Page 1

ôV’≤<äsêu≤<é 20`12`2013 X¯óÁø£yês¡+

PUBLISHING IN: Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada ‰ www.indianewstoday.co

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:224 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

y˚TeT+‘ê ˇø£ÿfÒ.. düyÓTÆø£´ rsêàq+ #˚j·÷*‡+<˚ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19: y˚TeT+‘ê ˇø£ÿfÒ.. düyÓTÆø£´ rsêàq+ #˚j·÷*‡+<˚qì e÷J eT+Á‹ C…dæ ~yêø£sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ nôd+;¢˝Àì MT&ç j·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› e÷{≤¢&Üs¡T. <˚X¯+ s¡cÕ´˝≤>± ∫Hêï_ÛqïeTj˚T´ Á|üe÷<ä+˝À ñ+<äì e÷J eT+Á‹ C…dæ ~yêø£sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ˇø£ ø£qTïqT ø√˝ÀŒsTT+<ä Hêïs¡T. <˚X¯ ÁX‚j·TdüT‡ <äècÕº´ sêÁcÕºìï düyÓTÆø£´+>±H˚ ñ+#ê*. sêuÀj˚T s√E˝À¢ ˙{Ï j·TT<ë∆\T ‘·|üŒe⁄. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ñqï+‘· ùd«#·Ã¤ eTπs Ç‘·s¡ bÕغ˝Àq÷ ˝Ò<äHêïs¡T. nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢˝À ‘ê>∑T˙{Ï edü‹ ˝Ò<äHêïs¡T. Hê\T>∑T >√&É\ eT<Ûä´ sêj·T\ ‘Ó\+>±D n+≥THêïs¡T. ãj·T{Ïø=ùdÔ ˇø£ÿs¡T ≈£L&Ü H√s¡T yÓT<ä|ü&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. düyÓTÆø±´ìøÏ ø£≥Tºã&ç ñqï »>∑HéqT ‘êqT n_Ûq+~düTÔHêïqHêïs¡T. düyÓTÆø£´+>± ñ+fÒH˚ ‘·eT≈£î Hê´j·T+ »s¡T>∑T ‘√+<äHêïs¡T. n~ÛHêj·Tø£‘·«+ dü]>±Z ˝Òø£b˛e&É+ e˝Ò¢ sêÁwüº+˝À |ü]dæú‹ Ç˝≤ ñ+<äì nHêïs¡T. sêÁwüº|ü‹ Á|üDuŸ m<äT≥ ‘·eT >√&ÉTqT $ìŒkÕÔeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. sêÁcÕºìï düyÓTÆø£´+>± ñ+#˚˝≤ düVü≤ø£]+#ê\ì ø√s¡qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. d”m+ øÏs¡DY ∫‘·ÔX¯ó~∆ì X¯+øÏ+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. d”m+ øÏs¡DY bÕغ ô|&ç‘˚ #˚πs n+X¯+ô|’ Ä˝À∫kÕÔqì nHêïs¡T. ‘·q≈£î Ç+ø± c˛ø±CŸ H√{°düT n+<ä˝Ò<äHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT Ç|üŒ{Ϭø’Hê ‘·q ¬s+&ÉT ø£fi¯¢ dæ<ë∆+‘êìï M&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T.

Q

ø=‘·Ô d”m+ m+|æø£ô|’ n~ÛcÕºq+ ø£düs¡‘·TÔ! ø£Hêï Vü≤dæÔq |üs¡´≥q? &ç^Z e#êÃø£ ‘·–Zq øÏs¡DY ~Ûø±ÿs¡ dü«s¡+! njÓ÷eTj·T+˝À d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt H˚‘·\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19 : sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ e÷s¡TŒ n+X¯+ eT∞¢ ‘Ós¡ô|’øÏ e∫Ã+~. e´ekÕj·T XÊK eT+Á‹ ø£Hêï \ø°åàHêsêj·TD VüQ{≤VüQ{Ïq &Ûç©¢ yÓfi¯¢&É+‘√ á n+XÊìøÏ ã\+ #˚≈£Ls¡T‘√+<äì düs¡«Á‘ê #·s¡Ã »s¡T>∑T‘√+~. Äj·Tq Vü≤dæÔq˝À sêÁwüº|ü‹ Á|üDuŸeTTKØ®, @◊d”d” n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷>±+BÛì ø£\TdüT≈£îqï≥Tº ≈£L&Ü yês¡Ô\T yÓ\Te&ܶsTT. sêÁcÕºìøÏ ø=‘·Ô eTTK´eT+Á‹ ìj·T$T+#˚ Á|üÁøÏj·T≈£î n~ÛcÕºq+ ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ eT+Á‹ ø£HêïqT &Ûç©¢øÏ |æ*|æ+#·T≈£îqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. nq÷Vü≤´yÓTÆq Ø‹˝À ø£Hêï &Ûç©¢øÏ yÓfi¯¢&É+ n+‘·sês¡úeT<˚qì sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T ôd’‘·+ uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ˇø£ yÓ’|ü⁄ sêÁwüº $uÛÑ»qqT y˚>∑e+‘·+ #˚dæq πø+Á<ä+, eTs√yÓ’|ü⁄ eTTK´eT+Á‹ e÷s¡TŒô|’ ≈£L&Ü <äèwæº kÕ]+∫q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç{°e\ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î e∫Ãq ø±+Á¬>dt bÕغ sêÁwüº e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® ~–«»jYT dæ+>¥ eTTK´eT+Á‹ e´eVü‰s¡+ô|’ ˇø£ ìy˚~ø£ ‘·j·÷s¡T #˚XÊs¡ì, <ëìì

k˛ìj·÷>±+BÛøÏ düeT]Œ+∫q≥Tº bÕغ esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. eTTK´eT+Á‹ e÷s¡TŒ $wüj·T+ô|’ Ç|üŒ{Ïπø C≤|ü´+ »]–+<äì uÛ≤$+#˚ n~ÛcÕºq+ VüQ{≤VüQ{Ïq ø£HêïqT |æ*|æ+#·T≈£îqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. eT]ø=ìï s√E\˝À nqTdü]+#˚ eP´Vü≤+ô|’ ~XÊìπs›X¯+ #˚dæq≥Tº düe÷#ês¡+. Ç~˝≤ ñ+&É>± sêÁcÕºìøÏ ø=‘·Ô d”m+ m+|æø£ ø√dü+ dü+ã+~Û+∫ |ü\Tø√D≤\qT düŒè•+#˚ neø±XÊ\THêïj·Tì |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À »s¡>∑qTqï Á|üdüTÔ‘· ‘êC≤ sê»ø°j·T e÷s¡TŒ\≈£î m+‘√ ÁbÕ<Ûëq´‘· ñ+<äì, e#˚à kÕ<Ûës¡D mìïø£\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚ùd $<Ûä+>± ìs¡íj·T+ ñ+&Ü\ì ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ Ä˝À∫düTÔqï≥Tº $ìøÏ&ç. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ Ä∫‘·÷∫ n&ÉT>∑T\T y˚k˛Ô+<äì düe÷#ês¡+. eTs√ yÓ’|ü⁄ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ <ä÷≈£î&ÉT ‘·–Zq≥Tº |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Ç{°e\ ø±+Á¬>dt bÕغ sêÁwüº e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® ~–«»jYT dæ+>¥ Ç{°e\ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î e∫Ãq Hê{Ï qT+∫ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ e´eVü‰s¡+˝À nq÷Vü≤´yÓTÆq

e÷s¡TŒ e∫Ãq≥Tº düe÷#ês¡+. sêÁwüº $uÛÑ»qqT n&ÉT¶≈£îH˚ @¬ø’ø£ dü÷|üsY u≤´{Ÿ‡eTHé øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&˚¶qì uÛ≤$+∫q d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T Á|üdüTÔ‘·+ &Ó’\e÷˝À |ü&ɶ≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Á|üdüTÔ‘·+ d”m+ e´eVü≤]düTÔqï rs¡T‘√ @+ #˚j·÷˝À yê]øÏ bÕ\Tb˛e&É+˝Ò<äT. nôd+;¢øÏ _\T¢ e#êÃø£ <ëìì e´‹πsøÏ+∫, n&ÉT¶ø√e&Éy˚T ø±ø£ ndües¡yÓTÆ‘˚ |ü<äe⁄\qT ôd’‘·+ ‘ê´>∑+ #˚kÕÔeTì #Ó|æŒq d”m+ Ç|ü⁄Œ&ÉT n|òæ&É$≥¢ Á|ükÕÔeq ‘˚e&É+ yÓqTø£ eP´Vü≤+ @$T≥qï<ëìô|’ #·s¡Ã »s¡T>∑T‘√+~. #·s¡Ã˝À bÕ˝§Zq&É+, $uÛÑ»qô|’ nuÛÑ´+‘·sê\T e´ø£Ô+ #˚j·T&É+, n|òæ&É$≥T¢ sêÁwüº|ü‹, d”Œø£sY≈£î, düTÁ|”+ø√s¡Tº≈£î n+<äCÒj·T&É+ e+{Ï dü÷#·q\T $uÛÑ»qqT @ e÷Á‘·+ n&ÉT¶ø√>∑\eì d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T #·]Ã+#·T≈£î+≥THêïs¡T. ô|’>± n+<äs¡÷ {° _\T¢ #·s¡Ã˝À bÕ˝§Z+fÒ sêÁwüº|ü‹ Ç∫Ãq >∑&ÉTe⁄ eTT–j·T>±H˚ $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T düVü≤»+>±H˚ eTT>∑TdüTÔ+<äì, düyÓTÆø£´sêÁcÕºìï ø±bÕ&É≥+ nkÕ<Ûä´eTì yês¡T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ªH˚qT ñqï+‘· es¡≈£î sêÁwüº $uÛÑ»q »s¡>∑<äT, _\T¢ nôd+;¢øÏ

ø±yê\H˚ <ë≥y˚düTÔqï düsêÿsY nôd+;¢˝À n<˚ s¡uÛÑdü {°ÄsYmdt H˚‘· áf…\ sêCÒ+<äsY ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19: ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ ø±yê\ì #·s¡ÃqT <ë≥y˚k˛Ô+<äì {°ÄsYmdt XÊdüqdüuÛÑ |üø£å H˚‘· áf…\ sêCÒ+<äsY Äs√|æ+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ nôd+;¢˝Àì MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ;@d” düe÷y˚X¯+˝À {°&û|” >±* eTT<äT›ø£èwüíeTHêj·TT&ÉT ‘·|üŒ n+<äs¡÷ ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ #·s¡Ã »s¡>±\ì ø√sês¡ì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ @@ s√E˝À¢ mìï >∑+≥\T #=|ü⁄Œq #·s¡Ã #˚|ü&É‘ês√ #ÓbÕŒ*‡q u≤<Ûä´‘· d”Œø£sYô|’ ñ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. e÷{Ïe÷{ÏøÏ düuÛÑqT yêsTT<ë y˚j·T&É+ dü¬s’q dü+Á|ü<ëj·T+ ø±<äHêïs¡T. düuÛÑqT düC≤e⁄>± »]|æ ‘Ó\+>±D _\T¢ô|’ #·s¡ÃqT d”Œø£sY ø=qkÕ–kÕÔs¡qï $XÊ«dü+ ‘·eT≈£î ñ+<äì, nsTT‘˚ n+<äT≈£î $s¡T<ä∆+>± d”Œø£sY e´eVü≤]+#·&É+ dü]ø±<äì Äj·Tq nHêïs¡T. düuÛ≤ dü+Á|ü<ëj·÷\T eT+≥>∑*dæb˛‘·Tqï+<äT≈£î dæ>∑TZ|ü&ÉT‘·THêïeTì nHêïs¡T. »qe] 3 es¡≈£î nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\T yêsTT<ë |ü&ÉqTHêïj·Tì MT&çj·÷ <ë«sê ‘Ó\TdüTø√e&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTì Äj·Tq nHêïs¡T. {°&û|”, yÓ’mkÕ‡sY d”|” H˚‘·\ ˇ‹Ôfi¯¢≈£î d”Œø£sY ‘·˝§>∑TZ‘·THêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T.#·{≤ºìï ø±bÕ&˚+<äT≈£î bÕغ˝‘√ dü+ã+<Ûë\T ø=qkÕ–+#ê˝Ò ‘·|üŒ @ø£|üø£å+>± e´eVü≤]+#·e<ä›ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚ eT∞¢ ;@d”ì ìs¡«Væ≤+∫ ‘Ó\+>±D _\T¢ô|’ #·s¡Ã m|ü⁄Œ&ÉT #˚|ü{≤º˝À d”Œø£sY ìs¡ísTT+#ê\Hêïs¡T. düuÛ≤ eTsê´<äqT ø±bÕ&Ü*‡q u≤<Ûä´‘· d”Œø£sYô|’ ñ+<äHêïs¡T. _\T¢ #·s¡Ã≈£î sê≈£î+&Ü düuÛÑqT yêsTT<ë y˚ùdÔ ‘Ó\+>±D˝À »]π> dü+|òüT≥q\≈£î Á|üuÛÑT‘·«y˚T u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê\ì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.

d”e÷+Á<Ûä ˇ‹Ôfi¯¢≈£î ‘·˝§–Z‘˚ eT∞¢ nπ>Z

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY19: {°{°&û|” bò˛s¡+ yÓ’K]ô|’ nqTe÷Hê\T sêÁwüº XÊdüqdüuÛÑ, eT+&É*\˝À s√E »]π> ‘·+‘˚ >∑Ts¡Tyês¡+ ≈£L&Ü Ä$wüÿãTT‘·yÓTÆ+~. d”e÷+Á<Ûä, ‘Ó\+>±D düuÛÑT´\T ‘êeTT |ü{Ϻq |ü≥Tº M&Éø£b˛e&É+‘√ ¬s+&ÉT düuÛÑ\T yêsTT<ë |ü&ܶsTT. _\T¢ô|’ #·s¡Ã »s¡>±\ì ‘Ó\+>±D, dü¬s’q düe÷#ês¡+ ˝Ò<äì yÓ+≥H˚ yÓqøÏÿ |ü+bÕ\ì d”e÷+Á<Ûä düuÛÑT´\T &çe÷+&é #˚j·T&É+‘√ ¬s+&ÉT düuÛÑ\T n≥Tº&çø Ïb˛j·÷sTT. b˛&çj·T+ #·T≥÷º düuÛÑT´\T #˚] d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢, n≥T eT+&É* #Ó’s¡àHé≈£î n&ÉT¶>± ì*∫ |ü¢ø±s¡T¶ Á|ü<ä]Ù+∫ ìHê<ë\T #˚j·T&É+‘√ yêsTT<ë |ü&ܶsTT. nsTT‘˚ ‘Ó\+>±D düuÛÑT´˝…es¡÷ b˛&çj·T+ e<ä›≈£î yÓfi¯¢e<ä›ì, ‘·eT kÕúq+˝ÀH˚ #·s¡Ã≈£î |ü≥Tºã{≤º\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡T. düuÛÑ˝À d”e÷+Á<Ûä {°&û|”,yÓ’d”|” myÓTà˝Ò´\‘√ bÕ≥T ‘Ó\+>±D ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bò˛s¡+ düuÛÑT´\T ≈£L&Ü

#·s¡Ã\ <ë«sêH˚ |ü]cÕÿs¡+

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19: ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ ;@d”˝À rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+ neT\T »s¡>∑&É+˝Ò<äì d”|”◊ XÊdüqdüuÛÑ |üø£å H˚‘· >∑T+&Ü eT˝Ò¢XŸ Äs√|æ+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ nôd+;¢˝Àì MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ;@d”˝À rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷\T düuÛÑT´\πø ‘Ó*j·Tø£b˛‘˚ Çø£ e÷eT÷\T Á|ü»\≈£î m˝≤ ‘Ó\TkÕÔj·Tì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. düuÛÑqT VüQ+<ë>± q&ç|æ+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· d”Œø£sYô|’ ñ+<äHêïs¡T. {°&û|”, yÓ’mkÕ‡sY d”|”øÏ #Ó+~q H˚‘·\ ˇ‹Ôfi¯¢≈£î ‘·˝§–Z‘˚ eT∞¢ sêeDø±wüº+ ne⁄‘·T+<äì, ‘Ó\+>±D uÛÑ>∑TZeT+≥T+<äì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. n˝≤+{Ï |ü]dæú‹ eùdÔ sêÁcÕºìï mes¡÷ ø±bÕ&É˝Òs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. Ç+‘· ø±\+ ‘êeTT dü+j·TeTq+ bÕ{Ï+#êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T nø£ÿ&ç ÁbÕ+‘· Á|ü»\≈£î nHê´j·T+ #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq <äTj·T´ã{≤ºs¡T. d”e÷+Á<Ûä düeTdü´\ô|’ #·s¡Ã »]–‘˚H˚ $uÛÑ»q‘√ ‘·˝…‘˚Ô düeTdü´\T yÓ\¢&Ée⁄‘êj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. sêÁwüº|ü‹ qT+∫ ≈£L&Ü $uÛÑ»qô|’ #·s¡Ã »s¡>±\ì ñ‘·Ôs¡T«\T e∫ÃHê yê{Ïì d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T ˝…ø£ÿ#˚j·Tø£b˛e&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. düyÓTÆø£´ sêÁwüº+ ø√dü+ düuÛÑ˝À rsêàq+ #˚j·÷\ì d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T dæ>∑TZ X¯s¡+˝Ò≈£î+&Ü e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ø£*dæ ñ+&Ü\+fÒ Ä+Á<Ûä, sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘êìï ø£*|æ ñ+#·Tø√e#·Ãì, ‘Ó\+>±D Á|ü»\T m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢ ø£*dæ ñ+&É˝Òs¡ì nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\ yÓ’K] e\¢ sêÁwüº+ eT]+‘· nXÊ+‹˝ÀøÏ ≈£Ls¡T≈£îb˛‘·T+<äHêïs¡T.

‘=* qT+&ç

d”m+ øÏs¡DY

yêsTT<ë\|üs¡«+

m|ü⁄Œ&ÉT.. m+‘· düeTj·TyÓ÷ #Ó|üŒ+&ç : j·TqeT\

_\T¢ô|’ kÕ>∑ì #·s¡Ã MT&çj·÷bÕsTT+≥¢ e<ä› <ä÷wüD\T

$esê\T 2˝À

d”|”◊ H˚‘· eT˝Ò¢XŸ

b˛&çj·T+ eTT+<äT≈£î yÓfi¯¢&É+‘√ >=&Ée »]–+~. B+‘√ {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T {°&û|” bò˛s¡+ H˚‘·\ô|’ eT+&ç|ü&ܶs¡T. düuÛÑ˝À #·s¡Ã »s¡>∑&É+ ‘Ó\+>±D sêe&É+ yê]øÏ Çwüº+˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. πød”ÄsYqT $eT]Ùdü÷Ô n≥T #·+Á<äu≤ãT≈£î düVü≤ø£]dü÷Ô ãj·T≥ ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>±, ˝À|ü\ e´‹πsø£+>± e´eVü≤]düTÔHêï] eT+&ç|ü&ܶs¡T. πød”ÄsYqT $eT]ÙùdÔ #·÷dü÷Ô }s¡T≈£îH˚ Á|üdüπøÔ ˝Ò<äHêïs¡T. XÊdüqdüuÛÑ, eT+&É*\˝À e÷Á‘·+ m≥Te+{Ï #·s¡Ã »s¡>∑≈£î+&Ü yêsTT<ë |ü&ܶsTT.

$esê\T 2˝À

sêìe«+&ç #·÷kÕÔµeTì <ä÷≈£î&ÉT Á|üø£≥q\T #˚dæq eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Á|üdüTÔ‘·+ m+<äT≈£î &û˝≤ nj·÷´s¡ì d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T Á|ü•ïdüTÔqï≥Tº bÕغ esêZ\ <ë«sê ‘Ó\Tk˛Ô+~. nôd+;¢˝À _\T¢ Á|üy˚X¯ô|fÒº s√E ≈£L&Ü d”m+ qT+∫ m≥Te+{Ï dü+πø‘ê\T n+<äø£b˛e&É+‘√ d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt H˚‘·\T njÓ÷eTj·÷ìøÏ >∑T¬s’q≥Tº düe÷#ês¡+. ~–«»jYT e∫à yÓ[¢q nq+‘·s¡+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ n~ÛcÕºq+ô|’ ˇø£ÿ e÷≥≈£L&Ü e÷{≤¢&É˝Ò<äì, <ëì yÓqTø£ <ë– ñqï eP´Vü≤+ @$T≥qï<ëìô|’ #·s¡Ã »s¡T>∑T‘√+~. Á|ü‹ düuÛÑT´&ÉT ‘·q n_ÛÁbÕj·÷ìï e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô n|òæ&É${Ÿ\T <ëK\T #˚j·÷\ì d”e÷+Á<Ûä eT+Á‘·T\≈£î, bÕغ myÓTà˝Ò´\≈£î d”m+ dü÷∫+∫q≥Tº düe÷#ês¡+. düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À $uÛÑ»q≈£î e´‹πsø£+>± y˚dæq eT÷&ÉT |æ{°wüqT¢ ø={Ϻy˚‘·≈£î >∑Ts¡j·÷´j·Tì, Ç|ü⁄Œ&ÉT n|òæ&É$≥¢‘√ sêÁwüº $uÛÑ»qqT n&ÉT¶ø√>∑\e÷? nqï dü+<˚Vü‰ìï d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. @~@yÓTÆHê yÓTT‘êÔìøÏ $uÛÑ»q≈£î d”m+ |üs√ø£å+>± düVü≤ø£]düTÔHêïs¡H˚ yê<äq n+<ä]˝À ã\+>± $ì|æk˛Ô+~.

nôd+;¢, eT+&É* düe÷y˚XÊ\T yêsTT<ë

»qe] 3 qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑ+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19: nôd+;¢, XÊdüqeT+&É* düe÷y˚XÊ\T 2014, »qe] 3e ‘˚BøÏ yêsTT<ë |ü&ܶsTT.Ç~˝≤ ñ+&É>± nôd+;¢ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î ø=\Te⁄B]+~. d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY düuÛÑqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ düuÛÑT´\T b˛{≤b˛{°>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. d”Œø£sY b˛&çj·T+qT #·T≥TºeTT{≤ºs¡T. düyÓTÆø£´ rsêàq+ #˚j·÷\ì ø=+<äs¡T.._\T¢ô|’ #·s¡Ã ø=qkÕ–+#ê\ì eT]ø=+<äs¡T ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. ìHê<ë\ q&ÉTeT d”Œø£sY eTH√Vü≤sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $|üøå±\T Ç∫Ãq yêsTT<ë rsêàHê\qT Á‘√dæ|ü⁄#·Tà ‘·Tqï≥Tº Á|üø£{Ï+#ês¡T. >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=q&É+‘√ düuÛÑqT >∑+≥bÕ≥T yêsTT<ë y˚XÊs¡T. ‹]– düuÛÑ 10 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±yê*‡ ñ+~.ˇ+{Ï>∑+≥qïs¡ ÁbÕ+‘·+ ˝À düuÛÑ ‹]– düe÷y˚X¯yÓTÆ+~. |ü]dæú‹˝À e÷s¡TŒ ˝Òø£b˛e&É+‘√ 2014, »qe] 3e ‘˚BøÏ düuÛÑqT yêsTT<ë y˚düTÔqï≥Tº d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY Á|üø£{Ï+#ês¡T.

sêqTqï düe÷y˚XÊ\ ôw&É÷´\T Ç˝≤.. »qe] 3e ‘˚B qT+&ç ¬s+&ÉT$&É‘·\T>± düe÷y˚XÊ\T ø=qkÕ>∑qTHêïj·Tì nôd+;¢ d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY ‘Ó*bÕs¡T. düe÷y˚XÊ\ ôw&É÷´\TqT Á|üø£{Ï+#ês¡T. »qe] 3 qT+&ç 10 es¡≈£î ‘=*$&É‘·..5e ‘˚B ˇø£ÿs√CÒ ôd\e⁄~q+. Ä ‘·sê«‘· »qe] 16 qT+&ç 23 es¡≈£î ¬s+&√ $&É‘· »s¡>∑qTqï~.18, 19 ‘˚B\T ôd\e⁄~Hê\T>± ù|s=ÿHêïs¡T.

XÊdüqeT+&É*˝À yêsTT<ë\ |üs¡+|üs¡ XÊdüqeT+&É* 2014, »qe] 3e ‘˚BøÏ yêsTT<ë |ü&ç+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± eT+&É* düe÷y˚X¯+ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ø=~›ùd|ü{Ïπø yêsTT<ë |ü&ç+~. Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ düuÛÑT´\ ìHê<ë\‘√düuÛÑ˝À >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=+~. #Ó’s¡àHé b˛&çj·T+qT #·T≥TºeTT{Ϻ ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. >∑+≥ùd|ü⁄ yêsTT<ë y˚düTÔqï≥Tº #·Áø£bÕDÏ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ‹]– düe÷y˚X¯+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. Ç{°e\ eTs¡DÏ+∫q myÓTੇ düuÛÑT´\≈£î dü+‘ê|ü+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. nq+‘·s¡+ d”m+ ª{°µ_\T¢ eTTkÕsTT<ëô|’ #·s¡ÃqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. düŒwüº‘·˝Ò<äì {°&û|” myÓTੇ j·TqeT\ n&ÉT¶|ü&ܶs¡T. ‘Ó\+>±D, düyÓTÆø£´ ìHê<ë\T eTs√e÷s¡T #√≥T #˚düTø√e&É+‘√ >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=+~.


60@fi¯ó¢ ø±|ü⁄s¡+ #˚XÊø£: nôd+;¢ ˝≤;˝À¢ ÄdüøÏÔø£s¡ #·s¡Ã X¯óÁø£yês¡+ 20, &çôd+ãsY 2013

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19: nôd+;¢ ˝≤;˝À¢ ãT<Ûäyês¡+ H˚‘·\ eT<Ûä´ ÄdüøÏÔø£s¡ #·s¡Ã\T »]>±sTT. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT #Ûê+ãsY e<ä› eT+Á‘·T\T ø±düT yÓ+ø£≥ø£ècÕí ¬s&ç¶, e{Ϻ edü+‘Y ≈£îe÷sY, e÷J eT+Á‹ ø√eT{Ϭs&ç¶, {Ï&ç|æ myÓTà˝Ò´ πse+‘Y ¬s&ç¶, m+|æ dæm+ s¡y˚Twt\ eT<Ûä´

XÊdüqdüuÛÑ≈£î yÓ÷|æ<˚$ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY19: e÷J eT+Á‹, Ç{°e\ C…’\T qT+∫ $&ÉT<ä˝…’q yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTD >∑Ts¡Tyês¡+ XÊdüqdüuÛÑ≈£î Vü‰»s¡j·÷´s¡T. Äj·Tq yêHé|æø˘ πødüT˝À d”;◊ $#ês¡D m<äTs=ÿ+≥÷ á eT<Ûä´ ø±\+ es¡≈£î C…’\T˝À ñHêïs¡T. u…sTT˝Ÿô|’ $&ÉT<ä˝…’q yÓ÷|æ<˚$ >∑Ts¡Tyês¡+ ‘=*kÕ]>± nôd+;¢øÏ e#êÃs¡T. Ç{°e\ Äj·Tq yÓ’d”|” rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. Äj·Tq düuÛÑ≈£î sêe&É+ |ü\Te⁄]ì Äø£]¸+∫+~. ø±>± Äj·Tq d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sYqT ø£*XÊs¡T.

C≤Hê¬s&綑√ ‘Ó\+>±D myÓTà˝Ò´\ uÛÒ{° Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY19: ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~ì myÓTà˝Ò´\T eT+Á‹ C≤Hê¬s&綑√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. XÊdüqdüuÛÑ »]–q rs¡T, ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ #·s¡Ã »s¡>∑≈£î+&Ü »s¡T>∑T‘·Tqï e´eVü‰s¡+ô|’ Ms¡T #·]Ã+#ês¡T. á düe÷y˚XÊ˝À¢H˚ bı&ç–+∫ »qe] |ü~˝À|ü⁄ #·s¡ÃqT eTT–+∫ sêÁwüº|ü‹øÏ |ü+ù|˝≤ d”Œø£sYô|’ ˇ‹Ô&ç ‘˚yê\ì yês¡T $»„|æÔ #˚XÊs¡T. B+‘√ C≤Hê¬s&綑√ düVü‰ ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\+‘ê d”Œø£sYqT ø£*XÊs¡T. eTs√kÕ] ;@d” düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚dæ düuÛÑqT yêsTT<ë y˚j·T≈£î+&Ü ø=qkÕ–+#ê\ì, #·s¡Ã |üPs¡Ôj˚T´ es¡≈£î düuÛÑqT ø=qkÕ–+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

düuÛÑT´\ n_ÛÁbÕj·÷\qT: #·Áø£bÕDÏ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19: Á|ü‹ düuÛÑT´ì n_ÛÁbÕj·÷\qT sêÁwüº|ü‹ Á|üDuŸ≈£î |ü+|æ+#·qTqï≥Tº XÊdüqeT+&É* #Ó’s¡àHé #·Áø£ bÕDÏ ‘Ó*bÕs¡T. XÊdüqeT+&É*˝À ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT düuÛÑT´\ qT<˚›•+∫ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº|ü‹ |ü+|æq _\T¢ô|’H˚ eTT+<äT>± #·]Ã+#ê*‡ ñ+~. düyÓTÆø£´ rsêàq+ Á|üy˚X¯ô|{≤º\qï &çe÷+&ÉT dü¬s’+~ ø±<äT..nì,düuÛÑT´\T düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T.

n$XÊ«kÕìøÏ |ü≥Tºã&ç‘˚..: yÓTÆdü÷sê¬s&ç¶ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 19: n$XÊ«dü rsêàq+ô|’ |ü≥Tºã&ç‘˚ ˝Àø˘düuÛÑqT yêsTT<ë y˚XÊs¡ì yÓ’mdtÄsYdæ|æ d”ìj·TsY H˚‘· m+.$.yÓTÆdü÷sê¬s&ç¶ nHêïs¡T. MT&çj·÷‘√ ãT<Ûäyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ\qT yÓTT≈£îÿã&ç>± ìs¡«Væ≤+#ês¡Hêïs¡T. ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢≈£î eT<䛑·T Çdü÷Ô d”Œø£sY MTsê≈£îe÷sY≈£î ‘êeTT ˝ÒK Ç#êÃeTHêïs¡T. sêC≤´+>∑+˝Àì Ä]ºø£˝Ÿ-3 dües¡Dô|’ #·s¡Ã »s¡>±\ì yêsTT<ë rsêàq+ ≈£L&Ü Ç#êÃeTì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. z≥T¢, d”≥T¢ ø√düy˚T sêÁcÕºìï $uÛÑõdüTÔHêïs¡ì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ ‘·sê«‘· n$XÊ«dü+ô|’ #·s¡Ã≈£î |ü≥Tºã&ç‘˚ düuÛÑqT yêsTT<ë y˚XÊs¡ì nHêïs¡T.

ôV’≤ø√s¡Tº˝À bıHêï\≈£î }s¡≥ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19: sêÁwüº ◊{° XÊK eT+Á‹ bıHêï\ \ø£åàj·T´≈£î ôV’≤ø√s¡Tº˝À }s¡≥ \_Û+∫+~. Äj·Tq mìïø£ #Ó\¢<ä+≥÷ ø=eT÷à] Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ y˚dæq |æ{ÏwüHéqT Hê´j·TkÕúq+ ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT ø={Ϻy˚dæ+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± 2009 mìïø£˝À¢ bıHêï\ \ø£åàj·T´ »q>±+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç 236 z≥¢ ‘˚&Ü‘√ ¬>\Tbı+~q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

düeT#ês¡ Vü≤≈£îÿ#·≥º+ dü+|òüT+ sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± @ø£Á^e+>± mìï¬ø’q e÷DÏø£´sêe⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, &çôd+ãsY 19 : düeT#ês¡ Vü≤≈£îÿ#·≥º+ dü+|òüT+ sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± @\÷s¡T @ dæ{Ï #Ûêq˝Ÿ q÷´dt m&ç≥sY ¬ø.e÷DÏø£´sêe⁄qT @ø£Á^e+>± mqTï≈£îqï≥T¢ sêÁwüº dü+|òüT n<Ûä´≈£åî\T ø£e÷à •esêeTø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T. $»j·Tyê&É˝À »]–q dü+|òüT sêÁwüº düe÷y˚X¯+˝À á y˚Ts¡≈£î e÷DÏø£´sêe⁄qT mqTïø√e&É+ »]–+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ m\Áø±ºìø˘ MT&çj·÷ »s¡ï*düTº\ nk˛dæj˚TwüHé õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T >± |üì#˚düTÔqï e÷DÏø£´sêe⁄qT düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ#·≥º+ dü+|òüT+ sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± mqTïø√e&É+ |ü≥¢ πø+Á<äeT+Á‹ ø±ePs¡T kÕ+ã•esêe⁄, sêÁwüº eT+Á‘·T\T e{Ϻ edü+‘·≈£îe÷sY, |æ‘êì dü‘·´Hêsêj·TD, XÊdüqdüuÛÑT´\T ø±s¡TeT÷] yÓ+ø£≥Hêπ> X¯«s¡sêe⁄, ∫+‘·eTH˚ì Á|òüuÛ≤ø£sY\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. e÷DÏø£´sêe⁄ ¬s+&ÉTqïs¡ <äXÊu≤›\ qT+&ç »s¡ï*düTº>± |üì#˚dü÷Ô eT+∫ nqTuÛÑe+ kÕ~Û+∫ Á|ü»\≈£î düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ô|’ dü¬s’q ne>±Vü≤q ø£*–+#˚˝≤ ø£èwæ #˚j·÷\ì |ü\Te⁄s¡T ø√sês¡T. e÷DÏø£´ es¡Á|ükÕ<é @ø£Á^e mìïø£ |ü≥¢ e÷J XÊdüqdüuÛÑT´\T Äfi¯¢ Hêì, n+_ø± ø£èwüí, ‘Ó\T>∑T <˚X¯+bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åîsê\T ‘√≥ d”‘êsêeT\øÏåà, yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” ø£˙«qs¡ ‘√≥ #·+Á<äX‚KsY ‘·~‘·s¡T\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ô|’ Á|ü»˝À¢ #Ó’‘·q´+ rdüT≈£îekÕÔ : eTDÏø£´sêe⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, &çôd+ãsY 19 : Á|ü»\≈£î dü‘·«s¡ düe÷#êsêìï n+~+ #˚+<ä≈£î ù|<ä Á|ü»\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ $wüj·T+˝À düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ ˇø£ Äj·TT<Ûä+>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+ <äì düe÷#êsêìï Vü≤≈£îÿ #·≥º+ dü+|òüT+ sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ¬ø.e÷DÏø£´sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. bÕs¡<äs¡Ùø£ bÕ\q≈£î düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ m˝≤ <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+<√ sê»ø°j·T n$˙‹ ìs¡÷à\q≈£î ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ ≈£L&Ü Á|ü»\≈£î eÁC≤j·TT<Ûä+>± ì\TdüTÔ+<äì e÷DÏø£´sêe⁄ #ÓbÕŒs¡T. n$˙‹ ˝Òì düe÷»kÕú|üq ø√dü+ <˚X¯+˝À ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ <ë«sê $|ü¢yê‘·àø£yÓTÆq ìs¡íj·T+ »]–+<äì uÛÑ$wü´‘·TÔ sê»ø°j·÷˝À¢ ˝Àø˘bÕ˝Ÿ #·≥º+ ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wædüTÔ+<äì mìïø£˝À¢ <Ûäq, eT<ä´ Á|üuÛ≤e+ ˝Ò≈£î+&Ü ùd«#·Ã¤>± Á|ü»\T z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·T≈£îì |üì#˚ùd Hêj·T≈£î\H˚ mqTïø√e&ÜìøÏ Á|ü»\T #Ó’‘·q´e+‘·T\T ø±yê\ì e÷DÏø£´sêe⁄ ø√sês¡T.

#·s¡Ã »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± ø√eT{Ϭs&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. 2014 mìïø£\≈£î eTT+<˚ ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ ø±+Á¬>düT bÕغ˝À $©q+ ne⁄‘·T+<äHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ Á|ü‹ düe÷y˚X¯+ ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\y˚Tqì, ˝Ò<ä+fÒ Äj·Tq m|ü⁄Œ&√ C…’\T≈£î yÓfi‚¢yês¡Hêïs¡T. 60@fi¯ó¢ ø±|ü⁄s¡+ #˚XÊø£: nôd+;¢ ˝≤;˝À¢ ÄdüøÏÔø£s¡ #·s¡Ã eT+Á‹ ø±düT e÷{≤¢&ÉT‘·÷..

eTTK´eT+Á‹ &ÉãT˝Ÿ π>yéT Ä&ÉT‘·÷.. πø+Á<ä+ ø£qTdüqTï˝À¢ q&ÉTdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. ns¡yÓ’ @fi¯ó¢ ø±|ü⁄s¡+ #˚XÊø£ $&Ü≈£î\T ÇkÕÔeT+fÒ Ç|ü⁄Œ&ÉT eTeTà*ï mes¡T ô|[¢ #˚düT≈£î+{≤s¡ì ø√eT{Ϭs&綑√ ø±düT e´+>∑´+>± yê´U≤´ì+#ês¡T. sêÅcÕºìøÏ ‘Ó\+>±D nì ù|s¡T ô|{Ϻ düyÓTÆø£´+>± ñ+fÒ u≤>∑T+≥T+~ ø£<ë nHêïs¡T. πse+‘Y ¬s&ç¶ ø£*Œ+#·Tø=ì øÏs¡DY ‘·|üŒ Ç+¬øes¡T eTTK´eT+Á‹ nsTTHê sêh+ düyÓTÆø£´+>± ñ+&˚<äHêïs¡T. eTq+ ø£\TdüTÔHêï+ ø£<ë nì {Ï&ç|æ myÓTà˝Ò´ nq>± jÓTqï+ düŒ+~dü÷Ô... >∑‘·+˝À {Ï&ç|æ‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT _C…|æπø qwüº+ »]–+<äì, Ç|ü⁄Œ&ÉT |üP]Ô>± eTTì–b˛‘·Tqï {Ï&ç|æ‘√ bı‘·TÔ @$T≥ì, yÓ÷&û Vü≤yê C≤rj·T kÕúsTT˝À ñ+<äì nHêïs¡T.

‘=* qT+&ç ø£&Ées¡≈£î yêsTT<ë\|üs¡«+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19: nôd+;¢, XÊdüqeT+&É* yêsTT<ë\ |üs¡+|üs¡ ø=qkÕ–+~. ˇø£ÿ _\T¢ ≈£L&Ü #·s¡Ã≈£î H√#·Tø√ø£b˛e&É+ô|’ düs¡«Á‘ê ìs¡düq e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. düuÛ≤ düeTj·T+ eè<Ûë nsTT+<äì.. Á|üC≤kıeTTà eè<Ûë>± Ks¡ÃsTT+<äì |ü\Te⁄s¡T sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T yêb˛‘·THêïs¡T. ô|ò’*Hé, ôV≤˝…Hé, es¡<ä\T e\¢ |ü+≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\ >∑T]+∫ #·]Ã+#ê\ì Á|ü‹|üøå±\T rsêàHê\qT Á|üy˚X¯ô|{ϺHê Á‘√dæ|ü⁄#·Ã&É+ $#ês¡ø£s¡eTì n+≥THêïs¡T. nôd+;¢, XÊdüqeT+&É* düe÷y˚XÊ\T á HÓ\ 12e ‘˚B ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î Äs¡+uÛÑ+ ø±e&É+.. >∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT ìs¡e~Ûø£+>± yêsTT<ë|ü&É&É+ ‘Ó*dæ+<˚.

12 qT+&ç 19es¡≈£î Ç˝≤.. ‘=*s√C…’q >∑Ts¡Tyês¡+..dü+‘ê|ü ø±s¡´Áø£ e÷\T.. eT*s√C…’q X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó\+>±D, düyÓTÆø±´+Á<Ûä ìHê<ë\‘√ nôd+;¢, XÊdüqeT+&É* <ä<ä∆]˝≤¢sTT. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ nôd+;¢ düe÷y˚X¯+ ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ |ü~ ì$TcÕ\ eTT+<äT..bÕغ\qT |üø£ÿq ô|{Ϻ ÁbÕ+‘ê\yêØ>± N*b˛sTT b˛&çj·T+qT düuÛÑT´\+<äs¡÷ #·T≥TºeTT{≤ºs¡T. d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î ‘·q kÕúq+˝À ÄoqT\T nj·÷´s¡T. |ü¢ ø±s¡T¶\‘√, düyÓTÆø£´, ‘Ó\+>±D ìHê<ë\‘√ düuÛÑT´\T Vü≤À¬s‹Ô+#ês¡T. ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢qT düuÛÑ eTT+<äT≈£î ‘˚yê\Hêïs¡T. düVü≤ø£]+#ê\ì d”Œø£sY ø√sês¡T. |òü*‘·+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq düuÛÑ ø=~› ì$TcÕ\πø yêsTT<ë |ü&ç+~. 12>∑+ ≥\≈£î ‹]– düuÛÑ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. b˛&çj·T+ e<ä›≈£î #˚s¡T≈£îqï düuÛÑT´\T ÁbÕ+‘ê\yêØ>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. düuÛÑ yêsTT<ë |ü&ç+~. eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.45>∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. >∑˝≤{≤ ø=qkÕ–+~. &ç|üP´{° d”Œø£sY uÛÑ{Ϻ $Áø£e÷s¡ÿ düVü≤ø£]+ #ê\ì ø√sês¡T. k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ 10>∑+≥\≈£î düuÛÑqT yêsTT<ë y˚XÊs¡T. k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ düuÛÑ ø=\Te⁄B]+~. yÓ+≥H˚ yêsTT<ë |ü&ç+~.

yêsTT<ërsêàHê\ Á‘√dæy˚‘· _\T¢ô|’ kÕ>∑ì #·s¡Ã MT&çj·÷bÕsTT+≥¢ e<ä› <ä÷wüD\T yêsTT<ë nq+‘·s¡+ nôd+;¢ ‹]– k˛eT yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ düe÷y˚X¯yÓTÆ+~. düuÛÑT´\T d”Œø£sY b˛&çj·T+qT #·T≥TºeTT{≤ºs¡T. Ä+Á< ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D _\T¢ Á|ü‘·T\qT ø=+‘·eT+~ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· myÓTà˝Ò´\T ∫+∫y˚dæ &ç|üP´{° d”Œø£sY uÛÑ{Ϻ $Áø£e÷s¡ÿô|’ $dæπsXÊs¡T. uÛÑ{Ϻ $Áø£e÷s¡ÿ≈£î s¡ø£åD>± ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· myÓTà˝Ò´\T n&ÉT¶>± ì*#ês¡T. _\T¢ô|’ #·s¡Ã ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì XÊdüqdüuÛÑ e´eVü‰sê\ eT+Á‹ l<ÛäsYu≤ãT &ç|üP´{° d”Œø£sYqT ø√sês¡T. #·s¡ÃqT ÁbÕs¡+_Û+ #ê\ì {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTqT ñ|ü dü uÛ≤|ü‹ uÛÑ{Ϻ$Áø£e÷s¡ÿ dü÷∫+#ês¡T. düuÛÑT´\ ìHê<ë\‘√ >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=q&É+‘√ düuÛÑqT eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·÷ìøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T. düuÛÑ yêsTT<ë |ü&çq nq+‘·s¡+ ≈£L&Ü {°&û|”, yÓ’mdtÄsYdæ|æ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· myÓTà˝Ò´\T ø=+<äs¡T düuÛÑ˝ÀH˚ ñ+&çb˛ j·÷s¡T. sêÁ‹ 12.30 >∑+≥\ düeTj·T+˝À e÷s¡¸˝Ÿ‡ yê]ì yÓ\T|ü\≈£î rdüT≈£îe#êÃs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ _mdæ düe÷y˚X¯yÓTÆ+~. _\T¢ô|’ #·]Ã+#ê\ì ìs¡ísTT+∫+~. ãT<Ûäyêsê˝À¢q÷ düuÛÑ˝À yêsTT<ë\ |üs¡«+ ø=qkÕ–+~. ãT<Ûä yês¡+ 3ì$TcÕ\T ≈£L&Ü düuÛÑ »s¡>∑˝Ò<äT. >∑Ts¡Tyês¡+ ≈£L&Ü n<˚ |ü]dæú‹.. düuÛÑT´\ ìHê<ë\ >∑+<äs¡>√fi¯+eT<Û˚´ nôd+;¢ düe÷ y˚XÊ\T »qe] 3øÏ d”Œø£sY yêsTT<ë y˚XÊs¡T.

XÊdüqeT+&É*˝Àq÷.. XÊdüqeT+&É*˝Àq÷ yêsTT<ë\|üs¡«+ ø=qkÕ –+~. 12e ‘˚Bq dü+‘ê|ü rsêàHê\πø |ü]$T ‘·+. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ eT+&É* düe÷y˚X ¯yÓTÆ+~. ‘Ó\+>±D, düyÓTÆø±´+Á<Ûä ìHê<ë\T $Tqï+{≤sTT. {°&û|” düuÛÑT´\T b˛&çj·T+qT #·T≥TºeTT{≤ºs¡T. qqï|üH˚ì sê»≈£îe÷], X¯eT+‘·ø£eTDÏ, {°&û|” düuÛÑT´\T ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. #ÛÓ’s¡àHé #·Áø£bÕDÏ q#·ÃC…|æŒ q|üŒ{Ïø° b˛&çj·T+ e<˚› ñ+&çb˛ j·÷s¡T. {ÏÄsYmdt düuÛÑT´&ÉT ¬ø.kÕ«$T>ö&é, bÕ≥÷] düT<Ûëø£sY¬s&ç¶ ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. düuÛÑqT yêsTT<ë y˚XÊs¡T.

‹]– ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq|üŒ{Ïø° |ü]dæú‹ j·T<∏ë‘· <∏ä+>± ñ+&É&É+‘√ eTs√kÕ] yêsTT<ë y˚XÊ s¡T. yêsTT<ë nq+‘·s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. #Ó’s¡àHé Ä<˚X¯+ y˚Ts¡≈£î m|æ eTTìdæ|ü˝Ÿ dües¡ D _\T¢qT eT+Á‹ eTVæ≤<ÛäsY¬s&ç¶ Á|üy˚X¯ô| {≤ºs¡T. >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=q&É+‘√ k˛eTyêsê ìøÏ &ç|üP´{° #Ó’s¡àHé yêsTT<ë y˚XÊs¡T. k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ düuÛÑ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>±H˚ #Ó’s¡àHé #·Áø£bÕDÏ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡ D _\T¢qT Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T. ø=+<äs¡T myÓTà ©‡\T düyÓTÆø£´, ‘Ó\+>±D ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. eT+&É*˝À >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=q&É+‘√ eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·÷ìøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ düTe÷s¡T>± 10.15>∑+≥\≈£îXÊdüqeT+&É* _mdæ düe÷y˚ X¯yÓTÆ+~. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü⁄qs¡´«ed”úø£s¡D eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ #·]Ã+#ê\ì, n~ ≈£L&Ü nôd+;¢ _mdæ ìs¡ísTT+∫q ‘˚B\ Á|üø±s¡y˚T ìs¡«Væ≤+#ê\ì eT+&É* _mdæ ìs¡ísTT+∫+~. ãT<Ûäyês¡+ ≈£L&Ü yêsTT<ë\ |üs¡+|üs¡ ø=qkÕ–+~. $uÛÑ»q _\T¢ô|’ #·s¡Ã kÕ>∑˝Ò<äT. >∑Ts¡TyêsêìøÏ yêsTT<ë |ü&ç+~. ‘Ó\+>±DeTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ #·]Ã+#ê\ì {ÏÄsYmdt, düyÓTÆø±´+Á<Ûäô|’ rsêàq+ #˚j·÷ \ì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, yÓ’mdtÄsYdæ|æ myÓTੇ\T #Ó’s¡àHé b˛&çj·T+ e<ä›≈£î #˚s¡T≈£îì ìHê<ë\T#˚XÊs¡T. #·s¡Ã≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì #Ó’s¡àHé |ü<˚ |ü<˚ $»„|æÔ #˚XÊs¡T.>∑+≥bÕ≥T yêsTT<ë y˚XÊs¡T. ‹]– ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ‘·sê«‘· ≈£L&Ü n<˚ |ü]dæú‹ ø=qkÕ>∑&É+‘√ >∑Ts¡T yêsê ìøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ¬s+&ÉTe÷ s¡T¢ yêsTT<ë |ü&ç+~. Ç{°e\ eTs¡DÏ+∫q myÓTੇ\≈£î dü+‘ê|ü+ ‘Ó*|æ+~. nq+‘·s¡+ d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ _\T¢ô|’ #·s¡ÃqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. m|ü⁄Œ&ÉT ÁbÕs¡+_Û+#˚~.. m+‘· düeTj·T+ nqï~ ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì {°&û|” myÓTੇ j·TqeT\ sêeTø£èwüßí&ÉT ø√sês¡T. eTs√ myÓTੇ j·÷<äe¬s&ç¶ e÷{≤¢&˚+<äT≈£î j·T‹ï+#ês¡T. düyÓTÆø£´, ‘Ó\+>±D ìHê<ë\T #√≥T #˚düTø√e&É+‘√ düuÛÑ˝À >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=+~. >∑+≥bÕ≥T yêsTT<ë y˚XÊs¡T.. Ä ‘·sê«‘· »qe] 3e ‘˚BøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T.

ø±s¡“Hé&Éj·÷¬ø’‡&é Á|üuÛ≤e+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, &çôd+ãsY 19: Ä<ÛäTìø£ j·TT>∑+˝À $<äT´‘Y bı<äT|ü⁄#·s¡´\T #˚|ü≥ºø£b˛‘˚ ø±s¡“Hé&Éj·÷¬ø’‡&é Á|üuÛ≤e+ e÷qeC≤‹ eTqT>∑&Éπø ô|qT Á|üe÷<ä+ bı+∫ ñ+<äì Ç|æ&çdæj·T˝Ÿ ø£q‡˝Ÿf…+{Ÿ ÄsY$.s¡eTDsêe⁄ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. kÕúìø£ Á{≤Hé‡ø√ j·TdtÇ ø±sê´\j·T+˝À C≤rj·T Ç+<äq bı<äT|ü⁄ yês√‘·‡yê\ esYÿcÕ|ü⁄˝À Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§ZHêïs¡T. düe÷»+˝À »HêuÛ≤ ô|s¡T>∑T<ä\‘√ bÕ≥T bÕ]ÁXÊ$Tø£, >∑èVü≤ nedüs¡ edüTÔe⁄\ $ìjÓ÷>∑+ $|üØ‘·+>± ô|s¡T>∑T‘√+<äì Bì e\¢ ø±s¡“Hé &Éj·÷¬ø’‡&é rÁe+>± ô|s¡T>∑T‘·÷ 2050 Hê{Ïπø e÷qeC≤‹ô|’ $wüÁ|üuÛ≤e+ #·÷ù| |ü]dæú‘·T\T @s¡Œ&É‘êj·Tì s¡eTDsêe⁄ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. düe÷»+˝À yê‘êes¡D düeT‘·T\´‘· kÕ~Û+#ê\+fÒ yÓTTø£ÿ\ ô|+|üø£+ ô|+#ê*‡q u≤<Ûä´ e÷qeC≤‹ô|’ ñ+<äì nsTT‘˚ Ä<ÛäTìø£ j·TT>∑+˝À e÷qe nedüsê\ ø√dü+ n≥M dü+|ü<äqT ô|<ä› m‘·TÔq $ìjÓ÷–+#·Tø√e&Üì #Ó≥¢qT q]øÏ y˚ùd $<Ûëq+ e\¢ >±*˝À ø±s¡“Hé&Éj·÷¬ø’‡&é ìwüŒ‹Ô u≤>± ô|s¡T>∑T‘·÷ ek˛Ô+<äì Ç<˚ ø=qkÕ–‘˚ e÷qeC≤‹ nH˚ø£ s¡T>∑à‘·\‘√ n+‘·]+#˚ |ü]dæú‘·T\T ≈£L&Ü ñ‘·ŒqïeTe⁄‘êj·Tì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Ç|üŒ{Ï qT+&˚ Á|ü‹

e÷qeC≤‹ eTqT>∑&Éπø ô|qT Á|üe÷<ä+ e´øÏÔ ˇø£ yÓ’|ü⁄ $<äT´‘·TÔ, Ç+<Ûäq+ bı<äT|ü⁄ #˚dü÷Ô k˛˝≤sY $<äT´‘Y yê&Éø±ìï ô|+#·Tø√yê\ì eTs√yÓ’|ü⁄ #Ó≥¢qT Hê≥&Éy˚T ø±≈£î+&Ü yê{Ï dü+s¡ø£åD≤ u≤<Ûä´‘· #˚|ü{≤º\ì Bì e\¢ >±*˝À ø±s¡“Hé&Éj·÷¬ø’‡&é XÊ‘·+ ‘·–Z e÷qe, |üX¯ó|üøå±´<äT\ Jeq+ düTKeTj·T+>± ñ+≥T+<äqï yêdüÔyêìï Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T >∑T]Ô+#ê\ì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. yê‘êes¡D+˝À y˚&ç ô|s¡T>∑T‘√+<äì Á|üqTÔ‘·+ 48&çÁ^\T ñqï ñc˛íÁ>∑‘· sêuÀj˚T ø=~›ø±\+˝À eTs√ 2 &çÁ^\T ô|]π> Á|üe÷<äeTT+<äì Bqe\¢ uÛ≤$‘·sê\T nH˚ø£ düeTdü´\T m<äTs¡ÿH˚ |ü]dæú‘·T\T ñHêïj·Tì s¡eTDsêe⁄ #ÓbÕŒs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê $<äT´‘Y yê&Éø±ìï ‘·–Zdü÷Ô bı<äT|ü⁄ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì, $<äT´‘Y‘√ $ìjÓ÷–+#˚ edüTÔe⁄\T ø=qT>√\T˝À HêD´‘·≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· Çyê«\ì Bì e\¢ $<äT´‘Y Ä<ëø±e&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ø£¬s+≥T _\T¢\T ≈£L&Ü ‘·π>Z neø±XÊ\THêïj·Tì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Á{≤Hé‡ø√ |üπsÃõ+>¥ @Ç m.düTu≤“sêe⁄, f…øÏïø£˝Ÿ &çÇ $»j·TÁ|ü‘ê|t, @&çÇ\T\ ¬øj·THé n+uÒ<äÿsY, |æ.sê<Ûëø£èwüí, |æ.lìyêdt bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü\T e÷sêZ˝À¢ Á{≤|òæø˘ Ä+ø£å\T $~Û+#ês¡T. sêÁwüº|ü‹ ì\j·T+ e<ä› uÛ≤Ø uÛÑÁ<ä‘· @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. 2 ø£+ô|˙\ sê´|æ&éj·÷ø£åHé bò˛s¡T‡qT, Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ b˛©düT\qT yÓTTVü≤]+|üCÒXÊs¡T. Á|ü‘˚´ø£+>± 8 ô|Á{À*+>¥ Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 19 : õ˝≤¢˝À neT\T #˚j·Tã&ÉT#·Tqï yêVü≤Hê\qT ñ+#ês¡T. dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\T neT\Tô|’ n+‘·sê®\+ <ë«sê õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sêÁwüº|ü‹ |üs¡´≥q Ç˝≤.. u≤ãT.m. düMTøÏå+#ês¡T. ◊<äT yêsê\ ÁøÏ‘·+ ã+>±s¡T‘·*¢ |ü<∏äø£+ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, eTT+u…’, nq+‘·|ü⁄s¡+, πøs¡fi¯˝À sêÁwüº|ü‹ |üs¡´≥q á neT\T˝À sêÁwüº+ yÓTT‘·Ô+˝À Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢ Á|ü<∏äeT kÕúq+˝À HÓ\ 20q ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, πøs¡fi¯ sêÁcÕº˝À¢ |üs¡´≥q.. #ÓqïjYT˝Àì ñ+&É>±, Á|üdüTÔ‘·+ õ˝≤¢ yÓqTø£ã&ç ñ+<äì Ç+<äT≈£î ø±s¡D+ \jÓ÷˝≤ ø£fi≤XÊ\˝À 28e C≤rj·T Ç+»˙]+>¥ ø±+Á¬>dtqT n+>∑Héyê&û dü÷|üsYyÓ’»s¡T¢, m.mHé.m+.\T, &Üø£ºs¡T¢ $<ÛäT\˝À ÁbÕs¡+_Û+#·qTHêïs¡T. πøs¡fi¯˝Àì ‹s¡Teq+‘·|ü⁄s¡+˝À Ä sêÁwüº e÷J #·÷|ædüTÔq ìs¡¢ø£å´ yÓ’K] Á|ü<Ûëq ø±s¡DeTì yê]ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ eTTK´eT+Á‹ ø£s¡TD≤ø£s¡Hé $Á>∑Vü‰ìï Ä$wüÿ]+#·qTHêïs¡T. #˚kÕs¡T. e#˚à yês¡+ s√E\˝À>± ns¡Ω‘· >∑\ ≈£î≥T+ã+˝À |ü⁄{Ϻq n<˚s√E ø√N˝À eTVü≤‘êà nj·T´|üŒHé ø±∞ 150e Ä&É|æ\¢ qyÓ÷<äT\T ô|+#·ø£b˛‘˚ dü+ã+~Û n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ô|’ »j·T+‘·T´‘·‡yê\qT ÁbÕs¡+_Û+#·qTHêïs¡T. 23qnq+‘·|ü⁄s¡+˝À #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ns¡Ω‘· >∑\ ≈£î≥T+ã+˝À e÷JsêÁwüº|ü‹ ˙\+dü+Je¬s&ç¶ X¯‘·»j·T+‹ ñ‘·‡yê\≈£î Vü‰»s¡T |ü⁄{Ϻq Ä&É|æ\¢\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ n+~düTÔqï Ä]úø£ ÁjÓ÷»q+ 24q sêÁwüº|ü‹øÏ >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé $+<äT Çe«qTHêïs¡T. 25q bı+<ä&ÜìøÏ ø±yê*‡q $esê\T Á|ü‹ n+>∑Héyê&ç πø+Á<ä+ e<ä›, n\Vü‰u≤<é |üs¡´≥q, 31q q÷´&Ûç©¢øÏ ãj·T˝Ò›]yÓfi¯‘ês¡T ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ë\T, nìï Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\T, Á>±eT|ü+#êj·Tr ø±sê´\j·T\ e<ä› &çdtù|¢ #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. &çÄsY&çm ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq {À˝Ÿ Á|ò” HÓ+ãsY 08732-223522 <ë«sê Ä&É|æ\¢ |ü⁄{Ϻq ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì ù|s=ÿHêïs¡T. Ç+ø± |üØø£å\ >∑&ÉTe⁄ eT÷&ÉT $qTø=+&É, &çôd+ãsY 19 : bÕ¢dæºø˘ ø±´Ø u≤´>∑T\T, >±¢düT\T, ø£|t\T e÷kÕ\T ñqï+<äTq, ñbÕ<Ûë´j·TT\T ÁX¯<ä∆ eVæ≤+∫ n<äq+>± ‘·~‘·s¡ bÕ¢dæºø˘‘√ ≈£L&çq $ìjÓ÷>∑+ |üP]Ô>± ìùw<ÛäeTì, M{Ïì ø±¢düT\T ìs¡«Væ≤+∫ $<ë´s¡Tú\≈£î uÀ<äq #˚j·÷\ì ù|s=ÿHêïs¡T. n‹Áø£$T+#˚ yê]ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì $qTø=+&É |ü≥ºD á düe÷y˚X¯+˝À &çÄsYz mdtmdt sêCŸ, |æ&ç\T $qjYTø£ècÕí¬s&ç¶, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Äj·Tq |ü≥ºD+˝À <äTø±D≤\T, ≈£Ls¡>±j·T\ e÷¬sÿ≥T¢, Vü≤À≥fi¯¢˝À bÕ¢dæºø˘ edüTÔe⁄\ $ìjÓ÷>∑+ô|’ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. áj·Tq ‘·ìF˝À |ü\T#√≥¢ bÕ¢dæºø˘ ø±´Ø u≤´>∑T\T, ø£es¡T¢ yê&ÉT‘·Tqï yê]ì >∑eTì+∫ Çø£ô|’ M{Ïì yê&Ésê<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Çø£ô|’ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19: sêÁwüº|ü‹ Á|üDuŸeTTK]® >∑Ts¡Tyês¡+ M{Ïì yê&ÉT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì kÕj·T+Á‘·+ 5.15 >∑+≥\≈£î Vü≤ø°+ù|≥ msTTsYb˛s¡Tº≈£î nHêïs¡T. bÕ¢dæºø˘ ø£es¡T¢, dü+#·T\≈£î ã<äT\T>± ø±≥Hé dü+#·T\T #˚s¡Tø√qTHêïs¡T. nø£ÿ&ç qT+&ç s√&ÉT¶ e÷s¡Z+ <ë«sê u§˝≤¢s¡+˝Àì yê&Ü\ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£$TwüqsY yÓ+≥ XÊì≥Ø sêÁwüº|ü‹ ì\j·÷ìøÏ #˚s¡T≈£î+{≤s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± q>∑s¡+˝Àì ÇHéôdŒø£ºsY sêeT#·+Á<äsêe⁄, dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

dæã“+~ ìs¡¢ø£å´ yÓ’K]ô|’ ø£˝…ø£ºsY ÄÁ>∑Vü≤+

bÕ¢dæºø˘ ø±´Ø u≤´>∑T\T $ìjÓ÷–+#·e<äT›

sêÁwüº|ü‹ ì\j·T+ e<ä› uÛ≤Ø uÛÑÁ<ä‘·

yÓ’.j·Tdt.»>∑Hé |ü⁄{Ϻqs√Eq yÓT>± s¡ø£Ô<ëq •_s¡+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ e÷sêÿ|ü⁄s¡+, &çôd+ãsY 19: á ø±s¡´Áø£eT+ yÓ’.j·Tdt. ÄsY »>∑Hé n_Ûe÷qT\T j·TTe≈£î\T M]$>± bÕ˝ÀZHêï\ìï á s¡ø£Ô<Ûëq dæuÛ≤sêeTT Hê≈£î eT+&É\ düeTHê«j·T ø£s¡Ô\T neTè‘·bÕDÏ n+<ä\≈£î]Ô s¡$ eT+&É\+˝Àì yÓ’.j·Tdt.ÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T ø±s¡´ø£s¡Ô\T n_Ûe÷qT\T bÕ˝ÀZì »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ »qà~q dü+<äs¡“¤+>± á ùde ø±s¡´Áø£eT\T eT]j·TT á ø±s¡´Áø£eT+ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ »>∑Hé |ü⁄{Ϻq s√E y˚&ÉTø£\T »s¡T‘êsTT. nì eT+&É\ ø£y˚´HêsY <äT|üŒ #Ó+∫¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T <äT|üŒ y˚\eT+<ä ¬s&ç¶ u≤|ü≥¢ yÓ+ø£≥ sêe⁄ e˝Ò|ü⁄ ÁoqT ‘·~‘·s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

me÷à]Œmdt õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û>± >∑T+&Ü <∏ëeTdt Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ y˚eTT\yê&É, &çôd+ãsY 19: me÷à]Œmdt q÷‘·q õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û>± y˚eTT\yê&É eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q >∑T+&Ü<∏ëeTdt ìj·T$T+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.á dü+<Ûäs¡“+>± <∏ëeTdt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ qqTï me÷à]Œmdt˝À ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+∫q+ <äT≈£î >±qT e´ekÕú|ü≈£î\T eT+<äø£èí e÷~>∑ ìj·TeTø£+ #˚j·T&É+ Äq+<ä<ëj·Tø£eTì Äj·Tq nHêïs¡T.

$Tìùdº&çj·T+ @sêŒ≥T #˚j·T+&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ zy˚eTT\yê&É, &çôd+ãsY 19: y˚eTT\yê&É eT+&É\+ ‹bÕŒ|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À $Tìùdº&çj·T+ @sêŒ≥T #˚j·÷\˙ õ˝≤¢ j·TTe»q dü+|òü÷\ düe÷U≤´ ø±s¡´<ä]Ù k˛$TH˚ì u≤ãT ˇø£ Á|üø£≥q <ë«sê ø√sês¡T.Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düπs« HÓ+ãsY 504/2˝À 5 mø±sê\T πø{≤sTT+#ê\˙ ÄsY&çy√≈£î,me÷às√«≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø#˚j·÷\˙ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.>∑‘·+˝À $Tìùdº&ç j·T+ ø=s¡≈£î 2 ø√≥¢ |ü~ \ø£å\T eT+ps¡T nj·÷´j·Tì nsTT‘˚ dü¬s’q düú\+ ˝Òø£ yê|üdüT b˛j·÷j·Tì,‹]– ì<ÛäT\T ‘Ó|æŒ+∫ ùdº&çj·T+ @sêŒ≥T #˚j·÷\˙ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

mdt.mdt.mHé Ç+J˙ï]+>¥ ø±˝ÒCŸ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ e÷sêÿ|ü⁄s¡+, &çôd+ãsY 19: myéT._.m. $<Ûä´s¡T∆\≈£î ô|≥Tºã&ÉT\T Ä]∆ø£ Á|üD≤[ø£\ô|’ nyê>±Vü≤q dü<ëdüT mdt.mdt.mHé ˝À mdt.Ç._.◊. nyê>±Vü≤q dü<ädüT kÕÔìø£ mdt.mdt.mHé. Ç+Jìï]+>¥ ø£fi≤XÊ\ ˇ+>√\T q+<äT myéT._.m $uÛ≤>∑eTT Ä<Ûä«s¡´+˝À mdt.Ç._.◊(ôd≈£î´]{Ï mø˘‡ùdCŸ uÀs¡T¶ Ä|òt Ç+&çj·÷) düeTHê´j·T+‘√ j·TTe |ü≥Tºã&ç <ës¡T\≈£î Ä]›ø£ Á|üD≤[ø£\ô|’ nyê>±Vü≤q dü<ädüT‡ @s¡Œ&ÉT #˚j·Tã&çq~ ‘˚~ Á|ü‹ì~ _. dü+BÛ|t ¬s&ç¶ >±s¡T myéT._.m $<Ûä´s¡T∆\≈£î kÕº|t e÷πsÿ≥T¢ $Tì e÷πsÿ≥T¢ yêVü≤\ eTT\´ø£D+ uÛÑ$wü´‘Y ô|≥Tºã&ÉT\ô|’ nyê>±Vü≤q ø£*Œ+|æ+#·s¡T j·TTe‘· bı<ÛäT|ü⁄ ‘Ó*yÓ’q ô|≥Tºã&ç e÷sêZ\ô|’ eT]j·TT ØdüTÿ\T ˝Ò≈£î+&Ü m≈£îÿe ˝≤uÛ≤\T @˝≤ sêã≥Tºø=yê*. <ëìøÏ rdüTø√e\dæq C≤Á>∑‘·\qT $e]+#ês¡T á ø±s¡´Áø£eTTHê≈£î myéT._,m.$uÛ≤>∑ n~Û|ü‹ Áo dæ.ôV≤#Y. Äq+<ä≈£Le÷sY n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#·>± ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ Áo ¬ø. ≈£Le÷sY kÕ«$T>±s¡T m.z. Áo |æ.s¡$≈£Le÷sY eT]j·TT n<Ûä´|ü≈£î\T bÕ˝ÀZHês¡T.

2qT+&ç 18 es¡≈£î düs¡Œ+#Y •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ e÷sêÿ|ü⁄s¡+, &çôd+ãsY 19: mdt.mdt.mHé Ç+õ˙]+>¥ ø±˝Òõ˝À düs¡Œ+#Y •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T 2‘˚~ qT+&ç 18‘˚~ es¡≈£î »]–q düs¡Œ+#Y •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T eTT–XÊsTT. M{Ï˝À yÓTT<ä{Ï ãVüQeT‹ ≈£î+uÛÑ Hê>∑eTDÏ (&Üø£ºsY) •+>∑sêj·Tø=+&É düs¡Œ+#Y yÓTT<ä{Ï ãVüQeT‹ e∫Ã+~ ¬s+&Ée ãVüQeT‹ ¬ø. eTTø£Ø® e∫Ã+~ sê#·es¡+ myéT.|æ.&ç.z.dæ.ôV≤#Y.ø£èwüí Ç.z.m.&ç u≤\#Óqïj·T´, düTπswtu≤ãT, ≈£îdüTeT≈£Le÷], düs¡Œ+#Y Á|üC≤ì<äT\T ÄsY.Ä+ø£sêe⁄>±s¡T ø±s¡´<Ûä]Ù\T bÕ˝§ZHêïs¡T. 2e‘˚~ qT+&ç 18 ‘˚~ yÓTT‘·Ô+ düs¡Œ+#Y\ dü+K´ nsTT‘˚ 904 eT+~øÏ •ø£åD Ç#êÃs¡T ]f…Æs¡T¶ m.CÒ.z.ÄC≤<é düs¡Œ+#Y n+<ä]øÏ •ø£åD Ç#êÃs¡T.

ø=‘·ÔπswüHéø±s¡T¶\ô|’ düs¡T≈£î\T |ü+|æD° #˚j·÷* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $qTø=+&É, &çôd+ãsY 19: s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+ps¡T #˚dæq ø=‘·Ô πswüHéø±s¡T¶\ô|’ ì‘ê´edüs¡ düs¡T≈£î\qT yÓ+≥H˚ |ü+|æD° #˚j·÷\ì e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù sêe÷sêe⁄ Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ |ü≥ºD+ ˝À »]–q e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ &ç$»HékÕúsTT dü+|òüT düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T. πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T nqTdü]düTÔqï ndüÔe´düú Ä]úø£ $<ÛëHê\ neT\T e˝Ò¢ ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T Äø±XÊq+{Ï ù|<ä\ J$‘ê\qT <äTs¡“s¡+ #˚düTÔHêïj·Tì nHêïs¡T. eT+p¬s’q πswüHéø±s¡T¶\ô|’ ì‘ê´edüs¡ düs¡T≈£î\qT yÓ+≥H˚ |ü+|æD° #˚j·Tø£b˛‘˚ Ä+<√fi¯qqT ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔeTì sêe÷sêe⁄ ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

$<ë´s¡Tú˝À¢ <˚X¯uÛÑøÏÔ, Áø£eT•ø£åD ô|s¡>±* : »Á|òü⁄˝≤¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $qTø=+&É, &çôd+ãsY 19: Áø£eT•ø£åD <˚X¯uÛÑøÏÔ J$‘· \ø£å´+>± ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ ©&é Ç+&çj·÷ 20 : 20 <ë«sê $<ë´s¡Tú\≈£î •ø£åD Çe«&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTì m+Çz »Á|òü⁄˝≤¢ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ $qTø=+&É |ü≥ºD+˝Àì z Áô|’y˚{Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ˝À >∑‘· eT÷&ÉT s√E\T>± »s¡T>∑T‘·Tqï ©&é Ç+&çj·÷ 20 : 20˝À »Á|òü⁄˝≤¢ bÕ˝§Zì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ •eX¯øÏÔ bòÂ+&˚wüHé <ë«sê ©&é Ç+&çj·÷ 20: 20 <ë«sê $<ë´s¡Tú\≈£î e´j·TÁ|ükÕj·÷\‘√ ≈£L&çq •ø£åD Çe«&É+ Vü≤s¡¸D°j·TeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTs¡∞, lø±+‘Y, |ü⁄qïj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


»qe] 4 qT+∫ ;CÒ|” ªã÷‘Y <äs¡ÙHéµ X¯óÁø£yês¡+ 20, &çôd+ãsY 2013

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, &çôd+ãsY 19 : eTs√ e+<ä s√E˝À¢ mìïø£\T düMT|ædüTÔqï dü+<äsꓤìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì Á>±eT kÕúsTT˝À mìïø£\ ã÷‘Y\qT |ü{Ïwüº+ #˚ùd+<äT≈£î ;CÒ|” e#˚à HÓ\ 4 qT+∫ ã÷‘Y <äs¡ÙHé nH˚ ø±s¡´Áø£e÷ìï

#˚|ü&ÉT‘√+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± õ˝≤¢ kÕúsTT Hêj·T≈£î\ qT+∫ sêÁwüº kÕúsTT H˚‘·\ es¡≈£î Á>±e÷\˝À ã÷‘Y\ @sêŒ≥T $wüj·TyÓTÆ Á|ü‹ Á>±e÷ìï dü+<ä]Ù+∫ mìïø£\ ã÷‘Y\qT @sêŒ≥T #˚ùd ÄeX¯´ø£‘·ô|’ kÕúìø£ ø±´&ÉsY˝À ne>±Vü≤q ø£*ZkÕÔs¡T. n<˚ $<Ûä+>± Á>±eT kÕúsTT˝À Hêj·Tø£‘ê«ìï |ü{Ïwüº+

#˚ùd+<äT≈£î ôd$THêsY\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. 23 qT+∫ 30‘˚B es¡≈£î @&ÉT s√E\ bÕ≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z kÕúsTT˝À nôd+;¢ kÕúsTT˝À dü<ädüT‡\qT ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº ;CÒ|” n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û ø£sêï{Ï Ä+»H˚j·T ¬s&ç¶ yÓ\¢&ç+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ô|’e $esê\qT yÓ\¢&ç+#ês¡T. n˝≤π> qπs+Á<äyÓ÷&û nuÛÑ´]úì Á|üø£{Ï+∫q Hê{Ï qT+∫ ;CÒ|”˝À #˚πs+<äT≈£î ô|<ä› m‘·TÔq j·TTe‘· ñ‘ê‡Vü≤+ #·÷|ü⁄‘√+<äHêïs¡T. á dü+<äsꓤìï |ü⁄s¡düÿ]+#·≈£îì 23 qT+∫ »]π> ìjÓ÷»esêZ\ dü<ädüT‡˝ÀH˚ z Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷ìï @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T.

#·s¡Ã »s¡>∑ø£b˛‘˚ d”e÷+Á<Ûäπø qwüº+: Äq+

n~Ûø±s¡T\ düŒ+<äq

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19: ‘Ó\+>±D _\T¢ eTTkÕsTT<ëô|’ XÊdüqdüuÛÑ˝À #·s¡Ã ø£∫Ñ·+>± »s¡>±\ì Ä]úø£ eT+Á‹ Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶ yê´U≤´ì+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ XÊdüqdüuÛÑ ˝≤;˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ø£∫Ñ·+>± eTTkÕsTT<ëô|’ #·s¡Ã »s¡>±\ì, ‘êeT+‘ê ø√s¡T≈£î+≥THêïeTì, nsTT‘˚ #·s¡Ã »s¡>∑≈£î+&Ü düuÛÑ˝À d”e÷+Á<Ûä düuÛÑT´\T n&ÉT¶|ü&ç‘˚ n~ Ä ÁbÕ+‘êìπø qwüºeTì #ÓbÕŒs¡T. d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\+‘ê düuÛÑ˝À ‘·eT ÁbÕ+‘· Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T @+ e÷{≤¢&ÉT‘ês√.. $uÛÑ»q ‘·sê«‘· ˝≤uÛÑ+ m˝≤ #˚≈£Ls¡TÑês√, πø+Á<ëìøÏ m˝≤+{Ï dü\Vü‰\T ÇkÕÔs√ nH˚ n+XÊ\ô|’ m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡ì, yê] ÄX¯\qT HÓs¡y˚sêÃ*‡q u≤<Ûä´‘· d”e÷+Á<Ûä Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ô|’ ñ+<äHêïs¡T. _\T¢ô|’ #·s¡Ã »s¡>∑ø£b˛sTTHê sêÁwüº|ü‹ Ç∫Ãq >∑&ÉTe⁄ y˚Ts¡≈£î »qe] 23q ‹]– sêÁwüº|ü‹ e<ä›≈£î ô|ò’\T yÓfi¯ó‘·T+<äì, $uÛÑ»q ≈£L&Ü nìyês¡´+>± »]– rs¡T‘·T+<äì Äj·Tq $e]+#ês¡T. á |ü]dæú‘·T˝À¢ düuÛÑ˝À #·s¡Ã »]π>+<äTπø d”e÷+Á<Ûä myÓTà˝Ò´\T yÓTT>∑TZ #·÷bÕ\Hêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ •+>∑sêj·Tø=+&É, &çôd+ãsY 19: s√&É¢ô|’ n~Ûø±s¡T\ HÓs¡¢ø£å´+ nì e∫Ãq •]¸ø£≈£î n~Ûø±s¡T\T yÓT˝ÀÿHêïs¡T. Á|üeT<ë\≈£î ø±s¡D+>± eT]Hê •+>∑sêj·Tø=+&É qT+&ç ø£+<äT≈£Ls¡T yÓfi‚¢ s√&ÉT¶ eTs¡Z+ e<ä›ñqï $Á>∑Vü‰\ eT\T|ü⁄ e<ä› ñqï s√&ÉT¶≈£î n~Ûø±s¡T\T eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚|ü{≤ºs¡T Bìô|’ kÕ∆ì≈£î\T Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. Ç+&çj·÷q÷´dt≥÷&˚≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T.

d”Œø£sY≈£î {°-{°&û|” myÓTà˝Ò´\ ˝ÒK Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19: ‘Ó\+>±D ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ myÓTà˝Ò´\T _\T¢ eTTkÕsTT<ëô|’ #·s¡ÃqT á HÓ˝≤Ks¡T˝À>± |üP]Ô #˚j·÷\ì d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY≈£î ˝ÒK sêXÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ á y˚Ts¡≈£î bò˛s¡+ Hêj·T≈£î\T mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄, yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+VüQ\T, »j·TbÕ˝Ÿ j·÷<äyé, |æ.sêeTT\T ‘·~‘·s¡T\T d”Œø£sYq ø£\dæ »qe] 10e ‘˚B˝À|ü⁄ n_ÛÁbÕj·÷\qT sêÁwüº|ü‹øÏ |ü+bÕ\ì Äj·Tq ø√sês¡T. d”e÷+Á<Ûä myÓTà˝Ò´\T n&ÉT¶‘·–*‘˚ yê]ì düôdŒ+&é #˚ôd’Hê #·s¡ÃqT ø=qkÕ–+#ê\ì ø√sês¡T. $T–*q nìï bÕغ\ ‘Ó\+>±D myÓTà˝Ò´\T ≈£L&Ü d”Œø£sYqT ø£\dæ düe÷y˚XÊ\qT bı&ç–+∫ Ç|ü⁄Œ&˚ #·s¡ÃqT |üP]Ô #˚j·÷\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

_\T¢ yÓqøÏÿ |ü+bÕ* d”Œø£sY≈£î d”e÷+Á<Ûä {°&û|” myÓTà˝Ò´\ &çe÷+&é Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19 : XÊdüqdüuÛÑ ˝≤;˝À¢ d”e÷+Á<Ûä {°&û|” myÓTà˝Ò´\T düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ #·s¡Ã ø=qkÕ–+#·e<ä›ì, _\T¢qT yÓ+≥H˚ yÓq≈£îÿ |ü+bÕ\ì &çe÷+&é#˚dü÷Ô d”Œø£sY≈£î ˝ÒK sêj·÷\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. ˙{Ï eqs¡T\T, ñ<√´>±\ |ü+|æD°, $<ä´, yÓ’<ä´+, $<äT´‘Y πø{≤sTT+|ü⁄\T, n|ü⁄Œ\T Ä<ëj·÷\T, Ä<ëj·T e´j·÷\T ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ _\T¢˝À düeTÁ>∑yÓTÆq düe÷#ês¡+ ˝Ò<äì, ø=‘·Ô>± _\T¢qT ‘·j·÷s¡T#˚dæ ‹]– |ü+ù|+<äT≈£î>±qT yÓq≈£îÿ |ü+bÕ\ì yês¡T Ä ˝ÒK˝À ù|s=ÿHêïs¡T.

XË’\C≤Hê<∏é Ç+»ø£¸qT¢ Çyê«*‡+<˚Hê! >∑+Á&É, ø=+Á&ÉT\ eT<Ûä´ ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq #·s¡Ã Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19: sêÁwüº $uÛÑ»q »]–‘˚ Çø£ ‘êqT Ä|üπswüqT¢, Ç+»ø£åqT¢ Ç#·TÃø√yê*‡ ñ+≥T+<äì eT+Á‹ XË’\C≤Hê<∏é #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥THêïs¡ì yÓ’<ä´XÊK eT+Á‹ ø=+Á&ÉT eTTs¡∞ yê´U≤´ì+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« N|òt$|t >∑+Á&É yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶\ eT<Ûä´ XÊdüqdüuÛÑ ˝≤;˝À¢ ÄdüøÏÔø£s¡ #·s¡Ã »]–+~. XË’˝C≤Hê<∏é uÛ≤s¡´ ≈£L&Ü &Üø£ºπsqì, yê]<ä›s¡T yÓ’<ä´+ #˚düT≈£î+fÒ HÓ\≈£î s¡÷.5\ø£å\ Ä<ëj·T+ edüTÔ+<äì ø=+Á&ÉT eTTs¡[ yê´U≤´ì+ #ês¡T. nsTT‘˚ n+ô|’sY e÷]‘˚H˚ ]»˝Ÿº edüTÔ+<äHêïs¡T. u≤´{Ÿ |ü≥Tº≈£îHêï u≤˝Ÿ sêe&É+ ˝Ò<äì, m<äTs¡T#·÷düTÔHêïe÷ n+≥÷ >∑+Á&É eT+Á‹ eTTs¡[ì Á|ü•ï+#ês¡T. B+‘√ $ìï+>¥ cÕsYº |üPs¡Ôj·÷´ø£ u≤´≥T, u≤˝Ÿ m+<äTø£ì m<äTs¡T Á|ü•ï+#ês¡T.

|òüTq+>± s¡eTD eTVü‰]¸ ñ‘·‡yê\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, &çôd+ãsY 19: s¡eTD eTVü‰]¸ »j·T+‹ ñ‘·‡yê\qT HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝Àì y˚<ä+yê] nÁ>∑Vü‰s¡+˝À s¡eTD eTVü‰]¸ ØôdsYà ôd+≥sY˝À |òüTq+>± »]>±sTT. ñ<äj·T+ 4 >∑+≥\ qT+∫ Ä+Á<Ûä eTVü‰düuÛÑ uÛÑeHé˝À eTVü‰Hê´dü |üPs¡«ø£ @ø±<äX¯ s¡TÁ<ë_Ûùwø±\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Äj·Tq »j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì ìs¡«Væ≤+∫q yê´düs¡#·q b˛{°\T, s¡eTD eTVü‰]¸ J$‘·+ô|’ ìs¡«Væ≤+∫q ø£<∏ä\ b˛{°\T, |ü<ëàdüq+˝À ≈£Ls¡TÃH˚+<äT≈£î ìs¡«Væ≤+∫q b˛{°\˝À $CÒ‘·\≈£î ãVüQeT‹ Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± s¡eTD eTVü‰]¸ J$‘·+ô|’ eø£Ô\T Ä<Ûë´‹àø£ Á|üe#·Hêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ‹s¡TeHêeT˝…’ qT+∫ $#˚Ãdæq s¡eTD eTVü‰]¸ ØôdsYà ôd+≥sY Á|ü‹ì<ÛäT\T, kÕúìø£ H˚‘·\T |ü\Te⁄s¡T bÕ˝§ZHêïs¡T.

õ˝≤¢≈£î #˚s¡ì bÕe÷sTT˝Ÿ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 19 : õ˝≤¢˝À Á|üC≤|ü+|æD° <ë«sê Á|ü‹ HÓ˝≤ düs¡|òüsê #˚düTÔqï bÕe÷sTT˝Ÿ #˚s¡ø£b˛e&É+‘√ \_›<ës¡T\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. &çôd+ãsY HÓ\ ø√≥ Ç+ø± düs¡|òüsê ø±ø£b˛e&É+‘√ \_›<ës¡T\T ãVæ≤s¡+>∑ e÷¬sÿ{Ÿ˝À m≈£îÿe <Ûäs¡ #Ó*¢+∫ ø=qT>√\T #˚j·T&É+‘√ ù|<ä\ô|’ n<äq|ü⁄ uÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘√+~. >∑‘·+˝À bÕe÷sTT˝Ÿô|’ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ n+~düTÔqï sêsTTrì m‹Ôy˚j·÷\ì ìs¡íj·T+ rdüTø√e&É+‘√ uÛ≤sêìï sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ÷j·Tø£‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. õ˝≤¢˝À yÓTT‘·Ô+ ‘Ó\¢ø±s¡T¶\T, n+‘√<äj·T ø±s¡T¶\T ø£\T|ü⁄≈£îì 6,83,014 ñ+&É>±, ø=‘·Ô>± eTs√ 47,771ø±s¡T¶\T eT+ps¡j·÷´sTT. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 5.20\ø£å\ bı{≤¢\ bÕe÷sTT˝Ÿ nedüs¡+ ø±>±, >∑‘· HÓ\ πøe\+ 4˝ø£å\ bı{≤¢˝Ò düs¡|òüsê nsTT+~. bÕe÷sTT˝Ÿ ‘·≈£îÿe>± sêe&É+‘√ \_›<ës¡T\T #ê˝≤ Çã“+<äT\T |ü&ܶs¡T. #Íø£ <äTø±D≤\˝À 40s¡÷bÕj·T\πø \_Û+#˚ bÕe÷sTT˝Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ˝À s¡÷.70øÏ \_ÛdüTÔ+~. õ˝≤¢˝À m≈£îÿe dü+K´˝À ù|<ä\T ñ+&É&É+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ bÕe÷sTT˝Ÿ dü]>±Z düs¡|òüsê #˚j·Tø£b˛e&É+‘√ n<äq|ü⁄ uÛ≤s¡+ yÓ÷j·÷*‡ ek˛Ô+~.

yÓT<äø˘#·]à yÓ’uÛÑe+ <Ûäs¡às¡ø£åD ø√dü+.. ˝Àø£s¡ø£å≈£îì>±..

Á{≤|òæø˘ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ Áã‘·ø£+&ç ã‹øÏ+#·+&ç <ä]Ù &ç.mdt.|æ. \øÏåàqs¡dæ+Vü≤+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛÑÁ<ä‘· ø=s¡≈£î Á&Ó’es¡T¢ ‘·eT $~Ûìs¡«Vü≤D≈£î rdüTø√e\dæq C≤Á>∑‘·Ô\T, n‹y˚>∑+>± yêVü≤Hê\T q&ÉT|üsê<äT yêVü≤q+ q&ÉT|ü⁄‘·Tqï|ü&ÉT ÁuÒ≈£î\T y˚j·T&É+, eT\T|ü⁄\T ‹|üŒ&É+, &Ó’es¡T yêVü≤q+ q&ÉT|ü⁄‘·Tqï|ü&ÉT ôd˝Ÿ˝À e÷{≤¢&Éø√&É<äT.bı>∑ Á‘ê>∑sê<äT. |üø£ÿyê]‘√ e÷{≤¢&É≈£î&É<äT. Á&Ó’$+>¥ #˚ùd≥|ü&ÉT eT‘·TÔ |ü<ësê›\T ø±ì, eT‘·TÔbÕ˙j·÷\T rdüTø=qsê<äT. Á{≤|òæø˘ ìj·Te÷\T kÕ<ë bÕ{Ï+#·e˝…qT. >∑Ddü+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yêVü≤Hê\T ìs¡ísTT+∫q düŒ˝≤\˝ÀH˚ ÄbÕ* j·Tø˘dæ&˚+{Ÿ »]–q yÓ+≥H˚ 108øÏ bò˛Hé #˚j·Te˝…qT Ç‘·s¡T\≈£î Á|üe÷<ä+ »]–q|ü&ÉT <ä>∑Zs¡˝À ñqï Á|ü<ÛäeT ∫øÏ‘ê‡ πø+Á<ëìøÏ #˚sêÃ* n‹y˚>∑+ ìyê]+#ê*. s¡Vü≤<ë] >∑Ts¡TÔ\qT bÕ{Ï+#ê* Ç‘·s¡T\≈£î m*+{Ï n+‘·sêj·T+ ø£*–+#·≈£L&É<äT. <ä]Ù yÓ÷≥sY ôd’øÏ˝Ÿ ÇH˚ôdŒø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á&Ó’e]øÏ ã+&çøÏ ñ+&Ée\dæq ø±–‘ê\T, Á&Ó’$+>¥ ˝…’ôdHé‡, |òæ{ŸHÓdt, |ü]y˚T{Ÿ yêVü≤q+ ÄsY.dæ. ãTø˘ Ç+q÷‡¬sHé‡ ,b˛\÷´wüHé dü]º|òæπø{Ÿ, ìyêdü Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘·+ Ç$ ø£∫Ñ·+>± Á&Ó’$+>¥ #˚ùd Á|ü‹ Á&Ó’es¡T <ä>∑Zs¡ ñ+&Ée\dæq~>±, ˝Òì jÓT&É\ b˛©düT\T $~Û+#·T ô|ò’Hé≈£î uÛ≤<äT´\T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19: |ü$Á‘·dü+<˚X¯+ $H˚+<äT≈£î q>∑s¡+ eTTkÕÔãe⁄‘√+~. ÁøÏdæºj·T Hé k˛<äs¡T\T @sêŒ≥¢˝À ìeT>∑Tï˝…’ ñHêïs¡T. XÊ+‘ê, s√|tu…˝Ÿ, ô|’Hé‡, XÊ+‘êkÕºøÏ+>¥‡.. @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T. kÕºsY, ÁøÏdüàdt #Ó≥Tº, ø±´+&ç˝Ÿ‡ dæ<ä∆+ #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. <Ûäs¡às¡ø£åD ø√dü+ @düTÁ|üuÛÑTe⁄ bÕ≥T|ü&ܶ&ÉT.. <˚e⁄&ÉT e÷qe⁄&Ó’ ne‘·]+∫q s√CÒ ÁøÏdüàdt.. <˚e⁄&ÉT e÷qe⁄&Ó’+~ eTìwæøÏ ~e´‘ê«ìï n+~+#˚+<äTπø..

yÓT<äø˘ #·]à yÓ’uÛÑe+m+‘Ó+‘√.. Ä|ü<ä˝À Äø£*ì r]Ã..Áù|eT,XÊ+‹ì |ü+#·T‘·÷ Áù|eT≈£î Á|ürø£>± ì*∫+~ yÓT<äø˘ eTVü‰<˚yê\j·T+ (#·]Ã). yÓT<äø˘ |ü≥ºD≤ ìπø>±ø£ K+&Ü+‘·s¡ U≤´‹ì #·]à >∑&ç+∫+~. m\¢\T <ë{Ïq Ä+π>¢j·TTì n_Ûe÷q+‘√ eT Vü‰ <˚yê\j·T+>± s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+~. Ädæj·÷ K+&É+˝ÀH˚ n‘·´+‘· m‘·TÔ>±.. $q÷‘·ï &çC…’qT¢, Äø£è‘·T\‘√ Á|ü‹_+_k˛Ô+~. #·]à ìsêàD |üqT\T ìC≤+ qyêãT\ ø±\+˝À ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. eTVü‰<˚yê\j·T+ •Ks¡+ m‘·TÔ 173 n&ÉT>∑T\T.. $d”Ôs¡í+ 200 n&ÉT >∑T\‘√ ìsêàD≤ìï #˚|ü{≤ºs¡T. n<äT“¤‘· ø£≥º&Ü ˝À¢ ˇø£{Ï>± ì*∫+~. Ädæj·÷ K+&É+˝ÀH˚ ¬s+&√ n‹ ô|<ä› #·]Ã>± Á|üdæ~∆ #Ó+~+~. yÓT<äø˘ #·]à Ç+>±¢+&é <˚X¯+ qT+&ç e∫Ãq

y˚dæ¢j·Tdt yÓT<∏ä&çdtº $TwüHé yÓT<äø˘ ÁbÕ+‘·+˝À $TwüqØ ø±s¡´Áø£e÷\qT ÁbÕs¡+_Û+∫+~. #ê¬s¢dt yêø£sY bÕôdï{Ÿ nH˚ $TwüqØ ø£\\ kÂ<∏ä+, n<äT“¤‘· düèwæº á πø<∏ä&É˝Ÿ #·]Ã.. 1914 qT+&ç 1924 es¡≈£î ìsêàD+ ø=qkÕ–+~. j·T÷s¡|t≈£î #Ó+~q >±~∏ø˘ XË’*˝À á eTVü‰ <˚yê\j·T+ ì]à‘·yÓTÆ+~. 55 MT≥s¡¢ m‘·TÔ >∑\ á eTVü‰ dü÷ú|ü+ Ä<ÛäTìø£ Á|ü|ü+#· $+‘· ˝À¢ ˇø£{Ï>± ì*∫+~. ÁøÏdüàdt |üs¡«~q+ s√Eq j·÷Á‹≈£î\T e∫à neT]Ãq @düTÁø°düTÔ Jeq eè‘êÔ+‘· ∫Á‘ê\T ‹\øÏ+∫ |üs¡e•+

∫b˛‘·T+{≤s¡T. ‘·÷s¡TŒq @düTÁø°düTÔ »qq eè‘êÔ+‘·+.. |ü•Ãe÷q •\Te eTs¡D+.. ñ‘·Ô sêq düe÷~Û˝À qT+&ç ‹]– ˝Ò∫q @düTÁø°düTÔ |üs¡˝Àø±ìøÏ Äs√Vü≤DeTj˚T´ <äèXÊ´\qT s¡+>∑Ts¡+>∑T\ >±E |ü\ø£\‘√ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. sêÁ‹ düeTj·÷˝À¢ 53 MT≥s¡¢ m‘·TÔ˝À bò˛¢s√ôd+≥T BbÕ\T #·]à ≥esY Äø±sêìï düŒwüº+ #˚kÕÔsTT. düTe÷s¡T 360 mø£sê\ $d”Ôs¡í+>∑\ Á|üVü‰Ø >√&É eT<Ûä´˝À #·]Ãì ì]à+#ês¡T.

>∑T&ç ìsêàD≤ìøÏ $sêfi≤\T Çe«+&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ bÕeT÷s¡T, &çôd+ãsY 19: bÕeT÷s¡T eT+&É\+˝Àì eTVæ≤eT>∑\ Á|ü$Á‘·yÓTÆq Áo eT\¢\eTà <˚ekÕ›q+ ìsêàD |üqT\T dü>∑+|üP]ÔnsTT´ n–bısTT ñqï$. MTs¡T á <˚ekÕ›qeTTq≈£î myÓTÆq düVü‰j·TeTT #˚sTT<ä\TdüT≈£îqï <ë‘·\T $s¡fi¯eTT\T Çe«<ä*ùdÔ á j·Tøö+{Ÿ HÓ+.157010100052879 Ä+Á<ÛëuÛ≤´+ ≈£î øÏ Çe«yê˝…qT eT]j·TT $Ts¡T dü+Á|ü~+#·e\dæqï bò˛Hé HÓ+.8019725865

‘Ó\+>±Dô|’ {°&û|” <ä«+<ä«yÓ’K]

Á|üXÊï |üÁ‘ê\ |ü+|æD°˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\ Ä+<√fi¯q! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 19: Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À Á|üXÊï|üÁ‘ê\qT ñbÕ<Ûë´j·TT˝Ò s¡÷bı+~+#·Tø√yê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<˚•+#·&É+‘√ yê]˝À njÓ÷eTj·T+ HÓ\ø=+~. dü+e‘·‡sêìøÏ eT÷&ÉTkÕs¡T¢ Á‘Ó’e÷dæø£, ns¡úyê]¸ø£, yê]¸ø£ |üØø£å\≈£î dü+ã+~Û+∫q Á|üXÊï|üÁ‘ê\qT ñbÕ<Ûë´j·TT˝Ò s¡÷bı+~+#·Tø√yê\ì sêE $<ë´$TwüHé dü÷∫+#·&É+‘√ ñbÕ<Ûë´j·TT\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£, ÁbÕ<∏ä$Tø=qï‘· ‘·s¡>∑‘·T\ |üØø£å ìs¡«Vü≤D˝À ÄsY$m+ rdüT≈£î+≥Tqï ìs¡íj·÷\‘√ õ˝≤¢˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\˝À ÄjÓ÷eTj·T+ HÓ\ø=+~. >∑‘· nø√ºãsY e÷dü+˝À ìs¡«Væ≤+∫q Á‘Ó’e÷dæø£ |üØø£å\≈£î Á|üXÊï|üÁ‘ê\qT n+<äCÒdæq ÄsY$m+ ‘êC≤>± ns¡úyê]¸ø£, yê]¸ø£ |üØø£å\ Á|üXÊï|üÁ‘ê\qT ñbÕ<Ûë´j·TT˝Ò s¡÷bı+~+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#·&É+‘√ Ä]úø£+>± ‘·eT≈£î

uÛ≤s¡eTe⁄‘·T+<äì ñbÕ<Ûë´j·TT\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T ns¡Ω‘· ø£*– ñqï|üŒ{Ïø° ns¡Ω‘· >∑\ |üØø£å |üÁ‘ê\qT s¡÷bı+~+#·T≈£îH˚ kÕeTs¡ú+ ñqï|üŒ{Ïø° Ç+‘· ô|<ä›m‘·TÔq Á|üXÊï|üÁ‘ê\ qø£\ Á|ü‘·T\qT ‘·j·÷s¡T #˚j·÷\+fÒ Á|ü‹ bÕsƒ¡XÊ\≈£î Ks¡Tà ô|s¡T>∑T‘·T+<äì yês¡T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. Á|ü‹ bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\ dü+K´qT ã{Ϻ á Á|üXÊï|üÁ‘ê\≈£î s¡÷.2y˚\ qT+&ç s¡÷.6y˚\ es¡≈£î Ks¡Tà ne⁄‘·T+<äì á ì<ÛäT\qT m˝≤ düeT≈£Ls¡TÃø√yê\qï<˚ Á|üX¯ï>± e÷]+<äì ñbÕ<Ûë´j·TT\T ù|s=ÿHêïs¡T. ø±>±, Ç{°e\ ìs¡«Væ≤+∫q ñbÕ<Ûë´j·TT\ •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ Á|üXÊï |üÁ‘ê\qT ñbÕ<Ûë´j·TT˝Ò s¡÷bı+~+#·Tø√yê\ì Á|üø£{Ï+#·q|üŒ{Ïø° Á|üXÊï |üÁ‘ê\qT ÄsY$m+ n+<äCÒdüTÔ+<äì ‘êC≤>± düe÷#ês¡+ n+~+<äì, ñbÕ<Ûë´j·TT\T m˝≤+{Ï Ä+<√fi¯q≈£î >∑T]ø±e<ä›ì dü+ã+~Û‘· XÊK ù|s=ÿ+~.

>√>∑TqT n_Ûeè~∆ #˚j·T+&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, &çôd+ãsY 19: ¬s’‘·T\T >√>∑T n_Ûeè~∆øÏ nedüs¡yÓTÆq yÓT\≈£îe\T H˚s¡Tà ≈£î ì õ˝≤¢˝À >√>∑T n_Ûeè~∆øÏ düVü≤ø£]+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±+‹˝≤˝Ÿ <ä+&˚ ¬s’‘·T\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø£\ø£‘êÔ˝Àì >√>∑T, nqTã+ <Ûä Hês¡ |ü]XÀ<Ûäq πø+Á<ä+ |ü]o\q, •ø£åD≈£î õ˝≤¢ qT+∫ ãj·T\T<˚]q 22eT+~ ¬s’‘·T\T

ãè+<ä+ j·÷Á‘·≈£î õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, ø√s¡Tø=+&É ôd’ìø£ bÕsƒ¡XÊ\ ]õÁkÕºsY nXÀø˘ u≤ãT\T C…+ &Ü }|æ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ø£\ø£‘êÔ |ü]XÀ<Ûäq πø+ Á<ä+˝À >√>∑T n_Ûeè~∆øÏ dü+ã+ ~Û+∫q yÓT\ ≈£îe\T, Hês¡ }s¡y˚j·T ≥+˝À eT\≈£îe\T düeTÁ>∑+>± H˚s¡TÃø√ì õ˝≤¢˝Àì ¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü≤qø£*Œ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. nø£ÿ&ç

¬s’‘·T\‘√ #·]Ã+∫ Ä<ÛäT ìø£ e´ekÕj·T |ü<ä› ‘·T\T ‘Ó\TdüTø√yê\ Hêïs¡T. ◊<˚fi¯fl ÁøÏ‘·+ 40y˚\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À >√>∑T kÕ>∑T#˚ j·T>± Á|üdüTÔ ‘·+ Äs¡Ty˚\ ôV≤ø±ºs¡¢≈£î |ü&çb˛ e&É+ $#ê ]+#ê*‡q $wüj·TeTHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À ¬s’‘·T\T •ø£åD yÓT\≈£îe\T H˚ s¡TÃø√ì n~Ûø£ >√>∑T kÕ>∑T≈£î düVü≤ø£]+#ê\ Hêïs¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À n<äq|ü⁄ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY j·TTdæ õ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, e´ekÕj·T XÊK C≤sTT+{Ÿ dü+#ê\≈£î\T ©˝≤e‹, ¬s’‘·T •ø£åD πø+Á<ä ñ|üdü+#ê\≈£î\T ÄXÊCÀ´‹, |ü\Te⁄s¡T düVü‰j·T dü+#ê\≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ª{°µ e´‹πsø£+>± ;CÒ|” <äX¯\yêØ ñ<ä´eT+

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, &çôd+ãsY 19 : sêÁwüº $uÛÑ»qqT e´‹πsøÏdü÷Ô X¯óÁø£yês¡+ qT+∫ ;CÒ|” <äX¯\yêØ>± Ä+<√fi¯q #˚|ü≥ºqTqï≥Tº Ä bÕغ »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø qqï|ü⁄¬s&ç¶ düTπsXŸ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. HÓ\÷¢s¡T˝À >∑Ts¡Tyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. sêÁwüº+˝Àì d”e÷+Á<Ûä õ˝≤¢˝À¢ 20e ‘˚B qT+∫ ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü≥ºqTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. 23, 24 ‘˚B˝À¢ bÕغ C≤rj·T Hêj·Tø£‘ê«ìï ø£*dæ _\T¢qT e´‹πsøÏ+#ê*‡+~>± ˇ‹Ô&ç ‘ÓkÕÔeTì yÓ\¢&ç+ #ês¡T. sêÁwüº $uÛÑ»qqT e´‹πsøÏdü÷Ô ‘êeTT #˚|üfºuÀj˚T Ä+<√fi¯q≈£î nìï sê»ø °j·T bÕغ\T kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+#ê\qï @|”m ˙®z sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT nXÀø˘ u≤ãT Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄ |ü≥¢ düTπsXŸ¬s&ç¶ Ä∫‘·÷∫ düŒ+~+ #ês¡T. Á|üdüTÔ‘êìøÏ ;CÒ|” sêÁwüº $uÛÑ»q düeTdü´ô|’ ˇ+≥]>±H˚ b˛sê≥+ #˚düTÔqï<äì nXÀø˘u≤ãT Ç#˚à |æ\T|ü⁄ |ü≥¢ düVü≤ø£]+ #ê˝≤? e<ë› nH˚ n+X¯+ô|’ bÕغ d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\‘√ #·]Ã+∫q

‘·s¡Tyê‘· ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îºqT C≤rj·T ÁbÕC…≈£îº>± ˇø£ yÓ’|ü⁄ Á|üø£{Ïdü÷ÔH˚ <ëìì ãVüQfi≤s¡∆ø£ kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº kÕúsTT qT+∫ ‘·|æŒ+∫ kÕ<Ûës¡D ÁbÕC…≈£îº>± _\T¢˝À ù|s=ÿq&É+ |ü≥¢ düTπsXŸs¡¬s&ç¶ nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îºqT kÕ<Ûës¡D ÁbÕC…≈£îº>±

#˚|ü&ç‘˚ sêj·T\d”eT õ˝≤¢˝À¢ì ÁbÕC…≈£îº\≈£î πøe\+ 45 {°m+d”\ ìø£s¡ »˝≤\T e÷Á‘·y˚T \uÛÑ´eTe⁄‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. sêj·Td”eT õ˝≤¢\≈£î 150 {°m+d”\ ˙s¡T e´ekÕj·T+ ø√dü+ nedüs¡+ ne⁄‘êj·Tì, ø£qTø£ b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îºqT ãVüQfi≤s¡∆ø£ kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº>±H˚ ñ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n˝≤π> <äTeTTà>∑÷&Ó+ bÕ+ &éqT C≤rj·T kÕúsTT ÁbÕC…≈£îº>± >∑T]Ô+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. uÛÑÁ<ë#·\+ &ç$»HéqT m{Ϻ |ü]dæú‘·T ˝À¢ d”e÷+Á<Ûä qT+∫ y˚s¡T #˚j·T&ÜìøÏ M\T ˝Ò<äì j·T<∏ë‘·<∏ä+>± d”e÷+ Á<Ûä≈£î n|üŒ–+#ê\Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D _\T¢qT e´‹πsøÏdü÷Ô d”e÷+Á<Ûä ;CÒ|” Hêj·T ø£‘·«+ |ü≥¢ sêÁwüº ø£$T{° e´‹πsøÏdüTÔHêï <ë? nì $˝Òø£s¡T\T Á|ü•ï+#·>± n˝≤+{Ï<˚MT ˝Ò<äì, d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À Á|ü»\≈£î eTH√uÛ≤yê\≈£î nqT>∑TD+>± ñ<ä´e÷\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î sêÁwüº ø£$T{° n+^ø£]+ ∫+<äHêïs¡T. ;CÒ|” sêÁwüº n~Ûø±] Á|ü‹ì~Û ø£sêï{Ï Ä+»H˚j·T¬s&ç¶, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT düTπs+Á<ë¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

{°ÄsYmdt myÓTà˝Ò´ Vü≤Øwtsêe⁄ <Ûä«»+ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19: {°&û|” sêÁwüº $uÛÑ»qô|’ <ä«+<ä« yÓ’K] ne\+_düTÔ+<äì {°ÄsYmdt myÓTà˝Ò´ Vü≤Øwtsêe⁄ Äs√|æ+#ês¡T. Ä bÕغ n~ÛcÕºq+ d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\‘√ ˇø£e÷~]>±.. ‘Ó\+>±D H˚‘·\‘√ ˇø£ e÷~]>± yê´K´\T #˚sTTdü÷Ô Á&Üe÷˝≤&çk˛Ô+<äHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› e÷{≤¢&Üs¡T. d”e÷+Á<Ûä ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ H˚‘·\T düuÛÑ˝À #˚düTÔqï Ä+<√fi¯q≈£î ‘Ó\+>±D {°&û|” H˚‘·\T ø£≥º&ç #˚j·÷\ì ø√sês¡T. düuÛÑ˝À #·s¡ÃqT n&ÉT¶≈£î+≥÷, ãj·T≥ e÷Á‘·+ #·s¡Ã »s¡>∑&É+ ˝Ò<äì yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. Ç+ø± m+‘· ø±\+ Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚kÕÔs¡ì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. <=+>∑ Hê≥ø±\qT Ä&ÉT‘·Tqï {°&û|” H˚‘·\≈£î πød”ÄsYqT $eT]Ù+#˚ ns¡Ω‘· ˝Ò<äHêïs¡T. düuÛ≤düe÷y˚XÊ\T m|ü⁄Œ&ÉT »s¡T>∑T‘êjÓ÷, m|ü⁄Œ&ÉT ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êjÓ÷ ‘·eTπø ‘Ó*j·T<äì #ÓbÕŒs¡T. düe÷y˚XÊ\ njÓ÷eTj·÷ìï d”Œø£sY ‘=\–+#ê\ì ø√sês¡T. ù||üs¡¢˝À, MT&çj·÷˝À¢ e∫Ãq ©≈£î\qT #·÷dæ düe÷y˚XÊ\T m|ü⁄Œ&ÉT »s¡T>∑T‘êjÓ÷ ‘Ó\TdüT≈£îH˚ |ü]dæú‹ e∫Ã+<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. _\T¢ô|’ ÁøÏdüàdt ˇø£{Ï, ¬s+&ÉT s√E\ ôd\e⁄~Hê\T Ç∫à $T–*q nìï s√E\T #·s¡Ã #˚|ü{≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. düuÛÑ˝À d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T n&ÉT‘·Tqï <ë>∑T&ÉTeT÷‘·\qT sêÁwüº|ü‹ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\≈£î yê] Á|ü»\ |ü≥¢ Áù|eT, eTsê´<ä\T+ fÒ düuÛÑ˝À #·s¡Ã »]π> $<Ûä+>± düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

uÀ>∑dtC≤uŸø±s¡T¶\ ‘=\–+|ü⁄! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 19: õ˝≤¢˝À 47,932 uÀ>∑dt C≤uŸø±s¡T¶\qT ‘=\–+#·&É+ »]–+<äì, õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY nVü≤à<éu≤ãT ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢˝À ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø±ìï |üø£&É“+BÛ>± neT\T #˚düTÔHêïeTì, bòı{À, Ä<ÛësY &Ü{≤ Ä<Ûës¡+>± C≤uŸø±s¡T¶\T Çyê«\ì ø£˝…ø£ºsY dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢˝À 7\ø£å\ eT+~ ñbÕ~Û ≈£L©\≈£î >±qT 5\ø£å\eT+~ ≈£L©\T ‘·eT C≤uŸø±s¡T¶\T Ä<ÛësYø±s¡T¶‘√ nqTdü+<Ûëq+ #˚düT≈£îHêïs¡ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì ñbÕ~Û ≈£L©\≈£î »qe] 1e‘˚B qT+&ç {≤´¬ø‡dt, b˛düº˝Ÿ XÊK <ë«sê y˚‘·Hê\ #Ó*¢+|ü⁄\T »s¡T>∑T‘êj·Tì nHêïs¡T. u≤´+≈£î U≤‘ê\T ‘Ós¡eì ≈£L©\T yÓ+≥H˚ U≤‘ê\T ‘Ós¡yê\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T.


X¯óÁø£yês¡+ 20, &çôd+ãsY 2013

u≤´+≈£î\T ` ìs¡s¡∆ø£ ÄdüTÔ\T Á|üuÛÑT‘·« |ü<Ûäø±\ øÏ+<ä ≈£L&Ü kÕe÷qT´\≈£î n|ü⁄Œ\T ìsêø£]+#˚ u≤´+≈£î\T ø√{°X¯«s¡T\≈£î e÷Á‘·+ |æ*∫ n|ü⁄Œ*kÕÔsTT. Ä n|ü⁄Œ\T edü÷\T ø±ø£ ‘êy˚T ãTTD Á>∑V”≤‘·\ #·T≥÷º Á|ü<äøÏåD\T #˚kÕÔsTT. ∫e]øÏ Á|üuÛÑT‘ê«\T Á|üø£{Ï+#˚ d”ÿeTT\ ÁøÏ+<ä rs¡ì n|ü⁄Œ\qT ìs¡s¡∆ø£ ÄdüTÔ\ (W˙ì`Kerf˙rm‹ìD +ããe_ã `WK+ã) øÏ+<ä HÓfÒºkÕÔsTT. Ç˝≤ edü÷\T ø±˙ u≤ø°\ $\Te 2013`14 Ä]∆ø£ dü+e‘·‡s¡+˝Àì yÓTT<ä{Ï ns¡∆ uÛ≤>∑+˝À 38 XÊ‘·+ ô|]– 1,28,533 ø√≥¢≈£î #˚]+<äì mHé.|æ.@ k˛sY‡ b˛s¡º˝Ÿ ‘Ó*|æ+~. @Á|æ˝Ÿ`ôdô|º+ãsY eT<Ûä´ ø±\+˝ÀH˚ 35,424 ø√≥¢ y˚Ts¡ ô|]–q mHé.|æ.@ \T e#˚à e÷]à Hê{ÏøÏ 1.5 \ø£å\ ø√≥¢≈£î #˚s¡e#·Ãì mHé.|æ.@ k˛sY‡ n+#·Hê y˚k˛Ô+~. ìs¡s¡∆ø£ ÄdüTÔ\T ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À ù|s¡T≈£îb˛e&É+ <ëìø£<˚ ô|<ä› ≈£î+uÛÑø√D+. uÀbò˛sY‡ ≈£î+uÛÑø√D+ $\Te πøe\+ 60 ø√≥T¢. 2õ ≈£î+uÛÑø√D+ $\Te 1.7 \ø£å\ ø√≥T¢ ø±>± u§>∑TZ ≈£î+uÛÑø√D+ $\Te 1.8 \ø£å\ ø√≥T¢. n+fÒ mHé.|æ.@ ≈£î+uÛÑø√D≤ìï 2õ, u§>∑TZ ≈£î+uÛÑø√D≤\ düs¡düq #˚s¡Ãe#·Ãqïe÷≥! á ˝…ø£ÿ πøe\+ yÓTT<ä{Ï 40 kÕ∆Hê˝À¢ ñqï u≤´+≈£î\~ e÷Á‘·y˚T. yÓTT‘·Ô+ u≤´+≈£î\qT ø£\T|ü⁄≈£î+fÒ mHé.|æ.@ \T Ç+¬ø+‘· ñ+{≤jÓ÷ ‘Ó*j·T<äT. {≤|t 40 u≤´+≈£î˝À¢ 14 u≤´+≈£î\ ìs¡s¡∆ø£ ÄdüTÔ\T á 6 HÓ\˝À¢ (@Á|æ˝Ÿ 2013 qT+&ç ôdô|º+ãsY 2013 es¡≈£î) 50 XÊ‘·+ ô|]–q≥T¢ ]b˛s¡Tº #˚XÊj·Tì mHé.|æ.@ k˛sY‡ n<Ûä´j·Tq+ ‘Ó*|æ+~. ªªyÓTT‘·Ô+ mHé.|æ.@ \˝À {≤|t 10 u≤´+≈£î\ yê{≤ e÷]à 2013 Hê{ÏøÏ 70 XÊ‘·+ ø±>± n~ ôdô|º+ãsY 2013 Hê{ÏøÏ 67.8 XÊ‘êìøÏ ‘·–Z+~. 7 u≤´+≈£î\ mHé.|æ.@ \T e÷]Ã˝À ndü˝Ò$÷ ˝Òe⁄. ø±˙ ôdô|º+ãsY Hê{ÏøÏ yê{Ï mHé.|æ.@ \T ≈£L&Ü 3.5 XÊ‘·+ ô|]>±sTTµµ nì mHé.|æ.@ k˛sY‡ ‘Ó*|æ+~. düTqï ìs¡s¡∆ø£ ÄdüTÔ\T ø£*–q u≤´+≈£î\T ãVüQXÊ ‘√{Ï u≤´+≈£î\qT #·÷dæ dæ>∑TZ|ü&ç ñ+&Ü*.µµ ªªe#˚à e÷]à Hê{ÏøÏ u≤´+øÏ+>¥ e´edü∆˝À ìs¡s¡∆ø£ ÄdüTÔ\ $\Te 1.5 \ø£å\ ø√≥¢≈£î #˚s¡T≈£î+≥T+~. m+<äTø£+fÒ á Ä]∆ø£ dü+e‘·‡s¡+ |üP]Ô ø±e&ÜìøÏ Ç+ø± ¬s+&ÉT Á‘Ó’e÷dæø±\T $T–˝Ò ñHêïsTT. ˇø√ÿ Á‘Ó’e÷dæø£+ >∑&ç#˚ ø=B› |ü]dæ∆‹ yÓTs¡T>∑T|ü&É&ÜìøÏ ã<äT\T Ç+ø± Ç+ø± ~>∑C≤s¡T‘√+~µµ nì mHé.|æ.@ k˛sY‡ #ÛÓ’s¡àHé & y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY <˚y˚+Á<ä C…’Hé nHêïs¡ì ~ Væ≤+<äT ‘Ó*|æ+~. Ç~ ªìø£s¡µ ìs¡s¡∆ø£ ÄdüTÔ\ ˝…ø£ÿ. yÓTT‘·Ô+ ìs¡s¡∆ø£ ÄdüTÔ\T Ç+ø± m≈£îÿe. ôdô|º+ãsY 2013 Á‘Ó’e÷dæø£+ eTT–ùdHê{ÏøÏ yÓTT‘·Ô+ ìs¡s¡∆ø£ ÄdüTÔ\ (ñr˙ãã WK+ã) $\Te 2,29,007 ø√≥¢ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. >∑‘· e÷]à (2013) HÓ\ Hê{ÏøÏ á $\Te 1,79,891 ø√≥T¢. nq>± 49,116 ø√≥¢ ô|+|ü⁄<ä\. u≤´+≈£î\ s¡TD≤\ U≤‘ê˝À ñqï yÓTT‘êÔìï ñr˙ãã WK+ã n+{≤s¡T. á yÓTT‘·Ô+˝À 1. Ç+ø± edü÷\Tø±e\dæq ø±˙ edü÷\T ø±ì e&û¶ #Ó*¢+|ü⁄\T 2. mHé.|æ.@ \T>± e÷s¡‘êj·Tqï n+#·Hê ñqï ÄdüTÔ\T 3. mHé.|æ.@ \T>± uÛ≤$+∫ Ç+ø± ìsê∆]+#·ã&Éì$ ≈£L&Ü ø£*dæ ñ+{≤sTT. á eT÷&ç+{Ïì rùdj·T>± $T–˝Ò<˚ ìø£s¡ ìs¡s¡∆ø£ ÄdüTÔ\T. á eT÷&ÉT n+XÊ\ øÏ+<ä ˝…øÏÿ+#·ã&˚ mHé.|æ.@ \T (kÕ<Ûës¡D+>±) edü÷\sTT‘˚ @<√ n<äT“¤‘·+ »]–qfÒ¢ uÛ≤$+#ê*. ñr˙ãã WK+ã ì ˝…ø£ÿ˝ÀøÏ rdüT≈£î+fÒ mHé.|æ.@ ≈£î+uÛÑø√D+ 2õ, u§>∑TZ ≈£î+uÛÑø√D≤\ ø£+fÒ uÛ≤Ø ≈£î+uÛÑø√D+ nì #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ. Ç+ø± #Ó|ü⁄Œø√yê\+fÒ 2õ, u§>∑TZ ≈£î+uÛÑø√D≤\T ]j·T˝…’CŸ ø±ì ≈£î+uÛÑø√D≤\T. ø±>¥ nÁ|üeT‘·Ô‘· e\q 2õ ≈£î+uÛÑø√D+ eT<Ûä´˝À ø£‹Ô]+#·ã&ç‘˚ u§>∑TZ ≈£î+uÛÑø√D+ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝ÀH˚ |üdæ>∑≥ºã&ç+~. u§>∑TZ u≤¢≈£î˝À¢ ø=ìï+{Ïì Á|üuÛÑT‘·«+ yÓqøÏÿ rùddüT≈£î+~ ≈£L&Ü. ø±ì mHé.|æ.@ \ $wüj·T+ n˝≤ ø±<äT. n$ |üP]Ô>± ≈£î+uÛÑø√D+ ìsêà‘·\ #˚‘·T˝À¢øÏ yÓ[flb˛sTTq &ÉãT“. ìs¡s¡∆ø£ ÄdüTÔ\T>± u≤´+≈£î\T ìsê∆]+#·T≈£îqï &ÉãT“. Á|üuÛÑT‘ê«\T Ç|üŒ{ÏøÏ nH˚ø£kÕs¡T¢ mHé.|æ.@ \qT u≤´+≈£î\ u≤´˝…Hé‡ w”≥¢ qT+&ç e÷j·T+ (*r‹_e`≥˙*ì) #˚ùdXÊsTT. n+fÒ yÓTT+&ç u≤ø°\T>± ìsê∆]+∫ s¡<äT› #˚düT≈£îHêïsTT. ãTTD Á>∑V”≤‘·\T dü<äs¡T s¡TD≤\T #Ó*¢+#ê*‡q |üì˝Ò<äì u≤´+≈£î\T, Á|üuÛÑT‘ê«\T #Óù|ŒXÊj·Tqïe÷≥! Ç+‘·≈£î$T+∫q ì\Te⁄ <√|æ&ç Ç+πø+ ñ+≥T+~? ∫Á‘·+ @$T≥+fÒ á yÓTT+&ç u≤ø°<ës¡T\ $esê\T #Ó|üŒeT+fÒ Á|üuÛÑT‘·«+ #Ó|üŒ<äT. C≤rj·T uÛÑÁ<ä‘·≈£î Á|üe÷<ä+ nì #Ó|æŒ ‘·|æŒ+#·T≈£î+≥T+~. @ bÕغ Á|üuÛÑT‘·«+˝À ñHêï n<˚ »s¡T>∑T‘·T+~. bÕ\ø£, Á|ü‹|üøå±\T ¬s+&ç+{Ï b˛wü≈£î\T ˇπø <Ûäìø£esêZ\T nsTTq|ü⁄Œ&ÉT Ç+¬ø˝≤ »s¡T>∑T‘·T+<äì dü]ô|≥Tºø√e&Éy˚T. mHé.|æ.@ k˛sY‡ Á|üø±s¡+ >∑‘· ¬s+&˚fi¯¢˝À (ôdô|º+ãsY 2011 qT+&ç ôdô|º+ãsY 2013 es¡≈£î) {≤|t 40 *ôdº&é u≤´+≈£î\ yÓTT‘·Ô+ ìs¡s¡∆ø£ ÄdüTÔ\T ¬s{Ϻ+|ü⁄ ø±>± ìø£s¡ ìs¡s¡∆ø£ ÄdüTÔ\T 140 XÊ‘·+ ô|]>±sTT. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ Ø ôw&É÷´˝Ÿ/Ø Ådüºø£ÃsY #˚dæq s¡TD≤\T Ç+ø± edü÷\T ø±ø£b˛‘˚ yê{Ïì u≤´+≈£î\T eT÷&√ Á‘Ó’e÷dæø£ qT+&ç mHé.|æ.@ \T>± e÷s¡Ã&É+ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔsTT. ø±ã{Ϻ á Ä]∆ø£ dü+e‘·‡s¡+˝À $T–*q ns¡∆uÛ≤>∑+˝À mHé.|æ.@ \T uÛ≤Ø>± ô|s¡>=#·TÃ. ìs¡s¡∆ø£ ÄdüTÔ\ $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑ u≤´+≈£î\T ø±düÔ yÓTs¡T>±Z ñqï|üŒ{Ïø° ‘·≈£îÿe e÷Á‘·+ ø±e⁄. mdt._.◊, u≤´+ø˘ Ä|òt ãs√&Ü, |ü+C≤uŸ H˚wüq˝Ÿ u≤´+ø˘, ôd+Á≥˝Ÿ u≤´+ø˘, ◊.&ç._.◊, j·TT._.◊? Ç$ Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑ u≤´+≈£î˝À¢ ô|<ä›$. á Ä]∆ø£ dü+e‘·‡s¡+ ¬s+&√ Á‘Ó’e÷dæø£+˝À Çe˙ï 30 XÊ‘·+ ô|’H˚ ìs¡s¡∆ø£ ÄdüTÔ\qT qyÓ÷<äT #˚XÊsTT. ìs¡s¡∆ø£ ÄdüTÔ\ e\q |ü_¢ø˘ ôdø±ºsY u≤´+≈£î\ ˝≤uÛ≤\T 35 XÊ‘·+ ô|’H˚ |ü&çb˛‘·THêïj·Tì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ]»sY« u≤´+≈£î e&û¶ πs≥T (¬sb˛ πs≥T) ô|+∫q|ü⁄&ÉT á ìs¡s¡∆ø£ ÄdüTÔ\ $\Te ô|s¡>∑&É+ ˇø£ ôd’&é mô|òø˘º. e&û¶ πs≥T ô|s¡>∑&É+ n+fÒ u≤´≈£î\T Ç∫Ãq s¡TD≤\ô|’ edü÷\T ø±e\dæq e&û¶\T ≈£L&Ü ô|s¡T>∑T‘êsTT. ø±ã{Ϻ mHé.|æ.@ \T ô|s¡T>∑T‘êsTT. e&û¶ πs≥T ‘·–ZùdÔ >∑qø£ mHé.|æ.@ \T Ä y˚Ts¡≈£î ‘·>∑TZ<ä\ #·÷|ækÕÔsTT. ø±ã{Ϻ mHé.|æ.@ \T ‘·>±Zj·T¨ nì u≤´+≈£î\T Á|üø£{Ï+∫q|ü⁄Œ&ÉT yÓTT+&ç u≤ø°\T ø=ìï edü÷\j·÷´sTT nì uÛ≤$+#·qedüs¡+ ˝Ò<äT. <ëìøÏ eTT+<äT ¬sb˛ πs≥T @eTHêï ‘·–Z+#êsê nqï~ ˇø£kÕ] #Óø˘ #˚düTø√yê*‡ ñ+≥T+~.

ˇø£ Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq J$‘·+ jÓTTø£ÿ n‘·´+‘· øÏ¢wüºyÓTÆq n+X¯+ ˇø£ Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq >∑T+&Ó ø£*– ñ+&É≥+. $÷s¡T ˇø£ Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq JeqXË’* ø£*– ñ+&Éø£b˛‘˚ Äø£ Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq >∑T+&ÓqT ø£*– ñ+&És¡T. eTq >∑T+&Ó 66dü+e‘·‡sê˝≤ J$‘· ø±\+˝À >∑T+&Ó düe÷s¡T>± 2.5_*j·Tq¢ kÕs¡T¢ ø=≥Tº≈£î+≥T+~. eTq J$‘·+ n+‘· øÏ¢wüºyÓTÆq~. n+<äTπø >∑T+&ÓqT C≤Á>∑‘·Ô eT]j·TT uÛÑÁ<ä+>± #·÷düTø√e&É+ eTTK´+. #ê˝≤ eT+~ yê] Äs√>∑´+ >∑T]+∫ eT]j·TT $wüj·÷\ >∑T]+∫ #ê˝≤ ‘˚*ø£>±

>∑T+&Ó Äs√>∑´+>± ñ+#·Tø√e&ÜìøÏ e÷sêZ\T rdüT≈£î+{≤s¡T. Çe˙ï ≈£L&Ü $$<Ûä nHês√>∑´ JeqXË’* m+#·Tø√e&É+ <ë«sê >∑T+&Ó eT]j·TT <ëì |üìrs¡T Äs√>∑´ ìs¡¢ø£å´+ #˚kÕÔsTT . $÷ >∑T+&Ó Äs√>∑´+>± ñ+#·&ÜìøÏ e÷sêZ\T. $÷s¡T Äs√>∑´+>± ‹q&É+ ÁbÕs¡+_Û+#ê* . ˇø£ dü+‘·T\q+

b˛wüø£ ÄVü‰s¡+ rdüTø√e&É+ <ë«sê Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq X¯Øsêìï bı+<äe#˚à eT]j·TT >∑T+&Ó $÷<ä ˇ‹Ô&ç ‘·–Z#·Tø√e#·Tà . <ë+‘√Äs√>∑´+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. n~Ûø£ Á{≤Hé‡ bòÕ´{Ÿ‡ ñqï ÄVü‰sêìï rdüTø√e&É+ nyêsTT&é #˚j·T+&ç.

Á|üC≤kÕ«eT´+ ù|s¡T‘√ ø±s√Œπs{Ÿ\ bÕ\q Á|ü<Ûëq eT+Á‹ nuÛÑ´]∆‘·« b˛{°ì sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ, qπs+Á<ä yÓ÷&ç\ es¡πø |ü]$T‘·+ #˚j·T&É+ dü¬s’+~ ø±<äì Á|üU≤´‘· s¡#·sTTÁ‹, kÕe÷õø£ ø±s¡´ø£s¡Ô ns¡T+<Ûä‹ sêjYT nHêïs¡T. sê»ø°j·T bÕغ\ ≈£L≥eTT\T sê»´+ @\T‘·Tqï ø±\+˝À Á|ü<Ûëì mes¡T ne⁄‘ês¡qï $wüj·T+ Ç<ä›s¡T b˛{°<ës¡T\ ø£+fÒ $düÔè‘·+>± $düÔ]+∫ ñqï n+X¯+ nì ÄyÓT ù|s=ÿHêïs¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À qπs+Á<ä yÓ÷&ûj·÷ ˝Òø£ sêVüQ˝Ÿ >±+BÛj·÷ nqï }_˝À |ü&Ée<ä›ì Á|ü»\qT ôV≤#·Ã]+#ês¡T. <˚XÊìï bÕ*düTÔqï~ ø±s=Œπs{Ÿ ø£+ô|˙˝Ò ø±ã{Ϻ ndü\T düeTdü´ sêVüQ˝≤ ˝Òø£ yÓ÷&çj·÷ nqï~ ø±<äì, {≤{≤Hê ˝Òø£ n+u≤˙j·÷ nqï~ ‘˚\Ã&Üìπø mìïø£\ì ÄyÓT yê´U≤´ì+#ês¡T. qπs+Á<ä yÓ÷&ç Á|ü<Ûëì nj˚T´ neø±XÊ\T ˝Òeì ns¡T+<Ûä‹ sêjYT ≈£î+&É ã<ä›\T ø=≥º&É+ $X‚wü+. n˝≤>∑ì sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ yÓ’|ü⁄ ≈£L&Ü yÓTT>∑Z˝Ò<äT. ªªyÓ÷&ç Á|ü<Ûëì nj˚T´ neø±X¯+ ˝Ò<äT. sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ j˚TyÓ÷ nqTuÛÑe+ ˝Òì e´øÏÔµµ nì ÄyÓT düŒwüº+ #˚XÊs¡T. kÕVæ≤‘·´ |üÁ‹ø£ ìkÕHé, uÛÑTeH˚X¯«sY˝À ìs¡«Væ≤+∫q ˇø£ dü<ädüT‡ dü+<äs¡“¤+>± $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÄyÓT á e÷≥\T #ÓbÕŒs¡T. <˚XÊìï yêdüÔe+>± bÕ*düTÔqï~ ø±s=Œπs{Ÿ ø£+ô|˙˝Ò nqï dü+>∑‹ ns¡T+<Ûä‹ >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. Á|ü<Ûëq eT+Á‹ mes¡T ø±yê* nì #·]Ã+#˚ ã<äT\T ª{≤{≤ ø£+ô|˙j·÷ ˝Òø£ ]\j·THé‡ ø£+ô|˙j·÷, @~ ¬>\TdüTÔ+~µ nqï n+XÊìï #·]Ã+#·&É+ ñ‘·ÔeT+ nì ÄyÓT yê´U≤´ì+#ês¡T. ªª{≤{≤Hê ˝Òø£ ]\j·THê‡ ? @ ø£+ô|˙ HÓ>∑TZ‘·T+~ nì eTq+ e÷{≤¢&ÉTø√yê*µµ nì ÄyÓT nHêïs¡T. ìj·TeT–] –]»q\ Á|ü»\ ñ<ä´e÷ìøÏ ns¡T+<Ûä‹ sêjYT ˙sê»Hê\T |ü*ø±s¡T. ìj·TeT–] ø=+&É\qT ø±bÕ&ÉTø√e&É+˝À &√+Á–j·÷ ø√+<Ûé –]»qT\T #˚dæq b˛sê≥+ yÓ\ø£≥º˝Òì<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ìj·TeT–] ø=+&É\qT ‘·$« u≤¬ø’‡{Ÿ KìC≤ìï yÓ*øÏ rj·T&ÜìøÏ Á_≥Hé øÏ #Ó+~q y˚<ë+‘· ø£+ô|˙ nH˚ø£ j˚Tfi¯ó¢>± Á|üj·T‹ïk˛Ô+~. ìj·TeT–]øÏ dü$÷|ü+˝À y˚<ë+‘· u≤¬ø’‡{Ÿ

]ô|ò’qØ ø£+ô|˙ì ≈£L&Ü kÕ∆|æ+∫+~. nsTT‘˚ y˚<ë+‘· Á|üj·T‘êï\ e\q nø£ÿ&É ìedæ+#˚ n‘·´+‘· ÁbÕNq ‘Ó>∑ &√+Á–j·÷ ø√+<Ûé ñìøÏπø Á|üe÷<ä+ e∫Ã|ü&ç+~. y˚<ë+‘· ø£+ô|˙øÏ ‘·eT ø=+&É\qT n|üŒ–+#·&ÜìøÏ &√+Á–j·÷ ø√+<Ûé –]»qT\T düùd$Tsê ˇ|ü⁄Œø√˝Ò<äT. dü+K´˝À ‘·≈£îÿy˚ nsTTq|üŒ{Ïø° n|üŒ{Ï qT+&ç y˚<ë+‘·≈£î e´‹πsø£+>± n\Tô|s¡T>∑ì b˛sê≥+ #˚düTÔHêïs¡T. yê] b˛sê{≤ìøÏ C≤rj·T+>±, n+‘·sê®rj·T+>± nH˚ø£ dü+dü∆\T eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#êsTT. –]»qT\ b˛sê≥+ e\¢ $wüj·T+ düTÁ|”+ ø√s¡Tº es¡≈£î yÓ[¢+~. n≥M Vü≤≈£îÿ\ #·≥º+ Á|üø±s¡+ –]»qT\ Á>±eT düuÛÑ nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü yê] uÛÑ÷eTT\qT >±˙, n&É$ì >±˙ eTT≥Tºø√&ÜìøÏ M\T ˝Ò<äT. á #·{≤ºìï ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ ìj·TeT–] ø=+&É\qT n&ç–+<˚ ‘·&Ée⁄>± y˚<ë+‘·≈£î ø£≥ºu…≥º&ÜìøÏ qMHé |ü{≤ïj·Tø˘ H˚‘·è‘·«+˝Àì ˇ&çXÊ Á|üuÛÑT‘·«+ dæ<ä∆|ü&ç+~. yÓTT<ä≥ Á>±eT düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+∫ yê] nqTeT‹ rdüTø√yê\ì, yês¡T @~ ø√]‘˚ n~ neT\T #˚j·÷\ì düTÁ|”+ ø√s¡Tº rs¡TŒ #Ó|üŒ&É+‘√ 12 Á>±e÷\qT ˇ&çXÊ Á|üuÛÑT‘·«+ m+|æø£ #˚dæ+~. ˇ&çXÊ Á|üuÛÑT‘·«+ m+|æø£ #˚j·T&É+‘√ Á>±eTdüuÛÑ\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ ≈£îÁ≥ »s¡T>∑T‘√+<äì |ü\Te⁄s¡T nqTe÷Hê\T e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á nqTe÷Hê\qT |ü{≤|ü+#·\T #˚dü÷Ô

sêh Á|üuÛÑT‘·«+ m+|æø£ #˚dæq 12 Á>±e÷\ Á>±eT düuÛÑ\T y˚<ë+‘·≈£î nqTeT‹ Çe«&ÜìøÏ @ø£Á^e+>± ìsêø£]+#êsTT. <ëì‘√ ìj·TeT–] ‘·e«ø±\≈£î <ë] XÊX¯«‘·+>± eT÷düT≈£îb˛sTT+~. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üdüTÔ‘·+ eTπsy√ nuÛÑ´+‘·sê\T ˝ÒeHÓ‘˚Ô Á|üj·T‘êï˝À¢ eTTì–b˛sTT+~. πø+Á<ä |üsê´es¡D XÊK eT+Á‹ »j·T+‹ q≥sê»Hé, Á>±$÷D eT+Á‹ C…’sê+ s¡y˚Twt –]»qT\πø eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#ês¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝ÀH˚ &√+Á–j·÷ ø√+<Ûé –]»qT\ b˛sê≥ |ü{ÏeTqT, sêJ˝Òì yÓ’K]ì ns¡T+<Ûä‹ ø=ìj·÷&Üs¡T. nsTT‘˚ ìj·TeT–] ø=+&É\qT ø±bÕ&ÉTø√e&É+˝À $»j·T+ kÕ~Û+∫q|üŒ{Ïø° $ÁX¯$T+#·&ÜìøÏ M\T ˝Ò<äì y˚<ë+‘· bòÕ´ø£ºØ nø£ÿ&É ñqï+‘·es¡≈£L ø±s=Œπs{Ÿ ø£+ô|˙\T eT∞fl eT∞fl Á|üj·T‘êï\T #˚kÕÔs¡ì ÄyÓT ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø±ã{Ϻ y˚&Ü+‘· bòÕ´ø£ºØì ‘·eT eT<Ûä´ ˝Ò≈£î+&Ü #˚j·T&ÜìøÏ b˛sê≥+ yÓTT<ä\T ô|{≤º\ì ø√sês¡T. &√+Á–j·÷ ø√+<Ûé \≈£î b˛sê≥+ m˝≤ #˚j·÷˝À mes¡÷ H˚s¡Œqø£ÿπs¢<ä˙, yê] dü+>∑‹ yês¡T #·÷düTø√>∑\s¡ì ÄyÓT á dü+<äs¡“¤+>± nHêïs¡T. ªªeTq Á|ü|ü+#·+˝À |ü⁄düÔø±\T sêdæ ãTø£sY Áô|’CŸ ¬>\e&É+ ø£+fÒ ˇø£ ø=+&ÉqT (b˛sê≥+ <ë«sê) ø±bÕ&ÉTø√e&Éy˚T n‹ ô|<ä› $wüj·T+. $÷≈£î Hê ôd\÷´{Ÿ. ]ô|ò’qØ bòÕ´ø£ºØ Ç+ø± ìj·TeT–] |üs¡«‘· bÕ<ë\ #Ó+‘·H˚

ñ+~. eTTqTeTT+<äT düTBs¡È b˛sê≥y˚T ñ+~? $»j·T+ nq+‘·s¡+ eTq+ dü+‘√wæ+#·&ÜìøÏ ˝Ò<äT. eT]+‘·>± b˛sê&É&ÜìøÏ ø±s=Œπs{Ÿ Á|ü|ü+#·+ Ç+ø± @sêŒ≥¢˝À ñ+~. u≤¬ø’‡{Ÿ qT ]ô|ò’qØ e<ä›≈£î ‘˚e&ÜìøÏ yês¡T n˙ï $<Ûë˝≤ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT eTq \ø£å´+ ]ô|ò’qØì eT÷dæy˚j·T&É+µµ nì ns¡T+<Ûär sêjYT ù|s=ÿHêïs¡T. &√+Á–j·÷ ø√+<Ûé –]»qT\T Á|ü‹|òüT{Ï+#·&É+ m˝≤>√ ˝Àø±ìøÏ H˚sêŒs¡ì sêjYT ø=ìj·÷&Üs¡T. ‘·eT Áã‘·T≈£î ‘Ós¡Te⁄ ø±bÕ&ÉTø√e&ÜìøÏ ìs¡+‘·s¡+ b˛sê≥+˝À eTTì– ñqï kÕ∆ìø£ ‘Ó>∑\≈£î m˝≤ b˛sê&Ü˝À ªk˛ ø±˝Ÿ¶ y˚T<Ûëe⁄\Tµ ìπs›•+#ê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì #ÓãT‘·÷ ÄyÓT ªª‘·eT b˛sê≥+ m˝≤ #˚düTø√yê˝À yê]H˚ ìs¡ísTT+#·Tø√ìe«+&çµµ nì #ÓbÕŒs¡T. b˛sê{≤ìøÏ eT<䛑·T ÇkÕÔ+ n˙, düVü‰j·T+ #˚kÕÔeT˙ nH˚ø£ mHé.õ.z dü+dü∆\T C§s¡ã&É&É+ H˚&ÉT ì‘·´ø£è‘·´+>± e÷]+~. $<˚o ì<ÛäT\‘√ |üì #˚ùd á mHé.õ.z \ ndü\T \ø£å´+ b˛sê{≤\qT eTT<äT›u≤]à ø£+ô|˙\≈£î nqT≈£L\+>± |òü*‘êìï sêã≥ºy˚T. n+<äTe\q ns¡T+<Ûä‹ sêjYT ôV≤#·Ã]ø£ ãVüQ<Ûë neX¯´+.

#·≥º+ eTT+<äT düe÷qT\T ndüe÷qT\T á <˚X¯+˝À #·≥º+ <Ûäì≈£î\≈£î ˇø£ $<Ûä+>± ù|<ä\≈£î eTs√ $<Ûä+>± |üì #˚kÕÔj·Tì #Óù|Œ+<äT≈£î Á|üã\ ñ<ëVü≤s¡D k˛˙ k˛]. b˛©düT\T nHê´j·T+>±, nÁø£eT+>± ãHêsTT+∫q πødüT˝À ¬s+&ÉTqïπsfi¯¢ ∫Á‘·Væ≤+dü\T, C…’\T J$‘·+, m<äTs¡T#·÷|ü⁄\ ‘·sê«‘· düTÁ|”+ ø√s¡Tº u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚dæ+~. Ç<˚ πødüT˝À n¬sdüºsTTq mkÕ‡sY d”º˝Ÿ ø£+ô|˙ »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY ¬s+&ÉTqïs¡ HÓ\˝À¢H˚ u…sTT˝Ÿ ô|’ $&ÉT<ä\ ø±>± k˛˙ k˛], *+>±sê+ ø=&√|æ \≈£î e÷Á‘·+ ¬s+&ÉTqïπsfi¯¢ ‘·sê«‘· >±ì u…sTT˝Ÿ sê˝Ò<äT. k˛˙ k˛] #Û·rÔdt |òüTsY ˝Àì <ä+‘Óyê&É õ˝≤¢˝À |üì#˚ùd ˇø£ –]q» {°#·sY. ÄyÓTqT e÷y√sTTdüTº>± Äs√|ædü÷Ô #Û·rÔdt |òüTsY b˛©düT\T 2010˝À nø£kÕà‘·TÔ>± n¬sdüTº #˚XÊs¡T. mkÕ‡sY d”º˝Ÿ ø£+ô|˙ qT+&ç #·+<ë\T edü÷\T #˚dæ e÷y√sTTdüTº\≈£î Çe«&ÜìøÏ rdüT¬øfi¯óÔ+&É>± |ü≥Tº≈£îHêïeTì #Ó|æŒ ø=&√|æì n¬sdüTº #˚XÊs¡T. á ≈£îÁ≥˝À k˛ì k˛] ≈£L&Ü uÛ≤>∑kÕ«$T n˙ ø±˙ ÄyÓT ‘·|æŒ+#·T≈£îqï<äì #Ó|æŒq b˛©düT\T ø=~›yêsê\≈£î ÄyÓTq÷ n¬sdüTº #˚XÊs¡T. á ¬s+&ÉTqïπsfi¯¢ C…’\T J$‘·+˝À b˛©düT\T ÄyÓTqT mìïs¡ø±\T>± ∫Á‘·Væ≤+dü\T ô|≥ºe#√à nìïs¡ø±\T>±q÷ ô|{≤ºs¡T. k˛˙ k˛] uÛÑs¡ÔqT ≈£L&Ü b˛©düT\T e<ä˝Ò¢<äT. ÄyÓT uÛÑs¡Ô nì˝Ÿ |òü⁄≥H˚ #˚dæq @¬ø’ø£ ‘·|ü⁄Œ k˛˙ k˛] uÛÑs¡Ô ø±e&É+. ∫qï J|ü⁄ q&ÉT|ü⁄≈£î+≥÷ bı≥º b˛wæ+#·T≈£î+≥Tqï nì˝Ÿ, e÷y√sTTdüTº\≈£î düVü‰j·T+ #˚düTÔHêï&É+≥÷ n¬sdüTº #˚XÊs¡T. Äj·TqqT b˛©düT\T m+‘· rÁe+>± Væ≤+dæ+#ês¡+fÒ b˛©düT\ Äs√|üD\≈£î kÕøå±´\T ˝Òø£ $&ÉT<ä\sTTq ø=~› s√E\πø q&ÉTeTT øÏ+~ uÛ≤>∑+ n+‘ê #·#·TÃã&çb˛sTT+~. Ä »ãT“‘√H˚ Äj·Tq >∑‘· Ä>∑düTº˝À #·ìb˛j·÷&ÉT. ‘·+Á&ç eTs¡DÏ+∫, ‘·*¢ C…’\TbÕ\sTTq dæ∆‹˝À yê] eTT>∑TZs¡T |æ\¢\T nHê<Ûä\j·÷´s¡T. k˛] ô|’q b˛©düT\T mì$T~ nÁø£eT πødüT\T ãHêsTT+#ês¡T. M{Ï˝À¢ 6 πødüT\qT Á≥j·T˝Ÿ‡ ø√πsº ø=fÒºdæ+~. ‘·|ü⁄Œ&ÉT kÕøå±´\T #·÷bÕs¡ì ø=ìï, ndü\T kÕøå±´˝Ò ˝Òeì ø=ìï πødüT\T ø=fÒºXÊs¡T. nsTTHê k˛˙ k˛], ø=&√|æ\≈£î u…sTT˝Ÿ Çe«&ÜìøÏ Á≥j·T˝Ÿ ø√s¡Tº, õ˝≤¢ ø√s¡Tº, #Û·rÔdt |òüTsY ôV’≤ ø√s¡Tº ìsêø£]+#êsTT. Äs¡T πødüT\T nÁø£eT πødüT\T nì ìsê∆s¡D nj·÷´ø£ $T–*q πødüT\T ¬s+&É÷ mkÕ‡sY d”º˝Ÿ‡ øÏ dü+ã+~Û+∫qy˚. á πødüT\T dü<äs¡T ø£+ô|˙ »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY, eTs√ ñqï‘· ñ<√´– ô|’q ≈£L&Ü b˛©düT\T yÓ÷bÕs¡T. ô|’>± »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY Ä πødüT˝À Á|ü<Ûëq eTT<ë›sTT ø±>± k˛˙ k˛], ø=&√|æ\T ‘·<äT|ü] eTT<ë›sTT\T. ø£+ô|˙ n~Ûø±s¡T*<ä›]øÏ ¬s+&ÉTqïs¡ HÓ\˝À¢H˚ u…sTT˝Ÿ Ç∫Ãq ÁøÏ+~ ø√s¡Tº n<˚ πødüT˝À¢ ‘·<äT|ü] eTT<ë›sTT\sTTq k˛˙ k˛], ø=&√|æ\≈£î e÷Á‘·+ u…sTT˝Ÿ ìsêø£]+∫+~. Ç+‘·ø£+fÒ Vü‰kÕ´düŒ<äyÓTÆq, |üs¡eTV”≤qyÓTÆq, |üø£åbÕ‘·+‘√ ≈£L&çq Hê´j·T+ eTs=ø£{Ï ñ+≥T+<ë nqï~ nqTe÷qy˚T. ªπødüT\ rÁe‘·µ nqï<˚ u…sTT˝Ÿ ìsêø£]+#·&ÜìøÏ Á≥j·T˝Ÿ ø√s¡Tº, ôV’≤ø√s¡Tº\T #Ó|æŒq ø±s¡D+. πødüT n+‘· rÁeyÓTÆq<äsTT‘˚ Á|ü<ÛäeT eTT<ë›sTT nsTTq »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY øÏ u…sTT˝Ÿ m˝≤ Ç#êÃs¡qï~ uÛ≤s¡‘· Hê´j·TkÕ∆Hê\T m|üŒ{Ïø° düe÷<Ûëq+ Çe«ì, Çe«˝Òì Á|üX¯ï.Ç+‘·ø° á πødüT m+‘· rÁeeTsTTq<ä+fÒ Ä πødüT\ rÁe‘· ‘Ó*j·TCÒùd kÕøå±´ìï b˛©düT\T düTÁ|”+ ø√s¡Tº eTT+<äT ñ+#·˝Òq+‘· |üs¡eT Hêdæs¡ø£yÓTÆq rÁe‘·! ø√s¡Tº ìπs›•+∫q düeTj·÷ìøÏ b˛©düT\T kÕøå±´\qT düTÁ|”+ ø√s¡Tº eTT+<äT

ñ+#·˝Òø£b˛j·÷s¡T. düTÁ|”+ ø√s¡Tº @$÷ <√wæ‘ê«ìï s¡TEe⁄ #˚ùd kÕøå±´\T ÇeTàq˝Ò<äT. Ä |üì #·÷ùdB Á≥j·T˝Ÿ ø√s¡Tº. u…sTT˝Ÿ ìsêø£]+#·&ÜìøÏ ‘·–q kÕøå±´\T e÷Á‘·y˚T düTÁ|”+ ø√s¡Tº n&ç–+~. n$ ≈£L&Ü b˛©düT\ e<ä› ˝Òe⁄. <ëì‘√ Çs¡Te⁄]ø° eT<Ûä´+‘·s¡ u…sTT˝Ÿ Çdü÷Ô düTÁ|”+ ø√s¡Tº ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. eTs√ ¬s+&ÉT s√E˝À¢ ¬s+&ÉTqïπsfi¯¢ ìØø£åD, n\$>±ì ∫Á‘·Væ≤+dü\ nq+‘·s¡+ k˛˙ k˛], *+>±sê+ \T ùd«#êäyêj·TTe⁄\T |”\ÃuÀ‘·THêïs¡T. Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‘·´+‘· uÛ≤Ø Á|üC≤kÕ«$Tø£ e´edü∆ nsTTq uÛ≤s¡‘· <˚X¯|ü⁄ eT÷\yêdüT\ ùd«#êäyêj·TTe⁄\ KØ<äT nÁø£eT πødüT\‘√ s¡T~›q ¬s+&ÉTqïπsfi¯¢ ∫Á‘·Væ≤+dü\ ã+~U≤Hê! mkÕ‡sY d”º˝Ÿ‡ »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY ≈£L k˛˙ k˛], ø=&√|æ\≈£î ñqï @¬ø’ø£ ‘˚&Ü πøe\+ yê] Ä]∆ø£ dæ∆‹, <˚X¯+˝À n‘·T´qï‘· kÕ∆Hê\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚j·T>∑\ |ü\T≈£îã&ç e÷Á‘·y˚T. n+‘·≈£î ‘·|üŒ ‘˚&Ü @$÷ ˝Ò<äT. q\T>∑T]ô|’ ñqïB ˇπø πødüT. Ç+ø± e÷{≤¢&ç‘˚ »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»πs Á|ü<ÛäeT eTT<ë›sTT. á <˚X¯+˝À kÂø£sê´˝Ò ø±<äT, Hê´j·÷ìï ≈£L&Ü &ÉãT“‘√ ø=qTø√ÿe#·Tà nq&ÜìøÏ Ç+‘·≈£î $T+∫ @ ñ<ëVü≤s¡D ø±yê*? k˛˙ k˛] uÛÑs¡Ô $wüj·T+ ≈£L&Ü ø=+‘· #Ó|ü⁄Œø√yê*. Äj·Tq Ä>∑düTº 3, 2013 ‘˚Bq #·ìb˛j·÷&ÉT. Äj·Tq eTs¡D≤ìøÏ ø±s¡D+ @$T{À Äj·Tq ã+<ÛäTe⁄˝À¢ me]ø° ‘Ó*j·T<äT. n+‘·T∫ø£ÿì $<Ûä+>± qsê\T ø°åDÏ+∫q |ü]dæ∆‹˝À Äj·Tq #·ìb˛j·÷&Éì &Üø£ºs¡T¢ #ÓbÕŒs¡T. ªªÄj·Tq ô|[¢ #˚düTø√≈£î+&Ü ñqï≥¢sTT‘˚ Äj·Tq X¯óÁuÛÑ+>± Äs√>∑´+>± ñ+&˚yê&ÉT. Äj·Tq #˚dæq @¬ø’ø£ ‘·|ü⁄Œ k˛˙ k˛]øÏ uÛÑs¡Ô ø±e&Éy˚Tµµ nì n˙˝Ÿ |òü⁄≥H˚ ã+<ÛäTe⁄ ˇø£s¡T #ÓbÕŒs¡ì ~ Væ≤+<äT ‘Ó*|æ+~. n˙˝Ÿ |òü⁄≥H˚ nH˚ø£ #˚‘·T\T e÷]q uÀ˝…s√ J|ü⁄ n<Ó›≈£î ‹|ü⁄Œ‘·÷ eTT>∑TZs¡T |æ\¢\ì (Ç<ä›s¡T bÕ|ü\T, ˇø£ u≤ãT) b˛wæ+#·T≈£îH˚yê&ÉT. kÕ∆ìø£ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT ne<˚XŸ >ö‘·yéT ô|’q <ë&çøÏ |ü<Ûäø£ s¡#·q #˚düTÔ+&É>± eTT+<˚ |üdæ>∑{Ϻ Äj·Tìï n¬sdüTº #˚XÊeTì b˛©düT\T #·÷|æ+∫q ø±s¡D+. $∫Á‘·+ @$T≥+fÒ Äj·Tq n¬sdüTº ø±e&ÜìøÏ ø±s¡D+ Äj·Tq ã+<ÛäTe⁄\T düπs, Äj·Tqπø ‘Ó*j·T<äT. ªªÄj·Tq @ ‘·|ü⁄Œ #˚XÊ&√, Äj·Tq n¬sdüºsTTq #ê˝≤ ø±\+ es¡≈£î e÷≈£î ‘Ó*j·T<äT. õ˝≤¢ b˛©düT˝À¢ ñqï ùdïVæ≤‘·T\

<ë«sê e÷Á‘·y˚T ‘Ó\TdüT? Äj·Tq k˛˙ uÛÑπsÔ ø±ø£b˛sTT ñqï≥¢sTT‘˚ á |ü]dæ∆‹ e#˚Ã<˚ ø±<äTµµ nì n˙˝Ÿ ã+<ÛäTe⁄\T #ÓbÕŒs¡T. n˙˝Ÿ ˝≤j·TsY ¬ø.¬ø.<ä÷uÒ Á|üø±s¡+ E˝…’ 2010˝À n˙˝Ÿ n¬sdüºj·÷´&ÉT. ªª@<√ <ë&çøÏ |ü<Ûäø£+ y˚XÊ&ÉHêïs¡T. n<˚+{À n˙˝Ÿ øÏ ‘Ó*j·TH˚ ‘Ó*j·T<äTµµ nì <ä÷uÒ ‘Ó*bÕ&ÉT. ªª∫e]øÏ ø√s¡Tº˝À @B s¡TEe⁄ ø±˝Ò<äT. eT÷&˚fi¯ó¢ C…’˝À¢ ñHêïø£ y˚T 1, 2013 q $&ÉT<ä\j·÷´&ÉT. Äj·Tq‘√ bÕ≥T Ä πødüT yÓ÷|æq 15 eT+B $&ÉT<ä\ nj·÷´s¡T. kÕ≈£åî\T mes¡÷ ˝Òs¡ì, ne<˚XŸ >ö‘·yéT nqT#·s¡T\ #êe⁄≈£î ø±s¡DyÓTÆq Äj·TT<Ûë\T <=]øÏ+~ ì+~‘·T\ e<ä› ø±<äì #Ó|æŒ ø√s¡Tº πødüT ø=fÒºdæ+~µµ nì <ä÷uÒ ‘Ó*bÕ&ÉT. ø±˙ n˙˝Ÿ $&ÉT<ä\ <ä>∑Zs¡ |ü&˚ø=B› Äj·Tq #Ó*¢+∫q eT÷\´+ @$T{À ‘Ó*dæ e∫Ã+~. n¬sdüºsTTq|ü⁄&ÉT m+‘√ Äs√>∑´+>± ñqï n˙˝Ÿ $&ÉT<ä\ nj˚T´Hê{ÏøÏ rÁeyÓTÆq s√–dæº˝≤, #·#·TÃã&çq <˚Vü≤+‘√ ãj·T≥≈£î e#êÃ&ÉT. $&ÉT<ä\sTTq eTT+<äT s√E˝À¢H˚ q&Ée˝Òø£ q&ç∫q (n+≈£îs¡+ dæìe÷ mes¡Hêï #·÷dæ ñ+fÒ n+<äT˝À kÕsTT#·+<é bÕÁ‘· >∑Ts¡TÔ≈£î ‘Ó#·TÃø√e#·TÃ.) n˙˝Ÿ ‘=&Éø£+&Ésê\T Áø£eT+>± ã\V”≤q|ü&ç $&ÉT<ä\ nj˚T´ Hê{ÏøÏ q&ÉTeTT øÏ+~ uÛ≤>∑+ n+‘ê #·#·TÃã&çq |ü]dæ∆‹˝À $&ÉT<ä\ nj·÷´&ÉT. ‘·q uÛÑs¡Ô n¬sdüºsTTq ø=~› HÓ\\≈£î k˛˙ k˛] ≈£L&Ü n¬sdüºsTT+~. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Ç<ä›s¡÷ C…’\T bÕ\T ø±e&É+‘√ yê] |æ\¢\T eTT>∑TZs¡÷ n˙˝Ÿ ‘·+Á&ç <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[¢b˛e\dæ e∫Ã+~. ªªÄ $<Ûä+>± n˙˝Ÿ, k˛ì\ ≈£î≥T+u≤ìï Áø£eT+>± $∫äqï+ #˚dæ düs¡«HêX¯q+ #˚XÊs¡Tµµ nì <ä+‘Óyê&É˝À ˇø£ kÕe÷õø£ ø±s¡´ø£s¡Ô ù|s=ÿHêïs¡+fÒ |ü]dæ∆‹ ns¡∆+ #˚düTø√e#·TÃ. Ç+‘ê #˚dæ k˛˙ k˛], n˙˝Ÿ, ø=&√|æ\T #˚dæq H˚s¡+ @$÷ ˝Ò<äT. e÷y√sTTdüTº\ô|’q ñqï ø£dæ, ø√|ü+ ‘·eT≈£î nqTe÷q+ e∫Ãq ne÷j·T≈£î\ô|’ rs¡TÃø√e&É+ uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝Àì <ë<ë|ü⁄ n˙ï sêÅcÕº˝À¢q÷ b˛©düT\≈£î e÷eT÷˝Ò. á e´edü∆qT ≈£L\<√dæ ÁXÊ$T≈£î\≈£î n~Ûø±s¡+ <äπøÿ düeTdüe÷»+ ì]à+#ê\qï~ e÷y√sTTdüTº\ Á|üø£{Ï‘· \ø£å´+. á <˚X¯ bÕ\≈£î\T @sêŒ≥T #˚düT≈£îqï #·{≤º\ Á|üø±s¡+ H˚s¡+ »]–‘˚, n+<äT≈£î kÕøå±´\T ñqï≥¢sTT‘˚ •ø£å $~Û+#·&ÜìøÏ me]ø° nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äT. ø±˙ Ä ù|s¡T‘√ ndü\T H˚s¡y˚T »s¡≈£îÿ+&Ü, »]–q H˚s¡+˝À @ bÕÁ‘ê ˝Ò≈£î+&Ü e÷y√sTTdüTº\≈£î düVü≤ø£]düTÔHêïs¡qï nqTe÷q+‘√ b˛©düT\ #˚‘· m+‘· rÁe+>± nsTTHê ∫Á‘·Væ≤+dü\T ô|{Ϻ+#·e#êà nqï~ dü>∑≥T bÂs¡T&ÉT Ä˝À∫+#·e\dæq Á|üX¯ï. ˇπø H˚s¡+˝À nqTe÷ì‘·T\sTTq|ü⁄Œ&ÉT &ÉãT“qïyê&çøÏ ˇø£ $<Ûä+>±q÷, &ÉãT“ ˝Òìyê]‘√ ˇø£ $<Ûä+>±q÷ e´eVü≤]+#˚ ùd«#·Ã¤, n~Ûø±s¡+ b˛©düT\≈£î @ #·≥º+ Á|üø±s¡+ ñHêïj·Tqï~ ≈£L&Ü Ä˝À∫+#·e\dæq Á|üX‚ï. bÕ\≈£î\ Á|üjÓ÷»Hê\≈£î n&ÉT¶ ‘·–*‘˚ e÷y√sTTdüTº˝Ò ø±<äT, >±+<Û˚j·Tyê<äT\T ≈£L&Ü •øå±s¡T∆˝Ò nì <ä+‘Óyê&É˝ÀH˚ >±+<Û˚j·T e÷s¡Z+˝À –]»qT\≈£î kÕj·T+ #˚j·T&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+∫, b˛©düT\ <Ûë{ÏøÏ uÛÑj·T|ü&ç bÕ]b˛sTTq Væ≤e÷+wüß ≈£îe÷sY ñ<ëVü≤s¡D #ÓãT‘√+~. ªªÁ|üC≤kÕ«eT´+ ã‹øÏ ã≥ºø£{≤º\+fÒ, n~ n‘·´+‘· ã\V”≤q bÂs¡T\ ø√dü+ ≈£L&Ü |üì #˚j·÷*. n˝≤ |üì #˚j·Tø£b˛‘˚ n~ø£ Á|üC≤kÕ«eT´+ ø±<äT.µµ nqï Væ≤e÷+wüß ≈£îe÷sY e÷≥\qT m˝≤ ìsêø£]+#·>∑\+?


_\T¢ ˇπø.. $<ÛëHê˝À¢ ‘·|ü⁄Œ: eTTs¡∞ø£èwüí X¯óÁø£yês¡+ 20, &çôd+ãsY 2013

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19 : >∑‘· ø=ìï HÓ\\T>± d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T Ä+<√fi¯q\T #˚düTÔ+fÒ |ü{Ϻ+#·Tø=ì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTT+&ç yÓ’K]‘√ $uÛÑ»q eTTkÕsTT<ë _\T¢

n$˙‹ πøq‡sY ˝≤+{Ï~ : ˝Àπøwt Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19: n$˙‹ πøq‡sY ˝≤+{Ï<äì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ H˚‘· Hêsê ˝Àπøwt nHêïs¡T. m˙ºÄsY Á≥düTºuÛÑeHé˝À ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ {ÏmHémdtm|òt sêhkÕúsTT düe÷y˚XÊìï Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. {ÏmHémdtm|òt H˚‘·\qT ñ<˚›•+∫ Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. n$˙‹ ≈£î+uÛÑø√D≤\e˝Ò¢ ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T ô|]>±j·THêïs¡T. Ä<ëj·T+ ô|]–Hê n+<äT≈£î ‘·>∑Z≥Tº>± ñ<√´>±\T ô|s¡>∑ø£b˛e&É+ $#ês¡ø£s¡eTHêïs¡T. |ü<˚fi¯fl ø±+Á¬>dt bÕ\qe\¢ Á|ü»\≈£î ø£cÕº˝Ò $T–˝≤j·THêïs¡T. |ü<˚fi¯fl ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À #·+Á<äu≤ãTô|’ 37 πødüT\T ô|{≤ºs¡ì, n+<äT˝À ˇø£ÿ{Ï ≈£L&Ü ìs¡÷|æ+#·˝Òø£b˛j·÷s¡ì m<˚›yê #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt n$˙‹ì #·+Á<äu≤ãT Á|ü•ïkÕÔs¡qï ñ<˚›X¯+‘√ Äj·Tqô|’ ˝Òìb˛ì Äs√|üD\T #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔH˚ eT∞fl nìï esêZ\≈£î y˚T\T #˚≈£Ls¡T‘·T+<äì nHêïs¡T. 2004 qT+&ç Ç|üŒ{Ï es¡≈£î bòÕ´uŸdæ{°˝À ˇø£ÿ]øÏ ≈£L&Ü ñ<√´>∑+ sêø£b˛e&É+ $#ês¡ø£s¡eTì nHêïs¡T.

yÓT<äø˘˝À yÓTÆHêغ\ dü+πøåeT ~H√‘·‡e+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, &çôd+ãsY 19: <˚X¯yê´|üÔ+>± yÓTÆHêغ\ ~H√‘·‡e+ ãT<Ûäyês¡+ »s¡T|ü⁄‘·T+&É>± Ç+<äT≈£î _Ûqï+>± yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝À yÓTÆHêغ\ ~H√‘·‡e+ »s¡T|ü⁄ø√q+<äT≈£î eTTdæ¢+ yÓTÆHêغ\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ yÓTÆHêغ\ nuÛÑT´qï‹øÏ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |ü<∏äø±\T yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝À yÓTÆHêغ dü+πøåeT XÊK neT\T #˚j·T&É+ ˝Ò<äì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. õ˝≤¢˝À eø˘Œ¤ ÄdüTÔ\, uÛÑÁ<ä‘·≈£î ‹˝À<äø±\T Ç∫Ã+<äì Äs√|üD\T ñHêïsTT. ø£+|üP´≥sY $<ä´ H˚]ŒdüTÔHêïeTì <äfi≤s¡T\T, n~Ûø±s¡T\T ≈£îeTà¬ø’ ø£+|üP´≥sY •ø£åD πø+Á<ë\T ìs¡«Væ≤+#·≈£îqï y˚˝≤~ s¡÷bÕj·T\T ø±CÒdüTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝À Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTÆHêغ\ dü+πøåe÷ìøÏ #˚|ü{Ϻq qsT÷ s√wæï |ü<∏äø£+, kÕÿ\sYwæ|t\T, nHês√>±\≈£î >∑T¬s’q yê]øÏ ∫øÏ‘·‡\T »s¡T|ü⁄ø√e&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |ü<∏äø±\qT Á|ü#ês¡+ #˚j·÷*‡ ñ+&É>± m˝≤+{Ï Á|ü#ês¡+ #˚|ü≥º˝Ò<äT. dü+e‘·‡sêìøÏ ˇø£kÕ] πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTÆHêغ\ dü+πøåe÷ìï yê]øÏ ‘Ó*j·T|üs¡#ê\H˚ \ø£å´+‘√ ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT πø+Á<äyÓTÆHêغ dü+πøåeT XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À |üÁ‹ø£ Á|üø£≥q\T #˚dæq õ˝≤¢ yÓTÆHêغ n~Ûø±] düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ |ü≥¢ ù|<ä eTTdæ¢+\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

ô|s¡T>∑T‘·Tqï ÇdüTø£ e÷|òæj·÷ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 19: ˇ+>√\T Äغy√ eTTs¡[øÏ ì‘·´+ ÇdüTø£ e÷|òæj·÷ <ä+<ë ô|’ |ò”sê´<äT\T edüTÔHêïsTT á Áø£eT+˝À Nsê\ &ûmd”Œ kÕj·T+‘√ yÓTs¡T|ü⁄ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT|òæj·÷˝Àì ø=+<äs¡T e´≈£îÔ\T ñ<√´>∑T\ ô|’ <Ís¡®q´+ #˚XÊ s¡T. Äضy√ H˚s¡T>± s¡+>∑+˝ÀøÏ ~– πse⁄\ e<ä› ‘Ó\¢yês¡T C≤eTT es¡≈£î <ë&ÉT\T #˚|ü{≤ºs¡T |ü≥Tºã&çq ˝≤Ø˝À¢ 40`50 ≥qTï\≈£î ‘·>∑Z≈£î+&Ü ÇdüTø£ ‘√&ÉT #˚XÊs¡T ôV’≤<äsêu≤<é≈£î eT÷&=+‘·T\T ‘·s¡*düTÔqï≥T¢>± |ü≥Tºã&çq yês¡T yê+>∑÷à\+ Çe«>± ì+~‘·T\ô|’ πødüT\T ô|{≤ºs¡T.

Çø£ ÇdüTø£ <ë&ÉT˝Ò.. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 19: y˚≥bÕ˝…+. ∫q>∑+C≤+ eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q ø=+<äs¡T ¬syÓq÷´ dæã“+~ ∫q>∑+C≤+. ø£&Ée≈£î<äTs¡T ø±«Ø\ e<ä›≈£î yÓfi≤¢s¡T ÇdüTø£ ‘·s¡*+#·{≤ìøÏ dæ<ä›+>± ñqï @&ÉT ˝≤Ø\T, ˇø£ {Ï|üŒsY, eT÷&ÉT Á{≤ø£ºs¡¢qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T.ˇ+>√\T Äضy√ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ‘êeTT ns¡∆sêÁ‹ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔ+&É>± |üP\yê]bÕ˝…+ e<ä› sêE <äTsêZsêe⁄ ‘·eTô|’ <ë&çøÏ ~–. <äTsꓤwü˝≤&Üs¡ì ô|<ä>∑+C≤+.ø=‘·Ô bÕ˝…+ MÄs√«\T ø£èwüísêe⁄, |òüÁ≈£îB›Hé ∫q>∑+C≤+ sêD≤˝À |òæsê´<äT #˚j·T>± <äTsêZsêe⁄ ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T.

Nø£{Ï˝À ÇdüTø£ <√|æ&ç\T.. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T , &çôd+ãsY 19: Nsê\ s¡Vü≤<ë]˝À Nø£{Ï |ü&ç‘˚ #ê\T uÛ≤Ø ˝≤Ø\‘√ ÇdüTø£ nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔHêïs¡T. á e÷s¡Z+˝À yêVü≤Hê\T ÇdüTø£ ˝≤Ø\‘√ >∑+≥\ ø=~›sêø£b˛ø£\T ì*∫b˛‘·THêïsTT. y˚≥bÕ˝…+, ∫q>∑+C≤+ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Çs¡T≈£î <ës¡T\T ø±e≥+‘√ ÇdüTø£ ˝≤Ø\T s¡Vü≤<ë] ô|’H˚ m<äT¬s<äTs¡T ì*∫ Á|ü»\qT Çø£ÿ≥¢≈£î >∑T]#˚düTÔHêïsTT ∫q>∑+C≤+, ø£&Ée≈£î<äTs¡T, yÓ÷≥T|ü*¢ |ü+#êj·Tr |ü]<ÛäT˝À¢ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT˝À¢ì ø±«Ø\ qT+∫ nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔHêïs¡T. ô|<ä›yÓTT‘·Ô+˝À ÇdüTø£ô|’ ‘·s¡*+|ü⁄ ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT#˚kÕs¡T

dæ]ø£fi¯ eÁdüÔ cÕ|t|æ+>¥ e÷˝Ÿ z|üì+>¥ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 19: kÕ∆ìø£+>± eT+>∑eT÷s¡T&=+ø£˝À dæ]ø£fi¯ eÁdüÔ cÕ|t|æ+>¥e÷˝Ÿ z|üì+>¥ #˚XÊs¡T. á z|üì+>¥˝À e÷>∑T+≥ Áoìyêdü¬s&ç¶ eT]j·TT Ç‘·s¡TbÕغ Hêj·T≈£î\+‘· bÕ˝ÀZHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± b˛©dt bò˛sY‡ m≈£îÿe>± ã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ˇHé{ÖHé dæ.◊.;{Ï.Hêj·Tø˘, ≥÷{ÖHé dæ.◊ dü÷s¡´Hêsêj·TD, mdt.◊.ø√≥¬s&ç¶, m≥Te+{Ï n≥+ø£+ ø£\>±≈£î+&Ü ã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤#ês¡T.

sêÁcÕºìøÏ |ü+|æ+<äì dü∫yê\j·T d”e÷+Á<Ûä ñ<√´>∑T\ C…mdæ H˚‘· eTTs¡∞ø£èwüí $eT]Ù+#ês¡T. _\T¢ |ü+|ü&Üìï ‘êeTT ‘·|ü⁄Œ>± uÛ≤e+#·&É+ ˝Ò<äì, n+<äT˝À bı+<äT|ü]∫q ìã+<Ûäq\T ‘·|ü⁄Œ>± ñHêïj·THêïs¡T.

_\T¢˝À d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\qT nìï$<Ûä˝≤ nHê´j·T+ #˚XÊs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. düyÓTÆø£´ sêh+ ø√dü+ ñ<√´>∑T\T, Á|ü»\T #˚düTÔqï b˛sê{≤ìøÏ H˚‘·\ qT+&ç dü¬s’q eT<䛑·T \_Û+#·ø£b˛e&É+ eT÷\+>± _\T¢qT n&ÉT¶≈£îH˚ Hê<ÛäT&ÉT

düyÓTÆø£´+ eTTdüT>∑T˝À.. øÏs¡DY yÓ÷dü+

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19: düyÓTÆø£´yê<ä+ eTTdüT>∑T˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïs¡ì {°&û|” d”ìj·TsY myÓTà˝Ò´ >±* eTT<äT› ø£èwüíeTHêj·TT&ÉT Äs√|æ+#ês¡T. nôd+;¢˝Àì MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢˝À ˝ÀbÕ\THêïj·Tì Äs√|æ+#ês¡T. _\T¢qT ‹]– πø+Á<ëìøÏ |ü+bÕ\ì ø√sês¡T. ˙{Ï |ü+|üø±\ $wüj·T+, ôV’≤<äsê u≤<é XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ $wüj·T+, ñ<√´>∑, ñbÕ ~Û n+XÊ\ô|’ düŒwüº‘· ˝Ò<äHêïs¡T. M≥ìï+{Ïô|’ dü¬s’q düe÷#ês¡+ Çe«≈£î+&Ü düuÛÑ˝À #·s¡Ã »]|æ‘˚ Á|üjÓ÷»q+ @$T≥ì Á|ü•ï+#ês¡T. sêÁwüº+ düyÓTÆø£´+>± ñ+#˚+<äT≈£î Á|üj·T

{°&û|” H˚‘· >±* eTT<äT›ø£èwüíeTHêj·TT&ÉT ‹ïkÕÔqqï eTTK´eT+Á‹ ñ‘·Ôs¡ Á|ü>∑˝≤“¤ \T |ü*ø±s¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT <ë _\T¢qT ‹]– πø+Á<ëìøÏ |ü+ù|˝≤ d”m+ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì >±* &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. düyÓTÆø£´ sêÁwüº+˝À eTTK´eT+Á‹>± ñ+&ç n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ç, sêÁwüº+ $&çb˛sTTq ‘·sê«‘· d”e÷+Á<Ûä≈£î eTTK´eT+Á‹ ø±yê\ì øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ n~ÛcÕºHêìøÏ neTTà&ÉTb˛ j·÷s¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ #·s¡Ã #˚|üfÒº es¡≈£î nôd+;¢ì »s¡>∑˙j·TuÀ eTì nHêïs¡T. sêÁwüº+ düyÓTÆø£´+>± ñ+fÒ ø=+<ä]øÏ d”m+ |ü<ä$ <ä≈£îÿ‘·T+<äì, $&çb˛‘˚ eT]ø=+<äs¡T eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$øÏ

q>±sêìøÏ sêh|ü‹.. sê»<ÛëìøÏ dæm+..

Á|üj·T‹ïdüTÔHêïπs ‘·|üŒ Á|üC≤ düeTdü´\qT |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. düyÓTÆø£´ sêÁwüº+ ø√dü+ rsêàq+ #˚j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. _mdæ düe÷y˚X¯+ qT+&ç ‘êqT yêøö{Ÿ #˚dæ+~ ‘·q e´øÏÔ>∑‘· ø±s¡D≤\ e˝Ò¢qì Äj·Tq nHêïs¡T. _\T¢ô|’ düeTÁ>∑ $#ês¡D ˝Ò≈£î+&Ü #·s¡Ã˝À m˝≤ bÕ˝§Z+{≤eTì, n+<äTπø düe÷y˚X¯+ qT+&ç yêøö{Ÿ #˚XÊqì $es¡D Ç#êÃs¡T. d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY ≈£L&Ü düuÛÑqT düC≤e⁄>± q&É|ü&É+˝À $|òü\eTj·÷´s¡ì, Äj·Tq ≈£L&Ü ndüeTs¡∆ d”Œø£πsqì >±* $eT]Ù+#ês¡T.

ne>±Vü≤q‘√ edüTÔe⁄\T ø=qT>√\T #˚j·÷\ì, rdüT≈£îqï edüTÔe⁄\≈£î ‘·|üŒìdü]>± _\T¢\\T rdüTø√yê\ì nHêïs¡T. _\T¢˝À ù|s=ÿqï Á|üø±s¡+ &ÉãT“\T #Ó*¢+#ê\ì nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À |ü<äø=+&ÉT \ø£å\≈£îô|’>± ‘Ó\¢πswüHé ø±s¡T¶\T ñHêïj·Tì, yês¡+<ä]øÏ s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·÷´ìï |ü+|æD° #˚düTÔHêïeTì, Bìï \_∆<ë s¡T\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ ì ø√sês¡T. õ˝≤¢ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ eT+&É* dü\Vü≤<ës¡T\T mHé.lìyêdt e÷{≤¢&ÉT ‘·÷, &ÉãT“\T #Ó*¢+∫ ø=qT>√\T#˚ùd yês¡T ùde\T bı+<˚yês¡T $ìjÓ÷>∑<ë s¡T˝Òqì nHêïs¡T. Bì<ë«sê yÓ÷düb˛sTTq $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î ñ∫‘·, dü‘·«s¡ Hê´j·T+ \_ÛdüTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T. yÓ÷düb˛sTTq $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î á #·≥º+‘√ Äs¡T HÓ\˝À¢ rs¡TŒ yÓ\Te&ÉT‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À $<ë´~Ûø±] ¬ø.*+>∑j·T´, $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ düe÷#ês¡ πø+Á<ä+ ø√Ä]¶H˚≥sY $.\ø£åàDY ≈£îe÷sY, mdtÄsYÄsY ø±˝ÒJ ˝…ø£Ãs¡sY eTH√Vü≤s¡#ê] ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 18 : nôd+;¢˝À @$T »s¡T>∑T‘·T+<√ ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò<äT. ˇø£s¡T $uÛÑ»qô|’ #·s¡Ã »s¡>±\+fÒ, eTs=ø£s¡T düyÓTÆø£´yê<ä+ ø√dü+ ÁbÕD≤\]ŒkÕÔeTì düuÛÑqT n&ÉT¶≈£î+≥THêïs¡T. ø±ì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ Çy˚$T |ü≥ºq≥T¢˝Ò<äT. düuÛÑ˝À |ü]dæú‹ì #·ø£ÿ~~› düuÛÑqT düC≤e⁄>± q&ÉbÕ*‡q Äj·Tq neø±X¯+ <=]øÏ‘˚ #ê\T &Ûç©¢ ≥÷sY≈£î dæ<ä∆eTe⁄‘·THêïs¡T. Ç<˚ Áø£eT+˝À Äj·Tq >∑Ts¡Tyês¡+ &Ûç©¢øÏ ãj·T\T<sês¡T. sêh+˝À >∑+<äs¡>√fi¯ |ü]dæú‹ HÓ\ø=ì ñ+&É>±, dæm+ e÷Á‘·+ &Ûç©¢˝À »]π> Ç+&çj·÷ ≥T&˚ nyês¡T¶qT n+<äTø√e&ÜìøÏ ÄdüøÏÔ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. ˇø£yÓ’|ü⁄ sêh|ü‹ Á|üDuŸ eTTKØ® o‘êø±\ $&ç~ ø√dü+ >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁcÕºìøÏ edüTÔ+&É>±, dæm+ &Ûç©¢øÏ yÓfi¯ó‘·THêïs¡T. sêh|ü‹ sêø£ Ksês¡T ø±e&É+‘√ msTTsYb˛s¡Tº˝À Äj·Tq≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü*øÏ nø£ÿ&ç H˚s¡T>± &Ûç©¢øÏ yÓfi¯flqTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ Á_CÒwt ≈£îe÷sY Á{ÏãT´q˝Ÿô|’ nœ\|üø£å+‘√ ø£*dæ Á|ü<Ûëìì ø£\TkÕÔs¡T. á y˚Ts¡≈£î Á|ü<ÛëqeT+Á‹ ø±sê´\j·T+ qT+&ç nœ\|üø£å ãè+<ëìøÏ nqTeT‹ \_Û+∫+~. ø±>± nœ\|üø£å ãè+<ä+‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ eT+Á‘·T\T &Ûç©¢øÏ yÓfi‚fl jÓ÷#·q˝À ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+. $»j·Tyê&É, &çôd+ãsY 19 : eT÷&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ <=]øÏq Hê≥T ‘·TbÕøÏô|’ $TdüºØ ø=qkÕ>∑T‘√+~. Ä~yês¡+ ¬s’˝Ò« ùdºwüHé m<äTs¡T>± ñqï |òü⁄{ŸbÕ‘Yô|’ bÕ¢dæºø˘ ø£esY˝À #·T{Ϻ ñ+∫q ]yê\«sY |ü+&ç ñ+&É>± kÕúì≈£î\T >∑T]Ô+∫ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. n~ Hê≥T ‘·TbÕøÏ nì, ;Vü‰sY˝À ‘·j·÷¬s’+<äì b˛©düT\T >∑T]Ô+∫q|üŒ{Ïø° <ëìì mes¡T Çø£ÿ&çøÏ ‘Ó#êÃs¡T, |òü⁄{ŸbÕ‘Yô|’ m+<äT≈£î |ü&˚dæ yÓfi≤¢s¡T nqï~ e÷Á‘·+ yê]øÏ n+‘·T|ü≥º&É+ ˝Ò<äT. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 19 : Á|üC≤kÕ«eT´+˝ÀH˚ Çyêfi¯ Nø£{Ïs√E nì øÏsêsTT Vü≤+‘·≈£î\T me¬s’Hê q>∑s¡+˝À Á|üy˚•+#êsê nqï~ ≈£L&Ü m+|æ \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ nHêïs¡T. kÕj·T+Á‘·+ MT&çj·÷‘√ b˛©düT\qT Ä˝À∫+|ü#˚k˛Ô+~. ndü\T ‘·TbÕøÏ bıs¡bÕ≥Tq e÷{≤¢&Üs¡T. n$XÊ«dü rsêàq+ #·s¡Ã≈£î sê≈£î+&Ü n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. øÏ+<ä|ü&çb˛sTT+<ë ˝Òø£b˛‘˚ ø±yê\H˚ me]ø√ ôV≤#·Ã]ø£ ñ<˚›X¯|üPs¡«ø£+>± düuÛÑ˝À Ä≥+ø±\T düèwæº+#ês¡T. düuÛÑ düC≤e⁄>± #˚j·T&ÜìøÏ <äT+&É>∑T\T e~* yÓfi≤¢sê nqï~ ‘˚\&É+ ˝Ò<äT. q>∑s¡ kÕ>∑T‘·T+fÒ ø=+<äs¡T m+|”\qT b˛&çj·T+ e<ä›≈£î |ü+|æ+∫ b˛©dt ø£$TwüqsY lìyêdüT\T á πødüT $#ês¡D u≤<Ûä´‘·\qT Á¬ø’+ Vü≤&Üe⁄&ç #˚XÊs¡Hêïs¡T. d”Œø£sY ≈£L&Ü bÕ\ø£ |üø£å+ #Ó|æŒqfÒº dæ◊ Á|üø±XŸ≈£î n|üŒ–+#ês¡T. q&ÉT#·Tø√e&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTHêïs¡T. n$XÊ«dü rsêàq+ Á|üy˚X¯ô|≥º≈£î+&Ü ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢qT düuÛÑ˝À Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡Hêïs¡T. n‘·´~Ûø£ Á|ü»\T, Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T düyÓTÆø±´H˚ï ø√s¡T≈£î+≥T Hêïs¡Hêïs¡T. n‘·´~Ûø£ m+|”\T, myÓTà˝Ò´\T ≈£L&Ü düyÓTÆø£´ sêÁcÕºH˚ï Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. 371-&çì düe]+#·≈£î+&Ü sêÁwüº e÷sêÿ|ü⁄s¡+, &çôd+ãsY 19: e÷sêÿ|ü⁄s¡+ C≤Ø® Ç+J˙]+>¥ $uÛÑ»q nkÕ<Ûä´eTHêïs¡T. $uÛÑ»qô|’ ø±¢E\ yêØ>± z{Ï+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À ôdÁø£≥Ø &ç.ÄsY. dürwt >±] Ä<ä«s¡´+˝À NeT≈£î]Ô ìs¡«Væ≤+#ês¡T. {ÏÄsYmdt y˚sêŒ≥T yê<äT\bÕغ nì Äs√|æ+#ês¡T. >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À 100 eT+~øÏ s¡ø£Ô |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·TqT ∫<ä+ãs¡+ n;Ûwüº+ y˚Ts¡≈£î ø=qkÕ–düTÔ Bì <ë«sê ne÷àsTT\˝À s¡ø£ÔV”≤q‘· eTT+<äT>±H˚ >∑T]Ô+#·&É+, s¡ø£Ô qï≥Tº+<äì $eT]Ù+#ês¡T. esêZ\qT ø£qT>=q&É+ »]–+~ á ø±s¡´Áø£eT+˝À C≤s¡® Ç+»˙]+>¥, bòÕsY‡dæ, q]‡+>¥ $<ë´s¡T›\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

‘·TbÕø°Ïô|’ M&Éì $TdüºØ..

Á|üC≤kÕ«eT´+˝À Nø£{Ïs√E.. : \>∑&ÉbÕ{Ï

s¡ø£Ô|üØø£å\ ìs¡«Vü≤D

#Ó’‘·q´+‘√H˚ yÓ÷kÕ\ ìyês¡D : #·+Á<äÁ|üø±XŸ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, &çôd+ãsY 19: $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T #Ó’‘·q´e+‘·T˝…’‘˚ düe÷ »+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï yÓ÷kÕ\qT n]ø£≥ºe#·Ãì õ˝≤¢ bÂs¡ düs¡|òüsê\ n~Ûø±] _.#·+Á<äÁ|üø±yé nHêïs¡T. C≤rj·T $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ yês√‘·‡yê\qT ãT<Ûäyês¡+ ø£˝…ø£ºsY Ä&ç{À]j·T+˝À ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, yÓTs¡T¬>’q düe÷» ìsêàD≤ìøÏ n+<äs¡÷ |üì#˚j·÷\ì nHêïs¡T. uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·« ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ Á|ü‹ edüTÔe⁄e≈£î <Ûäs¡ ìs¡ísTTdüTÔ+<äì nHêïs¡T. $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T |üP]Ô

ø±\+ #Ó*q yêVü≤Hê\‘√ |üqT\T |üP]Ô Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 19: s√&ÉT¶ s¡yêD≤ dü+dü∆ $düÔs¡D |üqT\T nqT>∑TD+>±qT. _.mdt.|æ.eT˝Ÿ ø±+Á&ɺsY ø±\+ #Ó*b˛sTTq yêVü≤Hê\qT. ñ|üjÓ÷–+kÕÔHês¡T. Bìe\q |üì#˚ùd ø±]à≈£î\≈£î m≥Te+{Ï Á|üe÷<ëXÊdüTÔ @<äHÓ’ Á|üe÷<ä+ »]–‘˚ yê] ≈£î≥T+u≤\≈£î nHêj·T´+ »s¡T>∑T‘·T+~ Bì>∑T]+∫ mHé.ôV≤#Y.`5 n~Ûø±s¡T\T Ç|üŒ{Ϭø’q ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø=yê\ì ø±]à≈£î\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T.

|òüTq+>± Äs¡TÁ<√‘·‡e+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, &çôd+ãsY 19: yÓ÷|æ<˚$˝Àì düTÁãVü≤àDÒ´X¯«s¡ kÕ«$T Ä\j·T+˝À ãT<Ûäyês¡+ Äs¡TÁ<ä ñ‘·‡yêìï |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. düTÁãVü≤àDÒ´X¯«s¡kÕ«$TøÏ Äs¡TÁ<ä qø£åÁ‘·+ s√Eq Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T »s¡T>∑T‘êsTT. á |üP»\≈£î nìï ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç n~Ûø£ dü+K´˝À uÛÑ≈£îÔ\T ‘·s¡*ekÕÔs¡T. ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT ≈£L&Ü Äs¡TÁ<ä ñ‘·‡yêìï <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì y˚\ dü+K´˝À uÛÑ≈£îÔ\T ‘·s¡*sêe&É+‘√ Ä\j·T+ e<ä› s¡B› @s¡Œ&ç+~. <äs¡ÙHêìøÏ Hê\T>∑T qT+&ç ◊<äT >∑+≥\T |ü{Ϻ+~. nsTT‘˚ uÛÑ≈£îÔ\+<ä]ø° <äs¡Ùq+ »]π>˝≤ n~Ûø±s¡T\qT @sêŒ≥T #˚dæ rs¡úÁ|ükÕ<ë\T n+<äCÒXÊs¡T.

Á|üø±X¯+ nø£ås¡+ $»j·Te+‘·+ nj˚T´Hê ? Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ≥+>∑T≥÷s¡T, &çôd+ãsY 19: Á|üuÛÑT‘·«+ m+‘√ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± rdüT≈£îqï Á|üø±X¯+ nø£ås¡+ e+<ä s√E\T $»j·Te+‘·+ nj˚T´˝≤ nì|æ+#·&É+˝Ò<äT n+>∑Héyê&û {°#·sYà sêÁ‹ |üP≥ eTVæ≤fi¯\≈£î nø£åsêuÛ≤´dü+ H˚πsŒ uÛ≤<ä´‘· Á|üuÛÑT‘·«+ n+>∑Héyê&û û\≈£î

n|üŒ–+∫+~. ◊‘˚ ø=+‘·j·T+~ n+>∑Héyê&û {°#·sYà ñ<äj·T+ n+>∑Héyê&û πø+Á<ëìøÏ yÓ[fl kÕj·T+Á‘·+ z≥T >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶≈£î ‹s¡Tπ>dü]øÏ n\dü≥ #Ó+<äT‘·THêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT Áø=‘·Ô>± Á|üø±X¯+ nø£ås¡+ e+<ä s√E˝À¢ $»j·Te+‘·+ #˚j·÷* n+fÒ m˝≤

nì n+>∑Héyê&û\T yêb˛‘·THêïs¡T. sêÁ‹ |üP≥ ø=ìï πø+Á<ë\ e<ä› nsTT‘˚ eTVæ≤fi¯\T me«s¡T sêe&É+˝Ò<äT Ç|ü⁄Œ&ÉT y˚TeTT z≥T >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶≈£î ‹s¡>±˝≤ ˝Òø£ Á|üø±X¯+ nø£ås¡+ $»j·Te+‘·+ #˚j·÷˝≤ ? @~ #˚j·÷˝À @$T ‘Ó*j·Tì njÓ÷eTj·T+˝À Á|üdüTÔ‘·+ n+>∑Héyê&û\T ñHêïs¡T.

˝Ò≈£î+&Ü b˛j·÷s¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT˝À¢ ñqï ◊ø£´‘· d”e÷+Á<Ûä Á|ü‹ì<ÛäT˝À¢ ø=s¡e&ç+<äì nHêïs¡T. dü∫yê\j·÷ìøÏ #Ó+~q ñ<√´>∑T\T düyÓTÆø£´ sêh+ ø√dü+ Ä+<√fi¯q #˚|ü&ç‘˚ yê]ì b˛©düT\T n¬sdüTº#˚dæ s¡Vü≤dü´ Á|ü<˚XÊ\≈£î ‘·s¡*düTÔHêïs¡ì, ø£˙dü+ ‘·eT ñ<√´>∑T\T m˝≤ ñHêïs¡T, mø£ÿ&É ñHêïs¡T nì Á|ü•ï+#˚ Hê<ÛäT&˚ ø£s¡Tej·÷´s¡ì #ÓbÕŒs¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√dü+ áHÓ\ 20q nìï sê»ø°j·T bÕغ\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ sêh+ $&çb˛≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì $qï$+#·qTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T.

»s¡ï*düTº\≈£î dü]º|òæ¬ø≥T¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 19: e÷s¡T‘·Tqï |ü]dæú‘·T\qT nqT>∑TD+>± »s¡ï*düTº\T eè‹ÔHÓ’|ü⁄D≤´ìï ô|+bı+~+#·Tø√ yê\ì õ˝≤¢ md”Œ uÛÑ÷bÕ˝Ÿsêe⁄ nHêïs¡T. Áô|dt nø±&É$T Ä<Ûä«s¡´+˝À »s¡ï*düTº\T HÓ\ s√E\ bÕ≥T ø£+|üP´≥sY •ø£åD |üP]Ô#˚düT≈£îqï dü+<äs¡“¤+>± yê]øÏ dü]º|òæ¬ø≥T¢ n+<äCÒùd ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ md”Œ eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T. kÕ+πø‹ø£+>± m+‘√ n_Ûeè~∆ #Ó+<äT‘·THêïeTì, á b˛{° Á|ü|ü+#·+˝À Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T HÓ’|ü⁄D≤´ìï ô|+#·T≈£î+fÒ ‘·|üŒ yê]yê] s¡+>±\qT sêDÏ+#·˝Òs¡ì nHêïs¡T. Áô|dt nø±&É$T m+‘√ #=s¡e #·÷|æ »s¡ï*düTº\≈£î ø£+|üP´≥sY •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\qT ìs¡«Væ≤+#·&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTì nHêïs¡T. Áô|dt nø±&É$T #Ó’s¡àHé ‹s¡TeT\–] düTπs+<äsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêhyê´|üÔ+>± »s¡ï*düTº\≈£î ø£+|üP´≥sY •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì ‘·«s¡˝À eT]ø=+‘·eT+~ »s¡ï*düTº\≈£î •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\qT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. á neø±XÊìï »s¡ï*düTº\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ •ø£åD bı+~q »s¡ï*düTº\≈£î õ˝≤¢ md”Œ uÛÑ÷bÕ˝Ÿsêe⁄ dü]º|òæ¬ø≥¢qT n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç|æÄsYy√ s¡$≈£îe÷sY, Áô|dt nø±&É$T ø±s¡´<ä]Ù ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n&ɶ>√\T $uÛÑ»q ‘·>∑<äT: düT»Hê#Í<ä] Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 19: lø£èwüí ø£$T{° ìy˚~ø£qT #Ó‘·ÔãT≥º˝À |ü&˚XÊs¡ì {°&û|” m+|æ düT»Hê#Í<ä] Äs√|æ+#ês¡T. $uÛÑ»q≈£î e÷sêZìï dü÷∫+∫+~ yÓ’mdtÄsYdæ|”j˚Tqì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. ñeTà&ç sê»<ÛëìøÏ sêC≤´+>∑+˝À kÕúq+ ˝Ò<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt m+|”\T ôV’≤ø£e÷+&é #Ó|æŒqfÒº q&ÉT#·T≈£î+≥THêïs¡Hêïs¡T. düyÓTÆø£´yê<ä+ ‘√ øÏs¡DY »Hêìï eTuÛÑ´ô|&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. $uÛÑ»q nìyês¡´yÓTÆ‘˚ me]ø° Çã“+~ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&Ü\Hêïs¡T. n~Ûø±s¡+ eTT–+|ü⁄ <äX¯˝À Ç˝≤+{Ï #·s¡´≈£î |üPqTø√e&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. mìïø£˝…’q ‘·sê«‘· Ä $wüj·÷ìï ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ $&ç∫ô|{≤º\ì dü÷∫+#ês¡T.

◊ø£´ ÁøÏdüàdt y˚&ÉTø£\T $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, &çôd+ãsY 19: dü+>±¬s&ç¶ #·ØÃ˝À >∑Ts¡Tyês¡+ qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ ◊ø£´ ÁøÏdüàdt y˚&ÉTø£\qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì j·TTHÓ’f…&é ÁøÏdüàdt bò˛s¡+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡÷u…Hé¬s&ç¶ ø√sês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ #·Øà m<äs¡T>±qTqï s¡Vü≤<ë]ô|’ eT<äsY<∏Ó]kÕ‡ $Á>∑Vü‰ìï Á|üuÛÑT‘·«$|t ‘·÷s¡TŒ »j·TÁ|üø±XŸ¬s&ç¶ eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zì Ä$wüÿ]+#·qTHêïs¡ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ n~Ûø£ dü+K´˝À Á¬ø’düÔe⁄\T bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

#Û·˝À ø£˝…ø£ºπs{Ÿ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 19: q>∑s¡+˝Àì ø±]à≈£î\T, ñ<√´>∑T\T m<äTs=ÿ+≥Tqï eè‹Ô|üs¡yÓTÆq ìyêdüÁbÕ+‘· düeTdü´\ô|’ qe+ãsY 25 qT+&ç dæ◊{Ïj·TT ø±s¡´ø£s¡Ô\T ãè+<ë\T>± @s¡Œ&ç düπs«˝À nH˚ø£ düeTdü´\T yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e#êÃsTT. ñ<√´>∑T\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î õ˝≤¢Hê∆sTT n~Ûø±]ì H√&É˝Ÿ n~Ûø±]>± ìj·T$T+∫ $$<Ûä s¡+>±\ ø±Øà≈£î\T ñ<Û=´>∑T\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î C≤sTT+{Ÿ $T{Ï+>¥ @sêŒ≥T #˚j·TeTì õ˝≤¢ ø±]àø£XÊK n~Ûø±]øÏ yÓTyÓ÷sê+&É+ düeT]Œ+#·&ÉyÓTÆq~. nìï s¡+>±\ düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø±e\+fÒ õ˝≤¢ø£˝…ø£ºsY CÀø£´+ #˚düTø=yê*. düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø±e\+fÒ dü+|òüT{Ï‘·+>± bısê&Ü*. πø+Á<äsêÁcÕº Á|üuÛÑT‘ê«\T nqT>∑T]düTÔqï qj·T ñ<Ûës¡yê<ä $<ÛëHê\ e\q ñ<Û√´>∑ ãÁ<ä‘· ø£s¡TyÓ’+~. yÓ{Ϻ#êøÏ], ø±+Á{≤ø˘º ñ<Û√´>∑T\ e«edü∆ e∫Ã+~. ø£˙dü y˚‘·Hê\T neT\T ø±e≥+˝Ò<äT. HÓ\\‘·s¡ã&ç J‘ê\T ô|+&ç+>¥˝À ñ+≥TqïsTT |æ.m|òt, Ç.mdt.◊ Áô|e÷<Ûä;Ûe÷, #·≥º\ neT\T˝À ˝ÀbÕ\T e⁄HêïsTT. ˙yêdü ÁbÕ+‘ê\˝À s√&ÉT¢,ôd’&ÉT ø±\Te\T eT+∫˙s¡T.$~Û ˝…’≥T¢, e¬>’sê eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\T ˝Òø£ eT–Zb˛‘·THêïs¡T.

¬s+&ÉT ãdüT‡\T &Ûû... ˇø£s¡T eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, &çôd+ãsY 19: q+~>±eT eT+&É\+ C§qï\ >∑&ɶ˝À ¬s+&ÉT ãdüT‡\T &Ûûø=q>± ˇø£s¡T eTè‹ #Ó+<ës¡T. eTs√ Ç<ä›s¡T rÁe+>± >±j·T|ü&ܶs¡T. C§qï\>∑&ɶ˝Àì ˇø£ ø±s=Œπs{Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ Äes¡D˝À ˇø£ ãdüT‡ ]esY‡ ne⁄‘·÷ yÓqø£ ñqï ãdüT‡qT &Ûûø=+~. B+‘√ ãdüT‡ eTT+<äT uÛ≤>±q ì\ã&ç ñqï Á&Ó’esY eTè‹ #Ó+<ä>± eTs√ Ç<ä›s¡T rÁe+>± >±j·T|ü&ܶs¡T. yÓqTyÓ+≥H˚ yê]ì q+~>±eT Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.


q÷‘·q dü+e‘·‡sêq lyê] Ä\j·T+ eTTkÕÔãT X¯óÁø£yês¡+ 20, &çôd+ãsY 2013

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡TeT\, &çôd+ãsY 19: ly˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T Ä\j·÷ìï q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ »qe] 1q Ä\j·T+‘√ bÕ≥T ‹s¡Te÷&É M<ÛäT\qT s¡+>∑Ts¡+>∑T\ $<äT´B›bÕ\T, $$<Ûä s¡+>∑e\T¢\‘√ bÕ≥T ø=+&Éô|’ Á|ü<Ûëq ≈£L&Éfi¯¢˝À¢qT ø£qT\T

3s√E\ dæ.dæ.Ç, ÄsY.{Ï.Ç, •ø£åD Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ n<ä›+øÏ, &çôd+ãsY 19: 4,5 ‘·s¡>∑‘·T\ q÷‘·q bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\ô|’ eT÷&ÉTs√E\ •ø£åD ø±s¡´Áø£eTT »s¡T>∑TqT. nq>± 19,20,21 ‘˚~\˝À ø=]X¯bÕ&ÉT eT+&É\+˝Àì eT+&É\ $<ë´¬ø+Á<ä+˝À »s¡T>∑TqT dæ.dæ.Ç eT]j·TT ÄsY.{Ï.◊ á ¬s+&ç{Ï ô|’q á >∑Ts¡Tyês¡+ {Ï#·s¡¢øÏ •ø£åD Ç∫Ãq≥T¢ ø=]X¯bÕ&ÉT eT+&É\+ myéT.Ç.z. Ç.kÕ˝ŸeTHé ‘Ó*bÕs¡T. ]k˛sY‡ |üHédüHé>± &ç.C≤düHé Nsê\, |æ.eTTs¡[ø£èwüí ø±s¡+#˚&ÉT ‘·~‘·s¡T\T e´eVü≤]düTÔHêïs¡T.

$Ts¡T$T≥T¢ >=*ù| kÕ«>∑‘· <ë«sê\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+Hê&ÉT y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHêìøÏ e#˚à uÛÑ≈£îÔ\≈£î nìï @sêŒ≥T¢ Ç|üŒ{Ïπø |üP]Ô #˚dæ+~. á HÓ\ 31e ‘˚B eT<Ûë´Vü≤ï+ ¬s+&ÉT >∑+≥\ ‘·sê«‘· lyê] yÓT≥Tºe÷s¡Z+, >±*>√|ü⁄s¡+, ø±*q&Éø£q e#˚Ã

uÛÑ≈£îÔ\≈£î ~e´<äs¡Ùq+ {Ϭøÿ≥¢qT eT+ps¡T #˚j·TqTqï≥T¢ {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. »qe] 1 Hê&ÉT ‹s¡TeT\≈£î ø±*u≤≥q e#˚à uÛÑ≈£îÔ\T eTT+<äT s√E eT<Ûë´Vü≤ï+ ¬s+&ÉT >∑+≥\ ‘·sê«‘· bı+~q <äs¡Ùq+ {À¬øq¢‘√ kÕ«$Tì <ä]Ù+#·Tø√e#·Ãì {Ï{Ï&ç ‘Ó*|æ+~. ø±*u≤≥q e#˚Ã

e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶˝À eT+<äT u≤ãT\ n&ܶ..?

n–ïÁ|üe÷<ä+... s¡÷.3 \ø£å\ ÄdæÔqwüº+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, &çôd+ãsY 19: cÕsYº düs¡÷ÿ´{Ÿ ø±s¡D+>± |üP]\T¢ ‘·>∑\ã&ç+~. B+‘√ eT÷&ÉT ≈£î≥T+u≤\T s√&ÉT¶q |ü&ܶsTT. ø£è‹ÔyÓqTï eT+&É\+ mdt.‹|üŒ Á>±eT+˝Àì eT‘·‡´ø±s¡T&ÉT >±\j·T´ ìedædüTÔqï |üP]\T¢ ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ ˇø£ÿkÕ]>± ‘·>∑\ã&çb˛sTT+~. Ä Ç+{À¢ ‘·\<ë#·T≈£î+≥Tqï eT÷&ÉT ≈£î≥T+u≤\T ø£≥Tºã≥º\‘√ s√&ÉT¶ô|’øÏ e∫à ÁbÕD≤\T ø±bÕ&ÉT≈£îHêïs¡T. düTe÷s¡T eT÷&ÉT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ ÄdæÔqwüº+ yê{Ï*¢+~. ø±>± ìsêÁX¯j·TT˝…’q yê]ì Ä<äT≈£î+{≤eTì, Ä|ü<ä“+<ÛäT |ü<∏äø£+ øÏ+<ä Ä]úø£ kÕj·T+ n+<äCÒkÕÔeTì ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘·ø£åD kÕj·T+>± e+≥ bÕÁ‘·\T, <äTdüTÔ\T, ø=~› yÓTT‘·Ô+ kıeTTà n+<äCÒXÊs¡T.

u≤´+≈£î\ düyÓTà‘√ düÔ+_Û+∫q ˝≤yê<˚M\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, &çôd+ãsY 19: <˚X¯ yê´|üÔ+>± Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ u≤´+≈£î dæã“+~ y˚‘·Hê\qT dües¡D #˚j·÷\qï &çe÷+&é düyÓTà #˚j·T&É+‘√ ˝≤yê<˚M\T ì*∫b˛j·÷sTT. u≤´+≈£î dæã“+~, n~Ûø±s¡T\ dü+|òüT+ dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À ˇø£ÿs√E düyÓTà‘√ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑ u≤´+≈£î\T eT÷‘·|ü&ܶsTT. B+‘√ m˝≤+{Ï ˝≤yê<˚M\T »>∑s¡˝Ò<äT. U≤‘ê<ës¡T\T nH˚ø£ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿHêïs¡T.

{ÏÄsYmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À u≤ãT ~wæºu§eTà <ä>∑∆+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, , &çôd+ãsY 19: ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢qT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT n&ÉT¶≈£î+≥THêïs¡ì dæ~›ù|≥˝À {ÏÄsYmdt$ $<ë´s¡Tú\T #·+Á<äu≤ãT X¯ej·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘Ó\+>±D _\T¢qT nôd+;¢˝À n&ÉT¶ø√e<ä›ì, Bìô|’ #·s¡Ã düC≤e⁄>± kÕπ>+<äT≈£î d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\T düVü≤ø£]+#ê\ì $<ë´s¡Tú\T ø√sês¡T. #·+Á<äu≤ãT ≈£L&Ü _\T¢qT n&ÉT¶ø√≈£î+&Ü düVü≤ø£]+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ ãkÕº+&é e<ä› #·+Á<äu≤ãT ~wæºu§eTàqT yês¡T <ä>∑∆+#˚XÊs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ y˚eTT\yê&É, &çôd+ãsY 19: >∑‘· Hê\T¬>’<äT dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ |ü‹Ô, e] <Ûëq´+ ø=qT >√fi¯fl‘√ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&˚ $XÊ\yÓTÆq y˚eTT\yê&É e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ H˚&ÉT eT+<äTu≤ãT\ ≈£î, |ü+#êj·Tr\≈£î n&ܶ>± e÷]+~. Äs¡T>±\+ #ÓeT{À&çà ¬s’‘ê+>∑+ |ü+&ç+#˚ yê] <Ûëq´+ <äfi≤s¡T\ bÕ\Tø±≈£î+&Ü e÷¬sÿ{Ÿ˝À neTTàø√e&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ nìï s¡ø±\ kÂø£sê´\‘√ @sêŒ≥T#˚dæq $XÊ\yÓTÆq e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶˝À m˝≤+{Ï Áø£j·T, $Áø£j·÷\T »s¡T>∑ø£b˛e&É+‘√ yÓ\yÓ\b˛‘·÷ n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢øå±´ìï yÓøÏÿ]k˛Ô+~. >∑‘·+˝À qe+ãsY qT+&ç mÁ|æ˝Ÿ es¡≈£î düTe÷s¡T 6 HÓ\\ bÕ≥T ¬s’‘·T\T, n&ûÔ<ës¡T\T, Vü≤e÷©\‘√ dü+<ä&ç>± ñ+&˚ e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶˝À Á|üdüTÔ‘·+ ˇø£ÿ ¬s’‘·T>±˙, n&ûÔ<ës¡Tø±˙ ø£qø£b˛e&É+‘√ e÷¬sÿ{Ÿ˝À ñ+&˚ yÓsTT+>¥ $TwüHé, m\Áø±ºìø˘ ø±+{≤, ‘·~‘·s¡ yÓTwüqØ\T $ìjÓ÷>∑+˝À ˝Òø£b˛e&É+‘√ ‘·T|ü|ü{Ϻb˛‘·THêïsTT. n˝≤π> ¬s’‘·T\ ø√dü+ ì]à+∫q $ÁXÊ+‹ >∑~, <Ûëq´+ ì\« #˚düT≈£îH˚ –&ɶ+>∑T\˙ï ã÷E|ü{Ϻ ndüVü≤´+>± e÷sêsTT. ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\‘√ ì]à+∫q e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶, yÓTwüqØ\T, ¬s’‘·T\ ø√dü+ sêŒ≥T #˚dæq

uÛ≤<ä´‘·\T #˚|ü{Ϻq •+>∑sêj·Tø=+&É j·Tdt.◊

|òæ\ºsY yê≥sY kÂø£sê´\T ¬s’‘ê+>±ìøÏ m˝≤+{Ï Á|üjÓ÷»Hê\qT ø£*Œ+#·˝Ò ø£b˛e&É+, n~Ûø±s¡T\≈£î, ¬s’‘ê+>±ìøÏ eT<Ûä´ ne>±Vü≤q ˝Òø£b˛e&É+, n˝≤π> <äfi≤s¡T\ yÓ÷kÕìøÏ >∑T]ø±≈£î+&Ü ¬s’‘·T\T ‘·eT <ÛëHê´ìï e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀH˚ $Áø£sTT+#·T≈£îH˚˝≤ yê]ì yÓ÷{Ïy˚{Ÿ #˚j·Tø£b˛e&É+‘√ |ü‹Ô, <Ûëq´+ ì\«\‘√ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&Ü*‡q $XÊ\ yÓTÆq e÷¬sÿ{Ÿ ÁbÕ+>∑D≤\T ø£˙dü+ ˇø£ÿ |ü‹Ô –+» ≈£L&Ü ø£qã&Éø£b˛e&É+‘√ uÀdæb˛‘·T HêïsTT. Ç<˚ø±≈£î+&Ü e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶˝À ø=+<äs¡T eT+<äTu≤ãT\T ‘·eT≈£î n&ܶ>± @sêŒ≥T #˚düTø=ì s√Es√E øÏ≈£îÿ‘√ CÀ>∑T‘·THêïs¡T. <äfi≤s¡T\ ì\Te⁄<√|æ&ç: y˚eTT\yê&É˝Àì e´ekÕj·Te÷¬sÿ{Ÿ˝À Á|üdüTÔ‘·+ m˝≤+{Ï |ü‹Ô ø=qT>√fi¯ófl »s¡>∑ø£ yÓ\yÓ\ uÀ‘·T+&É>± eTs√yÓ’|ü⁄ e÷¬sÿ{Ÿ≈£î ≈£L‘·y˚≥T <ä÷s¡+˝À ñqï s√&É¢ô|’ $#·Ã\$&ç>± |ü‹Ô ø=qT>√fi¯ófl »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Ä&ûÔ<ës¡T\T sêø£ e÷¬sÿ{Ÿ˝À ø=qT>√fi¯ófl »s¡>∑&É+˝Ò<äì z yÓ’|ü⁄ n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·T+&É>± eTs√yÓ’|ü⁄ ¬s’‘·T \T s√&É¢ô|’H˚ <äTø±D≤\T ‘Ó]∫ n<˚ ¬s’‘·T\ qT+&ç |ü‹Ôì ø=qT>√fi¯ófl #˚düTÔHêïs¡T. ø±>± Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q eT<䛑·T <Ûäs¡qT z yÓ’|ü⁄ ¬s’‘·T\≈£î #Ó*¢dü÷ÔH˚ <äfi≤s¡T\T yê] ø£fi¯ófl>∑|æŒ

‘·÷ø±˝À¢ yÓ÷kÕ\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·÷ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\T <ä+&ÉT≈£î+≥THêïs¡H˚ Äs√|üD\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·THêïsTT. Ç{°e˝Ò ‹bÕŒ|ü⁄s¡+ •yês¡T˝À >∑\ •ekÕsTT y˚Á_&ç®˝À ø√qsêe⁄ù|≥ eT+&É\+ Hê>±s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q u§&ÉT¶ ‹s¡T|ü‹ nH˚ ¬s’‘·T≈£î dü+ã+~Û+∫ 11 øÏ«+{≤fi¯fl 85 øÏ˝À\ |ü‹Ô ø=qT>√fi¯fl˝À ‘·÷ø£+˝À düTe÷s¡T 75 øÏ˝À\ ‘˚&Ü sêe&É+ Ä ¬s’‘·T y˚Á_&ç® ø£+|üP´≥sY Ä|üπs≥sYqT ì\Bj·T&É+‘√ ndü\T yÓ÷dü+ ã≥ºãj·T\sTT+~. e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶≈£î sêe&ÜìøÏ ¬s’‘·T˝…+<äT≈£î »+≈£î‘·THêïs¡T : y˚eTT\yê&É e÷¬sÿ{Ÿ˝À |ü‹Ô ø=qT>√fi¯ó¢ »s¡>∑ø£b˛e&É+ yÓq≈£ >∑\ n+ XÊ\qT |ü]o*ùdÔ n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·Tqï Á|üø±s¡+ e÷¬sÿ{Ÿ≈£î Ä&ûÔ<ës¡T\T sêø£b˛ e&É+ e˝Ò¢ $Áø£j·÷\T »s¡>∑&É+ ˝Ò<äT. n˝≤π> <äfi≤s¡T\≈£î |ü‹Ôì $Áø£sTT+#·e<ä›ì #ÓãT‘·T Hêï yês¡T ‘·eTô|’H˚ ‹s¡>∑ã&ÉT‘·THêïs¡ì #ÓãT‘·THêïs¡T. ¬s’‘·T\T ≈£L&Ü <äfi≤s¡T\T ‘·eT≈£î Á|üuÛÑT‘·« eT<䛑·T <Ûäs¡qT #Ó*¢+#·&Éy˚T >±≈£î+&Ü ø=qï yÓ+≥H˚ q>∑<äTqT #Ó*¢düTÔ+&É&É+ e˝Ò¢ ãj·T≥ yê´bÕs¡T\≈£î neTTà≈£î+≥THêïeTì u≤Vü‰≥+>±H˚ ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ <äfi≤s¡T\T ¬s’‘·T\ qT+&ç e÷¬sÿ{Ÿ˝À ø±≈£î+&Ü ãj·T≥ ø=qT>√fi¯ófl »s¡|ü&É+ yÓqø£ >∑\ eT‘·\ãTqT ÄsêrùdÔ eT<䛑·T <Ûäs¡qT #Ó*¢düTÔqï yê´bÕs¡T\T eTs√yÓ’|ü⁄ ‘·÷ø±˝À¢ yÓ÷kÕìøÏ bÕ\Œ&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T\qT ì\Te⁄<√|æ&û #˚düTÔHêïs¡H˚ Äs√|üD\T $qedüTÔHêïsTT. ø£+|üP´≥sY ø±+{≤\ô|’ ìs¡ø£åsêdüT´˝…’q ¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü≤q ˝Òø£b˛e&É+ e˝Ò¢ <äfi≤s¡T\T ‘·÷ø±˝À¢ uÛ≤Ø m‘·TÔq yÓ÷kÕìøÏ bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡H˚ $eTs¡Ù\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·THêï sTT. n~Ûø±s¡T\T Ç|üŒ{Ϭø’Hê ø£fi¯ófl ‘Ó]∫ ¬s’‘·T\T <äfi≤s¡T\u≤]q |ü&É≈£î+&Ü ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê*‡q nedüs¡eTT+<äì ¬s’‘·T\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T.

ãVæ≤s¡+>∑ y˚\+ y˚j·TqTHêïs¡T. áy˚\+˝À bÕ˝ÀZH˚yês¡T |ü+#ê sTTr q+<äT 500\ s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢+∫qyês¡T ns¡TΩ\ì |ü+#ê sTTr n~Ûø±] ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ Ç+‘·≈£î eTT+<äT |ü+#êsTTr≈£î Ç+{ Ï|üqTï ãø±sTT\T ñqïyês¡T á y˚\+˝À bÕ˝§Zq&ÜìøÏ nqs¡TΩ\ì Äj·Tq nHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ •+>∑sêj·Tø=+&É, &çôd+ãsY 19: õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Ç{°e\ »]–q j·Tdt.◊ \ ã~\˝À •+>∑sêj·Tø=+&É≈£î #Ó+~q j·Tdt.◊ bÕ+&ÉT s¡+>±sêe⁄qT ˇ+>√\T≈£îñ ã~© #˚j·T>± e÷s¡÷ºs¡T˝À j·Tdt.◊ >± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï ¬ø.eT*¢ø±s¡T®q sêe⁄qT •+>∑sêj·Tø=+&É Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ j·Tdt.◊>± ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. lø±≈£îfi¯+, &çôd+ãsY 19 : õ˝≤¢˝Àì πs–&ç b˛©düT\T ìs¡“¤j·T #·≥º+ øÏ+<ä πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì eTTqø£\e\dü≈£î #Ó+~q |ü<√ ‘·s¡>∑‹ $<ë´]úì |ü≥¢ n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Ç+õ˙]+>¥ $<ë´]ú m+.eT<ÛäT ndüuÛÑ´+>± Á|üe]Ô+∫q≥T¢ n+~q |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥Tº nø£ÿ&ç @môd’‡ $.y˚DT>√bÕ\sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. á u≤*ø£ |ü≥¢ Ä Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ •+>∑sêj·Tø=+&É, &çôd+ãsY 19: •+>∑sêj·Tø=+&É˝Àì eT÷\>∑T+≥ j·TTe≈£î&ç Á|ües¡Ôq u≤>±˝Ò<ä+≥÷ u≤*ø£ ‘·+Á&ç |òæsê´<äT bÕ&ÉT |ü+#êsTTrøÏ dü+ã+~+∫q bÕ‘· ~q|üÁ‹ø£\T eT]j·TT Ç∫Ãq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ø±>± á y˚Ts¡≈£î <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïeTì ø£¬s+≥T kÕe÷Á–ì áHÓ\ 23 e‘˚~ eT<Ûë´Vü≤ï+ eT÷&ÉT >∑+ˆˆ\≈£î Äj·THêïs¡T.

ìs¡“¤j·T #·≥º+ øÏ+<ä πødüT qyÓ÷<äT

|ü+#êsTTr bÕ‘· kÕe÷Á–øÏ ãVæ≤s¡+>∑y˚\+

nqTe÷HêdüŒ<ä dæú‹˝À e´øÏÔ eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, &çôd+ãsY 19: yÓT<äø˘ eT+&É\+ Ws¡+>±u≤<é Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eTVü≤eTà<é ndüà<äTB›Hé (50) Ç+{À¢ X¯eyÓTÆ ø£ì|æ+#ê&ÉT. ndüà<äTB›Hé uÛ≤s¡´ kÕuÒ<é uÒ>∑+ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. ndüà<äTB›HéqT >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T ÇqT|üsê&É¢‘√ yÓ÷~ <ës¡TD+>± Vü≤‘·´#˚XÊs¡ì mdt◊ y˚DT≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. Ç‘·ì Vü≤‘·´yÓqTø£ uÛ≤s¡´ kÕuÒ<é uÒ>∑+ Vü≤düÔ+ ñ+&Ée#·TÃqì Äj·Tq nqTe÷q+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. eTè‘·T&çøÏ eTT>∑TZs¡T ≈£îe÷s¡T, ˇø£ ≈£îe÷¬sÔ ñHêïs¡T. ø±>±, >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ≈£îe÷¬sÔ≈£î Vü≤‘·´≈£î >∑T¬s’+~. πødüT qyÓ÷<äT#˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

m+ÄsY|æmdt õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û>± <∏ëeTdt Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ y˚eTT\yê&É, &çôd+ãsY 19: e÷~>∑ ]»πs«wüHé b˛sê≥ dü$T‹ ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ n~Ûø± s¡ Á|ü‹ì~Û>± >∑T+&Ü <∏ëeTdt qT ìj·T $T+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷Hê ùde\T >∑T ]Ô+∫ Hêìj·÷eTø±ìøÏ düVü≤ø£]+∫q e´ekÕú|üø£ n<Ûä´≈£åî\T eT+<ä ø£èwüíe÷~>∑, sêÁwüº Hêj·T≈£î\T, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\≈£î, eT+ &É\ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T Á|ü‘˚´ø£ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

$<ë´]úøÏ düHêàq+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ #·+<äT]Ô, &çôd+ãsY 19: b˛©düT neTs¡ Ms¡T\ yês√‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± ìs¡«Væ≤+∫q ø°«CŸ ñ|üHê´dü b˛{°\˝À ¬>\Tbı+~q yÓTÆ<∏ä* nH˚ $<ë´]úì y˚eTT\yê&É ìjÓ÷»ø£ es¡Z ø±+Á¬>dt bÕغ j·T÷‘Y ÇHé#ê]® Hê>∑+ ≈£îe÷sY düHêàì+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± $<ë´s¡Tú\T $<ä´‘√ bÕ≥T nìï s¡+>±˝À¢ sêDÏ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. n˝≤π> j·TTe‘·qT Ábı‘·‡Væ≤+#·&É+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ eTT+<äT+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ∫\Tø£ n+õu≤ãT, ‹|üŒì lìyêdt, |ü<äà, ø=eTTà s¡y˚Twt, ø£dü÷Ôsê“ n~Ûø±]DÏ dü«s¡í\‘·, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nÁø£eT+>± ÇdüTø£ s¡yêD≤ Á{≤ø£ºs¡T¢ |ü{Ϻy˚‘·

¬s’‘·T\qT ì\Te⁄ <√|æ&ç #˚düTÔqï <äfi≤s¡T\T

myéT.ÄsY.z ø±sê´\j·÷ìï dü+<ä]à+∫q ÄsY.&ç.z Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ e÷sêÿ|ü⁄s¡+, &çôd+ãsY 19: ÄsY.&ç.z _.dü‘·´Hês¡j·TD >∑Ts¡Tyês¡+ myéT.ÄsY.z ø±sê´\j·T+ dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq z≥s¡T qeT÷Hê |üÁ‘·\qT |ü]o*+#ês¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+z 9,840 z≥s¡T¢ ÄHé˝…’Hé <ë«sê 3,494 eT+~ z≥s¡T¢ |üÁ‘·\ <ë«sê 6,340 eT+~ z≥s¡T¢ qyÓ÷<äT #˚düT≈£îqï≥T¢ Äj·Tq á dü+<äs¡“¤+>± $˝Òø£s¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T.z≥s¡T qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+ á HÓ\ 17‘√ eTT–dæq|ü{°ø° 23e ‘˚~˝À|ü⁄ bı&ç–+∫ q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

uÛÑ≈£îÔ\T, düs¡«<äs¡Ùq+ uÛÑ≈£îÔ\qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì 50 s¡÷bÕj·T\ düT<äs¡Ùq+ {Ϭøÿ≥T¢ Ç|üŒ{Ïπø 4,800 |ü+|æD° #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç+‘·≈£î qT+∫ düT<äs¡Ùq+ {Ϭøÿ≥T¢ C≤Ø #˚j·Te<ä›ì CÒÇz lìyêdüsêE\T ‘Ó*bÕs¡T. 50 s¡÷bÕj·T\ düT<äs¡Ùq {Ϭøÿ{Ÿ‘√ bÕ≥T ø±*q&Éø£q e∫à düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ yÓfi‚¢ uÛÑ≈£îÔ\qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì yê]øÏ n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüTÔqï≥T¢ {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. M{Ïì uÛÑ≈£îÔ\T <äèwæº˝À ô|≥Tºø√yê\ì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

|æÄsY |üqT\T ‘·«s¡>± |üP]Ô #˚j·÷* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É {ÖHé &çôd+ãsY 19: ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝À |ü+#êsTTrsêCŸ, ÄsY&ÉãT¢´mdt XÊK\ <ë«sê #˚|ü{Ϻq $$<Ûä Ç+»˙]+>¥ |üqT\qT eT]+‘· y˚>∑e+‘·+>± ìs¡«Væ≤+∫ ‘·«s¡>± |üP]Ô#˚j·÷\ì Ç+»˙]+>¥ |üqT\ Á|ü>∑‹ì ÄyÓT düMTøÏå+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü+#êsTTrsêCŸ Ç+»˙]+>¥ $uÛ≤>∑+ |üìrs¡T >∑‘· Äs¡TbÕkÕ\‘√ b˛*Ñ˚ yÓTs¡T>±Z ñ@+<äì Ç<˚ |üìrs¡TqT ø£q|ü]à sêuÀe⁄ s√E˝À¢ $$<Ûä Á|ü>∑‹ì nìï $<Ûë˝≤ yÓTs¡T>∑T|üπsÃ+ <äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì nHêïs¡T. eTTK´+>± »s¡T>∑T‘·Tqï $$<Ûä ÄHé>√sTT+>¥ |üqT\ìï{Ï˙ y˚>∑e+>∑+>± ìs¡«Væ≤+∫ |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Ä<˚•+ #ês¡T. eT+p¬s’s¡q n+>∑Hé yê&û uÛÑeHê\T, ‘·TbòÕHé ôw\ºsY\T, $$<Ûä s¡Vü≤< ës¡T¢, #˚|ü\ e÷¬sÿ˝Ÿ\T, Ád”Ô X¯øÏÔ uÛÑeHê\T,Á>±eT |ü+#ê sTTr uÛÑeHê\T, ñbÕ~ÛVü‰MT ì<<ÛäT\T nqT dü+<Ûëq+‘√ #˚|üfÒº $$<Ûä |üqT\qT ÁbÕ<Ûëq´‘· Á|üø±s¡+ #˚|ü{Ϻ düø±\+˝À |üP]Ô #˚j·÷\ì #ÓbÕŒs¡T. düø±\+˝À |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ÄyÓT Ä<˚•+#ês¡T. n˝≤π> Á>±MTD ˙{Ïdüs¡|òüsê $uÛ≤>∑+ ÁøÏ+<ä $$<Ûä n+>∑Hé yê&û πø+Á<ë\˝À¢ ‘ê>∑T˙{Ï düs¡|òüsê≈£î eT+p¬s’q |üqT\qT HÓ\s√E˝À¢>± |üP]Ô#˚j·÷\ì õ˝≤¢ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é Ä<˚•+#ês¡T.õ˝≤¢˝À sêÁw”ºj·T ø£èwæ $ø±dü jÓ÷»q ÁøÏ+<ä eT‘·‡´XÊK <ë«sê eT+p¬s’q

‘·÷s¡TŒ ø£˝…ø£ºsY Á&Ó’|òæwt bÕ¢{ŸbòÕs¡yéT\ ìsêàD+ |üPs¡Ô+sTT<äì Ç+ø± ô|+&ç+>¥˝À ñqï |üqT\qT ‘·«]‘·>∑‹ì |üP]Ô #˚j·÷\ì #ÓbÕŒs¡T. ñbÕBÛVü≤MT |ü<Ûäø£+˝À õz389,129\ ÁøÏ+<ä eT+p¬s’q $$<Ûä |üqT\qT ‘·«]‘·+>± |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì nHêïs¡T. 15 XÊ‘·+ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ø±+bıHÓ+{Ÿ‘√ eT+ps¡T #˚dæq n+>∑Héyê&û uÛÑeHê\T ,Ç‘·s¡ ì<ÛäT\‘√ eT+p¬s’q n+>∑Hê«&û uÛÑeHê\ ìsêàD |üqT\qT ≈£L&Ü y˚>∑+>± |üP]Ô #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. eTs√ yês¡+ s√E˝À¢ q÷‘·q ÇdüTø£ $<Ûëq+ neT\T˝ÀøÏ sêqTqï+<äTq $$<Ûä ìsêàD≤\≈£î nedüs¡yÓTÆq ÇdüTø£ düeTdü´ ‘·>∑TZ‘·T+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é ù|s√ÿHêïs¡T. $$<Ûä dæ&ç|æ |üqT\≈£î eT+ps¡T #˚dæq ì<äT\qT düø±\+z Á&Ü#˚dæ Ks¡Tà #˚j·÷\ì, ôd’ø√¢Hé ôw\ºsY\ ìsêàD≤\qT bÕsƒ¡XÊ\T, n+>∑Héyê&û πø+Á<ë\≈£î düMT|ü+˝À ì]à+∫ Á|ü»\≈£î ãVüQfi¯ Á|üjÓ÷»Hê\≈£î ñ|üyÓ÷>∑|ü&˚˝≤ ì]à+#ê\ì nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£L 40 Ád”ÔX¯øÏÔ uÛÑeHê\q ìsêàD≤\qT |üP]Ô #˚j·T&É+ »]–+<äì $T>∑‘ê 18 uÛÑeHê\qT ≈£L&Ü ‘·«]‘·+>± |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY Ä<˚X¯#ês¡T. Á>ö+&éb˛¢sY,yÓTT<ä{Ï n+‘·düTÔ‘√

eT+p¬s’quÛÑeHê\≈£î dü+ã+~Û+∫ ì<ÛäT\T dü]b˛e⁄ ø±e⁄q eTT+<äT Á¬>’+&éb˛¢sY |üqT\qT |üP]Ô#˚j·÷\ì Ç+<äT≈£î |òæìwæ+>¥ <äX¯˝À ñ+&ç Ç+ø± 50˝Ò<ë 60y˚ s¡÷.\T ñ+f Ò|üPs¡Ôe⁄‘·T+<äqT≈£î+fÒ |üqT\≈£î kÕ›ìø£ myÓTà˝Ò´\qT dü+Á|ü~+∫ mdæ&ç|æ ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚sTT+#·T≈£îì ÄuÛÑeHê\qT |üP]Ô#˚j·÷\ì #ÓbÕŒs¡T. m+|æ ˝≤´&ÉT‡ ‘·s¡Vü‰˝À q÷‘·q e÷s¡Z<äs¡Ùø±\≈£î nqT>∑T D+>± eT+ps¡T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì õ˝≤¢ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. õ˝≤¢˝À $$<ä ø±s=Œπs{Ÿ dü+dü∆\T n+~+#˚ düVü‰ø±s¡+‘√ eT+ps¡T #˚ùd |üqT\ìï{Ïø° ôd+Á≥˝…’CŸ¶>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY <ë«sêH˚ eT+p s¡T Çe«&É+»s¡T>∑T‘·T+<äìø£˝…ø£ºsY düŒwüº+ #˚XÊs¡T. <ëìe\¢ Äj·÷ |üqT\ e÷ì≥]+>¥ düT\ uÛÑ+>± ñ+≥T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø |üP]Ô #˚dæq |üqT\≈£î dü+ã+~Û+∫q j·TT{ Ï˝…’CÒwüHé dü]º|òæ¬ø{Ÿ\T (j·TTdæ\T) yÓ+≥H˚ dæ|æz≈£î düeT]Œ+#ê\ì ÄyÓT Ä<˚ •+#ês¡T.Ç+ø± á düe÷y˚X¯+˝À $$<Ûä |üqT \ Á|ü>∑‹ì ø£˝…ø£ºsY düMTøÏå+#ês¡T. ádüe÷ y˚X¯+˝À õ˝≤¢ n<äq|ü⁄ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºs¡H &ç.e÷s¡ÿ+ &˚j·TT\T, |ü+#êsTTr sêCŸm|tÇ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, &ç|æz m˝Ÿl<Ûäs Y¬s&ç¶, &Ü«e÷ ÇHé#ê]® |æ&ç eT*¢u≤ãT, õ˝≤¢ |ü]w ü‘Y Çdæz |ü<äà, s¡eTÁ‘·´XÊK &ç&ç>√$+<äj·T´, dæ|æz $.eTVü≤vbÕ˝Ÿ ,◊dæ&çmdt |æ&ç j·T+C… ìs¡à\,&çÄsY&ç@ |æ&ç &ç.#·+Á<äX‚KsYsêE, Ç+ø± |ü\Te⁄s¡T ÇÇ\T, &çÇÇ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ≥+>∑T≥÷s¡T, &çôd+ãsY 19: eTTdæ ÁøÏ+<ä nÁø£eT+>± ÇdüTø£ s¡yêD≤ #˚düTÔqï Äs¡T Á{≤ø£ºs¡¢qT yÓTÆì+>¥ n~Ûø±s¡T\T ñ<äj·T+ Äs¡T >∑+≥\≈£î |ü≥Tºø=ì ≥+>∑T≥÷s¡T b˛©dt ùdºwüHé ≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. |ü]$T{Ÿ \T ˝Ò≈£î+&Ü Ç|ü⁄ø£ s¡yêD≤ #˚düTÔqï yê]ô|’ ì|òü÷ @sêŒ≥T #˚• ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì n~ø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

$Tqs¡˝Ÿ yê+≥sY bÕ¢+{ŸqT ÁbÕs¡+_Û+∫q myÓTà˝Ò´ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ #·+<äT]Ô, &çôd+ãsY 19:#·+<äT]Ô eT+&É\+ mqZ˝Ÿ Á>±eT+˝À y˚eTT\yê&É XÊdüq düuÛÑT´\T #ÓqïeTH˚ì s¡y˚Twtu≤ãT >∑Ts¡Tyês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± <ë<ë|ü⁄ 2\ø£å\ ì<ÛäT\‘√ Á>±eT Á|ü»\≈£î $TqsY yê≥sY qT n+~+#ê\H˚ \ø£å´+‘√ @sêŒ≥T #˚dæq bÕ¢+{ŸqT Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± ‘Ó\+>±DqT n&ÉT¶ø√e&ÜìøÏ d”e÷+Á<ä Hêj·T≈£î\T |üqTï‘·Tqï ≈£îÁ≥\T kÕ>∑eì, ‘·|üŒ≈£î ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ kÕ~Û+#·T≈£î+{≤eTHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±eT düs¡Œ+#Y >∑&ɶ+ CÀ´‹, >∑+>±<ÛäsY, ñ|ü düs¡Œ+#Y »Hês¡úHé, {ÏÄsYmdt ìjÓ÷»ø£ es¡Z j·T÷‘Y ÇHé#ê]® ás¡¢ô|*¢ sêE, eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T ∫\Tø£ ô|+≥j·T´, >∑dæø£+{Ï kÕ«$T, øÏwüºkÕ«$T, dü‘·Ôj·T´, ∫+‘·+ <˚ej·T´, $»jYT, lø±+‘Y, #ê] ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑es¡ïsYù|≥ dæ◊ô|’ ã~©y˚≥T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, &çôd+ãsY 19: $<ë´]úìì y˚~Û+∫q Äø£‘êsTT $wüj·T+˝À ñ<ëd”q+>± e´eVü≤]+∫q dü]ÿ˝Ÿ ÇHéôdŒø£ºsYô|’ y˚≥T |ü&ç+~. >∑es¡ïsYù|≥ b˛©dtùdºwüHé |ü]~Û˝Àì bÕj·Tø±|ü⁄s¡+˝À Äø£‘êsTT y˚~Û+|ü⁄\T uÛÑ]+#·˝Òø£ z $<ë´]úì Ä‘·àVü≤‘·´ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·T&É+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç|üŒ{Ïø° Ä $<ë´]úì |ü]dæú‹ Á|üe÷<äø£s¡+>±H˚ ñ+~. nsTT‘˚ ‘·qqT Äø£‘êsTT y˚~ÛdüTÔqï≥Tº HÓ\ s√E\ ÁøÏ‘·y˚T ÄyÓT b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚dæq|üŒ{Ïø° yês¡T n‘·&çô|’ m≥Te+{Ï #·s¡´\T rdüTø√˝Ò<äT. B+‘√ #Ó\πs–b˛sTTq Äø£‘êsTT eT]+‘·>± Ä $<ë´]úì y˚~Û+#·&É+‘√ ÄyÓT ã\eqàs¡D≤ìøÏ Á|üj·T‹ï+∫+~. Ç<˚ $wüj·÷ìï ÄyÓT ‘·q yê+>∑÷à\+˝À ù|s=ÿ+~. Bìô|’ düŒ+~+∫q q>∑s¡ b˛©dt ø£$TwüqsY lìyêdüT\T XÊU≤|üs¡yÓTÆq $#ês¡D »]|æ+#ês¡T. $~Û ìs¡«Vü≤D˝À >∑es¡ïsYù|≥ dæ◊ eTùV≤+Á<ä ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]+∫q≥T¢ ‘˚\&É+‘√ Äj·TqqT nø£ÿ&ç qT+&ç ã~© #˚dæ $.ÄsY≈£î |ü+|ü⁄‘·÷ ãT<Ûäyês¡+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T.

ø=‘·Ô z≥T≈£î <äs¡U≤düTÔ\T d”«ø£s¡D Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ •+>∑sêj·Tø=+&É, &çôd+ãsY 19: •+>∑sêj·Tø=+&É eT+&É\+˝À ñqï nìï |ü+#êsTTr\qT+&ç 18 dü+ˆˆ\T ì+&çqyês¡T Áø=‘·Ô z≥T¢qT qyÓ÷<äT #˚düTø√<ä\∫qyês¡T 23e ‘˚~ es¡≈£î <äs¡U≤düTÔ\T d”«ø£]+#·ã&É‘êj·Tì, <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îH˚yês¡T ej·TdüT‡ <äèMø£s¡D |üÁ‘·+, πswüHé ø±s¡T¶ ˝Ò<ë Ä<ÛësY ø±s¡T¶qT »‘· |üs¡∫ MT ùdyêq+<äT eT]j·TT _.j·T˝Ÿ.ˇ\ <ë«sê <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì eT+&É\ n~Ûø±] ‘Ó*bÕs¡T.

dü+¬ø|ü*¢ ˝À Á>±eT dü+<äs¡Ùq Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ y˚eTT\yê&É s¡÷s¡˝Ÿ, &çôd+ãsY 19: y˚eTT\yê&É eT+&É\+ dü+¬ø|ü*¢ Á>±eT+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ Á>±eT dü+<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± ÄØ«m+ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] XÊ´+Á|ükÕ<é˝≤˝Ÿ Ä<ä«s¡´+˝À $<ë´s¡Tú\T, eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\‘√ Á>±eT+˝À sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± m+|æ&çy√ eT#·Ã ^‘· Á>±eT+˝À Á&Ó’H˚õ\qT |ü]o*+#ês¡T. yÓ’<ë´~Ûø±] eTùV≤X¯«sYsêe⁄ Á>±eT Á|ü»\≈£î yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ ñ∫‘·+ eT+<äT\qT n+<äCÒXÊs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À máy√ sêCÒ+Á<ä X¯s¡à, Á>±eT düs¡Œ+#Y ãTÁs¡ eTTs¡[, ñ|ü düs¡Œ+#Y õ+ø£ y˚DT, yês¡T¶ düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêyÓ÷J |òæ˝Ÿàdæ{° @]j·÷˝À bÕ¢≥T¢ ø=Hê\Hêï, ne÷à\Hêï dü+Á|ü~+#·+&ç. bò˛Hé: 7207294490

X¯+cÕu≤<é ø=‘·÷ÔsY˝À ôV≤#Ym+&û@ nÁ|òüPyé¶ bÕ¢{Ÿ‡. u≤´+≈£î˝ÀHé kÂø£s¡´+ ø£\<äT. bò˛Hé: 8686663632


n+>∑Héyê&û uÛÑeHê\qT e÷]Ã˝À>± |üP]Ô #˚j·÷* X¯óÁø£yês¡+ 20, &çôd+ãsY 2013

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, &çôd+ãsY 19 : Hêu≤s¡T¶ ÄsY◊&çm|òt øÏ+<ä eT+p¬s’q n+>∑Hê«&û uÛÑeHê\qT e÷]Ã˝À>± |üP]Ô#˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±+‹˝≤˝Ÿ <ä+&˚ Ä<˚•+#ês¡T. ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝À n+>∑Hê«&û uÛÑeHê\ ìsêàD≤\ô|’

eTT&ÉT|ü⁄\≈£î, |ü<äe⁄\≈£î neTTà&ÉTb˛j·÷s¡T‘· Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19: ‘Ó\T>∑TC≤‹ Á<√Væ≤ k˛ìj·÷ >±+BÛ Ä<˚XÊ\‘√ ~–«»jYT dæ+>¥ bÕ´πøJ\T, |ü<äe⁄\T ÄX¯ #·÷|æùdÔ d”e÷+Á<Ûä Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ bÕ≥T mHé.õ.z H˚‘· nXÀø˘ u≤ãT ≈£L&Ü neTTà&ÉTb˛sTT ‘Ó\T>∑T C≤‹ Á<√VüQ\T>± $T–*b˛j·÷s¡ì $XÊ˝≤+Á<Ûä eTVü‰düuÛÑ õ˝≤¢ ø£˙«qsYe÷$T&ç n|üŒ\Hêj·TT&ÉT Äs√|æ+#ês¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î eT<䛑·T>± Äغdæ ø±+ô|¢ø˘‡ e<ä› @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTT&ÉT|ü⁄\≈£î, |ü<äe⁄\≈£î neTTà&Éb˛sTT sêÁcÕºìï Mfi¯fl+<äs¡÷ ø£*dæ b˛ìj·÷≈£î ‘êø£≥Tºô|fÒºXÊs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. nôd+;¢øÏ _\T¢ e∫Ãq yÓ+≥H˚ nôd+;¢ì eTT≥º&çkÕÔ+, ôV’≤<äsêu≤<éqT n\¢ø£˝À¢\+ #˚kÕÔeTì Á|ü>∑˝≤“¤\T |ü*øÏq nXÀø˘u≤ãT ≈£L&Ü e÷≥MT<ä ì\ã&É˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. yÓTT‘·Ô+ bÕ\q düÔ+_Û+|ü#˚kÕÔeTì #Ó|æŒq nXÀø˘u≤ãT <˚ìø° ˝§+–b˛sTT ñ<ä´e÷ìï ‘êø£≥Tº ô|{≤ºs√ #ÓbÕŒ\ì ì\BXÊs¡T. eTTK´eT+Á‹‘√ düVü‰ eTq d”e÷+Á<Ûä eT+Á‘·T\T myÓTà˝Ò´\T, m+|”\T nôd+;¢øÏ _\T¢ sê>±H˚ e÷ dü‘êÔ #·÷|ækÕÔ+, $uÛÑ»q≈£î n&ÉT¶≈£î+{≤+ nì Ç|üŒ{Ï es¡≈£î d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\qT eTuÛÑ´ô|{Ϻ eTT&ÉT|ü⁄\≈£î neTTà&ÉTb˛ø£|ü‘˚ ø°\ø£<äX¯˝À ñqï düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´e÷ìï Mfi¯fl+‘ê m+<äT≈£î ìØ«s¡´+ #˚düTÔHêïs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ‘·ø£åDy˚T |ü<äe⁄\T e~* sêC≤´+>∑ dü+øå√uÛÑ+ düèwæº+#ê\ì, nôd+;¢˝À #·s¡Ã »s¡>∑≈£î+&Ü z{Ï+>¥‘√ _\T¢qT z&ç+∫ πø+Á<ëìøÏ ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢ |ü+|æ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À ‘Ó\T>∑T C≤‹ Á<√VüQ\T>± $T–*b˛‘ês¡ì, M]øÏ kÕe÷õø£, sê»ø°j·T ãVæ≤wüÿs¡D ‘·|üŒ<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ düs¡Œ+#Y\T dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T ø£Ás√‘·T dü‘·´Hêsêj·TD, nπøÿq ‹s¡T|ü‹sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T ≈£L&Ü bÕ˝§ZHêïs¡T.

Hê\T>∑T ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ Ç+{ÏÁπ>f…&é edü‹ >∑èVü‰\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $XÊK|ü≥ï+, &çôd+ãsY 19: õ˝≤¢˝À Hê\T>∑T ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ Ç+{ÏÁπ>f…&é edü‹ >∑èVü‰\ ìsêàD≤ìøÏ ø£˝…ø£ºsY n<Ûä´ø£å‘·q Hê\T>∑T ÁbÕ+‘ê\qT m+|æø£ #˚XÊs¡T. kÕ\÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝À bÕ∫ô|+≥, bÕs¡«r|ü⁄s¡+, mdt.ø√≥, N|ü⁄s¡T|ü*¢ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ Äj·÷ eT+&É\ Á|ü<Ûëq πø+Á<ë˝À¢ Ç+{ÏÁπ>f…&é edü‹ >∑èVü‰\T ì]à+#·&ÜìøÏ Á|ü‹bÕ<äq\T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü+ù|+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì C…dæ j·TTdæõ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄≈£î ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À düuŸ ø£˝…ø£ºsY X‚«‘êeTVü≤+‹, n<äq|ü⁄ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY j·TTdæõ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘·&Éã&ÉT‘·Tqï uÛ≤s¡‘· »≥Tº Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 18: <äøÏåD≤Á|òæø± >∑&ɶô|’ uÛ≤s¡‘· ÁøϬø≥s¡T¢ ‘·&Éã&ÉT‘·THêïs¡T. uÛ≤s¡‘Y-<äøÏåD≤Á|òæø± »≥¢ eT<Ûä´ ãT<Ûäyês¡+ ‘=* f…düTºe÷´#Y Äs¡+uÛÑyÓTÆ+~. {≤dt ¬>*∫q uÛ≤s¡‘Y »≥Tº ‘=\T‘· u≤´{Ï+>¥qT m+#·T≈£î+~. Ç~˝≤ ñ+&É>±, ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ düeTj·÷ìøÏ 31 zes¡¢˝À ¬s+&ÉT $¬ø≥¢ qcÕºìøÏ 75 |üs¡T>∑T\T #˚dæ+~. eTTs¡[ $»jYT Äs¡T |üs¡T>∑T\ e<ä›, •KsY <ÛëeHé 13 |üs¡T>∑T\ e<ä› ô|$*j·THé≈£î #˚sês¡T. nq+‘·s¡+ u≤´{Ï+>¥≈£î ~–q |ü⁄»s¡ 21 |üs¡T>∑T\‘√q÷, $sê{Ÿ ø√V”≤¢ 33 |üs¡T>∑T\‘√q÷ Ä&ÉT‘·THêïs¡T.

&çõ≥˝Ÿ Á|ükÕsê\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, &çôd+ãsY 18 : sêh+˝À ‘=*kÕ]>± &çõ≥˝Ÿ πøãT˝Ÿ {°M Á|ükÕsê\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. $»j·Tyê&É, >∑T+≥÷s¡T q>∑sê˝À¢ Çø£ô|’ &çõ≥˝Ÿ πøãT˝Ÿ {°M Á|ükÕsê\T »s¡>∑qTHêïsTT. $»j·Tyê&É˝À ãT<Ûäyês¡+ »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY s¡|òüTTq+<äHésêe⁄ á Á|ükÕsê\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. n˝≤π> πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T lø±+‘Y#Í<ä], sêeTø£èwüí ‘·~‘·s¡T\T ≈£L&Ü á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. dæ{°πøãT˝Ÿ m+&ç kÕsTTu≤u≤ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£ècÕí, >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q πøãT˝Ÿ Ä|üπs≥s¡T¢ ô|<ä› dü+K´˝À Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± m+&ç kÕsTTu≤u≤ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áù|ø£å≈£î\≈£î HêD´yÓTÆq Á|ükÕsê\T n+<äCÒùd+<äTπø &çõ≥˝Ÿ $<ÛëHêìï Á|üy˚X¯ô|{≤ºeTHêïs¡T. ìC≤ìøÏ Ç~ Ks¡TÑ√ ≈£L&ÉT≈£îqï |üì nsTTq|üŒ{Ïø° Áù|ø£å≈£î\qT s¡+õ+|ü#˚j·T&ÜìøÏ ‘êeTT @sêŒ≥T¢ #˚XÊeTHêïs¡T. <äX¯\ yêØ>± sêh+ yÓTT‘·Ô+ &çõ≥˝Ÿ Á|ükÕsê\T neT\T˝ÀøÏ ekÕÔj·Tì &çõm+ sêeTø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T. HêD´yÓTÆq Á|ükÕsê\T n+~düTÔqï kÕø˘‘√ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ô|’ n<äq|ü⁄ uÛ≤s¡+ yÓ÷|üe<ä›ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY πøãT˝Ÿ Ä|üπs≥s¡¢≈£î dü÷∫+#ês¡T. $»j·Tyê&É düuŸ ø£˝…ø£ºsY Vü≤]#·+<äq ≈£L&Ü á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·÷\≈£î ø=‘·ÔuÛÑeHê\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, &çôd+ãsY 19 : õ˝≤¢˝Àì nH˚ø£ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·÷\T •~∏˝≤edüú˝À ñHêïj·Tì, á H˚|ü<∏ä´+˝À n~Ûø±s¡T\T Á|ü»\≈£î yÓTs¡T¬>’q ùde\+~+#·&É+˝À Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêÁqì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±+‹˝≤˝Ÿ <ä+&˚ nHêïs¡T. Äj·Tq ‘·q ø±sê´\j·T+˝À dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±ã{Ϻ Ä uÛÑeq ìsêàD≤\T e÷]à HÓ˝≤Ks¡T˝À>± |üP]Ô#˚j·÷\ì Ç+»˙]+>¥ n~Ûø±s¡T\qT ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. kÕ\÷s¡T eT+&É\+˝À uÛÑeq ìsêΩD+ dü>∑+ |üP¬s’Ô q+<äTq _\T¢\T #Ó*¢+#ê\Hêïs¡T. $T–*q eT÷&ÉT eT+&É˝≤˝À¢ j·TT<ä∆ÁbÕ‹|ü~ø£q |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+∫ |üP]Ô#˚j·÷\Hêïs¡T. $T–*q eT+&É˝≤˝À¢ ≈£L&Ü ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·÷\T ì]à+#·&ÜìøÏ Ä<ÛäTìø£ |ü<䛋˝À qeT÷Hê &çC…’Hé ‘·j·÷s¡T #˚dæ düeT]Œ+#ê\ì Äj·Tq Ç+»˙]+>¥ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.

ø£˝…ø£ºsY düMTøÏå+#ês¡T. õ˝≤¢≈£î 171 uÛÑeHê\T eT+ps¡Tø±>± 121 uÛÑeHê\T Á>ö+&é #˚j·T&ÉyÓTÆ+<äì, 85 uÛÑeHê\ ìsêàD≤\T |üP]Ô>±$+#·&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. 50 uÛÑeHê\T ìsêàD≤\T Ç+ø± ÁbÕs¡+_Û+#·≈£î+&Ü ñHêïj·Tì, ø±s¡D≤\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.

ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ eTT+<äT≈£î sê˝Ò<äì ÇÇ ‘Ó\T|ü>± H√{°düT\T C≤Ø #˚dæ, ø±+Á{≤ø˘º s¡<äT›#˚dæ y˚πs yê]øÏ Çyê«\ì dü÷∫+#ês¡T. dæ&ç|æz\‘√ ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ k˛eTyês¡+ Á^yÓHé‡qT n+>∑Héyê&û\ |üìrs¡Tô|’ nH˚ø£ |òæsê´<äT\T edüTÔHêïj·Tì, dæ&ç|æz\T ‘·ìF\T #˚ùd

;@d” mC…+&ÜqT ãj·T≥ô|{≤º* d”e÷+Á<Ûä {°&û|” myÓTà˝Ò´ qπs+Á<ä &çe÷+&é øÏs¡DY düs¡ÿdt |ü⁄*˝≤ e÷sês¡ì m<˚›yê Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19: ;@d”˝À ìs¡ísTT+∫q mC…+&ÜqT d”Œø£sY yÓ+≥H˚ ãj·T≥ ô|{≤º\ì d”e÷+Á<Ûä {°&û|” myÓTà˝Ò´ qπs+Á<ä &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ nôd+;¢ MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ;@d” düe÷y˚X¯+ »]– ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ »s¡T>∑T‘·THêï.. n+<äT˝Àì $Tì{Ÿ‡ m+<äT≈£î ãj·T≥ô|≥º&É+ ˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q n+XÊìï s¡Vü≤dü´ mC…+&Ü>± e÷πsà Á|üj·T‘·ï+ »s¡T>∑T‘√+<äì $eT]Ù+#ês¡T. |ü]dæú‘·T\ eT<Ûä´ _\T¢qT Á|üy˚X¯ô|{Ϻ d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT <Óã“rùd $<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·«+ e´eVü≤] düTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T. ;@d”˝Àì mC…+&Ü n+XÊ\T düuÛÑT´\≈£î ‘Ó*ùd |ü]dæú‹ ˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. düyÓTÆø£´yê<ä+ô|’ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ s¡#·Ãã+& ˝À s¡#·Ãs¡#·Ã #˚dæ düuÛÑ˝À e÷Á‘·+ ìeTà≈£î+ &ç b˛j·÷s¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. øÏs¡DY düs¡ÿdt˝À |ü⁄*˝≤ e÷sês¡ì m<˚›yê #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ Ä&ç+∫q≥T¢>± Ä&ÉT‘·THêïs¡ì

eT÷‘·|ü&çq u≤´+≈£î\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19: q÷‘·q y˚‘·q ˇ|üŒ+<ëìï neTT\T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô u≤´+≈£î ñ<√´>∑T\T ìs¡düq #˚|ü≥º&É+‘√ u≤´+≈£î ˝≤yê<˚M\T düÔ+_Û+#êsTT. u≤´+≈£î˝À¢ $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\qT ì*|æy˚j·T&É+‘√ bÕ≥T ø±+Á{≤≈£îº |ü<䛋˝À ñ<√´>∑T\qT ìj·T$T+#˚ $<ÛëHêìï s¡<äT› #˚j·÷\ì u≤´+≈£î ñ<√´>∑T\ dü+|òüT Hêj·T≈£î\T á dü+<äs¡“¤+>± &çe÷+&é #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± u≤´+≈£î\T eT÷‘·|ü&É&É+‘√ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T HêHê nedüú\T |ü&ܶs¡T.

eT<ä´+ nÁø£eT s¡yêD≤ ìj·T+Á‘·D≈£î dü]Vü≤<äT›˝À¢ ì|òü÷

Äs√|æ+#ês¡T. düyÓTÆø£´yê <äT\+<äs¡÷ sêÁcÕº ìï ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î eTT+<äT≈£î sêyê\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì #êÃs¡T. d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\ eT<Ûä´ nHÓ’ø£´‘·qT ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ ~–«»jYTdæ+>¥ Ä≥˝≤&çk˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ø£qï‘·*¢ì ‘êø£≥Tº ô|fÒº $<Ûä+>± d”e÷+Á<Ûä H˚‘·˝…e¬s’Hê ~–«»jYT≈£î ˝§+–b˛‘˚ Á|ü»\T ñ]rkÕÔs¡ì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\≈£î yÓqTï b˛≥T bı&ç#˚ yê]ì Á|ü»\T ‘·]$Tø=&É‘ês¡ì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ eTs√ H˚‘· |üj·÷´e⁄\ πøX¯yé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ù||üs¡¢˝À ñqï düe÷#êsêìïã{Ϻ düe÷y˚XÊ\T m|ü⁄Œ&ÉT

»s¡T>∑T‘êjÓ÷ ‘Ó\TdüT≈£îH˚ |ü]dæú‹ <ë|ü⁄]+ ∫+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ;@ d”˝À ìs¡ísTT+∫q n+XÊ\qT d”Œø£sY düuÛÑT´ \≈£î ‘Ó\bÕ*‡q u≤<Ûä´‘· ñ+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ #·s¡ÃqT yêsTT<ë y˚j·T&É+ eP´Vü‰‘·àø£+˝À uÛ≤>∑y˚T qì nqT e÷q+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. _\T¢ô|’ düuÛÑ˝À @ $<Ûä+>± #·]ÃkÕÔs√ d”Œø£sY yÓ\¢&ç+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. {°&û|” @ bÕغ‘√ ≈£îeTà≈£îÿ ø±yê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äHêïs¡T. Á|ü»˝ Äø±+ø£å y˚Ts¡≈£î yê] kÂuÛ≤>∑´+ ø√dü+ {°&û|” Á|ü»\‘√H˚ ≈£îeTàø£ÿe⁄‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T.

◊{Ï&çm˝À n~Ûø±s¡T\ eT<Ûä´ $yê<ä+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 19: õ˝≤¢˝Àì ◊{Ï& çm |ü]~Û˝À |üì#˚düTÔqï Ç<ä›] n~Ûø±s¡T\ eT<Ûä´ ‘·˝…‹Ôq $uÛÒ<ë\T düôdŒq¸Hé≈£î <ë] rkÕsTT. ◊{Ï&çm |”y√ »Hês¡›Héìyêdt, &ç|üP´ {° &Ó’¬sø£ºsY s¡|ò”<é\ eT<Ûä´ >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± $uÒ<Ûë\T ‘·˝…‘êÔsTT. eTT≈£îÿdü÷{Ï>±, ìã<ä∆ ‘·‘√ |üì#˚düTÔqï »Hês¡›Héìyêdt eT+∫ n~ Ûø±]>± ù|s¡T dü+bÕ~+#ês¡T. &ç&ç s¡|ò”<é ô|’ edüTÔqï n$˙‹ Äs√|üD\ H˚|ü<∏ä´+˝À Ä Ç<ä›] eT<Ûä´ >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± $uÒ<Ûë\T HÓ\ø=HêïsTT. ø£dü÷Ôsꓤ $<ë´\j·T ìj·÷ eTø±˝À¢ &ç&ç s¡|ò”<éô|’ n$˙‹ Äs√|üD\T sêe&É+‘√ ôd\e⁄ô|’ yÓfi≤fl\ì |”y√ Äj·TqqT Ä<˚•+#·&É+ »]–+~. düTe÷s¡T 45s√E\ ôd\e⁄ nq+‘·s¡+ Á|üuÛÑT‘·«+ s¡|ò”<éqT sêÁwüº –]»q dü+πøåeT XÊK˝À

neø£‘·eø£\≈£î bÕ\Œ&çq yê]ô|’ #·s¡´\≈£î dæbòÕs¡T‡\ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. ø=ìï #√≥¢ n+>∑Hê«&û πø+Á<ë\qT ‘Ós¡e&É+ ˝Ò<äì, eT]ø=ìï #√≥¢ πswüHé n+<äCÒj·T&É+ ˝Ò<äì |òæsê´<äT\T n+<äT‘·THêïj·Tì, Çø£ô|’ Ç˝≤+{Ï |òæsê´<äT\T n+~‘˚ dü+ã+~Û‘· dæ&ç|æzô|’ #·s¡Ã rdüT≈£î+{≤qì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. |æ\¢\ Vü‰»s¡T, bÕ*#˚à ‘·\T¢\T, >∑]“¤D° Ád”Ô πø+Á<ëìøÏ e#˚Ã˝≤ #·÷&É&Éy˚T ø±ø£ mmHém+ düVü≤ø±s¡+‘√ yê]øÏ Äs√>∑´ |üØø£å\T ≈£L&Ü Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü ìs¡«Væ≤+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.

ìj·T$T+#ês¡T. ‘·s¡Tyê‘· ø=+‘·ø±˝≤ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ Äj·Tq ìj·÷eTø±ìï s¡<äT› #˚dæ ‹]– ñ≥÷ïs¡T –]»q dü+πøåeT XÊK &ç&ç>± ìj·T$T+#·&É+‘√ s¡|ò”<äT |ü<äM u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. s¡|ò”<äTô|’ e∫Ãq Äs√|üD\ H˚|ü<∏ä´+˝À Äj·TqqT ø=qkÕ–+#·&ÜìøÏ |”y√ »Hês¡›Hé »Hês¡›Héìyêdt≈£î @ e÷Á‘·+ Çwüº+ ˝Ò<äT. Ä Ç<ä›] eT<Ûä´ düeTq«j·T+ ø=s¡e&É&É+‘√ sêÁwüº –]»q dü+πøåeT XÊK ø£$T wüqsY CÀø£´+ #˚düTø√e&É+‘√ M]<ä›] eT<Ûä´ düeTdü´ düeTdæb˛sTT+~. nsTT‘˚ á düôdŒq¸Hé $wüj·TyÓTÆ ◊{Ï&çm |”y√≈£î m˝≤+{Ï n~Ûø±s¡+ ˝Ò<äì sê Áwüº –]»q dü+πøåeT XÊK n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿ+ ≥THêïs¡T. &ç&çì düôdŒ+ &é #˚j·÷\+fÒ |”y√ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü‹bÕ<äq |ü+|æùdÔ Á|üuÛÑT‘·«+ düôdŒq¸Hé #˚düTÔ+<ë?

˝Ò<ë? nH˚ neø±X¯+ ñ+≥T+<˚ ‘·|üŒ @ø£| üø£å+>± |æy√ Ç˝≤+{Ï #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&É&É+ô|’ #·s¡Ã ø=qkÕ>∑T‘·T+~. ◊{Ï&çm |”y√>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{ϺqHê{Ï qT+&ç »Hês¡›Hé ìyêdt bÕ\Hê|üs¡+>± ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√ e&É+‘√ bÕ≥T >±&ç‘·|æŒq ◊{Ï&çm bÕ\qqT >±&ç˝À ô|fÒº+<äT≈£î Á|üj·T ‹ïdüTÔ+fÒ n~Ûø± s¡T\T n$˙‹ nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ &É&É+‘√ Äj·Tq düVæ≤+#·˝Òø£b˛‘·THêï s¡T. Á|ü»\≈£î »yêãT <ë]>± ñ+≥÷ Á|üuÛÑT ‘·« |ü<∏äø±\qT \_›<ë s¡T\≈£î n+<äCÒj·T &É+‘√ bÕ≥T –]»q düeT dü´\ $wüj·TyÓTÆ ø£èwæ #˚j·÷*‡q n~Ûø±s¡T\T n$˙‹ nÁø£e÷ \≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·T+fÒ |”y√ düVæ≤+#·˝Òø £b˛‘·THêïs¡T. M]<ä›] eT<Ûä´ HÓ\ø=qï $yê<ä+ m≥T <ë] rk˛Ô+<äqì n+<äs¡÷ #·]Ã+# ·≈£î+≥THêïs¡T.

m&Ü]ì ‘·\|ædüTÔqï ªªôdCŸµµ uÛÑ÷eTT\T

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $XÊK|ü≥ï+, &çôd+ãsY 19: ˇ]kÕ‡ qT+∫ Hê≥T kÕsê s¡yêD≤ì ìj·T+Á‹+#˚+<äT≈£î õ˝≤¢˝Àì ≈£LH˚s¡T, |æ.ø√qe\dü #Óø˘b˛düTº˝À¢ ì|òü÷ ô|+#êeTì m¬ø’‡CŸ ndæôdº+{Ÿ ø£$TwüqsY Äq+<äsêE #ÓbÕŒs¡T. u§_“* e∫Ãq Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ qe+ãsY HÓ\˝À eT<ä´+ $Áø£j·T+ eT+<äø√&ç>± kÕ–+<äHêïs¡T. nsTT‘˚ &çôd+ãsY˝À eT<ä´+ $Áø£j·T+ eT∞¢ ô|]π> neø±X¯+ ñqï≥T¢>± uÛ≤$düTÔHêïeTHêïs¡T. Ç{°e\ ã*»ù|≥ eT+&É\+˝À #·+&û|òüT&é≈£î #Ó+~q Äs¡Te+<ä\ eT<ä´+ d”kÕ\ ~>∑TeT‹øÏ dü+ã+~Û+∫ kÕ\÷s¡T≈£î #Ó+~q yÓ÷Vü≤Hésêe⁄‘√ bÕ≥T eTs√ mì$T~ eT+~ì n¬sdüTº #˚kÕeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. á dü+|òüT≥q≈£î dü+ã+~Û+∫q <äsê´|ü⁄Ô˝À uÛ≤>∑+>±H˚ ‘êqT u§_“* e#êÃqì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. kÕ\÷s¡T≈£î #Ó+~q yÓ÷Vü≤Hésêe⁄ u§_“*˝À ˇø£ u≤´+≈£î˝À ôd≈£L´]{° >±s¡T¶>± |üì #˚düTÔHêï&Éì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

ñ<ë´qeHê\‘√ bÕ≥T ≈£Ls¡>±j·T\ kÕ>∑TqT Áb˛‘·‡Væ≤+#·+&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 19: õ˝≤¢˝À ñ<ë´q|ü+≥\‘√bÕ≥T ≈£Ls¡>±j·T\ kÕ>∑TqT Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY ø±+‹˝≤˝Ÿ <ä+&˚ dü÷∫+#ês¡T. e´ekÕj·T, ñ<ë´qXÊU≤~Ûø±s¡T\‘√ ø£˝…ø£ºsY #ê+ãsY˝À »]–q düe÷y˚X¯+˝À ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ J&ç, e÷$T&ç, bÕe÷sTT˝Ÿ, C≤eT ‘·~‘·s¡ |ü+≥\‘√ bÕ≥T n‘·´~Ûø£ Ä<äs¡D ñqï ≈£Ls¡>±j·T\ ‘√≥\ kÕ>∑TqT ≈£L&Ü Áb˛‘·‡Væ≤dü÷Ô ¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+#ês¡T. –]»q ÁbÕ+‘ê˝À¢ ¬s’‘·T\T ô|+&Ü˝Ÿ‡, Á{Ï\sY‡ Ädüsê>± |ü+&ç+#˚ <=+&É, {e÷{≤, ø±´uÒõ ‘·~‘·s¡ |ü+≥\ <ë«sê Ä]úø±_Ûeè~∆ kÕ~Û+#˚ neø±X¯eTTqï+<äTq ¬s’‘·T\≈£î Ä ~X¯˝À yÓT\≈£îe\T, •ø£åDì∫à Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\Hêïs¡T. –]»q eT+&É˝≤˝…’q mì$T~ eT+&É˝≤˝À¢ ø=+‘· $d”Ôs¡í+ ≈£Ls¡>±j·T\ kÕ>∑T≈£î πø{≤sTT+#ê\Hêïs¡T. ˇø£Á>±eT+˝À |ü]XÀ<ÛäHê‘·àø£+>± ≈£Ls¡>±j·T\ ô|+|üø±ìï #˚|ü{≤º\ì dü÷∫+#ês¡T. ¬s’‘·T\≈£î |ü+&É¢‘√≥\T, ≈£Ls¡>±j·T\ kÕ>∑T, dü_‡&ç, Ä<ÛäTìø£ |ü]ø£sê\T @sêŒ≥T, Ä<ÛäTìø£ e´ekÕj·T+‘√ n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\T ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&ÜìøÏ $düÔè‘·Á|ü#ês¡+ >±$+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± bÕ≥XÊ\\, edü‹ >∑èVü‰\˝À øÏyÓHé >±¬s¶Hé‡qT n_Ûeè~∆ #˚j·T&ÜìøÏ mHéÄsY◊õmHé düVü‰ø±s¡+ bı+<ë\Hêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ◊{Ï&çm |æ.z s¡»‘Y≈£îe÷sY ôd’˙, n<äq|ü⁄ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY j·TTdæõ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, dæ◊z yÓ÷Vü≤qsêe⁄, e´ekÕj·T XÊK dü+j·TTø£Ô dü+#ê\≈£î\T ©˝≤e‹, Vü≤]ºø£\ÃsY m&ç $.\ø£åàDÁ|ükÕ<é, Vü‰Øºø£\ÃsY n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT\¢+ù|≥˝À n–ïÁ|üe÷<ä+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ u§_“*, &çôd+ãsY 19: u§_“* |ü≥ºD+˝Àì eT\¢+ù|≥˝À »]–q n–ï Á|üe÷<ä+˝À ˇø£ yÓ÷{≤s¡T u…’ø˘‘√ bÕ≥T ¬s+&ÉT »qπs≥s¡T¢ <ä>∑∆eTj·÷´sTT. düTe÷s¡T ¬s+&ÉT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ y˚Ts¡ ÄdæÔqwüº+ »]– ñ+&Ée#·Ãì n~Ûø±s¡T\T ÁbÕ<∏ä$Tø£+>± n+#·Hê y˚XÊs¡T. ‘Ó+≥T ã\sêyéT nH˚ e´øÏÔøÏ #Ó+~q |üX¯óe⁄\ XÊ\˝À á n–ï Á|üe÷<ä+ »]–+~. á y˚Ts¡≈£î n~Ûø±s¡T\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

21q ãVæ≤s¡+>∑y˚\+ düπs« ‘√≥\‘√ ˇø£|üŒ{Ï ôdCŸ uÛÑ÷eTT\T (ô|’˝Ÿ ∫Á‘·+) Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&ÉÉ, &çôd+ãsY 19: Ä\T˝Ò<äT.... #·÷\T ˝Ò<äT.. ø=&ÉT≈£î ù|s¡T k˛eT*+>∑+ nH˚#·+<ä+ >± ø±øÏHê&É ôdCŸ ‹s¡T ñ+~. <äTqïb˛‘·T áì+~, <ä÷&ÉqT ø£{Ϻy˚j·T+&ç nH˚ ‹s¡T˝À ¬s’‘·T\T e<ä› uÛÑ÷ùdø£s¡D≈£î õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T n‹ ñ‘ê‡Vü‰ìï #·÷bÕs¡T.n+<äT˝À @ |ü]ÁX¯eT\T kÕ›|ækÕÔs√ ‘Ó*j·Tì n~Ûø±s¡T\T ¬s’‘·T\qT n~]+∫ , u…~]+∫ uÛÑ÷ùdø£s¡D #˚kÕs¡T. ø=ìï Á>±e÷˝À b˛©dt düVü‰ø£sêìï rdüT≈£îHêïs¡T.bÕ|ü+ s¡÷ 3\ø£å\ πø mø£s¡+ uÛÑ÷$Tì neTTà≈£îqï ¬s’‘·T H˚&ÉT ≈£L*>± e÷] @*q yê] ø£+{ÏøÏ ≈£L* yê&ç>± ø£ì|ædüTÔHêï&ÉT.ˇø£|ü⁄Œ&ÉT mø£s¡+ uÛÑ÷$T ñqï ¬s’‘·T ≈£L&Ü ‘·q |æ\¢ bÕ|ü\≈£î ô|[¢\T, $<ä´ ãT<äT›\T H˚]Œ+#·T≈£îì Vü‰sTT>± ñ+&˚ ¬s’‘·T H˚&ÉT Bq+>± e÷sê&ÉT.ˇmHéõdæ ÄsTT˝Ÿ ]ô|’q] ø√dü+ uÛÑ÷ùdø£s¡D n+≥T yÓTT<ä\T ô|{Ϻq ø±øÏHê&É Á|ü‘˚´ø£ Ä]›ø£ eT+&É* (ôdŒwü˝Ÿ mø£q$Tø£˝Ÿ CÀHé) H˚&ÉT õj·T+ÄsY ≈£î @$<Ûä+>± <Ûäø£\T nsTT+<√ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T dü+C≤sTTwæ Ç#·TÃø√e\dæq |ü]d曋 ∫qï|ü⁄Œ&ÉT ˇø£ ø√‹ ø£<Ûä\ mdtÇC…&é uÛÑ÷ùdø£s¡D e÷]+~.ø£‹Ô b˛j˚T &ÛÜ\T e#˚à &ÛÉ+..&ÛÉ+.. &ÛÉ+... n<˚ $<Ûä+>± ˇmHéõdæ

m&Ü] uÛÑ÷eTT\T>± e÷]q Á|üdüTÔ‘· ôdCŸ uÛÑ÷eTT\T

ô|‘·Ôq+ #Ó˝≤sTTdüTÔqï ªªõj·T+ÄsYµµ ms¡ y˚düTÔqï ‘êsTT˝≤\T Ksês¡T ø±ì |ü]ÁX¯eT\T b˛j˚T ,¬ø$sêe⁄ e#˚Ã....¬ø$sêe⁄ b˛j˚T... õj·T+ÄsY e#˚à &ÛÉ+..&É+..&É+.. nH˚ $<Ûä+>± ø±øÏHê&É ôdCŸ uÛÑ÷ùdø£s¡D e÷]+~ .πs|ü⁄ eT¬ses¡T ekÕÔs√...Á|üdüTÔ‘·+ >=+‘·Tm‹Ôq ôdCŸ uÛ≤~‘·T\qT ‘êsTT˝≤‘√ H√s¡T eT÷sTT dü÷Ô Ç|ü⁄Œ&ÉTqï õj·T+ÄsY n~Ûø±s¡T\T bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·THêïs¡T. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT |ü#·Ã{Ï bı˝≤¢\‘√ ÄVü‰¢<äø£s¡+>± ñ+&˚ uÛÑ÷eTT\T H˚&ÉT m&Ü] yê‘êes¡D≤ìï ‘·\|ædüTÔHêïsTT.H˚{ÏøÏ ÄuÛÑ÷ eTT\˝À @ |ü]ÁX¯eT\T yêkÕÔjÓ÷ ‘Ó*j·T ≈£î+&Ü õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T ñHêïs¡T. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT ôdCŸ uÛÑ÷eTT\ ùdø£s¡D≈£î <äfi≤] e´edü›qT @sêŒ≥T #˚düT≈£îì ¬s’‘·T\qT @e÷]à uÛÑ÷ùd ø£s¡D #˚dæq n~Ûø±s¡T\T Ä uÛÑ÷eTT\˝À e#˚à |ü]ÁX¯eT\ jÓTTø£ÿ $esê\qT #Ó|üŒ˝Òì ìdü‡Vü‰j·T d曋˝À ø=≥Tº $T{≤º&ÉT ‘·THêïs¡T. ùdø£]+∫q uÛÑ÷eTT\˝À edü‘·T\T ø£*Œ+#ê*‡q n~Ûø±s¡T\T yÓ÷[ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+#·&É+˝À $|ü\yÓTÆHês¡H˚ #Ó|ü⁄Œø√yê*. yÓ÷[ø£ edü‘·T\˝À uÛ≤>∑+>± $<äT´‘Y,˙s¡T,

s√&ÉT¢ ,>±´dt ‘·~‘·s¡ edü‘·T\T ø£*Œ+#ê*‡ ñ+&É>±, H˚{ÏøÏ ÄC≤&É ø£qTï#·÷|ü⁄ yÓTs¡˝À ø£ì|æ+#·ø± b˛sTTq m&Ü]˝À ˇj·÷dædt ˝≤ ôdCŸ uÛÑ÷eTT\T e÷sêsTT.ˇø£|ü⁄Œ&ÉT nqï|üPs¡í>± ñqï ø=‘·Ô|ü*¢ eT+&É\+ ,s¡eTDø£ÿù|≥,bıHêï&É,lsêeT|ü⁄s¡+,‘=+&É+ – eT+&É\+ ,ô|s¡Te÷fi¯¢|ü⁄s¡+, >∑&ç¶ù|≥, #√& ç|ü*¢ù|≥ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\T düπs«‘√≥\ ‘√ |ü#·Ã{Ï yê‘êes¡D+ HÓ\ø=ì ñ+&˚~. Ä j·÷ Á>±eT\≈£î #Ó+~q düTe÷s¡T 6y˚\5 e+ <ä\T mø£sê\T m&Ü]>± e÷sêsTT.@ Á>±eT+ ˝À ¬s’‘·TqT |ü\ø£]+∫q ìsêX¯, ìÁwüŒVü≤ <äs¡Ùq$TdüTÔ+~. Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T uÛÑ÷ùd ø£s¡D düeTj·T+˝À ‘·eT |æ\¢øÏ ñ<√´>±\T ø£*ŒkÕÔeTì Ç+Á<äuÛÑeHê\T ì]ÙkÕÔeTì mH√ï ÄX¯\T #·÷|æ, ø£\¢u§*¢e÷{≤\T #Ó|æŒ <äfi≤s¡T\‘√ e÷j·T e÷{≤\T #Ó|æŒ ‘·eT uÛÑ÷eTT\qT e÷j·T<ë] ôdCŸ ø√dü+ ùdø£]+ #ês¡ì yêb˛‘·THêïs¡T. ÄuÛÑ÷eTT\qT #·÷düTÔ Á|ü‹ ì‘·´+ ø£˙ïs¡T ô|≥Tº≈£î+≥THêïeTì Äy˚<äq #Ó+<äT‘·THêïs¡T. ôdCŸ uÛÑ÷eTT\˝À |ü]ÁX¯eT\T ekÕÔjÓ÷ sêy√ ‘Ó* j·T<äT >±ì H˚{ÏøÏ <äfi≤] e´edü› <ë«sêH˚ ôdCŸ uÛ≤~‘· ¬s’‘·T\≈£î ‘êsTT˝≤\T |ü+∫ô|≥º&É+ ø=düyÓTs¡T|ü⁄.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, &çôd+ãsY 19: |ü≥ºD+˝À |ü⁄D´–] s√&ÉT¶˝Àì <ës¡>∑+>∑eTà Ä\j·T+, |ü⁄D´–] πøåÁ‘·+˝À ñe÷ø√{Ï*+π>X¯«s¡ kÕ«$T <˚X¯kÕúHê\≈£î dü+ã+~Û+∫ á HÓ\ 21q y˚\+bÕ≥\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ <˚ekÕí+ y˚TH˚»sY |æ.$H√BÛX¯«s¡sêe⁄ >∑Ts¡Tyês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. ø=ã“]eTTø£ÿ\ y˚\+bÕ≥≈£î s¡÷.10y˚\T, |ü+&ÉT uÛÑs¡DÏ neTTà≈£îH˚+<äT≈£î s¡÷.30y˚\T, ‘·\˙˝≤\ y˚˝≤ìøÏ s¡÷.10y˚\T, bòı{À\T $Áø£j·÷ìøÏ s¡÷.3y˚\T &çbÕõ{Ÿ>± ìs¡ísTT+#êeTì ù|s=ÿHêïs¡T.


ª>∑ã“sYµ V”≤s√sTTHé>± X¯è‹Vü‰düHé ª>∑ã“sYµ˝À V”≤s√sTTHé #ÛêqT‡ <äøÏÿ+#·T≈£î+~ X¯è‹Vü‰düHé. {≤©e⁄&é˝À >∑ã“sYdæ+>¥ ∫Á‘·+‘√ bòÕ+˝ÀøÏ e∫Ãq X¯è‹ Ç≥T ‘Ó\T>∑T, n≥T Væ≤+B ∫Á‘ê\˝À ;J>± ñ+~. Á|üdüTÔ‘·+ ‘Ó\T>∑T˝À dü÷|üsY

&É÷|üsY Væ≤{Ÿ>± ì*∫q ªsƒê>∑÷sYµ Væ≤+B˝À ª>∑ã“sYµ>± ÁøÏdt <äs¡«ø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘√+~. nø£åjYT≈£îe÷sY V”≤s√>± q{ÏdüTÔHêï&ÉT. |ü\Te⁄] V”≤s√sTTqT¢ |ü]o*+#ês¡T. eTT+<äT>± ÁX¯<ë∆ø£|üPsY

nqT≈£îHêïs¡T. ‘·T<ä≈£î X¯è‹Vü‰düHéqT V”≤s√sTTHé>± m+|æø£ #˚XÊs¡T.q{°q≥T\qT m+|æø£ #˚dæq nq+‘·s¡+ »qe] 8q wüO{Ï+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï≥Tº düe÷#ês¡+. {≤©e⁄&é˝À »qe]˝À ªme&ÉT, |òæÁãe]˝À ªπsdüT>∑TÁs¡+µ, u≤©e⁄&é˝À ªyÓ˝Ÿø£+ u≤´ø˘µ, ª>∑ã“sYµ dü+<ä&ç #˚j·TqTHêïsTT.

X¯óÁø£yês¡+ 20, &çôd+ãsY 2013

ø£qï&É, eT\j·÷fi¯+ô|’ ‹Áwü!

>√|”#·+<é ∫Á‘·+˝À $»j·TXÊ+‹! >√|”#·+<é ∫Á‘·+˝À $»j·TXÊ+‹ Ø-m+Á{° Çe«qT+~. _.>√bÕ˝Ÿ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ∫Á‘·+˝À >√|”#·+<é, qj·Tq‘ês¡ V”≤s√, V”≤s√sTTqT¢. Ä>∑düTº 16q ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ˇø£ ø°\ø£ bÕÁ‘·˝À $»j·TXÊ+‹ì m+|æø£ #˚XÊs¡T. n+fÒ #ê˝≤s√E\ >±´|t ‘·s¡Tyê‘· $»j·TXÊ+‹ m+Á{° Çe«qT+~. >√|”#·+<é ‘·+Á&ç {Ï.ø£èwüí <äs¡Ùø£‘·«+˝À $»j·TXÊ+‹ #˚dæq Á|ü‹|òüT≥q, πs|ü{Ï bÂs¡T\T, H˚{Ï uÛ≤s¡‘·+ ∫Á‘ê\T |òüTq$»j·TyÓTÆq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. >√bÕ˝Ÿ <äs¡«ø£‘·«+˝À edüTÔqï >√|”#·+<é ∫Á‘êìøÏ f…Æ{Ï˝Ÿ Ksês¡T ø±˝Ò<äT. eTDX¯s¡à dü+^‘êìï düeT≈£Ls¡Ã qTHêïs¡T. qj·Tq‘ês¡ ªnHê$Tø£µ wüO{Ï+>¥˝À _J>± ñ+~.

eTs√kÕ] Vü‰©e⁄&é≈£î n$T‘êuŸ! n$T‘êuŸ eTs√ Vü‰©e⁄&é ∫Á‘·+˝À q{Ï+#˚+<äT≈£î dæ<ä∆eTe⁄ ‘·THêïs¡T. Ç{°e˝Ò ª~Áπ>{Ÿ >±´{Ÿ‡;µ˝À q{Ï+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á kÕ] Áπ>>∑sY &˚$&é sêãsYºsêdæq qe\ Ä<Ûës¡+>± ì]à+#˚ ∫Á‘·+˝À q{Ï+#·qTHêïs¡T. ÄÁùdº*j·÷ qT+∫ bÕ]b˛sTT e∫à eTT+u…’ Nø£{Ï kÕÁe÷C≤´ìï @*q ø£<˚sYuÛ≤jYT bÕÁ‘·˝À q{Ï+#·qTHêïs¡T. >±sYÔ &˚Mdt <äs¡Ùø£‘·«+˝À eVæ≤düTÔqï ∫Á‘·+˝À Vü‰©e⁄&é q≥T\T Áu≤&é|æ{Ÿ, C≤˙&Ó|t ì]àkÕÔs¡T. f…Æ{≤ìø˘ ù|ò+ *jÓ÷Hês√¶ &çÁø±|æjÓ÷ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêïs¡T. {≤;e÷>∑sY, ø±Ø eTT©¢>∑Hé, ÇkÕ¢ |òæwt Ç‘·s¡ ÁbÕ‘·\˝À q{Ï+#·qTHêïs¡T. y˚Tj·TsY e⁄˝ŸŒ¤wæyéT nH˚ bÕÁ‘·˝À q{Ï+#·qTqï n$T‘êuŸ bÕ]‘√wæø±ìï rdüTø√ø£b˛e&É+ $X‚wü+. <äs¡Ù≈£î&ÉT \Vü≤sYeTHé ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q ô|sTT+{Ï+>¥‡qT ‘·q≈£î #·÷|æ+#ê&Éì, n$ n$T‘êuŸqT Äø£]¸+#êj·Tì. n+<äTπø ∫qï bÕÁ‘· nsTTq|üŒ{Ïø° n$T‘êuŸ zπø #˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡+.

ªs¡TÁ<äMDµ˝À nMTsYU≤Hé ªs¡TÁ<äMDµô|’ u≤©e⁄&é˝À #·s¡Ã q&ÉTk˛Ô+~. Ç{°e\ {≤©e⁄&é ∫Á‘ê\qT u≤©e⁄&é˝À s¡÷bı+~+#·&É+, u≤©e⁄&é V”≤s√\T ñ‘ê‡Vü‰ìï #·÷|ædüTÔ+&É&É+ ‘Ó*dæ+<˚. á H˚|ü<∏ä´+˝À yÓT>±kÕºsY ∫s¡+J$ q≥ J$‘·+˝À ø±¢dæø£˝Ÿ>± ì*∫q s¡TÁ<äMDqT nMTsYU≤Hé nqTe~+#· qTHêïs¡T. u≤\#·+<äsY <äs¡Ùø£‘·«+ e∫Ãq nHê{Ï ªs¡TÁ<äMDµ qT á Áf…+&é≈£î nqT>∑TD+>± e÷]à nMTsYU≤Hé u≤©e⁄&é˝À eTs√kÕ] |òüTq$»j·÷ìï kÕ~Û+#ê\H˚ jÓ÷#·q˝À ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Á|üdüTÔ‘·+ $»jYTø£èwüí Ä#ês¡´ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+~q nMTsYU≤Hé q{Ï+∫q ª<ä÷yéT-3µ Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î n‹ ‘·«s¡˝À sêqTqï~. n_Ûùwø˘ã#·ÃHé, ø£Á‹Hê¬ø’|òt, ñ<äjYT#√bÕŒ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·\T b˛wæ+#ês¡T. eTs√ yÓ’|ü⁄ dü‘·´y˚Te »j·T‘˚-2≈£î s¡+>∑+ dæ<ä∆eTe⁄‘√+~. nìï ≈£î~]‘˚ ª<Ûä÷yéT-3µ nq+‘·s¡+ s¡TÁ<äMDqT ÁbÕs¡+_Û+#·qTHêïs¡T.

{≤©e⁄&é ã÷´{° Á‹wü ø£qï&É, eT\j·÷fi¯+ô|’ <äèwæº kÕ]düTÔ+~. ªes¡¸+µ‘√ V”≤s√sTTHé>± bòÕ+˝ÀøÏ e∫Ãq Á‹wü ªqy=«kÕÔq+fÒ.. H˚H=<ë›+{≤H굑√ nÁ>∑kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£î+~. n|üŒ{ÏqT+&ç Ç|üŒ{Ïes¡≈£î Á‹wü ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯+, ø£qï&É, eT\j·÷fi¯+ ∫Á‘ê\˝À es¡Tdü Ä|òüs¡T¢ <äøÏÿ+#·T ≈£î+≥÷H˚ ñ+~. nsTT‘˚ Ç{°e\ Á‹wü≈£î neø±XÊ\T ø±düÔ ‘·>±Zj·Tì {≤ø˘. ‘Ó\T>∑T˝À Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ @<=ø£∫Á‘·+‘√ ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\qT |ü\ø£]+#˚ á eTT<äT›>∑TeTà ákÕ] ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. ø£qï&É, eT\j·÷fi¯+ô|’ bò˛ø£dtô|{Ϻ+~. Á|üdüTÔ‘·+ ˇø£ ø£qï&É ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. Á|üdüTÔ‘·+ ¬s+&ÉT ‘·$Tfi¯ ∫Á‘ê\˝À, ˇø£ ‘Ó\T>∑T ∫Á‘·+˝À q{Ïk˛ÔÔ+~.

ªHê˝ÀZµ kÕúq+˝À..

ø√Væ≤¢ ≈£î<äTs¡T≈£îqïfÒº.. q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 19 : CÀôV≤HÓïdtãsYZ˝À uÛ≤s¡‘Y-<äøÏåD≤Á|òæø± eT<Ûä´ »s¡T>∑T‘·Tqï ‘=* f…düTº ‘=* s√Eq |ü\T ]ø±s¡T¶\T qyÓ÷<äj·÷´sTT. dü∫Hé kÕúq+˝À Ä&çq $sê{Ÿø√Væ≤¢ dü]ø=‘·Ô ]ø±s¡T¶qT HÓ\ø=˝≤Œ&ÉT. Ä kÕúq+ yÓ’uÛÑyêìï eT]+‘· ì*ù|+<äT≈£î ‘·q e+‘·T ø£èwæ #˚XÊ&ÉT..#˚düTÔHêï&ÉT.. Hê˝ÀZ kÕúq+˝À ø√Væ≤¢ ≈£î<äTs¡T≈£îqïfÒºqì Äj·Tq n_Ûe÷qT\T n+≥THêïs¡T. dü]ø=‘·Ô ]ø±s¡T¶\T düèwæº+#·&É+ U≤j·TeTì #ÓãT‘·THêïs¡T.

>∑÷>∑T˝Ÿ ôdsYà nÁ>∑kÕúq+˝À dü∫Héé q÷´&Ûç©¢: uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ ~>∑Z»+ dü∫Hé f…+&É÷\ÿsY, á @&Ü~ >∑÷>∑T˝Ÿ˝À n‘·´~Ûø£ eT+~ ôdsYà #˚dæq Ä≥>±&ç>± ì*∫q≥T¢ >∑÷>∑T˝Ÿ ‘·q ìy˚~ø£˝À ù|s=ÿ+~. n‘·´~Ûø£ eT+~ yÓ‹øÏq uÛ≤s¡rj·TT˝À¢ {≤|t`10˝À dü∫Hé f…+&É÷\ÿsY kÕúq+ dü+bÕ~+#ê&ÉT. n‘·´~Ûø£ eT+~ ôdsYà #˚dæq Áø°&Üø±s¡T\ C≤_‘ê˝À dü∫Hé f…+&É÷\ÿsY‘√bÕ≥T Á|üeTTK n<∏Ó¢{Ÿ $T˝≤ÿdæ+>¥, uÛ≤s¡‘· ¬øô|ºHé eTùV≤+Á<ä dæ+>¥ <√˙, *jÓ÷q˝Ÿ yÓTdæ‡, s√»sY ô|ò<äs¡sY , kÕìj·÷ $÷sê®, sêVüQ˝Ÿ Á<ë$&é, ÁøÏdt π>˝Ÿ, s¡M+Á<ä »&˚C≤, ôd’Hê HÓVü‰«˝Ÿ ñHêïs¡T. á ìy˚~ø£qT >∑÷>∑T˝Ÿ Ç+&çj·÷ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~.

2013 Áø°&Ü C≤_‘ê˝À dü∫Hé f…+&É÷\ÿsY nÁ>∑kÕúq+˝À ñ+&É>±, ¬s+&Ée kÕúq+˝À Ç+&çj·THé Á|”$Tj·TsY ©>¥(◊|æm˝Ÿ) ñqï≥T¢ ‘Ó*|æ+~. n$˙‹, e÷´#Y |òæøχ+>¥ Äs√|üD\‘√ ◊|æm˝Ÿ≈£î á kÕúq+ <äøÏÿq≥T¢ ù|s=ÿ+~. +ÄVÇFTmSÇzÇWT >∑÷>∑T˝Ÿ ôdsYÃ: nÁ>∑kÕúq+˝À dü∫Hé m+≥sYf…’HéyÓT+{Ÿ $uÛ≤>∑+ 2013 C≤_‘ê˝À #ÓHÓ’ï mø˘‡Áô|dt dæìe÷˝À Á|üeTTK u≤©e⁄&é q≥T&ÉT cÕs¡Tø˘ U≤Hé \T+^ &Ü´Hé‡, s√e÷+{Ïø˘ Á&Üe÷>± ‘Ós¡¬øøÏÿq u≤©e⁄&é ∫Á‘·+ ÄwæøÏ 2, u≤©e⁄&é kÕºsY Á|üuÛ≤dt, >±j·T≈£î\T Vü≤˙ dæ+>¥\ q≥T\T dü˝≤àHé U≤Hé, ø£Á‹Hê ¬ø’|òt, ø√dü+ \ø£å˝≤~ eT+~ uÛ≤s¡rj·TT\T ‘Ó\T>∑T dæ˙q{Ï ø±»˝Ÿ, j·T+>¥ ¬sã˝Ÿ ôdsYà #˚dæq≥T¢ >∑÷>∑T˝Ÿ Ç+&çj·÷

ùd˝Ÿ‡ Ä|üπswüHé‡ yÓ’dt Áô|dæ&Ó+{Ÿ, y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY sê»Hé Äq+<äHé yÓ\¢&ç+#ês¡T. ◊|æm˝Ÿ˝À sê»kÕúHé sêj·T˝Ÿ‡ »≥Tº≈£î Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï sêVüQ˝Ÿ Á<ë$&é, Ç+&çj·÷≈£î z*+|æø˘ π>yéT‡˝À ø±+dü´ |ü‘·ø£+ n+~+∫q ôd’Hê HÓVü‰«˝Ÿ ≈£L&Ü {≤|t`10˝À ì*∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. sê»kÕúHé sêj·T˝Ÿ‡ »≥Tº˝Àì lXÊ+‘Y, nõ‘Y #·+&ç˝≤, n+ø°‘Y #·yêHé\T ◊|æm˝Ÿ˝À kÕŒ{Ÿ |òæøχ+>¥ Äs√|üD\‘√ &Ûç©¢ b˛©düT\T n¬sdtº #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ä dü+<äs¡“¤+˝À kÕ≈£åî\qT $#ê]+#˚+<äT≈£î sêVüQ˝Ÿ Á<ë$&é n+^ø£]+#ê&ÉT.

]ø±s¡T¶\T Ç˝≤.. z $sê{Ÿø√Væ≤¢

á @&Ü~ Äs¡T ôd+#·Ø\T (f…düTº\TGeH˚¶\T ø£*|æ) kÕ~Û+#ê&ÉT. Ç~˝≤ ñ+fÒ ø√Væ≤¢ H˚{Ïes¡≈£î ‘·q ¬øØsY˝À eH˚¶ ÁøϬø{Ÿ˝À 17 ôd+#·Ø\T kÕ~Û+#ê&ÉT..f…düTº\T, eH˚¶\T ø£*|æ yÓTT‘·Ô+ 22 ôd+#·Ø\T #˚XÊ&ÉT. ÄÁùdº*j·÷, l\+ø£\ô|’ nsTT<˚dæ, Ç+>±¢+&éô|’ eT÷&ÉT, yÓdæº+&ûdt, q÷´õ˝≤+&é, ã+>±¢<˚XŸ\ô|’ ¬s+&˚dæ.. bÕø˘, õ+u≤uÒ«, <äøÏåD≤Á|òæø±\ô|’ ˇø√ÿ 80, ]ø° bÕ+{Ï+>¥ 77, ø£¢sTTyé ˝≤sTT&é ôd+#·Ø kÕ~Û+#ê&ÉT. 74, d”ºyé yê 57 e÷´#Y\≈£î ¬øô|ºHé>± z &ç$*j·TsY‡, <∏ëeHé ≈£L&Ü á @&Ü~ e´eVü≤]+#ês¡T. Äs¡T ôd+#·Ø\T kÕ~Û+#ês¡T z f…düTº˝À¢ <Û√ì Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 50 f…düTº z uÛ≤s¡‘· »≥Tº ‘·s¡|òü⁄q n‘·´~Ûø£ f…düTº\T e÷´#Y\≈£î>±qT 26 f…düTº˝À¢ Ä&çq ¬øô|ºHé>± <Û√ì ]ø±s¡T¶ $Cj·÷\T kÕ~Û+#ê&ÉT. yê{Ï˝À¢ 21 HÓ\ø=˝≤Œ&ÉT. n+‘·≈£îeTT+<äT >∑+>∑÷* dü«<˚X¯+˝Àq÷, 5 $<˚XÊ˝À¢qT e÷´#Y\T »]>±sTT. 12 e÷´#Y˝À¢ uÛ≤s¡‘· »≥Tº ù|]≥ ñqï ]ø±s¡T¶qT n~Û>∑$T+#ê&ÉT.>∑+>∑÷* 49f…düTº z≥$T bÕ˝…’+~. eTs√ 11 Á&Ü>± e÷´#Y \≈£î ¬øô|ºHé>± e´eVü≤]+∫q eTT–XÊsTT. $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ‘=*s√E Ä≥ Ç˝≤.. z Hê{Ï qT+&ç H˚{Ï es¡≈£î Ç˝≤.. z CÀôV≤HÓïdtãsYZ˝Àì yê+&És¡sY‡ _wüHéuÒ&û 22, Á<ë$&é 25, dü∫Hé 25, ùdº&çj·T+˝À ‘=* f…düTº ‘=* s√C…’q ø£|æ˝Ÿ<˚yé 34, |ü{Ö&ç40,n»sY ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT {≤dt ¬>*∫q uÛ≤s¡‘· 47,>∑yêdüÿsY 47f…düTº e÷´#Y\≈£î »≥Tº ‘=\T‘·u≤´{Ï+>¥qT m+#·T≈£îqï ¬øô|ºHé>± e´eVü≤]+∫q $wüj·T+ $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. $»jYT 6, <∏ëeHé $~‘·y˚T. 13, |üPC≤sê 25, ø√Væ≤¢ 119, s√Vü≤‘YX¯s¡à 14 |üs¡T>∑T\ e<ä› ne⁄≥j·÷´s¡T. s¡Vü‰HÓ z Ädæj·÷ qT+&ç <Û√ì ø£+fÒ eTT+<äT 43, <Û√ì 17 |üs¡T>∑T\‘√qT ns¡T®q s¡D‘·T+>∑ ñHêï&ÉT. n‘·&ÉT 56 Ä&ÉT‘·THêïs¡T. 90 zes¡¢˝À 5 $¬ø≥¢ e÷´#Y\≈£î n~Û|ü‹>± e´eVü≤]+#ê&ÉT. qcÕºìøÏ 255 |üs¡T>∑T\T #˚dæq $wüj·T+ z Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± #·÷ùdÔ.. Áπ>yéT dæà‘Y $~‘·y˚T. 105, n˝…Hé uÀs¡¶sY 93, d”ºô|òHé ô|ò¢$T+>¥

ø£|æ˝Ÿ <˚yé≈£î dæ¬ø Hêj·TT&ÉT nyês¡T¶ uÛ≤s¡‘Y 280 n˝Ö{Ÿ q÷´&Ûç©¢: uÛ≤s¡‘Y≈£î 1983˝À ‘=*kÕ] Á|ü|ü+#· ø£|t #ê+|æj·THéwæ|t Á{À|ò”ì kÕ~Û+∫ô|{Ϻq e÷J ¬øô|ºHé ø£|æ˝Ÿ <˚yéqT ˝…’|òtf…’yéT nNyéyÓT+{Ÿ nyês¡T¶≈£î m+|æø£ #˚dæq≥Tº uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ ìj·T+Á‘·D uÀs¡T¶ (_dædæ◊) Á|üø£{Ï+∫+~. á nyês¡T¶ øÏ+<ä dæ¬ø Hêj·TT&ÉT Á{À|ò”, Á|üX¯+kÕ |üÁ‘·+‘√bÕ≥T 25 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ #Ó≈£îÿqT n+<ä#˚j·TqTqï≥Tº _dædæ◊ ø±s¡´<ä]Ù dü+»jYT |üfÒ˝Ÿ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕ&ÉT. uÛ≤s¡‘· n‘·T´‘·ÔeT Ä˝Ÿsö+&És¡¢˝À ˇø£&ç>± >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q ø£|æ˝Ÿ ‘·q ¬øØsY˝À 131 f…düTº\T Ä&ç 434 $¬ø≥T¢ |ü&É>={Ϻ, n|üŒ{À¢ Á|ü|ü+#· ]ø±s¡T¶ HÓ\ø=˝≤Œ&ÉT. f…düTº˝À¢ 400 ˝Ò<ë n+‘·≈£îô|’>± $¬ø≥T¢, 5,000 |üs¡T>∑T\T |üP]Ô #˚dæq yÓTT<ä{Ï ÁøϬø≥sY>± eTs√ ]ø±s¡T¶ düèwæº+#ê&ÉT. 224 eH˚?&É Ç+≥πsïwüq˝Ÿ‡ Ä&ç 253 $¬ø≥T¢ ≈£L*Ãq ø£|æ˝Ÿ 3,783 |üs¡T>∑T\T #˚XÊ&ÉT. Ç+&çj·THé Á|”$Tj·TsY ©>¥ (◊|æm˝Ÿ)≈£î b˛{°>± ‘Ós¡ô|’øÏ e∫Ãq Ç+&çj·THé ÁøϬø{Ÿ ©>¥ (◊dæm˝Ÿ)˝À ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+∫q ø±s¡D+>± ÇHêïfi¯S¢ n‘·ì ù|s¡TqT ˝…’|òtf…’yéT nNyéyÓT+{Ÿ nyês¡T¶≈£î _dædæ◊ |ü]o*+#·˝Ò<äT. nsTT‘˚, n‘·qT ◊dæm˝Ÿ |ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷ #˚dæq ‘·sê«‘· á nyês¡T¶ øÏ+<ä ªeHé f…’yéT ôd{Ï˝ŸyÓT+{Ÿµ˝À uÛ≤>∑+>± 1.5 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT ≈£L&Ü bı+<äqTHêï&ÉT. _dædæ◊ ˝…’|òtf…’yéT nNyéyÓT+{Ÿ nyês¡T¶‘√bÕ≥T eHéf…’yéT ôd{Ï˝ŸyÓT+{Ÿ>± 1.5 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T 1994: ˝≤˝≤ neTsYHê<∏é,

1995: düj·T´<é eTTkÕÔø˘ n©, 1996: ¬øô|ºHé $»jYT Vü≤C≤πs, 1997: ¬ømHé Á|üuÛÑT, 1998: b˛© ñÁ$÷>∑sY, 1999: ø£\ï˝Ÿ ùV≤eT#·+Á<ä n~Ûø±], 2000: düTuÛ≤wt >∑Tù|Ô, 2001: eTq÷‡sY n© U≤Hé |ü{Ö&û, 2002: u≤yékÕôV≤uŸ ì+u≤\ÿsY, 2003: #·+Á<äø±+‘Y uÀπs¶, 2004: uÛÑ>∑e‘Y #·+Á<äX‚KsY, _wüHé dæ+>¥ uÒ&û, mÁsê|ü*¢ Á|üdüqï, yÓ+ø£≥sê|òüTeHé, 2007: HêØeTHé ø±+Á{≤ø£ºsY, 2008: >∑T+&É|üŒ $X¯«Hê<∏é, 2009: yÓTTV”≤+<äsY neTsYHê<∏é, 2010: dü©+ <äTsê˙, 2011: nõ‘Y yê&˚ø£sY, 2012: düT˙˝Ÿ >∑yêdüÿsY. 2005, 2006 dü+e‘·‡sê\≈£î á nyês¡T¶qT Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äT. nyês¡T¶ bı+~q ‘=* ‘·+Á&û ø=&ÉT≈£î\T>± ˝≤˝≤ neTsYHê<∏é, yÓTTV”≤+<äsY neTsYHê<∏é >∑T]Ô+|ü⁄ dü+bÕ~+#ês¡T.

CÀôV≤HÓïdtãsYZ: <äøÏåD≤Á|òæø±ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï ‘=* f…düTº yÓTT<ä{Ï Çìï+>∑T‡˝À uÛ≤s¡‘Y ¬s+&√ s√E >∑Ts¡Tyês¡+ 280 |üs¡T>∑T\≈£î |ü~ $¬ø≥T¢ ø√˝ÀŒsTT+~. nõ+ø±´ s¡Vü≤H˚ ns¡ú ôd+#·Ø (47) #˚j·T≈£î+&ÜH˚ ne⁄{Ÿ ø±>±, ¬øô|ºHé <Û√˙ 19 |üs¡T>∑T\T e÷Á‘·y˚T #˚dæ ne⁄≥j·÷´&ÉT. n•«Hé, »V”≤sY U≤Hé &Éøö{Ÿ nj·÷´s¡T. ¬s+&√ s√E uÛ≤s¡‘· u≤´{Ÿ‡yÓTHé $¬ø≥¢ e<ä› ì\<=≈£îÿø√˝Òø£b˛j·÷s¡T. uÛ≤s¡‘Y k˛ÿsY 278 |üs¡T>∑T\ düeTj·T+˝À ÇcÕ+‘Y X¯s¡à &Éøö≥j·÷´&ÉT. B+‘√ uÛ≤s¡‘Y ‘=$Tà<√ $¬ø{Ÿ ø√˝ÀŒsTT+~. <äøÏåD≤Á|òæø±ô|’ yê+&És¡sY‡ ùdº&çj·T+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï‘=* f…düTº e÷´#·T yÓTT<ä{Ï Çìï+>∑T‡˝À ãT<Ûäyês¡+ Ä≥ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ uÛ≤s¡‘Y ◊<äT $¬ø≥¢ qcÕºìøÏ 255 |üs¡T>∑T\T #˚dæ+~. $sê{Ÿ ø√V”≤¢ n<äT“¤‘·yÓTÆq ôd+#·Ø‘√ uÛ≤s¡‘Y ì\<=≈£îÿø√>∑*–+~. Ä≥ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ uÛ≤s¡‘· ¬øô|ºHé eTùV≤+Á<ä dæ+>¥ <Û√˙ 17 |üs¡T>∑T\‘√, nõ+ø±´ s¡Vü≤H˚ 43 |üs¡T>∑T\‘√ Áø°E˝À ñHêïs¡T. <äøÏåD≤Á|òæø± uÖ\s¡¢˝À ôdºsTTHé, |òæ\+<äsY, yÓ÷¬sÿ˝Ÿ, C≤øÏ«dt ø£*¢dt ‘·˝À $¬ø{Ÿ rdüT≈£îHêïs¡T. +ÄVÇFTmSÇzÇWT <äøÏåD≤Á|òæø±‘√ f…düTº: uÛ≤s¡‘Y ‘=$Tà<√ $¬ø{Ÿ &ÍHé Ä~˝ÀH˚ uÛ≤s¡‘Y≈£î m<äTs¡T <Óã“ ‘·–*+~. 17 |üs¡T>∑T\ k˛ÿs¡T e<ä› uÛ≤s¡‘Y •KsY <ÛëeHé s¡÷|ü+˝À ‘=* $¬ø{ŸqT ø√˝ÀŒsTT+~. n‘·qT 13 |üs¡T>∑T\T #˚dæ ôdºsTTHé uÖ*+>∑T˝À ô|$*j·THé <ë] |ü{≤º&ÉT. Ä ‘·sê«‘· uÛ≤s¡‘Y 24 |üs¡T>∑T\ e<ä› ¬s+&√ $¬ø{Ÿ ø√˝ÀŒsTT+~. 42 ã+‘·T\T Ä&ç πøe\+ 6 |üs¡T>∑T\T #˚dæ yÓ÷¬sÿ˝Ÿ uÖ*+>∑T˝À eTTs¡∞ $»jYT ne⁄≥j·÷´&ÉT. ¬s+&ÉT $¬ø≥T¢ ø√˝ÀŒsTTq ‘·sê«‘· #Û·‘˚X¯«sY |ü⁄C≤sê, $sê{Ÿ ø√V”≤¢ Ä∫‘·÷∫ Ä&Üs¡T. ôd+#·Ø |üP]Ô #˚dæq $sê{À ø√V”≤¢ 119 |üs¡T>∑T\ e<ä› ne⁄≥j·÷´&ÉT. n+‘·≈£î eTT+<äT 113 |üs¡T>∑T\ k˛ÿs¡T e<ä› uÛ≤s¡‘Y eT÷&√ $¬ø{Ÿ ø√˝ÀŒsTT+~. #Û·‘˚X¯«sY |ü⁄C≤sê 25 |üs¡T>∑T\ e´øÏÔ>∑‘· k˛ÿs¡T e<ä› s¡qïe⁄{Ÿ nj·÷´&ÉT. uÛ≤s¡‘Y 151 |üs¡T>∑T\ e<ä› Hê\T>√ $¬ø{Ÿ ø√˝ÀŒsTT+~. s√Væ≤‘Y X¯s¡à 14 |üs¡T>∑T\ e´øÏÔ>∑‘· k˛ÿs¡T e<ä› |òæ\+<äsY uÖ*+>∑T˝À ne⁄≥j·÷´&ÉT.

Printed, Published & owned by Sangineedi Sitaram, Printed at SAMCO, Hyderabad, Published at # 6-2-40, Doller Chambers, 4th Floor, Flot No.3 & 4, AC Guards, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004. Andhrapradesh. RNI / APTEL/2012/48595; Tele Fax: 040-66348710, Cell: 99 666 98 666, 99666 77889, Mail:indianewstodaydaily@gmail.com

20 12 13 India news  

20-12-13