Page 1

RNI No. APTEL/2012/45871

Vô ≤*ø±|üsº Y |Á eü ÷<ä+˝À q\T>∑Ts¡T <äTs¡às¡D+

5˝À>± ø£fi≤XÊ\˝À¢ #˚s¡+&ç : s¡|òüTTHê<Ûé ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ \˝À¢ nø√ºãsY 5e ‘˚B˝À|ü⁄ #˚sê\ì $<ë´s¡Tú \≈£î m+ôd{Ÿ øöHÓ‡*+>¥ n~Ûø±] s¡|òüTTHê<Ûé dü÷∫+#ês¡T. Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\ ≈£î d”≥¢qT πø{≤sTT+#·qTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. nø√ºã s¡T 8e‘˚B qT+∫ 23e ‘˚B es¡≈î£ kÕŒ{Ÿ n&çà wüqT¢ »s¡>q∑ Tqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. á neø±XÊìï øöHÓ‡*+>¥≈£î Vü‰»s¡T ø±˝Òø£b˛sTTq yês¡T, Ç‘·sT¡ \T $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T.

q÷´&Û©ç ,¢ Ç~ì»+ : eTVü‰sêÁwüº <∏ëH˚ õ˝≤¢˝À ôV≤*ø±|üºsY ≈£L*+~.. q\T>∑Ts¡T <äTs¡às¡D+ #Ó+<ës¡T. Ä~yês¡+ ñ<äjT· + eTT+ãsTT˝Àì EVüA $e÷HêÁX¯jT· + qT+&ç Ws¡+>±u≤<é≈î£ ôV≤*ø±|üºsY ãj·T˝Ò›]+~. eTVü≤sêÁwüº <∏ëH˚ õ˝≤¢˝Àì ‘=ø=e&˚ düMT|ü+˝À ≈£L*+~. q\T>∑Ts¡T <äTs¡às¡D+ #Ó+<ës¡T. ôV’≤f…q¸Hé yÓ’s¡T ‘·>\∑ &É+ e˝Ò¢ á Á|üe÷<ä+ dü+uÛ$Ñ +∫+<äqï nqTe÷Hê\T e´ø£eÔ Te⁄‘·THêïsTT.

l bı{Ϻ lsêeTT\T HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢, k˛eTyês¡+, dô |ô +º ãsY 30, 2013

m&ç≥sY : e÷<ë\ yÓ+ø£≥ X‚w–ü ]

dü+|ü⁄{Ï : 2, dü+∫ø£ : 62, |ù J\T : 4, yÓ\ : s¡÷.2/`

d”m+ô|’ n~ÛcÕºq+.. ÄÁ>V∑ ≤ü +.. {°-H˚‘·\ e≠ù|Œ≥ ~˝ŸdüTø˘q>∑sY ù|\Tfi¯¢ πødüT˝À <ë&ç yÓ\T>∑T #·÷düTÔqï $wüj·÷˝…H√ï..? sêÁw|ºü ‹ü bÕ\q yÓ’|ü⁄ yÓ≠>∑TZ!

ôV’≤<äsêu≤<é, Ç~ì»+ : e≠K´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ô|’ <ë&ç »s¡T>∑T‘√+~. sêÁwüº $uÛÑ»q ìs¡í j·T+ô|’ e´‹πsø£‘·, n~ÛcÕºq+ô|’ ~Ûø±ÿs¡dü«s¡+ ô|+ #·&É+.. Äs¡Tq÷¬s’Hê düyÓTÆø±´+Á<Ûäπø ø£≥Tºã&ç ñ+

dæm+ øÏsD¡ Y yê´K´\T u≤<Ûëø£s¡+ : C≤Hê¬s&ç¶ ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : sê»XÊdüq+ n+fÒ •˝≤XÊdüq+ nì eT+Á‹ C≤Hê¬s&ç¶ nHêïs¡T. dæm+ øÏsD ¡ Y yê´K´\T u≤<Ûëø£s¡+.. dæ&ÉãT¢´dæ ìs¡j í T· +ô|’ |ü⁄qsê˝À∫+#ê\ì ø√s¡&+É düeT+»dü+>± ˝Ò<ìä yê´U≤´ì+#ês¡T. dü∫yê\j·T+˝À MT&çj÷· ‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\T |ü&TÉ ‘·Tqï Çã“+<äT\qT dæm+ øÏs¡DY Á|ükÕÔ$+#·ø£b˛e&É+ $#ês¡øs£ e¡ THêïs¡T. Äj·Tq Á|üdü+>∑+ Ä<ä´+‘·+ ˇπø ÁbÕ+‘·+ô|’ ø=qkÕ–+<äHêïs¡T. ø=ìï ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T s¬ ∫Ãb˛j˚T˝≤ dæm+ yê´K´\T ñHêïj·Tì nHêïs¡T. n+<ä] n_ÛÁbÕj·÷<ä\T ‘Ó\TdüT≈£îHêïπø ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·T~ìs¡íj·÷ìï Á|üø{£ +Ï ∫+<äHêïs¡T. n~ÛcÕºq+ ìs¡íj·÷ìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+&Ü\qï~ ‘·eT n_ÛÁbÕj·TeTì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Á|ü»\T Á|ü‘´˚ ø£ ‘Ó\+>±DqT ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. düTBs¡È b˛sê{≤\ ‘·sê«‘· ‘Ó\+>±Dô|’ ‘·T~ìs¡j í T· + rdüT≈£î+<äHêïs¡T. ø£wüºqcÕº\qT #Ó|üŒ&É+ô|’ nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<Hä êïs¡T. nìï ÁbÕ+‘ê\ >∑T]+∫ yê´U≤´ìùdÔ u≤>∑T+&˚<Hä êïs¡T. Á|üC≤ ìs¡j í T· + n+fÒ @ ÁbÕ+‘· Á|ü»\ ìs¡j í T· yÓ÷ düŒwü+º #˚j÷· \ì Á|ü•ï+#ês¡T.

{≤qì #˚dæq yê´K´\T rÁe <äTe÷s¡+ πs|ü⁄‘·THêïs≠. kı+‘· bÕغ˝Àì ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Hêj·T≈£î\‘√ bÕ≥T $|üø±å \T ôd‘’ +· e∂≈£îeTà&ç>± <ë&ç #˚XÊs≠. øÏsD ¡ Y yê´K´\ô|’ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ ≈£L&Ü >∑TÁs¡T>± ñ+~. ∫es¡≈£î |ü<äM>∑+&É+ ‘Ó∫Ãô|fÒº |ü]dæú‘·T\T ø£ì|ædüTÔHêïs≠. n~ÛcÕºq+ ô|<ä›\T bò˛Hé #˚dæ rÁe kÕús≠˝À eT+<ä*+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ~–«»jYTqT ñ<˚•› +∫ #˚dqæ yê´K´\T k˛ìj·÷≈£î ôd‘’ +· ÄÁ>∑V≤ü + ‘Ó|Œæ +∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.#·+Á<äX‚KsYsêe⁄ ˇø£n&ÉT>∑T e≠+<äTπødæ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºHêìøÏ ôV≤#·Ã]ø£\T C≤Ø #˚XÊs¡T. |üìøÏe÷*q d”m+qT kÕ>∑q+|æ ‘Ó\+>±D Á|üÁøÏjT· y˚>e∑ +‘·+ #˚j÷· \ì, ˝Ò<+ä fÒ sêÁwü|º ‹ü bÕ\qHÓH’ ê $~Û+#ÓH’ ê sêÁwüº @sêŒ≥T Á|üÁøÏjT· |üP]Ô#j ˚ ÷· \ì #ÓbÕŒs¡T. d”m+ô|’ $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. Äj·Tq nã<ë›\ |ü⁄≥º nì, qB»˝≤\ $wüjT· +˝À Äj·Tq #Ó|Œæ q e÷≥˝À¢ ˇø£ e≠ø£ÿ ì»+ ˝Ò<Hä êïs¡T. $uÛ»Ñ q ìs¡j í T· +e#êÃø£ e+<ä\ ø√≥T¢ dü+bÕ~+#ê&Éì e÷≥\ ‘·÷{≤\T ù|˝≤Ãs¡T. eTØ e≠K´eT+Á‹ düe÷<Ûëq+ #Ó|Œü ˝Òì dæ‹ú ˝À düyê˝Ÿ $dæsês¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢≈î£ 13 \ø£\å mø£sê \≈£î ø£ècÕí˙{Ï‘√ n+~düTHÔ êïeT+≥÷ d”m+ #Ó|Œæ q e÷≥\ô|’ Äj·Tq rÁe+>± $s¡T#·T≈£î|ü&ܶsT¡ . ne˙ï ø£≥Tºø<£ \ä∏ T, |æ≥øº <£ \ä∏ +≥÷ yê´U≤´ ìdü÷Ô.. 13 \ø£å\T ø±<äT.. 1.3 \ø£å\ mø£sê\≈£î ø£ècÕí»˝≤\T n+~ùdÔ ‘êqT nø£ÿ&˚ u≤$˝À |ü&ç #·kÕÔqì, #·÷|æ+#·øb£ ˛‘˚ e≠K´ eT+Á‹ n+<äT≈£î dæ<e›ä ÷ nì düyê˝Ÿ $dæsês¡T. >∑‘+· ˝ÀH˚ ˇø£kÕ] d”m+ yê´K´\ô|’ øπ d”ÄsY øö+≥sY n{≤ø˘ Çùd.Ô . Ä Á|üXï¯ \≈£î ˇø£ÿ<ë ìøÏ ≈£L&Ü d”m+ düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ˝Òø£ b˛j·÷s¡T. Ç|üŒ{Ï |ü]dæú‹ ≈£L&Ü n˝≤π> ø£ì|æk˛Ô+~. ñ|üe≠K´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü‰ ns≠‘˚ e≠K´eT+Á‹ ø£]y˚bÕø£Hêï V”≤q+>± rùdXÊs¡T. d”˝Ÿ¶ ø£esY e≠K´eT+Á‹ ñ+fÒ m+‘·.. b˛‘˚ m+‘· n+≥÷ |ò÷ü f…qÆ yê´K´\T #˚XÊs¡T. ô|s’ M¡ \‘√ |ü<$ä ì ‘Ó#T· Ã≈£îqï Äj·Tq ‘Ó\+>±D #·]Á‘· ‘Ó\TdüTø√yê*‡q nedüs+¡ ñ+<äHêïs¡T. øÏsD¡ Y ‘Ó*$˝Ò≈î£ +&Ü e÷{≤¢ &ÉT‘·THêïs¡ì, |ò»ü ˝Ÿn© ø£$TwüHé ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T #˚j÷· \ì ìy˚~ø£ Çùd.Ô . <ëìï ≈£L&Ü eÁø°ø]£ düTHÔ êïs¡ì ÄÁ>∑V≤ü +($T–‘ê 4˝À)

ø=~›>± Ä\dü´yÓT+Æ ~.. : sêj·TbÕ{Ï q÷´&Û©ç ,¢ Ç~ì»+ : ø=~›>± Ä\dü´+>± e#êÃ..n+<äTøπ d”Œø£sqY T ø£\e˝Òøb£ ˛j·÷.. nì m+|æ sêj·TbÕ{Ï kÕ+ã•esêe⁄ nHêïs¡T. MT&çj÷· ‘√ Ä~yês¡+ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ $e÷HêÁX¯j÷· ìøÏ #˚sT¡ ≈£îH˚≥|üŒ{ÏøÏ düeTj·T+ $T+∫b˛sTT+<äHêïs¡T. n+<äTøπ d”Œø£sY MTsê≈£îe÷sYqT ø£\e˝Òø£b˛j·÷qì ‘Ó*bÕs¡T. sêÁcÕºìï düyÓTÆø£´+>± ñ+#ê*‡+<˚qHêïs¡T. n+<ä]‘√ #·]Ã+#êπø ø=‘·Ô bÕغô|’ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+ {≤eTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. d”ìj·Ts¡¢‘√ #·]Ã+#·≈£î+&Ü @ø£|üø£å+>± ìs¡íj·T+ yÓ\¢&ç+#·&É+ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ‘·>∑<äHêïs¡T. sêÁcÕºìï düyÓTÆø£´+>± ñ+∫‘˚.. 20 m+|” d”≥¢qT ¬>*|ækÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ‘·eTqT sêJHêe÷ #˚jÓTT<ä›ì #Ó|æŒq |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD.. ‘êHÓ+<äT≈£î #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs√ ns¡∆+ ø±e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. düeTdü´\T |ü]wüÿ]+∫q ‘·sê«‘˚ $uÛ»Ñ qô|’ ‘·T~ ìs¡j í T· + rdüTø√yê\ì ø√s¡T‘·THêï eTHêïs¡T. $uÛ»Ñ q $wüjT· +˝À n~ÛcÕºq+ ‘·q ìs¡j í ÷· ìï e÷s¡TÃ≈£î+≥T+<äì uÛ≤$düTHÔ êïeTì nHêïs¡T.

_dædæ◊ n<Ûä´≈£åîì>± &Ûç©¢˝À ‘·*¢<√ Á|üuÛÑT‘·«+.. ø=&ÉT≈£î<√ Á|üuÛÑT‘·«+.. n\T¢&ç<√ Á|üuÛÑT‘·«+.. lìyêdüHé

w”˝≤ |Á uü TÑÛ ‘ê«ìøÏ |üøyå£ ê‘·+. Á|üuÛÑT‘·« XÊK\T n~Ûø±s¡, Á|ü‹|üøå±\T>± e÷sêsTT eTH√àVü≤Hédæ+>¥ ndüeTs¡∆ Á|ü<Ûëì ø±+Á¬>dtô|’ $s¡T#·T≈£î|ü&ɶ qπs+Á<äyÓ÷&ç

q÷´&Û©ç ,¢ Ç~ì»+ : <˚XÊìøÏ eT+∫ |ü]bÕ\q nedüs+¡ ñ+<äì >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹, _C…|æ Á|ü<ëÛ ì nuÛ´Ñ ]∆ qπs+Á<äy÷Ó &ç nHêïs¡T. ø£wüº|ü&˚+<äT≈£î j·TTe‘· eTT+<äTø=düTÔHêï.. j·TT|æm |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<Hä êïs¡T. j·TT|æmqT kÕ>∑q+ù|+<äT≈£î Á|ü‹q ã÷Hê\ì j·TTe‘·≈î£ dü+<˚X$¯ T#êÃs¡T. Ä~yês¡+Hê&ÉT _C…|æ $ø±dt sê´© ìs¡«Væ≤+∫+~. qπs+Á<äy÷Ó &ç Á|üd+ü –+#ês¡T. &Û©ç ¢ q>∑s¡ #·]Á‘·˝À Ç+‘· ô|<ä› ø±s¡´Áø£

eT+ mqï&É÷ »s¡>∑˝Ò<äHêïs¡T. &Ûç©¢ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |üø£åyê‘·+ e ∫Ã+<äHêïs¡T. bÕ\q kÕ>∑&+É ˝Ò<ä Hêïs¡T. &Û©ç ˝¢ À ‘·*<¢ √ Á|üuTÑÛ ‘·«+.. ø=&ÉT≈£î<√ Á|üuÛÑT‘·«+.. n\T¢&ç<√ Á|üuÛÑT‘·«eTì $eT]Ù+#ês¡T. &Ûç©¢ ˝À ìs¡“¤j·T ˝≤+{Ï |òüT≥q\T #√ ≥T #˚düT≈£î+≥THêïj·T+fÒ n+ <äT≈£î w”˝≤BøÏå‘Y Á|üuÛÑT‘·« $<Ûë Hê˝Ò ø±s¡DeTì <äTj·T´ ã{≤ºsT¡ . Ä&É|\æ \¢ T kÕj·T+Á‘·+ Äs¡T>∑+ ≥\ø£˝≤¢ Ç+{ÏøÏ sêyê\ì #Ó|üŒ &É+ w”˝≤BøÏå‘Y ìs¡¢øå±´ìøÏ ì<äs¡Ù qeTHêïs¡T. n~Ûø±s¡, $|üøå±\ e÷~]>± &Ûç©¢ Á|üuÛÑT‘·«+˝Àì XÊK\T >=&Ée\T |ü&TÉ ‘·THêïj·T Hêïs¡T. ($T–‘ê 4˝À)

ø£s÷¡ ï\T˝À ìs¡«Væ≤+∫q dæ<ë∆sú¡ kÕàsø¡ £ u≤ôdÿ{Ÿu≤˝Ÿ b˛{°˝À¢ $CÒ‘\· T>± ì*∫q ñkÕàìj·÷, ∫‘·÷sÔ T¡ »≥¢≈î£ {Á À|ò\” T n+<äCdÒ Tü qÔ ï <äèX¯´+

#ÓqïjYT, Ç~ì»+ : ;d”d◊” n<Û´ä ≈£îå ì>± Hêsêj·TDkÕ«$T lìyêdüHé @ø£Á^e+>± mìïø£j÷· ´s¡T. uÀs¡T¶ Ä|òt ø£+Á{À˝Ÿ |òüsY ÁøϬø{Ÿ ÇHé Ç+&çj÷· (_dæd◊æ ) n<Ûä´≈£åîì>± lìyêdüHé mìïø£ ø±e&É+ Ç~ eTT#·Ã≥>± eT÷&√kÕ]. Ç~˝≤ñ+&É>± Ä~yês¡+ »]–q yê]¸ø£ kÕ<Ûës¡D düe÷y˚X+¯ ˝À _dæd◊æ n<Ûä´≈£åîì>± lìyêdüHé @ø£Á^e+>± mìïø£j·÷´s¡T.X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+es¡≈£î n<Ûä´ø£å |ü<ä$øÏ lìyêdüHé ˇø£ÿπs Hê$TH˚wüHé y˚jT· &É+‘√..Äj·Tq mìïø£ ˝≤+#Ûq· yÓT+Æ ~. <ë+‘√ Äj·Tq mìï¬øq’ ≥Tº _dæd◊æ Ä~yês¡+Hê&ÉT Á|üø{£ +Ï ∫+~. n˝≤π> ◊<äT>∑Ts¡T ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ≈£L&Ü mìïø£j÷· ´s¡T. nsTT‘˚ düTÁ|”+ø√s¡Tº rs¡TŒ yÓ\Te&çq nq+‘·s+¡ lìyêdüHé u≤<Û´ä ‘·\T d”«ø£]+#˚ neø±X¯+ ñ+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

ôV≤’ <äsêu≤<é,é Ç~ì»+ : á @&Ü~ |òÁæ ãe]˝À »]–q ~˝ŸdTü ø˘q>∑sY ã+ãT ù|\Tfi¯¢ øπ düT˝À uÛj Ñ T· + ø£s¡yÓTÆq yêdüÔyê\T yÓ\¢&Ée⁄‘·T+&É&É+ |ü≥¢ düs¡«Á‘· ñ‘·ÿ+sƒ¡ HÓ\ø=+~.á øπ düT˝À Á|ü<ëÛ q ì+~‘·T˝…q’ j·÷dæHé uÛÑ‘·ÿ˝Ÿ, ndü<äT˝≤¢ nø£ÔsY, eø±dt\qT b˛©düT n~Ûø±s¡T\T n¬sdüTº #˚dqæ $wüjT· + ‘Ó*dæ+ <˚. á øπ düTô|’ $#ês¡D »s¡T|ü⁄‘·Tqï mHé◊@ n~Ûø± s¡T\T nø£sÔ ,Y eø±dt\qT ø£d&ºü ˝û ÀøÏ rdüT≈£îì $#ê] düTHÔ êïs¡T. nsTT‘˚ á ù|\Tfi¯≈¢ î£ dü+ã+~Û+∫q |ü\T $wüj÷· \ô|’ düs«¡ Á‘ê #·sá kÕ>∑T‘√+~. mHé◊ @ $#ês¡D˝À á u≤+ãT\qT ôV≤’ <äsêu≤<é˝ÀH˚ ‘·j÷· s¡T #˚jT· &ÉyT˚ ø±≈£î+&Ü dü+|òTü ≥q »]–q s¬ +&ÉT s√E\ eTT+<˚ sêyÓ÷J |ò˝æ Ÿàdæ{° düMT|ü+˝À Á≥j·T˝Ÿ u≤¢dtºqT ìs¡«Væ≤+∫q≥Tº nø£ÔsY yÓ\¢&ç+ ∫q≥Tº düe÷#ês¡+. ìs¡q® Á|ü<X˚ +¯ ˝À ù|\Ã&É+ e\¢ »Hê\T me]ø° á ù|\Tfi¯¢ #·|⁄ü Œ&ÉT $ìŒ+#· ˝Ò<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ~˝ŸdüTUŸq>∑sY @eHé $T]à ôd+≥sY e<ä› u≤+ãT ù|*Ã+~ nø£sÔ Y ø±>± ãkÕº|t e<ä› ù|*Ã+~ eø±sY nì düe÷#ês¡+. á ù|\T&ÉT dü+ã+~Û+∫q |ü<ësêú\qT eT+>∑fi¯Ss¡T qT+&ç

eø±dt ôV≤’ <äsêu≤<é≈î£ ‘·s*¡ +∫q≥Tº, nãT›˝≤¢|Pü sY yÓT{Ÿ˝Àì s¡÷yéT˝À ñqï≥T¢ nø£ÔsY yÓ\¢&ç+∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~. eT\ø˘ù|≥ j·TXÀ<ä ÄdüT|üÁ‹ düMT|ü+˝À ì bÕ‘· ôd’øÏfi¯¢ <äTø±D+˝À,Ey˚Tsê‘Y ãC≤sY˝À bÕ‘· ôd’øÏfi¯¢qT ø=qT>√\T #˚dæ eT\ø˘ù|≥ ¬s’˝Ò«ùdº wüH˝é À bÕsYÿ #˚dqæ ≥Tº nø£sÔ Y $#ês¡D˝À yÓ\&¢ +ç ∫ q≥Tº düe÷#ês¡+. ≈£îø£ÿs¡¢qT m©“q>∑sY˝À ø=qT>√ \T #˚XÊeTì, yê{Ï˝À ù|\T&ÉT |ü<ësêú\qT neT]à eT\ø˘ù|≥ s¬ ˝’ «Ò ùdwº Hü ˝é ÀH˚ á u≤+ãT\qT ôdø’ fiÏ ≈¢¯ î£ neT]Ãq≥Tº #ÓãT‘·Tqï≥Tº düe÷#ês¡+. ù|\Tfi¯ó¢ »]–q kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\≈£î Ä ôd’øÏfi¯¢qT ~˝ŸdTü UŸq>∑s≈Y î£ #˚]à nø£ÿ&É ô|{Ïqº ≥T¢ nø£sÔ Y ˇ|ü⁄Œ ≈£îqï≥Tº düe÷#ês¡+. eT\ø˘ ù |≥, n_&é ‡ , \ø° ¶ ø ±|ü ⁄ ˝Ÿ e+{Ï s¡ B › ÁbÕ+‘·+˝À¢ s¬ øÏÿ ≈£L&É ìs¡«Væ≤+ ∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ù|fi¯ó¢\T »]>±ø£ ‘êeTT \ø°¶ø± |üP˝Ÿ ¬s’˝Ò«ùdºwüHé qT+&ç u…+>∑÷fi¯Ss¡T <ë«sê H˚bÕ˝Ÿ bÕ]b˛sTTq≥T¢ nø£ÔsY yÓ\¢&ç+∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~. @B @yÓ T Æ H ê eT]˙ï yêdü Ô y ê\T yÓ \ ¢ & É j ˚ T ´ neø±XÊ\Tqï≥Tº düe÷#ês¡+.

ñyÓ«‘·TqÔ ñ<ä´eT+


2 HÓ\÷¢s¡T

Ä~yês¡+, ôdô|º+ãsY, 29, 2013

Ç~ì»+ ~q|üÁ‹ø£

yêyÓ÷à...yêdüq..Ç~ eTTì‡bÕ*{Ï düTyêdüq dü+bÕ<äø°j·T+

b˛{≤ b˛{° ø±s¡´Áø£e÷\‘√ q>∑s¡+ >∑s¡+... πø+Á<ä πø_HÓ{Ÿ˝À ‘Ó\+>±D H√{Ÿ ô|&ç‘˚ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ª$T*j·THé e÷sYõ ìs¡«Væ≤+∫ rs¡T‘êeTì m|”m˙®y√\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT nXÀø˘ u≤ãT Á|üø£{Ï+#·&É+ dü+|òüTs¡¸D≈£î <ë] rdüTÔ+<ë? b˛©düT nqTeT‹ ñHêï ˝Òø£b˛sTTHê e÷sYà ìs¡«Væ≤+∫ rs¡T‘êeT+≥THêïsêj·Tq. ‘Ó\+>±D ªdüø£\ »qT\ uÛÒ]µ 29q ìC≤+ ø£fi≤XÊ\ yÓTÆ<ëq+˝À »s¡T>∑qT+~. Bì ø√dü+ uÛ≤Ø>± »q dü$÷ø£s¡D »s¡T>∑T‘√+~. ‘Ó\+>±D H√{Ÿ nø√ºãsY yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À πø_HÓ{Ÿ eTT+<äT≈£îsêqT+<äì ø±+Á¬>dt sêh e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® ~–«»jYT dæ+>¥ >∑{Ϻ>± #ÓãT‘·THêïs¡T. n+fÒ nø√ºãsY yÓTT<ä{Ï |üø£å+˝ÀH˚ d”e÷+Á<Ûä ñ<√´>∑T\ $T*j·THé e÷sYà »s¡>∑e#·TÃ. ªdüø£\ »qT\ uÛÒ]µøÏ nqTeT‹ ñ+~. $T*j·THé e÷sYÃøÏ nqTeT‹ ÇkÕÔs√ ˝Ò<√ #·÷&Ü*. sêj·T\d”eT˝À nXÀø˘ u≤ãT Á|üdü+>±\T eTs√ ÁbÕ+‘·+ yê]ì ¬s#·Ã>=fÒº˝≤ ñHêïj·Tì $eTs¡Ù\T e#êÃsTT. Äj·Tqô|’ b˛©düT πødüT ô|{≤º\+≥÷ nH˚ø£ #√≥¢ Hê´j·TkÕúHê˝À¢ |æ{ÏwüqT¢ <ëK\j·÷´sTT. sêJHêe÷\T #˚ùdÔ nôd+;¢˝À ‘Ó\+>±D rsêàHêìï m˝≤ z&çkÕÔs¡ì nXÀø˘ u≤ãT Á|ü•ï+#·&É+ e\¢H˚ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\T yÓqøÏÿ ‘·–Zq≥Tº #ÓãT‘·THêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄, ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q+ $÷<ä H˚s¡T>± yê´U≤´Hê\T #˚dæq eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ e÷≥\qT m˝≤ ns¡ú+ #˚düTø√yê*? øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ‘Ó\T>∑T˝À e÷{≤¢&Üs¡T ø±ã{Ϻ, yê{Ïì nqTyê<ä+ #˚sTT+#·T≈£îqï ‘·sê«‘˚ düŒ+~kÕÔqì @◊d”d” sêh e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® ~–«»jYT dæ+>¥ yê´U≤´ì+#·&Üìï @eTqTø√yê*? M[¢<ä›s¡÷ me]øÏ yês¡T >±H˚ dü«‘·+Á‘·+>±H˚ á yê´K´\T #˚XÊsê.. ˝Òø£ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q+ ‘Ós¡yÓqø£ ñ+&ç Mfi¯¢qT ‘√\Tu§eTà˝≤¢ Ä&çk˛Ô+<ë nqï nqTe÷Hê\T sê»ø°j·T esêZ˝À¢ ‘·˝…‘·TÔ‘·THêïsTT. yêdüÔyêìøÏ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ <ë<ë|ü⁄ 50 s√E\ ‘·sê«‘· eT∞¢ H√s¡T $bÕŒs¡T. sêh $uÛÑ»q≈£î nqT≈£L\+>± ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛcÕ˜q+ ô|<ä›\T Á|üø£≥q #˚dæq|ü⁄Œ&ÉT 9 s√E\ ‘·sê«‘˚ Äj·Tq ‘=*kÕ] düŒ+~+∫, $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ä ‘·sê«‹ qT+∫ <ë<ë|ü⁄>± $÷&çj·÷≈£î <ä÷s¡+>± ñ+≥÷ e∫Ãq d”m+, ÇHêïfi¯¢≈£î e÷{≤¢&ç, n~ÛcÕ˜Hêìï ~Ûø£ÿ]düTÔqï Ø‹˝À #Ó|ü⁄Œø=#êÃs¡T. ‘êqT Çs¡T ÁbÕ+‘ê\≈£L d”m+qì ~–«»jYT dæ+>¥ #Ó|æŒq|ü⁄Œ&É˝≤¢ eT]+‘· ø£dæ>± düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√dü+ b˛sê&Ü\ì nì|æk˛Ô+<äì #Ó|üŒ&É+ #·÷düTÔ+fÒ.. á e÷≥\ yÓqø£ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜qy˚T ñ+<äqï nqTe÷Hê\T #ê˝≤eT+~˝À e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. m+<äTø£+fÒ, ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q+ ô|{Ϻq _Ûπøå á eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ nì dü«j·T+>± øÏs¡DÒ #ÓbÕŒs¡T. Ä e÷≥\T n+≥÷H˚ eT∞¢ n~ÛcÕ˜q+ $÷<ä eT+&ç|ü&ܶs¡T. Ç˝≤ ¬s+&ÉT Hê\ÿ\ e÷≥\T #Ó|üŒ&É+ #·÷düTÔ+fÒ M{Ïì m˝≤ ns¡ú+ #˚düTø√yê˝À ‘Ó*j·Tø£ Ä bÕغ H˚‘·\T ‘·\ |ü≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. d”m+ øÏs¡DY ‘êqT d”e÷+Á<Ûä #Ûê+|æj·THé ø±yê\qT≈£î+≥THêïsê.. ˝Òø£ n~ÛcÕ˜q+ #Ó|æŒq e÷≥˝Ò |ü\T≈£î‘·THêïsê nH˚ dü+~>∑∆+ dü>∑≥T Á|ü»\‘√ bÕ≥T ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\≈£î ≈£L&Ü ek˛Ô+~. n<˚ dü+<äs¡“¤+˝À, Äj·Tq ‘Ó\T>∑T˝À e÷{≤¢&Üs¡T ø±ã{Ϻ, n$ ‘·q≈£î ns¡ú+ ø±˝Ò<äì.. yê{Ïì ‘·s¡T®e÷ #˚sTT+#·T≈£îqï ‘·sê«‘˚ düŒ+~kÕÔqì ~–«»jYT nq&É+ yÓqø£ ≈£L&Ü >∑÷&ÛÜs¡úy˚T <ë>∑T+~. n~ÛcÕ˜qy˚T Äj·Tq‘√ e÷{≤¢&ç+∫+~ ø±ã{Ϻ, Ä e÷≥\ $÷<ä m˝≤ düŒ+~+#ê˝À ≈£L&Ü n~ÛcÕ˜q+ #Ó_‘˚ ‘·|üŒ H√{ÏøÏ e∫Ãq≥T¢ e÷{≤¢&˚ n~Ûø±s¡+ ~–«»jYT≈£î ˝Ò<äT. n~ÛcÕ˜q+ ô|<ä›\ qT+∫ Ä<˚X¯+ e#˚Ã+<äT≈£î ø=+‘· düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+~ ø±ã{Ϻ, Ä ø±düÔ düeTj·T+ rdüTø√&ÜìøÏ M\T>±.. nqTyê<ä+ nqï kÕ≈£îqT ~–«»jYT #·÷|æ+#ês¡T! eTTK´eT+Á‹ e÷≥\ $÷<ä $$<Ûä Hêj·T≈£î\T $_Ûqï+>± düŒ+~+#ês¡T. HÓÁVüA ≈£î≥T+ã+ Ç∫Ãq eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ì nqTuÛÑ$düTÔqï øÏs¡DY, Ä HÓÁVüA #Ó|æŒq e÷≥\H˚ eT]#êsê nì eT+Á‹ &ûπø ns¡TD Á|ü•ïùdÔ øÏs¡DY ˙#· sê»ø°j·÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ myÓTà˝Ò´ lø±+‘Y¬s&ç¶ eT+&ç|ü&ܶs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ |ü<ä$øÏ øö+{Ÿ&ÍHé ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq≥T¢ sê»ø°j·TesêZ˝À¢ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·Tqï~. eTTK´eT+Á‹ e´eVü≤]düTÔqï rs¡T n~ÛcÕºq+ |ü≥¢ ~Ûø±ÿs¡ <Û√s¡DÏ‘√H˚ ñ+<äH˚ n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. ‘êC≤>± »]–q |ü]D≤e÷\qT ã{Ϻ #·÷ùdÔ eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ì øÏs¡DY ‘·èDÁbÕj·T+>± |ü]>∑DÏ+#˚+<äT≈£î e÷qdæø£+>± dæ<ä∆yÓTÆq≥T¢ düŒwüºeTe⁄‘·Tqï<äì sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. dü$÷|ü uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ‘·q |ü<ä$øÏ &Û√ø± e⁄+&É<äH˚ Ø‹˝À dæ.m+. ~Ûø±ÿs¡ dü«sêìï $ì|æ düTÔHêïsê nH˚ Ø‹˝À ≈£L&Ü øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ rs¡Tô|’ |ü\T dü+<˚Vü‰\T e´ø£Ô+ ne⁄‘·THêïsTT HÓÁVüA Vü≤j·÷+ Hê{Ï qT+∫ |ü]dæú‘·T\qT ‹s¡>∑<√&çq eTTK´ eT+Á‹ eTTHÓïqï&É÷ ˝Òì Ø‹˝À ~Ûø±ÿs¡ dü«sêìï ô|+#·&É+ yÓqTø£ eT‘·\ ãT @$T≥H˚ ~X¯>± |ü]o\≈£î\T Äsê rdüTÔHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ C…’\T qT+∫ $&ÉT<ä\ nsTTq yÓ’mkÕ‡sYdæ|æ H˚‘· »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ <ä÷≈£î&ÉT≈£î #Óø˘ ô|fÒº+<äTπø øÏs¡DY≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ n~Û cÕºqes¡Z+ |üP]Ô ùd«#·ÃqT Ç∫Ãq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ Ç<ä$T<ä›yÓTÆq düe÷#ês¡+ ˝Òq|üŒ{Ïø° eP´Vü‰‘·àø£+>±H˚ ‘êC≤ |ü]D≤e÷\T #√≥T #˚düT≈£î+≥THêïj·TH˚ yê´K´\qT mes¡÷ K+&ç+#·˝Òì |ü]dæú‹ e⁄+~. Ç|üŒ{Ïπø ~–«» jYTdæ+>¥ |ü≥¢ nqT∫‘· yê´K´\T #˚dæq dæm+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷ |ü≥¢ ≈£L&Ü n<˚ yÓ’K]ì ne\+_düTÔqï≥T¢ Ç{°e\ Ä j·Tq e´eVü≤]düTÔqï <Û√s¡DÏì ã{Ϻ ns¡úeTe⁄‘√+~. sêh $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T y˚>∑e+‘·+ nsTTq H˚|ü<∏ä´+˝À sêJHêe÷ #˚ùd+<äT≈£î øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ e÷qdæø£+>± dæ<ä∆yÓTÆq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. >∑‘·+˝À ≈£L&Ü |ü\T dü+<äsꓤ˝À¢ sêwüºÁ$uÛÑ»q ìs¡íj·T+ô|’ dæ.m+. n~ÛcÕºq+ |ü≥¢ ~Ûø±ÿs¡dü«sê\T ãVæ≤s¡+>∑+>±H˚ $ì|æ+#ês¡T. nsTT‘˚ X¯óÁø£yês¡+ Äj·Tq bÕÁ‹πøj·TT\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&çq e÷≥\T eTs√kÕ] n~ÛcÕºq+ |ü≥¢ n<˚ yÓ’K]ì Á|ü<ä]Ù+∫q≥T¢+<äH˚ n_ÛÁbÕj·T+ yÓ\¢&Ée⁄‘√+~. Ç+<äT˝À Äj·Tq ‘êqT düyÓTÆø£´ yê~qì düŒwüº+ #˚j·T&É+‘√bÕ≥T sêh $uÛÑ»q≈£î e´‹πsø£eTH˚ uÛ≤yêìï eT]+‘· $düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘·q ≈£î≥T+ã+ düyÓTÆø£´ sêh+ yÓ’ù| q&ç∫+<äì, ‘êqT n<˚ u≤≥˝À q&ÉTkÕÔqì ‘˚*Ã#ÓbÕŒs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü sêh $uÛÑ»q nìyês¡´yÓTÆ‘˚ ‘êqT sêJHêe÷ #˚ùd+<äT≈£î ôd’‘·+ dæ<ä∆eTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. dæm+ |ü<ä$ eTTK´+ ø±<äì n+≥÷H˚ ‘êqT m|ü⁄Œ&É÷ ø±+Á¬>dt yê~H˚qì |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+#·&É+ >∑eTHês¡Ω+. nsTT‘˚ dæm+ e÷{≤¢&çq rs¡T |ü≥¢ ø±+Á¬>dt bÕغ ôV’≤ø£e÷+&é d”]j·Tdt>± rdüT≈£îH˚ neø±XÊ\T ñHêïsTT. á düe÷y˚X¯+˝ÀH˚ HÓÁVüQ Vü≤j·÷+Hê{Ï dü+|òüT≥q\T ≈£L&Ü ñ<äVü≤]+#ês¡T. sêh $uÛÑ»qqT rÁe+>± e´‹πsøÏdüTÔHêïqì ‘˚*Ã#ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ dæm+ e´Vü≤]düTÔqïrs¡T ôV’≤ø£e÷+&é˝À uÛ≤>∑e÷ ˝Òø£ Äj·Tq rdüT≈£îqï dü«‘·+Á‘· ìs¡íj·Te÷ nH˚~ ‘Ó*j·÷*‡ ñ+~. »>∑Hé düyÓTÆø±´ìøÏ ø£≥Tºã&ç ñqï dü+<äs¡“¤+˝À d”e÷+Á<Ûä˝À ÄbÕغ |üP]Ô>± \_› bı+<˚ neø±X¯+ ñ+<äì, á |ü]dæú‘·T˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ |üs¡+>± ‘ê&√ù|&√ ‘˚\TÃ≈£îH˚ |ü]dæú‹ dæ.m+.≈£î e∫Ã+<äì n+≥THêïs¡T. e#˚ÃHÓ\ 3e ‘˚Bq {Ï H√{Ÿ πø+Á<ä eT+Á‹es¡Z düe÷y˚X¯+ eTT+<äT≈£î edüTÔ+<äì uÛ≤$düTÔqï ‘·s¡TD+˝À eTTK´eT+Á‹ sêJHêe÷ #˚kÕÔsê nH˚ dü+<˚Vü‰\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. á düe÷y˚X¯+ dæm+ øÏs¡DY uÛÑ$wü´‘YqT r]Ã~<˚›~>± ñ+≥T+<äH˚ n_ÛÁbÕj·÷\T e´ø£ÔeTe⁄‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À Äj·Tq #˚dæq yê´K´\T n+<äT≈£î n<ä›+ |üfÒº$>± ñHêïj·Tì #ÓãT‘·THêïs¡T. sêwüºÁ$uÛÑ»q ‘·|üŒì |ü]dæú‘·T˝À¢ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ sêJHêe÷ #˚ùdÔ nôd+;¢ì düT|üÔ#˚‘·Hêedüú˝À e⁄+#˚ neø±X¯+ ñ+~. n<˚ »]–‘˚ sêh+˝À sêwüºÁ|ü‹ bÕ\q≈£î ≈£L&Ü <ë]rùd |ü]dæú‹ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì n+≥THêïs¡T. |òü*‘·+>± ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T Á|üÁøÏj·T eTT+<äT≈£î yÓfi¯¢˝Òì |ü]dæú‘·T\T @s¡Œ&É‘êj·Tì n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. n≥Te+{Ï |ü]dæú‹ eùdÔ {Ï H√{Ÿ eTT+<äT≈£î ø£<äT\T‘·T+<ë ˝Òø£ 2014 kÕ<Ûës¡D mìïø£\ es¡≈£L n>∑T‘·T+<ë nH˚~ n+<ä]eT~˝À yÓT<äT\T‘·Tqï Á|üX¯ï. á $<Ûä+>± mìïø£\ es¡≈£L kÕ>∑BùdÔ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ \_› bı+<äT‘·T+<äH˚ ñ<˚›X¯´+‘√ bÕغ ôV’≤ø£e÷+&é dæm+ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ì eTT+<äT+∫ bÕe⁄>± $ìjÓ÷–+#·T≈£î+≥T+<ë nH˚ nqTe÷Hê\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT.

e´øÏÔ nqTe÷HêdüŒ<ä eTè‹

dü÷fi¯Sfls¡Tù|≥, Ç~ì»+ : dü÷fi¯S¢s¡Tù|≥ düMT|ü+˝À ze´øÏÔ nqTe÷HêdüŒ<ä eTè‹øÏ >∑T¬s’q≥T¢ kÕ∆ìø£ b˛©düT\≈£î X¯ìyês¡+ düe÷#ês¡+ n+~+~. yê] ø£<Ûäq+ y˚Ts¡≈£î $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT...eT+&É\ |ü]~Û˝Àì eTHêïs¡b˛\÷s¡T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø=‘·Ôø±\ì˝À ìyêdü+ ñ+≥Tqï yÓ+ø£≥düTã“j·T´(65) áj·Tq ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ Ç+{ÏøÏ sê˝Ò<äT. nsTT‘˚ Äj·Tq z yÓ’HécÕ|ü⁄˝À |üì#˚düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. ã+<ÛäTe⁄\T Äj·Tq ø√dü+ yÓ‹øÏ düMT|ü+˝Àì yês¡+<ä]øÏ ≈£L&Ü düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. H˚&ÉT b˛©düT\≈£î eTè‘·<˚Vü≤+ ñqï<äq+ ‘Ó*j·T&É+, yê] düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î eTè‘·Tì ã+<ÛäTe⁄\T nø£ÿ&É≈£î #˚s¡T≈£îì ø£˙ïs¡T eTT˙ï¬s’Hês¡T. yÓTT‘êÔìøÏ m˝≤ #·ìb˛j·÷&ÉT nH˚ $wüj·TyÓTÆ b˛©düT\T <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. Á|ü<ÛäeT+>± nqTe÷HêdüŒ<ä eTè‹>± kÕ∆ì≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. b˛©düT\ $#ês¡D˝À yêdüÔyê\T yÓ\¢&çø±qTHêïsTT. dæ◊ s¡‘·Ôj·T´ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

yÓ÷{≤s¡T <=+>∑\T n¬sdüTº

HÓ\÷¢s¡T, Ç~ì»+ : õ˝≤¢˝Àì ø=&Ée\÷s¡T, $&Ée\÷s¡T, ø√ePs¡T, ãT∫ìs&ç¶bÕ˝…+, πsu≤\ ÁbÕ+‘ê˝À¢ yÓ÷{≤s¡T ôd’øÏfi¯¢ <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï ¬ø.lìyêdüT\T, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, n˙˝Ÿ≈£îe÷sY, »j·T+‘Y nH˚ q\T>∑Ts¡T ì+~‘·T\qT X¯ìyês¡+ b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. yê] qT+∫ 13 yÓ÷{≤s¡T ôd’øÏfi¯¢qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. Ms¡+‘ê ø=&Ée\÷s¡T eT+&É\+˝Àì <ä>∑<ä{Ϻ, M&Ée\÷s¡T ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q yês¡ì, ãT∫ìs&ç¶bÕ˝…+ dæ◊ kÕ+ã•yêsêe⁄ X¯ìyês¡+ $˝Òø£s¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. 2007 qT+∫ Ms¡T ô|’ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì Çfi¯¢≈£î ø£Hêï\T y˚dæ <=+>∑Hê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·T+&˚ yês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Ms¡T >∑‘·+˝À C…’\T •ø£å nqTuÛÑ$+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Á>±e÷˝À¢ b˛©düT\T mø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ nÁ|üeT‘·Ô+>± e´eVü≤]düTÔ+&É&É+‘√ Çfi¯¢˝À¢ <=+>∑‘·Hê\qT ã<äT\T s¡B› ÁbÕ+‘ê˝qT m+#·Tø=ì yÓ÷{≤s¡T ôd’øÏfi¯¢qT n|üVü≤]düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Ms¡T m≈£îÿe>± ãkÕº+&é, Vü≤À≥fi¯ó¢, dæìe÷Vü‰fi¯¢˝À¢, yêVü≤q kÕº+&é\˝À ñ+∫q yêVü≤Hê\qT <=+–*düTÔqï≥T¢ kÕ+ã•yêsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.

dü÷fi¯Sfls¡Tù|≥, Ç~ì»+: |ü≥ºD+˝Àì eTTì‡bÕ*{Ï n|ü]X¯óÁuÛÑ‘· e\¢ |ü_¢ø˘˝À Á|ü»\T Çã“+~ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. m+<äTø£+fÒ eTTì‡bÕ*{Ï Á{≤ø£ºs¡T¢, |ü≥ºD M<ÛäT˝À¢ #Ó‘·ÔqT rdüT≈£îìb˛e&Ü ìøÏ ˇø£ düeTj·T+, dü+<äs¡“¤+ ˝Ò<äT. ñ<äj·T+ 6 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+ qT+∫ ô|<ä›>± »q dü+#ês¡+ ñ+&É<äT. ø±ã{Ϻ ÄdüeTj·T+˝À X¯óÁuÛÑ+ #˚ùdÔ »HêìøÏ Çã“+~ ñ+&É<äT. ø±˙ dü÷fi¯Sfls¡Tù|≥ eTTì‡bÕ*{Ï j·÷» e÷q´+ BìøÏ $s¡T<ä›+>± ñ+~. $T≥º eT<Ûë´Vü≤ï dü eTj·T+˝À #Ó‘·ÔqT |ü≥ºD M<ÛäT˝À¢ rdüT≈£îì yÓfi¯óÔ+fÒ nø£ÿ&É dü+#·]+#˚ Á|ü»\T, |æ\¢\T, $<ë´s¡T›\T Ä<äTs¡Z+<Û äyÓTÆq yêdüq uÛÑ]+#·˝Òø£ eTT≈£îÿ\T eT÷düTø√yê*‡q |ü]d曋 @s¡Œ&ÉT‘·T+~.

Bì Á|üuÛ≤e+ e\¢ Á|ü»\T s√>±\ u≤]q |ü&˚ neø±X¯+ ñ+~. á$wüj·T+ ø£MTwüqsY <äèwæºøÏ rdüT≈£îì yÓ[flHê m˝≤+ {Ï düŒ+<äq ˝Ò<äì Á|ü»\T yêb˛‘·THêïs¡T.

eTTì‡bÕ*{Ï nsTTHê ø±˙ n_Ûeè~› ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT dü]ø£<ë Á|ü»\T Çã“+~ |ü&˚ #·s¡´\T #·$ #·÷&Ü*‡+<äì Á|ü»\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

¬s+&√s√p πø+Á<ä ø±sê´\j·÷\ eTT≥º&ç ‹s¡TeT\, Ç~ì»+ : @|”m˙®y√ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î ‹s¡T|ü‹˝À ¬s+&√s√C…’q X¯ì yês¡+ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\qT eTT≥º&ç+#ês¡T. u≤´+≈£î\T, ÇHéø£+{≤´ø˘‡ Ä|ò”düT\T, b˛kÕº|ò”düT ‘·~‘·s¡ ø±sê´\j·÷\ m<äT≥ u…’sƒêsTT+#ês¡T. C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä n+≥÷ ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï dæã“+~ì ãj·T{ÏøÏ |æ*|æ+∫ π>≥¢≈£î ‘êfi≤\T y˚XÊs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{Ϭø’Hê $uÛÑ»q Á|üø£≥qqT

yÓqøÏÿ rdüTø√yê\ì düyÓTÆø£´yê<äT\ CÒ@d” ø√]+~. sêÁcÕºìï eTTø£ÿ\T #˚ùdÔ düVæ≤+#·eTì ôV≤#·Ã]+∫+~. @◊d”d” n~ÛH˚Á‹ k˛ì>±+BÛ ‘·eT ≈£îe÷s¡T&ÉT sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ ø√dü+ $uÛÑ»q ìs¡íj·T+ rdüTø√e&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä πø+Á<ä eT+Á‘·T\T, m+|”\T #˚‘·>±ì <ä<ä›eTà\ì m<˚›yê #˚XÊs¡T. sêÁcÕºìï $uÛÑ»q Á|üø£≥q yÓ\Te&É{≤ìøÏ eTT+<äT ≈£L&Ü n~ÛcÕºq+ Ä<˚XÊqTkÕs¡+

»>∑HéqT, $»j·TeTàqT ø£*dæq H˚<äTs¡TeT*¢

yêø±&ÉT, Ç~ì»+ : Ç{°e\ u…sTT˝Ÿô|’ $&ÉT<ä\sTTq yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘· yÓ’j·Tdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ì ôV’≤<äsê u≤<é˝À X¯ìyês¡+ HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ yêø±&ÉT #Ó+~q yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ õ˝≤¢ d”º]+>¥ ø£$T{° düuÛÑT´\T &܈ˆH˚<äTs¡TeT*¢

|ü<äàHêuÛѬs&ç¶ ø£*dæ |üsêeT]Ù+#ês¡T. n˝≤π> n+‘·≈£îeTT+<äT yÓ’j·Tdt $»j·T eTàqT ≈£L&Ü |ü<äàHêuÛѬs&ç¶ ø£*XÊs¡T. |ü<äàHêuÛѬs&綑√ bÕ≥T Äj·Tq düreTDÏ H˚<äTs¡TeT*¢ Ç+~s¡eTà, ñ<äjYTX‚KsY¬s&ç¶, l<ÛäsY¬s&ç¶\T |üsêeT]Ù+#ês¡T.

>∑T+&Ób˛≥T‘√ düyÓTÆø£´ ñ<ä´eTø±s¡T&ÉT eTè‹ dü+>∑+, Ç~ì»+ : eT+&É\+˝Àì ñ&éVü≤Ödtù|≥ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q düyÓTÆø£´ ñ<ä´eTø±s¡T&ÉT ñø±ÿ\ s¡$(50) X¯ó Áø£yês¡+ sêÁ‹ >∑T+&Ób˛≥T‘√ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. ãT∫ìs&ç¶bÕfiË+˝À »]–q düyÓTÆø£´>∑s¡®q ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ yÓ*fl Äj·Tq Ç+{ÏøÏ ‹]–e∫à {°M˝À #·÷düTÔqï Á|üdü+>±\qT $ì ñ<˚«>±ìøÏ >∑T¬s’ >∑T+&Ób˛≥T≈£î >∑Ts¡j·÷´&ÉT. yÓ’<ä´∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ dü+>∑+˝Àì ÄdüT|üÁ‹øÏ

‘·s¡*düTÔ+&É>± e÷s¡ZeT<Ûä´˝ÀH˚ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. eTè‘·T&çøÏ uÛ≤s¡´, q\T>∑Ts¡T |æ\¢\T ñHêïs¡T. ìs¡Tù|<ä ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q s¡$ eTè‹ #Ó+<ä&É+‘√ ÄÁ>±eT+˝À $cÕ<ä+ HÓ\ø=+~. ‘·Vü≤o˝≤›s¡T lø±+‘Y πø<ësYHê<Ûé, ∫\¢≈£Ls¡T j·T+|æ&çz _.∫s¡+J$, düyÓTÆø£´ ñ<ä´eTø±s¡T\T eT*¢ø±s¡T®q¬s&ç¶, düTπs+Á<ä ‘·~‘·s¡T\T e∫à ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î kÕqTuÛÑ÷‹ ‘Ó*bÕs¡T.

q&ÉT#·T≈£î+{≤eTì #Ó|æŒ Ç|ü⁄Œ&ÉT e÷j·Te÷≥\T #Ó|üŒ&Éy˚T$T≥ì ì\BXÊs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À »\j·TT<ë∆\T »]π> neø±XÊ\T ñqï≥T¢ yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. sêÁwüº+ ˇø£{Ï>± ñ+fÒH˚ ø£sêï≥, eTVü‰sêÁcÕº\ qT+∫ Ç|üŒ{Ïπø »\$yê<ë\T #√≥T#˚düT≈£î+≥THêïj·Tì yês¡T $e]+#ês¡T. πø+Á<ä+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘Ó∫à yÓ+≥H˚ $uÛÑ»q Á|üø£≥q yÓq≈£îÿ rdüTø√yê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

n+<ä]<ë].. düuÛÑπødæ.. ø£s¡÷ï\T, Ç~ì»+ : ø£s¡÷ï\T |ü≥ºD+˝À Ä~yês¡+Hê&ÉT »]π> ùdyé Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ô|’H˚ n+<äs¡÷ <äèwæºkÕ]+#ês¡T. ÄHê{Ï Ä+Á<Ûä sêÁwüº sê»<Ûëì ø£s¡÷ï\T˝À ùdyé Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ù|s¡T‘√ Á|üC≤>∑s¡®q m˙®y√\ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕúìø£ md”º, ;d” ø£fi≤XÊ\ yÓTÆ<ëq+˝À ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ »s¡>∑qTqï~. ôV’≤<äsêu≤<é˝À @|”m˙®y√\ Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ≈£î BÛ≥T>∑ @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. n+#·Hê≈£î $T+∫ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ≈£î Á|ü»\T ekÕÔs¡ì n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. düuÛ≤y˚~ø£qT n~Ûø±s¡T\‘√ bÕ≥T m˙®y√\ dü+|òüT+ H˚‘·\T |ü]o*+#ês¡T. $uÛÒ<ë\≈£î ‘êe⁄˝Ò≈£î+&Ü düuÛÑqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\qï<˚ n+<äØ Äø±+ø£å. Ç~˝≤ ñ+&É>± X¯ìyês¡+ Hê&ÉT Áô|’y˚{Ÿ $<ë´ dü+düú\T düuÛÑqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì u…’ø˘ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n˝≤π> dü«#·Ã+<ä dü+düú\ Ä<Ûä«s¡´+˝À q>∑s¡+˝À düuÛÑ≈£î ≈£î≥T+ã düy˚T‘·+>± Vü‰»s¡T ø±yê\ì Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T.

yêeT|üøåÕ\ Ä]úø£ $<ÛëHê\T Á|ü»˝À¢øÏ rdüT¬øfi≤¢* >∑T+≥÷s¡T, Ç~ì»+ : yêeT|üø£å bÕغ\T s¡÷bı+~+∫q Á|ü‘ê´e÷ïj·T Ä]úø£ $<ÛëHê\qT Á|ü»˝À¢øÏ rdüT¬øfi¯¢&ÜìøÏ nø√ºãsY |ü~q ôV’≤<äsêu≤<é ìC≤+ Á>ö+&釽À ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ dæ|æm+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù s¡e÷<˚$ yÓ\¢&ç+#ês¡T. Áu≤&ûù|≥˝Àì bÕغ ø±sê´\j·T+˝À »]–q õ˝≤¢ ø£$T{° düe÷y˚X¯+˝À ÄyÓT e÷{≤¢&Üs¡T. õ˝≤¢˝À n‘·´+‘· Á|ü‹cÕº‘·àø£yÓTÆq dü+>∑+ &ÓsTTØì ø£+ô|˙\ #·≥º+ |ü]~Û˝Àì rdüT≈£îsêe&É+ dü]ø±<äì dü÷∫+#ês¡T. Ä<ÛësY˝À u≤´+≈£î nøö+≥¢ *+≈£î ô|≥º&É+ e\¢ nH˚ø£ düeTdü´\T edüTÔHêïj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. düTÁ|”+ø√s¡Tº ôd’‘·+ >±´dt≈£î Ä<ÛësY≈£î *+≈£î #˚j·T&É+ dü]ø±<äì yê´U≤´ì+∫+<äHêïs¡T. πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ HÓ\s√E˝À¢H˚ eT÷&ÉTkÕs¡T¢ ô|Á{À˝Ÿ, &ûõ˝Ÿ <Ûäs¡\T ô|+∫ Á|ü»\ô|’ uÛ≤Ø uÛ≤s¡+ yÓ÷|æ+<äì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ì‘ê´edüs¡ düs¡T≈£î\T ì+–ì n+≥T‘·THêï

Á|üuÛÑT‘·« |ü{°º|ü≥ºq≥T¢ e´eVü≤]k˛Ô+<äì yêb˛j·÷s¡T. Äj·÷ düeTdü´\ô|’ ôV’≤<äsêu≤<é˝À »]π> yêeT|üø£å bÕغ\ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À #·]Ã+#·qTqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. ñ<√´>∑T\ düyÓTà ø±s¡D+>± Á|üC≤ |ü+|æD° e´edüú ndüÔe´düú+>± e÷]+<äì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ù|<ä\qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì Á|üC≤ |ü+|æD° e´edüú yÓTs¡T>∑T |ü]#˚+<äT≈£î ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì s¡e÷<˚$ |滄|æÔ #˚XÊs¡T. øö\T ¬s’‘·T\≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T, s¡TD≤\T eT+ps¡T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. $ø£˝≤+>∑T\T, eè<äT∆\T, $‘·+‘·Te⁄\≈£î Ç#˚à ô|q¸Hé b˛kÕº|ò”düT\ <ë«sê Çyê«\ì dü÷∫+#ês¡T. >∑‘·+˝À ˝≤π> Á>±e÷˝À¢ ô|q¸qT¢ |ü+|æD° #˚j·÷\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù es¡Z düuÛÑT´\T sêe÷sêe⁄, ø√{Ϭs&ç¶, qs¡dæ+Vü‰sêe⁄, #·\eTj·T´, •eX¯+ø£sY, sê|òüTe⁄\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düyÓTà‘√ kÕe÷qT´\T $\$\ Ä‘·à≈£Ls¡T, Ç~ì»+ : πøe\+ sê»ø°j·T \_› ø√düy˚T sêÁwüº+ ¬s+&ÉT eTTø£ÿ\T ne⁄‘·Tqï Á|üø£≥q yÓ\Te&É&É+‘√ sêÁwüº+ ñ&çøÏb˛‘√+~. B+‘√ yê&Éyê&É\ #˚|ü{Ϻq düyÓTà\‘√ kÕe÷q´ Á|ü»\T õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± nH˚ø£ Çã“+<äT\≈£î >∑Tsö‘·THêïs¡T. nìï Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\T eT÷‘·|ü&É&É+‘√ Á|ü»\T düeTdü´\T esêíHêr‘·+. dæ&ÉãT¢´dæ sêÁwüº$uÛÑ»q Á|üø£≥q E˝…’ 30, õ˝≤¢˝À Ä+<√fi¯q ÁbÕs¡+uÛÑ+ E˝…’ 31, õ˝≤¢˝À ñ<√´>∑T\T düyÓTà $&ÉT<ä\ Ä>∑wüߺ 12, õ˝≤¢˝À Äغdæ ãdüT‡\T ì*∫b˛sTTq$ 60 s√E\T. düyÓTà˝À bÕ˝§Zqï sêÁwüº ñ<√´>∑T\T 6.58\ø£å\ eT+~. düyÓTà˝À bÕ˝§Zqï ñ<√´>∑T\T 35y˚\T, Ä–b˛sTTq Äغdæ ãdüT‡\ dü+K´ 832, düyÓTà˝À bÕ˝§Zqï Äغdæ ø±]à≈£î\T 4,630, düyÓTà e\¢ Äغdæ ø√˝ÀŒsTTq qwüº+ düTe÷s¡T 45 ø√≥T¢, Ä>∑wüߺ 22 qT+∫ eT÷‘·|ü&çq

Á|üuÛÑT‘·« ã&ÉT\T 3568, ã+<é˝À bÕ˝§Zqï ñbÕ<Ûë´j·TT\T 14200, eT÷‘·ã&çq Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\\T 26, düyÓTà˝À bÕ˝§Z+≥Tqï n<Ûë´|ü≈£î\T (CÒj·T˝Ÿ)120, düyÓTà˝À bÕ˝§Z+≥Tqï ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡T›\T 7500, eT÷‘·ã&çq &çÁ^ ø£fi≤XÊ\\T 15, düyÓTà˝À bÕ˝§Zqï $j·Tdtj·TT n<Ûë´|ü≈£î\T 50, düyÓTà˝À bÕ˝§Zqï $j·Tdtj·TT $<ë´s¡T›\T 455, ã+<√ãdüTÔ e∫Ãq πø+Á<äã\>±\T 250, õ˝≤¢˝À ã+<√ãdüTÔ b˛©düT\ dæã“+~ 3782, düyÓTà˝À bÕ˝§Z+≥Tqï õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T 45, CÒ@d”, &çÄsYz, j·T+&çz\T, Á|üuÛÑT‘·« XÊK\ n~Ûø±s¡T\T, eT]j·TT yê´bÕs¡dü+dü›\T, yêDÏ»´dü+dü∆\T, ô|Á{À\T ã+ø˘\T, dæìe÷Vü‰fi¯ó¢ yÓTT<ä\>∑Tq$. ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î ˇø£yÓ’|ü⁄ πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ ñ<√´>±\qT Á|üø£≥q #˚düTÔ+~. Ç+<äTø√dü+ dü+ã+~Û‘· <ÛäèMø£s¡D

|üÁ‘ê\T n+<äø£ nedü›\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À uÛÑ÷düeTdü´\T ≈£î|üŒ\T>± ù|s=ÿHêïsTT. düyÓTà ø±s¡D+>± Äغdæ yêVü≤Hê\ sêø£b˛ø£\T düÔ+_Û+#·&É+‘√ Á|üj·÷DÏ≈£î\ nedü›\T es¡íHêr‘·+>± ñHêïsTT. á¬s+&ÉT HÓ\\T>± ñ<√´>∑, ñbÕ<Ûë´j·T, eT]j·TT |ü\Te⁄s¡T ìs¡T<√´>∑T\T, ø±]à≈£î\T, $$<Ûä dü+|òü÷\ yês¡T J‘ê\T n+<äø£b˛e&É+‘√ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. s¡yêD≤ düÁø£eT+>± ˝Òø£b˛e&É+‘√ |ü≥ºD+˝À øÏsêD <äTø±D≤\T yÓ\¢uÀ‘·THêïsTT. MTùdyê πø+Á<ë\≈£î Á|ü<Ûëq+>± eTT&ç|ü&çe⁄qï ¬s$q÷´ e´edü› eT÷‘·|ü&É&É+‘√ yê] nedü›\T #Ó|üŒqø£ÿπs¢<äT. Çø£HÓ’q bÕ\≈£î\T ø£fi¯ó¢‘Ó]∫ Ç|ü&ÉTqï düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡ e÷s¡Z+ ø£qTø=ÿì dü¬s’q ìs¡íj·T+ rdüT≈£îì Á|ü»\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷*‡ ñ+<äì |ü\Te⁄s¡T ô|<ä›\T ‘Ó*j·T#˚düTÔHêïs¡T.

‹s¡TeT\˝À ô|]–q uÛÑ≈£îÔ\ s¡B›

‹s¡TeT\, Ç~ì»+ : ‹s¡TeT\ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHês¡∆+ X¯ìyês¡+ y˚˝≤~>± ‹s¡TeT\≈£î sêe&É+‘√ uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› ô|]–+~. düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ y˚∫ ñ+&˚ yÓfi‚¢ uÛÑ≈£îÔ\≈£î 30 ø£+bÕs¡TºyÓT+≥T¢ ì+&çñ+&É>±, kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î 15>∑+≥\≈£î ô|’>± düeTj·T+ |ü&ÉT‘√+~. ‹s¡TeT\≈£î ø±*u≤≥q e#˚à uÛÑ≈£îÔ\≈£î mì$T~ >∑+≥\≈£î ô|’>± düeTj·T+ |ü&ÉT‘√+~. s¡÷.50 düT<äs¡Ùq+ {Ϭøÿ≥T¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î ◊<äT>∑+≥\T, s¡÷.300 Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯+ ø£*–q yê]øÏ Hê\T>∑T >∑+≥\T düeTj·T+ |ü&ÉT‘√+~. πø+ÁBj·T $#ês¡D ø±sê´\j·T+ e<ä› ñ∫‘·, s¡÷.50,s¡÷.100 ø√dü+ uÛÑ≈£îÔ\T ¬s+&ÉT>∑+≥\≈£î ô|’>± >∑<äT\ ø√dü+ y˚∫ ñ+&Ü*‡q |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. ø£˝≤´Dø£≥º, ì‘ê´qï Á|ükÕ<ë\ e<ä› s¡B› ø£qã&ç+~. s¡B› n~Ûø£eTe&É+‘√ Ä\j·T+˝À|ü\ uÛÑ≈£îÔ\≈£î lyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î eTVü‰\|òüTT <äs¡ÙHêìï neT\T #˚düTÔHêïs¡T.

Äغd” ñ<√´>∑T\ Ä+<√fi¯q\T

‹s¡TeT\, Ç~ì»+ : sêÁcÕºìï düyÓTÆø£´+>± ñ+#ê\ì Äغd” ñ<√´>∑T\T, ø±]à≈£î\T Ä+<√fi¯q #˚|ü{≤ºs¡T. s√&É¢ô|’ u…’sƒêsTT+#ês¡T. ‹s¡T|ü‹˝À yêVü≤Hê\qT n&ÉT¶≈£î+≥THêïs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ $uÛÑ»q ìs¡íj·T+ yÓqøÏÿ rdüT≈£îH˚+‘· es¡≈£î ‘·eT Ä+<√fi¯q\qT ø=qkÕ–kÕÔeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ës¡T\‘√ bÕ≥T |ü≥ºD≤\≈£î e#˚à yêVü≤Hê\T, Ä{À\T, ˝≤Ø\qT n&ÉT¶ø=ì ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. Ä{Àyê˝≤\T n~Ûø£ yÓTT‘·Ô+ edü÷\T #˚düTÔHêïs¡ì ø=ìï#√≥¢ Ä{Àyê˝≤\qT <ë&ç#˚dæ >±j·T|ü]#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e+<ä˝≤~ eT+~ ø±]à≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√dü+ ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+#ê*

ø√ePs¡T, Ç~ì»+ : düyÓTÆø±´+Á<Ûä kÕ<Ûäq ø√dü+ d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ MT&çj·÷ eTT+<äT yê‘·‡yê\T #Ó|üŒ&É+ ø±<äì ñ<ä´eT+˝À ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+#ê\ì ‘˚<˚bÕ b˛*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´\T, e÷õ eT+Á‹ k˛$T¬s&ç¶ #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. ø√ePs¡T |ü≥ºD+˝À düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√dü+ CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï ]˝Ò ìsêVü‰s¡Bøå± •_sêìï X¯ìyês¡+ Äj·Tq dü+<ä]Ù+#ês¡T. Bø£å˝À ≈£Ls¡TÃqï yê]ì n_Ûq+~+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ >∑T]Ô+∫ sêÁcÕºìï düyÓTÆø£´+>±H˚ ñ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À CÒ@d” Hêj·T≈£î\T ô|fi¯¢≈£Ls¡T lìyêdüT\¬s&ç¶, mÁsê¬s&ç¶ >√es¡∆Hé¬s&ç¶, #˚»s¡¢ yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶, >±~sêE nXÀø˘≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕs¡+uÛÑyÓTÆq dæ<ë∆s¡ú u≤ôdÿ{Ÿu≤˝Ÿ b˛{°\T

ø£s¡÷ï\T, Ç~ì»+ : kÕúìø£ k˛ŒsYº‡ Ä<∏ë]{Ï ùdº&çj·T+˝À X¯ìyês¡+Hê&ÉT dæ<ë∆s¡∆ ÁX‚j·Tdt kÕàs¡ø±s¡ú+ Áô|’CŸeT˙ u≤ôdÿ{Ÿ u≤˝Ÿ b˛{°\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´Ç. ø£s¡÷ï\T q>∑s¡ eTTìdæ|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé ø£$TwüqsY $.$.mdt.eT÷]Ô b˛{°\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ Áø°&Ü_Ûeè~∆ n~Ûø±], Hê>∑sêE, ˇ\+|æø˘ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT $»j·T≈£îe÷sY, |ü⁄˝≤¢¬s&ç¶ Ç+»˙s¡+>¥ ø±˝Òõ n<Ûë´|ü≈£î\T $»j·T≈£îe÷sY, õ˝≤¢ u≤ôdÿ{Ÿ u≤˝Ÿ dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù uÛÑ÷wüDYsêe⁄, dæ<ë›s¡∆ ÁX‚j·Tdt $TÁ‘·T\T e+•ø£èwüí, Vü≤s¡¸es¡∆Hé, dürwt\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£$TwüHé eT÷]Ô e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Ç+»˙]+>¥ ‘·T~ dü+e‘·‡s¡+ #·<äTe⁄‘·÷ <äTkÕ‡Vü≤Vü‰ìøÏ bÕ\Œ&ç ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒe&É+ $<ë´]ú ˝Àø±ìøÏ rs¡ì ˝À≥ì nHêïs¡T. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ ÄX¯j·÷\≈£î ˝Àã&ç $<ë´s¡Tú\T yÓT*–‘˚ ñ»«\ uÛÑ$wü´‘·TÔ ñ+≥T+<äì Äj·Tq Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. nq+‘·s¡+ b˛{°˝À¢ 11 »≥T¢ b˛{° |ü&ܶsTT.

◊<äT>∑Ts¡T <=+>∑\ eTTsƒê n¬sdüTº

HÓ\÷¢s¡T, Ç~ì»+ : HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝À >∑‘· ø=ìï HÓ\\T>± $$<Ûä s¡ø±\ <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï ◊<äT>∑Ts¡T düuÛÑT´\T>∑\ eTTsƒêqT X¯ìyês¡+ b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. n¬sdüTº #˚dæq yê] qT+&ç 65 dües¡¢ ã+>±s¡T ÄuÛÑs¡D≤\T, yÓ÷{≤s¡T ôd’øÏfi¯ó¢, @&ÉT ˝ø£å\ $\Te#˚ùd kı‘·TÔ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. X¯ìyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ õ˝≤¢ md”Œ sêeTø£èwüí $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï eTTsƒê˝À düj·T´<éu≤ãT (20), ùwø˘ wü|” (20), m+&ç n|üÔVü≤sY (18), ùwø˘ dü˝≤àHé (19), ùwø˘ U≤C≤>∑ØuŸqyêCŸ (23) ñHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 31 πødüT˝À¢ M] ù|s¡T¢ qyÓ÷<Ó’ ñqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø=+<äs¡T u≤\ H˚s¡düTú\T>± ‹s¡T|ü‹ Vü≤À+˝ÀqT, ø=+<äs¡T HÓ\÷¢s¡T ôd+Á≥˝Ÿ C…’\T˝ÀqT •ø£å nqTuÛÑ$+#ês¡ì nHêïs¡T. u…sTT˝Ÿô|’ $&ÉT<ä˝…’q Ms¡T ‹]– <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì sêeTø£èwüí nHêïs¡T. uÛÑø£Ôe‘·‡\ q>∑s¡+˝Àì ˇø£ Ç+{Ï˝À ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq <=+>∑‘·HêìøÏ bÕ\Œ&ÉT‘·T+&É>± n<˚ düeTj·T+˝À ;{Ÿ ìs¡«Væ≤düTÔqï ø±ìùdºãTfi¯ó¢ yê]ì |ü≥Tº≈£îì n¬sdüTº #˚XÊs¡T. |ü≥Tº≈£îqï ø±ìùdºãTfi¯¢≈£î ]yês¡T¶\T Ç∫Ãq≥Tº sêeTø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T.


Ä~yês¡+, ôdô|º+ãsY, 29, 2013

Ç~ì»+ ~q|üÁ‹ø£

HÓ\÷¢s¡T 3

düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´e÷ìï ñ<äè‘·+ #˚kÕÔ+

ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T eTÁ]bÕ&ÉT, Ç~ì»+ : düyÓTÆø±´+Á<Ûä ìHê<ä+‘√ eT+&É\+˝Àì ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T düyÓTÆø±´+Á<Ûä #Ó’‘·q´ s¡<Ûä+˝À eT+&É\+˝Àì Á|ü‹ Á>±e÷ìøÏ yÓ[¢ sêÁwüº$uÛÑ»q e\¢ d”e÷+Á<Ûä |üP]Ô>± yÓqTø£ã&ç+<äì Á|ü#ês¡+ #˚dü÷Ô $<ë´s¡T›\qT, ø£s¡¸≈£î\qT, Á|ü»\qT ∫Hêï, ô|<ë› nH˚ ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü n+<ä]˙ #Ó’‘·q´|ü]∫ düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î eT<䛑·T |ü\ø±\Hêïs¡T. sêÁwüº$uÛÑ»q e\¢ d”e÷+Á<Ûä≈£î »\eqs¡T\T, ñ<√´>±\T, #ê]Á‘·ø£ ø£≥º&Ü\T, <Ûäs¡à˝Ÿ πø+Á<ë\T yÓTT‘·Ô+ ‘Ó\+>±D˝À ñ+&É&É+ e\¢ nìï $<Ûë\T>± d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T qwüºb˛‘·THêïs¡Hêïs¡T. X¯ìyês¡+ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± eT+&É\+˝Àì ø£+Á&çø£, bı+>∑÷s¡T, #˚‹>∑T+≥, |ü˝…¢bÕ&ÉT, ‹ø£ÿes¡+ Á>±e÷\˝À |üs¡´{Ï+∫ eTÁ]bÕ&ÉT ôd+≥sY˝À eT+&É\ CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´+˝À düyÓTÆø±´+Á<Ûä C…+&ÜqT m>∑Ts¡y˚XÊs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± CÒ@d” düuÛÑT´\T düTu≤“sêj·TT&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D $uÛÑ»q e\¢ d”e÷+Á<Ûä |üP]Ô>± <Óã“‹+≥T+<äì ∫Hêï,ô|<ë› nH˚ ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î eT<䛑·T ìyê«\ì nHêïs¡T. düyÓTà ø±\+˝À dü÷ÿ\T »s¡>∑q+<äTe\¢ ôd\e⁄ ~Hê˝À¢ $<ë´s¡T›\≈£î

bÕsƒê\T |üP]Ô#˚kÕÔeTì Á>±e÷\˝ÀH˚ $<ë´s¡T›\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î Vü‰MT Ç#êÃs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ñbÕ<Ûë´j·T dü +|òü÷\ Hêj·T≈£î\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø√≥˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï düyÓTÆø±´+Á<ä Bø£å\T ø√≥, Ç~ì»+: düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√s¡T‘·÷ ø√≥˝À ìs¡düq\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. X¯ìyês¡+ ø√≥ Áø±dts√&ÉT¶ e<ä› CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T \T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, ø±]àø£ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T ìs¡düq Bø£å\T #˚|ü{≤ºs¡T.

CÒ<=s¡@yd”ê]düÁÄ<Û ä«s¡´+˝À e+{≤yês¡TŒ ‘·+, Ç~ì»+: düyÓTÆø±´+Á<Ûä˝À uÛ≤>∑+>±

eT+&É\ ø±sê´\j·T+ e<ä› ÁbÕs¡+_Û+∫q ñ<√´>∑, ñbÕ<Ûë´j·T ]˝ÒBø£å≈£î e÷õ j·T+|æ{Ï |æ*¢ #Ó+>∑j·T´ eT]j·TT ø£\÷¢s¡T Á>±eTdüT›\T ‘·eT dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T. s√Eø√ $<Ûä+>± ‘·eT ìs¡düq\T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ X¯ìyês¡+ ñ<√´>∑, ñbÕ<Ûë´j·T CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´+˝À ¬s’˝Ò«ùdºwüHé, b˛©dtùdºwüHé ≈£L&É*˝À düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î eT<䛑·T>± e+{≤yês¡TŒ, sê´© ]˝Ò Bø£å\T #˚|ü{≤ºs¡T. sêÁwüº+ $&çb˛‘˚ d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T m<äTs√ÿe\dæq n+XÊ\ô|’ yê] Á>±eTdüT›\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï @sêŒ≥T #˚ùdÔ d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\≈£î Á‘ê>∑T˙s¡T, kÕ>∑T˙{Ï‘√ bÕ≥T $<äT´‘Y dü<äTbÕj·÷ìï ø√˝ÀŒ‘êeTHêïs¡T. áñ<ä´e÷ìï Á>±eTkÕ›sTT qT+∫ düyÓTÆø±´+Á<Ûä >∑T]+∫ Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*ŒkÕÔeTì, sêÁcÕºìï $uÛÑõùdÔ #˚‘·T\T ø£≥Tº≈£îì ≈£Ls√ÃeTì düyÓTÆø±´+Á<Ûä düø£\»qT\ dü‘êÔ @$T{À ‘Ó*j·T#˚kÕÔeTì CÒ@d” Hêj·T≈£î\T |üPs¡í#·+Á<äsêe⁄, düTπswt, n\¢j·T´, ø£\÷¢s¡T Á>±eTdüT›\T eT]j·TT e÷õ eT+|æ{Ï |æ*¢ #Ó+>∑j·T´ ‘Ó*bÕs¡T.

õ˝≤¢qT |üsê´≥ø£+>± n_Ûeè~∆ #˚kÕÔ+

HÓ\÷¢s¡T, Ç~ì»+ : HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢qT $düè‘·+>± n_Ûeè~› |üs¡TkÕÔeTì ø£˝…ø£ºsY j·THé.lø±+‘Y ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ Vü≤]‘· ôVA≥˝Ÿ˝À Á|ü|ü+#· |üsê´≥ø£ ~H√‘·‡e ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢qT |üsê´≥ø£+>± n_Ûeè~› |üs¡TdüTÔHêïeTì, Ç|üŒ{Ïπø mH√ï ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À n‘·´~Ûø£+>± |üsê´≥ø£ s¡+>±ìøÏ ÁbÕ<Ûëq´‘· Ç∫à Á|ü‘˚´ø£ >∑T]Ô+|ü⁄ rdüT≈£îì ekÕÔeTHêïs¡T. C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY \ø°åàø±+‘·+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |üsê´≥ø£ s¡+>±ìøÏ Á|ü‘˚´ø£‘· Ç#˚Ã+<äT≈£î nìï @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïeTì nHêïs¡T. BìøÏ Á|ü»\ düVü≤ø±s¡+ m+‘√ nedüs¡eTì, eTq õ˝≤¢ nìï $<Ûë\T>± n_Ûeè~› |ü]#˚+<äT≈£î n+<äs¡÷ düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± yê´düs¡#·q, eø£è‘·Ô«+ b˛{°\˝À $CÒ‘·˝…’q yê]øÏ ø£˝…ø£ºsY ãVüQeT‘·T\T Á|ü<Ûëq+ #˚XÊs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À n~Ûø±s¡T\T Hê>∑uÛÑ÷wüD+, ñe÷eTùV≤X¯«s¡sêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

áBø£å˝À¢ CÒ@d” Hêj·T≈£î\T ø√≥ düTÁãeTD´+, ¬ø.sê$TXË{Ϻ, ñ<äjYTuÛ≤düÿsY, j·T+.j·Tdt.¬s&ç¶, |æ.j·Tdt.¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. düe÷y˚XÊìï n&ÉT¶≈£îqï ñ<ä´eTø±s¡T\T HÓ\÷¢s¡T, Ç~ì»+ : ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À yÓ’<ä´ Äs√>∑´XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À ≈£î≥T+ã ìj·T+Á‘·D≈£î dü+ã+~Û+∫ düMTø£å düe÷y˚XÊìï düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+˝À uÛ≤>∑+>± m˙®y√ Hêj·T≈£î\T X¯ìyês¡+ n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. düe÷y˚X¯+ »s¡T>∑T‘·Tqï Vü‰\TøÏ yÓ[fl düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î

düVü≤ø£]+#ê\+≥÷ ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. B+‘√ &çj·T+ôV≤#Yz düT<Ûëø£sY düe÷y˚XÊìï yêsTT<ë y˚dæ nø£ÿ&ç qT+∫ yÓ*flb˛j·÷s¡T. nq+‘·s¡+ m˙®y√ Hêj·T≈£î\T ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ <Ûäsêï #˚dæ q>∑s¡+˝À Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À m˙®y√ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡M+Á<Ûäu≤ãT, Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£eTsêE, düT<Ûëø£sY, Ä+»H˚j·Tes¡à, lø±+‘Y ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ÄsYn+&é_ ñ<√´>∑T\ ]˝Ò Bø£å\T sêÁwüº$uÛÑ»q ìs¡íj·÷ìï e´‹πsøÏdü÷Ô q>∑s¡+˝Àì m˙®y√ ø±sê´\j·T+˝À s√&ÉT¢, uÛÑeHê\ XÊK ñ<√´>∑T\T X¯ìyês¡+ ˇø£ÿs√E ]˝Ò ìsêVü‰s¡Bø£å\T #˚|ü{≤ºs¡T. ñ<√´>∑T\T s¡$Á|ükÕ<é, Hê>∑Á|ükÕ<é, {Ï.s¡eTDj·T´, n© n»ZsY, s¡‘·ï+, |ü<äà, ùV≤eTdüT+<ä] ‘·~‘·s¡T\T 21 eT+~ áBø£å˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. M]øÏ m˙®y√ n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡M+Á<Ûäu≤ãT, n≥MXÊK, Ç]π>wüHé, yÓ’<ä´+, Äغdæ, |ü\T ñ<√´>∑ dü+|òü÷\T dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕsTT. ádü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº$uÛÑ»q e\¢ »]π> nqsê›\qT ‘Ó*j·T#˚dü÷Ô d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Ç∫Ãq dü+<˚X¯+ nø£åsê˝≤ ì»eTHêïs¡T. eT+Á‘·T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, sêJHêe÷\T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

3¬ø s¡Hé b˛düºsY Ä$wüÿs¡D HÓ\÷¢s¡T, Ç~ì»+ : düyÓTÆø±´+Á<ä ø√dü+ s√ãsYº yÓTÆHé‡ eT]j·TT yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ dü÷º&Ó+{Ÿbò˛sY‡ Ä<Ûä«s¡´eTT˝À HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝Àì $ÄsYdæ ôd+≥sY qT+∫ Ä‘·à≈£Ls¡T ãkÕº+&ÉT es¡≈£î 3e ‘˚~ ñ<äj·T+ 8.30 >∑+≥\≈£î »s¡T>∑T 3¬øs¡Hé b˛düºsYqT HÓ\÷¢s¡Tq>∑s¡+˝Àì sê»qïuÛÑeHé˝À yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z düeTq«j·Tø£s¡Ô &܈ˆ|æ.nì˝Ÿj·÷<äyé ≈£îe÷sY X¯ìyês¡+ Ä$wüÿ]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêãsYºyÓTÆHé‡ düuÛÑT´\T j·Tdt.¬ø.nãT›˝Ÿ, j·T+.lìyêdüT\T, dæ.ôV≤#Y.n$Hêwt, õ.ÁXÊeDY ≈£îe÷sY, _.Vü≤]Á|ükÕ<éHêj·TT&ÉT, {Ï.»j·Tes¡›Hé, dü+Áø±+‹ ø£˝≤´DY, eTT˙sY dæ~›ø˘ ‘·~‘·s¡T\T yÓ’j·TdtÄsY bÕغ Hêj·T≈£î\T eTTø±ÿ\ <ë«s¡ø±Hê<Ûé, bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑T+&Ób˛≥T‘√ Äغdæ Á&Ó’esY eTè‹

HÓ\÷¢s¡T {ÖHé, Ç~ì»+ : düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´+eT˝À #·Ts¡T>±Z bÕÁ‘· b˛wædü÷Ô düyÓTà˝À bÕ˝§Z+≥Tqï Äغdæ Á&Ó’esY sêeTT\T(45) X¯ìyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq ‘·q Ç+{Ï˝À >∑T+&Ób˛≥T‘√ eTs¡DÏ+#ês¡T. #˚»s¡¢ eT+&É\+, ‹s¡T|ü‹Hêj·TT&ÉT|ü˝…¢≈£î #Ó+~q sêeTT\T HÓ\÷¢s¡T ˇø£{À &çb˛˝À |üì#˚düTÔHêïs¡T. áj·Tq q>∑s¡+˝Àì düs¡dü«‹ q>∑sY˝À n<Ó› Ç+{À¢ ñ+≥THêïs¡T. sêeTT\T d”◊{Ïj·TT≈£î #Ó+~q ø±]à≈£î&Ó’q|üŒ{ÏøÏ düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î eT<䛑·T>± Ädü+|òü÷ìï $&ç∫ düyÓTà #˚düTÔqï m+bÕ¢j·Tdt j·T÷ìj·THé˝À #˚sês¡T. >∑‘· ¬s+&ÉT HÓ\\T>± J‘ê\T sêø£b˛e&É+, ≈£î≥T+ã b˛wüD ‘·~‘·s¡ düeTdü´\‘√

dæm+ øÏs¡DY≈£î |òüTqkÕ«>∑‘·+

‹s¡T|ü‹, Ç~ì»+ : sêÁwüºeTTK´eT+Á‹ q˝≤¢] øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ∫‘·÷Ôs¡Tõ˝≤¢ |üs¡´≥q˝À uÛ≤>∑+>± X¯ìyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ ‹s¡T|ü‹øÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. ádü+<äs¡“+>± Äj·Tq≈£î |òüTqkÕ«>∑‘·+ \_Û+∫+~. øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ‘·q ¬s+&ÉT s√E\ |üs¡´≥q ì$T‘·Ô+ Ç+&çj·THé msTTsY˝…Hé‡ $e÷q+˝À πsDÏ>∑T+≥ $e÷Hê ÁX¯j·TeTTq≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. ádü+<äs¡“+>± $e÷HêÁX¯j·T+ e<ä› yê]øÏ |òüTqkÕ«>∑‘·+

\_Û+∫+~. sêÁwüº>∑qT\T uÛÑ÷>∑s¡“¤eqs¡T\ XÊU≤eT+Á‹ leT‹ >∑˝≤¢ ns¡TD≈£îe÷], XÊdüqdüuÛÑT´\T dæ.¬ø.u≤ãT, leT‹ ≈£î‘·÷Vü≤ \eTà, &Üø£ºsY s¡$, m+j·T˝Ÿdæ ¬s&ɶ|üŒ¬s&ç¶, e÷õ eT+Á‹ ÄsY.#Ó+>±¬s&ç¶, &çdædæ n<Ûä´≈£åî\T ne÷dü sê»X‚KsY¬s&ç¶, ‹s¡T|ü‹ e÷õ XÊdüq düuÛÑT´\T m+.yÓ+ø£≥s¡eTD, m+.ÄsYdæ.¬s&ç¶, qMHé≈£îe÷sY¬s&ç¶, ø√˝≤ Äq+<é, |ü⁄*>√s¡T eTTs¡∞ø£ècÕí¬s&ç¶, >∑˝≤¢»j·T<˚yé, ‹‹<˚

ø±s¡´ìsê«Vü≤D≤~Ûø±] lìyêdüsêE, sêj·T\d”eT &ç◊õ _.u≤\ø£èwüí, ‹s¡T|ü‹ ns¡“Hé j·Tdt|æ j·Tdt$ sê»X‚KsYu≤ãT, j·Td”« j·T÷ìe]Ù{Ï, eTVæ≤fi≤ j·T÷ìe]Ù{Ï ñ|ü≈£î\|ü‘·T\T &܈ˆ&ÉãT¢´ sêCÒ+Á<ä, &܈ˆs¡‘·ï≈£îe÷], C≤rj·T ≥÷]»+ &Ó’¬sø£ºsY düTπs+Á<ä¬s&ç¶, &܈ˆVü≤]Á|ükÕ<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ sêÁwüºeTTK´eT+Á‹ ôV≤*ø±|üºsY˝À ø£*øÏ] ãj·T\T<˚] yÓfi≤fls¡T.

u≤düs¡˝À 5 qT+∫ qesêÁ‘·T\ ñ‘·‡yê\T

Ä~˝≤u≤<éé, ôdô|º+ãsY 28 (m|æÇm+mdt): Á|üdæ<ä∆ |ü⁄D´πøåÁ‘·yÓTÆq u≤düs¡ lC≤„qdüs¡«‹ Ä\j·T+˝À X¯s¡qïe sêÁ‹ ñ‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. nø√ºãsY 5 qT+∫ 13e ‘˚B es¡≈£î »]π> á ñ‘·‡yê˝À¢ uÛÑ≈£îÔ\≈£î nìï kÂø£sê´\T ø£*Œ+#·&É+˝À ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ

qT+#˚˚ ø±ø£ eTVü‰sêÁwüº, #Û·‹Ôdt>∑&Ûé, eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ ‘·~‘·s¡ sêÁcÕº\ qT+∫ uÛÑ≈£îÔ\T ô|<ä› dü+K´˝À neTàyê]ì <ä]Ù+#·T≈£î+{≤s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± neTàyê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. nø√ºãsY 5e ‘˚Bq düs¡«|ü‹ neTàyê]øÏ eTVü‰_Ûùwø£+, n\+ø£s¡D, #˚kÕÔs¡T. 10e ‘˚Bq ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\ qT+∫

eT<Ûë´Vü≤ï+ 1 >∑+≥\ es¡≈£î eT÷\ qø£åÁ‘· |üP», 12q #·+&û Vü≤ÀeT+ ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. 13q ñj·T<ä+ 6 >∑+≥\≈£î Á|ü‘˚´ø£ |üP»\ ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡T>∑T‘êj·Tì <˚e<ëj·T áy√ Ä+»H˚j·TT\T ‘Ó*bÕs¡T. qesêÁ‘·T\ dü+<äs¡“¤+>± Á|ü‹ s√E kÕj·T+Á‘·+ dü+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

rÁe eTH√y˚<äq #Ó+<äT‘·THêïs¡ì ‘√{Ï ø±]à≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. sêeTT\T ¬>+&Ób˛≥T‘√ eTs¡DÏ+#ês¡ì ‘Ó\TdüT≈£îqï Äغdæ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T, ø±]à≈£î\T ô|<ä›m‘·TÔq Äj·Tq Ç+{ÏøÏ #˚s¡T≈£îì ìyêfi¯ó \]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq eTè‘·<˚Vü‰ìï }πs–+|ü⁄>± kÕ›ìø£ Äغdæ ãkÕº+&ÉT ÁbÕ+>∑D+ e<ä› ø±]àø£dü+|òü÷\ ◊ø±dü @sêŒ≥T #˚dæq •_s¡+ e<ä›≈£î rdüT≈£îe#êÃs¡T. m˙®y√\T, ñ<√´>∑T\T, $<ë´]›dü+|òüT Hêj·T≈£î\T nø£ÿ&çøÏ #˚s¡T≈£îì ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. $uÛÑ»q ìs¡íj·÷ìï yÓqøÏÿ rdüTø√yê\+≥÷ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. e÷J myÓTà˝Ò´ ø=$Tà \ø°åàHêj·TT&ÉT, sêeTT\T eTè‘·<˚Vü‰ìøÏ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T.

ÄsY◊ dü‘·´Hêsêj·TD eTè‹øÏ yêø±{Ï |üsêeTs¡Ù

dü÷fi¯Sfls¡Tù|≥ :dü÷fi¯Sfls¡T ù|≥ |ü≥ºD+˝À ¬s$q÷´ ÇHé‡ô|ø£ºsY>± |üì#˚dæq dü‘·´Hêsêj·TD X¯óÁø£yês¡+ eTè‹ #Ó+~q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ Ç‘·&ÉT eTè‹ #Ó+~q $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï myÓTà©ï yêø±{Ï Hêsêj·TD¬s&ç¶ X¯ìyês¡+ Äj·Tq dü«Á>±eTeTyÓTÆq kÕsTTq>∑sY≈£î yÓ*¢ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\qT |üsêeT]Ù+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü yê] ≈£î≥T+u≤ìøÏ Ä]∆ø£+>± \ø£å s¡÷bÕj·T\qT n+<ä#˚XÊs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq‘√bÕ≥T #Ó+>±fi¯eTà <˚ekÕ›q #ÛÓ’¬sàHéVü≤s¡¸es¡›Hé¬s&ç¶, y˚DT, ∫\ø± j·TT>∑+<ÛäsY, düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, ø£\‘·÷Ôs¡T øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T Äj·Tq eTè‹øÏ dü+‘ê|ü+ ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T.

5q Á|ü‹ÔbÕ&ÉT qT+∫ #·+Á<äu≤ãT j·÷Á‘·?

>∑T+≥÷s¡T, ôdô|º+ãs¡T 28: ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT #˚|ü≥ºqTqï Ä‘·à>ös¡e j·÷Á‘· õ˝≤¢˝Àì Á|ü‹ÔbÕ&ÉT qT+∫ ÁbÕs¡+_Û+#˚ neø±XÊ\T m≈£îÿe>± ñHêïsTT. Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±e\dæ ñ+&É>±, bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT |æ.|ü⁄˝≤¢sêe⁄‘√ bÕ≥T Á|ü‹ÔbÕ&ÉT qT+∫ #˚|ü{≤º\ì Ç|üŒ{Ïπø $»„|æÔ #˚XÊs¡T. Bìô|’ bÕغ sêh ø£$T{° ≈£L&Ü kÕqT≈£L\+>± e´ø£Ô+#˚dæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À nø√ºãsY 5e ‘˚Bq ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï ¬s+&√ $&É‘· j·÷Á‘· Á|ü‹ÔbÕ&ÉT qT+∫ yÓTT<ä\j˚T´ neø±XÊ\T yÓT+&ÉT>± ñHêïj·Tì bÕغesêZ\T ‘Ó*bÕsTT. Á|ü‹ÔbÕ&ÉT, ô|<äq+<äbÕ&ÉT˝À j·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+∫q nq+‘·s¡+ Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ |üs¡÷Ãs¡T˝À n&ÉT>∑T ô|&É‘ês¡ì düe÷#ês¡+.

ôV’≤<äsêu≤<é eTq<˚... ôV’≤f…ø˘dæ{° eTq<˚.. Ä‘·à≈£Ls¡T, Ç~ì»+ : Ä‘·à≈£Ls¡T eTTì‡bÕ*{Ï |ü]~Û˝Àì düyÓTÆø±´+Á<Ûä b˛sê≥ y˚~ø£ eT]j·TT Á|üuÛÑT‘·« u≤*ø£\ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯ìyês¡+ eTTì‡|ü˝Ÿ ãkÕº+&ÉT Äes¡D+˝À eTVæ≤fi≤ >∑s¡®q ø±s¡´Áø£eT+ $»j·Te+‘·+ nsTT´+~. áø±s¡´Áø£e÷ìøÏ u≤*ø£\ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ yês¡T ìs¡«Væ≤+∫q ádüuÛ≤ ÁbÕ+>∑D+˝À düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+≈£î }|ü+~dü÷Ô ‘Ó\T>∑TC≤‹, ‘Ó\T>∑T k˛<äs¡T\ eT<Ûä´ ìs¡+‘·s¡ b˛s¡T ø=qkÕ>∑T‘·T+~. düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+ CÀs¡T>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï H˚|ü<Ûä´+˝À ‘Ó\T>∑TC≤‹ì N*à ‘·eT Ä~Û|ü‘ê´ìï XÊX¯«‘·+ #˚düTø√yê\ì <äTwüº‘·\+|ü⁄\‘√ ôV’≤<äsêu≤<é‘√ düVü‰ ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ @sêŒ≥T≈£î bÕ\ø£ eØZj·TT\T ã]‘Ó–+∫ ø£kÕsTT‘·HêìøÏ ˇ&ç>∑{Ϻq s√E. sêÁwüº$uÛÑ»q e<ä›ì..düyÓTÆø£´y˚T eTT<ä›ì $<ë´s¡T›\T, eTVæ≤fi¯\T >=+‘Ó‹Ô #ê{≤s¡T. Ä‘·à≈£Ls¡T düÁ‘·+ ôd+≥sY e<ä› bı{Ϻ lsêeTT\T $Á>∑Vü≤+ e<ä› qT+∫ &܈ˆ_.ÄsY.n+uÒ&ÉÿsY $Á>∑Vü≤+ es¡≈£î Væ≤ÁC≤\T uÛ≤Ø sê´©>± eTVæ≤fi¯\T ‘·s¡*e#êÃs¡T. n+uÒ&ÉÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. |ü≥ºD+˝À Væ≤ÁC≤\‘√ Hê{≤´\T, kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T, ø£fi≤ø±s¡T\‘√ bÕ≥\T, düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î eT<䛑·T>± ñbÕ<Ûë´j·T, ñ<√´>∑, CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´+˝À #˚|ü{Ϻq eTVæ≤fi≤ >∑s¡®q≈£î nq÷Vü≤´düŒ+<äq \_Û+∫+~. düyÓTÆø±´+Á<Ûä |ü]s¡ø£åDÒ <Û˚´j·T+>± düyÓTÆø£´yê<äT\T ø£<Ûä+ ‘=ø±ÿs¡T. õ˝≤¢˝Àì 60 s√E\T>± n\Tô|s¡T>∑ì b˛s¡T ø=qkÕ>∑T‘·T+~. ∫Hêï, ô|<ë› ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü nìï esêZ\ Á|ü»\T ñ<ä´eT+˝À bÕ\T|ü+#·T≈£îHêïs¡T. $q÷‘·ï |ü<ä∆‹˝À ìs¡düq\T #˚|ü{≤ºs¡T. l bı{Ϻ lsêeTT\T HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢ Væ≤ÁC≤\ dü+|òüT+ Hêj·T≈£îsê\T ¬ø.n˝ÒK´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ôV’≤<äsêu≤<é eTq<˚...ôV’≤f…ø˘dæ{° eTq<˚..ôV’≤<äsêu≤<é πød”ÄsY kı‘·TÔ ø±<äT. eTq Ä‘·à≈£Ls¡T #·T≥Tº ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ e∫Ãq eTVæ≤fi¯\T, düyÓTÆø±´+Á<Ûä yê<äT\≈£î Hê ñ<ä´eT qeTkÕÿsê\T ‘Ó*j·T#˚dü÷Ô sêã+<äT\ bÕ\q˝À sê»ø°j·T ≈£îj·TT≈£îÔ\‘√ HÓ’‹ø£ $\Te\T ø√˝ÀŒsTT ≈£î\T¢ ø£+|ü⁄ø=&ÉT‘·Tqï H˚{Ï sê»ø°j·T e´edü› Ä&ÉT‘·Tqï z≥¢ Hê≥ø£+ á$uÛÑ»q≈£î $yê<ä+. n+<äTπø d”e÷+Á<Ûä

s¡>∑T\T‘·T+~. C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä ìHê<ä+‘√ Ä+Á<ÛäT˝À¢ eT+&˚>∑T+&Ó˝À¢ Äs¡ì $uÛÑ»q ø±s¡T ∫#·TÃô|{≤ºs¡T. á$uÛÑ»q düeTdü´\T düT&ç>∑T+&Ü˝À¢ ∫≈£îÿ≈£îqï eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ eTVü‰Ms¡T\ ìs¡+‘·s¡ ádüyÓTÆø£´ b˛sê≥+˝À >∑s¡®q˝≤ $ì|ædüTÔHêïsTT. n+<äTπø Ä‘·à≈£Ls¡T eTVæ≤fi≤ >∑s¡®q. yêdüÔe+>± πød”ÄsY ‘·+Á&ç~ $»j·Tq>∑s¡+, n‘·Ô>±]~ sê»eT+Á&ç. nsTT‘˚ ‘Ó\+>±D m˝≤ ne⁄‘·T+~. nì Á|ü•ï+#ês¡T. πød”ÄsY eT]j·TT ‘·q ≈£îe÷¬sÔ ø£$‘· Ç<ä›s¡÷ ø£*dæ eTq ôV’≤<äsêu≤<é q>∑sêìï kÕ«BÛq+ #˚düTø√yê\ì nqT≈£î+≥THêïs¡T. πød”ÄsY õ‘·TÔ\e÷] qø£ÿ. ndü\T ‘Ó\+>±D m˝≤ ne⁄‘·T+~.? ádüyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+˝À eTVæ≤fi¯\T uÛ≤Ø m‘·TÔq ‘·s¡*e∫à áñ<ä´e÷ìøÏ }|æ] b˛düTÔqï+<äT≈£î Væ≤ÁC≤\ Hê≥´+‘√ yê]jÓTTø£ÿ Hê{≤´\qT $q÷‘·ï Ø‹˝À ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T. áø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± bÕ˝§Zqï l yÓ+ø£fÒX¯«s¡ j·T÷ìe]Ù{Ï nk˛dæj˚T≥sY Ábıô|òdüsY yÓ’.$.sê$T¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ d”e÷+Á<Ûä˝À y˚T<Ûëe⁄\T ˝Òs¡ì πød”ÄsY m<˚›yê #˚XÊs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À y˚T<Ûëe⁄\T, $<ë´e+‘·T\T ˝Òsê..? 40% eT+~ $<ë´s¡T∆\T, ñ<√´>∑T\T ◊◊{Ï˝À y˚T<ÛädüT‡ ø£*–q yês¡T ñHêïs¡T.sêÁcÕºìï eTTø£ÿ\T #˚ùdÔ düVæ≤+#·+. ‘Ó\T>∑TC≤‹

$∫äqï+ ne⁄‘·T+~. ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ uÛÑ$wü´‘Y n+<Ûäø±s¡+ ne⁄‘·T+~. q<äT\T, >∑qT\T ˝≤+{Ï düVü≤»eqs¡T\T eè<Ûë ne⁄‘êsTT. ‘·s¡‘·sê\T>± Á|ü»\T ‘·eT ø£cÕº]®‘·+‘√, m+‘√ e´j·TÁ|üj·÷dü\‘√ ôV’≤<äsêu≤<é n+<äyÓTÆq q>∑s¡+>± s¡÷|ü⁄~<äT›≈£îqï eTq ñeTà&ç ÄdüT›\T, dü+bÕ<äq\T, $C≤„q+ eTq≈£î <äø£ÿ≈£î+&Ü b˛‘êsTT. m˝≤>√ ˇø£ÿkÕ] #·÷<ë›+... $<ë´s¡T∆\ uÛÑ$wü´‘Y n+<Ûäø±s¡y˚T.. sêÁwüº+˝À Ç+»˙]+>¥, yÓT&çø£˝Ÿ, Ç‘·s¡ kÕ+πø‹ø£ $<ä´≈£î dü+ã+~Û+∫q >=|üŒ dü+dü›\T, ôd+Á≥˝Ÿ j·T÷ìe]Ù{°\T ôV’≤<äsêu≤<é˝À ñHêïsTT. ˇø£ÿfÒ$T{Ï ‘Ó\T>∑T $<ë´s¡T∆\ ñqï‘· $<ë´eø±XÊ\T mH√ï nø£ÿ&ÉH˚ ñHêïsTT. Á|ü‹ $<ë´]∆ ø£\ ôV’≤<äsêu≤<éô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+~. $uÛÑ»q »]–‘˚ ñqï‘· $<ë´eø±XÊ\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ yê] uÛÑ$wü´‘Y @eTe⁄‘·T+<√ }Væ≤+#·&ÜìøÏ ns¡›+ ø±<äT. Ç|üŒ{Ïπø sêÁwüº+˝À Á‘ê>∑T˙s¡T, kÕ>∑T˙s¡T ˝Òø£ Á|ü»\T nH˚ø£ Çã“+<äT\≈£î >∑Tsö‘·THêïs¡T. ÁbÕC…≈£îº\˝À ˙s¡T ˝Ò<äT. <äTs¡“s¡yÓTÆq |ü]d曋 m<äTs√ÿe\dæ edüTÔ+~. áñ<ä´eT+˝À sêÁwüºyê´|üÔ+>± 6.58 \ø£å\ eT+~ düyÓTÆø£´yê<äT\T bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü $<ä´, yÓ’<ä´+, Äs√>∑´+, ñbÕ~Û, ìyêdü+, ˙s¡T, nìï+{Ï˝À

yÓqTø£ã&ç ñ+{≤+. ø£*dæyÓT*dæ ñqï eTq Ä+Á<ÛäsêÁcÕºìï $&É>={Ϻq bÕ|ü+ sê»ø°j·T bÕغ˝<˚. eTq+ yêfi¯fl≈£î eT+Á‹ |ü<äe⁄\T Ç#êÃ+. nsTT‘˚ yêfi¯ófl eTq≈£î $uÛÑ»q |ü<ëìï #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. Á|ü|ü+#·+˝À Ç+‘·ø£Hêï ñ<ä´eT+ m|ü&É÷ »s¡T>∑˝Ò<äT. n<˚ düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+. Ç|üŒ{Ïπø Äغdæ ø±]à≈£î\≈£î J‘ê\T ˝Òø£ düeTdü´\‘√ ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·THêïs¡T. eTq≈£î mH√ï dü+e‘·‡sê\T>± ôV’≤<äsêu≤<é˝À |üì#˚dü÷Ô dæ›s¡|ü&çq≥Te+{Ï Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚≥T dü+dü∆˝À |üì#˚ùd yês¡T 86% eT+~. d”e÷+Á<Ûä ñ<√´>∑T\T ˇø£ÿkÕ] M<ÛäT\bÕ\e⁄‘ês¡T. yê]øÏ nø£ÿ&É ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ˝Ò<äT. kÕ«s¡›|üs¡T\T düèwæº+∫q ÁbÕ+rj·T $<˚«cÕ\≈£î ã\e⁄‘ês¡T. d”e÷+Á<Ûä˝Àì Á|ü‹ eT÷&ç+{Ï˝À ˇø£ Ç+{ÏøÏ ôV’≤<äsêu≤<é‘√ Ä‹àø£ Ä]∆ø£ dü+ã+<Ûä+ ñ+~. n{Ϻ sê»<Ûëì qT+∫ eTq*ï ¬>+fÒùdÔ uÛÑ]+#·>∑\e÷..? ˇø£|ü&ÉT eTÁ<ëdüT qT+∫ ¬>+fÒXÊs¡T. ø£s¡÷ï\T˝À |ü&ܶ+. ø£s¡÷ï\T˝À ¬>+fÒXÊs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é≈£î e#êÃ+. Çø£ÿ&É ≈£L&Ü ¬>+fÒùdÔ mø£ÿ&çøÏ yÓfi≤Ô+.. eTq @¬ø’ø£ q>∑s¡yÓTÆq ôV’≤<äsêu≤<é dæ{Ï 100 dü+e‘·‡sê\¬ø’q ‘·j·÷s¡T#˚düTø√>∑\e÷. á$uÛÑ»q e\¢ e#˚à $<Ûä«+kÕ\˝À Ç$ ø=ìï e÷Á‘·y˚T. Äغdæ‘√ düVü‰ nìï s¡+>±\˝À »]π> qwüº+, ø£wüº+ uÛÑ]+#·˝Òì~. n+<äTπø

sêÁwüº+ düyÓTÆø£´+>± ñ+&É&É+ ø£Hêï eTs=ø£ e÷s¡Z+ ˝Ò<äT. sêÁcÕºìï eTTø£ÿ\T ø±ìe«≈£î+&Ü mìï ø£cÕº\T nsTTHê düπs m<äTs=ÿì ì\ã&˚+<äT≈£î Á|ü»\+‘ê dæ<ä∆+>± ñHêïs¡T. eTs=ø£ düeTs¡+ nìyês¡´yÓTÆ‘˚ düyÓTÆø£´yê<äy˚T eTq≈£î dæ+Vü‰düq+ ne⁄‘·T+~. y˚TeTT uÛ≤>±\T ø√s¡&É+ ˝Ò<äT. »\eqs¡T\ |ü+|üø±\T Äø±+øÏå+#·&É+ ˝Ò<äT. düyÓTÆø£´+>± ñqï ã*$Tì ˝Ò<ë dü$Twæº>± ñqï Wqï‘ê´ìï, Äq+<ëìï #ê{Ï#ÓãT‘·THêï+. <ëì ø√düy˚T á Ä‘·à≈£Ls¡T eTVæ≤fi≤ >∑s¡®q ìs¡«Væ≤+#·&ÉyÓTÆq~. áø±s¡´Áø£eT+˝À Áô|’y˚≥T dü÷ÿ\T $<ë´s¡T›\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\T, düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\T, CÒ@d” H˚‘·\T C≤M<é, &ç.$.X‚wüj·T´, n+>∑qyê&ç es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£îsê\T sê<Ûë, wüø°˝≤, m˙®y√ eTVæ≤fi≤ n<Ûä´≈£åîsê\T Ç+~s¡, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, qJsY, Äغdæ j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T ‹s¡TeT\¬s&ç¶, bı<äT|ü⁄ düyÓTÆø£´ ©&ÉsY uÛ≤s¡‹, bÂs¡ düe÷» Hêj·T≈£î\T, Ä‘·à≈£Ls¡T |ü≥ºD Á|ü»\T, nq+‘·s¡kÕ>∑s¡+ j·T+áy√ l\ø°åà<˚$, Ä‘·à≈£Ls¡T j·T+áy√ »jYT≈£îe÷sY, wæ]¶kÕsTTsê+ ø£fi≤XÊ\ n<Ûë´|ü≈£î\T eT<ÛäT, |æ. |ü⁄\¢j·T´, ¬ø.düTã“j·T´, j·TdtÄsYC… ø£fi≤XÊ\ n<Ûë´|üø£ ãè+<ä+ Hê>∑uÛÑ÷wüD+, sêeT#·+Á<äT&ÉT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


4 HÓ\÷¢sT¡

Ç~ì»+ ~q|ü‹Á ø£

n~ÛcÕºq+.. ÄÁ>V∑ ≤ü +.. (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. y˚Tìô|òk˛º˝À #˚]Ãq|ü⁄Œ&ÉT øÏs¡DY @ bÕغ˝À ñHêïs¡ì ì\BXÊs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\ z≥T¢ ø±yê* ø±ì, yê] Äø±+ø£\å T nø£ÿs¡˝<Ò ë nì ì\BXÊs¡T. eT+Á‹ C≤Hê¬s&ç¶ rÁe+>± düŒ+~+#ês¡T. øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ n~ÛcÕºHêìï ~Ûø£ÿ]+#·&É+ $#ês¡ø£s¡eTHêïs¡T. >∑‘+· ˝À Äj·Tq n~ÛcÕºq+ ìs¡j í ÷· ìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+{≤qì #ÓbÕŒs¡ì, Ä e÷≥MT<˚ ñ+&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. eT+Á‹ l<Ûsä uY ≤ãT e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘Ó\+>±Dô|’ d”&ÉãT¢´d” ìs¡íj·T+ •˝≤XÊdüqeTì #ÓbÕŒs¡T. sê»ø°j÷· ˝À¢ Øe÷´#Y\T ñ+&Éeì yê´U≤´ì+#ês¡T. <∏sä ¶Y m+ô|s’ Y ne⁄{Ÿ Ç#êÃø£ ≈£L&Ü Áø°CŸ˝À ì\ã&ç‘˚ ns¡+ú ñ+&É<+ä ≥÷ Äj·Tq |üs√ø£+å >± d”m+ sêJHêe÷qT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eT+Á‹ &ûøπ ns¡TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ d”m+ @ø£|üø£å+>± e´eVü≤]+#·&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. ø±˝≤qT>∑TD+>± sêC≤´+>±ìï e÷s¡TÃø√e#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. q#·Ãø£b˛‘˚ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T $&çb˛e#·Ãì øÏsD¡ Y eTs¡∫b˛j·÷sê nì ì\BXÊ s¡T. {°&û|” n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãTHêj·≠&ÉT ≈£L&Ü d”m+ Á&Üe÷\T Ä&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. 60s√E\T>± d”e÷+Á<Û˝ä À Ä+<√fi¯q \T #˚düTÔ+fÒ Ç|ü⁄Œ&˚ ‘Ó\TdüTÔqï≥T¢>± e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì m<˚›yê #˚XÊs¡T. $uÛ»Ñ q n+X¯+ Äj·Tq≈£î e≠+<˚ ‘Ó\Tdüì, ns≠Hê düyTÓ Æ ø±´+Á<Ûä n+≥÷ Çs¡TÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\ eT<Û´ä yÓw’ eü ÷´\T ô|+#·T‘·T Hêïs¡ì ÄÁ>∑V≤ü + e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. @<˚yTÓ HÆ ê d”m+ ˇ+≥]>± ns≠b˛ j˚T neø±XÊ\T ø£ì|ædTü HÔ êïs≠.

yÓT‹ ÁÆ ã+<Û+ä ã\|ü&H˚ ê? ;CÒ|‘” √ bı‘·TÔ ø√dü+ {°&|û ” j·T‘êï\T Ç|üŒ{Ïøπ nÁ>H∑ ‘˚ \· ‘√ #·s\á T »]|æq #·+<Á uä ≤ãT Á<ÛäTMø£]+∫q yÓ+ø£j·T´Hêj·≠&ÉT

w”˝≤ |Á uü TÑÛ ‘ê«ìøÏ |üøyå£ ê‘·+.. (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT)n$ ø£*dæ |üì#˚jT· &É+ ˝Ò<Hä êïs¡T. @ XÊK≈£î.. Ä XÊUÒ.. Á|ü‘˚´ø£ Á|üuÛÑT‘·«+ e˝… e´eVü≤]düTÔHêïj·THêïs¡T. &Ûç©¢ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eTT+<äT #·÷|ü⁄ ˝Òø£b˛e&É+‘√ $<äT´‘Y ø√‘·\T neT\e⁄‘·THêïj·Tì Äs√|æ+#ês¡T.u§>∑TZ,>±´dt n+<äTu≤≥T˝À ˝Òø£b˛e&É+‘√ nH˚ø£ $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô dü+düú\T eT÷‘·|ü&ܶj·THêïs¡T. j·TT|æm Á|üuTÑÛ ‘·«+ nìï+{≤ $|ò\ü yÓT+Æ <äHêïs¡T. j·TT|æm bÕ\q˝À uÛ≤s¡‘·<˚XÊìï #·÷dæ Á|ü|ü+#· <˚XÊ\T n|üVü‰dü´+ #˚düTÔHêïj·THêïs¡T. eTH√àVü≤Hédæ+>¥ ndüeTs¡∆ Á|ü<Ûëì nì n_Ûe]í+#ês¡T. Äj·Tq≈£î kı+‘· bÕغ˝ÀH˚ >ös¡e+ ˝Ò<ìä nHêïs¡T. ˇu≤e÷ m<äT≥ Á|ü<ëÛ ì eTH√àVü≤Hé ìdü‡Vü≤j·T‘·qT Á|ü<ä]Ù+#ês¡Hêïs¡T.ˇu≤e÷ m<äT≥ eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ uÛ≤s¡‘·<˚X¯ ù|<ä]ø±ìï e÷¬sÿ{Ÿ #˚ùd+<äT≈£î j·T‹ï+#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T. bÕø˘ Á|ü<Ûëì qyêCŸ wüØ|òt ≈£L&Ü eTH√àVü≤Héd+æ >¥qT nee÷ì+#˚˝≤ e÷{≤¢&Üs¡ì, nsTT‘˚ Äj·TqTï ø£\e&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äì nHêïs¡T. j·TTe‘·≈£î ñbÕ~Û ø£*Œ+#·&+É ˝À j·TT|æm $|ò\ü yÓT+Æ <äHêïs¡T. s¬ ˝’ «Ò n_Ûeè~∆ $wüjT· +˝À #Ó’Hê <˚X¯+ »bÕHé‘√ b˛{° |ü&ÉT‘·T+fÒ.. eTq+ e÷Á‘·+ mø£ÿ&É y˚dqæ >=+>∑[ nø£ÿ&˚ nqï #·+<ëq ñ+&çb˛j·÷ eTì nHêïs¡T. ø±eTHÓ«˝ŸÔ Áø°&É˝À¢ ôd’‘·+ n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ç <˚X¯+ |üs¡Te⁄qT j·TT|æm rdæ+<äì nHêïs¡T. kÕ«‘·+Á‘·´+ ‘·sê«‘· nìï <˚XÊ\T eTT+<äTø¬ fi¯ó Ô+fÒ..uÛ≤s¡‘Y e÷Á‘·+ yÓqøÏÿ yÓfi¯ó‘√+<äHêïs¡T.m˙¶m Vü≤j·÷+˝À $TÁ‘· | ü ø å ± \qT ø£ \ T|ü ⁄ ≈£ î ì <˚ X Ê_Û e è~∆ ø Ï bÕ≥T|ü & ܶ e Tì #ÓbÕŒs¡T.j·TT|æm bÕ\q‘√ $dæ–b˛sTTq Á|ü»\T H˚&TÉ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ ø√dü+ m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡Hêïs¡T.eT+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ sêyê\ì ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. Ç~˝≤ñ+&É>± q>∑s¡+˝Àì »|ü˙dt bÕs¡Tÿ˝À _C…|æ mìïø£\ sê´© ø=qkÕ–+~.$ø±dt sê´©˝À >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<äyÓ÷&ç ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. sê´©˝À düTe÷s¡T>± 3\ø£\å eT+~ bÕ˝§Zì ñ+{≤s¡ì düe÷#ês¡+.

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : e#˚à mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ ;CÒ|”\ yÓTÆÁ‹ ã+<Ûä+ >∑{Ϻ|ü&˚ neø±XÊ\T ø£ì|ædTü HÔ êïs≠. #ê˝≤ ø±\+ <˚X+¯ ˝À j·∂|”@, m˙¶@\≈£î Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± e∂&√Á|ò+ü {Ÿ @sêŒ≥T #˚j÷· \ì {°&|û ” n~ÛH‘˚ · #·+Á<äu≤ãT #˚dæq Á|üj·T‘êï\T |òü*+#·˝Ò<äT. B+‘√bÕ≥T e≠˝≤j·T+, X¯s<¡ j é ÷· <äy,é ˝≤\÷Á|ükÕ<é e+{Ï yês¡T ‘·eT

Hêj·Tø£‘«· +˝ÀH˚ Á|ò+ü {Ÿ\T @sêŒ≥T ø±yê\H˚ n_ÛÁbÕj·T+‘√ ñ+&É&+É ‘√ n~ kÕ<Û´ä + ø±<äH˚ ìs¡íj·÷ìøÏ e∫Ãq #·+Á<äu≤ãT.. Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ y˚≥˝À |ü&ܶs¡T. sêÁwüº+˝À {°&û|”ì z&ç+#˚+<äT≈£î ø±+Á¬>dt, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt, {°ÄsYmdt\T ˇø£ÿ≥j˚T´ neø±XÊ\T ø£ì|ædTü HÔ êïs≠. ‘Ó\+>±D˝À {°ÄsYmdt‘√, d”e÷+Á<Ûä˝À yÓ’d”|”‘√ ø±+Á¬>dt bı‘·TÔ

≈£î<äTs¡TÃ≈£îH˚ neø±XÊ\T ñ+&É&+É ‘√ Á|üC≤eT<ä‘› T· ñ+<äqï $wüjT· + yÓ\Te&É&+É ‘√ #·+Á<äu≤ãT ;CÒ|” yÓ’|ü⁄ yÓ≠>∑TZ #·÷|ü⁄‘·Tqï≥T¢ #·+Á<äu≤ãT ≈£L&Ü Ä˝À#·q˝À |ü&ܶsT¡ . ‘Ó*dæ+~. n+‘·s¡Z‘·+>± Ç|üŒ{Ïπø ;CÒ|” ‘Ó\+>±D Á|üø≥ £ q ‘·sê«‘· {°ÄsYmdt‘√qT, nÁ>∑H˚‘·\‘√ bı‘·TÔô|’ ˇø£ ìs¡íj·÷ìøÏ u…s≠˝Ÿ <ë«sê »>∑Hé≈£î Ç|üŒ{Ïπø ø±+Á¬>dt bÕغ düe÷#ês¡+. &Ûç©¢ yÓ[¢q dü+<äs¡“¤+˝À ;CÒ|” <ä>∑Zs¡≈£î rdüT≈£î+~. e#˚à mìïø£˝À¢ ˇ+≥]>± nÁ>∑H˚‘·\‘√ #·s¡Ã\T »]|æ dü÷Á‘·ÁbÕj·T yÓfiÔ‚ z≥$T U≤j·TeTì, á kÕ] n<˚ »]–‘˚ n+^ø±s¡+ ‘Ó*|æq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ;CÒ|” bÕغ eTqT>∑&É ñ+&É<qä ï ìs¡j í ÷· ìøÏ e∫Ãq d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT yÓ+ø£jT· ´ Hêj·≠&ÉT {°&û|” n~ÛH˚‘· ;J|” yÓ’|ü⁄ yÓ≠>∑TZ #·÷ù| u…+>∑fi¯Ss¡T˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£sêï≥ø£ e÷J neø±XÊ\T ø£ì|ædTü HÔ êïs≠. Ç+‘·ø±\+ e≠K´eT+Á‹ j·T&É÷´s¡|Œü , Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ˝À eT‘·‘·‘·«bÕغ ns≠q ;CÒ|”‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îH˚ {°&|û \” T m˙¶@ ≈£L≥$T˝À #˚sT¡ ‘êj·Tqï Á|üX‚ï˝Ò<äì #Ó|æŒq Äj·Tq $~Û˝Òì |ü]dæú‘·T˝À¢ $XÊ«dü+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. #·s¡Ã\T Ä bÕغøÏ <ä>∑Zs¡ ø±yê*‡ edüTÔ+~. Ç|üŒ{Ïπø ø±+Á¬>dt nuÛ´Ñ ]ú>± sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ, ;CÒ|” »s¡T>∑T‘·THêïj·THêïs¡T. B+‘√ m˙¶@≈£î {°&|û ” <ä>∑Zs¡e&É+ <ë<ë|ü⁄ U≤j·T+>± ø£ì|æk˛Ô+~. nuÛÑ´]ú>± qπs+Á<äyÓ÷&û Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú πsdüT˝À ñHêïs¡T. sêVüQ˝Ÿ $wüjT· +˝À ø±+Á¬>dt bÕغ˝À >∑‘·+˝À 1994˝À ;CÒ|”‘√ bı‘·TÔ ≈£î<äTs¡TÃø=ì #·+Á<äu≤ãT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>∑*>±s¡T. eT∞¢ m≥Te+{Ï uÛ<Ò ë_ÛÁbÕj·÷\T ˝Ò≈î£ Hêï.. yÓ÷&û Ç|ü⁄Œ&ÉT bı‘·TÔ ≈£î<äTs=Ã≈£îì n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ $wüjT· +˝À ‘=\T‘· n<ë«˙, düTwüàdü«sêCŸ, e≠s¡∞eTH√Vü≤sYCÀwæ e+{Ï yês¡T e´‹πsø£ sêyê\ì ‘·Vü≤‘·Vü≤˝≤&ÉT‘·THêïs¡T. yÓ÷&û #·]cÕà ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ ;CÒ|” e÷‘·èdü+düú ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. @<˚yÓTÆHê ns≠q ÄsYmdtmdt CÀø£´+‘√ n+‘ê sêÁwüº sê»ø°j·÷˝À¢ düMTø£s¡D\T e#˚à mìïø£\ Hê{ÏøÏ @ $<Û+ä >± ñ+{≤j·TH˚~ dü<Tä e› TDÏ–+~. <˚Xy¯ ê´|ü+Ô >± |ü\T dü+dü\ú T #·sá ˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. ìs¡«Væ≤+∫q düπs«˝À Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú>± yÓ÷&ûπø

d”m+.. #·bÁ Õd”øH£ êï V”≤q+ e÷JeT+Á‹ ø√eT{Ïs¬ &ç¶ <Û«ä »+ ôV’≤<äsêu≤<é, Ç~ì»+ : eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶øÏ ø£˙dü+ #·ÁbÕd”øÏ ñqï C≤„q+ ˝Ò<äì e÷JeT+Á‹ ø√eT{Ïs¬ &ç¶ yÓ+ø£≥s¬ &ç¶ yê´U≤´ì+#ês¡T. $˝Òøs£ T¡ \‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ªª»+‘·Te⁄\≈£î $XÊ«dü+ ñ+≥T+~.. ø±˙ øÏsD ¡ ≈Y î£ n~ÛcÕºq+ô|’ $XÊ«dü+ ˝Ò≈î£ +&Ü b˛sTT+~. Äj·Tq »+‘·Te⁄ ø£Hêï V”≤q+µµ nì $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ n~ÛcÕºq+ ìs¡íj·÷ìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+{≤qì >∑+–¬s<äT›˝≤ ‘·\÷|æq Äj·Tq Ç|ü⁄Œ&ÉT e÷≥ e÷s¡Ã&É+ ‘·><∑ Hä êïs¡T. dæ>÷∑ ,Z X¯s+¡ ñ+fÒ yÓ+≥H˚ |ü<$ä øÏ sêJHêe÷ #˚j÷· \ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ d”m+ Ç+‘·>± ã]‘Ó–+|ü⁄, $wü+ ø£≈î£ ÿ‘·T+fÒ Ä ÁbÕ+‘· eT+Á‘·T\T m+<äT≈£î ì\Bj·T&É+ ˝Ò<ìä Á|ü•ï+#ês¡T. yÓ+≥H˚ ø±´_HÓ{Ÿ qT+∫ ãj·T≥≈£î sêyê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. d”e÷+Á<Ûä ñ<ä´eT #Ó’s¡àHé>± e´eVü≤]düTÔqï øÏs¡DY.. ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·÷ìï Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\ ø±sê´\j·T+>± e÷sêÃs¡ì <Û«ä »yÓT‘êÔsT¡ . ôV≤’ <äsêu≤<é˝À Á|üuTÑÛ ‘·« uÛ÷Ñ eTT\qT ø£u≤®#d˚ æ ˇø£ kÕºsVY ≤ü À≥˝Ÿ ì]à+#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Á|üuTÑÛ ‘·«+ e#êÃø£ Bìô|’ $#ês¡D »]|æ Ä uÛ÷Ñ eTT\qT Á|üuTÑÛ ‘·«+ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£î+≥T+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ n‘·T´qï‘· $<Ûëq|üs¡yÓTÆq ìs¡íj·÷ìï e´‹πsøÏdüTÔqï d”m+qT bÕغ yÓ+≥H˚ ãs¡sÔ |¡ tò #˚j÷· \ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

yÓ+&ç‘Ós¡ HêsTTø£

q$T‘·

k˛eTyês¡+, dô |ô +º ãsY 30, 2013

|ò”E\ #Ó*¢+|ü⁄¬ø’ $<ë´s¡Tú\ uÛ≤Ø <Ûäsêï ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : Ç+»˙]+>¥, Ç‘·s¡ eè‹Ô $<ë´ø√s¡T‡\ yÓTT‘·Ô+ |ò”E\T Á|üuÛÑT‘·«y˚T #Ó*¢+#ê\ì ø±˝ÒJ Vü‰düº˝Ÿ $<ë´s¡Tú\ kÂø£sê´\T ô|+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô _dæ $<ë´]ú dü+|òüT+ Ä<Û«ä s¡´+˝À X¯ìyês¡+ Ç+~sêbÕsYÿ e<ä› e+<ä˝≤~ eT+~ $<ë´]ú˙, $<ë´s¡Tú\T uÛ≤Ø m‘·TÔq <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á <Ûäsêï≈£î _dæ $<ë´]ú dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡y˚Twt Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± <Ûsä êïqT<˚•› +∫ _dæ dü+øπ eå T dü+|òTü + sêh n<Û´ä ≈£îå &ÉT ÄsY.ø£èwüíj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh+˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ e#êÃø£ <äX¯\ yêØ>± |ò”E ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ |ü<∏äø±ìï m‹Ôy˚j·T&ÜìøÏ ≈£îÁ≥|üqTï‘·T+<äì Äs√|æ+#ês¡T. |òE ” \ |ü<øä∏ ±ìøÏ 35 y˚\T d”*+>¥ ô|≥º&É+‘√ $T>∑‘ê |ò”E #Ó*¢+#·˝Òø£ $<ë´s¡Tú\T nH˚ø£ Çã“+<äT\T m<äTs√ÿyê*‡ edüTÔ+<äì, ‘·<ë«sê eT<Ûä´+‘·s¡+>± #·<äTe⁄\qT $s¡$T+#·Tø√yê*‡ edüT+Ô <äì Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. $<ë´s¡T\ú |üP]Ô |ò”EqT Á|üuÛÑT‘·«y˚T uÛÑ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ _dæ $<ë´]ú dü+|òTü + sêh n<Û´ä ≈£îå &ÉT s¡yT˚ wt e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ s√Es√E≈£î ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T ô|s¡T>∑T‘·THêïj·Tì ô|]–q <Ûäs¡\≈£î nqT>∑TD+>± yÓTdt#êØ®\T ô|+#·øb£ ˛e&É+ e\q HêD´yÓTqÆ uÛÀ»q+ n+~+#·˝Òø£b˛‘·THêïs¡Hêïs¡T. ô|s¡T>∑T‘·Tqï <Ûäs¡\ ø£qT>∑TD+>± ø±˝ÒJ Vü‰dü˝º Ÿ $<ë´s¡T\ú yÓTdt#êØ®\qT 1050 qT+&ç 1800 \≈£î ô|+#ê\ì, eT÷&ÉT qT+&ç 7 e ‘·s>¡ ‹∑ es¡≈î£ #·~y˚ bÕsƒX¡ Ê\ $<ë´s¡Tú\≈£î 750 qT+&ç 1200\≈£î, 8 qT+&ç 10e ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡T\ú ≈£î 850 qT+&ç 1400 \≈£î ô|+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á <Ûäsêï˝À _dæ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T bÕ+&ÉTeTT~sêCŸ, ˙˝≤ yÓ+ø£fXÒ Ÿ, lìyêdt>ö&é, <äTsêZ>ö&é, u≤˝ŸsêCŸ, lìyêdt bÕ˝§ZHêïs¡T. mdtm+Ç ô|H’ êì‡+>¥˝À nÁ>∑kÕúq+˝À ùd{º Ÿu≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj÷· mdt_ôV≤#Y dæõm+ CÀ´‹|òTü Àwt ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝À mdtm+Ç ô|H’ êì‡+>¥˝À ùd{º Ÿu≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj÷· nÁ>∑kÕúq+˝À ñ+<äì u≤´+≈£î dæõm+ CÀ´‹|òTü Àwt nHêïs¡T. mdtm+mdt $uÛ≤>±ìøÏ nedüsy¡ TÓ qÆ Ø‹˝À ‘·eT u≤´+≈£î $düÔè‘· ÁX‚DÏ ñ‘·Œ‘·TÔ\T, ùde\qT n+~düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. X¯ìyês¡+ ô|H’ êì¸jT· ˝Ÿ *≥s¡dô” |’ »]–q esYÿcÕ|ü⁄˝À Äj·Tq Á|ü<Ûëq eø£Ô>± bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. á esYÿcÕ|t≈£î _mdtÇ, ◊|æm|òt m¬ø’Ã+CŸ uÛ≤>∑kÕ«$T>± e´eVü≤]+∫+~. á dü+<äs¡“¤+>± CÀ´‹|òüTÀwt ‘·q Á|üdü+>±ìï ø=qkÕ–dü÷Ô <˚X¯yê´|üÔ+>± bÕ]ÁXÊ$Tø£, ø£fi≤‘·àø£ s¡+>±˝À¢ì mdtm+Ç\≈£î s¡TD kÂø£s¡´+ yÓTs¡T>∑T|üπsÃ+<äT≈£î eP´Vü‰‘·àø£+>± ø£¢düºsY $<ÛëHê\qT rdüT≈£îqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. á esYÿcÕ|t øπ e\+ yê]ì m&ÉT´πø{Ÿ #˚ùd Ø‹˝À ñ +&É & É y ˚ T ø±≈£ î +&Ü |ü \ Te⁄s¡ T n_Û Á bÕj· ÷ \qT |ü + #· T ≈£ î H˚ M\Tø£\T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ‘·<ë«sê n‘·´+‘· y˚>+∑ >± eè~∆ #Ó+<äT‘·Tqï m+mdtm+Ç $uÛ≤>±\T ã\yÓTqÆ |üsê´es¡D e´edüôú |’ düèwæ+º #·&+É kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ u≤´+≈£î »>∑Hé y˚TH˚»sY XË’el e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m+mdtm+Ç Áô|’ì‡j·T˝Ÿ düeTdü´\T, ìj·T+Á‘·D #·{≤º\T, øπ +Á<ä sêh Á|üuTÑÛ ‘ê«\T Á|üyX˚ ô¯ |{Ïqº |ü<øä∏ ±\T, ø±s¡´Áø£e÷\T Ä]úø£ neø±XÊ\T, yÓ÷&é‡, u≤´+≈£î\T, m|ò◊t nedüsê\T, ]õÁùdwº Hü é \_∆ yÓTT<ä\>∑T yê{Ï >∑÷]à $e]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ˝…]ï+>¥

‹s¡TeT\˝À &ûJ|” ~H˚ws¬t &çø¶ Ï lìyêdüT&ç rs¡|Á∆ kü Õ<ë\qT Ä~yês¡+Hê&ÉT n+<äCdÒ Tü qÔ ï {°{&° û n~Ûø±] lìyêdüsêE

Printed, Published and Owned by Madala Venkata Seshagiri, Printed at M/s Bhanuprakash Power Printers, H.No. 4-9-303, Usmansahebpet, Nellore - 524002 and Published from H.No: 20-11, Flat No : 306, 3rd Floor, Nalanda Apartments, Tekkemitta, Nellore-524003. Editor: Madala Venkata Seshagiri. RNI No. APTEL/2012/45871. Ph: 0861-2322688, Cell: 8331016667, email: idhinijamnews@gmail.com

30-09-2013  

30-09-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you