Page 1

RNI. REGD. NO. APTEL/2010/33202

The Most Sensational Telugu Daily in Andhra Pradesh

POSTAL.REGD. NO.AP/ VJ /GTR / 58 / 2005

]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT

wüß>∑sY n~Ûø£ãs¡Te⁄ ø=\ÁkÕº˝Ÿ düeTdü´‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïsê?

nÁø&Ï fç wÒ Hü é ns¡‘Ω ‘· √ 7 m&çwqü ‘¢ √ 12 ù |J\‘√ ~–«»j·T+>± |Á #ü T· ]‘·eTe⁄‘·Tqï ø±ø£rj·T ~q|ü‹Á ø£

Á|üø±X¯yéT õ˝≤¢ |ü]~Û˝À ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ê]\® T, eTTì‡|ü˝,Ÿ eT+&É\, s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\, >±ÁeTkÕúsTT ]b˛s¡ºs¡T¢>± |üì#˚j·TT≥≈£î bÕ‹Áπøj·T nqTuÛeÑ + ñqï nuÛ´Ñ s¡T\∆ T dü+|Á~ü +#·>\∑ s¡T.

ôd˝Ÿ : 9393214032-9346485756 20`7-2013

X¯ìyês¡+

m&ç≥sY ÇHé N|òt : u…qØ®Hê<Ûé

>∑T+≥÷s¡T

s¡÷ ` 4-00

| ù J\T : 8 G 4

dü+|ü⁄{Ï ` 10

dü+∫ø£ ` 81

Published from : GUNTUR, KHAMMAM, ANANTAPUR, KAKINADA, WARANGAL, KADAPA & KURNOOL

E-mail : kakatiyadaily@gmail.com - banargenath@gmail.com

d ô H˚w ‡ q ü ˝Ÿ q÷´dt≈î£ ˝≤–Hé ne«+&ç :

www.kakatiyadaily.com

l $»j·T HêeTdü+e‘·‡s¡+, <äøÏåHêj·TD+, Á^wüàs¡T‘·Te⁄, ÄcÕ&Ée÷dü+, X¯óø£¢|üø£å+, ‹~Û : <ë«<ä• ñ.7.40- qø£åÁ‘·+ : Á‘·jÓ÷<ä• ‘Ó.3.44 CÒ.es¡´® + : |üˆˆ 12.48 sêVüQø±\+ : ñˆˆ 9.00`10.30 - <äTs¡TàVüAs¡+Ô : ñüˆˆ 6.00`7.36- j·TeT>∑+&É+ : |üˆü ˆ 1.30`3.00- dü÷s√´<äjT· + : 5.39 dü÷sê´düeÔ Tj·T+ : 6.33

‘Ó\+>±Dô|’

yÓ’mdt s√p ‘êπ>yês¡T ôV’≤<äsêu≤<é, p˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ô|’ |”d”d” N|òt u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD #˚dæq yê´K´\T dü¬s’qy˚qì ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘· sê»´düuÑÛ düuTÑÛ ´&ÉT $.Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ nôd+;¢˝Àì MT&çj÷· bÕsTT+{Ÿ e<ä› Äj·Tq MT&çj÷· ‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ yÓm’ dt sê»X‚Ks¡s¬ &ç¶ >∑T]+∫ u§‘·‡ dü‘´· Hêsêj·TD≈£î u≤>± ‘Ó\Tdüì nHêïs¡T. yÓm’ dt >∑T]+∫ u§‘·‡ dü‘´· Hêsêj·TD øπ e\+ ˇπø ˇø£ u≤D+ e~˝≤s¡ì, Ç+ø± ‘·eT e<ä› #ê˝≤ ñHêïj·Tì, ne˙ï e~*‘˚ $»j·TeTà, wü]à\ ‘·≥Tºø√˝Òsì¡ Äj·Tq nHêïs¡T. <√#·Tø√e&É+, <ë#·Tø√e&É+ ‘·|Œü yÓm’ kÕ‡sY ≈£î≥T+u≤ìøÏ @B ‘Ó*j·T<äì Äj·Tq nHêïs¡T. yÓm’ dt sê»X‚Ks¡s¬ &ç¶ 365 s√E\÷ ‘êπ>yê&Éì u§‘·‡ #˚dqæ yê´K´\T ì»y˚Tqì Äj·Tq nHêïs¡T. yÓm’ dt @yês¡+ n+≥÷ ˝Ò≈î£ +&Ü ã]‘Ó–+∫ ‘êπ>yês¡ì MôV≤#Y nHêïs¡T. 2004˝À ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘\· +<äØ düeTwæº ø£èwæ‘√, k˛ìj·÷ >±+BÛ Hêj·Tø£‘«· +ô|’ Á|ü»\≈£î qeTàø£+ ñ+&ÉãfÒº ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ã+~ì Äj·Tq nHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹>± yÓm’ dt≈î£ neø±X¯+ e∫Ã+<äì, ‘·eTø£ sê˝Ò<ìä n<=ø£ÿfÒ ‘˚&Ü nì nHêïs¡T. yÓm’ dt eTTK´eT+Á‹ |ü<$ä #˚|{ü qºÏ ‘·sT¡ yê‘· 2004 qT+∫ n_Ûeè~∆ #·÷ùdÔ 2009 mìïø£˝À¢ øπ e\+ 156 d”≥T¢ m˝≤ ekÕÔjT· ì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. yÓm’ dt ø£w+ºü ‘√ ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ã+<äì yê´K´\T #˚jT· &É+ dü]ø±<äì Äj·Tq nHêïs¡T. eTTK´+>± wü]à\ yêdüyÔ ê\T ‘Ó\TdüTø√≈£î+&Ü e÷{≤¢&≥ É + ‘·><∑ Hä êïs¡T. yÓm’ dtô|’ u§‘·‡ #˚dqæ yê´K´\T ‘·q≈£î dü+‘√cÕìï ø£*–+#êj·Tì MôV≤#Y nHêïs¡T. »>∑Hé |ü⁄*˝≤+{Ïyê&Éì wü]à\ #˚dTü qÔ ï yê´K´\T #·÷dæ Á|ü»\T qe⁄«≈£î+≥THêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|ü»\ s¡ø±Ôìï |”*Ãq |ü⁄*ì uÀqT˝À ô|≥º≈î£ +&Ü mø£ÿ&É ô|&É‘ês¡ì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. |ü⁄*ì uÀqT˝ÀH˚ ñ+&Éìyê«\ì, ãj·T≥≈£î eùdÔ Á|ü»\ ÁbÕD≤\πø eTT|üŒì Äj·Tq nHêïs¡T. yÓm’ dt sê»X‚KsYs¬ &ç¶ ≈£î≥T+ã+ô|’ eTTK´eT+Á‹ nqTdü]düTqÔ ï rs¡T dü]>± ˝Ò<ìä Äj·Tq nHêïs¡T. yÓm’ dt ≈£î≥T+ã+ bÕ\Œ&çq n$˙‹ nÁø£e÷\T øÏsD ¡ ≈Y î£ ‘Ó*j·Tyê nì nHêïs¡T. øπ e\+ mìïø£\ düeTj·T+˝ÀH˚ eTTK´eT+Á‹ yÓm’ kÕ‡sYd|” ô” |’ düŒ+~ùdÔ dü]b˛<äì Äj·Tq nHêïs¡T. yÓm’ dt ≈£î≥T+ã+ >∑T]+∫ ‘Ó*dæq Á|ü‹ $wüj÷· ìï eTTK´eT+Á‹ ø±s¡´ø£s\Ô¡ ≈£î $e]+#ê\ì n|ü⁄Œ&˚ ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s\Ô¡ T yÓm’ kÕ‡sY d”|ô” |’ düs¬ q’ $<Û+ä >± m<äTs¡T<ë&ç #˚kÕÔsì¡ Äj·Tq nHêïs¡T. »>∑Hé m+<äT≈£î C…\’ T≈£î yÓfi≤¢s√ wü]à\ #ÓbÕŒ\ì MôV≤#Y &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D sê≈£î+&Ü n&ÉT≈¶ î£ qï d”e÷+Á<Ûä H˚‘˝· À¢ ñ+&Ée*¢ ≈£L&Ü ˇø£sì¡ Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. ñ+&Ée*¢ e÷≥\ yÓqTø£ øπ M|” sêeT#·+Á<ësêe⁄ Vü≤düeÔ TT+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ bÕغ n~ÛcÕºq+ Ç|üŒ{Ïøπ ìs¡j í T· + rdüT≈£î+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. me¬sìï≈£îÁ≥\T |üìïq ‘Ó\+>±D sêÁwü+º ‘·<´ä∏ eTì Äj·Tq CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. q÷´&Û©ç ,¢ E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) ‘Ó\+>±Dô|’ dü+Á|ü~+|ü⁄\T |üPs¡j Ô ÷· ´j·Tì Ä+Á<Ûä Á|ü<X˚ Ÿ sêh e´eVü‰sê\ |üs´¡ y˚ø≈å£ î£ \T ~–«»jYT dæ+>¥ X¯óÁø£yês¡+ nHêïs¡T. ~–«»jYT eTVü‰sêh˝À |üs´¡ {ÏdTü HÔ êïs¡T. eTT+u…’, |ü⁄DÒ\˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ˝ÖøÏø£yê<ä+, uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ ô|’q düTBs¡È+>± e÷{≤¢&Üs¡T. n<˚ düeTj·T+˝À ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ düŒ+~+#ês¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ dü+Á|ü~+|ü⁄\T |üPs¡Ôj·÷´j·Tì, j·T÷|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·«s¡˝ÀH˚ z ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ‘·«s¡˝À ìs¡j í T· + rdüT≈£î+{≤eTì øπ +Á<ä ¨+XÊK eT+Á‹ düTo˝Ÿ ≈£îe÷sY wæ+&˚ >∑Ts¡Tyês¡+ #Ó|Œæ q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ‘Ó\+>±Dô|’ ‘·«s¡˝À ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì nsTT‘˚, n~ bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ\≈£î eTT+<ë ˝Òø£ ‘·sê«‘·Hê nqï $wüj·T+ e÷Á‘·+ ‘Ó*j·T<äHêïs¡T. kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· ‘·«s¡>± ìs¡j í T· + rdüTø√yê\ì #·÷düTqÔ ï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ‘·«s¡˝À ìs¡j í T· + rdüT≈£î+{≤eTì #Ó|Œæ q wæ+&˚.. Ä ìs¡j í T· + ø±+Á¬>düT bÕغ<ë, j·T÷|æ@ ìs¡j í T· e÷ ˝Òø£ Á|üuTÑÛ ‘ê«ì<ë nì ≈£L&Ü yÓ\&¢ +ç #·˝<Ò Tä . nsTT‘˚ á s√E ~–«»jYT e÷Á‘·+ j·T÷|æ@ Á|üuTÑÛ ‘·«+ ‘·«s¡˝À ìs¡j í T· + rdüT≈£î+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. nœ\ |üø+å£ ‘˚~ Ksês¡T #˚ùd neø±X¯+ eTs√yÓ|’ ⁄ü á s√E ø±+Á¬>düT bÕغ ø√sY ø£$T{° düe÷y˚X+¯ ø±qT+~. Ç+<äT˝À nœ\ |üøå£ düe÷y˚X+¯ ‘˚~ì Ksês¡T #˚jT· e#·TÃqì #ÓãT‘·THêïs¡T. Vü‰{Ÿ Vü‰{Ÿ>± øπ _HÓ{Ÿ düe÷y˚X+¯ ? ø±>± á s√E m|æ øπ _HÓ{Ÿ düe÷y˚Xy¯ TÓ +Æ ~. á düe÷y˚XÊìøÏ |ü\Te⁄s¡T eT+Á‘·T\T Vü‰»s¡j÷· ´s¡T. Ç{°e\ ø√sY ø£$T{° uÛ{Ò ø° Ï eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç¶ düyTÓ øÆ ±´+Á<Û≈ä î£ nqT≈£L\+>± s√&é e÷´|t Ç∫Ãq $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\T dæm+qT Á|ü•ï+#˚ neø±XÊ\T ˝Òøb£ ˛˝Ò<Tä . B+‘√ øπ _HÓ{Ÿ düe÷y˚X+¯ Vü‰{Ÿ Vü‰{Ÿ>± e÷πs neø±X¯eTT+<ë? nH˚ #·sá kÕ>∑T‘√+~. |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ nqTdü]+#ê*‡q eP´Vü≤+ô|’ øπ _HÓ{Ÿ düe÷y˚X+¯ ˝À #·]Ã+#·qTHêïs¡T.

ôV≤’ <äsêu≤<é, p˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) |òE ” ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿô|’ yÓm’ kÕ‡sY d”|” >ös¡e n<Û´ä ≈£îå sê\T $»j·TeTà Bø£å #˚|≥ü &º +É Vü‰kÕ´düŒ<äeTì eT+Á‹ |æ‘êì dü‘´· Hêsêj·TD nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ dü∫yê\j·T+˝Àì MT&çj÷· bÕsTT+{Ÿ e<ä› Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ øπ e\+ sê»ø°jT· \_∆ ø√düyT˚ $»j·TeTà Bø£å #˚|{ü ≤ºsì¡ Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. øπ e\+ |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ \_∆ bı+<˚+<äTøπ düeTdü´ ˝Òì n+X¯+ô|’ $»j·TeTà Bø£å #˚|{ü ≤ºsì¡ Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. yÓm’ kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ $<Ûëq+ ø±sê´#·sD ¡ @B ˝Ò<ìä nHêïs¡T. yÓm’ dt sê»X‚Ks¡s¬ &ç¶ ‘·sT¡ yê‘· eTTK´eT+Á‘·T\T e÷]Hê |òE ” ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ |ü<øä∏ +£ Ä>∑˝<Ò ìä Äj·Tq düŒwü+º #˚XÊs¡T. ù|<ä $<ë´s¡T\ú ≈£î ô|<ä› #·<Tä e⁄˝À¢ neø±XÊ\T sêyê\H˚ ñ<˚X› +¯ ‘√H˚ ø±+Á¬>dt düsêÿsY á |ü<øä∏ ±\T #˚|{ü +ºÏ <äHêïs¡T. |òE ” ØsTT+ãsY‡ $wüjT· +˝À $<ë´s¡T\ú ≈£î qwü+º ø£\>∑≈î£ +&Ü Á|üuTÑÛ ‘·«+ nìï #·s´¡ \T rdüT≈£î+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. sê»ø°jT· <äTs¡T<˚X› +¯ ‘√H˚ düsêÿsYô|’ $»j·TeTà, wü]à\\T nyêdüyÔ ê\T Á|ü#êsê\T #˚dTü HÔ êïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. $»j·TeTà #˚|{ü qºÏ Bø£˝å À $<ë´s¡T\ú T ø±ì, ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T ˝Ò]q øπ e\+ yÓm’ kÕ‡sY d”|” ø±s¡´ø£s˝Ô¡ Ò ñHêïs¡ì |æ‘ê˙ nHêïs¡T. |ü<øä∏ +£ ÁbÕs¡+_Û+∫q Hê&ÉT Äs¡T \ø£\å eT+~øÏ |òE ” ØsTT+ãsY‡ n+~‘˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT 26 \ø£\å eT+~ $<ë´s¡T\ú ≈£î |òE ” ØsTT+ãsY‡ n+<äT‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. |òE ” ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ≈î£ dü+ã+~Û+∫ >∑‘· @&Ü~ ˇø£ÿ s¡÷bÕsTT ≈£L&Ü ãø±sTT ˝Ò<ìä nsTTHê $»j·TeTà Bø£å #˚jT· &É+ô|’ @eTHê\ì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. @&Ü~˝À ˇø£ÿ s√E e#˚Ã˝≤ C≤‘·s˝¡ ≤ $»j·TeTà |òE ” b˛s¡T #˚|{ü ≤ºsì¡ Äj·Tq m<˚y› ê #˚XÊs¡T. |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ ‘·eT ñìøÏì ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äTøπ $»j·TeTà Bø£å #˚|{ü ≤ºsì¡ Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. 2013-14 dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT |òE ” ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿô|’ q÷‘·q $<ÛëHêìï s¬ +&ÉT, eT÷&ÉT s√E˝À¢ Á|üø{£ kÏ ÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

$\Te\‘√ ≈£L&çq sê»ø°j·T+ô|’ #·]Ã+#·qTqï

&Ûç©¢ sö+&éfÒãT˝Ÿ ôV≤’ <äsêu≤<é, p˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) ªªyê´bÕs¡ <Û√s¡DÏ ø£*–q n$˙‹ sê»ø°jT· y˚‘\Ô· ≈£î #·se¡ T^‘·+bÕ&ç $\Te\‘√ ≈£L&çq sê»ø°j÷· \qT |ü⁄qs¡T<ä]∆ +#˚+<äT≈£î, ‘·<ë«sê Á|üC≤kÕ«eT´+ |ü≥¢ kÕe÷q´ Á|ü»\˝À ‹]– $XÊ«kÕìï bÕ<äTø=˝ÒŒ+<äT≈£îμμ <˚X+¯ q\TeT÷\\Tï+∫ e#˚à düTÁ|üd<æ ∆ä bÂs¡T\ ãè+<ä+ E˝…’ 20q (X¯ìyês¡+) q÷´&Ûç©¢˝À düe÷y˚X¯eTe⁄‘√+~. düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§Z+≥Tqïyê]˝À ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT &܈ˆ »j·TÁ|üø±wt Hêsêj·TDY, »dæºdt dü+‘√wt ôV≤π>¶, m+.mHé >√$+<ë#ês¡´, Ä]|òt eTVü≤eTà<é U≤Hé, |æ.$ sê»>√bÕ˝Ÿ, s¡e÷ø±+‘Y bÕ+&˚, ø£sêí≥ø£ e÷J Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù ∫s¡+J$ dæ+>¥ ‘·~‘·s¡T\THêïs¡ì ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ esêZ\T X¯óÁø£yês¡+ ˇø£ Á|üø≥ £ q˝À ‘Ó*bÕsTT. Á|ü‘ê´e÷ïj·T sê»ø°j÷· \ô|’ 20e ‘˚B ñ<äjT· + ø±Héd≥ºæ ÷´wüHé ø£u¢ Ÿ, &ç|Pü ´{° d”Œø£sY Vü‰˝Ÿ˝À sö+&éfãÒ T˝Ÿ düe÷y˚X¯+ »s¡T>∑T‘·T+~, eT<Ûë´Vü≤ï+ $.|æ Vü≤Ödt, e÷\«+ø£sY Vü‰˝Ÿ˝À ãVæ≤s¡+>∑ düuÑÛ »s¡T>∑T‘·T+~. uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ rÁe düeTdü´\qT m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTj·T+˝À Á|üdüTÔ‘· sê»ø°j·T Hêj·Tø£‘·«+ Á|ü»\qT $|ò\ü + #˚d+æ <äì düe÷y˚XÊ\ ìsê«Vü≤≈£î\T nHêïs¡T. ªªj·÷uÛÑj·T´e <äX¯ø£+˝À ùdyê<äèø£Œ<∏ä+ ø£*–q e´≈£îÔ\ qT+∫ Á|üdüTÔ‘·+ yê´bÕs¡ <äèø£Œ<∏ä+ ø£*–q H˚‘·\≈£î eTq sê»ø°j·T Hêj·Tø£‘«· + ~>∑C≤s¡≥y˚T Ç+<äT≈£î Á|ü<ëÛ q ø±s¡D+. ìC≤ìøÏ, #ê˝≤eT+~ sê»ø°jT· y˚‘\Ô· ≈£î sê»ø°j÷· \T ˇø£ yê´bÕs¡ ø±s¡´Áø£eT+>± e÷]b˛j·÷sTT. Ç≥Te+{Ï |ü]dæ‘ú T· \˝À n&É÷Ķ |üP˝Ò≈î£ +&Ü ≈£î+uÛøÑ √D≤\T u…≥’ |ü&TÉ ‘·T+fÒ ÄX¯Ãs¡´b˛qø£ÿsπ <¢ Tä .μμ |ò*ü ‘·+>±, kÕe÷q´ Á|ü»\T @ sê»ø°jT· y˚‘qÔ· ÷ qy˚Tà dæ‹ú ˝À ˝ÒsT¡ nì ìsê«Vü≤≈£î\T ù|s=ÿHêïs¡T. <˚X+¯ rÁeyê<äT\ #˚‘T· ˝À¢øÏ ˝Ò<ë nsê#·ø‘£ «· +˝ÀøÏ C≤]b˛‘·T+fÒ #·÷dü÷Ô }s¡Tø√˝Ò+ ø±ã{Ï,º #Ó‘’ q· ´e+‘·T˝…q’ bÂs¡T\T Á|üC≤kÕ«eT´ e´edüqú T |ü]s¡ø+åÏ #˚+<äT≈£î, Á|üC≤kÕ«eT´+ |ü≥¢ kÕ<Ûës¡D Á|üC≤˙ø£+ qeTàø±ìï ‹]– ì\u…f+ºÒ <äT≈£î ø£èwæ #˚j÷· *. á X¯SHê´ìï Á|ü‘ê´e÷ïj·T sê»ø°j÷· \‘√H˚ uÛØÑ Ô #˚j÷· \ì ìsê«Vü≤≈£î\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶsT¡ . C≤rj·T uÛÁÑ <ä‘,· kÕe÷õø£ kÕeTs¡d´ü ‘·, Ä]úø±_Ûeè~∆˝À, |üsê´es¡D+˝À ndüeT‘·T\´‘·\T, eTVæ≤fi¯\ô|’ ô|s¡T>∑T‘·Tqï H˚sê\T, b˛{≤b˛{° n$˙‹, m>∑u≤≈£î‘·Tqï ìs¡T<√´>∑+ eTq+ ‘·øDå£ + <äèwæº øπ +ÁBø£]+#ê*‡q düyêfi¯ì¢ ù|s=ÿHêïs¡T. sê»ø°jT· y˚T eè‹Ô>± ñqïyêfi¯ó¢ ‘·eT+‘·≥ ‘êeTT ‘·|⁄ü Œ\T ~<äT≈› î£ H˚ <ëø± y˚∫#·÷&É≈î£ +&Ü, sê»ø°jT· e´edüú ~>∑C≤s¡≥+ |ü≥¢ Äy˚<qä #Ó+<äT‘·Tqïyês¡+‘ê sê»ø°jT· Á|üÁøÏjT· ˝À CÀø£´+ #˚dTü ø√yê\ì &Û©ç ¢ düe÷y˚XÊ\ ìsê«Vü≤≈£î\T |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

eè‹Ô$<ë´ ø£fi≤XÊ\˝À¢ Á|ü‹uÛÑ Ä<Ûës¡+>± Á|üy˚XÊ\≈£î ì]›wüº #·s¡´\T #˚|ü{≤º* ôV≤’ <äsêu≤<é, p˝…’ 19(ø±ø£rj·T) j·÷»e÷q´ ø√{≤ øÏ+<ä eè‹Ô$<ë´ ø£fi≤XÊ\˝À¢ Á|üyX˚ Ê\T Hê´j·Tã<ä+∆ >±, bÕs¡<sä Ù¡ ø£+>±, Á|ü‹uÛÑ Ä<Ûës¡+>± »]π>˝≤ #·÷&É≥+˝À Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ Á|üuTÑÛ ‘·« yÓ|’ ˝üò ≤´ìï ˝Àø˘d‘ü êÔ bÕغ X¯óÁø£yês¡+ rÁe+>± ‘·|⁄ü Œ|ü{+ºÏ ~. $<ë´dü+dü\ú T #·≥º$s¡T<ä∆ Ä<ëj·T πø+Á<ë\T>± ‘·j·÷s¡j˚T´˝≤ düsêÿs¡T e´eVü≤]k˛Ô+<äì ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT &܈ˆ »j·TÁ|üø±wt Hêsêj·TDY nHêïs¡T. j·÷»e÷q´ ø√{≤ øÏ+<ä nìï d”≥q¢ ÷ m+ôd{Ÿ sê´+≈£î\ ÁbÕ‹|ü~ø£H,˚ #·≥㺠<ä+∆ >± #Ó≈î£ ÿ <ë«sê |òE ” #Ó*¢+#˚+<äT≈£î nuÛÑ´]ú dæ<ä∆|ü&É≥+ ÁbÕ‹|ü~ø£H˚ uÛÑØÔ #˚j·÷\ì CÒ|” &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ªªeè‹Ô $ <ë´ ø£ fi ≤XÊ\\T eTÚ*ø£ dü<Tä bÕj·÷\ MT<ä ô|<äm› ‘·TqÔ ô|≥Tºã&ç ô|&É‘êsTT. J‘ê\T, ìs¡«Vü≤D ø√dü+ uÛ≤ØyÓTT‘êÔ*ï Ks¡Tà #˚kÕÔsTT. Ks¡TÃ\qT sêã≥Tºø√˝Òøb£ ˛‘˚ ø£fiX¯ Ê\\T q&Ée≥+ kÕ<Û´ä + ø±<äT. nìï øπ ≥–Ø\ $<ë´s¡T\ú qT+∫ ø£fi≤XÊ\\T ùV≤‘·Tã<ä∆ s¡TdüTeTTqT edü÷\T#˚dTü ≈£îH˚ neø±X¯eTT+fÒH˚ n~ ìC≤j·Tr‘√ ≈£L&çq Hê´j·Tã<ä∆ @sêŒ≥e⁄‘·T+~. $<ë´s¡T\ú T u≤´+≈£î\ qT+∫ s¡TD≤\T rdüTø√e#·TÃ. nedüsy¡ TÓ qÆ yê]øÏ, ns¡TΩ\≈£î Á|üuTÑÛ ‘·«+ $<ä´qT sêsTTr‘√ n+~+#·e#·TÃ. ªªø±˙ n+<äT≈£î ã<äT\T>±, m+ôd{Ÿ˝À yÓT]{Ÿ sê´+≈£î <ë«sê Á|üyX˚ +¯ bı+~q $<ë´s¡T\ú ≈£î Á|üuTÑÛ ‘·«+ s¡TdüTeTTqT ø£èÁ‹eT+>± ‘·–+Z ∫ j·÷»e÷Hê´\T #·≥$º s¡T<ä+∆ >± ø±´|æfwÒ Hü é s¡TdüTeTTqT q>∑<Tä s¡÷|ü+˝À edü÷\T #˚dTü ≈£îH˚ neø±X¯+ ø£*Œ+∫+~. y˚\+ bÕ≥˝À˝≤>± mes¡T m≈£îÿe &ÉãT“ ÇùdÔ yê]øÏ j·÷»e÷Hê´\T d”{Ï#˚ÃdüTÔHêïsTT. $|üØ‘·yÓTÆq b˛{°, |ü]$T‘· d”≥¢ e\¢ Á|ü‹uÛÑ >∑\ $<ë´s¡Tú\≈£î d”≥T¢ <äø£ÿ≥+ ˝Ò<äT. 40XÊ‘·+ j·÷»e÷q´ ø√{≤ øÏ+<ä #˚dæq d”≥¢ uÛÑØÔ˝À @e÷Á‘·+ bÕs¡<äs¡Ùø£‘· ˝Ò<äT. ªª@{≤ ø√s¡Tº\T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e÷s¡Z<äs¡Ùø±\T C≤Ø #˚dTü +Ô &É≥+, Á|üuTÑÛ ‘·«+ ø±ùd|ü⁄ ô|ô’ |’ Vü≤&Üe⁄&ç #˚dæ eT∞¢ ‘·q bÕ‘· ‘·sV¡ ‰ü ˝ÀH˚ e´eVü≤]düT+Ô &É≥+ e÷eT÷˝…b’ ˛sTT+~μμ nì CÒ|” nHêïs¡T. eTDÏbÕ˝Ÿ $X¯«$<ë´\j·T+˝≤+{Ï Á|ü‹cÕº‘·àø£ dü+düú\T $<ë´s¡Tú\≈£î b˛{°|üØø£å˝À Á|ü‹uÛÑ Ä<Ûës¡+>± Á|üy˚X¯+ ø£*Œ+∫, ‘·eT Ks¡TÃ\≈£î ‘·>∑Z≥Tº #·≥ºã<ä∆+>± s¡TdüTeTT edü÷\T #˚düTÔHêïj·Tì CÒ|” >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. eTDÏbÕ˝Ÿ $X¯«$<ë´\j·T+˝À Á|üdüTÔ‘·+ yÓ<’ ´ä d”≥T≈s¡TdüTeTT @&Ü~øÏ s¡÷.7\ø£\å Hêïs¡T. Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ˝À ñqï $<Ûëq+ Á|ü‹uÛqÑ T, Hê´j·TyÓTqÆ b˛{°ì, $<ë´dü+dü\ú |ü≥¢ qeTàø±ìï <Óã“rùd˝≤, eè‹Ôì|ü⁄DT*ï e÷s¡TŒ |ü≥¢ $XÊ«dü+ ˝Òìyês¡T, dü«˝≤uÛ≤ù|øå±|üsT¡ \T, <äTsêXÊ|üsT¡ \T>± ‘·j÷· s¡T#˚ùd˝≤ ñ +<äì »j·TÁ|üø±wt Hêsêj·TDY X¯óÁø£yês¡+ ˇø£ Á|üø≥ £ q˝À nHêïs¡T.

28q dæ&ãÉ ÷¢´d” düe÷y˚X+¯ ! Äs√CÒ ìs¡íj·÷ìï yÓ\¢&ç+#˚ neø±X¯+ sêC≤´+>∑|üs¡ n+XÊ\ô|’ y˚T<Ûëe⁄\‘√ #·s¡Ã\T ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) sêÁwüº $uÛÑ»qyÓ’ù| ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷>±+BÛ yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·Tqï≥Tº $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+. ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ Á|ü‘´˚ ø£+>± á HÓ\ 28q ø±+Á¬>dt e]ÿ+>¥ ø£$T{° düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚dqæ ≥Tº ‘Ó*dæ+~. á y˚Ts¡≈î£ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ Hê´j·Tì|ü⁄DT\‘√ sêC≤´+>∑ |üsy¡ TÓ qÆ ∫≈£îÿ\ô|’ #·]ÃdüTqÔ ï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. á düeTj·T+˝ÀH˚ Ä]úø,£ ‘ê>∑T˙{Ï s¡+>∑ ì|ü⁄DT\T e+{Ï yê]‘√ ≈£L&Ü eTTeTàs¡+>± ø£dsü ‘¡ T· Ô #˚dTü qÔ ï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. øπ +Á<ä Vü≤À+XÊK eT+Á‹ düTo˝Ÿ≈î£ e÷sY wæ+&˚ ≈£L&Ü ø±\|ü]$T‹ ˝Ò<ìä #Ó|Œæ Hê n‹ ‘·«s¡˝ÀH˚ ‘Ó\+>±Dô|’ ìs¡j í T· + ñ+≥T+<äì Á|üø{£ +Ï #ês¡T. nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt e]ÿ+>¥ ø£$T{° düuÛÑT´\+<ä]ø° >∑Ts¡Tyês¡+ düe÷#ês¡+ |ü+bÕs¡T. 28q kÕj·T+Á‘·+ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº>± yê]øÏ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. B+‘√ 28H˚ ‘Ó\+>±Dô|’ ìs¡j í T· + ñ+≥T+<äH˚ Á|ü#ês¡+ &Û©ç ¢ kÕúsTT˝À }|ü+<äT≈£î+~. ø±+Á¬>dt n~ÛHÁ˚ ‹ k˛ìj·÷>±+BÛ H˚sT¡ >± sêÁwüº XÊdüqdüuÛÑ d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sYqT &Ûç©¢øÏ |æ*|æ+#·T≈£îì e÷{≤¢&çq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. sêÁwüº XÊdüqdüuÛÑ˝À ‘Ó\+>±D rsêàq+ Á|üy˚X¯ô|&ç‘˚ HÓ\ø=H˚ |ü]D≤e÷\T d”Œø£sY e´øÏÔ>∑‘· n_ÛÁbÕj·T+, sêÁwüº+˝À HÓ\ø=qï sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\T M{ìï+{Ïô|’ d”Œø£sY qT+∫ k˛ìj·÷ >±+BÛ $esê\T ùdø£]+∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~. Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY k˛ìj·÷‘√bÕ≥T sêÁwüº $uÛ»Ñ q˝À ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#˚ Vü≤À+eT+Á‹ düTo˝Ÿ≈î£ e÷sY wæ+&˚‘√ ≈£L&Ü uÛ{Ò ° nj·÷´s¡T. sêÁwüº $uÛ»Ñ qô|’ ìs¡j í T· + rdüTø√ø£b˛‘˚ XÊdüqdüuÑÛ d”Œø£sY bÕÁ‘· @MT ñ+&É<Tä . d”Œø£sqY T ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ |æ*|æ+#·Tø√e&É+‘√ sêÁwüº $uÛ»Ñ qô|’ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ düŒwüyº TÓ qÆ dü+øπ ‘ê˝Ò |ü+|æq≥Tº nsTT+<äì |ü\Te⁄s¡T sêC≤´+>∑ ì|ü⁄DT\T $X‚w¢ dæ Tü HÔ êïs¡T. Ç|üŒ{Ïøπ eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç,¶ |”dd” ” n<Û´ä ≈£îå &ÉT u§‘·‡ dü‘´· Hêsêj·TD, &ç|Pü ´{° d”m+ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤\T Ç∫Ãq s√&ée÷´|t\ô|’ ø±+Á¬>dt ô|<ä\› T #·sá \T kÕ–+∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~. M]∫Ãq ìy˚~ø£˝Àì n+XÊ\ô|’ |üP]Ô kÕúsTT˝À ø£dsü ‘¡ T· Ô #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ &ç|Pü ´{° d”m+ eTs√ ìy˚~ø£ Çyê«\ì ìs¡sí TT+∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~. B+‘√ d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü eTs√kÕ] &Û©ç ¢ yÓfi+¢‚ <äT≈£î |üjT· qeTe⁄‘·THêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü |ü\Te⁄s¡T Ç|üŒ{Ïøπ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ Ç∫Ãq dü+øπ ‘ê\ô|’ #·sá \T »]|æq≥Tº ‘Ó*dæ+~. nq+‘·|⁄ü s¡+, ø£s÷¡ ï\T õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T, m+|”\T s¡V≤ü dü´+>± düe÷y˚Xy¯ TÓ Æ sêj·T\‘Ó\+>±Dπø øπ +Á<ä+ yÓTT>∑T#Z ÷· |æ‘˚ @ $<Û+ä >± düŒ+~+#ê\H˚ n+X¯+ô|’ #·sá \T »]|æq≥Tº ‘Ó*dæ+~. ∫es¡≈î£ ô|ø’ Ï e´‹πsøÏ+∫q≥Tº e÷{≤¢&Hç ê n+‘·s‘Z¡ +· >± yês¡T sêj·T\ ‘Ó\+>±D≈£î yÓTT>∑TZ #·÷|æq≥Tº düe÷#ês¡+. yÓm’ kÕ‡sY d”|” e÷Á‘·+ sêj·T\ ‘Ó\+>±D ìs¡j í T· y˚T yÓ\Te&ç‘˚ <ëìì n&ÉT≈¶ î£ ìrsê\qï jÓ÷#·q˝À ñqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. Ä s¬ +&ÉT õ˝≤¢\T uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô À Ä+Á<Ûsä êÁwü+º ˝À ñ+fÒH˚ $»j·÷eø±XÊ\T ñ+{≤j·Tì uÛ≤$düTqÔ ï Ä bÕغ øπ e\+ ‘·eTqT <Óã“rùd+<äTøπ ø±+Á¬>dt bÕغ á ìs¡j í T· + rdüT≈£î+≥Tqï≥Tº >± yês¡T nqTe÷ìdüTHÔ êïs¡T. ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T sêj·T\ ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± e´eVü≤]+∫Hê ‘êeTT e÷Á‘·+ Á|ü»\˝À ˇø£ ñ<ä´e÷ìï rdüT≈£îsêyê\ì ìs¡sí TT+#ês¡T. »>∑H≈é L£ &Ü á $wüjT· +˝À n\dü‘«· + e<äì› , Ç<˚ »]–‘˚ ‘·eT≈£î <Óã“ì düŒwü+º >± Ä bÕغ Hêj·T≈£î\≈£î Ä<˚XÊ\T Ç∫Ãq≥Tº ‘Ó*dæ+~. nsTT‘˚ øπ +Á<ä+ ≈£L&Ü sêÁwüº $uÛ»Ñ q ìs¡j í ÷· ìøÏ e∫ÃHê |ü~ õ˝≤¢˝‘√ ≈£L&çq ‘Ó\+>±D Çyê«˝≤? ˝Òø£ sêj·T\ ‘Ó\+>±D Çyê«˝≤? nH˚ n+X¯+ô|’ Ä˝À#·q˝À ñqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. nq+‘·|⁄ü s¡+, ø£s÷¡ ï\T õ˝≤¢\ qT+∫ e´‹πsø£‘· eùdÔ |ü~ õ˝≤¢\‘√ ≈£L&çq ‘Ó\+>±D ìs¡j í ÷· ìï Á|üø{£ +Ï #˚ neø±XÊ\T ø£ì|ædTü HÔ êïsTT. &Û©ç ¢ qT+∫ e∫Ãq dü+øπ ‘ê\‘√ eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ ø=+‘· Ä+<√fi¯q˝À ñqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. yÓTTqï{Ï es¡≈î£ ‘Ó\T>∑T e÷{≤¢&˚ yê]øÏ s¬ +&ÉT sêÁcÕº\T ñ+fÒ ‘·ù|Œ$T≥ì Á|ü•ïdü÷Ô e∫Ãq |”dd” ” N|òt u§‘·‡ dü‘´· Hêsêj·TD á eT<Û´˚ e÷≥ e÷sêÃs¡T. düyTÓ øÆ ´£ + yÓù’ | ‘êqT yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·Tqï≥Tº Á|üø{£ +Ï #ês¡T. Ç‘·ì yê´K´\T ≈£L&Ü eP´Vü‰‘·àø£yT˚ nH˚ #·sá yÓTT<ä˝+’… ~. n|üŒ{À¢ sêÁwüº $uÛ»Ñ q n+‘· düT\uÛ+Ñ ø±<äì uÛ≤$+∫q u§‘·‡ eP´Vü‰‘·àø£+>±H˚ $uÛ»Ñ q≈£î nqT≈£L\+>± e÷{≤¢&Üs¡ì, e÷]q |ü]dæ‘ú T· \ H˚|<ü ´ä∏ +˝À ‘·q ÁbÕ+‘· Á|ü»\ eTH√ uÛ≤yê\≈£î e´‹πsø£+>± e÷{≤¢&‘ç ˚ ø=+‘· Çã“+<äT\T ‘·|Œü eì ñ<˚X› +¯ ‘√ øπ +Á<ä+ ≈£L&Ü $uÛ»Ñ q yÓù’ | yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·T+<äqï uÛ≤eq‘√H˚ u§‘·‡ ≈£L&Ü e÷{≤ e÷{≤¢&Üs¡H˚ yê´U≤´Hê\T $qedüTHÔ êïsTT. @~@yÓTHÆ ê ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ $uÛ»Ñ qyÓù’ | yÓTT>∑T#Z ÷· |ü⁄‘·Tqï+<äTH˚ sêC≤´+>∑ ì|ü⁄DT\‘√, d”Œø£s‘Y √ #·sá \T »]|æ+<äH˚ yê<äq˝Ò ã\+>± $ì|ædTü HÔ êïsTT.

uÛ≤s¡‘·s¡‘·ï≈£î <Ûë´Hé#·+<é ù|s¡T dæbòÕs¡T‡ q÷´&Û©ç ,¢ E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) <˚X¯ n‘·T´qï‘· bÂs¡ |ü⁄s¡kÕÿsêìøÏ Áø°&Ü eT+Á‹‘·« XÊK Vü‰ø° ~>∑»Z + <Ûë´Hé #·+<é ù|s¡TqT dæbÕò s¡T‡ #˚d+æ ~. ÁøÏø¬ {Ÿ ~>∑»› + dü∫Hé f…+&É÷\ÿsY ù|s¡TqT ø±<äì <Ûë´Hé #·+<é ù|s¡qT eT+Á‹‘·« XÊK dæbÕò s¡T‡ #˚d+æ ~. <Ûë´Hé #·+<é 1979˝À eTs¡D+Ï #ês¡T. eTs¡D+Ï ∫q 25 @fi¯¢ ‘·sê«‘· Äj·Tq ù|s¡TqT uÛ≤s¡‘· s¡‘ï· nyês¡T≈¶ î£ dæbÕò s¡T‡ #˚XÊs¡T. Áø°&Üs¡+>∑+ qT+∫ <˚X+¯ ˝À uÛ≤s¡‘s· ‘¡ ï· ≈£î dæbÕò s¡T‡ nsTTq yÓTT<ä{Ï ù|s¡T <Ûë´Hé #·+<é<˚ ø±e&É+ $X‚w+ü . <Ûë´Hé #·+<é ù|s¡TqT dæbÕò s¡T‡ #˚jT· &Üìï Áø°&Ü eT+Á‹‘·« XÊK düeT]ú+#·T≈£î+~. Ç~ Hê´j·TyÓT+Æ <˚qì, Á|ü<ëÛ ì ø±sê´\j·÷ìøÏ ˇø£ÿ ù|s¡TqT e÷Á‘·yT˚ dæbÕò s¡T‡ #˚j÷· *‡ ñ+≥T+<äì X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó*|æ+~. dü∫Hé f…+&É÷\ÿsY |ü≥¢ ≈£L&Ü ‘·eT≈£î >ös¡e+ ñ+<äì, n<˚ düeTj·T+˝À <Ûë´Hé #·+<é <˚X¯ Áø°&Ü#·]Á‘·˝À ñ‘·eÔ T kÕúq+˝À ñ+&É<–ä qyês¡ì Áø°&Ü eT+Á‹‘·« XÊK ø±s¡´<ä]Ù Á|üB|t <˚yé nHêïs¡T. uÛ≤s¡‘· Vü‰ø° #·]Á‘·≈î£ Ç~ #ê˝≤ >∑s«¡ ø±s¡DeTì, <Ûë´Hé #·+<é≈î£ á nyês¡T¶ edüT+Ô <äì ‘êeTT Ä•düTHÔ êïeTì Vü‰ø° Ç+&çj÷· ôdÁø£≥Ø »qs¡˝Ÿ qØ+<äsY u≤Á‘ê nHêïs¡T. eT÷&ÉT kÕs¡T¢ es¡Tdü>± 1928, 1932, 1936 dü+e‘·‡sê˝À¢ ˇ*+|æø‡˘ ˝À uÛ≤s¡‘<· X˚ ÊìøÏ Vü‰ø°˝À dü«s¡|í ‘ü ø· ±\T kÕ~Û+∫ ô|{≤º&TÉ . Á|ü|+ü #· Vü‰ø° #·]Á‘·˝À <Ûë´Hé #·+<éqT $T+∫q Áø°&Üø±s¡T&ÉT ˝Ò&ìÉ uÛ≤$kÕÔsT¡ .


2

>∑T+≥÷s¡T X¯ìyês¡+ 20 E˝…’

2013

esê¸\≈£î es¡<ä >√<ë] ø±ø£rj·T : #ê˝≤ s√E\ ‘·sê«‘·... n~ ≈£L&Ü KØ|òt kÕ>∑T≈£î nqï<ë‘· düqï<äe∆ Te⁄ ‘·Tqï ‘·sT¡ D+˝À m>∑Te ÁbÕ+‘ê˝À¢ ≈£îs¡TdüTqÔ ï esê¸\≈£î sêh+˝À Á|üeVæ≤düTqÔ ï >√<ëe] q~˝ÀøÏ uÛ≤Ø m‘·TqÔ es¡<ä ˙s¡T #˚sT¡ ≈£î+{À+~. <Ûeä fi‚X«¯ s¡+ ø±≥Hé Á_&ç® qT+∫ 4.09 \ø£\å ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙{Ïì düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ e~˝≤s¡T. uÛÁÑ <ë#·\+ e<ä› >√<ëe] ˙{ÏeT≥º+ 36.7 n&ÉT>∑T\≈£î #˚sT¡ ≈£î+~. ˙{Ï eT≥º+ 40 n&ÉT>∑T\≈£î #˚sT¡ ø√e#·Ãì øπ +Á<ä »\ eqs¡T\ dü+|òTü +(dæ&ãÉ ÷¢´d”) ôV≤#·Ã]+∫+~. Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝À m&É‘]Ó |æ ˝Ò≈î£ +&Ü ≈£îs¡TdüTqÔ ï esê¸\≈£î ô|Hé>+∑ >∑ ;ø£s¡ s¡÷|ü+ <ë*Ã+~. dæs÷¡ ŒsY ({Ï) dü$÷|ü+˝À ‘ê{Ï #Ó≥TºˇÁ] e+‘Óq ô|q’ T+∫ ô|Hé>+∑ >∑ Á|üeVæ≤k˛Ô+~. ‘·÷s¡TŒ ÁbÕ+‘·+˝À ÁbÕDVæ≤‘· ñ<Ûèä ‘·+>± Á|üeVæ≤k˛Ô+~. ñ&çø*Ï $÷<äT>± eTVü‰sêh≈£î sêø£b˛ø£\≈£î n+‘·sêj·T+ ø£*–+~. õ˝≤¢˝Àì y˚eTq|ü*¢ eT+&É\+˝À 600 mø£sê\T, ø√≥|ü*¢ eT+&É\+˝À yÓsTT´ mø£sê˝À¢ |ü+≥ ˙≥ eTTì–b˛sTT+~. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ sêeTqï >∑÷&Ó+ |ü⁄wÿü sY|÷üò {Ÿ e<ä› yÓT<ä{Ï Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã]ø£qT õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y C≤Ø #˚XÊs¡T. sêeTqï >∑÷&Ó+ e<ä› >√<ëe] ñ<Ûèä ‹ ô|s¡T>∑T‘√+<äì ‘Ó*bÕs¡T. es¡+>∑˝Ÿ ø£˝ø… sº£ ˝Y À ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷yéT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. 0870`2110777 ôV≤˝ŸŒ˝…H’ øé Ï ø±˝Ÿ #˚j÷· \ì ‘Ó*bÕs¡T. ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T nÁ|üeT‘·+Ô >± ñ+&Ü\ì ôV≤#·Ã]ø£\T C≤Ø #˚XÊs¡T. sêh+˝À m&ç‘]Ó |æ ˝Ò≈î£ +&Ü ≈£îs¡Tk˛Ôqï uÛ≤Ø esê¸\ ø±s¡D+>± ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢˝Àì eTVü‰eTT‘êÔs+¡ eT+&É\+˝À ≈£Lq+ù|≥ #ÓsT¡ e≈£î >∑+&ç |ü&+ç ~. B+‘√ <Ídt|*ü ¢ Á>±eT+˝ÀøÏ uÛ≤Ø>± es¡<˙ä s¡T e∫Ã#˚]+~. á es¡<ä ;uÛ‘Ñ ‡· +‘√ <Ídt|*ü ¢ Á>±eTdüT\Ô T uÛj Ñ ÷· +<√fi¯q\≈£î >∑Ts¡Te⁄ ‘·THêïs¡T. yês¡T ‘·eTÁ>±eT+ qT+∫ <=ã“\bÕ&ÉT Á>±e÷ìøÏ e\dü yÓfió¯ ‘·Tqï≥Tº düe÷ #ês¡+. sêh+˝À ø=ìï s√E\T>± ≈£îs¡TdüTqÔ ï uÛ≤Ø esê¸\ ø±s¡D+>± >√<ëe]øÏ uÛ≤Ø yÓTT‘·+Ô ˝À es¡<˙ä s¡T e∫à #˚sT¡ ‘√+~. esê¸\T m&É‘]Ó |æ ˝Ò≈î£ +&Ü ≈£îs¡TdüT+Ô &É≥+‘√ >√<ëe]øÏ es¡<ä b˛f…‘T· ‘Ô √+~. uÛÁÑ <ë#·\+ e<ä› >√<ëe]˝À es¡<ä ñ<Ûèä ‹ s√Es√Eø° ô|s¡T>∑T‘√+~. Á|üdTü ‘Ô +· 43 n&ÉT>∑T\≈£î es¡<˙ä s¡T #˚sT¡ ≈£îqï≥Tº n~Ûø±s¡T\T Á|üø{£ +Ï #ês¡T. >√<ëe] q~˝À es¡<ä ñ<Ûèä ‹ ô|s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ n~Ûø±s¡T\T yÓTT<ä{Ï Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã]ø£ C≤Ø #˚XÊs¡T. eT÷&ÉT s√E\T>± ≈£îs¡TdüTqÔ ï yêq\‘√ õ˝≤¢ n‘·˝≤≈£î‘·\eTe⁄‘√+~. ô|Hé>+∑ >∑ es¡<ä ñ<Ûèä ‹ ãT<Ûyä ês¡eT÷ ø=qkÕ–+~. es¡<ä ˙s¡T eTT+#Ó‘&Ô· +É ‘√ |ü+≥\T ˙≥eTTì>±sTT. ˝À˝…e˝Ÿ e+‘Ó\qô|’ qT+∫ ˙s¡T Á|üeVæ≤+#·&+É ‘√ |ü\T Á>±e÷\≈£î sêø£b˛ø£\T dü+Ô _Û+#êsTT. $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ yê>∑T\T bı+–bıs¡T‘¢ T· +&É&+É ‘√ Á>±e÷\T »\~>∑“+<Û+ä ˝À ∫≈£îÿ≈£îHêïsTT. Äj·÷ Á>±e÷\≈£î Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\‘√ dü+ã+<Ûë\T ‘Ó–b˛j·÷sTT. #˚\˝À es¡<ä ˙s¡T ì*∫ yÓTTø£ÿ\T eTT]–b˛‘·T+&É&+É ‘√ s¬ ‘’ T· \T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. C…q’ <∏,é uÒ\ eT+&É˝≤˝À¢ qwü+º rÁe‘· n~Ûø+£ >± ñ+~. ô|Hé>+∑ >∑ ñ<Ûèä ‹ ‘·>˝Z∑ <Ò Tä . eTDÏj÷· sY|Pü sY (uÒ\), ñÁ$T(C…q’ <∏)é •yês¡T˝Àì ˝À˝…e˝Ÿ e+‘Óq\ô|’ ô|Hé>+∑ >∑ u≤´ø˘ yê≥sY Á|üyêVü≤ ñ<Ûèä ‹øÏ kÕ+–&ç, ø=‘·Ô kÕ+–&ç, u…<√&É, ø±+|ò÷ü sY|Pü sY, >∑÷&É, eTDÏj÷· sY|Pü sY Á>±e÷\≈£î sêø£b˛ø£\T ì*#êsTT. e÷+>¥sT¡ &é •yês¡T˝Àì yê>∑T˝ÀøÏ ô|Hé>+∑ >∑ es¡<˙ä s¡T uÛ≤Ø>± #˚]+~. eT+&É\+˝À yÓTT‘·+Ô @&ÉT Á>±e÷\T s¬ +&√ s√E ôd‘’ +· »\~>∑“+<Û+ä ˝ÀH˚ ñ+&çb˛j·÷sTT. uÒ\ eT+&É\+˝À 96.4 $T©¢$÷≥s¡¢ es¡¸+ ≈£îs¡e&É+‘√ yê>∑T\T ñbıŒ+>±sTT. C…q’ <∏é eT+&É\+˝À ô|Hé>+∑ >∑ es¡<ä ñ<Ûèä ‹øÏ C…q’ <∏é eT+&É\+ e÷+&É>±&É, ô|+&É˝Ÿyê&É, ø±e÷sTT, &=˝≤¢sê, ø£s+¡ õ, ñÁ$T, ãVü≤<ä÷sY|Pü sY, øösƒ,¡ ≈£Ls¡, U≤Á|æ, ≈£î‘·T+|üPsY, Vü≤]j·÷[, kÕ+–«(πø) Á>±e÷˝À¢ì #˚\T ˙≥ eTTì>±sTT. ô|+&É˝Ÿyê&É, øösƒ,¡ U≤Á|æ, kÕ+–«(πø) Á>±e÷\T »\~>∑“+<Û+ä ˝À ∫≈£îÿ≈£îHêïsTT. eT+&É\+˝À Hê\T>∑T y˚\ mø£sê\≈£îô|>’ ± |ü+≥\T ˙≥eTTì–q≥T¢ düe÷#ês¡+. yÓTT\ø£ <äX¯˝À ñqï k˛j·÷, |ü‹Ô yÓTTø£ÿ\T eTT]–b˛‘·THêïsTT. ô|+&É˝Ÿyê&É˝ÀH˚ düTe÷s¡T 1500 mø£sê˝À¢ |ü+≥\≈£î qwü+º yê{Ï*q¢ ≥T¢ Á>±eTdüT\Ô T ‘Ó*bÕs¡T. ô|Hé>+∑ >∑ es¡<ä ‘êøÏ&øç Ï eT+&É\+˝Àì {À+øÏì Á>±eT •yês¡T˝À ‘ê{Ï#≥Ó Tº ˇÁ¬sô|’ ñqï ˝À˝…e˝Ÿ e+‘Óq ˙≥ eTTì–+~. B+‘√ {À+øÏì, bÕ]>±+, ˝ÀqyÓ*,¢ ø£s|®¡ *ü ,¢ ø£+#·sùY |{Ÿ, &√sYô|*¢, ø=eTTà>∑÷&É‘√bÕ≥T øö{≤\, u…ps® Y eT+&É˝≤˝À¢ì düTe÷s¡T 120 Á>±e÷\≈£î |üP]Ô>± sêø£b˛ø£\T ì*#êsTT. Á|üj÷· DÏ≈î£ \ kÂø£sê´s¡+ú ‘ê{Ï#≥Ó Tº ˇÁ¬s e<ä› s¬ +&ÉT Hê≥T |ü&eÉ \T @sêŒ≥T #˚jT· >± es¡<ä ñ<Ûèä ‹ ô|s¡>&∑ +É ‘√ X¯óÁø£yês¡+ qT+∫ |ü&eÉ Á|üj÷· D+ Äù|j·÷\ì n~Ûø±s¡T\T Ä<˚•+#ês¡T. môd‡’ XÊ´+düT+<äsY Ä<Û«ä s¡´+˝À b˛©düT\T ã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤düTHÔ êïs¡T. yÓ+ø£Á{≤yéù|≥ dü$÷|ü+˝À ô|Hé>+∑ >∑ q~ô|’ q÷‘·q+>± ì]à+∫q e+‘Óq ˙≥ eTTì–+~. ô|Hé>+∑ >∑ u≤´ø˘yê≥sY‘√ VüQ&çÿ© dü$÷|ü+˝Àì s√&é&Ü´+ ˙≥ eTTq>∑&+É ‘√ VüQ&çÿ*, »ø±ÿ|üPsY, e÷øÏ&ç Á>±e÷\‘√bÕ≥T dæs÷¡ ŒsY`e÷ø√&ç n+‘·Ásêh s¡V≤ü <ë]ô|’ sêø£b˛ø£\T ì*#êsTT. eT÷&ÉT s√E\T>± ≈£îs¡TdüTqÔ ï uÛ≤Ø esê¸\≈£î ø£&+Ó >π ≥T¢ m‹Ôyj ˚ T· &É+‘√ |ü≥D º +˝Àì >√<ëe] q~ X¯óÁø£yês¡+ ñ<Ûèä ‘·+>± Á|üeVæ≤+∫+~. Á|üyêVü≤ ñ<Ûèä ‹ ô|]π> neø±X¯eTT+ &É&+É ‘√ >√<ëe] |ü]yêVü≤ø£ ÁbÕ+‘ê˝…q’ eT+&É\+˝Àì b˛≈£LÿsY, düT+<äsX¡ Ê\, sêsTTù|≥, Hêsêj·TD|ü⁄s¡+ Á>±eTdüT\Ô T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. eTs√yÓ|’ ⁄ü |ü≥D º

dü$÷|ü+˝Àì ã‘·Tø£ eTà yê>∑T ñ<Ûèä ‹ ôd‘’ +· ‘·>eZ∑ TTK+ |ü≥˝º <Ò Tä . yê>∑T ne‘·\ yÓ|’ ⁄ü q ñqï •e*+>±|üPsY, n¬øÿ|ü*,¢ ∫+‘·\|ü *¢ Á>±eTdüT\Ô T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. uÛ≤Ø esê¸\≈£î ÁbÕDVæ≤‘· q~ ñbıŒ+–+~. eT+&É\+˝Àì ‘·˝≤sTT, ‹ø£ÿô|*¢, ;Ûe÷s¡+, bÕ‘· k˛$Tì Á>±e÷\T X¯óÁø£yês¡+ »\~>∑“+<Û+ä ˝À ∫≈£îÿ≈£îHêïsTT. Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\‘√ dü+ã+<Ûë\T |üP]Ô>± ‘Ó–b˛j·÷sTT. e+<ä\ mø£sê˝À¢ |ü‹,Ô k˛j·÷ |ü+≥\T ˙≥ eTTì>±sTT. ÁbÕDVæ≤‘· q~ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\qT düuŸ ø£˝ø… sº£ Y ~>∑+ãsY eT+p˝Ò |ü]o*+#ês¡T. nedüsy¡ TÓ qÆ #·s´¡ \T #˚|{ü ≤º\ì ‘·V≤ü o˝≤›sY HÓÁVüQu≤ãTqT Ä<˚•+#ês¡T. ñ≥÷ïsY eT+&É\+˝Àì e+ø£‘T· e÷à Á>±eT •yês¡T˝Àì yê>∑T ãT<Ûyä ês¡+ ñbıŒ+–+~. e+ø£‘T· e÷à, ≈£îeTà]≈£î+≥, yÓTTÁ]ù|{Ÿ, qsê‡|üPsY`CÒ, ˝Ò+&ç>÷∑ &É, #ÛêÁbÕ˝≤, C…+&Ü>∑÷&É, XÊ+‘ê|üPsY, XÊ+‘ê|üPsY`øπ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\≈£î s¡yêD≤ kÂø£s´¡ + ì*∫+~. B+‘√ kÕúì≈£î\T Çã“+<ä T \T m<ä T s=ÿ+≥THêïs¡ T . ìs¡ à ˝Ÿ ìjÓ ÷ »ø£ e s¡ Z + ˝À X¯ ó Áø£ y ês¡ + ñ<äj÷· ìøÏ 76.2 $T©¢$÷≥s¡¢ es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó+’ ~. uÛ≤Ø esê¸\≈£î #˚\˝ÀøÏ ô|<ä› yÓTT‘·+Ô ˝À es¡¸|⁄ü ˙s¡T #˚] |ü+≥\≈£î rÁe qwü+º yê{Ï*+¢ ~. ~˝≤esY|Pü sY eT+&É\ øπ +Á<ä+, >∑T+&É+|ü*¢ Á>±e÷˝À¢ |ü‹Ô #˚\˝À es¡¸|⁄ü ˙s¡T ì*∫ <ë<ë|ü⁄ e+<ä mø£sê\≈£îô|>’ ± qwü+º yê{Ï*+¢ ~. ìs¡à˝Ÿ eT+&É\+ eT+E˝≤|üPsY yÓ÷‹‘·˝≤uŸ #ÓsT¡ e⁄ ì+&É&+É ‘√ $T>∑T\T »˝≤\T #ÓsT¡ e⁄ øÏ+~ uÛ≤>∑+˝À ñqï bı˝≤˝À¢øÏ #˚] |ü+≥\≈£î rÁe qwü+º ø£*–+#êsTT. ãT<Ûyä êsYù|{Ÿ˝À Ç+{Ï>√&É ≈£L* |æ+&ç–Øïô|’ |ü&+ç ~. eTT<∏√˝Ÿ eT+&É\+˝Àì _Á<Ó*,¢ {≤øÏ,¢ u≤düs,¡ øÏsT¡ ˝Z Ÿ (¬ø), ÄcÕº, ÁãVü≤àDY>±+, >∑H√ïs¡ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ |ü+≥ bı˝≤\T ˙≥eTTì>±sTT. esê¸\≈£î yÓTTø£ÿ\T eTT]–b˛‘·THêïj·Tì, #˚\˝À ø£\T|ü⁄ yÓTTø£ÿ\T m≈£îÿee⁄‘êj·Tì s¬ ‘’ T· \T Ä+<√fi¯q e´ø£+Ô #˚dTü HÔ êïs¡T. dæ+>∑sπ DÏ ø£+ô|˙ ñ‘·Œ‹Ô \øå±´\ô|’ es¡¸+ <Óã“$÷<ä <Óã“ rk˛Ô+~. áHÓ\ Äs¡+ uÛ+Ñ qT+∫ esê¸\T yÓ+{≤&ÉT‘·T+&É&+É ‘√ eTTK´+>± zô|Héø±düTº ÁbÕC…≈î£ ˝º À¢ ‘·s#¡ T· u§>∑TZ ñ‹Œ‹Ô ì*∫b˛‘√+~. uÛ÷Ñ >∑s“¡ ¤ >∑qT˝À¢ ôd‘’ +· ø±]à≈£î\ Vü‰»s¡T XÊ‘·+ ‘·–Z Ä Á|üu≤Û e+ Ábı&ÉøHå£ ôé |’ |ü&TÉ ‘√+~. es¡¸+ ø±s¡D+>± zd”|” ø±«Ø˝À¢øÏ ˙s¡T #˚s&¡ +É ‘√ u§>∑TZ yÓ*øÏr‘·≈î£ ñ|üj÷Ó –+#˚ j·T+Á‘ê\T, s¡yêD≤ yêVü≤Hê\T mø£ÿ&çøø£ ÿ£ &˚ ì*∫b˛‘·THêïsTT. B+‘√ s√E≈£î 10 qT+∫ 20y˚\ ≥qTï\T ñ‘·Œ‹Ô ø±e\dæq #√≥ ˇø£{Ï s¬ +&ÉT y˚\ ≥qTï˝Ò ek˛Ô+~. ø=ìï zd”˝À¢ |üP]Ô>± ñ‘·Œ ‹Ô ì*∫b˛‘√+~. á |ü]dæ‹ú ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+, u…\+¢ |ü*¢ Øõj·Tq¢ |ü]~Û˝À n~Ûø+£ >± ñ+~. áHÓ\ Hê\T>√ ‘˚Bq ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ Øõj·THé˝Àì JMπø, Jπø, CÒøπ `5, ø√j·T>∑÷&Ó+, eTDT>∑÷s¡T zd”˝À¢ s¬ +&ÉT wæ|⁄üò ˝º À¢ ñ‘·Œ‹Ô dü+Ô _Û+∫+~. yês¡+ s√E\T >∑&eÉ ø£eTT+fÒ 10, 11 ‘˚B˝À¢ dæ+>∑sπ DÏ $dü]Ô +∫ ñqï Hê\T>∑T õ˝≤¢˝À¢ uÛ≤Ø esê¸\T ≈£î]XÊsTT. ˇø£ÿ 11e ‘˚B s√EH˚ nìï @]j·÷˝À¢ ø£*|æ düTe÷s¡T \ø£å ≥qTï\T, eTs¡Tdü{Ï s√E ≈£L&Ü 50y˚\ ≥qTï\ es¡≈î£ ñ‘·Œ‹Ô qwü+º »]–+~. sêeT>∑T+&É+ Øõj·THé˝À z; yÓ*øÏr‘· |üqT\T ôd‘’ +· |üP]Ô>± dü+Ô _Û+∫ b˛j·÷sTT. >∑‘· 15e ‘˚Bq u…\+¢ |ü*¢ Øõj·THé˝À uÛ≤Ø>± es¡¸+ ≈£î]j·T&É+‘√ <ëì |ü]~Û˝Àì U…]’ >∑÷&É, &√]¢`1,2 zd”|˝” À¢ 15y˚\ ≥qTï\≈£î >±qT øπ e\+ ˇø£ y˚sTT ≥qTï˝Ò ñ‘·Œ‹Ô »]–+~. eTs¡Tdü{Ï s√E es¡¸+ ‘Ós|¡ ìæ e«ø£b˛e&É+‘√ ñ‘·Œ‹Ô |üP]Ô>± ì*∫b˛sTT+~. Çø£ÿ&É >∑Ts¡Tyês¡+ es¡¸+ ‘·>T∑ eZ TTK+ |ü≥>º ±, ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ Øõj·THé˝À uÛ≤Ø>± ≈£î]dæ ñ‘·Œ‹ÔøÏ Ä≥+ø£+ @s¡Œ&ç+~. yêj·TTe´ ã+>±fi≤U≤‘·+˝À @s¡Œ&çq n\Œ|”&qÉ + õ˝≤¢qT n‘·˝≤≈£î‘·\+ #˚d+æ ~.. uÛ≤Ø esê¸\T ≈£î]j·T&É+‘√ ô|Hé>+∑ >∑, ÁbÕDVæ≤‘·, >√<ëe] q<äT\T bı+– Á|üeVæ≤düTHÔ êïsTT.. q<äT\ es¡<ä ñ<Ûèä ‹øÏ 100≈£î ô|>’ ± Á>±e÷\≈£î sêø£b˛ø£\T ì*#êsTT.. 22 Á>±e÷\T »\~>∑“+<Û+ä ˝À ∫≈£îÿ≈£îHêïsTT.. <ë<ë|ü⁄ 35 y˚\ mø£sê˝À¢ |ü+≥ ˙≥eTTì–+~.. ô|Hé>+∑ >∑ u≤´ø˘ yê≥sY sêe&É+‘√ dæs÷¡ ŒsY({Ï) e<ä› <ë<ë|ü⁄ e+<ä≈î£ ô|>’ ± Á>±e÷\≈£î sêø£b˛ø£\T dü+Ô _Û+#êsTT.. C…q’ <∏é e<ä› ô|Hé>+∑ >∑ ñ<Ûèä ‘·+>± Á|üeVæ≤düT+Ô &É≥+‘√ ô|Hé>+∑ >∑ ˙s¡T Á_&çø® Ï ‘ê≈£î‘·÷ Á|üeVæ≤k˛Ô+~.. uÛ+’… kÕ e<ä› >√<ëe] ñbıŒ+>∑T‘√+~.. kÕ‘êï\, ø=eTTs¡+ ;ÛyTé , eT‘·&Ô yç ê>∑T, kÕ‘êï\, dü«s¡í ÁbÕC…≈î£ ˝º À¢øÏ es¡<ä #˚s&¡ +É ‘√ >π ≥T¢ m‹Ô ˙{Ïì e<äT\T‘·THêïs¡T.. n~Ûø±s¡T\T, Hêj·T≈£î\T es¡<ä ÁbÕ+‘ê\qT dü+<ä]Ù+#ês¡T. yêj·TTe´ ã+>±fi≤U≤‘·+˝À @s¡Œ&çq n\Œ|”&qÉ Á<√DÏ, eT÷&ÉT s√E\T>± ≈£îs¡TdüTqÔ ï esê¸\T õ˝≤¢qT n‘·˝≤≈£î‘·\+ #˚dTü HÔ êïsTT. eT+>∑fiy¯ ês¡+ sêÁ‹ qT+∫ X¯óÁø£yês¡+ ñ<äjT· + es¡≈î£ õ˝≤¢˝À uÛ≤Ø yÓ÷‘ê<äT˝À es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó+’ ~. õ˝≤¢ #·T≥÷º Á|üeVæ≤+#˚ ô|Hé>+∑ >∑, ÁbÕDVæ≤‘·, >√<ëe] q<äT\T bı+–bıs¡T‘¢ T· HêïsTT. Ä q<äT\ es¡<ä ñ<Ûèä ‹øÏ e#˚à u≤´ø˘yê≥sY e\¢ õ˝≤¢˝Àì 100 Á>±e÷\≈£î sêø£b˛ø£\T ì*∫ b˛>±, 22 Á>±e÷\≈£î ô|>’ ± »\~>∑“+<Û+ä ˝À ∫≈£îÿ≈£îHêïsTT. Á|ü<ëÛ q ÁbÕC…≈î£ \º T kÕ‘êï\, ø=eTTs¡+ ;ÛyTé , eT‘·&Ô yç ê>∑T, ø£&+Ó , dü«s¡í ÁbÕC…≈î£ \º ≈£î uÛ≤Ø>± es¡<ä ˙s¡T #˚sT¡ ‘·T+&É>± ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK n~Ûø±s¡T\T nìï ÁbÕC…≈î£ \º >π ≥T¢ m‘˚XÔ Ês¡T. Ä~˝≤u≤<é, C…q’ <∏,é uÒ\ eT+&É˝≤˝À¢ ô|Hé>+∑ >∑ u≤´ø˘yê≥sY 12 Á>±e÷\qT eTT+|ü⁄q≈£î >∑T] #˚d+æ ~. ÁbÕDVæ≤‘·, >√<ëe] q<äT\ ñ<Ûèä ‹øÏ #Óq÷ïs¡T, u…ps® T¡ , øö{≤\, y˚eTq|ü*,¢ dæs÷¡ Œs¡T({Ï) eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q |ü\T Á>±e÷\ eT<Û´ä sêø£b˛ø£\T ì*#êsTT. u…ps® T¡ dü]Vü≤<äT˝› À ÁbÕDVæ≤‘· q~ bı+–

bıs¡T‘¢ √+~. es¡<ä ˙{ÏøÏ ‘·˝≤sTT, Ç|üŒ|ü*,¢ ;Ûe÷s¡+, bÕ‘· k˛$Tì Á>±e÷\T »\~>∑“+¤ <Û+ä ˝À ∫≈£îÿ≈£îHêïsTT. B+‘√ Äj·÷ Á>±e÷\ Á|ü»\T uÛj Ñ ÷· +<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. uÒ\ eT+&É\+˝À @&ÉT Á>±e÷\T »\~>∑“+<Ûä+˝À ∫≈£îÿø√>± ø£˝…ø£ºsY nVü≤à<é u≤ãT, Ä~˝≤u≤<é myÓTà˝Ò´ CÀ>∑T sêeTqï, Äضy√ düT<Ûëø£sY¬s&ç¶ dü+<ä]Ù+#ês¡T. eTDÏjT· sY|Pü s√¢ ˝…e˝Ÿ Á_&çô® |’ ô|Hé>+∑ >∑ u≤´ø˘yê≥sY ñ<Ûèä ‹ì |ü]o*+#ês¡T. ø=>∑÷s∆ Y ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\qT dü+<ä]Ù+∫q yês¡T es¡<ä |ü]dæú‹, |ü+≥ qwüº+ô|’ Á>±eTdüTÔ\‘√ e÷{≤¢&ç ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. es¡<ä ˙{ÏøÏ õ˝≤¢yê´|ü+Ô >± düTe÷s¡T 35 y˚\ mø£sê˝À¢ |ü+≥\T eTTì–q≥T¢ ÁbÕ<∏$ä Tø£ n+#·Hê y˚XÊs¡T. esê¸\‘√ Á|ü<ëÛ q ÁbÕC…≈î£ ˝º À¢øÏ es¡<ä ñ<Ûèä ‹ ô|s¡T>∑T‘√+~. B+‘√ kÕs¡+>∑|Pü sY eT+&É\+˝Àì dü«s¡í ÁbÕC…≈î£ º 2e, 5e >π ≥¢qT m‹Ô 1,800 ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙{Ïì ~>∑Teq≈£î e~˝≤s¡T. ø£&+Ó ÁbÕC…≈î£ º @&ÉT >π ≥T¢ m‹Ô ˙{Ïì >√<ëe]˝ÀøÏ e~˝≤s¡T. yê+øÏ&ç eT+&É\+˝Àì düyê‹ <ëu≤ nÁb˛#Y s√&ÉT¶ uÛ≤Øes¡¸+‘√ ø=≥Tº≈î£ b˛e&É+‘√ sêø£ b˛ø£\≈£î n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ç+~. #Óq÷ïs¡T eT+&É\+˝Àì düT<ë›\, ãT<ë›s+¡ , ø£‘sÔ· X¡ Ê\, Hêsêj·TD|üPsY, |ü≥D º +˝Àì ã‘·Tø£eTàyê>∑T\T ñ<Ûèä ‹ ‘·>˝Z∑ <Ò Tä . B+‘√ 10Á>±e÷\≈£î sêø£b˛ø£\T dü+Ô _Û+#êsTT. ÁbÕDVæ≤‘· q~ ñ bıŒ>∑+&É+‘√ u…ps® T¡ eT+&É\+ ‘·˝≤sTT, ‹ø£ÿ|ü*,¢ ;Ûe÷s¡+ Á>±e÷\T »\~>∑“+<Ûeä Tj·÷´sTT. ô|Hé>+∑ >∑ |ü]yêVü≤ø£ Á>±e÷˝…q’ Ms¡y*Ó ,¢ bÕ]¶, kÕ+&é>±+, ‘ê{Ïô|*¢, Ms¡+› &ç, >∑T+&ÜsTT ù|≥, ‘·T$Tà&çôV≤{Ï,º s¡Hyé *Ó ,¢ ø√]‡ì˝À |ü+≥ uÛ÷Ñ eTT\T ˙≥eTTì >±sTT. dæs÷¡ ŒsY({Ï) eT+&É\+ {À+øÏì`‘ê{Ï#≥Ó Tº ˇÁ¬s e+‘Óqô|’ qT+∫ ô|Hé>+∑ >∑ q~ ñ<Ûèä ‘·+>± Á|üeVæ≤k˛Ô+~. B+‘√ øö{≤\, u…ps® T¡ , dæs÷¡ Œs¡T({Ï) eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q düTe÷s¡T 100 Á>±e÷\≈£î sêø£b˛ø£\T ì*#êsTT. u…ps® T¡ dü]Vü≤<äT˝› À ÁbÕDVæ≤‘· q~ bı+– bıs¡T‘¢ √+~. es¡<ä ˙{ÏøÏ ‘·˝≤sTT, Ç|üŒ|ü*,¢ ;Ûe÷s¡+, bÕ‘· k˛$T ì\T »\~>∑“+<Û+ä ˝À ∫≈£îÿ≈£îHêïsTT. B+‘√ Äj·÷ Á>±e÷\ Á|ü»\T uÛj Ñ ÷· +<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. es¡<ä ˙{ÏøÏ |ü+≥bı˝≤\T ˙≥ eTTì>±sTT. Ä Á>±e÷\≈£î sêø£b˛ø£\T ì*#êsTT. ÄdæbÕò u≤<é eT+&É\+ ø=eTs¡+ ;ÛyTé ÁbÕC…≈î£ º eT÷&ÉT >π ≥T¢ m‹Ô y˚XÊs¡T. ˙{Ï eT≥º+ 235.9 $÷≥s¡≈¢ î£ #˚]+~. ÇHéb˛ò ¢ 4,200 ≈£L´ôd≈£îÿ\T, W{Ÿ bò˛¢ 4,200 ≈£L´ôd≈£îÿ\T ñ+~. e{Ϻ yê>∑T ÁbÕC…≈î£ ˝º À ˙{ÏeT≥º+ 235.95 $÷≥s¡≈¢ î£ #˚]+~. s¬ +&çfió¯ ¢ bÕøÏøå +£ >± <Óã“ ‹HêïsTT. C…q’ ÷sY eT+&É\+ sê|ò÷ü |üPsY, >∑Ts¡÷ïsY e+‘Óq\T ≈£L* b˛e&É+‘√

sêø£b˛ø£\≈£î n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ç+~. md”‡ø±\˙˝À e s¡<ä ˙s¡T u≤$˝ÀøÏ #˚]+~. yê+øÏ&ç eT+&É\+ düyê‹ <ëu≤ nÁb˛#Y s√&ÉT¶ ø=≥Tº≈î£ b˛e&É+‘√ sêø£b˛ø£\≈£î n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ç+~. C…q’ ÷sY, yê+øÏ&ç eT+&É˝≤˝À¢ düTe÷s¡T 2 y˚\ mø£sê˝À¢ |ü‹,Ô $T]à |ü+≥\T ˙{Ï eTTì>±sTT. Ä+Á<Û`ä eTVü‰sêh dü]Vü≤<äT˝› À¢ mø£<ë{Ï>± ≈£î]dæq esê¸\≈£î uÒ\ eT+&É\+ •yês¡T˝Àì ô|Hé >∑+>∑ ñ<Ûèä ‹ ‘·>˝Z∑ <Ò Tä . ø±>± eTDÏj÷· sY|Pü sY(uÒ\), ñÁ$T (C…q’ <∏)é Á>±e÷\ •yês¡T˝Àì ˝À˝…e˝Ÿ Á_&ç\® ô|’ ô|Hé>+∑ >∑ u≤´ø˘ yê≥sY @ e÷Á‘·+ ‘·>øZ∑ b£ ˛e&É+‘√ kÕ+–&ç, ø=‘·Ô kÕ+–&ç, u…<√&É, ø±+|ò÷ü sY|Pü sY, >∑÷&É, eTDÏj÷· sY|Pü sY Á>±e÷\ qT+∫ Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î sêø£b˛ø£\T ì*#êsTT. e÷+>¥sT¡ &é Á>±eT+ •yês¡T˝À yê>∑T˝À ô|Hé>+∑ >∑ ˙fi¯ó¢ uÛ≤Ø>± #˚s>¡ ±, eT+&É\+˝À @&ÉT Á>±e÷\T s¬ +&√ s√E »\~>∑“+<Û+ä ˝À ñ+&çb˛j·÷sTT. >√<ëe] ñ<Ûèä ‹ ø±s¡D+>± |ü]yêVü≤ø£ ÁbÕ+‘ê˝…q’ #Óq÷ïs¡T eT+&É\+ b˛≈£LÿsY, düT+<äsX¡ Ê\, sêsTTù|≥, Hêsêj·TD|üPs¡+ Á|ü»\T nÁ|üeT‘·Ô+ nj·÷´s¡T. #Óq÷ïs¡T dü$÷|ü+˝Àì ã‘·Tø£eTà yê>∑T ñ<Ûèä ‹ X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj÷· ìø° ‘·>eZ∑ TTK+ |ü≥˝º <Ò Tä . yê>∑T ne‘·\ ñqï eT+&É\+˝Àì •e*+>±|üPsY, n¬øÿ|ü*¢, ∫+‘·\|ü*¢ Á>±e÷\ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿHêïs¡T. ìs¡à˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À m&É‘sÓ |¡ æ ˝Ò≈î£ +&Ü ≈£îs¡TdüTqÔ ï es¡¸+‘√ ˇø£ |üøÿ£ »˝≤X¯j÷· \T »\ø£fiq¯ T dü+‘·]+ #·Tø√>±, n~Ûø£ esê¸\‘√ |ü+≥ bı˝≤˝À¢ ˙fi¯ó¢ ì*∫ s¬ ‘’ T· \≈£î qcÕºìï ‘Ó∫Ãô|{≤ºsTT. n‘·´~Ûø+£ >± ìs¡à˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À 76.2 $T©¢ $÷≥s¡¢ es¡¸bÕ‘·+ ≈£î]j·T>± n‘·´\Œ+>± e÷eT&É eT+&É\+˝À 20.4 $T©¢$÷≥s¡¢ es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó+’ ~. n˝≤π> kÕs¡+>±|üPsY eT+&É\+˝À 56.2, ~˝≤esY|Pü sY˝À 47.2, \ø£ÎD#ê+<ä eT+&É\+˝À 22.6 $T©¢ $÷≥s¡¢ es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó+’ ~. u…ps® T¡ eT+&É\+ ‹ø£ÿô|*¢, ;Ûe÷s¡+, bÕ‘· k˛$Tì Á>±e÷\ #·T≥÷º ÁbÕDVæ≤‘· es¡<ä ˙s¡T #˚s&¡ +É ‘√ Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ ˙s¡T #˚] yê]øÏ s¡yêD kÂø£sê´\T ì*j·T #êsTT. Ä Á>±e÷\T ôd‘’ +· »\~>∑“+<Û+ä ˝À ∫≈£îÿ≈£îHêïsTT. ÁbÕDVæ≤‘· q~ |ü]düs¡ ÁbÕ+ ‘êìï ~>∑+ãsY eT+p˝Ò |ü]o*+#ês¡T. Äj·÷ Á>±e÷\ Á|ü»\T nÁ|üeT‘·+Ô >± ñ+ &Ü\ì Á|ü»\≈£î dü÷∫+#ês¡T.

sêÅcÕºìøÏ uÛ≤Ø es¡¸d÷ü #·q uÛÑÁ<ë#·\+ &ç$»Hé≈£î es¡<ä eTT|ü⁄Œ es¡<ä >√<ëe]øÏ »qJeq+ ndüÔe´düÔ+ bÕ|æø=+&É\T $Vü‰s¡ j·÷Á‘· s¡<äT› ø£Ø+q>∑sY yê>∑T˝À Ç<ä›s¡T >∑\¢+‘·T

ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 19(ø±ø£rj·T) : ˇ&çXÊ qT+∫ <äøÏåD ‘·$Tfi¯Hê&ÉT es¡≈£î n\Œ|”&Éq Á<√DÏ ø=qkÕ>∑T‘√+<äì $XÊK|ü≥ï+˝Àì ‘·TbÕqT ôV≤#·Ã]ø£\ øπ +Á<ä+ X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó*|æ+~. Bì Á|üu≤Û e+‘√ sêh+˝À uÛ≤Ø esê¸\T ≈£î]ùd neø±X¯+ ñ+<äì n~Ûø±s¡T\T #ÓbÕŒs¡T. ø√kÕÔ+Á<Û,ä ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘ê˝À¢ uÛ≤Ø esê¸\T, sêj·T\d”eT˝À nø£ÿ&Éøÿ£ &É esê¸\T |ü&eÉ #·Ãì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. m>∑Te ÁbÕ+‘ê˝À¢ ≈£îs¡TdüTqÔ ï esê¸\≈£î õ˝≤¢˝Àì uÛÁÑ <ë#·\+ e<ä› >√<ëe] q~ ˙{Ï eT≥º+ X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj÷· ìøÏ 50.5 n&ÉT>∑T\≈£î #˚sT¡ ≈£î+~. Ç|üŒ{Ïøπ s¬ +&√ Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã]ø£ C≤Ø #˚XÊs¡T. ˙{Ï eT≥º+ eT] ø=ìï n&ÉT>∑T\T ô|]–q |üø+å£ ˝À eT÷&√ Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã]ø£ C≤Ø #˚ùd+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T düe÷j·T‘·eÔ Te⁄‘·THêïs¡T. uÛÁÑ <ë#·\+ &ç$»Hé˝À nH˚ø£ Á>±e÷\T es¡<ä ˙{Ï˝À ∫≈£îÿ≈£îHêïsTT. |ü+≥ bı˝≤\T eTT+|ü⁄q≈£î >∑Ts¡j÷· ´sTT. yê>∑T\T, e+ø£\T bı+– Á|üeVæ≤düT+Ô &É≥+‘√ #ÓsT¡ e⁄\≈£î >∑+&ÉT¢ |ü&ܶsTT. e+‘Óq\T »\eTj·TyÓTbÆ ˛j·÷sTT. 221e C≤rj·T s¡V≤ü <ë]ô|’ es¡<ä ˙s¡T #˚sT¡ ø√e&É+‘√ yêVü≤Hê\ sêø£b˛ø£\T ì*∫b˛j·÷sTT. ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\qT düTs¡ø‘åÏ · ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s*¡ +#˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T ˝≤+N\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ |ü⁄qsêedü øπ +Á<ë\≈£î ‘·s*¡ sêe&ÜìøÏ Á|ü»\T ìsêø£]düT+Ô &É≥+‘√ n~Ûø±s¡T\T yê]øÏ q#·Ã#ÓãT‘·THêïs¡T. m>∑Te

ÁbÕ+‘·+˝À ñqï lsê+ kÕ>∑sY ÁbÕC…≈î£ º qT+∫ es¡<ä ˙{Ïì e~*q |üø+å£ ˝À uÛÁÑ <ë#·\+ e<ä› >√<ëe] ˙{Ï eT≥º+ eT]+‘· ô|]π> Á|üe÷<ä+ ñ+<äì Á|ü»\T, n~Ûø±s¡T\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. es¡¸+ ‘·>T∑ Z eTTK+ |ü≥&º +É ‘√ düV‰ü j·Tø£ #·s´¡ \≈£î e÷s¡+Z düT>∑eTyÓT+Æ ~. m&É‘]Ó |æ ˝Ò≈î£ +&Ü ≈£îs¡TdüTqÔ ï esê¸\≈£î sêh+˝À |ü\T õ˝≤¢\T eTTK´+>± ‘Ó\+>±D õ˝≤¢\T n˝≤π> ñuÛj Ñ T· >√<ëe] õ˝≤¢˝À¢ »q Jeq+ ndüeÔ ´düyÔ TÓ bÆ ˛sTT+~. KeTà+, es¡+>∑˝Ÿ, Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝À¢ e+‘Óq\ô|’ yê>∑T\T bı+– Á|üeVæ≤düT+Ô &É≥+‘√ sêø£b˛ø£\T ì*∫b˛j·÷sTT. nH˚ø£ Á>±e÷\≈£î u≤Vü≤´ Á|ü|+ü #·+‘√ dü+ã+<Ûë\T ‘Ó–b˛j·÷sTT. ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\qT n~Ûø±s¡T\T düTs¡ø‘åÏ · ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s*¡ düTHÔ êïs¡T. düV‰ü j·Tø£ #·s´¡ ˝À¢ uÛ≤>∑+>± ôdq’ ´+ @ ø£D å +˝ÀHÓH’ ê s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>∑e#·TÃ. KeTà+ õ˝≤¢˝Àì uÛÁÑ <ë#·\+ e<ä› >√<ëe]˝À ˙{Ï eT≥º+ 49.6 n&ÉT>∑T\ #˚sT¡ ≈£î+~. sêe÷\j·÷ìøÏ #Ó+~q nqï<ëq düÁ‘·+˝ÀøÏ es¡<ä ˙s¡T Á|üy•˚ +∫+~. n~Ûø±s¡T\T s¬ +&Ée HÓ+ãsY Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã]ø£ C≤Ø #˚XÊs¡T. Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝À ô|Hé>+∑ >±, ÁbÕDVæ≤‘· ñ<Ûèä ‘·+>± Á|üeVæ≤düTHÔ êïsTT. B+‘√ y˚˝≤~>± mø£sê˝À¢ |ü+≥ bı˝≤\T ˙≥eTTì>±sTT. <Ûeä fi‚X«¯ s¡+ &Ü´yéT e<ä› ˙{Ï eT≥º+ 9.5 n&ÉT>∑T\≈£î #˚sT¡ ≈£î+~. &Ü´yéT qT+∫ 6.53 \ø£\å ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙{Ïì düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ e~˝≤s¡T. |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝Àì b˛\es¡+ eT+&É\+˝À m&É‘]Ó |æ ˝Ò≈î£ +&Ü ≈£îs¡TdüTqÔ ï esê¸\≈£î >√<ëe] q~ ñ<Ûèä ‘·+>± Á|üeVæ≤düTqÔ ï ø±s¡D+>± X¯óÁø£yês¡+ bÕ|æø=+&É\T $Vü‰s¡ j·÷Á‘·qT s¡<Tä › #˚XÊs¡T. yê>∑T\T, e+ø£\T bı+– Á|üeVæ≤düTqÔ ï ø±s¡D+>± eT+&É\+˝À 20 Á>±e÷\≈£î sêø£b˛ø£\T ì*∫b˛j·÷sTT. u≤Vü≤´ Á|ü|+ü #·+‘√ dü+ã+<Ûë\T ‘Ó–b˛j·÷sTT. >√<ëe] ñÁ>∑s÷¡ |ü+ <ë\Ã&É+‘√ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\qT düTs¡ø‘åÏ · ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s*¡ +#·&+É ˝À ìeT>∑ïyÓTÆ ñ+~. ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢˝À m&É‘]Ó |æ ˝Ò≈î£ +&Ü ≈£îs¡TdüTqÔ ï esê¸\≈£î yê>∑T\T, e+ø£\T X¯óÁø£yês¡+ bı+– Á|üeVæ≤düTHÔ êïsTT. ã+&É\ yê>∑T˝À Ç<äs› T¡ |üXó¯ e⁄\ ø±|üsT¡ \T >∑\+¢ ‘·j÷· ´s¡T.

dü]Vü≤<äT›\T #Ó]ù|düTÔqï kÕsê $»j·Tq>∑s+¡ , E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : mìïø£\T dü$÷|ædüTÔqï ø=B› z≥s¡TqT nìï $<Ûë\T>± Á|ü˝ÀuÛôÑ |{Ï,º ‘·q≈£î nqT≈£L\+>± e÷s¡TÃø=H˚+<äT≈£î Hêj·T≈£î\T b˛{° |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. eTTK´+>± |ü⁄s¡Twü z≥s¡˝¢ À ñqï ã\V”≤q‘·\qT kıeTTà #˚dTü ø=H˚~X¯>± H˚‘\· T bÕe⁄\T ø£<Tä |ü⁄‘·THêïs¡T. @C…˙‡ ÁbÕ+‘·+˝À kÕsê, e÷+kÕìï $#·Ã\$&ç>± |ü+|æD° #˚jT· &ÜìøÏ nuÛ´Ñ s¡T\ú T ø£dsü ‘¡ T· Ô ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. eT<ä´+ neTàø±\ ô|’ ˇøÏ+‘· ì|ò÷ü @sêŒ≥T #˚jT· &É+‘√ Ç|ü⁄Œ&ÉT dü] Vü≤<äT˝› À¢ ‘·j÷· s¡T#˚ùd Hê≥TkÕsêô|’ sê»ø°jT· bÕغ\T <äèwæº kÕ]+#êsTT. bÕs¡«r|ü⁄s+¡ &ç$»qT˝À ø=eTsê&É, >∑TeTà\ø°Î|ü⁄s¡+, bÕs¡«r|ü⁄s¡+, eT≈£îÿe, kÕ\÷s¡T, bÕ∫ô|+≥ eT+&É˝≤\T ˇ&çXÊ‘√ dü]Vü≤<äT\› T |ü+#·T ≈£î+≥THêïsTT. >∑TeTà\ø°Î|ü⁄s¡+ eT+&É˝≤ìøÏ dü] Vü≤<äT˝› À¢ ñqï dü+|æ, dü+<äTã&ç ÁbÕ+‘ê˝À¢ kÕsê e+≥ ø±\T $#·Ã\$&ç>± »s¡T>∑T‘·THêïsTT. á ÁbÕ+‘ê\T ˇ&çXÊ n~Ûø±s¡jT· +Á‘ê+>±ìøÏ n+<äq+‘· <ä÷s¡+˝À ñ+&É&+É ‘√ ì|ò÷ü n+‘·+‘· e÷Á‘·+>±H˚ ñ+{À+~.

|ü˝…¢˝À¢ yÓTT<ä˝…’q dü+<ä&ç HÓ\÷¢sT¡ ,p˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : Hê$TH˚wqü T¢, ñ|ü dü+Vü≤eTs¡D |üs«¡ + >∑Ts¡Tyês¡+‘√ |üPs¡sÔ TTq $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. b˛{°˝À nuÛ´Ñ s¡T\ú dü+K´ ø£∫Ñ·+>± ‘˚\&É+‘√ b˛{° nìyês¡´yÓTqÆ |ü+#êj·Tr\˝À dü+<ä&ç HÓ\ø=+~. õ˝≤¢ yÓTT‘·+Ô MT<ä 931 |ü+#êj·Tr\≈£î mìïø£\T »s¡>±*‡ ñ+&É>± 203 |ü+#êj·Tr\T @ø£Á^e+ ø±e&É+‘√ $T–*q |ü+#êj·Tr \˝À mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ nìï @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚d+æ ~. á HÓ\ 23,27,31e ‘˚B\˝À yÓTT‘·+Ô 724 |ü+#êj·Tr\˝À mìïø£\T »s¡>q∑ THêïsTT. |ü+#êj·Tr düsá +#Y |ü<eä ⁄\≈£î 1787 eT+~ b˛{°˝À ñ+&É>± 5 y˚\ 512 yês¡T\¶ ˝À b˛{°øÏ 12 y˚\ 379 eT+~ s¡+>∑+˝À ñHêïs¡T. yêdüyÔ êìøÏ Ç$ sê»ø°jT· bÕغ\‘√ dü+ã+<Û+ä ˝Ò≈î£ +&Ü »s¡T>∑T‘·Tqï|üŒ{Ïø° sêqTqï eTTì‡|ü˝Ÿ, »&ûŒ{°d,” 2012 kÕ<Ûës¡D mìïø£\T $»j·Tdü÷∫ø£\T>± uÛ≤$düT+Ô &É&+É ‘√ nìï sêJø£jT· bÕغ\T >¬ \Tù| <˚jT· +>± ø£<qä s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±sTT. ø±+Á¬>dt, {°&|û ,” yÓm’ kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ\ eT<Û´ä Á|ü<ëÛ q+>± b˛{° »s¡>q∑ T+&É>± ;CÒ|,” d”|◊” , d”|m” + bÕغ\T HêeTe÷Á‘·+>±H˚ s¡+>∑+˝À ñHêïsTT. nìï ø£*|æ‘˚ yês¡T |ü<Tä \ dü+K´˝ÀH˚ |ü+#êj·Tr\qT >¬ \T#·T≈£îH˚ neeø±X¯+ ñ+~. |ü+#êj·Tr mìïø£\T n‘·´+‘· Á|ü‹cÕº‘à· ø£+>± uÛ≤$düT+Ô &É&+É ‘√ X¯óÁø£yês¡+ ôV≤’ <äsêu≤<é˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ø±´_HÓ{Ÿ düe÷y˚X+¯ ˝À ≈£L&Ü |ü+#êj·Tr\ mìïø£\ $»j·Ty˚T Á|ü<ëÛ q

n+X¯+>± #·]Ã+#·qTqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. >∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT HÓ\÷¢sT¡ ˝À ñqï eT+Á‹ Äq+ sê+Hêsêj·TD¬s&ç¶ $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷, sêÁwüº+˝À 90 XÊ‘·+ |ü+#êj·Tr\qT ø±+Á¬>dt eT<ä‘› T· <ës¡T\T >¬ \T#·Tø√qTHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈î£ @ø£Á^eyÓTqÆ |ü+#êj·Tr˝À¢ yÓTC≤غ |ü+#êj·Tr ø±+Á¬>dt≈î£ #Ó+~qy˚qì #Ó|Œü &É+ >∑eTHês¡Ω+. ø±>± b˛{° $wüjT· +˝À nìï bÕغ\T qTyê«-H˚Hê nH˚Ø‹˝À ‘·\|ü&TÉ ‘·THêïsTT. eTs√yÓ|’ ⁄ü düC≤e⁄>± mìïø£\ ìs¡«Vü≤D õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>±ìøÏ ôd‘’ +· düyê\T>± e÷]+~. Á|ü‘´˚ ø£+>± ø=‘·>Ô ± |ü<$ä u≤<Û´ä ‘·\T #˚|{ü qºÏ ø£˝ø… sº£ Y lø±+‘Y≈î£ , õ˝≤¢ md”Œ {Ï.$.mdt sêeTø£èwü≈í î£ á mìïø£\T n‘·´+‘· Á|ü‹cÕº‘à· ø£+>± e÷sêsTT. Ç|üŒ{Ïøπ Á>±e÷\˝À 144e ôdø£Hå é neT\T #˚dTü HÔ êïs¡T. eT÷&ÉT <äX˝¯ À¢ »]π> á mìïø£\ ø√dü+ 4y˚\ eT+~ dæã“+~ì ìj·T$T+ ∫q≥T¢ sêeTø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> düeTkÕ´‘·àø£ Á>±e÷\T>± >∑T]Ô+∫ 371e ÁbÕ+‘ê\˝À yÓuŸ ø¬ yÓTsê\qT Ç|üŒ{Ïøπ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. mìïø£\ |ü]o\≈£î\T>± õ˝≤¢≈î£ e∫Ãq d”ìj·TsY ◊mdt n~Ûø±s¡T\T m+. s¡$#·+Á<ä, uÛ≤s¡r|ü‹HÔ êj·Tø˘ m|üŒ{Ïø|£ ⁄ü Œ&ÉT |ü]dæ‹ú ì düMTøÏdå ÷ü Ô yÓTÁÆ ø√ nã®s«¡ s¡q¢ T nÁ|üeT‘·+Ô #˚XÊs¡T. b˛*+>¥ øπ +Á<ë˝À¢ »]π> mìïø£\ Á|üÁøÏjT· ô|’ ≈£L&Ü Ç|üŒ{Ïøπ |ü\Te÷s¡T¢ mìïø£\ n~Ûø±s¡T\≈£î •ø£D å Ç#êÃeTì ø£˝ø… sº£ Y Hê>∑T|ü*¢ lø±+‘Y ‘Ó*bÕs¡T.

B+‘√ á ÁbÕ+‘·+˝À ‘·j÷· s¡jT˚ ´ kÕsêqT ≈£îs¡TbÕ+, õj·T´eTàe\dü, >∑TeTà\ø°Î|ü⁄s¡+ eT+&É˝≤˝À¢ $#·Ã\$&ç>± |ü+|æD° #˚ùd+<äT≈£î dæ<e∆ä Te⁄‘·THêïs¡T. >∑TeTà\ø°Î|ü⁄s¡+ eT+&É\+˝À ≈£L&Ü ø=ìï Á>±e÷˝À¢ kÕsê e+≥ø±ìøÏ Á|üd~æ ∆ #Ó+~q Á>±e÷\T ñHêïsTT. Çø£ÿ&É kÕúìø£+>± ≈£L&Ü kÕsê ‘·j÷· s¡T#˚dTü HÔ êïs¡T. |ò*ü ‘·+>± Ç|ü⁄Œ&ÉT @C…˙‡˝À kÕsêsTT |ü+|æDø° Ï dæ<e∆ä Te⁄‘·THêïs¡T. ø=eTsê&É eT+&É˝≤ìøÏ #·T≥÷º ˇ&çXÊ dü]Vü≤<äT˝› Ò ñHêïsTT. B+‘√ á ÁbÕ+‘·+ qT+∫ kÕsê ô|<äm› ‘·TqÔ s¡yêD≤ »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ Á|ü#ês¡+ m≈£îÿe>± ñ+~. ≈£LH˚sT¡ $÷<äT>± ‘Ó#Ã˚ + <äT≈£î #Óøb˘ ˛düT\º T ñqï|üŒ{Ïø° ø=+&É\ $÷<ä qT+#˚ dü]Vü≤<äT\› T <ë{Ï+∫ eT‘·TqÔ T eT+&É˝≤˝À¢ ì+|ü⁄ ‘·THêïs¡T. u…\+¢ eP≥\T ô|<ä› m‘·TqÔ ì\«\T ñ+ #·Tø=ì mìïø£\≈£î eTT+<äT>± kÕsê ‘·j÷· s¡T#˚dæ n≥T |ü<$ä ì, Ç≥T ô|d’ \ü qT ø¬ e’ dü+ #˚dTü ø=H˚+<äT≈£î sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\T dæ<e∆ä Te⁄‘·THêïs¡T. bÕs¡«r|ü⁄s¡+ eT+&É\+˝À ˇ&çXÊ dü]Vü≤<äT˝› À ñqï uÀ‘·\|ü*¢ ÁbÕ+‘·+ qT+∫ ô|<äeT]øÏ, >√#Óøÿ£ ÁbÕ+‘ê\≈£î kÕsê s¡yêD≤ $düÔè‘·+>± »s¡T>∑T‘√+~. Çø£ÿ&É qT+#˚ bÕs¡«r|ü⁄s¡+ |ü≥Dº +˝À ≈£L&Ü kÕsê yê´bÕsêìøÏ eqs¡T\T dü$÷ø£sD¡ »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ Á|ü#ês¡+ ñ+~. ˝Àee\dü, õ˝Ò&¢ TÉ e\dü Á>±e÷\≈£î ÄqTø=ì ñqï N&çe\dü(ˇ&çXÊ) qT+∫ ≈£L&Ü kÕsê @s¡T˝≤¢ õ˝≤¢ ˝ÀìøÏ Á|üeVæ≤k˛Ô+~. Ç≥TyÓ’|ü⁄ qT+∫ e∫Ãq kÕsêj˚T.. yÓT<Æ ëqÁbÕ+‘·+˝Àì eT+&É˝≤\≈£î düs|¡ süò ê ne⁄‘·Tqï≥T¢ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. kÕ\÷s¡T, bÕ∫ô|+≥, eT≈£îÿe eT+&É˝≤\≈£î dü+ã+~Û+∫q dü] Vü≤<äT˝› À¢ ñqï ÁbÕ+‘ê˝À¢ ≈£L&Ü kÕsê ô|<äm› ‘·TqÔ sêh+˝ÀìøÏ ek˛Ô+~. kÕsê ìj·T+Á‘·D≈£î rdüT≈£î+ ≥Tqï #·s´¡ \T n+‘·+‘· e÷Á‘·+>±H˚ ø£ì|ædTü HÔ êïsTT. yêdüyÔ êìøÏ Äu≤ÿØ ì|ò÷ü $uÛ≤>∑+ dü]Vü≤<äT˝› À¢ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ê*‡ ñqï|üŒ{Ïø° dæã“+~ ˝Ò$T e\¢ <ë&ÉT\T ù|s¡Tøπ nqï≥T¢ kÕ>∑T‘·THêïsTT. B+‘√ eT+<äTu≤ãT \≈£î, mìïø£˝À¢ b˛{°˝À ñqïyê]øÏ düs<¡ ë, dü+<ä&ç |ü⁄wüÿ\+>± <=s¡T≈£î‘√+~. Á>±e÷\≈£î Á>±e÷\T >∑T‘·>Ô ± ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± eT\#·Tø=H˚+<äT≈£î eT<ä´+, e÷+kÕìï ô|<äm› ‘·TqÔ |ü+|æD° #˚ùd+<äT≈£î nuÛ´Ñ s¡T\ú T dæ<e∆ä Te⁄‘·THêïs¡T. á s¬ +&ÉT mìïø£\qT Á|üu≤Û $‘·+ #˚jT· >∑*>π dæ‹ú øÏ #˚sT¡ ≈£îHêïsTT.


>∑T+≥÷s¡T X¯ìyês¡+

20 p˝…’

2013

3

õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± ≈£î+&Éb˛‘· es¡¸+ bÕ\q˝À n#˚‘q · «|ü⁄ |üsêø±wüº Á|üdüTÔ‘·+ @\Tã&ç kÕ–düTÔqï øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘·«+˝À #ê˝≤ n#˚‘·q+>± e´eVü≤]düTÔqï<äì, ìs¡íj·÷‘·àø£+>± ñ+&É&É+ ˝Ò<äì, bÕ\qqT düC≤e⁄>± y˚>∑+>± ìs¡«Væ≤+#·&É+ ˝Ò<äì nH˚ n+X¯+ MT<ä ˇø£ yê´dü+ sêj·T<ä\#·T≈£î+fÒ >∑qTø£.. yê´düø£s¡Ô≈£î ‘·\ ÁbÕD+ ‘√ø£≈£î edüTÔ+<äqïe÷fÒ.. m+<äTø£+fÒ mø£ÿ&ç qT+∫ ÁbÕs¡+ _Û+#ê˝À ‘Ó*j·T<äT ø±ã{Ϻ. m|üŒ{Ïø° n+‘·T <=s¡ø£ãT#·TÃø√e&É+ ≈£L&Ü n+‘· áJ ø±<äT ø±ã{Ϻ. m+<äTø£+fÒ á Á|üuÛÑT‘·«|ü⁄ düø£\ bÕ\q e´eVü‰sê˝À¢q÷ n+‘˚ n#˚‘q· e«+ <√ã÷#·T˝≤&ÉT‘√+~ ø±ã{Ï.º ø£˙dü+ |”dd” ” bÕغ dü+kÕú>‘∑ · ìsêàDy˚T.. yÓTTqï yÓTTqï{Ï es¡≈£î ø±s¡´s¡÷|ü+ <ë\Ã˝Ò<äT. @ø£+>± |”d”d” N|òt>± u§‘·‡ yÓT&É MT<äH˚ ø£‹Ô y˚˝≤&ÉT‘√+<äH˚ Á|ü#ês¡+ u≤>± |ü⁄+E≈£îqï ‘·sê«‘· >±˙ dü‹Ôu≤ãT≈£î.. bÕغ ìsêàD+ |üP]Ô #˚j·T&ÜìøÏ eT÷&é sê˝Ò<äT. Hê$TH˚f…&é b˛düTº\T nH˚$ eTs√ ô|<ä› bòÕs¡T‡ e´eVü‰s¡+. Hê$TH˚f…&é b˛düTº\T nH˚ ‘êsTT˝≤*ï |ü+∫ô|≥º≈£î+&Ü, }]dü÷Ô @e÷s¡Tdü÷Ô s√E\TyÓfi¯¢Bj·T&É+ nH˚~ á eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ yÓqï‘√ ô|{Ϻq $<ä´˝≤>± n_Û“q≥T¢+~. á e´eVü‰sêìï Hêqu…≥º&ÜìøÏ Äj·Tq |ü<ä$øÏ ñqï+‘· d”ìj·÷]{° ñqï<ä+fÒ dü+<˚Vü≤+ e&ç¶kÕÔqì n‹<∏äT*ï ã+‹q ≈£Ls√Ãu…{Ϻq #·+<ä+>± øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Hê$TH˚f…&é |ü<äe⁄\ ù|s¡T #Ó|æŒ Çìï HÓ\ \T>± ÄXÊeVüQ*ï ‘·eT bÕغ >±≥qT ‘Ó+#·T≈£îì b˛≈£î+&Ü ø£{Ϻ ñ+#·T‘·THêïs¡T. eTq XÊdüqeT+&É*˝À >∑es¡ïs¡T ø√{≤˝À Hê\T>∑T myÓTੇ |ü<äe⁄\T U≤∞ nj·÷´sTT. á kÕúHê˝À¢ ø=‘·Ô myÓTੇ\qT ìj·T$T+#·&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ mìï s√E\ e´e~Û ø±yê*. ìC≤ìøÏ ˇø£ÿ s√E ≈£L&Ü nqedüs¡+. m+<äTø£+fÒ.. >∑es¡ïs¡T ø√{≤˝À myÓTੇ |ü<äe⁄\T nH˚$... Vü≤sƒê‘·TÔ>± @<Ó’Hê ñ|üÁ<äe+ dü+uÛÑ$+∫ @s¡Œ&çq U≤∞\T ø±<äT. Ä kÕúHê\T |òü˝≤Hê ‘˚BøÏ U≤∞ ne⁄‘êj·Tì ø=ìï dü+e‘·‡sê\ eTT+<˚ ‘Ó\TdüT. ô|’>± U≤∞ nj˚T´ ‘˚BøÏ ø=ìï HÓ\\ eTT+<äT qT+∫ MT&çj·÷ ø£<∏ä Hê\T }Vü≤\ Á|ü#êsêìï uÛÑTC≤ì¬ø‘·TÔ≈£îì Á|üuÛÑT‘ê«\T eTs¡∫b˛≈£î+&Ü #˚düTÔ+{≤sTT. n+fÒ U≤∞ nj˚T´ düeTj·÷ìøÏ ø=‘·Ô ù|s¡¢qT Á|üø£{Ï+#˚ùdÔ.. eTÁs√E qT+∫ yês¡T |ü<eä ⁄˝À¢ ø=qkÕπ> neø±X¯+ ñ+≥T+~. nsTT‘˚ n|üŒ{Ï qT+∫ MTqy˚TcÕ\T ˝…øÿÏ dü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. >∑es¡ïs¡T ø√{≤˝À myÓTੇ\T mes√.. øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ kÕs¡<∏ä´+˝Àì Á|üuÛÑT‘·«+ Hê\T>∑T ù|s¡¢qT m+|æø£ #˚dæ... Ä C≤_‘êqT Äj·Tq≈£î |ü+|æ‘˚.. nø£ÿ&ç qT+∫ »dtº dü+‘·ø£+ |üP]Ô #˚düT≈£îì n~ ìj·÷eTø£+ nsTTb˛‘·T+~. nsTT‘˚ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ Ä e÷Á‘·+ ≈£L&Ü U≤∞ ñqï≥T¢ ˝Ò<äT. ÄXÊeVüQ\‘√ Äj·Tq π>yéT‡ n&ÉT≈£î+≥THêïs¡T. n<=ø£ eTT#·Ã≥ ˝≤>∑T+~. sêÁwüº+˝À bÕ\q nH˚~ $$<Ûä sê»ø°j·÷+XÊ\ ù|s¡T #Ó|æŒ m+‘· n#˚‘·q+>± kÕ>∑T‘·Tqï<√ $X¯<ä|üs¡#·&ÜìøÏ Ç<=ø£ ∫qï Á|ükÕÔeq e÷Á‘·yT˚ . $T–*q e´eVü‰sê\˙ï Ç˝≤π> ádüTs√eT+≥THêïsTT. nsTT‘˚ Ç<˚ ìùdÔC≤Á>∑π>düs¡T˝…’q á Hêj·Tø£eTàqT´\T.. e#˚à mìïø£˝À¢ ≈£L&Ü ¬>*∫ @\Tã&ç sêyê\ì ÄX¯ |ü&É&É+, ¬>\e>∑\eTì ;sê\T |ü\T≈£î‘·T+&É&Éy˚T.. #√<ä´+..

@C…˙‡˝À Á>±e÷\ »\~>∑“+<Ûä+` |ô ]–q >√<ëe] ˙{Ï eT≥º+ q>∑s+¡ ˝À ˝À‘·≥Tº bÁ Õ+‘ê\T »\eTj·T+ õ˝≤¢˝À »qJeq+ ndüÔe´düÔ+ es¡+>∑˝Ÿ, p˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± m&É‘sÓ |¡ æ ˝Ò≈î£ +&Ü ≈£îs¡TdüTqÔ ï esê¸\‘√ »qJeq+ dü+ú _+∫b˛sTT+~. q>∑s+¡ , Á>±e÷\T nqï ‘˚&Ü ˝Ò≈î£ +&Ü eTT+#Ó‹qÔ ï yêq‘√ Á|üC≤ J$‘·+ n‘·˝≤≈£î ‘·\+>± e÷]+~. ñ<äjT· + qT+∫ sêÁ‹ es¡≈î£ ≈£î+&Éb˛‘·>± ≈£îs¡TdüTqÔ ï esê¸\‘√ õ˝≤¢˝À Á>±e÷\T »\~>∑“+<Ûqä +˝À ∫≈£îÿ≈£îHêïsTT. eTTK´+>± @C…˙‡ ÁbÕ+‘·+˝Àì @≥÷s¡THê>±s¡+, ‘ê&Ü«sTT, eT+>∑ù|≥ ‘·~‘·s¡ eT+&É˝≤\˝À |ü\T Á>±e÷\≈£î sêø£b˛ø£\≈£î ì*∫b˛j·÷sTT. n\Œ|”&qÉ Á|üu≤Û e+‘√ ≈£î+&Éb˛‘· >± ≈£îs¡TdüTÔqï esê¸\‘√ Á>±e÷˝À¢ì yê>∑T\T, #ÓsT¡ e⁄\T, ≈£î+≥\T ì+&çb˛j·÷sTT. |ü\T Á>±e÷˝À¢ yê>∑T\T bı+–Á|üeVæ≤düT+Ô &É≥+‘√ s√&Éô¢ |’ ˙s¡T e∫à #˚]+~. B+‘√ @C…˙‡˝Àì nH˚ø£ Á>±e÷\≈£î sêø£ b˛ø£\≈£î rÁe Ä≥+ø£+ @s¡Œ&ç+~. düsê«sTT düMT|ü+ ˝Àì Vü≤qà+‘·Tyê>∑T, sêeTqï>∑÷&Ó+ düMT|ü+˝Àì J&çyê>∑T≈£î >√<ëe] es¡<ä ˙s¡T e∫à #˚s&¡ +É ‘√ \+u≤&û ‘·+&Ü, ø√j·T>∑÷&É m˝≤¢|Pü sY Á>±e÷\≈£î

s¡ y êD≤ kÂø£ s ¡ ´ + ì*∫b˛sTT+~. @≥÷s¡ T Hê>±s¡+`‘·TbÕ\≈£î>∑÷&Ó+ eT<ä´˝À ñqï |ü\T ø±Ey˚\ô|’ es¡<ä Á|üeVæ≤düT+Ô &É≥+‘√ Á|üj÷· D≤\≈£î rÁe Ä≥+ø£+ ø£*–+~. n˝≤π> ø=‘·>Ô ÷∑ &É eT+&É\+ ˝Àì kÕõ¬s&ç|¶ *ü ø¢ Ï yÓfifl‚ e÷s¡+Z ˝À >∑\ ã÷s¡Tø£ÿ|ü*,¢ ø=‘·Ô|ü*¢ yê>∑T\T ø±Ey˚\ô|’ qT+∫ uÛ≤Ø ˙s¡T Á|üeVæ≤+#·&+É ‘√ sêø£b˛ø£\≈£î n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ç mø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ ãdüT‡\T ì*∫b˛j·÷sTT. n˝≤π> y˚\Tu…*¢ yê>∑T ≈£L&Ü bı+>∑&+É ‘√ Äj·÷ Á>±e÷\ Á|ü»\T eT+&É\ øπ +Á<ëìøÏ #˚sT¡ ø√˝Òøb£ ˛‘·THêïs¡T. uÛ≤Ø esê¸\‘√ >√<ëe]˝ÀøÏ es¡<ä ˙s¡T e∫à #˚sT¡ ‘·T+ &É≥+‘√ >√<ëe] ˙{Ï eT≥º+ ô|]–+~. B+‘√ @≥÷s¡THê>±s¡+ eT+&É\ sêeTqï>∑÷&Ó+ e<ä› >√<ë e] ˙{Ï eT≥º+ 8.6 n&ÉT>∑T\≈£î #˚sT¡ ≈£î+~. |ü⁄wüÿs¡ |ò÷ü {Ÿ˝À ˇø£ÿkÕ]>± ˙{Ï eT≥º+ ô|s¡>&∑ +É ‘√ @≥÷s¡T Hê>±s¡+ ‘·V≤ü dæ˝≤›sY yÓTT<ä{Ï Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã]ø£qT >∑Ts¡Tyês¡+ C≤Ø #˚XÊs¡T. >√<ëe] düMT|ü Á>±e÷\ Á|ü»\qT n~Ûø±s¡T\T nÁ|üeT‘·+Ô #˚XÊs¡T. n˝≤π>

@C…˙‡˝Àì <=&É¢ düMT|ü+˝Àì »+|üqïyê>∑T, düsê«sTT düMT|ü+˝Àì Vü≤qà+‘·Tyê>∑T, sêeTqï>∑÷&Ó+` sê+q>∑sY eT<Û´ä ˝À>∑\ J&çyê>∑T\T bı+– Á|üeVæ≤düT+Ô &É>± bÕU≤\, sêeT|üŒ, \ø£ïes¡+, >∑D|ü⁄s¡+ »˝≤X¯j÷· ˝À¢øÏ ô|<ä› m‘·TqÔ ˙s¡T e∫à #˚sT¡ ‘·Tqï~. >∑&∫ç q s¬ +&ÉTs√E\T>± m&É‘sÓ |¡ æ ˝Òì esê¸\‘√ »˝≤X¯j÷· ˝À¢ì ˙{Ï eT{≤º\T ˇø£ÿkÕ]>± ô|]>±sTT. bÕU≤\˝À ˙{Ï eT≥º+ 20 |ò≥” ≈¢ î£ , \ø£ïes¡+ »˝≤X j ¯ T· +˝À 22, sêeT|üŒ 23 n&ÉT>∑T\≈£î #˚sT¡ ≈£îHêïsTT. s¬ +&ÉT s√E\ bÕ≥T ≈£î]dæq esê¸\T »qJeHêìï ndüeÔ ´dü+Ô #˚jT· >±, ãT<Ûyä ês¡+ õ˝≤¢˝À 20 $T©¢ MT≥s¡¢ es¡¸+bÕ‘·+ ø£+fÒ m≈£îÿe>± 34 eT+&É˝≤˝À¢ es¡¸+ ≈£î]j·T>±, ø=‘·>Ô ÷∑ &É˝À n‘·´~Ûø+£ >± 95.8 $T©¢MT≥s¡T¢, eT+>∑ù|≥˝À 92.2 $T©¢MT≥s¡T¢ es¡¸+bÕ‘·+ qyÓ÷<äT ø±>±, >∑Ts¡Tyês¡+ õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± 51 eT+&É˝≤˝À¢ 23.6 $T©¢MT≥s¡¢ dü>≥∑ T es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<äsTT´+~. n˝≤π> 19 eT+&É˝≤˝À¢ 20 $T©¢MT≥s¡¢ ø£+fÒ n‘·´~Ûø+£ >± es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<äT

ø±>±, n‘·´~Ûø+£ >± eT+>∑ù|≥˝À 78.8 $T©¢MT≥s¡T,¢ @≥÷s¡THê>±s¡+˝À 68.2, ‘ê&Ü«sTT˝À 60.2 $T©¢MT≥s¡¢ es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<äsTT´+~. ≈£î+&Éb˛‘·>± esê¸\‘√ @C… ˙ ‡ ÁbÕ+‘· Á|ü » \T Ä+<√fi¯ q #Ó+<äT‘·T+&É>±, es¡+>∑˝Ÿ q>∑s¡+˝Àq÷ ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê\T |üP]Ô>± »\eTj·TyÓTÆ ù|<ä\T _≈£îÿ _≈£îÿeT+≥THêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ 15 ù|<ä\ ø±\˙˝À¢ uÛ≤Ø>± es¡¸|⁄ü ˙s¡T #˚sT¡ ø=ì Äj·÷ ø±\˙\ »Hê yêkÕ\qT eTT+#Ó‹+Ô ~. es¡+>∑˝Ÿ˝Àì mdtÄsYq>∑s,Y –]Á|ü k Õ<é q >∑ s Y , >±+BÛ q >∑ s Y , >ö‘· $ Tq>∑ s Y , mdtÄsYÄsY ‘√≥, ø±•≈£î+≥, yÓTÆdüj·T´q>∑sY, m+ôV≤#Yq>∑s,Y Vü≤qàø=+&É˝Àì m˝Ÿ yÓ+ø£Á{≤eTj·T´ q>∑sY, düeTàj·T´q>∑sY, |ü<ëàøÏå>∑T≥º, uÀ&É>∑T≥º, b˛#·eTà≈£î+≥ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Çfi¯¢ #·T≥÷º ˙s¡T #˚sêsTT. B+‘√ Äj·÷ ø±\˙˝À¢ì ù|<ä\T ø£˙dü+ ø£<ä\˝Òì dæú‹˝À rÁe Çã“+<äT\qT m<äTs=ÿ+ ≥THêïs¡T. q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú n~Ûø±s¡T\T, õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ Ä<äTø√yê\ì $»„|Ôæ #˚dTü HÔ êïs¡T.

‘Ó\+>±DqT n&ÉT≈¶ î£ H˚+<äTøπ yÓm ’ dtÄsYd| æ æ ˝ÒK ~≈£îÿ‘√#·πø $»j·TeTà Bø£å\ Hê≥ø£+ e#˚à yês¡y˚T dæ&ÉãT¢´dæ düe÷y˚X¯+ Á|üuÛÑT‘·« N|òt $|t >∑+Á&É yÓ+ø£≥s¡eTD≤ ¬s&ç¶

Vü≤qàø=+&É, p˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : ø±+Á¬>dt bÕغ #˚|{ü qºÏ ‘Ó\+>±D ø±sê´#·sD ¡ qT n&ÉT≈¶ î£ H˚+<äTøπ yÓm’ dtÄsYd|æ æ øπ +Á<ä Vü≤√+ eT+Á‹ wæ+&˚≈î£ ˝ÒK sêXÊs¡ì, Ä bÕغ s¬ +&ÉT Hê\ÿ\ <√s¡DìÏ Á|ü»\T >∑eTì+#ê\ì Á|üuTÑÛ ‘·« N|òt $|t >∑+Á&É yÓ+ø£≥s¡eTD≤ s¬ &ç¶ nHêïs¡T. Vü≤qàø=+&É˝Àì Äj·Tq ìyêdü+˝À @sêŒ≥T #˚dqæ $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À >∑+Á&É e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À yÓm’ dtÄsY bÕغì mes¡÷ |ü{+ºÏ #·Tø√e&É+ ˝Ò<ìä , Ä+Á<Ûë˝Àq÷ Ä>∑eT´>√#·s+¡ ˝À |ü&bç ˛j·÷s¡ì, ~≈£îÿ‘√#·ì dæ‹ú ˝ÀH˚ $»j·TeTà @<√ s¡ø+£ >± Á|ü»˝À¢ ñHêïeTì #Óù|Œ+<äT≈£î <=+>∑Bø£\å T #˚|&ü TÉ ‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. sêÁwüº $uÛ»Ñ q ø±+Á¬>dt bÕغ kı+‘· e´eVü‰s¡+ ø±<ä+≥÷ eT∞fl nœ\|üø±å ìï |æ*∫ #·]Ã+#ê\+≥÷ yÓm’ dtÄsY bÕغ H˚‘\· T øπ +Á<ä Vü≤√+ eT+Á‹øÏ ˝ÒK sêj·T&É+ dü]ø±<äì, >∑‘+· ˝À ì+&ÉT bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ düu˝ÑÛ ÀH˚ yÓm’ dt »>∑Hé düyTÓ øÆ ´£ yê<ëìï $ì|æ+#ê&Éì, wæ+&˚ |æ*∫q nœ\|üø±å ìøÏ ≈£L&Ü yÓm’ dtÄsY H˚‘\· T Vü‰»¬s’ ‘·eT yê<äq $ì|æ+#ês¡ì, á Áø£eT+˝À eT∞fl ˝ÒK sêdæ ‘Ó\+>±DqT n&ÉT≈¶ î£ H˚+<äT≈£î Á|üjT· ‹ï+#·&Üìï Á|ü»\T >∑eTì+#ê\Hêïs¡T. <˚X+¯ ˝À mø£ÿ&Ü˝Òì $<Û+ä >± |òE ” Øj·T+ãsY‡yÓT+{ŸqT Á|ü‹ @{≤ s¡÷. 4y˚\ ø√≥¢ es¡≈î£ #Ó*d¢ ÷ü Ô ù|<ä $<ë´s¡T\ú qT m+‘· Ks¡ÃsTTHê #·~$+#˚+<äT≈£î Á|üuTÑÛ ‘·« ø£èwæ #˚dTü qÔ ï<äì, ñqï‘· #·<Tä e⁄\ ø√dü+ Ç‘·s¡ <˚XÊ\≈£î ≈£L&Ü |ü+|ædTü qÔ ï<äì, Bìô|’ mø£ÿ&ÓH’ ê ‘êeTT #·sá ≈£î dæ<e›ä Tì Á|üø{£ +Ï #ês¡T. $»j·TeTà <=+>∑ Bø£‘å √ ø=+>∑ »|ü+ #˚d÷ü Ô Ä bÕغ ø±s¡´ø£s\Ô¡ qT njÓ÷eTj·T+˝À qT+∫ ãj·T≥|ü&ù˚ d+<äT≈£î Bø£\å $»j·Tyê&É, E˝…’ 19(ø±ø£rj·T) : Ç+~sê>±+BÛ C≤rj·T kÕs¡«Á‹ø£ $X¯«$<ë´\j·T+(Ç>√ï) <ä÷s¡$<ä´ Hê≥ø£+ Ä&ÉT‘·Tqï<äHêïs¡T. ø±>± ‘Ó\+>±D @s¡Œ&ç‘˚ qø£‡˝Ÿ‡ düeTdü´ |ü⁄≥Tºø=düT+Ô <äqï yê<äq dü]ø±<äì, <ë«sê m+;@, ;m&é\qT n+~k˛Ô+<äì Ç>√ï $»j·Tyê&É ÁbÕ+rj·T øπ +Á<ä+ Øõq˝Ÿ &Ós¬’ ø£sº Y &Üø£sº Y $.y˚DT>√bÕ˝Ÿs¬ &ç¶ ˇø£ Á|üø≥£ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. m+;@˝À 5 ôd$Tdüsº ˝¢¡ À yÓTT‘·+Ô 21 ù||üsT¡ ¢ |üP]Ô #˚j÷· *‡ ñ+≥T+~. Á|üyX˚ |¯ Øü ø£å sêùd+<äT≈£î &çÁ^˝À 50 XÊ‘·+ e÷s¡Tÿ\T bı+~ eT÷&˚fió¯ ¢ y˚TH˚»sY/dü÷|üsyY »’Ó sY ¨<ë˝À |üì#˚dqæ yês¡T ns¡T\Ω T. B+‘√ bÕ≥T <ä÷s¡ $<ä´ <ë«sê Ç>√ï _.m&é. ø√s¡T‡qT ≈£L&Ü n+~düTHÔ êïs¡T. á ø√s¡T‡ ø±\ e´e~Û s¬ +&˚fió¯ .¢ @{≤ y˚d$ü ôd\e⁄˝À¢ 12 s√E\ esYÿcÕ|ü⁄q≈£î Vü‰»s¡T ø±yê*. |òE ” s¡÷.20 y˚\T. &çÁ^ |üP]Ô #˚dqæ •ø£D å bı+<äì ñbÕ<Ûë´j·TT\T ôdô|+º ãs¡T˝À »]π> Ç>√ï ns¡Ω‘· |üØø£å sêj·÷*. eT∫©|ü≥ï+ n<Û´ä j·Tq øπ +Á<ä+˝À á ø√s¡T‡ Ä+>∑¢ e÷<Û´ä eT+˝À n+~düTHÔ êïs¡T. $»j·Tyê&É, >∑T+≥÷s¡T, ‹s¡T|ü‹˝À¢ ‘·«s¡˝À n<Û´ä j·Tq øπ +Á<ë\T ÁbÕs¡+_Û+#·qTHêïs¡T. m+._.m., _.m&é. Á|üyX˚ ¯ |üØø£\å <äsU¡ ≤düT\Ô qT s¡÷.1000 #Ó*+¢ ∫ dü$÷|ü+˝Àì Ç>√ï n<Û´ä j·Tq øπ +Á<ä+˝À ˝Ò<ë ø=‘·ùÔ |≥ mdt.ø¬ .|æ.$.$. Væ≤+<ä÷ ôV≤’ dü÷ÿ˝Ÿ ÁbÕ+>∑D+˝Àì Ç>√ï ÁbÕ+rj·T øπ +Á<ä+˝À >±ì bı+<äe#·TÃ. |üP]Ô #˚dqæ <äsU¡ ≤düT\Ô qT Ç>√ï ÁbÕ+rj·T ø±sê´\j·÷ìøÏ Ä>∑dTü º 8e ‘˚B˝À>± |ü+bÕ*. ôdô|+º ãs¡T 8q á¬s+&ÉT ø√s¡T‡\≈£î Á|üyX˚ |¯ Øü ø£å ìs¡«Væ≤kÕÔsT¡ . b˛düT˝º À <äsU¡ ≤düT\Ô T ø±yê*‡q nuÛ´Ñ s¡T\ú T Ç>√ï, $»j·Tyê&É ù|s¡Tq #Ó\T¢u≤≥j˚T´˝≤ s¡÷.1050\ &û&û |ü+bÕ\ì &Üø£sº Y $.y˚DT>√bÕ˝Ÿs¬ &ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

Ç>√ï˝À m+;m, ;m&é ø√s¡T‡\T

qø£‡˝Ÿ‡ ñ<ä´eT+ |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ˝À |ü⁄{Ϻ sêÁwü+º ˝Àì lø±≈£îfi¯+ qT+∫ ‘Ó\+>±D≈£î e∫Ã+<äì, Bìì kÕ≈£î>± #·÷ô|{Ϻ sêÁwüº @sêŒ≥TqT n&ÉTø¶ √e&É+ Hê´j·T düeTà‘·+ ø±<äì dæm+ ø√sY ø£$T{°˝À #Ó|Œæ q $wüjT· yÓTÆ düŒ+~dü÷Ô >∑+Á&É yê´U≤´ì+#ês¡T. eTs√ yÓ|’ ⁄ü øπ dæÄsY 2014 ‘·sT¡ yê‘· ‘Ó\+>±D ø±yê\+≥T Hêï&Éì, Á|üdTü ‘Ô +· ‘Ó\+>±D ÇùdÔ ‘·q |ü]dæ‹ú @$T≥ì øπ dæÄsY Ä+<√fi¯q˝À ñqï≥Tº ñ+<äì, ø±ì ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ á˝À>±H˚ ‘Ó\+>±D Ç∫à mìïø£\≈£î yÓfió¯ +Ô <äHêïs¡T. e#˚à yês¡+˝À ø±+Á¬>dt e]ÿ+>¥ ø£$T{° düe÷y˚X+¯ »s¡T>∑T‘·T+<äqï düe÷#ês¡+ ñ+<äì, á Áø£eT+˝À |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ Á|ü»\T ø±+Á¬>dt bÕغøÏ n+&É>± ì\Tyê\ì ø√sês¡T. Á|üdTü ‘Ô +· »s¡T>∑T‘·Tqï |ü+#êj·Tr mìïø£\T ø±+Á¬>dt bÕغøÏ s¬ |òs¬ü +&É+ ø±<äì, m+|æ{dÏ ,æ C…&Œç {Ïd\æ mìïø£˝Ò s¬ |òs¬ü +&ÉeTì nHêïs¡T. Á>±e÷\ n_Ûeè~∆ ø√dü+ ø±+Á¬>dt bÕغ ã\|ü]Ãq nuÛ´Ñ s¡T\ú H˚ >¬ *|æ+#ê\ì Äj·Tq $»„|Ôæ #˚XÊs¡T. á $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À ø±+Á¬>dt bÕغ yÓTT>∑Tfi¯|¢ *ü ¢ eT+&É\ n<Û´ä ≈£îå \T yÓ+ø£{Ÿ s¬ &ç,¶ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù •yêõ, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ã˝Òsêe⁄ eTH√Vü≤sY sêe⁄, Mdü+ düTsπ +<äsY s¬ &ç,¶ _ø£|å ‹ü ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

˝À yÓuŸ eTT>∑TZs¡T n+‘·sY õ˝≤¢ <=+>∑\ n¬sdüTº ø±dæmìïº+>¥ø£\$ìjÓ ÷>∑+ s¡÷.16.40\ø£å\ ã+>±s¡T, yÓ+&ç ÄuÛÑs¡D≤\ kÕ«BÛq+ ns¡“Hé md”Œ yÓ+ø£fÒX¯«sY sêe⁄ yÓ\¢&ç

>∑D|ü⁄s¡+ eT+&É\+˝Àì düs¡Œ+#Y nuÛÑ´s¡Tú\T Mπs eTT\T>∑T, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : >∑D|ò⁄ü s¡+ eT+&É\+˝Àì 10 Á>±eT |ü+#êj·Tr\≈£î 40 eT+~ düsŒ¡ +#Y\T b˛{Ï˝À e⁄+&É>± 112yês¡T\¶ ≈£î 274 eT+~ yês¡T¶ düuTÑÛ ´\T b˛{Ï˝À e⁄Hêïs¡T.ø±>± eT+&É\+˝Àì düsŒ¡ +#Y nuÛ´Ñ s¡T\ú ù|s¡T¢ Ksês¡T #˚dqæ ≥T¢ ndæôd+º {Ÿ õ˝≤¢ mìïø£\ n<∏ë]{Ï,m+|æ&zç >∑Tfi¯fl|*ü ¢ $<ë´kÕ>∑sY ‘Ó*bÕs¡T......Á>±e÷\ yê]>± bÕغ\T ã\|ü]∫q düsŒ¡ +#Y nuÛ´Ñ s¡T\ú T >∑D|ü⁄s¡+ y˚T»sY Á>±eT |ü+#êj·T‹øÏ md”‡ (eTVæ≤fi¯) <ä÷&ÉbÕø£ XÀuÛÑ X¯+ø£sY (ø±+Áπ>dt) ø£≥¢ Á|üXÊ+‹ X¯+ø£sY ({Ï&|ç )æ eTT|æŒ&ç düTì‘ê X¯+ø£sY (ø±+Áπ>dt s¬ ã˝Ÿ) <ä÷&ÉbÕø£ ø£$‘ê lìyêdt (Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ) ø£≥¢ Á|æj÷· +ø£ (Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ) <ä+&ÉT eq» (Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ) ,#Ó\÷ŒsY y˚T»sY Á>±eT|ü+#êj·T‹øÏ _dæ (eTVæ≤fi¯) ø=‘·Ô |ü<àä yÓ+øfÒX«¯ s¡T¢ (ø±+πÁ>düT)£ ø±e{Ï s¡õ‘ês¡M+<äsY ({Ï&|ç )æ <ëdü] düTì‘ês¡M+<äsY ({ÏÄsYmdt) ø=‘·Ô l\‘·sêCÒ+<äsY (yÓm’ dtÄsYd|æ )æ uÀ&ç>π edü+‘· (_CÒ|)æ ãT<ë›s+¡ y˚T»sY Á>±eT |ü+#êj·T‹øÏ _d” (eTVæ≤fi¯) eTTqT≈£î+≥¢ |ü<àä dü+>∑jT· ´ ({Ï&|ç )æ ø=+sêE neTè‘·eTà uÛÁÑ <äjT· ´ ({ÏÄsYmdt) q&ç>=≥T \øÏàå X¯+ø£sY (ø±+Áπ>düT) q>∑s+¡ |ü*¢ zd” (eTVæ≤fi¯) e÷<ë&ç dü‘´· \øÏàå Hêsêj·TD¬s&ç¶ (ø±+Áπ>dt) <ëdü] $»j·T \ø£àå j·T´ ({ÏÄsYmdt) dæ]–H˚ì |ü⁄wüŒ\‘· u≤ãTsêe⁄ ({Ï&|ç )æ >±+BÛq>∑sY _d” (»qs¡˝Ÿ) yÓ+|ü{Ï uÛTÑ eDdüT+<äsY (ø±+Áπ>düT) e÷s¡>±ì lìyêdt>ö&é ({Ï&|ç )æ uÀ\¢ u≤\ø£èwüí ({ÏÄsYmdt) e÷<ä+ düT<Ûëø£sY ({Ï&|ç æ s¬ ã˝Ÿ) <=+>∑] lìyêdt ({Ï&|ç æ s¬ ã˝Ÿ) ôd>∑+Z nXÀø˘ (ø±+Áπ>düT s¬ ã˝Ÿ) yÓT˝Æ ≤s¡+ md”º (eTVæ≤fi¯) Hê>∑e‘Y CÀ´‹ ({ÏÄsYmdt) uÛÑ÷ø£´ $»j·T ({Ï&ç|æ) eTTø±e‘Y XÊs¡<ä (ø±+Áπ>dt) ø£s¡ÿ|ü*¢ md”‡ (eTVæ≤fi¯) »H˚ï düùdHê z<˚\T (ø±+Áπ>dt,{ÏÄsYmdt) ø£d÷ü ]Ô |ü<àä ≈£îe÷s¡kÕ«$T ({Ï&|ç )æ ãdü«sêE|ü*¢ _d” (eTVæ≤fi¯) >∑+&ç l\‘· s¡yT˚ wt ({Ï&|ç )æ #ÓsT¡ ≈£î $H√<ä ≈£îe÷s¡kÕ«$T (ø±+Áπ>dt) #ÓsT¡ ≈£î dü«|üï ({ÏÄsYmdt) z&É|*ü ¢ ø£$‘· <Óy+˚ <äsY ({Ï&|ç æ s¬ ã˝Ÿ) ø=+&Ü|üPsY _d” (»qs¡˝Ÿ) <√eT\ sê»j·T´ ({Ï&|ç )æ >∑+<ä+ ñ<äj÷· ø£sY (ø±+Áπ>düT) nXÊ&É|⁄ü q≥sêE ({ÏÄsYmdt) <Ûsä êàsêe⁄ù|≥ md”‡ (»qs¡˝Ÿ) u§\¢+ X¯+ø£sY ({Ï&|ç )æ >∑+|ü\ y˚DT (ø±+Áπ>dt) ≈£îø£ÿeT÷&ç *+>∑jT· ´ ({ÏÄsYmdt) >∑+|ü\ s¡$+<äsY n*j·÷dt yÓ÷Vü≤qqï (Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ) \T kÕúìø£ dü+dü\ú ≈£î eT÷&ÉT y˚T»sY Á>±eT |ü+#êj·Tr\T \‘√ bÕ≥T 7 Á>±eT |ü+#êj·T‹\≈£î á HÓ\ 23q »]π> mìïø£˝ ã]˝À bÕ˝§Z+≥THêïs¡T.

õ˝≤¢ CÒdæ Á|ü<äT´eTï U≤Jô|≥, p˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : Á>±eT |ü+#êj·Tr mìïø£\qT bÕs¡<sä Ù¡ ø£+>± ìs¡«Væ≤+#· &ÜìøÏ yÓuŸ ø±dæ+º >¥ #˚jT· qTqï≥T¢ õ˝≤¢ n<äq|ü⁄ mìïø£\ n~Ûø±], C≤sTT+{Ÿ ø£˝ø… sº£ Y |æmdt Á|ü<Tä ´eTï yÓ\&¢ +ç #ês¡T. ø£˝ø… sº£ Y düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À Ç+»˙ ]+>¥ $<ë´s¡T\ú ≈£î yÓuŸø±dæ+º >¥ô|’ •ø£Då ‘·s>¡ ‘∑ T· \T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± C≤sTT+{Ÿ ø£˝ø… sº£ Y e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ düeTkÕ´‘·àø£, n‹ düeTkÕ´‘·àø£, qø£‡˝…{’ Ÿ Á|üu≤Û $‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ sêÁwüº mìïø£\ ø£$TwüHé Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈î£ yÓuŸø±dæ+º >¥ #˚j÷· *‡ ñ+<äì, n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± <ë<ë|ü⁄ 300 eT+~ õ˝≤¢≈î£ #Ó+~q $$<Ûä Ç+»˙]+>¥ $<ë´s¡T\ú ≈£î •ø£Då Çe«&É+ »s¡T>∑T ‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À k˛wü˝Ÿ yÓ˝ŒÒ s¤ Y &ç&ç mdt. s√wüqï, mHé◊dæ &çÁdæøº º˘ ÇHꌤsπ àwüHé Ä|òd” sü Y $»jYT ≈£îe÷sY ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

mìïø£\ $<ÛäT\|ü≥¢ ìdüŒø£åbÕ‘·+>± e´eVü≤]+#ê*

düTuÒ<ë], p˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : |ü\T õ˝≤¢˝À¢ <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï eTT>∑TsZ T¡ <=+>∑\qT n¬sdüTº #˚dqæ ≥T¢ õ˝≤¢ ns¡“Hé md”Œ m. yÓ+ø£fXÒ «¯ sY sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. Vü≤qàø=+&É˝Àì b˛©düT ôV≤&éø±«s¡sº ‡Y ˝À @sêŒ≥T #˚dqæ $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ n¬sdüTº #˚dqæ n+‘·sõY ˝≤¢ <=+>∑\ qT+∫ |ü\T øπ düT˝À¢ s¡÷.16.40 \ø£\å $\TyÓq’ ã+>±s¡T, yÓ+&ç ÄuÛsÑ D¡ ≤\qT b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n¬sdüsº TTq yê]˝À

es¡+>∑˝Ÿ≈î£ #Ó+~q ø¬ . Á|üy÷Ó <é, ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ VüQEsêu≤<é≈î£ #Ó+~q õ. ≈£îe÷sY, ÄsY. Á|üMDY\T ñqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. M]ô|’ 19 øπ düT\T qyÓ÷<Ó’ ñHêïj·Tì, >∑‘+· ˝À C…\’ T≈£î ≈£L&Ü yÓ[fl e#êÃs¡ì, nsTTHê |ü<‹›ä e÷s¡TÃø√≈£î+&Ü Çfi¯˝¢ À <=+>∑‘H· ê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì, ã+>±s¡T, yÓ+&ç ÄuÛsÑ D¡ ≤\qT yê´bÕs¡T\≈£î $Áø£sTTdüT+Ô &É>± b˛©düT\T |ü≥Tº≈î£ qï≥T¢ md”Œ ‘Ó*bÕs¡T. á $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À bÕ\≈£î]Ô, p˝…’ 19(ø±ø£rj·T) : |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ b˛*+>¥ n~Ûø±s¡T\T ‘·eT $<ÛTä \ |ü≥¢ õ˝≤¢ mmd”Œ lø±+‘Y, ø±Jù|≥ mmd”Œ ø√j·T Á|üMDY, dæ◊\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ìdüŒø£bå Õ‘·+>± e´eVü≤]+#ê\ì »q>±eT Äضz yÓ+ø£{Ÿ ¬s&ç¶ Ä<˚•+#ês¡T. eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À b˛*+>¥ n~Ûø±s¡T\≈£î •ø£Då ø±s¡´ U≤Jô|≥, p˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : Á>±eT |ü+#ê Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~ bÕ\≈£î]Ô, p˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ <ë«sêH˚ eT+&É\ n_Ûeè~∆ kÕ<Û´ä eTe⁄‘·T+<äì j·Tr mìïø£\˝À ÄÁø£eT eT<ä´+ s¡yêD≤ ìyês¡D˝À >∏ ± Vü‰»¬sq’ Äضz e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ b˛*+>¥ n~Ûø±s¡T\T ø±+Á¬>dt ã\|ü]Ãq düsŒ¡ +#Y nuÛ´Ñ ]ú uÛ÷Ñ ø±´ ã*®‘Y øösY nHêïs¡T. eT+&É\ øπ +Á<ä+˝Àì k˛y˚TX¯«s¡ |ò+ü ø£Hå é uÛ≤>∑+>± ìs¡«Væ≤düTqÔ ï ‘·ìF\˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ 1571 øÏ¢wüº düeTj·÷˝À¢ düeTj·Tdü÷Œ]Ô>± e´eVü≤]+#ê Vü‰˝Ÿ˝À @sêŒ≥T #˚dqæ $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À ÄyÓT e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘·qqT düsŒ¡ +#Y>± >¬ *|æ+∫q s¬ +&ÉT ©≥s¡¢ eT<ë´ìï d”CŸ #˚dqæ ≥T¢ õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] \Hêïs¡T. sê»ø°j·T ø£ø£å\≈£î ‘ê$e«≈£L&É<äì HÓ\˝ÀH˚ Á>±eT+˝Àì düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+∫ u§Á&ÜsTT |ü⁄q:Á|ü‹cÕº|qü ≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. ø±+Á¬>dt õ. øÏwHü é ˇø£ Á|üø≥£ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ˝≤ n+&é Äs¡s¶ Y dü÷∫+#ês¡T. b˛*+>¥ n~Ûø±s¡T\T $<ÛTä \≈£î >¬ s’ êΩ»s¡T bÕغ ndüeTà‹ Hêj·T≈£î\T >∑+>∑T ø£èwüeí T÷]Ô, {Ï&|ç ,æ dæ|mæ +\T ã\|ü]Ãq nuÛ´Ñ ]ú n+–&ç n+»eTà n<äT|ü⁄˝À uÛ≤>∑+>± eTT+<ädüTÔ #·s¡´>± es¡+>∑˝Ÿ ø±e<äì› Ä<˚•+#ês¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À Ç+#ê]® >∑‘+· ˝À m+|æ{dÏ >æ ± b˛{° #˚dæ z&çb˛sTT ã‘·T≈£î <ÓsT¡ e⁄ ø√dü+ ôV≤’ <äsêu≤<é≈î£ yÓ[fl kÕúìø£ mìïø£\T ns¡“Hé˝À 2622 eT+~ì, s¡÷s¡˝Ÿ˝À 635 øπ düT\˝À m+|æ&zç õ. q]‡+Vü‰eT÷]Ô, ‘·V≤ü dæ˝≤›sY sê+Á|ükÕ<é sê>±H˚ |ü<Mä ô|’ ÄX¯‘√ bÕ\≈£î]ÔøÏ e#êÃs¡ì ÄyÓT Äs√|æ+#ês¡T. ‘·q uÛsÑ Ô¡ ñ<√´>∑ Ø‘ê´ bÕ\≈£î]ÔøÏ Äs¡T 5202 eT+~ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. sêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T. dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘y· T˚ e#êÃs¡ì, n|üŒ{Ï qT+∫ Á>±eT+˝À ÄdüŒÁ‹ HÓ\ø=*Œ kÕúìø£+>±H˚ Á|ü»\‘√ eTy˚Tø£yTÓ Æ õ˝≤¢˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ 23 eT+~ô|’ HêHé uÒsTT˝…ãT˝Ÿ d”CŸ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> m¬ø’‡CŸ XÊK ñ+≥THêïeTì #ÓbÕŒs¡T. {ÏÄsYmdt ã\|ü]Ãq nuÛ´Ñ ]ú >∑T>∑T˝À‘·T Áø±+‹ bÕ\≈£î]Ô Á>±e÷ìøÏ ã‘·T≈£î<ÓsT¡ e⁄ yê¬s+≥T¢ C≤Ø #˚XÊeTì, eTs√ 524 eT+~ô|’ yê¬s+ Ä<Û«ä s¡´+˝À 33 #√≥¢ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+∫ 789 ©≥s¡¢ ø√dü+ e\dü e#êÃs¡ì, ÄyÓT kÕúìøπ ‘·sê\ì, n˝≤+{Ï yê]øÏ z≥T¢ y˚jT· ≈£îHêï ‘·q≈£î z≥T y˚dæ |ü≥+º ≥T¢ ô|+&ç+>¥˝À ñHêïj·Tì nHêïs¡T. b˛©düT <ë&ÉT nÁø£eT eT<ë´ìï d”CŸ #˚dqæ ≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. eT<ä´+ ø£{≤º\ì ø√sês¡T. bÕ\≈£î]Ô md”º eTVæ≤fi¯≈î£ ]»s¡T« ø±e&É+‘√ ‘·q≈£î b˛{° #˚ùd neø±XÊìï e÷J myÓTà˝Ò´ \˝À nÁø£eT+>± ‘·s*¡ düTqÔ ï 195 øπ J\ q\¢ u…˝≤¢ìï, ‘·j÷· ØøÏ nÁø£eT+>± düs|¡ süò ê #˚dTü qÔ ï 170 øπ J\ <äT>±´\ lìyêdü sêe⁄ ø£*Œ+#ês¡ì nHêïs¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À <˚ekÕúq+ #Ós’ à¡ Hé ∫\Ty˚sT¡ ø£èwüeí T÷]Ô, 42 øπ J\ n\¢+qT d”CŸ #˚XÊs¡ì, n<˚ $<Û+ä >± 92 u…˝≤¢ì kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îHêïeTì, 79 eT+~ô|’ øπ düT\T øπ j·T÷ ø±´+|üd,t p˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : ø±ø£rj·T j·T÷ìe]‡{° |ü]~∏˝Àì <ä÷s¡ $<ä´ øπ +Á<ä+ n&É÷]¶ s¡M+<äsY sêe⁄, m+&ç dü©+, #·Áø±\ s¡|Tüò T, m&Éy*Ó ¢ k˛+eT\¢jT· ´, >±j·÷\ kÕ\j·T´ bÕ˝§ZHêïs¡T. |ò⁄ü ˝Ÿ, 33 Ä|ò,t 330 ø±«s¡sº ,Y 149 ;s¡T u≤{Ïfiq¢¯ T qyÓ÷<äT #˚dæ 32 eT+~ì n¬sdüTº #˚dqæ ≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. (mdt&mç ˝Ÿd◊æ ) <ë«sê ìs¡«Væ≤düTqÔ ï &çÁ^ Á|ü‘´˚ ø£ Á|üyX˚ Ês¡‘Ω · |üØø£≈å î£ <äsU¡ ≤düT\Ô qT ÄVü‰«ìdüTqÔ ï≥T¢ mdt&mç ˝ŸdÇæ &Ós¬’ ø£sº Y Ábıô|dò sü Y &ç. sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é ø√sês¡T. øπ j·T÷ <ä÷s¡ $<ä´ øπ +Á<ä+˝Àq÷, Øõq˝Ÿ ôd+≥sY\˝Àq÷ á ns¡Ω‘· |üØø£≈å î£ <äsU¡ ≤düTÔ bòÕsê\T bı+<äe#·TÃqì, n˝≤π> &ÉãT¢´&ÉãT¢´&ÉãT¢´.mdt&mç ˝ŸdÇæ ø¬ j·TT.ÇHé qT+∫ &ÍHé˝À&é #˚dTü ø√e#·TÃqì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. á <äsU¡ ≤düTÔ bòÕsê\qT Ä>∑dTü º 31 es¡≈î£ d”«ø£]kÕÔsì¡ , ôdô|+º ãsY 22q ñ<äjT· + 11 >∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 1>∑+≥ es¡≈î£ á Á|ü‘´˚ ø£ Á|üyX˚ Ês¡Ω‘· |üØø£å ìs¡« Væ≤kÕÔeTì, Ädüø>ÔÏ \∑ nuÛ´Ñ s¡T\ú T neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚dTü ø√yê\ì Ábıô|dò sü Y sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é ø√sês¡T. ø£Øe÷u≤<é, p˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : Á|üuTÑÛ ‘·« düV‰ü j·Tø£ bÕsƒX¡ Ê\\T (msTT&Ó&é dü÷ÿ˝Ÿ‡) düeTdü´\≈£î ì\j·T+>± e÷s¡T‘·THêïsTT. msTT&Ó&é dü÷ÿfi¯¢ n_Ûeè~∆ ø√dü+ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\T yÓ∫ÃdüTHÔ êïeTì bÕ\≈£î\T #Ó|⁄ü Œ≈£î+≥THêï Ä#·sD¡ ˝À e÷Á‘·+ neT\T ø±e&É+ ˝Ò<Tä . ˇø£ |üøÿ£ bÕ‘· uÛeÑ Hê˝À¢ bÕsƒX¡ Ê\\T q&ÉTdüT+Ô &É>±, eTs√ |üøÿ£ ñbÕ<Ûë´j·TT\ ø=s¡‘· |æ\\¢ ≈£î #·<Tä e⁄qT <ä÷s¡+ #˚dTü qÔ ï~. õ˝≤¢˝À Js√ düs|Y d¢ü t dü÷ÿ˝Ÿ‡, J‘ê\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± Ç‘·s¡ msTT&Ó&é bÕsƒX¡ Ê\˝À¢ e+<ä\ dü+K´˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\ »|òsü >Y &∑ ,é p˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : |ü+#êj·Tr mìïø£\ <äècÕº´ m¬ø‡’ CŸ n~Ûø±s¡T\ Ä<˚XÊ\T, j·÷ø£Hå é düsπ +&És¬ &é dü÷ÿ˝Ÿ‡≈£î dü+ã+~Û+∫q 103 eT+~ ñbÕ<Ûë´j·TT\T U≤∞>± ñ+≥÷ J‘ê\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. nedüse¡ TT+&É>±, U≤∞>± ñqï 103 eT+~ ñbÕ<Ûë´j·TT\˝À 41 eT+~ì msTT&Ó&é bÕsƒX¡ Ê\\≈£î øπ {≤sTT+∫, bÕ¢H˝é À uÛ≤>∑+>± eT+&É\+˝Àì ≈£Lq÷s¡T, ‘·eTà&É|*ü (¢ õ), eTKT›+ ‘·+&Ü\˝À Hê≥TkÕsêsTT øπ +Á<ë\ô|’ U≤∞>± ñqï yê]ì nedüs+¡ ñqï msTT&Ó&é bÕ≥yê\\≈£î |ü+|æ+#ê\H˚ ÁX¯<›ä n~Ûø±s¡T\≈£î ˝Ò<Tä . q÷‘·q+>± $T>∑‘· 62 eT+~ì e÷Á‘·+ &ç|Pü ´fÒwHü é ù|s¡T‘√ $<ë´s¡T\ú T ≈£L&Ü dü]>± ˝Òì Á|üuTÑÛ ‘·« bÕsƒX¡ Ê\˝À¢ m¬ø‡’ CŸ n~Ûø±s¡T\T <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á <ë&ÉT˝À¢ 400 ©≥s¡¢ u…\+¢ bÕqø£+ <Û«ä +dü+ #˚dqæ ≥T¢ yês¡T Á|üyX˚ ô¯ |{Ïqº Jz HÓ+. 39/40 Á|üø±s¡+ #·÷ùdÔ msTT&Ó&é dü÷ÿfi¯˝¢ À |üì#˚ùdyê]ì ˝Ò<ë m≈£îÿe>± ñqï ìj·T$T+∫+~. B+‘√ n≥T $<ë´s¡Tú\T, Ç≥T msTT&Ó&é bÕsƒ¡XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\T Çã“+<äT\T ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> düÁ‘·Œs¡qÔ ø£*– ñ+&Ü\H˚ ñ<˚X› ´¯ +‘√ eT+&É\ øπ +Á<ëìøÏ #Ó+~q nHÓïuÀsTTq dü+|ü‘,Y yê]ì Ç‘·s¡ msTT&Ó&é dü÷ÿfi¯≈¢ î£ e÷Á‘·yT˚ ã~© #˚j÷· * ˝Ò<ë ìj·÷eTø£+ #˚|{ü ≤º*. n<˚ $<Û+ä >± Js√ m<äTs=ÿ+≥THêïsTT. á Áø£eT+˝À ø=ìï bÕsƒX¡ Ê\\ j·÷»e÷Hê´\T Áô|y’ {˚ Ÿ ñbÕ<Ûë´j·TT\qT ìj·T$T+#·Tø=ì eT+#ê\ eT\¢jT· ´ õ_ ‘·+&Ü≈£î #Ó+~q >∑T>∑T˝À‘·T j·÷≈£îuŸ, uÛ÷Ñ ø±´ sêeTT\TqT 110 ôdø£Hå é øÏ+<ä düs|Y d¢ü t ˝Ò<ë düs¬ +&És¬ &é dü÷ÿfi¯˝¢ À ñqï ñbÕ<Ûë´j·TT\qT nedüs+¡ ñqï msTT&Ó&é dü÷ÿfi¯˝¢ À düs|¡ &ü Ü ñ $<ë´ uÀ<Ûqä ø=qkÕ–düTHÔ êïs¡T. eT]ø=+<äsT¡ ñqï ñbÕ<Ûë´j·TT\‘√ HÓ≥Tºø=düT+Ô &É≥+‘√ $<ë´s¡T\ú T #·<Tä e⁄\T ‘·V≤ü dæ˝≤›sY s¡e÷<˚$ eTT+<äT u…+’ &√esY #˚dqæ ≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á <ë&ÉT˝À¢ m¬ø‡’ CŸ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ {≤dtÿ bÕ<Ûë´j·TT\qT uÛØÑ Ô #˚j÷· *. Ä ‘·sê«‘· $T–*q yê]ì &ç|Pü ´fÒwHü ôé |’ nedüse¡ TTqï Á|üuTÑÛ ‘·« bÕsƒX¡ Ê\˝À ø=qkÕ>∑&+É ˝Ò<Tä . Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê dü+ã+~Û‘· ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T, Á|üuTÑÛ ‘·«+ düŒ+~+∫ msTT&Ó&é bÕsƒX¡ Ê\˝À¢ bò˛sY‡ dü]ÿ˝Ÿ ÇHé‡ô|ø£sº Y m˝Ÿ. sêeTø£èwü,í ùdwº Hü |é Tüò Hé|Pü sY môd‡’ mdt. s¡yT˚ XŸ u≤ãT, #˚sê´\ ÇHé‡ô|ø£sº Y m˝Ÿ. uÛØÑ Ô #˚j÷· *. ø±ì eTq õ˝≤¢˝À düTe÷s¡T 29 ñqï‘· msTT&Ó&é bÕsƒX¡ Ê\\T, 40 ÁbÕ<∏$ä Tø£ msTT&Ó&é düeTdü´\T |ü]wüÿ]+∫, nedüs¡eTTqï #√≥ ñbÕ<Ûë´j·TT\qT ìj·T$T+#ê\ì Äj·÷ bÕsƒ¡XÊ\\ bÕsƒX¡ Ê\\T ñHêïsTT. Ç+<äT˝À e+<ä\ dü+K´˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\ ø=s¡‘· ñ+~. q>∑s+¡ ˝Àì |ü\T bÕsƒX¡ Ê\\qT yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T,¢ dü+|ü‘Y ø£èwü,í môd‡’ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T,¢ ÄsY. nì˝Ÿ ≈£îe÷sY ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. $XÊ˝≤+Á<Ûä Á|ü‹ì~Û |ü]o*+#·>±, 103 eT+~ ñbÕ<Ûë´j·TT\T dü+e‘·‡sê\ ‘·sã¡ &ç U≤∞>± ≈£Ls√Ãì j·÷»e÷Hê´\T, $<ë´s¡T\ú ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ø±+Á>¬ dt‘√H˚ n_Ûeè~∆ kÕ<Û´ä +

1571 ©≥s¡¢ eT<ä´+ d”CŸ

<ä÷s¡ $<ä´˝À &ç^Á | Á ‘ü ´˚ ø£ | Á y ü X˚ Ês¡Ω‘· |üØø£å

msTT&Ó&é dü÷ÿ˝Ÿ| ô‡ ’ | Á u ü TÑÛ ‘ê«ìøÏ m+<äT≈£î $eø£å

Hê≥TkÕsêsTT πø+Á<ë\ô|’ m¬ø’‡CŸ <ë&ÉT\T

ñbÕ<Ûë´j·TT\ ø=s¡‘·‘√ kÕ>∑ì #·<äTe⁄\T

õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+ 6/44, ø±˝ÒcÕ eTkÕÔHée* Åd”º{Ÿ, s¡M+Á<äq>∑sY, ø£&É|ü. ôd˝Ÿ ` 9247127006, 9989320577


4

>∑T+≥÷s¡T

X¯ìyês¡+

20 E˝…’

2013

@ø±Á^e+˝À ªªVü≤dü+Ô μμ Vü≤yê -ø±+Á¬>dt-8,{Ï.&ç.|æ-2,yÓ’j·TdtÄsYdæ|æ-2,Ç+&çô|+&Ó+≥T¢-4.

22q nuÛÑ´s¡Tú\≈£î mìïø£\ ìj·Te÷e[ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡

ø£ì–] ø±ø£rj·T(E˝…’ 19):eT+&É\ |ü]~Û˝À 25 |ü+#êsTTr\T ñ+&É>± n+<äT˝À 17 |ü+#êsTTr\T @ø±Á^e+ nj· ÷ ´sTT.Ç+<ä T ˝À 8 |ü + #êsTTr˝ düsŒ¡ +#Y\T>± ø±+Á¬>dtbÕ]º ã\|ü]∫q nuÛ´Ñ s¡T\› T m+|æø£ ø±>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ ã\|ü]∫q düs¡Œ+#Y nuÛÑ´s¡T›\T Ç<ä›s¡T, yÓ’j·TdtÄsYdæ|æ ã\|ü]∫q düs¡Œ+#Y nuÛÑ´s¡T›\T Ç<äs› T¡ , Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ\T>± 4 düsŒ¡ +#·T\T>± @ø±Á^+>± mìï¬øj ’ ÷· ´s¡T.ø£+ø£D+bÕ&ÉT |ü+#êsTTr düsŒ¡ +#Y |ü<Mä dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´Ø›>± Á|üø£{Ï+#·&É+ »]–+~. nsTT‘˚ düs¡Œ+#Y>± @ø±Á^+>± mìï¬ø’q ∫\ø£\ eT+>∑eTà X¯ó ¯Áø£yês¡+ my˚Tà˝Ò´ eTT≈£îÿ ñÁ>∑qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶ ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À »]–q ˇø£ ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+>∑eTà ø±+Á¬>dtbÕ]ºøÏ eT<䛑·TÔ ÇdüTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ‹e÷à¬s&ç|¶ ˝ü ¢… |ü+#êsTTr düsŒ¡ +#Y b˛{°˝À¢ ñqï {Ï&|ç ,æ yÓj ’ T· dtÄsYd|æ \æ T eT<ä‘› T· Ô Ç∫Ãq nuÛ´Ñ s¡T\› T Çs¡øk£ Õì Hêdüse¡ Tà,m*ø£ |ü<äà\T b˛{°qT+∫ ‘êeTT ‘·|ü⁄Œ≈£î+≥THêïeTì ø±+Á¬>dtbÕغ ã\|ü]∫q düs¡Œ+#Y nuÛÑ´Ø›øÏ uÛÒwüs¡T‘·T>± eT<䛑·TÔ ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïeTì Á|üø{£ +Ï #ês¡T. B+‘√ ‹e÷à¬s&ç|¶ ˝ü ¢… |ü+#êsTTr düsŒ¡ +#Y mìïø£ @ø±Á^e+˝À »eT nsTT´+~.

ø=eTs√\T ø±ø£rj·T(E˝…1’ 9) mìïø£\ ø£MTwüqsY Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈î£ |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ b˛{° #˚jT· T düsŒ¡ +#Y, eT]j·TT yês¡T¶ yÓT+ãs¡≈¢ î£ áHÓ\ 22e‘˚~q mìïø£\ Á|ües¡ÔHê ìj·Te÷e[ô|’ ne>±Vü≤q ø£*–düTÔqï≥T¢ j·T+|æ&ûz j·THé $»jYT≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. á ne>±Vü≤q dü<dä Tü ‡≈£î eT+&É\+˝Àì nìïsê»ø°jT· bÕغ\ Hêj·T≈£î\T, |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ b˛{° #˚jT· T nuÛ´Ñ s¡T\ú T bÕ˝§ZHê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á dü<ädüT‡≈£î ‘·Vü≤d”˝≤›sY |æìïø£ eT<ÛäTdü÷<ÛäHésêe⁄, kÕúìø£ j·Tdt◊ sêe÷Hêj·Tø˘ Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á dü<ädüT‡ kÕúìø£ j·T+|æ&ûz ø±sê´\j·T+˝À eT.3 >∑+.\≈£î ìs¡«Væ≤+#·Tqì j·T+|æ&zû j·THé $»jYT≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T.

22q >∑Ts¡TbÂs¡í$T eTôVA‘·‡e+

eT+&É\+˝À 391 u…’+&√esY πødüT\T qyÓ÷<äT ø£ì–] ø±ø£rj·T(E˝…’ 19): eT+&É\+˝Àì 24 |ü+#êsTTr˝À¢ 391eT+~ô|’ u…+’ &√esY øπ düT\T qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ j·Tdt.◊. m.düTã“sêE X¯óÁø£yês¡+ $˝ÒKs¡¢≈£î ‘Ó*bÕs¡T.n˝≤π> ◊<äT>∑T] ô|’ sö&ûwæ≥T¢ z|üHé #˚dæq≥T¢ Äj·Tq nHêïs¡T. |ü+#êsTTr mìïø£\T düC≤e⁄>± ìs¡«Vü≤D˝À uÛ≤>∑+>± XÊ+‹ uÛÁÑ <ä‘\· <äècÕº´ eTT+<äT C≤Á>∑‘Ô· #·s¡´˝À¢ uÛ≤>∑+>± u…’+&√esY πødüT\T, sö&ûwæ≥T¢ qyÓ÷<äT #˚jT· &É+ »]>∑+<äì $e]+#ês¡T. eT+&É\+˝À >∑T]Ô+∫q düeTkÕ´‘·àø£ Á>±e÷\‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ Á>±e÷\ô|’ ì|ò÷ü ñ+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T.eT<ä´+ ùd$+∫ ‘·>±<ë\≈£î ø±s¡T≈£î˝…q’ yê]ô|’ #·s´¡ \T ‘·|Œü eì mìïø£\ ø√&ÉT≈£î e´‹πsø£+>± ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|{ü qºÏ ,e÷sêD≤j·TT<Ûë\T ø£*– ñqï #·≥|º ]ü ~Û˝À ø£]qƒ #·s´¡ \T >¬ ø’ =+{≤eTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.eT+&É\+˝À Ç|üŒ{ÏøÏ ◊<äT m¬ø‡’ CŸ øπ düT\T ãHêsTT+∫q≥T¢ j·Tdt.◊ ô|s=ÿHêïs¡T.

nq+‘·|ü⁄s¡+˝À ø£s¡Te⁄ ø±eTH˚! 39 eT+&É˝≤˝À¢ es¡¸+ ˝ÒH˝˚ <Ò Tä ...nsTTHê >∑‘· @&Ü~ ø£+fÒ yÓTs¡T>π ! nq+‘·|⁄ü s¡+, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) õ˝≤¢˝Àì 39 eT+&É˝≤˝À¢ kÕ<Ûës¡D+ ø£+fÒ ‘·≈î£ ÿe>± es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<äsTTq≥T¢ Ä#ês¡´ mHé.õ.s¡+>± e´ekÕj·T |ü]XÀ<ÛäHêkÕúq+ πs≈£î\≈£î+≥ n~Û|ü‹, Á|ü<ÛëqXÊgy˚‘·Ô düVü‰<˚e¬s&ç¶, ÄÁ>±q$T d”ìj·TsY XÊgy˚‘·Ô eT˝Ò¢X¯«] X¯óÁø£yês¡+ Çø£ÿ&É ù|s=ÿHêïs¡T. $T>∑‘ê 15 eT+&É˝≤˝À¢ kÕ<ës¡D es¡¸bÕ‘·+ ø£+fÒ m≈£îÿe>±q÷, 9 eT+&É˝≤˝À¢ kÕ<Ûës¡D es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<äsTTq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á @&Ü~ pHé õ˝≤¢˝À dü>≥∑ Tq 47.1 qT+∫ 63.9 $T.$T es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<äsTTq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á E˝…˝’ À dü>≥∑ Tq 67.4 $T.$T es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<äsTT+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. á @&Ü~ pHé 1 qT+∫ p˝…’ 15 es¡≈î£ ˇø£{qÏ ïs¡ HÓ\˝À õ˝≤¢˝Àì 63 eT+&É˝≤˝À¢ 8 eT+&É˝≤˝À¢ kÕ<Ûës¡D es¡¸bÕ‘·+ ø£+fÒ m≈£îÿe>± qyÓ÷<äsTT+~. sêbÕÔ&TÉ , >∑T‹Ô, ø£fi≤´D<äTs¡+Z , ø£+ã<ä÷s¡T, sêj·T<äTs¡+Z , &ç.V”≤sπ Vü‰fiŸ, >∑T&çã+&É, mHé.|æ.≈£î≥ eT+&É˝≤˝À¢ m≈£îÿe qyÓ÷<äsTT+~. 14 eT+&É˝≤˝À¢ kÕ<ës¡D+ ãTø£ÿsêj·TdüeTTÁ<ä+, Hês¡Œ\, ô|<äe› &É>÷∑ s¡T, ‘ê&çeTÁ], ã‘·\Ô |ü*,¢ ø£q>±q|ü*,¢ ≈£î+<äT]Œ, ÁãVü≤àdüeTTÁ<ä+, XË≥÷ºsT¡ , ø£DøÒ \£ T¢, ø=‘·#Ô sÓ T¡ e⁄, ãTø£ÿ|ü≥ï+, s=fi¯¢, n>∑[ eT+&É˝≤˝À¢qyÓ÷<äsTTq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. 25 eT+&É˝≤˝À¢ kÕ<Ûës¡q ø£+fÒ ‘·≈£îÿe, $T–‘ê 15 eT+&É˝≤˝À¢ kÕ<Ûës¡D+ n‹‘·≈î£ ÿe es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<äsTTq≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. >∑‘· @&Ü~‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ á @&Ü~ qyÓ÷<äsTTq es¡¸bÕ‘·+ yÓTs¡T>±Zñ+~. >∑‘· @&Ü~ pHé 1 qT+∫ p˝…’ 15 es¡≈î£ ˇø£{qÏ ïs¡ HÓ\˝À õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± 96.5 $÷$÷ kÕ<Ûës¡D es¡¸bÕ‘êìøÏ 25.9 $÷$÷ es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<äsTT+~. õ˝≤¢˝Àì 63 eT+&É˝≤\≈£î øπ e\+ s¬ +&ÉT eT+&É˝≤˝À¢ &ç.V”≤sπ Vü‰fiŸ, >∑T+‘·ø\£ T¢˝À ‘·bÕŒ $T>∑‘ê 61 eT+&É˝≤˝À¢ kÕ<Ûës¡D+ ø£+fÒ ‘·≈î£ ÿe qyÓ÷<äsTT+~. á @&Ü~ pHé 1 qT+∫ E˝…’ 15 eT<Û´ä ˇø£{qÏ ïs¡ HÓ\\ ø±\+˝À 96.5 $T.$T kÕ<Ûës¡D es¡¸bÕ‘êìøÏ 68.99 $÷$÷ qyÓ÷<äsTT+~. õ˝≤¢˝Àì 63 eT+&É˝≤˝À¢ kÕ<Ûës¡D es¡¸bÕ‘·+ ø£+fÒ m≈£îÿe>± 8 eT+&É˝≤˝À¢ qyÓ÷<äsTT+~.

ø=eTs√\T ø±ø£rj·T(E˝…1’ 9) áHÓ\ 22e‘˚~ k˛eTyês¡+ >∑Ts¡TbÂs¡$í T |üs«¡ ~Hêìï |ü⁄sd¡ ÿü ]+#·Tø=ì, eT+&É\ øπ +Á<äyTÓ qÆ ø=eTs√\T˝Àì sêE>±]ø√≥˝À yÓ\dæq, lwæ]&çkÕsTTu≤u≤ Ä\j·T+˝À Á|ü‘´˚ ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTqÔ ï≥T¢ Ä\j·T ø£$T{° düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T. ñ.4.15ì.\≈£î q>∑s¡ dü+ø°s¡Ôq, ñ .>∑+.5.15ì. y˚T\Tø=\T|ü⁄ Vü‰s¡‹, ñ.6.15ì. düTÁ|üuÛ≤‘·ùde, ñ.7>∑+. |ü+#êeTè‘ê_Ûùwø£+, ñ.8>∑+. Á|ü‘˚´ø£ n\+ø£s¡D‘√ u≤u≤ yê]øÏ |üP» ø±s¡´Áø£eT+, 9>∑+. lkÕsTT dü‘´· Áe‘·+, >∑+.12.15ì. eT<Ûë´Vü≤ï eTVü‰ eT+>∑fi¯ Vü‰s¡‹, rs¡ú ÁkÕ<ä $‘·sD¡ ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡T>∑Tqì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> kÕ+Ádüÿ‹ø£ ø±s¡´.Áø£e÷\˝À uÛ≤>∑+>± ≈£î\T≈£î uÛÑ»q ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢, n˝≤π> Vü‰»¬sq’ uÛ≈Ñ î£ \Ô ≈£î eT<Ûë´Vü≤ï+ nqï<ëq kÂø£s´¡ + ø£\<äì lwæ]&ç kÕsTTu≤u≤ Ä\j·T ø£$T{° düuTÑÛ ´\T ‘Ó*bÕs¡T.

<√eT‘Ós¡\qT ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê*

eT+<äTu≤ãT\≈£î »]e÷Hê ˇ+>√\T, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) eT<ä´+ ‘ê– yêVü≤Hê\T q&ÉT|ü⁄‘·÷ b˛©düT\≈£î |ü≥Tºã&çq 20 eT+~øÏ ~«rj·T ÁX‚DÏ yÓTõÅùdº≥T ¬ø.u≤\ø£ècÕí¬s&ç¶ X¯óÁø£yês¡+ »]e÷Hê $~Û+#ês¡T. Á{≤|òæø˘ d”◊ _.s¡$#·+Á<ä, môd’‡ eTVü≤ã÷uŸ e* H˚‘è· ‘·«+˝Àì b˛©düT\T M]ì |ü≥Tºø=ì ø√s¡T˝º À Vü‰»s¡T|ü]#ês¡T. ø±>±, ø=‘·|Ô ≥ ü ï+ Ä~πøX¯e kÕ«$T <˚ekÕúq+˝À y˚+#˚dj æ T· Tqï dü‘´· Hêsêj·TD kÕ«$T yê]øÏ ÄcÕ&É bÂs¡$í T dü+<äs“¡ +¤ >± áHÓ\ 22q ñ∫‘· kÕeT÷Væ≤ø£ dü‘´· Áe‘ê\T ìs¡«Væ≤düTqÔ ï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. Áe‘ê˝À¢ bÕ˝§Zqï yê]øÏ ñ∫‘·+>± |üPC≤ kÕeTÁ–, uÛÀ»q edü‹ @sêŒ≥T #˚dqæ ≥T¢ $e]+#ês¡T. kÕj·T+Á‘·+ nqï≈£L≥ ñ‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

kÕqT≈£L\+>± KØ|òt kÕ>∑Tesê¸\ô|’ ÄX¯‘√ nqï<ë‘· düqï<ä∆+ ˇ+>√\T, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) ã+>±fi≤U≤‘·+˝À n\Œ|”&qÉ + ø±s¡D+>± >∑‘· Hê\T>∑Ts√E\T>± õ˝≤¢˝À ≈£îs¡TdüTqÔ ï esê¸\‘√ KØ|òt kÕ>∑T≈£î kÕqT≈£L\ |ü]dæ‘ú T· \T @s¡Œ&ܶsTT. >∑‘· yês¡+ es¡≈î£ 24 y˚\ ôV≤ø±ºs¢¡ es¡≈î£ KØ|òt |ü+≥\T kÕ>∑T ø±>±, Á|üdTü ‘Ô +· 38,751 ôV≤ø±ºs˝¢¡ À |ü+≥\T kÕ>∑T #˚XÊs¡T. sêuÀj˚T yês¡+ s√E˝À¢ kÕ>∑T $d”sÔ +í¡ eT]+‘· ô|s¡T>∑T‘·T+<äì e´ekÕj·T XÊK n+#·Hê\T y˚k˛Ô+~. E˝…˝’ À kÕ<Ûës¡D es¡¸bÕ‘·+ 89.7 $T.$÷.ø±>±, 1e ‘˚B qT+∫ Ç|üŒ{Ïes¡≈î£ 104.8 $T.$÷. es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó+’ ~. >∑Ts¡Tyês¡+ ˇø£ÿs√CÒ 21.9 $T.$÷. es¡¸+ ≈£î]dæ+~. esê¸\T ‘·–‘Z ˚ n‘·´~Ûø+£ >± KØ|òt |ü+≥\T kÕ>∑T˝ÀøÏ ekÕÔjT· ì uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. e´ekÕj·TXÊK neT\T#˚k˛Ôqï $$<Ûä |ü<øä∏ ±\T ≈£L&Ü eTTeTàs¡+>± #˚|≥ü &º ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚dTü HÔ êïs¡T. C≤rj·T ÄVü‰s¡ uÛÁÑ <ä‘ê |ü<øä∏ +£ neT\T˝À uÛ≤>∑+>± õ˝≤¢≈î£ |ü|⁄ü Œ~qTdüT\ n_Ûeè~∆ |ü<øä∏ +£ øÏ+<ä j·T÷ì≥T¢ eT+ps¡T #˚XÊs¡T. |ü#÷ ô|düs,¡ ø£+~ |ü+≥\qT e´ekÕj·TXÊK |üs´¡ y˚øDå£ ˝À s¬ ‘’ T· \ #˚‘· kÕ>∑T #˚sTT+#˚+<äT≈£î sêsTTrô|’ ms¡Te⁄\T, |ü⁄s¡T>∑TeT+<äT\T, $‘·HÔ ê\T n+<äCj Ò T· qTHêïs¡T. |ü#÷ ô|düs¡ Hê\T>∑T j·T÷ì≥T¢ eT+ps¡T ø±>±, Á‹|ü⁄sê+‘·ø+£ , eTT+&Ée¢ T÷s¡T, |ü⁄\¢\#ÓsT¡ e⁄, ‘êfi¯Ss¢ T¡ eT+&É˝≤˝À¢ e+<ä ôV≤ø±ºs¢¡ #=|ü⁄Œq m+|æø#£ d˚ æ yê]øÏ $‘·HÔ ê\T düs|¡ süò ê #˚XÊs¡T. ø£+~ |ü+≥ kÕ>∑T≈£î 40 j·T÷ì≥¢qT $$<Ûä eT+&É˝≤˝À¢ m+|æø£ #˚XÊs¡T. &Ü«e÷ düV≤ü ø±s¡+‘√ õ˝≤¢˝Àì 44 eT+&É˝≤˝À¢ uÛ÷Ñ #˚‘q· |ü<øä∏ ±ìï neT\T #˚jT· qTHêïs¡T. s¡;˝À 12 eT+&É˝≤\qT m+|æø£ #˚XÊs¡T. yê≥sYôw&ÉT¶ Á>±e÷˝À¢ &Ü«e÷ <ë«sê |üXó¯ Á>±dü |ü+≥\T, bòÕyéT bÕ+&é‡, ø£+b˛dtº j·T÷ì≥¢qT eT+ps¡T #˚jT· qTHêïs¡T. esê¸\ e\¢ KØ|òt eTTeTàs¡+>± kÕ>∑T‘·T+<äì CÒ&@û <=s¡kÕì ‘Ó*bÕs¡T. á @&Ü~ |ü‹,Ô ø£+~ |ü+≥\T $d”sÔ +í¡ ô|s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ø£+~ kÕ<Ûës¡D $d”sÔ +í¡ 60,169 ôV≤ø±ºsT¡ ¢ ø±>±, á @&Ü~ n+‘·ø+£ fÒ m≈£îÿe>± kÕ>∑jT˚ ´ neø±X¯eTT+<äHêïs¡T. |ü‹Ô 47,620 ôV≤ø±ºsT¡ ¢ kÕ<Ûës¡D $d”sÔ eí¡ TT+&É>±, Ç|üŒ{Ïes¡≈î£ 15 y˚\ ôV≤ø±ºs˝¢¡ À kÕ>∑T #˚XÊs¡ì, sêqTqï 15 s√E˝À¢ kÕ<Ûës¡D $d”sÔ êíìøÏ $T+∫ |ü‹Ô kÕ>∑T ne⁄‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. $‘·HÔ ê\qT nìï eT+&É˝≤˝À¢ dæ<+∆ä >± ñ+∫q≥T¢ ÄyÓT ù|s=ÿHêïs¡T. yÓTT‘·+Ô 17 y˚\ øÏ«+{≤fi¯ó¢ |ü+|æDø° Ï @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. ø£+<äT≈£Ls¡T ÁbÕ+‘·+˝À »qTeTT y˚jT· &ÜìøÏ s¬ ‘’ T· \T dæ<+∆ä >± ñHêïs¡ì, Á|üdTü ‘Ô +· $‘·HÔ ê\T dü]b˛sTTqìï ˝Òøb£ ˛e≥+‘√ n<äq+>± 500 øÏ«+{≤fi¯ó¢ ø±yê\ì ø√sêeTHêïs¡T. õ˝≤¢≈î£ e∫Ãq ms¡Te⁄˝À¢ 30 XÊ‘·+ e÷sYÿô|&ò ≈é î£ , 70 XÊ‘·+ &û\s¡≈¢ î£ øπ {≤sTT+#êeTHêïs¡T.

j·T<Ûë$~Û>± 108 düØ«düT\ ùde\T ˇ+>√\T, p˝…’ 19 (m|æÇm+mdt): õ˝≤¢˝À 108 düØ«düT\ ùde\T j·T<Ûë$~Û>± ø=qkÕ>∑T‘êj·Tì õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y õ.mdt.ÄsY.ø¬ .ÄsY.$»jYT≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· s¬ +&ÉT s√E\T>± 108 dæã“+~ düyTÓ à˝À bÕ˝§Zqï ø±s¡D+>± Á|ü‘ê´e÷ïj·T @sêŒ≥T¢ #˚jT· &É+ »]–+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. 108 düØ«düT\T nìï ÁbÕ+‘ê\˝À kÕúìø£+>± ñqï b˛©düT ùdwº qü ¢ e<ä› n+<äTu≤≥T˝À ñ+#ê\ì n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊeTHêïs¡T. düyTÓ à ø±s¡D+>± Á|ü»\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ˝Ò≈î£ +&Ü n‘·´edüs¡ yÓ<’ ´ä ùde\T n+~+#˚+<äT≈£î 108 ùde\qT ø=qkÕ–+#·&+É »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.

Á|ü‹uÛ≤e+‘·T˝…’q $<ë´s¡Tú\≈£î mdt_◊ kÕÿ\sY ˝ÀHé‡ ˇ+>√\T, p˝…’ 19 (m|æÇm+mdt): õ˝≤¢˝À Á|ü‹uÛ≤e+‘·T˝…q’ ù|<ä $<ë´s¡T\ú ≈£î ◊.◊.{Ï. ø√s¡T‡\˝À #·<Tä e⁄ø√e&ÜìøÏ s¡÷.20\ø£\å es¡≈î£ ùd{º Ÿ u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj÷· kÕÿ\sY ˝ÀHé‡ ÇdüTqÔ ï≥T¢ ùd{º Ÿu≤´+≈£î Ä|òt Ç+&çj÷· Ø»q˝Ÿ y˚TH˚»sY ø¬ .mdt.ÄsY.eT÷]Ô yÓ\&¢ +ç #ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ ø£˝ø… s㧜 {Ÿ˝À ùd{º Ÿu≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj÷· Áu≤+∫˝À »]–q bÕÁ‹πøj·TT\ düe÷y˚X+¯ ˝À Ø»q˝Ÿ y˚TH˚»sY e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ◊.◊.{Ï., yÓT&çdHæ ,é Ç+»˙]+>¥ ø±˝ÒJ\˝À sê´+≈£î\T kÕ~Û+∫q ù|<ä $<ë´s¡T\ú $<Ûë´uÛ≤´dü+ø√dü+ ùd{º Ÿ u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj÷· ªmμ $uÛ≤>∑+ øÏ+<ä 53 ø£fi≤XÊ\\T, ª_μ $uÛ≤>∑+ øÏ+<ä 61 ø£fi≤XÊ\\T #·<Tä e⁄ø√e&ÜìøÏ >∑T]Ô+#·&+É »]–+<äHêïs¡T. ªmμ $uÛ≤>∑+ øÏ+<ä ø√s¡T≈£îqï ø£fi≤XÊ\˝À¢ #·<Tä e⁄ø√e&ÜìøÏ m˝≤+{Ï ôd≈£L´]{° ˝Ò≈î£ +&Ü s¡÷.20\ø£\å s¡÷bÕj·T\ qT+&ç s¡÷.30\ø£\å es¡≈î£ eT+ps¡T #˚jT· &É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ª_μ $uÛ≤>∑+ øÏ+<ä >∑T]Ô+∫q ø£fi≤XÊ\˝À¢ $<ë´uÛ≤´kÕìøÏ #˚sπ $<ë´s¡T\∆ ≈£î m˝≤+{Ï ôd≈£L´]{° ˝Ò≈î£ +&Ü s¡÷.7\ø£\å 50y˚\T, ôd≈£L´]{°ô|’ 30\ø£\å s¡÷bÕj·T\ es¡≈î£ eT+ps¡T #˚kÕÔeTHêïs¡T. ◊.◊.{Ï $<ë´s¡T\ú ≈£î ùd{º Ÿu≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj÷· kÕÿ\sY ˝ÀHé‡ô|’ øπ e\+ 10.70XÊ‘·+ e&û¶ #Ó*+¢ #ê\Hêïs¡T. ùd{º uŸ ≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj÷· qT+&ç s¡TD+ bı+~q $<ë´s¡T\ú T 12 dü+e‘·‡sê\˝À s¡TD+ rsêÃ\Hêïs¡T. $<ë´s¡T\ú T $<ë´uÛ≤´dü+ |üPs¬ Ô’ ñ<√´>∑+˝À #˚]q ‘·sT¡ yê‘· 6HÓ\\ qT+&ç HÓ\dü] yêsTT<ë\T #Ó*+¢ #ê\Hêïs¡T. $<ë´s¡T\ú T øπ e\+ bÕHé ø±s¡T,¶ ìyêdü <Ûèä Mø£sD¡ $esê\T, ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T $esê\T, bòÕs¡+-16‘√ bÕ≥T u≤´+≈£îqT dü+Á|ü~+∫q≥¢sTT‘˚ kÕÿ\sY s¡TD≤\T eT+ps¡T #˚kÕÔeTHêïs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± ◊.◊.{Ï˝À 38e sê´+ø˘ kÕ~Û+∫q ˇ+>√\T, &ç$»q˝Ÿ ø√-Ä|üsπ {Ïyé n~Ûø±] dü‘´· Hêsêj·TD ≈£îe÷s¡T&ÉT kÕsTT kÕ+ã•e⁄&ÉT≈£î ùd{º Ÿ u≤´+ø˘ qT+&ç 6\ø£\å 8y˚\ s¡÷bÕj·T\ kÕÿ\sY s¡TD≤ìï eT+ps¡T #˚d,æ yÓTT<ä{Ï yêsTT<ë 61 y˚\ 800 s¡÷bÕj·T\ u≤´+ø˘ #Óøq˘ T Ø»q˝Ÿ y˚TH˚»sY ø¬ .mdt.ÄsY. eT÷]Ô $<ë´]úøÏ n+<äCXÒ Ês¡T.á düe÷y˚X+¯ ˝À ùd{º Ÿu≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj÷· ø£˝ø… s㧜 {Ÿ Áu≤+#Y y˚TH˚»sY sê+u≤ãT, &ç$»q˝Ÿ ø√-Ä|üsπ {Ïyé n~Ûø±] dü‘´· Hêsêj·TD ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üXÊ+‘·+>± mìïø£\T »]π>+<äT≈£î düVü≤ø£]+#·+&ç..

s¡÷.4.99\ø£\å T q>∑<Tä kÕ«BÛq+

eTT+&Ée¢ T÷s¡T, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) á HÓ\ 27q »s¡>q∑ Tqï |ü+#êj·Tr mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>± »]π>+<äT≈£î Á|ü»\T düVü≤ø£]+#ê\ì eTT+&É¢eT÷s¡T j·Tdt.◊. dæ.ôV≤#Y.X‚wüß nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ eT+&É\+˝Àì eTT+&É¢eT÷s¡T, y˚+bÕ&ÉT, nÁ>∑Vü‰s¡+, ‘·eTà\÷s¡T, |üP]yÓT≥¢, ;ÛeTes¡+, á<äs¡, u§|üPŒ&çyê]bÕ˝…+ Á>±e÷\˝À »]–q ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü»\‘√ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·«s¡˝À »s¡>∑uÀj˚T mìïø£\ düeTj·T+˝À me¬s’Hê #·≥ºØ‘ê´ e´eVü≤]ùdÔ n˝≤+{Ï yê]ô|’ ø£]qƒ #·s´¡ \T ‘·|Œü eHêïs¡T. Á>±e÷\˝Àì z≥s¡q¢ T nq+‘·|⁄ü s¡+, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) k˛eT+<˚|*ü ˝¢ Àì |ü\Te⁄s¡T #˚H‘˚ · j·T»e÷qT\ qT+∫ X¯óÁuÛ+Ñ #˚jT· &ÜìøÏ uÛÑj·TÁu≤+‘·T\≈£î >∑T]#˚j·Te<ä›ì, >∑T]#˚ùdÔ n˝≤+{Ï rdüTø¬ fi¯ó‘·Tqï bÕ‘· <äTdüT\Ô eT÷≥˝À¢ 470 eT<ä´+ d”kÕ\qT nÁø£eT+>± ‘·s*¡ +#·&Üìï môd‡’ Ä+»H˚jT· T\T Ä<Û«ä s¡´+˝À yê]ô|’ sö&ûw{” Ÿ zô|Hé #˚kÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|ü‹ b˛©düT\T #êø£#ø· ´£ +>± |ü≥Tºø=Hêïs¡T. eT<ä´+ d”kÕ\T, z Ä{ÀqT kÕ«BÛq+ #˚dTü ø=ì Ç<äs› T¡ ì+~‘·T\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ ˇø£ ÿ s¡ T ˇ‹Ô & ç ø Ï ˝ÀqTø±≈£ î +&Ü z≥T¢ rdüTø=Hêïs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ môd‡’ n+~+∫q $esê*˝≤ ñHêïsTT... kÕúìø£ #˚H‘˚ · es¡+Z j·T»e÷qT\ ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\≈£î dü+ã+~Û+∫q bÕ‘· <äTdüT\Ô qT Á|ü‹ yês¡+ ô|qTø=+&É eT+&É\+ Hê>∑\÷s¡T Á>±eT s¡»≈£î\T ñ @\÷s¡T, p˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝À >∑&∫ç q 24>∑+≥˝À¢ $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\Hêïs¡T. Á>±e÷\˝À b˛©düT XÊK nqTeT‹ ˝Ò≈î£ +&Ü Á|ü#êsê\T, MT{Ï+>∑T\T, s¡#÷ ã+&É\T#˚jT· e<äì› ‘·ø&£ ÜìøÏ rdüTø¬ fi¯‘ês¡T. n˝≤π> >∑‘y· ês¡+ rdüTø¬ [¢q <äTdüT\Ô qT á yês¡+ n+<äCdÒ Tü +Ô {≤s¡T. bÕ‘· <äTdüT\Ô eT÷≥\ j·T\eT+∫* eT+&É\+˝À n‘·´~Ûø£+>± es¡¸bÕ‘·+ 30.2 $T©¢MT≥s¡T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq yÓ+≥ düTsπ wtu≤ãT, Hêsêj·TD, s¡yT˚ wt, sêCÒwt ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. eT<Û´ä ˝À d”kÕ\T ñ+∫ Ä{À˝À Hê>∑\÷s¡T≈£î ‘·s*¡ +#·&ÜìøÏ Á|üjT· ‹ï+#ês¡T. Ç<˚ düeTj·T+˝À ø=‘·|Ô *ü ¢ Áø±dt˝À qyÓ÷<Óq’ ≥T¢>± õ˝≤¢ eTTK´ Á|üD≤[ø±~Ûøs£ êÇ ø¬ .dü‘´· Hêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± yêVü≤Hê\ ‘·ìF\T #˚|{ü qºÏ môd‡’ Ä+»H˚jT· T\T, mdtôV≤#Yy√ lìyêdüT\T, dæã“+~ Ä{ÀqT Ä|æ nqTe÷q+‘√ ô|qT>=+&É˝À 23.4, bÕ\ø=\T¢˝À 22.6, yÓTT>∑\÷ÔsT¡ ˝À 22.0, qs¡kÕ|ü⁄s¡+˝À |ü]o*+#ês¡T. z eT÷≥˝À <äTdüT\Ô eT<Û´ä eT<ä´+ d”kÕ\Tqï n≥ºô|f…\º T >∑T]Ô+#ês¡T. nq+‘·s+¡ nìï eT÷≥\qT 21.0, J\T>∑T$T*¢ 5.6, ãT{≤ºsTT>∑÷&Ó+ 16.6, b˛\es¡+ 3.8, ‘êfi¯|¢ Pü &ç eTT+&Ée¢ T÷s¡T, E˝…’ 19( ø±ø£rj·T) : eT+&É\+˝Àì |ü+#êj·Trmìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ 70 eT+~ô|’ u…+’ &√esYøπ düT\T |ü]o*+#·>± yÓTT‘·+Ô 10 ô|f…˝º À¢ 470 eT<ä´+ d”kÕ\T >∑T]Ô+∫ kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îHêïs¡T. Hê>∑\÷s¡T≈£î #Ó+~q 2.4, >√bÕ\|ü⁄s¡+ 2.0, ø=j·T´\T >∑÷&Ó+ 8.4, »+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+ 5.4, qyÓ÷<äT #˚dqæ ≥T¢ j·Tdt.◊. dæ.ôV≤#Y.X‚wßü ‘Ó*bÕs¡T. {Ï.&ç.|æ., ø±+Á¬>dt, yÓ.’ j·Tdt.ÄsY.dæ.|æ. bÕغ\≈£î #Ó+~q y˚eTT\, eTVü≤eTà<é s¡|ò”, ø£eT\Hê<∏é, Hê>∑sêE, \ø£Îqï ‘·~‘·s¡T\T á eT<ä´+ d”kÕ\qT nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔ+&É>± M]˝À {Ï.qsê‡|ü⁄s¡+ 4.0, ∫+‘·\|üP&ç 6.4, ø±eTes¡|⁄ü ø√≥ 9.8, <ë«s¡ø±‹s¡TeT\ X¯+ø£sê|ü⁄s¡+, |ü⁄*bÕ&ÉT, e÷¬sfi¯,¢ •+>∑qïbÕ˝…+, »eTà\eT&Éø£ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\≈£î dü+ã+~Û+∫q yê]ì u…+’ &√esY Hê>∑sêE, ø£eT\Hê<∏\é T e÷Á‘·yT˚ |ü≥Tºã&ܶsT¡ . øπ düT qyÓ÷<äT #˚dTü ø=ì ì+~‘·T\qT n¬sdüTº #˚dqæ ≥T¢ mdt◊ $e]+#ês¡T. 7.2, q\¢»s¡¢ 8.4, <˚es¡|*ü ¢ 5.2, #ê>∑\T¢, 2.2, ì&É<yä √\T 5.6, ‘ê&˚|*ü >¢ ÷∑ &Ó+ #˚dqæ ≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. |ü+#êj·Tr mìïø£\ dü+<äs“¡ +¤ >± m≥Te+{Ï nyê+#Û˙· j·T dü+|òTü ≥q\≈£î bÕ\Œ&çq≥¢sTT‘˚ 9.0, ñ+>∑T≥÷s¡T 7.2, ;ÛeT&Û√\T 4.2, ô|<äy–˚ 9.2, ô|<äbÕ&ÉT 23.2, @\÷s¡T #·≥غ ‘ê´ ø£]qƒ #·s´¡ \T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. mìïø£\T XÊ+‹j·TT‘·+>± »]π>+<äT≈£î Á>±e÷\ 8.6, <Ó+<äT\÷s¡T 7.8, ì&ÉeTÁs¡T 14.2, >∑D|ües¡+ 14.8, ô|+≥bÕ&ÉT 12.2, Á|ü»\T düV≤ü ø£]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ‘·DT≈£î 3.4, ñ+Á&Ü»es¡+ 7.8, ô|s¡e* 6.6, Çs¡>e∑ s¡+ 16.4, n‹Ô* 19.0, ø£&É|ü, p˝…’ 19(ø±ø£rj·T) Ä>∑düTº 19e ‘˚Bq bò˛{ÀÁ>∑|ò” ~H√‘·‡e+ |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì sêÁwüºkÕúsTT bò˛{ÀÁ>∑|ò” ñ+&ç 5.4, ÄøÏM&ÉT 6.6, ø±fi¯¢ 7.6, ;ÛeTes¡+ 18.6, bÕ\ø√&˚sT¡ 14.6, b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTHÔ êïeTì sêÁwüº düe÷#ês¡ bÂs¡ dü+ã+<Ûë\ XÊK ø£$TwüqsY <ëqøÏc˛sY ‘Ó*bÕs¡T. bò˛{ÀÁ>∑|˝”ò À bÕ˝§ZqT Ms¡yêdüs+¡ 13.4, ô|qTeT+Á≥ 20.2, Ä#·+≥ 21.8, b˛&É÷s¡T eT+&É\+˝À yês¡T ã+>±s¡T‘·*,¢ neTàVü≤dü+Ô , Ç+~s¡eTàø£\\T, yÓTT<ä{Ï n+X¯+>±, $<ë´ Vü≤≈£îÿ #·≥+º sêJyé j·TTeøÏsD ¡ ≤\T, 17.8 $T©¢MT≥s¡T#¢ =|üq es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó+’ ~. eTVæ≤fi≤˝Àø£+, 2e n+X¯+>± ñ‘·eÔ T q÷´dt ∫Á‘·+ 3e n+X¯+>± b˛{°\T+{≤j·Tì nHêïs¡T. n+<äT˝À yÓTT<ä{Ï ãVüQeT‹ s¡÷.15y˚\T, s¬ +&Ée ãVüQeT‹ s¡÷.10y˚\T, eT÷&√ ãVüQeT‹ s¡÷.6y˚\T, 10eT+~øÏ ø£H=‡˝ÒwHü é ãVüQeT‘·T\T>± s¡÷. 3y˚\T #=|üq n+<äCkÒ ÕÔsH¡ êïs¡T. bòı{À\ôdE ’ 8,12, ˝Ò<ë 10,12ôdC’ Ÿ˝À ø£\sY˝À ñ+&Ü\Hêïs¡T. b˛{°˝À bÕ˝§ZqT Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ø£˙dü+ 5 m+Á{°\T, |ü+|ü⁄‘·÷ yê] ∫s¡THêe÷, ôd˝Ÿb˛ò Hé $esê\T, bò˛{À yÓqTø£ u≤>±q sêdæ bò˛{À jÓTTø£ÿ n+X¯+ ù|s¡T, ø±´|ü¸Hé sêdæ|+ü bÕ\Hêïs¡T. HÓ–{Ïyé $Tøχ+>¥, ø£+|üP´≥sY $Tøχ+>¥ bò˛{À\T |ü+|üsê<äHêïs¡T. @\÷s¡T, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T)|ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝À >∑&∫ç q 24 >∑+≥˝À¢ >∑‘+· ˝À |ü+|æq bò˛{À\T |ü+|üsê<äT. bò˛{À\ m+|æø˝£ À p´], düe÷#ês¡ XÊK ø£$TwüqsY yê]<˚ ‘·T~ ìs¡j í T· Hêïs¡T. düe÷#ês¡ XÊK yês¡T eTTÁ~+∫q ø£s|¡ Áü ‘ê\T, b˛düsº T¡ ,¢ n&É«s¬ Cº’ yŸ TÓ +{Ÿ, m–®_wüH√¢ @sêŒ≥T #˚dqæ bò˛{À\T |ü+|üsê<äHêïs¡T. j·T\eT+∫* eT+&É\+˝À n‘·´~Ûø£+>± es¡¸bÕ‘·+ 30.2 $T©¢$÷≥s¡T¢ bò˛≥T\ |ü+ù|yês¡T &ç|üP´≥ &Ó’¬sø£ºsY (bò˛{À) düe÷#ês¡ bÂs¡ dü+ã+<Ûë\ XÊK, 2e bò˛sY, düe÷#ês¡ uÛÑeHé mdæ>±sY¶‡, qyÓ÷<Óq’ ≥T¢>± õ˝≤¢ eTTK´ Á|üD≤[ø±~Ûø±] ø¬ . dü‘´· Hêsêj·TD ˇø£ Á|üø≥£ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± ô|qT>=+&É˝À 23.4, bÕ\ø=\T¢˝À 22.6, yÓTT>∑\÷ÔsT¡ ˝À 22.0, ôV≤’ <äsêu≤<éyê] ù|s¡Tq á HÓ\ 31e ‘˚B˝À>± |ü+|æ+#ê\Hêïs¡T. qs¡kÕ|ü⁄s+¡ ˝À 21.0, J\T>∑T$T*¢ 5.6, ãT{≤ºsTT>∑÷&Ó+ 16.6, b˛\es¡+ 3.8, eTT+&Ée¢ T÷s¡T ø±ø£rj·T : eTT+&Ée¢ T÷s¡T eT+&É\+˝À Hê$TH˚wHü \é |üs«¡ + eTT–dæ+~. Á|ü»\+‘ê ø£~* ø£*dæb˛‘·÷ ‘êfi¯|¢ Pü &ç 2.4, >√bÕ\|ü⁄s¡+ 2.0, ø=j·T´\>∑÷&Ó+ 8.4, »+>±¬s&ç>¶ ÷∑ &Ó+ 5.4, eTTeTàs¡+>± Á|ü#ês¡+ #˚dTü HÔ êïs¡T. eTT+&Ée¢ T÷s¡T eT+&É\+˝Àì |ü⁄*bÕ&ÉT |ü+#êj·Tr ã]‘√ ñqï nuÛ´Ñ s¡T\ú T ø±s¡´ø£s\Ô¡ ‘√ @\÷s¡T, p˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢˝À |ü+#êj·Tr mìïø£\T ùd«#êäjT· T‘· yê‘êes¡D+˝À düC≤e⁄>± {Ï.qsê‡|ü⁄s¡+ 4.0, ∫+‘·\|üP&ç 6.4, ø±eTes¡|⁄ü ø√≥ 9.8, <ë«s¡ø±‹s¡TeT\ >∑&É|ü >∑&É|ü≈£î yÓ[¢ ‘·q≈£î z≥T y˚dæ ¬>*|æ+#ê\ì z≥s¡¢qT ÁbÕ<Û˚j·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ eT<ä∆‘·T‘√ b˛{° ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î |òü¢sTT´+>¥ kÕÿ«&é\T ìj·÷eTø±ìøÏ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ<ë∆sYú C…’Hé ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. M{Ï‘√ bÕ≥T 7.2, q\¢»s¡¢ 8.4, <˚es¡|*ü ¢ 5.2, #ê>∑\T¢ 2.2, ì&É<yä √\T 5.6, ‘ê&˚|*ü >¢ ÷∑ &Ó+ #˚dTü qÔ ï düsŒ¡ +#Y nuÛ´Ñ ]ú uÛTÑ ø±´ ‘·T\d”Hêj·Tø˘ yês¡T¶ nuÛ´Ñ s¡T\ú ‘√ ø£\dæ ã+>±s¡eTà>∑T≥º˝À Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á kÕº{øÏ ˘ düsπ «˝…H’ ‡é ãè+<ë\T @sêŒ≥T‘√ bÕ≥T #Óøb˘ ˛düT\º T ìsê«Vü≤Dô|’ ≈£L&Ü e÷s¡<Z sä Ù¡ ø±\qT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. mìïø£˝À¢ 9.0, ñ+>∑T≥÷s¡T 7.2, ;ÛeT&Û√\T 4.2, ô|<äy–˚ 9.2, ô|<äbÕ&ÉT 23.2, @\÷s¡T dü+<äs“¡ +¤ >± {Ï.&ç.|æ. nuÛ´Ñ ]ú ‘·T\d”Hêj·Tø˘e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Á>±eT+ n_Ûeè~∆ #Ó+<ë\+fÒ qqTï >¬ *|æ+#ê\ì z≥s¡q¢ T <Ûqä , uÛTÑ »ã\+ ìj·T+Á‹+#˚+<äT≈£î, eT<ä´+, Ç‘·s¡ ø±qTø£\T |ü+|æDô° |’ |üP]Ô ì|ò÷ü ñ+#˚+<äT≈£î nedüsy¡ TÓ qÆ #·s´¡ \T 8.6, <Ó+<äT\÷s¡T 7.8, ì&ÉeTÁs¡T 14.2, >∑D|ües¡+ 14.8, ô|+≥bÕ&ÉT 12.2, nuÛÑ´]údüTÔHêïs¡T. nq+‘·s¡+ yÓ’.j·Tdt.ÄsY.ø±+Á¬>dtbÕ]º ã\|üs¡∫q düs¡Œ+#Y nuÛÑ´]ú e&ç‘Ó sêe÷Hêj·Tø˘ ‘·q #˚|{ü ≤ºsT¡ . eT+&É\kÕúsTT˝À ‘·V≤ü o˝≤›sT¡ #Ós’ à¡ Hé>± eTs√ Ç<äs› T¡ n~Ûø±s¡T\‘√ |òs¢ü TT´+>¥ kÕÿ«&é\qT @sêŒ≥T #˚j÷· \ì ‘·DT≈£î 3.4, ñ+Á&Ü»es¡+ 7.8, ô|s¡e* 6.6, Çs¡>e∑ s¡+ 16.4, n‹Ô* 19.0, ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√,yês¡T¶yÓT+ãsY\‘√ |ü⁄*bÕ&ÉT Á>±eT+˝À 2e yês¡T¶˝À Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹]– z≥s¡¢qT nuÛÑ´]údüTÔHêïs¡T. á s¬ yÓq÷´ &ç$»q˝Ÿ n~Ûø±s¡T\qT Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. sêÁwüº mìïø£\ dü+|òTü + ìπs•ú +∫q e÷s¡<Z sä Ù¡ ø±\qT s¬ yÓq÷´ ñ+&ç 5.4, ÄøÏM&ÉT 6.6, ø±fi¯¢ 7.6, ;ÛeTes¡+ 18.6, bÕ\ø√&˚sT¡ 14.6, ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·÷ Á>±eT Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T. &ç$»q˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√yê\Hêïs¡T. ‘·ìF\˝À |ü≥Tºã&çq kıeTTà $esê\qT dü+ã+~Û‘· Ä<ëj·T|üqTï Ms¡yêdüs+¡ 13.4, ô|qTeT+Á≥ 20.2, Ä#·+≥ 21.8, b˛&É÷s¡T eT+&É\+˝À XÊU≤~Ûø±s¡T\T <äèwæøº Ï rdüTø¬ [fl nedüsy¡ TÓ qÆ #·s´¡ \T rdüTø√yê\Hêïs¡T. ‘·ìF\˝À |ü≥Tºã&çq q>∑<Tä qT Äj·÷ düuŸ 17.8 $T©¢$÷≥s¡T¢ #=|ü⁄Œq es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<äT nsTT´+~. Á≥»Ø˝À¢ uÛÁÑ <ä|]ü +#˚+<äT≈£î Ä|òd” Tü düeTj·÷\˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü, ôd\e⁄ s√E˝À¢ ≈£L&Ü nedüsy¡ TÓ qÆ Ä<˚XÊ\qT dü+ã+~Û‘· eTT+&Ée¢ T÷s¡T, E˝…’ 19 ø±ø£rj·T : eT+&É\+˝À á HÓ\ düuŸ Á≥»Ø n~Ûø±s¡T\qT ñ‘·sÔ T¡ «\T C≤Ø #˚j÷· \ì KC≤Hê XÊK ñ|üd+ü #ê\≈£î\qT ø£˝ø… sº£ Y ø√sês¡T. á $wüjT· +˝À 27q »s¡>q∑ Tqï |ü+#êj·Tr mìïø£\˝À b˛*+>¥ n~Ûø±s¡T\T KC≤Hê XÊK ñ|üdü+#ê\≈£î\T, ¬syÓq÷´ &ç$»q˝Ÿ n~Ûø±], ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢, |òü¢sTT´+>¥ kÕÿ«&é˝Àì Ç‘·s¡ eT+&É\ kÕúsTT ìã+<Ûqä \T bÕ{Ï+#ê\ì mìïø£\ n~Ûø±] j·T+.|æ.&ç.ˇ. n~Ûø±s¡T\T ãè+<ä+ m|üŒ{Ïø|£ ü &ÉT rdüT≈£îqï #·s´¡ \qT, ìy˚~ø£\qT dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î |ü+bÕ\Hêïs¡T. j·T+. sêCÒwtu≤ãT nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y @\÷s¡T, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T)|ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝À |ü+#êj·Tr mìïø£\T ôV≤’ dü÷ÿ\T q+<äT mìïø£\ n~Ûø±s¡T\‘√ ùdCº Ÿ ` 2 mìïø£\ ùd«#êäj·TT‘· yê‘êes¡D+˝À düC≤e⁄>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î |òü¢sTT+>¥ kÕÿ«&é\T •ø£åD≤ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq ìj·÷eTø±ìøÏ õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ T¡ dæ<ë∆sC∆Y H’… é ñ‘·sÔ T¡ «\T C≤Ø #˚kÕs¡T. M{Ï‘√bÕ≥T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ |ü+#êj·Tr mìïø£\˝À mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ kÕº{øÏ ˘ düsπ «˝…H‡é ãè+<ë\T @sêŒ≥T‘√bÕ≥T #Óø˘ b˛düT\º ìsê«Vü≤Dô|’ ≈£L&Ü øπ +Á<ë\˝À mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì nHêïs¡T. z{Ï+>¥ »]–q e÷s¡<Z sä Ù¡ ø±\qT $&ÉT<ä\ #˚kÕs¡T. mìïø£˝À¢ <Ûqä , uÛTÑ »ã\+ ìj·T+Á‹+#˚+<äT≈£î, s+¡ z≥T¢ ˝…øÿÏ +|ü⁄ $wüjT· +˝À n~Ûø±s¡T\T ‘·–q ôV≤’ <äsêu≤<é, E˝…’ 19 : øÏsD¡ Y @\Tã&ç˝À |òE ” ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ |ü<øä∏ +£ HêeTe÷Á‘·+>± ‘·j÷· s¡sTT+<äì yÓm’ kÕ‡sY eT<ä´+, Ç‘·s¡ ø±qTø£\T |ü+|æDô° |’ |üP]Ô ì|ò÷ü ñ+#˚+<äT≈£î nedüsy¡ TÓ qÆ #·s´¡ \T nq+‘· C≤Á>∑ ‘ \ Ô · +#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ >ös¡e n<Û´ä ≈£îå sê\T yÓm’ dt $»j·TeTà $eT]Ù+#ês¡T. \ø£˝å ≤~ eT+~ ù|<ä\≈£î \_› #˚≈L£ sπ à á |ü<øä∏ ±ìï #˚|ü{≤ºs¡T. eT+&É\kÕ∆sTT˝À ‘·Vü≤dæ˝≤∆s¡T #ÛÓ’s¡àHé>± eTs√ Ç<ä›s¡T n~Ûø±s¡T\‘√ Ç.ˇ.ÄsYT.&çbÕ{Ï . , õ.Vü ≤qTeT+‘·sêe⁄, j·T+.Ç.ˇ. ø¬ . yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. ns¡+ú ˝Òì Ä+ø£\å ‘√ ø±+Á¬>dt düsêÿs¡T >∑+<äs>¡ √fi¯+˝À |ü&d˚ +æ <äì ÄyÓT nHêïs¡T. Ç+~sê bÕsYÿ e<ä› 48 >∑+≥\ bÕ≥T |ò s ¢ ü TT´+>¥ kÕÿ«&é \ qT @sêŒ≥T #˚ j ÷ · \ì s ¬ yÓ q ÷´ &ç $ »q˝Ÿ n~Û ø ±s¡ T \qT Äj· T q #˚|{ü qºÏ |òE ” b˛s¡T Bø£qå T X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ÄyÓT eTT–+#ês¡T. Ä dü+<äs“¡ +¤ >± $»j·TeTà e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ $<ë´s¡T\ú ≈£î kÕÿ\sYwæ|t \T Çe«˝Òì <äTdæ‹ú ˝À Á|üuTÑÛ ‘·«+ ñ+<äì <äTj·T´ã{≤ºsT¡ . bÕ\≈£î\ yÓTT<äT› ø±s¡D+>± $<ë´s¡T\ú T eT<Û´ä ˝ÀH˚ Ä<˚•+#ês¡T. sêh mìïø£\ dü+|òTü + ìπs•∆ +∫q e÷s¡<Z sä Ù¡ ø±\qT s¬ yÓq÷´ #·<Tä e⁄\T e÷H˚j÷· *‡q |ü]dæ‘ú T· \T <ë|ü⁄]+#êj·Tì Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. $<ë´s¡+>±ìøÏ uÛ≤Ø>± ì<ÛTä \T øπ {≤sTTdüTHÔ êïeTì &ç$õq˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T |ü]>∑Dq˝ÀìøÏ rdüTø√yê\Hêïs¡T. ‘·ìF\˝À |ü≥Tºã&çq ôV≤’ <äsêu≤<é, E˝…’ 19 Væ≤+<äTe⁄\T, Væ≤+<ä÷ <˚e‘·\ ô|q’ $yê<ëdüŒ<ä yê´K´\T #˚dqæ eTõ¢dt bÕغ XÊdüq düu≤Û |üøå£ #ÓãT‘·Tqï Á|üuTÑÛ ‘·«+ eT+ps¡T˝À e÷Á‘·+ #˚‹yê≥+ #·÷|ü⁄‘√+<äì $»j·TeTà Äs√|æ+#ês¡T. Ç+‘·es¡≈î£ Ç+»˙]+>¥ kıeTTà $esê\qT dü+ã+~Û‘· Ä<ëj·T|üqTï XÊU≤~Ûø±s¡T\ <äèwæøº Ï rdüTø¬ [¢ H˚‘· nø£“s¡TB›Hé zyÓd’ øæ Ï sêh n‘·T´qï‘· Hê´j·TkÕúq+ ôV≤’ ø√s¡T˝º À X¯óÁø£yês¡+ }s¡≥ \_Û+∫+~. $yê<ëdüŒ<ä yê´K´\ô|’ ø±˝ÒJ\≈£î øöHÓ‡*+>¥ ìs¡«Væ≤+#·˝ìÒ <äTdæ‹ú ˝À Á|üuTÑÛ ‘·«+ ñ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. sêh+˝À 4 y˚\ Á|üuTÑÛ ‘·« msTT&Ó&é bÕsƒX¡ Ê\\T nedüsy¡ TÓ qÆ #·s´¡ \T rdüTø√yê\Hêïs¡T. ‘·ìF\˝À |ü≥Tºã&çq q>∑<Tä qT Äj·÷ y˚πs«s¡T #√≥¢ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·Te<ä›ì nø£“s¡TB›Hé ôV’≤ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. á s√E ø√s¡Tº <ëìô|’ rs¡TŒ eT÷dæyù˚ d |ü]dæ‹ú HÓ\ø=+<äHêïs¡T. yÓm’ kÕ‡sY ô|k’ Õ |üqTï $~Û+#·≈î£ +&Ü dü+øπ eå T |ü<øä∏ ±\T neT\T #˚XÊs¡ì $»j·TeTà >∑Ts¡TÔ düuŸ Á≥»Ø˝À¢ uÛÁÑ <ä|]ü #˚+<äT≈£î Ä|òd” Tü düeTj·÷\˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü, ôd\e⁄ s√E˝À¢ Ç∫Ã+~. ˇø£ H˚sêìøÏ dü+ã+~Û+∫ y˚πs«s¡T>± m|t◊ÄsY\T <ëK˝…’Hê, ˇπø dü+düÔ <äsê´|òü⁄Ô #˚düTÔ+<äì ôV’≤ø√s¡Tº ‘Ó*|æ+~. #˚XÊs¡T. Á|ü‹ eTìwæøÏ uÛsÑ √kÕsTT#êÃs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\T>∑Tyês¡+<ä] >∑T+&Ó˝À Äj·Tq ñHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. sêh+˝À @ ≈£L&Ü nedüsy¡ TÓ qÆ Ä<˚XÊ\qT dü+ã+~Û‘· düuŸ Á≥»Ø n~Ûø±s¡T\≈£î ñ‘·sÔ T¡ «\T øπ düT\˙ï ˇø£{>Ï ± #˚dæ dæ◊&ç‘√ $#ês¡D »]|æ+#ê\ì Ä<˚•+∫+~. ø±>±, nø£“s¡TB›Hé zyÓd’ ” n~˝≤u≤<é, ìC≤e÷u≤<é ÁbÕ+‘êìøÏ yÓ[q¢ yÓm’ kÕ‡sY neT\T #˚dqæ |ü<øä∏ ±\ >∑T]+∫ e÷{≤¢&TÉ ≈£î+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. yÓm’ dt n+fÒ z qeTàø£+, z C≤Ø #˚j÷· \ì KC≤Hê XÊK ñ|üd+ü #ê\≈£î\qT ø£˝ø… sº£ T¡ ø√sês¡T. á $wüjT· +˝À õ˝≤¢˝À¢ $yê<ëdüŒ<ä yê´K´\T #˚dqæ $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. á yê´K´\≈£î>±qT >∑‘· »qe]˝À nø£“s¡TB›Hqé T b˛©düT\T uÛsÑ √kÕ nì ù|s=ÿHêïs¡T. yÓm’ kÕ‡sY ù|s¡T sê»ø°j÷· \≈£î ø=‘·Ô ns¡+ú #Ó|Œæ +<äHêïs¡T. »>∑Hé ‘·«s¡˝ÀH˚ ãj·T≥≈£î ekÕÔ&ìÉ KC≤Hê XÊK ñ|üd+ü #ê\≈£î\T, s¬ yÓq÷´ &ç$õq˝Ÿ n~Ûø±], ‘·V≤ü dæ˝≤∆sT¡ ,¢ n¬sdüTº #˚XÊs¡T. n‘·qT ø=Hêïfi¯ó¢ C…\’ T˝À ñHêïs¡T. Ä ‘·sê«‘· u…sTT˝Ÿ ô|q’ $&ÉT<ä\j·÷´s¡T. Äj·Tq $yê<ëdüŒ<ä yê´K´\T $»j·TeTà ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± C…’ »>∑Hé n+≥÷ n_Ûe÷qT\T, ø±s¡´ø£s\Ô¡ T >∑{>ºÏ ± ìHê<ë\T |òs¢ü TT´+>¥ kÕÿ«&é˝Àì Ç‘·s¡ eT+&É\ kÕ∆sTT n~Ûø±s¡T\ ãè+<ä+ m|üŒ{Ïø|£ ⁄ü Œ&ÉT #˚dqæ |üŒ{Ï qT+&ç |ü\T#√≥¢ øπ düT\T qyÓ÷<äj÷· ´sTT. n~˝≤u≤<é, ìC≤e÷u≤<é, ôV≤’ <äsêu≤<é, $XÊK|ü≥ï+, u…+>∑fiS¯ s¡T.. ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ |ü\Te⁄s¡T nø£“s¡TB›Hé ô|q’ |òsæ ê´<äT #˚XÊs¡T. B+‘√ n‘·qT ôV≤’ ø√s¡Tqº T ÄÁX¯sTT+#ês¡T. #˚jT· &É+‘√ düu≤Û ÁbÕ+>∑D+ ¨¬s‹Ô+~. á ìHê<ë\T bÕ\≈£î\≈£î $qã&ç ø£fió¯ ¢ ‘Ósy¡ ê\ì nHêïs¡T. rdüT≈£îqï #·s´¡ \qT, ìy˚~ø£\qT dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î |ü+bÕ\Hêïs¡T. nq+‘·|⁄ü s¡+, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) ø£sêí≥ø£ ÁbÕ+‘·+ qT+∫ ‘·÷eTT≈£î+≥ ÁbÕ+‘êìøÏ ø±s¡T˝À rdüTø=düTqÔ ï s¡÷.4,99,500\ yÓTT‘êÔìï X¯óÁø£yês¡+ Á>±$÷D b˛©düT\T ‘·÷eTT≈£î+≥ #Óøb˘ ˛düTº e<ä› d”CŸ #˚dæ Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTï\ XÊK n~Ûø±s¡T\≈£î n|üŒ–+#ês¡T. á dü+|òTü ≥q≈£î dü+ã+~Û+∫ Á>±$÷D d”◊ y˚DT>√bÕ˝Ÿ $˝Òøs£ T¡ \≈£î ‘Ó*|æq $esê\ y˚Ts¡≈î£ ... H˚wqü ˝Ÿ fÒÁ&És‡Y , yÓTdÆ ÷ü s¡T≈£î #Ó+~q ÇHêj·T‘Yu≤cÕ, ¨+&Ü nyÓTCÀHé˝À Á&Óe’ sY qTÁkÕ‘Y\T m˝≤+{Ï Ä<Ûësê\T ˝Ò≈î£ +&Ü s¡÷.4,99,500\T rdüTø=düT+Ô &É>± dü]Vü≤<äT˝› À b˛©düT\T á ø±s¡TqT ‘·ìF #˚jT· >± q>∑<Tä <=]øÏq≥T¢ $e]+#ês¡T. |ü≥Tºã&çq q>∑<Tä ≈£î dü+ã+~Û+∫ m˝≤+{Ï $esê\T ˝Òøb£ ˛e≥+‘√ Á&Óe’ sYqT n¬sdüTº #˚dæ q>∑<Tä kÕ«BÛq+ #˚dTü ø=qï≥T¢ d”◊ ‘Ó*bÕs¡T. á yÓTT‘êÔìï Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTï\XÊK n~Ûø±s¡T\≈£î n|üŒ–+#·q≥T¢ d”◊ $e]+#ês¡T.

bÕ‘· <äTdüTÔ\ eT÷≥˝À¢ eT<ä´+ s¡yêD≤

ø=eTs√\T ø±ø£rj·T(E˝…’19) <√eT\ qT+&ç yê´|æÔ #Ó+<˚ yê´<ÛäT\T Á|üã\≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ <√eT‘Ós\¡ qT yê&Ü\ì ôV≤˝ŸÔ dü÷|üsyY »’Ó sY &ç düTo\ ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝Àì |ü⁄˝≤¢s¬ &ç|¶ ˝ü ¢… Á>±eT+˝À kÕø£så u¡ ≤s¡‘Y n<Û«ä s¡´+˝À ne>±Vü≤q dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± ôV≤˝ŸÔ dü÷|üsYyÓ’»sY e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ d”»q˝Ÿ yê´<ÛTä \|ü≥¢ nÁ|üeT‘·+Ô >± ñ+&Ü\ì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À n+>∑Hyé ê&û ø±s¡´ø£sÔ¡ uÛ≤s¡‹, kÕø£så u¡ ≤Û s¡‘Y Á>±eT düeTq«j·Tø£s¡Ô\T &ç \øÏåà<˚$, |æ C≤Héu≤ãT, ÄXÊ es¡ÿs¡T¢ j·THé düTo\eTà. eT]j·TT eTVæ≤fi¯\T bÕ˝§ZHêïs¡T

|ü•ÃeT˝À 30.2 $T.MT n‘·´~Ûø£ es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<äT

70 eT+~ô|’ u…’+&√esY πødüT\T qyÓ÷<äT

sêÁwkºü ÕúsTT bò˛{ÀÁ>| ∑ ”ò b˛{°\T

ø£<ä*s¡+&ç ø£\dæb˛<ë+.... Á|ü#ês¡+ #˚<ë›+

j·T\eT+∫* eT+&É\+˝À n‘·´~Ûø£ es¡¸bÕ‘·+

mìïø£\T düC≤e⁄>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î |òü¢sTT´+>¥ kÕÿ«&é\ ìj·÷eTø£+

|ü+#êj·Tr mìïø£\˝À ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+#·+&ç

Á|üXÊ+‘· yê‘êes¡D+˝À mìïø£\≈£î Á|üD≤[ø£

bÕ\≈£î\T ø£fió¯ ¢ ‘Ósy¡ ê* 48 >∑+≥\ |ò”E b˛s¡T Bø£å $s¡eTD

nø£“s¡TB›Hé≈£î ôV’≤ø√s¡Tº˝À dü«\Œ }s¡≥


2

>∑T+≥÷s¡T

X¯ìyês¡+

20 E˝…’

2013

y˚Tì≈£L´sY, ô|&ç≈£L´sY n+fÒ @$T{Ï..? m˝≤ #˚düTø√yê*...? kÕ<Ûës¡D+>± eTVæ≤fi¯\T ‘·eT kÂ+<äs´¡ +˝À u≤Vü≤´ kÂ+<äsê´ìøÏ dü+ã+~Û+∫ eTTK+‘√bÕ≥T, #˚‘T· \≈£î ≈£L&Ü n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· rdüTø√yê*. #˚‘T· \T, ns¡#‘˚ T· \T n+<ä+>± ñ+&É≥+ nH˚~ |ü⁄≥Tºø£‘√ e#˚à \ø£åD≤\T. yê{ÏøÏ eT]ø=ìï n<äq|ü⁄ yÓTs¡T>∑T\T ~~› düTìï‘·+>± ñ+#·T≈£î+fÒ eT]+‘· n+<ä+>±, Äø£s¸¡ Dj ° T· +>± ø£ì|ækÕÔsTT. X¯Øs¡+˝Àì n+>±\˝À m≈£îÿe>± |üì#˚ùd~ #˚‘·T\‘√H˚ ø±ã{Ϻ, yê{ÏøÏ kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· s¡ø£åD Çyê«\qï~ >∑Ts¡T+Ô #·T ø√yê*. ø±fi¯ófl, #˚‘T· \øÏ yêsêìøÏ ˇø£kÕ] y˚Tì ≈£L´sY, ô|&É≈£L´sY #˚sTT+#ê*. nyê+∫Û‘· Á|ü<X˚ Ê\ ˝À yÓ+Á≥Tø£\qT ‘=\–+#·T≈£îH˚+<äT≈£î yêøχ+>¥ #˚sTT+#·Tø√yê*. ˝Ò<ë ôV≤sTTsY ]eT÷esY ñ|ü jÓ÷–+#ê*. >√fi¯q¢ T bı{Ï>º ± ø£‹]Ô +#·Tø√e&É+ e\¢ ˝À‘·T>± ô|s¡T>∑T‘êsTT. n&É~¶ &É+¶ >± ø£‹]Ô +#·Tø√e&É+ e\¢ >√fi¯¢ |ü\ø£\T |ü>∑Tfi¯¢≈£î <ë]rkÕÔsTT. >√fi¯¢ $wüjT· +˝À eTTK´+>± ø±*>√fi¯¢ $wüjT· +˝À s√p X¯óÁuÛÑ‘· bÕ{Ï+#·&É+, bı&ç>± ñ+#·Tø√e&É+ nedüs¡+. >√fi¯¢qT ø£{Ÿ #˚düT≈£îHêïø£ dü]>± Á{ÏyéT #˚dTü ø√+&ç. ø±fi¯≈¢ î£ bÕsêDÏ m+‘· n+<äy÷Ó >√s¡T n+‘·≈î£ $T+∫ n+<ä+. n˝≤+{Ï >√fi¯q¢ T Äø£s¸¡ D°j·T+>± yÓTs¡T>∑T|üs¡T#·T≈£îH˚ |ü<ä∆‹ ô|&ç≈£L´sY. Ç~ ˝≤{ÏHé |ü+<ä+. ˝≤{Ï˝Ÿ˝À ô|dt n+fÒ bÕ<äeTT ≈£L´sY n+fÒ s¡ø£åD. #˚‘·T\qT, #˚‹y˚fi¯¢ >√\¢qT n+<ä+>± r]Ã~<˚› |ü<‘∆ä ˚ y˚Tì≈£L´sY. y˚Tì≈£L´sY‘√ #˚‹y˚fi≈¢¯ î£ , #˚‘·T\≈£î, >√fi¯¢≈£î ≈£L&Ü s¡ø£åD. #˚‹y˚fi¯¢qT eTè<äTe⁄>± #˚ùd+<äT≈£î ‘·–q |ü<ësê∆\˝À Hêq ô|≥º&+É , nedüsêìï ã{Ϻ ‘·–q ˝ÀwüqT¢ sêj·T≥+, Ç<˚ |ü<ä∆‹‘√ ø±*y˚fi¯¢≈£î #˚ùd~ ô|&ç≈£L´sY. ù|s¡T¢ y˚ss¡ TTHê |ü<‹∆ä n≥÷Ç≥÷>± ˇø£ÿfÒ. ø±ã{Ϻ.. #˚‘·T\T ø£&çπ> Á|ü‹kÕØ ‘·|üŒìdü]>± ≥e˝Ÿ‘√ ‘·T&Éyê*. ˝Òø£b˛‘˚ &û ôV’≤Á&˚wüHé e\¢ #˚‘·T\T bı&çu≤]b˛‘êsTT. n˝≤π> ‘·s¡#·T>± >ö¢E\T ñ|üjÓ÷–+#·&É+ nsTT‘˚, eTT+<äT>± #˚‘T· \≈£î bÂ&ÉsY sêdüT≈£îì Ä ‘·sT¡ yê‘· >ö¢E\T

y˚dTü ø√yê*. ˝Ò<+ä fÒ... #ÓeT≥ e\¢ #˚‘T· \T ‘·«s¡>± &û ôV≤’ Á&˚wHü ≈é î£ >∑Ts¡e⁄‘êsTT. #˚‘·T\≈£î rdüT≈£îH˚ Á{°{ŸyÓT+{ŸH˚ y˚Tì≈£L´sY n+{≤s¡T. y˚Tì≈£L´sY nH˚~ ˝≤{ÏHé |ü<eä TT. y˚Tì n+fÒ #˚sTT nì ≈£L´sY n+fÒ C≤Á>∑‘Ô· nì ns¡+∆ .

y˚Tì≈£L´sY m˝≤ #˚j·÷\+fÒ... u≤>± yÓ\T‘·Ts¡T˝À ≈£Ls¡TÃì eTT+<äT>± #˚‹>√fi¯≈¢ î£ ñqï bÕ‘· HÓsTT˝Ÿ bÕ*wtqT ]eT÷yé #˚j·÷*. Bìø√dü+ ø±dü+Ô ‘· <ä÷~ì rdüT≈£îì HÓsTT˝Ÿ bÕ*wt ]eT÷esY˝À eTT+∫, Ä <ä÷~ì >√s¡Tô|’ ñ+∫ ‘·T&çùdÔ #Ó]–b˛‘·T+~. ‘·sT¡ yê‘· >√fi¯flqT n+<ä+>± Á{ÏyTé #˚dTü ø√yê*. á düeTj·T˝À ô|\’ sYqT eTT+<äT≈£î, yÓqTø£≈£î >∑{Ϻ>± s¡T<ä›≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô|ü&Ü*. m+<äTø£+fÒ, n˝≤ #˚ùdÔ >√s¡¢ n+#·T\T ã\V”≤qyÓTÆ ‘·«s¡>± |ü–*b˛‘êsTT. Ç˝≤ ¬s+&ÉT #˚‘·T\T >√fi¯¢qT Á{ÏyéT #˚XÊø£.. ˇø£ bÕ¢dæºø˘ –HÓï˝À k˛|t yê≥sYqT b˛dæ.. n+<äT˝À ôV≤’ Á&√»Hé ô|sê¬ø‡’ &é, –¢»]Hé, ìeTàs¡d+ü y˚dæ ø£*|æ

s¬ +&ÉT #˚‘T· \ y˚fió¯ ¢ eTTìπ>˝≤ n+<äT˝À ñ+∫ |ü~ ì$TcÕ\T n˝≤π> ñ+&Ü*. Ç˝≤ #˚jT· &É+ e\¢ >√fi¯ ¢ ˝ À ñ+&˚ ≥ ≥Te+{Ï eT*Hê\T, dü÷ø£ÎJe⁄\T q•+∫ s¡|òt>±, >∑{Ϻ>± ñ+&˚ ≈£L´{Ïø˝£ Ÿ‡ yÓT‘·>Ô ± ne⁄‘êsTT. >√s¡T#·T≥÷º #·sà¡ + ≈£L&Ü yÓT‘·Ôã&ÉT‘·T+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· ¬s+&ÉT #˚‘T· \qT rdæ ‘·&˝ç ≈Ò î£ +&Ü ≥e˝Ÿ‘√ ‘·T&ÉT#·T ø√yê*. Çø£ ∫es¡>± ˇø£ Ĭs+CŸ dæøº ≈˘ î£ ˇø£y|’Ó ⁄ü <ä÷~ì #·T{Ϻ ≈£L´{Ïøs£ Y ]eT÷esY˝À eTT+∫ <ëìï >√s¡T#·T≥÷º sêdæ, >√s¡T#·T≥÷º øÏ+<äøÏ H=øÏÿ >∑{>ºÏ ± rj·÷*. Ç+ø± @esTTHê ≈£L´{Ïø˝£ Ÿ _{Ÿ‡ $T–*ñ+fÒ yê{Ïì ≈£L&Ü rdæyj ˚ ÷· *. Ç˝≤ #˚jT· &É+ e\¢ >√s¡T ô|<ä~› >±qT, n+<ä+>±qT ø£ ì |æ d ü T Ô + ~. Ç˝≤ Áø£ e T+ ‘· | ü Œ ≈£ î +&Ü #˚dæq≥¢sTT‘˚.. #˚‹y˚fi¯ó¢, >√s¡T¢ Äs√>∑´+>±, n+<ä+>± ñ+&É≥y˚T ø±≈£î+&Ü.. #·÷&É>±H˚ ÇfÒº Äø£ ] ¸+#˚ ˝ ≤>∑ T +π > #˚ ‘ · T \ kÂ+<ä s ¡ ´ + MT kı+‘·eTe⁄‘·T+~

≈£î+&É˝≤+{Ï u§»®.. bı≥º+‘ê ø=e⁄«...!

;s¡T ‘ê>∑T‘·÷ bı≥º ô|+#·T‘·THêïsê? #·Ts¡T≈£î<äq+ b˛‘·T+~. C≤Á>∑‘!Ô· bÕغ\T ‘·–+Z #·Tø√+&ç, ˝…|’ tò ôd˝º’ Ÿ ô|+#·+&ç. b˛sTTq |ò{æ ŸHdÓ t ‹]– ‘Ó#T· Ã≈£îH˚ Á|üjT· ‘·ï+ #˚jT· +&ç. ˇø£ÿkÕ] b˛≥º ô|s¡>&∑ +É yÓTT<ä\Tô|&ç‘,˚ <ëì m<äT>∑T<ä\ Ä|ü&É+ ø£wüº+. á düeTdü´ eT>∑yê]øÏ ø±<äT, Ä&Éyê]øÏ ôd’‘·+ ñ+≥T+<ä+≥THêïs¡T b˛wüø±Vü‰s¡ ì|ü⁄DT\T. H˚{Ï s√E\˝À eTVæ≤fi¯\˝À

ôd‘’ +· ø±s¡D+ @<Óq’ |üŒ{Ïø° X¯Øs¡ ãs¡Te⁄\T n~Ûø+£ ne⁄‘·THêïsTT. kÕ<Ûës¡D+>± ˇø£kÕ] ;sY ‘ê>∑&+É yÓTT<ä\Tô|&ç‘˚ ˇø=ÿø£ÿs¡÷ ø£˙dü+ s¬ +&ÉT ˝Ò<ë eT÷&ÉT u≤{Ï˝Ÿ‡ nsTTHê düsπ ‘ê>∑ì<˚ ãj·T≥|ü&sÉ T¡ . ˇø£ÿkÕ] bı≥º≈î£ ø=e⁄« #˚sT¡ ≈£î+fÒ ˇø£ MT kÕàsYº HÓdt n+‘ê eTT–dæq≥T¢. MT #·Ts¡T≈£î<äHêìï b˛>=fÒº yê´<ÛTä ˝…H’ ê &Éj·÷u…{°dt, ôV’≤|üsY f…q¸Hé, ôV’≤ ø=˝…ÅkÕº˝Ÿ ˝≤+{Ï düeTdü´\T mH√ï ekÕÔsTT. ø£qTø£ ì|ü⁄DT\ y˚Ts¡≈î£ ;sY Á|ü‹s√p s¬ >∑T´\sY>± ‘ê>∑≈î£ +&Ü ;s¡T ‘êπ> yês¡T Ä∫‘·÷∫ <ëìì ‘ê>∑&+É eT+∫~. ;s¡T dü>≥∑ Tq 350 m+m˝Ÿ≈î£ 155 øπ \Ø\ X¯øÔÏ Ç#˚ÃdüT+Ô ~. ãs¡Te⁄ dü] #˚dTü ø√+&ç. ;s¡T≈£î dü«dæÔ #Ó|Œü +&ç : s¬ +&ÉT >±¢dTü \ ;s¡T 300 øπ \Ø\T Ç#˚ÃdüT+Ô ~. <ëì‘√ bÕ≥T rdüT≈£îH˚ |æC≤®\T, ∫|t‡ ˝≤+{Ï yê{Ïø+£ fÒ ;s¡T n~Ûø+£ >± øπ \Ø\T #˚sT¡ düT+Ô ~. ø£qTø£ MT≈£î bı≥º sêe≥+ ø±yê˝≤ ˝Òø£ ;s¡T e<äT\Tø√e&É+ ø±yê˝≤ nH˚~ ˇø£ÿkÕ] MT ô|]–q ãs¡Te⁄ #·÷dæ ìs¡sí TT+#·Tø√+&ç. nsTT‘˚, ø=~›bÕ{Ï ˝…|’ ôtò d˝º’ Ÿ e÷s¡TŒ\T, ˇø£ ∫qï yê´j·÷eT Á|üD≤[ø£ MT ;s¡T bı≥ºqT ‘˚*ø£>±H˚ ‘·–+Z #˚jT· >∑\eì ≈£L&Ü ì|ü⁄DT\T #Ó|⁄ü ‘·THêïs¡T. Á|ü<ëÛ q+>± Ä#·]+#ê*‡+~ &Ó{’ +Ï >¥ ø±>± ‘·sT¡ yê‹ kÕúq+ yê´j·÷e÷ì~. ‹+&ç ‘·–dZ ÷ü Ô eTs√|üøÿ£ øπ \Ø\T ãsYï #˚j÷· \+{≤s¡T Ms¡T. eTs√e÷s¡T X¯Øs¡+ #·øÿ£ {Ï ùw|t˝ÀøÏ sêyê\+fÒ dü+‘·T*‘· ÄVü‰s¡+ n+fÒ uÒ\qT‡ &Ó{’ ,Ÿ ‘·–q yê´j·÷e÷\T #˚j÷· \+{≤s¡T. MTs¡T rdüT≈£îH˚ ÄVü‰s¡+˝À ‘êC≤ ≈£Ls¡>±j·T\T, |ü+&ÉT¢ eTTK´yÓTqÆ $ : Ä\ÿVü‰˝Ÿ m+‘· ‘·≈î£ ÿe ‘ê–‘˚ n+‘· eT+∫~. ÄVü‰s¡+ ø=~› ø=~›>± m≈£îÿee÷s¡T¢ rdüTø√+&ç. kÕj·T+Á‹ Äs¡T >∑+≥\ô|q’ m{Ϻ |ü]dæ‘ú T· \˝ÀqT ø±s√“ôV≤’ Á&˚≥T¢ rdüTø√e<äT.› ndü\T MT sêÁ‹ uÛÀ»q+ e+{Ï$ ≈£L&Ü eTØ bı<äTb› ˛≈£î+&Ü m+‘· ‘·«s¡>± M\sTT‘˚ n+‘· ‘·«s¡>± ‹H˚j·T+&ç. á e÷s¡TŒ\T ‘·ø£åD |òü*‘·+ #˚|üø£b˛sTTHê, Ä#·]dü÷Ô ñ+fÒ e÷s¡TŒ ø£q|ü&TÉ ‘·T+~. ˇø£ n|ü⁄&É|⁄ü &É÷ u≤sYøÏ yÓ[¢ ;sY z >±¢dt ø=fÒdº Hæ ê Äs√>±´ìøÏ &Û√ø± ñ+&É<Tä .

sêÁ‹ düeTj·T+˝À

MT ì<äÁqT bÕ&ÉT#˚ùd ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆\T...!?

ÄVü‰sêìï dü¬s’q düeTj·T+˝À rdüTø√ø£b˛‘˚ b˛wüø±Vü‰s¡ ˝À|ü+ edüT+Ô ~. Bìe\¢ s¡øVÔ£ ≤” q‘·, nJ]Ô, >∑T+&Ó˝À eT+≥, ø£&ÉT|ü⁄˝À H=|æŒ, n~Ûø£ ãs¡Te⁄, meTTø£\T, ø£+&Ésê\ düeTdü´\T.. Ç˝≤ mH√ï... #Ó|Œü ˝Òqìï yÓTT<ä\e⁄‘êsTT. düs¬ q’ ÄVü‰s¡+, dü¬s’q y˚fi¯˝À rdüTø√e&É+ eTìwæ kÕ<Ûës¡D Vü≤≈£îÿ. <ëìì dü]>±Z ñ|üj÷Ó –+#·Tø√yê*. ñ<äjT· + ìÁ<ä ˝Ò∫q >∑+≥, s¬ +&ÉT >∑+≥\ ˝À|ü⁄ n+fÒ 8, 9 >∑+≥\≈£î n˝≤ŒVü‰sêìï, eT<Ûë´Vü≤ï+ |üHïÓ +&ÉT ˝À|ü⁄ uÛ À »Hêìï, sêÁ‹ Äs¡ T , @&É T ˝À|ü ⁄ uÛ À »q+ ‘·|Œü ìdü]>± rdüTø√yê*. á düeTj·÷\˝À mìï ø±´\Ø\T rdüT≈£îHêï n+‘·>± qwü+º ñ+&É<Tä . ô|>’ ± ãs¡Te⁄ ô|s¡>∑ø£b˛e&É+, nHês√>∑´ düeTdü´\T <ä]#˚sø¡ b£ ˛e&É+ e+{Ï$ n<äq|ü⁄ Á|üj÷Ó »Hê\T. uÛÀ»HêìøÏ eT<Û´ä ø£˙dü+ 4`5 >∑+≥\ e´e~Û ñ +&Ü*. sêÁ‹|üP≥ X¯Øs¡+ ìÁ<ëedü˝ú À ñ+≥T+~ ø±ã{Ϻ ‘·≈£îÿe X¯øÏÔ nedüs¡+ ne⁄‘·T+~. ø£&ÉT|ü⁄ ì+&ÉT>± ‹ì |ü&ÉT≈£î+fÒ ns¡>∑&ÜìøÏ m≈£îÿe düeTj·T+ rdüT≈£î+≥T+~. øπ \Ø\T Ks¡Ãj˚T´ neø±X¯+ ‘·≈î£ ÿe ø±u{Ϻ ãs¡Te⁄ ô|s¡>&∑ ÜìøÏ ÄkÕÿs¡+ ñ+≥T+~. n+<äTø£ì sêÁ‹ |ü&TÉ ø√e&ÜìøÏ ø£˙dü+ s¬ +&ÉT >∑+≥\ eTT+<ä T uÛ À »q+ #˚ j · ÷ *. nB ‘· ≈ £ î ÿe yÓTT‘ê<äT˝À...! ˇø£ ndü\T $wüj÷· ìøÏ eùdÔ sêÁ‹ düeTj·T+˝À MT ìÁ<äqT bÕ&ÉT #˚ùd ø=ìï ÄVü‰s¡|<ü ësê∆\T ñ HêïsTT. ÄX¯Ãs¡´+ ø£<ë..? ø=ìï |ü<ësê∆\qT sêÁ‹˝À¢ ‹q&É+ e\¢ mdæ&{ç ,Ï #Ûê‹˝À eT+≥, ø£&TÉ |ü⁄˝À $ø±s¡+ e+{Ï düeTdü´\T @s¡Œ&ÉT‘êsTT. ø±ã{Ϻ sêÁ‹ düeTj·T+˝À MT ìÁ<äqT bÕ&ÉT#˚jT· ≈£î+&Ü m≥Te+{Ï ÄVü‰s¡+ rdüTø√≈£L&É<√ #·÷<ë›+... |ü+&ÉT¢ : |ü+&ÉT¢ Äs√>±´ìøÏ eT+∫<˚. nsTT‘˚ n$ ‹q&ÜìøÏ ≈£L&Ü ˇø£ düeTj·T+ n+≥÷ ñ+≥T+~. |ü+&Éq¢ T sêÁ‹ düeTj·T+˝À m+<äT≈£î rdüTø√≈£L&É<+ä fÒ #ê˝≤ s¡ø±\ |ü+&É˝¢ À j·÷dæ&‡é eT]j·TT p´dt\T m≈£îÿe>± ñ+{≤sTT. M{Ïì rdüTø√e&É+ e\¢ >±Ådøºæ ˘

yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. eTTK´+>± #ÓbÕŒ\+fÒ dæÁ≥dt ø£*–q≥Te+{Ï Á<ëø£å, Ĭs+CŸ, ô|’Hê|æ˝Ÿ, u…ÁØdt |ü+&Éq¢ T nyêsTT&é #˚j÷· *. Ç≥Te+{Ï |ü+&Éq¢ T ‹q&ÜìøÏ eT<Ûë´Vü≤ï+ eT+∫ düeTj·T+. ñ<äjT· + 11 qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\ düeTj·T+˝À|ü\ rdüTø=+fÒ n$ düT\uÛ+Ñ >± Js¡+í ne⁄‘êsTT. n˝≤π> |ü+&Éq¢ T U≤∞ ø£&TÉ |ü⁄‘√ ‹q≈£L&É<Tä . Ç˝≤ #˚jT· &É+ e\¢ >±´Ådæº ÁbÕã¢yéT sê≈£î+&Ü $TeTà*ï MTs¡T ø±bÕ&ÉTø√e#·TÃ. |æC≤® : MTs¡T sêÁ‹ uÛÀ»q+ ãj·T≥ Ç{≤*j·THé |ò⁄ü &é ‹Hê\qTø=qï|ü &ÉT, ˇø£ÿkÕ] Ä˝À∫+#·+&ç. m+<äTø£+fÒ |æC≤®˝À ôdŒ’ d”d,t ≥yÓ÷{À kÕdt eT]j·TT NCŸ e+{Ï$ MT Js¡íÁøÏj·T Á|üÁøÏj·T≈£î Ä≥+ø£+ ø£\T>∑CkÒ ÕÔsTT. Ç~ ÄVü‰s¡+>± rdüTø√e&É+ e\¢ ø£&TÉ |ü⁄ ì+&ÉT>±, uÛ≤s¡+>± nì|ædTü +Ô ≥T+~. ø±ã{Ϻ Js¡+í ne«&ÜìøÏ m≈£îÿe düeTj·T+ rdüTø=ì ãs¡Te⁄

&Éj·÷u…{Ïdt \ø£åD≤\qT m˝≤ >∑T]Ô+#ê*...? &Éj·÷u…{Ïdt >∑T]+∫ #ê˝≤ eT+~øÏ ‘Ó*j·T<äT. rs¡T n~ yê]øÏ ˝Ò<ë yê] Ç+{À¢ yê]øÏ me]ø√ ˇø£ÿ]øÏ e∫Ãq|ü&ÉT e÷Á‘·y˚T yê{Ï >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïkÕÔs¡T. &Éj·÷u…{Ïdt nH˚~ ø=+<ä]˝À ˇø£ÿkÕ]>± ø={Ϻ∫Ãq≥T¢ ‘Ó\TkÕÔsTT. eT]+ø=<ä]˝À X¯Øs¡+˝À ø=ìï \ø£åD≤\T ø£qã&ܶ <ëìï n+‘· ‘·«s¡>± &Éj·÷u…{Ïdt \ø£åD≤\T>± >∑T]Ô+#·s¡T. ø=+‘·ø±˝≤ìøÏ ì<ëq+>± ãj·T≥ |ü&ÉT‘·T+~. ø±ã{Ϻ &Éj·÷u…{Ïdt yÓ+≥H˚ ãj·T≥ |ü&çHê.. ˝Ò<ë ø=~›s√E\ ‘·s¡Tyê‘· ‘Ó*dæHê ÁbÕs¡+uÛÑ \ø£åD≤\qT &Üø£ºsY <ë«sê ‘Ó\TdüTø=ì yê{ÏøÏ dü¬s’q ∫øÏ‘·‡qT rdüTø√yê*. eT] |üP]Ô>± &Éj·÷u…{Ïdt yê´~Û >∑T]+∫ ‘Ó*j·Tì yê]øÏ yê{Ï \ø£åD≤\T m˝≤ ñ+{≤jÓ÷ ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+..

|üdæ |æ\\¢ ≈£î bÕ\T |ü&‘ç ˚ düHÔ ê\T yÓT‘·ãÔ &ÉT‘êj·÷...? kÕ<Ûës¡D+>± ‘·eT _&ɶ\qT ‘·eT bÕ\‘√H˚ ô|+#·>∑\s¡ì Ç|ü &ÉT eTTqTô|qï&É÷ ˝Òq+‘· XÊÅd” Ô j · T @ø±_Û Á bÕj· T eTT+~. ‘· \ T¢ \ T #˚j·Te\dæq<ä+‘ê.. ‘·*¢bÕ\T ˝Òe⁄. ‘·*¢bÕ\T |ü&˝É <Ò Tä . ‘·*b¢ Õ\T ‘·≈î£ ÿe nH˚ $wüj÷· \T yêdüeÔ + ø±<äì qe÷à*. •X¯óe⁄ |ü⁄{Ïqº yÓTT<ä{Ï >∑+≥˝ÀH˚ ‘·*b¢ Õ\T ‘ê–+#·&+É yÓTT<ä\Tô|{≤º*. ∫qï |æ\\¢ ≈£î eTTÁs¡TbÕ\T yê&Éø+£ m+‘√ eT+∫~. ‘·*¢ bÕ\T |ü≥º&ÜìøÏ eTT+<äT >∑÷¢ø√CŸ ˙s¡T, #·¬øÿs¡ ˙s¡T, ‘˚HÓ ˝≤+{Ï |ü<ësê∆\T |æ\\¢ ≈£î ‘ê–+#·≈L£ &É<Tä . |æ\\¢ ≈£î Äs¡T HÓ\\ ej·TdüT e#˚à es¡≈î£ øπ e\+ ‘·*b¢ Õ\T e÷Á‘·yT˚ |ü{≤º*. ‘·*b¢ Õ\T m≈£îÿee&ÜìøÏ Á|ü‘´˚ ø£ eT+<äT˝ÒM ˝Òe⁄. m≈£îÿekÕs¡T¢ bÕ\T |ü&ç‘˚ m≈£îÿe bÕ\T ñ‘·Œ‹Ô »s¡T>∑T‘·T+~. ∫Hêïs¡T\T m˝≤+{Ï »ãT“\‘√ ñHêï ‘·*b¢ Õ\T |ü{≤º*. bÕ\d”kÕ\T, bÕ\ |”ø\£ T m|üŒ{Ïø° yê&Éø+£ n+‘· eT+∫~ ø±<äT. 6e HÓ\˝À Ç+{Ï˝À ‘·j÷· s¡T #˚dqæ n<äq|ü⁄ ÄVü‰s¡+ Çe«&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤º*. n<äq|ü⁄ ÄVü‰s¡+‘√ bÕ≥T ‘·*b¢ Õ\T ø£˙dü+ s¬ +&ÉT dü+e‘·‡sê\T |ü{≤º*. ‘·©¢ _&ɶ≈£î ÇwüºyÓTÆ‘˚, ¬s+&Ée dü+e‘·‡s¡+ ‘·sT¡ yê‘· m+‘· ø±\yÓTHÆ ê ‘·*b¢ Õ\T |ü≥eº #·TÃ. ‘·*b¢ Õ\ dü+düÿè‹ e\¢ ‘·\T¢˝À¢ >∑sꓤ<ëÛ s¡D yêsTT<ë Á|üøè£ ‹ dæ<+∆ä >± »s¡T>∑T‘·T+~. ‘·*b¢ Õ\T |ü≥º&É<ä+ e\¢ ‘·\T¢˝À Á|üdüyêq+‘·s¡ s¡ø£ÔÁkÕeT+ n]ø£≥eº #·TÃ. eTVæ≤fi¯˝À¢ düHÔ ê\ øπ q‡sY, n+&ÜX¯jT· øπ q‡sY, Ädæj º ÷Ó b˛s√dædt »ãT“\T ìyê]+#·e#·TÃ. ‘·*b¢ Õ\T nH˚$ Á|üøè£ ‹ Á|ükÕ~+∫q es¡+... ø=‘·Ô>± ‘·\T¢\j˚T´ eTVæ≤fi¯\≈£î _&ɶ\≈£î bÕ\T Çe«≥+˝À mH√ï dü+<˚V‰ü \T+{≤sTT. bÕ\T |ü&‘ç ˚ ‘·eT düqÔ kÂ+<äs´¡ + b˛‘·T+<äì, eTs√e÷s¡T |üPs¡«|ü⁄ Äø±sêìï |ü≥T‘ê«ìï düHÔ ê\T dü+‘·]+#·Tø√˝Òeì,

e÷{Ïe÷{Ïø° eT÷Á‘êìï n‹>± $dü]+® #·≥+ : s¡ø+Ô£ ˝Àì >∑÷≈¢ L£ |t |ü]e÷D+ ˇø£kÕúsTTøÏ $T+∫ #˚sT¡ ≈£îqï|ü &ÉT Ä n~Ûø£ >∑÷ø¢ √CŸì eT÷Á‹ |æ+&Ü\T s¡ø£Ô+ qT+&ç y˚s¡T #˚kÕÔsTT. y˚s¡T #˚dæq >∑÷¢ø√CŸì $dü]®+#·≥+ ø√dü+ eT÷Á‘·+ n~Ûø£+>± ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘·T+~. eT÷Á‘·+ m+‘·>± ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘√+fÒ n+‘· ‘·s#¡ T· >± Ä e´øÏÔ eT÷Á‘· $düsq®¡ #˚jT· {≤ìï |ü>\∑ T mes¡÷ n+‘·>± >∑eTì+#·sT¡ . ø±ì sêÁ‘·T\T eT÷&ÉTkÕs¡T¢ yÓfi≤fl*‡ e∫Ãq|ü &ÉT düŒwüº+>± ‘Ó\TdüT+Ô ~. H√s¡T b˛&Üs¡≥+, n‹>± <ä|Œæ ø£ : eT÷Á‘êìï n~Ûø£+>± $dü]®+#·T‘·Tqï|ü &ÉT X¯Øs¡+˝À ˙s¡T ‘·>T∑ ‘Z T· +≥T+~. <ëì‘√ H√s√ bÕ&Ée≥+, <ä|Œæ ø£ yÓTT<ä\e⁄‘êsTT. <ä|Œæ ø£qT rs¡TÃø√e&É+ ø√dü+ r|æ bÕ˙j·÷*ï rdüT≈£î+fÒ s¡ø+Ô£ ˝À >∑÷ø¢ √CŸ Ç+ø± ô|]– düeTdü´ eT]+‘· »{Ï\eTe⁄‘·T+~. n+<äTe\¢ r|æ

bÕ\T |ü{qºÏ +<äTe\q u≤>± kÕ–b˛sTT y˚˝≤&É‘êj·Tì uÛ≤$dü÷Ô ñ+{≤s¡T. Çe˙ï πøe\+ nb˛Vü≤\T e÷Á‘·y˚T. ø£qTø£ yÓTT<ä{>± bÕ\T|üfÒº ‘·*¢ düÔHê\T kÕ–b˛j˚T neø±X¯+ m{Ϻ |ü]dæú‹˝Àq÷ ˝Ò<äì Á>∑Væ≤+#ê*. bÕ\T |ü{Ϻq+<äTe\q s=eTTà\T eTs√e÷s¡T |üPs¡«|ü⁄ Äø±sêìï ‘·«s¡>± bı+<˚ neø±X¯+ ñ+≥T+~. á #·sà¡ ÄyÓT˝Àì ø=e⁄«qT ø£ ] –dü T Ô + ~. >∑ s ꓤ X ¯ j · T + |ü P s¡ « |ü ⁄ s¡ ÷ |ü ⁄ dü+‘·]+#·Tø√e&ÜìøÏ nedüsy¡ TÓ qÆ Vü‰s√àqT¢ ]©CŸ ne⁄‘êsTT. s=eTTà ôdE ’ qT ã{Ϻ bÕ\T ‘·j÷· s¡e⁄‘êj·Tì #ê˝≤eT+~ uÛ≤$kÕÔs¡T. ø±ì bÕ\ Á>∑+<ÛäT\ |ü ] e÷D≤ìï ã{Ï º bÕ\T ‘· j · ÷ s¡ e ⁄‘êj· T ì

n<Û´ä j·THê\T yÓ\&¢ dç Tü HÔ êïsTT. ø£qTø£ á ø±s¡D+>± _&É≈¶ î£ ‘·*b¢ Õ\T |ü≥≈º î£ +&Ü ñ+&É≈L£ &É<Tä . _&É≈¶ î£ »\TãT #˚d+æ <äì, <ä>T∑ Z ek˛Ô+<äì ‘·\T¢\T ‘·eT bÕ\qT ì*ù|kÕÔsT¡ . ø±ì Ç~ dü]ø±<äT. ‘·*¢ rÁe+>± »ãT“ |ü&‘ç ˚ ‘·|Œü , _&É≈¶ î£ bÕ\T |ü≥≥ º + n|üsê<äT. ‘·*¢ @<˚ì rÁe »ãT“ |ü&‘ç ˚ ÄyÓT˝Àì s√>∑ÁøÏeTT\T bÕ\ <ë«sê _&É≈¶ î£ dü+Áø£$T+#˚ neø±X¯+ ñ+~. bÕ\T |ü&‘ç ˚ düHÔ ê\T yÓT‘·ãÔ &çb˛‘êj·TH˚~ eTVæ≤fi¯˝À¢ ñ+≥T+~. yÓT‘·ãÔ &çHê n~ ‘ê‘êÿ*ø£+>± »]π> Á|üÁøÏj·T nì _&ɶ dü]>± bÕ\T ‘ê>∑T‘·T+fÒ eTs√e÷s¡T bÕ\T Çe«≥+ Ä–q yÓ+≥H˚ eTVæ≤\ ø=~›bÕ{Ï yê´j·÷e÷\‘√ ‘·q düHÔ ê\ kÂ+<äs´¡ + ø±bÕ&ÉTø√e#·TÃqì Á>∑V≤æ +#ê*.

Ç+{Ï Äes¡D˝À Ç˝≤+{Ï yÓTTø£ÿ\T ñ+&É≈L£ &É<ë...? yê‘êes¡D ø±\TcÕ´ìøÏ m≈£îÿe>± >∑T] ne⁄‘T· Hêïs¡T. n+<äTø£ì ø=+<äsT¡ kÕj·T+Á‘·+˝À bÕs¡Tÿ\˝ÀqT #Ó≥T¢ <ä≥ºeTT>± ñqï Á|ü<˚X¯eTT\˝À q&ç∫ ø=+‘· es¡øs£ TTHê yê] Äs√>∑´eTTqT ø±bÕ&ÉTø=+≥THêïs¡T. á $<Ûyä TÓ qÆ ñ<äjT· +, kÕj·T+Á‘·|⁄ü q&Éø£ n+<äsT¡ n\es¡#T· ø=qT≥ eT+∫<äì &Üø£sº T¡ ¢ $C≤„qy˚‘\Ô· T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡T. ø£qTø£ Ç+{Ï Äes¡DqT ã{Ϻ Á|ü‹ Ç+{À¢q÷ #Ó≥q¢ T, |üP\ yÓTTø£ÿ\qT ô|+#·T≥ ñ ‘·eÔ T+. ∫qï yÓTTø£ÿ\T |üP\ yÓTTø£ÿ\T M\sTTq+‘· es¡≈î£ ‘·÷s¡TŒ ñ‘·sÔ ¡ Äes¡D˝À ô|+#·T≥ eT+∫~. áXÊq´ uÛ≤>∑eTT˝À u≤$ e<ä› #Ó≥q¢ T ô|+#·T≥ eT+∫ |ò*ü ‘·eTT\qT Çe«>∑\e⁄. nXÀø£#≥ Ó q¢ T n+<äeTT ø√dü+ n\+ø£sD ¡ ø√dü+ ‘·÷s¡TŒ ñ‘·Ôs¡ ~≈£îÿ\+<äT ô|+#·T≥ e÷ìy˚j·T e\j·TTqT. n$ @|ü⁄>± Ç+{ÏøH£ êï #ê˝≤ m‘·TÔ m~– e÷ìy˚jT· e\j·TTqT. n$ @|ü⁄>± Ç+{Ïø±qï #ê˝≤ ¡ ≤\T Á|üd]ü + Á|üdTü ‘Ô +· yê‘êes¡D+ m+‘· ø£\Twæ‘e· T>∑T#·Tqï<√ e\¢H√ yê‘êes¡D+ ø£\Twæ‘·yÓTÆ eTq≈£î $$<Ûä m‘·TÔ m~– Ç+{Ï˝ÀìøÏ dü÷s¡´ øÏsD #· T ≥≈£ î n&É T > ¶ ± ñ+&É T qT. Ç+{Ï Äes¡ D˝À á #Ó≥T¢ n+<ä]ø° ‘Ó\TdüT. ô|<ä› ô|<ä› Ç+&ÉÅd\º” T, ø£sêà>±sê\T, s¡ ø £ e TT˝… ’ q yê´<Û ä T \qT e÷qdæ ø £ nXÊ+‹ì ñ+&É s ê<ä T . yêVü≤Hê\ yê&Éø+£ m≈£îÿe>±qT, yÓTT<ä\>∑T mìï{Ï ø£\T>∑#˚düTÔqï$. eTTK´eTT>± q>∑s¡ yêdüT\T

ô|s¡>&∑ ÜìøÏ ø±s¡D+ ne⁄‘T· +~. ø±ã{Ϻ |æC≤® ãs¡sZ q¢¡ T HÓ{’ Ÿ f…yÆ Té nyêsTT&é #˚jT· &ÉyT˚ eT+∫~. s¬ &é MT{Ÿ (e÷+kÕVü‰s¡+) : e÷+kÕVü‰s¡ Á|æjT· T\T ãj·T≥ n+<ä+>± n\+ø£]+∫q HêHéyCÓ Ÿ ◊≥yéT‡qT #·÷dæ Äø£]¸+|üã&ç sêÁ‹ &çqïsYøÏ ø=+#Ó+ m≈£îÿe>± ˝≤–+#˚kÕÔsT¡ . <ë+‘√ @eTe⁄‘T· +~? e÷+kÕVü‰s¡+˝À n~Ûø£ Áb˛{°H‡é , ø=e⁄« |ü<ësê∆\T m≈£îÿe>± ñ+&É≥+ e\¢ sêÁ‹ düeTj·T+˝À Js¡í+ ne&ÜìøÏ ø£wüº+ ne⁄‘·T+~. ø±ã{Ϻ sêÁ‹ düeTj·T+˝À n‹ ‘·≈î£ ÿe>± ‹q&É+ ˝Ò<ë |üP]Ô>± nyêsTT&é #˚ùdÔ eT+∫~. eTTK´+>± &çqïsY u…>sZ∑ ˝Y ≤ ‹Hê*. ÁuÒøb˘ Õò dtº øÏ+>¥˝≤ ‹Hê*. n|ü &˚ MT Äs√>∑´+ dü+|üPs¡í Äs√>∑´+ ne⁄‘·T+~. d”«{Ÿ‡ : uÛÀ»q+ ‘·sT¡ yê‘· d”«{Ÿ ‹q&É+ n+fÒ dü+‘·è|æøÔ s£ ¡ uÛÀ»qy˚T. eT+∫<˚. nsTT‘˚ d”«{Ÿ‡qT sêÁ‹ uÛÀ»q+ ‘·sT¡ yê‘· ‹q≈£L&É<Tä . sêÁ‹˝À¢ d”«{Ÿ‡ ‹q&É+ e\¢ e+{À¢ ã¢&é Áô|»sY ˝…e˝Ÿ‡qT ô|+#˚düTÔ+~.

|ü<ësê∆\T ˝Òì eT+#·˙fi¯ó¢ ‘ê>∑≥y˚T ñ‘·eÔ T+. ˙s¡d+ü ãV”≤q‘· : m|ü &É÷ n*dæb˛sTTq≥T¢>± nì|æ+∫ s√Eyê] ø±s¡´Áø£e÷*ï #˚düTø√e≥+ ø£wüºkÕ<Ûä´+>± nì|ædüTÔ+~. ˇø£y˚fi¯ m|üŒ{Ïø£+fÒ m≈£îÿe>± s¬ dtº rdüT≈£îHêï ˝Òø£ ìÁ<äb˛sTTHê eT]+‘·>± n*dæb˛sTTq≥T¢ nì|ædTü +Ô ~. X¯ØsêìøÏ ÁX¯eT+≥÷ ˝Ò≈£î+&Ü ñ+&˚ yê]øÏ s¡ø£Ô+˝Àì >∑÷¢ø√CŸ X¯Øs¡ ø£DC≤\+˝ÀøÏ Á|üy•˚ +#·˝øÒ £ s¡ø+Ô£ ˝ÀH˚ $T–* n~Ûø+£ ø±e≥+ e\¢ Ç˝≤ »s¡T>∑T‘·T+~. n\dü≥>± ñHêïdüsπ Ç˝≤+{Ï düeTj·T+˝À X¯ØsêìøÏ m+‘√ø=+‘· ÁX¯eTqT ø£*ŒùdÔ >∑÷ø¢ √CŸ X¯Øs¡ ø£D≤\˝ÀøÏ Á|üy•˚ +∫ s¡ø+Ô£ ˝À n~Ûø+£ ø±≈£î+&Ü ñ+≥T+~. ãs¡Te⁄ ‘·–Zb˛e&É+ : s¡ø£Ô+˝Àì >∑÷¢ø√CŸì $ìjÓ ÷ –+#· ˝Ò ø £ b ˛j˚ T dü ] øÏ X¯ Ø s¡ + ø£+&Ésê\˝Àq÷, y˚sπ #√{≤¢ ñqï ø=e⁄« ì\e*ï X¯øÏÔø√dü+ $ìjÓ÷–+#·Tø√e≥+ ÁbÕs¡+_ÛdüTÔ+~.

Bì‘√ X¯Øs¡|⁄ü ãs¡Te⁄ ‘·>&Z∑ +É ÁbÕs¡+uÛeÑ Te⁄‘·T+~. Ç˝≤+{Ï dü+<äsꓤ˝À¢ dü÷ú\<˚Vü≤+ ø£\yêfi¯ó¢ @ Á|üjT· ‘·ïeT÷ #˚jT· ≈£î+&ÜH˚ ãs¡Te⁄ ‘·–bZ ˛‘·THêï+ ø£<ë nì dü+‘√dækÕÔsT¡ . Ç˝≤ ãs¡Te⁄ ‘·>≥Z∑ + n+‘· Äs√>∑ ´ ø£ s ¡ + ø±<ä T . &É j · ÷ u… { Ï d t ì ø£ + Á{À˝Ÿ #˚düTø√e≥+ yÓTT<ä\e>±H˚ Mfi¯ó¢ eT∞¢ |üPs¡«|ü⁄ ãs¡Te⁄≈£î #˚sT¡ ≈£î+{≤s¡T. eTdüø£ #·÷|ü⁄ : s¡ø+Ô£ ˝À >∑÷ø¢ √CŸ |ü]e÷D+ n~Ûø+£ ø±>±H˚ ø£ + {Ï ø£ ≥ ø±\T >∑ ÷ ¢ ø √CŸ ì , ˙{Ï ˙ |”\TÃø√e&É+ yÓTT<ä\Tô|&É‘êsTT. Bì‘√ n$ ñ_“ #·÷|ü⁄ eTdüπødüTÔ+~. XÊ«dü˝À r|æyêdüq : Ç~ ÄK] \ø£åD+>± ø£ì|ædTü +Ô ~. s¡ø+Ô£ ˝À >∑÷ø¢ √CŸ |ü]e÷D+ Á|üe÷<äøs£ ¡ yÓTÆq dæú‹øÏ #˚s¡T≈£îqï<äH˚+<äT≈£î dü÷#·q Ç~. X¯øÏÔø√dü+ X¯Øs¡+ ‘·q˝Àì y=e⁄ ì\e*ï ñ|ü jÓ÷–+#·Tø√e≥+ yÓTT<ä\e>±H˚ ø°{ÀHé‡ nqã&˚ $wü |ü<ësê∆\T ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+{≤sTT. XÊ«dü˝À r|æyêdüq yÓTT<ä\sTT+<ä+fÒH˚ }|æ]‹‘·T\Ô <ë«sê X¯ Ø s¡ + ø° { ÀHé ‡ ì $dü ] ® + |ü C Ò j · T &ÜìøÏ Á|üjT· ‹ïk˛Ô+<äì ns¡+∆ #˚dTü ø√yê*. Bì‘√bÕ≥T ‘ÓeT\≥+, yê+‘·T\T, bı‹Ô ø£&TÉ |ü⁄˝À H=|æŒ ≈£L&Ü yÓTT<ä\j·÷´j·T+fÒ yÓ+≥H˚ ∫øÏ‘‡· ø√dü+ Vü‰dæŒ≥˝ŸøÏ ‘·s*¡ +#·≥+ #˚j÷· *. ø°{À ndæ&√dædøt Ï n¬s+® {Ÿ>± ∫øÏ‘·‡ #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ñ+≥T+~. Ç˝≤ »s¡>≥ ∑ + #ê˝≤ ns¡T&˚ nsTTHê »]–‘˚ e÷Á‘·+ Á|üe÷<ä+ m≈£îÿe. eT÷Á‘·Hêfi¯ ÇHÓŒ¤ø£åqT¢ : eT÷Á‘·+˝Àì >∑÷¢ø√CŸ n~Ûø£+>± b˛‘√+fÒ Ä uÛ≤>±q u≤´ø°º]j·÷, dü÷ø£ÎÁøÏeTT\ n~Ûø£dü+K´˝À n_Ûeè~› #Ó+<˚ neø±X¯+ ñ+~. <ëìe\¢ eT÷Á‘·Hêfi¯+, jÓ÷ì, ÇHéô|òø£åq¢≈£î >∑T]ø±e&É+, ‘Ó\¢ã≥º, |ü⁄s¡TcÕ+>∑+ ∫e]uÛ≤>±q ñ+&˚ #·s¡à+ô|’ |ü>∑Tfi¯ó¢, |ü⁄fi¯ófl, N|ü⁄ |ü≥≥ º +, |ò+ü >∑dt #˚s≥ ¡ + ˝≤+{Ï \ø£D å ≤\˙ï #√≥T #˚dTü ≈£î+{≤sTT.

ôd’Œd” ∫¬øHé Åô|ò’ ø±e\dæq |ü<ësê∆\T : ∫¬øHé ñ*¢bÕj·T\T |ü∫Ã$T∫à n\¢+ yÓ\T¢*¢ ù|dtº >∑s+¡ eTkÕ˝≤ ñ|ü

ø±s¡+ ˙fi¯ófl |üdTü |ü⁄ q÷HÓ

: : : : : : : : : :

1 ø¬ õ 2 4`6 2 #Ó+#ê\T 1 #Ó+#ê s¡T∫øÏ ‘·–q+‘· ‘·–q+‘· ø=~›>± 1/4 #Ó+#ê dü]|ü&Ü

‘·j·÷s¡T #˚j·TT $<Ûëq+ : 1. eTT+<äT>± ø£&ÜsTT˝À ∫¬øHé eTTø£ÿ\T, n\¢+ yÓ\T¢*¢ ù|dt,º ñ|ü , |üdTü |ü⁄, ø=~›>± ˙fi¯ó¢ y˚dæ |ü~ì$TcÕ\ bÕ≥T ‘·≈î£ ÿe eT+≥ MT<ä ñ &çø+Ï #·Tø√yê*. |ü~ì$TcÕ\ ‘·sT¡ yê‘· kº Ä|òt #˚dæ |üøÿ£ q ô|≥Tºø√yê*. 2. eTs√ bÕHé rdüTø=ì n+<äT˝À q÷HÓ ø=~›>± y˚dæ y˚&j É ÷· ´ø£ |ü∫Ã$T]Ã, ñ*¢bÕj·T eTTø£ÿ\T y˚dæ Åô|’ò #˚j÷· *. 3. |ü∫Ã$T]Ã, ñ*¢bÕj·T eTTø£ÿ\T <√s¡>± y˚–q ‘·sT¡ yê‘· ñ&çø+Ï ∫q 1. eTTfi¯ó¢ >∑\ #Ó≥Tº 2. eTTq>∑ #Ó≥T¢ 3. eTÁ] #Ó≥T¢ 4. bÕ\T>±s¡T #Ó≥T¢ 5. nXÀø£ eèø£eå TT\T yÓTT<ä\>∑T C≤‹ eèø£eå TT\qT Ç+{Ï Äes¡D˝À ô|+#·T≥ n+‘· eT+∫~ ø±<äT. y˚|ü #Ó≥TºqT ô|+#·Tø√e#·TÃqT. y˚|ü eT+∫ ˙&Éìe«&Éy˚T>±ø£ Wwü<|äÛ sü +¡ >± eTìwæøÏ eT+∫ y˚T\T, Äs√>∑´eTT #˚≈£Ls¡TÃqT. |üP\ yÓTTø£ÿ\qT @ ~≈£îÿ˝ÀHÓ’Hê ô|+#·Tø=qe#·TÃqT. n<˚$<Ûeä TT>± |üP\≈£î+&û\qT ‘·÷s¡TŒ ñ‘·Ôs¡ Á|üVü≤Ø >√&É\ô|’q ñ+#·sê<äT.

∫¬øHé, ñ|ü , |üdTü |ü⁄, n\¢+ yÓ\T¢*¢ ù|dt,º ø±s¡+ y˚dæ |ü~ ì$TcÕ\ bÕ≥T u≤>± Åô|’ò #˚j÷· *. 4. ‘·sT¡ yê‘· >∑s+¡ eTkÕ˝≤ y˚dæ ø£\u…{ºÏ s¬ +&ÉT ì$TcÕ\ ‘·sT¡ yê‘· kº Ä|òt #˚ùdj·÷*. n+‘˚ ∫¬øHé Åô|’ò s¬ &û. Bìï y˚&ç y˚&ç nqï+, #·bÕ‹˝ÀøÏ eT+∫ ø±+_H˚wHü .é

|üdüT|ü⁄ 1. 10 Á>±. |ü∫à |üdTü |ü⁄ <äT|ü+qT ñ<äjT· + e÷Á‘·yT˚ 30 $T.©. Äe⁄ ô|s¡T>∑Tq+<äT ø£*|æ, |üs>¡ &∑ TÉ |ü⁄q Á$T+–dü÷,Ô #·|Œæ &ç>± eTõ®>∑ nqï+ e÷Á‘·yT˚ ÄVü‰s¡+>± sTTdü÷Ô ñ+fÒ 7`9 ~Hê˝˝À |ü#÷ ø±yÓTs¡T¢ ‘·–bZ ˛‘êsTT. 2. |üdTü |ü⁄, ñdæ]ø±j·T\qT m+&ç+∫ bı&ç #˚dæ ˇø=ÿø£ÿ #Ó+#ê&ÉT uÛÀ»HêìøÏ ˇø£ ns¡>+∑ ≥ eTT+<äT ˙{Ï‘√ ùd$ùdÔ eT<ÛTä y˚TVü≤+ n<äT|ü⁄˝À ñ+≥T+~. 3. eT÷Á‘·<√cÕìøÏ |üdüT|ü⁄ ø£\ÿeTT >±ì, #·÷s¡íeTT>±ì ‘ÓH˚‘√ ˝Òø£ ñdæ]ø£ |ü+&É¢ s¡dü+‘√ ø£*|æ ùd$+#ê*.


>∑T+≥÷s¡T X¯ìyês¡+

ø±|ü⁄\qT _dæ˝ÀøÏ #˚sêÃ* ø±ÁfÒìø√q, p˝…’ 19 (ø±ø£rj·T): ‘Ó\>±, ã*», ˇ+≥], ø±|ü⁄\qT _dæ˝À¢ #˚sêÃ\ì {Ï_¬ø eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T j˚T&ç<ä Hêì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. {Ï_¬ø C…mdæ Ä<Ûä«s¡´+˝À m+|æ&çz ø±sê´\j·T+ e<ä› Hêj·T≈£î\T sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± |ü\Te⁄s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\>±, ã*», ˇ+≥], ø±|ü⁄\qT _dæ C≤_‘ê˝À #˚]à kÕúìø£ mìïø£˝À¢ _dæ ø√{≤˝À neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì, Jy√ HÓ+: 30qT neT\T #˚j·÷\ì >∑‘· 3 HÓ\\T>± b˛sê≥+ #˚dæHê Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. ‘·eT düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡eTj˚T´ es¡≈£î b˛sê≥+ ø=qkÕ–kÕÔeTì Hêj·T≈£î\T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ |ü\T &çe÷+&É¢‘√ ≈£L&çq $q‹|üÁ‘êìï ‘·Vü≤o˝≤›sY Ä#ês¡T´\≈£î n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±j·T\ dü÷]u≤ãT, s¡+u≤\ uÀdt, s¡+u≤\ ∫{Ϻu≤ãT, ø£+#·Tdüú+uÛÑ+ k˛ì, Äø±X¯+ ÁoqT, nø£ÿ\ eT+<˚X¯«s¡sêe⁄, q+<Ûë´\ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, ñ+>∑sê\ nãT“\T, q÷ø£\ <äTs¡Z, >±*<˚es¡ Áoìyêdt, >√HÓeT&É‘·\ ÁãVü‰àJ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\+≥÷ Ä+<√fi¯q eTT$Tà&çes¡+, p˝…’ 19 (ø±ø£rj·T): ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì $ø£˝≤+>∑T\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô $ø£˝≤+>∑T\ Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä+<√fi¯Hê ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£ b˛©düT ùdºwüHé ôd+≥sY˝À C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. dü<äs¡yéT ø±´+|ü⁄˝À >∑T]Ô+∫q ns¡TΩ˝…’q $ø£˝≤+>∑T\≈£î |æ+#Û·qT¢ yÓ+≥H˚ Çyê«\ì, Çfi¯¢ düú˝≤\T ˝Òì $ø£˝≤+>∑T\≈£î Çfi¯¢ düú˝≤\T πø{≤sTT+∫ ñ∫‘·+>± Ç\T¢ Á|üuÛÑT‘·«y˚T ì]à+∫ Çyê«\ì, B|ü+ |ü<Ûäø£+˝À eT+ps¡T #˚dæ &ÉãT“\T ø£{Ϻ+#·T≈£îqï $ø£˝≤+>∑T\≈£î ‘·ø£åDy˚T >±´dt ø£HÓø£åq¢qT Çyê«\ì, ns¡TΩ˝…’q $ø£˝≤+>∑T\ Á>∑÷|ü⁄\≈£î, e´øÏÔ>∑‘·+>± yê´bÕsê\T #˚düT≈£îH˚ yê]øÏ dü_‡&û‘√ ≈£L&çq s¡TD≤\T eT+ps¡T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘·eT&çe÷+&É¢‘√ ≈£L&çq $q‹|üÁ‘êìï ‘·Vü≤o˝≤›sY õ.∫ìïu≤ãT≈£î n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À q\e÷{Ï \+ø£sêE, eT{≤º Áoìyêdüsêe⁄, ∫ø£ÿ+ Ä~Hêsêj·TDeT÷]Ô, |æ.u≤\sêE, eTùV≤+Á<äyê&É nbÕŒsêe⁄, ø=s¡T$T*¢ sê+u≤ãT, yÓ+ø£≥\øÏåà, j·TT.Á|üø±wt, m+.sêCÒwt, yÓTT˝Ò¢{Ï yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄\‘√ bÕ≥T n~Ûø£ dü+K´˝À $ø£˝≤+>∑T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT&ÉT|ü*¢ì Ä<äs¡Ù Á>±eT+>± r]Ã~<äT›‘ê : ø£&É* nsTTq$*¢, p˝…’ 19 (ø±ø£rj·T): eT&ÉT|ü*¢ Á>±e÷ìï Ä<äs¡Ù Á>±eT+>± r]Ã~<äT›‘êqì Ä Á>±eT |ü+#êj·TrøÏ @ø£Á^e+>± mìï¬ø’q ø£&É* dü‘·´Hêsêj·TD nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ªø±ø£rj·Tµ‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±eT+˝À nìï esêZ\ Á|ü»\ düVü≤ø±s¡+‘√ ‘êqT düs¡Œ+#Y>± @ø£Á^eyÓTÆq≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. Á>±eT+˝À Á>±eT düs¡Œ+#Y>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq Hê{Ï qT+∫ πssTT+ãefi¯ó¢ X¯øÏÔe+#·q ˝Ò≈£î+&Ü nVü≤]ïX¯\÷ ø£èwæ #˚kÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Á>±e÷ìøÏ ‘ê>∑T˙s¡T, $<äT´‘Y, s¡Vü≤<ës¡T\T, $<ä´ ‘·~‘·s¡ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. eT&ÉT|ü*¢ Á>±eTdüTÔ\≈£î s¡TD|ü&ç ñ+{≤qì ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

5

30 n&ÉT>∑T\ e<ä› dæús¡+>± >√<ëe] ø±øÏHê&É, p˝…’ 19 (ø±ø£rj·T): KeTà+ õ˝≤¢ uÛÑÁ<ë#·\+ e<ä› >√<ëe] ˙{Ï eT≥º+ 30 n&ÉT>∑T\ e<ä› dæús¡+>± ñ+~. m>∑Te ÁbÕ+‘·+˝Àì ø±fi‚X¯«s¡+, Ç+Á<ëe‹ bı+–bıs¡T¢‘·T+&É&É+‘√ Ä Á|üuÛ≤e+ ù|s¡÷s¡T e<ä› ø£ì|æk˛Ô+~. nø£ÿ&É Á|ü‹ >∑+≥≈£î 3ôd+.$÷ es¡<ä ô|s¡T>∑T‘√+~. eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\≈£î 10.68 $÷≥s¡¢ es¡<ä ñ+&É&É+‘√ á Á|üuÛ≤e+ uÛÑÁ<ë#·\+ô|’ |ü&=#·Ãì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. e#˚à 24 >∑+≥˝À¢ uÛÑÁ<ë#·\+ e<ä› >√<ëe]øÏ ≈£L&Ü es¡<ä b˛≥T ñ+≥T+<äì n~Ûø±s¡T\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. ˝≤+N\qT dæ<ä∆+ #˚dæ πøåÁ‘·kÕúsTT˝À j·T+Á‘ê+>∑+ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T Ä<˚•+#ês¡T. eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Ç+ø± es¡<ä ô|]–q≥¢sTT‘˚ mìïø£\ô|’ Á|üuÛ≤e+ |ü&ÉT‘·T+<äì H˚‘·\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝À m&É‘Ó]|æ˝Ò≈£î+&Ü ≈£îs¡TdüTÔqï esê¸\≈£î Á|ü»\≈£î ø£+{Ï $÷<ä ≈£îqT≈£î ˝Ò≈£î+&Ü #˚düTÔHêïsTT. 100≈£î ô|’>± Á>±e÷\≈£î sêø£b˛ø£\T ì*∫b˛j·÷sTT. 15 eT+&É˝≤˝À¢ |ü\T Á>±e÷\≈£î u≤Vü≤´ Á|ü|ü+#·+‘√ dü+ã+<Ûë\T ‘Ó–b˛j·÷sTT. 20 Á>±e÷˝À¢ $<äT´‘Y düs¡|òüsê≈£î n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ç+~. |ü+≥bı˝≤\T ˙≥eTTì–b˛j·÷sTT. eTVü‰sêh˝À ≈£îs¡TdüTÔqï esê¸\≈£î ô|Hé >∑+>± ñÁ>∑s¡÷|ü+ <ë*Ã+~. B+‘√ ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\qT düTs¡øÏå‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s¡*+#˚ |üqT˝À¢ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ ‘·\eTTqø£˝…’ ñ+~. ø±>±, yêj·TTe´ ã+>±fi≤U≤‘·+˝À @s¡Œ¤&çq n\Œ|”&Éq+ eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ yÓ’|ü⁄q≈£î ‘·s¡\T‘√+~. Ç~ Á|üdüTÔ‘·+ ‘·÷s¡TŒ¤ eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ, #Û·rÔdt>∑&Ûé\qT Ä qT≈£îì dæús¡+>± ø=qkÕ>∑T‘√+~. Bì Á|üuÛ≤e+ sêh+ô|’ Áø£eT+>±

esê¸\≈£î Ä~˝≤u≤<é n‘·˝≤≈£î‘·\+

‘·>∑TZ‘√+<äì $XÊK˝Àì yê‘êes¡D ôV≤#·Ã]ø£\ πø+Á<ä+ >∑Ts¡Tyês¡+ ‘Ó*|æ+~. ø√kÕÔ+Á<Ûä, ‘Ó\+>±D˝À¢ |ü\T#√≥¢ sêj·T\d”eT˝À nø£ÿ&Éø£ø£ÿ&Ü ñs¡TeTT\‘√ ≈£L&çq »\T¢\T |ü&˚ neø±X¯+ ñ+~. ø√kÕÔ+Á<Ûä rs¡+ yÓ+ã&ç

|ü]ÁX¯eT\ XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À yêVü≤q s¡TD≤\T nÁø£eT eT<ä´+ neTàø±\ô|’ πødüT\ qyÓ÷<äT

yÓ’mdt |ü<∏äø±˝Ò ¬>\T|ü⁄q≈£î u≤≥\T

p˝…’ 20 2013

ø±øÏHê&É, p˝…’ 19 (ø±ø£rj·T): ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝À 150 eT+~ md”‡, md”º\≈£î kı+‘·ø±s¡T ø=qT>√\T≈£î s¡÷.10 \ø£å\ ˝À|ü⁄ s¡TD+ õ˝≤¢ |ü]ÁX¯eT\ πø+Á<ä+ Çe«qTqï≥T¢ Ä dü+düú y˚TH˚»sY \ø£ÎDsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. <äs¡U≤düTÔ<ës¡T&ÉT Á&Ó’$+>¥ ˝…’ôdHé‡, u≤´&ç® ø£*– ñ+&Ü\ì, 8e ‘·s¡>∑‹ ñrÔs¡Tí&Ó’ 10 XÊ‘·+ #Ó*¢+#ê\Hêïs¡T. $T–*q yÓTT‘·Ô+ u≤´+≈£î qT+∫ Ç|æŒkÕÔeTì, E˝…’ 20 ˝À|ü⁄ <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì, M]øÏ 35 XÊ‘·+ sêsTTr ÇkÕÔeTì $e]+#ês¡T. |ü<∏äø£+ øÏ+<ä rdüT≈£îqï yêVü≤Hê\T Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷˝À¢ U≤∞>± ñqï #√≥ n<Ó›≈£î rdüT≈£îH˚˝≤ ø£˝…ø£ºsY ñ‘·Ôs¡T«\T Çe«qTqï≥T¢ Äj·Tq

‘Ó*bÕs¡T. ø±>±, ø±øÏHê&É ÁbıVæ≤_wüHé düuŸ &ç$»Hé |ü]~Û˝À ø±øÏHê&É, ‘êfi¯¢πse⁄, ô|<ë›|ü⁄s¡+, |æsƒê|ü⁄s¡+, Á|ü‹ÔbÕ&ÉT, ‘·Tì ÁbÕ+‘ê˝À¢ nø£kÕà‘·TÔ>± <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫ 12 πødüT\T ô|{Ϻ Äs¡T>∑T]ì n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ m¬ø’‡CŸ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ ¬ø.ã\sêeTø£èwüí >∑Ts¡Tyês¡+ $÷&çj·÷≈£î ‘Ó*bÕs¡T. ˙\|ü*¢ m¬ø’‡CŸ #Óø˘b˛düTº˝À j·÷Hê+ qT+∫ ¬s+&ÉT ìãT“\T rdüTø=düTÔqï ˇø£ e´øÏÔì n¬sdüTº #˚XÊeTHêïs¡T. ø±øÏHê&É |ü]~Û˝À 265 ©≥s¡¢ Hê≥TkÕsê, 25 ;s¡T¢, 960 ©≥s¡¢ u…\¢|ü⁄eP≥qT <Ûä«+dü+ #˚dæ ¬s+&ÉT yÓ÷{≤s¡T ôd’øÏfi¯¢qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïeTì, 8 u…’+&√esY πødüT\T qyÓ÷<äT #˚XÊeTì $e]+#ês¡T.

>∑+≥≈£î 45 qT+∫ 50 øÏ˝À $÷≥s¡¢ y˚>∑+‘√ ã\yÓTÆq á<äTs¡T >±\T\T MdüTÔHêïsTT. düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ y˚≥≈£î yÓfi‚¢ eT‘·‡´ø±s¡T\T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì ôV≤#·Ã]ø£\T C≤Ø #˚XÊs¡T.

Á>±eT n_Ûeè<˚› ¬>\T|ædüTÔ+~

$sê{Ÿ |üs¡«+‘√ dü+<˚XÊ‘·àø£ e#·Hê\T : ø±qT>√$ neT˝≤|ü⁄s¡+ s¡÷s¡˝Ÿ, p˝…’ 19 (ø±ø£rj·T): á HÓ\ 31q »s¡>∑qTqï |ü+#êj·Tr mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ Á|ü#êsê\T }|ü+<äT≈£îHêïsTT. @ ù|≥¬ø[¢Hê @ ø±\˙ #·÷dæHê nuÛÑ´s¡Tú˝Ò ‘ês¡dü|ü&ÉT‘·THêïs¡T. neT˝≤|ü⁄s¡+ s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\+ ø±eTq>∑s¡Te⁄ Á>±eT |ü+#êj·Tr˝À Ç+{Ï ù|s¡T ªsêE\|üP&çµ ù|s¡T‘√ eTT>∑TZs¡T nuÛÑ´s¡Tú\T ã]˝À ñHêïs¡T. M]˝À sêE\|üP&ç Äq+<é eTT+<ä+»˝À ñHêïs¡T. j·TTe‘·≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘·ì∫à Äj·Tq≈£î ãT≥º >∑Ts¡TÔô|’ z≥T y˚dæ sê»ø°j·T Á|üy˚X¯+ ø£*Œ+#ê\ì z≥s¡¢qT z≥T¢ nuÛÑ´]údüTÔHêïs¡T. nìïy˚fi¯˝≤ ø±eTq>∑s¡Te⁄ Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ç ø±eTq>∑s¡Te⁄ |ü+#êj·Tr≈£î sêh+˝ÀH˚ eHÓï ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î ‘êqT bÕ≥T|ü&É‘êqì z≥s¡T¢ ≈£L&Ü ‘·qô|’ $XÊ«dü+ ñ+#ês¡ì, Ç<˚ ‘·q ¬>\T|ü⁄q≈£î u≤≥y˚düTÔ+<äì Äj·Tq BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. yÓ’mdtÄsYdæ|æ eT<䛑·T‘√ ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt.sê»X‚KsY¬s&ç¶ neT\T #˚dæq |ü<∏äø±\T ‘·qqT ¬>\T|ü⁄q≈£î u≤≥\ì Äq+<é BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T.

mìïø£\ Á|ü#ês¡+ #˚düTÔqï nuÛÑ´]ú ô|#ÓÃ{Ϻ #·+Á<äeTÚ[

Á>±eT n_Ûeè~›øÏ ø£èwæ neT˝≤|ü⁄s¡+ s¡÷s¡˝Ÿ, p˝…’ 19 (ø±ø£rj·T): sê»ø°j·÷\˝À sêyê\H˚ Äø±+ø£å‘√ ‘êqT ù|s¡÷s¡T |ü+#êj·Tr˝Àì mì$T<√ yês¡T¶ kÕúHêìøÏ ã]˝À ñHêïqì eT+<∏ë |òüDÏ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eT n_Ûeè~›øÏ ‘·qe+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. >±´dt bısTT´ >∑Ts¡TÔô|’ mì$T<√ yês¡T¶ Á|ü»\T z≥TqT y˚dæ nK+&É yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì nuÛÑ´]údüTÔHêïs¡T. j·TTe≈£î&Ó’q ‘·q≈£î yês¡T¶ n_Ûeè~›øÏ, ‘·q ¬>\T|ü⁄‘√ Á|üC≤ ùde˝À n+øÏ‘·+ #˚j·÷\H˚ ø√D+˝À z≥s¡¢qT z≥T Vü≤≈£îÿqT nuÛÑ´]údüTÔHêïs¡T.

mìïø£\ Ks¡TÃ\ $esê\T düeT]Œ+#·≈£î+fÒ nqs¡TΩ\T>± >∑T]Ô+|ü⁄ ndæôdº+{Ÿ Ä&ç{Ÿ Ä|ò”düsY neT˝≤|ü⁄s¡+, p˝…’ 19 (ø±ø£rj·T): sêh mìïø£\ dü+|òüT+ ìπs∆dæ+∫q $<Ûä+>± sêqTqï |ü+#êsTTr mìïø£\˝À b˛{°#˚j·TT nuÛÑ´s¡Tú\T mìïø£˝ Ks¡Tà n+<äCÒj·T≈£î+fÒ nqs¡TΩ\T>± >∑T]ÔkÕÔeTì ndæôdº+{Ÿ Ä&ç{Ÿ n~Ûø±] m+mdt <Ûäq+»sTT ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝À 22 |ü+#êsTTr\≈£î >±qT 2 |ü+#êsTTr\T mø£Á^e+ ø±>± $T>∑‘ê |ü+#êsTTr\˝À 60 eT+~b˛{°˝À ñHêïs¡Hêïs¡T. n˝≤π> 248 yês¡T¶\≈£î >±qT 148 yês¡T¶ yÓT+ãs¡T¢ @ø£Á^e+ ø±>± 100 yês¡T¶\≈£î mìïø£\T »s¡>∑>± 218 eT+~ b˛{°˝À ñHêïs¡Hêïs¡T. b˛{°˝À ñqï düs¡Œ+#Y, yês¡T¶ düuÛÑT´\≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£ m+|æ&çz ø±sê´\j·T+˝À ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£e÷ìï Äj·Tq ìs¡«Væ≤+#ês¡T. y˚T»sY |ü+#êsTTr\˝À b˛{°#˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\T s¡÷.80y˚\T, yÓTÆqsY |ü+#êsTTr˝À¢ s¡÷.40y˚\T Ks¡Tà #˚j·÷*‡ ñ+≥T+<äì |ü]~Û <ë{Ï Ks¡TÃ\T #˚ùdÔ b˛{°øÏ nqs¡TΩ\T nHêïs¡T. mìïø£\ e´j·÷ìï dü]Œ+#˚+<äT≈£î eT+&É\+˝Àì |ü+#êsTTr\qT 3 ôd¬>à+≥T¢>± $uÛÑõ+∫ Hê\T>∑T $&É‘·\T>± Ks¡TÃ\ $esê\T dü]Œ+#˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&çz m XÊsêsêDÏ, Çz|æÄsY&ç m$ düTu≤“sêe⁄\‘√ bÕ≥T b˛{°<ës¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

NÛ≥sY X¯+ø£sY k˛<äs¡T\T

|æ. dürwt yÓ’.m˝Ÿ.¬ø. Á|ükÕ<é &ç.>√bÕ\ø£èwüí j·÷Hê+

ø±ÁfÒìø√q

eTTeTà&çes¡+

ø±øÏHê&É, p˝…’ 19 (ø±ø£rj·T): ø±øÏHê&É eT<Ûä«düuÛÑ ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À leT<é eTVü‰uÛ≤s¡‘· $sê{Ÿ |üs¡« Á|üe#·q+ $»j·Tyê&É ñ‘·Ôsê~Û eTsƒê~Ûø±] düT<Ûë |ü+&ç‘·T\T lø±qT>√$ yêdüT<˚yê#êsY#˚ |òüTq+>± »]–+~. Á|üe#·q nq+‘·s¡+ ø£$T{° n<Ûä´≈£åî\T sê#·÷] sê|òüTy˚+Á<äkÕ«$T Ä<Ûä«s¡´+˝À ø±s¡´<ä]Ù ø√|ü*¢ X‚wü–]sêe⁄, ø√XÊ~Ûø±] y˚eTT>∑+{Ï sêeTT, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ‘ê&É÷] s¡+>±sêe⁄, dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<ä]Ù &Üø£ºsY j·÷‘·–] |üs¡X¯ósêyéT, ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T m+.>±j·TÁ‹, sê#·÷] X‚wü–]sêe⁄\T |ü+&ç‘·T\T yêdüT<˚yê#êsYqT |òüTq+>± dü‘·ÿ]+#ês¡T. |ü+&ç‘·T\T ø±qT>√$ yêdüT<˚yê#êsYqT |òüTq+>± dü‘·ÿ]+#ês¡T. |ü+&ç‘·T\T ø±qT>√$ yêdüT<˚yê#êsY Á|üe#·+q #˚dü÷Ô $sê{Ÿ |üs¡«+ <ë«sê lø£èwüí |üs¡e÷‘·à nH˚ø£ dü+<˚XÊ‘·àø£ e#·Hê\T, <Ûäsêà\qT uÀ~Û+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. 12 dü+e‘·‡sê\ n+øÏ‘·yÓTÆq bÕ+&Ée⁄\T lø£èwüí |üs¡e÷‘·à düVü≤ø±s¡+‘√ n~Û>∑$T+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. leT<é

eTVü‰uÛ≤s¡‘·+ dü+e‘·‡s¡ ø±\ Á|üe#·q+ »qe] Hê{ÏøÏ |üPs¡Ôe⁄‘·T+<äì, Ä düeTj·T+˝À uÛ≤s¡‘·+˝À ñqï \ø£å XÀ¢ø±\qT 12eT+~ düT<Ûë |ü+&ç‘·T\#˚ |üsƒ¡q+, $wüßí düVü≤ÁdüHêeT bÕsêj·TD+, $wüßí ôVAe÷ìï uÛ≤ØkÕúsTT˝À ìs¡«Væ≤+#ê\ì #ÓbÕŒs¡T. ø£$T{° n<Ûä´≈£åî\T sê#·÷] sê|òüTy˚+Á<ä kÕ«$T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ »qe] Hê{ÏøÏ düTe÷s¡T 3\ø£å\‘√ eT<Ûä«düuÛÑ uÛÑeq eTs¡eTà‘·T\qT #˚|ü{Ϻ |üP]Ô #˚j·T<ä*#êeTì #ÓbÕŒs¡T. ø£$T{° dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<ä]Ù, Ä#êsY ø£$T{° #ÛÓ’s¡àHé &Üø£ºsY j·÷‘·–] |üs¡X¯ósêyéT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ »qe]˝À »]π> ñ‘·‡yêìøÏ >√<ëe] õ˝≤¢\ eT<Ûä« dü+wü|òü÷\T, eT<ÛäT«\qT Á|ü‘˚´ø£+>± ÄVü‰«ì+#·<ä*#êeTì #ÓbÕŒs¡T. 135 dü+e‘·‡sê\ #·]Á‘· ø£*–q eT<Ûä«düuÛÑ Á|ü‹wüº eT]+‘·>± ô|]π>˝≤>± ø£$T{° nH˚ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. e÷<Ûä« bÂs√Væ≤‘·T\T j·÷‘·–] eT<˚«wt Ák˛Ô‘·Ô |üsƒ¡q+ #˚kÕs¡T.

nkÕ+|òæTø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ìs¡«Væ≤ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T n\¢es¡+, p˝…’ 18 (ø±ø£rj·T): nkÕ+|òæTø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T mø£ÿ&Ó’Hê ìs¡«Væ≤ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì n\¢es¡+ düuŸ ÇHéôdŒø£ºsY Ä|òt b˛©dt $»j·Tu≤ãT ôV≤#·Ã]+#ês¡T. |ü+#ê j·Tr mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À eT+&É\+˝Àì uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔqT @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeT Hêïs¡T. b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT Ç|üŒ{Ïπø |ü]o*+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. düeTkÕ´ ‘·àø£, n‹ düeTkÕ´‘·àø£ ÁbÕ+‘ê\qT |ü]o*+#êeTHêïs¡T. eT+&É\+˝À ù|ø± ≥\T, ø√&ç|ü+<ë\T, ÁøϬø{Ÿ u…{Ϻ+>¥\T

ìs¡«Væ≤ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. me¬s’Hê nkÕ+|òæTø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ô|’ düe÷#ês¡+ ÇùdÔ yês¡T düe÷#ês¡+ >√|ü´+>± ñ+∫ |ü≥Tº≈£î+{≤eTì nHêïs¡T. eT+&É\+˝À m≥Te+{Ï $yê<ë\T ˝Ò≈£î+&Ü m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT b˛©dt ùdºwüHé≈£î e∫Ãq |òæsê´<äT\T |ü]o*+∫ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚düTÔHêïeTì Äj·Tq nHêïs¡T. nkÕ+|òæTø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ìs¡«Væ≤ùdÔ düe÷#ês¡+ b˛©dt ùdºwüHé≈£î düe÷#ês¡+ Çyê«\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

neT˝≤|ü⁄s¡+ s¡÷s¡˝Ÿ, p˝…’ 19 (ø±ø£rj·T): neT˝≤|ü⁄s¡+ s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\+ ù|s¡÷s¡T Á>±eT |ü+#êj·Tr˝À mìïø£\ y˚&ç ôVA¬s‹Ôk˛Ô+~. &Ûû n+fÒ &Ûû n+≥÷ Á|ü#êsê\T CÀs¡T>± kÕ>∑T‘·THêïsTT. >∑‘·+˝À düs¡Œ+#Y>± Á>±eT+˝À #˚dæq n_Ûeè<˚› ‘·qqT ¬>*|ædüTÔ+<äì ù|s¡÷s¡T düs¡Œ+#Y nuÛÑ´]ú ô|#ÓÃ{Ϻ #·+Á<äeTÚ[ ù|s=ÿHêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± düs¡Œ+#Y nuÛÑ´]ú>± ô|#ÓÃ{Ϻ #·+Á<äeTÚ[ >∑‘·+˝À ‘êqT #˚dæq n_Ûeè<˚› ‘·qqT ¬>*|ædüTÔ+<äì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. >∑‘·+˝À◊<˚fi¯¢ düs¡Œ+#Y>± Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥÷ ‘·q<Ó’q XË’*˝À ùde\+~+#ês¡ì Á|ü»\T #·]Ã+#·T≈£î+≥THêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ nuÛÑ´]ú ô|#ÓÃ{Ϻ $˝ÒKs¡¢ ‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕ<Ûës¡D e´ekÕj·T ≈£î≥T+ã+ qT+∫ e∫Ãq ‘êqT kÕe÷q´ ø±s¡´ø£s¡Ô>± 1990 qT+&ç 23 dü+e ‘·‡sê\T düTBs¡ÈyÓTÆq ùde\+~+#êqì, ù|s¡÷s¡T düs¡Œ+#Y |üP]Ô |ü<äMø±\+ |ü+#êj·Tr n_Ûeè~›øÏ ø£èwæ #˚kÕqì ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Zmdt Á|üuÛÑT‘·«+ nìï s¡+>±\˝Àq÷ $|òü\ yÓTÆ+<äì, á ªeT\Tù|µ Äj·Tq≈£î ª¬>\T|ü⁄µ ne⁄‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq≈£î dü÷∫+∫q ªñ+>∑s¡+µ >∑Ts¡TÔô|’ z≥T y˚dæ ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T.

bÕ]ÁXÊ$Tø±_Ûeè~∆ dües¡D _\T¢`2013≈£î nyÓ÷<ä+ eTT+ãsTT, E˝…’ 19(ø±ø£rj·T): u…’+&ç+>¥ ôdCŸ\˝À 60 XÊ‘·+ y˚Ts¡ |ü]ÁX¯eT\ @sêŒ≥T≈£î eTVü‰sêh bÕ]ÁXÊ$Tø±_Ûeè~∆ dües¡D _\T¢`2013qT eTVü‰sêh nôd+;¢ ÄyÓ÷~+∫+~. á y˚Ts¡≈£î |ü]ÁX¯eT\ XÊK Hêsêj·TD sêDÒ XÊdüqdüuÛÑ˝À Á|üø£{Ï+#ês¡T. ôdCŸ\ ø√dü+ Á|üsTTy˚{Ÿ uÛÑ÷eTT\qT bı+~q bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\T yêDÏ»´ düeTT<ëj·÷\qT ì]à+#·˝Ò<äT. q÷‘·q bÕ]ÁXÊ$Tø£ $<Ûëq+ô|’ ‘·eT<Ó’q XË’*˝À yê´U≤´Hê\T #˚düTÔqï Hêj·T≈£î\qT ‘·÷sêŒs¡ã{≤ºs¡T. $T–*q 40 XÊ‘·+ düú˝≤\qT ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ, yêDÏ»´, yê´bÕs¡ nedüsê\ ø√dü+ nqTeT‹+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ sêDÒ düuÛÑ˝À ˇø£ rsêàHêìï Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T. Á|üuÛÑT‘·« rs¡T‘√ |ü]ÁX¯eT\T Ç‘·s¡ sêÅcÕº\≈£î ‘·s¡*b˛‘·THêïj·TH˚ $eTs¡Ù\qT Äj·Tq K+&ç+#ês¡T. ôdCŸ\ ø√dü+ düú˝≤\qT ùdø£]+#·&É+‘√bÕ≥T s¡<ä›sTTq ôdCŸ uÛÑ÷eTT\qT ñ|üjÓ÷–+#˚+<äTπø á _\T¢qT Á|üy˚X¯ô|{Ϻq≥T¢ sêDÒ düŒw”ºø£]+#ês¡T. ø=‘·Ô bÕ]ÁXÊ$Tø£ _\T¢ ‘·j·÷Ø düeTj·T+˝À bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\T, ì|ü⁄DT\‘√ #·]Ã+#êeTHêïs¡T. uÛ≤Ø, eT<Ûä´, ∫qï ‘·s¡Vü‰, \|òüTT |ü]ÁX¯eT\≈£î ‘·–q Áb˛‘ê‡Vü≤ø±\qT Á|üø£{Ï+#ês¡T.

n\¢s¡T¢ düèwæºùdÔ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äT neT˝≤|ü⁄s¡+ s¡÷s¡˝Ÿ, p˝…’ 19 (ø±ø£rj·T): |ü+#êsTTr mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À n\¢s¡T¢ düèwæºùdÔ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äì Áf…Æ˙ ø£˝…ø£ºsY ø£s¡ïHé ôV≤#·Ã]+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ neT˝≤|ü⁄s¡+ |ü≥ºD |ü]~Û˝À »s¡>∑uÀj˚T |ü+#êsTTr mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± neT˝≤|ü⁄s¡+ dæ◊ &ç lìyêdü¬s&ç¶, mdt◊ n+ø£u≤ãT\ Ä<Ûä«s¡´+˝À b˛©düT\T ∫+<ë>∑s¡Te⁄, ù|s¡÷s¡T, á<äs¡|ü*¢, s√fi¯flbÕ˝…+ Á>±e÷˝À¢ b˛©düT ø£yê‘·T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü+#êsTTr mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ m≥Te+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü n<äq|ü⁄ b˛©düT ã\>±\qT s¡|æŒ+∫q≥T¢ dæ◊ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> |ü+#êsTTr mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À 48 eT+~ sö&û w”≥s¡T¢, >∑‘· mìïø£˝À¢ bÕ‘· πødüT˝À¢ ñqï 70 eT+~ì u…’+&√esY #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.


6

>∑T+≥÷s¡T

X¯ìyês¡+

E˝…’ 20

2013

ñ>∑Ás¡÷|ü+ <ë*Ãq >√<ëe] uÛÑÁ<ë#·\+ e<ä› eT÷&√ Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã]ø£ sêø£b˛ø£\≈£î rÁe n+‘·sêj·T+

KeTà+, p˝…’ : uÛÁÑ <ë#·\+ e<ä› >√<ëe] q~ ñÁ>∑s÷¡ |ü+ <ë*à ñ <Ûäè‘·+>± Á|üeVæ≤k˛Ô+~. 53 n&ÉT>∑T\≈£î es¡<ä˙s¡T #˚s¡Tø√e&É+‘√ eT÷&√ Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã]ø£qT n~Ûø±s¡T\T C≤Ø#˚XÊs¡T. m>∑Te ÁbÕ+‘ê˝…q’ eTVü‰sêh, #·rdÔ >t &∑ ,éÛ ˇ&çXÊ\˝À ≈£îs¡TdüTqÔ ï esê¸\ ø±s¡D+>± >√<ëe] q~ ø£˙$˙ ms¡T>∑ì Ø‹˝À uÛÑj·T+ø£s¡+>± Á|üeVæ≤k˛Ô+~. >√<ëe] q~øÏ ñ|üq<äT˝…’q ÁbÕDVæ≤‘·, ô|Hé>+∑ >∑, Ç+Á<ëe‹, X¯ã], ‘ê*ù|s¡T q<äT\T m>∑Te ÁbÕ+‘ê˝À¢ ≈£î]dæq uÛ≤Ø esê¸\ ø±s¡D+>± bı+–bıs¡T‘¢ T· HêïsTT. m|üŒ{Ïø|£ ⁄ü Œ&ÉT ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\qT düTs¡ø‘åÏ · ÁbÕ+‘ê\≈£î #˚sy¡ j ˚ ÷· \ì uÛÁÑ <ë#·\+ düuŸø˝£ ø… sº£ Y Ä<˚XÊ\T C≤Ø#˚XÊs¡T. eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘ê\˝À $|ü‘T· Ô ìs¡«Vü≤D n~Ûø±s¡T\T nÁ|üeT‘·+Ô >± ñ+&Ü\Hêïs¡T. m|üŒ{Ïø|£ ⁄ü Œ&ÉT ‘·>T∑ düe÷#êsê\T ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘·yêdüT\≈£î #˚sy¡ j ˚ ÷· \ì ø√sês¡T. >√<ëe] q~øÏ edüTqÔ ï es¡<\ä ø±s¡D+>± uÛÑÁ<ë#·\+ eTq´+˝Àì X¯óÁø£yês¡+ ∫+‘·÷s¡T, $ÄsY|ü⁄s¡+, yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+, ≈£î≈£îÿq÷s¡T, y˚˝sÒ T¡ bÕ&ÉT, yêCÒ&TÉ , #·s¢¡ ‘·~‘·s¡ eT+&É˝≤\≈£î sêø£b˛ø£\T |üP]Ô>± ì*∫b˛j·÷sTT. <ë<ë|ü⁄ 200 Á>±e÷\≈£î s¡yêD≤ kÂø£s´¡ + ì*∫b˛sTT+~. õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y qπswt ≈£îe÷sY eT÷&ÉT Á|ü‘´˚ ø£ ãè+<ë\qT s¡|æŒdüTÔHêïs¡T. eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘ê\ u≤~Û‘·T\qT düTs¡øÏå‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s*¡ düTHÔ êïs¡T. uÛÁÑ <ë#·\+, ø√qes¡+, #·s¢¡ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\qT düV‰ü j·Tø£ •_sê\≈£î ‘·s*¡ düTHÔ êïs¡T. düV‰ü j·T #·s´¡ \ ì$T‘·+Ô ôV≤’ <äsêu≤<é qT+∫ Á|ü‘´˚ ø£

ôV≤*ø±|üºsYqT s¡|æŒdüTÔHêïs¡T. 500 es¡≈£î Á>±e÷\≈£î sêø£b˛ø£\T ì*∫b˛j·÷sTT. uÛÁÑ <ë#·\+ |ü≥Dº ≤ìï es¡<\ä qT+∫ s¡ø+åÏ #˚+<äT≈£î Á|ü‘´˚ ø£+>± ø£sø¡ ≥ £ \º qT ì]à+#ês¡T. á ø£sø¡ ≥ £ \º ≈£î eT<Û´ä ˝À ˝≤ø˘\qT ì]à+#ês¡T. á ˝≤ø˘\T uÛÁÑ <ë#·\+ |ü≥Dº +˝Àì Á|ü»\+‘ê yê&ÉT‘·Tqï eTTs¡T>∑T˙s¡T á ˝≤ø˘\ <ë«sê >√<ëe]˝À ø£\TdüT+Ô ~. á ˝≤ø˘\ ìsêàD+ dü]>± #˚jT· ø£b˛e&É+‘√ ˝≤ø˘\˙ï ©≈£î˝…’ es¡<˙ä s¡T sêe÷\j·T+ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢øÏ e#êÃsTT. $kÕŒ ø±+ô|ø¢ ‡˘ yÓqø£, $~Û\ ùd&º j ç T· + es¡≈î£ es¡<˙ä s¡T e∫Ã+~. sêe÷\j·T+ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì Á|ü»\T ≈£L&Ü ‘·eT ‘·eT Çfi¯flqT U≤∞ #˚dæ düTs¡øÏå‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î yÓfifl‚ Ä˝À#·q˝À ñHêïs¡T. uÛj Ñ T· y˚Tk˛Ô+~.. >√<ëe] q~ >∑‘· ◊<˚fifl¯ qT+∫ Ç+‘· ñ<Ûèä ‘·+>± Á|üeVæ≤+#·&+É Ç<˚ yÓTT<ä{kÏ Õs¡ì Á|ü»\T n+≥THêïs¡T. >√<ëe] ñÁ>∑s÷¡ |ü+ #·÷düT+Ô fÒ uÛj Ñ T· +>± ñ+<äì Á|ü»\T n+≥THêïs¡T. mì$T<˚fifl¯ ÁøÏ‘+· 65 n&ÉT>∑T\≈£î >√<ëe]øÏ es¡<ä ˙{ÏeT≥º+ qyÓ÷<Ó+’ <äì ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ ñ<äj÷· ìøÏ 65 n&ÉT>∑T\≈£î es¡<˙ä s¡T #˚sT¡ ≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+<äì n~Ûø±s¡T\T uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. uÛÁÑ <ë#·\+ e<ä› >√<ëe] q~øÏ es¡<˙ä s¡T n~Ûø+£ >± e∫à #˚sT¡ ‘·T+&É&+É ‘√ Ç|üŒ{Ïøπ dü>+∑ eTq´+ ÁbÕ+‘·+ »\~>∑“+<Û+ä ˝À ∫≈£îÿ≈£î+~. uÛÁÑ <ë#·\+ n≥M ÁbÕ+‘·+˝Àì 12 eT+&É˝≤\T, bÕ\«+#· s¬ yÓq÷´ &ç$»Hé˝Àì Hê\T>∑T eT+&É˝≤\T »\~>∑“+<Û+ä ˝À ∫≈£îÿ≈£îHêïsTT. |ü+≥qwü+º , ÄdæqÔ wü+º »]–q≥Tº düe÷#ês¡+.

»\~>∑“¤+<Ûä+˝À ã÷s¡Z+bÕ&ÉT eT+&É\+

n~Ûø±s¡T\qT nÁ|eü T‘·+Ô #˚dqæ õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y >√<ëe] ô|s¡T>∑T<ä\ô|’ ì|ò÷ü

uÛÑÁ<ë#·\+ E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : >√<ëe] es¡<ä\qT düeTs¡úe+‘·+>± m<äTs¡TÿH˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡jT· +Á‘ê+>∑+ n+‘ê dæ<+∆ä >± ñ+&Ü\ì õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y ◊ lìyêdü l qπswt nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ düuŸ ø£˝ø… sº£ Y ø±sê´\j·T #Ûê+ãs√¢ >√<ëe] es¡<\ä ô|’ Äj·Tq $˝Òøs£ T¡ \‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ kÕj·T+Á‘êìøÏ >√<ëe] ˙{Ï eT≥º+ ô|]π> neø±X¯+ ñqï+<äTq n~Ûø±s¡T\T dæ<+∆ä >± ñ+&Ü\Hêïs¡T. eTT+<äT C≤Á>∑‘Ô· #·s´¡ ˝À uÛ≤>∑+>± $»j·Tyê&É qT+∫ eT÷&ÉT &ç»Áwüsº Y y˚TH˚CŸyTÓ +{Ÿ ãè+<Ûë\qT s¡|Œæ düTqÔ ï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ns¡sú êÁ‹øÏ 60 n&ÉT>∑T\ es¡≈î£ >√<ëe] ô|s¡T>∑T‘·T+<äì, X¯ìyês¡+ ñ<äj÷· ìøÏ n~ 65 n&ÉT>∑T\ y˚Tsê #˚sT¡ ‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. >√<ëe] es¡<\ä qT düMTøÏ+å #˚+<äT≈£î düuŸ ø£˝ø… sº£ Y ø±sê´\j·T+˝À ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷yéT @sêŒ≥T #˚dqæ ≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. m|üŒ{Ïø|£ ⁄ü Œ&ÉT düe÷#ês¡+ n+~+#˚+<äT≈£î nìï #·s´¡ \T #˚|{ü ≤ºeTHêïs¡T. X¯ã] q~ ≈£L&Ü ñ<Ûèä ‘·+>± Á|üeVæ≤düT+Ô &É≥+‘√ >√<ëe]øÏ eT]+‘· es¡<ä ‘êøÏ&ç ñ+&˚ neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïøπ uÛÁÑ <ë#·\+, bÕ\«+#· &ç$»q¢ yê´|ü+Ô >± ã|òsü Y kÕºø˘ bÕsTT+≥T¢ ô|{Ïqº ≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. es¡<ä u≤~Û‘T· \≈£î |ü⁄qsêyêdü øπ +Á<ë\ ø√dü+ bÕsƒX¡ Ê\\T, ÄÁX¯eTbÕsƒX¡ Ê\\qT >∑T]Ô+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. |ü⁄qsêyêdü øπ +Á<ë˝À¢ ñ+&˚ yê]øÏ uÛÀ»q dü<Tä bÕj·T+‘√ bÕ≥T nìï s¡ø±\ kÂø£sê´\T ø£*ŒdüTqÔ ï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. eT+∫˙{ÏøÏ Çã“+<äT\T ‘·˝‘… ≈Ô· î£ +&Ü uÛÁÑ <ë#·\+˝À \ø£å eT+∫˙{Ï bÕ´¬ø≥¢qT dæ<+∆ä #˚XÊeTHêïs¡T. e÷sêZ\T es¡<\ä e\¢ eT÷düT≈£îb˛j˚T |ü]dæ‹ú ñqï #√≥ ÄsYn+&é_, b˛©dt n~Ûø±s¡T\qT ô|{Ïqº ≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. 20 ãè+<ë\ yÓ<’ ´ä dæã“+~ì ≈£L&Ü nÁ|üeT‘·+Ô #˚XÊeTì, Ç|üŒ{Ïøπ ø±yê*‡q nìï s¡ø±\ eT+<äT\qT dæ<+›ä #˚XÊeTì, eT]ìï eT+<äT\qT ≈£L&Ü ‘Ó|Œæ düTqÔ ï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. $<äT´‘Y≈î£ m≥Te+{Ï n+‘êsêj·T+ yê{Ï\≈¢ î£ +&Ü ÄXÊU≤~Ûø±s¡T\qT nÁ|üeT‘·+Ô #˚XÊeTì, ø=ìï Á|ü<X˚ Ê˝À¢ $<äT´‘Y dü+ú u≤\T ˙≥ eTTì– |ü]dæ‹ú ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø=ìï Á>±e÷\≈£î $TqVü‰ $T>∑‘ê Á>±e÷\≈£î $<äT´‘Y n+‘·sêj·T+ yê{Ï\≈¢ î£ +&Ü C≤Á>∑‘\Ô· T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. Á>±e÷˝À¢ ;¢∫+>¥ #·*+¢ ∫ n+≥T yê´<ÛTä \T sê≈£î+&Ü ‘·>T∑ C≤Á>∑‘\Ô· T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ô|’ $&çj÷Ó ø±ìŒ¤s¬ Hé‡ <ë«sê düMTø£å ñqï+<äTq es¡<\ä ô|’ ≈£L&Ü ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ #·]ÃkÕÔeTHêïs¡T. s¬ +&ÉT &ç$»q¢ |ü]~Û˝Àì 11 eT+&É˝≤˝À¢ì düTe÷s¡T 25 Á>±e÷\T eTT+|ü⁄≈£î >∑Ts¡j÷· ´ì, . Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ì düTe÷s¡T 2 y˚\ eT+~ì |ü⁄qsêyêdü øπ +Á<ë\≈£î ‘·s*¡ +∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. 1500 mø£sê˝À¢ |ü+≥\T ˙{Ï˝À eTTì>±j·Tì, uÛÁÑ <ë#·\+, bÕ\«+#· &ç$»H√¢ì |ü\T <ës¡T¢ es¡<\ä ø±s¡D+>± eT÷düT≈£îb˛j·÷j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. >√<ëe] es¡<ä 65 n&ÉT>∑T\≈£î #˚]‘˚ 1330 Á>±e÷\T »\eTj·T+ nj˚T´ neø±X¯ ñ+<äì, n+<äT≈£î ‘·–q @sêŒ≥T¢ #˚dTü qÔ ï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T Á|üe÷<ëìï m<äTs¡TÿH˚+<äT≈£î 18 ˝≤+N\T, 60 Hê≥T |ü&eÉ \T dæ<+›ä >± ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq >√<ëe] |ü]dæú‹ì |ü]o*+∫ es¡<ä 53n&ÉT>∑T\≈£î

sê#·s¡¢ m+|æø£ |ü≥¢ Vü≤s¡¸+ Ç\¢+<äT E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : Äs¡´yÓX’ ´¯ dü+|òTü sêh eTVü‰düuÛÑ\ kÕ+düèÿ‹ø£ $uÛ≤>∑ ø£$T{° ø±s¡´<ä]Ù>± |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q sê#·s¢¡ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡Tq¢ T m+|æø£ #˚jT· ≥+ |ü≥¢ eT+&É\, |ü≥D º n<Û´ä ø£å ø±s¡´<äsT¡ Ù\T Hêfi¯fl eTH√Vü≤sY, uÛÁÑ <ä+, n|üŒq ñ e÷X¯+ø£sY, ns¡«|ü*¢ sê<Ûëø£èwüí\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± Äs¡´yÓ’X¯ n_Ûeè~› ø=s¡≈£î ø£èwæ #˚düTÔqï sê#·s¡¢ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢qT m+|æø£ #˚dæq+<äT≈£î sêh n<Ûä´≈£åî\T ¬ø. Hê>∑u≤ãT≈£î ø£è‘·»‘„ T· \T ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Û+ä >± sê#·s¢¡ m+|æø£ |ü≥¢ Äs¡´yÓ’X¯´ Á|üeTTKT\T >ö]XË{Ϻ |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+, |üdüTeT]Ô \ø£åàDYsêe⁄, »Hês¡∆Hé, sêCÒX¯«s¡sêe⁄, õ. ø£èwüí, e÷+{Ïk˛‡] $<ë´dü+düÔ\T, dæ+>∑πsDÏ eTs¡Ã+{Ÿ nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T p>∑˝Ÿ øÏc˛sYø+£ &˚˝≤˝Ÿ Vü≤s¡¸+ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T.

#˚sT¡ ø√e&É+‘√ eT÷&Ée Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã]ø£qT C≤Ø #˚XÊs¡T.á $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À õ˝≤¢ dü+j·TTø£Ô ø£˝ø… sº£ Y düTsπ +Á<äy÷Ó Vü≤Hé, ◊{Ï&@ç |æz Ms¡bÕ+&çjT· Hé, düuŸ ø£˝ø… sº£ Y uÛsÑ ‘¡ >Y T∑ bÕÔ, bÕ\«+#· Äضz XÊ´+ Á|ükÕ<é, @mdæŒ Á|üø±wt¬s&ç¶, Ç]π>wüHé ÇÇ ÁXÊeDY≈î£ e÷sY ‘·~‘·sT¡ \THêïs¡T. uÛÁÑ <ë#·\+ Á|üøÿ£ q ‘·÷s¡Tu≤ø£ Á_&é® sê&é yÓT‘·+Ô eTTì–b˛j·TT+~. Bì e\q Á|üj÷· DeTTq≈£î n+‘·sêj·T+ ø£\T>∑T Bì e\q |üÁ»\T eT]j·TT Á|üe÷DT≈£î\T rÁe Çã“+<äT\T |ü&TÉ #·THêïs¡T.>√<ëe] ás√E sêÁ‹¬ø\¢ Ç+ø± ô|]π> neø±X¯+ ñ+~.

‘ê*ù|s¡T ÁbÕC…≈£îº 24 π>≥¢ m‹Ôy˚‘·Ô \øå± 20 y˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙s¡T ~>∑Te≈£î $&ÉT<ä\

eTVü‰düu\ÑÛ qT »j·T|Á <ü +ä #˚jT· +&ç

ã÷s¡+Z bÕ&ÉT E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : Á|ü<ëÛ q øπ +Á<äyTÓ qÆ ã÷s¡+Z bÕ&ÉT eT+&É\+˝Àì 13 Á>±eT|ü+#êj·Tr\T yê{ÏøÏ dü+ã+~+∫q ùV≤_fÒwHü é Á>±e÷\T >∑‘· yês¡+ s√E\T>± ≈£îs¡TdüTqÔ ï esê¸\ e\q Á>±e÷\T yÓTT‘·+Ô »\eTj·TyÓTÆ y˚dqæ |ü+≥ bı˝≤\T ≈£L&Ü »\eTj·÷´sTT. ã÷s¡+Z bÕ&ÉT eT+&É\+ qT+∫ uÛÁÑ <ë#·˝≤ìøÏ sêø£b˛ø£\T dü+Ô _Û+#êsTT. n˝≤π> ã÷s¡+Z bÕ&ÉT qT+∫ sê»eT+Á&ç yÓfi¢‚ Á>±e÷˝…q’ ≈£î≈£îÿq÷s¡T, neTsês¡+, ñù|Œ&ÉT Á>±e÷\≈£î |üP]Ô>± dü+ã+<Ûë\T ‘Ó–b˛j·÷sTT. ã÷s¡+Z bÕ&ÉT qT+&ç m≥T#·÷dæHê »\eTj·TyÓTÆ Çfi¯ófl, |ü+≥ bı˝≤\T ø£ì|ædTü HÔ êïsTT. uÛÁÑ <ë#·\+ e<ä› >√<ëe] ˙{Ï eT≥º+ 55≈£î #˚s&¡ +É ‘√ ~>∑Te ÁbÕ+‘· Á|ü»\qT yÓ+≥H˚ Çfi¯ófl U≤∞ #˚dæ ã÷s¡+Z bÕ&ÉT˝Àì pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À ÄÁX¯jT· + bı+<äe*‡+~>± bÕ\«+#· Äضy√, ‘·Vü≤o˝≤›sY Á|üe÷<ä|ü⁄ dü÷∫ø£\qT C≤Ø #˚XÊs¡T. ˙{ÏeTj·TyÓTÆq |ü+≥\qT #·÷dæ ¬s’‘·qï ø£˙ïs¡TeTT˙ïs¡T>± $\|ædüTÔHêï&ÉT. ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘· Á|ü»\T n‹y˚>+∑ >± ô|s¡T>∑T‘·Tqï >√<ëe] ˙{Ï eT≥º+ #·÷düT+Ô &É>±H˚ Çfi¯q¢ T ˙≥ eTTq>∑≥+‘√ Á|ü»\T ìsêÁX¯ó˝…’ ø£≥Tºã≥º\‘√ ãj·T≥|ü&ܶsT¡ . yÓ+≥H˚ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T #·s´¡ \T rdüT≈£îì eTT+|ü⁄ >∑Ts¬ q’ Á|ü»\≈£î düV‰ü j·T ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤º\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. ã÷s¡Z+bÕ&ÉT môd’‡ z. eTTs¡∞ eTT+|ü⁄≈£î >∑T¬s’q Á|ü»\qT düVü‰j·T #·s¡´˝À¢ uÛ≤>∑+>± bÕ˝§Zì düV‰ü j·T #·s´¡ \T #˚|&ü TÉ ‘·THêïs¡T.

dü‘·TÔ|ü*¢ E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ bÂs¡Vü≤≈£îÿ\ dü+|òTü + KeTà+ õ˝≤¢ 14e eTVü‰düu\ÑÛ T áHÓ\ 21 Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î @|æ{Ïm|òt Ä|ò”dt mHémdt|æ s√&ÉT¶ KeTà+˝À »s¡T>∑T‘êj·Tì m|ædmæ ˝Ÿdæ KeTà+ n<Û´ä ≈£îå \T ø¬ . s¡$ ‘Ó*bÕs¡T. Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ bÂs¡V≤ü ≈£îÿ\ dü+|òTü +, Á|ü»\ Vü≤≈£îÿ\qT Vü≤]düTÔqï ô|‘·Ô+<ë] esêZ\qT Á|ü•ïdü÷Ô bòÂs¡Vü≤≈£îÿ\qT s¡ø+åÏ #·&ÜìøÏ Hê\T>∑T <äXÊu≤›\T>± ø£èwæ #˚dTü +Ô <äì Hê\T>∑Tqïs¡ ø√≥¢ Äø±+ø£å nsTTq Á|ü‘´˚ ø£ ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T ø√dü+ j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£|ü≥Hê≥ø±\‘√, ø£$T{°\ ù|s¡¢‘√ ø±\j·÷|üq #˚düTÔ+<äì, $<ë´, yÓ’<ä´+ ‘·~‘·s¡ yê{Ïô|’ düMTøÏå+#·T≈£îì uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡D s¡÷bı+~+#·T≥≈£î Á|üC≤kÕ«$Tø£ yê<äT\T, Vü≤≈£îÿ\ ø±s¡´ø£s\Ô¡ T bÕ˝§Zì á düuqÑÛ T KeTà+ E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : eTVü‰H˚‘· yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ô|’ |æd”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD #˚düTÔqï ndü+<äs¡“¤ $»j·Te+‘·+ #˚jT· e*‡+~>± s¡$ ø√sês¡T. Áù|˝≤|üq\T e÷qTø√yê\ì yÓm’ dtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ õ˝≤¢ ø£˙«qsY eT#êà lìyêdüsêe⁄ Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. KeTà+˝Àì bı+>∑T˝Ò{Ï lìyêdüs¬ &ç¶ ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q bÕغ eTTK´ ø±s¡´ø£s\Ô¡ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. eTVü‰H˚‘· <äjT· ‘√ sêh+˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ø±+Á¬>dt≈î£ n<Û´ä ≈£îå &ç>± ñqï u§‘·‡ yÓm’ dt ô|H’ ê, Äj·Tq ≈£î+≥T düuTÑÛ ´\ô|H’ ê $#·qø£Då ≤s¡V≤æ ‘·+>± e÷{≤¢&TÉ ‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. H√s¡T n<ä|⁄ü ˝À ô|≥Tºø√≈£î+fÒ Äj·Tq sê»ø°jT· J$‘êìøÏ dü«d”Ô |ü*øπ +<äT≈£î sêh Á|ü»\T nXÊ«|ü⁄s¡+ E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : ìqï{Ï es¡≈î£ esê¸\T dæ<+∆ä >± ñHêïs¡ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. eTVü‰H˚‘ô· |’ #˚dqæ Äs√|üD\qT uÒwsü ‘¡ T· >± ñ|üd+ü Vü≤]+#·Tø√yê\ì &çe÷+&é#X˚ Ês¡T. ñ m&É ‘Ó]|æ ˝Ò≈£î+&Ü n≥T #·rÔdt|òüT&é, Ç≥T ‘Ó\+>±D düs¡yÓ*¢˝≤ e´eVü≤]düTÔqï ñ+&Ée*¢ ns¡TDY≈£îe÷sY ≈£L&Ü yÓ’mdt ≈£î≥T+ãô|’ ns¡∆s¡Væ≤‘·yÓTÆq Äs√|üD\T #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. ÁbÕ+‘ê\˝À esê¸\T ≈£îs¡e&É+‘√ X¯ã] qT+&ç ‘ê*ù|s¡T qT+&ç Ç~ <Ój÷· ´\T y˚<ë\T e*¢+∫q≥T¢>±H˚ ñ+<äì Äj·Tq m<˚y› ê #˚XÊs¡T. uÛ≤Ø>± es¡<˙ä s¡T #˚s≥ ¡ +‘√ >√<ë] ñÁ>∑s÷¡ |ü+ <ë*Ã+~. nXÊ«|ü⁄s¡+ eT+&É\+˝Àì ≈£îeTà]>∑÷&Ó+, nyÓTs¡,∆ ∫+‹sê´\, Äq+<ä|ü⁄s¡+, HÓ*¢bÕø£ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\T eTT+|ü⁄≈£î >∑Ts¡j÷· ´sTT. >√<ëe] H˚{Ï es¡≈î£ HÓeTà~>± ñ+&ç sêÁ‹ qT+&ç ô|s¡T‘·T+&É>± n~Ûø±s¡T\T mìï\≈£î $<ÛäT\≈£î n≥+ø£+ ø£\>∑≈î£ +&Ü ‘√‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê\ düV‰ü j·T #·s´¡ \T #˚|&ü TÉ ‘·THêïs¡T. e´ekÕj·T<ës¡T\T |ü‹Ô ô|s’ T¡ y˚jT· ≥+‘√ eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘·+˝À ñqï |ü‹Ô ˙≥eTTì–b˛j·÷s¡T. bÕ\«+#· E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : bÕ\«+#· s¬ $q÷´ &ç$»Hé˝Àì |ü~ eT+&É˝≤˝À¢ eT÷&√ $&É‘˝· À áHÓ\ 31q mìïø£\T »s¡>q∑ Tqï H˚|<ü ´äÛ +˝À bÕ\«+#· Äضy√ ø±sê´\j·T+˝À mìïø£\ ø£+Á{À˝Ÿ ôd˝ŸqT bÕ\«+#· Äضy√ XÊ´+Á|ükÕ<é ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. mìïø£˝À¢ b˛{° #˚ùd nuÛ´Ñ s¡T\∆ T Á|ü»\T ‘·eT |òsæ ê´<äT\qT ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷+ HÓ+. 08744 253233øÏ bò˛Hé <ë«sê ‘Ó*j·TCÒj÷· *‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ áHÓ\ 31q bÕ\«+#· s¬ $q÷´ &ç$»Hé˝À 117 Á>±eT|ü+#êj·Tr nXÊ«|ü⁄s¡+ E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : nXÊ«|ü⁄s¡+ eT+&É\ düs¡Œ+#Y\≈£î, 1288 yês¡T¶ düuÛÑT´\ m+|æø£≈£î mìïø£\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T. z≥s¡T¢ kÂø£sê´s¡∆+ &ç$»Hé yê´|üÔ+>± 1288 ø±sê´\j·T+˝À m+|æ&çz lìyêdt mìïø£\ ìs¡«Vü≤Dô|’ b˛*+>¥ øπ +Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. mìïø£\ $<ÛTä \qT ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î 41 eT+~ ]≥]ï+>¥ ùd{º Ÿ`1 n~Ûø±s¡T\T, nXÊ«|ü⁄s+¡ qT+&ç $<ÛTä \T ìs¡«]Ô+#·&ÜìøÏ yÓfió¯ ‘·Tqï 96 eT+~ 130 eT+~ ùdCº Ÿ`2 n~Ûø±s¡T\T, 42 eT+~ düV‰ü j·T ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T 2026 eT+~ Á|òôæ d&’ +ç >¥ n~Ûø±s¡T\T, 1461 eT+~ ñ<√´>∑T\≈£î $~Ûìs¡«Vü≤D u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘ê\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œdü÷Ô b˛*+>¥ n~Ûø±s¡T\qT ìj·T$T+∫q≥iT¢ #ÓbÕŒs¡T. M]‘√bÕ≥T 28 eT+~ CÀq˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T, 64 eT+~ s¡÷{Ÿ n~Ûø±s¡T\T b˛*+>¥ Ä|ò”düsY Ç‘·s¡ u≤<Ûä´‘·\qT dü÷∫dü÷Ô mìïø£˝À¢ ìj·T$T+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. mìïø£\ ìj·Te÷e[ì ñ\¢+|òTæ +#·≈î£ +&Ü, yÓ÷&É˝Ÿ ø√&é Ä|òt ø£+&É≈î£ qº T |üs´¡ y˚ø+åÏ #˚+<äT≈£î Á>±eT, düeTs¡∆e+‘·+>± |üì#˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. Ms¡+‘ê eT+\ kÕúsTT˝À¢ ãè+<ë\qT @sêŒ≥T #˚dqæ ≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. b˛{° #˚ùd nuÛ´Ñ s¡T\∆ T düu\ÑÛ ≈£î, düe÷y˚XÊ\≈£î, Á|ü<sä Ù¡ q\≈£î, n<Ó› <äTeTTà>∑÷&Ó+ eT+&É\+˝À $<ÛTä \T ìs¡«]ÔkÕÔsì¡ m+|æ&zç yêVü≤Hê\≈£î, yÓT≈Æ î£ @sêŒ≥T≈£î ‘·|Œü ì dü]>± nqTeT‘·T\T bı+<ë\ì dü÷∫+#ês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

ndü+<äs¡“¤ yê´K´\T e÷qTø√yê*

es¡<ä uÛÑj·T+

#·s¢¡ E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : #·rdÔ |t Tüò &ésêh+˝À ≈£îs¡TdüTqÔ ï uÛ≤Ø esê¸\ ø±s¡D+>± $$<Ûä ñ|üq<äT\ <ë«sê ‘ê*ù|s¡T ÁbÕC…≈£îº˝ÀøÏ e∫Ã#˚s¡T‘·Tqï es¡<ä˙{Ï ÇHébò˛¢ ô|s¡>∑≥+‘√ 24 π>≥T¢ m‹Ôy˚dæ \øå±´ 20 y˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙{Ïì ~>∑Te≈£î $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. Bì |òü*‘·+>± nH˚ø£ Á>±e÷\≈£î sêø£b˛ø£\T ì*∫b˛j·÷sTT. >√<ëe] ˙{Ï eT≥º+ n+‘·ø£+‘·≈£î ô|s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ n~Ûø±s¡T\T VüQ{≤VüQ{Ïq >∑+&çù|≥ Á>±e÷ìï |üP]Ô>± U≤∞ #˚sTT+∫ düTs¡ø‘åÏ · ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s*¡ +#ês¡T. õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y lìyêdülqπsXŸ, uÛÁÑ <ë#·\+ düuŸ ø£˝ø… sº£ Y es¡<ä düV‰ü j·T #·s´¡ \ n~ø±] s¡+>±sêe⁄ Á|ü»\≈£î es¡<\ä e\q m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ø£\>∑≈£î+&Ü ìs¡+‘·s¡+ |üs¡´y˚øÏådüTÔHêïs¡T. uÛ≤Ø ˙{Ï‘√ s¡Vü≤<ës¡T\˙ï eTTdüT≈£îìb˛j·÷sTT. y˚˝Òs¡TbÕ&ÉT ` #·s¡¢ eT<Û´ä q düTã“+ù|≥ e<ä› #·s¢¡ ` uÛÁÑ <ë#·\+ s√&ÉT˝¶ À ≈£î<äTqTs¡T e<ä,› ù|s¡÷s¡T ` yêCÒ&TÉ \ e<ä› N≈£î|ü*¢ yê>∑T b˛+–Á|üeVæ≤düT+Ô &É≥+‘√ nH˚ø£ Á>±e÷\≈£î sêø£b˛ø£\≈£î rÁe n+‘·sêj·T+ ø£*–+~. ∫+‘·>T∑ +≥, *+>±|ü⁄s¡+, >√+|ü*¢ Á>±e÷\≈£î ≈£L&Ü s¡V≤ü <ës¡T\T eTTdüT≈£îìb˛j·÷sTT. ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê\˝À ìedædTü qÔ ï Á|ü»\≈£î es¡<ä e\q m˝≤+{Ï Vü‰ì ø£\>∑≈î£ +&Ü nìï C≤Á>∑‘Ô· #·s´¡ \T #˚d÷ü Ô Á|üuTÑÛ ‘·«+ m|üŒ{Ïø|£ ⁄ü Œ&ÉT ôV≤#·Ã]ø£\T C≤Ø #˚dTü HÔ êïs¡T. uÛÁÑ <ë#·\+ e<ä› |ü⁄qsêyêdü øπ +Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚dæ n~ø±s¡T\T ìs¡+‘·s+¡ >± |üs´¡ y˚ødåÏ Tü HÔ êïs¡T.

b˛+–bıs¡T¢‘·Tqï yê>∑T\T, e+ø£\T |ü\T >±Áe÷\≈£î sêøb£ ˛ø£\T ã+<é

|òæsê´<äT\≈£î ø£+Á{À˝Ÿ ôd˝Ÿ

mìïø£\ô|’ ne>±Vü≤q

μø±ø£rj·Tμ ~q|ü‹ Á ø£ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+, &√sY HÓ+ãsY 9`5`80, | ô +≥>∑&¶É ãC≤sY, KeTà+.

>∑T+&Ü\ E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : Ç{°e\ ≈£îs¡TdüTqÔ ï esê¸\≈£î eT+&É\+˝Àì eT\¢qï yê>∑T≈£î es¡<ä ˙s¡T sêe≥+‘√ b˛+–bıs¡T‘¢ T· +~. B+‘√ eT\¢qïyê>∑Tô|’ _Á&ç® ˝Òø£b˛e≥+‘√ >∑T+&Ü\ sêe{≤ìøÏ #·T≥Tº|øü ÿ£ \ Á>±e÷˝…q’ kÕsTTq|ü*,¢ ø√&Ée≥+#·, yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+, <ë«eTs¡‘√>∑T, yÓ\>∑\>∑&,¶É ‘·øÿ£ \>∑÷&Ó+, Hê>±s¡+ Á>±e÷\ yês¡T >∑T+&Ü\ sêe{≤ìøÏ rÁe Çã“+<äT\T |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. ø£˙dü+ ≈£Ls¡>±j·÷\ Ç‘·s¡ ì‘ê´edüs¡ edüTeÔ ⁄\ ø√düyTÓ HÆ ê yês¡T >∑T+&Ü\≈£î sêe*‡ ñ+≥T+~. ø±˙ yê>∑T b˛+–bıs¡T‘¢ T· +&É≥+‘√ #·T≥Tº|øü ÿ£ \ Á>±e÷\ Á|ü»\T sêe{≤ìøÏ uÛj Ñ ÷· +<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. >∑‘+· ˝À á yê>∑TqT <ëfÒ Áø£eT+˝À ˇø£sT¡ , ˝Ò<ë Ç<äs› T¡ ø=≥Tº≈î£ ì #·ìb˛sTTq <ëK˝≤\T ñHêïsTT. B+‘√ Á|ü»\T uÛÑj·TÁu≤+‘·T\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. Çø£ esê¸ø±\ d”»Hé ø±e≥+‘√ yê´<äT\T Á|üã˝Ò H˚|ü<Ûä´+˝À yê]øÏ @H=|æŒ, s√>±ì¬ø’Hê nø£ÿ&É ñ qï Á>±e÷\˝À yÓ<’ ´ä kÂø£s´¡ + ˝Òø£ kÕúìø£+>± Hê≥T yÓ<’ ë´H˚ï qeTTàø√yê*‡ ñ+≥T+<äì Á>±eTdüT\Ô T Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚dTü HÔ êïs¡T.

d ô ˝Ÿ`9866563278


>∑T+≥÷s¡T X¯ìyês¡+

ªô|<ä›eTìwæµ nj˚T´<Ó|ü⁄Œ&√? J&û|” ô|s¡T>∑T<ä\ô|’H˚ j·T÷|”@ ÄX¯\T mìïø£\ @&Ü<Ó’Hê s¡÷bÕsTT ø£s¡TDÏdüTÔ+<äqï BÛe÷ eT<äT|üs¡T\≈£î ª<äTeP«]µ eT]+‘· uÛÑs√kÕ

uÛÑTeH˚X¯«sY, E˝…’ 19(ø±ø£rj·T) :ˇ&çXÊ sêh+˝Àì »>∑‹‡+>¥|üPsY õ˝≤¢˝À b˛kıÿ ñ≈£îÿ ø£sêà>±s¡+ ìsêàD+ »]π>Hê? uÛÑ÷ùdø£s¡D‘√ yÓTT<ä˝…’q ñ<ä´eT+... H˚{Ïø° ø=qkÕ>∑T‘·T+&É&É+‘√ |ü]ÁX¯eT kÕú|üq≈£î eTT+<äT≈£î e∫Ãq j·÷»e÷q´+˝ÀH˚ á nqTe÷q+ πs¬ø‘·Ô&É+ >∑eTHês¡Ω+. b˛k˛ÿ ñ≈£îÿ bòÕ´ø£ºØì ì]à+#·<ä\∫q ÁbÕ+‘·+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ πs¬ø‹Ôq ñÁ~ø£Ô‘· X¯óÁø£yês¡+ ≈£L&Ü ø=qkÕ–+~. b˛k˛ÿ Á|ü‹bÕ~q ÁbÕ+‘·+˝À Á|üVü≤Ø ìsêàD≤ìøÏ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+, |ü]ÁX¯eT j·÷»e÷q´+ ‘·e«ø±\≈£î dæ<ä∆|ü&É>± e´‹πs≈£î\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. Bì‘√ n~Ûø±s¡T\T rdüT≈£î e∫Ãq j·T+Á‘ê\qT yÓqøÏÿ |ü+bÕs¡T. b˛kıÿ≈£î nedüs¡yÓTÆq 2,700 mø£sê\ uÛÑ÷ùdø£s¡D |üP]Ô #˚XÊeTì Á|üø£{Ï+∫q õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T >√$+<ä|üPsY, &Ûç+øÏj·÷ dü]Vü≤<äT›˝À |ü{≤ï u≤˝≤&çbı e<ä› >=sTT´ ‘·e«ø±\qT #˚|ü{≤ºs¡T. bı¬ø¢sTTHé‘√ ‘·e«ø±\T ÁbÕs¡+_Û+#·&É+‘√ b˛kıÿ Á|ü‹s√<Ûé dü+Á>±yéT dü$T‹ ø±s¡´ø£s¡Ô\T dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ #˚s¡Tø=ì n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. bı¬ø¢sTTHé Á&Ó’es¡TqT u…~]+#·&É+‘√ n‘·qT yÓqøÏÿ ‹]– yÓ[¢b˛j·÷&ÉT. á dü+<äs¡“¤+>± dü+|òüT≥q düú\+˝À d”|”◊ H˚‘· Hêsêj·TD¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+Á‹ <ëyÓ÷<äsY sö‘Y eT‹ÁuÛÑ$T+∫q≥T¢>± e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ˇø£|üø£ÿ Vü≤]‘· Hê´j·TkÕúq+ (Á^Hé Áf…’ãT´q˝Ÿ)˝À $#ês¡D ø=qkÕ>∑T‘·T+&É>±eTs√yÓ’|ü⁄ b˛kıÿ |üqT\T »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#·&É+ Vü‰kÕ´düŒ<äeTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ &Ûç+øÏj·÷qT $&ç∫ ô|&É‘êeTì #˚dæq Á|üø£≥q≈£î ø£≥Tºã&ç ñ+&Ü\Hêïs¡T. &Ûç+øÏj·÷ yÓ’|ü⁄ ø£HÓï‹Ô #·÷ùdÔ á ÁbÕ+‘·+ s¡Ds¡+>∑+>± e÷s¡T‘·T+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø£sêí≥ø£˝À $s¡$T+#·T≈£îqïfÒ¢ »>∑‹‡+>¥|üPsY˝Àq÷ b˛kıÿ |ü]ÁX¯eTqT ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£î+≥T<äì, e´‹πsø£ Ä+<√fi¯q\T Ä>∑eì düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

m<äTs=ÿ+{À+<äì eTTK´+>± <˚X¯+ qT+∫ ô|≥Tºã&ÉT\T ‘·s¡*b˛e&É+, s¡÷bÕsTT ã\V”≤q|ü&É≥+, ô|≥Tºã&ÉT\T eTØKØ<Ó’q e´eVü‰s¡+>± e÷]b˛e&É+˝À Bìe\¢ sêyê*‡q sêã&ç ‘·–Zb˛‘·T+<äì, B+‘√bÕ≥T n~Ûø£ Á<äy√´\“D+, ø£¬s+≥T U≤‘ê˝À≥T ˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ‘·|üŒeì $e]+∫+~. ‘êC≤ |ü]D≤e÷\‘√ u≤´+≈£î e&û¶πs≥T¢ ‘·π>Z neø±X¯+ ˝Ò<äT. B+‘√bÕ≥T uÛ≤s¡‘· Ä]úø£ e´edüúqT |ü{Ϻ|”&çdüTÔqï $T>∑‘ê n+XÊ\ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ sê»ø°j·T ndæús¡‘·‘√bÕ≥T dü+düÿs¡D\T #˚|ü≥º&É+˝À n\dü‘·«+ eVæ≤+#·&É+, ø=‘·Ô ÁbÕC…≈£îº\≈£î nqTeT‹+#·&É+˝À $÷qy˚TcÕ\T ˝…ø£ÿô|≥º&É+ ˝≤+{Ï n+XÊ\T ≈£L&Ü J&û|” eè~∆πs≥Tô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘êsTT. ø°åDÏdüTÔqï s¡÷bÕsTT dü«\Œø±*ø±ìøÏ ˝Ò<ë eT<Ûä´ø±*ø±ìøÏ Ç˝≤H˚ ñ+&Ée#·TÃqì n+#·Hê y˚dæ+~. &Ü\sY e÷s¡ø£+‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ s¡÷bÕsTT y˚T qT+∫ ‘·>∑TZ eTTK+ |ü&ÉT‘·÷e∫Ã+~. á Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ yÓTT‘êÔ ìøÏ

#·÷düT≈£î+fÒ &Ü\sY e÷s¡ø£+‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ s¡÷bÕsTT 59 e<ä› ‘·#êÃ&Ée#·TÃ#·ì e÷πø«sTTsY $e]+∫+~. >∑‘·HÓ\ qT+∫ s¡÷bÕsTT düTe÷s¡T |ü~ XÊ‘·+ es¡≈£î ø°åDÏ+∫+~. pHé ∫e]Hê{ÏøÏ Ç~ 60<ë{Ï 61 e÷s¡Tÿ≈£î ≈£L&Ü |ü&çb˛sTT+~. e&û¶πs≥¢ ‘·>∑TZ<ä\ >∑T]+∫ Á|ükÕÔ$dü÷Ô &Ü\sY e÷s¡ø£+‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ s¡÷bÕsTT ã\V”≤q|ü&çb˛e&Éy˚T ø±≈£î+&Ü <˚X¯+ qT+∫ ô|<ä›m‘·TÔq ô|≥Tºã&ÉT\T ‘·s¡*b˛e&É+‘√ ]»s¡T«u≤´+≈£î ø°\ø£ e&û¶πs≥T¢ ‘·–Z+#˚ neø±XÊ\T ‘·≈£îÿe>± ñHêïj·Tì s¡÷bÕsTT dæ∆s¡|ü&˚ es¡≈£î Ç<˚ |ü]dæú‹ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì ù|s=ÿ+~. ]»s¡T«u≤´+≈£î E˝…’ 30e ‘˚Bq yÓTT<ä{ÏÁ‘Ó’e÷dæø£ Á<äe´|üs¡|ü‹ dü$÷øå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#·uÀ‘√+~. nsTT‘˚ e&û¶πs≥T¢ ‘·–Z+#˚ neø±X¯+ e÷Á‘·+ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\T eè~∆πs≥TqT <äwæº˝À ñ+#·T≈£îì e&û¶πs≥T¢ ‘·–Z+#ê\ì &çe÷+&é #˚düTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

eTT+ãsTT, E˝…’ 19(ø±ø£rj·T) : ô|’kÕ eT+<ä>∑eTq+˝À ≈£L&Ü u≤´+øÏ+>¥ s¡+>∑+ Ä•+∫q $<Ûä+>± Ä]∆ø£ |òü*‘ê\T kÕ~Ûk˛Ô+~. u≤´+øÏ+>¥ s¡+>±ìøÏ #Ó+~q ≈£L´1 |òü*‘ê\T Áb˛‘ê‡Vü≤ø£s¡+>± ñqï+<äT e\¢ eT<äT|üs¡T\T ìqï u≤´+øÏ+>¥ s¡+>±ìøÏ #Ó+~q ùws¡T¢ ô|<ä› m‘·TÔq ø=qT>√\T #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. n+‘·ø£eTT+<äT s√E Á|üsTTy˚{Ÿ u≤´+≈£î ôV≤#Y&ûm|òtd” u≤´+≈£î ≈£L´1 |òü*‘ê\T n<äT“¤‘·+>± ñHêïsTT. πø|æ≥˝Ÿ >∑÷&é‡ s¡+>±ìøÏ #Ó+~q ùws¡T¢ ≈£L&Ü ˝≤uÛ≤\‘√ eTT–j·T&É+‘√ yÓTT‘êÔìøÏ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ 128 bÕsTT+≥¢ ˝≤uÛÑ+‘√ 20,28 bÕsTT+≥¢ e<ä› eTT–dæ+~ ì|ò”º 65 bÕsTT+≥T¢ ˝≤uÛÑ|ü&ç 6,038 e<ä› eTT–dæ+~. X¯óÁø£yês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ≈£L&Ü n~]+<äH˚ #ÓbÕŒ*. <ë<ë|ü⁄ u≤´+øÏ+>¥ ùws¡¢˙ï eT+∫ }|ü⁄$÷<ä ñHêïsTT. Ç+Á{≤&˚˝À ôdHÓ‡ø˘‡‘√ 20,176 bÕ sTT+≥¢≈£î ì|ò”º 6,051 bÕsTT+≥¢ kÕúsTTøÏ m>∑u≤øÏ+~. Çø£ ;mdtá ]j·T©º $wüj·÷ìøÏ eùdÔ eT÷&ÉT XÊ‘·+ es¡≈£î ô|]–+~. u≤´+≈£î\T, ø£qT‡eTsY >∑÷&é‡, |”mdtj·TT, πø|æ≥˝Ÿ >∑÷&é‡, #·eTTs¡T düVü≤» yêj·TTe⁄ s¡+>±ìøÏ #Ó+~q ùws¡T¢ 1` XÊ‘·+ es¡≈£î ˝≤uÛÑ|ü&ܶsTT. ;mdtá˝À >∑]wü˜+>± ˝≤uÛÑ|ü&çq ø£+ô|˙\ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ ˇmHéJd”, ôV≤#Y&ûm|òtd” u≤´+≈£î, ;ôV≤#Yám˝Ÿ, {≤{≤|üesY, Væ≤+<ë˝Àÿ, V”≤s√yÓ÷{À, uÛ≤s¡‹ msTTsYf…˝Ÿ, m˝Ÿ n+&é {Ï, ÇH√Œ¤dædt ˝≤+{Ï ùws¡T¢ 2`4 XÊ‘·+ es¡≈£î |ü⁄+E≈£îHêïsTT. ôV≤#Yj·TTm˝Ÿ düTe÷s¡T ˇø£ XÊ‘·+ ô|]–+~. á ùws¡T düTe÷s¡T |ü~ XÊ‘·+ es¡≈£î ô|]–+~. m|òt{°mdtá, m+mdtd”◊\T Bì yÓsTTf…CŸ ô|+#·T‘·Tï≥T¢ yês¡Ô\T sê>±H˚ Bì ùws¡T m>∑u≤øÏ+~. B+‘√ bÕ≥T j·T÷˙©esY ˇô|òHé Ä|òüsY ≈£L&Ü $»j·Te+‘·+‘· |üPs¡ÔsTT+~. Á|üeTTK Wwü<Ûä ø£+ô|˙ \÷|æHé≈£L&Ü ]ø±s¡T¶kÕúsTT˝À s¡÷.905 e<ä› eTT>∑dæ+~. ¬s+&ÉT XÊ‘·+ á ùws¡T <Ûäs¡ ô|]–+~. \÷|æHé e÷¬sÿ{À¢øÏ q÷´yÓ÷ìj·÷ yê´øχHé <˚X¯+˝Àì y˚πs ù|s¡T $÷<ä $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± qcÕº\qT eT÷≥>∑≥Tº≈£îqï ø£+ô|˙\ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ {°d”mdt düTe÷s¡T ˇø£ XÊ‘·+ qwüºb˛sTT+~. qwüºb˛sTTq ø£+ô|˙\ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ m+n+&ém+, ôdº]˝…’{Ÿ Ç+&ÉÅd”ºdt, mHé{°|”d”, ãC≤CŸ Ä{À\T ˇø£{Ï qT+∫ ¬s+&ÉT XÊ‘·+

\+&ÉHé, E˝…’ 19 j·÷ôwdt dæØdt ¬s+&√ f…dtº˝À Ç+>∑¢+&ÉT >ös¡e Á|ü<äyÓTÆq k˛ÿs¡T qyÓ÷<äT #˚ùd ~X¯>± ø=qkÕ>∑T‘√+~. ÄÅùdº*j·÷‘√ >∑Ts¡Tyês¡+ Çø£ÿ&É ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ¬s+&√ f…düTº e÷´#·T˝À {≤dt ¬>*∫ u≤´{Ï+>¥ m+#·T≈£îqï Ç+>∑¢+&ÉT Çj·÷Hé u…˝Ÿ (211 ã+‘·T˝À¢ 16 bò˛s¡¢‘√ 109) X¯‘·ø£+‘√ #Ó\πs>∑&É+‘√ ‘=* s√E Ä≥eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ 89 zes¡¢˝À 7 $¬ø≥¢ qcÕºìøÏ 289 |üs¡T>∑T\T #˚dæ+~. u…sTTsYk˛º (67), Á{≤{Ÿ (58 |üs¡T>∑T\T) sêDÏ+#ês¡T. 28 |üs¡T>∑T\πø eT÷&ÉT ø°\ø£ $¬ø≥T¢ ø√˝ÀŒsTT ø£cÕº˝À¢ |ü&çq Ç+>∑¢+&ÉTqT u…˝Ÿ Ä<äT≈£îHêï&ÉT. ≈£îø˘ (12), s¡÷{Ÿ (6), |”≥s¡‡Hé (2) ‘·≈£îÿe k˛ÿs¡¢πø ô|$*j·THé u≤≥ |ü{Ϻq düeTj·T+˝À uÛ≤sêìï ‘·qô|’ y˚düT≈£îqï u…˝Ÿ Á{≤{Ÿ‘√ CÀ&û ø£{Ϻ 99 |üs¡T>∑T\ uÛ≤>∑kÕ«e÷´ìï qyÓ÷<äT #˚dæ »≥TºqT |ü{Ïwüº dæú‹øÏ #˚sêÃ&ÉT. nsTT‘˚ Á|üe÷<äø£s¡+>± e÷]q á CÀ&ûì $&ÉBj·T&É+˝À Vü‰]dt dü|òü\j·÷´&ÉT. 128 |üs¡T>∑T\ k˛ÿs¡T e<ä› Á{≤{Ÿ $¬ø{ŸqT ã*>=Hêï&ÉT. Ä ‘·sê«‘· Áø°E˝ÀøÏ e∫Ãq u…sTTsYk˛º u…˝Ÿ‘√ ø£*dæ 144 |üs¡T>∑T\ uÛ≤>∑kÕ«e÷´ìï HÓ\ø=˝≤Œ&ÉT. Áu…düïHé (7 Hê{Ö{Ÿ), n+&És¡‡Hé (4 Hê{Ö{Ÿ) Áø°E˝À ñHêïs¡T. ÄÅùdº*j·÷ uÖ\s¡¢˝À dæà‘Y 18 |üs¡T>∑T\T e÷Á‘·y˚T Ç∫à eT÷&ÉT $¬ø≥T¢ rXÊ&ÉT. ø±>±, ù|düsY ]j·÷Hé Vü‰]dt 43 |üs¡T>∑T\T Ç∫à eT÷&ÉT $¬ø≥T¢ rXÊ&ÉT. Ä≥ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ Áu…düïHé ◊&ÉT |üs¡T>∑T\‘√, HÓ’{Ÿ yê#YeTHé CÒyéT‡ n+&És¡‡Hé 4 |üs¡T>∑T\‘√ Áø°E˝À ñHêïs¡T. Ç+>±¢+&ÉT ÄÅùdº*j·÷ô|’ ‘=* f…düTº e÷´#·TqT 14 |üs¡T>∑T\ ‘˚&Ü‘√ ¬>\T#·T≈£î+~.

\+ø£ kÕs¡~∏>± #·+&ûe÷˝Ÿ ø=\+uÀ, E˝…’ 19 : <äøÏåD≤Á|òæø±‘√ ‘·«s¡˝À ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ eH˚¶ d”Ødt H˚|ü<∏ä´+˝À ‘=* ¬s+&ÉT e÷´#Y\≈£î 23 @fi¯¢ ~H˚wt #·+&ûe÷˝ŸqT ¬øô|ºHé>± ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. l\+ø£ »≥Tº≈£î kÕs¡<∏ä´+ eVæ≤+∫q yê]˝À |æqï ej·TdüTÿ&ÉT #·+&ûe÷˝Ÿ ø±e&É+ $X‚wü+. Ç{°e\ eTTø√ÿD|ü⁄ d”Ødt˝À ¬s>∑T´\sY ¬øô|ºHé e÷<∏ä÷´dt≈£î zesYπs≥T≈£î>±q÷ ¬s+&ÉT e÷´#Y\ ìùw<Ûä+ |ü&çq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. B+‘√ á ¬s+&ÉT e÷´#Y\T n‘·&ÉT Ä&˚ neø±X¯+ ˝Ò<äT. áÁø£eT+˝À j·TTe kÕs¡~∏ì »≥Tº≈£î ìj·T$T+#ês¡T. <äøÏåD≤Á|òæø±‘√ »]π> ¬s+&ÉT e÷´#Y\T Áù|eT<ëdü ùdº&çj·T+˝À »s¡T>∑T‘êsTT. Ä »≥Tº‘√ \+ø£ yÓTT‘·Ô+ ◊<äT eH˚¶\T 3 {° 20 e÷´#Y\T Ä&ÉT‘·T+~.

ø£¬s+≥T U≤‘ê˝À≥T ìj·T+Á‹+#ê+ : Á|ü<Ûëì q÷´&Ûç©¢, p˝…’ 19(ø±ø£rj·T): ø£¬s+≥T U≤‘ê ˝À≥TqT ìj·T+Á‹+#·>∑*>±eTì Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ ‘Ó*bÕs¡T. e#˚à @&Ü~ ø£¬s+≥T U≤‘ê ˝À≥T eT]+‘· ‘·>∑TZ‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. ndæús¡yÓTÆq $<˚o e÷s¡ø£ $|üD° Ä+<√fi¯q ø£*–k˛Ô+<äHêïs¡T. ã+>±s¡+, ô|Á{À*j·T+ ñ‘·Œ‘·TÔ\ ~>∑TeT‹ì ‘·–Z+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. <˚X¯ Ä]úø£ eT÷˝≤\T <äè&ÛÉ+>± ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. Ç{°e\ ÄsY_◊ rdüT≈£îqï #·s¡´\T Bs¡Èø±*ø£ s¡TD≤\ e&û¶πs≥¢ ô|+|ü⁄<ä\≈£î dü+πø‘·+ ø±<äì nHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Ä]úø£ e´edüú øÏ¢wüº <äX¯˝À ñ+<äì nHêïs¡T. s¡÷bÕsTT |ü‘·q+ Ä+<√fi¯qø£s¡+>± ñ+<äHêïs¡T. e÷¬sÿ≥¢ dæúØø£s¡D≈£î ÄsY_◊ ø£èwæ #˚k˛Ô+<äì #ÓbÕŒs¡T.

düTÁ|”+ø√s¡Tº Á|ü<ÛëqHê´j·TeT÷]Ô>± dü<ë•e+ Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ es¡≈£îqwüºb˛j·÷sTT. ;mdtá˝À 1206 ùws¡T¢ ˝≤uÛ≤\‘√ eTT–j·T>±, 1, 10 qcÕº\qT eT÷≥>∑≥Tº≈£îHêïsTT. j·÷øχdt u≤´+≈£î Hê\T>∑T XÊ‘·+ es¡≈£î ô|]–+~. Bì ìø£s¡˝≤uÛÑ+ s¡÷.25.5 ø√≥¢ qT+∫ s¡÷.43.3 ø√≥¢≈£î #˚]+~. m&é® Ç+&çj·÷ 10 XÊ‘·+ es¡≈£î ô|]–+~. Ç>±]‡ yÓ÷{≤sY‡˝À yê{≤\qT u≤¢ø˘ k˛ºHé ø=qT>√\T #˚düTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#·>±H˚ Bì ùws¡T ≈£L&Ü Äs¡T XÊ‘·+ es¡≈£î ô|]–+~. n»+<ë bòÕsêà mìeT~ XÊ‘·+ es¡≈£î m]–+~. yê{≤<ës¡T\≈£î ñ∫‘·+>± yê{≤\H˚ πø{≤sTTdüTÔqï≥T¢ yês¡Ô\T sê>±H˚ ø£+ô|˙ ùws¡T¢ CÀs¡+<äT≈£îHêïsTT. @dæj·THé ô|sTT+{Ÿ‡ Hê\T>∑T XÊ‘·+ ô|]–+~. á ùws¡T 1'10 ìwüŒ‹Ô˝À $uÛÑõdüT‘·qï≥T¢ yês¡Ô\T e#êÃsTT. q÷´˝≤´+&é ˝Òãπs≥Ødt ≈£L&Ü 10 XÊ‘·+ ô|]– s¡÷.232 e÷s¡Tÿ #˚]+~. ôV≤]fÒCŸ |òü⁄&é‡ 5 XÊ‘·+ ô|]–+~. ø£+ô|˙ uÀqdt ÇwüO´qT Á|üø£{Ï+∫+~. 1'1 uÀqdt ÇdüTÔqï≥T¢ ôV≤]fÒCŸ |òü⁄&é‡ Á|üø£{Ï+∫+~. Çø£ n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ≥¢ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ »bÕHé 1.3 XÊ‘·+ ˝Ò<ë 193.46 bÕsTT+≥T¢ ô|]– 14,808.50 bÕsTT+≥T¢ e<ä› eTT–dæ+~. ◊s√bÕ e÷¬sÿ≥¢˝À $TÁX¯eT düŒ+<äq ø£ì|æ+∫+~. ;mdtá˝À 1206 ùws¡T¢ ˝≤uÛ≤\‘√ eTT–j·T>± 1110 qcÕº\qT eT÷≥>∑≥Tº≈£îHêïsTT.

<˚X¯ sê»<Ûëì˝ÀH˚ Hêdæs¡ø£+ uÛÀ»q+! ÄVü‰s¡ qeT÷Hê˝À¢ HêD´‘· ªeTVü‰µ <ës¡TD+ ;Vü‰sY <äTs¡È≥q nq+‘·s¡ |ü]D≤e÷\ô|’ Ä+<√fi¯q q÷´&Ûç©¢, E˝…’ 19(ø±ø£rj·T) :<˚X¯ sê»<Ûëì &Ûç©¢˝ÀH˚ HêD´yÓTÆq uÛÀ»q+ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡T∆\≈£î \_Û+#·&É+ ˝Ò<äT. $q&ÜìøÏ Ç~ ø±düÔ ø£+≥–+ô|’q yêπsÔ nsTTHê, yêdüÔ ìy˚~ø£\ Á|üø±s¡+ Ç~ ì»+. ÄVü‰s¡ qeT÷Hê\˝À HêD´‘· eTØ <ës¡TD+>± ñqï≥T¢ ‘˚≥‘Ó\¢eTsTT+~. ;Vü‰sY <äTs¡È≥q nq+‘·s¡+ ≈£L&Ü n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ ø£fi¯ó¢ ‘Ós¡eø£b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+. ø£\Twæ‘êVü‰s¡+ ø±s¡D+>± dü÷ÿ\T |æ\¢\T nHês√>±´ìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·Tqï dü+|òüT≥q\T ì‘·´+ #˚düT≈£î+≥THêïsTT. nsTT‘˚ sê»<Ûëì˝Àì nH˚ø£ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\T Çy˚$÷ |ü{Ϻ+#·T≈£îqï <ëK˝≤\T ø£ì|æ+#·≥+ ˝Ò<äT. BìøÏ ì<äs¡Ùq+ ‘·÷s¡TŒ &Ûç©¢ m$÷‡&û |ü]~Û˝Àì 400 bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ 2.50 \ø£å\ eT+~ $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄‘·T+&É>±, M]øÏ eT<Ûë´Vü≤ï+ Ç#˚à uÛÀ»HêìøÏ #Ó+~q 100 qeT÷Hê\qT lsêyéT ˝≤´uŸ˝À |ü]o\q≈£î |ü+|ü>± M{Ï˝À 88 qeT÷Hê\T ô|òsTT˝Ÿ nj·÷´sTT. nsTTHê m$÷‡&û n~Ûø±s¡T\T á uÛÀ»Hêìï düs¡|òüsê #˚düTÔqï @C…˙‡øÏ e´‹πsø£+>± m˝≤+{Ï #·s¡´\÷ rdüTø√ø£b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+. á $wüj·÷\˙ï dü«j·T+>± ‘·÷s¡TŒ &Ûç©¢ m$÷‡&û y˚Tj·TsY &Üø£ºsY nqï|üPs¡í $TÁXÊ Ç{°e\ ø£ècÕíq>∑sY yês¡T¶qT |üs¡´{Ï+∫q dü+<äs¡“¤+˝À Çø£ÿ&ç m u≤¢≈£î˝Àì ˇø£ m$÷‡&û dü÷ÿ\T e<ä›≈£î #˚s¡T≈£îqï dü+<äs¡“¤+˝À ãj·T≥|ü&ܶsTT. Ä düeTj·T+˝À bÕsƒ¡XÊ\˝À #·<äTe⁄≈£î+≥Tqï |æ\¢\≈£î eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ ô|&ÉT‘·THêïs¡T. n|ü⁄Œ&ÉT y˚Tj·TsY M]øÏ ÇdüTÔqï m+&çb˛sTTq |üPØ\T, Hêdæs¡ø£+ ≈£Ls¡qT >∑eTì+∫ ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷s¡T. ≈£Ls¡ ù|s¡T‘√ πøe\+ bÕÁ‘· qT+∫ ˙fi¯¢ e+{Ï |ü<ësêúìï e÷Á‘·y˚T $<ë´s¡Tú\ ø£+#ê˝À¢øÏ ˇ+|ü⁄‘·T+&É≥+ >∑eTì+#ês¡T. B+‘√ $<ë´ $uÛ≤>∑+ n~Ûø±s¡T\‘√ bÕ≥T dü÷ÿ\T≈£î ÄVü‰sêìï düs¡|òüsê #˚düTÔqï @C…˙‡ì ≈£L&Ü ‘·ø£åD+ Vü‰»s¡T ø±yê\ì Ä<˚•+#ês¡T.

eTT+ãsTT, E˝…’ 19(ø±ø£rj·T) : kÕŒ{Ÿ |òæøχ+>¥ ≈£î+uÛÑø√D+‘√ n‘·˝≤≈£î‘·\yÓTÆq ◊|æm˝Ÿ≈£î Ç|ü⁄Œ&ÉT &√|t <Óã“ ‘·–*+~. ø√˝Ÿø£‘ê HÓ’{Ÿ ¬s’&ÉsY‡ bòÕdtº uÖ\sY Á|üB|t kÕ+>±«Hé &√|t |üØø£å˝À |ü≥Tºã&ܶ&ÉT. Ç|üŒ{Ïπø ◊|æm˝Ÿ |òæøχ+>¥, ne÷àsTT\ ñ<ä+‘ê\T, Áø°&Üø±s¡T\ eT<Ûä´ $uÛÒ<ë\T.. m˝≤ mH√ï yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e#êÃsTT. ‘êC≤>± kÕ+>±«Hé ◊|æm˝Ÿ &√|” n+≥÷ ãj·T≥≈£î e∫Ã+~. ÄqyêsTTr>± »]π> &√|æ+>¥ |üØø£å˝À¢ Á|üB|t kÕ+>±«Hé <=]øÏb˛j·÷&ÉT. ◊|æm˝Ÿ #·]Á‘·˝À ‘˚*q ¬s+&√ &√|”>± #·]Á‘· |ü⁄≥\¬øø±ÿ&ÉT. nìï ◊dædæ {ÀØï˝≤¢π> ◊|æm˝Ÿ˝Àq÷ {ÀØïøÏ eTT+<äT>±˙, ‘·sê«‘ê >±˙ Ä≥>±fi¯¢≈£î &√|æ+>¥ |üØø£å\T #˚j·T&É+ ÄqyêsTTr. á dü+<äs¡“¤+>± #˚dæq |üØø£å˝À¢ dü+>±«Hé n&ɶ+>± ãTø£ÿj·÷´&ÉT. ◊|æm˝Ÿ #·]Á‘·˝À bÕøÏkÕúHé≈£î #Ó+~q eTVü≤à<é Ädæ|òt ‘·sê«‘· &√|æ+>¥ f…dtº˝À |ü≥Tºã&çq Ä≥>±&ÉT dü+>±«Hé. dü+>±«Hé qT+∫ ùdø£]+∫q m`qeT÷Hê |üØø£å˝À |òü*‘·+ bÕõ{Ïyé>± e∫Ã+<äì _dædæ◊ ñqï‘ê~Ûø±] ˇø£s¡T yÓ\¢&ç+#ês¡T. ªne⁄qT. kÕ+>±«Hé &√|æ+>¥ f…dtº˝À $|òü\eTj·÷´&ÉT. Äs√ n+#Ó ◊|æm˝Ÿ`6˝À n‘·qT ìùw~Û‘· ñ‘˚Œs¡ø±\T yê&çq≥Tº>± ÁbÕ<∏ä$Tø£ Ä<Ûësê\T \_Û+#êsTT. nsTT‘˚ BìøÏ dü+ã+~Û+∫q |üP]Ô $esê\T _`qeT÷HêqT |üØøÏå+∫q ‘·sê«‘˚ ‘Ó\TdüTÔ+~. á $wüj·T+˝À _dædæ◊ ø£]ƒq+>± e´eVü≤]+#·qT+~. nsTT‘˚ Á|üB|tô|’ m˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüTø√yê˝À ìs¡ísTT+#·&ÜìøÏ Ç~ dü¬s’q düeTj·T+ ø±<äTµ nì Ä n~Ûø±] ù|s=ÿHêïs¡T. 2008 n+&ÉsY`19 Á|ü|ü+#· ø£|t $»j·T+˝À Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· b˛wæ+∫q 22 @fi¯¢ kÕ+>±«Hé s¡+J˝À¢ &Ûç©¢ »≥Tº≈£î ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤+#ê&ÉT. s¡+J˝À¢ Ä&çq n‘·qT 38 |òüdtº ø±¢dt e÷´#·T\˝À 123 $¬ø≥T¢ |ü&É>={≤º&ÉT. >∑‘· ¬s+&ÉT ◊|æm˝Ÿ d”»q¢˝À ø√˝Ÿø±‘ê HÓ’{Ÿ ¬s’&ÉsY‡ »≥Tº˝À Ä&ÉT‘·÷ edüTÔHêï&ÉT. Çø£ ‘êC≤>± eTT–dæq ◊|æm˝Ÿ˝À ¬s+&ÉT e÷´#Y˝≤&Ü&ÉT. ø±˙ ˇø£ÿ $¬ø{Ÿ rj·T˝Ò<äT.

Äd”dtô|’ ¬s+&√ f…düTº: ôd+#·Ø‘√ Ä<äT≈£îqï u…˝Ÿ

b˛kıÿ ... ñk˛ÿ! m+‘· ø±\+ á ô|’ô|’ yÓTs¡T>∑T\T? ñ≈£îÿ |ü]ÁX¯eT @sêŒ≥T »]π>Hê? Á|üVü≤Ø ≈£L&Ü ø£≥ºìe«ì e´‹πs≈£î\T

7

|òæøχ+>¥ yÓqTπø: ø√˝Ÿø£‘ê ù|¢j·TsY ◊|æm˝Ÿ &√|”

uÛ≤s¡‘êeì Ä]∆ø£

q÷´&Ûç©¢, eTT+ãsTT, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : <˚XÊìï Ä]∆ø£ ø£cÕº\T M&É&É+ ˝Ò<äT. J&û|” ô|s¡T>∑T<ä\ô|’H˚ ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îqï eTH√àVü≤Hé düsêÿsY ø£˙dü+ mìïø£\ @&Ü<Ó’Hê s¡÷bÕsTT ‘·eTqT ø£s¡TDÏdüTÔ+<äqï >∑+ô|&ÜX¯‘√ ñHêïs¡T. eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ eT+Á‘·+ >±ì, ∫<ä+ãs¡ s¡Vü≤dü´+ >±˙ <˚X¯ Ä]∆ø£ dæú‹ì eT\T|ü⁄‹|üŒ˝Òø£b˛sTT+<äqï Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å+ m˙¶j˚T $eTs¡ÙqT sê»ø°j·T ø√D+˝À #·÷dæq yês¡T ôd’‘·+ ‘êC≤ ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\ >∑eTHêìï ‘·\#·T≈£îì u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ 2013`14˝À uÛ≤s¡‘· dü÷ú\ <˚ojÓ÷‘·Œ‹Ô (J&û|”) 5.3 XÊ‘êìøÏ |ü]$T‘·+ ø±e#·TÃqì >√¢ã˝Ÿ ô|ò’Hêì‡j·T˝Ÿ düØ«ôddt ø£+ô|˙ e÷πø«sTTsY ‘êC≤>± $&ÉT<ä\ #˚dæq ìy˚~ø£˝À ù|s=ÿ+~. >∑‘·+˝À Ç<˚ e÷πø«sTTsY 6.2 XÊ‘êìøÏ #˚s¡Tø√e#·TÃqì n+#·Hê y˚dæ+~. BìøÏ ø±s¡D+ <˚X¯+qT+∫ ô|<ä›m‘·TÔq ô|≥Tº ã&ÉT\T ‘·s¡*b˛e&É+‘√bÕ≥T &Ü\sY e÷s¡ø£+‘√ b˛\Tà ≈£î+fÒ s¡÷bÕsTT uÛ≤Ø>± |ü‘·q+ ø±e&Éy˚Tqì ìy˚~ø£˝À $e]+∫+~. e÷πø«sTTsY ôd≈£L´]{°dt n+#·Hê Á|üø±s¡+ <˚X¯+ qT+∫ ô|<ä›m‘·TÔq ô|≥Tºã&ÉT\T ‘·s¡*b˛e&Éy˚T ø±≈£î+&Ü Ç|üŒ{Ïπø uÛ≤s¡‘· Ä]úø£ e´edüú ã\V”≤q+>± ñ+<äì, B+‘√bÕ≥T Á|üuÛÑT‘·«+ dü+düÿs¡D\T y˚>∑e+‘·+ #˚j·T&É+˝À $|òü\+ ne⁄‘√+<äì ù|s=ÿ+~. Bì Á|üuÛ≤e+ J&û|” eè~∆πs≥Tô|’ |ü&ÉT‘·T+<äì $e]+∫+~. 2013`14 Ä]úø£ dü+e‘·‡sêìøÏ uÛ≤s¡‘· J&û|” eè~∆πs≥T eTT+<äT>± n+#·Hê y˚dæq 6.2 XÊ‘·+ qT+∫ 5.3XÊ‘êìøÏ ‘·–ZdüTÔqï≥T¢ e÷πø«sTTsY ôd≈£L´]{°dt ‘êC≤>± $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿ+~. nsTT‘˚ e#˚à Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ 2015Hê{ÏøÏ Áø£eT+>± J&û|” ô|s¡T>∑T≈£î+≥÷e∫à 5.9XÊ‘êìøÏ #˚s¡Tø√e#·TÃqì n+#·Hê y˚dæ+~. uÛ≤s¡‘Y Ä]úø£ e´edüú Á|üdüTÔ‘·+ >∑&ÉT¶ |ü]dæú‹ì

p˝…’ 20 2013

q÷´&Ûç©¢, p˝…’ 19 (ø±ø£rj·T): düTÁ|”+ø√s¡Tº Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô>± »dæºdt |æ.dü<ë•e+ X¯ó Áø£yês¡+ ñ<äj·T+ Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ #˚XÊs¡T. sêÁwüº|ü‹ uÛÑeHé˝À @sêŒf…Æq ø±s¡´Áø£eT+˝À sêÁwüº|ü‹ Á|üDuŸeTTKØ® Äj·Tq #˚‘· Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ #˚sTT+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥, ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. »dæºdt dü<ë•e+ Ä |ü<ä$˝À 2014, @Á|æ˝Ÿ es¡≈£î ø=qkÕ>∑qTHêïs¡T.

uÛ≤eT\ Á&Édt ø√&é≈£î u≤sY\T düj·÷´?! eTVü‰sêh˝À 4500 u≤sY\ ‘·s¡*+|ü⁄! eTT+ãsTT, E˝…’ 19(ø±ø£rj·T) :&Ü´Hé‡ u≤s¡¢ ìs¡«Vü≤D˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $~Û+∫q ìj·Te÷\qT ‘·|üŒø£ bÕ{ÏkÕÔeTì u≤sY j·T»e÷qT\T ‘Ó*bÕs¡T. bÕ´q˝Ÿ dæbòÕs¡T‡\ Á|üø±s¡+ y˚~ø£ ôd’EqT ìs¡ísTTkÕÔeTì n<˚ $<Ûä+>± y˚~ø£≈£î nsTT<äT n&ÉT>∑T\ <ä÷s¡+˝À b˛wü≈£î\T ≈£Ls=ÃH˚+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚kÕÔeTì Ç+&çj·THé ¨≥˝Ÿ n+&é ¬skÕº¬s+{Ÿ nk˛dæj˚TwüHé (môV≤#YmÄsY) nqTã+<ÛäyÓTÆq &Ü´Hé‡ u≤sY nk˛dæj˚TwüHé, Hê´j·T dü\Vü‰<ës¡T nì˝Ÿ ¬>’ø±«&é ‘Ó*bÕs¡T. ˇø£kÕ] y˚~ø£ $÷<ä 8 eT+~ø£+fÒ m≈£îÿe eT+~ j·TTe‘·T\T ñ+&É≈£î+&Ü ø£≥Tº~≥º+ #˚kÕÔeTì $e]+#ês¡T. j·TTe‘·qT ¬s#·Ã>=fÒº $<Ûä+>± ˝Ò≈£î+&Ü yê]øÏ Á&Ódt ø√&é neT\T #˚kÕÔeTHêïs¡T. u≤*ø£\qT ñ<√´>∑+˝ÀøÏ rdüTø√uÀeTHêïs¡T. ø±>±, u≤s¡¢˝À &Üq‡s¡¢qT @sêŒ≥T#˚ùd yês¡T Á|ü‹HÓ˝≤ $H√<ä |üqTï s¡÷ù|D≤ ø£˙dü+ s¡÷. 50,000 e+‘·Tq eTT+<äT>±H˚ #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+~. ‘·|üŒ ‘ê–q yÓTÆø£+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\qT n]ø£fÒº+<äT≈£î s¡Vü≤<ës¡T\˝À ñqï 4500 u≤s¡¢qT Ç‘·s¡ #√≥¢≈£î ‘·s¡*kÕÔeTì m¬ø’‡CŸ XÊK eT+Á‹ >∑DÒwt Hêj·Tø˘ X¯óÁø£yês¡+ $÷&çj·÷≈£î ‘Ó*bÕs¡T. eT+<äT ø={Ϻ yêVü≤Hê\T q&É|ü &É+‘√ s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\T ô|#·TÃ$÷s¡T‘·THêïj·T+≥÷ XÊdüqdüuÛÑ˝À myÓTà˝Ò´\T øÏwüHé ø£<∏√πs, õ‘˚+Á<ä nyêΩ&é, >∑D|ü‘Y ¬>’ø±«&é, Á|üø±wt u§sTTsY, eT+π>dt kÕ+>∑˝Ò, Á|üMDY <äπsø£sY, ••sY wæ+&˚, u≤˝≤q+<é >±eø£sY, ì‹Hé uÀùd¢, e\¢uŸ u…qπø, |ü+ø£CŸ uÛÑTCŸã˝Ÿ, $T*+<é ø±+uÒ¢, dü+ »jYT yê|òtT#ÍsY, düTπswt ˝≤&é m‹Ô#·÷|æq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. sêh yê´|üÔ+>± C≤rj·T, sêh kÕúsTT s¡Vü≤<ës¡T\˝À ô|<ä›dü+K´˝À u≤s¡T¢ yÓ*XÊsTT. yê{Ï dü+K´, yê{Ï eT<Ûä´ n+‘·s¡+ e+{Ï n+XÊ\ô|’ ˇø£ ìy˚~ø£ n+~+#ê\ì Ç|üŒ{Ïπø õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢qT Ä<˚•+∫q≥T¢ eT+Á‹ #ÓbÕŒs¡T. s¡Vü≤<ës¡T\˝À ìùw~Û‘· Á|ü<˚XÊ\˝Àì u≤s¡¢qT ‘·ø£åDy˚T ‘=\–+#·≈£î+fÒ yê{Ï j·÷»e÷ Hê´\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì >∑‘· pHé 28q ˝ÒK\T |ü+|æ+∫q≥T¢ $e]+#ês¡T.

e#˚à HÓ\ qT+∫ ø£sêí≥ø£˝À ã&ç |æ\¢\≈£î bÕ\T u…+>∑fi¯Ss¡T, E˝…’ 19(ø±ø£rj·T) :sêh+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ÁbÕ<∏ä$Tø£ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\≈£î Ä>∑düTº ˇø£{Ï qT+∫ s√E≈£î 150 $T*¢©≥s¡¢ bÕ\T düs¡|òüsê #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#·&É+ sê»ø°j·T+>± n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ y˚T\T#˚ùd<˚ nsTTHê, Á|ü‹|üøå±\T e÷Á‘·+ á ø±s¡´Áø£e÷ìï düeTs¡∆eT+‘·+>± neT\T#˚kÕÔs¡qï qeTàø£+ ˝Ò<äì nqTe÷Hê\T e´ø£Ô+#˚düTÔHêïsTT. sêh yê´|üÔ+>± 35 \ø£å\ eT+~ ˇø£{Ï qT+∫ |ü<√ ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´s¡Tú\≈£î á ø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê Á|üjÓ÷»q+ ø£\T>∑T‘·T+<äì ø£sêí≥ø£ sêh Hê´j·T, |üX¯ó dü+es¡∆ø£ XÊK eT+Á‹ {Ï._.»j·T#·+Á<ä yÓ\¢&ç+#ês¡T. yês¡+˝À eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T bÕ\ |ü+|æD° ñ+≥T+~. ˇø√ÿkÕ]øÏ Hê\T>∑T \ø£å\ ©≥s¡¢ bÕ\T, 40 ≥qTï\ düTyêdüq\‘√ ≈£L&çq bÕ\ bı&çì Ç+<äT≈£î $ìjÓ÷–kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. Ç‘·s¡ sêÅcÕº\‘√ b˛*ùdÔ ø£sêí≥ø£˝À bÕ\ <Ûäs¡ ‘·≈£îÿe>± ñ+<äì, Bìì ô|+#ê\ì Á|ü‹|üø£å H˚‘· dü<ëq+<ä>ö&É &çe÷+&é #˚j·T&É+‘√ düsêÿs¡T˝À ø£<ä*ø£ e∫Ã+~. Ç~ ì»y˚Tqì, ø±ì bÕ\ <Ûäs¡ ô|+|ü⁄ô|’ m˝≤+{Ï ìs¡íj·÷\T rdüTø√˝Ò<äì eT+Á‹ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. s√E 52.99 \ø£å\ ©≥s¡¢ bÕ\qT s√p ùdø£]düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. q+~ì bÕ\≈£î Ç‘·s¡ <˚XÊ˝À¢ eT+∫ &çe÷+&é ñ+<äHêïs¡T. sêh+ qT+∫ bÕ\ m>∑TeT‘·T\≈£î dü+ã+~Û+∫ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, πøs¡fi¯, eTVü‰sêh bÕ\ düVü≤ø±s¡ eT+&Éfi¯¢‘√ #·]Ã+∫ bÕ\T düs¡|òüsê #˚kÕÔeTHêïs¡T. yês¡+‘ê e#êÃø£ |æ\¢\≈£î ÇdüTÔqï ÄVü‰sêìï Ä n~Ûø±s¡T\T, @C…˙‡ dæã“+~˙ ‹qeTì VüQ≈£î+ C≤Ø #˚XÊs¡T. #ê˝≤ ÁX¯eT|ü&çHê M¬ses¡÷ Ä m+&çb˛sTTq |üPØ\qT ‹q˝Òø£b˛j·÷s¡T. B+‘√ Ç+‘·{Ï Hêdæs¡ø£+ ÄVü‰sêìï düs¡|òüsê #˚düTÔqï Ä @C…˙‡ì ‘·ø£åD+ s¡<äT› #˚dæ Á|ü‘ê´e÷ïj·T e÷sêZìï #˚|ü{≤º\ì y˚Tj·TsY n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚•+#ês¡T. á dü+|òüT≥q nq+‘·s¡+ ◊<äT>∑Ts¡T düuÛÑT´\ kÕúsT÷ dü+|òü÷ìøÏ Bìô|’ <äsê´|ü⁄Ô »s¡bÕ\ì ÄyÓT Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. á ø£$T{°˝À ø±s=Œπs≥sY eTH√CŸ ‘ê´–, dü+»jYT øö•ø˘, dü$‘ê X¯s¡à, es¡j·T+øösY, \‘ê >∑TbÕÔ\T düuÛÑT´\T>± ñHêïs¡T. \‘ê >∑TbÕÔ á ø£$T{°øÏ ñbÕ<Ûä´≈£åîsê\T. á ø£$T{° düeT]Œ+∫q ìy˚~ø£˝À ÄVü‰sêìï düs¡|òüsê #˚düTÔqï dü+düú\ e+≥XÊ\˝À nH˚ø£ ˝À≥TbÕ≥T¢ >∑eTì+∫q≥T¢ ìy˚~ø£˝À ù|s=ÿHêïs¡T. Bì ‘·s¡Tyê‘˚ Ç{°e\ m$÷‡&û n~Ûø±s¡T\T y˚πs«s¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ì

$$<Ûä bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ $<ë´s¡Tú\≈£î düs¡|òüsê #˚düTÔqï ÄVü‰sêìøÏ #Ó+~q 100 qeT÷Hê\qT ùdø£]+∫ yê{Ïì lsêyéT ˝≤´uŸ≈£î |üØø£å ø√dü+ |ü+bÕs¡T. M{Ï˝À 12 qeT÷Hê\T e÷Á‘·y˚T dü¬s’q$>± >∑T]Ô+#·>±, $T>∑‘ê 88 qeT÷Hê\T HêD´‘ê Á|üe÷D≤\≈£î ‘·>∑Z≥Tº>± ˝Òeì Ä ˝≤´uŸ |üØø£å˝À¢ ‘˚*+~. Ç+‘· ô|<ä› dü+K´˝À qeT÷Hê\T Á|üe÷D≤\≈£î ‘·>∑Z≥Tº>± ˝Òeì ‘Ó*dæHê M{Ïô|’ Ç|üŒ{Ïes¡≈£L m+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√˝Ò<äì Á|ü•ï+#·>±, kÕúsTT dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT eTVü≤ø˘ dæ+>¥ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ qeT÷Hê\qT dü¬s’q+‘·>± ùdø£]+#·˝Ò<äì nHêïs¡T. m$÷‡&û ø£$TwüqsY ≈£îe÷s¡ kÕ«$T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á e´eVü‰sêìøÏ dü+ã+~Û+∫q $esê\˙ï sêh Á|üuÛÑT‘·« Ä<Ûä«s¡´+˝Àì ø√`m&ÉT´πøwüHé $uÛ≤>±ìøÏ |ü+bÕeTì Ç|üŒ{Ïes¡≈£L nø£ÿ&ç qT+∫ m˝≤+{Ï düe÷<Ûëq+ sê˝Ò<äì nHêïs¡T.

>∑T‘˚Ô<ës¡T Vü≤‘·´‘√ Ä+<√fi¯q uÛÑTeH˚X¯«sY, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : @y√;˝Àì Hêsêj·TD|ü*¢ ÁbÕ+‘·+˝À ã\sê+ nH˚ ø±+Á{≤ø£ºsYqT e÷y√sTTdüTº\T Vü≤‘·´ #˚j·T&É+‘√ Ä ÁbÕ+‘·+˝À uÛÑj·÷+<√fi¯q\T HÓ\ø=HêïsTT. #ê˝≤ ø±\+>± eTÚq+>± ñqï e÷y√sTTdüTº\T b˛©düT\≈£î eT∞¢ düyê˝Ÿ $dæsês¡qï nqTe÷Hê\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. eTè‹#Ó+~q >∑T‘˚Ô<ës¡T ã+<äT>±+≈£î #Ó+~q ≈£î+u≤+|ü⁄{Ÿ yêdæ. Äj·Tq #ê˝≤ø±\+>± e÷y√sTTdüTº\ Væ≤{Ÿ*düTº˝À ñHêïs¡T. <ë+‘√ Äj·Tq sêj·T>∑&É˝À ñ+≥THêïs¡T. Ç{°e\ e÷y√sTTdüTº\ #·s¡´\T ‘·>∑Z&É+‘√ |ü]dæú‹ XÊ+‹j·TT‘·+>± ñ+<äì uÛ≤$+∫q ã\sê+ Ç{°e\ Á>±e÷ìøÏ e∫à yÓfi¯óÔHêïs¡T. ã+<äT>±+˝À ø±+Á¬>dt Ä+<√fi¯q ø√dü+ e∫Ãq Äj·Tq dü«Á>±eT+˝Àì Ç+{Ï˝À ñ+&É>± q\T>∑Ts¡T e÷y√sTTdüTº\T e∫à ã\sê+qT Ç+{Ï qT+∫ |æ*∫ ø±*à #·+bÕs¡T. uÛÑj·T+‘√ Á>±eTdüTú\T ãj·T≥≈£î sê˝Ò<äT. X¯óÁø£yês¡+ b˛©düT\T e∫à eTè‘·<˚Vü‰ìï b˛düTºe÷s¡º+≈£î |ü+bÕs¡T. eT∞¢ á dü+|òüT≥q‘√ Hêsêj·TD|ü*¢, ã+<äT>±+ ÁbÕ+‘ê˝À¢ uÛÑj·÷+<√fi¯q |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~.


8

>∑T+≥÷s¡T

X¯ìyês¡+

20 E˝…’

2013

‘·÷s¡TŒ˝À

*ø£ÿsY&ÜHé uÀ‘·‡

‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ˝À #˚]q eTTdæ+¢ \T K∫Ñ·+>± Áu≤+<˚j·Tyê<˚ eTTdæ¢+ &çø£¢πswüHé <ë«sê eTTdæ¢+\ J$‘ê˝À¢ yÓ\T>∑T\T` õj·÷e⁄B›Hé

>∑T+≥÷s¡T E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T)‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À sê»ø°jT· bÕغ\‘√ dü+uÛ+Ñ <Û+ä ˝Òì düTe÷s¡T 50 eT+~ eTTdæ+¢ yÓTHÆ êغ\T e÷J eø˘Œu¤ ÀsY¶ #Ós’ à¡ Hé ùwø˘ U≤C≤ Ä<Û«ä s¡´+˝À e÷J XÊdüqdüuÛÑT´\T mdt m+ õj·÷e⁄B›Hé düeTø£å+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À #˚sês¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À »]–q ˇø£ ø±s¡´Áø£eT+˝À õj·÷e⁄B›Hé e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘Ó\T>∑T<äX+¯ bÕغ n~ÛH‘˚ H· êsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT Á|üø{£ +Ï ∫q yÓTHÆ êغ &çøsπ¢£ wüHé <ë«sê eTTdæ+¢ \ J$‘ê˝À¢ yÓ\T>∑T\T ì+|ü⁄‘êj·Tì nHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ eTTdæ¢+ yÓTÆHêغ\≈£î #˚düTÔ+~ @$T ˝Ò<äì nHêïs¡T. πøe\+ $<Ûë´s¡T∆\≈£î kÕÿ\sYwæ|t\T |ü+|æDÏ #˚düTÔ |üã“+ >∑&ÉT|ü⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. >∑‘· ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ Á|üuTÑÛ ‘·« Vü‰j·T+˝À eTTdæ+¢ esêZ\≈£î nH˚ø£ |ü<øäÛ ±\T s¡÷bı+~+∫ neT\T #˚XÊs¡ì nHêïs¡T. eTd”<Tä \ ìsêàD+ ø=s¡≈î£ cÕ~U≤Hê\ ìsêàD+ #˚|≥ ü &º +É <äTø±Hé ne⁄sY eTø±Hé eTTdæ+¢ $<Ûë´s¡T\∆ ≈£î ñ|üø±s¡y‘˚ H· ê\T yÓTHÆ êغ ø±s√ŒπswüHé <ë«sê &Ós¬’ ø˘º s¡TD≤\T ñs¡TÔ nø±&É$T @sêŒ≥T eTTdæ+¢ yÓTHÆ êغ\ ø√dü+ Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\\ @sêŒ≥T e+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T neT\T #˚|ü{Ϻq |òüTq‘· ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغπø <ä≈£îÿ‘·T+<äìnHêïs¡T.ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·« Vü‰j·T+˝À ˇø£ yÓ’|ü⁄ Hê\T>∑T XÊ‘·+ ]»πs«wüHé Á|üø£{Ï+∫ eTs√ yÓ’|ü⁄ ø√{≤¢~ s¡TbÕj·÷\ eø˘Œ¤ uÛ÷Ñ eTT\T nHê´Áø±+‘·+ #˚jT· &É+ Á|ü‘´· ø£å s¡TD≤\T s¡<Tä › #˚jT· &É+ e+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\ <ë«sê yÓTHÆ êغ dü+πøeå ÷ìøÏ ‘·÷≥T¢ bı&ç#ês¡ì nHêïs¡T. eT‘· |òTü s¡¸D\T »s¡T>∑≈î£ +&Ü XÊ+‹uÛÁÑ <ä‘\· T ø±bÕ&çq |òTü q‘· ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ<q˚ ì nHêïs¡T. eTTdæ+¢ \ ≈£î ]»πs«wü|Hé ã÷∫ #·÷|æ+∫ eTTdæ+¢ yÓTHÆ êغ\≈£î yÓ÷dü+ #˚jT· &ÜìøÏ ø±+Á¬>dt yÓd’ |æ \æ T#·÷düTHÔ êïj·Tì nHêïs¡T. sêh+˝À m|ü⁄Œ&ÉT mìïø£\T e∫Ãq á s¬ +&ÉT bÕغ\≈£î ‘·–q >∑TDbÕsƒ+¡ #Óù|Œ+<äT≈£î eTTdæ+¢ \T dæ<+∆äÛ >± ñHêïs¡ì õj·÷e⁄B›Hé nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ e÷õ eø˘Œ¤uÀsY¶ n<Ûä´≈£åî\T ùwø˘ U≤», õ˝≤¢ bÕغ ñbÕ<Ûë´≈£åî\T C≤<ë, q>∑s¡ bÕغ ñbÕ<Ûë´≈£åî\T eTVü≤eTà<é K©\TB›Hé, düj·T´<é eTTq«sY, q>∑s¡ yÓTÆHêغ Hêj·T≈£î\T ùwø˘ ø£]eTT˝≤¢,Ç+ø± yÓ÷sTTHé, Ç+‹j·÷CŸ, Vü‰õ n|ò˝®ü Ÿ, ùwø˘ qJsY, ùwø˘ eTTq«sY, ùwø˘ ]j·÷CŸ u≤wü, ùwø˘ nq«sY, j·T+&çq÷s¡TB›H,é ùwø˘ Çø±“˝Ÿ, sêj·T˝Ÿ dü©yéT, j·T+&ç s¡|òæ, dæ˝Òe÷Hé, dü‘êÔsY, *j·÷K‘Yn© ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T

>∑T+≥÷s¡T E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) sêh |æddæ æ n<Û´ä ≈£îå &ÉT uÀ‘·‡ dü‘·´Hêïsêj·TD sêh+˝À *ø£ÿsY&ÜHé nì Äj·Tq q÷{ÏøÏ q÷s¡TbÕfi¯ófl Áu≤+<˚jT· yê~ nì yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø√ Ä]¶H≥˚ sY Vü‰J cÂø£‘Y nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äjT· + kÕ∆ìø£ eTj·÷ãC≤sY ôd+≥sY˝À|ædædæ H˚‘· u§‘·‡ dü‘´· Hêïsêj·TD≈£î e÷qdæø£ |ü]es¡qÔ ø£\T>±\ì ø√s¡T‘·÷ >∑T˝≤_ |üP\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ns¡“Hé õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T ˝Òfifl¯ n|æŒs¬ &ç¶ eTTK´ n‹~Û>± bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<Ûsä “¡ +¤ >± n|æŒs¬ &ç¶ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ u§‘·‡ Áu≤+<˚jT· yê~ nì yÓd’ |æ æ H˚‘\· T >±+<Û˚j·Tyê<äT\ì nHêïs¡T. kı+‘·>∑&ɶô|’ wü]à\ bÕ<äj÷· Á‘·≈î£ \_ÛdTü qÔ ï Ä<äsD¡ #·÷dæ zs¡«˝Òø£ u§‘·‡ ˙#·yÓTÆq Á|üø£≥q\T #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ uÀ‘·‡ ≈£î≥T+ã+ |ü<eä ⁄\T nqTuÛ$Ñ düTHÔ êïs¡+fÒ n~ yÓj ’ T· dt <äjT· e˝…¢ nqï dü+>∑‹ eTs¡Te≈£L&É<ìä nHêïs¡T. ùwø˘ cÂø£‘Y e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ eTVü‰H˚‘· ô|’ $eTs¡Ù\T #˚jT· &É+ Äø±X¯+ô|’ ñeTTày˚jT· &ÉyT˚ ì nHêïs¡T. uÀ‘·‡ #˚dqæ yê´K´\≈£î ‘·«s¡˝ÀH˚ Á|ü»\ #˚‹˝À ‘·>T∑ >∑TDbÕsƒ+¡ ‘·|Œü <äì nHêïs¡T. q>∑s¡ ÁfÒ&é j·T÷ìj·THé n<Û´ä ≈£îå \T >∑T˝≤yéTs¡d÷ü ˝Ÿ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ uÀ‘·‡≈£î eT‹ÁuÛ$Ñ T+∫ e÷{≤¢&TÉ ‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. Äj·Tq≈£î |æ#êÃdüT|üÁ‹˝À #˚]Œ+#ê\ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T ‘√≥ Ä+»H˚jT· T\T, eTVü≤eT÷<é, m*ø± lø±+‘Yj÷· <äy,é ùwø˘ yÓ÷sTTHé, p\T] ùV≤eT+<ä>ã∑ >∑T|ü,Ô j·T+&ç cÕqT, nãT›˝Ÿ wüß≈£îsY, düTuÒ<ësYU≤Hé, ø=+&ܬs&ç¶ lìyêdt, nj·÷CŸ s¡V≤æ eTTB›Hé {Ï|⁄ü düT˝≤ÔHé nVü≤à<éU≤Hé ndüà‘Y ùwø˘ C≤ì »V”≤sY nãT›˝Ÿ s¡V≤ü e÷Hé q÷s¡T˝≤¢ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘ê&çø=+&É˝À yÓ’dæ|æ H˚‘·

eTTdüÔbòÕ $ÁdüÔ‘· Á|ü#ês¡+ >∑T+≥÷s¡T E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) ‘ê&çø=+&É |ü+#êsTT‹ mìïø£˝À¢ dü‘êÔ#êfÒ+<äT≈£î yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘· eTVü≤eTà<é eTTdüÔbòÕ bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·THêïs¡T. >∑‘·+˝À ‘ê&çø=+&É Á>±eT |ü+#êsTT‹øÏ düs¡Œ+#Y>± e´eVü≤]+#·&É+‘√ eTTdüÔbòÕ ≈£î ‘ê&çø=+&É˝À eT+∫ |ü≥Tº+~. B+‘√ eTTdüÔbòÕ ‘ê&çø=+&É˝À $ÁdüÔ‘·+>± Á|ü#ês¡+ #˚düTÔ yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ã\|ü]∫q ñe÷eTùV≤X¯«s¡sêe⁄ ¬>\T|ü⁄≈£î $X‚wü ø£èwæ »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. Ç≥T kÕ∆ìø£ eT+Á‹ &=ø±ÿ e÷DÏø£´es¡Á|ükÕ<é ≈£î ≈£L&Ü á mìïø£\T n‘·´+‘· Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± e÷s¡&É+‘√ Äj·Tq mìïø£˝À¢ $»j·T+ kÕ~Û+#ê\ì $X¯« Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡T. Çø£ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ á ‘ê&çø=+&É |ü+#êsTT‹ mìïø£˝À¢ ¬sã˝Ÿ>± u…»®+ kÕsTTÁ|ükÕ<é ì\ã&É&É+‘√ Ä bÕغ m<äTs¡T>±* Mdü÷+Ô ~. kÕ∆ìø£+>± u…»+® kÕsTTÁ|ükÕ<é ≈£L&Ü b˛{°˝À ñ+&É&+É ‘√ á mìïø£\T s¡düe‘·Ôs¡+>± e÷sêsTT. eTVü≤eTà<é eTTdüÔbòÕ >∑‘·+˝À düs¡Œ+#Y>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT #˚dæq Äj·Tq ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ |üd¢ t bÕsTT+{Ÿ >± e÷]+~. m+‘√ ø±\+>± Bs¡Èø±*ø£+>± ñqï Á‘ê>∑T˙{Ï <ëVü‰]Ôì ‹]Ãq n|üs¡uÛÑ–s¡<ÛäTì>± eTTdüÔbòÕ ≈£î eT+∫ ù|s¡T+~. á H˚|ü<Ûä´+˝§ ‘ê&çø=+&É |ü+#êsTT‹˝À yÓ’dæ|æ C…+&Ü m>∑Ts¡y˚ùd $<Ûä+>± eTVü≤eTà<é eTTdüÔbòÕ $ÁdüÔ‘·+>± Á|ü#ês¡+ #˚|ü{≤ºs¡T.

$<Ûë´]∆ ˝Àø£+ yÓT∫Ãq H˚‘· Ç+»˙sY Vü≤ø°yéT

eHé{ÖHé {°&ç|æ ø√sYø£$T{Ï düuÛÑT´ì>±#êyê ÁãVü‰àq+<ä+

>∑T+≥÷s¡T E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) $<Ûë´s¡T∆\≈£î ø=+&É+‘· n+&É>± ñ+≥Tqï Ç+»˙sY Vü≤ø°yéT $<Ûë´]∆ ˝Àø£+ yÓT∫Ãq H˚‘· nì »\>∑+ yÓ+>∑fi¯sêe⁄ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ ôV≤&ée÷wüºsY yÓ÷Vü≤qsêe⁄ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ kÕ∆ìø£ »\>∑+ yÓ+>∑fi¯sêe⁄ dü÷ÿ˝Ÿ˝À düTe÷s¡T 600 eT+~ $<Ûë´s¡T∆\≈£î Á|üeTTK yÓTÆHêغ Hêj·T≈£î\T Ç+.˙sY Vü≤ø°yéT Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ∫‘·+>± H√{Ÿ|ü⁄düÔø±\T ô|qTï\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± |ü\TePs¡T n<Ûë´|ü≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç+»˙sY Vü≤ø°yéT $<Ûë´]∆ ˝Àø±ìøÏ #˚düTÔq+q ùde\T ø=ìj·÷&Üs¡T. Á|ü‹ $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ ù|<ä $<Ûë´s¡T∆\ ø√dü+ \ø£å˝≤~ s¡TbÕj·T\ $\Te #˚ùd |ü⁄düÔø±\T |ü+|æD° #˚j·T&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTì nHêïs¡T. ùdyê <Ûäèø£Œ<Ûä+ ø£*–q Ç+»˙sY Vü≤ø°yéT ˝≤+{Ï yês¡T eTT+<äT≈£î eùdÔ m+‘√ eT+~ y˚T<Ûëe⁄\qT r]Ã~<ä›e#·Ãì nHêïs¡T. k˛wü˝Ÿ áø±«*{Ï yÓ˝Ÿù|òsY |òüsY Ä˝Ÿ n<Ûä´≈£åî\T Ç+»˙sY Vü≤ø°yéT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ H˚&ÉT $<ä´ ñqï‘· esêZ\ yê]πø n+<˚˝≤ ñ+<äì nHêïs¡T. Á|ü‹uÛÑ ø£*–q ù|<ä $<Ûë´s¡T∆\¬øñ ÄØ∆ø£ |üs¡yÓTÆq düeTdü´\‘√ ñqï‘· #·<äTe⁄\≈£î <ä÷s¡eTe⁄‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. Á|ü‹uÛÑ ñqï $<Ûë´s¡T∆\≈£î yê] ñqï‘· #·<äTe⁄\ ø√dü+ Ä<äTø√e&ÜìøÏ ‘êHÓ|ü⁄Œ&ÉT dæ<Ûä∆+>± ñ+{≤qì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ùdyê dü+dü∆ n<Ûä´≈£åî\T MTsê® >∑bòÕsYuÒ>¥, düuÛÑT´\T mC≤dtU≤Hé, eTÚ˝≤Hê n˝≤Ô|òt VüQùd‡Hé q~, »;e⁄˝≤¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü$Á‘· s¡+C≤Hé e÷dü+ dü+<Ûäs¡“¤+>±

>∑T+≥÷s¡T E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ ø√sY ø£$T{Ï düuTÑÛ ´ì>± q>∑s¡ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ ñbÕ<Ûë´≈£îå \T #êyê ÁãVü‰àq+<ä+ ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. $<Ûë´]∆ ~X¯ qT+&˚ Äj·Tq sê»ø°j÷· \ |ü≥¢ ÄdüøÔÏ ø£*– 1983˝À ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ e´ekÕ∆|≈ü î£ \T m˙º sêe÷sêe⁄ Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈î£ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ˝À #˚sês¡T. Hê{Ï qT+&ç H˚{Ï es¡≈î£ ì‘·´+ Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ ñ<ä´$TdüTÔ kÕe÷õø£ n+øÏ‘· uÛ≤e+ ø£*–q H˚‘·>± bÕغ˝À ù|s=+<ës¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ >∑T+≥÷s¡T ø√sY ø£$T{Ï düuÛÑT´ì>± ÁuVü‰àq+<ä+ ìj·T$T+#·&É+ |ü≥¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ ne⁄‘·T+~|ü. á dü+<Ûäs¡“¤+>± #êyê ÁuVü‰àq+<ä+ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘·q≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+∫q e÷J XÊdüqdüuTÑÛ ´\Tmdt m+ õj·÷e⁄B›H≈é î£ ø£è‘·»‘„ \· T ‘Ó*bÕs¡T. sêqTqï mìïø£˝ qT <äèwæ˝º À ô|≥Tº≈î£ ì bÕغ ã˝Àù|‘·+ ø√dü+ ø£èwæ #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À s√E s√E≈£î ã˝Àù|‘·+ ne⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. ‘·÷s¡TŒ ìjÓT»ø£es¡Z Á|ü»\T ‹]– õj·÷e⁄B›Hé Hêj·Tø£‘ê«ìï ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì ÁãVü‰àq+<ä+ ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é |ækÕÔ

ù|<ä eTVæ≤fi¯\≈£î Ns¡\ |ü+|æDÏ Vü≤©yéT ≈£î Ä<äs¡D >∑T+≥÷s¡T E˝…’ (ø±ø£rj·T) |ü$Á‘· s¡+C≤Hé e÷dü+ |ü⁄sd¡ ÿü ]+#·T≈£îì ìs¡Tù|<ä eTVæ≤fi¯\≈£î Ns¡\T |ü+|æD° #˚jT· qTqï≥T¢ e÷J ø±s√Œπs≥sY Vü‰J ùwø˘ u≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ @≥ ‘êeTT &ç$»Hé˝À ìs¡Tù|<ä eTVæ≤fi¯\qT >∑T]Ô+∫ Ns¡\T |ü+|æD° #˚düTÔHêïeTì nHêïs¡T. |ü$Á‘· s¡ + C≤Hé e÷dü + ˝À ìs¡ T ù|<ä \ qT Ä<äTø√e&É+ m+‘√ ñ‘·eÔ TeTì nHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\ <ë«sê ìs¡ T ù|<ä \ T ≈£ L &Ü |ü $ Á‘· s¡ + C≤Hé e÷düeTTqT |òTü q+>± »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡ì nHêïs¡T. X¯óuÛ≤\ e÷dü+ ù|s=+~q s¡+C≤Hé ˝À |ü⁄D´ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î nH˚ø£ eT+~ ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇkÕÔs¡ì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïøπ &ç$»Hé ˝À ‘·eT ø±sê´\j·T+ e<ä› ì‘·´+ e+<ä˝≤~ eT+~øÏ >∑+õ |ü+|æD° #˚dTü HÔ êïeTì nHêïs¡T. s√CÒ<ësY\ ø√dü+ Ç~ m+‘√ X¯øÔÏ >∑TD≤\T ø£*–q bÕìj·TeTì nHêïs¡T. ÁbÕ∫q ø±\+ qT+&˚ >∑+JøÏ m+‘√ ÁbÕeTTK´‘· ø£*–+<äì nHêïs¡T. ñ<äjT· + qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ es¡≈î£ ñ|üyêdü+ ñ+&˚ yês¡T >∑+õ ùd$+#·&+É <ë«sê q÷‘·q X¯øìÔÏ bı+<äT‘ês¡ì Vü‰õ ùwø˘ u≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. eTVü‰Á|üeø£Ô eTVü≤eTà<é kı˝…˝¢ ≤¢VQü n˝…V’ ≤æ e kı\¢+ dü÷∫+∫q dæ<ëÛ +∆ ‘ê\ Á|üø±s¡+ q&ÉT#·T≈£î+fÒ ÇVü≤˝Àø£+ |üs¡˝Àø±˝À¢ ≈£L&Ü uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT y˚T\T ø£*–kÕÔ&Éì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

>∑ T +≥÷s¡ T E˝… ’ 19 (ø±ø£rj·T) kÕ∆ìø£ ùdº&çj·T+ ôd+≥sY e<ä› @sêŒ≥T #˚dæq ôV’≤<äsêu≤<é |ækÕÔ H˚‹ eT≥Hé‘√ Vü≤©yéT bÕsTT+{Ÿ ≈£î Ä<äs¡D ô|s¡T>∑T‘·T+<äì Vü≤©yéT bÕsTT+{Ÿ n~Û H ˚ ‘ · ôVA≥˝Ÿ eTkÕÔ H é ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· 20 dü+e‘·‡sê\T>± Vü≤©yéT ‘·j·÷]˝À ù|s=+~q ‘êeTT á dü+e‘·‡s¡+ Vü≤©yéT Á|æjT· T\ ø√dü+: áeTT ∫¬øHé qT ≈£L&Ü n+~düTHÔ êïeTì nHêïs¡T. |üP´sY eT≥Hé ‘√ dü«#·ÃyÓTqÆ H˚‹‘√ ‘·j·÷s¡T #˚düTÔHêïeTì nHêïs¡T. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ q\TeT÷\\qT+&ç ‘·eT Vü≤©yéT bÕsTT+{Ÿ ≈£î n‘·´~Ûø£ dü+K´˝À Á|ü»\T edüTHÔ êïs¡ì nHêïs¡T. B+‘√ bÕ≥T>± H˚‹ u≤düTà‹‘√ ‘·j÷· s¡T #˚dqæ |ü˝≤e⁄ eT≥Hé ‘√ bÕf… ∫¬øHé _¬s´ì m+‘√ s¡T∫ø£s+¡ >± Äs√>∑´ø£sy¡ TÓ qÆ ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆\T ñ|üj÷Ó –+∫ ‘·j÷· s¡T #˚dTü HÔ êïeTì nHêïs¡T. ã\es¡ø∆ y£ TÓ qÆ ÄVü‰s¡ bÕ<ësê∆\T yê&É&+É e\¢ Vü≤©yéT m+‘√ ñ|üj÷Ó >∑|&ü TÉ ‘·T+<äì nHêïs¡T. Äs√>∑´ dü+dü\∆ yês¡T Vü≤©yéT ã\es¡ø∆ y£ TÓ qÆ ÄVü‰s¡+ nì øÏ‘êãTì#êÃs¡ì nHêïs¡T. ô|s¡T>∑T‘·Tqï Ä<äsD ¡ ‘√ ‘·eT $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ ø√dü+ eT]+‘· s¡T∫ø£sy¡ TÓ qÆ e+≥ø±\T dæ<+∆äÛ #˚dTü HÔ êïeTì ôVA≥˝Ÿ eTkÕÔHé ‘Ó*bÕs¡T.

ù|<äyê&ç ø£˙ïs¡T ø£‹Ô ø£+fÒ |ü<Tä HÓq’ ~

|òüTq+>± ‘=* @ø±<ä• |üP»\T qs¡dsü êe⁄ù|≥, p˝…’ 19(ø±ø£rj·T): eT+&É\+˝Àì ø√≥|üŒø=+&É Á‹ø√fÒX«¯ sê\j·T+˝À ‘=* @ø±<ä• dü+<äs“¡ +¤ >± Á|ü‘´˚ ø£ |òPü »\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. uÛ≈Ñ î£ \Ô T ‘Ó\y¢ ês¡TC≤eTTqT+#˚ uÛ≤Ø dü+K´˝À ø=+&É≈î£ sêe&É+ ø£ì|æ+∫+~. yÓT≥¢ e÷s¡+Z >∑T+&Ü yÓT≥¢ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø=‘·>Ô ± $yêVü≤yÓTqÆ q÷‘·q <ä+|ü‘T· \T, yÓTT≈£îÿã&ÉT\T ñqïyês¡T yÓT≥¢|Pü »\T #˚dæ ‘·eT yÓTT≈£îÿ\T rs¡TÃ≈£îHêïs¡T.õ˝≤¢ q\TeT÷\\ qT+∫ uÛ≈Ñ î£ \Ô T uÛ≤Ø dü+K´˝À ‘·s*¡ e#êÃs¡T. Á‹ø√fÒX«¯ s¡kÕ«$TøÏ Á|ü‘´˚ ø£ |üP»\T, n_Ûùwø±\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ä\j·T áy√ sêeø√{Ïs¬ &ç¶ |üs´¡ y˚øD å£ ˝À Ä\j·Tn~Ûø±s¡T\T uÛ≈Ñ î£ \Ô ≈£î b˝≤+{Ï nkÂø£s´¡ + ø£\>∑≈î£ +&Ü nìï @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. Äغd” Á|ü‘´˚ ø£ düØ«düT\T q&ç|+æ ~.

|ü≥ºD≤ìøÏ #˚s¡T≈£îqï eTè‘·<˚Vü‰\T qs¡dsü êe⁄ù|≥, p˝…’ 19(ø±ø£rj·T): eTVü‰sêÁwü˝º Àì wæ]&ç düMT|ü+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À |ü≥D º ≤ìøÏ #Ó+~q q\T>∑Ts¡T eTè‹ #Ó+~q $wüjT· + bÕsƒ≈¡ î£ \≈£î $~‘·yT˚ . |ü≥Dº ≤ìøÏ #Ó+~q dü÷s¬ sê<Ûëø£èwüeí T÷]Ô, s¡+>∑Hêj·Tø£eTà, u≤\Á‹|ü⁄s¡dTü +<ä], ÄcÕ\ eTè‘·<V˚ ‰ü \qT X¯óÁø£yês¡+ |ü≥Dº ≤ìøÏ rdüTø=#êÃs¡T. B+‘√ eTè‘·T\ ã+<ÛTä e⁄\ s√<Ûqä \‘√ Ä ÁbÕ+‘·eT+‘ê $Tqï+{Ïb˛sTT+~. ˇπø ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q q\T>∑Ts¡T eTè‹ #Ó+<ä&+É ‘√ |ü≥D º +˝À $cÕ<ä#êj·T\T n\eTT≈£îHêïsTT.

ø√&é ñ\¢+|òüTq πødüT˝À $qTø=+&É myÓTà˝Ò´ Ä+»H˚j·TT\T n¬sdüTº $qTø=+&É, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ $qTø=+&É XÊdüq düuTÑÛ ´&ÉT $$ Ä+»H˚jT· T\T X¯óÁø£yês¡+ n¬sdüj º ÷· ´s¡T. mìïø£\ ìã+<Ûqä qT ñ\¢+|òTæ +∫q+<äT≈£î Äj·TqqT n¬sdüTº #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝Àì >=\¢|*ü ¢ eT+&É\+ eT÷>∑∫+‘·\bÕ˝…+˝À Äj·Tq ‘·q |ü⁄{Ïqº s√E dü+<äs“¡ +¤ >± z ø£+{Ï yÓ<’ ´ä •_s¡+˝À ø£fi<¢¯ ë›\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. Bìô|’ myÓTà˝Ò´ ô|q’ øπ düT qyÓ÷<Ó+’ ~. yÓ+≥H˚ e´øÏÔ>∑‘· |üPNø£‘·TÔô|’ $&ÉT<ä\j·÷´s¡T.

mdæ_øÏ ∫øÏÿq düsπ «j·TsY ø£s÷¡ ï\T, p˝…’ 19 m$Tà>∑q÷s¡T eT+&É\ ø±sê´\j·T+˝À düsπ «j·TsY düTì˝Ÿ ≈£îe÷sY s¡÷.28y˚\T \+#·+ rdüT≈£î+≥T+&É>± mdæ_ n~Ûø±s¡T\≈£î ∫øÏÿb˛j·÷s¡T. bı\+ $wüjT· yÓTÆ Hê>∑sêE nH˚ s¬ ‘’ T· qT+∫ \+#·+ rdüT≈£î+≥T+&É>± düTì˝Ÿ ≈£îe÷sYô|’ ì|ò÷ü ñ+∫q n~Ûø±s¡T\T s¬ &éV‰ü ´+&Ó&>é ± |ü≥Tº≈î£ ì q>∑<Tä kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îqï≥T¢ mdæ_ &çmd”Œ C…b’ Õ˝Ÿ X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. düsπ «j·TsY düTì˝Ÿ≈î£ e÷sY ‹e÷à|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Hê>∑sêE nH˚ s¬ ‘’ T· qT &ÉãT“\ ø√dü+ y˚~+Û #ê&ÉHêïs¡T. ì|ò÷ü ô|{Ϻ düTì˝Ÿ≈î£ e÷sYqT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

ôV≤’ <äsêu≤<é, E˝…’ 19 (q÷´dtfy’… Té ): ‘·eT bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT, ø£&|É ü bÕs¡y¢ TÓ +≥T düuTÑÛ ´&ÉT yÓj ’ T· dt »>∑H√àVü≤Hé s¬ &çì¶ eTTK´eT+Á‹ì #˚jT· &ÜìøÏ dü+‘·ø±\ ùdø£sD¡ Ä˝À#·q #˚d+æ ~ Á|ü<X˚ Ÿ ø±+Á¬>düT ø£$T{° n<Û´ä ≈£îå &ÉT, s¡yêD≤ XÊK eT+Á‹ u§‘·‡ dü‘´· Hêsêj·TDÒ nì e÷J eT+Á‹, yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ H˚‘· ø=+&Ü düTsπ K X¯óÁø£yês¡+ nHêïs¡T. wü]à\ uÛsÑ Ô¡ Áã<äsY nì˝Ÿ ≈£îe÷sY≈î£ u§‘·‡ @+ kÕj·T+ #˚XÊs√ Á|ü»\ eTT+<äT #ÓbÕŒ\ì ÄyÓT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. yÓj ’ T· dt sê»X‚Ks¡ s¬ &ç¶ ô|q’ nqT∫‘· yê´K´\T #˚dqæ u§‘·‡ yÓ+≥H˚ ø£eå ÷|üD #ÓbÕŒ\ì Ä bÕغøÏ $»j·Tyê&É, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) j·÷øχdt u≤´+ø˘ á@&Ü~ ‘=* ø±«s¡sº ≈Y î£ s¡÷.1,409ø√≥¢ ìø£s¡ ˝≤uÛ≤ìï Á|üø{£ +Ï ∫+~. >∑‘&˚ Ü~ Ç<˚ #Ó+~q H˚‘\· T kÕ$TH˚ì ñ<äjT· uÛ≤qT, »©˝Ÿ U≤Hé\T $»j·Tyê&É˝À &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eT<ä´+, ù|ø±≥ ˝Ò≈î£ +&Ü u§‘·‡≈£î s√E >∑&eÉ <äHêïs¡T. m+|æ>± ñ+&˚ ù|ø±≥ Ä&çq #·]Á‘· ø±\+˝À n+fÒ @Á|æ˝Ÿ ` pHé 12˝À Ä]®+∫q s¡÷.1,154 ø√≥¢‘√ b˛*ùdÔ Ç~ 22% eè~›. Ç<˚ ø±˝≤ìøÏ Ä<ëj·T+ ≈£L&Ü s¡÷.7,818ø√≥¢ Äj·Tq<äHêïs¡T. ‹ìï+{Ï yêkÕ\T ˝…øÿ£ ô|fÒº eTìwæ u§‘·‡ nì ÄÁ>∑V≤ü + e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. yÓj ’ T· dt #·\Te ˝Ò≈î£ +fÒ u§‘·‡ kÕ<Ûës¡D ø±s¡´ø£s>Ô¡ ± $T–˝Ò yês¡Hêïs¡T. ø£˙ïs¡T ø£‹Ô ø£+fÒ |ü<Tä qT: s√C≤ qT+∫ s¡÷.9,059 ø√≥¢≈î£ m>∑d+æ ~. Çø£ u≤´+≈£î ø£˙dü ô|≥Tºã&ÉT\ ìwüŒ‹Ô (d”@ÄsY) 16.3%>± qyÓ÷<äTø±>±, ìø£s¡ yÓTT+&ç ãø±sTT\T |òE ” ØsTT+ãs¡T‡yÓT+{Ÿ‡ |ü<øä∏ +£ neT\T˝À sêh Á|üuTÑÛ ‘·«+ nqTdü]düTqÔ ï yÓK’ ] dü]ø±<äì yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ H˚‘· s√C≤ X¯óÁø£yês¡+ eT+&ç|&ü ܶsT¡ . Á|üuTÑÛ ‘·«+ $<ë´s¡T\ú J$‘ê\‘√ (mHé|@” \T) 0.32%qT+∫ 0.35%≈£î ô|]>±sTT. ;mdtá˝À u≤´+≈£î ùws¡T 3.8% »+|t#d˚ æ s¡÷.1,238 e<ä› eTT–dæ+~. #Ó\>±≥e÷&ÉT‘√+<äHêïs¡T. $»j·TeTà #˚|{ü qºÏ |òE ” b˛s¡T Bøå± ÁbÕ+>∑D+˝À s√C≤ e÷{≤¢&Üs¡T. $<ë´s¡T\ú J$‘ê\˝À yÓ\T>∑T ì+|æq |òE ” ØsTT+ãs¡T‡yÓT+{Ÿ‡ |ü<øä∏ ±ìï øÏsD¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç¶ düsêÿs¡T ìs¡ø¢ ´å£ + #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. ù|<äyê&ç ø£˙ïs¡T ø£‹øÔ +£ fÒ |ü<Tä HÓ+’ <äHêïs¡T. n~ Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ XÊ|ü+>± e÷s¡T‘·T+<äì eT+&ç|&ü ܶsT¡ . nedüs+¡ nsTTq yê{ÏøÏ ì<ÛTä \T øπ {≤sTT+#·ì düsêÿs¡T n&É>¶ √\T>± Á|ü»\ô|’ |üqTï\ uÛ≤s¡+ yÓ÷|ü⁄‘√+<äHêïs¡T. |òE ” ØsTT+ãsY‡ yÓT+{Ÿ |ü<øä∏ +£ neT\T˝À sêh Á|üuTÑÛ ‘·«+ nqTdü]düTqÔ ï yÓK’ ]ô|’ yÓm’ dtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û s√C≤ rÁekÕúsTT˝À ì|ü⁄Œ\T #Ó]>±s¡T. Á|üuTÑÛ ‘·«+ $<ë´s¡T\ú J$‘ê\‘√ #Ó\>±≥+ Ä&ÉT‘√+<äì ÄyÓT eT+&ç|&ü ܶsT¡ . yÓm’ dtÄsY d”|” >ös¡e n<Û´ä ≈£îå sê\T $»j·TeTà #˚|{ü qºÏ |òE ” b˛s¡T Bøå± ÁbÕ+>∑D+ e<ä› s√C≤ X¯óÁø£yês¡+ e÷{≤¢&Üs¡T. $<ë´s¡T\ú J$‘ê\˝À yÓ\T>∑T ì+|æq |òE ” ØsTT+ãsY‡ yÓT+{Ÿ |ü<øä∏ ±ìï øÏsD¡ Y düsêÿsY Ä]Œy˚dTü +Ô <äì s√C≤ <Û«ä »yÓT‘êÔsT¡ . ù|<äyê&ç ø£˙ïs¡T ø£‹Ô ø£+fÒ |ü<Tä HÓq’ <äì... n~ Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ XÊ|ü+>± e÷s¡T‘·T+<äì nHêïs¡T. $<ë´s¡T\ú ≈£î Çyê«*‡q kÕÿ\sY wæ|t \qT ≈£L&Ü Á|üuTÑÛ ‘·«+ ‘·øDå£ + $&ÉT<ä\ #˚j÷· \ì s√C≤ yÓm’ dtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s|¡ ⁄ü q &çe÷+&é #˚XÊs¡T. $<ë´s¡T\ú ‘√ bÕ≥T yê] ≈£î≥T+u≤˝À¢ e÷s¡TŒ ‘Ó#Ã˚ eT+∫ |ü<øä∏ ±ìï Äos¡«~+#·≈î£ +&Ü ns¡ø=s¡ ì<ÛTä \‘√ #˚‘T· \T <äT\T|ü⁄ø√e≥+ <ës¡TDeTì nHêïs¡T. nedüs+¡ nsTTq yê{ÏøÏ ì<ÛTä \T øπ {≤sTT+#·ì düsêÿsY n&É>¶ √\T>± Á|ü»\ô|’ |üqTï\T uÛ≤s¡+ yÓ÷|ü⁄‘·T+<äì s√C≤ yê´U≤´ì+#ês¡T.

j·÷øχdt u≤´+ø˘ ˝≤uÛÑ+ s¡÷.1,409ø√≥T¢

q÷‘·q ]b˛s¡ºs¡¢qT ìj·T$T+#·<ä*#êyéT

dü+#·\q bÕ‹Áπøj·TT\T u…qØ®Hê<∏é dü+bÕ<äøj ° T· +˝À sêwÁü yº ê´|ü+Ô >±

7m&çwqü T¢, 12ù|J\‘√ yÓ\Te&ÉT‘·Tqï ø±ø£rj·T ~q|ü‹Áø˝£ À

bÕs¡¢yÓT+≥T˝À _\T¢ ô|≥º+&ç ‘Ó\+>±D C…mdæ &çe÷+&ÉT

ñ∫‘· |Á øü ≥£ q\T, ñ∫‘· |Á ‘ü T· \ ìã+<Ûqä \‘√ õ˝≤¢ ã÷´s√ ÇHé#ê]\® T,

ôV≤’ <äsêu≤<é, p˝…’ 19 (ø±ø£rj·T): ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T me] <äj÷· <ëøÏDå ≤´\ô|’ ˝Ò<ìä , bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ˝À _\T¢ô|{Ϻ ÄyÓ÷~+∫ sêh+ @sêŒ≥TqT Á|üø{£ +Ï #ê\ì ‘Ó\+>±D ñ´<äeT C…mdæ &çe÷+&é #˚d+æ ~. X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó\+>±D C…mdtdæ Ä<Û«ä s¡´+˝À sêh @sêŒ≥Tô|’ sö+&éfãÒ T˝Ÿ »]–+~. C…mdtdæ n<Û´ä ≈£îå &ÉT ø¬ .>√bÕ˝Ÿs¬ &ç¶ n<Û´ä ø£‘å q· »]–q á düe÷y˚X+¯ ˝À ‘Ó\+>±D eTTìdæ|˝ü Ÿ m+bÕ¢sT÷dt nk˛dæjT˚ wüHé n<Û´ä ≈£îå \T m˝Ÿ.‘êCŸy÷Ó Vü≤Hés¬ &ç,¶ ‘Ó\+>±D j·TTeX¯øÔÏ bÕغ n<Û´ä ≈£îå \T sêyÓ÷àVü≤Hés¬ &ç,¶ Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù Ø|ò,ü »q‘ê<äfiŸ(j·TT) ‘Ó\+>±D Øõj·THé #Ós’ à¡ Hé <ëdü´+ ñ <äjT· uÛ≤düÿsY, ‘Ó\+>±D ø£eT÷´ìdüTº bÕغ sêhn<Û´ä ≈£îå \T yÓ+ø£≥kÕ«$T, ‘Ó\+>±D $<ë´]ú ô|&ò sπÉ wüHé ø±s¡´<ä]Ù õ.lVü≤]‘√ bÕ≥T ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT bÕغ\T, dü+|ò÷ü \≈£î #Ó+~q Á|ü‹ì<ÛTä \T e+<ä eT+~øÏô|>’ ± Vü‰»s¡j÷· ´s¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± yês¡T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷, es¡¸ø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢ bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ˝À _\T¢ô|{Ϻ ÄyÓ÷~+#·øb£ ˛‘˚ Á|ü‘´· ø£å b˛sê{≤\≈£î dæ<+∆ä ø±yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈î£ »]–q ñ<ä´eT+ y˚sπ , sπ |ü⁄ »s¡>u∑ Àj˚T ñ<ä´eT+ y˚sH¡ êïs¡T. eTTK´+>± d”e÷+Á<ÛTä \ bÕsƒX¡ Ê\˝À¢ ‘Ó\+>±D sêh+ ø±yê\ì ø√s¡T≈£îH˚ Á|ü‹yês¡T yê] |æ\\¢ qT #·~$+#·e<äH› êïs¡T. n˝≤π> yê] ù||üsq¢¡ T #·<eä <äì› , n˝≤+≥|ü⁄Œ&˚ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï kÕ~Û+#·Tø√>∑\ eTHêïs¡T. sêkÕÔs√ø√\T, $<ë´dü+dü\ú T, ãdt, s¬ fi’ fl¯ ã+<ée\¢ qwübº ˛j˚T~ eTqy˚Tqì #ÓbÕŒs¡T. @ø£+>± sê»ø°jT· ã+<é bÕ{Ï+#ê\Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ ÇùdÔ ‘·|Œü mìïø£˝À¢ bÕ˝§¢qeTì Á|üø{£ ùÏ dÔ øπ +Á<ä+ <ëq+‘·≥ n<˚ ~–edüT+Ô <äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ôd+{ÏyTÓ +{ŸqT n&ÉTô¶ |≥Tº≈î£ ì sê»ø°jT· \_∆ bı+<ä≥+, ÄdüT\Ô T dü+bÕ~+#·&ÜH˚ ñ<ä´eTø±s¡T\T |ü]$T‘·eTe⁄‘T· Hêïs¡ì, z≥T¢, d”≥T¢ |üøÿ£ ≈£îô|{Ϻ sêh @sêŒ≥Tô|’ n+<äsT¡ <äèwæº kÕ]+#ê\ì H˚‘\· T |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ñ<ä´eTø±s¡T\T, ñ<ä´eT bÕغ nì Á|üø{£ +Ï #·T≈£îH˚ {ÏÄsYmdt ≈£î≥T+ã bÕغ>± e÷]+<äì <äTj·T´ã{≤ºsT¡ . ‘·+Á&ç, ø=&ÉT≈£î, n\T¢&TÉ , _&É˝¶ Ò H˚‘˝· ≤, ‘Ó\+>±D kÕe÷õø£ düŒèVü≤ ø£*–q sêh+ ø√dü+ Bø£‘å √ ñqï j·TTe‘· ‘Ó\+>±D˝À ˝Òsê nì Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ @s¡Œ&ÜqT≈£îqï yês¡T d”e÷+Á<Ûä bÕغ\‘√ m+<äT≈£î bı‘·TÔ ô|≥Tº≈î£ Hêïs¡ì H˚‘\· T Á|ü•ï+#ês¡T. ÁbÕD ‘ê´>±\T eTq$, |ü<eä ⁄\T Ä•+#·&+É yêsê nì <Û«ä »yÓT‘êÔsT¡ . d”e÷+Á<ÛTä \ ñ<ä´e÷ìøÏ düŒwü‘º · ˝Ò<ìä , yê]$ u…~]+|ü⁄ yÓTT≈£îÿã&ç ñ<ä´e÷\Hêïs¡T. >∑&∫ç q ◊<˚fifl¯ ˝À d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q yês¡T ÁbÕD‘ê´>∑+ #˚kÕsê nì Á|ü•ï+#ês¡T. ôV≤’ <äsêu≤<é‘√ ≈£L&çq |ü~ õ˝≤¢\ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºHï˚ n+^ø£]kÕÔ eTHêïs¡T. ôV≤’ ø√s¡Tº n&É«øπ {Ÿ sêyÓ÷àVü≤Hés¬ &ç¶ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ dæd˝ü q’… ‘Ó\T>∑Tyês¡T ‘Ó\+>±Dyês¡ì, dæd˝ü q’… ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ yê]<˚qHêïs¡T. d”e÷+Á<ÛTä \T ◊<äTy˚\ dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘+· ñ‘·sÔ ê~ sêÁcÕº\ qT+&ç e\düe∫Ãq <√|æ&<û ës¡T\ì Äs√|æ+#ês¡T.‘Ó\+>±D ÇkÕÔeTì s¬ +&ÉTkÕs¡T¢ mìïø£˝À¢ >¬ *∫q ø±+Á¬>dt H˚&TÉ sêVüQ˝Ÿ >±+BÛì Á|ü<ëÛ ìì #˚jT· &ÜìøÏ ‘Ó\+>±Dyê<ëìï ‘Ósô¡ |ø’ Ï ‘Ó∫à Hê≥ø±˝≤&ÉT‘√+<äì nHêïs¡T.

ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ê]\® T, eTTì‡|ü˝,Ÿ eT+&É\, s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\, >±ÁeTkÕúsTT ]b˛s¡ºs¡T¢>± |üì#˚j·TT≥≈£î bÕ‹Áπøj·T nqTuÛÑe+ ñqï nuÛÑ´s¡T∆\T dü+|Á~ü +#·>\∑ s¡T. ôd˝Ÿ: 9346485756, 9989320577

Ä>∑dTü º 1qT+∫ 8ù|J\‘√ {≤u…&¢ é

<ë#˚ | ü * ¢ ˝ À q÷‘·q ]b˛s¡ºs¡¢qT ìj·T$T+#·<ä*#êyéT

Printed, Published & Owned by Mandalapu Benarji Naddh and Printed at Raghava Printers, # 6-1 -45, 1/3, Arundelpet, GUNTUR - 2, and Published at #6-1-45, 1/3, Arundelpet, GUNTUR - 2, Editor.: Mandalapu Benarji Naddh


X¯‘·|òüTTï\T

X¯ìyês¡+ 20 p˝…’ >∑T+≥÷s¡T

1

2013

ñ+&É e *¢ V ô ≤ ’ <ä s êªu≤<Û µ ä {°&|û ” {°M #Ûêq˝Ÿ sêuÀ‘√+<ë? ôV≤’ <äsêu≤<é, E˝…’ 19(ø±ø£rj·T) : ø√kÕÔ Ä+Á<Û,ä sêj·T\d”eT˝À¢ b˛{° Á|ü<ëÛ q+>± {°&|û ø” ,Ï yÓm’ dtÄsY ø±+Á¬>dt≈î£ eT<Û´ä H˚ ñ+≥T+<äqï $X‚w¢ D ü \T edüTHÔ êïsTT. á $wüjT· + ø=ìï düsπ «\˝À≈£L&Ü yÓ\&¢ sÉ TT+~. kÕøÏå |üÁ‹ø£, #Ûêq˝Ÿ yÓm’ dtÄsY ø±+Á¬>dt &Û+É ø± ãC≤sTTdüTHÔ êïsTT. á Á|ü#ês¡+ e\¢ ø=+#Ó+ n≥÷ Ç≥÷>± ñqï »q+≈£L&Ü Ä bÕغøÏ nqT≈£L\+>± e÷s¡T‘·THêïs¡qï n_ÛÁbÕj·T+

ñ+~. á $wüjT· + #·+Á<äu≤ãT #˚sTT+∫q s¡V≤ü dü´ düsπ «\˝À ≈£L&Ü yÓ\&¢ q’Ó ≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغøÏ s¬ +&ÉT |üÁ‹ø£\T, s¬ +&ÉT #Ûêq˝Ÿ‡ n+&É>± ñqï|üŒ{Ïø° yê{Ï˝À ªÁbıô|wò qü *»+µ ô|]–b˛sTT n+‘·>± $÷<ä y˚dTü ø√e&É+ ˝Ò<≥ä . mìïø£\≈£î ø=~›yêsê\eTT+<äT nsTTHê á |üÁ‹ø£\T, #Ûêqfi¯ófl ª|üdTü |ü⁄µ bÕ≥qT >∑{>ºÏ ± m‘·T≈Ô î£ +{≤j·Tqï qeTàø£+ #·+Á<äu≤ãT≈£î ˝Ò<ìä #ÓãT‘·THêïs¡T. {°&û|”ô|’ ø=+#Ó+e÷Á‘·y˚T yÓTT>∑TZ#·÷|æ‘˚ ˝≤uÛÑ+˝Ò<äì, |üdüT|ü⁄ C…+&ÜqT yÓ÷düTqÔ ï≥T¢>± ø£esπ õ ñ+&Ü\qï Äj·Tq ÄX¯ M{Ï‘√ HÓsy¡ s˚ &¡ +É ˝Ò<Tä . n+<äT e\¢ ˝Àπøwt‘√ kı+‘·+>± {°M #Ûêq˝Ÿ ô|{Ï+º #ê\qT≈£î+≥Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. kı+‘· #Ûêq˝Ÿ ñ+fÒ kÕøÏå yÓm’ dtÄsY ø±+Á¬>dt≈î£ #˚dqæ ≥T¢ Á|ü#ês¡+ #˚dTü ø√e#·Ãì ‘·+Á&ûø=&ÉT≈£î\T nqT≈£î+≥Tqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. á #Ûêq˝Ÿ ì‘·´ìs¡«Vü≤D u≤<Û´ä ‘·qT Ç<äs› T¡ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ Hêj·T≈£î\T #·÷düT≈£î+{≤s¡ì, ˝Àπøwt dü\Vü‰<ës¡T>± ñ+ {≤s¡ì nqT≈£î+≥THêïs¡T. >∑‘·+ qT+∫ ˝Àπøwt ‘·eT ã+<ÛäTe⁄ Hê¬sï lìyêdüsêe⁄≈£î #Ó+~q dü÷&º j ç ÷Ó mHé ìs¡«Vü≤D˝À bÕ\T|ü+#·T≈£î+≥THêïs¡T. Ä #Ûêq˝Ÿ sπ {Ï+>¥ ‘·≈î£ ÿe>± ñ+&É≥+, {°&|û ì” |üP]Ô>± uÛTÑ C≤q y˚dTü ø√&ÜìøÏ Çwü|º &ü øÉ b£ ˛e≥+‘√ {°&|û ø” Ï &Ó&øπç f…&é #Ûêq˝Ÿ nedüse¡ TsTT+~. ˝…ô’ dHé‡≈£î <äsU¡ ≤düTÔ #˚dTü ≈£î+fÒ #ê˝≤ø±\+ |ü{§º#T· à ø±ã{Ϻ ˇø£ ∫qï #Ûêq˝ŸqT ø=qTø√ÿyê \ì #·+Á<äu≤ãT Ä˝À∫düTqÔ ï≥T¢>± düe÷#ês¡+. kÕøÏå #Ûêq˝Ÿ˝À yÓm’ dt u§eTà ñqï≥T¢ {°&|û ” #Ûêq˝Ÿ˝À mHé{Ä° sY u§eTà ô|<ä>› ±, u≤ãT u§eTà ∫qï>± ñ+{≤j·Tì Ä+‘·]+–≈£î\ ø£<qä∏ +.

øÏs¡DY ¬s&ç¶ {° ©≈£î\T : »+≈£î‘·Tqï H˚‘·\T ôV≤’ <äsêu≤<é, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥TqT ìs√~Û+#·&ÜìøÏ eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç¶ s√&é e÷´|t neTTà\bı~˝Àì nÅkÕÔ\ ©≈£î\T ˇø£ÿ{§ø£ÿfÒ ãj·T≥|ü&TÉ ‘·THêïsTT. ‘Ó\+>±D ≈£î e´‹πsø£+>± eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç¶ ø±+Á¬>düT ø√sY ø£$T{°˝À $e]+∫q $wüj÷· \qT ø±yê\H˚ ©≈£î #˚dTü HÔ êïs¡H˚ n_ÛÁbÕj·T+ ã\+>± @s¡Œ&ç+~. d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\≈£î Ä ©≈£î\ $wü j·÷\T ÁãVü‰àÅkÕÔ˝≤¢ ø£ì|ædTü HÔ êïsTT. ø±˙, ‘Ó\+>±D H˚‘\· T ˇø£ÿs=ø£ÿsπ øÏsD¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &çø¶ Ï <ä÷s¡eTe⁄‘T· qï dü÷#·q\T ø£ì|ædTü HÔ êïsTT. dü+>±¬s&ç¶ ø±+Á¬>düT XÊdüq düuTÑÛ ´&ÉT ‘·÷s¡TŒ »j·TÁ|üø±wt s¬ &ç¶ n*j·÷dt »>±Zs¬ &ç¶ $TqVü‰ ‘Ó\+>±D≈£î #Ó+~q ø±+Á¬>düT H˚‘\· T øÏsD¡ Y ≈£îe÷sY ¬s&ç¶øÏ eT<䛑·T>± e÷{≤¢&É&ÜìøÏ »+≈£î ‘·THêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü øÏsD¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &çì¶ ø£\e &ÜìøÏ ≈£L&Ü yês¡T Çwü|º &ü &É +É ˝Ò<ìä n+≥THêïs¡T. >∑‘+· ˝À øÏsD¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &çø¶ Ï n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·+>± yÓT*–q ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\T ≈£L&Ü Ç|ü⁄Œ&ÉT

Äj·TqqT ø£\e&ÜìøÏ uÛj Ñ T· |ü&˚ |ü]dæ‹ú e∫Ã+<äì n+≥THêïs¡T. ‘Ó\+>±DqT rÁe+>± e´‹πsøÏd÷ü Ô øÏsD¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç¶ ø√sY Á>∑÷|t düe÷y˚X+¯ ˝À $e]+∫q $wüj÷· \T ø±+Á¬>düT ‘Ó\+>±D H˚‘\· ≈£î $T+>∑T&É |ü&É&É+ n≥T+∫, Äj·TqqT ø£*ùdÔ ‘Ó\+>±D Á<√VüQ\T>± eTTÁ<ä y˚sTT+#·Tø√yê*‡ edüTÔ+<äH˚ Ä+<√fi¯q‘√ yês¡T dü‘e· T‘·eTe⁄‘T· Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT y˚&ç m+‘·>± ñHêï ≈£L&Ü >∑‘+· ˝À eT+Á‘·T\T <äT~›fi¢¯ l<Ûsä ,Y düT˙‘ê \øå±à¬s&ç,¶ ^‘ê s¬ &ç¶ e+{Ï |ü\Te⁄s¡T eT+Á‘·T\T øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ yÓ+≥ q&ç#ês¡T. ø±˙, Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä |ü]dæ‹ú ˝Ò<Tä . ‘Ó\+>±Dô|’ n~ÛcÕºq+ rdüT≈£îH˚ ìs¡j í ÷· ìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+{≤qì, ‘Ó\+>±D ‘·eT #˚‘T· ˝À¢ ˝Ò<ìä , øπ +Á<ä+ ìs¡j í T· + rdüTø√yê*‡+<˚qì #ê˝≤ ø±\+>± øÏsD¡ Y ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ yê~dü÷Ô e#êÃs¡T. ø±˙, ‘·q n_ÛÁbÕj·T+ #ÓbÕŒ*‡ e#˚Ãdü]øÏ |üP]Ô $s¡T<ä+∆ >± e´eVü≤]+#ês¡ì dæ‹ú ˝À øÏsD¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç¶ yê<äq\qT Äj·Tq≈£î n+≥THêïs¡T. B+‘√ ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>düT H˚‘\· T øÏsD¡ Y n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·T&Ó’q >∑+Á&É yÓ+ø£≥s¡eTD≤ ≈£îe÷sY s¬ &çø¶ Ï <ä÷s¡eTe⁄‘·THêïs¡ì n+≥THêïs¡T. á s¬ &çe¶ +{Ïyês¡T ≈£L&Ü e´‹πsøÏdTü HÔ êïs¡T.

kı+‘· |ü+#êj·Tr˝À eT+Á‹ u≤\sêE≈£î #·Tø£ÿ\T! $XÊK|ü≥ï+, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) :sêh –]»q dü+øπ eå TXÊK eT+Á‹ |üdTü |ü⁄˝Ò{Ï u≤\sêE≈£î |ü+#êj·Tr mìïø£\T ô|<ä› |üØø£å ø±qTHêïsTT. Äj·Tq kı+‘· |ü+#êj·Tr˝À #·‘T· s¡TàK bı{° U≤j·TyÓT+Æ ~. B+‘√ ø±+Á¬>dt eT<ä‘› T· ‘Ó*ù| nuÛ´Ñ ]úì >¬ *|æ+#·Tø√e&É+ Á|ü‹cÕ˜‘à· ø£+>± e÷]+~. eT+Á‹ kı+‘· eT+&É\+ >∑÷&Ó+ø=‘·MÔ ~Û˝À 16 |ü+#êj·Tr\T ñ+&É>± >∑÷&Ó+ø=‘·MÔ ~Û kı+‘· |ü+#êj·Tr ø±e&É+‘√ Çø£ÿ&É Äj·Tq eT<ä‘› T· ‘√ ã]˝À ì*∫q nuÛ´Ñ ]úì >¬ *|æ+#ê*‡ ñ+~. Bìô|’ HÓ\ s√E\T eTT+<äT qT+#˚ |ü+#êj·Tr mìïø£\ô|’ <äèwæº kÕ]+#ês¡T. 45 @fi¯ó>¢ ± d”|◊” øÏ ø£+#·Tø√≥>± ñqï &˚sê\ Á>±e÷ìï yÓTT‘·+Ô ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sá &ÜìøÏ #˚dqæ Á|üjT· ‘êï\T |ò*ü +#êsTT. Á>±eTdüTú \+‘ê ø±+Á¬>dt˝À #˚sês¡T. nq÷Vü≤´+>± |ü+#êj·Tr mìïø£\ ã]˝À n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø£+øÏbÕ{Ï Hêsêj·TDeTàqT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+bÕs¡T. yÓTT<ä≥

ÄyÓT≈£î neø±X¯+ Çe«&É+ô|’ kÕúìø£+>± ø=+‘· e´‹πsø£‘· e´ø£yÔ TÓ HÆ ê n+<ä]‘√ e÷{≤¢&ç @ø±_ÛÁbÕj·T+ ≈£î~sêÃs¡T. áyÓT≈£î b˛{°>± yÓø’ ±bÕ, ‘Ó<b˚ Õ, d”|m” +\T ≈£L&Ü ‘·eT eT<ä‘› T· <ës¡T\qT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+bÕsTT. |ü+#êj·Tr˝À düsŒ¡ +∫ kÕúHêìøÏ @&ÉT Hê$TH˚wqü T¢ <ëK\j·÷´sTT. ∫es¡≈î£ ø±+Á¬>dt bÕغ eT<ä‘› T· nuÛ´Ñ ]ú ø£+øÏbÕ{Ï Hêsêj·TDeTà, yÓø’ ±bÕ eT<ä‘› T· nuÛ´Ñ ]ú |üPC≤] *+π>X¯«s¡eTà, ‘Ó<˚bÕ eT<䛑·T‘√ bı‘·÷Ôs¡T düHê´düeTà, d”|”m+ eT<䛑·T‘√ eT+&ç_ XÊ+‘·≈î£ e÷]\T mìïø£\ ã]˝À ñHêïs¡T. eT+Á‹ kı+‘· |ü+#êj·Tr˝À #·‘T· s¡TàK b˛{° U≤j·T+ ø±e&É+‘√ ø±+Á¬>dt eT<ä‘› T· ‘√ ã]˝À ñqï Hêsêj·TDeTàqT >¬ *|æ+∫ |ü≥Tº ìs¡÷|æ+#·Tø√yê*‡ ñ+~. $T–*q eTT>∑TsZ T¡ nuÛ´Ñ s¡T\ú T ≈£L&Ü >∑{ºÏ b˛{° Ç#˚à neø±X¯+ ñ+&É≥+‘√ eT+Á‹øÏ kı+‘· |ü+#êj·Tr |üØø£>å ± e÷]+~.

sê»eT+Á&ç, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : sêh $uÛ»Ñ q n+X¯+ô|’ sê»eT+Á&ç m+|” ñ+&Ée*¢ ns¡TDY ≈£îe÷sY |”≥ eTTfi¯ófl y˚dqæ ≥Tº>± e÷{≤¢&Üs¡T. ñ+&Ée*¢ ns¡TDY≈î£ e÷sY $XÊK˝À $÷{Ÿ ~ Áô|dt˝À e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ nH˚ø£ $wüj÷· \ô|’ n_ÛÁbÕj·÷\T yÓ*ãT#êÃs¡T. sêh+ $&çb˛‘˚ eT+∫ <˚q+≥÷, n~ n+‘· düT\uÛ+Ñ ø±<äì #ÓbÕŒs¡T. ôV≤’ <äsêu≤<éô|’ eTeTø±s¡+‘√H˚ $XÊK≈£î sêyê*‡q ÁbÕC…≈î£ \º T sê˝Ò<ìä Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ôV≤’ <äsêu≤<éqT <˚XÊìøÏ s¬ +&√ sê»<Ûëì>± #˚j·÷\ì n+uÒ<äÿsY nHêïs¡ì #ÓãT‘·÷H˚ ôV’≤<äsêu≤<éqT Ä+Á<Ûë yêfi¯ófl nqedüs+¡ >± n_Ûeè~∆ #˚XÊs¡qï≥Tº e÷{≤¢&&É +É >∑eTì+#ê*‡q $wüjT· +. <˚X¯ yê´|ü+Ô >± @ø±_ÛÁbÕj·T+ eùdHÔ ˚ $uÛ»Ñ q kÕ<Û´ä eTì ñ+&Ée*¢ nHêïs¡T.

sêhyê´|ü+Ô >± ì*∫b˛sTTq 108 d ù e\T ôV≤’ <äsêu≤<é, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : y˚‘H· ê\≈£î dü+ã+~Û+∫ j·÷»e÷q´+‘√ »]|æq #·sá \T $|ò\ü + ø±e&É+‘√ 108 ùde\ dæã“+~ X¯óÁø£yês¡+ düyTÓ à≈£î ~>±s¡T. B+‘√ sêhyê´|ü+Ô >± 108 ùde\T ì*∫b˛j·÷sTT. y˚‘H· ê\T ô|+#ê \+≥÷ ø±+Á{≤ø˘º ñ<√´>∑T\T, Ç‘·s¡ dæã“+~ >∑‘· ø=~›ø±\+>± &çe÷+&é #˚dTü Ô Hêïs¡T. nsTT‘˚ á düyTÓ àqT 108 m+bÕ¢sTTdt j·T÷ìj·THé e´‹πsøÏ+∫+~. dæã“+~ düyTÓ à≈£î ~–q|üŒ{Ïø° Á|ü»\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+~ ˝Ò≈î£ +&Ü Á|ü‘ê´e÷ïj·T @sêŒ≥T¢ #˚kÕÔeTì 108 j·÷»e÷q´+ õ$¬ø ø£+ô|˙ Á|üø{£ +Ï ∫+~. ˇ|üŒ+<ä+ Á|üø±s¡+ y˚‘H· ê\ ô|+|ü⁄ #˚jT· q+<äT≈£î ìs¡dqü >± 108 n‘·´edüs¡ ùde\qT ì*|æyd˚ Tü qÔ ï≥T¢ ø±+Á{≤≈£îº dæã“+~ X¯óÁø£yês¡+ Çø£ÿ&É Á|üø{£ +Ï #ês¡T. j·÷»e÷q´+ JMπø‘√ »]–q #·sá \T $|ò\ü + ø±e&É+‘√ $<ÛTä \T ãVæ≤wüÿ]düTqÔ ï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ sêhyê´|ü+Ô >± 108 ùde\T ì*∫b˛j·÷sTT. >∑‘· j˚T&Ü~ JMπø‘√ ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´>∑T\≈£î y˚‘H· ê\ ô|+|ü⁄ô|’ ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î~]+~. Bì Á|üø±s¡+ y˚‘H· ê\T ô|+#ê*. Ä ˇ|üŒ+<ä+ neT\T ø±˝Ò<Tä . á $wüjT· + >∑T]+∫ Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ ñ<√´>∑T\ dü+|òTü + $»„|⁄ü \Ô T #˚d+æ ~. nsTTHê düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ ø±ø£b˛e&É+‘√ düyTÓ à H√{°dTü Ç#êÃs¡T. j·÷»e÷Hê´ìø°, ñ<√´>∑T\ dü+|ò÷ü ìø° »]–q #·sá \T $|ò\ü eTj·÷´sTT. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À sêhyê´|ü+Ô >± 108 ùde\T ì*∫b˛j·÷sTT.

ÄøÏ»‡ Hé ˝Ò≈î£ +&Ü J$+#˚ Je⁄\T

Ç&û¢ ã+&ç ñ+#·Tø√e#·Tà : u≤+ãT |ù \TÑês¡qT≈£î+fÒ! ôV≤’ <äsêu≤<é, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : Á|ü‘´˚ ø£ ‘Ó\+ >±D sêh+ @s¡Œ&çHê mes¡÷ mø£ÿ&É≈î£ yÓ[b¢ ˛yê*‡q nedüs+¡ ˝Ò<ìä , Çø£ÿ&É≈î£ me¬sH’ ê sêy=#·TÃqì ‘Ó\+>±D sê»ø°jT· ◊ø£´ø±sê´#·sD¡ dü$T‹ #Ós’ à¡ Hé Ä#ês¡´ ø√<ä+&ÉsêyéT nHêïs¡T. me¬sH’ ê s=j·T´\T neTTàø√e#·TÃqì, Ç&û¢ ã+&ç ñ+#·Tø√e#·TÃqì nHêïs¡T. |ü⁄wüŒ>∑T#·Ã+¤ ˝À s¡+>∑T s¡+>∑T\ |üP\T+fÒH˚ n+<äeTì, nìï ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T ø£*dæ J$ùdHÔ ˚ u≤>∑T+≥T+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥Tô|’ <˚Xe¯ T+‘ê @ø±_ÛÁbÕj·T+ sêyê\qï sê»eT+Á&ç bÕs¡y¢ TÓ +≥T düuTÑÛ ´&ÉT ñ+&Ée*¢ ns¡TDY ≈£îe÷sY yê´K´\ ô|q’ ≈£L&Ü düŒ+<ä+#ês¡T. ‘·q ø±*øÏ H=|æŒ eùdÔ ‘êH˚ eT+<äT y˚dTü ø√yê\ì, mes√ y˚dTü ≈£î+fÒ m˝≤ ‘·>T∑ ‘Z T· +<äì Á|ü•ï+#ês¡T. ø√sY ø£$T{°˝À u≤+ãT ù|\T‘·T+<äqT

≈£î+fÒ ‘·Tdt eTì|æ+#ês¡ì m<˚y› ê #˚XÊs¡T. kÕ>∑BùdÔ kÕ>∑q+|üeTì, VüQùd‡HékÕ>∑s˝Y À eTT+#·T‘êeTì uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ H˚‘· mHé$mdtmdt Á|üu≤Û ø£sY ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Ç|üŒ{Ï<ëø± XÊø±Vü‰s¡+ (nVæ≤+kÕ e÷s¡+Z )˝À ñ<ä´$T+#êì, Çø£ e÷+kÕVü‰s¡+ (Væ≤+kÕ e÷s¡+Z ) m+#·T≈£î+{≤eTì ‘Ó\+>±D >¬ õf…&é n~Û ø±s¡T\ dü+|òTü + n<Û´ä ≈£îå &ÉT lìyêdt >ö&é nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D _\T¢ bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ˝À ô|≥ºøb£ ˛‘˚ b˛sê≥ s¡÷|ü+ e÷s¡TÃ≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘Ó\+>±D e#˚Ã<ëø± C…@dæ ñ+≥T+<äì, e∫Ãq ‘·sê«‘· |ü⁄q]ïsêàD+˝À ø°\ø£ uÛ÷Ñ $Tø£ b˛wædTü +Ô <äHêïs¡T. ø±>±, á HÓ\ 25q ìs¡«Væ≤+#˚ eTVü‰<Ûsä êï düHêïVü‰ø£ düe÷y˚X+¯ »]–+~.

sêÁw+ºü düyTÓ øÆ ´£ +>± ñ+&Ü* >∑+≥, ø=+Á&ÉT, @sêdüT yÓ\¢&ç lyê] ùde˝À sêÁwüº eT+Á‘·T\T ‹s¡TeT\, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : sêÁwü+º düyTÓ øÆ ´£ +>± ñ+&Ü\qï<˚ ‘·eT <Û´˚ j·TeTì sêÁwüº eT+Á‘·T\T >∑+≥ lìyêdüsêe⁄, ø=+Á&ÉT eTTs¡∞, @sêdüT Á|ü‘ê|ts¬ &ç¶ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äjT· + yês¡T lyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. Ms¡T >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ ‹s¡TeT\≈£î #˚sT¡ ≈£îHêïs¡T. kÕúìø£ |ü<ëàe‹ n‹~∏ >∑èVü‰\ düeTT<ëj·÷\ e<ä› ]ôd|ü¸Hé &ç|Pü ´{° áz yÓ+ø£fj·T´, zmdt&û <ëyÓ÷<äsY |ü⁄wŒü >∑T#êä\‘√ kÕ«>∑‘+· |ü*øÏ eT+Á‘·T\≈£î ãdü @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T.

ø=+‘· ùd|ü⁄ $sêeT+ nq+‘·s+¡ eT+Á‘·T\≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ lyê] ìs¡«Væ≤+#˚ HÓy’ <˚ ´ä $sêeT düeTj·T+˝À Á|ü‘´˚ ø£ <äsÙ¡ q+ @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. yÓTT<ä≥>± <Û«ä »dü+Ô uÛ≤ìøÏ yÓTT≈£îÿ≈£îì lyê] <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. nq+‘·s+¡ e≈£î˝≤e÷‘·qT <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. s¡+>∑Hêj·Tø£ eT+&É|+ü ˝À eT+Á‘·T\≈£î |ü+&ç‘T· \T Äos¡«#·Hê\T |ü\ø£>± CÒáz lìyêdüsêE, Ä\j·T &ç|Pü ´{° áz ∫qï+>±] s¡eTD, lyê] rs¡ú Á|ükÕ<ë\T n+<äCXÒ Ês¡T. nq+‘·s+¡ Ä\j·T+ yÓ\T|ü\ eT+Á‘·T\T MT&çj÷· ‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ sêÁwü+º düyTÓ øÆ ´£ +>± ñ+&Ü\ì lyê]ì ø√s¡T≈£îqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dt e]ÿ+>¥ ø£$T{° ≈£L&Ü düyTÓ øÆ ±´ìøÏ eT<ä‘› T· ‘Ó\T|ü⁄‘·T+<äHêïs¡T. ø=+Á&ÉTeTTs¡∞ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ˙{Ÿô|’ düTÁ|”+ø√s¡Tº ... >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ $ÁXÊ+‹ rdüT≈£îqï M]øÏ X¯óÁø£yês¡+ y˚≈î£ eC≤eTTq lyê]øÏ ìs¡«Væ≤+#˚ n_Ûùwø£ ùde˝À eTs√e÷s¡T {°{&° û n~Ûø±s¡T\T <äsÙ¡ q @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. ñ<äjT· + 8 >∑+≥\≈£î ‹s¡T#êq÷sY˝Àì |ü<ëàe‹ neTàyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T.

nôd+;¢˝À rsêàD+ ÄyÓ÷~+#·&+É ≈£L&Ü nedüse¡ Tì #ÓbÕŒs¡T. >∑‘+· ˝À düyTÓ øÆ ´£ yê<ëìï >∑{>ºÏ ± $ì|æ+∫ ñ+&Ée*¢ Ç|ü⁄Œ&ÉT ø=+#Ó+ ‘·–Z n~ÛcÕºq es¡+Z @ ìs¡j í T· + rdüT≈£îHêï ø£≥Tºã&ç ñ+{≤eTHêïs¡T. ñ+&Ée*¢ ns¡TDY ≈£îe÷sY yÓm’ dt ø√≥Ø˝À eTTKT´&ç>± ñ+&˚yês¡T. sêyÓ÷Jsêe⁄ô|’ ñ+ &Ée*¢ì ñdæ>=*Œ+~ yÓm’ ùd‡qì #ê˝≤ eT+~øÏ ‘Ó\TdüT. s¬ +&√kÕ] 2009˝À m+|”>± >¬ \e˝ÒHy˚ ÷Ó nì ñ+&Ée*¢ ng düHê´dü+ #˚dqæ |ü⁄Œ&ÉT ø£èwüß&í ˝ç ≤ <Ûs’Ó ´¡ + #Ó|Œæ >¬ *|æ+∫q~ yÓm’ ùd‡. Ä $wüj÷· ìï ñ+&Ée©¢ dü«j·T+>± ˇ|ü⁄Œ≈£îHêïs¡T. yÓm’ dt eTs¡D+Ï ∫q yÓ+≥H˚ ñ+&Ée*¢ Ä ≈£î≥T+u≤ìøÏ <ä÷s¡eTj·÷´s¡T. ø¬ $|æ e÷Á‘·+ ø=+‘·ø±\+ Ä ≈£î≥T+ u≤ìøÏ n+&É>± ñ+&ç Áø£eT+>± n+{° eTT≥ºq≥Tº ñ+≥THêïs¡T. »>∑Hé n$˙‹ uÛ≤>√‘·+ ‘·q≈£î á eT<Û´ä ø±\+˝ÀH˚ ‘Ó*dæq≥Tº ñ+&Ée*¢ e÷{≤¢&&É +É $&É÷s¶ +¡ >± ñ+~. »>∑H≈é î£ y˚T\T #˚ùd $<Û+ä >± $$<Ûä yê´bÕs¡ dü+dü\ú ≈£î yÓm’ dt q»sêHê\T Çe«&É+ ø¬ $|æ, ns¡TDY ≈£îe÷sY\≈£î |üPdü>T∑ ∫Ãq+‘· $es¡+>± ‘Ó\TdüT. ø¬ $|æ yÓm’ dt≈î£ Ä‘·à ø±ã{Ϻ Äj·Tq ÄHê&ÉT e´‹πsøÏ+#˚ neø±X¯+ ˝Ò<Tä . nÁø£e÷\ô|’ $s¡T#·T≈£î|ü&˚ ñ +&Ée*¢ ÄHê&ÉT eTÚq+>± m+<äT≈£îHêïs¡qï $eTs¡Ù\T edüTHÔ êïsTT. »>∑Hé Ç|ü⁄Œ&ÉT ø=‘·>Ô ± dü+bÕ~+#·T≈£îqï~ @$÷ ˝Ò<ìä ÄHê&ÉT ñ+&Ée*¢ e+{Ï dü\Vü‰<ës¡T\ düeTø£+å ˝À »>∑H≈é î£ y˚T\T #˚ùd &û˝Ÿ‡qT yÓm’ dtqT #˚dTü ≈£îHêïs¡ì n+≥THêïs¡T. mìïø£˝À¢ >¬ *∫q+‘· e÷Á‘êq n$˙‹ |üsT¡ \T ˙‹ eT+‘·T\e⁄‘êsê nì ñ+&Ée*¢ ns¡TDY ≈£îe÷sY »>∑ HéqT ñ<˚•› +∫ yê´U≤´ì+#ês¡T. yÓm’ dtô|’ n_Ûe÷q+ ≈£î]|æd÷ü HÔ ˚ yÓm’ kÕ‡sY ø±+Á¬>dtô|’ e´+>∑´ u≤D≤\T $dæsês¡T. yÓm’ dtô|’ ñqï n_Ûe÷q+‘√ »>∑Hé >∑T]+∫ m≈£îÿe>± e÷{≤¢&É˝Òø£b˛‘·THêïqì ≈£L&Ü Äj·Tq #Ó|⁄ü Œ≈£îHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ qT+∫ yÓm’ kÕ‡sY ø±+Á¬>dt˝À #˚]q <ë&ç Ms¡uÁÑÛ <äsêe⁄qT, yÓTdÆ ÷ü sê¬s&çì¶ Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T.

ôV≤’ <äsêu≤<é, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : uÛ÷Ñ $T $÷<ä Je⁄\¬øH’ ê, düeTTÁ<ä+˝À Je⁄\¬øH’ ê Áã‘·ø&£ ÜìøÏ ÁbÕDyêj·TTe⁄ nedüs+¡ nì n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. ø±ì, ÁbÕDyêj·TTe⁄ ˝Ò≈î£ +&Ü Áã‘·ø£ >∑*>π ø=‘·sÔ ø¡ +£ Je⁄\qT Ç{°e\ XÊgy˚‘\Ô· T ø£qT>=Hêïs¡T. yÓs’ d¡ t \T eT]j·TT @ø£ ø£D Je⁄\T e÷Á‘·yT˚ Äøχ»Hé ˝Ò≈î£ +&Ü J$+#·>\∑ eì n+<äs÷¡ uÛ≤$+#˚yês¡T. n˝≤+{Ï~ eT÷&ÉT C≤‘·T\ ø=‘·Ô Je⁄*ï XÊgy˚‘\Ô· T ø£qT>=ì ÄX¯Ãs¡´b˛‘·THêïs¡T. á Je⁄\T ÁbÕDyêj·TTe⁄ ˝Ò≈î£ +&Ü J$düTHÔ êïsTT. ø±˙ Ç$ ãVüQø£D Je⁄\T. eT<Û´ä <Ûsä ê düeTTÁ<ä+ n≥º&TÉ >∑Tq á Je⁄\T ìπø|å +ü >± J$düTHÔ êïsTT. Ä Á|ü<X˚ +¯ ˝À ÁbÕDyêj·TTe⁄ ˝Òøb£ ˛e⁄≥qT XÊgy˚‘\Ô· T >∑eTì+#ês¡T. á Je⁄\qT yÓTT≥ºyTÓ T<ä{>Ï ± ø£qT>=qïyês¡T Ç≥© øÏ #Ó+~q XÊgy˚‘\Ô· T. á Je⁄\T ãVüQø£D Je⁄\T, ø±ì ô|<ä› Je⁄\T ø±<äT. n$ $T©¢ $÷≥s¡T ø£+fÒ ∫qï$>± ñHêïsTT. #·÷&É{≤ìøÏ C…©|¢ wæò t ˝≤ ø£ì|ækÕÔ sTT. ãVüQø£D Je⁄\T ÁbÕDyêj·TTe⁄ ˝Ò≈î£ +&Ü J$+#·˝eÒ ⁄. m+<äTø£+fÒ yê{Ï ø£D≤\˝À yÓT{Æ Àø±+Á&çj÷· nH˚ ìsêàD+ ñ+≥T+~. n$ J$ |”\TÃ≈£îqï ÄVü‰ sêìï, ÁbÕDyêj·TTe⁄ qT X¯øÔÏ ÁøÏ+<ä e÷πsà Á|üÁøÏjT· ˝À ñ|üj÷Ó >∑ |ü&TÉ ‘·T+~. ø±˙ á Áø=‘·Ô Je⁄\ ø£D≤\˝À yÓT{Æ Àø±+Á&çj÷· \≈£î ã<äT\T ôV≤’ Á&√C…qyéT‡ nH˚

ìsêàD≤\THêïsTT. Ç$ ÁbÕDyêj·TTe⁄ nedüs+¡ ˝Ò≈î£ +&ÜH˚ X¯øìÔÏ |ü⁄{dºÏ Tü HÔ êïsTT. ø£qTø£ Ç$ ÁbÕDyêj·TTe⁄ ˝Ò≈î£ +&ÜH˚ Áã‘·Tø£>\∑ T>∑T‘·THêïj·Tì XÊgy˚‘\Ô· T $X‚w¢ +æ #ês¡T. n+‘˚ ø±<äT ø=‘·>Ô ± ø£qT>=qï eT÷&ÉT Je⁄\˝À s¬ +&ç+{Ï ø£&TÉ |ü⁄˝À Á>∑T&ÉT¢ ≈£L&Ü ñHêïsTT. Ä Á>∑T&Éq¢ T rdæ, ÁbÕDyêj·TTe⁄ ‘·>\∑ ì Á|ü<X˚ +¯ ˝À ñ +∫‘˚, yê{Ï qT+∫ |æ\\¢ T ≈£L&Ü e#·TÃ≥qT XÊgy˚‘\Ô· T >∑eTì+#ês¡T. M{ÏøÏ ù|s¡T ô|≥º˝<Ò Tä . Ç$ ª˝À]dæô|sò êµ ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q Je⁄\T>± >∑T]Ô+#ês¡T. düeTTÁ<ä+ n&ÉT>∑Tq uÛ÷Ñ $T˝À u§]j·T\T #˚dTü ≈£îì n+<äT˝À ìyêdü+ ñ+{≤sTT. Ç$ ñqï≥T¢ á eT<Û´ä H˚ eTq≈£î ‘Ó*dæHê, Ç$ 60 ø√≥¢ dü+e‘·‡s¡eTT\≈£î |üPs¡«+ qT+#˚ ñqï≥T¢ XÊgy˚‘\Ô· T n<Û´ä j·Tq+ <ë«sê ‘˚˝≤Ãs¡T. Bìì ã{Ϻ düeTTÁ<ä+˝À Ç|ü⁄Œ&ÉTqï Je⁄\ ø£+fÒ eTT+<äT>±H˚ sTT$ ñqï≥T¢ ‘Ó\TdüT+Ô ~. n|ü⁄&ÉT uÛ÷Ñ $Tô|q’ ÁbÕDyêj·TTe⁄ ñ+&˚~ ø±<äT. Ä ‘·sê«‘· ÁbÕDyêj·TTe⁄ uÛ÷Ñ $Tô|’ @s¡Œ&ç sTT‘·s¡ Je⁄\T eè~∆ #Ó+~HêsTT. ÁbÕD yêj·TTe⁄ >±*˝À ñ qï dü+|òTü {Ï‘· yêj·TTe⁄\˝À ˇø£{.Ï Á|üøè£ ‹˝À nìï eT÷\ø±\ ø£+f… m≈£îÿe>± \_ÛdTü +Ô ~. >±*˝À eT÷\ø£ s¡÷|ü+˝À \_ÛdTü +Ô ~. |òTü q|ü]e÷D≤‘·àø£+>± >±*˝À ◊<äee+‘·T ñ+≥T+~. Bìì ‘Ó\T>∑T˝À kÕ+Á|ü<ëj·Tø£+>± ÄeT¢»ì nì e´eVü≤]kÕÔsT¡ . Bìì ÁbÕDyêj·TTe⁄>±q÷ e´eVü≤]kÕÔsT¡ . uÛ÷Ñ $T $÷<ä eèø£å »+‘·T dü+|ü<øä Ï ÁbÕD yêj·TTe⁄ n‘·´edüs+¡ . Ç~ ˙{Ï˝À ø£sT¡ >∑T‘·T+~. ˙{Ï˝À >∑\ Jyê\T á ÁbÕD yêj·TTe⁄qT Á>∑V≤æ kÕÔsTT. Ç~ ÇdüTø£˝À 65 XÊ‘·+, ˙{Ï˝À 89 XÊ‘·+ ñ+≥T+~. d”«&ÉHé <˚Xd¯ Tü &Ô q’Ó w”˝Ò yÓTT<ä{kÏ Õ]>± 1771˝À yÓTs¡Tÿ´]ø˘ Ĭø‡’ &ÉTï $jÓ÷>∑+ #Ó+~+∫ Äøχ»Hé ‘·j÷· s¡T #˚kÕ&ÉT. Bìì CÀôd|òt Á|”d©ºt , w”˝Ò nH˚ XÊgy˚‘\Ô· T 1774 Ä>∑dTü º 1q ø£qTø=ÿHêïs¡T. uÛ÷Ñ $T bıs¡˝À¢ n‘·´~Ûø+£ >± ñ+&˚ eT÷\ø£+ Äøχ»Hé, kÕ<Ûës¡D |ü<‘∆ä T· ˝À¢ yÓTs¡Tÿ´]ø˘ Ĭø‡’ &é ˝Ò<ë bı{≤wæjT· + HÓÁ’ fÒ{Ÿ \qT y˚&ç #˚dqæ |ü⁄&ÉT Äøχ»Hé yêj·TTe⁄ yÓ\Te&ÉT‘·T+~. ‘·sT¡ yê‘· ˝≤y√sTT»sY Bì <Ûsä êà\qT ≈£îå Dí+>± |ü]o*+∫ ªÄøχ»Héµ nì ù|s¡T ô|{≤º&TÉ . Äøχ»Hé n+fÒ Äe÷¢ìï ñ‘·Œ‹Ô #˚ùd~ nì ns¡+ú . ˇø£ |üØø£Hå ê[ø£˝À ø=+‘· bı{≤wæjT· + ô|sêà+>∑H{˚ Ÿ qT rdüTø=ì ˇ+{Ï s¡+Á<Û+ä >∑\ s¡ã“s¡T _s¡&ÜqT neT]à kÕº+&ÉT≈£î _–+#ê*. ˇø£ >±E >={≤ºìï _s¡&Ü >∑T+&Ü neT]Ã, >=≥º+ s¬ +&Ée ∫es¡qT ˙{Ï˝À ñqï |üØø£å Hê[ø£ ˝Ò<ëyêj·TT C≤&û eT÷‹ e<ä› neTsêÃ*. |üØø£å Hê[ø£qT HÓeTà~>± y˚&#ç j ˚ ÷· *. ãT&É>\∑ s¡÷|ü+˝À Äøχ»Hé yêj·TTe⁄ ˙{Ïì n<∏√' eTTK kÕúqÁuÛ+Ñ X¯eTTH=+~+∫ yêj·TT C≤&û ˝ÀìøÏ yÓfió¯ +Ô ~.

b˛düTºe÷düºsY ì<ÛäT\T kÕ«Vü‰

$»j·Tq>∑s¡+, E˝…’ 19(ø±ø£rj·T) : u§_“* eT+&É\+˝Àì ø£\esêsTT Áu≤+∫ b˛düTºe÷düºsY ø¬ .\ø£ÎDkÕ«$T b˛kÕº|d”ò Tü ˝Àì $$<Ûä U≤‘ê˝À¢ ñqï s¡÷. 7,30,054 k˛eTTàqT kÕ«Vü‰ #˚dqæ dü+|òTü ≥q Ä\dü´+>± yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ã+~. B+‘√ yÓ+≥H˚ $wüjT· + ‘Ó\TdüT≈£îqï b˛dü˝º Ÿ n~Ûø±s¡T\T b˛©düT\≈£î |òsæ ê´<äT #˚jT· &É+‘√ \ø£ÎDkÕ«$Tì b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø√e&É+‘√ yÓ+≥H˚‘∫Ó Ã #Ó*+¢ #ê&ÉT. dæ.◊. s¡|Tüò Tlìyêdt ø£<qä∏ + Á|üø±s¡+.. ø£\esêsTT _.|æ.m+. \ø£ÎDkÕ«$T ñbÕ~Û |ü<øä∏ +£ , $$<Ûä s¡÷bÕ˝À¢ U≤‘ê<ës¡T\T ø£{qºÏ kıeTTà s√EyêØ ]ø±s¡T˝¶ À¢ #·÷|ü&+É ˝Ò<ìä dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î |òsæ ê´<äT n+~+~. B+‘√ bÕs¡«r|ü⁄s+¡ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ Hê>±~‘·´≈£îe÷sY |ü]o\q ì$T‘·+Ô yÓTsTT˝Ÿ zesYd˝æ qŸ T |ü+|æ+#ês¡T. Äj·Tq b˛kÕº|d”ò Tü |ü]o\q≈£î e#êÃs¡T. b˛kÕº|d”ò t ‘Ó]∫˝Òøb£ ˛e&É+‘√ $wüj÷· ìï Hê>±~‘·´≈£îe÷sY≈î£ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. $<ÛäT\≈£î Çã“+<äT\T ø£\>∑≈£î+&Ü Äj·TH˚ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\≈£î Hê>±~‘·´≈£îe÷sY u§_“* dæ.◊. s¡|Tüò T lìyêdt≈î£ |òsæ ê´<äT #˚kÕs¡T. düŒ+~+∫q Äj·Tq \ø£ÎDkÕ«$T ø√dü+ >±*+|ü⁄ #˚|{ü ≤ºsT¡ . u§_“*˝À ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+ n+<ä&+É ‘√ yÓ+≥H˚ b˛©düT\T yÓ[¢ Äj·TqTï n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. $#ê]+#·>± k˛eTTà kÕ«Vü‰ #˚jT· ˝Ò<ìä ‘·eT<ä>sπZ∑ ñ+<äì #Ó|Œæ eT<Ûë´Vü≤ï+ #Ó≈î£ ÿ s¡÷|ü+˝À b˛©düT\≈£î #Ó*+¢ #ê&ÉT. |ü+#êj·Tr mìïø£\≈£î á&ÉãT“ ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛ´Ñ ]ú ‘·s|¡ ⁄üò q Ks¡TÃ#˚XÊ&Éì, |òsæ ê´<äT sêe&É+‘√ yê] düV≤ü ø±s¡+‘√H˚ ‹]– #Ó*+¢ #ê&Éì Á>±eTdüT\Ô qT+∫ Äs√|üD\T ‹s¡TeT\, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : uÛ≤s¡‘· ÁøÏø¬ ≥sY n•«Hé $ì|ædTü HÔ êïsTT. b˛©düT\T, b˛dü˝º Ÿ n~Ûø±s¡T\T b˛kÕº|≈”ò î£ e∫à ]ø±s¡T\¶ T |ü]o*+#ês¡T. |üP]Ô>± $#ês¡D ≈£îe÷sY X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ lyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. #˚ùd>Ô ±ì Äj·Tqô|’ @ #·s´¡ \T rdüTø√yê˝À #ÓãT‘êeTì $e]+#ês¡T. ‹s¡TeT\ ly˚+ø£fXÒ «¯ s¡ <äsÙ¡ Hês¡+ú uÛ≤s¡‘· ÁøÏø¬ ≥sY n•«Hé ‘·q ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\‘√ >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ ‹s¡TeT\≈£î #˚sT¡ ≈£îHêïs¡T. kÕúìø£ |ü<ëàe‹ n‹~∏ >∑èVü‰\ düeTT<ëj·÷\ e<ä› ]ôd|ü¸Hé ˚ ÷· \ì, |òE ” ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ |üP]ÔkÕúsTT˝À &ç|Pü ´{° áz yÓ+ø£≥j·T´, zmdt&û <ëyÓ÷<äs+¡ kÕ«>∑‘+· |ü*øÏ ø£s÷¡ ï\T, p˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) :kÕÿ\sYw|æ ˝t À ø√‘· m‹Ôyj #Ó * + ¢ #ê\ì ø√s¡ T ‘· ÷ yÓ m ’ kÕ‡sY d” | ” $<ë´]ú $uÛ ≤ >∑ + Ä<Û « ä s¡ ´ +˝À X¯ óÁø£yês¡+ $<ë´s¡T\ú T Ä+<√fi¯q≈£î ãdü @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. sêÁ‹ $ÁXÊ+‹ rdüT≈£îqï n•«Hé ≈£î≥T+ã ~>±s¡ T . kÕú ì ø£ yÓ m ’ kÕ‡sY d” | ” ø±sê´\j· T + qT+∫ $<ë´s¡ T \ ú T ìs¡ d q ü Á|ü < sä Ù¡ qqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á Á|ü<sä Ù¡ düuTÑÛ ´\≈£î X¯óÁø£yês¡+ lyê]øÏ ìs¡«Væ≤+#˚ HÓy’ <˚ ´ä $sêeT q sê»$Vü ‰ sY ô d +≥sY , ãT<Û y ä ês¡ | ⁄ ü ù | ≥, Á|ü u T Ñ Û ‘· « »qs¡ ˝ Ÿ Ädü Œ Á‹ MT<ä T es¡≈î£ kÕ–+~. á düeTj·T+˝À {°{&° û n~Ûø±s¡T\T Á|ü‘´˚ ø£ <äsÙ¡ q+ @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. dü+<äs“¡ +¤ >± $<ë´]ú dü+|òTü + Á|ü‹ì~Û sêCÒXsŸ¬ &ç¶ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sY>±Á|üuø£TÑÛ ˝‘·ø… «+s㧜 {Ÿ|òE ” ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ, lyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îqï nq+‘·s+¡ e≈£î˝≤e÷‘·qT <ä]Ù+#·T kÕÿ\sYw|æ \t ˝À ø√‘· $~Û+#·&+É XÀ#·˙j·TeTì Äs√|æ+#ês¡T. $<ë´s¡T\ú dü+øπ eå T+ Á|üyX˚ ô¯ |{Ïqº $<ë´]ú ≈£îHêïs¡T. nq+‘·s+¡ s¡+>∑Hêj·T≈£îì eT+&É|+ü ˝À |ü+&ç‘T· \T dü+øπ eå T |ü<øä∏ ±\qT ø=qkÕ–+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. |òE ” ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿô|’ ø√‘· $~Û+#·&+É Äos¡«#·Hê\T n+~+#ês¡T. Ä\j·T &ç|Pü ´{° áz lyê] e\¢ $<ë´s¡T\ú T ns¡+∆ ‘·s+¡ >± #·<Tä e⁄\T e÷H˚j÷· *‡ ek˛Ô+<äì Äj·Tq Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. |òE ” rs¡ú Á|ükÕ<ë\T n+<äCXÒ Ês¡T. Ä\j·T+ yÓ\T|ü\ n•«Hé ≈£îe÷sY ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ |ü<øä∏ +£ , kÕÿ\sYw|æ \t qT HêeTe÷Á‘·+>± ø=qkÕ–dü÷Ô ù|<ä\ $<ë´s¡T\ú qT #·<Tä e⁄≈£î e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Á|üdTü ‘Ô +· uÛ≤s¡‘· ÁøÏø¬ {Ÿ »≥Tº n<äT“¤‘· Á|ü‹uÛqÑ T <ä÷s¡+ #˚dTü HÔ êïs¡ì Äj·Tq bÕ\ø£ Á|üuTÑÛ ‘·«+ô|’ eT+&ç|&ü ܶsT¡ . kÕÿ\sYw|æ \t T, |òE ” ØsTT+ãsY‡yÓT+{ŸqT ø£qãs¡TdüT+Ô <äHêïs¡T. |üP]Ô kÕúsTT˝À ø=qkÕ–+#˚es¡≈î£ Ä+<√fi¯q #˚|&ü ‘É êeTì Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

lyê]ùde˝À øÁ ø¬Ï ≥sY n•«Hé≈î£ e÷sY

yÓm ’ kÕ‡sY d”|” Ä+<√fi¯q

∫+‘·eT&Éø£˝À ¬>\Tô|e]<√..?

dü+>±¬s&ç,¶ p˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝À ‘=* $&ÉT‘· mìïø£\T dæ~ù∆ |≥ s¬ yÓq÷´ &ç$»Hé˝À ‘=*kÕ] »s¡>T∑ ‘·T+&É&+É ‘√ sêÁwüº yê´|ü+Ô >± á ÁbÕ+‘· mìïø£˝À¢ »]π> |ò*ü ‘ê\ô|’ Ädüø>ÔÏ ± m<äTs¡T #·÷düTHÔ êïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ sêÁwüº n<Û´ä ≈£îå \T ø£\«≈£î+≥¢ #·+Á<äXK‚ sYsêe⁄ dü«Á>±eT+ ∫+‘·eT&Éøô£ |’ <äèwæº kÕ]düTHÔ êïs¡T. n<˚ bÕغ qT+&ç eTT>∑TsZ T¡ mìïø£\ ã]˝À ñ+&É≥+ô|’ düs«¡ Á‘ê ÄdüøÔÏ HÓ\ø=+~. ∫+‘· eT&Éø˝£ À >∑‘+· ˝À zdæ »qs¡˝>Ÿ ± ñqï kÕúq+ Ç|ü&ÉT md”‡ eTVæ≤fi¯≈î£ øπ {≤sTT+#ês¡T. {ÏÄsYmdt eT<ä‘› T· <ës¡T˝…q’ mÁs√fi¯fl lìqyêdt, #ÓbÕ´\sêE, #ÓbÕ´\ q]‡+\T ‘·eT uÛ≤s¡´\qT mìïø£\ ã]˝À ì*bÕs¡T. >¬ \T|ü⁄ me«]<Óq’ eT<ä‘› T· {ÏÄsYmdt≈î£ ñ+≥T+<äqï<˚ q>∑ïdü‘´· +. ‘=* $&ÉT‘· dæ~ù› |≥ &ç$»Hé˝À á HÓ\ 23q »]π> mìïø£˝À¢ yÓTC≤]{° kÕúHê\T ø¬ e’ dü+ #˚dTü ø√yê\ì Á|ü<ëÛ q sê»ø°jT· bÕغ\T ø£èwæ #˚dTü Ô Hêïs¡T. ãT<Ûyä ês¡+ sêÁ‹ nuÛ´Ñ s¡T\ú ≈£î >∑Ts¡T\Ô T mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T øπ {≤sTT+#·&+É ‘√ nuÛ´Ñ s¡T\ú +‘ê Á|ü#ês¡+ ô|’ <äèwæº kÕ]+#ês¡T. z≥s¡≈¢ î£ ns¡eú Tj˚T´ ‘·eT ‘·eT >∑Ts¡T\Ô >∑\ qeT÷Hê u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘ê\qT eTTÁ~+∫ z≥s¡≈¢ î£ |ü+#·T‘·THêïs¡T. ˇπø kÕe÷õø£esêZìøÏ øπ {≤ sTT+∫q kÕúq+˝À Ç‘·s¡ kÕe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q yê]ì eT∫Ãø£ #˚dTü ≈£îH˚+<äT≈£î HêHê bÕ≥T¢ |ü&TÉ ‘·T Hêïs¡T. b˛*+>¥≈î£ eTT+<˚ Á>±e÷\˝À eT<ä´+ $#·Ã\ $&ç>± |ü+#·T‘·THêïs¡T. dæ~ù› |≥ &ç$»Hé˝Àì 13 eT+&É˝≤\ |ü]~Û˝À @ø£Á^e+ b˛qT $T>∑‘ê Á>±eT |ü+#êj·Tr düsŒ¡ +#Y |ü<eä ⁄\≈£î, yês¡T¶ yÓT+ãs¡≈¢ î£ »]π> b˛*+>¥ <ë«sê e#˚à |ò*ü ‘ê\qT ã{Ϻ õ˝≤¢˝À $T>∑‘ê ÁbÕ+‘ê˝À¢ 2,3e $&ÉT‘·\ z{Ï+>¥ô|’ Á|üu≤Û e+ #·÷|üqTqï~.


2

>∑T+≥÷s¡T

X¯ìyês¡+

20 E˝…’

2013

y˚Tì≈£L´sY, ô|&ç≈£L´sY n+fÒ @$T{Ï..? m˝≤ #˚düTø√yê*...? kÕ<Ûës¡D+>± eTVæ≤fi¯\T ‘·eT kÂ+<äs´¡ +˝À u≤Vü≤´ kÂ+<äsê´ìøÏ dü+ã+~Û+∫ eTTK+‘√bÕ≥T, #˚‘T· \≈£î ≈£L&Ü n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· rdüTø√yê*. #˚‘T· \T, ns¡#‘˚ T· \T n+<ä+>± ñ+&É≥+ nH˚~ |ü⁄≥Tºø£‘√ e#˚à \ø£åD≤\T. yê{ÏøÏ eT]ø=ìï n<äq|ü⁄ yÓTs¡T>∑T\T ~~› düTìï‘·+>± ñ+#·T≈£î+fÒ eT]+‘· n+<ä+>±, Äø£s¸¡ Dj ° T· +>± ø£ì|ækÕÔsTT. X¯Øs¡+˝Àì n+>±\˝À m≈£îÿe>± |üì#˚ùd~ #˚‘·T\‘√H˚ ø±ã{Ϻ, yê{ÏøÏ kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· s¡ø£åD Çyê«\qï~ >∑Ts¡T+Ô #·T ø√yê*. ø±fi¯ófl, #˚‘T· \øÏ yêsêìøÏ ˇø£kÕ] y˚Tì ≈£L´sY, ô|&É≈£L´sY #˚sTT+#ê*. nyê+∫Û‘· Á|ü<X˚ Ê\ ˝À yÓ+Á≥Tø£\qT ‘=\–+#·T≈£îH˚+<äT≈£î yêøχ+>¥ #˚sTT+#·Tø√yê*. ˝Ò<ë ôV≤sTTsY ]eT÷esY ñ|ü jÓ÷–+#ê*. >√fi¯q¢ T bı{Ï>º ± ø£‹]Ô +#·Tø√e&É+ e\¢ ˝À‘·T>± ô|s¡T>∑T‘êsTT. n&É~¶ &É+¶ >± ø£‹]Ô +#·Tø√e&É+ e\¢ >√fi¯¢ |ü\ø£\T |ü>∑Tfi¯¢≈£î <ë]rkÕÔsTT. >√fi¯¢ $wüjT· +˝À eTTK´+>± ø±*>√fi¯¢ $wüjT· +˝À s√p X¯óÁuÛÑ‘· bÕ{Ï+#·&É+, bı&ç>± ñ+#·Tø√e&É+ nedüs¡+. >√fi¯¢qT ø£{Ÿ #˚düT≈£îHêïø£ dü]>± Á{ÏyéT #˚dTü ø√+&ç. ø±fi¯≈¢ î£ bÕsêDÏ m+‘· n+<äy÷Ó >√s¡T n+‘·≈î£ $T+∫ n+<ä+. n˝≤+{Ï >√fi¯q¢ T Äø£s¸¡ D°j·T+>± yÓTs¡T>∑T|üs¡T#·T≈£îH˚ |ü<ä∆‹ ô|&ç≈£L´sY. Ç~ ˝≤{ÏHé |ü+<ä+. ˝≤{Ï˝Ÿ˝À ô|dt n+fÒ bÕ<äeTT ≈£L´sY n+fÒ s¡ø£åD. #˚‘·T\qT, #˚‹y˚fi¯¢ >√\¢qT n+<ä+>± r]Ã~<˚› |ü<‘∆ä ˚ y˚Tì≈£L´sY. y˚Tì≈£L´sY‘√ #˚‹y˚fi≈¢¯ î£ , #˚‘·T\≈£î, >√fi¯¢≈£î ≈£L&Ü s¡ø£åD. #˚‹y˚fi¯¢qT eTè<äTe⁄>± #˚ùd+<äT≈£î ‘·–q |ü<ësê∆\˝À Hêq ô|≥º&+É , nedüsêìï ã{Ϻ ‘·–q ˝ÀwüqT¢ sêj·T≥+, Ç<˚ |ü<ä∆‹‘√ ø±*y˚fi¯¢≈£î #˚ùd~ ô|&ç≈£L´sY. ù|s¡T¢ y˚ss¡ TTHê |ü<‹∆ä n≥÷Ç≥÷>± ˇø£ÿfÒ. ø±ã{Ϻ.. #˚‘·T\T ø£&çπ> Á|ü‹kÕØ ‘·|üŒìdü]>± ≥e˝Ÿ‘√ ‘·T&Éyê*. ˝Òø£b˛‘˚ &û ôV’≤Á&˚wüHé e\¢ #˚‘·T\T bı&çu≤]b˛‘êsTT. n˝≤π> ‘·s¡#·T>± >ö¢E\T ñ|üjÓ÷–+#·&É+ nsTT‘˚, eTT+<äT>± #˚‘T· \≈£î bÂ&ÉsY sêdüT≈£îì Ä ‘·sT¡ yê‘· >ö¢E\T

y˚dTü ø√yê*. ˝Ò<+ä fÒ... #ÓeT≥ e\¢ #˚‘T· \T ‘·«s¡>± &û ôV≤’ Á&˚wHü ≈é î£ >∑Ts¡e⁄‘êsTT. #˚‘·T\≈£î rdüT≈£îH˚ Á{°{ŸyÓT+{ŸH˚ y˚Tì≈£L´sY n+{≤s¡T. y˚Tì≈£L´sY nH˚~ ˝≤{ÏHé |ü<eä TT. y˚Tì n+fÒ #˚sTT nì ≈£L´sY n+fÒ C≤Á>∑‘Ô· nì ns¡+∆ .

y˚Tì≈£L´sY m˝≤ #˚j·÷\+fÒ... u≤>± yÓ\T‘·Ts¡T˝À ≈£Ls¡TÃì eTT+<äT>± #˚‹>√fi¯≈¢ î£ ñqï bÕ‘· HÓsTT˝Ÿ bÕ*wtqT ]eT÷yé #˚j·÷*. Bìø√dü+ ø±dü+Ô ‘· <ä÷~ì rdüT≈£îì HÓsTT˝Ÿ bÕ*wt ]eT÷esY˝À eTT+∫, Ä <ä÷~ì >√s¡Tô|’ ñ+∫ ‘·T&çùdÔ #Ó]–b˛‘·T+~. ‘·sT¡ yê‘· >√fi¯flqT n+<ä+>± Á{ÏyTé #˚dTü ø√yê*. á düeTj·T˝À ô|\’ sYqT eTT+<äT≈£î, yÓqTø£≈£î >∑{Ϻ>± s¡T<ä›≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô|ü&Ü*. m+<äTø£+fÒ, n˝≤ #˚ùdÔ >√s¡¢ n+#·T\T ã\V”≤qyÓTÆ ‘·«s¡>± |ü–*b˛‘êsTT. Ç˝≤ ¬s+&ÉT #˚‘·T\T >√fi¯¢qT Á{ÏyéT #˚XÊø£.. ˇø£ bÕ¢dæºø˘ –HÓï˝À k˛|t yê≥sYqT b˛dæ.. n+<äT˝À ôV≤’ Á&√»Hé ô|sê¬ø‡’ &é, –¢»]Hé, ìeTàs¡d+ü y˚dæ ø£*|æ

s¬ +&ÉT #˚‘T· \ y˚fió¯ ¢ eTTìπ>˝≤ n+<äT˝À ñ+∫ |ü~ ì$TcÕ\T n˝≤π> ñ+&Ü*. Ç˝≤ #˚jT· &É+ e\¢ >√fi¯ ¢ ˝ À ñ+&˚ ≥ ≥Te+{Ï eT*Hê\T, dü÷ø£ÎJe⁄\T q•+∫ s¡|òt>±, >∑{Ϻ>± ñ+&˚ ≈£L´{Ïø˝£ Ÿ‡ yÓT‘·>Ô ± ne⁄‘êsTT. >√s¡T#·T≥÷º #·sà¡ + ≈£L&Ü yÓT‘·Ôã&ÉT‘·T+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· ¬s+&ÉT #˚‘T· \qT rdæ ‘·&˝ç ≈Ò î£ +&Ü ≥e˝Ÿ‘√ ‘·T&ÉT#·T ø√yê*. Çø£ ∫es¡>± ˇø£ Ĭs+CŸ dæøº ≈˘ î£ ˇø£y|’Ó ⁄ü <ä÷~ì #·T{Ϻ ≈£L´{Ïøs£ Y ]eT÷esY˝À eTT+∫ <ëìï >√s¡T#·T≥÷º sêdæ, >√s¡T#·T≥÷º øÏ+<äøÏ H=øÏÿ >∑{>ºÏ ± rj·÷*. Ç+ø± @esTTHê ≈£L´{Ïø˝£ Ÿ _{Ÿ‡ $T–*ñ+fÒ yê{Ïì ≈£L&Ü rdæyj ˚ ÷· *. Ç˝≤ #˚jT· &É+ e\¢ >√s¡T ô|<ä~› >±qT, n+<ä+>±qT ø£ ì |æ d ü T Ô + ~. Ç˝≤ Áø£ e T+ ‘· | ü Œ ≈£ î +&Ü #˚dæq≥¢sTT‘˚.. #˚‹y˚fi¯ó¢, >√s¡T¢ Äs√>∑´+>±, n+<ä+>± ñ+&É≥y˚T ø±≈£î+&Ü.. #·÷&É>±H˚ ÇfÒº Äø£ ] ¸+#˚ ˝ ≤>∑ T +π > #˚ ‘ · T \ kÂ+<ä s ¡ ´ + MT kı+‘·eTe⁄‘·T+~

≈£î+&É˝≤+{Ï u§»®.. bı≥º+‘ê ø=e⁄«...!

;s¡T ‘ê>∑T‘·÷ bı≥º ô|+#·T‘·THêïsê? #·Ts¡T≈£î<äq+ b˛‘·T+~. C≤Á>∑‘!Ô· bÕغ\T ‘·–+Z #·Tø√+&ç, ˝…|’ tò ôd˝º’ Ÿ ô|+#·+&ç. b˛sTTq |ò{æ ŸHdÓ t ‹]– ‘Ó#T· Ã≈£îH˚ Á|üjT· ‘·ï+ #˚jT· +&ç. ˇø£ÿkÕ] b˛≥º ô|s¡>&∑ +É yÓTT<ä\Tô|&ç‘,˚ <ëì m<äT>∑T<ä\ Ä|ü&É+ ø£wüº+. á düeTdü´ eT>∑yê]øÏ ø±<äT, Ä&Éyê]øÏ ôd’‘·+ ñ+≥T+<ä+≥THêïs¡T b˛wüø±Vü‰s¡ ì|ü⁄DT\T. H˚{Ï s√E\˝À eTVæ≤fi¯\˝À

ôd‘’ +· ø±s¡D+ @<Óq’ |üŒ{Ïø° X¯Øs¡ ãs¡Te⁄\T n~Ûø+£ ne⁄‘·THêïsTT. kÕ<Ûës¡D+>± ˇø£kÕ] ;sY ‘ê>∑&+É yÓTT<ä\Tô|&ç‘˚ ˇø=ÿø£ÿs¡÷ ø£˙dü+ s¬ +&ÉT ˝Ò<ë eT÷&ÉT u≤{Ï˝Ÿ‡ nsTTHê düsπ ‘ê>∑ì<˚ ãj·T≥|ü&sÉ T¡ . ˇø£ÿkÕ] bı≥º≈î£ ø=e⁄« #˚sT¡ ≈£î+fÒ ˇø£ MT kÕàsYº HÓdt n+‘ê eTT–dæq≥T¢. MT #·Ts¡T≈£î<äHêìï b˛>=fÒº yê´<ÛTä ˝…H’ ê &Éj·÷u…{°dt, ôV’≤|üsY f…q¸Hé, ôV’≤ ø=˝…ÅkÕº˝Ÿ ˝≤+{Ï düeTdü´\T mH√ï ekÕÔsTT. ø£qTø£ ì|ü⁄DT\ y˚Ts¡≈î£ ;sY Á|ü‹s√p s¬ >∑T´\sY>± ‘ê>∑≈î£ +&Ü ;s¡T ‘êπ> yês¡T Ä∫‘·÷∫ <ëìì ‘ê>∑&+É eT+∫~. ;s¡T dü>≥∑ Tq 350 m+m˝Ÿ≈î£ 155 øπ \Ø\ X¯øÔÏ Ç#˚ÃdüT+Ô ~. ãs¡Te⁄ dü] #˚dTü ø√+&ç. ;s¡T≈£î dü«dæÔ #Ó|Œü +&ç : s¬ +&ÉT >±¢dTü \ ;s¡T 300 øπ \Ø\T Ç#˚ÃdüT+Ô ~. <ëì‘√ bÕ≥T rdüT≈£îH˚ |æC≤®\T, ∫|t‡ ˝≤+{Ï yê{Ïø+£ fÒ ;s¡T n~Ûø+£ >± øπ \Ø\T #˚sT¡ düT+Ô ~. ø£qTø£ MT≈£î bı≥º sêe≥+ ø±yê˝≤ ˝Òø£ ;s¡T e<äT\Tø√e&É+ ø±yê˝≤ nH˚~ ˇø£ÿkÕ] MT ô|]–q ãs¡Te⁄ #·÷dæ ìs¡sí TT+#·Tø√+&ç. nsTT‘˚, ø=~›bÕ{Ï ˝…|’ ôtò d˝º’ Ÿ e÷s¡TŒ\T, ˇø£ ∫qï yê´j·÷eT Á|üD≤[ø£ MT ;s¡T bı≥ºqT ‘˚*ø£>±H˚ ‘·–+Z #˚jT· >∑\eì ≈£L&Ü ì|ü⁄DT\T #Ó|⁄ü ‘·THêïs¡T. Á|ü<ëÛ q+>± Ä#·]+#ê*‡+~ &Ó{’ +Ï >¥ ø±>± ‘·sT¡ yê‹ kÕúq+ yê´j·÷e÷ì~. ‹+&ç ‘·–dZ ÷ü Ô eTs√|üøÿ£ øπ \Ø\T ãsYï #˚j÷· \+{≤s¡T Ms¡T. eTs√e÷s¡T X¯Øs¡+ #·øÿ£ {Ï ùw|t˝ÀøÏ sêyê\+fÒ dü+‘·T*‘· ÄVü‰s¡+ n+fÒ uÒ\qT‡ &Ó{’ ,Ÿ ‘·–q yê´j·÷e÷\T #˚j÷· \+{≤s¡T. MTs¡T rdüT≈£îH˚ ÄVü‰s¡+˝À ‘êC≤ ≈£Ls¡>±j·T\T, |ü+&ÉT¢ eTTK´yÓTqÆ $ : Ä\ÿVü‰˝Ÿ m+‘· ‘·≈î£ ÿe ‘ê–‘˚ n+‘· eT+∫~. ÄVü‰s¡+ ø=~› ø=~›>± m≈£îÿee÷s¡T¢ rdüTø√+&ç. kÕj·T+Á‹ Äs¡T >∑+≥\ô|q’ m{Ϻ |ü]dæ‘ú T· \˝ÀqT ø±s√“ôV≤’ Á&˚≥T¢ rdüTø√e<äT.› ndü\T MT sêÁ‹ uÛÀ»q+ e+{Ï$ ≈£L&Ü eTØ bı<äTb› ˛≈£î+&Ü m+‘· ‘·«s¡>± M\sTT‘˚ n+‘· ‘·«s¡>± ‹H˚j·T+&ç. á e÷s¡TŒ\T ‘·ø£åD |òü*‘·+ #˚|üø£b˛sTTHê, Ä#·]dü÷Ô ñ+fÒ e÷s¡TŒ ø£q|ü&TÉ ‘·T+~. ˇø£ n|ü⁄&É|⁄ü &É÷ u≤sYøÏ yÓ[¢ ;sY z >±¢dt ø=fÒdº Hæ ê Äs√>±´ìøÏ &Û√ø± ñ+&É<Tä .

sêÁ‹ düeTj·T+˝À

MT ì<äÁqT bÕ&ÉT#˚ùd ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆\T...!?

ÄVü‰sêìï dü¬s’q düeTj·T+˝À rdüTø√ø£b˛‘˚ b˛wüø±Vü‰s¡ ˝À|ü+ edüT+Ô ~. Bìe\¢ s¡øVÔ£ ≤” q‘·, nJ]Ô, >∑T+&Ó˝À eT+≥, ø£&ÉT|ü⁄˝À H=|æŒ, n~Ûø£ ãs¡Te⁄, meTTø£\T, ø£+&Ésê\ düeTdü´\T.. Ç˝≤ mH√ï... #Ó|Œü ˝Òqìï yÓTT<ä\e⁄‘êsTT. düs¬ q’ ÄVü‰s¡+, dü¬s’q y˚fi¯˝À rdüTø√e&É+ eTìwæ kÕ<Ûës¡D Vü≤≈£îÿ. <ëìì dü]>±Z ñ|üj÷Ó –+#·Tø√yê*. ñ<äjT· + ìÁ<ä ˝Ò∫q >∑+≥, s¬ +&ÉT >∑+≥\ ˝À|ü⁄ n+fÒ 8, 9 >∑+≥\≈£î n˝≤ŒVü‰sêìï, eT<Ûë´Vü≤ï+ |üHïÓ +&ÉT ˝À|ü⁄ uÛ À »Hêìï, sêÁ‹ Äs¡ T , @&É T ˝À|ü ⁄ uÛ À »q+ ‘·|Œü ìdü]>± rdüTø√yê*. á düeTj·÷\˝À mìï ø±´\Ø\T rdüT≈£îHêï n+‘·>± qwü+º ñ+&É<Tä . ô|>’ ± ãs¡Te⁄ ô|s¡>∑ø£b˛e&É+, nHês√>∑´ düeTdü´\T <ä]#˚sø¡ b£ ˛e&É+ e+{Ï$ n<äq|ü⁄ Á|üj÷Ó »Hê\T. uÛÀ»HêìøÏ eT<Û´ä ø£˙dü+ 4`5 >∑+≥\ e´e~Û ñ +&Ü*. sêÁ‹|üP≥ X¯Øs¡+ ìÁ<ëedü˝ú À ñ+≥T+~ ø±ã{Ϻ ‘·≈£îÿe X¯øÏÔ nedüs¡+ ne⁄‘·T+~. ø£&ÉT|ü⁄ ì+&ÉT>± ‹ì |ü&ÉT≈£î+fÒ ns¡>∑&ÜìøÏ m≈£îÿe düeTj·T+ rdüT≈£î+≥T+~. øπ \Ø\T Ks¡Ãj˚T´ neø±X¯+ ‘·≈î£ ÿe ø±u{Ϻ ãs¡Te⁄ ô|s¡>&∑ ÜìøÏ ÄkÕÿs¡+ ñ+≥T+~. n+<äTø£ì sêÁ‹ |ü&TÉ ø√e&ÜìøÏ ø£˙dü+ s¬ +&ÉT >∑+≥\ eTT+<ä T uÛ À »q+ #˚ j · ÷ *. nB ‘· ≈ £ î ÿe yÓTT‘ê<äT˝À...! ˇø£ ndü\T $wüj÷· ìøÏ eùdÔ sêÁ‹ düeTj·T+˝À MT ìÁ<äqT bÕ&ÉT #˚ùd ø=ìï ÄVü‰s¡|<ü ësê∆\T ñ HêïsTT. ÄX¯Ãs¡´+ ø£<ë..? ø=ìï |ü<ësê∆\qT sêÁ‹˝À¢ ‹q&É+ e\¢ mdæ&{ç ,Ï #Ûê‹˝À eT+≥, ø£&TÉ |ü⁄˝À $ø±s¡+ e+{Ï düeTdü´\T @s¡Œ&ÉT‘êsTT. ø±ã{Ϻ sêÁ‹ düeTj·T+˝À MT ìÁ<äqT bÕ&ÉT#˚jT· ≈£î+&Ü m≥Te+{Ï ÄVü‰s¡+ rdüTø√≈£L&É<√ #·÷<ë›+... |ü+&ÉT¢ : |ü+&ÉT¢ Äs√>±´ìøÏ eT+∫<˚. nsTT‘˚ n$ ‹q&ÜìøÏ ≈£L&Ü ˇø£ düeTj·T+ n+≥÷ ñ+≥T+~. |ü+&Éq¢ T sêÁ‹ düeTj·T+˝À m+<äT≈£î rdüTø√≈£L&É<+ä fÒ #ê˝≤ s¡ø±\ |ü+&É˝¢ À j·÷dæ&‡é eT]j·TT p´dt\T m≈£îÿe>± ñ+{≤sTT. M{Ïì rdüTø√e&É+ e\¢ >±Ådøºæ ˘

yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. eTTK´+>± #ÓbÕŒ\+fÒ dæÁ≥dt ø£*–q≥Te+{Ï Á<ëø£å, Ĭs+CŸ, ô|’Hê|æ˝Ÿ, u…ÁØdt |ü+&Éq¢ T nyêsTT&é #˚j÷· *. Ç≥Te+{Ï |ü+&Éq¢ T ‹q&ÜìøÏ eT<Ûë´Vü≤ï+ eT+∫ düeTj·T+. ñ<äjT· + 11 qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\ düeTj·T+˝À|ü\ rdüTø=+fÒ n$ düT\uÛ+Ñ >± Js¡+í ne⁄‘êsTT. n˝≤π> |ü+&Éq¢ T U≤∞ ø£&TÉ |ü⁄‘√ ‹q≈£L&É<Tä . Ç˝≤ #˚jT· &É+ e\¢ >±´Ådæº ÁbÕã¢yéT sê≈£î+&Ü $TeTà*ï MTs¡T ø±bÕ&ÉTø√e#·TÃ. |æC≤® : MTs¡T sêÁ‹ uÛÀ»q+ ãj·T≥ Ç{≤*j·THé |ò⁄ü &é ‹Hê\qTø=qï|ü &ÉT, ˇø£ÿkÕ] Ä˝À∫+#·+&ç. m+<äTø£+fÒ |æC≤®˝À ôdŒ’ d”d,t ≥yÓ÷{À kÕdt eT]j·TT NCŸ e+{Ï$ MT Js¡íÁøÏj·T Á|üÁøÏj·T≈£î Ä≥+ø£+ ø£\T>∑CkÒ ÕÔsTT. Ç~ ÄVü‰s¡+>± rdüTø√e&É+ e\¢ ø£&TÉ |ü⁄ ì+&ÉT>±, uÛ≤s¡+>± nì|ædTü +Ô ≥T+~. ø±ã{Ϻ Js¡+í ne«&ÜìøÏ m≈£îÿe düeTj·T+ rdüTø=ì ãs¡Te⁄

&Éj·÷u…{Ïdt \ø£åD≤\qT m˝≤ >∑T]Ô+#ê*...? &Éj·÷u…{Ïdt >∑T]+∫ #ê˝≤ eT+~øÏ ‘Ó*j·T<äT. rs¡T n~ yê]øÏ ˝Ò<ë yê] Ç+{À¢ yê]øÏ me]ø√ ˇø£ÿ]øÏ e∫Ãq|ü&ÉT e÷Á‘·y˚T yê{Ï >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïkÕÔs¡T. &Éj·÷u…{Ïdt nH˚~ ø=+<ä]˝À ˇø£ÿkÕ]>± ø={Ϻ∫Ãq≥T¢ ‘Ó\TkÕÔsTT. eT]+ø=<ä]˝À X¯Øs¡+˝À ø=ìï \ø£åD≤\T ø£qã&ܶ <ëìï n+‘· ‘·«s¡>± &Éj·÷u…{Ïdt \ø£åD≤\T>± >∑T]Ô+#·s¡T. ø=+‘·ø±˝≤ìøÏ ì<ëq+>± ãj·T≥ |ü&ÉT‘·T+~. ø±ã{Ϻ &Éj·÷u…{Ïdt yÓ+≥H˚ ãj·T≥ |ü&çHê.. ˝Ò<ë ø=~›s√E\ ‘·s¡Tyê‘· ‘Ó*dæHê ÁbÕs¡+uÛÑ \ø£åD≤\qT &Üø£ºsY <ë«sê ‘Ó\TdüTø=ì yê{ÏøÏ dü¬s’q ∫øÏ‘·‡qT rdüTø√yê*. eT] |üP]Ô>± &Éj·÷u…{Ïdt yê´~Û >∑T]+∫ ‘Ó*j·Tì yê]øÏ yê{Ï \ø£åD≤\T m˝≤ ñ+{≤jÓ÷ ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+..

|üdæ |æ\\¢ ≈£î bÕ\T |ü&‘ç ˚ düHÔ ê\T yÓT‘·ãÔ &ÉT‘êj·÷...? kÕ<Ûës¡D+>± ‘·eT _&ɶ\qT ‘·eT bÕ\‘√H˚ ô|+#·>∑\s¡ì Ç|ü &ÉT eTTqTô|qï&É÷ ˝Òq+‘· XÊÅd” Ô j · T @ø±_Û Á bÕj· T eTT+~. ‘· \ T¢ \ T #˚j·Te\dæq<ä+‘ê.. ‘·*¢bÕ\T ˝Òe⁄. ‘·*¢bÕ\T |ü&˝É <Ò Tä . ‘·*b¢ Õ\T ‘·≈î£ ÿe nH˚ $wüj÷· \T yêdüeÔ + ø±<äì qe÷à*. •X¯óe⁄ |ü⁄{Ïqº yÓTT<ä{Ï >∑+≥˝ÀH˚ ‘·*b¢ Õ\T ‘ê–+#·&+É yÓTT<ä\Tô|{≤º*. ∫qï |æ\\¢ ≈£î eTTÁs¡TbÕ\T yê&Éø+£ m+‘√ eT+∫~. ‘·*¢ bÕ\T |ü≥º&ÜìøÏ eTT+<äT >∑÷¢ø√CŸ ˙s¡T, #·¬øÿs¡ ˙s¡T, ‘˚HÓ ˝≤+{Ï |ü<ësê∆\T |æ\\¢ ≈£î ‘ê–+#·≈L£ &É<Tä . |æ\\¢ ≈£î Äs¡T HÓ\\ ej·TdüT e#˚à es¡≈î£ øπ e\+ ‘·*b¢ Õ\T e÷Á‘·yT˚ |ü{≤º*. ‘·*b¢ Õ\T m≈£îÿee&ÜìøÏ Á|ü‘´˚ ø£ eT+<äT˝ÒM ˝Òe⁄. m≈£îÿekÕs¡T¢ bÕ\T |ü&ç‘˚ m≈£îÿe bÕ\T ñ‘·Œ‹Ô »s¡T>∑T‘·T+~. ∫Hêïs¡T\T m˝≤+{Ï »ãT“\‘√ ñHêï ‘·*b¢ Õ\T |ü{≤º*. bÕ\d”kÕ\T, bÕ\ |”ø\£ T m|üŒ{Ïø° yê&Éø+£ n+‘· eT+∫~ ø±<äT. 6e HÓ\˝À Ç+{Ï˝À ‘·j÷· s¡T #˚dqæ n<äq|ü⁄ ÄVü‰s¡+ Çe«&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤º*. n<äq|ü⁄ ÄVü‰s¡+‘√ bÕ≥T ‘·*b¢ Õ\T ø£˙dü+ s¬ +&ÉT dü+e‘·‡sê\T |ü{≤º*. ‘·©¢ _&ɶ≈£î ÇwüºyÓTÆ‘˚, ¬s+&Ée dü+e‘·‡s¡+ ‘·sT¡ yê‘· m+‘· ø±\yÓTHÆ ê ‘·*b¢ Õ\T |ü≥eº #·TÃ. ‘·*b¢ Õ\ dü+düÿè‹ e\¢ ‘·\T¢˝À¢ >∑sꓤ<ëÛ s¡D yêsTT<ë Á|üøè£ ‹ dæ<+∆ä >± »s¡T>∑T‘·T+~. ‘·*b¢ Õ\T |ü≥º&É<ä+ e\¢ ‘·\T¢˝À Á|üdüyêq+‘·s¡ s¡ø£ÔÁkÕeT+ n]ø£≥eº #·TÃ. eTVæ≤fi¯˝À¢ düHÔ ê\ øπ q‡sY, n+&ÜX¯jT· øπ q‡sY, Ädæj º ÷Ó b˛s√dædt »ãT“\T ìyê]+#·e#·TÃ. ‘·*b¢ Õ\T nH˚$ Á|üøè£ ‹ Á|ükÕ~+∫q es¡+... ø=‘·Ô>± ‘·\T¢\j˚T´ eTVæ≤fi¯\≈£î _&ɶ\≈£î bÕ\T Çe«≥+˝À mH√ï dü+<˚V‰ü \T+{≤sTT. bÕ\T |ü&‘ç ˚ ‘·eT düqÔ kÂ+<äs´¡ + b˛‘·T+<äì, eTs√e÷s¡T |üPs¡«|ü⁄ Äø±sêìï |ü≥T‘ê«ìï düHÔ ê\T dü+‘·]+#·Tø√˝Òeì,

e÷{Ïe÷{Ïø° eT÷Á‘êìï n‹>± $dü]+® #·≥+ : s¡ø+Ô£ ˝Àì >∑÷≈¢ L£ |t |ü]e÷D+ ˇø£kÕúsTTøÏ $T+∫ #˚sT¡ ≈£îqï|ü &ÉT Ä n~Ûø£ >∑÷ø¢ √CŸì eT÷Á‹ |æ+&Ü\T s¡ø£Ô+ qT+&ç y˚s¡T #˚kÕÔsTT. y˚s¡T #˚dæq >∑÷¢ø√CŸì $dü]®+#·≥+ ø√dü+ eT÷Á‘·+ n~Ûø£+>± ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘·T+~. eT÷Á‘·+ m+‘·>± ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘√+fÒ n+‘· ‘·s#¡ T· >± Ä e´øÏÔ eT÷Á‘· $düsq®¡ #˚jT· {≤ìï |ü>\∑ T mes¡÷ n+‘·>± >∑eTì+#·sT¡ . ø±ì sêÁ‘·T\T eT÷&ÉTkÕs¡T¢ yÓfi≤fl*‡ e∫Ãq|ü &ÉT düŒwüº+>± ‘Ó\TdüT+Ô ~. H√s¡T b˛&Üs¡≥+, n‹>± <ä|Œæ ø£ : eT÷Á‘êìï n~Ûø£+>± $dü]®+#·T‘·Tqï|ü &ÉT X¯Øs¡+˝À ˙s¡T ‘·>T∑ ‘Z T· +≥T+~. <ëì‘√ H√s√ bÕ&Ée≥+, <ä|Œæ ø£ yÓTT<ä\e⁄‘êsTT. <ä|Œæ ø£qT rs¡TÃø√e&É+ ø√dü+ r|æ bÕ˙j·÷*ï rdüT≈£î+fÒ s¡ø+Ô£ ˝À >∑÷ø¢ √CŸ Ç+ø± ô|]– düeTdü´ eT]+‘· »{Ï\eTe⁄‘·T+~. n+<äTe\¢ r|æ

bÕ\T |ü{qºÏ +<äTe\q u≤>± kÕ–b˛sTT y˚˝≤&É‘êj·Tì uÛ≤$dü÷Ô ñ+{≤s¡T. Çe˙ï πøe\+ nb˛Vü≤\T e÷Á‘·y˚T. ø£qTø£ yÓTT<ä{>± bÕ\T|üfÒº ‘·*¢ düÔHê\T kÕ–b˛j˚T neø±X¯+ m{Ϻ |ü]dæú‹˝Àq÷ ˝Ò<äì Á>∑Væ≤+#ê*. bÕ\T |ü{Ϻq+<äTe\q s=eTTà\T eTs√e÷s¡T |üPs¡«|ü⁄ Äø±sêìï ‘·«s¡>± bı+<˚ neø±X¯+ ñ+≥T+~. á #·sà¡ ÄyÓT˝Àì ø=e⁄«qT ø£ ] –dü T Ô + ~. >∑ s ꓤ X ¯ j · T + |ü P s¡ « |ü ⁄ s¡ ÷ |ü ⁄ dü+‘·]+#·Tø√e&ÜìøÏ nedüsy¡ TÓ qÆ Vü‰s√àqT¢ ]©CŸ ne⁄‘êsTT. s=eTTà ôdE ’ qT ã{Ϻ bÕ\T ‘·j÷· s¡e⁄‘êj·Tì #ê˝≤eT+~ uÛ≤$kÕÔs¡T. ø±ì bÕ\ Á>∑+<ÛäT\ |ü ] e÷D≤ìï ã{Ï º bÕ\T ‘· j · ÷ s¡ e ⁄‘êj· T ì

n<Û´ä j·THê\T yÓ\&¢ dç Tü HÔ êïsTT. ø£qTø£ á ø±s¡D+>± _&É≈¶ î£ ‘·*b¢ Õ\T |ü≥≈º î£ +&Ü ñ+&É≈L£ &É<Tä . _&É≈¶ î£ »\TãT #˚d+æ <äì, <ä>T∑ Z ek˛Ô+<äì ‘·\T¢\T ‘·eT bÕ\qT ì*ù|kÕÔsT¡ . ø±ì Ç~ dü]ø±<äT. ‘·*¢ rÁe+>± »ãT“ |ü&‘ç ˚ ‘·|Œü , _&É≈¶ î£ bÕ\T |ü≥≥ º + n|üsê<äT. ‘·*¢ @<˚ì rÁe »ãT“ |ü&‘ç ˚ ÄyÓT˝Àì s√>∑ÁøÏeTT\T bÕ\ <ë«sê _&É≈¶ î£ dü+Áø£$T+#˚ neø±X¯+ ñ+~. bÕ\T |ü&‘ç ˚ düHÔ ê\T yÓT‘·ãÔ &çb˛‘êj·TH˚~ eTVæ≤fi¯˝À¢ ñ+≥T+~. yÓT‘·ãÔ &çHê n~ ‘ê‘êÿ*ø£+>± »]π> Á|üÁøÏj·T nì _&ɶ dü]>± bÕ\T ‘ê>∑T‘·T+fÒ eTs√e÷s¡T bÕ\T Çe«≥+ Ä–q yÓ+≥H˚ eTVæ≤\ ø=~›bÕ{Ï yê´j·÷e÷\‘√ ‘·q düHÔ ê\ kÂ+<äs´¡ + ø±bÕ&ÉTø√e#·TÃqì Á>∑V≤æ +#ê*.

Ç+{Ï Äes¡D˝À Ç˝≤+{Ï yÓTTø£ÿ\T ñ+&É≈L£ &É<ë...? yê‘êes¡D ø±\TcÕ´ìøÏ m≈£îÿe>± >∑T] ne⁄‘T· Hêïs¡T. n+<äTø£ì ø=+<äsT¡ kÕj·T+Á‘·+˝À bÕs¡Tÿ\˝ÀqT #Ó≥T¢ <ä≥ºeTT>± ñqï Á|ü<˚X¯eTT\˝À q&ç∫ ø=+‘· es¡øs£ TTHê yê] Äs√>∑´eTTqT ø±bÕ&ÉTø=+≥THêïs¡T. á $<Ûyä TÓ qÆ ñ<äjT· +, kÕj·T+Á‘·|⁄ü q&Éø£ n+<äsT¡ n\es¡#T· ø=qT≥ eT+∫<äì &Üø£sº T¡ ¢ $C≤„qy˚‘\Ô· T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡T. ø£qTø£ Ç+{Ï Äes¡DqT ã{Ϻ Á|ü‹ Ç+{À¢q÷ #Ó≥q¢ T, |üP\ yÓTTø£ÿ\qT ô|+#·T≥ ñ ‘·eÔ T+. ∫qï yÓTTø£ÿ\T |üP\ yÓTTø£ÿ\T M\sTTq+‘· es¡≈î£ ‘·÷s¡TŒ ñ‘·sÔ ¡ Äes¡D˝À ô|+#·T≥ eT+∫~. áXÊq´ uÛ≤>∑eTT˝À u≤$ e<ä› #Ó≥q¢ T ô|+#·T≥ eT+∫ |ò*ü ‘·eTT\qT Çe«>∑\e⁄. nXÀø£#≥ Ó q¢ T n+<äeTT ø√dü+ n\+ø£sD ¡ ø√dü+ ‘·÷s¡TŒ ñ‘·Ôs¡ ~≈£îÿ\+<äT ô|+#·T≥ e÷ìy˚j·T e\j·TTqT. n$ @|ü⁄>± Ç+{ÏøH£ êï #ê˝≤ m‘·TÔ m~– e÷ìy˚jT· e\j·TTqT. n$ @|ü⁄>± Ç+{Ïø±qï #ê˝≤ ¡ ≤\T Á|üd]ü + Á|üdTü ‘Ô +· yê‘êes¡D+ m+‘· ø£\Twæ‘e· T>∑T#·Tqï<√ e\¢H√ yê‘êes¡D+ ø£\Twæ‘·yÓTÆ eTq≈£î $$<Ûä m‘·TÔ m~– Ç+{Ï˝ÀìøÏ dü÷s¡´ øÏsD #· T ≥≈£ î n&É T > ¶ ± ñ+&É T qT. Ç+{Ï Äes¡ D˝À á #Ó≥T¢ n+<ä]ø° ‘Ó\TdüT. ô|<ä› ô|<ä› Ç+&ÉÅd\º” T, ø£sêà>±sê\T, s¡ ø £ e TT˝… ’ q yê´<Û ä T \qT e÷qdæ ø £ nXÊ+‹ì ñ+&É s ê<ä T . yêVü≤Hê\ yê&Éø+£ m≈£îÿe>±qT, yÓTT<ä\>∑T mìï{Ï ø£\T>∑#˚düTÔqï$. eTTK´eTT>± q>∑s¡ yêdüT\T

ô|s¡>&∑ ÜìøÏ ø±s¡D+ ne⁄‘T· +~. ø±ã{Ϻ |æC≤® ãs¡sZ q¢¡ T HÓ{’ Ÿ f…yÆ Té nyêsTT&é #˚jT· &ÉyT˚ eT+∫~. s¬ &é MT{Ÿ (e÷+kÕVü‰s¡+) : e÷+kÕVü‰s¡ Á|æjT· T\T ãj·T≥ n+<ä+>± n\+ø£]+∫q HêHéyCÓ Ÿ ◊≥yéT‡qT #·÷dæ Äø£]¸+|üã&ç sêÁ‹ &çqïsYøÏ ø=+#Ó+ m≈£îÿe>± ˝≤–+#˚kÕÔsT¡ . <ë+‘√ @eTe⁄‘T· +~? e÷+kÕVü‰s¡+˝À n~Ûø£ Áb˛{°H‡é , ø=e⁄« |ü<ësê∆\T m≈£îÿe>± ñ+&É≥+ e\¢ sêÁ‹ düeTj·T+˝À Js¡í+ ne&ÜìøÏ ø£wüº+ ne⁄‘·T+~. ø±ã{Ϻ sêÁ‹ düeTj·T+˝À n‹ ‘·≈î£ ÿe>± ‹q&É+ ˝Ò<ë |üP]Ô>± nyêsTT&é #˚ùdÔ eT+∫~. eTTK´+>± &çqïsY u…>sZ∑ ˝Y ≤ ‹Hê*. ÁuÒøb˘ Õò dtº øÏ+>¥˝≤ ‹Hê*. n|ü &˚ MT Äs√>∑´+ dü+|üPs¡í Äs√>∑´+ ne⁄‘·T+~. d”«{Ÿ‡ : uÛÀ»q+ ‘·sT¡ yê‘· d”«{Ÿ ‹q&É+ n+fÒ dü+‘·è|æøÔ s£ ¡ uÛÀ»qy˚T. eT+∫<˚. nsTT‘˚ d”«{Ÿ‡qT sêÁ‹ uÛÀ»q+ ‘·sT¡ yê‘· ‹q≈£L&É<Tä . sêÁ‹˝À¢ d”«{Ÿ‡ ‹q&É+ e\¢ e+{À¢ ã¢&é Áô|»sY ˝…e˝Ÿ‡qT ô|+#˚düTÔ+~.

|ü<ësê∆\T ˝Òì eT+#·˙fi¯ó¢ ‘ê>∑≥y˚T ñ‘·eÔ T+. ˙s¡d+ü ãV”≤q‘· : m|ü &É÷ n*dæb˛sTTq≥T¢>± nì|æ+∫ s√Eyê] ø±s¡´Áø£e÷*ï #˚düTø√e≥+ ø£wüºkÕ<Ûä´+>± nì|ædüTÔ+~. ˇø£y˚fi¯ m|üŒ{Ïø£+fÒ m≈£îÿe>± s¬ dtº rdüT≈£îHêï ˝Òø£ ìÁ<äb˛sTTHê eT]+‘·>± n*dæb˛sTTq≥T¢ nì|ædTü +Ô ~. X¯ØsêìøÏ ÁX¯eT+≥÷ ˝Ò≈£î+&Ü ñ+&˚ yê]øÏ s¡ø£Ô+˝Àì >∑÷¢ø√CŸ X¯Øs¡ ø£DC≤\+˝ÀøÏ Á|üy•˚ +#·˝øÒ £ s¡ø+Ô£ ˝ÀH˚ $T–* n~Ûø+£ ø±e≥+ e\¢ Ç˝≤ »s¡T>∑T‘·T+~. n\dü≥>± ñHêïdüsπ Ç˝≤+{Ï düeTj·T+˝À X¯ØsêìøÏ m+‘√ø=+‘· ÁX¯eTqT ø£*ŒùdÔ >∑÷ø¢ √CŸ X¯Øs¡ ø£D≤\˝ÀøÏ Á|üy•˚ +∫ s¡ø+Ô£ ˝À n~Ûø+£ ø±≈£î+&Ü ñ+≥T+~. ãs¡Te⁄ ‘·–Zb˛e&É+ : s¡ø£Ô+˝Àì >∑÷¢ø√CŸì $ìjÓ ÷ –+#· ˝Ò ø £ b ˛j˚ T dü ] øÏ X¯ Ø s¡ + ø£+&Ésê\˝Àq÷, y˚sπ #√{≤¢ ñqï ø=e⁄« ì\e*ï X¯øÏÔø√dü+ $ìjÓ÷–+#·Tø√e≥+ ÁbÕs¡+_ÛdüTÔ+~.

Bì‘√ X¯Øs¡|⁄ü ãs¡Te⁄ ‘·>&Z∑ +É ÁbÕs¡+uÛeÑ Te⁄‘·T+~. Ç˝≤+{Ï dü+<äsꓤ˝À¢ dü÷ú\<˚Vü≤+ ø£\yêfi¯ó¢ @ Á|üjT· ‘·ïeT÷ #˚jT· ≈£î+&ÜH˚ ãs¡Te⁄ ‘·–bZ ˛‘·THêï+ ø£<ë nì dü+‘√dækÕÔsT¡ . Ç˝≤ ãs¡Te⁄ ‘·>≥Z∑ + n+‘· Äs√>∑ ´ ø£ s ¡ + ø±<ä T . &É j · ÷ u… { Ï d t ì ø£ + Á{À˝Ÿ #˚düTø√e≥+ yÓTT<ä\e>±H˚ Mfi¯ó¢ eT∞¢ |üPs¡«|ü⁄ ãs¡Te⁄≈£î #˚sT¡ ≈£î+{≤s¡T. eTdüø£ #·÷|ü⁄ : s¡ø+Ô£ ˝À >∑÷ø¢ √CŸ |ü]e÷D+ n~Ûø+£ ø±>±H˚ ø£ + {Ï ø£ ≥ ø±\T >∑ ÷ ¢ ø √CŸ ì , ˙{Ï ˙ |”\TÃø√e&É+ yÓTT<ä\Tô|&É‘êsTT. Bì‘√ n$ ñ_“ #·÷|ü⁄ eTdüπødüTÔ+~. XÊ«dü˝À r|æyêdüq : Ç~ ÄK] \ø£åD+>± ø£ì|ædTü +Ô ~. s¡ø+Ô£ ˝À >∑÷ø¢ √CŸ |ü]e÷D+ Á|üe÷<äøs£ ¡ yÓTÆq dæú‹øÏ #˚s¡T≈£îqï<äH˚+<äT≈£î dü÷#·q Ç~. X¯øÏÔø√dü+ X¯Øs¡+ ‘·q˝Àì y=e⁄ ì\e*ï ñ|ü jÓ÷–+#·Tø√e≥+ yÓTT<ä\e>±H˚ ø°{ÀHé‡ nqã&˚ $wü |ü<ësê∆\T ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+{≤sTT. XÊ«dü˝À r|æyêdüq yÓTT<ä\sTT+<ä+fÒH˚ }|æ]‹‘·T\Ô <ë«sê X¯ Ø s¡ + ø° { ÀHé ‡ ì $dü ] ® + |ü C Ò j · T &ÜìøÏ Á|üjT· ‹ïk˛Ô+<äì ns¡+∆ #˚dTü ø√yê*. Bì‘√bÕ≥T ‘ÓeT\≥+, yê+‘·T\T, bı‹Ô ø£&TÉ |ü⁄˝À H=|æŒ ≈£L&Ü yÓTT<ä\j·÷´j·T+fÒ yÓ+≥H˚ ∫øÏ‘‡· ø√dü+ Vü‰dæŒ≥˝ŸøÏ ‘·s*¡ +#·≥+ #˚j÷· *. ø°{À ndæ&√dædøt Ï n¬s+® {Ÿ>± ∫øÏ‘·‡ #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ñ+≥T+~. Ç˝≤ »s¡>≥ ∑ + #ê˝≤ ns¡T&˚ nsTTHê »]–‘˚ e÷Á‘·+ Á|üe÷<ä+ m≈£îÿe. eT÷Á‘·Hêfi¯ ÇHÓŒ¤ø£åqT¢ : eT÷Á‘·+˝Àì >∑÷¢ø√CŸ n~Ûø£+>± b˛‘√+fÒ Ä uÛ≤>±q u≤´ø°º]j·÷, dü÷ø£ÎÁøÏeTT\ n~Ûø£dü+K´˝À n_Ûeè~› #Ó+<˚ neø±X¯+ ñ+~. <ëìe\¢ eT÷Á‘·Hêfi¯+, jÓ÷ì, ÇHéô|òø£åq¢≈£î >∑T]ø±e&É+, ‘Ó\¢ã≥º, |ü⁄s¡TcÕ+>∑+ ∫e]uÛ≤>±q ñ+&˚ #·s¡à+ô|’ |ü>∑Tfi¯ó¢, |ü⁄fi¯ófl, N|ü⁄ |ü≥≥ º +, |ò+ü >∑dt #˚s≥ ¡ + ˝≤+{Ï \ø£D å ≤\˙ï #√≥T #˚dTü ≈£î+{≤sTT.

ôd’Œd” ∫¬øHé Åô|ò’ ø±e\dæq |ü<ësê∆\T : ∫¬øHé ñ*¢bÕj·T\T |ü∫Ã$T∫à n\¢+ yÓ\T¢*¢ ù|dtº >∑s+¡ eTkÕ˝≤ ñ|ü

ø±s¡+ ˙fi¯ófl |üdTü |ü⁄ q÷HÓ

: : : : : : : : : :

1 ø¬ õ 2 4`6 2 #Ó+#ê\T 1 #Ó+#ê s¡T∫øÏ ‘·–q+‘· ‘·–q+‘· ø=~›>± 1/4 #Ó+#ê dü]|ü&Ü

‘·j·÷s¡T #˚j·TT $<Ûëq+ : 1. eTT+<äT>± ø£&ÜsTT˝À ∫¬øHé eTTø£ÿ\T, n\¢+ yÓ\T¢*¢ ù|dt,º ñ|ü , |üdTü |ü⁄, ø=~›>± ˙fi¯ó¢ y˚dæ |ü~ì$TcÕ\ bÕ≥T ‘·≈î£ ÿe eT+≥ MT<ä ñ &çø+Ï #·Tø√yê*. |ü~ì$TcÕ\ ‘·sT¡ yê‘· kº Ä|òt #˚dæ |üøÿ£ q ô|≥Tºø√yê*. 2. eTs√ bÕHé rdüTø=ì n+<äT˝À q÷HÓ ø=~›>± y˚dæ y˚&j É ÷· ´ø£ |ü∫Ã$T]Ã, ñ*¢bÕj·T eTTø£ÿ\T y˚dæ Åô|’ò #˚j÷· *. 3. |ü∫Ã$T]Ã, ñ*¢bÕj·T eTTø£ÿ\T <√s¡>± y˚–q ‘·sT¡ yê‘· ñ&çø+Ï ∫q 1. eTTfi¯ó¢ >∑\ #Ó≥Tº 2. eTTq>∑ #Ó≥T¢ 3. eTÁ] #Ó≥T¢ 4. bÕ\T>±s¡T #Ó≥T¢ 5. nXÀø£ eèø£eå TT\T yÓTT<ä\>∑T C≤‹ eèø£eå TT\qT Ç+{Ï Äes¡D˝À ô|+#·T≥ n+‘· eT+∫~ ø±<äT. y˚|ü #Ó≥TºqT ô|+#·Tø√e#·TÃqT. y˚|ü eT+∫ ˙&Éìe«&Éy˚T>±ø£ Wwü<|äÛ sü +¡ >± eTìwæøÏ eT+∫ y˚T\T, Äs√>∑´eTT #˚≈£Ls¡TÃqT. |üP\ yÓTTø£ÿ\qT @ ~≈£îÿ˝ÀHÓ’Hê ô|+#·Tø=qe#·TÃqT. n<˚$<Ûeä TT>± |üP\≈£î+&û\qT ‘·÷s¡TŒ ñ‘·Ôs¡ Á|üVü≤Ø >√&É\ô|’q ñ+#·sê<äT.

∫¬øHé, ñ|ü , |üdTü |ü⁄, n\¢+ yÓ\T¢*¢ ù|dt,º ø±s¡+ y˚dæ |ü~ ì$TcÕ\ bÕ≥T u≤>± Åô|’ò #˚j÷· *. 4. ‘·sT¡ yê‘· >∑s+¡ eTkÕ˝≤ y˚dæ ø£\u…{ºÏ s¬ +&ÉT ì$TcÕ\ ‘·sT¡ yê‘· kº Ä|òt #˚ùdj·÷*. n+‘˚ ∫¬øHé Åô|’ò s¬ &û. Bìï y˚&ç y˚&ç nqï+, #·bÕ‹˝ÀøÏ eT+∫ ø±+_H˚wHü .é

|üdüT|ü⁄ 1. 10 Á>±. |ü∫à |üdTü |ü⁄ <äT|ü+qT ñ<äjT· + e÷Á‘·yT˚ 30 $T.©. Äe⁄ ô|s¡T>∑Tq+<äT ø£*|æ, |üs>¡ &∑ TÉ |ü⁄q Á$T+–dü÷,Ô #·|Œæ &ç>± eTõ®>∑ nqï+ e÷Á‘·yT˚ ÄVü‰s¡+>± sTTdü÷Ô ñ+fÒ 7`9 ~Hê˝˝À |ü#÷ ø±yÓTs¡T¢ ‘·–bZ ˛‘êsTT. 2. |üdTü |ü⁄, ñdæ]ø±j·T\qT m+&ç+∫ bı&ç #˚dæ ˇø=ÿø£ÿ #Ó+#ê&ÉT uÛÀ»HêìøÏ ˇø£ ns¡>+∑ ≥ eTT+<äT ˙{Ï‘√ ùd$ùdÔ eT<ÛTä y˚TVü≤+ n<äT|ü⁄˝À ñ+≥T+~. 3. eT÷Á‘·<√cÕìøÏ |üdüT|ü⁄ ø£\ÿeTT >±ì, #·÷s¡íeTT>±ì ‘ÓH˚‘√ ˝Òø£ ñdæ]ø£ |ü+&É¢ s¡dü+‘√ ø£*|æ ùd$+#ê*.








                                    



 

                                            

                          









                                                                    





                                       

                                    

                     



                                    





                                               

 



                              



                                      

                                                                   

                       



                                              

                                     


4

>∑T+≥÷s¡T X¯ìyês¡+

p˝…’ 20 2013

&çôd+ãs¡T 31 ˝À>± düØ«dt {≤ø˘‡ #Ó*¢+#ê* $»j·Tyê&É,\;“ù|≥, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : |üqTï\T m>∑y˚ùdyê]ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+≥T+<äì, &çôd+ãs¡T 31 ˝À>± |üqTï\T #Ó*¢+#ê\ì ôd+Á≥˝Ÿ m¬ø’‡CŸ, ø£düºyéT‡, düØ«düT {≤´ø˘‡ $uÛ≤>∑+ düVü‰ø£ ø£$TwüqsY &Üø£ºsY &ç.>±+BÛ dü÷∫+#ês¡T. ~ Ä+Á<Ûä Ä|òt ø±eTsY‡ n+&é Ç+&ÉÁd”º Vü‰˝À¢ µµdüØ«düT {≤ø˘‡ dü«#·Ã¤+<ä qyÓ÷<äT Áb˛‘ê‡Vü≤ø£ |ü<∏äø£+`2013µµ n+X¯+ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ùdyê |üqTïô|’ Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q ˝Ò<äHêïs¡T. yêDÏ»´, yê´bÕ dü+düú\ j·T»e÷qT\T |üqTï ‘·|üŒ≈£î+&Ü #Ó*¢+#ê\Hêïs¡T. >∑&ÉTe⁄˝À|ü⁄ |üqTï #Ó*¢+∫q yê]øÏ 18 XÊ‘·+ e&û¶ sêsTTr ø£*Œ+#·qTqï≥T\ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À n<Ûä´≈£åî\T eTT‘·Ôes¡|ü⁄ eTTs¡∞ø£èwüí, ‘·~‘·s¡ yê´bÕs¡y˚‘·Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç>√ï˝À m+;@, ;m&é ø√s¡T‡\T $»j·Tyê&É,>±+BÛq>∑sY, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : Ç+~sê>±+BÛ C≤rj·T kÕs¡«Á‹ø£ $X¯«$<ë´\j·T+˝À <ä÷s¡ $<ä´ <ë«sê m+;@,;m&é ø√s¡T‡\qT n+~k˛Ô+<äì Ø»H˚˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY y˚DT>√bÕ˝Ÿ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. m+;@, ;m&é Á|üy˚X¯|üØø£å\ <Ûäs¡U≤düTÔ\qT s¡÷.1000 Ç>√ï n<Ûä´j·Tq πø+<ë˝À¢ bı+<äe#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. á <Ûäs¡U≤düTÔ\qT Ä>∑düTº 8 ˝À>± |ü+bÕ\Hêïs¡T. ôdô|º+ãsY 8q m+Á≥Hé‡ f…dü º ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. b˛düTº˝À bı+<ä>√s¡Tyês¡T s¡÷.1050 &û&û #Ó*¢+#ê\Hêïs¡T. m+;@˝À 5 ôd$Tdüºs¡T¢˝À yÓTT‘·Ô+ 21 ù||üs¡T¢ |üP]Ô #˚j·÷\Hêïs¡T. &çÁ^˝À¢ 50 XÊ‘·+ ns¡Ω‘· e÷s¡Tÿ\T>± ìs¡ísTT+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. y˚dü$ ôd\e⁄˝À¢ ìs¡«Væ≤+#˚ 12 s√E\ esYÿcÕ|ü⁄≈£î Vü‰»s¡T ø±e\dæ ñ+~. $»j·Tyê, >∑T+≥÷s¡T, ‹s¡T|ü‹˝À Ç>√ï πø+Á<ë\qT ‘·«s¡˝À ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

ø=˝Ò¢s¡T ‘·e«ø±\qT n&ÉT¶ø√+&ç`ø£˝…ø£ºsY

#·{≤ºìï n‹ÁøÏeTùdÔ u…’+&√esY πødüT\T`ø£˝…ø£ºsY

$»j·Tyê&É,>∑es¡ïsYù|≥, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : ø=˝Ò¢s¡T˝À nÁø£eT ‘·e«ø±\qT n&ÉT¶ø=H˚˝≤ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ãT<ä∆Á|üø±wt dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À n~Ûø±s¡T\‘√ Äj·Tq düMTø£å »]bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\‘√ eT+∫˙{Ï #˚|ü\ #Ós¡Te⁄\ ‘·e«ø±\ô|’ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø=˝Ò¢s¡T˝À #˚|ü\ #Ós¡Te⁄\ ‘·e«ø±\T »]ù|yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Ä<˚•+#ês¡T. #Ós¡Te⁄˝À¢ ‘·y˚«+<äT≈£î @ $<ÛäyÓTÆq yêVü≤Hê\qT ñ|üjÓ÷–+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+∫Hê yê{Ïì kÕ«BÛq+#˚düTø√yê\Hêïs¡T. »]Hêe÷\T $~Û+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. ø=˝Ò¢s¡T ÁbÕ+‘êìï n~Ûø±s¡T\T <ä]Ù+∫, |üs¡´y˚øÏå+#ê\Hêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ eTs¡T>∑T<=&É¢ ìsêàD+ >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìπs›•+∫q \øå±´\qT q÷s¡T XÊ‘·+ |üP]Ô #˚j·÷\Hêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ dü+|üPs¡í bÕ]X¯ó<ä∆´+ neT\T |ü]#˚+<äT≈£î ìs¡à˝Ÿ uÛ≤s¡‘Y n_Ûe÷Hé <ë«sê õ˝≤¢˝À eTs¡T>∑T<=&É¢ ìsêàD+ #˚|ü{≤º\ì nHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À &ûÄsY&û@ |”&û ¬ø.•eX¯+ø£Ásêe⁄, es¡Á|ükÕ<äsêe⁄, áá C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY ñcÕ≈£îe÷], eT‘·´XÊK ñ|üdü+#ê\≈£î\T Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, &ûáy√ <˚yêq+<ä¬s&ç¶ , ø£$T{° düuÛÑT´\T lø£fi≤´D+, &Ü«e÷ ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY {Ï.nì˝Ÿ≈£îe÷sY bÕ˝§ZHêïs¡T.

‹s¡TePs¡T, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : |ü+#êsTTr mìïø£\T »s¡>∑qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ãT<ä∆Á|üø±wt m+.CÀ´‹ ‹s¡TePs¡T m+&ûy√ ø±sê´\j·T+˝À mìïø£\ düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mìïø£˝À¢ XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\≈£î m≥Te+{Ï $|òü÷‘·+ ø£*–+∫Hê yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‹s¡TePs¡T eT+&É\+˝À n‹ düeTkÕ´‘·àø£ ÁbÕ+‘ê˝…’q ∫+‘·\bÕ&ÉT, eTTwæº≈£î+≥¢, ø=e÷à¬s&ç¶ |ü*¢, yê$˝≤\ Á>±e÷\˝À ˇø√ÿ b˛*+>¥ ã÷‘Y e<ä› m+ÄsYy√, MÄs√«\‘√bÕ≥T môd’‡ kÕúsTT n~Ûø±], 12 eT+~ ø±ìùdºãTfi¯¢qT ìj·T$T+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. #·{≤ºìï n‹Áø£$T+∫q m+‘·{Ïyê]ô|’HÓ’Hê ã+&√esY πødüT\T ô|&É‘êeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ düeTdü´\T ‘·˝…‹Ô‘˚ &ûmd”Œ, d”◊, môd’‡, m+Äs√« |òæsê´<äT #˚j·÷\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À m+Äs√« Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, m+&ûy√ düTeTe÷*ì, b˛©düT\T n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ eTT‘·Ô>∑÷&Ó+ b˛©düT #Óø˘b˛düTºqT dü+<ä]Ù+∫ $esê\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.

_*¶+>¥ ÇHéôdŒø£ºs¡¢≈£î |üP]Ô n~Ûø±sê\T ;d”esêZ\qT ¬s#·Ã>=&ÉT‘·Tqï eT+Á‹ bÕs¡úkÕs¡~∏ $»j·Tyê&É, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú {ÖHé bÕ¢ì+>¥ $uÛ≤>∑+˝À |üì#˚düTÔqï _*¶+>¥ ÇHéôdŒø£ºs¡¢≈£î |üP]Ô n~Ûø±sê\T ø£*Œdü÷Ô ø£$TwüqsY õ.mdt.|ü+&Ü<ëdt Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. n<˚$<Ûä+>± {ÖHé bÕ¢ì+>¥ dü÷|üsYyÓ’»s¡¢qT Á{≤|òæø˘ C…+ø£¸q¢ n_Ûeè~∆, s¡Vü≤<ës¡T\ $düÔs¡D, |üs¡´y˚ø£åø£ u≤<Ûä´‘·\≈£î |ü]$T‘·+ #˚XÊs¡T. 200 #·<äs¡|ü⁄ MT≥s¡¢ $d”Ôs¡D+˝À uÛÑeq ìsêàD≤\≈£î _*¶+>¥ ÇHéôdŒø£ºs¡¢‘√ nqTeT‹ rdüTø√e\dæ ñ+≥T+~. Äj·÷ ìsêàD≤\≈£î Äj·TH˚ nqTeT‘·T\qT eT+ps¡T #˚kÕÔs¡T. á Ä<˚XÊ\ô|’ |ü\Te⁄s¡T rÁe $eTs¡Ù\T #˚düTÔHêïs¡T. Ç≥Te+{Ï n~Ûø±s¡T\T Çe«&É+ e\¢ yê] Ä>∑&Ü\T eT]+‘·>± ô|s¡T>∑T‘êj·Tìyês¡T n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

>∑es¡ïsYù|≥ môd’‡ düôdŒq¸Hé $»j·Tyê&É,>∑es¡ïsYù|≥, E˝…’19 (ø±ø£rj·T) : $~Û ìs¡«Vü≤D˝À ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+#·&É+‘√bÕ≥T z πødüT˝À \+e#·+ &çe÷+&é #˚dæq≥T¢ s¡TEe⁄ ø±e&É+‘√ >∑es¡ïsYù|≥ ôdø£ºsY`1 môd’‡ ø±∞#·s¡DYqT b˛©düT ø£$TwüqsY _.lìyêdüT\T düôdŒ+&é #˚XÊs¡T. b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+.. ø±∞#·s¡DY z+ø±sY p´j·T\Ø πødüTqT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. á πødüT $wüj·T+˝À dü+düú j·T»e÷ì k˛<äs¡T&ÉTì ùdºwüHé≈£î |æ*|æ+∫ \+#·+ &çe÷+&é #˚dæq≥T¢ Äs√|üD\T e#êÃsTT. Bìô|’ $#ê]+∫ n~ ì»eTì ‘Ó\&É+‘√ ø±∞#·s¡DYqT düôdŒ+&é #˚XÊs¡T.

$»j·Tyê&É,>±+BÛq>∑sY,E˝…’ 18 (ø±ø£rj·T) : düTÁ|”yéT ø√s¡Tº Ç∫Ãq rs¡TŒ≈£î HÓ’‹ø£ u≤<Ûä´‘· eVæ≤+∫, ‘·q eT+Á‹ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚j·T≈£î+&Ü ≈£î˝≤\qT ¬s#·Ã>=≥º&É+ eT+Á‹ bÕs¡úkÕs¡~∏øÏ ‘·>∑<äì, Ç~ Á|ü»\T >∑eTìdü÷ÔH˚ ñHêïs¡ì yÓ’mdtÄsYd”|” ;d” ôd˝Ÿ ø£˙«qsY ø£sêï{Ï yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ nHêïs¡T. >±+BÛq>∑sY˝Àì Áô|dtø£¢uŸ˝À >∑Ts¡Tyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷J myÓTà˝Ò´ yÓ’mdtÄsYd”|” Hêj·T≈£î\T n&ÉTdüTeT*¢ »j·TÁ|üø±wt

eT+Á‹ |ü<ä$ì s¡<äT› #˚j·÷\ì #˚dæq |òæsê´<äT düeT+»düy˚Tqì nHêïs¡T. eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$, <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsê\ô|’Ç≥Te+{Ï sêz|üD\T e∫Ãq|ü⁄&ÉT m+<äT≈£î düŒ+~+#·˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. πø+Á<äeT+Á‹ sêC≤, e÷J eTTK´eT+Á‹ eT<äTø=&Ü, sê»´düuÛÑ düuÛÑT´sê\T ø£ìyÓ÷[ô|’ ø√s¡Tº\T #·s¡´\T rdüTø√eTì Ä<˚•+∫q|ü⁄&ÉT kÕe÷õø£ esêZìï #Ó+~qyê¬s’Hê ‡|ü+~+#·˝Ò<äì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À md”‡ôd˝Ÿ ø£˙«qsY eT{≤¢ kÕÁe÷{Ÿ bÕ˝§ZHêïs¡T.

πs|ü⁄ ø±|ü⁄ ø£fi≤´D |ü]#·j·T y˚~ø£

ø±+Á¬>dt Vü≤j·÷+˝À ìs¡T<√´>∑ XÊ‘·+ ô|]–+~

ø±s=ŒπswüHé {°#·s¡¢≈£î 010 |ü<äT›øÏ+<ä y˚‘·Hê\T n+~+#ê* $»j·Tyê&É, \;“ù|≥, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : Á|üuÛÑT‘·«+ q>∑s¡+˝Àì ø±s=ŒπswüHé bÕsƒ¡XÊ\˝À |üì#˚düTÔqï 2000 eT+~ {°#·s¡¢≈£î 010 |ü<äT› øÏ+<ä y˚‘·q+ #Ó*¢+#ê\ì XÊdüqeT+&É* düuÛÑT´\T ¬ø.mdt \ø£åàDsêe⁄, u§&ÉT¶ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. düuŸ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ m<äT≥ y˚‘·Hê\ ø√dü+ìs¡düq Bø£å\T #˚düTÔqï ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î X¯óÁø£yês¡+ yês¡T dü+|ò”TuÛ≤e+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $XÊK|ü≥ï+, $»j·Tyê&É≈£î #Ó+~q {°#·πs¢ rÁe+>± qwüºb˛‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. 10e ‘·s¡>∑‹ ñrÔs¡í‘· XÊ‘êìï 90 XÊ‘·+ es¡≈£î ô|+∫q ñbÕ<Ûë´j·TT\qT nHê´j·T+ #˚j·T&É+ düeT+»dü+ ø±<äHêïs¡T. Bìe\¢ ø±s=ŒπswüHé bÕsƒ¡XÊ˝À¢ #·<äT‘·Tqï $<ë´s¡Tú\T rÁe+>± qwüºb˛‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ yÓ+≥H˚ y˚‘·Hê\ $wüj·T+˝À Á|æì‡|ü˝Ÿ ôdÁø£≥Ø sêe‘Y‘√ e÷{≤¢&ç düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ nj˚T´es¡≈£î yê]øÏ n+&É>± ñ+{≤eTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. m.$<ë´kÕ>∑sY, kÕ+_¬s&ç¶, ¬ø. eT*¢ø±s¡T®q ¬s&ç¶, s¡eTD≈£îe÷] bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ò”E Øj·T+ãsY‡yÓT+{Ÿ $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ÷dü+ #˚k˛Ô+~

$»j·Tyê&É, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : ø±+Á¬>dt bÕغ sêÁwüº+˝À n~Ûø±s¡+ #˚|ü{Ϻq ‘·sê«‘· ìs¡T<√´>∑T\T 9 qT+&ç 13 XÊ‘·+ ô|]>±s¡ì uÛ≤s¡rj·T »q‘ê j·TTeyÓ÷sêà sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T $wüßíes¡∆Hé ¬s&ç¶ Äs√|æ+#ês¡T. dü÷sê´sêe⁄ù|≥˝Àì BHé<äj·÷fiŸ uÛÑeHé˝À X¯óÁø£yês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T sêÁwüº+˝Àì ìs¡T<√´>∑T\≈£î \ø£å ñ<√´>±\T ÇkÕÔeT+≥÷ yê>±›q+ #˚dæ ˇø£ÿ ñ<√´>∑+ ≈£L&Ü Çe«ø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. sêÁwüº+˝À yÓ’<ä´ $<ë´s¡Tú\ |ü]dæú‹ n>∑eT´ >√#·s¡+>± e÷]+<äì, Á|üuÛÑT‘·«+ Áô|’y˚≥T ø£fi≤XÊ\˝À¢ 40 XÊ‘·+ d”≥¢qT j·÷»e÷q´+ ø√{≤˝À Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ j·÷»e÷Hê´j·÷\T d”≥¢qT ø√≥¢ s¡÷bÕj·÷\≈£î neTTà≈£î+≥THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. sêÁwüº+˝À Áô|’y˚≥T ø£fi≤XÊ\\˙ï n~Ûø±s¡ Á|ü‹|üøå±\≈£î #Ó+~qy˚qì Bìe˝Ò¢ $<ë´s¡Tú\≈£î á <äTdæú‹ |ü{Ϻ+<äHêïs¡T. ádüe÷y˚X¯+˝À bÕغ Hêj·T≈£î\T <ëdü+ñe÷eTùV≤X¯«s¡sêE, s¡õ˙ø±+‘Y,sê+≈£îe÷sY, mHé.s¡|òüTT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓTÆ\es¡+ düs¡Œ+#Y nuÛÑ´s¡Tú\≈£î >∑Ts¡TÔ\ πø{≤sTT+|ü⁄ yÓTÆ\es¡+, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : yÓTÆ\es¡+ düs¡Œ+#Y ã]˝À ãT<Ûäyês¡+ Hê$TH˚wüq¢ ñ|üdü+Vü≤s¡D ‘·sê«‘· Äs¡T>∑Ts¡T ã]˝À ñqï≥T¢ m+|”&ûy√ Vü≤]Vü≤s¡Hê<Ûé ‘Ó*bÕs¡T. dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú˝…’q ≈£îø£ÿeTfi¯¢ CÀ´‹øÏ ãT≥º, {Ï.e÷s¡ÔeTà≈£î |ü\ø£ >∑Ts¡TÔ\qT πø{≤sTT+#ês¡T. Çø£ {°&û|” ã\ |üs¡TdüTÔqï q+<˚{Ï ø£èwüíy˚DÏøÏ ñ+>∑s¡+ >∑Ts¡TÔ, ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú ø√{≤ \ø°åà düTC≤‘·≈£î ø£‘ÓÔs¡ >∑Ts¡TÔ, yÓ’ø±bÕ ã\|üs¡TdüTÔqï >∑]ø£bÕ{Ï eT+EuÛ≤s¡Z$øÏ ≈£î≥Tº$TwüHé, d”|”m+ ã\|üs¡TdüTÔqï »+>∑+ ø£eT\≈£î ÁøϬø{Ÿ u≤´{Ÿ >∑Ts¡TÔ\T πø{≤sTT+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

‘·*¢, |æ\¢ ø±+Á¬>dt\ bı‘·TÔ n|ü$Á‘·+

$»j·Tyê&É,>±+BÛq>∑sY, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : ø±|ü⁄ ø£fi≤´D |ü]#·j·T y˚~ø£ Ä<Ûä«s¡´+˝À áHÓ\ 21q >∑es¡ïsYù|≥˝Àì ◊M bÕ´˝…dt˝À ø±|ü⁄ ≈£î\düTÔ\≈£î $yêVü≤ |ü]#·j·T y˚~ø£qT @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ y˚~ø£ ø±s¡´<ä]Ù $Tsê´\ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. >±+BÛq>∑sY˝Àì Áô|dtø£¢uŸ˝À X¯ó Áø£yês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq

e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 2007 dü+e‘·‡s¡+qT+&ç 10 y˚~ø£\qT ìs¡«Væ≤+∫, 3500 eT+~øÏ $yêVü‰\T »s¡|æ+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. m≥Te+{Ï s¡TdüTeTT ˝Ò≈£î+&Ü Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ qT+&ç á |ü]#·j·T y˚~ø£ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ne⁄‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À düuÛÑT´\T ;M.düTu≤“sêe⁄, ‘ê&ç ‹s¡T|ü‘·j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓTÆ+&éπøsY e÷qdæø£ yÓ’<ä´XÊ\ ÁbÕs¡+uÛÑ+ $»j·Tyê&É,\;“ù|≥, E˝…’19 (ø±ø£rj·T) : ø√kÕÔÄ+Á<Ûä Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚$<Ûä+>± e÷qdæø£ yÓ’<äT´\T, e÷qdæø£ XÊÁdüÔ ì|ü⁄DT\‘√ ø£\dæ yÓTÆ+&éπøsY Vü‰düŒ≥˝Ÿì ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ Á|üeTTK e÷qdæø£ yê´~Û ì|ü⁄DT\T &Üø£ºsY {°mdt sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. ø=‘·Ôe+‘Óq ôd+≥sY˝Àì »>∑&É+yê] M<ÛäT˝À>∑\ ÄdüŒÁ‹ Äes¡D˝À >∑Ts¡Tyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 20 dü+e‘·‡sê\ nqTuÛÑe+ >∑\ yÓ’<äT´\ |ü]y˚ø£åD˝À 30 |ü&Éø£\‘√ á Vü‰düŒ≥˝ŸqT @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. rÁeyÓTÆq e÷qdæø£yê´~Û >∑\yê]øÏ ◊d”j·T÷ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#êeTHêïs¡T. s√–‘√bÕ≥T ã+<äTe⁄\T ˝Òø£b˛sTTHê yÓ’<ä´ dü+s¡ø£åD≤ edü‹ ø£\<äì,

Ä~yês¡+‘√ düVü‰ nìï s√E\T ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\ qT+&ç sêÁ‹ 9 >∑+≥\ es¡≈£î dü+Á|ü~+#·e#·ÃHêïs¡T. e÷qdæø£XÊÁdüÔ $X‚¢wü≈£î\ Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü\T s¡ø±\ kÂì‡*+>¥‡, _ùV≤$j·TsY <∏Ós¡|”, ôd’ø√ <∏Ós¡|æ, ◊≈£L´f…dtº, eTqdüú‘·« |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± |æ\¢\T, j·TTe‘·≈£î H˚&ÉT düe÷»+˝À edüTÔqï e÷s¡TŒ\ø£qT>∑TD+>± yê]˝À edüTÔqï e÷s¡TŒ\≈£î #·ø£ÿì yÓ’<ë´ìï n+~kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À &Üø£ºsY |æ. ø£èwüí yÓ÷Vü≤Hé, &Üø£ºsY $.sê~Ûø±¬s&ç¶, &Üø£ºsY e÷<Ûä$, &Üø£ºsY nq÷sê<Ûë, lø±+‘Y, øÏ˝≤s¡T lìyêdt, düT˙˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

q>∑s¡+˝À ø±k˛à |òü]ï#·sY ñ‘·Œ‘·TÔ\T

yÓTÆ\es¡+, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : |ü+#êsTTr mìïø£˝À¢ ‘·*¢, |æ\¢ ø±+Á¬>dt\ bı‘·TÔ n|ü$Á‘·+ nì ø£ècÕíõ˝≤¢ {°&û|” myÓTà˝Ò´ <˚$H˚ì ñe÷ eTùV≤X¯«s¡sêe⁄ nHêïs¡T. yÓTÆ\es¡+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· kıôd’{° mìïø£˝À¢, kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt, yÓ’ø±bÕ\T ≈£îeTà¬ø’ b˛{° #˚düTÔHêïsTTì nHêïs¡T. á$wüj·÷ìï {°&û|”>∑‘·+˝ÀH˚ ‘Ó*|æ+<äìnHêïs¡T. á $wüj·÷ìï ì»+#˚dü÷Ô nÁø£eTbı‘·TÔ ô|≥≥Tº≈£îqï+‘· e÷Á‘êq ˇ]–+~ @MT˝Ò<äì nHêïs¡T. |ü+#êsTTr mìïø£˝À¢ n‘·´~Ûø£ kÕúHê\T {°&û|” ¬ø’eX¯+ #˚düT≈£î+≥T+<äì BÛe÷e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. {°&û|” #˚|ü{Ϻq Á|üC≤dü+πøåe÷\ô|’$düèÔ‘· Á|ü#ês¡+ #˚dæ {°&û|” nuÛÑ´s¡Tú\qT nK+&É $»j·T+‘√ ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À >=\¢|üP] yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, Á|ü#ês¡ ø±s¡´<ä]Ù eTHÓï kÕ+ã•esêe⁄, ©˝≤ Á|ükÕ<é, &ç.kÕ+ã•esêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü#ês¡+ ÁbÕs¡+_Û+∫q kÕ«$T<ëdt $dü‡qïù|≥, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : $dü‡qïù|≥ |ü+#êsTTr düs¡Œ+#Y>± {°&û|” nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚düTÔqï |æ.\ø£åàj·T´≈£î eT<䛑·T>± e÷J myÓTà˝Ò´ q\¢>∑≥¢ kÕ«$T<ëdt >∑Ts¡Tyês¡+ Á|ü#êsêìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n$˙‹ eTj·TyÓTÆq ø±+Á¬>dt bÕغì Á|ü»\T N‘·ÿ]düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. á |ü+#êsTTr mìïø£˝À¢ sêÁwüº n_Ûeè~∆ ø√dü+ |üì#˚ùd {°&û|” nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ¬>*|æ+∫ ø±+Á¬>dt≈£î ‘·–q ãT~∆ #ÓbÕŒ\ì |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ ;d” ø±\˙˝À Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± Ç+{Ï+{Ïø° yÓ[¢ z≥¢qT nuÛÑ´]ú+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &Üu≤ lqT, ∫{Ϻu≤ãT, |ü\Te⁄s¡T bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$»j·Tyê&É, \;“ù|≥, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : ø±k˛à ù|s¡T‘√ nìï esêZ\≈£î n+<äTu≤≥T <Ûäs¡˝À¢ $˝≤düe+‘·yÓTÆq |òü]ï#·sYqT e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ $&ÉT<ä\ #˚XÊeTì ùdŒdtñ&é ø£+ô|˙ »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY >∑Ts¡TÁ|ükÕ<é, y˚TH˚»sY uÛ≤düÿsY ‘Ó*bÕs¡T. ôVA≥˝Ÿ bÕs¡÷ÃHé eTTs¡∞ bÕsYÿ˝À @sêŒ≥T#˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚X¯+˝À n‹ ô|<ä› |òü]ï#·sY ‘·j·÷Ø dü+düú ùdŒdt ñ&é nì ‘Ó*bÕs¡T. ø±k˛à˝À ;s¡Tyê\T,

u…&és¡÷+ ôd{Ÿ‡, k˛bòÕ\T, &Ó’ì+>¥ ôd{Ÿ‡,e÷&ÉT´\sY øÏ#ÓHé, $$<Ûä kÂø£sê´\‘√ eT+#ê\T, ˝…<äsY, bòÕ´Á_ø˘‡‘√ s¡÷bı+ ~+∫q k˛bòÕ\T, &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿ‡ \uÛÑ´eTe⁄ ‘êj·THêïs¡T. Á|ü‘˚´ f…ø±ï\J‘√ s¡÷bı+~+∫q á |òü]ï#·sY edüTÔe⁄\T, ‘·&ç, Hê#·T, #Ó<ä\ qT+&ç |üP]Ô>± s¡ø£åD ø£*ŒkÕÔj·THêïs¡T. ø√D≤sYÿ m+≥sYÁô|’C…dt n~ÛH˚‘·\T ¬ø. Hêsêj·TD eT÷]Ô, eTDÏu≤ãT ‘·~‘·s¡T\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

◊m|òt; c˛s¡÷+ ÁbÕs¡+uÛÑ+

q\¢u…\¢+ >√&Íq¢ô|’ <ë&ÉT\T $dü‡qïù|≥, E˝…’19 (ø±ø£rj·T) : $dü‡qïù|≥˝Àì |ü\T >√&Íq¢ô|’ m¬ø’‡CŸ môd’‡ ¬ø.ø£èwüí, MÄs√« e÷<Ûäesêe⁄ düeTø£å+˝À <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫, q\¢u…\¢+ ãkÕÔ\qT d”CŸ #˚XÊs¡T. á <ë&ÉT˝À¢ 6 >√&Íq¢qT d”CŸ #˚XÊs¡T. dü‘·TÔ|ü*¢ s√&ÉT¶˝Àì n\÷¢] Á|ükÕ<é Ç+{Ï e<ä› 200 ãkÕÔ\T, p\÷] sê+u≤ãT qT+∫ 724 ãkÕÔ\ u…\¢+, 100 ãkÕÔ\ düŒ{Ïø£qT kÕ«BÛq+

#˚düT≈£îHêïs¡T. Ç<˚$<Ûä+>± ¬s&ç¶>∑÷&Ó+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q <ë&ÉT˝À¢ n<˚Á>±eTìøÏ #Ó+~q {Ï.ø√fÒX¯«s¡sêe⁄, m+.ãT∫Ã\ e<ä› qT+&ç 70 ©≥s¡¢ Hê≥TkÕsêqT kÕ«BÛq+ #˚düTø=ì, yê]ô|’π πødüT\T qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. M]‘√bÕ≥T ˇø£ ~«#·Áø£yêVü≤Hêìï kÕ«BÛq+#˚düTø=ì ø√s¡Tº≈£î Vü‰»s¡T|ü]∫q≥T¢ môd’‡ ø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T.

CÀs¡Tyêq˝Àq÷ düŒs¡+#Y nuÛÑ´s¡T∆\ Á|ü#ês¡+ $»j·Tyê&É, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : >∑èôVA|üø£s¡D≤˝À¢ Á|üdæ~∆>±+∫q Ç+&çj·THé ô|ò’Hé u≤¢+ø˘‡ m≈£L¢´õyé c˛s¡÷+ q>∑s¡+˝Àì eT÷´õj·T+ s√&ÉT¶˝À¢ ôd+Á≥˝Ÿ XÊdüqdüuÛÑT´\T düreTDÏ øÏs¡DàsTT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± c˛s¡÷+ ìsê«Vü≤≈£î\T sêeTø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yêwæ+>¥ $TwüHé ‘·j·÷Ø˝À yÓTT<ä{ÏkÕúq+˝À ñqï ◊m|òt; dü+düú ñ‘·Œ‘·TÔ\qT q>∑s¡+˝À >ö‘·$T m\Áø±ºìø˘‡<ë«sê Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ‘ÓdüTÔqïeTHêïs¡T. á c˛s¡÷+˝À yêwæ+>¥ $TwüqT¢,@d”\T, Á|òæCŸ\T, yÓTÆÁø√y√yÓqT¢ n+<äTu≤≥T˝À ñ+#êeTHêïs¡T. á dü+düú≈£î <˚X¯+˝À 200 c˛s¡÷+\T ñHêïj·Tì‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ◊m|òt; Áu≤+∫ y˚TH˚»sY ø£èwüíeT÷]Ô, m.ø£èwüíy˚DÏ, ø√ø√ø√˝≤ Á|ü‹ì~Û m+.$. »>∑Hêï<Ûé, >∑+>±<ÛäsY, lìyêdt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$dü‡qïù|≥, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : $dü‡qïù|≥˝À ≈£îs¡TdüTÔqï CÀs¡Tyêq˝À ôd’‘·+ >∑Ts¡Tyês¡+ |ü+#êsTTr mìïø£\ Á|ü#ês¡+ CÀs¡+<äT≈£î+~. eT÷&ÉT Á|ü<Ûëq bÕغ\≈£î #Ó+~q nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT Á|ü#êsêìï eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ #Ó+~q nuÛÑ´]ú |æ.\ø£åàj·T´ ø=‘·Ôù|≥˝À Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. n<˚$<Ûä+>± yÓTsTTHés√&ÉT¶˝À ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]ú õ.$»j·T, m˙ºÄsY ø±\˙˝À yÓ’mdtÄsYd”|” bÕغ nuÛÑ´]ú m+.s¡$ ‘·eT≈£î πø{≤sTT+∫q >∑Ts¡TÔ\qT #·÷|ædü÷Ô ‘·eT $\TyÓ’q z≥TqT y˚dæ

‘·qqT n‘·´~Ûø£ yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì z≥s¡¢qT ø√s¡T‘·÷ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. M] Á|ü#ês¡+ s√&É¢πø |ü]$T‘·eTe≈£î+&Ü Ç+{Ï+{Ïø° ‹]– z≥¢qT nuÛÑ´]údüTÔHêïs¡T. ¬>\Tù| Á|ü<Ûëq \ø£å´+>± á eT÷&ÉT bÕغ\≈£î #Ó+~q nuÛÑ´s¡Tú\T Á|ü#êsêìï eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. mìïø£\ ‘˚B <ä>∑Zs¡ |ü&ÉT‘·T+&É&É+‘√ z≥s¡¢qT Äø£]¸+#˚ $<Ûä+>± CÀs¡T yêq+˝À ôd’‘·+ Ç+{Ï+{ÏøÏ ø£*j·T ‹]– ‘·eT z≥TqT y˚dæ ¬>*|æ+#ê*‡+~>± z≥s¡¢qT $»„|æÔdüTÔHêïs¡T.

$»j·Tyê&É,dü‘·´Hêsêj·TD|ü⁄s¡+, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : yÓ’mdt Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |ü<∏äø±\qT H˚&ÉT ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ˙s¡T >±s¡Tk˛Ô+<äì,Á|ü<Ûëq+>± |ò”E Øj·T+ãsY‡yÓT+{Ÿ $wüj·T+˝À $<ë´s¡Tú\≈£î rÁe nHê´j·T+ #˚düTÔ+<äì yÓ’mdtÄsYd”|” Hêj·T≈£î\T #·+<äq düTπswt Äs√|æ+#ês¡T. ôV’≤Á<ëu≤<é˝À bÕغ >ös¡e n<Ûä´≈£åî\T $»j·TeTà |ò”E Øj·T+ãsY‡yÓT+≥T $wüj·T+˝À #˚düTÔqï Bø£å≈£î dü+|ò”TuÛ≤e+>± X¯óÁø£yês¡+ sê<Ûë ø±sê´\j·T+ e<ä› ìs¡düq ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘êeTT Bø£å #˚j·÷\qT≈£î+fÒ b˛©düT\T nqTeT‹+#·ø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. yÓ’mdtô|’ u§‘·‡ #˚dæq yêK´\T sêÁwüº Á|ü»\T dæ>∑TZ|ü&˚$>± ñHêïj·THêïs¡T. yÓ’mdt _ø£å‘√H˚ ≈£î≥T+ã+˝À Hê\T>∑T |ü<äe⁄\T bı+~q u§‘ê‡ yÓ’mdtì $eT]Ù+#·&É+ Äj·Tq ~>∑C≤s¡T&ÉT ‘·HêìøÏ ì<äs¡ÙqeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À u§&ÉT¶ n|üŒ\Hêj·TT&ÉT, ‘·+–sê\ sê$T¬s&ç¶, eT{≤º kÕÁe÷{Ÿ, ø£sêï{Ï yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+≥sYHÓ{Ÿ <ë«sê ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq neTàyê] ùde\T $»j·Tyê&É, Ç+Á<äø°˝≤Á~,E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : l <äTsêZeT˝Ò¢X¯«s¡kÕ«$Tyê] <˚ekÕúHêìøÏ dü+ã+~+∫q ùde\T bı+<˚+<äT≈£î ÄHé˝…’Hé ùde\qT @|” ÄHé˝…’Hé N|òt Ä|üπswüHé‡ Ä|ò”düsY ¬ø.mdtmdtmdt sêe⁄ X¯óÁø£yês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á ÄHé˝…’Hé ùde\T eT÷&ÉT <äX¯˝À¢ uÛÑ≈£îÔ\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+#êeTHêïs¡T. <˚X¯kÕúq+ yÓuŸôd’{Ÿ &ÉãT¢´&ÉãT¢´.<äTs¡ZeTà.ø±+, &ÉãT¢´&ÉãT¢´&ÉãT¢´ @|”ÄHé˝…’Hé. Jy√M.ÇHé q+<äT m+&√yÓT+{Ÿ düØ«düT\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº+˝Àì nìï eTTK´ |ü≥ºD≤˝À¢ Á>±e÷˝À¢ >∑\ ÄHé˝…’Hé ôd+≥sY˝À¢ á VüQ+&û, ÄØ®‘· ùde\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚$<Ûä+>± @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. á ùde <ë«sê uÛÑ≈£îÔ\T neTàyê]øÏ $sêfi≤\T, Á|ü‘˚´ø£ |üP»\ ø√dü+ s¡TdüTeTT\T #Ó*¢+#·e#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä\j·T áy√ ¬ø. Á|üuÛ≤ø£s¡ lìyêdt, @|” ÄHé˝…’Hé y˚TH˚»sY k˛eTX‚Ks¡¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. XÊø£+ã] ñ‘·‡yê\≈£î eTTkÕÔãe⁄‘·Tqï Ç+Á<äø°˝≤Á~. áHÓ\ 20,21,22 ‘˚B˝À¢ »s¡>∑qTqï neTàyê] XÊø£+ãØ ñ‘·‡yê\≈£î <äTsêZeT˝Ò¢X¯«s¡kÕ«$Tyês¡¢ <˚ekÕúq+ eTTkÕÔãT ne⁄‘√+~. kÕ«>∑‘· <ë«sê\≈£î ≈£Ls¡>±j·T\‘√ ‘√s¡D≤\T @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T. á n\+ø±sê\ @sêŒ≥T≈£î Ä\j·T áy√ Á|ü‘˚´ø£+>± n<äq|ü⁄ dæã“+~ì ìj·T$T+#ês¡T. á eT÷&ÉT s√E\T »]π> ôVAe÷\≈£î Á|ü‘˚´ø£ @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T.

>=\¢|üP&ç˝À mìïø£\ Vü≤&Üe&ç >=\¢|üP&ç, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : |ü+#êsTTr mìïø£\ Hê$TH˚wüqT¢ eTT–j·T&É+‘√ yê&Éyê&É˝≤ Á|ü#ês¡+ }|ü+<äTø=+~. Á>±eT düs¡Œ+#Y\ qT+&ç yês¡T¶ yÓT+ãs¡¢ es¡≈£î yês¡T y˚TeT+fÒ y˚TeT+≥÷ CÀs¡Tyêq˝À ≈£L&Ü Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹]– Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡T. ø±>± >=\¢|üP&ç Á>±eT |ü+#êsTTr˝Àì z≥s¡T¢ 20,000 eT+~ z≥s¡T¢ ø±>±, á |ü+#êsTTr˝À 17,18,19,20 yês¡T¶\T>± $uÛÑõ+#ês¡T. |ü+#êsTTr düs¡Œ+#Y |ü<ä$øÏ e÷J düs¡Œ+#Y>± |üì#˚dæq u§eTàkÕì düTu≤“sêe⁄ ã\|ü]∫q ø£{≤º •e≈£îe÷] ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± ã]˝À ñHêïs¡T. ÄyÓT ‘·q eT<䛑·T<ës¡T\‘√ Hê\T>∑T yês¡T¶˝À¢ X¯óÁø£yês¡+ |üs¡´{Ï+∫ ñ+>∑s¡+ >∑Ts¡TÔô|’ z≥T y˚dæ n‘·´~Ûø£ yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì z≥s¡¢qT nuÛÑ´]ú+#ês¡T.

M~Û≈£îø£ÿ\≈£î j·÷+{° sê_dt yê´øχHé‡ $»j·Tyê&É>±+BÛq>∑sY, E˝…’ 19 (ø±ø£rj·T) : q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú |üX¯ódü+es¡∆ø£ XÊK, Ç+&çj·THé Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt Jeø±s¡TD´ ØôdsYà dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯óÁø£yês¡+ q>∑s¡+˝Àì|ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ M~Û ≈£îø£ÿ\≈£î j·÷+{° sê´_dt yê´øχHé y˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Ç+&çj·THé Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt Jeø±s¡TD´ #Ó’s¡àHé m+.yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q>∑s¡+˝Àì M~Û≈£îÿ\ sê´_dt qT+&ç Á|ü»\qT s¡øÏå+#˚+<äT≈£î á yê´øχqT¢ y˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<Ûä+>± ø=ìï ≈£îø£ÿ\≈£î #·s¡àyê´<ÛäT\T k˛øÏ+<äì, yê{Ïì ìyês¡D≈£î j·÷+{°ãj˚T{Ïø˘ Ç+C…ø£¸qT¢ ÇdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ô|+|ü⁄&ÉT »+‘·Te⁄˝À¢ ñ‘·ÔeTyÓTÆq~ ≈£îπøÿqì nHêïs¡T. á ≈£îø£ÿ\ô|’ ø±s¡TD≤´ìï ø£*– ñ+&Ü\ì Á|ü»\qT ø√sês¡T.

20 7 2013 kakatiya  

20 7 2013 kakatiya

20 7 2013 kakatiya  

20 7 2013 kakatiya