Page 1

RNI No. APTEL/2012/45871

yÓ÷Væ≤˙ ne‘ês¡+|ô ’ }πs–q lø£èwükí Õ«$T

eTTK´eT+Á‹‘√ ñ<√´>∑ dü+|ò÷ü \ #·s\á T

‹s¡T|ü‹, Ç~ì»+ : ‹s¡TeT\ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T yê]¸ø£ ÁãVü≤Àà‘·‡yê\˝À uÛ≤>∑+>± ◊<√s√E ãT<Ûyä ês¡+ ñ<äjT· + 9>∑+≥\ qT+∫ 11>∑+≥\ es¡≈î£ |ü\ø¢ ôÏ |’ yÓ÷Væ≤˙ ne‘ês¡+˝À áX¯«s¡T&ÉT eTs√yêVü≤q+˝À eTVü‰$wüßíe⁄(lø£èwüíkÕ«$T) ‹s¡Te÷&É M<ÛäT˝À¢ }πs>∑T‘·÷ uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq$T#êÃs¡T.

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : dü∫yê\j·T+˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&綑√ m|æm˙®y√\T, Ç‘·s¡ ñ<√´>∑ dü+|ò÷ü \ H˚‘\· T #·sá \T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. m|æm˙®y√\ dü+|òTü + n<Ûä´≈£åî&ÉT nXÀø˘u≤ãT‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ ñ<√´>∑ dü+|ò÷ü \ H˚‘\· T #·sá \≈£î Vü‰»s¡j÷· ´s¡T.

l bı{Ϻ lsêeTT\T HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢, >∑Ts¡Tyês¡+, nø√ºãsY 10, 2013

m&ç≥sY : e÷<ë\ yÓ+ø£≥ X‚w–ü ]

dü+|ü⁄{Ï : 2, dü+∫ø£ : 72, |ù J\T : 4, yÓ\ : s¡÷.2/`

~H˚wt¬s&ç¶ eTs¡ày˚T$T{À? sêÁwºü |ü]D≤e÷\ô|’ d”m+‘√ e÷{≤¢&Ü.. : ~–«»jYT q÷´&Û©ç ,¢ Ç~ì»+ : ‘Ó\+>±D≈£î Hê&ÉT z¬ø #Ó|Œæ .. H˚&TÉ j·TT ≥sYï rdüT≈£î+fÒ m˝≤ nì ø±+Á¬>dt bÕغ sêÁwüº e´eVü‰sê\ ÇHé#êÛ ]® ~–«»jYTdæ+>¥ nHêïs¡T. yÓm’ dtÄsYd|æ ,æ {°&|û ” n~ÛH‘˚ \· qT<˚•› +∫ Äj·Tq ô|’ $<Û+ä >± nHêïs¡T. ãT<Ûyä ês¡+ ñ<äjT· + MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ ˝ÒK*#êÃs¡T.. yê] ø√]ø£\qT rs¡ÃeTHêïs¡T. n~ÛcÕºq+ ìs¡j í ÷· ìï >ös¡$kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T.. ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·T~ ìs¡íj·T+ Á|üø£{Ï+#êø£ yês¡T j·TT ≥sYï rdüT≈£îHêïs¡ì nHêïs¡T. Á|ü»\≈£î @ |ü<‹›ä ˝À Hê´j·T+ #˚j÷· ˝À #·+Á<äu≤ãTH˚ #Ó|Œü eT+≥THêïeTì nHêïs¡T. #·+Á<ä u≤ãTô|’ ‘·q≈£î nbÕs¡yTÓ qÆ >ös¡e+ ñ+<äHêïs¡T. eT+∫ H˚‘· nì øÏ‘ê_#êÃs¡T. $<äT´‘Y dü+øå√uÛÑ+ ìyês¡D≈£î eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ nìï #·s´¡ \T rdüT≈£îHêïs¡Hêïs¡T. Ä $wüjT· +ô|’ d”m+‘√ e÷{≤¢&ÜqHêïs¡T. Á|ü»\T Çã“+<äT\T |ü&É≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì ø√sêqHêïs¡T. $»j·Tq>∑s+¡ |ü]dæ‹ú ô|’ ≈£L&Ü Äsê rXÊqHêïs¡T. m|” m˙®y√\T düyTÓ à $s¡$TkÕÔsq¡ ï ÄXÊuÛ≤yêìï Äj·Tq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Jy√m+˝À ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ #√≥T ˝Òø£b˛e&É+ô|’ ‘·q e<ä› düe÷#ês¡+ ˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغøÏ yÓm’ dtÄsY m+‘√ #˚XÊs¡Hêïs¡T. »>∑Hé ‘·q≈£î ø=&ÉT≈£î˝≤+{Ï yês¡ì #ÓbÕŒs¡T.

d”m+ô|’ rÁe Äs√|üD\T #˚jT· &É+|ô ’ #·sá HÓ\÷¢sT¡ (Ç~ì»+ Á|ü‹ì~Û) : eTTK´eT+Á‹ q˝≤¢] øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sY s¬ &çô¶ |’ e÷J &ûJ|” ~H˚ws¬t &ç¶ #˚dqæ dü+#·\q yê´K´\T HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢˝À #·sá ˙j·÷+X¯eTj·÷´sTT. eTT‘·T≈Ô L£ s¡T eT+&É\+ bÕ\|üP&ç Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ~H˚ws¬t &çì¶ »MT+<ës¡¢ ≈£î≥T+ã+. Äj·Tq e÷eT ã\sê$T¬s&ç¶ (ã\¢qï) düsπ «|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À z ô|‘·+Ô <ës¡T&ÉT. ñqï‘· #·<Tä e⁄\ <äècÕº´ ôV≤’ <äsêu≤<é˝ÀH˚ ô|]– ô|<äy› ê&Óq’ ~H˚ws¬t &ç¶ Ä]úø£ eT+Á‹ sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶øÏ düMT|ü ã+<ÛäTe⁄. sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ Vü≤j·÷+˝À nÁ|ü<ëÛ q |ü<eä ⁄˝À¢ ø=qkÕ–q ~H˚ws¬t &ç¶ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ eTTK´eT+Á‹ nj·÷´ø£ ◊<äTeT+~ d”ìj·Ts¡q¢ T n~Û>$∑ T+∫ @ø£+>± &ûJ|” nsTTq $wüjT· + $~‘·yT˚ . Çø£ÿ&ç es¡≈î£ u≤>±H˚ ø£<ä∏ q&ç∫+~. ~H˚ws¬t &ç¶ dü+e‘·‡s¡+˝À ]f…sÆ Y ne⁄‘ês¡qT≈£îqï ‘·sT¡ D+˝À sê»ø°jT· ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ô|’ <äèwæº kÕ]+∫q Äj·Tq øÏs¡DY Áb˛‘ê‡Vü≤+‘√ 2014˝À ø±+Á¬>dt ‘·s|¡ ⁄üò q HÓ\÷¢sT¡ m+|” ˝Ò<ë düsπ «|ü*¢ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡+Z qT+∫ myÓTà˝Ò´>± b˛{° #˚ùd+<äT≈£î <ë<ë|ü⁄>± s¡+>∑+ dæ<y›ä TÓ qÆ ≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. eTs√ 2@fi¯ófl ‘·q |ü<$ä ì bı&ç–+#ê\qï Äj·Tq nuÛÑ´s¡úqqT Á|üuÛÑT‘·«+, ø√s¡Tº\T, ôd+Á≥˝Ÿ n&çàìÁùdº{Ïyé Á{ÏãT´q˝Ÿ ‹s¡dÿü ]+#·&+É ‘√ Ç+<äT˝À d”m+ Vü≤dü+Ô ñ+<äì uÛ≤$+∫q Äj·Tq... eT+>∑fiy¯ ês¡+ MT&çj÷· eTT+<äT≈£î e∫à øÏsD¡ qY T Á<√Væ≤>± n_Ûe]í+#·&+É .. <ëìøÏ øö+≥sY>± eT+Á‹ Äq+ $y˚ø± d”m+≈£î eT<䛑·T>± e÷{≤¢&É≥+.. ô|’>± ~H˚wt¬s&ç¶ì $XÊ«dü+˝Òì ≈£îø£ÿ>± #Ó|Œü &É+‘√ ˇø£ÿkÕ]>± sêÁwüº sê»ø°j÷· \T eT\T|ü⁄ ‹]>±sTT. BìøÏ ‘√&ÉT HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢˝À eT˙ düsT¡ ÿ´˝ÒwHü é d”ÿ+≈£î dü+ã+~Û+∫ »]–q s¡÷.500ø√≥¢ ≈£î+uÛÑø√D+˝À n|üŒ{À¢ z b˛©düT ñqï‘ê~Ûø±] qT+∫ ~H˚ws¬t &ç¶ s¬ +&ÉT dü÷{Ÿøπ düT\T \+#·+>± rdüT≈£îHêïs¡ì sêeT Hêsêj·TD¬s&ç¶ k˛<äsT¡ &ÉT, HÓ\÷¢sT¡ Á>±MTD myÓTà˝Ò´ Äq+ $y˚ø±q+<ä

ªd”m+qT ãs¡sÔ |¡ tò #˚j÷· *µ ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &çì¶ ãs¡sÔ |¡ tò #˚j÷· \ì ‘êeTT >∑es¡ïsY qs¡d+æ Vü≤HéqT ø√]q≥T¢ ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ Hêj·T≈£î\T, ô|<ä|› *ü ¢ bÕs¡y¢ TÓ +≥T düuTÑÛ ´&ÉT õ $y˚ø˘ ãT<Ûyä ês¡+ #ÓbÕŒs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ |ü\Te⁄s¡T ‘Ósêdü H˚‘·\T >∑es¡ïsYqT ø£*XÊs¡T. nq+‘·s+¡ $y˚ø,˘ Ç‘·s¡ H˚‘\· T e÷{≤¢&Üs¡T. eTTK´eT+Á‹ì ãs¡sÔ |¡ tò #˚j÷· \ì ø√]q≥T¢ $y˚ø˘ ‘Ó*bÕs¡T. d”e÷+Á<Û˝ä À ñ<ä´e÷ìï Äj·TH˚ Áb˛‘·‡Væ≤düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. πø+Á<ëìøÏ, ø±+Á¬>düT bÕغ n~ÛcÕºHêìøÏ Äj·Tq ‘·|⁄ü Œ&ÉT ìy˚~ø£\T Ç#êÃs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. d”e÷+Á<Û˝ä À »s¡T>∑T‘·Tqï ñ<ä´eT+ ô|q’ Äj·Tq m+<äT≈£î #·s´¡ \T rdüTø√e&É+ ˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. øÏs¡DY nã<ë›\ ø√s¡T nì, m|æm˙®y√\ ñ<√´>∑T\ düyTÓ àqT Äj·Tq Áb˛‘·‡Væ≤düTHÔ êïs¡Hêïs¡T. Á|ü<X˚ Ÿ ø±+Á¬ > dü T ø£ $ T{° n<Û ä ´ ≈£ å î &É T , s¡ y êD≤ XÊK eT+Á‹ u§‘· ‡ dü‘´· Hêsêj·TD ô|ø’ Ï $»j·Tq>∑s+¡ ˝À »Hêìï s¬ #·Ã>=&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. øÏs¡DY yÓTT<ä{Ï qT+&ç ‘Ó\+>±D≈£î nHê´j·T+ #˚düTÔHêïs¡ì <Û«ä »yÓT‘êÔsT¡ . düyTÓ à\T, <Ûsä êï\T e+{Ï$ Ç˝≤ @ ø±s¡´Áø£eT+ »]–Hê ‘Ó\+>±D Á|ü»\H˚ ã* #˚düTÔHêïs¡ì ‘Ósêdü myÓTà˝Ò´ b˛#ês¡+ lìyêdt s¬ &ç¶ eT+&ç|&ü ܶsT¡ . ‘Ó\+>±D s¬ ‘’ T· \≈£î |ü+≥ #˚‹ø=∫Ã+<äì

>∑es¡ïsYqT ø£*dæq ‘Ó\+>±D H˚‘\ · T Ç˝≤+{Ï düeTj·T+˝À $<äT´‘Y ø√‘·\T dü]ø±<äHêïs¡T. øÏs¡DY ÁbÕ+rj·Tyê~>± e÷sês¡ì, qø£‡˝Ÿ‡ $wüjT· +˝À ‘·|⁄ü Œ&ÉT ìy˚~ø£\T ÇdüTHÔ êïs¡ì eT+<ä »>∑Hêï<∏+ä nHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ ø±sê´\j·T+ ‘Ó\+>±Dô|’ò ≈£îÁ≥\≈£î øπ +Á<ä+>± e÷]+<äì e÷J &çõ|æ ~H˚wt s¬ &ç¶ yê´K´\ <ë«sê ns¡eú Te⁄‘√+<äì ‘Ósêdü myÓTà˝Ò´ ø¬ {Ï sêe÷sêe⁄ nHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹øÏ k˛ìj·÷ >±+BÛ ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\ ô|q’ Áù|eT ˝Ò<ìä , n+<äT≈£î nq+‘·|⁄ü s¡+ dü+|òTü ≥H˚ ì<äsÙ¡ qeTHêïs¡T. Ä+<√fi¯qø±s¡T\qT n&ÉT¶≈£î+≥Tqï b˛©düT n~Ûø±]ì düôdŒ+&é #˚sTT+#ê\ì #·÷XÊs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. øÏsD ¡ Y ‘·eTTà&ÉT dü+‘√wt ¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À u≤´ø˘ Ä|ò”dt q&ÉTk˛Ô+<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T.

3e s√E u≤ãT Bø£å düTìï‘·yTÓ qÆ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·+&ç : #·+<Á uä ≤ãT m|”ueÑÛ Hé e<ä› ñÁ~ø£‘Ô · m|æ uÛeÑ Hé U≤∞ #˚sTT+#ê\ì ˝ÒK

s¬ &ç¶ eT+>∑fiy¯ ês¡+ sêÁ‹ MT&çj÷· düe÷y˚X+¯ ˝À u≤+ãT ù|˝≤Ãs¡T. sêÁwüºyê´|üÔ+>± dü+#·\q+ düèwæº+∫q eT˙düs¡Tÿ´˝ÒwüHé ≈£î+uÛÑø√D+ øπ düT yÓTT<ä≥ b˛©düT\T.. ‘·sê«‘· d”;d”◊&çøÏ n|üŒ–+#ês¡T. Ä düeTj·T+˝À uÛ≤Ø>± dü÷{Ÿøπ düT˝À e÷]q≥T¢ $y˚ø± Äs√|æ+#ês¡T. Ä &ÉãT“‘√H˚ yêø±&ÉT eT+&É\+ <äT>∑ZsêE |ü≥ºD+ Á>±eT+˝À ~H˚ws¬t &ç¶ ‘·q ‘·eTTà&ç ù|]≥ 200 mø£sê\T uÛ÷Ñ eTT\T ø=Hêïs¡ì, Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q Ä<Ûësê\T ≈£L&Ü ñHêïj·Tì d”;◊øÏ |òsæ ê´<äT #˚kÕÔeTì Á|üø{£ +Ï #·&+É dü+#·\q+ düèwæ+º ∫+~.

düyÓTÆø£´ düyÓTà @70 ø=qkÕ>∑T‘·Tqï Ä+<√fi¯q\T HÓ\÷¢sT¡ , Ç~ì»+ ã÷´s√ : HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢˝À düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä düyTÓ à ãT<Ûyä ês¡+‘√ 70e s√E≈£î #˚sT¡ ≈£î+~. ádü+<äs“¡ +>± $<äT´‘Y XÊK n~Ûø±s¡T\T CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´˝À #˚|üfÒº düyÓTÆø£´ b˛s¡T |ü˝…¢\qT n+<Ûøä ±s¡+˝ÀøÏ ~+|æ+~. 3 s√E\T>± $<äT´‘Y ˝Òø£ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Tsö‘·THêïs¡T. Á|üuTÑÛ ‘·«+ düŒ+~+#˚es¡≈î£ e÷düyTÓ à˝À m˝≤+{Ï e÷s¡TŒ ñ+&É<ìä , nedüsy¡ TÓ ‘Æ ˚ düyTÓ àqT ñ<äè‘·+ #˚kÕÔeTì CÒ@d” ôV≤#·Ã]k˛Ô+~. $<ë´s¡T›\T, Äغdæ ø±]à≈£î\T, m˙®y√\T, |ü+#êj·T‹ sêCŸ ñ<√´>∑T\T, Hê´j·Tyê<äT\T, yÓj ’ T· dtÄsYd|æ æ H˚‘\· T, {Ï&|ç æ H˚‘\· T, me]øÏ yês¡T düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä Á|üø{£ +Ï #ê\+≥÷ q>∑s+¡ ˝À uÛ≤Ø Á|ü<sä Ù¡ q ìs¡«Væ≤+∫ Ä+<√fi¯q #˚|{ü ≤ºsT¡ . Á|üuTÑÛ ‘·«+ ‘·«]‘·>‹∑ q düŒ+~+∫ d”e÷+Á<ä Á|ü»\≈£î Hê´j·T+ #˚j÷· \ì m˙®y√ H˚‘\· T ø√s¡T‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø Äغdæ uÛ≤Ø qcÕº\≈£î >∑T¬s’+~. ˇø£y˚fi¯ düyÓTà $s¡$T+∫Hê ãdüT‡\T ø£~*+#˚ |ü]d曋 ˝Ò<äT. f…Æs¡T¢ |üP]Ô>± <Óã“‹Hêïj·Tì ø=+‘·eT+~ ø±]à≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. nìï XÊK\ ñ<√´>∑T\T düyÓTà ìs¡«Væ≤düTÔHêï Äغdæ dü+dü›≈£î #Ó+~q qwüº+ mø£ÿ&Ü »s¡T>∑˝<Ò ìä ‘Ó\TdüT+Ô ~. Çø£ Äغdøæ Ï eTqT>∑&É Á|üuTÑÛ ‘·«y˚T ø£*Œ+#ê*.

q÷´&Û©ç ,¢ Ç~ì»+ : düTìï‘·yTÓ qÆ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·+&ç..ø±+Á¬>dtô|’ ˇ‹Ô&ç ‘Ó+&ç.. Á|ü»\ Ä+<√fi¯qqT ìyê]+#·+&ç nì {°&|û ” n~ÛH‘˚ · #·+Á<äu≤ãT dü÷∫+#ês¡T. nìï bÕغ\ Hêj·T≈£î\≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ˇø£ ÁbÕ+‘·+˝À bÕ\q ≈£î+≥T|ü&+ç ~. n+<äs÷¡ s√&Éô¢ |’ ñ Hêïs¡T. Hê´j·T+ #˚j÷· \ì, sêÁcÕºìï düyTÓ øÆ ´£ +>± ñ+#ê\ì Ä+<√fi¯q\T ìs¡«Væ≤düTHÔ êïs¡Hêïs¡T. Á|üC≤+<√fi¯qqT øπ +Á<ä+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ eT<Ûä´ ∫#·Tà ô|{Ϻ ‘·e÷cÕ #·÷düTÔHêïs¡Hêïs¡T. m|” uÛÑeHé ÁbÕ+>∑D+˝À #·+Á<äu≤ãT ‘·q Bø£åqT ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. eT÷&√ s√C…’q ãT<Ûyä ês¡+ ñ<äjT· + MT&çj÷· ‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. m|” uÛeÑ Hé˝À Bø£≈å î£ nqTeT‹ ˝Ò<+ä ≥÷ n&ÉT≈¶ î£ H˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T Á|üjT· ‹ïdüT+Ô &É&+É <ës¡TDeTHêïs¡T. m|æ uÛeÑ Hé ÁbÕ+>∑D+˝À Bø£å #˚ùd neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. nqTeT‹ ˝Ò<+ä ≥÷ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT n&ÉT¶ø√e&É+ XÀ#·˙j·T eTHêïs¡T. Ç<ä+‘ê k˛ìj·÷ Ä&çdTü qÔ ï Hê≥ø£+ nì $eT]Ù+#ês¡T. k˛ìj·÷ ô|‘·Ô+<ë]‘·q+ e˝Ò¢ Á|ü»\≈£î ø£cÕº˝§düTÔHêïj·THêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ‘·˝…‹Ôq düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√düy˚T ‘êqT Bø£å≈£î |üPqT≈£îHêïqì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. düTìï‘·yTÓ qÆ n+X¯+ ø±ãfÒº ‘êqT Ç+‘·<÷ä s¡+ e#êÃqì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT $uÛ»Ñ q ìs¡j í T· + rs¡Tô|’ düŒ+~+#ês¡T. Äj·Tq ÄeTs¡D ìØVü‰s¡ Bø£å ãT<Ûäyês¡+ eT÷&√ s√E≈£î #˚s¡T≈£î+~. á dü+<äs“¡ +¤ >± u≤ãT e÷{≤¢&Üs¡T. $uÛ»Ñ q ìs¡j í T· + rs¡T dü]ø±<äHêïs¡T. düeTdü´ düTìï‘·yÓTÆq~ ø±ãfÒº ‘êqT &Ûç©¢øÏ e∫à Bø£å #˚düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. mìïø£\ ø√&é ù|]≥ ‘·eT Bø£åqT n&ÉT¶≈£îH˚ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡ì, ‘·eT Bø£å Á|üuÛ≤e+ mìïø£\ ô|’q |ü&É<äHêïs¡T. ‘êqT Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ sêh düeTdü´\ ô|’q Bø£å #˚düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>düT ÇcÕºqTkÕs¡+ ìs¡j í T· + rdüTø√e&É+ u≤<Ûëø£se¡ THêïs¡T. Ç<ä+‘ê @◊dædæ n<Û´ä ≈£îå sê\T k˛ìj·÷ >±+BÛ Ä&çdTü qÔ ï Hê≥ø£eTHêïs¡T. ‘·q $÷<ä ø√|ü+‘√ ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ bı≥º ø=≥ºe<ä›ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ ø√dü+ ì]à+#·q m|æ uÛÑeH√¢øÏ ‘Ó\T>∑T yê]ì nqTeT‹+#·ø£b˛e&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ düV≤ü ø£]+#ê\ì Äj·Tq n+<äØï ø√sês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ø±+Á¬>düT bÕغ ø£fi¯ó¢ ‘Ós¡yê\ì Væ≤‘·<äe⁄ |ü*ø±s¡T.

&Ûç©¢˝À ≈£î|üŒ≈£L*q Á|ür ˇø£|üÿqØïu≤ø£ø£\Tdü\ø°TàåÔHêï+.. >√&ÉqT &Ûøû ={Ïqº m+m+{°mdt s¬ \’ T. . 150 @fi¯¢ eT÷&É+‘·düTú\ uÛÑe+‹ q÷´&Û©ç ,¢ Ç~ì»+ : Çs¡T ÁbÕ+‘ê\≈£î Hê´j·T+ #˚ùd+<äT≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ ø£èwæ #˚dTü qÔ ï<äì øπ +Á<ä eT+Á‹ |üqu≤ø£ \ø°àå nHêïs¡T. ãT<Ûyä ês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ MT&çj÷· ‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· Á|ü»\≈£î Hê´j·T+ #˚j÷· \+≥÷ Á|ü‹ ˇø£ÿ]ï ø£\TdüTHÔ ˚ ñHêïeTHêïs¡T. nø£ÿ&ç yê] eTH√uÛ≤yê\qT n~ÛcÕºq+ ô|<ä\› ≈£î yÓ\&¢ dç Tü HÔ ˚ ñHêïeTì #ÓbÕŒ s¡T. n~ÛcÕºq+ e÷Á‘·+.. MTπø+ ø±yê˝À n&É>+∑ &ç.. yê{ÏøÏ n+^ø£] kÕÔeTì #ÓãT‘·THêïs¡Hêïs¡T. Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\≈£î Hê´j·T+ #˚kÕÔeT ì n+≥THêïs¡Hêïs¡T. e´øÏ>Ô ‘∑ +· >± ‘êqT düyTÓ øÆ ´£ yê~H˚qì nHêïs¡T. øπ +Á<äeT+Á‹>± n~ÛcÕºq+ ìs¡j í ÷· ìï >ös¡$+#·&+É ‘·q u≤<Û´ä ‘·Hêï s¡T. n‘·´edüs¡ düØ«düT\≈£î Çã“+~ ø£\>∑≈î£ +&Ü nìï #·s´¡ \T rdüT≈£î HêïeTì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡ì #ÓbÕŒs¡T.

ø±s¡T˝À eT+≥\T.. eTT>∑TsZ T¡ düJe<äV≤ü q+.. ˇø£]øÏ >±j·÷\T ‹s¡T|ü‹, Ç~ì»+ : ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢˝À »]–q Á|üe÷<ä+˝À eTT>∑TsZ T¡ düJe<äV≤ü qeTj·÷´s¡T. kÕúì≈£î\, b˛©düT\ ø£<qä∏ + Á|üø±s¡+ $esê *˝≤ ñHêïsTT.. ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ |ü\eTH˚sT¡ düMT|ü+˝À zMTï yêVü≤q+ ˝À ãT<Ûyä ês¡+ ñ<äjT· + Vü≤sƒê‘·T>Ô ± eT+≥\T ˝Ò#êsTT. á eT+≥˝À¢ ø±s¡T˝À ñqï yê]˝À eTT>∑TsZ T¡ düJe<äV≤ü qeTj·÷´s¡ì kÕúì≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. eTs=ø£]øÏ rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. u…+>∑fiS¯ s¡T≈£î #Ó+~q q÷´&Û©ç /¢ ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : <˚X¯ sê»<ëì q÷´&Û©ç ˝¢ Àì u≤sê Væ≤+<ä÷sêyé ÁbÕ+‘·+˝À 150 dü‘·´Hêsêj·TD, eTVü≤\øÏåà ‘·eT Ç<ä›s¡T |æ\¢\‘√ ø£*dæ ‹s¡TeT\≈£î yÓ[¢ lyê] <äsÙ¡ q+ eTT–+#·T ≈£îì nq+‘·s+¡ yÓfió¯ +Ô &É>± |ü\eTH˚sT¡ @fi¯¢ Hê{Ï eT÷&É+‘·dTü \Ô ìyêdü uÛeÑ q+ ãT<Ûyä ês¡+ ñ<äjT· + ≈£î|üŒ≈£L*+~. |òTü ≥q »]–q düMT|ü+˝ÀøÏ sê>±H˚ yês¡T Á|üj÷· DÏdTü qÔ ï ø±s¡T˝À Vü≤sƒê‘·T>Ô ± eT+≥ ÁbÕ+‘·+ ñ‘·sÔ ¡ &Û©ç ˝¢ À ñ+~. uÛeÑ +‹ ≈£î|üŒ≈£L*q á |òTü ≥q˝À Äs¡T>∑Ts¡T •~∏˝≤\ øÏ+<ä ∫≈£îÿ≈£îb˛sTTq≥T¢>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. düe÷#ês¡+ sêe&É+‘√ Äs¡T ô|]’ò +»qT¢ dü+|òTü ≥q dü˝ú ≤ìøÏ \T ˝Òe&É+.. dü‘´· Hêsêj·TD, eTVü≤\øÏàå ,yê] ≈£îe÷¬sÔ B|ü nø£ÿ&çøø£ ÿ£ &˚ #˚s¡T≈£îHêïsTT. ¬sdü÷ÿ´ {°+ düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ+~. ø£å‘·>±Á‘·T\qT Væ≤+<ä÷sêyé ÄdüT|üÁ‹øÏ düJe<äV≤ü qeTj·÷´s¡T. dü‘´· Hêsêj·TD ≈£îe÷s¡T&ÉT Á|üXÊ+‘Y >±j·÷\ ‘·s*¡ +∫ ∫øÏ‘‡· qT n+~düTHÔ êïs¡T. ñ<äjT· + @&ÉT >∑+≥\ düeTj·T+˝À uÛeÑ +‹ ≈£L\T‘·Tqï≥T¢>± ‘√ãj·T≥|ü&ܶ&TÉ . düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï b˛©düT\T dü+|òTü ≥q düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îì >±j·T|ü&ɶ Á|üXÊ+‘YqT ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. nì|æ+#·&+É ‘√ ‘êeTT yÓ+≥H˚ øÏ+<ä≈î£ ~– e#êÃeTì, ‘·eT yÓ+≥ eT]ø=+<äsT¡ ãj·T≥≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. e#êÃs¡ì, b˛©düT\T, kÕúì≈£î\T düVü≤ø£]+#ês¡ì ˇø£s¡T #ÓbÕŒs¡T.

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : ôV≤’ <äsêu≤<é Hê+|ü*¢ s¬ ˝’ «Ò ùdwº Hü ˝é À m+m+{°mdt s¬ \’ T Á|üe÷<ëìøÏ >∑Ts¬ +’ ~. ãT<Ûyä ês¡+ ñ<äjT· + |ò\ü ø˘Hêe÷ qT+∫ ôV≤’ <äsêu≤<é≈î£ ãj·T\T<˚]q m+m+{°mdt s¬ \’ T ñ<äj·T+ 7.30>∑+≥\≈£î Hê+|ü*¢ ùdºwüHé≈£î sê>±H˚ kÕ+πø‹ø£ ˝ÀbÕìøÏ >∑T¬s’+~. ¬s’\T ÁuÒø˘ ô|òsTT˝…’ ùdºwüHé≈£îqï >√&ÉqT &Ûûø={Ϻ+~. B+‘√ ¬s’\T Ç+»Hé uÀ– n<äT|ü⁄‘·|æŒ |ü{≤º\ qT+∫ øÏ+<ä≈£î ˇ]–+~. Ç+»Hé ø±´_Hé˝À e⁄qï Á&Óe’ sY rÁe >±j·÷\≈£î˝Àqj·÷´&ÉT. Á|üj÷· DÏ≈î£ \≈£î m≥Te+{Ï Vü‰˙ »s¡>∑ø£b˛e&É+ Çø£ÿ&É >∑eTì+#·<ä>∑Z $wüj·T+. Ç+»Hé‘√ bÕ≥T ˇø£ uÀ^ ≈£L&Ü |ü{≤º\T ‘·|æŒHê ÁbÕDqwüº+ »s¡>∑˝Ò<äT. m+m+{°mdt ¬s’\T &çC…’Hé n≥Te+{Ï<äì ¬s’˝Ò« n~Ûø±s¡T\T yÓ\¢&çdüTÔHêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ >∑+≥qïs¡ ùd|ü⁄ Á|üj·T‹ï+∫ πø_Hé uÀ^˝À ∫≈£îÿ≈£îb˛sTTq ¬s’\T Á&Ó’esYqT ãj·T≥≈£î rXÊs¡T dæã“+~. Äj·Tq #˚‹øÏ, ø±\TøÏ >±j·÷\j·÷´sTT. Hê+|ü*¢ s¬ ˝’ «Ò ùdwº Hü ˝é À ¬s+&√ HÓ+ãsY bòÕ¢{ŸbòÕs¡+˝À &Ó&é m+&é >√&ÉqT m+m+{°mdt ¬s’\T &Ûûø={Ϻ... Çs¡T≈£îÿb˛sTT+~.


2 HÓ\÷¢s¡T

Ç~ì»+ ~q|üÁ‹ø£

>∑Ts¡Tyês¡+, nø√ºãsY, 10, 2013

yêø±&ÉT˝À H˚<äTs¡TeT*¢ <ä+|ü‘·T\ ]˝Ò ìsêVü‰s¡Bø£å\T dü+bÕ<äø°j·T+

n$˙‹ ì#Ó Ã q Ä<Û ë s¡ + >± n+<ä ˝ ≤\T >∑‘· HÓ˝≤Ks¡Tq ¬s+&ÉT $∫Á‘· |ü]D≤e÷\T »]>±sTT. Hê´j·TkÕúHê\T Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T>±

mìï¬ø’q yê] $÷<ä e∫Ãq H˚sês√|üD\TqT $#ê]+∫ <√wüß\T>± ìsê∆]+∫Hê yê] |ü<äe⁄\T |ü~\+>± ñ+&É&ÜìøÏ M\T>± j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ C≤Ø #˚j·T<ä\T#·T≈£îqï Ä]¶HÓHé‡ j·TTesêE, ø±+Á¬>dt ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ nø£kÕà‘·TÔ>± ù|*Ãq u≤+ãT e\¢ n≥¬øø£ÿ&É+ yÓTT<ä{Ï $∫Á‘·+. Äπs®&û Hêj·T≈£î&ÉT ˝≤\÷≈£î _Vü‰sY eTTK´eT+Á‹>± ñqï düeTj·T+˝À |üX¯óÁ>±dü ≈£î+uÛÑø√D≤ìøÏ bÕ\Œ&ܶs¡qï Äs√|üDqT Hê´j·TkÕúq+ <ÛäèMø£]+∫ Äj·Tq≈£î nsTT<˚fi¯¢ C…’\T •ø£å $~Û+#·&É+ ¬s+&√ $∫Á‘·+. H˚s¡düTú\T>± ‘˚*q sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ |ü<äe⁄\≈£î m˝≤+{Ï uÛÑ+>∑eT÷ ø£\>∑≈£î+&Ü #·÷&É&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üj·T‹ï+#·&Üìï ádü&ç+#·T≈£îqï yêfi¯ó¢ nH˚ø£ eT+~ ñ+&=#·TÃ. m+<äTø£+fÒ H˚s¡#·]‘·T\T sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\≈£î n+&É>± ñ+&˚ <äX¯ <ë{Ï dü«j·T+>± yêπs #·≥º düuÛÑ\qT n\+ø£]+∫Hê kÕe÷q´ »q+ øÏeTàq≈£î+&Ü yÓTT‘·Ô+ e´edüúH˚ ã+B #˚ùdXÊs¡T >∑qø£ Ç+<äT˝À ÄX¯Ãs¡´ |ü&çb˛e&ÜìøÏ @$÷ ˝Ò<äT. ø±˙ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q es¡Z+ ≈£L\+ø£wü+>± #·]Ã+∫ eT+Á‹es¡Z+ X¯+K+˝À b˛dæq Ä]¶HÓHé‡ |üìøÏe÷*+<ä˙ <ëìï ∫+|æ ne‘·\ bÕπsj·÷\ì kÕø屑·TÔ j·TTesêCÒ Á|üø£{Ï+∫ u≤+ãT $düs¡&É+ øÏ+∫<ëX¯Ãs¡´ø£s¡y˚T. n+‘·ø£qï ÄX¯Ãs¡´ø£s¡yÓTÆ+~ @$T≥+fÒ Á|üuÛÑT‘·«+ <ëìï yÓq≈£îÿ rdüTø√e&É+. sêh|ü‹ Ä Ä]¶HÓHé‡ $÷<ä nuÛÑ´+‘·sê\T e´ø£Ô+ #˚j·T&Éy˚T >±ø£ ¨+eT+Á‹ wæ+&˚qT, ø£eT˝ŸHê<∏éqT, ø£|æ˝Ÿ dæã“˝ŸqT |æ*|æ+∫ Ä]¶HÓHé‡ $÷<ä dü+‘·ø£+ #˚j·T&ÜìøÏ ‘·q $eTTK‘· e´ø£Ô+ #˚j·T&Üìï ns¡ú+ #˚düTø√>∑\+. sêJyé >±+BÛ Vü≤j·÷+˝À n|üŒ{Ï sêh|ü‹ C…’˝Ÿ dæ+>¥ ≈£L&Ü b˛düº˝Ÿ _\T¢qT ÄyÓ÷~+#·≈£î+&Ü yÓTTsêsTT+∫q dü+<äs¡“¤+ ñ+~. Á|üuÛÑT‘·«y˚T >∑qø£ Ä Ä]¶HÓHé‡qT n<˚ s¡÷|ü+˝À ‹|æŒ |ü+|æ‘˚ ‘·q nuÛÑ´+‘·sê\qT ~>∑$T+– dü+‘·ø£+ #˚j·T&É+ ‘·|üŒ sêh|ü‹øÏ >∑‘·´+‘·s¡+ ˝Ò<äT. n˝≤+{Ï dü+<äs¡“¤+˝À sêh|ü‹ |ü<ä$˝À ñqïyês¡T »q dü+πøåeT+ $÷<ä <äèwæº ô|{Ϻ ‘·eT≈£L Ä‘êà_Ûe÷q+ ñ+<äì ìs¡÷|æ+#·<ä\T#·T≈£î+fÒ yê]øÏ ñqï ˇπø ˇø£ÿ e÷s¡Z+ sêJHêe÷ #˚j·T&Éy˚T. Ä |ü]dæú‹ Ç|üŒ{Ï<ëø± sê˝Ò<äT. H˚s¡düTú\≈£î u≤dü≥>± ì\e&É+ ø√dü+ j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ n+‘·≈£î eTT+<äT _\T¢ Á|ü‹bÕ~+∫+~. nsTT‘˚ n~ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ÄyÓ÷<ä+ bı+<äø£b˛e&É+‘√ Ä]¶HÓHé‡ e÷sêZìï nqTdü]+#ê\ì nqT≈£î+~. Á|üuÛÑT‘·« j·T‘êï\qT Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å+ ;CÒ|” ≈£L&Ü düeT]ú+∫Hê ‘·sê«‘· C≤„H√<äj·TyÓTÆq+<äTe\¢ ø±uÀ\T ÄK] ì$Twü+˝À yÓTTsêsTT+∫+~. Bì‘√ ø±+Á¬>dt Ä]¶HÓH˚‡ X¯s¡D´+ nqT≈£î+~. sê»´düuÛÑ˝À ø±+Á¬>dt düuÛÑT´&ÉT s¡w”<é eTdü÷<é $÷<ä n$˙‹ Äs√|üD\qT $#ê]+∫q ø√s¡Tº Äj·Tq≈£î •ø£å $~Û+#·&É+ U≤j·TeTì|æ+#·&É+, n&É>∑ø£ b˛sTTHê j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eT<䛑·T ÇdüTÔqï ˝≤\÷ Á|ükÕ<é≈£î <ëD≤ ≈£î+uÛÑø√D+˝À C…’\T•ø£å ‘·|üŒø£b˛e#·TÃqqï ñ|ü⁄Œ n+<ä&É+ e\¢ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Vü≤&Üe⁄&ç>± Ä]¶HÓHé‡ u≤≥ |ü{Ϻ+~. á $wüj·T+˝À n+‘· ‘=+<ä¬s+<äT≈£î nì sêh|ü‹ Á|üDuŸ eTTKØ® Á|ü•ï+∫Hê |ü⁄qsê˝À#·q #˚j·T˝Ò<äT ø±˙ sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ Ä Ä]¶HÓHé‡ |üìøÏ e÷*+<äì #Ó|üŒ&É+‘√ Vü≤sƒê‘·TÔ>± Á|üuÛÑT‘·« ô|<ä›\≈£L, eTTK´+>± ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì<ÛäT\≈£L ne÷+‘·+>± C≤„H√<äj·T+ nsTT+~. n+‘·es¡≈£î Ä]¶HÓHé‡ qT düeT]∆dü÷Ô >=+‘·T ∫+#·T≈£îqï yêπs sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ Ä Ä]¶HÓHé‡ |üìøÏe÷*+<ä+fÒ ne⁄qe⁄qT nì e+‘· bÕ&Üs¡T. sêVüQ˝Ÿ Á|üC≤_ÛÁbÕj·÷ìï m+‘· n<äT“¤‘·+>± Á|ü‹|òü*+#ês√ n\dü≥ ˝Ò≈£î+&Ü $&ÉeT]à #ÓbÕŒs¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT k˛ìj·÷ >±+BÛ Ä]¶HÓHé‡qT ÄyÓ÷~+#·&ÉeT÷ M] <äèwæº˝À dü¬s’+<˚. sêVüQ˝Ÿ <ëìï ∫+∫bÕπsj·T&ÉeT÷ eTVü‰<äT“¤‘·y˚T. Bì˝À nHÍ∫‘·´+ düVü≤»+>±H˚ yê]øÏ ø£ì|æ+#· ˝Ò<äT. ø£ì|æ+#·<äT ≈£L&Ü. eTs√ $∫Á‘·+ @$T≥+fÒ Á|ü<ÛëqeT+Á‹ @ e÷Á‘·+ u≤<Ûä |ü&Éø£b˛e&É+. uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT Äj·TqqT |üsêBÛqT&ç>± düèwæº+#ê&ÉT eT]. |üsêBÛqT\≈£î kı+‘· n_ÛÁbÕj·÷\÷, Ä‘êà_Ûe÷q+ ñ+{≤j·TqTø√e&É+ n‘ê´X‚. eT+∫¬ø’Hê #Ó&ÉT¬ø’Hê ‘êqT me] $÷<ä nsTT‘˚ Ä<Ûës¡|ü&ç ñHêïs√ yê] $÷<˚ uÛ≤s¡+ y˚j·T&É+ e\¢ ø£*π> Á|üjÓ÷»q+ eTH√àVü≤Hé dæ+>¥≈£î Ä‘êàqTuÛÑeyÓTÆq≥Tº>± eT¬se]¬ø’Hê ne⁄‘·T+<ä+fÒ m˝≤ qeTà>∑\+. ndü\T $∫Á‘·+ @$T≥+fÒ bÕs¡¢yÓT+≥Ø Á|üC≤kÕ«eT´ |ü<ä∆‘·T\≈£î $|òü÷‘·+ ø£\>∑&É+. bÕs¡¢yÓT+≥Ø Á|üC≤kÕ«eT´ |ü<ä∆‹˝À n~Ûø±s¡ bÕغ s¡÷bı+∫+∫q $<ÛëHê\qT Á|üuÛÑT‘·«+ neT\T #˚düTÔ+~. Ç|ü⁄Œ&É÷ n<˚ »]–Hê sêVüQ˝Ÿ u≤+ãT Ä Á|üÁøÏj·TqT m+<äT≈£L ø=s¡>±≈£î+&Ü #˚dæ+~. »Hê_ÛÁbÕj·T+ sêVüQ˝Ÿ n_ÛÁbÕj·T\‘√ @ø°uÛÑ$düTÔqï+<äTe\¢ ø±+Á¬>dt ‘=+<äs¡bÕ≥TqT $eT]Ù+#˚ yês¡÷ øÏeTàq≈£î+&Ü ñ+&çb˛yê*‡ e∫Ã+~. Ä]¶HÓHé‡ ‘·j·÷s¡e⁄‘·Tqï <äX¯˝À sêVüQ˝Ÿ≈£î Ä $wüj·T+ ‘Ó*j·T<äqTø√˝Ò+. n+‘·ø£Hêï eTT+<˚ sêVüQ˝Ÿ≈£î düìïVæ≤‘·T\T $T*+<é <˚esê, nì˝Ÿ XÊÅdæÔ, &Ûç©¢ eTTK´eT+Á‹ w”˝≤ BøÏå‘Y, dü+B|t BøÏå‘Y e+{Ï yês¡T Ä]¶HÓHé‡ ô|’ nuÛÑ´+‘êsê\T e´ø£Ô+ #˚dæHê yê]øÏ sêVüQ˝Ÿ ≈£î ñqï ªkÕúsTTµ ˝Ò<äT ø£qø£ n$ düHêïsTT H=≈£îÿ\T>±H˚ $T–*b˛j·÷sTT. sêVüQ˝Ÿ y˚dæq u≤+ãT k˛ìj·÷ >±+BÛ˙ uÀqT˝À ì\u…{ϺHê ˝Àø£+ <ëìï ≈£î≥T+ã e´eVü‰s¡+>±H˚ |ü]>∑DÏ+∫+~. eTq+ nqTdü]düTÔqï bÕs¡¢yÓT+≥Ø Á|üC≤kÕ«eT´ e´edüú˝À eT+Á‹esêZìøÏ $\Te, u≤<Ûä´‘ê nbÕs¡y˚T. ø±˙ Ä ø±_HÓ{Ÿ $<ÛëHêìøÏ sêVüQ˝Ÿ #˚dæq rÁe yê´K´\T $|òü÷‘·+ ø£*–+∫Hê |ü{Ϻ+#·T≈£î+≥Tqï yêfi¯ó¢ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. e+X¯ bÕs¡+|üs¡´ bÕ\q≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ ñqï#√≥ dü+Á|ü<ëj·÷\T, ÄqyêsTTr\÷ @ >∑+>∑˝À ø£*ùdÔH˚+. sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ Ä]¶HÓHé‡qT ‘·|ü⁄Œ |ü≥º&ÜìøÏ yê&çq |ü<äC≤\+, m+#·T≈£îqï dü+<äs¡“¤+ ≈£L&Ü rÁeyÓTÆqy˚. eTH√àVü≤Hé‘√ #·]Ã+∫q|ü⁄Œ&ÉT Ä |ü<äC≤˝≤ìïyê&É&É+ bıs¡bÕfÒqì sêVüQ˝Ÿ n+^ø£]+#ês¡T. ô|’>± nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åî&ÉT ˇu≤e÷‘√q÷, bÕø˘ n~ÛH˚‘· wüØ|òt‘√q÷ eTH√àVü≤Hé #·]Ã+#ê*‡q düeTj·T+˝À sêVüQ˝Ÿ á yê´K´\T #˚dæHê <ëìøÏ e÷Á‘·+ $#ês¡+ e´ø£Ô+ #˚j·T˝Ò<äT. ø±+Á¬>dt düTÁ|”+ ø√s¡TºqT+∫ n‘·´edüs¡+>± s¡øÏå+#·<ä\T#·T≈£îqï Ç<ä›s¡÷ ø£fi¯+øÏ‘·T˝Ò. sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT s¡w”<é eTdü÷<éqT ø±bÕ&Ü\ì nqTø√e&Éy˚T $∫Á‘·+. Äj·Tq n$˙‹|üs¡T&Éì ‘Ó*dæHê ø±+Á¬>dt Äj·Tq≈£î sê»´düuÛÑ düuÛÑ´‘·«+ ø£≥ºu…{Ϻ+~. sê»´düuÛÑ˝À $E„\≈£î kÕúq+ ñ+&Ü\˙ yês¡T nø£ÿ&É »]π> #·s¡Ã\≈£î eHÓï ‘ÓkÕÔs¡˙ HÓÁVüA, n+uÒ<äÿsY ˝≤+{Ï eTVü‰eTVüQ\T Ä•+#ês¡T. yê] HÓ’|ü⁄D´+ yÓTs¡T¬>’q XÊdüHê\qT s¡÷bı+~+#·&ÜìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&Ü\ì nqT≈£îHêïs¡T. ø±˙ s¡w”<é eTdü÷<é ˝≤+{Ïyê]ì yÓqπødüT≈£î sêe&É+e\¢ Ä eTVü≤˙j·TT\ dü÷Œ¤]Ôì ø=qkÕ–+#·&É+˝À ø±+Á¬>dt $|òü\+ nsTT+~. Ä yÓ’|òü\´y˚T s¡w”<é Á|ües¡Ôq˝Àq÷ Á|üdüTŒ¤≥yÓTÆ+~. yÓTÆHê]{°\˝Àq÷ Äj·Tq≈£îqï |ü\T≈£îã&ç n+‘·+‘· e÷Á‘·y˚T. ∫qï ∫qï sêJ\T |ü&ç‘˚ Á|üe÷<ä+ nì sêVüQ˝Ÿ≈£î Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó*dæe∫Ã+<˚yÓ÷ ø±ì 128 @fi¯¢ düTBÛs¡È #·]Á‘· ñqï ø±+Á¬>dt H˚‘·˝À¢ ø£fi¯+øÏ‘·T\‘√ sêJ|ü&˚ <Û√s¡DÏ ì‘·´ø£è‘·´yÓTÆ+~. sê»ø°j·T |ü<äe⁄˝À¢ ñqï yê]øÏ n$˙‹ ø±s¡D+>± •ø£å |ü&É&É+ ≈£L&Ü z }s¡fÒ. n~Ûø±s¡+˝À ñqï yês¡T n$˙‹ |üs¡T˝…’‘˚ C≤‹ CÒ^j·Te÷q+>± ñ+&É<äT. uÛ≤s¡‘· sê»ø°j·T e´edüú˝À HÓ’‹ø£‘· nqï e÷≥ |òü¢&é ˝…’{Ÿ y˚dæ yÓ‹øÏHê ≈£L&Ü m|ü⁄Œ&√>±ì ø£ì|æ+#·<äT. n+‘·>± eTq+ e´edüúqT ≈£îfi¯¢u§&ç#˚XÊ+. sê»ø°j·T Á|üjÓ÷»Hê\T nìyês¡´+ nsTTq|ü⁄Œ&ÉT HÓ’‹ø£‘· nqï e÷≥≈£î ‘êy˚ ñ+&É<äT. ˝≤\÷ n$˙‹|üs¡T&Éì 17 @fi¯¢ ‘·s¡«‘· nsTTHê ø√s¡Tº ìsê∆]+∫ ñ+&Ée#·TÃ. Á|üuÛÑT‘ê«ìï, |ü]bÕ\qq÷, düø£\ e´edüú\q÷ øÏ+#·|üs¡#·&Üìï ˝≤\T z ø£fi¯>± eT*#ês¡T. <ëD≤ ≈£î+uÛÑø√D+ H˚|ü<∏ä´+˝À Äj·Tq sêJHêe÷ #˚j·T&É+ nìyês¡´+ nsTTq|ü⁄Œ&ÉT ‘·q nsê∆+– sê;¶ <˚$ì eTTK´eT+Á‹ |”sƒ¡+ô|’ n~Ûw昑·Tsê*ì #˚dæ ;Vü‰sYqT ‘·q kı+‘· kÕÁe÷»´+>± e÷πsÃXÊs¡T. sê»ø°j·T e´edüúqT $ø£èrø£]+#ês¡T, n|üVü‰dü´+ bÕ\T #˚XÊs¡T. ˝≤\÷‘√ u≤≥T ;Vü‰sY e÷J eTTK´eT+Á‹ »>∑qï<∏é $TÁXÊ≈£L, »q‘ê <äfiŸ(j·TT) Hêj·T≈£î&ÉT »>∑BXŸ X¯s¡à düVü‰ Hê\T>∑T &É»q¢ eT+~ì ø√s¡Tº •øÏå+∫+~. n~Ûø±s¡+ n$˙‹ nqï e÷≥\T |üsê´j·T |ü<ë\T>± kÕ<Ûës¡D »q+ ≈£L&Ü n+^ø£]+#˚+‘·>± eTq e´edüú s¡TC≤Á>∑düúyÓTÆb˛sTT+~. ‹qì yêfi¯ó¢ mes¡T nqï ìπs«<ä+˝À ã‘·T≈£î‘·THêï+. n$˙‹ ì#ÓÃq Ä<Ûës¡+>± n+<ä˝≤\T mø£ÿe#·TÃqqï n_ÛÁbÕj·T+ n+<ä]˝Àq÷ bÕ‘·T≈£î b˛sTT+~. sê»ø°j·÷\T ìkÕ«s¡ú ùde≈£î, eTTK´+>± nD>±]q esêZ\ nuÛÑT´qï‹øÏ z e÷s¡Z+, neø±X¯+ nqT≈£îH˚ yês¡T ˇ{Ϙ yÓÁ]u≤e⁄\yê]øÏ+<ä ˝…ø£ÿ. <ës¡TD+ @$T≥+fÒ ˝≤\T ˝≤+{Ï Hêj·T≈£î\T nD>±]q esêZ\ yê]ø√düy˚T ‘·eT sê»ø°j·÷\T nì q$Tà+∫ yê]H˚ <√#·T≈£î+≥THêïs¡T. #·≥º+ ‘·q |üì ‘êqT #˚düT≈£î b˛‘·T+~ nqï HêqT&ç e÷≥ es¡dü>± #Óù|Œ~ ø±≈£î+&Ü <ëìï ì»+ #˚j·T&É+ X¯ó uÛÑdü÷#·ø£+. ø±ì Hê´j·T+ q‘·Ô q&Éø£ q&Ée&É+ n+fÒ nHê´j·T+ #˚j·T&Éy˚T nqï~ n+‘·ø£Hêï ì»+. ñqï‘·kÕúHê˝À¢ ñqïyês¡+<ä] $÷<ä e∫Ãq πødüT\qT ‘˚\Ã&ÜìøÏ mìï j·TT>±\T |ü&ÉT‘·T+<√. á <˚X¯+˝Àq÷ HÓeTà~>±HÓ’Hê e´eVü‰sê\T ø£<äT\T‘·THêïsTT. »q+ ø£~*‘˚ eT]+‘· y˚>∑+>± ø£<äT\T‘êsTT.

yêø±&ÉT, Ç~ì»+ : düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√s¡T‘·÷ yêø±&ÉT˝À ãT<Ûäyês¡+ yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ õ˝≤¢ d”º]+>¥ ø£$T{Ï düuÛÑT´\T H˚<äTs¡TeT*¢ |ü<äàHêuÛѬs&ç¶, Äj·Tq düreTDÏ H˚<äTs¡TeT*¢ Ç+~s¡eTà ]˝Ò ìsêVü‰s¡Bø£å\T #˚|ü{≤ºs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± |ü<äàHêuÛѬs&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+˝À ñqï ñ<√´>∑, ñbÕ<Ûë´j·T, ø±]à≈£î\qT ‹s¡T|ü‹ m+|” ∫+‘êyÓ÷Vü≤Hé |æ#√Ã&çì #˚ùd˝≤ e÷{≤¢&É&É+ ‘·>∑<äHêïs¡T. yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî\T yÓ’j·Tdt »>∑H éyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é˝À #˚|ü{Ϻq ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡Bø£å≈£î dü+|ò”TuÛ≤e+>± yêø±&ÉT˝À >∑‘· 4s√E\T>± ]˝ÒìsêVü‰s ¡Bø£å\T #˚|ü&ÉT‘·THêïeTHêïs¡T. ¬s+&ÉT HÓ\\T >± ñ<√´>∑T\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, Äغdæ ø±]à≈£î\T ñ<√´>±\T e÷qTø=ì ñ<ä´e÷\T #˚düTÔHêï πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£ b˛e&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äHêïs¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü sêÁwüº+˝Àì 13 õ˝≤¢˝À¢ düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√s¡T‘·÷ ñ<ä´e÷\T #˚düTÔqï|üŒ

{ÏøÏ πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ sêÁwüº$uÛÑ»qqT e÷qT ø√yê\Hêïs¡T. ádüe÷y˚X¯+˝À yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T #·+Á<ë¬s&ç¶,

Äj·÷ Á>±e÷\ Á|ü»\T düyÓTÆø±´+Á<Ûä ã+<é ø±s¡D+>± |ü\T Çã“+<äT\≈£î >∑Tsö‘·THêïs¡T. ádü+<äs¡“+>± Á>±e÷\ Á|ü»\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· 70 s√E\T>± ã+<é\T ìs¡«Væ≤düTÔqï dü+<äs¡“¤+>± Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïeTì Äs√|æ+#ês¡T. >∑‘· 4 s√E\T>± $<ä´‘Y düs¡|òüsê ì*|æy˚j·T&É+ e\¢ eT+∫˙s¡T <=s¡ø£ø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. Çìï s√E\ qT+∫ ñ<ä´e÷\T #˚düTÔqï|üŒ{ÏøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. sêuÀj˚T s√E˝À¢ ø±+Á¬>dt≈£î ãT~∆ #ÓãT‘êeTì yê] Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ ‘Ó\+>±D H√{ŸqT yÓ+≥H˚ yÓqøÏÿ rdüTø√yê\ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø yÓ+ø£≥düTu≤“¬s&ç¶, &ç.sê»X‚Ks¡¬s&ç¶, Á|üuÛÑT‘ê«\T Á|ü»\ J$‘ê\‘√ #Ó˝>±≥+ |ü\¢+|ü]Ô >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, ‘·TeTà\ Ä&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Çø£HÓ’q yÓ÷Vü≤HéHêj·TT&ÉT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\qT ‘Ó]∫ Á|ü»\ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·Tqï Á|ü»\T J$‘ê\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì #·s¡´\T ∫≥ºeT÷s¡T, Ç~ì»+ : eT+&É\+˝Àì rdüTø√yê\ì ø√sês¡T.

Ä>∑ì düyÓTÆø£´b˛s¡T

düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√s¡T‘·÷ ]˝Ò Bø£å\T

Hêj·T≈£î\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. ‹s¡TeT\ ø=+&É $TqVü‰ m≥Te+{Ï ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T »s¡>∑&É+ ˝Ò<äT. @{°m+\T |üì#˚j·Tø£ b˛e&É+‘√ U≤‘ê<ës¡T\T nH˚ø£ Çã“+<äT \T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ sêÁwüº $uÛÑ»q Á|üø£≥q yÓqøÏÿ rdüTø√yê\ì ø√s¡T‘·T Hêïs¡T. |ü\T#√≥¢ düyÓTÆø£´yê<ä CÒ@d” Hêj·T≈£î\T k˛ìj·÷, ~–«»jYT, ∫<ä+ãs¡+, wæ+&˚ ‘·~‘·s¡T\T ~wæºu§eTà\qT <äqVü≤+ #˚XÊs¡T.

ø√≥, Ç~ì»+ : düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+ ø√s¡T‘·÷ CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´+˝À ãT<Ûäyês¡+ ø√≥ Áø±dts√&ÉT¶ e<ä› ]˝Ò ìsêVü‰s¡Bø£å\T #˚|ü{≤ºs¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+ rÁe‘·s¡yÓTÆ+~. πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´ yÓ’K]ì ìs¡dædü÷Ô Ä+<√fi¯qø±s¡T\T ø±s¡´Áø£e÷\T ñ<Ûäè‘·+ #˚düTÔHêïs¡T. ‘Ó\T>∑TÁ|ü»\ düyÓTÆø£´ sêÁwüº Äø±+ø£å HÓs¡y˚πs es¡≈£î ñ<ä´eT+ Ä>∑<äì CÒ@d” Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À CÒ@d” Hêj·T≈£î\T ø√≥ düTÁãeTD´+, ñ<äjYTuÛ≤düÿsY, #·+Á<äX‚KsY, |æ.j·Tdt.¬s&ç¶, •yê¬s&ç¶, s¡‘êïø£sY, j·T+.yÓ+ø£fÒX¯«sêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düyÓTÆø£´ kÕ<Ûäq ø√dü+ ]˝Ò ìsêVü‰s¡Bø£å\T

&Ûç©¢øÏ yÓ[flq {Ï&ç|æ H˚‘·\T

‹s¡T|ü‹, Ç~ì»+ : sêÁcÕºìï düyÓTÆø£´+>± ñ+#ê\+≥÷ ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± düyÓTÆø£´CÒ@d” H˚‘·è‘·«+˝À 71s√E\T>± õ˝≤¢˝À ]˝ÒBø£å\T, ìs¡düq\T, sê´©\T, e÷qeVü‰sê\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. sêÁwüº $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·TqT yÓ+≥H˚ ÄbÕ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. $<ë´s¡Tú\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, ñ<√´>∑T\T s√&É¢ô|’øÏ e#êÃs¡T. ‘·eT‘√∫q Ø‹˝À ìs¡düq\T e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. yÓ’d”|”, {°&û|”\ n<Ûä«s¡´+˝À ]˝ÒBø£å\T

>∑÷&É÷s¡T, Ç~ì»+ : düyÓTÆø£´ sêÁwüº kÕ<Ûäq ø√dü+ >∑÷&É÷s¡T˝Àì >∑&çj·÷s¡+ ≥esY ôd+≥sY˝À 13 s√E\T>± >∑÷&É÷s¡T myÓTà˝Ò´ ã*¢<äTsêZÁ|ükÕ<ésêe⁄ ]˝Ò ìsêVü‰s¡Bø£å\T #˚|ü{≤ºs¡T. ãT<Ûä yês¡+ ádü+<äs¡“¤+>± myÓTà˝Ò´ ã*¢ <äTsêZÁ|ükÕ<ésêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ k˛ìj·÷ >±+BÛ ‘·eT kÕ«s¡∆ Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+ ‘Ó\T>∑TÁ|ü»\ sêÁcÕºìï ¬s+&ÉT eTTø£ÿ\T>± $&É>={Ϻ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä Á|üø£≥q e#˚Ães¡≈£î ‘êqT nôd+;¢øÏ yÓfi¯fluÀqì myÓTà˝Ò´ Á|üø£{Ï+#ês¡T. πø+Á<äeT+Á‹ eT+&É*

ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. $uÛÑ»q Á|üø£≥q yÓqøÏÿ rdüT≈£îH˚+‘· es¡≈£î ñ<ä´eT+ ø=qkÕ>∑T‘√+<äì CÒ@d” Hêj·T≈£î\T ù|s=ÿHêïs¡T. á y˚˝≤~ eT+~ düyÓTÆø£´yê<äT\T bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. M]øÏ eT<䛑·T>± $<äT´‘Y ñ<√´>∑T\T Hê\T>∑Ts√E\T>± |ü>∑{Ï|üP≥ $<äT´‘Y düs¡|òüsêqT |üP]Ô>± ì*|æy˚düTÔqï≥T¢ Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚{Ÿ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T |üP]Ô>± düÔ+_Û+#êsTT. ¬s+&√ s√E ≈£L&Ü πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\qT ñbÕ<Ûë´ CÒ@d”

sêÁwüº$uÛÑ»q≈£î nqT≈£L\+>± rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷ìï yÓqøÏÿ rdüTø√yê\ì myÓTà˝Ò´ ã*¢<äTsêZÁ|ükÕ<ésêe⁄ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >∑÷&É÷s¡T myÓTà˝Ò´ ã*¢ <äTsêZÁ|ükÕ<ésêe⁄ #˚düTÔqï 3s√E\ ]˝Ò ìsêVü‰s¡Bø£å\≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T y˚Hê{Ï #·+Á<ë¬s&ç¶ ‘·eT dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> áBø£å˝À¢ >∑÷&É÷s¡T eTTì‡|ü˝Ÿ e÷õ øöì‡\sY _\T¢ #Ó+#·TsêeTj·T´, ø√≥, yêø±&ÉT eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Hêj·T≈£î\T ø√≥ lìyêdüT\T, <äTeP«s¡T eT<ÛäTdü÷<äHé¬s&ç¶, <√düø±j·T\ ø£èwüí

eT÷]Ô, Ç+–˝≤\ sêeTj·T´, ¬ø.<äj·÷ø£sY, <Ûës¡ ø£fi≤´DY, bÕ<ä]Ô ø√fÒX¯«s¡¬s&ç¶, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ _dæ ôd˝Ÿ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.u≤\ÁøÏwüíj·T´ j·÷<äyé, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Hêj·T≈£î\T bÕ*#Ós¡¢ sêeTj·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. n˝≤π> ≥esYø±¢ø˘ ôd+≥sY˝À CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´+˝À düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√s¡T‘·÷ ñbÕ<Ûë´j·TT\T, ñ<√´>∑T\T ]˝Ò ìsêVü‰s¡Bø£å\T #˚|ü{≤ºs¡T. M]øÏ dü+|ò”TuÛ≤e+>± >∑÷&É÷s¡T |ü≥ºD+˝Àì Áô|’y˚≥T $<ë´dü+dü∆\ $<ë´s¡T›\T e÷qeVü‰s¡+ #˚|ü{≤ºs¡T.

‹s¡TeT\˝À ô|]–q uÛÑ≈£îÔ\ s¡B›

‹s¡T|ü‹, Ç~ì»+ : ‹s¡TeT\ l yÓ+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T yê]¸ø√‘·‡e+˝À uÛ≤>∑+>± ◊<√s√E >∑s¡T&ÛÉùde »s¡>∑qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À ‹s¡TeT\ø=+&É≈£î e#˚à uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› ô|]–+~. B+‘√ düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ yÓfi‚¢ uÛÑ≈£îÔ\ ø√dü+ 30ø£+bÕs¡TºyÓT+≥T¢ ì+&É >±.. M]øÏ kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+ <äT≈£î 16>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘√+~. ø±*u≤≥q ‹s¡TeT\ e#˚à uÛÑ≈£îÔ\≈£î mì$T~ >∑+≥\ düeTj·T+, s¡÷.300 Á|ü‘˚´ø£ <äs¡ÙHêìøÏ uÛÑ≈£îÔ\≈£î ◊<äT >∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘√+~. πø+ÁBj·T $#ês¡D ø±sê´\j·T+ e<ä› eT+>∑fi¯yês¡+ qT+&˚ >∑<äT\ ø=s¡‘· @s¡Œ&ç+~. >∑s¡T&ÛÉùdeqT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì ‹s¡T|ü‹ |ü≥ºD+ düMT|ü+ ÁbÕ+‘ê\˝Àì uÛÑ≈£îÔ\T y˚˝≤~ ‘·s¡*sêe&É+‘√ >∑<äT\ø=s¡‘· @s¡Œ&ç+~.

ñ∫‘·, s¡÷.50, s¡÷100 >∑<äT\ ø√dü+ uÛÑ≈£îÔ\T Hê\T¬>’<äT >∑+≥\ y˚∫ ñ+&Ü*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. ø£˝≤´Dø£≥º ì‘ê´qï Á|ükÕ<ë\ e<ä› uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› ø£q|ü&ç+~. Ä\j·T+˝À|ü\ uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› n~Ûø£+ ne&É+‘√ kÕ«$Tyê]ì eTVü‰\|òüTT

<äs¡ÙHêìï {°{°&û n~Ûø±s¡T\T neT\T |üs¡TdüTÔHêïs¡T. s¡B› πs|ü{Ï˝À>± ø=qkÕπ> neø±X¯+ ñqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ »s¡>∑qTqï >∑s¡T&ÛÉùde yêVü≤Hê\ sêø£b˛ø£\qT 28>∑+≥\ bÕ≥T nqTeT‹ ÇdüTÔqï≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

m–dæ|ü&ÉT‘·Tqï ìs¡düq\T

Ä‘·à≈£Ls¡T, Ç~ì»+ : düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î eT<䛑·T>± ñ<ä´eT ¬øs¡{≤\T m–dæ|ü&ÉT ‘·T+~. $uÛÑ»q e´‹πsø£ ìHê<ë\T Ä‘·à≈£Ls¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À e÷s¡T ÁyÓ÷>∑T‘·THêïsTT. düyÓTÆø£´y˚T \ø£å´+>± düø£\»qT\ ñ<ä´eT C…+&Ü\T |ü≥Tº≈£îì $q÷‘·ï Á|ü<äs¡Ùq‘√ ìs¡düq\T »s¡T|ü⁄ ‘·THêïs¡T. Ä‘·à≈£Ls¡T |ü≥ºD+˝À ãT<Ûäyês¡+ CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´+˝À düyÓTÆø£´ yê<äT\T ø£<Ûä+ ‘=ø±ÿs¡T. Ä‘·à≈£Ls¡T &ç$»Hé sêÁwüº |ü]s¡ø£åD y˚~ø£ (CÒ@d”) Ä<Ûä«s¡´+˝À #˚|ü{Ϻq ]˝Ò Bø£å\T ãT<Ûä yêsêìøÏ 58 s√E\≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. CÒ@d” ø±s¡´ø£s¡Ô\T >∑|òüPsY, ]j·÷CŸ, |ü<äàHêuÛѬs&ç¶, >ödtu≤cÕ, s¡M+Á<Ûä,

Ç+~s¡, ô|+#·\j·T´, ‘·<ä‘·s¡T\T Bø£å˝À ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. M]øÏ eT<䛑·T>± Hê´j·T yê<äT\T X‚cÕ¬s&ç¶, s¡eTDj·T´, zãT˝Òwt, eT<ÛäT, Äغdæ j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T ‹s¡TeT\¬s&ç¶, düTu≤“sêe⁄, ∫qï|ü⁄¬s&ç¶, sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄, Áô|’y˚≥T $<ë´dü+dü∆ Á|ü‹ì<ÛäT\T sêE, uÛ≤düÿsY¬s&ç¶, $qjYT ≈£îe÷sY¬s&ç¶, lìyêdüT\Hêj·TT&ÉT, >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, sêeTyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, ñ<√´>∑, $<ë´]› CÒ@d” Hêj·T≈£î\T C≤M<é, X‚wüj·T´, j·Tdt<ëì u≤cÕ, eTTJuŸ, 4e ‘·s¡>∑‹ ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T yê>±\ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, Äغdæ ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\ $ÁXÊ+‘· ñ<√´>∑T\T, $ÄsYz \T, $ÄsY@\T, |ü\Te⁄s¡T ñbÕ<Ûë´j·TT\T

bÕ˝§Zì dü+|ò”TuÛ≤e+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ø=qkÕ>∑T‘·Tqï yÓ’j·TdtÄsYdæ|æ Bø£å\T Ä‘·à≈£Ls¡T |ü≥ºD+˝À yÓ’dæ|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À #˚|ü{Ϻq ]˝Ò Bø£å\T ãT<Ûäyês¡+‘√ 6e s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. Ä‘·à≈£Ls¡T, #˚»s¡¢, eT&É|ü*¢ Á>±eT düs¡Œ+#Y\T >∑T+&ÉTuÀsTTq Hêsêj·TD, ñ|üdüs¡Œ+#Y Ä+Á&Ü yÓ+ø£≥¬s&ç¶, yÓ’dæ|æ Á>±eT bÕغ n<Ûä´≈£åî\T e÷s¡fi¯fl dæ<ë∆¬s&ç¶, ø±s¡´<ä]Ù uÛ≤düÿsY¬s&ç¶, |æ@dæ &Ó’¬sø£ºsY >√$+<ä¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T Bø£å˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. M]øÏ dü+|ò”TuÛ≤e+>± kÕ›ìø£ yÓ’dæ|æ H˚‘·\T n˝≤¢¬s&ç¶ Äq+<é, dü÷sê uÛ≤düÿsY¬s&ç¶, Hê>∑T\bÕ{Ï Á|ü‘ê|t¬s&ç¶, ∫qï|ü⁄¬s&ç¶\T eT<䛑·T ‘Ó*bÕs¡T.

yÓ’uÛÑe+>± X¯s¡qïesêÁ‹ eTôVA‘·‡yê\T

Ä‘·à≈£Ls¡T, Ç~ì»+ : Ä‘·à≈£Ls¡T˝À X¯s¡qïesêÁ‹ eTôVA‘·‡yê\T |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. kÕ›ìø£ Äs¡´, yÓ’X¯´ ø£q´ø± |üs¡y˚TX¯«] Ä\j·T+˝À ãT<Ûäyês¡+ X¯s¡qïesêÁ‹ eTôVA‘·‡e y˚&ÉTø£\ dü+<äs¡“¤+>± ø£q´ø±|üs¡y˚TX¯«] neTàyês¡T sê»sêCÒX¯«] n\+ø±sê\ ˝À uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq$T#êÃs¡T. ñ<äj·T+ neTàyê]øÏ n_Ûùwø£+, yêdü$ nc˛º‘·s¡+, Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T C≤>∑s¡¢|üP&ç düT<Ûëø£sYX¯s¡à ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $<äT´‘Y BbÕ\‘√ Ä\j·÷ìï ø£qTï\|ü+&ÉTe>± n\+

ø£]+#ês¡T. ñuÛÑj·Tø£s¡Ô\T düTπswt, <√sêï <äT\ yÓ+ø£{≤#·\+ ‘·~‘·s¡T\T neTà yê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á|üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ uÛÑ≈£îÔ\T $X‚wü+ >± ‘·s¡*e∫à Á|ükÕ<ë\T d”«ø£]+#ês¡T. C≤«˝≤eTTœ Ä\j·T+˝À... Ä‘·à≈£Ls¡T |ü≥ºD+˝À ñ‘·Ôs¡ ã*»M~Û˝À l C≤«˝≤eTTœ neTàyê] Ä\j·T+˝À ãT<Ûäyês¡+ X¯s¡qïesêÁ‹ eTôVA‘·‡yêìï yÓ’uÛÑe+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. C≤«˝≤eTTœ neTàyês¡T uÛÑ≈£îÔ\≈£î l nqï|üPs¡í <˚$ n\+ø±s¡+‘√ <äs¡Ùq$T#êÃs¡T. neTàyê]øÏ

ñuÛÑj·Tø£s¡Ô\T ô|f…º n+ø£j·T´, Hêπ>X¯«s¡ sêe⁄, |ü\Te⁄s¡T uÛÑ≈£îÔ\T Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ä\j·÷ìï $<äT´‘Y BbÕ\ ‘√ n\+ø£]+#ês¡T. kÕ›ìø£ ø±oHêj·Tq bÕsƒ¡XÊ\˝À X¯s¡qïesêÁ‹ eTôVA‘·‡yê\T |òüTq+>± »]>±sTT. 500 s¡÷bÕj·T\ H√{Ÿ\‘√ n\+ø£]+∫ y˚<äe÷‘·>±j·TÁ‹ <˚$ neTàyês¡T <Ûäq\øÏåà n\+ø±s¡+˝À uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq$T#êÃs¡T. á|üPC≤ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì neTàyê] ø£s¡TDø£{≤ø£å\‘√ bÕ≥T rs¡∆Á|ükÕ<ë\T d”«ø£]+#ês¡T.

Ä‘·à≈£Ls¡T, Ç~ì»+ : {Ï&ç|æ H˚‘· Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT &Ûç©¢˝À #˚|ü{Ϻq Bø£å≈£î eT<䛑·T>± ãT<Ûäyês¡+ Ä‘·à≈£Ls¡T ìjÓ÷»ø £es¡Z {Ï&ç|æ ÇHé#ê]® ø£qïu≤ãT Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\T &Ûç©¢øÏ ‘·s¡*yÓfi≤fls¡T. Bøå± •_sêìøÏ yÓ[¢ dü+|ò”TuÛ≤e+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î eT<䛑·T>± ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ôVA¬s‘·TÔ‘·Tqï ìs¡düq\qT, Á|ü»\ Äy˚<äqqT #·+Á<äu≤e⁄≈£î $qï$+∫q≥T¢ >∑÷≥÷s¡T ø£qïu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T.

¬s’‘·qï≈£î düyÓTÆø£´ ôd>∑

Ä‘·à≈£Ls¡T, Ç~ì»+ : $<äT´‘Y ñ<√´>∑T\T düyÓTàu≤≥ |ü≥º&É+‘√ ¬s’‘·T\T rÁe+>± Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. $<äT´‘Y yÓ÷{≤s¡¢ düVü‰j·T+‘√ uÀs¡T¢, u≤e⁄\ ÁøÏ+<ä b˛dæq e]Hês¡TyÓTTfi¯ófl ˙s¡T ˝Òø£ m+&ÉTeTTK+ |ü{≤ºsTT. n<˚|ü]d曋 eTs√ ¬s+&ÉT s√E\T ø=qkÕ–‘˚ yÓTT\ø£ <äX¯˝À ñqï ˝Ò‘· Hês¡TyÓTTfi¯ó¢ |üP]Ô>± m+&çb˛‘êj·Tì ¬s’‘·T\T yêb˛‘·THêïs¡T. e´ekÕj·T<ës¡T\T ôd’‘·+ düyÓTà ˝À ñ+&É&É+‘√ sêsTTr $‘·ÔHê\T \_Û+#·˝Ò<äT. B+‘√ ¬s’‘·T\T n~Ûø£ <Ûäs¡≈£î Áô|’y˚≥T yê´bÕs¡T\ e<ä› $‘·ÔHê\T ø=qT>√\T #˚dæ Hês¡T¢ b˛XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ $<äT´‘Y düs¡|òüsê ì*∫b˛sTT Hês¡TyÓTTfi¯ófl≈£î ˙s¡T ô|≥º˝Òì d曋˝À nqï<ë‘·\T ~≈£îÿ‘√#·ì d曋˝À ñHêïs¡T.

H˚&ÉT ¬s’‘·T >∑s¡®q

ñ<äj·T–], Ç~ì»+: düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+˝À uÛ≤>∑+>± >∑‘· 70 s√E\ qT+∫ ñ<äj·T–] ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À yÓ’j·TdtÄsYdæ|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À ]˝Ò ìsêVü‰s¡Bø£å\T #˚düTÔHêïs¡T. ádü+<äs¡“+>± >∑Ts¡Tyês¡+ yÓ’j·TdtÄsYdæ|æ Ä<Ûä«s¡´˝À ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ¬s’‘·T>∑s¡®q ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ÄbÕغ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø£˙«qsY dæm+ zãT˝Ÿ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á¬s’‘·T>∑s¡®q≈£î yÓ’j·TdtÄsYdæ|æ Hêj·T≈£î\T, kÕ›ìø£ XÊdüqdüuÛÑT´\T y˚Tø£bÕ{Ï #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶, HÓ\÷¢s¡T m+|” y˚Tø£bÕ{Ï sê»yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, yÓ’j·TdtÄsYdæ|æ 8 eT+&É˝≤\ Hêj·T≈£î\T, ¬s’‘·T\T, n+<äs¡÷ bÕ˝§Zì ø±s¡´Áø£eT+ $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. áø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ¬s’‘·T\T ô|<ä›m‘·TÔq ‘·s¡*sêyê\ì ãT<Ûäyês¡+ ù|s=ÿHêïs¡T.

d”e÷+Á<Ûä m+|æ\T sêJHêe÷\ ø√dü+ Ä+<√fi¯q

ø£s¡÷ï\T, Ç~ì»+ : sêh $uÛÑ»q Á|üø£≥q $\Te&çq H˚|ü<∏ä´+˝À d”e÷+Á<Ûä≈£î #Ó+~q m+|æ\T sêJHêe÷\T düeT]Œ+∫ düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+˝À bÕ\T |ü+#·Tø√yê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô õ˝≤¢˝À Ä+<√fi¯q ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø£˝…ø£ºπs{Ÿ e<ä› m˙®y√\ dü+|òüT+, |üX¯ódü+es¡∆ø£ XÊK, Áô|’y˚{Ÿ $<ë´dü+düú\ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤ºs¡T. ñ<√´>∑T˝À¢ ø=+<äs¡T e÷qeVü‰sê\T ìs¡«Væ≤+∫ m+|æ\T sêJHêe÷\T Çyê«\ì ìHê<ë*#êÃs¡T. Áô|’y˚{Ÿ $<ë´ dü+düú\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥>∑\ Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]ô|’ u…’sƒêsTT+∫ sêø£b˛ø£\≈£î n+‘·sêj·T+ ø£*–+∫ ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. ø£˝…ø£ºπs{Ÿ eTT+<äT m|æ m˙®y√\ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ]˝Ò Bø£å\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT.


Ç~ì»+ ~q|üÁ‹ø£

>∑Ts¡Tyês¡+, nø√ºãsY, 10, 2013

HÓ\÷¢s¡T 3

q≥T&ÉT lVü≤] Çø£˝Òs¡T ôV’≤<äsêu≤<é, Ç~ì»+ : ‘Ó\T>∑T q≥T&ÉT lVü≤] (49) ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT eTs¡DÏ+#ês¡T. nHês√>∑´+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï lVü≤] eTT+ãsTT˝Àì ©˝≤e‹ ÄdüT|üÁ‹˝À eTè‹ #Ó+<ës¡T. Á|üeTTK dæ˙ &Ü´q‡sY &çk˛ÿ XÊ+‹ uÛÑs¡Ô. lVü≤] eTs¡Dyês¡Ô‘√ ∫Á‘·|ü]ÁX¯eT ~Á>±“¤+‹øÏ >∑T¬s’+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± ø±˝Òj·÷ìøÏ dü+ã+~Û+∫q yê´~Û‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡T. düTe÷s¡T 97dæìe÷˝À¢ q{Ï+#ês¡T. 1964, Ä>∑düTº 15e ‘˚Bq ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì u≤˝≤q>∑sY˝À »ìà+#ês¡T. lVü≤]øÏ Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\T. <Ûäs¡àπøåÁ‘·+ ∫Á‘·+‘√ dæ˙ J$‘êìï Äs¡+_Û+#ês¡T. $\Hé>±, ø±´¬sø£ºsY Ä]ºdüTº>±, V”≤s√>± nH˚ø£ ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+#ês¡T. b˛©düT ∫Á‘·+˝À V”≤s√>± q{Ï+∫q lVü≤]øÏ eT+∫ ù|s¡T ‘Ó∫Ãô|{Ϻ+~. uÛÑÁ<ë#·\+, dæ+Vü‰#·\+, Vü≤qTeT+‘·T, b˛s¡T, y˚TÁdæÔ, kÕ+ãj·T´, ≈£L©, njÓ÷<Ûä´ sêeTj·T´, $»j·TsêeTsêE ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+#ês¡T. sê+#·s¡DY‘√ ø£*dæ q{Ï+∫q eT>∑BÛs¡ ∫Á‘·+˝À lVü≤]øÏ

eT+∫ ù|s¡T e∫Ã+~.lVü≤] ÄK] ∫Á‘·+ ‘·TbòÕHé. 28 ∫Á‘ê˝À¢ V”≤s√>± q{Ï+#ês¡T. ‘·$Tfi¯+˝ÀqT |ü\T ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± q≥T&ÉT lVü≤] eTè‹ |ü≥¢ dæ˙ Á|üeTTKT\T dü+‘ê|ü+ ‘Ó*bÕs¡T. |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD, |”d”d” e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT &ç.lìyêdt, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ H˚‘· Vü≤]ø£èwüí, Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î&ÉT <ëdü] Hêsêj·TDsêe⁄, sê»eTÚ[, ‘·~‘·s¡T\T dü+‘ê|ü+ ‘Ó*|æq yê]˝À ñHêïs¡T. qeTà˝Òø£b˛‘·THêï.. : ∫s¡+J$ Ä|ü⁄Ô&ÉT.. eT+∫q≥T&ÉT..lVü≤] Çø£˝Ò&Éqï yês¡ÔqT qeTà˝Òø£b˛‘·THêïqì πø+Á<ä eT+Á‹, q≥T&ÉT ∫s¡+J$ ~Á>±“¤+‹ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. @ bÕÁ‘·HÓ’Hê ne©\>± b˛wæ+∫ yÓT|æŒ+#·&É+ lVü≤]øÏ yÓqï‘√ ô|{Ϻq $<ä´ nì nHêïs¡T. ‘·q ≈£î≥T+u≤ìøÏ n‘·´+‘· Ä|ü⁄Ô&Éì, Äj·Tq ≈£î≥T+u≤ìøÏ dü+‘ê|ü+ ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïqì nHêïs¡T.

õ˝≤¢‘√ u≤\>√bÕ˝Ÿ≈£î mq˝Òì nqTã+<Ûä+ ñ+<äHêïs¡T. k˛+ù|≥, ø±ø£sê|ü*¢ <∏äs¡à˝Ÿ ÁbÕC…≈£îº\ e\¢ ø£*π> qcÕº\qT Á|ü»\≈£î $e]+∫ yê]˝À #Ó’‘·q´+ ‘Ó#êÃs¡Hêïs¡T. sêh ø±s¡´<ä]Ù πøM »>∑Hêï<∏ä+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢qT ˇø£ Á|üjÓ÷>∑XÊ\>± bÕ\≈£î\T e÷πsÃXÊs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. <∏äs¡à˝Ÿ, nDT$<äT´‘·TÔ ÁbÕC…≈£îº\T, Áf…Æy˚Tø˘‡ e+{Ï $HêX¯ø£s¡ |ü]ÁX¯eT\qT @sêŒ≥T #˚dæ Á|ü»\ J$+#˚ Vü≤≈£îÿqT

Áu≤+~cÕ|ü⁄˝À $<äT´‘Y cÕsYº düs¡÷´ÿ{Ÿ

yêø±&ÉT, Ç~ì»+ : yêø±&ÉT˝Àì nXÀø˘ |æ\¢sY‡ ôd+≥sY˝À ñqï Áu≤+~cÕ|ü⁄˝À eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ cÕsYº düs¡÷´ÿ{Ÿ »s¡>∑&É+‘√ ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ b˛©düT\T |ü]o*+#ês¡T. Ç~ πøe\+ $<äT´‘Y cÕsYº düs¡÷´ÿ{Ÿ e˝Ò¢ Á|üe÷<ä+ »]–+<äì, n+‘˚ø±ì mes¡÷ #√Ø #˚j·T&É+ ˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T »s¡>∑˝Ò<äì b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.

$uÛ Ñ»q yÓq≈£îÿ rdüTø√yê* ø£s¡÷ï\T, Ç~ì»+ : sêh $uÛÑ»qqT yÓq≈£îÿ rdüTø√yê\ì

&çe÷+&é #˚dü÷Ô $<ë´]ú CÒ@d” q>∑s¡+˝À ãT<Ûäyês¡+ Ä+<√fi¯q\T #˚|ü{≤ºs¡T. kÕúìø£ ¬s’˝Ò« ùdºwüHé düMT|ü+˝Àì ◊<äTs√&É¢ ≈£L&É*˝À $<ë´]ú Hêj·T≈£î&ÉT ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡Bø£å #˚|ü{≤ºs¡T. áj·Tq Bø£å≈£î eT<䛑·T>± y˚˝≤~ eT+~ $<ë´s¡Tú\T sêCŸ$Vü‰sY ôd+≥sY e<ä› u…’sƒêsTT+∫ ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\T>± $<ë´s¡Tú\T CÒ@d”>± @s¡Œ&ç <äX¯\ yêØ Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\qT ñ<Ûäè‘·+ #˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± >∑+≥\ ‘·s¡ã&ç sêCŸ$Vü‰sY e÷s¡Z+˝À ìs¡düq\T #˚|ü{Ϻq nq+‘·s¡+ Á|ü<Ûëq M<ÛäT\ >∑T+&Ü Á|ü<äs¡Ùq\T #˚|ü{≤ºs¡T. d”e÷+Á<Ûä πø+Á<äeT+Á‘·T\T, d”e÷+Á<Ûä m+|æ\T ‘·eT |ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷\T düeT]Œ+∫ ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§ZHê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêJHêe÷\T #˚dæ ñ<ä´eT+˝ÀøÏ sêø£b˛‘˚ #·]Á‘· V”≤qT\T>± $T–*b˛‘ês¡ì nHêïs¡T.

‘·TbÕqT>± e÷s¡qTqï yêj·TT>∑T+&É+

ôV’≤<äsêu≤<é, Ç~ì»+ : sêh+ô|’ ‘·TbòÕqT Á|üuÛ≤e+ ñ+&Ée#·TÃqì yê‘êes¡DXÊK n~Ûø±s¡T\T ãT<Ûäyês¡+ yÓ\¢&ç+#ês¡T. ‘·TbÕqT n+&Ée÷Hé, ìø√u≤sY düeTTÁ<ärs¡+ <ë{Ï yêj·TT>∑T+&É+>± e÷πs Á|üe÷<ä+ ñ+<äì nHêïs¡T. sêqTqï 48 >∑+≥˝À¢ sêh+˝À z yÓ÷düÔs¡T qT+∫ uÛ≤Ø esê¸\T |ü&˚ neø±XÊ\T ñHêïj·Tì nHêïs¡T. yêj·TT>∑T+&É+ ‘Ó\+>±D, <äøÏåD ø√kÕÔ MT<äT>± ‘·$Tfi¯Hê&ÉT qT+&ç n+&Ée÷Hé≈£î yÓfi¯flqTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. yêj·TT>∑T+&É+ Á|üuÛ≤e+‘√ lø±≈£îfi¯+, $»j·Tq>∑s¡+, $XÊK|ü≥ï+, ñuÛÑj·T >√<ëe], ø£ècÕí, >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À¢ z yÓ÷düÔs¡T qT+∫ uÛ≤Ø>±, eT]ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ uÛ≤Ø>± esê¸\T ≈£îs¡TkÕÔj·Tì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D˝À ≈£L&Ü esê¸\T ≈£î]kÕÔj·Tì #ÓbÕŒs¡T. >∑+≥≈£î 150 qT+∫ 175 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚>∑+>± >±\T\T MkÕÔj·Tì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

Á{≤©, Ä{À &Ûû... ˇø£s¡T eTè‹

$qTø=+&É, nø√ºãsY 9 : |ü≥ºD+˝Àì u≤˝≤J mùdº{Ÿ ÁbÕ+‘·+˝À Á{≤©, Ä{À &Ûûø=ì ˇø£s¡T eTè‹ #Ó+<ës¡T. eTè‘·T&ÉT ø√≥j·T´ |ü≥ºD+˝Àì z dæìe÷ ~∏j˚T≥sY m<äT≥ ø±´+{ÏHé ìs¡«Væ≤düTÔHêï&ÉT. mìïø£˝À¢ {Ï&ç|æ eT<䛑·T‘√ b˛{° #˚dæ |üsê»j·T+ bı+<ë&ÉT. |üX¯ó e⁄\ >∑&ç¶ì Ä{À˝À rdüT≈£îedüTÔ+&É>± yÓqø£ qT+&ç edüTÔqï Á{≤© &Ûûø=q&É+‘√ ø√≥j·T´≈£î >±j·÷\j·÷´sTT. yÓ+≥H˚ nø£ÿ&ç yês¡T ø√≥j·T´qT 108 n+ãT˝…H釽À Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. n‘·&ç |ü]dæú‹ $wü$T+#·&É+‘√ yÓTs¡T¬>’q ∫øÏ‘·‡ ø√dü+ >∑T+≥÷s¡T≈£î ‘·s¡*düTÔ+&É>± e÷s¡ZeT<Ûä´+˝À ãT<Ûäyês¡+ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. $qTø=+&É b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T.

düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î eT<䛑·T>± yÓ’ø±bÕ CÒ@d”, {Ï&ç|æ Bø£å\T

$qTø=+&É, nø√ºãsY 9 : düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´e÷ìøÏ eT<䛑·T>± yÓ’ø±bÕ CÒ@d”, {Ï&ç|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À y˚πs«s¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ ìsêVü‰s¡Bø£å\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. |ü≥ºD+˝À Äغd” ãkÕº+&é e<ä› CÒ@d” #˚|ü{Ϻq Bø£å\T ãT<Ûäyês¡+ 48e s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. H˚{Ï Bø£å˝À¢ s¡y˚Twt, lìyêdüsêe⁄, sêeTkÕ«$T ‘·~‘·s¡T\T ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. Bø展_sêìï ‘·Vü≤o˝≤›sY ø£èwüíeT÷]Ô dü+<ä]Ù+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. n˝≤π> •ej·T´ dü÷ú|ü+ ôd+≥sY˝À {Ï&ç|æ #˚|ü{Ϻq Bø£å ãT<Ûäyês¡+ 40e s√E≈£î #˚s¡T≈£î+~. H˚{Ï Bø£å˝À ‘Ó\+>±D H√{Ÿ≈£î e´‹πsø£+>± ôV’≤<äsêu≤<é˝À »>∑Hé #˚|ü{Ϻq ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡Bø£å≈£î eT<䛑·T |ü≥ºD+˝À yÓ’ø±bÕ ø±sê´\j·T+ e<ä› #˚|ü{Ϻq Bø£å Äs¡e s√E≈£î #˚s¡T≈£î+~. á Bø£å˝À m+.ø£ècÕí¬s&ç¶, eT\¢j·T´, Ä<äj·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

HÓ\÷¢s¡T, Ç~ì»+ : neø±X¯yê<ä sê»ø°j·T H˚‘·\qT m+&É>∑fÒº Á|üj·T‘·ï+˝À uÛ≤>∑+>± >∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝Àì dü+‘·ù|≥˝À >∑\ Ä]úø£eT+Á‹ Äq+ sê+Hêsêj·TD¬s&ç¶ >∑èVü‰ìï eTT≥º&ç+#·qTqï≥Tº m|æm˙®y√ nk˛dæj˚TwüHé õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡M+Á<Ûäu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. HÓ\÷¢s¡T˝À ãT<Ûäyês¡+ $˝Òø£s¡T\‘√ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, sê+Hêsêj·TD¬s&ç¶ ‘·eT b˛sê{≤ìøÏ eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#·ø£b˛>±, |üs√ø£å+>± Ä+<√fi¯qqT nD∫y˚ùd+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. mø£ÿ&É≈£L&Ü Äj·Tq m˙®y√\≈£î eT<䛑·T Á|üø£{Ï+∫q dü+|òüT≥q\T, ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§Zqï <ëK˝≤\T ≈£L&Ü ˝ÒeHêïs¡T. ô|’>± eTTK´eT+Á‹øÏ ‘=‘·TÔ>± e÷s¡&É+ <ë«sê düyÓTÆø£´ Ä+<√fi¯q\ô|’ ˙s¡T#·˝Ò¢ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq

ø±\sêdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. düuÛÑ˝À¢ $XÊK≈£î #Ó+~q @|” Hê´j·T $X¯«$<ë´\j·T+ Ä#ês¡T´\T düT<Ûä, õ˝≤¢ e÷qeVü≤≈£îÿ\ y˚~ø£ Á|ü‹ì<ÛäT\T ÄsY.>∑D|ü‹sêe⁄, Äq+<äsêe⁄, e÷s¡TŒ eT˝Ò¢X¯«s¡sêe⁄, dü+J$ì |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åD dü$T‹ Á|ü‹ì~Û ≈£Lq sêeTT, nœ\ uÛ≤s¡‘· ¬s’‘·T≈£L© dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT mHé.yÓ+ø£≥sêe⁄, z|”&ûÄsYy√ Á|ü‹ì~Û |æ.dü÷s¡´Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

HÓ\÷¢s¡T, Ç~ì»+ : nH˚ø£ HÓ\\T>± HÓ\÷¢s¡T, Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À¢ Á{≤Hé‡bòÕs¡às¡¢ <=+>∑‘·Hê\≈£î ◊<äT>∑Ts¡T <=+>∑\ eTTsƒêqT ãT<Ûäyês¡+ b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. yê]qT+∫ s¡÷.50 \ø£å\ $\Te#˚düT Á{≤Hé‡bòÕs¡às¡¢ $&çuÛ≤>±\T, 620 MT≥s¡¢ sê– r¬>qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ md”Œ sêeTø£èwüí $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ >∑T&É÷¢s¡T eT+&É\+ b˛≥÷s¡T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q mHé.ô|<äø=+&Éj·T´, n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Á|ükÕ<é, HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ bı<ä\≈£Ls¡T eT+&É\+ eTÁ]|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ô|+#·\j·T´, |ü\TyêsTTøÏ #Ó+~q düTã“sêj·TT&ÉT, n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q yÓ+ø£fÒXŸ nH˚ e´≈£îÔ\T

{Ï&ç|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡düq\T

ñ<äj·T–], Ç~ì»+ : düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+˝À uÛ≤>∑+>± ÄbÕغ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT &Ûç©¢˝À ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡Bø£å #˚düTÔqï dü+<äs¡“+>± Äj·Tq≈£î eT<䛑·T>± ñ<äj·T–] eT+&É\ ø£˙«qsY u§C≤® qs¡dæ+VüQ\T j·÷<äyé Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ<äj·T–] bÕ‘· ukÕº+&ÉT q+<äT ãT<Ûäyês¡+ ]˝Ò ìsêVü‰s¡Bø£å\T #˚|ü{≤ºs¡T. ádü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt, yÓ’j·TdtÄsYdæ|æ Hêj·T≈£î\T ìs¡¢ø£å´+ e˝Ò¢ sêÁcÕºìøÏ n<Û√>∑‹ |ü{Ϻ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ábÕغ\ <ä«+<ä« yÓ’K] e\¢ H˚&ÉT

sêÁwüº+ $&çb˛j˚T yÓ’K]øÏ <ë]rdæ+<äHêïs¡T. @~ @yÓTÆHê düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+ ø√dü+ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ eTT+<äT≈£î sêyê\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. n<˚$<Ûä+>± ‘Ó\+>±D Á|üø£≥qqT yÓqøÏÿ rdüT≈£îH˚+‘·es¡≈£î áb˛sê≥+ Ä>∑<äì Äj·Tq nHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü <˚X¯+˝À ø£˝≤¢ H˚wüq˝Ÿ Hêj·T≈£î&Ó’q #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉTqT @|æ uÛÑeHé˝À ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡Bø£å #˚düTÔ+fÒ Äj·TqTï e´>∑´+>± ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü @|æ uÛÑeHé π>≥¢qT

$<ë´s¡Tú\‘√ uÛ≤Ø ñ<ä´e÷\T #˚|ü&É‘ê+ >∑T+≥÷s¡T, Ç~ì»+ : d”e÷+Á<Ûä˝Àì 13 õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q $<ë´dü+düú\ ◊ø£´ø±sê´#·s¡D dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´e÷ìï @j˚T s¡÷bÕ˝À¢ mø£ÿ&É ìs¡«Væ≤+#ê\qï n+XÊ\ô|’ düTBs¡È+>± #·]+#êÃs¡T. q>∑s¡+˝Àì z Vü≤À≥˝Ÿ˝À ãT<Ûäyês¡+ >∑T+≥÷s¡T, ø£ècÕí, HÓ\÷¢s¡T, Á|üø±X¯+, ñuÛÑj·T >√<ëe]\≈£î #Ó+~q $<ë´dü+düú\ ◊ø±dü düe÷y˚X¯+ »]–+~. düe÷y˚XÊq+‘·s¡+ õ˝≤¢˝Àì Áô|’y˚{Ÿ $<ë´dü+düú\ CÒád” dü\Vü‰<ës¡T, $»„q $<ë´dü+düú\ #Ó’s¡àHé ˝≤e⁄ s¡‘·Ôj·T´ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝Àì nìï $<ë´dü+düú\ ◊ø±kÕ\qT @ø£‘ê{Ïô|’øÏ ‘Ó#˚à Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± yÓTT<ä{Ï $&É‘· düe÷y˚X¯+ >∑T+≥÷s¡T˝À Äs¡T õ˝≤¢\

Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#êeTHêïs¡T. sêuÀj˚T HÓ\ s√E\bÕ≥T $<ë´s¡Tú\qT uÛ≤>∑kÕ«eTT\qT#˚dæ uÛ≤Øm‘·TÔq ñ<ä´e÷\T #˚j·÷\ì rsêàì+#ês¡T. 11q $»j·Tyê&É˝À »]π> düe÷y˚X¯+˝À ø±s¡´Áø£e÷\T »]π> ‘˚B\qT Á|üø£{ÏkÕÔeTHêïs¡T. n<˚ s√Eq d”e÷+Á<Ûä õ˝≤¢ ◊ø±düqT @sêŒ≥T #˚düTø=ì Hêj·T≈£î\qT mqTï≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. düe÷y˚X¯+˝À sê»ø°j·T ◊ø±dü Hêj·T≈£î\T XÊ´eT÷´˝Ÿ, qs¡dæ+Vü‰sêe⁄, >∑T+≥÷s¡T $<ë´ dü+düú\ CÒád” Hêj·T≈£î\T >∑+–H˚ì yÓ+ø £fÒX¯«s¡sêe⁄, ¬ø.düTu≤“sêe⁄, $<ë´kÕ>∑sY, sêeTT, X‚wü–]sêe⁄, |ü•ÃeT >√<ëe] qT+∫ >√bÕ\ø£èwüí, X¯s¡à, Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ qT+∫ s¡$≈£îe÷sY, Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, øÏc˛sY bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT÷dæy˚j·T&É+ #ê˝≤ <ës¡TDeTì Äj·Tq nHêïs¡T. Ç<ä+‘ê <˚X¯Á|ü»\T, sêÁwüºÁ|ü»\T >∑eTìdüTÔHêïs¡ì Á|ü»˝Ò ábÕغ\≈£î >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓãT‘ês¡ì nHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ eT+&É\ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ãj·Tqï j·÷<äyé, ø√fi¯fl C≤ì, |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî&ÉT u§C≤® >∑D, q*¢b˛>∑T qs¡dæ+VüQ\T e÷~ø˘, Äq+<é e÷~ø˘, yÓ+ø£≥kÕ«$T j·÷<äyé, >√|æ, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, düTãT“\T, yÓ+ø£≥düTã“j·T´, ø=+&Éj·T´, ø=+&ܬs&ç¶, |ü⁄˝≤¢¬s&ç¶, ∫qï_“ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø=qkÕ>∑T‘·Tqï πø+Á<ä ø±sê´\j·÷\ ã+<é

lø±≈£îfi¯+, nø√ºãsY 9 : düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+ ñyÓ«‘·TÔq m>∑dæ |ü&ÉT‘√+~. {ÏH√{ŸqT πø+Á<ä ø±´_HÓ{Ÿ ÄyÓ÷~+#·&Üìï ìs¡dædü÷Ô düyÓTÆø£´ sêÁwüº |ü]s¡ø£åD y˚~ø£ Á|ü‹ì<ÛäT\T |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ πø+Á<ä ø±sê´\j·÷\T ãT<Ûäyês¡+ ≈£L&Ü eT÷‘ ·|ü&ܶsTT. |ü\T u≤´+≈£î\T, ‘·bÕ˝≤ ø±sê´\ j·÷\T _mdtmHém˝Ÿ ø±sê´\j·÷\T, Çq÷‡¬sHé‡ ø±sê´\j·÷\T ≈£L&Ü dü«#·Ã¤+<ä+ >±H˚ eT÷dæy˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ñ<ä´eTø±s¡T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ<ä´eT+ s√Es√E≈£î ñ<Ûäè‘·eTe⁄‘·Tqï πø+Á<+ ~–sêø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. Ç<˚ |ü]dæú‹ ø=qkÕ–‘˚ rÁe Á|ü‹|òüT≥q m<äTs=ÿø£ ‘·|üŒ<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

d”m+ øÏs¡DYqT ãs¡Ôs¡|òt #˚j·÷* {ÏÄsYmdt H˚‘· $y˚ø˘ ôV’≤<äsêu≤<é, Ç~ì»+ : eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ì ‘·ø£åDy˚T |ü<ä$ qT+&ç ‘·|æŒ+#ê\ì ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ Hêj·T≈£î\T >∑es¡ïsY≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT sê»uÛÑeHé˝À {ÏÄsYmdt d”ìj·TsY H˚‘·\T, myÓTà˝Ò´\T >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤HéqT ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. Äs¡T n+XÊ\‘√ ≈£L&çq ˇø£ ˝ÒKqT n+<äCÒXÊs¡T. d”m+ nqTdü]düTÔqï yÓ’K]ô|’ yês¡T >∑es¡ïsY≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. Ä bÕغ H˚‘· $y˚ø˘ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTK´eT+Á‹ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷ìï ‘·|ü⁄Œ<√e |ü{Ϻ+#˚ $<Ûä+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì, n~Ûø±s¡ <äT]«ìjÓ÷>±ìøÏ bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. e÷J &ûJ|”

~H˚wt¬s&ç¶ #˚dæq Äs√|üD\ H˚|ü<∏ä´+˝À eTTK´eT+Á‹ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì >∑es¡ïsY qT ø√]q≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eTTK´eT+Á‹ ‘·eTTà&ÉT dü+‘√wt¬s&ç¶ì n&ÉT¶ô|≥Tº≈£îì uÛÑ÷ ø£u≤®\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·÷ ôd{Ï˝ŸyÓT+≥¢ ù|s¡T‘√ n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ÉT ‘·THêïs¡ì $y˚ø˘ Äs√|æ+#ês¡T. dæ&ÉãT¢´dæ rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷ìï ~Ûø£ÿ]+#˚˝≤ eTTK´eT+Á‹ e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. sêC≤´+>∑ ã<ä›+>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï sêÁwüº $uÛÑ»qqT d”m+ n&ÉT¶≈£î+≥THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´e÷ìï Áb˛‘·‡Væ≤dü÷Ô sêÁwüº Á|ü»\qT ø£cÕº\bÕ˝Ò®düTÔHêï&Éì $y˚ø˘ Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eTø±s¡T\ô|’ u…’+&√esY πødüT\T $~Ûdü÷Ô nÁø£eT n¬sdüTº\qT d”m+ Áb˛‘·‡Væ≤

n–ï e÷|üø£ ìs√<Ûäø±\T ‘·|üŒìdü] lø±≈£îfi¯+, nø√ºãsY 9: õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä dü+düú\T n–ïe÷|üø£ j·T+Á‘ê\T @sêŒ≥T #˚j·÷*‡+<˚qì, ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]ùdÔ }s¡T≈£îH˚~ ˝Ò<äì, πødüT\T qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTì õ˝≤¢ n–ï e÷|üø£ XÊK n~Ûø±] yÓ÷Vü≤qsêe⁄ #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢˝À n–ïÁ|üe÷<ë\ ìyês¡D≈£î Ä<ÛäTHê‘·q j·T+Á‘· |ü]ø£sê\T, ø=‘·ÔX¯ø£{≤\T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ edüTÔHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $$<Ûä $wüj·÷\qT yÓ\¢&ç+#ês¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± $$<Ûä dü+düú\T uÛÑeHê\qT ‘·ìF #˚kÕeTì, n–ï e÷|üø£ j·T+Á‘ê\qT @sêŒ≥T #˚j·Tì yê{Ïô|’ #·s¡Ã\T rdüT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. ‘·«s¡˝À bÕ‘·|ü{≤ïìøÏ n–ïe÷|üø£ ø±sê´\j·T+ sêqT+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À f…ø£ÿ*, k˛+ù|≥˝À¢ n–ïe÷|üø£ ø±sê´\j·÷\qT ì]à+#·qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. M{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫ nqTeT‘·T\T ≈£L&Ü

Äs√|æ+#ês¡T. áHÓ\ 12q õ˝≤¢˝Àì nìï sê»ø°j·T bÕغ\ H˚‘·\qT m˙®y√ uÛÑeHé≈£î ÄVü‰«ì+∫ yê] eT<䛑·TqT sê‘·|üPs¡«ø£+>± ø√s¡T‘êeTì Á|üe÷D+ #˚sTTkÕÔeTì, ‘·eT ÄVü‰«Hêìï ‹s¡düÿ]+#˚ myÓTà˝Ò´\qT düyÓTÆø±+Á<Ûä Á<√VüQ\T>± Á|üø£{ÏkÕÔeTì s¡M+Á<äu≤ãT nHêïs¡T. n˝≤π>, áHÓ\ 28q lVü≤]ø√≥˝À »]π> sê¬ø{Ÿ Á|üjÓ÷>∑+ô|’ ìs¡düq ‘Ó*ù| ø±s¡´Áø£e÷ìï lVü≤]ø√≥˝À #˚|ü&É‘êeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. nø√ºãsY 17˝À|ü⁄ m˙®y√ n<Ûä´≈£åî&ÉT nXÀø˘u≤ãT õ˝≤¢˝À |üs¡´{Ï+∫ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À Á|üdü+–kÕÔs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À Äغd” m+bÕ¢sT÷dt nk˛dæj˚TwüHé ÁbÕ+rj·T ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TDsêe⁄, H˚wüq˝Ÿ eTp›sY j·T÷ìj·THé ÁbÕ+rj·T ø±s¡´<ä]Ù s¡eTDsêE bÕ˝§ZHêïs¡T.

<=+>∑\ eTTsƒê n¬sdüTº

n_Ûeè~∆ ù|s¡T‘√ õ˝≤¢qT HêX¯q+ #˚düTÔHêïs¡T

lø±≈£îfi¯+, nø√ºãsY 9: n_Ûeè~∆ ù|s¡T‘√ |ü#·Ãì lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢qT bÕ\≈£î\T HêX¯q+ #˚düTÔHêïs¡ì e÷qe Vü≤≈£îÿ\ y˚~ø£ Hêj·T≈£î\T <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. y˚~ø£ õ˝≤¢ nsTT<√ eTVü‰ düuÛÑ\T lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ Áô|dtø£¢uŸ˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. y˚~ø£ e´ekÕú|ü≈£î&ÉT &Üø£ºsY ¬ø.u≤\>√bÕ˝ŸqT düà]+#·T≈£îì Äj·Tq n&ÉT>∑TC≤&É˝À¢ q&ÉTkÕÔeTì Á|ü‹q ã÷Hês¡T. y˚~ø£ sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù $.mdt.ø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ lø±≈£îfi¯+

ñ<ä´eT nD∫y˚‘·≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï Äq+

e#êÃj·THêïs¡T. Ç#êä|ü⁄s¡+, ø=‘·÷Ôs¡T, bÕ\ø=+&É πø+Á<ë\T |üP]Ô>± •~∏˝≤edüú≈£î #˚sêj·Tì, Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ø=‘·ÔuÛÑeHê\ ìsêàD≤ìøÏ 1.59ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+bÕeTì #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢ πø+Á<ä ø±sê´\j·÷ìøÏ s¡ø£åD >√&É, uÛÑeq+ ô|’ n+‘·düTú ì]à+#ê*‡ ñ+<äì M{ÏøÏ ≈£L&Ü Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+bÕeTHêïs¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 36 U≤fi≤\qT uÛÑØÔ #˚j·÷\ì Á|üdüTÔ‘êìøÏ Vü≤À+>±s¡T¶\qT ñ|üjÓ÷–+#·T ≈£î+≥T HêïeTì nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À es¡<ä˝≤¢+{Ï $|ü‘·TÔ\T @s¡Œ&çq dü+<äsꓤ˝À¢ u≤~Û‘·T\qT s¡øÏå+#˚+<äT≈£î ˝…’|òtC≤¬ø{Ÿ\T, s√|t, ˝…&ÉsY, ˝…’|òtu≤jYT‡, ÄkÕÿsY ˝…’{Ÿ‘√ bÕ≥T Ä<ÛäTHê‘·q yê≥sY {Ï+&ÉsY\T e#êÃj·Tì $e]+#ês¡T. lø±≈£îfi¯+ πø+Á<ëìøÏ ø=‘·Ô>± ˇø£ n–ï e÷|üø£ X¯ø£≥+‘√ bÕ≥T $TdüTº yêVü≤q+ e∫Ã+<äì á yêVü≤q+‘√ Çs¡T≈£îM<ÛäT˝À¢ ôd’‘·+ eT+≥\qT n<äT|ü⁄ #˚j·Te#·TÃqì #ÓbÕŒs¡T.

düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§Z+≥Tqï Ä+<√fi¯qø±s¡T\ô|’ eTTK´eT+Á‹ m˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛e&Éy˚T Äj·Tq ÁbÕ+rj·T‘·‘ê«ìøÏ ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T. eT÷&ÉT ÁbÕ+‘ê\qT eTTK´eT+Á‹ düeT+>± e´eVü≤]+#ê*‡q e´øÏÔ nì, n˝≤ ø±≈£î+&Ü ˇπø ÁbÕ+‘êìøÏ nqT≈£L\+>± e´eVü≤] düTÔ+&É&É+ sêC≤´+>∑ ñ\¢+|òüTq øÏ+<ä≈£î edüTÔ+<äì nHêïs¡T. M≥ìï+{Ïì <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DYqT |ü<ä$ qT+&ç yÓ+≥H˚ ãs¡Ôs¡|òt #˚j·÷\ì >∑es¡ïsYqT ø√sêeTì $y˚ø˘ ‘Ó*bÕs¡T. >∑es¡ïsY ‘·q $#·ø£åD≤~Ûø±sêìï $ìjÓ÷–+∫ sêÁwüº+˝À sêÁwüº|ü‹ bÕ\q $~Û+#˚+<äT≈£î πø+Á<ëìøÏ dæbòÕs¡düT #˚j·÷\ì ø√]q≥Tº $y˚ø˘ ‘Ó*bÕs¡T.

]yéT‡˝À j·T<∏ë$~Û>± yÓ’<ä´ ùde\T

lø±≈£îfi¯+, nø√ºãsY 9 : sêJyé>±+BÛ $<ë´ yÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\ (]yéT‡)˝À s√>∑T\ Çã“+<äT\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì yÓ’<ä´ ùde\qT j·T<∏ë$~Û>± n+~düTÔHêïs¡T. á $wüj·÷ìï ]yéT‡ ◊ø±dü ø£˙«qsY &Üø£ºsY \Tø£˝≤|ü⁄ Á|üdüqï≈£îe÷sY, ø√ ø£˙«qsY &Üø£ºsY _.n|üŒ\Hêj·TT&ÉT\T ‘Ó*bÕs¡T. yêdüÔyêìøÏ sêh ◊ø±dü |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î ãT<Ûäyês¡+ qT+∫ á HÓ\ 15e ‘˚B es¡≈£î ˇ.|æ. ãVæ≤wüÿ]+∫ n‘·´edüs¡ ùde\T e÷Á‘·y˚T n+~+#ê\ì Ä<˚•+ #ês¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° $$<Ûä yê´<ÛäT\ ‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï yê]ì <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥T¢ yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T.

Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝Àì ø£+<äT≈£Ls¡T, ø±e*, >∑÷&É÷s¡T, bı<ä\≈£Ls¡T, HÓ\÷¢s¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ |ü\T <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡ì, ¬s’‘·T\ qT+∫ e∫Ãq |òæsê´<äT\ y˚Ts¡≈£î Ä‘·à≈£Ls¡T &çmd”Œ eTùV≤+Á<äHêj·Tø˘ H˚‘·è‘·«+˝À ◊<äTeT+~ dæ◊\‘√ ôdŒwü˝Ÿ bÕغ @sêŒ≥T#˚dæq |òü*‘·+>± ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq ì+~‘·T\qT n¬sdüTº #˚dæq≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. á eTTsƒê≈£î dü+ã+~Û+∫ eTs√ ì+~‘·T&ÉT HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ Ç+»eT÷s¡T≈£î #Ó+~q Vü≤qTeT+‘·Tsêe⁄ ø√dü+ >±*+|ü⁄ #·s¡´\T #˚|ü{Ϻq≥Tº #ÓbÕŒs¡T. <=+>∑\qT |ü≥Tºø√e&É+˝À #=s¡e #·÷|æq b˛©düT n~Ûø±s¡T\≈£î md”Œ ]yês¡T¶\T Á|üø£{Ï+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À HÓ\÷¢s¡T &çmd”Œ yÓ+ø£≥Hê<∏ä¬s&ç¶, b˛©düT n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Hê>±s¡ŒeTà <˚e‘·≈£î yÓ+&ç Ns¡, C≤¬ø{Ÿ ãVüQø£s¡D

yêø±&ÉT, Ç~ì»+ : yêø±&ÉT Á>±eT+˝Àì Á>±eT<˚e‘· Hê>±s¡ŒeTà <˚e‘·≈£î nqï+¬s&ç¶ j·TT‹Ôø£ ‘·eT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T H˚<äTs¡TeT*¢ u≤\ÁøÏcÕí¬s&ç¶, H˚<äTs¡TeT*¢ düTã“s¡‘·ïeTà C≤„|üø±s¡›+ 3\ø£å\ s¡÷bÕj·T\T$\Te #˚ùd yÓ+&ç Ns¡, C≤¬ø{ŸqT ãT<Ûäyês¡+ ãVüQø£]+#ês¡T. ‘·eT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î ≈£î\<˚e‘· nsTTq Á>±eT<˚e‘·≈£î yÓ+&ç Ns¡, C≤¬ø{ŸqT ãVüAø£]+#·&É+ Äq+<ä+>± ñ+<äHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À H˚<äTs¡TeT*¢ Væ≤eT≈£îe÷sY¬s&ç¶ <ä+|ü‘·T\T yê] ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø=qkÕ>∑T‘·Tqï düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+

ø£&É|ü, Ç~ì»+ : õ˝≤¢˝À düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+ ãT<Ûäyês¡+ 70e s√E≈£î #˚]+~. õ˝≤¢˝Àì ñ<√´>∑, ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\T dü+j·TTø£Ô+>± {À˝Ÿπ>{Ÿ e<ä› <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á <Ûäsêï˝À k˛ìj·÷, ¬ødæÄsY, wæ+&˚\ u§eTà\‘√ sê´© ìs¡«Væ≤+∫ ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. ‘·bÕ˝≤ ø±sê´\j·T+ e<ä› <Ûäsêï #˚XÊs¡T. yÓ’ø±bÕ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\T #˚düTÔqï ]˝ÒBø£å\T Äs√e s√E≈£î #˚sêsTT. Ç~˝≤ ñ+&É>±, ø£&É|ü |ü≥ºD+˝Àì ]yéT‡ ◊ø±dü H˚‘·\T ]yéT‡ ÄdüT|üÁ‹ì eTT≥º&ç+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ÄdüT|üÁ‹ m<äT≥ <Ûäsêï #˚|ü{≤ºs¡T. ]yéT‡ ÇHé#ê]® &Ó’¬sø£ºsY u≤\ø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷, 66 s√E\T>± »s¡T>∑T‘·Tqï d”e÷+Á<Ûä ñ<ä´e÷ìï πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ >∑T]Ô+#·ø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√dü+ »s¡T>∑T‘·Tqï ñ<ä´e÷ìï >∑T]Ô+∫ d”e÷+Á<ÛäT\ eTH√uÛ≤yê\qT ns¡ú+#˚düT≈£îì rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷ìï yÓ+≥H˚ yÓqøÏÿ rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. á <Ûäsêï ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄdüT|üÁ‹ yÓ’<äT´\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düyÓTÆø±´+Á<Ûä Á|üø£{Ï+#˚ es¡≈£î ñ<ä´e÷\T Ä>∑e⁄

>∑T+≥÷s¡T, Ç~ì»+ : ‘Ó\T>∑TC≤‹ sê»ø°j·T, Ä]úø£, kÕe÷õø£ ndæú‘·«+ ø√dü+ »s¡T>∑T‘·Tqï düyÓTÆø±´+Á<Ûä b˛sê≥eTì düyÓTÆø±´+Á<Ûä ◊ø±dü >ös¡e n<Ûä´≈£åî&ÉT Ä#ês¡´ |æ.qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ düyÓTÆø£´yê<äT\T e]‡{°˝Àì eTVü‰‘êà>±+BÛ $Á>∑Vü≤+ e<ä› u…’sƒêsTT+∫ ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\ Á|üjÓ÷»Hê\T uÛÑ÷kÕú|æ‘·+#˚ùd˝≤ πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+<äì $eT]Ù+#ês¡T. d”e÷+Á<ÛäT\ Á|üjÓ÷»Hê\qT |ü]s¡øÏå+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïeTì, ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì d”e÷+Á<ÛäT\≈£î uÛÑÁ<ä‘· ø£*ŒkÕÔeTì πø+Á<äeT+Á‹ düTo˝Ÿ ≈£îe÷sYwæ+&˚ #Ó|üŒ&É+ Vü‰kÕ´düŒ<äeTHêïs¡T. sêÁcÕºìï düyÓTÆø£´+>± ñ+#˚es¡≈£î ñ<ä´eT+ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äHêïs¡T. sêh+ eTs√ ø±oàsY ø±≈£î+&Ü ñ+&Ü\H˚ πø+Á<ä+ Á|üø£{Ï+∫q ìs¡íj·T+ yÓ+≥H˚ e÷s¡TÃø√yê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. ø£˝…ø£ºsY ÁbÕ+>∑D+˝Àì ‘Ó\T>∑T‘·*¢ $Á>∑Vü‰ìï ñ<ä´eTø±s¡T\T <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+ u≤<Ûëø£s¡eTì, $Á>∑Vü‰ìï <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+ ‘Ó\T>∑T C≤‹ì nee÷ì+#·&Éy˚Tqì nHêïs¡T. |òüT≥q≈£î u≤<ÛäT´\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ìs¡düq ø±s¡´Áø£eT+˝À ◊ø±dü Hêj·T≈£î&ÉT _.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, øÏc˛sY, ñ<√´>∑ ◊ø±dü Hêj·T≈£î\T ø£qø£sêE, ø£èwüíj·T´, eTTs¡∞ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêJHêe÷ #˚j·T≈£î+fÒ n&ÉT>∑T ô|≥ºìe«+

lø±≈£îfi¯+, nø√ºãsY 9 ø£èbÕsêDÏøÏ e´‹πsø£+>± $<ë´s¡Tú\ ìHê<ë\T düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î eT<ä∆‘·T>± πø+Á<ä düVü‰j·TeT+Á‹ &Üø£ºsY øÏ*¢ ø£èbÕsêDÏ ‘·q |ü<ä$øÏ m+<äT≈£î sêJHêe÷ #˚j·Ts¡+≥÷ lø±≈£îfi¯+|ü≥ºD+˝Àì $$<Ûä ø£fi≤XÊ\\≈£î #Ó+~q $<ë´s¡Tú\T >∑{Ϻq Á|ü•ï+#ês¡T. |ü≥ºD+˝Àì ÄyÓT ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+ m<äT≥ ô|<ä› dü+K´˝À uÛ…’sƒêsTT+∫ ‘·eT ìs¡düqqT ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. b˛©düT n~Ûø±s¡T\ m<äTfÒ ø£èbÕsêDÏøÏ XÊ|üHêsêú\T ô|{≤ºs¡T. ø£èbÕsêDÏ &ÍHé&ÍHé nH˚ìHê<ë\‘√ e÷s¡TÁyÓ÷–+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\qT b˛©düT\T n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#ês¡T. n&ÉT¶≈£îqï #√fÒ $<ë´s¡Tú\T uÛ…’sƒêsTT+∫ ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. sêJHêe÷ #˚j·T≈£î+&Ü õ˝≤¢≈£î sêe<ä›ì n|üŒ{Ïø° sêe&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïùdÔ n&ÉT>∑T ô|≥ºìe«eTì πø+Á<ä düVü≤j·TeT+Á‹ ø£èbÕsêDÏì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.


4 HÓ\÷¢sT¡

Ç~ì»+ ~q|ü‹Á ø£

>∑Ts¡Tyês¡+, nø√ºãsY 10, 2013

|òüTq+>± neTàyê] qesêÁ‹ ñ‘·‡yê\T

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : Væ≤+<äTe⁄\≈£î eTTK´yÓTqÆ |ü+&ÉT>∑\˝À <ädüsê |ü+&ÉT>∑ ˇø£{Ï. ÄX¯«j·TT» e÷dü+ X¯ó<äb› Õ&É´$T qT+&ç ÄX¯«j·TT» X¯ó<ä› qe$T es¡≈î£ n+fÒ ‘=$Tà~ s√E\ bÕ≥T <˚M qesêÁ‘· ñ‘·‡yƒ ê\T.. |ü<√ s√E $»j·T <äX$¯ T. Ä |ü~ s√E\ y˚&ÉTø£\qT ø£\T|ü⁄≈£îì ª<ädüs¡µ n+{≤s¡T. áHÓ\ 5e ‘˚B qT+&ç qesêÁ‘· ñ‘·‡yê\T ÁbÕs¡+ uÛyÑ TÓ qÆ $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚.. $»j·T<äX$¯ T á HÓ\ 13q nqï $wüj·T+ $~‘·y˚T. X¯øÏÔ Äsê<Ûäq≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘·. qesêÁ‘·, X¯s¡qïesêÁ‘· nì ≈£L&Ü n+{≤s¡T. X¯s<¡ é s¡T‘·Te⁄ Äs¡+uÛ+Ñ ˝À e#˚à |ü+&ÉT>∑ ø±e&É+‘√ Ä ù|s=∫Ã+~. ø=+<äsT¡ yÓTT<ä{Ï eT÷&ÉT s√E\T bÕs¡«r<˚$øÏ, ‘·sê«‹ eT÷&ÉT s√E\T \ø°àå <˚$øÏ, Ä‘·sê«‹ eT÷&ÉT s√E\T düsd¡ «ü ‹ <˚$øÏ |üP»\T #˚kÕÔs¡T. kÕe÷qT´˝Ò >±ø£ jÓ÷>∑T\T ≈£L&Ü qesêÁ‘·\˝À neTàyê]ì |üPõkÕÔs¡T.

eTTK´+>± XÊπøj Ô T· T\T Bìì Ä#·]kÕÔsT¡ . u§eTà\ ø=\Te⁄ ô|≥º&É+ ÄqyêsTTr. Ä\j·÷\˝Àì neTàyê]øÏ ˇø√ÿ s√E ˇø√ÿ n\+ø±s¡+ #˚kÕÔsT¡ . |ü<√s√E bÕπs«≥ ñ+≥T+~. á s√E Á|ü»\T ˇø£ Á|ü<X˚ +¯ ˝À y˚~ø£qT @sêŒ≥T #˚dTü ≈£îì |ü+&ÉT>∑ »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. »$Tà#Ó≥Tº ñqï Á|ü<X˚ +¯ ˝À bÕπs« ≥ #˚jT· &É+ ÄqyêsTTr. ‘Ó\+>±D˝À á ‘=$Tà ~ s√E\T ã‘·Tø£eTà Ä&ÉT‘ês¡T. ‘Ó\+>±D |ü˝˝¢… À¢ Á|ü‹ ne÷yêdü´øÏ Ád”\Ô T |ü≥Tº |”‘ê+ãsê\T <Û]ä + #·&+É ÄqyêsTTr. $»j·T<äX$¯ T s√Eq.. #·]Á‘· ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ sêeTT&ÉT sêeDTìô|’ ¬>*∫q dü+<äs“¡ y¤ T˚ >±ø£ bÕ+&Ée⁄\T eqyêdü+ yÓfiS¯ Ô »$Tà #Ó≥Tºô|’ ñ+∫q ‘·eT Äj·TT<Ûë\qT ‹]– rdüT≈£îqï s√E. sêeD e<Û,ä »$Tà #Ó≥Tº≈î£ |üP» #˚jT· &É+ ]yêE. <äTsêZ<˚$ eTVæ≤cÕdüTs¡T&ÉH˚ sêø£ådüTì‘√ ‘=$Tà~ sêÁ‘·T\T j·TT<ä∆+#˚dæ n‘·ìì e~Û+∫

»j·÷ìï bı+~q dü+<äs“¡ +¤ >± 10e s√E Á|ü»\+ ‘ê |ü+&ÉT>∑ »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T..n<˚ $»j·T<äX$¯ T. eTs√ ø£<qä∏ +.. ÁãVü≤à<˚e⁄ì esê\e\¢ es¡>∑]«‘·T&Ó’q eTVæ≤cÕdüT s¡T&ÉT <˚e‘·\‘√ |òüTÀs¡yÓTÆq j·TT<ä∆+#˚dæ yê]ì z&ç+∫ Ç+Á<ä|<ü $ä #˚|{ü ≤º&TÉ . <˚y+˚ Á<äT&ÉT Á‹eT÷ s¡T\Ô ‘√ yÓTTs¡ô|≥Tºø√>±, eTVæ≤wüßìô|’ yê]˝À s¡–* q Áø√<Ûë–ï Á|üø±X¯e+‘·yTÓ qÆ ‘˚»+>± e÷]+~. Á‹eT÷s¡TÔ\ ‘˚»+ πø+ÁBø£è‘·yÓTÆ ˇø£ Ád”Ôs¡÷|üyÓTÆ »ìà+∫+~. •e⁄ì ‘˚»+ eTTKeTT>±, $wüßí ‘˚»+ u≤VüQe⁄\T>±, ÁãVü≤à ‘˚»+ bÕ<äeTT\T>± ø£*– eT+>∑fie¯ T÷]Ô>± Äe‘·]+∫q ÄyÓT 18 u≤VüQe⁄\ qT ø£*– ñ+~. ÄyÓT≈£î •e⁄&ÉT X¯S\eTTqT, $wüßíe⁄ #·Áø£eTTqT, Ç+Á<äT&ÉT eÁC≤j·TT<ÛäeTTqT, es¡TD <˚e⁄&ÉT bÕX¯eTT, ÁãVü≤à<˚e⁄&ÉT nø£åe÷\, ø£eT+&É\eTT Væ≤eTe+‘·T&ÉT dæ+VüQeTqT yêVü≤ q+>± Ç#êÃs¡T. Ç˝≤ düs¡«<˚e‘·\ Äj·TT<Ûë\T düeT≈£Ls¡TÃ≈£îì eTVæ≤cÕdüTs¡Tì ôdq’ ´+‘√ ‘·\|üã&ç ;Ûøs£ y¡ TÓ qÆ b˛s¡T dü*Œ+~. eTVæ≤cÕdüTs¡Tì ‘·s|¡ ⁄üò q b˛s¡T dü\TŒ‘·Tqï ñ<äÁ<äT&ÉT, eTVü‰yêqT&ÉT, ndæ ˝ Àj· T T&É T , u≤wü ÿ \T&É T , _&Ü\T&É T \qT dü+Vü≤]+#êø£ eTVæ≤cÕdüTs¡Tì‘√ ‘·\|ü&+ç ~. á j·TT<ä∆+˝À Ä <˚$ yêVü≤qyÓTÆq dæ+Vü≤+ X¯Á‘·Te⁄\ qT N*à #Ó+&Ü&ç+~. <˚$‘√ ‘·\|ü&qç ndüTs¡T&ÉT eTVæ≤wæs¡÷|ü+, dæ+Vü≤s¡÷|ü+, e÷qes¡÷|ü+‘√ ;Ûø£s¡+>± b˛sê&ç ∫es¡≈£î eTVæ≤wæs¡÷|ü+˝À <˚$#˚‹˝À Vü≤‘·T&Éj÷· ´&ÉT. á $<Û+ä >± n|üŒ{Ï qT+&ç eTVæ≤wüßì dü+Vü≤]+∫q ~q+ <ädüsê |ü+&ÉT>∑>± Á|üdæ~∆¬øøÏÿ+~. Ä#êsê\T Ç˝≤.. qesêÁ‘·\˝À $$<Ûä <˚e⁄fi¯fl y˚w<ü ëÛ s¡D#˚dæ Ç+{Ï+ {ÏøÏ ‹]– >∑èVü≤düTÔ\T Ç∫Ã|ü⁄#·TÃø√e&É+ ø=+<äs¡T eè‹Ô>± Ä#·]kÕÔs¡T. yê{Ïì <ädüsê y˚cÕ\T ˝Ò<ë |ü>{∑ Ï y˚cÕ\T n+{≤s¡T. ñbÕ<Ûë´j·TT\T $<ë´s¡Tú \qT yÓ+≥ô|≥Tºø=ì yê] Çfi¯≈¢ î£ yÓ[¢ e÷eT÷fi¯ó |ü⁄#·TÃø√e&É+ ÄqyêsTTr. á düeTj·T+˝À yÓ<Tä s¡T ø£Ás¡‘√#˚dæ s¡+>∑T ø±–‘ê˝À n\+ø£]+∫q u≤D≤\T $<ë´s¡T\ú T |ü≥Tº≈î£ ì nj·T´yê] yÓ+≥ ekÕÔsT¡ . nj·T´yê]øÏ #ê\T nsTT<äT es¡V‰ü \T, |æ\¢ yêfi¯fl≈£î #ê\T |ü|ü⁄Œu…˝≤¢\T n+≥÷ sê>∑j·TT ø£+Ô >± bÕ&ÉT≈£î+≥÷ ñbÕ<Ûë´j·TT\ yÓ+≥ q&ÉTkÕÔ s¡T. >∑èVü≤düT\Ô T nj·T´yê]øÏ <Ûqä s¡÷|ü+˝Àq÷, |æ\¢ yêfi¯fl≈£î |ü|ü⁄Œu…\¢+ s¡÷|ü+˝Àq÷ ø±qTø£\T

ÇkÕÔsT¡ . Bìì <ädsü ê e÷eT÷fi¯ó¢ n+{≤s¡T. $$<Ûä s¡÷bÕ\˝À..Ø‘·T\˝À.. <ädsü ê ñ‘·‡yê\qT <˚Xe¯ T+‘ê $$<Ûä s¡÷bÕ\˝À, $$<Ûä Ø‘·T\˝À »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. yÓTdÆ ÷ü s¡T, ø√˝Ÿø£ ‘ê, ˇ]kÕ‡, ‘Ó\+>±D, ø√kÕÔ+Á<Û,ä ñ‘·sÔ ê+Á<Û,ä sêj·T\d”eT, ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ˇø√ÿ#√≥ ˇø√ÿ $<Ûä+>± »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. }] }]ø° Á|ü‘˚´ø£ ñ ‘·‡yê\T »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. yÓTÆdü÷s¡T˝À.. yÓTdÆ ÷ü s¡T eTVü‰sêE bÕ\q ø±\+qT+&ç yÓu’ +ÑÛ >± <ädsü ê ñ‘·‡yê\qT »s¡|≥ü + ÄqyêsTTr. eTVü‰sê E yê] ≈£î\<Óe’ yÓTqÆ #êeTT+&˚X«¯ Ø <˚$ì Äsê~Û+ ∫ @qT>∑T\ô|’ }πs–+|ü⁄>± sêe&É+ n\yê≥T. Ä düeTj·T+˝À M<ÛTä \˝À ø√˝≤Vü≤\+>± #˚ùd nH˚ø£ ø£fi≤Á|ü<sä Ù¡ q\T #·÷&É&ÜìøÏ <˚X+¯ q\TeT÷\\ qT+&ç Á|ü»\T edüT+Ô {≤s¡T. ø√˝Ÿø£‘ê˝À.. <ädsü êqT <äTsêZ|Pü » |üs«¡ ~q+>± u…+>±©j·TT\T »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. dü|$Ôü T, nwü$º T, qe$T ‹<∏Tä \˝À <äTsêZe÷‘·≈£î |üP»#˚dæ ‘=$Tà<äe s√Eq ø±[ø± e÷‘·qT <ä]ÙkÕÔsT¡ . Ä s√E ø±∞e÷‘·qT \ø£\å eT+~ì <ä]Ù+#·&+É $X‚w+ü . ‘=$Tà~ s√E\÷ Vü≤]ø£<∏ä\T, |ü⁄sêD ÁX¯eD+ ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. ∫e] s√Eq <äTsêZe÷‘· Á|ürø£qT q~˝À ìeT»®q+ #˚kÕÔsT¡ . Ä s√Eq qBrs¡+˝À ≈£îe÷Ø |üP»\T #˚jT· &É+ ÄqyêsTT‹. ˇ]kÕ‡˝À.. ˇ]kÕ‡˝À <äTsêZe÷‘·qT Äsê~ÛkÕÔs¡T. ø£≥ø˘ ø£fi≤ø±s¡T\T s¡÷bı+~+∫q <äTsêZe÷‘· Á|ürø£\qT M<ÛäT˝À¢ Á|ü‹wæº+|üCÒkÕÔs¡T. $»j·T<äX¯$T s√Eq $»j·T<äTs¡ZqT Äsê~ÛùdÔ nìï+{≤ $»j·T+ dæ~d∆ Tü +Ô <äì Á|ü»\ $XÊ«dü+. ∫e] s√Eq 15 n&ÉT>∑T\ sêeD Á|ürø£qT ‘·j÷· s¡T#˚dæ u≤D≤dü+ #ê‘√ ø±\TkÕÔsT¡ . ã‘·Tø£eTà.. ã‘·Tø£eTà ñj·÷´˝À.. ‘Ó\+>±D Á|ü»\T <ädsü ê düeTj·T+˝À ã‘·Tø£eTà ñ‘·‡yê\T #˚kÕÔsT¡ . ã‘·Tø£eTà |ü+&ÉT>∑qT ÄX¯«j·TT » e÷düXó¯ <ä∆ bÕ&É´$T qT+&ç ‘=$Tà~ s√E\bÕ≥T »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. á ã‘·Tø£eTà (>ö]) |ü+&ÉT>∑ ˝Ò<ë dü<äT›\ |ü+&ÉT>∑ <ädüsêøÏ ¬s+&ÉT s√E\ eTT+<äT edüT+Ô ~. qesêÁ‘·\˝À yÓTT<ä{Ï s√Eq ã‘·Tø£eTàqT |üP\‘√ n\+ø£]+∫ ‘=$Tà~ s√E\T ˇø£#√≥ Ád”\Ô +‘ê #˚] Ä≥bÕ≥\T bÕ&ç Äq+~kÕÔ

yÓ+&ç‘Ós¡ HêsTTø£

ˇø√ÿ #√≥.. ˇø√ÿ n˝+ø±s¡+.. ˇø√ÿ Ø‹˝À |üP»\T ª<ädüs¡µ $•wüº‘· m+‘Ó+‘√..

s¡T. ∫e] s√Eq ã‘·Tø£eTàqT ìeT»®q+ #˚XÊø£ |ü+&ÉT>∑ »s¡T|ü⁄≈£î+ {≤s¡T. Ä&É|&ü TÉ #·T\T n+<äs÷¡ n‘·yÔ ê]+{Ï qT+∫ ø£qïyê]+{ÏøÏ #˚sT¡ ≈£î+{≤s¡T. ∫qï ã‘·Tø£eTà\T #˚d,æ Á|ür kÕj·T+Á‘·+ <ëì#·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·÷ Ä&ÉT‘ês¡T. á ‘·sê«‘· <ä>sZ∑ ˝¡ À ñqï »˝≤\˝À ìeT»®q+ #˚kÕÔs¡T. nsTT‘˚ ∫e] s√E n‘·´+‘· eTH√Vü≤s¡+>± ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. Ä s√E eT>∑yês¡+‘ê |ü∫Ãø£ ãj·Tfi¯fl˝ÀìøÏb˛sTT ‘·+π>&ÉT, >±qT>∑£ |üP\T, ;s¡ |üP\qT ùdø£]kÕÔs¡T. Ç+{Ï*¢bÕ~ >±qT>∑, ‘·+¬>&ÉT |üP\qT C≤Á>∑‘>Ô· ± ˇø£sê– |üfiflË + (‘ê+ã÷\+)˝À e\j·÷ø±s¡+>±, s¡+>∑T\T e÷s¡TÃ≈£î+≥÷ ù|s¡TkÕÔsT¡ . eTT+<äT>± ‘·+>¬ &ÉT Ä≈£î\T, |üP\T |üfiËfl+˝À ˝Ò<ë ‘ê+ã÷\+˝À ù|s¡TÑês¡T. Äô|’ ‘·+¬>&ÉT |üP\‘√ ø£≥º\T>± ø£{Ϻq ø£≥º\qT ∫es¡\T ø√dæ s¡+>∑T\‘√ n~›q yê{Ïì ù|s¡TÑês¡T. eT<Ûä´ eT<Ûä´˝À Ç‘·s¡ s¡ø±\ |üP\qT ñ |üj÷Ó –kÕÔsT¡ . ù|s¡Ã&É+ nj·÷´ø£ ô|q’ |üdTü |ü⁄‘√ #˚dqæ >ö] e÷‘·qT ô|{Ϻ #·T≥Tº BbÕ\‘√ n\+ø£]kÕÔs¡T. Bìì >∑èVü≤+˝À <Ó’ekÕúq+˝À neT]à |üPõkÕÔs¡T. ã‘·Tø£eTà\ #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·÷ bÕ≥\‘√ >ö]<˚$ì ø°]Ôdü÷Ô Ä&Éyês¡T bÕ&ÉT‘ês¡T. Ç˝≤ #ê˝≤ùd|ü⁄ Ä&Üø£ eT>∑yês¡T yê{Ïì #Ós¡Te⁄\˝À ìeT»®q+ #˚kÕÔs¡T. Äô|’ Ä |üfiËfl+˝À ‘Ó∫Ãq ˙{Ï‘√ Ä&Éyês¡T yêsTTqeTe÷à yêsTTq+ n+≥÷ yêsTTHê \T Ç∫à |ü⁄#·TÃ≈£î+{≤s¡T. Äô|’ Ç+{ÏqT+&ç ‘Ó∫Ãq ô|s¡T>∑qï+, dü‘T· |Ô +æ &ç ‹+{≤s¡T. >∑T»sê‘Y˝À.. >∑T»sêrj·TT\T bÕs¡«r<˚$øÏ Äsê<Ûäq #˚kÕÔs¡T. Ç+{Ï+{≤ X¯øÏÔ|üP» #˚j·T&É+ >∑T»sêrj·TT\ Ä#ês¡+. Ç+{Ï >√&É\ô|’ l #·Áø±ìï, Á‹X¯S˝≤ìï, X¯øÔÏ Äj·TT<Ûë\qT |üdTü |ü⁄‘√ ∫Á‹+∫ |üPõkÕÔsT¡ . bı\+ qT+&ç ‘Ó∫Ãq eT{Ϻ‘√ y˚~ø£ ‘·j·÷s¡T#˚dæ <ëìô|’ u≤Ø¢, >√<ÛäTeT $‘·HÔ ê\qT #·*¢ <ëìô|’ eT{Ï≈º î£ +&Éô|{Ϻ <ëìì ˙{Ï‘√ ì+|æ b˛ø£#øÓ ÿ£ yÓ+&ç ˝Òø£ sê– HêD…+ y˚kÕÔs¡T. Ä eT{Ϻ≈£î+&ÉqT yês¡T <˚$>± uÛ≤$kÕÔs¡T. <ëìì yês¡T ≈£î+;Û Á|ü‹wüº n+{≤s¡T. nwüº$T s√Eq j·T»„+ ìs¡«Væ≤+∫ <äX$¯ T s√Eq ìeT»®q+ #˚kÕÔsT¡ . neTàyê] e<ä› ô|{Ϻq Á|ü$T<äqT >∑T&ç˝À düeT]ŒkÕÔs¡T. bÂs¡í$T es¡≈£î »]π> >∑sꓤ ñ‘·‡yê\˝À Ád”Ô\T bÕ˝§Z+{≤s¡T. qesêÁ‘·\T... qes¡÷bÕ\T.. qesêÁ‘· ñ‘·‡yê\ dü+<äs“¡ +¤ >± Ä\j·÷˝À¢ bÕs¡«r<˚$øÏ s√E≈£î ˇø£ n\+ø£sD ¡ #˚kÕÔsT¡ . Ç˝≤ ˇø√ÿ ÁbÕ+‘·+˝À ˇø√ÿ˝≤ Hêe÷\T ñ+{≤sTT. ø=ìï ÁbÕ+‘ê\˝À yÓTT<ä{sÏ √E XË\’ |ü⁄Á‹, s¬ +&√s√Eq ÁãVü≤à#ê]DÏ, eT÷&√s√E #·+Á<ä|Tüò +{≤<˚$, Hê˝ÀZs√E ≈£LcÕà+&Ü <˚$, ◊<√s√E düÿ+<äe÷‘·, Äs√ s√E ø±‘ê´sTT˙, @&√s√E ø±fi¯sêÁ‹, mì$T<√ s√Eq eTVü‰>ö], ‘=$Tà<√ s√Eq dæ~<∆ ëÛ Á‹ <˚$>± |üPõkÕÔs¡T. ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ bÕs¡«r<˚$ì ø£qø£<äTs¡Z>±, eTVü‰\ø°åà>±, nqï|üPs¡í>±, >±j·TÁ‹>±, u≤\Á‹|ü⁄s¡düT+<ä]>±, sê»sêCÒX«¯ ]>±, eTVæ≤cÕdüTs¡eT]›ì>± Äsê~Û+#·&+É ÄqyêsTTr!

s=j·T´\ bòÕ´ø£Øº ˝À >±´dt ©πøJ 70 eT+~ ÄdüT|üÁ‹bÕ\T... bòÕ´ø£ºØ e<ä› uÛÑj·TÁu≤+‘·T\≈£î >∑T¬s’q ø±]à≈£î\T yÓ’<ä´XÊ\˝À s√>∑T\qT |üsêeT]Ù+∫q ø£˝…ø£ºsY, &çj·Tdt|æ

nqTwüÿ

HÓ\÷¢sT¡ , Ç~ì»+ ã÷´s√ : HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢˝À Ç{°e\ Äø±« |ü]ÁX¯eT≈£î ô|{Ï+º ~ ù|s¡T>± ì*∫+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ø=ìï bòÕ´ø£Øº \˝À s=j·T´\qT Ç‘·s¡ <˚XÊ\≈£î ôd‘’ +· m>∑TeT‹ #˚jT· &É+ »s¡T>∑T‘√+~. ãT<Ûyä ês¡+ Ç+<äT≈£Ls¡Tù|≥ eT+&É\+, »>∑<$˚ ù|≥ e<ä› kÕºsY ùV≤#·Ødt≈î£ dü+ã+~Û+∫q s=j·T´\ bòÕ´ø£ºØ HÓ\ø=*Œ nø£ÿ&É qT+∫ Ç‘·s¡ <˚XÊ\≈£î s=j·T´\qT m>∑TeT‹ #˚dTü HÔ êïs¡T. Á|ü‹s√E düTe÷s¡T 1200 eT+~ ø±]à≈£î\T ÄbòÕ´ø£Øº ˝À s=j·T´\qT X¯óÁuÛ|Ñ ]ü ∫ $<˚XÊ\≈£î m>∑TeT‹ #˚ùd+<äT≈£î bÕ´πøJ $uÛ≤>∑+˝À |üì#˚düTÔ+{≤s¡T. nsTT‘˚ ñ<äjT· + 9 >∑+≥\ düeTj·T+˝À >±´dt ô||’ t ©¬ø+’ ~. B+‘√ Ä$uÛ≤>∑+˝À |üì#˚ùd eTVæ≤fi≤ ø±]à≈£î\T ñqïbÕ≥Tq düèŒVü≤‘·|æŒ |ü&çb˛j·÷s¡T. ø=+‘·eT+~ ø±]à≈£î\T ÄÁ|üe÷<ä+ qT+∫ ‘·|æŒ+#·T≈£îH˚ |ü]d曋 ˝Òø£ πøø£\T y˚dü÷Ô uÛÑj·÷+<√fi¯q≈£î >∑T¬s’Hês¡T. >±´dt ©πøJ $wüj÷· ìï ‘Ó\TdüT≈£îqï n–ïe÷|üø£ dæã“+~, kÕ›ìø£ b˛©düT\T, 108 yêVü≤Hê\T n‘·´~Ûø£+>± nø£ÿ&É≈£î e∫à #˚s¡T≈£îì bòÕ´ø£ºØ˝À |ü]d曋ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ ‘Ó#êÃsTT. nsTT‘˚ 70 eT+~ eTVæ≤fi¯\T |ü]d曋 ns¡∆+ ø±ø£ bòÕ´ø£ºØ˝À |üì#˚ùd ø=+‘·eT+~ yê]ì HÓ\÷¢s¡T Á|üuÛÑT‘·« yÓ<’ ´ä XÊ\, sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ yÓ<’ ´ä XÊ\˝À #˚sêÃs¡T. eTT>∑TZs¡T |ü]d曋 Ä+<√fi¯q ø£s¡+>± ñ+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. ádü+|òTü ≥q õ˝≤¢˝À dü+#·\q+ düèwæ+º ∫+~. @s√Eø±s√E 170 s¡÷bÕj·T\T ≈£L©øÏ yÓfi‚¢ eTVæ≤fi¯\T nqTø√≈£î+&Ü Á|üe÷<ëìøÏ >∑T] ø±e&É+ Ädüe÷#ês¡+ Çfi¯¢ e<ä› ã+<ÛTä e⁄\≈£î ‘Ó*dæ Ms¡T

|ü&¶É Çã“+~ n+‘ê Ç+‘ê ø±<äT. kı+‘·yêfi¯flqT bòÕ´ø£ºØ˝À #·÷düT≈£îH˚ |ü]d曋 ˝Òø£ ÄÁbÕ+‘·eT+‘ê >±´dt ©πøJ‘√ nø£ÿ&É≈£î me«s¡T yÓfi¯fl˝Òø£ |ü]d曋 n>∑eT´>√#·s¡+>± e÷]+~. ádü+|òTü ≥q ‘Ó\TdüT≈£îqï õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY j·THé.lø±+‘Y, &çj·Tdt|æ yÓ+ø£≥Hê<Ûé¬s&ç¶ yÓ’<ä´XÊ\˝À Á|üe÷<ëìøÏ >∑T¬s’q ø±]à≈£î\qT |üsêeT]Ù+#ês¡T. kÕºsYnÁ>√ bòÕ´ø£Øº ˝À »]–q nyÓ÷ìj·T+ >±´dt *πøJ dü+|òüT≥qô|’ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY mHé.lø±+‘Y $#ês¡D≈£î Ä<˚•+#ês¡T. Äضy√, ndæôd+º {Ÿ &Ó’¬sø£ºsY Ç+&ÉÁd”ºdt, bı\÷´wüHé ø£+Á{À˝Ÿ uÀs¡T¶ &Ó’¬sø£ºsY‘√ Á‹düuÛÑ´ ø£$T{° @sêŒ≥T #˚dæq |üÁ‹ø± $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À yÓ\&¢ +ç #ês¡T. ádü+|òüT≥q˝À ndü«düú‘·≈£î >∑T¬s’ HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ Á≥+ø˘˝À >∑\ sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ |”|ü⁄˝Ÿ‡ ø°¢ìø˘˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·Tqï yê]ì ø£˝…ø£ºsY |üsêeT]Ù+#ês¡T. bòÕ´ø£ºØ˝À yÓTT‘·Ô+ Hê\T>∑Ty˚\ eT+~ |üì#˚dTü +Ô &É>±, 70 eT+~ nyÓ÷ìj·T+ >±´dt ©πøJe\¢ ndü«düú‘·≈£î >∑T¬s’q≥Tº yÓ\&¢ +ç #ês¡T. nsTT‘˚, á |òTü ≥q˝À me]øÏ ÁbÕD≤bÕj·T+ ˝Ò<ìä , |ü]dæ‹ú rÁe+>± ñqï ø=+‘·eT+~øÏ Äøχ»Hé n+~düTqÔ ï≥Tº $e]+#ês¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À CÒd” \ø°åàø±+‘·+, md”‡ sêeTø£èwüí ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ q>∑sêìøÏ düMT|ü+˝À ñ qï bòÕ´ø£Øº ˝À Á|üe÷<ä+ »s¡>&∑ +É Ä+<√fi¯q ø£*Z+∫+~. Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À nø£ÿ&É |üì#˚ùd ø±]à≈£î\qT m˝≤+{Ï Á|üe÷<ë\T »s¡>≈∑ î£ +&Ü ‘·>T∑ #·s´¡ \T #˚|ü{≤º\ì ø±]àø£ ã+<ÛäTe⁄\T, kÕ›ìø£ Á|üC≤˙ø£+ ø√s¡T‘√+~.

s=j·T´\ bòÕ´ø£Øº ˝À >±j·T|ü&ç ∫øÏ‘‡· bı+<äT‘·Tqï eTVæ≤fi¯\qT |üsêeT]ÙdüTqÔ ï b˛©düT\ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T ÄdüŒ‹Á ˝À ∫øÏ‘‡· bı+<äT‘·Tqï eTVæ≤fi¯\T..

Printed, Published and Owned by Madala Venkata Seshagiri, Printed at M/s Bhanuprakash Power Printers, H.No. 4-9-303, Usmansahebpet, Nellore - 524002 and Published from H.No: 20-11, Flat No : 306, 3rd Floor, Nalanda Apartments, Tekkemitta, Nellore-524003. Editor: Madala Venkata Seshagiri. RNI No. APTEL/2012/45871. Ph: 0861-2322688, Cell: 8331016667, email: idhinijamnews@gmail.com

10-10-2013 idhinijam news  
10-10-2013 idhinijam news  

10-10-2013

Advertisement