Page 1

TELUGU DAILY

ôV’≤<äsêu≤<é 20`4`2014 Ä~yês¡+

Publishing In: Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada

‰

www.indianewstoday.co

]f…’¬s’q kÕºsY u≤´{Ÿ‡yÓTHé!

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:323 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

y˚T 24q ñeTà&ç KC≤Hê K‘·+!

mìïø£\ ã]qT+∫ ‘·|ü≈£îqï e÷J d”m+ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 19: e÷J eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ mìïø£\ düeTsê+>∑D+ qT+∫ yÓqTï#·÷|æ |ü˝≤j·Tq+ ∫‘·Ô–+#ês¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ ô|{Ϻ.. sêÅcÕºìï ¬s+&ÉT eTTø£ÿ\T #˚dæq $uÛÑ»q >√&É\qT ≈£L˝ÒÃkÕÔqì.. ≈£L*q »s¡àHé >√&É eTTø£ÿ\T #·÷|æ.. Á|ü>∑˝≤“¤\T |ü*øÏq e÷J eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶øÏ ø£˙dü+ dü«j·T+>± mìïø£\ ã]˝ÀøÏ ~π> <ÛÓ’s¡´+ ˝Ò≈£î+&Üb˛sTT+~. Äj·Tq kı+‘· ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ myÓTà˝Ò´>± X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ Äj·Tq ‘·eTTà&ÉT øÏc˛sY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ Hê$TH˚wüHé y˚XÊs¡T. ìC≤ìøÏ øÏs¡DY á kÕúq+ qT+∫ Hê$TH˚wüHé y˚kÕÔs¡+fÒ ¬s+&ÉT s√E\T>± $|üØ‘·yÓTÆq Á|ü#ês¡+ »]–+~. ˇø£yÓ’|ü⁄ sêhyê´|üÔ+>± s√&éc˛\‘√ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï øÏs¡DY.. Çyêfi¯ kı+‘· ìjÓ÷»ø£esêZìï #˚s¡T≈£îì.. 11 >∑+≥\≈£î Hê$TH˚wüHé y˚kÕÔs¡ì n+≥÷ e#êÃs¡T. ∫e] ì$Twü+ es¡≈£L Äj·TH˚ b˛{°#˚kÕÔs¡H˚ Á|ü#ês¡y˚T »s¡T>∑T‘·÷ e∫Ã+~. nsTT‘˚ ô|ò’q˝Ÿ>± Äj·Tq b˛{°qT+∫ ‘·|ü⁄Œ≈£îHêïs¡T. ‘·eTTà&ÉT øÏc˛sY≈£îe÷sY ¬s&綑√ myÓTà˝Ò´ |ü<ä$øÏ Hê$TH˚wüHé y˚sTT+#ês¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä kÕ<Ûäqø√dü+ |ü<äe⁄\≈£î nr‘·+>± ø£èwæ#˚j·T&ÜìøÏ mìïø£\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&É<ä\#·T≈£îqï≥T¢>± øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ Á|üø£{Ï+#ês¡T. düVü≤#·s¡T\T ø=+<äs¡T ¬s#·Ã>={Ϻ bÕغ ô|{Ϻ+∫q ‘·sê«‘·... n+<ä]˙ qeTTà≈£îì... mìïø£\¢ Çs¡>∑Bùdj·Te#·TÃqì nqT≈£îqï øÏs¡DY≈£î Ä~qT+∫ n˙ï m<äTs¡T<Óã“˝Ò ‘·>∑T\T‘·÷ e#êÃsTT. qeTTà≈£îqï düVü≤#·s¡T\T |ü\Te⁄s¡T Ç‘·s¡ bÕغ˝À¢øÏ e\dü\T b˛j·÷s¡T. kÕ<Ûës¡D+>± bÕغ n<Ûä´≈£åî\T kÕs¡<ÛäT\T.. bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘ê\qT Á|üø£{Ï+#˚|ü⁄Œ&ÉT ‘=*$&É‘·˝ÀH˚ ‘·eT ù|s¡T≈£L&Ü yÓ\¢&çdüTÔ+{≤s¡T. ‘·<ë«sê bÕغ ÁX‚DT˝À¢ dü÷Œ¤]Ô ì+ù| Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔ+{≤s¡T. nsTT‘˚ øÏs¡DY e÷Á‘·+ |ü\T $&É‘·\T>± C≤_‘ê\T $&ÉT<ä\ #˚dæHê.. ‘·q kÕúq+ |”˝Òs¡T >∑T]+∫ e÷Á‘·+

q>∑<äT, eT<ä´+ |ü+|æD°øÏ

n&ÉT¶ø£≥º: nœ\|üø£å+

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 19 mìïø£\ y˚fi¯ q>∑<äT eT<ä´+ |ü+|æD°øÏ n&ÉT¶ø£≥º y˚j·÷\ì nìï sê»ø°j·T |üøå±\T eTTø£Ôø£+sƒ¡+‘√ ø√sêsTT. πøåÁ‘·kÕúsTT˝À &ÉãT“, eT<ä´+ |ü+|æD°ì n&ÉT¶ø√e&ÜìøÏ ‘·ìF\qT eT]+‘· eTTeTàs¡+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. nœ\|üø£å H˚‘·\‘√ πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òüT+ p;¢Vü‰\T˝À Á|ü‘˚´ø£+>± düe÷y˚X¯yÓTÆ+~. ˇø√ÿ bÕغ‘√ |ü~ ì$TcÕ\ bÕ≥T $&ç$&ç>± düe÷y˚X¯yÓTÆ yê] dü÷#·q\T, dü\Vü‰\T, nuÛÑ´+‘·sê\qT d”«ø£]+∫+~. dü+|üqTï˝Ò m≈£îÿe>± b˛{° #˚düTÔqï+<äTq mìïø£\ ìã+<Ûäq\T e÷s¡TŒ #˚j·÷*‡+<˚qì d”|”◊ H˚‘· #ê&Ü yÓ+ø£≥¬s&ç¶ ád”øÏ dü÷∫+#ês¡T.

yÓ\¢&çs¡#·˝Ò<äT. eT<Ûä´˝À Äj·Tq sê»+ù|≥ m+|”>± ~>∑T‘ês¡H˚ Á|ü#ês¡+ ≈£L&Ü q&ç∫+~. nsTT‘˚ @ mìïø£˝À¢q÷ ~>∑&ÜìøÏ Äj·Tq≈£î <ÛÓ’s¡´+ #ê*q≥T¢ ˝Ò<äT. ndü˝Ò düyÓTÆø±´+Á<Ûä sêÅcÕºìøÏ ∫e] eTTK´eT+Á‹ nì Ç|üŒ{Ïπø n|üø°]Ôì eT÷≥>∑≥Tº≈£îì ñqï øÏs¡DY, d”m+>± #˚dæ z&çb˛sTTq Hêj·T≈£î&ÉT nì ≈£L&Ü nì|æ+#·Tø√yê*‡ edüTÔ+<äì uÛÑj·T|ü&çq≥T¢>± ø£ì|æk˛Ô+~. n+<äTπø Äj·Tq &Ó’s¡≈£îº>± mìïø£˝À¢ ~>∑≈£î+&Ü.. ‘·eTTà&çì yÓ÷Vü≤]+#ês¡T. ∫e] es¡≈£î á $wüj·÷ìï >∑T+uÛÑq+>± ñ+∫.. ‘êH˚ Hê$TH˚wüHé y˚düTÔqï+‘· Vü≤&Ü$&ç #˚dæ.. {Ï«düTº Ç#êÃs¡T.

mìïø£\ ã]qT+∫ ‘·|ü≈£îqï e÷J d”m+ øÏs¡DY e÷J eTTK´eT+Á‹, C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ mìïø£\ ã] qT+∫ ‘·|ü≈£îHêïs¡T. ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ |”˝Òs¡T qT+∫ øÏs¡DY b˛{° #˚kÕÔs¡ì n+<äs¡÷ uÛ≤$+#ês¡T. nsTT‘˚ øÏs¡DY k˛<äs¡T&ÉT øÏc˛sY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä ‘·s¡|ü⁄q |”˝Òs¡T nôd+;¢ nuÛÑ´]ú>± Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚XÊs¡T.

düyÓTÆø£´‘· ø√dü+ ø£èwæ #˚ùd Hêj·T≈£î\T ø±yê*.. sêh düyÓTÆø£´‘· ø√dü+ ø£èwæ #˚ùd Hêj·T≈£î\T eTq≈£î ø±yê\ì e÷J eTTK´eT+Á‹, C…’dübÕ n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ |”˝Òs¡T C…’dübÕ nuÛÑ´]ú>± øÏs¡DY k˛<äs¡T&ÉT øÏc˛sY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚dæq dü+<äs¡“¤+>± øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... sêh $uÛÑ»q e\¢ ‘Ó\T>∑T C≤‹øÏ rÁe qwüº+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ø±+Á¬>dt ô|<ä›\≈£î #Ó|æŒHê ‘·q e÷≥ $q˝Ò<äì, n+<äTπø ø±+Á¬>dt bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚dæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. >±+BÛ ≈£î≥T+ã+ n+fÒ ‘Ó\T>∑Tyêfi¯¢≈£î Áù|eT ñ+<äì, k˛ìj·÷, sêVüQ˝Ÿ≈£î #Ó|æŒHê |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äHêïs¡T. á mìïø£˝À¢ ‘êqT b˛{° #˚j·T&É+ ˝Ò<äì, sêheT+‘ê ‹]– C…’dübÕ nuÛÑ´s¡Tú\ $»j·÷ìøÏ ø£èwæ #˚j·TqTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. sêh $uÛÑ»q≈£î ø±s¡≈£î˝…’q yê]øÏ ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓbÕŒ\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 19: Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêh KC≤Hê U≤‘ê y˚T 24‘√ eTT–j·TqT+~.

sêh $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À ñeTà&ç sêh+˝À Äs√E≈£î nìï #Ó*¢+|ü⁄\T |üP]Ô#˚j·÷\ì Ä]›ø£XÊK ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. B+‘√ y˚T HÓ\ ñ<√´>∑T\ J‘ê\T, ]f…’s¡T¶ ñ<√´>∑T\ ô|q¸q¢qT eTT+<äT>±H˚ #Ó*¢+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. pHé 2q ¬s+&ÉT ø=‘·Ô sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T ø=\Te⁄ rs¡qTHêïsTT.. Äs√EqT+∫ Ä<ëj·T e´j·÷\T Äj·÷ sêh Á|üuÛÑT‘ê«\ ã&Ó®{Ÿ qT+#˚ ñ+{≤sTT. B+‘√ y˚T 24‘√ Á|üdüTÔ‘· Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ KC≤Hê U≤‘ê ø√¢CŸ #˚j·÷\ì Ä]›ø£ XÊK ìs¡ísTT+∫+~. áy˚Ts¡≈£î ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø#˚dæ+~. n≥T ñeTà&ç sêh+˝À #Ó*¢+|ü⁄\T, |üqT\T , ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î dü+ã+~+∫ $yê<ä+ ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü ñ+&Ü\H˚ á ìs¡íj·T+rdüT≈£îqï≥Tº n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. ñeTà&ç sêh+˝À #Ó*¢+#·≈£î+fÒ.. ¬s+&ÉT sêÅcÕº\T>± $&çb˛j·÷ø£ nyÓ÷eTj·T+ HÓ\ø=H˚ |ü]dæΔ‹ ñ+≥T+<äì.. n+<äTø√dü+ y˚T 24 &Ó&é ˝…’Hé ô|≥Tº≈£îHêïeT+≥THêïs¡T. Ç+<äTø√dü+ Ä]›ø£ dü+e‘·‡s¡+ @Á|æ˝Ÿ, y˚T HÓ\˝À¢ ô|<ä›yÓTT‘·Ô+˝À n|ü⁄Œ #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. e#˚à Ä]›ø£ dü+e‘·‡s¡+ ã&Ó®{Ÿ ˝À 29 y˚\ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ n|ü⁄Œ≈£î πø+Á<ä+ n+^ø±s¡+ ‘Ó*|æ+~. pHé 2 e‘˚BqT+∫ ôdô|º+ãsY es¡≈£î sêh ã&Ó®{Ÿ πø{≤sTT+|ü⁄\qT ¬s+&ÉT sêÅcÕº\≈£î |ü+|æDÏ #˚j·TqTHêïs¡T. |ü<∏äø±\T, ø±s¡´Áø£e÷\T, y˚‘·Hê\T, dü;‡&û\T, ô|q¸qT¢ #˚dæq πø{≤sTT+|ü⁄\qT Çs¡T sêÅcÕº\≈£î |ü+|æD° #˚j·TqTHêïs¡T. Á|üD≤[ø£ |ü<äT› øÏ+<ä πø{≤sTT+∫q 67,950 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT Çs¡T sêÅcÕº\≈£î |ü+|æD° #˚kÕÔs¡T. ◊‘˚..¬s+&ÉT sêÅcÕº˝À¢ @yÓTÆHê $yê<ë\T ‘·˝…‹Ô‘˚ n+<äTø√dü+ düôdŒHé‡ U≤‘ê @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#ês¡T.

d”e÷+Á<Ûä˝À bòÕ´Hé CÀs¡T

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 19: sêÁwüº sê»ø°j·÷\˝À ‘·÷s¡TŒ ôd+{ÏyÓT+≥T m≈£îÿe. @<Ó’Hê ‘·÷s¡TŒqT+&˚ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. d”e÷+Á<Ûä˝À y˚T 7q »s¡>∑qTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\˝À yÓ’mkÕ‡sYd”|” CÀs¡T ø£q|ü&ÉqTqï<äì sê»ø°j·T esêZ\ n+#·Hê. ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝À ø√qd”eT≈£î $•wüº kÕúq+ ñ+~. bÕغ\ »j·÷|ü »j·÷\qT ìπs›•+#˚ ø±|ü⁄ kÕe÷õø£ es¡Z+ ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+#·qT+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ‘Ó\T>∑T<˚XÊìøÏ á es¡Z+ eT<䛑·T |ü*øÏ+~. nôd+;¢, ˝Àø£düuÛÑ ìjÓ÷»ø£esêZ\ πø{≤sTT+|ü⁄˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ‘·>∑T ÁbÕ<Ûëq´‘· ø£*Œ+#·ø£b˛e&É+‘√ ø±|ü⁄ esêZìïøÏ ÄÁ>∑Vü≤+ ø£*–+∫+~. yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ sêÁwüº yê´|üÔ+>± 25 ô|’>± nôd+;¢, 6 bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ø±|ü⁄\qT nuÛÑ´s¡Tú\T>± ì\u…{Ϻ+~. Bì‘√ nø£kÕà‘·TÔ>± yÓ’K] e÷s¡TÃ≈£îqï á kÕe÷õø£ es¡Z+ sêÁwüº yê´|üÔ+>± yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt $»j·÷ìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#·T≈£î+~. ø√qd”eT Á|ü<Ûëq πø+Á<äyÓTÆq neT˝≤|ü⁄s¡+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ nuÛÑ´]ú nsTT‘êã‘·TÔ\ Äq+<äsêe⁄ b˛{° #˚düTÔ+&É>±.. yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt ‘·s¡|òü⁄q >=\¢u≤ã÷sêe⁄ ã]˝À e⁄Hêïs¡T. yÓ’mdt dü+πøåeT|ü<∏äø±\T, »>∑Hé yÓTìô|òk˛º≈£î

ø±fi¯ó¢ |ü≥Tº≈£îHêï ø£ìø£]+#·ì #·+Á<äu≤ãT HÓ\ø=+~. n|ü|ü{Ïπø #ê˝≤ eT+~ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ yê]yê] yêVü≤Hê\ <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[¢b˛j·÷s¡T. á eT∫©|ü≥ï+, @Á|æ˝Ÿ 19: ø£ècÕíõ˝≤¢ πø+Á<ä+ düeTj·T+˝À #·\eT\XË{Ϻ sêe÷qT» uÛ≤s¡´ eT∫©|ü≥ï+˝À mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ø√dü+ $#˚Ãdæq #·+Á<äu≤ãT ø±fi¯¢ô|’ |ü&ç {Ϭøÿ≥TºqT n&ç–+~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT≈£î $q÷‘·ï nsTTHê düŒ+~+#·ì #·+Á<äu≤ãT ‘·q<Ó’q XË’*˝À kÕ«>∑‘·+ \_Û+∫+~. ¬ø’ø£\÷s¡T {Ϭøÿ≥Tº Ä•+∫ #·÷dü÷Ô, ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô eTT+<äT≈£î uÛÑ+>∑|ü&ɶ õ˝≤¢ ‘Ó<˚bÕ Hêj·T≈£î\T #·\eT\XË{Ϻ kÕ–b˛j·÷s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø±ùd|ü⁄ nø£ÿ&É sêe÷qT» uÛ≤s¡´ #·+Á<äu≤ãT ø±fi¯¢ô|’ |ü&É≥+ dü+#· ñÁ~ø£Ô‘· |ü]d曋 HÓ\ø=+~. b˛©düT\T yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ \q+ ø£*–+∫+~. <äj·T#˚dæ ¬ø’ø£\÷s¡T {Ϭøÿ≥Tº ‘·q uÛÑs¡Ô sêe÷qT»≈£î Çyê«\ì ÄyÓT #·+Á<äu≤ãTqT ÁbÕ<˚j·T|ü&çs¡~. dü«\Œ+>± ˝≤؃#ê]® #˚dæ #·\eT\XË{Ϻ sêe÷qT» uÛ≤s¡´qT #·+Á<äu≤ãT ôV≤*ø±|òüºsY ~– ô|&Éq |üs¡´≥q≈£î yÓfi‚¢+<äT≈£î ‘·q |üø£ÿ≈£î ˝≤π>XÊs¡T. á˝À>± #·+Á<äu≤ãT Äj·Tq ø√dü+ @sêŒ≥T yêVü≤q+ mπøÿ+<äT≈£î dæ<ä›eTe⁄‘·Tqï düeTj·T+˝À á dü+|òüT≥q #˚dæq yêVü≤q+˝À ô|&Éq≈£î ãj·T\T<˚sês¡T.

22q yÓ÷&û düuÛÑ˝À ª»qùdqμ |üeHé ø£˝≤´DY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 19: á HÓ\ 22q ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ìC≤+ ø£fi≤XÊ\ yÓTÆ<ëq+˝À ;CÒ|” Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú qπs+Á<ä yÓ÷&û ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#· qTHêïs¡T. »qùdq n<Ûä´≈£åî&ÉT, Á|üeTTK ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT |üeHéø£˝≤´DY á düuÛÑ˝À bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. dæøÏ+Á<ëu≤<äT˝À Á|ü#ês¡+ #˚j·÷\ì dæøÏ+Á<ëu≤<é ;CÒ|” m+|” <ä‘êÔÁ‘˚j·T X¯ìyês¡+ |üeHéø£˝≤´DYì ø√sês¡T. yÓ÷&û düuÛÑ ‘·sê«‘· Á|ü#ês¡+ô|’ düŒwüº‘· ÇkÕÔqì |üeHéø£˝≤´DY ‘·q≈£î #Ó|æŒq≥T¢ <ä‘êÔÁ‘˚j·T ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> ‘êqT b˛{°#˚düTÔqï dæøÏ+Á<ëu≤<é ˝Àø˘düuÛÑ |ü]~Û˝À ≈£L&Ü mìïø£\ Á|ü#ês¡+ô|’ |üeHé‘√ #·]Ã+∫q≥T¢ BìøÏ kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+∫q≥T¢ <ä‘êÔÁ‘˚j·T ‘Ó*bÕs¡T.

‘√&ÉT ø±|ü⁄ kÕe÷õø£ es¡Z+‘√ u≤ã÷sêe⁄ $»j·÷ìøÏ kÕqT≈£L\‘· @s¡Œ&ç+~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ìeTàø±\j·T ∫qïsê»|üŒ≈£î ô|<ë›|ü⁄s¡+ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£ esêZìï πø{≤sTT+∫+~. B+‘√ ∫qïsê»|üŒ es¡Z+ Äj·Tq ¬>\|ü⁄ ø√dü+ ô|<ë›|ü⁄s¡+ô|’ πø+ÁBø£]+ ∫+~. eTs√yÓ’|ü⁄ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT yÓT≥¢ dü‘·´Hêsêj·TD n\T¢&ÉT ‘√≥ qs¡dæ+Vü≤+ ø±øÏHê&É ˝Àø£düuÛÑ nuÛÑ´]ú>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ã]˝À ì*|æ+~. B+‘√ yÓT≥¢ es¡Z+ n+‘ê ø±øÏHê&É˝À Äj·Tq ¬>\T|ü⁄ø√dü+ ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡T. á |ü]D≤e÷\ H˚|ü<∏ä´+˝À nsTT‘êã‘·TÔ\ ¬>\T|ü⁄ q˝Ò¢s¡Tô|’ q&Éπøqqï |ü]dæú‹ e÷]+~. sêÁwüº yê´|üÔ+>± kÕe÷õø£ bı+~ø£ nqTdü]+∫ düeTq«j·T+‘√ d”≥T¢ πø{≤sTT+∫q yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dtbÕغ |ü≥¢ Äj·÷ esêZ\T kÕqT≈£L\+>± düŒ+~düTÔHêïsTT. bÕغ ¬>\T|ü⁄ø√dü+ dü+|üPs¡í eT<䛑·T Á|üø£{ÏdüTÔHêïsTT. @~@yÓTÆHê d”e÷+Á<Ûä˝À sêqTqï~ sê»qï sê»´y˚Tqqï n_ÛÁbÕj·T+ n+‘·{≤ ã\+>± $q|ü&ÉT‘√+~.


õ˝≤¢ ˇ*+|æø˘ nk˛dæj˚TwüHé dü«s√í‘·‡e düuÛÑ yêsTT<ë Ä~yês¡+ 20, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 19: áHÓ\ 20q ìs¡«Væ≤+#·qTqï õ˝≤¢ ˇ*+|æø˘ nk˛dæj˚TwüHé dü«s√í‘·‡e düuÛÑ yêsTT<ë |ü&ç+<äì õ˝≤¢ ˇ*+|æø˘ nk˛dæj˚TwüHé ø±s¡´<ä]Ù |æ.düT+<äs¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. nk˛dæj˚TwüHé nqTã+<Ûä dü+düú\ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T, düuÛÑT´\T, yÓ≥s¡Hé Áø°&Üø±s¡T\T, yêø£sY‡ >∑eTì+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. H˚&ÉT õ˝≤¢kÕúsTT #Ódt

yÓ÷Væ≤˙ s¡÷|ü+˝À y˚<äHêsêj·TDT&ÉT! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, @Á|æ˝Ÿ 19 : ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ Hê>∑T˝≤|ü⁄s¡+˝À yÓ\dæq l<˚$, uÛÑ÷<˚$ düy˚T‘· y˚<äHêsêj·TDT&ç yê]¸ø£ ÁãVü≤Àà‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± nsTT<√ s√E X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ yÓ÷Væ≤˙ ne‘ês¡+˝À y˚<ä Hêsêj·TDT&ÉT |ü\¢øÏ˝À }πs>∑T‘·÷ uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq$T#êÃs¡T. ñ<äj·T+ 8 >∑+≥\ qT+&ç 10 >∑+≥\ es¡≈£î yÓ÷Væ≤˙ ne‘ês¡T&ç |ü⁄s¡ M<ÛäT˝À¢ $Vü≤]+∫q kÕ«$TøÏ uÛÑ≈£îÔ\T n&ÉT>∑&ÉT>∑THê ø£s¡÷Œs¡ ˙sê»Hê\+~+#ês¡T. yêVü≤q ùde nq+‘·s¡+ 11 >∑+≥\ qT+&ç 12 >∑+≥\ es¡≈£î Ä\j·T+˝À düï|üq ‹s¡TeT+»q+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. l<˚$, uÛÑ÷<˚$ düy˚T‘· y˚<ä Hêsêj·TD kÕ«$T yê] ñ‘·‡e eT÷s¡TÔ\≈£î nq+‘·s¡+ n_Ûùwø£+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç|üP´{° Çy√ Vü≤]+Á<äHê<Ûé, dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ |”‘ê+ãs¡sêE, Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T ˝Àø£Hê<Ûä¬s&ç¶, ñ<äjYT ≈£îe÷sY y˚˝≤~ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ 18 >∑+≥\T.. ‹s¡T|ü‹, @Á|æ˝Ÿ 19: uÛÑ≈£îÔ\ s¡B›. ‹s¡TeT\ l yÓ+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHês¡Δ+ es¡Tdü>± ôd\e⁄\T sêe&É+‘√ X¯óÁø£, X¯ìyês¡+Hê&ÉT y˚˝≤~ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡Tø√e&É+‘√ uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› n~Ûø£yÓTÆ+~. B+‘√ düs¡« <äs¡ÙHêìøÏ yÓfi‚¢ uÛÑ≈£îÔ\ ø£+bÕs¡TºyÓT+≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\‘√ 26 ì+&É>±.. düs¡« <äs¡Ùq+ <ë«sê kÕ«$T yê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î 18 >∑+≥\≈£î ô|’>± düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥Tº uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. 300 s¡÷bÕj·T\ Á|ü‘˚´ø£ <Ó’e <äs¡ÙHêìøÏ 9 >∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+&É>±.. ø±* u≤≥q ‹s¡TeT\≈£î e#˚à ~e´ <äs¡Ùq+ uÛÑ≈£îÔ\≈£î 11 >∑+≥\ düeTj·T+..50s¡÷bÕj·T\ <äs¡Ùq+ ø√dü+ 7 >∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥Tº uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T.≈£L´ ˝…’Hé˝Àì uÛÑ≈£îÔ\≈£î {°{°&û n~Ûø±s¡T\T ñ<äj·T+ bÕ\T, bı+>∑*ì n+~+#ês¡T. πø+ÁBj·T $#ês¡D ø±sê´\j·T+ e<ä› ñ∫‘·, 50, 100, 500 s¡÷bÕj·T\ edü‹ >∑èVü‰\ ø√dü+ uÛÑ≈£îÔ\T ¬s+&ÉT >∑+≥\≈£î ô|’>± y˚∫ ñ+&Ü*‡q |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. ø=+‘·eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T ‘·eT $\TyÓ’q edüTÔe⁄\qT ˝≤ø£s¡¢˝À ñ+∫ kÕ«$T <äs¡ÙHêìøÏ yÓfi¯ó ‘·THêïs¡T. ø£˝≤´D ø£≥º e<ä› uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› n~Ûø£+>± ñ+~. Ä\j·T+˝À|ü\ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î eTVü‰\|òüTT <äs¡ÙHêìï {°{°&û n~Ûø±s¡T\T neT\T #˚düTÔHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT 56y˚\ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$T yê]ì <ä]Ù+#·T≈£îqï≥Tº {°{°&û n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

‹s¡TeT\˝À ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡TeT\, @Á|æ˝Ÿ 19: l yÓ+ø£fÒX¯«s¡Tì <äs¡ÙHês¡Δ+ e#˚à uÛÑ≈£îÔ\≈£î ˙{Ï düs¡|òüsêqT {°{°&û n~Ûø±s¡T\T #˚j·T˝Òì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. ≈£îe÷s¡<Ûës¡, |üdüT|ü⁄<Ûës¡, bÕ|ü $HêX¯q+, Äø±X¯>∑+>∑ &ÜyéT\˝À ˙{Ï ø=s¡‘· @s¡Œ&É&É+‘√.. ‹s¡TeT\˝Àì $$<Ûä ø±fÒJ\≈£î ˙{Ïì $&É‘·\yêØ>± düs¡|òüsê #˚düTÔHêïs¡T. B+‘√ {°{°&û n~Ûø±s¡T\T uÛÑ≈£îÔ\≈£î ø=ìï ø±fÒJ\qT πø{≤sTT+#· ˝Òì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. ì‘ê´qï Á|ükÕ<ä düÁ‘·+ e<ä› ˙{Ï düs¡|òüsê ø=s¡e&É&É+‘√ ù||üs¡T ù|¢≥¢qT uÛÑ≈£îÔ\≈£î n+~düTÔHêïs¡T. y˚dü$ ø±\+ eTs√ 40 s√E\ bÕ≥T ø=qkÕπ> neø±X¯+ ñ+&É&É+‘√ ‘Ó\T>∑T>∑+>∑ ˙{Ïì ‹s¡TeT\≈£î n+~+#˚˝≤ @sêŒ≥T¢ #˚düTÔqï≥Tº Çy√ m+õ >√bÕ˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. eTs√ yês¡+ s√E\˝À ‘Ó\T>∑T>∑+>∑ ˙s¡T ‹s¡TeT\≈£î sêø£b˛‘˚ uÛÑ≈£îÔ\≈£î m<äTs¡j˚T´ neø±X¯+ ñ+<äì nHêïs¡T. Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± {°{°&û n~Ûø±s¡T\T ‹s¡T|ü‹ qT+&ç ˙{Ï {≤´+ø£s¡¢qT ‹s¡TeT\≈£î s¡|æŒdüTÔHêïs¡T. $$<Ûä eTsƒê\≈£î #Ó+~q ìsê«Vü≤≈£î\T ≈£L&Ü ‹s¡T|ü‹ qT+&ç ˙{Ïì ‹s¡TeT\˝Àì ‘·eT eTsƒê\≈£î #˚s¡TdüTÔHêïs¡T.

yÓTs¡T>∑T ù|s¡T‘√ 19 ‘·T˝≤\ ã+>±s¡+‘√ |üsêØ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 19 : ÄuÛÑs¡D≤\≈£î yÓTs¡T>∑Tô|&É‘êeTì q$Tà+∫q <äT+&É>∑T\T õ˝≤¢˝Àì >±s¡ eT+&É\ |ü]~Û˝À >∑\ ø£[+>∑|ü≥ï+˝À ˇø£ eTVæ≤fi¯ qT+∫ 19 ‘·T˝≤\ ã+>±s¡+‘√ |üsês¡j·÷´&ÉT. b˛©düT\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ $yêsê*˝≤ ñHêïsTT. >±s¡ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø£[+>∑|ü≥ï+≈£î #Ó+~q y˚≥÷] sê»´\ø°Î Ç+{ÏøÏ Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\T e#êÃs¡T. Ç+{ÏeTT+<äT eT+∫˙{Ï‘√ ñqï Ç‘·Ô&ç ø£\X¯+ q\¢>± ñ+&É&Üìï >∑eTì+∫ ‘êeTT edüTÔe⁄\≈£î yÓTs¡T>∑Tô|&É‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. ÄyÓT qT+∫ ø£\XÊìï rdüTø=ì nø£ÿ&˚ yÓTs¡T>∑Tô|{Ϻ Ç#êÃs¡T. d”º\T, sê–, Ç‘·Ô&ç e+{Ï edüTÔe⁄˝Ò ø±≈£î+&Ü ã+>±s¡T ÄuÛÑs¡D≤\T ≈£L&Ü yÓTs¡T>∑Tô|&É‘êeTì q$Tà+#·&É+ n|üŒ{Ï es¡≈£î q\¢>± ñqï ø£\X¯+ ‘·fi¯‘·fi¯˝≤&É&É+‘√ yê] e÷≥\T q$Tàq ÄyÓT Ç+{À¢øÏ s¡eTàì #Ó|æŒ ‘·q e<ä› ñqï yÓTT‘·Ô+ |ü+<√ì$T~qïs¡ ‘·T˝≤\ @&ÉT ã+>±s¡T >±E\T, Hê\T>∑T ø£+ø£D≤\T, ˇø£ #Ó’qT yê]øÏ n+~+∫+~. á düeTj·T+˝À nø£ÿ&˚ ñqï ÄyÓT ≈£îe÷s¡T&ÉT s¡$X¯s¡à y˚T&Éô|’ ñqï ‘·+Á&çøÏ ø±|ò” Ç#˚Ã+<äT≈£î yÓfi≤¢&ÉT. øÏ+<ä >∑~˝À sê»´\øÏÎ ˇø£ÿπs ñ+&É>± ÄuÛÑs¡D≤\T yÓTs¡T>∑Tô|&ÉT‘·Tqï≥T¢ q{Ï+∫q <äT+&É>∑T\T ø=~›ùd|ü{Ï ‘·sê«‘· eT+∫˙s¡T ø±yê\ì n&ç>±s¡T. ÄyÓT |üø£ÿ>∑~˝ÀøÏ yÓ[¢ ‹]–e#˚Ã˝À>± ã+>±s¡T ÄuÛÑs¡D≤\‘√ ñ&ÜsTT+#ês¡T. yÓ÷düb˛sTTq≥T¢ >∑T]Ô+∫ $wüj·÷ìï y˚T&Éô|’q ≈£îe÷s¡T&ÉT s¡$X¯s¡à≈£î ‘Ó*j·TCÒdæ+~. B+‘√ Äj·Tq >±s¡ b˛©düTùdºwüHé˝À |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î nø£ÿ&ç >±s¡ mdt◊ Ç.∫qï+Hêj·TT&ÉT πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

mìïø£\ ì|òü÷ y˚~ø£ õ˝≤¢ ø£˙«qsY>± y˚DT>√bÕ\sêe⁄ lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 19 .: mìïø£\ ì|òü÷ y˚~ø£ õ˝≤¢ ø£˙«qsY>± ø=+ø±´q y˚DT>√bÕ\sêe⁄, ø√ø£˙«qsY>± |æ.»>∑H√àVü≤qsêe⁄\T ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. M]‘√ bÕ≥T>± düuÛÑT´\T>± ¬ø.edü+‘ ·≈£îe÷sY, m+.Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, ÄsY.∫Hêïsêe⁄, |æ.Vü≤]Á|üdüqï, ns¡TDYãy˚sê, mHé.$.sêe÷sêe⁄, ¬ø.\≈£åîàHêj·TT&ÉT, Á|ü<Ûëq Ä~Hêsêj·TD, dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\ Á|ü‹ì<ÛäT\T mHé.düHê´d æsêe⁄, m+.Á|ükÕ<äsêe⁄, X¯+ø£s¡sêe⁄, _.q]‡+Vü≤eT÷]Ô, mdt.yÓ÷Vü≤qsêe⁄, {Ï.|æ.u…qØ®<ëdüT, _.kÕ+ãeT÷]Ô\qT ìj·T $Tdü÷Ô mìïø£\ ì|òü÷y˚~ø£ sêh eTTK´ düeTq«j·Tø£s¡Ô sêe⁄ #Ó*ø±ì ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæq≥T¢ y˚DT>√bÕ˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. M]‘√ bÕ≥T _.eT˝Ò¢X¯«s¡sêe⁄, ¬ø.lìyêdt, õ.$.Hê>∑ uÛÑ÷wüDsêe⁄, ^‘êlø±+‘Y, ô|’&ç s¡»˙, #·+<äT\qT düuÛÑT´\T>± ìj·T$T+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. z≥s¡¢qT Á|ü˝ÀuÛÑô|fÒº+<äT≈£î mes¡÷ Á|üj·T‹ï+∫Hê bÂs¡T\T H˚s¡T>± mìïø£\ ì|òü÷ y˚~ø£ <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêe#·TÃqì y˚DT>√bÕ˝Ÿ ø√sês¡T.

b˛{°\T :- áHÓ\ 20q ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î kÕúìø£ dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt #Ódt nø±&ÉMT˝À õ˝≤¢kÕúsTT zô|Hé #Ódt b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ nø±&ÉMT Á|ü‹ì~Û $.ø=+&É\sêe⁄, •ø£å≈£î\T _.∫Hêïsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. nìï ej·TdüT‡\ yês¡T b˛{°˝À¢ bÕ˝§Zqe#·TÃ. Á|üy˚X¯ s¡TdüT+ ñ∫‘·+. ÄdüøÏÔ>∑\yês¡T ôd˝Ÿbò˛Hé HÓ+ãs¡T¢ 9959118524 ˝Ò<ë 9494448605\≈£î dü+Á|ü~+∫ ‘·eT ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

22q õ˝≤¢˝À |üs¡´{Ï+#·qTqï πødæÄsY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, @Á|æ˝Ÿ 19 : {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· #·+Á<äX‚KsYsêe⁄ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± á HÓ\ 22e ‘˚Bq KeTà+ õ˝≤¢˝À |üs¡´{Ï+#·qTHêïs¡ì Ä bÕغ õ˝≤¢ ø£˙«qsY sêCÒ+<äsY ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝Àì

ˇ+>√\T bÕs¡ZyÓT+{Ÿ nuÛÑ´]Δ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Á|üø±X¯+, @Á|æ˝Ÿ 19: ø±+Áπ>dt bÕغ >∑‘·+˝À mqï&ÉT ˝Òì $<Ûä+>± Äs¡´ yÓ’X¯´ kÕe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q <ä]• |üeHé ≈£îe÷sYqT m+|æø£ #˚dæ nuÛÑ´]Δ>± s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+∫+~. <ä]• |üeHé ≈£îe÷sY õ˝≤¢ yêdüT\≈£î u≤>± düT|ü]∫‘·T&˚ nì #Ó|üŒe#·TÃ. Ç˝≤+{Ï eT+∫ n\yê≥T¢, ùdyê <äèø£Œ<ä+ ñqï+<äT e\q ø±+Áπ>dt bÕغ ˇ+>√\T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nuÛÑ´]Δ>± Hê≈£î neø±X¯+ Ç∫Ã+<äì <ä]• |üeHé ≈£îe÷sY n+≥THêïs¡T. ˇø£ÿkÕ] <ä]• |üeHé≈£îe÷sY e´øÏÔ‘·«+ ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+. <ä]• |üeHé≈£îe÷sY ã\V”≤q‘· @+≥+fÒ ù|<ä\≈£î düVü≤j·T+ #˚j·÷\ì ìs¡+‘·s¡+ ‘·|ædüTÔ+&É≥y˚T nì #ÓbÕŒ*. <ä]• |üeHé≈£îe÷sY ‘·q ‘·+Á&ç qT+&ç H˚s¡TÃ≈£îqï >√|üŒ dü÷øÏÔ m+≥+fÒ eTq+ @+‘· dü+bÕ~+#ê+ nì ø±<äT Ä|ü<ä˝À ñqïyê]øÏ düVü‰j·T+ #˚j·T&É+ eT]j·TT @+‘· düVü‰j·T+ n+~+#ê+ nì <ä]• |üeHé≈£îe÷sY ‘·+Á&ç <ä]• lìyêdüT\ X‚{Ϻ Á|ü‹ ø£åD+ ‘·|ædüTÔ+&˚ yê\T¢. n+<äTπø Äj·Tq yês¡düT&ÉT <ä]• |üeHé≈£îe÷sY ‘·q ‘·+Á&çH˚ Ä<äs¡Ù+>± rdüTø=ì ù|<ä Á|ü»\≈£î ˙s¡T, #·<äTe⁄, n‘·´edüs¡yÓTÆq Á|ü‹ |üìì #˚j·T>∑*>±s¡T. mH√ï #√≥¢ ãdt ùw\ºs¡T¢, $ø£˝≤+>∑T\≈£î yÓ’<Ûä´ •_Ûsê\T, ù|<äyê]øÏ ã≥º\T, ù|<ä $<ë´s¡TΔ\≈£î Ä]Δø£ düVü‰j·T+ Ç˝≤ #Ó|ü≈£î+≥T b˛‘˚ ˝Òø£ÿ˝Òqìï ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\≈£î <ä]• ùdyê dü+düú ˇø£ ∫s¡THêe÷>± e÷]+~. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+, ∫es¡≈£î u≤s¡‘·<˚X¯ sêÁwüº|ü‹ nuÛÑTΔ˝Ÿø£˝≤+ ôd’‘·+ <ä]• |üeHé≈£îe÷sYqT n_Ûq+~+#ês¡T. Á|ü#êsêìøÏ <ä÷s¡+>± ñ+&˚ Çj·Tq≈£î ≈£î≥T+ã düuÛÑ´\T eT]j·TT eTTK´ düìïVæ≤‘·T\T |ü<˚ |ü<˚ ˇø£ e÷≥ #˚ù|Œyês¡T. n<˚$T≥+fÒ ùdyê dü+düú <ë«sêH˚ m+‘√ eT+~øÏ düVü‰j·T+ #˚XÊe+fÒ qTe⁄« sê»ø°j·÷˝À¢øÏ eùdÔ Ç+¬ø+‘· eT+~ õ$‘ê˝À¢ Äq+<ä+, dü+‘√wü+ ì+|ü>∑\eì nHêïs¡T. Ä e÷≥\≈£î Á|üuÛ≤$‘·T&Ó’ ø±+Áπ>dt bÕغ {Ϭøÿ{Ÿ ø=dü+ ¬s+&ÉT |üsê´j·÷\T Á|üj·T‹ï+#ês¡T. ø±ì |òü*‘·+ <äø£ÿ˝Ò<äT ø±ì á kÕ] mìïø£\≈£î ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\qT >∑T]Ô+∫ <ä]• |üeHé ≈£îe÷sY øÏ ñqï ùdyê Vü≤è<äj·T+, düeTdü´\ ô|’ ne>±Vü≤q˝≤+{Ï eT+∫ >∑TD >∑TD≤\qT ø±+Áπ>dt n~cÕºq+

mHéÄsY◊ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ ÁbÕs¡+uÛÑ+

ù|s¡T <ä]• |üeHé ≈£îe÷sY ‘·+Á&ç <ä]•lìyêdüT\T X‚{Ϻ bÕغ ø±+Áπ>dt ej·TdüT‡ 52 ìyêdü+ q÷´j·÷sYÿ Á|üdüTÔ‘·+ ˇ+>√\T bòÕ´$T* uÛ≤s¡´, Ç<ä›s¡T |æ\¢\T #·<äTe⁄ uÛ≤´∫\sY Ä|òt bòÕs¡àd” eè‹Ô _õHÓdt sê»ø°j·T Á|üy˚X¯+ 1999 ÇwüºyÓTÆq$ ù|<ä Á|ü»\≈£î düVü‰j·T+ #˚j·T&É+ Ä|ü<ä˝À ñqï yê]øÏ #˚sTT n+~+#·+&É+

ˇ+>√\T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nuÛÑ´]›>± <ä]• |üeHé≈£îe÷sYqT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+∫+~. Bìô|’ MT düŒ+<äq @+≥ì Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ n&ÉT>∑>± H˚qT ù|<ä Á|ü»\≈£î #˚dæq eT+∫ |üqT\πø qqTï nø£+&É y˚TC≤]º‘√ ¬>*|ækÕÔs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ∫+‘·q‘√ ø=+<äs¡T Hêj·T≈£î\T ‘·eT bÕغì M&Üs¡ì, Ç|ü⁄&ÉT ndü˝…’q ø±+Á¬>dtyê<äT˝Ò $T–˝≤s¡ì &ûd”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT &√\ »>∑Hé nHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì qs¡düqïù|≥˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡+˝À ñ+&É>±.. |òü˝≤\T nqTuÛÑ$+ ∫q kÕ«s¡Δ|üs¡T\T bÕغì M&Üs¡ì, Ç|ü⁄Œ&ÉT bÕغ˝À $T–*+~ ìC≤j·Tr>∑\ ø±+Á¬>dtyê<äT˝ÒqHêïs¡T. sêh $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T≈£î dü+ã+~Û+∫ $|üøå±\T ≈£îfi¯ó¢ sê»ø°j·÷\T #˚XÊj·Tì, $uÛÑ»q bÕ|ü+ Á|ü‹|üøå±\πø #Ó+<äT‘·T+<äì &√\ »>∑Hé n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ >∑T]+∫ >√u…˝Ÿ‡ Á|ü#ês¡+ #˚düTÔqï yê] >∑T≥Tºì á mìïø£˝À¢ s¡≥Tº #˚kÕÔeTHêïs¡T.

lø±≈£îfi¯+ ø±+Á¬>dt m+|æ nuÛÑ´]ú kÕúHêìøÏ ø£èbÕsêDÏ Hê$TH˚wüHé <ëK\T

kÕ«s¡Δ|üs¡T˝Ò bÕغì M&Üs¡T

|æsƒê|ü⁄s¡+ {Ï&ç|æ ¬sã˝Ÿ>± es¡à #˚|ü{≤ºs¡T. X¯ìyês¡+ Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚ùd+<äT≈£î |æsƒê|ü⁄s¡+ e∫Ãq $X¯«+qT es¡à nqT#·s¡T\T n&ÉT¶ø=ì Hê$TH˚wüHé y˚j·T≈£î+&É #·÷XÊs¡T. B+‘√ b˛©düT\T CÀø£´+ #˚düTø=ì ø±s¡´ø£s¡Ô\qT #Ó<äs¡ø={≤ºs¡T. ˝≤؃#ê]® ≈£L&Ü #˚j·÷*‡ e∫Ã+~. |æsƒê|ü⁄s¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì eT÷&ÉT eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q ø±s¡´ø£s¡Ô\T Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚ùd+<äT≈£î e∫Ãq $X¯«+qT n&ÉT¶ø=ì Hê$TH˚wüHé y˚j·Te<ä›ì, y˚ùdÔ z≥$T #·$#·÷&Ü*‡ edüTÔ+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. õ˝≤¢ md”Œ $»jYT≈£îe÷sY Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î es¡à nqT#·s¡T\T {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT b˛©düT\T #Ó<äs¡>={Ϻ $X¯«+ Hê$TH˚wüHé y˚ùd+<äT≈£î

düVü≤ø£]+#ês¡T. $X¯«+ |æsƒê|ü⁄s¡+ nuÛÑ´]ú>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘·s¡|òü⁄q Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. {Ϭø{Ÿ qT n•+∫q es¡à e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2009 nôd+;¢ mìïø£\˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ z≥$T #Ó+~q Hê{ÏqT+&ç bÕغ n_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ #˚XÊqì ù|s=ÿHêïs¡T. á ◊<˚fi¯¢ ø±\+˝À mH√ï Ä]úø£ Çã“+<äT\qT n~Û>∑$T+∫ bÕغ ÁX‚DT\T |ü{Ïwüºe+‘·+>± ñ+&˚˝≤ ø±s¡´ Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#êqì nHêïs¡T. nH˚ø£ |üsê´ j·÷\T bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT |æsƒê|ü⁄s¡+ {Ϭø{Ÿ ‘·qπø ÇkÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡ì ù|s=ÿHêï s¡T. ø±>± |æsƒê|ü⁄s¡+˝À HÓ\ø=qï ≈£î\d üMTø£s¡D≤\ H˚|ü<∏ä´+˝À |æsƒê|ü⁄s¡+ nôd+;¢ {Ϭø{ŸqT $X¯«+≈£î Ç∫Ãq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

>∑÷&É÷s¡T˝À {°&û|”øÏ ¬sã˝Ÿ u…&É<ä Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, @Á|æ˝Ÿ 19: HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ >∑÷&É÷s¡T˝À ‘=*kÕ]>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´s¡TΔ\ u…&É<äqT m<äTs√ÿqTqï~. nìï ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ düeTdü´\˙ï düs¡T›≈£îb˛>± düπs«|ü*¢˝À ∫e] ì$Twü+ es¡≈£î ñ‘·ÿ+sƒ¡>± ø=qkÕ–q nuÛÑ´]Δ m+|æø£ X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ ˇ+{Ï>∑+≥ ÁbÕ+‘·+˝À k˛$T¬s&ç¶ #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ì düπs«|ü*¢ {°&û|” nuÛÑ´]Δ>± ìs¡ísTTdü÷Ô n~Ûø±]ø£+>± #·+Á<äu≤ãT Á|üø£{Ï+#ês¡T. >∑÷&É÷s¡T≈£î e÷J myÓTà˝Ò´ ã*¢ <äTsêZsêe⁄ kÕúq+˝À >∑÷&É÷s¡T˝Àì Á|üeTTK &Üø£ºsY CÀ´‘·‡ï\‘·qT Á|üø£{Ï+#·&É+ $yê<ëdüŒ<ä+>± e÷]+~. B+‘√ 2009 mìïø£˝À¢ >∑÷&É÷s¡T qT+&ç ¬>*∫q ã*¢ <äTsêZ Á|ükÕ<äsêe⁄ ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´]Δ>± s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>∑qTHêïs¡T. yÓ’ø±bÕ düT˙˝Ÿ≈£îe÷sY nH˚ e´øÏÔì s¡+>∑+˝ÀøÏ

mìïø£\ Á|ü#ês¡ yêVü≤Hê\ nqTeT‹ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ øö+≥sY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, @Á|æ˝Ÿ 19 : n‹ ‘·«s¡˝À »s¡>∑qTqï mìïø£\ ø√dü+ Á|ü#ês¡+ #˚ùd+<äT≈£î dü+ã+~Û+‘· nuÛÑ´s¡Tú\≈£î #Ó+~q yêVü≤Hê\qT nqTeT‹+#˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ øö+≥sYqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Bì <ë«sê bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\T $ìjÓ÷–+#˚ yêVü≤Hê\≈£î nqTeT‹ ÇkÕÔs¡T. yêVü≤Hê\≈£î yÓTT<ä≥ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY lqπswt nqTeT‹ |üÁ‘ê\T eT+ps¡T #˚kÕÔs¡T. Ä ‘·sê«‘· ¬syÓq÷´ &ç$»q˝Ÿ n~Ûø±], b˛©düT, ¬syÓq÷´ XÊK\ n~Ûø±s¡T\T yêVü≤Hê\ ø£+&çwüHéqT |ü]o*+∫ ìã+<Ûäq\‘√ ≈£L&çq Á|ü‘˚´ø£ nqTeT‘·T\T ÇkÕÔs¡T. KeTà+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î á øö+≥sY <ë«sê Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 123 Á|ü#ês¡ yêVü≤Hê\≈£î nqTeT‹ Ç#êÃs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\T dü«j·T+>± $ìjÓ÷ –+#˚ yêVü≤Hê\T, ø£fi≤C≤‘· yêVü≤Hê\T ñHêïsTT. nôd+;¢ nuÛÑ´ s¡Tú\≈£î Äj·÷ ìjÓ÷»ø£esêZ\ |ü]~Û˝À ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T Á|ü#ês¡ yêVü≤Hê\≈£î nqTeT‘·T*#˚Ã˝≤ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T.

yÓ’dæ|æøÏ |ü≥º+ ø£≥º+&ç

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 19: >∑T+≥÷s¡T≈£î #Ó+~q mHéÄsY◊ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝À ø=‘·Ô XÊKqT ÁbÕs¡+_Û+∫+~. Äغd” ø±+ô|¢ø˘‡ düMT|ü+˝À õ˝≤¢ø√s¡T¶ Äes¡D yÓqø£ uÛ≤>∑+˝À ø£fi≤XÊ\qT @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. n<äq|ü⁄ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY m+.ôV≤#Y.wüØ|òt eTTK´n‹~∏>± Vü‰»s¡sTT ]ã“Hé ø£‹Ô]+∫ ˝≤+#Û·q+>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ‘Ó<˚bÕ bÕs¡¢yÓT+≥Ø ìjÓ÷»ø£es¡Z nuÛÑ´]ú øÏ+»sê|ü⁄ sêyÓ÷àVü≤Hé Hêj·TT&ÉT, ¬s&éÁø±dt #ÛÓ’s¡àHé |æ.»>∑H√àVü≤qsêe⁄, mHéÄsY◊ $<ë´dü+düú\ d”áz m+.sê+u≤ãT, CÀq˝Ÿ Á|æì‡|ü˝Ÿ õ.s¡eTD\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± d”áz sê+u≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓqTø£ã&çq lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝À n‘·T´‘·ÔeT $<ë´uÀ<Ûäq‘√ ≈£L&çq ñ‘·ÔeT $<ë´dü+düúqT ÁbÕs¡+_Û+#ê\H˚ Ä˝À#·q‘√ Çø£ÿ&ç @sêŒ≥T #˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. yÓT&çø£˝Ÿ, Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ç+»˙]+>¥˝À¢ n‘·T´‘·ÔeT sê´+≈£î\ kÕ<ÛäH˚ <Û˚´j·T+>± lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 19: lø±≈£îfi¯+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHêìøÏ dæ{Ï+>¥ eTT+<äT≈£îkÕ>∑T‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. ø£fi≤XÊ\ $»j·Te+‘·+ ø±yê\ì m+|”, πø+Á<ä düVü‰j·T eT+Á‹ &Üø£ºsY øÏ*¢ ø£èbÕsêDÏ ‘·q Hê$TH˚wüqT e∫Ãq Á|üeTTKT\+‘ê Äø±+øÏå+#ês¡T. X¯ìyês¡+ <ëK\T #˚XÊs¡T. bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, n_Ûe÷qT\‘√ ø£*dæ ÄyÓT ‘=*‘· |ü≥ºD+˝À sê´© ìs¡«Væ≤+∫ nq+‘·q ‘·q Hê$TH˚wüqTï õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝À <ëK\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ #˚XÊs¡T. áyÓT 2004˝À Ç<˚ kÕúHêìøÏ øÏ+»sê|ü⁄ mÁs¡Hêïj·TT&ç‘√ lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 19: ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·« |òü˝≤\T n+<äTø=ì kÕ«s¡Δ ‘·\|æ&ç z&çb˛j·÷s¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 19 : ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ |æsƒê|ü⁄s¡+ nôd+;¢ kÕúHêìøÏ {Ï&ç|æ ¬sã˝Ÿ>± mdt$mdt es¡à Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. {Ï&ç|æ {Ϭø{Ÿ Ä•+∫q es¡à≈£î {Ϭø{Ÿ <äø£ÿø£b˛e&É+‘√ Äj·Tq eØZj·TT\T >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\T>± Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. Hê$TH˚wüq¢ ∫e] s√E X¯ìyês¡+ |æsƒê|ü⁄s¡+ {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú>± ¬ø’{Ÿ $<ë´dü+düú\ n~ÛH˚‘· $X¯«+≈£î {Ϭø{Ÿ Ksês¡T #˚dü÷Ô bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT Á|üø£{Ï+#ês¡T. B+‘√ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dæq es¡à nqT#·s¡T\T X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ sêkÕÔs√ø√≈£î ~– Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T

Ç\¢+<äT, KeTà+, eTqT>∑÷s¡T, ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ìs¡«Væ≤+#˚ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À¢ πødæÄsY Á|üdü+–kÕÔs¡ì, πødæÄsY |üs¡´≥qqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì {ÏÄsYmdt bÕغ ÁX‚DT\≈£î sêCÒ+<äsY |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

>∑÷&É÷s¡T˝À ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´]Δ>± e÷J myÓTà˝Ò´ ã*¢ <äTsêZsêe⁄ ~+|ü>± ø±+Á¬>dt bÕغ >∑‘·+˝À b˛{° #˚dæq |üqu≤ø£ ø£èwüíj·T´qT Ksês¡T #˚dæ+~. ∫e] ì$Twü+ es¡≈£î ã*¢ <äTsêZÁ|ükÕ<äsêe⁄ ‘·qπø {Ϭøÿ≥Tº edüTÔ+<äì ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ ÄK] ì$Twü+˝À Äj·Tq kÕúq+˝À CÀ´‘·‡ï\‘·qT Á|üø£{Ï+#·&É+ >∑+<äs¡>√fi≤ìøÏ <ë]rdæ+~. >∑÷&É÷s¡T ÁbÕ+‘·+˝Àì ã*› n_Ûe÷qT˝À¢ rÁe ìs¡düq ø£*–+ ∫+~. Bìô|’ X¯ìyês¡+Hê&˚ ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆq Äj·Tq ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´]Δ>± s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>∑&ÜìøÏ ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡T. X¯ìyês¡+ Hê$TH˚wüq¢≈£î ÄKs¡T s√E ø±e&É+‘√ á s√CÒ Äj·Tq Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ>± {°&û|”øÏ

e´‹πsø£+>± Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚j·TqTHêïs¡T. 2009 ø±+Á¬>dt ‘·s¡|òü⁄q |üqu≤ø£ ø£èwüíj·T´ b˛{° #˚j·T>± {°&û|” ‘·s¡|òü⁄q ã*¢ <äTsêZ b˛{° #˚XÊs¡T. |üqu≤ø£ ø£èwüíj·T´ »Hês¡›q¬s&ç¶øÏ e´‹πs≈£î&ÉT ø±e&É+ e\¢ »Hês¡Δq¬s&ç¶ |üs√ø£å+>± {°&û|”øÏ düVü≤ø£]+#·&É+ e\¢ ã*¢ <äTsêZÁ|ükÕ<é yÓTC≤]{°‘√ ¬>\Tbı+<ës¡T. Ä mìïø£˝À¢ yÓTT<ä{Ï Á|ü#ês¡düuÛÑqT sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ >∑÷&É÷s¡T˝ÀH˚ ìs¡«Væ≤+∫ ô|<ä›m‘·TÔq ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]Δ ø£èwüíj·T´ ‘·s¡|òü⁄q Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. |òü*‘·+ <äø£ÿø£b˛>± ø±+Á¬>dt z≥T¢ 40XÊ‘·+ {°&û|”øÏ |ü&É&É+ n|üŒ{À¢ |”d”d”˝À ôd’‘·+ #·s¡Ã≈£î e∫Ã+~. {Ϭøÿ≥Tº ìsêø£]+ #·&É+‘√ Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ>± <äTsêZsêe⁄ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. {°&û|”˝À ≈£îeTTà˝≤≥\T yÓ’mkÕ‡sY d”|”øÏ nqTe⁄>± e÷s¡T‘·T+<äì sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T n+≥THêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, @Á|æ˝Ÿ 19 : á HÓ\ 30q »]π> kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕØºì ¬>*|æ+#ê\ì, Ä bÕغ KeTà+ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z nuÛÑ´]ú ≈£Lsê≈£î\ Hê>∑uÛÑ÷wüD+ ø√sês¡T. Äj·Tq KeTà+ |ü≥ºD+˝À Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹s¡T>∑T‘·÷ bòÕ´Hé >∑Ts¡TÔ≈£î zfÒdæ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|òü⁄q KeTà+ nôd+;¢øÏ ‘êqT, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nuÛÑ´]ú bı+>∑T˝Ò{Ï lìyêdü¬s&ç¶ì ¬>*|æ+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq dü+πøåeT, n_Ûeè~Δ |ü<∏äø±\ e\¢ nìï esêZ\ Á|ü»\T \_Δbı+<ës¡ì Hê>∑uÛÑ÷wüD+ ‘Ó*bÕs¡T. H˚&ÉT ø±+Á¬>dt bÕغ yÓ’mdtÄsY |ü<∏äø±\ìï+{Ïì ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕØºì ¬>*|æùdÔ ~e+>∑‘· H˚‘· Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |ü<∏äø±\ìï eT∞¢ |üP]ÔkÕúsTT˝À n_Ûeè~Δ #˚kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eTVæ≤fi¯\T, ã&É>∑T, ã\V”≤q esêZ\ n_Ûeè~Δ yÓ’dæ|æ‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì Äj·Tq nHêïs¡T. qe ‘Ó\+>±D yÓ’dæ|æ‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì ‘Ó\+>±D neTs¡Ms¡T\ ø£\\qT kÕø±s¡+ #˚ùd~ yÓ’mdtÄsY dæ|æj˚Tqì Hê>∑uÛÑ÷wüD+ ‘Ó*bÕs¡T.

düeTdüe÷» kÕú|üq ÄyéT ÄBà bÕغ‘√H˚ kÕ<Ûä´+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, @Á|æ˝Ÿ 19 : düeTdüe÷» kÕú|üq, n$˙‹ ìs¡÷à\q, n_Ûeè~Δ ÄyéT. ÄBà. bÕغ‘√H˚ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì Ä bÕغ KeTà+ nôd+;¢ nuÛÑ´]ú eTVü≤à<é ndü<é ‘Ó*bÕs¡T. KeTà+ |ü≥ºD+˝À Äj·Tq Ç+{Ï+{Ï Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÄyéT ÄBàH˚ ¬>*|æ+#ê\Hêïs¡T. bÕغ ô|{Ϻq n‹‘·≈£îÿe ø±\+˝À <äXÊu≤›\ #·]Á‘· ñqï _C…|æì K+>∑T‹ì|æ+∫ &Ûç©¢ n~Ûø±s¡ |”sƒêìï #˚õ≈£îÿ+#·T≈£îqï |òüTq‘· ÄyéT ÄBà bÕغ n~ÛH˚‘· ns¡$+<é πøÁõyê˝Ÿπø #Ó*¢+<äHêïs¡T. »s¡>∑qTqï nôd+;¢ mìïø£˝À¢ ∫|ü⁄s¡T>∑Ts¡TÔ≈£î zfÒdæ ‘·qqT ¬>*|æ+#ê\ì ndü<é ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷\rsêyé, s¡Vü‰àHé, s¡d”<é, $»j·TÁ|ükÕ<é, q≥sêCŸ, l\øÏåà, B|üø˘, »©˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

k˛Œ¬øHé Ç+^¢wtô|’ ñ∫‘· •ø£åD KeTà+, @Á|æ˝Ÿ 19 : KeTà+ |ü≥ºD+˝Àì HÓÁVüAq>∑sY˝À >∑\ $y˚ø±q+<ä j·T÷ì‡dæº≥÷´{Ÿ Ä|òt j·TTeTHé mø˘‡˝…H釽À á HÓ\ 21 qT+&ç q65 s√E\ bÕ≥T k˛Œ¬øHé Ç+^¢wtô|’ •ø£åD Çe«qTqï≥T¢ Ä dü+düú &Ó’¬sø£ºsY yêdüT<˚esêEø£ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T πøX¯yé|üfÒ˝Ÿ, #·+Á<äX‚KsY˝À ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ndæôdº+{Ÿ Ábıô|òdüsY #·\+ •ø£åD ÇkÕÔs¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. eTT+<äT>± dü+Á|ü~+∫q 100 eT+~øÏ e÷Á‘·y˚T neø±X¯+ ñ+≥T+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Ç‘·s¡ $esê\≈£î 9397399333, 9030899508 q+ãs¡¢˝À düÁ|ü+~+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T.

n~ÛcÕ˜HêìøÏ |òæsê´<äT #˚kÕÔ : |òüD°X¯«s¡eTà Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, @Á|æ˝Ÿ 19 : uÛÑÁ<ë#·\+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À nôd+;¢ nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚j·÷\ì ‘·qqT #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT Ä<˚•ùdÔ Çø£ÿ&çøÏ e∫à b˛{° #˚düTÔHêïqì, ø=+‘·eT+~ Hêj·T≈£î\T ø±yê\H˚ ‘·qqT Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚düTÔHêïs¡ì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ uÛÑÁ<ë#·\+ nuÛÑ´]úì |òüD°X¯«s¡eTà ø√sês¡T. uÛÑÁ<ë#·\+˝À ø=+<äs¡T Hêj·T≈£î\T ‘·s¡#·T>± ‘ê– e∫à >=&Ée\T ô|≥Tº≈£î+≥THêïs¡ì, ‘·qô|’ <äTsꓤwü˝≤&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Bìô|’ bÕغ n~ÛcÕ˜HêìøÏ |òæsê´<äT #˚kÕÔqì |òüD°X¯«s¡eTà #ÓbÕŒs¡T. ‘·q |ü≥¢ neTsê´<ä>± e÷{≤¢&çq yê]ô|’ #·≥º|üs¡+>± #·s¡´\T rdüT≈£îH˚+<äT≈£î b˛©dtùdºwüHé˝À |òæsê´<äT #˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T.

\+u≤&û\+‘ê Hêe÷qT z&ç+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, @Á|æ˝Ÿ 19 : \+u≤&û e´‹πsøÏ nsTTq Hêe÷ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄qT mìïø£˝À¢ HêeTs¡÷bÕ\T ˝Ò≈£î+&Ü z&ç+#ê\ì \+u≤&û Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ dü$T‹ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù sêCÒXŸHêj·Tø˘ ø√sês¡T. \+u≤&û\≈£î e´‹πsøÏ nsTTq Hêe÷ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄qT ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£˝À¢ z&ç+#·&Éy˚T ‘·eT <Û˚´j·TeTì Äj·Tq nHêïs¡T. –]»qT\T ◊ø£´+>± ñ+fÒ Äj·Tq –]»qT\+<ä]ì m_dæ&ç\T>± eØZø£]+#ê\q&É+ Äj·Tq n$y˚ø±ìøÏ ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T. –]»qT\ eT<Ûä´ Hêe÷ ∫#·TÃô|&ÉT‘·THêïs¡ì sêCÒXŸHêj·Tø˘ Äs√|æ+#ês¡T. ‘·+&Ü\qT n_Ûeè~Δ #˚j·÷*‡+~b˛sTT \+u≤&û\qT sê»ø°j·T+>± nD>∑<=ø£ÿ&ÜìøÏ Äj·Tq Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. \+u≤&û\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï ≈£îÁ≥\qT ø£s¡|üÁ‘ê\ <ë«sê Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

491 eT+~ mìïø£\ $<ÛäT\≈£î ¬>’sêΩ»sY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 19 : õ˝≤¢˝À Ç{°e\ »]–q eTTì‡|ü˝Ÿ, »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\¢ $<ÛäT\≈£î ¬>’sêΩ»¬s’q yê]øÏ õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±], ø£˝…ø£ºsY kÂs¡uÛŸ>ösY c˛ø±CŸ H√{°düT\T C≤Ø #˚XÊ s¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ, ¬s+&ÉT $&É‘·\T »]–q kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ 491 eT+~ dæã“+~ $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡Tø±˝Ò<äT. ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î Ms¡+<ä]ø° H√{°düT\T Ç#˚Ã+<äT≈£î dæ<äΔ+ #˚XÊs¡T.


Ä~yês¡+ 20, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 19: õ˝≤¢ sê»ø°j·÷˝À¢ ˇø£ÿ yÓ\T>∑T yÓ*–q e÷J m+|æ Ç+Á<äø£s¡DY¬s&ç¶, e÷J eT+Á‹ _.»Hês¡ΔHé\T >∑&ÉT¶ø±\ |ü]dæú‘·T\qT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Ä$sꓤe+˝À dæ+>∑πsDÏ ø±]à≈£î&ç>± |üì#˚düTÔqï »Hês¡ΔHé 1985˝À #Óq÷ïs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú>± ¬>\Tbı+<ës¡T. Ä ‘·sê«‘· es¡dü>± eT÷&ÉT kÕs¡T¢ myÓTà˝Ò´>± ¬>\Tbı+<ä&É+‘√ bÕ≥T sêh eT+Á‹>± |üì#˚XÊs¡T. Ç+Á<äø£s¡DY¬s&ç¶ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+˝À #˚]

b˛©düT\ k˛<ë\T q>∑<äT kÕ«BÛq+... Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

bÕغ\T e÷]Hê Á|üjÓ÷»q+ ˝Ò<äT õ˝≤¢ |ü]wü‘Y #Ó’s¡àHé>±, myÓTà˝Ò´>±, m+|æ>± |üì#˚XÊs¡T. M]<ä›s¡T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Vü≤j·÷+˝À õ˝≤¢ sê»ø°j·÷\˝À #·Áø£+ ‹bÕŒs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ M]<ä›]˝À Ç+Á<äø£s¡DY¬s&ç¶ _md”‡ nuÛÑ´]ú>± ìs¡à˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç b˛{° #˚düTÔ+&É>±, »Hês¡ΔHé e÷Á‘·+ b˛{° #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. »Hês¡ΔHé

‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚dæ yÓ’ø±bÕ˝À #˚] Ä‘·sê«‘· ø±+Á¬>dt˝À, nq+‘·s¡+ _C…|æ˝À #˚sês¡T. #Óq÷ïs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç {Ϭø{Ÿ Ä•+∫q|üŒ{Ïø° bÕغ eTs=ø£]øÏ πø{≤sTT+#·&É+ »]–+~. B+‘√ >∑‘· ø=ìïs√E\T>± Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Zq≈£î+&Ü Ç+{Ïe<˚› ñHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+

u≤*ø£\ô|’ Ä>∑ì ø°#·≈£î\ Ä>∑&Ü\T.. ñbÕ<Ûë´j·TT&Ó’ ñ+&ç u≤*ø£\ ô|’ ˝…’+–ø£ y˚~Û+|ü⁄\T... b˛©düT\ n<äT|ü⁄˝À ì+~‘·T&ÉT..

@\÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 19: ‘ê&˚|ü*¢>∑÷&Ó+ |ü≥ºD+˝À b˛©düT\ ìs¡«Væ≤+∫q k˛<ë\˝À yÓ÷{≤sY ôd’øÏ¢dtº qT+∫ 24\ø£å\50y˚\ s¡÷bÕj·T\ q>∑<äT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ |ü≥ºD dæ◊ eT÷]Ô ‘Ó*bÕs¡T. k˛<ë˝À¢ uÛ≤>∑+>± b˛©düT\T |ü≥ºD+˝Àì b˛©dt ˝≤´+&é e<ä› ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ ô|+≥bÕ&ÉT qT+∫ ‘ê&˚|ü*¢>∑÷&Ó+ yÓ’|ü⁄ edüTÔqï yÓ÷{≤sY ôd’øÏ¢dtº Áoìyêdt nH˚ e´øÏÔ ô|<ä› yÓTT‘·Ô+ q>∑<äT ‘·s¡*düTÔ+&É≥+‘√ n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì $#ê]+#·>± s=j·T´\ #Ós¡Te⁄\ &Éã“+≥÷ #Ó|ü⁄Œø=düTÔHêï&Éì nqTe÷q+‘√ e´øÏÔì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì q>∑<äT kÕ«BÛq |üs¡T#·Tø√e&É+ »]–+<äì dæ◊ eT÷]Ô ‘Ó*bÕs¡T. k˛<ë\˝À dæ◊ ‘√ bÕ≥T môd’‡ ø=+&É\sêe⁄ eT]j·TT dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

24q Äs√ $&É‘· ˝Àø˘düuÛÑ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, @Á|æ˝Ÿ 19 :n+<ä] <äèwæº Äs√ $&É‘· b˛*+>¥ô|’H˚ πø+ÁBø£è‘·yÓTÆ ñ+~. á HÓ\ 24q »s¡>∑qTqï Äs√ $&É‘· ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\ b˛*+>¥˝À n‹s¡<ÛäT\T ‘·eT n<äècÕºìï |üØøÏå+#·Tø√qTHêïs¡T. 12 sêÁcÕº˝À¢ yÓTT‘·Ô+ 117eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T b˛*+>¥qT m<äTs√ÿqTHêïs¡T.

sêÁcÕº\ yêØ>±.. nk˛+-6, ;Vü‰sY-7, #·rÔdt>∑&é-7, »eT÷àø±oàsY-1, C≤s¡â+&é-4, eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ-10, eTVü‰sêÁwüº-19, sê»kÕúHé-5, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT-39, ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ- 12, |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ-6, |ü⁄<äT#˚Ã]-1 ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ á HÓ\ 24e ‘˚B ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\≈£î b˛*+>¥ Äs¡+uÛÑ+ ø±qTqï~.

Á|ü‹cÕº‘·àø£+>±.. q˝§Z+&É! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 19: Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± e÷]q q˝§Z+&É. q˝§Z+&É bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À Á|ür nuÛÑ´]Δ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± rdüT≈£îì CÀs¡T>± Á|ü#ês¡+ kÕ–düTÔHêïs¡T. eTs√kÕ] ¬>\T|ü⁄ø√dü+ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]Δ >∑T‘êÔ düTπø+<äsY¬s&ç¶.. dü+#·\q+ ø√dü+ {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]Δ |ü˝≤¢ sêCÒX¯«sY¬s&ç¶, |üs¡Te⁄ ø√dü+ {°&û|” nuÛÑ´]Δ ‘˚sê ∫qï|ü¬s&ç¶.. ñìøÏ ø√dü+ yÓ’ø±bÕ nuÛÑ´]Δ >∑Tqï+ Hê–¬s&ç¶.. |ü‘êø£+ m>∑Ts¡y˚ùd+<äT≈£î d”|”m+ nuÛÑ´]Δ q+<ë´\ q]‡+Vü≤¬s&ç¶.. Ç˝≤ ◊<äTbÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T Vü≤ÀsêVü≤ÀØ>± Á|ü#ês¡+ kÕ–düTÔHêïs¡T. q˝§Z+&É bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À.. q˝§Z+&É, dü÷sê´ù|≥, ø√<ë&É, VüApsYq>∑sY, $Tsê´\>∑÷&É, Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY, <˚es¡ø=+&É (md”º) nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£ esêZ\THêïsTT. yÓTT‘·Ô+ z≥s¡T¢ 14,60,881eT+~ ø±>± |ü⁄s¡Twü z≥s¡T¢ 7,29,653, eTVæ≤fi≤ z≥s¡T¢ 7,31,192 eT+~ ñHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ákÕ] mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]Δ >∑T‘êÔ düTπø+<äsY¬s&ç¶ ¬>\T|ü⁄ q˝Ò¢s¡Tô|’ q&Éø£ ø±ø£b˛e#·Ãì sê»ø°j·T esêZ\T n+#·Hê y˚düTÔHêïsTT. õ˝≤¢ n_Ûeè~Δ >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+.. Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY, $Tsê´\>∑÷&É, VüApsYq>∑sY, ø√<ë&É.. nôd+;¢ ôd¬>à+≥T¢ Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY m&ÉeT ø±\« Äj·Tø£≥Tº øÏ+<ä ñqï|üŒ{Ïø° ¬s’‘·T |ü]dæú‹ e÷Á‘·+ n>∑eT´>√#·s¡+>± ñ+<äì, @Hê&ÉT ‘·eT πøåe÷ìï |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äì >∑T‘êÔ düTπø+<äsY ¬s&ç¶ô|’ Ä ÁbÕ+‘ê\ ¬s’‘·T\T yêb˛‘·THêïs¡T. Çø£ {°&û|” nuÛÑ´]Δ $wüj·÷ìø=ùdÔ.. _C…|æ‘√ bı‘·TÔ e\¢ {°&û|”øÏ m≥Te+{Ï Á|üjÓ÷»q+ ˇq>∑÷πs neø±XÊ\T ˝Òeì sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\ Äø±+ø£åqT HÓs¡y˚]Ãq bÕغ ‘·eT~ nì, z≥T y˚dæ Äos¡«~+#ê\ì {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]Δ |ü˝≤¢ sêCÒX¯«sY¬s&ç¶ Á|ü#êsêìï kÕ–düTÔHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt e˝Ò¢ düTdæús¡Á|üuÛÑT‘·«+: C…’sê+s¡y˚Twt Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 19 0:$uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À ‘Ó\+>±D≤˝À düTdæús¡ Á|üuÛÑT‘·«+ ñ+&Ü*.. düTdæús¡yÓTÆq Á|üuÛÑT‘·«+ ø±+Á¬>dt e˝Ò¢ kÕ<Ûä´eTì πø+Á<ä eT+Á‹ C…’sê+s¡y˚Twt nHêïs¡T. MT&çj·÷‘√ X¯ìyês¡+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\ ø√dü+.. ‘Ó\+>±D≤ düe÷»+ ø√dü+ ‘Ó\+>±D≤ sêÁcÕºìï ø±+Á¬>dt bÕغ Ç∫Ã+<äì nHêïs¡T. n+‘˚>±ì ¬ødæÄsY ≈£î≥T+ã+ ø√dü+ Çe«˝Ò<äHêïs¡T. ¬ødæÄsY yÓ÷düø±]. Ç∫Ãq e÷≥qT ‘·bÕŒs¡T. ¬ødæÄsYqT mes¡÷ qeTàuÀs¡Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤˝À e#˚Ã~ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«y˚Tqì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

eT+>∑fi¯–]˝À s¡>∑&É! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 19: >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ eT+>∑fi¯–]˝À s¡>∑&É #√≥T #˚düT≈£î+~. {°&û|” ‘·s¡|òü⁄q Hê$TH˚wüHé y˚ùd+<äT≈£î Ä bÕغ nuÛÑ´]Δ >∑+õ ∫s¡+J$ sê´©>± X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ ãj·T˝Ò›sês¡T. e÷s¡Z eT<Ûä´+˝À ø=+<äs¡T e´≈£îÔ\T Äj·Tq ø±s¡TqT n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. Äj·TqTï ˇø£ Ç+{Ï˝À ã+~Û+#ês¡T. á düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï b˛©düT\T nø£ÿ&É≈£î #˚s¡T≈£îì >∑+õ ∫s¡+J$ì $&ç|æ+#ês¡T. á |òüT≥q≈£î bÕ\Œ&çq ø=+<ä]ï n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 19: >ös¡e ñbÕ<Ûë´j·T eè‹Ô˝À ñ+≥÷ nuÛÑ+ X¯óuÛÑ+ ‘Ó©ì u≤*ø£ \qT ˙≈£î |ü⁄≥TºeT#·Ã\T mìï, mø£ÿ&Óø£ÿ&É ñHêïsTT, ˙>∑T+&Ó mìïkÕs¡T¢ ø=≥Tº≈£î+ ≥T+~. @~ Ç˝≤ sê #·÷<ë›+ Ç$ Ä ø°#·ø£ Á|æì‡ bÕ˝Ÿ u≤*ø£\qT n&çπ> Á|üX¯ï\T. ‘ê&˚| ü*¢>∑÷&Ó+ |ü≥ºD+˝À 18dü+e‘·‡sê \T>± ìs¡«Væ≤düTÔqï düHéôw’Hé dü÷ÿ˝Ÿ˝À á |òüT≥q #√≥T#˚düT≈£î+~. ‘ê&˚|ü*¢>∑÷&Ó+ b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ 1098 #ÛÓ’˝Ÿ¶˝…’Hé düuÛÑT´\≈£î e∫Ãq bò˛Héø±˝Ÿ düe÷#ês¡+ Ä<Ûës¡+>± 1098 düuÛÑT´\T á HÓ\ 13e‘˚B qT+∫ $#ês¡D »s¡T|ü⁄‘·÷ á s√E dü÷ÿ˝Ÿ ˝À ìs¡«Væ≤+∫q ne>±Vü≤Hê dü<ädüT‡ ø±s¡´ Áø£eT+˝À $wüj·T+ yÓ\¢&Ó’+<äì n~Ûø± s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. $#ês¡D˝À 6 qT+∫ 9e ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·Tqï u≤*ø£\ô|’ ˝…’+–ø£ y˚~Û+|ü⁄\T »]–q≥T¢ n~Ûø±s¡T\ ìsêΔ]+#ês¡T. Ä Á|æì‡bÕ˝Ÿ düTe÷s¡T 15eT+~ì |ü⁄≥TºeT

#·Ã\T #·÷kÕÔqì, >∑T+&Ó mìïkÕs¡T¢ ø=≥Tº≈£î+ ≥T+<√ #·÷kÕÔqì y˚~Û+|ü⁄\≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢ n~Ûø±s¡T\T >∑T]Ô+#êeTì 1098 düuÛÑT´\T, b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. Á|æì‡|ü˝Ÿ ¬>Á¬s\ Áoìyê dtqT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì $#ê] düTÔHêï eTì ‘ê&˚|ü*¢>∑÷&Ó+ |ü≥ºD dæ.◊ eT÷]Ô ‘Ó* bÕs¡T. nsTT‘˚ Ç~ πøe\+ ø=+‘·eT+~ –≥º ì ‘·©¢<ä+Á&ÉT\T #˚düTÔqï ≈£îÁfÒqì ‘·qπø bÕ

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $qTø=+&É, @Á|æ˝Ÿ 19 : kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± e÷J myÓTà˝Ò´ Ä+»H˚j·TT\T, Äj·Tq uÛ≤s¡´ ©˝≤e‹ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À mìïø£\ Á|ü#ês¡+ #˚|ü{≤ºs¡T. Ç‘·s¡ bÕغ\ ø£Hêï Ms¡T mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À eTT+<äTHêïs¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T eTT–dæq eTs¡Tdü{Ï s√E qT+&ç M]s¡Te⁄s¡T nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ mìïø£\ Á|ü#êsêìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Ä+CH˚j·TT\T uÛ≤s¡´ q÷C…fi¯¢ eT+&É\+˝Àì |ü\T Á>±e÷˝À¢ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Zq>± Ä+»H˚j·TT\T |ü≥ºD+˝À bÕ<äj·÷Á‘·\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Ä+»H˚j·TT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·q Vü≤j·÷+˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ düVü≤ø£]+#·ø£b˛e&É+‘√ ì<ÛäT\T ‘˚˝Òø£ b˛j·÷qì, nsTTq|üŒ{Ïø° kı+‘· ì<ÛäT\‘√ Á|ü»\ ùdyêø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#êeTì nHêïs¡T. mìïø£\ Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\T, n_Ûe÷qT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü+ ‘Ó©<äì Á|æì‡|ü˝Ÿ n+≥THêï&ÉT. eTs√ yÓ’|ü⁄ n|ükÕà(ø±HÓ«+{Ÿ‡ nk˛dæj˚TwüHé) düuÛÑT´ \T Á|æì‡|ü˝Ÿô|’ e∫ïq Äs√|üD\qT K+&ç+ #ês¡T. Á|æì‡|ü˝Ÿ #ê˝≤ eT+∫ e´øÏÔ nì n+≥THêïs¡T. @<˚yÓTÆHê u≤*ø£\ ô|’ ˝…’+–ø£ y˚~Û+|ü⁄\≈£î bÕ\Œ&˚ yês¡T m+‘·{Ï yê¬s’Hê ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì u≤*ø£\ ‘·©¢<ä+Á&ÉT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

Á>±eT+˝À \ø°åà‹s¡|ü‘·eTà düy˚T‘· >√|üj·T´kÕ«$T, n+ø£eTà, b˛‘·sêE $Á>∑Vü‰\ Á|ü‹cÕº|üH√‘·‡yêìï |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $Á>∑Vü≤ Á|ü‹wüº ø±s¡´Áø£eT+˝À _dædæ n<Ûä´≈£åî\T eT¬øÿq eT*¢ø±s¡T®qsêe⁄ <ä+|ü‘·T\T bÕ˝§Zì $Á>∑Vü‰ìï Á|ü‹wæº+#ês¡T. nq+‘·s¡+ j·÷>∑XÊ\˝À kÕ«$Tyês¡¢≈£î Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, Ä<äj·T´, ø√fÒX¯«s¡sêe⁄, –]u≤ãT, Ä+»H˚j·TT\T, kÕ+ãj·T´ bÕ˝§ZHêïs¡T.

sê»+ù|≥ _C…|æ m+|æ nuÛÑ´]ú>± |ü⁄s¡+<˚X¯«] Hê$TH˚wüHé

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 19: ø£&É|ü õ˝≤¢ sê»+ù|≥ _C…|æ ˝Àø˘düuÛÑ nuÛÑ´]ú>± _C…|æ bÕغ ‘·s¡|òü⁄q <ä>∑TZu≤{Ï |ü⁄s¡+<˚X¯«] X¯ìyês¡+ Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT bÕìbÕø£+ $Hêj·Tø£ <˚yê\j·T+˝À ÄyÓT Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ bÕغ C≤rj·T Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT‘√ bÕ≥T _C…|æ, {Ï&ç|æ bÕغ H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T yÓ+≥ sê>± ÄyÓT ‘·q Hê$TH˚wüHéqT <ëK\T #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ ÄyÓT MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·q ‘·*¢‘·+Á&ÉT\ ÄodüT‡\ y˚Ts¡πø ‘êqT sê»ø°j·÷˝À¢ ø=qkÕ>∑T‘·THêïqHêïs¡T. sê»+ù|≥ ˝Àø˘düuÛÑ ã]˝À Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $qTø=+&É, @Á|æ˝Ÿ 19: $qTø=+&É eT+&É\+˝Àì ô|<äø£+#·s¡¢ ‘êqT $»j·T+ kÕ~Û+#·>∑\qqï BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

\ø°åà ‹s¡T|ü‘·à düy˚T‘· >√|üj·T´kÕ«$T $Á>∑Vü≤ Á|ü‹cÕº|üq

#·]Á‘· dü+düèÔ‹ì uÛ≤$‘·sê\≈£î n+~+#˚+<äT≈£î ø£èwæ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY øÏwüHé ø±ø£rj·TT\T ì]à+∫q #Ós¡Te⁄\T, nuÛÑj·÷sêD≤´\T ø£*– ñqï+<äTq M≥ìï+{Ïì nqTdü+<ëq+ #˚dü÷Ô |üsê´≥ø£ ÁbÕ+‘·+>± r]Ã~<äT›≥≈£î düeTÁ>∑ Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T #˚|ü≥º&É+ »s¡T>∑T‘·Tqï<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê\qT |üsê´≥ø£ Á|ü<˚XÊ\T>± r]Ã~<ä›&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, ‘·<ë«sê ‘·\dü] Ä<ëj·T+ ô|s¡T>∑&É+‘√ bÕ≥T ñ<√´>∑ neø±XÊ\T yÓTs¡T>∑T|ü&ÉT‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üC≤<äs¡D ø£*–q ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î M\T>± õ˝≤¢˝À zs¡T>∑\T¢ ùdyê dü$T‹ì @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì <ë‘·\T me«¬s’Hê ñqï≥¢sTT‘˚ zs¡T>∑\T¢ ùdyê dü$T‹ ù|s¡Tq qø£ÿ\>∑T≥º ùdº{Ÿ u≤´+ø˘ Ä|òt ôV’≤<äsêu≤<é Áu≤+∫˝À @sêŒ≥T #˚dæq 62330308495 nøö+{Ÿ HÓ+ãs¡T ø£*–q U≤‘ê≈£î ‘·eT $sêfi≤\qT n+~+#·e#·Ãì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø±ø£rj·T ôV≤]fÒCŸ Á≥dtº #Ó’s¡àHé _$ bÕbÕsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷

ø±ø£rj·TT\ #·]Á‘· ø£*–q dü+|ü<äqT Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± rdüT¬øfi‚fl+<äT≈£î j·TTe ‘·qT uÛ≤>∑kÕ«eTT\T>± #˚dü÷Ô ô|<ä› m‘·TÔq ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì ø√sês¡T. á @&Ü~ &çôd+ãsY 20 qT+∫ ø±ø£rj·T ñ‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+∫ n+‘·sê®rj·TkÕúsTTøÏ ‘·–q≥T¢>± õ˝≤¢˝À ø±ø£rj·T eT÷´õj·T+ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, ãyÓTàs¡ b˛‘·q düe÷~Û, u≤$ì |ü⁄qs¡T<ä›]+|ü #˚dæb˛‘·q yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ Á≥dtºqT kÕú|æ+#ê\ì, n+‘·sê®rj·T kÕÿ\sY‡‘√ ôd$THêsY @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ø±>± Ç+{≤ø˘ ø£˙«qsY Ábıô|òdüsY bÕ+&ÉTs¡+>±sêe⁄, zs¡T>∑\T¢ ùdyê dü$T‹øÏ \ø£å s¡÷bÕj·T\ #Ó≈£îÿqT $sêfi¯+>± n+<ä#˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä˝Ÿ Ç+&çj·÷ πs&çj·T˝À m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY »j·TbÕ˝Ÿ ¬s&ç¶, C≤rj·T kÕVæ≤‘·´ nyês¡T¶ Á>∑Væ≤‘· n+|üX¯j·T´ qMHé, Ç+{≤ø˘ düuÛÑT´\T Ábıô|òdüsY y˚<ä Á|ü‘ê|t, C…. l<ÛäsY sêe⁄, Ábıô|òdüsY s¡eTD≤ ¬s&ç¶, bıHêï\ sê+yÓ÷Vü≤Hé, &ç.k˛y˚TX¯«sY sêe⁄, Ábı|òüldüsY yÓ+ø£≥|ü‹ sêE, &Üø£ºsY $<ë´Hê<Ûé, y˚sTT düú+u≤\ <˚yê\j·T+ Á|ü<Ûëq ns¡Ã≈£î\T >∑+>∑T ñù|+Á<äX¯s¡à ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

KãsY<ësY πød”ÄsY: d”|”◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù lìyêdüsêe⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ @Á|æ˝Ÿ 19: ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äX‚KsYsêe⁄≈£î eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$, n\T¢&ÉT, ø=&ÉT≈£î≈£î eT+Á‹ |ü<ä$, _&ɶ≈£î πø+Á<äeT+Á‹ |ü<ä$ ø√dü+ |üP≥ø√ e÷ ≥, s√Eø√ u≤≥ n+≥÷ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ eùdÔ <ä[‘·Tìï d”m+ #˚kÕÔqì, yÓTÆHê]º\qT ñ|ü eTTK´ eT+Á‹ #˚kÕÔqì Ç˝≤ s√Eø√ e÷≥ e÷s¡TdüTÔqï πød”ÄsY≈£î n~Ûø±s¡+ Çe«<ä›ì d”|”◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ‘·ø£ÿfi¯¢|ü*¢ lìyêdü sêe⁄ nHêïs¡T. |ü≥ºD+˝Àì dæ<ë›s¡Δ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À X¯óÁø£yês¡+ d”|”◊ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø±s¡´<ä]Ù $»j·TkÕs¡~Û n<Ûä´ø£å‘·q »]–q d”|”◊, ø±+Á¬>dt bÕغ\ mìïø£\ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»¬s’ e÷{≤¢&Üs¡T. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢

H˚‘·\T Ç+{Ï+{≤ Á|ü#ês¡+ Á>±e÷˝À¢ &ÉãT“\ |ü+|æDÏ ˝§\T¢\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 19: sêÁwüº+˝À |üs¡ø±\ nôd+;¢ mìïø£˝À¢ b˛{°#˚dæq Á|ü<Ûëq bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T Vü≤+>∑T Äsê“{≤\˝À Ç+{Ï+{≤ Á|ü#ês¡+ Á>±e÷\˝À eTTeTàs¡+ #˚kÕs¡T. eT+&ÉTf…+&É˝À¢ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+∫ s¡êuÀe⁄ mìïø£˝À¢ ‘·eT≈£î z≥T¢ y˚j·÷\ì nuÛÑ´]údüTÔHêïs¡T . yÓTÆ≈£îa\ ôVAs¡T˝À Á|ü#ês¡+ eTTeTàs¡+ #˚kÕs¡qT. düeTj·T+ ‘·≈£îÿe>±Ä ñ+&É≥+ {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú eTT<ä›kÕì düôVA<äsY¬s&ç¶, ø±+Áπ>dt nuÛÑ´]ú Çì>± yÓ+ø£Á{≤yéT¬s&ç¶,{Ï&ç|æ #·˝≤¢<Ûäsêà¬s&ç¶ |üsêø±\ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø=‘·Ô\yês¡T ø±e&É+ Á|ü»\≈£î $düàj·T+ ø£*ZdüTÔ+~. Ç+{Ï+{≤ Á|ü#êsêìøÏ s√E≈£î 500\ #√|ü⁄Œq ‹+&ç $+<äT, sêÁ‹ ø±>±H˚ e÷>∑ yê]øÏ eT+<äT u≤{Ï˝Ÿ eT]j·TT s√E ≈£L* ÇdüTÔ Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡T.

mìïø£\ ìj·Te÷e[ì Á|ü‹ˇø£ÿs¡T bÕ{Ï+#ê*

mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À Ä+»H˚j·TT\T <ä+|ü‘·T\T

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ @Á|æ˝Ÿ 19: õ˝≤¢˝Àì #ê]Á‘ê‘·àø£ Á|ü<˚XÊ\˙ï+{Ïì Á|ü|ü+#· yês¡dü‘·« dü+|ü<ä>± uÛ≤$‘·sê\≈£î yê]øÏ n+~+#˚+<äT≈£î nìï #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘êeTì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY õ. øÏwüHé ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü|ü+#· yês¡dü‘·« ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± Ç+{≤ø˘ Ä<Ûä«s¡´+˝À H˚&ÉT y˚sTT düú+u≤\ <˚yê\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zì CÀ´‹ Á|ü»«\q #˚dæ ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY øÏwüHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #ê]Á‘ê‘·àø£ dü+düÿè‹ ø£*– ñqï ø±ø£rj·TT\T ì]à+∫q ø£≥º&Ü\qT |ü⁄qs¡T<ä›]+∫ eTT+<äT ‘·sê\≈£î n+~+#˚ $<Ûä+>± Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~düTÔ qï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. zs¡T>∑\T¢ #·]Á‘·qT Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± #ê{Ï#Óù|Œ $<Ûä+>± >∑‘· @&Ü~ bı&Ée⁄q ìs¡«Væ≤+#·T≈£îqï ø±ø£rj·T ñ‘·‡yê\˝À õ˝≤¢˝À |üsê´≥≈£î\ dü+K´ 20\ø£å\ qT+∫ 70\ø£å\ es¡≈£î ô|]–+<äì, |üsê´≥≈£î\ dü+K´ eT]+‘· >∑D˙j·T+>± ô|]π> $<Ûä+>± düeTÁ>∑ Á|üD≤[ø£qT ‘·j·÷s¡T #˚düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $e]+#ês¡T. õ˝≤¢˝À #ê]Á‘ê‘·àø£ ìsêàD≤\‘√ bÕ≥T

_C…|æøÏ sêJHêe÷ #˚dü÷Ô {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú ˇ<˚\T≈£î eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#·&É+ õ˝≤¢ n+‘·{≤ #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. e÷J m+|æ Ç+Á<äø£s¡DY ¬s&ç¶ ø±+Á¬>dt M&ç yÓ’ø±bÕ˝À #˚], Ä ‘·sê«‘· eT∞¢ ø±+Á¬>dt >∑÷{ÏøÏ #˚]Hê {Ϭø{Ÿ e÷Á‘·+ \_Û+#·˝Ò<äT. _md”Œ nuÛÑ´]ú>± ìs¡à˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç myÓTà˝Ò´>± b˛{°øÏ ~>±s¡T. M]<ä›s¡T bÕغ\T e÷]Hê |òü*‘·+ e÷Á‘·+ sê˝Ò<äT. Ç<ä›s¡T Á|üeTTKT\T õ˝≤¢ sê»ø°j·÷˝À¢ ˇø£ yÓ\T>∑T yÓ*–q|üŒ{Ïø° Á|üdüTÔ‘·+ e÷Á‘·+ >∑&ÉT¶ |ü]dæú‘·T\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T.

|üs¡ø±\, ùdºwüHé |òüTHê|üPsY {°ÄsYmdt bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î d”|”◊ bÕغ eT<䛑·T Çe«&É+‘√ |üs¡ø±\˝À yÓTT\T>∑÷] _ø£å|ü‹, ùdºwüHé |òüTHê|üPsY˝À ‘ê{Ïø=+&É sê»j·T´ ¬>\Tbı+ ~q $wüj·T+ eT]Ãb˛j·÷s¡Hêïs¡T. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ Ç<ä›s¡+ ø£*dæ b˛{° #˚<ë›eT+fÒ n+<äT≈£î Äj·Tq ìsêø£]+#·&É+ ‘√ d”|”◊ bÕغ ø±+Á¬>dt‘√ bı‘·TÔô|≥Tº≈£î+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ¬s’˝Ò« n+&ÉsYÁ_&ç®, >∑T+Á&Ü‹eT &ÉT>∑T ñ≈£îÿ |ü]ÁX¯eT ø√dü+ mH√ï ñ<ä´e÷\T #˚XÊeTHêïs¡T. 60 dü+e‘·‡sê\ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ∫s¡ø±\ yê+#Û· HÓs¡y˚]Ãq ø±+Á¬>dt bÕØºì ¬>*|æ+∫ k˛ìj·÷>±+BÛ s¡TD+ rs¡TÃø√yê\Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À ø°\ø£bÕÁ‘· eVæ≤+∫q ñkÕàìj·÷

$<ë´s¡Tú\≈£î {Ϭø{Ÿ\T Çe«≈£î+&Ü ñ<ä´eT+ Á<√VüQ\≈£î {Ϭø{Ÿ\T Çe«˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. πød”ÄsY≈£î n~Ûø± s¡+ ÇùdÔ bòÕyéTVü≤ÖCŸπø |ü]$T‘·yÓTÆ nø£ÿ&çπø n~Ûø±s¡T\T |æ*|æ+#·T≈£î+{≤s¡ì m<˚›yê #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù ‘·yÓTàs¡ $X‚«X¯«sYsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷qTø√≥ eTTìdæbÕ*{Ï q˝≤¢ |ü+|ü⁄, Ç+&É¢ |ü{≤º\T, Á‘ê>∑T˙s¡T düeTdü´\ô|’ b˛sê&ÉT‘·÷ d”|”◊ bÕغ Á|üC≤<Ûäs¡D bı+~+<äHêïs¡T. e÷qTø√≥ >∑&ɶ n+fÒ ø=+&É|ü*¢ >√bÕ˝Ÿsêe⁄, e÷düã‹Ôì yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ e+{Ï b˛sê≥ Hêj·T≈£î\T >∑Ts¡TÔ≈£î ekÕÔs¡Hêïs¡T. <=s¡>∑&û\ sê»ø°j·÷\≈£î e´‹πsø£+>± á ÁbÕ+‘· Á|ü»\ $eTTøÏÔ ø√dü+ b˛sê≥+ #˚XÊs¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡Hêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 19 : mìïø£\ Á|ües¡Ôq ìj·Te÷e[ì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T bÕ{Ï+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY nVü≤à<éu≤ãT dü÷∫+#ês¡T. á HÓ\ 28q ñ<äj·T+ b˛*+>¥ @C…+≥¢ $esê\qT Äj·÷ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\≈£î n+<äCÒj·÷\ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. Äj·÷ b˛*+>¥ πø+Á<ë\ |ü]~Û˝À z≥T ø£*– ñqï yê]ì e÷Á‘·y˚T b˛*+>¥ @C…+≥T¢>± ìj·T$T+#·Tø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. mìïø£\ ø£$TwüHé dü÷∫+∫q Á|üø±s¡+ á HÓ\ 28q kÕj·T+Á‘·+ ◊<äT >∑+≥\ es¡≈£î Äj·÷ bÕغ\T ‘·eT Á|ü#êsêìï eTT–+#·Tø√yê\ì, ◊<äT >∑+≥\ ‘·sê«‘· m˝≤+{Ï Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+∫Hê πødüT\T qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. b˛*+>¥ s√E nuÛÑ´s¡Tú\T ‹]π>+<äT≈£î yêVü≤Hê\ ø√dü+ ‘·|üŒìdü]>± nqTeT‹ rdüTø√yê\ì nHêïs¡T. Á|ü#ês¡+ eTT–dæq s√E Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç e∫Ãq yês¡T yê]yê] dü«düú˝≤\≈£î yÓ[¢b˛yê\ì dü÷∫+#ês¡T. á$m+\ô|’ z≥s¡¢≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì, Á|ü#ês¡ Ks¡TÃ\ $esê\T düÁø£eT+>± n+<äCÒj·÷\ì nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T z≥T ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îH˚˝≤ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì ø£˝…ø£ºsY ù|s=ÿHêïs¡T. z≥s¡¢ C≤_‘ê dæ<äΔyÓTÆ+<äì nHêïs¡T.

õ˝≤¢˝À CÀs¡+<äT≈£îqï mìïø£\ Á|ü#ês¡+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 19: õ˝≤¢˝À kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ Á|ü#ês¡+ eTTeTàs¡+>± ø=qkÕ>∑T‘√+~. Á|ü<Ûëq bÕغ˝…’q ø±+Á¬>dt, _C…|æ, {Ï&ç|æ, {ÏÄsYmdt\‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ dü«‘·+Á‘·T\T Á|ü#êsêìï CÀs¡T>± ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. Á|ü#êsêìøÏ πøe\+ ‘=$Tà~ s√E\T e÷Á‘·y˚T ñ+&É&É+‘√ Á>±eT Á>±e÷q Á|ü#êsêìï #˚|ü{≤ºs¡T. ˇø£ |üø£ÿ ñc˛íÁ>∑‘·\T ô|]– m+&É\T eT+&É‘·T+fÒ eTs√yÓ’|ü⁄ mìïø£\ Á|ü#ês¡+‘√ sê»ø°j·T y˚&ç }|ü+<äT≈£î+~. m+&É y˚&ç$T ˝…ø£ÿ#˚j·T≈£î+&Ü nuÛÑ´s¡Tú\T eT<䛑·T<ës¡T\‘√, ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\‘√, ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ Á|ü#êsêìï eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. eTs√|üø£ÿ Äj·÷ bÕغ\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\T $$<Ûä ø±s¡D≤\‘√ bÕغ\T e÷s¡T‘·THêïs¡T. mìïø£\˝À $»j·T+ kÕ~Û+#˚+<äT≈£î eTTeTàs¡+>± ÁX¯$T+#·&É+‘√ bÕ≥T |ü&ÉsêìbÕ≥T¢ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. m+&É\T eTT<äs¡&É+‘√ ñ<äj·T+ |üPfÒ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. mìïø£\qT Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± rdüTø√e&É+‘√ nìï bÕغ\ Hêj·T≈£î\T Á|ü#êsêìï ñ<Ûäè‘·+ #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝Àì 10 nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î, ˇø£ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHêìøÏ b˛{≤b˛{°>± Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·T+~. á HÓ\ 20q õ˝≤¢˝À πødæÄsY |üs¡´≥q H˚|ü<∏ä´+˝À Äj·÷ ìjÓ÷ »ø£esêZ˝À¢ {ÏÄsYmdt ÁX‚DT\T ô|<ä› m‘·TÔq @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T.

düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø±+Á¬>dt‘√H˚ kÕ<Ûä´+: ø£+<äT\ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ sê»eT+Á&ç, @Á|æ˝Ÿ 19: Á|ü»\ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ‘êqT ø£èwæ #˚kÕÔqì, ø±+Á¬>dt bÕغøÏ zfÒj·÷\ì ø±+Á¬>dt bÕغ m+|æ ø£+<äT\ <äTπsZwt yÓ\¢&ç+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ ¬s+&√s√E mìïø£\ Á|ü#êsêìï ø√s¡Tø=+&É eT+&É\+ >±&Ü\ qT+∫ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. >±&Ü\, eT<ÛäTs¡|üP&ç, bÕ‘·ãT∫Ã+ù|≥, ø=‘·ÔãT∫Ã+ù|≥, ã÷s¡T>∑T|üP&ç, »+ã÷|ü≥ï+, >±<äsê&É, qsê‡|ü⁄s¡+, sêC≤es¡+, ø£qT|üPs¡T, ø√s¡Tø=+&É, ø±|ües¡+, eTTq>±\, ≈£Lqes¡+, ø√{Ï πøX¯esê+, u§˝Ò¢<äT›bÕ˝…+, sê|òüTe|ü⁄s¡+, ls¡+>∑|ü≥ï+ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£+<äT\ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ø±+Á¬>dt bÕغ‘√H˚ Á|üC≤ dü+πøåeT+ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. kÕúìø£ ≈£îDÏí>∑qTø£ Á|ü»\≈£î m\¢y˚fi¯˝≤ n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥÷ düeTdü´\T |ü]cÕÿ]kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À s¡$≈£îe÷sY, yÓ+ø£Á{≤e⁄, Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, >∑+>∑sêE, u≤ãT, |üs¡y˚Twt ‘·~s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

{Ï|æ|æ, yÓ’ø±bÕ eT<Ûä´ Á|ü<Ûëq b˛{° Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, @Á|æ˝Ÿ 19: ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝Àì 14 ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, yÓ’ø±bÕ nuÛÑ´s¡Tú\T e÷Á‘·y˚T Á|ü<Ûëq+>± b˛{°˝À ñHêïs¡T. ∫‘·÷Ôs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À {Ï&ç|æ nuÛÑ´]úì dü‘·´Á|üuÛÑ≈£î yÓ’ø±bÕ nuÛÑ´]ú C….lìyêdt≈£î Á|ü<Ûëq b˛{° HÓ\ø=+~. yÓ’ø±bÕ nuÛÑ´]úøÏ e÷J {Ï&ç|æ myÓTà˝Ò´ eTH√Vü≤sY, e÷J ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´ dæ¬ø u≤ãT eT<䛑·T‘√ eTT+<ä+»˝À ñqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. dü‘·´Á|üuÛÑ≈£î ø£eTà kÕe÷õø£es¡Z+ qT+&ç |üP]ÔkÕúsTT˝À eT<䛑·Tqï Ç‘·s¡ kÕe÷õø£ esêZ\≈£î yÓfi‚fldü]øÏ yÓ’ø±bÕøÏ ñqï+‘· eT<䛑·T {Ï&ç|æøÏ ˝Ò<äì #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ. Ç‘·s¡ bÕغ˝…’q ø±+Á¬>dt, C…’düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\‘√ bÕ≥T ÄyéTÄBà, »\dü+|òtT bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{°˝À ñHêï yê]øÏ n+‘· ÁbÕ<Ûëq´‘˚ ø±≈£î+&Ü $»j·T neø±XÊ\T düTHêï.

¬s+&ç+{Ï˝ÀH˚ e÷s¡TŒ\T! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 19: ¬s+&ÉT kÕúHê˝À¢H˚ _C…|æ nuÛÑ´s¡Tú\qT Ä bÕغ n~ÛcÕºq+ e÷]Ã+~. qs¡düsêe⁄ù|≥ nôd+;¢ nuÛÑ´]Δ>±.. q\¢yÓ÷‘·T yÓ+ø£≥sêe⁄, ø√&ÉTeT÷s¡T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z nuÛÑ´]Δ>±.. πsDTø£eTà.. $T–*q kÕúHê˝À¢ì nuÛÑ´s¡Tú\T j·T<∏ë‘· <∏ä+>± mìïø£\ ã]˝À ñHêïs¡ì ‘Ó*j·TCÒdæ+~.


Ä~yês¡+ 20, @Á|æ˝Ÿ 2014

Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ ≈£î yÓTT<ä{Ï |ü<äM ø±\+˝À $÷&çj·÷ dü\Vü‰<ës¡T>± |üì #˚dæq dü+»jYT u≤s¡T ªj·÷øχ&Ó+≥˝Ÿ Áô|’yéT $TìdüºsYμ ù|s¡T‘√ |ü⁄düÔø£+ sêdæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. dü]>±Z mìïø£\ eTT+<äT á |ü⁄düÔø±ìï $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+ Á|ü‘·´s¡TΔ\ Á|üjÓ÷»Hê\πø nqï Äs√|üD\ dü+>∑‹ m˝≤ ñHêï á |ü⁄düÔø±ìï _.C….|æ $ìjÓ÷–+#·<ä\T#·T≈£î+<äì Ä bÕغ $eTs¡Ù\T #ÓãT‘·THêïsTT. _.C….|æ Á|ü<Ûëq eT+Á‹ nuÛÑ´]Δ qπs+Á<ä yÓ÷&ç ôd’‘·+ Ä neø±XÊìï e<ä˝Ò¢<äT. eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ qT

ì+<ë sê»ø°j·÷\T {°&û|”, ;CÒ|” #·s¡Ã\T dü|òü\eTj·÷´j·T≥. d”e÷+Á<Ûä˝À Ä ¬s+&ÉT bÕغ\ eT<Ûä´ bı‘·TÔ ø=qkÕ>∑T‘·T+<ä≥. z ¬s+&ÉT m+|” kÕúHê\T {°&û|”øÏ Ç∫à ◊<äT nôd+;¢ kÕúHê\T {°&û|” ;CÒ|” qT+∫ rdüT≈£îH˚˝≤ ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î~]+<ä≥. á ¬s+&ÉT bÕغ\ bı‘·TÔ\≈£î dü+ã+~Û+∫ >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\T>± ø=qkÕ–q ôV’≤Á&Üe÷ yÓTT‘·Ô+ #·÷ùdÔ ˇø£fÒ nì|æk˛Ô+~. ;CÒ|” qT+∫ eTs√ Hê\T>∑T nôd+;¢ d”≥T¢ rdüTø√e&ÜìøÏ {°&û|” m+‘·{Ï <ës¡TD≤ìøÏ nsTTHê ~>∑C≤s¡T‘·T+<äì. m+‘·{Ï <ës¡TD $eTs¡Ù\T #˚j·T&Üì¬ø’Hê.. m+‘· n&ɶ>√\T Á|ü#êsêìøÏ nsTTHê yÓqø±&É<äì. d”e÷+Á<Ûä˝À {°&û|”, ;CÒ|” bı‘·TÔ eT+∫~ ø±<äì m+‘·eT+~ #Ó|æŒHê #·+Á<äu≤ãT n+&é ø√ $q˝Ò<äT. ;CÒ|”ì ã‹eT˝≤&ç eTØ bı‘·TÔ≈£î ˇ|æŒ+#ês¡T. Ç+<äT≈£î $÷&çj·÷ ô|<ä›\‘√ #Ó|æŒ+#ês¡T. Á|ü#ês¡+˝À ;J>± ñqï yÓ÷Bì $dæ–+#ês¡T. düπs.. ;CÒ|”‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£î+fÒ d”e÷+Á<Ûä˝Àq÷ ‘Ó\+>±D˝Àq÷ ˝≤uÛÑ+ ø£\T>∑T‘·T+<äì bı‘·TÔ≈£î dæ<äΔ|ü&ܶs¡ì uÛ≤$+#·e#·TÃ. nsTT‘˚, ;CÒ|”øÏ Hê\T>∑T ˝Àø˘ düuÛÑ, 14 nôd+;¢ d”≥¢qT d”e÷+Á<Ûä˝À Ç#˚Ãyês¡T. yê{Ï˝Àq÷.. >√s¡+≥¢ ãT#·Ãj·T´ #Í<ä] ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤+#˚ sê»eT+Á&ç ns¡“Hé, ø√&Ó\ •eÁ|ükÕ<äsêe⁄ ã] nsTTq qs¡düsêe⁄ù|≥, k˛$T¬s&ç¶ #·+Á<äyÓ÷Vü≤q ¬s&ç¶ b˛{° #˚kÕÔq+≥Tqï HÓ\÷¢s¡T s¡÷s¡˝Ÿ ‘·~‘·s¡ d”≥T¢ yê{Ï˝À ñHêïsTT. {°&û|”øÏ ã\yÓTÆq d”≥¢qT ;CÒ|” Ç#˚Ãùd≥|ü⁄Œ&ÉT nsTTHê {°&û|” H˚‘·\T Ä˝À∫+∫ ñ+&Ü*‡+~. d”e÷+Á<Ûä˝À ã\+ ˝Òì ;CÒ|”øÏ 14 nôd+;¢ d”≥T¢ Ç#˚Ã≥|ü⁄Œ&ÉT nsTTHê Ä˝À∫+∫ ñ+&Ü*‡+~. ìC≤ìøÏ, sêh $uÛÑ»q nq+‘·s¡ |ü]D≤e÷˝À¢ d”e÷+Á<Ûä˝À ;CÒ|”ì NÛø=&ÉT‘·THêïs¡ì kÕ<Ûës¡D Á|ü»\≈£î ≈£L&Ü ‘Ó\TdüT. Ä bÕغ‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£î+fÒ qwüºy˚Tqì ≈£L&Ü ‘Ó\TdüT. nsTTHê, d”e÷+Á<Ûä˝À bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£î+fÒH˚ ‘Ó\+>±D˝Àq÷ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£î+{≤eTì #Ó|üŒ&É+‘√ düπs nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝Àq÷ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. n|üŒ{Ï bı‘·TÔ #·s¡Ã\ dü+<äs¡“¤+>±H˚.. {°&û|”øÏ ã\yÓTÆq d”≥¢qT bı‘·TÔ˝À uÛ≤>∑+>± ;CÒ|” rdüT≈£î+{À+<äì, nø£ÿ&É ã\V”≤qyÓTÆq nuÛÑ´s¡Tú\qT ô|&ÉT‘·THêïs¡ì ø£<∏äHê\T e#êÃsTT. @|” ôV≤sê˝Ÿ¶ ≈£L&Ü Ç<˚ $wüj·÷ìï ‘·q dü+bÕ<äø°j·T+˝À düŒwüº+ #˚dæ+~. bı‘·TÔ #·s¡Ã˝À¢ ÄsYmdtmdt H˚‘·\T ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêïs¡ì $e]+∫+~. {°&û|”, ;CÒ|” bı?‘·TÔ‘√ yÓ’d”|”πø ˝≤uÛÑeTì, {°&û|”øÏ qwüºy˚Tqì ≈£L&Ü ‘˚*à #Ó|æŒ+~. ø±˙, Hê$TH˚wüq¢≈£î Çø£ ˇø£ÿ s√E ñ+<äq>± {°&û|” H˚‘·\T y˚T˝§ÿHêïs¡T. {°&û|”øÏ ã\yÓTÆq kÕúHê˝À¢ ;CÒ|” ã\V”≤qyÓTÆq nuÛÑ´s¡Tú\qT ì\|ü&É+ <ë«sê yÓ’d”|”πø Á|üjÓ÷»qeTì, Ä bÕغ 15 d”≥¢‘√ mìïø£\qT ÁbÕs¡+_Ûk˛Ô+<äì >∑>√Z\T ô|&ÉT‘·THêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT ;CÒ|”ô|’ n‘·´+‘· <ës¡TDyÓTÆq ì+<ä\T y˚düTÔHêïs¡T. yÓ÷BøÏ n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·T&ÉT, Á|üeTTK bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô nsTTq >ö‘·yéT n<ë˙ H˚s¡T>± e∫à yÓ’d”|” n~ÛH˚‘· »>∑Hé ‘√ uÛÒ{° nj·÷´&É≥. ;CÒ|”, {°&û|” bı?‘·TÔ ô|≥Tºø√yê\ì »>∑Hé dü÷∫+#ê&É≥. bı‘·TÔ˝À uÛ≤>∑+>± rdüT≈£îqï d”≥¢˝À ã\V”≤q yÓTÆq nuÛÑ´s¡Tú\qT ô|{≤º\ì Ä<˚•+#ê&É≥. »>∑Hé Ä<˚XÊ\≈£î ‘·\ }|æq n<ë˙.. »>∑Hé ≈£î bÕغ |òü+&é ≈£L&Ü Ç∫à J VüQpsY nì yÓ[¢b˛j·÷&É≥. Ä ‘·sê«‘· yÓTT‘·Ô+ ø£<∏ä »>∑Hé #Ó|æŒqfÒ¢ q&ç∫+<ä≥. #·+Á<äu≤ãT n+&é ø√ >√u…˝Ÿ‡ Á|ü#ês¡+ #˚kÕÔs¡ì ‘·s¡#·÷ #ÓãT‘·÷ ñ+{≤s¡T. ø±˙, yê] >√u…˝Ÿ‡ Á|ü#êsêìøÏ Ç+‘·ø£+fÒ ì<äs¡Ùq+ Ç+ø=ø£{Ï ñ+≥T+<ë? ˇø£y˚fi¯, yÓ’d”|”øÏ y˚T\T #˚j·T&ÜìøÏ {°&û|” #˚‘√Ô {°&û|” ø£+{ÏH˚ bı&ç #˚j·T&ÜìøÏ ;CÒ|” {°&û|”‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£î+fÒ #·]Á‘·˝À n+‘·≈£î$T+∫q sê»ø°j·T ≈£îÁ≥ eTs=ø£{Ï ñ+&É<äT. Ä $wüj·T+ ‘Ó*dæq yÓ+≥H˚ ;CÒ|”‘√ #·+Á<äu≤ãT ø£{°|òt #Óù|Œdæ ñ+&Ü*. Ç+‘·{Ï <ës¡TDyÓTÆq sê»ø°j·T yÓqTïb˛≥T≈£î bÕ\Œ&ܶs¡ì ãVæ≤s¡+>∑+>± $eT]Ù+∫ ;CÒ|”ì NÛø={≤º*. mìïø£\ düeTj·T+˝À ;CÒ|”øÏ Ç+‘·≈£î $T+∫q |üsêuÛÑe+ ñ+&É<äT. n+<äT˝Àq÷ #·+Á<äu≤ãT≈£î C≤rj·T kÕúsTT˝À e÷+∫ |ü\T≈£îã&ç ñ+~. #·+Á<äu≤ãT ˇø£ÿ e÷≥ #Ó_‘˚ C≤rj·T $÷&çj·÷ |ü~ e÷≥\T>± Á|ü#ês¡+ #˚düTÔ+~. ø±˙, #·+Á<äu≤ãT ø£{°|òt #Ó|üŒ˝Ò<äT. »>∑Hé, n<ë˙\‘√ ≈£îeTà≈£îÿ nsTT+<äì Äs√|æ+∫q ;CÒ|”‘√ bı‘·TÔ≈£î eT∞¢ dæ<äΔeTj·÷´s¡T. n+fÒ, n<ë˙øÏ, »>∑Hé ≈£î , ;CÒ|”øÏ m≥Te+{Ï dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì ns¡úy˚T>±. ;CÒ|”ì u≤¢ø˘ yÓTsTT˝Ÿ #˚j·T&ÜìøÏ Ä bÕغô|’ <ës¡TD >√u…˝Ÿ‡ Á|ü#êsêìøÏ bÕ\Œ&ç+<äì ns¡úy˚T>±. {°&û|”ì <Óã“ rj·T&ÜìøÏ nôd+;¢ kÕúHê˝À¢ ã\V”≤qyÓTÆq nuÛÑ´s¡Tú\qT ì\u…&ç‘˚ eT∞¢ bı‘·TÔ≈£î m+<äT≈£î dæ<äΔyÓTÆq≥T¢? ;CÒ|”øÏ Ç∫Ãq ˝Àø˘ düuÛÑ kÕúHê\ ø±s¡D+>± yê{Ï |ü]~Û˝Àì nìï nôd+;¢ kÕúHê˝À¢q÷ z&çb˛j˚T |ü]dæú‹ ñ+fÒ ;CÒ|”øÏ eTs√ ¬s+&ÉT m+|” kÕúHê\qT m+<äT≈£î n<äq+>± Ç∫Ãq≥T¢? ndü\T »>∑Hé ≈£î nqT≈£L\+>± e´eVü≤]düTÔqï ;CÒ|”‘√ bı?‘·TÔqT m+<äT≈£î ø=qkÕ–düTÔqï≥T¢? m+<äTø£+fÒ, {°&û|”øÏ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT ø°\ø£yÓTÆq d”≥¢qT ;CÒ|”øÏ Ç#˚Ãdæ+~. yê{Ïì ‹]– rdüTø√yê*. e÷eT÷\T>± n&ç–‘˚ ;CÒ|” Çe«&É+ ˝Ò<äT. n+<äTø£ì ;CÒ|”ì u≤¢ø˘ yÓTsTT˝Ÿ #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+∫+~. u≤¢ø˘ yÓTsTT˝Ÿ #˚ùdÔ ˙‘√ bı‘·TÔ e<äT› bò˛ nì ;CÒ|” n+≥T+~. n+<äTπø n<ë˙, »>∑Hé uÛÒ{° nì.. sê»ø°j·T ≈£îÁ≥ nì ø£<∏ä\T n*¢+~. yêdüÔyêìøÏ, Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‘·´+‘· Á|üuÛ≤eo\T¬s’q e+<äeT+~ bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô˝À¢ n<ë˙ ˇø£s¡T. ø±düÔ n≥÷ Ç≥T>± n+u≤˙‘√ düe÷qyÓTÆqyê&ÉT. n≥Te+{Ï n<ë˙ »>∑Hé <ä>∑Zs¡≈£î e#êÃ&É≥. yÓ’d”|” ¬>*ùdÔ Ä ‘·sê«‘· e#˚à sê»ø°j·T Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+ Ç|üŒ{Ï qT+#˚ sê»ø°j·T ≈£îÁ≥≈£î bÕ\Œ&ܶ&É≥. bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\T sê»ø°j·T ≈£îÁ≥\≈£î bÕ\Œ&És¡T. mes¡T n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ yêfi¯¢≈£î Hê\T>∑T s¡÷bÕj·T\T |ü&˚kÕÔs¡T. s¡÷bÕj·T\≈£î sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T ≈£îø£ÿ˝≤¢ yêfi¯¢ yÓ+≥|ü&É‘ês¡T. Ç~ n+<ä]ø° ‘Ó*dæq ì»+. á $wüj·T+ #·+Á<äu≤ãT≈£î ≈£L&Ü ‘Ó\TdüT. nsTTHê, »>∑Hé, ÄsYmdtmdt ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡Tà ≈£îHêïj·Tì, {°&û|”ì <Óã“ø=≥º&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#êj·Tì ø£<∏ä\T n*¢ n+<äT˝ÀøÏ »>∑Hé qT, n<ë˙ì, yÓ÷Bì Ç˝≤ n+<ä]˙ rdüTø=#˚Ãdæ+~. ˇø£y˚fi¯ ;CÒ|”, yÓ’d”|” ≈£îeTà≈£îÿ nsTT‘˚ {°&û|” eT∞¢ ;CÒ|”‘√H˚ bı‘·TÔ≈£î m+<äT≈£î eTT+<äT≈£î yÓfi¯ó‘√+~? ø£{°|òt #Óù|ŒjÓTT#·TÃ>±?

j·÷øχ&Ó+≥˝Ÿ Á|ü<ÛëqeT+Á‹ ã\V”≤q Á|ü<Ûëì>± >∑‘·+˝Àq÷ nH˚ø£kÕs¡T¢ $eT]Ù+∫q _.C….|æ dü+»jYT u≤s¡T |ü⁄düÔø£+ ‘·eT Äs√|üD\qT ãTTEe⁄ #˚dæ+<äì #Ó|ü⁄Œ≈£îHêïs¡T. ]yÓ÷{Ÿ ø£+Á{À˝Ÿ ‘√ j·TT.|æ.@ Á|üuÛÑT‘·«+ q&ç∫+<äì yÓ÷&ç $eT]Ù+#ês¡T. ªª]yÓ÷{Ÿ <ë«sê Á|üuÛÑT‘ê«\qT ìj·T+Á‹+#·&É+ >∑T]+∫ $HêïqT. ø±˙

]yÓ÷fÒ Á|üuÛÑT‘ê«ìï q&É|ü&É+ >∑T]+∫ Ç|ü⁄Œ&ÉT $+≥THêïqT. |ü⁄düÔø£+ $&ÉT<ä\ nj·÷´ø£ ìqïH˚ Ä dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+~μμ nì yÓ÷&ç @Á|æ˝Ÿ 12 ‘Ó&ûHê ˇø£ mìïø£\ düuÛÑ˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nHêïs¡T. eT] yÓ÷&ç Á|ü<Ûëì nsTT‘˚! Äj·Tq Á|ü<Ûëq eT+Á‹ Ç+ø± ø±˝Ò<äT >±˙ πøe\+ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]Δ>±

Á|üø£{ÏùdÔH˚ |ü]dæΔ‹ m˝≤ ñ+<√ #·÷&ÉeTì ø±s¡÷ºHé dü÷∫k˛Ô+~. e÷J Á|ü<Ûëì yêCŸ ù|sTT ‘·qqT eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$qT+&ç ‘·|æŒ+#·≈£î+&Ü #·Áø£+ n&ÉT¶ y˚dæq ‘·q >∑Ts¡Te⁄ n<ë«˙ ø√]q ìjÓ÷»ø£esêZìï Äj·Tq≈£î <äø£ÿìe«˝Ò<äT. e÷qe eqs¡T\ eT+Á‹>± Væ≤+<ä÷‘·« mC…+&ÜqT ìwüº‘√ neT\T #˚dæq eTTs¡∞ eTH√Vü≤sY CÀwæì Äj·Tq ìjÓ÷»ø£es¡Z+ yês¡D≤dæqT+&ç ¬>+{Ïy˚XÊs¡T. _.C….|æ ô|ò’sY Áu≤+&é qT uÛÀbÕ˝Ÿ qT+&ç s¡a≤˙‡øÏ ‘·s¡*+#˚XÊs¡T.

mìïø£\ ã]˝À ‘·|ü⁄Œ≈£îqï øÏs¡DY

}s¡Tyê&Ü düyÓTÆø£´ yêDÏì $ì|ædüTÔHêïs¡T e÷J dæm+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶. C…’ düyÓTÆU≤´+Á<Ûä bÕغ‘√ ‘Ó\T>∑T C≤‹ @ø£eTe⁄‘√+<ä+≥÷.. bÕغ n<Ûä´≈£åîì>±, Á|ü#ês¡ kÕs¡~Û>± nìï ‘êHÓ’ e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ á mìïø£\ ã]˝ÀøÏ ~>∑&É+ ˝Ò<äì kı+‘· õ˝≤¢ ∫‘·÷Ôs¡T˝Àì |”˝Òs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Á|üø£{Ï+#ês¡T. ‘êqT b˛{° #˚j·T˝Ò<äì |”˝Òs¡TqT+&ç düyÓTÆU≤´+Á<Ûä bÕغ ‘·s¡|òü⁄q Hê ‘·eTTà&ÉT b˛{° #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. ~>∑T‘êsê? ˝Ò<ë?.. b˛{° #˚ùdÔ nôd+;¢ø±? ˝Àø˘ düuÛÑø± nqï~ ~ düôdŒHé‡>± e÷]+~. ‘=* qT+∫ düyÓTÆU≤´+Á<Ûä ìHê<ëìï $ì|ædüTÔqï @¬ø’ø£ e´øÏÔ e÷J d”m+ q˝≤¢] øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶. eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚dæ, sêh$uÛÑ»q sêC≤´+>∑ $s¡T<ä›+ n+≥÷ düTÁ|”+ ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغì @sêŒ≥T #˚dæ, ‘Ó\T>∑T C≤‹ @ Hê{Ϭø’q ‹]– ø£\yê*‡+<˚qì n+≥Tqï øÏs¡DY≈£î , yÓTT<ä≥ |ü\Te⁄s¡T ø±+Á¬>dt Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T

n+&É>± ì*#ês¡T. nsTT‘˚, d”e÷+Á<Ûä˝À e÷s¡T‘·Tqï sê»ø°j·T |ü]D≤e÷\‘√ sê»+ù|{Ÿ m+|” kÕsTT Á|ü‘ê|t, e÷J eT+Á‘·T\T XË’\C≤Hê<∏é, |æ‘êì øÏs¡DY bÕغì M&Üs¡T. m+|”\T düã“Vü≤], \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ, Vü≤s¡¸≈£îe÷sY , ñ+&Ée*¢ ns¡TDY ≈£îe÷sY , ‘·T\dæ¬s&ç¶, e÷J myÓTà˝Ò´\T ˙s¡C≤¬s&ç¶, ø=s¡¢ uÛ≤s¡‹\T düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ˝ÀH˚ ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T? Á|üdüTÔ‘·+ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä ‘·s¡T|ü⁄q mes¡T b˛{°#˚kÕÔs¡H˚ n+XÊìï sê»ø°j·T bÕغ\T ÄdüøÏÔ>± >∑eTìdüTÔHêïsTT. n≥T ‘Ó\+>±D`Ç≥T d”e÷+Á<Ûë˝Àq÷ ‘·q bÕغ ‘·s¡T|ü⁄q nuÛÑ´s¡T›\qT b˛{°øÏ ~+|ü⁄‘·Tqï øÏs¡DY, Ç|üŒ{Ïπø ¬s+&ÉT <äbòÕ\T>± nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘êqT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. düã“+Vü≤] $XÊK, Vü≤s¡¸≈£îe÷sY neT˝≤|ü⁄s¡+ m+|”>± b˛{° #˚düTÔ+&É>±, Vü≤s¡¸≈£îe÷sY ‘·qj·TT&ÉT neT˝≤|ü⁄s¡+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ |ü]~Û˝Àì @<√ ˇø£ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ b˛{° #˚ùd #ÛêHé‡ ñ+~. nsTT‘˚ ñ+&Ée*¢ ns¡TDY

≈£îe÷sY sê»eT+Á&ç qT+∫ b˛{° #˚ùd+<äT≈£î ìsêdüø£Ô‘·qT Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡T. eTs√Hêj·T≈£î&ÉT \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ sê»ø°j·T düHê´dü+ rdüTø√e&É+‘√ Ä kÕúHêìøÏ mes¡T b˛{° #˚kÕÔs√ Ç+ø± ‘˚\˝Ò<äT. Ç≥T bÕغ n~ÛH˚‘·>± ‘·q nuÛÑ´]›‘·«+ô|’ ≈£L&Ü düôdŒHé‡qT ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶. myÓTà˝Ò´>± b˛{° #˚kÕÔsê ˝Òø£ m+|”>± ã]˝À ~>∑T‘êsê? ndü\T mø£ÿ&ç qT+∫ b˛{° #˚kÕÔs¡H˚ n+X¯+ô|’ ≈£L&Ü, ‘·«s¡˝À nìï $wüj·÷\T yÓ\¢&Ée⁄‘êj·T+≥÷ düe÷<ÛëHêìï <ë≥y˚düTÔHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄.. øÏs¡DY sê»+ù|{Ÿ qT+∫ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚kÕÔs¡ì, dæ{Ϻ+>¥ kÕúq+ |”˝Òs¡T qT+∫ Äj·Tq k˛<äs¡T&ÉT øÏc˛sYqT ã]˝ÀøÏ ~+#˚ neø±XÊ\T ñHêïj·Tì, CÒmd”Œ esêZ\T n+≥THêïsTT. yÓTT‘·Ô+ $÷<ä Hê$TH˚wüq¢ >∑&ÉTe⁄ dü$÷|ædüTÔ+&É&É+‘√ øÏs¡DY b˛{°|” düs¡«Á‘ê ÄdüøÏÔ HÓ\ø=+~. nsTT‘˚ X¯ìyês¡+ d”e÷+Á<Ûä˝À Hê$TH˚wüq¢≈£î ∫e] s√E ø±e&É+‘√.. ôV≤*ø±|üºsY˝À ôV’≤<äsêu≤<é

qT+&ç u…+>∑Tfi¯Ss¡T yÓ[¢ nø£ÿ&ç qT+&ç |”˝Òs¡T #˚s¡T≈£îì ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á düuÛÑ˝À Á|üdü+–dü÷Ô ‘êqT b˛{° #˚j·TfÒ¢<äì düôdŒHé‡≈£î ‘Ós¡~+#ês¡T. |”˝Òs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ ‘·q ‘·eTTà&ÉT b˛{° #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. `|”´#·sY &Ódtÿ

sêÁwüº ø±+Á¬>dt≈£î ôV’≤ø£e÷+&é }|æs¡÷¢<˚ Á|üj·T‘·ï+ @|”˝À ø±+Á¬>dt≈£î }|æs¡÷¢<˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚k˛Ô+~ ôV’≤ø£e÷+&é. b˛sTTq Çy˚TCŸqT eT∞fl dü+bÕ~+#·Tø=H˚+<äT≈£î düs¡«X¯≈£îÔ\T ˇ&ÉT¶‘√+~. j·TTesêDÏ Á|æj·÷+ø£qT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+#·&É+‘√bÕ≥T >∑‘·+˝À ñqï z≥T u≤´+ø˘qT düTdæús¡+ #˚düT≈£îH˚ |üì˝À |ü&ç+~. Á|ü‘·´s¡TΔ\≈£î ôd’˝…+{Ÿ>± s¡a\ø˘ Ç#˚Ã˝≤ |üø±ÿ bÕ¢Hé‘√ eTT+<äT¬øfiÀÔ+~ ø±+Á¬>dt. sêh $uÛÑ»q‘√ d”e÷+Á<Ûä˝À ø±+Á¬>dt nekÕq<äX¯ø=#˚Ãdæ+~. Hêj·T≈£î\T, ø±´&ÉsY n+‘ê bÕغì e~˝ÒXÊs¡T. myÓTà˝Ò´\T Ç‘·s¡ bÕغ˝À¢ #˚]b˛j·÷s¡T. ‘Ó\+>±D sêÅcÕºìï @sêŒ≥T #˚dæ+~ ø±+Á¬>ùd‡qqï uÛ≤eq Á|ü»˝À¢ ã\+>± bÕ‘·T≈£î b˛sTT+~. B+‘√ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ø£wüºø±\+ yÓTT<ä˝…’+~. 2004, 2009 mìïø£˝À¢ yÓqTï<äqTï>± ñqï @|”ì ø±bÕ&ÉTø=H˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚k˛Ô+~ ôV’≤ø£e÷+&é. n+<äTπø Ä∫‘·÷∫ n&ÉTπ>k˛Ô+~. ñqï ø=~›bÕ{Ï Hêj·T≈£î\‘√H˚ ø±´&ÉsYqT _\¶|t #˚ùd |üì˝À |ü&ç+~. n+‘˚ø±<äT mìïø£˝À¢ ¬>*∫ ñìøÏ #êfÒ+<äT≈£î &Ûç©¢ πs+CŸ˝À ôdÿ#Y ¬s&û ne⁄‘√+~. ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ myÓTà˝Ò´ kÕúsTT Hêj·T≈£î\T ˝Òs¡T. m|ü⁄Œ&√ e\düb˛j·÷s¡T. B+‘√ ~«rj·TÁX‚DÏ H˚‘·\≈£î düTes¡íVü≤düÔ+

n+~k˛Ô+~ ø±+Á¬>dt. n+‘˚ø±<äT bÕغ ø√dü+ |üì#˚dæq Hêj·T≈£î\≈£î á mìïø£˝À¢ {Ϭøÿ{Ï¢∫à Ábı‘·‡Væ≤ùdÔ.. eT+∫<äqï Ä˝À#·q˝À ñ+~. n+‘˚ø±<äT ã\V”≤q esêZ\T, <ä[‘· H˚‘·\≈£î

{Ϭøÿ{Ï¢e«&É+‘√ bÕ≥T ¬>\T|ü⁄ u≤<Ûä´‘·\T bÕغH˚ rdüTø√uÀ‘·T+~. mìïø£\ Ks¡TÃ\‘√ bÕ≥T Äj·÷ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ Á|ü#ês¡ u≤<Ûä´‘·\T uÛÑT»qy˚düTø=+{À+~. ˇø£yÓ’|ü⁄ yÓT>±kÕºsY ∫s¡+J$

Á|ü#ês¡g+>± ñ|üjÓ÷–k˛Ô+~. z sö+&é ãdüT‡ j·÷Á‘· #˚XÊs¡T. Çø£ >±+BÛ ≈£î≥T+ã+ qT+∫ @|”˝À Á|ü#êsêìøÏ Á|æj·÷+ø± >±+BÛì ÁãVü‰à g+˝≤ Á|üjÓ÷–k˛Ô+~. >∑‘·+˝À @|”˝À ø±+Á¬>dt≈£î ñqï |ü≥Tº @ bÕغøÏ ˝Ò<äT. nsTT‘˚ $uÛÑ»q |ü]dæú‘·T˝À¢ e´‹πsø£‘· ñHêï Á|æj·÷+ø£ ˝≤+{Ï H˚‘·\T Á|ü#ês¡+ #˚ùdÔ eT∞fl eT+∫s√E˝ §kÕÔj·Tqï~ Ä bÕغ Ä˝À#·q. n≥T <ä[‘·, ÁøÏdæºj·THé eT+Á‘êìï ≈£L&Ü »|ædü÷Ô eTT+<äT¬ø fiÀÔ+~. ã\V”≤q esêZ\qT n≈£îÿq #˚s¡TÃ≈£î+ {À+~. &Ûç©¢ πø+Á<ä+>± ‘·j·÷s¡e⁄‘·Tqï mìïø£\ bÕ¢HéqT πø+Á<ä eT+Á‹ CÒ&û o\+, sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ nqT#·s¡T&ÉT, ◊mmdt e÷J n~Ûø±] sêE πøåÁ‘·kÕúsTT˝À |ü]o*düTÔHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä õ˝≤¢˝À¢ düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+∫ ø±´&ÉsY˝À q÷‘·H√‘˚Ô C≤ìï rdüT≈£îsêyê\ì ôV’≤ø£e÷+&é uÛ≤$k˛Ô+~. »Hêìï mÁ{≤ø˘º #˚ùd˝≤ n≥T |ü<∏äø±\≈£î s¡÷|üø£\Œq #˚k˛Ô+~. HêsTTqeTà Ç+~s¡ Vü‰euÛ≤yê\‘√ Äø£≥Tº≈£îH˚ Á|æj·÷+ø£ #˚j·TuÀj˚T Á|üdü+>∑+ ø£*Œ+#·uÀj˚T qeTàø£y˚T ø±+Á¬>dt≈£î Äøχ»Hé>± e÷s¡qT+~. k˛ ø±+Á¬>dt ø=‘·Ô ng+‘√ Á|ü‘·´s¡Tú\T m˝≤ ∫‘·Ôe⁄‘·Ts√ y˚∫ #·÷&Ü*. `|”´#·sY &Ódtÿ

ø±oàsY dü«j·T+Á|ü‹|ü‹Ô s¡<äT›ô|’ õ˝≤˙øÏ yÓ÷&û sêj·TuÛ≤s¡+ »eTTà - ø±oàsY sêÅcÕºìøÏ dü«j·T+ Á|ü‹|ü‹Ô ø£*Œ+#˚ Ä]ºø£˝Ÿ 370 ì s¡<äT› #˚j·÷\qï~ dü+|òtT |ü]yêsY ∫s¡ø±\ &çe÷+&é. dü+|òtT |ü]yêsY dü+düΔ˝À¢q÷, πø&ÉsY ˝Àq÷ Væ≤+<ä÷‘·« Vü‰sY¶ ˝…’qsY >± Á|üdæ~Δ #Ó+~q qπs+Á<ä yÓ÷&ç ø±oàs¡T y˚sêŒ≥T yê<äT\‘√ n+<äTHê Vü‰sY¶ ˝…’qsY H˚‘·\‘√ sêj·Tu≤s¡+ q&ÉT|ü⁄‘ês¡ì }Væ≤+#·>∑\e÷? }Væ≤+#·˝Ò+. ø±˙ yÓ÷&ç Ä |üì #˚XÊs¡ì ø±oàs¡T y˚sêŒ≥Tyê<ä H˚‘·˝À¢ Vü‰sY¶ ˝…’qsY >± ù|s¡T bı+~q düj·T´<é Ä© cÕ õ˝≤˙ Á|üø£{Ï+#·&É+ dü+#·\q+ ø£*–k˛Ô+~. _.C….|æ Á|ü<Ûëq eT+Á‹ nuÛÑ´]Δ qπs+Á<ä yÓ÷&ç ‘·q e<ä›≈£î Ç<ä›s¡T sêj·Tu≤s¡T\qT |ü+bÕs¡ì õ˝≤˙ á s√E |üÁ‹ø£\≈£î yÓ\¢&ç+#ês¡T. e÷]à 22 ‘˚Bq yês¡T ‘·qqT ø£*XÊs¡ì yÓ÷&ûøÏ nqT≈£L\+>± Á|üø£≥q Çyê«\ì yês¡T ø√sês¡ì õ˝≤˙ ‘Ó*bÕs¡T. ‘êqT Ä s√E ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ &Ûç©¢˝À ñHêïqì ‘êqT yê] Ä|òüsY ì ‹s¡düÿ]+#êqì õ˝≤˙ yÓ\¢&ç #˚XÊs¡T. ªªÄj·Tq bÕغ $<Ûëq+ @$T{À e÷≈£î ‘Ó\TdüT. n+<äTπø H˚qT n+^ø£]+#·˝Ò<äTμμ nì õ˝≤˙ ‘Ó*bÕs¡T. eT÷&ÉT yêsê\ bÕ≥T &Ûç©¢˝À >∑&ç|æq nq+‘·s¡+ lq>∑sY yÓ[flb˛sTTq õ˝≤˙ nø£ÿ&É $˝ÒKs¡T\≈£î á $wüj·T+ ‘Ó*bÕs¡T. H˚qT qπs+Á<ä yÓ÷&û e<ä›≈£î yÓ[fl ø±oàs¡T $wüj·T+˝À ‘·–q Vü‰$÷ bı+<ë\ì dü<äs¡T sêj·Tu≤s¡T\T ‘·qqT ø√sês¡˙, n˝≤ #˚ùdÔ Á|ü<Ûëì |ü<ä$ n~Ûwæº+∫q nq+‘·s¡+ ø±oàs¡T $wüj·T+˝À yÓT‘·ø£ yÓ’K] ne\+_kÕÔeTì ÄX¯ #·÷bÕs¡ì õ˝≤˙ ‘Ó*bÕs¡T. yÓ÷&ûì ø£*dæ ªªø±oàs¡T düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ ‘·–q Vü‰$÷ bı+<ë\ì yês¡T qqTï ø√sês¡Tμμ nì õ˝≤˙ ‘Ó*bÕs¡T. Ç‘·s¡ ø±oàØ y˚sêŒ≥Tyê<ä Á>∑÷|ü⁄\ Hêj·T≈£î\ e<ä›≈£î ≈£L&Ü yÓ÷&ç ‘·q sêj·Tu≤s¡T\qT |ü+bÕs¡ì õ˝≤˙ #Ó|üŒ&É+ $X‚wü+. ªªyÓ÷&ç Á|ü<Ûëq eT+Á‹ nj·÷´ø£ ø±oàs¡T $wüj·T+˝À Äj·Tq nqTdü]+#˚ $<Ûëq+ yÓT‘·ø£>± (ã˙f_) ñ+≥T+<äì ø=+<äs¡T ø±oàØ H˚‘·\T Á|üø£{Ï+#ês¡T. yÓ÷&ç Á|ü<Ûëq eT+Á‹ ne&É+ e\¢ ø±oàs¡T≈£î y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äì Ä•düTÔHêïeTì eT]ø=+<äs¡T Á|üø£{Ï+#ês¡T. yês¡+<ä]˙ ø±oàsY ˝ÀH˚ yÓ÷&ç sêj·Tu≤s¡T\T ø£*XÊs¡Tμμ nì õ˝≤˙ yÓ\¢&ç+#ês¡T.

Vü≤eTà yÓ÷&û! ˇø£|üø£ÿ y˚sêŒ≥Tyê<ä+ ù|s¡T‘√ ø±oàsY Á|ü»\ Äø±+ø£å\qT e´‹πsøÏdü÷Ô, eTs√|üø£ÿ y˚sêŒ≥Tyê<äT\‘√H˚ sêj·Tu≤sê˝≤? õ˝≤˙ #Ó|æŒ+~ ì»y˚T nsTT‘˚, Ç~ ø±oàsY Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚j·T&É+ e÷Á‘·y˚T ø±<äT. Äj·Tq ô|<ä› Væ≤+<ä÷‘·« yê~ nì qeTTà‘·Tqï dü+|òtT |ü]yêsY ø±s¡´ø£s¡Ô\qT yÓ÷dü+ #˚j·T&É+ ≈£L&Ü. yÓ÷&Éπs{Ÿ y˚sêŒ≥Tyê<ä Á>∑÷|ü⁄ Hêj·T≈£î&ç>± ù|s¡T bı+~q $÷sê«sTTCŸ ñeTsY |òüs¡÷ø˘, eT]j·TT »e÷‘Y`m`ÇkÕ¢$T H˚‘· eTVü≤eTà<é nãT›˝≤¢ eì \T yÓ÷&ûøÏ nqT≈£L\+>± #˚dæq Á|üø£≥q\qT õ˝≤˙ >∑Ts¡TÔ #˚düTÔHêïs¡T. ªªø±oàs¡T düeTdü´≈£î dü+ã+~Û+∫ yÓ÷&û ô|’q ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îHêï+μμ nì $÷sê«sTTCŸ Á|üø£{Ï+#ês¡T. yÓ÷&ç n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ø±oàsY |ü≥¢ yÓT‘·ø£yÓ’K] ne\+_kÕÔs¡qï ÄX¯\T ‘·eT≈£î ñHêïj·Tì nãT›˝≤¢ eì Á|üø£{Ï+#ês¡T. yÓ÷&ç sêj·Tu≤s¡T\T yê]ì ø£*dæq ‘·sê«‘·H˚ yês¡T n˝≤ Á|üø£{Ï+#ês¡ì õ˝≤˙ yÓ\¢&ç <ë«sê ns¡Δ+ ne⁄‘√+~. õ˝≤˙ cÕ ø±oàsY ˝À »]π> mìïø£\qT ãVæ≤wüÿ]+#ê\ì |æ\T|ü⁄ Ç#êÃs¡T. ªªz≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚+<äT≈£î Á|ü»\≈£î Vü≤≈£îÿ ñqïfÒ¢

Ä mìïø£\qT ãVæ≤wüÿ]+#˚ Vü≤≈£îÿ ≈£L&Ü yê]øÏ ñ+≥T+~μμ nì õ˝≤˙ #ÓbÕŒs¡ì f…’yéT‡ Ä|òt Ç+&çj·÷ |üÁ‹ø£ ‘Ó*|æ+~. mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± ø±oàsY ˝À ôd’q´+ ñ≈£îÿbÕ<ä+ yÓ÷|ü⁄‘√+<äì, Á|ü»\qT y˚~ÛdüTÔqï<äì õ˝≤˙ Äs√|æ+#ês¡T. @Á|æ˝Ÿ 24, @Á|æ˝Ÿ 30, y˚T 7 ‘˚B˝À¢ ø±oàsY ˝Àj·T˝Àì bÕs¡¢yÓT+≥Ø ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ b˛*+>¥ »s¡T>∑T‘·T+&É>± Ä s√E˝À¢H˚ s√»+‘ê ø£s¡÷Œ¤´ $~Û+#ês¡ì õ˝≤˙ ‘Ó*bÕs¡T. ø±oàsY y˚sêŒ≥Tyê<ä Hêj·T≈£î\qT, j·TTe≈£î\qT ìs¡“+<Ûä+ ˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. yê]ì $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ Äj·Tq k˛eTyês¡+ ã+<é øÏ |æ\T|ü⁄ Ç#êÃs¡T. mìïø£\ ãVæ≤wüÿs¡D ø√s¡T‘·÷ Á|ü#ês¡+ #˚düTÔqï ‘·eT ø±s¡´ø£s¡Ô\qT n¬sdüTº #˚dæ ìs¡“+~Û+#ês¡ì ‘·eT >=+‘·T H=øÏÿ y˚düTÔHêïs¡ì õ˝≤˙ Äs√|æ+#ês¡T. ªªø±oàsY ˝À mìïø£\ e´eVü‰sê\ì ì»+>± ìs¡«Væ≤düTÔqï~ ôd’q´y˚T. |ü⁄˝≤«e÷ õ˝≤¢˝Àì ôd’ìø£ •_sê\T Á|ü»\qT y√{Ï+>¥ ˝À bÕ˝§ZHê\+≥÷ uÛÑj·Tô|&ÉT‘·THêïs¡ì e÷≈£î düe÷#ês¡+ ñ+~. nø£ÿ&É nH˚ø£eT+~ j·TTe≈£î\qT á $wüj·T+˝À n¬sdüTº #˚XÊs¡Tμμ nì

õ˝≤˙ ‘Ó*bÕs¡T. ø±oàsY Á|ü»\≈£î dü«j·T+ ìs¡íj·÷~Ûø±s¡ Vü≤≈£îÿ ø£*Œ+#˚+‘·es¡≈£î ñ|üK+&É+˝À XÊ+‹ <äTs¡¢uÛÑ+ nì õ˝≤˙ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT\ qT+&ç $$<Ûä dæìe÷ q≥T\T es¡Tdü ô|{Ϻ >∑T»sê‘Y |üj·TqyÓTÆ yÓfi¯fl&É+ yÓqTø£ mes¡T ø±s¡DyÓ÷ õ˝≤˙ yÓ\¢&ç #˚dæq n+X¯+ ‘Ó*j·TCÒk˛Ô+~. ‘Ó\T>∑T dæ˙ q≥T&ÉT Hê>±s¡T®q dü«j·T+>± >∑T»sê‘Y yÓ[fl yÓ÷&çì ø£*dæ >∑T»sê‘Y n_Ûeè~Δ >∑T]+∫ Á|üX¯+dü\T C≤Ø #˚XÊs¡T. yÓ÷&ç ôV’≤<äsêu≤<é e∫Ãq|ü⁄&ÉT ôd’‘·+ u≤\ø£èwüí‘√ düVü‰ nH˚ø£eT+~ dæìe÷ q≥T\T Äj·Tìï ø£*dæ Á|üdüqï+ #˚düT≈£îHêïs¡T. Çø£ s¡»˙ ø±+‘Y ô|<ä› q≥T&ÉT ø±ã{Ϻ yÓ÷&ûj˚T dü«j·T+>± e∫à ø£\yê*‡ e∫Ã+~. dæìe÷ yêfi¯ófl dæìe÷ |üì #˚düTø√≈£î+&Ü »Hêìï yÓÁ] yêfi¯flì #˚ùd+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#·&É+ K+&ÉHês¡Ω+. ø±>± qπs+Á<ä yÓ÷&ç ‘·eT Á|üø£{Ï‘· dæ<ëΔ+‘ê\≈£î, $<ÛëHê\≈£î $s¡T<äΔ+>± ‘Ós¡yÓqTø£ e´eVü≤]+#·&É+ dü+|òtT |ü]yêsY ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î dü]ø=‘·Ô düe÷#ês¡+ Çk˛Ô+~. Ä düe÷#êsêìï Á>∑Væ≤+#˚ |ü]dæΔ‹˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\T ñHêïsê ˝Ò<ë nqï<˚ nqTe÷q+. `|”´#·sY &Ódtÿ


&çdædæ n<Ûä´≈£åîì>± HêsTTì sêCÒ+<äsY¬s&ç¶ Ä~yês¡+ 20, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 19: õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åîì>± õ˝≤¢ Á>∑+<∏ë\j·T dü+düú #Ó’s¡àHé HêsTTì sêCÒ+<äsY ¬s&ç¶ì ìj·T$T+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î ‘Ó\+>±D |ædædæ n<Ûä´≈£åî\T bıHêï\ \ø£åàj·T´ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. &çdædæ

sêJyé $<ë´$TwüHé yê]¸ø£ ‘·ìF Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ »s¡T>∑TeT*¢ Á|üø±X¯+ @Á|æ˝Ÿ 19: eT+&É\+˝Àì 44 Áô|ò’eTØ dü÷ÿ˝Ÿ‡ 5 ôV’≤ dü÷ÿ˝Ÿ‡ 3 n|üŒsY Áô|’eTØ dü÷ÿ˝Ÿ‡ ñ+&É>± M{ÏøÏ >±qT nsTTq Ks¡TÃ\ >∑T]+∫ eTH√Vü≤sY yÓ+ø£{Ÿ dæm ø£+ô|˙ Ä<Ûä«s¡´+˝À dü÷ÿ˝Ÿ Ks¡TÃ\ ì$T‘·Ô+ Ä&ç{Ÿ »]–q~.2013 ≥T 2014 es¡≈£î »]–q dü÷ÿ˝Ÿ ≈£î dü+ã+~+∫ ˙{Ï ≈£îfi≤sTT\ _\T¢\T |òüØï#·sY ]ù|sY‡, m\ÁøϺø£˝Ÿ _\T¢\T, ø£¬s+≥T _\T¢\T, e¬>’sê\≈£î dü+ã+&É~+∫q Ks¡Tà ì$T‘·Ô+ _\T¢\T u≤´+ø˘ |ü⁄düÔø±\T, ø£$T{Ï rs¡àD≤\T ‘·ìF\T #˚j·T≥+ »]–+~. <ë<ë|ü⁄>± n+<äs¡T ôV≤#Y.j·T+ \T <ë<ë|ü⁄ Vü‰»¬s’q≥T¢ Ä&ç{Ÿ #˚•q n~ø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. ñbÕ<ë´j·TT\qT Á|ü•ï+#·>± ñbÕ<Ûë´j·TT\T e÷{≤¢&ÉT#·T dü÷ÿ˝Ÿ q+<äT 6,7,8 ‘·s¡>∑‘·T\≈£î |üØø£å\T düs¡T>∑T‘·T+&É>± á Ä&ç{Ÿ »s¡T>∑&É+ #ê˝≤ Çã“+~>± ñ+<äì yê] u≤<äqT e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T

n<Ûä´≈£åîì>± ñqï <=+‹ e÷<Ûäe ¬s&ç¶ qs¡‡+ù|≥ {Ϭø{Ÿ <äø£ÿø£b˛e&É+‘√ ‘·q |ü<äMøÏ sêJHêe÷ #˚j·T>±, Äj·Tq kÕúq+˝À HêsTTì sêCÒ+<äsY ¬s&ç¶ì ìj·T$T+#ês¡T. B+‘√ õ˝≤¢˝Àì ø±+Á¬>dt ÁX‚DT˝À¢, HêsTTì sêCÒ+<äsY ¬s&ç¶ nqT#·s¡T˝À¢ Vü≤s¡¸+ e´ø£ÔyÓTÆ+~. &çdædæ n<Ûä´≈£åîì>±

ìj·÷eTø£yÓTÆq sêCÒ+<äsY ¬s&ç¶ ìyêdü+>∑\ Vü≤qàø=+&É˝Àì qsTT+q>∑sY ˝Àì Äj·Tq dü«>∑èVü≤+ e<ä› ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\ dü+<ä&ç HÓ\ø=+~. |ü\Te⁄s¡T ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\T HêsTTì sêCÒ+<äsY ¬s&ç¶øÏ |üP\e÷\\T y˚dæ ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± es¡+>∑˝Ÿ |ü•ÃeT nuÛÑ´]Δ

ø±+Á¬>dt }Vü≤≈£î $T+∫q Hê$TH˚wüHé

|æ+–[˝À myÓTàd”‡ uÛÖ‹ø£ XÊÁdüÔ m+Á≥Hé‡≈£î ñ∫‘· •ø£åD Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ @Á|æ˝Ÿ 19: myÓTàd”‡ uÛÖ‹ø£ XÊÁdüÔ+ m+Á≥Hé‡ sêùd eTVæ≤fi≤ nuÛÑ´s¡TΔ\ ø√dü+ á HÓ\ 20 qT+∫ |æ+–[ eTVæ≤fi≤ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À ñ<äj·T+ 11.30 >∑+≥\≈£î ñ∫‘· ‘·s¡>∑‘·T\T uÛÖ‹ø£XÊÁdüÔ $uÛ≤>∑+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ &Üø£ºsY ¬ø. Á|üMT\, uÛÖ‹ø£ XÊÁdüÔ $uÛ≤>±~Û|ü‹ &Üø£ºsY m˝Ÿ. y˚DT ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á neø±XÊìï |æ+–[ ø£fi≤ XÊ\ eTVæ≤fi≤ $<ë´s¡TΔ˝‘√ bÕ≥T $T>∑‘ê ø£fi≤XÊ\\ eTVæ≤fi≤ $<ë´s¡TΔ\T $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì yês¡T ø√sês¡T. ø√∫+>¥ ø√Ä]¶H˚≥sY>± &Üø£ºsY e÷s¡ÿ X¯+ø£sY Hêsêj·TD e´eVü≤]kÕÔs¡ì $esê\≈£î 9908416664qT dü+Á|ü~+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ »s¡T>∑TeT*¢ Á|üø±X¯+ @Á|æ˝Ÿ 19: »s¡T>∑TeT*¢ eT+&É\+ qT+&ç >±ì ≥+>∑T≥÷s¡T eT+&É\+qT+&ç >±ì •+>∑sêj·Tø=+&ÉeT+&É\+ qT+&ç >±ì n~ø£ dü+ø£´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q õ.sêCŸ $eT˝Ÿ>±s¡T ø=+&˚|æ ìjÓ÷õø£es¡Z+ qT+&ç j·T+.j·T˝Ÿ.m >± Hê$TH˚wüHé uÒj·T≥+ »]–+~. e÷eT÷\T>± Hê$TH˚wüHé≈£î m≈£îÿe>± Vü‰»s¡T ø±s¡ì ø=+<äs¡T n_ÛÁbÕj·T+ ø±ì m≈£îÿ+eT+~ Vü‰»s¡T ø±e≥+ Ä ø=+<ä] n_ÁbÕj·÷\qT Á‹|æŒ ø=≥º&ÉyÓTÆq~ m≈£îÿeXÊ‘·+>± Vü‰»s¡Tø±e≥+ nìï yêVü≤Hê\T ø£*|æ <ë<ë|ü⁄ 150

mÁs¡u…*¢øÏ {Ïõ$|æ dü+|üPs¡í eT<䛑·T

Ä‘·à≈£Ls¡T düuÛÑ˝À C…’sê+s¡y˚TXŸ

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ bÕ\≈£î]Ô, @Á|æ˝Ÿ 19: bÕ\≈£î]Ô ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ {Ï&ç|æ myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]Δ>± b˛{° #˚düTÔqï mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sY sêe⁄≈£î ‘Ó\+>±D $<ë´]Δ |ü]wü‘Y dü+|üPs¡í eT<䛑·T ÇdüTÔ+<äì Ä dü+|òüT+ bÕ\≈£î]Ô ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#ê]® yÓ*XÊ\ XÊ´+ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T ø√dü+ {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉTì ˇ|æŒ+∫ ˝ÒK Ç|æŒ+∫q |òüTq‘· ≈£L&Ü <äj·÷ø£sY sêe⁄πø <äøÏÿ+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt bÕغ\ myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´s¡TΔ\T @Hê&ÉT ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷˝À¢ bÕ\T|ü+#·Tø√˝Ò<äì, yê]øÏ z≥T n&çπ> Vü≤≈£îÿ ˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT Á<√VüQ\T ø=+&Ü <ä+|ü‘·T\qT {ÏÄsYmdt˝À #˚s¡TÃ≈£îqï πødæÄsYqT ‘Ó\+>±D Á|ü»\T qeTàe<ä›ì ø√sês¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+ n_Ûeè~Δ, ‘Ó\+>±D |ü⁄q]ïsêàD+ mÁs¡u…*¢ <ë«sêH˚ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. $<ë´e+‘·T\T, j·TTe≈£î\T, ø±]à≈£î\T,y˚T<Ûëe⁄\T, Á|ü»\T <äj·÷ø£sY sêe⁄ ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ ø£èwæ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ¬ø. sêE, ø√{Ï, #·+{Ï, Vü≤Øwt j·÷<äyé, dürwt, {ÏmHémdtm|òtõ˝≤¢n<ä´≈£åî\T y˚T&Üs¡|ü⁄ düT<Ûëø£sY, s√Væ≤‘Y, eTùV≤XŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä‘·à≈£Ls¡T, @Á|æ˝Ÿ 19 : |üs¡ø±\ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]Δ ÇqT>±\ yÓ+ø£Á{≤+ ¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯ìyês¡+ Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ø±+Á¬>dt düuÛÑ ≈£î πø+Á<ä eT+Á‹ C…’sê+ s¡y˚TXŸ, ø=|ü⁄Œ\ áX¯«sY\T Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡T. H˚&ÉT Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\ πø+Á<ä+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]Δ ÇqT>±\ yÓ+ø£Á{≤+ ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±e÷˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ Á|ü»\T ÁãVü≤às¡<∏ä+ |ü&ÉT‘·THêïs¡ì, á mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt uÛ≤Ø yÓTC≤غ‘√ ¬>\Te&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï Ç#˚à Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ mìï nyê+‘·sê\T m<äT¬s’Hê ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷ >±+BÛ ‘Ó\+>±D Ç∫Ã+<äì, n+<äT≈£î ø£è‘·»„‘·>± ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡TΔ\qT ‘Ó\+>±D Á|ü»\T n‘·´~Ûø£ yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T. |üs¡ø±\ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì Ç‘·s¡ bÕغ\ nuÛÑ´s¡TΔ\T ‘·qqT $eT]Ù+#·&É+ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. Ä bÕغ\≈£î z≥T¢, H√≥T¢ ‘·|üŒ n_Ûeè~Δ |ü]#˚ \ø£å´+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ n_Ûeè~Δ ø±+Á¬>dt‘√H˚ kÕ<Ûä´eTHêïs¡T. H˚&ÉT Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\ πø+Á<ä+˝À »s¡T>∑T ø±+Á¬>dt düuÛÑ≈£î πø+Á<ä eT+Á‹ C…’sê+ s¡y˚TXŸ, ø=|ü⁄Œ\ áX¯«sY\T edüTÔHêïs¡ì, á düuÛÑ≈£î |üs¡ø±\ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Á|ü»\T ô|<ä› dü+K´˝À ‘·s¡*e∫à »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À õqï sêeTø£ècÕí ¬s&ç¶, ˝Ò‘ê≈£î\ dü+Je ¬s&ç¶, bı>±≈£î\ >ö‘·yéT, ãj·T´ô|’&ç, πseP] C…’bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶, bı~\ sê+eT÷]Ô, düT<äs¡ÙHé, düs¡Œ+#Y kÕyÓT˝Ÿ, Hê¬>*¢ Ä+Á<Ûäj·T´, »Hês¡ΔHé ¬s&ç¶, ãj·T´ô|’&ç, düT<Ûëø£sY ¬s&ç¶, πseP] <˚y˚+<äsY ¬s&ç¶, &Üø£ºsY ô|’&ç ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

kÕúì≈£î\≈£î neø±X¯$TùdÔH˚ n_Ûeè~›`ø±+Á¬>dt bÕغ myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]Δ ø£$‘· Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ. @Á|æ˝Ÿ 19: kÕúìø£+>± Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚ Hêj·T≈£î\≈£î |ü≥º+ >∑&ç‘˚H˚ á ÁbÕ+‘·+ n_Ûeè~› #Ó+<äT‘·T+<äì ø±+Á¬>dt bÕغ myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]Δì e÷˝À‘·T ø£$‘· nHêïs¡T. >∑‘·+˝À Çø£ÿ&É b˛{°#˚dæq {°ÄsYmdt bÕغ nuÛÑ´]Δ á ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~qyês¡T ø±<äHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ b˛{° #˚düTÔqï {°ÄsYmdt myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]Δ ≈£L&Ü á ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~qyê&ÉT ø±<äì, B+‘√ e÷qTø√≥ eTs√ 5 dü+e‘·‡sê\T bÕ≥T yÓqTø£ã&˚ Á|üe÷<ä+ ñ+<äHêïs¡T. e÷qTø√≥≈£î XÊX¯«‘· eT+∫˙{Ï düeTdü´ rπsÃ+<äT≈£î s¡÷.135ø√≥¢ e´j·T+‘√ Á|üD≤[ø£ dæ<ä›+ #˚dæ d”e÷+Á<Ûä eTTU´eT+Á‹>± e´eVü≤]+∫q øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ ÇùdÔ <ëìï πø+Á<ëìøÏ dæbòÕs¡düT #˚j·T≈£b˛e&É+‘√ n~ Ä–b˛sTT+<äHêïs¡T. ‘·qô|’ qeTàø£+‘√ MT Ç+{Ï Ä&É_&ɶ>± Ä<ä]+∫ ‘·qqT uÛ≤Ø yÓTC≤]º‘√ ¬>*|æùdÔ XÊX¯«‘· eT+∫˙{Ï |ü<∏äø£+‘√ bÕ≥T eT]ìï n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\T #˚ùd+<äT≈£î ‘êqT dæ<ä›+>∑± ñHêïqì á dü+<äs¡“¤+>± Vü‰MT Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”|”◊ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T _ n»jYT, @◊{°j·T÷d” õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T #ê>∑+{Ï øÏwüHé, d”|”◊ eTVü≤ã÷u≤u≤<é, πødüeTTÁ<ä+, HÓ*¢≈£î<äTs¡T eT+&É\ ø±s¡´<äs¡TÙ\T ¬ø bÕ+&ÉTs¡+>±#ê], &ç |üs¡«‘ê\T, $ yÓ+ø£qï, õ˝≤¢ dü$T‹ düuÛÑT´\T bÕs¡úkÕs¡~Û(KHêï), düVü‰j·T ø±s¡´<äs¡TÙ\T ô|s¡T>∑T ≈£îe÷sY, y˚Tø£ Ms¡qï, Hêj·T≈£î\T ‘√≥ $»jYT, ∫+‘·≈£î+≥¢ yÓ+ø£qï, qMHé, πø<ëdüT s¡y˚Twt, eT+<ä X¯+ø£sY, uÀfi¯¢ øÏwüºj·T´, ∫+‘·≈£î+≥¢ j·÷ø±+Áã+, $»jYT, πscÕà, j·÷ø£eTà, düT>∑TD, dü‘·´+, ‘·+&É eT\¢j·T´, \øå±à¬s&ç¶, eT+>±´, uÛ≤>∑´\øÏåà, øÏs¡DàsTT, *+>±\ $»jYT, C…ìï uÛÑÁ<ä+, s¡$, sê+eT÷à]Ô, ≈£îe÷sY, ø±+Á¬>dt eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T <˚es¡+ Á|üø±XŸ¬s&ç¶, m*¶ yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, eTT‘·´+ yÓ+ø£qï>ö&é, C…&ûŒ{°d” nuÛÑ´]Δ eT÷\>∑T+&É¢ yÓ+ø£qï, ø£fi≤ø±s¡T\ ãè+<ä+ πø‘·sêE ñ|üŒ\j·T´, πø<ëdüT s¡y˚Twt, dæ*y˚s¡T lìyêdt, Ms¡yÓ*¢ s¡$, nJàsê y˚DT, |ü⁄* ns¡TD\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

{ÏÄsYmdt n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ edüTÔ+~ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿã÷´s√, @Á|æ˝Ÿ 19: sêÁwüº+˝À ø±+Áπ>dt bÕغ |ü<˚fi¯ó¢ Ä~Ûø±+˝Àñqï n_Ûeè~› C≤&É˝Ò<äì es¡ΔqŒù|≥ {°ÄsYmdt myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]ú Äs¡÷] s¡y˚Twt nHêïs¡T.|ü+~∏ì ñ|üŒs¡|ü*¢, #ÓHêïs¡+, ø£øÏÿsê\|æ\¢ q+<äq+ ÁÁ>±e÷˝À¢ Ç+{Ï+{≤ Á|ü#ês¡+ ìs¡ÙVæ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>±± Äs¡÷] s¡y˚Twt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä~Ûø±s¡+˝À ñqï|ü⁄&ÉT kÕ~Û+#·˝Òì~ eT∞fl n~Ûø±s¡+ ø£*ŒùdÔ #˚dæ #·÷|ækÕÔqì Á|üø£{Ï+#·&É+ #ê˝≤ $&ÉT¶s¡+>± ñ+<äHêïs¡T, Ç{Ïe\ »]–q düs¡Œ+#Y mìïø£˝À¢ ÄsYmdt 75 XÊ‘·+ düs¡Œ+#Y kÕúHê\qT ¬ø’edü+ #˚düT≈£îì õ˝≤¢˝ÀH˚ Ä<äs¡“+>± ì*∫+<äHêïs¡T.{ÏÄsYmdt 14 @fi¯¢ qT+∫ ñ<ä´$T+#·&É+‘√ $~Û ˝Òì |ü]dæú‘·T˝À¢ ø±+Áπ>dt ø±+Áπ>ídtbÕ]º ‘Ó\+>±D @s¡Œ≥T≈£î kÕqT≈£L\+>± ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+<äHêïs¡T s¡y˚Twt $e]+#ês¡T.

yêVü≤Hê\T bÕ˝§ZHêïsTT. sêCŸ $eT˝Ÿ >±s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·T ø±+Á¬>dt bÕغ eTÁ] #Ó≥Tº˝≤+{Ï<äì <ëìì ø£<ä*+#·&É+ mìï bÕغ\T e∫ÃHê eTÁ] z&ÉqT≈£L&Ü ø£<ä*+#·˝Òeì ø±+Á¬>dt bÕغ #˚|ü{Ϻq |ü<äø±˝Ò e÷$»j·TeTTq≈£î Hê+~ ø±+Á¬>dt bÕغ @ |üì #˚•q Hê´j·Tã<ä›+>±H˚ ñ+≥T+<äì Ç|ü⁄Œ&ÉT ø£wüº+ ø£*–+∫Hê eTT+<äT ø±\+˝ÀeT+∫ |üH˚ #˚dæ+<äì Ç|ü⁄Œ&ÉT $eT]Ù+#·T≈£îH˚yêπs πs|ü⁄ bı>∑T&ÉT‘ês¡T nì sêCŸ $eT˝Ÿ>±s¡T #ÓbÕŒs¡T. Hê$TH˚wüHé≈£î $#˚Ãdæq Á|ü‹ˇø£ÿ Hêj·T≈£îìøÏ, z≥s¡¢≈£î n_Ûe÷qT\≈£î Hê Vü≤è<äj·T|üPs¡«ø£ e+<äHê\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïqT. <Ûäs¡àkÕ>∑sY eT+&É\+˝Àì k˛eT<˚es¡|ü*¢, <˚e⁄q÷s¡T, eTT‘êÔs¡+, Hêsêj·TD–], ø±´‘·+|ü*¢, >∑T+&É¢kÕ>∑sY, ñìøÏ#·s¡¢, sêbÕø£|ü*¢ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ X¯óÁø£yês¡+ &Üø£ºsY sê»j·T´ mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêuÀj˚T ‘·sê\ uÛÑ$wü´‘·TÔ ø√dü+ á mìïø£˝À¢ πødæÄsY Hêj·Tø£‘ê«ìï ã\|ü]à ø±s¡T >∑Ts¡TÔ z≥T y˚dæ n‘·´~Ûø£ yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì z≥s¡¢ nuÛÑ´]Δ+#ês¡T. q÷‘·q ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+˝À Á|ü»\+‘ê düTKdü+‘√cÕ\‘√ ñ+&Ü\+fÒ {ÏÄsYmdtqT ¬>*|æ+#ê\Hêïs¡T. Ä‘·àVü≤‘·´\T, e\dü\T ˝Òì ‘Ó\+>±D n_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeT Hêïs¡T. Ä+Á<ÛëbÕغ˝…’q {Ï&ç|æ, nì˙‹ ø±+Á¬>dt≈£î z≥T¢ y˚ùdÔ ‘Ó\+ >±D neTs¡T\ Ä‘·à\T |òüTÀwækÕÔj·THêïs¡T. {ÏÄsYmdt bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À sêÁwüº n_Ûeè~Δ ø√dü+ n+<ä]øÏ ÄyÓ÷<äjÓ÷>∑´yÓTÆq y˚Tìô|òk˛ºqT Á|ü»\ eTT+<äT ñ+#êeTHêïs¡T. 13 dü+e‘·‡sê\T ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À mH√ï ø£wüº qcÕº\≈£î z]à ‘Ó\+>±D kÕ~+ #êeTì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D kÕ~+∫ á mìïø£˝À¢ Á|ü»\ eTT+<äT ì\ã&ܶeTì ‘Ó*bÕs¡T. m+|æ, myÓTà˝Ò´\≈£î á mìïø£˝À¢ ø±s¡T >∑Ts¡TÔπø z≥T¢ y˚dæ ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T. á Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£eT+˝À {ÏÄsYmdt eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T ø£Ás¡ k˛$T¬s&ç¶, Vü≤qà+‘· sêe⁄,sêCÒX¯«sY ¬s&ç¶, yÓTT–*, »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶,dü$Tà¬s&ç¶, »˝Ò+<äsY j·÷<äyé, $$D Á>±e÷\ n<Ûä´≈£å,ø±s¡´<äs¡TÙ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

{ÏÄsYmdt düs¡Œ+#Y ø±+Á¬>dt˝À #˚]ø£

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ bÕ\≈£î]Ô, @Á|æ˝Ÿ 19: eT+&É\+˝Àì eTT‘êÔs¡+ Á>±eT düs¡Œ+#Y <ësêe‘Y s¡+>∑eTà k˛e÷¢ {ÏÄsYmdt bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚dæ X¯ó Áø£yês¡+ ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]Δ <äT>±´\ lìyêdü sêe⁄ düeTø£å+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± lìyêdü sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï Ç∫Ã+~ ø±+Á¬>dt bÕغj˚Tqì, sêÁcÕºìï Ç∫Ãq k˛ìj·÷ >±+BÛ s¡TD+ rs¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø±+Á¬>dt˝À #˚s¡T‘·THêïs¡Hêïs¡T. á Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ ã÷´s√ @Á|æ˝Ÿ 19: ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D |ü⁄q]ïsêàD+ ø±s¡´Áø£eT+˝À Ms¡eTH˚ì j·÷ø±+‘· sêe⁄, ≈£Lq÷s¡T ø£èwüíeT÷]Ô, ø±yê\+fÒ πødæÄsY‘√H˚ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì ùdºwüHé|òüTHé|üPsY ã+&ç ÄjÓ÷<Ûä´, ∫\Ty˚s¡T Ms¡qï, yês¡T¶ düuÛÑT´\T uÛÑ÷ø±´ yÓ+ø£qï {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]Δ &Üø£ºsY ‘ê{Ïø=+&É sê»j·T´ nHêïs¡T. ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

{ÏÄsYmdt‘√H˚ ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D

ì<ÛäT\ $qjÓ÷>∑+˝À <ä[‘·T\ô|’ ∫qï#·÷|ü⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 19: <ä[‘· yê&É\qT e÷J eT+Á‹ kÕs¡j·T´ ∫qï #·÷|ü⁄ #·÷düTïHêhïs¡T. md”‡, md”º düuŸ bÕ¢Hé #·≥º+ e#˚à <ëø± <ä[‘·yê&É\ n_Ûeè~› ì<ÛäT\qT Ç‘·s¡Á‘ê n_Ûeè~› |üqT\≈£î õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ eT[¢+∫Hê düŒ+~+#·ì Äj·Tq≈£î düuŸbÕ¢Hé #·≥º+ e∫Ãq ‘·sê«‘· ≈£î&Ü ø£qT$|ü⁄Œ ø£\>∑˝Ò<äT. düuŸbÕ¢Hé ì<ÛäT\ $ìjÓ÷>∑+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s√ŒπswüHé ø£MTwüqsY≈£î dü÷#·q*∫à ì<ÛäT\T $qjÓ÷>∑+njÓ÷´˝≤ #ê&Ü*‡q u≤<Ûä´‘·qT ìs¡«Væ≤#·&É+˝À kÕs¡j·T´ $|òü\e÷j·T´s¡T. düuŸbÕ¢Hé ì<ÛäT\≈£î dü+ã+~Û+∫q s√&ÉT¶ Á&Ó’sTTH˚J ø±+Á{≤≈£îº |üqTñ ‘·q nqT#·s¡T˝…’q ø±+Á{≤≈£îº\≈£î Ç|æŒ+#·Tø√e&É+˝ÀH˚ kÕs¡j·T´ _J>± ñ+{≤s¡qï $eTs¡Ù\T düsê«Á‘ê yÓ\TÔyÓ‘·TÔ‘·THêïsTT. |òü*‘·+>± <ä[‘·yê&É\≈£î yÓfi‚¢ <ë] Ç<˚q+≥÷ dü+|üqTï\ ÁbÕ+‘ê˝À¢ düuŸbÕ¢Hé ì<ÛäT\‘√ s√&ÉT¶ y˚XÊs¡T. es¡+>∑˝Ÿ˝Àì ø±oãT>∑Z |ü]~Û˝À »]Çq |üqT˝À¢ Ç˝≤+{Ï #√≥T #˚düT≈£îHêïsTT. düuŸbÕ¢Hé ì<ÛäT\‘√ #˚|ü{Ϻ |üqT\ >∑T]+∫ –]»q yê&É˝À¢ Á|ü»\‘√ #·]Ã+∫ Äedüdüsê\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì |üqT\T #·˚|ü{≤º*‡ ñ+~. ø±˙ n+<äT≈£î _Ûqï+>± Çkպ؋q |üqT\qT ìs¡ísTT+∫ nqT#·s¡ ø±+Á{≤ø£ºs¡¢≈£î ø£≥ºu…{≤ºs¡T. |òü*‘·+>± <ä[‘·T\T qwüºb˛j·÷s¡T. á Áø£eTeT+˝ÀH˚ <ä[‘· x–k]»qT\T düeTdü´\ô|’ ñ<ä´$TdüTÔqï dæ|æm+ Á|üdüTÔ‘· kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ n+&É>± ñ+{≤e÷+≥÷ <ä[‘·T\T –]»qT\T yê´U≤´ìdüTÔHêïs¡T. 2013..2014 sêìøÏ ‘·÷s¡TŒ ìj·Ó÷»ø£es¡Z+˝À <ë<ë|ü⁄ s¡÷. ø√{ÏøÏ ô|’>± ì<ÛäT\T düuŸbÕ¢Hé øÏ+<ä <ä[‘·yê&É\ n_Ûeè<~ ›øÏ πø{≤sTT+#ês¡T. á ì<ÛäT\‘√ eT{Ϻ s√&ÉT¶ Á&˚sTTH˚J ìsêàD |üqT\T n~Ûø£+>± #˚|ü{≤ºs¡T. ìjÓ÷»øes¡Z+˝Àì 22 &ç$»q¢ ¢ |ü]~Û˝À yÓTT‘·Ô+ 30 <ä[‘·yê&É\T ñHêïsTT. M{Ï˝À 4750 ≈£î≥T+u≤\T Á|ü»\T øÏsêsTT Çfi¯¢˝À ñ+≥THêïs¡T. yêdüÔyêìøÏ ˇø√ÿ &ç$»q¢z eTÚ[ø£ edü‘·T\T ø£\Œq≈£î ø√{Ï s¡÷bÕj·T\T πø{≤sTT+#ê*. kÕúìø£»Hêu≤ nedüsê\T ô|]–q H˚|ü<∏ä´+˝À myÓTà˝Ò´ kÕs¡j·T´ eT+Á‹ ôVA<ë˝À b˛sê&ç‘˚ |òü*‘·+ ñ+&˚~. ø±˙ Äj·Tq≈£î <ä[‘·yê&É\ >√dü |ü≥ºH˚˝Ò<äT. πøe\+ s¡÷.ø√{Ï πø{≤sTT+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ $eø£å‘·qT Á|ü<ä]Ù+∫+~ <ä[‘·yê&É˝À¢ eT+∫˙fi¯ó¢, Á&˚sTTH˚õ ô|’|ü⁄˝…’qT¢ ‘·~‘·s¡ eTÚ*ø£ edü‘·T\T H˚{ÏøÏ $düÔ]+#·˝Ò<äT. ø°¢Hé n+&é Á^Hé n+≥÷ Äsê“≥+#˚dæq eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY <ä[‘·yê&É\qT dü+<ä]ÙùdÔ yêdüÔeyê\T ø£fi¯¢≈£î ø£fÒº$. ø£$TwüqsY ø£˙dü+ yês¡+˝À ˇø£ÿkÕ] πøå£Á‘·|üs¡´≥q #˚j·÷*‡q u≤<Ûä´‘·qT Äj·Tq $düà]+#ês¡T.

XÊìfÒwüHé n~Ûø±] <ÛäHésêCŸ dæã“+~‘√ düÁø£eT+>± |üì #˚sTT+#·˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. |òü*‘·+>± <ä[‘·yê&É˝À¢ ø±e¢ #Ó‘·Ô Hê\T¬>’<äT s√E\T ì\Tk˛Ô+~. ‘·<ë«sê <äTs¡“¤s¡+ yÓ<ä»*¢ Á|ü»\ ÄHês√>±´ìøÏ <ë] rk˛Ô+~. ø±ø£rj·TT\ø±\+ Hê{°Á&ÓsTTH˚J e´eùd›...q>∑sêìøÏ ø±ø£rj·TT\ ø±\+ Hê{Ï Á&ÓsTTH˚õ e´edüú · H˚{Ïø ø=qkÕ>∑T‘=+~. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À <ä[‘· yê&É\ »HêuÛ≤ HêHê{ÏøÏ ô|s¡T>∑T‘√+~. ø±˙ Ä kÕúsTT˝À n_Ûeè~› eTÚ*ø£ edü‘·T\T ø£\Œq≈£î ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#·&É+˝Ò<äT. 40 @Afi¯¢ ÁøÏ‘·+ Hê{Ï »HêuÛ≤ Äedüsê\≈£î nqT>∑TD+>± s¡÷|üø£\Œq #˚dæq Á&ÓsTTH˚õ e´edüú H˚{ÏøÏ q>∑s¡+˝Àlì ñ+~. <ä[‘·yê&É\T #ê˝≤ es¡≈£î ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê\T ∫qïbÕ{Ï es¡¸+ ≈£î]dæHê Á&ÓsTTH˚õ bı+– eTTs¡T>∑T˙s¡T <ä[‘êyê&É˝À¢ì rÇfi¯¢˝§øÏ #˚s¡&É+ düs¡«kÕ<Ûës¡D+. n+&És¡Y Á>ö+&é Á&ÓsTTH˚õ e´edüúqT ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ kÕ~Û+#·&É+˝À kÕs¡j·T´ #=s¡e #·÷|æ‘˚ <ë<ë|ü⁄ ◊<˚fi¯¢ ÁøÏ‘·y˚T q>∑s¡ |ü]dæú‘·T‘·T e÷]b˛j˚T$. Ç|üŒ{Ïπø Bìô|’ e÷düºs¡ŒÄ¢Hé dæ›yÓTÆ ñ+<~. á <äÁkÕÔìøÏ mìïø£\ ø√&é Á>∑Vü≤D+ |ü{Ϻ+~. mìïø£\ nq+‘·s¡y˚T q>∑s¡+˝Àì e÷düºsYbÕ¢Hé neT\j˚T´neø±XÊ\T ñHêïsTT. <ë<ë|ü⁄ 15 <ä[‘·yê&É˝À¢ H˚{ÏøÏ e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<√&ÉT¢ ì]à+#˚+<äT≈£î s¡÷bı+~+∫q Á|ü‹bÕ<äq\ <äÁdüÔ+ πø+Á<ä+ e<ä› ô|+&ç+>¥˝À ñqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. mìïø£\ ‘·s¡ê«‘· |ü{≤ºD≤_Ûeè~› XÊK nqTeT‹ùdÔ <ä[‘·yê&É˝À¢ e´øÏÔ>∑‘· kÕeT÷Væ≤ø£ eTs¡T>∑T<√&ÉT¢ n+<äTu≤≥˝ÀøÏ ekÕÔsTT.

áj·Tq Ç˝≤K˝À n$ì‹ nÁø£e÷\T mH√ï.. <ä[‘·yê&√¢ XÊàdüqyê{Ïø£ düú˝≤\ ø=s¡‘· ñ+~. 551 Jy√ HÓ+ãs¡T Á|üø±s¡+ <ä[‘·yê&É\≈£î ¬s+&Óø£sêa\ #√|ü⁄Œq dühú˝≤ìï XÊàX¯q yê{ÏøÏ ø√dü+ πø{≤sTT+#ê*‡ ñ+~. q>∑s¡+˝À yÓsTT´ mø£sê\ es¡≈£î Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$T +<äTu≤≥T˝À ñ+~. Bìï πø{≤sTT+#˚ Äeø±X¯eTTHêï e÷J eT+Á‹ kÕs¡j·T´ #=s¡e#·÷|ü˝Ò<äT. q>∑s¡+˝Àì sêeTqï ø±Jù|≥ m©“q>∑sY ˝À‘·T≈£î+≥ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ <ä[‘·yê&É\ ø£u≤“»≈£î >∑Ts¡Te⁄‘·THêïsTT.md”‡ md”º Vü≤≈£îÿ\qT |ü]s¡øÏå+#˚ ~X¯>± X¯àXÊqyê{Ïø£\ uÛÑ÷eTT\qT |ü]s¡øÏå+#ê*‡ñ+~. ‘·÷s¡TŒø√≥ ø£≥º ÁbÕ+‘·+˝À d<ä[‘·yê&É≈£î XÊàXÊqyê{Ïø£ düú\+ ø=s¡‘· HÓ\ø=+~. B+‘√ Ä ÁbÕ+‘· <ä[‘·T\T ø£≥º |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Kqq+ #˚ùùd+<äT≈£î yÓ[¢Hê dü+<äs¡“+˝À |üPs¡‘·‘·« X¯è≤K qT+&ç nuÛÑ´+‘·sê\T m<äTsö‘·THêïsTT.Çø£´&ç Çy˚ ø=+&É düTπsK Á|ü#êsêÁdüÔ\T>± q&ÉTdüTÔqï yÓ’q+ düTπsK <äTdüT¬ø\T¢‘·T+~.

mÁs¡u…*¢ dü«s¡í, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T á$ lìyêdt sêe⁄, ã{Ϻ lìyêdt ‘·~‘·s¡T\T HêsTTìøÏ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. mHémdtj·TT◊, j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt˝˝À ø°\ø£+>± |üì#˚dæq HêsTTì sêCÒ+<äsY ¬s&ç¶ ø=ìï |üsê´j·÷\T>± es¡+>∑˝Ÿ |ü•ÃeT kÕúq+ qT+∫ myÓTà˝Ò´>± b˛{° #˚ùd+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#ês¡T. ‘·q≈£î myÓTà˝Ò´ {Ϭø{Ÿ Çe«ø£b˛e&É+‘√ n*–q HêsTTì sêCÒ+<äsY ¬s&ç¶ì ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ãT»®–+#ês¡T. á Áø£eT+˝ÀH˚ &çdædæ n<Ûä´≈£åîì>± bıHêï\ Äj·TqqT ìj·T$T+#ês¡T.

|ü˝…¢˝À¢ ‘Ó\+>±D $ø±dü+ ø£&çj·T+ lVü≤] Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 19: ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ dü+|üPs¡í+>± n_Ûeè~› #Ó+<ë\+fÒ {°ÄsYmdt Ä~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêyê\ì es¡+>∑˝Ÿ ˝Àø˘düuÛÑ nuÛÑ´]ú ø£&çj·T+lVü≤] düŒwüº+ #˚XÊs¡T. mìïø£\ Á|ü#ês¡+\˝À uÛ≤>±+>± H˚&ÉT Äj·Tq sêj·T|ü]Ô ‘=Ás¡÷s¡T˝À Á|æ+–+#ês¡T. bÕ\≈£î]Ô˝À b˛{Ï#˚düTÔqï {Ï&ç|æ ø±+Áπ>dt nuÛÑ´s¡Tú*<ä›s¡÷ ‘Ó\+>±D Á<√VüQ˝Ò qì #ÓbÕŒs¡T. nH˚ø£ ñ<ä´e÷\ e\¢ ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#·T≈£îHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Áπ>dt, {Ï&ç|æ, Hêj·T≈£î\T ˝Òì b˛ì Äs√|üD\T #˚düTÔqïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. <äT>±´\ mÁs¡u…*¢ \T Ç<ä›s¡T ñdüs¡yÓ*¢˝≤Ä ñHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á<√eT+ ‘·\ô|{Ϻq mÁs¡u…*¢ ¬ø #Ó+~+<äHêïs¡T. {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T #·+Á<äu≤ãT ø±fi¯ó¢ yÓTTøÏÿ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Á|ü»\ Ä‘·à>ös¡yêìï <Óã“rXÊ&ÉHêïs¡T. mìïø£˝Àh ¢ Á|ü»\+‘ê ø±s¡T>∑Ts¡TÔ≈£î z≥T y˚dæ uÛ≤] yÓTTC≤]º‘√ ¬>*|æ+#ê\Hêïs¡T,‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘· n_Ûeè‹› øÏ ø£èwæ#˚kÕÔeTHêïs¡T. m+<äs√ j·TTe≈£î\ ÁbÕD‘ê´>± e˝Ò¢ Á|ü‘˚´ ‘Ó\+>±D e∫Ã+<äHêïs¡T. qwüºb˛sTTq ‘Ó\+>±DqT ì]à+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À {°ÄsYmdt Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&É\Hêïs¡T. n+<äTø√dü+ yÓ÷C≤]ºº myÓTà˝Ò´\qT m+|”\qT, ¬>\|æ+#·Tø√yê\ì Äj·Tq $»®|æÔ #˚XÊs¡T..

eTq ‘Ó\+>±D eTq Á|üuÛÑT‘·«+ eTT<ä›kÕì Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿã÷´s√ @Á|æ˝Ÿ 19: ø={≤¢&ç kÕ~Û+#·T≈£îqï ‘Ó\+>±DqT ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D≤>± r]Ã~<äT›ø√yê\+fÒ eTq Á|üuÛÑT‘·«y˚T sêyê\ì ‘Ó\+>±D sêÁwüºdü$T‹ |üs¡ø±\ ìjÓ÷»ø£fes¡Z+ nuÛÑ´]ú eTT<ä›kÕì düôVA<äsY¬s&ç¶ nHêïs¡T. H˚&ÉT Äj·Tq dü+¬>+ eT+&É\+˝Àì e+»s¡|ü*¢ |ü˝≤¢s¡T>∑T&É, yÓTT+Á&ÜsTT, q\¢u…*¢, Hês¡¢yêsTT, m\T>∑÷s¡T, s¡+>∑+ù|≥, m\÷>∑÷s¡T ùdºwüHé, ‹e÷à|üPsY, ø=‘·Ô>∑÷&É, >±+BÛq>∑sY, ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ Ç+{Ï+{Ï Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ì Á|ü»\qT<˚›•+∫ Äj·Tq Á|üdü–+–dü÷Ô d”e÷+Á<Ûä bÕغ˝…’q ø±+Áπ>dt ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ\qT u§+<äô|&ç‘˚ ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D kÕ<Ûä´eTì ù|s√ÿHêïs¡T. ô|<ä› m‘·TÔq kÕ–q ñ<ä´eT+, e+<ä˝≤~ eTg+~ Ä‘·àã*<ëHê\‘√H˚ ø±+Áπ>dt bÕ]º ‘Ó\+>±D Ç∫Ã+<äì, ÄbÕ]ºøÏ z≥¢&çπ> HÓ’‹ø£ Vü≤≈£îÿ ˝Ò<äì Ä_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. ¬s+&ÉT ø£fi¯fl dæ<ë›+‘·+ fea˝…¢y˚dæq ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘Ó\+>±D≤˝À <äTø±D+ eT÷düT≈£îqïfÒ¢ì m<˚›yê #˚XÊs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ z≥T y˚ùdÔ eTT]–b˛sTTqfÒºqì nHêïs¡T. eTq ‘Ó\+>±D≤˝À eTq Á|üuÛÑT‘·«+ eùdÔH˚ Çø£ÿ&ç ˙fi¯ó¢, ì<ÛäT\T, ñ<√´>±\T eqs¡T\qT s¡øÏå+#·Tø√>∑\T>∑T‘êeTHêïs¡T. Á|üdü+>±˝À¢ dü+<äs√“∫‘·+>± Á|ükÕÔ$+∫q kÕyÓT‘·\T Á|ü»\qT Ä˝À∫+|ü#˚XÊsTT. >±&ç<ä≈£î >∑&ç¶y˚dæ π><ÓqT bÕ*e«eT+fÒ m˝≤ ñ+≥T+<äì Á|ü•ï+∫q|ü⁄&ÉT Á|ü»\ qT+∫ eT+∫ düŒ+<äq e∫Ã+~. Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Zqï {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î&ÉT yÓTT\T>∑÷] _Ûø£å|ü‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú düôVA<äsY¬s&ç¶ì ô|<ä› yÓTTC≤]{Ï‘√ ¬>*|æ+#·Tø√yê*‡q Äedüs¡+ñ+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À »&é|æ{Ïdæ>± b˛{Ï#˚dæq õ.Ms¡eTà, m+|æ{Ïdæ düuÛÑT´s¡ê*>± bı{Ï#˚dæq düT˙‘·, ÄXÊ\|ü*¢ düs¡Œ+#Y eTTs¡[, kÕ>∑sY¬s&ç¶, XÀuÛÑHéu≤ãT,\‘√ bÕ≥T {ÏÄsYmdt bÕغ |üsêø±\ ìjÓ÷»ø£es¡Z eTTUŸj·THêj·T≈£î\T Äj·÷ Á>±e÷\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\T ø±s¡´ø£s¡Ô\T, |ü<Ó<ä› dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.. q\¢u…*¢ Á>±eT+ mdtdæ ø±\˙˝Àì $$<Ûä bÕ]º\≈£î #Ó+~q |ü~ ≈£î≥T+u≤\T düôVA<äsY¬s&ç¶ düuÛÑø£å+˝À {ÏÄsYmdt˝À #˚sês¡T.

‘Ó+>±D≤ |ü⁄q]àD≤+ πødæÄsY‘˚H˚ ø=+&ÉdüTπsK Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 19: es¡+>∑˝Ÿ ‘·÷s¡TŒ {ÏÄsYmdt meTà˝Ò´ nuÛÑ´]ú e÷õÇ eT+Á‹ ø±+Áπ>dt ô|’ eTT#ÓÃeT≥\T |ü{Ϻdü÷Ô Á|ü»\qT Äø£≥Tº≈£î+≥Tqï leT‹ ø=+&ÉdüTπsK <äTdüT¬øfi¯ó ¢‘·THêïs¡T. {ÏÄsYmdt CÒ@dæ Hêj·T≈£î\T ≈£î&Ü eT<䛑·T n+~düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. s√E s√E≈£î ‘·q Á|ü#ês¡ XË’*ì e÷s¡TÃ≈£î+≥÷ Á|ü»˝À¢øÏ #=#·TÃ≈£îb˛‘·THêïs¡T. yÓTT<ä≥ es¡+>∑˝Ÿ ø£Øe÷u≤<é, ñs¡T‡ ∫+‘·˝Ÿ bò˛sYº es¡+>∑˝Ÿ,\˝À Á|ü»\ düVü≤ø±s¡+ eT+∫ düŒ+<äqe∫Ã+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D n_Ûeè~› #Ó+<äT‘·T+<äì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. {°ÄsYmdt bÕغ yÓTìô|òík˛º˝À bı+<äT|ü]Ãq n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\T ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î m+‘√ nedüs¡eTì ÄyÓT Hêïs¡T. \ø£å s¡TbÕj·T\ e´ekÕj·T s¡TD≤\ e÷|ò”, eè<ë›|ü´ $‘·+‘·T |æ+#·qT¢ ô|+|ü⁄, $<äT´‘Y ìs¡+‘·s¡+>± düs¡|òüsê #˚ùd |ü<∏äø£+, ‘·~‘·s¡ n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\T {ÏÄsYmdt yÓTìô|òk˛º˝À bı+<äT|üs¡Ã&É+ »]–+<äì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. {ÏÄsYmdt n<Ûä«s¡´+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚ùdÔ eT÷&ÉT @fi¯fl˝À sêÁwüº+ n_Ûeè~› #Ó+<äT‘·T+<äì ÄyÓT $$s¡+#ês¡T. sêÁkÕ˜ìï ø±+Áπ>dt Ç‘·s¡ bÕ]º\ #˚‘·T˝À¢ ô|&ç‘˚ sêÁcÕºìï <√#·T≈£î+{≤πs ‘·bÕŒ n_Ûeè~› #˚ùd <Ûë´düyê]øÏ ˝Ò<äì ÄyÓT Äìïs¡T. >∑‘· |ü~ @fi¯ó¢>± ø±+ Áxπ>dt Á|üuÛÑT‘·«+ Ä~Ûø±s¡+˝À ñ+&ç mqï ÄÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ç+<äìÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Áπ>dt ≈£î zfÒùdÔ mH√ï ø£cÕºqcÕº\ kÕ~Û+∫q ‘Ó\+>±D <√|ü&çøÏ >∑Ts¡Te‘·T+<äì z≥s¡T¢ ≈£åîDí+>± |ü]o*+∫ Ä˝§∫+∫ ‘·eT ÄeT÷\´yÓTÆq z≥TqT {°ÄsYmdt bÕ]º ø±s¡T >∑s¡TÔ≈£î zfÒdæ ¬>*|æ+#ê\ì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T.

ø±+Á¬>dt˝À #˚]q yÓ’mdtÄsYdæ|æ n<Ûä´≈£åî\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ùdºwüHé|òüTHé|üPsY, @Á|æ˝Ÿ 19: eT+&É\+˝Àì ø£ècÕíõ>∑÷&Ó+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q yÓ’mdtÄsYdæ|æ eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T nøÏÿq|ü*¢ s¡M+<äsY ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]Δ &Üø£ºsY >∑T+&Ó $»j·Tsêe÷sêe⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± s¡M+<äsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D Ç∫Ãq k˛ìj·÷ >±+BÛøÏ ø£è‘·»„‘·>± yÓ’mdtÄsYdæ|æøÏ sêJHêe÷ #˚dæ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚s¡&É+ »]–+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bıqï lìyêdt, >∑+f… ñù|+<äsY, >±<Ós¡ yÓ+ø£≥qs¡T‡ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


#˚XÊs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À düTe÷ s¡T 15 ì$TcÕ\ bÕ≥T Äj·Tq ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ø±s¡´ø£s¡Ô\ eT<Ûä´ ∫≈£îÿ≈£îb˛j·÷s¡T. á $wüj·÷ìï b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#·&É+‘√ yês¡T sê»|üŒqT nø£ÿ&ç qT+∫ Äضy√ ø±sê´\j·÷ìøÏ rdüT≈£îedüTÔ+&É>± yÓqTø£ qT+∫ ø±s¡´ø £s¡Ô\T sê»|üŒ ø±s¡Tô|’ <ë&ç #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Äضy√ ø±sê´\j·T+ e<ä› kÕeTs¡¢ø√≥, sê»eT+Á&ç s√&É¢ô|’ düTe÷s¡T >∑+≥bÕ≥T sêkÕÔs√ø√\T ñqï eTVü‰sêDÏ ø±˝ÒJ e<ä› ‘Ó\T >∑T<˚X¯+ kÕΔìø£ Hêj·T≈£î\ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. b˛©düT\T ø±s¡´ø£s¡Ô\qT #Ó<äs¡>={Ϻ sê»|üŒqT ≈£î #Ó+~q ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Á|üj·÷ DÏdüTÔqï ø±s¡Tô|’ <ë&ç mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] ø±sê´\j·T+˝ÀøÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

sê»|üŒ ø±s¡Tô|’ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ø±s¡´ø£s¡Ô\ <ë&ç Ä~yês¡+ 20, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ kÕeTs¡¢ø√≥, @Á|æ˝Ÿ 19: õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT ìeTàø±j·T\ ∫qsê»|üŒqT ô|<ë›|ü⁄s¡+ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£ esêZìøÏ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ nuÛÑ´]Δ>± Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ Äj·T q Hê$TH˚wüHé y˚j·T&ÜìøÏ ‘·s¡*edüTÔ+&É>± e÷s¡ZeT <Ûä´+˝À

ñbÕ~ÛVü‰MT |ü<∏äø£+˝À n|üX¯è‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ÁX‚DT\T Äj·Tq ø±s¡Tô|’ <ë&ç #˚XÊs¡T. á<ë&ç˝À ø±s¡T yÓqTø£ n<ä›+ |üP]Ô>± <Ûä«+düeTsTT´+~. X¯ì yês¡+ ñ<äj·T+ ø±øÏHê&É qT+∫ _`bòÕs¡yéT‘√ sê»|üŒ ‘·q Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\qT rdüT≈£îì ô|<ë›|ü⁄s¡+ Äضy√ ø±sê´ \j·÷ìøÏ ‘·s¡*edüTÔHêïs¡T. Bì˝À ô|<ë›|ü⁄s¡+ }] ∫es¡q

|ü–*q n<ë›\T

mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>± »s¡>∑&ÜìøÏ sê»ø°j·T bÕغ\T Á|ü»\T düVü≤ø£]+#ê* ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é

‘ê+&É÷sY, @Á|æ˝Ÿ 19: eT+&É\+˝Àì ˙˝≤«sTT|ü*¢ Á>±eT+˝À ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ |üìøÏ yÓ[flq ø√≥ lìyêdt 40 dü+ˆˆ\T |üì #˚dü÷Ô m+&É ‘·≥Tºø√˝Òø£ düèŒVü≤ ‘·|æŒ |ü&çb˛j·÷&ÉT. ‘√{Ï |üìyêfi¯ófl 108øÏ düe÷#ês¡+ n+~+#·>±, 108 e#˚Ã˝Àù| lìyêdt eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. eTè‘·TìøÏ, uÛ≤s¡´, Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\T ñHêïs¡T.

ãdüT‡ &Ûûø=qï eTVæ≤fi¯ eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Nsê\, @Á|æ˝Ÿ 18: á dü+|òüT≥q ∫q>∑+C≤+ eT+&É\+ sêePs¡T˝À #√≥T #˚düT≈£î+~. y˚≥bÕ˝…+≈£î #Ó+~q ø=+<äs¡T eTVæ≤fi¯\T $Ts¡|üø√‘·≈£î yÓfi≤fls¡T. ‹]– edüTÔ+&É>± kÕúìø£ sêePs¡T Á_&ç® e<ä› eT\T|ü⁄ ‹s¡T>∑T‘·T+&É>± ÄsY.{Ï.dæ ãdüT‡, Ä{À˝À ñqï ªªsê<Ûäμμ nH˚ eTVæ≤fi¯qT &Ûû ø=+~. sê<Ûä≈£î ø±fi¯ó fl, #˚‘·T\T qTE ®qTE®j·÷´sTT. 108 ˝À Nsê\ yÓ’<Ûä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. ÄyÓT |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñ+&É≥+‘√ >∑T+≥÷s¡T rdüTø=ì yÓfi¯óÔ+&É>± ªªsê<Ûäμμ eTè‹ #Ó+~+<äì >∑T+≥÷s¡T yÓ’<Ûä´XÊ\ yÓ’<ÛäT´\T yÓfi¯¢&ç+#ês¡T. bı≥º≈£î&ÉT ø√dü+ yÓ[¢ ÄyÓT ‹]– sêø£bıe&É+‘√ y˚≥bÕ˝…+ yÓTT‘·Ô+ Ákıø£X¯+Á<ä+ nsTT+~.

H˚&ÉT ø±>∑CŸq>∑sY≈£î πødæÄsY sêø£ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±>∑CŸq>∑sY, @Á|æ˝Ÿ 19: áHÓ\ 30q »]π> kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± {°ÄsYmdt bÕغ n~ÛH˚‘· ø£\«≈£î+≥¢ #·+Á<äX‚KsYsêe⁄ H˚&ÉT õ˝≤¢ |üs¡´≥q˝À uÛ≤>∑+>± ø±>∑CŸq>∑sY |ü≥ºD≤ìøÏ sêqTHêïs¡T. õ˝≤¢˝À ˇπø s√E ‘=$Tà~ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ |üs¡´{Ï+#·qT+&É&É+ <ë«sê bÕغ ÁX‚DT˝À¢ ñ‘ê‡Vü≤+ ì+bÕ\ì Ä bÕغ uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 4.40 >∑+≥\≈£î kÕúìø£ md”Œm+ Áø°&ÜyÓTÆ<ëq+˝À @sêŒ≥T #˚ùd düuÛÑ˝À Äj·Tq bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#·qTHêïs¡T. á düuÛÑ≈£î ô|<ä›m‘·TÔq ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\T ‘·s¡*ekÕÔs¡ì Ä bÕغ ÁX‚DT\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

πødæÄsY düuÛÑ≈£î uÛ≤Ø @sêŒ≥T¢ mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± Ä~yês¡+ ø±>∑CŸq>∑sY |ü≥ºD+˝Àì md”Œm+ Áø°&ÜyÓTÆ<ëq+˝À {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πødæÄsY bÕ˝§ZH˚ düuÛÑ≈£î Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T uÛ≤Ø>± @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ◊<äT eT+&É˝≤\ qT+∫ uÛ≤Ø>± Á|ü»\T Vü‰»s¡Tø±qT+&É&É+‘√ md”Œm+ Áø°&Ü yÓTÆ<ëq+˝À Á|ü»\≈£î ø±yê*‡q kÂø£sê´\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.

Á|ü»\ ø√dü+ ùde≈£î&ç>± |üì#˚kÕÔ {°&ç|æ nuÛÑ´]ú sê$ Áoìyêdt Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±>∑CŸq>∑sY, @Á|æ˝Ÿ 19: Á|ü»\ düeTdü´\T rs¡Ã&É+ ø√dü+ MT≈£î ùde≈£î&ç>±HÓ’Hê |üì#˚kÕÔqì dæs¡÷ŒsY ìjÓ÷»ø£es¡Z {°&û|” XÊdüqdüuÛÑ nuÛÑ´]ú sê$ Áoìyêdt nHêïs¡T. mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± X¯ìyês¡+ dæs¡÷ŒsY eT+&É\+˝Àì ∫+‘·≈£î+&É, ô|<ä›ã+&É, VüQ&ÉTÿ*, ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ Ç+{Ï+{Ïø° ‹s¡T>∑T‘·÷ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTVæ≤fi¯\T sê$ Áoìyêdt≈£î eT+>∑fi¯Vü‰s¡‘·T\‘√ }s¡÷sê kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+∫ ˙‹ ìC≤sTT‹ >∑\ Hêj·T≈£îìï mqTïø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. j·TTe‘· ôd’ì≈£î˝≤¢ |üì#˚dæ eT+∫øÏ e÷s¡Tù|s¡T ‘˚yê\ì ù|s=ÿHêïs¡T. n_Ûe÷q+‘√ qqTï Ä<ä]+∫ ôd’øÏ˝Ÿ >∑Ts¡TÔ≈£î z≥Ty˚dæ n‘·´~Ûø£ yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì z≥s¡¢qT y˚&ÉT≈£îHêïs¡T. áj·Tq‘√ bÕ≥T {°&û|” Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ñHêïs¡T.

e˝≤¢|ü*¢ $<ÛäT´‘Y düuŸùdºwüHéqT eTT≥º&ç+∫q ¬s’‘·T\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Á|üø±X¯+, ã*¢≈£îs¡e, @Á|æ˝Ÿ 19: eT+&É\+˝Àì e˝≤¢|ü*¢ 33/11 πø$ düuŸùdºwüHé eT÷&ÉT Á>±e÷\ ¬s’‘·T\, düs¡Œ+#Y\T eTT≥º&ç+#ês¡T. e˝≤¢|ü*¢, ∫qn+ã&ç|üP&ç, ô|<ä›n+ã&ç|üP&ç, >∑T+≥T|ü*¢ Á>±e÷\T >∑‘·+˝À ã*¢≈£îs¡e düuŸùdºwüHé |ü]~Û˝À ñHêïsTT. ˝À y√˝ÒºCŸ, $<äT´‘Y düeTdü´\ qT+∫ $eTTøÏÔøÏ Ç{°e\ e˝≤¢|ü*¢ Á>±eT+˝À düuŸ ùdºwüHé ì]à+#ês¡T. ìsêàD+˝À HêD´‘ê Á|üe÷D≤\T bÕ{Ï+#·ø£ b˛e&É+‘√ $<äT´‘Y düs¡|òüsê˝À ‘·s¡T#·÷ n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. düTe÷s¡T 320 e´ekÕj·T ø£qTø£åqT,¢ 6000 >∑èVü≤ ø£HÓø£åqT¢, 5 ¬s’dt $T\T¢\T ñHêïsTT. s√E≈£î 7 >∑+≥\ Çyê«*‡q Á‹ ù|òCŸ 2>∑+≥\T ≈£L&Ü Çe«&É+ ˝Ò<äT. B+‘√ e], ≈£îs¡>±j·÷\T, |ü+&É¢ ‘√≥\T m+&ç b˛‘·THêïj·Tì ¬s’‘·T\T yêb˛‘·THêïs¡T. düuŸùdºwüHé dæã“+~ düe÷<Ûëq+ ≈£L&Ü düÁø£eT+>± #Ó|üŒ&É+ ˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#˚ es¡≈£î ø£~˝Ò~ ˝Ò<ä+≥÷ düTe÷s¡T 100 eT+~ ¬s’‘·T\T _Ûwæà+#·T≈£îs¡TÃHêïs¡T. e˝≤¢|ü*¢, n+ã&ç|üP&ç düs¡Œ+#Y\T ùwø˘ n˝≤¢ñB›Hé, myéT.düT<Ûëø£sY, e˝≤¢|ü*¢ kıôd’{° n<Ûä´≈£åî&ÉT myéT.lìyêdü¬s&ç¶ Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤+#ês¡T. ¬s’‘·T\≈£î @.á düTπswtu≤ãT≈£î yê–«yê<ä+ #√≥T #˚düT≈£î+~. ø±+Á{≤ø£ºsYqT |æ*|æ+∫ ˝ÀbÕ\qT dü] #˚dæ s√E≈£î 5 >∑+≥\≈£î ‘·>∑Z≈£î+&Ü Á‹ù|òCŸ $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚kÕÔeTì @.á Vü‰MT Çe«&É+‘√ ¬s’‘·T\T XÊ+‹+#ês¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 19: bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, nôd+;¢ mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>± »s¡>∑&ÜìøÏ sê»ø°j·T bÕغ\‘√ bÕ≥T Á|ü»\+<äs¡÷ ‘·eT düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é ø√sês¡T. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ ø√s¡Tº Vü‰\T˝À mìïø£\ ìs¡«Vü≤Dô|’ sê»ø°j·T bÕغ\‘√ @sêŒ≥T #˚dæq düe÷ y˚X¯+˝À ÄyÓT bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mìïø£\ kÕ|ò”>± »s¡>∑&ÜìøÏ mìïø£\˝À bÕ˝§ZH˚ n~Ûø±s¡T\‘√ bÕ≥T sê»ø°j·T bÕغ\ Hêj·T≈£î\T, Á|ü\+<äs¡÷ uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ |üì#˚dæq|ü⁄Œ&˚ $»j·Te+‘·eTe⁄‘ê j·THêïs¡T. á HÓ\ 19e ‘˚B Hê$TH˚wüq¢ d”«ø£s¡D ∫e] s√E nsTT q+<äTq 3 >∑+≥\≈£î eTT+<˚ Hê$TH˚wü qT¢ y˚j·÷\Hêïs¡T. 3 >∑+≥\T <ë{Ïq ‘·sê«‘· Hê$TH˚wüqT¢ rdüTø√ã&Éeì, ]õwüºsY bÕغ\T ≈£L&Ü @, _ dü]º|òæ¬ø≥T¢ á >∑&ÉTe⁄˝Àù| Çyê«\ì, ‘·<äT|ü] nqTeT‹+#·ã&ÉeHêïs¡T. mìïø£\ Á|üÁøÏj·T˝À bÕ˝§ZH˚ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\‘√ bÕ≥T $T–*q yê]øÏ b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ <ë«sê z≥T y˚j·T&ÜìøÏ neø±X¯+ ø£*Œ+∫+<äHêïs¡T. mìïø£\ ø£$TwüHé ìj·TeT ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ z≥T y˚kÕÔs¡ì, <ë<ë|ü⁄ 40 y˚\ eT+~ ñ<√´>∑T\ b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ <ë«sê z≥T y˚j·T&ÜìøÏ neø±X¯+ ø£*Œ+∫+<äHêïs¡T. mìïø£\ ø£$TwüHé ìj·TeT ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ z≥T y˚kÕÔs¡ì, <ë<ë|ü⁄ 40 y˚\ eT+~ ñ<√´>∑T\ b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ <ë«sê ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–e+#·T ø√qTHêïs¡Hêïs¡T. 30 y˚\ eT+~ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T, 4500 b˛©dt dæã“+~, $T–*q 3000 Äغd”, 1500 yÓuŸø±dæº+>¥, Ç‘·s¡ $<ÛäT \T ìs¡«]Ô+#˚ yês¡THêïs¡Hêïs¡T. z≥T y˚@ ÁbÕ+‘ê˝À¢ y˚ùd~ nuÛÑ´s¡TΔ\≈£î ‘Ó*j·TCÒ

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ |üs¡÷Ãs¡T, @Á|æ˝Ÿ 19: á s√E |üs¡÷Ãs¡T ìjÓ÷»ø£ es¡Z+ yÓ’ø±bÕ nuÛÑ´]Δ >={ϺbÕ{Ï uÛÑs¡‘Y >±] Hê$TH˚wüHé. á dü+<äs¡“¤+>± y˚\ dü+K´˝À n_Ûe÷qT\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, sê´© ìs¡«Væ≤+#·T≈£î+≥÷ |üs¡÷Ãs¡T ãj·T\T<˚sês¡T. ô|<ä› dü+K´˝À yêVü≤Hê\˝À C…+&Ü\T ø£≥Tº≈£îì C…>∑Hé õ+<ëu≤<é nqT≈£î+≥÷ uÛÑs¡‘Y >±] Hê$TH˚wüHé eT<䛑·T>± ãj·T\T <˚sês¡T. uÛÑs¡‘Y >±s¡T ñ<äj·T+ 9 >∑+ˆˆ\≈£î e÷s¡÷ºs¡T qT+&ç Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\T rdüTø=ì ãj·T\T <˚] yÓfi≤fls¡T. nH˚ø£ Á>±e÷\ qT+&ç n_Ûe÷qT\T bÕغ C…+&Ü\‘√ s√&É¢ MT<ä ô|<ä›>± ìHê<ë\T #˚dü÷Ô yÓfi≤fls¡T. á dü+<äs¡“¤+>± m˝≤+{Ï >=&Ée\T »s¡>∑≈£î+&Ü b˛©düT\T ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îHêïs¡T.

j·÷Hê+ z˝Ò¶CŸ ôVAyéTô|’ <ë&ÉT\T

düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é kÕÔeTì, b˛*+>¥ e÷~]>± b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ nsTTq ‘·s¡Tyê‘· u≤´˝…{Ÿ u≤ø˘‡øÏ ÄsYz\T d”\T y˚kÕÔs¡ì, sê»ø°j·T bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛäT\T ≈£L&Ü d”\T y˚kÕÔs¡ì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ ≈£î dü+ã+~Û+∫q nìï s¡ø±\ nqTeT‘·T\ qT dæ+–˝Ÿ $+&√ $<Ûëq+˝À nqTeT‹ Çe« &É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, ìj·TeT ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+#ê\Hêïs¡T. Á|ü‹ Ks¡Tà ]ø±sY¶ ne⁄‘·T+ <äì, nã®s¡«sY ]ø±sY¶ #˚dæ uÛÑÁ<ä|üs¡T kÕÔs¡ì, ìã+<Ûäq\T á]q j·T&É\ ¬>*∫q|üŒ{Ïø° nqs¡TΩ\e⁄‘ês¡Hêïs¡T. b˛{°˝À ì*∫q nuÛÑ´s¡TΔ\T ˝…ø£ÿ\T sêj·÷\ì Á|ü‹ eT÷&ÉT s√E\≈£î ˇø£kÕ] nã®s¡«s¡¢≈£î ˝…ø£ÿ\T #·÷|æ+#ê\Hêïs¡T. ô|sTT&é q÷´dt ≈£L&Ü Ks¡Tà øÏ+<˚ edüTÔ+<äì Á|ü‹ Ks¡Tà ìj·TeTìã+<Ûäq\≈£î ˝Àã&ç #˚j·÷\Hêïs¡T. z≥s¡¢ C≤_‘ê á HÓ\ 23e ‘˚Bq Á|ü#·Ts¡

D≈£î |ü+|ækÕÔeTì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. z≥sY dæ¢|t‡ Á|ü‹ yês¡T¶ |ü+#êsTTr, ùV≤_fÒwüHé˝À |ü+|æD° MÄsYz\ <ë«sê #˚kÕÔeTì ø£˝…ø£ºsY #ÓbÕŒs¡T. z≥sY dæ¢|t‡ Ç+{Ï+{≤ |ü+|æD° #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT MÄsYz\‘√ bÕ≥T ;m˝Ÿz\T ñ+&˚˝≤ sê»ø°j·T bÕغ nuÛÑ´s¡TΔ\T @sêŒ≥T #˚düTø√yê\Hêïs¡T. nìï b˛*+>¥ ùdºwüq¢˝À Á‘ê>∑T˙s¡T, cÕ$Tj·÷Hê \T, yÓ’<ä´ Äs√>∑´ dæã“+~‘√ bÕ≥T Á|ü<ÛäeT ∫øÏ‘·‡ eT+<äT\ øÏ{Ÿ‡‘√ dæ<äΔ+>± ñ+{≤s¡Hêïs¡T. sê´+|t‡ @sêŒ≥T‘√ bÕ≥T |üP]Ô kÂø£sê´\T ø£*ŒkÕÔ eTì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 25e ‘˚Bq áMm+\T ¬s+&Ée $&É‘· sê´+&ÉyÓTÆ CÒwüHé nã®s¡«s¡¢ düeTø£åeT+<äT ìs¡«Væ≤kÕÔeTì @@ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î @ áMm+\T πø{≤sTT kÕÔs¡Hêïs¡T. 25˝Ò<ë 26e ‘˚B˝À¢ sê»ø°j·T bÕغ\ Hêj·T≈£î\‘√ eTs√ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T.

‘Ó\+>±D Ç∫Ãq k˛ìj·TeTà s¡TD+ rs¡TÃø√yê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 19: Ä+Á<ë˝À ø±+Á¬>dt bÕغ |ü‘·q+ ne⁄‘·T+<äì ‘Ó*dæ ≈£L&Ü Ä+Á<äHêj·T≈£î\qT e´‹πsøÏ+∫ ‘Ó\+>±D Ç∫Ãq k˛ìj·TeTà s¡TD+ rs¡TÃø√yê\+fÒ Hê\T>∑Tqïs¡ ø√≥¢ Á|ü»\T ø±+Á¬>dt, d”|æ◊ bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\qT n~Ûø£ yÓTC≤]º‘√ ¬>*|æ+#ê\ìe÷J eT+Á‹, &√s¡ïø£˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]Δ &çmdt ¬s&Ü´Hêj·Tø˘ ø√sês¡T.X¯óÁø£yês¡+ ≈£îs¡$ eT+&É\+˝Àì ∫+‘·|ü*¢,ø=‘·÷Ôs¡T(õ), düT<Ûäq|ü*¢, ø£+~ø=+&É, nj·T´>±]|ü*¢, ‘·≥Tº|ü*¢ H˚s¡&É Á>±e÷˝À¢ eTTeTàs¡+>± Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á>±eT˝À¢ ‘·+&Ü˝À¢ eTVæ≤fi¯\T ø±s¡´ø£s¡Ô\T,j·TTe≈£î\T ,¬s’‘·T\T ¬s&Ü´≈£î |òüTqkÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T.Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± ø°sêD+ ,∫¬øHé cÕ|ü⁄,eè<äT›\T, $ø£˝≤+>∑T\qT Á|ü‘˚´ø£+>± ø£*dæ z≥TqT nuÛÑ´]›+#ês¡T.ádü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &√s¡ïø£˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À dü‘ê´e‹ì ¬>*|æ+∫q Á|ü»\T |ü~ @fi¯fl n_Ûeè~› ø√˝ÀŒj·÷s¡¡ì, ‘êqT z&çb˛sTTq|üŒ{ÏøÏ Á|ü»\‘√ eTy˚Tø£yÓTÆ &√s¡ïø£˝Ÿ n_Ûeè~›¬ø’ ø£èwæ #˚XÊqHêïs¡T.eTVü≤ã÷u≤u≤<é qT+&ç ‘êq+#Ós¡¢, q\¢>=+&É ∫yês¡T es¡≈£î C≤rj·T sêVü≤<ë], &√s¡ïø£˝Ÿ≈£î |ü~ MT≥s¡¢ yÓ&É\TŒ‘√ ‘êsYs√&ÉT¶, ≈£îs¡$ qT+&ç »+–[>=+&É Áø±dt es¡≈£î s√&ÉT¶ yÓ&É\TŒ #˚j·TT≥≈£î eT+p] #˚XÊqHêïs¡T. n˝≤π> ìs¡Tù|<ä Á|ü»\ |æ\¢\ #·<äTe⁄¬ø’ eT+&É˝≤ìø=ø£ÿ+{ÏøÏ yÓ÷&É˝Ÿdü÷ÿ˝Ÿ‡, ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ‡, dædæs√&ÉT¢, eT+∫˙{Ï kÂø£s¡´+, á ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ‘êqT #˚dæq n_Ûeè<˚› ø£ì|ædüTÔ+<äHêïs¡T. ‘·qqT ¬>*|æùdÔ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝ÀH˚ Ä<äs¡Ù ìjÓ÷»ø£es¡ZeTì #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ $<ä+>± r]Ã~<äT›‘êqì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ˝À n~Ûø±s¡+ #Ó|ü{Ϻq dü+e‘·‡s¡+˝Àô| ns¡TΩ˝…’q |æ+#·qT <ës¡T\≈£î yÓsTT´øÏ ô|+#·T‘êeTì, ˇø£ \ø£å es¡≈£î ¬s’‘·T\ s¡TDe÷|ò” #˚kÕÔeTì,&Ü«Áø£ Á>∑÷|ü⁄ eTVæ≤fi¯\≈£î \ø£å s¡÷bÕj·T\T ñ∫‘·+>± e&û˝Òì s¡TD+, j·TTe≈£î\≈£î,¬s’‘·T\≈£î |ü~ y˚\ #˚|ü⁄Œq >∑T&é$˝Ÿ>± n+~kÕÔeTì, n˝≤π> ‘Ó\+>±D˝À ø=‘·Ô>± |ü~ õ˝≤¢ @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T. nqï+ ô|{Ϻq ‘Ó\T<˚X¯+ bÕ]ºì e~*q dü‘·´e‹, H˚&ÉT {ÏÄsYmdt bÕ]º˝À #˚]q ÄyÓT ◊<äT dü+e‘·‡sê\ ø±\+˝À n_Ûeè~› #˚j·T˝Òø£ b˛j·÷s¡ì, H˚&ÉT n_Ûeè~› #˚j·T&É+ ø√düy˚T {ÏÄsY@dt˝À #˚sêqì #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥÷ z≥T¢ n&ÉT>∑T‘·T+<äì m<˚›yê #˚XÊs¡T.

‘Ó\+>±D @sêŒ≥T #˚ùdÔ ‘·eT bÕ]ºì ø±+Áπ>dt˝À $*q+ #˚kÕÔqì,<ä[‘·T\πø eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ ÇkÕÔeTì— |æ≥º\ <=s¡˝≤ e÷≥\T e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï #·+Á<äX‚KsYsêe⁄ ¬>*#êø£ Á|ü»\H˚ eTs¡TkÕÔ&Éì ¬s&Ü´ m<˚›yê #˚XÊs¡T.‘Ó\+>±D ˝À ˇø£\ø£å eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î ñ<√´>±\T, eTVü≤ã÷u≤u≤<éì õ˝≤¢>± #˚kÕÔqì ¬s&Ü´ Vü≤MT*#êÃs¡T. ádü+<äs¡“+>± eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T |æ∫¬s&ç¶, e÷J m+|æ|æ >∑T&ç uÀsTTq sê+#·+Á<äj·T´, ≈£îs¡$ Ä\j·T #Ó’s¡àHé sêEHêj·Tø˘, C…@dæ eT+&É\ ø£ì«qsY düTπsdt¬s&ç¶,Hêj·T≈£î \T b˛¬s&ç¶ sê+¬s&ç¶, <Ó’<ä uÛÑÁ<äj·T´, y˚qT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, düTπs+<äsY¬s&ç¶, sê+Hêj·Tø˘, ‘·Tø±s¡+Hêj·Tø˘,s¡+>∑ qï ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T ø√dü+ mH√ï ñ<ä´e÷\T q&ç|æ+∫q CÒ@dæ eT+&É\ ø£ì«qsY y˚Tø£ düTπswt¬s&ç¶(˝≤j·TsY)e÷J eT+Á‹ ¬s&Ü´Hêj·Tø˘ H˚‘·è‘·«+˝À X¯óÁø£yês¡+ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sês¡T.

Ä]ºd” ø±]à≈£î\≈£î Ä+&É>± {ÏÄsYmdt Á|üuÛÑT‘·«+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±Jù|≥ @Á|æ˝Ÿ 19: õ˝≤¢˝Àì Ä]ºdæ˝À ø±]à≈£î\T m<äTs√ÿ+≥Tqï düeTdü´\T |ü]cÕÿsêìøÏ ‘êqT ø£èwæ #˚kÕÔqì es¡+>∑˝Ÿ |ü•ÃeT nuÛÑ´]ú myÓTà˝Ò´ {°ÄsYmdt <ëdü´+$qjYTu≤düÿsY ‘Ó*bÕs¡T. H˚&ÉT Vü≤qàø=+&É˝À CÀq˝Ÿ •ø£åD≤ πø+Á<ä+˝À ø±]à≈£î\ düMTøå± düe÷y˚XÊìøÏ Äj·Tq eTTK´n‹~Û>± $#˚Ãdæ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±]àø£es¡Z dü+πøåeT+ ø√dü+ ‘êqT düVü≤ø£]kÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. {°ÄsYmdt Á|üuÛÑT‘·«+ Ä~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ ø±]à≈£î\ ø£cÕº\T rs¡T‘êj·Tì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D≤ eTp›sY j·T÷qj·THé {Ïm+j·T÷ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT ‹s¡T|ü‘·j·T´ düuÛ≤<ä´ø£å‘· eVæ≤+∫ Á|üdü+–+#ês¡T. Ä]ºdæ ø±]à≈£î\T m<äTs√ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT ÄsYm+ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢ |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔHêïs¡T. ø±]à≈£î\≈£î y˚‘·Hê\T ô|+#ê\ì Ç‘·s¡ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ ø√+&É düTπsK, ø£&çj·T+lVü≤] ‘·~‘·s¡T\T Á|üdæ+–+#ês¡T. ø±+Áπ>dtbÕ\q˝À ø±]à≈£î\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs√ÿ+≥THêïs¡ì#ÓbÕŒs¡T. Ä]ºdæ qcÕº\ u≤≥˝À q&ÉTk˛Ô+<ä+≥÷ ñ<√´>∑düTÔ\qT ‘=\–+#·&ÜìøÏ j·T»e÷q´\T ‘Ó>∑ã&ÉT‘·THêïsTTì Äs√|æ+#ês¡T.

H√≥T≈£î z≥T ø±<äT ù|<äyê&ç >∑T+&Ó #·|ü&ÉT eH˚ Hêj·T≈£î&ÉT sêyê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ∫+‘·\|üP&ç, @Á|æ˝Ÿ 19: |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢˝À ∫+‘·\|üP&ç ìjÓ÷»ø£es¡Z+ n+fÒ kÕúq+ñ+~ n~ ˇø£|üŒ{Ï e÷≥ Ç|ü&ÉT |ü]dæú‘·T\˝À 2009 mìïø£\˝À {Ï.&ç.|æ. ø±+Ŭ>dt\T b˛{° |ü&É>± ø±+Ŭ>dt nuÛÑ´]Δ eT<ë›\ sêCÒwt≈£îe÷sY dü«\Œ Ä~Ûø£´+‘√ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. 3dü+ˆˆ\T nq+‘·s¡+ Ms¡T n|üŒ{Ï yê] |ü]dæú‘·T\qT ã{Ϻ sêCÒwt yÓ’.j·Tdt.ÄsY ø±+Ŭ>dt rs¡Δ+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. n|üŒ{Ï qT+&ç yÓ’.j·Tdt.ÄsY ø±+Ŭ>dt bÕغ n<ä´≈£åî\, >ös¡e n<ä´≈£åî\ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î bÕغ ø±s¡´Åø£e÷\qT ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À bÕغ ø±s¡´Åø£e÷\qT yÓ÷≥s¡T ôd’øÏfi¯fl sê´©‘√, bÕ<ä j·÷Å‘·\‘√ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü õ˝≤¢˝À ≈£L&Ü Äj·Tq ñìøÏì #ê≥T≈£îHêïs¡T @~ @yÓTÆHê sêCÒwt πø {Ϭø{Ÿ edüTÔ+<äì ÄX¯ ìsêXË’ yê] düreTDÏ ã÷s¡¢ <˚M Å|æj·T≈£î Ä neø±X¯+ <äøÏÿ+~. sêCÒwt ≈£îe÷sY ñqï+‘· ø±\+ n‹ n_Ûeè<√Δ, n_Ûeè<√Δ ø±s¡DyÓ÷ ø±ì #êe⁄‘·|æŒ ø£qTï\T

>={ϺbÕ{Ï uÛÑs¡‘Y Hê$TH˚wüHé

˝§≥ºuÀsTTq≥T¢ nsTT´+~. yê] ÅoeT‹øÏ {Ϭø{Ÿ <äøÏÿ+~. Ç~˝≤ e⁄+fÒ Å|ü‹|üø£å bÕغ nsTTq ‘Ó\T>∑T<˚X¯+≈£î nuÛÑ´s¡TΔ\T ø=<äTe ˝Ò<äì nsTTHê m|üŒ{ÏqT+&√ bÕغì n+{Ïô|≥Tº≈£îì ñqï á ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ø±ø£b˛sTTHê kÕúìø£+>± ìyêdü+ ñ+&ç yês¡T≈£L&Ü ˇø£ esêZìï ≈£L&É>∑{Ϻ q≥T¢ ‘Ó*j·Te∫Ã+~ n≥Te+{Ï ÄXÊyêVüQ˝À¢ me«s¡T rdæb˛s¡ì ≈£L&Ü ‘Ó≥‘Ó\¢+ nsTT´+~. á |ü]dæú‘·T\˝À rHébÕغ n<ä´≈£åî\T dæ{Ϻ+>¥ myéT.j·T˝Ÿ.m ÅoeT‹øÏ {Ϭøÿ≥Tº ÇùdÔ eTs=ø£ bÕغ kÕúìπø‘·s¡T\≈£î Ç#êÃs¡T. eTs=ø£ bÕغ düyÓTÆø±´+Å<ë ù|s¡T‘√ bÕغ kÕú|æ+∫q øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ n‘·ì esêZìï »+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+ yêdüÔe⁄´&Ó’q j·Tdt. ø±+‘êsêe⁄≈£î nuÛÑ´]Δ‘·«+ ø£≥ºu…{Ϻ+~ n\π> ‘Ó\T>∑Tyê] ã+<Ûëìï ‘Ó>∑‘Ó+|ü⁄\T #˚dæq ø±+Ŭ>dt bÕغ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À bÕغH˚ qeTTà≈£îqï yê]øÏ {Ϭøÿ≥Tº Çe«≈£î+&Ü y˚πs yê]øÏ ø£≥ºu…{Ϻ+~ n+<äTe\q bÕغì qeTTà≈£îqï e÷s¡TeT÷&ç <∏ëeTdt Ç|ü&ÉT

ø±+Ŭ>dt bÕغøÏ Äj·Tq≈£îqï nqT#·s¡>∑D+‘√ H˚&ÉT Äø£] s√E ø±e&É+‘√ ø±+Ŭ>dt bÕغøÏ ¬sã˝Ÿ >± Hê$TH˚wüHé y˚düTÔHêïs¡T Ç~˝≤ ñ+fÒ ø±+Ŭ>dt bÕغ Å|üdüTÔ‘· @\÷s¡T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T>± Ksê¬s’Hê eTTdüTq÷] Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À $<ë´e+‘·T\T bÕغùde≈£î\T nsTTq j·T&É¢|ü*¢ sêC≤sêe⁄qT n~ÛkÕΔq+ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î Äj·Tq nuÛÑ´]Δ‘ê«ìï Ksês¡T#˚dæ bÕغ‘·s¡T|ü⁄q Hê$TH˚wüHé y˚TsTTdüTÔHêïs¡T á ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À >∑‘· sê»ø°j·T nqT#·s¡T\T Çs¡TbÕغ\≈£î ùde #˚dæq Ä]Δq k˛úeT‘· ø£*–q Hêj·T≈£î\T m+‘·eT+~ mìï bÕغ\T e÷]Hê ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À z≥s¡T e÷Å‘·+ ìwæ‘·eTT>±, ìX¯uÛΔeTT>± yê] |üìyês¡T #˚düT≈£î+≥T+qï e÷≥ ì»+ Ç~ á˝≤>∑T ñ+fÒ á kÕ<Ûäs¡D mìïø£\˝À @ bÕغ nuÛÑ´]Δ nsTTHê eT<Ûä´+ @s¡T˝…’bÕ]Hê &ÉãT“ ˙fi¯flÅbÕj·T+>± Ks¡Tà #˚dæHê z≥s¡T |ü~\+ z≥T |ü~\+ H√≥Te÷Å‘·+ |ü~\+ø±<äH˚~ Å|ü»\T sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T #Óù|Œ e÷≥.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ j·÷Hê+ @Á|æ˝Ÿ 19: j·÷Hê+ myÓTà˝Ò´ eT˝≤¢&ç ø£ècÕísêe⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï j·÷Hê+ z˝Ò¶CŸ ôVAyéTô|’ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ ÁbÕ+rj·T |ü]bÕ\Hê~Ûø±] düVü‰j·T mìïø£\ n~Ûø±] mdt.>∑DÒwüHé ‘Ó*bÕs¡T. kÕ›ìø£ MT&çj·÷‘√ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\qT+∫ e∫Ãq |òæsê´<äT\ô|’ j·÷Hê+ z˝Ò¶CŸ ôVAyéT, myÓTà˝Ò´ nqT#·s¡T&ÉT ø£Á] sê+u≤ãT ìyêdü >∑èVü‰\ô|’ <ë&ÉT\T #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. á ¬s+&ÉT Á|ü<˚XÊ\˝À uÛ≤Ø yÓTT‘·Ô+˝À q>∑<äT ñqï≥T¢ |òæsê´<äT sêe&É+‘√ ø±øÏHê&É ÇHéø£yéT{≤ø˘‡ n~Ûø±s¡T\ düVü≤ø±s¡+‘√ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+ #êeTHêïs¡T. j·÷Hê+ z˝Ò¶CŸ ôVAyéT˝À ‘êqT düTe÷s¡T 30 ì$TcÕ\ bÕ≥T nìï >∑<äT\qT ≈£åîDí+>± |ü]o*+#ê qHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´– ø£Á] sê+u≤ãT Ç+{Ïô|’ &ç|üP´{° ‘·Vü≤d”˝≤›sY •\+ãsêdüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À eTs√ ãè+<ä+ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫+<äHêïs¡T. nsTT‘˚ á <ë&ÉT\˝À ‘·eT≈£î m≥Te+{Ï q>∑<äT |ü≥Tºã&É˝Ò<äì á düe÷#êsêìï ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î ìy˚~+#êeTHêïs¡T. j·÷q+˝Àì nìï sê»ø°j·T bÕغ\T ìã+<Ûäq\≈£î ˝Àã&ç sê»ø°j·T Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ìã+<Ûäq\qT ñ8\¢+|òæT+∫q yê]ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. sê»ø°j·T Hêj·T≈£î \T mìïø£\ Á|üdü+>±\˝À m≥Te+{Ï <äTs¡T<˚›X¯ |üP]‘· yê´U≤´ \T #˚j·T≈£L&É<äì B+‘√ bÕ≥T ndü‘·´ Á|ü#êsê\T, ¬s#·Ã>=fÒº Á|üø£≥q\T e÷qTø√yê\ì Äj·Tq n$»„|æÔ #˚XÊs¡T. mìïø£\ |òæsê´<äT\ô|’ @sêŒ≥T #˚dæq ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷yéT˝À n~Ûø±s¡T\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤s¡ì Á|ü»\T Ä HÓ+ãsY\≈£î |òæsê´<äT\T |ü+|ü⁄ø√e#·Ãì yÓ\¢&ç+#ês¡T.

21q eTTK´eT+Á‹ Á|ü#ês¡+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ j·÷Hê+ @Á|æ˝Ÿ 19: |ü⁄<äT#˚Ã] ˝Àø˘düuÛÑ nuÛÑ´]Δ ÄsY.sê<Ûëø£èwüíHé ‘·s¡|ü⁄q Á|ü#ês¡+ #˚ùd+<äT≈£î mHéÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT, sêh eTTK´eT+Á‹ mHé.s¡+>∑kÕ$T á HÓ\ 21q j·÷Hê+˝À Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì Ä bÕغ |ü]o\≈£î&ÉT m+.sêeT#·+Á<ä eT÷]Ô ‘Ó*bÕs¡T. kÕΔìø£ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTK´eT+ Á‹ bÕغ nuÛÑ´]Δ‘√ bÕ≥T kÕΔìø£ Hêj·T≈£î\‘√ ø£*dæ j·÷Hê+ ˝Àì ø=‘·Ô ãkÕº+&é zô|Hé Ä&ç{À]j·T+˝À Á|ü»\qT<˚›•+∫ ãVæ≤s¡+>∑ düe÷y˚X¯+˝À Á|üdü+–kÕÔs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. j·÷ Hê+ n_Ûeè~Δ ø√dü+ eTTK´eT+Á‹ $&ÉT<ä\ #˚dæq ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ ì<ÛäT\ $esê\qT eTTK´eT+Á‹ düe÷y˚X¯+˝À $e]kÕÔs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. kÕΔìø£ Hêj·T≈£î&ÉT ô|e÷à&ç <äTsêZÁ|ükÕ <é Ä<Ûä«s¡´+˝À mìïø£\ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·T+<äì B+‘√ bÕ≥T e÷J myÓT´˝Ò´ yÓ\>∑ sêCÒX¯«s¡sêe⁄, bıqT>∑TeT≥¢ $wüßíeT÷]Ô, ØC…˙‡ ø±]àø£ dü+|òü÷\T mHéÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]Δœ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ø=+&ÉeT÷] ≈£îdüTeT Hêπ>+Á<äÁ|ükÕ<é, $»jYT≈£îe÷sY, u≤ãT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTT–dæq Hê$TH˚wüq¢ |üs¡«+ ∫e]s√E uÛ≤Ø>± Hê$TH˚wüqT¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ kÕeTs¡¢ø√≥, @Á|æ˝Ÿ 19: nôd+;¢ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ\≈£î »s¡T>∑qTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ Hê$TH˚wüq¢ |òüT≥º+ X¯ìyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\‘√ eTT–dæ+~. ∫e] s√E n~Ûø£ dü+K´˝À nuÛÑ´s¡TΔ\T ‘·eT Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\qT mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] ô|<ë›|ü⁄s¡+ Äضy√ ≈£Ls¡àHê<Ûé≈£î n+<äCÒXÊs¡T. ∫e]s√Eq ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘·s¡|ü⁄q ìeTàø±j·T\ ∫qïsê»|üŒ nuÛÑ´]Δ>± Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚j·T>± eTT‘ê´\ sê»u≤“sTT, >√* sêe÷sêe⁄, <Í\÷] <=s¡u≤ãT\T ¬su…˝Ÿ nuÛÑ´s¡TΔ\T>± s¡+>∑+˝À ñHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|ü⁄q ‘·TeTà\ <=s¡u≤ãT, düyÓTÆø±´+Á<ä bÕغ ‘·s¡|ü⁄q ∫+‘ê yÓ+ø£≥sêyéT, ;md”Œ ‘·s¡|ü⁄q dü_“fi¯¢ yÓ+ø£≥¬s&綑√ bÕ≥T Äe÷~à bÕغ nuÛÑ´]Δ |ü\Te⁄s¡T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ nuÛÑ´s¡TΔ\T Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚XÊs¡T.

u…\¢+|ü*¢˝À Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

u…\¢+|ü*¢ @Á|æ˝Ÿ19: ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚düTÔqï ∫\TeTT\ X¯+ø£sY X¯ìyês¡+ s√E sê+q>∑sY n+&ÉsYÁ_&ç® <ä>∑Zs¡ qT+&ç ø±˝Ÿf…ø˘‡ MT<äT>± ¬s’˝Ò«ùdºwüHé es¡≈£î ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ sê´©>± ìs¡«Væ≤+∫ Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹]– ø£qã&çq yê]ø£˝≤¢ qe⁄«‘·÷, #˚sTT n+~dü÷Ô qqTï ¬>*|æ+#·+&ç nì ø√s¡T‘·÷ Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. á Á|ü#ês¡+˝À &ç. sê»*+>∑T, ã+&ç Á|üuÛ≤ø£sY, kÕ+#ê\ ø£èwüí#ê], dæ\Te] dü‹Ô, eT<ÛäT bÕ˝§ZHêïs¡T.


yÓ’uÛÑe+>± »]–q s¡+>∑düú\ ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\T Ä~yês¡+ 20, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ neT˝≤|ü⁄s¡+, @Á|æ˝Ÿ 19 : kÕúìø£ ø£&É* ì\j·T+˝À l nuÛÑT´<äj·T ø£fi≤ìπø‘·Hé, nuÛÑT´<äj·Teè‹Ô, W‘ê‡Væ≤ø£, s¡+>∑düú\ ø£fi≤ø±s¡T\ dü+πøåeTdü+|òüT+ dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+ ˝À $$<Ûä s¡+>±\ ø£fi≤ø±s¡T\T ‘Ó\T>∑T Hê≥ø£s¡+ >∑düú\

yÓ’ø±bÕ nuÛÑ´]ú>± ªªø=+&˚{Ï ∫{Ϻu≤ãTμμ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ nsTTq$*¢, @Á|æ˝Ÿ 19: |æ.>∑qïes¡+ yÓ’ø±bÕ nuÛÑ´]ú>± ø=+&˚{Ï ∫{Ϻu≤ãTqT bÕغ n~ÛcÕ˜q+ X¯óÁø£yês¡+ Ksês¡T #˚dæ+~. Çø£ÿ&É nuÛÑ´]úì Á|üø£{Ï+#˚ $wüj·T+˝À HÓ\ø=qï ñ‘·ÿ+sƒ¡‘·≈£î ‘Ós¡|ü&ç+~. Á|ü<Ûëq+>± ∫{Ϻu≤ãT, $ÁXÊ+‹ Ç]π>wüHé ÇÇ $|üŒ]Ô y˚DT>√bÕ\sêe⁄\ eT<Ûä´ á {Ϭøÿ≥Tº ø√dü+ >∑{Ϻb˛{° @s¡Œ&ç+~. ∫es¡≈£î ∫{Ϻu≤ãTqT bÕغ nuÛÑ´]ú>± bÕغ n~ÛcÕ˜q+ Á|üø£{Ï+∫+~. X¯ìyês¡+ bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô˝À ø£\dæ ∫{Ϻu≤ãT Hê$TH˚wüHé y˚XÊs¡T.

yÓ’ø±bÕ nuÛÑ´]ú Hê$TH˚wüHé≈£î ‘·s¡*yÓ[flq yÓ’mdtÄsYdæ|æ Hêj·T≈£î\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ nsTTq$*¢, @Á|æ˝Ÿ 19 : |æ.>∑ïes¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ yÓ’mdtÄsYdæ|æ myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]ú ø=+&˚{Ï ∫{Ϻu≤ãT X¯ìyês¡+ Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚j·TqT+&É&É+‘√ nsTTq$*¢ eT+&É\+˝À ñqï yÓ’mdtÄsYdæ|æ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T uÛ≤Ø sê´©>± ‘·s¡*yÓfi≤fls¡T. ‘=\T‘·>± eTTπøÔX¯«s¡+ ôd+≥sY˝Àì yÓ’mdtsê»X‚K s¡¬s&ç¶, &Ü._.ÄsY.n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\≈£î |üP\e÷\\T y˚dæ nø£ÿ&ç qT+&ç H˚s¡T>± |æ.>∑qïes¡+ ãj·T\T<˚sês¡T. eT+&É\ ø£˙«qs¡T eT<ë› #·+{Ïu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |æ.>∑qïes¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À yÓ’mdtÄsYdæ|æ bÕغøÏ m+‘√ ùde #˚dæq ∫{Ϻu≤ãT≈£î {Ϭøÿ≥Tº Á|üø£{Ï+#·&É+ô|’ Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. bÕغ $»j·÷ìøÏ Á|ür ˇø£ÿ ø±s¡´ø£s¡Ô Á>±eTkÕúsTT qT+∫ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø£èwæ #˚dæ $»j·T+ kÕ~Û+#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’mdtÄsYdæ|æ eT+&É\ ø£˙«qsY eT<ë› #·+{Ïu≤ãT, »&ûŒ{Ïdæ nuÛÑ´]ú yêdü+XË{Ϻ uÒ;≈£îe÷], eT≥º|ü]Ô sêe÷sêe⁄, eT≥º|ü]Ô lìyêdt, eT+&É\+˝À ñqï bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+&É\+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ nuÛÑ´]ú <ë≥¢ ãT∫Ãu≤ãT Á|ü#ês¡CÀs¡T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±ÁfÒìø√q, @Á|æ˝Ÿ 19: ø±ÁfÒìø√q eT+&É\+˝À eTT$Tà&çes¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ nuÛÑ´]ú nsTTq <ë≥¢ düTã“sêE (ãT∫Ãu≤ãT) ø±ÁfÒìø√q eT+&É\+˝À ás√E ñ<äj·T+ >∑#·Ãø±j·T\bıs¡, ∫s¡j·÷Hê+, ˙fi¯flπse⁄ Á>±e÷\˝À Ç+{Ï+{ÏøÏ Á|ü#ês¡CÀs¡T kÕ–düTÔHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ nuÛÑ´]ú nsTTq ãT∫ÃsêE Ç+{Ï+{Ïø° yÓ[fl #·+Á<äu≤ãT Hêj·Tø£‘ê«ìï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕØºì ¬>*|æ+#·&ÜìøÏ ôd’øÏ˝Ÿ>∑Ts¡TÔô|’ neT÷\´ yÓTÆq z≥T y˚dæ n‘·´~Ûø£ yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. sêÁwüº+˝À >∑‘· |ü~dü+e‘·‡sê\ qT+∫ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ n$˙ ‹˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT+<äì nqTuÛÑeXÊ*, Ä#·s¡D˝À ô|≥º>∑\ X¯øÏÔ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Hêj·T≈£î&Ó’q #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉTπø ñ+<äì Ç+ {Ï+{Ïø° yÓ[fl Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ ¬s’‘·T\ ãTTDe÷|ò” ô|ò’˝Ÿô|’ ‘=*dü+‘·ø£+ #˚kÕÔs¡ì n˝≤π> &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\≈£î e&û¶˝Òì s¡TD≤\T, eTVæ≤fi≤ uÛÑÁ<ä‘·≈£î Á|ü‘˚´ø£ b˛©dt e´edüú ¬s+&ÉT s¡÷bÕj·T\πø 20©≥s¡¢ $Tqs¡˝Ÿ yê≥sY, |üP]Ô>± $<äT´‘Y düs¡|òüsê, e´ekÕj·÷ìøÏ HêD´yÓTÆq 9 >∑+≥\ ñ∫‘· $<äT´‘Y, Çfi¯ófl˝Òì yês¡+<ä]ø° \øå± 50y˚\ s¡÷bÕj·T\‘√ >∑èVü≤ìsêàD+, eè<ëΔ|ü´ |òæ+#·Hé yÓsTT´s¡÷bÕj·T\ ô|+|ü⁄, |ü≥ºD≤\˝Àì ìs¡Tù|<ä\≈£î 5 s¡÷bÕj·T\πø uÛÀ»q+, Á|ür Ç+{ÏøÏ eT+∫ ˙s¡T, eTs¡T>∑T<=&É¢ s¡÷|üø£\Œq Ç≥Te+{Ï ìHê<ë\‘√ ãT∫Ãu≤ãT Á|ü#ês¡CÀs¡T˝À ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T.

ñ<√´>±\˝À eTVæ≤fi¯\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Nsê\, @Á|æ˝Ÿ 19: ˇø£|ü&ÉT |ü≥ºD≤\πø |ü]$T‘·yÓTÆq ñ<√´>∑+ #˚ùd eTVæ≤fi¯\T Ç|ü&ÉT |ü˝…¢≥÷s¡T˝ÀqT ø£ì|ædüTÔHêïs¡T. Ä&É |æ\¢\qT |ü~ es¡≈£î #·~$ùdÔ #ê\T nqTø=H˚ ‘·*¢ <ä+Á&ÉT\T Ç|ü&ÉT eè‹Ô $<Ûä´ ÄdüøÏÔ #·÷|ædüTÔHêïs¡T. #·<äTe⁄ ‘·s¡Tyê‘· ô|[¢ yÓ’|ü⁄ <ë] rùd yê] J$‘·+ Ç|ü&ÉT ñ<Û√´>∑+ yÓ’|ü⁄>± n&ÉT>∑T\T y˚düTÔHêïsTT. ‘·eT |æ\¢\T ñ<√´>∑+ #˚dæ ˇø£ ñqï‘· kÕúsTT˝À ñ+fÒ #·÷&Ü\ì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Äsê≥ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç+~Ûsê>±+BÛ, d”Œø£sY MTsê≈£îe÷Ø, kÕìj·÷MTsê®, ôd’Hê HÓVü≤«˝Ÿ \qT Ä<äs¡Ù+>± rdüTø=ì yê] n+‘·>± m<ä>∑˝Ò≈£îHêï ‘·eT ‘·eT eè‹Ô˝À m<ä>∑{≤ìøÏ n&ÉT>∑T\T y˚düTÔHêïs¡T. eTTK´+>± Ç+≥sY |üP]Ô#˚dæHê y˚düTÔHêïs¡T. Ç+<äT˝À eTTK´+>± _.mdt.dæ, õ.mHé.myéT, @.mHé.myéT q]‡+>¥ ø=s¡T‡\ô|’ eTVæ≤fi¯\T ÄdüøÏÔ #·÷|ü⁄‘ês¡ì ªªÄ\÷] q]‡+>¥ ø±˝ÒCŸμμ yês¡T $˝Òø£s¡≈£î yÓfi¯¢&ç+#ês¡T. á ø√s¡T‡\T #˚dæq yês¡T düTe÷s¡T>± 7 qT+∫ 20 y˚\ es¡≈£î dü+bÕ~+#· e#·Ãì #ÓbÕŒs¡T. eTVæ≤fi¯\˝À #Ó’‘·q´+ rdüTø=∫à ñ<√´>±\ yÓ’|ü⁄ rdüTø=ì sêe&ÜìøÏ ªªÄ\÷] q]‡+>¥ ø±˝Òõμμ yês¡T m+‘√ ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡ì Ä ø±˝Òõ j·÷C≤e÷q´+ øÏc˛sY #ÓbÕŒs¡T. eTVæ≤fi¯\˝À #Ó’‘·q´+ rdüTø=ì e#˚à yê]øÏ ‘·*¢ <ä+Á&ÉT\≈£î ªªÇ+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚μμ ªªôd\T´{Ÿμμ #˚düTÔ+~. Ç≥Te+{Ï yê]øÏ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ yÓqï+fÒ ñ+&ç Áb˛‘·‡Væ≤düTÔ+<äì #Ó|ü⁄ÔHêï+.

Nsê\ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À #·+Á<äu≤ãT |üs¡´≥q Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Nsê\, @Á|æ˝Ÿ 19: X¯ìyês¡+ sêÁ‹ {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À u≤>∑+>± Nsê\ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À |üs¡´{Ï+#ês¡T. n~ÛH˚‘· sêe&É+‘√ {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\˝À Áø=‘·Ô ñ‘ê‡Vü≤+ HÓ\ø=+~. ø=Hêï\T¢>± ¬>\T|ü⁄ ô|’ &Ó’qe÷˝À ñqï Hêj·T≈£î\T j·÷Á‘· $»j·Te+‘·+ ø±e&É+‘√ ¬>\T|ü⁄ ô|’ BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. kÕúìø£ >∑&çj·÷s¡ düúã+ e<ä› @sêŒ≥T #˚dæq düuÛÑ˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 9 dü+ˆˆ sê\T Á|ü‹ |üø£å+˝À ñqï Nsê\˝À bÕغ ø±´&ÉsY #Ó≈£îÿ #Ó<äs¡˝Ò<äì sêÁwüº+˝À n$˙‹ bÕ\q Ç|üŒ{Ï es¡≈£î |ü]bÕ*+∫+<äì ¬s’‘·T\≈£î, eè<äT›\≈£î, ù|<ä\≈£î, neTà\≈£î, nø£ÿ\≈£î m|ü&ÉT {Ï&ç|æ n+&É>± ñ+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. ∫qï u§+u≤sTT>± |æ\Teã&˚ Nsê\qT yÓ÷Á&ÉHé {ÖHé>± r]Ã~<äT›‘êqì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. Nsê\˝À eTTK´yÓTÆq #˚H˚‘·\≈£î bÕغ m|ü&ÉT ô|<ä› |”≥ y˚düTÔ+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bı‘·T\ düT˙‘· >±s¡T, düTπswt, <ëeT#·s¡¢ »Hês¡ΔHé, ø£s¡D+ ã\sê+ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\qT ñ‘ê‡Vü≤+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. dü+|òüTdü+düÿs¡Ô ø£+<äT≈£L] MπsX¯*+>∑+ |ü+‘·T\T »qà~H√ ‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± »]π> á s¡+>∑düú\ ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\ düuÛÑ≈£î n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+∫q e´ekÕú|ü≈£î\T |üsƒêHéÇÁãV”≤+ U≤Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£fi¯\ |ü⁄qsYJeHêìøÏ, ø£fi≤ø±s¡T\

nuÛÑT´qï‹øÏ n+<äs¡÷ ø£èwæ #˚j·÷\ì ø£fi¯\qT b˛wædü÷Ô ø£fi≤ø±s¡T\qT B$+#ê\ì n|ü⁄&˚ düeTdüe÷»+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì n<˚ s¡+>∑düú\ ~H√‘·‡e ÄX¯j·TeTì U≤Hé nHêïs¡T.á düuÛÑ˝À ø£fi≤ø±s¡T\T, bÂsêDÏø£ |ü<ë´\T, ãTÁs¡ø£<∏ä, C≤q|ü<äqè‘ê´\T, ø£+»]ø£<∏ä, dæÿ{Ÿ\T, bÕ≥\T,

m¬ø’‡CŸ yÓTs¡T|ü⁄ <ë&ÉT\T 19 ≥qTï\ eTT&ç düs¡T≈£î kÕ«BÛq+ 4>∑Ts¡T n¬sdüTº ¬s+&ÉT yêVü≤Hê\T d”CŸ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ∫+‘·\|üP&ç @Á|æ˝Ÿ 19 :|ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢˝À mìïø£\ b˛*+>¥ ìs¡«Vü≤D˝À uÛ≤>∑+>± ∫+‘·\|üP&ç˝À &ç|üP´{Ï ø£MTwüqsY #·+Å<äX‚Ks¡Hê j·TT&ÉT ÅoeT‹ πsDTø£ |üs¡´y˚ø£åD˝À m.j·Tdt.Ç. _. ÅoìyêdüT\T, ÄsY.$. qs¡•+Vü≤sêe⁄, u≤ãT Å|ükÕ<é eT]j·TT ÅoqT, uÛ≤cÕ\‘√ ø£\dæ ∫+‘·\|üP&ç˝À >∑Ts¡Tyês¡+ sêÅ‹ 12>∑+≥\qT+&ç k˛<ë\T »s¡T|ü>± ∫+‘·\|üP&çøÏ #Ó+~q ≈£îe÷sY »qsYk˛ºsY‡ j·T»e÷ìøÏ dü+ã+~Û+∫ q\¢u…˝≤¢\qT {≤{≤ m.|æ.37.{Ï._.3539 HÓ+ãsY >∑\ |æø£ÿsY yê´qTqT {≤{≤ Ç+&çø± ø±s¡T m.|æ.16.6708 HÓ+ãs¡T¢ >∑\ yêVü≤Hê\˝À kÕsê ñ‘·Œ‹Ôì #˚ùd eTT&çdüs¡T≈£îqT ‘·]*düTÔ+&É>± Ä yêVü‰Hê\qT ‘·ìøÏ #˚j·T>± yêVü≤Hê\˝À u…\¢eTT ø£ì|æ+∫q~. n+‘·≥ Çs¡Te⁄s¡T Å&Ó’esY\qT Å|ü•ï+#·>± e÷≈£î ˝À&ÉT#˚dæq >√&ÍqT }]∫es¡ kıôd’{° m<äTs¡T>± ñqï s¡TøÏàDÏ mHéπø¢yé˝À >√&ÍqT ñ+<äì #Ó|æŒj·TTHêïs¡T. n+‘·≥ m.j·Tdt.Ç. _. ÅoìyêdüT\T yêVü≤q+˝À ñqï eTT&ç düs¡T≈£îqT >√&Í˝Àñqï eTT&ç düs¡T≈£îqT d”CŸ #˚dæj·TTHêïs¡T yÓTT‘·Ô+ ø£*|æ 264 ãkÕÔ\ q\¢u…\¢+, ˇø=ÿãkÕÔ≈£î 50 πøJ\ #=|üq

ñ+≥T+<äì á yÓTT‘·Ô+ 13 ≥qTï\ es¡≈£î edüTÔ+<äì n˝≤π> á düs¡T≈£î≈£î dü+ã+~Û+∫q »\T›≈£îe÷sY KeTà+ õ˝¢ <äeTàù|≥ eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q kÕj·T\ ÅoìyêdüT n#·T´‘ê |ü⁄sêìøÏ #Ó+~q m\T¢ dürwt \qT n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ∫+‘·\|üP&ç eT+&É\+ j·TÅs¡>∑T+≥|ü*¢ Å>±e÷ìøÏ #Ó+~q eTT>∑TZfi¯fl k˛y˚TX¯«s¡sêe⁄ Ç+{Ï e<ä› k˛<ë\T »]|æ‘˚ nø£ÿ&É düTe÷s¡T 6≥qTï\ u…\¢eTT 15πøJ\ |ü{Ïø£ 12 πøJ\ nyÓ÷ìj·÷ ˇø£ ádtº bÕ´¬ø{Ÿ uÛ≤Ø ôd’E˝À ø£\ bÕ*‹Hé ø£es¡T¢(u…\¢+ }≥ }s¡y˚j·T{≤ìøÏ ñ|üjÓ÷–+#˚ dü+#·T\T),200 ©≥s¡¢ ¬øbÕdæ{° |æbÕ\T 40©≥s¡¢ Å&ÉeTTà\T,20 ©≥s¡¢ Å&ÉeTTà\T ≈£L&Ü kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T Ç+‘·yÓTT‘·Ô+ kÕBÛq+ #˚düTø√e&É+ »]–+<äì #˚bÕŒs¡T. kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï yÓTT‘êÔìï Hê≥TkÕsê ‘·j·÷]øÏ ñ|üjÓ÷–ùdÔ 19y˚\ ©≥s¡T¢ Hê≥TkÕsê ñ‘·Œ‹Ô #˚düTø√>∑\s¡T n≥Te+{Ï eTT&çdüs¡T≈£îqT y˚TeTT kÕ«BÛq+ #˚düTø√e&É+ e\q ñ‘·Œ‹Ô Ä]ø£{≤ºeTì nj·Tq nHêïs¡T á <ë&ÉT˝À¢ ∫+‘·\|üP&ç ÅbıVæ≤;wüHé n+&é m¬ø’‡CŸ dæ.◊. j·TyéT. ns¡TD ≈£îe÷] mdt.◊ Åoìyêdüsêe⁄ eT]j·TT dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt ø±sê´\j·T+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ neT˝≤|ü⁄s¡+, @Á|æ˝Ÿ 19: neT˝≤|ü⁄s¡+ ø±+Á¬>dt bÕغ bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z kÕúsTT mìïø£\ ø±sê´\j·÷ìï bÕغ »qs¡˝Ÿ @C…+{Ÿ eTTwæDÏ sêeTø£ècÕísêe⁄ ìyêdü ÁbÕ+>∑D+˝À X¯óÁø£yês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ bÕs¡¢yÓT+≥Ø ìjÓ÷»ø£es¡Z nuÛÑ´]ú nsTT‘êã‘·TÔ\ ãT∫ÃeTùV≤X¯« s¡sêe⁄ eTTK´n‹~∏>± bÕ˝§Zì ø±sê´\j·÷ìï

ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕغ <˚XÊìï n_Ûeè~Δ #˚dæ+<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À <=y˚Tà{Ï Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, ø£\Teø=\qT ‘ê‘êJ, e+f…<äT› yÓ+ø£Hêïj·TT&ÉT, ø£+∫|ü*¢ nãT“\T, j˚T&ç<ä lqT, ø=s¡¢bÕ{Ï u≤|æsêE, ô|{≤º Á|ü‘ê|t, nsTTq$*¢ ñ<äj·TuÛ≤düÿsY, ¬s’‘·T dü+|òüT Hêj·T≈£î&ÉT ø£&çj·÷\ dü‘·´Hêsêj·TD bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘·≈£îÿe Ks¡TÑ√ m≈£îÿe Á|ü#ês¡+

@ø£bÕÁ‘ê_Ûqj·÷\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düuÛÑ˝À Á|ü<Ûëqø± s¡´<ä]Ù ø£&É* dü‘·´Hêsêj·TD, yÓ’.ÄsY.¬ø. Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T >∑T+&ÉTyÓ÷>∑T\ uÛ≤düÿs¡sêe⁄, $j·T÷´] düTÁãVü≤àD´+, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ã+<ë ≈£îe÷s¡kÕ«$T, |æ.n_ÛeTqT´&ÉT, ã+<ë ø±y˚TX¯«s¡sêe⁄, ø±s¡T|ü]Ô Ms¡uÛÑÁ<ä s¡sêe⁄, ≈£î&ÉT|üP&ç Hê>∑sêE, ñbÕŒ&É nbÕŒsêe⁄, o\+ sê<Ûëø£èwüí, πs\+– dü÷s¡´+, ø£eTTE dü‘·´Hêsêj·TD, ¬ø.©\, C….áX¯«], n&Éu≤\ s¡eT, ¬ø.dü‘·´Hêsê j·TD, ÄsY.Hêπ>X¯«s¡sêe⁄,ùwø˘ U≤C≤yÓTTVæ≤sTTB› Hé, ø£‘·TÔ\ Äq+<äsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±¢dæô|’&é‡

‘·≈£îÿe Ks¡TÑ√ m≈£îÿe Á|ü#ês¡+

Ç+&çj·÷ q÷´dt≥T&˚˝À j·÷&é‡ eT]j·TT ø±¢dæô|ò’&é‡ >∑T]+∫ dü+Á|ü~+#·+&ç ø±øÏHê&É: 9032986899, $XÊK|ü≥ï+: 7729013819, $»j·Tyê&É: 9703464497, >∑T+≥÷s¡T: 9966802663, ˇ+>√\T: 8885779937, HÓ\÷¢s¡T : 8886915494, @\÷s¡T: 9014595805, q˝§Z+&É: 9666596438, ôV’≤<äsêu≤<é: 9494008009, es¡+>∑˝Ÿ: 8978377379, ø£Ø+q>∑sY: 8897135888, yÓT<äø˘: 9014316631, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY: 9848661344 Ä~˝≤u≤<é: 9985912367, uÛÑÁ<ë#·\+: 9703669458

lìyêdü E´yÓ\Ø

l Á|æj·T<ä]Ùì

ô|ò’HêHé‡

e÷e<ä› Vü‰˝Ÿ e÷sYÿ ¬s&ûyÓT&é p´yÓ\Ø ø£\<äT

|òü]ï#·sY c˛s¡÷yéT

Ç+{Ï düú˝≤\ô|’q, Ç+{Ïô|’q, bı˝≤\ ‘·qU≤ô|’ ô|ò’HêHé‡ Çe«ã&ÉTqT.

nìï s¡ø±\ |òü]ï#·sY ¬s&û |òüsY ùd˝Ÿ

fÒø˘ e⁄&é/ ¬s&é e⁄&é

;ÛeTes¡+ Ábı: lìyêdt

eT+#ê\T, #ÛÓ’sY\T, e⁄&é |òü]ï#·sY\T ø£\e⁄

ôd˝Ÿ: 8125642270

sêeTT: 9640551228

ôV’≤<äsêu≤<é

TO-LET

dü˝≤e⁄~›Hé ø£HéÁdüºø£åHé‡ cÕ<éq>∑sY, X¯+cÕu≤<é, #Óy˚fi¯fl ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡+ q+<äT

¬s&û |òüsY ùd˝Ÿ

nìï s¡ø±\ ø±s¡T¢

l eTDÏø£+sƒ¡ ø£q‡˝Ÿf…+{Ÿ‡

dü|ü¢jYT #˚j·Tã&ÉTqT

ø£eT]¸j·T˝Ÿ/ ¬sdæ&Óì‡/ u≤´∫\sY s¡÷yéT‡/ cÕ|ü⁄\ ø=s¡≈£î ôw≥ºsY‡

Ä+»H˚j·T ]j·T\ºsY‡ Ç+&É¢ düú\eTT\T ø=qã&ÉTqT/neTàã&ÉTqT &É÷´ô|¢ø˘‡ Ç\T¢ ì]à+∫ Çe«ã&ÉTqT

>∑+&ÉT sêE 9347810025

\ø°¶ø£|üP˝Ÿ n|ò”dt q+<äT f…©ø±\sY‡/n+f…+&ÉsY ø±e˝…qT nø£s¡¸D°j·TyÓTÆq J‘·+

ôd˝Ÿ: 8125642270

sêE ≥÷sY‡ n+&é Á{≤yÓ˝Ÿ‡ neT˝≤|ü⁄s¡+

SAMCO eT÷M ø±s=ŒπswüHé‡

9985591655

SALE-S SALE-S SALE

X¯+cÕu≤<é sTTsYb˛sYº≈£î n‹ düMT|ü+˝À bÕ¢≥T¢ ø£\e⁄ ùdÿ«sY |ò”{Ÿ s¡÷.1199 9059441809

ñ<√´>∑ neø±X¯+

#·÷|æ+#·ã&ÉTqT.

Ç\T¢ ì]à+∫ Çe«ã&ÉTqT ¬s&û |òüsY n≈£L´ô|wüHé

990819851 9030916237

q+&É÷] q{° q≥T\T ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ ø±e˝… qT &û{°d”|” nÁ|üPe˝Ÿ‘√ Ä|æ º ø £ ˝ Ÿ ‡ Á|üeTTK eT÷M dü+düú bı: y˚DT>√bÕ˝Ÿ u≤´qsYô|’ ‘·«s¡˝À rj·TuÀj˚T dæìe÷≈£î q{°`q≥T\T ø±e˝…qT

80 n&ÉT>∑T\ s√&é ù|òdæ+>¥ yÓ+#·sY˝À ‘ês¡Ts√&é, Á&Ó’HÓJ, bÕsYÿ nìï Vü≤+>∑T\‘√ bÕ¢≥T¢ >∑\e⁄. dü+Á|ü~+#·+&ç. ôV’≤<äsêu≤<é

9848812136

ôd˝Ÿ: 9573630667

SAMCO

Á

ôV’≤<äsêu≤<é

eT÷M ø±s=ŒπswüHé

9000506360

9640551228

$˝Òø£s¡T¢ ø±e˝…qT

_*¶+>¥ neTàø£+

TO-LET

bÕ¢≥T¢ neTàã&ÉTqT

sê»eT+Á&ç, neT˝≤|ü⁄s¡+, sêe⁄\bÕ˝…+, ø±øÏHê&É, |æsƒê|ü⁄s¡+, ô|<ä›|ü⁄s¡+ &ç$»Hé\˝À

y˚T&ç|ü*¢, m˝Ÿ._ q>∑sY

\ø°¶ø±|üP˝Ÿ ` m.d”>±sY¶‡

<ä>∑Zs¡>± 1200ôùdÿ«sYj·÷&é˝À >∑\ Ç\T¢ neTàã&ÉTqT.

‘ês¡ïø£, dæøÏ+Á<äu≤<é, ñ|üŒ˝Ÿ, d”‘ê|òü˝ŸeT+&û\˝À

&ÉãT˝Ÿ u…&é s¡÷+ bòÕ¢{Ÿ >∑\<äT.

Ád”Ô X¯øÏÔ e÷dü|üÁ‹ø£≈£î

ôV’≤<äsêu≤<é q+<äT Hê\T>∑e bò˛¢sY˝À

bÕ¢≥T¢\T neTàø±\≈£î ø£\e⁄

ôd˝Ÿ: 7893894079 |ü⁄≥º>=&ÉT>∑T\ ô|+|üø£+

8125642270 8885353999 düú\+ neTàã&ÉTqT ø£+|üP´≥sY m+Áu≤sTT&ÉØ

ø±s¡T¢ n<Ó›≈£î Çe«ã&ÉTqT. nìï õ˝≤¢˝ÀqT

MTs¡T n~Ûø£ n<ëj·T+ dü+bÕ~+#ê\ì nqT≈£î+≥THêïsê... s¡+&ç.. |ü⁄≥º>=&ÉT>∑T\ ô|+|üø£+ô|’ n~Ûø£ n<ëj·T+ bı+<ä+&ç...

ø±s¡T¢ n<Ó›≈£î(HÓ\ yêØ) |ü<䛋q Çe«ã&ÉTqT

nœ˝Ÿ

$»j·Tyê&É >∑TD<ä\ s√&ÉT¶˝À ádtº ù|òdæ+>¥ 256 #·.>∑. düú\+ neTàã&ÉTqT. yêdüTÔ Á|üø±s¡+ Ç\T¢ ø£{Ϻ Çe«ã&ÉTqT n+_ø£ ø£HéÁdüºø£åHé‡

ôd˝Ÿ: 9494008009

>∑DÒXŸ ≥÷sY‡ n+&é Á{≤yÓ˝Ÿ‡ sêÁwüº yê´|üÔ+>±

HÓ\≈£î s¡÷.12,000 qT+&ç s¡÷.15,000\T Ä<ëj·T+ >∑\ ø£+|üP´≥sY m+Áu≤sTT&ÉØ H˚]Œ+∫ yÓT{°]j·T˝Ÿ‘√ neTàã&ÉTqT/ ø=qã&ÉTqT

9291416111 810209479 9849463638 9949246779 @düTÁø°düTÔ #·÷|æq Áù|eTe÷s¡Z+˝À q&ÉT<ëΔ+

Äs¡´yÓ’X¯´ d”ìj·TsY dæ{Ï»Hé‡ nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åîì>± |ü⁄˝Ò¢X¯«s¡sêe⁄

mìïø£\ $<ÛäT˝À¢ bÕ˝§ZH˚ yês¡T

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ neT˝≤|ü⁄s¡+, @Á|æ˝Ÿ 19: Á|ü»\T #˚dæq bÕbÕ\T ‘·qô|’ y˚düT≈£îì •\Teô|’ #Ó|æŒq @&ÉT e÷≥\qT Á|ür Á¬ø’düÔe $XÊ«düT\T >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê\ì ôdsTT+{ŸCÀHé‡ \÷<∏äs¡Hé #·]à bÕdüºsY ¬se¬s+&é m+.sêE ù|s=ÿHêïs¡T. Áø°düTÔ #·÷|æq e÷s¡Z+˝À Á|ür ˇø£ÿs¡÷ q&Éyê\Hêïs¡T. X¯óuÛÑX¯óÁø£yês¡+ (>∑T&éÁô|ò’&˚) qT |ü⁄s¡wüÿ]+#·T≈£îì neT˝≤|ü⁄s¡+˝Àì Á|ü<Ûëq ÁbÕs¡úHêeT+~sê \˙ï Á¬ø’düÔe $XÊ«düT\‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ÜsTT. <˚yê~<˚e⁄&Ó’q @düTÁø°düTÔ ù|s¡Tq Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. yÓTsTT Hés√&ÉT¶˝Àì ôdsTT+{ŸC≤Hé‡ \÷<∏äs¡Hé #·]Ã˝À Áø°düTÔ •\Teô|’ ñ+&ç |ü*øÏq @&ÉT e÷≥\qT, yê{Ï |üs¡e÷sêúìï |ü*øÏq @&ÉT e÷≥\qT yê{Ï |üs¡e÷sêúìï bÕdüºsYsêE $e]+#ês¡T. @düTÁø °düTÔ |ü⁄qs¡T<ëΔq+ »]π> $<ÛëHêìï ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ádüºsY |ü+&ÉT>∑ düø£\ »qT\≈£î X¯óuÛÑ~qeTHêïs¡T. q\¢e+‘Óq e<ä› qTqï eTHêï p;¢ #·]Ã˝À ¬se¬s+&é ø±sY¢&˚$&é ø=e÷q|ü*¢ Ä<Ûä«s¡´+˝À >∑T&éÁô|ò’&˚ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTV”≤bÕ\ M~Û˝Àì ÄsYd”m+ #·]Ã, yÓTsTTHés√&ÉT¶˝Àì J&ûm+ #·]Ã\˝À Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq\T #˚XÊs¡T. eTHêï C≤;¢ #·]Ã˝À ˝Àø£s¡ø£å≈£î&ÉT Hê{Ïø£qT Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. @düTÁø°düTÔ e÷qyê[ bÕ|üeTT\ ì$T‘·Ô+ •\Teô|’ @$<Ûä+>± ÁX¯eT|ü&çq~. Äj·Tq #˚dæq ÄX¯Ãs¡´ ø±sê´\qT á Hê{Ïø£˝À Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. ã+&Üs¡T\+ø£ •yês¡T ø£+<äT\bÕ&ÉT ø±\˙˝À s¡ø£åD¬>\T|ü⁄ {°yéT Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ eTVü‰$C≤„q Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $X¯«+ Ä$sꓤe+ qT+&ç <˚e⁄ì Á|üy˚Tj·T+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ Áø°düTÔ |ü<䛋 nH˚ &Ü≈£î´yÓT+≥Ø |æ˝ŸàqT Áã<äsY |æ.jÓ÷Vü‰qT Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|ü<ä]Ù+#ês¡T.

z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê*

C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{Ï+#·+&ç... Á|üe÷<ë\T ìyê]+#·+&ç

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 19: mìïø£\ $<ÛäT˝À¢ bÕ˝§ZH˚ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T, b˛©düT\T, yÓTÆÁø√ nã®s¡«s¡T¢, M&çjÓ÷Á>±|òüs¡T¢, Á&Ó’es¡T¢, yÓuŸø±dæº+>¥ $<ë´s¡TΔ\T, |”z\T, @|”z\T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ <ë«sê ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£î+{≤s¡ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ ø√s¡Tº Vü‰\T˝À @sêŒ≥T #˚dæq M&çjÓ÷ ø±H錤¬sH釽À ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á HÓ\ 25e ‘˚Bq b˛©düT\T düuŸ &ç$»Hé ˝…yÓ˝Ÿ˝À dü+ã+~Û‘· &ûmd”Œ ø±sê´\j·÷˝À¢ b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ y˚kÕÔs¡Hêïs¡T. 26,27 ‘˚B˝À¢ Ç‘·s¡ b˛*+>¥ dæã“+~øÏ, 28e ‘˚Bq yÓTÆÁø√ nã®s¡«s¡T¢, M&çjÓ÷Á>±|òüs¡T¢, yÓuŸø±dæº+>¥ $<ë´s¡TΔ\≈£î, 30e ‘˚Bq b˛*+>¥ n~Ûø±s¡T\T ndæôdº+{Ÿ b˛*+>¥ n~Ûø±s¡T\T bÕs¡¢yÓT+≥Ø kÕΔsTT˝À b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ y˚kÕÔs¡Hêïs¡T. •ø£åD≤ eT]j·TT ô|òdæ*fÒwüHé ôd+≥s¡¢+<äT b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ mìïø£\ Á|üÁøÏj·T˝À bÕ˝§ZH˚ ñ<√´>∑T\T, n~Ûø±s¡T\≈£î b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ y˚ùd+<äT≈£î @sêŒ≥T #˚XÊs¡Hêïs¡T. ø±øÏHê&É bÕs¡¢yÓT+≥Ø ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ ◊&çj·T˝Ÿ ÇHédæº≥÷´{Ÿ Ä|t f…ø±ï\J, $<äT´‘Yq>∑sY˝À, sê»eT+Á&ç bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ ø£+<äT≈£L] sê»´\ø°åà &çÁ^ ø±˝ÒCŸ |òüsY ñyÓTHé˝À, neT˝≤|ü⁄s¡+ bÕs¡¢yÓT+≥Ø ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ »&ûŒ >∑s¡˝Ÿ‡ n+&é u≤jYT‡ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ q+<äT, s¡+|ü#√&Ées¡+ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ >∑es¡ïyÓT+{Ÿ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ, s¡+|ü#√&Ées¡+ q+<äT, ô|<ë›|ü⁄s¡+, sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+ &ç$»q¢ |ü]~Û˝À @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ neT˝≤|ü⁄s¡+, @Á|æ˝Ÿ 19 : ∫qï C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{ÏùdÔ ô|<ä› ô|<ä› n–ïÁ|üe÷<ë\qT ìyê]+#·e#·TÃqì neT˝≤|ü⁄s¡+ n–ïe÷|üø£ n~Ûø±] m+&û ÇÁãV”≤+ ù|s=ÿHêïs¡T. n–ïe÷|üø£ yês√‘·‡yê\qT |ü⁄s¡wüÿ]+#·T≈£îì X¯óÁø£yês¡+ neT˝≤|ü⁄s¡+˝Àì ;Ûy˚TX¯«sê @C…˙‡dt ô|Á{À\T ã+≈£î, sêj·T˝Ÿ |òæ˝ŸmHéô|’¢ ô|Á{À\T ã+≈£î ù|s¡eTà nÁ>∑Vü‰s¡+˝Àì l<˚$ ôV≤#Y|” >±´dt >√<ëeTT˝À |üì #˚düTÔqï dæã“+~øÏ n–ïÁ|üe÷<ë\T ìyês¡Dô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+ #ês¡T. yêVü≤q<ëñ\T eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+fÒ Á|üe÷<ë \qT ìyê]+#˚ $<ÛëHê\qT &çe÷qTÁùdºwüHé #˚dæ $e]+#ês¡T. eT+≥\qT ÄπsŒ |ü<äΔ‹ì dæã“+~øÏ ‘Ó*j·TCÒ kÕs¡T. Á|üe÷<ë\ ìyês¡Dô|’ s¡÷bı+~+∫q ø£s¡|üÁ‘ê\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ neT˝≤|ü⁄s¡+, @Á|æ˝Ÿ 19: Äs¡´yÓ’X¯´ d”ìj·TsY dæ{Ï»Hé‡ nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åîì>± düT>∑TZ |ü⁄˝Ò¢X¯«s¡sêe⁄ ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. Äs¡´ yÓ’X¯´ d”ìj·TsY dæ{Ï»Hé‡ nk˛dæj˚TwüHé ø±s¡´ es¡Z Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ $+fÒCŸ Á>±+&é ¬sdæ& Ó˙‡˝À »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ bÕ\ø=\T¢ myÓTà˝Ò´ ã+&Üs¡T ñcÕsêDÏ eTTK´n‹~∏>± $#˚ÃkÕs¡T. Ä ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ \j·THé q+ã÷ ] lìyêdt yê´U≤´‘·>± e´eVü≤]+#ês¡T. á düuÛÑ≈£î e÷J n<Ûä´≈£åî\T $ÁXÊ+‘· ◊.{Ï.&ç ã j·T´q Ms¡uÛÑÁ<äs¡sêe⁄ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. ‘·ø£åD e÷J ø±s¡´<ä]Ù |ü∫Ã>√fi¯¢ Hê>∑sêE yê]¸ø£ìy˚~ø£qT düuÛÑ≈£î düeT]Œ+#ês¡T. q÷‘·q ø±s¡´esêZìï á düuÛÑ˝À |òüTq+>± düHêàì+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±fi¯fl≈£L] dü‘·´Hêsêj·T DeT÷]Ô, n|üŒq yÓ+ø£≥dü‘·´ yÓ+ø£≥s¡‘·ï+, j·TÁs¡$T*¢ $X‚«X¯«s¡sêe⁄, ] \ø°åàqs¡dæ+Vü≤+, ø=s¡¢bÕ{Ï düTÁãVü≤àD´+, Hêsêj·TD, ô|qTe÷\ ∫{Ϻu≤ãT, •+>∑+XË{Ϻ yÓ÷ø± yÓ+ø£≥düTu≤“sêe⁄, kÕù| u≤\s¡$, ù| es¡Á|ükÕ<äsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

•ø£åD≤ ‘·s¡>∑T\≈£î Vü‰»s¡T ø±ì yê]øÏ c˛ø±CŸ H√{°düT\T C≤Ø mìïø£\ ø£$TwüHé ìj·TeT ìã+<Ûäq\≈£î ˝Àã&ç |”z, @|”z\ •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\≈£î Vü‰»s¡T ø±yê\ì, ˝Òì#√ yê]ô|’ #·s¡´\‘√ c˛ø±CŸ H√{°düT\T Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ qT+∫ ÄsYz\T, @ÄsYz\≈£î @sêŒ≥T #˚dæq eT+&É\ M&çjÓ÷ ø±H錤¬sH釽À ÄyÓT bÕ˝§Zì dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T C≤Ø #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mìïø£\ $<ÛäT\≈£î >∑]“¤D° Ád”Ô\T, Äs¡T HÓ\\ ∫qï |æ\¢\ ‘·\T¢\≈£î, $ø£˝≤+>∑T\≈£î $TqVü‰sTT+|ü⁄ ñ+≥T+<äì, $T–*q yês¡T ‘·|üŒìdü]>±

ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é Vü‰»s¡Tø±yê\Hêïs¡T. d”«|t ø±s¡´Áø£e÷\T s√p @<√ ˇø£ ÁbÕ+‘·+˝À »s¡>±\ì, s¡+>√* b˛{°\T, u…’ø˘ sê´©, ø£fi≤C≤‘ê\T, ø=e⁄«‘·TÔ\ sê´©\T ‘·~‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ê\Hêïs¡T. 22e ‘˚Bq nìï C≤rj·T ñbÕ~Û Vü‰á |üqT\T »]π> ÁbÕ+‘ê˝À¢ ≈£L©\T |üì#˚ùd #√≥ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì, |ü¢ø°‡\T @sêŒ≥T #˚kÕÔs¡ì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. nìï ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ y˚T 2,3,4 ‘˚B˝À¢ ˇø=ÿø£ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T ø£fi≤C≤‘ê ø±s¡´Áø£e÷\T kÕΔìø£ ø£fi≤ø±s¡T\#˚ z≥s¡T≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&ÜìøÏ ìs¡«Væ≤kÕÔkÕÔeT Hêïs¡T. z≥s¡TøÏ &É$Tà áMm+\‘√ z≥T $ìjÓ÷>∑+ô|’ ne>±Vü≤q≈£î ôw&ÉT´˝Ÿ ‘·j·÷s¡T #˚j·÷\ì ÄsYz\≈£î dü÷∫+#ês¡T. Á|ü‹ eT+&É\+˝À ˇø£ yÓ÷&É˝Ÿ b˛*+>¥ πø+Á<ä+ |üP]Ô eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\ ø£\Œq‘√ @sêŒ≥T #˚dæ z≥s¡¢≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì Ç+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq ì<ÛäT\qT πø{≤sTT+∫ $&ÉT<ä\ #˚kÕÔeTHêïs¡T. mìïø£\ $<ÛäT\T ìs¡«Vü≤D≈£î ìj·T$T+∫q $$<Ûä {°eTT\T C≤uŸ #ês¡Tº˝À πø{≤sTT+∫q $<ÛäT\qT ∫‘·ÔX¯ó~Û›‘√ ìs¡«Væ≤+#ê\ì, Ç+<äT˝À m≥Te+{Ï ìs¡¢ø£å´+ ñ+&É≈£L&É<äHêïs¡T. á HÓ\ 25e ‘˚Bq ¬s+&Ée $&É‘· sê´+&ÉyÓTÆCÒwüHé ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. mìïø£˝À¢ b˛{°#˚ùd nuÛÑ´s¡TΔ\≈£î düb˛sYº>± yês¡Ô\T MT&çj·÷˝À eùdÔ m+d”m+d” ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ c˛ø±CŸ H√{°düT\T C≤Ø #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á HÓ\ 9e ‘˚B es¡≈£î z≥T qyÓ÷<äT≈£î e∫Ãq bòÕs¡yéT`6 <äs¡U≤düTÔ\qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\Hêïs¡T. ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T nqTeT‹ rdüT≈£îì ôd\e⁄˝À yÓfi≤¢\ì, ˝Òì#√ yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Áf…Æ˙ ø£˝…ø£ºsY ø±s¡ïHé, &ûÄsYy√ _.j·÷<ä–], &ûÄsY&û@ |”&û #·+Á<äX‚Ks¡sêE, md”‡ ø±s=ŒπswüHé Ç&ç dæ], &û|”y√ m˝Ÿ.l<ÛäsY¬s&ç¶, &û{°d” ø£èwüíj·T´, d”|”z $.eTVæ≤bÕ˝Ÿ, ;mdtmHém˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T, ÄsYz\T, @ÄsYz\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´]ú <äX¯ qT+#˚ ùdyêuÛ≤e+ n\es¡TÃø√yê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ neT˝≤|ü⁄s¡+, @Á|æ˝Ÿ 19: $<ë´]ú <äX¯ qT+#˚ ùdyêuÛ≤yêìï n\es¡T#·Tø√yê\ì nœ\uÛ≤s¡rj·T $<ë´]ú|ü]wü‘Y sêÁwüº ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´&ÉT |”m˝Ÿ|òüDÏ≈£îe÷sY ù|s=ÿHêïs¡T.@;$|æ neT˝≤|ü⁄s¡+ XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À á<äs¡|ü*¢ ãkÕº+&é ôd+≥sY e<ä› qTqï s¡$‘˚» pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\T, ùdyê<äèø£Œ<∏ä+ nH˚ n+X¯+ô|’ Á|üdü+–+#ês¡T. |ü≥ºD XÊK n<Ûä´≈£åî&ÉT |æ.lsêyéT n<Ûä´ø£å‘·q »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À |òüDÏ≈£îe÷sY e÷qeùdy˚ e÷<Ûäeùde>± >∑T]Ô+#ê\ì $<ë´s¡Tú\≈£î dü÷∫+#ês¡T. >∑‘· 18 s√E\T>± pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À @;M|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À {°{°dæ ñ∫‘· •ø£åD≤‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ù|<ä$<ë´s¡Tú\ ø√dü+ @{≤ uÀ<ÛäHê ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. |ü≥ºD ø±s¡´<ä]Ù m+.kÕ+ãeT÷]Ô, dæôV≤#YkÕ>∑sY, ¬ø.>∑+>±<ÛäsY, õ.Á|ükÕ<é, s¡y˚Twt, øÏXÀsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


y˚T 9q sêqTqï ªnB˝…ø£ÿμ Ä~yês¡+ 20, @Á|æ˝Ÿ 2014

õ$TsêøÏ˝Ÿ‡ dü÷º&çjÓ÷dt |ü‘êø£+ô|’ dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT ∫ìï#·s¡DY d”«j·T <äs¡Ùø£‘·«+˝À Á|ü‹uÛ≤e+‘·T˝…’q f…ø°ïwæj·TqT¢, Ä]ºdüTº\‘√ j·T÷‘Y|òü⁄˝Ÿ m+≥sYf…ÆqsY>± s¡÷bı+~q ªnB˝…ø£ÿμ

dæìe÷ düeTàsY ø±qTø£>± y˚T 9q ÁãVü‰à+&É+>± $&ÉT<ä\≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·T+~. |üØø£å\T, mìïø£\T f…q¸H金√ y˚&ÓøÏÿe⁄qï Á|üC≤ìø±ìøÏ #·\¢{Ï $H√<ë\ »\T¢>±, ÄVü‰¢<äyÓTÆq dü+^‘·+, |üø±ÿ ø£eT]¸j·T˝Ÿ

n+XÊ\‘√ ‘·j·÷¬s’q ∫Á‘·+ ªnB˝…ø£ÿμ. #ê˝≤ s√E\ ‘·sê«‘· ø£fi≤XÊ\ H˚|ü<∏ä´+˝À edüTÔqï dæìe÷ Ç<äì n+<äTπø |üØø£å\T, mìïø£\j·÷´ø£ $&ÉT<ä\ #˚düTÔHêïeTì, dæìe÷ bÕ≥\T $»j·Te+‘·+ #˚kÕÔs¡ì Ä•dü÷Ô ‘·«s¡˝ÀH˚ bÕ¢{ÏqyéT &çdtÿ |òü+ø£åHé, dæìe÷ Á|üyÓ÷wüHé‡ $q÷‘·ï+>± yÓTT<ä\T ô|&ÉT‘·THêïeTì ìsêà‘·, <äs¡Ù≈£î&ÉT ∫ìï#·s¡DY ‘Ó*bÕs¡T.

Hê>¥ ø=‘·Ô ne‘ês¡+

Ä düìïy˚XÊ˝À¢ ñqï~

_>¥ _ Ç|ü Œ {Ï ø ° uÛ Ñ j · T |ü & É T ‘· T Hêï&É ≥ ! ª$÷˝À mes¡T ø√{°X¯«s¡T&ÉTμ! H˚qT ø±<äT q≥q˝À z •Ks¡+... n$T‘êuŸ ã#·ÃHé. Äj·Tq b˛wæ+#·ì bÕÁ‘· ˝Ò<äT. Äj·Tìï Çwüº|ü&Éì Áù|ø£å≈£î&ÉT n+≥÷ ñ+&É&ÉT. ej·TdüT $÷<ä |ü&çHê... Ç|üŒ{Ïø° qe‘·sêìøÏ >∑{Ϻ b˛{°ìdüTÔ+{≤&ÉT. j·TTe ø£<∏ëHêj·T≈£î\¬ø’Hê ø£<∏ä\T <=s¡ø£y˚yÓ÷ ø±˙... n$T‘êuŸ ã#·ÃHé ø√dü+ <äs¡Ù≈£î\T |ü<äT\ dü+K´˝À ø£<∏ä\T #˚düTø=ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ø√dü+ m<äTs¡T #·÷dü÷Ô ñ+{≤s¡T. n+<äTπø Äj·Tq ¬øØsY Ç|üŒ{Ïø° j·Te÷ CÀs¡T>± kÕ>∑T‘√+~. n˝≤+{Ï y˚Ts¡Tq>∑BÛs¡T&ÉT n$T‘êuŸ ôd{Ÿ˝ÀøÏ yÓ[‘˚ m˝≤ ñ+≥T+~? n+‘· ô|<ä› q≥T&çì #·÷dæ <äs¡Ù≈£î&ç <ä>∑Zs¡Tï+∫, düVü≤ q≥T\ es¡≈£î n+<äs¡÷ uÛÑj·T|ü&çb˛yê*. ø±˙ n˝≤ »s¡>∑<ä≥. n$T‘êuŸ ã#·ÃH˚ uÛÑj·T|ü&ÉT‘·÷ ôd{ŸøÏ yÓfi¯‘ê&É≥.

dæìe÷ ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´ø£ ø=ìï s√E\es¡≈£î Ç<˚ uÛÑj·T+ Äj·Tìï yÓ+{≤&ÉT‘·T+≥T+<ä≥. ∫e]øÏ ø = H ê ï fi ¯ ¢ j · ÷ ´ ø £ düs¡T›≈£î+≥T+≥T+<ä≥. Ä $wüj·÷ìï dü«j·T+>± ãj·T≥ô|{≤º&ÉT n$T‘êuŸ. ÄsY.u≤©ÿ <äs¡Ùø£‘·«+˝À _>¥ ; z dæìe÷ #˚düTÔHêïs¡T. Ç+<äT˝À s¡»˙ø±+‘Y n\T¢&ÉT <ÛäqTwt, ø£eT˝Ÿ ∫qï ≈£L‘·Ts¡T ø°\ø£ bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔHêïs¡T. á dæìe÷ ∫Árø£s¡D Ç{°e˝Ò yÓTT<ä˝…’+~. á dæìe÷ ôd{ŸøÏ uÛÑj·T|ü&ÉT‘·÷ ôd{ŸøÏ yÓfi¯ó‘·THêï nì #Ó|ü⁄Œø=#êÃ&ÉT n$T‘êuŸ. q≥T&ç>± 45j˚Tfi¯¢ nqTuÛÑe+ e∫ÃHê... Hê˝À uÛÑj·T+ b˛˝Ò<äT nì #Ó|ü⁄Œø=#êÃ&ÉT. dæìe÷ n+fÒ n+‘·{Ï uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔ\THêïsTT ø±ãfÒº Äj·Tq á kÕúq+˝À ì\ã&ܶs¡ì Á|ü‘˚´ø£+>± #ÓbÕŒ˝≤?

eT÷&ÉT dæìe÷\≈£î m˙ºÄsY Á^Hédæ>∑ï˝Ÿ Vü≤ì‡ø£≈£î #˚<äT nqTuÛÑe+

μμãTõ®>±&ÉTμμ dæìe÷‘√ ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ düT|ü]∫‘·Tsê˝…’q ø£qï&É V”≤s√sTTHé dü+»q ‘êC≤>± z dæìe÷˝À q{Ï+∫+~. XÊ+&É˝Ÿe⁄&é V”≤s√ »π>Zwt‘√ á uÛ≤eT ªnÁ>∑»μ nH˚ ø£qï&É dæìe÷˝À q{Ï+∫+~. X¯ó Áø£yês¡+ á dæìe÷ $&ÉT<ä˝…’+~. nsTT‘˚ ]©C…’q yÓTT~{Ïs√CÒ á dæìe÷ $yê<ä+ düèwæº+∫+~. á dæìe÷˝Àì ø=ìï no¢\ düìïy˚XÊ˝À¢ ñqï~ ‘êH˚ nqï≥T¢>± ∫Árø£]+#ês¡ì, nsTT‘˚ Ä düìïy˚XÊ˝À¢ ñqï~ ‘êqT ø±<äì dü+»q Äs√|æk˛Ô+~. y˚s=ø£]‘√ Ä düìïy˚XÊ\T ∫Árø£]+∫, n+<äT˝À ñqï~ ‘êH˚qqï≥T¢>± #·÷|æ+#·&É+ m+‘·>±H√ u≤~Û+∫+<ä+≥÷ ‘·q {Ï«≥ºsY nøö+{Ÿ˝À dü+»q ù|s=ÿHêïs¡T. nsTT‘˚ dü+»q #˚k˛Ôqï Äs√|üD\ô|’ Ä ∫Á‘·<äs¡Ù≈£î&ÉT lq+<äHé düŒ+~dü÷Ô... Ç+<äT˝À dü+»qô|’ ∫Á‹+#·qTqï <äèXÊ´\T ‘·~‘·s¡ nìï $esê\T eTT+<˚ ÄyÓT≈£î $e]+#êeTì, Ç+<äT˝À y˚T+ m˝≤+{Ï yÓ÷kÕìøÏ bÕ\Œ&É˝Ò<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

j·T+>¥f…Æ>∑sY m˙ºÄsY dæìe÷˝À¢ d”Œ&é ô|+#·T‘·THêïs¡T. ˝Òf…dtº>± z uÛ≤Ø bÕ´πøJøÏ &û˝Ÿ zπø #˚XÊs¡ì düe÷#ês¡+. eTùV≤wtu≤ãT‘√ 14 Ø˝Ÿ‡ u≤´qsY es¡Tdü>± eT÷&ÉT dæìe÷\≈£î &û˝Ÿ #˚dæ≈£îqï≥T¢>±H˚.... pìj·TsY ≈£L&Ü n˝≤+{Ï &û˝Ÿ≈£î Á^Hédæ>∑ï˝Ÿ Ç#êÃs¡ì {≤ø˘. ]\j·THé‡ m+≥sYf…ÆHÓà+{Ÿ dü+düú‘√ pìj·TsY eT÷&ÉT dæìe÷\T #˚j·T&ÜìøÏ uÛ≤Ø Ä|òüsY ≈£î<äTs¡TÃ≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. yÓTT<ä≥>± |üPØ »>∑Hêï<Ûé &Ó’¬sø£åHé˝À m˙ºÄsY q{Ï+#˚ eT÷M y˚T 20q wüO{Ï+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. á dæìe÷\T ø£+{Ïq÷´>± ñ+{≤j·÷ ˝Ò<ë >±´|t‘√ ñ+{≤j·÷ nH˚ &ûf…Æ˝Ÿ‡ ‘·«s¡˝À n|ò”wæj·T˝Ÿ>± Á|üø£≥q sêqT+<äì ˝Òf…dtº q÷´dt.

ø√©e⁄&é˝À kÕºsY V”≤s√sTTHé>± <ä÷düT≈£îb˛‘√qï n+<ë\ uÛ≤eT Vü≤ì‡ø£≈£î #˚<äTnqTuÛÑe+ m<äT¬s’+~. ‘êC≤>± z wüO{Ï+>¥ ø√dü+ >√yêyÓ[¢q á ã÷´{°ô|’ ø=+<äs¡T Äø£‘êsTT\T ndüuÛÑ´+>± Á|üe]Ô+#ês¡T. ‘·qô|’ Ç˝≤ ˇø£ÿkÕ]>± Äø£‘êsTT\T <ä÷düT≈£îsêe&É+‘√ Vü≤ì‡ø£ ˇø£ÿkÕ]>± cÕø˘≈£î >∑T¬s’+~. ÁπøJ V”≤s√ dæ<ëΔsYú‘√ Vü≤ì‡ø£ z ‘·$Tfi¯ dæìe÷˝À q{Ïk˛Ô+~. Á|üdüTÔ‘·+ á dæìe÷ wüO{Ï+>¥ >√yê˝À »s¡T>∑T‘√+~. z bÕ≥ ∫Árø£s¡D˝À uÛ≤>∑+>± >√yê ;#Y˝À X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\ düeTj·T+˝À wüO{Ï+>¥ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. wüO{Ï+>¥ >±´|t˝À ø=+‘·eT+~ Äø£‘êsTT\T n_Ûe÷qT\eTì #Ó|æŒ Vü≤ì‡ø£ Ä{ÀÁ>±|òt ø√dü+ ÄyÓTe<ä›≈£î yÓfi≤¢s¡T. ÄyÓT Ä{ÀÁ>±|òt ÇdüTÔ+&É>± ÄyÓTqT mø£ÿ&Óø£ÿ&√ ≥#Y #˚j·T&ÜìøÏ yês¡T Á|üj·T‹ï+#ês¡T. B+‘√ cÕø˘≈£î >∑T¬s’q Vü≤ì‡ø£ yê]ì ‘√ùddæ+~. á $wüj·÷ìï >∑eTì+∫q ∫Á‘· j·T÷ì{Ÿ düuÛÑT´\T Äø£‘êsTT\qT ‘·]$Tø=fÒº+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#·>± yês¡T j·T÷ì{Ÿ düuÛÑT´\‘√ >=&Ée |ü&ܶs¡T. »]–q $wüj·T+ô|’ j·T÷ì{Ÿ düuÛÑT´\T b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T.

{≤©e⁄&é øÏ+>¥ Hê>±s¡T®q ø=‘·Ô ne‘ês¡yÓT‘êÔs¡T. yÓ+&ç‘Ós¡ô|’ Ç|üŒ{Ïes¡≈£L ø£ì|æ+∫q Hê>¥ Ç|ü⁄&ÉT ãT*¢‘Ós¡ô|’ dü+<ä&ç #˚j·TqTHêïs¡T. kÕe÷qT´&ç ø£\qT kÕø±s¡+ #˚j·÷\H˚ dü<äT<˚›X¯´+‘√ e÷{°M ª$÷˝À mes¡T ø√{°X¯«s¡T&ÉTμ nH˚ π>yéT c˛qT ‘·«s¡˝À Á|ükÕs¡+ #˚j·TqT+<äì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. >∑‘·+˝À n$T‘êuŸ ã#·ÃHé kÕs¡<Ûä´+˝À e∫Ãq ªøöHé ãH˚>± ø£s√&é|ü‹μ π>yéT c˛ m+‘·>± dü+#·\q+ düèwæº+∫+<√ ‘Ó*dæ+<˚. Ä dü÷Œ]Ô‘√ $$<Ûä uÛ≤wü˝À¢ mH√ï {°M ø±s¡´Áø£e÷\T s¡÷|ü⁄~<äT›≈£îì $»j·Te+‘·eTj·÷´sTT. Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä ø√e˝ÀH˚ Hê>±s¡T®q yê´U≤´‘·>± e÷{°M ø√{Ï s¡÷bÕj·T\ ãVüQeT‹‘√ ‘Ó\T>∑T˝À Á|üÁ|ü<∏äeT+>± á π>yéT c˛øÏ s¡÷|üø£\Œq #˚dæ+~. á dü+<äs¡“¤+>± X¯ó Áø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì z ¨≥˝Ÿ˝À e÷{°M @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Áø£eT+˝À Hê>±s¡T®q e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ‘Ó\T>∑T m+≥sYf…’HéyÓT+{Ÿ #Ûêq˝Ÿ‡˝À HÓ+ãsY eHé kÕúHêìøÏ e÷{°M #˚s¡Tø√e&É+ mq˝Òì Äq+<ëìï ø£*Zk˛Ô+~. <ëìì ì\u…≥Tºø√yê\qï ñ<˚›X¯´+‘√bÕ≥T, kÕe÷qT´&ç ø£\ HÓs¡y˚sêÃ\qï dü<ëX¯j·T+‘√ á c˛ì s¡÷bı+~+#ê+. n˝≤π> á c˛ <ë«sê n+<ä]˙ $C≤„qe+‘·T\qT #Ój·÷´\qï<˚ e÷ Äø±+ø£å. Bì <ë«sê H˚qT ≈£L&Ü $C≤„Hêìï eT]+‘·>± düeTTbÕ]®+#˚+<äT≈£î neø±X¯+ ø£\T>∑T‘·T+~. Ç˝≤{Ï c˛\ e\¢ eTqô|’ eTq≈£î eT]+‘· qeTàø£+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. ˇø£ kÕe÷õø£ u≤<Ûä´‘·>± á c˛ì #˚ùd+<äT≈£î H˚qT n+^ø£]+#êqT. ˇø£ÿe÷≥˝À #ÓbÕŒ\+fÒ ãT*¢‘Ós¡ô|’ H˚qT m‘·TÔ‘·Tqï ø=‘·Ô ne‘ês¡$T~. >∑‘· yês¡+ qT+∫ á c˛øÏ dü+ã+~Û+∫q ÁbÕø°ºdt #˚düTÔHêïqT. yêdüÔyêìøÏ H˚qT nqT≈£îqï+‘· düTfi¯óe⁄ ø±~~. m+‘√ @ø±Á>∑‘·‘√ #˚j·÷*‡q c˛ Ç~. Hê\T¬>’<äT dæìe÷\T #˚dæq <ëìø£+fÒ Ç~ eT]+‘· ø£wüº+>± ñ+~. nsTTq|üŒ{Ïø° Ç˝≤+{Ï eT+∫ Áb˛Á>±+ #˚ùd n<äèwüº+ Hê≈£î ø£*–q+<äT≈£î Äq+<ä+>± ñ+~μ nHêïs¡T. Ç<˚ y˚~ø£ô|’ Hê>±s¡T®q, neT\ <ä+|ü‘·T\T z Áf…’˝Ÿ c˛ #˚XÊs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± neT\ ø=ìï Á|üX¯ï\qT Hê>±s¡T®q≈£î dü+~Û+#ês¡T. nsTT‘˚ n$ düs¡<ë>± e´øÏÔ>∑‘· Á|üX¯ï\T ø±e&É+‘√ qe⁄«\T |ü⁄e⁄«\T $]XÊsTT. Ç<˚ y˚~ø£ô|’ bÕ˝§Zqï e÷{°M #ÛÓ’s¡àHé ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Äπsfi¯fl ÁøÏ‘·+ y˚TeTT e÷{°M˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\j·÷´+. BìøÏ Ç+‘· ù|s¡T sêe&ÜìøÏ ∫s¡+J$, Hê>±s¡T®q ≈£î≥T+u≤\T m+‘·>±H√ ø£èwæ #˚XÊsTT. e÷ n+<ä] Ä˝À#·q\≈£î nqT>∑TD+>± Ç|ü⁄Œ&ÉT á Áb˛Á>±yéTqT dü¬ø‡dt|òü⁄˝Ÿ #˚j·T<ä\#·T≈£îHêï+μ nì #ÓbÕŒs¡T. Ç+ø± e÷{°M &Ó’¬sø£ºsY n\T¢ ns¡$+<é, á c˛ ìsêà‘· dæ<ë›s¡úãdüT, nì‘· ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$¬ø≥T¢ rdæHê ndü+‘·èù|Ô..: eT*+>∑ k‘YCÀHé •_sêìøÏ ôV’≤<äsêu≤<é ÁøϬø≥s¡T¢ e÷+fÒ ø±s√¢ e÷düºsY‡ zô|Hé: eTT+ãsTT Ç+&çj·THé‡ ‘·s¡|òü¤q ã]˝À ~>∑&É+ m|ü&É÷ >=|üŒ>±H˚ ñ+≥T+~. Á|üdüTÔ‘·+ e÷ »≥º+‘ê ñ‘ê‡Vü≤+>± ñ+~. &çô|ò+&ç+>¥ #Ûê+|æj·THé>± ã]˝À ~–q y˚TeTT f…Æ{Ï˝Ÿ ì\u…≥Tºø√>∑\eTH˚ Ä•düTÔHêï+. ◊‘˚ ‘=* e÷´#Y˝À ø√˝Ÿø£‘· HÓ’{Ÿ¬s’&ÉsY‡ #˚‹˝À z&çb˛e&É+ ìsêX¯ ø£*–+∫+~. nsTTHê Ç~ düTBs¡È {ÀØï. ‘·|ü\qT dü]~<äT›≈£îì ¬>\T|ü⁄ u≤≥ |ü&É‘ê+. 34 |üs¡T>∑T\T e<ä› ø£*dt ø±´#YqT e~˝Òdæq+<äT≈£î rÁe+>± ìsêX¯ #Ó+<ë. Ä ‘·|ü »≥Tº z≥$TøÏ ø±s¡DyÓTÆ+~. ‘=* |ü~ zes¡¢˝À HÓ’{Ÿ¬s’&ÉsY‡ u≤´{Ÿ‡yÓTHéqT u≤>±H˚ ø£≥º&ç #˚XÊ+. Ä ‘·sê«‘· ø£*dt, eT˙wt bÕ+&˚ uÛ≤Ø uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ e÷´#YqT eT\T|ü⁄ ‹bÕŒs¡T. ‘=* e÷´#Y˝À $¬ø≥T¢ rj·T&É+ e´øÏÔ>∑‘·+>± dü+‘√cÕìï∫Ã+~.. ø±˙ Hê Á|ü<äs¡Ùq »≥Tº $»j·÷ìøÏ ‘√&ÉŒ&Éø£b˛e&É+ ndü+‘·è|æÔì $T–*Ã+~. ‘·«s¡˝ÀH˚ ¬>\T|ü⁄ Á|ü<äs¡Ùq #˚j·T>∑\qqï qeTàø£eTT+~. {°20 Á|ü|ü+#·ø£|t $»j·T+ Hê˝À m+‘√ $XÊ«kÕìï ì+|æ+~

|ü⁄Á‘√‘ê‡Vü≤+˝À j·T÷düT|òt j·T÷düT|òt |üsƒêHé |ü⁄Á‘√‘ê‡Vü≤+˝À eTTì–‘˚\T‘·THêï&ÉT. ‘·+Á&çqj·÷´qqï uÛ≤eq #ê˝≤ >=|üŒ>± ñ+<äì, e]í+#·&ÜìøÏ e÷≥\T sêe&É+ ˝Ò<ä+≥Tqï j·T÷düT|òt.. ◊|”m˝Ÿ˝À z Çìï+>¥‡qT ‘·q ø=&ÉT≈£î≈£î n+øÏ‘·$TkÕÔqì #ÓbÕŒ&ÉT. ªª‘·+Á&ç bÕÁ‘·qT ÄkÕ«~düTÔHêï. e÷ nu≤“sTT.. e÷ ≈£î≥T+ã+˝À dü+‘√cÕ\qT ì+|ü⁄‘ê&Éì Ä•düTÔHêï. Hê Äq+<ëìï ‘·«s¡˝ÀH˚ ø√˝Ÿø£‘·‘√ |ü+#·T≈£î+{≤. z Çìï+>¥‡qT e÷ yê&çøÏ n+øÏ‘·$TkÕÔμμ nì j·T÷düT|òt nHêï&ÉT.

ø±«s¡ºsY‡˝À Hê<ä˝Ÿ≈£î #·T¬øÿ<äTs¡T!

ôV’≤<äsêu≤<é : ;d”d”◊ k‘YCÀHé nø±&ÉMT •ø£åD •_sêìøÏ ôV’≤<äsêu≤<é ÁøϬø{Ÿ dü+|òüT+ (ôV≤#Yd”@), Ä+Á<Ûë ÁøϬø{Ÿ dü+|òüT+ (@d”@) ÁøϬø≥s¡T¢ m+|æø£j·÷´s¡T. 2014`15 d”»Hé≈£î >±qT n+&ÉsY`19 ÁøϬø≥s¡¢ (|ü⁄s¡Twüfl\T, eTVæ≤fi¯\T)≈£î CÀHé\ yêØ>± ;d”d”◊ •_sê\qT @sêŒ≥T #˚dæ+~. k‘YCÀHé •_sêìøÏ 25 eT+~ #=|üq ÁøϬø≥s¡¢qT m+|æø£ #˚XÊs¡T. n+<äT˝À n‘·´~Û≈£î\T sê≥ZƒìøÏ #Ó+~qyêfi‚fl ø±e&É+ $X‚wü+. ôV≤#Yd”@ qT+∫ |ü⁄s¡Twüfl\ $uÛ≤>∑+˝À sêVüQ˝Ÿdæ+>¥, nìs¡T<Ûé, »j·Tdü÷s¡´, |æ.¬s&ç¶.. eTVæ≤fi¯˝À¢ ùdïVü≤ yÓ÷¬s, ns¡T+<Û䋬s&ç¶, s¡#·q≈£îe÷sY, Væ≤e÷ìj·÷<äyé, ÁXÊeDÏ, Á|üD‹¬s&ç¶, ^‘ê+»* nø±&ÉMTøÏ m+|æø£j·÷´s¡T. @d”@ ‘·s¡|òü¤q |ü⁄s¡Twüfl\ $uÛ≤>∑+˝À »j·Tes¡ΔHÓ, Áø±+‹≈£îe÷sY, ]ø°ÿ uÛÑTjYT, dü÷s¡CŸ Á|”‘·yéT, ‘˚»dæ«, ø±ØÔ¬˛ sêeTHé, –]Hê<∏é, n•«Hé ôV≤ãsY.. eTVæ≤fi¯˝À¢ y˚T|òüTq, s¡a≤˙‡ \øÏÎ, ùdïVü≤B|æÔ, nq÷cÕ, ø£\Œq, qe´<äTs¡Z, |ü<äà», n+»* ÁXÊeDÏ •_s¡+˝À bÕ˝§ZqqTHêïs¡T.

{Ϭø{Ÿ HÓ+. 200000 j·T÷@á˝À Á|üdüTÔ‘·+ mø£ÿ&É #·÷dæHê ª◊|”m˝Ÿ {Ϭø≥T¢ ˝Òe⁄μ nqï uÀs¡T¶˝Ò <äs¡Ùq$TdüTÔHêïsTT! uÛ≤s¡‘Y˝À kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À.. ‘·eT <˚XÊìøÏ ‘·s¡*e∫Ãq ◊|”m˝Ÿ eTC≤qT ÄkÕ«~ +#˚+<äT≈£î nø£ÿ&ç n_Ûe÷qT\T m>∑ã&ÉT‘·THêïs¡T. j·T÷@á˝À e÷´#Y\ {Ϭø≥¢˙ï Ç|üŒ{Ïπø <ë<ë|ü⁄>± neTTà&ÉTb˛j·÷j·T≥. $Áø£sTT+∫q {Ϭø≥¢ dü+K´ yÓTTH˚ï 200000 <ë{Ï+~.

Á|ü|ü+#· HÓ+ãsYeHé Ä≥>±&ÉT s¡ô|ò˝Ÿ Hê<ä˝Ÿ≈£î &Ó$&é ô|òÁs¡sY cÕøÏ#êÃ&ÉT. e÷+fÒ ø±s√¢ e÷düºsY‡ zô|Hé f…ìïdt {Às¡ïyÓT+{Ÿ ø±«s¡ºsY‡˝À Hê<ä˝ŸqT ô|òÁs¡sY eT{Ϻø£]|æ+#ê&ÉT. X¯óÁø£yês¡+ »]–q e÷´#Y˝À ô|òÁs¡sY 7`6(7`1), 6`4‘√ es¡dü ôd≥¢˝À $»j·T+ kÕ~Û+#ê&ÉT. ù|òeπs{Ÿ>± ã]˝ÀøÏ ~–q s¡ô|ò˝Ÿ Hê<ä˝Ÿ, ô|òÁs¡sY eTT+<äT ‘·˝§+#ê&ÉT. 75 ì$TcÕ\ bÕ≥T »]–q ø±«s¡ºsY‡ b˛s¡T˝À ∫e]øÏ ô|òÁs¡sY<˚ ô|’#˚sTT nsTT+~.

1 qT+∫ #Ûê+|æj·THé‡ •_s¡+ ôV’≤<äsêu≤<é : #Ûê+|æj·THé‡ #Ódt dü÷ÿ˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À y˚dü$ #Ódt •ø£åD •_s¡+ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. y˚T 1 qT+∫ pHé 30 es¡≈£î Á|ü>∑‹ q>∑sY˝À •_s¡+ »s¡T>∑T‘·T+~. $esê\≈£î lìyêdüsêe⁄ (bò˛Hé: 9573799995)qT dü+Á|ü~+#=#·TÃ.

ôdsTT+{Ÿ y˚TØdt˝À f…ìïdt •_s¡+ ôV’≤<äsêu≤<é : j·T÷düT|òt>∑÷&É˝Àì ôdsTT+{Ÿ y˚TØdt ø£fi≤XÊ\˝À f…ìïdt •ø£åD •_s¡+ »s¡T>∑qT+~. X¯ìyês¡+ Äs¡+uÛÑ+ø±qTqï á •_s¡+˝À 5 qT+∫ 21 @fi¯fl˝À|ü⁄ u≤\u≤*ø£\≈£î •ø£åD ÇkÕÔs¡T. $esê\≈£î 9346189995 bò˛Hé HÓ+ãs¡T˝À dü+Á|ü~+#=#·TÃ.

ø±s=Œπs{Ÿ u≤ôdÿ{Ÿu≤˝Ÿ 26 qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é, áHê&ÉT: &ûd” ø±s=Œπs{Ÿ u≤ôdÿ{Ÿu≤˝Ÿ {ÀØï »s¡T>∑qT+~. áHÓ\ 26 qT+∫ j·÷ÁbÕ˝Ÿ˝Àì Ç+&Édt j·T÷ìes¡‡˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ˝À {ÀØï ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. Á|ü‹ X¯ì, Ä~yêsê˝À¢ b˛{°\T ñ+{≤sTT. $esê\≈£î düTo˝Ÿ≈£îe÷sY (bò˛Hé: 9948492619)qT dü+Á|ü~+#=#·TÃ.

Printed, Published & owned by Sangineedi Sitaram, Printed at SAMCO, Hyderabad, Published at # 6-2-40, Doller Chambers, 4th Floor, Flot No.3 & 4, AC Guards, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004. Andhrapradesh. RNI / APTEL/2012/48595; Tele Fax: 040-66348710, Editor-in-Chief Cell: 99666 98666, Nanduri Ravi Editor Cell:99666 77889, Mail:indianewstodaydaily@gmail.com. Web site: www.indianewstoday.co

20 04 14