Page 1

RNI. REGD. NO. APTEL/2010/33202

The Most Sensational Telugu Daily in Andhra Pradesh

]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT

POSTAL.REGD. NO.AP/ VJ /GTR / 58 / 2005

wüß>∑sY n~Ûø£ãs¡Te⁄ ø=\ÁkÕº˝Ÿ düeTdü´‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïsê?

q÷‘·q ]b˛s¡ºs¡¢qT ìj·T$T+#·<ä*#êyéT

wüß>∑sY n~Ûø£ãs¡Te⁄ ø=\ÁkÕº˝Ÿ düeTdü´‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïsê?

nÁø&Ï fç wÒ Hü é ns¡‘Ω ‘· √ 7 m&çwqü ‘¢ √ 8 |ù J\‘√ ~–«»j·T+>± |Á #ü T· ]‘·eTe⁄‘·Tqï ø±ø£rj·T ~q|ü‹Á ø£

\ø£˝å À¢ ñ∫‘· j·÷&é‡

eTTì‡|ü˝Ÿ, eT+&É˝ ]b˛s¡ºs¡T¢>± ìj·T$T+#·<ä*#êeTT nqTuÛÑeE„\T dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

dü+#·\q bÕ‹Áπøj·TT\T u…qØ®Hê<∏é dü+bÕ<äøj ° T· +˝À sêwÁü º yê´|ü+Ô >± 7m&çwqü T¢, 8 |ù J\‘√ yÓ\Te&ÉT‘·Tqï ø±ø£rj·T ~q|ü‹Áø˝£ À ñ∫‘· |Á øü ≥£ q\T, ñ∫‘· |Á ‘ü T· \ ìã+<Ûqä \‘√ õ˝≤¢ ã÷´s√ ÇHé#ê]®\T, ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé #ê]®\T, eTTì‡|ü˝Ÿ, eT+&É\, s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\, >±ÁeTkÕúsTT ]b˛s¡ºs¡T¢>± |üì#˚j·TT≥≈£î bÕ‹Áπøj·T nqTuÛÑe+ ñqï nuÛ´Ñ s¡T\∆ T dü+|Á~ü +#·>\∑ s¡T.

ôd˝Ÿ : 9346485756, 9989320577

ôd˝Ÿ: 9346485756, 9989320577

>∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ |ü]~Û˝À

m&ç≥sY ÇHé N|òt : u…qØ®Hê<Ûé

20`12-2013 X¯óøÁ y £ ês¡+

s¡÷ ` 5-00

| ù J\T : 8

dü+|ü⁄{Ï ` 10

dü+∫ø£ ` 233

Published from : GUNTUR, KHAMMAM, ANANTAPUR, KAKINADA, WARANGAL, KADAPA & KURNOOL

E-mail : kakatiyadaily@gmail.com - banargenath@gmail.com : kakatiyadaily@gmail.com d ô H˚w ‡ E-mail q ü ˝Ÿ q÷´dt ≈î£ ˝≤–Hé ne«+&ç - : banargenath@gmail.com www.kakatiyadaily.com

l $»j·T HêeTdü+e‘·‡s¡+, <äøÏåHêj·TD+, X¯s¡<äè‘·Te⁄, <ÛäqTsêàdü+, ø£èwüí|üø£å+, ‹~Û : ã.‘·~j·T sꈈ 7.33 qø£åÁ‘·+ : |ü⁄wü´$T |üP]Ô es¡®´+ : |üˆˆ 1.57`3.43 sêVüQø±\+ : ñüˆˆ 10.30`12.00 <äTs¡TàVüAs¡Ô+ ñˆˆ 8.24`9.12 j·TeT>∑+&É+ : |üüˆˆ 3.00`4.30 dü÷s√´<äj·T+ : 6.23 dü÷sê´düÔeTj·T+ : 5.26

ø=‘·Ô d”m+ m+|æø£ô|’ n~ÛcÕºq+ ø£düs¡‘·TÔ! ø£Hêï Vü≤dæÔq |üs¡´≥q eT‘·\ãT n<˚Hê? sêÁwüº|ü‹, k˛ìj·÷‘√ uÛÒ{°! &ç^Z e#êÃø£ ‘·–Zq øÏs¡DY ~Ûø±ÿs¡ dü«s¡+ ôV’≤ø£e÷+&éô|’ H√s¡TyÓT<ä|üì yÓ’q+ njÓ÷eTj·T+˝À d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt H˚‘\· T ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ e÷s¡TŒ n+X¯+ eT∞¢ ‘Ós¡ô|’øÏ e∫Ã+~. e´ekÕj·T XÊK eT+Á‹ ø£Hêï \ø°åàHêsêj·TD VüQ{≤VüQ{Ïq &Ûç©¢ yÓfi¯¢&É+‘√ á n+XÊìøÏ ã\+ #˚≈£Ls¡T‘√+<äì düs¡«Á‘ê #·s¡Ã »s¡T>∑T‘√+~. Äj·Tq Vü≤dæÔq˝À sêÁwüº|ü‹ Á|üDuŸeTTKØ®, @◊d”d” n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷>±+BÛì ø£\TdüT≈£îqï≥Tº ≈£L&Ü yês¡Ô\T yÓ\Te&ܶsTT. sêÁcÕºìøÏ ø=‘·Ô eTTK´eT+Á‹ ìj·T$T+#˚ Á|üÁøÏj·T≈£î n~ÛcÕºq+ ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ eT+Á‹ ø£HêïqT &Ûç©¢øÏ |æ*|æ+#·T≈£îqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. nq÷Vü≤´yÓTÆq Ø‹˝À ø£Hêï &Ûç©¢øÏ yÓfi¯¢&É+ n+‘·sês¡úeT<˚qì sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T ôd’‘·+ uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ˇø£ yÓ’|ü⁄ sêÁwüº $uÛÑ»qqT y˚>∑e+‘·+ #˚dæq πø+Á<ä+, eTs√yÓ’|ü⁄ eTTK´eT+Á‹ e÷s¡TŒô|’ ≈£L&Ü <äèwæº kÕ]+∫q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç{°e\ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î e∫Ãq ø±+Á¬>dt bÕغ sêÁwüº e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® ~–«»jYT dæ+>¥ eTTK´eT+Á‹ e´eVü‰s¡+ô|’ ˇø£ ìy˚~ø£ ‘·j·÷s¡T #˚XÊs¡ì, <ëìì k˛ìj·÷>±+BÛøÏ düeT]Œ+∫q≥Tº bÕغ esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. eTTK´eT+Á‹

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) e#˚à kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ |üsê»j·T+ ‘·<∏ä´+ nì.. n~Ûø±s¡ |”sƒ¡+ >∑T]+∫ ø£\ >∑q&É+ düeTj·T+ eè<∏ë nì #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT |òæø£‡sTTq≥T¢>± ø£ì|æk˛Ô+~. sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ m+|”>± ≈£L&Ü s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±\ì Äj·Tq jÓ÷∫düTÔ+&É&Éy˚T n+<äT≈£î ì<äs¡Ùq+>± bÕغ esêZ\T ù|s=ÿ+≥THêïsTT. e#˚à kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ≈£ î |ü Œ + nôd+;¢ ‘ √ bÕ≥÷ #· + Á<ä u ≤ãT ‘êqT b˛{°#˚j·T&ÜìøÏ Ç‘·s¡ Ä|ü¸Hé‡ ≈£L&Ü ñ+#·T≈£î+≥THêïs¡T. sêh+ ¬s+&ÉT eTTø£ÿ\T nsTT‘˚ >∑qTø£.. ≈£î|üŒ+ eT]j·TT X‚]*+>∑+|ü*¢qT+∫ b˛{°#˚kÕÔs¡ì >∑‘·+˝ÀH˚ Áπ>{≤+Á<Ûä Á|üø£{Ï+∫+~.nsTT‘˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT m+|”>± ≈£L&Ü ‘·q n<äèwüº+ |üØøÏå+#·Tø√yê\ì #·+Á<äu≤ãT nqT≈£î+≥Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. sêh+˝À m≥÷ bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#˚à neø±X¯+ ˝Ò<äT ø±ã{Ϻ.. πø+Á<ä+˝À m≥÷ ‘êqT bı‘·TÔ\T ô|≥Tºø√<ä\#·T\≈£î+≥Tqï uÛ≤»bÕ @\T‘·T+≥T+~ ø±ã{Ϻ.. m+|”>± ¬>*ùdÔ &Ûç©¢qT+∫ #·Áø£+ ‹|üŒe#·TÃqì #·+Á<äu≤ãT ÄX¯>± bÕغ esêZ\T ù|s=ÿ+≥THêïsTT. $÷&çj·÷˝À Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢>± $uÛÑ»q≈£î nqT≈£L\+>± XÊdüqdüuÛÑ mìïø£*ï Äs¡THÓ\\T yêsTT<ë y˚dæ, bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î e÷Á‘·+ mìïø£\T ìs¡«Væ≤ùdÔ.. Äj·Tq m+|”>± ø£∫Ñ·+>± b˛{°#˚kÕÔs¡ì düe÷#ês¡+. nôd+;¢ bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î ø£*|æ »]–Hê ≈£L&Ü ≈£î|üŒ+‘√ bÕ≥÷ m+|”>± ≈£L&Ü s¡+>∑+˝À ñ+{≤s¡T. m+|”>± ˇπø kÕúq+˝À ì\ã&É‘ês¡T. Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+, eT˝≤ÿCŸ–] ìjÓ÷»ø£esêZ\qT+∫ ì\ã&Ü\ì Á|üdüTÔ‘·+ nqT≈£î+≥Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. n<˚ ªz˙¢ bÕs¡¢yÓT+{Ÿμ mìïø£\ |ü]dæÔ‹ eùdÔ u≤\ø£èwüí ≈£L&Ü ø£ècÕíõ˝≤¢qT+∫ m+|”>± s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>∑T‘ês¡ì nqT≈£î+≥THêïs¡T. m+|”, myÓTà˝Ò´ ¬s+&ÉT kÕúHê˝À¢q÷ #·+Á<äu≤ãT ¬>*ùdÔ >∑qTø£.. m+|” |ü<ä$ ñ+#·T≈£îì... ‘·<ë«sê πø+Á<äeT+Á‹ nsTT.. sêh+˝À m≥÷ ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝À ñ+&ÉuÀj˚T~ ˝Ò<äT >∑qTø£.. ‘·q yês¡düT&ç>± ‘êqT U≤∞ #˚dæq myÓTà˝Ò´ kÕúq+˝À (ãVüQXÊ ≈£î|üŒ+˝À) ˝Àπøwt‘√ sê»ø°j·T ns¡+π>Á≥+ #˚sTT+#ê\ì #·+Á<äu≤ãT bÕ¢Hé #˚düTÔHêïs¡T. n+<äTπø á mìïø£˝À¢ ˝Àπøwt b˛{°#˚j·T&Éì, bÕغ n_Ûeè~∆øÏ, $»j·÷ìøÏ bÕ≥T|ü&É‘ê&Éì .. s¡ø£s¡ø±\ e÷≥\T #ÓãT‘·Tqï≥T¢>± |ü\Te⁄s¡T n+≥THêïs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ á |ü]D≤eT\ <ë«sê sêh+˝À ákÕ] ‘Ó<˚bÕ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+ ø£\¢ nH˚ dü+>∑‹ n~ÛH˚‘·≈£î uÀ<Ûä|ü&çq≥T¢>± ø£ì|æk˛Ô+~

$uÛÑ»qqT n&ÉT¶≈£î+{≤ Ä e÷≥πø ø£≥Tºã&ç ñHêï

Ç+ø± ∫e] ã+‹ $T–˝Ò ñ+~ ôV≤’ <äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T)sêÁwüº $uÛ»Ñ qqT n&ÉT¶≈£î+{≤qqï e÷≥≈£î ‘êqT Ç|üŒ{Ïø° ø£≥Tºã&ç ñ Hêïqì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ düŒwüº+#˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq nôd+;¢˝Àì ‘·q #ê+ãsY˝À MT&çj·÷‘√ ∫{Ÿ#ê{Ÿ #˚XÊs¡T. ‘êqT sêÁwüº Á|ü»\ u≤>∑T ø√düy˚T $uÛÑ»qqT e<ä›+≥THêïqì, ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+ ø±<äì, düyTÓ øÆ ±´+Á<Û≈ä î£ eT<ä‘› ÷· ø±<äì nHêïs¡T. ‘êqT >∑‘· eT+>∑fi¯yês¡+ nHês√>∑´+ ø±s¡D+>±H˚ düuÛÑ≈£î Vü‰»s¡Tø±˝Òø£b˛j·÷qì, Ç+<äT˝À eTπs ñ<˚›X¯+˝Ò<äì nHêïs¡T. $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T sêC≤´+>∑ Á|üø±s¡y˚T q&Éyê\ì, á$wüj·T+˝À ø±+Á¬>dt, ;CÒ|” Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î n~Ûø±sê\T @M ñ+&ÉeHêïs¡T. düyÓTÆø£´ $wüj·T+˝À ‘·q≈£î me«s¡÷ dü]º|òæ¬ø{Ÿ Çyê«*‡q ndües¡+˝Ò<äì, ø£∫Ñ·+>± ‘êqT düyÓTÆø£´‘·πø ‘·q yêDÏì $ì|ækÕÔqì nHêïs¡T. sêC≤´+>∑ Á|üø±s¡+ XÊdüqdüuÛÑ˝À #·s¡Ã »s¡>±*‡+<˚qì d”e÷+Á<Ûä düuÛÑT´\T @+ e÷{≤¢&ÉT‘ês√ n+≥÷ Á|ü»\+‘ê m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. _\T¢˝À nH˚ø£ ˝§düT>∑T\T ñHêïj·Tì, $T–*q bÕغ\T #ÓãT‘·THêïj·Tì, ‘·qB Ç<˚ $<ÛëqeTì, ‘·q n_ÛÁbÕj·÷ìï ø±+Á¬>dt ø√sY ø£$T{° m<äT≥ $qï$+#êqì nHêïs¡T. $uÛÑ»q _\T¢ eTTkÕsTT<ë XÊdüqdüuÛÑ≈£î e∫Ãq+‘· e÷Á‘êq $uÛÑ»q »]–q≥Tº ø±<äì, ˝≤dtº u≤˝Ÿ Ç+ø± $T–˝Ò ñ+<äHêïs¡T. $uÛÑ»q _\T¢qT ‘˚˝ÒÃ~ #·≥ºdüuÛÑ˝ÒqHêïs¡T. @ bÕغøÏ m+‘· düeTj·T+ Çyê«*, #·s¡Ã m˝≤ kÕ>±\qï~ nôd+;¢, eT+&É* düuÛ≤|ü‘·T˝Ò ìs¡íj·T+ rdüTø√yê*‡+<˚ ‘·|üŒ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ m≥Te+{Ï n~Ûø±sê\T ñ+&ÉeHêïs¡T. >∑‘·+˝À eT÷&ÉT sêÁcÕº\ $uÛÑ»q düeTj·T+˝À Äj·÷ Á|üuÛÑT‘ê«\T rsêàq+ #˚dæ |ü+bÕj·Tì, n<˚ Ø‹˝À Çø£ÿ&Ü »s¡>±*‡ ñ+<äHêïs¡T. XÊdüqdüuÛÑ _\T¢ eTTkÕsTT<ë e÷Á‘·y˚T düuÛÑ≈£î e∫Ã+<˚ ‘·|üŒ Ç+ø± düuÛÑ˝À Bìô|’ #·s¡Ã #˚|ü≥º˝Ò<äì d”m+ nHêïs¡T. >∑‘·+˝À sêÁwüº $uÛÑ»q dü+<äsꓤ˝À¢ m≥Te+{Ï dü+Á|ü<ëj·÷\T bÕ{Ï+#ês√ ny˚ dü+Á|ü<ëj·÷\qT Çø£ÿ&É ≈£L&Ü bÕ{Ï+#ê\ì d”Œø£sY ≈£L&Ü ìs¡ísTT+∫q≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. $uÛÑ»q $wüj·T+˝À ‘·q yÓ’K]ì ‘·|ü⁄Œ|ü≥º&É+ <äTsêàs¡ZeTì n≥Te+{Ï Á|üj·T‘êï\T dü]ø±<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø n+‘ê nsTTb˛sTT+<ä+≥÷ »s¡T>∑T‘·Tqï Á|ü#ês¡+˝À yêdüÔe+ ˝Ò<äHêïs¡T. _\T¢˝Àì Á|ü‹ ø±¢CŸô|’ #·s¡Ã »s¡>±*‡+<˚qì, <ëìô|’ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\qT #ÓbÕŒ*‡+<˚qHêïs¡T. sêÁwüº+ $&çb˛yê˝≤? ˝Òø£ ø£*dæ ñ+&Ü˝≤? nH˚ $wüj·T+ #·≥º düuÛÑ˝Ò ìs¡ísTTkÕÔsTT ‘·|üŒ e´≈£îÔ\ Á|üy˚Tj·T+ ñ+&É<äHêïs¡T. Á_CÒwt ≈£îe÷sY Á{ÏãT´q˝Ÿ e\¢ sêÁcÕºìøÏ rs¡ì nHê´j·T+ »]–+<äì Äj·Tq ˇ|ü⁄Œ≈£îHêïs¡T. á $wüj·T+ô|’ nœ\|üø£å+‘√ bÕ≥T ‘êqT Á|ü<ÛëìøÏ $e]kÕÔeTHêïs¡T. m˝≤ nHê´j·T+ »]–+<√ $e]+#·qTqï≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Bìô|’ düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À eTs√ ôdŒwü˝Ÿ ©yé |æ{ÏwüHé y˚j·TqTqï≥º #ÓbÕŒs¡T. sêÁcÕºìøÏ nHê´j·T+ »]–‘˚ m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢ n+^ø£]+#˚~ \<˚ì Bìô|’ nedüs¡yÓTÆ‘˚ Hê´j·Tì|ü⁄DT\‘√ #·]Ã+∫ Hê´j·T b˛sê≥+ #˚kÕÔeTHêïs¡T. á $wüj·T+˝À yÓ’mkÕ‡sY d”|”, {°&û|” #˚düTÔqï Äs√|üD˝À¢ yêdüÔe+ ˝Ò<äHêïs¡T.

e÷s¡TŒ $wüj·T+ô|’ Ç|üŒ{Ïπø C≤|ü´+ »]–+<äì uÛ≤$+#˚ n~ÛcÕºq+ VüQ{≤VüQ{Ïq ø£HêïqT |æ*|æ+#·T≈£îqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. eT]ø=ìï s√E\˝À nqTdü]+#˚ eP´Vü≤+ô|’ ~XÊìπs›X¯+ #˚dæq≥Tº düe÷#ês¡+. Ç~˝≤ ñ+&É>± sêÁcÕºìøÏ ø=‘·Ô d”m+ m+|æø£ ø√dü+ dü+ã+~Û+∫ |ü\Tø√D≤\qT düŒè•+#˚ neø±XÊ\THêïj·Tì |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À »s¡>∑qTqï Á|üdüTÔ‘· ‘êC≤ sê»ø°j·T e÷s¡TŒ\≈£î m+‘√ ÁbÕ<Ûëq´‘· ñ+<äì, e#˚à kÕ<Ûës¡D mìïø£\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚ùd $<Ûä+>± ìs¡íj·T+ ñ+&Ü\ì ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ Ä˝À∫düTÔqï≥Tº $ìøÏ&ç. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ Ä∫‘·÷∫ n&ÉT>∑T\T y˚k˛Ô+<äì düe÷#ês¡+. eTs√ yÓ’|ü⁄ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ <ä÷≈£î&ÉT ‘·–Zq≥Tº |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Ç{°e\ ø±+Á¬>dt bÕغ sêÁwüº e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® ~–«»jYT dæ+>¥ Ç{°e\ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î e∫Ãq Hê{Ï qT+∫ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ e´eVü‰s¡+˝À nq÷Vü≤´yÓTÆq e÷s¡TŒ e∫Ãq≥Tº düe÷#ês¡+. sêÁwüº $uÛÑ»qqT n&ÉT¶≈£îH˚ @¬ø’ø£ dü÷|üsY u≤´{Ÿ‡eTHé øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&˚¶qì uÛ≤$+∫q d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T Á|üdüTÔ‘·+ &Ó’\e÷˝À |ü&ɶ≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Á|üdüTÔ‘·+ d”m+ e´eVü≤]düTÔqï rs¡T‘√ @+ #˚j·÷˝À yê]øÏ bÕ\Tb˛e&É+˝Ò<äT. nôd+;¢øÏ _\T¢ e#êÃø£ <ëìì e´‹πsøÏ+∫, n&ÉT¶ø√e&Éy˚T ø±ø£ ndües¡yÓTÆ‘˚ |ü<äe⁄\qT ôd’‘·+ ‘ê´>∑+ #˚kÕÔeTì #Ó|æŒq d”m+ Ç|ü⁄Œ&ÉT n|òæ&É$≥¢ Á|ükÕÔeq ‘˚e&É+ yÓqTø£ eP´Vü≤+ @$T≥qï<ëìô|’ #·s¡Ã »s¡T>∑T‘√+~. #·s¡Ã˝À bÕ˝§Zq&É+, $uÛÑ»qô|’ nuÛÑ´+‘·sê\T e´ø£Ô+ #˚j·T&É+, n|òæ&É$≥T¢ sêÁwüº|ü‹, d”Œø£sY≈£î, düTÁ|”+ø√s¡Tº≈£î n+<äCÒj·T&É+ e+{Ï dü÷#·q\T $uÛÑ»qqT @ e÷Á‘·+ n&ÉT¶ø√>∑\eì d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T #·]Ã+#·T≈£î+≥THêïs¡T. ô|’>± n+<äs¡÷ {° _\T¢ #·s¡Ã˝À bÕ˝§Z+fÒ sêÁwüº|ü‹ Ç∫Ãq >∑&ÉTe⁄ eTT–j·T>±H˚ $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T düVü≤»+>±H˚ eTT>∑TdüTÔ+<äì, düyÓTÆø£´sêÁcÕºìï ø±bÕ&É≥+ nkÕ<Ûä´eTì yês¡T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ªH˚qT ñqï+‘· es¡≈£î sêÁwüº $uÛÑ»q »s¡>∑<äT, _\T¢ nôd+;¢øÏ sêìe«+&ç #·÷kÕÔμeTì <ä÷≈£î&ÉT Á|üø£≥q\T #˚dæq eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Á|üdüTÔ‘·+ m+<äT≈£î &û˝≤ nj·÷´s¡ì d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T Á|ü•ïdüTÔqï≥Tº bÕغ esêZ\ <ë«sê ‘Ó\Tk˛Ô+~. nôd+;¢˝À _\T¢ Á|üy˚X¯ô|fÒº s√E ≈£L&Ü d”m+ qT+∫ m≥Te+{Ï dü+πø‘ê\T n+<äø£b˛e&É+‘√ d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt H˚‘·\T njÓ÷eTj·÷ìøÏ >∑T¬s’q≥Tº düe÷#ês¡+. ~–«»jYT e∫à yÓ[¢q nq+‘·s¡+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ n~ÛcÕºq+ô|’ ˇø£ÿ e÷≥≈£L&Ü e÷{≤¢&É˝Ò<äì, <ëì yÓqTø£ <ë– ñqï eP´Vü≤+ @$T≥qï<ëìô|’ #·s¡Ã »s¡T>∑T‘√+~. Á|ü‹ düuÛÑT´&ÉT ‘·q n_ÛÁbÕj·÷ìï e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô n|òæ&É${Ÿ\T <ëK\T #˚j·÷\ì d”e÷+Á<Ûä eT+Á‘·T\≈£î, bÕغ myÓTà˝Ò´\≈£î d”m+ dü÷∫+∫q≥Tº düe÷#ês¡+. düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À $uÛÑ»q≈£î e´‹πsø£+>± y˚dæq eT÷&ÉT |æ{°wüqT¢ ø={Ϻy˚‘·≈£î >∑Ts¡j·÷´j·Tì, Ç|ü⁄Œ&ÉT n|òæ&É$≥¢‘√ sêÁwüº $uÛÑ»qqT n&ÉT¶ø√>∑\e÷? nqï dü+<˚Vü‰ìï d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. @~@yÓTÆHê yÓTT‘êÔìøÏ $uÛÑ»q≈£î d”m+ |üs√ø£å+>± düVü≤ø£]düTÔHêïs¡H˚ yê<äq n+<ä]˝À ã\+>± $ì|æk˛Ô+~.

q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T)sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ uÛ≤$ Á|ü<Ûëì ø±yê\ì.. j·÷e‘·TÔ <˚X¯+˝Àì ø±+Á¬>dt C≤‹ ø√s¡T≈£î+≥÷, ‘·Vü≤‘·Vü≤˝≤&ÉT‘·÷ ñ+&Ée#·Tà >±˙.. ìC≤ìøÏ Äj·Tq≈£î <˚X¯+ |ü≥¢, Á|ü»\ |ü≥¢, $~Û$<ÛëHê\ |ü≥¢ ñqïs¡ ne>±Vü≤q ‘·≈£îÿy˚qì #ê˝≤ eT+~ n+≥T+{≤s¡T. @<√ #˚j·÷\qï ‘·|üq ñqï≥T¢>± ø£ì|ækÕÔπs ‘·|üŒ.. @+ #˚j·÷˝À ‘Ó*j·Tì e´øÏÔ sêVüQ˝Ÿ nH˚ $eTs¡Ù\T m≈£îÿe>± $ì|ædüTÔ+{≤sTT. düeTø±©q $wüj·÷\T, yê{Ï |üs¡´ekÕHê\T, Á|ü<Ûëq+>± ‘êqT e÷{≤¢&˚ e÷≥\T n$ Çe«>∑\ nsêú\ $wüj·T+˝À sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ ne>±Vü≤q ˝Ò≈£î+&Ü e÷{≤¢&É&É+ nH˚~ #ê˝≤ kÕ<Ûës¡DyÓTÆq $wüj·T+ nì.. n+<äs¡÷ n+≥T+{≤s¡T. ‘êC≤>± ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ ˝Àø˘düuÛÑ ÄyÓ÷<ä+ bı+~q dü+<äs¡“¤+>± Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô sêVüQ˝Ÿ e÷{≤¢&çq e÷≥\T ≈£L&Ü n<˚ Ø‹>± $yê<ëdüŒ<ä+>± ñHêïsTT. k˛ìj·÷, eTH√àVü≤Hé\T n|ü]$T‘· Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚ùdÔ.. sêVüQ˝Ÿ n$˙‹ô|’ b˛sê&É&ÜìøÏ eT]ìï #·s¡´\T nedüs¡+.. πøe\+ á ˇø£ÿ_\T¢ dü]b˛<äT n+≥÷ eTTø±ÔsTT+#ês¡T. sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ e÷≥\T Á|ü‹|üøå±\T e÷{≤¢&çq≥T¢>± ñqï~ ‘·|üŒ bÕ\ø£|üø£å+ e´øÏÔ e÷{≤¢&çq≥T¢ ˝Ò<äì ø=+<äs¡T n+≥THêïs¡T. Äj·Tq ne>±Vü≤q˝Ò$T ¬s+&ÉT s¡ø±\T>± ãj·T≥|ü&ÉT‘√+~. 1) ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢≈£î ø√s¡\T ˝Òeì sêVüQ˝Ÿ Á<äTMø£]+∫q≥T¢>± ñqï~. Ç|üŒ{Ïπø á $wüj·T+˝À πøÁJyê˝Ÿ ãè+<ä+ rÁe $eTs¡Ù\T >∑T|æŒk˛Ô+~. sêVüQ˝Ÿ e÷≥\T yê] yê<äq≈£î ã\+ Ç#˚Ã˝≤ ñHêïsTT. 2) n$˙‹ì ìs√~Û+#·&ÜìøÏ ‘·|üŒìdü] nsTTq Äs¡T _\T¢\T Ç+ø± ô|+&ç+>∑T˝À ñHêïj·Tì sêVüQ˝Ÿ ‘·q #˚‹˝À ø±–‘ê\T #·÷|ædüTÔHêïs¡T. eT] |ü<˚fi¯ó¢>± @\Tã&ç kÕ–+∫q Á|üuÛÑT‘·«+˝À Äj·Tq uÛ≤>∑kÕ«$T. á <äXÊã›+˝À ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ m+‘· ìsê«´bÕs¡+>± |üì#˚dæ+<√, n$˙‹ì ìs√~Û+∫ ø£˙dü+ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·T≈£î+&Ü, m˝≤ ˝≤≈£î\T m‘˚Ôdæ+<√ #ê{Ï#Óù|Œ˝≤>±H˚ sêVüQ˝Ÿ e÷≥\T ñHêïsTT. eT] Ä dü+>∑‘Ó’Hê dü<äs¡T j·TTesêE≈£î ns¡ú+ ne⁄‘√+<√ ˝Ò<√qì $eTs¡Ù≈£î\T nq&É+ $X‚wü+.

q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T)k˛ìj·÷>±+BÛ n+fÒH˚ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À n+<äs¡÷ »&ÉTdüT≈£î+{≤s¡ì, neTà uÛÑ»q #˚j·T&Éy˚T J$‘· |üs¡e÷s¡ú+ nqï≥T¢>± nø£ÿ&É q÷{ÏøÏ q÷s¡TXÊ‘·+ eT+~ ã‘·T≈£î‘·÷ ñ+{≤s¡ì, neTà ø£HÓïÁs¡ #˚ùdÔ #ê\T.. >∑»>∑» eDÏøÏb˛‘ês¡ì n+<äs¡÷ nqT≈£î+≥÷ ñ+&˚ s√E\T Ç|ü⁄Œ&ÉT e÷]b˛j·÷sTT. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ >∑T]+∫ ø±+Á¬>düT m+|”\T n~ÛcÕ˜q+ yÓ’K]ì ~Ûø£ÿ]+#·&É+ nH˚~ #ê˝≤ s√E\T>± »s¡T>∑T‘·÷H˚ ñqï|üŒ{Ïø°.. k˛ìj·TeTà e÷≥≈£î $\e Çdü÷ÔH˚ e#êÃs¡T. ÄyÓT |ü≥¢ uÛÑøÏÔ Á|ü|ü‘·TÔ\qT Á|ü<ä]Ùdü÷ÔH˚ e#êÃs¡T. nsTT‘˚ ‘êC≤>± ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT ˝Àø˘düuÛÑ˝À d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt m+|”\T e´eVü≤]+∫q rs¡T.. neTà |ü≥¢ uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔ\T ˝Ò≈£î+&Üb˛j·÷j·Tì düŒwüº+>± ìs¡÷|ædüTÔqï~. BìøÏ πøe+\ düyÓTÆø±´+Á<Ûä $÷<ä dü<äs¡T m+|”\ Áù|eT ˇø£ÿfÒ ø±s¡D+ ø±ø£b˛e#·TÃ. Hê\T>∑T sêÅcÕº˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ |ü‘·q+ nsTTq rs¡T, Á|üdüTÔ‘êìøÏ d”e÷+Á<Ûä˝À ø±+Á¬>dt bÕغ eT{Ϻø£s¡∫b˛‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À ‘·eT≈£î {Ϭøÿ≥T¢ ø±yê\+≥÷ neTà eTT+<äT kÕ–\|ü&ç <˚_]+#ê*‡q n>∑‘·´+ ˝Òø£b˛e&É+ e+{Ï |ü]D≤e÷\T.. düuÛÑT´˝À¢ á ‘Ó–+|ü⁄qT ø£*–+∫q≥T¢>± nì|ædüTÔqï~. ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT ˝Àø˘düuÛÑ˝À k˛ìj·÷>±+BÛ n+fÒ @e÷Á‘·+ ˝…ø£ÿ˝Òq≥T¢>± d”e÷+Á<Ûä m+|”\T \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ, ñ+&É$*¢ ns¡TDY≈£îe÷sY, düã“+ Vü≤], Vü≤s¡¸≈£îe÷sY\T e´eVü≤]+#·&É+ $X‚wü+. ‘êeTT Ç∫Ãq n$XÊ«dü+ H√{°düT\qT |ü]>∑Dq≈£î rdüT≈£îì #·s¡Ã »s¡bÕ\ì yês¡T d”Œø£s¡TqT &çe÷+&é#˚XÊs¡T. nsTT‘˚ düuÛÑ˝À >∑+<äs¡>√fi¯+ e\q n$XÊ«kÕìøÏ 50 eT+~ eT<䛑·T ñqï<√ ˝Ò<√ ˝…ø£ÿô|≥º˝Òqì, Ç|ü⁄Œ&ÉT d”«ø£]+#·&É+ ≈£î<äs¡<äT nì d”Œø£s¡T Á|üø£{Ï+#·>±H˚.. á düuÛÑT´\T ‘·eT ìs¡düq\ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. b˛&çj·T+ e<ä›≈£î <ä÷düT≈£îyÓ[¢.. n$XÊ«dü rsêàq+ #·s¡Ã≈£î d”«ø£]+#ê*‡+<˚q+≥÷ ô|<ä› m‘·TÔq >=&Ée #˚XÊs¡T. eTT+<äT es¡Tdü˝À y˚T&É+ k˛ìj·÷>±+BÛ ≈£Ls¡TÃH˚ ñ+~. nsTTHê ÄyÓTqT U≤‘·s¡T #˚dæq ~≈£îÿ˝Ò<äT. >∑‘·+˝À k˛ìj·÷ ‘·q #·÷|ü⁄&ÉTy˚*‘√ ôd’>∑ #˚j·T>∑H˚ d”Œø£s¡T yÓ’|ü⁄ <ä÷düTø=düTÔqï ø±+Á¬>dt düuÛÑT´\T eT+Á‹+∫q≥T¢ yÓq≈£îÿ yÓ[¢ d”≥¢˝À C≤s¡–\ã&çq dü+|òüT≥q\T eTq≈£î >∑Ts¡TÔ+&˚ ñ+{≤sTT. nsTT‘˚ Çyêfi¯ z≥$T ‘·sê«‘· z&É\T ã+&É¢j·÷´j·Tì düuÛÑ˝À #ê˝≤ düŒwüº+>± ø£ì|æ+∫+~. k˛ìj·÷qT @e÷Á‘·+ U≤‘·s¡T #˚j·T≈£î+&Ü ÄyÓT bÕغ düuÛÑT´\T.. yê] Á|üuÛÑT‘·«+ $÷<äH˚ n$XÊ«dü+ ô|{Ϻ.. <ëìø√dü+ HêHê j·÷^ #˚j·T&É+ $X‚wü+.

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ mø£ÿ&É ‘·q≈£î e´‹πsø£+>± ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+≥T+<√ nH˚ ñ<˚›X¯+‘√ ‘Ó\+>±D sêeTT\eTà $»j·TXÊ+‹ eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ˝ÀøÏ |òæsêsTT+#ês¡T. πød”ÄsY $©q+ #˚kÕÔ&√ ˝Ò<√ ‘·sê«‹ dü+>∑‹.. eTT+<˚ Ä bÕغ˝ÀøÏ #˚] yÓT<äø˘ d”≥T $÷<ä ø£ØÃ|òt y˚düT≈£îì ≈£Ls¡TÃ+fÒ.. ø£˙dü+ e#˚à mìïø£\≈£î {Ϭøÿ{Ÿ >±´s¡+{° |ü<∏äø£+ ñ+≥T+<äì.. ˝Òø£b˛‘˚... e#˚à mìïø£\≈£î ø=‘·Ô d”≥T yÓ‘·Tø√ÿe&É+ ø£wüº+ nì ÄyÓT uÛÑj·T|ü&ç+~. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ e÷s¡T‘·Tqï |ü]dæú‘·T*ï ã{Ϻ #·÷k˛Ô+fÒ.. yÓT<äø˘˝À sêeTT\eTà $»j·TXÊ+‹øÏ e#˚à mìïø£\ düeTj·÷ìøÏ m+|” ã]˝À #·Tø£ÿ\T ø£ì|æ+#˚ Á|üe÷<ä+ bı+∫ñqï<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. >∑‘· mìïø£˝À¢H˚ ‘Ósêdü nuÛÑ´]ú nsTTq $»j·TXÊ+‹‘√ ø±+Á¬>dt ‘·s¡|òü⁄q #ê>∑+&É¢ qπs+Á<äHê<Ûé b˛{°|ü&ܶs¡T. kÕúìø£+>± Äj·Tq≈£î eT+∫ ù|s¡Tqï<äì n+≥T+{≤s¡T. Äj·Tq $»j·TXÊ+‹øÏ >∑{Ϻb˛{° Ç#êÃs¡T. #êe⁄‘·|æŒ ø£qTï ˝§≥ºb˛sTTq≥T¢>± ÄyÓT ¬>\e>∑*>±s¡T. ákÕ] ÄyÓT H˚s¡T>± ø±+Á¬>düT˝ÀH˚ #˚]b˛e&É+‘√ #ê>∑+&É¢ qπs+Á<äHê<Ûé neø±XÊ\T eT÷düT≈£îb˛j·÷sTT. <ë+‘√ Äj·Tq ‘êC≤>± uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ˝À #˚s¡uÀ‘·Tqï≥T¢>± kÕúìø£+>± Äj·Tq nqT#·s¡T\T, bÕغ esêZ\ <ë«sê ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø±+Á¬>dt m≥÷ neø±X¯+ Çe«<äT >∑qTø£.. ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq $wüj·T+˝À uÛ≤»bÕ≈£î ≈£L&Ü Á|ü»˝À¢ ø=+‘· ÁπøCŸñ qï~ >∑qTø£.. Ä bÕغ ‘·s¡|òü⁄q #ê>∑+&É¢ ã]˝ÀøÏ ~>∑T‘ês¡ì nqT≈£î+≥THêïs¡T. ô|’>± uÛ≤»bÕ≈£î yÓT<äø˘˝À z yÓ÷düÔs¡T ã\+ ñ+~. Ä bÕغøÏ >∑‘·+˝À Çø£ÿ&É ¬>*∫q #·]Á‘· ≈£L&Ü ñ+~. Ä H˚|ü<∏ä´+˝À e#˚à mìïø£˝À¢ sêeTT\eTà≈£î $»j·T+ q˝Ò¢s¡T ô|’ ã+&çq&Éø£ nj˚T´ neø±X¯+ e÷Á‘·+ ˝Ò<äì |ü\Te⁄s¡T n+≥THêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T)‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ ø±yê\ì #·s¡ÃqT <ë≥y˚k˛Ô+<äì {°ÄsYmdt XÊdüqdüuÛÑ |üø£å H˚‘· áf…\ sêCÒ+<äsY Äs√|æ+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ nôd+;¢˝Àì MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ;@d” düe÷y˚X¯+˝À {°&û|” >±* eTT<äT›ø£èwüíeTHêj·TT&ÉT ‘·|üŒ n+<äs¡÷ ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ #·s¡Ã »s¡>±\ì ø√sês¡ì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ @@ s√E˝À¢ mìï >∑+≥\T #=|ü⁄Œq #·s¡Ã #˚|ü&É‘ês√ #ÓbÕŒ*‡q u≤<Ûä´‘· d”Œø£sYô|’ ñ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. e÷{Ïe÷{ÏøÏ düuÛÑqT yêsTT<ë y˚j·T&É+ dü¬s’q dü+Á|ü<ëj·T+ ø±<äHêïs¡T. düuÛÑqT düC≤e⁄>± »]|æ ‘Ó\+>±D _\T¢ô|’ #·s¡ÃqT d”Œø£sY ø=qkÕ–kÕÔs¡qï $XÊ«dü+ ‘·eT≈£î ñ+<äì, nsTT‘˚ n+<äT≈£î $s¡T<ä∆+>± d”Œø£sY e´eVü≤]+#·&É+ dü]ø±<äì Äj·Tq nHêïs¡T. düuÛ≤ dü+Á|ü<ëj·÷\T eT+≥>∑*dæb˛‘·Tqï+<äT≈£î dæ>∑TZ|ü&ÉT‘·THêïeTì nHêïs¡T. »qe] 3 es¡≈£î nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\T yêsTT<ë |ü&ÉqTHêïj·Tì MT&çj·÷ <ë«sê ‘Ó\TdüTø√e&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTì Äj·Tq nHêïs¡T. {°&û|”, yÓ’mkÕ‡sY d”|” H˚‘·\ ˇ‹Ôfi¯¢≈£î d”Œø£sY ‘·˝§>∑TZ‘·THêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T.#·{≤ºìï ø±bÕ&˚+<äT≈£î bÕغ˝‘√ dü+ã+<Ûë\T ø=qkÕ–+#ê˝Ò ‘·|üŒ @ø£|üø£å+>± e´eVü≤]+#·e<ä›ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚ eT∞¢ ;@d”ì ìs¡«Væ≤+∫ ‘Ó\+>±D _\T¢ô|’ #·s¡Ã m|ü⁄Œ&ÉT #˚|ü{≤º˝À d”Œø£sY ìs¡ísTT+#ê\Hêïs¡T. düuÛ≤ eTsê´<äqT ø±bÕ&Ü*‡q u≤<Ûä´‘· d”Œø£sYô|’ ñ+<äHêïs¡T. _\T¢ #·s¡Ã≈£î sê≈£î+&Ü düuÛÑqT yêsTT<ë y˚ùdÔ ‘Ó\+>±D˝À »]π> dü+|òüT≥q\≈£î Á|üuÛÑT‘·«y˚T u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê\ì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.


2

>∑T+≥÷s¡T X¯óÁø£yês¡+ 20 &çôd+ãsY 2013

>∑s¡“¤düú *+>∑ ìsêús¡D #·≥º+ |òæsê´<äT\≈£î {À˝Ÿ Á|ò” HÓ+ãs¡T

NSNTPƒy²R…, ²T|qsLi‡ÁL`i 19 (NSNRP¼d ¸R…V): gRiLRi÷éxqós zmsLi²R… ÖÁLigRi ¬sLôðSLRißá ¿RÁÈíÁLi úNTPLiµR… zmnsLSùµR…VÌÁV {qs*NRPLjiLi¿Á[LiµR…VNRPV ÑÁÍýØ \®ªsµR…ù AL][gRiù aSÅÁ NSLSùÌÁ¸R…VLi ƒ«sLiµR…V GLSöÈÁV ¿Á[zqsƒ«s úÉÜ[ÍÞú{mns ®ƒsLi‡ÁLRiVƒ«sV Fn¡ƒ±s¿Á[zqs zmnsLSùµR…V ¿Á[¸R…Vª«s¿RÁè¬s ÑÁÍýØ NRPÌÁNíRPL`i ¬ds»R½W úxmsryµ`… ¾»½ÖÁFyLRiV. ÑÁÍýØÍÜ[¬s Á@¬sõ ¥¦¦¦zqsöÈÁÍÞ=, ryä¬sLig`i |qsLiÈÁLýRiÍÜ[ „sµ³j…gS ¾»½ÌÁVgRiV ˳ØxtsQÍÜ[, @LiµR…LjiNUP xqsöxtísQLigS NRP¬söLi¿Á[ „sµ³R…LigS ÉÜ[ÍÞ ú{mns ®ƒsLi‡ÁLRiVƒ«sV úxmsµR…Lji+Li¿yÌÁƒyõLRiV. úxms¼½ ®ƒsÌÁ C ryä¬sLig`i |qsLiÈÁLýRiNRPV ª«s¿Á[è ZNP[xqsVÌÁ \|ms FnyLRiLicFs£mnsÍÜ[ ¬s®ªs[µj…NRPÌÁV NRP„sVÉÔÁNTP xqsª«sVLjiöLi¿yÌÁƒyõLRiV. @ÍíØû r¢Li²`… ryLiZNP[¼½NRP xmsLjiÇì؃y¬sõ µR…VLji*¬s¹¸…WxmsLjiè gRiLRi÷éxqôðs zmsLi²R… ÖÁLigRi ¬sLôðSLRißáNRPV FyÌÁö²R…V»R½Vƒ«sõ \®ªsµR…VùÌÁ \|ms ÉÜ[ÍÞú{mns ®ƒsLi‡ÁL`i1800c425c3365NRPV Fn¡ƒ±s ¿Á[zqs zmnsLSùµR…V ¿Á[¸R…WÌÁ¬s NRPÌÁNíRPL`i xqsWÀÁLi¿yLRiV.

eTè‘·<˚Vü‰\ e÷j·T+ô|’ b˛©düT\T eTTeTàs¡ <äsê´|ü⁄Ô

ø±ÁfÒìø√q, &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T): Kqq+ #˚dæq eTè‘·<˚Vü‰\T e÷j·T+ ø±e&É+ô|’ ø±ÁfÒìø√q b˛©düT\T eTTeTàs¡ <äsê´|ü⁄ÔqT y˚>∑e+‘·+ #˚XÊs¡T. mdt◊ |æ.yÓ+ø£≥ Á‹Hê<Ûé |üs¡´y˚ø£åD˝À b˛©düT\T ø°\ø£ e´≈£îÔ\qT |ü≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î rÁe Á|üj·T‘êï\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø |ü\Te⁄s¡T nqTe÷ì‘·T\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì $#ê]düTÔqï b˛©düT\T Ä ~X¯>± eTT$Tà&çes¡+≈£î #Ó+~q ø°\ø£ e´øÏÔì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì s¡Vü≤dü´+>± <äsê´|ü⁄Ô #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. Bì yÓqTø£ ndü\T dü÷Á‘·<ës¡T\T me¬s’Hê ñHêïsê nH˚ ø√D+˝À r>∑ ˝≤–‘˚ &=+ø£ n+‘ê ø£~˝Ò $<Ûä+>± b˛©düT\T ‘·eT<Ó’q XË’*˝À <äsê´|ü⁄ÔqT #˚|ü{≤ºs¡T. Ç<˚ $wüj·TyÓTÆ mdt◊ yÓ+ø£≥ Á‹Hê<ÛéqT $es¡D ø√s¡>± eTè‘·<˚Vü‰\T e÷j·T+ ø±e&É+ô|’ <äsê´|ü⁄Ô #˚|ü{≤ºeTì, ‘·«s¡˝ÀH˚ |üP]Ô $esê\T yÓ\¢&çkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. á dü+|òüT≥qô|’ Á|ü»\T rÁe uÛÑj·÷+<√fi¯q\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T.

ñbÕ~Û |üqT\qT |ü]o*+∫q m|æ&ç

n\¢es¡+, &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T): eT+&É\+˝Àì ø=eTs¡–]|ü≥ï+, yÓTT>∑fi¯¢eT÷s¡T Á>±e÷˝À¢ $ø£˝≤+>∑T\ Á>∑÷|ü⁄\T ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï Á|ü<˚XÊ\qT m|æ&ç dæôV≤#Y.k˛y˚TX¯«s¡sêe⁄ ãT<Ûäyês¡+ |ü]o*+#ês¡T. nq+‘·s¡+ |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥¢‘√ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À k˛y˚TX¯«s¡sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<=&É¢≈£î dü+ã+~Û+∫ |üì #ê˝≤ Ä\dü´+ #˚düTÔHêïs¡ì, e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ìsêàD≤\T ‘·«]‘·>∑‹q ì]à+#ê\ì |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥¢≈£î dü÷∫+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü nH˚«wæ+∫q |üqT\qT ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì |ò”˝Ÿ¶ndæôdº+≥¢≈£î ‘Ó*bÕs¡T. ◊mdtm˝Ÿ\≈£î dü+ã+~Û+∫ eT+&É\+˝À #ê˝≤ ‘·≈£îÿe ìsêàD≤\T »]>±j·Tì, m+<äTøÏ+‘· C≤|ü´+ »s¡T>∑T‘·T+<äì yê]ì Á|ü•ï+#ês¡T. ÇdüTø£ ø=s¡‘· e˝Ò¢ ìsêàD≤\T Ä\dü´eTe⁄‘·THêïj·THêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À 21 Á>±e÷\ |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥T¢, ñbÕ~Û dæã“+~, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ndüÔe´düÔ bÕ\q˝À ø±+Á¬>dt

nsTTq$*¢, &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T): ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\T>∑T Á|ü»\qT ì\Te⁄Hê yÓ÷dü+ #˚dæ+<äì, ndüÔe´edüÔ bÕ\qqT kÕ–düTÔ+<äì e÷JeT+Á‹ >=\¢|ü*¢ dü÷sê´sêe⁄ nHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì ∫+‘·q\+ø£ Á>±eT+˝À Äj·Tq >∑&É|ü >∑&É|ü≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ø±s¡´Áø£eT+ ãT<Ûäyês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ e÷J m+m˝Ÿdæ ìeTàø±j·T\ ∫qsê»|üŒ‘√ ø£*dæ >=\¢|ü*¢ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Á>±eTXÊK n<Ûä´≈£åî&ÉT nXÀø˘ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ πøe\+ |ü<äM ø±+ø£å‘√ ‘Ó\T>∑T Á|ü»*ï ¬s+&ÉT eTTø£ÿ\T #˚dæ+<äHêïs¡T. yÓ’dæ|æ ˝ÀbÕsTTø±] ˇ|üŒ+<ä+‘√ d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ø±+Á¬>dt, yÓ’dæ|æ\T ‘Ó\+>±D, d”e÷+Á<Ûä˝À Á|ü»*ï yÓ÷dü+ #˚dæ |üã“+ >∑&ÉT|ü⁄≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïj·THêïs¡T. n˝≤π> e÷J m+m˝Ÿdæ, bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ìeTàø±j·T\ ∫qsê»|üŒ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt Ä~ qT+∫ ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ Ä‘êà_Ûe÷Hêìï <Óã“rdüTÔ+<äHêïs¡T. πøe\+ ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ Ä‘·à>ös¡yêìï ì*ù| \ø£å´+‘√H˚ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ @s¡Œ&ç+<äHêïs¡T. eTs=ø£kÕ] ‘Ó\T>∑T bÂs¡TcÕìï &Ûç©¢ ô|<ä›\≈£î #ê{≤\+fÒ {Ï&ç|æì ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± n–ï≈£î\ ø£åÁ‹j·T kÕe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q 100 eT+~ j·TTe≈£î\T bÕغ˝À #˚sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &=ø±ÿ Hê<Ûéu≤ãT, düs¡Œ+#Y\ düe÷K´ n<Ûä´≈£åî\T $fi¯¢ >√|”Hê<Ûé, eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T >∑+>∑TeTfi¯¢ Áoìyêdt, ø±s¡´<ä]Ù H˚<äTq÷s¡T MÁsêE, düj·T´|ü⁄sêE dü‹Ôu≤ãTsêE, ø£eTTE $»j·TuÛ≤düÿs¡sêe⁄, eT≥º|ü]Ô n#·T´‘êq+<é, –&É¢ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, ¬ø.»>∑Hêï<Ûä|ü⁄s¡+ düs¡Œ+#Y yÓ÷s¡Ô dü‹Ôu≤ãT, mdt.eT÷\bı\+ düs¡Œ+#Y N≈£îs¡TyÓT*¢ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, dæ]|ü*¢ düs¡Œ+#Y ≈£î+#˚ #·+Á<äsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü+#êj·TrsêCŸ |üqT\qT |üP]Ô #˚j·÷*

NSNTPƒy²R…, ²T|qsLi‡ÁL`i 19 (NSNRP¼d ¸R…V): ÑÁÍýØÍÜ[ xmsLi¿yLiVV¼d½LSÇÞ ,AL`i²R…‡ýÁVùFs£qs aSÅÁÌÁ µy*LS ¿Á[xmsÉíÓÁƒ«s „s„sµ³R… BLiÇÁ¬dsLjiLig`i xmsƒ«sVÌÁƒ«sV ª«sVLjiLi»R½ ®ªs[gRiª«sLi»R½LigS ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ xqsNSÌÁLiÍÜ[ xmspLjiò ¿Á[¸R…WÌÁ¬s ÑÁÍýØ NRPÌÁNíRPL`i ¬ds»R½W úxmsryµ`… A®µ…[bPLi¿yLRiV. ‡ÁVµ³R…ªyLRiLi NSNTPƒy²R… NRPÌÁNíRPlLi[ÉÞÍÜ[ xmsLi¿yLiVV¼d½LSÇÞ BLiÇÁ¬dsLýRi»][ ÑÁÍýØÍÜ[ ¿Á[xmsÉíÓÁƒ«s „s„sµ³R… BLiÇÁ¬dsLjiLig`i xmsƒ«sVÌÁ úxmsgRi¼½¬s A®ªsV xqs„dsVOTPQLi¿yLRiV.CxqsLiµR…LRi÷éLigS A®ªsV ª«sWÉýزR…V»R½W xmsLi¿yLiVV¼d½LSÇÞ BLiÇÁ¬dsLjiLig`i „s˳ØgRiLi xms¬s¼d½LRiV gRi»R½ ALRiV ª«sWryÌÁ»][ F¡ÖÁè¾»½[ ®ªsVLRiVgæS DLiµR…¬s B®µ…[ xms¬s¼d½LRiVƒ«sV NRPƒ«sxmsLjiè LSËÜ[ª«so L][ÇÁÙÍýÜ[ „s„sµ³R… úxmsgRi¼½¬s @¬sõ „sµ³yÍØ ®ªsVLRiVgRiVxmslLi[èLiµR…VNRPV ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ªyÌÁ¬s @ƒyõLRiV.ª«sVVÅÁùLigS ÇÁLRiVgRiV»R½Vƒ«sõ „s„sµ³R… Aƒ±sg][LiVVLig`i xmsƒ«sVÌÁ¬sõ ÉÓÁ¬ds ®ªs[gRiª«sLi»R½LigS ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ xmspLjiò ¿Á[}qsLiµR…V NRPV ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ªyÌÁ¬s A®µ…[bPLi¿yLRiV. ª«sVLiÇÁÚ\lLiƒ«s @LigRiƒ±sªy²U… ˳ÏÁª«sƒyÌÁV, »R½VFnyƒ±s |tsQÌíÁL`iÌÁV, „s„sµ³R… LRix¤¦¦¦µyLýRiV, ¿Á[xmsÌÁ ª«sWlLiäÉÞÌÁV, {qsòQûaRPNTPò ˳ÏÁª«sƒyÌÁV,úgSª«sV xmsLi¿y LiVV¼d½ ˳ÏÁª«sƒyÌÁV, DFyµ³j…¥¦¦¦„dsV ¬sµ³R…VÌÁV @ƒ«sVxqsLiµ³yƒ«sLi»][ ¿Á[xmsÛÉíÁ[ „s„sµ³R… xmsƒ«sVÌÁƒ«sV úFyµ³yƒ«sù»R½ úxmsNSLRiLi ¿Á[xmsÉíÓÁ xqsNSÌÁLiÍÜ[ xmspLjiò ¿Á[¸R…WÌÁ¬s ¿ÁFyöLRiV.xqsNSÌÁLiÌÁÍÜ[ xmspLjiò ¿Á[}qsLiµR…VNRPV ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ªyÌÁ¬s A®ªsV A®µ…[bPLi¿yLRiV. @ÍØlgi[ úgS„dsVßá ¬dsÉÓÁxqsLRixmnsLS „s˳ØgRiLi úNTPLiµR… „s„sµ³R… @LigRiƒ±s ªy²U… ZNP[LiúµyÌÁÍýÜ[ »ygRiV¬dsÉÓÁ xqsLRixmnsLSNRPV ª«sVLiÇÁÚ\lLiƒ«s xmsƒ«sVÌÁƒ«sV ®ƒsÌÁL][ÇÁÙÍýÜ[gS xmspLjiò ¿Á[¸R…WÌÁ¬s ÑÁÍýØ NRPÌÁNíRPL`i ¬ds»R½W úxmsryµ`… A®µ…[bPLi¿yLRiV. ÑÁÍýØÍÜ[ LS{tísQû¸R…V NRPXztsQ „sNSxqs ¹¸…WÇÁƒ«s úNTPLiµR…

ª«sV»R½=QùaSÅÁ µy*LS ª«sVLiÇÁÚ\lLiƒ«s \®²…Qûzmns£tsQ FýyÉÞFnyLRiª±sVÌÁ ¬sLSøßáLi xmspLRiòLiVVLiµR…¬s BLiNS |msLi²T…Lig`iÍÜ[ Dƒ«sõ xmsƒ«sVÌÁƒ«sV »R½*Lji»R½gRi¼½ƒ«s xmspLjiò ¿Á[¸R…WÌÁ¬s ¿ÁFyöLRiV.DFyµ³j…¥¦¦¦„dsV xmsµ³R…NRPLiÍÜ[ ÑÁJ 389,129ÌÁ úNTPLiµR… ª«sVLiÇÁÚ\lLiƒ«s „s„sµ³R… xmsƒ«sVÌÁƒ«sV »R½*Lji»R½LigS xmspLjiò ¿Á[}qsLiµR…VNRPV ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ªyÌÁ¬s @ƒyõLRiV.15aS»R½Li ÑÁÍýØ xmsLjixtsQ»`½ NSLiF~®ƒsLiÉÞ»][ ª«sVLiÇÁÚLRiV ¿Á[zqsƒ«s @LigRiƒ±sªy²U… ˳ÏÁª«sƒyÌÁV,B»R½LRi ¬sµ³R…VÌÁ»][ ª«sVLiÇÁÚ\lLiƒ«s @LigRiƒy*²U… ˳ÏÁª«sƒyÌÁ ¬sLSøßá xmsƒ«sVÌÁƒ«sV NRPW²y ®ªs[gRiLigS xmspLjiò ¿Á[¸R…WÌÁ¬s NRPÌÁNíRPL`i A®µ…[bPLi¿yLRiV. ª«sVL][ ªyLRiLi L][ÇÁÙÍýÜ[ ƒ«sW»R½ƒ«s BxqsVNRP „sµ³yƒ«sLi @ª«sVÌÁVÍÜ[NTP LSƒ«sVƒ«sõLiµR…Vƒ«s „s„sµ³R… ¬sLSøßØÌÁNRPV @ª«sxqsLRi\®ªsVƒ«s BxqsVNRP xqsª«sVxqsù »R½gæRiV»R½VLiµR…¬s

ÑÁÍýØ NRPÌÁNíRPL`i ¬ds»R½W úxmsryµ`… }msL]äƒyõLRiV. „s„sµ³R… zqs²T…zms xmsƒ«sVÌÁNRPV ª«sVLiÇÁÚLRiV ¿Á[zqsƒ«s ¬sµ³R…VÌÁƒ«sV xqsNSÌÁLiÍÜ[ ú²y¿Á[zqs ÅÁLRiVè ¿Á[¸R…WÌÁ¬s,\|qsNý][ƒ±s |tsQÌíÁL`iÌÁ ¬sLSøßØÌÁƒ«sV FyhRiaSÌÁÌÁV,@LigRiƒ±sªy²U… ZNP[LiúµyÌÁNRPV xqs„dsVxmsLiÍÜ[ ¬sLjiøLiÀÁ úxmsÇÁÌÁNRPV ‡Áx¤¦¦¦§ÎÏÁ úxms¹¸…WÇÁƒyÌÁNRPV Dxms¹¸…VgRixms®²…[ÍØ ¬sLjiøLi¿yÌÁ¬s @ƒyõLRiV. ÑÁÍýØÍÜ[ BxmsöÉÓÁ ª«sLRiNRPW 40{qsòQûaRPNTPò ˳ÏÁª«sƒyÌÁ ¬sLSøßØÌÁƒ«sV xmspLjiò ¿Á[¸R…V²R…Li ÇÁLjigjiLiµR…¬s „sVgRi»y 18 ˳ÏÁª«sƒyÌÁƒ«sV NRPW²y »R½*Lji»R½LigS xmspLjiò ¿Á[}qsLiµR…VNRPV ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ªyÌÁ¬s NRPÌÁNíRPL`i A®µ…[bPLi¿yLRiV. úg_Li²`…Fný¡L`i,®ªsVVµR…ÉÓÁ @Li»R½xqsVò»][ ª«sVLiÇÁÚ\lLiƒ«s ˳ÏÁª«sƒyÌÁNRPV xqsLi‡ÁLiµ³j…LiÀÁ ¬sµ³R…VÌÁV xqsLjiF¡ª«so NSª«soƒ«s ª«sVVLiµR…V úg_Li²`…Fný¡L`i xmsƒ«sVÌÁƒ«sV

j·T<∏˚#·Ã>± ÇdüTø£ nÁø£eT ‘·s¡*+|ü⁄ nsTTq$*¢, &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T): ÇdüTø£ Ø#Y\T eT÷‘·|ü&çq ‘·s¡Tyê‘· ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ÇdüTø£ nÁø£eT ‘·s¡*+|ü⁄ e´eVü‰s¡+˝À ¬syÓq÷´ XÊK yÓTT<äT› ìÁ<ä b˛‘·T+~. á ø±s¡D+>±H˚ ÇdüTø£ nÁø£e÷s¡Tÿ\T j·T<Û˚#·Ã>± ÇdüTø£ ‘·s¡*+∫ \ø£å˝≤~ s¡÷bÕsTT\T nÁø£eT+>± Ä]®düTÔHêïs¡T. ÇdüTø£ yê´bÕs¡T\ qT+&ç uÛ≤Ø yÓTT‘·Ô+˝À ¬syÓq÷´ XÊK ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T e÷eT÷fi¯ó¢ ~>∑$T+>∑&Éy˚T |ü]dæú‹øÏ ø±s¡DeTì |ü\Te⁄s¡T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. ÇdüTø£ nÁø£e÷s¡Tÿ\T Ç∫Ãq düe÷#ês¡+y˚Ts¡πø ø=ìï yêVü≤Hê\qT n~Ûø±s¡T\T ‘·÷‘·÷eT+Á‘·+>± d”CŸ #˚dæ #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄≈£î+≥THêïs¡T. ÇdüTø£ yê´bÕs¡T\qT ø±<äì ‘·eT kı+‘· nedüsê\ ø√dü+ ÇdüTø£ ‘·s¡*düTÔqï yê]ì yê´bÕs¡T\T Ç˝≤ n~Ûø±s¡T\≈£î |ü{ϺdüTÔqï |ü]dæú‹ ñ+~. á yêVü≤Hê\qT $&ÉT<ä\ #˚ùd $wüj·T+˝À ≈£L&Ü ‘·eT <Ûäq<ëVü‰ìï $&Ée&É+ ˝Ò<äT. yêVü≤Hê\ô|’ ‘·s¡*düTÔqï ÇdüTø£ <Ûäs¡ n~Ûø£ yÓTT‘·Ô+˝À ñ+≥T+&É>± HêeTe÷Á‘·+>± n|üsê<Ûä s¡TdüTeTT edü÷fi¯ó¢ #˚dü÷Ô yêVü≤Hê\qT e~*y˚düTÔHêïs¡T. á e´eVü‰s¡+˝À nÁø£eT+>± dü<äs¡T yêVü≤q<ës¡T\ qT+&ç n~Ûø£ yÓTT‘·Ô+˝À ø±düT\T |æ+&ÉT≈£î+≥Tqï |ü]dæú‹ ñ+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. eTTK´+>± sêÁ‹ y˚fi¯˝À¢ ÇdüTø£ ‘·s¡*+|ü⁄ »s¡T>∑T‘·Tqï|üŒ{ÏøÏ $$<Ûä XÊK\ eT<Ûä´ düeTq«j·T ˝À|ü+ nÁø£e÷s¡Tÿ\≈£î es¡+>± e÷]+~.

eTTK´+>± ¬syÓq÷´, b˛©düT XÊK\T á $wüj·T+˝À #·Ts¡T>±Z e´eVü≤]+#ê*‡ ñ+~. ø±ì Ä ¬s+&ÉT XÊK\qT ÇdüTø£ nÁø£e÷s¡Tÿ\T eTT+<äT>±H˚ ˝Àãs¡TÃø√e&É+‘√ yês¡T #·÷d” #·÷&Éq≥Tº e~˝ÒdüTÔqï |ü]dæú‹ ñ+~. eTTK´ XÊK\T ñ<ëoq+>± e´eVü≤]düTÔqï |ü]dæú‹ô|’ $õ˝…Hé‡ n+&é mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ XÊU≤~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ |ü]dæú‹ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ ‘˚yê*‡ ñ+~. ø±ì Ä XÊK n~Ûø±s¡T\T ôd’‘·+ ñ<ëoq+>± e´eVü≤]dü÷Ô nÁø£e÷\≈£î }‘·$TdüTÔHêïs¡T. á $wüj·T+ô|’ $õ˝…Hé‡ dæ◊ >ödtuÒ>¥ $es¡D Çdü÷Ô á $wüj·T+˝À ¬syÓq÷´ XÊK #·Ts¡T>±Z düŒ+~+#ê*‡ ñ+~. õ˝≤¢˝À ‘·eT XÊK dæã“+~ HêeTe÷Á‘·+>±H˚ ñ+<äì, á |ü]dæú‘·T˝À¢ ‘êeTT #·Ts¡T>±Z <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ nkÕ<Ûä´eTì nHêïs¡T. neT˝≤|ü⁄s¡+ ÄsY&çz dæôV≤#Y. Á|æj·÷+ø£ $es¡D Çdü÷Ô Ä\dü´+>±HÓ’Hê ô|ò’sTT+>¥kÕ«ÿ&éqT @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. ÇdüTø£ nÁø£e÷\ø£T á ãè+<ä+ n&ÉT¶ø£≥º y˚ùd neø±X¯+ ñ+<äì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. &Ü«e÷ |æ&ç |æ.dü+|ü‘Y≈£îe÷sY $es¡D Çdü÷Ô ÇdüTø£ Ø#Y˝À¢ ñbÕ~Û ≈£L©\≈£î |üì ø£*Œ+#·&ÜìøÏ ìã+<Ûäq\T n&ɶ+øÏ>± e÷sêj·THêïs¡T. >∑èVü≤ ìsêàDXÊK <ë«sê Çfi¯ó¢ ì]à+ #·T≈£îH˚ yê]øÏ Ä XÊK <ë«sê ≈£L|üqT¢ |ü+|æD° #˚dæ ñ∫‘·+>± ÇdüTø£ rdüT¬øfi‚¢ neø±X¯+ ø£*Œ+#˚˝≤ #·s¡´\T #˚|ü&É‘êeTì $es¡D Ç#êÃs¡T.

|æ&çmdtj·TT &ç$»Hé n<Ûä´≈£åîì>± m+.ÁoqT

ø£MTwüqsY |üì rs¡T |ü≥¢ eTTì‡|ü˝Ÿ es¡ÿsY‡ Vü≤s¡¸+ neT˝≤|ü⁄s¡+, &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T): Bs¡Èø±*ø£+>± ô|+&ç+>¥˝À ñqï Ç|æm|òt kıeTTàqT eTTì‡|ü˝Ÿ es¡ÿsY‡ U≤‘ê\≈£î »eT #˚ùd $wüj·T+˝À düVü≤ø£]+∫q eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY u≤|æsêE≈£î eTTì‡|ü˝Ÿ es¡ÿsY‡ dü+|òüT Hêj·T≈£î\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç|æm|òt kıeTTà eTTì‡|ü˝Ÿ ø±]à≈£î\≈£î s¡÷.40 \ø£å\T y˚Ts¡ ô|+&ç+>¥˝À ñ+<äHêïs¡T. á $wüj·T+ô|’ >∑‘·+˝À $$<Ûä s¡÷bÕ˝À¢ mH√ï b˛sê{≤\T #˚dæq|üŒ{ÏøÏ |òü*‘·+ ˝Ò<äHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· ø£MTwüqsY u≤|æsêE á $wüj·T+˝À ‘·eT es¡ÿs¡¢≈£î düVü≤ø£]+#·&É+ |ü≥¢ yês¡T ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m|æ eTTì‡|ü˝Ÿ es¡ÿsY‡ n+&é m+bÕ¢sTTdt j·T÷ìj·THé sêh Hêj·T≈£î&ÉT {Ï.>√|æ, m.ø√fÒwt, |æ.<ëM<äT, Hê>±s¡|ü⁄ ÁoqT, m+.eT<ÛäT, <äTyê« yÓ+ø£≥<äTs¡Z, ¬ø.nbÕŒsêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

23 es¡≈£L f…+&És¡¢ ùdø£s¡D >∑&ÉTe⁄

NSNTPƒy²R…, ²T|qsLi‡ÁL`i 19 (NSNRP¼d ¸R…V): N]Li²R…lLi²ïT… gjiLjiÇÁƒ«s ¸R…VVª«sNRPVÌÁNRPV g][µyª«sLji ƒ«sµj…\|ms FyzmsN]Li²R…ÌÁ FsN][ ÈÁWLjiÇÁLi úF¡ÛÇÁN`íP úNTPLiµR… DFyµ³j… NRPÖÁöL ¿Á[LiµR…VNRPV Fs.zms.{qísÍÞ x¤¦Ý£qs ÛÉÁLi²R…LýRi }qsNRPLRißá gRi²R…Vª«soƒ«sV ²T…aRPLi‡ÁL`i 23 ª«sLRiNRPV F~²T…gjiLi¿yª«sV¬s ˳ÏÁúµy¿RÁÌÁLi HÉÓÁ²T…G úF¡ÛÇÁN`íP @µ³j…gSLji ÑÁ.„dsLRiFyLi²T…¸R…Vƒ±s INRPúxmsNRPÈÁƒ«sÍÜ[ ¾»½ÖÁFyLRiV. ÛÉÁLi²R…LýRiV 23ª«s ¾»½[µk… ry¸R…VLiú»R½Li 3.30 gRiLiÈÁÌÁ ª«sLRiNRPV {qs*NRPLjiLiÀÁ @®µ…[ L][ÇÁÙ ry. 4 gRiLiÈÁÌÁNRPV »R½ª«sV NSLSùÌÁ¸R…VLiÍÜ[ ¾»½LRiVryòª«sV¬s A¸R…Vƒ«s ¾»½ÖÁFyLRiV. BLiµR…VNRPV xqsLi‡ÁLiµ³j…LiÀÁ xmspLjiò „sª«sLSÌÁ N][xqsLi 08743-232507,232658, 8886886931 ®ƒsLi‡ÁLýRiƒ«sV xqsLiúxmsµj…Li¿yÌÁ¬s „dsLRiFyLi²T…¸R…Vƒ±s ¾»½ÖÁFyLRiV.

neT˝≤|ü⁄s¡+, &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T): Á|ü>∑‹o\ Á|üC≤kÕ«eT´ $<ë´]∆ dü+|òüT+ neT˝≤|ü⁄s¡+ &ç$»Hé n<Ûä´≈£åîì>± m+.ÁoqT m+|æø£j·÷´s¡T. >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\T>± neT˝≤|ü⁄s¡+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï |æ&çmdtj·TT &ç$»Hé 6e eTVü‰düuÛÑ $<ë´]∆ Á|ü‹ì<ÛäT\ dü+|òüT+ á y˚Ts¡≈£î q÷‘·q ø£$T{°ì @ø£Á^e+>± mqTï≈£î+~. dü+|òüT ñbÕ<Ûä´≈£åîì>± _.Á|ü‘ê|t≈£îe÷sY, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± ¬ø$.s¡eTD, düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù {Ï.Hê>∑sêE, ø√XÊ~Ûø±] $.<äTsêZ Á|ükÕ<é,

düuÛÑT´\T>± &çôV≤#Y¬ø.X¯s¡à, |æ.düTø£q´, &ç.>∑DÒwt, |æ.dü+B|t, _.ãTõ®u≤ãT, mdt.Á|üMDY\‘√ bÕ≥T Ç<ä›s¡T ø√Ä|ü¸Hé düuÛÑT´\T>± 13 eT+~‘√ q÷‘·q ø±s¡´es¡Z+ @sêŒ≥sTT´+<äHêïs¡T. M]#˚‘· |æ&çmdtj·TT sêh ø±s¡´<ä]Ù m.s¡$#·+Á<ä Á|üD≤[ø£ ìã+<Ûäq ìj·÷eTe[ì nqTdü]+∫ Á|ü‹»„ #˚sTT+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+|òüT õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å ø±s¡´<äs¡TÙ\T õ.#·+Á<äX‚KsY, ÄsY.‹s¡T|ü‹sêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü+&ç{Ÿ, |æÇ{Ï b˛düTº\qT yÓ+≥H˚ uÛÑØÔ #˚j·÷*

NSNTPƒy²R…, ²T|qsLi‡ÁL`i 19 (NSNRP¼d ¸R…V): JÈÁLýRiV »R½ª«sV ZNý^Pª«sVVÌÁV, @˳ÏÁùLi»R½LSÌÁV ¾»½ÖÁ}msL µR…VNRPV C ®ƒsÌÁ 23 ª«sLRiNRPV Fs¬sõNRPÌÁ NRP„dsVxtsQƒ±s gRi²R…Vª«so |msLiÀÁLiµR ¬s, C @ª«sNSaS¬sõ JÈÁLýRiV xqsµj…*¬s¹¸…WgRiLi ¿Á[xqsVN][ªyÌÁ¬s ÑÁÍýØ Fs¬sõNRPÌÁ @µ³j…NSLji, NRPÌÁNíRPL`i ¬ds»R½W úxmsryµ`… INRPúxmsNRPÈÁƒ«sÍÜ[ N][LSLRiV. 18 xqsLiª«s»R½=LSÌÁV ¬sLi²T…ƒ«s úxms¼½ INRPäLRiW »R½xmsö¬sxqsLjigS JÈÁLýRiVgS ƒ«s®ªsWµR…V ¿Á[xqsVN][ªyÌÁƒyõLRiV. BxmsöÉÓÁ ª«sLRiNRPV ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁƒ«s |qsöxtsQÍÞ NSùLiQ\|msƒ±s ®²…[ÌÁNRPV úxmsÇÁÌÁ ƒ«sVLi²T… „sZaP[xtsQ xqsöLiµR…ƒ«s ÌÁÕ³ÁLiÀÁƒ«sLiµR…¬s, C ®ƒsÌÁ 22ª«s ¾»½[µk…ƒ«s NRPW²y |qsöxtsQƒ±s NSùLiQ\|msƒ±s ®²…[ ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµR…ƒyõLRiV. 22 ª«s ¾»½[µk…ƒ«s úxms¼½ ‡ÁW»`½ ª«sµôR… ÕÁFsÍÞJÌÁV @LiµR…VËØÈÁVÍÜ[ DLiÉØLRi¬s, JÈÁLýRi ÇØÕÁ»yÍÜ[¬s »R½F~öxmsöVÌÁƒ«sV gRiVLjiòryòLRi¬s, úN]»R½ògS JÈÁLýRiVgS ƒ«s®ªsWµR…V ¿Á[xqsVNRPV®ƒs[ ªyLj NTP xqsx¤¦¦¦NRPLjiryòLRi¬s, G®ªs[Vƒy xqsLi®µ…[¥¦¦¦ÌÁV DLiÛÉÁ[ ªyÉÓÁ¬s ¬sª«sX¼½ò ¿Á[ryòLRi¬s A®ªsV ¾»½ÖÁFyLRiV. gRi²R…Vª«so ÍÜ[xmsoƒ«s ª«sÀÁ胫s ZNý^Pª«sVVÌÁV, @˳ÏÁùLi»R½LSÌÁƒ«sV 2014 ÇÁƒ«sª«sLji 4ª«s ¾»½[µk…ƒ«s xmsLjixtsQäLjiryòLRiƒyõLRiV. 2014 ÇÁƒ«sª«sLji 12ª«s ¾»½[µk…ƒ«s JÈÁLýRi ÇØÕÁ»y ®²…[ÉØÛËÁ[ÉÞ @£ms®²…[ÉÞ Â¿Á[zqs, Fn~ÉÜ[ÌÁƒ«sV ÇÁ»R½xmsLjiè, xqszmýs®ªsVLiÈÁLki ÇØÕÁ»yƒ«sV ª«sVVúµj…ryòLRiƒyõLRiV. 2014 ÇÁƒ«sª«sLji 16ª«s ¾»½[µk…ƒ«s »R½Vµj… ÇØÕÁ»yƒ«sV ª«sVVúµj…Li¿RÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµR…¬s ÑÁÍýØ NRPÌÁNíRPL`i ¬ds»R½W úxmsryµ`… ¾»½ÖÁ¸R…VÛÇÁ[aSLRiV.

eTT$Tà&çes¡+, ñ|üŒ\>∑T|üÔ+, ◊.b˛\es¡+, n+u≤Jù|≥, ø=‘·Ôù|≥, sêe⁄\bÕ˝…+, j·÷Hê+, ‘êfi¯¢πse⁄ ÁbÕ+‘ê\T.

ø±ø£rj·T ø±sê´\j·T+: <˚yê+>∑T\M~Û, neT˝≤|ü⁄s¡+ ôd˝Ÿ HÓ+ãs¡T¢ : 93478 10877, 99497 03277, 95022 92981

k˛˝≤sY $<äT´‘Y ÄeX¯´ø£‘· Á|ü#ês¡ yêVü≤Hêìï ÁbÕs¡+_Û+∫q ø£˝…ø£ºsY

NSNTPƒy²R…, ²T|qsLi‡ÁL`i 19 (NSNRP¼d ¸R…V): ÑÁÍýØÍÜ[ r¡ÍØL`i „sµR…Vù»`½ „s¬s¹¸…WgRiLi\|ms úxmsÇÁÍýÜ[ @ª«sgSx¤¦¦¦ƒ«sƒ«sV |msLiF~Liµj…Li¿Á[LiµR…VNRPV Fszms úÉ؃«sV=N][ LRiWF~Liµj…LiÀÁƒ«s úxms¿yLRi ªyx¤¦¦¦ƒy¬sõ ÑÁÍýØ NRPÌÁNíRPL`i ¬ds»R½W úxmsryµ`… úFyLRiLiÕ³ÁLi¿yLRiV.‡ÁVµ³R…ªyLRiLi NSNTPƒy²R… NRPÌÁNíRPlLi[ÉÞÍÜ[ Cúxms¿yLRi ªyx¤¦¦¦ƒy¬sNTP A®ªsV ÛÇÁLi²y Exmso úFyLRiLiÕ³ÁLi¿yLRiV.CxqsLiµR…LRi÷éLigS A®ªsV ª«sWÉýزR…V»R½W r¡ÍØL`i „sµR…Vù»`½ „s¬s¹¸…WgRiLi»][ „sµR…Vù»`½ ÕÁÌýÁVÌÁ ˳ØLRiLi »R½NRPV䪫sgS DLiÈÁVLiµR…¬s @Li¾»½[gSNRP „sµR…Vù»`½ „s¬s¹¸…WgRiLi »R½NRPV䪫sgS DLiÈÁVLiµR…¬s }msL]äƒyõLRiV.r¡ÍØL`i „sµR…Vù»`½ „s¬s¹¸…WgS¬sNTP xqsLi‡ÁLiµ³j…LiÀÁƒ«s „s„sµ³R… ª«sxqsVòª«soÌÁ\|ms 50aS»R½Li ª«sLRiNRPW úxms˳ÏÁV»R½*Li xqsÕÁ=²U… Br¡òLiµR…¬s NSª«soƒ«s úxms¼½ INRPäLRiW r¡ÍØL`i „sµR…Vù»`½ „s¬s¹¸…WgS¬sNTP ª«sVVLiµR…VNRPV LSªyÌÁ¬s ÑÁÍýØ NRPÌÁNíRPL`i ¬ds»R½W úxmsryµ`… „sÇñÁzmsò ¿Á[aSLRiV.Cúxms¿yLRi ªyx¤¦¦¦ƒ«sLiÍÜ[ r¡ÌÁL`i „sµR…Vù»`½ „s¬s¹¸…WgRiLi\|ms úxmsÇÁÍýÜ[ @ª«sgSx¤¦¦¦ƒ«s NRPÖÁgjiLi¿Á[LiµR…VNRPV @ª«sxqsLRi\®ªsVƒ«s A²T…¹¸…W „ds²T…¹¸…W xmsLjiNRPLSÌÁV,„s„sµ³R… úxms¿yLRi ryª«sWúgji @LiµR…VËØÈÁVÍÜ[ DLi¿RÁ²R…Li»][ úxmsÇÁÌÁNRPV xqsVÌÁVª«sogS @LôðRiª«sV¹¸…[Vù Lki¼½ÍÜ[ úxms¿yLRi @ª«sgSx¤¦¦¦ƒ«s NRPÖÁgjiLi¿Á[LiµR…VNRPV @ª«sNSaRPLi DLiÈÁVLiµR…¬s ¾»½ÖÁFyLRiV.Cªyx¤¦¦¦ƒ«sLi ÑÁÍýØÍÜ[¬s „s„sµ³R… úFyLi»yÍýÜ[¬s úxmsÇÁÌÁNRPV r¡ÍØL`i „sµR…Vù»`½ „s¬s¹¸…WgRiLi\|ms @ª«sgSx¤¦¦¦ƒ«s NRPÖÁgjiLi¿RÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµR…¬s ¿ÁFyöLRiV.Cúxms¿yLRi ªyx¤¦¦¦ƒy¬sNTP xqsz¤¦¦¦»R½Li „sµR…Vù»`½ xqsLRixmnsLSNRPV @ª«sxqsLRi\®ªsVƒ«s r¡ÍØL`i Fyùƒ«sÍÞƒ«sV Aªyx¤¦¦¦ƒ«sLi\|ms GLSöÈÁV ¿Á[¸R…V²R…Li ÇÁLjigjiLiµR…¬s A®ªsV ¾»½ÖÁFyLRiV.ª«sVVÅÁùLigS „sµR…Vù»`½ N][»R½ÌÁ xqsª«sV¸R…VLiÍÜ[ Cr¡ÍØL`i „sµR…Vù»`½ FsLi»][ Dxms¹¸…WgRiNRPLRiLigS DLiÈÁVLiµR…¬s ÑÁÍýØ NRPÌÁNíRPL`i ¬ds»R½W úxmsryµ`… }msL]äƒyõLRiV. C NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ ÑÁÍýØ @µR…ƒ«sxmso xqsLi¸R…VVNRPò NRPÌÁNíRPL`i ²T….ª«sWLRiäLi®²…[¸R…VVÌÁV,NSNTPƒy²R… FszmsúÉ؃«sV=N][ ²T…B ÉÓÁ„sFs£qs ª«sVWLjiò BLiNS xmsÌÁVª«soLRiV @µ³j…NSLRiVÌÁV,B»R½LRi úxms¼½¬sµ³R…VÌÁV FyÍæ܃yõLRiV.

|æ.>∑qïes¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z {Ï&ç|æ {Ϭøÿ{Ÿ |ü⁄\|ü]Ôπø ?

23 es¡≈£L z≥s¡¢ ø£¢sTTyéT\T, nuÛÑ´+‘·sê\≈£î neø±X¯+

neT˝≤|üø±e\dæ ⁄s¡+ &ç$»Héq ˝ÁbÀÕ+‘ê\T $˝ÒKs¡T¢ ø±e˝…qT.

xmspLjiò¿Á[¸R…WÌÁ¬s BLiµR…VNRPV zmns¬sztsQLig`i µR…aRPÍÜ[ DLi²T… BLiNS 50 ÛÍÁ[µy 60®ªs[ÌÁ LRiW.ÌÁV DLiÛÉÁ[ xmspLRiòª«so»R½VLiµR…ƒ«sVNRPV®ƒs[ xmsƒ«sVÌÁNRPV róy¬sNRP FsLiFsÍÞGÌÁƒ«sV xqsLiúxmsµj…LiÀÁ Fszqs²T…zms ¬sµ³R…VÌÁV ª«sVVLiÇÁÚLRiV ¿Á[LiVVLi¿RÁVNRPV¬s A˳ÏÁª«sƒyÌÁƒ«sV xmspLjiò ¿Á[¸R…WÌÁ¬s ¿ÁFyöLRiV. NSL]ölLi[ÉÞ r¡xtsQÍÞ lLiryö¬s=‡ÁVÖÁÉÔÁ(zqsFs£qsAL`i) úNTPLiµR… ª«sVLiÇÁÚLRiV ¿Á[}qs xmsƒ«sVÌÁ¬sõÉÓÁ¬ds FsLizms ÍØù²R…V= »R½LRi¥¦¦¦ÍÜ[ ƒ«sW»R½ƒ«s ª«sWLæRiµR…LRi+NSÌÁNRPV @ƒ«sVgRiVßáLigS ª«sVVLiÇÁÚLRiV ¿Á[¸R…V²R…Li ÇÁLRigRiV»R½VLiµR…¬s ÑÁÍýØ NRPÌÁNíRPL`i ¬ds»R½W úxmsryµ`… ¾»½ÖÁ¸R…VÛÇÁ[aSLRiV.ÑÁÍýØÍÜ[ „s„sµ³R… NSL]ölLi[ÉÞ xqsLixqósÌÁV @Liµj…Li¿Á[ xqsx¤¦¦¦NSLRiLi»][ ª«sVLiÇÁÚLRiV ¿Á[}qs xmsƒ«sVÌÁ¬sõÉÓÁÉÔÁ |qsLiúÈÁ\ÛÍÁÇÞïgS ÑÁÍýØ NRPÌÁNíRPL`i µy*LS®ƒs[ ª«sVLiÇÁÚLRiV Bª«s*²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµR…¬s NRPÌÁNíRPL`i xqsöxtísQLi ¿Á[aSLRiV.µy¬sª«sÌýÁ A¸R…W xmsƒ«sVÌÁ ª«sW¬sÈÁLjiLig`i xqsVÌÁ˳ÏÁLigS DLiÈÁVLiµR…¬s }msL]äƒyõLRiV.BxmsöÉÓÁZNP[ xmspLjiò ¿Á[zqsƒ«s xmsƒ«sVÌÁNRPV xqsLi‡ÁLiµ³j…LiÀÁƒ«s ¸R…VVÉÓÁ\ÛÍÁÛÇÁ[xtsQƒ±s xqsLíjizmnsZNPÉÞÌÁV(¸R…VVzqsÌÁV)®ªsLiÈÁ®ƒs[ zqszmsJNRPV xqsª«sVLjiöLi¿yÌÁ¬s A®ªsV A®µ…[bPLi¿yLRiV. BLiNS Cxqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ „s„sµ³R… xmsƒ«sVÌÁ úxmsgRi¼½¬s NRPÌÁNíRPL`i xqs„dsVOTPQLi¿yLRiV.Cxqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ ÑÁÍýØ @µR…ƒ«sxmso xqsLi¸R…VVNRPò NRPÌÁNíRPL`i ²T….ª«sWLRiäLi®²…[¸R…VVÌÁV, xmsLi¿yLiVV¼d½LSÇÞ Fs£qsB ®ªsLiNRPÛÉÁ[aRP*LRiLSª«so, ²T…zmsJ FsÍÞ.$µ³R…L`i lLi²ïT…, ²y*ª«sW Bƒ±s¿yLêji zms²T… ª«sVÖýÁË؇ÁV,ÑÁÍýØ xmsLjixtsQ»`½ BzqsJ xmsµR…ø,ª«sV»R½=QùaSÅÁ ²T…²T… g][„sLiµR…¸R…Vù, zqszmsJ „s.ª«sVz¤¦¦¦FyÍÞ, Hzqs²T…Fs£qs zms²T… ¸R…VLiÛÇÁ ¬sLRiøÌÁ, ²T…AL`i²T…G zms²T… ²T….¿RÁLiúµR…ZaP[ÅÁL`i LSÇÁÙ, BLiNS xmsÌÁª«soLRiV BBÌÁV,²T…BBÌÁV FyÍæ܃yõLRiV.

n\¢es¡+, &çôd+usY 19 (ø±ø£rj·T): sêh+˝À |ü+&ç{Ÿ, |æÇ{Ï 30 y˚\ b˛düTº\qT yÓ+≥H˚ Á|üuÛÑT‘·«+ uÛÑØÔ #˚j·÷\ì mdt{Ïj·TT sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ø£‹Ô qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. n\¢es¡+ eT+&É\ $<ë´XÊK ø±sê´\j·T+˝À õ˝≤¢ mdt{Ïj·TT ñ<ä´eT •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\T, düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚X¯+ ãT<Ûäyês¡+ eT+&É\ $<ë´XÊU≤~Ûø±] _$$.düTÁãVü≤àD´+ n<Ûä´ø£å‘·q ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTTK´ n‹~Û>± bÕ˝§Zqï ø£‹Ô qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ HÓ˝≤Ks¡T˝À|ü⁄ |ü+&ç{Ÿ, |æÇ{Ï b˛düTº\qT uÛÑØÔ #˚j·Tø£b˛‘˚ ô|<ä› m‘·TÔq ñ<ä´$TkÕÔeTHêïs¡T. dü÷ÿ˝Ÿ ndæôdº+≥T¢>± Á|üyÓ÷{Ÿ #˚dü÷Ô ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚j·Tø£b˛‘˚ sêhyê´|üÔ+>± Ä+<√fi¯q #˚kÕÔeTì, 10 y˚\ b˛düTº\qT n|tÁπ>&é #˚kÕÔeTqï Á|üuÛÑT‘·«+ Ç∫Ãq e÷≥qT eT]∫+<äHêïs¡T. á HÓ\ 21q eTTK´eT+Á‹‘√ »]π> düe÷y˚X¯+˝À á $wüj·÷\T #·s¡Ã≈£î ekÕÔj·Tì, Ä düe÷y˚X¯+˝À &çe÷+&É¢qT HÓs¡y˚s¡Ãø£b˛‘˚ düe÷y˚X¯+ nq+‘·s¡+ ñ<ä´eT ø±sê´#·s¡Dô|’ Á|üD≤[ø£qT Á|üø£{ÏkÕÔeTHêïs¡T. n˝≤π> eTTì‡|ü˝Ÿ {°#·s¡¢≈£î ≈£L&Ü

ôV≤˝ŸÔø±s¡T¶\T e]Ô+|ü#˚j·÷\ì, n˝≤π> nìï ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ ˇ|æ ∫øÏ‘·‡ kÂ\uÛÑ´+ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚kÕÔeTHêïs¡T. á ˝ÀbÕ\qT düe]+∫ ôV≤˝ŸÔø±s¡T¶\T Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+#ê\ì ø√sê‘·eTHêïs¡T. sêh+˝À m+Çz b˛düTº\T 950 U≤∞ ñHêïj·Tì, á b˛düTº\T uÛÑØÔøÏ düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À Á|üC≤ Á|üjÓ÷»q+ yê»´+ <ëK\T #˚XÊeTHêïs¡T. 2013 &çmdtdæ Á|üø£{Ï+∫ ìj·÷eTø±\T p˝…’πø |üP]Ô ø±yê*‡ ñ+&É>± Ç|üŒ{Ï es¡≈£î |üP]Ô ø±˝Ò<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ M{Ïô|’ düŒ+~+#·ø£b˛‘˚ ô|<ä› m‘·TÔq ñ<ä´eT+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ Ä]∆ø£ ø±s¡´<ä]Ù dæôV≤#Y.sêyéT Á|ükÕ<é, |æÇ{Ï õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT |ü|üð\ ÁosêeT#·+Á<äsêe⁄, õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ¬øôV≤#Y.•e≈£îe÷sY, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù mdt.dü‘·´Hêsêj·TD, nuÛÑjYT ø£˙«qsY ¬ø|æ.$X¯«Hê<Ûä+, sêh øöì‡\sY dæôV≤#Y.@düTu≤ãT, eT+&É\ düs¡Œ+#·T\ düe÷K´ n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑Tã“\ dü‘·´Hêsêj·TDeT÷]Ô, eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T ‘√≥ u≤\ø£èwüí, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù n\T¢$T*¢ dü÷]u≤ãT, Ä]∆ø£ ø±s¡´<ä]Ù ã\uÛÑÁ<ä düTπswt bÕ˝§ZHêïs¡T.

nsTTq$*¢, &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T): ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ |æ.>∑qïes¡+ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z {Ϭøÿ{ŸqT ìjÓ÷»ø£es¡Z {Ï&ç|æ ÇHé#Ûê]®, e÷J myÓTà˝Ò´ |ü⁄\|ü]Ô Hêsêj·TDeT÷]ÔøÏ <äπøÿ neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. Ç|üŒ{Ïπø ãT<Ûäyês¡+ »]–q bÕغdüe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT ìeTàø±j·T\ ∫qsê»|üŒ ù|s=ÿq&É+ Ç+<äT≈£î ã˝≤ìï #˚≈£Ls¡Tk˛Ô+~. |æ.>∑qïes¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À {Ï&ç|æ ã˝Àù|‘êìøÏ |ü⁄\|ü]Ô m+‘·>±H√ ø£wæº+∫ |üì#˚düTÔHêïs¡T. e÷s¡TeT÷\ Á>±e÷˝À¢øÏ yÓ[¢ ‘=$Tà<˚fi¯¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ bÕ\qô|’ Á|ü»\≈£î$e]dü÷Ô bÕغ nuÛÑT´qï‹øÏ ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ne\+_ÛdüTÔqï Á|üC≤ e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT Á|ü»˝À¢øÏ rdüT≈£îyÓfi¯¢&É+˝À Äj·Tq dü|òü©ø£è‘·T\e⁄‘·THêïs¡T. n˝≤π> ø±+Á¬>dt bÕغ sêÁwüº $uÛÑ»q≈£î |üPqT≈£Lì d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\≈£î #˚dæq nHê´j·÷ìï ≈£L&Ü $e]düTÔHêïs¡T. >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± |æ.>∑qïes¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ j·TTe≈£î\πø {Ï&ç|æ {Ϭøÿ{Ÿ πø{≤sTT+#˚ neø±XÊ\THêïj·Tqï yês¡Ô\qT ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À }|ü+<äT≈£îHêïsTT. nsTT‘˚ |ü⁄\|ü]ÔøÏ {Ϭøÿ{Ÿ πø{≤sTT+#˚ neø±X¯+ sêe&É+‘√ ‘Ós¡|ü&ç+~.




  



                          



                        

 

                          

                                        



                                     



      

                                                                           



                                     







                                                     



                                            



                       



                       

                                             



                                                                 



                                     

                                                          

 

                        


4

>∑T+≥÷s¡T

X¯óÁø£yês¡+

20 &çôd+ãsY

2013

ø£+|üP´≥sY •ø£åD πø+Á<ëìï ÁbÕs¡+_Û+∫q ø£˝…ø£ºsY ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ≈î£ uÛ÷Ñ $T |üP»

∫\ø£ |ü\T≈£î\ øÏsD¡ Y &Û©ç ¢ ø±+Á>¬ dt |ô <ä\› øÏ ø£fió¯ fl ˝Òe⁄, #Óe⁄\T |üì#˚jT· &É+˝Ò<Tä .. n+≥÷ yÓTT˙ïeT<Û´ä H˚ z ãVæ≤s¡+>∑ y˚~ø£|ô ’ |òü÷f…’q $eTs¡Ù\T #˚dæq d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, Ç|ü⁄Œ&ÉT kÕ‹«≈£î&ç>± e÷]b˛j·÷s¡T. ª$uÛÑ»q m˝≤ »s¡T>∑T‘·T+<√ #·÷kÕÔ+..µ n+≥÷ düyê˝Ÿ $dæ]q øÏs¡DY Ç|ü⁄Œ&ÉT |üP]Ô>± e÷]b˛j·÷s¡T. ∫\ø£ |ü\T≈£î\T |ü\T≈£î‘·THêï]|ü⁄Œ&Üj·Tq.sêh $uÛ»Ñ q _\T¢ nôd+;¢øÏ e#êÃø,£ d”m+ øÏsD¡ Y eTÚq+ <ë˝≤ÃsT¡ . düyÓTÆø£´ #Ûê+|æj·THé nìŒ+#˚+<äT≈£î HêHê s¡ø±\ e+#·q\≈£L bÕ\Œ&ɶ øÏs¡DY, Ç|ü⁄Œ&˚yÓ÷ n~ÛcÕºHêìøÏ n‘·´+‘· qeTàø£düTÔ&ç>± e÷]b˛sTT, düyÓTÆø£´yê<ëìøÏ eT<䛑·T>± ˇø£ÿ e÷{≤ ãVæ≤s¡+>∑+>± e÷{≤¢&É˝Òø£b˛‘·T+&É&É+ ÄX¯Ãs¡´ø£s¡yÓTÆq $wüj·Ty˚T.XÊdüq eT+&É*˝À sêh $uÛÑ»q _\T¢ô|’ düŒ+~+∫q d”m+ øÏs¡DY, düTìï‘·yÓTÆq n+X¯+ |ü≥¢ n+<äs¡÷ C≤Á>∑‘·Ô>± e´eVü≤]+#ê\ì ñ∫‘· dü\Vü‰ Ç#êÃs¡T. >∑‘·+˝À sêÅcÕº\ $uÛÑ»q »]–q|ü⁄Œ&ÉT Äj·÷ #·≥º düuÛÑ˝À¢ #·s¡Ã\T m˝≤ »]>±jÓ÷ |ü]o*+#ê\˙, Ä ‘·sê«‘˚ eTq sêh #·≥º düuÛÑ˝À¢q÷ $uÛÑ»q _\T¢ô|’ #·]Ã+#ê*‡ e⁄+≥T+<ä˙ @ø£+>± eT+&É* #ÛÓ’s¡àHéøÏ ø±¢düT |”πø˝≤ e÷{≤¢&ç, düuÛÑ˝À düuÛÑT´\ ÄÁ>∑Vü‰ìï #·$#·÷XÊs¡T d”m+ øÏs¡DY.mes¡÷ ¬s#·Ã>=fÒº˝≤ e÷{≤¢&ÉTø√sê<ä˙, ˇø£] n_ÛÁbÕj·÷\qT Ç+ø=ø£s¡T >ös¡$+#·>∑*π>˝≤ e⁄+fÒH˚ m˝≤+{Ï #·s¡Ã≈£î nsTTHê |ü]cÕÿs¡+ \_ÛdüTÔ+<äqï~ øÏs¡DY ∫\ø£ |ü\T≈£î\ kÕsê+X¯+. ª#Û·‘Y.. Ç+‘· <ä÷s¡+ e#êÃø£..µ n+≥÷ Äy˚X+¯ ‘√ $uÛ»Ñ q _\T¢|ô ’ }–b˛‘ês¡ì øÏsD¡ Y >∑T]+∫ n+<äs÷¡ n+#·Hê y˚dæ Ç|ü⁄Œ&ÉT uÀ˝≤Ô ø=fÒºXÊs¡T.øÏs¡DY rs¡T #·÷k˛Ô+fÒ, n~ÛcÕºq+ |ü≥¢ Äj·Tq≈£îqï $<Û˚j·T‘· @ bÕ{Ï<√ ns¡úeTe⁄‘√+~. $uÛ»Ñ q _\T¢ m{Ϻ |ü]dæ‘ú T· ˝À¢q÷ nôd+;¢˝À #·s≈á î£ e∫Ã, Ä #·sqá T M˝…q’ +‘· ‘·«s¡>± eTT–+#˚d,æ $uÛ»Ñ q Á|üÁøÏj·T kÕ|ò”>± eTT+<äT≈£î kÕπ>˝≤ ‘·qe+‘·T bÕÁ‘· b˛wæ+#ê\ì øÏs¡DY Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡H˚ $wüj·T+ düTdüŒwüº+.˝Òø£b˛‘˚, yês¡+ s√E\ ÁøÏ‘·+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ø°.. Ç|üŒ{Ï øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ø° m+‘· ‘˚&Ü.? n|üŒ{À¢ ˝Òì kÂeT´+.. Ç|ü⁄Œ&Ó+<äT≈£î Äj·Tq≈£î ø£*–+~.? ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À e÷{≤¢&çq≥T¢ #·≥º düuÛÑ˝À¢ e÷{≤¢&É≈£L&É<äT ø±ã{Ϻ Äj·Tq n+‘· kÂeTT´&ç>± e÷]b˛j·÷s¡qTø√yê˝≤.? düyÓTÆø£´ ø±&ç Ç+ø± Äj·Tq e~˝Òj·T˝Ò<ë.? e~˝ÒXÊsê.? á Á|üX¯ï\≈£î düe÷<ÛëHê\T yÓ‘·ø£&É+ ô|<ä› ø£wüºy˚T$÷ ø±<äT. n+‘ê øÏ¢j·TsY. øÏs¡DY m+#·ø±ÿ n~ÛcÕºHêìøÏ düVü≤ø£]düTÔHêïs¡+‘˚. eT<Ûä´˝À e+#·q≈£î >∑T¬s’+~ d”e÷+Á<Ûä Á|üC≤˙ø£y˚T.

Vü≤Öõ+>¥ ì<ÛTä \T eT+p] p\÷s¡TbÕ&ÉT &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) : õ˝≤¢˝À >∑èVü≤ ìsêàD XÊK øÏ+<ä 22 y˚\ eTs¡T>∑T<=&ÉTe¢ T+p¬sq’ ≥T¢ ÄXÊK |ü<øä∏ £ dü+#ê\≈£î\T yÓ<’ ´ä + uÛ≤düÿsY ù|s=ÿHêïs¡T. M{Ïø>Ï ±qT düTe÷s¡T s¡T. 2.20 ø√≥T¢ ì<ÛäT\T πø{≤sTT+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. eT+&É\+˝Àì |ü&ÉeT{Ïqsê‡|ü⁄s¡+ ø±\˙˝À Äj·TqeTs¡T>∑T<=&É¢ ìsêàD≤ìøÏ uÛ÷Ñ $T|üP» ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s+¡ |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ õ˝≤¢˝À |üøÿ£ >∑èVü≤ \_∆<ës¡T˝…’ ñqïyês¡T á |ü<øä∏ +£ øÏ+<äeTs¡T>∑T<=&ÉT¢ kÕHêï\ >∑~ì ì]à+#·Tø√e#·TÃqì ‘Ó*bÕs¡T. n+<äT≈£î>±qT s¡÷bı+~+∫q ìj·Te÷e[ Á|üø±s¡+ \_∆<ës¡T\T ì]à+#·Tø√yê*‡ ñ+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïøπ 50 XÊ‘·+ eT+&É˝≤˝À¢ eTs¡T>∑T<=&É¢ ìsêàD |üqT\ ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ qÆ ≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ eT+&É˝≤ìøÏ nsTT<äT e+<ä\ eTs¡T>∑T<=&É¢ #=|ü⁄Œq eT+ps¡T #˚dqæ ≥T¢ $e]+#ês¡T. ìsêàD |üqT\ |üs´¡ y˚øD å£ ≈£î nsTT<äT>∑Ts¡T düuTÑÛ ´\T >∑\ n~Ûø±s¡T\ ãè+<ë\qT ø£˝ø… sº£ Y dü÷#·q\ y˚Ts¡≈î£ @sêŒ≥T #˚jT· ≥+ »]–+<äHêïs¡T. Ms¡T ‘=* <äX¯ qT+#˚ |üqT\ |üs´¡ y˚øD å£ #˚j÷· \ì, Bì e\q nÁø£e÷\≈£î ‘êe⁄˝Ò≈î£ +&Ü #·÷&=#·Ãì #ÓbÕŒs¡T. 1992`93 ø£+fÒ eTT+<äT ì]à+∫q ø±\˙\T•~Û˝≤edüú≈£î #˚s¡T≈£î+fÒ ‹]–yê{Ï kÕúq+˝À|üø±ÿ >∑èVü‰\T ì]à+#·T≈£îH˚+<äT≈£î neø±X¯+ ø£*ŒdüTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. Ç|üŒ{Ïπø s¡#·Ãã+&É˝À <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï yê]øÏ eT+ps¡T #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

düeTdü´\ e\j·T+˝À |æ+#Û·Hé<ës¡T\T bÕ\«+#· &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) : eè<äT\∆ T, $‘·+‘·e⁄\T eT]j·TT $ø£˝≤+>∑T\ m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\T yÓ+≥H˚ Á|üuTÑÛ ‘·«+ |ü]wüÿ]+#ê\ì yÓm’ dtÄsY dæ|æ dæÇdæ düuTÑÛ ´\T, ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#êsY® m&Ée*¢ ø£èwüí &çe÷+&é #˚XÊs¡T. kÕúìø£ eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T|ü]~Û˝À eTTì‡|ü˝Ÿ Ä|ò”düT eTT+<äT dæ|æm+ Ä<Ûä«s¡´+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï |æ+#·Hé<ës¡T\ düeTdü´\ô|’ ]˝Ò ìsêVü‰s¡Bø£å •_sêìï m&Ée*¢ dü+<ä]Ù+∫ dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nyÓT]ø±e+{Ï n_Ûeè~∆ #Ó+~q <˚XÊ\˝À 60 dü+e‘·‡sê\Tì+&çqyê]øÏ nø£ÿ&É Á|üuTÑÛ ‘·«+ Çq÷‡¬sH金√bÕ≥T |æ+#ÛH· \é T n~Ûøy£ TÓ T‘·+Ô ˝À ÇkÕÔsì¡ , eè<äT\∆ T, $ø£˝≤+>∑T\qT m+‘√ Áù|eT‘√ Ä<äT≈£î+{≤s¡ì, eTq<˚X+¯ ˝À e÷Á‘·+ n+<äT≈£î $s¡T<ä+∆ >± ñHêïs¡ì nHêïs¡T. nÁø£eT+>± dü+bÕ~+∫q &ÉãT“\T dæ«dtu≤´+≈£î˝À¢ <ë#·Tø=ì ø=+‘·eT+~ <˚XÊìï <√#·T≈£î+≥T+fÒ ù|<äyês¡T Ç+ø± ù|<äyês¡T>± $T>∑T\T‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. dæ«dt u≤´+≈£î˝À &ÉãT“ rdæ <˚XÊìøÏ ‘Ó|æŒ+∫ <˚X¯Á|ü»\≈£î |ü+∫‘˚ Á|ü‹ ≈£î≥T+u≤ìøÏ s¡÷.1 \ø£åô|’q edüT+Ô <äì ‘Ó*bÕs¡T. $‘·+‘·Te⁄\≈£î s¡÷.1000, $ø£˝≤+>∑T\≈£î s¡÷.1500 ô|q¸Hé Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ d”]º +>¥ Hêj·T≈£î\T C≤qøÏs¬ &ç,¶ @düTbÕ<ä+, lìyêdüsêE ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

KeTà+ õ˝≤¢ »≥Tº m+|æø£ Ç\¢+<äT &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) : á HÓ\ 22q ôV≤’ Á<ëu≤<é˝À »s¡>q∑ Tqï $Tdüsº Y ‘Ó\+>±D u≤&û _*¶+>¥ b˛{°˝À¢ bÕ˝§ZH˚ õ˝≤¢ pìj·TsY‡, e÷düsº ‡Y , n+>∑yø’Ó \£ ´+ ø£\–q »≥Tº≈î£ ãT<äyês¡+ Ç\¢+<äT˝À m+|æø£ #˚XÊs¡T. kÕúìø£ \j·THé Vü‰sYõº yéT˝À õ˝≤¢ u≤&û_*¶+>¥ nk˛dæjT˚ wüHé Ä<ä«s¡´+˝À nk˛dæjT˚ wüHé Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù $.eT˝Òw¢ ,t ø£$T{Ï düuTÑÛ ´\T ≈£L#·q sêeTø£èwü,í nãT›˝Ÿ eTHêïHé, ø±y˚{Ï s¡yT˚ wtj÷· <äy,é ∫+‘ê Hê>∑sêE, sêø£+ XÊ´+u≤ãT\T »≥TºqT m+|æø£ #˚XÊs¡T. nq+‘·s+¡ nk˛dæjT˚ wüHé õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T eT˝Òw¢ t »≥Tº $esê\T yÓ\&¢ +ç #ês¡T. pìj·TsY‡ 50øÏ˝À\ $uÛèÑ ≤>∑+˝À mdtø¬ .»MTsYqyêuŸ (Ç\¢+<äT), mdt.kÕsTT#·+<é, ¬ø.n$Hêwt≈£îe÷sY, sê+$˝≤dt bÕdæ, mHé.n+»H˚j·TT\T (dü‘·TÔ|ü*¢), 60øÏ˝À\ $uÛ≤>∑+˝À m+.|üeHé (eTDT>∑÷s¡T), 65øÏ˝À\ $uÛ≤>∑+˝À |æ.kÕsTT#·+<é, sêπøwtbÕdæ, C….lø±+‘Y (dü‘T· |Ô *ü )¢ , 70øÏ˝À\ $uÛ≤>∑+˝À õ.áX¯«sY (dü‘T· |Ô *ü )¢ , 75øÏ˝À\ $uÛ≤>∑+˝À mdtø¬ .bÕwü, e÷düsº Y 55øÏ˝À\ $uÛ≤>∑+˝À õ.qs¡‡j·T´ (eTDT>∑÷s¡T), 60øÏ˝À\ $uÛ≤>∑+˝À õ.lìyêdüsêe⁄ (Ç\¢+<äT), 65øÏ˝À\ $uÛ≤>∑+˝À ø¬ .lìyêdt (ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+), 70øÏ˝À\ $uÛ≤>∑+˝À {Ï.uÛÁÑ <äjT· ´ (Ç\¢+<äT), <äTsπ wZ t (eTDT>∑÷s¡T), 75|üd¢ t øÏ˝À\ $uÛ≤>∑+˝À ø¬ .s¡yT˚ wtj÷· <äyé (Ç\¢+<äT), $ø£˝≤+>∑T\ 55øÏ˝À\ $uÛ≤>∑+˝À m˝Ÿ.sêCŸ≈£îe÷sY (Ç\¢+<äT), 60øÏ˝À\\ $uÛ≤>∑+˝À @.s¡|òæø˘ ÇkÕàsTT˝Ÿ (eTDT>∑÷s¡T), |æ.lqT (dü‘T· |Ô *ü )¢ \T m+|æø¬ q’ ≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. sêh sê»<ëì˝À »s¡>q∑ Tqï ‘Ó\+>±D kÕúsTT b˛©˝À¢ n‘·´+‘· Á|ü‹uÛøÑ q£ ã]à õ˝≤¢≈î£ ù|s¡TÁ|üU≤´‘·\T ‘Óyê\ì nk˛dæjT˚ wüHé ø£$T{Ï düuTÑÛ ´\T ø√sês¡T.

–]»q ñ<√´>∑T\ õ˝≤¢ düuÛÑ ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) : áHÓ\ 22e ‘˚Bq KeTà+˝À –]»q ñ<√´>∑T\ õ˝≤¢ düuÑÛ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Ä dü+|òTü + õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù $. Vü≤qà+‘·T ‘Ó*bÕs¡T. ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ |ü≥D º +˝À @sêŒf…qÆ Ä dü+|òTü + düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. Á|üuTÑÛ ‘·«+ Jy√ HÓ+ãsY 3qT |üø&£ “É +B>± neT\T#˚j÷· \ì ø√sês¡T. düe÷y˚X+¯ ˝À Ms¡uÁÑÛ <ä+, \ø£àå DY, sêeT<ëdüT ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

@C…˙‡ ñ<√´>∑T\ &çe÷+&é nXÊ«sêe⁄ù|≥ &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) : õ˝≤¢˝Àì @C…˙‡ ñ<√´>∑T\ düeTdü´\qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì @{Ïm|òt õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T ≈£îs¡‡+ sêe÷sêe⁄ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. düTqï+ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ n<Û´ä ø£‘å q· Ä~yêdæ ñbÕ<ë´j·T ô|&ò sπÉ wüHé düe÷y˚X+¯ »]–+~. @C…˙‡˝À Ä~yêdæ ñbÕ<ë´j·TT\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. õz q+ãs¡T 3qT nqTdü]+∫ –]»q ñbÕ<ë´j·TT\≈£î sêyê*‡q |ü<√qï‘·T\qT |ü\T –]»H˚‘·s¡ ñbÕ<ë´j·T dü+|òü÷\T n&ÉT≈¶ î£ +≥T+<äTqï Äj·÷ dü+|ò÷ü \ qT+&ç yÓ<’ =*– ]»πs«wüHé |ò˝ü ≤\qT Ä~yêdæ\≈£î <äøÿ£ ≈£î+&Ü n~Ûø±s¡T\T ôd’‘·+ n&ÉT¶|ü&ÉT‘·THêïs¡ì yêb˛j·÷s¡T. ‘Ó\+>±D sêh+˝À ôw&É÷´\T¶ ÁbÕ+‘êìï j·T<ë‘·<+äÛ >± e⁄+∫, n~Ûø£ –]»q »HêuÛÑ ø£*– yÓT<Æ ëq ÁbÕ+‘·+˝À e⁄qï Á>±e÷\qT ôd‘’ +· ôw&É÷´\T¶ ÁbÕ+‘·+>± Á|üø{£ +Ï ∫ @»˙‡ #·{≤º\ìï+{ÏøÏ |üø&£ ãÉ “+~>± neT\T #˚j÷· \ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À m{Ïm|òt õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T k˛j·T+ lìyêdüsêe⁄, ,yÓT≥º yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T,¢ |ü<+›ä lìyêdt, Ä~Hêsêj·TD, eT+&É\ Hêj·T≈£î\T ø=Á] yÓ+ø£fXÒ Ÿ, n–Z s¡$, |ü<+›ä yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T,¢ l\ø°Î, Hê>∑\ø°Î ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT dü+#·\q ~q|ü‹Á ø£ ªø±ø£rj·Tµ˝À á øÁ +Ï <ä ‘Ó*|æq dô +≥s¡¢ qT+&ç ÄdüøÔÏ >∑\ nuÛ´Ñ s¡T\∆ T ]b˛s¡ºs¡T¢>± |üì#˚j·T{≤ìøÏ yÓ+≥H˚ ‘·eT nqTuÛÑe+, ãjÓ÷&Ó{≤, bò˛{À\‘√ á ÁøÏ+~ nÁ&Édt≈£î dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

nXÊ«sêe⁄ù|≥, y˚+dü÷s¡T, ‘·˝≤¢&É, yÓ’sê, fÒ≈£î\|ü*¢, ø±y˚T|ü*¢, ã÷s¡Z+bÕ&ÉT, ≈£Lqes¡+, ∫+‘·÷s¡T, $ÄsY|⁄ü s¡+, yêCÒ&TÉ , ≈£î≈£îÿq÷s¡T, |æqbÕø£, y˚˝sÒ T¡ bÕ&ÉT, eTDT>∑÷s¡T, eT~Ûs,¡ ≈£LdüTeT+∫, eTT~>=+&É, H˚\ø=+&É|*ü ,¢ ãj·÷´s¡+, nXÊ«|ü⁄s¡+, yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+...

ø±ø£rj·T õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+ 9`5`80 |ô +≥>∑&¶É ãC≤sY, KeTà+, dô ˝Ÿ : 9866563278

ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) : ø£+|üP´≥sY •ø£D å øπ +Á<ä+ _&ç|mæ dtqT >∑Ts¡Tyês¡+ õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y ◊.lìyêdülqπswt, õ˝≤¢ md”Œ m.$ s¡+>∑Hê<Ûé dü+j·TTø£+Ô >± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ádü+<äs“¡ +¤ >± yês¡T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ ˝≤+{Ï ÁbÕ+‘·+˝À ñ∫‘· •ø£åD πø+Á<ä+ n‘·´+‘· nedüs¡eTì ìs¡T<√´>∑ j·TTe‹, j·TTe≈£î\T ø£+|üP´≥sY •ø£åD bı+~ ù|d¢ yt TÓ +≥T¢ \_Û+∫ eT+∫ ø£+ô|˙\˝À ñ<√´>±\T kÕ~Û+#ê\ì ø√sês¡T. ôV≤’ <äsêu≤<é kÕúsTT˝À >=|üŒ>± ø£ + |ü P ´≥sY •ø£ å D π ø +Á<ëìï ø=‘· Ô > ∑ ÷ &Ó + ˝À ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ Äq+<ä<ëj·Tø£eTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T eqe÷ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄, dü©+, C…$ôV≤#Y #Í<ä] ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£\÷¢s¡T &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) : y˚T»sY Á>±eT |ü+#êj·Tr •yês¡T $X¯«ÁãVü≤àD ø±\˙˝À ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ ìsêàD≤ìøÏ ø£\÷¢s¡T düs¡Œ+#Y uÛÑs√‘·T düTC≤‘· >∑Ts¡Tyês¡+ X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. $X¯«ÁãVü≤àDT\ dü+øπ eå T+ ø√dü+ ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ ì]à+#ê\ì n+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ ì<ÛTä \T eT+p] #˚j÷· \ì kÕúìø£ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\‘√ sê»´düuÑÛ düuTÑÛ ´sê\T sπ DTø£#Í<ä] <äèwæøº Ï |ü\Te⁄s¡T $X¯«ÁãVü≤àDT\T düeTdü´qT rdüTø¬ fi≤fls¡T. B+‘√ düŒ+~+∫q sπ DTø£#Í<ä] m+|æ ì<ÛTä \ qT+&ç s¡÷.5 \ø£\å s¡÷bÕj·T\qT ø£eT÷´ì{° Vü‰˝ŸìsêàD≤ìøÏ eT+ps¡T #˚XÊs¡T. B+‘√ >∑Ts¡Tyês¡+ ø±\˙yêdüT\ düeTø£å+˝À X¯+≈£îkÕú|qü #˚XÊs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À y˚T»sY Á>±eT |ü+#êj·Tr Çz ø±eP] sêeTXÊÁd”,Ô yês¡T¶ düuTÑÛ ´\T ô|<äu› ÀsTTq <äTs¡ÁZ |ükÕ<é, b˛˝ÀE >√bÕ\#ê], KeTà+bÕ{Ï q]‡+Vü‰#ê] yÓm’ dtÄsY dæ|æ Hêj·T≈£î\T ø£sêï{Ï n|æŒs¬ &ç,¶ ñã“q lìyêdüsêe⁄, uÛsÑ √‘·T sêeTTHêj·Tø˘ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓ’<ä´•_sê\qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷*

ø±πs|ü*¢ &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) : dæ+>∑sπ DÏ j·÷»e÷q´+ ì<ÛTä *ùdÔ Á>±e÷\T düd´ü XÊ´eT˝yÓT,Æ Á|ü»\T Çã“+<äT\T |ü&≈É î£ +&Ü ñ+{≤s¡ì dæ|◊æ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù, &çddæ _æ yÓd’ t #Ós’ à¡ Hé uÛ≤>∑+ ùV≤eT+‘·sêe⁄, nHêïs¡T. eT+&É\ øπ +Á<ä+˝Àì ãkÕº+&é ôd+≥sY˝À dæ+>∑sπ DÏ Á>±eT |ü+#êsTTrì ì<ÛTä \T eT+ps¡T #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ #˚düTÔqï ]˝Ò ìs¡Vü≤s¡ Bø£å •_sêìï dü+<ä]Ù+∫ dü+|òæTuÛ≤yêìï Á|üø£{Ï+∫ Á|üd+ü –+#ês¡T. sêE\ kıeTTà sêfi¯fl bÕ\qï~ yÓqTø£{Ï kÕy˚T‘· ø±˙ H˚&TÉ Á|üC≤<Ûqä + kıeTTà ø±+Á{≤ø£sº \Y bÕ\qï~ Ç|üŒ{Ï kÕyÓT‘·>± á Á|üuÛÑT‘·«+ Ç˝≤ e´eVü≤]düTÔ+<äHêïs¡T. dæ+>∑πsDÏ ù|s¡T ô|≥Tºø√ì Á>±e÷ìï n_Ûeè~› #˚j÷· *‡q j·÷»e÷q´+ ø£˙dü+ >∑‘· eT÷&ÉT s√E\ qT+&ç ]˝Ò ìs¡V≤ü s¡ Bø£\å T #˚dTü qÔ ï n≥T Á|üuTÑÛ ‘·«+ ø±˙, Ç≥T j·÷»e÷q´+ ø±˙ |ü{+ºÏ #·Tø√e≥+ ˝Ò<Hä êïs¡T. Á>±e÷˝À¢ eT+∫˙{Ï kÂø£s´¡ +, s√&ÉT¢ ˝Òø£ Á|ü»\T HêHê nedü\ú T |ü&TÉ ‘·THêïs¡Hêïs¡T. á $wüjT· +ô|’ ø£˝ø… sº£ Y düŒ+~+∫ dæ+>∑πsDÏ j·÷»e÷q´+ qT+&ç ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚sTT+#˚˝≤ #=s¡e rdüTø√yê\Hêïs¡T. dæ|æ◊ m+m˝Ÿ bÕغ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù b˛≥T s¡+>±sêe⁄ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ –]»q ÁbÕ+‘êìï dæ+>∑sπ DÏ j·÷»e÷q´+ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e≥+ <ës¡TDeTHêïs¡T. j·TTe‹, j·TTe≈£î\T ô|<ä› ô|<ä› #·<äTe⁄\T #·~$ s√&É¢ô|’ ‹s¡>T∑ ‘·THêïs¡Hêïs¡T. dæ+>∑sπ DÏ zô|Hò øé ±dt˝º À kÕúì≈£î\πø ñbÕ~Û ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|◊æ ,m+m˝Ÿ, dæ|mæ +, ø±+Á¬>dt, {Ï&|ç ,æ {ÏÄsYmdt, _C…|,æ _md”Œ, {ÏÄsYm˝Ÿ&ç Hêj·T≈£î\T düsŒ¡ +#Y eT+&Ó|Pü &ç sêDÏ, uÀ&É yÓ÷Vü≤Héøè£ wü,í uÀfi¯¢ sêeTkÕ«$T, j·÷<ä–], yÓ’ Á|üø±XŸ, ñe÷, <˚eÁ|üø±XŸ, ‘·˝≤] #·+Á<äÁ|üø±XŸ, eT+&Ó|Pü &ç lìyêdüsêe⁄, ◊\j·T´, n˙|ò,t Hê>∑sêE #·+<äTHêj·Tø˘, ‘·Ts¡ø£ Hêsêj·TD, sêeTT\T, #ê] Bø£˝å À m◊mdtm|òt Bø£˝å À ≈£îs¡TÃHêïs¡T.

uÛÁÑ <ë#·\+ &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) : ìs¡Tù|<ä –]»qT\ ≈£î≥T+u≤\T $$<Ûä yê´<ÛTä \‘√ u≤<Û|ä &ü TÉ ‘·Tqï yê]øÏ ∫øÏ‘‡· ø√dü+ @&ÉT>∑Tsêfi¯|¢ *ü ˝¢ À @sêŒ≥T #˚ùd Á|ü‘´˚ ø£ yÓ<’ ´ä •_sê\qT nìï XÊK\ düeTq«j·T+‘√ @˝≤+{Ï ˝À≥TbÕ≥T¢ ˝Ò≈î£ +&Ü \_›#≈˚ L£ sπ à $<Û+ä >± $»j·Te+‘·+ #˚j÷· \ì ◊{°&@û |”y√ n~Ûø±] J.Ms¡bÕ+&çjT· Hé n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì @&ÉT>∑Tsêfi¯|¢ *ü ¢ –]»q ÄÁX¯eT bÕsƒX¡ Ê\˝À $$<Ûä XÊK\ n~Ûø±s¡T\‘√ @sêŒ≥T #˚dqæ düeTq«j·T düe÷y˚X+¯ ˝À ◊{°&@û |”y√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ á ÁbÕ+‘·+˝À eT˝Ò]j·÷ yê´~Û $»è+_ÛdTü qÔ ï+<äTq <ëìï s¡÷|ü⁄e÷ù|+<äT≈£î M\T>± yÓT&çø˝£ Ÿ ø±´+|ü⁄\T @sêŒ≥T #˚jT· T≥≈£î ìs¡«Væ≤+∫q|üŒ{Ïø° á ÁbÕ+‘· Á|ü»\qT $$<Ûä yê´<ÛTä \‘√ u≤<Û|ä &ü TÉ ‘·Tqï <äècÕº´ yês¡+<ä]ø° \_›#≈˚ L£ ]à $<Û+ä >± #˚j÷· \Hêïs¡T. Äj·÷XÊK\≈£î øπ {≤sTT+∫q |üqT\qT düeTs¡eú +‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. eTT+<äiT>± Á>±e÷\ ôw&É÷´˝Ÿ¶ Á|üø±s¡+>± Á>±e÷˝À¢, ìyêdæ‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢øÏ yÓ[¢ @@ yê´<ÛTä \‘√ u≤<Û|ä &ü TÉ ‘·THêïs√ >∑T]Ô+∫ düsπ « #˚dqæ $esê\qT n+~+#ê\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. –]»q uÛ≤wü e÷{≤¢&˚ $<Û+ä >± Ç‘·sT¡ \≈£î ns¡eú Tj˚T´ $<Û+ä >± Á{≤H釽Ò≥sYqT ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚j÷· \ì, yê´~Û Á>∑dTü \ú qT >∑T]Ô+#·&+É ˝À n+>∑Hyé ê&û, ÄXÊ es¡ÿs¡≈¢ î£ |üP]Ô $esê\qT ‘Ó\TdüT≈£îì Á>±e÷˝À¢ »s¡T>∑T‘·Tqï $wüj÷· \T, düeTdü´\≈£î >∑\ ø±s¡D≤\T ‘Ó\TdüT≈£îì Á|ü»\qT >∑T]Ô+#·&+É ˝À n+>∑Hyé ê&û ø±s¡´ø£s\Ô¡ ≈£î düT\uÛeÑ THêïs¡T. á ø±´+|ü⁄ ìs¡«Vü≤D˝À ‘·eTe+‘·T düV‰ü j·T düV≤ü ø±sê\T n+~kÕÔeTì m+mdtm|òt dü«#·Ã+<ä dü+düú eTT+<äT≈£î e∫Ã+~. eT\¢+|ü*¢ |ü]~Û˝À @sêŒ≥T #˚dqæ m+mdtm|òt dü+düú 24 >∑+≥\ bÕ≥T |üì #˚dTü qÔ ï<äì Ä ÁbÕ+‘·+˝À 2200 øπ düT\qT |ü]o*+#·>± 300 eT+~øÏ bÕõ{Ïyé eT˝Ò]j·÷ ñ+<äì ‘Ó*dæ+<äì, á ø±´+|ü⁄ dü+<äs“¡ +¤ >± eT+<äT\qT düs|¡ süò ê #˚kÕÔeTHêïs¡T. ø=ìï dü«#·Ã+¤ <ä dü+dü\ú T düsπ « #˚dTü ≈£îH˚+<äT≈£î e#êÃsTT. á düe÷y˚X+¯ ˝À &ç&ç Áf…ãÆ ˝Ÿ yÓ˝ŒÒ sY düsd¡ «ü r, m|æy√ |æ{õÏ eT©¢X«¯ Ø, ◊πø|” m|”&û »j·Tl, &çm+z sê+u≤ãT, n&çwqü ˝Ÿ &çm+ n+&é ôV≤#Yz |ü⁄\¢jT· ´, ‘·V≤ü o˝≤›sT¡ ,¢ m+|”&zç , lìyêdüsêE, mÇ uÛ≤cÕ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä<ëj·T e´j·÷\ ‘·ìœ ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) : ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ ø£d¢ sºü ˝Y Àì ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+, bÕ\«+#·, yÓs’ ê, @q÷ÿs¡T, #·+Á&ÉT>=+&É, p\÷s¡TbÕ&ÉT, eTT\ÿ\|ü*¢ eT+&É˝≤\ mHé|m” +, |”y√|” Ä<ëj·Te´j·÷\ô|’ ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+˝À d”m+mdt@ sêh ÁbÕC…≈î£ º y˚TH˚»sY sê+#·+<äsY ]ø±s¡T\¶ ‘·ìFì ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø£d¢ sºü ,Y Á>±eT kÕúsTT˝À ìs¡Tù|<ä\≈£î n+<äT‘·Tqï $$<Ûä |ü<øä∏ ±\ |üì‘·sT¡ qT d”@\qT n&ç–‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ø£d¢ sºü Y |ü]~Û˝À bÕ\«+#· eT+&É\+ |üìrs¡T ÄXÊ»qø£+>± ñ+<äìù|s=ÿHêïs¡T.Äj·Tq‘√bÕ≥T &Óe˝|tyTÓ +{Ÿ ø£+|üP´≥sY ôd+≥sY @|”m+ y˚DT, ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ d”y√ Hê>∑T˝ŸMTsê, d”@\T, M@\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ì<ÛäT*ùdÔ Á>±e÷\T u≤>∑T|ü&É‘êsTT

e÷y√\ yê´K´\T ns¡∆s¡Væ≤‘·+ bÕ\«+#· &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) : ÇdüTø£ <ä+<ë˝À ‘·q bÕÁ‘· ñ+<äì e÷y√sTTdüT\º T ˝ÒK sêj·T&É+, ns¡ΩsV¡ ≤æ ‘·eTì e÷J eT+Á‹, &çddæ æ n<Û´ä ≈£îå &ÉT eqe÷ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄ nHêïs¡T. bÕ‘· bÕ\«+#·˝Àì ‘·q dü«>∑èVü≤+˝À Äj·Tq$˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À e÷{≤¢&Üs¡T. ÇdüTø£ <ä+<ë\≈£î ‘·q≈£î m˝≤+{Ï dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. ñ+<äì ìs¡÷|æùdÔ <˚ì¬ø’Hê ‘êqT dæ<ä›+>± ñHêïs¡ì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘·qô|’ #˚dqæ Äs√|üD\ô|’ e÷y√sTTdüT\º T |ü⁄q:düMTøÏ+å #·Tø√yê\ì ø√sês¡T. ‘·qô|’ e∫Ãq nuÛ÷Ñ ‘· ø£\Œq\ô|’ $#ês¡D »]|æ+#ê\ì õ˝≤¢ø˝£ ø… sº£ ,Y md”‡\≈£î ˝ÒK\T sêkÕÔqì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|üC≤ J$‘·+˝À ñqï ‘·qqT nuÛ≤düTbÕ\T #˚ùd+<äT≈£î ø=+<äsT¡ <äTs¡T<˚X› ´¯ +‘√ ˝Òìb˛ì Á|üø≥ £ q\‘√ ≈£îÁ≥\T |üqTï‘·THêïs¡ì nHêïs¡T.‘êqT ì‘·´+ Á|ü»\ |üø±å q ñ+≥÷ yê] n_Ûeè~∆ ø√dü+ ø£èwæ #˚dTü HÔ êïqì ‘Ó*bÕs¡T.

dü+|òü÷˝<˚ u≤<Ûä´‘·

$<ë´s¡T\∆ T ñ<ä´$T+#ê* >±s¡¢ &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) : XÊÁd”j Ô T· $<ë´$<Ûëq+ düeTdüe÷»+ ø√dü+ »]π> b˛sê≥+˝À $<ë´s¡T\∆ T uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø±yê\ì |æ&j ç T· dtjT· T eT+&É\ n<Û´ä ≈£îå \T bÕø£ ø£èwüí ø√sês¡T. KeTà+˝À áHÓ\ 21q »]π> |æ&j ç T· dtjT· T 19e õ˝≤¢ eTVü‰düu\ÑÛ qT $»j·Te+‘·+ ø√s¡T‘·÷ >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£ >öì Ms¡jT· ´ uÛeÑ Hé˝À b˛düsº qY T $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ $<ë´s¡T\› T n<Û´ä j·Tq+ #˚d÷ü Ô $<ë´s¡+>∑ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ ñ<ä´$T+#ê\Hêïs¡T. |ü⁄≥º>=&ÉT>∑T˝≤¢ |ü⁄≥Tºø=düTqÔ ï ø±s=Œπs{Ÿ $<ë´dü+dü\ú @sêŒ≥T≈£î Á|üuTÑÛ ‘·«+ neø±X¯+ ø£*ŒdüT+Ô <äì Á|üuTÑÛ ‘·«s¡+>∑ dü+dü\ú qT ìØ«s¡´+ #˚dü÷Ô ù|<ä $<ë´s¡T∆\qT $<ä´qT <ä÷s¡+ #˚düTÔ+<äHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À eTH√CŸ, ;ÛeTT&ÉT, sêCÒ+Á<ä|kü Õ<é, eT+^˝≤˝Ÿ, Á|üXÊ+‘Y ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV≤#YÄsYm #Ó*¢+#ê* Ç\¢+<äT &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) : dæ+>∑sπ DÏ dü+dü˝ú À |üì#˚dTü qÔ ï ø±]à≈£î\≈£î, ñ<√´>∑T\≈£î |ü~ XÊ‘·+ ôV≤#YÄsY@ (Ç+{Ï n<Ó)› #Ó*+¢ #ê\ì dæ+>∑sπ DÏ ø±\Ødt es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé Ç\¢+<äT &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù ø¬ .kÕs¡jT· ´ ãT<äyês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dqæ z Á|üø≥ £ q˝À j·÷»e÷Hê´ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝Àì ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+, eTDT>∑÷s¡T @]j·÷\T |ü⁄s¡bÕ\ø£ |ü]~Û>± >∑T]Ô+∫ |ü~ XÊ‘·+ ôV≤#YÄsY@ #Ó*+¢ düTqÔ ï j·÷»e÷q´+ Ç\¢+<äT |ü⁄s¡bÕ\ø£ |ü]~Û˝Àì ø±]à≈£î\≈£î øπ e\+ eT÷&ÉT XÊ‘·+ e÷Á‘·yT˚ #Ó*+¢ #·&+É düs¬ +’ ~ø±<äHêïs¡T. ø±]à≈£î\≈£î ìyêdü>è∑ Vü‰\T (ø±«s¡sº T¡ )¢ düeT≈£Ls¡Ã˝Òì |ü]dæ‹ú ˝À n<ÓÇ› +&É˝¢ À ìedæ+#ê*‡ edüTÔ+<äì πøe\+ s¡÷.200`s¡÷.300 e÷Á‘·y˚T ôV≤#YÄsY@ s¡÷|ü+˝À #Ó*¢+#·&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. ‘·øD å£ y˚T eTDT>∑÷s¡T, ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ @]j·÷\ ‘·sV¡ ‰ü ˝À Ç\¢+<äT ø±]à≈£î\≈£î |ü~ XÊ‘·+ ôV≤#YÄsY@ #Ó*+¢ #ê\ì ˝Òì|üø+å£ ˝À Ä+<√fi¯q\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

>∑T+&Ó »ãT“\|ô ’ ne>±Vü≤q dü<dä Tü ‡ bÕ\«+#· &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) : |ü≥D º |ü]~Û˝Àì qeuÛ≤s¡‘Y yÓ+#·s‡Y *$Tf…&é ø£sêà>±s¡+ eT]j·TT KeTà+ eTeT‘· Vü‰dæŒ≥˝Ÿ‡ dü+j·TTø£Ô Ä<Û«ä s¡´+˝À >∑T+&Ó»ãT“\ô|’ ne>±Vü≤q dü<dä Tü ‡ á HÓ\ 22e ‘˚B »s¡T>∑T‘·T+~. ñ<äjT· + 11 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛeÑ Tj˚T´ dü<dä Tü ‡˝À eTq ÄVü‰s¡|⁄ü n\yê≥T¢, Ç‘·s¡ ø±s¡D≤\T >∑T+&Ó≈î£ @$<Û+ä >± »ãT“\T ø£\>∑CkÒ ÕÔj÷Ó ‘Ó*ù| dü<dä Tü ‡ Ç~. »ãT“\T sê≈£î+&Ü eTq+ m˝≤+{Ï #·s´¡ \T rdüTø√yê*, >∑T+&Ób˛≥T ø±s¡D≤˝…+{Ï, ìyês¡D e÷sêZ\T ‘·~‘·s¡ dü+<˚Vü≤\qT kÕúìø£ qeuÛ≤s¡‘Y ˇπøwüq˝Ÿ Çìdæº≥÷´{Ÿ˝À »]π> ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’<äT´\‘√ H˚s¡T>± e÷{≤¢&ç dü+<˚V‰ü \T ìeè‹Ô #˚dTü ø√e#·TÃ. >∑T+&Ó m˝≤ |üì#˚dTü +Ô <√, <äeTqT\T, dæs\¡ T n+fÒ @$T{Ï, s¡øbÔ£ ˛≥T @˝≤ >∑T]Ô+#·e#·TÃ, >∑T+&Ó≈î£ Vü‰ì #˚ùd$ @$, <ëìøÏ ∫øÏ‘‡· , u…b’ Õdt düsØ®¡ , ˇô|HéV‰ü sYº düs¡®Ø n+fÒ @$T{Ï, >∑T+&Ó yê´<ÛäT\≈£î dü+ã+~Û+∫q |üØø£å\qT ‘·~‘·s¡ düeTÁ>∑yÓTÆq $esê\qT dü<dä Tü ‡˝À bÕ˝§Zì ‘Ó\TdüTø√e#·TÃqì, á dü<dä Tü ‡≈£î n+<äsT¡ ÄVü‰«ì‘·T˝Òqì qeuÛ≤s¡‘Y ˇπøwüq˝Ÿ Çìdæ≥ º ÷´{Ÿ eTTK´ |ü]bÕ\Hê~Ûø±] ˇø£ Á|üø≥ £ q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

dô ≈£L´]{° >±s¡T¶ Ä‘·àV≤ü ‘ê´ j·T‘·ï+ yÓ’sê &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) : eT~Ûs¡˝Àì lsê+∫{Ÿ‡ ô|ò’HêHé‡ ø±sê´\j·T+˝À s¡÷. eT÷&ÉT ø√≥¢ ã+>±s¡+ edüTeÔ ⁄\ #√Ø »]–q øπ düT˝À $#ês¡D m<äTs=ÿ+≥Tqï ze´øÏÔ Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘êïìøÏ bÕ\Œ&çq dü + |ò ü T ≥q yÓ ’ s ê˝À #√≥T#˚ d ü T ≈£ î +~. lsê+ ø±sê´\j·T+˝À Áô|y’ ≥˚ T ôd≈£L´]{° >±s¡T>¶ ± ñqï d”≈î£ \ø°åàHêsêj·TD $wü+‘ê– Ä‘·àVü≤‘·´j·T‘êïìøÏ bÕ\Œ&ܶ&ÉT. ¬s+&ÉT s√E\T>± b˛©düT\ qT+∫ $#ês¡D m<äTs=ÿ+≥Tqï ‘·sT¡ D+˝À ø=+‘· eT+~ì yÓs’ ê˝À Á|ü•ïdüT+Ô &É>± á dü+|òTü ≥q #√≥T#˚dTü ≈£î+~. eT~Ûs¡ eT+&É\+ s=+|æeT˝≤¢s+¡ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ôd≈£L´]{° >±s¡T¶ eTT+<äT>±H˚ ‘·qe<ä› ñ+#·T≈£îqï $wü+ ‘êπ>XÊ&ÉT. ø=~› ì$TcÕ\ ‘·sT¡ yê‘· yê+‘·T\T ne⁄‘·THêïj·Tì b˛©düT\≈£î #Ó|Œü ≥+‘√ yÓ+≥H˚kÕúìø£+>± ñqï Áô|y’ ≥ ˚ T ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s*¡ +∫ ∫øÏ‘‡· \T n+~+#ês¡T. n‘·ì |ü]dæ‹ú yÓTs¡T>±ZH˚ ñ+<äì yÓ<’ Tä ´\T <Ûèä Mø£]+#ês¡T.

|üsêeT]Ù+∫q ø£˝…ø£ºsY, md”Œ ø£\÷¢sT¡ &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Hêsêj·TD|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q m◊dædæ Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù, myÓTੇ bı+>∑T˝Ò{Ï düT<Ûëø£ss¬Y &ç¶ e÷‘·èeT÷]Ô Ç{°e\ eTs¡D+Ï ∫+~. ø±>± >∑Ts¡Tyês¡+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ◊.lìyêdülqπswt, õ˝≤¢ md”Œ m.$ s¡+>∑Hê<Ûé Hêsêj·TD|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q bı+>∑T˝Ò{Ï ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\qT |üsêeT]Ù+#ês¡T. ádü+<äs“¡ +¤ >± bı+>∑T˝Ò{Ï Hê>∑eTà ∫Á‘·|{ü ≤ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ |òTü q+>± ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T.

‘ê>∑T˙{Ï uÀs¡T≈£î X¯+≈£îkÕú|qü p\÷s¡TbÕ&ÉT &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) : sê»´düuÑÛ düuTÑÛ ´sê\T sπ DTø£#Í<ä] m+|æ ì<ÛTä \‘√ p\÷s¡TbÕ&ÉT˝À eT+∫˙{Ï düeTdü´\qT n~Û>$∑ T+#·&ÜìøÏ s¡÷. 3.50 \ø£\å qT eT+p] #˚XÊs¡T. Ä uÀs¡T≈£î >∑Ts¡Tyês¡+md”‡ ø±\˙˝À X¯+≈£îkÕú|qü #˚sTT+#ês¡T.uÀs¡T eT+p] #˚sTT+∫ ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ ˝Ò≈î£ +&Ü #˚d+æ q+<äT≈£î ø±\˙yêdüT\T ÄyÓT≈£î ø£è‘·»‘„ \· T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓs’ ê ìjÓ÷»ø£es¡Z Hêj·T≈£î\T qTHêï ø£èwüj í T· ´, qs¡«qH˚ì |ü⁄˝≤¢sêe⁄, m+. u≤ãT, yês¡T¶ yÓT+ãsY düs√õqeTà, eTT‘·eÔ Tà\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ù|ø±≥sêj·TTfi¯fl n¬sdüTº |æqbÕø£ &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) : ù|ø±≥ Ä&ÉT‘·Tqï Äs¡T>∑T]ì @&É÷fi¯flãj·÷´s¡+ b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. @&É÷fi¯flãj·÷´s¡+ Á>±eT+˝Àù|ø±{ Ä&ÉT‘·Tqï Äs¡T>∑T]ì n¬sdüTº #˚dæ yê] qT+∫ s¡÷ 5,200\ q>∑<Tä kÕ«BÛq|üsT¡ Ã≈£îqï≥T¢ môd‡’ ø=+Á&É lìyêdt ‘Ó*bÕs¡T.

uÛÁÑ <ë#·\+ &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) : |”kÕ #·≥+º <ë«sê uÛÁÑ <ë#·\+ &ç$»Hé˝À @sêŒ≥T #˚dqæ ÇdüTø£ Ø#Y\ Ä&ç{Ï+>¥≈£î düVü≤ø£]+#·ø£b˛‘˚ uÛÑ$wü´‘Y˝À »]π> |ü]D≤e÷\≈£î dü+|òü÷˝Ò u≤<Ûä´s‘· eVæ≤+#ê*‡ ñ+≥T+<äì ◊{°&@û ÁbÕC…≈î£ º n~Ûø±] J.Ms¡bÕ+&çjT· Hé ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ◊{Ï&@ç #Ûê+ãsY˝À ÇdüTø£ Ø#Y\ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\‘√bÕ≥T dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\‘√ @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À ÁbÕC…≈£îº n~Ûø±] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÇdüTø£ Ø#Y\ @sêŒ≥T |üs¡düŒs¡ düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\T @s¡Œ&çq+<äTq dü«j·T+>± ìs¡j í ÷· \T rdüT≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+≥T+<äì, nqTø√ì $<Û+ä >± @<ÓH’ ê »]–‘˚ |üP]Ô u≤<Û´ä ‘· kıôd{’ \° <˚qì #ÓbÕŒs¡T. ÇdüTø£ Ø#Y\T @yÓTHÆ ê Äs√|üD\T ˝Ò≈î£ +&Ü ]ø±s¡T\¶ ì dü] #˚j÷· \ì, ]ø±s¡T\¶ ‘·j÷· Ø˝À @<ÓH’ ê dü+<˚V‰ü \T, nqTe÷Hê\T ñ+fÒ düV≤ü ø±s¡ XÊK n~Ûø±s¡T\qT dü+Á|ü~+#·e#·TÃqì #ÓbÕŒs¡T. ]ø±s¡T\¶ T dü]>± ˝Òøb£ ˛e&É+ Á>±eT|ü+#êj·Tr |ü\T n_Ûeè~∆ ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|≥ü ˝º øÒ b£ ˛e&É+ e\¢ Á|ü»\˝À nqTe÷Hê\T ekÕÔjT· ì, C≤|ü´+ ˝Ò≈î£ +&Ü ]ø±s¡T\¶ T dü] #˚ùd Á|üÁøÏjT· qT y˚>e∑ +‘·+ #˚j÷· \ì, ìs¡w∆ ºü ø±\ e´e~Û˝À ]ø±s¡T\¶ qT dü] #˚jT· ì ÇdüTø£ Ø#Y\ô|’ c˛ø±CŸ H√{°dTü \T nedüsy¡ TÓ ‘Æ ˚ ÁøÏ$Tq˝Ÿ øπ düT\T ô|fÒ+º <äT≈£î yÓqTø±&ÉeTì |”z ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À Äضy√ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T,¢ m|æz »qs¡˝Ÿ lìyêsêe⁄, &ç$»q˝Ÿ düV≤ü ø±s¡ n~Ûø±], yÓTHÆ ‡é n~Ûø±] ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìsê«dæ‘T· \≈£î Hê´j·T+ #˚jT· +&ç eTDT>∑÷s¡T &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) : dæ+>∑πsDÏ ìsê«dæ‘·T\≈£î ‘·–q Hê´j·T+ »]π>˝≤ #·÷&Ü\ìyê]øÏ |üP]ÔkÕúsTT˝À bÕ´πøJÇ∫Ãq‘·sê«‘˚ yê]ì nø£ÿ&É qT+∫ ‘·s*¡ +#ê\ì yÓm’ dtÄsYd|æ æ |æqbÕø£ ìjÓ÷»ø£es¡Z düeTq«j·Tø£sÔ¡ bÕj·T+ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Äj·Tq $˝Òøs£ T¡ \‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. dæ+>∑sπ DÏ j·÷Ce÷q´+ ÄsYn+&éÄsY bÕ´πøJ e÷Á‘·+ #Ó*+¢ ∫ yê]ì nø£ÿ&É qT+∫ yÓfifl¯ eTq&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. nø£ÿ&É bÕ´πøJ˝À¢ »]–q neø£‘e· ø£\ô|’ $#ês¡D #˚|{ü ≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Çfi¯fl dü˝ú ≤\T Çe«≈£î+&Ü U≤∞#˚jT· eTq&É+ düs¬ +’ ~ ø±<äHêïs¡T. Á>±e÷\qT ‘·s*¡ +#·≈î£ +&Ü uÛ÷Ñ eTT\T˝≤≈£îÿ+fÒ yês¡T mø£ÿ&É ñbÕ~Û bı+<äT‘ês¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. bı˝≤\≈£î dü+ã+~Û+∫ n+<ä]ø° bÕ´πøJ #Ó*+¢ #ê\Hêïs¡T. yê]øÏ düs¬ q’ Hê´j·T+ #˚jT· ≈£î+&Ü |üqT\T #˚|&ü ‘ç ˚ n&ÉT≈¶ î£ +{≤eTHêïs¡T. Á>±e÷˝À¢n+<ä]ø° |ü{≤º<ës¡T\T, nôdH’ ¶é uÛ÷Ñ eTT\T, >∑≥Tº q+ãs¡≈¢ î£ bÕ´πøJ #Ó*+¢ #ê\Hêïs¡T. kÕúìø£ j·TTe‘·≈î£ ñbÕ~Û ø£*Œ+#·≈î£ +&Ü Á>±e÷\qT ‘=\–ùdÔ düV≤æ +#˚~ ˝Ò<ìä düŒwü+º #˚XÊs¡T. –]»qT\≈£î nHê´j·T+ yê] ‘·sT¡ |ü⁄q b˛sê≥+ #˚kÕÔeTHêïs¡T.

yÓTÆHé eT÷dæy˚ùd+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<ä›+ Ç\¢+<äT &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) : u§>∑TìZ \«\T ‘·]–b˛j·÷j·TH˚ H˚|+ü ‘√ Ç\¢+<äT @]j·÷˝Àì 21Ç+¬øH¢’ é yÓTHÆ qé T eT÷dæyù˚ d+<äT≈£î dæ+>∑sπ DÏ j·÷»e÷q´+ ø£ d ü s ¡ ‘ · T Ô ÁbÕs¡ + _Û + ∫+~. yÓ T Æ H é J$‘·ø±˝≤ìï bı&ç–+#˚+<äT≈£î ø±yê*‡q nqTeT‘·T\qT dü+ã+~‘· &ûõm+mdt, n≥MXÊK qT+∫ rdü T ø√e&É + ˝À j·÷»e÷q´+ ìs¡ø¢ ´å£ + #˚dqæ ø±s¡D+>± e#˚ à @&Ü~ e÷]ÃHê{Ï ì >∑ ì ì eT÷dæy˚ùd |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=HêïsTT. dæ+>∑sπ DÏ #·]Á‘·˝À ‘=*yÓTHÆ >é ± ù|s¡Tqï 21 Ç+¬ ø ’ ¢ H é q T eT÷dæ y ˚ j · T e<ä › ì , u§>∑T>Z q∑ T\≈£î |ü⁄{Ïìº \¢sTTq Ç\¢+<äT eTqT>∑&É ø=qkÕ–+#ê\ì ø±]àø£ dü+|ò÷ü \T #˚dqæ Ä+<√fi¯q\qT j·÷»e÷q´+ ô|&É#$Ó qô|{Ï+º ~. Á|üdTü ‘Ô +· Ç\¢+<äT @]j·÷˝À ñqï @¬øø’ £ 21Ç+¬øH¢’ é yÓTHÆ ˝é À 900eT+~ ø±]à≈£î\T |üì#˚dTü HÔ êïs¡T. yÓTHÆ é eT÷dæy‘˚ ‘· √ á ø±]à≈£î\T Ç‘·s¡ @]j·÷\≈£î ã~© #˚j÷· *‡ ñ +≥T+~. Ç<˚ »]–‘˚ Ç\¢+<äT @]j·÷ eTqT>∑&É Á|üXÊïs¡ø∆ +£ >± e÷πs Á|üe÷<ä+ @s¡Œ&ç+~. ø±>± yÓTHÆ ˝é À |üì#˚dTü qÔ ï ø√˝Ÿø≥ £ sº ‡Y , {Ï+ãsYyTÓ Hé, düb˛s¡Tyº TÓ Hé, m+CÒ&ãÉ ÷¢´, ø£H«˚ j·TsY Ä|üsπ ≥sY‡, »qs¡˝Ÿ eTp›sY ø±]à≈£î\T ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+, >√<ëe]Kì @]j·÷\≈£î ã~©ô|’ y˚˝+¢Ò <äT≈£î <äsU¡ ≤düT\Ô T ÄVü‰«ìdü÷Ô ãT<äyês¡+ H√{°dTü C≤Ø #˚d+æ ~. á ø±´≥–Ø\≈£î #Ó+~q ø±]à≈£î\T dü>±ìøÏô|>’ ± ñ+&É≥+‘√ e#˚à @&Ü~ yÓTHÆ é eT÷dæy‘˚ · U≤j·TeTì düŒwüeº Te⁄‘√+~. dæ+>∑sπ DÏ #·]Á‘·˝À ‘=* uÛ÷Ñ >∑s“¡ >∑ì◊ì 21Ç+¬øH¢’ é yÓTÆHéqT eT÷dæy˚ùd Á|üj·T‘êï\qT n&ÉT¶≈£î+{≤eTì @]j·÷ ÁbÕ‹ì<∏ä´ dü+|òüT+ dæ+>∑πsDÏ ø±\Ødt es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé (@◊{ÏjT· Tdæ) Ç\¢+<äT &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù ø¬ .kÕs¡jT· ´ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. zô|Héø±düT\º ≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘·ìdüTqÔ ï j·÷»e÷q´+ #·]Á‘·>\∑ Ç\¢+<äTqT ìØ«s¡´+ #˚ùd+<äT≈£î ≈£îÁ≥\T |üqTï‘·T+<äì Äs√|æ+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø ùdyé Ç\¢+<äT ìHê<ë+‘√ |ü\Ts¡÷bÕ˝À¢ Ä+<√fi¯q\T ìs¡«Væ≤+#êeTì j·÷»e÷q´+ ‘·q ìs¡j í T· + e÷qTø√ì |üø+å£ ˝À eT]+‘· ñ<äè‘·kÕúsTT˝À ñ<ä´e÷\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

nÁ&Édt ˝Òì dü+øπ e å T+ >±s¡¢ &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) : Á|üC≤ düeTdü´\qT |ü]wüÿ+#·&+É ˝À Á|üuTÑÛ ‘·«+ $|ò\ü yÓT+Æ <äì dæ|mæ + eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù ø¬ . lìyêdüsêe⁄ $eT]Ù+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À »]–q düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Á|üC≤ düeTdü´\qT, dü+øπ eå ÷ìï |ü{+ºÏ #·T≈£îH˚ yêπs ø£sT¡ ej·÷´s¡ì, ns¡TΩ˝q’… yê]øÏ sπ wüHøé ±s¡T\¶ T Çyê«\ì Á|üC≤ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À dæ|mæ + Hêj·T≈£î\T {Ï. q]‡+Vü‰sêe⁄, –]Á|ükÕ<é, áX¯«sY*+>∑+, yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T,¢ dü‘êÔs$Y Tj·÷, sêC≤sêe⁄ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.


5 X¯óÁø£yês¡+

s√E dü+bÕ<äq...4ø√≥T¢!

nyÓT]ø£Hé yê´bÕs¡ ~>∑Z»+, ÇHÓ«dtºyÓT+{Ÿ >∑Ts¡T yê¬sHé ãô|ò{Ÿ dü+|ü<ä á @&Ü~˝À s√E≈£î 37 $T*j·THé &Ü\s¡¢ #=|ü⁄Œq ô|]–+~. B+‘√ Äj·Tq 2013˝À n‘·´~Ûø£+>± dü+bÕ~+∫q _*j·T˙sY>± ì˝≤Ãs¡T. yÓ˝ŸÔ`mø˘‡ ìy˚~ø£ Á|üø±s¡+ 2013˝À ãô|ò{Ÿ dü+|ü<ä 12.7 _*j·THé &Ü\s¡T¢ ô|]– 59.1 _*j·THé &Ü\s¡¢≈£î #˚]+~. á @&Ü~ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À Ç~ 46.4 _*j·THé &Ü\s¡T¢>± ñ+~. nsTT‘˚, dü+|ü<ä ô|s¡T>∑T<ä\˝À ãô|ò{Ÿ {≤|t˝À ñHêï.. yÓTT‘·Ô+ dü+|ü<ä $wüj·T+˝À yÓTÆÁø√kÕ|òtº #Ó’s¡àHé _˝Ÿ π>fÒ‡ q+ãsYeHé>± ñHêïs¡T. yÓ˝ŸÔ`mø˘‡ {≤|t 10 ≈£îuÒs¡T˝À¢ yÓTÆÁø√kÕ|òtº #Ó’s¡àHé _˝Ÿ π>{Ÿ‡ 72.6 _*j·THé &Ü\s¡¢ dü+|ü<ä‘√ ‘=* kÕúq+˝À ì˝≤Ãs¡T. Äj·Tq dü+|ü<ä 11.5 _*j·THé &Ü\s¡¢ y˚Ts¡ ô|]–+~. yÓ˝ŸÔ`mø˘‡ ìy˚~ø£ Á|üø±s¡+ {≤|t 10 dü+|üqTï\ dü+|ü<ä 2013˝À 101.8 _*j·THé &Ü\s¡¢ y˚Ts¡ ô|]–+~. &çôd+ãsY Hê{ÏøÏ Ms¡+<ä] ÄdæÔ $\Te ø£*|æ‘˚ 347 _*j·THé &Ü\s¡T¢. mdtn+&é|” 500 dü÷Nì $T+∫ (24%) M] dü+|ü<ä 41.6% y˚Ts¡ ô|]–+~. dü+|ü<ä ô|s¡T>∑T<ä\qT ã{Ϻ #·÷ùdÔ ¬ødæH√ ~>∑Z»+ ôw\¶Hé n&Ó˝ŸdüHé, nyÓTC≤Hé e´ekÕú|ü≈£î&ÉT C…|òt u…CÀ, ù|òdtãTø˘ e´ekÕú|ü≈£î&ÉT e÷sYÿ »ø£sY ãsYZ es¡Tdü>± 3 qT+∫ 5e kÕúq+ <ëø± ÄÁø£$T+#ês¡T.

eTÚqy˚T\H√sT÷.. {°«fÒwüO.!

{°«fÒwüß.. n<˚q+&û ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘· Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ç>±] |ü⁄Á‘·s¡‘·ï+ Hêsê ˝Àπøwt, sê»ø°j·T $eTs¡Ù\T #˚j·T&ÜìøÏ {Ï«≥ºsYì y˚~ø£>± #˚düT≈£îHêïs¡T. ø±+Á¬>dtô|’Hê, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt ô|’Hê, {°ÄsYmdtô|’Hê {°«≥T¢ y˚dü÷Ô, M\T ∫øÏÿ‘˚ bÕغ y˚~ø£\ô|’Hê Ä bÕغ\ô|’ $eTs¡Ù\T #˚dü÷Ô, bÕغ ÁX‚DT*ï ñ‘ê‡Vü≤|ü]#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T.ø°\ø£ n+X¯$÷à<ä e÷Á‘·+, ‘·+Á&ç˝≤>±H˚ ‘·qj·TT&ÉT {°«fÒwt.. kÕØ kÕØ ˝Àπøwt eP´Vü‰‘·àø£ eTÚq+ eVæ≤düTÔ+&É&É+ {°&û|” ÁX‚DT˝Òï $düàj·÷ìøÏ >∑T]#˚k˛Ô+~. sêh $uÛÑ»q ø£Hêï ô|<ä› düeTdü´ sêh+˝À Ç|ü⁄Œ&˚eTT+~.? Ä n+X¯$÷à<ä e÷Á‘·+ ˝Àπøwt e÷{≤¢&çq <ëK˝≤˝Ò¢e⁄.πød”ÄsY‘√ #·+Á<äu≤ãT #·s¡Ã≈£î dæ<ä∆eTì |æ*∫Hê, πød”ÄsY sêe&É+˝Ò<äì yÓTTHêïeT<Ûä´ yê´U≤´ì+∫q ˝Àπøwt, ‘Ó\+>±D $÷<ä ≈£L&Ü @<√ ˇø£ ø±yÓT+fÒùdùdÔ u≤e⁄+≥T+<äì ‘Ó\T>∑T ‘·eTTàfi¯ófl Ä•düTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+.. nì #Ó|æŒ #·+Á<äu≤ãT eTÚq+ <ë˝≤Ãs¡T. ‘Ó\T>∑T ‘·eTTàfi‚flyÓ÷ ÁbÕ+‘ê\ø£r‘·+>± $&çb˛sTT, ˇø£]ô|’ ˇø£s¡T $eTs¡Ù\T #˚ùddüT≈£î+ ≥THêïs¡T. u≤ã÷ {°«fÒwüO.. #·+Á<äu≤ãT eTÚq+ düπs, $÷s¡Hêï @<√ ˇø£ {°«fÒdæ, ‘=\T‘· bÕغ˝À s¡#·Ãì #·˝≤¢s¡TÃø√+&ç.. n+fÒ.. {°«fÒwt>± |æ\eã&√Ôqï Hêsê ˝Àπøwt <ëìøÏ @+ düe÷<Ûëq+ #ÓbÕÔs√.?

ø£]ƒq #·s¡´\Tµ n+‘ê ñ‘·TÔ‹Ô Á|ü>∑˝≤“¤˝Ò!! ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ $÷<ä n$XÊ«dü rsêàq+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq Äs¡T>∑Ts¡T düuÛÑT´\ $÷<ä ø£]ƒq #·s¡´\T ñ+{≤j·T+≥÷ |ædæ #êø√ Á|üø£{Ï+∫q|ü⁄Œ&ÉT.. ne⁄Hê ø±+Á¬>dt n+‘·≈£î kÕVü≤dædüTÔ+<ë? nì ø=+<äs¡T ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷s¡T. H√{Ï<ä÷≈£î&ÉT‘√ k˛ìj·÷>±+BÛì |ü<ä$ ~–b˛yê\+≥÷ HêHê e÷≥\T nqï+<äT≈£î @◊d”d” düuÛÑT´&ÉT CÒd” ~yêø£s¡¬s&ç¶øÏ ø±+Á¬>dt bÕغ c˛ø±E H√{°düT C≤Ø#˚düTÔ+<äì ~–«»j·Tdæ+>¥ $˝Òø£s¡¢‘√ Á|üø£{Ï+∫q|ü⁄Œ&ÉT.. nuÀ“ Ä\dü´+>±HÓ’Hê düπs ø√|ü+ u≤>±H˚ e∫Ã+<˚ nì ø=+<äs¡T ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷s¡T. nsTT‘˚ s√E\T >∑&ÉTdüTÔqï ø=B›.. ø±+Á¬>düT bÕغ.. Msêy˚X¯ ø£]ƒq #·s¡´\ Á|üø£≥q\T n˙ï πøe\+ ñ‘·TÔ‹Ô Á|üø£≥q˝Ò nì ‘˚*b˛‘√+~. ø±+Á¬>dt bÕغ XÊdüqdüuÛÑT´\T kı+‘· bÕغ $÷<ä n$XÊ«dü+ Á|ü‹bÕ~+#·&É+ m+‘·{Ï rÁeyÓTÆq ~Ûø±ÿs¡yÓ÷ n+<ä]ø° ‘Ó*dæq<˚. nsTT‘˚ yê]ì bÕغ @$÷ #˚j·T˝Òø£b˛sTT+~. yê] $÷<ä ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒø£ ñ+{≤j·Tì n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û #êø√ nHêïs¡T. nsTT‘˚ bÕغøÏ n+‘· d”H˚¢<äì ‘˚*b˛sTT+~. n$XÊ«dü rsêàHê\≈£î »&çdæ ¬s+&ÉTs√E\ eTT+<˚ ø±+Á¬>düT düsêÿs¡T ‘·eT bÕs¡¢yÓT+≥T <äTø±D≤ìï eT÷‘·ô|≥Tº≈£îqï<˚ ‘·|üŒ.. yê] $÷<ä #·s¡´e÷Á‘·+ rdüTø√˝Òø£b˛sTT+~.CÒd” ~yêø£s¡¬s&ç¶ ` k˛ìj·÷ ~Ûø±ÿsêìï Á|ü<ä]Ù+∫ |ü~ s√E\T >∑&É∫b˛j·÷sTT. &Ûç©¢˝À ñ+&É>± ~–«»j·Tdæ+>¥≈£î CÒd” ‹≥T¢ ns¡ú+ ø±˝Ò<˚yÓ÷ nqT≈£î+<ë+.. eT] Äj·Tq sêh+˝À ¬s+&ÉTs√E\T |üs¡´{Ï+∫ yÓ[¢ ≈£L&Ü yês¡+ >∑&ÉTk˛Ô+~. CÒd” c˛ø±E H√{°düT |ü+|ü⁄‘ê+ nì Äj·Tq ôd\$∫à yÓfi≤¢s¡T. nsTT‘˚ Ç|üŒ{Ï<ëø± <ëìøÏ ≈£L&Ü nr>∑r ˝Ò<äT. ô|’>± c˛ø±E #ê˝≤ e÷eT÷\T dü+>∑‹. ø£]ƒq #·s¡´ ≈£L&Ü ø±<äT. nsTT‘˚ @ e÷Á‘·+ ∫qï #·s¡´ rdüT≈£îHêï düπs Hêj·T≈£î\T mø£ÿ&É bÕغH˚ ø±\<äìï yÓ[¢b˛‘êπsyÓ÷qì bÕغ uÛÑj·T|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢>± e´eVü‰s¡+ ø£ì|æk˛Ô+~. bÕغ Ä‘·às¡ø£åD j·÷e˝À |ü&ç.. ø√s¡\T ˝Òì |ü⁄*˝≤ >±+Á&çk˛Ô+<äì, ø£]ƒq #·s¡´\ Á|ü>∑˝≤“¤\≈£î |ü]$T‘·+ ne⁄‘√+<äì |ü\Te⁄s¡T yê´U≤´ìdüTÔHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt eT+Á‘·T\T π> ˝≤..?

$÷≈£î ª;|”µ m+‘·T+~!

ndü\T ;|” n+fÒ ej·TdüT ô|’ ã&çq yê]øÏ e÷Á‘·y˚T e#˚à »ãT“. n~ n|üŒ{À¢. Ç|ü⁄Œ&ÉT Ç~ n+<ä]øÏ düs¡«kÕ<Ûës¡D+ nsTTb˛sTT+~. me]øÏã&ç‘˚ yê]øÏ m|ü⁄Œ&ÉTã&ç‘˚ n|ü⁄Œ&ÉT e#˚Ãk˛Ô+~. Ä |òü¢≈£îÃj˚TwüHé‡ e\¢ >∑T+&Ó düeTdü´\T e∫à |ü&ÉT‘·THêïsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À...ndü\T ;|” m+‘·T+&Ü*..m+‘·es¡≈£î+fÒ |òüs¡yê˝Ò<äT...m˝≤+{Ï yês¡T {≤´u…¢{Ÿ‡ yê&Ü* nH˚ <ëìô|’ nyÓT]ø± Á|üuÛÑT‘·«+ z &Üø£ºs¡¢ ãè+<ëìï Á|ü‘˚´øÏ+∫ ØôdsYÃøÏ |ü⁄s¡e÷sTT+∫+~. á &Üø£ºs¡¢ bÕ´HÓ˝Ÿ.. ‘êC≤>± ø=ìï ÄX¯Ãs¡´ø£s¡yÓTÆq $wüj·÷\qT ãj·T≥ô|{Ϻ+~. ej·TdüT ô|]–q yê]˝À kÕ<Ûës¡D+>± s¡ø£Ôb˛≥T 140/90 nH˚~ ø=\e÷q+>± ñ+{À+~. nyÓT]ø± Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚dæq bÕHÓ˝Ÿ BìøÏ düã+~Û+∫ ìs¡«Væ≤+∫q |ü]XÀ<ÛäHê $esê\qT yÓ\¢&çdü÷Ô ôV’≤ ;|” nH˚~ 150/90>± ≈£L&Ü ñ+&Ée#·Ãì ‘Ó*|æ+~. n+fÒ ôV’≤;|” ÁbÕs¡+uÛÑ <äX¯˝À ñqïyê]øÏ Á|üuÛ≤ee+‘·yÓTÆq ∫øÏ‘·‡ nedüs¡+ ˝Ò<äì, n+‘· eT+∫~ ø±<äì ≈£L&Ü #ÓãT‘√+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü...;|” 150 <ë{Ïq yê]øÏ e÷Á‘·y˚T {≤´u…¢{Ÿ‡ yê&˚˝≤ dü÷#·q*yê«\+≥÷ uÛÑs√kÕ ≈£L&Ü Çk˛Ô+~. n+<äTπø zkÕ] ;|” #Óø˘ #˚düTø√+&ç. ø£+Á{À˝Ÿ˝À e⁄+fÒ zπø. ø=+#Ó+ m≈£îÿe>± e⁄+fÒ...>±uÛÑsê |ü&É≈£î+&Ü...yêsêìø√kÕ] #Óø˘ #˚düT≈£î+≥÷ e⁄+&É+&ç. øÏ+<ä{Ï ˝≤>±H˚ e⁄+fÒ ˝…’{Ÿ rdüTø√+&ç. ˝Ò<äT Áø£eT+>± ô|s¡T>∑T‘·T+fÒ e÷Á‘·+ &Üø£ºsYì ø£\e+&ç.

2013

<˚ej·÷ì n¬sdüTº yÓqTø£ ñ+~ Ç+&çj·TH˚? q÷´j·÷sYÿ: nyÓT]ø±˝À <Í‘ê´~Ûø±] <˚ej·÷ì ø√Áu≤>±<Ó n¬sdüTº yÓqø£ ñqï~ ≈£L&Ü uÛ≤s¡rj·TT&˚qì n+≥THêïs¡T. nyÓT]ø±˝Àì e÷Hé|ü≥Hé n{≤Øï>± |üì#˚düTÔqï Á|”‘Y ãsêsêH˚ <˚ej·÷ìøÏ n¬sdüTº Ä<˚XÊ\T Ç∫Ãq≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. nyÓT n¬sdüTºô|’ Á|”‘Y ãsêsê düTBs¡ÈyÓTÆq Á|üø£≥qqT ≈£L&Ü $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. n¬sdüTº dü+<äs¡“¤+>± <˚ej·÷ì |ü≥¢ eTsê´<ä>± Á|üe]Ô+∫q≥T¢, ø±|ò” uÛÀ»q+ ≈£L&Ü Ç∫Ãq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç+‘·ø° mesê nH˚ Á|”‘Y ãsêsê nH˚ Á|üX¯ï y˚düT≈£î+fÒ ndüøÏÔø£s¡yÓTÆq düe÷<ÛëHê\T <=s¡T≈£î‘êsTT. ø=+<äs¡T Äj·TqqT Vü‰©e⁄&é q≥T&ÉT, eTs√ ªøÏ¢+{Ÿ ádtºe⁄&éµ>± e´eVü≤]düTÔ+{≤s¡≥.eT]ø=+<äs¡T ªeTHéVü≤≥Hé øöu≤jYTµ>± |æ\TkÕÔs¡≥. 2009 ÁbÕ+‘·+˝À n{≤Øï>± |ü<ä$ #˚|ü{Ϻq Á|”‘Y ãsêsê yÓ+≥H˚ q÷´j·÷sYÿ˝Àì H˚s¡düTÔ\qT, eTTK´+>± yÓ’{Ÿ ø±\sY H˚s¡>±fi¯¢ |üì |ü≥º&É+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡ì n+{≤s¡T.eT÷&˚fi¯¢ øÏ+<ä≥ uÛ≤s¡‘· dü+‘·‹øÏ #Ó+~q s¡»‘Y >∑TbÕÔ, n‘·ì düVü≤#·s¡T\ n¬sdüTº≈£î ø±s¡≈£î&Ó’ |üÁ‹ø£\ |ü‘êø£o]¸ø£\≈£î mø±ÿ&ÉT. ÇHéôd’&ÉsY ÁfÒ&ç+>¥ ÁbòÕ&é Äs√|üD\ô|’ s¡»‘Y >∑TbÕÔ n‘·ì eTs√ q\T>∑Ts¡T düVü≤#·s¡T\qT 2012 pHé˝À <√wüß\T>± ø√s¡Tº ìsê∆]+∫+~. yê]øÏ ¬s+&˚fi¯¢ C…’\T•ø£å $~Û+#·&Éy˚T ø±ø£, 50 \ø£å\ ô|fÒºXÊs¡T.45 @fi¯¢ Á|”‘Y |ü+C≤uŸ˝Àì |òæs√CŸ|üPsY˝À |ü⁄{≤º&ÉT. $<ë´uÛ≤´dü+ kÕ–+<äì, 2012˝À Á|ü|ü+#·+˝Àì n‘·´+‘· &Ü\s¡¢ »]e÷Hê ≈£L&Ü $~Û+∫+~. s¡»‘Y >∑TbÕÔ n¬sdüTº‘√ Á|”‘Y ‘·+Á&ç dæ≈£îÿ ø±>± ‘·*¢ Væ≤+<äTe⁄. Ç‘·ì ∫qï‘·q+˝ÀH˚ Ç‘·ì Á|ü‹uÛ≤e+‘·T˝…’q 100eT+~˝À Ç‘·ì ù|s¡TqT f…’yéT‡ |üÁ‹ø£ ãsêsêøÏ nø£ÿ&çyêfi¯ó¢ ª~ yê˝ŸÁd”º{Ÿ ãdüºsYµ nH˚ ìø˘H˚yéT ‘·*<ä+Á&ÉT\T nyÓT]ø± e#êÃs¡ì, q÷´C…؇˝À Äj·Tq #˚]Ã+<äì Ç+≥¬sï{Ÿ düe÷#ês¡+.

<=&ç¶<ëØ e⁄+≥T+~ eT].! sê#·e÷s¡Z+˝À.. dü‘êÔ #ê≥Tø√˝Òq|ü⁄Œ&ÉT <=&ç¶<ë] m˝≤>∑÷ e⁄+≥T+~.. m+#·ø±ÿ ‘·|æŒ+#·T≈£îì bÕ]b˛e&ÜìøÏ. ø±+Á¬>dt bÕغ n<˚ #˚dæ+~ bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ˝À¢. j·T÷|”@ô|’ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q Äs¡T>∑Ts¡T m+|”\T n$XÊ«dü rsêàq+ ô|fÒº+<äT≈£î dæ<ä∆yÓTÆq $wüj·T+ $~‘·y˚T. ªyê]ì bÕغ qT+∫ düôdŒ+&é #˚ùd ~X¯>± n&ÉT>∑T˝ÒdüTÔHêï+..µ nì n~ÛcÕºq ô|<ä›\T #ÓbÕŒs¡T. yêfi¯ófl düôdŒ+&é ne˝Ò<äT, ˝Àø˘düuÛÑ˝À n$XÊ«dü+ nH˚ n+X¯y˚T #·s¡Ã≈£î sê˝Ò<äT.Á|ü‹s√p ˝Àø˘düuÛÑ˝À ø±+Á¬>dt m+|”\T n$XÊ«dü rsêàq+ô|’ H√{°dt Çe«&É+.. düuÛÑ˝À s¡uÛÑ »s¡>∑&É+.. dü+<ä{À¢ dü&˚$Tj·÷ nì ‘·eTø±ÿyê*‡q _\T¢*ï #·ø£ÿu…fÒºdüT≈£îì, ˝Àø˘düuÛÑqT yêsTT<ë y˚sTT+#·&É+.. ÇB ø±+Á¬>dt bÕغ ‘Ós¡yÓqTø£ q&ç|æq sê»ø°j·T+. Ç+<äT˝À <äTs¡<äèwüºeXÊ‘·÷Ô d”Œø£sY #ÛÓsTTsYì uÛ≤>∑kÕ«$Tì #˚dæ, Ä #ÛÓsTTsY >ös¡yêìï ø±+Á¬>dt #Ó&É>={Ϻ+<äH˚ $eTs¡Ù\T Á|üeTTK+>± $ìŒdüTÔHêïsTT.ndü\T bÕs¡¢yÓT+≥T o‘êø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢ @ n+X¯$÷à<ä nsTTHê düeTÁ>∑+>± #·s¡Ã »]–+<ë.? n+fÒ, ª˝Ò<äTµ nì düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ*‡ e⁄+≥T+~. ˇø£ÿs√»+fÒ ˇø£ÿs√E ≈£L&Ü <˚X¯ Á|ü»\T m<äTs=ÿ+{Àqï düyê\ø£å düeTdü´˝À¢ @ ˇø£ÿ<ëì$÷<ä ≈£L&Ü ˝Àø˘düuÛÑ˝À #·]Ã+#˚+<äT≈£î

neø±X¯+ sê˝Ò<äT.n~Ûø±s¡ bÕغøÏ #Ó+~q Äs¡T>∑Ts¡T m+|”\T n$XÊ«dü rsêàq+ H√{°düT ÇùdÔ, <ëìô|’ #·s¡Ã »s¡>∑ø£b˛e&É+ nìï{Ïø£Hêï u≤<Ûëø£s¡yÓTÆq $wüj·T+. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ nH˚ sêh+ ˇø£{Ï uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À e⁄+<ä˙, Ä sêÅcÕºìøÏ ª$uÛÑ»qµ nH˚ n‹ ô|<ä› ø£wüº+ e∫Ã+<äqï $wüj·Ty˚T Vü≤dæÔq ø±+Á¬>dt ô|<ä›\≈£î |ü≥º˝Ò<ä+fÒ, n~ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ #˚düT≈£îqï <Ísꓤ>∑´+ nqTø√yê*.bÕs¡¢yÓT+≥T o‘êø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢ ‘Ó\+>±D _\T¢ ô|fÒºkÕÔeTì ‘Ó\+>±D Á|ü»*ï eTuÛÑ´ô|{Ϻ, bÕs¡¢yÓT+≥T o‘êø±\ düe÷y˚XÊ*ï eTeT.. nìŒ+#ês¡+fÒ, ø±+Á¬>dt sê»ø°j·T+ @ πs+CŸ˝À e⁄+≥T+<√ ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. n$XÊ«dü+ $wüj·T+˝À <=&ç¶<ë] #·÷düT≈£îì.. kı+‘· bÕغ m+|”\H˚ m<äTs√ÿ˝Òø£, yê]ì düôdŒ+&é #˚j·T˝Òì <äj·T˙j·T dæú‹˝À ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘√+~ ø±+Á¬>dt bÕغ nq&ÜìøÏ Ç+‘·ø£Hêï ì<äs¡Ùq+ Ç+πø+ ø±yê*.?ø=düyÓTs¡Tù|+≥+fÒ.. n~Ûø±s¡ |üø£å+ ˝Àø˘düuÛÑqT ìπs›•+∫q s√E\qT |üP]Ô>± ìs¡«Væ≤+#·˝Òø£b˛sTTHê, Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å+ ì\Bj·T˝Òø£b˛e&É+. Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å+ qT+∫ Ç+‘· düVü≤ø±s¡+ e⁄+fÒ, n~Ûø±s¡ |üø£å+ @yÓTÆHê #˚düTÔ+<äì Á|ü‘˚´ø£+>± #ÓbÕŒ*‡q |üì˝Ò<äT ø£<ë.

á ˝§˝Ò¢+{Ï...nôd+;¢ ø±<äT bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ‘˚˝ÒÃkÕÔ+!

sêh $uÛÑ»q _\T¢ô|’ nôd+;¢˝À #√≥T#˚düT≈£î+≥Tqï |ü]D≤e÷\ô|’ ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷ >±+BÛ rÁe+>± düŒ+~+∫q≥Tº &Ûç©¢ ô|<ä›\ ©ø˘. Ç∫Ãq >∑&ÉTe⁄qT |üP]Ô>± ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îì, XÊdüqdüuÛÑ˝À #·s¡Ã |üP]Ô #˚ùdÔ düπsdü]! ˝Ò≈£î+fÒ e÷Á‘·+ ˝Àø˘düuÛÑ˝ÀH˚ _\T¢≈£î ‘·T~ s¡÷|ü⁄ Çyê«*‡ e⁄+≥T+<äì >∑{Ϻ>± #Ó|æŒq≥Tº düe÷#ês¡+. XÊdüqdüuÛÑ˝À #·s¡Ã »]ù| |ü]dæú‹ ˝Òø£b˛‘˚...sêh|ü‹ Ç∫Ãq >∑&ÉTe⁄ ª»qe] 23µ es¡≈£L πø+Á<ä+ Ä>∑<äì, $uÛÑ»qô|’ eT]+‘· y˚>∑+>± ‘·<äT|ü] #·s¡´\T rdüT≈£îH˚ neø±X¯+ e⁄qï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. sêh |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D _\T¢qT nôd+;¢øÏ |ü+|æ ø=~› s√E\T }|æ] |”\TÃ≈£îqï πø+Á<ä+ ãT<Ûäyês¡+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ\T eTT–dæq yÓ+≥H˚ eT∞¢ ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ <äèwæº πø+ÁBø£]+∫+~. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ ≈£L&Ü ÄyÓT<ä+ bı+<ä&É+‘√ Çø£ ‘·s¡TyêsTT ø±s¡´Áø£eT+ ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥Tô|’H˚ πø+Á<ä+ <äèwæº kÕ]+∫+~. nsTT‘˚... wæ+&˚ Ç|üŒ{Ïπø sêh >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé‘√ e÷{≤¢&ç, XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ |ü]dæú‹ô|’ Äsê rdæq≥T¢ ¨+XÊK esêZ\T ‘Ó*bÕsTT.µÁ|üdüTÔ‘·+ sêh+˝À n+‘ê düe´+>±H˚ ñ+~. nôd+;¢˝À e÷Á‘·+ >∑+<äs¡>√fi¯ |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=HêïsTTµ nì qs¡dæ+Vü≤Hé #ÓbÕŒs¡≥. sêh|ü‹ >∑&ÉTe⁄ Ç∫Ãq≥T¢>± »qe] 23es¡≈£î y˚∫ #·÷&Ü˝≤, ˝Òø£ n+‘·≈£îeTT+<˚ ìs¡íj·÷ìøÏ sêyê˝≤ nH˚ $wüj·T+ô|’ πø+Á<ä+ ‘·s¡®q uÛÑs¡®q\T |ü&ÉT‘√+~. ãT<Ûäyês¡+ qT+∫ nôd+;¢˝À $uÛÑ»q _\T¢ô|’ #·s¡Ã »s¡>±*‡ ñ+~. ø±˙... »s¡>∑˝Ò<äT. >∑Ts¡Tyês¡+, X¯óÁø£yês¡+ »s¡T>∑T‘·T+<äH˚ qeTàø£+ ˝Ò<äT. ‘·<äT|ü] $&É‘· düe÷y˚XÊ˝À¢q÷ #·s¡Ã »]ù| |ü]dæú‹ ˝Ò≈£î+fÒ... Çø£ eT÷&√ $&É‘·≈£î

ù|òdtãTø˘ #·÷düT≈£î+≥÷ düeTTÁ<ä+˝À |ü&çb˛sTT+~

ôd˝Ÿbò˛Hé˝À bÕ≥\T $q&É+, ù|òdtãTø˘ n|t&˚{Ÿ #˚düTø√e&É+ ˇø£ e´düq+>± e÷]+~. ‘Ó’yêHé≈£î #Ó+~q z j·TTe‹ ÄÁùdº*j·÷˝Àì yÓT˝ŸuÀsYï düeTTÁ<ä rs¡+˝À ù|òdtãTø˘ #·÷düT≈£î+≥÷ düeTTÁ<ä+˝À |ü&çb˛sTT+~. nø£ÿ&É |üsê´≥≈£î\ø√dü+ ;#Y qT+∫ düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ e+‘Óq˝≤ ø£{Ϻq ø£≥º&É+ô|’ q&ÉTdü÷Ô?qï ÄyÓT ù|òdtãTø˘ j·Tyê«s¡+˝À ©qyÓTÆ düeTTÁ<ä+˝À |ü&çb˛sTT+~.yÓ+≥H˚ ‘√{Ï ≥÷]düTº\T nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆ b˛©düT\≈£î ‘Ó*j·TCÒj·T&É+‘√ yês¡T d”Œ&éuÀ{Ÿ kÕj·T+‘√ ÄyÓTqT ø±bÕ&Üs¡T. Ä j·TTe‹øÏ á‘· sê<äì, düeTTÁ<ä+˝À |ü&çb˛sTTq ‘·sê«‘· ≈£L&Ü ôd˝Ÿbò˛Hé #˚‹˝À |ü≥Tº≈£îH˚ ñ+<äì b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. ù|òdtãTø˘ #·÷düT≈£î+≥÷ q&Ée&É+ e˝Ò¢ ‘êqT |ü&çb˛j·÷qì #Ó|æŒq ÄyÓT b˛©düT\≈£î ø£åe÷|üD ‘Ó*|æ+~.

Vü≤eTàj·T´...Ms¡T Ç+&çj·÷ø=#˚ÃXÊs¡T!

ÄkÕÿs¡+ Çe«≈£L&É<äì, ‘·eT |üì ‘êeTT #˚düT≈£îb˛yê\H˚ $wüj·T+ô|’ πø+Á<ä+ d”]j·Tdt>±H˚ e⁄+<ä≥. nôd+;¢ ¬s+&√ $&É‘· düe÷y˚XÊ\T ≈£L&Ü »s¡>∑ø£b˛‘˚.... ªdüuÛÑ »]π> |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. Çø£ $÷ Çwüº+µ nì d”Œø£sY ‘·q ìdü‡Vü‰j·T‘·qT ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ πø+Á<ëìøÏ ìy˚~kÕÔs¡ì, Ä ‘·sê«‘· πø+Á<ä+ ˇø£ ìs¡íj·÷ìøÏ e#˚à neø±XÊ\THêïj·Tì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ˇø£y˚fi¯ sêh+˝À XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ düeTdü´ ‘·˝…‹Ô‘˚ πø+Á<ä+ CÀø£´+ #˚düT≈£î+≥T+<äì, nedüs¡yÓTÆ‘˚ sêwüº|ü‹ bÕ\q $~Û+#ê*‡ ñ+≥T+<äì Äj·Tq uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

|tÃ...e÷ uÛÑ$wü´‘˚Ô+{À!

ø±+Á¬>dt bÕغì m|ü⁄Œ&É÷ <äTyÓTà‹Ôb˛ùd jÓ÷>± >∑Ts¡Te⁄ u≤u≤ sê+<˚yé $yê<ëdüŒ<ä yê´K´\T #˚XÊs¡T. dü«*+>∑ dü+|üs¡Tÿ\≈£î eT<䛑·T>± ì\TdüTÔqï ø±+Á¬>dt eT+Á‘·T˝À¢ n‘·´~Û≈£î\T π>\T e⁄Hêïs¡ì Äj·Tq rÁekÕúsTT˝À Äs√|æ+#ês¡T. ø±ãfÒº yês¡+‘ê düTÁ|”+ø√s¡Tº rs¡TŒì e´‹πsøÏdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. dü«*+>∑ dü+|üs¡ÿ+ nH˚~ z yê´<Ûäì... <ëìï jÓ÷>±‘√ ìyê]+#˚ kı\÷´wüHé e⁄+<äHêïs¡T. sê+<˚yé yê´K´\ô|’ ø±+Á¬>dt H˚‘·\T >∑TÁs¡T>± e⁄qï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.Äj·Tq≈£î dü¬s’q >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓbÕŒ\ì n+≥THêïs¡T. q÷´&Ûç©¢˝À $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&çq sê+<˚yé... düTÁ|”+ø√s¡Tº rs¡TŒì kÕ«>∑‹+#ês¡T. Ç+&çj·THé |”q˝Ÿ ø√&é 377 ôdø£åHé Á|üø±s¡+ dü«*+>∑ dü+|üsêÿìï H˚s¡+>± |ü]>∑DÏ+#·&Üìï ø±+Á¬>dt bÕغ˝Àì #ê˝≤eT+~ H˚‘·\T e´‹πsøÏ+#ês¡T. düTÁ|”+ø√s¡Tº rs¡TŒô|’ dü«*+>∑ dü+|üs¡Tÿ\T ndüVü≤q+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. <˚X¯+˝Àì eTTK´q>∑sê˝À¢ dü«*+>∑ dü+|üs¡Tÿ\≈£î eT<䛑·T>± sê´©\T ≈£L&Ü »]>±sTT.

20 &çôd+ãsY

‘·eT sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔô|’ Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T eT+Á‹ >∑˝≤¢ ns¡TD ≈£îe÷]. ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛcÕºq+ $uÛÑ»q≈£î nqT≈£L\+>± ìs¡íj·T+ rdüTø√e&É+‘√ Ä bÕغøÏ #Ó+~q d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± rÁe Ä+<√fi¯q˝À e⁄Hêïs¡T. ‘·eT sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔô|’ eT\¢>∑T˝≤¢\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ‘êC≤>± »s¡T>∑T‘·Tqï nôd+;¢ düe÷y˚X¯\ düeTj·T+˝À ≈£L&Ü yês¡+‘ê ‘·eT‘·eT ˝≤;˝À¢ á $wüj·÷H˚ï #·]Ã+#·T≈£î+≥THêïs¡T. ‘·eT sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔ ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò<äì, á <äTdæú‹øÏ ø±s¡D+ mes√ ≈£L&Ü #Ó|üŒ˝Òì |ü]dæú‹ ñ+<äì eT+Á‹ >∑˝≤¢ ns¡TD ‘·q düVü≤#·s¡T\ e<ä› yêb˛j·÷s¡≥. eTs√yÓ’|ü⁄... nôd+;¢˝À ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ #·s¡Ã »s¡>±\ì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T eT+Á‹ Äq+ sê+Hêsêj·TD ¬s&ç¶. ˝Ò≈£î+fÒ ‘·eT ÁbÕ+‘êìπø qwüºeTì Äj·Tq ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ XÊdüq düuÛÑ yêsTT<ë |ü&çq nq+‘·s¡+ Äj·Tq düuÛ≤|ü‹ Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. nq+‘·s¡+ ÄdüøÏÔø£s¡ yê´K´\T #˚XÊs¡T. eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ ‘·eT ÁbÕ+‘· Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T düuÛÑ˝À @+ e÷{≤¢&É‘ês¡H˚ $wüj·TyÓTÆ d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T ÄdüøÏÔ>± m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡ì...yê]ì ìs¡T‘ê‡Vü≤ |üs¡#·e<ä›ì ø√sês¡T.

Hêπs« ø£]ƒq #·{≤º\ |òü*‘·+>± @&Ü~bÕ≥T C…’\T J$‘·+ >∑&ç|æq ‘Ó\T>∑T <ä+|ü‘·T\T e\¢uÛÑH˚ì #·+Á<äX‚KsY, nqT|üeT\T ‹]– Ç+&çj·÷ø=#˚ÃXÊs¡T. ø£qï_&ɶqT eT+<ä*+∫q πødüT˝À @&Ü~øÏô|’>± •ø£å nqTuÛÑ$+∫q Ms¡T Ç{°e\ ôV’≤<äsêu≤<é $Tj·÷|üPsY˝Àì ‘·eT Ç<ä›s¡T |æ\¢\ #Ó+‘·≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. ø£ècÕí õ˝≤¢≈£î #Ó+~q kÕ|òtºy˚sY Ç+»˙sY #·+Á<äX‚KsY eT÷&˚fi¯¢ øÏ+<ä≥ uÛ≤s¡´, Ç<ä›s¡T ø=&ÉT≈£î\T kÕsTTlsêyéT(7), n_Ûqyé(3)\‘√ ñ<√´>∑+ Ø‘êà Hêπs« yÓfi≤¢s¡T. kÕsTTlsêyéT dü÷ÿ˝À¢ n\¢] #˚düTÔHêï&Éì, zkÕ] ìø£ÿsY ‘·&çù|düT≈£îHêï&Éì {°#·s¡T¢ |òæsê´<äT #˚j·T&É+‘√ #·+Á<äX‚KsY <ä+|ü‘·T\T yê&çï ¬s+&É+{Ï+∫... ª‹]– Ç+&çj·÷≈£î |ü+ù|kÕÔeTµì u…~]+#ês¡T. ‘·qqT ø={Ϻq dü+>∑‹ì lsêyéT {°#·sY≈£î #Ó|üŒ&É+..ÄyÓT b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ Çe«&É+‘√ yês¡T <ä+|ü‘·T*<ä›]ì >∑‘· qe+ãsY˝À n¬sdtº #˚XÊs¡T. Hêπs« #·{≤º\ Á|üø±s¡+ |æ\¢\qT ø=≥º&É+, ‹≥º&É+, u…~]+#·&É+ H˚s¡+. B+‘√...#·+Á<äX‚KsY≈£î 18 HÓ\\T, nqT|üeT≈£î 15 HÓ\\ •ø£å C…’\T •ø£å y˚dæ+~ zk˛¢ ø√s¡Tº. Bìô|’ yês¡T n|”Œ\T #˚düTø√e&É+‘√..#·+Á<äX‚KsY •ø£åqT @&Ü~øÏ, nqT|üeT •ø£åqT 11 HÓ\\≈£î ‘·–Z+∫+~. B+‘√ á @&Ü~ ôdô|º+ãsY 22q $&ÉT<ä˝…’q nqT|üeT n<˚ HÓ\ ôV’≤<äsêu≤<é #˚s¡T≈£îHêïs¡T. á HÓ\ 2q $&ÉT<ä˝…’q #·+Á<äX‚KsY 4q e#êÃs¡T. kÕsTTlsêyéT, n_Ûqyé\T @&Ü~>± $Tj·÷|üPsY˝Àì HêqeTà, ‘ê‘·\ e<ä› ñ+≥THêïs¡T.

C…’\T qT+∫ sê>±H˚... Vü≤‘·´ πødüT˝À!

Äπs®&û n~ÛH˚‘· ˝≤\÷ Á|ükÕ<é j·÷<äyé C…’\T qT+∫ eNÃsê>±H˚ eTs√ Vü≤‘·´ πødüT˝À Çs¡T≈£îHêïsê nH˚ dü+<˚Vü‰\ì ˝ÒeHÓ‹Ôq |òüT≥q Ç~. eT+>∑fi¯yês¡+ sê+∫ qT+∫ bÕ{≤ï ãj·T˝Ò›]q ˝≤\÷ Á|ükÕ<é ø±Hê«jYT˝À z yêVü≤q+ n<äT|ü⁄‘·|æŒ j·÷øχ&Ó+{Ÿ≈£î >∑T¬s’+~. sê+NøÏ 170 øÏ˝À$÷≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ø=&Ós¡à e<ä› »]–q á Á|üe÷<ä+˝À mì$T~ eT+~ rÁe+>± >±j·T|ü&É>± n+<äT˝À ˇø£s¡T eTè‹#Ó+<ës¡T. <ë<ë|ü⁄ 100 yêVü≤Hê\ es¡≈£î ˝≤\÷ ø±Hê«jYT˝À e⁄qï≥T¢ kÕúì≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T.nsTT‘˚ ˇø£ bÂs¡Tì eTè‹øÏ ø±s¡DyÓTÆ+~ ˝≤\÷ ø±Hê«j˚T ø£qTø£ á πødüT Äj·Tq yÓT&É≈£î #·T≥Tº≈£î+≥T+<ë nH˚ {≤ø˘ sê»ø°j·TesêZ˝À¢ $ì|æ+∫+~. ø±˙ á Á|üe÷<ä+ »]π>≥|üŒ{Ïπø ˝≤\÷ Á|üj·÷DÏdüTÔqï yêVü≤q+ Á|üe÷<ëìøÏ >∑T¬s’q ÁbÕ+‘·+ø£Hêï <ë<ë|ü⁄ 10 øÏ˝À$÷≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À eTT+<ä+»˝À e⁄qï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Á|üe÷<ä+ »]–q $wüj·T+ ≈£L&Ü ‘Ó*j·Tø£b˛e&É+‘√ n|üŒ{Ïπø yÓ+≥edüTÔqï ø=ìï yêVü≤Hê\‘√ ˝≤\÷ ;Vü‰sY˝ÀøÏ Á|üy˚•+#ês¡T. B+‘√ á πødüT˝À $|üøå±\T ‘·qì H˚s¡T>± $eT]Ù+#˚ #ÛêHé‡ ≈£L&Ü ˝Ò<äì Äj·Tq }|æ] |”\TÃ≈£îHêïs¡≥.

ÄyÓT ‘·|ü⁄Œ #˚dæ+~.. n+<äTπø n¬sdtº #˚XÊ+! nyÓT]ø±˝À uÛ≤s¡‘· <Í‘ê´~Ûø±] <˚ej·÷ì UÀÁã>±<Ó n¬sdüTºqT j·T÷mdt ÁbÕdæ≈£L´≥sY Á|”‘Y uÛÑsêsê >∑{Ϻ>± düeT]ú+#ês¡T. ÄyÓTøÏ ªn+<äe\dæq eTsê´<ä\˙ï n+<ëj·Tìµ, ÄyÓT≈£î dü+¬øfi¯ó¢ y˚dæ rdüT≈£îb˛˝Ò<äì >∑Ts¡Tyês¡+ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. <˚ej·÷ì n¬sdtº e´eVü‰s¡+ uÛ≤s¡‘Y, nyÓT]ø± eT<Ûä´ <Í‘·´ j·TT<ë∆ìøÏ <ë]rdæ ô|qT$yê<ä+ πs|æHê Á|”‘Y @e÷Á‘·+ #·*+#·˝Ò<äT. #·{≤ºìï ñ\¢+|òæT+∫qyês¡T m+‘·{Ï ñqï‘·¨<ë˝À e⁄Hêï, m+‘· <Ûäqe+‘·T˝…’Hê •øå±s¡TΩ˝Ò nì Äj·Tq nHêïs¡T. <˚ej·÷ì n¬sdtºô|’ düTBs¡ÈyÓTÆq $es¡D Ç∫Ãq Äj·Tq ` á πødüT˝À ‘·|ü⁄Œ&ÉT düe÷#ês¡+, yêdüÔyê\ eÁø°ø£s¡D »]>±j·Tì, Ç$ ñÁ~ø£Ô yê‘êes¡D≤ìøÏ <ë] rXÊj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. ª<˚ej·÷ìô|’ e∫Ãq Äs√|üD\ $wüj·T+˝À yêdüÔyê\ eÁø°ø£s¡D »]–+~. n$ Á|ü»\qT ‘·|ü⁄Œ<ë] |ü{ϺdüTÔHêïsTTµ nì Á|”‘YuÛÑsêsê yê´U≤´ì+#ês¡T. <˚ej·÷ì j·T÷mdt #·{≤º\qT ñ\¢+|òæT+#ês¡ì, <Í‘ê´~Ûø±s¡T\ e<ä› |üì#˚ùd ñ<√´>∑T\ |ü]s¡ø£åD

$wüj·T+˝À bÕ{Ï+#ê*‡q ìã+<Ûäq\qT bÕ{Ï+#·˝Ò<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. u≤~Û‘·Tsê* (dü+^‘·)øÏ e´‹πsø£+>± Ç+&çj·÷˝À ø√s¡Tº\¬ø≈£îÿ‘·THêïs¡ì, ÄyÓT H√s¡T eT÷sTT+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì ù|s=ÿqï Äj·Tq ` ÄyÓT‘√u≤≥T ÄyÓT ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\ ÁuÛÑ<ä‘· ø√düy˚T yê]øÏ nyÓT]ø±≈£î s¡|æŒ+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. <˚ej·÷ì Çø£ÿ&ç #·{≤º\qT ñ\¢+|òæT+#·&Éy˚T ø±ø£, j·T÷mdt Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\≈£î nã<ë∆\T #ÓbÕŒ*‡+~>± ‘·q Vü≤Ödtø°|üsY (dü+^‘·)qT, ÄyÓT uÛÑs¡ÔqT Áb˛‘·‡Væ≤+#˚˝≤ Á|üe]Ô+#ês¡ì, ‘·|ü⁄Œ&ÉT MkÕ &Ü≈£î´yÓT+≥T¢ düeT]Œ+#ês¡ì Á|”‘Y uÛÑsêsê Äs√|æ+#ês¡T. <˚ej·÷ìì n¬sdtº #˚XÊø£ n~Ûø±s¡T\T ÄyÓT≈£î ø±|ò”‘√u≤≥T ÄVü‰s¡+ ≈£L&Ü Ç#êÃs¡ì, eTsê´<ä>± Á|üe]Ô+#ês¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n≥T ` <˚ej·÷ì n¬sdtºqT K+&çdü÷Ô uÛ≤s¡‘Y˝À |ü\T Á|üC≤, sê»ø°j·Tdü+|òü÷\T &Ûç©¢˝À ìs¡düq Á|ü<äs¡Ùq\T ìs¡«Væ≤+#êsTT.


6

>∑T+≥÷s¡T

X¯óÁø£yês¡+ 20 &çôd+ãsY 2013

»qe] 4 qT+∫ ;CÒ|” ªã÷‘Y <äs¡ÙHéµ HÓ\÷¢s¡T, &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) :: eTs√ e+<ä s√E˝À¢ mìïø£\T düMT|ædüTÔqï dü+<äsꓤìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì Á>±eT kÕúsTT˝À mìïø£\ ã÷‘Y\qT |ü{Ïwüº+ #˚ùd+<äT≈£î ;CÒ|” e#˚à HÓ\ 4 qT+∫ ã÷‘Y <äs¡ÙHé nH˚ ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü&ÉT‘√+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± õ˝≤¢ kÕúsTT Hêj·T≈£î\ qT+∫ sêÁwüº kÕúsTT H˚‘·\ es¡≈£î Á>±e÷\˝À ã÷‘Y\ @sêŒ≥T $wüj·TyÓTÆ Á|ü‹ Á>±e÷ìï dü+<ä]Ù+∫ mìïø£\ ã÷‘Y\qT @sêŒ≥T #˚ùd ÄeX¯´ø£‘·ô|’ kÕúìø£ ø±´&ÉsY˝À ne>±Vü≤q ø£*ZkÕÔs¡T. n<˚ $<Ûä+>± Á>±eT kÕúsTT˝À Hêj·Tø£‘ê«ìï |ü{Ïwüº+ #˚ùd+<äT≈£î ôd$THêsY\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. 23 qT+∫ 30‘˚B es¡≈£î @&ÉT s√E\ bÕ≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z kÕúsTT˝À nôd+;¢ kÕúsTT˝À dü<ädüT‡\qT ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº ;CÒ|” n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û ø£sêï{Ï Ä+»H˚j·T ¬s&ç¶ yÓ\¢&ç+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ô|’e $esê\qT yÓ\¢&ç+#ês¡T. n˝≤π> qπs+Á<äyÓ÷&û nuÛÑ´]úì Á|üø£{Ï+∫q Hê{Ï qT+∫ ;CÒ|”˝À #˚πs+<äT≈£î ô|<ä› m‘·TÔq j·TTe‘· ñ‘ê‡Vü≤+ #·÷|ü⁄‘√+<äHêïs¡T. á dü+<äsꓤìï |ü⁄s¡düÿ]+#·≈£îì 23 qT+∫ »]π> ìjÓ÷»esêZ\ dü<ädüT‡˝ÀH˚ z Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷ìï @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T.

|òüTq+>± s¡eTD eTVü‰]¸ ñ‘·‡yê\T

HÓ\÷¢s¡T, &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) :s¡eTD eTVü‰]¸ »j·T+‹ ñ‘·‡yê\qT HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝Àì y˚<ä+yê] nÁ>∑Vü‰s¡+˝À s¡eTD eTVü‰]¸ ØôdsYà ôd+≥sY˝À |òüTq+>± »]>±sTT. ñ<äj·T+ 4 >∑+≥\ qT+∫ Ä+Á<Ûä eTVü‰düuÛÑ uÛÑeHé˝À eTVü‰Hê´dü |üPs¡«ø£ @ø±<äX¯ s¡TÁ<ë_Ûùwø±\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Äj·Tq »j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì ìs¡«Væ≤+∫q yê´düs¡#·q b˛{°\T, s¡eTD eTVü‰]¸ J$‘·+ô|’ ìs¡«Væ≤+∫q ø£<∏ä\ b˛{°\T, |ü<ëàdüq+˝À ≈£Ls¡TÃH˚+<äT≈£î ìs¡«Væ≤+∫q b˛{°\˝À $CÒ‘·\≈£î ãVüQeT‹ Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± s¡eTD eTVü‰]¸ J$‘·+ô|’ eø£Ô\T Ä<Ûë´‹àø£ Á|üe#·Hêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ‹s¡TeHêeT˝…’ qT+∫ $#˚Ãdæq s¡eTD eTVü‰]¸ ØôdsYà ôd+≥sY Á|ü‹ì<ÛäT\T, kÕúìø£ H˚‘·\T |ü\Te⁄s¡T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó\+>±Dô|’ {°&û|” <ä«+<ä«yÓ’K]

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19(m|æÇm+mdt): {°&û|” sêÁwüº $uÛÑ»qô|’ <ä«+<ä« yÓ’K] ne\+_düTÔ+<äì {°ÄsYmdt myÓTà˝Ò´ Vü≤Øwtsêe⁄ Äs√|æ+#ês¡T. Ä bÕغ n~ÛcÕºq+ d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\‘√ ˇø£e÷~]>±.. ‘Ó\+>±D H˚‘·\‘√ ˇø£ e÷~]>± yê´K´\T #˚sTTdü÷Ô Á&Üe÷˝≤&çk˛Ô+<äHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› e÷{≤¢&Üs¡T. d”e÷+Á<Ûä ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ H˚‘·\T düuÛÑ˝À #˚düTÔqï Ä+<√fi¯q≈£î ‘Ó\+>±D {°&û|” H˚‘·\T ø£≥º&ç #˚j·÷\ì ø√sês¡T. düuÛÑ˝À #·s¡ÃqT n&ÉT¶≈£î+≥÷, ãj·T≥ e÷Á‘·+ #·s¡Ã »s¡>∑&É+ ˝Ò<äì yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. Ç+ø± m+‘· ø±\+ Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚kÕÔs¡ì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. <=+>∑ Hê≥ø±\qT Ä&ÉT‘·Tqï {°&û|” H˚‘·\≈£î πød”ÄsYqT $eT]Ù+#˚ ns¡Ω‘· ˝Ò<äHêïs¡T. düuÛ≤düe÷y˚XÊ\T m|ü⁄Œ&ÉT »s¡T>∑T‘êjÓ÷, m|ü⁄Œ&ÉT ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êjÓ÷ ‘·eTπø ‘Ó*j·T<äì #ÓbÕŒs¡T. düe÷y˚XÊ\ njÓ÷eTj·÷ìï d”Œø£sY ‘=\–+#ê\ì ø√sês¡T. ù||üs¡¢˝À, MT&çj·÷˝À¢ e∫Ãq ©≈£î\qT #·÷dæ düe÷y˚XÊ\T m|ü⁄Œ&ÉT »s¡T>∑T‘êjÓ÷ ‘Ó\TdüT≈£îH˚ |ü]dæú‹ e∫Ã+<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. _\T¢ô|’ ÁøÏdüàdt ˇø£{Ï, ¬s+&ÉT s√E\ ôd\e⁄~Hê\T Ç∫à $T–*q nìï s√E\T #·s¡Ã #˚|ü{≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. düuÛÑ˝À d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T n&ÉT‘·Tqï <ë>∑T&ÉTeT÷‘·\qT sêÁwüº|ü‹ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\≈£î yê] Á|ü»\ |ü≥¢ Áù|eT, eTsê´<ä\T+fÒ düuÛÑ˝À #·s¡Ã »]π> $<Ûä+>± düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

y˚TeT+‘ê ˇø£ÿfÒ.. düyÓTÆø£´ rsêàq+ #˚j·÷*‡+<˚C…dæ ~yêø£sY¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19(ø±ø£rj·T) ::y˚TeT+‘ê ˇø£ÿfÒ.. düyÓTÆø£´ rsêàq+ #˚j·÷*‡+<˚qì e÷J eT+Á‹ C…dæ ~yêø£sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ nôd+;¢˝Àì MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› e÷{≤¢&Üs¡T. <˚X¯+ s¡cÕ´˝≤>± ∫Hêï_ÛqïeTj˚T´ Á|üe÷<ä+˝À ñ+<äì e÷J eT+Á‹ C…dæ ~yêø£sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ˇø£ ø£qTïqT ø√˝ÀŒsTT+<ä Hêïs¡T. <˚X¯ ÁX‚j·TdüT‡ <äècÕº´ sêÁcÕºìï düyÓTÆø£´+>±H˚ ñ+#ê*. sêuÀj˚T s√E˝À¢ ˙{Ï j·TT<ë∆\T ‘·|üŒe⁄. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ñqï+‘· ùd«#·Ã¤ eTπs Ç‘·s¡ bÕغ˝Àq÷ ˝Ò<äHêïs¡T. nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢˝À ‘ê>∑T˙{Ï edü‹ ˝Ò<äHêïs¡T. Hê\T>∑T >√&É\ eT<Ûä´ sêj·T\ ‘Ó\+>±D n+≥THêïs¡T. ãj·T{Ïø=ùdÔ ˇø£ÿs¡T ≈£L&Ü H√s¡T yÓT<ä|ü&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. düyÓTÆø±´ìøÏ ø£≥Tºã&ç ñqï »>∑HéqT ‘êqT n_Ûq+~düTÔHêïqHêïs¡T. düyÓTÆø£´+>± ñ+fÒH˚ ‘·eT≈£î Hê´j·T+ »s¡T>∑T ‘√+<äHêïs¡T. n~ÛHêj·Tø£‘·«+ dü]>±Z ˝Òø£b˛e&É+ e˝Ò¢ sêÁwüº+˝À |ü]dæú‹ Ç˝≤ ñ+<äì nHêïs¡T. sêÁwüº|ü‹ Á|üDuŸ m<äT≥ ‘·eT >√&ÉTqT $ìŒkÕÔeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. sêÁcÕºìï düyÓTÆø£´+>± ñ+#˚˝≤ düVü≤ø£]+#ê\ì ø√s¡qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. d”m+ øÏs¡DY ∫‘·ÔX¯ó~∆ì X¯+øÏ+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. d”m+ øÏs¡DY bÕغ ô|&ç‘˚ #˚πs n+X¯+ô|’ Ä˝À∫kÕÔqì nHêïs¡T. ‘·q≈£î Ç+ø± c˛ø±CŸ H√{°düT n+<ä˝Ò<äHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT Ç|üŒ{Ϭø’Hê ‘·q ¬s+&ÉT ø£fi¯¢ dæ<ë∆+‘êìï M&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T.

XÊdüqdüuÛÑ≈£î yÓ÷|æ<˚$

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY19(ø±ø£rj·T) : e÷J eT+Á‹, Ç{°e\ C…’\T qT+∫ $&ÉT<ä˝…’q yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTD >∑Ts¡Tyês¡+ XÊdüqdüuÛÑ≈£î Vü‰»s¡j·÷´s¡T. Äj·Tq yêHé|æø˘ πødüT˝À d”;◊ $#ês¡D m<äTs=ÿ+≥÷ á eT<Ûä´ ø±\+ es¡≈£î C…’\T˝À ñHêïs¡T. u…sTT˝Ÿô|’ $&ÉT<ä˝…’q yÓ÷|æ<˚$ >∑Ts¡Tyês¡+ ‘=*kÕ]>± nôd+;¢øÏ e#êÃs¡T. Ç{°e\ Äj·Tq yÓ’d”|” rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. Äj·Tq düuÛÑ≈£î sêe&É+ |ü\Te⁄]ì Äø£]¸+∫+~. ø±>± Äj·Tq d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sYqT ø£*XÊs¡T.

#·s¡Ã »s¡>∑ø£b˛‘˚ d”e÷+Á<Ûäπø qwüº+

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY19(ø±ø£rj·T) : ‘Ó\+>±D _\T¢ eTTkÕsTT<ëô|’ XÊdüqdüuÛÑ˝À #·s¡Ã ø£∫Ñ·+>± »s¡>±\ì Ä]úø£ eT+Á‹ Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶ yê´U≤´ì+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ XÊdüqdüuÛÑ ˝≤;˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ø£∫Ñ·+>± eTTkÕsTT<ëô|’ #·s¡Ã »s¡>±\ì, ‘êeT+‘ê ø√s¡T≈£î+≥THêïeTì, nsTT‘˚ #·s¡Ã »s¡>∑≈£î+&Ü düuÛÑ˝À d”e÷+Á<Ûä düuÛÑT´\T n&ÉT¶|ü&ç‘˚ n~ Ä ÁbÕ+‘êìπø qwüºeTì #ÓbÕŒs¡T. d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\+‘ê düuÛÑ˝À ‘·eT ÁbÕ+‘· Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T @+ e÷{≤¢&ÉT‘ês√.. $uÛÑ»q ‘·sê«‘· ˝≤uÛÑ+ m˝≤ #˚≈£Ls¡TÑês√, πø+Á<ëìøÏ m˝≤+{Ï dü\Vü‰\T ÇkÕÔs√ nH˚ n+XÊ\ô|’ m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡ì, yê] ÄX¯\qT HÓs¡y˚sêÃ*‡q u≤<Ûä´‘· d”e÷+Á<Ûä Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ô|’ ñ+<äHêïs¡T. _\T¢ô|’ #·s¡Ã »s¡>∑ø£b˛sTTHê sêÁwüº|ü‹ Ç∫Ãq >∑&ÉTe⁄ y˚Ts¡≈£î »qe] 23q ‹]– sêÁwüº|ü‹ e<ä›≈£î ô|ò’\T yÓfi¯ó‘·T+<äì, $uÛÑ»q ≈£L&Ü nìyês¡´+>± »]– rs¡T‘·T+<äì Äj·Tq $e]+#ês¡T. á |ü]dæú‘·T˝À¢ düuÛÑ˝À #·s¡Ã »]π>+<äTπø d”e÷+Á<Ûä myÓTà˝Ò´\T yÓTT>∑TZ #·÷bÕ\Hêïs¡T.

d”Œø£sY≈£î {°-{°&û|” myÓTà˝Ò´\ ˝ÒK

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY19(ø±ø£rj·T) :‘Ó\+>±D ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ myÓTà˝Ò´\T _\T¢ eTTkÕsTT<ëô|’ #·s¡ÃqT á HÓ˝≤Ks¡T˝À>± |üP]Ô #˚j·÷\ì d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY≈£î ˝ÒK sêXÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ á y˚Ts¡≈£î bò˛s¡+ Hêj·T≈£î\T mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄, yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+VüQ\T, »j·TbÕ˝Ÿ j·÷<äyé, |æ.sêeTT\T ‘·~‘·s¡T\T d”Œø£sYq ø£\dæ »qe] 10e ‘˚B˝À|ü⁄ n_ÛÁbÕj·÷\qT sêÁwüº|ü‹øÏ |ü+bÕ\ì Äj·Tq ø√sês¡T. d”e÷+Á<Ûä myÓTà˝Ò´\T n&ÉT¶‘·–*‘˚ yê]ì düôdŒ+&é #˚ôd’Hê #·s¡ÃqT ø=qkÕ–+#ê\ì ø√sês¡T. $T–*q nìï bÕغ\ ‘Ó\+>±D myÓTà˝Ò´\T ≈£L&Ü d”Œø£sYqT ø£\dæ düe÷y˚XÊ\qT bı&ç–+∫ Ç|ü⁄Œ&˚ #·s¡ÃqT |üP]Ô #˚j·÷\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

C≤Hê¬s&綑√ ‘Ó\+>±D myÓTà˝Ò´\ uÛÒ{° ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY19 (ø±ø£rj·T) : ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~ì myÓTà˝Ò´\T eT+Á‹ C≤Hê¬s&綑√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. XÊdüqdüuÛÑ »]–q rs¡T, ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ #·s¡Ã »s¡>∑≈£î+&Ü »s¡T>∑T‘·Tqï e´eVü‰s¡+ô|’ Ms¡T #·]Ã+#ês¡T. á düe÷y˚XÊ˝À¢H˚ bı&ç–+∫ »qe] |ü~˝À|ü⁄ #·s¡ÃqT eTT–+∫ sêÁwüº|ü‹øÏ |ü+ù|˝≤ d”Œø£sYô|’ ˇ‹Ô&ç ‘˚yê\ì yês¡T $»„|æÔ #˚XÊs¡T. B+‘√ C≤Hê¬s&綑√ düVü‰ ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\+‘ê d”Œø£sYqT ø£*XÊs¡T. eTs√kÕ] ;@d” düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚dæ düuÛÑqT yêsTT<ë y˚j·T≈£î+&Ü ø=qkÕ–+#ê\ì, #·s¡Ã |üPs¡Ôj˚T´ es¡≈£î düuÛÑqT ø=qkÕ–+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

_\T¢ yÓqøÏÿ |ü+bÕ*

d”Œø£sY≈£î d”e÷+Á<Ûä {°&û|” myÓTà˝Ò´\ &çe÷+&é ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY19 (ø±ø£rj·T) : XÊdüqdüuÛÑ ˝≤;˝À¢ d”e÷+Á<Ûä {°&û|” myÓTà˝Ò´\T düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ #·s¡Ã ø=qkÕ–+#·e<ä›ì, _\T¢qT yÓ+≥H˚ yÓq≈£îÿ |ü+bÕ\ì &çe÷+&é#˚dü÷Ô d”Œø£sY≈£î ˝ÒK sêj·÷\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. ˙{Ï eqs¡T\T, ñ<√´>±\ |ü+|æD°, $<ä´, yÓ’<ä´+, $<äT´‘Y πø{≤sTT+|ü⁄\T, n|ü⁄Œ\T Ä<ëj·÷\T, Ä<ëj·T e´j·÷\T ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ _\T¢˝À düeTÁ>∑yÓTÆq düe÷#ês¡+ ˝Ò<äì, ø=‘·Ô>± _\T¢qT ‘·j·÷s¡T#˚dæ ‹]– |ü+ù|+<äT≈£î>±qT yÓq≈£îÿ |ü+bÕ\ì yês¡T Ä ˝ÒK˝À ù|s=ÿHêïs¡T.

XË’\C≤Hê<∏é Ç+»ø£¸qT¢ Çyê«*‡+<˚Hê! >∑+Á&É, ø=+Á&ÉT\ eT<Ûä´ ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq #·s¡Ã

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY19 (ø±ø£rj·T) :: sêÁwüº $uÛÑ»q »]–‘˚ Çø£ ‘êqT Ä|üπswüqT¢, Ç+»ø£åqT¢ Ç#·TÃø√yê*‡ ñ+≥T+<äì eT+Á‹ XË’\C≤Hê<∏é #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥THêïs¡ì yÓ’<ä´XÊK eT+Á‹ ø=+Á&ÉT eTTs¡∞ yê´U≤´ì+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« N|òt$|t >∑+Á&É yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶\ eT<Ûä´ XÊdüqdüuÛÑ ˝≤;˝À¢ ÄdüøÏÔø£s¡ #·s¡Ã »]–+~. XË’˝C≤Hê<∏é uÛ≤s¡´ ≈£L&Ü &Üø£ºπsqì, yê]<ä›s¡T yÓ’<ä´+ #˚düT≈£î+fÒ HÓ\≈£î s¡÷.5\ø£å\ Ä<ëj·T+ edüTÔ+<äì ø=+Á&ÉT eTTs¡[ yê´U≤´ì+#ês¡T. nsTT‘˚ n+ô|’sY e÷]‘˚H˚ ]»˝Ÿº edüTÔ+<äHêïs¡T. u≤´{Ÿ |ü≥Tº≈£îHêï u≤˝Ÿ sêe&É+ ˝Ò<äì, m<äTs¡T#·÷düTÔHêïe÷ n+≥÷ >∑+Á&É eT+Á‹ eTTs¡[ì Á|ü•ï+#ês¡T. B+‘√ $ìï+>¥ cÕsYº |üPs¡Ôj·÷´ø£ u≤´≥T, u≤˝Ÿ m+<äTø£ì m<äTs¡T Á|ü•ï+#ês¡T.

kÕìj·÷ ªnuÛÑj·T+µ

˝Ò&û f…ø°ÿ\≈£î ôV≤˝ŸŒ˝…’Hé

ôV’≤<äsêu≤<é : ªªeTq+ Á|üj·÷DÏ+#˚ nìï yêVü≤Hê\÷ ÁX‚j·Tdüÿs¡eTì #Ó|üŒ˝Ò+. ôd’ãsêu≤<é b˛©düT\T Hê e<ä›ø=∫à \|òüTT ∫Á‘·+˝À q{Ï+#ê\ì n&ç>±s¡T. ˇø£ÿkÕ]>± ÄX¯Ãs¡´|ü&ܶqT. ø±˙ ˇø£ eTVæ≤fi¯>± Ä˝À∫+∫ q{Ï+#êqT. nìï |ü]dæú‘·T\T ˇπø˝≤ ñ+&Ée⁄. n+<äTπø eTqeT÷ ø=ìï s¡ø£åD #·s¡´\T rdüTø√yê*µµ nì f…ìïdt kÕºsY kÕìj·÷ $÷sê® nHêïs¡T. ôd’ãsêu≤<é b˛©düT\T ôV’≤f…ø˘ dæ{°˝Àì eTVæ≤fi≤ f…ø°ÿ\ uÛÑÁ<ä‘· ø√dü+ ì]à+∫q \|òüTT ∫Á‘·+˝À ÄyÓT q{Ï+#ês¡T. nuÛÑj·T j·÷ø£åHé bÕ¢Hé ù|s¡T $÷<ä ◊{Ï ø±]&ÜsY˝À eTVæ≤fi≤ kÕ|òtºy˚sY Ç+»˙s¡¢ s¡ø£åD≈£î ‘·–q #·s¡´\qT b˛©düT\T #˚|ü{≤ºs¡T.n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± n~Ûø±s¡T\T, kıôd’{° |òüsY ôd≈£L´]{° øöì‡˝Ÿ Á|ü‹ì<ÛäT\T ø£*dæ ◊<äT n+XÊ\ Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+#ês¡T. n+<äT˝À Äغd” ãdüT‡\ wü{Ï˝Ÿ düØ«düT\ ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ HÓ\ s√E\ eTT+<äT BìøÏ |ü⁄Hê<äT\T |ü&ܶsTT. ◊{° ø±]&ÜsY˝À ì‘·´+

◊{° s¡ùV≤C≤, ◊M f…ø˘, yê\÷´ ˝≤´uŸ‡ ◊<äT yêVü≤Hê\qT ôd’ãsêu≤<é b˛©düT\≈£î n+<äCÒXÊsTT. eTVæ≤fi¯˝À¢ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î s¡÷bı+~+∫q \|òüTT∫Á‘ê˝À¢ ªnuÛÑj·Tµ, ªìs¡“¤j·Tµ dü+|òüT≥q\qT bÕÁ‘·\T>± eT*#ês¡T. ◊{° eTVæ≤fi≤ bò˛s¡+ @sêŒ≥T ôV’≤f…ø˘ dæ{°˝À Ä eT<Ûä´ z kÕ|òtºy˚sY Ç+»˙sYqT ø±s¡T˝À øÏ&Üï|t #˚dæ <ës¡TD+>± ÄyÓTô|’ n‘ê´#ês¡+ #˚XÊs¡T. n‘ê´#êsêìøÏ >∑T¬s’q ◊{Ï ñ<√´–ìì nuÛÑj·T>± |æ\TdüTÔHêïs¡T. á nuÛÑj·T dü+|òüT≥q ‘·sê«‘· ◊{° ø±]&ÜsY eTVæ≤fi¯\ uÛÑÁ<ä‘·ô|’ rÁe Ä+<√fi¯q e´ø£ÔyÓTÆ+~. B+‘√ b˛©düT\T nuÛÑj·T j·÷ø£åHé bÕ¢HéqT s¡÷bı+~+∫ neT\T #˚düTÔ+&É>± ◊{° ø£+ô|˙˝À¢ |üì#˚düTÔqï eTVæ≤fi≤ ñ<√´–qT\+‘ê y˚~ø£qT @sêŒ≥T Áô|’y˚≥T s¡yêD≤qT dü+#·]+#˚+<äT≈£î ô|Á{À*+>¥ yêVü≤Hê\T #˚düT≈£îHêïs¡T. ñ|ü j Ó ÷ –+∫q|ü ⁄ Œ&É T , sêÁ‹ |ü P ≥ $<ÛäT\T düeT≈£LsêsTT. sêh &çõ|æ _.Á|ükÕ<äsêe⁄, f…ìïdt kÕºsY kÕìj·÷ $÷sê®, n<äq|ü⁄ &ûJ (dæ◊&ç) eTT–+#·T≈£îì Ç+{ÏøÏ yÓfi‚¢≥|ü⁄Œ&ÉT rdüTø√yê*‡q ø£èwüíÁ|ükÕ<é, @|”◊◊d” m+&û »j˚Twt s¡+»Hé M{Ïì C≤Á>∑‘·Ô\ >∑T]+∫ $e]kÕÔs¡T. eTVæ≤fi¯\T e÷<ë|üPsY˝À ãT<Ûäyês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.◊˝≤´uŸ‡, Á|üj·÷DÏ+#˚ yêVü≤q+˝À me¬s’Hê Äø£‘êsTT\T

ª{°µ _\T¢≈£î e´‹πsø£+>± ;CÒ|” <äX¯\yêØ>± ñ<ä´eT+

HÓ\÷¢s¡T, &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) : sêÁwüº $uÛÑ»qqT e´‹πsøÏdü÷Ô X¯ó Áø£yês¡+ qT+∫ ;CÒ|” <äX¯\yêØ>± Ä+<√fi¯q #˚|ü≥ºqTqï≥Tº Ä bÕغ »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø qqï|ü⁄¬s&ç¶ düTπsXŸ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. HÓ\÷¢s¡T˝À >∑Ts¡Tyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. sêÁwüº+˝Àì d”e÷+Á<Ûä õ˝≤¢˝À¢ 20e ‘˚B qT+∫ ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü≥ºqTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. 23, 24 ‘˚B˝À¢ bÕغ C≤rj·T Hêj·Tø£‘ê«ìï ø£*dæ _\T¢qT e´‹πsøÏ+#ê*‡+~>± ˇ‹Ô&ç ‘ÓkÕÔeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. sêÁwüº $uÛÑ»qqT e´‹πsøÏdü÷Ô ‘êeTT #˚|üfºuÀj˚T Ä+<√fi¯q≈£î nìï sê»ø°j·T bÕغ\T kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+#ê\qï @|”m˙®z sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT nXÀø˘ u≤ãT Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄ |ü≥¢ düTπsXŸ¬s&ç¶ Ä∫‘·÷∫ düŒ+~+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘êìøÏ ;CÒ|” sêÁwüº $uÛÑ»q düeTdü´ô|’ ˇ+≥]>±H˚ b˛sê≥+ #˚düTÔqï<äì nXÀø˘u≤ãT Ç#˚à |æ\T|ü⁄ |ü≥¢ düVü≤ø£]+#ê˝≤? e<ë› nH˚ n+X¯+ô|’ bÕغ d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\‘√ #·]Ã+∫q ‘·s¡Tyê‘· ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îºqT C≤rj·T ÁbÕC…≈£îº>± ˇø£ yÓ’|ü⁄ Á|üø£{Ïdü÷ÔH˚ <ëìì ãVüQfi≤s¡∆ø£ kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº kÕúsTT qT+∫ ‘·|æŒ+∫ kÕ<Ûës¡D

ÁbÕC…≈£îº>± _\T¢˝À ù|s=ÿq&É+ |ü≥¢ düTπsXŸs¡¬s&ç¶ nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îºqT kÕ<Ûës¡D ÁbÕC…≈£îº>± #˚|ü&ç‘˚ sêj·T\d”eT õ˝≤¢˝À¢ì ÁbÕC…≈£îº\≈£î πøe\+ 45 {°m+d”\ ìø£s¡ »˝≤\T e÷Á‘·y˚T \uÛÑ´eTe⁄‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. sêj·Td”eT õ˝≤¢\≈£î 150 {°m+d”\ ˙s¡T e´ekÕj·T+ ø√dü+ nedüs¡+ ne⁄‘êj·Tì, ø£qTø£ b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îºqT ãVüQfi≤s¡∆ø£ kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº>±H˚ ñ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n˝≤π> <äTeTTà>∑÷&Ó+ bÕ+&éqT C≤rj·T kÕúsTT ÁbÕC…≈£îº>± >∑T]Ô+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. uÛÑÁ<ë#·\+ &ç$»HéqT m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢ d”e÷+Á<Ûä qT+∫ y˚s¡T #˚j·T&ÜìøÏ M\T ˝Ò<äì j·T<∏ë‘·<∏ä+>± d”e÷+Á<Ûä≈£î n|üŒ–+#ê\Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D _\T¢qT e´‹πsøÏdü÷Ô d”e÷+Á<Ûä ;CÒ|” Hêj·Tø£‘·«+ |ü≥¢ sêÁwüº ø£$T{° e´‹πsøÏdüTÔHêï<ë? nì $˝Òø£s¡T\T Á|ü•ï+#·>± n˝≤+{Ï<˚MT˝Ò<äì, d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À Á|ü»\≈£î eTH√uÛ≤yê\≈£î nqT>∑TD+>± ñ<ä´e÷\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î sêÁwüº ø£$T{° n+^ø£]+∫+<äHêïs¡T. ;CÒ|” sêÁwüº n~Ûø±] Á|ü‹ì~Û ø£sêï{Ï Ä+»H˚j·T¬s&ç¶, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT düTπs+Á<ë¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêÁwüº|ü‹ ì\j·T+ e<ä› uÛ≤Ø uÛÑÁ<ä‘· ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) :: sêÁwüº|ü‹ Á|üDuŸeTTK]® >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 5.15 >∑+≥\≈£î Vü≤ø°+ù|≥ msTTsYb˛s¡Tº≈£î #˚s¡Tø√qTHêïs¡T. nø£ÿ&ç qT+&ç s√&ÉT¶ e÷s¡Z+ <ë«sê u§˝≤¢s¡+˝Àì sêÁwüº|ü‹ ì\j·÷ìøÏ #˚s¡T≈£î+{≤s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± q>∑s¡+˝Àì |ü\T e÷sêZ˝À¢ Á{≤|òæø˘ Ä+ø£å\T $~Û+#ês¡T. sêÁwüº|ü‹ ì\j·T+ e<ä› uÛ≤Ø uÛÑÁ<ä‘· @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. 2 ø£+ô|˙\ sê´|æ&éj·÷ø£åHé bò˛s¡T‡qT, b˛©düT\qT yÓTTVü≤]+|üCÒXÊs¡T. Á|ü‘˚´ø£+>± 8 ô|Á{À*+>¥ yêVü≤Hê\qT ñ+#ês¡T. sêÁwüº|ü‹ |üs¡´≥q Ç˝≤.. = ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, eTT+u…’, nq+‘·|ü⁄s¡+, πøs¡fi¯˝À sêÁwüº|ü‹ |üs¡´≥q = á HÓ\ 20q ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, πøs¡fi¯ sêÁcÕº˝À¢ |üs¡´≥q.. #ÓqïjYT˝Àì \jÓ÷˝≤ ø£fi≤XÊ\˝À 28e C≤rj·T Ç+»˙]+>¥ ø±+Á¬>dtqT ÁbÕs¡+_Û+#·qTHêïs¡T. πøs¡fi¯˝Àì ‹s¡Teq+‘·|ü⁄s¡+˝À Ä sêÁwüº e÷J eTTK´eT+Á‹ ø£s¡TD≤ø£s¡Hé $Á>∑Vü‰ìï Ä$wüÿ]+#·qTHêïs¡T. n<˚s√E ø√N˝À eTVü≤‘êà nj·T´|üŒHé ø±∞ 150e »j·T+‘·T´‘·‡yê\qT ÁbÕs¡+_Û+#·qTHêïs¡T. = 23qnq+‘·|ü⁄s¡+˝À e÷JsêÁwüº|ü‹ ˙\+dü+Je¬s&ç¶ X¯‘·»j·T+‹ ñ‘·‡yê\≈£î Vü‰»s¡T

= = =

24q sêÁwüº|ü‹øÏ >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé $+<äT Çe«qTHêïs¡T. 25q n\Vü‰u≤<é |üs¡´≥q 31q q÷´&Ûç©¢øÏ ãj·T˝Ò›]yÓfi¯‘ês¡T

yÓT<äø˘#·]à yÓ’uÛÑe+ Ç+‹+‘·ø±<äj·÷.. <Ûäs¡às¡ø£åD ø√dü+..˝Àø£s¡ø£å≈£îì>±.. ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19(ø±ø£rj·T) ::|ü$Á‘·dü+<˚X¯+ $H˚+<äT≈£î q>∑s¡+ eTTkÕÔãe⁄‘√+~. ÁøÏdæºj·THé k˛<äs¡T\T @sêŒ≥¢˝À ìeT>∑Tï˝…’ ñHêïs¡T. XÊ+‘ê, s√|tu…˝Ÿ, ô|’Hé‡, XÊ+‘êkÕºøÏ+>¥‡.. @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T. kÕºsY, ÁøÏdüàdt #Ó≥Tº, ø±´+&ç˝Ÿ‡ dæ<ä∆+ #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. --<Ûäs¡às¡ø£åD ø√dü+ @düTÁ|üuÛÑTe⁄ bÕ≥T|ü&ܶ&ÉT.. <˚e⁄&ÉT e÷qe⁄&Ó’ ne‘·]+∫q s√CÒ ÁøÏdüàdt.. <˚e⁄&ÉT e÷qe⁄&Ó’+~ eTìwæøÏ ~e´‘ê«ìï n+~+#˚+<äTπø.. yÓT<äø˘ #·]à yÓ’uÛÑe+m+‘Ó+‘√.. Ä|ü<ä˝À Äø£*ì r]Ã..Áù|eT,XÊ+‹ì |ü+#·T‘·÷ Áù|eT≈£î Á|ürø£>± ì*∫+~ yÓT<äø˘ eTVü‰<˚yê\j·T+ (#·]Ã). yÓT<äø˘ |ü≥ºD≤ìπø>±ø£ K+&Ü+‘·s¡ U≤´‹ì #·]à >∑&ç+∫+~. m\¢\T <ë{Ïq Ä+π>¢j·TTì n_Ûe÷q+‘√ eTVü‰ <˚yê\j·T+>± s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+~. Ädæj·÷ K+&É+˝ÀH˚ n‘·´+‘· m‘·TÔ>±.. $q÷‘·ï &çC…’qT¢, Äø£è‘·T\‘√ Á|ü‹_+_k˛Ô+~. #·]à ìsêàD |üqT\T ìC≤+ qyêãT\ ø±\+˝À ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. eTVü‰<˚yê\j·T+ •Ks¡+ m‘·TÔ 173 n&ÉT>∑T\T.. $d”Ôs¡í+ 200 n&ÉT>∑T\‘√ ìsêàD≤ìï #˚|ü{≤ºs¡T. n<äT“¤‘· ø£≥º&Ü˝À¢ ˇø£{Ï>± ì*∫+~. Ädæj·÷ K+&É+˝ÀH˚ ¬s+&√ n‹ ô|<ä› #·]Ã>± Á|üdæ~∆ #Ó+~+~. yÓT<äø˘ #·]à Ç+>±¢+&é <˚X¯+ qT+&ç e∫Ãq y˚dæ¢j·Tdt yÓT<∏ä&çdtº $TwüHé yÓT<äø˘ ÁbÕ+‘·+˝À $TwüqØ ø±s¡´Áø£e÷\qT ÁbÕs¡+_Û+∫+~. #ê¬s¢dt yêø£sY bÕôdï{Ÿ nH˚ $TwüqØ ø£\\ kÂ<∏ä+, n<äT“¤‘· düèwæº á πø<∏ä&É˝Ÿ #·]Ã.. 1914 qT+&ç 1924 es¡≈£î ìsêàD+ ø=qkÕ–+~. j·T÷s¡|t≈£î #Ó+~q >±~∏ø˘ XË’*˝À á eTVü‰ <˚yê\j·T+ ì]à‘·yÓTÆ+~. 55 MT≥s¡¢ m‘·TÔ>∑\ á eTVü‰ dü÷ú|ü+ Ä<ÛäTìø£ Á|ü|ü+#·

ÁøÏdüàdt dü+<äs¡“¤+>± }fi¯¢≈£î ãj·T˝Ò›s¡T‘·Tqï <äèX¯´+ $+‘·˝À¢ ˇø£{Ï>± ì*∫+~. ÁøÏdüàdt |üs¡«~q+ s√Eq j·÷Á‹≈£î\T e∫à neT]Ãq @düTÁø°düTÔ Jeq eè‘êÔ+‘· ∫Á‘ê\T ‹\øÏ+∫ |üs¡e•+∫b˛‘·T+{≤s¡T. ‘·÷s¡TŒq @düTÁø°düTÔ »qq eè‘êÔ+‘·+.. |ü•Ãe÷q •\Te eTs¡D+.. ñ‘·Ôsêq düe÷~Û˝À qT+&ç ‹]– ˝Ò∫q @düTÁø°düTÔ |üs¡˝Àø±ìøÏ Äs√Vü≤DeTj˚T´ <äèXÊ´\qT s¡+>∑Ts¡+>∑T\ >±E |ü\ø£\‘√ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. sêÁ‹ düeTj·÷˝À¢ 53 MT≥s¡¢ m‘·TÔ˝À bò˛¢s√ôd+≥T BbÕ\T #·]à ≥esY Äø±sêìï düŒwüº+ #˚kÕÔsTT. düTe÷s¡T 360 mø£sê\ $d”Ôs¡í+>∑\ Á|üVü‰Ø >√&É eT<Ûä´˝À #·]Ãì ì]à+#ês¡T.

M&ÉT eTqTwüß*ï #·+|ü⁄≈£î ‹+≥THêï&ÉT..

eTqTwüß*ï #·+|ü⁄≈£î ‹+≥Tqï πødüT˝À nqTe÷ì‘·T&ç>± e⁄qï z e´øÏÔì eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ, sê»kÕúHé b˛©düT\T n¬sdtº #˚XÊs¡T. eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ, sê»kÕúHé\˝À &çôd+ãsY 6, 13, 16 ‘˚B\˝À eTT>∑TZs¡T <ës¡TD Vü≤‘·´≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. á eT÷&ÉT y˚πs«s¡T |òüT≥q˝À¢ Vü≤‘·T\ X¯Øs¡ uÛ≤>±\ì Vü≤+‘·≈£î&ÉT uÛÑTõ+#·&É+ dü+#·\q+ düèwæº+∫+~. á es¡TdüVü≤‘·´\ì d”]j·Tdt>± rdüT≈£îqï ¬s+&ÉT sêÁcÕº\T ˇø£ |ü<∏äø£+ Á|üø±s¡+ C≤sTT+{Ÿ Ä|üπswüHé #˚|ü{≤ºsTT.áH˚|ü<Ûä´+˝ÀH˚ eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ dü]Vü≤<äT›˝À¢ sê»kÕúHé˝Àì ãsêVt≤ õ˝≤¢˝À b˛©düT\T ì+~‘·T&çì n¬sdtº #˚XÊs¡T. b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï e´øÏÔì ø£s¡DY dæ+>¥>± >∑T]Ô+#ês¡T. ø£s¡DY n¬sdtº nq+‘·s¡+ #ê˝≤ ÄdüøÏÔø£s¡ n+XÊ\T yÓ\T>∑T˝Àø=#êÃsTT. >∑‘· ø=H˚ïfi¯ó¢>± ø£s¡DY nø£ÿ&çøÏ dü$÷|ü+˝Àì <ä≥ºyÓTÆq n&Ée⁄˝À¢ z #Ó≥Tºô|’ ìyêdü+ @sêŒ≥T #˚düT≈£îìe⁄+≥THêï&ÉT. mì$T<˚fi¯¢ ÁøÏ‘·+ ø£qï‘·*¢H˚ #·+|æ ÄyÓT s¡ø£Ô+ ‘ê–q ø£s¡DY≈£î n&É$˝À »+‘·Te⁄\ì #·+|æ yê{Ï |ü∫Ãe÷+dü+ ‹q&É+ n+fÒ ÇwüºeT≥. &çôd+ãsY 16q sê»kÕúHé˝À z e´øÏÔì Vü≤‘·´ #˚dæq ø£s¡DY X¯e+ ¬s+&ÉT ø±fi¯ó¢ ø£{Ÿ #˚düT≈£îì yÓ+≥ rôdÿfi≤¢&ÉT. ãVüQXÊ Ä ø±fi¯¢ì ≈£L&Ü ‹H˚ e⁄+{≤&Éì b˛©düT\T nqTe÷ìdüTÔHêïs¡T.

ñ+fÒ m˝≤ >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓbÕŒ\qï ∫{≤ÿ\qT ‘Ó*j·TCÒkÕÔs¡T. HÓ\ ˝Òø£ yês¡+˝À ˇø£kÕ] bò˛s¡+ düe÷y˚X¯yÓTÆ rdüTø√yê*‡q uÛÑÁ<ä‘· #·s¡´\ >∑T]+∫ dü$÷øÏådüTÔ+~. eTVæ≤fi≤ #·{≤º\≈£î dü+ã+~Û+∫ M]øÏ ne>±Vü≤q ø£*ŒkÕÔs¡T. BìøÏ #Ó’sY|üs¡‡Hé>± H˚s¡|ü]XÀ<Ûäq $uÛ≤>∑+ n<äq|ü⁄ ñ|üø£$TwüqsY õ.C≤qø°wü]à\ e´eVü≤]kÕÔs¡T. ôV≤˝ŸŒ˝…’Hé @sêŒ≥T µµÁô|’y˚≥T yêVü≤Hê˝À¢ Á|üj·÷D+ nìï y˚fi¯˝≤ ÁX‚j·Tdüÿs¡eTì #Ó|üŒ˝Ò+. Ä|ü<ä\ qT+∫ ãj·T≥|ü&˚+<äT≈£î eTVæ≤fi¯\T d”«j·T s¡ø£åD #·s¡´\T rdüTø√e&É+ eT+∫~. ô||üŒsY ÅùdŒ u≤´>¥˝À ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√yê*µµ nì &çõ|æ Á|ükÕ<äsêe⁄ nHêïs¡T.ø±>±, ªªÄ|ü<ä˝À ñ+fÒ &Éj·T˝Ÿ 100≈£î >±˙, ôd’ãsêu≤<é eTVæ≤fi≤ ôV≤˝ŸŒ˝…’Hé 9494731100 q+ãsY≈£î >±˙ bò˛Hé #˚j·÷*. Áô|’y˚≥T yêVü≤Hê˝À¢ Á|üj·÷DÏ+#˚≥|ü⁄Œ&ÉT <ëì ]õÅùdºwüHé q+ãsYqT ≈£î≥T+;≈£î\≈£î, ùdïVæ≤‘·T\≈£î mdtm+mdt #˚j·÷*. Ç+<äTø√dü+ yÓuŸôd’≥¢˝À ñqï $$<Ûä n|æ¢πøwüHé‡qT ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê*µµ nì Äj·Tq $e]+#ês¡T.

;@d” mC…+&ÜqT ãj·T≥ô|{≤º* ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19((ø±ø£rj·T) :: ;@d”˝À ìs¡ísTT+∫q mC…+&ÜqT d”Œø£sY yÓ+≥H˚ ãj·T≥ ô|{≤º\ì d”e÷+Á<Ûä {°&û|” myÓTà˝Ò´ qπs+Á<ä &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ nôd+;¢ MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ;@d” düe÷y˚X¯+ »]– ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ »s¡T>∑T‘·THêï.. n+<äT˝Àì $Tì{Ÿ‡ m+<äT≈£î ãj·T≥ô|≥º&É+ ˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q n+XÊìï s¡Vü≤dü´ mC…+&Ü>± e÷πsà Á|üj·T‘·ï+ »s¡T>∑T‘√+<äì $eT]Ù+#ês¡T. düuÛÑ˝À >∑+<äs¡>√fi¯+ |ü]dæú‘·T\ eT<Ûä´ _\T¢qT Á|üy˚X¯ô|{Ϻ d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT <Óã“rùd $<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·«+ e´eVü≤]düTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T. ;@d”˝Àì mC…+&Ü n+XÊ\T düuÛÑT´\≈£î ‘Ó*ùd |ü]dæú‹ ˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. düyÓTÆø£´yê<ä+ô|’ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ s¡#·Ãã+&É˝À s¡#·Ãs¡#·Ã #˚dæ düuÛÑ˝À e÷Á‘·+ ìeTà≈£î+&ç b˛j·÷s¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. øÏs¡DY düs¡ÿdt˝À |ü⁄*˝≤ e÷sês¡ì m<˚›yê #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ Ä&ç+∫q≥T¢>± Ä&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. düyÓTÆø£´yê<äT\+<äs¡÷ sêÁcÕºìï ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î eTT+<äT≈£î sêyê\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\ eT<Ûä´ nHÓ’ø£´‘·qT ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ ~–«»jYTdæ+>¥ Ä≥˝≤&çk˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ø£qï‘·*¢ì ‘êø£≥Tº ô|fÒº $<Ûä+>± d”e÷+Á<Ûä H˚‘·˝…e¬s’Hê ~–«»jYT≈£î ˝§+–b˛‘˚ Á|ü»\T ñ]rkÕÔs¡ì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\≈£î yÓqTïb˛≥T bı&ç#˚ yê]ì Á|ü»\T ‘·]$Tø=&É‘ês¡ì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

ÄyéTÄBà bÕغ ˝ÀøÏ á kÕºsY‡ n+‘ê... &Ûç©¢ nôd+;¢ mìïø£˝À¢ nq÷Vü≤´ $»j·T+ kÕ~Û+∫q nq+‘·s¡+ e#˚à ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£˝À¢q÷ b˛{° #˚ùd+<äT≈£î ÄyéTÄBà bÕغ s¡+>∑+ dæ<ä∆+ #˚düT≈£î+{À+~. á <äbòÕ kÕe÷qT´\‘√ bÕ≥T u≤©e⁄&é q≥T\≈£î ≈£L&Ü bÕغ nuÛÑ´]ú‘ê«\qT ø£≥ºu…{≤º\ì jÓ÷∫k˛Ô+~. Á|”‹õ+{≤, nqT|üyéT UÒsY, wüu≤Hê nJà ù|s¡T¢ eTT+<äT es¡dü˝À ñHêïsTT. eTsê؃ q≥T\‘√q÷ Ä|t H˚‘·\T dü+Á|ü~+|ü⁄\T »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T.dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT $XÊ˝Ÿ Ç{°e\ &Ûç©¢ nôd+;¢ mìïø£˝À¢ Ä|t ‘·s¡|òü⁄q Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. B+‘√ Äj·Tq≈£L {Ϭø≥Tº <äπøÿ neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. u≤©e⁄&é q≥T\T.. q+~‘ê <ëdt, ø=+ø£D≤ùdHé X¯s¡à, eTsê؃ q≥T\T n‘·T˝Ÿ ≈£î˝Ÿø£]í, k˛Hê© ≈£î˝Ÿø£]í ù|s¡T¢ Á|ü<Ûëq+>± $ì|ædüTÔHêïsTT. Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*–q q{°q≥T\qT bÕغ˝À #˚s¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\T kÕ>∑T‘·THêïsTT.eTT+ãsTT ã]˝À ì\yê\ì wüu≤Hê nJàøÏ dü÷∫+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. nsTT‘˚ ‘êqT Á|æj·÷<ä‘Yô|’ b˛{° #˚j·TuÀqì ø£sêK+&û>± #Ó|æŒq≥T¢ düe÷#ês¡+. nqT|üyéT UÒsY≈£î Væ≤e÷#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ˝Àì dæe÷¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ πø{≤sTT+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. Çø£ Á|”‹õ+{≤qT &Ûç©¢ qT+∫ ã]˝À ~+bÕ\ì H˚‘·\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ˙‹e+‘·yÓTÆq bÕ\q, ˙‹ e+‘·yÓTÆq sê»ø°j·÷˝Ò \ø£å´+>± e÷J ◊@md n~Ûø±] πøÁJyê˝Ÿ HÓ\ø=*Œq ªÄyéT ÄBà bÕغµ &Ûç©¢ mìïø£˝À¢ dü+#·\q |òü*‘ê\T qyÓ÷<äT #˚dæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.eTs√ Á|üø£ÿ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ªÄyéT ÄBà bÕغµ n<Ûä´≈£åî&ç>± |üeHé ø£fi≤´DY |ü>±Z\T #˚|ü&ç‘˚ m˝≤ ñ+≥T+~? nH˚ n+X¯+ô|’ n_ÛÁbÕj·T ùdø£s¡D »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. á bÕغ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àq÷ $düÔ]+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì, |üeHé ø£fi≤´DY <ëìøÏ H˚‘·è‘·«+ eVæ≤ùdÔ eT+∫ |òü*‘ê\T ekÕÔj·Tì |ü\Te⁄s¡T n_ÛÁbÕj·T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. |üeHé n_Ûe÷qT\T á n+XÊìï ˇø£]ø=ø£s¡T ùwsY #˚düT≈£î+≥÷ k˛wü˝Ÿ HÓ≥«]ÿ+>∑T˝À ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. m≈£îÿe eT+~ n_Ûe÷qT\T ªÄyéT ÄBà bÕغµ |ü>±Z\T @|”˝À |üeHé ø£fi≤´DY #˚|ü&ç‘˚ u≤>∑T+≥T+<äì, Ç<˚ Äj·Tq sê»ø°j·T m+Á{°øÏ |üsY ô|òø˘º f…’+ nì ø±yÓT+{Ÿ‡ #˚düTÔ+&É≥+ >∑eTHês¡Ω+.

~˝Ÿ n+fÒ n~...248ø√≥T¢ <ëq+ #˚ùdXÊ&ÉT!

s¡÷bÕj·÷..e+<ä\...y˚˝≤..@ø£+>± 248ø√≥T¢. m+‘· ~˝Ÿ e⁄+fÒ...Ç+‘· |üì #˚j·÷*. n+‘· &ÉãT“ ˇø£ÿkÕ]>± #·÷ùddü]øÏ m+‘·{Ï eTìwæ¬ø’Hê...<ëq+ #˚j·÷\ì|ædüTÔ+<ë. ø±˙...Ç‘·qT ì»+>± $XÊ\ Vü≤è<äj·T+ ø£\yê&˚. ~˝Ÿ sêE\˝À sêsêE nì ø°]Ô+∫Hê ‘·|ü⁄Œ˝Ò<äT. ˝Ò≈£î+fÒ @+≥+&ç...n+‘· ô|<ä› yÓTT‘·Ô+ &ÉãT“..»dtº n˝≤ dæ+|ü⁄˝Ÿ>± <ëq+ #˚ùdXÊ&ÉT. ≈£î&ç #˚‘√Ô <ëq+ #˚dæq dü+>∑‹...m&É+ #˚‹øÏ ‘Ó*j·T˙j·T≈£L&É<äqï kÕyÓT‘·qT bòÕ˝À nsTTq á eTqdüTqï e÷sêE..‘·q |æ\¢\≈£î ≈£L&Ü á $wüj·÷ìï #Ó|üŒ˝Ò<ä≥. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚...{≤yéT ÁøÏdtº...áø√˝Ÿ m\ÅøϺø˘ ø£+ô|˙ d”áy√>± |üì#˚düTÔ+&˚yê&ÉT. áj·Tq uÛ≤s¡´ ø=+‘·ø±\+ ÁøÏ‘·+ ø±´q‡sY‘√ #·ìb˛sTT+~. B+‘√ {≤yéT ø±˝≤ìï n˝≤ ˇ+≥]>± >∑&ÉT|ü⁄‘·÷ düs¡<ë>± zkÕ] ˝≤≥Ø ø=Hêï&ÉT. ø±˙...n<äèwüº+ ø£*kı∫Ã...4 ø√≥¢ &Ü\s¡T¢ (düTe÷s¡T s¡÷.248ø√≥T¢) ‘·–*+~. Ç‘·qT @e÷Á‘·+ #·*+#·˝Ò<äT. >∑+‘˚j·T˝Ò<äT. dü<äs¡T &ÉãT“ #˚‹øÏ e∫Ãq ‘·sê«‘·...n+<äT˝À ø=+‘· &ÉãT“qT ‘·q uÛ≤s¡´≈£î ∫øÏ‘·‡ n+~+∫q {≤yéT uÒø£sY ôd+≥sY≈£î Ç#êÃs¡T. $T>∑‘ê yÓTT‘êÔìï πøq‡sY dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\≈£î $sêfi¯+>± Ç#˚ÃXÊ&ÉT. Ä $wüj·÷ìï ‘·q ≈£îe÷s¡T\≈£î ≈£L&Ü #Ó|üŒ≈£î+&Ü s¡Vü≤dü´+>± ñ+#ês¡T.


>∑T+≥÷s¡T

8

X¯óÁø£yês¡+

20 &çôd+ãsY

2013

yÓ’dæ|æ n~ÛH˚‘· »>∑Hé »qà~q+ dü+<Ûäs¡“¤+>±

{°&|ç æ d”ìj·TsY H˚‘\· ‘√

yÓ’dæ|æ H˚‘· eTTdüÔbòÕ Ä<Ûä«s¡´+˝À ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T uÛ{ Ò n Ï sTTq Ç+»˙sY Vü≤ø°yTé >∑T+≥÷s¡T &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚‘· yÓ’j·Tdt »>∑H√àVü≤q¬s&ç¶ »qà~q+ |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì á HÓ\ 21 e ‘˚~q |ü\T ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z Hêj·T≈£î\T eTVü≤eTà<é eTTdüÔbòÕ ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ kÕ∆ìø£ ukÕº+&é ôd+≥sY˝Àì yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À eTVü≤eTà<é eTTdüÔbòÕ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ yÓT>± s¡ø£Ô<ëq•_s¡+ @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± πøø˘ ø£{Ÿ‘√ bÕ≥T >∑&É|ü >∑&É|ü≈£î yÓTTø£ÿ\ |ü+|æDÏ e+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\‘√ bÕ≥T>± ìs¡Tù|<ä\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ eT¬sìï ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. sêh+˝À yÓ’j·Tdt »>∑H√àVü≤q¬s&ç¶ Hêj·Tø£‘ê«ìï Á|ü»\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. sêh+˝À kÕeTq´ eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ esêZ\ |ü]dæ∆‹ ∫ÛHêï_Ûqï+>± e÷]+<äì nHêïs¡T. sêh+˝À Á|üdüTÔ‘· |ü]dæ∆‘·T\≈£î ø±s¡D+ ø±+Á¬>dt ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ\<˚qì nHêïs¡T. yÓ’j·Tdt »>∑H√àVü≤q¬s&ç¶ Hêj·Tø£‘·«+˝À ù|<ä ã&ÉT>∑T ã\V”≤qesêZ\≈£î #Ó+~q Á|ü»\T n_Ûeè~Û∆ #Ó+<äT‘ês¡ì nHêïs¡T. ~e+>∑‘· H˚‘· yÓ’j·Tdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ ÄX¯j·÷\T neT\T |ü]#˚ H˚‘· yÓ’j·Tdt »>∑H√àVü≤q¬s&ç¶ e÷Á‘·y˚Tqì nHêïs¡T. »qH˚‘· »>∑Hé »qà~q+ dü+<Ûäs¡“¤+>± »s¡T>∑T ø±s¡´Áø£e÷\≈£î ø±s¡´ø£s¡Ô\T n‘·´~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»es¡Z Hêj·T≈£î\T |üπs«CŸ ∫wæº, eTVü≤eTà<é ø£s¡TïeT, s¡u≤“ì, ∫qu≤ãT, ùwø˘ u≤wü, ìj·÷J dü+‘√wt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

^‘· ø±]à≈£î\ |ü≥¢ $eø£#å ÷· |ü⁄‘T· qï Á|üuTÑÛ ‘·«+ >∑T+≥÷s¡T &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ^‘· ø±]à≈£î\ |ü≥¢ $eø£å‘· #·÷|ü⁄‘·T+<äì sêh bÕغ ø±s¡´<ä]Ù eTqïe düTu≤“sêe⁄ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ πsU≤ düT<Ûëø£sY>ö&é Ä<Ûä«s¡´+˝À ^‘· ø±]à≈£î\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√s¡T‘·÷ m¬ø’‡CŸ ø±sê´\j·T+ e<ä› <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± eTqïe düTu≤“sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ^‘· ø±]à≈£î\ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£ø£åkÕ~Û+|ü⁄ #·s¡´\T #˚|ü≥º&É+ e÷qTø√yê\ì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üC≤e´‹πsø£ $<ÛëHê\T ìs¡dædü÷Ô ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ∫‘·ÔX¯ó~Û∆‘√ ø£èwæ #˚düTÔ+<äì nHêïs¡T. õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑THê&ÉT ^‘· ø±]àø£ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T πsU≤ düT<Ûëø£sY>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ^‘· ø±]à≈£î\≈£î 200 s¡TbÕj·÷\T |òæ+#·qT ñ+&É>± yÓsTT´ s¡÷bÕj·÷\T ô|+#ê\ì Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ eTs¡DÏ+∫q ¬s+&ÉT \ø£å\T Çyê«\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À #ÓqTï Hê>∑eT˝Ò¢X¯«s¡sêe⁄ >ö&é, >±* kÕ+ã•esêe⁄, >±+~Û >±* Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT Á<√VüQ\ |ü≥¢ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü*

>∑T+≥÷s¡T &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ ≈£î #Ó+~q yÓTÆHêغ H˚‘· Ç+»˙sY Vü≤ø°yéT ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T >∑]ø£bÕ{Ï yÓ÷Vü≤qsêe⁄, õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T Á|ü‹ÔbÕ{Ï |ü⁄˝≤¢sêe⁄ e÷J eT+Á‹ Ä\bÕ{Ï sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é \‘√ uÛÒ{Ï nj·÷´s¡T. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì yÓTÆHêغ˝À $ÁdüÔ‘·+>± rdüT≈£îyÓfi¯fl&ÜìøÏ rdüTø√e\dæq #·s¡´\ >∑T]+∫ yê]‘√ #·]Ã+#ês¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± eTTdæ¢+ yÓTÆHêغ\‘√ Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚XÊ\T @sêŒ≥T #˚dæ yÓTÆHêغ\qT @ø£Á‘ê{Ïô|’ rdüT≈£îì sêe&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì á dü+<Ûäs¡“¤+>± Ç+»˙sY Vü≤ø°yéT yê]‘√ #ÓbÕŒs¡T. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ ø£+#·Tø√≥ nì nsTT‘˚ ø=ìï |ü]dæ∆‹‘·T\ <äècÕº´ ø=+‘· eT+~ yÓTÆHêغ\T bÕغøÏ <ä÷s¡+ nsTTq|üŒ{ÏøÏ ‹]– eTTdæ¢+ yÓTÆHêغ\T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À #˚s¡&ÜìøÏ ÄdüøÏÔ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ\ nq~Ûø±s¡ ≈£îeTà≈£îÿ ô|’ Á|ü»˝À¢ $ÁdüÔ‘·+>± Á|ü#ês¡+ #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T>± >∑‘·+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘=$Tà<˚fi¯fl bÕ\q˝À rdüT≈£îqï dü+πøåeT |ü<Ûäø±\ >∑T]+∫ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Á|ü#ês¡+ #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. sêh+˝À Á|üdüTÔ‘·+ ñqï |ü]dæ∆‘·T˝À¢ yÓTÆHêغ\≈£î dü«sêí+Á<äÁ|ü<˚XŸ sêyê\+fÒ n~ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT <ë«sê e÷Á‘·y˚T kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. ‘·*¢ |æ\¢ ø±+Á¬>dt \‘√ sêh+ eTØ+‘· Ä<Û√>∑‹ bÕ\jÓ÷´ neø±X¯+ ñ+<äì á $wüj·T+ ô|’ bÕغ˝Àì yÓTÆHêغ\+<ä]‘√ Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ Ç+»˙sY Vü≤ø°yéT ‘Ó*bÕs¡T. eTs√ ¬s+&ÉT s√E˝À¢ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± |üs¡´{Ï+∫ yÓTÆHêغ düe÷y˚XÊ\T @sêŒ≥Tô|’ |ü{ÏwüºyÓTÆq Á|üD≤*ø£ qT s¡÷bı+~düTÔqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

Á{≤|òøæ ˘ ìuÛ+Ñ <Ûqä \T n]ø£fºÒyês¡T ˝ÒsT¡ e÷#·s¡¢ &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) |ü≥ºD+˝À ô|s¡T>∑T‘·Tqï »HêuÛ≤ ‘√ bÕ≥T>± Á{≤|òæø˘ düeTdü´ ≈£L&Ü ô|]– b˛e&É+‘√ b˛©düT\≈£î ‘·\H=|æŒ>± e÷]+~. Á{≤|òæø˘ $wüj·T+˝À ø=ìï HÓ\\ Áø°‘·+ |ü≥ºD dæ◊ dæôV≤#Y yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ n+uÒ<äÿsY ôd+≥sY q+<äT ñ<äj·T+ kÕj·T+Á‘·+ Á{≤|òæø˘ $wüj·T+˝À ÁX¯<Ûä∆ eVæ≤+#ês¡T. n+uÒ<äÿsY ôd+≥sY ]+>¥s√&é ôd+≥sY ¬s’˝Ò«π>≥T Äغdæ eT\T|ü⁄ e<ä› Á{≤|òæø˘ Çã“+<äT\T m≈£îÿe>± ñ+&˚$. Á|ü‹ #√≥ ø±ìùdºãT˝Ÿ‡ qT ìj·T$T+#˚yês¡T. Äغdæ eT\T|ü⁄ e<ä› Äغdæ ãdüT‡\T Ä{À\T e+{Ï yêVü≤Hê\T Ä>∑&É+‘√ b˛©düT\T yê{Ïì ìj·T+Á‹+#·&É+˝À $|òü\+ ne⁄‘·THêïs¡T. Çø£ÿ&É M] qT+&ç m≈£îÿe yÓTT‘·Ô+‘√ s√Eyê] eTT&ÉT|ü⁄\T rdüT≈£î+≥THêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. >∑‘·+˝À Äغdæ n~Ûø±s¡T\T Çø£ÿ&ç ôw\ºsY qT ìj·T$T+∫ n~Ûø±s¡T\qT ì#·j·T$T+∫ Á{≤|òæø˘ qT Áø£eTãBÛ∆ø£]+#˚yês¡T. ¬s’˝Ò« π>≥T e<ä› õ˝≤¢ |ü]wü‘Y u≤*ø£\ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ e<ä› Áô|’y˚≥T yêVü≤Hê\T ñ+∫ Á|üj·÷DÏ≈£î\TqT #˚s¡Bùd yês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Çø£ÿ&É ô|<ä› düeTdü´>± e÷]+~. s√&ÉT›ô|’ Äغdæ ãdüT‡ Ä{À\T $T˙ yêVü≤Hê\T ˇø£<ëìø=ø£{Ï b˛{° |ü&ç ñ+#·&É+ e\q Á{≤|òæø˘ ìj·T+Á‹+#˚ yês¡T ø£s¡Tej·÷´s¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

>∑T+≥÷s¡T &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT Á<√VüQ\ |ü≥¢ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ sêh ø±s¡´<ä]Ù eTqïe düTu≤“sêe⁄ nHêïs¡T. »>∑Hé øÏs¡DY düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´e÷ìøÏ ‘·÷≥T¢ bı&ÉTdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. »>∑Hé s¡Vü≤dü´+>± k˛ìj·÷ eTT+<äT yÓTTø£]*¢ $T&çj·÷ eTT+<äT ∫+<äT˝ÒkÕÔ&Éì nHêïs¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´e÷ìï ã\V”≤q|ü]#˚+<äT≈£î ‘·*¢ |æ\¢ ø±+Á¬>dt \T Á|üj·T‹ïdüTÔHêïj·Tì nHêïs¡T. ˝Àø˘düuÛÑ˝À »>∑Hé ì»dü«s¡÷|ü+ ãj·T≥|ü&ç+<äì k˛ìj·÷>±+~ÛøÏ uÛÑj·T|ü&ç $XÊK|ü≥ï+˝Àì ªáHê&ÉTμ ø±sê´\j·T+˝Àì ˝Àø˘düuÛÑ˝À »>∑Hé <=+>∑˝≤ e´eVü≤]+∫q rs¡T ‘Ó\T>∑TC≤‹ |üs¡Te⁄ eT+≥ø£*|æ+<äì nHêïs¡T. dæm˝Ÿ|æ Hêj·T≈£î&ç>± yÓ’j·Tdt yÓTT<ä\T ô|{Ϻq $uÛÑ»q Ç|ü⁄Œ&ÉT Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT »>∑Hé |üP]Ô #˚düTÔHêï&Éì nHêïs¡T. nìï bÕغ\T ˙‹ ìC≤sTT‹‘√ b˛sê&ç sêh $uÛÑ»q _\T¢qT ‹|æŒ |ü+bÕ\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£≥º&Ü\qT ≈£L˝ÒÃj·÷\+≥÷ Ä õ˝≤¢ eTVü‰ $XÊK e÷qTø=+&É •eÁ|ükÕ<é e{Ϻ≈£L{Ï Vü≤s¡¸es¡∆Hé πsU≤ düT<Ûëø£sY>ö&é ø£+#·s¡¢ Ä+»H˚j·TT\T n&ÉbÕ u≤ãT yÓTÆq+ \ø°åàHêsêj·TD >±* ø=+&É\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú(JMm+d”) ø£$TwüqsY Ä<˚•+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î ø£$TwüqsY.. CÀq˝Ÿ ø±sê´\j·÷ìøÏ, ªáHê&ÉTμ ø±sê´\j·÷ìøÏ H√{°dTü \T n+<ësTT. dü<sä T¡ ø£≥º&Ü\T nÁø£eT+>± ì]à+∫qeì n+<äT˝À ù|s=ÿqï ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19(ø±ø£rj·T) düyÓTÆø£´+ ø√dü+ n+<äs¡+ b˛sê&ÉT<ë+.. bÕغ\qT |üø£ÿq ô|&É<ë+.. eTqkÕ‡øÏå Á|üø±s¡+ ø£$TwüqsY...15 s√E˝À¢ |üP]Ô#˚j·÷\ì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. q&ÉT#·T≈£î+<ë+.. düyÓTÆø±´ìøÏ nqT≈£L\+>± n|òæ&É$≥T¢ düeT]Œ+#ê\ì nì yÓ’mdtÄsYdæ|æ n~ÛH˚‘· »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚... $XÊK d”‘·eTà<Ûës¡˝À ªáHê&ÉTμ yÓ’mdtÄsYdæ|æ ø±sê´\j·T+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. myÓTà˝Ò´\+‘ê bÕغ\≈£î nr‘·+>± sêÁwüº|ü‹ ø±sê´\j·T+ ñqï düú\ yêdüÔe j·T»e÷ì eT+‘Óq Á|üDuŸqT ø£\yê\ì dü÷∫+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT, øÏs¡DY ≈£îeTà≈£îÿ sê»ø°j·÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. sêÁcÕºìøÏ Ä~‘·´ ≈£îe÷s¡es¡à. 2.78 mø£sê\ Ä düú˝≤ìï, 40 »s¡T>∑T‘·Tqï nHê´j·T+ô|’ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À b˛sê&ÜeTì #ÓbÕŒs¡T. »s¡T>∑T‘·Tqï nHê´j·÷ìï <˚X¯eT+‘ê #·÷ùd˝≤ #˚XÊeTHêïs¡T. y˚\ #·<äs¡|ü⁄ n&ÉT>∑T\T ø£*–q10 ô|<ä› uÛÑeHê\qT #·+Á<äu≤ãT sê»ø°j·T+ #·÷ùdÔ u≤<Ûäì|æk˛Ô+<äHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T, nôd+;¢˝À¢ ôd’‘·+ {°&û|” yÓ’K] qe⁄«\bÕ˝…’+<äHêïs¡T. q\T>∑Ts¡T 1974`@Á|æ˝Ÿ˝À sêyÓ÷Jsêe⁄ 33 @fi¯¢ ø±\ |ü]$T‹øÏ {°&û|” m+|”\T düyÓTÆø£´eT+{≤s¡T.. eTs√ Ç<ä›s¡T düŒ+~+#·s¡T.nôd+;¢˝Àq÷ n<˚ sê»ø°j·T+ #·+Á<äu≤ãT #˚XÊs¡T. ‘·q #ê+ãsY˝À ©E≈£î rdüT≈£îHêïs¡T. ©E 2007‘√ |üPs¡ÔsTT+~. ≈£Ls¡TÃ+{≤s¡T.. nôd+;¢Vü‰\T˝ÀøÏ e÷Á‘·+ yÓfi¯¢uÀs¡Hêïs¡T. d”m+ øÏs¡DY~ düyÓTÆø£´+ eTTdüT>∑T˝À $uÛÑ»qyê<äeTì nHêïs¡T. d”Œø£sY ‘·sê«‘· ©E >∑&ÉTe⁄ bı&ç–+#ê\ì j·T»e÷ì nôd+;¢øÏ sês¡T. &ç|üP´{° d”Œø£sY düuÛÑqT q&ç|ækÕÔs¡T. d”m+ ¬>’sêΩ»s¡e⁄‘ês¡T.. &ç|üP´{° d”m+ düuÛÑqT q&ç|ækÕÔs¡T nì nHêïs¡T. d”m+ es¡àqT sêyÓ÷Jsêe⁄ ø√sês¡T. n+<äT≈£î ˇ|üŒø√ì 17 >∑+≥˝À¢ eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ dü+‘·ø£+ #˚dæ düuÛÑ≈£î |ü+bÕs¡ì nHêïs¡T. ñ<√´>±\ ø√dü+ mø£ÿ&çøÏ yÓfi≤¢\ì $<ë´s¡Tú\T n&ç–Hê #·+Á<äu≤ãT düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. Hê≈£î Äj·Tq ‘·q düú˝≤ìï, uÛÑeHê*ï n|üŒ–+#ê\ì ˙fi¯ó¢ ˝Òe⁄..mø£ÿ&çøÏ yÓfi≤¢* nì ¬s’‘·qï n&ÉT>∑T‘·THêï #·+Á<äu≤ãT düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. MTs¡T MTs¡T ø=≥Tº≈£î #êe+&ç n+≥÷ Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ H˚‘·*ï #·+Á<äu≤ãT sêyÓ÷Jì ø√sês¡T. Bìô|’ sêyÓ÷Jsêe⁄ dæ$˝Ÿ ø√s¡TºqT |ü+|ü⁄‘ês¡Hêïs¡T. düuÛÑ˝À dü+K´ ‘·≈£îÿyÓ’q|üŒ{Ïø° ‘·q‘√ bÕ≥T eTT>∑TZs¡T m+|”\+ s√p düuÛÑ≈£î Vü‰»s¡j·÷´eTì, düyÓTÆø£´yê<ëìï #ê{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. ÄÁX¯sTT+#ês¡T. πødüT ô|+&ç+>¥˝À ñ+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À 1985˝À d”‘·eTà<Ûës¡˝À s√&É¢qT yÓ&É\TŒ #˚XÊs¡T. es¡à≈£î #Ó+~q ø=+‘· düú\+ $düÔs¡D˝À ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19(ø±ø£rj·T) uÛ≤s¡‘· sêÁwüº|ü‹ Á|üDuŸeTTK]® >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ düTe÷s¡T>± 5.15>∑+≥\ düeTj·T+˝À Vü≤ø°+ù|≥ $e÷HêÁX¯j·÷ìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. Äj·Tq≈£î >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé, eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, ñ|üeTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü‰ kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T.n˝≤π> eT+Á‹ ^‘ê¬s&ç¶, y˚Tj·TsY eTõ<é ‘·~‘·s¡T\T kÕ«>∑‘·+ |ü*øÏq yê]˝À ñHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Á|üDuŸ u§˝≤¢s¡+˝Àì sêÁwüº|ü‹ ì\j·÷ìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± o‘êø±\ $&ç~ ì$T‘·Ô+ sêÁwüº|ü‹ Á|üDuŸ q>∑sêìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. Äj·Tq á HÓ\ 31e ‘˚B es¡≈£î Çø£ÿ&˚ $&ç~ #˚j·TqTHêïs¡T.

áHê&ÉTμ ø£≥º&Ü\qT ≈£L˝ÒÃj·T+&ç!

ø£<*ä s¡+&ç..düyTÓ øÆ ±´ìï #ê≥+&ç

sêÁwüº|ü‹ Á|üDuŸ≈£î |òüTqkÕ«>∑‘·+

b˛sTT+~. n+<äT≈£î |ü]Vü‰s¡+>± Á|üuÛÑT‘·«+ ø=+‘· düú˝≤ìï πø{≤sTT+∫+~. nsTT‘˚..‘êH˚ ndü\T düú\ j·T»e÷q+≥÷ sêyÓ÷Jsêe⁄ ‘·|ü⁄Œ&ÉT |üÁ‘ê*ï n~Ûø±s¡T\≈£î düeT]Œ+∫ j·T»e÷ì es¡à≈£î sêyê*‡q uÛÑ÷$Tì H=πø‡XÊs¡T. á $yê<ä+ô|’ ≈£L&Ü q>∑s¡+˝Àì $$<Ûä Hê´j·TkÕúHê˝À¢ dæ$˝Ÿ, ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T q&ÉTdüTÔHêïsTT. Ç~˝≤ e⁄+&É>±..¬s+f…&é j·÷ø˘º Á|üø±s¡+ @<Ó’Hê ìsêàD+ #˚|ü{≤º\Hêï..düú\+˝À ñqï ø£≥º&Ü*ï e÷s¡TŒ #˚j·÷*‡ e∫ÃHê dü ú \ j· T »e÷ì nqTeT‹ ‘· | ü Œ ìdü ] . ny˚ $ ÷ #˚ j · T ì sêyÓ ÷ J ‘êH˚ j· T »e÷ì>± e´eVü≤]+∫..j·T»e÷ì nqTeT‹ bı+<ä≈£î+&Ü XÊX¯«‘· ø£≥º&Ü*ï ì]à+#ês¡T. M{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫q kÕøå±´<Ûësê\‘√ es¡à JMm+d”øÏ |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. $esê*ï |ü]o*+∫q n~Ûø±s¡T\T ªáHê&ÉTμ ø±sê´\j·T+˝À nÁø£eT ø£≥º&Ü\T ñqï≥Tº >∑T]Ô+#ês¡T. düú\ j·T»e÷ì nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü ì]à+∫q nìï ø£≥º&Ü\qT 15 s√E˝À¢ ≈£L*Ãy˚j·÷\ì ‘êC≤>± H√{°düT\T C≤Ø #˚XÊs¡T.

#·{≤º\ô|’ ’ Hê´j·T ne>±Vü≤q dü<ädüT‡

#·<äTe⁄ e\¢ C≤„q+ edüTÔ+~

◊.¬ø.|æ ø±sê´\j·TeTT˝À &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\≈£î s¡TD≤\ eT+ps¡T 24 \ø£\å s¡÷bÕj·T\T $&ÉT<ä\ #˚dqæ m.|æ.j·TyéT $ø£sº Y |Á øü ±XŸŸ dæ+>∑sêj·Tø=+&É / ≥T&˚ q÷´dt / &çôd+ãsY 19 sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ m+‘√ Äsꓤ≥+>± Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq &Ü«Áø± Á>∑÷|ü⁄\ dü+|òü÷\≈£î #˚<√&ÉT>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ ãèVü≤‘·Ôs¡yÓTÆq ø±s¡´ Áø£e÷ìøÏ lø±s¡+ #·T{Ϻq+<äT≈£î &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\T Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Á|ü‹ Á>∑÷|ü⁄øÏ 10 eT+<äT eTVæ≤fi¯\T ñ+{≤s¡T. n+<äT˝À Ç<ä›s¡T eTVæ≤fi¯\T ˇø£≥e ©&És¡T, ¬s+&Ée ©&És¡T>± ìj·T$T+#·T≈£î+{≤s¡T. yÓTT<ä≥ M]øÏ 5 y˚\T s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq ˇø=ÿ]øÏ s¡÷D≤\ |ü+|æD° C≤sTT+≥T nøö+≥T‘√ @sêŒf…Æq |ü⁄düÔø£eTT ˇø=ÿø£ÿ Á>∑÷|ü⁄\ yês¡T ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+{≤s¡T. >∑‘·+˝À ø£+fÒ wüße÷s¡T ˇø£{Ïqïs¡ dü+e‘·‡s¡eTT ÁøÏ‘·+ qT+&ç eT+&É\ m.|æ.j·TyéT $ø£ºsY Á|üø±XŸ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻqï|üŒ{Ï qT+∫ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì 10 Á>±eT |ü+#êsTTr\˝À ñ+&˚≥≥Te+{Ï &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\ Á|ü‹ Á>∑÷|ü⁄ì Ç+≥sêπ>wüHé #˚dæ q>∑<äT rdüT≈£îqï $wüj·T+ e<ä›qT+&ç dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düT≈£îH˚+‘· es¡≈£î rdüTø√yê*‡q C≤Á>∑‘·Ô\T dü÷#·q\T dü\Vü‰\T yê]øÏ |üP]Ô kÕúsTT˝À ns¡∆eTj˚T´˝≤ $e]+∫ Á>±eT |ü+#êsTTr\˝ÀH˚ •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\T ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚XÊs¡ì |ü\Te⁄s¡T &Ü«Áø± Á>∑÷|ü⁄\≈£î #Ó+~q eTVæ≤fi¯\T m.|æ.j·TyéT $ø£ºsY Á|üø±XŸ |ü≥¢ eT+&É\ &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\T eT]j·TT ©&És¡T¢ Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. me¬s’Hê düπs ãø±sTT\T düÁø£eTeTT>± ‹]– #Ó*¢+#·ø£b˛‘˚ $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï $ø£ºsY Á|üø±XŸ VüQ{≤VüQ{Ïq Äj·÷ Á>±e÷\≈£î yÓ[fl &Ü«Áø± Á>∑÷|ü⁄\qT ø£*dæ nø£ÿ&É »]–q $wüj·÷ìï ‘Ó\TdüT≈£îì ø=+‘· düeTj·T+ πø{≤sTT+∫ Á>∑÷|ü⁄ ©&És¡¢≈£î düuÛÑT´\≈£î s¡TD+ yÓ+≥H˚ ø£{≤º\ì Äj·Tq VüQ≈£î+ C≤Ø #˚kÕÔs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À Á>∑÷|ü⁄ì s¡<äT›#˚dæ õ˝≤¢ ô|’ kÕúsTT n~Ûø±] nsTTq |æ.&ç. >±]øÏ, u≤´+≈£î≈£î ˝…≥sY <ë«sê ‘Ó*j·TCÒdæ yê]øÏ s¡TD≤\T Çe«≈£L&É<äì $ø£ºsY Á|üø±XŸ nø£ÿ&É #Ó|æŒ ‘·eT ø±sê´\j·÷ìøÏ sêe&É+‘√ Á>∑÷|ü⁄\yês¡T Ä>∑y˚T|òü÷\MT<ä ‘êeTT #Ó*¢+#·e\dæq &Ü«Áø± Á>∑÷|ü⁄ ‘·s¡|òü⁄q q>∑<äTqT yÓqTyÓ+≥H˚ m.|æ.j·TyéT ø±sê´\j·÷ìøÏ e∫à q>∑<äT #Ó*¢+#˚+<äT≈£î düeTTKeTT>± ñHêïeTì Äj·Tq≈£î ‘Ó*j·TCÒj·T&É+‘√ rdüT≈£îqï ãø±sTT\T ‹]– düÁø£eTeTT>± #Ó*¢+#˚ $<ÛäyÓTÆ‘˚ u≤´+≈£î˝À q>∑<äTqT eT+ps¡T #˚sTTkÕÔeTì ˝Ò<ä+fÒ Ä Á>∑÷|ü⁄qT s¡<äT› #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#·&É+‘√ á e÷≥\T $qï $T>∑‘ê Á>∑÷|ü⁄ ©&És¡T¢, düuÛÑT´\T ˇø£] yÓTTVü‰\T ˇø£s¡T #·÷düT≈£îqï ‘·s¡TD+˝À ªªWsêμμ eTq Á>∑÷|ü⁄ düuÛÑT´\T ≈£L&Ü n˝≤π> e´eVü≤]dü÷Ô Á>∑÷|ü⁄qT s¡<äT› #˚kÕÔ&Éì m.|æ.j·TyéT. $ø£ºsY Á|üø±XŸ #·÷&É&ÜìøÏ yÓT‘·ø£>± ñHêï, ø±sê´\j·÷ìøÏ e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· Á>∑÷|ü⁄ düuÛÑT´\ <ä>∑Zs¡ yÓTTVü≤e÷≥+ ˝Ò≈£î+&Ü ø£∫Ñ·+>± ≈£î+&É ã<ä›\T ø=fÒº$<Ûä+>± e÷{≤¢&ÉT‘·THêï&Éì, Ç˝≤¬>’‘˚ Á|ü‹ ˇø£ÿ Á>∑÷|ü⁄ yês¡T m.|æ.j·TyéT. $ø£ºsY Á|üø±XŸì Á>∑÷|ü⁄ düuÛÑT´\T eT+&É\ |ü]~Û˝À Äj·Tq #Ó|æŒq e÷≥\T, Ä<˚XÊ\T, dü÷#·q\T, dü\Vü‰\T bÕ{ÏdüTÔHêïeTì Äj·Tq eT+ps¡T #˚ùd≥≥Te+{Ï Á|ü‹ Á>∑÷|ü⁄ düuÛÑT´\≈£î q>∑<äT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düT≈£î+≥THêïs¡ì, eTTK´+>± bÕ&ç |ü]ÁX¯eT≈£î dü+ã+~Û+∫q π><Ó\qT ø=qT>√\T #˚dæ yê{Ï <ë«sê e#˚Ã≥≥Te+∫ bÕ\qT bÕ\ πø+Á<ë\≈£î düs¡|òüsê #˚dü÷Ô, yê{Ï MT<ä e#˚à Ä<ëj·÷ìï ô|’kÕ, ô|’kÕ ≈£L&Éu…≥Tº≈£î+≥÷ Á|ü‹ Á>∑÷|ü⁄ düuÛÑT´\yês¡T Á|ü‹ HÓ\ ≥+#·qT>± Ä+Á<Ûëu≤´+≈£î˝À q>∑<äTqT »eT #˚düTÔHêïeTì &Ü«Áø± Á>∑÷|ü⁄\ eTVæ≤fi¯\T |ü\Te⁄s¡T ø±ø£rj·T Á|ü‹ì~Û‘√ ø=~› ùd|ü⁄ eTT#·Ã{Ï+#ês¡T. $∫Á‘·y˚T$T≥+fÒ ◊.¬ø.|æ ø±sê´\j·TeTT˝À ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT 8 Á>∑÷|ü⁄\≈£î #Ó+~q 80 eT+~ &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\qT, ©&És¡¢qT Á|ü‹ Á>∑÷|ü⁄ düuÛÑT´\qT Ç+≥s¡÷«´ #˚dæ yê]øÏ dü+ã+~Û+∫q dæ+>∑sêj·Tø=+&É Ä+Á<Ûë u≤´+≈£î |ò”˝Ÿ¶ Ä|ò”düsY *+>±sêe⁄ nH˚ Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±]ì |æ*|æ+∫ 8 Á>∑÷|ü⁄\≈£î #Ó+~q 80 eT+~ì |ò”˝Ÿ¶ Ä|ò”düsY *+>±sêee⁄ Á|ü‹ ˇø£ÿ]ì Á>∑÷|ü⁄\qT |ü\ø£]dü÷Ô Äj·Tq ‘·eT ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚dæHês¡T. nsTT‘˚, Çø£ÿ&É eTs√ $wüj·T+ @$T≥+fÒ sêÁwüº yê´|üÔ+>± u≤´+ø£sY‡ düyÓTà˝À ñ+&ç yê] yê] &çe÷+&É¢qT Á|üuÛÑT‘·« rsêÃ\ì ˇø£ yÓ’|ü⁄ düyÓTà #˚düTÔ+fÒ eTs=ø£ yÓ’|ü⁄ &Ü«Áø± Á>∑÷|ü⁄\≈£î #Ó+~q 80 eT+~ eTVæ≤fi¯\qT ◊.¬ø.|æ. ø±sê´\j·÷ìøÏ |æ*|æ+#·T≈£îqï m.|æ.j·TyéT. $ø£ºsY Á|üø±XŸ nH˚ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´– Á|ü»\ ø√dü+ &Ü«Áø± Á>∑÷|ü⁄\yês¡T Çã“+~ |ü&É≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î s¡TD≤\T düÁø£eTeTT>± n+~+#˚+<äT≈£î Ä+Á<Ûëu≤´+≈£î≈£î dü+ã+~Û+∫q |ò”˝Ÿ¶ Ä|ò”düsY *+>±sêe⁄ nH˚ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´– düyÓTà˝À ñqï|üŒ{Ïø° m.|æ.j·TyéT $ø£ºsY Á|üø±XŸ bò˛Hé #˚dæ *+>±sêe⁄øÏ Çø£ÿ&É $wüj·T+ #˚s¡y˚XÊ&ÉT. yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫q |ò”˝Ÿ¶ Ä|ò”düsY *+>±sêe⁄ düyÓTà≈£L&Ü #·÷&É≈£î+&Ü m.|æ.j·TyéT $ø£ºsY Á|üø±XŸ e÷≥øÏ »e<ë≥≈£î+&Ü &Ü«Áø± Á>∑÷|ü⁄\‘√ ø£\dæ ‘·eT ø±s¡´ Áø£e÷ìï eTT–+∫q+<äT≈£î *+>±sêe⁄øÏ Ç≥T &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\T, n≥T ◊.¬ø.|æ.ø±sê´\j·TeTT dæã“+~ m.|æ.j·TyéT $ø£ºsY Á|üø±XŸ |ü≥¢ Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. >∑‘· ˇø£{Ïqïs¡ dü+e‘·‡s¡+ ø±\+ qT+∫ $ø£ºsY Á|üø±XŸ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq|üŒ{Ï qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î wüße÷s¡T 23 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\≈£î ô|’>±H˚ dæ+>∑sêj·Tø=+&É eT+&É\+˝Àì 10 Á>±eT |ü+#êsTTr\≈£î #Ó+~q &Ü«Áø± Á>∑÷|ü⁄ eTVæ≤fi¯\≈£î s¡TD≤\T eT+ps¡T #˚j·T&Éy˚T ø±≈£î+&Ü eTVæ≤fi¯\T #˚|üfÒº Á|ü‹ Á>∑÷|ü⁄ yê]øÏ ‘·eT e+‘·T düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~düTÔqï+<äT≈£î m.|æ.j·TyéT $ø£ºsY Á|üø±XŸøÏ &Ü«Áø± Á>∑÷|ü⁄\ eTVæ≤fi¯\T n+#Ó\+#Ó\T>± m~–q+<äT≈£î Á|üø±XŸøÏ Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü, s¡TD≤\T eT+ps¡T $wüj·T+˝À ‘·eT ø±sê´\j·T dæã“+~ me]e<ä› ≈£L&Ü @ ˇø£ÿ s¡÷bÕsTT ≈£L&Ü Ä•+#·≈£î+&Ü ˙‹, ìC≤sTTr>± &Ü«Áø± Á>∑÷|ü⁄\≈£î n+&É<ä+&É\T>± ì\ã&ç yê]øÏ ‘Ó*j·Tì $wüj·÷\T ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô Áf…Æì+>¥ ø±¢düT\qT ìs¡«Væ≤+∫ Á|ü‹ Á>∑÷|ü⁄ eTVæ≤fi¯≈£î ns¡∆+ nj˚T´ $<Ûä+>± Ä+Á<Ûë u≤´+≈£î q>∑<äTqT rdüT≈£îqï ‘·s¡Tyê‘· n_Ûeè~∆ u≤≥˝À q&ç|æ+∫q+<äT≈£î Ä|ò”düT dæã“+~øÏ m.|æ.j·TyéT. $ø£ºsY Á|üø±XŸ dæã“+~ì n_Ûq+~düTÔHêï&ÉT. @~ @yÓTÆq|üŒ{Ïø° n‹ ‘·≈£îÿe ø±\+˝À $ø£ºsY Á|üø±XŸ m.|æ.j·TyéT >± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü≥º≥+ n˝≤π>, &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\≈£î dü+ã+~Û+∫q ˇø£ u≤´+≈£îqT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ n+#·Hê\‘√ ‘·eT ô|’kÕúsTT n~Ûø±s¡T\ e<ä› ‘·eT ‘Ó*$‘˚≥\‘√ ‘·eT ñ<√´>∑ u≤<Ûä´‘·\qT dæì‡j·TsY>± ìj·T$TdüTÔqï+<äTq &=e÷ |æ.&ç. |ü<äà», ø£˝…ø£ºsY $»jYT≈£îe÷sY yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq dæ+>∑sêj·Tø=+&É kÕúìø£ j·T+.|æ.&ç.z ø±sê´\j·TeTT Á|üø£ÿH˚ q÷‘·qeTT>± ¬s+&É‘·düTÔ\ uÛÑeHêìï &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\≈£î e÷Á‘·y˚T @sêŒ≥T #˚dæ n+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q ì<ÛäT\qT ‘·ø£åDy˚T eT+ps¡T #˚sTT+∫ Ä ø±s¡´ Áø£e÷ìøÏ lø±s¡+ #·T{Ϻq+<äT≈£î eT+&É\ m.|æ.j·TyéT n~Ûø±] nsTTq $ø£ºsY Á|üø±XŸ |ü≥¢ ˇø£ÿ &Ü«Áø± Á>∑÷|ü⁄\≈£î dü+ã+~Û+∫q eTVæ≤fi¯˝Ò ø±≈£î+&Ü Ç≥T m+.|æ.&ç.z n~Ûø±s¡T\T, ¬s$q÷´ n~Ûø±s¡T\T, nÁ–ø£\ÃsY n~Ûø±s¡T\T, düuŸ]õÁkÕºsY ø±sê´\j·T dæã“+~, n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ d”ìj·TsY H˚‘·\T, Á|ü‹|üø£å bÕغ <˚X¯+ bÕغ H˚‘·\T, yÓ’.dæ.|æ H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Á|ü»\T, nìï esêZ\yês¡T dæ+>∑sêj·Tø=+&É eT+&É\ &Ü«Áø± Á>∑÷|ü⁄\≈£î dü+ã+~Û+∫q m.|æ.j·TyéT $ø£ºsY Á|üø±XŸ &Ü«Áø± Á>∑÷|ü⁄\≈£î n+~düTÔqï ùde\T eT]∫b˛˝ÒeTì n‹ ‘·≈£îÿe ø±\+˝ÀH˚ n+#Ó\+#Ó\T>± m~π>+<äT≈£î düVü≤ø£]+#ês¡ì, eTVæ≤fi¯\≈£î dü+ã+~Û+∫q ôd|üπs≥T>± eTVæ≤fi≤ u≤´+≈£î ìj·T$T+#·&É+ >=|üŒ $wüj·Ty˚Tqì m.|æ.j·TyéT $ø£ºsY Á|üø±XŸ≈£î eT+&É\ Á|üC≤˙ø£+ ø£è‘·|òüT„‘·\T ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï dæHé‡j·TsY Ä|ò”düsY á dæ+>∑sêj·Tø=+&É eT+&É˝≤ìøÏ sêe&É+ eT+∫ X¯óuÛÑ|ü]D≤eTeTì m.|æ.j·TyéT. $ø£ºsY Á|üø±XŸøÏ dæã“+~øÏ ù|s¡T ù|s¡Tq &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\T ø£è‘·|òüT„‘·\T ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïs¡T.

e÷s¡÷ºs¡T #·<äTe⁄ πøe\+ ñbÕ~Û ø√dü+ ø±<äì C≤„Hêìï ô|+bı+~+#·Tø√e&ÜìøÏ ñ|üø£]düTÔ+<äì ø£˝…ø£ºsY $»jYT≈£îe÷sY nHêïs¡T. kÕ∆ìø£ $»j·T\ø°åà ø£fi≤´DeT+&É|ü+ ãT<Ûäyês¡+ n<ä›+øÏ |üs¡÷Ãs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Á|üø±X¯+ nø£ås¡ $»j·T+ Á>±eT düyÓTÆø£´dü+|òüT+ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düe÷»+˝À ñqï‘· kÕ∆q+ n\+ø£]+#ê\+fÒ #·<äTe⁄ m+‘√ nedüs¡eTì nHêïs¡T. C≤„q+ ô|+bı+~+#·Tø√e&ÜìøÏ ej·TdüT‡‘√ |üì ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. nø£åsêdü´‘·‘√ <˚X¯+˝À ø£+fÒ sêh+ yÓqTø£ã&ç ñ+<äì nHêïs¡T. õ˝≤¢ Ç+ø± yÓqTø£ã&ç ñ+<äì nHêïs¡T. 8 \ø£å\ eT+~ eTVæ≤fi¯˝À¢ dü>∑+ eT+~øÏ ô|’>± ìs¡ø£å´sêdüT´\T>± ñHêïs¡ì yê]ì nø£åsêdü÷´\T>± #˚j·÷\ì nHêïs¡T m|æ&çy√\T nø£ås¡ ø±s¡´<äs¡TÙ\≈£î ø£˝…ø£ºsY ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚:Äs¡T. nø£åsêdü´‘· ô|+#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. bÕfi¯XÊ\ yê]¸ø£ Á|üD≤*ø£ n+<äCÒ‘· j·TT<Ûä∆q|ü⁄&ç bÕsƒ¡XÊ\ yê]¸ø£ ÁbÕD≤*ø£\T eT+&É+˝Àì nìï Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\≈£î n+<äCÒj·÷\|üì m+sTTy√ ãT#·Ãj·T´ #Í<ä] ˇø£ ø√sês¡T. <äT]Z &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) á HÓ\ 14 e ‘˚~q <äT]Z eT+&É\+ Ä‘·à≈£Ls¡T e#˚à $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ #˚|ü≥ºqTqï ø±s¡´Áø£eT+ bÕsƒ¡XÊ\ $esê\T Á|üD≤*ø£˝À e<ä› Ä{À y˚>∑+>± edü÷Ô uÀ˝≤Ô |ü&çq |òüTq≥˝À rÁe+>± >±j·÷\ bÕ\sTTq bı+<äT |üs¡T#ê\ì nHêïs¡T. |ü˝…¢uÀsTTq ÁãVü≤àj·T´ ø±e⁄] Ä+»H˚j·TT\˝À ˇø£] |ü]dæ∆‹ $wüeT+>± e÷s¡&É+‘√ >∑T+≥÷s¡T Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. nø£ÿ&ç qT+&ç ôV’≤<äsêu≤<é ≈£î d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY ‘·qj·TT&ÉT >±j·÷\‘√ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ bÕ\j·÷´&ÉT. ‘·s¡*+#ês¡T. ∫øÏ‘·‡ bı+‘·T‘·T Ä+»H˚j·TT\T ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ÄdüT|üÁ‹˝À d”Œø£sY ≈£îe÷s¡T&ÉT Ç+{À¢ Ä&ÉT≈£î+≥T+&É>± øÏ+<ä|ü&É≥+‘√ #Ó$øÏ >±j·TyÓTÆ+~. ø£qTïeT÷XÊs¡T. B+‘√ u≤ãTì p;¢Væ≤˝Ÿ‡ nb˛˝À Vü‰dæŒ≥˝ŸøÏ ‘·s¡*+#ês¡T.düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï eTH√Vü≤sY VüQ{≤VüQ{Ïq Vü‰dæŒ≥˝ŸøÏ yÓfi≤¢s¡T. á $wüj·T+ ‘Ó*dæ d”m+ øÏs¡DY <ë#˚|ü*¢ &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) eT+&É\+˝Àì bı+<äT>∑T\ e<ä› 70 ãkÕÔ\ eTH√Vü≤sYøÏ bò˛Hé #˚dæ @+ »]–+<äì Äsê rXÊs¡T πswüHé _j·T´+ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î 70 ãkÕÔ\ _j·T´+ |ü≥Tº≈£îHêïeTì Á&Ó’esY |üsês¡T nj·÷´&Éì <äsê´|òü⁄Ô #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢>± ‘Ó*bÕs¡T. <ë#˚|ü*¢ &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî\T yÓ’j·Tdt ì+~‘·T\ô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T <ëK\T #˚j·TqTqï≥T¢ &çmdt|æ nì˝Ÿu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. »>∑ H√àVü≤q¬s&ç¶ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î Ä bÕغ πø+Á<äbÕ\ø£eT+&É* düuÛÑT´\T »+>± á|ü&ç&çj·Tdty√ ‘·ìF˝§ $õ˝…Hé‡ môd’‡ U≤dæyéTôd’<ë, ø±ìùdºãT˝Ÿ s¡y˚Twt ø£ è wü íeT÷]Ô e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêqTqï 2014 mìïø£˝À¢ »>∑H√àVü≤q¬s&ç¶ eTTK´eT+Á‹ eTùV≤X¯«s¡sêe⁄ >∑Ts¡C≤\ môd’‡ bÕ˝§ZHêïs¡T. nsTT‘˚ Äj·Tq #˚|ü≥ºuÀj˚T ø±s¡´Áø£e÷\T >∑T]+∫ $e]+∫q≥T¢ >± ‘Ó*bÕs¡T. ~e+>∑‘· H˚‘· yÓ’j·Tdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ e⁄qï|ü⁄Œ&ÉT Á|ü»\≈£î @ $<Ûä+>± |ü<Ûäø±\T neT\T #˚XÊs√ $e]kÕÔeTì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ ø£˙«qsY C≤øÏsY VüQùd‡Hé, e÷õ m+|æ|æ n+ã{Ï X‚wü–]sêe⁄, U≤<äsYu≤wü, »+>± ôd’<äT\T eTTq>± |ü⁄Hêïsêe⁄ ùwø˘ wüØ|òt bÕ˝§ZHêïs¡T. <ë#˚|ü*¢ &çôd+ãsY 19 (ø±ø£rj·T) eT+&É\+˝Àì q&ç≈£î&ç bòÕ‹e÷ _sTT&ç ø£fi≤XÊ\˝À ãT<Ûäyês¡+ Hê´j·T ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± >∑Ts¡C≤\ düuŸø√s¡Tº »&ç® eTVü≤eTà<é ÇÁcÕø˘ bòÕ‹eT eTTK´ n‹~Û>± bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVæ≤fi¯\ |ü≥¢ ndüuÛÑ´ø£s¡+>± Á|üe]Ô+∫q yê]|ü≥¢ ìs¡“¤j·T#·≥º+ øÏ+<ä πødüT qyÓ÷<äT #˚j·Te#·Ãì nHêïs¡T. #·{≤º\ô|’ ne>±Vü ≤ q ø√dü + ì‘· ´ + yês¡ Ô |ü Á ‹ø£ \ T #· < ä e &É + <ë«sê ne>±Vü ≤ q ô|+bı+~+#·Tø√e#·Ãì nHêïs¡T. nHê´j·T+ »]–q|ü⁄Œ&ÉT m˝≤+{Ï |ò”E ˝Ò≈£î+&Ü Hê´j·Tyê~ì Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚düTÔ+<äHêïs¡T. môd’‡ s¡y˚Twtu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ u≤\´$yêVü‰\ e\q »]π> Çã“+<äT\qT sê´–+>¥ ≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ ø£]ƒq•ø£å≈£î >∑T] ø±yê*‡ edüTÔ+<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À pìj·TsY dæ$˝Ÿ »&û®, 1 e n<äq|ü⁄ »&û® ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä{À Á|üe÷<ä+&√ >±j·T|ü&çq e´øÏÔ eTè‹

Vü‰dæŒ≥˝À¢ Hê<Ó+&É¢ ‘·qj·TT&ÉT..

70 ãkÕÔ\ πswüHé _j·T´+ kÕ«~Ûq+

>∑&É|ü>∑&É|ü ≈£î yÓ’dæ|æ

Printed, Published & Owned by Mandalapu Benarji Naddh and Printed at Raghava Printers, # 6-1 -45, 1/3, Arundelpet, GUNTUR - 2, and Published at #6-1-45, 1/3, Arundelpet, GUNTUR - 2, Editor.: Mandalapu Benarji Naddh

20 12 2013 kakatiya  
20 12 2013 kakatiya  

20-12-13

Advertisement