Page 1

Postel No. G/RNP/VT/H/MBN-08/2005

Published from Mahabubnagar

dü+|ü⁄{Ï :10

dü+∫ø£ : 149

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

Published from Hyderabad

dü+|ü⁄{Ï :03

dü+∫ø£ : 152

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

Follow us on www.vaarthatarangalu.com

.

>∑Ts¡Tyês¡+ 20 |òæÁãe] 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

website :

Published from Hyderabad

>∑Ts¡Tyês¡+ 20 |òæÁãe] 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

website: www.vaarthatarangalu.com

dü+|ü⁄{Ï :8

dü+∫ø£ : 114

‘Ó\+>±D ø£\qT

email:vtarangalu.222208@gmail.com

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE >∑Ts¡Tyês¡+ 20 |òæÁãe] 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

øÏs¡DY sêJHêe÷ ‘·|üŒ y˚πs˚ <ë] ˝Ò<äT : wæ+&˚

bÕغøÏ, |ü<ä$øÏ,

j·T÷|æm HÓs¡y˚]Ã+~

øÏs¡DY sêJHêe÷ gRi™´sLRiıL`iNRPV LS“¡©y™´sW xqs™´sVLRiˆfl·..AÆ™sWμj∂Li¿¡©´s ©´sLRizqsLix§¶ ¶©±s ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV ¨sLRixqs©´sgSÆ©s[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aS©´s©´sı NTPLRifl„fi ™´sVVryLiVVμy ’¡Ã˝¡V |ms≤T∂æªΩ[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[ryÚ©´s¨s ¬ø¡Fyˆ©´s©´sı NTPLRifl„fi

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,zmns˙ ¡™´sLji19(ôd’ÿq÷´dt): æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı ∏R∂VW{msG xqsLiNRPáˆLi Æ©sLRiÆ™s[LjiLiμR∂¨s LSxtÌsQ˚ NSLi˙lgi£qs ™´s˘™´s•¶¶¶LSá B©±sø≥yLÍji μj∂gji*«¡∏∫∂VzqsLig`i @©yıLRiV. ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li •¶¶¶≠dsV B}qsÚ NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi»¡VLiμR∂©´s≤y¨sNTP æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V ¨sμR∂LRi+©´s™´sV¨s μj∂gji*«¡∏∫∂V }msL]‰©yıLRiV. æªΩáLigSfl· F°LS»¡Li μR∂aSÀÙÿáVgS N]©´srygRiVª][LiμR∂¨s BxmsˆV≤R∂μj∂ Æ©sLRiÆ™s[LjiLiμR∂©yıLRiV.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FsLi{msáV øR¡LRiËÕ‹[ FyÕÊ‹©´s©´sLiμR∂VNRPV ¿¡LiºΩxqsVÚ©yı©´s¨s, ™yLRiV NRPW≤y øR¡LRiËÕ‹[ FyÕÊ‹¨s DLi¤…¡[ ÀÿgRiVLiÆ≤∂[μR∂©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ øR¡LRiËNRPV @™´sNSaRPLi B¿¡Ë©y xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V FyÕÊ‹©´s¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi»¡V D©´sıμj∂ øR¡LjiËLiøR¡≤y¨sZNP[ ªRΩxmsˆ \Æ™sVNRPVáV ≠sLRigÊ]Q»Ì¡≤y¨sN][ ¤Õ¡[μy,NRPLixmsp˘»¡L˝RiV xmsÆ≤∂[∏R∂V≤y¨sN][ ¤Õ¡[NRP |msxmsˆL`i}qsˆQ˚á N][xqsLi NSμR∂©yıLRiV. BÆμ∂[Li xqsLixqs‰QXºΩ @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi»¡VNRPV ™´s¿¡ËLiμj∂ øR¡LjiËLiøR¡≤y¨sNTP @©´sı ≠sxqs∏R∂VLi ™´sVLRi¿¡ F°æªΩ[ FsÕÿ @¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi…fi xqsLi˙xmsμy∏R∂Wá©´sV ™´sVLi»¡gRiáxmsNRPVLi≤y øR¡LRiË ¬ø¡[zqs DLi¤…¡[ ÀÿgRiVLiÆ≤∂[μR∂©yıLRiV. øR¡LRiË ¬ø¡[∏R∂V™´sμÙR∂¨s ªy™´sVV @©´s¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. @Õÿlgi[ øR¡LRiË ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y AÆ™sWμj∂LiøyLRi©´sı AL][xmsfl·Ã¡\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. B¿¡Ë©´s @™´sNSaSá©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][NRPVLi≤y ¨sLiμR∂áV Æ™s[∏R∂V≤R∂Li ªRΩgRiμR∂©yıLRiV.

\ | §¶¶¶μR ∂ LSÀÿμ`∂,z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 19 (ôd’ ÿ q÷´dt ) : qx s\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P ¿¡™´sLji ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV ¨sLRiqx s©´sgS A∏R∂V©´s ªRΩ©´smx sμR∂≠sNTP LS“¡©´s™´sW ¬ø¡[ryLRiV. gRi™´sLRiıL`i ©´sLRiqz sLix§¶ ¶©s± NRPW≤y Æ™s©´sVÆ™sLi»¡Æ©s[ AÆ™sWμj∂LiøyLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV ¨sLRiqx s©´sgS AÆ™s[μ∂R ©´sª][ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. NS˘Lixmso NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ LS«fiÀ≥¡œ ™´s©±sNRPV ™´s¿¡Ë©´s q{ sFsLi gRi™´sLRiıL`i©´sV NRP÷¡zqs LS“¡©y™´sW xms˙ªRΩLi @LiμR∂¤«¡[aSLRiV. μk∂Liª][ gRi™´sLRiıL`i Æ™sLi»¡Æ©s[ AÆ™sWμR∂ ™´sVV˙μR∂ Æ™s[aSLRiV. NTPLRifl„fi©´sV @xmsμÙ∂R LRi¯ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS N]©´srygRi ™´sV¨s gRi™´sLRiıL`i N][LiR NRPF°™´s≤R∂Li gRi™´sV©yL>iR Li. ªy©´sV AxmsμÙ∂R LRi¯ qz sFsLigS N]©´srygRi©´s¨s NTPLRifl„fi ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s NRPW≤y C ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPV©yıLRiV. 3 qx sLi™´sªRΩ=LSá 2Æ©sáá 27 L][«¡ŸÃ¡Fy»¡V NTPLRifl„fi ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P ™´sVV≈¡˘™´sVLi ˙ºΩgS D©yıLRiV.NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ mx sμR∂≠sª][ Fy»¡V, NSLi˙lgi£qs FyLÌik NTP NRPW≤y LS“¡ ©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV.($T–‘ê `3˝À)

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,zmns˙ ¡™´sLji19(ôd’ÿq÷´dt ): ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ LS“¡©y™´sW ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms ZNP[Li˙μR∂ x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩ ztsQLiÆ≤∂[ xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. Bμj∂ Ez§¶¶¶Li¿¡LiÆμ∂[©´s¨s @©yıLRiV. NTPLRifl„fi Æ™sVVμR∂»¡VıLi¿¡ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©yıLRi ©yıLRiV... A∏R∂V©´sNRPV LS“¡©y ™´sW ªRΩxmsˆ Æ™s[lLi[ μyLji¤Õ¡[μR∂¨s ztsQLiÆ≤∂[ ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. μk∂¨s\|ms ZNP[’¡Æ©s[…fi øR¡LjiËxqsVÚLiμR∂¨s @©yıLRiV. LS“¡©y™´sW ªRΩxmsˆ NTPLRifl„fiNRPV™´sVL][ gRiªRΩ˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμR∂¨s, @LiμR∂VZNP[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRi¨s @©yıLRiV. @LiVV©y ˙xmsªy˘™´sWı ∏R∂WáV øR¡WxqsVÚ©yı™´sV¨s @©yıLRiV.

zqsFsLi FsxmsöV²][ LSÒÁ©yª«sW ¿Á[¸R¶WÖÁ=Liμj¶:FyÍØ*LiVV ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,zmsn ˙ ¡™´sLji19(ôdÿ’ q÷´dt): NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T N]ªRΩFÚ yLÌik |ms…Ì¡” ©y, |ms»Ì¡NRPV©yı INRP‰¤…¡[©s´ ¨s FsLi{ms FyÕÿ*LiVV g][™s´ LÙiR ©±slLi≤Ô∂T ™y˘Δÿ˘¨sLi øyLRiV. A∏R∂V©´s qz sFsLi mx sμR∂≠sNTP FsxmsˆV≤][ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏∂R W÷¡= DLiμR∂©yıLRiV. NS¨ds Aáxqs˘LigS\Æ©s©y ªRΩmx sˆVN][™s´ ≤R∂Li ™´sVLi¿¡Æμ∂[©s´ ©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs @μ≥∂j uÌy©´sLi ™´sVV≈¡˘LigS r°¨s∏R∂W μR∂∏R∂Vª][ mx sμR∂≠s F~Liμj∂ AÆ™sVÆ©s[ Fsμj∂LjiLi¬ø¡[ rÛyLiVVNTP NTPLRifl„fi ™´søyË≤R∂¨s ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T FyLÌik |ms≤R∂ªyL][... AªRΩLRiV™yªRΩ LS«¡NUP∏R∂VLigS À≥¡œ WrÛymz sªRΩÆ™s[V @™´soªyL][ NS¨ds ™y…”¡ª][ ªRΩ™´sVNRPV qx sLi ¡Liμ≥∂R Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV @≤Ô∂R Vxms Æ≤∂[ ˙xms∏R∂Vªyı¤Õ¡[≠sd mx sn ÷¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ BNRP ÕÿÀ≥¡œ Li ¤Õ¡[μ∂R ©´sNRPV¨s ªRΩmx sˆVNRPV ©yıLRi¨s FsÆμ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV.NTPLRifl„fi r°μR∂LRiV≤R∂V ≠s™yμyxqsˆμR∂ À≥¡œ W™´sVVá©´sV |qs…”¡ÕfiÆ™sVLi»˝¡V ¬ø¡[qx sWÚ N][…ÿ˝ μj∂ LRiWFy∏R∂VáVμR∂Li≤R∂V NRPV©yıLRi ¨s B™´s¨dsı  ¡ ∏R∂V»¡NRPV LS™y÷¡= DLiμR∂©yıLRiV. q{ sFsLi©´sV ORPQflÿÕ˝‹[ ªRΩmz sˆLi ¬ø¡[ @™´sNSaRP ™´sVV©yı r°¨s∏R∂W gSLiμ≥∂k BLiªRΩNSáLi JzmsNRP mx s≤R∂VªRΩW ™´s øyËLRi¨s @©yıLRiV. æªΩáLigRiYfl· N][qx sÆ™s[V NTPLRifl„fi©´sV ªRΩmz sˆLiøyLRi¨s @xms ˙xmsμ≥∂R LSNRPW≤R∂μR∂Æ©s[ Æ™s[V≤R∂™±sV BLiªRΩNSáLi Æ™s©´sVNRP≤R∂VgRiV Æ™s[ryLRi¨s @©yıLRiV. @˙NRP™´sWáNRPV Fyáˆ≤Ô∂R NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T ¤\«¡Ã¡VNRPV Æ™sŒ˝¡œ NRPªRΩmx sˆμR∂©yıLRiV.

$uÛÑ»q˝À n˙ï sêC≤´+>∑ ñ\¢+>∑q˝Ò k˛ìj·÷ <äj·T‘√H˚ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûä´eTsT ´+~ @©y™´sVNRPVáNRPV NRPW≤y xmsμR∂™´so÷¡øyË AμR∂LjiLiøyLRiV: ≤T∂Fs£qs

LS«¡NUP∏R∂VLi N][xqsÆ™s[V ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ¬ø¡[aSLRi¨s AL][xmsfl· NTPLRifl„fi LS“¡©y™´sW NSLi˙lgi£qs xqsWøR¡©´s¤Õ¡[ ™´sVL][™´sWLRiV @NRP‰xqsV Æ™sŒ˝œ¡gRiNTP‰©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,zmsn ˙ ¡™´sLji19(ôdÿ’ q÷´dt): ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ≠sxmsLkiªRΩÆ\™sV©´s ˙≤y™´sWáV A≤yLRi¨s, @Æ©s[NPR LS«ÿ˘LigRi DÃ˝¡Lixmsn V©´sáNRPV Fyáˆ≤ÔyLRi¨s …‘¡≤U∂{ms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V ™´sVL][™s´ WLRiV ªRΩ©´s AÆ™s[μ∂R ©´s©´sV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌik LS«¡NUP∏R∂V á’Ù¡ N][xqsÆ™s[V ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV Fyáˆ≤T∂LiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs lgi[™s± VF˝y©˝Ø[ G≠dsV ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[NPR F°∏R∂W™´sV¨s @©yıLRiV. BNRP‰≤R∂ …”¡AL`iFs£qs, @NRP‰≤R∂ Æ\™sNSFyª][ NRPV™´sV¯NRP‰LiVV ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV mx sp©´sVNRPV ©yıLRi¨s @©yıLRiV.  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂ ∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW NSLi˙lgi£qs ≠sμ≥y©yá©´sV μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌik LS«¡NUP∏R∂V NRPV˙»¡ª][ J»˝¡V, q{ s»˝¡N][qx sLi NRPNRPV‰QQLij Ú mx s≤T∂LiμR∂¨s

AL][zmsLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· BøyË ™´sV¨s NSLi˙lgi£qsÕ‹[ …‘¡AL`iFs£qs©´sV NRPáVxmsoNRPVLi …ÿLRi¨s, q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ «¡gRi©±s ¡Ã¡{§¶ ¶©s´ mx s≤R∂»¡Liª][ NTPLRifl„fi©´sV æªΩLRi|\ msNTP æªΩøyËLRi©yıLRiV. æªΩáVgRiV «ÿºΩ HNRP˘ªRΩ N][qx sLi FsLiª][ NRPXztsQ ¬ø¡[aS©´s¨s, ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ GNRPmx sORPQ ¨sLÒiR ∏R∂VLi NSNRPVLi≤y, LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ øR¡LRiË «¡Ljizms xqs™´sVxqs˘ xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá©´sı ªRΩ™´sV ™´sW»¡©´sV ZNP[Li˙μR∂Li |ms≤R∂¬ø¡≠s©´s |ms…Ì”¡LiμR∂¨s A˙gRi§x ¶ ¶Li ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. LS«ÿ˘LigRi qx s™´sLRifl· áV ¬ø¡[∏∂R VNRPVLi≤y ’¡Ã˝¡V©´sV μR∂VLji*¨sπ∏∂W gRiLi ¬ø¡[aSLRi©yıLRiV. 371≤T∂, 371C ¨s FsÕÿ mx sLjitx sQ‰LjiryÚLiR ¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. LS«¡NUP∏R∂V á’Ù¡ N][qx sLi ≠sxtsQ’¡d «ÿáV ©y…”¡...˙xms«¡Ã¡©´sV lLiøR¡Ëg] ¤…¡Ì L[ iμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRi¨s μ≥∂R *«¡Æ™sVªyÚLiR V.

@©«sõμR¶ª«sVVøÍýØ ª«sVVLiμR¶VNRPV

rygRiVμyLi: ÇØ©ylLi²ïT¶

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,zmns˙ ¡™´sLji19(ôd’ÿq÷´dt): lLiLi≤R∂V æªΩáVgRiV LSuÌy˚áV @©Ø[˘©´s˘LigS DLi≤T∂ @’≥¡™´sXμÙ∂j Õ‹[ ™´sVVLiμR∂VNRPV rygSá¨s ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ «ÿ©ylLi≤ÔT∂ ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V Δÿ∏R∂V\Æ™sV©´sLiμR∂V©´s ˙xms«¡Ã¡V xqsLi∏R∂V™´sV©´sLiª][ xmsoL][’≥¡™´sXμÙj∂\|ms μR∂XztsÌ Q ryLjiLiøy÷¡= DLiμR∂©yıLRiV. ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR á qx s™´sWÆ™s[aPR Li «¡LjigjiLiμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ ™´sW“¡™´sVLi˙ªRΩVáV, mx sáV™´soLRiV Æ©s[ªΩR áV FyÕÊ‹©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi «ÿ©ylLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW æªΩáLigSfl·\|ms ™´sW»¡ ªRΩxmsˆ¨s ’d¡¤«¡[{ms, NSLi˙lgi£qsáNRPV NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ Õ‹[ xqsx§¶¶¶NRPLjiLi¿¡©´s ™´sWμj∂LjigSÆ©s[ LS«¡˘xqsÀ≥¡œ Õ‹[ NRPW≤y ’d¡¤«¡[m{ s qx sx§¶ ¶NPR LjiLiøyá¨s ≠s«Ï¡mz sÚ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáVgRiV «ÿºΩ INRP‰¤…¡[ @¨s lLiLi≤R∂V LSuÌy˚á ˙xms«¡Ã¡V ¨sLRiWzmsμÙy™´sV¨s, æªΩáVgRiV «ÿºΩ g_LRi™y¨sı ¨sá¤À¡≤R∂μy™´sV¨s «ÿ©ylLi≤Ô∂T mz sáVxmso¨søyËLRiV. LSuÌy˚áVgS ≠s≤T∂F°LiVV©y æªΩáVgRiV«ÿºΩgS NRP÷¡xqsVLiμy™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @’≥¡™´sXμR∂μ`∂B Fs¤«¡Li≤ygS ™´sVVLiμR∂VNRPV rygSá©yıLRiV. æªΩáLigSfl· B¿¡Ë©´s r°¨s∏R∂WNRPV NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩá¨s @©yıLRiV. Fs©Ø[ı GŒ˝¡œ F°LS»¡Li NSLRifl·LigSÆ©s[ μk∂¨s¨s ryμ≥∂j Liøy™´sV¨s μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLji=Lix§¶ ¶ @©yıLRiV.

Æμ∂[aRPLiÕ‹[ FsNRP‰≤y NRPW≤y @|qsLi’d˝¡ ºΩLRiqx s‰LjiLi¿¡©´s ’¡Ã˝¡V\|ms ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒ˝¡œ ¤Õ¡[μ∂R ¨s, Bμj∂ |mns≤R∂LRiÕfi qx sWˆQQLij Ú ≠sLÙiR V™´sV©yıLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s @LiaRPLi\|ms «ÿºdΩ∏R∂V Æ©s[ªRΩá©´sV NRP÷¡zqs ≠s™´sLjiLiøy™´sV©yıLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s @Æ©s[μ∂j FyNTPrÛy©±sc BLi≤T∂∏R∂W ™´sVμ≥∂R ˘ NSNRPVLi≤y æªΩáVgRiV «ÿºΩ ™´sVμ≥∂R ˘ À≥›g][◊¡NRP ≠sÀ≥¡œ «¡©´s «¡LRigSá¨s N][LSLRiV. ˙xmsxmsLiøR¡ øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ FsxmsˆV≤R∂W BÕÿ «¡LRigRi¤Õ¡[μ∂R ¨s, ’¡Ã˝¡V ªRΩ∏R∂WLkiÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂V NRPV˙»¡ «¡LjigjiLiμR∂¨s AL][mz sLiøyLRiV.

©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,zmsn ˙ ¡™´sLji(ôdÿ’ q÷´dt): æªΩáLigSfl·NRPV @©y˘∏R∂VLi «¡LjigjiLiμR∂¨s ªRΩ™´sV FyLÌik @μ≥∂R ˘QOPR V LSáV r°¨s∏R∂W ˙xmsgS≤≥∂R LigS ©´s™´sW¯LRi¨sı @LiμR∂V™´sÃ˝¡ æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V ryμ≥R∂˘ QÆ\™sVLiμR∂¨sı m{ s{qs{qs ™´sW“¡ @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V ≤T∂.$¨s ™y£qs Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. BLiμR∂VNRPV r°¨s∏R∂WNRPV ªy™´sVV “¡≠sªyLiªRΩLi LRiVfl·xms≤T∂ DLi…ÿ™´sV©yıLRiV.  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi A∏R∂V©´s ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂V ªRΩW... 14 GŒ˝¡œ ßgS NSLi˙lgi£qs FyLÌik æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚLiμR∂¨s, A ˙xms∏R∂VªRΩıLi Bxmsˆ…”¡NTP ryNSLRiLi @LiVVLiμR∂ ©yıLRiV. ’¡¤«¡zms ¿¡™´sLji ™´sLRiNRPV @©´sVxqsLjiLi¿¡©´s ºdΩLRiV\|ms @©´sV™´sW©yáV NRP÷¡gS∏R∂V©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ A FyLÌik Æ™s[V¨s|mnsrÌ° μy¨s •¶¶ ≠sd VáV xmsÆμ∂[xmsÆμ∂[ gRiVLRiVÚNRPV æªΩ[™´s≤R∂Liª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s¿¡ËLiμR∂©yıLRiV. lLiLi≤R∂V ˙FyLiªyáVgS ≠s≤T∂F°LiVV©y ™´sW©´sqz sNRPLigS ªRΩ™´sV ™´sVμ≥∂R ˘ D©´sı qx s\Æ™sVNRP˘ªRΩ©´sV Fs™´sLRiW ≠s≤R∂g]»Ì¡¤Õ¡[LiR ¨s @©yıLRiV. @»¡V q{ s™´sWLi˙μ≥∂R B»¡V æªΩáLigSfl· LSuÌy˙áV

mx sLRiqx sˆLRi qx sx§¶ ¶NSLRiLiª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒ˝ÿ÷¡=©´s @™´saRP˘NRPªRΩ©´sV A∏R∂V©´s C xqsLiμR∂LRi˜LigS ≠saRPμk∂NRPLjiLiøyLRiV. æªΩáLigSfl·, q{ s™´sWLi˙μ≥∂R áV Æμ∂[aPR LiÕ‹[ @˙gRigS≠sV LSuÌy˙áVgS @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡LiμR∂Vªy∏R∂V¨s A∏R∂V©´s AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. N]LiμR∂LRiV ™´sW˙ªRΩLi BLRiV ˙FyLiªyáՋ[ LSgRiÆμ∂[*uyá©´sV lLiøR¡Ëg]¤…¡Ì L[ iμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi øyLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂W gSLiμ≥k∂ μR∂∏R∂Vª][ @©y™´sVNRPVáV NRPW≤y ™´sVLi˙ªRΩVá∏R∂W˘LRi©´sı ≠sxtsQ∏∂R W¨sı C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS ≤U∂Fs£qs gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. FyLÌik ™´sÃ˝¡ ˙xmsºΩ¨sμ≥∂R VáVLi…ÿLRiV, NS¨ds ˙xmsºΩ¨sμ≥∂R VáV ™´sÃ˝¡ FyLÌik DLi≤R∂μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPáՋ[ lgiá™´s¤Õ¡[¨s ™ylLi[ NSLi˙lgi£qs FyLÌik ¨s ≠s≤T∂¿¡ Æ™s◊˝¡F°ªyLRi©yıLRi¨s ≤U∂Fs£qs @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. q{ sFsLi NTPLRifl„fi ªRΩ©´s mx sμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏∂R V©´sV©yıLRi¨s ≠s¤Õ¡[NPR L˝iR V @≤T∂gji©´s J ˙xmsaRPıNRPV ≤U∂Fs£qs |\ ms ≠sμ≥∂R LigS qx s™´sWμ≥y©´sLigS ¬ø¡FyˆLRiV. LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏∂R VNRP

LSÇÁùxqs˳ÏÁÍÜ[ ¿RÁLRièQ\|ms LRigRi²R¶ xqsÀ≥œ¡©´sV ALÔRiL`iÕ‹[ |ms…Ìÿá©´sı xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V {qs™´sWLi˙μ≥R∂ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ ¨sLRixqs©´s NS™´spLji ¨sLRixqs©´s\|ms @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,zmsn ˙ ¡™´sLji19(ôdÿ’ q÷´dt): ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P LSxtsÌ Q˚ mx so©´sL`i™´s˘™´sq{ sÛ NRPLRifl· ’¡Ã˝¡V (æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V), Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V LS«¡˘xqsÀ≥¡œ Õ‹[NPT ˙xmsÆ™s[aRPLi, xqsÀ≥œ¡Ã¡ xmsLRiV™´so, LS«ÿ˘LigRi ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV, LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ \¬ø¡LRi¯©±s ≠søR¡ORPQflÿμ≥j∂NSLSáV... ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá\|ms  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi LS«¡˘xqsÀ≥¡œ Õ‹[ |msμÙ∂R LRiÀ≥¡œ qx s «¡LjigjiLiμj∂. ™yLiVVμyá\|ms ™yLiVVμyáV Æ™s[qx sVÚ©s´ ı μR∂aRPÕ‹[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FsLi{msáV ªRΩ™´sV ¨sLRixqs©´s N]©yxqsgjiLiøyLRiV. . æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V\|ms ºdΩ˙™´s

ALiμ][Œœ¡©´s, gRiLiμR∂LRig][Œœ¡Li ø][»¡V ¬ø¡[qx sVNRPV©yıLiVV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ mx sLRiV™´so, ˙xmsºΩxtsÌ QáV F°∏R∂W∏R∂V¨s ’¡¤«¡zms q{ s¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR Æ™sLiNRP∏R∂V˘ ©y∏R∂VV≤R∂V AÆ™s[μ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. μR∂∏R∂V¬ø¡[qz s LS«¡˘xqsÀ≥¡œ mx sLRiV\Æ™s©y NSFy≤R∂Li≤T∂, qx sÀ≥¡œ g_LRi™´sLi ™´sVLi»¡gRiáF~μÙ∂R V @¨s ≠s«Ï¡mz sÚ ¬ø¡[aSLRiV. xqsÀ≥œ¡©´sV ¡VÕÔ‹[«fi ¬ø¡[zqs ’¡Ã˝¡V ºdΩxqsVN]¬ø¡[Ë ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[∏R∂VNRPLi≤R∂¨s N][LSLRiV. |msμÙ∂R áxqsÀ≥¡œ Õ‹[ g_LRi™´sLigS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij Liøyá¨s æªΩ÷¡FyLRiV. NSLi˙lgi£qs ™´sVLi˙ªRΩVáV xqsÀ≥œ¡

™´sVLS˘μR∂áV Fy…”¡Liøyá©yıLRiV. ™´sVVLiμR∂V qx sÀ≥¡œ ©´sV ALÔiR L`i Õ‹[ |ms»Ì¡Li≤T∂... AªRΩLRiV™yªRΩ qx sÀ≥¡œ ©´sV ©´s≤R∂mx sLi≤R∂¨s Æ™sLiNRP∏R∂V˘ ©y∏R∂VV≤R∂V @©yıLRiV. qx sÀ≥¡œ Õ‹[ @μ≥∂j NSLRi FyLÌik NTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVLi˙ªRΩV¤Õ¡[ ALiμ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRi¨s BÕÿ\lgiæªΩ[ FsÕÿ @¨s Æ™sLiNRP∏R∂V˘ ≤T∂xmsp˘…‘¡ \¬ø≥¡LRi¯©±s ˙xmsbPıLiøyLRiV. xqsÀ≥ÿ xqsLi˙xmsμy∏R∂Wá©´sV Fy…”¡Liøyá¨s \¬ø¡LRi¯©±sNRPV D¿¡ªRΩ xqsᕶ¶¶ BøyË≤R∂V. μk∂Liª][ A˙gRi§z ¶ ¶Li¿¡©´s NRPVLji∏R∂V©±s ¬\ø¡L`i©´sV AÆμ∂[bPLi¬ø¡[ §x ¶ ¶NPR V‰ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡NRPV ¤Õ¡[μ∂R ¨s Æ™sVV≈¡Li ≠dsVÆμ∂[ ¬ø¡FyˆLRiV.@LiVVæªΩ[ @ÕÿLi…”¡ ™y˘≈¡˘Ã¡V xqsLjiNSμR∂¨s ≤T∂xmsp˘…‘¡ \¬ø≥¡LRi¯©±s NRPVLji∏R∂V©±s @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[aSLRiV. Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ qx sÀ≥¡œ V˘≤R∂V, ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ NS™´spLji ryLi ¡bP™´sLS™´so©´sV DÆμ∂Ù b[ PLi¿¡ Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V ™´s¿¡Ë LS«¡˘xqsÀ≥¡œ ©´sV A»¡LiNRPxmsLRiøR¡NRPW≤R∂μR∂¨s NRPVLji∏R∂V©±s ¬ø¡FyˆLRiV. LS«ÿ˘LigRiLiÕ‹[ C ¨s ¡Liμ≥∂R ©´s qx sˆxtsÌ QLigS DLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV.

G≠sV ¬ø¡[ryÚ≤∂R V? {qsFsLi AgRixqsÌ VÕ‹[Æ©s[ FyLÌik ¨sLÒRi∏R∂W¨sı μj∂NRP‰LjiLiøy≤R∂¨s A˙gRix§¶¶¶Liª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ …”¡AL`i Fs£qs NSLi˙lgi£qs Õ‹[ ≠s÷d¡©´s™´sVπ∏∂[V˘ @LiaS¨sı NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÌy©´sLi øR¡WxqsVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s $¨s™y£qs @©yıLRiV. r°¨s∏R∂WgSLiμ≥∂k μR∂∏R∂V ™´s¤Õ¡˝ [ æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ GLRiˆ≤T∂LiμR∂¨s ZNP[q{ sAL`i gRiVLjiLÚ iøyLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. F~ªRΩVÚá ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ZNP[q{ sAL`i NSLi˙lgi£qs ª][ ≠s¤À¡[μ∂j≥ Li¿¡ Æ™s◊˝¡F°∏R∂W≤R∂V ªRΩmx sˆ A∏R∂V©´sª][ ªRΩ™´sVNRPV FsÕÿLi…”¡ ≠s¤À¡[μ≥yáV ¤Õ¡[™´s¨s }msL]‰©yıLRiV.

ÌÁgRi²R¶FyÉÓÁ LSÒÁ©yª«sW A®ªsWμR¶Li

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,zmns˙ ¡™´sLji19(ôd’ÿq÷´dt): ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ xqsÀ≥œ¡˘ªy*¨sNTP ¬ø¡[zqs©´s LS“¡©y™´sW©´sV {qsˆNRPL`i ≠dsVLSNRPV™´sWL`i AÆ™sWμj∂LiøyLRiV. Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[ ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P xmso©´sL`i™´s˘™Û´s{qsNRPLRifl· ’¡Ã˝¡V AÆ™sWμR∂Li F~LiμR∂≤R∂Li\|ms ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[xqsWÚ A∏R∂V©´s LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS NSLi˙lgi£qs FsLi{ms ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi LS“¡©y™´sW©´sV Õ‹[N`P xqsÀ≥œ¡ {qsˆNRPL`i ≠dsVLS NRPV™´sWL`i AÆ™sWμj∂LiøyLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV LS“¡©y™´sW ¤Õ¡[≈¡©´sV AÆ™sWμj∂xqsVÚ©´sı»˝¡V xqsÀ≥œ¡Õ‹[ C L][«¡Ÿ {qsˆNRPL`i øR¡μj∂≠s ≠s¨szmsLiøyLRiV. @LiªRΩNRPV ™´sVVLiμR∂V A∏R∂V©´s©´sV 13©´s xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. xqs|qsˆ©<´s©±sÕ‹[Æ©s[ A∏R∂V©´s ™´sW“¡ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂∏R∂W˘LRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V Õ‹[N`P xqsÀ≥œ¡Õ‹[ AÆ™sWμR∂Li F~Liμy…ÿ¨sı ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©´sı ágRi≤R∂Fy…”¡ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi FyLÌkiNTP, FsLi{ms xmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡Vc ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. CÆ©sá 13™´s æªΩ[μk∂©´s ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P LSxtÌsQ˚ xmso©´sL`i ™´s˘™´s{qÛsNRPLRifl· ’¡Ã˝¡V c2014 Õ‹[N`P xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ˙xmsÆ™s[aRP |ms≤R∂VªRΩV©´sı xqsLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ FsLi{ms ágRi≤R∂Fy…”¡ |msxmsˆL`i }qsˆQ˚ ¬ø¡[zqs©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. C∏R∂V©´s ™´s˘™´s•¶¶¶LRi \ZaP÷¡\|ms xmsáV™´soLRiV ©y∏R∂VNRPVáV ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[aSLRiV. ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ Õ‹[N`P xqsÀ≥œ¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ©´sVLi≤T∂ NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛjigS


2 C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

ø=+|ü ø√˝Ò¢s¡T U≤j·T+ ˙xmsºΩ INRP‰LjiNTP AªRΩ¯≠saS*xqsLi @™´sxqsLRiLi. @LiVVæªΩ[ @ºΩ ≠saS*xqsÆ™s[V mx s¨sNTPLSμR∂V. ™yxqsÚ™yáNRPV ’≥¡©´sıLigS AÕ‹[¿¡øR¡Li≤R∂Li NRPW≤y ªRΩgRiμR∂V. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ BxmsˆV≤R∂V LS«¡NUP∏R∂VÆ©s[ªΩR áV @ºΩ ≠saRP™±sALiª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ßªRΩV©yıLRiV. @Liªy ªy™´sVVN][LRiVNRPV©´sı»˝¡VgSÆ©s[ «¡LRigRiVªRΩVLiμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ @Li¤…¡[ 2004Õ‹ C @ºΩ ≠saS*xqsÆ™s[V Fs©±s≤T∂Fs N]Lixms ™´sVVLi¿¡Liμj∂. μR∂aS Ù¡ NSáLi Fy»¡V N][»¡VN][NPR VLi≤y ¬ø¡[qz sLiμj∂. À≥ÿLRiª`Ω Æ™s÷¡gjiF°ª][LiμR∂Li»¡W EgjiF°LiVV ™´sVVLiμR∂VZNP◊˝¡ À‹NRP‰À‹[L˝S xms≤T∂Liμj∂. BxmsˆV≤R∂V ™´sVL][™´sWLRiV ªRΩ©´s @ºΩ ≠saS*ry¨sı ˙xmsμR∂Lji+r°ÚLiμj∂. B…‘¡™´s÷¡ ™´sVW≤R∂V LSuÌy˚á Fs¨sıNRPÕ˝‹[ lgiáVxmsoª][ NRPááV NRPLi…‹[Liμj∂. À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[ J»¡L˝iR V øR¡mx sá¿¡ªRΩVÚá¨s, ≠sÆ™s[ø¡R ©´sª][ J¤…¡[ryÚLiR ¨s @©´sVNRPVLi¤…¡[ F~LRiFy»¡V. Æμ∂[aPR LiÕ‹[ qx sLixmspLÒiR @ORPQLSxqs˘ªRΩ ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Li NSLRifl·LigS ˙xms«¡Ã¡V BLiNS ªRΩ™´sV J»¡VNRPV©´sı mx s™´sL`i æªΩáVxqsVN][¤Õ¡[NPR F°ªRΩV©yıLRiV. INRPÆ™s[Œ¡œ @Õÿ æªΩáVxqsVNRPV¨s DLi¤…¡[ ˙xms«ÿry*™´sV˘ ™´sVVxqsVgRiVÕ‹[ D©´sı |msªRΩLÚ iμyLki ™y˘FyLRiVá©´sV Fs©´sı≤][ ≠szqsLji N]¤…Ì¡[™yLRiV. ’¡¤«¡zms BÆ™s[≠ds ˙gRi§z ¶ ¶LiøR¡NRPVLi≤y BxmsˆV≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ª][NPR mx s»Ì¡VNRPV¨s ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒ˝ÿá©´sVNRPVLi…‹[Liμj∂. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V GLRiVμy…”¡ æªΩxmsˆªRΩgRi¤Õ¡[}qs LRiNRP™´sV¨s æªΩ÷¡zqs NRPW≤y A∏R∂V©´sª][ @Li»¡NSgRi≤y¨sNTP D≠ds*Œ˝¡œ ®LRiVª][Liμj∂. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV NRPW≤y ˙xms«¡Ã¡V gRiªRΩ μR∂aS Ù¡ NSáLigS @μ≥∂j NSLS¨sNTP FsLiμR∂VNRPV μR∂WLRiLigS |ms…ÌÿL][ ’¡¤«¡zms qx sÌ ≤U∂ ¬ø¡[qz s©´s»˝¡V ¤Õ¡[μ∂R V. qx slLi[*á©´sV mx s»Ì¡VNRPV¨s Àÿ ¡Vª][ Æ™s◊¡æªΩ[ g][μy™´sLji Cμj∂©´s¤…¡˝ .[ BNRP Àÿ ¡V NRPW≤y ªy©´sV qz sFsLi NS™´s≤y¨sNTP ø≥y©±s= ™´s¿¡ËLiμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ FsÕÿg][ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s gRiLi≤R∂Li ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡xms≤T∂æªΩ[ ªRΩμR∂VxmsLji zqsFsLi ªyÆ©s[ @¨s NRPááV NRPLi»¡V©yıLRiV. BxmsˆV≤R∂V NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T NRPW≤y @Æμ∂[ @ºΩ ≠saS*xqsLiª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ßªRΩV©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂V FyLÌki |ms…Ìÿá¨s @©´sVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s ™´sxqsVÚ©s´ ı ™yLRiÃÚ ¡©´sV A∏R∂V©´s ≈¡¿¡ËªRΩLigS ≈¡Li≤T∂LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V NRP©´sVNRP FyLÌik |ms»Ì¡À‹[ªΩR V©yı LRi©´sıμj∂ qx sˆxtsÌ Q™s´ V™´soª][Liμj∂. æªΩáLigSfl·©´sV ™´s˘ºΩlLi[NPT Liøy©´sV gRi©´sVNRP ˙xms«¡Ã¡V ªRΩ©´sÆ™sLi¤…¡[ D©yıLRi©´sVNRPV¨s μR∂WxqsVNRPV¨s F°ªRΩV©yıLRiV. G©y≤R∂W ©y∏R∂VNRPV≤T∂gS FsμR∂gRi¨s J @©y™´sVNRPV≤T∂¨s @LiμR∂áƙsVNTP‰}qsÚ FsÕÿ DLi»¡VLiμ][ NTPLRifl„fi @LiμR∂VNRPV Dμyx§¶ ¶LiR fl· @¨s ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. ªRΩ©´sNRPV ™´s¿¡Ë©´s @™´sNSaS¨sı ™´s˘QQNPT gÚ iR ªRΩLigS xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[qx sVN][™s´ ≤R∂LiÕ‹[ A∏R∂V©´s NRPXªRΩNRPXªRΩV˘Ã¡∏R∂W˘LRiV. qz sFsgS C LSuÌy˚¨sNTP A∏R∂V©´s ILRigRi¤À¡…Ì¡” Liμj∂ aRPW©´s˘Li. ZNP[™s´ áLi æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sW¨sı @fl·øR¡≤y¨sNTP @μ≥j∂NSLRi μR∂VLji*¨sπ∏∂WgS¨sNTP Fyáˆ≤R∂≤R∂Li ªRΩmx sˆ A∏R∂V©´s ¬ø¡[qz sLiÆμ∂[≠sd V ¤Õ¡[μ∂R V. N]LiμR∂LRiV ªy¤À¡[μyL˝iR V Æ™sLi»¡ºΩLRiVgRiVªRΩW “¡ §x ¶ ¶ß«¡⁄L`i @Li¤…¡[ ˙xms«¡Ã¡Liªy ªRΩ©´sÆ™sLi¤…¡[ D©yıLRi©´sVNRPVLi¤…¡[ F~LRiFy»¡V. gRiªRΩLiÕ‹[ ™´sV˙Lji ¬ø¡©yılLi≤Ô∂T , ©yÆμ∂Li≤˝∂R À≥ÿqx s‰L`i LS™´soáV NRPW≤y BÕÿlgi[ FyLÌik áV |ms…Ì¡” À‹NRP‰À‹[LS˝ mx s≤Ô∂R øR¡Lji˙ªRΩ ™´sV©´sμj∂. A N][™s´ Õ‹[Æ©s[ NTPLRifl„fi DLi…ÿLRiV ªRΩmx sˆ ™´sVL][…¡” NSμR∂V. BNRP ágRi≤R∂Fy…”¡ ÕÿLi…”¡ ™y˘FyLRi LS«¡NUP∏R∂VÆ™s[ªΩR ÃÚ ¡V ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı ¤À¡μR∂LjiLixmsoáV, NRPVŒ˝¡œ ß LS«¡NUP∏R∂WáV Æμ∂[aPR Li ©´sVLi¿¡ F°™y÷¡. @ÕÿLi…”¡ ™yLji¨s LS«¡NUP∏R∂WáNRPV μR∂WLRiLigS DLiøy÷¡. LS«¡NUP∏R∂V™´sVLi¤…¡[ ™y˘FyLRiLi @©´sVNRPVÆ©s[ ™yŒ˝¡œ NRPV ˙xms«¡Ã¡V  ¡VμÙ∂j ¬ø¡}msˆ L][«¡ŸÃ¡V LS™y÷¡. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FsLi{msáV N]LiμR∂LRiV FyL˝RiÆ™sVLi»¡VÕ‹[  ¡LjiæªΩgjiLixmso©´sV ˙xmsμR∂Lji+Li¿¡ L_≤U∂LiVV«ÿ¨sNTP Fyáˆ≤ÔyLRiV. ≠dsLRiLiªy FsLiμR∂VNRPV æªΩáLigRiYfl·NRPV @≤ÔR∂V xms≤R∂VªRΩV©yıLRiLi¤…¡[ μ][zms≤U∂NTP @™´sNSaRPLi DLi≤R∂μR∂V NRP©´sVNRP. BLiªRΩNSáLigS æªΩáLigSfl· FsÕÿ @©y˘∏R∂W¨sNTP gRiVLRi™´soªRΩW ™´s¿¡ËLiμ][ ≠dsLji øR¡LRi˘¤Õ¡[ BLiμR∂VNRPV ¨sμR∂LRi+©´sLi. æªΩáLigSfl· FsLiμR∂VNRPV LSNRPW≤R∂μR∂Li¤…¡[ ≠dsLji ™y˘FyLSáV rygRi™´so gRi©´sNRP. BLiªRΩ «¡Ljigji©´s ªRΩLS*ªRΩ BxmsˆV≤R∂V ≠dsLRiLiªy NRPázqs ªRΩ™´sV qx s|qsˆ©<s´ ©±s FsºΩÚ Æ™s[∏∂R Wá¨s N][LiR VªRΩV©yıLRiV. qz sgÊiR Wá«Íÿ ¤Õ¡[NPR VLi≤y FyL˝iR Æ™sVLi…fi ˙xmsºΩxtsÌ Q©s´ V ™´sVLi»¡gRi÷¡zms ªRΩ™´sVV ¬ø¡[qz sLiμj∂ NRPlLiN`ÌP @¨s ¬ø¡xmsˆVN][™s´ ≤R∂Li ™yLjiZNP[ ¬ø¡÷˝¡Liμj∂. FyL˝iR Æ™sVLi»¡V DÀ≥¡œ ∏R∂VxqsÀ≥¡œ Õ˝‹[ ªy«ÿgS «¡Ljigji©´s mx sLjiflÿ™´sWá©´sV gRiVLjiLi¿¡ N]ªRΩgÚ S ¬ø¡xmsˆVN][™s´ ázqsLiμj∂ G≠dsV ¤Õ¡[μ∂R V. ™yŒ˝¡œ ß FsLiªRΩNRPLiVV©y æªΩgjiLiøR¡gRiá qx s™´sVLÛiR Vá¨s ¨sLRiWzmsLiøR¡VNRPV ©yıLRiV. Æμ∂[¨s©´sLiVV©y @™´sV¯gRi÷¡©´s™yŒ˝¡œ ß, N]©´sgRi÷¡gji©´s™yŒ˝¡œ ß, Æ™s[VÆ©s[«fi ¬ø¡[∏R∂VgRi÷¡gji©´s™yŒ˝œ¡ß. Fs»¡V™´sLi…”¡ ™´s˘™´sxqÛsá©´sLiVV©y μ≥∂j NRP‰LjiLiøR¡gRiá ™yŒ˝¡œ ß LS«¡NUP∏R∂V©y∏R∂VNRPVáVágS FsμR∂VgRiVªyLRiV. ™´s˘™´sqx sÛ Ã¡©´sV ªRΩ™´sV gRiVzmsˆ…˝‹[ DLi≤yá¨s N][LiR VNRPVLi…ÿLRiV. Æμ∂[aPR Li ©´sVLi¬ø¡[ ≠s≤T∂F°ªy™´sVLi…ÿLRiV. Æμ∂[aPR Li ªRΩ™´sV ¬ø¡[ªΩR Õ˝‹[ ¤Õ¡[NPR VLi¤…¡[ ≠s≤T∂F°ªy™´sVLi»¡V©´sı ≠dsLRiV ¨s«¡LigS Æμ∂[aRP˙μ][x§¶¶¶ßáV. ªRΩ™´sVV NS™yá©´sıμj∂ NSNRPVLi¤…¡[ @μj∂ Æμ∂[aPR ≠s¿¡ËÈ©s´ ı©y¨sNTP μyLjiºdΩqx sVÚLiμR∂¨s ™yμj∂ryÚLiR V. æªΩáLigSfl· GLRiˆ≤T∂æªΩ[ |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ ™´sμj∂÷¡ FsÕÿ F°™yáLi…ÿLRiV. ¨s«ÿ¨sNTP ≤≥∂T ÷d¡˝ ™´sV©´sμj∂ NSμR∂V. NS¨ds @NRP‰≤T∂NTP Æ™sáÕfiB DLi≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μy. Æ™sμ≥∂R ™´s Õÿ—¡NRPV‰Ã¡ª][ Æ™sŒœ¡ßªRΩV©´sı ≠dsLjiNTP ªRΩgji©´s gRiVfl·FyhRiLi ¬ø¡xmsˆ≤y¨sNTP ˙xms«¡Ã¡V ≤T∂|\ qs≤`∂ @LiVV DLi…ÿLRiV. FyL˝iR Æ™sVLi»¡V©´sV, aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ á©´sV, @ªRΩV˘©´sıªRΩ ©y˘∏R∂VrÛy©yá©´sV |\ qsªRΩLi ªRΩ™´sV ©Ø[»¡˝ NRP»Ì¡Ã¡ª][ ª]NTP‰|ms»Ì¡gRiá™´sV¨s À≥ÿ≠sLi¬ø¡[™yŒ˝¡œ ß LS«¡NUP∏R∂WáV ¬ø¡[}qsÚ Æμ∂[aRPLi @μ≥][gRiºΩ FyáVNSNRPªRΩxmsˆμR∂V. FyL˝iR Æ™sVLi»¡VÕ‹[ @Ã˝¡Lji ¬ø¡[qz s©´s™yŒ˝¡œ Liªy C Æμ∂[aPR LiÕ‹[ |msμÙ∂R |msμÙ∂R NRPLi|ms¨dsáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©s´ ı ™y¤Œ¡˝ .[ NS™´spLji ryLi ¡bP™´sLS™´so, LS∏R∂VFy…”¡ ,ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi, q{ sFsLi LRiÆ™s[Va`P, Æ™sWμR∂VgRiVá Æ™s[fl·Vg][FyÕfilLi≤ÔT∂, xqsV«¡©y ø_μR∂Lji, ¿¡LRiLi“¡≠s,ZNP≠szms ªRΩμj∂ªRΩLRiVáLiªy FsÕÿ |\ msNTP ™´søyËL][ æªΩ÷¡∏R∂VLiμj∂ NSμR∂V. ≠dsLjiNTP G ≠sáV™´sá gRiVLjiLi¿d¡, ™´s˘™´sqx sÛ Ã¡ gRiVLjiLi¿d¡, @μ≥∂j uÓy©yá gRiVLjiLi¿d¡ À≥¡œ ∏R∂VLi DLi»¡VLiμR∂©´sVNRPVLi¤…¡[ F~LRiFy»¡V. ’¡¤«¡zms¨s  ¡VLji≤U∂ N]…Ì¡” Li¿¡ FyL˝iR Æ™sVLi»¡VÕ‹[ @Ã˝¡Lji ¬ø¡[qz s ©y©y∏R∂Wgki ¬ø¡[qz s©´s ™yLRiLiªy ™´sV©´s LS«¡NUP∏R∂V©y∏R∂VNRPVáV.™´sV©´sªRΩáLSªRΩáV LS}qs Æ©s[ªΩR áV. BÕÿLi…”¡ ™yLji™´sÃ˝¡ gRiªRΩ 60 GŒ˝¡œ ßgS æªΩáLigSfl· ©´s÷¡gjiF°LiVVLiμj∂. Æμ∂[aPR Li ©´sáVgRiVª][Liμj∂. BÕÿLi…”¡ ™yLjiNTP ≤R∂ ¡V˜ ≠saS*xqsLi NRPW≤y NRPázqs ™´sr°ÚLiμj∂. μk∂¨s¨s FsμR∂LjiLi¬ø¡[ aRPNTPÚ INRP‰ ˙xms«¡Ã¡ZNP[ DLiμj∂. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V©´sV ªRΩORPQfl·Æ™s[V FyL˝iR Æ™sVLi»¡V Õ‹[ ˙xmsÆ™s[aPR #|ms…Ìÿá¨s, æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V©´sV gRi¤…¡Ì NTP‰ryÚ™s´ V¨s @Æ©s[NPR ryL˝iR V qx s™yáV ¬ø¡[qz s©´s ’¡¤«¡zms Æ\™s≈¡LjiÕ‹[ C ™´sWLRiVˆ Æμ∂[¨s¨s qx sW¿¡xqsVÚ©s´ ıμj∂? C ˙xmsNRP»¡©´sáV øR¡Wzqs æªΩáLigSfl· ’¡¤«¡zms Æ©s[ªΩR áV ≠sá≠sáÕÿ≤T∂F°ªRΩV©yı FsLiμR∂VNRPV ˙≤y™´sWáV A≤R∂VªRΩV©yıLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yı™´sV¨s, ’¡Ã˝¡V æªΩ}qsÚ ™´sVμÙ∂R ªRΩV BryÚ™s´ V¨s ¬ø¡ ¡VªRΩWÆ©s[ FsLiμR∂VNRPV Æ™sV÷¡NRP |ms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. @Li¤…¡[ @ºΩ ≠saS*xqsLi. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡Vª][ qx s•¶¶ C ≤R∂ ¡V˜©´sı ™yŒ˝¡œ Liªy ªRΩ™´sV©´sV gRi¤…¡Ì NTP‰ryÚLiR ¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ≠dsŒ˝œ¡©´sV ©´s™´sVV¯NRPVÆ©s[ BxmsˆV≤R∂V NTPLRifl„fi NRPW≤y N]ªRΩÚ FyLÌki |ms»Ì¡À‹[ªΩR V©yıLRiV. ≠dsLRiLiμR∂LjiNTP ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ gRiVfl·FyhRiLi ªRΩmx sˆμR∂VgSNRP ªRΩmx sˆμR∂V.

>∑Ts¡Tyês¡+ 20`02`2014

sêC´düuÛÑ˝À dæm+ s¡y˚TXŸ Vü≤+>±e÷ |qs˙NRP»¡Lki ©´sVLi¿¡ μ_LÍRi©´sLigS }msxmsL˝RiV ÕÿNRPV‰Æ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,zmns˙ ¡™´sLji19(ôd’ÿq÷´dt): Õ‹[N` PxqsÀ≥œ¡Õ‹[ ágRi≤R∂Fy…”¡, Æ™sWμR∂VgRiVá ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV qx sXztsÌ QLi¿¡©´s mx sn V»¡©´sáV ™´sVLRi¿¡ F°NRP™´sVVLiÆμ∂[  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi @ÕÿLi…”¡ mx sn V»¡Æ©s[ ™´sVL][…¡” LS«¡˘xqsÀ≥¡œ Õ‹[ ø][»¡V¬ø¡[qx sVNRPVLiμj∂. LS«¡˘xqsÀ≥œ¡Õ‹[ …”¡≤T∂zms xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V zqsFsLi LRiÆ™s[Va`P x§¶¶¶LigS™´sW xqsXztÌsQLiøyLRiV. LS«¡˘xqsÀ≥¡œ Õ‹[ {qs™´sWLi˙μ≥∂R …‘¡≤U∂{ms FsLi{ms q{ sFsLi LRiÆ™s[V£tsQ ≠dsμ≥∂j L_≤U∂Õÿ ˙xms™´sLjiLÚ iøyLRiV.

xqsÀ≥œ¡NRPV æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V ™´s¿¡ËLiμR∂¨s LS«¡˘xqsÀ≥¡œ |qs˙NRP»¡Lki «¡©´sLRiÕfi tx sQLi}tsQL`i tx sQLik £msn ˙xmsNRP…”¡qx sVÚLi≤R∂gS A∏R∂V©´s|\ ms q{ sFsLi LRiÆ™s[V£tsQ ¬ø¡[LiVV¬ø¡[qx sVNRPV ©yıLRiV. @μ≥∂j NSLji ¬ø¡[ºΩÕ‹[Li¿¡ ˙xmsªRΩVá©´sV ÕÿNRPV‰Æ©s[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. LRiÆ™s[V£tsQ ºdΩLRiV\|ms ≤T∂xmsp˘…‘¡ \¬ø≥¡LRi¯©±s NRPVLji∏R∂V©±s ºdΩ˙™´s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. ™´sXμÙ∂R V≤R∂¨s NRPW≤y øR¡W≤R∂NRPVLi≤y μy≤T∂ ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li\|ms

LS«¡˘xqsÀ≥¡œ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V A˙gRi§x ¶ ¶Li ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[ryLRiV. ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P LSxtsÌ Q˚ xmso©´sL`i ™´s˘™´sq{ sÛ NRPLRifl· ’¡Ã˝¡V LS«¡˘xqsÀ≥¡œ NRPV ¬ø¡[Lij Liμj∂. μk∂¨sª][ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R FsLi{msáV ALiμ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡[mx s…ÌÿLRiV. NSLRi˘ μR∂Lji+ aRPLi}tsQL`i NRPV™´sWL`i ¬ø¡[ºΩÕ‹[ D©´sı xms˙ªyá©´sV ÕÿN]‰Æ©s[LiμR∂VNRPV {qsFsLi LRiÆ™s[V£tsQ μy≤T∂¬ø¡[zqs©´sLiªRΩ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[aSLRiV. @NRP‰≤R∂Æ©s[ D©´sı gRiVLi≤R∂V qx sVμ≥yLSfl”· C ˙xms∏R∂Vªyı¨sı @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. μk∂¨sNTP ¬\ø¡≥ LRi¯©±s ºdΩ˙™´s A˙gRi§x ¶ ¶Li ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. μk∂¨sª][ xqsÀ≥œ¡Õ‹[ D˙μj∂NRPÚ xmsLjizqÛsªRΩVáV GLRiˆ≤ÔyLiVV. ¿¡™´sLRiNRPV ™´sV◊d¡˝ ™´sVμ≥y˘•¶¶ ıLi 2gRiLi»¡Ã¡NRPV qx sÀ≥¡œ ©´sV ™yLiVVμy Æ™s[qx sVÚ©s´ ı»˝¡V ≤T∂mx sp˘…”¡ ¬\ø¡≥ LRi¯©±s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. @LiªRΩNRPV ™´sVVLiμR∂V DμR∂∏R∂VLi ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sV©´s qx sÀ≥¡œ Õ‹[ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R FsLi{msáV ALiμ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡[mx s…ÌÿLRiV.

Æ™sÕfi Õ‹[NPT Æ™s◊˝¡©´s ZNP[≠sd m{ s, qx sV«¡©y ø_μR∂Lki, q{ sFsLi LRiÆ™s[V£tsQ áV mx s˝ NSLÔiR Vá©´sV mx s»Ì¡VNRPV¨s qx s\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R ¨s©yμyáV ¬ø¡[aSLRiV. }qs™±s ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P xm˝sNSLÔRiVáV xms»Ì¡VNRPV¨s ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sı NSFy≤yáLi»¡W …”¡≤T∂mz s FsLizms qx sV«¡©y ø_μR∂Lji ¨s©yμyáV ¬ø¡[aSLRiV. mx sáV™´sWL˝iR V q{ sˆNRPL`i ¬ø¡[qz s©´s ≠s«Ï¡mx soÚá©´sV xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂V. ¿¡™´sLRiNRPV ™´sVμ≥y˘•¶¶ ıLi 12gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV ™yLiVVμy Æ™s[aSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi xqs™´sWÆ™s[aRP# \Æ™sV©´s xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ALiμ][Œœ¡©´sáV qx sμÙ∂R V™´sVfl·gRiNRPF°™´s ≤R∂Liª][ ™´sVμ≥y˘•¶¶ ıLi 2gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV ™yLiVVμy Æ™s[aSLRiV.LS«¡˘xqsÀ≥¡œ |qs˙NRP»¡Lki «¡©´sLRiÕfi\|ms q{ s™´sWLi˙μ≥∂R …‘¡≤U∂m{ s FsLi{ms q{ sFsLi LRiÆ™s[V£tsQ ¬ø¡[qz s©´s μy≤T∂¨s æªΩáLigSfl· …‘¡≤U∂m{ s FsLi{ms gRiVLi≤R∂V xqsVμ≥yLSfl”· @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV

˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. {qsFsLi LRiÆ™s[V£tsQ LS«¡˘xqsÀ≥¡œ |qs˙NRP»¡Lki «¡©´sLRiÕfi qx sLi}tsQL`i tx sQLik £msn |\ ms μy≤T∂ ¬ø¡[qz s A∏R∂V©´s ¬ø¡[ºΩÕ‹[ D©´sı æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V ˙xmsªRΩVá©´sV ÕÿNRPV‰©yıLRiV. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ’¡Ã˝¡V ˙xmsªRΩVá©´sV ÕÿN][‰NRPVLi≤y DLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV gRiVLi≤R∂V qx sVμ≥yLSfl”· q{ sFsLi LRiÆ™s[V£tsQ μy≤T∂¨s @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[ ™´sVVgÊRiVLRiV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V xms»Ì¡xmsgRi¤Õ¡[ ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sı ≈¡W¨ds ¬ø¡[aSLRi¨s {qsFsLi LRiÆ™s[V£tsQ @©yıLRiV. ¡Vμ≥R∂™yLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... ¨s©´sı FyL˝iR Æ™sVLi…fiÕ‹[ GLi «¡LjigjiLiμ][ ˙xmsxmsLiøR¡Li Æ™sVVªRΩÚLi øR¡WzqsLiμR∂©yıLRiV. r°¨s∏R∂W, LSx§¶¶¶ßÕfi {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV Æ™sŒ˝œ¡gRiáLS? @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV.

A BμÙR∂LRiW @xqsáV ≠s ¡«¡©´s μ][xtsváV: À≥œ¡W™´sV©´s Õÿ£qÌs ÀÿÕfi }msLRiVª][ EμR∂LRig]…Ì”¡©´s NTPLRifl„fi \ | §¶¶¶μR ∂ LSÀÿμ`∂,z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 19(ôd’ ÿ q÷´dt ) : ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV J \Æ™sxmso NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂, ™´sVL][\Æ™sxmso øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y ∏R∂VV≤R∂VáV xmspLjiÚgS xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyLRi¨s ºΩLRiVxmsºΩ \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ À≥œ¡W™´sV©´s NRPLRiVflÿNRPL`i lLi≤ÔT∂ AL][zmsLiøyLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´s NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂, ˙xmsºΩxmsORPQÆ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂Vá\|ms A∏R∂V©´s ¨sxmsˆVáV ¬ø¡LjigSLRiV. ¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s NTPLRifl„fi, øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VáV ¿d¡≤R∂xmsoLRiVgRiVáVgS @’≥¡™´sLÒjiLiøyLRiV. 50 áORPQá ™´sVLiμj∂ ¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿ™yxqsVáV ªRΩáμj∂LiøR¡VNRPVÆ©s[Õÿ ™yLjiμÙR∂LRiV ™´s˘™´s•¶¶¶LjiLiøyLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. BLiªRΩNRP©yı μR∂gS ™´sVL][…”¡ DLi≤R∂μR∂©yıLRiV. Õÿ£qÌs ÀÿÕfi ™´sLRiNRPV @Li»¡W ˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sVÀ≥œ¡˘ |ms…ÌÿLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ¿¡™´sLji ™´sLRiNRPV ≠sÀ≥œ¡«¡©´s AxmsoªyLRi©´sı ©´s™´sV¯NRPLi ˙xms«¡Ã¡NRPV D©yı ªRΩ™´sVNRPV ™´sW˙ªRΩLi ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. NTPLRifl„fi ©´s¤…Ì¡[»¡ ™´sVVLiøR¡Vªy≤R∂¨s ªy™´sVV ™´sVVLiμR∂V©´sVLi¬ø¡[ |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøy™´sV¨s, ≠s ¡«¡©´sNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjixqsVÚ©yı≤R∂¨s @|qsLi’d˝¡ Æ™s[μj∂NRPgS ¬ø¡Fyˆ™´sV¨s À≥œ¡W™´sV©´s @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV NTPLRifl„fi gRiLigjilLiμÙR∂VÕÿ ªRΩá EFyLRi¨s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáVgRiV ˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sLi¿¡LiøyLRi¨s @©yıLRiV. ¿¡™´sLjiμyNS {qsFsLi xmsμR∂≠sÕ‹[ DLi≤T∂ N][»˝¡V μR∂Li≤R∂VN][™´s≤R∂Æ™s[V áORPQ ˘LigS xms¨s ¬ø¡[aSLRi¨s

}msL]‰©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs Aμ≥j∂uÌy©´sLi AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiZNP[ NTPLRifl„fi {qsFsLi xmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRi©yıLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV @©´sVNRPWáLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡©´s ™´sVL][ ˙μ][z§¶¶¶ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V @¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. lLiLi≤R∂V ˙FyLiªyá Æ©s[ªRΩáª][ ˙≤y™´sWáV ©´s≤T∂zms... øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ≠sμR∂WxtsQNRPV≤T∂gS ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLRi¨s À≥œ¡W™´sV©´s AL][zmsLiøyLRiV. ≠dsLjiNTP ˙xms«¡Ã¡V ªRΩgji©´s gRiVfl·FyhRiLi ¬ø¡ ¡VªyLRi¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s Axmsoªy©´s¨s ¬ø¡zmsˆ {qsFsLi NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[aS≤R∂¨s \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki {qsFs÷d¡ˆ DxmsÆ©s[ªRΩ Àÿ÷¡Æ©s[¨s $¨s™y£qs lLi≤ÔT∂ AL][zmsLiøyLRiV.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi A∏R∂V©´s BNRP‰≤R∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s @LiªRΩ @LiVVF°∏R∂WNRP {qsFsLi LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ GLi ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi @¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. Õÿ£qÌs ÀÿÕfi zqsN`P= N]≤R∂ªy©´s¨s ¬ø¡zmsˆ ¿¡™´sLRiNRPV {qsFsLi NTPLRifl„fi ≤R∂N_»¡∏R∂W˘≤R∂¨s Àÿ÷¡Æ©s[¨s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms NSLi˙lgi£qs ™´sLji‰Lig`i NRP≠sV…‘¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sıxmsˆVÆ≤∂[ NTPLRifl„fi LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs DLi¤…¡[ LSxtÌsQ˚Li ≠s≤T∂F°π∏∂[Vμj∂ NSμR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚ ˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sVÀ≥œ¡˘ |ms»Ì¡≤y¨sZNP[ BxmsˆV≤R∂V NTPLRifl„fi ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ˙≤y™´sW A≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s Àÿ÷¡Æ©s[¨s $¨s™yxqs lLi≤ÔT∂AL][zmsLiøyLRiV.

FyLÌki |ms»Ì¡≤R∂Li\|ms©y @xqsˆxqÌsæªΩ[..? |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,zmsn ˙ ¡™´sLji19(ôdÿ’ q÷´dt)): qx sV©y≠dsV¨s Axms¤Õ¡[NPR F°™´søR¡VË NS¨ds... ≠sÀ≥¡œ «¡©´s©´sV Axmsoªy @Li»¡W ’d¡LSáV mx s÷¡NTP©´s NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T BxmsˆV≤R∂V A»¡ ™´sVVgjiqz s©y @xmsˆ…”¡ AÆ™s[™s´ Li ˙xmsNRP…”¡LiøR¡¤Õ¡[NPR F°∏R∂WLRiV. A»¡ @LiVVF°¤Õ¡[μ∂R ¨s BLiNS ÀÿÕfi ≠sVgji¤Õ¡[ DLiμR∂Li»¡W @xmsˆ…˝‹[ A∏R∂V©´s ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡NRPV ÀÿgSÆ©s[ lLiryˆ©±s= ™´s¿¡Ë©y, LS“¡©y™´sW qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V ©´s ¬ø¡[qz s©´s ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms |msμÙ∂R gS qx sˆLiμR∂©´s LS¤Õ¡[μ∂R V. ALRiV  ¡LiªRΩVÕ˝‹[ ALRiV mx sLRiVgRiVáV ¬ø¡[∏∂R W÷¡. ˙NUP«¡ŸÕ‹[ D©´sı Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s §x ¶ ¶≤y≠s≤T∂ øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ FsÕÿ\lgi©y ™´sW˘ø`¡ lgi÷¡zmsryÚ≤∂R ¨s @©´sVNRPV©yıLRiV ˙}msORPQNPR VáV. @LiVVμR∂V  ¡LiªRΩVáV @LiVVF°∏R∂WLiVV. INRP‰ mx sLRiVgRiW LS¤Õ¡[μ∂R V. ¿¡™´sLji  ¡LiºΩ\ZNP©y qz sN`P= N]≤R∂ªy≤R∂¨s @©´sV NRPV©yıLRiLiμR∂LRiW. A ¿¡™´sLji  ¡LiºΩ mx s≤R∂NRPVLi≤yÆ©s[ ™´sW˘ ø`¡ @LiVVF°LiVVLiμj∂. NTPLRifl„fi Gμ][ @μR∂V˜ÈªΩR Li ¬ø¡[ryÚLiR ¨s @LiμR∂LRiW À≥ÿ≠sLiøyLRiV. ªRΩ™´sV™´sμÙ∂R BLiNS @ryÚQ˚áV D©yı∏R∂VLi¤…¡[ GLi ¬ø¡[ryÚLiR ©Ø[©s´ ¨s q{ s™´sWLi˙μ≥∂R ˙xms«¡Ã¡V AbPLiøyLRiV. BxmsˆV≤R∂V FyLÌik |ms¤…¡Ì [ AÕ‹[ø¡R ©´s|\ ms©y |msμÙ∂R gS NRPÕfiALji…‘¡ ¤Õ¡[μ∂R ¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. ≠dsVLRiLiªy K©´sLiiLi¤…¡[Æ©s[ ™´sVVLiμR∂VNRPV F°μy™´sV¨s NTPLRifl„fi ª][…¡” ©y∏R∂VNRPVáª][ @©´s≤R∂Li øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ A∏R∂V©´s ™´sμÙ∂R FsÕÿLi…”¡ ™´sVVLiμR∂xqsVÚ ˙xmsflÿ◊¡NRP ¤Õ¡[μR∂¨s @LÛRiLi

¬ø¡[qx sVN][™s´ øR¡VË. ™´sW˘ø`¡ Æ™sVVªRΩLÚ i @LiVVF°LiVVLiμR∂¨s, ˙}msORPQNPR V\¤Õ¡©´s æªΩáVgRiV ˙xms«¡Ã¡V μyLRiVfl·LigS Æ™sWry¨sNTP gRiVLRi∏R∂W˘LRi¨s @xmsˆVÆ≤∂[ Æ\™sNSFy Æμ∂zmsˆ F~≤R∂VxmsoáV Æ™sVVμR∂áV |ms…Ì¡” Liμj∂. ¨s©´sı…”¡ μyNS Õÿ£qsÌ ÀÿÕfi ≠sVgji¤Õ¡[ DLiμj∂.. qz sN`P= N]≤R∂ªy.. Fn°L`i N]≤R∂ªy.. À≥¡œ WNRPLixmsLi Axmsoªy..@©´sı ™´s˘QQNPR Ú B¨sxqs‰Q˚™´sVfl· øR¡mx sˆgS rygjiLi μj∂. @LiVVæªΩ[ BμR∂Liªy r°¨s∏R∂W Æ\≤∂lLiORPQ©s± Õ‹[ N]ªRΩÚ ˙≤y ™´sW Æ™sVVμR∂áV|ms…ÌÿLRi¨s …”¡≤T∂mz s AL][mz sr°ÚLiμj∂. …”¡≤T∂mz s¨s Æμ∂ ¡˜N]»Ì¡≤y¨sNTP NTPLRifl„fi N]ªRΩÚ FsªRΩVÚ @¨s gS÷¡ ™´sVVμÙ∂R V NRPXxtsÒ Q™s´ V©y∏R∂VV≤R∂V AL][mz sLiøyLRiV. @ªRΩ¨s qx s¨sız§¶ ¶ªΩR FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V NRPW≤y BÆμ∂[ ™´sW»¡©´sV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRi¨s qx s™´sWøyLRiLi. r°¨s∏R∂V™´sV¯ Æ\≤∂lLiORPQ©s± Õ‹[Æ©s[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[qz s N]ªRΩFÚ yLÌik |ms…Ì¡” F°…‘¡ ¬ø¡[}qsÚ FsáORPQ©s± ≈¡LRiVËáV.. Æ™sVVªRΩLÚ i BryÚ©s´ ¨s |\ §¶¶ NPR ™´sWLi≤`∂ •¶¶ ≠sd V B¿¡ËLiμR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. @LiæªΩ[.. ™´sVL][ryLji AÕ‹[¿¡LiøR¡NRPVLi≤y LS“¡©y™´sW ˙≤y™´sWNTP æªΩLRiºdΩryLRiV. C ≠sxtsQ∏∂R VLi ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ mx soNSL˝iR V tz sQNSL˝iR V ¬ø¡[qx sVÚ©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ ≤≥∂T ÷d¡˝ |msμÙR∂áV A≤T∂Li¿¡©´s¤…˝¡[ A≤R∂VªRΩV©yıLRi©´sı …”¡≤T∂zms ˙xmsøyLRiLi BxmsˆV≤R∂V ÀÿgSÆ©s[ FyZNP[Õÿ DLiμj∂. ªy«ÿgS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V NRPW≤y BÆμ∂[ AL][mx sfl·Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. @LiμR∂VZNP[ øyÕÿ™´sVLiμj∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ªyªy‰÷¡NRPLigS NTPLRifl„‹Ú[ ¬ø¡[lLi[ @™´sNSaSáV D©yı∏R∂V¨s @Li»¡V©yıLRiV.

õ˝≤¢˝À düyÓTÆø£´ ÄÁ>∑Vü≤C≤«\ ø£&|É ,ü |òÁæ ãe] 19(ôdÿ’ q÷´dt) ' @<Ó‘’ ˚ »s¡>≈∑ L£ &É<ìä n+<äs÷¡ nqT≈£î+≥÷ e#êÃs√ ∫es¡≈£î n<˚ »]–+~. sêÁwü+º s¬ +&ÉT eTTø£ÿ˝…+’ ~. düyTÓ øÆ ´£ Ä+Á<Ûëeqìì ø√s¡T≈£îqï ‘Ó\T>∑T Á|ü»\T u≤<Ûë‘·|Ôü Vü≤è<äjT· T\j·÷´s¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« rs¡Tô|’ ì|ü⁄Œ\T #Ó]>±s¡T. ‘Ó\+>±D _\T¢ ˝Àø˘duü ˝ÑÛ À ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*|æq bÕغ\ rs¡TqT ìs¡ddæ ÷ü Ô yÓm’ kÕ‡sY ø±+Á¬>dt, {°&|û ” bÕغ\ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s\Ô¡ ‘√ ø£*dæ düyÓTÆø£´yê<äT\T ì|ü⁄Œ\T #Ó]>±s¡T. ‘Ó\+>±D _\T¢≈î£ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*|æq bÕغ\ rs¡TqT ìs¡ddæ ÷ü Ô Ä+<√fi¯q\T #˚|{ü ≤ºsT¡ . j·T÷|”@ n~ÛHÁ˚ ‹ k˛ìj·÷, Á|ü<ëÛ ì eTH√àVü≤Héd+æ >¥ ~wæuº §eTà\qT <äV≤ü q+ #˚XÊs¡T.ø£&|É ,ü |òÁæ ãe] 19 ' ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T≈£î ˝Àø˘duü ÑÛ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó\T|ü&É+ô|’ ãT<Ûäyês¡+ ø£&|É ü q>∑s+¡ ‘√bÕ≥T õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± yÓm’ kÕ‡sY d”|,” {°&|û ” Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√bÕ≥T düyÓTÆø£´yê<äT\T ã+<é ìs¡«Væ≤+#ês¡T. d”e÷+Á<ÛäT\ yÓTTs¡ @e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü @ø£|øü +å£ >±, ìs¡+≈£îX¯ <Û√s¡D‘Ï √ sêÁwüº $uÛ»Ñ q≈£î ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*|æq dü+|òTü ≥q #·]Á‘·˝À <äT]›qeTì düyTÓ øÆ ´£ yê<äT\T, |ü\T sê»ø°j·T bÕغ\ H˚‘·\T rÁekÕúsTT˝À eT+&ç|&ü ܶsT¡ . ˝Àø˘duü ˝ÑÛ À {Ï._\T¢≈î£ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó\T|ü&+É ‘√ õ˝≤¢ yêdüT\T rÁe Ä+<√fi¯q≈£î, eTqkÕú bÕìøÏ >∑Ts¡j÷· ´s¡T. HÓ\\ ‘·sã¡ &ç ñ<ä´$TdüTHÔ êï, nôd+;¢˝À, XÊdüqeT+ &É*˝À _\T¢qT e´‹πsøÏ+∫Hê k˛ìj·÷ >±+BÛ H˚‘è· ‘·«+˝À _\T¢≈î£ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó\T| &ü Üìï õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± düyTÓ øÆ ´£ yê <äT\T J]í+#·Tø√˝Òø£ b˛‘·THêïs¡T. õ˝≤¢˝À mø£ÿ&Ü m˝≤+{Ï nyê+#Û˙· j·T dü+|òTü ≥q\T #√≥T#˚dTü ø√˝Ò<Tä . Á|ü»˝Ò dü«#·Ã+<ä+>± eTT+<äTø=∫à ã+<é≈î£

õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Á|üXÊ+‘·+>± ø=qkÕ–q ã+<é dü«#·Ã+<ä+>± eTT+<äTø=∫à düVü≤ø£]+∫q Á|üC≤˙ø£+ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« rs¡Tô|’ ì|ü⁄Œ\T #Ó]–q düyÓTÆø£´yê<äT\T dü+|üPs¡í eT<ä‘› T· Á|üø{£ +Ï #ês¡T .‘Ó\y¢ ê s¡TC≤eTTqT+#˚ bÕغ\ H˚‘\· T, ø±s¡´ø s£ \Ô¡ T sê´©\T ìs¡«Væ≤+∫ ã+<éqT |üs´¡ y˚ø+åÏ #ês¡T. nø£ÿ&É&øÉ ÿ£ >± yêVü≤Hê \ sêø£b˛ø£\qT n&ÉT≈¶ î£ Hêïs¡T. Äغd” n~Ûø±s¡T\T ãdüT‡\ìï+{Ï˙ &çb˛\πø |ü]$T‘·+ #˚dæ Ç≥T ãkÕº+&ÉT≈£î>±˙, n≥T ãj·T{Ïø>Ï ±˙ rj·T˝Ò<Tä . õ˝≤¢˝À ì 8 Äغd” &çb˛˝À¢ <ë<ë|ü⁄ 900 ãdüT‡\T &çb˛\πø |ü]$T‘·eTj·÷´sTT. u≤´+≈£î\T, @{°m+\T, ô|Á{À\T ã+≈£î \T eT÷ùdj·T&É+‘√ #ê˝≤eT+~ ned \úü T |ü&ܶsT¡ . ø£&|É ˝ü À yÓm’ kÕ‡sY d”|” õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT düTπswtu≤ãT Ä<Û«ä s¡´+˝À n|ü‡s¡ dü]ÿ˝Ÿ˝À f…sÆ T¡ ¢ ø±*à ìs¡dqü ‘Ó*bÕs¡T. nø£ÿ&Éøÿ£ &É ‹s¡T>∑T‘·Tqï ∫qï yêVü‰\qT ôd‘’ +· n&ÉT≈¶ î£ Hêïs¡T. düeTq«j·Tø£sÔ¡ mdt_ n+C≤<éu≤wü H˚‘è· ‘·«+˝À e÷d”eTu≤ ãT‘√bÕ≥T uÛ≤Ø dü+K´˝À ø±s¡´ø£s\Ô¡ T yÓm’ dt >¬ dtVº ≤ü Ödt qT+∫ sê´© #˚|{ü ≤ºsT¡ . q>∑s+¡ ˝Àì Á|ü<ëÛ q M<äT\˝À‹s¡T>∑T ‘·÷ |ü]dæ‹ú ì düMTøÏ+å #ês¡T. yÓTHÆ ê<äغ sêÁwüº ø£$T{° düuÛÑT´\T ø±˝Ÿf…ø˘‡ Vü≤|òE ” ˝≤¢, y˚DT>√bÕ˝Ÿs¬ &ç,¶ eT÷]Ô Ä<Û«ä s¡´+˝À ø±s¡´ø£s\Ô¡ T sê»+ù|≥ u…’bÕdt˝À u…’sƒêsTT+∫sêkÕÔs√ø√ #˚XÊs¡T. k˛ìj·÷>±+BÛ yÓTT+&ç>± e´eVü‰]+#·&+É ‘√H˚ bÕs¡y¢ TÓ +≥T‘√bÕ ≥T sêÁwü+º ˝À j·TT<ä› yê‘êes¡D+ @s¡Œ&ç+<äì düTsπ wtu≤ãT nHêïs¡T. Ä bÕغ\ Hêj·T≈£î\T @&ÉTs√&É¢ e<ä› k˛ì

j·÷>±+BÛ ~wæuº §eTàqT <äV≤ü q+ #˚XÊ s¡T. n˝≤π> m˙ºÄsY dü]ÿ˝Ÿ˝À {°&|û ” Hêj·T≈£î&ÉT u≤\ø£èwüj í ÷· <äy,é X¯•≈£î e÷sY Ä<Û«ä s¡´+ ˝À k˛ìj·÷ ~wæuº §eTà qT <äV≤ü D+ #˚XÊs¡T. düyTÓ øÆ ´£ yê<äT\T yês¡D≤dæ Á|ü‘ê|ts¬ &ç,¶ dæ+>±¬s&ç¶ Áosê eT#·+Á< ë¬s&ç¶ Ä<Û«ä s¡´+˝À eHé{ÖHé e<ä› >±+BÛJ $Á>∑V‰ü ìøÏ >∑+‘·\T ø£{ºÏ yês¡÷ >∑+‘·\T ø£≥Tºøì£ ìs¡dqü e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. eTT+<äTC≤Á>∑‘Ô· #·s´¡ >± Äغd” ãdüT‡\qT ãj·T{ÏøÏ sê≈£î+&Ü Äغd” n~ø±s¡T\T ì*|æ y˚XÊs¡T. sê»+ù|≥ |ü≥Dº +˝À ã+<é dü+|üPs¡+í >± ìs¡« Væ≤+#ês¡T. düyÓTÆø£´yê<äT\T Äغd” ãkÕº+&ÉT m<äT≥ u…s’ êƒ sTT+∫ yêVü≤Hê \qT n&ÉT≈¶ î£ Hêïs¡T. ø±+Á¬>dt H˚‘\· T nÁwü|,tò qJsY nVü≤à<é\ H˚‘è· ‘·«+˝À eHé{ÖHé <ä>sZ∑ ¡ >±+BÛ $Á>∑V≤ü +, bı{Ϻ ÁosêeTT\T $Á>∑V‰ü \≈£î |üP\e÷\\T y˚dæ ã+<é ìs¡«Væ≤+#ês¡T. sêj·T#√{Ï˝À m˙®z Hêj·T≈£î\T, {°&|û ” ø£*dæ |ü≥Dº +˝À ã+<é ìs¡«Væ≤+#ês¡T. s√&ÉT¶ô|’ u…’sƒêsTT+∫ yêVü≤Hê\qT n&ÉTø¶ H£ êïs¡T. Äغd” ãdüT‡\T ãj·T{ÏøÏ sê≈£î+&Ü n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. mdtmHé ø±\˙˝À k˛ìj·÷ ~wæºu§eTàqT <äV≤ü q+ #˚XÊs¡T. yÓm’ kÕ‡sY d”|” Hêj·T ≈£î\T eT<äHyé ÷Ó Vü≤Hés¬ &ç¶ Ä<Û«ä s¡´+˝À ≈£L&Ü ø±s¡´ø£s\Ô¡ T ã+<é bÕ{Ï+#ês¡T. sê»+ù|≥ |ü≥Dº +˝À yÓm’ kÕ‡sY d”|” Hêj·T≈£î\T ã+<é bÕ{Ï+∫ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ

e÷J myÓTà˝Ò´ ÁãVü≤àj·T´ ã+<é˝À bÕ˝§Zì Ä+<√fi¯q\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü⁄*yÓ+<äT\˝À Ç{°e\ mqï&É÷ »]>∑ì $<Û+ä >± rÁekÕúsTT˝À ã+<é »]–+~. Äغd,” Á|üuTÑÛ ‘·«, Áô|y’ ≥˚ T ø±sê´\j·÷\T, $<ë´ dü+düú\T, <äTø±D≤\T dü«#·Ã+<ä+>± eT÷‘·|&ü ܶ sTT. yÓm’ kÕ‡sY d”|” Hêj·T≈£î\T ã+<éqT |üs´¡ y˚ø+åÏ #ês¡T. s¬ ˝’ «Ò ø√&É÷s¡T˝À yÓm’ kÕ‡sY d”|” H˚‘· $X¯«Hê<∏Hä êj·TT&ÉT Ä<Û«ä s¡´+˝À ã+<éqT bÕ{Ï+∫ y˚sπ «s¡T >± sê´©\T, Ä+<√fi¯q\T #˚|{ü ≤Á≥T. ã<˚«\T˝À ≈£L&Ü Á|üXÊ+‘·j·TT‘· yê‘êes¡D+˝À ã+<é ø=qkÕ–+~. n≥÷¢sT¡ ˝À sêkÕÔs√ø√ #˚XÊs¡T. Ábı<äT› ≥÷s¡T˝À yÓ’mkÕ‡sY d”|”, {°&û|” Hêj·T≈£î\ ã+<é˝À ã+<é dü+|üPs¡í yÓT+Æ ~. {°&|û ,” yÓm’ kÕ‡sY d”|” Hêj·T≈£î \T |ü⁄≥º|ü]Ô dü]ÿ˝Ÿ˝À y˚πs«s¡T>± Ä+<√fi¯q\T #˚|{ü ºÏ ã+<é ìs¡«Væ≤ +#ês¡T. mÁs¡>T∑ +≥¢˝À ≈£L&Ü yÓm’ kÕ‡sY d”|”, {°&û|” Hêj·T≈£î\T ã+<é #˚|{ü ≤ºsT¡ . yÓT<Æ Tä ≈£Ls¡T˝Àq÷ yÓm’ kÕ‡sY d”|”, {°&û|” Hêj·T≈£î\T ã+<é bÕ{Ï+#ês¡T. ø£eT˝≤|ü⁄s¡+˝À $<ë´s¡Tú \T, CÒ@d” Ä<Û«ä s¡´+˝À ã+<é bÕ{Ï+#ê s¡T. Ç˝≤ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± nìï ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ yÓm’ kÕ‡sY d”|,” {°&|û ” Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s\Ô¡ ‘√bÕ≥T düyTÓ øÆ £ ´yê<äT\T Ä+<√fi¯q\T #˚|{ü ≤ºsT¡ . á Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä CÒ@d” sêÁwüº H˚‘,· Äغd” m+bÕ¢sTTdt

sêÁwüº n<Û´ä ≈£îå &ÉT d”ôV≤#Y #·+Á<äXK‚ sYs¬ &ç,¶ düyÓTÆø±´+Á<Ûä CÒ@d” ø£˙«qsY mdt.sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶, m˙®z õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT πøM •yê¬s&ç¶, Äغd” m+bÕ¢sTTdt j·T÷ìj·THé H˚‘·\T ≈£îe÷sY, sêeTT, eTp›sY j·T÷ìj·THé Øõj·THé H˚‘· •yê¬s&ç,¶ {°&|û ” sêÁwüº H˚‘\· T >√es¡H› s¬é &ç,¶ nMTsYu≤ãT, |ü⁄{≤º düT<Ûëø£sj Y ÷· <äyé ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§Zì Ä+<√fi¯q\T, ìs¡düq\T sê´©\T #˚|≥ü &º +É ‘√ »qJeq+ dü+Ô _Û+∫+~ .uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ - {Ï._\T¢ ÄyÓ÷<ä+ H˚|<ü ´äÛ +˝À õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± õ˝≤¢ md”Œ JMJ nXÀø˘≈î£ e÷sY Ä<ä«s¡´+˝À uÛ≤Ø b˛©düT ã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘Ó\y¢ ês¡TC≤eTT qT+#˚ õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± ◊<äT |ü≥¢ ÷q¢ øπ +Á<ä bÕsê $T*≥Ø <äfi≤\qT, 500 ô|’&ç kÕj·TT<Ûä <äfi≤\qT yÓ÷Vü≤]+|üCXÒ Ês¡T. õ˝≤¢˝Àì øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·« ø±sê´\j·÷\T, C≤rj·T Hêj·T≈£î\T eTTK´+>± ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q Hêj·T≈£î\T $Á>∑V‰ü \ e<ä› uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ø£&|É ü q>∑s+¡ ˝Àì &ûdd” ” ø±sê´\j·T+ e<ä› 24 >∑+≥\bÕ≥T b˛©düT\T |üV‰ü sê ø±XÊs¡T. á dü+<äs“¡ +>± md”Œ e÷{≤ &¢ TÉ ‘·÷ Á|ü»\T ñ<˚«>±ìøÏ ˝ÀqTø± ≈£î+&Ü dü+j·TeTq+ bÕ{Ï+#ê\ì md”Œ JMJ nXÀø˘≈î£ e÷sY dü÷∫#·+ Äs¡T. ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\qT, Ä+<√fi¯ q\qT s¡aXÊ+‹j·TT‘·+>± ‘Ó*j·TCÒdü Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. m≥Te+{Ï Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|{ü ≤º\Hêï eTT+<äT>± Ä ÁbÕ+‘· &ûmd”Œ nqTeT‹ rdüTø√yê*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. Ä+<√fi ¯qø±s¡T\T Á|üC≤kÕ«eT´ |ü<䛋˝ÀH˚ Ä+<√fi¯q\T #˚|{ü ≤º˝>Ò ±˙ nyê+#· ˙j·T dü+|òTü ≥q\≈£î ‘êe⁄ Çe«≈£î+&Ü ñ+&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T.


3

>∑Ts¡Tyês¡+ 20`02`2014

bÕغøÏ, |ü<ä$øÏ,

øÏs¡DY sêJHêe÷ (yÓTT<ä{Ï ù|õ ‘·sT¡ yêsTT) @LiVVæªΩ[ A∏R∂V©´s gRiªRΩN]LiªRΩNSáLigS LS“¡©y™´sW¬ø¡[ryÚ©s´ ¨s ELjiqx sWÚ ™´s¿¡Ë©´sLi μR∂V©´s ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi A∏R∂V©´s ºdΩqx sVNRPV©´sı ¨sLÒiR ∏R∂VLi NSLRifl·LigS |msμÙ∂R gS qx sˆLiμR∂©´s LS¤Õ¡[μR∂V. ZNP[Li˙μR∂Li NRPW≤y A∏R∂V©´s LS“¡©y ™´sW©´sV Ez§¶¶¶Li¬ø¡[μR∂©´s¨s ™y˘Δÿ˘¨sLi ¿¡Liμj∂. LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂VÀ‹[ªRΩV ©´sı»˝¡V DμR∂ ∏R∂VLi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s zqsFsLi ≠s™´sLSáV ≠dsV≤T∂∏R∂WNRPV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi gRi™´sLRiıL`i ™´sμÙ∂R NRPV q{ s™´sWLi˙μ≥∂R ™´sVLi˙ªRΩVáª][ NRPázqs Æ™s◊¡˛ LS“¡©y ™´sW mx s˙ªy¨sı qx s™´sVLjiˆLiøyLRiV. Æ™s©´sVÆ™sLi»¡Æ©s[ ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T LS“¡©y™´sW ©´sV gRi™´sLRiıL`i AÆ™sWμj∂LiøyLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsWÚ ªy©´sV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩ÷¡zms©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. AxmsμÙR∂LRi¯ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS N]©´srygRi¤Õ¡[©´s¨s gRi™´sLRiıL`iNRPV NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. μk∂Liª][ LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ªRΩμR∂VxmsLji xmsLjiFyá©´s\|ms ZNP[Li˙μR∂ ZNP[’¡Æ©s…fi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi øR¡LjiËLi¿¡ ¨sLÒRiLiVVLi øR¡©´sVLiμj∂ Fs¨s≠sVμj∂ ™´sVLiμj∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV, 15 ™´sVLiμj∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ áª][ NRP÷¡zqs A∏R∂V©´s LS«fiÀ≥¡œ ™´s©±sNRPV ¬ø¡[LiR VN]¨s ªRΩ©´s LS“¡©y™´sW ¤Õ¡[≈¡©´sV gRi™´sLRiı L`iNRPV

@Liμj∂LiøyLRiV. NTPLRifl„fiNRPV™´sW L`ilLi≤Ô∂T Æ™sLi»¡ ™´sVLi˙ªRΩVáV …‘¡“¡ Æ™sLiNRP¤…¡[a`P , GLSxqsV ˙xmsªyxmslLi≤Ô∂T , NSxqsV NRPXuÒylLi≤Ô∂T , ™´sV{§¶ ¶μ∂R≥ L`ilLi≤ÔT∂, FyLÛRiryLRiμ≥j∂, \ZaPá«ÿ©y¥`∂, zmsªy¨s, xmsáV™´soLRiV FsÆ™sV¯÷d¡=áV ¡∏R∂VáVÆμ∂[Lij Æ™sŒ˝ÿLRiV. @LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠sNTP, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ xmsμR∂≠sNTP, NSLi˙lgi£qsFyLÌik NTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. æªΩáVgRiV«ÿºΩ¨s HNRP˘LigS DLiøR¡¤Õ¡[NPR F° LiVV©´sLi μR∂VNRPV, ZNP[Li˙μR∂Li ¨sLÒiR ∏R∂W¨sı ¨sLRiqz sxqsWÚ ªy©´sV C mx sμR∂™´soáNRPV LS“¡©y ™´sW ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. @|qsLi’d¡˝ NTP xmsLizms©´s ’¡Ã˝¡V©´sV ∏R∂Vμ≥y ªRΩ¥R∂LigS FyL˝RiÆ™sVLi»¡VÕ‹[ |ms≤T∂æªΩ[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[ryÚ©´s¨s ˙xmsNRP…”¡Liøy©´s¨s @©yıLRiV. ’¡Ã˝¡V ˙≤y£mnÌs ’¡Ã˝¡V @¨s, μy¨s¨s øR¡LjiËLiøR¡≤R∂Li FsLiªRΩ™´sLRiNRPV xqs™´sVLi «¡xqs™´sV¨s @©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aS©´s¨s @©yıLRiV. @xqsáV ≠sÀ≥œ¡«¡ ©´sÕ‹[ @¨dsı DÃ˝¡LixmnsV©´s¤Õ¡[ «¡LjigS∏R∂V©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ G LSˆ»¡V\|ms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi ™´sVL][™s´ WLRiV ªRΩ©´sÆ\μ∂©´s Z\ aP÷¡Õ‹[ @™yxqsÚ™y á©´sV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ≠sxtsQLiNRPNS‰LRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´sª][ æªΩáVgRiV ˙xms«¡Ã¡LiμR∂LjiNUP ©´stx sÌ QLi

«¡LjigjiLiμR∂¨s ªRΩ©´s A˙N][aPR Li Æ™sŒ˝¡œ gRiNS‰LRiV. l\LiªRΩVáNRPV, Dμ][˘gRiVáNRPV, ∏R∂VV™´sNRPVáNRPV ©´stx sÌ QLi ™y…”¡÷˝¡LiμR∂¨s Æ™sVVxqs÷¡ NRP¨dsıLRiV NSLSËLRiV. q{ s»˝¡ N][qx sLi, J»˝¡ N][qx sLi æªΩáVgRiV«ÿºΩNTP @¨sı FyLÌik áV ©´stx sÌ QLi NRP÷¡gjiLiøy∏R∂V©yı LRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡Ljigji©y ¿¡øR¡VË |ms¤…¡Ì [ @LiaSáV øyÕÿ D©yı ∏R∂V¨s, ¨s ¡Liμ≥∂R ©´sáV, qx sLi˙xmsμy ∏R∂WáV DÃ˝¡LizmnsVLiøyLRi¨s @NRP‰xqsV Æ™sŒ˝¡œ gRiNS‰LRiV. ˙≤y£msÌn ’¡Ã˝¡V©´sV @|qsLi’d¡˝ NTP xmsLixms≤R∂Li ©y˘ ∏R∂VLi NSμR∂¨s ªRΩ©´s ™yμR∂©´s©´sV mx so©´sLRiVμÁy …”¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ¬ø¡zmsˆ©´s xqs™´sV∏R∂W¨sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ GLSˆ»¡V©´sV ©yáVgRiV Æ©sááV AxmsgRi÷¡gS™´sV¨s NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*LiÕ‹[N]©´srygjiæªΩ[Æ©s[ GLSˆ»¡V©´sV @≤Ô∂R VN][™s´ ¿¡Ë¨s AÕ‹[¿¡Li¿¡ BLiªRΩ™´sLRiNRPV xmsμR∂≠sÕ‹[ N]©´srygS©´s¨s }msL]‰©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ˙xms«¡Ã¡ À≥œ¡≠sxtsQ˘æªΩ[Ú ªRΩ©´sNRPV ™´sVV≈¡˘™´sV¨s NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T @©yıLRiV. ªy©´sV ™´s∞©´sLigS DLi¤…¡[ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ N]©´srygji™´soLi≤R∂™´søR¡Ë¨s @LiVV æªΩ[ LSxtsÌ Q˚ ˙xms«¡Ã¡V, æªΩáVgRiV ˙xms«¡Ã¡ À≥¡œ ≠sxtsQ˘ªRΩV N][qx sÆ™s[V ªy©´sV q{ sFsLi mx sμR∂≠s ©´sVLi¿¡, NSLi˙lgi£qs ©´sVLi¿¡ ªRΩmx sˆVNRPVLi »¡V©´sı»Ì¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ |qsLi…”¡Æ™sVLi…fi©´sV g_LRi≠sxqsVÚ©yı©´s¨s LSxtsÌ Q˚Li xqs\Æ™sVNRP˘LigS ™´soLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV «¡Ljimz s©´s F°LS»¡LiÕ‹[ Fs™´sLjiNRPLiVV©y Àÿμ≥∂R |ms…Ì”¡™´soLi¤…¡[ ORPQ≠sVLiøR¡™´sV¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. BLiªRΩNRPV ™´sVVLiÆμ∂[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs™´soLi¤…¡[ LSxtÌsQ˚Li A L][¤«¡[

BNRP ™´sW ©y∏R∂VNRPV≤R∂V ¿¡LRiLi“¡≠s: ≤]NS‰ |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,zmsn ˙ ¡™´sLji19(ôdÿ’ q÷´dt): BNRP™´sVVLiμR∂V ¿¡LRiLi“¡≠s ÕÿLi…”¡ ˙xms«ÿμR∂LRifl· D©´sı ©y∏R∂VNRPV≤T∂ª][ ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ªy™´sV¨s ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ ≤]NS‰ ™´sWfl”·NRP˘ ™´sLRi˙xmsryμ`∂ @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qsÕ‹[ Fs™´sLRiV Æ™s◊˝¡©y ©´sxtÌsQLi ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. {qsFsLi NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ ™´s˘™´s•¶¶¶LS¨sı @xqs™´sVLÛiR V¨s “¡™´s∏R∂W˙ªRΩ ©´s™´sáª][ F°ÕÿËLRiV ™´sVLi˙ºΩ . {qsFsLi NTPLRifl„fi NSLi˙lgi£qsNRPV FsLiμR∂VNRPV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSL][ æªΩ÷¡∏R∂VμR∂¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. NTPLRifl„fi N]ªRΩÚ FyLÌki |ms»Ì¡LRiÆ©s[ @©´sVNRPVLi»¡V©´sı»Ì¡V ¬ø¡FyˆLRiV. INRP…”¡ lLiLi≤R∂V L][DÕ˝‹[ xqs™´sWÆ™s[™´s\Æ™sV {qs™´sWLi˙μ≥R∂ À≥œ¡≠sxqs˘ª`Ω©´sV, C ˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡[∏∂R W÷¡=©´s ≠sxtsQ∏∂R Wá©´sV øR¡LjiËryÚ™s´ V¨s @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs ©´sVLi¿¡ NTPLRifl„fi FyLjiF°LiVV©y

¿¡LRiLi“¡ ≠sÕÿLi…”¡ Æ©s[ªRΩáV FyLÌkiÕ‹[ D©yıLRi¨s @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚Li lLiLi≤R∂VgS ¿d¡÷¡F°™´s≤y¨sNTP ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLiÆ≤∂Ô [ ˙xmsμ≥y©´s NSLRifl·™´sV¨s ¨s©´sı AL][zmsLiøyLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjixqsWÚ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsgjiLiøyLRi¨s ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. ≤≥∂T ÷d¡˝ |msμÙ∂R áª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VNRPV¨s lLiLi≤R∂V F˝y©±sáV qz sμÙ∂R Li ¬ø¡[qx sVNRPV©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. GLi ¬ø¡[qz s©y.. NTPLRifl„fi ™´sV◊d¡˝ NSLi˙lgi£qs …‹[m{ sπ∏∂[V |ms»Ì¡VNRPV¨s ™´sryÚLiR ¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sıxmsˆVÆ≤∂[ NTPLRifl„fi LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏∂R W÷¡=LiμR∂¨s @©yıLRiV. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[∏∂R V≤y¨sZNP[ NTPLRifl„fi B©yıŒ˝¡œ ß mx sμR∂≠sÕ‹[ N]©´srygSLRi¨s AL][mz sLiøyLRiV. NTPLRifl„fi N]ªRΩÚ FyLÌik Q|\ ms ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ FsÕÿLi…”¡ qx sˆLiμR∂©´s ™´sr°ÚLiμ][ øR¡W≤yá¨s @©yıLRiV.

NTPLRifl„fi, «¡gRi©±s ©y»¡NSáNRPV æªΩLRixms≤R∂©´sVLiμj∂ : ∏R∂V©´s™´sVá \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji19(ôd’ÿq÷´dt): LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s @LiaRPLiÕ‹[ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂, \Æ™sNSFy @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂á ©y»¡NSáNRPV ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ æªΩLRixms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩ ∏R∂V©´s™´sVá LS™´sVNRPXxtÌsQfl·V≤R∂V @©yıLRiV. ≠dsLji©y»¡NSáNRPV BNRP æªΩLRixms≤T∂ xms %`¡LRi«¡Ã¡NRPV ¨s«ÿáV æªΩ÷¡∏R∂VgRiá™´s¨s @©yıLRiV. ≠s ¡©´sÕ‹[ Fs™´sLji Fy˙ªRΩ ™yLRiV F°ztsQLi¿¡ BxmsˆV≤R∂V ©y»¡NSáV A≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s

™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. NSLi˙lgi£qs lgi[™±sVF˝y©±sÕ‹[ ≠dsLRiLiªy Fy˙ªRΩμ≥yLRiV¤Õ¡[©´s¨s @©yıLRiV. 2013 «¡Ÿ\¤Õ¡NRPV ™´sVVLiμR∂V À‹ªRΩ=, LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶ª][ NRP÷¡zqs ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV L][≤`∂ ™´sW˘£ms LRiWF~Liμj∂Li¿¡Liμj∂ NTPLRifl„fi NSμy @¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. B™yŒœ¡ ªy©´sV ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©yı¨s ¬ø¡xmsˆVNRPV¨s xqs\Æ™sVNRP˘ ™´sVVxqsVlgi[xqsVNRPV©´sıLiªRΩ ™´sW˙ªy©´s ˙xms«¡Ã¡V ©´s™´sV¯LRi¨s @©yıLRiV.

≠s≤T∂F°π∏∂[VμR∂ ©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ r°¨s∏R∂WgSLiμ≥∂k ª][ qx s™´sWÆ™s[aPR #Æ\™sV©´smx sˆV ≤R∂V LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s|\ ms FsÕÿLi…”¡ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVN][¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚Li qx s\Æ™sVNRP˘Li gS DLi≤yáƩs[ G\ZNPNRP áORPQ ˘Liª][ F°LS»¡Li ¬ø¡[aS©´s©yıLRiV. q{ s≤R∂ ˝¡V˘{qs ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPV©´sıxmsˆVÆ≤∂[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[ryÚ©´s¨s ¬ø¡zmsˆ©y @μ≥j∂uÓy©´sLi @LigkiNRPLjiLiøR¡¤Õ¡[μ∂R ©yı LRiV. æªΩáVgRiV˙xms«¡Ã¡ @Li≤R∂N][qx sÆ™s[V LS“¡ ©y™´sW ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPV©yı©´s¨s, ¨sLRiqx s©´s ™´s˘QQNPR LÚ i¬ø¡[}qsLi μR∂VZNP[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[xqsVÚ©yı©´s¨s ≠s™´sLjiLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[aSLRiV. INRP LSuÌy˚¨sı ≠s≤R∂μk∂}qs»¡xmsˆV≤R∂V @Æ©s[NPR xmsμÙ∂R ªRΩVáV Fy…”¡L iøy÷¡= DLiμR∂¨s, @LiVVæªΩ[ ZNP[Li˙μR∂Li @ÕÿL i…”¡ xqsLi˙xmsμy∏R∂WáV Fy…”¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s Àÿμ≥R∂©´sV ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sÕ‹[ @Æ©s[NRP LS«ÿ˘LigRi DÃ˝¡LixmnsV©´sáV «¡Ljigji©´s»Ì¡V AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNPR LÚ i¬ø¡[aSLRiV. LS«¡NUP∏R∂V˙xmsπ∏∂W«¡©yá N][qx sLi LSuÌy˚¨sı ™´sVVNRP‰Ã¡V ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ªRΩgRiμR∂¨s @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ @¨sı FyLÌkiáV æªΩáVgRiV«ÿºΩNTP ©´sxtÌsQLi ¬ø¡[aS∏R∂V¨s, NUPáNRPÆ\™sV©´s ’¡Ã˝¡V©´sV ZNP[Li˙μR∂ ZNP[’¡Æ©s…fi qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ ¤…¡[ ¡VÕfi H¤…¡™±sVgS ºdΩqx sVNRPV ™´søyËLRi¨s @©yıLRiV. C ≠sÀ≥¡œ «¡©´sª][ lLiLi≤R∂V ˙FyLiªyáNRPV ©´stx sÌ QLi NRPáVgRiVªRΩVL iμR∂¨s, ªygRiV¨dsLRiV, ≠sμR∂V˘ª`Ω, rygRiV¨dsLRiV, Dμ][˘gSáV...ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSÕ˝‹[ lLiLi≤R∂V ˙FyLiªyáNRPV ©´sxtsÌ QLi NRPáVgRiVªRΩVLiμR∂¨s @©yıLRiV. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s FsLi{msà ¡\|ms xqsÀ≥œ¡Õ‹[Æ©s[ μy≤T∂ «¡LRigRi≤R∂Li

æªΩáVgRiV«ÿºΩ ZNP[ zqsgÊRiV @©yıLRiV. @|qsLi’d˝¡NTP ™´sVVryLiVV μy ’¡Ã˝¡V mx sLizmsLiøR¡≤R∂Li a][ø¡R ¨ds∏R∂V™´sV©yı LRiV. BNRP ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiË qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ ˙xmsªRΩ˘QORPQ ˙xmsryLSá©´sV \|qsªRΩLi ¨s÷¡zmsÆ™s[∏∂R V≤R∂Li a][ø¡R ¨ds∏R∂V™´sV©yıLRiV. —¡™Ø[FsLi GLSˆ»¡V ©´sVLi¿¡, ’¡Ã˝¡V©´sV LRiWF~Liμj∂LiøR¡≤R∂Li , μy¨s¨s @|qsLi’d¡˝ ™´sLRiNRPV xmsLixms≤R∂Li ™´sLRiNRPV @¨dsı DÃ˝¡Lixmsn V©´sáV «¡LjigS∏R∂V©yıLRiV. μk∂¨s¨s ªy©´sV ºdΩ˙™´sLigS ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©yı¨s @©yıLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ¨sLÒiR ∏R∂VLi «¡Ljigji©´s ©y…”¡©´sVLi¿¡ LS«ÿ˘LigRi DÃ˝¡Lixmsn V©´sáV, mx sμÙ∂R ªRΩVá DÃ˝¡Lixmsn V©´sáV «¡Ljigji qz sgÊiR Vª][ ªRΩá™´sLiøR¡VNRPVÆ©s[ mx sLjiqz sÛ ºΩ GLRiˆ≤T∂LiμR∂¨s ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. ªy©´sV NSLi˙lgixqsV FyLÌik ™´s¤Õ¡˝ [ C rÛyLiVVNTP Fsμj∂gS©´s¨s NTPLRifl„fi ¬ø¡FyˆLRiV. r°¨s∏R∂W μR∂∏R∂V™´sÃ˝¡Æ©s[ qz sFsLi NSgRi÷¡gS©´s¨s, B¨sı xmsμR∂™´soáV @©´sVÀ≥œ¡≠sLiøR¡gRi÷¡gS©´s¨s @©yıLRiV. NSLi˙lgixqsV FyLÌki ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sıLiμR∂V©´s ªy©´sV NSLi˙lgixqsV FyLÌkiNTP, ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠sNTP, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ xmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[xqsVÚ©yı ©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPV ©´sı»˝¡V ªRΩ©´sNRPV ™´sVVLiÆμ∂[ ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. qz s≤R∂ ˝¡W˘zqs ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sıxmsˆVÆ≤∂[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[}qsÚ @μ≥j∂uÌy©´sLi IxmsˆVN][¤Õ¡[ μR∂©yıLRiV. BªRΩLRiVáV NRPW≤y ™´sμÙ∂R ©yıLRi ©yıLRiV. r°¨s∏R∂W gSLiμ≥k∂¨s ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩLigS NRP÷¡zqs©´smx sˆV≤R∂V ≠sÀ≥¡œ «¡©´s|\ ms BLiNS mx spLjiÚ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVN][¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLigS $NRPXxtsÒ Q NRP≠sV…‘¡

xqsW¿¡Li¿¡©´s Fy˘ZNP[“¡ B™y*á¨s ¬ø¡Fyˆ©´s ©yıLRiV. ªRΩ©´s LS“¡©y™´sW ™´sÃ˝¡ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ¨sLÒiR ∏R∂VLi AgRiVªRΩVLiμy ¤Õ¡[μy @¨s NSμR∂¨s, æªΩáVgRiV ˙xms«¡Ã¡NRPV ©´stx sÌ QLi «¡LRiVgRiVªRΩV©´sıLi μR∂VÆ©s[, @LiμR∂VNRPV ¨sLRixqs©´sgS LS“¡©y™´sW ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPV©yı©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. LSuÌy˚¨sı xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLiøyáƩs[ G\ZNPNRP áORPQ ˘Liª][ D©yıŒ˝¡œ ß ªy™´sVV F°LS»¡Li ¬ø¡[aS™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @|qsLi’d¡˝ NTP mx sLizms©´s ’¡Ã˝¡V©´sV FyL˝RiÆ™sVLi»¡VÕ‹[ |ms≤T∂æªΩ[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[ryÚ©´s¨s @xmsˆVÆ≤∂[ ¬ø¡Fyˆ©´s¨s @©yıLRiV. ªRΩ©´s À≥¡œ ≠sxtsQ˘ªRΩVÚ, N]ªRΩÚ FyLÌik @≠s ™´sVV≈¡˘Li NSμR∂©yıLRiV. æªΩáVgRiV ˙xms«¡Ã¡ ZOP[Q™´sVLi ªRΩ©´sNRPV ™´sVV≈¡˘™´sV©yıLRiV. B©yı Œ˝¡œ ß ªy©´sV mx sμR∂≠sÕ‹[ D©´sı NSLRifl·LigSÆ©s[ æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V Aáxqs˘QÆ\™sVLiμR∂¨s, ©yáVgRiV Æ©sáá ˙NTPªRΩLi ªy©´sV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[}qsÚ @xmsˆVÆ≤∂[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡Ljilgi[μR∂©yıLRiV. æªΩáVgRiV ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQá©´sV Æ©sLRiÆ™s[LiR Ë©´sL iμR∂VNRPV ªy©´sV ORPQ™s´ Wxmsfl·Ã¡V N][LiR VªRΩV©yı ©´s¨s, B©yıŒ˝¡œ ß ªy©´sV Fs™´sLji\Æ©s©y Àÿμ≥j∂Li¿¡ DLi¤…¡[ ORPQ≠sVLiøyá©yıLRiV. Õ‹[N`P xqsÀ≥¡œ Õ‹[ μ]LigRiá ™´sWμj∂LjigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡ ’¡Ã˝¡V©´sV ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li gRi¤…Ì¡NTP‰Li¿¡LiμR∂©yıLRiV. ˙xmsªRΩ˘QORPQ ˙xmsryLSá©´sV ¨s÷¡}mszqs ™´sVLki ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li GLi»¡¨s ¨sáμk∂aSLRiV. μk∂¨s\|ms Æμ∂[aPR ˙xms«¡Ã¡NRPV qx s™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW Æμ∂[aRPLiÕ‹[ @|qsLi’d˝¡ ºΩLRixqs‰LjiLi¿¡©´s ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡V©´sV Õ‹[N`P qx sÀ≥¡œ Õ‹[ |ms…Ì¡” ©´s

FyLÌki ™´s˘™´s•¶ LRiLi\|ms Æ©s[ªRΩáª][ NTPLRifl„fi xqs™´sWÕ‹[øR¡©´s ™yLRiLi L][«¡ŸÕ˝‹[ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,zmsn ˙ ¡™´sLji19(ôdÿ’ q÷´dt): ˙xms«¡Ã¡ N][qx sLi @LiμR∂LRiW NRPázqs ™´sryÚ©s´ Li¤…¡[Æ©s[ ªy©´sV FyLÌik |ms…Ì¡” ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ªy©´s¨s, @LiμR∂VNRPV @LiμR∂LRiW qz sμÙ∂R LigS D©yıLS @¨s ™´sW“¡™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T @©yıLRiV. ªRΩ©´s xqsx§¶¶¶øR¡LRiVáª][ A∏R∂V©´s À≥œ¡≠sxqs˘ª`Ω ˙xmsflÿ◊¡NRP\|ms øR¡LjiËLiøyLRiV. ≠s ¡«¡©´s©´sV @≤Ô∂R VN][™s´ ≤y¨sNTP ¿¡™´sLji ™´sLRiNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøy™´sV¨s @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ BxmsˆV≤R∂V©´sı xmsLjizqsÚªRΩVÕ˝‹[ GLi ¬ø¡[}qsÚ ÀÿgRiVLi»¡VLiμ][ ¬ø¡FyˆÃ¡¨s N][LSLRiV. μk∂¨sNTP ™yLRiV ™yLRiLi L][«¡ŸÕ˝‹[ ªRΩ™´sV @’≥¡˙Fy∏R∂WáV ¬ø¡ ¡Vªy™´sV¨s @©´sı»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T N]ªRΩÚ FyLÌik ≠sxtsQ∏∂R V\Æ™sV ªRΩ™´sVª][ øR¡LjiËLiøyLRi¨s, ™yLRiLi L][«¡ŸÕ˝‹[ @’≥¡˙Fy∏R∂WáV ¬ø¡ ¡Vªy ™´sV¨s ¬ø¡Fyˆ™´sV¨s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ …”¡—¡ Æ™sLiNRP¤ …¡[£tsQ  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi @©yıLRiV. NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T ªRΩ©´s ¨s™yxqsLiÕ‹[ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ªRΩVáV, xmsáV™´soLRiV Æ©s[ªΩR áª][ ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi ¤À¡≥ …[ ¡‘ @∏R∂W˘LRiV. LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs ™´søyËNRP

A∏R∂V©´s qx s™´sWÕ‹[ø¡R ©´sáV ¬ø¡[aSLRiV. C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS N]ªRΩÚ FyLÌik @LiaRPLi øR¡LRiËNRPV ™´s¿¡ËLiμj∂. C Æ©sá 23™´s æªΩ[μ∂k ªRΩLS*ªRΩ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPVLiμy™´sV¨s NTPLRifl„fi ™yLjiNTP qx sW¿¡L iøyLRiV. ¤À¡≥ …[ ¡‘ c @©´sLiªRΩLRiLi …”¡—¡ Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQ ≠s¤Õ¡[NPR LRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ¨sLÒiR ∏R∂VLi ªRΩ™´sVNRPV |msμÙ∂R uyNTPLig`i ©´sW˘£qs @©yıLRiV. ªy™´sVV NTPLRifl„fiª][ ¤À¡≥ …[ ¡‘ @LiVV©´smx sˆV≤R∂V N]ªRΩÚ FyLÌik @LiaRPLi øR¡LRiËNRPV ™´s¿¡ËLiμR∂©yıLRiV. ªRΩ©´s N][qx sLi G≠dsV @™´sqx sLRiLi ¤Õ¡[μ∂R ¨s, q{ s™´sWLi˙μ≥∂R ˙xms«¡Ã¡NRPV @™´sqx sLRiÆ\™sVæªΩ[ ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ªRΩ™´sV©´sV N][LSLRi©yıLRiV. ªy©´sV @¨sı mx sμR∂™´s™´soáV @©´sVÀ≥¡œ ≠sLiøy©´s¨s BNRP ˙xms«¡Ã¡ N][qx sLi GLi ¬ø¡[μyÙ ™´sV¨s NTPLRifl„fi ªRΩ™´sVª][ øR¡LjiËLiøyLRi¨s @©yıLRiV. ªy™´sVV ™yLRiLi L][«¡ŸÕ˝‹[ ¬ø¡ ¡Vªy™´sV¨s A∏R∂V©´sNRPV æªΩ÷¡Fy™´sV©yıLRiV. ªy™´sVV gRiªRΩLiÕ‹[ ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡VgS NSLi˙lgixqsV FyLÌik NTP, mx sμR∂™´soáNRPV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aS™´sV©yı LRiV. ªy™´sVV ≠sÀ≥œ¡«¡©´sÕ‹[ Æ™s©´sVNRP ¡≤Ôy™´sV ©yıLRiV. NTPLRifl„fi ALRiVÆ©sáá ˙NTPªRΩÆ™s[V LS“¡©y ™´sW ¬ø¡[}qsÚ ÀÿgRiVLiÆ≤∂[μ∂R ©´sı À‹ªRΩ=, ¿¡LRiLi“¡≠s

™y˘≈¡˘Ã¡NRPV N_Li»¡L`i BøyËLRiV. ZNPzqsAL`i FyLÌik rÛymz sLi¿¡©´smx sˆVÆ≤∂[ ªy™´sVV Æ™s[VÕ‹‰¨s DLi¤…¡[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡Ljilgi[Æμ∂[ NSμR∂©yıLRiV. @xmsˆVÆ≤∂[ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ DμR∂˘≠sVLi¿¡ HNRP˘ªRΩ ryμ≥j∂Li¿¡ DLi¤…¡[ C μR∂VLÊRiºΩ ™´s¬ø¡[Ëμj∂ NSμR∂©yıLRiV. Fs¨sıNRPá ™´sVVLiμR∂V ≠sÀ≥¡œ «¡©´s «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ªy©´sV N˝SLji…‘¡gS ¬ø¡Fyˆ©´s¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ªRΩ™´sV F°LS»¡Li N]©´srygRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. NSgS, C Æ©sá 22, 23 æªΩ[μ∂k Õ˝‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ Æ©s[ªΩR áª][ ™´sVL][ryLji ¤À¡≥ …[ ¡‘ NS©´sV©yıLRiV. A

≠sÀ≥œ¡«¡©´sª][ À≥œ¡gÊRiV™´sV©´sı @©´sLiªRΩ @©´sLiªRΩxmsoLRiLi,zmns˙ ¡™´sLji19(ôd’ÿq÷´dt): LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s|\ ms @©´sLiªRΩ À≥¡œ gÊiR V™´sVLiμj∂. lLiLi≤][L][«¡Ÿ  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi NRPW≤y —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS ¨sLRixqs©´sáV ™´s˘QQNRPÚLi @™´soªRΩV©yıLiVV. ™y˘FyLRi ™yfl”·«¡˘, ≠sμy˘xqsLixqsÛ Ã¡V  ¡Liμ`∂ Fy…”¡qx sVÚ©yıLiVV. ¨sLRiqx s©´sNSLRiVáV ALiμ][Œ¡œ ©´sª][  ¡xqsV=áV FsNRP‰≤T∂NRP‰Æ≤∂[ ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. ≤T∂F°Ã¡ZNP[ mx sLji≠sVªRΩLi @∏R∂W˘LiVV. μk∂¨s\|ms @©±sB©´s FyLÌkiá Æ©s[ªRΩáV ¨sLRixqs©´sáV ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. Bμj∂ @ªRΩ˘LiªRΩ μR∂VLS¯LÊiR ¨sLÒiR ∏R∂V™´sV¨s @©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚ øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ ¿d¡NRP…”¡ @μ≥y˘∏R∂V™´sV¨s, ˙xms«ÿry*™´sV˘ Æμ∂[aRPLiÕ‹[ À˝ÿN`PÆ≤∂[gS Fy…”¡Liøyá¨s. FsLi{msá©´sV FyL˝iR Æ™sVLi…fiÕ‹[NPT @©´sV™´sVºΩLiøR¡ NRPVLi≤y ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sZNP[ @™´s™´sW©´sNRPLRiLigS À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı™´sV¨s @©yıLRiV. BLiμj∂LSgSLiμ≥∂k ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ r°¨s∏R∂W ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂VLi Fs™´sVlLÍi¨ds=¨s ªRΩázmsr°ÚLiμR∂¨s . FyL˝iR Æ™sVLi…fiÕ‹[ «¡Ljilgi[ mx sn V»¡©´sáV ˙xms«¡Ã¡NRPV æªΩ÷¡∏R∂V¨s™´s*NRPVLi≤y ©yáVgRiV g][≤R∂á ™´sVμ≥R∂˘ ¨sLÒRi∏R∂WáV FsÕÿ ¬ø¡[ryÚLRi¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V xmsLji…ÿá xqsV¨dsªRΩ,xm˝s¤Õ¡ LRixmnsVV©y¥R∂lLi≤ÔT∂, ’¡NRP

™´sVLi≤T∂xms≤R∂VªRΩV©´sı ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV FyLÛiR ryLRi¥j∂,xms∏R∂W˘™´soá ZNP[aPR ™±s,NRPLiμj∂NRPVLi»¡ Æ™sLiNRP»¡˙xmsryμ`∂, @ Ù¡VÕfixmsn V¨s ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ˙xmsbPıLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs, ’¡¤«¡zmsáV lLiLi≤R∂W ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[aS∏R∂V¨s, qx s™´sV©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[ryÚ™s´ V©´sı ’¡¤«¡zms |\ qsªRΩLi Æ™sWxqsLi ¬ø¡[zqsLiμR∂©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡NRPV NSLi˙lgi£qs ˙μ][§x ¶ ¶Li ¬ø¡[qz sLiμR∂¨s, N]≤R∂VNRPV©´sV ˙xmsμ≥y¨s ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li N][xqsLi FsÕÿLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡NRPV @LiVV©y r°¨s∏R∂W ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚLiμR∂©´s≤y¨sNTP ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ¨sμR∂LRi+ ©´s™´sV©yıLRiV. @|qsLi’d¡˝ ºΩLRiqx s‰LjiLi ¿¡©y N][…ÿ˝ μj∂ ˙xms«¡Ã¡V ™´s˘ºΩlLi[NPT Li¿¡©y ≠sÀ≥¡œ —¡Li øR¡≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩV áV ™´sVWNRPV™´sV¯≤T∂gS LS“¡©y™´sW ¬ø¡[qz s DLi¤…¡[ LSxtsÌ Q˚Li NRP÷¡zqs DLiÆ≤∂[μ∂R ¨s, C μR∂VzqsÛ ºΩ ™´s¬ø¡[Ëμj∂ NSμR∂©yıLRiV. ’¡Ã˝¡V©´sV AÆ™sWμj∂Li¿¡ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R ˙xms«¡Ã¡ g]LiªRΩVN][ aSLRi¨s, FyL˝RiÆ™sVLi»¡Lki ˙xms«ÿry*™´sV˘ ™´s˘™´sxqÛsÕ‹[ ALÌjiNRPÕfi 3©´sV NSLi˙lgi£qs μR∂VLji*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[qz sLiμR∂©yıLRiV. q{ s™´sWLi ˙μ≥∂R ˙FyLiªRΩ ˙xmsπ∏∂W«¡©yá©´sV mx sLjiLRiOTPQLi

qx sLixmsn V»¡©´s INRP‰Q¤\…¡©y DLiμy..? @¨s ZNP[Li˙μy¨sı ˙xmsbPıLiøyLRiV. BÕÿLi…”¡ N]ªRΩÚ qx sLi˙xmsμy∏R∂W¨sı FsLiμR∂VNRPV Æ™sVVμR∂áV |ms…ÌÿL][ Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøyá¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. Bμj∂ |mns≤R∂LRiÕfi qx sWˆÈQ Lij NÚ PT ≠sxmsn WªRΩLigS xmsLjifl·≠sVxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. μk∂¨s\|ms ˙xms«¡Ã¡Liªy AÕ‹[ø¡R ©´s ¬ø¡[∏∂R Wá©yıLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs, ’¡¤«¡zms lLiLi≤R∂W NRPV™´sV¯QZ\ NPQQ‰ æªΩáVgRiV «ÿºΩNTP ˙μ][§x ¶ ¶Li ¬ø¡[aS∏R∂V©yıLRiV. ª]÷¡ À≥ÿuy ˙xms∏R∂VVNRPÚ LSuÌy˚¨sı ≠sÀ≥¡œ —¡LiøR¡≤R∂Li μy*LS Æμ∂[aPR qz sÛ LRiªy*¨sZNP[ ˙xms™´sWμR∂Li ™y…”¡Ã˝¡À‹[ª][LiμR∂ ©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs, ’¡¤«¡zms ˙xms«¡Ã¡NRPV xqs™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. À≥¡œ ≠sxtsQ˘ª`Ω Õ‹[ LSÀ‹[ªΩR V©´sı ≤T∂™´sWLi≤˝∂R NRPV ≠dsLRiV GLi qx s™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡xmsˆÀ‹[ªRΩV©yıLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV .≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV ¨sLRizqsxqsWÚ.. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªRΩ ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsLi{msáV q{ sˆNRPL`i Æ™sÕfi Õ‹[NPT Æ™s¤Œ¡[ÆÚ©s[ ˙xmsμ≥y©´s ™´sVLi˙ºΩ §x ¶ ¶XμR∂∏R∂VLi gS∏R∂Vxms≤T∂LiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV.. @LiªRΩ ¿¡©´sı @LiaS¨sZNP[ ˙xmsμ≥y¨s Àÿμ≥∂R mx s≤T∂æªΩ[.. æªΩáVgRiV «ÿºΩ¨s ¨sáV™´so©y ¿d¡÷¡Ë©´sxmsˆV≤R∂V A Àÿμ≥R∂ NRP¨szmsLiøR¡¤Õ¡[μy..?" @¨s NTPLRifl„fi ˙xmsμ≥y©´s ™´sVLi˙ºΩ¨s xqsW…”¡gS ˙xmsbPıLiøyLRiV. æªΩáVgRiV «ÿºΩNTP ºdΩLRi¨s @©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[qz s©´s C ≠sÀ≥¡œ «¡©´s©´sV ™´s˘ºΩlLi[NPT qx sWÚÆ©s[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V NTPLRifl„fi ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌik NTP ªRΩ™´sV NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP FsLiª][ @©´sV ¡Liμ≥R∂Li D©´sıxmsˆ…”¡NUP.. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ¨sLÒiR ∏R∂VLi ªRΩ©´s©´sV Àÿμ≥∂j Li¿¡LiμR∂©yıLRiV.

øR¡NRPVLi≤y GNRPxmsORPQLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡©´s NSLi˙lgi£qsNRPV À≥œ¡WrÛyzmsªRΩLi ªRΩxmsˆμR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki FyL˝iR Æ™sVLi…fi©´sV |\ ms#˚Æ™s[»¡V qx sLixqsÛ gS ™´sWLjiËL iμR∂¨s, FyL˝iR Æ™sVLi…fiÕ‹[ «¡Ljilgi[ qx sLixmsn V»¡©´sáV À≥ÿLRiªRΩ ˙xms«¡Ã¡NRPV æªΩ÷¡∏R∂V¨s™´s*NRPVLi≤y ¬ø¡[aSLRi¨s ≠dsLRiV ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. ™´sVW≤R∂V ryL˝iR V NSLi˙lgi}qsªRΩLRi ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP æªΩáVgRiV ˙xms«¡Ã¡V ™´sVμÙ∂R ªRΩV BøyËLRiÆ©s[ @NRP‰xqsVª][Æ©s[ BÕÿ ¬ø¡[aSLRi¨s @©yıLRiV. B»¡÷d¡ ™´sWzmsn ∏R∂W N]ªRΩÚLRiWxmso xqsLiªRΩLjiLiøR¡VNRPVLiμR∂©´s≤y¨sNTP FsLi{msá©´sV \|qsªRΩLi ¤À¡μR∂LRig]…Ì”¡ ªy©´sV @©´sVNRPV©´sı ¨sLÒiR ∏R∂W¨sı ºdΩqx sVNRPV©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. À≥ÿLRiªRΩ ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sı B»¡÷d¡ ™´sW{msn ∏R∂W @™´s}§¶¶ Œ¡œ ©´s ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s, Æμ∂[aS¨sı NSFy≤R∂VN][™y÷¡=©´s Àÿμ≥∂R ˘ªRΩ ˙xms«¡Ã¡\|ms DLiμR∂©yıLRiV. Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtsÌ Q˚Li ’¡Ã˝¡V |ms…Ì¡” ©´smx sˆV≤R∂V r°¨s∏R∂W J ¨s∏R∂VLiªRΩÕÿ ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij Li øyLRiV. FyNTPrÛy©±sÕ‹[ NRPW≤y BÕÿLi…”¡ Fyá©´s ¤Õ¡[μ∂R V. LSxtsÌ Q˚ ˙xms«¡Ã¡V 200

L][«¡ŸÃ¡NRPV |\ msgS ¨sLRiqx s©´sáV, DμR∂˘™´sWáV ¬ø¡[zqs©y FsÕÿLi…”¡ xmns÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. Fs¨sı DμR∂˘™´sWáV ¬ø¡[qz s©y @™´s¨dsı ™´sX¥ygS ™´sWLS∏R∂V©yıLRiV. @˙xms«ÿry*≠sVNRPLigS FyL˝iR Æ™sVLi»¡VÕ‹[ ’¡Ã˝¡V AÆ™sWμR∂Li F~LiμR∂≤R∂Li øyÕÿ @©y˘∏R∂VLi. Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[ …‘¡’¡Ã˝¡V {qs™´sWLi˙μ≥R∂VáNRPV ™´sVLRifl·aSxqs©´sLigS ™´sWLjiLiμR∂¨s, q{ s™´sWLi˙μ≥∂R V á ™´sV©Ø[À≥ÿ™yáV Æμ∂ ¡˜ºΩÆ©s[Õÿ C ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVN][™s´ ≤R∂Li øyÕÿ μyLRiVfl·™´sV ©yıLRiV. BLiªRΩ |msμÙ∂R ≠sxtsQ∏∂R W¨sı.. BLiªRΩ |msμÙ∂R ’¡Ã˝¡V©´sV ZNP[™s´ áLi 23 ¨s≠sVuyÕ˝‹[ ™´sVVgjiLiøR¡≤R∂Li øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ ™yLjiNRPV©´sı A˙ªRΩVªRΩ.. NRPORPQ ryμ≥∂j Lixmso B¤…¡Ì [ @LÛiR Li @™´soª][LiμR∂©yıLRiV. §z ¶ ¶»¡˝ L`i NRP©yı |msμÙ∂R ¨s∏R∂VLiªRΩ r°¨s∏R∂W. BÕÿLi…”¡ ©y∏R∂VNRPV áV, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥∂R VáV DLi≤R∂»¡Li ™´sV©´sLi μR∂Lji ≈¡LRi¯©yıLRiV. J»˝¡V, q{ s»˝¡ N][qx sÆ™s[V LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV Fyáˆ≤ÔyLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP LS©´sV©´sı Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡V gRiVfl·FyhRiLi Æ©s[LiR VˆªyLRiV. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R ˙xms«¡Ã¡

NRPV NRP¨dsxqsLi ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y, FsLi{msáV, aSxqs©´sxqsÀ≥¡œ , aSxqs©´s™´sVLi≤R∂÷¡Ã¡ @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV |ms≤R∂¬ø¡≠s©´s |ms…Ì¡” ≠sÀ≥¡œ —¡LiøR¡»¡Li @©y˘∏R∂V™´sV©yıLRiV. LS«¡μ≥y¨s, ©´sμk∂«¡ÕÿáV, D©´sıªRΩ ≠sμR∂˘, DFyμ≥j∂ ªRΩμj∂ªRΩLRi LRiLigSÕ˝‹[ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R ˙xms«¡Ã¡NRPV ©´s∏R∂V™´sLiøR¡©´s ¬ø¡[qz s©´s NSLi˙lgi£qs FyLÌik ªRΩgji©´s ™´sVWá˘Li ¬ø¡÷˝¡LiøR¡VN][NPR ªRΩmx sˆμR∂©yıLRiV. N]≤R∂VNRPV©´sV ˙xmsμ≥y¨s¨s ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s øR¡WxqsVÚ©s´ ı r°¨s∏R∂WNRPV NRP≤R∂Vxmso ™´sVLi»¡ mx so≤R∂VªRΩVLiμj∂. LS«¡NUP∏R∂V NRPV»¡VLiÀÿ¨sZNP[ AÆ™sV ™´sVøR¡Ë æªΩøyËLRiV. {qs*NRPL`i ≠dsVLSNRPV™´sWL`i Fs{qs=áV ªRΩá ILiøR¡VN]Æ©s[Õÿ r°¨s∏R∂W ™´sμÙ∂R mz s÷˝¡ÕÿgS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij LiøR¡≤R∂Li qz sgÊiR VgS DLiμR∂©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂V FyLÌik á qx sLiNRPV¿¡ªRΩ μ≥]L[ iR fl”·™´sÃ˝¡ LS∏R∂Vá{qs™´sVNRPV @©y˘∏R∂VLi «¡LjigjiLiμj∂. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ™´sÃ˝¡ @©´sLiªRΩmx soLRiLi —¡Õ˝ÿ ™´sVLjiLiªRΩ Æ™s©´sVNRP ¡≤R∂VªRΩVLiμj∂. LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂V NRPVáLiμR∂LRiW qx s\Æ™sVNRP˘™yμR∂V¤Õ¡[... NS¨ds GNRPªy Õ‹[mx sLi NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. q{ s™´sVNRPV «¡LRigS÷¡=©´s ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi F°g]»Ì¡VNRPV©yıLi. ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPV¤Õ¡[ NSLRifl·™´sV¨s ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. À≥¡œ ≠sxtsQ˘ª`Ω NSLS˘øR¡LRifl· LRiWF~Liμj∂Li¿¡ F°LS»¡Li ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV.

ªRΩLS*ªRΩ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªRΩ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ mx sLRi˘…”¡ryÚLiR V. C qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ A∏R∂V©´s N]ªRΩÚ FyLÌik Q|\ ms ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[}qs @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSNRP ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi r~LiºΩLi…”¡NTP Æ™sŒ˝ÿLRiV. @μ≥∂j NSLjiNRP ¨s™yry¨sı A∏R∂V©´s ™´sμj∂ÕÿLRiV. ™´sVL][ ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ Z\ aPá«ÿ©y¥`∂ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Liª][ ªRΩ©´s @μ≥∂j NSLjiNRP ™yx§¶ ¶©s´ Li qz sFsLi NS˘Lixmso NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ™´sμÙ∂R ™´sμj∂÷¡ A…‹[Õ‹[ Æ™s◊˝¡F°∏R∂WLRiV.

NTPLRifl„fi |qs…”¡ÕfiÆ™sVLi»˝¡\|ms ≠søyLRifl·: μy©´sLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji19(ôd’ÿq÷´dt): NSLi˙lgi£qsNRPV NTPLRifl„fiNRPV™´sW L`ilLi≤ÔT∂ ˙μ][x§¶¶¶Li ¬ø¡[aSLRi¨s, ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi ™´s¿¡Ë©´sxmsˆV≤R∂V FsLiμR∂VNRPV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s μy©´sLi ©ylgi[LiμR∂L`i ˙xmsbPıLiøyLRiV. @¨sı xmsμR∂™´soáV @©´sV’≥¡Li¿¡ BNRP NSLi˙lgi£qs ªRΩ©´s©´sV FsÕÿgRiW ª]ágjixqsVÚLiμR∂¨s gRiVLjiÚLiøyNRP  ¡∏R∂V»¡NRPV Æ™sŒœ¡ßªRΩVªRΩ©yı≤R∂¨s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVVLiÆμ∂[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs DLi¤…¡[ ¿¡ªRΩVÚaRPVμÙj∂¨s gRiVLjiÚLi¬ø¡[™yLRi™´sV©yıLRiV.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi μy©´sLi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW @μ≥j∂uÌy©y¨sı Fsμj∂LjiLi¿¡©´s NTPLRifl„fi©´sV FsÕÿ\lgi©y rygRi©´sLixmsoªyLRiÆ©s[ A∏R∂V©´s ªRΩ©´s xmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRi¨s @©yıLRiV. NTPLRifl„fi ™´sW»¡Ã¡V ≠s¨s {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáV, ˙xms«¡Ã¡V Æ™sWxqsF°∏R∂WLRi¨s μy©´sLi @©yıLRiV. NTPLRifl„fi |qs…”¡ÕfiÆ™sVLi»˝¡\|ms ≠søyLRifl· ªRΩxmsˆμR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. NTPLRifl„fi |qs…”¡Õfi Æ™sVLi»˝¡\|ms ≠søyLRifl· «¡LjizmsryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. NTPLRifl„fi ™´sW»¡Ã¡V ≠s¨s {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡V, ©y∏R∂VNRPVáV Æ™sWxqsF°∏R∂WLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. NTPLRifl„fi ªRΩ™´sVV¯≤T∂\|ms {qs’d¡H ≠søyLRifl· «¡LjizmsLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. NSLi˙lgi£qs ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡NRPV Æ™sŒœ¡ßÚ©´sı Æ©s[ªRΩáV ªRΩ™´sV À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ gRiVLjiLi¿¡ AÕ‹[¿¡LiøR¡VN][™yá¨s ™´sVLi˙ºΩ μy©´sLi ©ylgi[LiμR∂L`i xqsW¿¡LiøyLRiV. \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ™´s˘ºΩlLi[NTPLi¬ø¡[ LSxtÌsQ˚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s Æ™sVVμR∂…”¡ryLjigS øR¡WxqsVÚ©´sı»Ì¡V μy©´sLi }msL]‰©yıLRiV. NTPLRifl„fi N]ªRΩÚ FyLÌki¨s DÆμÙ∂bPLi¿¡ FyLÌki |ms≤T∂æªΩ[ ™´sVLi¿¡Æμ∂[ Fs™´sLji ry™´sVLÙRiQ˘Li Fs≠sV…‹[ æªΩáVxqsVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s xqs™yÕfi ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡Vc xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂©´sV ALiORPQá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[NTP ºdΩxqsVNRPVLS™´s≤y¨sı ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©´sı»˝¡V μy©´sLi ©ylgi[LiμR∂L`i æªΩ÷¡FyLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[¨s 28 LSuÌy˚á ˙xms«¡Ã¡V \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ ˙xmsaSLiªRΩLigS “¡™´s©´sLi N]©´srygjixqsVÚ©yıLRiV. @»¡V™´sLi…”¡μj∂ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡ ˙xmsπ∏∂W«¡©yáV @Li»¡W ’¡Ã˝¡VÕ‹[ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂\|ms ALiORPQá©´sV ≠sμ≥j∂LiøR¡≤y¨sı ºdΩ˙™´sLigS ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©´sı»˝¡Vc }msL]‰©yıLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[¨s 28 LSuÌy˚áNRPV ¤Õ¡[¨s ALiORPQáV ™´sWZNP[LiμR∂VNRP¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV.


4

>∑Ts¡Tyês¡+ 20`02`2014

d”e÷+Á<Ûä˝À ø=q|ükÕ>∑T‘·Tqï ã+<é ALiμ][Œœ¡©´sª][ @»Ì¡V≤R∂VNRPVªRΩV©´sı 13 —¡Õ˝ÿáV

ºΩLRiV™´sVá À≥¡œ NRPVÚáNRPV ªRΩmx sˆ¨s NRPuÌyáV ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂,zmns˙ ¡™´sLji19(ôd’ÿq÷´dt): ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡V AÆ™sWμR∂Liª][ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R lLiLi≤][ L][«¡Ÿ NRPW≤y LRigRiVáVª][Liμj∂. ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P xmso©´sL`i ™´s˘™´s{qÛsNRPLRifl· ’¡Ã˝¡VNRPV Õ‹[N`P xqsÀ≥œ¡ AÆ™sWμR∂Li æªΩáxms≤R∂Liª][ {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ A˙gRix§¶¶¶ «ÿ*ááV Fsgjizqsxms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. FsNRP‰≤T∂NRP‰Æ≤∂[ ˙xms«¡Ã¡V  ¡Liμ`∂ Fy…”¡xqsVÚ©yıLRiV. ALÌki{qs  ¡xqsV=áV ≤T∂F°Ã¡ZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi @∏R∂W˘LiVV.

@Õÿlgi[ ™´sLRiÚNRP,™yfl”·«¡˘ ZNP[Li˙μyáV ™´sVWªRΩmx s≤ÔyLiVV.≠sμy˘xqsLixqsÛ Ã¡©´sV ™´sVWzqs Æ™s[aSLRiV. ≠s≠sμ≥∂R mx sLkiORPQá©´sV ™yLiVVμy Æ™s[aSLRiV. ™´sVL][Æ\™sxmso Æ\™sNSFy, …”¡≤T∂mz sáV Æ™s[lLi[*LRiVgS ¡Liμ`∂NRPV zmsáVxmso¨s™´s*≤R∂Liª][  ¡Liμ`∂ rygRiVª][L iμj∂. ¿¡ªRΩWÚLiR VÕ‹[  ¡Liμ`∂ NSLRifl·LigS ºΩLRiV™´sVá Æ™sŒœ¡ÕfiG À≥¡œ NRPVÚáV B ¡˜Liμj∂ xms≤ÔyLRiV. ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, ≠saS≈¡Õ˝‹[ ALiμ][Œœ¡©´sNSLRiVáV L][≤˝R∂\|msNTP ™´s¿¡Ë ¨s©yμyáV ¬ø¡[aSLRiV. r°¨s∏R∂WNRPV,

NSLi˙lgi£qsNRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR LigS ¨s©yμyáV ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* Æ\™s≈¡LjiNTP ¨sLRiqx s©´sgS ≠s≠sμ≥∂R LS«¡NUP∏R∂V mx sOSQáV, G{ms Fs¨dsÍ JáV B¿¡Ë©´s mz sáVxmso Æ™s[VLRiNRPV q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[¨s 13 —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¡Liμ`∂ N]©´srygRiVª][Liμj∂. æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVV ©´sVLi¬ø¡[ xqs\Æ™sVNRP˘™yμR∂VáV L][≤˝R∂\|ms N]¿¡Ë  ¡xqsV=á©´sV @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. ≠sμy˘LÛiR VáV, Dμ][˘gRiVáV ALiμ][Œ¡œ ©´s Õ˝‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. AL`i…”¡zqs  ¡xqsV=áV ≤T∂F°Ã¡ZNP[ mx sLji≠sVªRΩ™´sV ∏R∂W˘LiVV. ™´sVL][ \Æ™sxmso ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AxqsVxms˙ªRΩVÕ˝‹[ @ªRΩ˘™´sxqsLRi Æ\™sμR∂˘ }qs™´sáV ≠sV©´s•¶¶¶ ≠sVgRiªy }qs™´sá©´sV Æ\™sμR∂V˘Ã¡ HNSxqs ¨s÷¡zms Æ™s[qz sLiμj∂. ≤yNÌPR L˝iR V NRPW≤y ≠sμ≥∂R VáV  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLiøyLRiV. NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS 8 ≤T∂F°Ã¡ mx sLjiμ≥∂j Õ‹[ 900 ALÌkizqs  ¡xqsV=áV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. ≤T∂F°Ã¡ ™´sÆμ∂Ù [ …”¡≤T∂mz s, Æ\™szqszms NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V ALiμ][á©´sNRPV μj∂gSLRiV. FsÕÿLi…”¡ @™yLiø≥R¡¨ds∏R∂V xmnsV»¡©´sáV ø][»¡Vc ¬ø¡[qx sVN][NPR VLi≤y ˙xmsμ≥y©´s NRPW≤R∂Œ˝¡œ Õ‹[ À≥ÿLki  ¡Liμ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[aSLRiV. NRP≤R∂mx s ALÌik qz s  ¡rÌyLi≤`∂, N][…¡” lLi≤Ô∂T qx sLji‰Õfi ™´sμÙ∂R

…”¡≤T∂zms ©y∏R∂VNRPVáV \|ms#˚Æ™s[…fi ™yx§¶ ¶©yá©´sV @≤Ô∂R VN][™s´ ≤R∂Li ª][ qx s*ሠD˙μj∂NRPªÚ ΩR ø][»¡Vc ¬ø¡[qx sVNRPVL iμj∂. ¡Liμ`∂ Õ‹[ À≥ÿgRiLigS qx s\Æ™sVNRP˘™y μR∂VáV ILig][áV ALÌkizqs ≤T∂F°©´sV ALiμ][Œœ¡©´sNSLRiVáV ™´sVV»Ì¡≤T∂LiøyLRiV. Æ™s[NRPV™´s «ÿ™´sVVÆ©s[ L][≤∂R˝ |\ msNTP ¬ø¡[LiR VNRPV©´sı qx s\Æ™sVNRP˘ ™yμR∂VáV ≤T∂F° ™´sμÙR∂NRPV ¬ø¡[LRiVNRPV¨s ALÌkizqs  ¡xqsV=á©´sV @≤Ô∂R VN][™s´ ≤R∂Liª][ F°÷d¡qx sVáV ™yLji¨s @lLixqsÌ V ¬ø¡[aSLRiV.≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[  ¡Liμ`∂ ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS rygRiVª][Liμj∂. ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi ≤T∂F° ™´sVVLiμR∂V BLRiV FyLÌkiá NSLRi˘NRPLRiÚáV L][≤ÔR∂V\|ms \¤À¡…ÿLiVVLi¿¡ LSNRPF°NRPáV ¨s÷¡zms Æ™s[aSLRiV. ALÌik qz s ≤T∂F° ©´sVLi¿¡  ¡xqsV=áV \¤À¡»¡NRPV LSNRPVLi≤y @≤Ô∂R VNRPV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ª]≠sV¯μj∂ ≤T∂F°Õ˝‹[ 200  ¡xqsV=áV ¨s÷¡¿¡F° ∏R∂WLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sμy˘xqsLixqÛsáV ™´sVWzqsÆ™s[aSLRiV. $NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS  ¡Liμ`∂ «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVV©´s ©´sVLi¬ø¡[ @–¡Ã¡xmsORPQ Æ©s[ªΩR áV  ¡rÌyLi≤`∂ ™´sμÙ∂R μ≥∂R LSı ¨sLRi* z§¶¶¶LiøyLRiV. LSryÚL][N][ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡

qx s\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R NRPV ™´sVμÙ∂R ªRΩVgS ¨s©yμy áV ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVVLiμR∂V «ÿ˙gRiªRΩÚ øR¡LRi˘Õ˝‹[ À≥ÿgRiLigS —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS F°÷d¡qx sVáV lLi≤`∂ @áL`Ìi ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. @¨sı ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* NSLS˘Ã¡∏R∂Wá ™´sμÙ∂R À≥ÿLki ¡Liμ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[aSLRiV. gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ  ¡Liμ`∂ D˙μj∂NRPLÚ igS N]©´srygRiVª][Liμj∂. æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVVÆ©s[ gRiVLi»¡WLRiV, Àÿxms»˝¡, æªΩ©y÷¡, ©´sLRixqsLS™´so}ms»¡, ¿¡Ã¡NRPáWLji}ms»¡ ˙FyLiªyÕ˝‹[  ¡rÌyLi≤`∂ á ™´sμÙ∂R qx s\Æ™sVNRP˘ ™yμR∂VáV  ¡xqsV=á LSNRPF°NRPá©´sV @≤Ô∂R VNRPV©yıLRiV. ALÌik qz sÕ‹[ J ∏R∂VW¨s ∏R∂V©±s mx spLjigÚ S  ¡Liμ`∂ NRPV ™´sVμÙ∂R ªRΩV æªΩ÷¡zmsLiμj∂. @¨sı ≤T∂F°Ã¡ ™´sμÙR∂ FsNRP‰≤T∂NRP‰≤R∂  ¡xqsV=áV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂W LiVV. F~©´sWıLRiV, ≠s©´sVN]Li≤R∂, |msμR∂NRPWLRiFy≤R∂V, ™´sWøR¡L˝iR , gRiVLRi«ÿá, lLiLi»¡¿¡LiªRΩá, ™´sVLigRiŒœ¡gjiLji ˙FyLiªyÕ˝‹[ …”¡≤T∂mz s, Æ\™szqszms Æ©s[ªΩR áV, NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V, qx s\Æ™sVNRP˘™yμR∂VáV L][≤∂R˝ |\ ms ˙xmsμR∂LRi+©´sáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ™yfl”·«¡˘ xqsLixqÛsáV ™´sVWzqsÆ™s[LiVVLiøyLRiV. gRiVLi»¡WLRiV aRPLiNRPL`i ≠sÕÿ£qs NRPW≤R∂÷¡ ™´sμÙ∂R …”¡≤T∂mz s,  ¡rÌyLi≤`∂

™´sμÙ∂R Æ\™szqszms Aμ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ ALiμ][Œ¡œ ©´sáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ALiμ][Œ¡œ ©´sNRPV ™´sVμÙ∂R ªRΩVgS \|ms#˚Æ™s[»¡Vc ≠sμy˘xqsLixqÛsáV |qsá™´so ˙xmsNRP…”¡LiøyLiVV .xmsbPË™´sV g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¡Liμ`∂ ˙xmsaSLiªRΩLi gS N]©´srygRiVª][Liμj∂. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS ALÌkizqs  ¡xqsV=áV ©´s≤R∂™´sNRPVLi≤y ALiμ][Œœ¡©´sNSLRiVáV @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. FsNRP‰≤T∂NRPNRP‰≤R∂ μ≥∂R LSıáV, LSryÚL][N][ áV ¨sLRi*z§¶ ¶qx sVÚ©yıLRiV. GáWLRiV ALÌik qz s ≤T∂F° ™´sμÙ∂R Æ\™szqszms ©y∏R∂VNRPVáV L][≤∂RÔ V |\ ms \¤À¡…ÿLiVVLiøyLRiV. BªRΩLRi ˙FyLiªyá ©´sVLi¿¡ ™´s¬ø¡[Ë  ¡xqsV=á©´sV NRPW≤y @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV.  ¡Liμ`∂ NSLRifl·LigS —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS 6 ≤T∂F°Õ˝‹[ 650  ¡xqsV=áV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. ≠sμy˘, ™y˘FyLRi xqsLixqÛsáV NRPW≤y  ¡Liμ`∂ ˙xmsNRP…”¡LiøyLiVV.…”¡≤T∂zms,\Æ™szqszms zmsáVxmso Æ™s[VLRiNRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV ¨sLRiqx s©´sgS ˙xmsaSLiªRΩLigS  ¡Liμ`∂ N]©´srygRiVª][Liμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 9 ALÌik qz s ≤T∂F°Ã¡ mx sLjiμ≥∂j Õ‹[¨s 850  ¡xqsV=áV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. @™´sVÕÿxmsoLRiLi, LS«‹[áV, LS™´soáFy¤Õ¡Li ≤T∂F°Ã¡ ™´sμÙR∂ xqs\Æ™sVNRP˘™y μR∂VáV

\¤À¡hSLiVVLi¿¡ ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLRiV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS ≠sμy˘, ™y˘FyLRi, ™yfl”·«¡˘ qx sLixqsÛ Ã¡V qx s*øR¡ËÈLi μR∂LigS ™´sVWzqsÆ™s[aSLRiV. @©´sLiªRΩmx soLRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 12 ≤T∂F°Õ˝‹[ 976 ¡xqsV=áV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s NRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR LigS —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS  ¡Liμ`∂ N]©´srygRiVª][Liμj∂. qx s*øR¡ËÈLiμR∂L igS ™´sLRi,Ú ™yfl”·«¡˘, ™y˘FyLRi xqs™´sVVμy áV ™´sVWzqsÆ™s[aSLRiV. ¿¡ªRΩWÚLiR VÕ‹[ DμR∂∏R∂VLi ALRiV gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLiÆ≤∂[  ¡Liμ`∂ N]©´srygRiVª][Liμj∂. ºΩLRiV™´sVáNRPV Æ™s¤Œ˝¡[  ¡xqsV=á©´sV NRPW≤y A}msaSLRiV. 13 ≤T∂F°Õ˝‹[ 1400  ¡xqsV=áV ¨sá¿¡F°∏R∂WLiVV. INS©ØNRP μR∂aRPÕ‹[ \Æ™szqszms …”¡≤T∂zms ™´sVμ≥R∂˘ ™ygji*™yμR∂Li ø][»¡Vc ¬ø¡[qx sVNRPVLiμj∂. μk∂Liª][ F°÷d¡qx sVáV NRPáVgRi ¬ø¡[qx sVN][™s´ ≤R∂Liª][ ≠s™yμR∂Li qx sμÙ∂R V ™´sVfl”·gjiLiμj∂. NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS  ¡Liμ`∂ N]©´srygRiVª][Liμj∂. qx s\Æ™sVNRP˘™yμR∂VáV L][≤∂R˝ |\ msNTP ™´s¿¡Ë ZNP[Li˙μR∂ ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsWÚ ¨sLRixqs©´s æªΩáVxmsoªRΩV©yıLRiV. 850  ¡xqsV=áV ≤T∂F°Ã¡Õ‹[Æ©s[ ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV

À‹g Ê R i V N R P V L i À ≥ œ ¡ N ] [ fl ÿ¨ s ı ™ ´ s μ j ∂ ÷¡ x q s L R i x m n s L S ¨ s ÷ ¡z m s Æ ™ s [ r y Ú L S . ? F s ® ª s V ø Û Í Á[ ù z q s Z N P ËØÊÁV L S ÒÁ© y ª « s W ≠saS≈¡Õ‹[ À≥œ¡˙μR∂ªRΩ |msLixmso ≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li,zmns˙ ¡™´sLji19(ôd’ÿq÷´dt): FyL˝R iÆ™sVLi…fiÕ‹[ LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡VNRPV ¨sLRixqs©´sgS  ¡Liμ`∂ FyBxqsVÚLi≤R ∂ ≤R ∂ Liª][ ≠saS≈¡ \ l L i¤ Õ ¡[ * Õ‹[ À≥ ÿ Lk i gS À≥ œ ¡ ˙μR ∂ ªR Ω ©´ s V |msLiøyLR i V. @μR ∂ ©´ s x m so  ¡Ã¡gSá©´ s V Æ ™ sVVx § ¶¶¶Lj i LiøyLR i V. “¡ALk i ˆ, ALkiˆFs£mns F°÷d¡xqsVáª][ Fy»¡V ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ xmsLizms©´s ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡Ã¡gSáV @¨sı ˙xmsÆ™s[aRP ™´sWLÊSá ™´sμÙR∂NRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLiVV. Õ‹[xms÷¡NTP ˙xmsÆ™s[bPLi¬ø¡[ ˙xmsºΩ INRP‰Lji¨s ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsÆ™s[aRP™´sWLÊSáª][ Fy»¡V }qÌsxtsQ©±s  ¡∏R∂V»¡  ¡£ q srÌ y £ m s ™´ s μÙ R ∂ NR P W≤y  ¡Ã¡gSáV

Æ™sWx§¶¶¶LjiLiøyLRiV. ALiμ][Œœ¡©´sáV «¡LRigRiNRPVLi≤y DLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV ªRΩgji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ≠saS≈¡ ≠dsVμR∂VgS \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ Æ™s¤Œ˝¡[ ˙xmsºΩ \lLiáV©´sV “¡ALkiˆ, ALkiˆFs£mns F°÷d¡xqsVáV xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. }qÌsxtsQ©±sÕ‹[xmsáNRPV ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV gRiVLixmsoáVgS LSNRPVLi≤y ˙NRP™´sVxmsμÙR∂ºΩÕ‹[ xmsLiFyLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP ¡Ã¡gSáV ™´sVL][ ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡Fy»¡V BNRP‰Æ≤∂[ DLi…ÿ∏R∂V¨s ALkiˆFs£mns @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. F°÷d ¡ x q sVá x § ¶¶¶≤y≠s≤T ∂ ª][ ˙x m s∏R ∂ Wfl” · NR P VáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ ¨sLRixqs©´sáV N]©´srygRiVªRΩV©yıLiVV.

¤…¡©±sÚ xmsLkiORPQá\|ms μR∂XztÌsQ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji19(ôd’ÿq÷´dt): ™´s¬ø¡[Ë ≠sμy˘xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP ™´sVVLiμR∂V FyhRi˘xmsoxqsÚNSá xmsLizmsfl‘·NTP øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. @Õÿlgi[ xmsμ][ªRΩLRigRiºΩ xmsLkiORPQá©´sV xmsNRP≤R∂˜Liμk∂gS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. DªRΩÚ™´sV xmns÷¡ªyá©´sV ryμ≥j∂LiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡V xmsNRP≤R∂˜Liμk∂gS GLSˆ»¡Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. . gRiªRΩ G≤yμj∂ 87.5 DºdΩÚLÒRiªRΩ aSªRΩLi ©´sÆ™sWμR∂V NSgS C G≤yμj∂ Æ™sVLRiV\lgi©´s xmns÷¡ªyá N][xqsLi ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s, BLiμR∂VNRPV DFyμ≥y˘∏R∂VVáV NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @¨sı FyhRiaSááNRPV ™´sWLjiË 31Õ‹[xmso IZNP[ μR∂FnyÕ‹[ xmsoxqsÚNSá©´sV ¬ø¡[LRiÆ™s[}qsLiμR∂VNRPW NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V B©±sø≥yLÍji —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘μ≥j∂NSLji LS™´sWLS™´so }msL]‰©yıLRiV. —¡Õ˝ÿNRPV μyμyxmso 21 áORPQá xmsoxqsÚNSáV @™´sxqsLRiLi DLi≤R∂gS Bxmsˆ…”¡NUP 8 áORPQá xmsoxqsÚNSáV ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. xmsoxqsÚNSá©´sV ªRΩLRi÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPW ¤…¡Li≤R∂L`iáNRPV Ax§¶¶¶*¨sLi¿¡©´s Fs™´sLRiW ™´sVVLiμR∂VNRPV LS¤Õ¡[μR∂¨s, NRP¤Õ¡NÌRPL`i xqsWøR¡©´s Æ™s[VLRiNRPV ™´sVL][™´sWLRiV ¤…¡Li≤R∂L˝Ri©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V }msL]‰©yıLRiV.

¿¡ªRΩWÚLRiV,zmsn ˙ ¡™´sLji19(ôdÿ’ q÷´dt): LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s©´sV ¨sLRiqz sxqsWÚ ¿¡ªRΩWÚLiR V NSLi˙lgi£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ q{ sZNP[ Àÿ ¡V FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ mx sμR∂≠sNTP, FyLÌik qx sÀ≥¡œ ˘ªy*¨sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. q{ sFsLi NTPLRifl„fi |ms»Ì¡À‹[π∏∂[V N]ªRΩFÚ yLÌik Õ‹[ NRPW≤y ªy©´sV ¬ø¡[LiR ≤R∂Li¤Õ¡[μ∂R ¨s q{ sZNP[ Àÿ ¡V ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. —¡Õ˝ÿÕ‹[  ¡Ã¡\Æ™sV©´s ©y∏R∂VNRPV≤T∂gS D©´sı A∏R∂V©´s LS“¡©y™´sW NSLRifl·LigS FyLÌkiNTP B ¡˜Liμj∂NRPLRi xmsLjizqsÛ ºΩ ªRΩxmsˆμR∂¨s @Li»¡V©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ A∏R∂V©´s ™´sVVLiμR∂V©´sVLi¿¡ NTPLRifl„fiNRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR LigSÆ©s[ D©yıLRiV. B©yıŒ˝¡œ ß q{ sFsLi ≠dsVμR∂ ©´s™´sV¯NRPLiª][ LSxtsÌ Q˚Li ≠s≤T∂F°μR∂¨s ªRΩ©´sNRPV ©´s™´sV¯NRPLi DLiÆ≤∂[μ∂R ¨s, NS¨ds Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[ ’¡Ã˝¡V Fy£qs ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ {qsFsLi ¨sry=•¶¶¶∏R∂VV≤R∂¨s æªΩ[÷¡F°LiVVLiμR∂¨s ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡Vc qx s™´sWøyLRiLi. À≥¡œ ≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ G FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[lLi[μ∂j BLiNS AÕ‹[¿¡LiøR¡VN][¤Õ¡[μ∂R ¨s q{ sZNP[ Àÿ ¡V ªRΩ©´s qx s¨sız§¶ ¶ªΩR Váª][ ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂.  ¡x§¶ ¶ßaS A∏R∂V©´s …”¡≤T∂mz sÕ‹[ ¬ø¡[LiR VªyLRi¨s ˙xmsøyLRiLi rygRiVª][Liμj∂.

{qsFsLi xmsμR∂≠sÕ‹[ 3 xqsLi™´sªRΩ=LSá 2 Æ©sáá 19 L][«¡ŸÃ¡V \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji19(ôd’ÿq÷´dt): ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ {qsFsLi xmsμR∂≠sÕ‹[ 3 xqsLi™´sªRΩ=LSá 2 Æ©sáá 19 L][«¡ŸÃ¡V N]©´srygSLRiV. 25 ©´s™´sLi ¡L`i, 2010©´s NTPLRifl„fi {qsFsLi xmsμR∂≠s ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. {qsˆNRPL`igS D©´sı NTPLRifl„fi©´sV L][aRP∏R∂V˘ rÛy©´sLiÕ‹[ zqsFsLigS NSLi˙lgi£qs ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡Liμj∂. N]ªRΩÚ FyLÌkiQ\|ms ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáV @≤T∂gji©´s ˙xmsaRPıáNRPV NTPLRifl„fi xqs™´sWμ≥y©´sLi μy»¡Æ™s[aSLRiV. ªRΩ©´s LS“¡©y™´sW ¤Õ¡[≈¡©´sV gRi™´sLRiıL`iNRPV xqs™´sVLjiˆLiøR¡≤y¨sNTP  ¡∏R∂VáVÆμ∂[LSLRiV. ©y LS“¡©y™´sW ≠sÀ≥œ¡«¡©´s A}msLiμR∂VNRPV NSμR∂V. ¨sLRixqs©´s æªΩ÷¡}msLiμR∂VZNP[©´s¨s }msL]‰©yıLRiV. ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PNRPV 16™´s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS xms¨s¬ø¡[zqs©´s NTPLRifl„fiNTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂

™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV ¨sLRixqs©´sgS A∏R∂V©´s LS“¡©y™´sW ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»Ì¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ªRΩ©´s ªRΩLi˙≤T∂ @™´sVLRi©y¥R∂lLi≤ÔT∂ ANRPzqs¯NRP ™´sVLRifl·Liª][ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[NTP ˙xmsÆ™s[bPLiøyLRiV. ¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿ ™y÷d¡¯NTPxmsoLRiLi( ™y∏R∂VÕÿˆ≤R∂V) ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi©´sVLi¿¡ 1989, 1999, 2004 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV.1994 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ xmsLS«¡∏R∂VLi Fyá∏R∂W˘LRiV. A ªRΩLRi™yªRΩ 2009 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ™y÷d¡¯NTPxmsoLRiLi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi LRiμÙR∂™´s≤R∂Liª][ {ms¤Õ¡[LRiV ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[zqs ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV. 12™´s aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ A∏R∂V©´s ¿d¡£mns ≠s£msgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyLRiV. 13™´s aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ N]LiªRΩNSáLi {qsˆNRPL`igS

Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. L][aRP∏R∂V˘ @NRPry¯ªRΩVÚgS LS“¡©y™´sW ¨sLÒRi∏R∂VLi ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Liª][ LSxtÌsQ˚™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS xmsμR∂≠dsÀÿμ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS @Æ©s[NRP xms¥R∂NSá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. Fs{qs=,Fs{qÌs,xqsÀfiF˝y©±s, ≠dsV }qs™´s, LS“¡™±s∏R∂VV™´sNTPLRiflÿáV, BLiμj∂LRi™´sV¯ @™´sVXªRΩx§¶¶¶xqsÚLi , BLiμj∂LRi «¡Ã¡˙xmsÀ≥œ¡...ªRΩμj∂ªRΩLRi xms¥R∂NSáNRPV $NSLRiLi øR¡V…ÌÿLRiV. NTPÕ‹[ LRiWFyLiVV ’¡∏R∂V˘Li xms¥R∂NS¨sı ˙xmsÆ™s[aRP |ms…ÌÿLRiV. LSxtÌsQ˚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS A∏R∂V©´s 3 xqsLi™´sªRΩ=LSá 2 Æ©sáá 27 L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘ LSuÌy˚©´sNTP A∏R∂VÆ©s[ ¿¡™´sLji zqsFsLigS ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLRiV.P‰Q\¤…¡©y DLiμy..? @¨s ZNP[Li˙μy¨sı ˙xmsbPıLiøyLRiV.

NS˘÷¡NRP…fi ¨s…fiNRPV ¨sLRi™´sμ≥j∂NRP |qsá™´soáV •¶¶ xqÌsŒ˝œ¡©´sV Δÿ◊d¡¬ø¡[∏R∂Wá©´sı @μ≥j∂NSLRiVáV... BŒ˝œ¡NRPV ¡∏R∂VáVÆμ∂[Lji¨s ≠sμy˘LÛRiVáV ≠s«¡∏R ∂ V™y≤R ∂ ,z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 19 (ôd’ ÿ q÷´dt ) : ZNP[LRiŒœ¡ Õ‹[ D©´sı NS˘÷¡NRP…fi Fs©±sH…‘¡ ≠sμy˘xqsLixqÛs©´sV ¨sLRi™´sμ≥j∂NRPLigS ™´sVWzqsÆ™s[∏R∂V≤R∂Liª][ ≠sμy˘LÛRiVáV xqs*˙gS™´sWáNRPV  ¡∏R∂VáVÆμ∂[LSLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi 10gRiLi»¡Ã¡ Õ‹[xmso •¶¶¶xqÌsÕfi= Δÿ◊d¡¬ø¡[∏R∂Wá¨s Lji—¡rÌy˚L`i AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ μj∂NRPV‰ª][øR¡¨s zqÛsºΩÕ‹[ ≠dsLRiLiªy r~LiªRΩWŒ˝œ¡NRPV  ¡∏R∂VáVÆμ∂[LSLRiV. J æªΩáVgRiV ≠sμy˘LÛji BNRP‰≤R∂ g][≤R∂NRPW÷¡ ™´sVLRifl”·LiøR¡≤R∂Liª][ D˙μj∂NRPÚ xmsLjizqÛsªRΩVáV GLRiˆ≤ÔyLiVV. μk∂Liª][ ™´sVVLiμR∂V «ÿ˙gRiªRΩÚgS •¶¶¶xqÌsáŒ˝œ¡©´sV ™´sVWzqsÆ™s[zqs, NS¤Õ¡[“¡NTP |qsá™´so ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. μk∂Liª][ xqsV™´sWLRiV Æ™sLiVV˘ ™´sVLiμj∂ æªΩáVgRiV ≠sμy˘LÛRiVáV ™´sVLigRiŒœ¡ ™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ™´sVW≤R∂V ˙xmsæªΩ[˘NRP

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji19(ôd’ÿq÷´dt): zqsLigRilLi[fl”· ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li À‹gÊRiV NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿÕ˝‹[ @xqsáV μ][xtsQfl·Ã¡©´sV ™´sμj∂÷¡ Æ™s[zqs Æμ∂[™yxmspL`i JLji∏R∂VLi…fi NRPLS¯gSLS¨sNTP À‹gÊRiV xqsLRixmnsLS ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂V≤R∂Li xqsLjiNSμR∂¨s zqszmsH FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ gRiVLi≤y ™´sV¤Õ˝¡[£tsQ @©yıLRiV. JLji∏R∂VLi…fi NRPLS¯gSLS¨sNTP À‹gÊRiV xqsLRixmnsLS ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ NRPLS¯gSLRiLi ™´sVWªRΩxmsÆ≤∂[ ˙xms™´sWμR∂Li DLiμR∂©yıLRiV. NRPLS¯gSLRiLiÕ‹[ @LiVVμR∂V Æ™s[á ™´sVLiμj∂ xmsLji¯Æ©sLi…fi, IxmsˆLiμR∂ NSLji¯NRPVáV xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. 10 Æ™s[á NRPV»¡VLiÀÿáV xmsLjixqsLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ ¨s™´szqsxqsVÚ©yıLRiV. ≠dsLRiLiμR∂LRiW “¡™´s©Ø[Fyμ≥j∂ N][Õ‹[ˆπ∏∂[V @™´sNSaRP™´sVVLi μR∂©yıLRiV. zqsLigRilLi[fl”· ∏R∂VË™´sW©´s˘Li xmso©´sLSÕ‹[¿¡Li ¿¡ DªRΩÚLRiV*á©´sV DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VN]¨s À‹gÊRiV

¡xqsV=Õ˝‹[  ¡∏R∂VáVÆμ∂[LRigS, ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV \lLi¤Õ¡[* }qÌsxtsQ©˝´sNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. ZNP[LRiŒœ¡ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s NS˘÷¡NRP…fi Õ‹[ D©´sı Fs©±sH…‘¡ ≠sμy˘xqsLixqÛs©´sV r°™´sV™yLRiLi ©´sVLi¿¡ ¨sLRi™´sμ≥j∂NRPLigS ™´sVWzqsÆ™s[xqsVÚ©´sı»˝¡V r°™´sV™yLRiLi LS˙ºΩ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ™´sV◊d˝¡ FsxmsˆV≤R∂V æªΩLji¬ø¡[μk∂ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. ™´sVLigRiŒœ¡ ™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi 10 gRiLi»¡Ã¡NRPÕ˝ÿ •¶¶¶xqÌsŒ˝œ¡ß Δÿ◊d¡ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, A ªRΩLS*ªRΩ Fs™´s\lLi©y DLi¤…¡[ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ≠sμy˘LÛRiVá©´sV AÆμ∂[ bPLiøyLRiV. CÆ™s[VLRiNRPV Fs©±sH…‘¡ @μ≥j∂NSLjiNRP Æ™sÀfi\|qs…fiÕ‹[ xqs™´sWøyLRiLi |ms…ÌÿLRiV. C Fs©±sH…‘¡ Õ‹[ μyμyxmso ALRiV Æ™s[á ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV øR¡μR∂V™´soªRΩVLi≤R∂gS, ≠dsLjiÕ‹[ Æ™sLiVV˘™´sVLiμj∂ ™´sLRiNRPV æªΩáVgRiV ≠sμy˘LÛRiVáV©yıLRiV. ˙xmsNSaRPLi —¡Õ˝ÿ xqsLiªRΩ™´sWgRiVáWLRiV

™´sVLi≤R∂áLi N]xmsˆLRiLi ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sV©´sıLi Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*L˝RiV NS˘÷¡NRP…fi Fs©±sH…‘¡Õ‹[ μj∂*ºdΩ∏R∂V xqsLi™´sªRΩ=LRiLi BLi—¡¨dsLjiLig`i øR¡μR∂V™´soªRΩW C Æ©sá 15™´s æªΩ[μk∂ ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi ¤…¡¨sı£qs˙FyNÌUP£qs g][≤R∂ NRPW÷¡ ™´sVXºΩ¬ø¡Liμy≤R∂V. @ªRΩ≤T∂ NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP xmsLji•¶¶¶LRiLi ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s ≠sμy˘LÛRiVáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ≠sμy˘LÛji ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂©´s L][«¡ŸÆ©s[ \Æ≤∂lLiNÌRPL`i ¨s™yxqsLi ™´sμÙR∂ ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. μk∂¨s\|ms r°™´sV™yLRiLi \Æ≤∂lLiNÌRPL`i, Lji—¡rÌy˚L`i, ≤U∂©±sáV xqs™´sWÆ™s[aRP# \Æ™sV øR¡LjiËLi¿¡©y xqs™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LRiLi NS¤Õ¡[μR∂V. 60 GŒ˝œ¡˙NTPªRΩLi ¨sLji¯Li¿¡©´s À≥œ¡™´s©yáV NRPW¤Õ¡[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂LigS D©yı∏R∂V¨s ≠sμy˘LÛRiVáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsWÚ À≥œ¡™´s©yá\|ms 'Æ≤∂[Li«¡L`i' @¨s LSaSLRiV. NRP¨dsxqsLi

≠sμy˘xqsLixqÛsÕ‹[ @Li ¡V¤Õ¡©±s= r¢NRPLRi˘Li ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li xms»˝¡ @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ≠sμy˘LÛRiVáV A˙gRix§¶¶¶Liª][ D©yıLRi¨s gRiVLjiÚLi¿¡©´s Fs©±sH…‘¡ ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li ¨sLRi™´sμ≥j∂NRPLigS ™´sVWzqsÆ™s[xqsVÚ©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. xqs™´sVxqs˘ ¿¡©´sıμj∂gS D©´sıxmsˆVÆ≤∂[ ≠sμy˘xqsLixqÛs©´sV ™´sVW}qs}qsÚ N]LiªRΩ©´s∏R∂V™´sV¨s À≥ÿ≠sLiøyLRiV. μk∂Liª][ ≠sμy˘LÛRiVáV BxtÌsQLi ¤Õ¡[NRPV©yı Δÿ◊d¡ ¬ø¡[zqs  ¡∏R∂VáV Æμ∂[LSLRiV. NS¤Õ¡[“¡ FsxmsˆV≤R∂V æªΩLji¬ø¡[μj∂ ¬ø¡xmsˆNRPF°LiVV©y @μ≥j∂NSLjiNRP ˙xmsNRP»¡©´s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ¨s…fi @μ≥j∂NSLji INRPLRiV æªΩ÷¡FyLRiV.  ¡x§¶¶¶ßaS J Æ©sáL][«¡ŸÃ¡Fy»¡V |qsá™´soáV F~≤T∂gjiLi¬ø¡[ AÕ‹[øR¡©´sÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV D©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi.

xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡ GLji∏R∂WÕ‹[ À‹gÊRiV NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿá\|ms {qs’d¡H ≠søyLRifl· «¡LjizmsLiøyá¨s aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. À‹gÊRiV NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿÕ˝‹[ Àÿμ≥R∂V˘Q\¤Õ¡©´s @μ≥j∂NSLRiVá\|ms øR¡»Ì¡Lkiªy˘ NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. À‹gÊRiV xqsLRixmnsLS ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂V≤R∂Liª][ NSLji¯NRPVáV ©´sxtÌsQF°ªyLRi©yıLRiV. NRPLS¯gSLS¨sNTP zqsLigRilLi[fl”· ∏R∂V«ÿ™´sW©´s˘Li À‹[gÊRiV©´sV xqsLSxmnsLS ¬ø¡[}qs≠sμ≥R∂LigS zqsLigRilLi[fl”· @μ≥j∂NSLRiVáª][ øR¡LjiËryÚ©´s¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV.zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ BLi…”¡ μ]LigRi¤Õ¡[ NRP≠sVxtsQ©˝´sNRPV, áLiøyáNRPV @™´sVV¯≤R∂VF°LiVV À‹gÊRiV©´sV @≤ÔR∂μyLRiVÕ˝‹[ ªRΩLRi÷¡LiøyLRi¨s ≠søyLRifl· μy*LS ™yLji¨s Æ™sáVgRiVÕ‹[NTP æªΩ¿¡Ë NRPhji©´s bPORPQáV ≠sμ≥j∂Liøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.

≠sÀ≥œ¡«¡©´s LS«ÿ˘LigRi ≠sLRiVμÙR∂Li: N][»˝¡ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,zmns˙ ¡™´sLji19(ôd’ÿq÷´dt): Õ‹[NRPxqsÀ≥œ¡Õ‹[ LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ºdΩLRiV LS«ÿ˘LigRi ≠sLRiVμÙR∂™´sV¨s ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ N][»˝¡ xqsWLRi˘˙xmsNSa`P lLi≤ÔT∂ ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ≠sÀ≥œ¡«¡©´sÕ‹[ NSLi˙lgi£qs NRPLi¤…¡[ ’¡¤«¡zms Fy˙æªΩ[ FsNRPV‰™´s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V\|ms J…”¡Lig`i «¡LRigRiNRPVLi≤y ™´sVW«¡Ÿ™yfl”· J»¡Vª][ ’¡Ã˝¡V AÆ™sWμy¨sNTP ’¡¤«¡zms FsÕÿ IxmsˆVNRPVLiμR∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω NSLS˘øR¡LRifl·\|ms AÕ‹[¿¡xqsVÚ©yı™´sV¨s N][»˝¡ æªΩ÷¡FyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ªRΩ©´s xmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂V»¡Li øyÕÿ Àÿμ≥R∂NRPLRi™´sV¨s ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ xmsÃ˝¡LiLS«¡Ÿ AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW 2010Õ‹[ L][aRP∏R∂V˘ ªRΩLRiV™yªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠ds Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s NTPLRifl„fi @ªRΩ˘LiªRΩ NRPxtÌsQ NSáLiÕ‹[ NRPW≤y ry™´sVLÛRi™´sLiªRΩLigS Fyá©´s rygjiLiøyLRi¨s A∏R∂V©´s N]¨s∏R∂W≤yLRiV. NTPLRifl„fi ªRΩ©´s x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ øyÕÿ @’≥¡™´sXμÙj∂ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRi¨s, @»¡V™´sLi…”¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ BÕÿLi…”¡ xmsLji©y™´sWÕ˝‹[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂V»¡Li øyÕÿ Àÿμ≥R∂NRPLRi™´sV¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV.

lLiLi≤][L][«¡Ÿ AgRi¨s ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ™´sVLi»¡Ã¡V ¿¡ªRΩWÚLiR V,zmsn ˙ ¡™´sLji19(ôdÿ’ q÷´dt): ≠sÀ≥¡œ «¡©´s |qsgRiáV —¡Õ˝ÿÕ‹[ @»Ì¡V≤R∂VNRPVªRΩV©yıLiVV. lLiLi≤][L][«¡Ÿ  ¡Liμ`∂ N]©´srygRiVª][Liμj∂. ALiμ][Œ¡œ ©´sNSLRiVáV LSryÚL][N][áV, LS˘÷d¡Ã¡V ¬ø¡[mx s…ÌÿLRiV. —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂Æ\™sV©´s ¿¡ªRΩWÚLiR V ALiμ][Œ¡œ ©´sáª][ @»Ì¡V≤T∂NTPLiμj∂. …”¡≤T∂mz s Æ\™sNSFyÆ™s[lLi[*LRiVgS ALiμ][Œ¡œ ©´sáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. …”¡≤T∂zms —¡Õ˝ÿ æªΩÆμ∂[Fy @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V «¡LigSáxms÷˝¡ $¨s™yxqsVáV Aμ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ ALiμ][Œ¡œ ©´sáNRPV μj∂gSLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T |m˝sNUP=á©´sV Æ\™sNSFy NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V ¿¡LizmsÆ™s[qz s ªRΩgRiVá¤À¡…ÌÿLRiV. r°¨s∏R∂W μj∂tz sÌ QÀ‹™´sV¯Ã¡©´sV μR∂§x ¶ ¶©s´ Li ¬ø¡[aSLRiV. ≠sμy˘LÛij , Dμ][˘gRi,DFyμ≥y˘∏R∂V qx sLixmsn WáV ¨sLRixqs©´s NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[xms…ÌÿLiVV. N]LiμR∂LRiV ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ ©´sgRiLRiLiÕ‹[ μR∂VNSflÿá©´sV qx s*øR¡ËÈLiμR∂LigS ™´sVWzqsÆ™s[aSLRiV. . $NSŒœ¡§x ¶ ¶qz sÚÕ‹[ qx s\Æ™sVNRP˘™yμR∂VáV r°¨s∏R∂W μj∂ztsÌ QÀ‹™´sV¯©´sV μR∂x§¶¶¶©´sLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøR¡gS F°÷d¡qx sVáV ™yLji¨s @≤Ô∂R VNRPV©yıLRiV. ©´sgRiLjiÕ‹[ …”¡≤T∂mz s, NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áV gRi≤T∂∏R∂WLRiqx sÚLiÀ≥¡œ Li NRPW≤R∂÷¡Õ‹[ ¨sLRiqx s©´s æªΩ÷¡FyLRiV. LRi§x ¶ ¶μyLji|\ ms ¤\…¡L˝iR V Æ™s[qz s μR∂x§¶¶¶©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. r°¨s∏R∂WNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ¨s©´sμj∂LiøyLRiV. mx soªRΩWÚLiR VÕ‹[ æªΩÆμ∂[Fy Aμ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ ¨s©´sμj∂qx sWÚ μ≥∂R LSı ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡gS.. NSlLi[*…”¡©´sgRiLRiLiÕ‹[ DFyμ≥y˘∏R∂VVáV, Fyáxqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[ æªΩÆμ∂[Fy ©y∏R∂VNRPVáV, NSLRi˘NRPLRiÚáV ALiμ][Œœ¡©´s

¬ø¡[mx s…ÌÿLRiV.xmspªRΩáxms»Ì¡V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[¨s HLSáՋ[ ¿¡ªRΩWÚLiR V cNRPLRiWıáV «ÿºdΩ∏R∂V LRi§x ¶ ¶μyLji|\ ms LSryÚL][N][ ¨sLRi*z§¶ ¶LiøyLRiV. mx soLigRi©´sWLRiVÕ‹[ «ÿºdΩ∏R∂VLRi§x ¶ ¶μyLji|\ ms ¤\…¡L˝iR V, …‘¡≠dsáV @≤Ô∂R VgS Æ™s[qz s ªRΩgRiVá¤À¡…ÌÿLRiV. ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ §x ¶ ¶hS©´s¯LRifl·Li ¬ø¡Liμj∂©´sFs¨dsÍ J Æ©s[ªΩR μyÆ™sWμR∂L`i«‹[tz sQ ™´sVXºΩNTP xqsLiªyxmsLi ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ≠sμy˘LÛiR VáV, ≠dsAL][*áV, ≠s≠sμ≥∂R LS«¡NUP∏R∂V mx sOSQá ©y∏R∂VNRPVáV, NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V ALiμ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡[mx s…Ì¡” qx s\Æ™sVNRP˘ ¨s©yμyáV ¬ø¡[aSLRiV. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR ZNP[Li˙μR∂Æ\™sV©´s NRPVxmsˆLiÕ‹[ |\ qsªRΩLi ALiμ][Œ¡œ ©´sáV ≠sV©´sıLi…ÿLiVV. ™´sVL][Æ\™sxmso©´s —¡Õ˝ÿ ™´sVLi˙ºΩ gRiÕ˝ÿ @LRiVfl·NRPV™´sWLji, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V q{ sZNP[Àÿ ¡V, uy«¡•¶¶ ©s± Àÿuy ªRΩ™´sV mx sμR∂™´soáNRPV LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[aSLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡V AÆ™sWμy¨sı ºdΩ˙™´sLigS ¨sLRizqsxqsWÚ ≤T∂≠s«¡©±s ZNP[Li˙μR∂\Æ™sV©´s ™´sVμR∂©´sxm˝s¤Õ¡Õ‹[ ALiμ][Œ¡œ ©´sáV ≠sV©´sıLi…ÿLiVV. æªΩÆμ∂[Fy Aμ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ ¨s™´sV¯©´smx s˝ ¤Õ¡ NRPW≤R∂÷¡Õ‹[ μ≥∂R LSı ¨sLRi*z§¶ ¶LiøyLRiV. ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NRP÷¡øR¡L˝Ri ˙xmsÀ≥ÿNRPLRilLi≤ÔT∂ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ @Li¤À¡[μR∂‰L`i NRPW≤R∂÷¡Õ‹[ ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xms»Ì¡gS.. FsÆ™sV¯÷d¡= ºΩFyˆlLi≤ÔT∂ Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV, NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V r°¨s∏R∂W μj∂tz sÌ QÀ‹™´sV¯©´sV μR∂x§¶¶¶©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘ ¨s©yμyáª][ x§¶‹[lLiºΩÚLiøyLRiV. xmsá™´sVÆ©s[LRiVÕ‹[ Fs¨dÍsJáV LRi§x ¶ ¶μyLRiVá\|ms ¤\À¡hSLiVVLi¿¡ ¨sLRiqx s©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV.


5

>∑Ts¡Tyês¡+ 20`02`2014

bP™´sLS˙ºΩNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP GLSˆ»˝¡V

nq+‘· ø±+Á¬>dt˝À ø£\ø£\+ @©´sLiªRΩxmsoLRiLi,zmns˙ ¡™´sLji19(ôd’ÿq÷´dt): LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sª][ @©´sLiªRΩ —¡Õ˝ÿÕ‹[ NSLi˙lgi£qsNRPV N][áVN][¤Õ¡[¨s Æμ∂ ¡˜ ªRΩgji÷¡LiμR∂¨s r~LiªRΩ FyLÌki ©y∏R∂VNRPV¤Õ¡[ À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV.—¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qs FyLÌik Õ‹[¨s ˙xms™´sVV≈¡ ©y∏R∂VNRPVáLiªy FyLÌik ¨s ≠ds≤T∂ ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLi øR¡WxqsVN][™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. À≥¡œ ≠sªRΩ™´s˘LiQ|\ ms øR¡L][Ëmx søR¡LRiËáV rygRiVªRΩV©yıLiVV. ªRΩ™´sV À≥œ¡≠sxqs˘ª`Ω LS«¡NUP∏R∂VLi\|ms ≠dsLRiV xqs™´sWÕ‹[ø¡R ©´sáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡VNRPV Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ AÆ™sWμR∂Li æªΩ÷¡zms©´s Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qs À≥¡œ ≠sªRΩ™´s˘Li N]μÙ∂j L][«¡ŸÕ˝‹Æ[©s[ æªΩ[á©´sVLiμR∂¨s A FyLÌik Æ©s[ªΩR ¤Õ¡[  ¡z§¶ ¶LiR LigRiLigS ™y˘Δÿ˘¨sxqsVÚ©yı LRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡V©´sV Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ AÆ™sWμj∂Li¿¡©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ LS«¡NUP∏R∂V qx s≠dsVNRPLRifl·Ã¡ gRiVLjiLi¿¡ øR¡LRiË Æ™sVVμR∂¤\Õ¡Liμj∂. —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊiR LiÕ‹[ rÛy©´sLi F~Liμj∂©´s LRimx sn VV≠dsLSlLi≤Ô∂T , Z\ aPá«ÿ©y¥`∂á mx sLjiqz sÛ ºΩ G≠sV…”¡? ¤«¡zms μj∂™yNRPL`i lLi≤Ô∂T GLi ¬ø¡[∏∂R VÀ‹[ªΩR V©yıLRi©´sı øR¡LRiË rygRiVª][Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ≠dsLRiLiªy NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP

FyLÌkiNTP gRiV≤`∂\¤À¡ ¬ø¡xmsˆ©´sV©´sı Æ©s[ªRΩáV À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ ¤Õ¡[μR∂¨s ¡z§¶¶¶LRiLigRiLigSÆ©s[ ≠s™´sVLji+xqsVÚ©yıLRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ™´sVV≈¡˘ ©y∏R∂VNRPVáVgS ™´sVV˙μR∂mx s≤T∂©´s ™yŒ˝¡œ À≥¡œ ≠sxtsQ˘ªRΩVÚ G≠sV…”¡? ™yLji LS«¡NUP∏R∂V À≥œ¡≠sªRΩ™´s˘Li G≠sV…”¡? —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS AxqsNTPÚ lLi[ZNPºΩÚqx sVÚ©s´ ı @LiaRPLi Bμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsáV™´soLRiV Æ©s[ªRΩáV ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V ™´sWLÊSá @Æ©s[*tx sQfl·Õ‹[ D©yıLRi¨s }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. q{ sFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T LS“¡©y™´sW ¬ø¡[qz s©´s ªRΩLS*ªRΩ q{ sFsLi r~LiªRΩ FyLÌik ¨s ˙xmsNRP…”¡}qsÚ —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ A∏R∂V©´sª][Fy»¡V NRP÷¡zqs ©´s≤T∂¬ø¡[Æμ∂™´sLRi©´sı @LiaRPLi\|ms NRPW≤y LS«¡NUP∏R∂V ™´sLÊSQÕ‹˝ [ AxqsNTPNÚ PR LRiÆ\™sV©´s øR¡LRiË «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. ™´sVL][ ™´sVLi˙ºΩ Z\ aPá«ÿ©y ¥`∂NRPV q{ sFsLi NTPLRifl„fiª][ qx s¨sız§¶ ¶ªΩR qx sLi ¡Li μ≥yáV D©yıLiVV. A∏R∂V©´s NSLi˙lgi£qs©´sV ≠ds≤R∂ªyLRi©´sı  ¡Ã¡\Æ™sV©´s ™yμR∂©´s ≠s¨szmsxqsVÚ

©yı.. FyLÌik ¨s ≠dsÆ≤∂[μ∂j ¤Õ¡[μ∂R Li»¡W Z\ aPá«ÿ©y ¥`∂ ¬ø¡FyˆLRiV. {qsFsLi NTPLRifl„fi FyLÌki¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qsÚ Z\ aPá«ÿ©y¥`∂ Æ™s¤Œ¡˝ [ @™´sNS aRPLi ¤Õ¡[NPR F°¤Õ¡[μ∂R ¨s ≠saRP*xqs¨ds∏R∂V ™´sLÊSáV }msL]‰Li»¡V©yıLiVV. LRixmnsVV≠dsLSlLi≤ÔT∂ Bxmsˆ…”¡ZNP[ NSLi˙lgi£qs FyLÌik ¨s ≠dsÆ≤∂[μ∂j ¤Õ¡[μ∂R ¨s ¬ø¡FyˆLRiV. {qsFsLiª][ A∏R∂V©´sNRPV©´sı xqsLi ¡Liμ≥yáV @LiªRΩLiªRΩ ™´sW˙ªRΩLigSÆ©s[ D©yı∏R∂V©´sı ˙xmsøyLRi™´sVW DLiμj∂. LS©´sV©´sı Fs¨sıNRPÕ˝‹[ LRimx sn VV≠dsLS  ¡LjiÕ‹[NPT μj∂gRiVªyLS? ¤Õ¡[μy? @Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV xqsLiμj∂gÙiR ªRΩ ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. ™´sVLi˙ºΩ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ˙xmsNSLRiÆ™s[V ™´sV≤R∂NRPbPLRi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ qx sVμ≥yNRPL`i ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij ryÚLiR ¨s FyLÌik ™´sLÊSáV @LiøR¡©y Æ™s[qx sVÚ©yıLiVV.ªy≤T∂mx s˙ºΩ ©´sVLi¿¡ J»¡≠sV FsLRiVgRi¨s q{ s¨s∏R∂VL`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ μj∂™yNRPL`ilLi≤ÔT∂ NRPV»¡VLi ¡Li Fs»¡V\Æ™sxmso @≤R∂VgRiVáV Æ™s[qx sVÚLiμR∂©´sı @LiaRPLi AxqsNTP¨Ú s

NRP÷¡gjir°ÚLiμj∂. NSLi˙lgi£qs FyLÌik Õ‹[ FsÕÿLi…”¡ xmsLjixqsÛ VªRΩVÕ˝‹©[ s´ W DLiÆ≤∂[μ∂j ¤Õ¡[μ∂R ¨s ¤«¡[{qs æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡FyˆLRiV. Æ©sÕÿ≈¡LRiVÕ‹[gS LS«¡NUP∏R∂VLigS J ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVN][©s´ V©´sı »˝¡V A∏R∂V©´s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. q{ sFsLi FyLÌik |ms≤T∂æªΩ[ @»¡V\Æ™sxmso Æ™sVVgÊiR VøR¡WxmsoªyLS? Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xmsøyLRiLi «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı»˝¡V …”¡≤T∂mz sÕ‹[NPT ™´sryÚLS? BÕÿ ¤«¡[q{ s NRPV»¡VLi ¡ LS«¡NUP∏R∂V À≥œ¡≠sªRΩ™´s˘LiQ\|ms r~LiªRΩ FyLÌik Õ‹[Æ©s[ AxqsNTPNÚ PR LRi øR¡LRiË «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. NSLi˙lgi£qsª][ qx sVμk∂LÁiR @©´sV ¡Liμ≥∂R Li D©´sı NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s FsLi{ms @©´sLiªRΩ Æ™sLiNRP˙…ÿ≠sVlLi≤ÔT∂ xmsLji%`¡¥R∂zqsºΩ @gRi™´sV˘g][øR¡LRiLigS ™´sWLjiLiμj∂. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s @LiaSá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ FyLÌik NTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s A∏R∂V©´s.. LS«¡μ≥y¨sÕ‹[ μk∂ORPQ ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı «¡gRi©±sNRPV qx sLi{msn VÀ≥ÿ™´sLi æªΩ÷¡FyLRiV. μk∂Liª][

@xmsˆ…˝‹[ A∏R∂V©´s Æ\™sNSFyÕ‹[ ¬ø¡[LiR ªyLRi¨s ˙xmsøyLRiLi «¡LjigjiLiμj∂. A ªRΩLS*ªRΩ A∏R∂V©´s Fsxmsˆ…”¡Õÿ NSLi˙lgi£qsÕ‹[Æ©s[ N]©´srygRiVªRΩV ©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªΩR Li NSLi˙lgi£qsª][ NRP÷¡zqs rygRiVªRΩV ©yı.. À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ NRP÷¡zqs™´sryÚLS? @Æ©s[ qx sLiÆμ∂[§x ¶ ¶Li A FyLÌik ™´sLÊSQÕ‹˝ [ DLiμj∂. Fs¨sıNRPá ©y…”¡NTP Gμ][ INRP ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPVLi…ÿLRi¨s FyLÌik ™´sLÊSáV }msL]‰Li »¡V©yıLiVV. ≤U∂{qs{qs @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂VgS D©´sı ™´sVμ≥∂R VxqsWμR∂©±s gRiVFyÚ |\ qsªRΩLi NSLi˙lgi£qsÕ‹[ N]©´srylgi[ mx sLjiqz sÛ ºΩ ¤Õ¡[μ∂R ¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. μk∂Liª][ A∏R∂V©´s NRPW≤y FyLÌki¨s ≠dsÆ≤∂[ xmsLjizqÛsªRΩVáV D©yı∏R∂V©´sı øR¡LRiË «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. A∏R∂V©´s …”¡≤T∂mz s. Æ\™sNSFyáª][ ™´sVLiªRΩ©yáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s LS«¡NUP∏R∂V™´sLÊSáV @LiªRΩLÊiR ªRΩLigS øR¡LjiËLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ gRiVFyÚ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV  ¡z§¶¶¶LRiLigRiLigS FsÕÿLi…”¡ ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ˙xmsNRP…”¡LiøR¡¤Õ¡[μ∂R V. q{ sFsLi NTPLRifl„fiª][ qx s¨sız§¶ ¶ªΩR qx sLi ¡Liμ≥yáV DLi≤R∂»¡Liª][.. A∏R∂V©´s FyLÌik ˙xmsNRP…”¡}qsÚ Æ™s¤Œ¡˝ [ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[NPR F°¤Õ¡[μ∂R ¨s NRPW≤y mx sLjibdPáNRPVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. i

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji19(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS bP™´sLS˙ºΩ Æ™s[≤R∂VNRPáNRPV À≥ÿLkigS GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Æμ∂[™yμy∏R∂VaS≈¡ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ˙xmsμ≥y©´s Æμ∂[™yá∏R∂WáV Æ™s[Õÿá, NRPμj∂÷¡ Fy}msaRP*LSá∏R∂VLi,  ¡VgÊRiLS¤«¡[aRP*LRiry*≠sV Æμ∂[™yá∏R∂VLi, bP™´s™´sVÃ˝¡©´sıª][Fy»¡V ™´sVL][ ALRiV Æμ∂[™yá∏R∂WÕ˝‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. À≥œ¡NRPVÚáNRPV B ¡˜LiμR∂VáV NRPágRiNRPVLi≤y NRPW˘Q\¤Õ¡©˝´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, xmszqszmsÃ˝¡Ã¡NRPV FyáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ Fs©±sFs£qsFs£qs, Fs©±s{qs{qs ™yáLi…‘¡L˝Ri ry∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. gRiæªΩ[≤yμj∂NTP ’≥¡©´sıLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤y¨sNTP Æμ∂[™yμy∏R∂V aS≈¡ ˙xmsæªΩ[˘NRP GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. C Æ©sá 27©´s ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ bP™´sLS˙ºΩ Æ™s[≤R∂VNRPÕ˝‹[ À≥œ¡NRPVÚáNRPV B ¡˜LiμR∂VáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s Æμ∂[™yμy∏R∂V NRP≠sVxtsQ©´sL`i ™´sVVZNP[ÚaRP*L`iLS™´so ™´sWLÊRiμR∂LRi+NSáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS ÀÿxqsLRi ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙xmsμ≥y©´s Aá∏R∂WÕ˝‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. g][μy≠sLji ºdΩLRiLiÕ‹[ ryı©yáV ¬ø¡[}qs ™´sμÙR∂ ˙xmsæªΩ[˘NRP GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. gRiV≤T∂Õ‹[xmsá «¡Ljilgi[ xmsp«¡Ã¡V μR∂LRi+©y¨sNTP ™´sLRixqsÕ˝‹[ ¨sá ¡≤ÔR∂ À≥œ¡NRPVÚáV ºΩáNTPLi¬ø¡[Õÿ gRiV≤T∂Õ‹[ ZNPÆ™sVLSáV,  ¡∏R∂V»¡ …‘¡≠dsá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. Æμ∂[™yá∏R∂Wá ™´sμÙR∂ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ªRΩ™´sV Fn~…‹[áª][ ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ ˙xmsøyLRiLi N][xqsLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qs |m˝sNTP=á©´sV @©´sV™´sVºΩLiøR¡NRPW≤R∂μR∂©yıLRiV. Æμ∂[™´sªy™´sVWLRiVÚáNRPV @’≥¡}tsQNRPLi ¬ø¡[}qs xmsLiøy™´sVXªRΩLi xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi @π∏∂[V˘Õÿ À≥œ¡NRPVÚáNRPV @Liμj∂LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V }msL]‰©yıLRiV. Æμ∂[™yá∏R∂Wá ™´sμÙR∂ B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VLRiVNSNRPVLi≤y xmsLRi˘Æ™s[OTPQLiøR¡≤y¨sNTP ™´sLiμR∂ ™´sVLiμj∂ Æμ∂[™yμy∏R∂V zqs ¡˜Liμj∂¨s ¨s∏R∂V≠sVxqsVÚ©´sı»˝¡V }msL]‰©yıLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyÕ˝‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP GLSˆ»˝¡Õ‹[ —¡Õ˝ÿ @zqs|qÌsLi…fi NRP≠sVxtsQ©±s xmsLRi˘Æ™s[OTPQxqsVÚ©yıLRiV.[˘NRP GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

ºΩLRiV™´sVá ªRΩLRi•¶ Õ‹[ xms…Ì”¡{qs™´sV bP™´sLS˙ºΩ ™´sVx§¶‹[ªRΩ=™yáV æªΩ[÷¡NRPFy…”¡ ™´sL<SáNRPV @™´sNSaSáV NSLiúlgi£qsÍÜ[®©s[ N]©«srygRiV»y : ª«sVLiú¼½ ËØÌÁLSÇÁÙ

GáWLRiV,zmns˙ ¡™´sLji19(ôd’ÿq÷´dt): xms…Ì”¡{qs™´sVÕ‹[ bP™´sLS˙ºΩ xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ª]NTP‰xqsÕÿ»¡ «¡LRigRiNRPVLi≤y ºΩLRiV™´sVá ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ NRPLiFyLÌRiVÆ™sVLi…fiáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs INRP NRPLiFyL`ÌiÆ™sVLi…fi xmspLRiÚ∏R∂W˘NRP ™´sVL][ NRPLiFyL`ÌiÆ™sVLi…fiÕ‹[¨s À≥œ¡NRPVÚá©´sV xmsLi}msÕÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. ˙xms™´sWμyáV «¡LRigRiNRPVLi≤y g][μy™´sLji ©´sμj∂Õ‹[ Õ‹[ªRΩV FsNRPV‰™´sgS D©´sı ø][»˝¡ À‹[LÔRiVáV ˙xmsμR∂Lji+ryÚLRiV. gRiªRΩ G≤yμj∂ FsμR∂V\lLi©´s ¬ø¡[μR∂V @©´sVÀ≥œ¡™yá©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VNRPV¨s C G≤yμj∂ xms…Ì”¡{qs™´sV ™´sV•¶¶¶bP™´sLS˙ºΩ DªRΩ=™yá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV xms…”¡xtÓsQ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. À≥œ¡NRPVÚá©´sV ¬ø¡[LRiÆ™s[∏R∂V≤y¨sNTP C G≤yμj∂ 15 ÕÿLi¿d¡Ã¡©´sV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ÕÿLi¿d¡Ã¡ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV INRP ˙xmsæªΩ[˘NSμ≥j∂NSLji¨s ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡©´sV©yı™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV.

8xmsLi»¡VáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sVxms¨s æªΩ÷¡FyLRiV. À≥œ¡NRPVÚáV B ¡˜Liμj∂ xms≤R∂NRPVLi≤y L][≤ÔR∂V ™´sW˘£ms, μR∂LRi+©y¨sNTP FsÕÿ Æ™sŒ˝ÿ÷¡ Æ™sÃ˝¡≤T∂ ¬ø¡[xqsWÚ NRPLRixms˙ªyá©´sV ™´sVV˙μj∂Li¿¡ xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂VμR∂÷¡øyLRiV. ÕÿLi¿d¡ ˙xms∏R∂Wfl·Li …”¡ZNP‰…fi LRiW.15NRPV ≠s˙NRPLiVVLiøy÷¡=©´s≠s gRiªRΩ G≤yμj∂ μ≥R∂LRiáV |msLi¿¡ ≠s˙NRPLiVVLi¿¡©´s»˝¡VgS zmnsLS˘μR∂VáV ™´søyËLiVV. C G≤yμj∂ NRP¿¡ËªRΩ μ≥R∂LRiáZNP[ …”¡ZNP‰»˝¡V ≠s˙NRPLiVVLi¬ø¡[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. @ºΩ˙NRP≠sV}qsÚ IxmsˆLiμR∂Li LRiμÙR∂V ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ALÔki™Ø[ |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ Fy˘ZNP»˝¡V øy÷¡©´s¨sı zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. g][μy™´sLjiNTP B»¡V\Æ™sxmso INRPLRiV, @™´sªRΩ÷¡ \Æ™sxmso INRPLRiV —¡Õ˝ÿ rÛyLiVV @μ≥j∂NSLRiVáV xmsLRi˘Æ™s[OTPQryÚLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. À≥œ¡NRPVÚáV B ¡˜Liμj∂ xms≤R∂NRPVLi≤y xmsNRP≤R∂˜Liμk∂ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

ÊÁLiμ`¶»][ NRPÈíÁVμj¶ÈíÁ\®ªsV©«s ˳ÏÁúμR¶»R½ GáWLRiV,zmns˙ ¡™´sLji19(ôd’ÿq÷´dt): LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡Ljigji©´s Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ ALiμ][Œ¡œ ©´sá NSLRifl·LigS q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ FsÕÿLi…”¡ @Ã˝¡L˝iR V, @™yLiø≥¡R ¨ds∏R∂V qx sLixmsn V»¡©´sáNRPV ªy™´so ¤Õ¡[NPR VLi≤y DLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV F°÷d¡qx sV  ¡Liμ][ ¡xqsVÚ©s´ V NRP»Ì¡Vμj∂»Ì¡Li ¬ø¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂, LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* NSLS˘Ã¡∏R∂Wá ™´sμÙ∂R  ¡Liμ][ ¡xqsVÚ©s´ V GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. «ÿºdΩ∏R∂V ©y∏R∂VNRPVá ≠s˙gRi•¶¶ á ™´sμÙ∂R LRiORPQfl·gS F°÷d¡qx sV mx s•¶¶ LS GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS GáWLRiV ≤U∂Fs{qsˆ Æ™sWNS qx sºΩÚÀÿ ¡V mx sLRi˘Æ™s[OPR Qfl·Õ‹[ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*xqsVÚáNRPV ©´stx sÌ QLi «¡LRigRiNRPVLi≤y q{ sAL`i{msFs£msn  ¡Ã¡gSá©´sV, |qsˆxtsQÕfi …‘¡Liá©´sV LRiLigRiLiÕ‹[NPT μj∂LiFy™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV.  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi  ¡Liμ`∂NRPV mz sáVxmso¨s¿¡Ë©´s qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS NRP»Ì¡Vμj∂»Ì¡Æ\™sV©´s À≥¡œ ˙μR∂ªRΩ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV.

®ªs[V²yLRiLi x¤¦ §Li²U¶ Aμy¸R¶VLi ËØùLiNRPVÍÜ[ ÇÁª«sV

™´sLRiLigRiÕfi,zmns˙ ¡™´sLji19(ôd’ÿq÷´dt): Æ™s[V≤yLRiLi «ÿªRΩLRiÕ‹[ @™´sV¯™yL˝RiNRPV À≥œ¡NRPVÚáV xqs™´sVLjiˆLi¿¡©´s NS©´sVNRPá ¤Õ¡NTP‰Lixmso xms˙NTP∏R∂V x§¶¶¶©´s¯N]Li≤R∂ …”¡…”¡≤T∂ NRPŒÿ˘fl· ™´sVLi≤R∂xmsLiÕ‹[ N]©´srygjiLiμj∂. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi LS˙ºΩ ™´sLRiNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP zqs ¡˜Liμj∂ Aμy∏R∂W¨sı ¤Õ¡NTP‰LiøyLRiV. 68 x§¶¶¶ßLi≤U∂á©´sV æªΩLji¿¡ ¤Õ¡NTP‰LiøR¡gS, LRiW. 1.30 N][»˝¡V ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V Æμ∂[™yμR∂∏R∂VaS≈¡ @zqs|qÌsLi…fi NRP≠sVxtsQ©´sL`i , Æ™s[V≤yLRiLi C™Ø[ LS¤«¡[aRP*L`i æªΩ÷¡FyLRiV. r°™´sV™yLRiLi 51 x§¶¶¶ßLi≤U∂áNRPV ™´s¿¡Ë©´s Aμy∏R∂VLi NRP÷¡ˆæªΩ[ LRiW. 1.92 N][»˝¡NRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLiμR∂©yıLRiV. NS©´sVNRPÕ˝‹[ ™´s¿¡Ë©´s ©y‚fl·[á©´sV ™´sV÷dÌ¡«‹[©±s «ÿLiVVLi…fi NRP≠sVxtsQ©´sL`i Fs™±sVFs™±sV≤U∂ NRPXxtÒsQÆ™s[fl”· xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. ¤Õ¡NTP‰Li¿¡©´s Æ™sVªyÚ¨sı Àÿ˘LiNRPV @μ≥j∂NSLRiVáNRPV @LiμR∂¤«¡[aS™´sV¨s C™Ø[ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV.

-s˳ÏÁÇÁ©«s FyxmsLi NSLiúlgi£qs® μ¶[ : g][LRiLiÈýÁ LS«¡™´sVLi˙≤T∂, mz sn ˙ ¡™´sLji19(ôdÿ’ q÷´dt): LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ qx sLiZOP[Q™s´ V Fyá©´s …”¡≤T∂mz sª][Æ©s[ ryμ≥∂R ˘™´sV¨s ,≠sÀ≥¡œ «¡©´s FyxmsLi ™´sVW»¡NRP»Ì¡VNRPV©´sı NSLi˙lgi£qs©´sV  ¡LigSŒÿΔÿªRΩLiÕ‹[ NRPáFyá¨s …”¡≤T∂mz s ©y∏R∂VNRPV≤R∂V, ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ g][LRiLi»˝¡  ¡VøR¡Ë∏R∂V˘ ø_μR∂Lji zmsáVxmso¨søyËLRiV. æªΩáVgRiV ˙xms«¡Ã¡©´sV¨s»Ì¡¨sáV™´so©y ¿d¡÷¡Ë©´s NSLi˙lgi£qs ™´sVWá˘Li ¬ø¡÷˝¡LiøR¡VN][NPR ªRΩxmsˆμR∂©yıLRiV.øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V LSuÌy¨sı @¨sı ≠sμ≥yÕÿ ™´sVVLiμR∂VNRPVºdΩqx sVZNP¤Œ¡[,Ú NSLi˙lgi£qs §x ¶ ¶∏∂R WLiÕ‹[ @’≥¡™´sXμÙ∂j FyªyŒÿ¨sNTP Æ™s◊˝¡LiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. }msμR∂ ˙xms«¡Ã¡ NRP¨dsıLRiV ªRΩV≤T∂¬ø¡[LiμR∂VZNP[ Fs¨dsÌ AL`i FyLÌik ¨s rÛymz sLiøyLRi¨s gRiVLRiVÚ¬ø¡[aSLRiV. @xmsˆ…”¡©´sVLi¿¡ ry™´sW©´s˘, ™´sVμ≥∂R ˘ªRΩLRigRiºΩ ™´sLÊSá ˙xms«¡Ã¡ N][qx sÆ™s[V …”¡≤T∂mz s F°LS»¡Li ¬ø¡[r°ÚLiμR∂©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂, LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*áV ˙xms«¡Ã¡ qx s™´sVxqs˘Ã¡©´sV gS÷¡NTP ™´sμj∂¤Õ¡[aS∏R∂V¨s AL][mz sLiøyLRiV. LSÀ‹[π∏∂[V Fs¨sıNRPÕ˝‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik NTP ˙xms«¡Ã¡V mx s»Ì¡Li NRP…Ìÿá¨s N][LSLRiV. æªΩáVgRiV LSuÌy˚¨sı lLiLi≤R∂VgS ≠sÀ≥¡œ —¡Liøyá¨s ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ºdΩqx sVNRPV©´sı ¨sLÒiR ∏R∂VLi mx spLjigÚ S GNRPmx sORPQLigS «¡LjigjiLiμR∂¨s, {qs™´sWLi˙μ≥R∂Vá ALiμ][Œœ¡©´sáV xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPVLi≤y J»¡VÀÿ˘LiNRPV LS«¡NUP∏R∂WáNRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌik @μ≥∂j rÓy©´sLi ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ B¿¡ËLiμR∂¨s AL][mz sLiøyLRiV. ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW }msμR∂á qx sLiZOP[Q™s´ VLi mx s»Ì¡NRPVLi≤y NSLi˙lgi£qs FyLÌik Fyá©´s rygjiqx sVÚLiμR∂¨s μ≥∂R *«¡Æ™sVªyÚLiR V. LSÀ‹[π∏∂[V NSáLiÕ‹[ …”¡≤T∂mz s ºΩLjigji @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ™´sqx sVÚLiμR∂¨s, l\LiªRΩVáV, ≤y*˙NS ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ áNRPV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V B¿¡Ë©´s §x ¶ ¶≠sd Vá©´sV NRP¿¡ËªRΩLigS Æ©sLRiÆ™s[LiR V˪yLRi¨s AÆ™sV AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNPR LÚ i¬ø¡[aSLRiV. NSLi˙lgi£qs, μy¨s©´sVLi¿¡ mx so»Ì¡VN]¿¡Ë©´s mz sÃ˝¡ NSLi˙lgi£qs @μ≥∂j NSLRi μyx§¶ ¶Liª][ æªΩáVgRiV ˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sVL][ryLji Æ™sWxqsLi ¬ø¡[∏∂R V≤y¨sı @Liªy øR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV.

@©´sLiªRΩxmsoLRiLi,zmns˙ ¡™´sLji19(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyÕ˝‹[ LS©´sV©´sı lLiLi≤R∂V™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ æªΩ[÷¡NRPFy…”¡ ™´sL<RiLi xmsÆ≤∂[ xqsWøR¡©´sáV D©yı∏R∂V¨s™´s˘™´sry∏R∂V xmsLjia][μ≥R∂©y rÛy©´sLi @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂V ™yªy™´sLRifl· xqs™´sWøyLRi ZNP[Li˙μR∂Li æªΩ÷¡zms©´s ≠s™´sLSá Æ™s[VLRiNRPV.. gRiVLRiV™yLRiLi ≠sV©´s•¶¶¶ ≠sVgRiªy L][«¡ŸÕ˝‹[ ™´sL<RiFyªRΩLi ©´sÆ™sWμR∂V NS™´søR¡VË©´s¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ˙xmsºΩNRPWá ™yªy™´sLRifl·Li NSLRifl·LigSÆ©s[ ˙μ][fl ”· GLRiˆ≤T∂ ™´sL<SáV xms≤R∂ªy∏R∂V©yıLRiV. C ™´sL<SáV xmsLi»¡Ã¡NRPV ¬ø¡≤R∂Vxmso ¬ø¡[}qsÆμ∂[ ªRΩxmsˆ ™´sVL][…”¡ NSμR∂©yıLRiV. ™yªy™´sLRifl· ˙xmsºΩNRPWá xmsLjizqÛsªRΩVá ™´sÃ˝¡ xmsLi»¡Ã¡NRPV æªΩgRiVŒ˝œ¡ß r°NRPVªRΩV©yı∏R∂V¨s \lLiªRΩVáV gRi™´sV¨sLi¿¡ ªRΩgRiV«ÿ˙gRiªRΩÚáV ºdΩxqsVN][™yá¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sLji\|ms @gÊji æªΩgRiVáV gRi™´sV¨sLiøR¡≤R∂\Æ™sV©´sμR∂¨s, æªΩgRiVáV ¨s™yLRifl·NRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. ≠sVLRixms xmsLi»¡Ã¡NRPV  ¡W≤T∂μR∂ æªΩgRiVŒ˝œ¡ß AbPLiøR¡LiμR∂¨s ≠ds…”¡ ¨s™yLRifl·NRPV øR¡LRi˘ ºdΩxqsVN][™yá¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li,zmns˙ ¡™´sLji19(ôd’ÿq÷´dt): ªRΩ©´sV NSLi˙lgi£qsÕ‹[Æ©s[N]©´srygRiVªy©´s¨s gjiLji«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡™´sVLi˙ºΩ ÀÿáLS«¡Ÿ xqsˆxqÌsLi ¬ø¡[aSLRiV. @™´sNSaRP™yμR∂ LS«¡NUP∏R∂WáV ªRΩ©´sNRPV¬ø¡[ªRΩNS™´s©yı LRiV. …”¡≤T∂zms @μ≥∂j NSLRiLi N][xqsLi ™´sV◊d¡˝ AaRPgS FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚLiμR∂¨s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ ™´sVVxqsVgRiVÕ‹[ N]LiμR∂LRiV Æ©s[ªRΩáV LS«¡NUP∏R∂WáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi˙ºΩ ÀÿáLS«¡Ÿ xmsL][OPR QLigS zqsFsLi\|ms ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤ÔyLRiV. @™´sNSaRP™yμR∂ LS«¡NUP∏R∂Wá N][xqsLi μk∂¨s\|ms N]¨sı LS«¡NUP∏R∂V FyLÌik á Æ©s[ªΩR áV, ªRΩ™´sV FyLÌik Õ‹[¨s |msμÙ∂R áV NSLi˙lgi£qs\|msÆ©s[  ¡VLRiμR∂ «¡Ã˝¡VªRΩV©yıLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÌy©´sLi ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ™´sVVLiÆμ∂[ FsLiμR∂VNRPV ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøR¡ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV.

qx sªs« VVúμ¶R ¼d½LiR giR {qsò ªs« VLij Li»½R ªs« VVªs« VøLiR Li

ÑÁÍýØ LSÇÁNUP¸R¶WÍýÜ[ ˳ØLki NRPVμR¶Vxmso NSLi˙lgi£qs\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤R∂VªRΩV©´sı Æ©s[ªRΩáV GáWLRiV,zmns˙ ¡™´sLji19(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ |msμÙR∂ NRPVμR∂V}ms NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi —¡Õ˝ÿ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ À≥ÿLki xqsLiøR¡Ã¡©yáNRPV μyLjiºdΩ∏R∂V©´sVLiμj∂. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ºdΩLRiV©´sV ¨sLRizqsxqsWÚ xmsbPË™´sVÕ‹[¨s xmsáV ˙FyLiªyÕ˝‹[ ¨sLRixqs©´sáV Æ™sÃ˝¡VÆ™sªRΩÚgS BÆμ∂[ @LiaRPLi ≠s≠sμ≥R∂ FyLÌkiá ©y∏R∂VNRPVá©´sV ºdΩ˙™´sLigS NRPá¿¡Æ™s[zqsLiμj∂. μyLiª][ …”¡≤T∂zmsNTP ¬ø¡Liμj∂©´s N]™´sp*LRiV, Æμ∂LiμR∂VáWLRiV, DLi≤T∂, ¨s≤R∂μR∂™Ø[áV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ áV ªRΩ™´sV xmsμR∂™´soáNRPV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. LS“¡©y™´sW ¤Õ¡[≈¡©´sV {qsˆNRPL`iNRPV Fny˘N`P=Õ‹[ xmsLizms©´s»˝¡VgS Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. øyÕÿ™´sVLiμj∂ BxmsˆV≤R∂V …”¡≤T∂zms \Æ™sxmso øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. GNRPxmsORPQLigS ºdΩxqsVNRPV©´sı C ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ªRΩ™´sV FyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡Liªy ™´sVVNRPÚNRPLihRiLiª][ ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. μk∂¨sÕ‹[À≥ÿgRiLigSÆ©s[ ªy™´sVV xmsμR∂™´soáNRPV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[xqsVÚ©yı ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ¨s∏R∂VLiªRΩFyá©´s©´sV

ªRΩázmsLi¬ø¡[Õÿ ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sı @xms•¶¶¶xqs˘Li ¬ø¡[xqsWÚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li øyÕÿ μyLRiVfl·\Æ™sV©´s ≠sxtsQ∏R∂V™´sV©yıLRiV LS«¡LjiNRP ™´s˘™´sxqÛs ™´sWμj∂LjigS GNRPxmsORPQLigS ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μyLRiVfl·\Æ™sV©´s ≠sxtsQ∏R∂V™´sV©yıLRiV. μk∂¨s¨s ªy©´sV ≈¡Li≤T∂xqsVÚ©yı©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ ∏R∂VV{msG ©y∏R∂VNRPVáV ¨sLRiLiNRPVaRPLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyLRi©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV ¿d¡NRP…”¡ IxmsˆLiμR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ©y∏R∂VNRPVá ¿¡LRiV©y™´sWáV gRiÃ˝¡LiªRΩ™´soªy ∏R∂V¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. —¡Õ˝ÿLS«¡NUP ∏R∂WáV LSÀ‹[π∏∂[V lLiLi≤R∂VL][«¡ŸÕ˝‹[ G ™´sWLRiVˆ áV «¡LRiVgRiVªy∏R∂VÆ©s[ μy¨s\|ms øR¡LRiË ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. xmsLjizqÛsªRΩVáV FsÕÿ ™´sWLRiªy∏R∂VÆ©s[ μy¨s\|ms AxqsNTPÚ Æ©sáN]Liμj∂. ˙xmsμ≥y©´sLigS {qsFsLi @©´sV∏R∂W∏R∂VVáVgS D©´sı ™´sVLi˙ºΩ zmsªy¨s xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·, N]ªRΩÚxms÷˝¡ xqsVÀÿ˜LS∏R∂VV≤R∂VáV... {qsFsLi LS“¡©y™´sW ¬ø¡[}qsÚ A∏R∂V©´s Àÿ»¡©´sV ©´s≤T∂¬ø¡[ @™´sNSaSáV

NSLi˙lgi£qs ™´sV•¶¶¶ xqs™´sVV˙μR∂Li ™´sLi…”¡μR∂©yıLRiV. FsLiªRΩ™´sVLiμj∂ NSLi˙lgi£qs FyLÌik ¨s ≠ds≤T∂©y FyLÌik NTP ™´s¬ø¡[Ë ©´sxtsÌ QLi G≠dsV ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s @LiaRPLi\|ms @¨sı LS«¡NUP∏R∂V FyLÌik áV NRP÷¡zqs ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒiR ∏R∂VÆ™s[V @LiVV©´sxmsˆ…”¡NUP Fs¨sıNRPáV xqs≠dsVzmsxqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ @zqsÚLRiªRΩ xqsXztÌsQLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌkiQ\|ms @À≥ÿLi≤yáV Æ™s[xqsVÚ©yıLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. LS“¡©y™´sWáV Fs¨sıryL˝iR V ¬ø¡[ryÚLiR ¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R DμR∂˘™´sVLi }msLRiVª][ ™´sVVLiμ]NRPryLji LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[aSLRi¨s, BxmsˆV≤R∂V LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sV◊d˝¡ LS“¡©y™´sW ©y»¡NSáV A≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. @LiμR∂Lji xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ G¤«¡¨ds=¨s @¨sı LRiLigSÕ˝‹[ @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV.

NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. ©´sLRiryxmsoLRiLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ N]ªRΩÚxms÷˝¡ xqsVÀÿ˜LS∏R∂VV≤R∂V ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW NSLi˙lgi£qs FyLÌki ºdΩLRiV\|ms @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ©´s xmsμR∂≠sNTP, FyLÌkiNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs {qsFsLi Æ™sLi¤…¡[ ©´s≤R∂VryÚLS? ¤Õ¡[NRP A∏R∂V©´s …”¡≤T∂zmsÕ‹[ ¬ø¡[LRiVªyLS @©´sıμj∂ øR¡LRiËgS ™´sWLjiLiμj∂. ªRΩfl·VNRPV, ªyÆ≤∂[xms÷˝¡gRiWÆ≤∂Li, F°Ã¡™´sLRiLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, ™´sVLi˙ºΩ ™´s…Ì”¡ ™´sxqsLiª`Ω LS“¡©y™´sWá\|ms ˙xmsxqsVÚªy¨sNTP Fs»¡V™´sLi…”¡ xqs™´sWøyLRiLi ¤Õ¡[μR∂V. @»¡V FsLi{msá \Æ™s≈¡Lji NRPW≤y æªΩ[Õÿ÷¡= DLiμj∂. LSÀ‹[π∏∂[V L][«¡ŸÕ˝‹[ LS«¡NUP∏R∂V ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ ™´sVLji¨sı ™´sWLRiVˆÃ¡V ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPV©yıLiVV. øyÕÿ ™´sVLiμj∂ ºΩLRigji …”¡≤T∂zmsNTP ¬ø¡[LRiV™´sπ∏∂[V˘ @™´sNSaSáV D©yıLiVV. ’≥d¡™´sV™´sLRiLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ @Li—¡Àÿ ¡V Bμj∂™´sLRiZNP[ xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂NRPV ™´sVμÙR∂ªRΩVgS gRiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aS©´s¨s, μy¨sNTP NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi…ÿ©´s¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. FyáN]Ã˝¡V FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ DuyLSfl”· \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ Æ™sŒ˝ÿLRiV. L][«¡Ÿ  ¡Liμ`∂ N]©´srygRiVª][Liμj∂. ALiμ][Œœ¡©´sNSLRiVáV LSryÚL][N][áV, LS˘÷d¡Ã¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV.

NSNTP©y≤R∂,zmsn ˙ ¡™´sLji19(ôdÿ’ q÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xqs™´sVV˙μR∂ ºdΩLRiLi Æ™sLi ¡≤T∂ gRi{qsÚ¨s BNRP ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[∏∂R V©´sV©yıLRiV. xqs™´sVV˙μR∂ºdΩLRiLi Æ™sLi ¡≤T∂ ø]LRiÀÿ»˝¡©´sV, ≠s˙μ][x§¶¶¶NRP øR¡LRi˘Ã¡NRPV FyáˆÆ≤∂[ aRPNRPVÚá©´sV ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ xmszqsgRi…Ì¡” ¨s∏R∂VLi˙ºΩLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV gRi{qsÚ |msLiøyLRiV .gRi{qsÚ¨s |msLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´sVL][ lLiLi≤R∂V À‹[»¡˝ ©´sV N][xqsÌ Õfi |qsNRPW˘Lji…‘¡ F°÷d¡xqsV(zqs.Fs£qs.zms.) GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqsLiμj∂. @Æμ∂Ù ˙FyºΩxmsμj∂NRP|\ ms GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠ds…”¡¨s ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. NSNTP©y≤R∂ ™yNRPáxmsp≤T∂ {qsFs£qs{ms xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl·Õ‹[ ™´sVW≤R∂V gRi{qsÚ À‹[»¡˝ V D©´sı ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. B≠s NSNRPVLi≤y N]ªRΩgÚ S GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s lLiLi≤R∂V À‹[»¡˝ V J≤R∂álLi[™s´ o, @LiªRΩlLi[*μj∂ lLi[™s´ oá Æ™sLi ¡≤T∂ ºdΩLRiLiÕ‹[ gRi{qsÚ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLiVV. {qsFs£qs{msNTP r~LiªRΩ À‹[»¡˝ V ™´s¬ø¡[ËLiªRΩ ™´sLRiNRPW ≠ds…”¡¨s ≠s¨sπ∏∂WgjiryÚ™s´ V©yıLRiV. @™´sxqsLS¨sı  ¡…Ì¡” ™´sVLjiN]¨sı |msLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV @™´sNSaSáV©yı∏R∂V©yıLRiV.

\®²¶ÉÞ|qsÉÞ ©yÌÁVg][ −s²R¶»R½ BLiÈÁLRiW*QùÌÁV

¿¡ªRΩWÚLiR V,zmsn ˙ ¡™´sLji19(ôdÿ’ q÷´dt): Æ\≤∂…fi NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ Æ\≤∂…fi|qs…fic2013Õ‹[ @L>iR V\¤Õ¡©´s @À≥¡œ ˘LÛiR VáNRPV ˙xmsÆ™s[aSá N][qx sLi 25™´s æªΩ[μ∂k ©´s ©yáVg][ ≠s≤R∂ªRΩ BLi»¡LRiW*Q˘ ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V Æ\≤∂…fi @μ≥∂j NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. ©yáVg][ ≠s≤R∂ªRΩ FsLizms\ZNP©´s @À≥¡œ ˘LÛiR VáV Æ™sÀfi\|qs…fi ©´sVLi¿¡ ªyªy‰÷¡NRP ˙xmsÆ™s[aPR mx s˙ªyáª][ Fy»¡V ≠sμR∂˘, Aμy∏R∂VLi ªRΩμj∂ªRΩLSáNRPV qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡©´s @xqsáV ˙μ≥R∂V™´sxms˙ªyáª][ NSlLi[*…”¡©´sgRiLRiLi \Æ≤∂…fi ˙xmsμ≥y©yøyLRiV˘Ã¡©´sV qx sLi˙xmsμj∂Liøyá¨s N][LSLRiV. @À≥¡œ ˘LÛiR Vá ˙μ≥∂R V™´s˙xmsªyá mx sLjibdPá©´s mx spLRiLÚ iVV©´s ªRΩLS*ªRΩ ≠dsVc}qs™y ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ˙xmsÆ™s[aPR LRiVxqsVLi ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡= DLi»¡VLiμR∂¨s A∏R∂V©´s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV.”¡

¾»½ÌÁLigSßá DμR¶ùª«sVLiÍÜ[ @úgRi˳ØgS©«sV©«sõ F¡LRiVgRiÌýÁV ™´ s LR i LigR i Õfi,z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 19 (ôd’ ÿ q÷´dt ) : æªΩáLigSfl· ™´sV÷¡μR∂aRP DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ JLRiVgRiÃ˝¡V ≠sμy˘LÛRiVáV NUPáNRP Fy˙ªRΩ F°ztsQLiøyLRiV. BNRP‰≤T∂ Æ©s[ªRΩáV @Æ©s[NRP ALiμ][Œœ¡©´sáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS NSNRPºdΩ∏R∂V ¤«¡Fszqs Fy˙ªRΩ ™´sVLRiV™´s¤Õ¡[¨sμj∂ BNRP @Æ©s[NRPVáV —¡Õ˝ÿÕ‹[ Aªy¯x§¶¶¶ßºΩ ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sV øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ F°÷d¡xqsVáV ≠sμy˘LÛRiVá\|ms L_≤U∂{tsQ»˝¡V æªΩLjiøyLRiV. N]LiμR∂LRiV ≠sμy˘LÛRiVá\|ms F°÷d¡xqsVáV BLRi\Æ™sNTP \|msgS ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[aSLRiV. @LRi˜©±sÕ‹[ 2009 ©´sVLi¿¡ æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı ≠sμy˘LÛRiVÕ˝‹[ 205 ™´sVLiμj∂\|ms ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sW\Æμ∂©´s»˝¡V F°÷d¡xqsV LjiNSLÔRiVáV ˙μ≥R∂V≠dsNRPLjixqsVÚ©yıLiVV. ALRiVgRiVLRiV ≠sμy˘LÛRiVá\|ms @LRi˜©±s F°÷d¡xqsVáV L_≤U∂{tsQ»˝¡V NRPW≤y æªΩLjiøyLRiV. ≠sμy˘LÛRiVá ALiμ][Œœ¡©´sª][ N]μÙj∂ L][«¡ŸÃ¡ ªRΩLRi™yªRΩ

F°÷d¡xqsVáV L_{tsQ»˝¡V FsºΩÚÆ™s[aSLRiV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ ZNP[∏R∂VW ry‰Ã¡L`i ∏R∂WNRPVÀfilLi≤ÔT∂\|ms ©´sÆ™sW\Æμ∂©´s ZNP[xqsV xqsV˙{msLiN][LÌRiV ™´sLRiNRPV Æ™sŒ˝œ¡»¡Li xqsLiøR¡Ã¡©´sLi NRP÷¡gjiLi¿¡Liμj∂. ≠sμy˘LÛRiVáV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gji©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ FsNRP‰≤y F°÷d¡xqsVáV NSáVˆÃ¡V «¡Ljizms©´s μy≈¡ÕÿáV DμR∂˘™´sV øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ ¤Õ¡[NRPF°™´s»¡Li N]xqsÆ™sVLRiVxmso. ªRΩLRigRiªRΩVá ¡z§¶¶¶xtsQ‰LRifl·, LS˘÷d¡, LSryÚL][N][, μ≥R∂LSı, μk∂ORPQáV,  ¡Liμ`∂áª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV rygSLRiV. @lLixqÌsVáV, Õÿhki Æμ∂ ¡˜Ã¡NRPV Æ™s©´sVNRP≤R∂VgRiV Æ™s[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. B©´sVxms ™´sVVŒ˝œ¡ NRPLi¬ø¡Ã¡©´sV \|qsªRΩLi ¤Õ¡NRP‰ ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y ™´sVVLiμR∂VNRPVrygSLRiV. ZNP[xqsV¤Õ¡¨sı ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs©y æªΩáLigSfl· ryμ≥R∂Æ©s[ ªRΩ™´sV áORPQ ˘LigS rygSLRiV. æªΩáLigSfl· ™´s˘ºΩlLi[NRPVá gRiVLiÆ≤∂Õ˝‹[ \lLiŒ˝œ¡ß xmsLRiVlgiºΩÚLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi F°LS≤R∂¨s ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV, LS«¡NUP∏R∂V

Æ©s[ªRΩá©´sV ¨sáμk∂aSLRiV. ˙xmsμ≥y©´sLigS ZNP[∏R∂VW ≠sμy˘LÛRiVáV —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ™´sVLi˙ªRΩV áV, FsLi{msáV, NSLi˙lgi£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá BŒ˝œ¡\|ms INRP μR∂aRPÕ‹[ μy≤R∂VáNRPV Fyáˆ≤ÔyLRiV. Æ©s[ªRΩáNRPVNRPLi…”¡≠dsVμR∂ NRPV©´sVNRPV ¤Õ¡[NRPVLi≤y ¬ø¡[aSLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS INRPryLji Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ BLi…”¡ ™´sμÙR∂ ≠sμ≥R∂*Liry¨sNTP μj∂gSLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsLi{msáV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ª][ Fy»¡V —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ xmsLRi˘»¡©´sá©´sW ≠sμy˘LÛRiVáV @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. ™´sVVáVgRiV ™´sVLi≤R∂áLi LSLiVV¨sgRiWÆ≤∂Li ™´s¿¡Ë©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xqsÀ≥œ¡Õ‹[Æ©s[ ZNP[∏R∂VW ≠sμy˘LÛRiVáV ªRΩ™´sV ¨sLRixqs©´s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVL][ryLji ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ZNP[Li˙μR∂ xmsLS˘»¡NRP aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ¿¡LRiLi“¡≠sª][ NRP÷¡zqs —¡Õ˝ÿ xmsLRi˘»¡©´sNRPV ™´s¿¡Ë©´s

xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ x§¶¶¶©´s¯N]Li≤R∂Õ‹[ BμÙR∂Lji\|ms©y ≠sμy˘LÛRiVáV N][≤T∂gRiV≤˝R∂ μy≤T∂NTP Fyáˆ≤ÔyLRiV. ≠sμy˘LÛRiVá μy≤R∂VáV, ™´sVV»Ì¡≤T∂ª][ F°÷d¡xqsVáV ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá BŒ˝œ¡, NSLi˙lgi£qs, æªΩÆμ∂[Fy NSLS˘Ã¡∏R∂Wá ™´sμÙR∂ À≥ÿLki À≥œ¡˙μR∂ªRΩ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. ALiμ][Œœ¡©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ B©´sVxms ™´sVVŒ˝œ¡ NRPLi¬ø¡ μy…”¡ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™s¤Œ˝¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLiÕ‹[ ≠sμy˘LÛRiVáV xmsáV™´soLRiV gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá BŒ˝œ¡, LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá NSLS˘Ã¡∏R∂WáV, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NSLS˘Ã¡∏R∂Wá\|ms μy≤R∂VáV ¬ø¡[zqs©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ F°÷d¡xqsVáV ≠sμy˘LÛRiVá\|ms Õÿhkiø≥yLÍki ¬ø¡[aSLRiV. @Æ©s[NRP xqsLiμR∂LS˜ÈÕ˝‹[ BÕÿLi…”¡≠s ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLiVV. Æ™sVVªRΩÚLigS BxmsˆV≤R∂V DμR∂˘™´sV øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ ≠dsLji Fy˙ªRΩ ¨s÷¡¿¡F°©´sVLiμj∂. F°÷d¡xqsV LjiNSLÔRiVáV ˙μ≥R∂V≠dsNRPLjixqsVÚ©yıLiVV.

æªΩáLigSfl· N][xqsLi ™´sW»¡ ¨sá¤À¡»Ì¡VNRPV©´sı ’¡¤«¡zms Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,zmsn ˙ ¡™´sLji19(ôdÿ’ q÷´ dt): ’¡¤«¡zms •¶¶¶≠dsV¨s ¨sá¤À¡»Ì¡V N][™s´ ≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ æªΩáLigSfl· NRPá ryNSLRi™´sVLiVV˘LiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ ’¡¤«¡zms @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V @∏R∂V˘©´sıgSLji À≥¡œ W™´sV©´sı @©yıLRiV. ªRΩ™´sVFyLÌik @˙gRiÆ©s[ªΩR qx sVuy¯ qx s*LS«fi ™´sW»¡ ¨sá¤À¡»Ì¡VNRPV©yıLRi¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V AÆ™sWμR∂Li F~LiμR∂≤R∂Li\|ms —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ’¡¤«¡zms Æ©s[ªΩR áV ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[¨s A FyLÌik NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ xqsLi ¡LSáV «¡LRiVxmsoNRPV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sV LSxtsÌ Q˚N][ NRP¨ds*©´sL`i LS™´so á LSLi©y¥`∂, g][Æ©s aS˘LixqsVL iμR∂L`iLS™´so, mx soLRiVu°ªRΩLÚ i ªRΩμj∂ªRΩLRiV áV Àÿfl·xqsLiøy©´sV NSÕÿËLRiV. ≠sVhSLiVVá©´sV mx sLizmsfl‘·¬ø¡[qx sVNRPV¨s aRPVÀ≥ÿNSLiORPQá©´sV æªΩáVxmsoNRPV©yı LRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V AÆ™sWμy¨sNTP Fy»¡Vxms≤T∂©´s xqsVuy¯xqs*LS«fi, LS«fi©y¥`∂zqsLig`iá©´sV NRP÷¡zqs NRPXªRΩ «Ï¡ªRΩá©´sV æªΩ÷¡FyLRiV.


6

>∑Ts¡Tyês¡+ 20`02`2014

A§ø W°²‹ÜÇM>ÆŠÿz. ç³Ç{ÔèýÐèþ$ÌZ çÜ$©Ææÿƒ C°²…VŠüÞ¯èþ$ GÐèþÆæÿ* Ìôý§ø ^ðþç³μÌôý¯èþ$. 1999ÌZ Fíßý…^èþÆæÿ$. ¯é AÀ¯èþÄæý$…, yéůŒþÞ ^èþ*íÜ GïÜÓ Mæü–Úë~Æðÿyìþz yé‘‘yìþ.Æ>Ðèþ*¯éÄæý$$yæþ$ò³O "Äæý$Ðèþ$ÎË'ÌZ AÐèþM>ÔèýÑ$^éaÆæÿ$. Äæý$Ðèþ$ÎË, çœ$sZ™èþP^èþ$yæþ$ AÀÐèþ*¯èþ…™ø BÄæý$°² Æðÿ…yæþ$ íÜ°Ðèþ*ËMæü$ A{WÐðþ$…sŒý ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. 50ÐóþË$ü, Ë„æü VðüÍí³§éªÐèþ$° Ððþâêϯèþ$. M>± ¯óþ™èþË…™é ¯èþ¯èþ$² »êV> ÐéyóþÔéÆæÿ$. ^ðþMŠüË$ C^éaÆæÿ$. ïßýÆøV> AÐóþ ¯é ™öÍ ´ëÇ™øíÙM>Ë$..A° {ç³^éÆ>°Mìü Ðéyæþ$Mæü$¯èþ²ÐéâæýÏ…™é »êV>¯óþ VðüÍ^éÆæÿ$. BË´ësìý ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ç³ÐèþÆŠÿÝëtÆŠÿ ç³Ðèþ¯ŒþMæüÌêÅ׊ý™ø ™èþ¯èþ A¯èþ$º…«§æþ… Væü$Ç…_ Æ>gê, ^èþ¯èþM>PÄæý$Ë AÆæÿ$×ý, Æ>Ðèþ*¯éÄæý$$yæþ$, A¯óþ² »êº*Æ>Ðèþ#, Ðèþ$$^èþasìýçÜ*¢.. ""ç³Ðèþ¯Œþ Ðèþ${§éçÜ$ÌZ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ E¯èþ²ç³μr$²…_ Ððþ…Mæür çÜ$º¾Äæý$Å, sìýh Ððþ…Mæüsôý‹Ù, {糿êMæüÆŠÿ Mðü.C, Ñ.Æ>fÔóýQÆŠÿ, ™ðþË$çÜ$. AMæüPyæþ Ððþ$V>ÝëtÆŠÿ íÜ°Ðèþ* "Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ Ððþ$$¯èþV>âæý$Ï' AÄæý$ůèþ²´ë{™èþ$yæþ$, Væü…sê }°Ðé‹Ü, A¯èþM>ç³ÍÏ Æðÿyìþz .. A…§æþÇMîü sñýOÐŒþ$ÌZ AMæüPyóþ E…yóþÐéyìþ°. B sñýOÐŒþ$ÌZ¯óþ {ç³^éÆæÿ… ^óþÔé¯èþ$. G±tBÆŠÿ ÐèþÌôýÏ Ðèþ${§éïÜË$ A° λê»ê JMæüPyóþ §ö…Væü .. ç³Ðèþ¯Œþ° °™èþÅ… MæüÍõÜÐéyìþ°. B í³ËÐèþMæü$…yé Ðèþ$¯èþͲ B…{«§øâæý$Ï A° B§æþÅ…™èþ… ¯èþÐèþ#ÓË$ ç³…^óþ _{™èþ…. ™èþÆ>Ó™èþ Ðèþ* Ðèþ$«§æþÅ õܲçßý… í³Í^éÆæÿ$ B ÆøkÌZÏ. B G‹ÜI M>Ðé˯óþ Ë„æüÅ…™ø íÜsîýMìü Ðèþ_a¯èþÐéyìþò³O "§ö…Væü' A¯óþ AÀÐèþ*¯èþ…™ø¯óþ G±tBÆŠÿò³O Mö¯èþÝëW…¨. CÑÑ ¯ðþç³… ç³yézMæü.. A™èþyìþ iÑ™èþ… HÐðþ$O…¨? §é¯èþ$²…_ »ñýOrç³yézyé? AÀÐèþ*¯èþ…™ø Æ>fMîüÄæý*ÌZÏMìü §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ ç³Ðèþ¯Œþ ‘Ó\T>∑T˝À dæìe÷\T ˝Òø£b˛sTTHê bıs¡T>∑T "AMæüPyæþ AÐèþ*ÃÆÿ$$ CMæüPyæþ Ìôý§é? A¯èþ²¨ ™ðþÆæÿò³O¯óþ ^èþ*yéÍ. "H{í³ÌŒý 1 Ñyæþ$§æþË' ™èþÆæÿàÌZ Ððþâêϯèþ$. »êº$ çßýÄæý*…ÌZ B§æþÅ…™èþ… E™èþP…uæÿV> ÝëVóü íÜ°Ðèþ* C¨. °Æ>Ùèþ ÕÐéi, §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Ðèþ$$ÆæÿäÐðþ*çßý¯Œþ çÜÓçܦ˅ÌZ uÛ≤cÕ ∫Á‘ê˝À¢ e÷Á‘·+ _J>±e⁄+~ Á|æj·TeTDÏA»ê¾Æÿ . $$' íÜ°Ðèþ*ÌZ …©‘êC≤>± ^é¯ðþâæýÏ ç³#×ý Å Ðè þ * A° ™ð þ Ë $Væ ü $ í Ü °Ðè þ * Ë ç œ ×ì ý { ç ³ M>‹ Ù Æ>i Ìô ý M æ ü $ …yé ™ð þ Æ æ ÿ M ð ü M ì ü P …^éÆæ ÿ $ . ¯é í Ü °Ðè þ * Byì þ Ä ñ ý * Mì ü ç ³ Ðè þ ¯ Œ þ ¯è þ s ì ý … ^è þ M æ ü ´ ùÆÿ $ $¯é, B ¯óþ¯èþ$ ´ùsîýMìü ¨Væü$™èþ$¯é²¯èþ°, ÄØŒ |ü{≤ïj·Tø˘ &Ó’¬sø£åHé˝À z eT÷M yæ þ ¼ ¾…Væ ü $ Ͳ E™è þ ¢ Æ >¨ ÐéÆæ ÿ $ Mæ ü * yé ^è þ * ç Ü $¢ ¯ é²Ææ ÿ $ . Æ>Ðè þ y æ þ Ð ó þ $ Møsì ý ´ëÇ™øí Ù Mæ ü … A…§æ þ $ Mæ ü $ ¯è þ ² …™è þ ! þÆ>Ó™èþ VøMæü$Ë…ÌZ Æ>fÐèþ$…{yìþÌZ GÐðþ$ÃÌôýÅ #˚j·TuÀ‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á dæìe÷ ‘Ó\T>∑™èT˝À AÌê AMæüPyìþÐéÇMìü ™ðþÍíÜ´ù™èþ$¯é²…. ËyæþMŠü Ððþãϯé ïÜ™èþ, çÜ$ÝëÓVæü™èþ…, AÐèþ#™èþ$¯é²¯èþ° {ç³^éÆæÿ… e÷Á‘· + ø±<ä + &√jY T ! AÀÐèþ*¯èþ$Ë$ Væü$Ææÿ$¢ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. Ððþ…rç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$'' ™öÍ{õ³Ðèþ$ A°²sìýÌZ ÝëW…¨. AÆÿ$$™óþ A§æþ…™é Ó’ï mø˘Ëyæ‡Áô|dt ˝Àß◊≥+kÕ+>¥ A¯é²Ææª#Óÿ$ HAÎ. þMŠüÌZ μ"Ýëç ýçÜ…' çÙ*sìý…VæÁ|æ ü$ÌZj·TeTDÏøÏ u≤>±H˚ ç ³ Ðè þ ¯ Œ þ ™ ø ´ër$ E™è þ¢ {ç³^éÆæÿ…. FàV>¯èþ… Bì þ$‘·…¨sê«‘· ¡T¢ e∫Ã|ü E¯èþ²³æù|s=∫Ã+~. #μyæþ$ §é§é³æ# 300Ðè fÐé¯èÄ|ò þ$Ï ^èüsþ$r$t Ðèþ$$sìýt &É‘êj·¯èTìþsìý…^é¯èþ$. AMæüPyìþ¯èþ$…_ Ðè þ * {™è þÐóþ$. ¯óþ¯èþ$ Æ>fMîüÄæý*ÌZÏ uÛ¸ùsZË$ ≤$+∫q|ü Œ{Ïÿ$ø. °.B..‘ÓçÜ°²Ðó \T>∑þÔTé°² , ‘·iÑ™è $Tfi¯+þ…ÌZ ˝À ˇø£ÿ neø±X¯+ ≈£L&Ü ¨V>Ææ A™è þ y æ þ $ ¯è þ s ì ý … _¯è þ {ç ³ † õ Ü Ðè þ ^ ó þ Ý ë¢ . ò³r$tºyìþ Ò$Ææÿ$ <äT.ý¯B+‘√ ô|’þ*ø£H˚ïdæ+~. á Ðèsê˝Ò þ$Ça´ùÌô èþ$..A¯é²ÆæXÊ+&ç ÿ$. MæüÐ˝ðþ$yìŸeþÄ⁄&éæý$¯Œ, þVe÷©e⁄&é > íßý…©ÌZ¯è í Ü °Ðè þ * ÌZ ¯è þ s ì ý … ^é¯è þ $ . AÎ ò ³ yæ þ ™ éÆ>? A° ™èþ¯èþ§ðþO¯èþ ÔðýOÍÌZ neTà&É nø£¯èÿ&Éþsìý…u≤>±H˚ ¬s+&ÉT, 30í Ü°ÐèTþ*ÌZÏ ^é¯èþ$. ™èþÑ#˚$âŒký,˛Ô+Mæ~. ü¯èþ²yæþeT\j· , Ðèþ$ËÄæ÷ý*fi¯âæ+ý… ˝À C…sZÏ Ð éâæ ý Ï ¯ è þ $ »êV> ¯è þ Ð ó þ Ó ÔéÆæ ÿ $ AÎ. ç Ü ÓÑç ÙÄæý*Ë$ ø£qï&É˝¯Àèþ* ˇø£ Ï #˚kþ$.˛ÔAÌê +~. A°²^øsêÏ ø£qï&É˝ÀAÀÐè ÄØŒþ*¯è|üþ…{≤ïj·^èTø˘þ*çÜz$Mæü$…sêyæþ$. A…§æþDZ òÜsìýÌŒý ^óþÔéyæþ$.. _{™éÌZÏ ¯èþs{ ìý…^é¯è Ðè þ $ $^è þ a sì ý ç Ü *¢ . . ¯é¯è þ ² V>Ç ç Ü Óç ܦ˅ Ðèþ$_Îç³r²…. bı*{Ï ø£˝Ÿ Á&Üe÷ì ‘ÓsýÆøV> ¡¬øøÏÿ"Äæ düTý$ÔHÐèêï&É T. n+<ä ] ì çÜ…´ë¨…^è þ$Mæü$¯é². ïß þ$ÎË'™ø MðüÈÆŠTÿ ˝À á düA°T+<ä ¯é ÐèþÅMìü¢Væü™èþ iÑ™èþ… Væü$Ç…_ ™ðþË$çÜ$Mæü$°, CÌê…sìý _¯èþ²ç³šyóþ Ææÿ…Væü*¯Œþ ¯èþ$…_ Æ>fÐèþ$…{yìþ Ðèþ_a íܦÆæÿç³yéz…. rdü{´ëÆæ T≈£îqï≥T¢ Tk˛ÔýM+ìü 20Hâæ ~. ø£ýÏÆqÿ$ï&É ˝À A¯è ÄØŒøÏ ÿ…À…_ ‘ÓCç\³μsì $Å…¨. þ²³æNÆæÇ<˚ ÿ~ ‘=*dæ Ðèþ$ì…_e÷. ÐèþÅMìü¢™ø õܲçßý… ^óþÄæý*Ë° ç³Ðèþ¯Œþ A¯èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ÐèþÅMìü¢Væü™èþ ¯é¯èþ²V>Ç õ³Ææÿ$Ò$§æþ "Ðèþ$çßýÐèþ$çŠþ AÎ ^éÇrº$ÌŒý {r‹Üt ¯ðþËMöÍμ Äj· ¡Ùø£‘þ D·«+˝À jþÌ·T&ÉñýO…¨. + áyÓ Tø° Ç<˚ |òüdM>ÓÍsî tºf…’yéT.ý‹Ü ™ðþË$çÜ$Mæü$¯óþ BÄæý$¯èþ õܲçßý… ^óþÝë¢Ææÿ$. A…§æþ$Móü çÜ*tTyqìþÄ<äñý*sÌZ¯ó íÜ°Ðè|üþ*ìÐð#˚þ$$§æ A§óþ ^ør ÑMæüÌê…Væü$Ë$, A¯é«§æþËMæü$, M>ůèþÞÆŠÿ ÐéÅ«¨{VæüçÜ$¢ËMæü$ ÝëÄæý$… ø£qýÆï&É ˝À50Ðè 30þ íÜdæ°Ðè ìe÷\≈£ ‘·«+ý¯èþ$…_ Ðèþ* A¯èþ$º…«§æþ… Ðèþ$Ç…™èþ ò³ÇW…¨. MðüÐðþ$Æ>Ððþ$¯Œþ ïß øV>+¯é þ* _{¡MæîüÆô|’ æÿ×ý >³æ±NÇ¢dü^+óþÔ^‘· é¯èþ$. <äs¡Ùø£¯ésì ^óþçÜ$¢¯é². Mö…§æþÇMìü Ñ°Mìüyìþ Ñ$çÙ¯èþ$Ï, ÒÌŒý^ðþOÆæÿ$Ï Mö°^éa…. {糆 50Ðè≤+∫q þ íÜ°Ðèþ*ÄØŒ.. "Aλê»ê üPyóþ §ö…Væ eVæ eT]JMæá ø=‘·Ô ü' Á|üDjÓ÷>∑+ m˝≤+{Ï Væü…Væü™ø Æ>…»êº$ sñýOÐŒþ$ÌZ¯èþ* Væü…Væü ¯óþ¯óþ A¯èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. M>± Äôý$sê õÜÐéM>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ÝëVæü$™èþ$…sêÆÿ$$. Ôè|òý${Mæü*üБêìïdü éÆæÿ… (21¯è þ) Ñyæ#·þ$÷§æ&Ü*. þËÐèþ#™ø…¨.. TÔ+<√ >∑‘·+A° ˝À ‘·T\d”<äfi¯+Væü…, Væü AÐèþ*ÃÆÿ$$ A° ™èþÆ>Ó™èþ A…§æþÇMîü ™ðþÍíÜ…¨. A¨ Ðèþ* ™ðþÍ´ëÆæ ÿ¯ø² ,çÜ…Væ ü™èþ$sË$Y ˝≤+{Ï Ðèþ$$^èþasìdæýçÜì*¢.e÷\qT .. Áô|òÿ$.+Ðè&éþ$‡ÆðãTø˘ ÁuÀø£ ÇÌôýçÙ¯ŒþMìü {糡Mæü.. A° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Æ>fMîüÄæý*ÌZÏMìü ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿr ïßýÆøV>, Mæ ü Ð ð þ $ yì þ Ä æ ý $ ¯Œ þ V > A°² ¿êç Ù Ë$ Mæ ü Í í ³ Äj·Tq ‘Ós¡¬øøÏÿ+∫q $wüj·T+ ‘Ó*‡+<˚! Mæü§é? A¯èþ² {ç³Ôèý²Mæü$ AÐèþ±² Ææÿ*Ðèþ$Ææÿ$Ï. §é§é³æ# 1000ò³OV> íÜ°Ðèþ*ÌZÏ ¯èþsìý…^é¯èþ$. °fÐèþ$Ðèþ#™éÄñý* §æþ„ìü×ꨯèþ H MæüÐðþ$yìþÄæý$¯Œþ ^óþÄæý$Ìôý¯èþ°² ¿êçÙÌZÏ ¯èþsìý…^é¯èþ$. K ÆæÿMæü…V>

Ä &Ó’¬sø£ºsYøÏ zπø #Óù|Œdæ+~

Ȑ

A

íßý

˯èþsìýV> »êÎÐèþ#yŠþÌZ {ç³ÐóþÕ…_... "§óþÔèýÐèþ$$§æþ$Ææÿ$' íÜ°Ðèþ*™ø sêÎÐèþ#yŠþMæü$ ç³Ç^èþÄæý$… AÆÿ$$…¨ çßý°ÞMæü. K ÐðþOç³# ™ðþË$Væü$ C…yæþ{ïÜtÌZ Æ>×ìýçÜ*¢¯óþ... Ðèþ$Æø ÐðþOç³# MøÎÐèþ#yŠþÌZ ™èþ¯èþ§ðþO¯èþ ÔðýOÍÌZ sꋳ ïßýÆøÆÿ$$¯Œþ AÆÿ$$´ùÆÿ$$…¨. AMæüPyæþ A¯èþ†M>Ë…ÌZ¯óþ l°Äæý$ÆŠÿ Q$çÙ*¾V> õ³Ææÿ$ ™ðþ^èþ$aMæü$…¨. CsîýÐèþË ™ðþË$Væü$ÌZ Ñyæþ$§æþÌñýO¯èþ "´ë…yæþÐèþ#Ë$ ´ë…yæþÐèþ#Ë$ ™èþ$Ððþ$çæþ'' _{™èþ…ÌZ ¯èþsìý…_ Ððþ$í³μ…_…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… ™ðþË$Væü$ÌZ ÆæÿÑ™óþf™ø "ç³ÐèþÆŠÿ' ç³…^èþ¯èþ$…¨. AÌêVóü ¯éVæü^ðþO™èþ¯èþÅ™ø MæüÍíÜ "§æþ$ÆæÿY'V> Ðèþ$$…§æþ$MöÝù¢…¨. ÒsìýÌZ ¯èþsìýçÜ*¢¯óþ Ðèþ$¯øgŒý™ø K íÜ°Ðèþ*ÌZ ¯èþsìý…^èþyé°Mìü Æðÿyîþ AÐèþ#™ø…¨. CÌê ™ðþË$Væü$ÌZ K I§æþ$ íÜ°Ðèþ*ÌZÏ ¯èþsìý…^èþyé°Mìü íܧæþ®Ððþ$O…¨ D ^èþMæüP¯èþÐèþ$Ã. CsîýÐèþË sêÎÐèþ#yŠþÌZ AÐèþM>ÔéË$ ò³ÆæÿVæüyæþ…™ø D »Ÿ§æþ$ªVæü$Ðèþ$à M>çÜ¢ _MìüP A…§æþÐðþ$O¯èþ ´ëËÆ>† ÕËμ…Ìê ™èþÄæý*ÆðÿO…¨. ™èþÑ$âæý…ÌZ¯èþ* Ðèþ$Æø I§æþ$ _{™éÌZÏ ¯èþsìý…^èþyé°Mìü Æðÿyîþ AÆÿ$$…§æþr D AÐèþ$Ãyæþ$. ™é¯èþ$ »êÎÐèþ#yŠþÌZ MðüÈÆŠÿ {´ëÆæÿ…À…_¯é... §æþ„ìü×ꨯóþ GMæü$PÐèþ AÐèþM>Ôé˯èþ$ §öÆæÿMæüº$^èþ$aMæü$…sZ…¨. ™èþ¯èþ ÎÐèþ#yŠþ ïßýÆøÆÿ$$¯èþÏÌZ ÐóþVæü…V> §æþ*çÜ$Mðüâæý$¢¯èþ² ¿êÐèþ$ çÜÐèþ$…™èþ. D AÐèþ$Ãyæþ$ ¯èþsìý…_¯èþ Ðèþ$*yæþ$ _{™éË$ Ððþ$$§æþsìý {ç³Äæý*Çsîý ™ðþË$Væü$, |ü P Ø, ì‹Hé ø±+_H˚ w ü H é e∫Ãq Øôd+{Ÿ eT÷M ªVü ‰ sY º m{≤ø˘ μ . Ä<ë X¯ s ¡ à V” ≤ s√sTTHé >± Væü™èþ Hyé¨ ÇÎgŒý AÄæý*ÅÆÿ$$. Æ>Ðèþ$Äæý*Å ÐèþÝë¢ÐèþÄæý*Å, A™é¢Ç…sìýMìü §éÆóÿ¨, fºÆæÿªïÜ¢ _{™éË™ø ™èþÑ$âæýÐóþ$ A…sZ…¨ D AÐèþ$Ãyæþ$. q{Ï + ∫q á ∫Á‘· + j· T ÷‘Y qT Äø£ ≥ Tº ≈ £ î qï|ü Œ {Ï ø ° j· ÷ eπ s CŸ {≤ø˘ qT ‘Ó # · T Ã≈£ î +~. B+‘√ Ðè þ $ $…§æ þ $ Mö_a…¨. çÜ…¤…VŠü... çÜ…¤…VŠü íÜ°Ðèþ*ÌZ Vðü‹Üt ÆøÌŒý ´ùíÙ…_…¨. C…§æþ$ÌZ ç³Ðèþ¯ŒþMæüÌêÅ׊ý™ø §æþ„ìü×ꨯèþ Æ>×ìý…_¯èþ E™èþ¢Æ>¨ ¯è þ s ì ý … _¯è þ A™é¢Ç…sìýMìü §éÆóÿ¨ _{™èþ… Ðèþ*{™èþÐóþ$ çœ$¯èþ ÑfÄæý$… Ý뫨…_…¨. D Hyé¨ çÜÐèþ$…™èþ ¯èþsìý…_¯èþ Vü¿êÐè ‰´Á{Ïþ$Ë…™é ø˘ Væ≤»êÎÐè {Ÿ ø={≤º \ qT≈£ î qï ì‹Hé ≈£ î Ç~ ø±dü Ô ìsêX¯ ≈ £ î >∑ T s¡ # ˚ d æ + <ä ì #Ó | ü Œ e#· T Ã. B+‘√ þ#yŠþÐðþOç³# ^èþ*Ýë¢Ææÿ$ ¯éË$Væü$ _{™éË$ {õ³„æüMæü$Ë Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>¯èþ$¯é²Æÿ$$. Ðèþ$$…§æþ$V> D¯ðþË 27¯èþ Ðèþ$à ÕÐèþÆ>{† çÜ…§æþÆæÿÂ…V> eT∞¢ ø=‘· Ô > ± z uÛ ≤ Ø Væ ≤ {Ÿ ø={≤º \ ì ì‹Hé &ç ô d’ & é nj· ÷ ´&É ≥ . BìøÏ >±q÷ ‘· q Væ ≤ {Ÿ Mæü§é... Ò$Ææÿ$ »êÎÐèþ#yŠþÌZ ¯èþsìýÝë¢Æ> ôd+{Ï y..ÓT+{Ÿ qTAr$Ðð ø±s¡þOç³D# yÓÐðþâTÆqôýå V”≤s√sTTHé ì‘·´ $÷qHé ‘√ dæìe÷ #˚j·÷qT≈£î+≥THêï&É≥. Çwtÿ,BsZ¯èþVæüÆŠÿ çÜ*ÆæÿÅ™ø {õ³„æüMæü$˯èþ$ ç³ËMæüÇ…^èþ¯èþ$…¨. ÐéÆÿ$$§éË Ò$§æþ ÐéÆÿ$$§éË$ ç³yæþ$™èþ* ÐèþçÜ$¢¯èþ² D _{™èþ… A…sô ý . A»ô ý ¾ >∑BÌZ^è T+&ÓCþ¯≤] >∑šyó \¢+þ Ìô‘·ý§sæþ$TT´+<˚ e+{Ï dæìe÷\‘√ Væ≤{Ÿ ô|òsTTsY >± >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃ≈£îqï á Væ≤{ŸÇÎgŒý... Mæü¯ŒþçœÆŠÿà AÆÿ$$…¨. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðèþ*Ça 31¯èþ ¯éV>Ææÿ$j¯èþ ¸ëÅÑ$Î ÝëtÆæÿÆŠÿ "Ðèþ$¯èþ…' íÜ°Ðèþ* è þ Cç ³ A…sZ…¨ ô|òsTTsY ≈£î Ç+&ÉÅd”º˝À ]j·T˝Ÿ \esY‡ nH˚ {≤ø˘ ≈£L&Ü ñ+~. Ç~ m˝≤ ñHêï.. ì‹Hé ‘·qTÑyæþ$§æþËÐèþ#™èþ$…¨. D _{™éË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Mö…™èþ V>Å‹³™ø ÐóþçÜÑÌZ G±tBÆŠÿ™ø MæüÍíÜ "Ææÿ¿æýçÜ' ^óþÄæý$yé°Mìü Æðÿyîþ çßý°+ÞMæ#˚ü. {çø=‘· ³çÜ$¢Ô ™dæèþ…ì^óe÷˝À þ†ÌZ E¯è q{Ï ì‘·þ² ´ $÷qHé qT rdüTø√yê\qT≈£î+≥THêï&É≥. Á|üdüTÔ‘·+ ø£s¡TD≤ø£s¡HAÐè é þ#™ø…¨. AÌêVóü §æþçÜÆ>Mìü V>°, ©´ëÐèþãMìü V>± »ñýËÏ…Mö…yæþ }°Ðé‹Ü™ø ^óþçÜ$¢¯èþ² íÜ°Ðèþ* Ñyæþ$§æþËÄôý$Å í<äÜs°Ðè þ * ˯è þ $ JMöPMæ ü P sì ý V > ç œ #ÌŒ ý í œ ÌŒ ý ¡Ùø£‘·«+˝À q{Ï+#˚+<äT≈£î ˇ|ü⁄Œ≈£îHêï&ÉT ì‹Hé. Vü‰sYº \yé m+≥¬s’ºqsY >± #ÓãT‘·Tqï áAÐèþM>Ôèý… E…¨. Ýù... D Hyé¨ ¯éË$Væü$ íÜ°Ðèþ*Ë™ø Ðèþ$¯èþ Ðèþ$$…§æþ$MöÝù¢…¨ çÜÐèþ$…™èþ. ^ó þ ç Ü *¢ Äæý$Ðèþ*V”≤ïÜs√sTTHé μyæþ$V> íÜËÓÆŠ eT÷M˝À ôd{Ÿÿ ø±˝Ò<äT. n+<äTπø eTs√kÕ] m˝≤>√˝≤ ì‘·´qT ˇ|æŒ+#ê\ì P¯Œ·Tþò³‹ïdü O §æþ*TÔHçÜ$Mð óþ$ ™èþ¯.èþ nsTT‘˚ ì‘·´ $wüj·T+˝À n|üŒ{À¢ ¬seT÷´qπswüHé m>=Z{≤º&ÉT ì‹Hé. Á|ü[ïÜj êï&Éüâ≥æýåyæþÐì‹Hé Ðè þ $ $…§æ þ $ ¯è þ ² Mæ ü Æ æ ÿ ¢ Ð è þ Å … A…sZ…¨. B+‘√ Ç|ü⁄Œ&ÉT á dæìe÷≈£î ˇ|ü⁄Œ≈£î+≥T+<ë nH˚ dü+<˚Vü≤+ HÓ\ø=+~. á $wüj·T+ <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì Ä &ÉãT“\‘√ bÕ≥T Ç|ü⁄Œ&ÉT #˚düTÔqï dæìe÷≈£î uÛ≤Ø ¬seT÷´qπswüHé n&ç– zπø #Ó_‘˚ q{Ï+#·e#·ÃH˚ n+≥THêïs¡T ø=+<äs¡T. eT] ì‘·´ ø√dü+ ì‹Hé Äsê≥+ #·÷düTÔ+fÒ.. eTs√kÕ] m˝≤¬>’Hê eTs√ kÕ] ì‘·´‘√ s=e÷Hé‡ #˚dæ Væ≤{Ÿ ø={≤º\ì &çôd’&é nsTTq≥TºHêï&ÉT ì‹Hé. eT] m+‘· es¡≈£î esöÿ{Ÿ ne⁄‘·T+<√ #·÷&Ü*.

ì‹Hé eTs√kÕ] ÄyÓT‘√H˚ s=e÷Hé‡ #˚kÕÔ&É≥

}

M>…™Œþ ïßýÆøV> Ðèþ$àËMîü‡ G…rÆŠÿ{ò³•f‹Ü ç³™éMæü…ò³O gŸ¯èþ²ËVæüyæþz }°ÐéçÜÆ>Ðèþ# ïÜÓÄæý$ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ Ææÿ*´÷…§æþ$™èþ$¯èþ² Mö™èþ¢ _{™èþ… Æðÿ…yø òÙyæþ*ÅÌŒý Ðèþ*Ça JMæüsìý ¯èþ$…_ òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ {´ëÆæÿ…¿æý… AÐèþ#™èþ$…¨. 糨 ÆøkË ´ër$ fÇVóü D òÙyæþ*ÅÌŒýÌZ ïßýÆøÆÿ$$¯Œþ Ýù°Äæý* Ðèþ*¯Œþ, {ºàïèþ…§æþ…, ´ùÝë° Mæü–çÙ~Ðèþ$$Ææÿã ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯óþ çÜ°²ÔóýÔé˯èþ$ _{¡MæüÇÝë¢Ðèþ$° gŸ¯èþ²ËVæüyæþz }°ÐéçÜÆ>Ðèþ# ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D ¯ðþÌZÏ ÐéÆæÿ… ÆøkË ´ër$ fÇW¯èþ òÙyæþ*ÅÌŒýÌZ ïßýÆø, ïßýÆøÆÿ$$¯Œþ ´ëÌŸY¯èþ² çÜ°²ÐóþÔéË$ _{¡MæüÇ…^éÐèþ$¯é²Ææÿ$. AÌêVóü Ðèþ*Ça 20 ¯èþ$…_ H{í³ÌŒý 15 ÐèþÆæÿMæü* HMæü«§ésìýV> fÇVóü Ðèþ$*yø òÙyæþ*ÅÌŒý™ø Æðÿ…yæþ$ ´ërË$ Ñ$¯èþà _{™èþ…

ç³NÆæÿ¢Ðèþ#™èþ$…§æþ°, Ðóþ$ Ððþ$$§æþsìý ÐéÆæÿ…ÌZ B ´ërͲ ѧóþÔéÌZÏ _{¡MæüÇÝë¢Ðèþ$° BÄæý$¯èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. K Äæý*…{XÄæý$…VŠüÐóþ$¯Œþ ™èþ¯èþ òÜËÐèþ# Æøk˯èþ$ _¯èþ² í³ËÏË™ø Væüyæþ´ëÍÞ ÐèþõÜ¢ GÌê E…r$…¨? A¯óþ ´ëÆÿ$$…sŒý Ò$§æþ ÝëVóü D _{™èþ…ÌZ }M>…™Œþ, Ýù°Äæý* Ðèþ*¯Œþ, {ºàïèþ…§æþ…, BÎ, fÄæý${ç³M>‹ÙÆðÿyìþz, ç³Ææÿ$^èþ*Ç Ððþ…MæüsôýÔèýÓÆæÿÆ> Ðèþ#, ^èþË糆Æ>Ðèþ#, ÑÐéiÆ>gê, {ºàÃi, ´ùÝë° Mæü–çÙ~ Ðèþ$$Ææÿã, iÐé, §æþ$ÐéÓíÜ Ððþ*çßý¯Œþ, õßýÐèþ$, »ñý¯èþÇj, A¯èþ²ç³NÆæÿ~, çÜ™èþÅMæü–çÙ~ ™éÆ>Væü×ý…. C…M> õ³Ææÿ$ °Ææÿ~Æÿ$$…^èþ° D _{™é°Mìü çÜ…X™èþ…@^èþ{Mìü, ¸÷sZ{Væüïœ@ íÜ.òßý^Œþ.Vøﳯ飊þ, Gyìþsìý…VŠü@ Vú™èþ…Æ>k, çÜçßý °Æ>ÙèþË$@ íÜ.G‹Ü.Æðÿyìþz, h.gZņMæü.

j·÷+Á^ j·T+>¥y˚THé>±..

lø±+‘Y

J

Móü JMæüP IyìþÄæý* iљ鰲 Ðèþ*Æóÿaíܯèþr$t, JMóü JMæüP "yæþÈtí³MæüaÆŠÿ' »ê˯Œþ iÑ™é¯óþ² Ðèþ*ÆóÿaíÜ…¨. D AÐèþ$ÃyìþMìü HMæü…V> 糧æþÃ}¯óþ ™ðþ_aò³sìýt…¨. K ÆæÿMæü…V> ѧéÅMìü A…™èþMæü$Ðèþ$$…§æþ$ E¯èþ² {Móük Mæü…sôý "yæþÈtí³MæüaÆŠÿ' ™èþÆ>Ó™èþ Ðèþ_a¯èþ {Móük Ðèþ…§æþ Æðÿr$Ï GMæü$PÐèþ. 糧æþÃ} Ìê…sìý A™èþÅ…™èþ {糆Úëx™èþÃMæü ¼Ææÿ$§æþ$¯èþ$ G…§æþÆø ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯éÆÿ$$MæüͲ M>§æþ°, Mæüâæý$Ï Ðèþ$*çÜ$Mæü$° yæþÈt »ê˯ŒþMóü C^éaÆæÿ…sôý f¯éÌZÏ Ðèþ_a¯èþ {Móük, ´ë³æ#ÌêÇsîý° ç³ÇVæü×ý¯èþÌZMìü ¡çÜ$MøÐèþyæþ… ÐèþÌôýÏ. ¯éÆÿ$$MæüV> A¯èþ† M>Ë…ÌZ¯óþ ^óþíܯèþ õÜÐèþͲ Væü$Ç¢…^èþyæþ… ÐèþÌôýÏ. C³æ#μyæþ$ AÌê…sìý {Móük ™ðþ^èþ$aMæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý… §æþ„ìü×ê¨ Ðèþ$$§æþ$ªVæü$Ðèþ$à A…fÍMìü Ðèþ_a…¨. D AÐèþ$Ãyæþ$ Ðèþ$Ë*Ï º*Åsîý çÙMîüÌê iÑ™èþ Mæü£æþ B«§éÆæÿ…V> Ææÿ*´÷…¨…^óþ íÜ°Ðèþ*ÌZ ¯èþsì…^óþ bé¯öÞ_a…§æþ° MøÎÐèþ#yŠþ çÜÐèþ*^éÆæÿ…. K ÆæÿMæü…V> D íÜ°Ðèþ*ÌZ AÐèþM>Ôèý… A…sôý gêMŠü´ësŒý Mösìýt¯èþsôýt. A…fÍ KMóü ^ðþº$™èþ$…§é? Ìôý§é? A¯óþ¨ {ç³çÜ$¢™é°Mìü çÜòÜμ¯ŒþÞ.

}

çßýÇ, ™èþÆæÿ$׊ý, Äæý*Ò$Vú™èþÐŒþ$ {糫§é¯èþ ´ë{™èþË$ ´ùíÙçÜ$¢¯èþ² _{™èþ… "Äæý$$§æþ®…'(GÐèþÇ™ø¯ðþO¯é). ¿êÆæÿ¡Væü×ôý‹Ù §æþÆæÿØMæü$yæþ$. G¯Œþ.Mðü.¤Äôý$rÆŠÿÞ ç³™éMæü…ò³O ¯èþsìýtMæü$Ðèþ*ÆŠÿ, ¯èþsìýt ËMìü‡ çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> °ÇÃçÜ$¢¯é²Ææÿ$. òܯéÞÆŠÿ ç³NÆæÿ¢Æÿ$$…¨. A°² M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ç³NÇ¢^óþçÜ$Mæü$° Ñyæþ$§æþËMæü$ íܧæþ®Ððþ$O…¨. °Æ>ÙèþË$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""D _{™é°Mìü Äæý$$/G çÜÇtíœMóüsŒý ËÀ…_…¨. D¯ðþË 26¯èþ ByìþÄñý*¯èþ$, Ðèþ*Ça 7¯èþ íÜ°Ðèþ*¯èþ$ Ñyæþ$§æþË ^óþçÜ$¢¯é²…. LsŒýç³#sŒý ^éÌê »êV> Ðèþ_a…¨. }çßýÇ, ™èþÆæÿ$׊ý Ðèþ$«§æþÅ ÝëVóü çÜ°²ÐóþÔéË$ BçÜMìü¢MæüÆæÿ…V> E…sêÆÿ$$. çÜ*tyðþ…sŒý ÎyæþÆŠÿV> ™èþÆæÿ$׊ý, Ðèþ*‹Ü ÎyæþÆŠÿV> }çßýÇ ™èþÐèþ$ ´ë{™èþÌZÏ ^èþMæüPV> AÀ¯èþÄæý*°² Mæü¯èþºÇ^éÆæÿ$. ´ërË™ø ´ër$ òœOsŒýÞ Mæü*yé _{™é°Mìü BMæüÆæÿÛ×ý'' A¯é²Ææÿ$. ^èþ…{§æþÐðþ*çßý¯Œþ, WÇ»êº$, BՋ٠ѧéÅǦ, Ðóþ×ý$Ðèþ*«§æþÐŒþ, ¯éW±yæþ$, §æþ$ÐéÓíÜ Ððþ*çßý¯Œþ, AÑ$™Œþ, ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ¯èþsìý…^éÆæÿ$.


7

>∑Ts¡Tyês¡+ 20`02`2014

n_Ûeè~›øÏ neT&É <ä÷s¡+˝À n&ܶ≈£î\ Á>±eT|ü+#êsT r ù|ø±≥sêj·TTfi¯¢ n¬sdüTº >∑<ë«\ |òæÁãe] 19(ôd’ÿq÷´dt) : ù|ø±≥ Ä&ÉT‘·÷ 13 eT+~ |ü≥Tã&ɶ>± uÛ≤Ø yÓTT‘·Ô+˝À q>∑<äT‘√ bÕ≥T yÓ÷≥sYôd’øÏfi¯¢qT >∑<ë«\ &çmd”Œ Ä<ä«s¡´+˝À »]–q <ë&ÉT˝À¢ |ü≥Tºã&çq dü|òüT≥q >∑≥Tº eT+&É\+ q+~HÓï •yês¡T˝À #√≥T #˚düT≈£î+~. b˛©düT\ ø£<∏äq+ y˚Ts¡≈£î ø=+‘· eT+~ e´≈£îÔ\T Ç∫Ãq düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î &ûmdæŒ >√$+<ä¬s&ç¶, dæã“+~‘√ dü«j·T+>± yÓ[¢ ù|ø±≥ kÕúes¡+ ô|’ <ë&ÉT\T #˚XÊs¡T. á <ë&ÉT˝À¢ ù|ø±≥ Ä&ÉT‘·Tqï

n&ܶ≈î£ \, |òÁæ ãe] 19 (ôdÿ’ q÷´dt) :@&Ée q+ãsY C≤rj·T s¡V≤ü <ë]ô|’ eT+&É\ πø+Á<ä+>± ñqï n&ܶ≈£î\ Á>±eT|ü+#êsTTr n_Ûeè~›øÏ n+<ä q+‘· <ä÷s¡+˝À ñ+~. eT+&É\+˝Àì 20 Á>±eT|ü+#êsTTr\˝À @ Á>±eT |ü+#êsTTrøÏ sêq+‘· sêã&ç n&ܶ≈î£ \ Á>±eT |ü+#êsTTrøÏ e∫ÃHê n_Ûeè~› $wüjT· +˝À yÓqø£ã&ç ñ+~. bÕ\≈£î\ n$˙‹øÏ n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ ‘√&Ée&É+‘√ m+‘√ Á|ü>‹∑ kÕ~Û+#ê *‡q n&ܶ≈£î\ #ê˝≤ yÓqø£ã&ç b˛sTT+~. Á>±eT |ü+#êsTTr\≈£î Á|üuTÑÛ ‘·«+ qT+&ç e#˚à ì<ÛTä ˝Ò ø±≈£î+&Ü Ç+{Ï |üqTï, ø=˝≤sTT|üqTï, q÷‘·q >∑èVü‰\≈£î |ü]àwüH\é <ë«sê &ÉãT“\T sêe&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. >∑‘· 4 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ ñqï uÛÑ÷eTT\ <Ûäs¡\T \ø£å˝À¢ ô|]– b˛e&É+, ¬s’‘·T\T uÛÑ÷eTT\qT neTà&É+ »]–+~. uÛÑ÷eTT\ ]õÁùdºwüHé <ë«sê Á>±eT |ü+#êsTTrøÏ ]õÁùdwº Hü é ø±sê´\j·T+ qT+&ç ø=+‘· &ÉãT“ edüTÔ+~.

n&ܶ≈£î\ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì >∑T≥º\˝À C≤rj·T s¡V≤ü <ë] $düsÔ D ¡ |üqT\ ì$T‘·+Ô Áø£wsü Y y˚dTü ø=qT≥≈£î >±q÷ Á>±eT|ü+#êsTTrøÏ |ü]àwüHé ø=s¡≈î£ \ø£\å s¡÷bÕj·T\T m˝Ÿn+&é{Ï ø£+ô|˙ #Ó*¢+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. n&ܶ≈î£ \ eT+&É\ øπ +Á<ä+˝À ôd˝Ÿ≥es¡¢ ìsêàD+ ì$T‘·+Ô ◊&çj÷· , msTTsYf˝… Ÿ, ]\j·THé‡, _mdtmHém˝Ÿ ø£+ô|˙\T |ü]àwüq¢ ì$T‘·+Ô ˝ø£\å s¡÷bÕj·÷\T #Ó*¢+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. B+‘√ ôd˝Ÿ≥es¡¢ ø=s¡≈î£ ô||’ ⁄ü ˝…q’ T¢ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ]\j·THé‡ ôd˝Ÿ≥ esY≈î£ ô||’ ˝t H’… é ø=s¡≈î£ n&ܶ≈î£ \ ˝Àì dæyTÓ +&é s√&ÉTq¶ T |ü>T∑ \>={Ϻ Á&ÓH’ J˚ ì |üP]Ô>± ‘=\–+∫ y˚j·T&É+ »]–+Ç. esê¸ø±\+ sêe&É+‘√ ˙fi¯˙¢ ï Çfi¯˝¢ ÀøÏ yÓfió¯ HÔ êïj·Tì ø±\˙yêdüT\T ‘Ó*bÕs¡T. Ç+‘· es¡≈î£ düsŒ¡ +#Y, ôd˝Ÿ≥esY yêfi¯ó ¢ >±ì Á&ÓH’ õ˚ ì @sêŒ≥T #˚jT· ˝Ò<Tä . n&ܶ≈î£ \ qT+&ç ∫qïeTTHêZ˝Ÿ#&˚ é es¡≈î£ y˚dæq dæyÓT+{Ÿ s√&ÉT¶qT n&ɶ+>± |ü>T∑ \>={Ϻ Á‘·$« >√‘·T\qT n˝≤π> ~*y˚XÊs¡T. _.dæ ø±\˙˝À

Á>±eT+˝Àì eT]ø=ìï yês¡T\¶ ˝À s√&É¢ >∑T+‘·\yÓTÆj·÷´sTT. M~Û˝…’≥T¢ dü]>±Z˝eÒ ⁄. Á‘ê>∑T˙s¡T s¬ +&ÉT s√E\≈£î ˇø£ kÕ] edüT+Ô ~. Á>±eT+˝Àì @ yês¡T¶ #·÷dæHê Ç<˚ |ü]dæ‹ú ø£ì|ædTü +Ô ~, n&ܶ≈î£ \ Á>±eT |ü+#êsTTrøÏ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ dü+‘· ãC≤s¡T y˚\+˝À \øå± 20 y˚\T Ä<ëj·T+ e∫ÃHê dü+‘· ãC≤s¡T˝À Á‘ê>∑T˙s¡T, M~Û˝≥ ’… T¢ @sêŒ≥T #˚j·T˝Ò<äT. n&ܶ≈£î\ Á>±eT |ü+#êsTTrøÏ Çìï $<Ûë\T>± ˝ø£\å s¡÷bÕj·T\T n<ëj·T+ e∫ÃHê @˝≤+{Ï n_Ûeè~› »s¡>∑˝Ò<äT. Á|ü‹ eT÷&ÉT HÓ\\≈£î ˇø£ kÕ] Á>±eT düuÑÛ ìs¡«Væ≤+∫ Á>±eT |ü+#êsTTrøÏ e∫Ãq ì<ÛäT\‘√ #˚dæq n_Ûeè~›ì $e]+#ê*‡q düs¡Œ+#Y, ôdÁ¬ø≥Ø\T Á>±eT düu\ÑÛ T yÓTT≈£îÿã&ç>± ìs¡«Væ≤d üTÔHêïs¡T. B+‘√ Á>±eT|ü+ #êsTTr Ä<ëj·T, e´j·÷\T Á|ü»\≈£î ‘Ó*ùd |ü]dæú‹ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. m˝Ÿn+&é{,Ï ôd˝Ÿ≥es¡¢ <ë«sê e∫Ãq Ä<ëj·T+‘√ n&ܶ≈£î\ Á>±eT |ü+#êsTTrì eT+&É\+˝ÀH˚ m+‘√

Á{≤ø£ºsY uÀ˝≤Ô

jÓ÷>±‘√ C≤„|üø£X¯øÏÔ ô|s¡T>∑T‘√+~ ø£\«≈£î]Ô, |òæÁãe] 19 (ôd’ÿq÷´dt) : $<ë´s¡Tú\≈£î #·<äTe⁄‘√ bÕ≥T jÓ÷>∑ m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì jÓ÷>∑ e\q @ø£Á>∑‘·, C≤„|üø£X¯øÏÔ ô|s¡T>∑T‘êj·Tì dü÷s¡´\‘· |ü‹Ô$T\T¢ ø±]àø£ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T ãè+– Äq+<é≈£îe÷sY nHêïs¡T. |ü≥ºD+˝Àì u≤*ø£\ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À yês¡+ s√E\ bÕ≥T $<ë´s¡Tú\≈£î e+<˚eT‘ê‘·s¡+ bòÂ+&˚wüHé yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä#ês¡´ s¡y˚TXŸ >∑Ts¡TJ düVü≤» Äq+<ä jÓ÷>± •ø£åD Ç#êÃs¡T. ∫e]s√E bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D˝À Á|ü<ÛëH√j·TTsê\T •e≈£îe÷sY Ä<Ûä´ø£å‘·q>± jÓ÷>± •ø£åD eTT–+|ü⁄ düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTT+<äT>± düs¡dü«‹ e÷‘ê ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ jÓ÷>± ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´

Ä<äsÙ¡ +>±, n_Ûeè~›˝À HÓ+ãsYeHé>± ì\u…≥eº #·TÃ. n&ܶ≈î£ \˝À n+<äT≈£î _Ûqï+>± |üqT\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Ç{°e\ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À e÷J m+|æ|æ, C…&Œç {Ïd,æ m+|æ{dÏ \æ ≈£î @sêŒ≥T #˚dqæ düHêàq ø±s¡´Áø£eT+˝À n&ܶ≈£î\ düsŒ¡ +#Y X‚KsYs¬ &ç¶ n_Ûeè~›˝À n$˙‹ »]–+<ä+≥÷ ˇ|ü⁄Œø√e&É+ ø=qyÓTs¡T|ü⁄. Á>±eT |ü+#êsTTr\˝À n_Ûeè~›øÏ ã<äT\T n$˙‹ »s¡T>∑T‘·T+fÒ n+<äT≈£î u≤<äT´\T Á|ü»˝Ò. mìïø£\ düeTj·T+˝À eT<ä´+d”kÕ\≈£î, &ÉãT“\≈£î neTTà&ÉT b˛sTT z≥T¢ y˚j·T&É+‘√ ¬>*∫q Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T mìïø£\˝À Ks¡Tà ô|{Ϻq <ëìø£+fÒ eT÷&ç+‘·\T dü+bÕ~+#˚ |üì˝ÀH˚ ñ+{≤s¡T. B+‘√ Á>±e÷\ n_Ûeè~› ≈£î+≥T|ü&TÉ ‘·T+~ Ç|üŒ{Ïø¬ s’ TTHê sêqTqï kÕúìø£ dü+dü\ú mìïø£\˝À &ÉãT“≈£î, eT<ä´+≈£î neTTà&ÉTb˛≈£î+&Ü ìC≤sTTr|üsT¡ \Tìï >¬ *|æùdÔ Á>±e÷\T n_Ûeè~› u≤≥q q&ÉTkÕÔsTT.

<ÛäHê«&É, |òæÁãe] 19(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì sêeTøÏcÕºj·T´|ü*¢ •yês¡T˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT >√≥÷s¡T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Vü≤ìà¬s&ç¶ Á{≤ø£ºsY m\¢eTà C≤‘·s¡≈£î yÓfi¯óÔ+&É>± n‹<ÛäT\T>± bÕ˝ÀZqï Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ uÀ˝≤Ô|ü&ç |ü~ eT+~øÏ >±j·÷\T nj·÷´sTT. $<ë´s¡Túfi¯ó jÓ÷>± <ë«sê düeTÁ>∑ e´øÏÔ‘·« yÓ+≥H˚ 108 n+ãT˝…H釽À <ÛäHê«&É Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ $ø±dü+, dü+|üPs¡í Äs√>±´ìï bı+<äT‘ês¡ì ‘·s¡*+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. yês¡T Á|üdüTú‘·+ ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·Tqïs¡ì Äj·Tq $<ë´s¡Tú\≈£î dü÷∫+#ês¡T. nq+‘·s¡+ eT]ø£˝Ÿ môd’‡ l<∏äsY ‘Ó*bÕs¡T. yê]øÏ @˝≤+{Ï ÁbÕDÁbÕj·T+ $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î $<ë´s¡Tú\#˚ ˝Ò<äì &Üø£ºsY u≤˝≤J ‘Ó*bÕs¡T. bÕ<ä|üP» #˚sTT+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À X¯+ø£sY bÕ&çq bÕ≥\T, $<ë´s¡Tú\T #˚dæq qè‘ê´\T #·÷|üs¡T\qT Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q –]«<äTø±D+ j·T»e÷ì õ‘˚+<äsY }≥÷ÿsY, |òæÁãe] 19(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì $$<Ûä Äqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á Á>±e÷˝À¢ |üì#˚düTÔqï ñbÕ~Û ≈£L©\≈£î øÏ≥¢qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À düs¡Œ+#Y\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T nq+‘·s¡+ m|æm+ q]‡+\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝À yÓTT‘·Ô+ õ˝Ò¢fi¯¢ sêeTT\T, e+<˚e÷‘ês¡+ bòÂ+&˚wüHé 2200 >∑&ɶbÕs¡\T ≈£L©\≈£î, 200 yÓT&çø£˝Ÿ øÏ≥T¢, 400 düuÛÑT´\T q]‡¬s&ç¶, ‘ê\Tø± n<Ûä´≈£åî\T f…+≥¢qT eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT m|æm+ q]‡+\T, |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥T¢ düj·T÷yéT, ñbÕ<Ûë´j·T ãè+<ä+ ‘·~‘·s¡T\T ñbÕ~Û ≈£L©\≈£î |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥T¢ >√bÕ˝Ÿ, nJuŸbÕwü, yÓ+ø£fÒXŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ñbÕ~Û ≈£L©\≈£î øÏ≥T¢ |ü+|æD°

ø£s¡÷ï˝Ÿ, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, m$Tà>∑q÷sY, sêsTT#·÷sY, ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q 13 eT+~ ù|ø±≥sêj·TT\T |ü≥Tºã&É>± eT] ø=+‘· eT+~ |üsês¡j·÷´s¡T. ù|ø±≥ Ä&ÉT‘·Tqï yê] qT+∫ düTe÷s¡T s¡÷. 7 \ø£å\ 18 y˚\ 5 e+<ä\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*‡+~. n˝≤π> dü+|òüT≥q düú\+˝À 20 ô|’H˚ yÓ÷≥sY ôd’øÏfi¯¢‘√ bÕ≥T 15 ôd˝Ÿb˛qT¢ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

ne>±Vü≤D dü<ädüT‡ œ˝≤¢|òüTq|ü⁄s¡+, |òæÁãe] 19 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì eTVü≤à<éVüQùd‡Hé|ü*¢ Á>±eT+˝À my˚Tà˝Ò´ sêe⁄\ #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶ Ä<ä«s¡´+˝À {Ï&ç|æ eTTK´Hêj·T≈£î\, ø±s¡´ø£s¡Ô\ ne>±Vü≤D dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü<ädüT‡ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝À ˇø£ ø±s¡´#·s¡D s¡÷bı+~+#·Tø√e&ÜìøÏ Hêj·T≈£î\T ø±s¡´ø£s¡Ô\T 23 qT+&ç 27e ‘˚~ es¡≈£î nìï Á>±e÷\˝À |üs¡´{Ï+∫ Á|ü»\ e<ä›≈£î yÓfi¯v¢ yês¡T m<äTs=ÿ+≥Tqï Çã“+<äT\ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø√yê\ì {Ï&ç|æ Vü≤j·T+˝À »]–q n_Ûeè~› |üqT\ >∑T]à yê]øÏ $e]+#ê\ì Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. n_Ûeè~› |üqT\ >∑T]à $e]dü÷Ô »+>∑e÷j·T|ü*¢ qT+&ç ‹s¡TeT\j·T|ü*¢ es¡≈£î &Éã˝Ÿ s√&ÉT¶ y˚j·TT≥≈£î ns¡Tqïs¡ ø√≥T¢ eT+ps¡T nsTTq≥T¢ Á|ü»\T m<äTs=ÿ+≥Tqï

$<äT´‘Y düeTdü´\T <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì $<äT´‘Yø√‘·qT n~>∑$T+#·T≥≈£î s¡÷. 10ø√≥¢ 50\ø£å\T eT+ps¡T #˚sTT+∫ 133 ¬ø$ düuŸùdºwüHé @sêŒ≥T #˚düTÔqïeTì HÓ\ s√E˝À¢ |üì |üP]Ô ne⁄‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á düuŸùdºwüHé qT+&ç |ü~ düuŸùdºwüHé\ es¡≈£î $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚j·TTqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. sêeTHébÕ&ÉT ‘ê>∑T˙{Ï |ü<∏äø£+ <ë«sê Á|ü»\≈£î ˙s¡T n+~+#·T≥≈£î ô|<ä›eT+<ä&ç, œ˝≤¢|òüTq|ü⁄s¡+, eT+&É˝≤\≈£î s¡÷. 58 ø√≥¢ eT+ps¡T #˚sTT+∫ dæm+ düVü‰j·T ì<ÛäT\ qT+&ç |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£fÒX¯«sYsêe⁄, n#·T´‘·sêe÷sêe⁄, {Ï&ç|æ dæìj·TsY Hêj·T≈£î\T ø±´e÷ yÓ+ø£≥j·T´, dæ+–˝Ÿ$+&√ n<Ûä´≈£åî\T s¡$+<äsY¬s&ç¶, s¡y˚TXŸ, qπs+<äsYu≤ãT, ã+&Üs¡T lìyêdüT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ Vü≤j·T+˝ÀH˚ n_Ûeè~› $T&ç®˝Ÿ|òæÁãe] 19 (ôd’ÿq÷´dt) : <˚X¯+ nìï s¡+>±˝À¢ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ Vü≤j·T+˝ÀH˚ n_Ûeè~› #Ó+<äT‘·T+<äì õ˝≤¢ eø˘Œ¤uÀs¡T¶ #Ó’s¡àHé s¡u≤“ì j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt ìjÓ÷»ø£es¡Z n<Ûä´≈£åî\T q+BX¯«s¡T¢ ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì dæ+>∑+<=&ç¶ qT+&ç sêDÏù|≥, edüTŒ\, e\¢uÛÑsêe⁄|ü*¢ MT<äT>± MT&ç®˝Ÿ es¡≈£î ø±+Á¬>dt Á|üy˚X¯.m{Ϻq |ü<∏äø±\ >∑T]+∫ Á|ü»\≈£î $e]dü÷Ô bÕ<äj·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî\T ‹s¡T|ü‹¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕغ Ç∫Ãq e÷≥ Á|üø±s¡+ @sêŒ≥T #˚dæ+<äì yês¡Hêïs¡T. ù|<ä\‘√ bÕ≥T nìï esêZ\ Á|ü»\≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ‘√H˚ \_› #˚≈£Ls¡T‘·T+<äHêïs¡T. eT+&É\ ø±+Á¬>dt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù Ms¡kÕ«$T, Hêj·T≈£î\T dü+|ü‘Y, >ödt, Á|üMDY, n˝≤«˝Ÿ¬s&ç¶, eT˝Ò¢wt, ø£èwüíj·T´, q]‡¬s&ç¶, dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶, dü‘·´+>ö&é, sêeTT>ö&é, ø£èwüíj·T´>ö&é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

nÁe÷u≤<˝é À... ÄÁe÷u≤<é, |òæÁãe] 19 (ôd’ÿq÷´dt) : j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ‘Ó\+>±D Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ $$<Ûä sê»ø°j·T bÕغ\ Hêj·T≈£î\T Ä<Ûä«s¡´+˝À sê´©\T ìs¡«Væ≤+∫ ‘Ó\+>±D dü+ãsê\T »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+&É\ πø+Á<ä\+˝À sê´© ìs¡«Væ≤+∫ Äq+<√‘·‡e+ e´ø£Ô+ #˚X¯è≤s¡T. á dü+<äs¡“+>± ˇø£] ô|’ ˇø£s¡T s¡+ñ>∑T\T #·\T¢ø=ì Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T dæ+–˝Ÿ $+&√ #Ó’s¡àHé \ø£åàDY, yÓ’dt #Ó’s¡àHé u≤˝Ÿ*+>∑+>ö&é, ø±+Á¬>dt bÕغ eT+&É\ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ~yêø£sY, *+>∑+, eT˝Ò¢wt, ñ|üdüs¡Œ+#Y »Vü≤+^sY, ≈£î+<ä eT*¢ø±s¡T®Hé, ì+s¡»Hé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. n<˚ $<Ûä:>± {Ï&ç|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À sê´© ìs¡«Væ≤+∫ Äq+<√‘·‡yê\T e´ø£Ô+ #˚X¯è≤s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À my˚Tà˝Ò´ sêeTT\T, eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

n_Ûeè~› |üqT\≈£î ì<ÛäT\T eT+ps¡T $<äT´‘Y ø√‘·≈£î ìs¡düq>± _CÒ|æ <äsêï ÄyéT Ä~à ;ÛeT<ë«sê Ä]úø£ düVü‰j·T+ eq|ü]Ô, |òæÁãe] 19(ôd’ÿq÷´dt) : ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì $$<Ûä n_Ûeè~› |üqT\≈£î ì<ÛäT\T eT+ps¡T nsTTq≥T¢ m◊dædæ ø±s¡´<ä]Ù ∫Hêï¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. |ü≥ºD+˝Àì |æÄsY n‹~Û >∑èVü≤+˝À düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |æm+õmdtyÓ’ ì<ÛäT\T ÁøÏ+<ä 2013`14 ˝À e÷$T&çe÷&É‘·+&Ü düT+&çã*»|ü*¢, »+>∑e÷sTT|ü*¢ 6.82 øÏ.MT _{Ï s√&ÉT¶≈£î s¡÷. 4ø√≥¢ 7\ø£å\ 73 y˚\T ì<ÛäT\T eT+ps¡T nsTTq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

m|æ|æÄsYÇ&çm+ÄsYÄsY >=\¢|ü*¢ qT+&ç |æÄsY s√&ÉT¶≈£î s¡÷. 25 \ø£å\T eT+ps¡T nsTTq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Hêu≤s¡T¶ øÏ+<ä ô|<ä›eT+<ä&ç qT+&ç ∫qïeT+<ä&ç øÏ s¡÷. ø√{Ï s¡÷bÕj·T\T ls¡+>±|üPsY qT+&ç |üP\Zs¡#·s¡¢≈£î s¡÷. ø√{Ï 40\ø£å\T m<äT\ qT+&ç nq+‘·|ü⁄s¡+ es¡≈£î s¡÷. 50\ø£å\T, #·+<ë|üPsY qT+&ç ‘ê&çbÕeTT\ es¡≈£î s¡÷. 5ø√≥T¢ #=|ü⁄Œq ì<ÛäT\T eT+ps¡T nsTTq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

|òüTq+>± ‘Ó\+>±D dü+ãsê\T ‘Ó\ÿ|ü*¢ |òæÁãe] 18(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT ‘Ó\+>±D |ü+&ÉT>∑ yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+~q ‘·s¡Tyê‘· eT+&É\+˝À ≥|üø±j·T\T, u≤´+&é\‘√ nìï esêZ\ Á|ü»\T Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À eTTEyêì z≥T‘√ ‘Ó\+>±D _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+~+<äì <ë<ë|ü⁄ 60 dü+e‘·‡sê\ b˛sê≥+, yÓsTT´ eT+~ ‘Ó\+>±Dyê<äT\ ÁbÕD‘ê´>±\ e\q eT]j·TT πødæÄsY 13 dü+e‘·‡sê\ ñ<ä´eT |òü*‘·y˚T ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüºeTì nHêïs¡T. Ç~ Ä+Á<Ûä yês¡T Ç∫Ãq _ø£å ø±<äì Hêj·T≈£î\T ñ<äj·TuÛ≤qT nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ, {ÏÄsYmdt, Hêj·T≈£î\+‘ê k˛ìj·÷>±+BÛ, düTcÕàdü«sêCŸ, Á|ü<ÛëqeT+Á‹øÏ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. <ë<ë|ü⁄ 60 dü+e‘·‡sê\ b˛sê≥+, yÓsTT´ eT+~ ‘Ó\+>±Dyê<äT\ ÁbÕD‘ê´>±\ e\q eT]j·TT πødæÄsY 13 dü+e‘·‡sê\ ñ<ä´eT |òü*‘·y˚T ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüºeTì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T X‚wües¡›Hé, lìyêdt¬s&ç¶, düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T dü÷s¡´Á|üø±XŸ, neTπs+<äsY, sêE, _C…|æ Hêj·T≈£î\T >√|æ, #·+Á<äX‚KsY, ñy˚TXŸ, m_$|æ Hêj·T≈£î\T $wüßíes¡›Hé, düT<äs¡ÙHé>ö&é, sêE, sêeTT\T, s¡$, Á|üø±XŸ, <˚$, düT+<äsY, $y˚ø˘, JeHé, n~Ûø£ dü+K´˝À ‘Ó\+>±Dyê<äT\T á dü+ãsê\˝À bÕ≥T nìï bÕغ\ Hêj·T≈£î\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ø=+<äTs¡TZ |òæÁãe] 19(ôd’ÿq÷´dt) : nÁ|üø£{Ï‘· $<äT´‘Y ø√‘·≈£î ìs¡düq>± eT+&É\ _CÒ|æ Ä<ä«s¡´+˝À ø=+<äTs¡TZ $<äT´‘Y düuŸùdºwüDY m<äT≥ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü≤»¬s’q _CÒ|æ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù les¡úHé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T Á|üuÛÑT‘·«+>± #Ó|üŒ≈£î+≥Tqï ø±sÁ¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T e´‹πsø£ #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·T+<äì Äs√|æ+#ês¡T. ìs¡+‘·s¡+>± ‘=$Tà~ >∑+≥\ e´ekÕj·÷ìøÏ $<äT´‘Y n+<äCÒkÕÔeTì n~Ûø±s¡ |ü>±Z\T

#˚|ü{Ϻq ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ø£˙dü+ nsTT<äT >∑+≥\T ≈£L&Ü düs¡|òüsê #˚j·T&É+ ˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. |ü+≥ #˚\≈£î ˙s¡T sêø£eTT+<˚ $<äT´‘Y b˛‘·T+<äì Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ e´ekÕj·T+ @˝≤ #˚kÕÔs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. n|üŒ\T ‘Ó∫à ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{≤ºs¡ì $<äT´‘Yø√‘·\‘√ |ü+≥\T m+&çb˛‘˚ ¬s’‘·T\T ãC≤s¡T˝À |ü&Ü*‡ edüTÔ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. uÛÑ÷bÕ˝Ÿ#ê], ã\«+‘Y¬s&ç¶, uÀj·T X¯+ø£sY, lXË’\+, Á|üuÛÑT*+>∑+ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

cÕ<éq>∑sY, |òæÁãe] 19(ôd’ÿq÷´dt) : |òüs¡÷UŸq>∑sY eT+&É\ |ü]~Û˝Àì yÓ*»s¡¢ Á>±eT+˝À nHês√>∑´+‘√ eTè‹#Ó+~q sêeTT\eTà ≈£î≥T+u≤ìøÏ ÄyéTÄBà |ü<Ûäø£+ <ë«sê ◊<äTy˚\ Ä]úø£ düVü‰j·÷ìï n+~+∫q≥T¢ Á>±eT düs¡Œ+#Y q]‡+\T>ö&é ‘Ó*bÕs¡T. nHês√>∑´+‘√ eTè‹#Ó+~q sêeTT\eTà ≈£î≥T+u≤ìøÏ ÄyéTÄBà ;Ûe÷ jÓ÷»q |ü<Ûäø£+ <ë«sê ◊<äT y˚\ s¡÷bÕj·÷\qT ≈£î≥T+;≈£î\≈£î n+~+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±eT eTVæ≤fi≤ düe÷K´ u≤\eTDÏ, ìs¡», ø£fi¯eTà ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á &ÉãT“\qT yês¡T nedüsê\≈£î $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

|òüTq+>± »eTT\eTà }πs–+|ü⁄ $<ë´s¡Tú\T \ø£å´+‘√ #·<äyê* nsTT», |òæÁãe] 19 (ôd’ÿq÷´dt) : nsTT» |ü≥ºD+˝Àì ø=‘·Ô>± yÓ\dæq »eTT\eTà Á|ü‹wüº\T eTT–XÊsTT. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± Ä\ j·T+ <ä>∑Zs¡ qT+&ç l »eTT\eTà, m\¢eTà, |üs¡T X¯ósêeTT\ ñ‘·‡e $Á>∑Vü‰\T |ü⁄s¡M<ÛäT\ >∑T+&Ü }πs–+|ü⁄ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ô|<ä› m‘·TÔqï uÛÑ≈£îÔ\T sêe&É+‘√ Ä\j·T+ øÏøÏÿ]dæb˛sTT+~. |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷\T eTT–+|ü⁄˝À uÛ≤>∑+Ä ã*Vü≤s¡D ø±s¡´Áø£eT+ y˚Tø£b˛‘·T\qT ã* Ä#êÃs¡T.

nq+‘·s¡+ Ä\j·T ìsêàD<ë\≈£î ø£$T{Ï düuÛÑT´\T uÛÀ»q ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. uÛÑ≈£îÔ\≈£î |üP]Ô kÕúsTT˝À nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ dæ+–˝Ÿ $+&√ #Ó’s¡àHé <ä+|ü‘·T\T »Hês¡›Hé¬s&ç¶, Ç‘·s¡ Hêj·T≈£î\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. Ä\j·T ø£$T{Ï yÓT+ãs¡T¢ Hê>∑qï>ö&é, πøÄsY yÓ+ø£fÒXŸ, >∑&ɶMT~ yÓ+ø£fÒXŸ, lìyêdüT\T, eT<ÛäT>ö&é, düyê] >ö&é, Á|ü‘ê|ts¡y˚TXŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ÄeTq>∑\T¢ |òæÁãe] 19(ôd’ÿq÷´dt) : Á|ü‹ $<ë´]ú \ø£å´+‘√ #·<äTe⁄‘˚ J$‘·+˝À ñqï‘· •Ksê\≈£î #˚s¡Tø√e#·Ãqì sêÁwüº j·TTe»q ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî\T e+o#·+<é¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. \ø£å´+˝Òì J$‘·+ e´s¡úeTìeÄ, ø£wüº|ü&ç ø±≈£î+&É Çwüº+>± #·~$ \øå±´ìï HÓs¡y˚s¡Tà ø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. ÄeTq>∑˝Ÿ eT+&É\+ ø£&ÜÔ˝Ÿ Á>±eT+˝Àì Á_*j·T+{Ÿ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ Á|ü<∏äeT yê]¸ø√‘·‡e+ m+_@ >±¬s¶Hé˝À »]–+~. yê]¸ø√‘·‡yêìøÏ

eTTK´ n‹~Û>± Vü≤»¬s’q e+o#·+<é¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTìwæ J$‘·+˝À $<ë´]ú <äX¯ ø°\ø£yÓTÆq<äì á <äX¯˝À Á|ü‹ $<ëj·T]ú eT+∫ì ÄXÊ«~+#ê\ì Çwüº+>± #·~$ |üØø£å\˝À n‘·´~ø£ e÷s¡Tÿ\T kÕ~Û+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. eTø£Ôe÷<Ûäs¡+, düs¡Œ+#Y q]‡+Vü≤à, yês¡T¶ düuÛÑT´\T eT˝Ò¢wüZW&é, sêeTø£èwüí, C≤Vü≤+^sYu≤u≤, Hêj·T≈£î\T j·÷<ä–] ¬s&ç¶, yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, ø£fi≤XÊ\ Á|üì‡bÕ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫q ‘·Vü≤dæ˝≤›sY ‘·Vü≤dæ˝≤›sY>± lXË’\+ n\+|üPsY, |òæÁãe] 19 (ôd’ÿq÷´dt) : |ü≥ºD+˝Àì ‘·Vü≤dæ˝≤›sY ø±sê´\j·÷ìøÏ ø=‘·Ô ‘·Vü≤dæ˝≤›sY>± l<ÛäsY |ü<ä$ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. áj·Tq ì»e÷u≤<é õ˝≤¢ q+~ù|≥ qT+&ç sêe&É+ »]–+~. >∑‘·+˝À yêe÷¬s&ç¶ <ä¬sŒ*¢˝À &ç|üP´{° ‘·Vü≤dæ˝≤›sY>± $<ÛäT\T

ìs¡«Væ≤+#ês¡T. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ ø√dü+ Çø£ÿ&çøÏ sêe&É+ »]–+<äì eT+&É\+˝À mìïø£\T düC≤e⁄>± »]π>+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì ¬syÓq÷´ dæã“+~ì Ä<˚•+#ês¡T. Á|ü»\ düeTdü´\T |ü]cÕÿ]+#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

*+>±\, |òæÁãe] 19(ôd’ÿq÷´dt) : ‘·Vü≤dæ˝≤›sY>± |üì#˚dæq C≤q|üŒ q\¢>=+&É õ˝≤¢≈£î ã~© ø±>± s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ sêCÒ+<äs Yq>∑sY eT+&É\+˝À m\ø£åHé &ç{Ï>± |üì#˚dæq lXË’\+ |ü<√qï‹ô|’ *+>±\ ‘·Vü≤dæ˝≤›sY>±

eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT ã~© u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“+>± $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛÑ÷ |ü]cÕÿsê\≈£î dü+ã+~+∫q düeTdü´\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |ü]cÕÿ]+#ê\ì Á|ü»\T düVü≤ø£]+#ê\ì ‘·Vü≤dæ˝≤›sY ‘Ó*bÕs¡T.


8

>∑Ts¡Tyês¡+ 20`02`2014

Á{Ïã÷´q˝Ÿ rs¡TŒqT |ü⁄q: düMTøÏå+#ê* ‘Ó\+>±Dyê<äT\ nq+<äùV≤fi¯ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± sê´©\T ` Á|ü<äs¡Ùq\T

dæ|æ◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£˝…ø£ºπs{Ÿ eTT≥º&ç eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, |òæÁãe] 19(ôd’ÿq÷ ´dt) : nH˚ø£ b˛sê{≤\ |òü*‘·+>± kÕ~Û+#·T≈£îqï kÕ>∑T˙{Ï »˝≤\ô|’ Á_CÒwt≈£îe÷sY Á{Ïã÷´q˝Ÿ Ç∫Ãq rs¡TŒ e\¢ sêÁwüº+ nìï s¡ø±\T>± qwüºb˛yê*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì dæ|æ◊ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´\T #ê&É yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ nHêïs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ndüeTs¡ú‘· e\¢ Á{Ïã÷´q˝Ÿ m<äT≥ ‘·eT yê<äqqT ã\+>± $ì|æ+#·ø£b˛e&É+ e\¢ H˚&ÉT sêÁcÕºìøÏ nHê´j·T+ »]–+<äì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. »\j·T»„+˝À uÛ≤>∑+>± ìsêàD+ »s¡T>∑T‘·Tqï ÁbÕC…≈£îº\≈£î e+<ä {Ïm+dæ\ ìø£s¡ »˝≤\qT πø{≤sTT+#ê\H˚ Á|ü<Ûëq &çe÷+&é‘√ dæ|æ◊ #˚|ü{Ϻq Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ uÛ≤>∑+>± ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ø£˝…ø£ºsY

ø±sê´\j·T eTT≥º&çøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·÷ìï eTT≥º&ç+∫q ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ñ<˚›•+∫ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á{Ïã÷´q˝Ÿ Ç∫Ãq rs¡TŒ e\¢ eTVü‰sêÁwüº, ø£sêï≥ø£ sêÁcÕº\≈£î ˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡T‘·T+<äì n<˚ düeTj·T+˝À bÕ\eT÷s¡T, q\¢>=+&É õ˝≤¢\ ¬s’‘ê+>∑+‘√ bÕ≥T Ä+Á<Ûä, sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘ê\ ¬s’‘·T\T rÁe+>± qwüºb˛yê*‡ ek˛Ô+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. yÓ+≥H˚ Á_CÒwt≈£îe÷sY Á{Ïã÷´q˝Ÿ rs¡TŒqT |ü⁄q: düMTø£å #˚dæ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, q\¢>=+&É õ˝≤¢\≈£î Hê´j·TyÓTÆq ˙{Ï yê{≤qT ø£*Œ+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. n<˚ düeTj·T+˝À bÕ\eT÷s¡T m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+ düπs« |üqT\qT y˚>∑e+‘·+ #˚dæ ÁbÕC…≈£îº ìsêàD+

#˚|ü≥º&É+‘√ bÕ≥T ø£\«≈£î]Ô, HÓfÒº+bÕ&ÉT, ;Ûe÷, ø√sTT\kÕ>∑sY m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±\qT HêD´‘· Á|üe÷D≤\‘√ ì]à+#·&É+‘√ bÕ≥T yê{Ïì |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î ø±yê*‡q ì<ÛäT\qT πø{≤sTT+#ê\ì ø√sês¡T. õ˝≤¢˝À 35 \ø£å\ mø£sê\ kÕ>∑T uÛÑ÷$T ñqï|üŒ{ÏøÏ q~ »˝≤\T $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚ |ü]dæú‘·T˝À¢ ˝Òø£b˛e&É+ e˝Ò¢ nH˚ø£ \ø£å\ mø£sê\ uÛÑ÷eTT\T ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± e÷]b˛ j·÷j·Tì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ dü]Vü≤<äT›\qT ‘ê≈£î‘·÷ ø£èwüí, ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä ˝≤+{Ï Jeq<äT\T düTe÷s¡T 294 øÏ.MT Á|üeVæ≤düTÔq ï|üŒ{ÏøÏ ø£èwüíuÒdæHé˝À n‘·´~Ûø£ |ü]yê Vü‰ø£ ÁbÕ+‘·+ ø£*– ñqï ˙{Ïì e÷Á‘·+ $ìjÓ÷–+#·Tø√˝Òì dæú‹˝À ñqïeTì nHêïs¡T. ã#êe‘Y Á{Ïã÷´q˝Ÿ >∑‘·+˝À

»\ |ü+|æD°˝À uÛ≤>∑+>± psê\ ÁbÕC…≈£îº≈£î 18.75 {Ïm+dæ\ ˙{Ïì πø{≤sTT+#·>± ÁbÕC…≈£îº ìsêàD+ e÷Á‘·+ 11 {Ïm+dæ\πø |ü]$T‘·+ ø±e&É+‘√ bÕ≥T sêCÀ*ã+&É eT*¢ +|ü⁄ |ü<∏äø£+ <ë«sê 15.9 {Ïm+dæ\ ˙{Ïì $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚ neø±X¯+ ñqï|üŒ{ÏøÏ düsêdü]>± 2 ÁbÕC…≈£îº\ <ë«sê \ø£å mø£sê\≈£î ≈£L&Ü |üP]Ô kÕúsTT˝À ùd<ä´+ #˚ùd |ü]dæú‹ ˝Ò<äHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ás¡¢ q]‡+Vü‰à, düVü‰j·T ø±s¡´<äs¡TÙ\T ø£+<ë\ sêeTø£èwüí, u≤\q]‡+Vü‰à, õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T j˚Tdüj·T´, ãw”sY, q]‡+Vü‰à¬s&ç¶, |ü≥ºD ø±s¡´<ä]Ù |üs¡y˚TXŸ>ö&é, m◊mdtm|òt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù qπsXŸ, yÓ’m|òt n<Ûä´≈£åî\T uÛÑ÷ù|XŸ, |òüj·÷CŸ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, |òæÁãe] 19(ôd’ÿq÷´dt) : ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ _\T¢ ˝Àø˘düuÛÑ˝À ÄyÓ÷<ä+ bı+<ä&É+ô|’ Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ‘Ó\+>±Dyê<äT\T uÛ≤Ø Á|ü<äs¡Ùq\T, u…’ø˘sê´©\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô ‘Ó\+>±D ìHê<ë\‘√ Vü≤√¬s‹Ô+#ês¡T. ‘Ó\+ >±D sêÁwüº+ @sêŒ≥T ø√dü+ ã*<ëHê\T #˚dæq neTs¡Ms¡T \qT düà]dü÷Ô ‘Ó\+>±Ds êÁcÕºìï neTs¡Ms ¡T\≈£î n+øÏ‘·+ #˚düTÔqï≥T¢ |ü\Te⁄s¡T Á|üø£{Ï+ #ês¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @sêŒ≥T ø√dü+ düVü≤ ø£]+∫q Á|ü‹ bÕغøÏ ‘Ó\+>±Dyê<äT\T ø£è‘·»„ ‘·\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. 1969 qT+&ç ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T ø√dü+ <äX¯\ yê]>± ñ<ä´e÷\T edüTÔH˚ ñqïj·Tì m|üŒ{Ï|ü⁄Œ&ÉT kÕ«s¡ú sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï ‘·eT |ü<äe⁄\ ø√dü+ ‘êø£≥Tº ô|≥º&É+ »]–+<äHêïs¡T. ø±˙ Á|üdüTú‘· <äX¯ ñ<ä´e÷ìï sê»ø°j·T bÕغ\T ÁbÕs¡+_Û+∫q|üŒ{ÏøÏ $<ë´s¡Tú\T, ñ<√´>∑ dü+|òü÷\T, ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ‘·eT uÛÑT»düÿ+<ë\ô|’ ñ<ä´e÷ìï q&ç|æ+#·&É+‘√

eT+∫ ˙{Ï m<ä›&çì ìyê]+#·+&ç

∫qï sêÁcÕº e\¢ md”‡,md”º, _dæ\ Á|ü‹ì‘·´+ _&ç ø±]à≈£î\ <Ûäsêï >∑<ë«\ s¡÷s¡˝Ÿ |òæÁãe] 19(ôd’ÿq÷´dt) : >∑<ë«\ eT+&É\ |ü]~Û˝À kÕúìø£ $X¯«ÁãVü≤àD ø£$T{Ï Vü‰˝Ÿ˝À _dæ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T XÊ´+ ≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ∫qï sêÁwüº\ @sêŒ≥T e\¢ md”‡, md”º, _dæ, yÓTÆHê]º\ Á|ü»\T Ä]úø£, sêC≤ø°j·T Hê´j·Tø£‘·« \øå±´D\T düe÷K´ n_Ûeè~› kÕ<ä´+ nHêïs¡T. ∫qï sêÁwüº\ e\¢ nH˚ø£ ñ|üjÓ÷>±\T ñHêïj·THêïs¡T. <˚X¯+˝À ∫qï sêÁwüº |ü]dæú‹ |ü]o*ùdÔ ô|<ä› sêÁwüº\ ø£+fÒ ∫qï sêÁcÕº\T n_Ûeè~›˝À eTT+<äTHêïj ·THêïs¡T. 6 <äXÊã›\ ø£fi¯ düVü≤ø±s¡+ nsTTq y˚fi¯ #·]Á‘·˝À m+<äs√ y˚T<ëe⁄\T, $<ë´s¡Tú\T neTs¡T˝…’Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D ˝Àø˘düuÛÑ˝À nyÓ÷

<ä+ bı+~. ∫s¡ø£fi¯ dü«|üï+ HÓs¡yÓ]q yÓfi¯ neTs¡T˝…’q yê]øÏ ìyê]ŒdüTÔHêïHêïs¡T. ‘Ó\+>±D |ü⁄DìsêàD+˝À Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ôd’ì≈£î\ e˝Ò¢ eTT+<äT+&ç md”‡, md”º, _dæ, yÓTÆHê]º, ñbÕ<Ûë´j·T, ñ<√´>∑, ø±]àø£ $<ë´]ú esêZ\T ‘·eT e+‘·T bÕÁ‘· b˛wæ+#ê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘ê\Tø± n<Ûä´≈£åî\T $H√<ë#ê], md”‡, md”º, _dæ esêZ\ düeTq«j·Tø£s¡Ô yê*àøÏ, _dæ dü+|òüT\ n<Ûä´≈£åî\T #Óqï>ö&é, _dæ dü+|òüT\ n<ä´≈£åî\T ns¡Ãq>ö&é, ‘·~‘·s¡ Á|üC≤dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T Ç+<äT˝À bÕ˝ÀZHêïs¡T.

˙{Ï{≤´+≈£î ÁbÕs¡+uÛÑ+ cÕ<éq>∑sY, |òæÁãe] 19(ôd’ÿq÷´dt) : cÕ<éq>∑sY |ü≥ºD+˝Àì mdæº u≤\Ts¡ edü‹ >∑èVü≤+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ø=‘·÷Ôs¡T eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT Ms¡¢|ü*¢ X¯+ø£sY ‘·q dü«+‘· Ks¡TÃ\‘√ Á‘ê>∑T˙{Ï {≤´+≈£îqT eT+>∑fi¯yês¡+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. edü‹>∑èVü≤+˝À $<ë´s¡Tú\ düeTdü´qT >∑T]Ô+∫ dü«#·Ã+<ä+>± eTT+<äTø=∫à ¬s+&ÉTy˚\ ©≥sY\ kÕeTs¡ú´+>∑\ ˙{Ï{≤´+≈£îqT 30y˚\ s¡÷bÕj·÷\≈£î πø{≤sTT+∫ @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˙{Ï {≤´+≈£î\qT dü~«ìjÓ÷–+#·Tø√yê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &çdædæ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù õ˝Ò¢\ yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, Hêj·T≈£î\T #·+<äT˝≤˝ŸHêj·Tø˘, >∑DÒwt, eT<äTdü÷<äHé¬s&ç¶, ÁXÊeHé≈£îe÷sY, Hê´j·Tyê~ n+»j·T´, n˝≤«\ <äs¡ÙHé>ö&é, e÷<Ûäe⁄\T, sêeTT\T>ö&é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä‘·à≈£LsY |òæÁãe] 19(ôd’ÿq÷´dt) : _&ç ø±]à≈£î\ Hê´j·TyÓTÆq &çe÷+&é\qT |ü]cÕÿ] +#ê\ì ø√s¡T‘·÷ ãT<Ûäyês¡+ Ä‘·à≈£LsY ‘·Vü≤d” ˝≤›sY ø±sê´\j·T+ eTT+<äT _&ç ø±]à≈£î\T <Ûäsêï #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“+>± _&ç ø£±]àø£ dü+|òüT+ eT+&É\ Hêj·T≈£î\T n»jYT ≈£îe÷sY, lVü≤] ‘·~‘·s¡T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ _&ç ø±]à≈£î\ Hê´j·TyÓTÆq &çe÷+&é\qT sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·T+ nHêïs¡T. 1000 _&ç\≈£î ø£˙dü y˚‘·q+ 200 s¡÷bÕj·T\T Çyê«*‡ ñ+&É>± πøe\+ HêeT e÷Á‘·|ü⁄ y˚‘·Hê\T #Ó*¢düTÔ j·÷»e÷qT\≈£î ø±]à≈£î\≈£î rÁe Á<√Vü≤+ #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T.

sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ _&ç ø±]à≈£î\ düeTdü´\qT |ü]cÕÿ]kÕÔeTì Vü≤$T\T Çe«&É+ ‘·bÕŒ düeTdü´\qT |ü]cÕÿ]+#·&É+ ˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. _&ç j·÷»e÷qT\T ø±]à≈£î\ #·≥º\qT neT\T #˚j·T&É+˝À |üP]Ô>± $|òü\+ nj·÷´s¡ì j·÷»e÷qT\≈£î e‘·TÔdüT |ü\T≈£î‘·THêï ˝ÒãsY n~Ûø±s¡T\T ñqï ˇø£ÿfÒ ˝Ò≈£îqï ˇø£ÿfÒ nHêïs¡T. yê] düeTdü´\T |ü]cÕÿ]+#˚+‘· es¡≈£î düeTdü´\qT ñ<äè‘·+ #˚kÕÔeTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ kÕÔìø£ ‘·Vü≤d”˝≤›sY s¡$øÏ $q‹ |üÁ‘·+ n+~+#ês¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À _&ç ø£±]àø£\T dü‘·´+, ≈£îs¡TeT÷]Ô, u≤wüÿsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ø√&˚s¡T,|òæÁãe] 19(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\+˝Àì r>±\ |ü*¢ Á>±eT+˝À á HÓ\ 23q dü‘·´kÕsTT ùdyê dü+düú Ä<ä«s¡´+˝À ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_s¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ìs¡«Vü≤≈£î\T áX¯«s¡j·T´, ˝øÏåà|ü‹, yÓ+ø£{Ÿsêe⁄\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ dü‘·´kÕsTT dü+#ês¡ yÓ’<ä´ yês¡T ùdyê\T n+~düTÔHêï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

πøX¯+ù|≥, |òæÁãe] 19(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø£+øÏsê´\‘ê+&ÉqT ø±+Á¬>dt bÕغ ø=‘·÷Ôs¡T eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT Ms¡¢|ü*¢ X¯+ø£sY eT+>∑fi¯yês¡+ dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± –]»q ø±\˙˝À¢ì eTVæ≤fi¯\T yê]øÏ |òüTq+>± kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. m+‘√ eT+~ myÓTà ˝Ò´\T, Hêj·T≈£î\T ‘ê+&Ü˝À¢ì –]»qT\ qT z≥T u≤´+≈£î\T>± yê&ÉT≈£î+≥T Hêïs¡ì, mìïø£\ düeTj·T+˝À Vü‰$T*#˚à Hêj·T≈£î\T ‘·s¡Tyê‘· ø£ì|æ+#·s¡ì,

eT\›ø£˝Ÿ |òæÁãe] 19(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ πø+Á<ä+ qT+&ç ãT<Ûäyês¡+ •e Bø£å d”«ø£]+∫q kÕ«eTT\T bÕ<äj·÷Á‘· <ë«sê lXË’\+ |ü⁄D´πøåÁ‘·ìøÏ ãj·T\T <˚sês¡T. eT+&É\+˝Àì ô|<ä›<=&ç¶ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q •ekÕ«eTT\T, eT\›ø£˝Ÿ≈£î #Ó+~q düTe÷s¡T 50 eT+~ kÕ«eTT\T á j·÷Á<ä <ë«sê ãj·T\T <˚sês¡T. yê]øÏ yê] ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T eT+>∑fi¯ Vü≤s¡‘·T\T Ç∫à yê]øÏ $&√ÿ\T |ü*ø±ÿs¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT •yê\j·T+˝À eTVü≤|üP»\T, eT+>∑fi¯ Vü≤s¡‘·T\T, $X‚wü |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± |ü\Te⁄\T •euÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

~–«»j·T+>± |üP]Ô #˚dæq+<äT≈£î ÄyÓT yê]øÏ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. nôVA_\¢+ eTsƒ¡+ $T–*q eTsƒê\ e˝Ò¢ n_eè~› #Ó+<äT‘·T+<äì Äø±+øÏå+#ês¡T. nôVA_\¢+ ùdyê düe÷»+ Ä<ä«s¡´+˝À ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~›øÏ eT+p¬s’q 5 \ø£å\‘√ ì]à+∫q ø£eT÷´ì{Ï Vü‰˝ŸqT ÄyÓT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À nôVA_\¢+ |”sƒê~Û|ü‘·T\T s¡+>±Hê<∏é BøÏå‘·T\T, Ä]¶y√ _Ûøå±´Hêj·Tø˘, ÇHé#ê]® ‘·Vü≤d”˝≤›sY, e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ #Ó’s¡àHé >∑&ɶ+ ø£èwüí¬s&ç¶, e÷J eTTì‡bÕ˝Ÿ #Ó’s¡àHé, sêe÷+»H˚j·TT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

cÕ<éq>∑sY |òæÁãe] 19(ôd’ÿq÷´dt) : πøX¯+ù|{Ÿ eT+&É\+ ‘ê{Ï>∑&ɶ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q ø£fi¯ø±s¡T&ÉT bÕ|æø£+{Ï X‚KsY≈£î ãT<Ûäyês¡+ cÕ<éq>∑sY |ü≥ºD+˝À >±j·T≈£î\T, ø£fi≤ø±s¡T\T Á|ü»\T, nX¯èìyê\]Œ+#ês¡T. X‚KsY ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T $wüj·T+˝À ‘·q<Ó’q XË’*˝À ñ<ä´e÷ìï q&ç|æ+∫q >=|üŒ ø£fi≤ø±s¡T&ç>± ù|s¡Tbı+<ës¡T. n˝≤+{Ï e´øÏÔ ‘Ó\+>±D e∫Ãq ‘ês¡TD+˝À eTè‹ #Ó+<ë&É+ cÕ<éq>∑sY |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T XÀø£düeTTÁ<ä+˝À eTTì–b˛j·÷´s¡T. ãT<Ûäyês¡+ Á|üuÛÑT‘·« ndüT|üÁ‹ qT+∫ X¯ej·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ìyê\]Œ+∫q yê]˝À ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ê]® n+»j·T´ j·÷<äyé, _CÒ|æ õ˝≤¢ Á|ü<ëqø±s¡´<ä]Ù les¡úHé¬s&ç¶, qπs+<äsY, ø£fi¯ø±s¡T\T $eT\ø£ÿ, •eHê>∑T\T, lìyêdt¬s&ç¶, »+–¬s&ç¶, kÕ«$T, kÕsTT#·+<é, {ÏC…dæ õ˝≤¢ #Ó’s¡àHé sêCÒ+<äsY¬s&ç¶, Á|üC ø£$ C…’sêE, Á|ü»\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

23q ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_s¡+

–]»qyê&ÉqT dü+<ä]Ù+∫q Ms¡¢|ü*¢ X¯+ø£sY

eT+Á‹ &ç.¬ø ns¡TD

ø£fi¯ø±s¡T&ÉT bÕ|æø£+{Ï X‚Ks¡T≈£î nX¯èìyê[

}≥÷ÿsY, |òæÁãe] 19(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\+˝Àì |ü–Z&çeTÁ] Á>±eT+˝À ˙{Ï ø√s¡‘· #ê˝≤ ñ+<ëì |ü\T kÕs¡T¢ Á>±eTdüTÔ\T n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*|æq n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äì ø±e⁄q ñqï‘ê~ø±s¡T\T düŒ+~+∫ ˙{Ï m<ä›&çì ìyê]+#ê\ì Á>±eTdüTÔ\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

bÕ<ä j·÷Á‘· <ë«sê ãj·T\T <˚]q •ekÕ«eTT\T

–]»q‘ê+&Ü˝À¢ì düeTdü´˝…’q eTTs¡T>∑T ˙{Ï ø±\«\T, s√&ÉT¢, Á‘ê>∑T˙s¡T, M~ÛB«bÕ\e+{Ï eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷ \T˝Òø£ rÁe Çã“+<äT\qT m<äTs√ÿ+≥T HêïeTì yê] düeTdü´\qT Hêj·T≈£î\eTT +<äT+#ês¡T. BìøÏ nj·Tq düŒ+~dü÷Ô ‘ê+&Ü˝À¢ eTTK´+>± @s¡Œ&ÉT‘·Tqï Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´\qT düeT÷\+>± ‘=\–kÕÔqì, ‘ê+&Ü˝À ˙{Ïì\«ø√dü+ {≤´+≈£î ø£{ϺkÕÔqì, yÓ+≥H˚ |üqT\T ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. Á|ü»\T

ˇ|ü≈£î+fÒ e#˚à XÊdüqdüuÛÑ mìïø£˝À¢ myÓTà˝Ò´>± b˛{°#˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &çdædæ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù õ˝Ò¢\ yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, Hêj·T≈£î\T #·+<äT˝≤˝ŸHêj·Tø˘, >∑DÒwt, eT<äTdü÷<ä Hé¬s&ç¶, ÁXÊeHé≈£îe÷sY, Hê´j·Tyê~ n+»j·T´, n˝≤«\ <äs¡ÙHé>ö&é, e÷<Ûäe⁄\T, sêeTT\T>ö&é, Hêj·T≈£î\T sêEHêj·Tø˘, yês¡T¶ düuÛÑT´\T uÛ≤düÿsY, πs&Ü´, >√bÕ˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä\j·÷ dü+|üs¡ø£åD+ ø±s¡´Áø£eT+˝À yê≥sY ôw&é ø±]à≈£î\≈£î ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê* >∑<ë«\{ÖHé |òæÁãe] 19(ôd’ÿq÷´dt) : >∑<ë«\ |ü≥ºD+˝À ô|<ä› nÁ>∑Vü≤s¡+˝À nôVA_\ eTsƒ¡+ l \øÏåàqs¡dæ+Vü≤kÕ«$T <˚yê\j·T+˝À >∑‘· eT÷&ÉT s√E\ qT+∫ ìs¡«Væ≤düTÔqï Ä\j·÷ dü+|üs√ø£åD+ $Á>∑Vü≤ Á|ü‹wüº\T |òüTq+>± »]>±sTT. á ñ‘·‡yê\≈£î &ç.¬ø ns¡TD eTTK´n‹~>± bÕ˝ÀZìï Á|ü‘˚´ø£ |üPC≤\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nôVA_\¢+ eTsƒ¡+˝À <˚yê\j·T |ü]düs¡ ÁbÕ+‘·+ #ê˝≤ ∫qï~>± ñ+&˚<äì Á|üdüTÔ‘·+ eTsƒêìï |üP]ÔkÕúsTT˝À n_Ûeè~› #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. nôVA_\¢+ qT+&ç |”sƒê~Û|ü‘·T\T $#˚Ãdæ á ø±s¡´Áø£e÷ìï

‘Ó\+>±D sêÁwüº+ dæ~›+∫+<äì yês¡T n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. sê»´düuÛÑ˝À ‘Ó\+>±D _\T¢qT n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔqï yê]øÏ ‘Ó\+>±D˝À ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓãT‘êeTì á dü+<äs¡“+>± ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT yê] nø±+ø£åqT >∑T]Ô+∫ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D _\T¢qT bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À Á|üy˚X¯ô|{Ϻq+<äT≈£î _\T¢ ÄyÓ÷<ä+≈£î düVü≤ø£]+∫q _C…|æ ‘·~‘·s¡ bÕغ\≈£î yês¡T ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|ü<äs¡Ùq\T ìs¡«Væ≤+#·>± dæ|æ◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À bÕغ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´\T #ê&É yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+>± @s¡Œ&ÉqTqï ‘·s¡TD+˝À uÛÑ$wü´‘·TÔ ‘Ó\+>±D nìï s¡ø±\T>± n_Ûeè~› ~X¯>± q&ç|æ+#˚+<äT≈£î nìï sê»ø°j·T |üøå±\T ø£*dæ ø£≥Tº>± |üì#˚dæ á ÁbÕ+‘· Á|ü»\ ø£\\qT kÕø±s¡+ #˚j·÷\ì yês¡T $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

{ÏÄsYm˝Ÿ$ ø£$T{Ï mìïø£ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, |òæÁãe] 19 (ôd’ÿq÷´dt) : ‘Ó\+>±D sêÁwüº eTT ˝Àø˘<ä˝Ÿ $<ë´]ú $uÛ≤>∑+ ø£$T{Ïì ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT @qTï≈£îHêïs¡T. bÕغ >ös¡e n<Ûä´≈£åîsê*>± Ç+~sê B*|t ≈£îe÷sY eT]j·TT $<ë´]ú $ uÛ≤>∑+ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T •eÁ |ükÕ<é Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åîì>± qπsXŸ, õ˝≤¢ ñbÕ <Ûä´≈£åî\T>± ø£+#Ó n+CH˚j·T T\T, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± yÓ+ø£fÒXŸ, ø√X¯è≤~Ûø±]>± »>∑ BXŸ, ø±s¡´<ä]Ù>± ø£eT˝ŸHê<∏é, ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ø±s¡´<ä]Ù s¡|òüTT, ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T>± düTì˝Ÿ, uÛ≤düÿsY, sêE, düT<Û ëø£sY, ø£èwüí\qT mqTï≈£îHêïs¡T.

Ä‘·à≈£LsY |òæÁãe] 19(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\+˝À yê≥sY ôw&é˝À |üì#˚ùd ndæôdº+{Ÿ ø±]à≈£î\≈£î y˚‘·Hê\T ô|+∫ ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\ì Ä dü+|òüT+ eT+&É˝≤<ä´≈£åî\T eT˝Ò¢wt yÓ\¢&ç+#ês¡T. eT+&É\+˝À |üì#˚düTÔqï yê≥sY ôw&é ø±]à≈£î\‘√ ø£*dæ ÁbÕC…≈£îº n~Ûø±]øÏ $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> >ös¡e y˚‘·q+ s¡÷. 6,900 Çe«\ì |üì#˚ùd kÕe÷s¡Δ´ìï ã{Ϻ n\yÓHé‡\T #Ó*¢+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Äj·Tq‘√bÕ≥T yÓ+ø£fÒwt, j·TTπ>+<äsY ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

eT+∫ ˙{Ï m<ä›&çì ìyê]+#·+&ç <˚es¡ø£Á<ä , |òæÁãe] 19(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\+˝Àì |ü\T Á>±e÷\˝À ˙{Ï m<ä›&ç#ê˝≤ ñ+<ëì ‘ê>∑T˙{Ï ø√dü+ e´ekÕj·T uÀs¡¢ô|’ Ä<ës¡|ü&Ü*‡ edüTÔ+<äì ø±e⁄q n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ Äj·÷ Á>±e÷\˝Àì #˚‹|ü+|ü⁄\≈£î eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚sTT+#ê\ì Á>±eTdüTÔ\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

<√eT\ ìyês¡D #·s¡´\T @$?

n&ܶ≈£î\, |òæÁãe] 19 (ôd’ÿq÷´dt) eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø£+<ä÷s¡T Á>±eT •yês¡T˝À yÓ\dæq yÓ+ø£fÒX¯«s¡ Vü≤#·ÃØdt ø√fi¯bòÕs¡+ j·÷»e÷q´+ s√Es√E≈£î yê] ÇcÕºqTkÕs¡+>± e´eVü≤]düTÔ Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\ ÁbÕD≤\‘√ #Ó\>±≥e÷&ÉT‘·THêïs¡ì eT+&É\ {°&ç|æ Á|ü#ês¡ ø±s¡´<ä]Ù uÛÑ>∑e+‘·T ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø√fi¯bòÕs¡+ #·T≥ºeTT≥Tº ø£+<ä÷s¡T, cÕø±|üPsY, ‹e÷àsTT|ü*¢‘ê+&É ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\T e⁄Hêïj·Tì ø√fi¯flbÕs¡+ e\¢ e#˚à <äTsê«düq e\¢ n+≥Tyê´<ÛäT\T Á|üã˝Ò neø±X¯+ e⁄+<äì, Ç<˚ ø£+ô|˙ ù|s¡T‘√ cÕ<éq>∑sY˝À e⁄qï ø√fi¯flbÕs¡+ |ü]dæú‹ Çø£ÿ&ç |ü]dæú‹ y˚s¡T>± e⁄+<äì ¬s+&ÉT HÓ\\≈£î ˇø£kÕ] Á>±e÷\˝À ÁùdŒ #˚j·÷\ì Ç˝≤ #˚j·T&É+ e\¢ s√>±\ u≤]q |ü&É≈£î+&Ü Á|ü»\qT ø±bÕ&Ée#·Ãì nHêïs¡T. #·s¡´\T rdüTø√yê*‡q Ä~Ûø±s¡T\T #·÷dæ#·T&ɶq≥Tº e´eVü≤]+#·&É+ düeT+»dü+ ø±<äì uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À nj·÷ Á>±e÷\ Á|ü»\≈£î s√>±\T eùdÔ <ëìøÏ |üP]Ô u≤<Ûä´‘· Ä~Ûø±s¡T\<˚qì nHêïs¡T.

C…mdæ sê´© Ä‘·à≈£LsY,|òæÁãe] 19(ôd’ÿq÷´dt) : ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ Ä$s¡“$+#·&É+‘√ ‘Ó\+>±D C…mdæ ãT<Ûäyês¡+ Ä‘·à≈£LsY |ü≥ºD+˝À sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á sê´© kÕúìø£ me÷às√« ø±sê´\j·T+ qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTT nìï $<ÛäT\T ‹s¡T>∑T‘·÷ >±+BÛ #Ís¡kÕÔ #˚s¡T≈£î+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ C…mdæ Hêj·T≈£î\T qπs+<äsY, j·TTπ>+<äsY¬s&ç¶, Äs¡TDY≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«\ eT<䛑·T‘√ k˛ìj·÷>±+BÛ Hêj·Tø£‘·«ìï ‘Ó\+>±D sêÁwüºìï Á|üø£{Ï+#·&É+ Vü≤s¡¸˙j·T+

nì yês¡T nHêïs¡T. nH˚ø£ eT+~ neTs¡Ms¡T\ ‘ê´>±\ |òü*‘·+‘√ ‘Ó\+>±D ø£fi¯ düVü≤ø±s¡+ nsTT+<äHêïs¡T. >∑‘· 60 dü+e‘·‡sê\T>± nH˚ø£ b˛sê{≤\T #˚dæq ‘Ó\+>±D neTs¡ Ms¡T\ ‘ê´>±\≈£î ì<äs¡ÙD+>± ‘Ó\+>±D n$s¡“$+∫+<äHêïs¡T. nìï esêZ\ yês¡T ø£*dæ ñ+≥T düdü´XÊ´eT\+ #˚düTÔ eTT+<äT≈£î kÕ>±\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ C…mdæ Hêj·T≈£î\T ø£èwüíj·T´, ;+¬s&ç¶, uÛÑ÷wüD+ >ö&é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

|ü≥ºD+˝À ø±qsêì bÕ]X¯ó<ä´+ |ü{Ϻ+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T ø√sTT\ø=+&É,|òæÁãe] 19 (ôd’ÿq÷´dt) |ü≥ºD+˝À bÕ]X¯ó<ä´+ ˝À|ü+ ø±s¡D+>± Á|ü<Ûëqs¡Vü≤<ës¡T\ô|’ #Ó‘·Ôù|s¡T≈£îb˛e&É+‘√ |ü≥ºD Á|ü»\T s√>±\ uÛ≤]q |ü&ÉT‘·÷ rÁe Çã“+<äT\T m<äTs¡Tÿ+≥THêïs¡T. y˚T»sY Á>±eT |ü+#êsTTr nsTTHê ≈£L&Ü |ü≥ºD πø+Á<ä+˝À bÕ]X¯ó<ä´+ e÷Á‘·+ |üP]Ô>± |ü&Éπødæ+~. eTTK´+>± Á&Ó’H˚õ e´edüú |üP]Ô>± <Óã“‹q&É+‘√ eTTs¡T>∑T˙s¡T s√&É¢ô|’øÏ bÕs¡&É+‘√ Á|ü»\T nH˚ø£ s√>±\ uÛ≤]q |ü&Ü*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. bÕ]X¯ó<ä›´+ ø√dü+ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ yês√‘·‡yê\qT #˚|ü{Ϻq ≈£L&Ü á yês√‘·‡yê\ e\¢ |ü≥ºD+˝Àì #Ó‘·ÔeTTs¡T>∑T˙{Ïì ‘=\–+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T #˚|ü{Ϻq|üŒ{Ïø° Çy˚$ Çø£ÿ&ç |ü+#êsTTr Ä~Ûø±s¡T\≈£î e÷Á‘·+ |ü≥º&É+ ˝Ò<äT. bÕ]X¯ó <ä›´+ ô|’ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔHêïs¡ì Á|ü»\T

Äs√|ædüTÔHêïs¡T. |ü≥ºD n_Ûeè~ΔøÏ #˚j·TT‘·ìyê*‡q düs¡Œ+#Y n_Ûeè~Δ ô|’ m˝≤+{Ï #·s¡´\T #˚|ü≥º≈£î+&Ü ø£˙dü+ bÕ]X¯ó<ä´ ìyês¡D ô|’ <äèwæº kÕ]+#·≈£î+&Ü e⁄+&É&É+ >∑eTHês¡Ω+. y˚T»sY Á>±eT |ü+#êsTTr nsTTq≥Te+{Ï |ü≥ºD πø+Á<ä+ ∫qïbÕ{Ï Á>±eT |ü+#êsTTr\≈£î Ä<äs¡Ù+>± ì*yê*‡+~ b˛sTT mø£ÿ&É y˚dæq >=+>∑[ nÿ&˚ nH˚ $<Ûä+>± nqï≥T¢ ‘·j·÷´¬s’+<äì yês¡T ny˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. bÕ]X¯ó<ä´+ <äèwæº kÕ]+#ê*‡q Ä~Ûø±s¡T\T ‘·eT≈£î @$T |ü≥ºq≥Tº>± e´eVü≤]düTÔ |ü≥ºD Á|ü»\T |üP]Ô>± s√>±\ uÛ≤]q |ü&ÉT‘·THêïs¡ì yês¡T nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q dü+ã+~Û‘· Ä~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ yÓ+≥H˚ bÕ]X¯ó<ä´ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{Ϻq Á|ü»\qT s√>±\ uÛ≤]q |ü&É≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

VaarthaTarangalu. Printed Published and owned by K.A.Vijayaraju Printed at S.R.Publications,Amberpet,Hyderabad, Published from H.No: 1-9-9/1/A/23. F.NO: 301, Suryasadan Near e -seva Ramnagar Hyderabad. 48. Editor.K.A.VijayaRaju Ph.040-27421188, cell:9440788196, Website: www.vaarthatarangalu.com.Email: vtarangalu.222208@gmail.com, RNI.NO:APTEL 2006/18987,

20 02 14 vaarthatarangalu web