Page 1

www.metrovaartha.co.in

NSLi˙lgi£qs ¨s∏R∂VLiªRΩÕÿ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡Liμj∂:xqs ¡˜Li x§¶¶¶Lji

aSLiºΩÀ≥¡œ ˙μR∂ªRΩáNRPV ≠sxmsn WªRΩLi NRP÷¡gji}qsÚ NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V:≤T∂—¡zms |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, AgRixqsÌ V 1 (AL`iFs©±sFs):LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ Fs™´s*Ql\ Li©y ALiμ][Œ¡œ ©´sáV ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ @μ≥∂j NSLRiLi x§¶¶¶NRPV‰ DLi»¡VLiμR∂¨s, @LiVVæªΩ[ @μj∂ aRPXºΩ ≠sVLi¿¡æªΩ[ ™´sW˙ªRΩLi ELRiVNRPVÆ©s[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s ≤T∂—¡zms μj∂Æ©s[£tsQlLi≤ÔT∂ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ A∏R∂V©´s J ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[xqsWÚ aSLiºΩ∏R∂VVªRΩLigS FsÕÿLi…”¡ ALiμ][Œ¡œ ©´sáV ¬ø¡[xqsVNRPV©yı ªy™´sVV xms…Ì¡” LiøR¡VN][™s´ V©yıLRiV. aSLiºΩ À≥¡œ ˙μR∂ªRΩá xqs™´sVxqs˘ DªRΩˆ©´sıLi @π∏∂[V˘ øR¡LRi˘Ã¡¨sıLi…”¡¨s ¨s™yLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRPhji©´sLigSÆ©s[ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiryÚ™s´ V©yıLRiV. «ÿºdΩ∏R∂V Æ©s[ªΩR á ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡©´sV μ≥∂R *LixqsLi ¬ø¡[∏∂R V≤y¨sı NRPW≤y ºdΩ˙™´sLigSÆ©s[ xmsLjigRifl”·ryÚ™s´ V¨s, ªRΩORPQfl·Æ™s[V @μR∂VxmsoÕ‹[NPT ºdΩxqsVNRPV¨s NRPhji©´sLigS bPOTPQLiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV.

≠saS≈¡xms»¡ıLi, AgRixqsÌ V 1 (AL`iFs©±sFs) iM@–¡Ã¡ À≥ÿLRiªRΩ NSLi˙lgi£qs NRP≠sV…”¡ ¨s∏R∂VLiªRΩÕÿ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡ GNRPxmsORPQLigS LSuÌy˚¨sı ≠s≤R∂g]¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμR∂¨s Æ\™sFsry=L`izqszms FsLizms xqs ¡˜Li x§¶¶¶Lji ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ≠saS≈¡xms»¡ıLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW  ¡Xx§¶¶¶ªRΩÚLRi ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ ™´sVVLiμR∂V @¨sı™´sLÊSá ™yLjiª][ øR ¡ Lj i ËLiøy÷¡=©´ s @™´ s x q sLR i Li ¤ Õ ¡[ μ y @©yıLR i V.ªy©´ s V ™´ s W˙ªR Ω Li xqs\Æ™sVNRP˘™yμj∂©´s©yıLRiV. FyL˝iR Æ™sVLi…fi xqs ¡V˘¨sgS ZNP[™s´ áLi xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R NRPV @©´sVNRPWáLigS J¤…¡[}qsLiμR∂VZNP[ Æ™sŒÿÚ©s´ ©yıLRiV.

ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

ã¨OѨÙ\˜:8

ã¨OzHõ:225

Z_ç@~ü:„HÀã¨∂i ã¨∞Éσ~å=Ù

02.08. 2013 â◊√„Hõ"å~°O

¿ÑrÅ∞:4 "≥Å:~°∂.2–00

=∞m¡ ~år<å=∂Å∞

✪ã¨"∞≥ Hÿ ͺO„^‰Œè Ωõ =∞^Œ`Ì ∞« QÍ =∞O„`∞« Å∞ QÆO\Ï, HÍã¨∞ ~år<å=∂Å∞:J^Õ ÉÏ@Ö’ ѨÅ∞=Ù~°∞ Z"≥∞‡ÖºË Å∞ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂i,AgRi£tÌsQ 1 (AL`iFs©±sFs) :xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R NRPV ™´sVμÙ∂R ªRΩVgS ™´sVLi˙ºΩ gRiLi…ÿ $¨s™yxqsLS™´so ªRΩ©´s xmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV NRPW≤y LS“¡©y™´sW Àÿ»¡Õ‹[ D©yıLRi¨s gRiLi…ÿ $¨s™yxqsLS™´so æªΩ÷¡FyLRiV. A∏R∂V©´s ªRΩ©´s LS“¡©y™´sW ¤Õ¡[NPR ©´sV { q sˆNR P L` i NR P V x m sLiFyLR i V. Bμj ∂ Õÿ™´ s oLi¤ … ¡[ LS“¡©y™´sWá xmsLRiLixmsLRi N]©´srygRiVª][Liμj∂. zqsFs÷d¡ˆÕ‹[ xqs™´sVÆ™s[aRP# \Æ™sV©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V NRPW≤y LS“¡©y™´sWNRPV ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. μk∂Liª][ xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ N][xqsLi NSLi˙lgixqsV FyLÌkiÕ‹[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂Æ©s[ªRΩá LS“¡©y™´sWáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘LiVV. ™´sVLi˙ºΩ gRiLi…ÿ $¨s™yxqs LS™´so ªRΩ©´s xmsμR∂≠sNTP gRiVLRiV™yLRiLi ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. xqs\Æ™sV NS˘Li˙μ≥∂R NRPV ™´sVμÙ∂R ªRΩVgS LS“¡©y™´sW ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı »˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ gSÆμ∂ Æ™sLiNRP»¡ lLi≤ÔT∂ xqs•¶¶¶ ™´sVVLRi◊d¡NRPXxtÒsQ, Aμj∂©yLS∏R∂V

fl·lLi≤ÔT∂, NS»¡ry¨s ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV {qsˆNRPL`i FnyLS¯…fiÕ‹[ LS“¡©y™´sWáV xqs™´sVLjiˆLi øyLRiV. ≠ds…”¡¨s @|qsLi’d¡˝ NSLRi˘μR∂Lji+NTP @Li μj ∂ LiøyLR i V. ≠sÀ≥ œ ¡ «¡©´ s ©´ s V ªy™´ s VV ™´s˘ºΩlLi[NPT xqsVÚ©yı™´sV¨s @©yıLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, \Æ™sNSFy NSLRifl·™´sV©yıLRiV. { q s™´ s WLi˙μ≥ R ∂ ˙x m s«¡Ã¡ ™´ s V©Ø[ À ≥ ÿ ™yáNR P V @©´sVgRiVfl·LigS FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ xmsμR∂™´soáNRPV LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı»Ì¡V ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ gSÆμ∂ Æ™sLiNRP»¡lLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. LSxtÌsQ˚ ˙xmsºΩxmsORPQÆ©s[ªΩR øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ GLSˆ»¡VNRPV @À≥¡œ ˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[μ∂R ¨s ZNP[Li˙μy¨sNTP ¤Õ¡[≈¡ B™´s*≤R∂Li, æªΩáLigSfl·\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™y÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s ZNP[Li˙μR∂Æ™s[V©´s¨s ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Li LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV μ][x§¶¶¶μR∂Li ¬ ø ¡[ z q s©´ s »Ì ¡ V A∏R ∂ V©´ s AL][ z m sLiøyLR i V. ™´sVL][\Æ™sxmso NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿ ©´sLiμy˘Ã¡ FyL˝iR Æ™sVLi»¡V xqsÀ≥¡œ V˘≤R∂V Fs{qsˆQÆ\™s lLi≤Ô∂T NRPW≤y

LS“¡©y™´sW xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. @μ≥j∂NSLRi À≥ÿuy xqsLixmsn VLi @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ™´sVLi≤R∂÷¡ ¡VμÙ∂R ˙xmsryμ`∂ ªRΩ©´s LS“¡©y™´sW©´sV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP xmsLizmsLiøyLRiV. ™´sVL][Æ\ ™sxmso LS“¡©y™´sWá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ™´sVLi˙ªRΩVáՋ[ ≠s¤À¡≥ μ[ yáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. N]LiμR∂LRiV LS“¡©y™´sWNRPV zqsμÙR∂xms≤T∂æªΩ[, ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV LS“¡©y™´sWáV xmsLjiuy‰LRiLi NSμR∂¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. FyLÌik @μ≥∂j uÌy©´sLi Bxmsˆ…”¡ZNP[ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sıLiμR∂V©´s ªRΩ™´sV ˙FyLiªy¨sNTP GLi NS™yÕ‹[ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[}qs @LiaS¨sı xmsLjibdP÷¡}qsÚ ÀÿgRiVLi»¡VLiμR∂¨s ¬ ø ¡ ¡VªR Ω V©yıLR i V. ™´ s VLi˙ºΩ ÀÿáLS«¡Ÿ ¨s™yxqsLiÕ‹[ Æ™s[LiR VgS HμR∂VgRiVLRiV ™´sVLi˙ªRΩVáV ¤À¡≥ …[ ¡‘ @∏R∂W˘LRiV. ÀÿáLS«¡Ÿ, zmsªy¨s xqsªRΩ˘ ©yLS∏R∂Vfl·, FyLÛRiryLRi¥j∂, @x§¶¶¶¯μR∂VÕ˝ÿ, ª][»¡ ©´sLRizqsLix§¶¶¶LiáV xqs™´sWÆ™s[aPR ™´sV∏R∂W˘LRiV. LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[}qsÚ xmsn ÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[μ∂R ¨s ™yLRiV

@’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤R∂V ªRΩV©´sı»˝¡VgS æªΩáVr°ÚLiμj∂. ˙xms«ÿry*™´sV˘Li Õ‹[ ¨sLRixqs©´s æªΩ÷¡}ms x§¶¶¶NRPV‰ ˙x m sºΩ INR P ‰Lj i NT P DLiμR ∂ ¨s @LiVVæ ª Ω[ aSLiºΩÀ≥œ¡˙μR∂ªRΩáNRPV ≠sxmnsWªRΩLi NRP÷¡gji}qsÚ ™´sW˙ªRΩLi øR¡LRi˘Ã¡V ªRΩxmsˆ™´s¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ ¬ø¡FyˆLRiV. LS“¡™±s gSLiμ≥k∂, BLiμj∂LS gSLiμ≥k∂á ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡NRPV À≥ œ ¡ ˙μR ∂ ªR Ω |msLiøyá¨s AÆ μ ∂[ b PLiøyLR i V. {qs™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ Æ™sÃ˝¡VÆ™sªRΩVÚªΩR V©´sı ¨sLRixqs©´sá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ≤T∂—¡zms μj∂Æ©s[t£ sQ lLi≤Ô∂T zqsFs£qsª][ ¤À¡≥ …[ ¡‘ @∏R∂W˘LRiV. @LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V @μ≥∂j NSLRi À≥ÿuyxqsLixmsn VLi @μ≥∂R ˘QOPR Q xmsμR∂≠sNTP ™´sVLi≤R∂÷¡ ¡VμÙ∂R ˙xmsryμ`∂ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. NS˘Lixmso NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP  ¡VμÙ∂R ˙xms ryμ`∂ ªRΩ©´s LS“¡©y™´sW ¤Õ¡[≈¡©´sV @Liμj∂Li øyLRiV. æªΩáVgRiV ˙xms«¡Ã¡©´sV ≠s≤R∂μk∂∏R∂V≤R∂Li ™´sV©´sryÚFy¨sNTP gRiVLji¬ø¡[zqsLiμR∂¨s ™´sVLi≤R∂÷¡  ¡VμÙ∂R ˙xmsryμ`∂ }msL]‰©yıLRiV.

'ÉÏ|∞—=∞ø#O`À _ôÖÏ Ñ¨_¤» `«=Ú‡à◊√¡ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, AgRixqÌsV 1 (AL`iFs©±sFs): LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ gR i ªR Ω N]LiªR Ω NSáLigS ˙NT P ∏R ∂ Wbd P áLigS ™´ s ˘™´ s x § ¶¶¶Lj i Liøy÷¡=©´ s ˙x m sºΩx m sOR P QÆ © s[ ª R Ω øR ¡ Li˙μR ∂ Àÿ ¡V©y∏R ∂ VV≤R ∂ V ™´ s ∞©´ s Fy˙ªR Ω F°ztsQLiøR¡≤R∂Li™´sÃ˝¡ FyLÌkiNS˘≤R∂L`i ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtÌsQF°ª][LiμR∂¨s æªΩ[»¡æªΩÃ˝¡Li @™´soª][Liμj∂. æªΩáLigSflÿ @LiaRPLi\|ms @»¡V Fs£qs @©´s¤Õ¡[NPR , B»¡V ©Ø[ @©´s¤Õ¡[NRP ªRΩ»¡xqÛsLigS DLi»¡W ™´søyËLRiV. @LiVVæªΩ[ 2008Õ‹[ ˙xmsfl·ÀfiNRP≠sV…‘¡NTP …”¡≤T∂zms B¿¡Ë©´s ¤Õ¡[≈¡Õ‹[ ™´sW˙ªRΩLi ªy©´sV ZNP[ L i˙μR ∂ Li ºd Ω x q sVNR P VÆ © s[ ¨sLÒ R i ∏R ∂ W¨sNT P @LigkiNRPLjiryÚ™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. 2009 ≤T∂|qsLi ¡L`iÕ‹[ «¡Ljigji©´s ZNP[Li˙μR∂Li ˙xmsNRP»¡©´s ªRΩLS*ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒiR ∏R∂VLi ZNP[ L i˙μR ∂ ˙x m sNR P »¡©´ s ©´ s V ™´ s ˘ºΩlLi[ N T P LiøR ¡ ≤R ∂ Li ™´sVL][Æ\ ™sxmso {qs™´sWLi˙μ≥∂R NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s NSLi˙lgi£qs, …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩá©´sV GNRP˙ªy…”¡\|msNTP æªΩ¿¡Ë LS“¡©y™´ s WáV ¬ ø ¡[ L iVVLi¿¡ ™´ s ¿¡Ë©´ s æªΩáLigSflÿ©´sV @≤ÔR∂VNRPV©´sıμj∂ Àÿ¤À¡[©´s¨s NSLi˙lgi£qs, …”¡AL`iFs£qs æªΩáLigSflÿÕ‹[¨s Dμ][˘gRi, DμR∂˘™´sV xqsLixmnsWáV ˙xms«¡Õ˝‹[NTP ºdΩxqsVZNP÷˝¡ μ][ztsQgS ¨sá¤À¡…ÌÿLiVV. lLiLi≤R∂V ˙FyLiªyáV ªRΩ™´sVNRPV NS™y÷¡=©´sÆ™s[©´s¨s ¬ ø ¡x m sˆgS lLiLi≤R ∂ V NR P Œ˝ œ ¡ ≠sμ≥ y ©´ s LigS @’≥¡™´sLÒjixqsWÚ ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aSLiVV. μk∂Liª][ FyLÌik ˙xms«¡Ã¡NRPV μR∂WLRiLigS ª][zqs Æ™s[∏R∂V ¡≤T∂Liμj∂. æªΩáLigSflÿÕ‹[¨s Æ©s[ªRΩáV ˙xms«¡Õ˝‹[NTP Æ™s÷˝¡©yNRPW≤y ©´sÆ™s[V¯ xmsLjizqsÛ ºΩ ¤Õ¡[NPR VLi≤y F°LiVVLiμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ lLiLiÆ ≤ ∂[ Œ ˝ œ ¡ ßgS æ ª ΩáLigSflÿ DμR ∂ ˘™´ s VLi

ºd Ω ˙™´ s ªR Ω LR i Li @LiVV©´ s x m sˆ…” ¡ ©´ s VLi¿¡ æªΩáLigSflÿNRPV xqsLixmspLÒiR LigS ™´sVμÙ∂R ºΩ™´s*≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s, NRP¨dsxqsLi xqsˆxtsÌ QÆ\ ™sV©´s Æ\ ™s≈¡Lji¨s NRPW≤y ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s …ÿlLÊi…figS ¬ø¡[aSLiVV DμR∂˘™´sV xqsLixqÛsáV,…”¡¤«¡Fszqs, …”¡AL`iFs£qs. μk∂¨sı ˙gS™´sWÕ˝‹[ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[zqs FyLÌki Æ©s[ªRΩá©´sV ˙xms«¡Ã¡NRPV μR∂WLRiLigS ¬ø¡[aSLRiV Àÿ ¡V. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ xqsNRPá «¡©´sVáxqsÆ™sV¯ qx s™´sV∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ ™´sW˙ªRΩLi æªΩáLigSflÿÕ‹[¨s Æ©s[ªΩR áV ºdΩ˙™´sLigS B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VL][‰ ™y÷¡=©´s xmsLjizqsÛ ºΩÕ‹[ N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ≤yLRiV. gRiªRΩ G≤yμj∂gS NSNRPF°LiVV©y ALRiVÆ©sááV gS\Æ©sæªΩ[ æªΩáLigSflÿÕ‹[ xmsLjizqsÚªRΩVá©´sV øR¡NRP‰μj∂μÙ∂R VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsWÚ ™´søyËLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ ÀÿgRiLigS @™´sNSaRPLi ™´s¿¡Ë©´sxmsˆV≤R∂Õ˝ÿ 2008 ¤Õ¡[≈¡NRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yı™´sV¨s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¬ø¡xmsˆVªRΩW ™´søyËLRiV. x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ ztsQLiÆ≤∂[ @–¡Ã¡xmsORPQLiÕ‹[ NRPW≤y @Æμ∂[ ¤Õ¡[≈¡©´sV B¿¡Ë ™´søyËLRiV. AªRΩLS*ªRΩ Àÿ ¡V C@LiaRPLi\|ms Fs™´s*Lji¨s ™´sW…˝ÿ≤R∂ NRPVLi≤y ¨s™yLjiLiøyLRiV. ˙xmsμ≥y©´sLigS {qs™´sWLi ˙μ≥∂R Æ©s[ªΩR á©´sV ©Ø[LiR VNRPW≤y Æ™sVμR∂mx s¨ds∏R∂V¤Õ¡[μ∂R V. æªΩáLigSflÿ DμR∂˘™´sVNSLRiVáV, …”¡AL`iFs£qs ¨sLiμj∂Li¿¡©y NRPW≤y ≠s¨ds ≠s©´s©´s»˝¡VgSÆ©s[ F°™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. @»¡V NRPNRP‰¤Õ¡[NPR , B»¡V ≠sVLigRi¤Õ¡[NPR @©´sı xmsLjizqsÛ ªRΩVÕ˝‹[ “¡™´s©´sLi rygj i LiøyLR i V æ ª ΩáLigSflÿ Æ © s[ ª R Ω Ã¡V. BLiªRΩNSáLi ˙xms«¡Ã¡NRPV NRPW≤y μR∂WLRiLigSÆ©s[ DLi≤T∂F°™y÷¡= ™´s¿¡ËLiμj∂. Fs»Ì¡ZNP[áNRPV ZNP[Li˙μR∂Li æªΩáLigSflÿ LSxtsÌ Q˚Li BxqsVÚ©s´ ı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V ˙xms«¡Ã¡V ªRΩ™´sV©´sV

FsÕÿ ©´ s ™´ s VV¯ªyLR i Æ © s[ À≥ ÿ ™´ s ©´ s Õ‹[ æ ª ΩáLigSflÿNR P V ¬ ø ¡Liμj ∂ ©´ s Æ © s[ ª R Ω Ã¡V NRPV≠sV÷¡F°ªRΩV©yıLRiV. ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáV ™´sxqsVÚ©s´ ı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ FyLÌik ¨s ©´s™´sVV¯ªyLS ¤Õ¡[μy @Æ©s[μ∂j ™yLjiZNP[ @LiªRΩV ¡»Ì¡≤R∂Li¤Õ¡[μ∂R V. Bx m sˆ…” ¡ NT P x m sˆV≤R ∂ V NR P W≤y ZNP[ L i˙μR ∂ Li æªΩáLigSflÿ LSuÌy˚¨sı ˙xmsNRP…”¡LiøyNRP NRPW≤y {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ \|qsªRΩLi @NRP‰≤T∂ Æ©s[ªRΩáV xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R NRPV ™´sVμÙ∂R ªRΩVgS ALiμ][Œ¡œ ©´sáV ¬ø¡[}qs xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. {qs™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ Æ\ ™sFs£qsAL`izqszms, NSLi˙lgi£qsáV …” ¡ ≤T ∂ z m s¨s …ÿlLÊ i …fi ¬ ø ¡[ z q s DμR ∂ ˘™´ s WáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. …”¡≤T∂zmsπ∏∂[V NSLRifl·Li @Li»¡W ¨sLiμj ∂ x q sVÚ © yıLiVV. æ ª ΩáLigSflÿNR P V @©´sVNRPWáLigS D©yı™´sV¨s ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsNRP»¡©´s, B¿¡Ë©´ s ¤ Õ ¡[ ≈ ¡Æ © s[ N]Lix m s™´ s VVLi¿¡LiμR ∂ ¨s { q s™´ s WLi˙μ≥ R ∂ NSLi˙lgi£ q s ™´ s VLi˙ªR Ω VáV, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV AL][zmsxqsWÚ Æ™s[¤Õ¡ºΩÚ øR¡WzmsxqsVÚ©yıLRiV. @μ≥j∂©y∏R∂VNRPVÆ≤∂[Æ™sW JzmsNRPxms»Ì¡Li≤T∂, ©Ø[LiR V æªΩLRiV™´sμÙ∂R ¨s x§¶¶¶ßNRPVLi «ÿLki ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Liª][ NRPV≤T∂ºΩÕ‹[ xms≤Ô∂R FsáVNRPÕÿ @NRP‰≤T∂ Æ©s[ªΩR áxmsLjizqsÛ ºΩ ªRΩ∏R∂W\lLiLiμj∂. lLiLi≤R∂V ˙FyLiªyÕ˝‹[ FyLÌki DLi»¡VLiμR∂¨s ªRΩ©´sNRPV ˙x m s«¡Ã¡ x q sV≈¡aSLiªR Ω V¤ Õ ¡[ ˙x m sμy©´ s ™´ s V¨s ¬ø¡xmsˆVªRΩW ™´s¿¡Ë©´s Àÿ ¡V FsLiμR∂VNRPV xqs\Æ™sVNRP˘Li gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li¤Õ¡[μR∂¨s { q s™´ s WLi˙μ≥ R ∂ VáV ¨sáμk ∂ x q sVÚ © yıLR i V. DμR∂˘™´sVNSLRiV¤Õ¡[Æ™sW ˙xms«¡Ã¡V NS™yÕÿ, FyLÌik NS™yÕÿ æªΩ[áVËN][™yáLi»¡W xqs™yÕfi ≠sxqsVLRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ GLi¬ø¡[∏∂R WÕ‹[ FyáV F°¨s xmsLjizqsÛ ºΩÕ‹[ N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ≤R∂VªRΩV©yıLRiV

™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ {ms≠ds LRiLigSLS™´so À≥›ºΩNRP NS∏R∂W¨sNTP ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆxqsVÚ©s´ ı ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T

{qs™´sWLi˙μ≥∂R ™´sVLi˙ªRΩVá xqs™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı ™´sVLi˙ªRΩVáV gRiLi…ÿ,FyLÙiR ryLRiμ≥∂j ,™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ¤«¡[{qs μj∂™yNRPL`ilLi≤Ô∂T

`≥ÅOQÍ}‰õΩ =∂~°Oæ ã¨∞QÆ=∞O \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, AgRixqÌsV 1 (AL`iFs©±sFs): æªΩáLigSflÿ LSxtÌsQ˚Li GLRiˆ≤T∂æªΩ[ FsÕÿLi…”¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡V DªRΩˆ©´sıLi @™´soªyπ∏∂W, LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá©´sVLi¿¡ xqsˆLiμR∂©´s xqsx§¶¶¶ NSLRiLi FsÕÿ DLi»¡VLiμ][©´s¨s À≥œ¡∏R∂Vxms≤T∂©´s ZNP[Li˙μy¨sNTP ™´sfl·VNRPV ªRΩgÊRiVªRΩW ™´sr°ÚLiμj∂. LSxtsÌ Q˚Li GLSˆ»¡V ˙xmsNRP»¡©´s Æ™sáV™´sÆ≤∂[ NRPLi¤…¡[ ™´sVVLiμR∂V ªy™´sVV @μ≥∂j uÌy©´sLi ¨sLÒiR ∏R∂W¨sı |\ qsªRΩLi μj∂NRP‰LjiryÚ™s´ V¨s, LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[zqs @≤ÔR∂VNRPVLi …ÿ™´sV¨s ¬ø¡zmsˆ©´s {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, FsLizmsáV \ | §¶¶¶NR P ™´ s WLi≤` ∂ NR P V @©´ s VNR P WáLigS ™´sWLRiVªRΩV©yıLRiV. ¨s©´sı…”¡NTP ¨s©´sı ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ NTP÷˝¡ NRPXFyLSfl”· ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ZNP[Li˙μR∂Li ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yıNRP ªy©´sV ™´sW…˝ÿÆ≤∂[μj∂ ¬ø¡[}qsμj∂ G≠sV¤Õ¡[μR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚ ™´sVLi˙ºΩ ≤]NS‰™´sWfl”·NRP˘ ™´sLRi˙xmsryμ`∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW {qs™´sWLi˙μ≥R∂VáV LS“¡©y™´sWáV @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μ∂R ¨s, FsÕÿgRiW ≠s≤T∂F°LiVVLiμR∂¨s BxmsˆV≤R∂V NS™y÷¡=Liμj∂ x§¶¶¶NRPV‰Ã¡N][xqsLi F°LS»¡Li @™´sxqsLRi™´sV ©yıLRiV. @Õÿlgi[ ™´sVL][ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ªRΩ©´s LS“¡©y™´sWª][ ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi ¤Õ¡[Æ©s[¤Õ¡[μ∂R ©yı LR i V. BLiæ ª Ω[ N SNR P VLi≤yæ ª ΩáV gR i VÆ μ ∂[ a R P Li FyLÌkigRiVLjiLi¿¡, FsLiHFsLiá gRiVLjiLi¿¡ Aμj∂

©´sVLi¿¡ À≥¡œ ∏R∂Vxms≤R∂VªRΩW ™´s¿¡Ë©´s ZNP[Li˙μy¨sNTP @ÕÿLi…” ¡ μj ∂ NR P W≤y G≠sVDLi≤R ∂ μR ∂ ¨s æ ª Ω[ ÷ ¡F°LiVVLiμj ∂ . øR ¡ Li˙μR ∂ Àÿ ¡V NR P W≤y ≠s≤T∂F°LiVV©y NRP÷¡zqs DLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV ªy™´sVV ˙xms∏R∂VºΩıQryÚ™´sV¨s, lLiLi≤R∂V˙FyLiªyÕ˝‹[ ªR Ω ™´ s VFyLÌ k i NR P Xz t sQ¬ ø ¡[ x q sVÚ L iμR ∂ ©yıLR i V. æªΩáVgRiV«ÿºΩN][xqsLi xmso…Ì¡” ©´s FyLÌik @©yıLRiV. lLiLi≤R∂V LSuÌy˚Õ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡V FsμR∂VL]‰Æ©s[ NRPuÌyá©´sV ºdΩlLi[ËLiμR∂VNRPV DμR∂˘™´sWáV ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂Liª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂ ¨sμ≥R∂VáN][xqsLi xms»Ì¡V ¡≤R∂Vªy©´s©yıLRiV. ≠sÀ≥¡œ ∏R∂V©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLi mx spLRi∏Ú ∂R W˘NRP lLiLi≤R∂V ˙FyLiªyÕ˝‹[ Àÿ™Ø[Æμ∂[*gSáV ªRΩgÊij Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ZNP[Li˙μR∂Li ºdΩxqsVN][™y÷¡=©´s øR¡LRi˘Ã¡ gRiWLjiË øR¡LjiËryÚ©´s©yıLRiV. μk∂Liª][ Àÿ ¡V \|qsªRΩLi ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV |\ qs @©´sıQ¤…¡˝ [ æªΩ[÷¡F°LiVVLiμj∂. Bx§¶¶¶ ≠sVgji÷¡Liμj∂ NSLi˙lgi£qs À≥¡œ ∏R∂Vxms≤T∂Liμj∂ FsLiHFsLi FyLÌik gRiVLjiLi¿¡ Æ\™sV©yLÌik J»˝¡V FsNRP‰≤R∂ μR∂WLRiLi @™´soªy π∏∂W©´s¨s À≥œ¡∏R∂VLiª][ DLi≤R∂gS FsLiHFsLi FyLÌkiπ∏∂[V ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s¿¡Ë lLiLi≤R∂V ˙FyLiªyÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡N][xqsLi F°LS≤R∂Vªy©´s¨s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. FyL˝RiÆ™sVLi …fiÕ‹[ ’¡Ã˝¡VNRPV @©´sVNRPWáLigS J¤…¡[ryÚ©s´ ¨s NRPW≤y FsLizms FyLÌik ¿d¡m£ sn @xqsμR∂VμÙ∂j ©±s J\Æ™szqs ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. NSNRPF°æªΩ[ æªΩáLigS‚fl·[ªΩR LRiVáV,

|qs…”¡Ã¡L`i= @Æ©s[ xmsμyá©´sV bPOSQxqs¯QXºΩÕ‹[ ¬ ø ¡[ L SËá¨s, Cx m sμyáV ™y≤R ∂ NR P VLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. Bμj∂Õÿ DLi≤R∂gS {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV x q s\ Æ ™ sVNR P ˘Li N][ x q sLi LS“¡©y™´ s WáV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s}qsÚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ™yLji¨s ™yLjiLi¿¡ ™´sVLki xmsLizmsxqsVÚ©yıLRiV. ª]LiμR∂LRi xms≤y÷¡=©´s xms¨s¤Õ¡[μR∂¨s, BLiNS xqs™´sV∏R∂VLi DLiμR∂¨s, æªΩáLigSflÿ ’¡Ã˝¡V @|qsLi’d˝¡NTP LS™y÷¡=©´s L][«¡ŸÃ¡V©yı∏R∂V¨s ¬ø¡zmsˆ xmsLizmsxqsVÚ©yıLRiV. LS“¡©y™´sWá ™´sÃ˝¡ @μ≥∂j uÌy©y¨sNTP B ¡˜Liμj∂ |ms…Ì”¡©´s ™yŒ˝œ¡Li @™´soªy™´sVÆ©s[ À≥ÿ™´s©´s©´sV NRPW≤y ¬ø¡zmsˆ xmsLizmsxqsVÚ©yı≤R∂V. @Õÿlgi[ LSÀ‹[π∏∂[V LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡VÕ‹[ ªRΩ™´sV Fy˙ªRΩ©´sV ªyÆ™s[V ªRΩgÊjiLiøR¡VNRPV©´sı ™yŒ˝œ¡Li @™´soªy™´sVÆ©s[ ™´sW»¡Ã¡©´sV NRPW≤y ≠s™´sLjiLi¿¡ Æ™s©´sNTP‰ xmsLizmsxqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ {qs™´sWLi˙μ≥∂R ™´ s VLi˙ªR Ω Vá LS“¡©y™´ s Wá\ | ms FsÕÿgR i V B ¡˜LiμR∂VáV ªRΩ¤Õ¡æªΩ[Ú @™´sNSaSáV ¤Õ¡[Æ©s[ ¤Õ¡[™´s¨s ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. ªy™´sVV ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ™´sÃ˝¡ |\ §¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂NRPV ˙xmsμy©´sLigS r°¨s∏R ∂ WgSLiμ≥ k ∂ NT P B ¡˜Liμj ∂ gS ™´ s WLR i NR P W≤R ∂ μR ∂ ¨s ©ØNT P ‰ ¬ ø ¡z m sˆx m sLi zmsxqsVÚ©yıLRiV.

xO_»∞‰õΩO_»ÖÏ¡ [ÖÏâ◊Ü∂ « Å∞ FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV, NS˘≤R∂L`i. xqsLjigÊS BÆμ∂[ xmsLjizqsÛ ºΩ¨s gRiªRΩ @LiVVÆμ∂[Œ¡œ˝ ßgS, ˙xmsμ≥y©´sLigS 2009 ≤T ∂ |qsLi ¡L` i ˙x m sNR P »¡©´ s ªR Ω LS*ªR Ω æªΩáLigSflÿÕ‹[ ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li NRPW≤y FsμR∂VL]‰Li»¡W ™´s¿¡ËLiμj∂. Àÿ ¡V ºdΩqx sVNRPV©´sı ¨sLÒ R i ∏R ∂ VLi ™´ s Ã˝ ¡ , lLiLi≤R ∂ Vx m s≤R ∂ ™´ s á\ | ms ©´s≤R∂V™yá©´sı μR∂XNRPˆ¥R∂Li ™´s¤Õ¡˝ [ Æ©s[≤∂R V AFyLÌik NTP Cx m sLj i z q Û s ºΩ ™´ s ¿¡ËLiμR ∂ ¨s LS«¡NU P ∏R ∂ V ≠sZa˝P[xtsQNRPVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ Bμj∂ ªyªy‰÷¡NRPÆ™s[V @™´soªRΩVLiμR∂¨s @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. æªΩáVgRiV«ÿºΩN][xqsLi Fs©´s¤Õ¡[¨s }qs™´ s ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ V≤R ∂ Æ ™ s[ V NSNR P ˙x m s«¡Õ˝ ‹ [ ≠sxm˝s™yªRΩ¯NRP\Æ™sV©´s ™´sWLRiVˆÃ¡V æªΩ¿¡Ë©´s æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik mx s»˝¡ Æ©s[…¡” NTP NRPW≤y ˙xms«¡Õ˝‹[ AμR∂LRifl· DLi»¡VLiμR∂Li»¡V©yıLRiV. NSryÚ D˙μj∂NRPÚªRΩáV©´sıxmsˆV≤R∂V B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VL][‰™y÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ ªRΩxmsˆμR∂Li»¡V ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ B¿¡Ë©´s NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áV, G≠sV ¬ø¡[∏∂R V¨s Æ\ ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áV ™´sW˙ªRΩLi L][Æ≤Ô∂NTP‰ g]LiæªΩºΩÚ @LRiV™´s≤R∂Li FsLiªRΩ™´sLRiNRPV xqs ¡ ¡¨s …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV, Æ™s[Vμ≥y™´soáV ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. …”¡≤T∂zms¨s G≠sμ≥∂R LigS …ÿlLiÊ …fi ¬ø¡[ryÚLiR ¨s NRPW≤y Æ™s[Vμ≥y≠s ™´sLÊiR Li ¨sáμk∂r°ÚLiμj∂. LSuÌy˚¨sı B¿¡Ë©Ø[á˝ V ÀÿgSÆ © s[ DLi…ÿLR i V, ºd Ω x q sVNR P V©Ø[ ı Ã˝ ¡ V ™´sVLi¿¡gSÆ©s[ DLi…ÿLRiV NS¨s ˙xmsºΩxmsORPQLigS D©´sı FyLÌik ¨s …ÿlLiÊ …fi ¬ø¡[∏∂R V≤y¨sı ™´sW˙ªRΩLi ¨dsºΩÀÿx§¶¶¶˘QÆ\™sV©´s øR¡LRi˘gSÆ©s[ …”¡≤T∂zmsÕ‹[ NSryÚ g]LiªRΩV©´sı Æ©s[ªRΩáV \Æ™szqszms, NSLi˙lgi£qs©´sV ¨sáμk∂xqsWÚ ¨dsŒ˝¡œ ß˙ªygjiLi¬ø¡[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Gμj ∂ G\ Æ ™ sV©y x m sLj i z q Û s ªR Ω VáV ªR Ω *LR i gS NRPVμR∂V»¡xmsÆ≤∂[LiμR∂VNRPV ZNP[Li˙μR∂Li øR¡LRi˘Ã¡V ºd Ω x q sVN][ ™ y÷¡=LiÆ μ ∂[ ªR Ω x m sˆ FyLÌ k i á©´ s V μ][xtsváVgS }msL]‰Li»¡V DμR∂˘™´sWáV ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ¨s«¡LigS ¨dsºΩ™´sW÷¡©´s øR¡LRi˘gSÆ©s[ ¬ø¡xmsˆVN][™´søR¡VË.

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, AgRixqÌsV 1 (AL`iFs©±sFs): ≠sryÚLRiLigS NRPVLRiVxqsVÚ©´sı ™´sL<Sáª][ LSxtÌsQ˚Li ªRΩ≤T∂zqs ™´sVVμÙ∂R ™´soª][Liμj∂. ˙xmsμ≥y©´s ˙Fy¤«¡NÌPR VáNRPV «¡Ã¡NRPŒœ¡ xqsLiªRΩLjiLiøR¡VNRPVLiμj∂. «¡ÕÿaRP∏R∂W á¨dsı ¨sLi≤R∂VNRPVLi≤R∂Õ˝ÿ ™´sWLSLiVV. FsgRiV™´s ˙FyLiªyá ©´sVLi¿¡ À≥ÿLki ™´sLRiμR∂ ™´sxqsVÚLi ≤R∂≤R∂Liª][ lgi[»¡˝ V FsºΩÚ ¨ds…”¡¨s NTPLiμR∂NRPV ™´sμR∂VáV ªRΩV©yıLRiV. $\ZaPáLi «¡ÕÿaRP∏R∂W¨sNTP ™´sLRiμR∂ DμÙ∂R QXºΩ N]©´srygRiVª][Liμj∂. FsgRiV™´s ˙FyLiªy Õ˝‹[ NRPVLjizqs©´s À≥ÿLki ™´sL<Sá NSLRifl·LigS NRPXxtÒsQ™´sV¯ DF~ˆLigRiVª][Liμj∂. μk∂Liª][ $\ZaPáLi ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ‹[ ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li gRiLjixtÌsQ rÛyLiVVNTP ¬ø¡[LiR VNRPVLiμj∂. ˙Fy¤«¡NÌPR V xmspLjiÚ rÛyLiVV ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li 885 @≤R∂VgRiVáV NSgS, ˙xmsxqsVÚªΩR ¨ds…”¡ ™´sV»Ì¡Li 882.30 @≤R∂VgRiVáNRPV ¬ø¡[Lij Liμj∂. lgi[»¡˝ V FsºΩÚ ¨ds…”¡¨s NTPLiμj∂NTP ™´sμR∂VáVªRΩV©yıLRiV. B©±sFn°˝ 3.41 áORPQá NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡V NSgS, K…fiFn˝° 4.72 áORPQá NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡VgS DLiμj∂. $\ZaPáLi ˙Fy¤«¡NÌRPV ©´sVLi¿¡ ¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ©ygSLÍRi©±srygRiL`i Lji«¡LS*∏R∂VL`i ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li |msLRiVgRiVª][Liμj∂. ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV ™´sLRiμR∂ DμÙR∂QXºΩ FsNRPV‰Q\Æ™sLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩ ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li 540 @≤R∂VgRiVáNRPV ¬ø¡[Lij Liμj∂. B©±sFn°˝ 4.72 áORPQá NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡V NSgS, K…fiFn°˝ 17 Æ™s[á NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡gS DLiμj∂. ˙Fy¤«¡NÌPR VÕ‹[ ¨dsLRiV gRiLjixtsÌ Q ™´sV…Ìÿ¨sNTP ¬ø¡[LiR VªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ aRPV˙NRP™yLRiLi NRPV≤T∂, Fs≤R∂™´sV NSá*áNRPV ¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏∂R V©´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ ≠sryÚLRiLigS ™´sL<SáV NRPVLRiV xqsVÚ©yıLiVV. ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi ©´sVLi¿¡ Fs≤R∂æªΩLjizms ¤Õ¡[NRPVLi≤y NRPVLjizqs©´s ™´sL<Sáª][ ™ygRiVáV, ™´sLiNRPáV F~LigjiF~L˝SLiVV. @»¡V ™´sV•¶¶¶LSxtsÌ Q˚ Õ‹[ NRPVLRiVxqsVÚ©´sı À≥ÿLki ™´sL<Sáª][ g][μy™´sLjiNTP ™´sLRiμR∂ DμÙR∂QXºΩ |msLjigjiLiμj∂. μk∂Liª][ $LSLi rygRiL`i ˙Fy¤«¡NÌRPV 17 lgi[»˝¡V FsºΩÚÆ™s[aSLRiV. ˙Fy¤ « ¡NÌ R P VÕ‹[ B©± s Fn ˝ ° 1.25 áOR P Qá

NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡V NSgS, K…fiFn˝° 35 Æ™s[á NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡VgS DLiμj∂. ˙Fy¤«¡NÌRPV xmspLjiÚ rÛyLiVV ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li 1091 @≤R∂VgRiVáV NSgS, ˙xmsxqsVÚªΩR Li 1090.45 @≤R∂VgRiVáVgS DLiμj∂. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sryÚLiR LigS ™´sL<SáV NRPVLRiVxqsVÚ©yıLiVV. À≥ÿLki ™´sLRiμR∂ LS™´s≤R∂Liª][ NRPÆ≤∂Li ˙Fy¤«¡NÌRPV 10 lgi[»˝¡V FsºΩÚ ¨ds…”¡¨s μj∂gRiV™´sNRPV ™´sμj∂ÕÿLRiV. ˙Fy¤«¡NÌPR VÕ‹[ B©±sFn°˝ 95 Æ™s[á NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡V NSgS, K…fiFn°˝ 1.05 áORPQá NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡VgS DLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s gRiÆ≤Ô∂©´sı ™ygRiV ˙Fy¤«¡NÌRPV lLiLi≤R∂V lgi[»˝¡V FsºΩÚ Æ ™ s[ a SLR i V. Fs˙LR i ™ygR i V DF~ˆLigj i ˙xms™´sz§¶¶¶xqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ Fs¨sıNRPá zqs ¡˜Liμj∂ ™´sLRiμR∂Õ˝‹[ ¿¡NRPV‰NRPV©yıLRiV. ≠dsLjiÕ‹[ 20 ™´sVLiμj∂ NS¨s}qÌs ¡VŒ˝¡œ ß NRPW≤y D©yıLRiV. μR∂}§¶¶¶gSLi ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s 14 ˙gS™´sWáNRPV LSNRPF°NRPáV æªΩgjiF°∏R∂WLiVV. À≥ÿLki ™´sLRiμR∂ LS™´s≤R∂Liª][ N]™´sVVLRiLi ’≥¡d ™±sV ˙Fy¤«¡NÌPR V HμR∂V lgi[»¡˝ V FsºΩÚ ¨ds…”¡¨s μj∂gRiV™´sNRPV ™´sμj∂ÕÿLRiV. ™´s…Ì”¡™ygRiV ˙Fy¤«¡NÌRPV ™´sVW≤R∂V lgi[»˝¡V FsºΩÚÆ™s[aSLRiV. Fs≤R∂æªΩLjizms ¤Õ¡[¨s ™´sL<Sáª][ zqsLRiW‰L`icN_ªyá ˙xmsμ≥y©´s LRix§¶¶¶μyLji|\ ms ª]…”¡¬ø¡»Ì¡V ™Ø˙lLi™ygRiV DμÙ∂R QXªRΩLigS ˙xms™´sz§¶¶¶r°ÚLiμj∂. μk∂Liª][ xmsáV ˙gS™´sWáNRPV LSNRPF°NRPáV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. \¤«¡©y¥`∂, ¤À¡[á ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ™ygRiVáV F~LigRi≤R∂Liª][ 84 ˙gS™´sWáNRPV LSNRPF°NRPáV

xqsÚLi’≥¡LiøyLiVV. ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¨s«ÿLirygRiL`i ˙Fy¤«¡NÌPR VÕ‹[NPT À≥ÿLkigS ™´sLRiμR∂ ¨dsLRiV ™´s¿¡Ë ¬ø¡[LiR ≤R∂Liª][ 26 lgi[»¡˝ V FsºΩÚÆ™s[aSLRiV. ˙xmsxqsVÚªΩR ¨ds…”¡ ™´sV»Ì¡Li 1001 @≤R∂VgRiVáVgS DLiμj∂. NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[ À≥ÿLki ™´sL<SáV NRPVLji∏R∂V≤R∂Liª][ LS∏R∂Vxms»¡ıLi ˙’¡≤Í∂T |\ ms ©´sVLi¿¡ g][μy™´sLji ¨dsLRiV ˙xms™´sz§¶¶¶r°ÚLiμj∂. μk∂Liª][ Aμj ∂ ÕÿÀÿμ` ∂ cNR P Lk i Li©´ s gR i L` i —¡Õ˝ ÿ áNR P V LSNRPF°NRPáV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿ À≥¡œ ˙μyøR¡Ã¡Li ™´sμÙ∂R g][μy™´sLji DμÙ∂R QXºΩ |msLR i VgR i Vª][ L iμj ∂ . Æ ™ sVV©´ s ı…” ¡ ™´ s LR i NR P W ªR Ω gÊ j i F°LiVV©´ s g][ μ R ∂ ™yLj i ¨d s …” ¡ ™´ s V»Ì ¡ Li gRiVLRiV™yLRiLi DμR∂∏R∂W¨sNTP 43 @≤R∂VgRiVáNRPV, ™´sVμ≥y˘•¶¶¶ı¨sNTP ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li 47 @≤R∂VgRiVáNRPV ¬ø¡[LjiLiμj∂. μk∂Liª][ @μ≥j∂NSLRiVáV Æ™sVVμR∂…”¡ ˙x m s™´ s WμR ∂ |§¶¶¶øR ¡ ËLj i NR P «ÿLk i ¬ ø ¡[ a SLR i V. ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li ry∏R∂VLi˙ªy¨sNRPÕ˝ÿ ™´sVW≤][ ˙xms™´sWμR∂ |§¶¶¶øR¡ËLjiNRP©´sV ¬ø¡[LiR VN]Æ©s[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡VgS NRPVLRiVxqsVÚ©´sı À≥ÿLki ™´sL<Sª][ LS™´sVgRiVLi≤R∂Li ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[¨s DxmsLjiªRΩá gRi©´sVÕ˝‹[ À‹gÊRiV DªRΩˆºΩÚ ¨s÷¡¿¡F°LiVVLiμj∂. NS*LkiÕ˝‹[NTP @μ≥ j ∂ NR P LigS ¨d s LR i V ™´ s ¿¡Ë ¬ ø ¡[ L R i ≤R ∂ Liª][ ∏R∂VLi˙ªyáV ©´s≤T∂¬ø¡[ xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. μk∂Liª][ áORPQ »¡©´sVıá À‹gÊRiV DªRΩˆºΩÚNPT ≠sxmsn WªRΩLi GLRiˆ≤T∂Liμj∂.


2 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

â◊√„Hõ"å~°O,PQÆã¨∞ì 02, 2013

"≥∞„\’"å~°Î

ºΩLRiV™´sVá\|ms ¡Liμ`∂ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ºΩLRiV™´sVá, AgRiq£ sÌ 1(AL`iFs©±sFs): xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R ALiμ][Œ¡œ ©´sª][ ºΩLRiV™´sVáNRPV ªyNTP≤T∂ ªRΩgÊij Liμj∂. BNRP‰≤T∂NTP ™´s¬ø¡[Ë À≥œ¡NRPVÚáV ªRΩ™´sV ˙xms∏R∂WflÿáV ™yLiVVμy Æ™s[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. μk∂Liª][ ºΩLRiV™´sVá ZOP[Q ˙ªRΩLi\|ms  ¡Liμ`∂ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi NRP¨szmsLi¿¡Liμj∂.  ¡Liμ`∂ Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ºΩLRiV™´sVáNRPV ™´s¬ø¡[Ë ∏R∂W˙ºΩNRPVá xqsLi≈¡˘ ªRΩgÊij Liμj∂. $™yLji μ≥∂R LRi¯μR∂LRi+©y¨sNTP 8 gRiLi»¡Ã¡V, ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsÆ™s[aPR μR∂LRi+©y¨sNTP 2, NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s ™´sxqsWÚ ºdΩxqsVNRPV©´sı μj∂™´s˘μR∂LRi+©´sLi …‹[NPR ©˝s´ |\ ms 3 gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLi xms≤R∂Vª][Liμj∂. gRiVLRiV™yLRiLi À≥¡œ NRPVÚáV ™´sVLjiLiªRΩ xmsáVøR¡gS DLi≤R∂≤R∂Liª][ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. ªRΩ*LRigS ry*≠sV μR∂LRi+©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ @™´sNSaSáV©yıLiVV.  ¡Liμ`∂ N]©´srygRiVªRΩV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ºΩLRiV™´sVá ≠dsμ≥R∂VÕ˝‹[ xqsLiμR∂≤T∂ ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. ºΩLRiVxmsºΩcºΩLRiV™´sVá ™´sVμ≥R∂˘ ™yx§¶¶¶©yá LSNRPF°NRPáNRPV  ¡Liμ`∂ ©´sVLi¿¡ ALiμ][Œœ¡©´sNSLRiVáV ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLixmso BøyËLRiV.

ã¨Oáê^ŒH©Ü«∞O â◊√„Hõ"å~°O,02 PQÆã∞¨ ì 2013

≤R∂ ¡V˜©´sV ™´sVLi¿¡¨dsŒ˝¡œ Õÿ ≈¡LRiVË ¬ø¡[zqs©´s @À≥¡œ ˘LÛiR VáV

INRPL][«¡Ÿ ALiμ][Œ¡œ ©´sª][Æ©s[ N][…¡” |\ msgS ©´sxtsÌ QLi

NSLi˙lgi£qs Æ\™sxmso @≤R∂VgRiVáV Æ™s[xqsVÚ©s´ ı NRPW©´s

¿¡ªRΩWÚLiR V ,AgRiq£ sÌ 1(AL`iFs©±sFs): xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R ¡Liμ`∂ª][ ALÌik {qs ¿¡ªRΩWÚLiR V Lki—¡∏R∂V©±sNRPV INRP‰L][«¡ŸÕ‹[Æ©s[ .N][…¡” NTP |\ msgS ©´sxtsÌ QLi ™y…”¡÷˝¡Liμj∂. ALiμ][Œ¡œ ©´sáV N]©´srygRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ ™´sVLjiLiªRΩ ©´sxtsÌ QLi ™y…”¡Ã˝¡gRiáμR∂¨s ALÌik {qs @μ≥∂j NSLji INRPLRiV æªΩ÷¡FyLRiV. G…ÿ A≤T∂NRPXºΩÚNPR ™´s¿¡ËLiμR∂Li¤…¡[ ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V ALÌki{qs —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS, ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂VÕ‹[¨s ºΩLRiVªRΩflÚ ·” Õ‹[ N]áV™´soμk∂Lji©´s xqsV˙ ¡™´sVfl·˘ry*≠sV Aá∏R∂Wá xqsLiμR∂LRi+©´s À≥¡œ NRPVÚáNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP }qs™´sáV @Liμj∂Li¬ø¡[μ∂j . C ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡V ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá ™´sμÙ∂R ©´sVLi¿¡ ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡xqsV=á }msLRiVª][ INRP…”¡©´sıLRi ø≥yLÍij ¨s ™´sxqsWáV¬ø¡[zqs N]LiªRΩ ©´suÌyá©´sV À≥¡œ LkiÚ ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[μ∂j . @LiVVæªΩ[ C G≤yμj∂  ¡Liμ`∂ NSLRifl·LigS —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS 400  ¡xqsV=áV xqsLizqsμÙ∂R Li ¬ø¡[xqsVNRPV©yı.. $NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿ 21™´s ˙xmsxmsLiøR¡ ªRΩ÷˝¡FyáV ™yL][ªΩR =™yáV NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ Lji™±sV= AxqsVxms˙ºΩ «‹[˘ºΩ˙xms«¡*á©´s ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı ALÌik {qs @μ≥∂j NSLRiVáV  ¡xqsV=áV ©´s≤R∂™´sNRPF°™´s≤R∂Liª][ A≤T∂NRPXºΩÚNPR Aμy∏R∂W¨sNTP gRiLi≤T∂xms≤T∂Liμj∂. @μR∂©´sxmso «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌPR L`i AL`i.Fs£qs.LS«fiNRPV™´sWL`i  ¡xqsV=áV ¤Õ¡[NPR ™´sVL][Æ\ ™sxmso ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VL]‰©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS 14 ≤T∂F°Õ˝‹[ 15 ™´sLiμR∂á  ¡xqsV=áV ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáNRPV }qs™´sáV @Liμj∂Liøy÷¡= DLi≤R∂gS, 400 xqsLki*xqsVáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V L][≤∂R˝ |\ ms ºΩLjigSLiVV. C xqsLki*xqsVáV ∏R∂W˙ºΩNRPVá r¢NRPLS˘LÛiR Li ºΩLRiV™´sVá, ºΩLRiVxmsºΩ NRP©´sV™´sVL][≤∂RÔ VÕ‹[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V }qs™´sáV @Liμj∂LiøyLiVV. ªRΩNTP‰©´s xqsLki*xqsVá¨dsı ≤T∂F°Ã¡V,  ¡£qs}qÌsxtsQ©˝´sZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi @∏R∂W˘LiVV. ry∏R∂VLi˙ªRΩLi Aμj ∂ ÕÿÀÿμ` ∂ ,AgR i £ q Ì s 1(AL` i Fs©± s Fs): ™´sVμÙ∂R ªRΩVμyLRiVáV, INRPø][»¡ æªΩÆμ∂[Fy™´sVμÙ∂R ªRΩV 31©´s F°÷¡Lig`i ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV.  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi Æ™s[Œ¡œ Õ˝‹[ ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V, NRPLÒS»¡NRP LSuÌy˚NRPV Æ™s¤Œ¡˝ [ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáNRPV B ¡˜Liμj∂ ¤Õ¡[NPR VLi≤y xmsLiøy∏R∂VºdΩ ªRΩVμj∂ ≠s≤R∂ªRΩ Fs¨sıNRPá Æ©s[xms @À≥œ¡˘LÛji ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV. ™´sL<RiLi |\ qsªRΩLi À≥ÿLki ™´sL<iR Li NRPVLRi™´s≤R∂Liª][ gSμj∂gRiW≤R∂ xqsLki*xqsVáV ºΩFyˆLRiV. NRP≤R∂xms, NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ xqsÆ™sV¯ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi FsNRPV‰™´sgS DLi≤R∂≤R∂Liª][ ¥R∂˘LiÕ‹[ À≥ÿLki™´sL<Sá NSLRifl·LigS ™ygRiVáV NSLRifl·LigS Æ™sW™y≤`∂Õ‹[ ¿¡LiªRΩgRiW≤R∂, ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩNTP ¬ø¡Liμj∂©´s NRPV¨sNSry, |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂V, NRPLRiWıáV, NRP≤R∂xms Æ™s¤Œ¡˝ [ xqsLki*xqsVáV ≤T∂F°Õ˝‹Æ[ ©s[ ¨s÷¡zmsÆ™s[aSLRiV. DF~ˆLigji J»¡L˝RiV F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyáNRPV ™y≤T∂Õ‹μÙj∂, xqsVμÙyxmnsW…fi J»¡L˝RiV J»¡V ™yLR i ‰™yLiVV, bP™´ s ©yLS ˙gS™´ s WáV, ¬ø¡[LRiNRPF°™´s≤R∂Liª][ AzqsFnyÀÿμ`∂ ¨sπ∏∂W«¡ x§¶¶¶NRPV‰ ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Liª][ x m sLR i V=™y≤R ∂ (’¡) ˙gS™´ s Vx m sLiøy∏R ∂ Vºd Ω NRP™´sLÊiR LiÕ‹[¨s mx sáV mx sLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ lLiLi≤][ry ™´sV◊d˝¡ A xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ‹[ Fs¨sıNRPáV xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s À≥‹«Í¡ŸgRiW≤R∂, Æ™sVVNRPzqsgRiW≤R∂, ¿¡ªRΩWÚLiR V ,AgRiq£ sÌ 1(AL`iFs©±sFs): —¡Õ˝ÿÕ‹[ …”¡≤T∂zms ªRΩ©´s ˙xmsæªΩ[˘NRPªRΩ©´sV øy»¡VNRPVLiμj∂. @ªRΩ˘μ≥∂j NRP Lji Fs¨sıNRP÷¡ı ™yLiVVμy Æ™s[aSLRiV. AzqsFnyÀÿ ™yLiVVμy Æ™s[aSLRiV. ªRΩVLi|ms÷˝¡ xmsLiøy∏R∂VºdΩ LRiWFyxmspL`i ˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡V ™ygRiVáV rÛy©yÕ˝‹[ lgiáVËN][™s´ ≤R∂Li μy*LS Aμ≥∂j mx sªRΩ˘Li øy…”¡Liμj∂. BNRP ™´sVμR∂©´smx s÷˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ μ`∂ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s Æ™sW™y≤`∂, ©yLRiWıLRiV xqsLRiˆLi¿¡gS NSLi˙lgi£qs ™´sVμÙR∂ªRΩV @À≥œ¡˘LÛji μy»¡¤ Õ ¡[ N R P F°÷¡Lig` i ZNP[ L i˙μyáNR P V gRiªRΩLiÕ‹[NPR ©yı  ¡Ã¡xms≤T∂Liμj∂. ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ Æ™sVVªRΩLÚ i 16 xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV Fs¨sıNRPáV ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s gSμj∂gRiW≤R∂, xmsLRiq£ s™y≤R∂(’¡), aS˘LiLS™´soNRPV 498(11 J»˝¡ Æ™sV«ÿLji…‘¡), ¬ø¡[LiR ¤Õ¡[NPR F°∏R∂WLRiV. μk∂Liª][ C lLiLi≤R∂V ˙gS™´sV NSgS.. 9 mx sLiøy∏R∂VºdΩáV Z\ NP™´sqx sLi ¬ø¡[qx sVNRPVLiμj∂. ™´sVμR∂©´smx s˝ ¤Õ¡Õ‹[ 16 mx sLiøy∏R∂VºdΩáVLi≤R∂gS.. ºΩLS˘fl”· ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s ™´sVLigji, ™yLiNTP≤T∂Õ‹[ gRiVLi≤T∂ xmsLiøy∏R∂VºdΩ xqsLRiˆLi¿¡gS NSLi˙lgi£qs xmsLiøy∏R∂VºdΩá Fs¨sıNRPáV 3NRPV ™yLiVVμy …”¡≤T∂zms ™´sVμÙ∂R ºΩxqsVÚ©s´ ı @À≥¡œ ˘LÛiR V¤Õ¡[ FsNRPV‰™´s rÛy©yÕ˝‹[ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. LSÀ‹[π∏∂[V NRP©´sL`igSLi, zqsLRiWˆLRiV(∏R∂VV)Õ‹[ xmsLigji≤T∂ @À≥¡œ ˘LÛij |tsQLiÆ≤∂ μR∂ªRΩVÚ 540(36 Æ™sV«ÿLji…‘¡), Æ™s[ryLRiV. À≥ÿLki ™´sL<RiLiÕ‹[©´sW ˙xms«¡Ã¡V ªRΩ™´sV aSxqs©´sxqsÀ≥¡œ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ™´sVLi¿¡ xmsn ÷¡ªyáV ™´sryÚ∏∂R V¨s A FyLÌik ©y∏R∂VNRPVáV μ≥∂k ™´sW ™´s˘QQNPR LÚ i xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ Fs¨sıNRP÷¡ı ™yLiVVμy LRix§¶¶¶|ms÷˝¡ xmsLiøy∏R∂VºdΩ xqsLRiˆLi¿¡gS J»˝¡©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡≤R∂Liª][ ™´sVW≤R∂V ˙gS™´sV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. BLiμR∂VNRPV  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi «¡Ljigji©´s xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPá xmsn ÷¡ªy¤Õ¡[ ¨sμR∂LRi+©´sLi. Æ™s[zqs©´s»˝¡V @μ≥∂j NSLRiVáV ˙xmsNRPLi…”¡LiøyLRiV. C NSLi˙lgi£qs ™´sVμÙ∂R ªRΩVμyLRiV NRP™´sV¯Lji F°øR¡Ë∏R∂V˘ xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ Fs¨sıNRPáV xqs«ÿ™´sogS …”¡≤T∂zms©y∏R∂VNRPVá xqs™´sVztsÌ Q NRPXztsQª][Æ©s[ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡V @ªRΩ˘μ≥∂j NRP rÛy©yáV xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ ª]÷¡≠s≤R∂ªRΩÕ‹[Æ©s[ Fs¨sıNRPáV 889 (362 Æ™sV«ÿLji…‘¡), ™´sıhRixqsLiZNPxms÷˝¡ «¡LjigSLiVV. À≥ÿLki ™´sL<Sá NSLRifl·LigS NRP»Ì¡¤À¡…ÌÿLRiV. @μ≥∂j NRP rÛy©yáV Z\ NP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ≠saS*xqsLiª][ D©´sı Æ\ ™sNSFyNRPV «¡LRigS÷¡= DLi≤R∂gS.. À≥ÿLki™´sL<Sá NSLRifl·LigS NSLi˙lgi£qs ™´sVμÙ∂R ªRΩVμyLRiV NTPxtsÌ Q∏∂R V˘ 433 (53 Fs¨sıNRPÃ¡Õ˝‹[ J»¡V ™ygRiVáV, ™´sLiNRPáV F~Ligji FsμR∂VLRiVÆμ∂ ¡˜ ªRΩgji÷¡Liμj∂. ™´sVμR∂©´sxms˝ ¤Õ¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s …”¡≤T∂zms ©y∏R∂VNRPVáV xmsLiøy∏R∂VºdΩá ™yLiVVμy Æ™s[zqs  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. Æ™sV«ÿLji…‘¡), @≤R∂μR∂ryıxmspL`i xmsLiøy∏R∂VºdΩ ˙xms™´sz§¶¶¶LiøR¡≤R∂Liª][ D»¡WıLRiV G¤«¡¨ds= Àÿμ≥∂R ˘ªRΩá©´sV ºdΩxqsVNRPV¨s lgiáVxmso N][xqsLi NRPXztsQ¬ø¡[aSLRiV. LS™´sVxqs™´sVV˙μR∂Li ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ™´sL<SáNRPV ™ygRiVáV DF~ˆLi x q sLR i ˆLi¿¡ …” ¡ ≤T ∂ z m s ™´ s VμÙ R ∂ ªR Ω VμyLR i V ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[¨s D»¡WıLRiV, ©yLRiWıLRiV …”¡≤T∂zmsNTP ™´spz§¶¶¶LiøR¡¨s xmsn ÷¡ªyáV á’≥¡LiøyLiVV. gRi≤R∂Liª][ J»¡L˝RiV F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyáNRPV FsLi.ºΩLR i Vx m sºΩ520( 347 Æ ™ sV«ÿLj i …‘ ¡ ) ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s xmsLRiry*≤R∂, gSμj∂gRiW≤R∂, ¬ø¡[LiR VN][¤Õ¡[NPR F°∏R∂WLRiV. μk∂Liª][ lLiLi≤][ryLji ryμ≥∂j LiøyLRiV. 23©´s ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s zqsLRiWˆLRiV(∏R∂VV)Õ‹[ xmsLi≤T∂gji, ºΩLS˘fl”·Õ‹[ C xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ Fs¨sıNRPá©´sV ™yLiVVμy ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRP L][«¡Ÿ À≥ÿLki ™´ s VLigj i , ™yLiNT P ≤T ∂ Õ‹[ NR P Æ © s[ L ` i gS™± s Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ ,AgRiq£ sÌ 1(AL`iFs©±sFs): ™´sVW≤][ ≠s≤R∂ªRΩ Fs¨sıNRPáNRPV NRPW≤y ™´sL<iR Li ¿¡NSNRPV Æ™s[∏R∂VNRP ªRΩxmsˆ¤Õ¡[μR∂V. BNRP ™´sVW≤][≠s≤R∂ªRΩ ™´sL<iR Liª][ ™ygRiVáV F~Ligji F~L˝iR ≤R∂Liª][ D˙≠sV, xmsLiøyLiVVºdΩÕ˝‹[ Fs¨sıNRPá©´sV CÆ©sá 3™´s æªΩzmsˆLi¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ N]¨sıø][»˝¡ ™yLiVVμy Æ™s[∏R∂VNRP ªRΩxmsˆ¤Õ¡[μR∂V. ™´sVL][\Æ™sxmso ™´sL<S xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @μ≥∂j NSLRi NSLi˙lgi£qs @LÍRiV¨ds, xmsLRiV=™y≤R∂(’¡), gSμj∂gRiW≤R∂, æªΩ[μk∂NTP ™yLiVVμy Æ™s[aSLRiV. ºΩLjigji BNRP‰≤R∂ NSLRifl·LigS Fs¨sıNRPá ≠sμ≥∂R VáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyáNRPV ¬ø¡[LiR VNRPV©´sı FyLÌik ™´sVμÙ∂R ªRΩV @À≥¡œ ˘LÛiR V¤Õ¡[ @μ≥∂j NRP mx sLiøy∏R∂VºdΩ N]ªR Ω Ú x m s÷d ˝ ¡ (—¡) ˙gS™´ s Vx m sLiøy∏R ∂ Vºd Ω Ã¡ @Æμ∂[L][«¡Ÿ F°÷¡Lig`i, Fs¨sıNRPáV J»˝¡ zqs ¡˜Liμj∂ @Æ©s[NRP B ¡˜LiμR∂VáNRPV gRiVLRi∏R∂W˘LRiV. F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ rÛy©yáV lgiáVF~LiμyLRiV. ALRiVxmsLiøy @©´sV ¡Liμ≥∂R ˙gS™´sWáV F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyáNRPV ¤Õ¡NTP‰Lixmso ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™s´ V¨s —¡Õ˝ÿ Fs¨sıNRPá ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Liª][ NRPLi…”¡ ≠dsVμR∂ NRPV©´sVNRPV ¤Õ¡[NPR VLi≤y μ][™s´ Váª][ F°LS»¡Æ™s[V ¬ø¡[aSLRiV. ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ∏R∂VºdΩÕ˝‹[ ©yáVgRiV @μ≥j∂NSLRi NSLi˙lgi£qs ¬ø¡[LiR ¤Õ¡[μ∂R V. μk∂Liª][ Fs¨sıNRP ™yLiVVμy Æ™s[zqs Dxms @μ≥∂j NSLji «¡©yLÙiR ©±s ¨s™y£qsæªΩ÷¡FyLRiV. ©´sVLi¿¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso xmspLRiÚπ∏∂[V˘ ™´sLRiNRPV ™´sL<RiLi xms≤R∂»¡Liª][ zqs ¡˜Liμj∂ B ¡˜LiμR∂Vá©´sV FsμR∂VL]‰©yıLRiV. ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ r¢NRPLRi˘Li ¤Õ¡[¨s N]¨sı F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ N]™´s*ªRΩVÚá Æ™sáVªRΩVLRiVÕ‹[Æ©s[ J»¡L˝iR V ªRΩ™´sV J»¡Vx§¶¶¶NRPV‰©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPV©yıLRiV. FyhRiaSáՋ[¨s ™´sLRiLigRiÕfi,AgRi£qÌs1(AL`iFs©±sFs): ™´sVW≤][ «¡©´sgS™´sV, ™´sLÙiR ©´sı}ms»¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáV …”¡≤T∂zms 35ø][»˝¡, …”¡AL`iFs£qs 27 ø][»˝¡ F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ™´sL<iR Li ¨dsŒ˝¡œ ß ¨s÷¡¿¡F°™´s≤R∂Liª][ J»¡L˝iR V, zqs ¡˜Liμj∂ B ¡˜LiμR∂VáNRPV ≠s≤R∂ªRΩ 5 ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ‹˝ [ 21 ™´sVLi≤R∂Õÿ …”¡AL`iFs£qs NRPV NRPázqs ™´søyËLiVV. . «¡©´sgS™´sV, lgi÷¡¿¡Liμj ∂ . C ¨sπ ∏ ∂W «¡NR P ™´ s LÊ R i LiÕ‹[ gRiVLRi∏R∂W˘LRiV. AÕÊÿLi, zqsLS=, xmsoÕ˝ÿgSLi ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ Fs¨sıNRPá zqs ¡˜Liμj∂ ªRΩ™´sVNRPV À≥‹«[ ¡©´s Õ˝‹[ Fs¨sıNRPáV «¡LjigSLiVV. ©yáVgRiV ¨sπ∏∂W ™´sLÙiR ©´sı}ms»¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ‹˝ [ NSLi˙lgi£qsNRPV NSLi˙lgi£qsNRPV 8 rÛy©yáV μR∂NRP‰gS, Æ\™sNSFyNRPV r¢NRPLRi˘Li NRP÷¡ˆLiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s ™yF°∏R∂WLRiV. ™´sL<RiLi Fs≤R∂æªΩLjizms ¤Õ¡[NRPVLi≤y NRPVLRiVxqsVÚ©yı J»¡L˝RiV g]≤R∂VgRiVáV xms»Ì¡VNRPV¨s Dªy=x§¶¶¶LigS ªRΩ™´sV J»¡Vx§¶¶¶NRPV‰©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡V «¡NRP™´sLÊSQÕ‹˝ ,[ 18 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ @xqsáV Æ\ ™sFs ¬ø¡Liμj∂©´s H…‘¡ ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ 16 rÛy©yáV ™´søyËLiVV. NRPV©yıLRiV. ˙xms«ÿry*™´sV˘ xqsWˆÈQ Lij ¨Ú s øy…ÿLRiV. F°÷¡Lig`i ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Li NSgSÆ©s[ ZNP[Li˙μyá ry=L`i{qs{ms INRP‰ ≠s«¡∏R∂W¨sı NRPW≤y N]LiÆ≤∂[…”¡ $μ≥R∂L`i r~LiªRΩ ˙FyLiªyÕ˝‹[©´sW ™´sμÙ∂R J»¡L˝iR V ÀÿLRiVáVμk∂LSLRiV.  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s F°÷¡Lig`i ˙xmsaSLiªRΩLigS «¡LjigjiLiμj∂. ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[μ∂R V. FyáNRPVLji,Ú «¡©´sgS™´sV, …”¡AL`iFs£qs μR∂WxqsVNRPVF°LiVVLiμj∂. GNRP˙gki™y }qÌsxtsQ©±sxmnsV©±sxmspL`i, ™´sLÙRi©´sı}ms»¡ ¨sπ∏∂W«¡ áª][ NRPáVxmsoN]¨s «¡©´sgS™´sV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´s ™´ s LR i LigR i Õfi, AgR i x q Ì s V 1 (AL` i Fs©± s Fs) J»¡L˝iR V ªRΩ™´sV J»¡V x§¶¶¶NRPV‰©´sV xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. F°÷¡Lig`i xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ ªRΩ©´s D¨sNTP¨s xmspLjiÚgS N][Õ‹[ˆ LÊRiLiÕ‹[ 102 rÛy©yáNRPVgS©´sW 50 ø][»˝¡ iM@©´sLiªRΩxmsoLRiLiÕ‹[ μj∂™´sLigRiªRΩ À≥ÿLRiªRΩ @™yLiø≥¡R ¨ds∏R∂V xqsLixmsn V»¡©´sáV ø][»¡V¬ø¡[xqsVN][NPR VLi≤y DLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV F°÷d¡xqsVáV xms…”¡xtsÌ QÆ\™sV©´s LiVVLiμj∂. Æ™sVVªRΩLÚ i ™´sVW≤R∂V ≠s≤R∂ªRΩÕ˝‹[ NRP÷¡zms …”¡AL`iFs£qs lgi÷¡¿¡Liμj∂. A ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li ™´sW“¡˙xmsμ≥y¨s LS“¡™±sgSLiμ≥k∂ ≠s˙gRi•¶¶¶¨sı  ¡Liμ][ ¡xqsVÚ©s´ V GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. \Æ™sNSFy lgi÷¡¿¡©´s rÛy©yáV ZNP[™´sáLi 31 Õ‹[ NSLi˙lgi£qs ZNP[™´sáLi 17 rÛy©yáZNP[ μ≥∂R *LixqsLi ¬ø¡[∏∂R V≤y¨sı ¨sLRizqsxqsWÚ ™´sLRiLigRiÕfi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V. μk∂¨sNTPª][≤∂R V Æ©s[ªΩR á LS“¡©y™´sW xmsLji≠sVªRΩÆ\™sVF°LiVVLiμj∂. NSLi˙lgi£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s FsLi“¡FsLi |qsLi»¡L`iÕ‹[ D©´sı ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi μy¨s\|ms ÀÿgS xms≤T∂Liμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ $μ≥∂R L`i ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©s´ ı ™´sLÙiR ©´sı}ms»¡ LS“¡™±sgSLiμ≥∂k ≠s˙gRi•¶¶¶¨sNTP NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áV ™´sLRiLigRiÕfi, AgRixqsÌ V 1 (AL`iFs©±sFs) iMæªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ GLSˆ»¡V ˙xms˙NTP∏R∂V ¨sLÒiR ∏R∂VLi ©yáVgRiV ˙xmsμ≥y©´s FyLÌik áV NSNRPVLi≤y BªRΩLRi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ 58 rÛy©yáNRPVgS©´sW FyÕÿ’≥¡}tsQNPR Li ¨sLRi*z§¶¶¶Li øyLRiV. æªΩáLigSfl· ºdΩxqsVN][™s´ ≤R∂Li μy*LS @–¡Ã¡ À≥ÿLRiªRΩ NSLi˙lgi£qs NRP≠sV…‘¡ @μ≥∂R ˘QOPR VLS áV r°¨s∏R∂WgSLiμ≥∂k FyLÌkiáV, xqs*ªRΩLi˙ªRΩVáV, ≠s≠sμ≥R∂ FyLÌkiá NSLi˙lgi£qs FyLÌik ™´sVμÙ∂R ªRΩVμyLRiVáV 13 ™´sVLiμj∂ ˙x m s«¡Ã¡ ANSLiOR P Q©´ s V LS“¡™± s gSLiμ≥ k ∂ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡NRPV B¿¡Ë©´s™ygÙS©y¨sı ¨sá¤À¡»Ì¡VNRPV©yıLRi¨s —¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áV D™´sV¯≤T∂ @À≥¡œ ˘LÛiR VáV NRPW≤y Fs¨sıNRPÕ˝‹[ qx sªyÚ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V lgiáVF~LiμyLRiV. BNRP‰≤R∂ g_LR i ≠sLiøyLR i ¨s, NSLi˙lgi£ q s @μ≥ j ∂ Æ © s[ ˙ ºΩ @Li»¡V ©yıLRiV. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡VNRPV {qs≤R∂ ˝¡W˘{qs ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™s´ ≤y¨sı ry*gjixqsWÚ øR¡WFyLRiV. C ZNP[»¡gjiLkiÕ‹[ Æ™sVVªRΩÚLi 139 …”¡AL`iFs£qs 24 rÛy©y÷¡ı μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVLiμj∂. r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ æªΩáLigS fl· LSxtÌsQ˚ ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áV —¡Õ˝ÿ FyLÌik NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ xqsLi ¡LSáV «¡LRiVxmsoN]¨s ™´sVLiμj∂ xqsLRiˆLiøR¡VáV lgi÷¡øyLRiV. C N][™s´ Õ‹[ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ …”¡.LS«¡∏R∂V˘ ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li GLSˆ»¡VNRPV ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂W¨sı LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. xmsμj∂ —¡Õ˝ÿáª][ NRPW≤T∂©´s æªΩáLi gSfl· LSuÌy˚¨sı ˙xmsNRP…”¡Li¿¡ ’¡¤«¡zms, ©´sW˘Æ≤∂˙NRP{qsáª][ Fy»¡V LS«¡NUP∏R∂V ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©´sı }qÌsxtsQ©±sxmnsV©±sxmspL`iÕ‹[ 110 ry*gRiºΩxqsVÚ©yı™´sV¨s, N]LiμR∂LRiV NRPV˙»¡ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡NRPV B¿¡Ë©´s ™´sW»¡©´sV NSLi˙lgi£qs @μ≥∂j Æ©s[˙ºΩ r°¨s∏R∂W gSLiμ≥∂k B¿¡Ë©´s FyLÌik áV  ¡Ã¡xmsLji¿¡©´s D™´sV¯≤T∂ @À≥¡œ ˘LÛiR VáV rÛ y ©yáNR P VgS©´ s W 67 rÛ y ©yÕ˝ ‹ [ μyLRiVáV {qs™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ D©´sı LS“¡™±sgSLiμ≥∂k , ™´sW»¡©´sV ¨sá¤À¡»Ì¡VNRPV©yıLRi¨s, r°¨s∏R∂WgSLiμ≥∂k æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ gRiVLiÆ≤∂Õ˝‹[ ¿¡LRirÛyLiVVgS NRPW≤y D©yıLRiV. …”¡≤T∂zms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ μR∂ ™´sVμÙR∂ªRΩVμyLRiV÷¡ı lgi÷¡zmsLiøR¡VNRPVLiμj∂. BLiμj∂LSgSLiμ≥k∂ ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡©´sV μ≥R∂*LixqsLi ¨s÷¡¿¡F°ªyLRi¨s, FsLiμR∂ L][ ªy˘gSáV... F°LS…ÿá xmsn ÷¡ªRΩÆ™s[V æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚™´sV¨s, ∏R∂WNRPL`iLS™´so ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li FyáNRPVLjiÕÚ ‹[ …” ¡ AL` i Fs£ q s FsÆ ™ sV¯¤ Õ ¡[ ˘ ’≥ ¡ OR P Qx m sºΩ ¬ø¡[aSLRi¨s, ™yLji\|ms ªRΩORPQfl·Æ™s[V øR¡LRi˘Ã¡V ¿¡©´sı LSuÌy˚á GLSˆ»¡VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[zqs©´s ™yLRiLiμR∂ LjiNTP NSLi˙lgi£qs FyLÌik ªRΩLRiVxmso©´s ¨s™yŒœ¡ßáV …”¡≤T∂zms 37 rÛy©yÕ˝‹,[ …”¡AL`iFs£qs 29 rÛy©yÕ˝‹[ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li xmsLRiNSá ≠sxtsQ∏∂R W¨sNTP ™´s}qsÚ ºdΩqx sVN][™yá¨s NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV ™´sVLiμR∂ ALjiˆryÚ™s´ V¨s —¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áV æªΩ÷¡FyLRiV. lgiáVF~Liμj ∂ Liμj ∂ . }qÌ s x t sQ©± s x m n s V©± s x m spL` i , NSxqsÚ Æ™s©´sNRP ¡≤T∂LiμR∂Æ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. @NRP‰≤R∂ ≠s©Ø[μ∂` ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.

|\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, AgRixqsÌ V 1 (AL`iFs©±sFs):æªΩáLigSflÿNRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR LigS FyLÌik FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©´sı ºdΩLRiV©´sV ¨sLRizqsxqsWÚ NRPVªRΩV˜Õ˝ÿxmspL`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NRPW©´s $\ZaPáLig_≤`∂ Æ\™sFsry=L`izqszms ©´sVLi¿¡ μR∂WLRiLi NS™yá¨s ¨sLÒiR ∏R∂W¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. xqs*ªRΩLi˙ªRΩ @À≥¡œ ˘LÛij gS FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS lgiáVF~Liμj∂©´s NRPW©´s B…‘¡™´s¤Õ¡[ Æ\™sFsry=L`izqszmsÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. @LiVVæªΩ[ AªRΩLS*ªRΩ xms»Ì¡V™´sV¨s ©yáVgRiV Æ©sááV NRPW≤y NSNRP ™´sVVLiÆμ∂[ FyLÌik Õ‹[ Æ\ ™s≈¡Lji ™´sWLRi≤R∂Liª][ AFyLÌik NTP μR∂WLRiLi NS™yáƩs[ ¨sLÒiR ∏R∂W¨sNTP ™´søyËLRiV. @LiVVæªΩ[ FyLÌik ¨s ≠ds≤T∂©´s ªRΩLS*ªRΩ Fs»¡V Æ™sÕ˝ÿáƩs[ @LiaRPLiÕ‹[ ™´sVÃ˝¡gRiVÕ˝ÿáV xms≤Ô∂R A∏R∂V©´s æªΩáLigSflÿ©´sV B¿¡Ë©´sLiμR∂V©´s NSLi˙lgi£qsÕ‹[Æ©s[ ¬ø¡[LSá¨s ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ™´søyËLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ ÀÿgRiLigS æªΩáLigSflÿ ™´sVLi˙ªRΩVáNRPV ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©s´ ı ™´sVLi˙ºΩ «ÿ©ylLi≤Ô∂T ¨s NRP÷¡zqs øR¡LjiËLiøyLRiV. FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[LSNRP ªRΩ©´sNRPV ™´s¬ø¡[Ë ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ gRiVLjiLi¿¡ øR¡LjiËLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ≈¡¿¡ËªRΩÆ\™sV©´s ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV¨s ™´sVVLiμR∂VNRPV @≤R∂VgRiVáV Æ™s[ryÚ©´s¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡xmsˆgS, «ÿ©ylLi≤ÔT∂ A∏R∂V©´s @©´sV™´sW©yá©´sV ¨s™´sXºΩÚ ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ©´s|\ ms ©´s™´sV¯NRPLi DLiøyá¨s, LSÀ‹[π∏∂[V æªΩáLigSflÿ LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ≠dsV Fy˙ªRΩ©´sV ≈¡¿¡ËªRΩLigS ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVLi…ÿ™´sV¨s •¶¶¶≠sV B¿¡Ë©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ A∏R∂V©´s©´sV ˙xmsxqsVÚªΩR Li «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı gRiLiμR∂LRig][Œ¡œ ™yªy™´sLRifl·Li ªRΩLS*ªRΩ μj∂gji*«¡∏∫∂VzqsLig`i xqs™´sVORPQLiÕ‹[ FyLÌki¤Õ¡[ ¬ø¡[lLi[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi.

™´sLRiLigRiÕfi,AgRiq£ sÌ 1(AL`iFs©±sFs): æªΩáLigSfl·\|ms BNRP «ÿxms˘Li ¤Õ¡[NPR VLi≤y ™´s¬ø¡[Ë FyL˝iR Æ™sVLi»¡VÕ‹[ ’¡Ã˝¡V ˙xmsÆ™s[aPR |ms…Ìÿá¨s ’¡¤«¡zms ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. C ˙xms˙NTP∏R∂V ªRΩ*LRigS xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs lLiLi≤R∂V LSuÌy˚á©´sV ≠ds\¤Õ¡©´sLiªRΩ ª]μR∂LRigS ˙xmsNRP…”¡Liøyá©yıLRiV. D™´sV¯≤T∂ LS«¡μ≥y¨sNTP @À≥¡œ ˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[NPR V©yı ≠sμ≥∂j ≠sμ≥y©yáV ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌik @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V Fs≤˝∂R @a][NP` lLi≤Ô∂T ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ —¡Õ˝ÿ NSLRi˘™´sLÊiR xqs™´sWÆ™s[aPR Li 3™´sæªΩ[μ∂k ©´s «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. DμR∂∏R∂VLi 10gRiLi»¡Ã¡NRPV x§¶¶¶Li»¡L`iL][≤∂RÔ VÕ‹[¨s Æ™s[μy •¶¶¶ÕfiÕ‹[ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS ™´sVLi≤R∂á @μ≥R∂˘QORPQ, NSLRi˘μR∂LRiV+áV, B…‘¡™´sá xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ lgiáVF~Liμj∂©´s xqsLRiˆLi¿¡, Dxms xqsLRiˆLiøR¡VáV, ™yLÔiR V xqsÀ≥¡œ V˘Ã¡V •¶¶¶«¡LRiVNS™yá¨s N][LSLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP LSxtsÌ Q˚ Æ©s[ªΩR áV•¶¶¶«¡LRi™´soªyLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. FyLÌik @LiªRΩLÊiR ªRΩ ≠sxtsQ∏∂R WáV, ˙gS™´sVrÛyLiVV ©´sVLi¿¡ ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[}qs @LiaSá\|ms øR¡LjiËLi¿¡ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVN][™s´ ≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @μ≥∂j NRP xqsLi≈¡˘Õ‹[ FyLÌik ˙ZaP[fl·VáV •¶¶¶«¡LRiVNS™yá¨sA∏R∂V©´s N][LSLRiV. 11©´s «¡Ljilgi[ Æ™sW≤U∂ xqs™´sWÆ™s[aPR Li ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá\|ms NRPW≤y øR¡LRiË «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV.

˙xms«ÿry*™´sV˘Li xmsLji•¶¶¶xqsLi @™´soª][LiμR∂©´s≤y¨sNTP , xmsμR∂™´soá N][xqsLi Æ©s[ªΩR áV @≤Ô∂R μyLRiVáV ª]NRPV‰ªRΩV©yıLRi≤y¨sNTP mx sLiøyLiVVºdΩÕ˝‹[ Æ™sÃ˝¡VÆ™sºΩÚ©s´ ≤R∂ ¡V˜Ã¡ ˙xmsÆ™s[V∏R∂VÆ™s[V ¨sμR∂LRi+©´sLigS ¬ø¡xmsˆVN][™y÷¡. xmsμR∂≠s μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV FsLiªRΩ\ZNP©y æªΩgjixqsVÚ©yıLRiÆ©s[LiμR∂VNRPV Æ™s[áLiFy»¡V, ≤R∂ ¡V˜Ã¡V Æ™sμR∂«¡Ã˝¡≤R∂Li ™´sLi…”¡≠s C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ øyÕÿ «¡LjigSLiVV. xmsμR∂Æ™s[ áORPQ ˘LigS ≤R∂ ¡V˜Ã¡V Æ™sμR∂ «¡¤Õ¡˝ L[ iμR∂VNRPV Æ™s©´sNS≤R∂ ¤Õ¡[LiμR∂Li¤…¡[ AaRPËLRi˘Li NRPágRiNRP ™´sW©´sμR∂V. ™´sVW≤R∂V ≠s≤R∂ªRΩá xmsLiøyLiVVºdΩáV ™´sVVgjizqs©´s ºdΩLRiV øR¡W}qsÚ N][»¡˝ Õ˝‹[ ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ¨dsŒ˝¡œ ˙Fy∏R∂VLigS ≈¡LRiVË ¬ø¡[aSLRiV. xmsμR∂™´soáV μR∂NTP‰LiøR¡VN][™s´ ≤R∂Æ™s[V áORPQ ˘LigS N]LiμR∂LRiV Fs¨sıNRPá  ¡LjiÕ‹[ ¨s÷¡øyLRiV. ™´sW™´sVWáV xqsLRiˆLiø`¡ xmsμR∂≠s N][xqsLi BÕÿ ¨dsŒ˝œ¡Õÿ ≤R∂ ¡V˜Ã¡V Æ™sμR∂«¡÷˝¡æªΩ[ BNRP ryμ≥yLRifl· Fs¨sıNRPá xqsLigRiæªΩ[LiÕ‹[ Ez§¶¶¶LiøR¡VN][™´søR¡VË. ˙gS™´sWá Aμ≥j∂xmsªRΩ˘Li NRPW≤y BNRP μ≥R∂©´s™´sLiªRΩVá ¬ø¡[ªRΩVÕ˝‹[NTP Æ™s◊¡˛LiμR∂©´s≤y¨sNTP BLiªRΩNRP©yı ¨sμR∂LRi+©´sLi @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μ∂R V. ≠s≠sμ≥∂R —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ B…‘¡™´s÷¡ GNRP˙gki™´s Fs¨sıNRPáª][ Fy»¡V ™´sVW≤R∂V ≠s≤R∂ªRΩáVgS «¡Ljigji©´s xmsLiøyLiVVºdΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ N][»¡˝ LRiWFy∏R∂VáV ¨dsŒ˝¡œ ˙Fy∏R∂VLigS ≈¡LRiVË |ms…ÌÿLRiV. ≤R∂ ¡V˜Li¤…¡[ ªRΩxmsˆ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ lgi÷¡¬ø¡[ xmsLjizqsÛ ºΩ NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. Bμj∂ ¨s©´sı Æ™sVV©´sı…”¡ ™´sLRiNRPV @|qsLi’d¡˝ FyL˝iR Æ™sVLi…fi Fs¨sıNRPáZNP[ xmsLji≠sVªRΩÆ\™sV©´s ≤R∂ ¡V˜Ã¡ ˙xmsÆ™s[V∏R∂VLi BxmsˆV≤R∂V NTPLiμj∂rÛyLiVVÕ‹[ xqsLRiˆLiø`¡Ã¡ ™´sLRiNRPV ¬ø¡[Lij Liμj∂. xqsLRiˆLiø`¡ @À≥¡œ ˘LÛiR VáV ªRΩ™´sV ˙xmsøyLS¨sNTP N][»¡˝ Õ‹[ ≈¡LRiVË ¬ø¡[aSLRiV.  ¡x§¶¶¶ß™´sVªRΩVá©´sV B™´s*≤R∂Li, ˙xmsÕ‹[À≥ÿáNRPV gRiVLji ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ,≤R∂ ¡V˜Ã¡V xmsLiøR¡≤R∂Li ,™´sVμR∂˘Li xqsLRixmnsLS ™´sLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡ª][ N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV •¶¶¶LRiºΩ NRPLRiWˆLRiLiÕÿ ≈¡LRiË∏R∂W˘LiVV. μk∂¨sı ¡…Ì¡” øR¡W}qsÚ ™´s¬ø¡[Ë @|qsLi’d¡˝ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ≤R∂ ¡V˜ FsLiªRΩgS ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WxmsgRiáμ][ @LÛiR Li ¬ø¡[xqsVN][™s´ øR¡VË. xmsμR∂™´soá N][xqsLi FsLiªRΩZ\ NP©y æªΩgjiryÚLiR ¨s, ≤R∂ ¡V˜©´sı ™yLjiZNP[ xmsμR∂™´soáV μyr°x§¶¶¶™´sVLi…ÿ∏R∂V¨s @LÛiR Li@™´soª][Liμj∂. ≤R∂ ¡V˜NRPV ª][≤∂R V Æ©s[LiR øR¡Lji˙ªRΩ D©´sı ™ylLi[ LS«¡NUP∏R∂Wá©´sV ≤y≠sVÆ©s[…fi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. BNRP Fs¨sıNRPá ¨sxmsn W Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡©´s ™yxqsÚ™yáV ™´sVLjiLiªRΩgS AaRPËLRi˘Li g][÷¡}msÕÿ D©yıLiVV. FsNRPV‰™´s™´sVLiμj∂ Æ©s[LiR gS¤Œ¡˝ [ A∏R∂W FyLÌik á …”¡ZNP‰»˝¡V xqsLiFyμj∂Li¿¡ øR¡»Ì¡xqsÀ≥¡œ áNRPV ¬ø¡[LiR VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s ≠sZaP˝ z[tsQLi¿¡Liμj∂. @μ≥∂j NSLRiLi ¬ø¡[ºΩÕ‹[ DLi¤…¡[ G\Æ™sV©y ¬ø¡[∏∂R V™´søR¡Ë©´sı áORPQ ˘Liª][ ≠dsLRiV LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹N[ PT FsLi»¡L`i @™´soªRΩV©yıLRiV. BNRP ≠dsLjiNTP ≤R∂ ¡V˜ ¡Ã¡Li NRPW≤y NRPázqs ™´sr°ÚLiμj∂. BxmsˆV≤R∂V «¡Ljigji©´s xqsLRiˆLiø`¡ Fs¨sıNRPáV ≠dsLjiNTP ÀÿgS NRPázqs ™´søyËLiVV. @LiμR∂VZNP[ N][»¡˝ LRiWFy∏R∂Vá ≈¡LRiVË «¡LjigjiLiμR∂©´sı ™yLRiÃÚ ¡V ALiμ][Œ¡œ ©´s NRP÷¡gjixqsVÚ©yıLiVV. BLiμR∂VÕ‹[ Æ©slgiÊ L[ iμR∂VNRPV FsLiªRΩ…”¡ ≈¡LRiVËQZ\ NP©y Æ™s©´sNS≤R∂NRPF°™´s≤R∂Li øR¡W}qsÚ LS©´sVLS©´sV LS«¡NUP∏R∂WáV Æ©s[LiR xqsÛ VáV ¤Õ¡[μy |ms»Ì¡V ¡≤T∂μyLRiVá ¬ø¡[ªΩR VÕ˝‹N[ PT Æ™s¤Œ¡˝ [ ˙xms™´sWμR∂Li NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. μk∂Liª][ xqsøR¡ËLjiªRΩVáV ™´sVøR¡VËQZ\ NP©y NRP©´sxms≤R∂lLi[Æ™sW @©´sı ALiμ][Œ¡œ ©´s NRP÷¡gjir°ÚLiμj∂. ry™´sW—¡NRP DμR∂˘™´sV Æ©s[ªΩR ¤Õ¡™´s*LRiW LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s, NRPŒœ¡LiNTPªRΩV¤Õ¡[ FsNRPV‰™´sgS D©yıLRi¨s gRiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ ˙xmsμ≥y¨sgS D©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™y«fi}ms∏∫∂V AÆ™s[μ∂R ©´s ¬ø¡LiμyLRiV. 2004c13 qx sLi™´sªRΩ=LSá ™´sVμ≥∂R ˘ mx sÆμ∂[Œ¡œ˝ NSáLiÕ‹[ FyL˝iR Æ™sVLi»¡VNRPV, ≠s≠sμ≥∂R aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ áNRPV F°…‘¡mx s≤T∂©´s 62Æ™s[á™´sVLiμj∂NTP|\ msgS @À≥¡œ ˘LÛiR VáV Fs¨sıNRPá xqsLixmsn W¨sNTP xqs™´sVLjiˆLi¿¡©´s @zmsn ≤R∂≠s»˝¡Õ‹[¨s ≠s™´sLSáV AaRPËLRi˘Li NRP÷¡gjiLi¬ø¡[Õÿ D©yıLiVV. C ≠s™´sLSá©´sV ≠sZaP˝ z[ tsQLi¿¡©´s «ÿºdΩ∏R∂V Fs¨sıNRPá ¨sxmsn W, ˙xms«ÿry*™´sV˘ xqsLixqs‰LRifl·Ã¡ xqsLixmsn VLi ªy«ÿgS Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡©´s @LiaSáV NRPW≤y NRPŒ˝¡œ ߺΩLjilgi[Õÿ D©yıLiVV. Æ©s[LiR xqsÛ VáVgS ™´sVV˙μR∂xms≤Ô∂R ™yLRiV Gμ][ INRP FyLÌik …”¡ZNP…fi μR∂NTP‰LiøR¡VNRPV¨s øR¡»Ì¡xqsÀ≥¡œ áNRPV Fs¨sıNRP™´soªRΩW ™´sxqsVÚ©yıLRiV. 2004 xqsLi™´s˙ªRΩLi ©´sVLi¿¡ øR¡W}qsÚ Fs¨sıNRPá  ¡LjiÕ‹[NPT μR∂WNTP©´s @À≥¡œ ˘LÛiR VÕ˝‹[ xqsV™´sWLRiV 11Æ™s[á™´sVLiμj∂ ≠dsVμR∂ ˙NTP≠sV©´sÕfi ZNP[xqsVáV D©yıLiVV. ≤R∂ ¡V˜ |ms»Ì¡VNRPV¨s lgiáVryÚ™s´ V©´sVNRPV©´sı ™yLjiZNP[ A∏R∂W FyLÌik áV @˙gSxqs©´sLi Æ™s[xqsVÚ©yıLiVV. μk∂Liª][ lgi÷¡¿¡©´s @À≥¡œ ˘LÛiR VáV ªRΩ™´sV AxqsVÚá©´sV lLi…Ì”¡Lixmso ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Li N][xqsLi FyáNRPVáVgS @≤ÔR∂μyLRiVáV ª]NRPV‰ªRΩV©yıLRiV. ˙xms«ÿxqs™´sVxqs˘Ã¡V gS÷¡NTP ™´sμj∂¤Õ¡[xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Æ©sgÊji©´s @À≥œ¡˘LÛRiVá AzqsÚFyxqsVÚáV BLiºΩLi\æªΩ ™´s»¡V≤T∂Li\æªΩ @©´sı»˝¡VgS |msLjigjiF°ª][Liμj∂. @LiμR∂VZNP[ x§¶¶¶ªRΩ˘, NTP≤yıxmsoáV, @ªy˘øyLRiLi ÕÿLi…”¡ ºdΩ˙™´s Æ©s[LS’≥¡π∏∂WgSáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı FsLi{msáV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ AxqsVÚá ≠sáV™´sNRPV ªRΩVFy©´sV Æ™s[giR Liª][ lLiNRP‰Ã¡V Æ™sVVáVøR¡VN]xqsVÚ©yıLiVV. .LS«¡NUP∏R∂Wá ©´sVLi¿¡ Æ©s[LiR xqsÛ Vá©´sV ªRΩLjiÆ™s[V∏R∂Wá¨s @¨sı LS“¡∏R∂V FyLÌik áV Æ™s[μ∂j NRP¤Õ¡NTP‰ Dxms©y˘ryáV μR∂LiøR¡VªRΩV©yı AøR¡LRifl·Õ‹[ ™´sW˙ªRΩLi Fs™´sLRiW Fy…”¡LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. BLiμR∂VNRPV G LS«¡NUP∏R∂V FyLÌik ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLixmso NSμR∂V. μk∂Liª][ ˙xms«ÿry*™´sV˘ ™´s˘™´sxqsÛ Õ‹[NPT ¿d¡≤R∂xmsoLRiVgRiVáV ¬ø¡[LiR VªRΩV©yıLiVV. ’¡¤«¡zms, NSLi˙lgi£qs FyLÌik áV |\ qsªRΩLi Æ©s[LiR øR¡LjiªRΩVá xms»˝¡ KμyLRi˘Li ˙xmsμR∂Lji+Liøy∏R∂V©´s≤R∂LiÕ‹[ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[μ∂R V. ’¡¤«¡zms, bP™´s}qs©´sÕÿLi…”¡ FyLÌik áV Æ©s[LiR xqsVÚáNRPV …”¡ZNP‰»˝¡V B¿¡Ë©´s»˝¡V μyΔÿÕÿáV D©yıLiVV. xqsLS‰Lki N]áV™´soNRPV Æ©s[LiR øR¡Lji˙ªRΩ @™´sL][μ∂R≥ Li NS™´søR¡VËÆ©s[Æ™sWgS¨sc FsLiªRΩ…”¡ ºdΩ˙™´s Æ©s[LS’≥¡π∏∂WgSáVLi¤…¡[ @LiªRΩgS LS«¡NUP∏R∂VLigS LSfl”·LiøR¡™´søR¡Ë©´sıμj∂ LRiV«¡Ÿ™´s™´soª][Liμj∂. Æ©s[LS’≥¡π∏∂WgSáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı 162™´sVLiμj∂ FsLi{msÕ˝‹[ 76™´sVLiμj∂|\ ms @LiVVÆμ∂[Œ¡œ˝ ß @LiªRΩNRP©yı FsNRPV‰™´s bPORPQáV ≠sμ≥∂j LiøR¡gRiá Æ©s[LSáV ©´sÆ™sW\Æμ∂ D©yı∏R∂V©´sı ≠sxtsQ∏∂R VLi ™´sV©´s μ_LS˜ÈgS˘¨sNTP @μÙ∂R Li xms¤…¡Ì Æ[μ∂[. Fs¨sıNRPá xqsLixmsn VLi C ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ gRi…Ì¡” gS NRPXztsQ ¬ø¡[}qsÚ ªRΩxmsˆ Æ©s[LiR ™´sV∏R∂V LS«¡NUP∏R∂Wá©´sV ¨sL][μ∂j≥ LiøR¡¤Õ¡[Li. BLiμR∂VNRPV ªRΩ©´sNRPV©´sı @μ≥∂j NSLSá xmsLjiμ≥∂j Õ‹[ gRi…Ì¡” gS xms»Ì¡V ¡≤T∂æªΩ[ ªRΩxmsˆ ≤R∂ ¡V˜ ˙xmsÆ™s[V∏R∂W¨sı ¨sL][μ∂j≥ LiøR¡¤Õ¡[Li. C ≠sxtsQ∏∂R Wá©´sV gRiVlLiÚLij gji ˙xms™´sLjiÚ}qsÚ ,gRi…Ì”¡ NRPXztsQ ¬ø¡[}qsÚ xqsªRΩˆÈ÷¡ªyá©´sV ryμ≥j∂LiøR¡™´søR¡VË.

AzqsFnyÀÿμ`∂Õ‹[ mx sáVø][»¡˝ ™yLiVVμy

xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …”¡≤T∂zms xqsªyÚ

™´sL<iR Liª][ ºΩxmsˆÃ¡V xms≤Ô∂R Fs¨sıNRPá zqs ¡˜Liμj∂

Æ©s[ªΩR á LS“¡©y™´sWáª][ Æ\™sNSFyNRPV FsμR∂VLRiV Æμ∂ ¡˜ FyÕÿ’≥¡}tsQNRPLi..!

≠s«¡π∏∂WªRΩ=™yáV

æªΩáLigSfl·\|ms Æ™sLi»¡Æ©s[ ’¡Ã˝¡V |ms…Ìÿ÷¡:’¡¤«¡zms

xmsbPË™´sVg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ ªRΩfl·VNRPV l\ Li¤Õ¡[* }qÌsxtsQ©s± Õ‹[ zqsLi•¶¶¶˙μj∂ FsN`P=˙|ms£qs©´sV @≤Ô∂R VNRPV©´sı xqs\Æ™sVNRP˘™yμR∂VáV


â◊√„Hõ"å~°O,PQÆã¨∞ì 02, 2013

ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£ 3

"≥∞„\’"å~°Î

NSLi˙lgi£qs Æ\™sxmso BLi˙μR∂ øR¡WxmsoáV ...? xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R NRPV ™´sVμÙ∂R ªRΩVgS 216 «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLji |\ ms Àÿxms»˝¡ ™´sμÙ∂R μ≥∂R LSı ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı BLi—¡¨dsLjiLig`i ≠sμy˘LÙiR VáV

™yLiVVμyxms≤Ô∂R ˙gS™´sWÕ˝‹[ 3©´s Fs¨sıNRPáV Aμj ∂ ÕÿÀÿμ` ∂ ,AgR i £ q Ì s 1(AL` i Fs©± s Fs): ™´sLRiμR∂áª][ ™yLiVVμyxms≤Ô∂R ˙gS™´sVxmsLiøy∏R∂V ºdΩÕ˝‹[ C Æ©sá 3©´s Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ @Æμ∂[L][«¡Ÿ xmsn ÷¡ªyá©´sV Æ™sÃ˝¡≤T∂ryÚ™s´ V¨s —¡Õ˝ÿ Fs¨sıNRPá @μ≥∂j NSLji, NRP¤Õ¡NÌPR L`i @x§¶¶¶¯μ`∂Àÿ ¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ™´sVW≤][ ≠s≤R∂ªRΩ xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNR P áNR P W À≥ ÿ Lk i ™´ s L< S áV ˙x m sμ≥ y ©´ s @™´sL][μ∂R≥ LigS ™´sWLSLiVV. ™´sLRiμR∂áª][ LRiμÙ∂R LiVV ©´s ˙gS™´sVxmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPá©´sV  ¡Vμ≥∂R ™y LRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡gS.. CryLki @Æμ∂[ NSLRifl·Li ª][ N]¨sı xqsLRiˆLi¿¡ rÛy©yá Fs¨sıNRPáV, xmsn ÷¡ªyá Æ™sÃ˝¡≤T∂ ™yLiVVμy xms≤T∂Liμj∂. μk∂Liª][ ™yLiVVμyxms≤Ô∂R 30 ˙gS™´sVxmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ C Æ©sá 3©´s Fs¨sıNRPá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ @Æμ∂[ L][«¡Ÿ qx sLRiˆLi¿¡, ™yLÔiR V qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡ mx sn ÷¡ªyá©´sV Æ™sÃ˝¡≤T∂ryÚ™´sV¨s —¡Õ˝ÿ Fs¨sıNRPá @μ≥j∂NSLji @x§¶¶¶¯μ`∂Àÿ ¡V xqsˆxtÌsQLi¬ø¡[aSLRiV. ¤À¡«Í¡⁄LRiV ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s HμR∂V ˙gS™´sVxmsLiøy∏R∂V ºd Ω Ã¡V, NSgR i «fi©´ s gR i L` i ™´ s VLi≤R ∂ áLiÕ‹[ ¨ s ©yáVgRiV, N_…ÿá ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s ™´sVW≤R∂V, ©yLR i WıLR i V, À‹[ ¥ ` ∂ , Æ ™ s[ ™ ´ s V©´ s x m s÷˝ ¡

™´ s VLi≤R ∂ ÕÿÕ˝ ‹ [ ¨ s lLiLi≤R ∂ V ø]x m sˆV©´ s , Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, ¤À¡[á, ¡«ÿL`ix§¶¶¶ªRΩWıLRiV, ºΩLS˘fl”·, D»¡WıLRiV, NRPÆ≤∂Li, AzqsFnyÀÿμ`∂, z q sLR i WˆL` i (∏R ∂ VV), ™yLiNT P ≤T ∂ , ’≥ d ¡ ≠sV¨s, zqsLRiWˆL`i(…”¡), Δÿ©yxmspL`i ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹¨[ s IN][‰˙gS™´sVxmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPá©´sV C Æ©sá 3NRPV ™yLiVVμyÆ™s[aSLRiV. NRPÆ≤∂Li ™ygRiV DF~ˆLigRi≤R∂Liª][ Fs¨sıNRPá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·N][xqsLi NRPÆ≤∂Li ™´sVLi≤R∂áLi gRiLigSxmspL`iNRPV Æ™s◊˝¡©´s zqs ¡˜Liμj∂ A ˙gS™´sVLiÕ‹[Æ©s[ ¿¡NRPV‰NRPVF° ∏R∂WLRiV. À≥ÿLki™´sL<SáNRPV ™ygRiVáV, ™´sLiNRPáV DF~ˆLigRi≤R∂Liª][ N]¨sı ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[¨s J»¡L˝ R i V F°÷¡LigR i V ZNP[ L i˙μyáNR P V ¬ ø ¡[ L R i VN][ ¤ Õ ¡[ N R P F°∏R ∂ WLR i V. \ Æ ™ sVμy©´ s ˙FyLiªyÕ˝‹[©´sW Fs≤R∂æªΩLRizms¤Õ¡[¨s ™´sL<SáV NR P VLj i z q s©y.. J»¡L˝ R i V J»¡Vx § ¶¶¶NR P V‰©´ s V ≠s¨sπ ∏ ∂Wgj i LiøR ¡ VN][ ™ ´ s ≤y¨sNT P ÀÿLR i VáV ºdΩLSLRiV. ™´sW™´sV≤R∂ Fs£qs.H. F°÷¡LigRiV ZNP[Li˙μR∂™´sμÙR∂ D©´sı ™yLji\|ms @NSLRifl·LigS Õÿhkiø≥yLÍji ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ≠sV©´s•¶¶¶.. ™´sVW≤][ ≠s≤R ∂ ªR Ω Fs¨sıNR P áV —¡Õ˝ ÿ ™y˘x m sÚ L igS ˙x m saSLiªR Ω LigS ™´ s VVgj i aSLiVV.—¡Õ˝ ÿ Õ‹[

À≥ÿLki™´sL<SáNSLRifl·LigS gRiÆ©sá 23©´s Æ™sVVμR∂…”¡ ≠s≤R ∂ ªR Ω gS ¨sLR i *z § ¶¶¶Liøy÷¡=©´ s 199 ˙gS™´ s Vx m sLiøy∏R ∂ Vºd Ω Ã¡ Fs¨sıNR P á©´ s V ¡Vμ≥ R ∂ ™yLR i Li©y…” ¡ ™´ s VW≤][ ≠s≤R ∂ ªR Ω NR P V ™yLiVVμyÆ™s[aSLRiV. @LiμR∂VÕ‹[ 170 ˙gS™´sWá Fs¨sıNRPá©´sV Æ™sVVμR∂…”¡ ≠s≤R∂ªRΩ Fs¨sıNRPNRPV lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡™´sVVLiμR∂V, ™´sVL][ G≤R∂V ˙gS™´ s Wá Fs¨sıNR P á©´ s V F°÷¡LigR i VNR P V ™´sVVLiμR∂…”¡L][«¡Ÿ LS˙ºΩ ™yLiVVμyÆ™s[aSLRiV. F°÷¡LigRiV ™´sVLiμR∂N]≤T∂gS rygRi≤R∂Liª][ Fs¨sıNRPá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s L][¤«¡[ ™´sVL][ 22 xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPá©´sV ™yLiVVμyÆ™s[aSLRiV. ™yLiVVμyxms≤Ô∂R Æ™sVVμR∂…”¡ ≠s≤R∂ªRΩNRPVxqsLi ¡Liμ≥∂j Li ¿¡©´s ˙gS™´sVxmsLiøy∏R∂VºdΩ xmsLjiμ≥R∂VÕ˝‹[¨s @©´ s V ¡Liμ≥ R ∂ ˙gS™´ s WÕ˝ ‹ [  ¡Vμ≥ R ∂ ™yLR i Li DμR∂∏R∂VLi©´sVLi¿¡ ™´sLRiμR∂áV DF~ˆLigRi≤R∂Liª][ @LiμR∂VÕ‹[¨s ™´sV◊d¡˝ 30 ˙gS™´sVxmsLiøy∏R∂VºdΩá Fs¨sıNRPá©´sV ™yLiVVμy Æ™s[∏∂R VNRP ªRΩxmsˆ¤Õ¡[μ∂R V. C ˙gS™´sWá xmsLjiμ≥∂j Õ‹[NPT ™´s¬ø¡[Ë @©´sV ¡Liμ≥∂R ˙gS™´sWá J»¡L˝RiV F°÷¡LigRiV ZNP[Li˙μyáNRPV ¬ø¡[LRiVN][¤Õ¡[NRP lLiLi≤][ryLki J»¡V x§¶¶¶NRPV‰NRPV μR∂WLRi™´sV∏R∂W˘LRiV.

æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V N][xqsLiF°LS≤y÷¡ ©´sÕÊ‹Li≤R∂,AgRiq£ sÌ 1(AL`iFs©±sFs): æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V N][ x q sLi ’¡Ã˝ ¡ V©´ s V ™´ s ¬ ø ¡[ Ë FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[Æ©s[ |ms…Ìÿá¨s ™´s≠sμ≥∂R LS«¡NUP∏R∂V FyLÌik á Æ©s[ªΩR áV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ’¡Ã˝¡V |ms…Ì¡” AÆ™sWμR∂Li F~Liμj∂æªΩ[Æ©s[ æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V «¡Ljigji©´s»˝¡¨s @©yıLRiV. @xmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV @˙xms™´sVªRΩLÚ igSÆ©s[ DLi≤yá ©yıLRiV. ’¡Ã˝¡VNRPV ’¡¤«¡zms xmspLjiÚ ™´sVμÙ∂R ªRΩV ¨sxqsVÚLiμR∂¨s A FyLÌik —¡Õ˝ÿ @μ≥∂R ˘QOPR VáV ≠dslLi÷˝¡ øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`i æªΩ÷¡FyLRiV. NSLi˙lgi£qs 10 —¡Õ˝ÿáª][ æªΩáLigSfl· LSuÌy˚¨sı GLSˆ»¡V ¬ ø ¡[ r yÚ ™ ´ s V¨s ˙x m sNR P …” ¡ LiøR ¡ ≤y¨sı ry*gRiºΩxqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xmsNRP»¡©´s @™´sVLRi ≠dsLRiVáNRPV @LiNTPªRΩLi ¬ø¡[qx sVÚ©yı™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ ’¡¤«¡zms ©y∏R∂VNRPVá\|ms «¡Ljilgi[ μy≤R∂Vá©´sV ºdΩ˙™´sLigS ≈¡Li≤T∂xqsVÚ©s´ ı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. xmsÆμ∂[Œ¡œ˝ Fy»¡V NSNRPVLi≤y ªRΩNRPV‰™´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[

{qs™´sWLi˙μ≥∂R VáNRPV N]ªRΩÚ LS«¡μ≥y¨s¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R Wá©yıLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtsÌ Q˚Li GLSˆ»¡V ˙x m sNR P »¡©´ s ª][ x q sLiªR Ω Xz m sÚ ¬ ø ¡LiμR ∂ NR P VLi≤y FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ ’¡Ã˝¡V |ms¤…Ì¡[LiªRΩ™´sLRiNRPV F°LS…ÿáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s —¡Õ˝ÿ LS«¡NUP∏R∂V HNSxqs ©y∏R∂VNRPVáV @’≥¡˙Fy∏R∂V xms≤ÔyLRiV. LSxtsÌ Q˚ GLSˆ»¡V xms˙NTP∏R∂V©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Li x§¶¶¶L<jiLiμR∂gji©´s ≠sxtsQ∏R∂V™´sV¨s —¡Õ˝ÿ HNSxqs \¬ø≥¡LRi¯©±s Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*L˝RiV @©yıLRiV. ZNP[{qsAL`i DμR∂˘™´sWáª][Æ©s[ LSxtsÌ Q˚ ˙xmsNRP»¡©´s ™´s¿¡ËLiμR∂¨s æ ª ΩLSx q s —¡Õ˝ ÿ @μ≥ R ∂ ˘QOR P V≤R ∂ V ¡Li≤y ©´slLi[LiμR∂L`ilLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡ ™´sV©´sxqsVÕ˝‹[ ¿¡LRirÛyLiVVgS ¨s÷¡¿¡F°π∏∂[VÕÿ —¡Õ˝ÿ @’≥¡™´sXμÙ∂j NTP ª][≤∂R ˆ≤R∂Vªy©´s¨s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ N][™s´ V…”¡lLi≤Ô∂T Æ™sLiNRP…filLi≤Ô∂T @©yıLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtsÌ Q˚ GLSˆ»¡V N][xqsLi «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı DμR∂˘™´sWáV, ˙FyLiªRΩ ≠sμy˘LÛ R i Vá AªR Ω ¯x § ¶¶¶ªR Ω ˘Ã¡V øR ¡ Wz q s

LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aS©´s©yıLRiV. r°¨s∏R∂WgSLiμ≥∂k ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtsÌ Q˚Li B¿¡Ë æªΩáLigSfl· ™yμR∂Vá AªR Ω ¯ g_LR i ™y¨sı NSFy≤yLR i ©yıLR i V. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊRiLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V NSNRPVLi≤y —¡Õ˝ÿNRPV «ÿºdΩ∏R∂V rÛyLiVVÕ˝‹[ gRiVLjiÚLixmso ™´s¬ø¡[ËÕÿ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[ryÚ©s´ ©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQ Æ © sLR i Æ ™ s[ L j i LiμR ∂ ¨s FsÆ ™ sV¯¤ Õ ¡[ ˘ ¿¡LR i V™´ s VLj i Ú ÷¡LigRi∏R∂V˘ @©yıLRiV. ry™´sW—¡NRP ©y˘∏R∂VLi @Liμj∂©´sxmsoÆ≤∂[ æªΩáLigSfl· ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtsÌ Q˚Li GLSˆ»¡VNRPV ryLÙiR NRPªRΩ Ã¡’≥¡xqsVÚLiμR∂¨s NSLi˙lgi£qs {qs¨s∏R∂VL`i ©y∏R∂VNRPVLSáV, ©´sNTPlLi[NPR Õfi ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ FsLi.NRP™´sVá™´sV¯ @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚Li GLSˆ»¡VNRPV NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÌyLi GNRP˙gki™´s AÆ™sWμR∂Li æªΩáxms≤R∂Li x§¶¶¶L<Rifl‘·∏R∂V™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ ryμ≥∂R ©´s N][xqsLi 1969Õ‹[Æ©s[ ªy©´sV ¤\ «¡Ã¡VNRPV Æ™sŒ˝ÿ©´s¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

©y˘∏R∂VLi «¡Ljilgi[Õÿ øR¡WryÚLi ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ , AgRixqsÌ V 1 (AL`iFs©±sFs):xqs|qsˆLi≤`∂ @LiVV©´s HGFs£qs @μ≥j∂NSLji μR∂VLÊSaRPLRi¯ ©ygR i FyÕfiNR P V ©y˘∏R ∂ VLi «¡Lj i lgi[ Õ ÿ øR¡WryÚ™s´ V¨s ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li gRiVLRiV™yLRiLi •¶¶¶≠d s V B¿¡ËLiμj ∂ . ZNP[ L i˙μR ∂ ™´ s VLi˙ºΩ ©yLS∏R∂Vfl·ry*≠sVª][ HGFs£qs @μ≥∂j NSLRiVá x q sLix m n s VLi gR i VLR i V™yLR i Li ≤≥ T ∂ ÷d ˝ ¡ Õ‹[ xqs™´sWÆ™s[aRP# \Æ™sVLiμj∂. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ©y˘∏R ∂ VLi «¡Lj i lgi[ Õ ÿ øR ¡ LR i ˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ™´sVLi˙ºΩ •¶¶¶≠dsV BøyËLRi¨s @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. DªRΩÚ˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[

HGFs£qs @μ≥j∂NSLji xqs|qsˆ©<´s©±s\|ms ≠s™yμR∂Li N]©´srygRiVª][Liμj∂. BxqsVNRP ™´sWzmns∏R∂W\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©´sıLiμR∂VNRPV gS©´sV ∏R∂VW{ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li HGFs£qs @μ≥j∂NSLji μR∂VLÊSaRPNTPÚ ©yg`iFyÕfi©´sV xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. μk∂¨s\|ms Æ μ ∂[ a R P ™y˘x m sÚ L igS ¨sLR i x q s©´ s áV ™´s˘QQNPR ™Ú s´ V™´soªRΩV©yıLiVV. ™´sVz§¶¶¶Œÿ HGFs£qs @μ≥ j ∂ NSLj i ¨s x q s|qsˆLi≤` ∂ ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ V≤R ∂ Liª][ ∏R∂VW{msÕ‹[¨s ry…”¡ HGFs£qs @μ≥∂j NSLRiVÕ˝‹[ NRPáNRPáLi lLi[gjiLiμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li gRiVLRiV™yLRiLi xqsˆLiμj∂Li¿¡Liμj∂. C

™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`P ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ¨sÆ™s[μj∂NRP N][LS™´sV¨s ˙xmsμ≥y¨s NSLS˘Ã¡∏R∂V ™´ s ˘™´ s •¶¶¶LSá aS≈¡ ™´ s VLi˙ºΩ ©yLS∏R∂Vfl·ry*≠sV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ @–¡¤Õ¡[aP` ∏R∂WμR∂™±s qx sLS‰LRi|\ ms IºΩÚ≤∂T |msLi¿¡©´s HGFs£qs @μ≥j∂NSLRiVá xqsLixmnsVLi ™´sVLi˙ºΩ ©yLS∏R ∂ Vfl· ry*≠sV¨s NR P á™yá¨s À≥ ÿ ≠sx q sVÚ © ´ s ı ªR Ω LR i Vfl·LiÕ‹[ A∏R ∂ V©´ s xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. C ≠sxtsQ∏∂R VLi\|ms ∏R∂VW{ms qx sLS‰LRiV ©´sVLi¿¡ ªRΩ™´sVNRPV Fs»¡V™´sLi…”¡ ¨sÆ™s[μ∂j NRP @LiμR∂¤Õ¡[μR∂©yıLRiV.

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ ,AgRiq£ sÌ 1(AL`iFs©±sFs): —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¡Ã¡\Æ™sV©´s LS«¡NUP∏R∂V Æ©s[ªRΩgS D ©´sı BLi˙μR∂NRPLRifl„fi lLi≤Ô∂T BxmsˆV≤R∂V ºΩLRigji NSLi˙lgi£qs gR i W…” ¡ NT P ¬ ø ¡[ L R i VªyLR i ©´ s ı ˙x m søyLR i Li «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. B…‘¡™´s¤Õ¡[ Æ\ ™sNSFyÕ‹[ ¬ø¡[Lij ©´s A∏R∂V©´s, A FyLÌik æªΩáLigRiYfl· Æ\ ™s≈¡Ljiª][ ≤][Õÿ∏R∂V™´sW©´sLiÕ‹[ xms≤ÔyLRiV. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡VNRPV NSLi˙lgi£qs |\ qs @©´s≤R∂Liª][ BNRP A∏R∂V©´s NRPW≤y ªRΩ©´s LS«¡NUP∏R∂V À≥¡œ ≠sxtsQ˘ª`Ω N][xqsLi ≠sV˙ªRΩVáª][ øR¡LjiËxqsVÚ©yıLRi¨s xqs™´sWøyLRiLi. —¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qsÕ‹[  ¡Ã¡\Æ™sV©´s Æ©s[ªRΩgS D©´sı BLi˙μR∂NRPLRifl„filLi≤ÔT∂ FyLÌki @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ D©yı æªΩáLigSfl·N][xqsLi F°LS≤R∂VªRΩW ™´søyËLRiV. NSLi˙lgi£qs ©y©´sVË≤R∂V μ≥]L[ iR fl”· @™´sáLi’¡LiøR¡≤R∂Liª][Æ©s[ A∏R∂V©´s FyLÌik ≠ds≤T∂ Æ\ ™sNSFyÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. ªy«ÿgS Æ\ ™sNSFy x q s\ Æ ™ sVNR P ˘™yμy¨sNT P Æ ™ sVVgÊ R i V øR¡WxmsoªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ A∏R∂V©´s \Æ≤∂á™´sWÕ‹[ xms≤ÔR∂»˝¡V ˙xmsøyLRiLi «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV A∏R∂V©´s @©´sVøR¡LRiVáª][ C ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV øR¡LjiËLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂.

™´sVL][xmsNRP‰ æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s Æ\™sNSFy Æ©s[ªΩR áV FyLÌki¨s ≠ds≤R∂VªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ HZNP[ lLi≤ÔT∂ \|qsªRΩLi FyLÌkiÕ‹[ DLi≤yÕÿ? ™´sμÙy? @Æ©s[μy¨s\|ms x q s™´ s WÕ‹[ ø R ¡ ©´ s áV «¡LR i Vx m soªR Ω V©yıLR i V. æªΩáLigSfl· ™yμj∂gS ™´sVV˙μR∂xms≤ÔR∂ A∏R∂V©´s xqs\Æ™sVNRP˘ ¨s©yμR∂Liª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™s¤Œ˝¡[ FyLÌ k i Õ‹[ DLi¤ … ¡[ À≥ œ ¡ ≠sx t sQ˘ªR Ω VÚ FsÕÿ DLi»¡VLiμR ∂ Æ © s[ øR ¡ LR i Ë «¡LR i VgR i Vª][ L iμj ∂ . ™´sVL][xmsNRP‰ A∏R∂V©´s r~LiªRΩ gRiW\Æ≤∂©´s NSLi˙lgi£ q s ©´ s VLi¿¡ NR P W≤y A∏R ∂ V©´ s NR P V A•¶¶¶*©´sLi ™´sr°ÚLiμR∂¨s xqs™´sWøyLRiLi. FsLi{ms N][™s´ V…”¡lLi≤Ô∂T LS«fig][FyÕfilLi≤Ô∂T , ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ N][™´sV…”¡lLi≤ÔT∂ Æ™sLiNRP…filLi≤ÔT∂áª][ A∏R∂V©´sNRPV μR∂gÊiR Lji xqsLi ¡Liμ≥yáVLi≤R∂≤R∂Liª][ ™yLRiV |\ qsªRΩLi A∏R∂V¨sı NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[NTP LS™yá¨s IºΩÚ ≤ T ∂ æ ª Ωx q sVÚ © ´ s ı»˝ ¡ V x q s™´ s WøyLR i Li. ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ \¤«¡FyÕfilLi≤ÔT∂ª][©´sW HZNP[NRPV xqsLi ¡Liμ≥yáVLi≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s |\ qsªRΩLi BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏R∂VLi ˙xmsryÚ≠sLi¿¡©´s»˝¡V ˙xmsøyLRiLi «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. @LiVVæªΩ[ G ¨sLÒRi∏R∂VLi ºd Ω x q sVN][ ™ yÃ¡Æ © s[ @LiaR P Li\ | ms HZNP[ l Li≤Ô T ∂

À≥ÿLki ™´sL<Sáª][ ¨sLi≤R∂VNRPVLi≤R∂Õÿ ¬ø¡LRiV™´soáV

Aμ≥∂j NRP˘Li ˙xmsμR∂Lji+Li¿¡©´s …”¡AL`iFs£qs

™´ s LR i LigR i Õfi,AgR i £ q Ì s 1(AL` i Fs©± s Fs): À≥ÿLki™´sL<Sáª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¬ø¡LRiV™´soáV NRPVLi»¡Ã¡V ¨sLi≤yLiVV. @LiVVæªΩ[ DªRΩLÚ iR —¡%`¡Ã¡ÕÿÕ‹[Æ©s[ ™´sL<Sá ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi @μ≥j∂NRPLigS DLiμj∂. μR∂OTPQflÿ©y D©´sı ¬ø¡[LS˘Ã¡, ¡øR¡Ë©´sı }ms»¡ ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ BxmsÌ zms ™´sLRiNRPV ¬ø¡LRiV™´sÕ˝‹[ ¨dsLRiV LS¤ Õ ¡[ μ R ∂ V. ™´ s VL][ ™ ´ s \ | ms ™´ s LR i μR ∂ ¨d s LR i V ¬ø¡[LRiVªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ FyNSá «¡ÕÿaRP∏R∂VLi ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li 27.8 @≤R∂VgRiVáNRPV ¬ø¡[LiR VNRPVLiμj∂. FsgR i V™´ s ˙FyLiªR Ω Li©´ s VLi¿¡ ™´ s LR i μR ∂ N]©´srygRiVªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li ™´sVªRΩ≤Ú ∂T NTP ¬ø¡[LiR V™´s™´soª][Liμj∂. Δÿ©yxmsoLRiLi, ©´sLRi=Li}ms»¡ ™´sVLi≤R∂Õÿá ˙xms«¡Ã¡ ™´sLRi˙xmsμyLiVV¨sgS ¨sáVxqsVÚ©s´ ı FyNSá «¡ÕÿaRP∏R∂VLi ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li |msLRiVgRiVªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ l\ LiªRΩVáV xqsLiª][xtsQLi ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. FyNSá A∏R∂VNRP»Ì¡V xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s ªRΩVLigRi ¡Liμ≥R∂Li, xqsLilgiLi, «ÿáV ¡Liμ≥∂R Li, xmsxqsWıLRiV NSáV™´sá NTPLiμR∂ 35 Æ™s[á A∏R∂VNRP»Ì¡VÕ‹[ ≈¡Lki£mns rygRiVNRPV l\ LiªRΩVáV zqsμÙ∂R ™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. ™´sVªRΩ≤Ú ∂T F°}qsÚ LRi’d¡ rygRiVNRPV NRPW≤y ≤][NS DLi≤R∂μR∂¨s l\ LiªRΩVáV æªΩ÷¡FyLRiV. FyNSá «¡ÕÿaRP∏R∂VLi ™´sVªRΩÚ≤T∂ @Liμyá©´sV ºΩáNTPLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV xmsLS˘»¡NRPVáV D≠s*Œ˝œ¡®LRiVªRΩV©yıLRiV. áNRPı™´sLRiLi,LS™´sVxmsˆ ªRΩμj∂ªRΩLRi ¬ø¡LRiV™´sÕ˝‹[NTP NRPW≤y À≥ÿLkigS ™´sLRiμR∂ ¨dsLRiV ¬ø¡[LjiLiμj∂.

™´sLRiLigRiÕfi,AgRi£qÌs1(AL`iFs©±sFs): Æ™sVVªRΩÚLi ™´sVW≤R∂V ≠s≤R∂ªRΩÕ˝‹[ 939 xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ Fs¨sıNRPáV «¡LjigSLiVV. LS«¡™´sLRiLi ≠sV©´s•¶¶¶ ªRΩNTP‰©´s 938 xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV xmsn ÷¡ªyáV Æ™sáV™´s≤ÔyLiVV. …”¡AL`iFs£qs ™´sVμÙ∂R ªRΩVμyLRiVáV @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS 332 rÛy©yÕ˝‹[ lgi÷¡¿¡ ™´sVVLiμR∂Li«¡Õ‹[ ¨s÷¡øyLRiV. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ …”¡AL`iFs£qs ÀÿgS xms»Ì¡V ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. æªΩáLigRiYfl· ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ªRΩLRi™yªRΩ «¡Ljigji©´s ™´sVW≤][ ≠s≤R∂ªRΩÕ‹[©s´ W …”¡AL`iFs£qs Aμ≥∂j NRP˘Li ˙xmsμR∂Lji+Li¿¡Liμj∂. Æ™s[V«¡L`i xmsLiøyLiVVºdΩ ¡øR¡Ë©´sı}ms»¡Õ‹[ …”¡AL`iFs£qs ™´sVz§¶¶¶Œÿ @À≥œ¡˘LÛji xmsoxtsQˆ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV. ™´sVW≤R∂V ≠s≤R∂ªRΩáVgS rygji©´s xmsLiøy∏R∂VºdΩ xqsLi˙gS™´sVLiÕ‹[ NSLRiV Æ™s[giR LigS xmsLRiVgRiVáV ºdΩzqsLiμj∂. NSLi˙lgi£qs, æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li lLiLi≤R∂V ™´sVW≤R∂V rÛy©yáª][ xqsLji|ms»Ì¡VN][™y÷¡= ™´s¿¡ËLiμj∂. xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPáV FyLÌki gR i VLR i VÚ Ã ¡ª][ «¡LR i gR i NR P F°LiVV©y FyLÌ k i á ˙x m sryÚ ™ ´ s ©´ s ¤ Õ ¡[ N R P VLi≤y C Fs¨sıNR P áV

À≥ÿLRiª`ΩcáLiNRP @Li≤R∂L`i 19 lLiLi≤][ ¤…¡£qsÌ ˙≤y NR P VlLi©± s gSÕÿ ,AgR i £ t Ì s Q 1 (AL` i Fs©± s Fs) iM¤…¡LiVV¤Õ¡Li≤R∂L˝RiV |qsLiøR¡Lkiáª][ F°LS≤R∂≤R∂Liª][ À≥ÿLRiª`Ω @Li≤R∂L`i 19 «¡»Ì¡Vª][ «¡LRiVgRiVª][©´sı lLiLi≤][ ¤…¡xqÌsVÕ‹[ $áLiNRP J»¡≠sV ©´sVLi≤T∂ ªRΩzmsˆLiøR¡VNRPVLiμj∂. 5 ≠sZNP»˝¡NRPV 245 xmsLRiVgRiVáª][ ¿¡™´sLjiL][«¡Ÿ B¨sıLig`i= N]©´srygjiLi¿¡©´s áLiNRP NS}qsx m s…” ¡ ZNP[ ™´ s VL][ lLiLi≤R ∂ V ≠sZNP»˝ ¡ V ¬ø¡[«ÿLRiVËNRPVLiμj∂. μk∂Liª][ À≥ÿLRiª`Ω ≠s«¡∏R∂VLi Δÿ∏R∂V™´sV¨s @Liªy À≥ÿ≠sLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ¤ … ¡LiVV¤ Õ ¡Li≤R ∂ L˝ R i V |mn s LSıLi≤][ , ºΩL]Æ © s[ ı @μR∂V˜ÈªΩR LigS F°LS≤yLRiV. À≥ÿLRiªRΩ À›÷¡Lig`i©´sV xqs™´sVLÙiR LigS FsμR∂VL]‰Li»¡W G≤][ ≠sZNP…fiNRPV 188 xmsLRiVgRiVáV «‹[≤T∂LiøyLRiV. μk∂Liª][ áLiNRP r°‰L`i 440 μy…”¡Liμj∂. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ≠dsLjiμÙR∂LRiW |qsLiøR¡LkiáV NRPW≤y xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. ¿¡™´sLjiNTP áLiNRP lLiLi≤][ B¨sıLig`i=Õ‹[ 499 xmsLRiVgRiVáNRPV AÕ›\¤…¡Liμj∂. ºΩL]Æ©s[ı 123 , |mnsLSıLi≤][ 100 xmsLRiVgRiVáª][ ©y…›…figS ¨s÷¡øy≤R∂V. 319 xmsLRiVgRiVá …ÿlLiÊ …fiª][ ¡LjiÕ‹[NPT μj∂gji©´s À≥ÿLRiª`Ω NSxqsÚ ªRΩ≤R∂ ¡≤T∂©y... A»¡™´sVVgji}qs xqs™´sV∏R∂W¨sNTP N][áVNRPVLiμj∂. 27 J™´sL˝RiÕ‹[ 3 ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ™´sW˘ø`¡ ˙≤ygS ™´sVVgjizqsLiμj∂.

rygRi¤Õ¡[μR∂V.BLiμR∂VÕ‹[ }qÌsxtsQ©±sxmnsV©±sxmspL`i ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s LS«¡™´sLRiLi xmsLiøy∏R∂VºdΩNTP Fs¨sıNRPáV «¡Ljigji©y ¤Õ¡NTP‰LixmsoÕ‹[ ÀÿgS gRiLiμR∂LRig][Œœ¡Li GLRiˆ≤T∂Liμj∂. Æ™sVVμR∂…”¡ ¤ Õ ¡NT P ‰Lix m soÕ‹[ x q s*ªR Ω Li˙ªR Ω @À≥ œ ¡ ˘LÛ j i , Lk i N_Li…” ¡ Lig` i Õ‹[ æ ª ΩLSx q s @À≥ œ ¡ ˘LÛ j i xqs*áˆJ»˝¡ª][ lgi÷¡øyLRiV. ™´sV◊d¡˝ LkiN_Li…”¡Lig`i «¡LRiFyá¨s ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gRi≤R∂Liª][ Fs¨sıNRPá zqs ¡˜Liμj∂ ¬ø¡[}qsÆμ∂[≠dsV ¤Õ¡[NRP ¤Õ¡NTP‰Lixmso©´sV gRiVLRiV™yLS¨sNTP ™yLiVVμy Æ™s[aSLRiV. Æ™sVVªRΩÚ≠dsV¯μR∂ øR¡W}qsÚ æªΩLSxqs ™´sVμÙR∂ªRΩVμyLRiVáV @ªRΩ˘μ≥j∂NRP rÛy©yÕ˝‹[ lgi÷¡øyLRiV. ™´sVW≤R∂V ≠s≤R∂ªRΩÕ˝‹[ NRP÷¡zms øR¡W}qsÚ A FyLÌik ™´sVμÙ∂R ªRΩVμyLRiVáV ≠sVgji÷¡©´s FyLÌik á ™yLji NRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´s xmsLiøy∏R∂VºdΩá©´sV lgiáVøR¡VNRPV©yıLRiV.xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPá Æ™sVVªRΩÚLi≠dsVμR∂ æªΩLSxqs ™´sVμÙR∂ªRΩVμyLRiVáV ¨s÷¡¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP.. Æ™sVVμR∂…”¡, lLiLi≤R∂V ≠s≤R∂ªRΩÕ˝‹[ …”¡AL`iFs£qs ªRΩ™´sV ˙xmsªRΩ˘LÛij FyLÌik Q¤\Õ¡©´s NSLi˙lgi£qs, …”¡≤T∂zmsá ©´sVLi¿¡ gRi…Ì¡” F°…‘¡Æ©s[ FsμR∂VL]‰Liμj∂.

æ ª ΩLj i ¿¡LiμR ∂ Li¤ … ¡[ @LiμR ∂ VNR P V NSLR i fl·Li BLi˙μR∂NRPLRifl„fi lLi≤Ô∂T , ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ N][Æ©s[LiR V N][©s´ xmsˆ¤Õ¡[ NSLRifl·Li. 2001Õ‹[ 41 ™´sVLiμj∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ª][ GLRiˆ≤T∂©´s æªΩáLigSfl· Fn°LS¨sNTP NRP¨ds*©´sL`igS D©´sı HZNP[lLi≤ÔT∂ A xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ æªΩáLigSfl· ANSLiORPQ©´sV øy»¡VªR Ω V r°¨s∏R ∂ WgSLiμ≥ k ∂ NT P ¤ Õ ¡[ ≈ ¡ x q s™´ s VLj i ˆLiøyLR i V. ªy«ÿgS NSLi˙lgi£ q s ™´sLji‰Lig`i NRP≠sV…‘¡ ZNP[Li˙μy¨sNTP B¿¡Ë©´s ¨sÆ™s[μ∂j NRP xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS FyLÌki LSxtÌsQ˚ ™´s˘™´s•¶¶¶LSá B©±sø≥yLÍki μj∂gji*«¡∏∫∂VzqsLig`i \|qsªRΩLi gRiªRΩLiÕ‹[ ªRΩ™´sV FyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ¤Õ¡[≈¡ B¿¡Ë©´s ≠sxtsQ∏∂R W¨sı gRiVLRiVÚ ¬ø¡[ryLRiV. μk∂Liª][ A∏R∂V©´s Æ\™sNSFy©´sV ≠ds≤yáƩs[ ¨sLÒiR ∏R∂W¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. Æ\ ™sNSFy©´sV ≠ds≤T∂æªΩ[ A∏R∂V©´s Bxmsˆ…”¡NTPxmsˆVÆ≤∂[ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[lLi[ @™´sNSaSáV ¤Õ¡[™s´ ¨s, G FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[LiR NRPVLi≤y FyL˝ R i Æ ™ sVLi»¡VÕ‹[ NSLi˙lgi£ q s ’¡Ã˝ ¡ V |ms¤ … Ì ¡ [ L iªR Ω ™´ s LR i NR P V x q s*ªR Ω Li˙ªR Ω LigSÆ © s[ N]LiªRΩNSáLi DLi≤yáƩs[ AÕ‹[øR¡©´sÕ‹[ D©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi.

Æ™sVVμR∂…”¡ ≠s≤R∂ªRΩÕ‹[ \|ms¬ø¡[LiVVgS ¨s÷¡¿¡©´s æ ª ΩLSx q s.. lLiLi≤][ ≠s≤R ∂ ªR Ω Õ‹[ NSx q sÚ Æ™s©´sNRP ¡≤T∂©´s»˝¡V @¨szmsLi¿¡Liμj∂. lLiLi≤][ ≠s≤R∂ªRΩ Fs¨sıNRPÕ‹[ æªΩLSxqs ™´sVμÙR∂ªRΩVμyLRiVáNTP 77 rÛy©yáV LSgS, NSLi˙lgi£qs ™´sVμÙ∂R ªRΩVμyLRiVáNTP 101 rÛy©yáV μR∂NS‰LiVV. Æ™sVVμR∂…”¡, lLiLi≤R∂V ≠s≤R∂ªRΩá xmsn ÷¡ªyáV NRP÷¡zms øR¡W}qsÚ.. æªΩLSxqs 152 rÛy©yÕ˝‹[, NSLi˙lgi£qs 149 rÛy©yÕ˝‹[ ¨s÷¡øyLiVV. A Æ™s©´sZNP[ æªΩÆμ∂[Fy NRPW≤y 129 rÛy©yÕ˝‹[ DLiμj∂. NSLi˙lgi£qs, æªΩÆμ∂[FyáNRPV @LiμR∂©´sLiªRΩ μR∂WLRiLiÕ‹[ æªΩLSxqs rÛy©yáV D©yıLiVV. 221 xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ lgiáVxmso ryμ≥∂j LiøR¡≤R∂Liª][ NSLi˙lgi£qs lLiLi≤][ rÛy©y¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPVLiμj∂. æªΩÆμ∂[Fy NRPW≤y NSLi˙lgi£qsª][ F°÷¡ËæªΩ[ ªyÆ™s[VLi ªRΩNRPV‰™´s NSμR∂Æ©s[LiR NRPLigS 215 rÛy©yÕ˝‹[ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j Li¿¡Liμj∂. C gRiflÿLiNSÕ˝‹[ GNRP˙gki™´s mx sLiøy∏R∂VºdΩáV NRPW≤y D©yıLiVV. \Æ™sNSFy øR¡W}qsÚ ™´sVW≤R∂V ≠s≤R ∂ ªR Ω Ã¡V NR P áVx m soN]¨s ZNP[ ™ ´ s áLi 31 rÛy©yáª][Æ©s[ xqsLji|ms»Ì¡VNRPVLiμj∂.

©yáVg][ ™´sÆ©sÔ Õ[ ‹[©s´ W À≥ÿLRiª`Ω xmsn V©´s≠s«¡∏R∂VLi ¡VÕÿ™yπ∏∂W ,AgRi£tÌsQ 1 (AL`iFs©±sFs) iM—¡LiÀÿ¤À¡[*Q\|ms ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qs©´sV N˝UP©±s{qs*£ms ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV À≥ÿLRiª`Ω @≤R∂VgRiVμR∂WLRiLiÕ‹[ ¨s÷¡¿¡Liμj∂. ™´sLRiVxqsgS ©yáVg][ ™´sÆ©sÔ Õ[ ‹[©s´ W AºΩ¥R∂˘«¡»Ì¡V\|ms mx sn V©´s≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j Li¿¡Liμj∂. xmspLjiÚgS GNRPxmsORPQLigS ™´sVVgjizqs©´s C ™´sW˘ø`¡Õ‹[ …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W 9 ≠sZNP»˝¡ æªΩ[≤yª][ ≠sNÌPR Lki N]…Ì¡” Liμj∂. …ÿ£qs lgi÷¡¿¡©´s N][{§¶˝ ¶¶ {msn ÷Ô¡Lig`i FsLiøR¡VNRPV©yı≤R∂V. Bxmsˆ…”¡ZNP[ zqsLki£qs lgiáV øR¡VN][™s´ ≤R∂Liª][ C ™´sW˘ø`¡Õ‹[ Lji«¡L`i* A»¡gS Œœ¡˛NRPV ø][»¡V μR∂NTP‰Liμj∂. J|ms©´sL`i øR¡¤…¡[aPR *LRi xmso«ÿLS , }ms£qs À›Ã¡L`i Æ™sVVz§¶¶¶ª`ΩaRPLRi¯ ™´sÆ©sÔ [ @LRiLilgi[˙»¡Li ¬ø¡[aSLRiV. Æ™sVVμR∂»¡ Àÿ˘…”¡Lig`iNRPV μj∂gji©´s —¡LiÀÿ¤À¡[* ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li ©´sVLiÆ≤∂[ ªRΩ≤R∂ ¡≤T∂Liμj∂. C zqsLki£qsÕ‹[ |mnsWLRiLigS ≠sxmnsá™´sV™´soª][©´sı A «¡»Ì¡V Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s ™´sVL][ryLji ¨sLSaRPxmsLjiøyLRiV. μk∂Liª][ 47 mx sLRiVgRiVáZNP[ HμR∂V ≠sZNP»˝¡V N][Õ‹[ˆLiVV NRPuÌyÕ˝‹[ xms≤T∂Liμj∂. C μR∂aRPÕ‹[ ™yáL`i , ¿¡gRiVLi ¡LS «¡»Ì¡V©´sV AμR∂VNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. AL][ ≠sZNP…fiNR P V ≠d s Lj i μÙ R ∂ LR i W 80 x m sLR i VgR i VáV «‹[≤T∂LiøyLRiV. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ¿¡gRiVLi ¡LS •¶¶¶£msn |qsLiøR¡Lki mx spLjiÚ ¬ø¡[qx sVNRPV©yı≤R∂V. ™yáL`i K»¡∏R∂W˘NRP... ¤…¡LiVV¤Õ¡Li≤R∂L˝RiV |ms≠s÷¡ ∏R∂V©±sNRPV NRPW˘ NRP»Ì¡≤R∂Liª][ —¡LiÀÿ¤À¡[* B¨sıLig`i=NRPV 144 xmsLRiVgRiVá μR∂gÊiR LRi æªΩLRixms ≤T∂Liμj∂. ¿¡gRiVLi ¡LRi 50 xmsLRiVgRiVáª][ ©y…›…fi gS ¨s÷¡øy≤R∂V. À≥ÿLRiªRΩ À›Ã¡L˝iR Õ‹[ @≠sVª`Ω ≠sV˙aS 3 , «¡Æ≤∂[«ÿ 2 , D©yμR∂‰…fi 1 , xtsQ≠sd V 1 ≠sZNP…fi xms≤R∂g]…ÌÿLRiV. ™´sÆ©sÔ [ @LRiLi

™´sVLjiN]¨sıLi…”¡NTP 3©´s Fs¨sıNRPáV

x§¶‹[»¡Õfi ªy«fiNRPXxtsÒ QÕ‹[ «¡Ljigji©´s FyL˝iR Æ™sVLi»¡Lki rÌyLi≤T∂Lig`i NRP≠sV…‘¡ xqs™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı FsLi{ms xqsV’¡˜LS≠sVlLi≤Ô∂T

lLiLi˙≤][«¡ŸÕ˝‹[ |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ Æ™sŒ˝¡œ ©´sV©´sı»˝¡V æ ª Ω÷¡z q sLiμj ∂ . æ ª ΩáLigSfl·™yμj ∂ gS —¡Õ˝ ÿ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP ™´sVV˙μR∂Æ™s[xqsVNRPV©´sı BLi˙μR∂NRPLRifl„filLi≤ÔT∂ ˙xmsxqsVÚªRΩLi \Æ≤∂Õÿ™´sW Õ‹[ D©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. BLi˙μR∂NRPLRifl„filLi≤ÔT∂ ™´sVV≈¡˘ @©´sVøR¡LRiV≤T∂gS ™´sVV˙μR∂xms≤Ô∂R zqsLRiWˆL`i ™´ s W“¡ FsÆ ™ sV¯¤ Õ ¡[ ˘ N][ Æ © s[ L R i V N][ © ´ s x m sˆ Aμj∂©´sVLi¿¡ HZNP[lLi≤Ô∂T Æ™sLi¤…¡[ DLi»¡V©yıLRiV. HZNP[ FyLÌki ™´sWLRi≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s \|qsªRΩLi NSLi˙lgi£ q s ≠d s ≤T ∂ HNSFy ºd Ω LÛ R i Li xmsoøR¡VËNRPV©yıLRiV. ªy«ÿgS NRPW≤y A∏R∂V©´s HZNP[lLi≤Ô∂T G ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[ μy¨sZNP[ NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi…ÿ©´s¨s A∏R∂V©´s Bxmsˆ…”¡NUP ¬ø¡ ¡VªRΩV ©yıLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl· N][xqsÆ™s[V NSLi˙lgi£qs FyLÌik ¨s ≠ds≤T∂©´s A∏R∂V©´s ªy«ÿgS \ Æ ™ sNSFy ¨sLÒ R i ∏R ∂ VLiª][ ≈¡LigR i VºΩ©yıLR i V. ªR Ω ©´ s LS«¡NU P ∏R ∂ V À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚQ\|ms lLiLi˙≤][«¡ŸÕ˝‹[ A∏R∂V©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi ˙xmsNRP…”¡LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V ≠saRP*xqs¨ds∏R∂V xqs™´sWøyLRiLi. ªy«ÿ xmsLiøy∏R∂VºdΩ ™´sVW≤][ ≠s≤R ∂ ªR Ω Õ‹[ \ Æ ™ sNSFy —¡Õ˝ ÿ Õ‹[ Δÿªy

™´sLRiLigRiÕfi,AgRi£qÌs1 : ™´sVVáVgRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV ™´sVW≤R∂V ≠s≤R∂ªRΩÕ˝‹©[ s´ W Fs¨sıNRPáV «¡LjigSLiVV. @LiVV©y BLiNS xmspLRi™Ú s´ ¤Õ¡[μ∂R V. ª]áVªRΩ \|§¶¶¶N][LÌRiV ºdΩLRiVˆª][ ™´sVLigRi}ms»¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s @¨sı xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV Fs¨sıNRPáV ™yLiVVμy Æ™s[aSLRiV. Æ™sVVμR∂…”¡ ≠s≤R∂ªRΩ Fs¨sıNRPNRPV ™´sVVLiμR∂V À≥ÿLkigS ™´sL<SáV NRPVLRi™´s≤R∂Li, ™ygRiVáV F~LigjiF°™´s≤R∂Liª][ ªRΩxmsˆ¨sxqsLji xmsLjizqsÛ ªRΩVÕ˝‹[ ™´sVVáVgRiV ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s xqsLS*xmsoLRiLi, G»¡WLRiV©ygSLRiLi ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s HÕÿxmsoLRiLi, ¬ø¡ÕÿˆNRP, N]Li≤yLiVV ˙gS™´sW÷¡ı ™´sVW≤][≠s≤R∂ªRΩNRPV ™yLiVVμy Æ™s[aSLRiV. lLiLi≤][ ≠s≤R ∂ ªR Ω Õ‹[ D©´ s ı N]ªR Ω Ú g R i W≤R ∂ ™´ s VLi≤R ∂ áLi ™´sV≤R∂gRiW≤R∂Õ‹[©´sW @À≥œ¡˘LÛji }msLRiV ™´sWLRi≤R∂Liª][ ™yLiVVμy xms≤T∂Liμj∂.

lgi[˙»¡Li ¬ø¡[zqs©´s Æ™sVVz§¶¶¶ª`ΩaRPLRi¯ 10 J™´sL˝iR Õ‹[ 26 x m sLR i VgR i V¤ Õ ¡[ B¿¡Ë 2 ≠sZNP»˝ ¡ ª][ ANRP»Ì¡VNRPV©yı≤R∂V. 145 xmsLRiVgRiVá áORPQ ˘ ¬ø¡≥ μ[ ∂R ©´sÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω xmso«ÿLS ≠sZNP…fi N][Õ‹[ˆ LiVVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ xqsVlLi[t£ sQ l\ Li©y , L][z§¶¶¶ª`Ω aRPLRi¯ A≤R∂VªRΩW Fy≤R∂VªRΩW B¨sıLig`i= N]©´s rygj i LiøyLR i V. ™´ s VW≤R ∂ V ™´ s W˘ø` ¡ áՋ[ ≠sxmsn á\Æ™sV©´s L][z§¶¶¶ª`ΩaRPLRi¯ Fs»Ì¡ZNP[áNRPV gS≤T∂©´s x m s≤Ô y ≤R ∂ V. •¶¶¶£ m n s |qsLiøR ¡ Lk i ª][ «¡»Ì ¡ V

≠s«¡∏R∂VLiÕ‹[ FyáVxmsLiøR¡VNRPV©yı≤R∂V. @»¡V l\ Li©y NRPW≤y •¶¶¶£msn |qsLiøR¡Lki ryμ≥∂j Liøy≤R∂V. ≠dsLjiμÙ∂R LRiW lLiLi≤][ ≠sZNP…fiNRPV @¤«¡[∏∂R VLigS 122 xmsLRiVgRiVáV «‹[≤T∂LiøyLRiV. μk∂Liª][ À≥ÿLRiª`Ω 30.5 J™´sL˝RiÕ‹[ áOSQQ˘¨sı @LiμR∂VNRPVLiμj∂. l\ Li©y 65 , L][z§¶¶¶ª`ΩaRPLRi¯ 64 xmsLRiVgRiVáª][ ©y…›…figS ¨s÷¡øyLRiV. C ≠s«¡∏R∂VLiª][ À≥ÿLRiª`Ω HμR∂V ™´sÆ©sÔ Ã[ ¡ zqsLkiq£ sÕ‹[ 4c0 Aμ≥∂j NRP˘Li ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂.

(PETITION FILED UNDER SECTION 7,10,27,29 OF GUARDIAN WARDS ACT, 1880 R/W SECTION 8 (2) OF HINDU MINORTY AND GUARDIANSHIP ACT) IN THE COURT OF THE HON’BLE II ADDL,DIST,JUDGE R.R.DIST AT: L.B.NAGAR GUARDIAN O.P.No. 462 OF 2013 BETWEEN: Smt A. RAJANI, W/O LATE A. VENU GOPAL, Aged about 32 yrs, OCC: House hold, R/O H.No.5-686, old Alwal, Bhavani nagar, Alwal, R.R.DIST. PETITIONER IN THE MATTER OF THE MINOR 1.Kumari A.SOWMYA, D/O LATE A. VENU GOPAL, A/A 13 YRS, OCC: STUDENT, R/O H.No.5-686, old Alwal, Bhavani nagar, Alwal, R.R.DIST. AND 1. ASSIST ANT PROVIDENT FUND COMMISSIONER(PENSION) S.R.O.KUKATPALLY AND OTHERS ........RESPONDENTS TO, (R3)ALL CONCERNED (IN REM) Where has the above said petitioner has filed the above case against to all concerned and others for appoint of guardian to 1. Kumari A.SOWMYA, D/O LATE A.VENU GOPAL, A/A 13 YRS, OCC: STUDENT,is residing with petitioner, R/O H.No.5-686, old Alwal, Bhavani nagar, Alwal, R.R.DIST. And the above said case posted to 12-08-2013 for your appearance, you are here by summoned to appear either in persons or through your pleader with your defence if any at: 10-30, AM on the above said date Before the THE HON’BLE II ADDL DIST JUDGE R.R.Dist AT: L.B.NAGAR, failing which the matter will be heard and determined ex-parte. (BY ORDER OF THE HON’BLE COURT) Sd/MD.KHASIM RAZEE Advocate Office Chamber No-3 IX.M.M.COURT Complex, Miyapur, R.R.Dist.


4 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ «¡⁄¨s∏R∂VL`i •¶¶¶NUP ˙xmsxmsLiøR¡NRP£ms |qs≠dsV£qsÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω «¡LRi¯¨ds i,AgRit£ sÌ Q 1 (AL`iFs©±sFs):{qs¨s∏R∂VL`i «¡»˝¡V •¶¶¶NUPÕ‹[ ≠sxmsn á™´sV™´soªRΩV©yı... «¡⁄¨s∏R∂VL`i rÛyLiVV …‘¡™±sV ™´sW˙ªRΩLi LSfl”·xqsVÚ©yıLiVV. ªy«ÿgS ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ «¡⁄¨s∏R∂VL`i •¶¶¶NUP ˙xmsxmsLiøR¡NRPm£ sÕ‹[ À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V |qs≠dsV\|mns©´sÕfiNRPV ¬ø¡[LiR VNRPVLiμj∂. «¡LRi¯¨ds Æ™s[μ∂j NRPgS «¡LRiVgRiVª][©s´ ı C F°…‘¡Õ˝‹[ ™´sV©´s «¡»Ì¡V @μR∂V˜ÈªRΩ˙xmsμR∂LRi+©´sª][ ANRP»Ì¡VNRPVLi…‹[Liμj∂. NS*LÌRiL`i \|mns©´sÕ˝‹[ |qsˆLiVV©±s|\ ms 4c2 g][Õfi= æªΩ[≤yª][ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j Li¿¡Liμj∂. ™´sW˘ø`¡ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ LiÕ‹[ |qsˆLiVV©±s ˙NUP≤yNSLjifl”·Ã¡Æμ∂[ Aμ≥∂j xmsªRΩ˘LigS D©´sıxmsˆ»¡NUP... Æ™sV÷˝¡gS xmsoLi«¡ŸNRPV©´sı À≥ÿLRiª`Ω r°‰L`i xqs™´sVLi ¬ø¡[xqsWÚ ™´s¿¡ËLiμj∂. A»¡ xqsgRiÀ≥ÿgRiLi ™´sVVgji}qsxqsLjiNTP BLRiV «¡»˝¡W 2c2 g][Õfi= xqs™´sVLigS ¨s÷¡øyLiVV. @LiVVæªΩ[ |qsNRPLi≤y£mnsÕ‹[ μR∂WNRPV≤R∂VgS A≤R∂≤R∂Li À≥ÿLRiª`ΩNRPV NRP÷¡r~¿¡ËLiμj∂. ˙xmsªRΩ˘LÛij ªRΩzmsˆμyá©´sV r~™´sVV¯ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ™´sV©´s «¡»Ì¡V 41™´s ¨s≠sVxtsQLiÕ‹[ |ms©y÷d¡Ì NSLRiıL`i©´sV g][ÕfigS ™´sV÷¡¿¡Liμj∂. ™´sVL][ G≤R∂V ¨s≠sVuyáZNP[ ™´sVL][ g][Õfi ¬ø¡[zqs Aμ≥∂j NS˘¨sı 4c2NRPV |msLiøR¡VNRPVLiμj∂. BNRP‰≤R∂ ©´sVLi≤T∂ ™´sW˘ø`¡ AxqsNTPNÚ PR LRiLigS rygjiLiμj∂. μyμyxmso 22 ¨s≠sVuyá Fy»¡V |qsˆLiVV©±s g][Õfi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ºdΩ˙™´sLigS ˙xms∏R∂VºΩıLiøR¡gS... À≥ÿLRiª`Ω g][ÕfiNUPmx sL`i qx s™´sVLÛiR LigS @≤Ô∂R VN][™s´ ≤R∂Liª][ |qs≠dsV£qs ¤À¡L`iÚ ≈¡LS\lLiLiμj∂. Æ©sμR∂L˝SLi≤`∂= , μR∂OTPQflÿ˙zmsn NS ™´sVμ≥R∂˘ «¡Ljilgi[ ™´sVL][ NS*LÌRiL`i \|mns©´sÕfi ≠s¤«¡[ªRΩª][ À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V |qs≠dsV£qsÕ‹[ ªRΩáxms≤R∂©´sVLiμj∂.

LS“¡©y™´sWáV xqs™´sVLjiˆLi¿¡©´s xmsμj∂™´sVLiμj∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, FsÆ™sV¯÷d¡=áV |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, AgRixqsÌ V 1 (AL`iFs©±sFs):LSuÌy˚¨sı ™´sVVNRP‰Ã¡VgS ¬ø¡[∏∂R V≤y¨sı ¨sLRizqsxqsWÚ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ NSLi˙lgi£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V LS“¡©y™´sW Àÿ»¡ xms…ÌÿLRiV. DμR∂∏R∂VLi ¬ø¡zmsˆ©´s ˙xmsNSLRiLigSÆ©s[ ª]áVªRΩ xmsμj∂ ™´sVLiμj∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V aSxqs©´sxqsÀ≥ÿ NSLRi˘μR∂Lji+¨s NRP÷¡zqs LS“¡©y™´sW ¤Õ¡[≈¡÷¡øyËLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ gSÆμ∂ Æ™sLiNRP»¡lLi≤Ô∂T , Æ™sLiNRP…fiLS™´sV∏R∂V˘, xqsVμ≥yNRPL`i, μR∂gÊiR VÀÿ…”¡ Æ™sLiNRP¤…¡[aPR *L`iLS™´so, Aμj∂©yLS∏R∂Vfl·lLi≤Ô∂T , ™´sVVLRi◊d¡NRPXxtsÒ Q, ¡LigSLRiV DuyLSfl”·, D˙gRi©´sLji=Li•¶¶¶lLi≤Ô∂T áV©yıLRiV. LS™´sWLi«¡Æ©s[∏∂R VVáV, FsÆ™sV¯÷d¡=áV LRiV˙μR∂LS«¡Ÿ xmsμR∂¯LS«¡Ÿ, gSÆμ∂ $¨s™y£qsáV NRPW≤y LS“¡©y™´sW xqs™´sVLjiˆLi¿¡©´s ™yLjiÕ‹[ D©yıLRiV.

≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV …”¡≤T∂zms, «¡gRi©±s¤Õ¡[ NSLRifl·Li |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, AgRixqsÌ V 1 (AL`iFs©±sFs):ªy™´sVV DμR∂∏R∂VLi ¨sLÒiR LiVVLiøR¡VNRPV©´sı»˝¡VgSÆ©s[ ªy©´sV {qsˆNRPL`i FnyLS¯…fiÕ‹[ LS“¡©y™´sW©´sV ¬ø¡[xqsVÚ©yı©´s¨s {qs¨s∏R∂VL`i NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩ, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ gSÆμ∂ Æ™sLiNRP»¡lLi≤Ô∂T xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. zqsFsÕfizms NSLS˘Ã¡∏R∂VLi A™´sLRifl·Õ‹[ xqs™´sWÆ™s[aPR Æ\ ™sV©´s {qs™´sWLi˙μ≥∂R FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V LS“¡©y™´sW B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV {qsˆNRPL`i©´sV NRPáV™´s©´sV©yıLRiV. CxqsLiμR∂LRi˜ÈLigS gSÆμ∂ Æ™sLiNRP»¡lLi≤ÔT∂ ªy©´sV ˙≤y£mnÌs ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı LS“¡©y™´sW ¤Õ¡[≈¡©´sV ≠dsV≤T∂∏R∂WNRPV øR¡μj∂≠s ≠s¨szmsLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki xmso©´sMxqs≠dsVOTPQLiøyá¨s N][LSLRiV. LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ FyLÌik NTP B ¡˜Liμj∂ NRPáVgRiVªRΩVLiμj∂ NRPμy @Li¤…¡[ ™´sW˙ªRΩLi xqsW…”¡gS xqs™´sWμy©´sLi ¬ø¡xmsˆNRPVLi≤y ˙xms«¡Ã¡ ALiμ][Œ¡œ ©´sáV©yıLiVV NRPμy @©yıLRiV. Æ©s[≤∂R V LSxtÌsQ˚Li ™´sVVNRP‰Ã¡V NS™´s≤y¨sNTP …”¡≤T∂zms, \Æ™sFsry=L`izqszms FyLÌki¤Õ¡[ ™´sVV™´sW¯…”¡NTP NSLRifl·™´sV©yıLRiV. ZNP[™´sáLi …”¡≤T∂zms, \Æ™szqszms ¤Õ¡[≈¡Ã¡©´sV Aμ≥yLRiLigS ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ LSxtÌsQ˚Li ≠s≤R∂g]…Ì¡” Liμy @Æ©s[ ˙xmsaRPıNRPV ™´sW˙ªRΩLi xqs™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡xmsˆNRPVLi≤y μy»¡Æ™s[aSLRiV. ™yLji ¤Õ¡[≈¡Ã¡V NSLi˙lgi£qs ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™´s≤y¨sNTP  ¡Ã¡LigS ™´sWLS∏R∂V©yıLRiV. LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s gRiVLjiLi¿¡ @≤R∂VgRigS ≤][Li…fi ÀÿμR∂L`i @À›…fi B…fi @Li»¡W Æ™s◊˝¡F°∏R∂WLRiV. LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏∂R VNRPVLi≤y ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáNRPV Æ™s÷˝¡æªΩ[ ™´sV™´sV¯÷¡ı ˙xms«¡Ã¡V ªRΩLiªyLRi©yıLRiV. xqsÀ≥ÿxmsºΩ ¤Õ¡[¨s xmsORPQLiÕ‹[ NSLRi˘μR∂Lji+NTP @xmsˆgjiryÚ™s´ V©yıLRiV. ªRΩ™´sV LS“¡©y™´sWá©´sV C“¡gS ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[ ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ μj∂gji*«¡∏∫∂VzqsLig`i @©´sVÀ≥¡œ ≠sryÚLiR ©yıLRiV.

æªΩáLigSflÿ ¨s©yμyáª][ ™´sWL][¯gji©´s ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, AgRixqÌsV 1 (AL`iFs©±sFs) iMxqsVμk∂LÁRi NSáLigS F°LS≤R∂VªRΩV©´sı ANSLiORPQ Æ©sLRiÆ™s[LiR VËNRPV¨s æªΩáLigSflÿ LSxtsÌ Q˚ ˙xmsNRP»¡©´s©´sV ¬ø¡[LiVVLi¿¡ ≠s«¡∏R∂VμR∂LRi•¶¶¶xqsLiª][ ™´s¿¡Ë©´s Dxms™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶, xmsLiøyLiVVºdΩLS«fi ™´sVLi˙ºΩ «ÿ©ylLi≤Ô∂T áNRPV ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLiÕ‹[ xmsn V©´s ry*gRiªRΩLi á’≥¡Li¿¡Liμj∂. æªΩáLigSflÿ ™yμR∂VáV, ˙xmsμ≥y©´sLigS NSLi˙lgi£qs ˙ZaP[fl·VáV |msμÙ∂R FsªRΩVÚ©s´ ªRΩLRi÷¡LS™´s≤R∂Liª][ aRPLiuyÀÿμ`∂ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLi ˙NTPNTP‰Ljizqs F°LiVVLiμj∂. ¤\ «¡ æªΩáLigSflÿ, ¤\ «¡ NSLi˙lgi£qs, r°¨s∏R∂W gSLiμ≥∂k —¡LiμyÀÿμ`∂ ¨s©yμyáª][ ™yLjiNTP ry*gRiªRΩLi xms÷¡NSLRiV. ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS ºΩLjigji ™´s¿¡Ë©´s Æ©s[ªΩR áNRPV ˙xmsºΩINRP‰LRiV NRP÷¡zqs ≈¡LRiøyá©´sLi ¬ø¡[zqs aRPVÀ≥ÿNSLiORPQáV æªΩ÷¡}msLiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. μk∂Liª][ NSryÚ B ¡˜Liμj∂ xms≤y÷¡=©´s xmsLjizqsÚºΩ FsμR∂V\lLiLiμj∂. ˙NTPNTP‰Ljizqs©´s «¡©´sLi ™´sVμ≥∂R ˘ ≠s«¡π∏∂Wªy=x§¶¶¶Liª][  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´søyËLRiV. Æ©s[ªΩR á©´sV |msZNPæªΩ[LÚ iμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. ™yLjiª][ NRPLRiøyá©´sLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøR¡≤R∂Liª][ NSryÚ D˙μj∂NRPÚLigS ™´sWLjiLiμj∂. F°÷d¡xqsVáV ™yLji¨s ¨s∏R∂VLi˙ºΩLiøR¡≤R∂Li B ¡˜Liμj∂gS ™´sWLjiLiμj∂.

NSLi˙lgi£qs, Æ\™sFsry=L`i{qs{msá©´sV ºΩLRixqs‰LjiLiøyLRiV: x§¶ ¶Lij NRPXxtsÒ Q |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, AgRixqsÌ V 1 (AL`iFs©±sFs):xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @xqs™´sVLÛiR NSLi˙lgi£qs©´sV, @≠s¨dsºΩ Æ\ ™sFsry=L`i{qs{ms¨s ˙xms«¡Ã¡V ºΩLRixqs‰LjiLiøyLRi¨s …‘¡≤U∂{ms {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR , LS«¡˘xqsÀ≥¡œ xqsÀ≥¡œ V˘≤R∂V ©´sLiμR∂™´sVWLji x§¶¶¶LjiNRPXxtsÒ Q ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi A∏R∂V©´s ≠s¤Õ¡[NPR LRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. B…‘¡™´sá «¡Ljigji©´s mx sLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPá mx sn ÷¡ªyá\|ms A∏R∂V©´s qx sˆLiμj∂LiøyLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ™´sVW≤R∂V μR∂aRPÕ˝‹[ «¡Ljigji©´s ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡V æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik NTP xms»Ì¡Li NRP…ÌÿLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. NSLi˙lgi£qs @μ≥∂j NSLRi μR∂VLji*¨sπ∏∂WgRiLi, Æ\ ™sFsry=L`i{qs{ms @≠s¨dsºΩ¨s ˙xms«¡Ã¡V ºΩLRixqs‰LjiLiøyLRi©yıLRiV. C Fs¨sıNRPá xqsLRi◊¡¨s ≠sZaP˝ z[ tsQ}qsÚ ˙xms«¡Ã¡V ªRΩ™´sV xmsOSQÆ©s[ D©yıLRi¨s @LÛiR ™´sV™´soª][LiμR∂©yıLRiV. …‘¡≤U∂{msNTP xms»Ì¡Li NRP…Ì¡” ©´s ˙xms«¡Ã¡NRPV A∏R∂V©´s NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ™´sVW≤R∂V ≠s≤R∂ªRΩáVgS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki NSLi˙lgi£qsNRPV μk∂»¡VgS ¨s÷¡¿¡Liμj∂. A FyLÌki @μ≥j∂NSLRi μR∂VLji*¨sπ∏∂WgS¨sNTP Fyáˆ≤T∂©y, ZOP[Q ˙ªRΩ rÛyLiVVÕ‹[ D©´sı ¡Ã¡Liª][ æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li ™´sVLi¿¡ xmsn ÷¡ªyáV ryμ≥∂j Li¿¡Liμj∂. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s xqs™´sVxqs˘Q|\ ms μR∂*LiμR∂* Æ\ ™s≈¡Lji @™´sáLi’≥¡Li¿¡ B ¡˜LiμR∂VÕ˝‹[ xms≤T∂©´sxmsˆ…”¡NUP, B»¡V æªΩáLigSfl·Õ‹[©´sW, @»¡V {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[©´sW FyLÌki xmsoLi«¡ŸNRPVLiμj∂. NSLi˙lgi£qs FyLÌik 6 Æ™s[áNRPV |\ msgS xmsLiøy∏R∂VºdΩá©´sV ryμ≥∂j LiøR¡gS, @Æμ∂[ rÛyLiVVÕ‹[ …‘¡≤U∂{ms NRPW≤y ≠s«¡∏R∂VLi μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVLiμj∂. øyÕÿNSáLigS xqsÚ ¡Ù VgS D©´sı A FyLÌik NTP C xmsn ÷¡ªyáV DæªΩ[«Ú ¡Li NRP÷¡ˆLiøyLiVV. FyLÌik @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¬ø¡[xms…Ì¡” ©´s FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ xqsˆxtsÌ QLigS NRP¨szmsLi¿¡Liμj∂.

xmsNS‰ ˙xmsflÿ◊¡NRPª][ Fs¨sıNRPáV ˙xmsaSLiªRΩLi ™´sLRiLigRiÕfi,AgRiq£ sÌ 1(AL`iFs©±sFs): —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVVLiμR∂xqsVÚgS Fs¨sıNRPá ¨s∏R∂W™´sW™´s◊¡\|ms ˙xms«¡Ã¡NRPV @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Li, xmsNS‰ ˙xmsflÿ◊¡NRPª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Liª][ FsÕÿLi…”¡ xqsLixmsn V»¡©´sáV ø][»¡V¬ø¡[xqsVN][NPR VLi≤y Fs¨sıNRPáV ˙xmsaSLiªRΩ ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ «¡LjigS∏R∂V¨s @LRi˜©±s Fs{qsˆ Æ™s[LiNRP¤…¡[aPR *LS™´so @©yıLRiV. ™´sW™Ø[LiVVxqsÌ Vá ˙Fy ¡Ã¡˘Li D©´sı ˙FyLiªyáՋ[ NRPW≤y Õ‹LigjiF°LiVV©´s ™´sW™Ø[LiVVxqsÌ VáV, ©´sNRP=Õfi= ry©´sVÀ≥¡œ WºΩxmsLRiVá NRPμR∂÷¡NRPá\|ms gRi…Ì¡” ¨sxmsn W GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVW≤R∂V ≠s≤R∂ªRΩÕ˝‹[ «¡Ljigji©´s xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ xmsNS‰ ˙xmsflÿ◊¡NS ¡μÙ∂R LigS ™´sp˘•¶¶¶Ã¡V LRiWF~Liμj∂LiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ —¡Õ˝ÿÕ‹[ Fs¨sıNRPáV ˙xmsaSLiªRΩ ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ «¡LjigS∏R∂V¨s @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Fs¨sıNRPá N][≤`∂ @™´sVÕ˝‹[¨sNTP ™´s¿¡Ë©´sxmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ 450 ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs 3700 ™´sVLiμj∂¨s Fs¨sıNRPá μR∂XuÌy˘ ¤\ À¡Li≤][™s´ L`i ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ªRΩ¨s–d¡Õ˝‹[ lLiLi≤R∂V Æ™s[á ™´sVμR∂˘Li {qsryá©´sV ry*μ≥∂k ©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV¨s 10 Æ™s[á ÷d¡»¡L˝iR ¤À¡Ã˝¡Li Fy©´sNS¨sı μ≥∂R *LixqsLi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡VæªΩ÷¡FyLRiV.

â◊√„Hõ"å~°O,PQÆã¨∞ì 02, 2013

"≥∞„\’"å~°Î

{qs™´sWLi˙μ≥∂R LS«¡μ≥y¨sgS Fs»¡V\Æ™sxmso..... |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂©´sV lLiLi≤][ LS«¡μ≥y¨s ¬ø¡[∏∂R W÷¡: DLi≤R∂™´s÷˝¡ |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ` ∂, AgRixqsÌ V 1 (AL`iFs©±sFs):ALi˙μ≥∂R ˙xmsÆμ∂[aP` LSuÌy˚¨sı ≠sÀ≥¡œ —¡Li¿¡ æªΩáLigSflÿ, ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ , AgRixqsÌ V 1 (AL`iFs©±sFs):\|§¶¶¶μR∂LS Àÿμ`∂©´sV Æμ∂[aS¨sNTP lLiLi≤][ LS«¡μ≥y¨s¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s LS«¡™´sVLi˙≤T∂ FsLi{ms, NSLi˙lgi£qs {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ DLi≤R∂™´s÷˝¡ @LRiVfl„fiNRPV™´sWL`i ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @LiμR∂LjiNUP AÆ™sWμR∂π∏∂WgRi˘Q\Æ™sV©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsV NRPVLi»¡VLiμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ªy™´ s VV \ | §¶¶¶μR ∂ LSÀÿμ` ∂ Aμ≥ y LR i LigSÆ © s[ ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV IxmsˆVN][™s´ ≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s æªΩ÷¡FyLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩá™´sVLiªy xqs™´sWÆ™s[aRP# \Æ™sV À≥¡œ ≠sxtsQ˘ª`Ω NSLS˘øR¡LRifl· ˙xmsNRP…”¡ryÚ™s´ V©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ALiμ][Œ¡œ ©´sá©´sV A∏R ∂ V©´ s ≈¡Li≤T ∂ LiøyLR i V. FsNR P ‰Q\ Æ ≤ ∂©y ˙xms«ÿry*™´sV˘ ¡μÙR∂LigS ALiμ][Œœ¡©´sáV «¡LRigSá¨s @’≥¡ÕÿztsQLiøyLRiV. ªRΩ™´sV FyLÌik NTP øR¡Liμj∂©´s Æ©s[ªΩR á ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡©´sV NRPW÷¡ËÆ™s[∏∂R V ≤R∂Li a][øR¡¨ds∏R∂V™´sV©yıLRiV. ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡©´sV NS÷¡ËÆ™s[∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ™´s¬ø¡[Ë ˙xmsπ∏∂W«¡

©´sÆ™s[V≠dsV DLi≤R∂μR∂©´sı ≠sxtsQ∏∂R W¨sı gRiVLRiVÚLi øR¡VN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. DLi≤R∂™´s÷˝¡ gRiVLRiV™yLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ™´s¤Õ˝¡[ ªy™´sVV ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV @Ligk i NR P Lj i LiøR ¡ ≤R ∂ Li ¤ Õ ¡[ μ R ∂ ¨s ¬ ø ¡FyˆLR i V. |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂©´sV Æμ∂[aS¨sNTP lLiLi≤][ LS«¡μ≥y¨s ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ WÃ¡Æ © s[ μ j ∂ LS«ÿ˘LigR i ¨sLS¯ªR Ω @Li¤À¡[μ∂R ‰L`i @’≥¡˙Fy∏R∂V™´sV¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ D˙μj∂NRPÚªRΩáV ªRΩgÊjiLiøR¡™´sázqs©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂¨s DLi≤R∂™´s÷˝¡ @’≥¡˙Fy∏R∂V xms≤ÔyLRiV. D˙μj∂NRPÚªRΩáV ¨s™yLjiLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂V ªyıáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s, BLiμR∂VNRPV ≠dsV≤T∂∏R∂W NRPW≤y qx sx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s N][LSLRiV. «ÿºdΩ∏R∂V Æ©s[ªRΩá ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡V μ≥R∂*LixqsLi ¬ø¡[zqs©´sLiμR∂V™´sÃ˝¡ ™yLji¨s @’≥¡™´sW¨sLi¬ø¡[ ™yLji ™´sV©Ø[À≥ÿ™yáV Æμ∂ ¡˜ºdΩ∏R∂V≤R∂Æ™s[V©´s¨s, @LiªRΩNRPV≠sVLi¿¡ G≠dsV «¡LRigRiμR∂©yıLRiV. ALiμ][Œœ¡©´sá ™´sÃ˝¡ xmns÷¡ªRΩLi DLi≤R∂μR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ≠sμ≥∂R *LiryáNRPV Fy÷¡ˆæªΩ[ ZNP[xqsVáV

™´ s ryÚ ∏ R ∂ V¨s, @©´ s ™´ s x q sLR i LigS ™ylLi[ B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂ªyLRi¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ˙x m s«ÿ’≥ ¡ ˙Fy∏R ∂ W¨sNT P ªR Ω gj i ©´ s »˝ ¡ VgSÆ © s[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ©´s≤R∂™yá¨s, ˙xms«¡Ã¡V NSLi˙lgi£qs FyLÌki æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡VNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V zqsFnyLRiV= ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s.. LSxtsÌ Q˚Li FsÕÿ GLR i ˆ≤y÷¡, BªR Ω LR i x q s™´ s Vx q s˘Ã¡ xmsLjiuy‰LRiLi G≠sV»¡©´sı μy¨s\|ms ZNP[Li˙μR∂Li ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡VNRPV ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ ™´sLÊRi DxmsxqsLixmnsVLi GLRiˆ≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s, μy¨sNTP @¨sı ≠sxtsQ∏∂R WáV ¬ø¡ ¡Vμy™´sV¨s {qs™´sWLi˙μ≥∂R Æ©s[ªΩR áNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s|\ ms Õ‹[NP` xqs À≥œ¡, LS«¡˘xqsÀ≥œ¡, aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ xqs™´sWÆ™s[aSáV «¡LRiVgRiVªy∏R∂V¨s, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥∂R VáV @NRP‰≤R∂ ªR Ω ™´ s V @’≥ ¡ ˙Fy∏R ∂ Wá©´ s V }qs*øR ¡ ËÈ g S ¬ ø ¡x m sˆVN][ ™ ´ s øR ¡ Ë©yıLR i V. G LSx t Ì s Q˚Li GLRiˆ≤T∂©´sxmsˆV≤R∂V NRPW≤y G FyLÌik ≠s£ms «ÿLki ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[μ∂R ¨s A∏R∂V©´s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV.

™´sL<SNSá xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹Æ[©s[ …‘¡c’¡Ã˝¡V |ms…Ìÿ÷¡ ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ , AgRixqsÌ V 1 (AL`iFs©±sFs):™´sL<SNSá x q s™´ s WÆ ™ s[ a SÕ˝ ‹ [ Æ © s[ æ ª ΩáLigSfl· ’¡Ã˝ ¡ V ˙xmsÆ™s[aPR #|ms…Ìÿá¨s ’d¡¤«¡[{ms ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. FyL˝iR Æ™sVLi…fi xqs™´sWÆ™s[aSáNRPV @LiªRΩLS∏R∂VLi NR P ÷¡gj i LiøR ¡ À‹[ ™ ´ s V¨s, x q sÀ≥ œ ¡ x q s«ÿ™´ s ogS rylgi[LiμR∂VNRPV qx sx§¶¶¶NRPLjiryÚ™s´ V¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. ¨sLS¯flÿªR Ω ¯ øR ¡ LR i Ë rylgi[ L iμR ∂ VNR P V ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP xqsx§¶¶¶NRPLjiryÚ™s´ V¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. æ ª ΩáLigSfl· ’¡Ã˝ ¡ V |ms≤T ∂ æ ª Ω[ x m spLj i Ú ™´ s VμÙ R ∂ ªR Ω V¨s¿¡Ë ’¡Ã˝ ¡ V AÆ ™ sWμy¨sNT P xqsx§¶¶¶NRPLjiryÚ™´sV¨s FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ, Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[ ˙xmsºΩxmsORPQ ©y∏R∂VNRPVLSáV x q sVuy¯x q s*LS«fi •¶¶¶≠d s V BøyËLR i V. gR i VLR i V™yLR i Li { q sˆNR P L` i ≠d s VLSNR P V™´ s WL` i Æ©s[ªΩR XªRΩ*LiÕ‹[ «¡Ljigji©´s @–¡Ã¡xmsORPQ qx s™´sWÆ™s[aPR Li ™´sVVgjizqs©´s ªRΩLS*ªRΩ xqsVxtsQ¯ LS«¡˘xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ˙xmsºΩxmsORPQ Æ©s[ªRΩ @LRiVfl„fi\¤«¡…˝‘¡ª][ ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ™´s¬ø¡[Ë ™´sL<SNSá qx s™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V©´sV FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…Ìÿá¨s N][LSLRiV. æªΩáLigSfl· N][LiR VN]Æ©s[ FyLÌik gS ’¡Ã˝¡VNRPV ªRΩ™´sV xmspLjiÚ ™´sVμÙR∂ªRΩV¨sryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. "LS©´sV©´sı FyL˝iR Æ™sVLi…fi xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ ZNP[Li˙μR∂ ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *Li æ ª ΩáLigSfl· ’¡Ã˝ ¡ V©´ s V ˙x m sÆ ™ s[ a R P # | ms…Ì ÿ ÷¡. æ ª ΩáLigSfl· ˙FyLiªR Ω ˙xms«¡Ã¡ANSLiORPQ©s´ V Æ©sLRiÆ™s[lLi[ËLiμR∂VNRPV ’d¡¤«¡[{ms x m spLj i Ú ™´ s VμÙ R ∂ ªR Ω V¨sx q sVÚ L iμj ∂ ' @¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. FyL˝iR Æ™sVLi…fi xqs«ÿ™´sogS rylgi[LiμR∂VNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiryÚ™´sV¨s xqsVxtsQ¯ æªΩ÷¡FyLRiV. FsÕÿLi…”¡ @™yLiªRΩLS∏R∂VLi NRP÷¡gjiLiøR¡À‹[™´sV©yıLRiV. A•¶¶¶LRi À≥œ¡˙μR∂ªRΩ, À≥ œ ¡ W}qsNR P LR i fl· ’¡Ã˝ ¡ Vá\ | ms ªR Ω ™´ s V @À≥ œ ¡ ˘LiªR Ω LSá©´ s V x m sLj i gR i fl·©´ s Õ‹[ N T P ºdΩxqsVN][™yá¨s ZNP[Li˙μy¨sNTP xqsW¿¡Li¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. DªRΩLÚ S≈¡Li≤`∂ ≠sxmsªRΩVÚ, {qs’d¡HNTP xqs*∏R∂VLi˙xmsºΩxmsºΩÚ, B˙uyª`Ω «¡x§¶¶¶©±s ZNP[xqsV,

À≥ÿLRiªRΩ ALÛjiNRP ™´s˘™´sxqÛs ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá\|ms xqsÀ≥¡œ Õ‹[ øR¡LjiËLiøyá¨s ZNP[Li˙μy¨sı N][Lij ©´s»˝¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ˙xmsºΩxmsORPQ FyLÌkigS ªRΩ™´sV xqsÀ≥¡œ Õ‹[ ¨sLS¯flÿªRΩ¯NRP øR¡LRiË «¡Ljilgi[LiμR∂VNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiryÚ™s´ V¨s @LRiVfl„fi ¤\ «¡…˝¡‘ æªΩ÷¡FyLRiV. @¨sı @LiaSá\|ms øR¡LjiËLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV 16 L][ « ¡ŸÃ¡V x q sLj i F°™y©yıLR i V. "ZNP[ L i˙μR ∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ZNP[™s´ áLi 16 L][«¡ŸÃ¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V qx s™´sWÆ™s[aSáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sVLiμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ ZNP[™´sáLi 12 L][«¡ŸÃ¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xqsÀ≥ÿ NSLRi˘NRPÕÿFyáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ≠dsáVLiμj∂. C 12L][«¡ŸÕ˝‹[ ¨sLS¯flÿªRΩ¯NRP øR¡LRiËáV «¡Ljizms 64 ’¡Ã˝¡VáV AÆ™sWμj∂LiøR¡≤R∂Li @ryμ≥∂R ˘Li' @¨s @©yıLRiV. øyÕÿNSáLigS |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ D©´sı æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V©´sV C xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[Æ©s[ ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…Ìÿá¨s, ’¡Ã˝¡V AÆ™sWμy¨sNTP ªy™´sVV ™´sVμÙR∂ºΩryÚ™´sV¨s

ZNP[Li˙μy¨sı N][LS™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSuÌy˚¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s NSLi˙lgi£qs FyLÌik Õ‹[¨s @ªRΩV˘©´sıªRΩ ¨sLÒS∏R∂VNRP ™´sVLi≤R∂÷¡ @LiVV©´s {qs≤R∂ ˝¡W˘{qsª][ Fy»¡V ∏R∂VW{msG NRPW≤y GNRP˙gki™´sLigS ºdΩLS¯¨sLi¿¡Liμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ xqs™´sWÆ™s[aRP# \Æ™sV©´s ∏R∂VW{msG ≠sV˙ªRΩxmsOSQáV, { q s≤R ∂  ˝ ¡ W˘{ q s ¤ À ≥ ¡ [ … ‘ ¡ Õ˝ ‹ [ ¨sLR i ı∏R ∂ VLi ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. xmsμj∂ —¡Õ˝ÿáª][ NRPW≤T∂©´s æªΩáLigSfl· LSuÌy˚¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP zqsFnyLRiV= ¬ø¡[aSLRiV. xmsÆμ∂[Œ˝œ¡ Fy»¡V \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂©´sV D™´sV¯≤T∂ LS«¡μ≥y¨sgS N]©´srygjiLiøyá¨s, A ªRΩLS*ªRΩ æªΩáLigSfl·NRPV LS«¡μ≥y¨s¨s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s LS«ÿ˘LigRi ¡μÙ∂R ˙xms˙NTP∏R∂V ˙FyLRiLi’≥¡Liøyá¨s NSLi˙lgi£qs ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sı N][Lij Liμj∂.

áLiNRP …‘¡ »¡*Li…‘¡ «¡»Ì¡VÕ‹[ NRPVáZaP[≈¡LS N]áLiÀ‹[,AgRi£tÌsQ 1 (AL`iFs©±sFs):μR∂OTPQflÿ˙zmnsNSª][ «¡LRigRi©´sV©´sı ™´sVW≤R∂V …‘¡ »¡*Li…‘¡Ã¡ zqsLki£qs N][xqsLi $áLiNRP «¡»Ì¡V©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. gS∏R∂VLiª][ ≠sLi≤U∂£qs gRi≤ÔR∂\|ms \¤…¡Q˚zqsLki£qs ©´sVLi≤T∂ ªRΩxmsˆVNRPV©´sı ©´sV™y©±s NRPVáZaP[≈¡LS ™´sV◊d¡˛ «¡»Ì¡VÕ‹[NPT ™´søyË≤R∂V. xmspLjiÚ zmsn …fiÆ©s£qs ryμ≥∂j LiøR¡≤R∂Liª][ @ªRΩ¨sı FsLizmsNRP ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ ™´sÆ©sÔ [ zqsLkiq£ sÕ‹[ Fny™±sVÕ‹[ N][Õ‹[ˆLiVV©´s “¡™´s©±s Æ™sVLi≤T∂q£ s uyL`iÌ FnylLi[¯…fiÕ‹[ ø][»¡V μR∂NTP‰LiøR¡VNRPV©yı≤R∂V. @»¡V |qsˆxtsQ÷¡£qsÌ zqsˆ©´sıL˝iR VgS @«¡Liªy Æ™sVLi≤T∂£qs , xqs¿¡˙ªRΩ }qs©y©y∏R∂VZNP[ FsLizmsNRP™´s≤R∂Liª][... LRiLigRi©y |§¶¶¶LSª`ΩNRPV ¨sLSZaP[ ≠sVgji÷¡Liμj∂. ªy«¡gS ™´sVVgjizqs©´s ™´sÆ©sÔ [ zqsLkiq£ sÕ‹[ |§¶¶¶LSª`Ω ¨sáNRP≤R∂gS LSfl”·Li¿¡©y... …‘¡ »¡*Li…‘¡Ã¡NRPV ™´sW˙ªRΩLi áLiNRP |qsáNÌPR L˝iR V @ªRΩ¨sı xmsNRP‰©´s|ms…ÌÿLRiV. BNRP ™´sÆ©sÔ [ zqsLkiq£ sÕ‹[ A≤T∂©´s NRPVxtsQÕfi |msLkiLS , @LilgiÕ‹[ |msLkiLSª][ Fy»¡V xqsVLRiLigRi áNRP¯Õfi NRPW≤y ø][»¡V μR∂NTP‰LiøR¡VNRPV©yıLRiV. NSgS áLiNRP …‘¡ »¡*Li…‘¡ …‘¡™±sVNRPV μj∂Æ©s[£tsQ øR¡Liμj∂™´sWÕfi ZNP|mÌs©±sgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡©´sVLi≤R∂gS... ™´sV÷¡LigSNRPV Æ\ ™s£qs ZNP|mÌs¨ds= @xmsˆgjiLiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªΩR Li Hzqszqs …‘¡ »¡*Li…‘¡ LS˘LiNTPLig`i=Õ‹[ @˙gRirÛy©´sLiÕ‹[ N]©´srygRiVª][©s´ ı $áLiNRP... r¢ªy˙zmsn NSª][ ™´sVW≤R∂V ™´sW˘ø`¡Ã¡V A≤R∂©´sVLiμj∂. ≠ds…”¡Õ‹[ Æ™sVVμR∂…”¡μj∂ aRPV˙NRP™yLRiLi N]áLiÀ‹[Õ‹[ «¡LRigRi©´sVLi≤R∂gS... ≠sVgji÷¡©´s lLiLi≤R∂V ™´sW˘ø`¡Ã¡NRPW x§¶‹[Li ¡©±s…‹[»¡ Æ™s[μ∂j NRPgS ¨sá™´s©´sVLiμj∂. μj∂Æ©s[t£ sQ øR¡Liμj∂™´sWÕfi (ZNP|mÌs©±s) , ™´sV÷¡LigS (\Æ™s£qs ZNP|mÌs©±s) , N_xtsQÕfi |msLkiLS , μj∂Õ<ÿ©±s , xqsLigRiNRP‰LS , «¡∏R∂V™´sLÛiR Æ©s[ , ™´sW¥R∂W˘£qs , ºΩLji™´sVÆ©s[ı, @LilgiÕ‹[ |msLkiLS , “¡™´s©±s Æ™sVLi≤T∂q£ s ©´sV™y©±s NRPVáZaP[≈¡LS , xqsVLRiLigRi áNRP¯Õfi , xqs¿¡˙ªRΩ }qs©y©y∏R∂VZNP[ , @«¡Liªy Æ™sVLi≤T∂q£ s.

™´sVWNRPV™´sV¯≤T∂ LS“¡©y™´sWáZNP[ ¨sLÒiR ∏R∂VLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, AgRixqÌsV 1 (AL`iFs©±sFs): LSuÌy˚¨sı ≠sÀ≥¡œ —¡xqsWÚ NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsWÚ { q s™´ s WLi˙μ≥ R ∂ NR P V ¬ ø ¡Liμj ∂ ©´ s ™´ s VLi˙ªR Ω VáV, ˙x m s«ÿ˙x m sºΩ¨sμ≥ R ∂ VáV LS“¡©y™´ s WáV ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ¨sLÒiR LiVVLi¿¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi . @LiVVæ ª Ω[ ≠d s LR i Liªy ry∏R ∂ VLi˙ªR Ω Li ™´ s VV≈¡˘™´ s VLi˙ºΩ¨s NR P ÷¡z q s x q sVμk ∂ LÁ R i LigS øR¡LjiËLiøyá¨s AªRΩLS*ªRΩ LS“¡©y™´sWá xms˙ªyáV @xmsˆgjiLiøyá¨s ¨sLÒRi∏R∂W¨sZNP[ Æ™sVVgÊiR V øR¡Wzms©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ FyÕÊ ‹ ©´ s ı INR P Lj i μÙ R ∂ LR i V ™´ s VLi˙ªR Ω VáV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ™´sW˙ªRΩLi LS“¡©y™´sWá ™´sμÙ∂R GLi ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi DLi≤R∂μR∂¨s ™yLjiLi¿¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ’¡Ã˝¡V FsÕÿgRiW @|qsLi’d˝¡NTP ™´sxqsVÚ©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ªRΩ™´sV ™yμR∂©´s©´sV ≠s¨szmsLi¬ø¡[ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[NPR VLi≤y F°ªRΩVLiμR∂¨s ™yLjiLi¿¡©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ LS«¡μ≥ y ¨s ≠sx t sQ∏R ∂ VLiÕ‹[ NR P W≤y NR P WáLiNR P x t sQLigSÆ © s[ øR ¡ Lj i ËLi¿¡©´ s »˝ ¡ V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ZNP[Li˙μR∂Li ªRΩ©´s \Æ™s≈¡Lji¨s ™´sWLRiVËN][¨s xmsORPQLiÕ‹[ LS«¡μ≥y¨s ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ[ÕÿËá¨s ¨sLS¯flÿ¨sNTP NS™y÷¡=©´s 7, 8áOR P Qá N][ » ˝ ¡ LR i WFy∏R ∂ Vá©´ s V ZNP[ … ÿLiVVLiøyá¨s, \ | §¶¶¶μR ∂ LSÀÿμ` ∂ Õ‹[ D©´sı»¡V™´sLi…”¡ @¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* \|ms#˚Æ™s[…fi xqsLixqÛsáV, ≠sμy˘xqsLixqÛsáV, LRiNRPLRiNSá |qsLi»¡L˝iR V, ¨s™±sV=NRPV ≠sVLi¿¡©´s Æ\ ™sμR∂˘ xqsLixqsÛ ªRΩμj∂ªRΩLRi r¢NRPLS˘Ã¡©´sV Æ™s[gRi™´sLiªRΩLigS ¨sLji¯Li¬ø¡[μR∂VNRPV xqs™´sV∏R∂VLiª][ NRPW≤T∂©´s

xqsˆxtsÌ QÆ\ ™sV©´s •¶¶¶≠sV¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ¨sLÒiR LiVVLi¿¡©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. @™´sxqsLRiÆ\™sVæªΩ[ ™´sV◊d˝¡ ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™s◊˝¡ ªRΩ™´sV ™yμR∂©´s©´sV ™´sVL][ryLji ≠s¨szmsLiøyá¨s NRPW≤y øR¡LjiËLi¿¡©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ≤T∂÷d¡˝ NTP Æ™sÃ˝¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ˙x m sπ ∏ ∂W«¡©´ s Li DLi≤R ∂ μR ∂ ¨s G™´ s VV©yı ªy™´ s VLiªy ™´ s VV≈¡˘™´ s VLi˙ºΩ NT P LR i fl„ fi ©´ s V ™´ s W˙ªR Ω Æ ™ s[ V ©´ s ™´ s VV¯NR P V¨s A∏R ∂ V©´ s Æ © s[ @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ ≤≥T∂÷d˝¡NTP xmsLizmsLiøyá¨s ¨sLÒiR ∏R∂W¨sNTP NRPW≤y ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. |msμÙ∂R FsªRΩVÚ©s´ |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV ™´s¬ø¡[ËÕÿ •¶¶¶≠dsV NR P W≤y F~Liμyá¨s @’≥ ¡ ˙Fy∏R ∂ W¨sNT P ™´ s ¿¡Ë©´ s »˝ ¡ V æ ª ΩáVr°Ú L iμj ∂ . @LiVVæ ª Ω[ Fs…Ì¡” xmsLjizqsÛ ªRΩVÕ˝‹©[ s´ V ≠dsV≤T∂∏R∂W ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sÃ˝¡NRPW≤R∂μR∂¨s, INRPLjiμÙ∂R LRiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @μj∂ NRPW≤y ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s NRP÷¡zqs LS“¡©y™´sWá ¤Õ¡[≈¡Ã¡V xqs™´sVLjiˆLiøyZNP[ ™´sW…˝ÿ≤yáƩs[ ¨sLÒ R i ∏R ∂ VLiª][ D©´ s ı»˝ ¡ V æ ª ΩáVr°Ú L iμj ∂ . BLiªRΩNSáLi aSLiºΩ∏R∂VVªRΩLigS DLi≤R∂≤yÆ©s[ı ZNP[ L i˙μR ∂ Li ¿¡©´ s ıøR ¡ Wx m so øR ¡ Wr°Ú L iμR ∂ ¨s ¨sLÒiR ∏R∂W¨sNTP ™´søyËLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV …” ¡ ≤T ∂ z m s, \ Æ ™ sFs£ q sAL` i z q sz m s¤ Õ ¡[ ˙x m sμ≥ y ©´ s NSLR i NR P Vá©yıLR i V. ¤ « ¡[ z q s μj ∂ ™yNR P L` i lLi≤Ô T ∂ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW BxtÌsQ\Æ™sVæªΩ[ NR P áV™yá¨s NS¨s BLiμj ∂ LSgSLiμ≥ k ∂ , LS“¡™± s gSLiμ≥ k ∂ Æ © s[ ª R Ω Ã¡ ≠s˙gR i •¶¶¶¨sı NRPW÷¡ËÆ™s[∏R∂V≤R∂Li μR∂VLS¯LÊRi™´sV©yıLRiV. x m sLiøyLiVVºd Ω Fs¨sıNR P áV©´ s ıLiμR ∂ VÆ © s[ ˙xmsaSLiªRΩLigS D©yı™´sV¨s, gRiVLRiV™yLRiLi {qs™´sWLi˙μ≥R∂ LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s

¨sLÒiR LiVVLiøy™´sV©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[¨s @¨sı FyLÌkiá @μ≥R∂˘QORPVáV NRP÷¡zqs ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒiR ∏R∂WáV ªRΩ™´sV N]Lixms ™´sVVLiøy∏R∂V¨s …”¡—¡ Æ ™ sLiNR P ¤ … ¡[ a ` P ºd Ω ˙™´ s LigS AL][ z m sLiøyLR i V. LS“¡©y™´sWáZNP[ NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yı™´sV©yıLRiV. ¨sLRixqs©´sá NSLRi˘˙NRP™´sWÕ˝‹[ ˙xmsªRΩ˘QORPQLigS FyÕÊ‹Li…ÿ™´sV¨s …”¡—¡ }msL]‰©yıLRiV. ¤«¡zqs μj ∂ ™yNR P L` i lLi≤Ô T ∂ ™´ s W˙ªR Ω Li ¨sLÒ R i ∏R ∂ W¨sı ™´sVL][ryLji xmsLjibdP÷¡Liøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂Æ©s[Æμ∂[ ˙xmsμ≥y©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ @©yıLRiV. LS∏R ∂ Vá æ ª ΩáLigSflÿ©Ø[ , { q s™´ s VNR P V Fy˘ZNP[—¡Ã¡V NS™yá¨s Fs™´s*LRiLi ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. á’¡˜Æ™sLiNRP»¡ry*≠sV, NS»¡ry¨s LSLi ¡WFyÕfilLi≤ÔT∂, zqsZNPÀÿ ¡V ™´sW˙ªRΩLi ™´sVVgÊRiVLRiLi {qsˆNRPL`i ™´sμÙR∂NRPV Æ™s◊˝¡ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s, FyLÌik NTP ™´sW˙ªRΩLi Bx m sˆVÆ ≤ ∂[ ¬ ø ¡x m sˆ¤ Õ ¡[ ™ ´ s V¨s z q sZNP Àÿ ¡V }msL]‰©yıLRiV. LS∏R∂Vá{qs™´sVNRPV @©y˘∏R∂VLi ¬ ø ¡[ a SLR i ¨s NS»¡ry¨s AL][ z m sLiøyLR i V. \ | §¶¶¶μR ∂ LSÀÿμ` ∂ ™´ s W˙ªR Ω Li @LiμR ∂ Lj i NT P DLi≤y÷¡=LiÆμ∂[©´s©yıLRiV. \Æ™sFsry=L`izqszms Æ © s[ ª R Ω Ã¡V ©y»¡NSáV A≤R ∂ VªR Ω V©yıLR i ¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ¨sLRixqs©´sáV ¬ø¡[∏R∂Wá©´sV NRPVLi¤…¡[ @LiμR∂Ljiª][ NRP÷¡zqs ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[∏∂R Wá¨s «ÿºdΩ∏R∂V Æ©s[ªΩR áV, FyLÌik Æ©s[ªΩR á ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡©´sV FsÕÿ NSá|ms≤R∂VªyLRi¨s ™yLRiV \Æ™szqszms¨s ¨sáμk∂aSLRiV. FsLizmsáV, ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV NRP÷¡zqs ™´s¬ø¡[Ë ≠sxtsQ∏R∂VLi gR i WLj i ËøR ¡ Lj i ËLiøyá¨s ¨sLÒ R i LiVVLiøy ™´sV©yıLRiV.

{qs™´sWLi˙μ≥∂R LSuÌy˚áVgS GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌik ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒiR ∏R∂VLi ªRΩLS*ªRΩ æªΩáLigSflÿNRPV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ LS«¡μ≥y¨sgS ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV LS«¡μ≥y¨s FsNRP‰≤R∂ ¨sLji¯LiøyáƩs[ @LiaRPLi\|ms Æ©s[≤R∂V ˙xmsμ≥y©´s øR¡LRiËNRPV æªΩLRi¤Õ¡[zqsLiμj∂. LS∏R∂Vá{qs™´sVÕ‹[Æ©s[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s {qs™´sV™yxqsVáV xms»Ì¡V ¡≤R∂VªRΩVLi¤…¡[ NSμR∂VNSμR∂V ALi˙μ≥yÕ‹[, DªRΩÚLSLi˙μR∂Õ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s øR¡L][ËxmsøR¡LRiËáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂cgRiVLi»¡WLRiV ™´sVμ≥R∂˘©´s GLSˆ»¡VNRPV N]LiμR∂LRiV, ≠saS≈¡xms»¡ıLiÕ‹[ ™´sVLjiN]LiμR∂LRiLi»¡VLi¤…¡[ ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V @™´sNSaSáN][xqsLi Æ™sªRΩVNRPVÕÿ»¡ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sVLiμj∂. CªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ™´sVVLiμR∂VNRPV μR∂WxqsVNRPV ™´sxqsVÚ©yıLiVV ILig][áV, ºΩLRiVxmsºΩ xms»Ì¡flÿáV. ILig][áV ≠sxtsQ∏∂R W¨sı JryLji xmsLjibdP÷¡}qsÚ øyÕÿ @LiaSÕ˝‹[ @©´sV NRPWáLigS NRP¨szmsxqsVÚ©yı ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLi Õ‹[»¡V ˙xmsμ≥y©´sLigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ILig][áV xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ Bxmsˆ…”¡NTPxmsˆV≤R∂V 10Æ™s[á©´sVLi¿¡ 15Æ™s[á FsNRPLSá @»¡≠ds, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* À≥œ¡W™´sVVáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©yıLiVV. @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ ™´sVL][ xmsμj∂ Æ™s[á FsNRPLSá À≥œ¡W™´sVVá©´sV }qsNRPLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ©´sá\¤À¡ NTPÕ‹[≠sd V»¡L˝iR Õ‹[xms¤Õ¡[ @™´sNSaSáV©yı∏R∂V¨s @NRP‰≤T∂ rÛy¨sNRPVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. xqs™´sVV˙μR∂ ºdΩLRiLi DLi≤R∂≤R∂Liª][Fy»¡V, l\ LiáV, L][≤∂RÔ V ™´sWLÊSáV, «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLji NRPW≤y C xms»Ì¡fl·Li gRiVLi≤yÆ©s[ Æ™sÕ‹[LÚ iμj∂. μk∂¨sNTPª][»¡V xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ 2áORPQá 50Æ™s[á ™´sVLiμj∂ «¡©yÀÿª][ xms»Ì¡fl·Li NRPW≤y ≠sxqsÚLij Li¿¡ DLiμj∂. ¿¡ªRΩWÚLiR V,NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿáNRPV Æ ™ sÕ˝ ÿ á©yı 300 ©´ s VLi¿¡ 400NT P Õ‹[ ≠ d s V»¡L˝ R i Õ‹[ } ms D©yıLiVV. B»¡V ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂,≠saS≈¡xms»¡ıLiáV NRPW≤y BLiæªΩ[ NTPÕ‹[≠sd V»¡L˝iR Õ‹[xmso ™´sryÚLiVV. μk∂¨s¨s FsLizmsNRP ¬ø¡[}qsÚ @¨sıLi…”¡NTP @©´sV™´sogS DLi»¡VLi μR∂Li»¡V©yıLRiV. ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLi @Æ©s[μ∂j |msμÙ∂R qx s™´sVxqs˘ NSÆ©s[NSμR∂Li»¡V©yıLRiV rÛy¨sNRPVáV, ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* qx sÛ ÕÿáV @LiμR∂V Àÿ»¡VÕ‹[ D©´sıLiμR∂V©´s ¨sLS¯fl·Li |msμÙ∂R xqs™´sV}qs˘ NSμR∂¨s ¬ø¡xmsoªRΩV©yıLRiV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ øR¡LRiËÕ˝‹[ xms»Ì¡fl·LigS ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ D©´sıμj∂ ºΩLRiVxmsºΩ xms»Ì¡fl·Li. Bxmsˆ…”¡NTP ˙xmszqsμÙ∂R xmsofl·˘QZOP[Q ˙ªRΩLi NS™´s≤R∂Liª][ ¨sªRΩ˘Li LRiμÙ∂k gSÆ©s[ DLi…‹[Liμj∂. BNRP‰ Æ\≤∂æªΩ[ l\ LiáV,L][≤∂RÔ V, ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂WáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©yıLiVV. @’≥¡™´sXμÙj∂ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NRPW≤y xms»Ì¡fl·Li À≥ÿLkigSÆ©s[ ≠sxqsÚLjiLi¿¡Liμj∂.B»¡V ¬ø¡\Æ©sQıxms»Ì¡flÿ¨sNTP NRPW≤yμR∂gÊiR LRigSÆ©s[ DLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* À≥¡œ W™´sVVá}qsNRPLRifl· BNRP‰≤R∂ |msμÙ∂R xqs™´sVxqs˘gS ™´sWLRiVªRΩVLiμj∂.≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi, $NSNRPVŒœ¡LiF°™yáLi¤…¡[ NRP¨dsxqsLi10©´sVLi¿¡ 15gRiLi»¡Ã¡ ˙xms∏R∂Wfl·Li ¬ø¡[∏∂R W÷¡=©´s mx sLjizqsÛ ºΩ DLi»¡VLiμj∂. À≥¡œ ˙μR∂ªy mx sLRiLigSøR¡W}qsÚ Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xmszqsμÙ∂R xmsofl·˘QZOP[Q ˙ªRΩLigS D©´sıLiμR∂V©´s D˙gRi™yμR∂Vá ©´sVLi¿¡ ™´sVVxmsˆV DLiμR∂Æ©s[ ZNP[Li˙μR∂ BLi»¡÷d¡¤«¡©±s= ¨sÆ™s[μ∂j NRPáV©yıLiVV. LSxtsÌ Q˚ LS«¡μ≥y¨sgS GLSˆQ¤\ …¡æªΩ[ ™´sVLjiLiªRΩ ™´sVVxmsˆV ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaSáVLi…ÿ∏R∂V¨s Æ™s[Vμ≥y™´soáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV ™´sW˙ªRΩLi LS∏R∂Vá {qs™´sV©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[∏∂R Wá¨s IºΩÚ≤∂T ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂≤R∂Li μyLRiVfl·LigS DLiμj∂.

{ms≠ds LRiLigSLS™´so NRP©´sı™´sVWªRΩ |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, AgRixqsÌ V 1 (AL`iFs©±sFs):™´sW“¡ ˙xmsμ≥y¨s {ms≠ds ©´sLji=Li•¶¶¶LS™´so NRPV™´sWLRiV≤R∂V, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ {ms≠ds LRiLigSLS™´so NRP©´sVı™´sVWaSLRiV. A∏R∂V©´s ™´s∏R∂VxqsV= 73. gRiVLRiV™yLRiLi æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVV©´s 2.30 gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ gRiVLiÆ≤∂F°»¡V LS™´s≤R∂Liª][ z§¶¶¶™´sW∏R∂Vª`Ω©´sgRiL`iÕ‹[¨s ªRΩ©´s ¨s™yxqsLiÕ‹[ ªRΩVμj∂aS*xqs ≠s≤T∂øyLRiV. A∏R∂V©´s N]LiªRΩNSáLigS @©yL][giR ˘Liª][ Àÿμ≥∂R xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. LRiLigSLS™´so ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ x§¶¶¶©´s¯N]Li≤R∂ ©´sVLi¿¡ NSLi˙lgi£qs FyLÌik ªRΩLRixmsn Qo©´s lLiLi≤R∂VryL˝iR V aSxqs©´sxqsÀ≥¡œ NRPV ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶LiøyLRiV. N][»¡˝ ≠s«¡∏R∂VÀ≥ÿxqs‰LRilLi≤Ô∂T ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊiR LiÕ‹[ ≠sμy˘aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩgS xms¨s ¬ø¡[aSLRiV. aSxqs©´s™´sVLi≤R∂÷¡NTP NRPW≤y INRPryLji ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶LiøyLRiV. ˙ ¡x§¶¶¶¯øyLji @LiVV©´s A∏R∂V©´sNRPV BμÙ∂R LRiV r°μR∂LRiVáV, HμR∂VgRiVLRiV r°μR∂Lji™´sVfl·VáV D©yıLRiV. ¿¡©´sı©y…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ A∏R∂V©´s NSLi˙lgi£qsÕ‹[ NUPáNRPLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyLRiV. Dry¯¨s∏R∂W ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡ ≠sμy˘LÛij @LiVV©´s LRiLigSLS™´so 1970áՋ[ xqsLi«¡∏∫∂VgSLiμ≥∂k D©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ NUPáNRP Æ©s[ªΩR gS Fsμj∂gSLRiV. LRiLigSLS™´so ™´sVXºΩª][ A∏R∂V©´s NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V,  ¡Liμ≥R∂V™´soáV, ≠sV˙ªRΩVáV a][NRPxqsLi˙μR∂LiÕ‹[ ™´sVV¨sgjiF°∏R∂WLRiV. @LÙiR LS˙ºΩ ªRΩLS*ªRΩ gRiVLiÆ≤∂F°»¡V LS™´s≤R∂Liª][ NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥¡œ V˘Ã¡V @ªRΩ≤T∂ı Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[, ™´sWLÊiR ™´sVμ≥∂R ˘Õ‹[Æ©s[ LRiLigSLS™´so ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ {ms≠ds LRiLigSLS™´so ™´sVXºΩ xms»˝¡ xmsáV™´soLRiV ˙xms™´sVV≈¡VáV xqsLiªyxmsLi ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. LRiLigSLS™´so ™´sVXºΩ\|ms LSxtsÌ Q˚xmsºΩ ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍik xqsLiªyxmsLi æªΩ÷¡FyLRiV. ≠sbPxtsÌ QÆ\ ™sV©´s ©y∏R∂VNRPªRΩ* áORPQflÿáª][ A∏R∂V©´s ˙xms«¡Ã¡NRPV }qs™´s ¬ø¡[aSLRi¨s N]¨s∏R∂W≤yLRiV. ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V gRi™´sLRiıL`i L][aRP∏R∂V˘ NRPW≤y xqsLiªyxmsLi ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂, {ms{qs{qs ¿d¡£mns À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·, …‘¡≤U∂{ms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V, ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá áOSQQ¯∏R∂V˘, …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªΩR ©´sLiμR∂™´sVWLji §x ¶¶¶LjiNRPXxtsÒ Q ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV xqsLiªyxmsLi æªΩ÷¡FyLRiV. LSuÌy˚¨sNTP, NSLi˙lgi£qs FyLÌik NTP, ˙xms«¡Ã¡NRPV A∏R∂V©´s ¬ø¡[zqs©´s }qs™´sá©´sV C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™yLRiV gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T LRiLigSLS™´so FyLÛji™´sÆμ∂[•¶¶¶¨sNTP ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLiøyLRiV. LRiLigSLS™´so ¨s™yry¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s {qsFsLi NTPLRifl„fi A∏R∂V©´s À≥›ºΩNRPNS∏R∂W¨sNTP ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLiøyLRiV. NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥¡œ V˘Ã¡©´sV JμyLSËLRiV. @|qsLi’d¡˝ {qsˆNRPL`i ©yÆμ∂Li≤˝∂R ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i, aSxqs©´s ™´sVLi≤R∂÷¡ ¬\ ø¡LRi¯©±s øR¡˙NRPFyfl”·, FsLi{ms LSF°Ã¡V A©´sLiμR∂À≥ÿxqs‰L`i, ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ™´sVÕ˝ÿμj∂ ≠sxtÒsv, ’d¡¤«¡[{ms {qs¨s∏R∂VL`i  ¡Li≤yLRiV μR∂ªyÚ˙æªΩ[∏∂R V, ˙xms™´sVV≈¡ ≠sμy˘Æ™s[ªΩR Ú øR¡VNS‰ LS™´sV∏R∂V˘, FsÆ™sV¯÷d¡= ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV NRPW≤y ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLi¿¡©´s ™yLjiÕ‹[ D©yıLRiV.

xmsLiøyLiVVºdΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ μR∂WxqsVNRPV™´s¿¡Ë©´s …”¡AL`iFs£qs NRPLkiLi©´sgRiL`i, AgRiqx sÌ V 1 (AL`iFs©±sFs):LSxtsÌ Q˚™y˘xmsÚLigS gRiªRΩ BLRiÆ\™s L][«¡ŸÃ¡VgS N]©´srygRiVªRΩV©´sı xmsLiøyLiVVºdΩ Fs¨sıNRPáV ˙xmsaSLiªRΩLigSÆ©s[ ™´sVVgjiaSLiVV. FyLÌik LRiz§¶¶¶ªRΩLigS Fs¨sıNRPáV «¡Ljigji©y NRPW≤y A∏R∂W FyLÌik áV ™yLji™yLji ™´sVμÙ∂R ªRΩVμyLRiVá©´sV LRiLigRiLiÕ‹[ μj∂LixmsoNRPV¨s ˙xmsøyLRi NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV NRPW≤y ¡V«ÿ©´s Æ™s[xqsVNRPV©yıLRiV.  ¡≤y  ¡≤y Æ©s[ªΩR áLiªy NRPW≤y ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV æªΩáLigSflÿ ™yμR∂Li øR¡V¤…¡Ì [ Fs¨sıNRPáV NRPW≤y N]©´srygSLiVV. …”¡AL`iFs£qs J≤T∂F°æªΩ[ æªΩáLigSflÿ ™yμR∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[ryÚLiR ¨s …”¡AL`iFs£qs ˙xms«¡Õ˝‹N[ PT Æ™s÷˝¡æªΩ[, NSLi˙lgi£qs B¬ø¡[Ëμj∂ Æ™s[VÆ™s[V æªΩ¬ø¡[Ëμj∂ Æ™s[VÆ™s[V @Li»¡W æªΩáLigSflÿÀÿ¨s¨s ≠s¨szmsLi¿¡Liμj∂. ªy™´sVV æªΩáLigSflÿNRPV G™´sW˙ªRΩLi ™´s˘ºΩlLi[NPR Li NSμR∂¨s 2008Õ‹[Æ©s[ ¤Õ¡[≈¡ BøyË™´sV¨s …”¡≤T∂zms ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. ’¡¤«¡zms ™´sW˙ªRΩLi NSLi˙lgi£qs FsÕÿgRiW æªΩáLigSflÿ B¬ø¡[Ë xmsLjizqsÛ ºΩÕ‹[ ¤Õ¡[μ∂R VNS ¡…Ì¡” ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ™´s¬ø¡[Ë ˙xms ¡VªRΩ*Li ªRΩ™´sVÆμ∂[©s´ ¨s @xmsˆV≤R∂V ≈¡¿¡ËªRΩLigS BryÚ™s´ VLi»¡W ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ≠dsLjiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡V æªΩLSxqsÆ©s[ FsNRPV‰™´sgS ©´s™´sW¯LRi¨s —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚ xms÷¡ªyáV xmsLjibdP÷¡}qsÚ B¤…¡Ì [ æªΩ÷¡zqsF°ªRΩVLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 1207 xmsLiøyLiVVºdΩáNRPV gS©´sV …”¡AL`iFs£qsNRPV 377 rÛy©yáV, NSLi˙lgi£qs 300\|ms¿¡Ã¡VNRPV, …”¡≤T∂zmsNTP 200™´sLRiNRPV, xqs*ªRΩLi˙ªRΩVáNRPV 283, ’¡¤«¡zmsNTP 16 zqszmsHNTP 17, Æ\ ™sFsry=L`iNSLi˙lgi£qsNRPV 18 rÛy©yáV μR∂NS‰LiVV. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ‹˝ [ NRPLkiLi©´sgRiL`i, x§¶¶¶ß«¡ŸLSÀÿμ`∂áՋ[ …”¡AL`iFs£qs Aμj∂xmsªRΩ˘Li xqsˆxtÌsQLigS Æ™sÃ˝¡\Æ≤∂Liμj∂. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ZNP[™´sáLi |msμÙR∂xms÷˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[Æ©s[ |\ ms¬ø¡[LiVVgS ¨s÷¡¿¡Liμj∂. NSLi˙lgi£qs xmsLjizqsÛ ºΩ øR¡W}qsÚ ø]xmsˆμR∂Li≤T∂, ™´sVLi¥R∂¨s, «¡gjiªy˘Ã¡, LS™´sVgRiVLi≤R∂LiÕ‹[ x§¶¶¶™y N]©´srygRigS, N][LRiV»˝¡, Æ™s[™´sVVá™y≤R∂, ™´sW©´sN]Li≤R∂WL`iáՋ[ …”¡AL`iFs£qsª][ ©´sV™y* Æ©s[©y @Æ©s[ rÛyLiVVÕ‹[ F°…‘¡ xms≤T∂ xmsn ÷¡ªyáV ryμ≥∂j Li¿¡Liμj∂. …”¡AL`iFs£qs ≠sxtsQ∏∂R W¨sNTP ™´s}qsÚ NRPLkiLi©´sgRiL`i, x§¶¶¶ß«¡ŸLSÀÿμ`∂, x§¶¶¶ßryıÀÿμ`∂, zqsLjizqsÃ˝¡, μ≥∂R LRi¯xmsoLjiáՋ[ |\ ms¬ø¡[LiVV ryμ≥∂j Li¿¡Liμj∂. …”¡≤T∂zmsNTP ™´sW˙ªRΩLi FyLÌik —¡Õ˝ÿ@μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V ≠s«¡∏R∂VLRi™´sVflÿLS™´so ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©´sı |msμÙR∂xms÷˝¡Õ‹[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V \|ms¬ø¡[LiVV á’≥¡Li¿¡Liμj∂. N][LRiV»˝¡, LS™´sVgRiVLi≤R∂Li, NRPLkiLi©´sgRiL`iáՋ[ ZNP[™s´ áLi INRP‰»¡Li¤…¡[ INRP‰ xmsLiøyLiVVºdΩZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi NS™y÷¡=©´s xmsLjizqsÛ ºΩ Æ©sáN]Liμj∂. xqs*ªRΩLi˙ªRΩVáV |\ qsªRΩLi À≥ÿLkigSÆ©s[ lgiáV™´s≤R∂Li AaRPËLS˘¨sNTP gRiVLji¬ø¡[zqsLiμj∂. …”¡AL`iFs£qs ªRΩLS*ªRΩ 283 rÛy©yÕ˝‹[ ™yLRiV lgiáV™´s≤R∂Liª][ A∏R∂W FyLÌik áV ≈¡Li≤R∂V™yáV NRP}msˆLiμR∂VNRPV F°…‘¡ xms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. BLiμR∂VÕ‹[ xqsgRiLi ™´sLRiNRPV …”¡AL`iFs£qsNRPV ≠sVgRiªy xqsgRiLiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRi NSLi˙lgi£qsNRPV, BªRΩLRi FyLÌkiáNRPV Æ™sVVgÊRiV øR¡W}ms @™´sNSaSáV©yı∏R∂V¨s LS«¡NUP∏R∂V ≠sZaP˝ x[tsQNPR VáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV.

Printed Published and owned by Krosuri Subbarao, 1-1-5/2, Jawaharnagar, Street No.10, RTC X Roads, Hyderabad. Printed at Karmik art Printers, APHB Shop 35, Vidyanagar, Hyderabad. Published from. H.No. 2-1-162/1/1, Opp. Moon cafe, Vegetable Market Lane, Nallakunta, Hyderabad. Cell No. 9949925009, Editor : Krosuri Subba Rao, RNI No. APTEL No. 2004/16426. metrovaarthatd@gmail.com

2 08 2013 mvpdf  

2 08 2013 mv

2 08 2013 mvpdf  

2 08 2013 mv