s¡T ¬s+&ÉT øÏ.MT≥s¡¢ y˚Ts¡ ≈£L´˝…’qT yÓ\T|ü*øÏ yê´|æ+∫+~. lyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î 24>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘√+~. s¡÷.300 Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯ <äs¡ÙHêìøÏ @&ÉT>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+&É>±.. ø±* u≤≥q ‹s¡TeT\ ø=+&É≈£î e#˚à ~e´<äs¡Ùq+ {À¬øqT¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î 13>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. ≈£L´˝…’qT˝Àì uÛÑ≈£îÔ\≈£î ñ<äj·T+ bÕ\T, bı+>∑*\qT {°{°&û n~Ûø±s¡T\T ì‘·´qïÁ|ükÕ<ë\ düTeTT<ëj·T+ qT+&ç düs¡|òüsê #˚XÊs¡T. uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› ø±s¡D+‘√ s¡÷.300 Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯ <äs¡ÙHêìï eT<Ûë´Vü≤ï+ ˇø£ >∑+≥πø ì\T|ü⁄<ä\ #˚j·TqTqï≥T¢ n~Ûø± s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. πø+ÁBj·T $#ês¡D ø±sê´\j·T+ e<ä› ñ∫‘·, s¡÷.50, s¡÷.100>∑<äT\ ø√dü+ uÛÑ≈£îÔ\≈£î ¬s+&ÉT>∑+≥\ düeTj·T+ y˚∫ ñ+&Ü*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. ø£˝≤´Dø£≥º ì‘ê´qïÁ|ükÕ<ë\ e<ä› uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› ø£ì|æ+∫+~. lyê] Ä\j·T+˝À|ü\ uÛÑ≈£îÔ\≈£î kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î eTVü‰\|òüTT <äs¡ÙHêìï neT\T #˚düTÔHêïs¡T. lyê] ùde˝À <˚yê<ëj·TXÊK eT+Á‹

<˚yê<ëj·T XÊK eT+Á‹ sêeT#·+Á<äj·T´ Ä~yês¡+ lyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. kÕúìø£ |ü<ëàe‹ n‹~∏>∑èVü≤+ e<ä› Äj·TqTï {°{°&û n~Ûø±s¡T\T kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. {°{°&û n~Ûø±s¡T\T ñ<äj·T+ lyê]ì ìs¡«Væ≤+#˚ HÓ’y˚<ä´ $sêeT düeTj·T+˝À Äj·Tq≈£î Á|ü‘˚´ø£ <äs¡Ùq @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. yÓTT<ä≥>± <Ûä«»düÔ+uÛ≤ ìøÏ yÓTT≈£îÿø=ì lyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îqï nq+ ‘·s¡+ e≈£îfi≤e÷‘·qT dü+<ä]Ù+∫ VüQ+&û˝À ø±qTø£\T düeT]Œ+#ês¡T. s¡+>∑HêsTTø£ eT+&É|ü+˝À |ü+&ç‘·T\T Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î Äos¡«#·Hê\T |ü*ø±s¡T. CÒáy√ lìyêdüsêE, &ç|üP´{° áy√ ∫qï+>±] s¡eTD lyê] rs¡ú Á|ükÕ<ë\T n+<äCÒXÊs¡T.

qwüºb˛sTTq ¬s’‘ê+>±ìï Ä<äT≈£î+{≤+

lø±≈£îfi¯+,Ç~ì»+: õ˝≤¢˝Àì ¬s’‘·T\≈£î KØ|òt d”»Hé˝À s¡÷.214 ø√≥¢ s¡TD≤\T Ç#êÃeTì, Ä+Á<Ûëu≤´+≈£î &ûJm+ @.$.sêeTø£ècÕísêe⁄ nHêïs¡T. lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ Ä+Á<Ûëu≤´+≈£î (ÄsYd”;) Äes¡D˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç{°e\ õ˝≤¢˝À ô|’-*Hé ‘·TbÕqT, es¡<ä\ ø±s¡D+>± |ü+≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\ s¡TD≤\qT Ø ôw&É÷´˝Ÿ #˚kÕÔeTHêïs¡T. s¡;øÏ ø=‘·Ô s¡TD≤\T eT+ps¡T #˚kÕÔeTì, 2012-13 rdüT≈£îqï s¡TD≤\qT e÷Á‘·y˚T ¬sqT´e˝Ÿ #˚kÕÔeTHêïs¡T. ñ<ë›q+ ÁbÕ+‘·+˝À J&ç, e÷$T&ç, ø=ã“] ¬s’‘·T\≈£î e´ekÕj·TXÊK n~Ûø±s¡T\T Ç∫Ãq

yÓTTø£ÿ\≈£î ‘êeTT s¡TD≤\T eT+ps¡T #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢˝À ¬s’‘·T\≈£î ø=‘·Ô>± yês¡+ s√E˝À¢ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{≤º\T ÇdüTÔ+<äì, |ü{≤º\T Ç∫Ãqyê]øÏ s¡TD+ eT+ps¡T#˚kÕÔeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Ç{°e\ esê¸\≈£î qwüºb˛sTTq ∫qï |ü]ÁX¯eT\≈£î (25 \ø£å\ ˝À|ü⁄ s¡TD≤\T rdüT≈£îqïyê]øÏ) ≈£L&Ü ¬sqT´e˝Ÿ #˚kÕÔeTì, eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î uÀ≥T¢, e\\T ø=qT≈£îÿH˚+<äT≈£î s¡TD≤\T ÇkÕÔeTHêïs¡T. bÕøÏåø£+>± <Óã“‹qïyê{ÏøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷.7 y˚\T |ü]Vü‰s¡+ n+<äCÒdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á |üÁ‹ø± düe÷y˚X¯+˝À Áu≤+∫ y˚TH˚»sY eT<äHéyÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

12q s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+

>∑T+≥÷s¡T, qe+ãsY 10 : áHÓ\ 12e qT+∫ 20e ‘˚B es¡≈£î s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ê\ì n~Ûø±s¡T\T ìs¡ísTT+#ês¡T. Ä~yês¡+ dü‘ÓÔq|ü*¢ |ü⁄s¡bÕ\ø£ ø±sê´\j·T+˝À kÕúìø£ XÊdüqdüuÛÑT´&ÉT yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶, ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] Á|üXÊ+‹\T s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT ôw&É÷´˝Ÿô|’ eT+&É\ n~Ûø±s¡T\‘√ düe÷˝À#·q#˚dæ Ä<˚XÊ\qT Ksês¡T #˚XÊs¡T. 12q dü‘ÓÔq|ü*¢ eT+&É\+˝À e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶˝À, 13q sêEbÕ˝…+ eT+&É\+˝Àì m+|æ&çy√ ø±sê´\j·T+˝À, 15q qø£]ø£\T¢ eT+&É\+˝À kÕúìø£ m+|æ&çy√ ø±sê´\j·T+˝À, 19q

eTTbÕŒfi¯fl eT+&É\+˝Àì »&çŒ ñqï‘· bÕ≥XÊ\˝À, 20q dü‘ÓÔq|ü*¢ |ü≥ºD+˝Àì e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶˝À ìs¡«Væ≤+#ê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. s¡#·Ãã+&É˝À uÛ≤>∑+>± πswüHé ø±s¡T¶\T, ô|q¸qT¢, Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\ \_∆<ës¡T\≈£î |üÁ‘ê\qT eT+ps¡T #˚kÕÔs¡T. M{Ï‘√ bÕ≥T md”‡, md”º düuŸbÕ¢Hé neT\T, Ç+~s¡eTà ø£\\T ø±s¡´Áø£e÷\ |ü+|æD° »s¡>∑qT+~. nìï eT+&É˝≤˝À¢ |üø£&É“+B>± s¡#·Ãã+&É @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì eT+&É\ n~Ûø±s¡T\≈£î Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. ø£$TwüHé m.uÛ≤qTÁ|ü‘ê|t, Äj·÷ eT+&É˝≤\ ‘·Vü≤dæ˝≤›s¡T¢, m+|æ&çy√\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

πs|ü˝…¢≈£î sêqTqï yÓ÷|æ<˚$ >∑T+≥÷s¡T, qe+ãsY 10 : áHÓ\ 16e ‘˚˚Bq e÷JeT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTDsêe⁄ πs|ü˝…¢≈£î edüTÔHêïs¡ì Äj·Tq k˛<äs¡T&ÉT k˛<äs¡T&ÉT Vü≤s¡Hê<∏éu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. Ä~yês¡+ πs|ü˝…¢ yÓ’mkÕ‡sY dæ|æ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, áHÓ\ 15e ‘˚Bq ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ˝À≥dt bÕ+&é˝À »>∑Hé düeTø£å+˝À bÕغ˝À #˚s¡T‘ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. yê´Hé|æø˘ πødüT˝À yÓ÷|æ<˚$ì dæ_◊ ø√s¡Tº n¬sdüTº #˚j·T>±, 13 HÓ\\T #·+#·˝Ÿ>∑÷&É

C…’\T˝À ñqï dü+>∑‹ $~‘·y˚T. nø√ºãsY˝À dæ_◊ ø√s¡Tº yÓ÷|æ<˚$øÏ u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚j·T&É+‘√ Äs√>∑´ |üØø£å\T #˚sTT+#·T≈£îì 14 HÓ\\ ‘·sê«‘· πs|ü˝…¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À n&ÉT>∑T ô|&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+∫ 16e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ HÓÁVüA $Á>∑Vü≤+ e<ä› ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑqT ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. á sê´©˝À yÓ’ø±bÕ Hêj·T≈£î\T, yÓ÷|æ<˚$ nqT#·s¡T\T, n_Ûe÷qT\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì #ÓbÕŒs¡T.

$uÛÑ»q »]–b˛sTT+~: d”ÄsY á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $uÛÑ»q m|ü⁄Œ&√ »]–b˛sTT+<äì, d”e÷+Á<Ûä˝Àì πø+Á<ä eT+Á‘·T\T, m+|”\T sêÁwüº eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T Á|ü»\qT eTuÛÑ´ô|fÒº Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. sêÁcÕºìï düyÓTÆø£´+>± ñ+#ê\ì ‘êeT+‘ê ø√]q|üŒ{Ïø° n~ÛcÕºq+ ‘Ó\+>±D Á|üø£≥qqT yÓq≈£îÿ rdüTø√<äHêïs¡T. B+‘√ sêj·T\d”eT˝À »{Ï\yÓTÆq ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ @s¡Œ&ÉT‘√+<äì #ÓbÕŒs¡T. d”eT n_Ûeè~∆ #Ó+<ë\+fÒ ‹s¡T|ü‹ì sê»<Ûëì>± Á|üø£{Ï+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. lyê]ì <ä]Ù+#·Tø√e&É+ Äq+<ä+>± ñ+<äHêïs¡T.

12˝À>± b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#·+&ç

çÄ~˝≤u≤<é, Ç~ì»+: Ç+~sê>±+BÛ »j·T+‹ |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì 20 dü÷Á‘ê\ ø±s¡´Áø£eT+ô|’ á HÓ\ 12e ‘˚B˝À>± ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´s¡Tú\≈£î yê´düs¡#·q, eø£Ôè‘· b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+#ê\ì nìï eT+&É˝≤\ $<ë´~Ûø±s¡T\qT, eT+&É\ n_Ûeè~∆ n~Ûø±s¡T\≈£î Á|üD≤[ø£ XÊK dü+j·TTø£Ô dü+#ê\≈£î\T ùwø˘ MTsê Ä~yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. m+Çz\T, m+|æ&çz\T, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY\T b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+∫ Á|ü‹ $uÛ≤>∑+˝À yÓTT<ä{Ï $CÒ‘·qT á HÓ\ 16e õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ õ˝≤¢ kÕúsTT b˛{°\≈£î |ü+bÕ*‡+~>± ø√sês¡T.

‘·«s¡˝À f…{Ÿ |üØø£å

>∑T+≥÷s¡T, qe+ãsY 10 : >∑‘· Hê\Tπ>fi¯ó fl>± ìs¡T<√´>∑T\T m<äTs¡T #·÷düTÔqï f…{Ÿ ôw&É÷´˝ŸqT yês¡+ s√E˝À¢ $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ n+^ø£]+#ês¡ì myÓTੇ ¬ø.mdt.\ø£åàDsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. Ä~yês¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, sêh+˝À f…{Ÿ ø√dü+ Hê\T>∑T \ø£å\ eT+~, &çmd”‡ ø√dü+ Äs¡T \ø£å\ eT+~ m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. á $wüj·÷ìï eTTK´eT+Á‹ <äèwæºøÏ rdüT≈£îyÓfi¯fl>± yÓ+≥H˚ düŒ+~+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. f…{Ÿ πøe\+ ns¡Ω‘· dü]º|òæ¬ø{Ÿ≈£î dü+ã+~Û+∫+~ ø±ã{Ϻ @ $<ÛäyÓTÆq Çã“+~ ñ+&É<äì $e]+#ês¡T. sêh+˝À ñ<√´>∑T\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T 14 \ø£å\ eT+~øÏ ôV≤˝ŸÔø±s¡T¶\T Çe«qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. sêÁw”ºj·T e÷<Ûä´$Tø£ •øå± n_Ûj·÷Hé øÏ+<ä sêh+˝Àì 3,437 ôV’≤dü÷ÿfi¯fl˝À ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\T ì]à+#˚+<äT≈£î πø+Á<ä+ s¡÷.810 ø√≥T¢ eT+ps¡T #˚dæ+<äHêïs¡T. ô|]–q <Ûäs¡\ ø±s¡D+>± sêh Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷.300 ø√≥T¢ n<äq+>± Ç#˚Ã+<äT≈£î n+^ø£]+∫+<äHêïs¡T. B+‘√ yÓTT‘·Ô+ s¡÷.1110 ø√≥¢‘√ sêh yê´|üÔ+>± ôV’≤dü÷ÿfi¯fl˝À n<äq|ü⁄ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\T ì]à+#·qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À q\T>∑T]øÏ >±j·÷\T

ã+>±s¡TbÕfiË+, Ç~ì»+: eT+&É\+ ˝Àì yÓTT–* |òü÷{Ÿ e<ä› #ÓHÓ’ï, u…+>∑Tfi¯Ss¡T s¡Vü≤<ë]ô|’ X¯ìyês¡+ sêÁ‹ »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À 4>∑Ts¡T e´≈£îÔ\T >±&É|ü&çq≥T¢ ã+>±s¡TbÕfiË+ mdt◊ Vü≤]Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. b˛©düT ø£<∏äq+ y˚Ts¡≈£î |ü\eTH˚s¡T qT+∫ ∫‘·÷Ôs¡T Á>±e÷ìøÏ edüTÔqï e÷s¡T‹ z$Tì ø±s¡TqT u…+>∑Tfi¯Ss¡T yÓfi¯ó‘·Tqï ¬øj·TdtÄsY{Ïdæ ãdüT‡ &Ûû ø=qï Á|üe÷<ä+˝À ø±s¡T˝À Á|üj·÷DÏdüTÔqï ôdù|Œ] Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q yÓ+ø£fÒwt, yÓTT–˝ÒX¯«sY Hêj·TT&ÉT, Ä+&Üfi¯eTà, ø£$‘· >±j·T|ü&ܶs¡T. düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï 108 dæã“+~ >±j·T|ü&çq yê]ì |ü\eTH˚s¡T @]j·÷ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ ã+>±s¡TbÕfiË+ Vü≤]Á|ükÕ<äT ‘Ó*bÕs¡T.

n+>∑Héyê&ç es¡ÿs¡¢ <Ûäsêï ã+>±s¡TbÕfiË+, Ç~ì»+: ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝Àì ã+>±s¡TbÕfiË+ eT+&É\+ n+>∑yê&ç es¡ÿs¡¢ düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ n+>∑yê&ç dæã“+~ á HÓ\ 11e ‘˚~ ã+>±s¡T bÕfiË+˝Àì ◊dæ&çj·Tdt ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ n+>∑Héyê&ç yês¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£îsê\T »eTTq ‘Ó*bÕs¡T. dæ◊{Ïj·TT ø±sê´\j·T+˝À X¯ìyês¡+ j·T÷ìj·THé eTTK´Hêj·T≈£î\ düe÷y˚X¯+˝À uÛ≤>∑+>± ÄyÓT e÷≥¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ õz HÓ+ 7qT neT\T #˚j·T≈£î+&Ü ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔ+<äì ns√|æ+#ês¡T. dæ◊{Ïj·TT ø±s¡´<ä]Ù eTTs¡[ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n+>∑yê&ç ø±s¡´ø£s¡Ô\ô|’ |üìuÛ≤sêìï yÓ÷|ü⁄‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ >=&ÉT¶ #êøÏ] #˚sTT+#·T≈£î+≥T+<äì, ø£˙düy˚‘·q #·≥º Á|üø±s¡+ yê] ø£˙dü y˚‘·q+ s¡÷.10,600/`\T Çe«e\ì &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. <Ûäsêï ø±s¡´Áø£eT+˝À es¡ÿs¡¢+<äs¡÷ bÕ˝§Zì á <ÛäsêïqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Hêj·T≈£î\T düTeT+>∑[, es¡\øÏåà, ø£$T{° düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|üì#˚j·Tì j·Tdt_◊ m{Ïj·T+`U≤‘ê<ës¡T\≈£î Çã“+~

ã+>±s¡TbÕfiË+, Ç~ì»+: ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝Àì u+>±s¡TbÕfiË+ eT+&É\πø+Á<ä+˝À uÛ≤s¡rj·T ùdº{Ÿ u≤´+≈£î Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq @{Ïj·T+ |üì#˚j·T&É+ ˝Ò<äT. U≤‘ê<ës¡T\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêï, 3 HÓ\\T>± kÕ+πø‹ø£ ø±s¡D≤\ e\¢ @{Ïj·T+ |üì#˚j·T&É+ ˝Ò<äT. ‘·eT ì‘·´ nedüsê\≈£î q>∑<äT rdüTø√e&ÜìøÏ Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î yÓfi¯¢e\dæ edüTÔqï<äì, düTe÷s¡T 20 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ ne‘·\≈£î yÓ[‘˚>±ì y˚πs @{Ïj·T+ ø£ì|æ+#·<äì, n‘·´edüs¡ |ü]dæú‘·T˝À¢ q>∑<äT ø±e*‡ eùdÔ |ü\eTH˚s¡T, ∫‘·÷Ôs¡T |ü≥ºD≤\≈£î yÓfi¯¢ e\dæ edüTÔ+<äì Á|ü»\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. 3 HÓ\\T>± u≤´+≈£î dæã“+~ eTs¡eTà‘·TÔ #˚sTT+#·&É+˝À ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì U≤‘ê<ës¡T\T, Á|ü»\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê dü+ã+~Û+‘· n~Ûø±s¡T\T #·s¡´ rdüTø=ì @{Ïj·T+ eTs¡eTà‘·TÔ #˚dæ Á|ü»\ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ rdüTø£sêe\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

õ˝≤¢≈£î mì$T~ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\\ eT+ps¡T

lø±≈£îfi¯+,Ç~ì»+: õ˝≤¢≈£î mì$T~ Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\\T eT+ps¡j·÷´j·Tì Bìø√dü+ Hêu≤s¡T¶ s¡÷. 5.20 ø√≥¢ eT+ps¡T #˚dæ+<äì õ˝≤¢ eè‹Ô $<ë´XÊU≤~Ûø±] bÕÁ‘·Tì bÕbÕsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘·« u≤\Ts¡ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À õ˝≤¢˝Àì 43 Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\\ Á|æì‡bÕfi¯¢‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÄeT<ë\e\dü, f…ø£ÿ*, bı+<ä÷s¡T, |ü˝≤dü ‘·~‘·s¡ eT+&É˝≤\≈£î ø£fi≤XÊ\\T eT+ps¡j·÷´j·THêïs¡T. M{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫ düú\ ùdø£s¡D ‘·~‘·s¡ $esê\qT Äj·÷ Á|æì‡bÕfi¯ó¢ düπs« #˚dæ Çyê«\ì ø√sês¡T. 43 ø£fi≤XÊ\\≈£î #Ó+~q Á|æì‡bÕfi¯ó ¢ ‘·eT‘·eT ø£fi≤XÊ\ uÛÑeq ìsêàD≤\ $esê\T, Á|üdüTÔ‘· dü<äTbÕj·÷\T, yÓTT<ä{Ï, ~«rj·T Ç+≥sY $<ë´s¡Tú\ C≤_‘êqT n+<äCÒXÊs¡T. Ç{°e\ ≈£î]dæq uÛ≤Ø esê¸\ ø±s¡D+>± »]–q qcÕºìï ≈£L&Ü ìy˚~+#ês¡T. á ìy˚~ø£qT k˛eTyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<äT˝À »>∑s¡uÀj˚T ø£$TwüqsY düe÷y˚X¯+˝À n+<äCÒkÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

eTT]øÏ ø±\TeqT düTÁuÛÑ+#˚j·T&É+ eTVü‰Á|üuÛÀ!

ñ<äj·T–], Ç~ì»+: ñ<äj·T–] |ü≥ºD+˝À Äe\ M~Û, u≤˝≤J q>∑sY, ≈£îeTàs¡ M~Û, >=\¢bÕfiË+ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À eTT]øÏ ø±\Te\qT X¯óÁuÛÑ+#˚j·÷\ì Äj·÷ ÁbÕ+‘· Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. <√eT\T $|üØ‘·+ ø±e&É+‘√ Á|ü»\T |ü\T n+≥Ts√>±\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì, ø±e⁄q dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ eTT]øÏ ø±\Te\T X¯óÁuÛÑ|üs¡#·e\dæq~>± ø√s¡T‘·THêïs¡T.

eT∞¢ ‘Ós¡ô|’øÏ Á;‘Y mq˝…’»s¡T¢ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY |òüT≥q‘√ nÁ|üeT‘·Ô+

lø±≈£îfi¯+,Ç~ì»+: sêh s√&ÉT¶ s¡yêD≤ dü+düú n~Ûø±s¡T\T m≥ºπø\≈£î ø£fi¯ófl ‘Ó]#ês¡T. >∑‘·+˝À ≈£L&Ü Á;‘Y mq˝…’»s¡T¢ $ìjÓ÷–+∫q Äغd” ø=~›ø±\+ eT÷\q |ü&˚dæ+~. ‘êC≤>± eTVü≤ã÷uŸq>∑sY |òüT≥q ‘·sê«‘· eT∞¢ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. bÕ‘·$ eT÷\≈£î #˚s¡&É+‘√ ø=‘·Ô>± ø=qT>√\T #˚XÊs¡T. ˇø=ÿø£ÿ{Ï s¡÷. 57 y˚\T#=|ü⁄ŒqHê\T–+{Ïì kÕúìø£+>± ø=qT>√\T #˚XÊs¡T. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\, n+‘·Ásêh düØ«düT\‘√bÕ≥T ø±+ô|¢ø˘‡ qT+∫ ãj·T\T<˚πs |ü˝…¢yÓ\T>∑T ãdüT‡ Á&Ó’es¡¢≈£î á |üØø£å\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T.


4 HÓ\÷¢sT¡

Ç~ì»+ ~q|ü‹Á ø£

ô|s¡T>∑T‘·Tqï ~Ûø±ÿs¡ dü«s¡+ (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) ‘Ó\+>±D≈£î ôd’ nqï ø±+Á¬>dt ôV’≤ø£e÷+&é d”e÷+Á<Û≈ä î£ uÛ≤Ø bÕ´πøJ Á|üø≥ £ q, >∑‘+· ˝À $uÛ»Ñ q≈£î nqT≈£L\+>± düŒ+~+∫q {°&|û ,” yÓk’ Õ‡sYd” |”\ yÓK’ ] m+&É>&∑ TÉ ‘·÷ ˝≤uÛ|Ñ &ü Ü\ì uÛ≤$+∫q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± d”e÷+Á<Û≈ä î£ #Ó+~ q ø=+<äs¡T d”ìj·TsY eT+Á‘·T\qT, ‘·qyÓ’|ü⁄q≈£î ‹|ü⁄Œ≈£îì $uÛÑ»q $wüj·T+˝À {°&û|”, yÓ’mkÕ‡sY d”|\” qT {≤¬s{Z Ÿ #˚j÷· \ì, Ä bÕغ\ e˝Ò¢ ‘·eT n~ÛcÕºq+ $uÛÑ»qô|’ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+<äì ø±+Á¬>dt ôV≤’ ø£e÷+&é dü÷∫+∫q≥Tº düe÷#ês¡+. B+‘√ düyTÓ øÆ ´£ >∑fi+¯ m‘·T≈Ô î£ qï d”e÷+Á<Û≈ä î£ #Ó+~q ø=+<äs¡T eT+Á‘·T\T Áø£eTÁø£eT+>± $uÛÑ»q nìyês¡´eTì #ÓãT‘·÷ edüTÔHêïs¡T. Ç+ø=+<ä¬s’‘˚ $uÛ»Ñ q bÕ|ü+ {°&|û ,” yÓm’ kÕ‡sY d”|\” <˚ n+≥÷ Á|ü#ês¡+ ≈£L&Ü yÓTT<ä˝{… ≤ºsT¡ . Ç+‘· es¡≈î£ u≤>±H˚ ñHêï ø=+<ä] yÓ’K]e˝Ò¢ bÕغ ôV’≤ø£e÷+&é≈£î ‘·\ H=|æŒ>± e÷]q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. $uÛ»Ñ q ìs¡j í T· + e\¢ ø±+Á¬>dt bÕغ HêX¯q+ ne⁄‘·T+<äì CÒd” ~yêø£ss¬Y &ç¶ u≤Vü‰≥+>± yê´U≤´ì+#·&+É ‘Ó*dæ+<˚. »>∑H‘é √ eTT˝≤K‘Y nsTTq ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ d”e÷+Á<Ûä˝À bÕغì HêX¯q+ #˚k˛Ô+<äì ~Ûø±ÿs¡

dü«sêìï $ì|ædüTÔHêïs¡T. ø±+Á¬>dt ôV’≤ø£e÷+&é d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT |ü{+ºÏ #·Tø√≈£î+&Ü $uÛ»Ñ q ìs¡j í T· + rdüT≈£î+<äì eT+Á‹ XË\’ C≤Hê<∏é yê´U≤´ì+#ês¡T. z≥T¢, d”≥¢ ø√düyT˚ á $uÛ»Ñ q ìs¡j í T· + rdüT≈£îHêïs¡ì eT+Á‹ >∑+{≤ lìyêdt ù|s=ÿHêïs¡T. <ä‘·Ô|ü⁄Á‘·T&çï #·÷düT≈£îì $uÛÑ»q ìs¡j í T· + rdüT≈£î+<äì m+|” \>∑&bÉ Õ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ nHêïs¡T. d”e÷+Á<Û˝ä À ø±+Á¬>dt >∑\+¢ ‘˚ n+≥÷ m+|” sêj·TbÕ{Ï kÕ+ã•esêe⁄ Á|üø{£ +Ï #·&yÉ T˚ ø±≈£î+&Ü &Ûç©¢˝À $uÛÑ»q $<ÛëHêìï ìs¡ísTTdü÷Ô Bø£å #˚|ü{Ϻq #·+Á<äu≤ãT e<ä›≈£î yÓ[¢ dü+|ò”TuÛ≤e+ Á|üø£{Ï+∫q $wüj·T+ $~‘·y˚T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Ç{°e\ d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \ bò˛s¡+ &Û©ç ø¢ Ï yÓ[¢ sêÁwüº $uÛ»Ñ q rs¡Tô|’ sêÁwü|º ‹ü , Á|ü<ëÛ ìøÏ |òæsê´<äT #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ‘·<ë«sê |üs√ø£+å >± yês¡T bÕغ ôV≤’ ø£e÷+&é rs¡Tô|’ eT+&ç|ü &ܶsT¡ . Ç˝≤ eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &瑶 √ düV‰ü d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´ \T u≤Vü‰≥+>±H˚ ~Ûø±ÿs¡ dü«sêìï $ì|ædTü +Ô &É≥+ >∑eTHês¡Ω+. @~ @yÓTHÆ ê 125 dü+e‘·‡ sê\ #·]Á‘· >∑\ ø±+Á¬>dt˝À me]øÏ yêπs ~Ûø±ÿs¡ dü«s¡+ $ì|ædTü +Ô &É≥+ düs«¡ Á‘ê #·sá ≈£î <ë]rk˛Ô+~.

dü∫Hé eTs√kÕ] yÓTs¡TkÕÔ&TÉ .. ˝…øÿ£ ˝ÒdTü ≈£î+≥Tqï n_Ûe÷qT\T ¬s+&√ f…düTº≈£î dæ<ä∆yÓTÆq ªyê+K&˚µ H˚&TÉ dü∫Hé≈î£ düHêàq+

eTT+ãsTT, Ç~ì»+ : yê+K&˚ ùdº&çj·T+ dæ<ä∆yÓTÆ+~. uÛ≤s¡‘YyÓdæº+&ûdt »≥¢ eT<Ûä´ ¬s+&√ f…düTº e÷´#Y á HÓ\ 14e ‘˚Bq ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. dü∫Hé ÁøϬø{Ÿ ¬øØsY˝À n‘·ìøÏ~ 200e f…düTº e÷´#Y.. á e÷´#Y‘√ ÁøϬø{Ÿ≈£î dü∫Hé ôd\e⁄ Á|üø{£ +Ï #·qTqï $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. á $wüj÷· ìï <äèwæ˝º À ô|≥Tº≈î£ ì ÁøÏø¬ {Ÿ dü+|òTü +, e÷´#Y ìsê«Vü≤≈£î\T Á|ü‘´˚ ø£ @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. dü∫Hé≈î£ kÕ«>∑‘·+ |ü*πø+<äT≈£î n&ÉT>∑&ÉT>∑THê Á|ü‘˚´ø£+>± u≤´qs¡¢qT s¡÷bı+~+#ês¡T. ôV≤*ø±|üsº ¢¡ <ë«sê |üP\es¡¸+ ≈£î]|æ+#˚+<äT≈£î dæ<ä∆eTj·÷´s¡T. dü∫Hé Äs¡+π>Á≥+.. Ä≥ eTT–+|ü⁄q≈£î yê+K&˚ ùd&º j ç T· + Ä\yê\+>± ì*∫+~. ÁøÏø¬ {Ÿ #·]Á‘·˝À yê+K&˚ ùd&º j ç T· + ‘·q ù|s¡TqT ∫s¡kÕúsTT>± ì\T|ü⁄ø√qTqï~. n‘·qT Ä&˚ ÄK] f…dTü º e÷´#YqT ‹\øÏ+#˚+<äT≈£î yÓdæº+&ûdt ~>∑Z»+ Á_j·÷Hé ˝≤sê sêqTHêï&ÉT. Ç~˝≤ ñ+&É>± eTT+ãsTT ÁøÏø¬ {Ÿ dü+|òTü + dü∫HéqT á HÓ\ 11e ‘˚Bq düHêàì+#·qTqï~. ñ‘·ÿ+sƒ¡uÛÑ]‘·+>± kÕπ>.. yê+K&˚˝À s¬ +&√ f…dTü º e÷´#Y Ä<ä´+‘·+ ñ‘·ÿ+sƒu¡ ]ÑÛ ‘·+>± ø=qkÕπ> |üs#¡ ê*. n+<äT˝À eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ n_ÛÁbÕ neø±X¯+ ñ+<äì ÁøϬø{Ÿ n_Ûe÷qT\T ø=+<äs¡T ˝…ø£ÿ˝ÒdüTÔHêïs¡T. j·÷\T ùdø£]+#ê*. yê{Ïì Áø√&ûø£]+∫ eT∞¢ ÁøϬø{Ÿ ¬øØsY˝À ‘·q ÄK] e÷´#Y ‹j·T´ì C≤„|üø£+>± ñ+&˚˝≤ d”Œø£sY sêÁwüº|ü‹øÏ |ü+|ü⁄‘ês¡T. &çôd+ãs¡T 5q o‘êø±\+ düe÷y˚XÊ\T ÁbÕs¡+uÛ+Ñ ø±qT+&É+‘√ sêÁwüº|ü‹ á Á|üÁøÏj·T n+‘· |üP]Ô#˚dæ πø+Á<ä Vü≤À+ XÊK≈£î |ü+bÕ*. &çôd+ãs¡T 7e ‘˚Bq bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ eTT+<äT≈£î ‘Ó\+>±D _\T¢ sêe&É+.. k˛ìj·÷ |ü⁄{Ïqº s√C…q’ 9e ‘˚Bq _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+<ä&+É U≤j·T+>± ø£ì|æk˛Ô+~. (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) n+‘·ø+£ fÒ ˙#·yTÓ qÆ |üì eTs=ø£{Ï ˝Ò<ìä yê´U≤´ ì+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä eT+Á‘·T\T nã<ë›\ |ü⁄Hê<äT\ MT<ä ìy˚~ø£\T ‘·j·÷s¡T #˚dæ ÇdüTHÔ êïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. n~ yê] $#·øDå£ øπ $&ç∫ô|&ÉT‘·THêïeTì nHêïs¡T. {Ï.ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ø£è‘·»„‘·\T #ÓbÕŒ*‡+~ $<ë´s¡Tú\≈£î, ñ<ä´e÷ìï q&ç|+æ ∫q nìï dü+|ò÷ü \≈£î nì nHêïs¡T. d”m+ |ü<$ä ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : q\¢>=+&É õ˝≤¢ uÛTÑ eq–] ø√dü+ H˚q+fÒ H˚qì b˛{° |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. es¡+>∑˝Ÿ düu˝ÑÛ À Ábıô|dò sü Y |ü ≥ º D +˝À z {Ï | ò æ H é ôd+≥sY ˝ À dæ * +&É s Y »j·TX¯+ø£sY ∫Á‘·|{ü ≤ìï øÏ+<ä|&ü X˚ Ês¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ù|\&É+‘√ ◊<äT>∑T]øÏ >±j·÷\j·÷´sTT. M]˝À Ç<ä]› |ü]dæ‹ú $wüeT+>± ñ+~. {Ï|Hæò é ôd+≥sY˝À e+≥ #˚düTÔ+&É>±.. eT+≥\T #Ó\πs>∑&É+‘√ dæ*+&ÉsY ù|*b˛sTT+~. ô|<ä› X¯ã+› ‘√ ù|\&É+‘√ Ä ÁbÕ+‘· Á|ü»\T rÁe uÛj Ñ ÷· +<√fi¯≈î£ >∑Ts¡j÷· ´s¡T. >±j·T|ü&ìç yê]ì yÓ+≥H˚ uÛTÑ eq–] ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s*¡ +#ês¡T. Ç<ä]› |ü]dæ‹ú $wüeT+>± ñ+&É&+É ‘√ ôV≤’ <äsêu≤<é≈î£ ‘·s*¡ +#ês¡T. uÛTÑ eq–] b˛©düT\T πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

$uÛ»Ñ qô|’ CÀs¡T |ô +∫q øπ +Á<+ä (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) ∫e]kÕ]>± nœ\|üø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#· qT+~. Ä ‘·sê«‘· s¬ +&ÉT, eT÷&ÉT s√E˝À¢H˚ Jzm+ Hê\T>√kÕ] düe÷y˚Xy¯ TÓ Æ ‘Ó\+>±D _\T¢ eTTkÕsTT<ëqT Ksês¡T #˚k˛Ô+~. nq+‘·s+¡ s¬ +&ÉT s√E\ ‘·sê«‘· 14q >∑Ts¡Tyês¡+ πø+Á<ä πø_HÓ{Ÿ uÛ{Ò ° ne⁄‘√+~. á uÛ{Ò ˝° À ‘Ó\+>±D≈£î dü+ã+ ~Û+∫q Ç‘·sÁ¡ ‘ê n+XÊ\‘√ bÕ≥T ôV≤’ <äsêu≤<é Á|ü‹|ü‹ôÔ |’ ìs¡j í T· + rdüTø=ì Jzm+ Ç#˚à eTTkÕ sTT<ë _\T¢≈î£ ÄyÓ÷~+#˚ neø±XÊ\T ñHêïsTT. yÓ+≥H˚ 15e ‘˚Bq á eTTkÕsTT<ë≈£î dü+ã+~Û+ ∫q nedüsy¡ TÓ qÆ $~Û$<ÛëHê\≈£î dü+ã+~Û+∫q πø_HÓ{Ÿ ÄyÓ÷~+∫q πø+Á<ä+ sêÁwüº|ü‹ Á|üDuŸ eTTKØ®øÏ |ü+|üqT+~. nsTT‘˚, sêÁwüº|ü‹ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î e´ø£Ô+ #˚dæq nqTe÷Hê\T, øÏs¡DY≈£îe÷sY s¬ &ç,¶ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT, |ü\Te⁄s¡T d”e÷+Á<Û,ä ‘Ó\+>±D H˚‘·\T Äj·Tq≈£î sêdæq ˝ÒK\qT Ç|üŒ{Ïπø πø+Á<äVü≤À+XÊK≈£î |ü+|æ+#ês¡T. Äj·Tq e´ø£+Ô #˚dqæ nqTe÷Hê\≈£î ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D _\T¢ eTTkÕsTT<ë˝ÀH˚ »yêãT Ç#˚à neø±X¯+ ñ+~. nq+‘·s¡+ sêC≤´+>∑ Á|üÁøÏj·T Á|üø±s¡+ _\T¢ eTTkÕsTT<ëqT sêÁwüº XÊdüqdüuÛÑ≈£î n_ÛÁbÕj·T+ ø√dü+ |ü+|æ+#ê*. nsTT‘˚ m|ü⁄Œ&ÉT sêÁwüº|ü‹ XÊdüqdüuÛÑ≈£î |ü+|ü⁄‘ês√ nH˚ $wüj·T+ô|’ Ç+‘· es¡≈î£ düŒwü‘º · sê˝Ò<Tä . kÕ<Ûës¡D+>± nôd+;¢ d”Œø£sY _\T¢ eTTkÕsTT<ë n+<ä>±H˚ n+<ä]ì düe÷y˚X¯

k˛eTyês¡+, qe+ãsY 11, 2013

e÷ ˙fi¯ó,¢ ø=\Te⁄\T e÷øÏe«+&ç : ø¬ ø¬

dü∫Hé yÓTs¡T|ü⁄\T yÓT]|æ+#·&É+ U≤j·TeTì n+≥THêïs¡T. á&ÓH˝é À Ä&çq ‘=* f…dTü ˝º À dü∫Hé 41 ì$TcÕ\ bÕ≥T Áø°CŸ˝À ñ+&ç.. 24 ã+‘·T\qT Ä&ç 10 |üsT¡ >∑T\T #˚jT· &É+ ìsêX¯|]ü ∫+<äì, yê+K&˚˝À n‘·qT ‘·q u≤´{ŸqT s¡aT[|æ+#·&+É U≤j·TeTì #ÓãT‘·THêïs¡T. yê+K&˚˝À Hê\T>∑T Çìï+>¥‡˝À¢ Ä&ç dü∫Hé ns¡T<Ó’q ]ø±s¡T¶qT ‘·q

ù|]≥ *œ+#·T≈£î+{≤&Éì uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± n≥T uÖ*+>¥≈£î, Ç≥T u≤´{Ï+>¥≈£î nqT≈£ L \+>± ñ+&˚ ˝ ≤ yê+K&˚ ˝ À |æ # Y q T s¡÷bı+~+#ês¡ì düe÷#ês¡+. yê+K&˚˝À uÛ≤s¡‘-Y yÓdæº+&ûdt »≥¢ eT<Ûä´ ¬s+&√ f…düTº e÷´#Y á HÓ\ 14 qT+&ç 18e ‘˚B es¡≈î£ »s¡>q∑ Tqï $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚.

equÛÀ»Hê\‘√ dü+<ä&˚ dü+<ä&ç

dæ*+&ÉsY ù|\T&ÉT

◊<äT>∑T]øÏ rÁe >±j·÷\T, Ç<ä]› |ü]dæ‹ú $wüeT+

eT∞¢ düyÓTà #˚ùdÔ. eT<䛑·T ÇkÕÔ+ XË’\C≤Hê<Ûé

yÓ+&ç‘Ós¡ HêsTTø£

ª#ês¡T‘√ &˚{+Ï >¥µ ∫Á‘+· ˝À dü«|üï

ˇ+>√\T, Ç~ì»+ : düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ø√dü+ ñ<√´>∑T\T eT∞¢ düyTÓ à #˚ùdÔ eT<䛑·T ÇkÕÔeTì sêÁwüº eT+Á‹ XË’\C≤Hê<Ûé nHêïs¡T. Ä~yês¡+Hê&ÉT |ü≥D º +˝Àì õ˝≤¢ b˛©düT ø±sê´\j·T+˝À m+|æ ì<ÛTä \‘√ ì]à+∫q Á|ü‘´˚ ø£ >∑~ì ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj· T q ø=~› ù d|ü ⁄ MT&ç j · ÷ ‘√ e÷{≤¢ & Üs¡ T . $uÛ Ñ » q‘√ sêC≤´+>∑|üs¡yÓTÆq düeTdü´˝§kÕÔj·Tì nHêïs¡T. ˙fi¯¢ Çã“+<äT\T ‘·˝‘… T· ‘Ô êj·THêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &瑶 √ düV‰ü eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T H˚{Ïø° düyÓTÆø£´yê<ëìøÏ ø£≥Tºã&ç ñHêïs¡ì nHêïs¡T. sêÁcÕºìï düyÓTÆø£´+>± ñ+#˚+<äT≈£î øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ m+‘√ ø£èwæ #˚dTü HÔ êïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. sêÁwüº $uÛ»Ñ q Á|üÁøÏjT· ô|’ øπ +Á<ä+ nqTdü]düTqÔ ï yÓ’K] e\¢ sêC≤´+>∑|üs¡+>± ø=‘·Ô düeTdü´\T ñ‘·ŒqïeTj˚T´ neø±XÊ\T ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ¬s#·Ã>={§º<äT› : πseP] es¡+>∑˝Ÿ, Ç~ì»+ : Á|ü»\qT s¬ #·Ã>=fÒº Á|üø≥ £ q\qT {ÏÄsYmdt H˚‘·\T $s¡$T+#·Tø√yê\ì {°&û|” bò˛s¡+ düuÛÑT´&ÉT πseP] Á|üø±XŸ¬s&ç¶ Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. Ä~yês¡+Hê&ÉT e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ d”e÷+Á<Ûä ≈£îÁ≥\qT m<äTs√ÿyê\ì Á|ü»\≈£î dü÷∫+#ês¡T. {Ï.ø±+Á¬>dt H˚‘·\ düuÛÑ\T õ$Tà≈£îÿ\‘√ ≈£L&çqeì $eT]Ù+#ês¡T. Jy√m+≈£î ìy˚~ø£ Çe«uÀeTì ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ nHê´j·T+ »]–‘˚ n+<äT≈£î ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt bÕغ\T u≤<Û´ä ‘· eVæ≤+#ê*‡ ñ+≥T+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø£&Ées¡≈£î ø±+Á¬>dt˝ÀH˚.. : s¡|òüTTMsê ôV’ ≤ <ä s êu≤<é / nq+‘· | ü ⁄ s¡ + , Ç~ì»+ : ø£ & É e s¡ ≈ £ î ø±+Á¬>dtbÕغ˝ÀH˚ ø=qkÕ>∑T‘êqì sêÁwü º ¬ s yÓ q ÷´XÊK eT+Á‹ s¡ | ò ü T TMsê¬ s &ç ¶ nHêïs¡ T . Ä~yês¡ + Hê&É T Äj· T q e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ sêqTqï mìïø£˝À¢ ¬>\Tb˛≥eTT\‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<Hä êïs¡T. J$‘ê+‘·+ ø±+Á¬>dt bÕغ˝ÀH˚ ø=qkÕ>∑T‘êqì düŒwü+º #˚ X Ês¡ T . sêqTqï mìïø£ ˝ À¢ ø£ ˝ ≤´D<ä T s¡ Z + qT+&˚ b˛{° #˚j·TqTqï≥Tº ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. d”m+ ≈£îØà ø√dü+ ‘êqT ø£≈£îÿ]Ô |ü&˚yê&çï ø±<äì nHêïs¡T. d”m+ øÏs¡DY ‘·eT≈£î eT+∫ $TÁ‘·T&ÉT nì nHêïs¡T. sê»ø°j÷· ˝À¢ ‘·q≈£î $\Te\T ‘Ó\TdüTqì #ÓbÕŒs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ ø£˝≤´D<äTs¡Z+˝Àì eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ ìyêkÕìï eTT≥º&ç+#˚+<äT≈£î ◊ø±dü j·T‹ï+∫+~. b˛©düT\T uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : •˝≤ŒsêeT+˝À dü+<ä&˚ dü+<ä&.ç . ø±ØÔø£ e÷dü+.. equÛÀ»Hê\≈£î Á|ü»\T uÛ≤Ø>± ‘·s*¡ e#êÃs¡T. Ä~yês¡+ ñ<äjT· + qT+&˚ ∫Hêï.. ô|<ä›\T.. eè<äT∆\‘√ düVü‰ n+<äs¡÷ ‘·s¡* sêe&É+‘√ ø√˝≤Vü≤\+>± e÷]+~. eT÷´õø£˝Ÿ #Ós’ ‡Y , ˝…eTHé-dü÷ŒHé ‘·~‘·s¡ Ä≥\˝À ñ‘ê‡Vü≤+>± bÕ˝§ZHêïs¡T. kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T n\]+ #êsTT. n˝≤π> >√˝§ÿ+&É ø√≥, |ü_¢ø˘ >±¬s¶Hé‡, p bÕs¡Tÿ, Vü≤]DÏd*úü ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\T equÛÀ» Hê\‘√ dü+<ä&>ç ± e÷sêsTT. XË’eπøåÁ‘ê\≈£î Á|ü‘˚´ø£ ãdüT‡\T.. y˚eTT\yê&É, ø±fi‚X¯«s¡+, sêeT|üŒ>∑T&ç, yÓsTT´

düÔ+uÛ≤\>∑T&ç, bÕ\≈£î]Ô ‘·~‘·s¡ |ü⁄D´ πøåÁ‘ê\≈£î Äغd” Á|ü‘˚´ø£ ãdüT‡\qT q&ÉT|ü⁄‘√+~. Á|ü‹ Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ ãdüT‡\T ãj·T˝Òs› ‘¡ êj·Tì.. ‹]– eT+>∑fi¯yês¡+ q>∑sêìøÏ #˚s¡T≈£î+{≤j·Tì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. H˚&TÉ >√e÷‘· »j·T+‹ >√e÷‘· »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± n‘êÔ|üPsY˝Àì nq+‘· |ü<àä HêuÛÑ kÕ«$T Ä\j·T+˝À >√e÷‘· ñ ‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº lø£èwüí>√XÊ\ Á≥düTº ‘Ó*|æ+~. ôV’≤<äsêu≤<é, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À¢ ñqï >√XÊ\˝À yês¡+ s√E\bÕ≥T Hêsêj·TD Á|ükÕ<ä+ n+~+#·qTqï≥Tº Á≥düTº n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

Printed, Published and Owned by Madala Venkata Seshagiri, Printed at M/s Bhanuprakash Power Printers, H.No. 4-9-303, Usmansahebpet, Nellore - 524002 and Published from H.No: 20-11, Flat No : 306, 3rd Floor, Nalanda Apartments, Tekkemitta, Nellore-524003. Editor: Madala Venkata Seshagiri. RNI No. APTEL/2012/45871. Ph: 0861-2322688, Cell: 8331016660, email: idhinijamnews@gmail.com

20131111111307  

20131111111307

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you