Page 1

RNI No. APTEL/2012/45871

Bø£å $s¡$T+#ê\+≥÷ u≤ãTq ø√]q yÓ<’ Tä ´\T

ªu≤ãTµ Bø£å uÛÑ>∑ï+ q÷´&Û©ç ,¢ Ç~ì»+ : ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡ Bø£qå T &Û©ç ¢ b˛©düT\T X¯ó Áø£yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ uÛÑ>∑ï+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\T>∑T Á|ü»\≈£î Hê´j·T+ #˚j÷· \ì &çe÷+&é #˚d÷ü Ô ◊<äT s√E\T>± u≤ãT Bø£å #˚dTü HÔ êïs¡T. X¯ó Áø£yês¡+ ñ<äjT· + qT+&˚ b˛©düT\T m|æ uÛÑeHéqT #·T≥TºeTT{≤ºs¡T. s√&ÉT¢ u≤¢ø˘ #˚XÊs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ m|æ uÛÑeHé˝ÀøÏ e#êÃs¡T.

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ Hê´j·T+ »s¡>±\+≥÷ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT #˚dTü qÔ ï ìs¡e~Ûø£ Bø£ å ◊<√ s√E≈£ î #˚ s ¡ T ≈£ î +~. &Û ç © ¢ ˝ Àì @|”uÛÑeHé˝À nqTeT‹ ˝Ò≈£îHêï Äj·Tq Bø£å #˚düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚, X¯óÁø£yês¡+ Äj·TqqT |ü]o*+∫q yÓ’<ä´ãè+<ä+ Äs√>∑´+ |üP]Ô>± ø°åDÏ+∫+<äì, yÓ+≥H˚ Bø£å $s¡$T+#·ø£b˛‘˚ ø£wüºeTì ‘˚˝ÒÃXÊs¡T.

l bı{Ϻ lsêeTT\T HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢, X¯ìyês¡+, nø√ºãsY 12, 2013

m&ç≥sY : e÷<ë\ yÓ+ø£≥ X‚w–ü ]

dü+|ü⁄{Ï : 2, dü+∫ø£ : 74, |ù J\T : 4, yÓ\ : s¡÷.2/`

$~Û $ <Û ë H ê \ ô | ’ #· ] à + #ê + : ÄC≤ < é Vü≤dæÔq˝À ª{°µ

|üs¡T>∑T\T! sêÁwüº|ü‹øÏ #˚]q {° H√{Ÿ! M˝…’q+‘· ‘·«s¡˝À sêÁwüº nôd+;¢øÏ yÓ\&¢ +ç ∫q düTo˝Ÿ≈î£ e÷sY wæ+&˚ H˚&˚ Jy√m+ ‘=* uÛ{Ò ° eTs√yÓ|’ ⁄ü ø£≥&º øç Ï d”m+ düe÷j·T‘·+Ô @|”m˙®z\≈£î uÛsÑ √kÕ‘√ ‘˚≥‘Ó\+¢

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : Vü≤dæqÔ ˝À ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T Á|üÁøÏjT· X¯s¡y˚>∑+>± »s¡T>∑T‘·Tqï≥Tº yês¡Ô\T n+<äT‘·THêïsTT. Ç|üŒ{Ïπø πø_HÓ{Ÿ˝À ÄyÓ÷~+∫q {° H√{ŸqT sêÁwü|º ‹ü øÏ |ü+|æq≥Tº n‘·´+‘· $X¯«dü˙j·T esêZ\ düe÷#ês¡+. á {° H√{ŸqT |ü]o*+∫q nq+‘·s+¡ á HÓ\ 20˝À>± sêÁwü|º ‹ü nôd+;¢ n_ÛÁbÕj·÷ìøÏ |ü+|üqTHêïs¡ì $ìøÏ&.ç ‘Ó\+>±D Á|üÁøÏjT· qT &çôd+ãsY˝À>± |üP]Ô #˚j÷· \qï jÓ÷#·q˝À øπ +Á<ä+ ñqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ á HÓ\ 3q øπ _HÓ{Ÿ ÄyÓ÷<ä+, yÓqTyÓ+≥H˚ sêÁwü|º ‹ü øÏ |ü+|æq≥Tº $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+. á HÓ\ 20˝Àù| {° H√{Ÿ sêÁwüº nôd+;¢ n_ÛÁbÕj·÷ìøÏ yÓfiq¢¯ T+<äì Vü≤À+XÊK esêZ\T yÓ\&¢ dç Tü HÔ êïsTT. eTs√ yÓ|’ ⁄ü ª‘Ó\+>±Dµô|’ @sêŒ≥T #˚dqæ eT+Á‘·T\ ãè+<ä+ ‘·q ‘=* uÛ{Ò ì° X¯óÁø£yês¡+ »s¡T>∑T‘·T+~. @&ÉT>∑Ts¡T eT+Á‘·T\‘√ |ü⁄qs¡«´ed”øú ]£ +∫q Jy√m+≈£î wæ+&˚ H˚‘·è‘·«+ eVæ≤kÕÔs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Jy√m+ #Ó’s¡àHé, s¡ø£åD eT+Á‹ @πø Ä+{Àì nHês√>∑´+‘√ ñqï ø±s¡D+>± á e÷s¡TŒ »]– ñ +≥T+<äì düe÷#ês¡+. eT+Á‘·T\ ø£$T{° sêC≤´+>∑|üs¡yÓTÆq Á|üÁøÏj·T‘√ dü+ã+<Ûä+˝Ò≈£î+&Ü πøe\+ $uÛÑ»q $wüj·÷\qT e÷Á‘·y˚T |ü]o*+∫ |ü]cÕÿsê\T #·÷|ü⁄‘·T+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. πø+Á<äVü≤À+ XÊK eT+Á‹ düTo˝Ÿ≈î£ e÷sY wæ+&˚ >∑Ts¡Tyês¡+ $˝Òøs£ T¡ \‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ M˝…q’ +‘· ‘·«s¡>± rsêàHêìï nôd+;¢øÏ |ü+|ækÕÔeTì #Ó|üŒ&É+ >∑eTHês¡Ω+. ‘Ó\+>±Dô|’ ‘·«s¡˝ÀH˚ eT+Á‘·T\ ãè+<ä+ ìy˚~ø£ ÇdüT+Ô <äì ≈£L&Ü Äj·Tq yÓ\&¢ +ç #ês¡T. Bìì ã{Ϻ #·÷düTÔ+fÒ Vü≤dæÔq˝À ª‘Ó\+>±Dµ |üs¡T>∑T\T ô|&ÉT‘·T+<äq&ÜìøÏ wæ+&˚ yê´K´\T ≈£L&Ü ã˝≤ìï #˚≈L£ s¡TdüTHÔ êïsTT. ($T–‘ê 4˝À)

q÷´&Ûç©¢, Ç~ì»+ : $~Û$<ÛëHê\ |ü]~Ûô|’ ÁbÕ<Ûä$Tø£+>± #·]Ã+#êeTì πø+Á<äeT+Á‹ ÄC≤<é ‘Ó * bÕs¡ T . π ø +Á<ä eT+Á‘· T \ ãè+<ä + (Jy√m+)‘=*kÕ]>± X¯óÁø£yês¡+ ñ<äjT· + uÛ{Ò ° nsTT+~. øπ +Á<ä Vü≤À+ eT+Á‹ düTo˝Ÿ≈î£ e÷sYw+æ &˚ n<Ûä´ø£å‘·q düe÷y˚X¯+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. ‘Ó\+>±D sêÁwüº Á|üÁøÏj·T, ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ #·]Ã+∫q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. düe÷y˚X¯+ <ë<ë|ü⁄ 45 ì$TcÕ\ bÕ≥T ø=qkÕ–+~. dü e ÷y˚ X ¯ + eTT–dæ q nq+‘·s+¡ yÓ\T|ü\≈£î e∫Ãq øπ +Á<ä eT+Á‹ ÄC≤<é |ü\T ì$TcÕ\ bÕ≥T MT&çj÷· ‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº Á|üÁøÏjT· ˝À uÛ≤>∑+>± $~Û$<ÛëHê\ |ü ] ~Û ô |’ ÁbÕ<Û ä $ Tø£ + >± #· ] Ã+#êeTHêïs¡ T . n+‘˚>±ø£ á düe÷y˚XÊìøÏ ◊<äT>∑Ts¡T πø+Á<ä eT+Á‘·T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡Hêïs¡T. á HÓ\ 19q eTs√kÕ] uÛÒ{° ø±qTqï≥Tº, Ä düe÷y˚X¯+˝À |üP]Ô kÕúsTT eT+Á‘·T\ ãè+<ä+ Vü‰»s¡e⁄‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ä düe÷y˚X¯+˝À eT]ø=ìï ø°\ø£ n+XÊ\ô|’ #·]Ã+#·qTqï≥Tº ÄC≤<é düŒwü+º #˚XÊs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ »]–q uÛÒ{°˝À πø+Á<ä eT+Á‘·T\T düTo˝Ÿ≈£îe÷sYwæ+&˚,

>∑T˝≤+q_ ÄC≤<é, Ms¡|Œü yÓTTsTT©, C…s’ ê+s¡yT˚ wt, Hêsêj·TDkÕ«$T Vü‰»s¡j÷· ´s¡T. $<˚o |üs´¡ ≥q˝À ñqï+<äTq πø+Á<ä eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+ Vü‰»s¡T ø±˝Ò<Tä . nHês√>∑´ ø±s¡D≤\ e\¢ øπ +Á<ä s¡øD å£ XÊK eT+Á‹ Ä+{Àì bÕ˝§Zq˝Ò<Tä .

#·]‘Á ˝· À á s√E/nø√ºãsY 12 1911 : uÛ≤s¡‘· e÷J ÁøÏø¬ {Ÿ Áø°&Üø±s¡T&ÉT $»jYT eTs¡Ã+{Ÿ »qq+. 1929 : dü+|òTü ùde≈£î&ÉT, <ë‘·, ø£fi≤b˛wü≈î£ &ÉT, $<ë´y˚‘Ô· sê$TH˚ì nj·T´qï #Í<ä] »qq+. 1932 : »bÕHé <˚XÊìøÏ #Ó+~q |üs«¡ ‘ês√Vü≤≈£î&ÉT j·TTwæs√ $Tj·TTsê »qq+. 1946 : uÛ≤s¡‘· e÷J ÁøÏø¬ {Ÿ Áø°&Üø±s¡T&ÉT nXÀø˘ eTqÿ&é »qq+. 1948 : yÓ÷&É˝Ÿ, ˇ&çd‡” kÕ+Á|ü<ëj·T uÛ≤s¡rj·T qè‘·´ ø£fi≤ø±]DÏ Ábı‹e÷ uÒ&ç »qq+. 1949 : ‘Ó\T>∑T ø£<≈ä∏ î£ \T |ü+‘·T\ CÀ>±sêe⁄ »qq+. 1963 : uÛ≤s¡rj·T nyÓT]ø£Hé Ä]úø£y˚‘·Ô Hêsêj·TD ø=#ÓÃs¡¢ø√≥ »qq+. 1986 : ‘Ó\T>∑T dæìe÷ ìsêà‘·, s¡#s· TT‘·, <äsÙ¡ ≈£î\T |æ.mdt. sêeTø£ècÕísêe⁄ eTs¡D+.

19q »+‘·seY T+‘·s˝Y À

ô | qT‘· T bò Õ qT>± ô | * ’ Hé eTVü‰<Ûäsêï y˚˝≤~>± ‘·s¡*sêqTqï $<äT´‘Y ñ<√´>∑T\T CÒ@d” sêÁwüº H˚‘· kÕsTTu≤u≤ yÓ\¢&ç

eT÷&√ |Á eü ÷<ä Vô ≤#·]à ø£ C≤Ø rs¡bÁ Õ+‘· |Á »ü \qT düTs¡ø‘åÏ · bÁ Õ+‘ê\≈£î ‘·s*¡ +|ü⁄

HÓ\÷¢sT¡ , Ç~ì»+ : düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä $<äT´‘Y ñ<√´>∑T\ CÒ@d” Ä<Û«ä s¡´+˝À á HÓ\ 18, 19 ‘˚B\˝À &Û©ç ˝¢ Àì øπ +Á<äeT+Á‹ esêZìï düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ø±yê\ì ø√s¡T‘·÷ $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#·qT qï≥Tº Ä dü+|òüT+ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT kÕsTTu≤u≤ ‘Ó*bÕs¡T. HÓ\÷¢sT¡ ˝À X¯óÁø£yês¡+ Äj·Tq $˝Òøs£ T¡ \‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ sêÁwüº $uÛÑ»q n+X¯+˝À ìj·T$T‘·T˝…’q ø£$T{°ì, nìï bÕغ\≈£î #Ó+~q m+|”\qT s¬ +&ÉT s√E\bÕ≥T &Û©ç ˝¢ À ø£\e&É+ »s¡T>∑T ‘·T+<äì, 19e ‘˚Bq »+‘·sYeT+‘·sY e<ä› eTVü‰ <ÛäsêïqT ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. ˇø£ÿ HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢ qT+#˚ yÓsTT´ eT+~ ñ<√´>∑T\T edüTÔ+&É>± $T>∑‘ê õ˝≤¢\ qT+∫ n<˚ dü+K´˝À ñ<√´>∑T\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. nqTø√≈£î+&Ü bı+∫ñqï ‘·TbÕHé, |ü+&ÉT>∑\T, Á|ü»\ Çã“+<äT\qT <äèwæ˝º À ñ+#·T≈£îì ‘ê‘êÿ*ø£+>± düyTÓ àqT $s¡$T+∫q≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. eTTK´eT+Á‹‘√ eT÷&ÉT <äbÕò \T>± »]–q #·sá \˝À ‘Ó\+>±D $uÛ»Ñ q n+X¯+ nôd+;¢ kÕúsTT˝À rsêàHêìï e´‹πsøÏkÕÔeTì, n˝≤π> d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q nìï bÕغ\ myÓTà˝Ò´\‘√ ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+>± Vü‰MT Ç|æŒkÕÔeTì eTTK´eT+Á‹ #˚dqæ nuÛÑ´s¡úq y˚Ts¡πø ‘êeTT düyÓTàqT $s¡$T+∫q≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. X¯ó Áø£yês¡+ ñ<äjT· + Äs¡T >∑+≥\ qT+∫ ñ<√´>∑T\+‘ê $<ÛTä ˝≈£î Vü‰»s¡j·÷´s¡Hêïs¡T. $<äT´‘Y XÊK˝À |üì#˚ùd ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\qT s¬ >∑T´\sY #˚ùd n+XÊìï |ü]o*kÕÔeTì, yê]øÏ nìï $<Ûë˝≤ Ä<äT≈£î+{≤eTì eTTK´eT+Á‹ Vü‰MT Ç∫Ãq≥Tº kÕsTTu≤u≤ ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä $<äT´‘Y ñ<√´>∑T\ CÒ@d” H˚‘·\T |æ.uÛ≤düÿsY, yêdüT, <ÛäqT+»j·T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

+≥T+~. n\\T m–dæ|&ü ˚ düeTj·T+˝À rs¡+ qT+&ç |ü<ëï\T>∑T MT≥s¡¢ es¡≈î£ Á|üuÛ≤e+ ñ+≥T+~. ø±øÏHê&É, $XÊK|ü≥ï+, >∑+>∑es¡+, ø£*+>∑|ü≥ï+, eT∫©|ü≥ï+, ø£èwü|í ≥ ü ï+ z&Ésπ e⁄˝À¢ eT÷&ÉH+Ó ãs¡T Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã]ø£\T C≤Ø #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ïπø düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ y˚≥≈£î yÓ[¢q yê]ì düTs¡øÏå‘·+>± ãj·T≥≈£î rdüTø=#˚Ã+<äT≈£î Á|üjT· ‘êï\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ô|qT‘·TbòÕqT øπ +Á<ä+ kÕúq+ qT+&ç e+<ä øÏ.MT≥s¡¢ |ü]~Û˝À ;uÛÑ‘·‡+ düèwæºk˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïπø Ä õ˝≤¢˝À ñqï |ü+≥bı˝≤\qT <Óã“‹H˚ neø±XÊ\T ø£ì|ædTü HÔ êïsTT. Ç|üŒ{Ïøπ lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝À 24 |ü⁄qsêyêdü øπ +Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. @|”m˙®y√\T düV‰ü j·Tø£ #·s´¡ ˝À¢ bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î n+^ø£]+#ês¡T.

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : ã+>±fi≤U≤‘·+˝À @s¡Œ&çq ô|*’ Hé ô|qT‘·TbòÕqT>± e÷]+~. ø£[+>∑|≥ü ï+ e<ä› X¯óÁø£yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ düeTTÁ<äeT≥º+ 45n&ÉT>∑T\ eTT+<äT≈£î e∫Ã+~. ø£[+>∑|{ü ≤ïøÏ 600øÏ.MT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À á ‘·TbòÕqT øπ +ÁBø£è‘·yTÓ Æ ñ+~. rs¡ ÁbÕ+‘·+˝À e⁄qï nìï z&Ésπ e⁄˝À¢ eT÷&√ Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã]ø£qT C≤Ø #˚XÊs¡T. bÕsêB|t, ø£[+>∑|≥ü ï+ eT<Û´ä >√bÕ\|üPsY düMT|ü+˝À rsêìï <ë≥qT+~. rs¡+ <ëfÒ düeTj·T+˝À >∑+≥≈£î 250øÏ.MT≥s¡¢ y˚>+∑ >± á<äTs¡T>±\T\T Mj·TqTHêïsTT. düeTTÁ<ä+˝À ≈£L&Ü |ü~MT≥s¡¢ m‘·TqÔ n\\T m–dæ|&ü qÉ THêïsTT. lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ |üPdü\bÕ{Ï ‘·~‘·s¡ 23Á>±e÷˝À¢ M{Ï Á|üuÛ≤e+ uÛ≤Ø>± ñ+&ÉqT+~. Ä ÁbÕ+‘· Á|ü»\qT Ç|üŒ{Ïπø düTs¡øÏå‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. ø£˝…ø£ºsY ø±+‹˝≤˝Ÿ <ä+&˚ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+#ês¡T. eT‘·‡´ø±s¡T\T mes¡÷ y˚≥≈£î yÓfi¯¢e<ä›ì Ç|üŒ{Ïπø ôV≤#·Ã]ø£\T C≤Ø #˚XÊs¡T. ø√kÕÔ+Á<Ûä õ˝≤¢˝À esê¸\T uÛ≤Ø>± ≈£îs¡e&É+ ÁbÕs¡+uÛeÑ Tj·÷´sTT. Á|üdTü ‘Ô +· ø√kÕÔ+Á<Ûä rs¡ ÁbÕ+‘·+˝À 50øÏ.MT≥s¡¢ y˚>+∑ ‘√ ã\yÓTqÆ á<äTs¡T>±\T\T MdüTHÔ êïsTT. X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘êìøÏ ø√kÕÔ+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À uÛ≤Ø esê¸\T |ü&˚ neø±X¯+ ñ+~. lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ô|’ Bì Á|üu≤Û e+ n~Ûø+£ >± ñ

øπ +Á<ä eT+Á‘T· \ ãè+<ä+ u≤<Û´ä ‘·*y˚ q÷´&Û©ç ,¢ Ç~ì»+ : øπ +Á<ä eT+Á‘·T\ ãè+<ëìøÏ u≤<Û´ä ‘·\T øπ {≤sTT+#ês¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº Á|üÁøÏj·T ø=qkÕ>∑T‘·Tqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.$uÛ»Ñ q n+X¯+ô|’ ìj·T$T‘·T˝…’q πø+Á<ä eT+Á‘·T\ ãè+<ä+ (Jy√m+) X¯óÁø£yês¡+ ñ<äjT· + uÛ{Ò ° nsTTq $wüjT· + $~‘·yT˚ . øπ +Á<ä Vü≤À+XÊK eT+Á‹ düTo˝Ÿ ≈£îe÷sYw+æ &˚ eT+Á‘·T\ ãè+<ëìøÏ X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT u≤<Û´ä ‘·\qT n|üŒ–+#ês¡T. øπ +Á<äeT+Á‹ >∑T˝≤+q_ ÄC≤<é≈î£ yÓ<’ ´ä +, $<ä´, ñbÕ~Û s¡+>∑+ u≤<Û´ä ‘·\T n|üŒ–+#·>±.. eTs√ øπ +Á<ä eT+Á‹ C…s’ ê+s¡yT˚ wt≈î£ »\ eqs¡T\ düeTdü´\T, yÓqTø£ã&çq ÁbÕ+‘ê\ n_Ûeè~∆ bÕ´πøJô|’ ìy˚~ø£ u≤<Ûä´‘·\qT ø£≥ºu…{≤ºs¡T. n˝≤π> eTs√ πø+Á<ä eT+Á‹ Ms¡|üŒyÓTTsTT©øÏ Hê´j·T|üsy¡ TÓ qÆ n+XÊ\ô|’ u≤<Û´ä ‘· ñ+#ês¡T. eTs√ øπ +Á<ä eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+≈£î Ä]úø|£ sü y¡ TÓ qÆ n+XÊ\T.. eTs√ eT+Á‹ ($T–‘ê 4˝À)

eT+∫yê] ø√dü+. yÓ<äT≈£î˝≤≥!

‹s¡TeT\˝À X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT dü÷s¡´Á|üuÛÑ yêVü≤q+ô|’ uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq$TdüTÔqï lìyêdüT&ÉT. qeTdüÿ]düTÔqï uÛÑø£Ôø√{Ï

q÷´&Û©ç ,¢ Ç~ì»+ : ìC≤sTTr|üsT¡ \qT.. øπ düT\T ˝Òì nuÛÑ´s¡Tú\qT m+|æø£ #˚ùd+<äT≈£î bÕغ\T ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔHêïsTT. düTÁ|”+ø√s¡Tº ‘êC≤ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î nìï bÕغ\T eTT+<äT>± C≤Á>∑‘·Ô |ü&ÉT ‘·THêïsTT. ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T ñqï yê]øÏ b˛*+>¥ düeTj·T+˝À >±ì.. Ä ‘·sê«‘· >±ì •ø£å |ü&ç‘˚ bÕغøÏ rÁe qwüº+ yê{Ï˝Ò¢ neø±X¯+ ñ+&É&É+‘√.. eTT+<ä T >±H˚ Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ + >± Äj· ÷ nuÛ Ñ ´ s¡ T ú \ $esê\qT ùdø£]+#ê\ì ìs¡ísTT+#êsTT.á $wüjT· +˝À _C…|æ eTs√ n&ÉT>∑T eTT+<˚ ñ+~. nuÛ´Ñ s¡T\ú T ‘·eT $esê\qT |üP]Ô>± yÓ\&¢ +ç #ê\ì _C…|æ Ä<˚•+∫+~. Ç~˝≤ ñ+fÒ &Ûç©¢˝Àì nyéTÄBà bÕغ eTT+<äT #·÷|ü⁄‘√ e´eVü≤]+∫+~. |ü~ùV≤qT, Çs¡y’Ó s√E\ ÁøÏ‘y· T˚ ‘·q bÕغ ‘·s|¡ ⁄üò q b˛{° #˚ j · T qTqï nuÛ Ñ ´ s¡ T ∆ ˝ À¢ 57eT+~ì Á|üø£{Ï+∫+~. yê] $esê\qT yÓuŸôd’{Ÿ˝À

yÓ\Te]+ ∫+~. n+‘˚>±ø£ nuÛ´Ñ s¡T\ú ô|’ Á|ü»\ düŒ+<äqqT ãVæ≤s¡+>∑+>± ø√]+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ˝À e÷Á‘·+ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ô|’ nìï bÕغ \ T nH˚ ø £ C≤Á>∑ ‘ · Ô \ T rdü T ≈£ î +≥Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. 55eT+~ myÓTà˝Ò´\T $#ês¡D m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì Ç{°e\ ˇø£ dü«#·Ã+<ä dü+düú Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ n+<äs¡÷ nÁ|üeT‘·ÔeTj·÷´s¡T. yês¡ + <ä ] ø° ákÕ] {Ï ¬ ø ÿ{Ÿ \_Û + #· & É + nqTe÷Hêy˚ T qqï yês¡ Ô \ T dü s ¡ « Á‘ê e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. Ç~˝≤ ñ+&É>± eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ nôd+;¢˝À yÓTT‘·+Ô 230kÕúHê\T..33kÕúHê˝À¢ b˛{° #˚ùd+<äT≈£î d”|”m+, d”|”◊ ìs¡ísTT+∫q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. dæ|◊æ n‘·´~Ûø£ kÕúHê˝À¢.. 25kÕúHê˝À¢ ‘·q nuÛ´Ñ s¡T\ú qT ã]˝ÀøÏ ~+#·qT+&É>±.. d”|m” + 8kÕú H ê˝À¢ ‘· q nuÛ Ñ ´ s¡ T ú \ qT ì*ù|+<ä T ≈£ î düe÷j·T‘·ÔyÓTÆ+~. Ä ¬s+&ÉT bÕغ\T nuÛÑ´s¡Tú\

◊<äT sêÁcÕº\ H˚‘\· T _J_J m+|æøô£ |’ <äèwæº kÕ]+#êsTT. Ç~˝≤ñ+&É>± sê»kÕúH˝é À nôd+;¢ b˛s¡T s¡deü ‘·sÔ +¡ >± ø=qkÕπ> neø±X¯+ ñ+<äì sê»ø°jT· $X‚w¢ ≈ü î£ \T n+≥THêïs¡T. ø±+Á¬>dt, _C…|æ q&ÉTeT Vü≤Àsê Vü≤ÀØ b˛s¡T »s¡>q∑ Tqï<äì n+≥THêïs¡T. eTs√kÕ] n~Ûø±s¡+ ø√dü+ >¬ Vü‰{¢ Ÿ.. ákÕ¬s’Hê Á|üuÛÑT‘·« |ü>±Z\T #˚|ü{≤º\ì _C…|æ H˚‘·è‘·«+˝À edüT+<Ûsä s¡ êCÒ dæ+~Ûj÷· q&ÉTeT b˛{° kÕπ> neø±X¯+ ñ+~. nsTT‘˚ XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ düeTdü´ ¬>Vü‰¢{ŸqT ñøÏÿ]_øÏÿ] #˚k˛Ô+~. n+‘·s¡Z‘· ≈£îeTTà˝≤≥\T edüT+<Ûäs¡sêCÒ dæ+~Ûj·÷qT n&ÉT¶≈£î+≥THêïj·Tì ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ qπs+Á<äy÷Ó &çì _C…|æ Ç|üŒ{Ïøπ Á|ü<ëÛ ì nuÛ´Ñ ]∆>± Á|üø{£ +Ï #·&+É .. Ä bÕغøÏ ø£*kı#˚à n+X¯+>± ø£ì|æk˛Ô+~. n+‘˚>±ø£ edüT+<Ûäs¡sêCÒ dæ+~Ûj·÷ Á|ü#ês¡+ #˚|ü{Ϻ n+<ä]ø£+fÒ ˇø£ n&ÉT>∑T eTT+<˚ ñHêïs¡T. sê»kÕúHé˝À &çôd+ãsY ˇø£{À ‘˚Bq b˛*+>¥ »s¡>q∑ Tqï $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚.


2 HÓ\÷¢s¡T

Ç~ì»+ ~q|üÁ‹ø£

X¯ìyês¡+, nø√ºãsY, 12, 2013

◊õì ø£*dæq <ä[‘·dü+|òü÷\T, eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\T

dü+bÕ<äø°j·T+

dü∫Hé ìÁwüÿeTD #ê]Á‘ê‘·àø£+... n_Ûe÷qT\ ÁøϬø{Ÿ <˚e⁄&ç>± dü∫Hé uÛ≤s¡‘·j·T ÁøϬø{Ÿ Ä≥qT yÓTÆ<ëq+˝ÀH˚ ø±ø£ qs¡qsê˝À¢H˚ Ä&ÉT≈£îHêïs¡T. f…+&É÷\ÿsY ‘·q ÁøϬø{Ÿ J$‘êqï >∑T]+∫ @Hê&É÷ ô|<ä›>± Ä˝À∫+#·˝Ò<äqï~ Äj·Tq e÷≥\qT ãfÒº ø±<äT... Äj·Tq Ä≥ rs¡TqT ì•‘·+>± |ü]o*+∫q me]¬ø’Hê ns¡∆eTe⁄‘·T+~. ªn+‘·sê®rj·T ÁøϬø{Ÿµ≈£î dü∫Hé πøsê|òt nÁ&Édt nq&É+˝À ÄX¯Ãs¡´+ ˝Ò<äT. dü∫Hé ‘·q ]f…’sYyÓT+{Ÿ Á|üø£≥q <ë«sê $eTs¡Ù≈£î\≈£î #Ó|æŒq »yêãT ªªÁøϬø{Ÿ n+fÒ Hê≈£î ÁbÕD+µµ nH˚ e÷≥. ¬s+&˚fi¯ó¢>± dü∫Hé $|òü\eTe⁄‘·Tqï e÷≥ yêdüÔe+. >∑‘·+˝À˝≤ dü+#·\q Çìï+>¥‡ Ä&É≥+ ˝Ò<äqïB ì»+. 16 @fi¯¢ ej·TdüT˝À, 30 @fi¯¢≈£î |ü]D‹ kÕ~Û+∫q düeTj·T+˝À Ä&˚ cÕ≥T¢... 40 @fi¯ó¢ <ë{≤ø£ Ä&É≥+ me]¬ø’Hê ø£wüºy˚T. dü∫Hé ]f…’sYyÓT+{Ÿ >∑T]+∫ <äXÊã› ø±\+>± n‘·qT $|òü\yÓTÆq Á|ü‹kÕØ #·s¡Ã »s¡T>∑T‘·÷H˚ ñ+~. Á|ü‹kÕØ yÓTÆ<ëq+˝À Á|ü<äs¡Ùq‘√H˚ <ëìøÏ düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘·÷ e#êÃ&ÉT. eH˚¶ Á|ü|ü+#·ø£|t ¬>*#êø£ dü∫Hé yÓ’<=\T>∑T‘ê&É+≥÷ Á|ü#ês¡+ »]–+~. ø±˙ Ä ‘·sê«‘· ≈£L&Ü Ä&ç e+<√ n+‘·sê®rj·T ôd+#·Ø kÕ~Û+#ê&ÉT. >∑‘· &çôd+ãs¡T˝À eH˚¶\≈£î M&√ÿ\T #ÓbÕŒø£... ø£˙dü+ z ¬s+&ÉT eT÷&˚fi¯ó¢ eT∞¢ Ä&É‘ê&ÉH˚ n+#·Hê @s¡Œ&ç+~. ø±˙... ÄÅùdº*j·÷‘√ f…düTº dæØdt˝À yÓ’|òü\´+‘√ eT∞¢ $eTs¡Ù\T yÓTT<ä\j·÷´sTT. ¬øØsY˝À mqï&É÷ ˝Òì $<Ûä+>±... |ü<˚|ü<˚ ø°¢Hé uÖ˝Ÿ¶ ø±e&É+‘√ ø±düÔ á CÀs¡T ô|]–+~. eTs√ 2 f…düTº\T Ä&ç‘˚ 200 e÷´#Y\T Ä&çq @¬ø’ø£ ÁøϬø≥sY>± ns¡T<Ó’q ]ø±s¡T¶qT kı+‘·+ #˚düT≈£î+{≤&ÉT. ø±ã{Ϻ á ]ø±s¡T¶ |üP]Ô ø±>±H˚ M&√ÿ\T #ÓãT‘ê&ÉT (#ÓbÕŒ*) n+≥÷ $eTs¡Ù≈£î\T >∑fi¯yÓT‘êÔs¡T. á ˝À>± uÀs¡T¶ dü«<˚X¯+˝À yÓdæº+&ûdt‘√ ¬s+&ÉT f…düTº\ dæØdtqT @sêŒ≥T #˚dæ+~. ø±ã{Ϻ Ç<˚ ÄKs¡+≥÷ Á|ü#ês¡+ »]–+~. Bìô|’ |üÁ‹ø£\T |ü\T ø£<∏äHê\T sêXÊsTT. ø±˙ uÀs¡T¶ Á|ü‹kÕØ M{Ïì K+&ç+∫+~. ªªm|ü⁄Œ&ÉT ]f…’s¡yê«˝À ìs¡ísTT+#·Tø√yê*‡+~ dü∫Héµµ nì uÀs¡T¶ düŒwüº+ #˚dæ+~. ‘·q Ä≥rs¡Tô|’ dü∫Hé≈£î |üP]Ô>± ne>±Vü≤q ñ+~. ‘·q |òæ{ŸHÓdtô|’ n+#·Hê ñ+~. ø±ã{Ϻ ªÇø£ #ê\Tµ nH˚ ìs¡íj·T+ dü∫Hé rdüT≈£îHêï&ÉT. ìC≤ìøÏ #ê+|æj·THé‡ ©>¥ düeTj·T+˝Àq÷ e÷düºsY Bì >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·˝Ò<äT. ©>¥ eTT–dæq Hê\T>∑T s√E\T ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T, düìïVæ≤‘·T\‘√ #·]Ã+∫q e÷düºsY... y˚πs mes¡÷ e÷{≤¢&˚ neø±X¯+ ˝Ò≈£î+&Ü Á|üø£≥q #˚XÊ&ÉT. ø√{≤¢~ eT+~ n_Ûe÷qT\qT u≤<Ûäô|{≤º&ÉT. sêCŸdæ+>¥ <äT+>±s¡÷ŒsY, Äø±XŸ ˝≤˝Ÿ, s¡y˚TXŸ düπø‡Hê, >∑T+&É|üŒ $X¯«Hê<∏é, qπsHé ‘·e÷ΩH˚... Ms¡+‘ê mes¡qT≈£î+≥THêïsê! uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ á ◊<äT>∑Ts¡T eT¨|üø±s¡+ #˚XÊs¡T. 16 @fi¯¢ dü∫HéqT uÛ≤s¡‘· »≥Tº˝ÀøÏ m+|æø£ #˚dæq ôd\ø£ºs¡T¢ Mπs. n+‘·≈£î eTT+<äT @&Ü<˚ ‘êqT Ä&çq ‘=* s¡+J Á{À|ò”, Çsê˙ Á{À|ò”, <äT©|t Á{À|ò” e÷´#Y\˝À dü∫Hé ôd+#·Ø\‘√ #Ó\πs>∑&É+‘√ ej·TdüT >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü dü‘êÔ eTTK´eT+≥÷ ôd\ø£åHé ø£$T{° ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. n~ yÓTT<ä\T uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ ˇø£ ø=‘·Ô eT\T|ü⁄ rdüT≈£î+~. 24 @fi¯¢ ¬øØsY˝À mH√ï n<äT“¤‘· Çìï+>¥‡\T... ˇø£{≤, ¬s+&Ü mqïì ˝…øÏÿ+#·>∑\+. »≥TºqT ¬>*|æ+∫q$ ø=qïsTT‘˚, »≥TºqT ø£cÕº\qT+∫ s¡øÏå+∫q$ eT]ø=ìï... Çy˚M ø±<äT |òü*‘·+ m˝≤ ñHêï n_Ûe÷qT\qT n\]+∫q$ eT]ø=ìï. yê{Ï˝À+∫ @~ >=|üŒ n+fÒ #Ó|üŒ&É+ ø£wüº+. ø±˙ f…düTº ÁøϬø{Ÿ˝À ø=ìï e÷´#Y\T m|üŒ{Ïø° n˝≤ eT~˝À ì*∫b˛j˚T ñ+{≤sTT. uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ #·]Á‘·˝À dü∫Hé f…+&É÷\ÿsY z düTesêí<Ûë´j·T+. Ä<ÛäTìø£ ÁøϬø{Ÿ≈£î dü]ø=‘·Ô uÛ≤wü´+ #Ó|æŒq y˚T{Ï ÁøϬø≥sY. eH˚¶˝À¢ n‘·´~Ûø£ |üs¡T>∑T\T, n‘·´~Ûø£ X¯‘·ø±\T, eH˚¶ e÷´#Y\T Ç˝≤ <ë<ë|ü⁄ n‘·´~Ûø£ ]ø±s¡T¶\˙ï n‘·ìù|s¡T $÷<˚ ñHêïsTT... f…düTºe÷´#Y\T, eH˚¶ e÷´#Y˝À¢ ø£*|æ 100 X¯‘·ø±\T kÕ~Û+∫q @¬ø’ø£ ÁøϬø≥sY dü∫Hé ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+. düTBs¡È ÁøϬø{Ÿ J$‘·+˝À m≥Te+{Ï $yê<ë\T ms¡>∑ì n‘·ì ¬øØsY H˚{Ï j·TTeÁøϬø≥s¡¢≈£î Ä<äs¡ÙÁbÕj·T+. qe+ãsY˝À yÓd”º+&ûdt‘√ »]π> f…düTº dæØdt‘√ M&√ÿ\T |ü\ø£qTqï≥T¢ dü∫Hé ;d”d”◊øÏ ‘·q ìs¡íj·÷ìï ‘Ó*j·TCÒj·T&É+‘√ Á|ü|ü+#· ÁøϬø{Ÿ #·]Á‘·˝À z düTBs¡È n<Ûë´j·T+ eTT–j·TuÀ‘√+~... 1989 qe+ãsY˝À bÕøÏkÕúHé‘√ »]–q f…düTº e÷´#Y˝À dü∫Hé ns¡+Áπ>≥+ #˚XÊ&ÉT. Ä e÷´#Y˝À ‘=* Çìï+>¥‡˝À 15 |üs¡T>∑T\T #˚j·T>± ¬s+&√ Çìï+>¥‡˝À u≤´{Ï+>¥ #˚ùd neø±X¯+ sê˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ï es¡≈£L yÓTT‘·Ô+ 198 f…düTº˝À¢ 53.86 dü>∑≥T‘√ 15837 |üs¡T>∑T\T kÕ~Û+#ê&ÉT. Ç+<äT˝À 51 X¯‘·ø±\T, 67 ns¡úX¯‘·ø±\T ñHêïsTT. f…düTº˝À¢ dü∫Hé n‘·´~Ûø£ k˛ÿs¡T 248 |üs¡T>∑T\T. <ë<ë|ü⁄ f…düTº ÁøϬø{Ÿ Ä&˚ nìï <˚XÊ\ô|’ e÷´#Y˝≤&çq dü∫Hé ÄÅùdº*j·÷ô|’ n‘·´~Ûø£+>± 3630 |üs¡T>∑T\T kÕ~Û+#ê&ÉT. Ç+<äT˝À 11 X¯‘·ø±\T, 16 ns¡úX¯‘·ø±\T ñHêïsTT. n‘·´\Œ+>± õ+u≤uÒ«ô|’ 918 |üs¡T>∑T\T #˚XÊ&ÉT. dü∫Hé f…düTº ¬øØsY˝À 2002 dü+e‘·‡s¡+˝À n‘·´~Ûø£+>± 1392 |üs¡T>∑T\T kÕ~Û+#ê&ÉT. Ä dü+e‘·‡s¡+˝À 4 X¯‘·ø±\T, 5 ns¡úX¯‘·ø±\T kÕ~Û+#ê&ÉT. 1989 &çôd+ãsY 18q bÕøÏkÕúHé‘√ »]–q eH˚¶e÷´#Y <ë«sê dü∫Hé eH˚¶ ns¡+Áπ>≥+ »]–+~. á e÷´#Y˝À dü∫Hé &Éøö≥j·÷´&ÉT. yÓTT‘·Ô+ 463 eH˚¶\T Ä&çq dü∫Hé 44.83 dü>∑≥T‘√ 18426 |üs¡T>∑T\T kÕ~Û+#ê&ÉT. Ç+<äT˝À 49 X¯‘·ø±\T, 96 ns¡úX¯‘·ø±\T ñHêïsTT. eH˚¶˝À¢ ~«X¯‘·ø£+(200 Hê{Ö{Ÿ) ôd’‘·+ kÕ~Û+#·&É+ $X‚wü+.n‘·´~Ûø£+>± l\+ø£ô|’ 84 e÷´#Y˝À¢ 3113 |üs¡T>∑T\T kÕ~Û+#ê&ÉT. Ç+<äT˝À 8 X¯‘·ø±\T, 17 ns¡úX¯‘·ø±\T ñHêïsTT. 138 |üs¡T>∑T\T n‘·´~Ûø£ k˛ÿs¡T. dü∫Hé n‘·T´‘·ÔeT u≤´{Ÿ‡yÓTHé e÷Á‘·y˚T ø±<äT eT+∫ uÖ\sY ≈£L&Ü...eH˚¶˝À¢ 154 $¬ø≥T¢, f…düTº˝À¢ 45 $¬ø≥T¢ rXÊ&ÉT. eH˚¶˝À¢ n‘·T´‘·ÔeT Á|ü‹uÛÑ 5/32 ø±>±, f…düTº˝À¢ 3/10. ‘·q uÖ*+>¥ Á|ü‹uÛÑ‘√ mH√ï e÷´#Y˝À uÛ≤s¡‘YqT $»j·T|ü<∏ä+yÓ’|ü⁄ q&ç|æ+#ê&ÉT. mH√ï @fi¯ó¢>± dü∫Hé m<äTs¡T#·÷dæq Á|ü|ü+#·ø£|t ø£\ 2011˝À kÕø±s¡yÓTÆ+~. eTùV≤+Á<ädæ+>¥ <Û√˙ Hêj·Tø£‘·«+˝À uÛ≤s¡‘Y Á|ü|ü+#·ø£|t ¬>\T#·T≈£î+~. ◊|”m˝Ÿ˝À ‘·qT ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤düTÔqï eTT+ãsTT Ç+&çj·THé‡ ìs¡T&ÉT ◊|”m˝Ÿ˝À $CÒ‘·>± ì\e&É+‘√ bÕ≥T Ç{°e\ »]–q #Ûê+|æj·TH釩>¥˝Àq÷ f…’{Ï˝Ÿ kÕ~Û+∫+~.

73e s√E\≈£î #˚]q düyÓTÆø£´ ñ<ä´eT+

q&Éeì Äغd” ãdüT‡\T, C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ $<ë´s¡Tú\ u…’sƒêsTT+|ü⁄ ‹s¡TeT\, Ç~ì»+ : sêÁcÕºìï düyÓTÆø£´ ñ+#ê\+≥÷ #˚|ü{Ϻq Ä+<√fi¯q\T X¯óÁø£yêsêìøÏ 73e s√E≈£î #˚s¡T≈£î+~. sê´©\T, <Ûäsêï\T, e÷qeVü‰sê\‘√ Vü≤À¬s‹ÔdüTÔHêïs¡T. Äغd” ãdüT‡\T &çb˛ $TqVü‰ õ˝≤¢˝Àì 14&çb˛˝À 1500≈£î ô|’>± ãdüT‡\qT &çb˛\πø |ü]$T‘·+ nj·÷´sTT. sêÁwüº $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T Á|üø£≥qqT e´‹πsøÏdü÷Ô ñ<ä´eTø±s¡T\T #˚|ü{Ϻq Bø£å≈£î eT<䛑·T>± õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 37 Á|ü<Ûëq ≈£L&É*˝À bÕغ\ø£r‘·+>± düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eTø±s¡T\T ]˝ÒBø£å˝À bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. πø+Á<ä sêÁwüº $uÛÑ»q Á|üø£≥q yÓqøÏÿ rdüT≈£îH˚+‘· es¡≈£î ñ<ä´e÷ìï ø=qkÕ–kÕÔeTì md”«j·T÷ $<ë´s¡Tú\ CÒ@d” Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡Tú\ CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛ìj·÷, ~–«»jYT, wæ+&˚, ∫<ä+ãs¡+, d”e÷+Á<Ûä πø+Á<äeT+Á‘·T\T, m+|”\T ~wæºu§eTà\qT <äVü≤q+ #˚XÊs¡T. õ˝≤¢yê´|üÔ+>± düyÓTÆø£´ ñ<ä´e÷\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. ñbÕ<Ûë´j·TT\ CÒ@d” ‘ê‘êÿ*ø£+>± >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ qT+&ç $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡j˚T´+<äT≈£î ìs¡ísTT+#·T≈£îqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘YqT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì ñbÕ<Ûë´j·TT\ CÒ@d” á ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+<äì CÒ@d” Hêj·T≈£î\T ù|s=ÿHêïs¡T

ñ<ä´e÷ìï ø=qkÕ–kÕÔ+ ::yÓ+>∑˝Ÿ¬s&ç¶

ø£s¡÷ï\T, Ç~ì»+ : düyÓTÆø±´+Á<Ûä Á|üø£≥q e#˚à es¡≈£î düyÓTàqT ø=qkÕ–kÕÔeTì @|”m˙®z\ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ+>∑˝Ÿ¬s&ç¶ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT kÕúìø£ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ @|”m˙®z\ ]˝ÒBø£å˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. sêÁwüº nôd+;¢øÏ {° H√{Ÿ eùdÔ myÓTà˝Ò´\T ‹s¡düÿ]+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. d”e÷+Á<Ûä eT+Á‘·T\T $uÛÑ»q $wüj·T+˝À sêJHêe÷ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dæHê ≈£îØÃ\≈£î n{Ϻô|≥Tº≈£îì kÕ«s¡ú sê»ø°j·÷\T #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq d”e÷+Á<Ûä eT+Á‘·T\ô|’ eT+&ç|ü&ܶs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ myÓTà˝Ò´\T düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î eT<䛑·T>± ˝ÒK\T Çyê«\ì &çe÷+&é #˚düTÔqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü»\‘√ mqTïø√ã&çq Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘·eT düyÓTà≈£î kÕqT≈£L\+>± e´eVü≤]kÕÔs¡qï $XÊ«dü+ ñ+<äì Äj·Tq yê´U≤´ì+#ês¡T. d”&Éã÷¢´d” Hêj·T≈£î\T s√Eø√ e÷≥ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ d”e÷+Á<Ûä nee÷q |üs¡TdüTÔHêïs¡ì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø=ìï XÊK\ ñ<√´>∑T\T düyÓTàqT ‘ê‘êÿ*ø£+>± $s¡$TdüTÔqï≥Tº Á|üø£≥q #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. @ XÊK\T düyÓTàqT $s¡$T+#·T≈£îHêï @|”m˙®z\ dü+|òüT+ düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î ø£≥Tºã&ç ñ+<äHêïs¡T.

HÓ\÷¢s¡T, Ç~ì»+ : sêÁwüº<ä[‘· ùdq õ˝≤¢ eT]j·TT nÁ{≤dæ{Ï ø£$T{Ï düuÛÑT´\T _.u≤\#Óqïj·T´ Ä<Ûä«s¡´+˝À >∑T+≥÷s¡T πs+õ ◊õ düT˙˝Ÿ≈£îe÷sYqT <ä[‘·dü+|òü÷\T eT]j·TT eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\T ø£*dæ <ä[‘·T\≈£î, eTVæ≤fi¯\ ≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï nHê´j·÷\qT $e]+∫ õ˝≤¢˝À j·Tdtdæ,j·Tdt{Ï\ô|’ <Ó’s¡®Hê´\T m≈£îÿee⁄‘·THêïj·Tì, j·Tdtdæ,j·Tdt{Ï uÛÑ÷eTT\qT ø£u≤® #˚düTÔHêïs¡ì yê]ô|’ πødüT ô|{Ϻq nq+‘·s¡+ e÷ô|’ mHéøö+≥sY πødüT\T ãHêsTT+∫ j·Tdt{Ï, j·Tdtdæ\ô|’ <Ís¡®Hê´\T m≈£îÿee⁄‘·T Hêïj·Tì $e]+#ês¡T. õ˝≤¢˝À eTVæ≤fi¯\≈£î s¡ø£åD ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì, eTVæ≤fi¯\≈£î s¡ø£åD ø£*Œ+#˚ $<Ûä+>± ◊õøÏ

$qï$+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À <ä[‘· ùdq õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T u≤\#Óqïj·T´, ;Ûe÷sêe⁄, n+uÒ&ÉÿsY ùdHê düuÛÑT´\T, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T <ä[‘· u≤ãT, @|æj·TdtÄsY{Ïdæ, j·Tdtdæ, j·Tdt{Ï

m+bÕ¢j·Tdt ùdº{Ÿ ø±s¡´<ä]Ù j·T˝Ÿ. yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, düTC≤‘·eTà, eTVæ≤fi≤ eT+&É* õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åîsê\T øödü\´eTà, $»j·TeTà, ãT»®eTà, ‘·~‘·s¡T\T ádüeTdü´\ô|’ $qï$+#ês¡T.

$uÛÑ»qô|’ Hê≥ø±˝≤&ÉT‘·Tqï ø±+Á¬>dt : >±* ôV’≤<äsêu≤<é, Ç~ì»+ : sêÁwüº $uÛÑ»q n+X¯+‘√ n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ Hê≥ø±˝≤&ÉT‘√+<äì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ XÊdüqdüuÛÑ |üø£å+ $eT]Ù+∫+~. X¯óÁø£ yês¡+Hê&ÉT {°&ûm˝Ÿ|æ ø±sê´\j·T+˝À Ä bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· >±* eTT<äT›ø£èwüíeT Hêj·TT&ÉT MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ø±+Á¬>dt H˚‘·\T |üP≥ø=ø£ e÷≥ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº+˝À >∑+<äs¡>√fi¯ |ü]dæú‘·T\qT düèwæºdüTÔHêïs¡ì eT+&ç |ü&ܶs¡T. eTTK´+>± ‘Ó\+>±D _\T¢qT nôd+;¢˝À n&ÉT¶≈£î+{≤eTì nHêïs¡T. bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT‘√ düVü‰ ‘Ó\+>±D rsêàHêìøÏ e´‹πsø£+>± z≥T y˚kÕÔeTì nHêïs¡T. &Ûç©¢˝À #·+Á<äu≤ãT #˚|ü{Ϻq ìsêVü‰s¡Bø£å≈£î $X‚wü düŒ+<äq \_Û+∫+<äHêïs¡T. $$<Ûä bÕغ\ H˚‘·\T #·+Á<äu≤ãT≈£î dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*|æ |üP]Ô eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#ês¡ì nHêïs¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä ìHê<ä+‘√ yÓ’mdtÄsYdæ|æ Á&Üe÷˝≤&ÉT‘√+<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T.

‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± e÷{≤¢&ç ‘Ó\+>±D˝À Ä bÕغ U≤∞ ø±e&É+‘√ düyÓTÆø±´+Á<Ûä ìHê<ëìï »>∑Hé m‘·TÔ≈£îHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. eTTK´+>± ôV’≤<äsêu≤<é˝À »>∑Hé ìs¡«Væ≤+∫q Bø£åqT Á|ü»\T $X¯«dæ+#·˝Ò<äì nHêïs¡T. »>∑Hé‘√ ø±+Á¬>dt Hê≥ø£+ Ä&çk˛Ô+<äì, Á|ü»\T >∑eTì+#ê\ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ‘·eT bÕغ n~ÛH˚‘· Ç|üŒ{Ïπø ìs¡íj·T+ Á|üø£{Ï+#ês¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì $eT]Ù+#˚ ns¡Ω‘· yÓ’mdtÄsYdæ|æøÏ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûäô|’ ;sê\T |ü\T≈£î‘·Tqï »>∑Hé Äj·Tq bÕغ H˚‘·\T düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√dü+ ‘·eT‘√ ø£*dæ k˛ìj·÷ Ç+{Ï eTT+<äT <Ûäsêï≈£î ekÕÔsê nì Á|ü•ï+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT Bø£å≈£î edüTÔqï Á|üC≤<äs¡DqT #·÷dæ ø±+Á¬>dt H˚‘·\‘√ bÕ≥T yÓ’mdtÄsYdæ|æ H˚‘·\T zs¡«˝Òø£b˛‘·T Hêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. \ø£å ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT <√#·T≈£îqï »>∑Hé‘√

ã+<ÛäT‘·«+ ø£\T|ü⁄≈£îH˚+<äT≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·\T ‘·Vü≤‘·Vü≤˝≤&ÉT‘·THêï s¡Hêïs¡T. >∑‘· |ü~ dü+e‘·‡sê\ qT+&ç sêÁwüº dü+|ü<äqT <√#·T≈£îqï ø±+Á¬>dt H˚‘·\T n+<äs¡÷ ˇø£≥e⁄‘·THêïs¡ì m<˚›yê #˚XÊs¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ nÁø£eT+>± dü+bÕ~+∫q &ÉãT“qT yÓ<ä»*¢ ‹]– n~Ûø±s¡+ #˚|üfÒº+<äT≈£î »>∑Hé‘√ ø±+Á¬>dt s¡Vü≤dü´ ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îqï<äì >±* Äs√|æ+#ês¡T. n+<äTπø Vü≤&Üe⁄&ç>± »>∑Hé≈£î u…sTT˝Ÿ sêe&É+ düyÓTÆø±´+Á<Ûä ìHê<ä+ #˚|ü≥º&É+ »>∑Hé #˚XÊs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ø±+Á¬>dt, yÓ’mdtÄsYdæ|æì, {ÏÄsYmdtqT Á|ü»\T $X¯«dæ+#·uÀs¡Hêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ _\T¢ e#˚à bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ˝À¢ ô|≥º&É+ »s¡T>∑T‘·T+<√.. ˝Ò<√qì ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ ô|<ä›\T #˚düTÔqï yê´K´\ |ü≥¢ Á|ü»˝À¢ #·s¡Ã ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+<äì nHêïs¡T. m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢qT sêÁwüº $uÛÑ»qqT ˇ|ü⁄Œø√uÀeTì >±* nHêïs¡T.

ø√≥ dæìe÷ ~Ûj˚T≥sY˝À ì\Te⁄ <√|æ&û ø√≥, Ç~ì»+ : ø√≥ |ü≥ºD+˝Àì dæìe÷ ~Ûj˚T≥s¡¢˝À Áù|ø£å≈£î\T ì\Te⁄ <√|æ&ûøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫q <Ûäs¡\ ø£+fÒ dæìe÷ ~Ûj˚T≥sY\˝À {Ϭøÿ{Ÿ\qT n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T. ø=‘·Ô dæìe÷ ]©CŸ nsTT‘˚ 100 qT+∫ 150 s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î {Ϭøÿ≥T¢ $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T. Ç{°e\ ]©CŸ nsTTq ªªn‘êÔ]+{ÏøÏ <ëπs~µµ dæìe÷ ]©CŸ dü+<äs¡“+>± ˇø£

~Ûj˚T≥sY˝À 150 s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î yÓTT<ä{Ï s√E {Ϭøÿ≥¢qT $Áø£sTT+#·>±, ¬s+&Ée s√E qT+∫ yês¡+ s√E\ es¡≈£î 100 s¡÷bÕj·T\T $Áø£sTT+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ 50 s¡÷bÕj·T\T {Ϭøÿ{Ÿ $Áø£sTTdüTÔ+&É>± X¯óÁø£yês¡+ $&ÉT<ä˝…’q ªªsêeTj·÷´ ekÕÔej·÷´µµ dæìe÷≈£î ø√≥ ˝Àì ˇø£ ~Ûj˚T≥sY˝À 100 s¡÷bÕj·T \≈£î ô|’>± {Ϭøÿ≥T¢ $Áø£sTT+#ês¡T. ø√≥ |ü≥ºD+˝À dæìe÷ {Ϭøÿ{Ÿ <Ûäs¡\T n~Ûø£

yÓTT‘·Ô+˝À $Áø£sTTdüTÔHêï ¬s$q÷´ n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì kÕ›ì≈£î\T $eT]ÙdüTÔHêïs¡T. n+‘ ˚ø±≈£î+&Ü ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚dæHê kÕ›ìø£ ¬s$q÷´ n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ~Ûj˚T≥sY \˝Àì j·T»e÷qT \≈£î eTT&ÉT|ü⁄\T rdüT≈£î+≥THêïs¡ì Á|ü»\T $eT]ÙdüTÔ Hêïs¡T. ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

dü$Twæº>± düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√dü+ ñ<ä´$T+#ê*

>∑T+≥÷s¡T, Ç~ì»+ : ñ<√´>∑T\T, $<ë´s¡Tú\T, ø±]à≈£î\‘√ bÕ≥T nìï esêZ\ Á|ü»\T ˇπø ‘ê{Ïô|’ düyÓTÆø±´+Á<ÛäqT kÕ~Û+#·Tø√yê\ì e÷J myÓTà˝Ò´ &Üø£ºsY sêj·TbÕ{Ï lìyêdt nHêïs¡T. m+|” sêj·TbÕ{Ï kÕ+ã•e sêe⁄ düVü≤ø±s¡+‘√ 300eT+~ Äغd” ø±]à≈£î\≈£î >∑T+≥÷s¡T ãkÕº+&é˝À 20øÏ˝À\ _j·T´+, øÏ˝À #=|üq ø£+~|ü|ü |ü+|æD°#˚XÊs¡T. eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’q &Üø£ºsY sêj·TbÕ{Ï lìyêdt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ \ø£å˝≤~eT+~

Á|ü»\T sêÁwüº düyÓTÆø£´‘·qT ø√s¡T≈£î+≥÷ ¬s+&ÉT HÓ\\≈£î ô|’>± #˚düTÔqï ñ<ä´e÷ìï >∑T]Ô+∫ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ sêÁwüº $uÛÑ»q n+XÊìï ñ|ü dü+Vü≤]+#·T ø√yê\ì ø√sês¡T. sêÁwüº $uÛÑ»qqT ìs¡dædü÷Ô mHéJy√\≈£î eT<䛑·T>± ∫qïbÕ{Ï J‘ê˝…’q Äغdæ ø±]à≈£î\T ìs¡e~Ûø£ düyÓTàqT ø=q kÕ–+#·&É+ dü÷Œ¤]Ô<ëj·Tø£eTHêïs¡T. sê»ø°j·T bÕغ\˙ï C…+&Ü\T nC…+&Ü \T |üø£ÿqô|{Ϻ düyÓTÆø±´+Á<Ûäø√dü+ ˇπø y˚~ø£ô|’øÏ sêyê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

ø±s¡´Áø£eT+˝À |”d”d” ø±s¡´<ä]Ù ø£q|ü]Ô lìyêdt, |”d”d” MT&çj·÷ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û m+&û Væ≤sêj·T‘Y, $<äT´‘Y C…mdæ õ˝≤¢ #Ó’s¡àHé ¬ø.s¡$X‚KsY, m+ bÕ¢sT÷dt j·T÷ìj·THé H˚‘·\T m+ .Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, •esêÁ‹ lìyêd üsêe⁄, mHéj·T+j·T÷ H˚‘·\T ¬øMmdt qs¡dæ+Vü‰s¡e⁄, eT+<äbÕ{Ï X¯+ø£s¡sêe⁄, ø±]àø£ |ü]wü‘Y Ø»q˝Ÿ ø±s¡´<ä]Ù _$ düTÁãVü≤D´+, ø±$TH˚ì lìyêdüsêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÄdüT|üÁ‹˝À |òüP¢sTT&é‡≈£î n+^ø£]+#·ì u≤ãT q÷´&Ûç©¢, Ç~ì»+ : ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT |òüP¢sTT&é‡ rdüT≈£îH˚+<äT≈£î ìsêø£]düTÔ Hêïs¡T. ‘Ó\T>∑T Á|ü»\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô m|æ uÛÑeH√¢ ◊<äT s√E\T>± #˚düTÔqï #·+Á<äu≤ãT ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡ Bø£åqT b˛©düT\T X¯ó Áø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ uÛÑ>∑ï+ #˚dæ sêyéT eTH√Vü≤sY ˝ÀVæ≤j·÷ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Äj·Tq≈£î |òüP¢sTT&é‡ møÏÿ+#˚+<äT≈£î yÓ’<äT´\T Á|üj·T‹ï+#·>± u≤ãT ìsêø£]+#ês¡T. ‘êqT ÄdüT|üÁ‹˝ÀH˚ Bø£å #˚kÕÔqì

#ÓbÕŒs¡T. k˛ìj·÷ Ç+{Ï eTT≥º&çøÏ j·T‘·ï+, n¬sdtº u≤ãT Bø£åqT uÛÑ>∑ï+ #˚dæq H˚|ü<∏ä´+˝À @◊dædæ n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷ >±+BÛ Ç+{Ïì eTT≥º&ç+#˚+ <äT≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´\T, m+|”\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ãj·T\T<˚sês¡T. Bøå± ÁbÕ+>∑D+ qT+&ç ãj·T\T<˚πs+<äT≈£î dæ<ä∆eTj·÷´s¡T. á <äX¯˝À m+|æ dæm+ s¡y˚Twt π>≥T ô|’qT+&ç <ä÷ø±s¡T. ÄdüT|üÁ‹˝À |òüP¢sTT&é‡≈£î u≤ãT H√, π>≥T <ä÷øÏq m+|æ k˛ìj·÷ Ç+{ÏøÏ {Ï&ç|æ ÁX‚DT\T yÓfi¯¢≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î Ä <ë]˝À b˛©düT\T u≤Øπø&É¢qT @sêŒ≥T

#˚XÊs¡T. Ç+&çj·÷ π>{Ÿ es¡≈£î #˚s¡T≈£îqï ‘·sê«‘· b˛©düT\≈£î, ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î eT<Ûä´ ‘√|ü⁄˝≤≥ »]–+~. ñÁ~ø£Ô |ü]dæú‹ ‘·˝…‹Ô+~. B+‘√ b˛©düT\T yês¡ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. ø±>± n+‘·≈£îeTT+<äT {Ï&ç|æ H˚‘· |üj·÷´e⁄\ πøX¯yé e÷{≤¢&ÉT‘·÷... u≤ãT Bø£åqT ã\e+‘·+>± uÛÑ>∑ï+ #˚j·T&É+ô|’ eT+&ç |ü&ܶs¡T. düeTHê´j·T+ >∑T]+∫ Ä˝À∫+# ·≈£î+&Ü $uÛÑ»qô|’ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï k˛ìj·÷ Ç+{Ïì eTT≥º&çkÕÔeTì #ÓbÕŒ s¡T. ‘·eT ø±s¡´ø£s¡Ô\T Ç|üŒ{Ïπø f…Hé »q |ü<∏é eTT≥º&çøÏ ãj·T\T<˚sês¡ì #ÓbÕŒs¡T.

ø£ã&û¶, UÀUÀ Ä&ÉT‘·÷ düyÓTÆø£´ ìs¡düq düyÓTÆø£´yê<äT\#˚ πø+Á<ä eT+Á‘·T\≈£î >√] ‘Ó<˚bÕ Hêj·T≈£î\ ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡ Bø£å\T ‹s¡T|ü‹, Ç~ì»+ : düyÓTÆø±´+Á<Ûä |ü]s¡ø£åD dü$T‹ y˚~ø£˝À sêdt eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\ Ä<Ûä«s¡´+˝À #˚|ü{Ϻq ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\T X¯óÁø£yês¡+ ≈£L&Ü ø=qkÕ>±sTT. eTVæ≤fi¯\T ø£ã&û¶, UÀUÀ Ä&ÉT‘·÷ ‘·eT ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. m˙ºÄsY y˚wü<Ûës¡D‘√ e∫Ãq z e´øÏÔ düyÓTÆø±´+Á<Ûä ìHê<ë\T #˚dü÷Ô Äø£≥Tº≈£îHêï&ÉT. á ø±s¡´Áø£eT+˝À düyÓTÆø±´+Á<Ûä nqTã+<Ûä ø£$T{° ø£˙«qsY sêfi¯¢|ü*¢ düT<ÛësêDÏ, sêdt sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT ø=+&É÷] u≤\düTÁãVü≤àD´+, ø±s¡´<ä]Ù sêC≤¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Z Hêïs¡T. sêh $uÛÑ»q ìs¡íj·÷ìøÏ e´‹πsø£+>± |üP≥ø√e÷≥

e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï πø+Á<ä eT+Á‘·T\T, j·T÷|”@ H˚‘·\≈£î düyÓTÆø£´yê<äT\T >√] ø£{≤ºs¡T. |ü≥ºD+˝Àì ô|[¢eT+&É|ü+ ≈£L&É*˝À ñ<√´>∑, sê»ø°j·T, $<ë´]ú ◊ø±dü Ä<Ûä«s¡´+˝À á ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ºs¡T. k˛ìj·÷>±+BÛ, wæ+&˚, ~–«»jYTdæ+>¥\≈£î e´‹πsø£+>± ìHê<ë \T #˚XÊs¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+˝À uÛ≤>∑+>± ‘Ó<˚bÕ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT #˚|ü{Ϻq ìs¡e~Ûø£ Bø£å≈£î eT<䛑·T>± #·+Á<ä–]˝À Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡Bø£å\T #˚|ü{≤ºs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À ‘Ó<˚bÕ eT<䛑·T<ës¡T&Ó’q sêπøwt nH˚ j·TTe≈£î&ÉT ;mdtmHém˝Ÿ ≥es¡T ô|’øÏ møÏÿ düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î, ‘Ó<˚bÕ≈£î eT<䛑·T>± ìHê<ë\T #˚XÊ&ÉT. düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï b˛©düT\T dü+|òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îì Ä j·TTe≈£î&çì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì b˛©dtùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. sêh

$uÛÑ»q≈£î e´‹πsø£+>± d”e÷+Á<Ûä˝À X¯ó Áø£yês¡+ $<ë´dü+düú\ ã+<é ìs¡«Væ≤+#ês¡T. sêj·T\d”eT $<ë´]ú dü+|òü÷\ ◊ø±dü Hêj·T≈£î\T |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢˝À $<ë´ dü+düú\ ã+<é »]–+~. $<ë´]ú dü+|òü÷\ ◊ø±dü õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù •eÁ|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D, ø√kÕÔ+Á<Ûä, sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘ê\T ˇø£{Ï>± ø£*dæ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ >± ne‘·]+∫+<äHêïs¡T. á sêÅcÕºìï $uÛÑõ+#ê\ì πø+Á<ä+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+fÒ dü]b˛<äì, Á|üC≤_ÛÁbÕj·T+ rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝Àì 13 õ˝≤¢˝À¢ì ø£fi≤XÊ\\ ìï+{Ïì dü«#·Ã¤+<ä+>± eT÷dæy˚dæ ã+<é≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq $»„|æÔ #˚XÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî &ÉT øÏs¡DY≈£îe÷sY, õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT Á‹Hê<∏é¬s&ç¶, Hêj·T≈£î\T s¡÷ù|wt, dü<ë›+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñbÕ~ÛVü‰MT |üqT˝À¢ >√˝Ÿe÷˝Ÿ ≈£L©\ Ä+<√fi¯q

ñ<äj·T–], Ç~ì»+: ñ<äj·T–] ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝Àì e]≈£î+≥bÕ&ÉT eT+&É\+, ø=+&Üj·TbÕfiË+ |ü+#êsTT‹˝À ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\˝À neø£‘·eø£\T »s¡T>∑T‘·T Hêïj·Tì ≈£L©\T Äs√|æ+#ês¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+{Ÿ, ø=+&Üj·TbÕfiË+ |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+{Ÿ, e]≈£î+≥bÕ&ÉT eT+&É\+˝Àì |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥T¢ eTdüºs¡T¢ y˚düT≈£îHêïs¡qï Äs√|üD\T sêe&É+‘√ n~Ûø±s¡T\T X¯óÁø£yês¡+ @|”y√ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘·ìF\T #˚j·T&É+‘√ ndü\T $wüj·T+ ã≥ºãj·T\T nsTT+~. <ë<ë|ü⁄>± á|ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥T¢ |üì #˚j·T≈£î+&ÜH˚ ì<ÛäT\T Á&Ü #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. M]ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£îH˚+<äT≈£î ô|’ kÕ›sTT n~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚kÕÔqì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ïπø á|ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥¢ô|’ |ü\T n$˙‹ Äs√|üD\T e∫ÃHê ô|’ kÕ›sTT n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√e&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. á$wüj·÷ìï õ˝≤¢ kÕ›sTT n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT≈£îì yÓfi≤Ôqì ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T.

düs¡dü«‹ n\+ø±s¡+˝À neTàyês¡T

ø√≥ : ø√≥˝Àì Á>±eT<˚e‘· ø√≥eTà >∑T&ç˝À <˚$ qesêÁ‘·T\ ñ‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± X¯óÁø£yês¡+ neTàyê]øÏ düs¡dü«‹ n\+ø±s¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. <˚$ qesêÁ‹ ñ‘·‡yê\qT |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì Ä\j·÷ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ $<äT´‘Y BbÕ\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Ä\j·T Á≥dtºuÀsY¶ #ÛÓ’¬sàHé, õ˝≤¢ πø+Á<ä düVü≤ø±s¡ u≤´+ø˘ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T q\¢|ü⁄¬s&ç¶ »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á|üP»˝À¢ #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ Á>±e÷\ Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ]˝Ò ìsêVü‰s¡Bø£å\T

ñ<äj·T–], Ç~ì»+ : ñ<äj·T–] |ü≥ºD+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î eT<䛑·T>± ]˝Ò ìsêVü‰s¡Bø£å\T #˚|ü{≤ºs¡T. á]˝Ò ìsêVü‰s¡Bø£å˝À eT+&É\ kÕ›sTT Hêj·T≈£î\T X¯óÁø£yês¡+ ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. ádü+<äs¡“+>± eT+&É\ ø£˙«qsY u§C≤® qs¡dæ+VüQ\ j·÷<äyé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D $uÛÑ»q Á|üø£≥q yÓqøÏÿ rdüT≈£îH˚+‘·es¡≈£î düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+ ø√dü+ b˛sê≥+ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. &Ûç©¢˝À #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ÄeTs¡DìsêVü‰s¡Bø£åqT ø±+Á¬>dt, yÓ’j·TdtÄsY bÕغ Hêj·T≈£î\T $eT]Ù+#·&É+ dæ>∑TZ#˚≥ì Äj·Tq nHêïs¡T. me]~ <=+>∑ Bø£å nH˚~ Á|ü»\T >∑eTìdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. ‘·«s¡˝À Á|ü»\T ãT~∆ #ÓãT‘ês¡ì nHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À uÛÑj·Tqïj·÷<äyé, yÓ+ø£≥kÕ«$T j·÷<äyé, yÓ+ø£fÒX¯«s¡¢ j·÷<äyé, n+ø£j·T´ j·÷<äyé, ø√fi¯fl C≤qT, ˝≤&ÉHé, Äq+<é, q*¢b˛>∑T\T qs¡dæ+VüQ\ e÷~ø˘, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑»yêVü≤q+ô|’ ÁuÛÑeTsê+ã eT*¢ø±s¡T®qT\ }πs–+|ü⁄

ø£s¡÷ï\T, Ç~ì»+ : lXË’\ eTVü‰πøåÁ‘·+˝À X¯s¡qïesêÁ‘· ñ‘·‡yê\˝À uÛ≤>∑+>± X¯ó Áø£yês¡+Hê&ÉT ñ‘·‡e eT÷s¡TÔ˝…’q ÁuÛÑeTsê+ã eT*¢ø±s¡T®qT\qT >∑»yêVü≤q+ô|’ Äs√Væ≤+|ü CÒdæ |ü⁄s¡M<ÛäT˝À¢ }πs–+#ês¡T. eTT+<äT>± ñ‘·‡eeT÷s¡TÔ\≈£î $•wüº |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ÁuÛÑeTsê+ã neTàyê]ì ø±\sêÁ‹ n\+ø±s¡+˝À Á|ü»\≈£î <äs¡Ùq+ ø£*Œ+#ês¡T. }πs–+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À Ä\j·T áy√ #·+Á<äX‚KsY ÄC≤<é, Á≥düTº uÀs¡T¶ e÷J #Ó’s¡àHé ø√fÒX¯«s¡sêe⁄, áá s¡y˚Twt, áy√ eT*¢ø±s¡T®q¬s&ç¶, ns¡Ã≈£î\T, y˚<ä|ü+&ç‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. >∑»yêVü≤q+ô|’ }πs>∑T‘·Tqï ÁuÛÑeTsê+ã eT*¢ø±s¡T®qT\qT uÛÑ≈£îÔ\T MøÏå+∫ ‘·]+#ês¡T.

lXË’\+˝À uj·T≥|ü&çq kıs¡+>∑+

ø£s¡÷ï\T, Ç~ì»+ : lXË’\ πøåÁ‘·+˝À X¯s¡qïesêÁ‘· ñ‘·‡yê\ dü+<äs¡“¤+˝À ÁuÛÑeTsê+ã <˚yê\j·T+ |üø£ÿq >∑Ts¡Tyês¡+ ˇø£ kıs¡+>∑+ ø£ì|æ+∫+~. ÁuÛÑeTsê+ã Ä\j·÷ìøÏ |üø£ÿq ôw&ÉT¶ ì]à+#˚+<äT≈£î ìsêàD|üqT\T #˚|ü&ÉT‘·T+&É>±, ≈£L©\≈£î kıs¡+>∑ e÷s¡Z+ ø£ì|æ+∫+~. ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À ∫qï s¡+Á<Ûä+>± ø£ì|æ+∫+~. Áø£y˚T|æ <ëìì ≈£L©\T ‘·e⁄«‘·T+&É>± ô|<ä› kıs¡+>∑+ ãj·T≥ |ü&ç+~. <ä>∑Zs¡qT+∫ #·÷&É>± 12 n&ÉT>∑T\ ˝À‘·T es¡≈£î ø£ì|æ+∫+~. ‘·e«ø±˝À¢ ãj·T≥|ü&çq á kıs¡+>∑+ $wüj·÷ìï |ü⁄sêedüTÔ XÊK n~Ûø±s¡T\≈£î es¡Ôe÷q+ |ü+|ü⁄‘·Tqï≥T¢ Ä\j·T #Ó’s¡àHé ÄC≤<é yÓ\¢&ç+#ês¡T. kıs¡+>∑+ ãj·T≥ |ü&çq H˚|ü<∏ä´+˝À Ä ÁbÕ+‘êìøÏ uÛÑ≈£îÔ\T ‘·+&√|ü‘·+&Ü\T>± e∫à MøÏådüTÔHêïs¡T. kıs¡+>∑+ ÁuÛÑeTsê+ã Ä\j·÷ìøÏ, eT*¢ø±s¡T®qkÕ«$T Ä\j·T+ es¡≈£î ñ+&Ée#·TÃqì uÛÑ≈£îÔ\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.


Ç~ì»+ ~q|üÁ‹ø£

X¯ìyês¡+, nø√ºãsY, 12, 2013

HÓ\÷¢s¡T 3

dü÷s¡´Á|üuÛÑ yêVü≤q+ô|’ }πs–q lyês¡T ø=qkÕ>∑T‘·Tqï Ä+<√fi¯q\T ‹s¡TeT\, Ç~ì»+ : ‹s¡TeT\ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T yê]¸ø√‘·‡e+˝À uÛ≤>∑+>± X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ dü÷s¡´Á|üuÛÑ yêVü≤q+ô|’ }πs>∑T‘·÷ uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq$T#êÃs¡T. yÓTT<ä≥>± l<˚$, uÛÑ÷<˚$ düy˚T‘· lìyêdüT&ÉT y˚+#˚|ü⁄>± yêVü≤qeT+&ÉbÕìøÏ sê>±, ns¡Ãø£ ãè+<ä+ ñ‘·‡es¡¢qT dü÷s¡´Á|üuÛÑ yêVü≤q+ô|’ n~Ûwæº+|üCÒXÊs¡T. ã+>±s¡T, eÁ» yÓ’&ÛÉTs¡´ |ü⁄wüŒe÷\\‘√ eT\j·T|üŒ≈£î $X‚wü n\+ø£s¡D #˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yêsTT<ë´\T, |ü+&ç‘·T\ y˚<ä|òüTÀwü, C≤q|ü<ä kÕ+düÿè‹ø£ ø√˝≤Vü≤\+ eT<Ûä´ ñ<äj·T+ 9>∑+≥\ qT+∫ 11>∑+≥\ es¡≈£î dü÷s¡´Á|üuÛÑ yêVü≤qùde ø=qkÕ–+~. dü÷s¡T´&ç e\q Á|üø£è‹øÏ ø±+‹, y˚&ç$T‘√ bÕ≥T esê¸\≈£î Á|ürø£>± dü÷s¡´uÛÑ>∑yêqT&çì uÛÑ≈£îÔ\T ø=\TdüTÔ+{≤s¡T. n≥Te+{Ï dü÷s¡T´&çì <˚e<˚e⁄&ÉT ‘·q yêVü≤q+>± #˚düTø=ì X¯óÁø£yês¡+ ‹s¡Te÷\ M<ÛäT˝À¢ }πs>∑T‘·÷ uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq$T#êÃs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À {°{°&û #Ó’s¡àHé ø£qTeT÷] u≤|æsêE, áy√ >√bÕ˝Ÿ, CÒáy√ lìyêdtsêE, d”Mmdtz nXÀø˘≈£îe÷sY, ns¡Ã≈£î\T s¡eTDBøÏå‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. lyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îqï |æ‘êì, sêj·TbÕ{Ï ‹s¡TeT\, Ç~ì»+ : ‹s¡TeT\ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHês¡∆+ sêÁwüº eT+Á‹ |æ‘êì dü‘·´Hêsêj·TD, m+|” sêj·TbÕ{Ï kÕ+ã•esêe⁄ X¯óÁyês¡+ ñ<äj·T+ lyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ »]–q dü«s¡í s¡<∏√‘·‡e+˝À bÕ˝§Zì nq+‘·s¡+ sêÁ‹ >∑»yêVü≤q ùde˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ lyê]øÏ ìs¡«Væ≤+#˚ HÓ’y˚<ä´ düeTj·T+˝À {°{°&û n~Ûø±s¡T\T Á|ü‘˚´ø£ <äs¡Ùq+ @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. 2014es¡≈£î $uÛÑ»q »s¡>∑<äT nq+‘·s¡+ eT+Á‹ |æ‘êì e÷{≤¢&ÉT‘·÷, 2014˝À »s¡>∑qTqï mìïø£\ es¡≈£î Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ @sêŒ≥T ø±uÀ<äì ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<Ûä+>± ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À »]–q ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§Zqï {°CÒ@d” ñ<√´>∑T\≈£î y˚‘·Hê\T

ø£s¡÷ï\T, Ç~ì»+ : sêÁwüº $uÛÑ»qqT e´‹πsøÏdü÷Ô düyÓTÆø£´yê<äT\T X¯óÁø£yês¡+ Hê&É÷ Ä+<√fi¯q\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |üX¯ódü+es¡∆ø£ XÊK, Äs√>∑´ XÊK,ñ<√´>∑ CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕúìø£ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ Á|ü<Ûëq s√&É¢ e<ä› sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+∫ ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. s√&É¢ô|’ u…’sƒêsTT+∫ sêø£b˛ø£\qT düÔ+_Û+|üCÒXÊs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± Á|üuÛÑT‘·« »qs¡˝Ÿ ÄdüŒÁ‹ yÓ’<ä´ dæã“+~ ìs¡düq Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#ês¡T. sêj·T\d”eT˝ÀH˚ n‹ ô|<ä› ÄdüŒÁ‹ nsTTq ø£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘·« »qs¡˝Ÿ ÄdüŒÁ‹˝Àì |ü\T yês¡T¶\˝À ∫øÏ‘·‡ n+<äø£ s√>∑T\≈£î rÁe Çø£ÿ≥¢≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. n‘·´edüs¡ ùde\T ‘·|üŒ $T>∑‘ê nìï+{Ï˙ dü«#·Ã¤+<ä+>± eT÷dæy˚XÊs¡T. n˝≤π> yÓ’<ä´ Äs√>∑´ ø±sê´\j·T+ m<äT≥ ñ<√´>∑T\T ]˝Ò Bø£å\T

#˚|ü{≤ºs¡T. kÕúìø£ sê»$Vü‰sY ôd+≥sY m<äT≥ Ç+õ˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T |ü¢ø±s¡T¶\T <Ûä]+∫ ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\ô|’ eT+&ç|ü&ܶs¡T. wæ+&˚, ~–«»jYT ~wæºu§eTà\≈£î X¯ej·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+∫ <äVü≤q dü+kÕÿsê\T #˚dæ $q÷‘·ï ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ ¬s’˝Ò«ùdºwüHé ≈£L&É*˝À Ç+õ˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ $<ë´]ú #˚düTÔqï ÄeTs¡D Bø£å 5e s√E≈£î #˚]+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝Àì nìï ìjÓ÷»ø£es¡Z πø+Á<ë˝À¢ ]˝Ò Bø£å\‘√ bÕ≥T Ä+<√fi¯q\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. ñbÕ<Ûë´j·TT\T X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT ã&çu≤≥ |ü{≤ºs¡T. düeTj·T+ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT yÓTs¡T|ü⁄ düyÓTà˝ÀøÏ ~>∑T‘êeTìñbÕ<Ûë´j·T CÒ@d” Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.

&Ó+^ \ø£åD≤\‘√ $<ë´]∆ì eTè‹ n+<ëjÓ÷, n˝≤π> @|”m˙®y√\ ≈£L&Ü ny˚ ìã+<Ûäq\T e]ÔkÕÔj·Tì Äj·Tq $e]+#ês¡T. Çs¡TÁbÕ+‘ê\ yê] eTH√uÛ≤yê\T <Óã“‹q≈£î+&Ü ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\qT ø√sês¡T. ø±+Á¬>dt≈£î sêJHêe÷: sêj·TbÕ{Ï m+|” sêj·TbÕ{Ï e÷{≤¢&ÉT‘·÷, sêÁwüº $uÛÑ»q Á|üø£≥qqT

y˚sêŒ≥T yê<ä ñ<ä´e÷\≈£î {Ï&ç|æ, ø±+Á¬>dt˝Ò ø±s¡D+

>∑T+≥÷s¡T, Ç~ì»+ : ‘Ó\T>∑TC≤‹øÏ $∫äqï+ #˚j·T&ÜìøÏ y˚sêŒ≥T yê<ä ñ<ä´e÷\T sêe&ÜìøÏ ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ\ neø±X¯ yê<ä+ Á|ü<Ûëqø±s¡DeTì m+d”|”◊j·T÷ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù düuÛÑT´&ÉT ñù|+Á<ä¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢ bÕغ XÊK ø±s¡´<äs¡TÙ\T,düuÛÑT´\T düe÷y˚X¯+ m˙®y√ Vü≤À+˝À »]–+~. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D Ç#˚Ã~ y˚Ty˚T, ‘Ó#˚Ã~ y˚Ty˚T nqï ø±+Á¬>dt yês¡T, eTs√ |üø£ÿq düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´e÷\≈£î Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï <äHêïs¡T. ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê\≈£î düeTHê´j·T+ »s¡>±\ì #·+Á<äu≤ãT, yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” e*¢düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷#·es¡|ü⁄ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, m.lìyêdüsêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T.

düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√dü+ Á|ü»\qT #Ó’‘·q´|üs¡TdüTÔqï $ø£˝≤+>∑T&ÉT

ø£s¡÷ï\T, Ç~ì»+ : düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√dü+ d”e÷+Á<Ûä $ø£˝≤+>∑T\ dü+πøåeT n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.lìyêdt ~«#·Áø£yêVü≤q+ô|’ ‹s¡T>∑T‘·÷ Á|ü»\qT #Ó’‘·q´|üs¡TdüTÔHêïs¡T. |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ ;ÛeTes¡+ |ü{ºD≤ìøÏ #Ó+~q m. lìyêdt Ä>∑düTº 4e ‘˚Bq ~«#·Áø£yêVü≤q+ô|’ qT+∫ $ø£˝≤+>∑T\düeTdü´\ô|’ b˛sê&ÉT‘·THêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ ìs¡«Væ≤düTÔqï ñ<√´>∑T\ Bøå± •_sêìï dü+<ä]Ù+∫ dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº $uÛÑ»q »]–‘˚ $ø£˝≤+>∑T\≈£î rs¡ì nHê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq $e]+#ês¡T. ‘·eT dü+πøåeT+ ø√dü+ $&ÉT<ä\ #˚ùd ì<ÛäT\˝À ø√‘· |ü&˚ Á|üe÷<ä+ ñ+<äHêïs¡T. $ø£˝≤+>∑T\qT #Ó’‘·q´|ü]#˚+<äT≈£î ‘êqT d”e÷+Á<Ûä˝Àì 13 õ˝≤¢˝À¢ ~«#·Áø£yêVü≤q+ô|’ ‹s¡T>∑T‘·÷ Á|ü»\qT #Ó’‘·q´|üs¡TdüTÔqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. ‘êqT @ ÁbÕ+‘êìøÏ yÓ[¢Hê n|üPs¡« düŒ+<äq ø±qek˛Ô+<äì nHêïs¡T. ø£s¡÷ï\T qT+∫ Ä‘·à≈£Ls¡T, $qTø=+&É, $»j·Tyê&É MT<äT>± ;ÛeTesêìøÏ yÓfi¯‘êqì Äj·Tq $e]+#ês¡T.

15 es¡≈£î z|”\T ã+<é

HÓ\÷¢s¡T, Ç~ì»+ : düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+˝À uÛ≤>∑+>± áHÓ\ 15e ‘˚~ es¡≈£î Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‘·T\˝À z|”\qT ì*|æy˚düTÔqï≥T¢ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‘·T\ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T &܈ˆsêeTø£èwüí sêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T. HÓ\÷¢s¡T m˙®y√ uÛÑeHé˝À Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<äT´\T, qs¡T‡\ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯óÁø£yês¡+ ]˝Ò Bø£å\T #˚|ü{≤ºs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÄdüT|üÁ‹\˝À n‘·´edüs¡ ùde\T e÷Á‘·+ n+~kÕÔeTHêïs¡T. sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T ◊ø£´‘·>± ñ+&Ü\ì sêÁwüº$uÛÑ»q »s¡T>∑≈£î+&Ü ñ+&Ü\ì nHêïs¡T.

|ü¢ø±s¡T¶\‘√ ˙{ÏbÕs¡T<ä\XÊK Ç+»˙s¡¢ ìs¡düq

HÓ\÷¢s¡T, Ç~ì»+ : sêÁwüº$uÛÑ»q≈£î {° H√{ŸqT πø+Á<ä ø±´_HÓ{Ÿ ÄyÓ÷~+#·&Üìï ìs¡dædü÷Ô õ˝≤¢˝Àì ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK Ç+»˙s¡T¢ düyÓTà #˚|ü{≤ºs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± X¯óÁø£yês¡+ k˛eT•\ j·Tdt|æ ø±sê´\j·T+ Äes¡D+˝À Bøå± •_sêìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ |ü¢ø±s¡T¶\T |ü≥Tº≈£îì s√&ÉT¶ô|’ yêVü≤Hê\qT n&ɶ–+∫ ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. $uÛÑ»q e<äT›, ˙{Ï j·TT<ë∆\T e<äT›, eTq ˙{Ïì ø±bÕ&ÉT≈£î+<ë+ n+≥÷ ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. M]øÏ k˛eT•\ ÁbÕC…ø˘º esYÿ #êsYº&é nk˛dæj˚TwüHé düuÛÑT´\T dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T. ‘=\T‘· sêj·T\d”eT≈£î #Ó+~q ˇø£ Ç+»˙s¡T sêÁwüº$uÛÑ»q »]–‘˚ e#˚à nqsê›\qT $e]düTÔ+&É>± ‘Ó\T>∑T >∑+>∑ ÁbÕC…≈£îº≈£î #Ó+~q ñ<√´>∑T\T düTã“sêj·TT&ÉT, yÓ÷Vü≤Hé\T nø£ÿ&É≈£î e∫à Äj·Tq Á|üdü+>±ìï n&ÉT¶ø√e&É+‘√ yê] eT<ä´ ø±ùd|ü⁄ yê>±«<ä+ »]–+~. Ç‘·s¡ Ç+»˙s¡T¢ yê]øÏ düs¡›C…|üŒ&É+‘√ düuÛÑ düC≤e⁄>± ø=qkÕ–+~.

u…sTT˝Ÿ wüs¡‘·T\T dü&É*+#ê\ì »>∑Hé |æ{ÏwüHé

ôV’≤<äsêu≤<é, Ç~ì»+ : u…sTT˝Ÿ wüs¡‘·T\qT dü&É*+#ê\+≥÷ yÓ’mdt »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ X¯óÁø£yês¡+ d”;◊ Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. sêh+˝À Á|üdüTÔ‘·+ Á|ü‘˚´ø£ |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=ì ñHêïj·Tì... yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚‘·>±, m+|”>± Á|ü»\ düeTdü´\qT ‘Ó\TdüTø√yê*‡q uÛ≤<ä´‘· ‘·qô|’ ñ+<äì Äj·Tq ‘·q |æ{ÏwüHé˝À ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üC≤Á|ü‹ì~Û>± Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝Àñ+&Ü\ì... Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT, yê] ø£wüº qcÕº\qT ‘Ó\TdüTø√yê*‡ ñ+<äì ø√s¡Tº≈£î ‘Ó*bÕs¡T. z<ës¡TŒ j·÷Á‘·qT ≈£L&Ü ø=qkÕ–+#ê*‡ ñ+<äHêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À |üs¡´{Ï+#˚+<äT≈£î, &Ûç©¢ yÓfi‚¢+<äT≈£î nqTeT‹ ìyê«\ì »>∑Hé ø√s¡TºqT ø√sês¡T.

‘êqT e´‹πsøÏdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dt düuÛÑ´‘ê«ìøÏ sêJHêe÷ #˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ‘·«s¡˝À @ bÕغ˝À #˚πs~ MT&çj·÷yê] <ë«sêH˚ ‘Ó*j·TCÒkÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. X¯ó Áø£yês¡+ ñ<äj·T+ eTs√e÷s¡T dü÷s¡´Á|üuÛÑ yêVü≤q+ ùde˝À bÕ˝§Zqï yê]e⁄s¡T 11>∑+≥\ nq+‘·s¡+ ‹s¡T>∑T|üj·Tq eTj·÷´s¡T.

‹s¡T|ü‹, Ç~ì»+ : ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ ‘·+ãfi¯¢|ü˝…¢ ø£dü÷Ô]u≤ u≤*ø£\ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\ mì$T<√ ‘·s¡>∑‹ $<ë´]úì _.l\‘·(14) &Ó+^ »«s¡ \ø£åD≤\‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·÷ eTè‹ #Ó+~+~. ø√≥ø=+&É m>∑Te ‘·+&Ü≈£î #Ó+~q _.lìyêdüT\Hêj·Tø˘, \ø°Î<˚$ ≈£îe÷¬sÔ l\‘· ‘·+ãfi¯¢|ü˝…¢ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À mì$T<√ ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘√+~. ã+<é Á|üuÛ≤e+‘√ áHÓ\ 3 qT+∫ u≤*ø£\T dü«Á>±e÷\≈£î yÓfi≤¢s¡T. bÕsƒ¡XÊ\˝À ñqï|ü⁄&˚ l\‘· »«s¡+‘√ u≤<Ûä|ü&ç+<äì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T yêb˛j·÷s¡T. Ç+{ÏøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· »«s¡+ rÁe+ ø±>± eT<äq|ü˝…¢ Á|üsTTy˚≥T ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#ês¡T. ‘·>∑Zø£ b˛e&É+‘√ |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñ+<äì ‹s¡T|ü‹˝Àì z Á|üsTTy˚≥T ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. nø£ÿ&É ∫øÏ‘·‡

q˝§Z+&É õ˝≤¢˝À CÒãT <=+>∑ n¬sdüTº <=+>∑H√≥T¢ #·˝≤eTDÏ #˚düTÔqï e´øÏÔ n¬sdüTº q˝§Z+&É, nø√ºãsY 11 : ãkÕº+&ÉT, ¬s’˝Ò« ùdºwüq¢˝À CÒãT <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï m+&û Vü≤JeTT˝≤¢ nH˚ e´øÏÔì uÛÑTeq–] ¬s’˝Ò« ùdºwüH√¢ n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ d”◊ eT<ÛäTdü÷<äHé¬s&ç¶ X¯óÁø£yês¡+ $÷&çj·÷≈£î ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· HÓ\ eT÷&ÉTq uÛÑTeq–] ãdtùdºwüH√¢ e*>=+&É≈£î #Ó+~q u≤\>=ì #·+Á<äj·T´ nH˚ e´øÏÔ ãdüT‡ m≈£îÿ‘·T+&É>± Äj·Tq #˚‹˝Àì dü+∫˝À+∫ \øå± j·÷uÛ…’y˚\ q>∑<äqT m‘·TÔ¬øfi≤¢&ÉT. u≤~Û‘·T&ç |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î ì|òü÷ ô|{Ϻq b˛©düT\≈£î X¯ó Áø£yês¡+ Vü≤JeTT˝≤¢ |ü≥Tºã&ܶ&ÉT. yÓTÆdü÷s¡T≈£î #Ó+~q eTT>∑TZs¡T e´≈£îÔ\T >∑\ eTTsƒê á <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘√+<äì, eTs√ Ç<ä›s¡T

|üsêØ˝À ñqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. uÛÑTeq–] |ü≥ºD+˝À <=+>∑H√≥¢qT #·˝≤eTDÏ #˚düTÔqï ∫+‘· >∑DÒwt nH˚ e´øÏÔì n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ |ü≥ºD d”◊ eT<ÛäTdü÷<äHé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. yÓ÷‘·÷ÿs¡T eT+&É\+ düT+<äs¡j·T´ ø±\˙øÏ #Ó+~q >∑DÒwt >∑‘·+˝À yê´bÕs¡+ #˚ùd yê&Éì, nÁø£eT+>± &ÉãT“ dü+bÕ~+#ê\H˚ Ä˝À#·q‘√ s¡÷.100, s¡÷.500 H√≥¢qT ‘·j·÷s¡T#˚dæ #·˝≤eTDÏ #˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. n‘·ì e<ä›qT+∫ s¡÷.85 y˚\ q>∑<äT‘√ bÕ≥T $$<Ûä edüTÔ kÕe÷Á–ì kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. Ç~˝≤e⁄+&É>±, ∫{≤´\ eT+&É\+˝Àì yÓ*$TH˚&ÉT˝À z j·TTe≈£î&ÉT #Ó≥Tº≈£î ñπsdüT≈£îì Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&çq

dü+|òüT≥q X¯óÁø£yês¡+ #√≥T #˚düT≈£î+~. ∫{≤´\ @mdt◊ n+»j·T´ ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ã<äT›\ »+>∑j·T´ ≈£îe÷s¡T&ÉT nXÀø˘ (21) ~˝ŸdüTUŸq>∑sY˝À ˇø£ Áô|’y˚≥T ø£fi≤XÊ\˝À ;C…&û‡ ¬s+&√ dü+e‘·‡s¡+ #·<äTe⁄‘·THêï&ÉT. <ädüsê ôd\e⁄\≈£î Ç+{Ïø=∫Ãq nXÀø˘ ‘·+Á&ç‘√ ø£*dæ e´ekÕj·T u≤$ e<ä›≈£î e∫à ‘·eT |üqT\T #·÷düT≈£îqï ‘·sê«‘· ‘·+Á&çì Ç+{ÏøÏ |ü+|æ+∫ #Ó≥Tº≈£î ñπsdüT≈£îì Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï&ÉT. yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+˝À e÷s¡Tÿ\T ‘·≈£îÿe⁄>± e#êÃj·Tì eTqkÕúbÕìøÏ >∑T¬s’ Ç˝≤ #˚XÊ&Éì ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T. á y˚Ts¡≈£î πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïeTì b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.

n≥M n~Ûø±s¡T\ n<äT|ü⁄˝À mÁs¡#·+<äq+ <=+>∑\T ¬s+&ÉT yêVü≤Hê\T düVü‰ mÁs¡#·+<äq+ kÕ«BÛq+ ‹s¡T|ü‹, Ç~ì»+ : ‹s¡T|ü‹ n&Ée⁄\ qT+∫ nÁø£eT+>± mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\qT ‘·s¡*+#·T≈£îb˛‘·Tqï düà>∑¢s¡¢qT ‹s¡T|ü‹ ÅôdÔºø˘ bò˛sY‡ n~Ûø±s¡T\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. ‹s¡T|ü‹ düuŸ &ûm|òty√ jÓ÷>∑j·T´≈£î e∫Ãq düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î bÕø±\ eT+&É\+ H˚+Á&É>∑T+≥ dü$÷|ü+˝Àì ‹s¡T|ü‹`∫‘·÷Ôs¡T Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]ô|’ yÓfi¯óÔqï yêVü≤Hê\qT X¯ó Áø£yês¡+ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq n~Ûø±s¡T\T k˛<ë #˚XÊs¡T. n<˚ düeTj·T+˝À mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\‘√ n≥T>± edüTÔqï eTV”≤+Á<ë C…’˝À ({°mHé 05 mm 4420), e÷s¡Tr md”º+ ({°mHé 09 {Ï 2763) yêVü≤Hê\qT ≈£L&Ü ‘·ìF #˚XÊs¡T. yê{Ï˝À¢ì 604 øÏ˝À\ ãs¡Te⁄qï 18 mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. yê{Ï‘√bÕ≥T 12 eT+~ düà>∑¢s¡¢qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. ¬s+&ÉT yêVü≤Hê\‘√ ø£*|æ <äT+>∑\ $\Te s¡÷.15 \ø£å\T ñ+≥T+<äì n~Ûø±s¡T\T n+#·Hê y˚XÊs¡T. |ü≥Tºã&çq düà>∑¢s¡T¢ n+<äs¡÷ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT≈£î sêh+ ‹s¡TeD≤íeT˝…’≈£î

#Ó+~q yês¡ì n~Ûø±s¡T\T >∑T]Ô+#ês¡T. ì+~‘·T\qT ‹s¡T|ü‹ ◊<äe n<äq|ü⁄ »&ç® düeTø£å+˝À Vü‰»s¡T|üs¡∫, ]e÷+&ÉT≈£î ‘·]*+#ês¡T. á <ë&ÉT˝À¢ ÅôdÔºø˘ bò˛sY‡ πs+»sY

¬s&ç¶Á|ükÕ<é, ôdø£åHé n~Ûø±] u≤\ø£ècÕí¬s&ç¶, ;≥T n~Ûø±] sê»>√bÕ˝Ÿ, Ábı≥ø£åHé yê#·s¡T¢ s¡y˚Twt, >∑+>±<ÛäsY, ‘ês¡ø˘, ø£qïj·T´, qs¡dæ+VüQ\T, Á&Ó’es¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±\TŒ\ $s¡eTD ˇ|üŒ+<ëìøÏ bÕø˘ eT∞¢ ‘·÷≥T¢ »eT÷à, nø√ºãsY 11 : bÕøÏkÕúHé eTs√kÕ] ø±\TŒ\ $s¡eTD ˇ|üŒ+<ëìï ñ\¢+|òæT+∫+~. »eTTà, ø±oàsY˝À dü]Vü≤<äT› bı&Ée⁄Hê X¯óÁø£yês¡+ |ü\T uÛ≤s¡‘· ôd’q´ •_sê\ô|’ bÕø˘ ôd’q´+ ø±\TŒ\T »]|æq≥T¢ düe÷#ês¡+. |üP+#ÛY ôdø±ºsY˝Àì Vü≤$÷sY|ü⁄sY, yÓT+<ÛësY, u≤sêdæ+>± ÄØà b˛düTº\ô|’ ø±\TŒ\T »]>±j·Tì, uÛ≤s¡‘· ôd’q´+ yê]øÏ B≥T>± ã<äT*∫Ã+<äì n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿHêïs¡T. »eT÷à`ø±oàsY˝Àì |üP+#Y õ˝≤¢˝À ìj·T+Á‘·D≤ πsK yÓ+ã&ç uÛ≤s¡‘·

ôd’ìø£ kÕúesê˝Ò \ø£å´+>± bÕøÏkÕúHé ôd’q´+ ø±\TŒ\T »]|æ+~. á dü+<äs¡“¤+>± dü]Vü≤<äT› uÛÑÁ<ä‘ê <äfi≤ìøÏ #Ó+~q d”ìj·TsY ôd’ìø±~Ûø±] ˇø£s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |üP+#Y˝Àì Áø±+‹`1, ø±+Á‹`2, ø£èwüí >±{Ï düuŸ ôdø±ºs¡¢˝À¢ ìj·T+Á‘·D≤ πsK yÓ+ã&ç, sêÁ‹ düTe÷s¡T 10.30 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À uÛ≤s¡‘· ôd’ìø£ kÕúesê\ô|’øÏ bÕøÏkÕÔHé ôd’q´+ $TwüHé >∑q¢‘√ ø±\TŒ\T »]|æq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. dü]Vü≤<äT›øÏ dü$÷|ü+˝À ñÁ>∑yê<äT\ ø£<ä*ø£\qT uÛ≤s¡‘· ôd’q´+ ø£ìô|{Ϻq

nq+‘·s¡+ á ø±\TŒ\T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq≥T¢ uÛ≤s¡‘· ôd’q´+ nqTe÷q+ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. bÕøÏkÕúHé ø£$«+|ü⁄ #·s¡´‘√ uÛ≤s¡‘· ôd’q´+ ≈£L&Ü m<äTs¡Tø±\TŒ\T ÁbÕs¡+_Û+∫+~. ¬s+&ÉT yÓ’|ü⁄˝≤ ø±\TŒ\T <ë<ë|ü⁄ >∑+≥qïs¡≈£î ô|’>± ø=qkÕ>±j·Tì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. dü]Vü≤<äT›\ >∑T+&Ü ñÁ>∑yê<äT\qT uÛ≤s¡‘Y˝ÀøÏ |ü+ù|+<äTπø bÕø˘ á ø£$«+|ü⁄ #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&ç+<äì Äj·Tq $e]+#ês¡T. á |òüT≥q˝À uÛ≤s¡‘· yÓ’|ü⁄ mes¡÷ >±j·T|ü&É˝Ò<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ø√s¡Tº≈£î uÛÑ‘·ÿ˝Ÿ: ñÁ>∑yê~ nqT#·s¡T&ç ÇC≤CŸ n¬sdtº ôV’≤<äsêu≤<é, Ç~ì»+ : ~˝ŸdüTUŸ q>∑sY u≤+ãT ù|\Tfi¯¢ πødüT˝À Á|ü<Ûëq ì+~‘·T&ÉT, ñÁ>∑yê~ j·÷dæHé uÛÑ‘·ÿ˝ŸqT X¯óÁø£yês¡+ b˛©düT\T $Tj·÷|üPsY ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T|üsêÃs¡T. ø±>±, <˚X¯yê´|üÔ+>± |ü\T#√≥¢ ù|\Tfi¯ó¢, yê{Ï e\¢ dü+uÛÑ$+∫q eTs¡D≤\ |ü≥¢ ‘·q≈£î @e÷Á‘·+ u≤<Ûä, |üXÊÑêÔ|ü+ ˝Ò<äì ôV’≤<äsêu≤<é C≤rj·T <äsê´|òü⁄Ô dü+düú(mHé◊@) n~Ûø±s¡T\≈£î uÛÑ‘·ÿ˝Ÿ #Ó|æŒq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ~˝ŸdüTUŸ q>∑sY ù|\Tfi¯¢ πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫ uÛÑ‘·ÿ˝Ÿ, ndü<äT˝≤¢

nø£ÔsY\qT mHé◊@ n~Ûø±s¡T\T $#ê]düTÔHêïs¡T. uÛÑ‘·ÿ˝Ÿ ‘êqT #˚dæq H˚sê\qT @ø£s¡Te⁄ ô|&ÉT‘·÷H˚, yê{Ï |ü≥¢ ‘·q≈£î @e÷Á‘·+ |üXÊÑêÔ|ü+ ˝Ò<äì #ÓãT‘·THêï&ÉT. uÛÑ‘·ÿ˝Ÿ, ndü<äT˝≤¢ Ç<ä›s¡T ≈£L&Ü n<˚ »yê_düTÔ+&É≥+‘√ $#ês¡D≤~Ûø±s¡T\T K+>∑T‹+≥THêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü n˝≤+{Ï H˚sê\T eT∞¢ #˚kÕÔeTì #ÓãT‘·THêïs¡T. bÕøÏkÕÔHé˝À ñqï ]j·÷CŸ uÛÑ‘·ÿ˝Ÿ, Çø±“˝Ÿ uÛÑ‘·ÿ˝Ÿ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡πø Ms¡T ù|\Tfi¯¢≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡T. ù|\Tfi¯¢≈£î

bÕ\Œ&ç+~ ‘êy˚Tqì, Ç+ø± ù|\Tfi¯ó¢ »s¡T|ü⁄‘êeTì, ‘·eT \ø£å´ kÕ<Ûäq ø√dü+ @yÓTÆHê #˚kÕÔeTì, n+<äT˝À ‘·eT≈£î ‘·|ü⁄Œ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. ñÁ>∑yê~ n»+ |òüTÀØ nqT#·s¡T&ÉT, ÇC≤CŸ nVü≤à<éqT dæ◊&ç b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. <äTu≤jYT qT+∫ uÛ≤s¡‘Y edüTÔ+&É>± ≈£îyÓ’{Ÿ˝À ÇC≤CŸ nVü≤à<éqT n¬sdüTº #˚dæq≥T¢>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. $»j·Tyê&É˝À ˝≤Ø Á&Ó’esY Vü≤‘·´ πødüT˝À b˛©düT\T n‘·&çì n¬sdüTº #˚XÊs¡ì düe÷#ês¡+.

bı+<äT‘·÷ ìqï sêÁ‹ eTè‹ #Ó+~+~. ÄdüT|üÁ‹ yÓ’<äT´\T &Ó+^ »«s¡ \ø£åD≤\THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. u…+>∑fi¯Ss¡T≈£î ‘·s¡*+#˚˝Àù| eTè‹ #Ó+~+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. s¡÷.50 y˚\T n|ü⁄Œ\T #˚dæ yÓ’<ä´+ #˚sTT+∫Hê ‘·eT _&ɶ <äø£ÿ˝Ò<äì yês¡T $\|æ+#ês¡T. ø£dü÷Ô]u≤ bÕsƒ¡XÊ\˝À »«s¡+ k˛ø£>±H˚ düø±\+˝À yÓ’<ä´+ n+~+∫ ñ+fÒ _&ɶ <äπøÿ<äì ø£˙ïfi¯¢ |üs¡´+‘·eTj·÷´s¡T. >∑‘·+˝À ≈£L&Ü bÕsƒ¡XÊ\˝À XÊ«dü dü+ã+<Ûä yê´~Û‘√ 12 eT+~ u≤*ø£\T rÁe ndü«düú‘·≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. n|üŒ{À¢ l\‘· ≈£L&Ü u≤~Û‘·Tsê\Hêïs¡T. >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À u≤*ø£\ Äs√>∑´+ $wüj·T+˝À ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. l\‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À ñqï|ü⁄&ÉT »«s¡+ ˝Ò<äì Á|æHé‡|ü˝Ÿ lsêeT#·+Á<äT&ÉT n+≥THêïs¡T.

∫s¡+J$ì •øÏådü÷Ô, u§‘·‡ bı≥º N\TÑ·÷!

ôV’≤<äsêu≤<é, Ç~ì»+ : dæ&Éã÷¢´dæ $uÛÑ»q ìs¡íj·÷ìï e´‹πsøÏdü÷Ô d”e÷+Á<Ûä˝Àì |ü<äeT÷&ÉT õ˝≤¢˝À¢ ñ<ä´eT+ ø=qkÕ>∑T‘√+~. ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ es¡≈£î Á|ü»\T $<äT´‘Y ˝Òø£ n˝≤¢&Üs¡T. nsTT‘˚ yÓTTqï{Ï qT+&ç sêÁ‹ @&ÉT >∑+≥\ qT+&ç |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ $<äT´‘Y düs¡|òüsê ne⁄‘√+~. B+‘√ Á|ü»\T }|æ] |”\TÃ≈£îHêïs¡T. dæ&Éã÷¢´dæ ìs¡íj·T+, πø+Á<ä πø_HÓ{Ÿ sêh $uÛÑ»qô|’ rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷ìï düTÁ|”+ ø√s¡Tº˝À düyê˝Ÿ #˚kÕÔeTì sêh |ü]s¡ø£åD dü$T‹ y˚~ø£ X¯óÁø£yês¡+ yÓ\¢&ç+∫+~. q>∑s¡+˝Àì bÕ‘· myÓTà˝Ò´ ø±«s¡ºs¡T‡˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À y˚~ø£ düuÛÑT´\T e÷{≤¢&Üs¡T. sêh $uÛÑ»q düeTj·T+˝À ˇø£ ø£$TwüHé ìy˚~ø£ >±˙, sêh nôd+;¢ rsêàq+ >±˙ ˝Ò≈£î+&Ü bÕغ |üs¡+>± ìs¡íj·T+ rdüTø=ì sêÅcÕºìï $uÛÑõkÕÔeTq&É+ sêC≤´+>∑ $s¡T<ä∆eTHêïs¡T. >∑‘·+˝À »]–q sêh $uÛÑ»q\T |òü»˝Ÿ n© ø£$TwüHé ìy˚~ø£ Ä<Ûës¡+>± »]>±j·THêïs¡T. sêÅcÕºìï düyÓTÆø£´+>± ñ+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô m|æm˙®y√\T $XÊK|ü≥ï+˝À uÛ≤Ø sê´© rXÊs¡T. C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä n+≥÷ ìHê<ë\T #˚XÊs¡T.

dü<äT›\ã‘·Tø£eTà ìsê«Vü≤D≈£î @sêŒ≥T¢ |üP]Ô@C…dæ πsU≤sêDÏ

ôV’≤<äsêu≤<é, Ç~ì»+ : õ˝≤¢˝À áHÓ\ 12q dü<äT›\ ã‘·Tø£eTà |ü+&ÉT>∑ ìs¡«Vü≤D≈£î nìï @sêŒ≥T¢ |üP¬s’Ôq≥T¢ @C…dæ πsU≤sêDÏ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î nìï XÊK\ düeTq«j·T+‘√ X¯ìyês¡+ HÓ¬ø¢dts√&ÉT¶˝À ã‘·Tø£eTà|ü+&ÉT>∑qT ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|òü⁄q »]π> á |ü+&ÉT>∑˝À eTVæ≤fi¯\T ô|<ä› m‘·TÔq bÕ˝§ZqqTqï+<äTq, yê]øÏ m˝≤+{Ï nkÂø£s¡´+ ø£\>∑≈£î+&Ü @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Äj·÷ XÊK\ n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚•+#êeTHêïs¡T. ã‘·Tø£eTà Ä&É&ÜìøÏ eT<Ûë´Vü‰ï+ 2>∑+≥\ qT+&ç eTVæ≤fi¯\≈£î s¡+>√∞, n+‘ê´ø£å], |æ\¢\≈£î kÕ+Á|ü<ëj·T qè‘ê´\T, kÕ+düÿè‹ø£ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+∫ ¬>\Tbı+~q yê]øÏ ãVüQeT‘·T\T Á|ü<Ûëq+>± #˚j·TqTqï≥T¢ πsU≤sêDÏ $e]+#ês¡T. ã‘·Tø£eTà |ü+&É>∑ ìs¡«Vü≤D˝À m˝≤+{Ï Á|üe÷<ë\T #√≥T#˚düTø√≈£î+&Ü n~Ûø±s¡T\+<äs¡÷ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ã‘·Tø£eTà\‘√ e#˚à eTVæ≤\\ kÂø£sê´s¡ú+ eT+∫˙{ÏkÂø£sê´ìï, yÓTTu…’˝Ÿ{≤sTT˝…≥T¢ @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. e∫Ãq ã‘·Tø£eTà\˝À u≤>± ù|]Ãq ã‘·Tø£eTà\qT m+|æø£ #˚dæ ãVüQeT‘·T\qT n+<äCÒj·TqTqï≥T¢ ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. eTVæ≤fi¯\T ã‘·Tø£eTà |ü+&ÉT>∑˝À n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHê\ì ÄyÓT ø√sês¡T.

»bÕHé ÄdüT|üÁ‹˝À n–ïÁ|üe÷<ä+: 10 eT+~ eTè‹

{Àø√´, nø√ºãsY 11 : |òü⁄≈£îy√ø± q>∑s¡+˝Àì z ÄdüT|üÁ‹˝À X¯ó Áø£yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq n–ïÁ|üe÷<ä+ dü+uÛÑ$+∫ 10 eT+~ eTè‹ #Ó+<ës¡ì »bÕHé C≤rj·T yês¡Ô dü+düú X¯óÁø£yês¡+ yÓ\¢&ç+∫+~. Ä |òüT≥q˝À eTs√ mì$T~ eT+~ rÁe+>± >±j·T|ü&ܶs¡ì ‘Ó*|æ+~. yês¡+<ä]ì eTs√ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. yê]˝À ø=+<ä] |ü]dæú‹ Ä+<√fi¯qø£s¡+>± ñ+<äì ù|s=ÿ+~. X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq 2.30 >∑+≥\≈£î n–ï Á|üe÷<ä+ dü+uÛÑ$+∫+<äì #Ó|æŒ+~. nsTT‘˚ n–ïe÷|üø£ dæã“+~ dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îì eT+≥\T Äs¡TŒ‘·THêïs¡ì $e]+∫+~. Ä Á|üe÷<ëìøÏ >∑\ ø±s¡D≤\T e÷Á‘·+ ‘Ó*j·Tsê˝Ò<äì yês¡Ô dü+düú ù|s=ÿ+~.

ñbÕ~Û Vü‰MT |üs¡´y˚ø£åD≈£î $õ˝…qT‡ n~Ûø±s¡T\T

ø±øÏHê&É, nø√ºãs¡T 11: eTVü‰‘êà>±+BÛ C≤rj·T Á>±MTD ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+qT eT]+‘· |üø£&É“+BÛ>± neT\T #˚dæ nÁø£e÷\T n]ø£{≤º\ì Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫+~. á |ü<∏äø£+ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï k˛wü˝Ÿ Ä&ç{Ÿ $<Ûëq+ô|’Hê Äs√|üD\T edüTÔHêïsTT. Bìì <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì mHéÄsYÇõmdt |ü<Ûäø£+˝À ø=‘·Ô>± õ˝≤¢ $õ˝…qT‡ n~Ûø±s¡T\ ìj·÷eTø±ìï Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü{Ϻ+~. mHéÄsYÇõmdt k˛wü˝Ÿ Ä&ç{Ÿ õ˝≤¢ $õ˝…qT‡ n~Ûø±]‘√bÕ≥T,eTs√ õ˝≤¢ düVü‰j·T $õ˝…qT‡ n~Ûø±]ì ìj·T$T+#ê*‡ e⁄+~. $$<Ûä Á|üuÛÑT‘·« XÊK˝À¢ õ˝≤¢ kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T>± |üì#˚dæ |ü<äM $s¡eTD #˚dæq e÷J n~Ûø±s¡T\qT mHéÄsYÇõmdt |ü<Ûäø£+˝À n+ãT&é‡yÓTHé>±, k˛wü˝Ÿ Ä&ç{Ÿ õ˝≤¢ $õ˝…Hé‡ n~Ûø±], düVü‰j·T n~Ûø±]>± ìj·T$TdüTÔHêïs¡T. n+ãT&é‡yÓTHé≈£î ˇø√ÿ dæ{Ϻ+>¥≈£î s¡÷.500 |ò”E #Ó*¢kÕÔs¡T. Çø£ õ˝≤¢ $õ˝…qT‡ Ä|ò”düsY≈£î HÓ\≈£î s¡÷.25000, düVü‰j·T $õ˝…qT‡ n~Ûø±] HÓ\≈£î s¡÷.15y˚\T J‘·+ #Ó*¢düTÔHêïs¡T. Á>±MTD≤_Ûeè~∆ XÊK ø£$TwüqsY á ìj·÷eTø±\T »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ &Ü«e÷ esêZ\T yÓ\¢&ç+#êsTT.


4 HÓ\÷¢sT¡

Ç~ì»+ ~q|ü‹Á ø£

Vü≤dæÔq˝À ª{°µ |üs¡T>∑T\T! (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) Ç~˝≤ ñ+&É>± ‘Ó\+>±D rsêàHêìï sêÁwüº nôd+;¢˝À z&çkÕÔeTì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ù|s=ÿq&Üìï #·÷düTÔ+fÒ ª{°µ |üs¡T>∑T\≈£î ø£fiË¢+ y˚ùd Ä˝À#·q˝À ñqï≥Tº ns¡ú+ ne⁄‘√+~. ãT<Ûyä ês¡+ »]–q düe÷y˚X+¯ ˝À @|”m˙®z\≈£î eTTK´eT+Á‹ |üP]Ô kÕúsTT˝À uÛÑs√kÕ Ç∫Ãq≥Tº düe÷#ês¡+. sêÁwüº $uÛÑ»qô|’ nôd+;¢øÏ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ rsêàHêìï |ü+|ækÕÔeT+≥÷ πø+Á<ä+˝Àì eTTKT´\T #ÓbÕŒs¡ì, n˝≤ rsêàq+ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT <ëìï z&ç+#˚+<äT≈£î ‘·q X¯øÔÏ y˚Ts¡≈î£ ø£èwæ #˚kÕÔqì øÏsD ¡ Y yê]øÏ nuÛj Ñ T· $T∫Ãq≥Tº ‘Ó*dæ+~. ø±>± sêÁwüº $uÛÑ»q n+X¯+ô|’ ø£düs¡‘·TÔ≈£î @sêŒf…Æq eT+Á‘·T\ ãè+<ä+.. m|üŒ{Ï˝À>± ìy˚~ø£ Çyê«*‡+B πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ ù|s=ÿqø£ b ˛e&É + ‘√ |ü \ T nqTe÷Hê\≈£ î ‘ê$k˛Ô + <ä ì sê»ø°j·T|ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û #êø√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Jy√m+≈£î >∑&ÉTe⁄qT ø±yê\ì m‘˚XÔ ÊeTì, e#˚à mìïø£˝À¢>± ‘Ó\+>±D Ç#˚Ã~ ˝ÒìB #Ó|Œü ˝ÒeTì, o‘êø±\ dü e ÷y˚ X Ê˝À¢ q ÷ _\T¢ ô|fÒ º ~ nqTe÷qy˚ T qì yÓ\¢&ç+#·&É+ô|’ ‘Ó\+>±Dyê<äT˝À¢ >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=+~. @~ @yÓTÆHê wæ+&˚ yê´K´\‘√ ‘Ó\+>±D Á|üÁøÏj·T y˚>∑e+‘·+>± »s¡T>∑T‘·T+<äH~˚ düŒwü+º >± ‘Ó\Tk˛Ô+~.

X¯ìyês¡+, nø√ºãsY 12, 2013

õ˝≤¢˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï $<äT´‘Y ø√‘·\T

πø+Á<ä eT+Á‘·T\ ãè+<ä+ u≤<Ûä´‘·*y˚ (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) düTo˝Ÿ≈î£ e÷sYw+æ &˚≈î£ ôV≤’ <äsêu≤<é,XÊ+‹uÛÁÑ <ä‘\· n+XÊ\T.. øπ +Á<ä s¡øDå£ XÊK eT+Á‹ m¬ø Ä+{ÀìøÏ s¡øDå£ , ìjÓ÷»ø£es¡Z øπ {≤sTT+|ü⁄\T, dü]Vü≤<äT\› $yê<ä+, ‘·~‘·s¡ u≤<Û´ä ‘·\qT n|üŒ–+#ês¡T. eTs√ øπ +Á<ä eT+Á‹ Hêsêj·TDkÕ«$TøÏ ñ<√´>∑T\T, ◊mdæ n~Ûø±s¡T\ |ü+|æD° u≤<Ûä´‘·\qT ø£≥ºu…{≤ºs¡T.

HÓ\÷¢sT¡ , Ç~ì»+ : $<äT´‘Y C…mdæ Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈î£ HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À nÁ|üø£{Ï‘· $<äT´‘Y ø√‘· ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ ñ+~. HÓ\÷¢sT¡ |ü≥D º +˝À e÷Á‘·+ sêÁ‹ 8>∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À $<äT´‘Y ø√‘·qT |ü⁄qs¡T<ä∆]+#·>±, Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ j·T<∏ë‘·<∏ä+>± $<äT´‘Y ø√‘·\T ø=qkÕ>∑T‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tdü÷Ô ñ+~. yÓTT‘·Ô+ 940Á>±e÷˝À¢ á |ü]dæ‹ú ø=qkÕ>∑T‘·T+~. Ä~yês¡+ ñ <äj·T+ qT+∫ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï $<äT´‘Y ø√‘· ø±s¡D+>± #ÓHÓ’ï, ôV’≤<äsêu≤<é, $XÊK|ü≥ï+ yÓ’|ü⁄ yÓ’fi‚fl |ü\T ¬s’fi¯flqT <äøÏåD eT<Ûä´ ¬s’˝Ò« s¡<äT› #˚dæ+~. e+<äXÊ‘·+ ¬s’fi¯ófl nìï ø£¬s+≥Tô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&ç q&ÉTdüTÔ+&É>±.. ˇø£ÿkÕ]>± $<äT´‘Y ø√‘· $~Û+#·&É+‘√ 75XÊ‘·+ ¬s’fi¯flqT s¡<äT› #˚dæq <äøÏåD eT<Ûä´¬s’˝Ò« eTTK´ ÁbÕ+‘ê\≈£î e÷Á‘·+ &ûõ˝Ÿ Ç+»q¢‘√ s¬ fi’ fl¯ qT q&ÉT|ü⁄‘·÷ ñ+~. 25dü+e‘·‡sê\ ‘·sT¡ yê‘· eT∞fl &ûõ˝Ÿ Ç+»q¢qT HÓ\÷¢s¡T Á|ü»\T #·÷&É>∑*>±s¡T. ø±>±, $<äT´‘Y ø√‘· Á|üuÛ≤e+‘√ Vü‰düŒ≥˝Ÿ‡, Vü≤À≥˝Ÿ‡, Ç‘·s¡ yê´bÕs¡d+ü dü\ú T rÁe+>± qwüºb˛j·÷sTT. #ê˝≤ es¡≈£î Vü≤À≥˝Ÿ‡ Çq«s¡ºs¡¢ MT<ä q&ÉTdüT+Ô &É>±, eT+&É\ øπ +Á<ë\T, Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À e÷Á‘·+ Äs¡Tãj·T≥H˚ Vü≤À≥fi¯flqT q&çù| |ü]dæ‹ú @s¡Œ&ç+~. kÕ<Ûës¡D+>± nø√ºãsY HÓ˝˝À HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À esê¸\T ≈£î]ùd |ü]dæ‹ú ñ+~. B+‘√ $<äT´‘Y ø√‘·\T $~Û+∫q|üŒ|üŒ{Ïø° ˇø£ÿ ˙fi¯fl düeTdü´ ‘·|üŒ $T>∑‘ê ø£¬s+≥T ø√‘· Á|üuÛ≤e+ ô|<ä›>± Á|ü»\ô|’ |ü&É<äT. sêÁ‹y˚fi¯˝À¢ ñø£ÿb˛‘·qT n~Û>∑$T+#˚+<äT≈£î Á|ü»\T Äs¡Tãj·T≥ ìÁ~+#˚yês¡T. nsTT‘˚ Á|üdTü ‘Ô · |ü]dæ‹ú

Ç+<äT≈£î _Ûqï+>± ñ+~. >∑‘· yês¡+ s√E\T>± õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± pHé HÓ\˝À e÷~]>± m+&É\T eT+&çb˛‘·T+&É≥+‘√ ˇø£y|’Ó ⁄ü nÁ|üø£{Ï‘· $<äT´‘Y ø√‘·, eTs√yÓ’|ü⁄ ñø£ÿb˛‘· düeTdü´‘√ Á|ü»\T n˝≤¢&çb˛‘·THêïs¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À m≈£îÿe eT+~ Á|ü»\T u≤e⁄\T, ˙{Ï>T∑ +≥\T, #ÓsT¡ e⁄\T, Ç‘·s¡ ˙{Ï eqs¡T\ MT<ä Ä<Ûës¡|&ü ç ˙s¡T ‘Ó#·TÃ≈£îH˚ |ü]dæú‹ ø£ì|ædüTÔ+&É>± |ü≥ºD≤˝À¢ e÷Á‘·+ q÷{ÏøÏ 75XÊ‘·+eT+~ Á|ü»\T C…{Ÿ yÓ÷{≤s¡ô¢ |’ Ä<Ûës¡|&ü ç ˙{Ïì $ìjÓ÷–düT+Ô {≤s¡T. $<äT´‘Y ø=s¡‘· ø±s¡D+>± yÓ÷{≤s¡T¢ |üì#˚jT· ø£b˛e&É+‘√ q>∑sê\˝À Á|ü»\T |ü&˚ u≤<Û\ä T esêíHêr‘·+>± ñHêïsTT. Çø£ 25XÊ‘·+eT+~ Á|ü»\T eTTì‡bÕ*{° ≈£îfi≤sTT MT<ä Ä<Ûës¡|&ü ç ñ+&É>±, ‘Ó\y¢ ês¡TC≤eTTq 5>∑+≥\ qT+∫ 10>∑+≥\ es¡≈î£ ˙{Ïì düs¡|òüsê #˚kÕÔeTì HÓ\÷¢s¡T ø±s=ŒπswüHé n~Ûø±s¡T\T Á|üø£{Ï+#ês¡T. nsTT‘˚ HÓ\÷¢s¡T ø±s=ŒπswüHé n~Ûø±s¡T\T ˙{Ïì düs|¡ süò ê #˚ùd+<äT≈£î ñ|üj÷Ó –+#˚ yÓ÷{≤s¡T¢ ≈£L&Ü ø£s¬ +≥TMT<äH˚ Ä<Ûës¡|&ü ç |üì#˚j÷· *‡ ñ+&É&+É ‘√ |ü]dæ‹ú <äjT· ˙j·T+>± e÷]+~. B+‘√ Á|ü»\T Çfi¯fl≈£î nø£ÿ&Éøÿ£ &Ü ñ |üjÓ÷–+#˚ uÀs¡¢ MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç ˙fi¯ófl ‘Ó#·TÃø√e&É+ ø£ì|æ+∫+~. düyTÓ à≈£î eT<ä‘› T· Á|üø{£ +Ï ∫ @|”m˙®e\ qT+∫ m≥Te+{Ï Vü‰MT ø£ì|æ+#·øb£ ˛e&É+‘√ $<äT´‘Y ñ<√´>∑T\T k˛eTyês¡+ ≈£L&Ü düyTÓ àqT ø=qkÕ–düTHÔ êïs¡T. B+‘√ Á|ü»\ |ü]dæ‹ú Ä+<√fi¯q ø£s+¡ >± e÷]+~.

ª‘Ó \ +>±DµqT •e>∑+>∑ X¯è+π>] eTsƒ+¡ ˝À dü y T Ó ø Æ ´ £ ñ<ä ´ eT+ n&É T ¶ ø √˝Ò s ¡ T yÓu’ eÑÛ +>± >∑D|ü‹Vü≤ÀeT+ {°ÄsYmdt H˚‘· $H√<é

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : <˚MX¯sq¡ ïesêÁ‘·\ dü+<äs“¡ +¤ >± z˝Ÿd¶ |ü ˝æò Ÿ>÷∑ &É˝Àì •e>∑+>∑ X¯è+π>] XÊs¡<äX¯+ø£s¡eTsƒ¡+˝À X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT >∑D|ü‹Vü≤ÀeT+ yÓ’uÛÑe+>± »]–+~. eTsƒ¡+ n~Û|ü‹ bÕD´+ ø±oHê<∏Xä ÊÁdæÔ H˚‘è· ‘·«+˝À >∑D|ü‹Vü≤ÀeT+ »]–+~. n+‘·≈î£ eTT+<äT y˚<|ä +ü &ç‘T· \T >∑D|ü‹|üP»‘√ ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á Vü≤Àe÷ìï <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À ‘·s¡*e#êÃs¡T. eTsƒ¡+˝Àì XÊs¡<ë neTàyê]øÏ uÛÑ≈£îÔ\T $$<Ûä s¡ø±\ |òü˝≤\T, N¬s\T, |üP\<ä+&É\T, >±E\T, ø=ã“]ø±j·T\T düeT]Œ+#·T≈£îHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\T @ø£ø+£ sƒ+¡ ‘√ l\*‘· düV≤ü ÁdüHêe÷\qT s¡+»ø£+>± $ì|æ+#ês¡T. nq+‘·|⁄ü s¡+ qT+∫ e∫Ãq y˚<|ä +ü &ç‘T· \T >∑D|ü‹Vü≤Àe÷ìï XÊÁk˛Ô‘+· >± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTsƒ+¡ ˝Àì XÊs¡<ë neTàyê]øÏ Á|ü‹ì‘·´+ <˚M|ü+#·j·T‘·HêìøÏ e÷Vü‰Hê´dü|üPs¡«ø£ s¡TÁ<ë_Ûùwø£+ ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. lll n_Ûqe düTÁãVü≤àD´ uÛ≤s¡rkÕ«$T bÕ<äTø£\≈£î, XÊs¡<ë neTàyê] eT÷\$sê{Ÿ≈î£ nc˛º‘sÔ· ¡ X¯‘H· êe÷e[ |üP»\T eTsƒ+¡ n~Û|‹ü ø±oHê<∏Xä ÊÁdæÔ Ä<Û«ä s¡´+˝À »s¡T>∑T‘·THêïsTT. >∑D|ü‹ |üPsêíVüQ‹ nq+‘·s¡+ uÛÑ≈£îÔ\≈£î rs¡úÁ|ükÕ<ë\T düeT]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± <ä+|ü‹|üP» ìs¡«Væ≤+#ês¡T. uÛÑ≈£îÔ\+<ä]ø° eTsƒ¡+ ‘·s¡|òü⁄q eTècÕºqïuÛÀ»Hêìï ø£*Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTsƒ¡+ düuÛÑT´\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

yÓ+&ç‘Ós¡ HêsTTø£

ªuÛ≤jYTµ ∫Á‘+· ˝À Hê>±s¡Tq® , ]#ê>∑+>√bÕ<Ûë´jYT

$»j·Tq>∑s+¡ ˝À X¯óøÁ y£ ês¡+ ñ<äjT· + ø£s÷¡ Œ¤´ dü&*É +#·&+É ‘√ ø√≥ »+ø£¸Hé e<ä› s¡B>› ± e÷]q ≈£Ls¡>±j·T\ e÷¬sÿ{Ÿ

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç,¶ @|”m˙®z H˚‘· nXÀø˘u≤ãT\T düyTÓ øÆ ´£ yê<ëìï e~* d”e÷+Á<Ûä ñ<ä´e÷ìï #˚|{ü ≤º\ì ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ dü\Vü‰ Ç∫Ã+~. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T U≤j·TyÓT+Æ <äì, Çø£ n&ÉTø¶ √e&É+ me]‘·s+¡ ø±<äì Ä bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· $H√<é nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Äj·Tq $˝Òøs£ T¡ \‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+ ù|s¡T‘√ ø±\j·÷|üq #˚ùd ã<äT\÷ d”e÷+Á<Ûä ñ<ä´e÷ìï #˚|&ü ‘ç ˚ Ä ÁbÕ+‘· düeTdü´\T rs¡>\∑ eì nHêïs¡T. øπ +Á<äeT+Á‘·T\ ãè+<ëìøÏ ‘·eT düeTdü´\qT, nuÛ´Ñ +‘·sê\qT #Ó|⁄ü Œø√yê\ì Äj·Tq dü\Vü‰ Ç#êÃs¡T. 70 s√E\ qT+∫ düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ñ <ä´e÷ìï q&ç|æ sêÁwüº Á|ü»\qT eTTK´eT+Á‹, nXÀø˘u≤ãT ì≥ºì\Te⁄Hê N˝≤Ãs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. øπ e\+ 13 õ˝≤¢\øπ |ü]$T‘·yTÓ qÆ düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+ ‘Ó\+>±D˝Àì Á|ü»\qT ◊ø£´+ #˚dæ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+ yÓqTø£ sê»ø°jT· bÕغ\T ø±ì,sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\T ø±ì ˝Òsì¡ #Ó|⁄ü Œø√e&É+ dæ>T∑ #Z ≥ ˚ ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À Á|ü»\+<äs÷¡ eTy˚Tø£yTÓ Æ ‘·eT‘√ bÕ\T|ü+#·T≈£îHêïs¡ì, n+<äT≈£î ‘êeT+‘ê >∑s«¡ +>± ñHêïeTì Äj·Tq nHêïs¡T. düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ñ <ä´e÷ìï eTTK´eT+Á‹ Áb˛‘·‡Væ≤dü÷Ô Ä ñ<ä´e÷ìøÏ øÏ‘êãT Çe«&É+ ˙*e÷*q #·s´¡ $H√<é Äs√|æ+#ês¡T. @|”m˙®z H˚‘>· ± nXÀø˘u≤ãT nqs¡TΩ&ìÉ Äj·Tq nHêïs¡T. ñ<√´>∑ dü+|ò÷ü \ H˚‘>· ± ñ<√´>∑T\ düeTdü´\ô|,’ kÕe÷õø£ düeTdü´\ô|’ e÷{≤¢&‘ç ˚ u≤>∑T+≥T+<äì, nsTT‘˚ ˇø£ sê»ø°jT· H˚‘>· ± e÷{≤¢&≥ É + dü]ø±<äì $H√<é Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. @|”m˙®z H˚‘·>± nXÀø˘u≤ãT sêJHêe÷ #˚dæ eTTK´eT+Á‹ ô|fÒº bÕغ˝À »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø>± ñ+&Ü\ì Äj·Tq nHêïs¡T. düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+˝À düŒwü‘º · ˝Ò<äì, ndü\T @$T ø±yê˝À yês¡T ‘˚\TÃø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì $H√<é dü÷∫+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Vü≤≈£îÿ\qT ø±\sêùd+<äTøπ düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+<äHêïs¡T. Á|ü|ü+#·+˝À ñ <ä´e÷\T Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq ø√dü+ »s¡T>∑T‘êj·Tì, düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ <ä´eT+ m+<äT≈£î »s¡T>∑T‘·T+<√ d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· T #ÓbÕŒ\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T U≤j·TyÓT+Æ <äì, düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä düeTj·T+ >∑&∫ç b˛sTT+<äì, d”e÷+Á<Ûä ñ<ä´e÷ìøÏ lø±s¡+ #·T&ç‘˚ y˚T\ì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· qT nø£ÿ&ç Á|ü»\T qeTà&É+˝Ò<ìä Äj·Tq nHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻq ø=+<äs¡T d”e÷+Á<Ûä H˚‘·˝Ò sêÁwüº $uÛÑ»q n+XÊìï sê<ë›+‘·+ #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\≈£î ≈£L&Ü n+^ø±s¡yT˚ qì Äj·Tq nHêïs¡T. eTTK´+>± ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\eTì $$<Ûä C≤rj·T bÕغ\ H˚‘\· ‘√ &Û©ç ˝¢ À #·+Á<äu≤ãT #Ó|æŒ+#·>∑*>±s¡ì, n+<äT≈£î Äj·Tq≈£î ø£è‘·»„‘·\ì $H√<é nHêïs¡T. Bø£å #˚|ü{Ϻq #·+Á<äu≤ãTqT |üsêeT]Ù+#˚+<äT≈£î e∫Ãq C≤rj·T bÕغ\ H˚‘\· +<äs÷¡ ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\eTì Á|üø≥ £ q #˚XÊs¡ì $H√<é nHêïs¡T. nsTT‘˚ ‘Ó\+>±Dô|’ øπ +Á<ä+ ìs¡íj·÷ìï ô|ò’q˝Ÿ #˚j·T&É+‘√ d”e÷+Á<Ûä˝À #Ûê+|æj·THé˝≤ e÷πs+<äT≈£î øÏs¡DY, #·+Á<äu≤ãT, »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶\T Bø£å\ Á&Üe÷ yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ø±+Á¬>dt, {°&|û ” H˚‘\· T ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï n&ÉT≈¶ î£ H˚ã<äT\T d”e÷+Á<Û≈ä î£ @+ ø±yê˝À ø√]‘˚ u≤>∑T+≥T+<äHêïs¡T. nsTT‘˚ »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶øÏ e÷Á‘·+ sêÁwüº+ ø£*düTHêï, $&çb˛sTTHê <√#·Tø√e&Éy˚T \ø£å´eTì Äj·Tq m<˚›yê #˚XÊs¡T.

$»j·Tq>∑s+¡ ˝À X¯óøÁ y£ ês¡+ ñ<äjT· + ø£s÷¡ Œ¤´ dü&*É +#·&+É ‘√ ñs¡T≈£î\T |üsT¡ >∑T\‘√ |ü≥Dº |Á »ü \T

ø£s÷¡ ï\T˝Àì ø£˝ø… s㧜 {Ÿ m<äT≥ X¯óøÁ y£ ês¡+ sêkÕÔs√ø√ #˚dTü qÔ ï yêDÏ»´|üqTï\ XÊK ñ<√´>∑T\T

ø£s¡÷ï˝Àì &ûm+ôV≤#Yz ø±sê´\j·T+ m<äT≥ X¯óÁø£yês¡+ yÓ’<ä´ dæã“+~ Bø£å\T

Printed, Published and Owned by Madala Venkata Seshagiri, Printed at M/s Bhanuprakash Power Printers, H.No. 4-9-303, Usmansahebpet, Nellore - 524002 and Published from H.No: 20-11, Flat No : 306, 3rd Floor, Nalanda Apartments, Tekkemitta, Nellore-524003. Editor: Madala Venkata Seshagiri. RNI No. APTEL/2012/45871. Ph: 0861-2322688, Cell: 8331016667, email: idhinijamnews@gmail.com

12-10-2013 Idhinijam news  

12-10-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you