Page 1

RNI No. APTEL/2012/45871

MT |ü+#êsTTrøÏ @+ #˚XÊs¡T. ?

z yÓTTø£ÿ Hê≥T<ë+.. |üsê´es¡D≤ìï ø±bÕ&ÉT<ë+..

á o]¸ø£ Á|ü‹ Ä~yês¡+ Á|ü#T· ]+#·qTHêï+. |ü+#êsTTr˝À düsŒ¡ +#Y\T>± |üì#˚dqæ yê] qT+∫ n_ÛÁbÕj·T+ ùdø£]kÕÔ+. e÷J düsŒ¡ +#Y\T Äj·÷ Á>±e÷\≈£î #˚dqæ n_Ûeè~∆ì MT‘√ |ü+#·Tø√yê\ì ø√s¡T‘·THêï+. n+<ä]øÏ ‘Ó*j·T|üsT¡ kÕÔ+. e÷‘√ düV≤ü ø£]+#·+&ç. $esê\≈£î 8331016577, 8331016668

n+<äs¡+ düŒ+~kÕÔ+...Á|ü»\ ÁbÕD≤\qT ø±bÕ&ÉT<ë+. ªªÇ~ì»+µµ áø±s¡´Áø£e÷ìï z ñ<ä´eT+˝≤ ÁbÕs¡+_ÛdüTÔ+~. MT ÁbÕ+‘ê˝À¢ ˇø£ yÓTTø£ÿ Hê{Ï $esê\T n+~+#·+&ç. Á|ü # · T ]kÕÔ + . eT+&É T f… + &É \ ‘√ m+<ä s √ ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡T. ø±s¡D+ |ü#÷ ì #Ó≥Tº ˝Òøb£ ˛e&ÉyT˚ . |üsê´es¡D≤ìï ø±bÕ&ÉT≈£î+<ë+. $esê\≈£î 8331016577, 8331016668 MT Ç~ì»+ ~q|üÁ‹ø£, m&ç≥sY

l bı{Ϻ lsêeTT\T HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢, >∑Ts¡Tyês¡+, pHé 20, 2013

m&ç≥sY : e÷<ë\ yÓ+ø£≥ X‚w–ü ]

ª{°µ bÕ´πøJ dæ<ä∆+..? ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ ‘˚˝ÒÃ+<äT≈£î ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ d”]j·Tdt >± ø£düs¡‘·TÔ\T #˚k˛Ô+<ë? n+<äTø√dü+ z uÛ≤Ø bÕ´πøJì dæ<ä∆+ #˚k˛Ô+<ë? ‘êC≤ |ü]D≤e÷\T #·÷düTÔ+fÒ n˝≤π> ø£ì|ædüTÔHêïsTT. kÕ<Ûës¡D mìïø£\T <ä>∑Zs¡|ü&ÉT‘·T+&É≥+‘√ ‘Ó\+>±Dô|’ ‘˚˝ÒÃùd+<äT≈£î ø±+Á¬>düT bÕغ n~ÛcÕºq+ dæ<ä∆yÓTÆq≥T¢ &Ûç©¢ esêZ˝À¢ $ì|æk˛Ô+~. y˚sπ «s¡T &çe÷+&ÉT¢ $ì|ædTü qÔ ï|üŒ{Ïø,° ‘Ó\+>±D düeTdü´\qT ‘˚˝≤Ã\ì Ç≥T ‘Ó\+>±D, n≥T d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïøπ ‘Ó\+>±Dô|’ düŒ+~+#·ø£b˛e&É+‘√ |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\T y˚πs bÕغ˝À¢øÏ »+|t ne⁄‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{ÏøÏ Ç<äs› T¡ m+|”\T, z d”ìj·TsY H˚‘· düVü‰ |ü\Te⁄s¡T {°ÄsYmdt ˝À #˚sês¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ‘˚\Ã≈£î+fÒ eT]ø=+<äsT¡ Ä u≤≥ |üfºÒ neø±XÊ\THêïsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À @<√ ˇø£{Ï ‘˚˝≤Ã\H˚ ñ<˚X› +¯ ‘√ n~ÛcÕºq+ Ç|ü⁄Œ&ÉT ñqï≥T¢>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ ‘Ó\+>±D Çe«&É+ kÕ<Û´ä + ø±<äì

|ü]cÕÿs¡+ ø±<äì |ü\Te⁄s¡T eT+Á‘·T\T ãT<Ûyä ês¡+ nôd+;¢ ˝≤;˝À yê´U≤´ì+#ês¡T. ‘Ó\+>±D düeTdü´≈£î Á|ü‘˚´ø£ sêh @sêŒ≥T ‘·|Œü eTs√ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ ˝Ò<ìä eT+Á‘·T\T &ûøπ ns¡TD, <ëq+ Hêπ>+<äsY ‘Ó*bÕs¡T. Ä\dü´+ #˚jT· ≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D n+XÊìï ‘·«s¡>± ‘˚˝≤Ã\ì ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºHêìøÏ eT+Á‹ eTTUÒwt dü÷∫+#ês¡T. nsTT‘˚ <˚X¯+˝À eT¬sø£ÿ&Ü ˝Òì $<Ûä+>± ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêh ñ<ä´eT+ 60 @fi¯b¢ Õ≥T kÕ–+<äì, á H˚|<ü ´ä∏ +˝À ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêh+‘√bÕ≥T bÕ´πøCŸ ≈£L&Ü jÓ÷#·q˝À eT+Á‘·T\T, Ä+<√fi¯q bÕ´πøJ uÛ≤$düTÔqï n~ÛcÕºq+, uÛ≤Ø bÕ´πøJ $wüj·TyÓTÆ Çyê«\ì eTs√ eT+Á‹ yês¡Ô\ H˚|ü<∏ä´+˝À &Ûç©¢øÏ yÓ[¢ ‘˚\TÃø√yê\ì Ä˝À∫düTÔqï≥T¢>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïπø bıHêï\ \ø£Îj·T´ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· ø±+Á¬>düT H˚‘\· T ‘Ó\+>±D düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ z n_Û Á bÕj· T|ü&ܶs¡T. bÕ´πøJ\ uÛ≤$düTÔqï≥T¢>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· bÕ´πøJì dæ<+∆ä #˚k˛Ô+<ä≥. Ç+<äT˝À |ü\T e\¢ dü e Tdü ´\T ô|s¡T>∑T‘êj˚T ‘·«s¡>± &Ûç©¢ yÓfi¯¢≈£î+fÒ bÕ´πøJπø |ü]$T‘·+ n+XÊ\qT C§|æŒ+#ês¡ì düe÷#ês¡+. ø±+Á¬>düT ø±ì Á|ü j ÷ Ó »q+ ˝Ò<ìä eTs√ ø±yê*‡ ñ+≥T+<äì, n|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\+>±D˝À bÕغ ø√sY ø£$T{° ‘Ó\+>±D kÕ<Ûä´+ ø±<äì, eT+Á‹ kÕs¡jT· ´ ‘Ó*bÕs¡T. qwü+º ‘·|Œü <äì uÛ≤$düTHÔ êïs¡≥. B+‘√ 30q bÕ´πøJ <ë«sêH˚ düeTdü´qT ø=+‘·˝À ø=+‘· ‘· e T≈£î Á|ü‘˚´ø£ sêh+ Çyê«\ì ‘·\ô|{Ϻq düuÛÑô|’ H˚‘·\T ‘·s¡®q uÛÑs¡®q |ü]wüÿ]+#ê\ì uÛ≤$k˛Ô+<ä≥. bÕ´πøJ˝À Äj·Tq á dü+<äs“¡ +¤ >± |ü&ÉT‘·THêïs¡T. bÕ´πøJ Á|ü#ês¡+ H˚|ü<∏ä´+˝À düuÛÑ Á|ü<ëÛ q+>± ñ<√´>∑ n+XÊìï #˚sá qTqï≥T¢ &ç e ÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D ø±≈£î+&Ü &Ûç©¢πø yÓfi≤¢\ì |ü\Te⁄s¡T ‘Ó\Tk˛Ô+~. H˚‘\· ≈£î sê»ø°jT· |ü<eä ⁄\˝À @sêŒfÒ ‘·eT n_ÛeT‘·eTì, uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ø√{≤, ÁbÕDVæ≤‘·, #˚yÓfi¯¢≈£î C≤rj·T ¨<ë, n<˚ düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡eTì yÓqTø£ã&çq ‘Ó\+>±D õ˝≤¢\≈£î Á|ü‘˚´ø£ ì~Û, ªbÕ´πøJµ\‘√ ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äT : {° eT+Á‘·T\T eT+Á‹ l<Ûsä Y u≤ãT á ø=ìï+{ÏøÏ #·≥º+, ø=ìï+{ÏøÏ Vü‰$÷ Ç∫à øπ +Á<ä+ bÕ´πøJ\‘√ |ü]cÕÿs¡+ #·÷ù| dü + <ä s “ ¡ +¤ >± ‘Ó*bÕs¡T. ‘˚˝≤Ã\ì uÛ≤$düTqÔ ï≥T¢>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. @◊dædæ Á|üjT· ‘·ï+ #˚dTü +Ô &É≥+‘√ sêÁcÕºìøÏ #Ó+~q ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\+‘ê ñbÕ<Ûä´≈£åî\T sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ ≈£L&Ü Bìô|’ <äèwæº eT+Á‘·T\T ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. bÕ´π øJ\≈£î H√ #ÓãT‘·THêïs¡T. kÕ]+#ês¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. &Ûç©¢øÏ yÓfi≤¢\H˚ n_Ûeè~› bÕ´πøJ\‘√ sêh $uÛ»Ñ q n+X¯+

dü+|ü⁄{Ï : 1, dü+∫ø£ : 261, |ù J\T : 4, yÓ\ : s¡÷.2/`

sêÁw+ºü ˝À ø°Då +Ï ∫q XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\T : {°&û|” ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : sêÁwü+º ˝À XÊ+‹uÛÁÑ <ä‘\· T ø°åDÏ+#êj·Tì {°&û|” Äs√|æ+∫+~. XÊdüqdüuÑÛ m<äTs¡T>± e⁄qï >∑HébÕs¡Tÿ e<ä› Ä bÕغ XÊdüqdüuÛÑT´\T ãT<Ûyä ês¡+ <Ûsä êï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. sêÁwüº+˝À Ä&É|\æ \¢ T, eTVæ≤fi¯\T, ∫es¡≈î£ |æ\¢\≈£î ≈£L&Ü uÛÑÁ<ä‘· ø£s¡TyÓ’+<äì Äs√|æ+#ês¡T. C…\’ T ≈£L&Ü sê»ø°j÷· øπ +Á<ë\T>± e÷sêj·Tì, Ä]úøÏ H˚sê\T ô|]–b˛j·÷eTì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ XÊ+‹uÛÁÑ <ä‘\· |ü]s¡ø£åD≈£î #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

26q »s¡ï*düTº\ ª#·˝À ôV’≤<äsêu≤<éµ ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : sêÁwü+º ˝Àì »s¡ï*düT\º T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î @|æ&Éã÷¢´C…m|òt Ä<Ûä«s¡´+˝À áHÓ\ 26q #Û˝· À ôV≤’ <äsêu≤<é »s¡ï*düT\º eTVü‰Á|ü<sä Ù¡ qqT ìs¡«Væ≤düTqÔ ï≥T¢ ôV≤#YjT· TC… ñbÕ<Û´ä ≈£îå \T $»j·÷q+<äsêe⁄, {Ï.sêeT#·+<äsY #ÓbÕŒs¡T. ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT bÕ‘·ãd”Ô Hê>∑T\ ∫+‘·˝Àì Äs¡´yÓT<Æ ëq uÛeÑ Hé˝À ôV≤#YjT· TC… düe÷y˚X+¯ »]–+ ~. á dü+<äs¡“¤+>± #·˝À ôV’≤<äsêu≤<é yê˝Ÿ b˛düºsYqT yês¡T $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± yês¡T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ »s¡ï*düT\º ≈£î, Ç‘·s¡ dæã“+~øÏ >∑Ts¡TuÛøÑ å£ eTrJj·÷ y˚‘q· ø£$T{° dæbÕò s¡T‡\ qT |üÁ‹ø± j·÷»e÷Hê´\T ‘·øDå£ + neT\T #˚j÷· \ì nHêïs¡T. ns¡TΩ˝…’q »s¡ï*düTº\≈£î Çfi¯fl düú˝≤\T, nÁøÏ&çfÒwüHé ø±s¡T¶\T Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á HÓ\ 21q eTTw”sêu≤<éqT+∫ Ç+~sê bÕs¡Tÿ es¡≈£î ìs¡«Væ≤+#˚ ~«#·Áø£ yêVü≤q sê´©˝À q>∑s+¡ ˝Àì Á|ür »s¡ï*düTº bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j÷· \ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |æ.düπs«X¯«s¡sêe⁄, ¬ø.lìyêdt, |æ.dü÷s¡´Hêsêj·TD, qs¡dæ+Vü≤, Ç+‹j·÷EB›Hé, EHÓ’B, eTVü≤à<é kÕ<äø˘ n©, {Ï.m.sêCÒwt≈£îe÷sY, dü+‘√wt≈£îe÷sY, dü+B|t ≈£îe÷sY, dü‘·´Á|üMDY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yêsTT<ë rsêàHê\qT ‹s¡dÿü ]+∫q d”Œø£sY ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : XÊdüqdüuÑÛ ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ qÆ ‘·sê«‘· ãT<Ûyä ês¡+ ñ<äjT· + $$<Ûä bÕغ\T Ç∫Ãq yêsTT<ë rsêàHê\qT düu≤Û |ü‹ Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY ‹s¡dÿü ]+#ês¡T. sêÁwü+º ˝À XÊ+‹uÛÁÑ <ä‘\· yÓ|’ \üò ´+ô|’ {°&û|”, ‘Ó\+>±D rsêàq+ô|’ {°ÄsYmdt, ◊mHéJ uÛ≤s¡‘Y≈£î uÛÑ÷ πø{≤sTT+|ü⁄ô|’ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ, $<ë´XÊK˝À ~qdü] y˚‘·q ñ<√´>∑T\ düeTdü´\ô|’ d”|”m+, ÁbÕDVæ≤‘·-#˚yÓfi¯¢ ÁbÕC…≈£îº≈£î C≤rj·T Vü≤À<ëô|’ d”|◊” yêsTT<ë rsêàq+ Ç#êÃsTT. yê{Ïì d”Œø£sY ‹s¡dÿü ]+#ês¡T. B+‘√ $|üø±å \T Ä+<√fi¯q≈£î ~>±sTT. d”Œø£sY b˛&çj÷· ìï #·T≥TºeTT{≤ºsTT. B+‘√ düuqÑÛ T ns¡>+∑ ≥ bÕ≥T yêsTT<ë y˚XÊs¡T.

dü_‘·, <Ûsä êàHê\ øπ düT 25≈£î yêsTT<ë ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : sêÁwüº e÷J eT+Á‘·T\T dü_‘ê¬s&ç,¶ <Ûsä êàq Á|ükÕ<äsêe⁄\T E&ûwj æ T· ˝Ÿ ø£d&ºü ôû |’ d”;◊ ø√s¡Tº $#ês¡D áHÓ\ 25≈£î yêsTT<ë y˚d+æ ~. »>∑Hé nÁø£e÷düT\Ô øπ düT˝À Äs√|üD\T m<äTs=ÿqï dü_‘·, <Ûäsêàq\ ù|s¡¢qT d”;d” #ê]®w”≥¢˝À #˚]Ãq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nq+‘·s¡+ yê]<ä›]ì $#ê]+#˚+<äT≈£î E&ûwæj·T˝Ÿ ø£düº&û˝ÀøÏ rdüT≈£î+{≤eT+≥÷ d”;◊ ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚d+æ ~. |æ{wÏ Hü ôé |’ d”;◊ ø√s¡Tº ãT<Ûyä ês¡+ $#ês¡D »]|æ 25≈£î yêsTT<ë y˚d+æ ~.

‘Ó \ +>± D ô | ’ ø± + Á ¬ > dt ø= ‘ · Ô Hê ≥ ø£ + n$˙‹øÏ e÷s¡T|ù s¡T ø±+Á>¬ dt bÕ´πøJ\‘√ ˝≤uÛ+Ñ ˝Ò<Tä {°ÄsYmdt myÓTà˝´Ò áf…\ e÷õ eT+Á‹ ø√&Ó\ ø£+&Á >ç ˝∑ À m˙ºÄsY $Á>V∑ ≤ü + Ä$wüÿs¡D

eTÁ]bÕ&ÉT, Ç~ì»+ : ø±+Á¬>dt bÕغ n$˙‹øÏ e÷s¡Tù|s¡T>± ì*∫+<äì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Hêj·T≈£î\T e÷õ eT+Á‹ ø√&Ó\ •eÁ|ükÕ<ésêe⁄ Äs√|æ+#ês¡T. ãT<Ûyä ês¡+ eT+&É\+˝Àì bı+>∑÷s¡T ø£+Á&ç>∑ Á>±eT+˝À m˙ºÄsY $Á>∑V‰ü ìï Ä$wüÿ]+#ês¡T. ádü+<äs“¡ +¤ >± @sêŒ≥T #˚dæq ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 5 @fi¯fl yÓj ’ T· dtÄsY bÕ\q˝À n+<ä]ì bÕe⁄\T>± yê&ÉT≈£îì MTs¡T n$˙‹˝À sêÁwüÁº |üuTÑÛ ‘·«+ ]ø±s¡T¶ mπøÿ˝≤ #˚XÊs¡ì eT+&ç|&ü ܶsT¡ . mø£ÿ&Óq’ Á|ü»\ ø√dü+ |üì#˚j÷· *‡q Á|üuTÑÛ ‘·«+ sê»X‚KsYs¬ &ç¶ eTTK´eT+Á‹>± ñ +&ç ‘·q ø=&ÉT≈£î nÁø£eTdü+bÕ<äq‘√ ø°\ø£bÕÁ‘· eVæ≤+#ês¡ì m<˚y› ê #˚XÊs¡T. dü>±ìøÏ ô|’>± n$˙‹ eT+Á‘·T\T H˚&ÉT bÕ\ø£|üø£å+˝À ñ Hêïs¡ì n˝≤+{Ï yêfi¯fl≈£î z≥T¢ y˚ùdÔ n$˙‹ì Áb˛‘·‡Væ≤+∫qfÒ¢ nì dü÷∫+#ês¡T. zyÓ|’ ⁄ü ‘·|ü #˚dæ C…˝’ À¢ ñqï ‘·q ø=&ÉT≈£îì yÓqøπ düT ≈£îì $»j·TeTà e÷{≤¢&&É +É u≤<Ûëø£se¡ Tì nHêïs¡T. mø£ÿ&ÓH’ ê ˇø£bÕغ ô|{Ϻ ÄbÕغøÏ e´ekÕ∆|ü≈£î\T>± ñqïyês¡T C…’˝À¢ ñqï <ëK˝≤\T ñ Hêïj·÷ nì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. øπ e\+ ÄsêÁwü+º ˝ÀH˚ yÓj ’ T· dtÄsYdæ bÕغøÏ Ä|òüTq‘· <äøÏÿ+<äì m<˚›yê #˚XÊs¡T. Á|ü»\+‘ê ø£wüº|ü&ç ≈£L*Hê* #˚dTü ≈£îì dü+bÕ~+#·T≈£îqï &ÉãT“˝À Á|ü‹ edüTeÔ ⁄ s¡÷ù|D eTq+ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Ç∫Ãq |üqTï\qT @ø£+>± »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ ˝ø£å ø√≥¢qT ~>∑Á$T+π>dæ H˚&ÉT C…’˝À¢ ñHêïs¡ì n˝≤+{Ï bÕغøÏ z≥T y˚ùdÔ Äz≥T≈£î $\Te ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. zyÓ’|ü⁄ ‘·+Á&ç #·ìb˛sTT u≤&ç ≈£L&Ü mø£ÿ&ÉT+<√ ø£ì|æ+#·ì |ü]dæ∆‘·T˝À¢ »>∑H√àVü≤Hés¬ &ç¶ eT+Á‘·T\+<ä]ì |æ*∫ dü+‘·ø±\T ô|{Ï+º #·T≈£î+≥÷ dæm+ d”≥T ø√dü+ bÕ¢Hé @sêŒ≥T #˚dTü ≈£î+≥THêïs¡ì ÄdüeTj·T+˝À H˚qT |üsêeTs¡Ù≈£î yÓ[fl |ü]dæú‹ #·÷dæ nyêø£ÿj·÷´qHêïs¡T. H˚&ÉT HÓ\÷¢sT¡ ˝À »>∑Hqé T ñ]rj·÷* nì Áô|dt ùd{º ŸyTÓ +{Ÿ Ç#˚à Äq+ Äs√E »>∑Hé #Ó|Œæ q≥Tº $ì dü+‘·ø±\T #˚jT· ˝Ò<ë H˚&TÉ Ä»>∑Hqé T ñ]rj·÷* nq&É+ m+‘·es¡≈î£ düeT+»dü+ nì Á|ü•ï+#ês¡T. ˇø£ÿ »>∑H˚ ø±<äT H˚&ÉT eT+Á‘·T\T(ø±+Á¬>dt)>± ñ+&˚ yês¡T n+<äs¡÷ »>∑Hqé T dæm+ #˚j÷· \H˚ #·÷dæq yêπsqì Äs√|æ+#ês¡T. n˝≤+{Ï bÕغøÏ z≥T¢ y˚jT· &É+ eT+∫~ ø±<äHêïs¡T. uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô À ‘Ó\T>∑T<˚XÊìï >¬ *|æùdÔ Á|ü»\≈£î m+‘√ y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äì dü÷∫+#ês¡T. ‘·«s¡˝À »s¡T>∑qTqï |ü+#êsTT‹ mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚XÊìï ¬>*|æ+#ê\ì ìC≤sTT‹ bÕ\q ˇø£ÿ {Ï&ç|æπø kı+‘·+ nHêïs¡T. ˇø£y˚fi¯ yÓ’j·Tdt »>∑Hqé T ø±ì >¬ *|æùdÔ Á|ü»\ |ü]dæ‹ú ªªô|q+ MT<ä qT+∫ bısTT´˝À |ü&f¶É µºÒ µ nì nHêïs¡T. m˙ºÄsY 7@fi¯ófl>± dæm+>± |üì#˚XÊs¡T. mø£ÿ&Ü n$˙‹ ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. Äj·Tq sêø£‘√H˚ j·TTe‘·≈£î sê»ø°j·T+˝À Á|üyX˚ +¯ ø£*–+~. ìs¡Tù|<ä\≈£î sê»ø°jT· + n+fÒ @+{À ‘Ó*j·T#˚dæ q eTôVAqï‘· e´øÏÔ m˙ºÄsY nHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï {Ï&ç|æøÏ Á|ü»\ eT<䛑·T nedüs¡eTì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. #·+Á<äu≤ãT Hêj·T≈£î&ÉT 9 @fi¯ófl dæm+>± |üì#˚ùdÔ mø£ÿ&Ü ˝ÀbÕ\T ø£ì|æ+#·˝<Ò ìä Á|üC≤dü+øπ eå T y˚T <Û˚´j·T+>± sêÁwüº+ <˚X¯kÕ∆sTT˝À ø°]ÔÁ|ü‹wü˜‘·\T #ê≥T≈£î+<äì ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ \_Û+∫+<äì nHêïs¡T. eTq z≥T z eÁC≤j·TT<Û+ä ˝≤+{Ï~. Ä eÁC≤j·TT<Ûëìï düÁø£eT+>± Á|üj÷Ó –+∫ eT+∫ Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï rdüT≈£î e<ë›eTì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À {Ï&ç|æ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ;<ë s¡$#·+Á<ä, Ä‘·à≈£Ls¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ Hêj·T≈£î\T >∑÷≥÷s¡T ø£qïu≤ãT, ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó\+>±D‘·|Œü Ç‘·s¡ |Á ‘ü ê´e÷ïj·÷\T |üì#˚jT· e⁄ eT+Á‘·T\T <ëq+, &ûπø, bıHêï\, eTTUÒwt, düT˙‘·, l<Ûsä uY ≤ãT, kÕs¡jT· ´

ôV’≤<äsêu≤<é, Ç~ì»+ : ‘Ó\+>±Dô|’ yÓ+≥H˚ ‘˚˝≤Ã\ì |ü\Te⁄s¡T eT+Á‘·T\T ù|s=ÿHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ XÊdüqdüuÛÑ ˝≤;˝À¢ eT+Á‘·T\T <ëq+ Hêπ>+<äsY, &ûπø ns¡TD, düT˙‘ê ˝øå±à¬s&ç¶, eTTUÒwt>ö&é, bıHêï\ \ø£åàj·T´, l<ÛäsYu≤ãT, kÕs¡j·T´ y˚πs«s¡T>± $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T ‘·|Œü bÕ´πøJ\T Ç‘·s¡ n+XÊ˝ÒM |üì #˚jT· eì düŒwü+º #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D ÇkÕÔsê ˝Ò<ë @<√ ˇø£{Ï ‘˚˝≤Ã\ì, Ç+ø± m+‘·ø±\+ á düeTdü´qT HêqTÑês¡ì yês¡T Á|ü•ï+#ês¡T. <ëq+ Hêπ>+<äsY e÷{≤¢&TÉ ‘·÷, ‘Ó\+>±Dô|’ yÓ+≥H˚ ‘˚˝≤Ã\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. bÕ´πøJ\‘√ m˝≤+{Ï ˝≤uÛ+Ñ ˝Ò<Hä êïs¡T. ndü\T ‘Ó\+>±D ÇkÕÔs√ ˝Ò<√ #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. eTs√eT+Á‹ &ûøπ ns¡TD ≈£L&Ü Ç<˚ n_ÛÁbÕj·÷ìï e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D ÇùdÔ ‘·|Œü á ÁbÕ+‘·+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ eTqT>∑&É kÕ~Û+#·˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº @sêŒ≥T ‘·|üŒ eTs√ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ ˝Ò<Hä êïs¡T. bıHêï\ \ø£àå j·T´ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷, ‘Ó\+>±D‘√ bÕ≥T bÕ´πøJ Çyê«\ì ø√sês¡T. >∑‘·+˝À bÕغ Ç∫Ãq e÷≥≈£î ø£≥Tºã&ç ñ+&Ü\ì, ˝Òì#√ e#˚à mìïø£˝À¢ |ü]dæú‹ |òTü Às¡+>± ñ+≥T+<äHêïs¡T. <˚X¯ $düèÔ ‘· Á|üj÷Ó »Hê\qT <äèwæ˝º À ô|≥Tºø=ì ‘Ó\+>±Dô|’ ìs¡j í T· + rdüTø√yê\ì eT+Á‹ eTTUÒw>t ö&é #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ‘˚˝≤Ã*‡q düeTj·T+ ÄdüqïyÓT+Æ <äHêïs¡T. Ç+ø± Ä\dü´+ #˚ùdÔ ndü\Tπø mdüsT¡ edüT+Ô <äHêïs¡T. bÕ´πøJ\‘√ mes¡÷ dü+‘·è|æÔ #Ó+<äsì¡ eTs√eT+Á‹ düT˙‘ê\øå±à¬s&ç¶ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶsT¡ . ‘Ó\+>±D≈£î bÕ´πøJ ÄyÓ÷<äj÷Ó >∑´+ø±<äì eT+Á‹ l<ÛäsYu≤ãT nHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº @sêŒfÒ ‘·eT n_ÛeT‘·eTì, n<˚ düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡eTì #ÓbÕŒs¡T. eTs√ eT+Á‹ ãdü«sêE kÕs¡jT· ´ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷, bÕ´πøJ e\¢ düeTdü´\T ô|s¡T>∑T‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î øπ +Á<ä+ bÕ´πøJ\T ÇdüT+Ô <äqï yês¡\Ô ô|’ eT+Á‘·T\T ô|’ $<Û+ä >± düŒ+~+#ês¡T. <ë<ë|ü⁄ n+<äs÷¡ eT+Á‘·T\T bÕ´πøJ\T nø£ÿsπ <¢ ìä n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶsT¡ .

bÕ´πøJ\+fÒ bÕ´ø˘ #˚dæ |ü&k˚ ÕÔeTì Vô ≤#·]Ã ø£

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : ø±+Á¬>dt bÕغ ‘Ó\+>±D≈£î bÕ´πøJ\+≥÷ ø=‘·Ô Hê≥ø±ìøÏ ‘Ós˝¡ |Ò +æ <äì {°ÄsYmdt XÊdüqdüuÑÛ |üø+å£ Hêj·T≈£î&ÉT áf…\ sêCÒ+<äsY <Û«ä »yÓT‘êÔsT¡ . MT&çj÷· bÕsTT+{Ÿ˝À ãT<Ûyä ês¡+ Äj·Tq $˝Òøs£ T¡ \‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. Hê\T>∑Tqïs¡ ø√≥¢ eT+~ Á|ü»\T ‘Ó\+>±DqT ø√s¡T≈£î+≥T+fÒ Á|üC≤_ÛÁbÕj·Tìï, Äø±+ø£qå T ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ bÕ´πøJ\T, sêj·T\‘Ó\+>±D n+≥÷ õ$Tà≈£îÿ\T #˚k˛Ô+<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº @sêŒ≥T ‘·|üŒ y˚πs Á|ü‘ê´e÷ïj·÷ìøÏ á ÁbÕ+‘· Á|ü»\T n+^ø£]+#·sì¡ düŒwü+º #˚XÊs¡T. Á|ü»\qT Ç+¬ø Hêï∞¢ yÓ÷dü+ #˚kÕÔsì¡ Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. bÕ´πøJ\+fÒ ø±+Á¬>dtqT bÕ´ø˘ #˚dæ ã+>±fi≤U≤‘·+˝À $dæπs+<äT≈£î Á|ü»\T dæ<ä∆+>± e⁄Hêïs¡ Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt H˚‘T· \ BìøÏ @+ düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘ês¡ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. d”e÷+Á<ÛäT\≈£î neTTà&ÉTb˛sTTq ø±+Á¬>dt bÕغ ÇcÕºqTkÕs¡+>± ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ã‘·T≈£î\‘√ #Ó\>±≥e÷&ÉT‘·T+<äì Äj·Tq ÄÁ>∑V≤ü + e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. Çø£eTT+<äT Ç˝≤+{Ï Ä≥\T kÕ>∑eì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø£$T{°\T, #·s¡Ã\ ù|]≥ ‘Ó\+>±Dô|’ ‘˚\Ã≈£î+&Ü ø±+Á¬>dt bÕغ qj·Te+#·q≈£î bÕ\Œ&ÉT‘√+<äì, Á|ü»\T ≈£L&Ü düeTj·T+ ø√dü+ y˚∫ #·÷düTÔHêïs¡ì áf…\ ù|s=ÿHêïs¡T. Ç∫Ãq e÷≥≈£î ø£≥Tºã&Éø£b˛‘˚ ø±+Á¬>dtqT uÛÑ÷kÕú|æ‘·+ #˚j·T&É+ U≤j·TeTì #ÓbÕŒs¡T. bÕ´πøJ\T, Ä|òüs¡T¢ n+≥÷ eT∞¢ yÓ÷dü+ #˚ùd+<äT≈£î ø±+Á¬>dt Á|üjT· ‹ïk˛Ô+<äì, >∑‘+· ˝ÀH˚ Ç˝≤+{Ï Á|üj÷Ó >±\T $|ò\ü eTj·÷´j·Tì #ÓbÕŒs¡T. sêÁwü+º ˝À nì•Ã‹ ‘=\–b˛yê\+fÒ ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T ˇø£fÒ X¯s¡D´eTì áf…\ #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt H˚‘\· T Ç+ø± m+<äT≈£î Ä bÕغ˝À ø=qkÕ>∑T‘·T Hêïs√ ns¡+ú ø±e&É+ ˝Ò<ìä Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

es¡TDT&ç XÊ+‘·+ ñ‘·sÔ êK+&é˝Àì #·y÷Ó * õ˝≤¢˝À ñ<Ûèä ‘·+>± |Á eü Væ≤düTqÔ ï n\ø±q+<ä q~ ñ‘·sÔ êK+&é, Ç~ì»+ : es¡TDT&ç XÊ+‘·+‘√.. düV‰ü j·Tø£ #·s¡´\T }|ü+<äT≈£îHêïsTT. j·÷Á‹≈£î\qT düTs¡øÏå‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s*¡ +#˚+<äT≈£î sêÁwüº Á|üuTÑÛ ‘·«+ nH˚ø£ #·s´¡ \T #˚|{ü +ºÏ ~. ÄVü‰s¡ bı{≤¢\T, eT+<äT\T, eT+∫˙s¡T n+~ k˛Ô+~. sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ $»jYTãVüQ>∑TD m|üŒ{Ï ø£|⁄ü Œ&ÉT $esê\qT ‘Ó\TdüT≈£î+≥÷ ‘·<qä T>∑TD+>± Á|üuTÑÛ ‘·« j·T+Á‘ê+>±ìøÏ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dTü HÔ êïs¡T. es¡TDT&ÉT XÊ+‹+#·&+É ‘√qT.. düV‰ü j·Tø£ #·s´¡ \T }|ü+<äTø√e&É+ ‘√qT.. j·÷Ár≈£î\ ã+<ÛäTe⁄˝À¢, ≈£î≥T+ã düuÛÑT´˝À¢ HÓeTà~‘·q+ #√≥T #˚dTü ≈£î+~. H˚&√.. sπ b˛ ‘·eT #Ó+‘·≈î£

}|ü+<äT≈£îqï düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T eT÷&ÉT sêÁcÕº˝À¢ eTè‘·T\ dü+K´ 130 πø<ësYHê<∏é Ä\j·T+ düTs¡øÏå‘·+ ã+>∑¢ ˝Àj·T˝À 1500 eT+~ e#˚ÃkÕÔs¡qï ÄX¯‘√ m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡T.. ‘·eT yê] e<ä› qT+∫ e#˚à düe÷#ês¡+ ø√dü+ Ä‘·è‘·‘√ ø=+<äsT¡ y˚∫ #·÷düTÔHêïs¡T. ñ‘·ÔsêK+&é˝Àì >ö]≈£î+<é˝À ◊<äTy˚\ eT+~ >∑\+¢ ‘·j÷· ´s¡T. øπ <ësYHê<∏˝é À ôV≤*bÕ&é <Û«ä +düyTÓ +Æ ~. s¡+ã&É ÁbÕ+‘êìøÏ uÛ≤Ø qwü+º yê{Ï*+¢ ~. ãs¡ÿ{Ÿ ÁbÕ+‘·+ |üP]Ô>± qwübº ˛sTT+~. Ç~˝≤ ñ+&É>±, øπ <ësYHê<∏é Ä\j·÷ìøÏ m≥Te+{Ï qwü+º yê{Ï\˝¢ <Ò ìä Ä\j·T ø£$T{° n<Û´ä ≈£îå &ÉT ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚, 20 eT+~ Ä\j·T dæã“+~ >∑\+¢ ‘Óq’ ≥Tº #ÓbÕŒs¡T. Ä\j·T |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\T e÷Á‘·+ |üP]Ô>± es¡<ä˙{ÏøÏ ‘·T&ç∫ô|≥Tº≈£î b˛j·÷j·Tì ‘Ó*bÕs¡T.

es¡<˙ä {Ï˝À ∫≈£îÿ≈£îb˛sTTq j·÷rÁ ≈£î\qT düTs¡ø‘åÏ · bÁ Õ+‘ê\≈£î ‘·s*¡ düTqÔ ï düV‰ü j·Tø£ ãè+<ë\T #êsY<∏ëyéT j·÷Á‘· ì*|æy˚‘· ª#êsY<∏ëyéTµ j·÷Á‘·qT n~Ûø±s¡T\T ì*ù|XÊs¡T. &Ûç©¢, Vü≤]<ë«sY, ]wæøπ wt, j·TeTTH√Á‹, >∑+>√Á‹, ã<äØHê<é eT<Û´ä C≤rj·T s¡Vü≤<ës¡T\T düú+_Û+#êsTT. ø=+&É#·]j·T\T $]–|ü&&É +É ‘√ mø£ÿ&ç yêVü≤Hê\T nø£ÿ&˚ ì*∫b˛j·÷sTT. ã<äØHê<Ûé yÓfi¢‚ e÷s¡+Z ˝À düTe÷s¡T 20ÁbÕ+‘ê˝À¢ mø£ÿ&ç yêVü≤Hê\T nø£ÿ&˚ ì*∫ b˛sTTq≥Tº düe÷#ês¡+. á s√&ÉT¶ MT<äH˚ düTe÷s¡T>± 20y˚\ eT+~ es¡≈£î j·÷Ár≈£î\T ì*∫ b˛sTTq≥Tº ‘Ó*dæ+~. πø<ësYHê<Ûé, ã<äØHê<Ûé, ùV≤eT≈£î+&é yÓfi‚¢ e÷sêZ\˙ï |üP]Ô>± ($T–‘ê 4˝À)

nôd+;¢˝À <=+>∑\T |ü&ܶsê? düuTÑÛ ´\ rs¡T n˝≤H˚ ñ+~ d”|m” + myÓTà˝´Ò p\ø£+{Ï <Û«ä »+ ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : XÊdüqdüuÑÛ düe÷y˚XÊ\T »s¡T>∑T‘·Tqï rs¡Tô|’ d”|m” + XÊdüqdüuÛÑ |üø£å+ rÁe Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚dæ+~. Ä bÕغ myÓTà˝Ò´ p\ø£+{Ï s¡+>±¬s&ç¶ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ XÊdüqdüuqÑÛ T ø=ìï sê»ø°jT· bÕغ\T #˚|\ü e÷¬sÿ{Ÿ˝≤ e÷sêÃj·Tì $eT]Ù+#ês¡T. Ä bÕغ\T yê]yê] kı+‘· mC…+&Ü\‘√ düuÛÑ˝À e´eVü≤]düTÔHêïj·Tì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. #·{≤º\T #˚ùd+<äT≈£î, Á|üC≤ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î y˚~ø£>± e⁄qï nôd+;¢ì yê] e´øÏÔ>∑‘· Á|üj÷Ó »Hê\ ø√dü+ yê&ÉTø√e&É+ <ës¡TDeTì Äj·Tq eT+&ç|&ü ܶsT¡ . eTTK´+>± XÊdüqdüu˝ÑÛ À <=+>∑\T|ü&ܶsê nH˚ Ø‹˝À düuÛÑT´\T e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. >ös¡e+>±ñ+&Ü*‡q Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ns¡T|ü⁄\T, πøø£\‘√ $qsêì uÛ≤wü‘√ düuÛÑ˝À e´eVü≤]düTÔqï rs¡Tô|’ p\ø£+{Ï Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. XÊdüqdüuÛÑ eTsê´<ä, >ös¡yêìï eT+≥>∑*ù| $<Û+ä >± düuÛÑT´\T e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. Bìï d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY ø£≥º&ç #˚j·Tø£b˛‘˚.. düuÛÑô|’ Á|ü»\≈£îqï ø=~›bÕ{Ï >ös¡e+ ≈£L&Ü b˛‘·T+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘·eT sê»ø°jT· mC…+&Ü\qT |üø£ÿqu…{Ϻ Á|ü»\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\T nôd+;¢˝À #·s¡Ã≈£î e#˚Ã˝≤ #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. düuÛÑqT ‘·s¡#·÷ yêsTT<ë\T y˚dTü HÔ êïs¡ì, ndü\T düuÛÑ »s¡>∑ø£b˛e&Éy˚T ø±≈£î+&Ü Á|üC≤<ÛäHêìï eè<∏ë ne⁄‘√+<äì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. $T–*q s¬ +&ÉT s√E˝…’Hê nìï bÕغ\T düuÛÑ düC≤e⁄>± »]π>˝≤ ø£èwæ #˚j÷· \ì Äj·Tq $»„|Ôæ #˚XÊs¡T.

20 6 2013 in bw 1  

20 6 2013 in bw 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you