Page 1

POSTAL LICENCE NO. ADB/007/2011-13

RNI NO. APTEL/2008/24799

ªÁ|üC≤CÀ´‹µ Çø£ Ç+≥¬sï{Ÿ˝À...!

Vü≤]<ë«sY≈£î #˚s¡T≈£îqï u≤u≤ sê+<˚yé

Äs¡ T dü + e‘· ‡ s ê\ Á ø Ï ‘ · + m≥Te+{Ï n+#· H ê\T ˝Ò≈î£ +&Ü e∫Ãq | Á Cü ≤CÀ´‹ ‘Ó\T>∑T ~q|ü‹ Á ø£ ~q ~q | Á e ü s¡e ∆ ÷qyÓTÆ |ü‹ Á ø± s¡+>∑+˝À dü+#·\q+ düèwækº ˛Ô+~. <äeTTàqï yês¡Ô\T, yêsêÔø£<∏äHê\T sêdæ ‘·q dü‘êÔqT Ç|üŒ{øπÏ #ê≥Tø=+~. ì»yÓTq Æ »s¡ï*C≤ìøÏ ns¡+ú #Ó|Œæ q Á|üC≤CÀ´‹ ~q|üÁ‹ø£ Ç|ü⁄Œ&ÉT n+‘·sê®\+˝À ≈£L&Ü <äs¡Ùq$Tk˛Ô+~.

www.prajajyothi.com

Ä~˝≤u≤<é 20`05`2014 eT+>∑fiy ¯ ês¡+

q÷´&Ûç©¢,y˚T19(): πø+Á<ä+ qT+∫ n$˙‹ø£s¡ Á|üuÛÑT‘ê«ìï kÕ>∑q+bÕ\qï ‘·q dü+ø£\Œ+ HÓs¡y˚]+<äì jÓ÷>± >∑Ts¡Te⁄ u≤u≤ sê+<˚yé nHêïs¡T. n$˙‹ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± zfÒj÷· \ì Äj·Tq ãVæ≤s¡+>∑+>± |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. eTs√yÓ|’ ⁄ü u≤u≤qT ø±+Á¬>dt πødüT\‘√ nH˚ø£ $<Ûë\T>± y˚~Û+∫+~. á <äX˝ ¯ À Äj·Tq Vü≤]<ë«sY qT+∫ yÓ[b¢ ˛j·÷s¡T. PUBLISHED FROM ADILABAD, NIZAMABAD, WARANGAL & RANGA REDDY

dü+bÕ<ä≈î£ \T: $.lìyêdt s¬ &ç¶

PRAJA JYOTHI Telugu Daily

ù|J\T: 8

yÓ\: 2 s¡÷bÕj·T\T

;CÒ|” bÕs¡y¢ TÓ +≥Ø bÕغ H‘˚ >· ± H˚&TÉ yÓ÷&û m+|æø£ &Ûç©¢øÏ #˚s¡T≈£î+≥Tqï ø=‘·Ô>± m+|æø¬ q’ m+|”\T es¡Tdü uÛ{Ò \° ‘√ _C…|æ H˚‘\· _J yÓ÷&û m+|æøj £ ÷· ´ø£ sêh|ü‹øÏ düe÷#ês¡+ q÷´&Ûç©¢,y˚T19): πø+Á<ä+˝À Á|üuÛÑT‘·« @sêŒ≥Tô|’ ;CÒ|” ø£düs¡‘·TÔ eTTeTàs¡+ #˚k˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïπø yÓ÷&û $$<Ûä H˚‘·\‘√ es¡Tdü uÛÒ{°\T nj·÷´s¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ eT+>∑fi¯yês¡+ Çø£ÿ&É düeTy˚X¯+ ø±qTqï bÕs¡¢yÓT+≥Ø bÕغ ‘·eTH˚‘·>± yÓ÷&ûì

øπ d”ÄsY‘√ n~Ûø±s¡T\ es¡Tdü uÛ{Ò \° T ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 19 (ÄsYmHém): {°ÄsYmdt n~ÛH‘˚ · øπ d”ÄsY dæm+ ø±qT+&É&É+‘√ Äj·Tq‘√ |ü\Te⁄s¡T n~ø±s¡T\T uÛÒ{° ne⁄‘·THêïs¡T. |ü\Te⁄s¡T ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T k˛eTyês¡+ Äj·Tq ìyêdü+˝À ø£*XÊs¡T. ôd’ãsêu≤<é b˛©düT ø£$TwüqsY d”M Äq+<é, d”ìj·TsY ◊|”mdt n~Ûø±] ns¡TD ãVüQ>∑TD πød”ÄsYqT eTsê´<ä|Pü s¡«ø£+>± ø£*XÊs¡T. {°ÄsYmdt kÕ~Û+∫q $»j·T+ô|’ Äj·Tq≈£î X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ ø=‘·Ô>± @s¡Œ&˚ ‘Ó\+>±D sêh &çõ|æì, N|òt ôdÁø£≥Øì ìj·T$T+#ê*‡ ñ +~. Á|üuÛÑT‘·«+ q&Éyê\+fÒ ‘·q≈£î qeTàø£düTÔ˝Òq n~Ûø±s¡T\T nedü s ¡ + . n+<ä T π ø Äj· T qqT Á|ü ‹ s√p $$<Û ä XÊK\ n~Û ø ±s¡ T \T ø£ \ Tdü T Ô H êïs¡ T . eTs√yÓ ’ | ü ⁄ sêh $uÛ Ñ » q≈£ î dü+ã+~Û+∫ $&ÉT<ä\e⁄‘·Tqï Jy√\ô|’ {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY rÁe ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. $uÛÑ»q |ü+|üø±\ô|’ Äj·Tq ‘·q ndü+‘·è|æìÔ >∑es¡ïsY qs¡d+æ Vü≤Hé≈î£ $e]+#ês¡ì düeT#ês¡+. k˛eTyês¡+ sêCŸuÛÑeHé≈£î yÓ[¢q πød”ÄsY.. $uÛÑ»qô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ C≤Ø #˚düTÔqï ñ‘·Ôs¡T«\ô|’ ndüVü≤q+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. pHé 2 qT+∫ |ü<˚fi¯¢ bÕ≥T ñeTà&ç Á|üy˚XŸ |üØø£å $<Ûëq+ neT\T #˚dü÷Ô Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Á|üdüqï≈£îe÷sY eTVü≤+‹ Ä~yês¡+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. n˝≤π>, $$<Ûä sêÅcÕº\≈£î ÄdüT\ Ô |ü+|üø±\ô|’ |ü\T Jy√\T C≤Ø nj·÷´sTT. nsTT‘˚, Bìô|’ rÁe ndü+‘·è|æÔ‘√ ñqï πød”ÄsY k˛eTyês¡+ $T>∑‘ê 3e | ù J˝À

@ø£Á^e+>± mqTïø√qT+~. Bìø√dü+ yÓTTqï{Ï mìïø£˝À¢ >¬ *∫q m+|”\+‘ê &Ûç©¢ #˚s¡T≈£î+≥THêïs¡T. 20q ;CÒ|” bÕs¡¢yÓT+≥Ø bÕغ düe÷y˚X¯+ H˚|ü<∏ä´+˝À &Ûç©¢˝À Vü≤&Üe⁄&ç HÓ\ø=+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ‘·q e÷‘·è dü+düú ÄsYmdtmdt‘√ $düèÔ‘· eT+‘·Hê\T »s¡T|ü⁄‘√+~. Ç|üdüŒ{Ïπø bÕغ nÁ>∑H˚‘· m˝Ÿπø

n<ë«˙‘√ ø±uÀj˚T Á|ü<Ûëì qπs+Á<ä yÓ÷&û uÛÒ{° nj·÷´s¡T. mìïø£˝À¢ ;CÒ|” |òüTq $»j·T+ ‘·sê«‘· n<ë«˙‘√ yÓ÷&û düe÷y˚X¯eTe&É+ Ç<˚ ‘=*kÕ]. X¯ìyês¡+ bÕغ bÕs¡¢yÓT+≥Ø uÀs¡T¶ uÛÒ{° dü+<äs¡“¤+>± M]<ä›s¡÷ ø£\TdüT≈£îì Äràj·T+>± |ü\ø£]+#·T≈£îqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Çø£ _C…|æ ø±sê´\j·T+‘√ bÕ≥T ÄsYmdtmdt ø±sê´\j·T+ e<ä› ≈£L&Ü dü+<ä&>ç ± ñ+~. sêCŸHê<∏é ‘√ >¬ *∫q m+|”\T ˇø√ÿø£ÿsπ ø£\Tdü÷Ô ‘·eTqT ‘êeTT |ü]#·j·T+ #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ yÓ÷&û m+|æø£ ø±>±H˚ Ç<˚ $wüj·÷ìï sêh|ü‹ Á|üDuŸ eTTKØ®øÏ ‘Ó*j·T#˚kÕÔs¡T. B+‘√ Äj·Tq ø=‘·Ô Á|üuTÑÛ ‘·«+ @sêŒ≥T #˚j÷· *‡+~>± yÓ÷&ûì ÄVü‰«ìkÕÔs¡T. Ç|üŒ{Ïπø πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òüT+ m+|æ¬ø’q ø=‘·Ô m+|”\ C≤_‘êqT sêh|ü‹øÏ n+<ä#d˚ +æ ~. B+‘√ eT+>∑fiy¯ ês¡+ yÓ÷&û m+|æø£ $wüj·T+ ‘˚\>±H˚ Á|ü<Ûëì>± m|ü&ÉT Á|üe÷D+ #˚ùd~ Á|üø£{ÏkÕÔs¡T. á y˚Ts¡≈£î sêh|ü‹ uÛÑeHé @sêŒ≥T¢ #˚düTÔ+~. Ç~˝≤e⁄+fÒ Ç|üŒ{Ïπø _C…|æ d”ìj·TsY H˚‘·\‘√ yÓ÷&û es¡Tdü uÛÒ{°\T »]bÕs¡T. me¬ses¡T eT+Á‹es¡Z+˝À ñ+&˚~, mes¡T $T>∑‘ê 3e | ù J˝À

>∑es¡ïsY‘√ ¬ødæÄsY uÛÒ{° ñeTà&ç |Á yü X˚ Ê\ Jy√ô|’ #·]+à ∫q≥T¢ düe÷#ês¡+

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T19(ÄsYmHém): ‘Ó\+>±D≈£î ø±uÀj˚T eTTK´eT+Á‹, {°ÄsYmdt n~ÛH‘˚ · ø¬ . #·+Á<äXK ‚ s¡sêe⁄ k˛eTyês¡+ eTs√kÕ] sêh >∑ e s¡ ï sY qs¡ d æ + Vü ≤ Hé q T sêCŸ u Û Ñ e Hé ˝ À ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. Ä~yês¡+ {°ÄsYmdt myÓTà˝Ò´\‘√ πød”ÄsY >∑es¡ïsYqT ø£\TdüT≈£îqï $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. ás√E eTs√kÕ] Äj·Tq >∑es¡ïsYqT ø£\TdüTø√e&É+ ÁbÕ<Ûëq´‘· dü+‘·]+#·T≈£î+~. bÕغ myÓTà˝Ò´\‘√ ø±≈£î+&Ü Äj·Tq ˇø£ÿsπ e∫à ø£*kÕs¡T.sêh $uÛ»Ñ q »s¡T>∑T‘·Tqï düjT· j·T+˝À >∑es¡ïsY≈î£ ø=ìï ìy˚~ø£\T

n+<äCÒj·T&ÜìøÏ πød”ÄsY e∫Ãq≥T¢ ‘Ó*j·Te∫Ã+~. dæ$˝Ÿ düØ«ôddt n~Ûø±s¡T\ |æ+|æD,° bÕغøÏ dü+ã+~Û+∫q $<ÛëHê\T, $<ä´≈£î dü+ã+~Û+∫ ñeTà&ç n&çàwüq≈¢ î£ nqTeT‹ Çe«e<äì› , ‘Ó \ +>±D≈£ î #Ó + ~q $<ë´s¡ T ú \ ≈£ î neø±X¯ + Çyê«\ì >∑es¡ïsYqT ø√]q≥T¢>± düe÷#ês¡+. n˝≤π> ñeTà&ç |üØø£\ å qT s¡<äT› #˚dæ, ¬s+&ÉT sêÅcÕº\≈£î $&ç$&ç>± Á|üy˚X¯|üØø£å ô|{≤º\ì πød”ÄsY >∑es¡ïsYqT ø√]q≥T¢>± ‘Ó\Tk˛Ô+~.ñeTà&ç Á|üy˚X¯ |üØø£å Jy√ $&ÉT<ä\ô|’ πød”ÄsY ndü+‘·è|æÔì e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. >∑es¡ïsY ìyêdü + sê»uÛ Ñ e Hé ˝À qs¡ d æ + Vü ≤ Hé ‘√ π ø d” Ä sY düe÷y˚Xe¯ Tj·÷´s¡T. pHé 2e ‘˚B qT+∫ |ü<fi˚ b¢¯ Õ≥T ñeTà&ç Á|üy˚X¯ |üØø£å $<Ûëq+ neT\T #˚dü÷Ô sêh Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Á|üdüqï ≈£îe÷sY eTVü≤+‹ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. sêh |ü⁄qsY e´ed”úø£s¡D #·≥º+˝À Á|üuÛÑT‘·«, Åô|’y˚{Ÿ, msTT&Ó&é, nHé msTT&Ó&é ñqï‘· $<ë´ dü+düú\‘√ bÕ≥T kÕ+πø‹ø£, yÓ’<ä´ $<ë´ dü+düú˝À¢qT Á|üdüTÔ‘·+ ñqï Á|üy˚X¯ ø√{≤qT |ü < ˚ fi ¯ ó ¢ ‘Ó \ +>±D, Ä+<Û ä Á |ü < ˚ X Ÿ sêcÕº Å ˝À¢ ø=qkÕ–+#· & É + ô|’ qs¡ d æ + Vü ≤ Hé ‘√ π ø d” Ä sY #· ] Ã+∫q≥Tº ‘Ó\Tdæ+~. Ç<ä›] eT<Ûä´ »]–q düe÷y˚X¯+˝À $uÛÑ»q≈£î dü+ã+~Û+∫q Ç‘·s¡ n+XÊ\ô|’ #·sá »]–q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. $T>∑‘ê 3e | ù J˝À

dü+|ü⁄{Ï: 7

dü+∫ø£: 62

Ä~˝≤u≤<é˝À uÛsÑ qÔ¡ T Vü≤‘·e÷]Ãq uÛ≤s¡´ Ä~˝≤u≤<é , y˚ T 19(ÄsY m Hé m ): Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢ eT+∫sê´\ eT+&É\+ Hê>±s¡Tq® ø±\˙˝À <ës¡TD+ »]–+~. ø£≥Tº≈£îqï uÛÑs¡ÔqT... uÛ≤s¡´ <ës¡TD+>± ø£&É‘˚]Ãq |òüT≥q kÕúìø£+>± ø£\ø£\+ düèwæº+∫+~. uÛÑs¡ÔqT ø£‹Ô|”≥‘√ q]øÏ #·+|æq ÄyÓT nq+‘·s+¡ b˛©dt ùdºwHü √¢ ˝§+–b˛sTT+~. uÛsÑ Ô¡ y˚~+Û |ü⁄\T ‘êfi¯˝Òø£ á |òüT≥q≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢ ì+~‘·Tsê\T ‘Ó*|æ+~. á dü+|òüT≥q≈£î dü+ã+~Û+∫ |üP]Ô $esê\T ‘Ó*j·÷*‡ ñ +~. Ç~˝≤e⁄+fÒ ã+>±s¡+, yÓ+&ç ÄuÛÑs¡D≤\ #√Ø πødüT˝À¢ ì+~‘·T&çì Ä~˝≤u≤<é b˛©düT\T |ü≥Tº≈î£ Hêïs¡T. ì+~‘·T&ç‘√ bÕ≥T ÄuÛÑs¡D≤\qT Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T. ‘·\eT&ÉT>∑T eT+&É\+ ãs¡+|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q y˚TÁdü+ uÛÑT»+>¥sêe⁄ Ä~yês¡+ Ä~˝≤u≤<é |ü≥ºD+˝Àì z <ëu≤ e<ä› nqTe÷HêdüŒ<ä+>± ø£ì|æ+#·>± b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. $#ê]+#·>± n‘·ì e<ä› 17 ‘·T˝≤\ ã+>±s¡+, 17 ‘·T˝≤\ yÓ+&ç, z m˝Ÿá&û, ¬s+&ÉT ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\T \uÛÑ´eTj·÷´sTT. yê{Ï $\Te s¡÷. 4.80 \ø£\ å T ñ+≥T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. s¬ +&ÉTHÓ\\ e´e~Û˝À Ä~˝≤u≤<é |ü≥ºD+˝À 11 #√≥¢ #√ØøÏ bÕ\Œ&çq≥T¢ @md”Œ $e]+#ês¡T. ÄuÛÑs¡D≤\T, edüTÔe⁄\T ‘·«s¡˝À u≤~Û‘·T\≈£î n+<äCÒkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. ÄÁ‘·+ uÛÑT»+>¥sêe⁄ eT<ë´ìøÏ u≤ìdüj·÷´&ÉT. &ÉãT“\ ø√dü+ <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&É≥+ ÁbÕs¡+_Û+#ê&ÉT.

|üeHéqT ø£*dæq »>±Z¬s&ç¶ »qùdq˝À #˚sπ neø±X¯+?

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 19 (ÄsYmHém):‘Ó\+>±D˝À |òüTÀs¡ |üsê»j·T+ H˚|ü<∏ä´+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·\T Á|ü‘ê´eTïj·÷\T yÓ‘·T≈£îÿ+≥THêïs¡T. bÕغì M&ç y˚πs bÕغ˝À #˚πs+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\T eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·, e÷J $|t ‘·÷s¡TŒ »j·TÁ|üø±XŸ¬s&ç¶ n+<ä] ø£+fÒ eTT+<äTHêïs¡T. Äj·Tq k˛eTyês¡+ »qùdq bÕغ n~ÛH˚‘· |üeHéø£˝≤´DYqT ø£*XÊs¡T. |üeHé ìyêkÕìøÏ yÓ[¢q »>±Z¬s&ç¶ Äj·Tq‘√ ø=~›ùd|ü⁄ $T>∑‘ê 3e | ù J˝À

Ä~˝≤u≤<é eT+‹Á |ü<eä ⁄\ sπ düT˝À ø=‘·Ô myÓTà˝´Ò \T {ÏÄsYmdt˝À ◊¬ø ¬s&ç¶ #˚]ø£ Çø£ ˝≤+#Û·qy˚T. ? me]ì e]düT+Ô <√ nqï f…q¸Hé Ä~˝≤u≤<é,y˚T19(ÄsYmHém): õ˝≤¢˝À Ç|ü&ÉT |ü\Te⁄s¡T {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´\T eT+Á‹ |ü<äe⁄\ô|’ ø£H˚ïXÊs¡T. ‘·eT nqTuÛeÑ +, bÕغ˝À b˛sê≥+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ Ä<Ûës¡+>± |ü<eä ⁄\ ø√dü + y˚ \ ÁbÕs¡ + _Û + #ês¡ T . nq÷Vü ≤ ´+>± eTT<∏ √ ˝Ÿ ˝ À y˚DT>√bÕ\#ê] z&çb˛e&É+‘√ b˛{° ô|]–+~. Äj·Tq ñ +&çe⁄+fÒ K∫Ñ·+>± eTT+<äT Äj·Tqπø u…sÔY <äøπ ÿ~. Çø£ õ˝≤¢˝À bÕغì |ü{Ïwüº+ #˚j·T&É+ ≈£L&Ü eTTK´y˚T >∑qTø£, n˝≤+{Ï e´≈£îÔ\πø u…sYÔ <äπøÿ neø±X¯+ ñ+~. $d”Ôs¡í+˝À ô|<ä›~>± ñqï õ˝≤¢ ø±e&É+‘√ ‘·÷s¡TŒ õ˝≤¢≈£î, |ü•ÃeT õ˝≤¢≈£î y˚πs«s¡T>± ¬s+&ÉT |ü<äe⁄\T ekÕÔj·Tì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ ¬ødæÄsY Bìô|’ m˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤s¡qï~ πsù|πs|ü⁄ ‘Ó*j·TqT+~. õ˝≤¢ ≈ £ î #Ó + ~q myÓ T à˝Ò ´ \˝À ø=+<ä s ¡ T yÓ T T<ä { Ï k Õ] XÊdüqdüuÛÑ˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|≥ºuÀ‘·THêïs¡T. eT]ø=+<ä]øÏ Ç|üŒ{Ïπø nqTuÛÑe+ ñ+~. Ä~˝≤u≤<é myÓTà˝Ò´>± CÀ>∑T sêeTqï es¡Tdü>± eT÷&ÉTkÕs¡T¢ ¬>\Tbı+<ës¡T. Äj·Tq 1988 qT+∫ 1995 es¡≈£î C…’q<∏é eT+&É\+ BbÕsTT>∑÷&É |ü+#êj·Tr düs¡Œ+∫>± |üì#˚XÊs¡T. m+|”{°d” düuÛÑT´&ç>±, m+|”|”>±, »&ûŒ{°d” düuTÑÛ ´&ç>± n+#Ó\+#Ó\T>± m~>±s¡T. kÕe÷q´ s¬ ‘’ T· ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q sêeTqï J$‘·+ kÕe÷q´+>±H˚ ñ +≥T+~. »Hê\‘√ ø£\T|ü⁄>√\T>± ñ+{≤s¡T. Äj·Tq ≈£L&Ü πsdüT˝À ñHêïs¡T. eT+∫sê´\ myÓTà˝Ò´ ~yêø£sYsêe⁄ ≈£L&Ü Ç{°e˝Ò {ÏÄsYmdt˝À #˚] $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. Äj·Tq ≈£L&Ü eT+Á‹ |ü<$ä edüT+Ô <äqï ÄX¯˝À ñHêïs¡T. 1999, 2004˝À myÓTà˝Ò´>± ¬>*#ês¡T. ‘êC≤>± eTs√kÕ] myÓTà˝Ò´>± õ˝≤¢˝À ]ø±s¡ T ¶ yÓ T C≤]{° kÕ~Û + #ês¡ T . U≤Hê|ü P sY myÓ T à˝Ò ´ >± ¬ > \Tbı+~q π s U≤Hêj· T ø˘ sê»ø° j · T J$‘· + »&û Œ {° d ” düuÛÑT´sê*>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. ˇø£kÕ] myÓTà˝Ò´>± b˛{° #˚dæ z≥$T #Ó+<ës¡T. yÓqTø£&ÉT>∑T y˚j·T≈£î+&Ü ¬s+&ÉTeT÷&˚fi¯¢ qT+#˚ b˛{° |üØø£å\≈£î dæ<ä∆yÓTÆq≥T¢>± Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+ sê»ø°j·T+>± eTT+<ä T ¬ ø fi≤¢ s ¡ T . Hêj· T ≈£ î \qT ø±≈£ î +&Ü ø±s¡ ´ ø£ s ¡ Ô \ qT ô|+#·T≈£îHêïs¡T. ÄyÓT eTVæ≤fi≤ ø√{≤˝À b˛{°˝À ñHêïs¡T.

ÄdæbòÕu≤<é myÓTà˝Ò´>± ¬>\Tbı+~q ø√e\øÏÎ myÓTà˝Ò´>± ‘=*kÕ] >¬ *#ês¡T. ÄyÓT z≥¢˝À >¬ *∫+~ e÷Á‘·+ yÓTT<ä{kÏ Õ] ø±<äT. ‹sê´ì eT+&É\+ |ü+–&ç e÷<äs¡ qT+∫ 1995˝ÀH˚ m+|”{°d” düuÛÑT´sê\T>± ¬>*#ês¡T. eT∞¢ 2001˝Àq÷ ¬>*∫ eT+&É\ n<Ûä´≈£åîsê*>± #˚XÊs¡T. ÄdæbòÕu≤<é y˚T»sY |ü+#êj·Tr qT+∫ s¬ +&ÉTkÕs¡T¢ düsŒ¡ +∫>± >¬ \Tbı+<ës¡T. myÓTà˝Ò´>± >¬ *#˚ es¡≈£î ÄyÓT düs¡Œ+∫ |ü<ä$˝ÀH˚ ñHêïs¡T. ÄyÓT ≈£L&Ü b˛{°˝À ñHêïs¡T. u≤|üPsêe⁄ Á|üuÛÑT‘·« ñbÕ<Ûë´j·TT&ç>± |üì#˚dæq Ç|ü&ÉT uÀ<∏é myÓTà˝Ò´>± ¬>\Tbı+<ës¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Äj·Tìï n+<äs¡÷ µkÕsYµ nì |æ*#˚yês¡T. Ç|ü&ÉT µmyÓTà˝Ò´ kÕuŸµ nsTTb˛j·÷s¡T. nœ\ uÛ≤s¡‘· Ä~yêd” $ø±dü |ü]wü‘Y õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ç>± |üì #˚dæq nqTuÛÑe+ ñ+~. Çe˙ï eT+Á‹ |ü<ä$øÏ |üìøÏ ekÕÔjT· ì nqT≈£î+≥THêïs¡T. #Óq÷ïs¡T qT+∫ myÓTà˝Ò´>± ¬ > \Tbı+~q q˝≤¢ \ z<Ó \ T bÕÁ‹π ø j· T T&ç > ± n+<ä ] ø° düT|ü]∫‘·T&ÉT. ;md”Œ qT+∫ 1994˝À myÓTà˝Ò´>± b˛{° #˚XÊs¡T. Äj·Tìï $»j·T+ e]+#·˝<Ò Tä . yÓqTø£&TÉ >∑T y˚jT· ≈£î+&Ü Á|ü » ˝À¢ ñ+≥÷ dü e Tdü ´ \ô|’ dü Œ +~+#˚ yês¡ T . ‘Ó s êdü Ä$sê“e+‘√ Ä bÕغ˝À #˚] Hêj·T≈£î\≈£î $<Û˚j·TT&ç>± yÓT~˝≤s¡T. 2009˝À ‘=*kÕ] myÓTà˝Ò´>± >¬ *#ês¡T. Ä ‘·sê«‘· 2012 ñ|ü mìïø£˝À¢ Ç|ü&ÉT eT∞¢ ¬>*∫ Vü‰´Á{Ïø˘ kÕ~Û+#ês¡T. <äTs¡Z+ ∫qïj·T´ Ç|ü&ÉT u…\¢+|ü*¢ myÓTà˝Ò´>± ¬>*#ês¡T. n+‘·≈î£ Hê\T>∑T s√E\ eTT+<äT m+|”{d° >” ± >¬ \Tbı+<ës¡T. Ç+‘· ‘·≈£îÿe e´e~Û˝ÀH˚ eT+&É\ kÕúsTT, ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü<ä$ me]ø° e∫à ñ+&É<äT. eTT+<äT>± myÓTà˝Ò´ {Ϭø{Ÿ edüTÔ+<äì }Væ≤+#·ì ∫qïj·T´ HÓHÓï\ eT+&É\+ ∫‘êÔ|üPsY m+|”{°d” kÕúq+ qT+∫ b˛{° #˚XÊs¡T. Ä ‘·sê«‘· @ø£+>± myÓTà˝Ò´ {Ïø¬ {Ÿ e#˚Ãdæ+~. s¬ +&ç+{Ï˝Àq÷ düTHêj·Tdü+>± >¬ *#ês¡T. myÓTà˝Ò´ ø£Hêï eTT+<äT ∫qïj·T´ |ü\T |ü<äe⁄\T #˚|ü{≤ºs¡T. 1995˝À HÓHÓï\ »&ûŒ{°d” düuÛÑT´&ç>±, 2002˝À eT+&É˝≤<Ûä´≈£åî&ç>± |üì#˚XÊs¡T. M]˝À mes√ ˇø£]H˚ eT+Á‹ |ü<$ä e]+#˚ neø±X¯+ ñ+~.

Ä~˝≤u≤<é,y˚T19(ÄsYmHém): @qT>∑T ~– ø±s¡T mπøÿ+<äT≈£î ◊¬ø ¬s&ç¶ ¬s&û>± ñHêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ◊<˚fi¯¢ bÕ≥T õ˝≤¢˝À sê»ø°j·÷\T q&ÉbÕ\+fÒ Á|üuÛÑT‘·« n+&É nedüs¡+. B+‘√ Äj·Tq {ÏÄsYmdt˝À #˚]‘˚ eT+Á‹|ü<$ä e#˚à neø±XÊ\T ñ Hêïj·Tqï Á|ü#ês¡+ ≈£L&Ü kÕ>∑T‘√+~. BìøÏ‘√&ÉT ìs¡à˝Ÿ eTTì‡bÕ*{° {ÏÄsYmdt U≤‘ê˝À |ü&ÉT‘·T+~. Çø£ÿ&Ü Bìì q&ç|æ+#ê\+fÒ Á|üuÛÑT‘·« ì<ÛäT\T nedüs¡+ n+<äTπø Äj·Tq ‘√ bÕ≥T eTs√ myÓTà˝Ò´ ø√qdüŒ ≈£L&Ü {ÏÄsYmdt˝À #˚s>¡ \ ∑ s¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~, Hê\T¬>’<äT s√E˝À¢ áe´eVü‰s¡+ z ø=*øÏÿ sêe#·TÃ. sêh+˝ÀH˚ dü+#·\q+ düèwæ+º ∫õ˝≤¢˝À Ç<äs› T¡ XÊdüqdüuTÑÛ ´\T ¬>\Tbı+~q Ms¡T ‘Ósêdü≈£î eT<䛑·T ÇkÕÔs¡H˚ n+X¯+ ‘êC≤>± ñ‘·ÿ+sƒ¡ sπ |ü⁄‘√+~. ‘Ó\+>±D˝À ‘Ósêdü≈î£ yÓTC≤غ sêe&É+‘√ ìjÓ÷»ø£esêZ\ n_Ûeè~∆ <äècÕº´ Ä bÕغ yÓ’ù| Ms¡T yÓTT>∑TZ#·÷ù| neø±XÊ\THêïj·Tì Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. ◊πø¬s&ç¶ ‘Ósêdü≈£î eT<ä › ‘ · T ‘Ó * ù| neø±XÊ\THêïj· T ì õ˝≤¢ ˝ Àì ‘Ó s êdü myÓ T à˝Ò ´ \T ≈£ L &Ü uÛ ≤ $dü T Ô H êïs¡ T . ìs¡ à ˝Ÿ myÓ T à˝Ò ´ Ç+Á<äø£s¡DY¬s&綑√bÕ≥T, dæs¡÷ŒsY myÓTà˝Ò´ ø√H˚s¡T ø√q|üŒ\ eT<䛑·T ‘Ósêdüπø Ç#˚à neø±X¯+ ñ+<äì yê] nqT#·s¡es¡Z+ ≈£L&Ü ù|s=ÿ+≥T+&É&É+ >∑eTHês¡Ω+. ◊πø¬s&ç¶ ‘Ósêdü≈£î eT<䛑·T ÇùdÔ ø=ìï wüs¡‘·T\T $~Û+#˚ neø±X¯+ ñ+<äì Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± nqT#·s¡>∑D+ ø£*–q ◊πø¬s&ç¶øÏ sê»ø°j·T H˚‘·˝À¢ kÂeTT´&ç>± ù|s¡T+~. Ç<˚ Äj·Tq ¬>\T|ü⁄q≈£î bÕ≥T|ü&+ç ~. B+‘√H˚ ø±s¡TCÀs¡T˝Àq÷ Äj·Tq $»j·T &Û+É ø± yÓ÷–+#ês¡T. Äj·Tq Á|ü<Ûëq nqT#·s¡T&Ó’q dæs¡÷ŒsY myÓTà˝Ò´ ø√q|üŒ≈£î ≈£L&Ü e´øÏÔ>∑‘·+>± eT+∫ ù|s¡T+&É&É+‘√ Äj·Tq ¬>\T|ü⁄ düTHêj·TdüyÓTÆ+~. Ç˝≤ á Ç<ä›s¡T ¬>\e&É+ õ˝≤¢˝À Ç|üŒ{Ïπø #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. Ms¡T ø=‘·Ô>± @s¡Œ&˚ ‘Ósêdü Á|üuÛÑT‘·«+˝À #˚s¡T‘ês¡qï Á|ü#ês¡+ kÕ>∑T‘√+~. M] eT<䛑·T rdüT≈£î+fÒ Ç≥T õ˝≤¢˝Àq÷ ‘·eT≈£î m<äTs¡T ñ+&É<ìä ‘Ósêdü esêZ\T uÛ≤$düTÔHêïsTT. ìs¡à˝Ÿ |ü⁄s¡bÕ\ø£ n<Ûä´ø£å |ü<ä$ ≈£L&Ü ;md”Œ #˚õøÏÿ+#·Tø√qT+&É&+É ‘√ n~ ≈£L&Ü ‘·eT eT<䛑·T<ës¡T\ U≤‘ê˝À ñ+≥T+<äì ø£qTø£ Ç~ ‘·eT≈£î ø£*dæ edüTÔ+<äì Ä bÕغ uÛ≤$k˛Ô+~. ø±>± πø{°ÄsY

Ç~es¡πø ◊πø¬s&綑√ bò˛Hé˝À e÷{≤¢&çq≥T¢ düe÷#ês¡+. πød”ÄsY ≈£L&Ü ◊πøs¬ &çø¶ Ï bò˛Hé#d˚ æ X¯óuÛ≤ø±+ø£\ å T ‘Ó*|æq H˚|<ü ´ä∏ +˝À ◊πøs¬ &ç¶ nqT#·s¡T\T ≈£L&Ü ‘Ósêdü≈£î eT<䛑·T ‘Ó*|æ‘˚ eTq≈£î ˝≤uÛÑ+ ñ+≥T+<äì ˇ‹Ô&ç ‘ÓdüTÔHêïs¡T. ◊πø¬s&ç¶ ‘Ósêdü n~ÛH˚‘· πød”ÄsY‘√ ‘·«s¡˝ÀH˚ uÛÒ{° ø±qTqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. õ˝≤¢˝ÀH˚ ã\yÓTÆq Hêj·T≈£î&ç>± ñqï ‘·eT H˚‘· ‘Ósêdü≈£î eT<䛑·T ÇùdÔ Ä bÕغøÏ ≈£L&Ü ˝≤uÛÑ+ ñ+≥T+<äì, Ç≥T eTT>∑TZs¡T myÓTà˝Ò´\ eT<䛑·T ‘Ósêdü≈£î ñ+≥T+<äì ◊πø nqT#·s¡T\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ M] #˚]ø£‘√ õ˝≤¢˝À sê»ø°j·T dü$÷ø£s¡D≤\T e÷s¡qTHêïsTT.

dæ+>∑πsDÏ düeTdü´\ô|’ b˛sê&ÉT‘ê : ~yêø£sYsêe⁄ Ä~˝≤u≤<é,y˚T19 dæ+>∑πsDÏ ø±]à≈£î\≈£î yês¡dü‘·« ñ<√´>∑ Vü≤≈£îÿ, düyTÓ à ø±\+˝À ø±]à≈£î\T ø√˝ÀŒsTTq y˚‘H· ê\T, Á|ü‘´˚ ø£ Ç+ÁøÏyTÓ +{Ÿ, Ä<ëj·T|üqTï $TqVü‰sTT+|ü⁄ e+{Ï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î ‘·qe+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqì eT+∫sê´\ ‘Ósêdü myÓTà˝Ò´ ~yêø£ssY êe⁄ nHêïs¡T. dæ+>∑sπ DÏ düeTdü´\ô|’ ø¬ dæÄsY≈î£ Á|ü‘˚´ø£ ne>±Vü≤q ñ+<äHêïs¡T. Bìe\¢ düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ düT\Te⁄>± #˚|≥ ü eº #·ÃHêïs¡T. ‘·qô|’ qeTàø£eTT+∫ eT+∫sê´\ ìjÓ ÷ »ø£ e s¡ Z Á|ü » \T kÕs¡ « Á‹ø£ mìïø£ ˝ À¢ myÓ T à˝Ò ´ >± ¬ > *|æ + #ês¡ ì , yê] qeTàø±ìï ì\u… ≥ Tº ≈ £ î +≥÷ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À |ü\T n_Ûeè~∆ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&É‘êqì ù|s=ÿHêïs¡ T . ø√˝Ÿ u … ˝ Ÿ º ÁbÕ+‘· + ˝À Äj· T q |ü \ Te⁄s¡ T ì ø£\TdüT≈£îì ø£è‘·»‘„ \ · T ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D sêh+˝À ‘=*kÕ] Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î ñ<ä´eT bÕغπø |ü≥º+ ø£{≤ºs¡Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D |ü⁄q]ïsêàD+˝À @$<Ûä+>± n_Ûeè~∆ #˚j·÷˝À πød”ÄsY≈£î ‘Ó\TdüHêïs¡T. Äj·Tq Hêj·Tø£‘·«+˝À ‘êeT+<ä s ¡ + dü T dæ ú s ¡ y Ó T Æ q , dü s ¡ e Ts¡ ú e +‘· y Ó T Æ q bÕ\qqT n+~+#˚ + <ä T ≈£ î ø£ è wæ #˚ k ÕÔ e Tì nHêïs¡ T . eT+∫sê´\ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ù|<ä Á|ü»\≈£î |ü<∏äø±\T n+<˚+<äT≈£î dü+ã+~Û‘· $uÛ≤>±\T ìC≤j·Tr>± |üì#˚ùd˝≤ #·÷kÕÔqHêïs¡T.


2

|Á Cü ≤ CÀ´‹

Ä~˝≤u≤<é, eT+>∑fiy¯ ês¡+ 20 `05` 2014

‘Ó \ +>±D˝À |ü ≥ Tº ø √dü + <ë∫q mÁ s # ¡ + · <ä H êìï yÓ T \¢ > ± ‘· s * ¡ dü T q Ô ï dü à > s ¢ ∑ T ¡ ¢ Á|üC≤ CÀ´‹ eT+>∑fiy¯ ês¡+ 20 `05` 2014

n$˙‹ H˚‘·\≈£î ns¡<ä+&Ü\T ‘·|üŒyê.. ? ãVüQXÊ eTs√ |ü<˚fi¯¢sTTHê Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ qT+∫ $&çb˛sTTq s¬ +&ÉT sêÅcÕº˝À¢ ø±+Á¬>dt ã‹øÏ ã≥ºø≥ £ &º +É ø£wüºy˚T. d”e÷+Á<Ûä˝À |üP]Ô>± ‘·T&ç∫ô|≥Tº≈£îb˛sTTq ø±+Á>∑HdÓ ≈t î£ Çø£ nø£ÿ&É ‘·$Tfi¯Hê&ÉT ‘·sV¡ ‰ü sê»ø°j÷· ìøÏ n\yê≥T |ü&Ü*‡+<˚. @<√ n<äT“¤‘·+ »]–‘˚ ‘·|üŒ ø±+Á¬>dtqT Ä]+#˚ |ü]dæ‹ú ˝Ò<Tä . BìøÏ ‘√&ÉT n$˙‹ H˚‘·˝Ò ø±+Á¬>dt˝À ñHêïs¡T. |ü<˚fi¯¢˝À ˝…ø£ÿ≈£î $TøÏÿ* u§ø±ÿs¡T. @Hê&É÷ Á|ü»\ >∑T]+∫ Ä˝À#·+∫ ˝Ò<Tä . Çø£ ‘Ó\+>±D˝À sêh+ Ç#êÃeTì #˚dTü ≈£îqï Á|ü#ês¡+ e\¢ ø=+‘· ã‹øÏ ã≥º>∑*>±s¡T. ‘Ó\+>±D ÇùdÔ yÓTT‘·Ô+ ‘Ó\+>±D d”≥¢ìï+{Ïì ¬>*|æ+∫ ÇkÕÔeTì Á|ü>∑˝≤“¤\T |ü*øÏq $.Vü≤qà+‘·sêe⁄, bıqï+ Á|üu≤Û ø£s,Y eT<ÛTä j·÷w”ÿ, bıHêï\ ‘·~‘·sT¡ \ nÁ&Édt >∑\+¢ <äsTT´+~. e#˚à ◊<˚fi˝ ¢¯ À rs¡T |ü⁄+E≈£îH˚~ ø£wyºü T˚ . øπ +Á<ä+˝À yÓ÷&û düsêÿsY @]¶‘˚ <äøÏåD≤~ô|’ _C…|æ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº ô|fÒº neø±X¯+ ñ+~. <äøÏåD≤~˝À Ç|ü&ç|ü&˚ ø=+‘· |ü]dæÔ‹ì yÓTs¡T>∑T |ü s ¡ T Ã≈£ î +≥Tqï <ä X ¯ ˝ À ‘· | ü Œ ≈£ î +&Ü ‘Ó \ +>±D, Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ \ Ÿ ô|’ _C…|æ <äèwæº ô|≥º&+É U≤j·T+. ‘Ó\+>±D˝À <ä‘êÔÁ‘˚jT· ˝≤+{Ï yê]øÏ øπ +Á<äeT+Á‹ |ü<$ä <äøÿ£ &É+ <ë«sê Çø£ÿ&É ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ô|’ <äèwüº Çô|&É‘ês¡T. n+<äTe\¢ ø±+Á¬>dt á ¬s+&ÉT sêÅcÕº˝À¢ e#˚à ◊<˚fi¯¢˝À ‘·\T|ü⁄\T eT÷düTø√yê*‡+<˚. Çø£ ¬ødæÄsY ≈£L&Ü ‘·q ã˝≤ìï |üôd+#·T≈£îH˚ Á|üj÷· ‘êï˝À¢ ñ+{≤s¡T. ‘Ó\+>±D sêÅcÕºìï Çe«&É+ #ê]Á‘ê‘·àø£ nedüs¡eTì uÛ≤$+∫q ø±+Á¬>dt Ç∫Ãq rs¡T˝À e´eVü≤]+∫q yÓ’K] ø±s¡D+>± uÛ≤Ø eT÷\´+ #·,m*¢+#·T≈£î+~. $uÛ»Ñ q≈£î dü+ã+~Û+∫ |ü<fi˚ ó¯ >¢ ± m˝≤+{Ï Á|üjT· ‘êï\T #˚jT· ≈£î+&Ü mìïø£\≈£î eTT+<äT @ø£|øü +å£ >± e´eVü≤]+#·&+É e\¢ |ò*ü ‘·+>± düV≤ü »+>±H˚ HÓ>¬ {Ïyé >± e∫Ã+~. ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛcÕºqes¡+Z #˚dqæ ‘·|Œæ <ë\ô|’ rÁekÕúsTT˝À #·]Ã+#·Tø√yê*. z≥s¡¢ qT+∫ e´‹πsø£ düŒ+<äq edüTÔ+<äì }Væ≤+#·˝Òø£b˛e&É+ <ëì dü«j·T+ø£è‘·+. dü$÷|ü uÛ$Ñ wü´‘·T˝ Ô À |üP&ÉÃ˝Òq+‘·>± qwü+º »]–+<ä ì ‘Ó \ Tdü T ≈£ î H˚ es¡ ≈ £ î »s¡ > ±*‡q |ò ü T Às¡ + »]–b˛sTT+~. Ç~ π ø e\+ Ä+Á<Û ä Á |ü < ˚ X Ÿ ≈ £ î dü+ã+~Û+∫q+‘· es¡≈î£ e÷Á‘·yT˚ . ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q ˝Àø˘duü ÑÛ düuTÑÛ ´\T ≈£L&Ü ã&ÜsTTøÏ b˛j·÷s¡T. ‘Ó\+>±D˝À {ÏÄsYmdt ñìøÏ ˝Ò≈£î+&Ü #˚kÕÔeTì Á|ü>˝ ∑ ≤“¤\T |ü*ø±s¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ @s¡Œ&çq ‘·sê«‘· ñeTà&ç sêh+˝ÀH˚ »]–q kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt <ës¡TD+>± <Óã“‹q&Üìï Ä bÕغ H˚‘\ · qT ø√\Tø√˝Ò≈î£ +&Ü #˚jT· &É+ e\¢ ø£*>π qwü+º Ç|üŒ{À¢ |üP&ÉÃ&É+ nkÕ<Û´ä +. m+<äTø£+fÒ bÕغì q&çù| dü‘êÔ Çs¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ @ ˇø£ÿ Hêj·T≈£î&çøÏ ˝Ò<ìä ‘Ó*dæb˛sTT+~. ‘Ó\+>±D˝À øπ e\+ 20 d”≥¢ øπ |ü]$T‘·+ ø±>±, d”e÷+Á<Û˝ ä À ø£˙dü+ U≤‘ê ‘Ós¡eì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. B+‘√ ø±+Á¬>dt H˚‘·˝À¢ n+‘·sà¡ <∏qä + yÓTT<ä˝+’… ~. á <äX˝ ¯ À #·+Á<äqu≤ãT ≈£L&Ü d”e÷+Á<ä˝À bÕغì |ü{Ïwüº+ #˚j·T&É+, yÓ’ø±bÕ ñìøÏì <Óã“rj·T&É+ Á|ü<ëÛ q \ø£´å +>± |üì#˚kÕÔsT¡ . z yÓ|’ ⁄ü n_Ûeè~›, eTs√yÓ|’ ⁄ü bÕغ ìsêàD+ô|’ #·+Á<äu≤ãT <äèwæº ô|&É‘ês¡T. qπs+Á<äy÷Ó &û düV≤ü ø±s¡+‘√ d”e÷+Á<Û˝ ä À n_Ûeè~›ì ◊<˚fi˝ ¢¯ À ø£fi¯¢≈£îø£ì|æ+#˚˝≤ #˚kÕÔs¡T. B+‘√ Á|ü»\T düVü≤»+>±H˚ n_Ûeè~›øÏ zfÒkÕÔsT¡ . n+<äTøπ yÓø’ ±bÕ, ø±+Á¬>dt\≈£î nÁ&Édt ˝Ò≈î£ +&Ü #˚jT· &É+ U≤j·T+>± ø£ì|æk˛Ô+~. Çø£ n$˙‹ πødüT˝À¢ »>∑Hé u…sTT˝Ÿô|’ e÷Á‘·y˚T ñHêïs¡T. n$˙‹ $wüjT· +˝À #·≥+º ‘·q|üì ‘êqT #˚dTü ≈£îì b˛‘·T+<äì Ç|üŒ{Ïøπ yÓ÷&û Á|üø{ £ +Ï #ês¡T. ø±ã{Ϻ y˚\ø√≥¢ n$˙‹øÏ ø±s¡DyÓTÆq »>∑Hé $wüj·T+˝À #·+Á<äu≤ãT #·÷dü÷Ô }s¡ T ≈£ î +{≤&É ì mes¡ ÷ nqTø√s¡ T . »>∑ H é ≈£ L &Ü nqTø√e&É+ ˝Ò<Tä . á <äX˝ ¯ À yÓø’ ±bÕ˝À ñqï |ü\Te⁄s¡T bÕغì M&˚ jÓ÷#·q˝À ñHêïs¡ì, eTs=ø=+<äs¡sTT‘˚ sê»ø°j·÷\ qT+∫ ‘·|ü≈£îH˚ Á|üj·T‘êï˝À¢ e⁄Hêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. d”e÷+Á<Ûä˝À bÕغ |üP]Ô>± <Óã“‹Hêï... ‘Ó\+>±D˝À e÷Á‘·+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ekÕÔeTH˚ BÛe÷‘√ sêÅcÕºìï $uÛõÑ +#ês¡H˚ Á|ü#ês¡+ e⁄+~. ∫es¡≈î£ s¬ +&ÉT sêÅcÕº˝À¢ ø£˙dü+ bÕغ rÁe+>± qwübº ˛e&É+ H˚‘\ · qT rs¡ì Çs¡ø±≥+˝À |ü&˚dæ+~. dü$÷|ü uÛÑ$wü´‘Y˝À bÕغì ã‹øÏ+#·&+É ≈£L&Ü Ç|ü&ÉTqï |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ n+‘· áJ ø±<äì yê]øÏ ≈£L&Ü ‘Ó\TdüT. #˚‘\ · T ø±˝≤ø£ Ä≈£î\T |ü≥Tº≈î£ qï≥T¢ Ç|ü&ÉT Bìô|’ #·]Ã+∫Hê ô|<ä>› ± Á|üj÷Ó »q+ ˝Ò<Hä ˚ Ø‹˝À H˚‘\ · THêïs¡T. yÓø’ ±bÕ˝À ≈£L&Ü sπ |ü{Ï |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ »>∑Hé u…sTT˝Ÿ s¡<s›ä TT eT∞¢ C…\ ’ T≈£î yÓ\Ç‘˚ bÕغì q&ç|+æ #·&+É eTTK´+. BìøÏ eT∞¢ $»j·Ty˚Tà eTT+<äT≈£î kÕ>±*. nsTT‘˚ e÷]q |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ z yÓ|’ ⁄ü øπ düT\qT m<äTs=ÿ+≥÷ eTT+<äT≈£î yÓfi¯¢&É+ kÕ<Ûä´e÷ nqï~ ≈£L&Ü ø£wüºy˚T. n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ekÕÔeTì »>∑Hé |üP]Ô $XÊ«dü+‘√ ñHêïs¡T. rsê |ò*ü ‘ê\T #·÷XÊø£ K+>∑T‹Hêïs¡T. <Óã“‹qï bÕØºì ‹]– m˝≤ ã‹øÏ + #· T ø√yê\H˚ <ëìô|’ dü e TÁ>∑ + >± eT+‘·Hê\T »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. z≥$TøÏ >∑\ ø±s¡D≤\qT $X‚¢ wæd÷ü Ô düeTÁ>∑yTÓ qÆ ìy˚~ø£qT ‘·j÷· s¡T#˚ùd |üì˝À |ü&ܶs¡T. @yÓTÆHê sêqTqï ◊<äTfi¯ó¢ ø±+Á¬>dt, yÓ ’ ø ±bÕ\≈£ î ø£ w ü º ø ±\y˚ T ø±qT+~. Bìì m˝≤ ~>∑$TkÕÔsq¡ ï<ëìô|’ uÛ$Ñ wü´‘Y Ä<Ûës¡|&ü ç ñ+~. nsTT‘˚ n$˙‹øÏ ÄdüøÔ ±s¡+ ˝Ò≈î£ +&Ü ø£]qƒ +>± e´eVü≤]+#˚ |üø+å£ ˝À á ¬s+&ÉT bÕغ\ H˚‘·\T ø√s¡Tº\ #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·÷, }#·\T ˝…øÿ£ ô|≥º&+É U≤j·T+>± ø£ì|æk˛Ô+~.

∫‘·÷Ôs¡T,y˚T19(ÄsYmHém): mÁs¡#·+<äq+ düà>∑¢s¡T¢ yÓT\¢>± n&Ée⁄˝À¢ <ë∫q <äT+>∑\qT ãj·T≥≈£î ‘·d”ñ≈£îì $$<Ûä e÷sêZ˝À¢ ‘·s¡*düTÔHêïs¡T. |ü≥Tºã&ç‘˚ e~*b˛e&É+ ˝Ò≈£î+fÒ <ä s ê® > ± kıeTTà #˚ d ü T ø√e#· à qï~ yê] eP´Vü ≤ +>± ø£ ì |æ k ˛Ô + ~.Ç{° e \ eT∞¢ ô|<ä › m‘· T Ô q ï |ü ≥ Tº ã &É T ‘· T qï e´eVü‰s¡+ô|’ n≥T b˛©düT\T, Ç≥T n≥M n~Ûø±s¡T\T Äsê rdüTÔHêïs¡T. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ Ä>∑düTº HÓ\≈£î eTT+<äT düà>∑¢s¡T¢ n&É $ ˝À <ë∫ô|{Ï º q mÁs¡ # · + <ä q + <ä T +>∑ \ H˚ Ç|ü  &É T ‘·s¡*+#·T≈£îb˛e&ÜìøÏ düà>∑¢s¡T¢ <ä+&Ó‹Ô edüTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç|ü&ÉT n~Ûø±s¡T\ <ë&ÉT˝À¢ |ü≥Tºã&ÉT‘·Tqï mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\qT |ü]o*düT+Ô fÒ Ä $wüjT· + düŒwüeº Te⁄‘√+~. n&É$˝À ì\«#˚dæq mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\T y˚\ ≥qTï˝À¢ ñqï≥Tº n~Ûø±s¡T\T ôd’‘·+ >∑‘·+˝À ‘˚˝≤Ãs¡T. nsTT‘˚ n&É$˝Àì mÁs¡#+· <äq+ rdüT≈£î sêyê\+fÒ Ks¡TÑ√ ≈£L&ÉT≈£îqï<äì, |üV‰ü sê ô|+∫‘˚ düà>∑¢s¡¢≈£î <äø£ÿ≈£î+&Ü #·÷&=#·Ãì n|üŒ{À¢ n~Ûø±s¡T\T uÛ≤$+#ês¡T. nsTT‘˚ dü&É*q |üVü‰sê ø±s¡D+>± düà>∑¢s¡T¢ ø£wüº|ü&É≈£î+&ÜH˚ <ë∫q mÁs¡#·+<äq+ ‘·s¡*+#·T≈£î b˛‘·THêïs¡T. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ n≥M n~Ûø±s¡T\ô|’ <ë&ÉT\T »s¡>∑ø£eTT+<äT es¡≈£î n&É$˝À e+<ä\ dü+K´˝À düà>∑¢s¡T¢ ‹wüºy˚dæ mÁs¡#·+<äq+ ùdø£]+∫ ‘·s*¡ +#·&ÜìøÏ dæ<|∆ä &ü ܶsT¡ . nq÷Vü≤´+>± ≈£L+_+>¥ ìs¡«Væ≤düTÔqï n~Ûø±s¡T\ô|’ düà>∑¢s¡T¢ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#·&É+‘√ |ü]dæú‹ |üP]Ô>± e÷]b˛sTT+~. Ç<ä›s¡T n~Ûø±s¡T\T düà>∑¢s¡¢ <ë&ÉT˝À¢ #·ìb˛e&É+‘√ b˛©düT\T, n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\T |üVü‰sêqT ø£≥Tº~≥º+ #˚XÊs¡T. B+‘√ düà>∑¢s¡T¢ n&Ée⁄\qT e<ä*ô|{Ϻ bÕ]b˛sTT, n<äqT ø√dü+ m<äTs¡T#·÷dæ Ç|ü&ÉT ‘· s ¡ * +#· T ≈£ î b˛‘· T Hêïs¡ T . n~Û ø ±s¡ T \T Ç|ü Œ {Ï ¬ ø ’ H ê düŒ+~+#·≈£î+fÒ düà>∑¢s¡¢ Ä>∑&Ü\T eT∞¢ yÓTT<ä{ÏøÏ e#˚à Á|üe÷<ä+ ñ+~Bìø£+‘ê ˇø£ yÓ’|ü⁄ mìïø£\ Vü≤&Üe⁄&ç‘√ n~Ûø±s¡T\T _J_J>± >∑&ÉT|ü⁄‘·T+&É&Éy˚T ø±s¡DeTì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïπø ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À ‘·s¡*b˛sTT+<äì, eT∞¢ yÓT\¢>± ‘·s¡*düTÔqï<˚ |ü≥TºãT‘√+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. e+<ä\ ≥qTï\ mÁs¡#·+<äq+ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, πøs¡fi¯, ø£sêí≥ø£ sêÅcÕº\≈£î ‘·s¡*+#˚XÊs¡T. ‘·\ø√q, #êeT\, ‹s¡TeT\, e÷eT+&É÷s¡T, u≤\|ü˝ ¢ … n≥M ÁbÕ+‘ê˝À¢ düà>∑¢s¡T¢ ‹wüºy˚dæ eTØ ‘·eT ø±s¡´Áø£e÷\T #·ø£ÿu…≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ dü]Vü≤<äT› π>≥T¢ m‘˚Ôdæ #√<ä´+

#·÷düTÔHêïs¡T. mìïø£\ |üÁøÏj·T yÓTT<ä˝…’q|üŒ{Ï qT+∫ düà>∑¢s¡T¢ ìsê≥+ø£+>± n&Ée⁄˝À¢øÏ #=s¡ã&ç mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\qT uÛ ≤ Ø>± ‘· s ¡ * +#· T ≈£ î ìb˛‘· T Hêïs¡ T . e+<ä ˝ ≤~ ≥qTï\ mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\qT ‘·s¡*+#·T≈£î b˛‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ mìïø£\T |üP]Ô ø±e&É+‘√ n≥MXÊK, b˛©düT\T es¡Tdü>± #˚düTÔqï <ë&ÉT˝À¢ ≈£L&Ü uÛ≤Ø>±H˚ mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\T |ü≥Tºã&ÉT‘·THêïsTT. |ü~ s√E\T>± õ˝≤¢yê´|üÔ+>± ìs¡«Væ≤+∫q es¡Tdü<ë&ÉT˝À¢ 300 ≥qTï\ mÁs¡#+· <äq+ <äT+>∑\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îì, j·÷ã~øÏ ô|’>± yêVü≤Hê\T d”CŸ #˚XÊs¡T. n˝≤π> 30 eT+~ düà>∑¢s¡¢qT n¬sdüTº #˚XÊs¡T. πøe\+ s¡Vü≤<ës¡T\ô|’ yêVü≤Hê\ ‘·ìF\πø |üs¡$T‘·yÓTÆq H˚|ü<∏ä´+˝À n&Ée⁄˝À¢ düà>∑¢s¡T¢ ‘·eT |üì #·ø£ÿu…≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. n&Ée⁄˝À¢ ≈£L+_+>¥ n+fÒH˚ øÏ+~kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ eDÏøÏb˛‘·Tqï á H˚|ü<∏ä´+˝À ‘êeTT≈£L&Ü @$÷#˚jT· ˝ÒeTì ˇø£ n~Ûø±] u≤Vü‰≥+>± ‘·eT ìkÕ‡Vü≤j·T‘· e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘êC≤>± #·+Á<ä–]`∫‘·÷Ôs¡T Á|ü<Ûëq e÷s¡Z+ô|’ ì|òü÷ ô|{Ϻ mÁs¡#·+<äq+ ˝À&ÉT‘√ edüTÔqï Hê\T>∑T yêVü ≤ Hê\qT >∑ T ]Ô + ∫, ãè+<ë\T>± $&ç b ˛sTT <ë&É T \T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ ◊‘˚|ü¢˝… dü$÷|ü+˝À yêVü≤q+, eTT+–[|ü≥Tº dü$÷|ü+˝À $T˙˝≤Ø, ø£˝sŸ √&ÉT|¶ ˝ ¢ü … dü$÷|ü+˝À ø±s¡T, H˚+Á&É>∑T+≥ dü$÷|ü+˝À eTs√ ø±s¡TqT n~Ûø±s¡T\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝Àì CÀ˝≤sYù|≥≈£î #Ó+~q Ç<ä›s¡T düà>∑¢s¡T¢ eTTs¡>∑Hé, ôd+~∏˝ŸqT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. yêVü≤Hê˝À¢ ‘·s*¡ düTqÔ ï 2.50 ≥qTï\ ãs¡Te⁄qï 82 mÁs¡#+· <äq+ <ä T +>∑ \ qT kÕ«BÛ q + #˚ d ü T ≈£ î Hêïs¡ T . yêVü ≤ Hê\‘√ ø£ * |æ mÁs¡#·+<äq+ $\Te 1ø√{Ï ñ+≥T+<äì n+#·Hê y˚XÊs¡T. mìïø£ \ dü e Tj· T +˝À mÁs¡ # · + <ä q + dü à >∑ ¢ s ¡ T ¢ eT∞¢ $»è+_Û+#ês¡ì, n&É$˝À bÕ>± y˚XÊs¡ì düe÷#ês¡+ n+~+<äì ‘Ó * bÕs¡ T . á H˚ | ü < ∏ ä ´ +˝ÀH˚ n‘· ´ +‘· dü e TkÕ´‘· à ø£ y Ó T Æ q #· + Á<ä – ]`∫‘· ÷ Ô s ¡ T Á|ü < Û ë q e÷s¡ Z + ô|’ ì|ò ü ÷ ô|{≤º e Tì $e]+#ês¡T. á yês¡+ s√E˝À¢ 24 eT+~ düà>∑¢s¡¢qT n¬sdüTº #˚ X ÊeTì, 12 yêVü ≤ Hê\T d” C Ÿ # ˚ d æ , dü T e÷s¡ T 5 ≥qTï\ mÁs¡#+· <äq+ kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. sêqTqï s√E˝À¢ ≈£L&Ü uÛ≤Ø>± mÁs¡#·+<äq+ ‘·s¡*b˛‘·T+<äH˚ düe÷#ês¡+ ñ +<äì, á Áø£eT+˝ÀH˚ eT]+‘· ì|òü÷ ô|+#·T‘·THêïeTHêïs¡T.

{Ï&ç|æ ø£düs¡‘·TÔ eTVü‰Hê&ÉT y˚~ø£>± >∑+&ç|ù ≥

s¡+>±¬s&ç,¶ y˚T19(ÄsYmHém): m˝≤>∑÷ Ä+Á<Ûë˝À dü‘êÔ #ê{≤+ ø£qTø£ ‘Ó\+>±D˝À dü‘êÔ#ê{≤\qï~ {Ï&ç|æ Ä˝À#·q>± ñ +~. d”e÷+Á<Ûä˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚j·TuÀ‘·Tqï {Ï&ç|æ eTVü ‰ Hê&É T qT e÷Á‘· + >∑ + &ç ù |≥˝ÀH˚ ìs¡ « Væ ≤ +#ê\ì ìs¡ í s TT+∫+~. BìøÏ ‘ √&É T Çø£ ÿ &É bÕغ ø±s¡ ´ Áø£ e ÷\qT $düÔ]+#ê\qï~ ≈£L&Ü bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Ä˝À#·q>± ñ+~. >∑ ‘ · + ‘√ b˛*ùdÔ $Tqï>± eTVü ‰ Hê&É T ≈£ î dæ < ä › + ne⁄‘· T Hêïs¡ T . >∑ + &ç ù |≥ m˙º Ä sY ≈£ î {° s ¡ + eTs√kÕ] eTVü‰Hê&ÉT≈£î y˚~ø£e⁄‘√+~. ‘Ó<˚bÕ e´ekÕú|ü≈£î&ÉT, ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ m˙ºÄsY≈£î m+‘√ Á|”‹bÕÁ‘·yÓTÆq >∑+&çù|≥ ≈£î{°s¡+˝ÀH˚ eTs√kÕ] eTVü‰Hê&ÉT ìs¡«Væ≤+#ê\ì Ä bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT ìs¡ísTT+#ês¡T. eTTK´eT+Á‹>± |ü>±Z\T #˚|üfÒºø£+fÒ eTT+<˚ eTVü‰Hê&ÉT ìs¡«Væ≤+#·qT+&É≥+‘√ uÛ≤Ø m‘·TÔq ìs¡«Væ≤+#˚ neø±X¯+ ø£ì|æk˛Ô+~. ‘Ó\+>±D, Ä+<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÅcÕº \ ≈£ î dü + ã+~Û + ∫ eTVü ‰ Hê&É T qT ˇπ ø y˚ ~ ø£ ô |’ ìs¡«Væ≤+#·qT+&É≥+ $X‚w+ü .m˙ºÄsY≈î£ >∑+&çù|≥ ≈£î{°s+¡ n+fÒ mq˝Òì Áù|eT. bÕغ @sêŒ≥T qT+∫ n~Ûø±s¡ |ü>±Z\T #˚|üfÒº es¡≈î£ @ ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|{ ü HºÏ ê Çø£ÿ&ç qT+#˚ ÁbÕs¡+_Û+#˚yês¡T. B+‘√ <äXÊã› ø±\+ ‘·s¡yê‘· n~Ûø±s¡+ e∫Ãq y˚fi¯ >∑+&çù|≥≈£î eTTkÕÔãT #˚j·TuÀ‘·THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ @s¡Œ&ç eT÷&ÉT <äXÊu≤›\T <ë{Ï+~. >∑‘˚&Ü~ 32e eTVü‰Hê&ÉTqT Çø£ÿ&˚ ìs¡«Væ≤+#·>±.. Á|üdüTÔ‘·+ 33e eTVü‰Hê&ÉTqT ôd’‘·+ >∑+&çù|≥ ≈£î{°s+¡ ˝ÀH˚ ìs¡«Væ≤+#ê\ì ìs¡sí TT+#ês¡T. >∑‘· 2010, 2011, 2013 dü + e‘· ‡ sê˝À¢ es¡ T dü > ± Çø£ ÿ &˚ eTVü ‰ Hê&É T qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT<Ûä´˝À 2012˝À ôd’‘·+ $T˙ eTVü‰Hê&ÉTqT Çø£ÿ&˚ ìs¡«Væ≤+#ê\ì uÛ≤$+∫Hê nø±\ esê¸\ ø±s¡D+>± sêh yê´|üÔ+>± ô|<ä›m‘·TÔq qwüº+ dü+uÛÑ$+#·&É+‘√ <ëìì s¡<äT› #˚j÷· *‡ e∫Ã+~. ákÕ] eTVü‰Hê&ÉTqT y˚T 27, 28e ‘˚B˝À¢H˚ ìs¡ « Væ ≤ +#ê\ì ìs¡ í + ∫q≥T¢ bÕغ ø Ï #Ó + ~q d” ì j· T sY Hêj·T≈£î&ÉT ˇø£s¡T nHêïs¡T. düTe÷s¡T 10y˚\ eT+~ Á|ü‹ì<ÛäT\T Vü‰»s¡j˚T´ neø±X¯+ ñ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. nqï q+<äeT÷] eTTK´eT+Á‹>± ø=qkÕ–q ø±\+˝À >∑+&çù|≥ ≈£î{°sêìï eTs√ dü∫yê\j·T+>± e÷sêÃs¡+fÒ Äj·Tq≈£î ≈£î{°s+¡ ô|’ ñqï Áù|eT m˝≤+{Ï < √ ns¡ ú + #˚ d ü T ø√e#· T Ã. ‘Ó \ +>±D, Ä+<Û ä Á |ü < ˚ X Ÿ sêÅcÕº˝À¢ì bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î nqTe⁄>± ñ +≥T+<ä q ï ‘· \ +|ü ⁄ ‘√H˚ >∑ + &ç ù |≥ m˙ïÄsY ≈£ î {° s ¡ + ˝À düy˚T‘·+>± m˙ºÄsY |òü÷{Ÿ≈£î yÓ[¢ m˙ºÄsY≈£î ìyêfi¯ó\T eTVü‰Hê&ÉTqT ìs¡«Væ≤+#ê\ì ìs¡sí TT+#ês¡T. ≈£î{°s+¡ ˝À $XÊ\ n]Œ+#ês¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ‹s¡T|ü‹ Á|üe÷D+ #˚dæ ñ‘·Ôsê+Á<Ûä˝À ÁbÕ+>∑ D + ñ+&É ≥ +‘√ y˚ \ dü + K´˝À ‘· s ¡ * e#˚ à bÕغ eTVü ‰ Hê&É T ìs¡ « Væ ≤ +#ê\qï Á|ü ‹ bÕ<ä q \qT ≈£ L &Ü ø±s¡´ø£s¡Ô\T, H˚‘·\≈£î nìï kÂø£sê´\T ø£*Œ+#·qTHêïs¡T. |ü]o*düTÔHêïs¡T. eTs√ yÓ’|ü⁄ á HÓ\˝ÀH˚ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ eTVü‰Hê&ÉT ≈£ L &Ü ìs¡ « Væ ≤ +#ê*‡ ñ+~. ákÕ] á eTVü ‰ Hê&É T qT d”e÷+Á<Û˝ ä À ìs¡«Væ≤+#˚ neø±XÊ\THêïsTT. n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ñ‘ê‡Vü≤+‘√ ñqï {Ï&|ç æ áeTVü‰Hê&ÉTqT |òTü q+>± ìs¡«Væ≤+#˚ neø±XÊ\THêïsTT. eT+Á‹ |ü<äe⁄\T me]øÏ <ä≈£îÿ‘êj·Tqï <ëìô|’Hê ¬>*∫q nuÛÑ´s¡Tú˝À¢ n+#·Hê\T yÓTT<ä\j·÷´sTT. |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\T eT+Á‹ |ü<ä$ πsdt˝À ñ+{≤s¡ì n+#·Hê ôV’≤<äsêu≤<é,y˚T19: Äs¡T <äXÊu≤›\ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ y˚düTÔHêïs¡T. dæìj·TsY H˚‘·\T j·TqeT\ sêeTø£èwüßí&ÉT, ¬øÇ Äø±+ø£å\T H˚s¡y˚]à ‘Ó\+>±D˝À ‘=*Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T ø£èwüíeT÷]Ô, øÏ$T&ç eTèD≤[, >∑+{≤ lìyêdüsêe⁄, nj·T´qï #˚ j · T qTqï ‘Ó \ +>±D sêhdü $ T‹ n~Û H ˚ ‘ · ø£ \ «≈£ î +≥ bÕÁ‘·T&ÉT, ã+&Üs¡T dü‘´· Hêsêj·TDeT÷]Ô\T b˛{°˝À ñ+{≤s¡T. #· + Á<ä X ‚ K sY s êe⁄, ñ<ä ´ eTùdHêì dæ ~ › ù |≥ myÓ T à˝Ò ´ {Ï . >√s¡+≥¢ ãT#·Ãj·T´ #Í<ä], ∫+‘·eTH˚ì Á|üuÛ≤ø£sY, ã÷s¡T>∑T|ü*¢ Vü≤Øwtsêe⁄\≈£î >∑˝ŸŒ ˝Àì ‘Ó\+>±Dyê<äT\T X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T X‚cÕsêe⁄, |”‘·\ düTC≤‘·\ ù|s¡T¢ ‘Ós¡ô|’øÏ e#˚à neø±XÊ\T ñ ‘Ó*bÕs¡T. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ {°ÄsYmdt bÕغ dü+|üPs¡í yÓTC≤غ HêïsTT. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À ø√&Ó\ •eÁ|ükÕ<é, <Û*ä [bÕfi¯¢ qπs+Á<ä, kÕ~Û+∫q dü+<äs“¡ +¤ >± kÂ~>∑˝ŒŸ ˝ ¤ À ‘Ó\+>±Dyês¡T dü+ãsê\T Ä\bÕ{Ï sêCÒ+Á<ä Á|ükÕ<é, yÓ÷<äT>∑T\ y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, πsdüT˝À #˚düTø=ì d”«≥T¢ |ü+#·T≈£îqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\˝À¢ ñHêïs¡T. Çø£ •<ë› sê|òüTesêe⁄, |ü]{≤\ düT˙‘·, bÕs¡∆kÕs¡~Û, ‘Ó \ +>±D sêh dü $ T‹ $»j· T <ä T +<ä T _Û yÓ ÷ –+#· & É + ø±\« lìyêdüT\T ,q+<äeT÷] u≤\ø£èwüí u§»®\ >√bÕ\ø£ècÕís¬ &ç¶ #·]Á‘ê‘·àø£ |òüT≥º+>± n_Ûe]í+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\ ù|s¡ T |ü ] o\q˝À ñ+&˚ neø±XÊ\THêïsTT. mHé & ç m H˚‘‘· «· +˝Àì bÕغ\ H˚‘\ · ≈£îÁ≥\qT ‹|æŒø={Ϻ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Á|üuÛÑT‘·«+˝À #˚]‘˚ $»j·Tq>∑s¡+ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúq+ qT+∫ Ç+{Ï bÕغ nsTTq {°ÄsYmdt≈î£ Á|ü»\T ìdüŒwü+º >± rs¡TŒì∫à ¬ > *∫q nXÀø˘ > ∑ C Ÿ | ü ‹ sêE, ∫‘· ÷ Ô s ¡ T m+|” •eÁ|ü k Õ<é , |ü≥+º ø£{≤ºsH¡ êïs¡T. ‘Ó\+>±D |ü⁄q]ïsêàD+ {°ÄsYmdt bÕغ‘√H˚ Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+ m+|” ìeTà\ øÏwüº|üŒ ‘·~‘·s¡T\T b˛{°˝À ñ kÕ<Û ä ´ eTì $»j· ÷ ìï n+~+∫q ‘Ó \ +>±D Á|ü » \≈£ î +{≤s¡ ì n+≥THêïs¡ T . Ç~˝≤e⁄+fÒ bÕغ bÕs¡ ¢ y Ó T +≥Ø ø£è‘·»‘„ \ · T ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ñ<ä´eTdü÷Œ]Ô‘√ ‘·eT Hêj·T≈£î&ç>± d”ìj·TsY H˚‘· nXÀø˘>∑»|ü‹ì mqTï≈£îH˚ neø±X¯+ Á|üC≤kÕ«$Tø£ ø£s¡Ôyê´ìï ìs¡«]Ô+#ês¡Hêïs¡T. ÇHêïfi¯ó¢>± d”e÷+Á<Ûä ñ+~. bÕ\≈£î\ #˚‹˝À $eø£å≈£î >∑T¬s’q ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î {°ÄsYmdt bÕ\q˝À ‘Ó\+>±D Á|ü»\ nX¯\T Äø±+ø£\ å T HÓsy¡ s˚ T¡ ‘êj·Tì $XÊ«dü+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ø£cÕº\T ‘Ó*dæq ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ n~ÛH˚‘· ø£\«≈£î+≥¢ #·+Á<äX‚KsYsêe⁄ dü]Vü≤<äT›˝À¢ >∑d”Ô rÁe+ #˚XÊsTT. »eT÷à˝Àì dü]Vü≤<äT› ÁbÕ+‘·+ ‘=* ‘Ó\+>±D sêh eTTK´eT+Á‹>± Á|ü»\ Äø±+ø£å\T nK÷ïsY e<ä› bÕø˘ ã\>±\T uÛ≤s¡‘· ôd’ì≈£î\ô|’ ø±\TŒ\≈£î H˚s¡y˚s¡TkÕÔs¡Hêïs¡T.n<˚ $<Ûä+>± dæ~›ù|≥ ìjÓ÷»ø£ esêZìï bÕ\Œ&ܶs¡T. á |òüT≥q˝À z ôd’ì≈£î&ÉT eTè‹#Ó+<ë&ÉT. eTs√ n_Ûe~∆˝À Ä<äsÙ¡ +>± r]Ã~~›q Vü≤Øwtsêe⁄ H˚‘è· ‘ê«ìøÏ dæ~ù› |≥ Ç<äs› T¡ ôd’ì≈£î\≈£î rÁe>±j·÷\j·÷´sTT. B+‘√ Çs¡T <˚XÊ\ Á|ü»\T ÁãVü≤às¡<∏ä+ |ü≥º&É+ |ü≥¢ dü+‘√wü+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eT<Û´ä ñqï ø±\TŒ\ $s¡eTD ˇ|üŒ+<ëìï bÕø˘ eTs√kÕ] ñ \¢+|òæT+∫+~.

#·+<Á uä ≤ãT •_s¡+˝À y˚>+∑ >± ø±s¡´øÁ e£ ÷\T bÕs¡y¢ TÓ +≥Ø bÕغ H˚‘>· ± nXÀø˘ >∑»|ü‹..? ôV’≤<äsêu≤<é,y˚T19): Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹ ø±uÀ‘·Tqï #·+Á<äu≤ãT •_s¡+˝À #·Ts¡T≈£î>± e´eVü‰sê\T q&ÉTdüTÔHêïsTT. {Ï&çm©Œ H˚‘· m+|æø£ yÓTT<ä\T, Á|üe÷D d”«ø±s¡+ es¡≈£î m|ü&Éqï #·sá kÕ>∑T‘√+~. B+‘√ bÕ≥T me¬ses¡T eT+Á‘·T\T>± ñ+{≤s¡qï <ëìô|’Hê #·sá kÕ>∑T‘√+~. bÕغ bÕs¡y¢ TÓ +≥Ø H˚‘>· ± nXÀø˘>»∑ |ü‹ sêEqT mqTï≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+~. Ç~˝≤e⁄+fÒ dü∫yê\j·T+ d”e÷+Á<Ûä ñ<√´>∑T\T X¯ìyês¡+ #·+Á<äu≤ãTqT ø£ * XÊs¡ T . d” e ÷+Á<Û ä ˝ À n‘· ´ ~Û ø £ XÊdü q dü u Û Ñ kÕú H ê\T ¬>\T#·T≈£îqï+<äT≈£î Äj·Tq≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. ñ <√´>∑T\ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü #·+Á<äu≤ãTqT ø£*dæ X¯ó uÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT ‹s¡T|ü‹˝À kÕ«$T #Ó+‘· Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ #˚ j · T qTHêïs¡ ì dü e ÷#ês¡ + . #Ó ≥ Tº øÏ + <ä nsTTHê dü π s d”e÷+Á<Û˝ ä ÀH˚ Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚kÕÔqqï Äj·Tq...‹s¡T|ü‹˝À Á|üe÷D+ #˚j·T&É+ ñ‘·ÔeTeTì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Çø£ÿ&ÉsTT‘˚ uÛÑ>∑e+‘·T&ç düìï~Û˝À u≤>∑T+≥T+<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. >∑‘·+˝À mìïø£\ Á|ü#êsê\qT Çø£ÿ&ç qT+#˚ Á|üsê+_Û+#˚ ÄqyêsTTr ñ+&˚~. B+‘√ Ç|ü&ÉT Ç<˚ ôd+{ÏyTÓ +{Ÿ ø=qkÕπ>˝≤ ‹s¡T|ü‹ md” « j· T ÷ìe]‡{° ø±´+|ü d t yÓ T Æ < ëq+˝À Á|ü e ÷D+ #˚jT· qTHêïs¡ì düe÷#ês¡+. ñuÛj Ñ T· >√<ëe] õ˝≤¢˝À¢ eT+∫ |òü*‘ê\T e#êÃj·T+≥÷ Ä õ˝≤¢\ H˚‘·\T ‘·eT õ˝≤¢˝À¢ mø£ÿ&Ó’Hê Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚j·÷\ì n+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ ‹s¡T|ü‹˝À yÓ+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$T bÕ<ë\ #Ó+‘· Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚ ù d neø±XÊ\THêïj· T ì n+≥THêïs¡ T . eTs√yÓ ’ | ü ⁄ bÕغ $»j·÷ìï |ü⁄s¡dÿü ]+#·T≈£îì #·+Á<äu≤ãT X¯ìyês¡+ ≈£îñ≥+ã

{ÏÄsYmdt $»j·T+ô|’ >∑˝ŒŸ ˝¤ À dü+ãsê\T

dü]Vü≤<äT› ø±\TŒ˝À¢ uÛ≤s¡‘· »yêqT eTè‹ lq>∑sY,y˚T19(ÄsYmHém): dü]Vü≤<äT›˝À¢ eTs√e÷s¡T bÕø˘ ‘Ó–+∫+~. ø±\TŒ\ $s¡eTD ˇ|üŒ+<ëìøÏ bÕøÏkÕúHé eTs√kÕ] ‘·÷≥T¢ bı&ç∫+~. »eT÷à˝Àì dü]Vü≤<äT› ÁbÕ+‘·+ nK÷ïsY e<ä› bÕø˘ ã\>±\T ø±\TŒ\≈£î bÕ\Œ&ܶsTT. á |òüT≥q˝À uÛ≤s¡‘· »yêqT eTè‹ #Ó+<ä>±.. eTs√ Ç<ä›]øÏ rÁe>±j·÷\j·÷´sTT. nsTT‘˚ dü]Vü≤<äT›˝À¢ bÕø˘ ø£$«+|ü⁄ #·s¡´\qT ôd’q´+ rÁe+>± K+&ç+∫+~. Bìô|’ ôd’ìø£esêZ\T rÁe+>± düŒ+~+#êsTT.

.ºΩLRiV™´sVá $™yLji¨s µR∂Lji+LiøR¡VNRPV¨s ™´sqx sVÚ©s´ ı …”¡≤T∂mz s @µ≥∂j Æ©s[ªΩR øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V µR∂LixmsªRΩVáV

<Ûëq´+ ø=qT>√fi¯¢ ø√dü+ s¬ ‘’ T· \ Ä+<√fi¯q

ø£Ø+q>∑sY,y˚T19 ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ VüQkÕïu≤<é e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶˝À ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. e÷¬sÿ{Ÿ dæã“+~ <Ûë´q´+qT ø=qT>√\T #˚j·T&É+ ˝Ò<äì ¬s’‘·T\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. dæã“+~ rs¡T≈£î ìs¡dædü÷Ô ¬s’‘·T\T yê]ì >∑~˝À ìs¡“¤+~Û+∫ Ä+<√fi¯q #˚|ü{≤ºs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ ◊πø|” πø+Á<ä+˝À <Ûëq´+ ø=qT>√\Tô|’ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔHêïs¡ì q˝§Z+&É õ˝≤¢ dü÷sê´ù|≥ eT+&É\+ sêsTTì>∑÷&Ó+ Á>±eT ¬s’‘·T\T ÄÁ>∑Væ≤+#ês¡T. <Ûëq´+ ø=qT>√\T #˚ d ü T Ô q ï yê]ì |ü + #êj· T r ø±sê´\j· T +˝À ìs¡“¤+~+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ôV’≤<äsêu≤<é`$»j·Tyê&É C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ uÛ≤Ø>± yêVü≤Hê\T ì*∫b˛e&É+‘√ b˛©düT\T ¬s’‘·T\‘√ e÷{≤¢&ç düeTdü´\qT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î $e]+#ês¡T. B+‘√ |ü]dæú‹ n<äT|ü⁄˝ÀøÏ e∫Ã+~.


3

|Á Cü ≤ CÀ´‹

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT

&Û©ç ø¢ Ï #˚sT¡ ≈£î+≥Tqï ø=‘·>Ô ± m+|æø¬ q’ m+|”\T m˝≤+{Ï |ü<äe⁄˝À¢ ñ+&˚~ #·]Ã+#ês¡T. n˝≤π> Á|üuÛÑT‘·«+˝À n<ë«˙ bÕÁ‘·ô|’H˚ Á|ü<Ûëq+>± #·]Ã+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Äj·Tq≈£î dü«‘·+Á‘·+>± e´eVü≤]+#·>∑*π> ˝Àø˘düuÛÑ d”Œø£sY |ü<ä$ ÇkÕÔs¡qï Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. >∑‘· @&Ü~ yÓ÷&ûì bÕغ Á|ü<ëÛ ì nuÛ´Ñ ]ú>± Á|üø{ £ +Ï ∫q düeTj·T+˝À n<ë«˙ rÁe ndü+‘·è|æìÔ e´ø£+Ô #˚dqæ dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ∫es¡≈î£ ÄsYmdtmdt CÀø£´+‘√ Äj·Tq düs¡T›≈£îb˛yê*‡ e∫Ã+~. Ç|ü&ÉT ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘·« @sêŒ≥T˝À ÄsYmdtmdt Hêj·Tø£‘·«y˚T ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wædTü qÔ ï≥T¢ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. ø±>±, yÓ÷&û sêø£≈î£ eTT+<˚ ;CÒ|” Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù nq+‘Y≈£îe÷sY ≈£L&Ü n<ë«˙‘√ düe÷y˚Xe¯ Tj·÷´s¡T. eTs√yÓ|’ ⁄ü ;CÒ|” C≤rj·÷<Û´ä ≈£îå &ÉT sêCŸHê<∏é dæ + >¥ . . bÕغ H˚ ‘ · \ T, dü + |ò t T Hêj· T ≈£ î \‘√ eT+‘· H ê˝À¢ eTTì–b˛j·÷s¡T. ns¡TDY C…{ ’ ,¢° n$T‘Y cÕ, sêyéT˝≤˝Ÿ e+{Ï yê]‘√ Äj·Tq #·sá \T »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. Çø£ ;CÒ|” d”ìj·TsY H˚‘·\T Çø£ÿ&ç ÄsYmdtmdt ø±sê´\j·÷ìøÏ ≈£L´ ø£&ÉT‘·THêïs¡T. yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT, ø£˝ŸsêCŸ $TÁXÊ, Vü≤s¡¸es¡úHé, >√|”Hê<∏é eTT+&˚, sêJyé Á|ü‘ê|t s¡÷&û, ñe÷uÛ≤s¡‹ ‘·~‘·s¡T\T dü+|òtT Hêj·T≈£î\‘√ ìs¡+‘·s¡ #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« @sêŒ≥T˝À ÄsY m dt m dt bÕÁ‘· ñ+&É < ä + ≥÷ H˚ ‘ · \ +‘ê #Ó ã T‘· T qï|ü Œ {Ï ø ° eT+Á‹es¡ Z ≈£ L s¡ T Œô|’ H ˚ á #· s ¡ à \T kÕ>∑T‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. ø±>±, ‘êC≤>± mìï¬øq’ m+|”\‘√ ≈£L&çq C≤_‘êqT πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òüT+ sêh|ü‹ Á|üDuŸ eTTKØ®øÏ n+~+∫+~. yÓTC≤]{° d”≥T¢ kÕ~Û+∫q ;CÒ|”ì Á|üuTÑÛ ‘·« @sêŒ≥T≈£î sêh|ü‹ ÄVü‰«ì+#·qTHêïs¡T. Çø£ >∑T»sê‘Y uÛÑeHé e<ä› s√»+‘ê dü+<ä&ç HÓ\ø=+~. eT+Á‹ |ü<äe⁄\ ÄXÊeVüQ\+‘ê ¬sø£ÿ\T ø£≥Tº≈£îì Çø£ÿ&É yê*b˛‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ø£sêí≥ø£ H˚‘·\T ;mdt j·T&É÷´s¡|üŒ, nq+‘Y≈£îe÷sY

yÓ÷&ûì ø£*XÊs¡T. ;Vü‰sY˝À $TÁ‘·|üø£å+>± ñ+&ç Äs¡T d”≥T¢ ¬ > \T#· T ≈£ î qï m˝Ÿ C Ò | ” H˚ ‘ · sê+$˝≤dt bÕXÊ«Hé ‘· q ≈£î≥T+ã+‘√ düV‰ü e∫à yÓ÷&ûì ø£*XÊs¡T. Hê>±˝≤+&é˝À ˇø£ÿ d”≥T HÓ–Zq Hê>± |”|ü⁄˝Ÿ‡ Á|òü+{Ÿ(mHé|”m|òt) n~ÛH˚‘· ìeP´]jÓ÷, ;Vü‰sY˝À ;CÒ|” Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù <Ûäπsà+Á<ä Á|ü<ÛëHé ≈£L&Ü yÓ÷&û‘√ #·s¡Ã\T »]bÕs¡T. ‘·q düìïVæ≤‘·T&ÉT, bÕغ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù n$T‘Y cÕ, eTs√ eTTK´ H˚‘· CÒ|” q&ܶ‘√q÷ yÓ÷&û uÛÒ{° nj·÷´s¡T. Çø£ eT+>∑fi¯yês¡+ yÓ÷&û Hêj·T≈£î&ç>± m+|æøj £ ÷· ´ø£,21q Äj·Tq >∑T»sê‘Y dæm+>± sêJHêe÷ #˚kÕÔs¡T. B+‘√ nø£ÿ&É H˚‘·qT mqTï≈£îH˚ Á|üj·T‘êï\T ≈£L&Ü eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. >∑T»sê‘Y nôd+;¢ yÓ ÷ &û ì |ò ü T q+>± dü H êàì+#· q T+~. >∑ T »sê‘Y eTTK´eT+Á‹>± qπ s +Á<ä yÓ ÷ &û yês¡ d ü T &ç ì m+|æ ø £ #˚j·T&ÜìøÏ Ä sêh ;CÒ|” XÊdüqdüuÛ≤ |üø£å+ ãT<Ûäyês¡+ düe÷y˚X¯+ ø±qT+~. Bìø√dü+ πø+Á<ä |ü]o\≈£î&ç>± ‘·esY #· + <é ¬ > Vü ‰ ¢ { Ÿ q T Ä bÕغ C≤rj· T Hêj· T ø£ ‘ · « + ìj·T$T+∫+~. Äj·Tq sêh ÇHé#ê]® zyéT e÷<∏äTsY‘√ ø£\dæ |üì#˚kÕÔsT¡ . eTTK´eT+Á‹ b˛{°˝À d”ìj·TsY eT+Á‹ Äq+B |üf˝ Ò ,Ÿ yÓ÷&û nqT#·sT¡ &ÉT n$T ‘Y cÕ, eT+Á‘·T\T ì‹Hé |üfÒ˝Ÿ, kÂs¡uÛŸ |üfÒ˝Ÿ\‘√ bÕ≥T ;CÒ|” »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø _Û≈î£ uÛ≤jYT <ä˝kŸ Õìj·÷ ≈£L&Ü ñHêïs¡T. nsTT‘˚ ‘·q yês¡düT&ç m+|æø£ô|’ ‘·T~ ìs¡íj·T+ yÓ÷&û<˚qì bÕغ esêZ\T #ÓbÕŒsTT. ø±>±, yÓ÷&ûøÏ M&√ÿ\T |ü\ø£&ÜìøÏ áHÓ\ 21q nôd+;¢ Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ + >± dü e ÷y˚ X ¯ + ø±qT+~. n+‘·≈£îeTT+<äT s√E ‘·q nôd+;¢ kÕúq+ eTDÏq>∑sY˝À yÓ÷&û sê´© ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. yÓ÷&û Á|üe÷D≤ìøÏ #·+Á<äu≤ãT, ø¬ dæÄsY\T ≈£L&Ü Vü‰»s¡jT˚ ´ neø±XÊ\T ñ HêïsTT. Ç|üŒ{Ïπø »>∑Hé yÓ÷&ûì ø£\e&É+ $X‚wü+.

øπ d”ÄsY‘√ n~Ûø±s¡T\ es¡Tdü uÛ{Ò \° T ñ<äj·T+ VüQ{≤VüQ{Ïq sêCŸuÛÑeHé≈£î yÓ[¢ >∑es¡ïsYqT ø£*XÊs¡T. nsTT‘˚, Ä~yês¡y˚T qs¡dæ+Vü≤HéqT ø£*dæq πød”ÄsY.. ‘·sê«‹ s√CÒ ø£\e&É+ ÁbÕ<Ûëq´+ dü+‘·]+#·T≈£î+~. ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘ê«\T @s¡Œ&˚ es¡≈£î $uÛÑ»q |ü+|üø±\ô|’ ìs¡j í ÷· \qT ÄbÕ\ì øπ d”ÄsY $»„|Ôæ #˚XÊs¡T. n˝≤π>, |ü<fi˚ ¢¯ bÕ≥T ñeTà&ç Á|üy˚X¯ |üØø£å ìs¡íj·T+ô|’Hê nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sêh |ü⁄qsYe´ed”úø£s¡D #·≥º+˝À Á|üuÛÑT‘·«, Åô|’y˚{Ÿ, msTT&Ó&é, nHémsTT&Ó&é ñqï‘· $<ë´ dü+düú\‘√ bÕ≥T kÕ+πø‹ø£, yÓ’<ä´ $<ë´dü+düú˝À¢qT Á|üdüTÔ‘·+ ñqï Á|üy˚X¯

ø√{≤qT |ü<fi˚ ó¯ ¢ ‘Ó\+>±D, Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ ˝ Ÿ À ø=qkÕ–+#·&+É ô|’ >∑T˝≤; H˚‘· >∑es¡ïsY m<äT≥ ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚dæq≥T¢ ‘Ó * dæ + ~. Á|ü y ˚ X ¯ | ü Ø ø£ å \ ≈£ î dü + ã+~Û + ∫q≥Te+{Ï ìs¡j í ÷· ìï ‘·øD å£ y˚T ÄbÕ\ì $»„|Ôæ #˚dqæ ≥T¢ düe÷#ês¡+. ‘Ó\+>±D, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ\˝À Á|üuÛÑT‘ê«\T @s¡Œ&˚ es¡≈£L m˝≤+{Ï Jy√\T C≤Ø #˚ j Ó T T<ä › ì $»„ | æ Ô #˚ d æ q ≥T¢ düe÷#ês¡+. Äj·Tq $»„|æÔøÏ >∑es¡ïsY qT+∫ kÕqT≈£L\ düŒ+<äq e∫Ãq≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

>∑es¡ïsY‘√ ø¬ dæÄsY uÛ{Ò ° Ç~˝≤e⁄+fÒ uÒ>∑+ù|≥˝Àì d”m+ ø±´+|t ø±sê´\j·T+ ˝À ø¬ dæÄsY ãdü #˚ùd~ nqTe÷q+>±H˚ ñ+~. Çø£ÿ&É yêdüTÔ dü]>± ˝Ò<qä ï |ü+&ç‘T· \ yê<äq‘√ á n+XÊìï |ü]o*düTqÔ ï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. B+‘√ uÒ>∑+ù|≥ ø±´+|t ø±sê´\j·T+ ù|s¡T $+fÒH˚ Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡ì düe÷#ês¡+. sêh $uÛÑ»q˝À uÛ≤>∑+>± ‘Ó\+>±D eTTK´eT+Á‹øÏ uÒ>∑+ù|{Ÿ d” m + ø±´+|t ø±sê´\j· ÷ ìøÏ n~Û ø ±s¡ ìyêdü + >± n~Ûø±s¡T\T πø{≤sTT+#ês¡T. nsTT‘˚ yêdüTÔ, C≤‘·ø±\T, eTTVüQsêÔ\ô|’ $|üØ‘·yÓTÆq qeTàø£+ ñqï πød”ÄsY ≈£î d”m+ ø±´+|t ø±sê´\j·T+˝À ñ+&É≥+ Çwü+º ˝Ò<ìä ‘Ó\Tk˛Ô+~. >∑‘· eTTK´eT+Á‘·T\≈£î m<äT¬s’q nqTuÛÑyê\qT <äèwæº˝À ñ +#· T ≈£ î ì π ø d” Ä sY . . π ø {≤sTT+∫q d” m + ø±´+|t ø±sê´\j·÷ìøÏ yêdüTÔ ì|ü⁄DT\qT |ü+|æ+∫ |ü]o*+#·eTì ø√sês¡ ì dü e ÷#ês¡ + . d” m + ø±´+|ü ⁄ ø±sê´\j· ÷ ìï |ü]o*+∫q yêdüTÔ ì|ü⁄DT\T Ç|üŒ{Ïπø πød”ÄsY ≈£î ø=ìï dü÷#·q\T #˚XÊs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ ‘·q dü«+‘· ìyêkÕH˚ï n~Ûø±s¡ ìyêdü+>± @sêŒ≥T #˚düT≈£îì.. d”m+ ø±´+|t ø±sê´\j·÷ìï n~Ûø±s¡ $<ÛäT\ ø√dü+ $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚ Ä˝À#·q πød”ÄsY #˚düTÔqï≥Tº yês¡Ô\T yÓ\Te&ÉT‘·THêïsTT. >∑‘· eTTK´eT+Á‘·T\≈£î »]–q dü+|òüT≥q\T <äèwæº˝À ô|≥Tº ≈ £ î ì d” m + ø±´+|t ø±sê´\j· T +ô|’ ÄN‘· ÷ ∫ n&ÉT>∑T˝ÒdüTÔqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. d”m+ ø±´+|t ø±sê´\j·T+˝À ìyêdüeTTqï ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ Äø£dæàø£ eTs¡D+ #Ó+<ä≥+, s√X¯j·T´, øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶

d”m+ |ü<äe⁄\T ø√˝ÀŒe&Éy˚T ø±≈£î+&Ü nH˚ø£ Çã“+<äT\≈£î ˝Àqj·÷´s¡T. Çø£ e÷J d”m+ øÏsD ¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç¶ nsTT‘˚ XÊX¯«‘·+>± sê»ø°j·÷\≈£î <ä÷s¡eTj·T´ |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. n˝≤+{Ï #˚ < ä T nqTuÛ Ñ y ê\≈£ î m<ä T s¡ T ø±≈£ î +&Ü.. kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· y˚Ts¡≈£î ø±´+|t ø±sê´\j·÷ìøÏ <ä÷s¡+>± ñ+&Ü\ì øπ d”ÄsY ìX¯ÃsTT+#·T≈£îqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. $uÛ»Ñ q ‘·sê«‘· ‘Ó\+>±D eTTK´eT+Á‹ eTT+<äT nH˚ø£ düyêfi¯ó ¢Hêïj·TH˚~ ø±<äq˝Òì yêdüÔe+. n~Ûø±s¡ ìyêdü+ yêdüTÔ u≤>± ˝Ò≈£î+fÒ.. <ëì e\¢ e#˚à Çã“+<äT\‘√ eT]+‘· |” ø £ ˝ À¢ ‘ · T ø£ c Õº ˝ À¢ ≈£ L s¡ T ≈£ î b˛e&É + U≤j· T eTì ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wüß\T dü÷∫+∫q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç~˝≤e⁄+fÒ ‘Ó\+>±D≈£î ø±uÀj˚T eTTK´eT+Á‹ ¬ø. #·+Á<äX‚Ks¡ sêe⁄≈£î ø±Hê«jYTì @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á ø±Hê«jYT˝À ≥jÓ÷{≤ ÁbÕ&√, Hê\T>∑T ≥jÓ÷{≤ bòÕs¡÷ôqT¢ ñHêïsTT. yê{Ï HÓ+ãsY m|æ 09 ¬ø 6666. Äs¡T ¬ødæÄsY \ø°ÿ HÓ+ãsY ø±e&É+‘√ yê{ÏøÏ Hê\T>∑T Äs¡T ñqï ]õùdºwHü é HÓ+ãsYqT πø{≤sTT+#ês¡T. >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤HéqT ø£\e&ÜìøÏ ¬ødæÄsY Ä ø±Hê«jYT˝ÀH˚ yÓfi≤¢s¡T. ôV’≤<äsêu≤<äT˝Àì ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡ q+~q>∑sY˝À >∑\ Ç+{Ï qT+∫ Äj·Tq Ä ø±Hê«jYT˝À yÓfi≤¢s¡T. ≥jÓ÷{≤ ÁbÕ&√ <Ûäs¡ <ë<ë|ü⁄ s¡÷.1.5 ø√≥T¢ ñ +≥T+~. <ëìøÏ ãT˝…¢{Ÿ Á|üP|òt neTs¡Ã&ÜìøÏ eTs√ 50 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T e´j·T+ #˚XÊs¡T. Ä~yês¡+Hê&ÉT >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤HéqT ø£*dæq ¬ødæÄsY k˛eTyês¡+Hê&ÉT eTs√kÕ] ø£*XÊs¡T. Äj·Tq es¡Tdü>± >∑es¡ïsY‘√ uÛÒ{° ø±e&É+ ÄdüøøÔÏ s£ +¡ >± e÷]+~.

|üeHéqT ø£*dæq »>±Z¬s&ç¶

eT+<∏ ä H ê\T »]bÕs¡ T . uÛ Ñ $ wü ´ ‘Y ø±sê´#· s ¡ D ô|’ #·]Ã+#·T≈£îHêïs¡T. »qùdq˝À #˚πs+<äT≈£î »>±Z¬s&ç¶ ÄdüøÏÔ #·÷|ü>±.. |üeHé ÄVü‰«ì+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ‘Ó\+>±D˝À {°ÄsYmdt≈£î, ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+>± e÷{≤¢&çq @¬ø’ø£ e´øÏÔ »>±Z¬s&ç¶ ˇø£ÿπs. B+‘√ Äj·TqqT dü+>±¬s&ç¶ Á|ü»\T |òüTÀs¡+>± z&ç + #ês¡ T . á H˚ | ü < ∏ ä ´ +˝ÀH˚ Äj· T q |ü e Hé ‘ √ dü e ÷y˚ X ¯ e Tj· ÷ ´s¡ T . ø±+Á¬ > dt q T M&ç »qùdq rs¡ ú + |ü⁄#·TÃø=H˚+<äTπø |üesYkÕºsY Ç+{ÏøÏ yÓ[¢q≥T¢ düe÷#ês¡+. uÛÒ{° eTT–dæ q nq+‘· s ¡ + »>±Z ¬ s &ç ¶ , |ü e Hé ø £ ˝ ≤´DY ‘ √ ø£ * dæ $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. sê»ø°j·T+>± \_∆ bı+<ë\ì, |ü<eä ⁄\T nqTuÛ$Ñ +#ê\H˚ ÄX¯‘√ ø±≈£î+&Ü düe÷» ÁX‚jT· düT‡ ø√dü+ |üeHéø£˝≤´D |üì #˚j·T&É+ q∫Ã+<äHêïs¡T. Ç<ä›] dæ<ë∆+‘ê\T ˇø£fÒ ø±e&É+‘√ ø£*dæ |üì #˚j·÷\qï ñ <˚›X¯´+‘√H˚ ‘êqT |üeHéqT ø£*XÊqì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. @ $<Ûä+>± ø£*dæ |üì #˚ùd~ ø±\y˚T ìs¡ísTTdüTÔ+<äHêïs¡T. sê»ø°j·T ø±s¡D≤\T @yÓTÆHê ñHêïj·÷? nì Á|ü•ï+#·>±.. n<˚$÷ ˝Ò<äHêïs¡T. mìïø£\≈£î eTT+<äT Çø£ÿ&ç sêyê*‡ ñ +&˚<ìä , ø±˙ bÕغ qT+∫ ø=ìï Ä+ø£\ å T ñ+&É&+É , n˝≤π>,

ø=ìï ø±s¡D≤\ e\¢ |üeHéqT ø£\e˝Òø£b˛j·÷qì #ÓbÕŒs¡T. sê»ø°jT· +>± Ç<ä]› dæ<ë∆+‘ê\T ˇπø˝≤ ñ+&É&+É e\¢ ø£*dæ |üì #˚j÷· \qT≈£î+≥Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT dæ<ë∆+‘ê\qT ‘Ó\+>±D j·TTe‘·˝ÀøÏ rdüT¬øfi≤¢\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√H˚ |üeHé ø£*XÊqHêïs¡T. »qùdq bÕغì eTT+<äT≈£î rdüT¬øfi‚¢+<äT≈£î Hê Á|üj·T‘·ï+ #˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚j·TqTHêïsê? nì Á|ü•ï+#·>±.. ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E˝À¢ nìï $wü j · ÷ \T #Ó ã T‘êqì ã<ä T *#êÃs¡ T . $TeTà*ï |üeHéø˝ £ ≤´DY ÄVü‰«ì+#êsê? nì $˝Òøs£ T¡ \T Á|ü•ï+#·>±.. ‘êH˚ e#êÃqì #ÓbÕŒs¡T.|üeHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. »>±Z¬s&ç¶ ˝≤+{Ï e´øÏÔ Á|ü»\≈£î nedüs¡eTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À »>±Zs¬ &ç¶ e´eVü≤]+∫q rs¡T q∫Ã+<äì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D yê<ä+ >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷H˚.. Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\ ÁX‚j·TdüT‡ ø√dü+ »>±Z¬s&ç¶ ‘·|æ+#ês¡Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À ã\yÓTÆq Á|ü‹|üø£å+ ø±yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À m˝≤ |üì #˚j÷· \H˚~ ‘·«s¡˝Àì ìs¡sí TTkÕÔeTHêïs¡T. »qùdq <ë«sê #˚j÷· ˝≤? ˝Òø£ Ç‘·s¡ bÕغ\‘√ ø£*dæ #˚j÷· ˝≤? e´øÏ>Ô ‘∑ +· >± nqï~ ‘·«s¡˝ÀH˚ ìs¡sí TTkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.

Ä~˝≤u≤<é, eT+>∑fiy¯ ês¡+ 20 `05` 2014

Ä Ç<ä›]˝À n<äèwüº+ e]+#˚<Óe]H√..? Ä~˝≤u≤<é,y˚T19(ÄsYmHém): kÕs¡«Á‹ø£ |òü*‘ê\T yÓ\Te&ç ‘Ó \ +>±D˝À {Ï Ä sY m dt Á|ü u Û Ñ T ‘· « + @sY Ä ≥T ø±uÀ‘· T qï ‘·sT¡ D+˝À Ä~˝≤u≤<é »&ûŒ |”s+¡ƒ @ eTVæ≤fi¯≈î£ <äøπ ÿ neø±X¯+ ñ+<äqï #·sá kÕ>∑T‘√+~. sêh mìïø£n\ dü+|òTü + ≈£L&Ü BìøÏ dü+ã+~Û+∫ H√{Ï|øπæò wüHé $&ÉT<ä\ #˚ùd neø±XÊ\T ñHêïsTT. B+‘√ b˛{°|ü&ÉT‘·Tqï eTVæ≤fi¯\T Ç<ä›s¡÷ me] Á|üj·T‘êï˝À¢ yês¡T ñHêïs¡T. C…&ûŒ |”sƒ¡+ eTVæ≤fi¯\≈£î ]»sY« ø±e&É+‘√ õ˝≤¢˝À {ÏÄs¬ dt qT+∫ »&ûŒ{°d\ æ T>± mìïø£˝q’… eT+∫sê´\ C…&Œû {°d” düuÛÑT´sê\T ÄXÊ\‘·, ìs¡à˝Ÿ C…&ûŒ{°d” düuÛÑT´sê\T XÀuÛ≤sêDÏ b˛{°˝À ñHêïs¡T. M]<ä›s¡÷ |ü<ä$ ø√dü+ ô|’s¡M\qT eTTeTàs¡+ #˚dæ ˝≤;sTT+>∑T ÁbÕs¡+_Û+∫Hê y˚sπ «s¡T>± •_sê\ ìs¡«Vü≤D≈£î <Ó’s¡´+ #˚j·T˝Ò<äT. me]øÏ yês¡T ‘·eT ã˝≤ìï n~ÛcÕ˜HêìøÏ #·÷|æ+#ês¡T. ‘·eTπø C…&ûŒ #Ó’sY|üs¡‡Hé |ü<ä$ Çyê«\ì ø√s¡Tñ ‘·Hêïs¡T. bÕغ ‘·÷s¡TŒ, |ü•ÃeT õ˝≤¢\ n<Ûä´≈£åî\T |ü⁄sêD+ dürwt, ˝Àø£ uÛ÷Ñ e÷¬s&ç\ ¶ T u≤düs¡ •_s¡+˝À á y˚Ts¡≈î£ z ìs¡j í ÷· ìøÏ e∫Ãq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Çs¡T esêZ\qT ˇø£ ìs¡j í ÷· ìøÏ e#˚Ã˝≤ #˚j·T&É+˝À dü|òü\yÓTÆq≥Tº>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. bÕغ n~ÛcÕ˜q+ me]øÏ #Ó_‘˚ yêπs n<Ûä´≈£åî\T ne⁄‘ês¡qï n_ÛÁbÕj·÷ìøÏ n+<äs¡÷ e∫Ãq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Çs¡T esêZ\T ≈£L&Ü Ç<˚ n_ÛÁbÕj·÷ìøÏ

ˇ|ü≈£îHêïπø •_sêìï m‘˚ÔXÊs¡T. B+‘√ me] Çfi¯¢≈£î yês¡T yÓfi≤fls¡T. áHÓ\ 13q õ˝≤¢˝À ÁbÕ<˚•ø£ |òü*‘ê\T yÓ\Te&É>± n+‘·≈£î ˇø£ s√E eTT+<äT qT+#˚ ‘Ósêdü ‘·eT C…&ûŒ{°d” nuÛ´Ñ s¡T\ ú qT •_sêìøÏ ‘·s*¡ +∫+~. |ò*ü ‘ê\ ‘·sê«‘· >¬ *∫q 38 eT+~ì •_s¡+˝À ø=qkÕ–+∫+~. •_s¡+˝Àq÷ ‘·÷s¡TŒ, |ü•ÃeT õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q C…&Œû {°d” düuTÑÛ ´\T ÄXÊ\‘·, XÀuÛ≤sêDÏ n<Ûä´ø£å |ü<ä$øÏ ô|’s¡M\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. bÕغøÏ õ˝≤¢˝Àì 52eT+&É ˝ ≤˝À¢ 38eT+~ ¬ > *∫ dü Œ wü º y Ó T Æ q yÓ T C≤غ kÕ~Û+∫q|üŒ{Ïø° @ø±_ÛÁbÕj·T+ ‘˚e&ÜìøÏ •_sêìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. sêh+˝À ‘Ósêdü Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T ø±qT+&É&É+‘√ Çø£ m˝≤+{Ï nqTe÷Hê\T ˝ÒeH˚ ìs¡íj·÷ìøÏ bÕغ H˚‘·\T e#êÃs¡T. 38eT+~ düuÛÑT´\‘√ bÕغ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y˝À Ç|üŒ{Ïπø ‘·eT kÕúHêìï |ü~\+ #˚dTü ø√>±, Ç‘·s¡ bÕغ\T m˝≤+{Ï m‘·T\ Ô T y˚kÕÔj÷Ó qì ìqï{Ïes¡≈î£ ‘Ósêdü Hêj·T≈£î\T nqTe÷q+>±H˚ e´eVü≤]+#ês¡T. ø±˙ ‘Ósêdü Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T ø±qTqï ‘·s¡TD+˝À Çø£ m‘·TÔ\T y˚ùd neø±X¯+ ñ+&É<äH˚ uÛ≤eq≈£î H˚‘·\T e∫Ãq≥Tº>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. B+‘√ •_sêìï m‘˚Ôj·T>± yês¡+ s√E\T>± •_s¡+˝À ñqï bÕغ C…&Œû {°d” düuTÑÛ ´\T Çfi¯≈¢ î£ #˚sês¡T. C…&ûŒ n<Ûä´ø£å kÕúq+ô|’ bÕغ˝À nqTe÷Hê\T r]q≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~.

{Ï&ç|æì ¬>*|æ+∫ n_Ûeè~›ì ø√s¡T≈£îHêïs¡T: Á|ü‹ÔbÕ{Ï >∑T+≥÷s¡T,y˚T19): á mìïø£\˝À Á|ü»\T {Ï&|ç ìæ >¬ *|æ+∫ Ä<ä]+#·&É+ <ë«sê #ê]Á‘ê‘·àø£yÓTÆq rs¡TŒqT Ç#êÃs¡ì ‘Ó\T>∑T<˚X¯s¡bÕغ õ˝≤¢ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT Á|ü‹ÔbÕ{Ï |ü⁄˝≤¢sêe⁄ nHêïs¡T. Á|ü»\T n_Ûeè~›ì ø±+øÏådüTÔHêïs¡ì n+<äTπø u≤ãT≈£î |ü ≥ º + ø£ { ≤º s ¡ ì #Ó b ÕŒs¡ T . kÕs¡ « Á‹ø£ mìïø£ ˝ À¢ {Ï & ç | æ $»j·T<äTs¡<äT_Û yÓ÷–+∫q dü+<äs¡“¤s¡>± Á|ü‹ÔbÕ{Ï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n$˙‹ bÕغ\≈£î >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓbÕŒs¡Hêïs¡T. n$˙‹øÏ, ˙‹øÏ »]–q b˛sê≥+˝À ˙‹yÓ|’ ⁄ü Á|üC≤˙ø£+ ì*#ês¡Hêïs¡T. n_Ûeè~∆øÏ Áu≤+&é n+u≤dæ&És¡T¢ qπs+Á<äyÓ÷&û, #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT nì nHêïs¡T. á <˚XÊìï, eTqsêÅcÕºìï n_Ûeè~∆ #˚j·T>∑\s¡H˚ $XÊ«dü+‘√ Á|ü»\T |ü≥º+ø£{≤ºs¡Hêïs¡T. |ü]ÁX¯eT\qT kÕú|æ+∫ j·TTe‘·≈£î ñbÕ~Û ø£*Œ+#˚ X¯øÏÔ, kÕeTsêú´\T #·+Á<äu≤ãT≈£î e÷Á‘· y ˚ T ñHêïj· T ì nHêïs¡ T . >∑ ‘ · | ü < ˚ fi ¯ ó fl>± Á|ü ‹ |ü ø £ å Hêj·T≈£î&ç>± #·s¡Á<äu≤ãT #˚dæq b˛sê{≤\≈£î á n<äT“¤‘· $»j·Ty˚T ˇø£ ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T. ¬s+&ÉT ÁbÕs¡‘ê\˝À n~Ûø±s¡+ #˚õøÏÿ+#·Tø√yê\ì k˛ìj·÷ ≈£î‘·+Á‘êìï Á|ü»\T Nø={≤ºs¡ì nHêïs¡T. ¬s’‘·T s¡TDe÷|ò”, C≤ãT ø±yê\+fÒ u≤ãT sêyê* nH˚ìHê<ä+ j·TTe‘·s¡+ >∑T+&Ó˝À¢øÏ #=#·TÃ≈£îb˛ sTT+<äHêïs¡T. ≈£î\, eT‘·ÁbÕ+‘ê\≈£î nr‘·+>± {Ï&ç|æøÏ $»j·T+ ø£≥ºu…{≤ºs¡ì nHêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ |ü\Te⁄s¡T

Á|üeTTKT\T |üsê»j·T+ bÕ\j·÷´s¡T. ôd’ø˝ Ï Ÿ d”Œ&ÉT˝À Á|ü<ëÛ q bÕغ\ kÕs¡<∏äT\≈£î ôd’‘·s¡ |üsêuÛ≤e+ ‘·|üŒ˝Ò<äT. yÓ’j·TkÕ‡sY d” | ” õ˝≤¢ n<Û ä ´ ≈£ å î &É T ,e÷JmyÓ T à˝Ò ´ eTÁ] sê»X‚ K sY ∫\ø£\÷]ù|≥ qT+&ç ã]˝ÀøÏ ~– {Ï&ç|æbÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT, dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´ Á|ü‹ÔbÕ{Ï |ü⁄˝≤¢sêe⁄ #˚‹˝À |üsê»j·T+ bÕ\j·÷´s¡T. bòÕ´Hé >±* õ˝≤¢˝À CÀs¡T>± MdüTÔqï<äì ‘·q >¬ \T|ü⁄ U≤j·TeTì uÛ≤$+∫q eTÁ] sê»X‚KsY nôd+;¢mìïø£˝À¢H˚ ø±≈£î+&Ü n+‘·≈î£ eTTqT|ü⁄ »]–q kÕúìø£ dü+dü\ ú mìïø£˝À¢q÷ yÓj ’ T· kÕ‡sYd|” ” >¬ *|æ+#·T ø√˝Òøb£ ˛j·÷s¡T. ∫\ø£\÷] ù|≥˝À ˇø£kÕ] ¬>*∫q yês¡T eTs√e÷s¡T ¬>\es¡qï ÄqyêsTTrì |ü⁄˝≤¢sêe⁄ ÁuÒø˘ #˚XÊs¡T. dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´>± ñqï |ü⁄˝≤¢sêe⁄ ‹]– $»j· T + kÕ~Û s ¡ # · & É + <ë«sê Ä ÄqyêsTTrì n~Û>∑$T+#ês¡T. . n<˚ $<Ûäs¡>± yÓ’j·TkÕ‡sYd”|” q>∑s¡ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑Ts¡≥÷s¡T e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ e÷J #Ó’s¡àHé ˝Òfi¯fl n|挬s&ç¶ >∑T+≥÷s¡T |ü•ÃeT qT+&ç mìïø£\ ã]˝ÀøÏ ~– s¬ s¡&√kÕúq+‘√ dü]ô|≥Tºø√yê*‡ e∫Ã+~. n˝≤π> ø±s¡Á>¬ dt bÕغ õ˝≤¢ s¡<kä∏ Õs¡~∏ eT¬øÿq eT*¢ø±s¡TH® êe⁄ $qTø=+&É qT+&ç mìïø£\ ã]˝ÀøÏ ~– ø£˙dü+ &çbÕõ{Ÿ ≈£L&Ü <äøÿÏ +#·Tø√˝Òø b£ ˛j·÷s¡T. Ä bÕغ q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî&ÉT dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´ ùwø˘ eTkÕÔHé e* >∑T+≥÷s¡T ‘·÷s¡TŒ qT+&ç ‹]– mìïø£\ ã]˝ÀøÏ ~– z≥$Tì #·$ #·÷&Ü*‡ e∫Ã+~.

ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡NRPV @’≥¡™yµR∂Li ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V

|Á »ü \ eTìwæ myÓTà˝´Ò ø√q|üŒ Ä~˝≤u≤<é,y˚T19(ÄsYmHém): Ä+<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À yÓTT<ä{Ï ìjÓ÷»ø£es¡Z+ dæs¡÷Œs¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥e⁄‘·Tqï dü+<äs“¡ +¤ ˝À dæs÷¡ Œs¡T dü+K´ n+‘˚ ñ+≥T+~. ø=‘·Ô sêh+˝À yÓTT<ä{Ï ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ yÓTT<ä{Ï myÓTà˝Ò´>± ø√H˚s¡T ø√q|üŒ #·]Á‘·˝À ñ+&ç b˛‘ês¡T. ø√q|üŒ sê»ø°j·T Á|ükÕúq+˝À ¬>\T|ü⁄ z≥eTT\T düe÷q+>± ñHêïsTT. 1999˝À myÓTà˝Ò´>± b˛{° #˚dæ z&çb˛j·÷s¡T. 2004˝À ¬>*#ês¡T. 2009˝À eT∞¢ z≥$T #Ó + <ës¡ T . Ç|ü  &É T ‘êC≤>± eT∞¢ ¬ > *#ês¡ T . z≥$TøÏ ≈£î+–b˛≈£î+&Ü ¬>\T|ü⁄q≈£î bı+–b˛≈£î+&Ü ñ+&˚ eTqdüÔ‘·«+ ø√q|üŒ~ nì Á|ü»\T n+{≤s¡T. ¬s’‘·T_&ɶ>± ø£wüº|ü&˚ e´øÏÔ>± |òü*‘·+ @<Ó’Hê J]í+#·T≈£îH˚ düVü≤q+ ñ+&É≥+‘√H˚ z&çHê eT∞¢ ¬>\Tdü÷Ô edüTÔHêïs¡T. Äj·Tq _md”Œ qT+∫ ¬>\Tbı+<ës¡T

Ç+Á<äø£s¡DY nqT#·s¡T&ç>± Äj·Tq yÓqï+{Ï ñ+{≤s¡T. Çø£ eTT<∏√˝Ÿ myÓTà˝Ò´>± ¬>\Tbı+~q $sƒ¡˝Ÿ¬s&ç¶ eT+∫ ˝≤j·TsY. Äj·Tq sê»ø°j÷· ˝À¢øÏ sêø£eTT+<äT Hê´j·Tyê~>± |üì #˚XÊs¡T. uÛ…’+kÕ Hê´j·TkÕúq+˝À πødüT\T yê~+#˚yês¡T. ‘·+Á&ç >∑¶&Óqï Äs¡TkÕs¡T¢ myÓTà˝Ò´>± |üì#˚XÊs¡T. Äj·Tq eTs¡D≤q+‘·s¡+ Hê´j·Tyê<äeè‹Ôì |üø£ÿq ô|{Ϻ sê»ø°j·÷˝À¢øÏ e#êÃs¡T. ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ uÛ…’+kÕ e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ç>± |üì#˚XÊs¡T. 2009˝À myÓTà˝Ò´>± b˛{° #˚dæ z&çb˛sTTHê Ç|ü&ÉT eT+∫ yÓTC≤]{°‘√ ¬ > \Tbı+<ës¡ T . n|ü Œ {À¢ π ø e\+ 186 z≥¢ yÓ T C≤غ ‘ √ y˚DT>√bÕ\#ê] ¬>\Tbı+<ës¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ø±s¡T CÀs¡T$÷<äTHêï $sƒ¡˝Ÿ ¬s&ç¶ ø±+Á¬>dt qT+∫ <ä÷düT≈£îì e∫à meTyÓT˝Ò´>± ¬>*#ês¡T.

n|ü rs¡ìà <ä+|ü‘T· \ô|’ yê´bÕ] <ë&ç >∑T+≥÷s¡T,y˚T19(ÄsYmHém): >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À |òüTÀs¡+ »]–+~. rdüT≈£îqï n|ü ø√dü+ z yê´bÕ] eè<ä› <ä+|ü‘T· \ >=+‘·T ø√XÊ&ÉT. n|ü #Ó*¢+#·ø£b˛e&É+‘√ e&û¶ yê´bÕ] qπsXŸ eè<ä∆ <ä+|ü‘·T\ >=+‘·Tø√dæ |üsê¬s’q dü+|òüT≥q >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ u≤|ü≥¢ |ü≥ºD+ ø=Á≥yê] M~Û bÕ‘· ø£uÒfi≤˝À k˛eTyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq #√≥T#˚düT≈£î+~. ]øå± ø±]à≈£î&Ó’q sêeTT ≈£î≥T+ã nedüsê\ ì$T‘·Ô+ ø=~› yÓTT‘êÔìï düTºes¡Tº|ü⁄sêìøÏ #Ó+~q qπsXŸ qT+∫ n|ü>± rdüT≈£îHêï&ÉT. Ä]úø£ Çã“+<äT\ ø±s¡D+>± düø±\+˝À n|ü #Ó*+¢ #·˝øÒ b£ ˛j·÷&ÉT. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À

qπsXŸ k˛eTyês¡+ ‘Ó\y¢ ês¡TC≤eTTq sêeTT Ç+{ÏøÏ e∫à n|ü rsêÃ\+≥÷ &çe÷+&é #˚XÊ&ÉT. nq+‘·s+¡ ø£‹‘Ô √ sêeTT, n‘·ì uÛ≤s¡´ bÕs¡«‹ >=+‘·Tø√dæ |üsês¡j·÷´&ÉT. ø£å‘·>±Á‘·T\qT ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ ÁbÕ+rj·T ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫ ÁbÕ<∏ä$Tø£ ∫øÏ‘·‡ ìs¡ « Væ ≤ +#ês¡ T . yÓ T s¡ T ¬ > ’ q ∫øÏ ‘ · ‡ ì$T‘· Ô + >∑ T +≥÷s¡ T ‘·s¡*+#ês¡T. bÕs¡«‹ |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñqï≥T¢ yÓ’<äT´\T ‘Ó * bÕs¡ T . dü + |ò ü T ≥Hê dü ú ˝ ≤ìï |ü ] o*+∫q |ü ≥ º D d” ◊ sêe÷sêe⁄ øπ düT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. |üsê¬sq’ yê´bÕ]ô|’ øπ düTqyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. n‘·ì ø√dü+ >±*+|ü⁄ #˚|{ ü ≤ºsT¡ .


4

|Á Cü ≤ CÀ´‹

yÓT<äøY˘ õ˝≤¢ q÷´dt »&ûŒ{°d\” eT<ä‘› T· ÇkÕÔ+ øπ d”ÄsYqT ø£*dæq qsꇬs&ç¶ >∑CÒ«˝Ÿ: >∑CÒ«˝Ÿ e÷J myÓTà˝Ò´ qsꇬs&ç¶ X¯ìyês¡+ ôV’ ≤ <ä s êu≤<é ˝ À ‘Ó s êdü n~Û H ˚ ‘ · π ø d” Ä sY q T ø£ * XÊs¡ ì $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ >∑C«Ò ˝Ÿ qT+∫ ø±+Á¬>dt nuÛ´Ñ ]ú>± øπ d”ÄsY‘√ ‘·\|ü&ç z≥$T #Ó+~q Äj·Tq eTs¡Tdü{Ï s√CÒ Äj·TqqT ø£\e&É+ sê»ø°jT· ÁbÕ<Ûëq´‘·qT dü+‘·]+#·T≈£î+~. õ˝≤¢ |ü]wü‘Y n<Ûä´ø£å |ü<ä$ ¬ø’edü+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î e÷´õø˘ |òæ>∑sY≈£î ‘·≈£îÿyÓ’q eTT>∑TZs¡T »&ûŒ{°d”\ eT<䛑·T ‘Ósêdü≈£î ÇkÕÔeTì Vü‰MT Ç∫Ãq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. mìïø£\≈£î eTT+<˚ qsꇬs&ç¶ ‘Ósêdü˝À #˚s¡T‘ês¡ì ô|<ä›m‘·TÔq Á|ü#ês¡+ »]–+~. nsTT‘˚ Ç+<äT≈£î πød”ÄsY n+^ø£]+#·˝<Ò ìä , n|üŒ{À¢ e<ä+‘·T\÷ e#êÃsTT. Çø£ á mìïø£ ˝ À¢ π ø d” Ä sY $»j· ÷ ìøÏ ‘Ó s ¡ # ê≥T düV≤ü ø±s¡eT+~+#ês¡qï Á|ü#ês¡+ ˝Òøb£ ˛˝Ò<Tä . Ç+<äT≈£î ã\+ #˚ ≈ £ L π s Ã˝≤ Äj· T q ‘Ó s êdü n~Û H ˚ ‘ · q T ø£ \ e&É + #· s ¡ à ˙j· ÷ +X¯ + >± e÷]+~. Ç+<ä T ≈£ î dü + ã+~Û + ∫ ôV’≤<äsêu≤<é˝ÀH˚ ø±+Á¬>dt eTTK´Hêj·T≈£î\‘√ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚ X Ês¡ ì dü e ÷#ês¡ + . eTs√ ¬ s +&É T s√E˝À¢ n~Ûø±]ø£+>± ‘Ósêdü rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îH˚+<äT≈£î düs¡«+ dæ<ä∆+ #˚düT≈£î+≥Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç~˝≤ ñ+fÒ »&ûŒ |”sƒ¡+ eT<䛑·T ø√dü+ >∑CÒ«˝Ÿ≈£î #Ó+~q ‘Ó<˚bÕ »&ûŒ{°d”\T ≈£L&Ü ‘Ósêdü eTTK´Hêj·T≈£î\‘√ #·]Ã+∫q≥Tº>± ‘Ó*dæ+~. yÓ T T‘êÔ ì øÏ á yês¡ + ˝À >∑ C Ò « ˝Ÿ sê»ø° j · ÷ ˝À¢ ø=‘· Ô düMTø£s¡D\≈£î ‘Ós¡ ˝Ò#˚ neø±X¯eTT+~.

<Ûäsêe‘·TÔ <äø£ÿì ‘·+Á&ûø=&ÉT≈£î\T qsê‡|üPsY yê]<ä›s¡÷ ‘·+Á&û ø=&ÉT≈£î\T.. ˇø£s¡T ˝Àø˘düuÛÑ≈£î eTs=ø£s¡T XÊdüqdüuÛÑ≈£î b˛{° #˚XÊs¡T..! ¬>\T|ü⁄ô|’ m+‘√ ø=+‘· ÄXÊeVü≤+>± ñHêïs¡T..! ø±˙.. Ç<ä›]ø° <Ûäsêe‘·TÔ\T ôd’‘·+ <äø£ÿ˝Ò<äT. yêπs.. yÓT<äø˘ ˝Àø˘düuÛÑ, qsê‡|üPsY XÊdüqdüuÛÑ uÛ≤»bÕ nuÛÑ´s¡Tú\T qπs+Á<äHê<∏é, ã©«+<äsYHê<∏é..! qπs+Á<äHê<∏é ‘Ósêdü n~ÛH˚‘· πød”ÄsYô|’ b˛{° #˚dæ.. 1,81,804 z≥T¢ e÷Á‘·y˚T ‘Ó#·TÃ≈£îì eT÷&√ kÕúHêìøÏ |ü]$T‘·eTj·÷´s¡T.Çø£ ã©«+<äsY≈£î 6,075 z≥T¢ e÷Á‘·y˚T e#êÃsTT. áj·THê eT÷&√ kÕúq+˝ÀH˚ ì*#ês¡T. >∑‘· mìïø£˝À¢ ø=~› z≥¢ ‘˚&Ü‘√ z&É≥+.. ‘·sê«‘· nsTT<˚fi¯ó¢ ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü≥º&É+‘√ qπsHé ákÕ] ¬>\T|ü⁄ô|’ ÄX¯\T ô|+#·T≈£îHêïs¡T. ø±˙.. ø±+Á¬>dt {Ϭøÿ{Ÿ sê<äì ‘Ó*dæ uÛ≤»bÕ˝À #˚sês¡T. ‘·q‘√ bÕ≥T ≈£îe÷s¡T&çøÏ {Ϭøÿ{Ÿ ‘Ó # · T Ã≈£ î Hêïs¡ T . π ø d” Ä sY b˛{° ‘ √.. $»j· T + øÏ ¢ w ü º e Tì uÛ ≤ $+∫Hê.. ¬ s +&√ kÕú q +˝ÀHÓ ’ H ê ñ+{≤qì qπ s Hé uÛ≤$+#ês¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ‘·+Á&ûø=&ÉT≈£î\T qsê‡|üPsY˝À ñ eTà&ç>± Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. ≈£îe÷s¡T&çøÏ ø£*kı#˚Ã˝≤.. uÛ≤»bÕ C≤rj·T H˚‘· düTcÕà dü«sêCŸ‘√ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±˙ |ò*ü ‘·+ e÷Á‘·+ |üP]Ô _Ûqï+>± e∫Ã+~. uÛ≤»bÕ {Ïø¬ ÿ{Ÿ |ü≥Tºã{Ϻ kÕ~Û+∫q ã©«+<äsY≈£î bÕغ˝À düVü≤ø±s¡+ ø=s¡e&ç+~. qsê‡|üPsY, •e«+ù|≥ eT+&É˝≤˝À¢ ÁX‚DT\T n+‘·>± düVü≤ø£]+#·˝Ò<äT. B+‘√ |üP]ÔkÕúsTT˝À Á|ü#ês¡eT÷ #˚j·T˝Òø£b˛j·÷s¡T.

Ä~˝≤u≤<é, eT+>∑fiy¯ ês¡+ 20 `05` 2014

u≤ãT áCŸ u≤dt

»s¡ > ±*‡q e˙ï »]>±sTT, »s¡ > ∑ ≈ £ L &É e ì$ ≈£ L &Ü »]–Hê... Ç|ü⁄Œ&ÉT n$ ≈£L&Ü n+<ä] eT+∫πø »]>±sTT nì dü]ô|≥Tºø√yê*‡+<˚. sêh+ $&çb˛sTT+~. $&çb˛e&ÜìøÏ ø±s¡≈£î˝…es¡T nqï~ |üø£ÿq u…&ç‘˚ á bÕ|ü+ n+<äs¡T ˇø£]ô|’ eTs=ø£s¡T y˚ùd Á|üj·T‘êï\T #˚kÕs¡T. <ëì˝À mes¡T ¬>*#ês¡T nqï~ Á|ü»\T ‘˚˝ÒÃkÕsê, ˝Ò<ë? m˝≤>∑T $&çb˛j·÷+, Çø£ bÕ|ü+ me]~ n+≥÷ Äsê\T rùd ã<äT\T Çø£ n_Ûeè~› #· ÷ dü T ≈£ î +<ë+ nqT≈£ î Hêïsê... @~ @yÓ T Æ H ê yÓ T T‘êÔ ì øÏ düyÓTÆø±´+Á<Ûä˝À ¬>*∫+~ e÷Á‘·+ #·+Á<äu≤uÒ. n$uÛ≤»´ Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ ≈Ÿ î£ düsY Äj·TH˚ nqï $wüj÷· ìï e÷Á‘·+ »q+ ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. Ç+¬øø£ÿ&ç düyÓTÆø±´+Á<Ûä, ô|’>± ‘Ó\+>±D˝À ¬ødæÄsY >¬ *#˚kÕ&ÉT ø£<ë nì nqTø√e<äT.› n~ ì»y˚T... ø±ì yÓTT‘·+Ô >± ‘Ó\T>∑Tyê] ìs¡íj·÷ìï |ü]o*ùdÔ e÷Á‘·+ yÓTC≤]{Ï Á|ü»\T #·+Á<äu≤ãTπø |ü≥º+ ø£{≤ºs¡qï~ e÷Á‘·+ nø£ås¡dü‘·´+. m+<äTø£+fÒ sêh $uÛÑ»q≈£î ø±s¡D+ #·+Á<äu≤uÒ, $uÛÑ»q≈£î eT<䛋∫Ãq _CÒ|‘æ √ ùdïVü≤+ #˚kÕs¡+fÒ n~ ì»y˚T nì Á|ü#ês¡+ #˚dHæ ê ≈£L&Ü nø£ÿ&É n+fÒ d”e÷+Á<Ûä˝À Á|ü»\T Äj·Tqπø |ü≥º+ ø£{≤ºs¡T. n+‘˚ ø±<äT ø£+|”¢{Ÿ düyÓTÆø£´+ n+≥÷ d”e÷+Á<äπø |ü]$T‘·+ nsTTq »>∑Hqé T nø£ÿ&ç yês¡T n+‘·>± $X¯«dæ+#·˝<Ò Tä . Çø£ ∫e] es¡≈£î ‘Ó\+>±D @s¡Œ&É≈£î+&Ü n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. #˚j÷· *‡q Á|üjT· ‘êï\˙ï #˚kÕs¡T. #·+Á<äu≤ãT ‘Ó\+>±D Á<√Væ≤, Äj·TH˚ ‘Ó\+>±D n&ÉT≈¶ î£ Hêïqì #ÓbÕŒs¡T, Çø£ ‘Ó\+>±D˝À {Ï&|ç æ #·∫Ãb˛sTT+~. ‘Ó\+>±D »q+ #·+Á<äu≤ãTqT <ä>]Z∑ øÏ sê˙j·Ts¡T nHêïs¡T. @eTsTT+~... ‘Ó\+>±D Ç∫Ã+~ nqï Á¬ø&ç{Ÿ ñqï ø±+Á¬>dt‘√ düe÷q+>± ‘Ó\+>±D˝À {Ï&ç|æì Ä<ä ] +#ês¡ T . n+fÒ ‘Ó \ +>±D˝À ≈£ L &Ü #· + Á<ä u ≤ãTqT ø√s¡T≈£îHêïs¡T. d”e÷+Á<ä yês¡Tqï #√≥ e÷Á‘·y˚T ¬>*#ês¡T nì ø={ϺbÕπsùd M\T ˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ ôd{Ï\s¡T¢ m+‘· ñHêï ≈£ L &Ü yês¡ + ‘ê eHé ôd’ & é nsTTHê ≈£ L &Ü ¬ > \T|ü ⁄ q≈£ î nedüs¡eTj˚T´+‘· ñ+&És¡qï~ yêdüÔe+. á dü+>∑‹ |üø£ÿq u…{ϺHê eTs√ ø√D+˝À Ä˝À∫+∫Hê #·+Á<äu≤uÒ düyÓTÆø±´+Á<Ûä u≤dt. m˝≤ n+fÒ sêh+ $&çb˛≈£î+&Ü j·TTHÓ’f…&é Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ≈£î mìïø£\T »]–‘˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT e∫Ãq |ò*ü ‘ê\ Á|üø±s¡+ #·+Á<äu≤uÒ ¬ > *#˚ y ês¡ T . Äj· T q ¨˝Ÿ @|æ ø Ï dæ m + nj˚ T ´yês¡ T n+≥THêïs¡T. m˝≤ n+fÒ eTT+<äT Ç|ü⁄Œ&ÉT e∫Ãq |ò*ü ‘ê\T |ü]o*ùdÔ... Äj·Tq≈£î d”e÷+Á<Ûä˝À 106. ‘Ó\+>±D˝À 21 e#êÃsTT. n+fÒ Äj·Tq≈£î yÓTT‘·+Ô $÷<ä 127 e∫Ãq≥Tº. ¨˝Ÿ @|æ˝À n~Ûø±sêìøÏ ø±yê*‡+~ 146. n+fÒ <ë<ë|ü⁄>± <ä>∑Zs¡≈£î e∫ÃqfÒº. Çø£ _CÒ|æ$ |ü≥Tº≈£î+fÒ yÓTC≤]{ÏøÏ #˚s¡TesTTqfÒº. á ˝…øÿ£ \T $&çb˛j·÷ø£ e∫Ãq$. $&çb˛ø£b˛‘˚ |ü]dæ‘ú T· \T y˚sπ >± ñ+&˚$. $&çb˛ø£ eTT+<äT m+‘· ñ<ä´eT+ #˚dæHê, ôd+{Ï yÓT+≥T rÁe‘· m+‘· ñHêï ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D˝À Çìï d”≥T¢ πødæÄsY ≈£î sê˝Ò<äT. Çìï d”≥T¢ ø±<äT, Ç+<äT˝À dü>∑+ ≈£L&Ü {ÏÄsYmdt kÕ~Û+#·˝<Ò Tä . ô|’>± Á|ü»\ Ä˝À#·q {À≥˝Ÿ @|æì <äèwæ˝ º À ô|≥Tº≈î£ ì ñ+≥T+~. {ÏÄsYmdt ‘Ó\+>±D n+‘·{≤ ¬>*|æ+∫Hê n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê&ÉT ø±ã{Ϻ Ç|ü⁄Œ&ÉT Ç∫Ãq+‘·

eT<䛑·T {ÏÄsYmdt ≈£î j·TTHÓ’f…&é @|æ˝À Çe«s¡qï~ ì»+. ô|’ > ± ñ<ä ´ eT dü e Tj· T +˝ÀqT ‘Ó \ +>±D˝À {Ï Ä sY m dt , ø±+Á¬>dt\ ø£+fÒ {Ï&ç|æ<˚ ô|’ #˚sTT. n+fÒ Ç+‘· ‘·≈£îÿe>± d”≥T¢ kÕ~Û+∫q ‘Ó\+>±D˝À j·TTHÓf ’ &… é @|æøÏ mìïø£\T »]–‘˚ Ç+ø± mH√ï d”≥T¢ e#˚Ã$. Çø£ d”e÷+Á<Û˝ ä À |ü]o*ùdÔ $uÛ»Ñ q≈£î ø±s¡D+ nì ì+<ä\T yÓ÷|æHê nq÷Vü≤´ eT<ä‹› #êÃs¡T. n+fÒ n_Ûeè~›ì <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì zfÒkÕs¡T. Çø£ ø±+Á¬>dt≈£î Ç+‘· e´‹πsø£‘· ñ+&˚~ ø±<äT ø£<ë nH=#·TÃ. ì»y˚T ø±ì |ü<˚fi¯¢ bÕ\qô|’ <˚X¯eT+‘·{≤ Á|ü»*∫Ãq rπsŒ d”e÷+Á<ä˝ÀqT »q+ Ç#˚Ãyês¡T. ‘Ó\+>±D Ç∫ÃHê ≈£L&Ü nø£ÿ&É ø±+Á¬>dt≈£î eT<䛋e«ø£b˛e&ÜìøÏ ø±s¡D+ Á|üuÛÑT‘·« e´‹πsø£‘˚. Çø£ »>∑Hé n+{≤sê... Ç|ü⁄Œ&ÉT e∫Ãqy˚ Äj·Tq düyÓTÆø£´+ nqï+<äT≈£î. j·TTHÓ’f…&é @|æøÏ »]–‘˚ Äj·Tq≈£î á neø±X¯y˚T ñ+&˚~ ø±<äT. yÓm’ dt kÕqTuÛ÷Ñ ‹ ñ|ü mìïø£\ es¡øπ |ü]$T‘·+ nqï~ ≈£L&Ü ‘˚*b˛sTT+~. n|ü⁄Œ&ÉT ¬>*∫q 16 eT+~˝À Ç|ü⁄Œ&ÉT 13 eT+~ z≥$T bÕ\e&ÉyT˚ BìøÏ ì<äsÙ¡ q+. n+<äTøπ $&çb˛ø£ düyTÓ øÆ ±´+Á<Û≈ä î£ mìïø£\T »]–Hê #·+Á<äu≤uÒ u≤dt nqï e÷≥. Çø£, V”≤s√sTTqT¢ es¡Tdü>± ø=ìï bòÕ¢|ü⁄*ùdÔ ◊¬sHé˝…>¥ nH˚kÕÔs¡T. ÄyÓT |òü˝≤Hê dæìe÷˝À q{Ïk˛Ô+<ä+fÒ bòÕ¢|t nì &çôd’&é #˚ùdkÕÔs¡T. n˝≤π> sê»ø°j·÷˝À¢qT s√C≤~ |üs¡eT ◊¬sHé˝…>¥ nì n+≥T+{≤s¡T. ÄyÓT @ bÕغ˝À ñ+fÒ Ä bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê<ä ì n+{≤s¡ T . ‘Ó \ T>∑ T <˚ X ¯ + bÕغ >∑ ‘ · ¬ s +&É T kÕs¡ T ¢ z&çb˛e&ÜìøÏ s√C≤ ˝…π>Z ø±s¡DeTì nHêïs¡T. yÓ’mdt »>∑Hé bÕغ˝À ÄyÓT #˚]q|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü s√C≤ ˝…>T∑ Z eTVæ≤eTì qy˚Tà yêfi¯ó¢ yÓ’dæ|æ ¬>\e&É+ Ç+bÕõãT˝Ÿ nì &çôd’&é #˚kÕs¡T. »>∑Hé y˚yé u≤>± ñ+<äì nqT≈£î+{Àqï f…y’ Té ˝À ≈£L&Ü Ms¡T s√C≤ ñ+&É>±... Ä bÕغ >¬ \eH˚ >¬ \e<äì ø±yÓT+{Ÿ #˚kÕs¡T. ù|òdãt Tø˘, {Ï«≥ºsY˝À s√C≤øÏ dü+ã+~Û+∫q bÕ‘· b˛düTº\T #·÷ùdÔ ÄyÓT bÕ<ä eTVæ≤eTô|’ »HêìøÏ m+‘· >∑T] nH˚~ ‘Ó\TdüTÔ+~. yês¡T nqï≥Tº>±H˚ ì»+>± »>∑Hé bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê˝Ò<Tä . Ç+<äT˝À bÕ|ü+ ÄyÓT bÕÁ‘· @$÷ ˝Òø£b˛sTTHê ø±˙ ‘·q≈£îqï ◊¬sHé ˝…>¥ Áu≤+&é nsTT‘˚ ø£ + {Ï q ÷´ nsTTb˛sTT+~. nsTT‘˚ yÓTT≥ºyTÓ T<ä{Ï kÕ]>± myÓTà˝Ò´>± >¬ *∫q s√C≤.. á Äq+<ä+˝À ‘·q bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêø£b˛sTTHê ô|<ä›>± |ü{Ϻ+#·Tø√efÒ¢<äT. u≤\ø£èwüí dæìe÷\øÏ ø=Hêïfi¯¢ bÕ≥T zô|ì+>¥‡ ≈£L&Ü sê≈£î+&Ü b˛j· ÷ sTT. ‘· q Msê_Û e ÷qT\T ≈£ L &Ü ø=ìï ∫Á‘ê\T #·÷&É≈£î+&Ü e~˝ÒkÕs¡T. dæ+Vü‰ ‘·sê«‘· es¡Tdü bòÕ¢|ü⁄\‘√ u≤\ø£èwüí ø¬ ]j·TsY m+&é nsTTb˛sTT+<äì nqT≈£îHêïs¡T. ø±˙ ˝…C…+&é‘√ u≤\ø£èwüí ‹]– ‘·q dü‘êÔ #ê≥T≈£îHêï&ÉT. j·TTe V”≤s√\øÏ ‘·|üŒ d”ìj·Ts¡¢øÏ Ä<äs¡D ˝Ò<äì nqT≈£î+{Àqï f…’yéT˝À d”ìj·Ts¡¢˝À Væ≤{Ϻ#˚à ‘·&ÜU≤ ‘·qπø ñ+<äì #·÷|æ+#ê&ÉT. ˝…C…+&é j·÷uÛ…’ s√E\ Á|ü<äs¡Ùq |üP]Ô #˚düT≈£îqï s√CÒ... u≤\ø£èwüí myÓTà˝Ò´>± ≈£L&Ü >¬ *#ê&ÉT. ø±uÀj˚T d”m+ u≤\j·T´ n+≥÷ n_Ûe÷qT\T >∑‘· |ü~ùV≤H˚fi¢¯ qT+N ns¡Tdü÷HÔ ˚ ñHêïs¡T. ø±˙ yÓTT<ä{Ï kÕ] u≤\ø£èwüí mìïø£\ ã]˝À ì*∫ myÓTà˝Ò´ nj·÷´&ÉT.

düs¡«‘√eTTU≤_Ûeè~∆øÏ Á|üD≤[ø£ dü+>±¬s&ç¶ ‘Ó\+>±D düs¡«‘√eTTU≤_Ûeè~∆øÏ πød”ÄsY Ç|üŒ{Ïπø Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+#ês¡ì ‘Ósêdü õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ÄsY.dü‘·´Hêsêj·TD ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢˝À ‘Ósêdü≈£î n‘·´~Ûø£ kÕúHê˝À¢ ¬>\|ü⁄ Á|üC≤ $»j·Ty˚TqHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ \ø£å mø£sê\≈£î kÕ>∑T˙s¡T, ¬s’‘·T\≈£î s¡÷.\ø£å es¡≈£î s¡TDe÷|ò”, &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\≈£î s¡÷.10\ø£å\ es¡≈£î s¡TD e÷|ò”, |æ+#Û·qT ô|+|ü⁄<ä\, md”º, yÓTÆHêغ\ ]»πs«wüq¢ ô|+|ü⁄<ä\ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\T Á|ü»˝À¢øÏ $düÔè‘·+>± yÓfi≤flj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢˝À ¬s+&ÉT bÕs¡¢yÓT+≥T, mì$T~ myÓTà˝Ò´ kÕúHê˝À¢ ‘Ósêdü $»j·÷ìøÏ ø£èwæ#˚dæq Á|ü‹ˇø£ÿ]ø° ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

Ä eT÷&ÉT ≈£î≥T+u≤˝Ò.. Hêsêj· T DUÒ & é ˝ À ø±+Á¬ > dt ≈ £ î dü + ã+~Û + ∫ •e⁄sêe⁄XË{≤ÿsY, øÏcÕº¬s&ç¶, ‘Ó<˚bÕ≈£î dü+ã+~Û+∫ yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ ≈£î≥T+u≤\<˚ sê»ø°j·T Ä~Û|ü‘·´+. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq 1952 qT+∫ ˇø£kÕ] $TqVü‰ á eT÷&ÉT ≈£î≥T+u≤\yêπs myÓTà˝Ò´\T>± ¬>*#ês¡T. yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ yês¡düT\T>± ≈£îe÷s¡T˝…’q $»j·TbÕ˝Ÿ¬s&ç¶, uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ sê»ø°j·÷˝À¢ ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T. $»j·TbÕ˝Ÿ 1994`99 eT<Ûä´ ‘Ó<˚bÕ ‘·s¡|òü¤q myÓTà˝Ò´>± #˚XÊs¡T. nsTT‘˚.. @&˚fi¯¢ øÏ + <ä ≥ k˛<ä s ¡ T \ eT<Û ä ´ $㵉<ë\T bı&É d ü ÷ bÕsTT. uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ‘Ósêdü˝À #˚sês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Ç<ä›] eT<Ûä´ düK´‘· <ë<ë|ü⁄ nkÕ<Û´ä eTH˚ |ü]dæ‹ú ñ+~. á |ü]D≤e÷˝Ò ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]úøÏ $»j·T k˛bÕHê\T>± e÷sêsTT. >∑‘· ¬s+&ÉT kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝Ò Ç+<äT≈£î ì<äs¡Ùq+. 2009 kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ eTVü‰ ≈£L≥$T˝À uÛ≤>∑+>± ‘Ósêdü ‘·s¡|òü¤q uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶øÏ neø±X¯+ <äøÏÿ+~. B+‘√ ‘Ó<˚bÕ˝À ñqï $»j·TbÕ˝Ÿ¬s&ç¶ Á|üsêbÕ˝À #˚] b˛{° #˚XÊs¡T. n|üŒ{À¢ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú øÏcÕº¬s&ç¶øÏ 68,478 z≥T¢ e#êÃsTT. $»j·TbÕ˝Ÿs¬ &ç¶ 40,799 z≥T¢, uÛ÷Ñ bÕ˝Ÿs¬ &ç¶ 23,794 z≥T¢ kÕ~Û+#ês¡T. øÏcÕº¬s&ç¶ 27,679 z≥¢‘√ ¬>\Tbı+~Hê.. nqï<äeTTà\≈£î e∫Ãq z≥T¢ 64,593.yê{Ïì ø£*|æ‘˚ øÏcÕº¬s&ç¶øÏ ø=~›>± m≈£îÿe (3,885) e÷Á‘·y˚T sêe&É+ >∑eTHês¡Ω+. k˛<äs¡T\ eT<Ûä´ z≥T¢ N\&É+‘√ bÕ≥T Ç<ä›s¡÷ m˝≤>∑÷ ¬>\es¡ì uÛ≤$+∫ #ê˝≤eT+~ ø±+Á¬>dt yÓ’|ü⁄ eT[¢q+<äTH˚ øÏcÕº¬s&ç¶ $»j·T+ kÕ<Ûä´yÓTÆ+<äì sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T #ÓãT‘·T+{≤s¡T.

FsLiHFsLi @NRP˜LRiVµÙ∂k ©±s I\Æ™s{qs ¨s™yxqsLiÕ‹[ @NRP˜LRiVµÙ∂k ©±s,@xqsµR∂VµÙ∂k ©±sá©´sV NRP÷¡zqs©´s …”¡AL`iFs£qs Æ©s[ªΩR áV ZNP[…¡‘ AL`i,©yLiVV¨s ©´sLRiqz sLi•¶¶ lLi≤Ô∂T ,C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiµR∂L`i ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV

Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº kÕø±s¡+ yÓqTø£... ¬ø.m˝Ÿ.sêe⁄>± Á|üdæ<äT∆&Ó’q &Üø£ºsY ø±q÷] \ø£ÎDsêe⁄... Á|üeTTK Ç+»˙s¡T, sê»ø°j·T Hêj·T≈£î&ÉT. Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY ÁbÕC…≈î£ º kÕø±s¡+ ø±e&ÜìøÏ áj·Tq ø£èwæ #˚XÊ&ÉT. |ü<Mä $s¡eTD #˚kÕø£ πø+Á<äeTT˝À HÓÁVüA eT+Á‹es¡ZeTT˝À ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊU≤ eT+Á‹>± ≈£ L &Ü |ü ì #˚ k Õ&É T . 1972 ˝À >∑ + >± ø±y˚ ] nqTdü+<ÛëHêìï Á|ü‹bÕ~+∫q~ áj·TH˚. \ø£ÎDsêe⁄ 1902 pHé 6q ø£ècÕí õ˝≤¢ $»j·Tyê&É dü$÷|üeTTq ñqï ø£+øÏbÕ&ÉT Á>±eTeTT˝À »ìà+#ê&ÉT. áj·Tq ‘·+Á&ç Á>±eT ø£s¡DeTT. u≤\´eTT qT+&˚ áj·Tq Á|ü‹uÛ≤e+‘·yÓTÆq $<ë´]∆>± ù|s¡T ‘Ó#·TÃø=Hêï&ÉT. düTÁ|üdæ<ä∆ ø=eTÁsêE yÓ+ø£≥ \ø£ÎDsêe⁄ M] u≤e. eTÁ<ëdüT $X¯«$<ë´\j·TeTT ˝À Ç+»˙]+>∑T (;.á) &çÁ^ |üP]Ô #˚dæ. Ç+»˙]+>∑T˝À b˛düTºÁ>±&ÉT´j˚T{Ÿ #˚XÊ&ÉT. Ç+»˙]+>∑T˝À e÷düºs¡T &çÁ^ bı+~q ‘=* e´øÏÔ áj·TH˚. ø=ìï s√E\T s¡+>∑÷Hé ˝À Ábıô|òdüsY >± |üì#˚dæ Ä ‘·s¡Tyê‘· Ç+>∑+¢ &ÉT ˝Àì ã]à+>¥V‰ü + j·T÷ìe]Ù{° qT+&ç &Üø£sπº {Ÿ qT bı+<ë&ÉT. áj·Tq Ç+>∑¢+&ÉT˝À ndæôdº+≥T Ábıô|òdüs¡T>± |üì#˚XÊ&ÉT. Ä ø±\eTT˝À Ådüºø£Ãs¡˝Ÿ Ç+»˙]+>∑T eT]j·TT ØÇ+bò˛sY‡&é ø±+Áø°≥T nqT |ü⁄düÔø£eTT s¡∫+#ê&ÉT. 1946˝À uÛ≤s¡‘· <˚X¯eTT ‹]–e∫à eTÁ<ëdüT Á|üuÛÑT‘·«eTT˝À &çC…’Hé Ç+»˙s¡T>± |üì#˚XÊ&ÉT. 1950 ˝À &Ûç©¢˝À $<äT´‘Y ø£$÷wüqT˝À &Ó’¬sø£ºs¡T (&çC…’Hé‡) |ü<ä$ì ìs¡«Væ≤+#ê&ÉT. 1954˝À N|òt Ç+»˙s¡T>± ñqï‹ bı+<ë&ÉT. áj·Tq πø+Á<ä y˚sYVü≤Ödæ+>¥ ø±s√ŒπswüH√¢ düuÛÑT´&ÉT. 1957˝À |ü<äM $s¡eTD bı+~Hê 1962 es¡≈£î düuÛÑT´ì>± ø=qkÕ>±&ÉT. 1962 qT+&ç 1977 es¡≈£î eT÷&ÉT |üsê´j·TeTT\T $»j·Tyê&É ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç ø±+Áπ>düT bÕغ nuÛÑ´]∆>± mìï¬ø’Hê&ÉT. áj·Tq HÓÁVüA, ˝≤˝Ÿ

ãVü≤<ä÷sY XÊÅdæÔ, Ç+~sê >±+BÛ\ eT+Á‹es¡ZeTT\˝À |ü~ dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T πø+Á<ä ˙{ÏbÕs¡T<ä\, $<äT´#۷äøÏÔ XÊU≤ eT+Á‹>± |üì#˚XÊ&ÉT. nH˚ø£ uÛ≤] Äqø£≥º\ s¡÷|üø£\Œq˝À áj·Tq bÕÁ‘· ñqï~. áj·Tq øπ +Á<ä eT+Á‹>± ñqï ø±\eTT˝À nH˚ø£ »\$<äT´#۷äøÏÔ, ˙{ÏbÕs¡T<ä\ ÁbÕC…≈£îº\ s¡÷|üø£\Œq #˚XÊ&ÉT. Á|ü|ü+#·eTT˝ÀH˚ n‹ô|<ä› eT{Ϻ‘√ ø£{Ϻq Äqø£≥º Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY áj·Tq s¡÷|üø£\Œq #˚dæq<˚. yÓTT<ä{Ï Hê\T>∑T |ü+#·es¡¸ Á|üD≤[ø± ø±\eTT\˝À áj·Tq Hê>±s¡T®q kÕ>∑sY, ~>∑Te uÛÑyê˙, e÷\+|üPj·T, ø√dæ, V”≤sê≈£î&é, #·+ã˝Ÿ, |òüs¡ø±ÿ, lXË’\+, ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä ÁbÕC…≈£îº\≈£î s¡÷|üø£\Œq #˚XÊ&ÉT. áj·Tq düàè‘·´s¡∆eTT |ü⁄*∫+‘·\ ÁbÕC…≈£îº≈£î ¬ø.m˝Ÿ.sêe⁄ ÁbÕC…≈£îº nì HêeTø£s¡DeTT #˚j·Tã&çq~. ˇø£ Ç+»˙s¡T ù|s¡TqT ÁbÕC…≈£îº≈£î ô|≥º&É+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêh+˝À Ç<˚ Á|ü<∏äeTeTT. q<äT\ô|’ uÛ≤Ø &Ü´eTT\≈£î ã<äT\T u≤´πsJ\T $T˙ ]»sê«j·Ts¡T¢ $düèÔ ‘·+>± ø£{≤º\ì, q<äT\ ø£s¡ø£≥º\H˚ Hê\T>∑T ˝…’q¢ s¡Vü≤<ës¡T\T>± e÷sêÃ\ì n|üŒ{À¢ ¬ø.m˝Ÿ.sêe⁄ Á|ü‹bÕ~+#ês¡T. ñeTà&ç eTÁ<ëdüT sêh Á|üuÛÑT‘·«eTT ø£ècÕíq~ ˙{Ïì ‘·$Tfi¯ <˚XÊìøÏ rdü T ≈£ î b˛e⁄≥≈£ î ø£ è cÕí ô|Hêï q<ä T \qT dü + ~Û + #· T ≥≈£ î ø£ècÕí`ô|HêïsY ÁbÕC…ø˘ºqT ãèVü≤‘·Ôs¡ Á|üD≤[ø£>± ‘·\ô|{Ϻ+~. Ç~ ‘Ó*dæ eTTø±Ô´\ sêC≤ nqã&ÉT yêdæ¬s&ç¶ sêeT>√bÕ\ø£èwüí eTùV≤X¯«s¡ Á|ükÕ<é Ä+Á<Ûä ÁbÕ+‘·eTT˝Àì ‘=$Tà~ õ˝≤¢\˝À Á|ü‹ePs¡T ‹]– (38y˚\ yÓTÆfi¯ófl) Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY ìsêàD≤ìøÏ dü+‘·ø±\T ùdø£]+∫ Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ |ü+bÕs¡T. Ä düeTj·TeTT˝ÀH˚ &Ü. ¬ø. m˝Ÿ. sêe⁄ <ë«sê |üPs¡«+ ôV’≤<äsêu≤<äT qyêãT Ä©j·TyêsY »+>¥ ø£ècÕí q~ô|’ |ü]XÀ<Ûqä #˚sTT+∫ Á|üD≤[ø£\T ‘·j·÷s¡T #˚sTT+#ê&Éì $Hêï&ÉT.

ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ q÷´dt n‘·´~Ûø£ Ä~Ûø±´˝À¢ ‘Ó\T>∑Tyês¡T y˚T&ç|ü*¢,: ø±uÀj˚T uÛ≤s¡‘· Á|ü<Ûëì qπs+Á<äyÓ÷&û ‘êC≤ ˝À¬˛düuÛÑ mìïø£˝À¢ e&√<äs¡ qT+∫ 5.70 \ø£å\ yÓTC≤]{° kÕ~Û+#·&+É ‘√ Ä~Ûø±´\ Á|ükÕÔeq ‘Ósô¡ |’øÏ e∫Ã+~. á uÛ≤Ø Ä~Ûø±´˝À¢ õ˝≤¢ eTT<äT› _&ɶ |”M ≈£L&Ü ñHêïs¡T. 1991˝À yÓTÆHê]{° düsêÿs¡TqT ø±bÕ&˚+<äT≈£î Á|ü<Ûëì |ü>±Z\T #˚|ü{Ϻq |”M q]‡+Vü‰sêe⁄ q+<ë´\ ñ|ü mìïø£˝À b˛{° #˚jT· >± Äj·Tq≈£î 5,00,000 yÓTC≤]{° e∫Ã+~. n|üŒ{Ïes¡≈£î C≤rj·T kÕúsTT˝À n+‘· yÓTC≤]{° me]ø° sêø£b˛e&É+‘√ |”M yÓTC≤]{° –˙ïdtãT¬˛˝Àq÷ møÏÿ+~. ø±>± 2004˝À |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ˝À Äs¡+u≤>¥ qT+∫ b˛{°#d˚ qæ d”|◊” (m+) nuÛ´Ñ ]ú Äs¡+u≤>¥ 5,92,502 z≥¢ yÓTC≤]{° kÕ~Û+#·&+É ‘√ |”M ]ø±s¡T¶ ¬s+&√~>± qyÓ÷<Ó’+~. ‘êC≤ mìïø£˝À yÓ÷&û 5,70,128 z≥¢ yÓTC≤]{° kÕ~Û+∫ s¬ +&√ ñ‘·eÔ T yÓTC≤]{° kÕ~Û+∫q e´øÏÔ>± ]ø±s¡T¶ kı+‘·+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ø±>± 1991˝À yÓ’mdt sê»X‚KsY ¬s&ç¶ ø£&É|ü qT+∫ 4,18,894 z≥¢ yÓ T C≤]{° kÕ~Û + #· > ±.. Äj· T q ≈£ î e÷s¡ T &É T yÓ ’ m dt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ 2011 ñ|ümìïø£˝À 5.45 \ø£å\ z≥¢ yÓTC≤]{° kÕ~Û+#ês¡T.

n‘·´~Û≈î£ \T $<ë´e+‘·T˝Ò! á kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ õ˝≤¢ qT+∫ mìï¬øq’ m+|”\T, myÓTà˝Ò´˝À¢ n‘·´~Û≈î£ \T $<ë´e+‘·T˝Ò. ø£Ø+q>∑sY myÓTà˝Ò´ >∑+>∑T\ ø£eT˝≤ø£sY, dæ]dæ\¢ myÓTà˝Ò´ ¬ø.‘ês¡ø£sêeTsêe⁄, sêeT>∑T+&É+ myÓTà˝Ò´ k˛e÷s¡|ü⁄ dü‘·´Hêsêj·TD Ms¡T eTT>∑TZs¡T _.f…¬˛ |üP]Ô #˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À >∑+>∑T\, k˛e÷s¡|ü⁄ ¬s+&√kÕ] mìïø£ ø±>± πø{°ÄsY eT÷&√kÕ] $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. ô|<ä›|ü*¢ myÓTà˝Ò´ <ëdü] eTH√Vü≤sY¬s&ç¶, VüQkÕïu≤<é myÓTà˝Ò´ $.dürwtu≤ãT $<ë´dü+dü\ ú n~ÛH‘˚ \ · T. M]<ä]› øÏ Ç+õ˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\\T, Ç‘·s¡ $<ë´dü+dü\ ú Tñ HêïsTT. ø√s¡T≥¢ myÓTà˝Ò´ ø£\«≈£î+≥¢ $<ë´kÕ>∑sYsêe⁄≈£î ≈£ L &Ü >∑ ‘ · + ˝À z j· T +Á‘· $ <ä ´ ø£ fi ≤XÊ\ ñ+&˚ ~ . y˚ e TT\yê&É myÓ T à˝Ò ´ s¡ y ˚ T XŸ u ≤ãT »s¡ à ˙˝Àì z $X¯«$<ë´\j·T+˝À Ábıô|òdsü >Y ± |üì#˚jT· >± e÷qø=+&É÷sY myÓTà˝Ò´ s¡düeTsTT u≤\øÏwüHé >∑‘·+˝À Á|üuÛÑT‘·« ñ bÕ<Ûë´j·TTì>± |üì#˚dæ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. ø£Ø+q>∑sY m+|” $H√<é, »–‘ê´\ myÓTà˝Ò´ JeHés¬ &ç¶ Ç<äs› ÷¡ Hê´j·Tyê<äT˝Ò. ìC≤e÷u≤<é m+|” ø£$‘· >∑‘·+˝À nyÓT]ø±˝À ñ<√´>∑+ #˚j·T>±.. ô|<ä›|ü*¢ m+|” düTeTHé $<ë´~Û≈£î&ÉT. Äj·Tq |”ôV≤#Y&û |ü]XÀ<Ûäq #˚düTÔHêïs¡T. `q÷´dt≥T&˚`ø£Ø+q>∑sY |ü≥ºD+, sê+|üPsY

XÊdüqdüuÛÑ≈£î õ˝≤¢ ªXÀuÛѵ eTVæ≤fi≤ #Ój‘·q´+ yÓ*$¢ ]ùd ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ qT+∫ XÊdüqdüuÛÑ, ˝À¬˛düuÛÑ\≈£î ÁbÕ‹ì<∏ä´+ ‘·≈£îÿy˚. ‘êC≤ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ #=|üŒ<ä+&ç (md”‡) kÕúq+ qT+∫ ‘Ósêdü nuÛ´Ñ ]úì u§&ç¬> XÀuÛÑ $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+‘√ düTBs¡È $sêeT+ ‘·sê«‘· eT∞¢ z Hêj·T≈£îsê\T õ˝≤¢ qT+∫ XÊdüqdüu≈ÑÛ î£ ÁbÕ‹ì<∏´ä + eVæ≤+#·qTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ »]–q 14 mìïø£˝À¢ õ˝≤¢ qT+∫ eTT>∑TsπZ myÓTà˝Ò´>± >¬ \Tbı+<ës¡T. 1952˝À dæ]dæ\¢ ~« ìjÓ÷»ø£ es¡+Z qT+∫ sê»eTDÏ |”&mû |òt bÕغ qT+∫ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. 20 @fi¯¢ nq+‘·s+¡ 1972 mìïø£˝À¢ qTdü T Ô ˝ ≤|ü P sY ìjÓ ÷ »ø£ e s¡ Z + qT+∫ Áù|eT\‘ê <˚ $ (ø±+Á¬>dt) ¬>*#ês¡T. 26 @fi¯¢ ‘·sê«‘· 1998˝À »]–q yÓT{Ÿ|ü*¢ XÊdüqdüuÛÑ ñ|ü mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ b˛{° #˚dqæ ø¬ .CÀ´‹ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. 16 @fi¯¢ ‘·sê«‘· Ç|ü&ÉT u§&ç¬> XÀuÛÑ #=|üŒ<ä+&ç qT+∫ ¬>*#ês¡T. ˝À¬˛düuÛÑ qT+∫ >∑‘+· ˝À ô|<ä|› *ü ¢ qT+∫ düT>∑TD ≈£îe÷] (‘Ó<b˚ Õ) ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ ¬>*#ês¡T. ‘êC≤>± õ˝≤¢ |ü]~Û˝ÀøÏ e#˚à ì»e÷u≤<é ˝À¬ ˛ dü u Û Ñ kÕú q + qT+∫ π ø d” Ä sY ≈£ î e÷¬ s Ô , ‘Ó\+>±D C≤>∑è‹ sêh n<Ûä´≈£åîsê\T ø£$‘· $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. `q÷´dt≥T&˚, ø£Ø+q>∑sY |ü≥ºD+, sê+|üPsY

»˝≤X¯jT· + e<ä› ˇø£] eTè‘·<˚Vü≤+ ø£ Ø +q>∑ s Y e÷H˚ s ¡ T »˝≤X¯ j · T + e<ä › z e´øÏ Ô eTè‘·<˚Vü‰ìï b˛©düT\T >∑T]Ô+#ês¡T. sê+q>∑sY ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q ø=eTTs¡ eT˝ÒX¢ +¯ (43) ∫qï‘·q+ qT+∫ eT‹dæ$ú T‘·+ ø√˝ÀŒsTT ‹s¡ T >∑ T ‘· T Hêï&É T . B+‘√ bÕ≥T |ò æ & é ‡ ‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêï&ÉT. $yêVü≤+ »s¡T>∑>± uÛ≤s¡´ |ü⁄{Ϻ+{ÏøÏ yÓ[¢b˛sTT+~. n|üŒ{Ï qT+∫ ˇ+{Ï]>±H˚ ñ+≥THêï&ÉT. áHÓ\ 10q Ç+{Ï qT+∫ ãj·T≥≈£î yÓ[¢b˛j·÷&ÉT. X¯ó Áø£yês¡+ »˝≤X¯j·T+ e<ä› eT˝Ò¢X¯+ eTè‘·<˚Vü≤+ |ü&ç ñ +&É{≤ìï kÕúì≈£î\T >∑T]Ô+∫ s¡÷s¡˝Ÿ sƒêD≤ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. dü+|òüT≥q düú\+˝À |ü&ç ñqï eTè‘· < ˚ V ü ‰ ìï >∑ T ]Ô + ∫ Ä‘· ì ≈£ î ≥T+ã dü u Û Ñ T ´\≈£ î düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T.

HÓ‹’ ø£ $»j·T+ Hê<˚ eTTø£s¡+|ü⁄s¡, kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ z≥$TbÕ\sTTHê uÛ≤»bÕH˚ HÓ’‹ø£ $»j·T+ kÕ~Û+∫+<äì Ä bÕغ q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî&ÉT, ø£Ø+q>∑sY nôd+;¢ uÛ≤»bÕ nuÛÑ´]ú ã+&ç dü+»jYT nHêïs¡T. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ |ò*ü ‘ê\ô|’ »]–q $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. mìïø£˝À¢ ìjÓ÷»es¡Z Á|ü»\T m˝≤+{Ï Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝§+>∑≈£î+&Ü dü«#·Ã¤+<ä+>± ô|<ä› dü+K´˝À ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿì $ìjÓ÷–+#·Tø=ì Á|ü‘·´ø£å+>±, |üs√ø£å+>± ‘·eT≈£î düVü≤ø±s¡+ n+~+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. <Ûäs¡à s¡ø£åD ø√düy˚T mìïø£\ ã]˝À ì*#êqì, z≥$T‘√ yÓqTø£+» y˚jT· ≈£î+&Ü Çø£ qT+∫ <Ûsä à¡ + ø√dü+ b˛sê≥+ #˚dü÷ÔH˚ ñ+{≤eTHêïs¡T.


5

|Á Cü ≤ CÀ´‹

q˝§Z+&É õ˝≤¢ q÷´dt sêJ˝Òì b˛sê≥+ #˚XÊ+: |üfÒ˝Ÿ s¡y˚Twt¬s&ç¶ ≈£î&É≈£î&És√&ÉT¶, ªsêJ˝Òì b˛sê≥+ #˚dæHê ¬>\T|ü⁄qT n+<ä T ø√˝Ò ø £ b ˛j· ÷ +. nsTTHê ìjÓ ÷ »ø£ e s¡ Z Á|ü » \ rs¡TŒqT íıs¡$düTÔHêïeT.µì ‘Ó<˚bÕ ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#Ûê]® |üfÒ˝Ÿ s¡y˚Twt¬s&ç¶ nHêïs¡T. dü÷sê´ù|≥˝Àì Äj·Tq ìyêdü+˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó<˚bÕ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT≈£î X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. dü÷sê´ù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡Z kÕúHêìï ¬>\T#·Tø√e&É+ ø√dü+ nVü ≤ ]ïX¯ \ T ø£ è wæ #˚ X ÊeTHêïs¡ T . ◊<˚ fi ¯ ¢ ˝ À ø±+Á¬ > dt Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ b˛sê{≤\T #˚XÊeTHêïs¡T. ‘Ósêdü Á|üuÛÑT‘·«+˝À ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~∆øÏ kÕj·T|ü&ÉT‘êeTHêïs¡T.

j·÷<ä–]>∑T≥º, bÕ‘·>T∑ ≥º Ä\j·÷ìï j·÷<ä–]>∑T≥º <˚ekÕúq+˝À $©q+ #˚j·T≈£î+&Ü n~Ûø±s¡T\T ‘ê‘ê‡s¡+ #˚düTÔHêïs¡ì Væ≤+<ä÷ <˚yê\j·÷\ |ü]s¡ø£åD dü$T‹ dü u Û Ñ T ´\T sêh >∑ e s¡ ï sY qs¡ d æ + Vü ≤ Hé ≈ £ î $q‹|ü Á ‘· + n+<äCÒXÊs¡T. j·÷<ä–]>∑T≥º |ü⁄D´πøåÁ‘·+˝À HÓ\ø=qï neø£‘·eø£\ô|’ $#ês¡D »s¡bÕ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. $q‹|ü Á ‘· + n+<ä C Ò d æ q yê]˝À |ü ] s¡ ø £ å D dü $ T‹ n<Ûä´≈£åî\T s¡M+<äsY¬s&ç¶, Á|üuÛ≤ø£sY, nì˝Ÿ ñHêïs¡T.

Ä<Ûë´‹àø£+ j·÷<ä–]>∑T≥º, l\ø°Îqs¡d+æ Vü≤kÕ«$T <˚yê\j·T+˝À Ä.15 >∑+≥\≈£î ñuÛÑj·T <Ó’e<äs¡ÙHê\T yÓTT<ä\e⁄‘êsTT. 8>∑+≥\≈£î ldüT<äs¡Ùq Hês¡dæ+Vü≤ ¨eT+, 10>∑+≥\≈£î l\ø°Îqs¡d+æ Vü≤kÕ«$T ø£˝≤´D+. eT<Ûë´Vü≤ï+ 12>∑+≥\≈£î eTVü‰sê»uÛÀ>∑+, 1>∑+≥≈£î qT+∫ <Ó’e<äs¡ÙHê\T. ldü‘·´ Hêsêj·TDkÕ«$T Áe‘ê\T ñ<äjT· + 8qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 4>∑ + ≥\es¡ ≈ £ î Hê\T>∑ T <ä b ò Õ \T>± ìs¡ « Væ ≤ kÕÔ s ¡ T . kÕj·T+Á‘·+ 6>∑+≥\≈£î ì‘·´ n\+ø±s¡ ùdy√‘·‡yê\T, sêÁ‹ 7>∑ + ≥\≈£ î Äsê<Û ä q , 7.30>∑ + ≥\≈£ î ns¡ à q, 8.15>∑ + ≥\≈£ î <ä s ¡ Ù qeTT\T, 9>∑ + ≥\≈£ î ìy˚ < ä q , 9.30>∑+≥\≈£î X¯j·TH√‘·‡e+. bÕ‘·>∑T≥º Ä\j·T düe÷#ês¡+... bÕ‘·>∑T≥º <˚yê\j·T+˝À 5.45>∑+≥\≈£î _+<Órs¡ú+, 6.15>∑+≥\≈£î Äsê<Ûqä , ñ<äjT· + 7qT+∫ 8 >∑+≥\≈£î es¡ ≈ £ î <Ó ’ e <ä s ¡ Ù Hê\T, 8>∑ + ≥\≈£ î n_Û ù wø£ + , 8.30>∑+≥\≈£î ns¡Ãq, 10>∑+≥\≈£î lkÕ«$T neTàyês¡\ ø£˝≤´D+, eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\≈£î Äs¡–+|ü⁄, ñ<äjT· + 9.30, 11, kÕj· T +Á‘· + 4.30 >∑ + ≥\≈£ î ldü ‘ · ´ Hêsêj· T DkÕ«$T Áe‘ê\T ø=qkÕ>∑ T ‘êsTT. kÕj·T+Á‘·+ 5.30 >∑+≥\≈£î n\+ø±s¡ ùde\T, sêÁ‹ 7.30>∑+≥\≈£î ìy˚<qä , 8>∑+≥\≈£î Ä\j·T ã+<Ûqä +.

j·÷<ä–]>∑T≥º,: j·÷<ä–]>∑T≥º l\ø°Îqs¡d+æ Vü≤kÕ«$T <˚ y ê\j· T KC≤Hê˝À $$<Û ä $uÛ ≤ >±\ <ë«sê s¡÷.13,01,744 ì‘·´sêã&ç |ü<äT› <ë«sê »eTj·÷´j·Tì <˚ekÕúq+ áy√ ø£èwüíy˚DÏ ‘Ó*bÕs¡T. á sêã&ç˝À Á|ü<Ûëq |ü P »\‘√ s¡ ÷ .1,60,602, Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ <ä s ¡ Ù Hê\‘√ s¡÷.2,86,200, Áe‘ê\‘√ s¡÷.1,85,000, ø£˝≤´Dø£≥º <ë«sê s¡÷.24,000, n<Ó› >∑<Tä \‘√ s¡÷.1,15,400, XÊX¯«‘· |üP»\T s¡ ÷ .6,000, Á|ü k Õ<ë\ $Áø£ j · T +‘√ s¡ ÷ .3,60,850 düeT≈£Lsêj·Tì áy√ $e]+#ês¡T.

j·÷<ä–]>∑T≥º,: j·÷<ä–]>∑T≥º l\ø°Îqs¡d+æ Vü≤kÕ«$T |ü ⁄ D´π ø å Á ‘· + ˝À uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ ‘√ ø√˝≤Vü ≤ \+ HÓ \ ø=+~. yÓTT≈£îÿ|üP»\‘√ eT+&ÉbÕ\T dü+<ä&ç>±e÷sêsTT. s¡B›‘√ y˚ ≈ £ î eC≤eTT 3>∑ + ≥\π ø Ä\j· ÷ ìï ‘Ó ] ∫q Ä#ês¡ T ´\Tì‘· ´ |ü P »\T ìs¡ « Væ ≤ +#ês¡ T . ñ<ä j · T + 6>∑+≥\ qT+#˚ <Ó’e<äs¡ÙHê\T yÓTT<ä\j·÷´sTT. n|üŒ{Ïπø <äs¡ÙHê\ ø√dü+ uÛÑ≈£îÔ\T ≈£L´ ø£{≤ºs¡T. ñ∫‘·,Á|ü‘˚´ø£ <äs¡ÙHê\ ≈£L´ ôw&ÉT¢ uÛÑ≈£îÔ\‘√ ì+&çb˛j·÷sTT. <Ó’e <äs¡Ùq+ ø£Hêï Á|ükÕ<ë\ ø=qT>√\T≈£î n~Ûø£ düeTj·T+ yÓ∫Ã+#ê*‡ ek˛Ô+<äì |ü\Te⁄s¡T uÛÑ≈£îÔ\T nHêïs¡T. y˚dü$ ôd\e⁄\ dü+<äs¡“¤+>± $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q uÛÑø£Ô»qT\T ‘·eT ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ πøåÁ‘êìï dü+<ä]Ù+#˚+<äT≈£î sêe&É+‘√ s¡B› ø=qkÕ>∑T‘√+~. Ä\j·T |ü⁄wüÿ]DÏ˝À |ü⁄D´kÕïHê\T #˚dqæ <ä+|ü‘T· \T dü+ø£\Œ+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. Á|ü<Ûëq <˚yê\j·T+‘√ bÕ≥T nqTã+<Ûä+>± ø=qkÕ>∑ T ‘· T qï •yê\j· ÷ ìï dü + <ä ] Ù+∫q uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ T |ü s ¡ y ˚ T X¯ « s¡ T &ç ø Ï n_Û ù wø£ , ns¡ à q\T ìs¡ « Væ ≤ +#ês¡ T . •yê\j·T ÁbÕ+>∑D+˝Àì qeÁ>∑Vü‰\≈£î ‘Ój\_Ûùwø£+ »]–+~. Hê>∑<˚e‘·qT Äsê~Û+∫q uÛÑ≈£îÔ\T Á|ü<äøÏåD\T #˚XÊs¡T. ì‘·´ ø£˝≤´DÓ‘·‡e+˝À uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£+>± bÕ˝§Zì yÓ T T≈£ î ÿ\T rs¡ T Ã≈£ î Hêïs¡ T . n\+ø£ ] +∫q ø£ ˝ ≤´DeT÷s¡ T Ô \ qT >∑ » yêVü ≤ q+ô|’ ‹s¡ T M<Û ä T \˝À ePπ s –+#ês¡ T . uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ T #˚ | ü { Ï º q Áe‘ê\‘√ ldü‘´· Hêsêj·TDkÕ«$T eT+&É|+ü ø√˝≤Vü≤\+>± e÷]+~. ñ<ä j · T + qT+∫ kÕj· T +Á‘· + es¡ ≈ £ î ø=qkÕ–q á |üP»\‘√ s¡÷.1.85\ø£å\T düeT≈£Lsêj·Tì <˚ekÕúq+ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. >∑es¡ïsY sêø£‘√ eTT+<ädüTÔ>± kÕj·T+Á‘·+ »]π> n\+ø±s¡ ùdy√‘·‡yê\qT #˚|ü{≤ºs¡T. >∑ T ≥º l\ø° Î qs¡ d æ + Vü ≤ kÕ«$T <˚ y ê\j· T +˝Àì VüQ+&û\˝À uÛ≈Ñ î£ \ Ô T düeT]Œ+∫q q>∑<Tä , q>∑\ ø±qTø£\ ˝…øÏÿ+|ü⁄ e#˚à k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T.

Ä~˝≤u≤<é, eT+>∑fiy¯ ês¡+ 20 `05` 2014

u§‘·‡ ≈£î≥T+u≤ìï s√&ÉT¶ $÷<ä≈î£ á&çqà z≥s¡T!¢ ôV’ ≤ <ä s êu≤<é , y˚ T 19): |” d ” d ” e÷J N|ò t u§‘· ‡ dü‘´· Hêsêj·TD ≈£î≥T+ã+ ø°H¢ é d”«|t nsTT+~. $»j·Tq>∑s+¡ õ˝≤¢qT <äXÊã›+ bÕ≥T @*q u§‘·‡ ≈£î≥T+u≤ìøÏ $»j·Tq>∑s+¡ õ˝≤¢ z≥s¡T¢ >∑{Ϻ>± ãT~∆ #ÓbÕŒs¡T. u§‘·‡ ≈£î≥T+ã+ qT+∫ b˛{° #˚ d æ q q\T>∑ T s¡ T nuÛ Ñ ´ s¡ T ú \ T |ò ü T Às¡ |ü s ê»j· T + bÕ\j·÷´s¡T. N|ü⁄s¡T|ü*¢ qT+∫ b˛{° #˚dqæ dü‹uÔ ≤ãT {°&|û ” H˚‘ô· |’ z≥$TbÕ\e«>±, HÓ*e¢ Ts¡¢ qT+∫ b˛{° #˚dqæ Äj·Tq y˚Tq\T¢&ÉT n|üŒ\Hêj·TT&ÉT ≈£L&Ü {°&û|” nuÛÑ´]ú #˚‹˝À z&çb˛j·÷s¡T. >∑»|ü‹q>∑s+¡ qT+∫ b˛{° #˚dqæ u§‘·‡ ‘·eTTà&ÉT n|üŒ\qs¡‡j·T´ {°&|û ” nuÛ´Ñ ]∆ #˚‹˝À |üsê»j·T+ bÕ\j·÷´s¡T. $»j·Tq>∑s¡+ ˝Àø˘ düuÛÑ kÕúHêìøÏ b˛{° #˚dæq u§‘·‡ uÛ≤s¡´ u§‘·‡ s¡a≤˙‡ z&çb˛j·÷s¡T. B+‘√ {°&û|” #˚‹˝À u§‘·‡ ≈£î≥T+ã+ ø°¢Hé d”«|t nsTT+~. <äXÊu≤›\ #·]Á‘·>∑\ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ eTq sêh+˝À <ë<ë|ü⁄>± q÷ø£\T #Ó*b¢ ˛j·÷sTT. ‘Ósêdü $©q+ô|’ mH√ï ÄX¯\T ô|≥Tº≈î£ ì ‘Ó\+>±D≤˝À z≥T¢, d”≥ô¢ |’ ø√{Ï ø£\\Tø£+≥÷ Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ sêÅcÕºìï s¬ +&ÉT eTTø£ÿ\T #˚d+æ ~. nsTT‘˚ ‘Ó\+>±D≤≈£î Ç+‘· #˚dæq ø±+Á¬>dt bÕغøÏ, ø±+Á¬>dt n~ÛHêj·Tø£‘ê«ìøÏ πød”ÄsY |ü≥º|ü>∑\T #·Tø£ÿ\T #·÷|æ+#ês¡T. $uÛ»Ñ q‘√ ‘Ósêdü $©q+ e\¢ ˝≤uÛ|Ñ &ü Ü\ì m+‘·>±H√ ø√s¡T≈£îqï ø±+Á¬ > dt ‘êqT rdü T ≈£ î qï >√‹˝À ‘êH˚ |ü & ç ÄK]øÏ eTVü ‰ eTVü Q ˝… ’ q ‘· \ \T|ü + &ç q ø±+Á¬ > dt H˚ ‘ · \ T ≈£ L &Ü eT{Ϻø=≥Tº≈£îb˛j·÷s¡T. Çø£ eTs√|üø£ÿ $uÛÑ»q e\¢ n≥T d”e÷+Á<Ûä˝Àq÷ ø±+Á¬>dtøÏ ø√\Tø√˝Òì <Óã“‘·–* ¬s+{Ïø° #Ó&ɶ π s e&ç > ± e÷]b˛sTT+<ä ì |ü ] o\≈£ î \T uÛ ≤ $dü T Ô H êïs¡ T . d”e÷+Á<Ûä˝À ∫s¡+J$˝≤+{Ï V”≤s√\qT #·÷dæ≈£L&Ü ˇø£ÿ

z≥T≈£L&Ü y˚dæq bÕbÕq b˛˝Ò<äT. bıs¡bÕ≥Tq áMm+\˝À z{Ï+>¥ y˚j·T&É+ ‘Ó*j·Tì ø=+<äs¡T e÷Á‘·y˚T Vü≤düÔ+ >∑Ts¡TÔ |üø£ÿq H√ø±ÿπsyÓ÷ nqT≈£îH˚˝≤ Ç+‘·es¡≈£L d”e÷+Á<Ûä˝À ø±+Á¬>dt ÄBÛø´£ +˝À ñqï kÕúq+ ˇø£ÿ{Ï ≈£L&Ü ˝Ò<Tä . ndü\T edüTÔ+<äqï >±´s¡+{° ≈£L&Ü ˝Ò<äT. ø£˙dü+ &çbÕõ≥T¢ ≈£L&Ü <äπøÿ |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. Çø£ ‘Ó\+>±D≤˝À nsTT‘˚ d”ìj·TsY H˚‘·\+‘ê z≥$T bÕ\j·÷´s¡T. {° |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT bıHêï\ \ø£ Î j· T ´, ‘Ó s êdü nuÛ Ñ ´ ]ú j· ÷ <ä – ]¬ s &ç ¶ $÷<ä z&ç b ˛>± Ä+<√˝Ÿ˝À e÷J &ç|Pü ´{° d”m+ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ ‘Ósêdü nuÛÑ´]ú u≤ãTyÓ÷Vü≤Hé $÷<ä |üsê»j·T+ bÕ\j·÷´s¡T. Çø£ es¡+>∑˝Ÿ ‘·÷s¡TŒ˝À ø±+Á¬>dt nuÛ´Ñ ]ú ãdüesêE kÕs¡jT· ´ z≥$T #·$#·÷&É>± áj·Tq $÷<ä ‘Ósêdü nuÛÑ´]ú ø=+&Ü düTπsK $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. n+‘˚ø±<äT ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝˝ Ÿ À |”dd” ” e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT &ç.lìyêdt $÷<ä ‘Ósêdü nuÛÑ´]ú u≤õ¬s&ç¶ >√es¡∆Hé ¬s&ç¶ ¬>\Tbı+<ä>± Ç+ø± ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘· eTÁ] X¯•<ÛäsY ¬s&ç¶, e÷J eT+Á‹ düT˙‘· \ø£Î¬s&ç¶, e÷J eT+Á‹ <ëyÓ÷<äsY ¬s&ç¶, e÷J eT+Á‹ ^‘ê¬s&ç¶, yÓT<äø˘ myÓTà˝Ò´ kÕúq+˝À ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú $»j·TXÊ+‹, q\¢>=+&É õ˝≤¢˝À uÛÑTeq–] m+|” kÕúq+˝À ø±+Á¬>dt H˚‘· ø√eT{Ϭs&ç¶ e+{Ï ø±+Á¬>dt eTVü‰eTVü‰ d”ìj·TsY H˚‘\ · +‘ê z≥$T bÕ\j·÷´s¡T. ø±+Á¬>dt≈î£ ø£+#·Tø√≥˝Àì kÕúHê\˝À ≈£L&Ü z≥$T ‘·|üŒ˝Ò<äT. n+fÒ ‘Ó \ +>±D≤ Á|ü » \T ‘Ó \ +>±D≤qT Ç∫Ãq bÕغ ø £ H êï ‘Ó\+>±D≤qT ‘Ó∫Ãq bÕغπø |ü≥º+ ø£{≤ºs¡T. yÓTT‘·Ô+ $÷<ä ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê\˝À z≥$T m<äT¬s’ ˇø£ÿ $uÛÑ»q n+X¯+‘√ s¬ +{ÏøÏ #Ó&¶É sπ e&ç˝≤ e÷]b˛sTT+~!

.FsLiHFsLi @NRP˜LRiVµÙ∂k ©±s I\Æ™s{qs ¨s™yxqsLi ™´sµÙ∂R ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı @xqsµR∂VµÙ∂k ©±s,…”¡AL`iFs£qs Æ©s[ªΩR áV ZNP[…¡‘ AL`i,©yLiVV¨s ©´sLRiqz sLi•¶¶ lLi≤Ô∂T ,C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiµR∂L`i ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV

bıHêï\≈£î u≤´&é f…’+ kÕºsYº nsTT´+<ë? ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 19 Ä&É˝Òø£ eT<Ó›\ $÷<ä |ü&ɶ≥T¢>± ‘Ó\+>±D≤≈£î #Ó+~q ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘·\+‘ê |òüTÀs¡+>± z&çb˛sTT #˚‘·T˝…‘˚Ôdæ Ç|ü⁄Œ&ÉT <ëìøÏ ø±s¡D+ {° ø±+Á¬>dt n<Û´ä ≈£îå &ÉT bıHêï\ \ø£Îj·T´ n+fÒ m˝≤? ‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ~≈£îÿ‘√#·ì dæ‹ú ˝À |ü&+ç ~. ø±s¡D+ d”e÷+Á<Û˝ ä À ø±+Á¬>dt≈î£ ndü\T ˝Òe⁄ ø£qTø£ nø£ÿ&É ˇø£ÿ d”≥T <äø£ÿø£b˛sTTHê ô|<ä›>± Ä˝À∫+#ê*‡q |ü ì ˝Ò < ä T . ø±˙ ‘Ó \ +>±D˝À Á|ü u Û Ñ T ‘· « + e÷<˚n+≥÷ >=|üŒ\T #ÓbÕŒs¡T. ô|’>± ‘Ó\+>±D˝À n~Ûø±s¡+ ø√düy˚T d”e÷+Á<ÛäqT <ä÷s¡+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ø±˙ |òü*‘·+ e÷Á‘·+ |òüTÀs¡+>± e∫Ã+~. eTTK´eT+Á‹ πsdüT˝À ñqï H˚‘·\πø |òüTÀs¡ |ü s êuÛ Ñ e + m<ä T ¬ s ’ + <ä + fÒ Çø£ ÿ &É |ü ] dæ ú ‹ m˝≤ ñ+<√ Ä˝À∫+#· T ø√yê*. nsTT‘˚ á uÛ ≤ Ø z≥$T‘√ Ä˝À∫+#ê*‡+~b˛sTT ~≈£îÿ‘√#·ì dæú‹˝À |ü&ɶ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T bıHêï\ $÷<ä |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dt bÕغ z≥$TøÏ bıHêï\H˚ u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê\ì n~ÛH˚‘·\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&É&É+ ‘·|üŒ ‘·eT≈£î dü$Twæº Hêj·Tø£‘·«+ ø=s¡e&ç+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|ü#ês¡+ düeTj·T+˝À eTTK´ H˚‘·\T ìjÓ÷»ø£ esêZ\πø |ü]$T‘·eTj·÷´s¡ì uÀs¡TeT+≥THêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 19): á kÕ] uÛ≤»bÕ eT+Á‹ es¡+Z ˝À Ä bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· m+.yÓ+ø£j·T´Hêj·T&ÉT≈£î #êqT‡ e⁄+&˚ neø±XÊ\T <ë<ë|ü⁄ ˝ÒqfÒ¢. n≥T ‘Ó\+>±D qT+∫, Ç≥T Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ qT+∫ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T>± mìï¬ø’q ã+&Üs¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·T, &Üø£ºsY ø£+uÛÑ+bÕ{Ï Vü≤]u≤ãT\T πsdt˝À ñ+&É&É+ BìøÏ Á|ü<Ûëq ø±s¡D+>± $X‚¢wü≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêh XÊK n<Ûä´≈£åî&ç>± ≈£L&Ü ñqï ø£+uÛÑ+bÕ{Ï Vü≤]u≤ãT d”e÷+Á<Ûä˝À bÕغ nuÛÑ´s¡T∆\ $»j·÷ìøÏ $X‚wü+>± ø£èwæ#˚XÊs¡qï ù|s¡ T yÓ ÷ &û e<ä › Ç|ü Œ {Ï π ø qyÓ ÷ <Ó ’ + ~. Vü ≤ ]u≤ãT≈£ î nqT≈£L\+>± #·+Á<äu≤ãT ≈£L&Ü #·Áø£+ ‹ù|Œ neø±X¯+ ˝Òø£b˛˝Ò<äT. ø±>±, yÓ+ø£j·T´ m+‘· ø±<äHêï n<ë«˙ eTìwæ nqï~ yÓ÷&û <äèwæ˝ º À e⁄+&É&+É eTs√ ø±s¡D+. nB ø±ø£, ìqï yÓ÷&û #Ó|æŒq <ëì Á|üø±s¡+ Á|ü»\ qT+∫ mìï¬ø’q yê]H˚ eT+Á‹ |ü<äe⁄˝À¢øÏ rdüT≈£î+{≤s¡T. n+fÒ sê»´düuÛÑ düuÛÑT´\≈£î ˝ÒqfÒº. eT+Á‹ |ü<ä$ dü+>∑‹ m˝≤ e⁄Hêï yÓ+ø£j·T´≈£î eT+∫ neø±X¯+ @<√ ˇø£{Ï edüT+Ô <äì Äj·Tq n_Ûe÷qT\T m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡T. m˝≤>∑÷ yÓ+ø£j·T´≈£î ej·TdüT ≈£L&Ü $÷<ä |ü&ÉT‘√+~ ø±ã{Ϻ >∑es¡ïsY –Ø˝≤+{Ï$ @yÓ’Hê ÇùdÔ u…≥sY nqï~ ≈£L&Ü yê] n_ÛÁbÕj·T+. Ç~˝≤ e⁄+fÒ yÓ÷&û düsêÿs¡T dü]>±Z ≈£î<äTs¡T≈£îHêïø£, >∑es¡ïsY\qT e÷s¡TdüTÔ+<äì }Vü‰>±Hê\ $ì|ædüTÔHêïsTT. ø=+‘· eT+~ >∑es¡ïs¡T¢ ‘·eT $<ÛäT\T düÁø£eT+>± ìs¡«]Ô+#·&É+ ˝Ò<äqï n|üyê<äT Á|ü#ês¡+˝À ñ+~. ø±+Á¬>dt Vü≤j·÷+˝À ìj·T$T‘·T˝…’q yê]˝À #ê˝≤ eT+~ ;CÒ|”ì <ä÷s¡+ ô|&ÉT‘·÷ e#êÃs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À >∑es¡ïs¡¢ e÷s¡TŒ\T #˚sT¡ Œ\T ‘·|Œü ø£b˛e#·Tà nì uÛ≤$+#ê*‡ ek˛Ô+~.

d”ìj·TsY H˚‘·\T bÕ˝≤«sTT >√es¡∆Hé ¬s&ç¶, eT<ÛäTj·÷w”ÿ e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ bıHêï\ ‘· q ‘√ bÕ≥T bÕغ ì ≈£ L &Ü ¬>*|æ+#·˝Òø£b˛j·÷s¡ì, Äj·Tq≈£î bÕغì q&çù| X¯øÏÔ ˝Ò<äì ‘˚˝ÃÒ XÊs¡T. {Ïø¬ ≥¢qT &ÉãT“\≈£î neTTà≈£îHêïs¡ì rÁe Äs√|üD\T ≈£L&Ü #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ z≥$TbÕ˝…q’ d”ìj·TsY H˚‘\ · +‘ê ≈£L&Ü dü+e‘·‡sê\ ‘·s¡ã&ç Á|ü»\eT<Ûä´ ñqïyêπs nsTTHê kı+‘· X¯øÏÔì qeTTàø√≈£î+&Ü Ç+ø± bÕغ n~ÛHêj·Tø£‘ê«ìï n<Ûä´≈£åî\ $÷<ä |ü&ç@&Ée&É+ #·÷düTÔ+fÒ Ç~ Ä&É˝Òø£ eT<Ó›\ kÕyÓT‘·>±H˚ ø£ì|ædüTÔ+~. yÓTT‘·Ô+ $÷<ä ø±+Á¬>dt H˚‘·\ e´eVü‰s¡+ #·÷düTÔ+fÒ uÛ$Ñ wü´‘·T˝ Ô À ≈£L&Ü ‘·eT bÕغøÏ n~Ûø±s¡+ sê<˚y÷Ó qqï dü+<˚V≤ü + bÕغ H˚‘·˝À¢ düŒwüº+>± ø£ì|ædüTÔ+~. á H˚‘·\T Ç+‘· nuÛÑÁ<ä‘ê uÛ ≤ e+˝À ñ+&É & ÜìøÏ ≈£ L &Ü ø±s¡ D + á ◊<˚ fi ¯ fl ˝À ‘Ó \ +>±D≤˝À ;CÒ | ” , {° & û | ” ã\|ü & É ≥ + >±´s¡ + {° > ± ø£ì|ædüTÔ+~. Çø£ e#˚à ◊<˚fi¯fl˝À ‘Ósêdü n~Ûø±s¡+˝À ñ+≥T+~ ø£ q Tø£ n~ eT]+‘· ã\|ü & É ≥ + >±´s¡ + {° ø±e&É + ‘√ _CÒ|”`{Ï&ç|æ |üøå±\T ‘Ósêdü eT<Ûä´ |üs¡düŒs¡ b˛{° ñ+≥T+<äì Çø£ ø±+Á¬ > dt ˙s¡ T >±]b˛e&É + U≤j· T eTì yêfi¯ ó fl uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T.

nbÕsTT+{Ÿ &˚ eT]+‘· eTT+<äT≈£î? ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 19): pHé s¬ +&ÉT ø=‘·>Ô ± @s¡Œ&çq ‘Ó\+>±D≈£î nbÕsTT+{Ÿ &˚{Ÿ. ¬s+&ÉT ø=‘·Ô bÕغ\T Á|üC≤ã\+‘√ mìï¬ø’Hê, pHé ¬s+&ÉTes¡≈£î Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚ùd neø±X¯+ ˝Ò<Tä . n+<äTøπ Ç|ü⁄Œ&ÉT á ‘˚Bì eTT+<äT≈£î »s¡|ìü n&ç>π +<äT≈£î n~Ûø±sêìøÏ dü]|ü&Ü yÓ T C≤غ ì Çs¡ T sêÅcÕº ˝ À¢ kÕ~Û + ∫q bÕغ \ T dæ<e›ä Te⁄‘·THêïsTT. m˝≤>∑÷ Çs¡T sêÅcÕº˝À¢ Á|üC≤kÕ«eT´ ã<ä ∆ y Ó T Æ q Á|ü u Û Ñ T ‘ê«\T @s¡ Œ &ܶ s TT, ô|’ > ± $uÛ Ñ » q e´eVü‰sê\T #ê˝≤ es¡≈î£ ø=*øÏÿ e#êÃsTT ø±ã{Ï,º Çø£ sêh|ü ‹ bÕ\q nqedü s ¡ + nqï~ á bÕغ \ n_Û Á bÕj· T +. BìøÏ yÓ ÷ &û dü s êÿs¡ T #=s¡ e #·÷bÕ*‡e⁄+≥T+~. yÓ÷&û Á|üuTÑÛ ‘·«+ @sêŒ&Ü*. øπ _HÓ{Ÿ düe÷y˚X¯eTyê«*. n|ü⁄Œ&ÉT sêh|ü‹ bÕ\q m‘˚Ôdü÷Ô ìs¡j í T· + rdüTø√yê*. ø±˙ Çø£ÿ&√ ∫qï ∫≈£îÿ+~. $uÛ»Ñ q |üqT\T ∫e] <äX≈¯ î£ #˚sT¡ ≈£îHêïsTT. Ç˝≤+{Ï düeTj·T+˝À ˇø£ e´øÏ,Ô ˇø£ e´edüú ìs¡j í T· + e⁄+fÒH˚ dü]>±Z e⁄+≥T+~. n+<äTe\¢ >∑es¡ïsY n~Ûø±sê\qT eTs√ |üø+å£ s√E\T e⁄+#˚ùd neø±X¯yT˚ m≈£îÿe e⁄+~. m˝≤>∑÷ Ç+ø± yÓ÷&û Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚j÷· *. eT+Á‹es¡+Z ø=\Te⁄rsê*. ø£˙dü+ Hê\T¬><’ Tä s√E\T |ü&TÉ ‘·T+~. Äø£ÿ&çøÏ Ç+ø£ $T–*+~ eTVü‰ nsTT‘˚ |ü~ s√E\T ≈£L&Ü e⁄+&É<Tä . á bÕ{Ï <ëìøÏ ‘=+<äs¬ +<äT≈£î?

KeTà+ õ˝≤¢ q÷´dt ãj·÷´s¡+, n~Ûø±s¡T\T, kÕúìø£ Á|ü»\T ì‘·´+ e∫à yÓfi‚¢ y˚T»sY Á>±eT|ü+#êj·Tr ø±sê´\j·T+ n~. nq~Ûø±s¡ ã+<Ó\<=&ç>¶ ± e÷]+~. ãj·÷´s¡+˝À ñqï ã+<Ó\<=&çì¶ n~Ûø±s¡T\T eTT+<äT#·÷|ü⁄ ˝Ò≈£î+&Ü ‘=\–+∫ bÕsƒ¡XÊ\≈£î n|üŒ–+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Á>±eT|ü+#êj·Tr ø±sê´\j·÷H˚ï n~Û ø ±s¡ T \T @ø£ + >± ã+<Ó \ <=&ç ¶ > ± e÷sêÃs¡ T . Ç~ n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ ø£fi¯¢ m<äTfÒ ø=qkÕ>∑T‘·THêï |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<∏ä’&˚ ø£ì|æ+#·&É+˝Ò<äT. Á>±eT|ü+#êj·Tr ø±sê´\j·÷ìï ã+<Ó\<=&ç>¶ ± e÷s¡Ã&Üìï #·÷dæ |ü\Te⁄s¡T eTT≈£îÿq y˚˝ÒdüT≈£î+≥THêïs¡T. nsTTHê n~Ûø±s¡T˝À¢ #·\q+ ø£ì|æ+#·&+É ˝Ò<Tä . Á>±eT|ü+#êj·Tr ø±sê´\j·T+ |ü X ¯ ó e⁄\‘√ ì+&ç ñ+&É & É + ‘√ dæ ã “+~, Á|ü » \T ø±sê´\j· T +˝ÀøÏ yÓ fi ¯ ¢ & ÜìøÏ rÁe Çã“+<ä T \T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T ã+<Ó\<=&ç¶ ìsêàD≤ìøÏ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì |ü+#êj·Tr Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

z≥$Tô|’ düMTø£å #˚|ü&É‘ê+.. eT~Ûs¡ |ü≥ºD+ eT~Ûs¡ nôd+;¢ mìïø£˝À¢ ‘Ó<˚bÕ z≥$Tô|’ ‘·«s¡˝ÀH˚ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝Àì bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s\ Ô¡ ‘√ düMTø£å »s¡T|üqTqï≥T¢ Ä bÕغ nôd+;¢ nuÛ´Ñ ]ú yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+VüQ\T #ÓbÕŒs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À bÕغøÏ eT+∫ |ü≥Tº ñqï|üŒ{Ïø° z≥¢ s¡÷|ü+˝À eT\TÃø√e&É+˝À $|ò ü \ eTj· ÷ ´eTHêïs¡ T . mø£ ÿ &É ˝À|ü + »]–+<√ |üP]ÔkÕúsTT˝À $X‚¢wüD #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. eT~Ûs¡˝Àì ø±´+|ü ⁄ ø±sê´\j· T +˝À |ü ~ s√E˝À¢ > ± á dü M Tø£ å ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. n<˚$<Ûä+>± ‘·q≈£î zfÒdæq Á|ü‹ z≥s¡T≈£î Äj·Tq ø£è‘·»‘„ \ · T ‘Ó*bÕs¡T. sê»ø°j÷· ˝À¢ ¬ > \Tb˛≥eTT\T dü V ü ≤ »eTì Äj· T q ù|s=ÿHêïs¡ T . Á|üC≤Á|ü‹ì~Û>± ñHêï ˝Ò≈£îHêï Á|ü»\ |üøå±q |üì#˚j·T&Éy˚T ‘·q eTT+<äTqï \ø£å´eTHêïs¡T.

uÛÑÁ<ë#·\+, uÛÑÁ<ë#·\+ Á|üuÛÑT‘·« ÁbÕ+rj·T ÄdüT|üÁ‹ n_Ûeè~∆øÏ m≥ºπø\≈£î yÓ÷ø£å+ \_Û+∫+~. 100 |ü&Éø£\T ñ qï Çø£ÿ&É 200eT+#ê\T>± @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î s¡÷. 8.5 ø√≥¢ ì<ÛäT\T eT+ps¡j·÷´sTT. M{Ï‘√ m˝≤+{Ï |üqT\T #˚|ü{≤º˝À Ç|üŒ{Ïπø n~Ûø±s¡ ãè+<ä+ πøåÁ‘· dü+<äs¡Ùq #˚d+æ ~. mø£ÿ&Óøÿ£ &É m˝≤+{Ï ìsêàD≤\T #˚|{ ü ≤º˝À düsπ « »]bÕs¡T. bÕ‘· ÄdüT|üÁ‹ì ≈£L˝ÒÃùdÔ ø=‘·Ô ìsêàD+ |üPs¡j Ô T˚ ´ es¡ ≈ £ î s√>∑ T \≈£ î Çã“+<ä T \T ø£ \ >∑ ≈ £ î +&Ü #· s ¡ ´ \T rdüTø√yê*‡ ñ+~. eTHê´ìπø ô|<ä›~≈£îÿ>± >∑Ts¡TÔ+|ü⁄ ñ qï Çø£ÿ&É s√E≈£î düsêdü]>± 300z|” ñ+&É>± yê´<ÛäT\ rÁe‘·≈£î ø=<äTy˚ ˝Ò<äT. eT˝Ò]j·÷ πødüT˝À¢ á &ç$»Hé˝Àì ∫+‘· ÷ s¡ T eT+&É \ + Á|ü r @{≤ ‘· q ]ø±s¡ T ¶ \ qT ‹s¡ > ∑ s êdü ÷ Ô dü + K´qT ô|+#· T ‘· ÷ H˚ ñ+~. »«s¡ + , s¡ø£ÔV”≤q‘·, ø±yÓTs¡T¢, ø£&ÉT|ü⁄ H=|æŒ, >∑T+&Ó »ãT“ e+{Ï \ø£åD≤\‘√ 2006 qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î eTq´+˝Àì $<ë´\j·÷˝À¢ 70eT+~ ∫Hêïs¡T\T ø£qTï eT÷XÊs¡+fÒ M]øÏ düø±\+˝À yÓ’<ä´+ n+<ä˝Ò<äqï~ düŒwüº+. 0`5|æ\¢\T >∑‘· nsTT<˚fi˝ ¢¯ À düTe÷s¡T 200 eT+~øÏ ô|’>± #·ìb˛j·÷s¡T. Ç|ü&ÉTqï |ü]dæú‘·T˝À¢ nedüs¡+ b˛\es¡+ eTT+|ü⁄ ù|s¡T‘√ 8|”ôV≤#Yd\ ” T, Ä |ü]~Û˝À |üì #˚ùd ñ<√´>∑T\T y˚sπ #√≥≈£î yÓfi≤¢*‡ edüT+Ô ~. Ç˝≤+{Ï ‘·sT¡ D+˝À n≥M ÁbÕ+‘·+˝À –]»qT\T nedü\ ú T |ü&Ü*‡ edüTÔ+<äqï~ #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´+ ø√dü+ ô|<ë›düT|üÁ‹ dü÷|üsY ôdŒcÕ*{° ùde\T n+~+#ê*‡ ñ +≥T+~. Ç~ »s¡>±\+fÒ nìï $uÛ≤>±\≈£î ì|ü⁄DT\qT ìj· T $T+∫ Ç+<ä T ≈£ î nedü s ¡ y Ó T Æ q kÂø£ s ê´\qT düeT≈£LsêÃ*‡ ñ+~. dæã“+~ ø±«s¡sº T¡ ¢ bÕ&Óq’ +<äTq M]øÏ |ü ø ±ÿ edü ‹ ì ø£ * Œ+#ê*‡ ñ+~. eT+<ä T \T n+<äTu≤≥T˝À ˝Òe⁄ nqï e÷≥ sê≈£î+&Ü #·÷&Ü*. nìï+{ÏøÏ $T+∫ düeTq´j·T+ ø=s¡e&É≈î£ +&Ü #·÷ùdÔ Çø£ÿ&É n+<˚ yÓ’<ä´ ùde\≈£î &√ø± ñ+&É<äT.

eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘êìï KeTà+˝ÀH˚ ø=qkÕ–+#ê* uÛÁÑ <ë#·\+, uÛÁÑ <ë#·\+ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝Àì b˛\es¡+ eTT+|ü ⁄ ÁbÕ+‘êìï d” e ÷+Á<Û ä ˝ À ø£ \ |ü & Üìï |ü P ]Ô > ± e´‹πsøÏkÕÔeTì myÓTà˝Ò´ düTqï+ sê»j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. ÁbÕC…≈£îº &çC…’Hé e÷]à u≤~Û‘·T\≈£î nHê´j·T+ #˚jÓTT<ä›qï<˚ d”|”m+ Á|ü<Ûëq nC…+&Ü>± rdüT≈£î+≥T+<äHêïs¡T. Ä bÕغ Hêj·T≈£î\‘√ ø£*dæ $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. eTT+|ü⁄ Á>±e÷\T KeTà+ õ˝≤¢˝ÀH˚ ø=qkÕ–+#˚+<äT≈£î πø+Á<ä, sêh Á|ü u Û Ñ T ‘ê«\ô|’ ˇ‹Ô & ç ‘Ó k ÕÔ e THêïs¡ T . Bìô|’ Á|üD≤[ø±ã<ä∆+>± m˝≤+{Ï eP´Vü‰\T s¡∫+#ê˝À 27q »]π> sêh ø£$T{° düe÷y˚X¯+˝À ìs¡ísTTkÕÔeTHêïs¡T. ì|ü⁄DT\‘√ #·]Ã+∫ ‘·>T∑ ìs¡j í T· + rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. e÷]q |ü ] dæ ú ‘ · T \qT >∑ T ]Ô + #êeTHêïs¡ T . Ç~ Á|ü C ≤$»yÓ T Æ q +<ä T q nìï esêZ \ qT ø£ \ T|ü ⁄ ≈£ î b˛sTT ìjÓ÷»eø£s+Z¡ düeTÁ>±_Ûeè<˚∆ <Û´˚ j·T+>± |üì #˚kÕÔeTHêïs¡T. ñ|üÁ|üD≤[ø£ ì<ÛäT\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚j·÷\Hêïs¡T. |ü ≥ º D +˝À ‘ê>∑ T ˙{Ï dü e Tdü ´ qT rπ s Ã+<ä T ≈£ î ø£ è wæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\ ø£\Œq≈£î ì<ÛäT\T eT+ps¡j˚T´˝≤ #·÷kÕÔeTHêïs¡T. eT#êà yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, @CÒ s¡y˚TXŸ, dü]j·T+ ø√fÒX¯«s¡sêe⁄, ÁãVü≤à#ê], ;;J ‹\ø˘, eTs¡¢bÕ{Ï πsDTø£, Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, >∑&ɶ kÕ«$T, X‚cÕe‘ês¡+, X¯+ø£sYsêe⁄, qsꇬs&ç¶, _.yÓ+ø£≥¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T.


6

|Á Cü ≤ CÀ´‹

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ q÷´dt ø±+Á¬>dt j·TTeH˚‘· sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ‘√ b˛*ùdÔ yÓ÷&û düu≈ÑÛ î£ uÛ≤Ø>± »q+.. n+<äT˝À j·TTe z≥πs¢ n~Ûøu£ ≤Û >∑+. Ç+πø+.. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúq+˝À uÛ≤»bÕ nuÛ Ñ ´ ]ú Hê>∑ + »Hês¡ › H é ¬ s &ç ¶ ne©\>± $»j· T + kÕ~Û+#·&É+ U≤j·TeTì $X‚¢wü≈£î\T n+#·Hê y˚XÊs¡T. mìïø£\ düsπ «\T ≈£L&Ü Ç<˚ ‘˚˝≤ÃsTT. n≥T Hê>∑søY s£ ÷¡ ï\T bÕs¡y¢ TÓ +≥T ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝Àq÷ ‘Ósêdü nuÛ´Ñ ]ú eT+<ä »>∑Hêï<∏ä+ ne©\>± $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔs¡ì ˝…ø£ÿ\T y˚XÊs¡T. n+<ä] n+#·Hê\qT ‘ês¡Te÷s¡T #˚d÷ü Ô Hê>∑+, eT+<ä Ç<ä › s ¡ ÷ z≥$TbÕ\T ø±e&É + õ˝≤¢ ˝ À #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. Á|ü‘·´]ú bÕغ\T ôd’‘·+ á |ü]D≤eT+ô|’ ÄX¯Ãs¡´+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïsTT.

eT+<ä z≥$TøÏ ø±s¡D≤˝…H√ï.. Hê>∑sYø£s¡÷ï\T bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúq+ |ü]~Û˝À ˇø£ÿ eq|ü]Ô $TqVü‰ $T>∑‘ê Äs¡T nôd+;¢ kÕúHê˝À¢ ø±+Á¬>dt ã\V”≤q|ü&+ç <äì, ∫e] ì$Twü+˝À bıs¡T>∑T õ˝≤¢ qT+∫ e∫à b˛{°˝À ~–q q+~ m\¢j·T´qT Ä<ä]+#·s¡ì, es¡Tdü>± ¬>\TdüTÔqï ‘·qπø |ü≥º+ ø£&É‘ês¡ì eT+<ä uÛ≤$+#ês¡T. n‹$XÊ«dü+‘√ ô|<ä›>± Á|ü#ês¡+ ≈£L&Ü #˚jT· ˝Òøb£ ˛j·÷s¡T. Ç~ $»j·÷eø±XÊ\ô|’ rÁeÁ|üu≤Û e+ #·÷|æ+~. |ü]dæ‹ú Á|ü‹≈£L\+>± ñ+≥T+<äì düŒwü+º ø±>±H˚ bÕغ\T e÷] \_∆bı+<ë\ì #·÷kÕÔs¡ì ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»˝À¢ $düÔè‘·+>± Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑&É+ eT+<ä≈£î XÊ|ü+>± e÷]+~. ø±+Á¬>dt≈£î ñqï dü+Á|ü<ëj·T z≥s¡T¢ ákÕ] ‘·q≈£î nqT≈£L\+>± Áø±dt z{Ï+>∑T #˚kÕÔs¡ì >∑{Ϻ ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. Ms¡T ø±+Á¬>dt yÓ’ù| yÓTT>∑TZ#·÷|ü&É+ áj·Tq≈£î Á|ü‹≈£L\+>± e÷]+~. áMm+˝Àì Ä{À >∑Ts¡TÔ ≈£L&Ü eT+<ä≈£î #˚≥T ‘Ó∫Ã+~. ø±s¡T, Ä{À >∑Ts¡TÔ≈£î eT<Ûä´˝À bòÕ´qT >∑Ts¡TÔ ñHêï ìs¡ø£å´sêdü´ z≥s¡T¢ ‹ø£eTø£ |ü&ܶs¡T. ø=+<äs¡T ø±s¡T >∑Ts¡TÔ MT≥ H=ø£ÿuÀsTT Ä{À >∑Ts¡TÔô|’ MT≥ H=ø±ÿs¡T. Ä{À >∑Ts¡TÔ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]úøÏ @ø£+>± 54,680 z≥T¢ sêe&É+ >∑eTHês¡Ω+. n#·Ã+ù|≥ qT+∫ uÛ≤Ø>± Ä~Ûø£´+ edüTÔ+<äì Ä•+#ês¡T. ÄX¯\qT eeTTà #˚dü÷Ô myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]ú >∑Te«\ u≤\sêE ø£+fÒ 9,319 z≥T¢ ‘·≈î£ ÿe e#êÃsTT. ø=˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ n‘·´~Ûø£+>± yÓTC≤غ edüT+Ô <äì uÛ≤$+∫Hê.. myÓTà˝Ò´ nuÛ´Ñ ]ú p|ü*¢ ø£ècÕísêe⁄ ø£+fÒ 1,825 z≥T¢ ‘·≈£îÿe |ü&ܶsTT. n\+|üPsY˝À |ü]dæú‹ yÓTs¡T>±Z ñ+≥T<äì ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îHêï Çø£ÿ&É πøe\+ 842 z≥T¢ m≈£ î ÿe>± e#êÃsTT. á n+XÊ\˙ï $»j·÷eø±XÊ\qT ‘·T&ç∫ô|fÒºXÊsTT.

Ms¡qïù|≥(eTVü≤ã÷uŸq>∑sY) : yÓ’<ë´s√>∑´XÊK˝À z n~Ûø±] e´eVü‰s¡+ eTs√e÷s¡T #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~.. ù|<ä Á|ü»\≈£î Ç#˚à eT+<äT˝À¢ |üs¡‡+fÒJ\≈£î Á|üj·T‘·ï+ #˚dæ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ e<ä› <=]øÏb˛j·÷s¡T.. @ø£+>± s¡÷.46 \ø£\ å ≈£î dü+ã+~Û+∫q eT+<äT\T ˇπøkÕ] ø=qT>√\T #˚ùd+<äT≈£î ìs¡j í T· + rdüT≈£îHêïs¡T.. Bì ø√dü+ $$<Ûä @C…˙‡\ qT+∫ ø=fÒwHü \ é T d”«ø£]+#ês¡T. nsTT‘˚ dü<äs¡T n~Ûø±] ‘·q≈£î nqT≈£L\yÓTÆq @C…˙‡πø Äs¡¶sY Ç#˚Ã+<äT≈£î n+^ø±s¡+ ‘Ó*bÕs¡T. Ä @C…˙‡ ø£+fÒ ≈£L&Ü ‘·≈£îÿe <Ûäs¡≈£î #ê˝≤ eT+~ ø=fÒwüHé y˚dæq|üŒ{Ïø° yê{Ïì |üø£ÿqu…fÒºXÊs¡T.. B+‘√ ndü\T $wüj·T+ ãj·T{ÏøÏ bıøÏÿ+~. e´eVü‰s¡+ ø£˝…ø£ºsY <ëø±yÓ[¢+~. |ü~XÊ‘·+ ì<ÛäT\T..: ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ë˝À¢ eT+<äT\ ø=qT>√\T≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ @&Ü~øÏ 90 XÊ‘·+ ì<ÛäT\T e÷Á‘·y˚T $&ÉT<ä\T #˚düTÔ+~. eTs√ |ü~XÊ‘·+ ì<Û ä T \T õ˝≤¢ yÓ ’ < ë´s√>∑ ´ XÊK≈£ î Çdü T Ô + ~. @yÓ ’ H ê eT+<äT\T nsTTb˛‘˚, n‘·´edüs+¡ >± ø=qT>√\T #˚j÷· *‡ eùdÔ yê{Ïì $ìjÓ÷–+#·Tø√yê*. Á|ü‹ eT÷&ÉT HÓ\\≈£î ø£*|æ |”ôV≤#Yd”\ìï+{Ïø° s¡÷.11 \ø£å\ <ëø£ ÇdüTÔHêïs¡T. Ç˝≤ e∫Ãq dü T e÷s¡ T s¡ ÷ .46 \ø£ å \ ì<Û ä T \T yÓ’<ë´s√>∑´XÊK˝ÀH˚ ñHêïsTT. Ç+‘· ô|<ä›yÓTT‘·Ô+˝À ì<ÛäT\T #·÷dæq z ñqï‘ê~Ûø±] yê{Ïì Ks¡Tà #˚dæ ø=ìï ì<ÛTä \T $T>∑T\TÃ≈£îH˚+<äT≈£î Á|üjT· ‹ï+#ês¡T. B+‘√ @ø£ ø ±\+˝À s¡ ÷ .46 \ø£ å \ eT+<ä T \T ø=qT>√\T #˚ùd+<äT≈£î ìs¡ísTT+#ês¡T. Bì ø√dü+ ø£˝…ø£ºsY –]C≤X¯+ø£sY qT+∫ ôd’‘·+ nqTeT‹ rdüT≈£îHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ÇdüTÔqï eT+<äT\ <Ûsä \ ¡ qT |ü]o\q #˚dæ ø=qT>√\T #˚j÷· \ì dü÷∫+#ês¡T.ndü\T ø£<∏ä Çø£ÿ&É yÓTT<ä\T..: ø£˝…ø£ºsY qT+∫ nqTeT‹ rdüT≈£îqï n~Ûø±] $$<Ûä @C…˙‡\ qT+∫ ø=fÒwüHé\T rdüT≈£îHêïs¡T. ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ nsTT‘˚ @~ ‘·≈£îÿe <Ûäs¡≈£î ÇùdÔ Ä @C…˙‡ì m+|æø£ #˚düTø√yê*. ø±ì |üs¡‡+fÒJ\≈£î ÄX¯|ü&ç dü<äs¡T n~Ûø±] »q]ø˘ eT+<äT\T ‘·≈£îÿe≈£î ÇkÕÔeTì ø=fÒwüHé\T Ç∫Ãq|üŒ{Ïø° yê{Ïì |üø£ÿq ô|fÒºXÊs¡T. ‘·q≈£î nqT≈£L\yÓTÆq @C…˙‡øÏ eT+<äT\T düs|¡ süò ê #˚j÷· \ì Ä<˚XÊ\T Ç#êÃs¡T. nsTT‘˚ rdüT≈£îqï ø=fÒwüHé\T, yê{Ï $esê\qT ø£˝…ø£ºsY≈£î düeT]Œ+∫ ‘·≈î£ ÿe <Ûsä ≈¡ î£ ø=fÒwHü é Ç∫Ãq @C…˙‡øÏ düs|¡ süò ê u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–+#ê*.

Ä~˝≤u≤<é, eT+>∑fiy¯ ês¡+ 20 `05` 2014

»>∑Hé ndüeTs¡∆ z≥$TøÏ ø±s¡D*y˚Hê?! ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 19): »>∑Hé C…’\T≈£î yÓ[¢q+‘· es¡≈£î ˇø£s¡ø£yÓTÆq |ü]dæú‹, C…’\T≈£î yÓ[¢ e∫Ãq ‘·sê«‘· Ç+ø√ |ü]dæú‹. Çø£ »>∑HéøÏ u…sTT˝Ÿ e∫Ãq ‘·sê«‘· |üP]Ô>± y˚πs |ü]dæú‹. yÓTT<ä≥ Á|ü»\T ø±+Á¬>dt |ü≥¢ ‘·eT≈£îqï e´‹πsø£‘·øÏ Ädüsê>± »>∑Hé <=]ø±&Éì nqT≈£îHêïs¡T. yÓ’mdtì »>∑Hé˝À #·÷düT≈£îHêïs¡T.... ø±˙, C…’˝À¢ e⁄qï|ü⁄Œ&ÉT e∫Ãq mìïø£\T, ‘êeTT #·÷düT≈£îqï á ø=‘·Ô Hêj·T≈£î&çøÏ Ä ª≈£îÁ≥\ ø±+Á¬>dtµ ø£cÕº\T ‘Ó∫Ãô|{Ϻ+<äì |ü⁄f…º&É+‘· C≤*‘√ Ä |ü~ùV≤qT kÕúHê˝À¢ |ü≥º+ø£{≤ºs¡T. m|ü⁄Œ&Ó’‘˚ Ç<˚ »>∑Hé u…sTT˝Ÿ $÷<ä ãj·T≥≈£î e#êÃ&√ n|ü⁄Œ&˚ »q+˝À nqTe÷Hê\T |ü⁄≥Tºø=#êÃsTT. n~Ûø±s¡+˝Àe⁄qï ø±+Á¬>dt bÕغ‘√ ˝≤\÷N|ü&ç‘˚H˚ u…sTT˝Ÿ e∫Ã+<äqï Á|ü‹|üøå±\ $eTs¡Ù*ï qy˚TàXÊs¡T. á eT÷&ÉT e÷s¡TŒ*ï düTì•‘·+>± >∑eTì+∫qyêfi¯ó ¢ »>∑Hé z≥$Tì á ø√D≤\ qT+∫ $X‚¢wædüTÔHêïs¡T. Á|üC≤ rs¡TŒ\˙ï Hê´j·Tã<ä›+>±, <Ûäs¡àã<ä›+>± e⁄+{≤j·Tqï yê<äq˝À¢ ìC≤ìC≤\ bÕfi¯ó¢ m+‘·qï~ mes¡T #ÓbÕŒ*? ìqïyÓTTqï{Ïes¡≈î£ Ç<˚ n$˙‹ Á|üuÛÑT‘·«+˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT´˝…’q e´≈£îÔ\≈£î ø=ìï #√≥¢ |ü≥º+ ø£&ç‘˚... eT]ø=ìï #√≥¢ #Ó\T¢N{Ï sêdæ |ü+|æ+#ês¡T.

kÕúìø£ mìïø£˝À¢q÷, kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢q÷ ‘˚&Ü\T+{≤j·Tqï yêfi¯¢ yê<äq\øÏ... ndü\T ‘˚&Ü˝Ò e⁄+&ÉuÀeqï Äs¡T´yÓT+{Ÿ‡øÏ ¬s+{ÏøÏ $\Te\T ˝Ò≈£î+&Ü b˛j·÷sTT. <˚X¯yê´|üÔ+>± yÓ÷Bj·T+ e÷s¡TyÓ÷–Hê, ‘Ó\+>±D≈£î e#˚Ã≥|üŒ{ÏøÏ ‘˚&Ü˝§#˚ÃXÊsTT. ‘Ósêdü $»j·T+ yÓqTø£ ‘Ó\+>±D≤ kÕ<ÛäH˚ eTTK´+, ø±˙ n≥Te+{Ï ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq≈£î eT÷\eTì uÛ≤$+∫q Ä Hêj·T≈£î&çπø »q+ ˙sê»Hê\T |ü*ø±s¡T. ø£s¡Tí&ç #êe⁄øÏ ø±s¡D≤\T mìï nsTTHê πød”ÄsY ¬>\T|ü⁄øÏ ˇπø ˇø£ÿ ø±s¡D+ ªe÷≥µ. Äj· T q e÷≥ ‘· ÷ {≤˝≤ Á|ü j · ÷ DÏ + ∫+~. ‘·>∑˝≤*‡qyêfi¯¢≈£î ‘·–*+~. n+‘˚ø±<äT Äj·Tq Á|üdü+>±\T {≤¬sZ{Ÿ Ä&çj·THé‡ Vü≤è<äj·÷\≈£î Vü≤‘·TÔ≈£îHêïsTT. ø±˙, Ä ø±+Á¬>dt <Ísꓤ>∑+ ø=B› ˇø£ Hêj·T≈£î&˚ ø£s¡Tej·÷´&ÉT. Ç#˚Ã~ ‘Ó#˚Ã~ ≈£L&Ü y˚Ty˚Tq+≥÷ Äsꓤ{≤\T #˚dæHê, Ç∫Ã+~ ‘Ó∫Ã+~ Ä ø±+Á¬>dt bÕغjT˚ nsTTHê ªÇ∫Ã+~ #·∫Ã+~ ≈£L&Ü Ä ø±+Á¬>dt bÕغjT˚ µ. ô|’>± s¬ +&ÉT#√{≤¢. Ç≥T ‘Ó\+>±D≤˝Àq÷ n≥T d”e÷+Á<Ûä˝À¢q÷ ¬s+&ÉT#√{≤¢! ˇø£ #√≥ z Hêj·T≈£î&ÉT #Ó|æŒq≥T¢ ‘Ó\+>±D≤˝À ˇø£ düTHêï nsTT‘˚, d”e÷+Á<Ûä˝À ¬s+&ÉT düTHêï\T... &ÉãT˝Ÿ Js√dt! Ç~ ø£∫Ñ·+>± Væ≤{Ÿ $¬øfÒº!

wü]à\ uÛsπÑ Ô »>∑Hé z≥$TøÏ ø±s¡De÷?! ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 19: yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶ d”e÷+Á<Ûä˝À z&çb˛e&ÜìøÏ Äj·Tq u≤e Áã<äsY nì˝Ÿ ≈£îe÷πs Á|ü<Ûëq ø±s¡DeT+≥÷ k˛wü˝Ÿ HÓ{ŸesYÿ˝À ôdf…’s¡T¢ wæø±s¡T¢ #˚dTü HÔ êïsTT. |æ∫à »Hê\T @~ #Ó|Œæ q $+{≤s¡ì »>∑Hé u≤e nì˝Ÿ nqT≈£îHêïs¡≥. uÀs¡Tq es¡¸+ |ü&ÉT‘·T+fÒ Ä–b˛ n+≥÷ ‘êqT esê¸ìï ôd’‘·+ Ä|ü>∑\q+≥÷ n|üŒ{À¢ Áã<äsY nì˝Ÿ≈£îe÷sY >=|üŒ\T #Ó|ü⁄Œ≈£îHêïs¡ì Ç|ü⁄Œ&ÉT mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± ‘·q u≤eeT]~ d”e÷+Á<Ûä d”m+ |”sƒêìï ‘·|üŒ≈£î+&Ü

n~Ûs√Væ≤kÕÔ&Éì »>∑Hé≈£î #Ó|æŒq e÷≥ #Ó|üŒ≈£î+&Ü #ÓbÕŒ&É≥. Ç~ ì»y˚T nqT≈£îì bÕ|ü+ »>∑Hé ‘·q u≤e nì˝ŸqT qeTTà≈£îì |ü>∑{Ï ø£\\T ø£qï≥T¢ ñHêï&ÉT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ˝≤dt @+õ˝Ÿ‡øÏ yÓ[¢ nø£ÿ&É ‘·q u≤eeT]~ ¬>*ùdÔ ô|<ä› m‘·TÔq bÕغ düHêïVü‰\T ≈£L&Ü #˚düT≈£îHêïs¡T. ø±˙ Ç|ü⁄Œ&ÉT »>∑Hé H˚‘·è‘·«+˝Àì bÕغ z&ç b ˛sTTq+<ä T ≈£ î nø£ ÿ &ç y ê]øÏ @+ dü e ÷<Û ë q+ Ç#·TÃ≈£î+{≤s¡+≥÷ m<˚›yê #˚düTÔHêïs¡T. ‘·q uÛ≤s¡´ wü]à\qT |üøÿ£ q ô|{Ïqº +<äTøπ ‘·q u≤eeT]~ »>∑Hé >¬ \T|ü⁄ ø√dü+ nì˝Ÿ dü]>±Z ÁbÕs¡∆q\T #˚j·T˝Ò<ä+≥÷ #·Ts¡ø£\+{ÏdüTÔHêïs¡T HÓ{ÏC…qT¢.

Äq+<äq>∑sY, : sê»eT+Á&ç q>∑s¡ myÓTà˝Ò´ $CÒ‘· &Üø£ º s Y Ä≈£ î \ dü ‘ · ´ Hêsêj· T D≈£ î nj· T ´|ü Œ kÕ«$T Ä\j·T+˝À ‘·T˝≤uÛ≤s¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. XÊ´eT˝≤q>∑sY sêe÷\j· T + ø£ $ T{° Ä<Û ä « s¡ ´ +˝À á ø±s¡ ´ Áø£ e T+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nj·T´|üŒkÕ«$T Ä\j·÷ìøÏ #˚s¡T≈£îqï myÓTà˝Ò´ Ä≈£î\ dü‘·´Hêsêj·TD≈£î nj·T´|üŒ Ä\j·T ns¡ à ≈£ î \T kÕ«>∑ ‘ · + |ü * ø±s¡ T nq+‘· s ¡ + Ä\j· T ÁbÕ+>∑D+˝À @sêŒ≥T#˚dæq ‘·T˝≤uÛ≤s¡+˝À bÕ˝§Zì ‘·q ãs¡Te⁄≈£î düe÷q+>± 80 πøJ\ |ü{Ïø£u…˝≤¢ìï kÕ«$TøÏ düeT]Œ+#·T≈£îHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À sêe÷\j·T+ ø£$T{°, @M nbÕŒsêe⁄ s√&É T ¶ ô|<ä › \ T $.lìyêdü T , >∑ T ‘· T Ô \ »j· T ø£ è wü í , $.sêeTø£ è wü í , e÷$T&ç s¡ e TD, ø±øÏ ‘ · + eTTs¡∞ø£èwüí, yÓ’.Hê>∑sêE ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

j·÷Hê+,j·÷Hê+˝Àì Hêsêj·TD f…ø√ï dü÷ÿ˝Ÿ˝À >∑‘· @&Ü~ ôdô|º+ãs¡T 21q j·÷dæ&é ‘·T+|üs¡T¢ ø£+{Ï˝À |ü&ç >±j·T|ü&çq >∑T‘·TÔ\ nÁ•‘Y≈£î dü+düú Á|ü‹ì<ÛäT\T s¡ ÷ .1.52 \ø£ å \ T q>∑ < ä T qT n+<ä C Ò X Ês¡ T . ÁbÕ+rj· T |ü]bÕ\Hê~Ûø±] ø±sê´\j·T+˝À $<ë´XÊU≤~Ûø±] ø±˝Ò kÕsTTHê<∏é düeTø£å+˝À |ü]bÕ\Hê~Ûø±] mdt.>∑DÒX¯Hé q>∑<äT #Óø˘qT nÁ•‘Y ‘·+Á&ç lìyêdt≈£î n+<äCÒXÊs¡T. nÁ•‘Y u≤‘Ys÷¡ yéT≈£î yÓfi>¢¯ ± Ä düeTj·T+˝À u≤‘Ys÷¡ + j·÷dæ&‘é √ X¯óÁuÛ|Ñ sü T¡ düT+Ô &É≥+‘√ Ä ‘·T+|üs\ ¡ T nÁ•‘Y ø£+{Ï˝À |ü&+ç ~. yÓ’<ä´ Ks¡TÃ\T ì$T‘·Ô+ s¡÷.1.11\ø£å\T, s¡yêD≤ #ÛêØ®\ ì$T‘·+Ô s¡÷.51y˚\qT dü+düú #Ó*+¢ ∫+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêsêj· T D dü ÷ ÿ˝Ÿ @Jm+ ¬ ø .mdt . yêdü T , Á|æ ì ‡|ü ˝ Ÿ ø£ØeTT˙ïkÕ bÕ˝§ZHêïs¡T. düs¡«•øå±_Ûj·÷Hé m&ç|ædæ >∑T‘·TÔ\ >√$+<ä »j·Tsêe÷sêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü‘·´<˚e⁄ì <ä]Ù+#·T≈£îqï ‘√≥ qs¡dæ+Vü≤+ <ä+|ü‘·T\T

|\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂Õ‹[ «¡Ljigji©´s ≠s¤Õ¡[NPR LRiVá qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı ’¡¤«¡zms «ÿºdΩ∏R∂V Æ©s[ªΩR Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V

#·+<Á uä ≤ãT |Á eü ÷D d”«ø±s¡+|ô ’ >∑+<äs>¡ √fi¯+? ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 19: q÷‘·q Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹>± Hêsê #· + Á<ä u ≤ãTHêj· T T&É T Á|ü e ÷D d” « ø±sêìï mø£ ÿ &É #˚kÕÔs¡qï~ Ç|ü⁄Œ&ÉT ÄdüøÏÔø£s¡+>± e÷]+~. $|ü‘·ÿs¡ |ü]dæú‘·T˝À¢ sêÁwüº Á|ü»\T ‘·q $÷<ä qeTàø£+ ñ+∫, ‘·q≈£î n~Ûø±sêìï ø£≥º u…{Ϻq dü+<äs¡“¤+>± Á|üe÷D d”«ø±sêìï d”eT+Á<Ûä >∑&ɶô|’q #˚j·÷\qï ìs¡íj·÷ìï #·+Á<äu≤ãT rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. e#˚à HÓ\ 2e ‘˚B ‘·sê«‘· ‹s¡T|ü‹˝Àì ‘ês¡ø£sêeT ùdº&çj·T+˝À Äj·Tq Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚kÕÔs¡ì bÕغ esêZ\ düe÷#ês¡+. Bìì <äèwæº˝À ô|≥Tºø√ì ‘·q ≈£î\<Ó’e+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T bÕ<ë\ #Ó+‘· ‹s¡T|ü‹˝À Á|üe÷D d”«ø±s¡ ø±s¡´Áø£e÷ìï @sêŒ≥T #˚j÷· \ì Äj·Tq uÛ≤$düTqÔ ï≥T¢ düe÷#ês¡+. n˝≤π>, eTs√ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± $»j·Tyê&ÉqT ≈£L&Ü |ü]o*düTqÔ ï≥T¢ düe÷#ês¡+. ‘êC≤>± mìï¬øq’ ‘Ó\+>±D, d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· {°&|û ” myÓTà˝Ò´\T k˛eTyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À düe÷y˚X¯yÓTÆ ‘·eT ÁbÕ+‘· XÊdüq düuÛ≤|üø£å H˚‘·\qT mqTï≈£î+{≤s¡T. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ #· + Á<ä u ≤ãT H˚ ‘ · > ± m+|æ ø £ e ⁄‘ês¡ T . ‘Ó \ +>±D {° & û | ” XÊdüqdüuÛ≤|üø£å H˚‘·>± ÄsY.ø£èwüíj·T´ m+|æø£j˚T´ neø±X¯+ ñ +~. Ç~˝≤e⁄+&É>±, á eT<Û´ä ø±\+˝À mìïø£\ |ò*ü ‘ê\≈£î eTT+<äT mø£ÿ&É |ü{ϺHê d”eT+Á<Ûä, ‘Ó\+>±D≤ ¬s+&ÉT sêÅcÕº\˝À ≈£L&Ü #·+Á<äj·T´˝Ò n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ekÕÔs¡ì HêqT&û ñ+≥÷ e∫Ã+~. $X‚¢wü≈£î\T ≈£L&Ü d”eT+Á<Ûä˝À #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT, ‘Ó\+>±D≤˝À #·+Á<äXK ‚ sY n+fÒ á #·+Á<ä<«ä j·T+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ekÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ nqT≈£îqï≥T¢>± á Ç<ä›s¡÷ me] düVü≤ø±s¡+ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ dü«‘·+Á‘·+>± n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&ÜìøÏ dü]|ü&Ü yÓTC≤]{° kÕúHê\qT <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ ¬s+&ÉT sêÅcÕº\≈£î eTTK´eT+Á‘·T\T Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚j·TuÀ‘·Tqï á Ç<ä›]øÏ ø=ìï ns¡T<Ó’q ]ø±s¡T¶\T ñHêïsTT. ˇø£ÿkÕ] Ä ]ø±s¡T¶\qT |ü]o*<ë›+. eTT+<äT>± d”e÷+Á<Ûä≈£î ø±uÀj˚T eTTK´eT+Á‹, ‘Ó \ T>∑ T <˚ X ¯ + n~Û H ˚ ‘ · Hêsê #· + Á<ä u ≤ãT Hêj· T T&É T $wü j · ÷ ìøÏ eùdÔ Äj· T q ]ø±s¡ T ¶ q T Äj· T H˚ n~>∑$TdüTÔHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT yÓTT<ä≥ 1995 ôdô|º+ãsY 1 eTTK´eT+Á‹ kÕúHêìï n~Ûw+ºæ #·>± Ä ‘·sê«‘· mì$T<˚fi¢¯ mì$T~ HÓ\\ |ü<eä T÷&ÉT s√E\ bÕ≥T eTTK´eT+Á‹>± ñHêïs¡T. Ä ‘·sê«‘· |ü<fi˚ ¢¯ bÕ≥T Á|ü‹|üøå£ H˚‘>· ± ø=qkÕ>±s¡T. ‘·<Tä |ü] Ç|ü⁄Œ&ÉT neX‚wü Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹>± eTs√kÕ] u≤<ä´‘·\T rdüTø√uÀ‘·THêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÅcÕºìøÏ n‘·´~Ûø£ ø±\+ eTTK´eT+Á‹>± |üì#˚dæq e´øÏÔ>± #·+Á<äu≤ãT ]ø±s¡T¶ ñ+&É>±.. Ç|ü⁄Œ&ÉT eTs√ ]ø±s¡T¶>± neX‚wü ø=‘·Ô n+<äÁ|ü<˚XŸ sêÅcÕºìøÏ eTTK´eT+Á‹>± eTs√ ]ø±s¡T¶qT <äøÏÿ+#·Tø√qTHêïs¡T. Çø£ ¬ødæÄsY $wüj·÷ìøÏ eùdÔ ‘Ó\+>±D≤≈£î ‘√* eTTK´eT+Á‹>± Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚j·TuÀ‘·Tqï áj·Tq ‘Ó\+>±D≤ sêh #·]Á‘·˝À yÓTT<ä{Ïù|J˝À ñ+{≤s¡T. n+‘˚ø±<äT ¬ødæÄsY≈£î eTs√

ns¡T<Ó’q ]ø±s¡T¶ ≈£L&Ü ñ+~. sêh+˝À ¬s+&˚dækÕs¡T¢ ˝Àø˘düuÛÑ≈£î, XÊdüqdüuÛÑ≈£î @ø£ø±\+˝À b˛{°#˚dæ ¬>\Tbı+~q e´øÏÔ me¬s’Hê ñHêïs¡+fÒ n~ ˇø£ÿ ¬ødæÄsY e÷Á‘·y˚Tqì #ÓbÕŒ*. ¬ødæÄsY 2004˝À dæ~›ù|≥ XÊdüqdüuÛÑ kÕúHêìøÏ, ø£Ø+q>∑sY ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ b˛{°#d˚ æ >¬ \Tbı+<ës¡T. Ä‘·sê«‘· ø£Ø+q>∑sY ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ sêJHêe÷ #˚dæ ¬>\Tbı+<ës¡T. Çø£ Ä‘·sê«‘· eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY qT+∫ eTs√kÕ] m+|”>± ¬s+&ÉTy˚\ ‘=$Tà~˝À ¬>\Tbı+<ës¡T. ‘·<äT|ü] Ç|ü⁄Œ&ÉT >∑CÒ«˝Ÿ XÊdüqdüuÛÑ kÕúHêìøÏ, yÓT<äø˘ m+|” kÕúHêìøÏ b˛{°#˚dæ |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. n|üŒ{À¢ 1952 mìïø£\˝À ø£eT÷´ìdüTº H˚‘\ · T XÊdüqdüu≈ÑÛ î£ , ˝Àø˘ düu≈ÑÛ î£ b˛{°#d˚ æ >¬ \Tbı+<ä>±.. 1967˝À lø±≈£îfi¯+ qT+∫ >ö‘·T \#·Ãqï XÊdüqdüuÛÑ≈£î, ˝Àø˘ düuÛÑ≈£î b˛{°#˚dæ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. Ä ‘·sê«‘· ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ Ç˝≤ ¬>*∫q e´øÏÔ ¬ødæÄsY e÷Á‘·y˚T! ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 19: \>∑&bÉ Õ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ... sê»ø°jT· ÁãVü≤à. Ä+Á<Ûë Äø√º|üdt mìï ù|s¡¢‘√ |æ*∫Hê Äj·Tq~ \>∑&bÉ Õ{Ï CÀdü´+... ∫\ø£ CÀdü´+ nHêïø±˙ Äj·Tq n+#·Hê e÷Á‘·+ ø£¬sø˘º ne⁄‘·÷ edüTÔ+~. <˚X¯+˝À mø£ÿ&É mìïø£\T »]–Hê... »s¡T>∑T‘·THêï... n+<ä]ø£+fÒ eTT+<äT \>∑&ÉbÕ{Ï ‘·q düsπ « |ò*ü ‘ê\ì Á|ü»\ eTT+<äTøÏ ‘ÓkÕÔsT¡ . mìïø£\T »]–q kÕj·T+Á‘·y˚T Äj·Tq H˚‘·\ C≤‘·ø±\qT ‘˚˝ÒÃkÕÔs¡T. Ç+ø± #ÓbÕŒ\+fÒ C≤rj·÷ #êHÓ˝Ÿ‡ n˙ï z yÓ’|ü⁄ ñ+fÒ Äj·Tq e÷Á‘·+ eTs√yÓ’|ü⁄ #ÓãT‘ês¡T. nsTT‘˚ ‘·T~ |òü*‘ê\T e∫Ãq ‘·sê«‘· yê{Ïì #·÷dæ $düTÔb˛e&É+ #êHÓ˝Ÿ‡ e+‘·T ne⁄‘·T+~. ìqï »]–q kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\H˚ #·÷düT≈£î+fÒ C≤rj·T $÷&çj÷· dü+dü\ ú ˝À m≈£îÿe uÛ≤>∑+ d”e÷+Á<Û˝ ä À »>∑Hé Vü≤yê MdüTÔ+<äì ‘Ó\+>±D≤˝À Vü‰+>¥ edüTÔ+<ä+≥÷ Vü≤&Üe⁄&ç #˚XÊsTT. nsTT‘˚ \>∑&ÉbÕ{Ï e÷Á‘·+ M≥ìï{ÏøÏ $s¡T<ä›+>± d”e÷+Á<Ûä˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, ‘Ó\+>±D˝À ‘Ósêdü me] eT<䛑·T nedü s ¡ + ˝Ò ≈ £ î +&Ü Á|ü u Û Ñ T ‘ê«\ì @sêŒ≥T #˚ k ÕÔ s ¡ ì Á|üø£{Ï+#ês¡T. Çø£ <˚X¯+˝À ≈£L&Ü yÓ÷&û ø°¢Hé d”«|t #˚dü÷Ô me]‘√ nedüs¡+ ˝Ò≈£î+&Ü kı+‘· yÓTC≤]{° dü+bÕ~+#·T≈£î+{≤s¡ì Á|üø{ £ +Ï #ê&ÉT. d”≥‘¢ √ düV‰ü ˝…øÿÏ +∫ eTØ n+#·Hê\qT ]©CŸ #˚ùdÔ <ë<ë|ü⁄>± q÷{ÏøÏ ‘=+u…’ XÊ‘·+ ny˚ |òü*‘ê\T e#êÃsTT. me] mìï $eTs¡Ù\T #˚dHæ ê ø±˙ Äj·Tq #Ó|Œæ +<˚ nø£så ê\ ì»yÓT+Æ ~. ìC≤ìøÏ \>∑&bÉ Õ{Ï CÀdü´+ áHê{Ï~ ø±<äT. >∑‘· ø=H˚ïfi¯ófl>± kÕ>∑T‘·÷ edüT+Ô ~. 2009 mìïø£\˝À ∫s¡+J$ kı+‘· kÕúq+˝À z&çb˛‘ês¡ì #Ó|æŒHê 2012 ñ|ümìïø£\˝À »>∑Hé bÕغ Vü≤yê MdüTÔ+<äì Á|üø£{Ï+∫Hê Äj·Tqπø #Ó*¢+~. >∑‘· ñ |ümìïø£\˝À yÓ’ø±bÕ uÛ≤Ø yÓTC≤]{°‘√ <äøÏÿ+#·T≈£î+≥T+<äì #Ó_‘˚ nø£så ê\ ì»yÓT+Æ ~.

nqïes¡+, ø±øÏHê&É m+.|æ.>± ¬>\Tbı+~q ‘Ó<˚bÕ H˚‘· ‘√≥ qs¡d+æ Vü≤+ ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\‘√ ø£*dæ dü‘´· <˚e⁄ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. m+.|æ.>± Äj·Tq $»j·T+ kÕ~Û+#·&+É ‘√ kÕ«$Tì <ä]Ù+#·T≈£îì Á|ü‘´˚ ø£ |üP»˝≤#·]+#ês¡T. Äj·Tq≈£î Ç.ˇ. Á|ü k Õ<ä + yÓ + ø£ f Ò X ¯ « s¡ T ¢ , <˚ e kÕú q + ÕµÁjs¡ à Hé ◊.$.sêyéT≈£îe÷sY\T Ä\j·T eTsê´<ä\‘√ kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. y˚<ä|ü+&ç‘·T\T Äos¡«#·q+ >±$+∫ Á|ükÕ<ä+ n+~+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± ‘√≥ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Á|ü»\T, dü ‘ · ´ <˚ e ⁄ì Äodü T ‡\‘√ ‘êqT m+.|æ . >± $»j· T + kÕ~Û+#êqì, Á|ü»\ qeTàø±ìøÏ nqT>∑TD+>± |üì#˚dæ n_Ûeè~∆øÏ, Á|ü»\ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ#˚kÕÔqì nHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ Hêj·T≈£î\T ás¡¢ dü÷]u≤ãT, sêC≤\ ∫{Ϻu≤ãT, u§$Tà&ç dü‹Ôu≤ãT, |ü*yÓ\ dürwt ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

>=\¢Áb˛\T, >=\¢Áb˛\T •yês¡T @˝Òs¡T ø±\Te≈£î ã\¢ø£≥Tº ¬s>∑T´˝Ò≥sY <ä>∑Zs¡ >∑‘·+˝À |ü&çq >∑+&ç ÁbÕ+‘·+˝À @sêŒ≥T#˚dæq ]+>¥ã+&é ø=≥Tº≈£îb˛e&É+‘√ eT∞ >∑+&ç |ü&ç+~. Ç{°e\ ≈£î]dæq nø±\ esê¸\≈£î n~Ûø£ yÓTT‘·Ô+˝À ˙s¡T @˝Òs¡T ø±\Te <ë«sê Á|üeVæ≤+#·&É+‘√ ¬s>∑T´˝Ò≥sY ÁbÕ+‘· + ˝À >∑ + &ç ø Ï @sêŒ≥T #˚ d æ q Çdü T ø£ ã kÕÔ \ T ø=≥Tº ≈ £ î b˛sTTq≥T¢ ¬ s ’ ‘ · T \T ‘Ó * bÕs¡ T . ]+>¥ ã +&é ø=≥Tº≈£îb˛sTT @s¡Œ&çq >∑+&ç‘√ @˝Òs¡T ø±\Te<ë«sê e#˚à ˙s¡+‘ê eè<∏ë>± düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ b˛‘√+<äì #ÓbÕŒs¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î eT÷&ÉTkÕs¡T¢ á ÁbÕ+‘·+˝À ÇdüTø£ãkÕÔ\‘√ ‘ê‘êÿ*ø£+>± ]+>¥ã+&é @sêŒ≥T #˚XÊπs ‘·|üŒ XÊX¯«‘· ÁbÕ‹|ü~ø£q |üqT\T #˚|ü≥º&É+ ˝Ò<äì ¬s’‘·T\T Äs√|æ+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘· y˚dü$˝ÀHÓ’Hê ø±+Áø°≥T >√&É ìsêàD≤ìøÏ yÓ+≥H˚ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

u≤˝≤J#Ó s ¡ T e⁄$<ë´s¡ T ú \ ø=‘· Ô Ä$wü ÿ s¡ D \≈£ î ‘·|üŒìdü]>± ù|f…+{Ÿ Vü≤≈£îÿ\T bı+<ë\ì ñkÕàìj·÷ $X¯«$<ë´\j·T+ ø±Hédæº≥÷´wüq˝Ÿ ˝≤ n+&é ◊|”ÄsY Ábıô|òdsü Y õ._.¬s&ç¶ nHêïs¡T. kÕúìø£ CÒm˙ºjT· ÷πø n\T$T˙ Ä&ç{À]j·T+˝À ªÇ+≥˝…≈£îÃe˝Ÿ ÁbÕ|üغ ¬s’{Ÿ‡ n+&é ù|f…+{Ÿ‡µ nH˚ n+X¯+ô|’ dü<dä Tü ‡ »]–+~. ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTK´n‹~∏>± õ._.¬s&ç¶ bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T. Á|üdüTÔ‘· b˛{° Á|ü|ü+#·+˝À ø£qT>=qï n+XÊ\≈£î ù|f…+{Ÿ Vü≤≈£îÿ yÓ+≥H˚ bı+<ë\Hêïs¡T. ø±|”¬s’{Ÿ‡, $$<Ûä |ü<ä∆‘·T\T, ø±|”¬s’{Ÿ‡ ñ |ü j Ó ÷ –+#˚ $<Û ë Hê\T $e]+#ês¡ T . ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À ôV’≤<äsêu≤<é ô|+&Óø£+{Ï ˝≤ ø£fi≤XÊ\ nk˛dæj˚T{Ÿ Ábıô|òdüsY &Üø£ºsY yÓ÷Vü≤Héø£èwüí bÕ˝§Zì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\T |ü]XÀ<Ûäq˝À¢ sêDÏ+#ê\Hêïs¡T. |ü]XÀ<Ûäq\ e\¢ <˚XÊìøÏ eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ edüTÔ+<äHêïs¡T. ù|f…+{Ÿ n~Ûø±sê\T bı+<˚ $<ÛëHê\qT $e]+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À düeTq«j·Tø£s¡Ô, CÒm˙ºj·T÷πø ÄsYn+&é&û &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY lìyêdü≈£îe÷sY bÕ˝§Zì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\T ù|f…+{Ÿ Vü≤≈£îÿ\ô|’ ne>±Vü≤q ô|+#·Tø√yê\Hêïs¡T.


7

ø±s¡T≈£î ÁuÒ≈£î˝Òdæq Ä{À..! Á|ü#ês¡+ #˚j·Tì dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]úøÏ 3719 z≥T¢ #˚yÓfi¯¢, #˚yÓfi¯¢ XÊdüqdüuÛÑ kÕúHêìøÏ ‘Ósêdü nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚dqæ e÷J myÓTà˝Ò´ ø¬ .mdt s¡‘ï· + >¬ \T|ü⁄ eTT+–{À¢ Ä–b˛j·÷s¡T. ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú ø±˝… j·÷<äj·T´ #˚‹˝À 781 dü«\Œ z≥¢ ‘˚&Ü‘√ z≥$T #·$#·÷XÊs¡T. Çø£ÿ&É ø±s¡T ¬>\T|ü⁄qT z dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú n&ÉT¶≈£îHêï&Éì s¡‘·ï+ nqT#·s¡T\T yêb˛‘·THêïs¡T. dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± U≤Hê|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q dü‘·Ôj·T´ b˛{° #˚XÊs¡T. Äj·Tq≈£î mìïø£˝À¢ Ä{À >∑Ts¡TÔ e∫Ã+~. Ä]úø£+>± @e÷Á‘·+ ˝Òì dü‘·Ôj·T´ mìïø£˝À¢ ˇø£ÿ s√C…’Hê Á|ü#ês¡+ #˚j·T˝Ò<äT. ø£˙dü+ ‘·q >∑Ts¡TÔ z≥s¡¢≈£î ‘Ó*ùd˝≤ ø£s¡|üÁ‘ê˝…’Hê |ü+#·˝Ò<äT. X¯ó Áø£ y ês¡ + Hê{Ï mìïø£ \ |ò ü * ‘ê\T #· ÷ dæ q ‘· s ¡ T yê‘· Äj·Tq≈£î e∫Ãq z≥¢qT #·÷dæ n+‘ê nyêø£ÿe⁄‘·THêïs¡T. Á|ü‹ ™ı+&é˝À Ç+#·T$T+#·T 100 z≥T¢ Äj·Tq≈£î <äø±ÿsTT. yÓTT‘·+Ô MT<ä 3719 z≥T¢ Äj·Tq U≤‘ê˝À |ü&ܶsTT. mìïø£\ ã]˝À 13 eT+~ nuÛ´Ñ s¡T\ ú T ã]˝À ñ+&É>± áMm+˝À 13e kÕúq+˝À Äj·Tq >∑Ts¡TÔ ñ+~. z≥s¡T¢ ø±s¡T >∑Ts¡TÔ nqTø=ì Ä{À≈£ î zfÒ X Ês¡ ì ‘Ó s êdü ø±s¡ ´ ø£ s ¡ Ô \ T yêb˛‘·THêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ eè<äT∆\T, ne>±Vü≤q ˝Òìyês¡T >∑Ts¡TÔ $wüj·T+ njÓ÷eTj·÷ìøÏ >∑Ts¡j·÷´s¡ì yês¡T $X‚¢wædüTÔHêïs¡T. á ø±s¡D+>± ‘Ósêdü nuÛÑ´]ú s¡‘·ï+ yÓTC≤غ ‘·–Z dü«\Œ ‘˚&Ü‘√ |üsê»j·T+ bÕ\j·÷´s¡ì n+≥THêïs¡T.

cÕu≤<é, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+‘√H˚ yÓqTø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\ n_Ûeè~∆ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì õ˝≤¢ yÓqTø£ã&çq dü+πøåeT dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT ãs¡ÿ ø£ècÕíj·÷<äyé nHêïs¡T. m©“q>∑sY XÊdüqdüuÛÑ kÕúq+ qT+∫ ¬>\Tbı+~q sêh yÓqTø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\ dü+πøåeT dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT ÄsY ø£èwüíj·T´qT q>∑s¡+˝Àì Äj·Tq ìyêdü+˝À ø£*dæ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ‘Ó<˚bÕ Ä<Û ä « s¡ ´ +˝ÀH˚ ;d” \ T nìï s¡ + >±\˝À n_Û e è~∆ kÕ~ÛkÕÔs¡Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+|òüT+ cÕu≤<é eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT sê#·sêeTT\T, #˚yÓfi¯¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z j·TTe»q $uÛ≤>∑+ n<Ûä´≈£åî&ÉT lìyêdt, ÇÁãV”≤+|ü*¢ düs¡Œ+∫ XÊ´+, Hêj·T≈£î\T »+>∑j·T´ j·÷<äyé, ìjÓ÷»ø£es¡Z u≤<ÛäT´&ÉT u≤˝ŸsêCŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#˚yÓfi¯¢ Á>±MTD: ‘·+Á&çøÏ bı\+˝À kÕj·T|ü&˚+<äT≈£î yÓ[¢q j·TTe≈£î&ÉT bÕeTT ø±≥T≈£î >∑T¬s’ eTè‹ #Ó+~q |òüT≥q #˚yÓfi¯¢ eT+&É\+ eT˝≤ÿ|üPsY˝À #√≥T #˚düT≈£î+~. ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+. eT˝≤ÿ|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q #êeT+‹ yÓ+ø£≥j·T´, e÷D…eTà\≈£î eTT>∑TZs¡T ≈£îe÷s¡T\T. ¬s+&√ ≈£îe÷s¡T&ÉT qπswt(19) #·<äTe⁄≈£î+≥÷ ‘·+Á&çøÏ e´ekÕj·T+˝À #˚<√&ÉTyê<√&ÉT>± ñ+&˚yê&ÉT. y˚dü$ ôd\Te⁄\T ø±e&É+‘√ bı\+ |üqT\T yÓfi¯óÔHêï&ÉT. X¯ìyês¡+ e] ø√‘· ø√j·T&É+‘√ ø£\¢+ #˚ùd |üì˝À ìeT>∑ï+ nj·÷´&ÉT. n<˚ düeTj·T+˝À bÕeTT ø±≥T y˚ d æ + ~. n‘· ì ï yÓ + ≥H˚ #˚ y Ó fi ¯ ¢ Á|ü u Û Ñ T ‘ê«dü T |ü Á ‹øÏ ‘· s ¡ * +#ês¡ T . n|ü Œ {Ï π ø eTè‹ #Ó + <ä q ≥T¢ yÓ ’ < ä T ´\T ìsê›]+#ês¡T.

yÓTTsTTHêu≤<é, #˚yÓfi¯¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ Á|ü»\ rs¡TŒqT •s¡kÕeVæ≤düTÔHêïì e÷J myÓTà˝Ò´ πømdt s¡‘·ï+ nHêïs¡T. |ü < ä M ñHêï.. ˝Ò ≈ £ î Hêï ìjÓ ÷ »ø£ e s¡ Z Á|ü » \≈£ î ùde#˚j·T&Éy˚T \ø£å´eTì ‘Ó*bÕs¡T. sêh+˝À ‘Ósêdü Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&ÉT‘·Tqï+<äTqï ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~∆øÏ Á|ü‘˚´ø£ ì<ÛäT\T rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. Ç+‘·ø±\+ Á|ü‹|üø£å bÕغ myÓTà˝Ò´>± ø=qkÕ>∑&É+ e\¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~∆øÏ ì<ÛäT\T ô|<ä›>± sê˝Ò<äì, πøe\+ myÓTà˝Ò´ ì<ÛäT\‘√H˚ kÕ<Ûä´yÓTÆq y˚Ts¡ n_Ûeè~∆ #˚XÊqHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À HÓ\ø=qï Á|ü<Ûëq düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêh+˝À yÓTT≥ºyÓTT<äö>± ‘Ósêdü Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T ø±e&É+ X¯óuÛÑ|ü]D≤eTeTì sê≥Zƒìï nìï s¡+>±˝À¢ n_Ûeè~∆ #˚ùd dü‘êÔ Íπød”ÄsYπø ñ+<äì Á|ü»\T >∑T]Ô+#ês¡Hêïs¡T. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ z≥$T bÕ˝…’q s¡‘êïìï X¯ìyês¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\T, bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, n_Ûe÷qT\T ô|<ä› dü+K´+˝À q>∑s¡+˝Àì s¡‘·ï+ Ç+{ÏøÏ yÓ[¢ z≥$TøÏ ø±s¡D≤\T $X‚¢wæ+#ês¡T.

qyêãTù|≥, ‘Ósêdü z≥$TøÏ ø±s¡D≤\qT nH˚«wæ+#˚ |üì˝À Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T ‘Ósêdü qT+∫ #˚yÓfi¯¢ myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚dæ dü«\Œ yÓTC≤غ‘√ s¡‘·ï+ z≥$T #Ó+<ä&É+‘√ eT+&É\ Hêj·T≈£î˝À¢ #·s¡Ã yÓT<ä˝…’+~. ø±+Á¬>dt qT+∫ qyêãTù|≥ eT+&É\yêdæ ø±˝… j·÷<äjT· ´ ‘Ó \ +>±D ôd+{Ï y Ó T +{Ÿ ã\+>± ñHêï $»j· T + kÕ~Û+#ês¡T. Äj·Tq≈£î kı+‘· eT+&É\+˝À z≥T¢ ‘·–ZHê Ç‘·s¡ eT+&É˝≤˝À¢ Ä~Ûø£ z≥T¢ sêe&É+ô|’ <äèwæ kÕ]+#ês¡T.

|Á Cü ≤ CÀ´‹

Ä~˝≤u≤<é, eT+>∑fiy¯ ês¡+ 20 `05` 2014

yÓT>± |òü{Ÿ... |üesY Væ≤{Ÿ!

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 19): dæìe÷ y˚s¡T... sê»ø°j·T+ y˚s¡T... <äXÊu≤›\T>± ìs¡÷|æ‘·yÓTÆq dü‘·´+ Ç~. sê»ø°j·T+ n+fÒ yÓTTVü‰ìøÏ s¡+π>düT≈£îqï+‘· düT\uÛÑ+ ø±<äT. á e÷≥ Ç|ü⁄Œ&ÉT $ì|ædüTÔqï e÷≥ø±<äT. Ä+Á<ÛäT\ n_Ûe÷q q≥T&ÉT, j·TT>∑ |ü⁄s¡Twüß&ÉT m˙ºÄsY sê»ø°jT· Äs¡+>π Á≥+ #˚dTü qÔ ï düeTj·T+˝À ø=+<äs¡T #˚dæq yê´K´\T. nsTT‘˚ m˙ºÄsY $»j·T+ ‘·sê«‘· Ä e÷≥ nqïyêfi‚¢ H√¬sfi¯flu…{≤ºsT¡ . nsTT‘˚ yêfi¯ófl ÄHê&ÉT #˚dqæ $eTs¡Ù\T áHê&ÉT yÓT>±kÕºsY ∫s¡+J$øÏ ‘·–˝≤sTT. sê»ø°j·T+ n+fÒ yÓTTU≤ìøÏ s¡+π>düT≈£îqï+‘· ‘Ó*ø£ø±<äì ∫s¡+J$øÏ ‘Ó*dæ e∫Ã+~. ∫s¡+J$øÏ m<äTs¬ q’ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·T≈£î+≥÷ eTT+<ä T ≈£ î kÕ>∑ T ‘· ÷ #˚ d æ q ‘· | ü ⁄ Œ\qT dü e ]+#· T ≈£ î +≥÷ eTT+<äT≈£î yÓ[‘˚ ás√E ∫s¡+J$ eTs√˝≤ ñ+&˚yês¡T. ø±˙ ∫s¡+J$ e÷Á‘·+ düeTdü´ qT+&ç ‘·|⁄ü Œø√e&É+ ‘·|⁄ü Œ dües¡D≈£î eTs√‘· | ü ⁄ Œ #˚ j · T &É + ‘√ ∫s¡ T sê»ø° j · ÷ \≈£ î eT#· T ì ø ’ H ê |üìøÏsê&Éì Á|ü»˝Ò ‘˚˝ÒÃXÊs¡T. ø±<äT ø±<äT Äj·Tq n_Ûe÷qT˝Ò ‘˚˝ÒÃXÊs¡T. ‘·q Á|üC≤sêC≤´ìï ‘·q #˚‘·T˝≤sê eTs=ø£]øÏ n|üŒ–düTÔ+fÒ ‘·\¢&ç*¢q n_Ûe÷qT\ Vü≤è<äj·÷\ kÕøÏå>± πø+Á<äeT+Á‹ |ü<ä$ì bı+~q ∫s¡TøÏ Ç|ü⁄Œ&ÉT n+‘ê X¯Sq´y˚T nsTT+~. ndü\T ∫s¡T n|ü⁄Œ&ÉT Á|üC≤sê»´+‘√ sê»ø°j÷· \≈£î

sê≈£î+fÒ.. Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ |ü]dæú‹ eTs√˝≤ ñ+&˚~. n~ n+<ä]ø° ‘Ó*dæq ìwüOºs¡ì»+. n|ü⁄Œ&ÉT »]–q eTTø√ÿD|ü⁄ b˛{°˝À eT+∫ì $T+∫q #Ó&˚ Á|ü»\≈£î »]–+~. nsTT‘˚ ∫s¡T e÷Á‘·+ Ä ‘·|ü⁄ŒqT dü]~<ä›≈£î+&Ü.. #Ó&ÉT |ü+#·H˚ #˚] Ç+ø± |ü]dæú‹ì ~>∑C≤sêÃs¡T. nsTT‘˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT nq÷Vü≤´+>± »q+ eT<Û´ä ˝ÀøÏ e∫Ãq Äj·Tq ‘·eTTà&ÉT |üeHé ø£fi≤´DY e÷Á‘·+ dü+<äsꓤqTkÕs¡+>± Ä ‘·|ü⁄ŒqT Äj·Tq X¯øÏÔy˚Ts¡ dü]~<ë›s¡T. sêh $uÛ»Ñ q »]–q rs¡TqT ìs¡ddæ ÷ü Ô |üeHé ø£˝≤´DY »qùdq bÕغ‘√ e∫ÃHê kı+‘·+>± b˛{°#ù˚ dÔ e#˚à qcÕºìï n+#·Hêy˚ùd ;CÒ|”`{Ï&ç|æ\‘√ ø£*dæ ø±+Á¬>dt Vü≤sƒêyé <˚XŸ ã#êyé nqï ìHê<ä+‘√ yÓ÷BøÏ eT<䛑·T ‘Ó*bÕs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À nqïj·T´ ∫s¡+J$ ø±+Á¬>dt bÕغ Á|ü#ês¡ u≤<Ûä´‘·\T HÓ‹Ô¬ø‘·TÔ≈£î+fÒ |üeHé e÷Á‘·+ yÓ÷B, #·+Á<äu≤ãT\‘√ ø£*dæ kÕºsY ø±´+ô|’qsY nj·÷´s¡T. yÓTT‘êÔìøÏ ∫s¡T ‘=* n&ÉT>∑T˝ÀH˚ |üsê»j·T+ bÕ\sTT‘˚ |üeHé ‘·q ‘=* Á|üj·T‘·ï+˝ÀH˚ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. n|üŒ{À¢ nqïj· T ´ {Ï & ç | æ z≥$TøÏ ø±s¡ ≈ £ î ˝… ’ ‘ ˚ ás√E ‘· e TTà&É T #·+Á<äu≤ãT≈£î ô|ìï~Û>± e÷] ôd’øÏ˝Ÿ≈£î kÕj·T+ #˚dæ nqïj·T´ ‘·|ü⁄ŒqT ≈£L&Ü dü]~<ä›>∑*>±s¡T!

∫s¡T, u≤\j·T´\ d”Hé ]esY‡! ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 19): ∫s¡+J$, u≤\ø£èwüí ˇø£<äX¯˝À Ç+&ÉÅd”º˝À &Ûû n+‘˚ &Ûû ø={Ϻq V”≤s√\T. nsTT‘˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT e÷Á‘·+ ≈£îÁs¡V”≤s√\ b˛{°‘√ Ä∫‘·÷∫ n&ÉT>∑T\T y˚düTÔqï á Ç<ä›] $wüj·T+˝À Ç|ü⁄Œ&ÉT d”Hé ]esY‡ ne⁄‘·T+~. m+<äTø£+fÒ ∫s¡+J$ dæìe÷\≈£î #ê˝≤ <ä÷s¡+>± »]– myÓTà˝Ò´>± e÷] Ä ‘·sê«‘· sê»´düu≈ÑÛ î£ yÓ[¢ eT+Á‹>± _J>± e÷] dæìe÷\≈£î #ê˝≤ <ä÷s¡+>± »]>±s¡T. nsTT‘˚ u≤\ø£èwüí e÷Á‘·+ Ç|üŒ{Ïes¡≈î£ dæìe÷\qT #˚düT≈£î+≥÷ á eT<Ûä´H˚ ˝…C…+&é dæìe÷‘√ ¬ø]j·Ts√¢H˚ uÛ≤Ø Væ≤{Ÿ ø={≤º&ÉT. nsTT‘˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT d”Hé ]esY‡ nsTT+~. ∫s¡+J$ sê»ø°j÷· \˝À n≥ºsY bÕ¢|t ø±e&É+‘√ bÕ≥T

<˚X+¯ qT+&ç sêh+ es¡≈î£ ø±+Á¬>dt ø√\Tø=ì <Óã“‘√ ∫s¡+J$ #·÷|ü⁄ Ç|ü⁄Œ&ÉT eT∞fl dæìe÷\ $÷<ä |ü&ç+~. nsTT‘˚ Ç<˚ f…’+˝À u≤\j·T´ bı*{Ïø£˝Ÿ m+Á{° Ç#êÃ&ÉT. yÓTTqï{Ïes¡≈£î dæìe÷\‘√ _J>± ñqï u≤\j·T´ Ç|ü⁄Œ&ÉT myÓTà˝Ò´>± e÷]b˛j·÷&ÉT. n+‘˚ø±<äT Äj·Tq d”e÷+Á<Ûä Á|üuTÑÛ ‘·«+˝À eT+Á‹ |ü<$ä ≈£L&Ü bı+<˚ #ÛêHé‡ ñ+<äì n+#·Hê\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. n+fÒ u≤\j·T´ eTTqT|ü{Ïø£Hêï dæìe÷\≈£î ø±düÔ <ä÷s¡+ ne⁄‘·TqïfÒ¢ ˝…ø£ÿ. yÓTT‘·Ô+ $÷<ä u≤\j·T´ n≥T ∫s¡+J$ Ç≥T ˇø£s¡T m+Á{° eTs=ø£s¡T Øm+Á{° Çdü÷Ô d”Hé ]esY‡ #˚düTÔHêïs¡T!

.\|§¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂Õ‹[ ≠s¤Õ¡[NPR LRiVá qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı LS«¡™´sVLi˙≤T∂,GáWLRiV FsLi{msáVgS Fs¨sıQQZ\ NP©´s ™´sVVLRi◊d¡Æ™sWx§¶ ¶©s± ,™´sWgRiLi…”¡Àÿ ¡V

bı‘·TÔ ˝§*¢, ¬su…˝Ÿ‡ >√\‘√ 20 d”≥¢≈£î mdüs¡T? ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 19): ;CÒ|” bı‘·TÔ e\¢ d”e÷+Á<Ûä˝À qwüºb˛j˚T neø±XÊ\T ñHêïj·Tì yÓTT<ä≥Tï+N ˇø£ n+#·Hê ñ+~. Ä n+#·Hê ás√Eq ì»yÓTÆ+~. $»j·Tyê&É (yÓdtº) nôd+;¢ kÕúq+‘√ yÓTT<ä\T ô|&ç‘˚ eT<äq|ü*¢ <ëø± 10 õ˝≤¢˝À¢ ;CÒ|”øÏ πø{≤sTT+∫q 9 d”≥¢qT n|üŒq+>± rdüT¬ø[¢ yÓ’d”|æøÏ n|üŒ–+#ês¡T. á |ü~˝À {°&|û H” ˚ b˛{° #˚dæ ñ+fÒ ø£˙dü+ 5 d”≥T¢ ¬>*∫ ñ+&˚~. $»j·Tyê&É(ôd+Á≥˝Ÿ)˝À u§+&Ü ñ e÷eTùV≤X¯«s¡sêe⁄ 27 y˚\ z≥¢ Ä~Ûø´£ +‘√ >¬ *ùdÔ ;CÒ|ø” Ï Ç∫Ãq $»j·Tyê&É(yÓdtº)˝À yÓ’d”|” 3,100 z≥¢ ‘˚&Ü‘√ ¬>*∫+~. Çø£ÿ&É {°&û|”˝À Bs¡Èø±\+>± |üì #˚düTÔqï Hê>∑T˝Ÿ $÷sêqT ø±<äì ;CÒ|” ø±+Á¬>dt qT+∫ e∫Ãq yÓ\+¢ |ü*¢ lìyêdüss¡ êe⁄≈£î d”≥T Ç∫Ã+~. yÓk˛º¢ eTTdæ¢+\T, yÓ’X¯ó´\ ÁbÕã\´+ m≈£îÿe. yÓ’X¯ó´\ z≥T¢ ;CÒ|”øÏ yÓTT‘·Ô+ |ü&ܶjÓ÷ ˝Ò<√ >±˙ eTTdæ¢+\T e÷Á‘·y˚T ø£≥º>∑≥Tº≈£îì yÓ’d”|” nuÛÑ´]ú »©˝≤âqTÿ zfÒXÊs¡T. $»j·Tyê&É yÓdtº eTTdæ¢+\T yÓTT<ä≥ qT+N ≈£L&Ü Hê>∑T˝Ÿ $÷sê≈£î d”≥T Çe«≈£î+fÒ $T–*q #√≥¢ ≈£L&Ü {°&|û ø” Ï zfÒjT· eTì #ÓãT‘·÷ e#êÃs¡T. n˝≤π> #˚XÊs¡T. eT<äq|ü*¢ ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝À ∫‘·÷Ôs¡T, ‹s¡T|ü‹ ‘·s¡Tyê‘· ô|<ä› {ÖHé. |ü≥ºD z≥s¡¢+‘ê #·+Á<äu≤ãT |ü≥¢ ô|<ä›jÓT ‘·T Ôq yÓT T>∑T Z #·÷|ü⁄ ‘·T Hêïs¡ì yÓT T<ä≥Tï+N ‘Ó\Tdü÷HÔ ˚ ñ+~. nsTTq|üŒ{Ïø° á d”≥TqT ;CÒ|ø” Ï Ç#êÃs¡T. Ä bÕغ bòÕ´ø£åHé H˚|ü<∏ä´+ ñqï e´øÏÔøÏ d”≥T Ç∫Ã+~. ô|’>± á e´øÏÔ |üø£ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ Çø£ÿ&É≈£î e#êÃs¡T. düT\uÛÑ+>± ¬>*#˚ d”≥TqT ;CÒ|”øÏ Çe«&É+ e\¢ {°&û|” uÛ≤Ø ‘˚&Ü‘√ z&çb˛sTT+~. Çø£ÿ&É <=eTà\bÕ{Ï s¡y˚Twüßÿ Ç∫à >∑{Ϻ b˛sê≥+ #˚dæ ñ+&˚yês¡T. Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ dü+‘·q÷‘·\bÕ&ÉT Á>±$÷D ìjÓ÷»ø£es¡+Z . Çø£ÿ&É ;CÒ|” ñìøÏ ≈£L&Ü ˝Ò<Tä . nsTTq|üŒ{Ïø° á d”≥TqT rdüTø¬ [¢ ;CÒ|ø” Ï Ç#êÃs¡T. á kÕúq+˝À Ä bÕغ <∏sä ¶Y ù|¢dt ˝ÀøÏ yÓ[¢b˛sTT+~. {°&û|” ¬su…˝Ÿ >± b˛{° #˚dæq $»jYT ≈£îe÷sY yÓ’d”|æ nuÛÑ´]úô|’ πøe\+ 1247 z≥¢ ‘˚&Ü‘√ ¬>*#ês¡T. ;CÒ|” b˛{°˝À ˝Ò≈î£ +&Ü ñ+fÒ á kÕúq+ ø£∫Ñ·+>± {°&|û <” .˚ ø£&|É ü nôd+;¢ kÕúq+˝À ≈£L&Ü ;CÒ|” eT÷&√ kÕúq+˝À ñ+~. Çø£ÿ&É {°&û|” ¬su…˝Ÿ ¬s+&√ kÕúq+˝À ñHêïs¡T. á kÕúq+ ¬>*#˚ neø±XÊ\T ˝Òø£b˛sTTHê Á|ü´‘·]ú yÓTC≤Øºì ‘·–Z+∫ ñ+&˚yês¡T. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ qs¡düsêsêe⁄ ù|≥ ;CÒ|” rdüTø√e&É+ m+‘· ãT~∆ ‘·≈£îÿe‘·q+! Ä bÕغøÏ Çø£ÿ&É C…+&Ü |ü≥Tº≈£îH˚ Hê<∏äT&ÉT ˝Ò&ÉT. nsTTHê á d”≥TqT rdüT≈£î+~. ìC≤ìøÏ Çø£ÿ&É >∑T+≥÷s¡T |ü•ÃeT+ qT+∫ >¬ *∫q yÓ÷<äT>∑T\ y˚DT>√bÕÁ˝…&ì¶ç nôd+;¢ kÕúq+ qT+∫ ì*|æ ñ+fÒ á d”≥T {°&|û ø” Ï e∫à ñ +&˚~. yÓ÷<äT>∑T\qT ø±ø£b˛sTTHê ø±düT ø£ècÕí¬s&ç¶ ≈£îe÷s¡T&çï

ì*|æHê ¬>\T|ü⁄ \_Û+#˚~. Çø£ÿ&É ø√&Ó\ •eÁ|ükÕ<äsêe⁄qT dü‘ÓÔq|ü*¢ |ü+|æ #·+Á<äu≤ãT #ê˝≤ ‘Ó*yÓ’q m‘·TÔ>∑&É y˚XÊs¡T. dü‘qÔÓ |ü*˝ ¢ À dü«\Œ ‘˚&Ü‘√ ø√&Ó\ n+ã{Ïì z&ç+#ês¡T. n+ã{Ï >¬ *∫ ñ+fÒ {°M˝À¢ ô|<ä>› ± ns¡Tdü÷Ô <äu≤sTTdüT+Ô &˚yês¡T. á |ü]dæú‹øÏ #Óø˘ ô|{Ϻq+<äT≈£î ø√&Ó\qT, #·+Á<äu≤ãTqT Ç<ä›]˙ n_Ûq+~+#ê*. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ ø√&ÉTeT÷s¡T kÕúHêìï ;CÒ|” rdüTø√e&ÉeTqï~ Væ≤kÕº]ø£˝Ÿ ã¢+&ÉsY $Tùdºø.˘ yÓd’ |” ø” Ï |ü⁄*yÓ+<äT\ ‘·s¡Tyê‘· ø√&ÉTeT÷s¡T˝À n‘·´~Ûø£+>± 52 y˚\ yÓTC≤غ e∫Ã+~. ;CÒ|” yêfi¯ó¢ ¬>\yê\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ ø±≈£î+&Ü {°&û|”ì z&ç+#ê\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ á d”≥T¢ rdüT≈£îHêïsê? nH˚ nqTe÷q+ ek˛Ô+~. ‹s¡T|ü‹ m+|” d”≥TqT #·÷&É+&ç. 2009˝À ∫s¡+J$ z≥T¢ N*Ãq|üŒ{Ïø° {°&û|” nuÛÑ´]ú es¡¢ sêeTj·T´ πøe\+ 20 y˚\ z≥¢ ‘˚&Ü‘√H˚ z&çb˛j·÷s¡T. ‹s¡T|ü‹ Ä<Ûë´‹àø£ |ü≥ºD+ ø±ã{Ϻ ‘·eT≈£î Çyê«\ì ;CÒ|” ø√s¡&É+ eT÷s¡â‘·«+. ã˝≤ã˝≤\T ‘Ó\TdüTø√≈£î+&Ü á d”≥TqT rdüT≈£îì uÀ˝≤Ô |ü&ç+~. Ç~ {°&û|”øÏ >±´s¡+{° d”≥T. #˚CÒ‘·T˝≤ b˛>=≥Tº≈£îHêïs¡T. ‹s¡T|ü‹ nôd+;¢ kÕúq+˝À {°&|û ø” Ï 41 y˚\ yÓTC≤غ eùdÔ m+|” d”≥TqT 37 y˚\ z≥¢ ‘˚&Ü‘√ yÓ’d”|” ¬>\TÃ≈£î+~.

y˚T 27, 28 ‘˚B˝À¢ ‘Ó<b˚ Õ eTVü‰Hê&ÉT ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 19: ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ e´ekÕú|ü≈£î&ÉT q+<äeT÷] ‘ês¡ø£sêe÷sêe⁄ »j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì eTVü ‰ Hê&É T ìs¡ « Væ ≤ +#ê\ì ‘Ó < ˚ b Õ n~Û H ˚ ‘ · Hêsê #· + Á<ä u ≤ãTHêj· T T&É T ìs¡ í s TT+#ês¡ ì ‘Ó \ T>∑ T <˚ X ¯ + bÕغ ø±sê´\j·T düeTq«j·T ø±s¡´<ä]Ù {°&û »Hês¡∆Hé Çø£ÿ&É ‘Ó*bÕs¡T. 2014 kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ dü$÷ø£å nq+‘·s+¡ y˚T 27, 28 ‘˚B˝À¢ eTVü‰Hê&ÉT ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. eTVü‰Hê&ÉTqT Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é •yês¡T˝Àì >∑+&çù|≥ m˙ºÄsY yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ Äes¡D˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. eTVü‰Hê&ÉT ø£$T{°\ ìj·÷eTø£+ »s¡T>∑T‘√+<äì »Hês¡∆Hé ‘Ó * bÕs¡ T . y˚ T 23, 24 ‘˚ B ˝À¢ õ ˝≤¢ \ yêØ>± nìï ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢q÷ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ |òü*‘ê\ô|’ dü$÷ø£å ñ +≥T+<äHêïs¡T. á dü$÷ø£˝ å À Äj·÷ õ˝≤¢\ H˚‘\ · T bÕ˝§ZHê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

bÕø±\, : eT+&É T f… + &É \ ‘êøÏ & ç ì ‘· ≥ Tº ø √˝Ò ø £ e&É<Óã“≈£î z e´øÏÔ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. bÕø±\ bÕs¡TÿM~Û˝À ìedædüTÔqï m˝Ÿ.*+>∑kÕ«$T nH˚ e+≥e÷düºsY eTDÏ(55) ñ<äjT· + 11 >∑+≥\ düeTj·T+˝À |üìMT<ä ãj·T≥≈£î yÓ[¢ ø±ùd|ü{øÏ Ï ‹]>=#˚ÃXÊs¡T. ˇ+{À¢ n\dü≥>± ñ+<äì #Ó|Œæ |ü&ÉT≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+˝À ñ+&É>± yê+‹ nsTT+~. u≤~Û‘·T&ç uÛ≤s¡´ edü+‘·, ≈£îe÷s¡T&ÉT q≥sê», ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T Ä+<√fi¯q #Ó+~ yÓ+≥H˚ 108≈£î düe÷#ês¡ eT+~+#ês¡T. kıeTàdæ*¢q u≤~Û‘·TDÏï yêVü≤q+˝ÀøÏ #˚πsà dü]øÏ Äj·Tq eTè‹ #Ó+<ës¡T. m+&É˝À ‹s¡>=<ä›Hêï |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü yÓ[¢ sêe&É+ e\¢ e&É<Óã“ ‘·–*+<ä˙, yÓ’<ä´+ n+~+#˚˝Àù| eTè‹ #Ó+<ës¡˙ ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

eT<äq|ü˝…¢(H˚s¡yês¡Ô\T), ¬s+&ÉT s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë˝À¢ >±j·T |ü&çq Ç<ä›s¡T eTè‹ #Ó+<ës¡T. eT<äq|ü˝…¢ Á>±MTD eT+&É\+ y˚+|ü˝…¢ |ü+#êj·Tr m>∑Teø=qø=+≥¢yê]|ü˝…¢≈£î #Ó+~q \ø£Îqï(80) áHÓ\ 15e ‘˚Bq _ôdÿ{Ÿ bÕ´ø£Øº e<ä› {° ‘ê– s√&ÉT¶ <ë≥T‘·T+&É>± ~«#·Áø£yêVü≤q+ &Ûû ø=+~. á Á|üe÷<ä+˝À \ø£Îqï rÁe+>± >±j·T |ü&ܶ&ÉT. >±j·T|ü&çq n‘· ì ï kÕú ì ≈£ î \T eT<ä q |ü ˝ … ¢ ÁbÕ+rj· T yÓ ’ < ä ´ XÊ\≈£ î ‘·s¡*+#ês¡T. ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡\T bı+<äT‘·÷ X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. eTè‘· <˚Vü‰ìï X¯e|üØø£å ì$T‘·Ô+ e÷s¡TÃØ˝À ñ+#ês¡T. Á>±MTD s¡ø£åø£ uÛÑ≥T\T πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. eT<äq|ü˝¢… Á>±MTD eT+&É\+ eTTJuŸq>∑s≈Y î£ #Ó+~q C≤M<é(21) yÓ*¶+>¥ cÕ|ü⁄˝À |üì #˚kÕÔ&ÉT. Ç‘·qT sêÁ‹ Ç+{Ï qT+∫ Äغd” ãkÕº+&ÉT≈£î ~«#·Áø£yêVü≤q+˝À edüTÔ+&É>± mùdº{Ÿ e<ä› m<äTs¡T>± edüTÔqï ~«#·Áø£yêVü≤Hêìï &Ûû ø={≤º&ÉT. á Á|üe÷<ä+˝À Ç‘·ì‘√bÕ≥T eTs√ ~«#·Áø£yêVü≤q+˝À ñ qï ‘·©¢ø=&ÉT≈£î rÁe+>± >±j·T |ü&ܶs¡T. M]ì kÕúì≈£î\T ÁbÕ+rj·T yÓ’<ä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. C≤$<éqT ‹s¡T|ü‹øÏ ‘·s¡*düTÔ+&É>± e÷s¡ZeT<Ûä´+˝À eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. B+‘√ eTè‘·<˚Vü‰ìï X¯e|üØø£å ì$T‘·Ô+ eT<äq|ü˝…¢ ÁbÕ+rj·T yÓ’<ä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. ¬s+&√ |ü≥ºD s¡ø£åø£ uÛÑ≥T\T πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

∫qï>={Ï º > ∑ \ T¢ (uÛ ≤ ø£ s êù|≥), <ä ≥ º y Ó T Æ q n≥M ÁbÕ+‘·+˝À düà>∑¢s¡T¢ mÁs¡<äT+>∑\qT ‘·s¡*düTÔ+&É>±... <ë&ÉT\T »]|æ 20 <äT+>∑\T düVü‰ eTT>∑TZs¡T düà>∑¢s¡¢qT |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. uÛ≤ø£sêù|≥ n≥MπøåÁ‘ê~Ûø±] &ûmHéπø Á|ükÕ<é n+~+∫q $esê\ y˚ T s¡ ≈ £ î ... ‘· \ ø√q n≥M ÁbÕ+‘· + qT+∫ mÁs¡<äT+>∑\T nÁø£eT s¡yêD≤ ne⁄‘·THêïj·Tqï düe÷#ês¡+ n+<ä ≥ +‘√ dæ ã “+~‘√ ø° \ ø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ >±*+|ü ⁄ \T #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T. ‘·\ø√q ôd+Á≥˝Ÿ ;≥T˝À >±*+|ü⁄\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï dæã“+~øÏ bı<ä\ e<ä› eTqTwüfl\ n*øÏ&ç ñ +&É≥+‘√ dæã“+~ #·T≥TºeTT{≤ºs¡Hêïs¡T. mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\qT ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î eTT>∑TZs¡T dæ<ä∆+>± ñ+&É≥+ >∑T]Ô+∫ |ü≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î j·T‹ï+#·>±, bÕ]b˛j˚T+<äT≈£î dæ<ä∆|ü&ܶs¡Hêïs¡T. nsTT‘˚ bÕ]b˛‘·Tqï eTT>∑TZs¡T düà>∑¢s¡¢qT dæã“+~ #êø£#·ø£´+>± |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. yês¡T bı<ä˝À¢ <ë∫ ñ+∫q 20 <äT+>∑\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïeTHêïs¡T. kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï <äT+>∑\qT uÛ≤ø£sêù|≥ n≥MXÊK ø±sê´\j· ÷ ìøÏ ‘· s ¡ * +#êeTHêïs¡ T . á <ë&ç ˝ À j·TÁsêyê]bÕfiË+ eT+&É\+ ø√s¡Tyê+&É¢|ü˝…¢≈£î #Ó+~q dü T <Û ë ø£ s Y , m]ø£ \ |ü ˝ … ¢ ≈ £ î #Ó + ~q dü T ÁãVü ≤ àD´+, ñ <ä j · T e÷DÏ ø ±´ìøÏ #Ó + ~q e÷‘· j · T ´qT n¬ s dü T º #˚XÊeTHêïs¡T. <äT+>∑\ ãs¡Te⁄ 556 øÏ˝À\T. <äT+>∑\ $\Te s¡÷. 15 \ø£å\T. á <ë&ç˝À ôdø£¸qT n~Ûø±] Äq+<ä¬s&ç¶, dæã“+~ ø£qïj·T´, »>∑Bwt, Ábıf…ø£¸qT yê#·s¡T¢, uÒdtø±´+|ü⁄ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡ì Äj·Tq $e]+#ês¡T.

πøM;|ü⁄s¡+, nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔqï mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\‘√ bÕ≥T yêVü≤Hêìï n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. |ü⁄‘·÷Ôs¡T πs+»sY Hê>∑sêE ø£<∏äq+ y˚Ts¡≈£î $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. |ü⁄‘·÷Ôs¡T πs+»sY≈£î n+~q s¡Vü≤dü´ düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î |æ#êÃ≥÷s¡T ôdø£¸Hé n~Ûø±] Hê>∑sêE dæã“+~‘√ ø£*dæ eT+&É\+˝Àì ~>∑Te|ü⁄‘·÷Ôs¡T ;{Ÿ sêj·T\#Ós¡Te⁄ π>≥T Á|ü<˚X¯+˝À e÷≥T y˚XÊs¡T. n&É$ düMT|ü+˝À {≤{≤ ˝≤Ø˝À mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\qT ì+|ü⁄≈£î+≥T+&É>± yê]ô|’ <ë&ÉT\T »]|æq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. dæã“+~ì |üdæ>∑{Ϻq ˝≤Ø Å&Ó’esY, mÁs¡#·+<äq+ ì+~‘·T\T |üsês¡j·÷´s¡T. ˝≤Ø˝À 24 mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\T ñqï≥T¢ dæã“+~ >∑T]Ô+#ês¡T. <=]øÏq <äT+>∑\T 759 øπ J\ ãs¡Te⁄ ñ+&É>±, ˝≤Ø‘√bÕ≥T mÁs¡#+· <äq+ $\Te düTe÷s¡T s¡÷.@&ÉT \ø£\ å T ñ+≥T+<äì πs+»sY nHêïs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ ì+~‘·T\qT >∑T]Ô+∫ yê]ô|’ øπ düTqyÓ÷<äT #˚kÕÔeTHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À |æ#êÃ≥÷s¡T ôdø£H¸ é n~Û ø ±] Hê>∑ s êE, ;≥T n~Û ø ±s¡ T \T dü T π s +Á<ä H é , Hê>∑j·T´XË{Ϻ, >∑+>∑T\j·T´, j·÷>∑j·T´, Á|üMDY≈£îe÷sY, uÒdtø±´+|ü⁄ dæã“+~, Åôd̺ø˘bò˛sY‡ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

|Á Cü ≤ CÀ´‹

ø£+uÛ+Ñ bÕ{ÏøÏ |ü\Te⁄] n_Ûq+<äq $XÊK n_Ûeè~›øÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì Vü‰$÷ $XÊK|ü ≥ ï+,y˚ T 19(ÄsY m Hé m ): $XÊKqT n_eè~› #˚j·T&Éy˚T ‘·qeTT+<äTqï \ø£å´eTì m+|æ ø£+uÛÑ+bÕ{Ï Vü≤]u≤ãT nHêïs¡T. ‘·qX¯øÏÔ y˚Ts¡≈£î _C…|æ Á|üuÛÑT‘ê«ìï ˇ|æŒ+∫ ì<ÛäT\T sêã{Ϻ n_Ûeè~›øÏ ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. q>∑s¡ n_Ûeè~∆‘√ bÕ≥T yÓqTø£ã&çq esêZ\T, eTVæ≤fi¯\T, yÓTÆHê]{°\ dü+πøåe÷ìøÏ ‘·qe+‘·T ÁX¯$TkÕÔqì ù|s=ÿHêïs¡T. á n+XÊ\ô|’ ‘êqT kÕ~Û+∫q Á|ü>∑‹ì Á|ü‹ HÓ˝≤ Á|üø£{ÏkÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ qπs+Á<ä yÓ÷&û Á|üuÛÑ+»q+, sêh $uÛÑ»q ø±s¡D+>± HÓ\ø=qï e´‹πsø£‘·‘√ bÕ≥T nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ dü¬s’q düeTj·T+˝À düÁø£eT+>± »s¡>∑ø£b˛e&É+ e\¢ ø±+Á¬>dt bÕغ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ |üsê»j·T+ bÕ˝…’+<äì $XÊK bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHêìøÏ ø±+Á¬>dt bÕغ m+|” nuÛ Ñ ´ ]ú > ± b˛{° #˚ d æ z&ç b ˛sTTq u§*XË { Ï º dü‘·´Hêsêj·TD ù|s=ÿHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î Äj·Tq ¬>*∫q Vü≤]u≤ãT≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. m+|”>± ¬>\Tbı+~q ø£+uÛÑ+bÕ{Ï Vü≤]u≤ãT, Ç‘·s¡ myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î X¯ó uÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. q>∑s¡+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ã˝Àù|‘êìøÏ ø£ è wæ #˚ k ÕÔ q ì, kÕe÷õø£ ø±s¡ ´ Áø£ e ÷\T ìs¡ + ‘· s ¡ + >± ø=qkÕ–kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. $XÊKqT sê»<Ûëì #˚jT· &É+‘√ bÕ≥T $XÊK øπ +Á<ä+>± s¬ ˝ ’ «Ò CÀHé @sêŒ≥T #˚j÷· \ì ø√sês¡T. $XÊK bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´&ç>± mìï¬ø’q ø£+uÛÑ+bÕ{Ï Vü≤]u≤ãTqT dt.$.mdt dü$T‹ düuÛÑT´\T n_Ûq+~+#ês¡T. |ü⁄wüŒ>∑T#·Ã¤+ n+<äCÒdæ, yÓT&É˝À >∑»e÷\ y˚dæ n_Ûe÷q+ #ê≥T≈£îHêïs¡T. mdt.$.mdt dü$T‹ #Ó’s¡àHé u≤˝≤J, Á|ü‹ì<ÛäT\T ø£*dæ X¯ó uÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T.

mìïø£\ |òü*‘ê\ô|’ {ÏÄsYmdt˝À dü$÷ø£å y˚DT≈£î ¬ødæÄsY nuÛÑj·T+

Ä~˝≤u≤<é,y˚T19(ÄsYmHém): á mìïø£˝À¢ >¬ *ùdÔ eT+Á‹ |ü<ä$ #˚|ü&ÉT‘ê&Éì uÛ≤$+∫q eTT<∏√˝Ÿ ‘Ósêdü myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]ú y˚DT>√bÕ˝≤#ê], ¬>\T|ü⁄ U≤j·TeTì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚dæHê ìs¡à˝Ÿ, dæs÷¡ ŒsY ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ bÕغ nuÛ´Ñ s¡T\ ú T ø¬ .lVü≤]sêe⁄, dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´ ø±y˚{Ï düeTàj·T´ z≥$T bÕ\T ø±e&É+ bÕغ˝À ø=+‘· ìsêX¯qT $T–*Ã+~. nôd+;¢ kÕúHê˝À¢ øÏH¢ dé «” |t #˚ k ÕÔ e Tì uÛ ≤ $+∫q ‘Ó s êdü ≈ £ î eT÷&É T #√≥¢ z≥$T m<äTs¡Tø±e&É+ ndü+‘·è|æÔì $T–*Ã+~. nø£ÿ&ç nuÛÑ´s¡Tú\ z≥$TøÏ >∑\ ø±s¡D≤\qT Ä bÕغ nH˚«wæ+#˚ |üì˝À |ü&+ç ~. m+<äT≈£î z&çb˛yê*‡ e∫Ã+~, mø£ÿ&Ü <Óã“rHêïeTH˚ ‘·s¡Vü‰˝À $X‚¢wüD #˚dæ nø£ÿ&É nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ôd’‘·+ bÕغ|üs¡+>± düeTT∫‘· kÕú q + ø£ * Œ+#ê\H˚ ~X¯ > ± jÓ ÷ ∫k˛Ô + ~. Ç~˝≤e⁄+fÒ y˚DT>√bÕ˝≤#ê]øÏ {ÏÄsYmdt n~ÛH‘˚ · ø¬ dæÄsY uÛsÑ √kÕ Ç∫Ãq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. {Ï&ç|æ˝À Ç<ä›s¡÷ ø£\dæ |üì#˚dæq nqTuÛÑe+‘√ bÕ≥T d”ìj·TsY H˚‘·>± ñqï y˚DT≈£î @<√ ˇø£ |ü<ä$ Ç#˚Ã+<äT≈£î Vü‰$÷ Ç∫Ãq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘·q z≥$Tô|’ Ç|üŒ{Ïøπ Äj·Tq ¬ødæÄsYqT ø£\dæ $es¡D Ç#êÃs¡T. bÕغ˝À ≈£L&Ü y˚DTô|’ kÕqT≈£ L \‘· ñ+~. mH√ï n≥Tb˛≥¢ q T n~Û > ∑ $ T+∫ eTT+<ä&ÉT>∑Ty˚dæq ‘Ósêdü yÓTT‘·Ô$÷à<ä õ˝≤¢˝À ‹s¡T>∑T˝Òì sê»ø°j·T X¯øÏÔ>± ne‘·]+∫+~. ñ<ä´eTbÕغ>± kÕ~Û+∫q Á|ü‘˚´ø£ >∑T]Ô+|ü⁄ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À sê»ø°j·TbÕغ>± kÕ~Û+#ê\H˚ |ü≥Tº<\ ä ‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘√+~. |ü⁄s¡bÕ\ø£, ÁbÕ<˚•ø£, kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ õ˝≤¢˝À bÕغ dü‘êÔ#ê≥&É+ô|’ ‘Ósêdü ÁX‚DT˝À¢ ñ‘ê‡Vü≤+

eT<ä´+ eTs¡D≤\ô|’ $#ês¡D »]|ækÕÔ+: k˛$T¬s&ç¶ HÓ \ ÷¢ s ¡ T ,y˚ T 19: Ç{° e * mìïø£ ˝ À¢ dü π s «|ü * ¢ , ø±e* ìjÓ ÷ »ø£ e sêZ \ ˝À ø£ © Ô eT<ä ´ + eTs¡ D ≤\ô|’ $#ês¡ D »]|æ+#ê\ì {°&û|” d”ìj·TsY H˚‘· k˛$T¬s&ç¶ #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ &ç e ÷+&é #˚ X Ês¡ T . d” e ÷+Á<Û ä Á|ü » \T n_Û e è~∆ yÓ ’ ù | yÓTT>∑TZ#·÷bÕs¡ì k˛$T¬s&ç¶ nHêïs¡T. HÓ\÷¢s¡T˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. n$˙‹ ˝Òì bÕ\q n+~+∫ d”e÷+Á<Ûqä T bÕ]ÁXÊ$Tø£+>± n_Ûeè~∆ #˚kÕÔeTì Äj·Tq Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T.á s¬ s¡&TÉ ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À Äs¡T>∑Ts¡T eTs¡D+Ï #ês¡ì nHêïs¡T. mìïø£\ düs¡<äs¡“¤s¡>± kÕúìø£ yÓ’mkÕ‡sY d”|” H˚‘·\ düVü≤ø±s¡+‘√H˚ s¡+>∑T ˙fi¯¢˝À dæŒ]{Ÿ ø£*|æ |ü+|æD° #˚XÊs¡ì, Bì |ò*ü ‘·+>± Äs¡T>∑Ts¡T eTs¡D+Ï #ês¡ì nHêïs¡T. á eT<ä´+ düs¡|òüsê≈£î dü+ãs¡~Û+∫ ã&Ü H˚‘·\T u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê*‡ ñ +<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\T yê] $÷<ä #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&É>±H˚ Bìô|’ ø£$T{° y˚dæ u≤<ÛäT´\ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. mìïø£\ |òü*‘ê\T yÓ\Te&çq ‘·s¡Tyê‘· »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ #˚dæq yê´K´\qT #·s¡Á<äyÓ÷Vü≤Hé ‘·|ü ã{≤ºs¡T. z≥$T e\¢ e÷qdæø£ ˇ‹Ô&çøÏ >∑T¬s’ Ä˝≤ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT Á|üø{ £ +Ï ∫q s¬ ‘’ T· s¡TD e÷|ò” , &Ü«Áø± Á>∑÷|ü⁄\ s¡TD≤\ m‹Ôy‘˚ q· T q$Tà Á|ü » \T z≥T¢ y˚ X Ês¡ H êïs¡ T . |ü ~ dü + e‘· ‡ sê\˝À n~Û ø ±s¡ s ¡ ˝ À ñqï ø±s¡ Á ¬ > dt bÕغ sêÅcÕº ì ï dü s ¡ « HêX¯ q + #˚dæ+<äHêïs¡T. ¬s’‘·T, &Ü«Áø± s¡TD≤\ m‹Ôy˚‘· kÕ<Ûä´y˚Tqì, ‘·«s¡˝À <ëìì neT\T #˚dæ #·÷|ü⁄‘êeTHêïs¡T. HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢˝À 7d”≥T¢ ¬>\yê*‡q ‘êeTT $$<Ûä ø±s¡D≤\‘√ eT÷&ÉT d”≥¢πø |ü]$T‘·eTj·÷´eTHêïs¡T.

õ˝≤¢˝À n+<ä] ÄXÊ |ü<eä ⁄\ ø√düyT˚ @\÷s¡T,y˚T19(ÄsYmHém): ø°H¢ é d”«|t #˚dqæ |ü•ÃeT õ˝≤¢ qT+∫ ‘=*kÕs¡>± eT+Á‹ |ü<$ä me]øÏ <äøÿ£ qT+<√ nqï #·sá yÓTT<ä\sTT´+~. Çø£ÿ&É #ê˝≤eT+~ d”ìj·Ts¡T¢ mìïø£ ø±e&É+‘√ #ê˝≤e÷+~ |ü<eä ⁄\ô|’ ÄX¯>± ñHêïs¡T. XÊdüq düuTÑÛ ´\T ø¬ .mdt.»eVü≤sY, |æ‘êì dü‘´· Hêsêj·TD, ìeTà\ sêe÷Hêj·TT&ÉT, ã+&Üs¡T e÷<Ûäe Hêj·TT&ÉT, y˚≥T≈£L] •esêeTsêE, Ä]$T*¢ sê<Û ë ø£ è wü í , ô|’ & ç ø=+&É \ e÷DÏø±´\sêe⁄, >∑ìï Msê+»H˚jT· T\T, ∫+‘·eTH˚ì Á|üu≤Û ø£s,Y ã&˚{Ï ø√≥sêe÷sêe⁄(ãTõ®), eTT|æŒ&ç yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, yÓTT&çjT· + lìyêdüsêe⁄, |”‘\ · düTC≤‘·, myÓTੇ n+>∑s¡ sêyÓ÷àVü≤qsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T |ü<äe⁄\ô|’ ÄX¯>± ñHêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ >∑T+&Óø±j·T˝≤+{Ï<ìä |ü\T kÕs¡T¢ bÕغì õ˝≤¢ yêdüT\T {Ï&ç|æì n≈£îÿq #˚s¡TÃ≈£îHêïs¡ì bÕغ n<Ûä´≈£åîsê\T ‘√≥ d”‘êsêeT\øÏÎ #ÓbÕŒs¡T. Ç{°e\ ìs¡«Væ≤+∫q bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ, nôd+;¢ mìïø£˝À¢ õ˝≤¢˝À $»j·T+ kÕ~Û+∫q m+|”, myÓTà˝Ò´\‘√ bÕ≥T myÓTੇ\T #·+Á<äu≤ãTqT ø£*XÊs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغì yÓTT<ä{Ï qT+∫ Ä<ä]düTqÔ ï |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ Á|ü»\≈£î Á|ü‘´˚ ø£ ø£è‘·»‘„ \ · T ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ n_Ûeè~∆øÏ Á|ü‘´˚ ø£ ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. >∑‘+· ˝À õ˝≤¢˝À bÕغ |òTü q+ $»j·T+ kÕ~Û+∫q≥T¢>±H˚ Á|üdüTÔ‘·+ ≈£L&Ü $»j·T+ kÕ~Û+∫+<äì #·+Á<äu≤ãT nHêïs¡T. Ç+‘·{Ï |òTü q $»j·T+ n+~+∫q õ˝≤¢ bÕغ Hêj·T≈£î\≈£î, ø±s¡´ø£s\ Ô¡ ≈£î, Á|ü»\≈£î, n_Ûe÷qT\≈£î ø£è‘·»‘„ \ · T ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó<b˚ Õ y˚Tìô|òk˛º\qT Ä<ä]+∫ z≥T¢ y˚dæ ¬>*|æ+∫q Á|ü»\ qeTàø±ìï eeTTà#˚j·T≈£î+&Ü Vü‰$÷\T neT\T #˚kÕÔeTì, õ˝≤¢ n_Ûeè~∆øÏ Á|ü‘´˚ ø£ ÁX¯<∆ä rdüT≈£î+{≤eTì #·+Á<äu≤ãT nHêïs¡T. nsTT‘˚ me]øÏ m˝≤+{Ï q´j·÷+ #˚j÷· ˝À u≤ãT≈£î ‘Ó\Tdüì d”‘êsêeT\øÏÎ nHêïs¡T.

Ä~˝≤u≤<é, eT+>∑fiy¯ ês¡+ 20 `05` 2014

ì+&ÉT≈£î+~. õ˝≤¢ |ü]wü‘Y n<Ûä´ø£å |”sƒ¡+‘√ bÕ≥T 17 m+|”|” |ü<äe⁄\qT ¬ø’edü+ #˚düTø=ì dü‘êÔ#ê{Ïq ‘Ósêdü kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢q÷ Ä•+∫q |òü*‘ê\T n+<äTø√e&É+ bÕغesêZ˝À¢ dü+‘√cÕìïk˛Ô+~. õ˝≤¢˝Àì |ü~ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î >±qT @&ÉT XÊdüqdüuÛÑ, ô|<ä›|ü*¢, Ä~˝≤u≤<é bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHê\qT ¬ø’edü+ #˚düTø√e&É+ô|’ Ä bÕغ H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T Äq+<ä&√*ø£˝À¢ eTTì– ‘˚ \ T‘· T Hêïs¡ T . bÕغ ø Ï nqT≈£ L \yÓ T Æ q |ò ü * ‘ê\T sêe&É + ‘√ bÕ≥T sêh+˝À ‘Ó s êdü n~Û ø ±s¡ |ü > ±Z \ T #˚|ü≥ºqT+&É≥+‘√ yê] Äq+<ëìøÏ ne<ÛäT˝Ò¢≈£î+&Ü #˚dæ+~. 14 @fi¯ó>¢ ± ñ<ä´eT bÕغ>± b˛sê≥ |ü+<∏ëqT kÕ–+∫q ‘Ósêdü õ˝≤¢˝À nH˚ø£ ˇ&ç<=&ÉT≈£î\qT m<äTs=ÿ+~. õ˝≤¢˝À Ç<ä›s¡T myÓTà˝Ò´\‘√ bÕغ Á|ükÕúHêìï ÁbÕs¡+_Û+∫q ‘Ósêdü Á|üdüTÔ‘·+ õ˝≤¢˝À ã\yÓTÆq sê»ø°j·TX¯øÏÔ>± ne‘·]+∫+~. @fi¯¢ ‘·s¡ã&ç õ˝≤¢qT XÊdæ+∫q ‘Ó<b˚ Õ, ø±+Á¬>dt bÕغ\ ø£+#·Tø√≥\qT ã<ä\ › T ø=&ÉT‘·÷ n‘·´~Ûø£ myÓTà˝Ò´ kÕúHê\qT ¬ø’edü+ #˚düTø=ì yê] kÕú H ê˝À¢ bÕ>± y˚ d æ + ~. Ä~˝≤u≤<é , uÀ<∏ é , U≤Hê|ü P sY , eT+∫sê´\, ÄdæbÕò u≤<é, #Óq÷ïsY, u…\+¢ |ü*¢ nôd+;¢ kÕúHê\‘√ bÕ≥T Ä~˝≤u≤<é, ô|<ä|› *ü ¢ m+|” kÕúHê\qT ‘·eT U≤‘ê˝À »eT#˚düTø=ì Á|ü<Ûëq sê»ø°j·TX¯øÏÔ>± Ä$s¡“¤$+∫+~. nsTT‘˚ sêqTqï s√E˝À¢ eT]+‘· ã\+>± m<ä > ±\+fÒ d”ìj·Ts¡q¢ T ø±bÕ&ÉT≈£î+≥÷ bÕغì|ü{wÏ +ºü #˚dTü ø√yê*‡ ñ+~. B+‘√ y˚DT≈£î myÓTੇ ˝Ò<ë uÛÑ$wü´‘Y˝À sê»´düuÛÑ Ç#˚à neø±XÊ\T ñHêïsTT.

õ˝≤¢˝À eT+Á‹ |ü<$ä me]øÏ <äøπ ÿH√..? ∫‘· ÷ Ô s ¡ T ,y˚ T 19(ÄsY m Hé m ): ¬ > *ùdÔ eT+Á‹ |ü < ä e ⁄\T <ä≈£îÿ‘·Tj·÷qT≈£îqï Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\T z≥$T bÕ\j·÷´s¡T. n+<äT˝À ˇø£s¡T >±* eTT<äT›ø£èwüíeTHêj·TT&ÉT ø±>±, eTs=ø£s¡T >∑˝≤¢ ns¡TD ≈£îe÷]. M]<ä›]˝À ˇø£]øÏ ‘·|üŒ≈£î+&Ü eT+Á‹|ü<ä$ <äøπ ÿ~ B+‘√ Ç|ü&ÉT õ˝≤¢ qT+∫ dæm+>± #·+Á<äu≤ãT ø±qTqï eTs=ø£]øÏ neø±X¯+ <äπøÿ #ÛêHé‡ ñ+~. ¬>\4Ç∫q yê]˝À #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT, lø±fi¯V≤ü dæÔ myÓTà˝Ò´, e÷J eT+Á‹ u§»®\ >√bÕ\ø£ècÕís¬ &çì¶ $TqVü‰sTTùdÔ $T–*q q\T>∑Ts¡T myÓTà˝Ò´\T ‘Ó<˚bÕ˝À yÓT<ä{ÏkÕ] n&ÉT–&çqyêπs. ‘=*kÕ] sê»ø°j·T s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚dæq &ûπø dü‘·´Á|üuÛÑ≈£î n˙ï ø£*kıdüTÔHêïsTT. ns¡+π>Á≥+‘√H˚ ∫‘·÷Ôs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z myÓTà˝Ò´>± mìï¬ø’q dü‘·´Á|üuÛÑ≈£î eT+Á‹ |ü<ä$ <äπøÿ neø±XÊ\T ñHêïj·Tì n+≥THêïs¡T. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ |òüTq$»j·T+ kÕ~Û+∫ Á|üuÛÑT‘·« @sêŒ≥T≈£î ‘Ó<˚bÕ dæ<ä∆+ ø±e&É+‘√ Ä bÕغ myÓTà˝Ò´\T eT+Á‹ |ü<äe⁄\ô|’ <äèwæº ô|{≤ºs¡T. õ˝≤¢˝Àì 14 XÊdüqdüuÛÑ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ 6 kÕúHê˝À¢ ‘Ó<˚bÕ nuÛÑ´s¡Tú\T $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. M]˝À ‘Ó<˚bÕ n<Ûä´≈£åî&ÉT M]˝À dü‘·´y˚&ÉT myÓTà˝Ò´ ‘·˝≤] Ä~‘·´, ‘·+ãfi¯¢|ü*¢ myÓTà˝Ò´ X¯+ø£sY\qT $TqVü‰sTTùdÔ, eT+Á‹ |ü<ä$ì Ä•+#·>∑*π> kÕúsTT˝À ñqï >±* eTT<äT›ø£èwüíeTHêj·TT&ÉT, >∑˝≤¢ ns¡TD≈£îe÷] mìïø£˝À¢ z≥$T#Ó + <ës¡ T . B+‘√ õ˝≤¢ ≈ £ î dü + ã+~Û + ∫ u§»® \ ≈£ î eT+Á‹|ü<ä$ e#˚à neø±XÊ\T |ü⁄wüÿ\+>± ñ+&É>±, eTs√ eT+Á‹kÕúHêìï õ˝≤¢≈£î πø{≤sTT+#˚ H˚|ü<∏ä´+˝À yÓ+ø£≥s¡eTD, &ûøπ dü‘´· Á|üu˝ ÑÛ Ò sπ düT˝À ñ+{≤s¡T. õ˝≤¢qT+∫ ˇø£ kÕe÷õø£ esêZ ì øÏ dü + ã+~Û + ∫ #· + Á<ä u ≤ãT eTTK´eT+Á‹ |ü < ä $ #˚|ü≥ºqT+&É>±, eTs√ kÕe÷õø£es¡Z+˝À u§»®\≈£î eT+Á‹|ü<ä$ <äøÿ£ qT+~. eTs√ |ü<$ä ø√dü+ Ç+ø√ kÕe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q yÓ+ø£≥s¡eTD, dü‘´· Á|üuÑÛ b˛{° |ü&qÉ THêïs¡T. õ˝≤¢˝À @¬øø’ £ ‘Ó<b˚ Õ eTVæ≤fi≤ myÓTà˝Ò´>±, kÕe÷õø£, Ä]úø£+>±qT ã\+>± ñqï &ûπø dü‘·´Á|üuÛÑπø eT+Á‹|ü<ä$ <äπøÿ neø±X¯+ ñqï≥T¢ sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈£L ∫‘·÷Ôs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì myÓTà˝Ò´\T me]ø° eT+Á‹|ü<ä$ <äø£ÿ˝Ò<äT. eTs√yÓ’|ü⁄ õ˝≤¢˝À Á|üdüTÔ‘·+ ø°\ø£+>± e÷]q ∫‘·÷Ôs¡T˝À eT+Á‹ ñ+fÒ n+<ä]ø° n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤s¡H˚ uÛ≤eq ≈£L&Ü Ä bÕغ X‚ÁDT˝À¢ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. B+‘√ Ç|üŒ&ÉT õ˝≤¢˝À eT+Á‹|ü<ä$ô|’H˚ CÀs¡T>± #·s¡ÃkÕ>∑T‘√+~.

>=\TdüT ø√dü+ eè<ä∆ <ä+|ü‘·T\ <ës¡TDVü≤‘·´ .Fs™´sW¯LkiˆFs£qs LSxtsÌ Q˚ NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡©´s ≠dsV≤T∂∏R∂W qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı Fs™´sW¯LkiˆFs£qs @µ≥∂j Æ©s[ªΩR ™´sVLiµR∂NRPXxtsÒ Q™s´ Wµj∂gRi ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV

z≥$TøÏ ø±s¡D≤\qT yÓ‘T· ≈£îÿ+≥Tqï yÓø’ ±bÕ H˚‘\· T

$XÊK|ü≥ï+,y˚T19(ÄsYmHém): õ˝≤¢˝À z≥$TøÏ >∑\ ø±s¡D≤\qT yÓ’ø±bÕ yÓ‘·T≈£îÿ+{À+~. $uÛÑ»qe\¢ ø±+Á¬>dt z≥T¢ yÓø’ ±bÕ≈£î ã<äT\T {Ï&|ç øæ Ï uÛ≤Ø>± |ü&ܶjT· ì yÓø’ ±bÕ H˚‘\ · T $X‚w¢ dæ Tü HÔ êïs¡T. _C…|‘æ √ »‘·ø≥ £ &º +É ≈£L&Ü yê]øÏ ø£\dæ e∫Ã+<äì n+≥THêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ z≥s¡¢ e\dü ‘Ó<˚bÕπø m≈£îÿe>± ñ+<äqï $wüj·÷ìï Á>∑Væ≤+#·&É+˝À |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆq≥T¢ Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T n_ÛÁbÕj·T|ü &ÉT‘·THêïs¡T. B+‘√bÕ≥T »>∑ H é ‘· q qT qeTTà≈£ î qï yê]ì qfÒ º ≥ eTT+#˚jT· &É+ ≈£L&Ü ÄbÕغøÏ ô|qTXÊ|üyTÓ +Æ ~. $XÊK ñ‘·sÔ +¡ ˝À ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+∫q s¡$sêE Ä]úø£ |ü]dæ‹ú dü]>±Z ˝Ò<ìä ÄKs¡T ìeTTwü+˝À #=ø±ÿ≈£î\ yÓ+ø£≥sêe⁄qT b˛{°øÏ ~+#ês¡T. »>∑Hé bÕغ ô|{Ϻq Hê{Ï qT+∫ Ä bÕغ ã˝Àù|‘êìøÏ ø£èwæ #˚dæq s¡ $ sêEqT |ü ø £ ÿ q ô|fÒ º j · T &É + ‘√ ñ‘· Ô s ¡ ìjÓ ÷ »ø£ e s¡ Z z≥s¡¢˝Àq÷ ndü+‘·è|æÔ HÓ\ø=+<äHêïs¡T. . Ä neø±XÊìï $wüß≈í î£ e÷sYsêE #·øÿ£ >± $ìjÓ÷–+#·T≈£îì s¡$sêEqT ‘·qyÓ|’ ⁄ü ‹|ü  ≈£ î ì $»j· ÷ ìøÏ u≤≥\T y˚ d ü T ≈£ î Hêïs¡ T . ;Û $ T* ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø√sê&É sê»u≤ãTB n<˚ |ü]dæú‹. Äj·Tq ≈£L&Ü yÓ’ø±bÕ ô|{Ϻq Hê{Ï qT+∫ ÄbÕغ˝À ñ+&ç, bÕغ ã˝Àù|‘êìøÏ ô|<ä›m‘·TÔq n|ü\T ≈£L&Ü #˚düT≈£îHêïs¡T. ÄKs¡T ìeTTwü+˝À Äj·Tq≈£L yÓTT+&ç#s˚ TT #·÷|æ ø£Á] d”‘êsêeTTqT n≈£îÿq #˚s¡TÃ≈£îHêïs¡T. á |ü]dæú‹ì >∑+{≤ lìyêdüsêe⁄ ‘·q≈£î nqT≈£L\+>± e÷s¡TÃ≈£îì n‘·´~Ûø£ yÓTC≤]{°‘√ >¬ \e>∑*>±s¡T. <äøÏåD+ {Ϭøÿ{ŸqT ø√˝≤ >∑Ts¡Te⁄\≈£î Çe«&É+ Ä bÕغ kÕúìø£ H˚‘·\≈£î @e÷Á‘·+ Çwüº+ ˝Ò<äT. B+‘√ kı+‘· bÕغ Hêj·T≈£î˝Ò

n+{° e TT≥º q ≥T¢ e´eVü ≤ ]+# · & É + ‘√ Äj· T q z≥$T bÕ\j·÷´s¡T. ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡+Z nuÛ´Ñ ]ú>± ñqï e+oø£èwüí eTT+<ä T qT+∫ bÕغ ˝ À ÁøÏ j · ÷ o\+>± ñHêï Á|ü » \≈£ î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&És¡qï n|üÁ|ü<ÛäqT eT÷≥>∑≥Tº≈£îHêïs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ $XÊK˝À |òüTÀs¡ |üsê»j·÷ìï #·$#·÷dæq yÓ’ø±bÕ Hêj·T≈£î˝À¢ n+‘·s¡à<∏äq+ yÓTT<ä˝…’+~. n~Ûø±s¡+ e÷<˚qì ÁuÛ Ñ e T˝À¢ eTTì– rdü T ≈£ î qï ‘· | ü  &É T ìs¡ í j · ÷ ˝Ò ø=+|ü eTT+#êj· T qï yêdü Ô y êìï yês¡ T m≥º π ø \≈£ î Á>∑ V æ ≤ +#ês¡ T . n~Û ø ±s¡ + ˝ÀøÏ sêe&ÜìøÏ Á|ü j · T ‹ï+#· & ÜìøÏ ã<ä T \T n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#˚ÃXÊeTqï nVü≤+uÛ≤e+‘√ e´eVü≤]+#·&Éy˚T rÁeyÓTÆq Á|üC≤ e´‹πsø£‘·≈£î ø±s¡DyÓTÆ+<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. $»j· T eTà $XÊK˝À z&ç b ˛e&Üìï Ä bÕغ Hêj· T ≈£ î \T J]í+#·Tø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. πøåÁ‘·kÕúsTT˝À yêdüÔyê\qT ø£|æŒ|ü⁄∫à ‘·|ü&ÉT ìy˚~ø£\T n+~+#·&É+ô|’ Ä bÕغ ô|<ä›\T rÁe ÄÁ>∑V≤ü +‘√ ñ+&É&+É ‘√ @$T düe÷<Ûëq+ #Ó|ü ø√yê˝À ‘Ó*j·Tø£ kÕú ì ø£ Hêj· T ≈£ î \T _≈£ î ÿ_≈£ î ÿeT+ ≥THêïs¡ T .yÓ ’ ø ±bÕ≈£ î q>∑s¡+‘√bÕ≥T õ˝≤¢yê´|üÔ+>± $düèÔ‘· kÕúsTT˝À e´edüú ñHêï πøåÁ‘·kÕúsTT˝À bÕغ |ü]dæú‹ yêdüÔe+>± @$<Ûä+>± ñ+<äqï~ ‘Ó\TdüTø√yê\qï ø£˙dü Á|üj·T‘·ï+ ≈£L&Ü #˚j·Tø£b˛e&Éy˚T bÕغì |ü⁄{Ϻ eTT+∫+<äì ìsê›s¡D≈£î e#êÃs¡T. ô|+<äT]Ô ìjÓ÷»ø£es¡Z yÓ’ø±bÕ nuÛÑ´]ú >∑+&ç u≤;® e´eVü‰s¡XË’* $yê<ëdüŒ<ä+>± e÷]+~. yÓTT‘êÔìøÏ nìï ø£\dæ ‘·eT |ü⁄{Ϻ+eTT+#êj·Tì yÓTT‘·TÔ≈£î+≥THêïs¡T.

»>∑H|ôé ’ øπ düT\qT #·≥+º #·÷düT≈£î+≥T+~: CÒd” ø£ s ¡ ÷ ï\T,y˚ T 19(ÄsY m Hé m ): Á|ü ‹ |ü ø £ å H˚ ‘ · ¨<ë≈£ î nedüsy¡ TÓ qÆ myÓTà˝Ò´\ dü+U≤´ã\+ ñHêï.. yÓø’ ±bÕ n~ÛH‘˚ · yÓ’mdt »>∑Hé Á|ü‹|üø£å H˚‘·>± sêDÏ+#·˝Ò&Éì nq+‘·|ü⁄s¡+ m+|” CÒd” ~yêø£sY¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. nqTuÛÑesêVæ≤‘·´y˚T Ç+<äT≈£î ø±s¡ D eTì Äj· T q ù|s=ÿHêïs¡ T . lXË ’ \ + lÁuÛ Ñ e Tsê+ã eT*¢ø±s¡T®q kÕ«$Tyês¡¢qT CÒd” <ä+|ü‘·T\T <ä]Ù+#·T≈£îì Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ CÒd” $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ »>∑ H é ≈ £ î •ø£ å |ü & É ≥ + U≤j· T +>± ø£ ì |æ k ˛Ô + <ä ì #Ó b ÕŒs¡ T . uÛ Ñ $ wü ´ ‘Y ˝ À yÓ ’ ø ±bÕ bÕغ ñ+≥T+<ë? nì nqTe÷q+ ø£\T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. Äj·Tqô|’ ñqï øπ düT\ô|’ #·≥+º ‘·q|üì #˚düT≈£î+≥T+ <äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt˝À yÓ’ø±bÕ $©qeTj˚T´ neø±X¯eTT+<äì #ÓbÕŒs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ »>∑Hé |ü]dæú‹ <ës¡TD+>± ñ+<äì nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä≈£î nqTyÓ’q Á|ü<˚XÊìï sê»<Ûëì>± >∑T]Ô+∫ #·+Á<äu≤ãTHê j·TT&ÉT n_Ûeè~∆ #˚kÕÔs¡ì BÛe÷ e´ø£Ô+

#˚XÊs¡T .Ç~˝≤e⁄+fÒ nq+‘·|⁄ü s¡+ õ˝≤¢˝À ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ yÓø’ ±bÕ\ eT<Ûä´ <ë&ÉT\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. bÕغ H˚‘·\ <Ís¡®q´+ ø=qkÕ>∑T‘√+~. yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\ô|’ ‘Ó\T>∑T ‘·eTTàfi¯ó¢ <ë&ÉT\≈£î ‘Ó>∑ã&ÉT‘·THêï s¡ì yÓ’ø±bÕ, ‘·eTô|’ yêπs <ë&É T \≈£ î ~>∑ T ñ‘· H êïs¡ ì {Ï & ç | æ |ü s ¡ d ü Œ s¡ Äs√|ü D \T #˚dTü ≈£îHêïsTT. ø£fi≤´D<äTs¡+Z eT+&É\+ ø=‘·÷sÔ T¡ ˝À yÓm’ dtÄ؇|” ø£~s¡|üŒô|’ {°&û|” ø±s¡´ø£s¡Ô\T <ë&ç #˚XÊs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ m˙‡≈£î+≥ eT+&É\+ »e≈£î\˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\ u≤ãT¬ s &ç ¶ ô |’ <ë&ç ø Ï bÕ\Œ&ܶ s ¡ T . q\¢ # Ó s ¡ T e⁄ eT+&É \ + >√fi¯¢yê+&É¢|ü*¢˝À bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô q]‡+VüQ\Tô|’ {°&û|” ø±s¡´ø£s¡Ô\T <ë&ç #˚XÊs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ‘·\T|ü⁄\ eT+&É\+ Ç+<äT≈£Ls¡T|ü*¢˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ`{°&û|” H˚‘·\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D »]–+~. {°&|û ” ø±s¡´ø£s\ Ô¡ T ø=&Éefi¯‘¢ √ <ë&ç #˚jT· ≥+‘√ yÓm’ dtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô •yê¬s&ç¶ >±j·T|ü&ܶ&ÉT.

es¡+>∑˝Ÿ,y˚T19(ÄsYmHém): es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ #√Ø ø√dü+ <=+>∑ \ T eè<ä ∆ <ä + |ü ‘ · T \qT Vü ≤ ‘· e ÷sêÃs¡ T . ^dü T ø=+&É eT+&É\+˝Àì >=Á¬s≈£î+≥ •yês¡T ø°]qÔ >∑sY ø±\˙˝À Ä~yês¡+ ns¡úsêÁ‹ á |òüT≥q #√≥T#˚düT≈£î+~. <=+>∑\ <ë&ç˝À Ç<ä›s¡T eè<ä∆ <ä+|ü‘·T\T <ës¡TDVü≤‘·´≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. eTè‘·T\qT $ÁXÊ+‘· áz|”Äض ∫+‘ê\ X‚Ks¡j·T´(75), Äj·Tq uÛ≤s¡´ düT>∑TDeTà (70)\T>± b˛©düT\T >∑T]Ô+#ês¡T. Ä~yês¡+ sêÁ‹ Ç+{Ï ˝ ÀøÏ Á|ü y ˚ • +∫q <=+>∑ \ T dü T >∑ T DeTà >=+‘· T ø√dæ X‚ K s¡ j · T ´ yÓ T &É ≈ £ î ñ]y˚ d æ |ü ⁄ ôdÔ \ ‘ê&É T qT n|üVü≤]+#·T≈£îb˛j·÷s¡T. dü+|òüT≥q düú˝≤ìï õ˝≤¢ n&çwüq˝Ÿ md”Œ j·÷<äj·T´, e÷eTTq÷s¡T &ûmd”Œ ¬ø.düTπswt≈£îe÷sY, ^düTø=+&É d”◊ ¬ø.lìyêdt dü+|òüT≥q düú˝≤ìï dü+<ä]Ù+#ês¡T. ≈£L¢dt {°+, &Ü>¥ kÕÿ«&é e∫à >±*+|ü⁄ #˚|ü{≤ºs¡T. ‘Ó*dæq yês¡T á |òü÷‘·Tø±ìøÏ bÕ\Œ&ܶsê ˝Òø£ eT¬se¬s’Hê Ç~ #˚XÊsê nì Äsê ‘·dTü HÔ êïs¡T. <=+>∑‘q· + »]–q rs¡T #·÷ùdÔ ‘Ó*dæq yê] |üH˚qì b˛©düT\T nqTe÷ìdüTÔHêïs¡T. á ø√D+˝À <äsê´|ü⁄Ô eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T.

‘Ó\+>±D e´‹sπ ≈£î\qT Ä<ä]+#·&+É u≤<Ûøä *£ –+∫+~: eT<ÛTä j·÷w”ÿ ìC≤e÷u≤<é,y˚T19): á mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt ‘Ó\+>±D Ç∫Ãq $wüj·÷ìï ø±+Á¬>dt ã\+>± Á|ü»˝À¢øÏ rdüT≈£îì yÓfi¯¢ ˝Òø£b˛sTT+<äì e÷J m+|” eT<ÛäTj·÷w”ÿ >ö&é nHêïs¡T. ˇø£y˚fi¯ ã\+>± á yê<äqqT Á|ü»\≈£î $e]+#·>*∑ – ñ+fÒ |ò*ü ‘ê\T eTs√˝≤, ø±+Á¬>dt≈î£ nqT≈£L\+>± ñ+&˚eHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√düs¡ nVü≤]ïX¯\T ø£èwæ #˚dæq ø±s¡Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\qT ø±≈£î+&Ü, ‘Ó\+>±DqT n&ÉT¶≈£îqï {Ï&ç|æ, yÓ’mkÕ‡sYd”|”\qT z≥s¡T¢ Ä<ä]s¡#&· +É u≤<Ûëø£se¡ Tì X¯ìyês¡+ Äj·Tq ìC≤e÷u≤<é˝Àì ‘·q ìyêdü+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± ‘·qqT ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´&ç>± m+|æø£ #˚dæq õ˝≤¢ Á|ü»\≈£î Äj·Tq <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. Ç{°e\ »]–q mìïø£˝À¢ bÕs¡y¢ TÓ +≥T, myÓTà˝Ò´\T>± >¬ \Tbı+~q yê]øÏ n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘êqT Á|üC≤rs¡TŒqT >ös¡ $ kÕÔ e THêïs¡ T . sê»ø° j · ÷ ˝À¢ ¬ > \Tb˛≥eTTñ\ düVü≤»eTHêïs¡T. ‘êqT z≥$T #Ó+~q|üŒ{Ïø° õ˝≤¢ Á|ü»\ eT<Ûä´H˚ ñ+≥÷ yê] düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ‘·q e+‘·T>± ø£èwæ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêh n_Ûeè~∆ ø√dü+ Á|ü»\≈£î Ç∫Ãq Vü‰$÷\qT sêqTqï n~Ûø±s¡bÕغ HÓs¡y˚πsÃ˝≤.. Ä Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹&ç rdüT≈£îekÕÔeTì nHêïs¡T. yês¡T #Ó|æŒq nìï n+XÊ\ô|’ H ê ì\BkÕÔ e Tì nHêïs¡ T . ‘Ó \ +>±D˝À ø±s¡Á>¬ dt≈î£ e´‹πsø£+>± Á|ü»\T rs¡TŒ Ç#êÃs¡ì, |”dd” ” n<Û´ä ≈£îå &ÉT bıHêï\ \ø£Îj·T´ á z≥$TøÏ u≤<Û´ä ‘· eVæ≤s¡#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Hêj·Tø£‘·« düeTdü´ ≈£L&Ü ‘·eTqT ø£\∫ y˚dæ+<äHêïs¡T. @<Ó ’ H ê á mìïø£ ˝ À¢ z≥$Tì dü $ ÷øÏ å k ÕÔ e Tì nHêïs¡ T . ø±s¡D≤\qT ‘Ó\TdüT≈£îì Á|ü»\≈£î #˚s¡Tee⁄‘êeTHêïs¡T.

Printed, Published, edited and owned by V.Srinivas Reddy. Published from H.No.1-2-125/1, “Pithruchaya Nilayam”, Shanthinagar, Adilabad -504001 Cell No.9440231967. Printed at SAI KRISHNA PRINTERS, D.No.7-7-86/1, NEAR COLLECLTOR CHOWK, ADILABAD. email : prajajyothi@yahoo.co.in FAX: NO: 08732-236967

20 pspr  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you