Page 1

RNI No. APTEL/2012/45871

MT |ü+#êsTTrøÏ @+ #˚XÊs¡T. ?

z yÓTTø£ÿ Hê≥T<ë+.. |üsê´es¡D≤ìï ø±bÕ&ÉT<ë+..

á o]¸ø£ Á|ü‹ Ä~yês¡+ Á|ü#T· ]+#·qTHêï+. |ü+#êsTTr˝À düsŒ¡ +#Y\T>± |üì#˚dqæ yê] qT+∫ n_ÛÁbÕj·T+ ùdø£]kÕÔ+. e÷J düsŒ¡ +#Y\T Äj·÷ Á>±e÷\≈£î #˚dqæ n_Ûeè~∆ì MT‘√ |ü+#·Tø√yê\ì ø√s¡T‘·THêï+. n+<ä]øÏ ‘Ó*j·T|üsT¡ kÕÔ+. e÷‘√ düV≤ü ø£]+#·+&ç. $esê\≈£î 8331016577, 8331016668

n+<äs¡+ düŒ+~kÕÔ+...Á|ü»\ ÁbÕD≤\qT ø±bÕ&ÉT<ë+. ªªÇ~ì»+µµ áø±s¡´Áø£e÷ìï z ñ<ä´eT+˝≤ ÁbÕs¡+_ÛdüTÔ+~. MT ÁbÕ+‘ê˝À¢ ˇø£ yÓTTø£ÿ Hê{Ï $esê\T n+~+#·+&ç. Á|ü # · T ]kÕÔ + . eT+&É T f… + &É \ ‘√ m+<ä s √ ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡T. ø±s¡D+ |ü#÷ ì #Ó≥Tº ˝Òøb£ ˛e&ÉyT˚ . |üsê´es¡D≤ìï ø±bÕ&ÉT≈£î+<ë+. $esê\≈£î 8331016577, 8331016668 MT Ç~ì»+ ~q|üÁ‹ø£, m&ç≥sY

l bı{Ϻ lsêeTT\T HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢, X¯ìyês¡+, pHé 1, 2013

‘·«s¡˝ÀH˚ Á<äy√´\“D+ ‘·>∑TZ<ä\ nìï+{≤ ˇø£fÒ e÷≥>±.. sê»ø°j·÷\T, Áø°&É\T.. y˚πs«s¡T.. Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥

q÷´&Û©ç ,¢ Ç~ì»+ : ‘·«s¡˝ÀH˚ Á<äy√´\“D+ ‘·>T∑ ‘Z T· +~.. nì Á|ü<ÛëqeT+Á‹ eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. <∏ëjYT˝≤+&é qT+∫ ‹]– edü÷Ô Á|ü<ëÛ ì X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT MT&çj÷· ‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. nìï n+XÊ\ô|’ m◊dædæ n<Û´ä ≈£îå sê\T k˛ìj·÷>±+BÛ‘√ nìï n+XÊ\ô|’ ø£*dæ |üì#˚dTü HÔ êïeTì

nHêïs¡T. k˛ìj·÷>±+BÛ, ‘êqT rdüT≈£îH˚ ìs¡íj·÷˝À¢ m≥Te+{Ï ‘˚&Ü ñ+&É<äHêïs¡T. ‘·eT eT<Ûä´ ndü\T $uÛ<Ò ë˝Ò ˝Òeì nHêïs¡T. n_Ûeè~∆ ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ áXÊq´ sêÁcÕº\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇkÕÔeTHêïs¡T. eT+Á‹es¡+Z ˝À Á|üdüTÔ‘·+ ñqï U≤∞\qT uÛÑØÔ #˚ùd+<äT≈£î j·T‹ïdüTHÔ êïeTì nHêïs¡T. sê»ø°j÷· \T y˚sT¡ .. Áø°&É\T y˚s¡T nì nHêïs¡T. kÕŒ{Ÿ |òæøχ+>¥ô|’ <äsê´|ü⁄Ô ø=qkÕ>∑T‘·Tqï+<äTq Ä $wüjT· +ô|’ yê´U≤´ì+#·&+É eT+∫ dü+Á|ü<ëj·T+ ø±<äì nHêïs¡T. bÕs¡y¢ TÓ +≥T˝À $|üøå±\ rs¡T u≤>√˝Ò<äHêïs¡T. düe÷y˚XÊ\T »s¡≈î£ ÿ+&Ü Á|ü‹|üøå±\T n&ÉT|¶ &ü TÉ ‘·THêïj·THêïs¡T. n~ eT+∫ dü+Á|ü<ëj·T+ ø±<äì nHêïs¡T. sê»ø°j÷· ˝À¢ XÊX¯«‘· $TÁ‘·T\T >±ì.. XÊX¯«‘· X¯Á‘·Te⁄\T >±ì ñ +&ÉuÀs¡Hêïs¡T. ˝…|òtº, ‘·èDeT÷˝Ÿ bÕغ\‘√ bı‘·TÔ\ô|’ ˇø£ $˝Òø£] n&ç–q Á|üX¯ï≈£î Äj·Tq ô|’ $<Û+ä >± ã<äT*#êÃs¡T. bÕøÏkÕÔHé Á|üuTÑÛ ‘·«+ qT+∫ ÄVü‰«q+ n+~+<äHêïs¡T. ‘˚B\T Ksês¡T ø±yê*‡ ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡ô|’ mdtdæ,mdt{Ï düuŸbÕ¢Héô|’ ìs¡íjT· + H˚&.˚ . Á|üX¯+dü\»\T¢ : Äq+ ôV≤’ <äsêu≤<é/q÷´&Û©ç ,¢ Ç~ì»+ :ô|Á{À˝Ÿ ©≥s¡T <Ûsä ¡ eTs√ s¡÷bÕsTT ô|]π> neø±X¯+ ñ+<äqï yês¡Ô\T $qedüTÔHêïsTT. ôV≤∫Ã+bÕ.. ‘·–Z+bÕ.. nH˚ <ëìô|’ @<=ø£ ìs¡íj·T+ X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ ø£˝≤¢ yÓ\¢&É j˚T´ neø±X¯+ ñ+<äì düe÷#ês¡+. Á|üdTü ‘Ô +· &Û©ç ˝¢ À ô|Á{À˝Ÿ ©≥s¡T <Ûsä ¡ s¡÷.63.09ô|d’ \ü T>± ñ+~. n+‘·sê®rj·T #·eTTs¡T <Ûsä \¡ ≈£î nqT>∑TD+>± Á|ü‹ |ü~ùV≤qT s√E\ø=ø£kÕ] Á|üuTÑÛ ‘·« s¡+>∑ #·eTTs¡T dü+düú\T <Ûäs¡˝À¢ e÷s¡TŒ\T #˚düTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. X¯óÁø£yês¡+ »s¡>∑qTqï düMTø£å düe÷y˚X¯+˝À ô|Á{À˝Ÿ ©≥s¡T <Ûäs¡ ô|+|ü⁄ô|’ ‘·T~ ìs¡j í T· + rdüT≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+<äì e÷¬sÿ{Ÿ esêZ\T n+#·Hê y˚dTü HÔ êïsTT. >∑&∫ç q eT÷&ÉT HÓ\\T>± ô|Á{À˝Ÿ ©≥s¡T <Ûsä ¡ ‘·–+Z ∫q $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. ákÕ] ô|+#˚+<äT≈£î düe÷j·T‘·eÔ Te⁄‘·Tqï≥Tº.. pHé ˇø£{À ‘˚B qT+∫ neT\T˝ÀøÏ sêqTqï≥Tº düe÷#ês¡+. Ç~˝≤ ñ+&É>± á @&Ü~ e÷]à ˇø£{À ‘˚Bq <Ûsä q¡ T ô|+∫q Ç+<Ûqä dü+düú\T.. Ä ‘·sê«‘· Hê\T>∑TkÕs¡T¢ ‘·–Z+∫q $wüj·T+ $~‘·y˚T. e÷]à 16q ©≥s¡Tô|’ s¡÷.2.40ô|’.. @Á|æ˝Ÿ ˇø£{À ‘˚Bq.. s¡÷.1.00.. @Á|æ˝Ÿ 16e ‘˚Bq.. s¡÷.1.20ô|d’ \ü T.. y˚T ˇø£{À ‘˚Bq ©≥s¡Tô|’ s¡÷.3 y˚Ts¡ ‘·–+Z ∫q $wüjT· + $~‘·yT˚ . Ç~˝≤ ñ +&É>± &ûõ˝Ÿ <Ûsä ¡ Á|ü‹ HÓ\ 40-50 ô|d’ \ü T e+‘·Tq ô|+#˚+<äT≈£î Ç+<Ûäq dü+düú\≈£î πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ nqTeT‹ì∫Ãq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. >∑&ç∫q ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ Hê\T>∑TkÕs¡T¢ &ûõ˝Ÿ ©≥s¡T <Ûäs¡ ô|]–q $wüjT· + $~‘·yT˚ .

e#˚~à {°&|û ” Á|üuÛÑT‘·«y˚T: ô|~›¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é, Ç~ì»+ : 2014 mìïø£˝À¢ m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ {°&û|”j˚T n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ edüTÔ+<äì Ä bÕغ d”ìj·TsYH˚‘· ô|~›¬s&ç¶ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ m˙ºÄsY uÛÑeHé˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nôd+;¢˝À ‘Ó\+>±Dô|’ rsêàq+ ô|fÒº <äeTTà {°&û|”πø ñ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. {°ÄsYmdt n~ÛH‘˚ · øπ d”ÄsY ‘Ó\+>±D ñ <ä´e÷ìï e~* H˚‘\· Çfi¯¢ #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·THêïs¡ì Äj·Tq m<˚y› ê #˚XÊs¡T. ˇø£{Ï ø=+fÒ eTs=ø£{Ï Á|ò” nqï e÷~]>± πød”ÄsY Ç‘·s¡ bÕغ\ H˚‘\· ≈£î >±\+ y˚dTü HÔ êïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡øπ {° m+|”\T {°ÄsYmdt˝ÀøÏ #˚sês¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D sêyê\+fÒ ñ<ä´eTø±s¡T\qT #˚sT¡ Ãø√yê* ø±ì, e\dü yê<äT\qT rdüT≈£î+fÒ @+ ˝≤uÛeÑ Tì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. e\dü yê<äT\‘√ ‘Ó\+>±D edüT+Ô <ë n+≥÷ Äj·Tq øπ d”ÄsYqT Á|ü•ï+#ês¡T. nôd+;¢˝À rsêàq+ #˚ùd X¯øÏÔ ˇø£ÿ {°&û|”πø ñ+<äì, πød”ÄsY {°&û|”˝ÀøÏ eùdÔ rsêàq+ ô|{Ϻ πø+Á<ä+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘˚e#·Ãì Äj·Tq dü\Vü‰ Ç#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìøÏ >∑‘+· ˝À #ÓHêï¬s&ç¶ Á<√Vü≤+ #˚dæq e÷~]>±H˚ πød”ÄsY ≈£L&Ü #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ‘Ó\+>±D yê<ëìï yê&ÉT≈£î+≥÷ sê»ø°j·T \_∆bı+<ë\ì #·÷düTHÔ êïs¡Hêïs¡T. z≥T¢, H√≥¢‘√ ‘Ó\+>±Dsê<äì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. eTVü‰Hê&ÉT≈£î edü÷Ô s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À eTs¡ D Ï + ∫q yê] ≈£ î ≥T+u≤\≈£ î bÕغ s¡ ÷ .50y˚ \ T n+<äCdÒ +æ <äHêïs¡T. e\düyê<äT\‘√ ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìπø rs¡ì qwüºeTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√düy˚T b˛sê&ÉT‘·Tqïyê]øÏ bÕغ {Ϭø≥T¢ m+<äTø£ì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. m+|”\T, myÓTà˝Ò´\T ø±ø£b˛‘˚ e#˚à Çã“+~ @MT˝Ò<ìä ô|~›s¬ &ç¶ nHêïs¡T.

q÷´&Ûç©¢, Ç~ì»+ : mdtdæ, mdt{Ï düuŸ bÕ¢Hé neT\T |ü≥¢ bÕ¢ì+>¥ ø£$TwüHé Á|ü‘˚´ø£+>± n_Ûq+<äq\T ‘Ó*j·TCÒdæ+<äì sêÁwüº Ä]úø£ eT+Á‹ Äq+ sê+Hê sêj·TD¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. yÓqTø£ ã&çq 220eT+&É˝≤\ n_Ûeè~∆øÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTì sêÁwüº Ä]úøe£ T+Á‹ Äq+ sê+Hêsêj·TD¬s&ç¶ ‘Ó*bÕ s¡T. sêÁwüº |ü<∏äø±\ô|’ bÕ¢ì+>¥ ø£ $TwüHé Á|üX+¯ dæ+∫+<äì ‘Ó*bÕ s¡T. X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº ã&Ó®{Ÿ˝À Á|üD≤[ø£ e´j·T+ s¡÷.52,975 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T˝…’‘˚.. Á|üD≤[ø± dü+|òüT+ n+‘·ø£Hêï m≈£îÿe>± 53y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT ÄyÓ÷ ~+∫+<ä H êïs¡ T . yÓ q Tø£ ã &ç q 220 eT+&É˝≤\ n_Ûeè~∆øÏ ø£èwæ #˚j·÷\qï bÕ¢ì+>¥ ø£$TwüHé dæbÕò s¡dTü \qT neT\T #˚kÕÔeTì nHêïs¡T.

|ü>&∑ +¤“É BÛ>± &Ó{’ dôŸ {Ÿ |üØø£å : &çÇz HÓ\÷¢sT¡ {ÖHé, Ç~ì»+ : õ˝≤¢˝À X¯óÁø£yês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q &Ó{’ Ÿôd{Ÿ |üØø£åqT |ü>∑&É“¤+BÛ>± @sêŒ≥T #˚XÊeTì õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] eTTyê« sêeT*+>∑+ ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ôd+{ŸCÀdü|tò ôV≤’ dü÷ÿ ˝Ÿ˝À &Ó’{Ÿôd{Ÿ |üØø£å πø+Á<ë\qT Äj·Tq ‘·ìF #˚XÊs¡T. ádü+<ä s¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 10,858 eT+~ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïs¡ì Ç+<ä T ø√dü + 43 ôd+≥s¡ ¢ q T @sêŒ≥T #˚dqæ ≥T¢ Äj·Tq $e]+ #ês¡T. Á|ü‹ |üØøå± πø+Á<ä+ e<ä› $<ë´s¡T›\≈£î Á‘ê>∑T˙s¡T, yÓ’<ä´, Äs√>∑´ dü<äTbÕj·÷\qT ø£*Œ+ #êeTì nHêïs¡T. eT+&ÉTf…+&É˝À¢ me]øÏ m˝≤+{Ï Çã“+~ m<äT ¬s’q ‘·>∑T #·s¡´\T #˚|üfÒº+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚dqæ ≥T¢ Äj·Tq #Ó|ü ø=#êÃs¡T. e÷˝ŸÁbÕø°ºdt≈£î neø± X¯+ ˝Ò≈î£ +&Ü |üØø£qå T »]bÕeTì düŒwü+º #˚XÊs¡T. dü÷ÿ˝Ÿ˝À 2 øπ + Á<ë\qT Äj·Tq ‘·ìF #˚XÊs¡T. m˝≤+{Ï neø£‘e· ø£\T ˝Ò≈î£ +&Ü ñ+&Ü\ì Çì«õ˝Ò≥s¡q¢ T Ä<˚•+ #ês¡T. nq+‘·s+¡ ôV≤#Y.j·T+‘√ e÷{≤¢&Üs¡T.

m&ç≥sY : e÷<ë\ yÓ+ø£≥ X‚w–ü ]

Vü≤dæqÔ ˝À d”m+ _J_J q÷´&Û©ç ,¢ Ç~ì»+ : Vü≤dæqÔ ˝À d”m+ øÏsD¡ Y _J_J>± ñ Hêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT n~ÛcÕºq+ ô|<ä\› qT ø£\TdüT≈£î+≥÷ #·s¡Ã\qT ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. ‘=\T‘· πø+Á<ä Äs√>∑´XÊK eT+Á‹ ÄC≤<é‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. Ä ‘·sê«‘· |ü\Te⁄s¡T n~ÛcÕºq+ ô|<ä›\qT ø£\TeqTHêïs¡T. m◊dædæ n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛì ≈£L&Ü Äj·Tq ø£\TdüT≈£îH˚ neø±X¯+ ñ +<ä ì dü e ÷#ês¡ + . Ç~˝≤ ñ+&É > ± eT+Á‹es¡ Z |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D ô|’Hê.. Vü≤À+XÊK me]øÏ Çyê«\qï $wüjT· +ô|H’ ê.. Ç<äs› T¡ eT+Á‘·T\T sêJHêe÷ #˚dqæ ‘·sê«‘· ‘·˝‹… qÔ n+XÊ\ô|H’ ê.. m+|”\T bÕغ M&É&+É ô|H’ ê.. ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ #·sá \T ø=qkÕ–düTqÔ ï≥Tº ‘Ó*dæ+~. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹øÏ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #˚sT¡ ø√qTqï≥Tº düe÷#ês¡+.

dü+|ü⁄{Ï : 1, dü+∫ø£ : 242, |ù J\T : 4, yÓ\ : s¡÷.2/`

d”;◊ C…&ç \ø°àå Hêsêj·TD ã~©

◊ôd{Ÿ |òü*‘ê\T $&ÉT<ä\.. 95.70 XÊ‘·+ qyÓ÷<äT 2 qT+∫ sê´+≈£î ø±s¡T\¶ T

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : dæ_◊ C≤sTT+{Ÿ &Ós¬’ ø£sº Y \ø°àå Hêsêj·TD ã~© nj·÷´s¡T. ‹]– eTVü‰sê Áwüº øπ &És≈Y î£ Äj·TqTï ã~© #˚d÷ü Ô Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+ ~. á ñ‘·sÔ T¡ «\ H˚|<ü ´ä∏ +˝À \ø°àå Hêsêj·TD pHé 7,8 ‘˚B˝À¢ ]© yé ø±qTqï≥Tº düe÷#ês¡+. Äj·T q |ü<Mä ø±˝≤ìï Ç|üŒ{Ïøπ s¬ +&ÉT kÕs¡ T ¢ bı&ç – +∫q $wü j · T + ‘Ó*dæ+<˚.

es¡+>∑˝Ÿ, Ç~ì»+ : ◊ôd{Ÿ |ò*ü ‘ê\T $&ÉT<ä\j·÷´sTT. ø±ø£rj·T e]Ù{° Md” yÓ+ø£≥s¡‘ï· + X¯óÁø£yês¡+ ñ<äjT· + 10.30>∑+≥\≈£î |òü*‘ê\qT yÓ\Te]+#ês¡T. 95.70XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· qyÓ÷<Ó’+~. $»j·Tyê&É≈î£ #Ó+~q yÓ+ø£≥u≤˝≤J 177 e÷s¡Tÿ\‘√ ‘=*sê´+≈£î kÕ~Û+#ês¡ì Md” #ÓbÕŒs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #Ó+~q q]‡+Vü≤ ¬s+&√ sê´+≈£î kÕ~Û+#ês¡ì nHêïs¡T. sê´+≈£î ø±s¡T\¶ qT pHé 2e ‘˚B qT+∫ Ç+≥sYH{Ó Ÿ <ë«sê &ÍHé ˝À&é #˚dTü ø√e#·Ãì dü÷∫+#ês¡T. á @&Ü~ yÓTT‘·Ô+ 1,39,507 eT+~ $<ë´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ #˚dTü ≈£îHêïs¡ì, 1,28,838eT+~ e÷Á‘·yT˚ |üØø£≈å î£ Vü‰»s¡j÷· ´s¡ì $e]+#ês¡T. Ä+Á<Ûë e]Ù{° |ü]~Û˝À 95.79XÊ‘·+, zj·TT |ü]~Û˝À 95.84, md”« |ü]~Û˝À 95.28XÊ‘·+ ñrÔs‘í¡ · qyÓ÷<äj÷· ´sTT.

‘Ó\+>±DqT ø±+Á>¬ dt Çe«uÀ<äì s¡TEyÓ+’ ~ : ø¬ {ÏÄsY ôV’≤<äsêu≤<é, Ç~ì»+ : ø±+Á¬>dt bÕغ ‘Ó\+>±D Çe«uÀ<äqï $wüj·T+ s¡TEyÓ’+<äì {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´ ø¬ .‘ês¡øs£ êe÷sêe⁄ nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D uÛeÑ Hé˝À MT&çj÷· ‘√ X¯óÁø£yês¡+ ñ<äjT· + e÷{≤¢&Üs¡T. ø±+Á¬>dt m+|”\T #˚dqæ ôV≤#·Ã]ø£\qT |ü{+ºÏ #·Tø√˝Ò<+ä fÒ.. ‘Ó\+>±D Çe«uÀ<äqï $wüj÷· ìï ø±+Á¬>dt bÕغ #Ó|Œü ø£H˚ #Ó|Œæ q≥ºsTT+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝Àì ø±+Á¬>dt H˚‘·\≈£î $\Te ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<ä Hêïs¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° Ä ÁbÕ+‘· H˚‘·\T ø±+Á¬>dt˝ÀH˚ ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡+fÒ ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT nee÷ì+∫qfÒqº ì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À &É÷|æøπ¢ {Ÿ >±+BÛ\T Á|üC≤kÕ«e÷´ìï K÷˙ #˚dTü HÔ êïs¡ì nHêïs¡T. &É÷|æøπ¢ {Ÿ >±+BÛ\T Á|üC≤kÕ«e÷´ìï n|üV‰ü dü´+ bÕ˝Òd® Tü HÔ êïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ø±+Á¬>dt m+|”\T eT+<ë »>∑Hêï<Ûä+, $y˚ø˘, e÷J m+|æ πøX¯esêe⁄ {ÏÄsYmdt˝À #˚s¡&É+ X¯ó uÛ|Ñ ]ü D≤eTeTHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä m+|æ $wüjT· +˝À ˇø£sø¡ +£ >±qT.. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· m+|”\ $wüjT· +˝À eTs√ s¡ø£+>± q&ÉT#·T≈£îqï yÓ’q+ ø±+Á¬>dt bÕغπø #Ó*¢+<äHêïs¡T. ø=‘·Ô˙s¡T edüTÔ+<äì ˇø£s¡T.. b˛‘˚ b˛˙ nì Ç+ø=ø£s¡T yê´U≤´ì+#·&+É Ä bÕغ H˚‘\· yÓH’ êìøÏ n<ä+› |ü&TÉ ‘√+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D yê<äT\ Ä‘·à>ös¡yêìï <Óã“rùd˝≤ ñ qï d”m+ øÏs¡DY yê´K´\qT K+&çdüTÔHêïeTHêïs¡T. &Ó&é˝…’qT¢ ô|{Ϻ e÷≥e÷]Ã+~ ø±+Á¬>dtbÕغj˚Tqqï $wüj·T+ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚qHêïs¡T. sêqTqï s√E˝À¢ ø={≤¢&sÉ TTHê ‘Ó\+>±DqT ‘Ó#T· Ã≈£î+{≤eTì ø¬ {ÏÄsY nHêïs¡T.

>∑Ts¡T≈£î\+˝À |Á yü X˚ ÊìøÏ @sêŒ≥T¢ u≤s¡T\T r]q $<ë´s¡T\∆ T, ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T ns¡TΩ\ ø√dü+ ˝≤≥Ø HÓ\÷¢sT¡ , Ç~ì»+ : õ˝≤¢˝À Á|üuTÑÛ ‘·« >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒX¡ Ê\\ 5e ‘·s>¡ ‹∑ Á|üyX˚ ÊìøÏ X¯óÁø£yês¡+ lø±s¡+ #·T{≤ºsT¡ . ø£d÷ü ]Ô u≤ ø£fi≤πøÁå ‘·+ e<ä› áy˚Ts¡≈£î ø£˙«qsY ¬ø.düTuÛ≤wæDÏ |üs¡´y˚ø£åD˝À ˝≤≥Ø |ü<ä∆‹q $<ë´s¡T\∆ qT m+|æø£ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ j·Tdtd,æ j·Tdt{,Ï _dæ, zdæ\ qT+∫ 4 y˚\ eT+~ $<ë´s¡T\∆ T Á|üyX˚ ÊìøÏ <äsU¡ ≤düTÔ #˚dTü ø√>± n~Ûø±s¡T\T yê]˝À m+|æø£≈£î ns¡TΩ˝…’q yê] C≤_‘êqT ø£fi≤πøåÁ‘·+ e<ä› Á|üø£{Ï+#ês¡T. Á|üø£{Ï+∫q C≤_‘ê qT+∫ z u≤ø˘‡˝À yê] ù|s¡¢ dæ|¢ \t qT y˚d÷ü Ô ˝≤≥Ø |ü<‹∆ä q 5e ‘·s>¡ ‹∑ Á|üyX˚ ÊìøÏ ns¡TΩ\T>± ìs¡sí TT+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ |ü]~Û˝Àì 13 >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒX¡ Ê\ \ Á|æì‡bÕ˝Ÿ‡ Vü‰»s¡j÷· ´s¡T. yê] bÕsƒX¡ Ê\\˝À mìï d”≥T¢ Á|üyX˚ +¯ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTHÔ êïjÓ÷ Ä$esê\qT y˚~ø£ e<ä› bı+<äT|ü]#ês¡T. ñ<äjT· + qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ es¡≈î£ m+|æø£ ˝≤≥Ø |ü<‹∆ä ø=qkÕ–+ ~. C≤_‘ê\ e<ä› ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\ ôV≤’ sêHê n+‘êÇ+‘ê ø±<äT. ø=+‘· eT+~ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï ù|s¡T¢ ˝Òeì nø£ÿ&É yêb˛e&É+ ø£ì|æ+ ∫+~. yê]˝À ø£fi≤XÊ\≈£î ns¡Ω‘≈· î£ nedüsy¡ TÓ qÆ yê] ù|s¡T¢ e÷Á‘·yT˚ Á|üø{£ +Ï ∫q≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. C≤_‘ê˝À ˝≤≥Ø |ü<‹∆ä q @j˚T ø£fi≤XÊ\≈£î m+‘·eT+~ m+|æøj £ ÷· ´s√ Á|üø{£ +Ï #·qTHêïs¡T.

ø±+Á>¬ dt≈î£ qwü+º ñ+&É<Tä q÷´&Û©ç ,¢ Ç~ì»+ : meØï n&É>˝∑ <Ò Tä .. me]‘√q÷ dü+Á|ü~+#·˝Ò<äT..bÕغì M&É&É+ yê] e´øÏÔ>∑‘· ìs¡j í T· eTì.. kı+‘· Ä˝À#·q\‘√H˚ yês¡T yÓfi≤¢s¡ì ‘êqT uÛ≤$düTÔHêïqì πø+Á<ä eT+Á‹ ã\sê+ Hêj·Tø˘ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ Y ≈£îe÷sY¬s&綑√ πø+Á<ä eT+Á‹ ã\sê+Hêj·Tø˘ uÛ{Ò ° nj·÷´s¡T. uÛÒ{° nq+‘·s¡+ yÓ\T|ü\≈£î e∫Ãq Äj·Tq ø=~›ùd|ü⁄ MT&çj÷· ‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. yês¡T yÓ[q¢ +‘· e÷Á‘êq bÕغøÏ m≥Te+{Ï qwü+º yê{Ï\u¢ À<äì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ eTVü‰düeTTÁ<äeTì.. mes¡T yÓ[¢Hê.. bÕغøÏ @MT ø±uÀ<äì nHêïs¡T. m+|”\T>± yês¡T

m+<äT≈£î M&Üs√ yêπs #ÓbÕŒ* øπ +Á<ä eT+Á‹ ã\sê+Hêj·Tø˘ mø£ÿ&ç¬ø’Hê yÓfi‚¢ ùd«#·Ã¤ ñ+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq ø√dü+ yÓfi≤¢sê.. kÕ«s¡∆+ ø√dü+ yÓfi≤¢sê nì yê]ì ø£*dæ Á|ü•ï+#·<\ä #·T≈£îHêïqHêïs¡T. eTs√kÕ] m+|”\T>± >¬ *#˚+<äTøπ yÓfi≤¢sì¡ ‘êqT nqT≈£î+≥THêïqHêïs¡T. yês¡T yÓ[‘˚ ‘Ó\+>±D edüT+Ô <ë nì Á|ü•ï+#ês¡T. m+<äTø√dü+ yÓfi≤¢s√ yêπs #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. Á|ü»\≈£î »yêãT #ÓbÕŒ*‡q u≤<Û´ä ‘· yê]ô|’ ñ +<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Çe«uÀqì ø±+Á¬>dt bÕغ @Hê&É÷ #Ó|üŒ˝Ò<äHêïs¡T. ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\qT ø±+Á¬>dt bÕغ mqï&É÷ yÓ÷dü+ #˚jT· ˝Ò<Hä êïs¡T. nìï dü+<äsꓤ˝À¢q÷ bÕغøÏ Ä esêZ\T #˚<√&ÉT>± ì\e&É+.. Ä esêZ\≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ n+&É>± ì\e&É+ n+<ä]ø° ‘Ó*dæq $wüjT· y˚TqHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ @ esêZìï ≈£L&Ü yÓ÷dü+ #˚j·T˝Ò<äHêïs¡T. n+<ä] |ü≥¢ ˇπø rs¡T>± q&ÉT#·T≈£î+{À+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D $wüjT· + ‘=$Tà<˚fi¢¯ qT+∫ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï~ ø±<äì..1962 qT+∫ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï yê<ä+ nì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê ‘Ó\+>±Dô|’ nìï sê»ø°jT· bÕغ\T ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\T #ÓbÕŒ\ì Äj·Tq &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. @ø±_ÛÁbÕj·T+ ø√dü+ πø+Á<ä+ ø£èwæ #˚düTÔqï<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ˝ÀH˚ ñ+&ç ‘Ó\+>±D ø√dü+ ø={≤¢&ÉT‘êqì düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

idhinijam news  
idhinijam news  

idhinijam news

Advertisement