Page 1

RNI No. APTEL/2012/45871

MT |ü+#êsTTrøÏ @+ #˚XÊs¡T. ?

z yÓTTø£ÿ Hê≥T<ë+.. |üsê´es¡D≤ìï ø±bÕ&ÉT<ë+..

á o]¸ø£ Á|ü‹ Ä~yês¡+ Á|ü#T· ]+#·qTHêï+. |ü+#êsTTr˝À düsŒ¡ +#Y\T>± |üì#˚dqæ yê] qT+∫ n_ÛÁbÕj·T+ ùdø£]kÕÔ+. e÷J düsŒ¡ +#Y\T Äj·÷ Á>±e÷\≈£î #˚dqæ n_Ûeè~∆ì MT‘√ |ü+#·Tø√yê\ì ø√s¡T‘·THêï+. n+<ä]øÏ ‘Ó*j·T|üsT¡ kÕÔ+. e÷‘√ düV≤ü ø£]+#·+&ç. $esê\≈£î 8331016577, 8331016668

n+<ä s ¡ + dü Œ +~kÕÔ + ...Á|ü » \ ÁbÕD≤\qT ø±bÕ&ÉT<ë+. ªªÇ~ì»+µµ áø±s¡´Áø£e÷ìï z ñ <ä´eT+˝≤ ÁbÕs¡+_ÛdüTÔ+~. MT ÁbÕ+‘ê˝À¢ ˇø£ yÓTTø£ÿ Hê{Ï $esê\T n+~+#·+&ç. Á|ü#T· ]kÕÔ+. eT+&É T f… + &É \ ‘√ m+<ä s √ ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒ‘· T Hêïs¡ T . ø±s¡ D + |ü # · à ì #Ó ≥ Tº ˝Òøb£ ˛e&ÉyT˚ . |üsê´es¡D≤ìï ø±bÕ&ÉT≈£î+<ë+. $esê\≈£î 8331016577, 8331016668 MT Ç~ì»+ ~q|üÁ‹ø£, m&ç≥sY

l bı{Ϻ lsêeTT\T HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢, >∑Ts¡Tyês¡+, p˝…’ 4, 2013

m&ç≥sY : e÷<ë\ yÓ+ø£≥ X‚w–ü ]

dü+|ü⁄{Ï : 1, dü+∫ø£ : 275, |ù J\T : 4, yÓ\ : s¡÷.2/`

yÓ÷–q ª|ü+#êj·Trµ q>±sê eT÷&ÉT <äX˝ ¯ À¢ düsŒ¡ +#Y mìïø£\T mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\... 13q Hê$TH˚wüq¢ d”«ø£s¡D.. 14 |ü]o\q,15q ‹s¡dÿü s¡D, 17q ñ|üd+ü Vü≤s¡D.. 21,491 >Á ±eT |ü+#êj·Tr\≈£î mìïø£\T.. |üø£&É“+B ìs¡«Vü≤D≈£î #·s¡´\T : s¡e÷ø±+‘Y¬s&ç¶ neT˝À¢øÏ e∫Ãq mìïø£\ ø√&é ôV’≤<äsêu≤<é, Ç~ì»+ : |ü+#êj·Tr mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHé ãT<Ûäyês¡+ yÓ\Te&ç+~. sêh mìïø£\ dü+|òüT+ ø£$TwüqsY sêeTø±+‘Y s¬ &ç¶ mìïø£\ H√{Ï|øπæò wüHqé T $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. mìïø£\T eT÷&ÉT <äX˝¯ À¢ »s¡T>∑T‘ê j·Tì, á HÓ\ 23q yÓTT<ä{Ï

ø±fÒ<ëHé˝À e´øÏÔ Vü≤‘·´.. <äVü≤q+ ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : ø±fÒ<ëHé bÕ]ÁXÊ$Tø£yê&É düMT|ü+˝À z e´øÏÔ <ës¡TD Vü≤‘·´≈£î >∑Ts¡j÷· ´&ÉT. nq+‘·s+¡ <äV≤ü q+ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚, Vü≤‘·´ #˚XÊsê.. X¯yêìï <äV≤ü q+ #˚XÊsê? ˝Òø£ düJe<äV≤ü q+ #˚XÊsê nH˚~ ns¡+ú ø±≈£î+&Ü ñ+~. X¯e+ mes¡÷ >∑Ts¡T|Ô ≥ ü ≈º î£ +&Ü ø±*b˛e&É+‘√ #·T≥Tº|øü ÿ£ \ yê]ì |æ*|æ+∫Hê >∑Ts¡TÔ |ü≥˝º øÒ b£ ˛j·÷s¡T. X¯yêìï b˛düTeº ÷s¡+º ø√dü+ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s*¡ +#ês¡T. sêCÒ+Á<äq>∑sY b˛©düT\T øπ düT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

<äX,¯ 27q s¬ +&√ <äX,¯ 31q eT÷&√ <äX˝¯ À mìïø£\T ñ+{≤j·Tì #ÓbÕŒs¡T. mìïø£\qT ìs¡«Væ≤düTqÔ ï≥T¢ Á|üø{£ +Ï ∫q s¡e÷ø±+‘Y s¬ &ç.¶ . z{Ï+>¥ ñ<äjT· + @&ÉT >∑+≥\ qT+&ç eT<Ûë´Vü≤ï+ ˇø£{Ï >∑+≥\ es¡≈î£ ñ+≥T+<äì, n<˚ s√E z≥¢ ˝…øÿÏ +|ü⁄, >¬ \Tbı+~q nuÛ´Ñ ]ú Á|üø≥ £ q ñ+≥T+<äHêïs¡T. áHÓ\ 9q ø£˝ø… sº£ T¡ ¢ H√{Ï|øπæò wüHé $&ÉT<ä\ #˚kÕÔsì¡ , 13e ‘˚~ Hê$TH˚wqü ¢ <ëK\T≈£î ‘·T~ >∑&TÉ e⁄ nì, 14q Åd÷ü ÿ{Ï˙ ñ+≥T+<äì, 17 Hê$TH˚wHü é ñ|üd+ü Vü≤s¡D≈£î ∫e] ‘˚~ nì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‹ õ˝≤¢˝À s¬ yÓq÷´ &ç$»q¢ yê]>±, u≤´˝…{Ÿ |ü<‹∆ä ˝À mìïø£\T »s¡T>∑T‘êj·THêïs¡T. H√{Ï|øπæò wüHé $&ÉT<ä\ ø±e&É+‘√ ás√E qT+&˚ mìïø£\ ø√&é neT˝À¢øÏ e∫Ã+~. Ç|üŒ{Ïøπ Á|üø{£ +Ï ∫q ]»πs«wüq¢ Á|üø±s¡yT˚ mìïø£\T »s¡T>∑qTHêïsTT. Áπ>≥sY ôV≤’ <äsêu≤<äT˝À ø£\|üuÀj˚T Á>±e÷˝À¢ mìïø£\ $TqVü‰sTT+|ü⁄ ñ +~. sêhyê´|ü+Ô >± 52 Á>±e÷\˝À mìïø£\qT ìs¡«Væ≤+#·≥+ ˝Ò<Tä . ø±>±, yÓTT‘·+Ô 21,491 Á>±eT |ü+#êj·Tr\≈£î mìïø£\T »s¡T>∑qTHêïsTT. yÓTT<ä{Ï <äX˝¯ À 6,875, s¬ +&√ <äX˝¯ À 7,795, eT÷&√ <äX˝¯ À 6,873 Á>±e÷˝À¢ mìïø£\T »s¡T>∑qTHêïsTT. mìïø£\˝À b˛{°#ù˚ d nuÛ´Ñ s¡T\ú <Ûsä êe‘·T yÓTT‘êÔìï ô|+#·T‘·Tqï≥T¢ mìïø£\ dü+|òTü + ‘Ó*|æ+~. Á|üdTü ‘Ô +· |ü+#êj·Tr mìïø£\T e÷Á‘·yT˚ »s¡T>∑T‘·Tqï|üŒ{Ïø° C…&Œû {Ïd,æ m+|æ{dÏ æ nuÛ´Ñ s¡T\ú <Ûsä êe‘·T, mìïø£\ e´j·÷ìøÏ dü+ã+~Û+∫q ñ‘·sÔ T¡ «\T ≈£L&Ü C≤Ø nj·÷´sTT. düsŒ¡ +#Y nuÛ´Ñ ]ú mìïø£\ e´j·T+ >∑‘+· ˝À s¡÷.40 y˚\T ñ+&É>±, Ç|ü⁄Œ&ÉT s¡÷.80 y˚\T, m+|æ{dÏ æ nuÛ´Ñ ]ú e´j·T+ s¡÷.50 y˚\T ñ+&É>±, Ç|ü⁄Œ&ÉT \ø£å s¡÷bÕj·T\T, »&ûŒ{Ïdæ nuÛ´Ñ ]ú e´j·T+ >∑‘+· ˝À s¡÷.\ø£å ñ+&É>±, Ç|ü⁄Œ&ÉT 2 \ø£\å ≈£î ô|+#·T‘·Tqï≥T¢ mìïø£\ dü+|òTü + Á|üø{£ +Ï ∫+~. |ü~y˚\≈£î ˝Àã&ç ñqï Á>±e÷˝À¢ düsŒ¡ +#Y nuÛ´Ñ ]ú Ks¡Tà s¡÷.40 y˚\T>± ñ+&Ü\ì Á|üø{£ +Ï ∫+~.

sê»ø°jT· \_∆ø√düyT˚ ªsêj·T\µ eT+Á‘+· ! n~Ûø±s¡yT˚ \ø£´å +>± ø±+Á>¬ dt n&ÉT>∑T\T.. ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ sê»ø°jT· \_∆ø√düyT˚ $uÛ»Ñ q≈£î ôd’ n+≥Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. e#˚à kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ m˝≤¬>H’ ê >¬ *∫ Ç≥T sêÁwü+º ˝Àq÷, n≥T øπ +Á<ä+˝Àq÷ eT∞¢ n~Ûø±s¡ |ü>±Z\T #˚|ü{≤º\qï~ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ \ø£å´+>± ø£q|ü&ÉT‘√+<äì |ü\Te⁄s¡T uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. ø±ì ˇø£ ≈£î+|ü{ìÏ Äs¡Œ&ÜìøÏ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ eTs√ ≈£î+|ü{ìÏ sêCÒdTü qÔ ï dü÷#·q\T ø£ì|ædTü HÔ êïj·Tì #ÓãT‘·THêïs¡T. sêj·T\ ‘Ó\+>±D Á|ü‹bÕ<äq‘√ Ç|üŒ{Ïø|Ï ⁄ü Œ&ÉT düeTdü´\T ‘·˝‘… ≈Ô· î£ Hêï uÛ$Ñ wü´‘Y˝À ≈£î+|ü{Ï sêE≈£îH˚ Á|üe÷<ä+ ñ+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. sêj·T\d”eT uÛÖ>√[ø£, #ê]Á‘·ø,£ kÕ+düÿè‹ø£ |ü]D≤e÷\qT ˝…ø£ÿ˝ÀøÏ rdüT≈£î+fÒ eTs√ ≈£î+|ü{Ï sêEø√e&É+ U≤j·TeTH˚ nì|æk˛Ô+~. ‘Ó\+>±D düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ sêj·T\ ‘Ó\+>±D Á|ü‹bÕ<äqqT ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ eTT+<äT≈£î ‘Ó∫Ã+~. Ç<˚ düeTj·T+˝À ‘·q sê»ø°jT· Á|üj÷Ó »Hê\qT <äèwæ˝º À ô|≥Tº≈î£ ì ≈£L&Ü Ä Á|ü‹bÕ<äqqT eTT+<äT≈£î ‘Ó∫Ãq≥T¢ uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. sêh+˝Àì s¬ +&ÉT ÁbÕ+‘ê˝À¢ yÓm’ kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT »>∑H√àVü≤Hés¬ &ç¶ ÁbÕã˝≤´ìï ‘·–+Z #·&ÜìøÏ, eTs√ e÷≥˝À #ÓbÕŒ\+fÒ Äj·Tq ã˝≤ìï N\Ã&ÜìøÏ sêj·T\ ‘Ó\+>±D Á|ü‹bÕ<äqqT eTT+<äT≈£î ‘Ó∫Ãq≥T¢ uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. sêj·T\

‘Ó\+>±D Á|ü‹bÕ<äq≈£î n+^ø£]+#·&+É ˝À eTJ¢dt ˇ‹Ô&ç ñ+&ç ñ+≥T+<äì ≈£L&Ü uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. Ç≥T ø±+Á¬>dt Ä Á|ü‹bÕ<äqqT eTT+<äT≈£î ‘˚e&É+˝À, eTJ¢dt <ëìøÏ |ü#÷ C…+&Ü }|ü&+É ˝À ≈£L&Ü sê»ø°jT· Á|üj÷Ó »Hê˝Ò ñ HêïsTT ‘·|Œü ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ Á|üj÷Ó »Hê\T n+<äT˝À Ç$T&ç ˝ÒeH˚ $wüjT· + ns¡úeTe⁄‘√+<äì yês¡T #ÓãT‘·THêïs¡T. sêj·T\d”eT |ü]s¡ø£åD y˚~ø£ Hêj·T≈£î&ÉT u…s¬’ &ç¶ sê»X‚Ks¡s¬ &ç¶ ≈£L&Ü sêj·T\ ‘Ó\+>±D e\¢ dü+uÛ$Ñ +#˚ Á|üe÷<ä+ô|’ düs¬ q’ ne>±Vü≤q ñqï≥T¢ ˝Ò<ìä yês¡T n+≥THêïs¡T. #ê]Á‘·ø£ |ü]D≤eT Áø£e÷ìøÏ dü+ã+~Û+∫q |üP]Ô $wüj÷· \T ˝Òøb£ ˛e&É+e\¢ Äj·Tq dü]>± düeTdü´qT eTT+<äT≈£î ‘˚˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì n+≥THêïs¡T. ˝Ò<ä+fÒ Äj·Tq≈£î ≈£L&Ü sêh $uÛ»Ñ qqT n&ÉTø¶ √yê\H˚ ‘·|Hü ˚ ‘·|Œü sêj·T\d”eT Á|üj÷Ó »Hê\|ü≥¢ n+‘·>± ÄdüøÔÏ ˝Ò<ìä #ÓãT‘·THêïs¡T. ($T–‘ê 4˝À)

u…’≈£îqT &Ûûø=qï dü÷ÿ\T ãdüT‡ Ç+»˙]+>¥ $<ë´]ú eTè‹ ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : q>∑s+¡ ˝Àì ≈£Lø£{Ÿ|*ü ¢ e<ä› z Áô|y’ {˚ Ÿ dü÷ÿ\T ãdüT‡ u…≈’ î£ qT &Ûøû =q&É+‘√ z j·TTe≈£î&ÉT nø£ÿ&çøø£ ÿ£ &˚ eTè‹#Ó+<ë&ÉT. ãT<Ûyä ês¡+ ñ<äjT· + dü÷ÿ\T |æ\\¢ qT rdüTø=ì ‹s¡T>∑TÁ|üj÷· DyÓTqÆ ãdüT‡ m<äTs¡T>± edüTqÔ ï u…≈’ î£ qT &Ûøû ={Ï+º ~. B+‘√ Ä u…≈’ î£ ô|’ Á|üj÷· DÏdTü qÔ ï Ç+»˙]+>¥ $<ë´]ú nø£ÿ&çøø£ ÿ£ &˚ eTè‹ #Ó+<ä>±, eTs√ $<ë´]ú rÁe >±j·÷\bÕ\j·÷´&ÉT. B+‘√ $<ë´]úì düMT|ü+˝Àì ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

+~ øÏsD¡ Y bÕ´πøJ bòÕs¡Tà˝≤qT ªkÕúìø£+µ˝À >∑f…º+πøÿ+<äTπøHê! y˚»>∑T+ z&çH‘˚ ésêh+e˝Ò: ‘Ó¢ Çã“ \+>±Dô|’ {Ïõ ‹s¡dÿü ]+∫q k˛ìj·÷! ø±+Á¬>dt Vü≤&Üe⁄&çô|’ düs¡«Á‘ê #·s¡Ã ‘Ó\+>±DqT ã÷N>±

ôV’≤<äsêu≤<é, Ç~ì»+ : kÕúìø£ mìïø£˝À¢ >∑f…ºπøÿ+<äTπø ø±+Á¬>dt ‘Ó\+>±Dô|’ Vü≤&Üe⁄&ç #˚dTü +Ô <ë? nH˚øk£ Õs¡T¢ >∑&TÉ e⁄\T ô|{Ϻ }]+ ∫q ø±+Á¬>dt.. ndü\T ‘Ó\+>±Dô|’ ‘˚\TÑ·T+<ë? ˝Ò<ë kÕúìø£ mìïø£\ ø√dü+ á Hê≥ø±+ Ä&ÉT‘·T+<ë? |ü]dæ‘ú T· \T #·÷düT+Ô fÒ ne⁄qH˚ n+ ≥THêïs¡T sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T. Äs¡T <äXÊu≤›\T>± s¡>∑T\T‘·Tqï ‘Ó\+>±D düeTdü´≈£î ø±+Á¬>ùd‡ Á|ü<ëÛ q ø±s¡D+. Ç∫Ãq e÷≥≈£î ø£≥Tºã&ç ñ+&Éøb£ ˛e&É+.. düeTdü´ qT HêqTÑ·÷ eT]+‘· »{Ï\+ #˚j·T&É+.. kÕVü≤k˛ù|‘·yÓTÆq ìs¡í j·÷\T rdüTø√ø£b˛e&É+.. nedüs+¡ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT }]+∫ >∑f…ºø£ÿ&É+ ø=+‘· ø±\+>± ø±+Á¬>dt #˚dæq Á|üjÓ÷>±\T. nsTT‘˚, ‘Ó\+>±D n+ø£+ ‘·T~<äX˝¯ À ñ+<äì, ‘·«s¡˝À H˚ ìs¡j í T· + yÓ\Te&ÉT‘·T+<äì ø±+Á¬> dt bÕغ sêÁwüº e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® ~–«»jYT dæ+>¥ Á|üø£{Ï+#ês¡T.

#·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì $X‚¢wü≈£î\T nsTT‘˚ Äj·Tq e÷≥\ô|’ me]ø° $XÊ«dü+ ø£\>∑&+É ˝Ò<Tä . &çôd+ãs¡T9 Á|üø≥ £ qqT yÓqøÏÿrdüTø√e&É+.. 2012˝À »]–q nœ\|üø+å£ düe÷y˚X+¯ ‘·sê«‘· HÓ\s√E˝À¢ ‘Ó\+>±Dô|’ ‘˚\TkÕÔeTì #Ó|æŒ #ÓsTT´ Çe«&É+ ‘Ó*dæ+<˚. >∑‘·+˝À ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ #˚dæq Á|üø£≥q\ ø±s¡D+>± ~–«»jYT dæ+>¥ e÷≥\ô|’ $XÊ«dü+ ø£\>∑&+É ˝Ò<ìä ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q z Hêj·T≈£î&ÉT yê´U≤´ì+#ê&ÉT. Ç~ ˇø£ Á&Üe÷>± {°ÄsYmdt n_Ûe]í+∫+~. |ü~s√E˝À¢ ‘Ó\+>±D sê≈£î+fÒ Ä bÕغ H˚‘·\qT Á>±e÷˝À¢øÏ sêìe«≈£L&É<ìä #ÓbÕŒs¡T. ~–«»jYT Á|üø≥£ q\T kÕúìø£ dü+dü\ú mìïø£˝À¢ Á|üj÷Ó »q+ bı+<ä&Üìπøqì |ü\Te⁄s¡T n_ÛÁbÕj·T|ü&TÉ ‘·THêïs¡T. nsTT‘˚, sêÁwüº $uÛ»Ñ q≈£î ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ >∑{ºÏ ìs¡j í T· + rdüT≈£î+<äì, d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\qT ˇ|æŒ+#˚ ~X¯>± Á|üj·T‘êï\T »s¡T>∑T‘·THêïj·T+ ≥THêïs¡T. Çs¡TÁbÕ+‘ê\ Hêj·T≈£î\ n_ÛÁbÕj·÷\qT ‘Ó\TdüTø√e&Üìπø ‘·q |üs´¡ ≥q˝À ~–«»jYT ÁbÕeTTK´+ Ç#êÃs¡T. Äj·Tq e÷≥\T n≥T ‘Ó\+>±DqT ø±˙ Ç≥T düyTÓ øÆ ±´+Á<Û≈ä î£ >±˙ eT<ä‘› T· >± ˝Òe⁄. B+‘√ øπ e\+ kÕúìø£ mìïø£\ ø√düyT˚ n+≥÷ $X‚w¢ ≈ü î£ \T uÛ≤$düTHÔ êïs¡T.

Á|ô y’ {˚ Ÿ Ç+õ˙]+>¥ ø±˝ÒJ\ uÛÑ$‘· Á|üXÊïs¡úø£+ ôV’≤<äsêu≤<é, Ç~ì»+ : sêÁwüº+˝À Ç+õ˙]+>¥ #·~y˚ $<ë´s¡Tú\ ‘·>T∑ ‘Z T· +&É&+É ‘√ Áô|y’ {˚ Ÿ Ç+»˙]+>¥ dü+K´ ô|s¡>&∑ +É ‘√ ù|s¡T˝Òì Áô|y’ {˚ Ÿ Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ eTqT>∑&É Á|üXÊïs¡øú +£ >± e÷s¡T‘√+~. Á|üuTÑÛ ‘·«+ Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ |òE ” \qT ìs¡sí TT+#˚+<äT≈£î @mdtÄsYd” ( Á|üyX˚ Ê\ s¡TdüTeT\ ìj·T+Á‘·D ø£$T{°)q ìj·T$T+∫+~. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ø£˙dü |òE ” s¡÷.35y˚\T>±H˚ ìs¡sí TT+#ês¡T. á @&Ü~ ø=ìï ø£fi≤XÊ\˝À¢ ◊<äT y˚\T ‘·–+Z ∫ s¡÷.30y˚\ @mdtÄsYd” ìs¡sí TT+∫+~. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ @mdtÄsYd” Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ ìy˚~ø£ Ç#˚Ãdæ+~. B+‘√ Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ |ü]dæú‹ n>∑eT´>√#·s¡+>± ‘·j·÷¬s’+~. yêdüÔe+>± ø£fi≤XÊ\˝À |ò”E s¡÷.30y˚\T edü÷\T #˚XÊs¡T. B+‘√ Äj·÷ ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\T \uÀ~uÀeT+≥THêïsTT. 250 ø£fi≤XÊ\˝À e÷Á‘·+ >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ìs¡ísTT+#·&É+ e÷~]>± s¡÷.35y˚\T |ò”E>± ìs¡ísTT+#ês¡T. Çs¡yÓ’ ø£fi≤XÊ\˝À Ç+ø± |òE ” ìsê∆sD ¡ ø±˝Ò<Tä . nsTT‘˚, >∑‘+· ˝À m|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü Ç≥Te+{Ï |ü]dæ‹ú ‘·˝‘… ˝Ô· <Ò Tä . á s¡÷.30y˚\T |òE ” >± ìs¡sí TT+∫q ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\T >∑‘· eT÷&˚fió¯ >¢ ± Ä<ëj·T e´j·T\qT dü]>±Z #·÷|æ+#·øb£ ˛e&É+ e˝Ò¢ á ìs¡j í T· + rdüT≈£îHêïs¡T. eTs√ eT÷&ÉT HÓ\˝À¢ eT÷&˚fi¢¯ Ä<ëj·T+ e´j·T+ @mdtÄsYd” düeT]ŒùdÔ Ä ø£fi≤XÊ\˝À |òE ” \T eT∞¢ 35y˚ \ ìs¡ í s TTkÕÔ s ¡ T . á |ò ” E \ ìj· T +Á‘· D ‘√ <ë<ë|ü ⁄ 200ø£fi≤XÊ\\T eT÷dæyù˚ d |ü]dæ‘ú T· \T ñ+{≤j·TH˚~ n+<ä] n+#·Hê.

∫‘·÷sÔ T¡ /es¡+>∑˝Ÿ: yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT, ø£&|É ü bÕs¡y¢ TÓ +≥T düuTÑÛ ´&ÉT yÓj ’ T· dt »>∑H√àVü≤Hés¬ &ç¶ e\¢H˚ ‘Ó\+>±D Çã“+<äT\T nì ∫qï ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ {Ïõ yÓ+ø£fwÒ t ãT<Ûyä ês¡+ Äs√|æ+#ês¡T. Äj·Tq ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ ‹s¡TeT\˝À $˝Òøs£ T¡ \‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ø±+Á¬>düT bÕغøÏ #Ó+~q d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\T n+<äs¡÷ @ø£‘ê{Ï ô|’øÏ e∫à düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ø√dü+ b˛sê&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. Ç‘·s¡ bÕغ\T ‘Ó\+>±D≈£î eT<ä‹› düTHÔ êïj·Tì, yê]ì d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T Á|ü•ï+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. |ü+#êj·Tr mìïø£\˝À ø±+Á¬>düT bÕغì >¬ *|æùdÔ $uÛ»Ñ qqT n&ÉT≈¶ î£ +{≤ eTì, z&çùdÔ e÷Á‘·+ ‘Ó\+>±D U≤j·TeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘Ó\+>±D≈£î eT<ä‘› T· |ü\T≈£î‘·Tqï bÕغ\≈£î Á|ü»\T z≥T¢ y˚jT· &É+ <äTs¡<èä wüøº s£ e¡ THêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>düT, _C…|æ, dæ|æ◊ bÕغ\qT <ä÷s¡+ ô|{≤º\Hêïs¡T. $uÛÑ»qqT n&ÉT¶≈£î+≥T+~ d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>düT H˚‘·˝Ò nHêïs¡T. Ç‘·s¡ bÕغ\ Hêj·T≈£î\T ‘Ó\+>±D Á|üø{£ ùÏ dÔ yê]øÏ m≥Te+{Ï Çã“+~ ˝Ò<ìä n+≥THêï.. düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä Á|ü»\T yê]ì n&ÉTø¶ √ø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·TeTì, yê]øÏ z≥T y˚jT· &É+ dü]ø±<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|üø{£ ùÏ dÔ ‘·|⁄ü Œ Á|ü»\<ë.. Hêj·T≈£î\<ë nì Á|ü•ï+#ês¡T. \>∑&bÉ Õ{ÏøÏ eT‹ÁuÛ$Ñ T+ ∫+~ ‘Ó\+>±D $wüjT· +˝À ø±+Á¬>düT bÕغ $»j·Tyê&É bÕs¡y¢ TÓ +≥T düuTÑÛ ´&ÉT \>∑&bÉ Õ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ XÊ&çdTü ˝º ≤ e´eVü≤]düTHÔ êïs¡ì, Äj·Tq≈£î eT‹ÁuÛ$Ñ T+∫+<äì {°ÄsYmdt H˚‘· ÁX¯eDY nHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ XÊdüq düu˝ÑÛ À rsêàHêìï n&ÉT≈¶ î£ +{≤eTì #ÓãT‘·÷ s¬ +&ÉT ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\ eT<Û´ä $<˚«cÕ\T s¬ #·Ã>=&ÉT‘·Tqï sê»>√bÕ˝Ÿô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ øπ düT ô|{≤º\Hêïs¡T.

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : &Û©ç ¢ |ü]D≤e÷\T#·÷düT+Ô fÒ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ sêÁwüº $uÛ»Ñ qô|’ z ìs¡j í ÷· ìøÏ e∫Ãq≥T¢>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. yÓTTqï øπ +Á<äeT+Á‹ ø±eP] kÕ+ã•esêe⁄, ìqï ø±+Á¬>dt bÕغ sêÁwüº e´eVü‰sê˝ ÇHé#ê]® ~–«CjYTdæ+>¥ #˚dqæ yê´K´\T eT]+‘· ã˝≤ìï #˚≈L£ s¡TÑ·THêïsTT. nsTT‘˚, ‘Ó\+>±D Á|ü‘´˚ ø£sêÁwüº @sêŒ{≤? ˝Ò<ë sêj·T\ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T nH˚~ Ç+ø± düŒwü+º >± ‘Ó*j·Tø£b˛sTTq|üŒ{Ïø° øπ +Á<ä+ e÷Á‘·+ $uÛ»Ñ q≈£î yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·Tqï≥T¢ &Û©ç ¢ qT+&ç yês¡\Ô T edüTHÔ êïsTT. B+‘√ n+<ä]˝Àq÷ ñ‘·ÿ+sƒ¡ HÓ\ø=+~. n<˚ düeTj·T+˝À $uÛ»Ñ q »]–‘˚ düV≤ü »+>±H˚ ø=‘·sÔ ê»<Ûëì mø£ÿ&É nH˚ #·sá ‘Ósô¡ |ø’ Ï edüT+Ô ~. ô|<äm› ‘·TqÔ nedüse¡ Tj˚T´ uÛ÷Ñ eTT\ \uÛÑ´‘· <äècÕº´ Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ øπ +Á<ä+ ˇ+>√\TqT ø=‘·sÔ ê»<Ûëì @sêŒ≥T #˚jT· e#·Ãqï Á|ü#ês¡+ Ç|ü⁄Œ&ÉT Vü‰{Ÿ{≤|æø>˘ ± e÷]+~. Á|ü‘´˚ øÏ+∫ Á|üø±X¯+, >∑T+≥÷s¡T

ø=‘·Ô sê»<Ûëì Á|üø±X¯+? $uÛ»Ñ q nìyês¡´eT+≥÷ &Û©ç ¢ dü+øπ ‘ê\T CÀs¡T>± |Á #ü ês¡+.. n+<ä]˝Àq÷ ñ‘·ÿ+sƒ¡ õ˝≤¢˝À¢ yêHé|øæ ˘ ø√dü+ ùdø£]+∫q y˚˝≤~mø£sê\ uÛ÷Ñ eTT\T ìs¡T|üj÷Ó >∑+>± ñ+&É>±, yê{Ï˝À eT÷&=+‘·\≈£î ô|>’ ± ˇ+>√\T düMT|ü+˝ÀH˚ ñHêïsTT. &çôd+ãs¡T 9 Á|üø≥ £ q ‘·sê«‘· qT+∫ d”e÷+Á<Û≈ä î£ sê»<Ûëì>± ˇ+>√\Tô|’ #·sá kÕ>∑T‘√+~. Hê\Tπ>fi¯¢ øÏ+<ä≥ á Á|ü#ês¡+‘√H˚ ˇ+>√\T≈£î düTe÷s¡T 50øÏ.MT≥s¡¢ es¡≈î£ Á|ü‘´˚ øÏ+∫ C≤rj·Ts¡V≤ü <ë] ÁbÕ+‘·+˝À uÛ≤Ø>± uÛ÷Ñ eTT\T ø=qT>√fi¯ó,¢ neTàø±\T »]>±sTT. nsTT‘˚, ø£s÷¡ ï\T, nq+‘·|⁄ü s¡+ düV‰ü ‘Ó\+>±D õ˝≤¢\‘√ ø£*|æ sêj·T\ ‘Ó\+>±DqT @sêŒ≥T #˚kÕÔsì¡ , ø£&|É ,ü ∫‘·÷sÔ T¡ düV‰ü ø√kÕÔ+Á<Ûä õ˝≤¢\‘√ d”e÷+Á<Ûqä T @sêŒ≥T #˚jT· e#·Ãqï ‘êC≤ Á|ü#ês¡+‘√ sê»<Ûëì>± ˇ+>√\T n+X¯+ eTs√kÕ]

$uÛ»Ñ qπø n~ÛcÕºq+ yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·T+<äì düŒwü+º #˚dqæ ~–«»jYT ìsêX¯‘√ yÓqT‹]–q d”m+..

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : ‘Ó\+>±D düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sY s¬ &ç¶ bÕ´πøJ bòÕs¡Tà˝≤qT @◊d”d” n<Û´ä ≈£îå sê\T k˛ìj·÷>±+BÛ ‹s¡dÿü ]+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ‘Ó\+>±D≈£î s¡÷.80ø√≥¢ bÕ´πøJ Çyê«\ì, ‘·<qä +‘·s¡ |ü]D≤e÷\q ‘êqT #·÷düT≈£î+{≤q z bòÕs¡Tà˝≤qT ‘·j÷· s¡T #˚dæ, k˛ìj·÷≈£î $e]+#·&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#ês¡ì ‘Ó*dæ+~. >∑‘· >∑Ts¡Tyês¡+ eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç.¶ . n~ÛHÁ˚ ‹ k˛ìj·÷>±+BÛ‘√ uÛ{Ò ° nj˚T´+<äT≈£î &Û©ç ¢ yÓ[q¢ $wüjT· + $~‘·yT˚ . ÄyÓT ø√dü+ y˚∫ #·÷düTÔ ∫es¡≈î£ ø£\e≈£î+&ÜH˚ ôV≤’ <äsêu≤<é ‹]– e#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î bÕ´πøJ Á|üø{£ ùÏ dÔ bÕغ˝Àq÷ ãj·T{≤ düeTdü´\T sê≈£î+&Ü #·÷düT≈£î+{≤qì øÏsD¡ .Y . n~ÛHÁ˚ ‹øÏ #Ó|Œü <ä\TÃ≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚, bÕ´πøJ\ }düT nedüs+¡ ˝Ò<ìä , yê{Ï >∑T]+∫ $q<ä\T#·Tø√˝Ò<äì bÕغ sêÁwüº e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]®

‘Ósô¡ |ø’ Ï e∫Ã+~. $uÛ»Ñ q n+X¯+ ‘Ós¡ô|’øÏ e∫Ãq|ü⁄Œ&É˝≤¢ ø√kÕÔ+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ sê»<Ûëì>± $XÊK|ü≥ï+, $»j·Tyê&É, sê»eT+Á&ç, >∑T+≥÷s¡T, ‹s¡T|ü‹ ‘Ósô¡ |ø’ Ï edüT+Ô {≤sTT. $XÊK|ü≥ï+ ˇø£ eT÷\≈£î ñ+&É>±.. ‘·÷s¡TŒ, |ü•ÃeT>√<ëe], ø£ècÕí õ˝≤¢˝À¢ sê»<ÛëìøÏ nqTyÓq’ kÕúsTT˝À Á|üuTÑÛ ‘·« uÛ÷Ñ eTT\T ˝Òeì n+≥THêïs¡T. Ç˝≤+{Ï |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ ˇ+>√\T sê»<Ûëì>± ñ+&=#·ÃH˚ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À Á|üø±X¯+, >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À yêHé|øæ ˘ ø√dü+ 28y˚\ mø£sê\ uÛ÷Ñ eTT\T øπ {≤sTT+#·>±, yê{Ï˝À eT÷&=+‘·T\ uÛ÷Ñ eTT\T Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝ÀH˚ ñHêïsTT. n$ ˇ+>√\T≈£î düMT|ü+˝À ñHêïsTT. B+‘√ ø=‘·Ô sê»<Ûëì @sêŒ≥T≈£î yêHé|øæ ˘ uÛ÷Ñ eTT\‘√ bÕ≥T eTs√ 15y˚\ mø£sê\qT düT\uÛ+Ñ >± ùdø£]+#·e#·Ãì uÛ≤$düTqÔ ï≥T¢ yês¡\Ô T edüTHÔ êïsTT. Ç<˚ ì»yÓT‘Æ ˚ Á|üø±X¯+, >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À¢ uÛ÷Ñ eTT\ <Ûsä \¡ ≈£î s¬ ø£ÿ\T e#˚à neø±X¯+ ñ+~.

~–«»jYT‘√ k˛ìj·÷ #Ó|Œæ q≥T¢ Ä |üÁ‹ø£ ø£<qä∏ +. bÕ´πøJ bòÕs¡Tà˝≤‘√ k˛ìj·÷qT ˇ|æŒ+#·>\∑ qqï BÛe÷ ‘√ ñqï øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &çø¶ Ï m<äTs¡T <Óã“ ‘·–*+~. n~ÛHÁ˚ ‹ <äsÙ¡ q+ ø√dü+ s¬ +&ÉT s√E\T>± y˚∫ e⁄qï Äj·Tq.. ∫es¡≈î£ ãT<Ûyä ês¡+ @|” uÛÑeHé˝À ~–«»jYTqT ø£*XÊs¡T. ‘·q bÕ´πøJ bòÕs¡Tà˝≤qT Äj·Tq <äèwæøº Ï rdüTø¬ fi≤¢sT¡ . B+‘√ k˛ìj·÷ n_ÛeT‘êìï ~–«»jYTdæ+>¥ eTTK´ eT+Á‹øÏ $e]+#ês¡T. bÕغ n~ÛcÕº q+ $uÛ»Ñ q≈£î dæ<|∆ä &ü +ç <äì, bÕ´πø J\ e÷≥ $q<ä\#·Tø√˝Ò<ìä #Ó|Œæ q≥T¢ düe÷#ês¡+. ~–«»jYT dæ+>¥ e÷≥\‘√ $wüj÷· ìï ns¡+ú #˚dTü ≈£î qï øÏsD ¡ Y >∑Ts¡Tyês¡+ ôV≤’ <äsêu≤<é ‹s¡T>∑T|üj·TqeTj·÷´s¡T. øÏs¡DY $uÛÑ»q n+XÊìï m˝≤ J]í+#·T ≈£î+{≤s√ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚.

Ä 200ø√≥T¢ me]$? eTT+u…,’ Ç~ì»+ : eTT+u…’ eTVü‰q>∑s+¡ . eT+>∑fiy¯ ês¡+ sêÁ‹ 9.30 >∑+≥\T. Hê\T>∑T Á≥≈£îÿ\T eTT+u…’ ôd+Á≥˝Ÿ ùdwº Hü é <ä>sZ∑ ≈¡ î£ #˚sT¡ ≈£îHêïsTT. ˇø£ÿkÕ]>± ◊{°, mHé◊@ n~Ûø±s¡T\T Hê\T>∑T Á≥≈£îÿ\qT #·T≥TºeTT{≤ºsT¡ . ‘Ó]∫ #·÷dæq n~Ûø±s¡T\ yÓT+Æ &é u≤¢ø˘ nsTT+~. Á≥≈£îÿ˝À¢ yÓTT‘·+Ô 150 u≤´>∑T\T, n+<äT˝À <ë<ë|ü⁄ 200 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ q>∑<Tä . á &ÉãT“q+‘ê eTT+u…˝’ Àì ◊{° ø±sê´\j·÷ìøÏ ‘·s*¡ +#ês¡T. &ÉãT“ ˝…øÿÏ +#·&+É ø√dü+ Á|ü‘´˚ ø£+>± yÓTw”qq¢ T ‘Ó|Œæ +#ês¡T. n+‘· #˚dHæ ê s√»+‘ê ø£*dæ 50 dü+#·T\T e÷Á‘·yT˚ ˝…øÿÏ +#ês¡T. $#ês¡D˝À á yêVü≤Hê\T eTT+ãsTT qT+∫ >∑T»sê‘Y yÓfió¯ qÔ ï≥Tº >∑T]Ô+#ês¡T. á øπ düT≈£î dü+ã+~Û+∫ |ü\Te⁄]ï n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. eTT+u…’ qT+∫ nVü≤à<ëu≤<é yÓfi¢‚ >∑T»sê‘Y yÓTsTT˝Ÿ s¬ \’ T˝À á dü+#·T\qT møÏÿ+#ê\ì qï~ M] |ü<øä∏ +£ . nsTT‘˚ Ç+‘· ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À m+<äT≈£î rdüT¬øfi¯óÔHêïs¡qï ø√D+˝À $#ês¡D »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. á kıeTTà ñÁ>∑yê<äT\<ë ˝Òø£ eTT+u…’ e÷|òj æ ÷· &ÜHé \<ë nqï ø√D+˝À $#ês¡D kÕ>∑T‘√+~. ◊|”m˝Ÿ |òøæ ‡Ï +>¥ \˙ï eTT+u…’ e÷|òj æ ÷· n+&É<+ä &É\‘√H˚ »]>±j·Tì ìsê›sD ¡ ≈£î e∫Ãq düeTj·T+˝À Ç+‘· ô|<ä› m‘·TqÔ q>∑<Tä kÕ«BÛq+ #˚dTü ø√e&É+ rÁe dü+#·\q+ sπ –+~. eTs√yÓ’|ü⁄ á q>∑<äT eTT+u…’, >∑T»sê‘Y\˝Àì bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\≈£î #Ó+~q~>± uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. eTT+u…,’ nVü≤à<ëu≤<é q>∑sê\T ã+>±s¡+, q>∑\T, eÁC≤\ yê´bÕsê\≈£î Á|üdæ~∆. yê´bÕs¡T\T Á|ü‹s√p ¬s’fi¯¢˝À &ÉãT“, q>∑\T ‘·s*¡ +#·&+É Çø£ÿ&É e÷eT÷˝Ò. B+‘√ ˇø£yfi˚ ¯ á &ÉãT“≈£î düã+~Û+∫q ˝…ø£ÿ\T #·÷|æ‘˚ yê{Ïì ‹]– Ç#˚ÃkÕÔeTì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ ˇø£ÿkÕ]>± Ç+‘·ô|<ä› yÓTT‘·+Ô ˝À &ÉãT“ |ü≥Tºã&É&+É e÷Á‘·+ Ç<˚ ‘=*kÕ] nì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.


2 HÓ\÷¢s¡T

Ç~ì»+ ~q|üÁ‹ø£

>∑Ts¡Tyês¡+, E˝…’, 4, 2013

‘Ó<˚bÕ Vü≤j·÷+˝ÀH˚ |ü+#êj·Tr\T ã˝Àù|‘·+ dü+bÕ<äø°j·T+

q>∑ïeTTì ªø=j·T´>∑TÁs¡+µ eTVü‰ø±e´e÷?

q>∑ïeTTì ªø=j·T´>∑TÁs¡+µ ø±yê´ìøÏ #˚≈£L] sêe÷sêe⁄ eTT+<äTe÷≥˝À Ä<ÛäTìø£ eTVü‰ø±e´+ nH˚ Á|ü‹bÕ<äqqT ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´+˝À dæ<ë∆+‘· kÕúsTT˝À eTT+<äT≈£î ‘Ó#êÃs¡T. n<˚ y˚˝ÒÃs¡T Hêsêj·TDsêe⁄≈£î, #˚≈£L] sêe÷sêe⁄≈£î eT<Ûä´ #·s¡Ã≈£î <ë] rdæ+~. Ä ‘·sê«‘· <ëìô|’ ô|<ä›>± #·s¡Ã »]–q dü÷#·q\T ø£ì|æ+&É+ ˝Ò<äT. yêdüÔyêìøÏ, ø=j·T´>∑TÁs¡+ Á>∑+<∏ëìï #˚≈£L] sêe÷sêe⁄ ø±e´+>± e÷Á‘·y˚T Á|ü‹bÕ~ùdÔ Ä #·s¡Ã »]– ñ+&˚~ ø±<˚yÓ÷. m+<äTø£+fÒ, ll ‘·sê«‘· eTVü‰ø£$>± ‘Ó\T>∑T˝À ø=j·T´>∑TÁs¡+ <ë«sê q>∑ïeTTìì ì\u…{≤º\ì #˚≈£L] sêe÷sêe⁄ uÛ≤$+∫q≥T¢ ns¡ú+ #˚düTø√e&Üìπø Ä #·s¡Ã≈£î ø±s¡DyÓTÆ+~. n<˚ düeTj·T+˝À ‘Ó\T>∑T˝À ‘=* Ä<ÛäTìø£ eTVü‰ø±e´+>± #˚sê <ëìøÏ øÏ‘êãT Ç#êÃs¡T. ø=j·T´>∑TÁs¡+ Ä ‘·sê«‘· ¬s+&ÉT eTTÁ<äD\T bı+~+~. 2007˝À eT÷&Ée eTTÁ<äD e∫Ã+~. á düeTj·T+˝À |ü⁄düÔø£+ n≥º $÷<ä Ä<ÛäTìø£ ø±e´+ nì e÷Á‘·y˚T q>∑ïeTTì y˚düT≈£îHêïs¡T. ø±˙ ‘=* ‘Ó\T>∑T Ä<ÛäTìø£ eTVü‰ø±e´+>± y˚düTø√˝Ò<äT. Ä+>∑¢+˝À e÷Á‘·+ ªm|æø˘ ÇHé ‘Ó\T>∑Tµ nì y˚düT≈£îHêïs¡T. ª˝Àø£+˝À eTVü‰ πøe\+ ˇø£ ôd’EH√, Á|üÁøÏj·TH√ dü÷∫+#˚ ns¡ú+>± Á|ü#·Ts¡+>± ˝Ò<äT. eTVü‰ ø±e´+ nH˚ e÷≥ì eTTø£Ôø£+ ø£Hêï _ÛqïyÓTÆq ns¡ú+˝À nH˚ø£ n<Ûë´j·÷\THêï düs¡Zã+<Ûä+>± ìs¡«∫dü÷Ô n+<äT˝À ncÕº<∏ä es¡íq\T e⁄+{≤j·Tì yÓTT≥ºyÓTT<ä≥ #Ó|æŒqyê&ÉT <ä+&çµ nì #ÓãT‘·÷ y˚˝ÒÃs¡T Hêsêj·TD sêe⁄ |üPs¡«ø±\|ü⁄ Ä\+ø±]≈£î\ |ü<䛋ì nqTdü]dü÷Ô ‘êqT Ä<ÛäTìø£ e#·q |ü<ë´˝À¢ eTVü‰ø±e´/$T˙ ø±e´ $uÛÑ»q #˚düTÔHêïqì #˚sê #Ó|æŒ e⁄+fÒ düŒwüº‘·≈£î nbÕs¡+>± ñ|üø£]+#˚<äì nHêïs¡T. á düeTj·T+˝À #˚sê dü¬s’q düe÷<Ûëq+ Çe«≈£î+&Ü ‘·|æŒ+#·T≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. ªô|’q ù|s=ÿqï ¬s+&˚ ø±ø£ (≈£î+<äT]Ô q>∑s¡+˝À yêq, ll ø£$‘ê z ø£$‘ê!) •ekÕ>∑sY $yê ˝≤ XÊ+{Ïj·÷>√!, •yê¬s&ç¶ ÄdüT|üÁ‹ ^‘·+ ` Ç+ø± Ç{≤¢+{Ïyê{Ïì eT]ø=+<äs¡T Á|ü‹bÕ~+#ês¡T. Çe˙ï eTVü‰ø±yê´\T ne⁄H√ ø±<√ fÒ|ü⁄\÷, ‘·÷ìø£sêfi¯S¢, ø=\ã<ä›\T ¬s&û>± ô|≥Tº≈£Lÿs√Ãyê˝≤ H˚qT? n~ Hê |üì ø±<äì Hêsê >±]øÏ Ç‘·s¡ bÕsƒ¡ø£˝Àø±ìøÏ eTq$ #˚düT≈£î+≥THêïqT. ˇø£] |ü⁄düÔø±ìøÏ sêdüTÔqï |”]ƒø£˝À Ç‘·s¡T\ ø±yê´\ ‘ês¡‘·eT´+ ‘·|üŒìdü]>± #·÷bÕ*‡q nedüs¡+ Hê≈£î ˝Ò<äT. eTVü‰ø±e´+ nH˚~ ô|<ä› e#·q ø±e´+ nH˚ <äèw溑√ H˚qT yê&É˝Ò<äT. ô|<ä› e#·q ø±yê´\T ‘·≈£îÿy˚+ ˝Òe⁄. Ä<ÛäTìø£ eTVü‰ø±yê´\ >∑T]+∫ H˚qT e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï~µ nì #˚sê nHêïs¡T. #˚sê $es¡D dü+‘·è|æÔø£s¡+>± ˝Ò<äH˚~ ‘Ó*dæb˛‘·÷H˚ ñqï~. ø=j·T´>∑TÁs¡+ s¡#·qqT Ä<ÛäTìø£ ø±e´+ nì #˚sê nì e⁄+fÒ ù|N ñ+&˚~ ø±<äT. ‘=* Ä<ÛäTìø£ eTVü‰ø±e´+ nì #Ó|üŒ&É+ e\¢ Ä ù|N e∫Ã+~. ˇø£ s¡#·qqT n˝≤ dü÷Árø£]+∫q|ü⁄Œ&ÉT Ä<ÛäTìø£ Bs¡È ø£$‘·\T >±˙ Bs¡È ø±yê´\T >±˙ eTVü‰ ø±yê´\T m+<äT≈£î ø±y√, ø=j·T´>∑TÁs¡+ e÷Á‘·y˚T ne⁄‘·T+<√ #ÓbÕŒ*‡q u≤<Ûä´‘· #˚sê $÷<ä ñ+&Ü*‡+~. Ç‘·s¡ ø±yê´\qT |üPs¡«|üø£å+ #˚dæ, ø=j·T´>∑TÁsêìï eTVü‰ ø±e´+>± ì\u…≥º&ÜìøÏ Ä |üì ‘·|üŒìdü]>± Äj·Tq #˚j·÷˝Ò‡ ñ+&ç+~. Ç<˚ düeTj·T+˝À ˇø£ÿ eTVü‰ø±e´+ ≈£L&Ü sêj·T≈£î+&Ü ll m˝≤ eTVü‰ø£$ nj·÷´&ÉH˚ $wüj·÷ìï ≈£L&Ü Çs¡Te⁄s¡T |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT (Çø£ÿ&É n~ nÁ|üdüTÔ‘·+). nsTT‘˚, Ä<ÛäTìø£ eTVü‰ ø±e´+ nH˚ $wüj·÷ìï dü÷Árø£]+#·&ÜìøÏ #˚sê Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. ªˇø£ Á|ü<Ûëq edüTÔe⁄‘√ ˇø£ ‘ê‹«ø£ ∫+‘·q‘√ dü+<˚X¯+‘√ ˇø£ ‘ê‹«ø£ ∫+‘·q‘√ dü+<˚X¯+‘√ nH˚ø£ uÛ≤yê\‘√, eT÷&ÉT‡‘√, ø£<∏ä ˝Ò≈£î+&Ü n¬s“ì≥{° nH˚ \ø£åD+ ø£*– ñ+&ç, ‘·–q+‘· $kÕÔs¡+>± ñqï Bs¡Èø£$‘·qT Ä<ÛäTìø£ eTVü‰ø±e´+ n+≥THêïqTµ nì Äj·Tq dü÷Árø£]+#ês¡T. #˚sê dü÷Árø£s¡DqT ã{Ϻ Ä<ÛäTìø£ eTVü‰ø±yê´ìøÏ ñ+&Ü*‡q \ø£åD≤\qT á $<Ûä+>± #Ó|üŒe#·TÃ. 1. Á|ü<Ûëq edüTÔe⁄ 2. ‘ê‹«ø£ ∫+‘·q 3. ø£<∏ës¡Væ≤‘·+ 4. nH˚ø£ uÛ≤yê\T, eT÷&é‡ ñ+&É&É+ 5. n¬s“ì{° 6. $düÔè‹. nsTT‘˚, Á|ü<Ûëq edüTÔe⁄ nH˚~ Ä<ÛäTìø£ ø£$‘ê«ìøÏ n+‘·{Ïø° e]ÔdüTÔ+~. Ä<ÛäTìø£ e#·q ø£$‘ê«ìøÏ n~ Á|ü<Ûëq \ø£åD+. nsTT‘˚, Ç‹eè‘·Ô+ nH˚~ ø±yê´ìøÏ n‘·´+‘· Á|ü<ÛëqyÓTÆ+~. Bs¡Èø£$‘·qT, Bs¡Èø±yê´ìï y˚s¡T #˚ùd \ø£åD≤˝À¢ Ç~ eTTK´yÓTÆ+~. n<˚ düeTj·T+˝À e#·q+˝À ñ+&É&É+ nH˚~ ≈£L&Ü eTTK´yÓTÆq \ø£åD+. Ä<ÛäTìø£‘·qT dü÷∫+#˚ s¡÷|ü+ e#·q+. <ëìï #˚sê ø£<∏ës¡Væ≤‘·+ <ë«sê dü÷∫+#ês¡T. #˚sê >±˙ y˚˝ÒÃs¡T Hêsêj·TD sêe⁄ >±˙ s¡÷bÕìï, kÕsêìï ¬s+&ç+{Ï˙ ‘·&çe÷s¡T. s¡÷|ükÕsê\qT ã{Ϻ Ä<ÛäTìø£ eTVü‰ø±yê´ìøÏ á øÏ+~ Á|ü<Ûëq \ø£åD≤\T+{≤j·Tì #Ó|üŒe#·TÃ. 1. Á|ü<Ûëq edüTÔe⁄ 2. Ç‹eè‘·Ô+ 3 ‘ê‹«ø£ ∫+‘·q 4. ø£<∏ës¡Væ≤‘·+ 5. nH˚ø£ uÛ≤yê\T, eT÷&é‡ ñ+&É&É+ 6. n¬s“ì{° 7. $düÔè‹ 1. Á|ü<Ûëq edüTÔe⁄ Á|ü<ÛëqyÓTÆq edüTÔe⁄ ˇø£ÿfÒ ñ+&Ü*. Ç~ ø±e´+˝À @ø£dü÷Á‘·‘·qT dü+‘·]+∫ ô|&ÉT‘·T+~. _Ûqï edüTÔe⁄\T+fÒ y˚πs«s¡T ø£$‘ê K+&çø£\ s¡÷bÕìï dü+‘·]+#·T≈£î+≥T+~ ø=j·T´>∑TÁs¡+˝À ‘·TbòÕqT Á|ü<Ûëq edüTÔe⁄. n˝≤π>, mHé, >√|æ »\^‘·+ ø±e´+˝À »\+ Á|ü<Ûëq edüTÔe⁄\T. Ç{°e\ ‘Ó\+>±D ø£e⁄\ qT+∫ e∫Ãqyê{Ï˝À ‘Ó\+>±D nH˚~ Á|ü<Ûëq edüTÔe⁄. ‘Ó\+>±D ø±yê´\ >∑T]+∫ sêj·÷*‡ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT H˚qT ø±e´+, ø£$‘·, eTVü‰ø±e´+ nH˚ dü÷Árs¡ø£s¡D\ qT+∫ <ä÷s¡+>± »]– nìï+{Ï˙ Bs¡Èø£$‘·\T>±H˚ #Ó|æŒ, edüTÔe $X‚¢wüD≈£î e÷Á‘·y˚T ÁbÕ<Ûëq´+ Ç#êÃqT. edüTÔ ÁbÕ<ÛëHê´ìï $e]+#·&ÜìøÏ n~ Ä≥+ø£+>± e÷s¡T‘·T+<äì, s¡÷|ü#·s¡Ã Á|ü<ÛëqyÓTÆ edüTÔe⁄ eTs¡T>∑Tq |ü&ç b˛‘·T+<äì n˝≤ #˚XÊqT. ô|’>±, yê{Ïì Bs¡Èø£$‘·\T>±, ø±yê´\T>±, eTVü‰ ø±yê´\T>± $uÛÑõ+#˚ |üì qT+∫ ‘·|ü⁄Œø√yê\H˚ ñ<˚›X¯+ ≈£L&Ü Ä yê´dü+ sêùd düeTj·T+˝À ñ+~. 2. Ç‹eè‘·Ô+ Ç~ eTVü‰ø±yê´ìøÏ >±˙, ø±yê´ìøÏ >±˙ n‘·´+‘· Á|ü<ÛëqyÓTÆ+~. ˇø£ Á|ü<Ûëq edüTÔe⁄qT Äe]+∫ ñ+&˚ dü+ã+~Û‘· $wüj·÷\˙ï Ç‹eè‘·Ô+ øÏ+~øÏ ekÕÔj·Tì H˚qT Çø£ÿ&É uÛ≤$düTÔHêïqT. ø=j·T´>∑TÁs¡+˝À edüTÔe⁄ ‘·TbòÕqT nsTTHê, <ëì Äe]+∫ ñ+&˚ eT÷s¡Ô, neT÷s¡Ô $wüj·÷\˙ï ekÕÔsTT. n˝≤π>, >√|æ »\^‘·+˝À ≈£L&Ü. Ç~ ø±yê´ìøÏ yÓ’$<Ûë´ìï dü+‘·]+∫ ô|&ÉT‘·T+~. á yÓ’$<Ûä´+ ø±s¡D+>±H˚ s¡÷|ü$düÔè‹˝À düTBs¡ÈyÓTÆHê |ü]ƒ‘·\qT ∫es¡+{≤ dü+‘·]+∫ ô|&ÉT‘·T+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü eTTø£ÿ\T eTTø£ÿ\T>± ñqï dü‘ê´ìï @ø£yÓTT‘·Ô+>± Ä$wüÿ]düTÔ+~. e´ø°Ôø£s¡D Ø‘·T˝À¢ yÓ’$<Ûä´+ Á|ü<ä]Ù+#·&ÜìøÏ M\e⁄‘·T+~. á s¡ø£+>± dü÷∫+∫q|ü⁄Œ&ÉT <äs¡“¤X¯j·Tq+ ªÄ≥µ Bs¡È ø£$‘· ne⁄‘·T+<˚ ‘·|üŒ ø±e´+ ø±˝Ò<äT. n+<äT˝À Á|ü<Ûëq edüTÔe⁄ Á|ü|ü+Nø£s¡D. Ä Á|ü<Ûëq edüTÔe⁄H˚ Äj·Tq s¡ø£s¡ø±\T>± e´ø°Ôø£]+#ês¡T >±˙ Á|ü|ü+Ns¡ø£D≈£î dü+ã+~Û+∫q eT÷s¡Ô, neT÷s¡Ô $wüj·÷\qT ‘·&ÉeT˝Ò<äT. ˇπø $wüj·÷ìï s¡ø£s¡ø±\T>± e´ø°Ôø£]+#ês¡T. n+fÒ s¡÷|ü yÓ’$<Ûä´+ e÷Á‘·y˚T Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. 3. ‘ê‹«ø£ ∫+‘·q Ä<ÛäTìø£ e#·q ø±yê´ìøÏ dü+ã+~Û+∫ ‘ê‹«ø£ ∫+‘·q nH˚~ n‘·´+‘· Á|ü<ÛëqyÓTÆq n+X¯+. n~ sê»ø°j·T ‘ê‹«ø£‘˚ nsTT ñ+&É&É+ ≈£L&Ü Ä<ÛäTìø£‘·≈£î eTTK´yÓTÆq \ø£åD+. e#·q ø£$‘·«eT+fÒ Ä<ÛäTìø£ ø£$‘·«+ ø±ã{Ϻ n~ sê»ø°j·T ‘ê‹«ø£‘· ø±e&ÉeTH˚~ nìyês¡´‘·. nsTT‘˚, #˚≈£L] sêe÷sêe⁄ ‘ê‹«ø£ ∫+‘·qqT $÷e÷+dü≈£î ≈£î~+#ês¡T. ªÄ˝À#·qø° eTìwæø° ñqï dü+ã+<Ûä+ @$T{Ï? uÛ≤wüø° uÛ≤yêìø° e⁄qï dü+ã+<Ûä+ @$T{Ï? y˚<äqø° X¯Øsêìø° e⁄qq dü+ã+<Ûä+ @$T{Ï? H˚\ø° ˙{Ïø° e⁄qï dü+ã+<Ûä+ @$T{Ï?µ nH˚ eT÷\uÛÑ÷‘·yÓTÆq Á|üX¯ï\T y˚düT≈£î+{≤&Éì, á s¡ø£|ü⁄ Ä˝À#·Hê |ü<ä∆‹ ø±e´eT+‘·{≤ ø£ì|ædüTÔ+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ø±˙, ‘ê‹«ø£ ∫+‘·q n+fÒ n+‘· e÷Á‘·y˚T ø±<äT. Ç<˚ |ü]dæú‹øÏ y˚˝ÒÃs¡T Hêsêj·TD sêe⁄ ≈£L&Ü >∑Ts¡j·÷´sê, ˝Ò<ë nH˚~ #Ó|üŒ˝Ò+. ø±˙ Ç<ä›s¡T ≈£L&Ü ø±e´ πø+Á<ä_+<äTe⁄qT n+#·Hê y˚j·T&É+˝À $|òü\eTj·÷´s¡T. ø=j·T´>∑TÁsêìï Á|üuÛÑT‘·« ndüeTs¡ú‘·>±, Á|üuÛÑT‘ê«ì~ #Óø£ÿ Vü≤è<äj·T+>± #˚≈£L] sêe÷sêe⁄ >∑T]Ô+#ês¡T. ªdüeTdüÔ $XÊ«˙ï düeTdüÔ ø±˝≤˙ï s¡+>∑+ #˚düT≈£î≈£îqï≥T¢>± ø£ì|ædüTÔ+~. Ä˝À#·q\≈£î ne<ÛäT\T ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ n$ ‘ê‹«ø£ kÕúsTTøÏ #˚]HÓ’. ø±e´+ eTVü‰ø±e´+ kÕúsTTøÏ m~–+~µ nì #˚sê nHêïs¡T. n+fÒ, Ç‹eè‘·Ô yÓ’$<Ûä´+‘√, uÛ≤eyÓ’$<Ûä´+‘√ ø£$ dü+‘·]+∫ ô|{Ϻq e´ø°Ôø£s¡D yÓ’$<Ûë´ìï Äj·Tq ‘ê‹«ø£‘·>± #ÓbÕŒs¡ì ns¡úeTe⁄‘·Tqï~. Ä yÓ’$<Ûä´+‘√ ø£$ ‘·q ‘ê‹«ø£ ∫+‘·q y˚Ts¡≈£î s¡÷|ü⁄~~›q ø±e´+‘√ bÕsƒ¡≈£î\qT eTy˚Tø£+ #˚düTÔHêï&ÉT. ªnã<ë∆ìø°, ~>∑+ãs¡yÓTÆq ìC≤ìø° e⁄qï dü+|òüTs¡¸Dì e´ø£Ô+ #˚ùd Á|ürø£ ø=j·T´>∑TÁs¡+ nì y˚˝ÒÃs¡T Hêsêj·TD sêe⁄ dü÷Árø£]+#ês¡T. ªÁ|üø£è‹ø° ` dü+düÿè‹ø° eT<Ûä´ ñqï dü+|òüTs¡¸D ndü\T ˝Òø£b˛‘˚ eTìwæ ˝Ò&ÉT. n~ m≈£îÿe nsTTb˛sTTHê eTìwæ e⁄+&É&ÉT. Ç~ á ø±e´+˝Àì ‘ê‹«ø£ ∫+‘·qµ nì Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. ìC≤ìøÏ, ø£$ ø=j·T´>∑TÁsêìï #·\qo\sêVæ≤‘ê´ìøÏ Á|ürø£>± rdüT≈£îHêï&ÉT. ø=j·T´>∑TÁs¡+ ø£<äT\T‘·T+~ >±˙ <ëìøÏ #·\q+ ñ+&É<äT. eTT+<äT≈£î yÓqø°ÿ ø£<äT\T‘·÷ q&ÉTdüTÔqï≥T¢ ø£ì|ædüTÔ+~. ø±˙ n~ ì»+>± ‘êqT ñqï düú˝≤ìï n~Û>∑$T+#·˝Ò<äT. n˝≤π>, Á|üuÛÑT‘·«+ q&ç∫q≥Tº ø£ì|ædüTÔ+~ >±˙ yÓqøÏÿ >±˙ eTT+<äT≈£î >±˙ yÓfi¯¢<äT. n<˚ nã<ë∆ìøÏ, ~>∑+ãs¡yÓTÆq ìC≤ìøÏ eT<Ûä´ ñqï ‘˚&Ü. n~ dü+|òüTs¡¸D kÕúsTT˝ÀH˚ Ä–b˛˝Ò<äT. eTT+<äT≈£î kÕ–+~. ø=j·T´>∑TÁs¡+˝Àì sê»ø°j·T ∫+‘·qqT ne>±Vü≤q #˚düTø√e&É+˝À y˚˝ÒÃs¡T Hêsêj·TD sêe⁄ $|òü\+ ø±e&É+ e\¢ ø£$ ‘ê‹«ø£ ∫+‘·qqT ≈£î~+∫y˚XÊs¡T. 4. ø£<∏ës¡Væ≤‘·+ Ä<ÛäTìø£ e#·q ø£$‘ê«ìøÏ Ç~ z Á|ü<ÛëqyÓTÆq \ø£åD+. Ä<ÛäTìø£ düe÷»+ \ø£åD+ ≈£L&Ü. edüTÔe⁄ e÷Á‘·y˚T ñ+≥T+~. e´ø°Ôø£s¡D Ø‘·T\ <ë«sê, uÛ≤yê\ <ë«sê ø£$ dü+<˚XÊìï n+~kÕÔ&ÉT. n+<äT≈£î bÕÁ‘·\qT, dü+|òüT≥q\qT Ä\+ãq>± #˚düTø√yê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT. 5. nH˚ø£ uÛ≤yê\T, eT÷&é‡ ñ+&É&É+ eT÷&é‡qT, uÛ≤yê\qT y˚˝ÒÃs¡T Hêsêj·TDsêe⁄ düe÷Hês¡úø±\T>± #·÷ùdÔ, #˚≈£L] sêe÷sêe⁄ yê{Ï eT<Ûä´ _Ûqï‘ê«ìï ≈£L&Ü #·÷XÊs¡T. ªeT÷&é πøe\+ eTqdæú‹ì e÷Á‘·y˚T dü÷∫düTÔ+~. uÛ≤e+ Ç+‘·ø£Hêï $XÊ\yÓTÆ+~µ nì #˚sê dü]>±H˚ n+#·Hê y˚XÊs¡T. eT÷&釽À, uÛ≤yê˝À¢ yÓ’$<Ûä´eT÷ _Ûqï‘·«eT÷ Á|ü<ä]Ùdü÷Ô |ü]ƒ‘·qT @ø√qTàK+>± q&ç|æ+#˚ \ø£åD+ ø±yê´ìøÏ Á|ü<ÛëqyÓTÆ+~. eTVü‰ø±yê´ìï s¡÷|ü⁄~<ä›&É+˝À Ç$ ¬s+&ÉT ≈£L&Ü ø°\ø£yÓTÆq$. 6. n¬s“ì{° n¬s“ì{° nH˚~ ∫qï $wüj·T+ ø±<äT. Bìï ‘Ó\T>∑T˝À q>∑Øø£s¡D nqe#·TÃH˚yÓ÷. Ä<ÛäTìø£ düe÷C≤ìøÏ eTÚ*ø£yÓTÆ+~ n¬s“ì{°. n¬s“ì{°øÏ #˚sê Ç∫Ãq $es¡D dü]b˛<äì nì|ædüTÔ+~. ªdüuÛ≤s¡+»ø£‘·«+ ø√dü+ #˚ùd n\Œ #·eT‘ê«sê\ yês¡dü‘·«+ qT+∫ |ü<äÁø£eT e´‘·´j·T+, dü+uÀ<Ûäq\T yÓTT<ä˝…’q ∫{≤ÿ\ e\j·T+ qT+∫, ÁbÕã+~Ûø£ düe÷dü ã+<ÛäTs¡‘· qT+∫ ãj·T≥|ü&ç d”]j·Tdt <Û√s¡DÏ˝À kÕ>∑T‘·Tqï~. |ü]D‹ì kÕ~ÛdüTÔqï~. ˇø£ Hêp≈£î<äHêìï, ]ô|ò’HÓà+≥TqT kÕ~Û+#·T≈£î+≥Tqï~. <ëìøÏ ˇø£ ù|s¡T ô|≥Tºø√yê*‡q nedüs¡+ ø£ì|æ+∫ n¬s“ì{° nH˚ e÷≥ yê&ÜqTµ nì #˚sê nHêïs¡T. n¬s“ì{° n+fÒ n+‘· e÷Á‘·y˚T ø±<äT. ìC≤ìøÏ, n~ ≈£L&Ü ø±<äT. #˚sê eT+∫ e#·q ø£$‘·«>∑TD≤\qT n¬s“ì{° øÏ+<ä »eTø£{≤ºs¡T. n¬s“ì{° Ä<ÛäTìø£‘· \ø£åD≤˝À¢ ˇø£ÿ{Ï. düe÷»+ |òüP´&É˝Ÿ e´edüú qT+∫ ô|≥Tºã&ç<ëØ e´edüú≈£î e÷πs Áø£eT+˝À Ä<ÛäTìø£‘·qT dü+‘·]+#·T≈£î+≥T+~. Ç~ nH˚ø£ s¡÷bÕ˝À¢ ñ+≥T+~. Á|üC≤kÕ«$÷ø°ø£s¡D, ùV≤‘·Tã<䛑·, XÊÅd”Ôj·T <äèø£Œ<∏ä+ ‘·~‘·s¡ s¡÷bÕ˝À¢ Ä<ÛäTìø£‘· e´ø£ÔeTe⁄‘·T+~. e#·q ø£$‘·«eTH˚~ Ä<ÛäTìø£‘·≈£î dü+ã+~Û+∫q e´ø°Ôø£s¡D s¡÷|ü+ ≈£L&Ü. n¬s“ì{° düe÷»+ bÕ]ÁXÊ$÷ø°s¡D #Ó+<˚ Áø£eT+˝À s¡÷|ü⁄ ~<äT›≈£î+≥T+~. Ç~ uÛÖ‹ø£yÓTÆ+~ e÷Á‘·y˚T ø±<äT, e÷qdæø£yÓTÆ+~ ≈£L&Ü. |ü]ÁX¯eT\T ô|<ä› jÓT‘·TÔq yÓ*dæq|üŒ{Ïø° Ä bÕ]ÁXÊ$Tø£ ÁbÕ+‘·+˝Àì e´≈£îÔ\ Ä˝À#·Hê düs¡[ e÷s¡ø£b˛e#·TÃ. ùV≤‘·Tã<ä∆‘·, XÊÅd”Ôj·T <äèø£Œ<∏ä+ kÕeT÷Væ≤ø£ e´ø°Ôø£s¡D>± eTT+<äT≈£î sêø£b˛e#·TÃ. n+<äTe\¢ n~ e÷qdæø£yÓTÆ+~ ≈£L&Ü. á yÓ’s¡T<Ûä´+ uÛ≤s¡rj·T düe÷»+˝À ø£ì|ædüTÔ+~. Ç~ ø=j·T´>∑TÁs¡+ ø±e´+˝À Ç~ Á|ü<ÛëqyÓTÆq $wüj·T+>± n+‘·Ø¢qyÓTÆq <Ûës¡>± e´ø£ÔyÓTÆ+~. düe÷»+ q>∑Øø£s¡DqT dü+‘·]+#·T≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT bÂs¡ düe÷»+ s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+≥T+~. bÂs¡ düe÷»+˝À Á|üuÛÑT‘ê«\T ø=j·T´>∑TÁsê˝≤¢ eTqT>∑&É kÕ–+#·˝Òe⁄. bÂs¡T\T düe÷»+˝À ‘·eT u≤<Ûä´‘·\qT >∑T]Ôdü÷ÔH˚ Vü≤≈£îÿ\qT >∑T]ÔkÕÔs¡T. Vü≤≈£îÿ\qT >∑T]Ô+∫q|ü⁄Œ&ÉT bÂs¡T\T Ä+<√fi¯q\≈£î, ñ<ä´e÷\≈£î ~>∑T‘ês¡T. bÂs¡ Vü≤≈£îÿ\ Á|ükÕÔeq Á|ü<Ûëq mC…+&Ü ne⁄‘·T+~. bÂs¡ düe÷»+ s¡÷|ü⁄~<äT›ø√q|ü⁄Œ&ÉT e÷qe düe÷»+ e÷Á‘·y˚T ndæÔ‘·«+˝À ñ+≥T+~. nsTT‘˚, uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ e#˚à dü]øÏ ¬s+&ÉT düe÷C≤\T ≈£L&Ü y˚πs«s¡T>± eTqT>∑&É kÕ–düTÔHêïsTT. n+<äTπø, ñ<ä´e÷\T ≈£L&Ü n˝≤π> e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. á ‘˚&ÜqT >∑T]Ô+#·ø£b˛e&É+ e\¢ yêeT|üø£å ñ<ä´e÷\T eTT+<äT≈£î kÕ>∑&É+ ˝Ò<äT. ø=j·T´>∑TÁs¡+ ø£$ n¬s“ì{°ì dü+‘·]+#·T≈£îHêï&ÉT, ø±e´+ n¬s“ì{°ì dü+‘·]+#·T≈£î+~. á Ø‘ê´ n~ Ä<ÛäTìø£ e#·q ø±e´+ ne⁄‘·Tqï~. 7. $düÔè‹ $düÔè‹ì #˚≈£L] sêe÷sêe⁄ ôd’E>±H˚ |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. ôd’E ‘·|üŒìdü]>± ø±e´ \ø£åD≤ìï ìs¡ísTTdüTÔ+~. ø±˙, n~ πøe\+ s¡÷bÕìøÏ dü+ã+~Û+∫+~ e÷Á‘·y˚T ø±<äT. n+fÒ, eT÷s¡Ô+ e÷Á‘·y˚T ø±<äT, neT÷s¡Ô+ ≈£L&Ü. eT÷s¡Ô s¡÷|ü+ ∫qï<Ó’ neT÷s¡Ô‘· $düÔè‹ Bs¡È+>± ñ+&Ée#·TÃ. ˇø√ÿ e´ø£Ôs¡÷|ü+˝À nH˚ø£ ne´ø£Ô uÛ≤yê\T eTT|æŒ]>=qe#·TÃ. nH˚ø£ $wüj·÷\T Ä˝À#·q˝À¢ eT÷s¡Ô s¡÷|ü+ <Ûä]+#·e#·TÃ. á $wüj·÷ìï y˚˝ÒÃs¡T Hêsêj·TD sêe⁄, #˚≈£L] sêe÷sêe⁄ dü]>±H˚ >∑T]Ô+∫q≥T¢Hêïs¡T. n+<äTπø, y˚˝ÒÃs¡T ll ø£$‘ê, z ø£$‘ê! nH˚ |ü<ë´ìï ñ<äVü≤]ùdÔ #˚sê •ekÕ>∑sY Myê ˝≤ XÊ+{Ïj·÷>√qT ñ<äVü≤]+#ês¡T. Çe˙ï Ä<ÛäTìø£ e#·q ø±yê´ìï s¡÷|ü⁄~~›‘˚ yê{Ï˝À qe´‘·, nqTdüs¡D°j·T‘· eTVü‰ ø±yê´ìï ìπs›•kÕÔsTT. qe´‘·, nqTdüs¡D°j·T‘· $wüj·÷ìøÏ eùdÔ Ä<ÛäTìø£ ø£$‘·«+˝À llì eTVü‰ø£$>± |ü]>∑DÏ+#·e#·TÃ. ô|’q #Ó|æŒq \ø£åD≤\˙ï dü]>± n‹øÏq ø=j·T´>∑TÁs¡+ Ä<ÛäTìø£ e#·q eTVü‰ ø±e´+ ne⁄‘·T+~. n<˚ düeTj·T+˝À ‘·q eTVü‰ø±e´ Á|ü‹|ü‹Ôì n~ s¡<äT› #˚düT≈£î+~ ≈£L&Ü. n+<äT≈£î Á|ü<Ûëq ø±s¡D+. ø£$, ø±e´+ Ä<ÛäTìø£‘·qT dü+‘·]+#·T ≈£îqï|üŒ{Ïø° düe÷»+ dü+‘·]+#·Tø√˝Ò<äT. Ä \øå±´ìï HÓs¡y˚s¡Ã&ÜìøÏ ndæÔ‘·« ñ<ä´e÷\T eTT+<äT≈£î e#êÃsTT. ndæÔ‘·« ñ<ä´e÷\T ‘Ó\T>∑T˝À bÕXÊÑ·´ <äèwæºøÏ dü+ã+~Û+∫q$ ø±e⁄. bÕXÊÑ·T´\T ndæÔ‘·«+ nH˚~ e´øÏÔyê<ä+˝À~. n~ Ä<ÛäTìø£‘·qT dü÷∫+#˚~ ≈£L&Ü. ø±˙, ‘Ó\T>∑T˝À n~ ø±<äT. n_Ûeè~∆˝À Ä<ÛäTìø£‘· nìï düeT÷Vü‰\≈£î, ÁbÕ+‘ê\≈£î, ≈£î˝≤\≈£î, Ç‘·s¡ ÁX‚DT\≈£î düe÷q+>± n+<ä˝Ò<äT. n+<äTπø, Ç|ü⁄Œ&ÉT eTVü‰ø±yê´\T ñ+&Ée⁄. ø±yê´\T e÷Á‘·y˚T ñ+{≤sTT. Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä<ÛäTìø£ e#·q ø±yê´\T ‘Ó\+>±D, <ä[‘· düeT÷Vü‰\ qT+∫ yÓ\Te&ÉT‘·THêïsTT.

$XÊK ÁbÕ+rj·T dü<ädüT‡˝À #·+Á<äu≤ãT $XÊK|ü≥ï+, Ç~ì»+ : ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Vü≤j·÷+˝ÀH˚ kÕúìø£ dü+düú\T ã˝Àù|‘·+ nj·÷´j·Tì, ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£ |ü+#êj·Tr\T ìØ«s¡´eTj·÷´j·Tì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘·, e÷J eTTK´eT+Á‹ Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT nHêïs¡T. |ü+#êj·Tr mìïø£\≈£î bÕغ ÁX‚DT\qT düe÷j·T‘·Ô+ #˚ùd+<äT≈£î ‘Ó<˚bÕ @sêŒ≥T #˚dæq ‘=* ÁbÕ+rj·T dü<ädüT‡ $XÊK˝À á ãT<Ûäyês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. dü<ädüT‡qT &ÛÉ+ø± uÛÑC≤sTT+∫ ÁbÕs¡+_Û+∫q #·+Á<äu≤ãT uÛ≤Ø>± ‘·s¡*e∫Ãq ø±s¡´ø£s¡Ô\qT<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕغ m|ü⁄Œ&ÉT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫ÃHê mìïø£\T düø±\+˝À ìs¡«Væ≤+#·˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó<˚bÕ Vü≤j·÷+˝À ns¡TΩ\≈£î |æ+#Û·qT¢ n+~‘˚, ø±+Á¬>dt Vü≤j·÷+˝À nqs¡TΩ\≈£î eT+ps¡T #˚XÊs¡Hêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ düs¡Œ+#Y\ n~Ûø±sê\qT, $<ÛäT\qT Ç‘·s¡T\≈£î ã~© #˚dæ |ü+#êj·Tr düs¡Œ+#Y\qT ñ‘·‡e $Á>∑Vü‰\T>± e÷]Ã+<äì Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó<˚bÕ Vü≤j·÷+˝À düs¡Œ+#Y\≈£î |üP]Ô n~Ûø±s¡+ Ç∫Ãq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ñbÕ~Û Vü‰$÷ |ü<∏äø£+ ù|s¡T‘√ ø±+Á¬>dt H˚‘·\T <√#·T≈£îHêïs¡Hêïs¡T. $XÊK, $»j·Tq>∑s¡+, lø±≈£îfi¯+, ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢\ qT+∫ bÕغ H˚‘·\T n~Ûø£ dü+K´˝À dü<ädüT‡≈£î Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ø±>±, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ ø£+#·Tø√≥>± ñqï ñ‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢˝À¢ ‘Ó<˚bÕqT eT]+‘· ã˝Àù|‘·+ #˚ùd ~X¯>± bÕغ

n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ñ‘·Ôsê+Á<Ûä≈£î πø+Á<äkÕúqyÓTÆq $XÊK≈£î n‘·´~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´$Tdü÷Ô bÕغ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î y˚~ø£>± #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. Á|ü‹cÕ˜‘·àø£+>± ìs¡«Væ≤+∫q ªedüTÔHêï.. $÷ø√dü+µ bÕ<äj·÷Á‘·qT Äj·Tq $XÊK˝ÀH˚ eTT–+#ês¡T. ‘·«s¡˝À »s¡>∑uÀj˚T |ü+#êj·Tr mìïø£\≈£î bÕغ ÁX‚DT\qT düe÷j·T‘·Ô+ #˚ùd+<äT≈£î ñ<˚›•+∫q ÁbÕ+rj·T dü<ädüT‡\≈£L $XÊK qT+#˚ lø±s¡+ #·T&ÉT‘·THêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ q>∑s¡+˝Àì Äfi≤«sY<ëdt yÓTÆ<ëq+˝À ‘Ó<˚bÕ Hê\T>∑T õ˝≤¢\ ÁbÕ+rj·T dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+∫+~. bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT á dü<ädüT‡˝À ÁX‚DT\≈£î ~XÊìπs›X¯+ #˚XÊs¡T.

ñ‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢\T yÓTT<ä{Ï qT+∫ ‘Ó<˚bÕ≈£î ø£+#·Tø√≥>± ñHêïsTT. 1983, 85, 89 nôd+;¢ mìïø£˝À¢ Ä bÕغ n‘·´~Ûø£ kÕúHê\T kÕ~Û+∫+~. ‘·sê«‘· á eT÷&ÉT õ˝≤¢˝À¢ myÓTà˝Ò´, m+|” kÕúHê\ dü+K´ ‘·–ZHê bÕغøÏ dü+kÕú>∑‘·+>± |ü{Ïwü˜yÓTÆq e´edüú ñ+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚ùd˝≤ ñ‘·Ôsê+Á<Ûä‘√ bÕ≥T ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢q÷ ø£\T|ü⁄ø=ì bÕغ ø±s¡´Áø£e÷\qT $XÊK qT+∫ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ÁbÕ+rj·T dü<ädüT‡qT $»j·Te+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î bÕغ H˚‘·\÷ XÊj·TX¯≈£îÔ˝≤ ø£èwæ#˚XÊs¡T. d”ìj·TsY H˚‘·\T |üPdübÕ{Ï nXÀø˘>∑»|ü‹sêE, j·TqeT\ sêeTø£èwüßí&ÉT, ∫+‘·ø±j·T\ nj·T´qïbÕÁ‘·T&ÉT, ã+&Üs¡T dü‘·´Hêsêj·TDeT÷]Ô ‘·~‘·s¡T\T

H˚&ÉT neTs¡Ms¡T\ kÕàs¡ø£ ~H√‘·‡e+ HÓ\÷¢s¡T {ÖHé, Ç~ì»+ : Á|ü»\T nCÒj·TT\ì Á|ü»\<˚ n+‹eT $»j·TeTì $|ü¢y√<ä´eT+ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·T+<˚ ø±ì z&çb˛<äì q>∑®˝Ÿe] |ü+<ëj˚T á <˚X¯ Á|ü»\≈£î ùd«#·Ã¤, kÕ«‘·+Á‘ê´ìï ÇdüTÔ+<äì q$Tàq yês¡T, q$Tàq <ëìï Ä#·]+∫qyês¡T, Ä#·s¡D˝À ndü÷\Tu≤|æ neTs¡T˝…’q ø±ÁyÓT&é ø=eTs¡ Äq+<é, sê#·÷] e÷˝≤´Á~, düT>∑eT+∫ Äq+<é, <=&ç¶ ø=eTs¡j·T´, yÓTT<ä˝…’q yêfi¯fl ‘ê´>∑ |òü\y˚T neTs¡ Ms¡T\ kÕàs¡ø£ ~q+>± E˝…’ 4q q>∑s¡+˝Àì {ÖHéVü‰˝Ÿ˝À »s¡>∑T‘·T+<äì HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ neTs¡ Ms¡T\ kÕàs¡ø£ ø£$T{° n<Ûä´≈£åî\T á<äT\ yÓ+ø£j·T´ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ s√E $|ü¢e s¡#·sTT‘·\ dü+|òüT+

Ä$s¡“¤e ~H√‘·‡e dü+<äs¡“¤+>± $s¡dü+ dü<ädüT‡ »s¡T|ü⁄#·THêïeTT nHêïs¡T. ô|’ dü<ädüT‡≈£î $.#Ó+#·j·T´ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤kÕÔs¡T. ‘Ó\T>∑T dæìe÷ yêdüÔ$ø£‘· nqT n+X¯+qT dæ.ñe÷eTùV≤X¯«s¡sêe⁄ (n+≈£îs¡+) dæìe÷ <äs¡Ù≈£î\T. eT]j·TT kÕÁe÷»´yê<ä Á|ü|ü+Nø£s¡D nqT n+X¯+qT dæmdtÄsY Á|ükÕ<é($s¡dü+) ñ|üHê´dü+ Ç#˚Ã<äs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. $s¡dü+ dü<ädüT‡ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ qT+&ç 1>∑+≥ es¡≈£î eT]j·TT neTs¡Ms¡T\ kÕàs¡ø£ ~q+ 2 >∑+≥\≈£î »s¡T>∑Tqì ‘Ó*bÕs¡T. ô|’ ø±s¡´Áø£eT+˝À õ.ø£fi≤´DYsêe⁄, #·+{Ï.Á|ükÕ<é, ø±ø£sê\, es¡es¡sêe⁄ düuÛÑT´\T, neTs¡ Ms¡T\ kÕàs¡ø£ ø£$T{° düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑èVü≤ìsêàD dü+dü› Ä$sꓤe ~H√‘·‡e+

HÓ\÷¢s¡T, Ç~ì»+ : q>∑s¡+˝Àì {ÖHéVü‰˝Ÿ e<ä› ãT<Ûäyês¡+ >∑èVü≤ìsêàD dü+dü› Ä$sꓤe ~H√‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY _.\øÏåàø±+‘·+ CÀ´‹ Á|ü»\«q #˚dæ ø±s¡´Áø£e÷\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« \øå±´\qT n~Û>∑$T+∫ ]ø±s¡T¶ düèwæº+#ê\ì nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ù|<ä Á|ü»\≈£î eT+ps¡T #˚dæq |üø±ÿ>∑èVü‰\qT >∑èVü≤ìsêàD XÊK |üP]Ô#˚j·T&É+ m+‘√ Äq+<ä <ëj·Tø£eTì ù|<ä\≈£î ìyêdü+ ø£{Ϻ+#˚ n~Ûø±s¡T\T>± me]øÏ n<äèwüº+ ∫ø£ÿ<äì ÄXÊK |üìrs¡TqT ø=ìj·÷&Üs¡T. nq+‘·s¡+ >∑‘· HÓ\ 29q ìs¡«Væ≤+∫q b˛{°\˝À $CÒ‘·\≈£î C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY \øÏåàø±+‘·+ ãVüQeT‹ Á|ü<Ûëq+ >±$+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Vü≤Ödæ+>¥ uÀs¡T¶

m+ÄsY|”mdt Ä<Ûä«s¡´+˝À eè<äT∆\T, $‘·+‘·Te⁄\ ]˝Ò ìsêVü≤s¡Bø£å\T

HÓ\÷¢s¡T {ÖHé, Ç~ì»+ : HÓ\÷¢s¡T s¡÷s¡˝Ÿ ìjÓ÷»ø£ es¡Z m+ÄsY|”mdt ÇHé#êØ® u…\¢+ø=+&É >√|” Ä<Ûä«s¡´+˝À HÓ\÷¢s¡T dü∫yê\j·T+ q+<äT m+ÄsY|”mdt sêÁwüº e´ekÕú|ü≈£î\T q+<äø£èwüí e÷~>∑ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î ]˝Ò ìsêVü≤s¡BÛø£å ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T. eè<äT∆\T, $‘·+‘·Te⁄\≈£î 200qT+&ç 1000 ô|+#·ø£b˛‘˚ eè<äT∆\qT, $‘·+‘·Te⁄\qT õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± #Ó’‘·q´ |ü]∫ m+ÄsY|”mdt Hêj·Tø£‘·«+˝À ñ<ä´e÷ìï ã˝Àù|‘·+ #˚kÕÔeTì, Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T. eTq sêÁwüº+˝À ã&Ó®{Ÿ 1\øå± 60 y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ñ+&É>± á yÓTT‘êÔìï sê»ø°j·T+>± ‘·|ü<√e |ü{ϺdüTÔHêïs¡ì m+ÄsY|”mdt j·TTe»q ÇHé#êØ® _s¡T<äy√\T düTuÛ≤wt ‘Ó*bÕs¡T. sêuÀj˚T kÕúìø£ Ä<ës¡D mìïø£\˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìï eT]j·TT ø±+Á¬>dt eT<䛑·TÔ <ës¡T\qT eè<äT∆\, $‘·+‘·Te⁄\ z≥¢‘√ z&ç+#·e\dæ edüTÔ+~ nHêïs¡T. ô|’ ø±s¡´Áø£eT+˝À m+ÄsY|”mdt ø£ì«qsY #˚ePs¡T yÓ+ø£≥kÕ«$T, s¡÷s¡˝Ÿ eTVæ≤fi≤ n<Ûä´≈£åîsê\T ˝Òã÷s¡T ô|+#·\eTà, eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T eT]j·TT s¡÷s¡˝Ÿ eè<äT∆\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

{°{°&û Çy√>± H˚&√ πsb˛ u≤<Ûä´‘·\T d”‹s¡T«|üø£‹], Ç~ì»+ +#·q:Tqï‹s¡TeT\-‹s¡ >√bÕ˝Ÿ T|ü‹ <˚ekÕúHê\ Çy√>± >√bÕ˝Ÿ

ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. <˚yê<ëj·T XÊK eTTU´ ø±s¡´<ä]Ù>± |üì#˚düTÔqï >√bÕ˝ŸqT eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ »]–q ã~©˝À¢ uÛ≤>∑+>± {°{°&û Çy√>± ìj·T$T+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. n+‘·≈£îeTT+<äT >√bÕ˝Ÿ |ü\T XÊK˝À¢ |üì#˚düTÔ ì>∑]«>±.. eT+∫ ù|s¡T Á|üU≤´‘·\T kÕ~Û+#·T≈£îqï e´øÏÔ>± Äj·Tq≈£î ù|s¡T+~. X¯óÁø£yês¡+ Äj·Tq ‹s¡TeT\≈£î $#˚Ãdæ e÷J Çy√ m©« düTÁãVü≤àD´+ qT+∫ |ü<äM u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#˚ neø±X¯+ ñqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. m©« düTÁãVü≤àD´+≈£î ø£qTeT÷] u≤|æsêE≈£î eT<Ûä´ ø=+‘·ø±\+>± $uÛÒ<ë\T ø=qkÕ>∑T‘·Tqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

dæã“+~ s¡ø£Ô<ëq •_sêìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT >∑Ts¡Tø£è|ü Hê≥´ø£fi≤eT+&É* yê]#˚ kÕ+düèÿ‹ø£ Á|ü<äs¡Ùq\T |ü\Te⁄]ì Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. áø±s¡´Áø£eT+˝À Vü≤Ödæ+>¥ &çj·T+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶, |ü<Ûäø£ dü+#ê\≈£î\T |æ.s¡$Á|üø±wt bÕ˝§ZHêïs¡T.

mìïø£\≈£î dæ<ä∆yÓTÆq j·T+Á‘ê+>∑+

HÓ\÷¢s¡T, Ç~ì»+ ã÷´s√ : »s¡>∑uÀj˚T Á>±eT |ü+#êsTTr mìïø£\qT õ˝≤¢˝À eT÷&ÉT <äbòÕ\T>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ nìï @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚dæ+~. yÓTT<ä{Ï $&É‘·>± ø±e*, Ä‘·à≈£Ls¡T &ç$»qT¢, ¬s+&Ée $&É‘·>± HÓ\÷¢s¡T, eT÷&Ée $&É‘·>± >∑÷&É÷s¡T, Hêj·TT&ÉTù|≥˝À¢ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î düHêïVü‰\T |üPs¡Ôj·÷´sTT. Ç+<äT≈£î ‘·–q $<Ûä+>± n<äq|ü⁄ b˛©düT ã\>±\qT ≈£L&Ü s¡|æŒdüTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ä‘·à≈£Ls¡T &ç$»Hé˝À 193 Á>±eT |ü+#êsTTr\≈£î, ø±e* &ç$»Hé˝À 167 |ü+#êsTTr\≈£î, HÓ\÷¢s¡T &ç$»Hé˝À 234, ∫es¡>± >∑÷&É÷s¡T &ç$»Hé˝À 219

ø±s¡´Áø£eT ìs¡«Vü≤D˝À Á|ü<Ûëq uÛÑ÷$Tø£ b˛wæ+#ês¡T. bÕغ q>∑s¡, Á>±$÷D XÊK\ n<Ûä´≈£åî\T yêdüT|ü*¢ >∑DÒXŸ≈£îe÷sY, õ.sêe÷Hêj·TT&ÉT, bÕغ myÓTà˝Ò´\T ÁbÕ+rj·T dü<ädüT‡ @sêŒ≥¢˝À bÕ\T|ü+#·T≈£îHêïs¡T. ñ<äj·T+ 8.00 >∑+≥\≈£î $e÷q+˝À ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ $XÊK #˚s¡T≈£îqï #·+Á<äu≤ãT $e÷HêÁX¯j·T+ qT+∫ bÕغ H˚‘·\‘√ ø£*dæ q>∑s¡+˝Àì <ädü|ü˝≤¢ ¨≥˝Ÿ≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. <ädü|ü˝≤¢ ¨≥˝Ÿ qT+∫ m+M|”ø±\˙˝Àì Äfi≤«sY<ëdt yÓTÆ<ëq+˝Àì ÁbÕ+rj·T dü<ädüT‡≈£î #˚s¡T≈£îì dü<ädüT‡qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+≥\ es¡≈£î ø=qkÕ–q ÁbÕ+rj·T dü<ädüT‡ qT+∫ H˚s¡T>± >±Eyêø£˝Àì ‘Ó<˚bÕ Hêj·T≈£îsê\T >∑T&çyê&É Hê>∑eTDÏ Ç+{ÏøÏ yÓ[¢ Ç{°e\ $yêVü≤yÓTÆq ÄyÓT ≈£îe÷s¡T&ÉT, e÷J ø±s=Œπs≥sY neTsYHê<∏é <ä+|ü‘·T\qT Äos¡«~+#ês¡T. nø£ÿ&ç qT+∫ |æ‘·è$jÓ÷>∑+‘√ y˚<äq˝À ñqï e÷J ø±s=Œπs≥sY ø√q ‘ê‘êsêe⁄, ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\qT |üsêeT]Ù+#ês¡T. nq+‘·s¡+ #êsY<ÛëyéT j·÷Á‘·≈£î yÓ[¢ es¡<ä˝À¢ @&ÉT>∑T]ì ø√˝ÀŒsTTq ø=+&É\sêe⁄ ≈£î≥T+u≤ìï |üsêeT]Ù+#ês¡T. sêÁ‹øÏ <ädü|ü˝≤¢ ¨≥˝Ÿ˝À ãdü#˚dæq Äj·Tq bÕغ q>∑s¡, Á>±$÷D ø£$T{° H˚‘·\‘√ y˚πs«s¡T>± düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq $XÊK qT+∫ s√&ÉT¶ e÷s¡Z+˝À $»j·Tyê&É yÓfi¯¢qTHêïs¡T.

|ü+#êsTTr \≈£î mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT Ä‘·à≈£Ls¡T &ç$»Hé˝À XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ |ü]dæú‹ô|’ düMT øÏådüTÔ+&É>± &ç◊õ düT˙˝Ÿ≈£îe÷sY, õ˝≤¢ md”Œ s¡eTD≈£îe÷sY nø£ÿ&ç |ü]dæú‘·T\T |ü]o*+#·>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY>± eT+>∑fi¯yês¡+ |ü<äMu≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq m+.lø±+‘Y eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Ä‘·à≈£Ls¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À mmdtù|≥, nq+‘·kÕ>∑s¡+˝À |üs¡´{Ï+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ Äj·Tq >∑÷&É÷s¡T, ∫\≈£Ls¡T eT+&É˝≤˝À¢ |üs¡´{Ï+#ês¡T. @&ÉT dü+e‘·‡sê\ ‘·sê«‘· õ˝≤¢˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï Á>±eT|ü+#êsTTr mìïø£\T nìï bÕغ\ Hêj·T≈£î˝À¢ ø£\es¡+ düèwæºdüTÔHêïsTT.

>∑T+&Ó b˛≥T‘√ j·TTe V”≤s√ ùV≤eT+‘Y eTè‹ u…+>∑fi¯Ss¡T, Ç~ì»+ : ø£qï&É ∫Á‘·d”eT≈£î #Ó+~q j·TTe q≥T&ÉT ùV≤eT+‘· ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ >∑T+&Ó b˛≥T‘√ eTs¡DÏ+#ê&ÉT. 27 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT>∑\ ùV≤eT+‘· õyéT˝À yê´j·÷j·T+ #˚düTÔ+&É>± >∑T+&Ó b˛≥T dü+uÛÑ$+∫+~. yÓ+≥H˚ n‘·ìï u…+>∑fi¯Ss¡T˝Àì m+mdt sêeTj·T´ ÄdüT|üÁ‹øÏ ìqïkÕj·T+Á‘·+ ‘·s¡*+#ês¡T. nsTT‘˚ Á{°{ŸyÓT+{Ÿ ô|òsTT˝Ÿ ø±e&É+‘√ ‘Ó\¢yês¡T s¡a≤eTTq 3.15 >∑+≥\≈£î eTs¡DÏ+∫q≥T¢ düìïVæ≤‘·T\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+e‘·‡s¡+ e÷]Ã˝À ùV≤eT+‘Y q{Ï+∫q ∫e] ∫Á‘·+ ªH˚q|æq+>∑\µ $&ÉT<ä˝…’+~. á ∫Á‘·+˝À q≥q≈£î>±qT ùV≤eT+‘Y $eTs¡Ù≈£î\ Á|üX¯+dü\T n+<äT≈£îHêïs¡T. ùV≤eT+‘Y Vü≤sƒêqàs¡D+‘√ ø£qï&É ∫Á‘· d”eT˝À $cÕ<ä

#êj·T\T n\TeTT≈£îHêïsTT. Äj·Tq ø√ n_Ûe÷qT\T, |ü]ÁX¯eT˝À |ü\Te⁄s¡T Á|üeTTKT\T ùV≤eT+‘Y eTs¡D yês¡Ô cÕø£j·÷´s¡T. |ü\Te⁄s¡T k˛wü˝Ÿ HÓ≥«]ÿ+>¥ Äj·Tq eTè‹øÏ dü+‘ê|ü+ ‘Ó*bÕs¡T.

∫≥ºeT÷s¡T, Ç~ì»+ : ∫≥ºeT÷s¡T eT+&É\ |ü]~Û˝Àì #Ó+>±fi¯eTà s¡Vü≤<ë] qT+∫ ø£èwüíHêj·TT&ÉT ø£+Á&çø£ MT<äT>± yÓfi‚fl y˚eTT>∑T+≥bÕfiË+ s¡Vü≤<ë] MT<äT>± yÓfi‚fl s¡Vü≤<ë]øÏ ø£èwüíHêj·TT&ÉTø£+Á&çø£˝À >∑÷&É÷s¡T ø±+Á¬>dt ÇHé#êØ® |üqu≤ø£ ø£èwüíj·T´ á s¡Vü≤<ë]øÏ ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\≈£î uÛÑ÷$T |üP» ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± >∑÷&É÷s¡T ø±+Á¬>dt ÇHé#êØ® |üqu≤ø£ ø£èwüíj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+˝À >∑÷&É÷s¡T ìjÓ÷»ø£ esêZìøÏ dü+ã+~Û+∫q eT+&É˝≤\≈£î mø£ÿ&Ó’‘˚ ÄsYn+&é_ s√&ÉT¢ ñHêïjÓ÷ yê≥ìï+{ÏøÏ Hêu≤sY¶ $<ÛäT\ ÁøÏ+<ä mH√ï s¡Vü≤<ë] n_Ûeè~∆ |üqT\T #˚|ü{≤ºeTì Äj·Tq nHêïs¡T. 2004 qT+∫ 2009 es¡≈£î >∑‘·+˝À ≈£L&Ü 4 dü+e‘·‡sê\˝À ≈£L&Ü mH√ï n_Ûeè~∆ |üqT\T #˚|ü{≤ºeTì á n_Ûeè~∆ |üqT\≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ e÷Á‘·y˚T #˚|ü≥º >∑\<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± eT+&É\+˝À ñqï ø£\T>∑T]ÔbÕ&ÉT, ∫\¢eT÷s¡T, n<˚ $<Ûä+>± mø£ÿ&Ó’‘˚

ÄsYn+&é_ s√&ÉT¢ ñHêïjÓ÷ yê{Ïø£ìï+{ÏøÏ ≈£L&Ü s¡Vü≤<ës¡T\T @s¡Œ]#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Çø£ ÄsYn+&é_ s√&ÉT¢ mø£ÿ&Ó’‘˚ ñHêïjÓ÷ n$ Çø£ ø£ì|æ+#·eì yê{Ï kÕúq+˝À ‘ês¡T s√&ÉT¶\T ñ+{≤j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. á ÁbÕ+‘ê\+‘ê n_Ûeè~∆ #Ó+<äT‘êj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. Ç~ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìπø kÕ{Ï nì ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ Ç|ü&ÉT e#˚à Á|üdüTÔ‘· |ü+#êsTTr mìïø£\˝À düs¡Œ+#Y\T me¬s’‘˚ eT+∫ e´≈£îÔ\T ñ+{≤s√ yê]ì >∑T]Ô+∫ yê]ì ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡T|ü⁄q ì\u…{Ϻ bÕغ ã˝Àù|‘êìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTì n+‘˚ø±ø£ sêqTqï~ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«eTì Ç~ ø±j·TeTì Äj·Tq ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î Äj·Tq n_Ûe÷qT\≈£î ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á bÕغøÏ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ø£èwæ #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eT+&É\ ø±+Á¬>dt ÇHé#êØ® >∑TqbÕ{ÏbÕfiË+ eT<ÛäT¬s&ç¶, düqï|ü⁄ lìyêdüT\ ¬s&ç¶, ø±+Á¬>dt eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù düTBÛsY ¬s&ç¶ , ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£dü+\>∑+,ì»yÓ TÆ+~ Ç~ì»+ : Äπsfi¯fl

ø£\ ì»yÓTÆ+~. <ä[‘·T\ ≈£î ñbÕ~Û Vü‰$T |ü<Ûäø£+ |üì \_Û+∫+~. ãT<Ûä yês¡+ @|æz MTs¡j·T´ Ä<Ûä«s¡´+˝À |üqT\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nsTT‘˚ <ä[‘·T\T ø£s¡Te⁄ |üì ø√dü+ ‹s¡>∑ì s√E ˝Ò<äT. n&É>∑ì n~Ûø±] ˝Ò&ÉT. >∑‘· HÓ\ 17q ªªÇ~ì»+µµ |üÁ‹ø£˝À ªª|üì ø√dü+ |ü&ç>±|ü⁄\Tµµ nH˚ ø£<ÛäHêìøÏ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#ês¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î $qï$+#·>± Äj·Tq &Ü«e÷ |æ&ç >ö‘·$T‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ÄyÓT <ä[‘·T\≈£î Hê´j·T+ #˚ùd+<äT≈£î dü+>∑+ eT+&É\ n~Ûø±s¡T\‘√ |üì ø£*Œ+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. áH˚|ü<Ûä´+˝À Äπsfi¯ófl m<äTs¡T#·÷dæq ø£s¡Te⁄ |üì \_Û+#·&É+‘√ kÕ∆ì≈£î\T |üì˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. @|æz MTs¡j·T´ |üqT\qT |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T. \_›<ës¡T\‘√ e÷{≤¢&ç Á|üuÛÑT‘·« ìã+<Ûäq\qT ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T. B+‘√ <ä[‘·T\T |üì ø£*Œ+∫q õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. |üì ˝Òø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·Tqï eTeTTà\qT Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<äT≈£î+<äì nHêïs¡T. ‘=*s√E 51 eT+~ \_›<ës¡T\T |üì˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±e* d”|”◊ C≤sTT+{Ÿ ôdÁø£≥Ø sêJHêe÷

ø±e*, Ç~ì»+ : >∑‘· ø=ìï dü+e‘·‡sê\T>± ø±e* d”|”◊ ø£eT÷´ìdüTº bÕغ˝À C≤sTT+{Ÿ ôdÁø£≥Ø>± |üì #˚düTÔqï »\<ä+øÏ s¡eTDj·T´ ÄjÓTø£ÿbÕغø° sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. eTq e÷J eTTK´eT+Á‹ &Üø£ºsY yÓ’j·Tdt sê»X‚KsY ¬s&ç¶ eTs¡DÏ+∫q ‘·<ëq+‘·s¡+ Á|üdüTÔ‘· yÓ’mdtÄsYd”|” bÕغô|’ Äj·Tq≈£î ñqï≥Te+{Ï n_Ûe÷q+ Ø‘ê´ ø±e* d”|”◊ bÕغø° sêJHêe÷ #˚dü÷Ô yÓ’mdtÄsY bÕغ˝À #˚]Hês¡T. Ä jÓTTø£ÿ sêJHêeT |üÁ‘êìï Á|üeTTK ø±e* d”|”◊ bÕغ eTTK´ ø±s¡´<ä]Ù &˚>± dü‘·´Hêsêj·TD≈£î düeT]Œ+#·&ÉyÓTÆq~.

$<ë´ø£$T{° @Á^e mìïø£ kÕºsY‡, dæ˙ $ì <ë«sê

j·÷ø£dæ] s¡Vü≤<ës¡T¢≈£î ø√{Ï 83 \ø£å\T

∫≥ºeT÷s¡T, Ç~ì»+ : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì j·÷ø£dæ] y˚T»sY |ü+#êsTTr˝À >∑\ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À ãT<Ûäyês¡+ $<ë´ø£$T{° mìïø£\T »]>±sTT. á mìïø£\˝À >∑‘·+˝À ≈£L&Ü Ç<˚ $<Ûä+>± »]–‘˚ n<˚ e´øÏÔøÏ Ç|ü&ÉT @ø£Á^e mìï¬ø’ >∑+fÒ|ü*¢ Äq+<é ≈£îe÷sYqT @ø£Á^e+>± mqTïø√e&É+ »]–+~.

‹s¡TeT\˝À uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› kÕ<Ûës¡D+

‹s¡T|ü‹, Ç~ì»+: ‹s¡TeT\ ly˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡«Hês¡∆+ ñ<äj·T+ qT+&ç 10>∑+≥\ es¡≈£î uÛÑ≈£îÔ\T kÕ<Ûës¡D kÕúsTT˝À ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. B+‘√ düs¡«<äs¡Ùq+ ø√dü+ y˚∫ ñ+&˚ uÛÑ≈£îÔ\ ø£+bÕs¡TºyÓT+ ≥T¢ 13 e÷Á‘·y˚T ì+&ÜsTT. M]øÏ lyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î 7>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. s¡÷.300\ Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯ <äs¡ÙHêìøÏ >∑+≥ düeTj·T+, ø±*u≤≥ ‹s¡TeT\≈£î e#˚à uÛÑ≈£îÔ\≈£î 2>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. πø+ÁBj·T $#ês¡D ø±sê´\j·T+ e<ä› ñ∫‘·, 50,100s¡÷bÕj·T\ >∑<äT\T uÛÑ≈£îÔ\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñHêïsTT.

#·]Á‘·˝À á s√E/p˝…’ 4 nÁ>∑sê»´+ nyÓT]ø±≈£î kÕ«‘·+Á‘·´+ e∫Ã+~ ás√CÒ... 1897: uÛ≤s¡‘· kÕ«‘·+Á‘·´düeTs¡jÓ÷<ÛäT&ÉT n\÷¢] d”‘êsêeTsêE »ìà+#ê&ÉT. 1898: ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ uÛ≤s¡‘·<˚X¯ Ä|ü<ä∆s¡à Á|ü<Ûëì>± |üì#˚dæq >∑Tsê®Ø˝≤˝Ÿ q+<ë »ìà+#ê&ÉT. 1899: >√<ëe]ô|’ <Ûäefi‚X¯«s¡+ e<ä∆ Äqø£≥º ì]à+∫q düsY Äs¡úsY ø±≥Hé eTs¡DÏ+#ê&ÉT. 1902: kÕ«$T $y˚ø±q+<ä eTs¡DÏ+#ê&ÉT. 1963: uÛ≤s¡‘· C≤rj·T |ü‘êø±ìï s¡÷bı+~+∫q |æ+>∑[ yÓ+ø£j·T´ eTs¡DÏ+#ê&ÉT. 1970: qø£‡\“Ø, lø±≈£îfi≤\˝À »]–q kÕj·TT<Ûä ¬s’‘ê+>∑ b˛sê{≤\ dü÷Œ¤]Ô‘√ $s¡dü+ ($|ü¢e s¡#·sTT‘· dü+|òüT+) @s¡Œ&ç+~.


>∑Ts¡Tyês¡+, E˝…’, 4, 2013

Ç~ì»+ ~q|üÁ‹ø£

HÓ\÷¢s¡T 3

ø£©ÔbÕ\ô|’ ªdüTÁ|”+µ Ä+<√fi¯q l l l

l l

l

l

ø±\≈£L≥ $wü+>± e÷s¡T‘·Tqï bÕ\T ˝≤uÛ≤\ ø√dü+ yê´bÕs¡T\ ø£≈£îÿ]Ô bÕ\˝À¢ Á|üe÷<äø£s¡ s¡kÕj·THê\ $Tøχ+>¥ j·T<Û˚#·Ã>± bÕ\qT ø£©Ô #˚düTÔqï yÓ’q+ |üØø£å˝À¢ HÓ\≈£î \ø£å©≥s¡¢≈£î ô|’>± ø£©ÔbÕ\ >∑T]Ô+|ü⁄ ì‘·´+ ø£©Ôì >∑T]Ô+∫ ‹s¡düÿ]düTÔqï @|” &Ó’sTTØ Ç˝≤+{Ï bÕ\T ‘ê–‘˚ ˝Òìb˛ì s√>±\T U≤j·T+

q÷´&Ûç©¢, ôV’≤<äsêu≤<é, Ç~ì»+: <˚X¯+˝À ø£©Ô bÕ\ neTàø£+ |ü≥¢ düTÁ|”+ø√s¡Tº rÁe Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚dæ+~. ø£©Ô bÕ\ neTàø±ìï ìs¡÷à*+#·&ÜìøÏ sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T ø£]ƒqyÓTÆq #·s¡´\T #˚|ü{≤º*‡q nedüs¡+ ñ+<äì ¬ø.mdt. sê<Ûëø£èwüíHé, |æHêøÏ #·+Á<ä|òüTÀwt‘√ ≈£L&çq <Ûäsêàdüq+ n_ÛÁbÕj·T|ü&ç+~. Bìø√dü+ #˚|ü{Ϻq #·s¡´\T @$T{À ‘Ó*j·T#˚j·÷\ì Vü≤sê´Hê, sê»kÕúHé, ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ, ñ‘·ÔsêK+&é, &Ûç©¢ Á|üuÛÑT‘ê«\ì <Ûäsêàdüq+ Ä<˚•+∫+~. ñ‘·ÔsêK+&é≈£î #Ó+~q kÕ«$T n#·T´‘êq+<ä H˚‘·è‘·«+˝À bÂs¡ dü+|òü÷\T <ëK\T #˚dæq Á|üC≤Á|üjÓ÷»q yê´»´+ô|’ $#ês¡D #˚|ü{Ϻq <Ûäsêàdüq+ yê´»´+ |ü]~Û˝ÀøÏ nìï sêÅcÕº\qT #˚s¡TkÕÔeTì ‘Ó*|æ+~. á πødüT ‘·<äT|ü] $#ês¡DqT á HÓ\ 31e ‘˚BøÏ yêsTT<ë y˚dæ+~. Çø£ bÕ\ ø£©Ô >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£î+fÒ ã‘·T≈£î$÷<ä uÛÑj·T+ y˚j·Tø£

e÷q<äT. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT πøe\+ ˙fi¯ófl ø£*|æ ny˚Tà bÕ\H˚ ø£©Ô bÕ\T>± uÛ≤$+#˚yês¡T. ø±˙, Ç|ü⁄Œ&ÉT s√E\T e÷sêsTT. bÕ\ yê´bÕs¡+˝ÀøÏ &Ó’Ø\T Á|üy˚•+∫q ‘·sê«‘· ø£©Ô bÕbÕ\T m≈£îÿyÓ’b˛j·÷sTT. n‘·´+‘· Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆq s¡kÕj·THê\‘√ bÕ\qT, ø±\≈£L≥ $wü+>± e÷s¡TdüTÔHêïs¡T. nø£s¡¸D°j·TyÓTÆq bÕ´øÏ+>∑\T #˚dæ »q+ ÁbÕD≤\‘√ #Ó\>±≥ e÷&ÉT≈£î+≥THêïs¡T. q\¢e˙ï ˙fi¯ófl ne⁄‘êjÓ÷ ˝Ò<√ ø±˙, ‘Ó\¢ìe˙ï bÕ\T ø±eqï~ nø£åsê˝≤ dü‘·´yÓTÆ+~. |ü]|üPs¡í ÄVü‰s¡+>± uÛ≤$+#˚ bÕ\qT ≈£L&Ü ø£©Ô #˚düTÔHêïs¡T ø=+<äs¡T πø≥T>±fi¯ó¢. s√p ñ<äj·T+ eTq+ ‘êπ> bÕ\˝À¢ #ê˝≤ es¡≈£î ø£©ÔbÕ˝Ò nqï~ }Væ≤+#·&ÜìøÏ ≈£L&Ü M\Tø±ì ì»+.

5q HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ ns¡Ãø£ düe÷K´ <Ûäsêï HÓ\÷¢s¡T {ÖHé, Ç~ì»+ : kÕúìø£ Áô|dtø£¢uŸ˝À $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À HÓ\÷¢s¡T

õ˝≤¢ ns¡Ãø£ düe÷K´ n<Ûä´≈£åî\T |æ.nq+‘·|ü<äàHêuÛÑ Á|ü<ÛëHê#ês¡T´\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä+Á<∏äÁ|ü<˚XŸ sêÁwüº ns¡Ãø£ düe÷K´ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î 5e ‘˚B X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 11>∑+≥\≈£î HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ ns¡Ãø£ düe÷K´ Ä<Ûä«s¡´+˝À HÓ\÷¢s¡T πsu≤\ yê] M~Û˝Àì <˚yê<ëj·T <Ûäs¡à<ëj·T XÊK ndæôdº+{Ÿ ø£MTwüqsY yê] ø±sê´\j·T+ e<ä› <äsêï #˚j·TT≥≈£î ìs¡íj·T+#·&ÉyÓTÆq<äì nHêïs¡T. ô|’ <Ûäsêï˝À 11 s¡ø±\ &çe÷+&é\qT m+&√yÓT+{Ÿ @d” >±]øÏ düeT]Œ+#·qTHêïeTHêïs¡T. ô|’ ø±s¡´Áø£eTeTTq≈£î õ˝≤¢˝Àì Á|ü‹ <˚yê\j·T+ ns¡Ã≈£î\T bÕ˝§Zì á ìs¡düq ø±s¡´Áø£eTeTTqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·Te\dæ+~>± ø√sês¡T. ô|’ ø±s¡´Áø£eTeTTq≈£î ø±s¡´<ä]Ù ñ<äj·T–] yÓ+ø£≥X‚cÕ#ês¡T´\T, ñ|ü ø±s¡´<ä]Ù >∑T&É÷¢s¡T |üDÏ≈£îe÷sY X¯s¡à , ø±XÊ~Ûø±] Ädü÷] $»j·Tsê|òüTyê#ês¡T´\T, ñbÕ<Ûë´≈£åî\T e]®\ lìyêdüX¯s¡à, eT]j·TT düe÷K´ düuÛÑT´\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ns¡Ãø£ ùdyê dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À H√{Ÿ |ü⁄düÔø£eTT\ |ü+|æD° ø±e*, Ç~ì»+ : ø±e* Ç+~sê q>∑sY˝Àì |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+ ÁbÕ<∏ä$Tø£

bÕsƒ¡XÊ\˝À ns¡Ãø£ ùdyê dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡T∆\≈£î H√{Ÿ |ü⁄düÔø£eTT\T n+<äCÒdæHês¡T. ‘·<äT|ü] ø±s¡´Áø£eTeTT˝À eTTK´ n‹<ÛäT\T>± e÷J øöq‡s¡˝Ÿ >∑+<Ûä+ Á|üdüHêï+»H˚j·TT\T ø±e* eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY ìs¡+»Hé ¬s&ç¶ eTTK´ n‹~Û\T>± bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘·<äT|ü] ø±s¡´Áø£eTeTT˝À yês¡T Á|üdü+–dü÷Ô $<ë´s¡T∆\T #·ø£ÿ>± #·<äTe⁄ø=ì eT+∫ e÷s¡Tÿ\‘√{Ï ñ‘·ÔeT $<ë´s¡T∆\T>± m<ä>±\ì Á|üdüHêï+»H˚j·TT\T $<ë´s¡T∆\≈£î yê] ‘·*¢ <ä+Á&ÉT\≈£î ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ‘·<äT|ü] eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY ìs¡+»Hé ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡T∆\≈£î m≥Te+{Ï düeTdü´\T e∫Ãq $<ë´s¡T∆\T >±ì yê] ‘·*¢ <ä+Á&ÉT\T >±ì e÷≈£î ]b˛s¡Tº ÇùdÔ ‘·ø£åDy˚T yê] düeTdü´\T |ü]wüÿ]kÕÔeTì n<˚ $<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü&ÉT‘·Tqï n_Ûeè~∆ì ns¡ú+ #˚düTø√yê\ì $<ë´s¡T∆\≈£î yê] ‘·*¢ <ä+Á&ÉT\≈£î ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

Ms¡»yêqT $Hêj·Tø£Hé eTè‘·<˚Vü‰ìøÏ n+‘·´ÁøÏj·T\T

‹s¡T|ü‹, Ç~ì»+ : Ms¡»yêqT≈£î n+‹eT M&√ÿ\T.. ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ |üP‘·\|ü≥Tº eT+&É\+ ∫qïã+&É|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q $Hêj·Tø£Hé bÕØ›e eTè‘·<˚Vü‰ìøÏ ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT n+‹eTM&√ÿ\T n~Ûø±s¡T\T, Á>±eT Á|ü»\ q&ÉTeT »]>±sTT. Ç~˝≤ñ+&É>± ñ‘·Ôs¡K+&é es¡<ä u≤~Û‘·T\ düVü‰j·T ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ uÛ≤>∑+>± >∑‘· HÓ\ 25e ‘˚Bq >öØKT+&é˝À »]–q ôV≤*ø±|üºsY Á|üe÷<ä+˝À düTe÷s¡T 21 eT+~ eTs¡DÏ+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. yê]˝À ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢≈£î #Ó+~q $Hêj·Tø£Hé (26) ñqï $wüj·T+ $~‘·y˚T. C≤rj·T $|ü‘·TÔ düŒ+<äq <äfi¯+ eT+>∑fi¯yês¡+Hê&ÉT $Hêj·Tø£Hé X¯eù|{Ïø£qT ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ πsDÏ >∑T+≥ $e÷HêÁX¯j·÷ìøÏ ‘·s¡*+#ês¡T. nø£ÿ&ç qT+∫ s√&ÉT¶ e÷sêZq |üP‘·\|ü≥Tº eT+&É\+ ∫qã+&É|ü*¢øÏ #˚s¡y˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nø£ÿ&É Á>±eT Á|ü»\T,≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T, |ü\T bÕغ\ Hêj·T≈£î\T, õ˝≤¢ |ü]bÕ\Hê~Ûø±] dü˝≤àHéÄs√>∑´sêCŸ, mdt|æ ø±+‹sêD≤, ‘·~‘·s¡T\T $Hêj·Tø£Hé bÕØ›e<˚Vü‰ìøÏ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\ düeTj·T+˝À $Hêj·Tø£Hé bÕØ›e<˚Vü‰ìøÏ $T\≥Ø, õ˝≤¢ ôd’ìø£ n~Ûø±s¡T\T ˝≤+#Û·q+>± n+‘·´ÁøÏj·T\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. õ˝≤¢ bÕ\Hê n~Ûø±s¡T\‘√ bÕ≥T $$<ä sê»ø°j·T bÕغ\ Hêj·T≈£î\T, Á>±eT Á|ü»\T, eT+&É\+˝Àì |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

_dæ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ $<ë´s¡T›\ m+|æø£

ø√≥, Ç~ì»+:ø√≥˝Àì _dæ u≤\Ts¡ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À U≤∞>± ñqï 6,7,8 ‘·s¡>∑‘·T˝À¢ d”≥¢ uÛÑØÔ ø=s¡≈£î ˝≤≥Ø |ü<ä∆‹˝À ãT<Ûäyês¡+ nuÛÑ´s¡T›\qT m+|æø£ #˚XÊs¡T. ø√≥ ‘·Vü≤o˝≤›s¡T ¬ø.#Óqïj·T´ düeTø£å+˝À 6,78 ‘·s¡>∑‘·T\˝À U≤∞>± ñqï d”≥¢ ø=s¡≈£î nuÛÑ´s¡T∆\qT ˝≤≥Ø |ü<ä∆‹˝À m+|æø£ #˚XÊs¡T. yÓTT‘·Ô+ 61 d”≥¢≈£î 560 <äs¡U≤düTÔ\T e#êÃj·Tì ø√≥ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ ¬ø.sêC≤sêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T. ø√≥˝Àì >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ nìï edü‘·T\‘√ bÕ≥T $XÊ\yÓTÆq Äes¡D+˝À kÂø£sê´\T ñHêïj·THêïs¡T. m+|æ¬ø’q nuÛÑ´s¡T›\T áHÓ\ 8e ‘˚B˝À>± ˇ]õq˝Ÿ dü]º|òæπø≥¢‘√ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ #˚sê\Hêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\ ndæôdº+{Ÿ Á|æì‡|ü˝Ÿ bÕ+&ÉTs¡+>±sêe⁄, $<ë´s¡T∆\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT ø√≥ _dæ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D+˝À yÓTTø£ÿ\T HêfÒ ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤o˝≤›s¡T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT $<ë´dü+dü∆\ ã+<é

HÓ\÷¢s¡T, Ç~ì»+ : õ˝≤¢˝À Áô|’y˚≥T $<ë´dü+dü∆\T n~Ûø£ |ò”E\T edü÷\T≈£î ìs¡düq>± $<ë´]∆ dü+|òü÷\ô|’ b˛©düT\ <ë&ÉT\qT ìs¡dædü÷Ô >∑Ts¡Tyês¡+ $<ë´dü+dü›\ ã+<é ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ _dæ $<ë´s¡T›\ düyÓTÆø£´ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù $.©˝≤ø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡ ø£qø£eTVü‰˝Ÿ ôd+≥sY˝Àì _j·Tdtj·T|òt ø±sê´\j·T+˝À »]–q $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ $<ë´Vü≤≈£îÿ #·{≤ºìï neT\T #˚j·T≈£î+&Ü ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔ+<äì Bì e\q nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü $<ë´dü+dü›\T |ü⁄≥Tºø=düTÔHêïj·Tì nHêïs¡T. $<ë´Vü≤≈£îÿ#·≥º+ Á|üø±s¡+ Áô|’y˚≥T $<ë´dü+dü›\˝À 25% j·Tdtdæ, j·Tdt{Ï, _dæ $<ë´s¡T›\≈£î ñ∫‘· Á|üy˚XÊ\T ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á&çe÷+&é\ |ü]cÕÿs¡+ ø√s¡T‘·÷ >∑Ts¡Tyês¡+ #˚|ü{Ϻq $<ë´dü+dü›\ ã+<é≈£î $<ë´dü+dü›\ j·÷»e÷Hê´\T dü«#·Ã¤+<Ûä+>± düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. ádüe÷y˚X¯+˝À _dæj·Tdtj·T|òt q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî&ÉT Vü≤]ø£èwüí, ø£Hêï yÓ+ø£{Ÿ, $.eTTs¡[ø£èwüí, düTeTHé>ö&é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕ\qT πøe\+ ˙{Ï <ë«sêH˚ ø£©Ô #˚kÕÔs¡qT≈£î+fÒ eTq+‘· ne÷j·T≈£î\T ˝Òs¡T. ndü\T bÕ\ ø£©Ôô|’ ˝À‘·T>± |ü]o*ùdÔ uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq #˚<äT ìC≤\T mH√ï yÓ\T>∑T˝ÀøÏ edüTÔHêïsTT. zyÓ’|ü⁄ n~Ûø£ bÕ\ ñ‘·Œ‹Ôø√dü+ ¬s’‘·T\T |üX¯óe⁄\≈£î Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆq Ç+C…ø£åqT¢ ÇdüTÔ+&É>±, eTs√yÓ’|ü⁄ n˝≤ e∫Ãq bÕ\qT ≈£L&Ü ∫qï ∫qï &Ó’Ø\T, bÕ\ πø+Á<ë\qT q&çù|yês¡T ø£©Ô #˚düTÔHêïs¡T. >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡ •yês¡T ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ edüTÔqï ø£©Ô bÕ\qT @|” &Ó’Ø ‹s¡düÿ]dü÷Ô ek˛Ô+~. HÓ\≈£î @|” &Ó’Øø° düTe÷s¡T 30 qT+∫ 40 {≤´+ø£s¡¢ es¡≈£î edüTÔHêïsTT. nsTT‘˚ e∫Ãq {≤´+ø£s¡¢˝À bÕ\T ø£©Ôeì ‘˚*‘˚ yê{Ïì ‹s¡düÿ]düTÔ+~. m+‘·˝Ò<äHêï

20 qT+∫ 25 {≤´+ø£s¡¢qT yÓqøÏÿ |ü+|ædüTÔ Hêïs¡T. Ç˝≤ yÓqøÏÿ |ü+|æ+∫q {≤´+ø£s¡¢ ˝Àì bÕ\qT ∫qï ∫qï yê´bÕs¡T\T &Ó’¬sø˘º>± e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀH˚ ny˚TàdüT≈£î+≥THêïs¡T. B+‘√ yê{Ïì rdüT≈£îqï Á|ü»\T n+‘·T∫ø£ÿì s√>±\ u≤]q |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Çø£ ø£©Ô $wüj·÷ìøÏ eùdÔ... uÛÑ]+#·˝Òì ìC≤\T yÓ\T>∑T˝Àø=#êÃsTT. e+≥k˛&Ü, #·¬øÿs¡, |æ+&ç, ñ|ü⁄Œ, uÀsY˙fi¯ó¢, cÕ+|üP\T, j·T÷] j·÷, ôV’≤Á&√»Hé ô|sê¬ø’‡&é ˝≤+{Ï$ ø£*|æ yê{Ïì bÕ\T>± e÷s¡TÑ·THêïs¡T. Ç˝≤+{Ï bÕ\qT ‘ê–‘˚ ø±´q‡sY ˝≤+{Ï Á|üe÷<äø£s¡ yÓTÆq yê´<ÛäT\T U≤j·T+ nì #ÓãT‘·THêïs¡T yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T. n+‘ ˚ø±≈£î+&Ü ˇø√ÿkÕ] ÁbÕD≤\T b˛j˚T Á|üe÷<äeTT+<äì n+≥THêïs¡T. n+<äTπø ‘·eT<ä>∑Z]øÏ e∫Ãq ø£©Ô bÕ\qT >∑T]Ô+∫q @|” &Ó’Ø n~Ûø±s¡T\T yê{Ïì yÓqøÏÿ |ü+|ædüTÔHêïeTì #ÓãT‘·T Hêïs¡T. á eT<Û˚´ j·T÷]j·÷ ø£*|æq bÕ\ {≤´+ø£sYqT >∑T]Ô+∫ ‹s¡düÿ]+#êeTì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. Çø£ ¬s’‘·T\ qT+∫ ùdø£]düTÔqï bÕ\˝À u≤´ø°º]j·÷ ˝≤+{Ï$ ñ+fÒ X¯ó~› #˚dæ yÓqïqT ùdø£]+#êø£ yê{Ïì ãj·T≥ bÕs¡uÀdüTÔHêïeTì n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À @|” &Ó’Øì $TqVü‰sTT+∫ $$<Ûä &Ó’Ø\T düs¡|òüsê #˚ùd bÕ\˝À HêD´‘·ô|’ nH˚ø£ nqTe÷Hê\T e´ø£Ô+ ne⁄‘·THêïsTT. ø£©Ô\‘√ bÕ\T ≈£L&Ü ø±\≈£L≥ $wü+>± e÷s¡T‘·T+&É≥+‘√ düs¡«Á‘ê Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ ne⁄‘√+~.

•~∏\yÓTÆq Á|üuÛÑT‘·« Vü‰düº˝Ÿ‡˝À ∫Hêïs¡T\ #·<äTe⁄\T ∫≥ºeT÷s¡T, (>∑TqbÕ&ÉT), Ç~ì»+ : ∫≥ºeT÷s¡T eT+&É\+ >∑TqbÕ&ÉT Á>±eT+˝À ñqï kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT u≤\Ts¡ edü‹ >∑èVü≤eTT •~∏\yÓTÆ πsb˛, e÷b˛ H˚\ yê\&ÜìøÏ dæ<ä∆eTT>± ñ+~. ø±ì ∫Hêïs¡T\T ã+>±s¡T uÛÑ$wü´‘·TÔ >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·T≈£îqï Hê<ÛäT&˚ ˝Ò&ÉT á edü‹ >∑èVü≤eTT˝À 6e ‘·s¡>∑‹ qT+&ç 10e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î <ë<ë|ü⁄ 50 eT+~ |æ\¢\T HêHê ø£cÕº\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. •~∏\yÓTÆq á sê‹ >√&É\qT ‘êøÏq+<äT≈£î ø£¬s+≥T cÕø˘≈£î >∑T¬s’ n<äèwüºeXÊ‘·TÔ Áã‹øÏq ˇø£ $<ë´]∆ ≈£L&Ü n<˚ kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT edü‹ >∑èVü≤eTT˝À #·<äTe⁄≈£î+≥THêï&ÉT. sêÁ‹|üP≥ ìÁ~düTÔqï düeTj·T+˝À |æ\¢\ô|’ ã+&É qT+&ç dæyÓT+≥T bı\T≈£î\T |ü&ç >±j·÷\bÕ˝…’q s√E\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. Ç<˚ kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT u≤\Ts¡ edü‹ >∑èVü≤+˝À |üPs¡«+ #·<äTe⁄≈£îqï $<ë´s¡T∆\T n+<äs¡÷ <ë<ë|ü⁄ Á|üuÛÑT‘·«+˝À ñqï‘· n~Ûø±s¡T\T ñ<√´>±\T #˚düTÔHêïs¡T. n+‘˚ø±ø£ Çø£ÿ&É #·<äTe⁄≈£îqï yês¡T Ç‘·s¡ <˚XÊ\˝À ≈£L&Ü >=|üŒ dü+düú\˝À |üì #˚düTÔHêïs¡T. n+‘·{Ï |òüTq‘· ñqï á edü‹ >∑èVü‰ìï |ü{Ϻ+#·T≈£îqï yês¡T ˇø£ÿs¡T ˝Òs¡T á edü‹ >∑èVü≤eTT >∑T]+∫ >∑‘· @Á|òæ˝Ÿ HÓ\˝À <ë<ë|ü⁄ nø£ÿ&ç |æ\¢\+<äs¡÷ ø£*dæ ø√≥-Hêj·TT&ÉTù|≥ s¡Vü≤<ë] e÷s¡Z+˝À >∑TqbÕ&ÉT <ä>∑Zs¡ s√&ÉT¶¬øøÏÿ ªªe÷ ÁbÕD≤\T ø±bÕ&É+&ç- •~∏\yÓTÆq e÷ Vü‰düº˝ŸqT u≤>∑T#˚j·T+&çµµ nì >=+‘·T\T ∫+#·Tø=ì n]#ês¡T. ø±ì @ ˇø£ÿ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±] ≈£L&Ü |æ\¢\ πøø£\qT |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT ˇø£ y˚fi¯ <äTs¡<äTwüºeXÊ‘·TÔ sêÁ‹|üP≥ $<ë´s¡T∆\T á |ü⁄sê‘·q edü‹ >∑èVü≤eTT˝À ìÁ~+#·T#·Tqï düeTj·T+˝À ≈£L*b˛‘˚ $<ë´s¡T∆\ |ü≥¢ »]π> ÁbÕD qwüº+q≈£î yÓ+≥H˚ n~Ûø±s¡T\T , sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T e∫à #·ìb˛sTTq $<ë´s¡T∆\≈£î Ç+‘· &ÉãT“\T,

e÷¬sÿ{Ÿ q÷‘·q ãVæ≤s¡+>∑ y˚\+ bÕ≥ô|’ #·s¡Ã dü÷fi¯Sfls¡Tù|≥, Ç~ì»+ : |ü≥ºD+˝Àì ≈£Ls¡>±j·T\ e÷¬sÿ{Ÿ y˚\+ bÕ≥ >∑‘· 3HÓ\\ ÁøÏ‘·+ bÕ&ÉT≈£îqï e´øÏÔ Á|üdüTÔ‘·+ H˚qT eTTì‡bÕ*{ÏøÏ ø£≥º˝Òqì #˚‘·T\T m‹Ôy˚XÊ&ÉT. B+‘√ eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY ø£qø±sêe⁄ e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ e∫à e÷¬sÿ{Ÿ yê´bÕs¡düTÔ\‘√ #·s¡Ã\T »]bÕs¡T. eT∞fl ‹]– ãVæ≤s¡+>∑ y˚\+ bÕ≥≈£î ô|’ qT+&ç |ü]$TwüHé e#˚à es¡≈£î e÷¬sÿ{Ÿ edü÷fi¯flqT &Ó’¬sø˘º>± eTTì‡bÕ*{Ïj˚T ø£{Ϻ+#·T≈£îH˚ $<Ûä+>± e÷¬sÿ{Ÿ Áô|dæ&Ó+{Ÿ eT]j·TT yê´bÕs¡düTÔ\‘√ ø£MTwüqsY ‘Ó*bÕs¡T. Ç~ Ç˝≤ ñ+&É>± e÷¬sÿ{Ÿ ≈£Ls¡>±j·T\ <Ûäs¡\T e÷Á‘·+ Äø±XÊìï n+≥T‘·THêïsTT. dü>∑≥T J$ n+<äTø√˝Òì $<Ûä+>± <Ûäs¡\T ô|s¡>∑&É+ e\q e÷¬sÿ{ŸqT bÕ&ÉT≈£îqï e´øÏÔ e÷¬sÿ{Ÿ ˝Àì <äTø±D≤\ yê´bÕs¡düTÔ\T, eTTì‡bÕ*{Ï, Á|üdüTÔ‘· Á|üuÛÑT‘·«+ n+<äs¡÷ yê]yê] <ä+<ë\T u≤>±H˚ edü÷\T

#˚düT≈£î+≥THêïs¡T. ø±ì eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ Á|ü»\T ø=qT>√\T <ës¡T\T e÷Á‘·+ Ms¡T #˚ùd s√E≈£L© y˚‘·HêìøÏ ô|]–q <Ûäs¡\≈£î bı+‘·q ˝Òø£b˛e&É+ nìï ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\T <Ûäs¡\T ô|s¡>∑≥+ »s¡T>∑T‘·T+~ ø±ì ˇø£ ˝ÒãsY

s√Eyê] ≈£L© e÷Á‘·+ Hê{Ï qT+&ç H˚{Ï es¡≈£î ø=ìï #√≥¢ n˝≤π> ñHêïsTT. e÷¬sÿ{Ÿ≈£î edüTÔqï Á|ü»\T q÷‘·q ãVæ≤s¡+>∑ y˚\+ bÕ≥ô|’ ø=‘·ÔbÕ≥ m˝≤ ñ+≥T+<√ bÕ≥ »]>±ø£ >±ì ‘Ó*j·T<äì ø±yÓT+≥T $dæsês¡T.

16q –]»qT\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï Äs√|üD\ô|’ ne>±Vü≤Hê dü<ädüT‡

HÓ\÷¢s¡T {ÖHé, Ç~ì»+ : Ä+Á<∏äÁ|ü<˚XŸ –]»q dü+πøåeT ùdyê dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T bÕ\ø°]Ô s¡$ kÕúìø£ Áô|dtø£¢uŸ˝À $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+ dü+<äs¡“¤+>± –].q ne>±Vü≤Hê dü<ädüT‡ E˝…’ 16e ‘˚B sêÁwüº ø£$T{° dü÷#·q\ y˚Ts¡≈£î &Üø£ºsY _ÄsY n+uÒ&ÉÿsY uÛÑeq+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ q\TMT\\ –]»q <ä[‘·T\ô|’ ndü‘·´ Á|ü#êsê\T »s¡T>∑T‘·THêïj·THêïs¡T. Ç+<äT≈£î

ì<äs¡Ùq+ ˇø£ ]f…ÆsY¶ Äs√>∑´ XÊK n~Ûø±]ô|’ »]–+~ nHêïs¡T. <ä[‘· –]»q |òü+&é‡ ø=ìï ø√≥T¢ >√˝Ÿe÷˝Ÿ ne⁄‘·Tqï |ü{Ϻ+#·Tø√ì j·T+Á‘ê+>∑+ ˇø£ n~Ûø±] $s¡eTD≈£î ¬s+&ÉT s√E\ eTT+<äT @d”&ûd”#˚ ¬s’&ç+>¥ #˚sTT+∫+~ nHêïs¡T. õ˝≤¢, eT+&É\, Á>±eTkÕúsTT –]»qT\T, –]»q ñ<√´>∑T\ô|’ ne>±Vü≤Hê dü<ädüT‡≈£î ‘·s¡* e∫à õ˝≤¢ kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T eT]j·TT –]»q dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\#˚

dü÷#·q\T, dü\Vü‰\T bı+< äe#·Tà nHêïs¡T. ô|’ ø±s¡´Áø£eT+˝À HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ Ä+Á<∏äÁ|ü<˚XŸ –]»q dü+πøåeT dü+|òüT+ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù sêCÒwt, eTVæ≤fi≤ ø±s¡´<ä]Ù ø±y˚TX¯«], ñbÕ<Ûä´≈£åîsê\T m+|ü⁄\÷] ãT»®eTà, q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî\T Vü≤], eT*¢, Áf…»s¡sY s¡eTDj·T´, yÓ+ø£≥–] &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî\T yÓ÷|üPs¡T n&çej·T´, eT]j·TT <ä[‘· dü+|òü÷\T, Á|üC≤dü+|òüT Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|üì#˚ùd Hêj·T≈£î&çï mqTïø√+&ç ø√≥, Ç~ì»+ : kÕ∆ìø£ dü+dü›\ mìïø£˝À¢ Á|ü»\≈£î ùde #˚ùd Hêj·T≈£î*ï mqTïø√yê\ì >∑÷&É÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ø±+Á¬>dt bÕغ ÇHé#ê]® |üqu≤ø£ ÁøÏwüíj·T´ ø√sês¡T. ø√≥˝Àì nHêï¬s&ç¶ XÊ´eTdüT+<äsY¬s&ç¶ ø£fi≤´DeT+&É|ü+˝À ãT<Ûäyês¡+ eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ »]–+~. ádüe÷y˚X¯+˝À ø±+Á¬>dt ÇHé#ê]® |üqu≤ø£ÁøÏwüíj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕ∆ìø£ dü+dü›\ mìïø£˝À¢ Á|ü»\≈£î ùde #˚ùd düeTs¡T∆˝…’q nuÛÑ´s¡T›\qT mqTïø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. >∑÷&É÷s¡T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ã˝Àù|‘êìøÏ ‘·qe+‘·T ø£èwæ #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\T ◊ø£´eT‘·´+‘√ yÓT*– bÕغ ã\|ü]∫q nuÛÑ´s¡T›\ $»j·÷ìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. ø±s¡´ø£s¡Ô\T Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝ÀqTø±≈£î+&Ü ø±+Á¬>dt bÕغ #˚dæq ùde\qT Á|ü»˝À¢øÏ rdüT≈£îì yÓ[fl kÕ∆ìø£ dü+dü›\ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|ü⁄q b˛{° #˚düTÔqï nuÛÑ´s¡T∆\ $»j·÷ìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì ÁøÏwüíj·T´ ø√sês¡T. Á|ü»\ ø√dü+ |üì#˚j·Tì yê]øÏ z≥T y˚dæ ‘·eT z≥TqT eè<Ûë #˚düTø√e<ä›ì ÁøÏwüíj·T´

n+>∑ qyê&ç düeTdü´\ô|’ ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\T ø√≥, Ç~ì»+ : ø√≥˝À

n+>∑qyê&ç ø±s¡´ø£s¡Ô\ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô dæ◊{Ïj·TT Ä<Ûä«s¡´+˝À ãT<Ûä yês¡+ n+>∑qyê&ç ø±s¡´ø£s¡Ô\T ◊dæ&çj·Tdt ø±sê´\j·T+ e<ä› ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£åqT #˚|ü{≤ºs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± dæ◊{Ïj·TT Hêj·T≈£î\T |æ.$.ÁøÏwüíj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n+>∑qyê&ç esYÿs¡¢qT Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T>± >∑T]Ô+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n+>∑qyê&ç πø+Á<ë\qT dü«#·Ã¤+<Ûä dü+dü›\≈£î n|üŒ–+#·e<ä›Hêïs¡T. n+>∑qyê&ç esYÿs¡¢ düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø±ø£b˛‘˚ áHÓ\ 8,9 ‘˚B˝À¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·÷ìï eTT≥º&ç #˚j·TqTqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ø√≥ n+>∑qyê&ç ÁbÕC…≈£îº ø±sê´\j·T+ |ü]~Û˝Àì n+>∑qyê&ç esYÿs¡T¢, ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yêø±&ÉT˝À ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+

yêø±&ÉT, Ç~ì»+ : yêø±&ÉT˝Àì Ç]π>wüHé ¬>dtºVü≤Ödt˝À ãT<Ûäyês¡+ ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ »]–+~. ádüe÷y˚X¯+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ >∑÷&É÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ÇHé#ê]® |üqu≤ø£ ÁøÏwüíj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕ∆ìø£ dü+dü›\ mìïø£˝À¢ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\ Hêj·T≈£î\+<äs¡÷ dü$Twæ˜>± ø£èwæ #˚dæ bÕغ nuÛÑ´s¡T›\ $»j·÷ìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\+<äs¡÷ es¡Z$uÛÒ<Ûë\T ˝Ò≈£î+&Ü ø£*dæø£≥Tº>± kÕ›ìø£ dü+dü›\ mìïø£˝À¢ |üì#˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø£wüº|ü&ç |üì#˚ùd ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î, Hêj·T≈£î\≈£î ‘êqT n+&É>± ñ+{≤qì |üqu≤ø£ ÁøÏwüíj·T´ ù|s=ÿHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À q÷‘·q+>± mìï¬ø’q yêø±&ÉT e´ekÕj·T e÷]ÿ{Ï+>¥ ø£$T{Ï n<Ûä´≈£åî\T <äTeP«s¡T eT<ÛäTdü÷<äHé¬s&ç¶, yêø±&ÉT eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî\T <˚yê¬s&ç¶ düTπs+Á<ä¬s&ç¶, ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T <äTeP«s¡T ø√fÒX¯«s¡¬s&ç¶, yêø±&ÉT uÛ≤düÿsY¬s&ç¶, >∑+>∑|ü≥ï+ #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶, ñ|üŒ\ u≤\ÁøÏwüíj·T´, y˚T]>∑ eTTs¡[ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

mÁs¡#·+<äq+ ‘·s¡*düTÔqï <äT+&É>∑T\T n¬sdüTº

ñ<äj·T–], Ç~ì»+ : ñ<äj·T–] eT+&É\ X¯≈£îHê\|ü*¢ ;{Ÿ ˝Àì eT>∑TZ<ä\ ÁbÕ+‘·+ qT+∫ mÁs¡#·+<äHêìï ‘·s¡*düTÔqï eTT>∑TZs¡T <äT+&É>∑T\qT ñ<äj·T–] n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. n˝≤π> mÁs¡#·+<äq+ ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î dæ<ä∆+>± ñqï Ä{ÀqT , yÓ÷{≤s¡T ôd’øÏ˝ŸqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îì ñ<äj·T–] πs+CŸ ø±sê´\j·÷ìøÏ ‘·s¡*+#ês¡T. n¬sdüTº nsTTq <äT+&É>∑T\T ø=+&Ü|ü⁄s¡+ eT+&É\+ ;eTes¡|ü⁄bÕ&ÉT≈£î #Ó+~q ≈£î$Tà yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ◊‘· yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, eTqï+ Á|ükÕ<é\T>± >∑T]Ô+#ês¡T. á <ë&ÉT\˝À πs+CŸ n~Ûø±] yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ m|òt|”z lìyêdt bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑T&çôd ‘·>∑\ã&ç eè<ä∆ <ä+|ü‘·\T düJe<äVü≤q+

HÓ\÷¢s¡T, Ç~ì»+ : eè<ä∆ <ä+|ü‘·T\T dü»e<äVü≤qyÓTÆq dü+|òüT≥q Á>±eTdüTú\qT ~Á>±“¤+‹øÏ >∑T]#˚dæ+~. ø=+&Ü|ü⁄s¡+ eT+&É\+ y˚≈£îHê+ù|≥ Á>±eT+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ »]–q n–ïÁ|üe÷<ä+˝À ˇø£ |üP] >∑T&çôd <ä>∑∆yÓTÆ+~. >∑T&çôd˝À y˚T&É+ #ÓHêï¬s&ç¶ (65), Äj·Tq uÛ≤s¡´ \ø£åàeTà (60) düJe<äVü≤qeTj·÷´s¡T. ø=+&Ü|üPs¡+-*+>±|ü⁄s¡+ s√&ÉT¶≈£î düMT|ü+˝À M] |üP]>∑T&çôd ñ+~. eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ $<äT´‘Y düs¡|òüsê Ä–b˛e&É+‘√ øÏs√dæHé B|ü+ yÓ*–+~ ìÁ<ä b˛j·÷&ÉT. Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ øÏs√dæHé B«|ü+ C≤«\\T >∑T&çôd≈£î n+≥T≈£îHêïsTT. yês¡T ìÁ<ä qT+&ç ˝Ò∫ ãj·T≥≈£î e#˚Ã+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#·>± Ç<ä›]øÏ eT+≥\T n+≥Tø√e&É+‘√ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&É düJe<äVü≤qeTj·÷´s¡T. ø=+&Ü|üPsY b˛©düT\T πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢ ôd+Á≥˝Ÿ u≤´+ø˘ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T, d”ìj·TsY ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T q\¢|ü⁄¬s&ç¶ »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕ∆ìø£ dü+dü∆\ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ n_Ûeè~∆øÏ #˚düTÔqï ø±s¡´Áø£e÷\qT, neT\T #˚düTÔqï dü+πøåeT |ü<Ûäø±\qT Á|ü»\ e<ä›≈£î rdüT≈£îì yÓ[fl kÕ∆ìø£ dü+dü›\ mìïø£˝À¢ yÓTC≤]{Ï |ü+#êsTT‹\qT ¬>\Tbı+<ë\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. >∑÷&É÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À kÕ∆ìø£ dü+dü›\ mìïø£˝À¢

õ˝≤¢ md”Œ ã~© HÓ\÷¢s¡T, Ç~ì»+ ã÷´s√ : õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY _.l<ÛäsY sê»ø°j·T+>± ã~© nsTTq 24 >∑+≥˝À¢H˚ õ˝≤¢ md”Œ _$ s¡eTD≈£îe÷sYqT ≈£L&Ü ã~© #˚j·T&É+ Çø£ÿ&É dü+#·\q+ ø£*–+∫+~. ãT<Ûäyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ qT+&ç Á>±eT |ü+#êsTTr mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHé yÓ\Te&ç ø√&é neT\T˝ÀøÏ e∫Ãq H˚|ü<∏ä´+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ ˇ+{Ï>∑+≥≈£î md”ŒøÏ ã~© ñ‘·Ôs¡T«\T n+<ësTT. áj·Tq >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ ns¡“Hé md”Œ>± ã~© nj·÷´s¡T. s¡eTD≈£îe÷sY kÕúq+˝À md”Œ>± ôV’≤<äsêu≤<é Á{≤|òæø˘ $uÛ≤>∑+˝À &çdæ|æ>± |üì#˚düTÔqï |æ$mdt sêeTø£èwüí u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{ϺqfÒ¢ uÛ≤$+#·e#·TÃ. ˇø£yÓ’|ü⁄ >∑T+≥÷s¡T πs+CŸ &ç◊õ düT˙˝Ÿ≈£îe÷sY eT+>∑fi¯yês¡+ H˚s¡ düMTøå± düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤düTÔqï ‘·s¡TD+˝À eTT+<äT>± õ˝≤¢ md”Œ ã~©ô|’ Äj·Tq≈£î düe÷#ês¡+ n+~+~. ø£˝…ø£ºsY l<ÛäsY md”Œ s¡eTD≈£îe÷sY\T <ë<ë|ü⁄ HÓ\ ‘˚&Ü‘√ õ˝≤¢˝À ‘·eT |ü<äe⁄\qT #˚|ü{≤ºs¡T. 2011 @Á|æ˝Ÿ 22q l<ÛäsY ø£˝…ø£ºsY u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü≥º>±, pHé 25q

>±j·T|ü&çq $<ë´s¡T∆\≈£î n+‘· &ÉãT“\T, ñ∫‘· yÓ’<ä´+ nì Á|ü»\ eTT+<äT >=|üŒ>± #·~y˚kÕÔs¡T. ÇB eTq Á|üuÛÑT‘·«+, eTq Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T e´eVü‰s¡+. á s√Eø° Çø£ÿ&É •~∏\yÓTÆq |ü⁄sê‘·q edü‹ >∑èVü≤eTT˝À Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·T <ë<ë|ü⁄ 50 eT+~ $<ë´s¡T∆\T #·<äTe⁄≈£î+≥THêïs¡T. á ˇø£ÿ düeTùd´ ø±<äT sêdüT≈£î+fÒ b˛‘˚ Ç+ø± #ê˝≤ düeTdü´\T ñHêïsTT. düeTdü´\qT Á|üC≤<äèwüºøÏ bÕÁ‹πøj·TT\T>± |üÁ‹ø£\˝À sêj·T&É+ e÷ u≤<Ûä´‘· , e÷ ø£s¡Ôe´+, e÷ eè‹Ô nsTTHê ø±ì e÷ e´øÏÔ‘·«+>± y˚TeTT e÷e+‘·T>± düeTdü´ kÕ<Ûäq≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïeTì düeTT∫‘· Ä˝À#·q‘√ MT e÷ ªªÇ~ì»+µµ ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£. eTq ø£fi¯fl m<äTs¡T>± á ˇø£ÿ düeTdü´ ˇø£ ñ<ëVü≤s¡D>± #ê\T eTq+ eTq »q+ , eTq n~Ûø±s¡T\T, eTq sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T eè‹ÔØ‘ê´ , e´øÏÔ>∑‘·+, eTq e´eVü‰s¡ XË’© m+‘· e÷Á‘·+ eTq uÛÑs¡‘·e÷‘·≈£î, eTq ‘Ó\T>∑TC≤‹øÏ , eTq düe÷C≤ìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~.. Á|ü‹ ˇø£ÿ uÛ≤s¡‘· bÂs¡T&ÉTøÏ düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ e]ÔdüTÔ+~, ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. n<˚ $<Ûä+>± Á|ü‹ ˇø£ÿ $<ë´]∆øÏ $<ë´ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. eTq #·T≥÷º‘· »]π> nHê´j·÷\≈£î, nÁø£e÷\≈£î eTq+ nqT≈£î+fÒ n&ÉT¶ø£≥º y˚j·Te#·Tà ø±ì eTq¬ø+<äT≈£î˝Ò nqT≈£î+fÒ e÷Á‘·+ eTq düe÷»+ s√Es√EøÏ ø°åDÏ+∫b˛sTT nH˚ø£ Á|üø£è‹ yÓ’|üØ‘ê´\≈£î ã* ne⁄‘·T+~. ø±e⁄q Á|ü‹ ˇø£ÿ bÂs¡T&ÉT MT e+‘·T>± MT #·T≥÷º ñqï düeTdü´\≈£î |ü]cÕÿsêìï ˇø£ u≤<Ûä´‘·>± rdüTø√yê* Ç˝≤ #˚j·T>∑*–‘˚ eTq+, eTq eT+&É\+, eTq õ˝≤¢, eTq sêÁcÕºìï , eTq <˚XÊìï q÷{ÏøÏ q÷s¡T XÊ‘·+ n_Ûeè~∆ yÓ’|ü⁄ q&ç|æ+#· e#·TÃqì eTq á Ç~ì»+ ‘Ó\T>∑T~q |üÁ‹ø£ Äø±+øÏådüTÔ+~.

s¡eTD≈£îe÷sY md”Œ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T md”Œ, ¬s+&ÉTdü+e‡sê\ ¬s+&ÉT HÓ\\T ø£˝…ø£ºsY l<ÛäsY Çø£ÿ&É |üì#˚XÊs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT >∑÷&É÷s¡T düuŸø£˝…ø£ºsY>± ñqï C….ìyêdt @&ÉT HÓ\\T e÷Á‘·y˚T |üì#˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ø±s¡´ø£˝≤bÕ˝À¢ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ nqedüs¡ CÀø£´+ô|’ Á|ü•ï+∫q+<äTπø Ms¡+<ä]ô|’ ã~© y˚≥T |ü&ç+<äqï~ ì]«yê<ë+X¯+. Çø£ÿ&É n~Ûø±s¡ bÕغøÏ #Ó+~q H˚‘·\‘√ á eTT>∑TZ]øÏ rÁekÕúsTT˝À HÓ\ø=qï $uÛÒ<ë˝Ò á |ü]dæú‹øÏ ø±s¡DeTì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ø£˝…ø£ºsY l<ÛäsY ‘·q≈£î ‘êqT>± ã~© #˚sTT+#·Tø=ì yÓfi¯¢>± md”Œ s¡eTD≈£îe÷sY ã~© nq÷Vü≤´+>± »]–+~. |ü+#êsTTr mìïø£\T eTT–dæq yÓ+≥H˚ eTTì‡bÕ©º\T, Ä ‘·sê«‘· »&ûŒ{°d”\T, n$ eTT–dæq yÓ+≥H˚ kÕ<Ûës¡D mìïø£\T »s¡>∑qT+&É&É+‘√ M] ã~©\T nìyês¡´eTj·÷´sTT. õ˝≤¢ #·]Á‘·˝À ¬s+&ÉT HÓ\\ ‘˚&Ü‘√ eTT>∑TZs¡T ñqï‘· kÕúsTT n~Ûø±s¡T\qT ã~© #˚j·T&É+ >∑eTHês¡Ω+.

yÓTC≤]{Ï |ü+#êsTT‹\T kÕ~Û+∫ πø+Á<ä eT+Á‹ |üqu≤ø£ \øÏåàøÏ eT+∫ù|s¡T rdüT≈£îì sêyê\ì q\¢|ü⁄¬s&ç¶ »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤¢ø˘ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî\T j·TÁs¡≥ |ü*¢ eT<ÛäTdü÷<äHé¬s&ç¶, <äTeP«s¡T lìyêdüT\T¬s&ç¶, ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T $.uÛ≤düÿsY¬s&ç¶, >∑+>∑|ü≥ï+ #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶, ùwø˘ ‘êEB›Hé, H˚<äTs¡TeT*¢ Vü≤]Á|ükÕ<é¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

3 $&É‘·\T>± mìïø£\T

HÓ\÷¢s¡T, Ç~ì»+ : õ˝≤¢˝À |ü+#êsTT‹ mìïø£\T 3 $&É‘·\T>± »s¡T>∑qTHêïsTT. áy˚Ts¡≈£î mìïø£\ ø£MTwüHé H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. 9e ‘˚~q Á|ü‹ |ü+#êsTT‹ e<ä› z≥s¡¢ C≤_‘êqT Á|ü<ä]Ù+#ê*. 13e ‘˚~ kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ ˝À|ü⁄ Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚düTø√e#·Ãì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. 14q Hê$Tqwüq¢ |ü]o\q, 15q Hê$TH˚wüq¢ ‹s¡düÿs¡D, 16q n|”Œ\ |ü]cÕÿs¡+, 17q ñ|üdü+Vü≤s¡D »s¡T>∑qT+~. b˛{°˝À ñqï nuÛÑ´s¡T∆\ ‘·T~ C≤_‘ê 17e ‘˚~ kÕj·T+Á‘·+ 3 >∑+≥\ ‘·sê«‘· Á|ü#·T]+#ê\ì õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ HÓ\÷¢s¡T˝À 3 $&É‘·\T>± mìïø£\T »s¡T>∑qTHêïsTT. 23q ø=ìï &ç$»q¢˝À mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 1 >∑+≥ es¡≈£î b˛*+>¥, nq+‘·s¡+ 2 >∑+≥\ qT+∫ z≥sY ˝…øÏÿ+|ü⁄ ñ+≥T+<äHêïs¡T. 27q 2e $&É‘· mìïø£\T »s¡T>∑qT+&É>± 31q 3e $&É‘· |ü+#êsTT‹ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T s¡+>∑+ dæ<ä›+ #˚XÊs¡T. áy˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ |ü+#êsTT‹ mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î düs¡«+ dæ<ä›+ #˚dæ+~.

õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\‘√ M&çjÓ÷ø±HÓŒ¤¬sHé‡ HÓ\÷¢s¡T, Ç~ì»+ : õ˝≤¢

n~Ûø±s¡T\‘√ uÛÑ÷|ü]bÕ\Hê XÊK ø£MTwüqsY ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ M&çjÓTø±HÓŒ¤¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+ >± Äj·Tq n~Ûø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝Àì nìï ¬s$q÷´ &ç$»q¢˝À uÛÑ÷|ü]bÕ\Hê dü+ã+<ÛäyÓTÆq nØ®\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ ¬s’‘·T\≈£î s¡TD≤\T n+~+#˚ @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\qT ø±bÕ&Ü\ì ø√H˚s¡T s¡+>±sêe⁄ ø£$T{Ï Á|ü‹bÕ<äq\T ¬s’‘·T\≈£î s¡TD ns¡Ω‘· ø±s¡T¶\qT |ü+|æD° #˚j·÷\Hêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À C…d” \øÏåàø±+‘·+, &çÄsYz sê$T¬s&ç¶, HÓ\÷¢s¡T, ø±e*, >∑÷&É÷s¡T, Hêj·TT&ÉTù|≥, ¬s$q÷´ &ç$»Hé n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düHêj·uTT&ÉŸ ÇHé ôdŒø£ºsY>± ‘·Ts¡ø± yÓ+ø£≥s¡eTD≤ Tù|≥, Ç~ì»+ : ø√ePs¡T b˛©dt ùdºwüHé˝À n{≤#YyÓT+{Ÿ düuŸ

ÇHéôdŒø£ºsY>± |üì#˚düTÔqï ‘·Ts¡ø± yÓ+ø£≥s¡eTD≤qT eT+>∑fi¯yês¡+ Hêj·TT&ÉTù|≥≈£î düuŸ ÇHéôdŒø£ºsY>± ã~© #˚j·T&É+ »]–+~. {Ï.yÓ+ø£≥s¡eTD≤ >∑T+≥÷s¡Tõ˝≤¢, yÓ\>∑|üP&ç Á>±eT yêdüÔe⁄´&ÉT ˙‹øÏ ìC≤sTTrøÏ e÷s¡Tù|s¡T>± á yÓ+ø£≥s¡eTD |üì #˚dæq Á|ü‹ b˛©dt ùdºwüHé˝À Á|ü»\ n_Ûe÷ì>± m+‘√ ñqï‘· kÕúsTTøÏ m~>±s¡T. #Ódtº HÓ+ãsY 1560 >± ø£*–q {Ï.yÓ+ø£≥s¡eTD »q˝Àø˘dü‘êÔ nH˚ Á|üC≤kÕ«eT´ ñ<ä´eT dü+düú ñ‘·ÔeT düuŸ ÇHéôdŒø£ºsY>± nyês¡T¶\T bı+~Hês¡T. Hêj·TT&ÉTù|≥ eT+&É\ Á|ü»\T mdt◊ yÓ+ø£≥s¡eTD sêø£ø√dü+ m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡T.

<äyÓ+Tø£ø±D≤\ ‘=\–+|ü⁄ {≤#·\+, Ç~ì»+ : eT+&É\+˝Àì ø£düTeT÷s¡T <äsêZ e<ä› ãT<Ûäyês¡+

nÁø£eT <äTø±D≤\qT j·Tdt◊ k˛eTj·T´ ‘=\–+#ês¡T. áy˚Ts¡≈£î 10 eT+~ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. <äsêZ ÁbÕ+‘·+˝À Ä<äTø±D≤\T ñ+&É&É+‘√ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î b˛©düT\T düŒ+~+∫ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. 7 eT+~ì ø√s¡Tº≈£î Vü‰»s¡T |ü]#·q≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.


4 HÓ\÷¢sT¡

Ç~ì»+ ~q|ü‹Á ø£

>∑Ts¡Tyês¡+, p˝…’ 4, 2013

Ç~ì»+ ‘·s+¡ >∑-eTùV≤\ CÀ&ç n<äTsY‡ dæìe÷ p˝…’ 6q $&ÉT<ä\ø±qTqï eT˝…¢\ rs¡+˝À dæ]eT˝…¢|ü⁄e⁄« uÛ≤s¡‘· »≥Tº≈î£ s¬ +&√ z≥$T..

q÷´&Û©ç /¢ øÏ+>¥dHºü ,é p˝…’ 3 : ‘·s+¡ >∑-eTùV≤\ CÀ&ç ]ø±s¡T¶ uÛ≤>∑kÕ«e÷´ìï HÓ\ø=*Œ+~. \+ø£ eH˚\¶ #·]Á‘·˝À dü]ø=‘·Ô n<Ûë´j·÷ìï ‹s¡>s∑ êdæ+~. ‘=* $¬ø{Ÿ≈î£ 213 |üsT¡ >∑T\ uÛ≤>∑kÕ«e÷´ìï n+~+∫+~. ‘·s+¡ >∑ q÷‘·q ]ø±s¡Tq¶ T HÓ\ø=˝≤Œ&ÉT. 174 |üsT¡ >∑T\T #˚dæ l\+ø£ Ä≥>±fi¯˝¢ À¢ s¬ +&ÉT yêì>± ì*#ê&ÉT. ‘=*e´øÏÔ »j·Tdü÷s¡´.. (189|üsT¡ >∑T\T). kÕ~Û+∫q s¬ +&√ e´øÏ.Ô n˝≤π> »j·Tes¡H› Ó s¬ +&˚fi¢¯ ‘·sê«‘· eH˚˝¶ À¢ ‘=* ôd+#·Øì ‘·q U≤‘ê˝À qyÓ÷<äT #˚dTü ≈£îHêï&ÉT. uÛ≤s¡‘≈Y î£ s¬ +&√ z≥$T.. eTTø√ÿD|ü⁄ dæØdt˝À uÛ≤s¡‘Y s¬ +&√kÕ] ≈£L&Ü z≥$T bÕ˝…+’ ~. $+&ûdt >∑&ô¶É |’ »s¡T>∑T‘·Tqï dæØdt˝À uÛ≤>∑+>± eT+>∑fiy¯ ês¡+ sêÁ‹ 8 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq e÷´#Y˝À ‘=*>± u≤´{Ï+>¥ #˚dæq l\+ø£ »≥Tº 349 |üsT¡ >∑T\ $»j·T \øå±´ìï uÛ≤s¡‘· »≥Tº eTT+<äT ñ+∫+~. nsTT‘˚ uÛ≤s¡‘· »≥Tº 44.5 zes¡øπ¢ 187 |üsT¡ >∑T\T #˚dæ Ä˝Ö≥sTT+~. uÛ≤s¡‘· »≥Tº˝À ˇø£ÿs¡T ≈£L&Ü ns¡X∆ ‘¯ ø· +£ kÕ~Û+#·˝øÒ b£ ˛j·÷s¡T. »&˚C≤ ˇø£ÿ&˚ 49 |üsT¡ >∑T\ e<ä› Hê{Ö{Ÿ>± ì*#ê&ÉT. $T–*q yês¡+<äs¡÷ 30|üs¡T>∑T\˝Àù| ne⁄≥j· ÷ ´s¡ T . |ò ” * ¶ + >¥ ˝ ÀqT, u≤´{Ï + >¥ ˝ ÀqT uÛ ≤ s¡ ‘ · Ä≥>±fi¯ ó ¢ $|ò\ü eTj·÷´s¡T.Çs¡T »≥¢ k˛ÿs¡T $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. l\+ø£ »≥Tº k˛ÿs¡T Ç<˚.. »j·Tes¡H∆ Ó 107 |üsT¡ >∑T\ e´øÏ>Ô ‘∑ · k˛ÿs¡T e<ä› ne⁄≥j·÷´&ÉT. ‘·s+¡ >∑ 174 |üs¡T>∑T\‘√qT, e÷<∏ä÷´dt 44 |üs¡T>∑T\‘√qT Hê{Ö{Ÿ>± ì*#ês¡T.‘·s+¡ >± #˚dqæ 174 |üsT¡ >∑T\ k˛ÿs¡T˝À 3dæø‡£ s¡T.¢ .19 bò˛s¡T¢ ñHêïsTT. n˝≤π > e÷<∏ ä ÷ ´dt #˚ d æ q 44 |ü s ¡ T >∑ T ˝À¢ ˇø£ dæø‡£ sY..Hê\T>∑Tªbò˛s¡Tµ¢ ñHêïsTT. ìØí‘· 50zes¡˝¢ À ˇø£ $¬ø{Ÿ qcÕºìøÏ 348 |üsT¡ >∑T\T #˚d+æ ~. uÛ≤s¡‘· uÖ\s¡T¢ Ç˝≤.. wü$T nVü≤à<é 10 zes¡≈¢ î£ >±qT 68 |üsT¡ >∑T*e«>±.. ñy˚Twt j·÷<äyé 8 zes¡T¢ y˚dæ 64 |üsT¡ >∑T*#êÃ&ÉT. n˝≤π> ÇcÕ+‘YXs¯ à¡ ‘=$Tà~ zes¡T¢ y˚dæ 68 |üsT¡ >∑T\T Çe«>±..s¡M+Á<ä »&˚C≤ 9 zes¡T¢ y˚dæ 55 |üsT¡ >∑T *#êÃ&ÉT. n•«Hé 10 zes¡T¢ y˚dæ 67 |üs¡T>∑T\T Ç∫à ˇø£ $¬ø{Ÿ rdüT≈£îHêï&ÉT. $sê{Ÿ ø√Væ≤¢ 2 zes¡T¢ y˚dæ ‘=$Tà~ |üs¡T>∑T*#êÃ&ÉT. düTsπ wt s¬ H’ ê 2 zes¡T¢ y˚dæ 10 |üsT¡ >∑T*#êÃ&ÉT.

uÛ≤s¡‘Y k˛ÿs¡T Ç˝≤.. s√Væ≤‘YXs¯ à¡ 5, •Ks¡<ë∏ eHé 24, eTTs¡[$»jYT 30, $sê{Ÿ ø√Væ≤¢ 2, ~H˚wt ø±]Ôø˘ 22, düTsπ wt s¬ H’ ê 33, n•«Hé 4, wü$T nVü≤à<é 0, ÇcÕ+‘YXs¯ à¡ 2, ñy˚Twt j·÷<äyé 0 |üsT¡ >∑T\‘√ ne⁄≥j·÷´s¡T. s¡M+Á<ä »&˚C≤ 49 |üsT¡ >∑T\‘√ Hê{Ö{Ÿ>± ì*#ês¡T. l\+ø£ uÖ\s¡T¢ Ç˝≤.. ≈£î\X‚Ks¡ 9 zes¡T¢ y˚dæ 37 |üsT¡ >∑T*∫à ˇø£ $¬ø{Ÿ rdüTø√>±.. e÷<∏÷ä ´dt 8 zes¡T¢ y˚dæ 23 |üsT¡ >∑T*∫à ˇø£ $¬ø{ŸqT ‘·q U≤‘ê˝À y˚dTü ≈£îHêï&ÉT. dü∫Á‘· ùdqHêj·Tø¬ 10 zes¡T¢ y˚dæ 46 |üsT¡ >∑T*∫à 2 $¬ø≥T¢ rdüT≈£îHêï&ÉT. ôV≤sê‘Y 10 zes¡T¢ y˚dæ 37|üsT¡ >∑T*∫à 3 $¬ø≥T¢ ‘·qU≤‘ê˝À »eT #˚dTü ≈£îHêï&ÉT. eT*+>∑ 7.5 zes¡˝¢ À 40 |üsT¡ >∑T*∫à 2 $¬ø≥T¢ rdüT≈£îHêï&ÉT.

sê»ø°jT· \_∆ø√düyT˚ ªsêj·T\µ eT+Á‘+ · ! (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·sT¡ yêsTT) ìC≤ìøÏ sêj·T\d”eT H˚‘\· +<ä]˝Àq÷ n~ ø=s¡e&çqfÒ¢ ø£ì|æk˛Ô+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. ñeTà&ç eTÁ<ëdüT sêh+˝À ø√kÕÔ+Á<Ûä bÕ\≈£î\‘√ ø£*dæ sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘· bÕ\≈£î\T |üì#˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ïø° n<˚ yês¡d‘ü «· + ø=qkÕ>∑T‘√+~. nsTT ‘˚, n~ ≈£L&Ü m|üŒ{Ïø|£ ⁄ü Œ&ÉT nqTe÷Hê\‘√H˚ ø=qkÕ>∑T ‘√+~. eTÁ<ëdüT sêh+ qT+∫ $&çb˛e&ÜìøÏ ø√kÕÔ+Á<Ûä Hêj·Tø£‘«· +˝À ø£*dæ |üì#˚jT· &ÜìøÏ sêj·T\d”eT Hêj·Tø£ ‘·«+ n+^ø£]+#·˝<Ò Tä . ø√kÕÔ+Á<Ûä Hêj·Tø£‘«· + |ü≥¢ ñqï dü+<˚V‰ü ˝Ò n+<äT≈£î ø±s¡D+. ‘·eT Á|üj÷Ó »Hê\≈£î $|ò÷ü ‘·+ ø£\T>∑T‘·T+<äH˚ dü+<˚V‰ü \T sêj·T\d”eT Hêj·Tø£‘ê«ìøÏ ñ +~. sêj·T\d”eT Hêj·T≈£î\ dü+<˚V‰ü \qT ‘=\–+#·&ÜìøÏ lu≤>¥ ˇ&É+ã&çø£ »]–+~. sêj·T\d”eT Á|üj÷Ó »Hê\qT ø±bÕ&É&ÜìøÏ Ä ˇ&É+ã&çø£ Vü‰MT\qT Ç∫Ã+~. á ˇ&É+ ã&çø≈£ î£ Ä~˝ÀH˚ >∑+&ç |ü&+ç ~. sêj·T\d”eT @sêŒ≥T #˚kÕÔ eTì #Ó|Œæ q $X¯«$<ë´\j·÷ìï $XÊK|ü≥ï+ ‘·s*¡ +#ês¡T. ø£s÷¡ ï\T sê»<Ûëì Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ @sêŒ≥Te\¢ s¡<s›ä TT+~. Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ sê»<Ûëì>± n|üŒ{Ïøπ nìï $<Ûë˝≤ Vü≤+>∑T\T, Äsꓤ{≤\T ñqï ôV≤’ <äsêu≤<éqT sê»<Ûëì>± n+^ø£]+ l ~e´ eT]j·TT Áø±+‹ q{Ï+∫q ªeT˝…\¢ rs¡+˝À dæ]eT˝…|¢ ⁄ü e⁄«µ dæìe÷ p˝…’ 6q uÛ≤s¡‘<· X˚ e¯ T+‘·{≤ #·&ÜìøÏ me]ø° nuÛ´Ñ +‘·sê\T ˝Ò≈î£ +&Üb˛j·÷sTT. ø±˙ $&ÉT<ä\ø±qT+~. ˇ+≥]‘·q+‘√ dü+‘√wü+ nH˚ |ü<ëìï eT]Ãb˛sTTq ˇø£ >∑èVæ≤DÏ ‘·q n_Ûe÷q Ä ‘·sê«‹ #·]Á‘· n+‘ê ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+>± q&ç∫+<ä s¡#s· TT‘·qT ø£\TdüT≈£îHêïø£ ‘·q J$‘·+˝À ø£*>π e÷s¡TŒ\qT @$T{Ï nH˚~ á dæìe÷ ø£<ëÛ +X¯+ nì H˚~ ‘Ó\+>±D Hêj·T≈£î\ Äs√|üD. Ä Äs√|üD qT+∫ <äsÙ¡ ≈£î&ÉT sêeTsêE #ÓbÕŒ&ÉT. M]<ä]› ø£$‘ê«\ q&ÉTeT, Áù|eT, $yêVü‰\ q&ÉTeT kÕπ> ˇø£ n+<äyTÓ qÆ $eø£≈å î£ , nHê´j·÷ìøÏ, nD∫y˚‘≈· î£ , nee÷Hê\≈£î >∑Ts¡ Á|üj÷· D+>± ø£<qäÛ T n˝≤¢sT¡ . e÷s¡T‹ rdæq ªãdt kÕº|µt ˝À q{Ï+∫q l ~e´ á dæìe÷‘√ Væ≤{Ÿ j·÷´eTH˚ uÛ≤eq\ qT+∫ Á|ü‘´˚ ø£ ‘Ó\+>±D sêh &çe÷+&é dü+bÕ~+∫+~. |üeHé ≈£îe÷sY dü+^‘·+ n+~+#ê&ÉT. u≤˝≤¬s&ç¶ dæìe÷{ÀÁ>±|òsü .Y á dæìe÷ Á|”$Tj·TsY q\T>∑T‘·÷ ek˛Ô+~. eTÁ] #ÓHêï¬s&ç¶ Vü≤j·÷+˝À, Ç‘·s¡ p˝…’ 4q ôV≤’ <äsêu≤<√¢ Á|ü<]ä Ù‘·yTÓ Æ p˝…6’ q $&ÉT<ä\ø±qT+~. á ∫Á‘·+ nyÓT]ø±˝À m+#·T≈£îqï |ü\T ø±˝≤˝À¢ »]–q ñ<ä´e÷ìøÏ s¡÷|ü+˝Àq÷, kÕs¡+˝Àq÷ q>∑sê\˝À p˝…’ 4q $&ÉT<ä\ø±qT+~ Á|üdTü ‘Ô · ñ<ä´e÷ìøÏ ‘˚&Ü\THêïsTT. ‘Ó\+>±D bÕ\≈£î\

#˚‘·T˝À¢ ø±≈£î+&Ü <ä+&É+ Á|ü»\ #˚‘·T˝À¢ ñ+~. eTÁ] #ÓHêï¬s&ç,¶ ø=+‘· eT+~ Hêj·T≈£î\T ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ e<ä› ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡TÃ≈£î+fÒ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ‘ê‘êÿ*ø£+>± n|ü⁄Œ&ÉT #·˝≤¢]+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT |ü]dæ‹ú n˝≤ ˝Ò<Tä . ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ n<Û´ä ≈£îå &ÉT ø¬ .#·+Á<äXK‚ s¡sêe⁄ #˚‘T· ˝…‘ùÔ˚ dÔ <ëìï n+<äTø√e&ÜìøÏ Hêj·Tø£‘«· + dæ<+∆ä >± ñ+~. n+fÒ, ãVüQ Hêj·Tø£‘·«+ m~–+~. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ e+{Ï bÕغ\ Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D m‘·TøÔ √ø£ ‘·|Œü ˝Ò<Tä . ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Äø±+ø£å≈£î nqT>∑TD+>± q&çùdÔ ‘·|üŒ sê»ø°j·T bÕغ\ Hêj·T≈£î\≈£î eTqT>∑&É ñ+&Éì |ü]dæ‹ú @s¡Œ&ç+~. <ë+‘√ nìï bÕغ\ Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± e´eVü≤]+#·ø£ ‘·|üŒ&É+˝Ò<äT. Ç+<äT˝À $$<Ûä bÕغ\ Hêj·T≈£î\T n≥÷ Ç≥÷ ø£<äT\T‘·T+&Ée#·TÃ. düeTdü´qT |üøÿ£ <√e |ü{+ºÏ #·&ÜìøÏ Á|üjT· ‹ï+#·e#·TÃ. ø±˙ ‘Ó\+>±D &çe÷+&é qT+∫ |üøÿ£ ≈£î ‘·|⁄ü Œ≈£îH˚ |ü]dæ‹ú ˝Ò<Tä . á ãVüQ Hêj·Tø£‘·«+ ø±s¡D+>± ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T &Ûç©¢ ô|<ä›\≈£î ≈£L&Ü nìyês¡´+>± e÷]+~. á |ü]dæú‹˝À $uÛ»Ñ q≈£î yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·Tqï ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ sêj·T\ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î eTT+<äT≈£î e∫Ãq≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. <ëìe\¢ sêj·T\d”eT˝Àì Hê\T>∑T õ˝≤¢˝À¢ nq+‘·|⁄ü s¡+, ø£s¡÷ï\T ‘Ó\+>±D˝Àq÷, ∫‘·÷Ôs¡T, ø£&É|ü õ˝≤¢\T ø√kÕÔ+Á<Û˝ä Àq÷ ø£\TkÕÔsTT. Ä s¡ø+£ >± sêj·T\ ‘Ó\+>±D, sêj·T\ Ä+Á<Ûä sêÁcÕº\T s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+{≤sTT. nsTT‘˚, Ç˝≤+{Ï sêÁcÕº\ @sêŒ≥Te\¢ düeTdü´ eTs√ s¡÷|ü+˝À eTT+<äT≈£îe#˚à Á|üe÷<ä+ ñ+~. uÛÖ>√[ø£+>± ¬s+&ÉT $&çb˛sTTq sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘· Á|ü»\T e÷qdæø£+>±

$&çb˛‘ês¡ì #Ó|üŒ&ÜìøÏ M˝Ò¢<äT. ô|’>± nq+‘·|ü⁄s¡+, ø£ s ¡ ÷ ï\T õ˝≤¢ \ T kÕe÷õø£ + >±, #ê]Á‘· ø £ + >±, kÕ+düÿè‹ø£+>± m≈£îÿe ø±\+ ‘Ó\+>±D‘√ ø£*dæ˝Òe⁄. <ëìe\¢ Ä s¬ +&ÉT õ˝≤¢\T uÛ$Ñ wü´‘Y˝À rÁeyÓTqÆ $eø£≈å î£ , nHê´j·÷ìøÏ >∑Ts¡j˚T´ Á|üe÷<ä+ ˝Òø£b˛˝Ò<äT. ‘·eT|ü≥¢ »s¡T>∑T‘·Tqï nHê´j·÷\≈£î kÕqT≈£L\+>± Á|ü‹düŒ+~düTqÔ ï ‘Ó \ +>±D bÕ\ø£ e sêZ \ T uÛ Ñ $ wü ´ ‘Y ˝ À sêj· T \d” e T ÁbÕ+‘· + ˝Àì Ä ¬ s +&É T õ˝≤¢ \ |ü ≥ ¢ nHê´j· T +>± Á|üe]Ô+#·uÀπs >±´s¡+{° @MT˝Ò<äT. n˝≤+{Ï |ü]dæú‹H˚ ø√kÕÔ+Á<Ûä bÕ\ø£ esêZ\ qT+∫ ∫‘·÷Ôs¡T, ø£&É|ü õ˝≤¢\ |ü≥¢ e´eVü≤]+#·s¡H˚ qeTàø£+ ≈£L&Ü ˝Ò<äT. n+<äTe\¢ sêj·T\d”eT Á|üjÓ÷»Hê\≈£î sêj·T\ ‘Ó\+>±De\¢ Á|üj÷Ó »q+ }Vü≤≈£î dü+ã+~Û+∫+~ e÷Á‘·yT˚ ne⁄‘·T+~. mHé{Ï sêe÷sêe⁄ Á|üuTÑÛ ‘·« Vü≤j·÷+˝À sêj·T\d”eT |ü≥¢ #·÷|ü⁄‘·Tqï $eø£å|ü≥¢, #˚düTÔqï nHê´j·T+|ü≥¢ yÓ’mdt sê»X‚Ks¡s¬ &ç,¶ m+$ yÓTdÆ ÷ü sê¬s&ç¶ e+{Ï Hêj·T≈£î\T Á|ü‘´˚ ø£ ñ<ä´e÷ìï ˝ÒeHÓ‘êÔsT¡ . yês¡T Á|ü‘´˚ ø£ sêÁcÕºìï &çe÷+&é #˚j·T˝Ò<äT>±˙ Á|ü<Ûëq+>± ˙{Ï düeTdü´qT eTT+<äT≈£î ‘Ó#êÃs¡T. n~ ≈£L&Ü sê»ø°jT· Á|üj÷Ó »Hê\qT ñ<˚•› +∫ #˚d+æ <˚ ø±˙ yêdüeÔ düeTdü´\qT ≈£L&Ü eTT+<äT≈£î ‘Ó∫Ã+~. nsTT‘˚, Ä ‘·sê«‘· n$ eTs¡T>∑Tq |ü&bç ˛j·÷sTT. á dæ‹ú ˝À sêj· T \d” e T ÁbÕ+‘· Hêj· T ≈£ î \T ‘Ó \ +>±DqT n&ÉT¶ø√e&ÜìøÏ ‘·eT ÁbÕ+‘· yÓqø£u≤≥TqT eTT+<äT≈£î ‘ÓdüTÔHêïs¡T ‘·|üŒ á e´eVü‰s¡+˝À ‘·eT ÁbÕ+‘êìøÏ »s¡T>∑T‘·Tqï nHê´j·÷ìï #ê]Á‘·ø£ Áø£eT+˝À ns¡+ú #˚dTü ≈£îì ‘·–q $<Ûä+>± e´eVü≤]+#·&É+˝À $|òü\eTe⁄‘·THêïs¡ì #Ó|üŒø£ ‘·|üŒ<äT.

ø±¬sÔ\T ø£<äT\T‘·THêï. es¡TDT&ç C≤&˚B? yÓ\yÓ\uÀ‘·Tqï ÁbÕC…≈£îº\T Ä+<√fi¯q˝À nqï<ë‘·\T KØ|òt >∑f…º¬øÿ<Ó˝≤?

V”≤s√sTTHé s¬ JHê

ôV’≤<äsêu≤<é, Ç~ì»+ : KØ|òt Äs¡+uÛÑ+˝À }]+∫q yêq\T.. ñ Vü≤ø£+<ä≈£î+&Ü b˛‘·THêïsTT.. ø±¬sÔ\T ø£~*b˛‘·THêï.. es¡TDT&ÉT ø£sT¡ DÏ+#·ø£ nqï<ë‘·\T Ä+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. >∑‘· @&Ü~ p˝…’ yÓTT<ä{Ï yês¡+˝ÀH˚ bı+–bı]¢q yê>∑T\T, e+ø£\T, ÁbÕC…≈£îº\T H˚&ÉT ˙s¡T˝Òø£ yÓ\yÓ\uÀ‘·THêïsTT. |òü*‘·+>± ¬s’‘·qï\T ∫qT≈£îø√dü+ m<äTs¡T#·÷|ü⁄\T #·÷düTHÔ êïs¡T. nsTT‘˚ $∫Á‘·+ @$T≥+fÒ sêÁwü+º ˝Àì >√<ëe] q~ ñ<Ûèä ‘·+>± Á|üeVæ≤dü÷Ô e+<ä˝≤~ {°m+d”\ ˙s¡T düeTTÁ<ä+ bÕ\e⁄‘√+~. eTs√yÓ|’ ⁄ü ø£ècÕí q~˝À es¡<ä Á|üyêVü≤+ C≤&˚˝<Ò Tä . |ò*ü ‘·+>± sêÁwüº+˝À lXË’\+, Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY, lsê+kÕ>∑sY ‘·~‘·s¡ ÁbÕC…≈£îº\T ˙s¡T ˝Òø£ uÀdæb˛‘·THêïsTT. esê¸ø±\+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ HÓ\ s√E\T >∑&∫ç b˛‘·THêï ÁbÕC…≈î£ ˝º À¢øÏ es¡<ä Á|üyêVü‰\T ˝Òøb£ ˛e≥+‘√ KØ|òt |ü+≥\ kÕ>∑Tô|’ dü+<˚V‰ü \T e´ø£eÔ Te⁄‘·THêïsTT. p˝…,’ Ä>∑dTü ,º ôdô|+º ãsY HÓ\˝À¢ uÛ≤Ø esê¸\T ≈£î]ùdÔ ‘·|Œü »˝≤X¯j÷· \T ì+&˚ |ü]dæ‹ú ø£ì|æ+#·&+É ˝Ò<Tä . nsTT‘˚ n|üŒ{Ï <ëø£ y˚∫ #·÷ùdÔ ÁbÕC…≈î£ \º øÏ+<ä KØ|òt |ü+≥\ kÕ>∑T yÓqTø£ã&ç b˛‘·T+<äqï Ä+<√fi¯q s¬ ‘’ T· \ qT+∫ e´ø£eÔ Te⁄‘√+~. sêÁwü+º ˝À ø£ècÕí, >√<ëe] uÒdæHé\˝À ñqï »˝≤X¯j·÷\T ì+&Ü\+fÒ 820 {°m+d”\≈£î ô|>’ ± ˙s¡T nedüs+¡ . Á|ü‘´˚ øÏ+∫ n+<äT˝À ˇø£ÿ ø£ècÕíq~ô|’ Ä<Ûës¡|&ü qç ÁbÕC…≈î£ \º T ì+&Ü\+fÒ Äs¡T e+<ä\ {°m+d”\ ˙s¡T nedüs+¡ ø±yê*‡ ñ+~. m>∑Teq ø£sêí≥ø£ ≈£îs¡TdüTqÔ ï esê¸\‘√ ø£ècÕíq~˝À es¡<ä ˙{Ï Á|üyêVü≤+ yÓTs¡T>∑T|ü&TÉ ‘√+~. nsTT‘˚ m>∑Te qT+∫ e∫Ãq ˙{Ïì e∫ÃqfÒº n\à{Ϻ »˝≤X¯jT· + $T+π>k˛Ô+~. ‘êC≤>± k˛eTyês¡+ es¡<ä Á|üyêVü≤ ]ø±s¡T\¶ T |ü]o*ùdÔ Ä\à{Ϻ »˝≤X¯jT· +˝ÀøÏ 30,105 ≈£L´ôd≈£îÿ\ es¡<˙ä s¡T #˚sT¡ ‘√+~. á »˝≤X¯jT· +˝À Á|üdTü ‘Ô +· 45 {°m+d”\ ˙s¡T ì\Te ñ+~. ÁbÕC…≈î£ º |üP]Ô kÕúsTT˝À ì+&Ü\+fÒ Ç+ø± 84 {°m+d”\ ˙s¡T #˚sê*‡ ñ+~. Ä\à{Ϻ »˝≤X¯jT· + |üP]Ô kÕúsTT˝À ì+&˚<ëø£ #·Tø£ÿ ˙s¡T ≈£L&Ü øÏ+<ä≈£î e#˚à neø±X¯+ ˝Ò<äT. ~>∑Teq ø£sêí≥ø£˝Àì Hêsêj·TD|üPsY ÁbÕC…≈î£ ˝º À ≈£L&Ü Á|üdTü ‘Ô +· 19 {°m+d”\ ˙s¡T ì\Te ñ+~. á ÁbÕC…≈£îº ì+&Ü\+fÒ Ç+ø± 18 {°m+d”\≈£î ô|’>± ˙s¡T nedüs+¡ . Çø£ sêÁwü+º ˝À psê\ ÁbÕC…≈î£ ˝º À ≈£L&Ü Ç+ø± {°m+d”\ ˙s¡T eùdÔø±ì |üP]ÔkÕúsTT˝À ì+&É<äT. esê¸ø±\+˝À ì+&ÉT≈£î+&É˝≤ ø£ì|æ+#ê*‡q lXË\’ + »˝≤X¯jT· + yÓ\yÓ\uÀ‘√+~. &Ü´+˝À ˙{Ï eT≥º+ >∑]wüº ˙{Ï eT{≤ºìøÏ 74 n&ÉT>∑T\ ˝À‘·T˝À bÕ‘êfi≤ìøÏ |ü&bç ˛sTTq≥Tº>± ø£ì|æk˛Ô+~. á »˝≤X¯jT· +˝À &Ó&é k˛ºsπ J øÏ+<ä 34 {°m+d”\T e÷Á‘·yT˚

ñ+~. m>∑Te qT+∫ ≈£L&Ü ÇHéb˛ò ¢ C≤&É\T HêeT e÷Á‘·+>±HÓH’ ê ˝Òe⁄. lXË\’ + »˝≤X¯jT· + |üP]Ô kÕúsTT ˝À ì+&Ü\+fÒ 181 {°m+d”\ ˙s¡T nedüs+¡ ñ +~. lXË\’ + ~>∑Teq ñqï Hê>±s¡Tq® kÕ>∑sY ÁbÕC…≈î£ º |ü]dæ‹ú n<˚ $<Û+ä >± ñ+~. kÕ>∑sY »˝≤X¯jT· +˝À Á|üdüTÔ‘·+ 149 {°m+d”\ ˙s¡T ì\Te ñ+~. á ÁbÕC…≈î£ º |üP]Ô kÕúsTT˝À ì+&ç ø£fiø¯ fi£ ˝¯ ≤&Ü\+fÒ 163 {°m+d”\ ˙s¡T sêyê*‡ ñ+~. ø£ècÕíq~ô|’ ñqï lXË\’ +, Hê>±s¡Tq® kÕ>∑sY ÁbÕC…≈î£ \º T ì+&Ü\+fÒ ñ ô|Œq˝≤+{Ï es¡<ä\T eùdÔ ‘·|üŒ Ç|üŒ{À¢ ì+&˚ neø±XÊ\T ˝Òe+≥THêïs¡T. ‘·T+>∑uÁÑÛ <äq~˝Àq÷ es¡<ä Á|üyêVü≤+ n+‘·+‘·e÷Á‘·+>±H˚ ñ+~. ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä »˝≤X¯jT· +˝À Á|üdTü ‘Ô +· 22 {°m+d”\T e÷Á‘·yT˚ ì\Te ñ+~. á ÁbÕC…≈î£ º |üP]Ô kÕúsTT˝À ì+&Ü\+fÒ 78 {°m+d”\ es¡<ä ˙s¡T #˚sê*‡ ñ+~. Çø£ ø£ècÕí q~ es¡<\ä ô|’ Ä<Ûës¡|&ü ç Ä uÒdHæ é |ü]~Û˝À ñqï ÁbÕC…≈î£ ˝º À¢ ì »˝≤X¯j÷· \T ≈£L&Ü yÓ\yÓ\uÀ‘·THêïsTT. yÓ\T>√&ÉT »˝≤X¯j·T+˝ÀøÏ 13 {°m+d”\T, k˛eT•\ »˝≤X¯ j·T+˝ÀøÏ 66 {°m+d”\T, ø£+&É˝sÒ T¡ »˝≤X¯jT· +˝ÀøÏ 56 {°m+d”\T eùdÔ ‘·|üŒ á »˝≤X¯j·÷\T |üP]Ô kÕúsTT ˙{Ï eT{≤ºìøÏ #˚sø¡ √˝Òe⁄. >√<ëe] q~˝À |ü~ s√E\T>± \ø£å\ ≈£L´ôd≈£îÿ\ es¡<ä ˙s¡T

eè<Ûë>±b˛‘·T+&É>±, n<˚ uÒdæHé˝À m>∑Teq ñqï ÁbÕC…≈î£ \º T e÷Á‘·+ yÓ\yÓ\uÀ‘·THêïsTT. lsê+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈î£ ˝º À &Ó&é k˛ºsπ J øÏ+<ä |ü~ {°m+d”\T e÷Á‘·yT˚ ñ+~. á »˝≤X¯jT· + ì+&Ü\+fÒ 80 {°m+d”\ es¡<ä ˙s¡T m>∑Teq eTVü‰sêÁwüº qT+∫ sêyê*‡ ñ+~. ìC≤+kÕ>∑sY˝À 16 {°m+d”\T, ˝Àj·TsY e÷H˚sT¡ ˝À 21 {°m+d”\T, dæ+>∑÷s¡T˝À 25 {°m+d”\T #˚]‘˚ ‘·|Œü n$ |üP]Ô kÕúsTT˝À ì+&Éeì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± s¬ ‘’ T· \T s√Væ≤DÏ ø±¬sÔ qT+#˚ e´ekÕj·T |üqT\≈£î lø±s¡+ #·T{≤ºsT¡ . <äT≈£îÿ\T <äTìï Hês¡Tb˛dæ ˙{Ï ø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T. pHé yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À ≈£î]dæq ∫s¡T»\T¢\‘√ KØ|òt d”»Héô|’ nqï<ë‘·\≈£î ÄX¯\T ∫>∑T]+#êsTT. n|üŒ{Ï qT+∫ yês¡ + ˝À ˇø£ k Õ] n&É b Õ<ä & É b Õ ∫s¡ T »\T¢ \ T ≈£î]XÊsTT. ø±ì s√Væ≤DÏ, eTè>∑•s¡, Äs¡TÁ<ä ø±¬s\Ô T >∑&∫ç b˛‘·THêï uÛ≤Ø esê¸\T ≈£îs¡e&É+˝Ò<Tä . B+‘√ s¬ ‘’ q· ï\T rÁe Ä+<√fi¯q≈£î ˝Àqe⁄‘·THêïs¡T. KØ|òt d”»Héô|’ qeTàø£+‘√ Ç|üŒ{Ïøπ s¬ ‘’ T· \T n|ü⁄Œ\T kı|ü⁄Œ\T #˚dæ bı<ä›+‘ê uÛ≤Ø ≈£L´˝…’q¢˝À ì\ã&ç $‘·ÔHê\T, ms¡Te⁄\T ø=qT>√\T #˚dTü HÔ êïs¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° esê¸\ C≤&É ˝Òø£b˛e&É+‘√ KØ|òtô|’ ˙*˙&É\T ø£eTTà≈£î+ ≥THêïsTT.

Printed, Published and Owned by Madala Venkata Seshagiri, Printed at M/s Bhanuprakash Power Printers, H.No. 4-9-303, Usmansahebpet, Nellore - 524002 and Published from H.No: 20-11, Flat No : 306, 3rd Floor, Nalanda Apartments, Tekkemitta, Nellore-524003. Editor: Madala Venkata Seshagiri. RNI No. APTEL/2012/45871. Ph: 0861-2322688, Cell: 8331016667, email: idhinijamnews@gmail.com

04-07-2013  

04-07-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you