Page 1

ôV’≤<äsêu≤<é 19`2`2014 ãT<Ûäyês¡+

PUBLISHING IN: Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada ‰ www.indianewstoday.co

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:272 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

‘Ó\+>±D e#˚Ãdæ+~ Q

yÓ÷–q ø√{Ï s¡‘·Hê\ MD eT÷EyêDÏ z≥T‘√ _\T¢ ÄyÓ÷<ä+

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, |òæÁãe] 18: Hê\T>∑T ø√≥¢ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ÄX¯\T HÓs¡y˚sêsTT.. 60 @fi¯fl dü«|üï+ kÕø±s¡yÓTÆ+~.. ˝Àø˘ düuÛÑ˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü⁄q]«uÛÑ»q _\T¢ eT÷EyêDÏ z≥T‘√ ÄyÓ÷<ä+ bı+~ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T≈£î sê#·u≤≥ y˚dæ+~. eT+>∑fi¯yês¡+ d”e÷+Á<Ûä eT+Á‘·T\T, m+|”\ ìs¡düq\ eT<Ûä´ düuÛÑ es¡Tdü>± yêsTT<ë |ü&ÉT‘·T+ &É>± ø±+Á¬>dt bÕغ eP´Vü‰‘·àø£+>± e´eVü≤]+∫+~. _C…|æ düVü≤ø±s¡+‘√ _\T¢≈£î ÄyÓ÷<äeTTÁ<ä kÕ~Û+∫+~. 23 ì$TcÕ˝À¢ düuÛÑT´\T #·s¡ÃqT eTT–+#·&É+‘√ _\T¢qT ÄyÓ÷ ~+∫q≥T¢ d”Œø£sY $÷sê≈£îe÷sY Á|üø£{Ï+#ês¡T. ¨+eT+Á‹ düTo˝Ÿ ≈£îe÷sY wæ+&˚ ‘Ó\+>±D _\T¢ô|’ #·s¡Ã≈£î lø±s¡+ #·T≥º>± d”e÷+Á<Ûä düuÛÑT´\ ìs¡düq\‘√ düuÛÑ eT÷&ÉT kÕs¡T¢ yêsTT<ë |ü&ç+~. nq+‘·s¡+ düuÛÑqT düe÷y˚X¯|ü]∫q d”Œø£sY $÷sê≈£îe÷sY ‘=\T‘· {°M˝À¢ ˝Àø˘ düuÛÑ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ Á|ü‘·´ø£å Á|ükÕsê\qT ì*|æy˚sTT+#ês¡T. ¨+eT+Á‹ wæ+&˚ ‘·q Á|üdü+>±ìï eTT–+#êø£ Á|ü‹|üø£å Hêj·T≈£îsê\T düTcÕà ‘Ó\+>±D≈£î eT<䛑·T Á|üø£{Ïdü÷Ô 10 ì$TcÕ\T e÷{≤¢&Üs¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· πø+Á<äeT+Á‹ C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ø=~› ì$TcÕ\T e÷{≤¢&ç ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T ÄeX¯´ø£‘·qT H=øÏÿ #ÓbÕŒs¡T. Ç<ä›s¡÷ d”e÷+Á<Ûä≈£î nHê´j·T+ »s¡T>∑≈£î+&Ü Á|ü»\ $»j·TeTì Äj·Tq nHêïs¡T. #·÷&Ü\ì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D _\T¢ô|’ wæ+&˚, düTwüà, sêh+˝À ôV’≤ n\sYº C…’bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ Á|üdü+>±\‘√ #·s¡Ã eTT–dæq≥T¢ Á|üø£{Ï+∫q sêh $uÛÑ»q _\T¢ ˝Àø˘düuÛÑ ÄyÓ÷<ä+ H˚|ü<∏ä´+˝À sêh+˝À πø+Á<ä ¨+ XÊK ôV’≤ n\sYº Á|üø£{Ï+∫+~. nyê+ #Û·˙j·T d”Œø£sY, ø±¢E\ yêØ>± _\T¢ô|’ z{Ï+>¥qT #˚|ü{≤ºs¡T. {°ÄsYmdt uÛÑeHé e<ä› dü+ãTsê\T |òüT≥q\T ‘·˝…‘˚Ô neø±X¯+ ñqï+<äTq sêh+˝Àì sêh $uÛÑ»q _\T¢ ˝Àø˘ düuÛÑ˝À ÄyÓ÷<ä+ bı+<ä&É+‘√ düeTkÕ´‘·àø£ ÁbÕ+‘ê\≈£î bÕsê$T*≥Ø ã\>±\qT ‘·s¡*+ {°ÄsYmdt uÛÑeHé e<ä› dü+ãTsê\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. ∫+~. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘ê\T nq+‘·|ü⁄s¡+, $»j·Tq>∑s¡+, H˚‘·\+‘ê s¡+>∑T\T #·\T¢≈£îì u≤D≤dü+#ê ø±\Tdü÷Ô Äq+ $»j·Tyê&É, ø£&É|ü, $XÊK|ü≥ï+\˝À b˛©dt XÊKqT <ä+˝À eTTì–b˛j·÷s¡T. Hê\T>∑T ø√≥¢ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ πø+Á<ä+ nÁ|üeT‘·Ô+ #˚dæ+~. $T–*q nìï õ˝≤¢˝À¢q÷ ø£\ kÕø±s¡+ nsTT´+<äì, Ç~ me] $»j·TyÓ÷ ˝Ò<ë nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì ôV≤#·Ã]+∫+~. eTs=ø£] n|ü»j·TyÓ÷ ø±<äì {°ÄsYmdt H˚‘· Vü≤Øwt sêe⁄ Nø£{Ï n<Ûë´j·T+: yÓ+ø£j·T´ nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä k˛<äs¡T\≈£î nHê´j·T+ »s¡>∑<äì, bÕs¡¢yÓT+≥T #·]Á‘·˝À Ç~ ˇø£ Nø£{Ï n<Ûë´j·TeTì nuÛÑÁ<ä‘·≈£î ˝ÀqT ø±e<ä›ì πø{°ÄsY nHêïs¡T. Ç~ ‘Ó\+>±D uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ d”ìj·TsY H˚‘·, e÷J πø+Á<äeT+Á‹

eT+~ì ãVæ≤wüÿ]kÕÔsê nì Á|ü•ï+#ês¡T.

me¬s’Hê ùd«#·Ã¤>± ‘·eT n_ÛÁbÕj·T+ yÓ\¢&ç+#˚ neø±X¯+ ñ+<äì nHêïs¡T. ã\T¢ô|’ @+ »s¡T>∑T‘·T+<√ y˚∫ ø±+Á¬>düT bÕغ Çwüº+ e∫Ãq≥T¢>± Á|üe]Ôk˛Ô+<äì, yês¡T #·÷&Ü\ì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D _\T¢ HêX¯qeTe⁄‘ês¡ì {Ï&ç|æ m+|æ •eÁ|ükÕ<é nHêïs¡T. ‘·\T ÄyÓ÷<ä+ bı+<äT‘·T+<äì Äj·Tq $XÊ«dü+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. |ü⁄\T y˚düTø=ì #·]ÃdüTÔHêïs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ‘Ó\+>±D≈£î ø£≥Tºã&ܶ+: düTcÕà dü«sêCŸ ‘êeTT ‘Ó\+>±D≈£î ø£≥Tºã&ç ñHêïeTì uÛ≤s¡rj·T »q‘ê düuÛÑT´\T>± ñqï+<äT≈£î dæ>∑Z|ü&ÉT‘·THêïeTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ 37, _C…|æ 33 bÕغ düTcÕà dü«sêCŸ #ÓbÕŒs¡T. düuÛÑ˝À #·s¡Ã »s¡>±\ì ‘êeTT eTTkÕsTT<ë _\T¢≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ 37, _C…|æ 33 dües¡D\T ø√s¡T≈£î+≥THêïeTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D _\T¢≈£î eT<䛑·T>± #˚dæq≥T¢>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹bÕ~+∫q 37 ‘êeTT zfÒkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£ dües¡D˝À¢ 36 dües¡D\≈£î ˝Àø£düuÛÑ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*|æ+~. d”e÷+Á<Ûä≈£î Hê´j·T+ #˚kÕÔeTHêïs¡T. ‘·èDeT÷˝Ÿ yêøö{Ÿ ‘Ó\+>±D eTTkÕ sTT<ë _\T¢ ˝Àø£düuÛÑ˝À #·s¡Ã ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢qT ìs¡dædü÷Ô ‘·èDeT÷˝Ÿ H˚|ü<∏ä´+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T Hêsê #·+Á<äu≤ãT ø±+Á¬>düT bÕغ düuÛÑ qT+&ç yêøö{Ÿ #˚dæ+~. Hêj·TT&ÉT bÕs¡¢yÓT+≥T ôd+Á≥˝Ÿ Vü‰\T˝ÀøÏ yÓfi≤¢s¡T.

HêX¯qy˚T: •e Á|ükÕ<é

yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT nHêïs¡T. <˚X¯ Á|ü»\qT Nø£{À¢ ô|{Ϻ ˝Àø£düuÛÑqT ø=qkÕ–+#ês¡ì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. _\T¢ ô|’q #·s¡Ã H˚|ü<∏ä´+˝À Á|ü‘·´ø£å Á|ükÕsê\T ì*|æy˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Bìô|’ _C…|æ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dæ+~.

‘·\T|ü⁄\T eT÷ùddæ... ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’q #·s¡Ã »s¡T>∑T‘·Tqï düeT j·T+˝À ˝Àø£düuÛÑ >±´\Ø, <ë«sê\qT eT÷dæy˚XÊs¡T. düuÛÑ˝À >∑+<äs¡>√fi¯+ eT<Ûä´H˚ _\T¢ dües¡D\ô|’q #·s¡Ã kÕ–+~. düuÛÑ˝ÀøÏ d”Œø£sY e÷s¡¸˝Ÿ‡qT |æ*#ês¡T. BìøÏ d”e÷+Á<Ûä˝À m+|”\T, πø+Á<äeT+Á‘·T\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, |òæÁãe] 18: sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ X¯ø£+ eTT–dæqfÒºHê? nqï nqTe÷Hê\T Á|üdüTÔ‘· sê»ø°j·T esêZ˝À¢ #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·TqT Ä|ü⁄‘êq+≥÷ d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T Hêj·T≈£î\+‘ê ‘·qyÓ+fÒ e⁄Hêïs¡qï d”m+ ÄX¯\T n&çj·÷dü\j·÷´sTT. n~ÛcÕºq+ y˚dæq m‘·TÔ>∑&É\ eTT+<äT øÏs¡DY ∫‘·Ôj·÷´s¡T. |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD ø±+Á¬>dt˝À V”≤s√ nj·÷´s¡T. MT yÓ+≥ y˚TeTT+{≤eTì Ç+‘·ø±\+ øÏs¡DY≈£î uÛÑs√kÕ Ç∫Ãq eT+Á‘·T\T yÓT\¢>± C≤s¡T≈£î+≥THêïs¡T. me]<ë] yês¡T #·÷düT≈£î+≥THêïs¡T. |ü<ä$˝À ñ+&É>± dü˝≤+ø={Ϻq yês¡+‘ê eTTK+ #êfÒXÊs¡T. m≥TbÕ\Tb˛ì dæú‹˝À d”m+ ø={≤º$T{≤º&ÉT‘·THêïs¡T. ô|’*Hé ‘·TbÕqT Ä|ü˝ÒqT ø±˙ $uÛÑ»q ‘·TbÕqTqT n&ÉT¶≈£î+≥÷ Äj·Tq #˚dæq u≤dü\˙ï ñ‘·Ôs¡ Á|ü>∑˝≤“˝Òqì ‘˚* b˛j·÷sTT. m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ∫e] ã+‹ $T–˝Ò ñ+<ä+≥÷ #ÓãT‘·÷ edüTÔqï eTTK´ eT+Á‹ <ä>∑Zs¡ u≤´≥÷, u≤˝Ò ø±<äT Ä&˚+<äT≈£î Áø°CŸ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äH˚ e´+>±´ÁkÕÔ\T ≈£L&Ü $ì|ædüTÔHêïsTT. ø±+Á¬>dt bÕغøÏ <ë<ë|ü⁄>± <ä÷s¡+ nsTTqfÒ¢. >∑‘·+˝À ø±+Á¬>dt≈£î m<äTs¡T‹]– <ä÷s¡yÓTÆq Hêj·T≈£î\T eT∞¢ <ä>∑Z¬s’Hê øÏs¡DY≈£îe÷sY≈£î n≥Te+{Ï \ø£åD≤\T ˝Òe⁄. ø±+Á¬>dt≈£î <ä÷s¡yÓTÆq X¯s¡<é|üyêsY e+{Ï yê]øÏ Á|ü»˝À¢ ã\+ ñ+&É>±.. ∫<ä+ãs¡+ e+{Ï yê]øÏ yê] y˚T<ÛädüT‡ n+&É>± ì*∫+~. ø±˙ øÏs¡DY≈£î Ä ¬s+&É÷ ˝Òe⁄. ø±+Á¬>dt

bÕغ |ü≥¢ $<Û˚j·T‘· ,Ç+~s¡ ≈£î≥T+ã+‘√ øÏs¡DY ≈£î≥T+u≤ìøÏ ñqï nqTã+<Ûä+ e˝Ò¢ n<äèwüº+ ‘√&Ó’ eTTK´eT+Á‹>± ìj·T$T‘·T\T ø±>∑*>±s¡T. $uÛÑ»q $wüj·T+˝À ‘êH˚ yÓ÷HêsYÿq+≥÷ Äj·Tq nqTdü]+∫q rs¡T‘√ n~ÛcÕºq+ Äj·Tqô|’ eT+&ç|ü&ÉT‘√+~. H˚s¡T>± ø±+Á¬>dt bÕغH˚ düyê˝Ÿ #˚ùd˝≤ d”&ÉãT¢´d” ìs¡íj·÷ìï U≤‘·s¡T #˚j·T≈£î+&Ü eTT+<äT¬ø[¢q øÏs¡DY |ü≥¢ πøe\+ Ç+~s¡ ≈£î≥T+u≤ìπø ø±<äT.. ø±+Á¬>dt eTTK´H˚‘·\ qT+∫ ≈£L&Ü rÁe e´ø£ÔeTe‘√+~. Ç+‘· #˚dæHê ∫es¡˝À ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ m+|æø£ #˚dæq myÓTੇ\ C≤_‘êô|’ ≈£L&Ü Äj·Tq dü+‘·ø£+ ô|≥ºø£b˛e&É+ n~ÛcÕºHêìøÏ eTØ ø√|ü+ ‘Ó|æŒk˛Ô+~. ∫es¡≈£î >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé ≈£L&Ü n~ÛcÕºHêìøÏ øÏs¡DY $q<=›+≥÷ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. n~ÛcÕºq+ XÊdüqeT+&É*øÏ >∑es¡ïsY ø√≥ qT+&ç m+|æø£ #˚dæq C≤_‘ê˝À q+~ m\¢j·T´, s¡‘êïu≤sTT, ø£+‘˚{Ï dü‘·´Hêsêj·TD ù|s¡¢qT n~ÛcÕºq+ m+|æø£ #˚dæ+~. nsTT‘˚ eTTK´eT+Á‹ ‘·qq nqT#·s¡T&Ó’q s¡|òüTTsê$T¬s&ç¶ ù|s¡T CÀ&ç+∫ >∑es¡ïsY e<ä›≈£î |ü+bÕs¡T. qs¡dæ+Vü≤Hé <ëìï ‹s¡düÿ]+#ês¡T. B+‘√ øÏs¡DY Hê |üì #˚j·T˝Ò<äì ìs¡íj·÷ìøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘˚ eT+>∑fi¯yês¡+ ‘·q |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. k˛eTyês¡+ sêÁ‘˚ ‘·q e<ä› |üì#˚dæq yê]øÏ ‘·q≈£î nqTj·÷j·TT\T>± e⁄qï yê]øÏ |ü<äe⁄\qT ø£≥ºu…{≤ºs¡T. d”m+ rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷\ô|’ u§‘·‡ ôd’‘·+ ãVæ≤s¡+>∑ ˝ÒK sêXÊs¡T. Ç˝≤ #·÷düT≈£î+≥÷ b˛‘˚ eTTK´eT+Á‹ Á|üuÛ≤yêìï ‘·–Z+#˚+<äT≈£î n~ÛcÕºq+ eP´Vü‰‘·àø£+>± n&ÉT>∑T\T y˚dæ+~. eTTK´eT+Á‹øÏ yÓqï+{Ï ekÕÔeTì Á|üø£{ÏdüTÔqï sêÁwüº eT+Á‘·T\T XË’\C≤Hê<∏é, @sêdüT Á|ü‘ê|t¬s&ç¶, ø=+Á&ÉT eTTs¡[, bÕs¡úkÕs¡~Û, >∑+{≤ lìyêdtsêe⁄, {°J yÓ+ø£fÒXŸ, nVü≤à<äT˝≤¢, e{Ϻ edü+‘·≈£îe÷sY, >∑˝≤¢ ns¡TD≈£îe÷], dæ.sêeT#·+Á<äj·T´, ‘√≥q]‡+Vü≤+ Ç|ü⁄Œ&É yês¡+‘ê <ä÷s¡+ nj·÷´s¡T. n~ÛcÕºq+ Ä<˚X¯+‘√ k˛eTyês¡+ |ü\Te⁄s¡T eT+Á‘·T\T m<äTs¡T<ë&çøÏ ~>±s¡T.

yÓTT<ä˝…’q sêJHêe÷\ |üs¡«+ rÁekÕúsTT˝À ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. dæm˝Ÿ|æ ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq eT+>∑fi¯yês¡+ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, düyÓTÆø±´+Á<Ûä eTTdüT>∑T˝À eTTK´eT+Á‹ $uÛÑ»q yê<ëìøÏ ø±s¡DeTj·÷´&Éì eT+&ç|ü&ܶs¡T. eTTK´eT+Á‹ düyÓTÆø±´+Á<Ûä eTTdüT>∑T˝À y˚dæq m‘·TÔ\≈£î {Ï&ç|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT, yÓ’mkÕ‡sY dæ|æ n~ÛH˚‘· »>∑Hé\T ≈£L&Ü yÓqø£ã&çb˛j·÷s¡ì nHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ m‘·TÔ>∑&É\qT ‘êqT >∑‘· Äs¡T HÓ\\ qT+&ç >∑eTìdüTÔHêïqì nHêïs¡T. nsTT‘˚ yêdüÔe |ü]dæú‘·T\T Á|ü»\T >∑eTì+#˚ dæú‹˝À ˝Òs¡ì, n+<äTπø ‘êqT H√s¡T yÓT<ä|üø£˝Ò ø£b˛j·÷qì nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚j·T&É+˝À øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D bÕ´πøJì n&ÉT¶ ≈£îì $uÛÑ»q yê<ëìøÏ dæm+ <√Vü≤<ä|ü&ܶs¡ì nHêïs¡T. 2012˝ÀH˚ ‘Ó\+>±D≤≈£î bÕ´πøJ Ç∫à ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q e´øÏÔøÏ eTTK´ eT+Á‹ |ü<ä$ ø£≥ºu…&ç‘˚ sêh $uÛÑ»q düeTdü´ ‘·˝…‘˚Ô~ ø±<äì bÕغ n~ÛcÕºq+ uÛ≤$+∫+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. nsTT‘˚, 25 eT+~ ‘Ó\+ $uÛÑ»q≈£î eTTK´eT+Á‘˚ ø±s¡D+: &=ø±ÿ >±Dyê<äT\qT πø+Á<ëìøÏ |ü+|æ bÕ´πøJ e<ä›ì ‘Ó\+>±D sêhy˚T eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ô|’ eT+Á‹ e÷DÏø£´ es¡Á|ükÕ<é ø±yê\ì ˇ‹Ô&ç #˚sTT+∫q |òüTq‘· eTTK´eT+Á‹<˚qì $eT]Ù+#ês¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 18: sêh $uÛÑ»q _\T¢≈£î e´‹πsø£+>± sêJHêe÷\ |üs¡«+ yÓTT<ä˝…’+~. Ç<ä›s¡T eT+Á‘·T\T, Ç<ä›s¡T myÓTà˝Ò´\T |ü<äe⁄\≈£î bÕغøÏ, |ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. sêh eT+Á‹ >∑+{≤ lìyêdüsêe⁄ ‘·q |ü<ä$øÏ, bÕغ düuÛÑ´‘ê«ìøÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. sêh $uÛÑ»qô|’ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À _\T¢ô|’ #·s¡Ã ÁbÕs¡+uÛÑ+ nq+‘·s¡+ ìs¡düq>± yês¡T sêJHêe÷ #˚dæq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. eT+Á‘·T\T @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ sêJHêe÷, >∑+{≤ lìyêdt >±Eyêø£ myÓTà˝Ò´ ∫+‘·\ |üP&ç yÓ+ø£≥sêeTj·T´, $XÊK|ü≥ï+ õ˝≤¢ ;Û$T* myÓTà˝Ò´ ne+‹ lìyêdt sêJHêe÷ #˚dæq≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. sêJHêe÷ô|’ >∑+{≤ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Á|ü»\ Äø±+ø£å\≈£î e´‹πsø£+>± ìs¡íj·T+ rdüT≈£îì <ëìï _\T¢ s¡÷|ü+˝À ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#·&É+ e˝Ò¢ Ç˝≤ #˚XÊqì Äj·Tq nHêïs¡T. d”e÷+Á<ÛäT\T m+‘· ‹s¡T>∑Tu≤≥T #˚dæHê |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ u≤<Ûëø£s¡eTì Äj·Tq nHêïs¡T.

@|” m˙®y√\ <Ûäsêï..

Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü⁄qsY e´ed”úø£s¡D _\T¢ (‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢) ô|’q πø+Á<ä ¨eT+Á‹ düTo˝Ÿ ≈£îe÷sY wæ+&˚ eT+>∑fi¯yês¡+ ˝Àø£düuÛÑ˝À Á|üdü+–+#ês¡T. wæ+&˚ Á|üdü+–düTÔ+&É>± d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· πø+Á<äeT+Á‘·T\T, bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´\T ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô yÓ˝À¢øÏ #=#·Tà ¬øfi≤¢s¡T. B+‘√ düuÛ≤|ü‹ $÷sê ≈£îe÷sY ì$Twü+˝ÀH˚ düuÛÑqT yêsTT<ë y˚XÊs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ $uÛÑ»q nq+‘·s¡+ e#˚à |ü]D≤e÷\ ô|’q πø+Á<ä+ n<Ûä´j·Tq+ #˚dæ+<äì wæ+&˚ düuÛÑ˝À nHêïs¡T. uÛ≤>∑kÕ«eTT\+<ä]ø° ‘·–q+‘· Hê´j·T+ #˚ùd Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. Çs¡T ÁbÕ+‘ê\≈£î Hê´j·T+ #˚kÕÔeTì wæ+&˚ Á|üø£{Ï+#ês¡T. nsTT‘˚ d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T n&ÉT¶ø√e&É+‘√ düuÛÑ yêsTT<ë |ü&çq≥T¢ Á|üø£{Ï+ #ês¡T. nsTT‘˚ d”Œø£sY yêsTT<ë y˚j·T≈£î+&Ü Á|ü‘·´ø£å Á|ükÕsê\qT e÷Á‘·y˚T ì*|æy˚XÊs¡T. ˝Àø£düuÛÑ˝À Á|ü‘·´ø£å Á|ükÕsê\ ì*|æy˚‘·ô|’ _C…|æ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dæ+~.

_\T¢ <˚X¯ sê»ø°j·T #·]Á‘· *œdüTÔ+<äì m|æm˙®y√ n<Ûä´≈£åî\T nXÀø˘ u≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê C≤rj·T bÕغ\T ø£fi¯ó¢ ‘Ó]∫ ‘Ó\+>±D _\T¢qT n&ÉT¶ø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. ø£s¡Tí&ç˝≤ _C…|æ b˛sê&Ü*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. sêh+ ø£\dæ ñ+fÒH˚ eT+∫<äì d”e÷+Á<ÛäT\‘√ bÕ≥T ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Á|ü»\T ≈£L&Ü ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. ≈£î˝≤\T, eT‘ê\T, &ÉãT“ sêqTqï mìïø£˝À¢ ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#˚ |ü]dæú‹ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. eTs√kÕ] ñ<√´>∑T\T J‘ê\T e<äT\Tø√e&ÜìøÏ dæ<ä∆+>± ñHêïs¡ì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

ôV’≤ø√s¡Tº˝À |æ˝Ÿ

$uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T dü]>± ˝Ò<äì ù|s=ÿ+≥÷ düTÁ|”+ ø√s¡Tº d”ìj·TsY Hê´j·Tyê~ |æ$ ø£èwüíj·T´ ôV’≤ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. Bìì ôV’≤ø√s¡Tº $#ês¡D≈£î d”«ø£]+∫+~. Bì˝À uÛ≤>∑+>± ˝Àø˘düuÛÑ, sê»´düuÛÑ ø±s¡´<äs¡TÙ\‘√bÕ≥T, _\T¢ ô|fÒºeTT+<äT.. ¨+XÊK, ˝≤, πø_HÓ{Ÿ ôdÁø£≥Ø\T, sêh d”mdt≈£î dü>∑+ düuÛÑT´\T yÓ˝À¢H˚: düT»Hê wæ+&˚ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˝Àø˘ düuÛÑ˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ #·s¡Ã˝À H√{°düT\T C≤Ø #˚j·T&É+ »]–+~. ¬s+&ÉT yêsê˝À¢>± ˝Àø£düuÛÑ˝À dü>∑+ eT+~ düuÛÑT´\T yÓ˝À¢H˚ ñHêïs¡ì @s¡Œ&˚ Ä≥+ø±\qT d”Œø£sY ‘=\–+#ês¡ì nHêïs¡T. øö+≥sY <ëK\T #˚j·÷\ì ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~. Ä]ºø£˝Ÿ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ m+|æ düT»Hê #Í<ä] nHêïs¡T. dü>∑+ ‘Ó\+>±D _\T¢qT ÄyÓ÷~+#˚yês¡T, e´‹πsøÏ+#˚yês¡T 3 Á|üø±s¡+ sêh $uÛÑ»q dü]ø±<äì |æ{ÏwüqsY ù|s=ÿHêïs¡T.

øÏs¡DY Çø£ @ø±øÏ!

n~ÛcÕºHêì<˚ ô|’#˚sTT u§‘·‡ y˚s¡T ≈£î+|ü{Ï

Ä–q Á|ü‘·´ø£å Á|ükÕsê\T...


˝Òìb˛ì Äs√|üD\T e<äT›: dü+»jYT ≈£îe÷sY ãT<Ûäyês¡+ 19, |òæÁãe] 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, |òæÁãe] 18: ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T≈£î _C…|æ dæ<ä∆+>± ñ+<äì, ˝Òìb˛ì Äs√|üD\T bÕغô|’ ø±+Á¬>dt düèwæºk˛Ô+<äì Ä bÕغ H˚‘· dü+»jYT ≈£îe÷sY Äs√|æ+#ês¡T. MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï

@sêŒ≥T #˚j·Te<ä›qï Ä˝À#·q ø±+Á¬>dt˝ÀH˚ ñ+<äì, Çs¡T ÁbÕ+‘· Á|ü»\qT yÓT|æŒ+#·˝Òø£H˚ _C…|æô|’ Äs√|üD\T #˚düTÔqï<äì $eT]Ù+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä≈£î #Ó+~q eT+Á‘·T\T, m+|”\qT düe÷y˚X¯|ü]∫ ÁbÕ+‘· düeTdü´\qT #·]Ã+∫ |ü]wüÿ]+∫q≥¢sTT‘˚ u≤>∑T+&˚<äì nHêïs¡T.

ˇø£yÓ’|ü⁄ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À {Ï._\T¢ Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·THêïeT+≥÷, eTs√yÓ’|ü⁄ ø±+Á¬>dt m+|”\qT düôdŒ+&é #˚j·T&Üìï #·÷dü÷Ô ø±+Á¬>dt Ä&ÉT‘·Tqï Hê≥ø±˝Òqì ns¡úeTe⁄‘√+<äHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À _\T¢ Á|üy˚X¯ô|&ç‘˚ eT<䛑·T ‘Ó\T|ü⁄‘·T+<äì dü+»jYT ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T.

‘Ó\+>±D |ü⁄q]ïsêàD+˝À n+<äs¡T ø£*dæ s¡+&ç Ä~˝≤u≤<é, |òæÁãe] 18: 60 dü+e‘·‡sê\T>± b˛sê&ç kÕ~Û+#·T≈£îqï ‘Ó\+>±D sêh+ |ü⁄q]ïsêàD+˝À nìï esêZ\T ø£*dæø£≥Tº>± sêyê\ì {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T |æ\T|ü⁄ì#êà s¡T. ˝Àø˘düuÛÑ˝À _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+<ä&É+‘√ ‘Ó\+>±D≈£î dü¬s’q Hê´j·T+ »]–+~ yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T≈£î

n&ɶ+≈£î\T düèwæº+∫q d”e÷+Á<Ûä ≈£îÁ≥\T Á|ü»\ Äø±+ø£å eTT+<äT |òü*+#· ˝Ò<äì yês¡T yê´U≤´ì+#ês¡T. ‘Ó\+>±D _\T¢≈£î, ø±+Á¬>dt bÕغøÏ _C…|æ eT<䛑·T ‘Ó\|ü &Üìï yês¡T kÕ«>∑‹+#ês¡T. sêqTqï ø±\+˝À ‘Ó\+>±D |ü⁄q]ïsêàD+˝À nìï esêZ\ ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

»>∑Hé n¬sdtº nÁø£eT+ : neHê|ü⁄ $»jYT

ôV’≤˝≤+&É¢ yÓ&É\TŒ ‘·–Z+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY≈£î $q‹

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, |òæÁãe] 18: düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√dü+ XÊ+‹j·TT‘·+>± <Ûäsêï #˚düTÔqï yÓ’mdt »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ì n¬sdtº #˚j·T&É+ nHê´j·TeTì $»j·Tq>∑s¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z düeTq«j·Tø£s¡Ô neHê|ü⁄ $»jYT nHêïs¡T. á n¬sdtºqT yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|òü⁄q rÁe+>± K+&çdüTÔHêïeTì ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. y˚˝≤~ eT+~ b˛©düT\‘√ bÕغ ÁX‚DT\qT uÛÑj·TÁuÛ≤+‘·T\qT #˚dæ yÓ’mdt »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ì n¬sdtº #˚j·T&É+ ne÷qTwüyÓTÆq #·s¡´>± n_Ûe]í+#ês¡T. nÁø£eT n¬sdüTº\T #˚j·T&É+ ø±+Á¬>dt bÕغ ~yêfi≤ø√s¡T‘·HêìøÏ ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt, _C…|æ bÕغ\T ñeTà&ç>± <=+>∑Hê≥ø±˝≤&ÉT‘·÷ ‘Ó\T>∑TC≤‹ì $∫äqï+ #˚ùd+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïj·Tì Äs√|æ+#ês¡T. Á|üC≤kÕ«eT´<˚X¯+˝À XÊ+‹j·TT‘·+>± ìs¡düq #˚ùd Vü≤≈£îÿ Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ ñ+≥T+<äHêïs¡T. á Vü≤≈£îÿqT &Ûç©¢ b˛©düT\T ø±\sêXÊs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ n¬sdüTº‘√ düyÓTÆø£´ ñ<ä´eT+ Ä>∑<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, |òæÁãe] 18 : ìC≤e÷u≤<é q>∑s¡+˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñqï ôV’≤˝≤+&É¢ yÓ&É\T¢ ‘·–Z+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô MTkÕ\ bòÂ+&˚wüHé #Ó’s¡àHé lìyêdüsêe⁄ eT+>∑fi¯yês¡+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT kÕúìø£ |üP˝≤+>¥ #Ís¡kÕÔ˝Àì n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤+ e<ä› Bø£å≈£î |üPqTø√>± b˛©düT\T nuÛÑ´+‘·s¡+ ‘Ó\|ü&É+‘√ Äj·Tq }πs–+|ü⁄>± ø£˝…ø£ºπs{Ÿ≈£î ‘·s¡*+e#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ ø£˝…ø£ºsY Á|ü<äT´eTï≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒdü÷Ô q>∑s¡+˝Àì |üP˝≤+>¥ #Ís¡kÕÔ, >±+BÛ#Íø˘ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ qTqï ôV’≤˝≤+&É¢ e\¢ s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì, yê{Ï yÓ&É\TŒqT ‘·–Z+#ê\ì ø√sês¡T. nsTT‘˚ n~Ûø±s¡T\T ø=+<äs¡T &ÉãT“≈£î ø£≈£L]Ô|ü&ç Á|üC≤ <ÛäHêìï <äT]«ìjÓ÷>∑|ü]à ôV’≤˝≤+&É¢qT yÓ&É\TŒ #˚XÊs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± C≤rj·T Hêj·T≈£î\T $Á>∑Vü‰\ #·T≥Tº b˛düºs¡T¢, ô|¢ø°‡\T ô|≥º≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsYqT ø√sês¡T. á düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·≈£î+fÒ ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡Bø£å≈#˚kÕÔeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T.

‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕ |ü]s¡ø£åD dü$T‹ @sêŒ≥T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, |òæÁãe] 18 : eTq e÷‘·èuÛ≤wü ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü eTqT>∑&É Á|üXÊïs¡∆ø£+>± e÷s¡T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À <ëìì |ü]s¡øÏå+#˚+<äT≈£î ˇø£ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·÷\H˚ dü<äT›<˚X¯+‘√ ‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕ |ü]s¡ø£åD dü$T‹ @sêŒ≥T #˚XÊeTì dü$T‹ >ös¡e n<Ûä´≈£åî\T mdtmdtmdtmdt$ÄsYm+ sêE nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ C≤„Hê+ã>±¬s¶H釽À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À ø±s¡´es¡Z $esê\‘√ ≈£L&çq ø£s¡|üÁ‘ê\qT Ä$wüÿ]+#ês¡T. n<Ûä´≈£åî\T>± düeTTÁ<ë\ >∑Ts¡TÁ|ükÕ<é, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± &Üø£ºsY dü«|üïôV’≤+<ä$, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± &Üø£ºsY »≈£îÿ sêeTø£èwüí, ø√XÊ~Ûø±]>± msêïHêj·TT&ÉT, ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T>± >öØÁ|ükÕ<é, X¯•uÛÑ÷wüDsêe⁄\T e´eVü≤]kÕÔs¡ì nHêïs¡T. ‘·«s¡˝À ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü |ü]s¡ø£åD˝À uÛ≤>∑+>± X¯‘·ø£ kÕVæ≤‘ê´ìï $<ë´s¡Tú\≈£î #˚s¡Te #˚kÕÔeTì, u≤\u≤*ø£\‘√ Hê{Ïø£\T y˚sTT+∫ Ä dü+düÿè‹ì ≈£L&Ü |ü]s¡øÏåkÕÔeTì n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑Ts¡TÁ|ükÕ<é Á|üø£{Ï+#ês¡T.

$Tqï+{Ïq ‘Ó\+>±D dü+ãsê\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, |òæÁãe] 18 : bÕs¡¢yÓT+{Ÿ _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+~q+<äT≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À dü+ãsê\T n+ãsêqï+{≤sTT. nìï bÕغ\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\T, Á|üC≤ dü+|òü÷\T, ñ<√´>∑ dü+|òü÷\ s√&É¢ô|’øÏ e∫à ≥bÕdüT\T ù|\Tdü÷Ô C…’ ‘Ó\+>±D ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. k˛ìj·÷>±+BÛ |ü⁄D´e÷ nì ‘Ó\+>±D sêh+ Á|üø£{Ï+∫+<äì, ÄyÓT ù|s¡T ∫s¡ø±\+ ì*∫b˛‘·T+<äì nHêïs¡T. neTs¡Ms¡T\ ‘ê´>±\ |òü*‘·y˚T ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T »]–+<äì ñ<√´>∑ C…mdæ #Ó’s¡àHé >∑+>±sê+ nHêïs¡T. Ç∫Ãq e÷≥qT ì\T|ü⁄≈£îqï ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºHêìøÏ <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. <Ûäsêï#Íø˘˝À {Ï.C…mdæ #Ó’s¡àHé >√bÕ\X¯s¡à, ø£˙«qs¡T¢ Á|üuÛ≤ø£sY, uÛ≤düÿsY, {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T ˇø£]ô|’ ˇø£s¡T s¡+>∑T\T #·\T¢≈£îì X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*|ü⁄≈£îHêïs¡T. |ædædæ e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT &ç.lìyêdt ìyêdü+ e<ä› ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T dü+ãsê\T »]bÕs¡T. q>∑s¡ e÷J y˚Tj·TsY dü+»jYT, |ædædæ ø±s¡´<ä]Ù düTπs+<äsY, q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî&ÉT y˚DT, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T dü+ãsê˝À¢ bÕ\T|ü+#·T≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± q>∑s¡+˝À $»jÓ÷‘·‡e sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±uÀj˚T eTTK´eT+Á&ç &ç.lìyêdt n+≥÷ ìHê<ë\T #˚XÊs¡T.

H˚{Ï qT+∫ ñs¡T‡ ñ‘·‡yê\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, |òæÁãe] 18 : |ü≥ºD •yês¡T˝Àì Çsꌤì <äsêZ |ü<äø=+&Ée ñs¡T‡ ñ‘·‡yê\T ãT<Ûä, >∑Ts¡Tyêsê˝À¢ ìs¡«Væ≤düTÔ qï≥T¢ Çsꌤì ñs¡T‡ ø£$T{°, Çsꌤì <äsêZ |”sƒê~Û‹ Vü≤ø°+ ñs¡T‡ Ø“Hé nVü≤à<é ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, 19e ‘˚Bq C≤$Tj·÷ eTd”<äT qT+&ç ô|<ä›m‘·TÔq }πs–+|ü⁄ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. 20q BbÕsê<äq‘√ <äsêZ ñ‘·‡yê\T eTT>∑TkÕÔj·Tì nHêïs¡T. ˙‹, ìC≤sTTr, uÛÑøÏÔ Äsê<Ûäq\ >∑T]+∫ ñ‘·‡yê˝À¢ Á|üdü+–kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

<äfi≤s¡T\qT qyÓTTà<äT› Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, |òæÁãe] 18 : õ˝≤¢˝À 83 $ÄsYy√, 223 $ÄsYm b˛düTº\ uÛÑØÔø√dü+ |òæÁãe] 2q |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |üØø£å\ |òü*‘ê\T $&ÉT<ä\ ø±ø£eTT+<˚ ø=+<äs¡T ñ<√´>±\T ÇkÕÔeT+≥÷ |üØø£å\T sêdæq $<ë´s¡Tú\ qT+&ç s¡÷.5y˚\T n&Ü«Hé‡>± <äfi≤s¡T\T rdüT≈£î+≥Tqï $wüj·T+ yÓ\¢&Ó’+~. ñ<√´>∑+ e∫Ãq ‘·sê«‘· \ø£å qT+∫ ¬s+&ÉT \ø£å\T <äfi≤s¡T\T &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. |òü*‘ê\T áHÓ\ 20q $&ÉT<ä\ ø±qTHêïsTT. 26q nuÛÑ´s¡Tú\ dü]º|òæ¬ø≥¢ |ü]o\q nq+‘·s¡+ m+|æø£ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. ñ<√´>±\ ÄX¯‘√ nuÛÑ´s¡Tú\‘√ <äfi≤s¡T\qT ÄÁX¯sTTdüTÔHêïs¡T. ñ<√´>∑+ m˝≤¬>’Hê edüTÔ+<äqï nuÛÑ´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ôd’‘·+ ô|’s¡Mø±s¡T\ e÷≥\T qeTTà‘·THêïs¡T. yê] e÷≥\qT q$Tà ◊<äTy˚\T n&Ü«Hé‡\T ≈£L&Ü #Ó*¢düTÔHêïs¡T. á $wüj·T+ |üdæ>∑{Ϻq ø£˝…ø£ºsY Ms¡ÁãVü≤àj·T´ dü÷#·q\T Ç#êÃs¡T. õ˝≤¢ |ü+#êj·Tr ø±sê´\j·÷\ m<äT≥ <äfi≤s¡T\T #˚düTÔqï yÓ÷kÕ\qT qeTàe<ä›+≥÷, Á|ü‹uÛÑ Ä<Ûës¡+>±H˚ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ñ<√´>±\T ekÕÔj·Tì uÀs¡T¶\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ‘=+<äs¡|ü&ç nuÛÑ´s¡Tú˝…e«s¡÷ <äfi≤s¡T\ e÷≥\T q$Tà yÓ÷düb˛e<ä›ì uÀs¡T¶˝À dü÷∫+#ês¡T.

n+‘·sê®rj·T ø£ã&û¶ b˛{°øÏ eT˝Ò¢XŸ m+|æø£ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, |òæÁãe] 18 : n+‘·sê®rj·T ø£ã&û¶ b˛{°˝À¢ uÛ≤s¡‘Y ‘·s¡|òü⁄q VüQkÕïu≤<é˝À ìs¡«Væ≤+∫q b˛{°\≈£î eT+&É˝≤\ qT+∫ ø£ã&û¶ Áø°&Üø±s¡T\qT »≥TºqT m+|æø£ #˚dæq≥Tº >∑+>±<ÛäsY eT˝Ò¢XŸ ‘Ó*bÕs¡T. sêh, õ˝≤¢ kÕúsTT˝À Á|ü‹uÛÑq ø£qã]∫q eT˝Ò¢XŸqT n+‘·sê®rj·T b˛{°\≈£î m+|æø£ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± mdt◊ eTùV≤+<äsY¬s&ç¶ eT˝Ò¢XŸqT XÊ\Te ø£|æŒ n_Ûq+~+#ês¡T. ø£ã&û¶ b˛{°\≈£î eT˝Ò¢XŸ mìïø£ ø±e&É+ ‘·q¬ø+‘√ dü+‘√wü+>± ñ+<äHêïs¡T. eT˝Ò¢XŸ dü÷Œ¤]Ô‘√ Ç‘·s¡ Áø°&Üø±s¡T\T ≈£L&Ü b˛{°˝À¢ ø£èwæ #˚j·÷\ì Äj·Tq nHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì d”m+ ø±´+|t ø±sê´\j·T+ m<äT≥ eT+>∑fi¯yês¡+ n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T Ä+<√fi¯q #˚düTÔqï <äèX¯´+

Ä+<√fi¯q #˚düTÔqï n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\qT n¬sdüTº #˚düTÔqï b˛©düT\T

_\T¢ô|’H˚ düs¡«Á‘ê n\»&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é/ q÷´&Ûç©¢, |òæÁãe] 18: sêÁwüº+˝À @ Ç<ä›s¡T ø£*dæHê {° _\T¢ô|’H˚ #·s¡Ã... s√&É¢ô|’.. ãkÕº+&é\˝À.. Ç+{≤ ãj·T{≤ n+‘·{≤ Ç<˚ #·s¡Ã..Vü≤dæÔq˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ‘êC≤ |ü]D≤e÷\ô|’H˚ <Ûë´dü...eTs√yÓ’|ü⁄ Á|ü»\+‘ê {°M\πø n‘·T≈£îÿb˛j·÷s¡T. ˝Àø˘düuÛÑ˝À @+ »s¡T>∑T‘·T+<√qH˚ ñ‘·ÿ+sƒ¡.. ì‘·´+ _J_J>± ñ+&˚ q>∑s¡ Á|ü»\T ôd’‘·+ {°M\πø |ü]$T‘·yÓTÆ ˝Àø˘düuÛÑ˝À »]–q {° #·s¡Ãô|’H˚ <äèwæº πø+ÁBø£]+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁwüºeT+‘ê Ç˝≤+{Ï <äèXÊ´˝Ò ø£ì|æ+#êsTT. ‘Ó\+>±D _\T¢ ˝Àø˘düuÛÑ˝À ô|{Ϻq ‘·s¡Tyê‘·.. ˝À|ü\ »]π> #·s¡Ã ø£+fÒ ãj·T≥H˚ #·s¡Ã CÀs¡T>± kÕ>∑T‘√+~. ø±+Á¬>dt, ;CÒ|” Ä&ÉT‘·Tqï Hê≥ø±\ô|’Hê yês¡T #·]Ã+#·Tø√e&É+ ø£ì|æ+∫+~. BìøÏ‘√&ÉT ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ $©q+ô|’Hê CÀs¡T>± #·s¡Ã kÕ>∑T‘√+~. ‘Ó\+>±D, d”e÷+Á<Ûä CÒ@d” H˚‘·\+‘ê Vü≤dæÔq˝ÀH˚ eTø±+ y˚j·T&É+‘√ m|ü⁄Œ&˚+»s¡T>∑T‘·T+<√qì sêÁwüº Á|ü»˝À¢ Ä+<√fi¯q HÓ\ø=+~. ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E\ eTT+<˚ ‘Ó\+>±D, d”e÷+Á<Ûä≈£î #Ó+~q H˚‘·\+‘ê Vü≤dæÔq u≤≥|ü{Ϻq $wüj·T+ $~‘·y˚T. Ç~˝≤ ñ+&É>± &Ûç©¢˝À ≈£L&Ü me]øÏ yês¡T ‘·eT‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\qT MT&çj·÷ m<äT≥ ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô Vü≤˝Ÿ#·˝Ÿ #˚XÊs¡T. eT]ø=+<ä¬s’‘˚ Á|ü»˝À¢ eT]+‘· f…+b˛qT ô|+#ês¡T. _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ U≤j·TeTì ø=+<äs¡T.. ÄyÓ÷<ä+ bı+<äuÀ<äì eT]ø=+<äs¡T, düuÛÑ˝À #·s¡ÃqT n&ÉT¶≈£î+{≤eTì Ç+ø=+<äs¡÷ n_ÛÁbÕj·÷\qT yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ç~˝≤

>∑©¢ qT+∫ &Ûç©¢<ëø± ñ‘·ÿ+sƒ¡ {°M\≈£î n‘·T≈£îÿb˛sTTq »q+ me] ˝…ø£ÿ\T yê]y˚.. ñ+&É>± ˝Àø˘düuÛÑ˝À yêsTT<ë |üs¡«+ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï dü+<äs¡“¤+˝À Á|ü<ÛëqeT+Á‹ eTH√àVü≤Hédæ+>¥‘√ πø+Á<äeT+Á‘·T\T düTo˝Ÿ≈£îe÷sYwæ+&˚, C…’sê+s¡y˚TXŸ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± wæ+&˚, C…’sê+\T ;CÒ|” nÁ>∑H˚‘·\T n<ë«˙, düTcÕà, ns¡TDYC…’{Ï¢\‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. _\T¢≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì ø√]q≥Tº ‘Ó*dæ+~. nsTT‘˚ ‘êeTT #˚dæq 33 dües¡D\qT _\T¢˝À bı+<äT|üs¡#ê\ì, Ä ‘·s¡Tyê‘˚ ÄyÓ÷<ëìøÏ düVü≤ø£]kÕÔeTì ‘Óπ>dæ #Ó|æŒq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ Ä]úø£˝À≥TqT @ $<Ûä+>± uÛÑØÔ #˚kÕÔs¡T.. n˝≤π> sêj·T\d”eT˝Àì nq+‘·|ü⁄s¡+, ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À¢q÷ ‘Ó\+>±D˝À ø£\bÕ\ì , n+‘˚ø±ø£ b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº e\¢ eTT+|ü⁄q≈£î >∑Ts¡j˚T´ @&ÉT eT+&É˝≤\qT d”e÷+Á<Ûä≈£î ã<ä˝≤sTT+#ê\ì, eT÷EyêDÏ z≥T‘√ _\T¢qT ÄyÓ÷~+|üCÒj·T≈£L&É<äì ;CÒ|” H˚‘·\T ø√]q≥Tº düe÷#ês¡+. á $wüj·÷\ô|’ Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé‘√ Jzm+ düuÛÑT´\T eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ düe÷y˚X¯+ nj˚T´ neø±X¯+ ñ+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± ˝Àø˘düuÛÑ˝Àq÷, sê»´düuÛÑ˝Àq÷ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T düyÓTÆø£´yêDÏì

$ì|æ+#ês¡T. düuÛ≤ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. ˝Àø˘düuÛÑ˝À MTsê≈£îe÷sY b˛&çj·T+ e<ä›≈£î yÓ[¢ πø+Á<äeT+Á‘·T\T |ü⁄s¡+<˚X¯«], øÏ*¢ ø£èbÕsêDÏ, ∫s¡+J$, m+|”\T ø£qTeT÷] u≤|æsêE, Vü≤s¡¸≈£îe÷sY, ‘·eT ìHê<ë\qT ø=qkÕ–+#ês¡T. >∑+<äs¡>√fi¯+ eT<Ûä´ düuÛÑ Hê\T>∑T kÕs¡T¢ yêsTT<ë |ü&ç+~. ˝Àø˘düuÛÑ˝À sêÁwüº |ü⁄q]«´ed”úø£s¡D _\T¢ô|’ πø+Á<äVü≤À+eT+Á‹ wæ+&˚ #·s¡ÃqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. sê»´düuÛÑ˝Àq÷ yêsTT<ë\ |üs¡«+ ø=qkÕ–+~. nsTT‘˚ _\T¢ ˝Àø˘düuÛÑ˝À sêÁ‹ø£˝≤¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+<äT‘·T+<äì ... sê»´düuÛÑ˝À ãT<Ûä, >∑Ts¡Tyêsê˝À¢ #·s¡Ã »]π> neø±X¯+ ñ+<äì sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. ˝Àø˘düuÛÑ˝À #·s¡Ã nq+‘·s¡+ z{Ï+>¥ »s¡T>∑T‘·T+<˚yÓ÷qqï nqTe÷q+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Hê\T¬>’<äT s√E\ ÁøÏ‘·y˚T πø+Á<ä eT+Á‹ ø£eT˝ŸHê<∏é MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ z{Ï+>¥ô|’ e÷{≤¢&çq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ˇø£ y˚fi¯ ˝Àø˘düuÛÑ˝À z{Ï+>¥ »]–‘˚.. ˝Àø˘düuÛÑ˝À yÓTT‘·Ô+ düuÛÑT´\T.. 545 eT+~.. _\T¢ HÓ>±Z\+fÒ 257 d”≥T¢ nedüs¡eTì ˝…ø£ÿ\T y˚düTÔHêïs¡T. ˝Àø˘düuÛÑ˝À eT+>∑fi¯yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ eT÷&ÉT >∑+≥\≈£î #·s¡Ã ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï~.

Á_&ç® ìsêàD≤ìï Á|ü‹bÕ~+∫+~ mes¡T? Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, |òæÁãe] 18 : |òüP˝Ÿu≤>¥ Á_&ç® ìsêàD≤ìøÏ eTT+<äT>± Á|ü‹bÕ<äq |ü+|æ+~ mes√ #Ó|üŒ>∑\sê nì $»j·Tq>∑s¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Hêj·T≈£î\T ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\qT myÓTੇ kÕ«$Tì #ê˝…+CŸ #˚XÊs¡T. á Á_&ç® ìsêàD≤ìøÏ dü+ã+~Û+∫ ñ&ÜøÏ eTT+<äT>± Á|ü‹bÕ~+∫+~ myÓTÿeT˝Ò´ nXÀø˘ >∑»|ü‹ sêCÒqì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ø±˙ Ä ‘·sê«‘· myÓTੇ kÕ«$T Ç<˚ Á_&ç® ìsêàD≤ìøÏ dü+ã+~Û+∫ ñ&ÜøÏ Á|ü‹bÕ~+∫ eT+Á‹ u§‘·‡ #˚‘· n~Ûø±s¡T\ô|’ ˇ‹Ô&ç #˚sTT+∫ Vü≤&Üe⁄&ç>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡ì Äπøå|æ+#ês¡T. myÓTà˝Ò´ nXÀø˘ >∑»|ü‹sêEøÏ mø£ÿ&É

eT+∫ù|s¡T e#˚ÃdüTÔ+<√qH˚ uÛÑj·T+‘√, ≈£îÁ≥‘√ myÓTੇ kÕ«$T Ç˝≤ #˚XÊs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. bÕغ ø±sê´\j·T+˝À bÕغ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ◊$|æ sêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+^j·TT\T ‘=$Tà~qïπsfi¯¢ bÕ≥T düTBs¡È+>± ìÁ<äb˛sTT mìïø£\T edüTÔqï y˚fi¯ ìÁ<ä ˝Ò∫ Vü≤&Üe⁄&ç>± ø±s¡´Áø£e÷\T #˚ùddüTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. nXÀø˘ >∑»|ü‹øÏ eT#·Ã ‘Ó#˚à $<Ûä+>± Á|üe]düTÔHêïs¡ì nsTT‘˚ Äø±X¯+ MT<ä ñy˚TàùdÔ @eTe⁄‘·T+<√ ø±+^j·TT\≈£î ≈£L&Ü Ç<˚ nqTuÛÑe+ m<äTs¡e⁄‘·T+<äHêïs¡T. myÓTà˝Ò´>± nXÀø˘ >∑»|ü‹sêE Á|ü‹bÕ~+∫q |üqT\T #˚j·Tìe«≈£î+&Ü n~Ûø±s¡T\qT ø±+^j·TT \T uÛÑj·Tô|&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T.

πøe\+ <äfi≤s¡T\qT y˚T|ü&É+ ø√dü+, X¯+≈£îkÕú|üq\+≥÷ HêD´‘·˝Òì |üqT\T #˚düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ìC≤ìøÏ ñ&Ü Ä<Ûä«s¡´+˝À »]π> |üqT\≈£î Vü≤&Üe⁄&ç ñ+&É<äì, ø±˙ nXÀø˘ >∑»|ü‹ eTT+<äT>± Á|ü‹bÕ~+#ês¡T ø±ãfÒº Äj·Tq≈£î ù|s¡T sê≈£î+&Ü ‘êy˚T n+‘ê #˚XÊeTì #Ó|ü⁄Œø√e&É+ ø√dü+ |òüP˝Ÿu≤>¥ Á_&ç® ìsêàD |üqT\qT Äsꓤ≥+>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ø±+^j·TT\≈£î b˛j˚Tø±\+ e∫Ã+<äì, #·]Á‘·V”≤qT\T>± ì*∫b˛‘ês¡ì Äj·Tq X¯|æ+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À bÕغ Hêj·T≈£î\T mdtmHém+ sêE, eTT<ë›\ eTT‘ê´\sêe⁄, sêe÷sêe⁄, sêeTT, yÓTÆ\|ü*¢ ô|’&çsêE ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

äu≤ãT Á|üC≤>∑s¡®q≈£î õ˝≤¢ {Ï&ç|æ düqï<ä∆+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, |òæÁãe] 18: ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ç õ˝≤¢ |üs¡´≥q≈£î õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ düqï<ä∆yÓTÆ+~. Äj·Tq |üs¡´≥q m|ü⁄Œ&ÉH˚~ Ksês¡T ø±ø£b˛sTTHê Ç|üŒ{ÏqT+#˚ @sêŒ≥T¢ yÓTT<ä\T ô|{Ϻ dæ<ä∆+>± ñ+&Ü\ì ìs¡ísTT+ ∫+~. á y˚Ts¡≈£î bÕغ ø±sê´\j·T+˝À bÕغ b˛*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT nXÀø˘ >∑»|ü‹sêE õ˝≤¢˝Àì ìjÓ÷»ø£esêZ\ ÇHé#êØ®\T, eTTKT´\‘√ Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT |üs¡´≥q m|ü⁄Œ&ÉT+≥T+<äH˚~ Ksês¡T ø±ø£b˛sTTHê m|ü⁄Œ&ÉT á $wüj·TyÓTÆ düe÷#ês¡+ e∫ÃHê nìï+{Ïø° dæ<ä∆|ü&ç ñ+&Ü\ì düe÷y˚X¯+˝À ìs¡ísTT+#ês¡T. á HÓ\ 28e ‘˚B˝À>±

sêe#·Ãì ˇø£y˚fi¯ sêì|üø£å+˝À e÷]à ¬s+&Ée ‘˚B˝À|ü⁄ K∫Ñ·+>± #·+Á<äu≤ãT |üs¡´≥T ñ+≥T+<äì dü÷#·qÁbÕj·T+>± uÛ≤$+#ês¡T. $»j·Tq>∑s¡+˝Àì njÓ÷<Ûë´ yÓTÆ<ëq+˝À düTe÷s¡T \ø£åeT+~‘√ Á|üC≤>∑s¡®q ù|]≥ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#ê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î »q düMTø£s¡D $wüj·T+˝À {≤¬sZ{Ÿ ≈£L&Ü ìπs›•+#ês¡T. N|ü⁄s¡T|ü*¢, HÓ*¢eTs¡¢, mdt ø√≥, >∑»|ü‹q>∑s¡+ ìjÓ÷»ø£esêZ\ qT+∫ ◊<˚dæ y˚\ eT+~ #=|ü⁄Œq 40 y˚\ eT+~ì, u§$Tà*, bÕs¡«r|ü⁄s¡+, kÕ\÷s¡T, ≈£îs¡TbÕ+ ìjÓ÷»ø£esêZ\ qT+∫ ◊<˚dæ y˚\ eT+~ #=|ü⁄Œq 20 y˚\ eT+~ì Á|üC≤>∑s¡®q düuÛÑ≈£î ‘·s¡*+#ê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. πøe\+ $»j·Tq>∑s¡+ ìjÓ÷»eø£s¡Z+ qT+#˚

bÕ‹ø£y˚\eT+~ì á düuÛÑ≈£î ‘·s¡*+#ê\ì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. n˝≤π> ‘Ó\T>∑T ¬s’‘·T, ‘Ó\T>∑T eTVæ≤fi¯, ‘Ó\T>∑T j·TTe‘·, _dæ, md”º $uÛ≤>±\≈£î dü+ã+~Û+∫ Á|üC≤>∑s¡®q düuÛÑ˝ÀkÕºfi¯¢qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î á $uÛ≤>±\≈£î |üs¡´y˚ø£åD>± Ç<ä›πsdæ bÕغ ñbÕ<Ûä´≈£åî\≈£î u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–+#ês¡T. ˇø£ y˚fi¯ #·+Á<äu≤ãT ìjÓ÷»ø£esêZ\ düMTø£å\T #˚kÕÔq+fÒ y˚~ø£qT njÓ÷<Ûë´ yÓTÆ<ëHêìøÏ <ä÷s¡+>± ìs¡ísTT+#ê\ì uÛ≤$+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ ‘Ó<˚bÕ n<Ûä´≈£åî&ÉT <ë«s¡|ü⁄¬s&ç¶ »>∑Bwt, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ◊$|æ sêE, e÷J eT+Á‘·T\T, Hêsêj·TDkÕ«$THêj·TT&ÉT, |ü&Ü\ ns¡TD, uÛ≤düÿs¡s¡sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó\+>±DqT yÓ+≥H˚ @sêŒ≥T #˚j·÷* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, |òæÁãe] 18 : eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ìj·T+‘·>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì, Äj·TqqT yÓ+≥H˚ |ü<ä$qT+&ç ‘=\–+#ê\ì õ˝≤¢ $X¯«Áu≤Vü≤àD dü+>∑+ Hêj·T≈£î\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ ø£˝…ø£ºsY≈£î ˇø£ $q‹|üÁ‘êìï n+<äCÒdæ ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+>± ìs¡íj·÷\T rdüT≈£î+≥Tqï eTTK´eT+Á‹ rs¡TqT ìs¡dæ+#ês¡T. Á|üC≤kÕ«eT´+ dæ>∑TZ|ü&˚˝≤ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À $wüÁ|üjÓ÷>∑+ #˚dæq $»j·Tyê&É m+|æ \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝ŸqT, uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥‘√ b˛\Ã&É+ dæ>∑TZ#˚≥ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT <ä«+<ä« yÓ’K] ne\+_+#·&É+ $#ês¡ø£s¡eTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT qπs+Á<ä#ê], õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT düT<äs¡ÙHé, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

4e s√E≈£î #˚]q »s¡ï*düTº\ Bø£å\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, |òæÁãe] 18 : q>∑s¡+˝À ñqï 160 eT+~ »s¡ï*düTº\≈£î yÓ+≥H˚ Çfi¯¢düú˝≤\T Çyê«\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô »s¡ï*düTº\ Çfi¯¢kÕ<Ûäq dü$T‹ #˚|ü{Ϻq Bø£å\T Hê\Ze s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. á Bø£å\≈£î u≤sY nk˛dæj˚TwüHé, ‘Ó\+>±D C≤>∑è‹ õ˝≤¢ $X¯«Áu≤Vü≤àD dü+|òüT+ ‘·~‘·s¡ Á|üC≤ dü+|òü÷\T dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕsTT. ns¡TΩ˝…’q »s¡ï*düTº\≈£î Çfi¯¢düú˝≤\T Çyê«\ì ø√s¡T‘·÷ ‘Ó\+>±D C≤>∑è‹ õ˝≤¢ ø£˙«qsY \ø°ÎHêsêj·TD, sêh n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û qMHéÄ#ê]\T ø£˝…ø£ºsY≈£î ˇø£ $q‹|üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T. düe÷C≤ìøÏ düe÷#êsêìï n+~dü÷Ô yê]ì C≤>∑è‹|üs¡TdüTÔqï $˝Òø£s¡T\ Ä]úø£ |ü]dæú‹ n+‘·+‘· e÷Á‘·+>±H˚ ñ+<äì, M]ì Ä<äTø√yê*‡q u≤<Ûä´‘· Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ñ+<äì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤sY nk˛dæj˚TwüHé õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T sêCŸ≈£îe÷sY, d”ìj·TsY Hê´j·Tyê<äT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± m|æ&ÉãT¢´C… õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT kÕsTT\T, sêh øöì‡˝Ÿ düuÛÑT´\T >∑+>±<ÛäsY, ‘·~‘·s¡T\T dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T.

yÓsTT{Ÿ *|æº+>¥˝À ñwüøÏ ã+>±s¡T |ü‘·ø£+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j· T q>∑ s ¡ + , |ò æ Á ãe] 18 : $»j· T q>∑ s ¡ + ˝Àì mõm˝Ÿ &ç Á ^ ø£ fi ≤XÊ\ $<ë´]ú ì ã+>±s¡ T ñwü Ä+Á<Û ä $ X¯ « $<ë´\j· T + |ü ] ~Û ˝ À »]–q yÓ s TT{Ÿ *|æ º + >¥ Áø° & Üb˛{° ˝ À ã+>±s¡ T |ü ‘ · ø ±ìï kÕ~Û + ∫+~. |ü ≥ º D +˝Àì •yê\j· T + M~Û ø Ï #Ó + ~q ñwü mõm˝Ÿ ø£ fi ≤XÊ\˝À _m Á|ü < Û ä e T dü + e‘· ‡ s¡ + #· < ä T e⁄‘√+~. Áø° & É \ ô|’ ñwü ø Ï ñqï Ädü ø Ï Ô ì >∑ T ]Ô + ∫q ø£ fi ≤XÊ\ j· ÷ »e÷q´+, Á|æ ì ‡|ü ˝ Ÿ á y˚ T s¡ ≈ £ î ÄyÓ T qT nìï $<Û ë ˝≤ Áb˛‘· ‡ Væ ≤ +#ês¡ T . ‘· s ê«‘· $XÊK|ü ≥ º D +˝Àì Ä+Á<Û ä $X¯ « $<ë´\j· T +˝À Ä~yês¡ + »]–q $X¯ « $<ë´\j· T + nqTã+<Û ä &ç Á ^ ø£ fi ≤XÊ\\ Áø° & Üb˛{° \ ˝À yÓ s TT{Ÿ *|æ º + >¥ $uÛ ≤ >∑ + ˝À ñwü Á|ü < Û ä e TkÕú q + kÕ~Û + ∫ ã+>±s¡ T |ü ‘ · ø £ + ¬ > \T#· T ≈£ î +~. 48 øÏ ˝ À\ $uÛ ≤ >∑ + ˝À |ü ‘ · ø £ + kÕ~Û + ∫q ñwü e÷]à ˇø£ { Ï qT+∫ ‘· $ Tfi¯ H ê&É T ˝Àì ø√j· T +ã‘· ÷ Ô s ¡ T ˝À »]π > C≤rj· T kÕú s TT b˛{° ˝ À¢ bÕ˝§Z q T+~. >∑ ‘ · HÓ \ ˝À ø=+&É y Ó \ >±&É ˝ À »]–q d” ì j· T sY ùdº { Ÿ MT{Ÿ ˝ À ≈£ L &Ü ñwü ã+>±s¡ T |ü ‘ · ø £ + kÕ~Û + ∫ e÷]à HÓ \ ˝À Hê>∑ | ü P sY ˝ À »]π > C≤rj· T b˛{° \ ≈£ î m+|æ ¬ ø ’ + ~. 2007 j· T ÷‘Y j· ÷ dæ j · ÷ &é ˝ À, 2009s¡ ø±eTHé y Ó ˝ Ÿ Ô pìj· T sY $uÛ ≤ >∑ + ˝ÀqT ñwü ã+>±s¡ T |ü ‘ · ø £ + kÕ~Û + ∫+~. á dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± mõm˝Ÿ ø£ fi ≤XÊ\ &Ó ’ ¬ s ø£ º s Y s¡ $ øÏ s ¡ D Y , Á|æ ì ‡|ü ˝ Ÿ sêeT <ëdü T \T ñwü q T n_Û q +~+#ês¡ T . $<ä ´ ‘√ bÕ≥T Áø° & É ˝ À¢ ≈£ L &Ü ñwü sêDÏ + #· & É + ô|’ yês¡ T Vü ≤ s¡ ¸ + e´ø£ Ô + #˚ X Ês¡ T .

õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ‘Ó\+>±D dü+ãsê\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, |òæÁãe] 18 : ˝Àø˘düuÛÑ˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ eT÷EyêDÏ z≥T‘√ ÄyÓ÷~+#·&Üìï Vü≤]¸dü÷Ô ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷\ >∑&ɶ dæ~›ù|≥˝À uÛ≤Øm‘·TÔq eT+>∑fi¯yês¡+ e÷J eTTìdæ|ü˝Ÿ #Ó’s¡àHé sê»qs¡T‡ Ä<Ûä«s¡´+˝À {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T uÛ≤Øm‘·TÔq }πs–+|ü⁄ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á }πs–+|ü⁄ ø±s¡´ø£s¡Ô\T C…’ ‘Ó\+>±D.. yÓ˝Ÿø£+ ≥÷ ‘Ó\+>±D.. C…’ πødæÄsY n+≥÷ ~≈£îÿ\T|æø£ÿ{Ï˝…¢˝≤ ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. Á|ü»\≈£î ø±s¡´ø£s¡Ô\T d”«≥T¢ |ü+∫ô|{≤ºs¡T. ˇø£]ô|’ ˇø£s¡T s¡+>∑T\T #·\T¢≈£îì Äq+<√‘ê‡Vü‰\T e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ qT+&ç {Ï$\πø n+{Ïô|≥Tº≈£îqï ‘Ó\+>±Dyê<äT\T sêh $uÛÑ»qô|’ ˝Àø˘düuÛÑ˝À ÄyÓ÷<ä+ yÓ\Te&É&É+‘√ n+<äTu≤≥T˝À ñqï ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ }πs–+|ü⁄\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. dü+>±¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ê]® ∫+‘ê Á|üuÛ≤ø£sY Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. yÓT<äø˘˝À e÷J myÓTà˝Ò´ |ü<ëà <˚y˚+<äs¡¬s&ç¶, <äTu≤“ø£˝À e÷J myÓT´˝Ò´ sêeT*+>±¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À sê´©\T ìs¡«Væ≤+∫, d”«≥T¢ |ü+∫ dü+ãsê\T »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. dü+>±¬s&綽À ìs¡«Væ≤düTÔqï Á>±eT |ü+#êsTTr ne>±Vüq dü<ädüT‡≈£î e∫Ãq dæ~›ù|≥ &ç$»Hé düs¡Œ+#Y\T C…’ ‘Ó\+>±.. C…’C…’ ‘Ó\+>±D n+≥÷ ìHê<ë\T #˚dü÷Ô yê] yê] dü«düú˝≤\≈£î ãj·T\T<˚sês¡T. Á>±eTÁ>±e÷q ‘Ó\+>±D Hêj·T≈£î\T, Á|ü»\T dü+‘√cÕìï e´ø£Ô+#˚dü÷Ô ˇø£]ø=ø£s¡T ø£s¡#ê\q+ Ç#·TÃ≈£îì Äq+<ëìï e´ø£Ô+#˚XÊs¡T.


ãT<Ûäyês¡+ 19, |òæÁãe] 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, |òæÁãe] 18: m˝≤+{Ï nqTeT‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü õ˝≤¢˝Àì bÕ‘·|ü≥ï+ kÕe÷õø£ ÄdüT|üÁ‹øÏ düMT|ü+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï lø£qø£eTVü‰\øÏÎ yÓT&çπøsY ÄdüT|üÁ‹ì n~Ûø±s¡T\T d”CŸ #˚XÊs¡T. nø£ÿ&ç ˝≤´uŸ, eTT+<äT\ <äTø±D≤\qT ôd’‘·+ eT÷dæy˚sTT+#ês¡T. á ÄdüT|üÁ‹ì @&Ü~qïs¡ øÏ+<ä≥ ˇ&çXÊ≈£î #Ó+~q yÓ’.X¯s¡‘Y ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ‘=\T‘· kÕe÷õø£ ÄdüT|üÁ‹˝À |üì#˚dæq z eTVæ≤fi≤ yÓ’<äT´sê\T Çø£ÿ&É Áô|’y˚{Ÿ ùde\+~+#ês¡T.

‘·÷ìø£\T ø=\‘·\XÊK n~Ûø±s¡T\ <ë&ÉT\T s¡÷. 20 y˚\ n|üsê<∏ä s¡TdüT+ edü÷\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, |òæÁãe] 18 : õ˝≤¢˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ ‘·÷ìø£\ \T, ø=\‘·\XÊK n~Ûø±s¡T\T <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± f…ø£ÿ* eT+&É\+˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ ‘·÷ìø£\T ø=\‘·\ XÊU≤~Ûø±s¡T\T ìs¡«Vü≤+∫q $düÔè‘·+>± <ë&ÉT˝À¢ |ü\Te⁄]ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ düTe÷s¡T s¡÷. 20 y˚\T n|üsê<ä s¡TdüTeTT $~Û+#ês¡T. nø£ÿ&ç f…ø£ÿ* eT+&É\ |ü]~Û˝Àì f…ø£ÿ*, nø£ÿes¡+, >√|æHê<∏ä|ü⁄s¡+, ‘˚*˙˝≤|ü⁄s¡+ ÁbÕ+‘ê˝À¢ |ü\T øÏsêD≤, bÕHé <äTø±D≤\ô|’ »]|æq <ë&ÉT˝À¢ Ä XÊK ÇHéôdŒø£ºsY @MmHé eT÷]Ô 20 πødüT\T qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. M{Ï˝À ‘·÷ìø£ sêfi¯¢≈£î d”fi¯ó¢ y˚sTT+#·q+<äT≈£î q\T>∑T]ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·T>±, bÕ´øÏ+>¥ edüTÔe⁄\ô|’ dü¬s’q $esê\T ˝Òq+<äT≈£î eTs√ 16 eT+~ô|’ πødüT\T ô|{≤ºs¡T. M]e<ä› qT+∫ s¡÷. 20 y˚\T n|üsê<∏ä s¡TdüT+ edü÷\T #˚dæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. f…ø£ÿ* #˚|ü\ e÷¬sÿ{Ÿô|’ ‘·eT≈£î |òæsê´<äT\+<ëj·Tì, ‘·«s¡˝À nø£ÿ&Ü <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. yê´bÕs¡T\T ‘·|üŒìdü]>± m\Åø±ºìø˘ ø±{≤\T yê&Ü\ì, ‘·|üŒìdü]>± d”fi¯ó¢ y˚sTT+#·T≈£îqï ‘·÷ìø£ >∑Tfi¯¢qT e÷Á‘·y˚T yê&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T.

21q e÷‘·èuÛ≤cÕô|’ #·sêÃ>√wæº Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, |òæÁãe] 18: n+‘·sê®rj·T e÷‘·èuÛ≤cÕ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± á HÓ\ 21q lø±≈£îfi¯+ Áô|dtø£¢uŸ˝À ns¡TD√<äj·÷ kÕ+düÿè‹ø£ düe÷K´ Ä<Ûä«s¡´+˝À #·sêÃ>√wæº ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº ø£˙«qs¡T düqïXË{Ϻ sê»X‚KsY Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ªe÷‘·èuÛ≤wü\ $<Ûä«+kÕìøÏ ø±s¡≈£î˝…es¡Tµ nqï n+X¯+ô|’ eT<Ûë´Vü≤ï+ eT÷&ÉT >∑+≥\≈£î á ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. Á|üC≤kÕ«$Tø£ yê<äT\T, y˚T<Ûëe⁄\T, ø£e⁄\T, s¡#·sTT‘·\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T á >√wæº˝À bÕ˝§Zì ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\qT ‘Ó*j·TCÒj·Te#·ÃHêïs¡T.

õ˝≤¢˝À 177 ˙{Ï m<ä›&ç Á>±e÷\ >∑T]Ô+|ü⁄ ˙{Ï düs¡|òüsê |üs¡´y˚ø£åD≈£î Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\ ìj·÷eTø£+ {À˝ŸÁ|ò” HÓ+ãs¡T @sêŒ≥T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, |òæÁãe] 18: õ˝≤¢˝À á y˚dü$˝À 177 Á>±e÷˝À¢ ˙{Ï m<ä›&ç ‘·˝…‘˚Ô neø±X¯+ ñqï≥T¢ õ˝≤¢ Á>±MTD ˙{Ï düs¡|òüsê, bÕ]X¯ó<ä∆´ $uÛ≤>∑+ n~Ûø±s¡T\T >∑T]Ô+#ês¡T. sêqTqï y˚dü$ì <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì á Á>±e÷˝À¢ Çã“+<äT\T ˝Ò≈£î+&Ü Á|ü‘ê´e÷ïj·T @sêŒ≥T¢ #˚ùd+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± {≤´+ø£s¡¢ <ë«sê ˙{Ï düs¡|òüsê≈£î eTT+<ädüTÔ #·s¡´\T rdüT≈£îHêïs¡T. ˙{Ï düs¡|òüsê ø√dü+ s¡÷.127.12 \ø£å\‘√ eTTK´ Ç+õ˙s¡T ø±sê´\j·÷ìøÏ Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+|æ+#ês¡T. ˙{Ï m<ä›&ç m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\≈£î u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–+#ês¡T. ‘ê>∑T˙{Ï Çã“+<äT\ô|’ n~Ûø±s¡T\≈£î düe÷ #ê s¡+ n+~+#˚+<äT≈£î {À˝ŸÁ|ò” HÓ+ãs¡T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Äj·÷ &ç$»Hé, ˙{Ï ÁbÕ»≈£îº\ |ü]~Û˝Àì n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*j·TCÒ j·÷\ì õ˝≤¢ ÄsY&ÉãT¢´mdt mdtá ÄsY.s¡M+Á<äHê<∏é Á|ü»\≈£î dü÷∫+#ês¡T.

dü+πøåeT |ü<∏äø±\T #˚|ü≥º≈£î+fÒ ñ<ä´eT+ uÛÑeq ìsêàD ø±]à≈£î\ <Ûäsêï >ös¡yê<Ûä´≈£åî&ÉT Ä~Hêsêj·TD Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, |òæÁãe] 18: uÛÑeq ìsêàD ø±]à≈£î\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åDy˚T ø±]àø£ dü+πøåeT ì~Û qT+∫ dü+πøåeT |ü<∏äø±\T #˚|ü{≤º\ì ˝Ò<ä+fÒ ô|<ä› m‘·TÔq ñ<ä´$TkÕÔeTì Ä dü+|òüT+ õ˝≤¢ >ös¡yê<Ûä´≈£åî&ÉT m+.Ä~Hêsêj·TD &çe÷+&é #˚XÊs¡T. lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ ø±]àø£ XÊK ñ|ü ø£$TwüqsY ø±sê´\j·T+ m<äT≥ ìs¡«Væ≤+∫q <Ûäsêï˝À Äj·Tq bÕ˝§Zì e÷ {≤¢&Üs¡T. dü+πøåeT ì~Û˝À s¡÷.e+<ä\ ø√≥T¢ ñqï|üŒ{Ïø° ø±]à ≈£î\≈£î n+<ä&É+ ˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. ø±]à≈£î\+<ä]ø° |üP] ÔkÕúsTT yÓ’<ä´ |ü<∏äø£+ neT\T #˚j·÷\ì, $ø£˝≤+>∑ |æ+#Û·qT, ≈£î ≥T+ã |æ+#Û·qT, >±´s¡+{°‘√ ≈£L&çq eè<ë∆|ü´|ü⁄ |æ+#Û·qT Çyê« \ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. j·T÷ìj·THé n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T ‘·+– Vü≤]Hêsêj·TD, eT+‹q Vü≤s¡Hê<∏é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ ø±]àø£ dü+πøåeT ì~Û qT+∫ <=&ç¶<ë]q ‘·s¡*+#·T≈£îb˛sTTq s¡÷.458 ø√≥T¢ ‹]– uÀs¡T¶≈£î »eT#˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

ìsê«dæ‘·T\≈£î Ç+{Ï qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê* Á^yÓH釽À $q‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, |òæÁãe] 18: e+X¯<Ûës¡ ìsê«dæ‘·T\ Çfi¯¢≈£î dü+ã+~Û+∫q qwüº|ü]Vü‰sêìï #Ó*¢+#ê\ì Væ≤s¡eT+&É\+ <äT–Z|ü⁄sêìøÏ #Ó+~q |ü\Te⁄s¡T ìsê«dæ‘·T\T Á^yÓHé‡qT ÄÁX¯ sTT+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY õ.Ms¡bÕ+&ç j·T Hé≈£î $q‹ì n+<äCÒXÊs¡T. Bìô|’ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY kÂs¡uÛŸ>ösY C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY ìsê«dæ‘·T\ düeTdü´qT $e]+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± ìsê«dæ‘·T\T m+.uÛ≤düÿs¡sêe⁄, >√$+<äsêe⁄, >∑D|ü‹sêe⁄, ø£èwüíeT÷]Ô ‘·~‘·s¡T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Væ≤s¡eT+ &É\+, <äT–Z|ü⁄s¡+, >∑<äãù|≥, ∫qdü+øÏ* Á>±e÷\≈£î dü+ã+~Û+ ∫ 350 eT+~ ìsê«dæ‘·T\≈£î dü+ã+~Û+∫q >∑èVü‰\ qT H√{Ïô|ò’ #˚j·T˝Ò<äì, B+‘√ M]øÏ |ü]Vü‰s¡+ n+<ä˝Ò<äHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± C≤_‘ê˝À ≈£L&Ü ‘·|ü⁄Œ\T, ‘·&Éø£\THêïj·Tì Bìô|’ eTs√kÕ] düπs« #˚dæ ns¡TΩ˝…’qyês¡+<ä]ø° |ü]Vü‰s¡+ n+<˚˝≤ #·÷&Ü\ì yês¡T ø√sês¡T.

õ˝≤¢≈£î ø=‘·Ô>± 5 y˚\ áMm+\T nq~Ûø±s¡ eT<ä´+ <äTø±D≤\ ìj·T+Á‘·D≈£î #·s¡´\T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY kÂs¡uÛŸ>ösY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, |òæÁãe] 18 : õ˝≤¢≈£î ø=‘·Ô>± 5 y˚\ m\Åø±ºìø˘ z{Ï+>¥ j·T+Á‘ê\T e∫Ãq≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY kÂs¡uÛŸ>ösY ‘Ó*bÕs¡T. eTs√ yÓsTT´ áMm+\T nedüs¡eTì ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T¢, md”Œ\‘√ sêh mìïø£\ Á|ü<Ûëq n~Ûø±] M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À 10 ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î >±qT eT÷&ç+{ÏøÏ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T ˝Òs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

nqTeT‘·T˝Ò¢ì ÄdüT|üÁ‹ d”CŸ ÄyÓT≈£î ã~© ø±e&É+‘√ Á|üdüTÔ‘·+ Vü≤]|ü⁄s¡+ ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+˝Àì z yÓ’<äT´&ÉT Çø£ÿ&É Ä~yês¡+ |üP≥ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. |òæsê´<äT H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ :ÄdüT|üÁ‹, ˝≤´uŸ≈£î nqTeT‘·T\T ˝Òø£b˛e&É+, bòÕs¡àdædüTº ˝Ò≈£î+&Ü eT+<äT\T <äTø±D+ ìs¡«Væ≤+#·&É+, ˝≤´uŸ ôd’‘·+

nqTeT‘·T\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ kÕúì≈£î\T n~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºs¡T Ä<˚XÊ\ y˚T<äs¡≈£î bÕ\ø=+&É ÄsY&ûy√ ‘˚CŸuÛÑs¡‘Y k˛eTyês¡+ ‘·ìFøÏ Ä<˚•+#ês¡T. ÄdüT|üÁ‹øÏ n+<äT˝Àì eT+<äT\ <äTø±D≤ìøÏ nqTeT‘·T\T ˝Òø£b˛e&É+‘√bÕ≥T Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹ s¡ø£Ôì

sêÁcÕºìï ∫Hêï_Ûqï+ #˚dæq ø±+Á¬>dt Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 18 : z≥T¢, d”≥¢ ø√dü+ k˛ìj·÷ >±+BÛ sêÁcÕºìï ≈£îø£ÿ\T ∫+|æq $düÔ]˝≤ e÷]Ã+<äì {°&û|” d”ìj·TsY H˚‘· >±* eTT<äT› ø£èwüíeTHêj·TT&ÉT Äs√|æ+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ {°&ûm©Œ ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁcÕºìï düs¡«HêX¯q+ #˚j·÷\ì k˛ìj·÷ >±+BÛ ø£+ø£q+ ø£≥Tº≈£îHêïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. düuÛÑT´\ Ä+<√fi¯q eT<Ûä´ ‘Ó\+>±D _\T¢ düTo˝Ÿ≈£îe÷sY wæ+&˚ #·s¡ÃqT m˝≤ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡ì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. düuÛÑqT d”Œø£sY eT÷&ÉT >∑+≥\≈es¡≈£î yêsTT<ë y˚düTÔqï≥Tº Á|üø£{Ï+∫q ≈£L&Ü wæ+&˚ ne÷qTwü+>± #·s¡ÃqT ø=qkÕ–düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À z≥T¢, d”≥T¢ dü+bÕ~+#ê\H˚ <äTs¡T<˚›X¯+‘√H˚

{°&û|” d”ìj·TsY H˚‘· >±* eTT<äT›ø£èwüíeTHêj·TT&ÉT k˛ìj·÷>±+BÛ {° _\T¢qT ‘·«]‘·>∑‹q düuÛÑ˝À Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+#ês¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. n‘·´+‘· eTTK´yÓTÆq _\T¢ô|’ #·s¡Ã ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq <äX¯˝À k˛ìj·÷>±+BÛ, Á|ü<ÛëqeT+Á‹ düuÛÑ˝À ˝Òø£b˛&É+ <ës¡TDeTì Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T. j·TTeH˚‘· sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ ≈£L&Ü düuÛÑ˝À ˝Òø£b˛e&É+ $∫Á‘·ø£s¡eTHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ dü+Á|ü<ëj·÷\qT ø±+Á¬>dt bÕغ|üP]Ô>± eT+≥>∑\T|ü⁄‘·Tqï<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. eTTK´+>± d”Œø£sY e´edüú≈£î eT#·Ã ‘Ó#˚à $<Ûä+>± MTsê≈£îe÷sY e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. e+<ä\ ø√≥¢ Ks¡Ã‘√ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï sêÁwüº|ü‹

y˚dü$øÏ e+<ä uÀs¡T¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, |òæÁãe] 18 : Á|ü»\≈£î eTÚ*ø£ edü‘·T\ ø£\Œq‘√ bÕ≥T, sêqTqï y˚dü$ì <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì e+<ä eT+∫˙{Ï uÀs¡T\qT @sêŒ≥T #˚j·TqTHêïeTì, Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ f…+&És¡T¢ ≈£L&Ü |æ*#êeTì XÊdüqeT+&É* düuÛÑT´&ÉT ø√\>∑≥¢ Ms¡uÛÑÁ<äkÕ«$T ‘Ó*bÕs¡T. X¯+≈£îkÕú|üq\ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± 37, 35, 34, 33, 4, 5, 2eyês¡T¶˝À¢ düTe÷s¡T 90 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ $$<Ûä n_Ûeè~∆ |üqT\≈£î Äj·Tq X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq 2e yês¡T¶ |üP˝Ÿu≤>¥˝Àì e+‘Óq |ü⁄qsYìsêàD |üqT\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq #˚dæq nq+‘·s¡+ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. 3e yês¡T¶, 2e yês¡T¶≈£î dü+ã+~Û+∫q e+‘Óq 2009˝À ≈£L*b˛sTT+<äì, eT+Á‹ u§‘·‡ #=s¡e‘√ düTe÷s¡T 57 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ e+‘ÓqqT |ü⁄qsY ì]à+#·qTHêïeTHêïs¡T. 1984˝À |üP˝Ÿu≤>¥ ø±\˙ @sêŒ≥T nsTTHê 2004 qT+∫ ‘êqT myÓTà˝Ò´>± ñqï düeTj·T+˝À ø±\˙˝À nH˚ø£ n_Ûeè~∆

ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü≥º&É+ »]–+<äHêïs¡T. eTs√ 300 |üqT\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq #˚j·TqT HêïeTHêïs¡T. Á|ü»\ z≥¢ <ë«sê ¬>\Tbı+~q Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T Á|ü»\≈£î »yêãT<ëØ>± ñ+&Ü\Hêïs¡T. n˝≤π> 5e yês¡T¶˝À X¯àXÊHê ìøÏ dü+ã+~Û+∫ ø£˙dü edü‘·T\T ø=s¡e&ܶ j·THêïs¡T. 6.8 \ø£å\‘√ X¯àXÊq+˝À bÕ¢{ŸbòÕ yéT, s¡Vü≤<ë], u…+#Y\T, uÀs¡T¶ @sêŒ≥T #˚j·TqTHêïeTHêïs¡T. |üì#˚ùd Ä˝À#·q, |üì#˚j·÷\H˚ \ø£å´+‘√ $$<Ûä s¡ø±\ ì<ÛäT\ ‘√ Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\qT n_Ûeè~∆ #˚j·TqT HêïeTHêïs¡T. ñ&Ü N|òt Ç+»˙sY $X¯«Hê <Ûäsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düTe÷s¡T 57 \ø£å\‘√ ì]à+#·qTqï e+‘Óq Hê\T>∑T HÓ\˝À¢ |üP]Ô #˚kÕÔeTHêïs¡T. n˝≤π> 9.7 ø√≥¢‘√ 2.7 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡≈£î ì]à‘·eTe⁄‘·Tqï ]+>¥s√&ÉT¶ |üqT\T @Á|æ˝Ÿ 15 ø£˝≤¢ |üP]Ô#˚kÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñ&Ü ÇÇ Á|ükÕ<äeT÷]Ô, &çÇm+ lìyêdüsêe⁄ mÇ s¡$X¯+ø£sY, $Hêj·Tø£eTà, e÷J øöì‡\s¡T¢, j·TTe»q, mHémdtj·TT◊, eTVæ≤fi¯\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

kÕ«s¡∆+‘√H˚ sêÁcÕºìï eTTø£ÿ\T #˚düTÔHêïs¡T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, |òæÁãe] 18 : sêVüQ˝Ÿì Á|ü<Ûëì>± #˚j·÷\ì, ‘Ó\+>±D $uÛÑ»q‘√ nø£ÿ&É @&ÉT qT+∫ mì$T~ m+|æ d”≥T¢ ekÕÔj·Tqï sê»ø°j·T kÕ«s¡∆+ ‘√fÒ k˛ìj·÷>±+BÛ sêÁcÕºìï eTTø£ÿ\T #˚k˛Ô+<äì $XÊ˝≤+Á<Ûä eTVü‰düuÛÑ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT e÷$T&ç n|üŒ\Hêj·TT&ÉT $eT]Ù+#ês¡T. k˛ìj·÷>±+BÛ πøe\+ ‘·q sê»ø°j·T \_∆ø√dü+ 8 ø√≥¢ 50 \ø£å\ ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ eT<Ûä´ ∫#·TÃô|{Ϻ sêÁcÕºìï sêeDø±wüº+>± #˚düTÔHêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Äغd” ø±+ô|¢ø˘‡ e<ä› $XÊ˝≤+Á<Ûä eTVü‰düuÛÑ Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛ìj·÷>±+BÛ, Á>∑÷|t Ä|òt $TìdüºsY‡ wæ+&Ó ∫<ä+ãs¡+, »j·Tsê+

s¡y˚Twt, Ms¡|üŒyÓTTsTT©, Ä+{Àì, ~–«»jYTdæ+>¥ ~wæºu§eTà\T k˛ìj·÷ ‘·\≈£î M] ‘·\\T n‹øÏ+∫ Äغd” ø±+ô|¢ø˘‡ qT+∫ eTj·T÷], ¬s’˝Ò«ùdºwüq¢ es¡≈£î }πs–+∫ ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚dæ Äغd” ø±+ô|¢ø˘‡ e<ä› <ä>∑∆+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷$T&ç e÷{≤¢&ÉT‘·÷ d”e÷+Á<Ûä m+|æ\T, eT+Á‘·T\T sê»ø°j·T bÕغ\≈£î nr‘·+>± $uÛÑ»q _\T¢qT n&ÉT¶ø√yê\ì ˇø=ÿø£ÿs¡T ˇø√ÿ ne‘ês¡ |ü⁄s¡Twüß&ç ne‘ês¡+ m‘êÔ\ì, Ç+<äT≈£î yê]øÏ ‘Ó\T>∑T Á|ü»\T n+&É>± ñ+{≤s¡ì nHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ø√ ø£˙«qsY eT~›\ k˛+u≤ãT, $<ë´]ú dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T uÛÑs¡‘Y XÊ´yéT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü‹s√E yês¡T¶ |üs¡´≥q Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, |òæÁãe] 18: Á|ü‹s√E yês¡T¶ |üs¡´≥q\T #˚dæ Á|ü»\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY ÄsY.k˛eTHé Hêsêj·TD nHêïs¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q &Éj·T˝Ÿ j·TTesY ø£$TwüqsY ø±s¡´Áø£eT+˝À 28 |òæsê´<äT\qT d”«ø£]+#ês¡T. Á|ü»\ düeTdü´\qT dü«j·T+>± n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îqï ø£$TwüqsY düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ yÓ+≥H˚ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£$TwüqsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·«s¡˝À y˚dü$

ôdŒwü˝Ÿ Á&Ó’yé ìs¡«Væ≤+∫ Á|ü»\≈£î ‘ê>∑T˙{Ï Çã“+<äT\T ø£\>∑≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤qHêïs¡T. ÄdæÔ|üqTï ãø±sTT\qT ãT<Ûäyês¡+ ˝À|ü\ #Ó*¢+#ê\ì Á|ü»\≈£î dü÷∫+#ês¡T. Ä ‘·sê«‘· |üqTï #Ó*¢+#·ì yê]ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. bÕ]X¯ó <ä∆´ ø±]à≈£î\T ‘·|üŒìdü]>±s¡ j·T÷ìbòÕ+ <Ûä]+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. ˝Òø£b˛‘˚ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. Á|ü‹ s√E dü+<ä]Ù+∫ yês¡T¶˝À ø±]à≈£î\ eTdüÔs¡¢qT ‘·ìF #˚kÕÔqì düŒwüº+ #˚düXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü\Te⁄s¡T eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü bÕ˝§ZHêïs¡T

uÛÑeHéqT sêÁwüº|ü‹, @◊d”d” ø±sê´\j·T+>± e÷sêÃs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. d”≥T¢, z≥¢ ø√dü+ ø±+Á¬>dt Ä&ÉT‘·Tqï Hê≥ø£+˝À sêÁwüº|ü‹ s¡ã“sY kÕº+|t>± e÷s¡&É+ u≤<Ûëø£s¡eTì Äj·Tq nHêïs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»qô|’ ;CÒ|” ≈£L&Ü |ü⁄qsê˝À∫+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. πø+Á<ä+˝Àì j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘ê«ìï nqTø£]ùdÔ ;CÒ|”øÏ ≈£L&Ü |ü⁄≥º>∑‘·T\T ñ+&Éeì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. sêÁcÕºìï nÁ|üC≤kÕ«$Tø£+>± $uÛÑõdüTÔqï ø±+Á¬>dt bÕغøÏ Á|ü»\T ãT~∆#ÓãT‘ês¡ì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. n~Ûø±s¡+ ø√dü+ sêÁwüº+˝À ∫#·TÃô|{Ϻq ø±+Á¬>dt bÕغì >±* ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

◊@|æ |üqT\≈£î j·TTdæ\T düeT]Œ+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, |òæÁãe] 18: e÷s¡TeT÷\ ÁbÕ+‘ê\ n_Ûeè~∆ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä |üPs¡ÔsTTq |üqT\≈£î á HÓ\ 25˝À>± j·TTdæ\T n+<äCÒj·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±+‹˝≤˝Ÿ <ä+&˚ Ä<˚•+#ês¡T. ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝À 2011-12 dü+e‘·‡sêìøÏ dü+ã+~Û+∫q ◊@|æ |üqT\qT XÊK\ yêØ>± düMTøÏå+#ês¡T. –]»q dü+πøåeT Ç+»˙]+>¥ XÊK qT+∫ Ç+‘·es¡≈£î j·TTdæ\T düeT]Œ+#·q+<äTq ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. –]»H√‘·‡yê\T ñqï+<äTq düeT]Œ+#·˝Òø£b˛j·÷eTì Ç+»˙s¡T ‘Ó\T|ü>± 25˝À>± düeT]Œ+#·ø£b˛‘˚ #ê]®yÓTyÓ÷ ÇkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À eTTK´ Á|üD≤[ø±~Ûø±] yÓ÷Vü≤qsêe⁄, |üX¯ó dü+es¡∆ø£ XÊK C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY l<ÛäsY, Á>±MTD ˙{Ï düs¡|òüsê yÓ÷Vü≤sYÁ|ükÕ<é, |ü+#êj·Tr sêCŸ ÇÇ lìyêdt, sêJyé $<ë´$TwüHé ÇÇ\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

–]»H√‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± Áø°&Ü b˛{°\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, |òæÁãe] 18: Hê\T>∑T s√E\ bÕ≥T »s¡>∑qTqï ªdüŒ+<äqµ –]»q kÕ+düÿè‹ø£, Áø°&Ü‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± bÕsƒ¡XÊ\ \ $<ë´s¡Tú\T CÀq˝Ÿ Áø°&É\T kÕúìø£ pì j·TsY ø£fi≤XÊ\ yÓTÆ<ëq+˝À ÁbÕs¡+uÛ ÑeTj·÷´sTT. yê©u≤˝Ÿ, ø£ã&û¶ Áø°&Ü+XÊ˝À¢ »s¡T>∑T‘·Tqï b˛{°˝À¢ bÕs¡«r|ü⁄s¡+ CÀHé qT+∫ 7 »≥T¢ bÕ˝§Zq>± bÕs¡«r|ü⁄s¡+˝Àì –]»q dü+πøåeT ÄÁX¯eT bÕsƒ¡XÊ\, ø=eTsê &É˝Àì >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\ »≥T¢ CÀHé qT+∫ ø±«s¡ºsY ô|ò’q˝Ÿ‡≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. á b˛{°\qT düuŸ ø£˝…ø£ºsY X‚«‘êeTVü≤+‹ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. >∑TeTà\øÏåà|ü⁄s¡+, ≈£îs¡T bÕ+, ‘√D≤+˝À ≈£L&Ü k˛eTyês¡+ CÀq˝ŸkÕúsTT Áø°&É\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT.

C≤rj·Tq b˛{°˝À¢ m+$õÄsYøÏ Á|ü<∏äeTkÕúq+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, |òæÁãe] 18 : m+$õÄsY Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\≈£î #Ó+~q m+_m $<ë´s¡Tú\T es¡+>∑˝Ÿ mHé◊{Ï˝À »]–q ª≈£L´s¡-14µ nH˚ C≤rj·T y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ b˛{° ˝À¢ bÕ˝§Zì e÷qe eqs¡T\ $uÛ≤>∑+˝À Á|ü<∏äeTkÕúq+˝À ì*#ês¡ì ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü ˝Ÿ &Üø£ºsY ¬ø$m˝Ÿ sêE ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó* bÕs¡T. »qe] ∫e] yês¡+˝À »]–q á b˛{°˝À¢ sêh+˝À Á|üeTTK ø£fi≤XÊ\≈£î #Ó+~ q 250 eT+~ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡Hêïs¡T. á b˛{°˝À¢ ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T mdtõ yÓ+ø£fÒXŸ, ãw”s¡TB›Hé, Vü≤]≈£îe÷sY Á|ü<ÛäeT $CÒ‘·\T>± ì*#ês¡Hêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $<ë´s¡Tú\qT Á|æì‡|ü˝Ÿ n_Ûq+~+#ês¡T.

düyÓTÆø£´ ñ<ä´eT πødüT\T m‹Ôy˚j·÷* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, |òæÁãe] 18 : sêh $uÛÑ»q n+X¯+˝À j·TT|æm Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡+≈£îX¯ <Û√s¡DÏ‘√ <äTsêàs¡Z+>± e´eVü≤]k˛Ô+<äì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT <ë«s¡|ü⁄¬s&ç¶ »>∑Bwt Äs√|æ+#ês¡T. düyÓTÆø£´ ñ<ä´eT+˝À ô|{Ϻq nÁø£eT πødüT\qT m‹Ôy˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Hêj·T≈£î\T ø£˝…ø£ºπs{Ÿ e<ä› <Ûäsêï ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Á^yÓH釽À á y˚Ts¡≈£î @CÒd” j·TTdæõ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± »>∑Bwt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·TT|æm Á|üuÛÑT‘·«+ Vü≤&Ü$&ç>± >∑+<äs¡>√fi¯+ eT<Ûä´˝À $uÛÑ»q _\T¢qT ÄyÓ÷~+#·Tø√yê\ì ≈£î{Ï\ Á|üj·T‘êï\T #˚k˛Ô+<äì

$eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T Á|ü»\+<äs¡T ◊ø£´eT‘·´+‘√ k˛ìj·÷>±+BÛ #˚düTÔqï ≈£î{Ï\ Á|üj·T‘êï\qT düeTs¡∆e+‘·+>± ‹|æŒø={≤º\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. d”e÷+Á<Ûä ñ<ä´eTø±s¡T\ô|’ j·TT|æm #Ó’sY|üs¡‡Hé k˛ìj·÷>±+BÛ ø£ø£åkÕ~Û+|ü⁄ #·s¡´\≈£î ~>∑&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢˝À düyÓTÆø£´ ñ<ä´e÷ìï nD∫y˚j·÷\H˚ \ø£å´+‘√ b˛©düT n~Ûø±s¡T\ düVü‰j·T+‘√ ne÷j·T≈£î\ô|’ eT+Á‹ u§‘·‡ ‘·|ü⁄Œ&ÉT πødüT\T ô|{Ϻ+#ês¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D˝À Væ≤+kÕ‘·àø£ dü+|òüT≥q\≈£î bÕ\Œ&çq ñ<ä´eTø±s¡T\ô|’ πødüT\T m‹Ôy˚dæq Á|üuÛÑT‘·«+ d”e÷+Á<ÛäT\ô|’ eTs√ $<Ûä+>± e´eVü≤]+#·&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. düyÓTÆø±´+Á<ÛäqT ø√s¡Tø√e&Éy˚T d”e÷+Á<ÛäT\T

#˚dæq bÕ|üe÷ nì Á|ü•ï+#ês¡T. n$˙‹‘√ ≈£îÁ≥ |üP]‘· sê»ø°j·÷\T #˚düTÔqï ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\≈£î düVü≤ø£]+∫ #·]Á‘· V”≤qT\T ø±e<ä›ì n~Ûø±s¡T\≈£î á dü+<äs¡“¤+>± dü÷∫+#ês¡T. ne÷j·T≈£î\ô|’ ô|{Ϻq nÁø£eT πødüT\qT yÓ+≥H˚ m‹Ôy˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ç˝≤ #˚ j · T ì |ü ø £ å + ˝À ‘Ó \ T>∑ T <˚ X ¯ + bÕغ n~Û ø ±s¡ + ˝ÀøÏ sê>±H˚ π ø dü T \qT m‹Ô y ˚ k ÕÔ e Tì Á|ü » \≈£ î Vü ‰ MT Ç#êÃs¡ T . á ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À mdt ø√≥ myÓ T à˝Ò ´ ø√fi¯ ¢ \*‘· ≈£ î e÷], bÕغ Hêj· T ≈£ î \T u≤ã÷sêe⁄, dü + <Û ë ´sêDÏ , eTTs¡ ∞ yÓ ÷ Vü ≤ Hé ‘· ~ ‘· s ¡ T \‘√ bÕ≥T $»j· T q>∑ s ¡ + ìjÓ ÷ »ø£ e s¡ Z Hêj· T ≈£ î \T n~Û ø £ dü + K´˝À bÕ˝§Z H êïs¡ T .

~Û˝À |üì#˚düTÔqï n|üŒ\Hêj·TT&ÉT Çø£ÿ&ç Áô|’y˚{Ÿ ˝≤´uŸ˝À ñ+&É≥+ô|’ Äضy√ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. mdt|”ôV≤#Yy√ õ.y˚DT>√bÕ\sêe⁄, d”ôV≤#Yy√ ◊.Hêsêj·TDsêe⁄, düs¡Œ+∫ ô|’\ Á|æj·÷+ø£ düeTø£å+˝À eT+&É\ ¬syÓq÷´ dü÷|ü]+f…+ &Ó+{Ÿ Á|üø±X¯sêe⁄ ÄdüT|üÁ‹ì d”CŸ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|ü Á‹ ìs¡«Vü≤Dô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ :- bÕ‘·|ü≥ï+ kÕe÷õø£ ÄdüT|üÁ‹ |üìrs¡Tô|’ ÄsY&ûy√ ‘˚CŸuÛÑs¡‘Y ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ÄdüT|üÁ‹˝À ôV≤#Y&ûmdt ì<ÛäT\Tqï|üŒ{Ïø° yês¡T¶˝À¢ $<äT´‘·TÔ BbÕ\T, bòÕ´qT¢ ˝Òø£b˛e&É+‘√ <ës¡TDeTHêïs¡T.

meπseTHêïs¡+fÒ.. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, |òæÁãe] 18: ÄyÓ÷<ä+ U≤j·TeTì ˇø£s¡T.. Hê´j·T+ #˚j·T+&ç nì Ç+ø=ø£s¡T.. _\T¢≈£î düVü≤ø£]kÕÔ+ nì eTs=ø£s¡T.. Ç˝≤ me]øÏ yês¡T ‘·eT ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\qT $&ç$&ç>± ‘Ó*bÕs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ\≈£î eTT+<äT Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D _\T¢ô|’ MT&çj·÷ m<äT≥ eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ ø=+<äs¡T ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\qT Ç˝≤ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

ÄyÓ÷<ä+ U≤j·T+.. ‘Ó\+>±D _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ U≤j·T+ nì m+|æ bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY nHêïs¡T. MT&çj·÷‘√ eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ e÷{≤¢&Üs¡T. _\T¢≈£î ‘·|üŒ≈£î+&Ü _C…|æ eT<䛑·T ÇdüTÔ+~. _C…|æ Á|ü‹bÕ~+∫q dües¡D\ô|’ ‘·eT≈£î m≥Te+{Ï nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

Hê´j·T+ #˚j·T+&ç.. d”e÷+Á<ÛäT\≈£L Hê´j·T+ #˚j·T+&ç nì ø√s¡T‘·THêïeTì {°&û|” m+|æ Hêe÷ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ nHêïs¡T. düeTHê´j·T+ #˚j·÷\ì ‘·eT n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT ôd’‘·+ ‘=* qT+&ç ø√s¡T‘·THêïs¡ì yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø±+Á¬>ùd‡ nìï+{Ïø° u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê*.

_\T¢≈£î düVü≤ø£]kÕÔ+: »e<˚ø£sY ˝Àø˘düuÛÑ˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D _\T¢≈£î düVü≤ø£]kÕÔeT ì _C…|æ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û »e<˚ø£sY nHêïs¡T. nsTT‘˚ Ä+Á<Ûä˝Àì eT÷&ÉT ÁbÕ+‘ê\≈£î |üqTï\ sêsTTr Çyê«\ì ø√s¡T‘·THêïeTì #ÓbÕŒs¡T. _\T¢ô|’ |üP]Ô kÕúsTT˝À #·s¡Ã »s¡>±\ì ø√]q≥Tº ‘Ó*bÕs¡T.

ÄyÓ÷<ä+ bı+<ä<äT: ø±eP] sêÁwüº |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D _\T¢ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ÄyÓ÷<ä+ bı+<äuÀ<äì πø+Á<ä eT+Á‹ ø±eP] kÕ+ã•esêe⁄ nHêïs¡T. d”e÷+Á<ÛäT\≈£î Hê´j·T+ #˚j·Tø£b˛‘˚ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó\T|üuÀeTì _C…|æ düŒwüº+ #˚dæ+~. ‘êeTT ≈£L&Ü n&ÉT¶≈£î+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T.

XÊ´+düT+<äsY≈£î ã+>±s¡T |ü‘·ø£+ e÷düºsY‡ C≤rj·TkÕúsTT n<∏Ó¢{Ïø˘‡ b˛{°˝À¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, |òæÁãe] 18: Ç+&çj·THé e÷düºsY‡ C≤rj·TkÕúsTT n<∏Ó¢{Ïø˘‡ b˛{°˝À¢ kÕúìø£ >∑T&çM~ÛøÏ #Ó+~q ã÷s¡ XÊ´+düT+<äs¡sêe⁄ j·÷<äyé 63 @fi¯ó¢ ô|’ã&çq $uÛ≤>∑+˝À 100 MT≥s¡¢ |üs¡T>∑T |ü+<Ó+˝À ã+>±s¡T |ü‘·ø£+ ¬ø’edü+ #˚düTø√e≥+‘√bÕ≥T q÷‘·q ]ø±s¡T¶ (13.8ôdø£qT¢) HÓ\ø=˝≤Œ&ÉT. Ç<˚ b˛{°˝À ôV’≤»+|t˝À ø±+dü´ |ü‘·ø£+ ¬ø’edü+ #˚düT≈£îHêï&ÉT. á b˛{°\T Ç{°e\ eT÷&ÉTs√E\ bÕ≥T eT+>∑fi¯Ss¡T˝À »]>±sTT. XÊ´eTdüT+<äs¡sêe⁄ 1981 »s¡à˙˝À, 1985 nyÓT]ø±, 1989 q÷´õ˝≤+&é˝À ,1992 dæ+>∑|üPsY˝À, 1995 eT˝Òwæj·÷˝À, 1997 Vü‰+ø±+>¥˝À »]–q e÷düºsY‡ @wæj·THé #Ûê+|æj·THé wæ|t b˛{°˝À¢ bÕ˝§Zì |ü\T |ü‘·ø±\T ¬ø’edü+ #˚düT≈£îHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ eT+>∑fi¯Ss¡T˝À »]–q b˛{°˝À¢ |ü\T |ü‘·ø±\T kÕ~Û+#·&É+ |ü≥¢ k˛eTyês¡+ »]–q düuÛÑ˝À e÷J eT+Á‹ <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄ n_Ûq+~+#ês¡T. õ˝≤¢ Ç+&çj·THé e÷düºsY‡ n<∏Ó¢{Ïø˘‡ nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T <Ûäsêàq sêeTeTH√Vü≤s¡Hêj·TT&ÉT, eTTì‡|ü˝Ÿ e÷J #ÛÓ’s¡àHé n+<Ûäes¡|ü⁄ es¡Vü≤q]‡+Vü≤+(es¡+), _+<äT ‘·~‘·s¡T\T XÊ´+düT+<äs¡sêe⁄qT n_Ûq+~+#ês¡T.

7e ‘˚B qT+∫ dü÷s¡´øÏs¡D düŒs¡Ù Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, |òæÁãe] 18: Á|ü‘·´ø£å uÛÑ>∑yêqT&ÉT ns¡düe*¢ l dü÷s¡´Hêsêj·TDkÕ«$Tyês¡T uÛÑ≈£îÔ\≈£î eTVü‰ <äs¡Ùq+ Çe«qTHêïs¡T. e÷]à 7e‘˚B qT+∫ 10e ‘˚B es¡≈£î |ü‹s√E ñ<äj·T+ 6.05 >∑+≥\≈£î eT÷\$sê{Ÿ≈£î dü÷s¡´øÏs¡D düŒs¡Ù »s¡>∑qT+~. dü÷s¡T´&ÉT <äøÏåD≤j·Tq+ qT+∫ ñ‘·Ôsêj·TD+˝ÀøÏ Á|üy˚•+#˚ dü+<äs¡“¤+˝À á <äèX¯´+ Ä$cÕÿs¡eTe⁄‘·T+<äì Ä\j·T Á|ü<ÛëHês¡Ã≈£î\T Ç|æŒ* X¯+ø£s¡X¯s¡à ‘Ó*bÕs¡T.

n+>∑Hê«&û Äj·÷ b˛düTº nuÛÑ´s¡Tú\≈£î Ç+≥s¡÷«´\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, |òæÁãe] 18 : lø±≈£îfi¯+ ns¡“Hé ◊d”&ûmdt ns¡“Hé ÁbÕC…≈£îº |ü]~Û˝À uÛ…’]yêìù|≥, ãsêàø±\˙˝À U≤∞>± ñqï n+ >∑Hê«&û Äj·÷ ñ<√´>±\≈£î <äs¡U≤düTÔ\T #˚düT≈£îqï nuÛÑ´s¡Tú\T áHÓ\ 19q ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î Äضy√ ø±sê´\j·T+ e<ä›≈£î Vü‰»s¡T ø±yê\ì ns¡“Hé ÁbÕC…≈£îº n~Ûø±]DÏ XÀuÛ≤sêDÏ z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\T 18q ‘·eT ø±sê´\j·÷ìøÏ e∫à ø±˝Ÿ˝…≥sY rdüT≈£îyÓfi≤¢*‡+~>± dü÷∫+#ês¡T.

ˇø£ÿs√E düyÓTà˝À 104 ñ<√´>∑T\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, |òæÁãe] 18: ˇ|üŒ+<ä, bıs¡T>∑Tùde\ñ<√´>∑T\T sêh yê´|üÔ+>± áHÓ\ 20q ìs¡«Væ≤+#·qTqï ˇø£ÿs√E düyÓTà˝À 104 düØ«düT\ ñ<√´>∑T\T bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. áy˚Ts¡≈£î Ä j·T÷ìj·THé õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.$.mdt.Hêj·TT&ÉT (ãTJ®), Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù C….dæ+Vü‰#·\+ õ˝≤¢ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊU≤~Ûø±]øÏ $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T mdt.sêCÒ+Á<äbÕÁ‘√, |æ.‹s¡TeT\sêe⁄, dæôV≤#Y.es¡TDY≈£îe÷sY, mdt.sêC≤s¡y˚Twt, ¬ø.sê+u≤ãT ñHêïs¡T.

20q düyÓTà ø£˝…ø£ºsY≈£î ˇ|üŒ+<ä, bıs¡T>∑Tùde\ ñ<√´>∑T\ H√{°düT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, |òæÁãe] 18: sêh Á|üuÛÑT‘·« XÊK\T, Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düú\T, kÕúìø£ dü+düú\T, $$<Ûä kıôd’{°\˝À |üì#˚düTÔqï ˇ|üŒ+<ä, bıs¡T>∑Tùde\ ñ<√´>∑T\qT ¬s>∑T´\sY #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô áHÓ\ 20q düyÓTà #˚düTÔqï≥T¢ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·« ˇ|üŒ+<ä, bıs¡T>∑Tùde\ ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø£˙«qsY ÄsY.düTπswtu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ e<ä› düyÓTà b˛düºsYqT Ä$wüÿ]+∫ nq+‘·s¡+ $$<Ûä &çe÷+&É¢‘√ ≈£L&çq $q‹|üÁ‘êìï ø£˝…ø£ºsY kÂs¡uÛŸ>ösY≈£î n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s>∑T´\¬s’CÒwüHé, |ü<√ |”Ä؇ neT\T #˚j·÷\ì, ¬s>∑T´\sY ñ<√´>∑T\‘√ düe÷q+>± y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. &ç.kÕsTTÁ|ükÕ<é, _.eTTs¡∞, dæ+Vü‰#·\+, m+.m.Hêj·TT&ÉT, s¡$Á|ükÕ<é, {Ï.eT˝Ò¢X¯«s¡sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


•e|üP»≈£î ÁX‚wüºyÓTÆq |ü⁄cÕŒ˝Ò+{À ‘Ó\TkÕ? ãT<Ûäyês¡+ 19, |òæÁãe] 2014

eTVü ‰ •esêÁ‹ s√EH˚ ø±<ä T .. •e⁄&ç ì Á|ü ‹ s√p |ü ⁄ cÕŒ\‘√ |ü P õùdÔ |ü ~ nX¯ « y˚ T <Û ä j· ÷ >±\T #˚ d æ q |ò ü \ + \_Û d ü T Ô + ~. me¬ s ’ ‘ ˚ ø£ ˙ dü + mì$T~ |ü ⁄ cÕŒ\‘√ •e⁄ì |ü P õkÕÔ s √ yê]øÏ ¬ ø ’ ˝ ≤dü Á bÕ|æ Ô

eTVæ≤fi≤_\T¢ô|’ eTVü‰e+#·q! ø±+Á¬>dt bÕ*‘· sêcÕZ˝À¢ dü>∑+eT+~ eTTK´eT+Á‘·T\T eTVæ≤fi¯˝Ò ñ+&Ü*... eTVæ≤fi≤ ]»πs«wüHé _\T¢ #·≥ºs¡÷|ü+ <ë˝≤Ã*µ` HÓ\s√E\ ÁøÏ‘·+ ‘ê\ÿ‘√sê @◊d”d” dü<ädüT‡˝À sêVüQ˝Ÿ Á|üdü+>∑ <Ûës¡ n~. ã&ÉT\T, ÄdüT|üÁ‘·T\T, bÕs¡¢yÓT+≥T` Ç˝≤ nìï e´edüú\T, dü+düú˝À¢ eTVæ≤fi¯\≈£î düe÷q Á|üy˚X¯ neø±XÊìï ø£*ŒkÕÔeTì sêVüQ˝Ÿ yê>±›q+ #˚düTÔHêïs¡T. sêVüQ˝Ÿ yê>±›q ø£#˚]øÏ e+‘·bÕ&ÉT‘·÷ j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«|üøå±q Á|üø£≥q\ E>∑˝Ÿã+B, mìïø£\ y˚fi¯ Á|ü»\ ø£fi¯¢≈£î {À≈£îq >∑+‘·\T ø£fÒº <äTdüÔ+Á‘·+! ªnìï s¡+>±˝À¢ eTVæ≤fi¯\≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ ô|s¡>±*... |ü~ùV≤H√ ˝Àø˘düuÛÑ ø£&É|ü{Ï düe÷y˚XÊ\≈£î eTT+<äT, nC…+&Ü˝À eTVæ≤fi≤ ]»πs«wüq¢ _\T¢≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ ÇdüTÔqï≥T¢ j·T÷|”@ düsêÿs¡T ôd\$∫ÃHê, @*qyê] ∫‘·Ô+ @$T{À u…˝≤Z+˝À sêVüQ˝Ÿ Á|üdü+>∑+ düŒw”ºø£]k˛Ô+~. |ü<˚fi¯ó¢>± <˚X¯+˝À eTVæ≤fi≤uÛÑT´qï‹øÏ m+‘√ #˚XÊeTì m+‘·>± j·T÷|”@ >=|üŒ\ &É|ü ø=&ÉT‘·THêï, kÕe÷õø£+>± d”Y\ dæú‹>∑‘·T\T Vü≤è<äj·TX¯\´eTì n+‘·sê®rj·T n<Ûä´j·THê\T #ê≥T‘·THêïsTT. d”Y |ü⁄s¡Twüfl\ eT<Ûä´ ndüe÷q‘·\ ne÷qMj·T‘·qT yÓ*øÏ ‘Ó∫Ãq Ç{°e* ìy˚~ø£ Á|üø±s¡+ yÓTT‘·Ô+ 136 <˚XÊ˝À¢ Ç+&çj·÷≈£î q÷≥ˇø£{À kÕúq+ <äøÏÿ+~. e#˚à kÕs¡«Á‹ø£ düeTs¡+˝À |ü⁄qs¡~Ûø±s¡+ kÕ~Û+#êø£ #·≥ºdüuÛÑ˝À¢ 33XÊ‘·+ eTVæ≤fi≤ ]»πs«wüq¢≈£î yÓ÷ø£å+ <äøÏÿkÕÔeTì ø±+Á¬>dt #ê≥T‘√+~. kÕeT÷Væ≤ø£ »qe+#·q≈£î |üsêø±wü˜ n~. 2004 mìïø£\≈£î eTT+<äT eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ s¡÷bı+~+∫q ø±+Á¬>dt mìïø£\ Á|üD≤[ø£` eTVæ≤fi≤ ]»πs«wüq¢ô|’ sêC≤´+>∑ dües¡D\≈£î |üPìø£ eVæ≤+∫+~. 2009˝À j·T÷|”@ |ü⁄qs¡~Ûø±sêìøÏ e#êÃø£ s¡÷bı+~q e+<äs√E\ nC…+&Ü˝Àq÷ eTVæ≤fi≤ ]»πs«wüq¢≈£î #√≥T <äøÏÿ+~. <˚X¯ »HêuÛ≤˝À <ë<ë|ü⁄ dü>∑uÛ≤>∑+>± ñqï d”YeT÷s¡TÔ\ kÕe÷õø£ sê»ø°j·T Ä]úø±uÛÑT´qï‹ eP´Vü‰\ô|’` nedüsês¡ú+ ø£&Ée\ø=B› yÓTTdü*ø£˙ïfi¯ó¢ ø±s¡Ã&É+ ‘·|üŒ |ü<˚fi¯¢˝À j·T÷|”@ H˚‘ê>∑D+ ˇs¡>∑u…{Ϻ+~ @eTT+~? ªMTs¡T ˝Ò≈£î+fÒ Á|ü>∑‹ kÕ<Ûä´+ ø±<äT— eTVæ≤fi¯\≈£î kÕ~Ûø±s¡‘· ø£*Œ+#·q+‘·es¡≈£î uÛ≤s¡‘Y dü÷|üsY |üesY ø±uÀµ<äqï dü‘ê´ìï ‘êqT ø=‘·Ô>± ø£qT>=qï≥T¢ <ä+&√sê y˚düTÔqï sêVüQ˝Ÿ` |ü<˚fi¯¢ j·T÷|”@ bÕ\q eTVæ≤fi≤ ]»πs«wüq¢ dü«bÕïìï m+<äT≈£î kÕø±s¡+ #Ój·T´˝Òø£b˛sTT+<√ #Ó|üŒ>∑\sê? eT∞fl eT∞fl yÓ÷düb˛e&ÜìøÏ d”YeT÷s¡TÔ\T dæ<ä∆+>± ñHêïs¡qTø=+≥THêïsê? düe÷q‘·« uÛ≤eq≈£î sêC≤´+>∑ |”]ƒø£ yÓTT<ä\T ÁbÕ<∏ä$Tø£ Vü≤≈£îÿ\T, $<ÛäT\T, Ä<˚•ø£ dü÷Á‘ê\ <ëø± n˙ï m‘·TÔ|”≥ y˚XÊj·Tqï dü‘·´+ ãVüQXÊ sêVüQ˝Ÿ≈£î ‘Ó*j·Tø£b˛e#·TÃ! eTVæ≤fi¯\≈£î uÛ≤>∑kÕ«eT´+ ø£*Œ+∫q|ü&˚ düe÷» Á|ü>∑‹ ‘·«]‘·+>± kÕ<Ûä´|ü&ÉT‘·T+<äì nH˚yês¡T eTVü‰‘êà>±+BÛ. eTVæ≤fi≤ kÕ~Ûø±s¡‘· \øå±´ìï kÕ~Û+#ê\+fÒ, d”Y\≈£î düe÷q neø±XÊ\T, yê] m<äT>∑T<ä\≈£î eTVæ≤fi≤ kÕ~Ûø±s¡‘· n+≥÷ j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ m+‘· eP<äs¡>=&ÉT‘·THêï` ø£˙dü+ 40 #·{≤º\T d”Y\ Vü≤≈£îÿ*ï ‘=øÏÿ|üfÒº˝≤ ñHêïj·Tì 2007˝À πø+Á<ä eT+Á‹‘·«XÊK n<Ûä´j·Tqy˚T yÓ\¢&ç+∫+~. bÕ‘·ø£ #·{≤º\≈£î bÕ‘·πsdæ, ø=‘·Ô X¯‘ê_› neø±XÊ\qT n+~|ü⁄#·TÃø√e&ÜìøÏ ÄX¯>± m<äTs¡T#·÷düTÔqï d”YeT÷s¡TÔ\≈£î #˚j·T÷‘· n+~+∫, Á|ü#·Ã¤qï X¯è+K˝≤*ï ‘Ó>∑‘Ó+#˚ Á|üuÛ≤yêì«‘· #=s¡e eTH√àVü≤Hé Á|üuÛÑT‘·«+˝À ndü˝Òe÷Á‘·+ ˝Òø£b˛sTT+~. dü«‘·+Á‘· uÛ≤s¡‘êeì˝À eTVæ≤fi¯\ kÕe÷õø±]úø£ dæú‹>∑‘·T\ô|’ yÓTT≥ºyÓTT<ä{ÏkÕ]>± 1971˝À düeTÁ>∑ n<Ûä´j·Tq+ »]|æq ø£$T{° ªdüe÷q‘·«+ ~X¯>±...µ n+≥÷ ìy˚~ø£ düeT]Œ+∫ q\uÛÑj˚T´fi¯¢sTT+~. 2009˝À >∑es¡ïs¡¢ ø£$T{° #˚dæq dü÷#·q\ y˚Ts¡≈£î πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ 2012˝À n‘·T´qï‘ê~Ûø±s¡ ø£$T{°ì ø=\Te⁄ r]Ã` eTVæ≤fi¯\ dæú‹>∑‘·T\ô|’ eTs√e÷s¡T düeTÁ>∑ n<Ûä´j·THêìøÏ Ä<˚•+∫+~. á HÓ\ yÓTT<ä{Ïyês¡+Hê{Ï ø£$T{° ÁbÕ<∏ä$Tø£ ìy˚~ø£` eTVæ≤fi¯\ô|’ Væ≤+dü, Ä&É|æ\¢\ ìwüŒ‹Ô |ü&çb˛‘·T+&É≥+, Ä]úø£ kÕ«e\+ãq ˝Ò$T Á|ü<Ûëq düeTdü´\ì ì>∑TZ‘˚*Ã+~. eTVæ≤fi≤ kÕ~Ûø±s¡‘·≈£î ‘·÷≥T¢ bı&ÉTdüTÔqï á eTÚ*ø£ n+XÊ*ï |üø£ÿ≈£î HÓ{Ϻ, ]»πs«wüq¢ >±\+ |ü{Ϻ, ø±+Á¬>dt #˚düTÔqï qj·Te+#·ø£ sê»ø°j·÷ìøÏ ‹s¡kÕÿsê˝Ò >∑‹!

ø£ \ T>∑ T ‘· T +~. •e⁄ì |ü P »≈£ î ñ|ü j Ó ÷ –+#˚ |ü ⁄ e⁄«\T yê&ç b ˛j˚ T $>± ñ+&É ≈ £ L &É < ä T . ø° ≥ ø±&É T \‘√ ø=s¡ ø £ ã &ç q $>± ñ+&˚ $ •e |ü P »≈£ î |ü ì øÏ s êe⁄. n˝≤π > Ç‘· s ¡ T \ |ü P ‘√≥˝À |ü P ∫q |ü ⁄ e⁄«\qT

<=+>∑ ‘ · q +>± rdü T ≈£ î e∫à |ü P õùdÔ |ò ü * ‘· + ø£ ì |æ + #· < ä T . Ç+ø± bÕ|ü + ø£ \ T>∑ T ‘· T +~. •e|ü P »≈£ î ns¡ D ´+˝À |ü P ∫q |ü ⁄ e⁄«\≈£ î n‘· ´ +‘· ÁbÕeTTK´‘· ñ+≥T+~. >∑ H ˚ ï s¡ T , bı>∑ & É , õ˝Ò ¢ & É T , ñyÓ T à‘· Ô ,

ø£ * >=≥Tº , ô|<ä › e TT\ø£ , ‘Ó \ ¢ ~ +f… q , ø£ ≥ ¢ r >∑ |ü ⁄ e⁄«\T, nXÀø£ | ü ⁄ e⁄«, eT+<ës¡ + , $wü ß í Á ø±+‘· , »$Tà, e÷π s &É T <ä fi ≤\T, ≈£ î dü T eT|ü P e⁄\‘√ •e|ü P » #˚ j · T e#· T Ã. Ç+ø± ≈£ î +≈£ î eT|ü P e⁄, mÁs¡ ø £ \ Te\T, ˙*|ü P \T, >∑ T ˝≤_, HÓ $ Tà|ü P \T, ñ‘· Ô π s DÏ , ‘êeTs¡ , C≤õ, #Ó + >∑ \ Te, dü + ô|+>∑ , e{Ï º y ˚ s ¡ T |ü P \T, q+~es¡ ú q +, Hê>∑ π ø dü s ¡ + , bıqï, |ü # · > √]+≥, ‘· T $Tà, y˚ T &ç , »j· T +‹, eT˝… ¢ , yÓ ÷ <ä T >∑ •e|ü P »≈£ î Á|ü X ¯ d ü Ô y Ó T Æ q eì |ü + &ç ‘ · T \T n+≥THêïs¡ T .

kÕÿ≥¢+&é ]|òü¬s+&É+.. j·TT.¬ø ªbÂ+&éµ bÕ∫ø£ bÂ+&é ôdº]¢+>¥ qT ø£¬s˙‡>± e<äT\Tø√yê*‡ eùdÔ kÕÿ≥¢+&é ø=‘·Ô ø£¬s˙‡ì @sêŒ≥T #˚düTø√e&É+ >±˙ ˝Ò<ë j·T÷s√ CÀHé ˝À #˚s¡&É+ <ë«sê j·T÷s√qT ø£¬s˙‡>± #˚düTø√e&É+ >±˙ #˚j·÷*‡ ñ+≥T+~. nsTT‘˚ kÕÿ≥¢+&é H˚‘·\T j·T÷s√ CÀHé ˝À #˚s¡&ÜìøÏ dæ<ä∆+>± ˝Òs¡T. j·T÷s√|æj·THé j·T÷ìj·THé ˝À ˇø£ dü«‘·+Á‘· düuÛÑ´ <˚X¯+>± ñ+&É&ÜìøÏ e÷Á‘·y˚T yês¡T yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. ø±˙ bÂ+&é ø£¬s˙‡ì ø√˝ÀŒsTTq≥¢sTT‘˚ kÕÿ≥¢+&é Ä]∆ø£ e´edü∆ ø=ìï Ä]∆ø£ ≈£î<äT|ü⁄\qT m<äTs√ÿyê*‡ edüTÔ+~. n+<äTø£ì j·TT.¬ø‘√ ø£¬s˙‡ j·T÷ìj·THé >± ñ+&É&Üìπø kÕÿ≥¢+&é H˚‘·\T yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. dü]>±Z á bÕ∫ø£H˚ j·TT.¬ø H˚‘·\T Á|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. kÕÿ≥¢+&é˝À Á|ü<Ûëq u≤´+≈£î\ ø±s¡´ø £˝≤bÕ\T ø=‘·Ô ø£¬s˙‡øÏ e÷s¡&ÜìøÏ dæ<ä∆+ >± ˝Òe⁄. <ëìøÏ ã<äT\T m&çHé ãs√ (kÕÿ≥¢+&é sê»<Ûëì) qT+&ç ‘·eT πø+Á<ä ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT \+&ÉHé ≈£î e÷s¡TÃø√e &Üìπø yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·Tqï≥T¢>± yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. á H˚|ü<Ûä´+˝À j·TT.¬ø Ä]∆ø£ eT+Á‹ C≤sY® ˇk˛“sYï ªbÂ+&éµ $wü j·T+˝À #˚dæq Á|üø£≥qqT kÕÿ≥¢+&é H˚‘·\T rÁe+>± K+&çdüTÔHêïs¡T. bÂ+&é ôdº]¢+>¥qT ø=‘·Ô <˚X¯+ kÕÿ≥¢+&é ‘√ |ü+ #·Tø√&ÜìøÏ n+^ø£]+#·ø£b˛‘˚ j·TT.¬ø n|ü⁄Œ*ï ‘êeTT |ü+#·T≈£îH˚~ ˝Ò<äì kÕÿ≥¢+&é dü«‘·+Á‘·‘·≈£î #Ûê+|æj·THé >± uÛ≤$düTÔqï n˝…ø˘‡ kÕ\à+&é ôV≤#·Ã]ø£ C≤Ø #˚XÊs¡T. bÂ+&é ô|’q j·TT.¬ø ≈£î

m+‘· Vü≤≈£îÿ ñ+<√ kÕÿ≥¢+&é ≈£î ≈£L&Ü n+‘˚ Vü≤≈£îÿ ñ+<äì ø±ã{Ϻ j·TT.¬ø H˚‘·\T ‘·eT m‘·TÔ>∑&É\T e÷qTø√yê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ªªkÕÿ≥¢+&é Á|ü»\qT u…~]+#·&É+, sö&ûsTT»+ #Ó˝≤sTT+#·&É+ <ë«sê ‘·eT |üì kÕ~Û+#·&ÜìøÏ {ÀØ\ (ø£q‡πs«{Ïyé bÕغ) H˚‘·è‘·«+˝Àì Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üj·T‹ïk˛Ô+~. ø±˙ ôdº]¢+>¥ ô|’ j·÷»e÷Hê´ìøÏ yês¡T #˚düTÔqï Á|üj·T‘êï\T yê]πø m<äTs¡T ‹s¡>∑&É+ ‘·<Ûä´+. kÕÿ≥¢+&é yê´|æ‘·+>± Á|ü»\T yê] m‘·TÔ>∑&É\qT ‹|æŒø=&É‘ês¡T. bÂ+&é ô|’ C≤sY® ˇk˛“sYï ≈£î m+‘· Vü≤≈£îÿ ñ+<√ ‘·eT≈£L n+‘˚ Vü≤≈£îÿ ñ+<äì kÕÿ≥¢+&é Á|ü»\≈£î ‘Ó\TdüTµµ nì kÕÿ{Ïwt H˚wüq˝Ÿ bÕغ (mdt.mHé.|æ) H˚‘· ≈£L&Ü nsTTq kÕ\à+&é ôV≤#·Ã]+#ê&ÉT. kÕÿ≥¢+&é dü«‘·+Á‘· <˚X¯+>± e÷sê˝≤ ˝Ò<ë nqï n+X¯+ô|’ ôdô|º+ãsY 18, 2014 ‘˚Bq

≈£î¢|üÔ+>± #ÓbÕŒ\+fÒ ‘ê‘êÿ*ø£+>± Ks¡TÃ\T >∑&ÉT|ü⁄ø√e&ÜìøÏ Á|ü‹bÕ~+#˚ ã&Ó®{Ÿ H˚ y√{Ÿ`ÄHé`nøö+{Ÿ n+{≤s¡T. kÕ<Ûës¡D+>± mìïø£\ dü+e‘·‡s¡+˝À y√{Ÿ`ÄHé`nøö+{Ÿ ã&Ó®{Ÿ nedüs¡+ edüTÔ+~. |üP]Ô kÕ∆sTT kÕ<Ûës¡D ã&Ó®{Ÿ ÄyÓ÷~+#ê\+fÒ düuÛÑ˝À¢ dü+‘·è|æÔø£s¡+>± #·s¡Ã\T »s¡>±*. á #·s¡Ã\˙ï eTT–j·÷\+fÒ düeTj·T+ rdüT≈£î+≥T+~. ø=‘·Ô ã&Ó®{Ÿ dü+e‘·‡s¡+ e#˚ÃdüTÔ+~. á ˝À|ü⁄ mìïø£\T eTT–dæ ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe#·TÃ. bÕ‘· Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô ã&Ó®{Ÿ Á|üy˚X¯ô|&ç‘˚ yê] $<ÛëHê\qT ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ÷j·÷*‡q |ü]dæ∆‹ edüTÔ+~. á |ü]dæ∆‹ì ‘·|æŒ+#·&ÜìøÏ mìïø£\ dü+e‘·‡s¡+˝À y√{Ÿ`ÄHé`nøö+{Ÿ qT Á|üuÛÑT‘ê«\T ÄÁX¯sTTkÕÔsTT. Á|üuÛÑT‘·«+ <˚X¯ Ä<ëj·T+, s¡TD≤\qT ªø£Hê‡*&˚f…&é |òü+&é Ä|òt Ç+&çj·÷µ˝À ñ+#ê\ì sêC≤´+>∑+ ìπs›•+∫+~. Bì˝À qT+&ç ì<ÛäT\T rj·÷\+fÒ bÕs¡¢yÓT+≥T nqTeT‹ ø±yê*. ã&Ó®{Ÿ dü+e‘·‡s¡+˝À ø=+‘· uÛ≤>±ìøÏ dü]|ü&Ü Ks¡TÃ\≈£î >±qT bÕs¡¢yÓT+≥T z≥TqT Á|üuÛÑT‘·«+ ø√s¡T‘·T+~. Ç<˚ y√{Ÿ`ÄHé`nøö+{Ÿ. kÕ<Ûës¡D+>± ã&Ó®{Ÿ nH˚~ @Á|æ˝Ÿ qT+&ç e÷]à es¡≈£î 12 HÓ\\ bÕ≥T e#˚à Ä<ëj·÷ìï ˝…ø£ÿ >∑{Ϻ, <ëìï m˝≤ Ks¡Tà #˚kÕÔs√ $e]düTÔ+~. Ks¡TÃ\≈£î dü]b˛qT Ä<ëj·T+ ˝Ò<äì uÛ≤$ùdÔ n˝≤ ˝Òì yÓTT‘·Ô+ m˝≤ |üP&ÉTÑês√ #ÓãT‘·T+~. Á|ü|ü+#· u≤´+≈£î, ◊.m+.m|òt \ eTT+<äT <˚Væ≤ n+{≤sê ˝Òø£

]|òü¬s+&É+ »s¡>∑qT+~. Ç+<äT˝À 16 dü+. ej·TdüT <ë{Ïqyês¡T n+<äs¡÷ z≥T y˚j·TqTHêïs¡T. nq>± 40 \ø£å\eT+~ z≥T y˚kÕÔs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. $&çb˛e&Üìπø kÕÿ{Ÿ Á|ü»\T z≥T y˚ùdÔ j·TT.¬ø ‘√ 307 dü+e‘·‡sê\ ã+<Ûëìï ‘Ó+#·T≈£îqïyês¡T ne⁄‘ês¡T. >∑‘· >∑Ts¡Tyês¡+ (|òæÁãe] 13) C≤]® ˇk˛“sYï Á|üø£≥q #˚dæ+<ä>∑Zs¡Tï+&ç ‘êC≤ >∑˝≤{≤ yÓTT<ä\sTT+~. dü«‘·+Á‘·+>± ñ+&É&Üìπø kÕÿ≥¢+&é ìs¡ísTT+#·T≈£î+ fÒ yês¡T bÂ+&é ì e<äT\Tø√yê*‡ ñ+ ≥T+<äì ˇk˛“sYï Á|üø£{Ï+#ês¡T. kÕÿ≥¢+ &é $&çb˛≈£î+&Ü n&ÉT¶ø√e&Üìπø ˇk˛“sYï ªbÂ+&éµ bÕ∫ø£ $dæsê&Éì n+‘·sê®rj·T |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. á <Óã“‘√ kÕÿ{≤¢+&é Á|ü»\T dü«‘·+Á‘· Á|üø£≥q≈£î e´‹πsø£+>± z≥T y˚kÕÔs¡ì ˇk˛“sYï qeTTà‘·THêïs¡ì yê] n_ÛÁbÕj·T+. ªªdæ.&ç ø£˝…ø£åHé ‘·s¡Vü‰˝À ¬s+&ÉT <˚XÊ\

eT<Ûä´ |ü+|üø£+ »s¡>∑&ÜìøÏ bÂ+&é nH˚~ ÄdæÔ @$÷ ø±<äTµµ nì C≤sY® ˇk˛“sYï >∑‘· >∑Ts¡Tyês¡+ #˚dæq Á|üø£≥q˝À yê´U≤´ì+#ês¡T. ôdº]¢+>¥ ø£¬s˙‡ kÕÿ≥¢+&é ø£¬s˙‡>± ñ+#·&ÜìøÏ n+^ø£]ùdÔ n~ j·TT.¬ø Ä]∆ø£ e´edü∆πø ñ|üjÓ÷>∑+ nì kÕÿ≥¢+&é H˚‘·\T #ÓãT‘·THêïs¡T. ø£+ô|˙\T, <Ûäìø£esêZ\ es¡≈£î #·÷ùdÔ Ç~ ì»+ ≈£L&Ü. ñeTà&ç ø£¬s˙‡ e\¢ ñ|üjÓ÷>∑+ nH˚ 17 ◊s√bÕ <˚XÊ\T ªj·T÷s√µ ø£¬s˙‡ @sêŒ≥T #˚düT≈£îì C≤rj·T ø£¬s˙‡\qT s¡<äT› #˚düT≈£îHêïsTT. düs¡T≈£î\ neTàø±ìøÏ uÖ>√[ø£ dü]Vü≤<äT›\T ˝Ò≈£î+&Ü #˚düTø√e&É+ <ë«sê e÷¬sÿ{Ÿ qT $düÔ]+#·Tø√e&É+, düs¡T≈£î\ neTàø±\T ô|+#·Tø√e&É+ ñeTà&ç ø£¬s˙‡ Á|ü<Ûëq \ø£å´+. nsTT‘˚ á Áø£eT+˝À Á|ü<Ûëq+>± \_› bı+<˚B ø£+ô|˙\T e÷Á‘·y˚T. |üqTï\T ˝Ò≈£î+&Ü #˚düTø√e&ÜìøÏ ñeTà&ç ø£¬s˙‡ |ü≥¢ yÓTT>∑TZ #·÷ù| ø£+ô|˙\T dü]Vü≤<äT›\≈£î nr‘·+>± ø±]à≈£î\T, ñ<√´>∑T\qT nqTeT‹+#· &ÜìøÏ e÷Á‘·+ ˇ|ü⁄Œø√e⁄. j·TT.¬ø Ä]∆ø£ e´edü∆˝À kÕÿ≥¢+&é Ä]∆ø£ e´edü∆ <ë<ë |ü⁄ 10e e+‘·T ñ+≥T+~. kÕÿ≥¢+&é Ä]∆ø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T \+&ÉHé ‘√q÷, ôdº]¢+>¥ ‘√q÷ uÛ≤Ø yÓTT‘·Ô+˝À eTT&ç |ü&ç ñ+~. kÕÿ≥¢+&é Ä]∆ø£ e´edü∆qT Á<äe´|üs¡+>± |üs¡´y˚øÏå+#˚~ j·TT.¬ø Á|üuÛÑT‘·«y˚T. kÕÿ≥¢+&é düeTTÁ<ä »˝≤˝À¢ #·eTTs¡T yÓ*øÏ rdüTÔqï~, ìs¡«Væ≤düTÔqï~ ≈£L&Ü Á|ü<Ûëq+>± j·TT.¬ø Á|üuÛÑT‘·«y˚T. kÕÿ≥¢+&é˝À n‹ ô|<ä› u≤´+≈£î sêj·T˝Ÿ

y√{Ÿ`ÄHé`nøö+{Ÿ n+fÒ? e÷¬sÿ{Ÿ qT+&ç s¡TD≤\T ùdø£]kÕÔsê ˝Òø£ ø=‘·Ô |üqTï\T y˚dæ Ä<ëj·T+ ô|+#·T≈£î+{≤sê ‘·~‘·s¡ $esê\T |üP]Ô kÕ∆sTT ã&Ó®{Ÿ ˝À ñ+{≤sTT. y√{Ÿ`ÄHé`nøö+{Ÿ ã&Ó®{Ÿ ˝À ñ+&˚~ πøe\+ Ks¡TÃ\ ˝…ø£ÿ˝Ò. mìïø£\T eTT–dæ ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘·«+ u≤<Ûä´‘·\T #˚|üfÒºes¡≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·\ô|{Ϻq Ks¡TÃ\≈£î bÕs¡¢yÓT+≥T ÄyÓ÷<ëìï Á|üuÛÑT‘·«+ ø√s¡T‘·T+~. Bìô|’q #·s¡Ã˝ÒM ô|<ä›>± »s¡>∑e⁄. düuÛÑ˝À¢ ÄyÓ÷<ëìøÏ düeTj·T+ ≈£L&Ü rdüTø√s¡T. kÕ<Ûës¡D+>± y√{Ÿ`ÄHé`nøö+{Ÿ qT ¬s+&ÉT HÓ\\≈£î ÄyÓ÷~kÕÔs¡T. mìïø£\T eTT–dæ ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&É&ÜìøÏ Ç+ø± düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+<äì uÛ≤$ùdÔ á ¬s+&ÉT HÓ\\ ø±˝≤ìï bı&ç–+#·Tø√e#·TÃ. bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ\ ¬s+&ÉT ôdwüq¢ eT<Ûä´ ø±\+ 6 HÓ\\≈£î $T+#·>∑÷&É<äT. ø±ã{Ϻ y√{Ÿ`ÄHé`nøö+{Ÿ ≈£L&Ü 6 HÓ\\≈£î $T+∫ bı&ç–+#·≈£L&É<äT. Ä ˝À|ü⁄ |üP]Ô ã&Ó®{Ÿ qT Á|üy˚X¯ô|{≤º*. ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘·«+ e#êÃø£ y√{Ÿ`ÄHé`nøö+{Ÿ qT |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£î+≥÷ |üP]Ô kÕ∆sTT ã&Ó®{Ÿ qT Á|ü‹bÕ~düTÔ+~. bÕ‘· Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ˇø£ |òædüÿ˝Ÿ bÕ¢Hé (Ä<ëj·T`e´j·T |ü<Ûäø£+), ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eTs=ø£ |òædüÿ˝Ÿ bÕ¢Hé

ñ+&=#·TÃ. me¬se]øÏ m+‘· πø{≤sTT+#ê*, @ XÊK≈£î m+‘· Ks¡Tà ô|{≤º* ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ _ÛHêï_ÛÁbÕj·÷\T ñ+&Ée#·TÃ. mìïø£\ dü+. ˝À bÕ‘· Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô kÕ∆sTT ã&Ó®{Ÿ Á|üy˚X¯ô|&ç‘˚ bÕ‘· Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q |òædüÿ˝Ÿ bÕ¢Hé qT ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ã\e+‘·+>± s¡T~›q≥T¢ ne⁄‘·T+~. Ç~ Á|üC≤kÕ«eT´ e´edü∆qT nee÷q|üs¡#·&É+ ne⁄‘·T+<ä˙, ô|<ä› eTqTwüß\T e´eVü‰]+#ê*‡q |ü<ä∆‹ ø±<ä˙ ˇø£ kÕ<Ûës¡D ne>±Vü≤q. |üP]Ô kÕ∆sTT ã&Ó®{Ÿ ˝À Á|ü‘·´ø£å |üqTï˝À¢ e÷s¡TŒ\T #˚jÓTT#·TÃ. y√{Ÿ`ÄHé`nøö+{Ÿ ã&Ó®{Ÿ ˝À Ä neø±X¯+ ñ+&É<äT. m+<äTø£+fÒ Á|ü‘·´ø£å |üqTï˝À¢ #˚ùd e÷s¡TŒ\qT ô|ò’HêHé‡ _\T¢‘√ ø£*|æ ÄyÓ÷~+#ê*‡ ñ+≥T+~. ô|ò’HêHé‡ _\T¢ n+fÒ |üP]Ô kÕ∆sTT ã&Ó®{Ÿ ø£qTø£ Á|ü‘·´ø£å |üqTï\qT j·T<Ûë$~Û>± ø=qkÕ–kÕÔs¡T. |üs√ø£å |üqTï˝À¢ ø=ìï e÷s¡TŒ\T #˚j·Te#·TÃ. ñ<ëVü≤s¡DøÏ yêVü≤Hê\ ô|’q y˚ùd m¬ø’‡CŸ |üqTï 12% qT+&ç 8%øÏ ‘·–ZdüTÔHêïeTì á s√E ã&Ó®{Ÿ ˝À Ä]∆ø£ eT+Á‹ |æ.∫<ä+ãs¡+ #ÓbÕŒs¡T. nq>± Ä y˚Ts¡≈£î yêVü≤Hê\ <Ûäs¡\T ‘·>∑TZ‘êsTT. (ø±s¡T ø=H˚ $ìjÓ÷>∑<ës¡T&ç qT+&ç ]f…’˝Ÿ neTàø£+<ës¡T

u≤´+ø˘ Ä|òt kÕÿ≥¢+&é. Bì ø±s¡´ø£˝≤ bÕ\T ≈£L&Ü \+&ÉHé Á<äe´ πø+Á<ä+‘√ eTT&ç|ü&ç ñHêïsTT. bÂ+&é ôdº]¢+>¥ ø£¬s˙‡ì kÕÿ≥¢+&é bı+<ä˝Òì |üø£å+˝À ‘·q πø+Á<ä ø±sê´\j·÷ìï m&çHé ãs√ qT+&ç \+&ÉHé ≈£î e÷s¡TÃø√e\dæq nedüs¡+ edüTÔ+<äì $X‚¢wü≈£î\T uÛ≤$düTÔ Hêïs¡T. ‘·<ë«sê bÂ+&é yê´bÕsêìï ø√˝ÀŒ≈£î+&Ü n~ #·÷düTø√>∑\T>∑T ‘·T+~. ˝≤sTT&é u≤´+øÏ+>¥ Á>∑÷|t ≈£L&Ü <ë<ë|ü⁄ Ç<˚ |ü]dæ∆‹. kÕÿ≥¢+&é $&çb˛‘˚ j·TT.¬ø s¡TD≤\˝À ø=+‘· uÛ≤>∑+ ø√˝ÀŒe \dæ ñ+≥T+<äì eT<äT|ü⁄<ës¡T\T ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À uÛÑj·T|ü&ܶs¡T. nsTT‘˚ j·TT.¬ø s¡TD≤\T yÓTT‘·Ô+ (1.2 Á{Ï*j·THé &Ü\s¡T¢) ‘êy˚T #Ó*¢kÕÔeTì j·TT.¬ø Áf…»Ø #Ó|üŒ&É+‘√ <ëì Á|üuÛ≤e+ e÷¬sÿ≥¢ ô|’ |ü&É˝Ò<äT. j·TT.¬ø Áf…»Ø Á|üø£≥q≈£î ns¡∆+ n|ü⁄Œ\T yÓTT‘·Ô+ j·TT.¬ø uÛÑ]düTÔ+<äì ø±<äT. $&çb˛j˚T dü+<äs¡“¤+˝À kÕÿ≥¢+&é yê{≤>± e#˚à s¡TD≤\qT edü÷\T #˚ùd u≤<Ûä´‘· ≈£L&Ü ‘êH˚ rdüT≈£î+{≤qì j·TT.¬ø Áf…»Ø #ÓãT‘·Tqï≥T¢ ns¡∆+. nq>± ãTTD u≤+&É¢ #Ó*¢+|ü⁄\T kÕÿ≥¢+&é Áf…»Øì ÄÁX¯sTT+#ê*‡q nedüs¡+ eT<äT|ü⁄<ë s¡T\≈£î ñ+&É<äT. kÕÿ≥¢+&é e÷Á‘·+ ‘·q ãTTD yê{≤qT j·TT.¬ø Áf…»ØøÏ #Ó*¢ düTÔ+~. C≤]® ˇk˛“sYï Á|üø£≥q Á|üuÛ≤e+ kÕÿ≥¢+&é Á|ü»\ô|’ ‘·≈£îÿe ñ+&ÉuÀ<äT. á Á|üuÛ≤yêìï dü«‘·+Á‘·+ ø√s¡T≈£î+≥Tqï bÕغ\T m˝≤ n~Û>∑$TkÕÔjÓ÷ y˚∫ #·÷&Ü*‡ ñ+~. ` |òæ#·sY‡ &Ódtÿ

<ë«sê |üs√ø£å+>± πø+Á<ä+ edü÷\T #˚ùd |üqTï >∑qø£ m¬ø’‡CŸ |üqTï |üs√ø£å |üqTï.) mìïø£\ dü+e‘·‡s¡+˝À K∫Ñ·+>± y√{Ÿ`ÄHé`nøö+{Ÿ ã&Ó®{Ÿ e÷Á‘·y˚T ô|{≤º\qï ìj·TeT+ @$÷ ˝Ò<äT. sêC≤´+>∑ ìã+<Ûäq\T ≈£L&Ü @$÷ ˝Òe⁄. Ç~ πøe\+ bÕ\≈£î\ $y˚ø±ìøÏ dü+ã+~Û+∫q e´eVü‰s¡+. ø=+‘·eT+~ y√{Ÿ`ÄHé`nøö+{Ÿ ã&Ó®{Ÿ nHêï eT<Ûä´+‘·s¡ ã&Ó®{Ÿ nHêï ˇø£fÒ nì #ÓãT‘ês¡T. ø±˙ n~ ì»+ ø±<äT. y√{Ÿ`ÄHé`nøö+{Ÿ ˝À πøe\+ Ks¡TÃ\ ˝…ø£ÿ˝Ò ñ+{≤sTT. eT<Ûä´+‘·s¡ ã&Ó®{Ÿ ˝À dü<äs¡T eT<Ûä´+‘·s¡ ø±\+˝Àì Ä<ëj·÷\T ≈£L&Ü ø£*dæ ñ+{≤sTT. ø±ã{Ϻ |üP]Ô kÕ∆sTT kÕ<Ûës¡D ã&Ó®{Ÿ ø±≈£î+&Ü y√{Ÿ`ÄHé`nøö+{Ÿ ã&Ó®{ŸqT Á|üy˚X¯ô|≥º&ÜìøÏ ø±s¡D≤\T Ç˝≤ #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ. |üP]Ô kÕ∆sTT ã&Ó®{Ÿ qT #·]Ã+∫ ÄyÓ÷~+#·&ÜìøÏ bÕ‘· Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düeTj·T+ ñ+&É<äT. ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&ç |üP]Ô ã&Ó®{Ÿ ÄyÓ÷~+#˚˝À|ü⁄ Ks¡TÃ\T >∑&Éyê*. @j˚T e÷sêZ\ <ë«sê Ä<ëj·T+ bı+<ë˝À, yê{Ïì m˝≤ Ks¡Tà #˚j·÷˝À ìs¡ísTT+#·T≈£îH˚ düVü≤» n~Ûø±s¡+ ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘ê«ì<˚ ‘·|üŒ bÕ‘· Á|üuÛÑT‘ê«ì~ ø±<äT. bÕ‘· Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHê\qT ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ yÓ÷|ü&É+ dü¬s’q Á|üC≤kÕ«$Tø£ |ü<ä∆‹ ø±<äT. ã&Ó®{Ÿ bÕ¢Hé ˝Ò<ë |òædüÿ˝Ÿ bÕ¢Hé $wüj·T+˝À bÕ‘·`ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘ê«\ eT<Ûä´ ‘˚&Ü\T ñ+{≤sTT. ` |òæ#·sY‡ &Ódtÿ

ª‘Ó\+>±Dµ.. _.C….|æøÏ Ä≥edüTÔe⁄ ‘Ó\+>±D _\T¢ ô|’q πø_HÓ{Ÿ ø£düs¡‘·TÔ |üPs¡ÔsTT´ _\T¢ s¡÷|ü+˝À bÕs¡¢yÓT+≥T˝À Á|üy˚•düTÔqï ‘·s¡TD+˝À _.C….|æ Çø£ ‘·q ndü\T s¡÷|ü+ #·÷|ü&É+ ÁbÕs¡+_Û+∫+~. sê»ø°j·T kÕ«s¡∆ Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+ ø±+Á¬>dt Hê≥ø±\T Ä&ÉT‘·Tqï≥T¢ Äs√|ædü÷Ô e∫Ãq _.C….|æ ‘êqT dü«j·T+>± $$<Ûä >=+‘·T\‘√ e÷{≤¢&É&É+ ÁbÕs¡+_Û+∫+ ~. ˇø£yÓ’|ü⁄ uÒwüs¡‘·T eT<䛑·T nì #ÓãT ‘·÷H˚ d”e÷+Á<Ûä≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì ø=‘·Ô>± nqT|ü\¢$ n+<äT≈£î+~. _.C….|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT sêCŸ Hê<Ûé ª_\T¢≈£î eT<䛑·T Ç∫à rs¡‘ê+µ nì Á|üø£{ÏdüTÔ+&É>±H˚ m˝Ÿ.¬ø.n<ë«˙ ªÇ˝≤+{Ï ‘·|ü⁄Œ\ ‘·&Éø£ _\T¢≈£î eT<䛑·T m˝≤ ÇkÕÔ+µ nì Á|ü•ï+#·&É+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. düTcÕà dü«sêCŸ >±s¡sTT‘˚ d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\ <ä>∑Zs¡ ˇø£ e÷≥, ‘Ó\+>±D H˚‘·\ e<ä› eTs=ø£ e÷≥ #ÓãT‘·THêïs¡ì |üÁ‹ø£\T yÓ\¢&ç #˚XÊsTT. _\T¢qT ˝Àø˘ düuÛÑ˝À

Á|üy˚X¯ô|≥º˝Ò<äì düTwüà Á|üuÛÑè‘·T\T Á|üø£{Ï+#·>± Çø£ ‘Ó\+>±D _\T¢qT e~* y√{Ÿ`ÄHé`nøö+{Ÿ øÏ yÓfi¯fl&É+ ñ‘·ÔeT+ nì n<ë«˙ eTTø±ÔsTT+#ês¡T. Ms¡+<ä]ø° nr‘·+>± ªÄ+Á<Ûä Á|ü»\‘√ Ä&ÉT≈£î+≥THêïs¡Tµ n+≥÷ qπs+Á<ä

yÓ÷&ç eTs√ yê<äq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. <ë<ë|ü⁄ |ü<˚fi¯fl bÕ≥T ø±+Á¬>dt Ä&çq Ä≥\˙ï >∑‘· yês¡+ s√E˝À¢H˚ _.C….|æ Ä&ç+<ä+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<˚yÓ÷. d”kÕ ã\¢ ‘·s¡Vü‰˝À ‘Ó\+>±D _\T¢qT øÏ+<äø° $÷<äø° ‘=≈£îÿ‘·÷

Ä&ÉT≈£î+≥Tqï _.C….|æ yÓ’K] yÓqTø£ ª‘êeTT ≈£L&Ü M\sTTq+‘· sê»ø°j·T \_› bı+<ë\qï eP´Vü≤+µ <ë– ñ+<äqï~ düŒwüºy˚T. ‘Ó\+>±D yê>±›q+, neT\T <ë«sê sê»ø°j·T \_› bı+<äT‘·Tqï|ü⁄&ÉT ‘êeTT e÷Á‘·+ ø±+Á¬>dtøÏ Ä neø±X¯+ m+<äTøÏyê«\ qï~ _.C….|æ yê<äq ø±e#·TÃ. á yê<äq düããT>±H˚ ø£ì|æ+∫Hê <ëìe\¢ ÇHêï fi¯Sfl n~ #·÷|æq ô|<ä› eTìwæ yÓ’K] >∑+>∑˝À ø£*dæb˛e&Éy˚T »q+ ‘Ó\TdüT ø√yê*‡q $wüj·T+. m˝≤+{Ï >=&Ée\T ˝Ò≈£î+&Ü eT÷&ÉT sêÅcÕº\T @s¡Œ]#ê+ nì ‘·s¡#·T>± #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ _.C….|æ ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï >=&Ée˝À¢ ‘êq÷ bÕÁ‘· b˛wæk˛Ô+~. >=&Ée #˚ùd ø±+Á¬>dt d”e÷+Á<Ûä düuÛÑT´\qT düôdŒ+&é #˚ùdÔ ˇ|ü⁄Œø√+ n+≥÷H˚ >=&Ée »s¡≈£îÿ+&Ü düuÛÑ q&çùdÔH˚ _\T¢≈£î eT<䛑·T ÇkÕÔ+ n+≥÷ ªy˚*πøùdÔ ø±*øÏ, ø±*πøùdÔ y˚*øϵ yÓ’K] ne\+_k˛Ô+~.

ô||üŒsY ÅùdŒ ñ<ä+‘·+ ‘·sê«‘· ª_\T¢qT Á|üy˚X¯ô|{≤º+. Çø£ n~ bÕs¡¢yÓT+≥T ÄdæÔµ nì ¨yéT eT+Á‹ wæ+&˚ e÷≥*ï nø£åsê˝≤ bÕ{ÏdüTÔHêïsê nqï≥T¢>± dü<äs¡T _\T‘√ _.C….|æ Ä≥\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. á s√E (|òæÁãe] 17) bÕs¡¢yÓT+≥T ˝≤;˝À¢ k˛ìj·÷ >±+BÛ, yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT ‘ês¡dü|ü&ܶs¡≥. á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó\+>±D _\T¢≈£î eT<䛑·T Çyê«\ì k˛ìj·÷ ø√s¡>± yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT ªe÷ dües¡D\≈£î ˇ|ü⁄Œ≈£î+fÒ H˚ eT<䛑·Tµ nì wüs¡‘·T $~Û+#ês¡ì ‘Ó\T>∑T #ÛêHÓfi¯ó¢ #ÓãT‘·THêïsTT. e÷ dües¡D\≈£î ˇ|ü⁄Œ≈£îHêï ˝Ò≈£îHêï _\T¢≈£î eT<䛑·T Ç#˚ÃB U≤j·T+ nì ns¡TDY C…’{°¢ #Ó|æŒq≥T¢ eT÷&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ {Ï.&ç.|æ H˚‘· <äj·÷ø£sY ¬s&ç¶, {Ï._.C….|æ H˚‘· øÏwüHé ¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. _.C….|æ kÕº+&ÉT e÷]q{≤¢, ø±q{≤¢ nqï~ ‘Ó*j·T≈£î+~. ` |òæ#·sY‡ &Ódtÿ


ª‘Ó\+>±D≤~µ <äXÊu≤›\ ñ<ä´eT+ : wæ+&Ó˝Àø˘düuÛÑ˝À ª_\T¢µô|’ #·s¡Ã ÁbÕs¡+uÛÑ+ ãT<Ûäyês¡+ 19, |òæÁãe] 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, |òæÁãe] 18: bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ\T eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ¬s+&ÉT ì$TcÕ˝À¢H˚ sê»´düuÛÑ yêsTT<ë |ü&ç+~. düuÛÑ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq yÓ+≥H˚ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q düuÛÑT´\T sê»´düuÛÑ #Ó’s¡àHé Vü≤MT<é nHê‡Ø

d”e÷+Á<Ûä m+|æ\ô|’ J$‘· ø±\+ ìùw<Ûä+ $~Û+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, |òæÁãe] 18: bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À sêh Á|üC≤kÕ«eT´ e´edüúqT nÁ|ü‹wüºbÕ\T #˚dæq m+|æ \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ d”e÷+Á<Ûä m+|æ\qT J$‘· ø±\+ sê»ø°j·T neø±XÊ\T ˝Ò≈£î+&Ü ìùw~Û+#ê\ì m+mdt|æ sêh H˚‘· Äq+<äsêe⁄ e÷~>∑ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. uÛ≤s¡‘· Á|üC≤kÕ«e÷´ìπø eT#·Ã‘Ó#êÃs¡Hêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq düeTj·T+˝À m+|æ\ô|’, d”Œø£sYô|’ ô||üŒsY ÁùdŒ Á|üjÓ÷–+∫ rÁe >∑+<äs¡>√fi≤ìøÏ ø±s¡DyÓTÆq m+|æ \>∑&ÉbÕ{Ïì, Ç‘·s¡ d”e÷+Á<Ûä m+|æ\qT uÛÑ$wü´‘Y\qT uÛÑ$wü´‘Y˝À m˝≤+{Ï sê»ø°j·T |ü<äe⁄\T #˚|ü≥º≈£î+&Ü ìùw~Û+#ê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü|ü+#· <˚XÊ\˙ï uÛ≤s¡‘· Á|üC≤kÕ«e÷´ìï >ös¡$kÕÔj·Tì, Ç˝≤+{Ï <˚X¯+˝À bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ‘·|ü⁄Œ>± Á|üe]Ô+#·&É+ dü¬s’+~ ø±<äì Äj·Tq Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T.

neTTà≈£îqï |ü‹ÔøÏ n~Ûø£ <Ûäs¡ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, |òæÁãe] 18: Äs¡T>±\+ ø£wæº+∫ |ü+≥ kÕ>∑T#˚dæq nqï<ë‘·≈£î eT<䛑·T <Ûäs¡ $wüj·T+˝À #·Tø£ÿ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. |ü+≥\T ì\« ñ+#·T≈£îH˚ k˛ÔeT‘· ˝Òø£ ô|≥Tºã&çøÏ ‘Ó∫Ãq n|ü⁄Œ\≈£î n~Ûø£ e&û¶ #Ó*¢+#·˝Òø£ ∫qï, düqïø±s¡T ¬s’‘·T\≈£î á @&Ü~ d”»Hé Äs¡uÛÑ+˝À |ü‹Ô<Ûäs¡ ø£˙ï{Ïì $T–*Ã+~. d”»Hé ‘=* <äX¯˝À |ü‹Ô<Ûäs¡ >∑]wüº+>± Hê\T>∑T y˚\ s¡÷bÕj·T\ qT+∫ 4100 es¡≈£î qyÓ÷<Ó’+~. n~ ≈£L&Ü ñqï‘· HêD´‘·>∑\ |ü‹Ôπø ù|s¡T≈£î C…+&Ü bÕ≥ 4000 bÕ&ç ¬s’‘·T\ e<ä› e÷Á‘·+ 3800 s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq e÷¬sÿ{Ÿ˝À yê´bÕs¡T\T ø=qT>√\T #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ <Ûäs¡ ◊<äT y˚\ es¡≈£î ô|s¡>∑&É+‘√ nqï<ë‘·\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ‘·eT e<ä› ñqï |ü‹Ô n+‘ê $Áø£sTT+#·T≈£îqï ‘·sê«‘· <Ûäs¡ ô|]–+<ä+≥÷ Äy˚<äq #Ó+<äT‘·THêïs¡T. ¬s’‘·T\ e<ä› ‘·≈£îÿe <Ûäs¡\≈£î ø=qï yê´bÕs¡T\T ˝≤uÛ≤\≈£î neTTà‘·THêïs¡ì nqï<ë‘·\T $eT]ÙdüTÔHêïs¡T.

23q lø±fi¯Vü≤d”ÔX¯«s¡ |ü<ä´|üsƒ¡q b˛{°\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, |òæÁãe] 18: eTVü‰•esêÁ‹ dü+<äs¡“¤+>± 23q düT$TÁ‘· nk˛dæj˚TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À <ä÷¬s®{Ï eTVü‰ø£$ s¡∫+∫q lø±fi¯Vü≤d”ÔX¯«s¡ X¯‘·ø£ |ü<ä´|üsƒ¡q b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Ä dü+düú n<Ûä´≈£åî&ÉT sê+ÁãVü≤à+ ‘Ó*bÕs¡T. á b˛{°\qT ◊<äT qT+∫ @&Ée ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î pìj·TsY‡>± mì$T~ qT+∫ |ü~ ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î d”ìj·TsY‡>±, Ç+≥sY, &çÁ^ Äô|’ #·~y˚ $<ë´s¡Tú\≈£î dü÷|üsY d”ìj·TsY‡>± eT÷&ÉT $uÛ≤>±\T>± ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. b˛{°˝À¢ bÕ˝§Zq <ä\∫q yês¡T eT~Ûs¡˝Àì \&Éø˘ ãC≤s¡T˝À >∑\ u≤u≤ ø£+|üP´≥sY ôd+≥sY˝À $esê\T n+~+#ê*‡+~>± ø√sês¡T. Ç‘·s¡ $esê\≈£î ø±s¡´Áø£eT ø£˙«qsY uÛÑ÷wüD+ ôd˝Ÿ q+ãsY 9642875930˝À dü+Á|ü~+#ê*‡+~>± dü÷∫+#ês¡T.

s¡÷.132 ø√≥¢‘√ Á{ÏãT˝Ÿ ◊{°øÏ eT*<äX¯ |üqT\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, |òæÁãe] 18: õ˝≤¢˝Àì u≤düs¡ |ü⁄D´πøåÁ‘·+˝À Á{ÏãT˝Ÿ ◊{°øÏ eT*<äX¯ |üqT\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷.132 ø√≥¢qT $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. 2008˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq Á{ÏãT˝Ÿ ◊{° $$<Ûä uÛÑeHê\T @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î $&É‘·\ yêØ>± ì<ÛäT\T eT+ps¡e⁄‘·÷ edüTÔHêïsTT. ‘·T~ |üqT\T #˚|üfÒº+<äT≈£î ‘êC≤>± 132ø√≥T¢ $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+‘√ ìsêàD≤\T |üP]Ô ø±qTHêïsTT. á $<ë´\j·T+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ Äs¡T dü+e‘·‡sê\T >∑T&ÉTdüTÔHêï |üP]ÔkÕúsTT edü‘·T\ ˝Ò≈£î+&Ü Ç+‘·ø±\+ ø=qkÕ>∑T‘·÷ e∫Ã+~. >∑‘·+˝À eT+p¬s’q ì<ÛäT\‘√ $$<Ûä n_Ûeè~∆ |üqT\T #˚|ü{≤ºs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·T~ <äX¯>± á ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚j·T&É+‘√ <ë<ë|ü⁄>± Á{ÏãT˝Ÿ ◊{°˝À nìï kÂø£sê´\T @sêŒ≥T ø±qTHêïsTT. B+‘√ $<ë´s¡Tú\≈£î |üP]Ô kÂø£sê´\‘√ bÕ≥T nìï edü‘·T\T @sêŒ≥T ø±qTHêïsTT.

ˇ‹Ôfi¯¢≈£î ˝§+>∑+&ç ‘·Vü≤o˝≤›s¡¢≈£î ø£˝…ø£ºsY Væ≤‘·uÀ<Ûä Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, |òæÁãe] 18: sêqTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ m˝≤+{Ï sê»ø°j·T ˇ‹Ô&ç\≈£î ˝§+>∑≈£î+&Ü $<ÛäT\qT düÁø£eT+>± ìs¡«]Ô+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY nVü≤à<éu≤ãT ø√sês¡T. Ç‘·s¡ õ˝≤¢\ qT+&ç ø=‘·Ô>± e∫Ãq ‘·Vü≤o˝≤›s¡¢‘√ ‘·q #ê+ãsY˝À Äj·Tq düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, eT+&É˝≤ìøÏ ‘·Vü≤o˝≤›sY ˇø£ {°+©&ÉsY>± ø£ì|æ+#ê\ì, Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+‘√ bÕ≥T Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\ s¡ø£åD $wüj·T+˝À #·Ts¡T>±Z bÕ˝§ZHê\ì ø√sês¡T. e#˚à HÓ\˝À »s¡>∑qTqï |ü<√‘·s¡>∑‹ |üØø£å\qT |üø£&É“+B>± ìs¡«Væ≤+#˚ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢˝À e÷dt ø±|”sTT+>¥ »s¡T>∑T‘√+<äì nH˚ø£ Äs√|üD\T edüTÔqï <äècÕº´ m˝≤+{Ï ø±|”sTT+>¥≈£î ‘êe⁄ ˝Ò≈£î+&Ü ø£èwæ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\qT neT\T #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T dü+πøåeT |òü˝≤\T ù|<ä\≈£î n+<˚˝≤ Á|ü‹ˇø£ÿs¡÷ u≤<Ûä´‘êj·TT‘·+>± |üì#˚j·÷\ì ø√sês¡T. õ˝≤¢ n_Ûeè~∆‘√ bÕ≥T Á|ü»\ düeTdü´\ô|’ ÁX¯<ä› rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.

ù|<ä\≈£î dü+πøåeT |òü˝≤\T n+~kÕÔ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY \øÏåàø±+‘Y Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, |òæÁãe] 18: Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\ neT\T‘√ bÕ≥T Á|ü»\≈£î ‘·q ùde\+~kÕÔqì õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY \øÏåàø±+‘Y ù|s=ÿHêïs¡T. ¬syÓq÷´, Á|üC≤|ü+|æD°, áùdyê ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]kÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. ¬syÓq÷´|üs¡yÓTÆq n+XÊ\ô|’ <äèwæº kÕ]+∫ uÛÑ÷ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î ‘·q e+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢˝À Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\T ÄÁø£eTD\≈£î >∑T]ø±≈£î+&Ü yê{Ï |ü]s¡ø£åD≈£î #=s¡e rdüT≈£î+{≤qì #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢˝À #˚|üfÒº ÁbÕC…≈£îº\T, #Ós¡Te⁄\ ìsêàD+ ø√dü+ uÛÑ÷ ùdø£s¡D≈£î #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T.

b˛&çj·T+ e<ä›≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä n+≥÷ ìHê <ë\T #˚XÊs¡T. düuÛÑ˝À >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=q&É+‘√ düuÛÑqT ‘=\T‘· 12 >∑+≥\≈£î yêsTT<ë y˚XÊs¡T. ‹]– ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ‘·sê«‘· ≈£L&Ü |ü]dæú‹˝À e÷s¡TŒ ˝Òø£b˛e&É+‘√ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\≈£î yêsTT<ë y˚XÊs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ˝Àø˘düuÛÑ˝À.. düyÓTÆø£´ ìHê<ë\qT πø+Á<ä eT+Á‘·T\T |ü⁄s¡+<äπsX¯«],

∫s¡+J$, øÏ*¢ ø£èbÕsêDÏ, m+|” \T ø£qTeT÷] u≤|æsêE, Vü≤s¡¸≈£îe÷sY düyÓTÆø£´ ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. yÓ˝Ÿ˝ÀøÏ <ä÷düT¬øfi≤¢s¡T. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT m+|”\T ≈£L&Ü Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. l\+ø£ ôd’q´+ <ë&ÉT\‘√ qwüºb˛‘·Tqï ‘·$Tfi¯ C≤\s¡¢≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. >∑+<äs¡>√fi¯+ eT<Ûä´ düuÛÑqT ø=qkÕ–+#˚+<äT≈£î ˝Àø˘düuÛÑ d”Œø

£sY MTsê≈£îe÷sY j·T‹ï+#ês¡T. düuÛÑ˝À >∑+<äs¡>√fi¯+ ñ<Ûäè‘· yÓTÆ+~. düuÛÑqT eT+>∑fi¯yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.45 >∑+≥\≈£î d”Œø£sY MTsê≈£îe÷sY yêsTT<ë y˚XÊs¡T. ‹]– düuÛÑ ÁbÕs¡+ uÛÑyÓTÆ+~. sêÁwüº |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D _\T¢ô|’ wæ+&˚ #·s¡ÃqT ø=qkÕ–+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìøÏ <äXÊu≤›\#·]Á‘· ñ+~..‘Ó\+>±D &çe÷+&ÉT Ç|üŒ{Ï~ ø±<äT.. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥Tô|’ $düèÔ‘·+>± #·s¡Ã\T »]bÕ+. nsTT‘˚ >∑+< äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=q&É+‘√ d”Œø£sY MTsê≈£îe÷sY düuÛÑqT eT+>∑fi¯ yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 3>∑+≥\ es¡≈£î yêsTT<ë y˚XÊs¡T.

‹s¡TeT\˝À uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› kÕ<Ûës¡D+

|üØø£å\ y˚fi¯ ªø√‘·µ˝§<äT› Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 18: |üØø£å˝§düTÔHêïsTT..$<ë´s¡Tú\T yÓ‘·\≈£î ˝Àqe⁄‘·THêïs¡T.. |üØø£å\ düeTj·T+ düMT|ædüTÔ+&É&É+‘√ ø£¬s+≥T m|ü⁄Œ&=düTÔ+<ë nì m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡T.. #·<äTe⁄<ëeT+fÒ ø£¬s+≥T ñ+&É&É+ ˝Ò<äT..‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq #·<äTe⁄≈£î+<ëeT+fÒ |üesY ø£{Ÿ.. Ç+¬ø|ü⁄Œ&É÷ #·<äTe⁄ø√yê\+≥÷ |ü<√ ‘·s¡>∑‹, Ç+≥sY $<ë´s¡Tú\T yêb˛‘·THêïs¡T. ãT&ç¶B|ü+‘√ #·<äTe⁄≈£î+<ëeT+fÒ..kÕ>∑&É+ ˝Ò<äì n+≥T Hêïs¡T.. |òæÁãe] ¬s+&√ yês¡+˝ÀH˚ |ü]dæú‹ Ç˝≤ ñ+fÒ |üØø£å\ HÓ\˝…’q e÷]Ã, @Á|æ˝Ÿ\˝À ‘·eT |ü]dæú‹ @$T≥ì Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. »+≥ q>∑sê˝À¢ n~Ûø±]ø£+>± ¬s+&ÉT >∑+≥\ bÕ≥T |üesY ø£{Ÿ nì Á|üø£{Ï+∫Hê.. nq~Ûø±]ø£+>± eTs√ >∑+≥, ¬s+&ÉT >∑+≥\ bÕ≥T rdüTÔHêïs¡ì Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Çø£ Á>±e÷˝À¢ |ü]dæú‘·sTT‘˚ eTØ |òüTÀs¡eT+≥THêïs¡T.Äπs&ÉT >∑+≥\bÕ≥T $<äT´‘Y ø£{Ÿ nì n~Ûø±s¡T\T Á|üø£{Ï+ ∫q|üŒ{Ïø° <ë<ë|ü⁄>± 8>∑+≥\ bÕ≥T $<äT´‘Y ø√‘· neT\e⁄‘√+<äqï Äs√|üD\T Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·THêïsTT. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±]ø£+>± ôV’≤<äsêu≤<é˝À 2 >∑+≥\ bÕ≥T, õ˝≤¢ πø+Á<ë˝À¢ 4 >∑+≥\T, |ü≥ºD≤\T, eTTìdæbÕ*{°˝À¢ 6>∑+≥\T, eT+&É\ πø+Á<ë˝À¢ 8>∑+≥\ #=|ü⁄Œq ø£¬s+≥T ø√‘·\T $~ÛdüTÔqï≥Tº $<äT´‘YXÊK Á|üø£{Ï+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ ôV’≤<äsêu≤<é˝À nq~Ûø±]ø£+>± 3 qT+&ç 4 >∑+≥\T, õ˝≤¢

πø+Á<ë˝À¢ 6>∑+≥\T, |ü≥ºD≤\T, eTTìdæbÕ*{°˝À¢ 7>∑+≥\T, eT+&É\ πø+Á<ë˝À¢ 9>∑+≥\ #=|ü⁄Œq nq~Ûø±]ø£+>± |üesY ø£{Ÿ neT\e⁄‘√+<äì Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\ kÕúì≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. ‘·eT |æ\¢\ #·<äTe⁄\T bÕ&Ée⁄‘·THêïj·Tì yêb˛‘·THêïs¡T. e÷]à 12 qT+&ç e÷]à 29e ‘˚B es¡≈£î Ç+≥sY |üØø£å\T.. |ü<√‘·s¡>∑‹ |üØø£å\T e÷]à 27 qT+&ç @Á|æ˝Ÿ 15e ‘˚B es¡≈£î »s¡>∑qTqï $wüj·T+ $~‘·y˚T. Ç+≥sY≈£î düTe÷s¡T 18 \ø£å\ eT+~.. f…HéÔ≈£î düTe÷s¡T 13 \ø£å\ eT+~ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å\≈£î Vü‰»s¡j˚T´ neø±X¯+ ñ+~. |üesYø£{Ÿ Á|üuÛ≤e+ yê]ô|’ rÁe+>± ñ+{À+<äì ø=+<äs¡T ñbÕ<Ûë´j·TT\T yêb˛‘·THêïs¡T. >∑T&ç¶ B|ü+ øÏ+<ä #·<äTe⁄≈£îH˚+<äT≈£î Çã“+~ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. |üØø£å\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì sêÁ‹ düeTj·÷˝À¢ ø£¬s+≥T ø√‘· $~Û+#=<ä›ì $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\qT ø√s¡T‘·THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± Á|üdüTÔ‘·+ Ç+≥sY ÁbÕøϺø£˝Ÿ |üØø£å\T »s¡T>∑T‘·Tqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. f…HéÔ Á|” ô|ò’q˝Ÿ |üØø£å\T ≈£L&Ü ‘·«s¡˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTHêïj·Tqï $wüj·T+ $~‘·y˚T.

|òæÁãe]˝ÀH˚ Ç˝≤ ñ+fÒ.. |òæÁãe] ¬s+&√yês¡+˝ÀH˚ $<äT´‘Y ø√‘·\T Ç˝≤ ñ+fÒ @Á|æ˝Ÿ, y˚T HÓ\˝À¢ ‘·eT |ü]dæú‹ @$T≥ì Á|ü»\T u…+uÒ\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. >∑‘˚&Ü~ e÷]à yÓTT<ä{Ïyês¡+˝À $<äT´‘Y ø√‘·\T neT\T #˚XÊs¡ì.. á @&Ü~ e÷Á‘·+ |òæÁãe] ‘=* yês¡+ qT+&˚ neT\T #˚düTÔ+&É&É+ |òüTÀs¡eTHêïs¡T. nsTT‘˚

‘·bÕ˝≤XÊK J&ûmdt\ ìs¡e~Ûø£ düyÓTà‘√ ì*∫q ùde\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, |òæÁãe] 18: ‘·bÕ˝≤XÊK˝À ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+#˚ Á>±MTD &Üø˘ ùdeø˘ (J&ûmdt)\T ‘·eT Bs¡Èø±*ø£+>± ù|s¡T≈£îb˛sTTq düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√s¡T‘·÷ ‘·bÕ˝≤ ñ<√´>∑T\T eT+>∑fi¯yês¡+ ìs¡e~Ûø£ düyÓTà #˚|ü{≤ºs¡T. Bì‘√ Á|ü<Ûëq+>± ‘·bÕ˝≤ ø£es¡T¢ düs¡|òüsê ì*∫b˛j·÷sTT. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 452 eT+~ XÊK ‘·bÕ˝≤ n~Ûø±s¡T\T, 433 eT+~ ùde≈£î\T J&ûmdt πø≥–Ø øÏ+<ä≈£î ekÕÔs¡T. ‘·eT dü+|òüT+ C≤rj·T H˚‘·\ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î düyÓTà nìyês¡´eTsTT´+<äì nœ\ uÛ≤s¡‘· Á>±MTD &Üø˘ ùdeø˘ dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T _.k˛y˚TX¯«s¡sêe⁄, $.X¯•uÛÑ÷wüDsêe⁄\T á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó*bÕs¡T.

Çø£ m+m˝Ÿmdt bÕsTT+≥¢ |üìrπs ø°\ø£+ õ˝≤¢ qT+∫ <Ûëq´+ m>∑TeT‘·T*ï ìyê]+#ê* m|òtd”◊ ÄsYJm+ ø£˝≤´D #·Áø£e]Ô yÓ\¢&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, |òæÁãe] 18 : eT+&É\ kÕúsTT düs¡≈£î ì\« πø+Á<ë\ (m+m˝Ÿmdt bÕsTT+≥T¢) e<ä› düTe÷s¡T 10 \ø£å\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ _j·T´+ ì\«\T ñ+#ê\ì uÛ≤s¡‘· ÄVü‰s¡ dü+düú ìs¡ísTT+∫+<äì, Ä y˚Ts¡≈£î Çø£ô|’ bÂs¡ düs¡|òüsê\ e´edüú˝À m+m˝Ÿmdt bÕsTT+≥T¢ ø°\ø£+>± e÷s¡qTHêïj·Tì uÛ≤s¡‘· ÄVü‰s¡ dü+düú(m|òtd”◊) d”ìj·TsY ÁbÕ+rj·T »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY _.ø£˝≤´D#·Áø£e]Ô ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝Àì ø√≥u§e÷à[ eT+&É\ |ü]~Û˝À >∑\ ìe÷à&É- uÛ≤s¡‘· ÄVü‰s¡ dü+düú >√<ëeTT\qT |ü]o*+∫q Äj·Tq nq+‘·s¡+ $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝À |ü˝≤dü, q+~>±+, f…ø£ÿ*, ìe÷à&É˝À¢ì –&ɶ+>∑T\ |üì rs¡T, _j·T´+ HêD´‘·qT |ü]o*düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. eT+&É\ kÕúsTT düs¡≈£î ì\« πø+Á<ë˝À¢H˚ 10 \ø£å\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ ì\«\T ñ+#˚ $wüj·TyÓTÆ e÷¬sÿ{Ï+>¥ XÊK ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√q÷ dü+Á|ü~düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. q+~>±+ eT+&É\+˝À 16 y˚\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ ì\« kÕeTs¡∆´eTTqï –&ɶ+>∑T\T, k˛+ù|≥˝À _j·T´+ ì\«\ ø√dü+ –&ɶ+>∑T\T @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T. ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢˝À 50 y˚\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ ì\« kÕeTs¡∆´eTTqï –&ɶ+>∑T\qT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T.

>∑‘˚&Ü~‘√ b˛*ùdÔ á @&Ü~ &çe÷+&ÉT ø=+ ‘·y˚Ts¡ ô|]–+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. &çe÷+&ÉT≈£î ‘·>∑Z≥Tº ñ‘·Œ‹Ô »s¡ø£ÿ b˛e&É+ ‘√H˚ |òæÁãe] ‘=* yês¡+ qT+&˚ $<äT´‘Y ø√‘·\T neT\T #˚XÊs¡ì ø=+<äs¡+≥THêïs¡T. ˙{Ï |ü+|æD°ô|’ ≈£L&Ü ø£¬s+≥T ø√‘·\ Á|üuÛ≤e+ |ü&˚ neø±X¯+ ñ+<ä+≥THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ìØí‘· y˚fi¯˝À¢ ˙s¡T $&ÉT<ä\ ø±e&É+ ˝Ò<äì..Çø£ ø£¬s+≥Tø√‘·\‘√ ˙fi¯ó¢ m|ü⁄Œ&=kÕÔjÓ÷.. m|ü⁄Œ&ÉT b˛‘êjÓ÷ ‘Ó©ì njÓ÷eTj·T |ü]dæú‹ HÓ\ø=+<äì »+≥ q>∑sê˝À¢ì ø=+<äs¡T yêb˛‘·THêïs¡T.

Çã“+<äT˝À¢ ø±]à≈£î\T.. |ü]ÁX¯eT˝À¢q÷ ø£¬s+≥T ø√‘·\T neT\e⁄‘·T+&É&É+‘√ ø±]à≈£î\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. ∫qï‘·s¡Vü‰ |ü]ÁX¯eT˝À¢ ñ‘·Œ‹Ô ≈£î+≥T|ü&˚ neø±X¯+ ñ+<äì, ‘·eT≈£î ñbÕ~Û b˛‘·T+<˚yÓ÷qH˚ nqTe÷Hêìï e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ˇø£y˚fi¯ |üesY Vü‰*&˚ Á|üø£{ÏùdÔ.. ≈£î≥T+u≤ìï m˝≤ b˛wæ+#ê˝ÀqH˚ uÛÑj·÷+<√fi¯q‘√ ñHêïs¡T. |ü+≥\T m˝≤ |ü+&ç+#·Tø√yê\+≥÷ ¬s’‘·T\T yêb˛‘·THêïs¡T. ø£¬s+≥T ˝Òø£b˛‘˚ ‘·eT yê´bÕs¡+ m˝≤ #˚düTø√yê\ì yê´bÕs¡düTÔ\T n+≥THêïs¡T. @<˚yÓTÆHê |ües¡ø£{Ÿ Á|üuÛ≤e+ Á|ü‹ ˇø£ÿ]ô|’ ñ+~. Ç|üŒ{Ϭø’Hê sêÁ‹ düeTj·÷˝À¢ ìs¡+‘·sêj·T+>± $<äT´‘Y n+~+#˚+<äT≈£î dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T ø£èwæ #˚j·÷\ì Á|ü»\T eTTK´+>± $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

<Ûëq´+ m>∑TeT‘·T\T ìyê]+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, |òæÁãe] 18: õ˝≤¢qT+∫ ñuÛÑj·T >√<ëe] õ˝≤¢\≈£î n~Ûø£+>± ‘·s¡\T‘·Tqï <Ûëq´+ m>∑TeT‘·T\qT $T\¢s¡¢+‘ê ◊ø£eT‘·´+>± ñ+&ç, ìyê]+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì m|òtd”◊ d”. ÄsYJm+ _.ø£˝≤´D#·Áø£e]Ô dü÷∫+#ês¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT $T\¢s¡¢ dü+|òüT+ Á|ü‹ì<ÛäT\T øÏ+»sê|ü⁄ Á|ükÕ<é, uÀsTTq s¡y˚Twt, uÀsTTq <ë«s¡ø±Hê<∏é, ˝≤&ç yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, yÓ’X¯´sêE bÕ˝Ÿ, ‘·+>∑T&ÉT yÓ+ø£≥sêe⁄, düø£˝≤uÛÑ≈£îÔ\ \ø£ÎDsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\‘√ |ü\T düeTdü´\ô|’ Jm+ #·]Ã+#ês¡T. Çø£ÿ&É |ü+&ÉT‘·Tqï <Ûëq´+ ì\« \T m≈£îÿe>± Ç‘·s¡ õ˝≤¢\≈£î ‘·s¡\T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À düeTdü´>± ñ+{À+<äì n~Ûø±s¡T\T #Ó|üŒ>±.. $T\¢s¡T¢ @ø°uÛÑ$+#ês¡T. Çø£ÿ&É –&ɶ+>∑T\ |ü]dæú‹ u≤>∑T+<äì, $T\¢s¡T¢ düÁø£eT+>± #Ó*¢+|ü⁄\T #˚düTÔHêïs¡+≥÷ Jm+ á dü+<äs¡“¤+>± yÓT#·TÃ≈£îHêïs¡T. ‘·«s¡>± \øå±´\T #˚πs˝≤ $XÊK|ü≥ï+, ô|+<äT]Ô ÁbÕ+‘ê\≈£î ˝…M &Ó’es¡¸qT Çe«qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ‘·TbÕqT\ H˚|ü<∏ä´+˝À _j·T´+ ùdø£s¡D ˝À yÓdüT\Tu≤≥T ø£*Œ+#êeTHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø√≥u§e÷à[ $T\¢s¡T¢, Çø£ÿ&ç n~Ûø±s¡T\T ÄsYJm+qT |òüTq+>± dü‘·ÿ]+#ês¡T.

Á>±eT |ü+#êj·Tr ]ø±s¡T¶˝À¢ ñbÕ~Û |üqT\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, |òæÁãe] 18 : eTVü‰‘êà>±+BÛ C≤rj·T Á>±MTD ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ |üqT\qT Á>±eT |ü+#êj·Tr˝À¢ qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY kÂs¡uÛŸ >ösY Ä<˚•+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î eT+&É\ n~Ûø±s¡T\T, düs¡Œ+#·T\‘√ Äj·Tq M&çjÓ÷ø±qŒ¤¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñbÕ~ÛVü‰MT |üqT\T ô|<ä› m‘·TÔq #˚|ü&ÉT‘·THêïeTì, eT+ps¡T |üÁ‘ê\T Á>±eT düs¡Œ+#·T\≈£î n+~+#ê\Hêïs¡T. ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT˝À¢ õ˝≤¢≈£î C≤rj·T kÕúsTT˝À >∑T]Ô+|ü⁄ \_Û+∫+<äì, á @&Ü~ n+<ä] uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ yÓTs¡T¬>’q |üqT\T #˚|ü{≤º\Hêïs¡T. ø£${Ï eT+&É\+˝À ø=ã“] ¬s’‘·T\T |ü+≥\qT ~+#˚+<äT≈£î ñbÕ~Û Vü‰MT˝À neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì düs¡Œ+#·T\T ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À M&çjÓ÷ø±qŒ¤¬sH釽À &Ü«e÷ |æ&û @. ø£˝≤´D #·Áø£e]Ô, &û|”y√ {Ï.yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, ÄsY&ÉãT¢mdt mdt.Ç &ç.s¡M+Á<äHê<∏é, ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK áá &√\ ‹s¡TeT\sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

5q _dæ dæ+Vü≤>∑s¡®q Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ sê»eT+Á&ç, |òæÁãe] 18 : e#˚à HÓ\ e÷]à 5e ‘˚Bq sê»eT+Á&ç˝À _dæ dæ+Vü≤>∑s¡®q ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ _dæ dü+πøåeT dü+|òüT+ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. sê»eT+Á&ç˝Àì düTÁãVü≤àD´ yÓTÆ<ëq+˝À »]–@ dæ+Vü≤>∑s¡®q düuÛÑ˝À Ä dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT ÄsY.ø£èwüíj·T´ eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ Áô|dtø£¢uŸ˝À eT+>∑fi¯yês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT |æìï+{Ï @ø£u≤ãT, q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî&ÉT b˛˝≤øÏ |üs¡y˚Twt\T e÷{≤¢&Üs¡T. _dæ dæ+Vü≤>∑s¡®q≈£î õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 30y˚\ eT+~ì düMTø£]kÕÔeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. _dæ $<ë´]ú, j·TTe»q dü+|òü÷\T, ø±]àø£ dü+|òü÷\T, ñ<√´>∑ dü+|òü÷\T ø£*dæø£≥Tº>± $»j·Te+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. yÓqø£ã&çq esêZ\≈£î #Ó+~q düs¡Œ+#Y, e÷J m+|æ{Ïdæ, »&çŒ{Ïdæ, dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\qT ÄVü‰«ìdüTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝Àì eTTK´yÓTÆq ÁbÕ+‘ê˝À¢

düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+∫ dæ+Vü≤>∑s¡®qqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. _dæ dü+πøåeT dü+|òüT+˝À $$<Ûä |ü<äe⁄\≈£î ÄsY.ø£èwüíj·T´ ìj·÷eTø±\T nìï neT\T˝À ñHêïj·Tì, n+<äs¡÷ ø£*dæø£≥Tº>±H˚ |üì#˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. dü+|òüT+ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù >∑+>∑T\ dü÷sê´sêe⁄≈£î |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢ u≤<Ûä´‘·\qT n|üŒ–+#ês¡ì, dæ+Vü≤>∑s¡®q düuÛÑ @sêŒ≥¢ u≤<Ûä´‘·\qT ‘·q≈£î n|üŒ–+#ês¡ì @ø£u≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À »]π> ìj·÷eTø±\T nìï ‘êqT #˚ùd+<äT≈£î ø£èwüíj·T´ qT+∫ nqTeT‹ rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À dæ+Vü≤>∑s¡®q b˛düºsYqT Ä$wüÿ]+#ês¡T.

sê»eT+Á&ç &ç$»Hé ø£$T{° n<Ûä´≈£åîì>± ãfi≤fl.. sê»eT+Á&ç &ç$»Hé _dæ dü+πøåeT dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åîì>± ãfi≤fl lìyêdüsêe⁄qT ìj·T$TdüTÔqï≥T¢ |æìï+{Ï @ø£u≤ãT düe÷y˚X¯+˝À Á|üø£{Ï+#ês¡T. Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù

¬ø.dü‘·´+, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± |æ.nbÕŒsêe⁄, yÓ’.kÕ>∑sY, e÷$T&çXË{Ϻ lìyêdt, düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù>± m+&ç uÛ≤cÕ\T ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. sê»eT+Á&ç q>∑s¡ $<ë´]ú dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åîì>± yÓ’.»>∑Bwt, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± ùwø˘ _˝≤˝Ÿ\qT ìj·T$TdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. q>∑s¡ j·TTe»q dü+|òüT+ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± >±&ç lqTqT ìj·T$TdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. düe÷y˚X¯+˝À j·TTe»q dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T ô|~¬s&É¢ lìyêdt, õ˝≤¢ _dæ $<ë´]ú dü+πøåeT dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T eTVü≤à<é U≤d”+, _dæ ñ<√´>∑ dü+|òü÷\ õ˝≤¢ ø£˙«qsY |æ‘êì ‘ês¡πøX¯«s¡sêe⁄, õ˝≤¢ _dæ dü+πøåeT dü+|òüT+ ø£˙«qsY ã+<Ûä+ >√$+<äsêe⁄, Hêj·T≈£î\T ø£åÁ‹j·T u≤\düTÁãVü≤àD´+dæ+>¥, ãs¡¢ d”‘ês¡‘·ï+, |æ#·TÃø£ nì˝Ÿ ≈£îe÷sY, |æ.sêyéT≈£îe÷sY, dü÷s¡+|üP&ç lVü≤], ø£+<äT≈£L] eTH√CŸ, |æ\¢ yÓ+ø£≥s¡eTD, <ë*|ü]Ô y˚eTq, u…es¡ dü÷s¡´yÓ+ø£≥sêe⁄, j·T+Á&É|ü⁄ sêeTø£èwüí, ÄsY.$.Á|ükÕ<äsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, |òæÁãe] 18: ‹s¡TeT\ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHês¡∆+ eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ<Ûës¡DkÕúsTT˝À #˚s¡T≈£îHêïs¡T. B+‘√ düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ yÓfi‚¢ uÛÑ≈£îÔ\ ø£+bÕs¡TºyÓT+≥T¢ 17ì+&É>±.. M]øÏ kÕ«$T <äs¡ÙHêìøÏ ‘=$Tà~ >∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘√+~. s¡÷.300 Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯ <äs¡ÙHêìøÏ eT÷&ÉT >∑+≥\ düeTj·T+, ø±*u≤≥q ‹s¡TeT\≈£î e#˚à ~e´<äs¡Ùq+ {À¬øqT¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î Hê\T>∑T >∑+≥\ düeTj·T+, s¡÷.50 {Ϭøÿ≥T¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î ¬s+&ÉT >∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘√+~. πø+ÁBj·T $#ês¡D ø±sê´\j·T+ e<ä› ñ∫‘·, s¡÷.50, s¡÷.100, s¡÷.500 >∑<äT\T uÛÑ≈£îÔ\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñHêïsTT. ø£˝≤´Dø£≥º ì‘ê´qï Á|ükÕ<ë\ düeTT<ëj·÷\ e<ä› uÛÑ≈£îÔ\T kÕ<Ûës¡D kÕúsTT˝À ø£ì|æ+#ês¡T. Ä\j·T+˝À|ü\ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î eTVü‰\|òüTT <äs¡ÙHêìï {°{°&û n~Ûø±s¡T\T neT\T #˚düTÔHêïs¡T.

lyê] ùde˝À sêj·T\d”eT πs+CŸ ◊J Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, |òæÁãe] 18: ‹s¡TeT\ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHês¡∆+ Ç{°e\ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq sêj·T\d”eT ◊J qMHé#·+<é eT+>∑fi¯yês¡+ lyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. lyê]øÏ ìs¡«Væ≤+#˚ HÓ’y˚<ä´ düeTj·T+˝À Äj·Tq Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚XÊs¡T. yÓTT<ä≥ <Ûä«»düÔ+uÛ≤ìøÏ yÓTT≈£îÿ≈£îHêïø£ kÕ«$T yê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ e≈£îfi¯e÷‘·qT <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. VüQ+&û˝À ø±qTø£\T düeT]Œ+#ês¡T. Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î s¡+>∑HêsTTø£ eT+&É|ü+ e<ä› |ü+&ç‘·T\T Äos¡«#·Hê\T |ü*ø±s¡T. Ä\j·T n~Ûø±s¡T\ lyê] rs¡ú Á|ükÕ<ë\T n+<äCÒXÊs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT Äj·Tq k˛eTyês¡+ ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ b˛©düT πø+Á<ä+˝À õ˝≤¢˝À XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ |ü]dæú‹ô|’ düMTøÏå+#ês¡T. Äj·Tq yÓ+≥ ‹s¡T|ü‹ ns¡“Hé md”Œ sê»X‚Ks¡u≤ãT, @Mmdty√ •e≈£îe÷sY ¬s&ç¶, &ûmd”Œ düTã“qï ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T. Ä\j·T+ yÓ\T|ü\ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä\j·T |ü]~Û˝À Á|ü‘˚´ø£ uÛÑÁ<ä‘·≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ‘

s¡÷.12 ø√≥¢‘√ ÁbÕ<∏ä$Tø£ düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\ n_Ûeè~∆ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, |òæÁãe] 18 : ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝À ÁbÕ<∏ä$Tø£ düVü≤ø±s¡ |üs¡|ü‹ dü+|òü÷\qT ãVüQfi≤s¡ú ùdyê πø+Á<ë\T>± n_Ûeè~∆ #˚ùd #·s¡´\qT õ˝≤¢ πø+Á<ä düVü≤ø±s¡ u≤´+≈£î #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ+~. á Á|üÁøÏj·T˝À uÛ≤>∑+>± Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 24 düVü≤ø±s¡ |üs¡|ü‹ dü+|òü÷\qT >∑T]Ô+∫+~. M{Ïì ãVüQfi≤s¡ú dü+|òü÷\T>± n_Ûeè~∆ #˚ùd+<äT≈£î s¡÷.11 ø√≥¢ ì<ÛäT\qT πø{≤sTT+∫+~. sêuÀj˚T s√E˝À¢ õ˝≤¢˝À eTs√ 125 düVü≤ø±s¡ |üs¡|ü‹ dü+|òü÷\qT ãVüQfi≤s¡ú ùdyê πø+Á<ë\T>± n_Ûeè~∆ #˚ùd+<äT≈£î Á|üD≤[ø£ #˚|ü{Ϻ+~. ‘=* $&É‘·>± á |ü<∏äø£+˝À uÛ≤>∑+>± õ˝≤¢ düVü≤ø±s¡ πø+Á<ä u≤´+≈£î #Ó’s¡àHé $.sêC≤ #Ó≈£îÿqT n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ãVüQfi≤s¡ú ùdyê πø+Á<ë\T>± r]Ã~<˚›+<äT≈£î eT+p¬s’q ì<ÛäT\‘√ dü+|òü÷\qT eT]+‘· n_Ûeè~∆ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. á ì<ÛäT\‘√ #˚|ü #Ós¡Te⁄˝À ¢ ñ|üjÓ÷–+#˚ @]j˚T≥s¡T¢, ‘·~‘·s¡ j·T+Á‘· kÕeTÁ–ì ø=qT>√\T #˚dæ ¬s’‘·T\≈£î n<Ó›≈£î Çe«&É+ <ë«sê kıôd’{°\qT ì<ÛäT\T düeT≈£Ls¡TÃø√e#·TÃqì ‘Ó*bÕs¡T. s¡TD≤\ eT+ps¡T˝À õ˝≤¢ πø+Á<ä düVü≤ø±s¡ u≤´+≈£îqT sêÁwüº+˝ÀH˚ ÁbÕ<∏äeT kÕúq+˝À ì*ù|+<äT≈£î #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·THêïeTì #ÓbÕŒs¡T.

ø√kÕÔ rs¡+˝À eqs¡T\ dü~«ìjÓ÷>∑+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, |òæÁãe] 18 : ø√kÕÔ düeTTÁ<ä rs¡ ÁbÕ+‘·+˝À ñqï eqs¡T\qT |üP]Ô>± dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì CÒj·THé{°j·T÷ ø±øÏHê&É ]õkÕºsY &Üø£ºsY Á|ükÕ<ésêE ‘Ó*bÕs¡T. ø√kÕÔ rs¡ ÁbÕ+‘ê\ô|’ düeTdü´\T ìyês¡D n+X¯+ô|’ CÒj·THé{°j·T÷ ø±øÏHê&É d”Œø±yéT dü+j·TTø£Ô+>± ìs¡«Væ≤+∫q dü<äTdüT‡˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝À \_Û+#˚ #·eTTs¡TqT kÕúìø£ nedüsê\≈£î 20 XÊ‘·+, |ü]ÁX¯eT\≈£î 80 XÊ‘·+ ñ|üjÓ÷–+#˚˝≤ Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì ø√sês¡T. |ü]ÁX¯eT\ e\¢ Á|üø£è‹øÏ Vü‰ì ø£\T>∑≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. e÷J ◊@mdt n~Ûø±] &Üø£ºsY X¯s¡à e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ô|Á{À ø±]&ÜsY e\¢ ø±\Twü´+ ô|s¡T>∑T‘·T+<äì, rs¡ ÁbÕ+‘· Á|ü»\≈£î qcÕº\T m<äTs¡e⁄‘êj·Tì nHêïs¡T. ø√kÕÔ rs¡ ÁbÕ+‘ê\T $wü|üP]‘·+>± e÷s¡&É+ e\¢ eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î, ¬s’‘·T\T≈£î bÕ\ ñ‘·Œ‹Ô <ës¡T\≈£î rÁe qwüº+ yê{Ï\T¢‘·T+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

ÇHé#êØ®\ bÕ\q‘√ Çø£ÿ≥T¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, |òæÁãe] 18: õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä XÊK˝À¢ n~Ûø±s¡T\T, ñ<√´>∑T\ b˛düTº\T U≤∞>± ñ+&É&É+‘√ $$<Ûä n_Ûeè~∆ |üqT\≈£î Ä≥+ø£+ ø£\T>∑T‘√+~. yÓqTø£ã&çq Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝À |üP]ÔkÕúsTT˝À n~Ûø±s¡T\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ Á|ü»\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« XÊK\˝À ÇHé#ê]®\T ø=qkÕ>∑T‘·T+&É&É+‘√ nH˚ø£ |üqT\T |üP]Ôø±e&É+ ˝Ò<äT. õ˝≤¢˝À ì Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T>±˙, Á|üuÛÑT‘·«+>±˙ á U≤∞\ b˛düTº\ uÛÑØÔ $wüj·T+˝À ÁX¯<ä› #·÷|üø£b˛e&É+‘√ Á|ü»\T HêHê n>∑#ê≥T¢ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Hê\Tπ>fi¯ó¢>± U≤∞>± ñqï õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY b˛düTº, sêJyé $<ë´$TwüHé b˛düTº uÛÑØÔ nj·÷´sTT. C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY>± HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ CÒd”|üì#˚dæq \øÏåàø±+‘YqT Á|üuÛÑT‘·«+ ìj·T$T+∫+~. sêJyé $<ë´$TwüHé ÁbÕC…≈£îº>± lìyêdt¬s&ç¶ì ìj·T$T+#·&É+‘√ yê]e⁄s¡T u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T. õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY>± ã~©ô|’ e∫Ãq \øÏåàø±+‘·+ eT+∫n~Ûø±]>± >∑T]Ô+|ü⁄ bı+<ës¡T. áj·Tq ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢≈£î #Ó+~q yês¡T. n<Ûë´|üø£ eè‹Ô qT+&ç õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY>± |üì #˚XÊs¡T. Äj·Tq sêø£‘√ õ˝≤¢˝À HÓ\ø=qï nH˚ø£ düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ne⁄‘êj·Tì Á|ü»\T Ä•düTÔHêïs¡T. Ç~˝≤ñ+&É>±, Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢ yÓ’<ä´XÊK n~Ûø±]>± |üì#˚dæq kÕ«$Tì eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢≈£î ã~© #˚dü÷Ô, nø£ÿ&É |üì#˚düTÔqï s¡TøÏàDÏì Ä~˝≤u≤<é≈£î ã~© #˚dæ+~.


ãT<Ûäyês¡+ 19, |òæÁãe] 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 18 : ø=‘·Ô bÕغ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì ‘êqT uÛ≤$+#·&É+ ˝Ò<äì eT+Á‹ &=ø±ÿ e÷DÏø£´ es¡Á|ükÕ<é nHêïs¡T. dæm˝Ÿ|æ ø±sê´\j·T+˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, eTTK´eT+Á‹, Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T |üø±ÿ ø±+Á¬>dtyê<äT\ì nHêïs¡T. dæm+≈£î ‘êqT n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·T&çqì #ÓbÕŒs¡T. m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢ Äj·Tq |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚j·Ts¡ì nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT πø+Á<ä+ <äèwæºøÏ

@<√.. ne⁄‘√+~..! düs¡«Á‘ê ñ‘·ÿ+sƒ¡ #·ø£#·ø± e÷s¡T‘·Tqï |ü]D≤e÷\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢/ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 18: ndü˝Ò+ »s¡T>∑T‘√+~..@+ »s¡>∑qTqï~ nH˚ <ëìô|’ düs¡«Á‘ê #·s¡Ã kÕ>∑T‘√+~. düs¡«Á‘ê ñ‘·ÿ+sƒ¡.. n+<ä] #·÷|ü⁄ Vü≤dæÔqπødæ.. @ ì$Twü+˝À @+ »s¡T>∑T‘·T+<√qH˚ ÄdüøÏÔ düs¡«Á‘ê HÓ\ø=+~. ø£åDø£åD≤ìøÏ e÷s¡T‘·Tqï |ü]D≤e÷\qT ôd’‘·+ sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T ôd’‘·+ >∑eTìdüTÔHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ nH˚ø£ n+XÊ\T #√≥T #˚düT≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+<äì n+≥THêïs¡T. Vü≤dæÔHê˝À.. sê»ø°j·T |ü]D≤e÷\T #·ø£#·ø± e÷s¡T‘·THêïsTT. k˛eTyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ ‘·q bÕغ m+|”\≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ $|t C≤Ø #˚dæ+~. bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´\+<äs¡÷ eT+>∑fi¯yês¡+ qT+&ç $~Û>± düuÛÑ\≈£î Vü‰»s¡T ø±yê\ì ø√]+~. Ç~˝≤ ñ+fÒ _C…|æ nÁ>∑H˚‘·\T m˝Ÿ¬ø n<ë«˙, düTcÕàdü«sêCŸ\‘√ $&ç$&ç>± πø+Á<ä eT+Á‘·T\T düTo˝Ÿ≈£îe÷sY wæ+&˚, C…’sê+s¡y˚Twt uÛÒ{° nj·÷´s¡T. ˝Àø˘düuÛÑ˝À eT+>∑fi¯yês¡+ #·s¡Ã≈£î sêqTqï sêÁwüº |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D _\T¢≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì ø√]q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ ≈£L&Ü Hê´j·T+ #˚j·÷\ì, ‘êeTT Á|ü‹bÕ~+∫q dües¡D\qT _\T¢˝À #˚sêÃ\ì, Ä ‘·sê«‘˚ _\T¢≈£î düVü≤ø£]kÕÔeTì _C…|æ H˚‘·\T düŒwüº+ #˚dæq≥Tº ‘Ó*dæ+~. n+‘˚>±ø£ k˛eTyês¡+ sêÁ‹ 7.30 >∑+≥\≈£î Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚dæq≥Tº, n+<äs¡÷ Vü‰»s¡T ø±yê\ì m◊dædæ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ ø√]q≥Tº düe÷#ês¡+.

ãT<Ûäyês¡+ sê»´düuÛÑ˝À..#·s¡Ã? sêÁwüº |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D _\T¢qT ãT<Ûäyês¡+ sê»´düuÛÑ˝À Á|üy˚X¯ô|fÒº neø±X¯+ ñ+<äì sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ˝Àø˘düuÛÑ˝À _\T¢ô|’ eT+>∑fi¯yês¡+ #·s¡Ã »s¡>∑qTqï<äì πø+Á<ä eT+Á‹ ø£eT˝ŸHê<Ûé #˚dæq yê´K´\ H˚|ü<∏ä´+˝À ãT<Ûäyês¡+ sê»´düuÛÑ≈£î sêe&É+ U≤j·TeTì n+≥THêïs¡T. n+‘˚>±ø£ ˝Àø˘düuÛÑ˝À j·TT|æm #Ó’sY|üs¡‡Hé k˛ìj·÷>±+BÛ sêÁwüº |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D _\T¢ô|’ e÷{≤¢&˚ neø±X¯+ ñ+<äì n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. ÄyÓT Á|üdü+>∑+ ‘·sê«‘· #·s¡Ã »s¡>∑&É+..ÄyÓ÷<ä+ bı+<ä&É+.. nø£ÿ&É qT+&ç _\T¢ sê»´düuÛÑ≈£î sêe&É+.. #·ø£#·ø± »]π> neø±X¯+ ñ+<äì ˝…ø£ÿ˝ÒdüTÔHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ\T á HÓ\ 21e ‘˚B‘√ eTT–j·TqTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á˝À>±H˚ _\T¢≈£î ÄyÓ÷<äeTTÁ<ä |ü&ÉT‘·T+<äì n+≥THêïs¡T.

sêÁwüº+˝Àq÷.. sêÁwüº+˝Àq÷ sê»ø°j·T |ü]D≤e÷\T y˚>∑+>± e÷s¡T‘·THêïj·Tì |ü]o\≈£î\T n+≥THêïs¡T. d”m+ ø±sê´\j·T+˝À k˛eTyês¡+ |ü\Te⁄s¡T eT+Á‘·T\T ø£\TdüT≈£îì d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&綑√ #·s¡Ã\T »]bÕs¡T. eTs√ eT+Á‹ ø=+Á&ÉT eTTs¡[ MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À d”m+ øÏs¡DYô|’, {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTô|’ $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ |”d”d” N|òt u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚dæq≥Tº ‘Ó*dæ+~. nsTT‘˚ á düe÷y˚XÊìøÏ m+‘·eT+~ Vü‰»s¡e⁄‘ês¡T.. me¬ses¡T ø±qTHêïs¡qï <ëìô|’ düs¡«Á‘ê ñ‘·ÿ+sƒ¡ HÓ\ø=+~. ndü\T.. Äj·Tq düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚j·T&Éy˚T$T≥qï <ëìô|’ ≈£L&Ü ÄdüøÏÔ kÕ>∑T‘√+~. Äj·Tq+‘·≥ Äj·TH˚ ìs¡«Væ≤düTÔHêïsê.. me] dü\Vü‰ô|’HÓ’Hê Äj·Tq #˚|ü&ÉT‘·THêïsê nqï <ëìô|’ ≈£L&Ü #·s¡Ã q&ÉTk˛Ô+~.

M]ø£+fÒ..yêπs qj·T+ : »>∑Hé düyÓTÆø£´yêø˘qT n&ÉT¶≈£îqï b˛©düT\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, |òæÁãe] 18: á bÕ\≈£î\ ø£+fÒ Á_{°wt yêπs m+‘√ qj·TeTì yÓ’mdtÄsYdæ|æ n~ÛH˚‘·, m+|æ »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ nHêïs¡T. »+‘·sYeT+‘·sY e<ä› düyÓTÆø£´Bø£åqT k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ ÁbÕs¡+_Û+ #ês¡T. Á|ü»\ qT<˚›•+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. nHê´j·T+>± Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸqT $uÛÑõdüTÔHêïs¡T. $uÛÑõ+#·T.. bÕ*+#·T nqï Ø‹q q&ÉT#·T≈£î+≥THêïs¡T. Hê\T>∑T z≥T¢, Hê\T>∑T d”≥T¢ ø√dü+ sêÁcÕºìï $uÛÑõ+#·&É+ nHê´j·T+ nHêïs¡T. sêÁwüº+ düyÓTÆø£´+>± ñqï|ü⁄Œ&˚ ø£ècÕíq~ qT+&ç ˙fi¯ó¢ sêe&É+ ˝Ò<äT.. Çø£ $&çb˛‘˚ |ü]dæú‹ @$T≥ì Á|ü•ï+#ês¡T. 11 õ˝≤¢˝À¢ì ¬s’‘·T\T ˙s¡T n+<äø£ j·TT<ë∆\≈£î bÕ\Œ&˚ neø±X¯+ ñ+~. eT+>∑fi¯yês¡+ ˝Àø˘düuÛÑ˝À _\T¢ #·s¡Ã≈£î edüTÔ+<äì n+≥THêïs¡T. ndü\T _\T¢qT ˝Àø˘düuÛÑ\T m|ü⁄Œ&ÉT.. mes¡T.. Á|üy˚X¯ ô|{≤ºs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. Ä $wüj·T+ n&çπ> Hê<ÛäT&˚ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ˝Ò≈£î+&Ü b˛j·÷s¡Hêïs¡T. sêÁwüº ã&Ó®{Ÿ˝À 60XÊ‘·+ ì<ÛäT\T ôV’≤<äsêu≤<é qT+&˚ edüTÔHêïj·Tì, sêÁwüº+ $&çb˛‘˚ d”e÷+Á<Ûä n_Ûeè~∆øÏ ì<ÛäT \T me]kÕÔs¡T.. mø£ÿ&ç qT+&ç ÇkÕÔs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. ôV’≤<ä sêu≤ <é˝À #·<äTe⁄≈£î+≥Tqï $<ë´]ú #·<äTe⁄ nj·÷´ø£ ñ<√´>∑+ ø√ dü+ mø£ÿ&çøÏ yÓfi≤¢\ì πø+Á<ëìï ì\BXÊs¡T. nq+‘·s¡+ »+‘ ·sYeT+‘·sY qT+&ç bÕs¡¢yÓT+≥T es¡≈£î düyÓTÆø£´ yêø˘ #˚|ü{≤ºs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T Ád”º{Ÿ e<ä› yê]ì b˛©düT\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T Ád”º{Ÿ˝ÀH˚ »>∑Hé u…’sƒêsTT+#ês¡T. Äj·Tq‘√bÕ≥T bÕغ ÁX‚DT\T ôd’‘·+ nø£ÿ&˚ u…’sƒêsTT+#ês¡T. πø+Á<ä+, k˛ìj·÷≈£î e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T.»>∑Hé,b˛©düT\≈£î eT<Ûä´ yê>±«<ä+ ø=qkÕ–+~. |ü]dæú‹ ñÁ~ø£Ô+>± e÷]+~. yê≥sY πøHêHé\qT b˛©düT\T dæ<ä›+>± ñ+#·T≈£îHêïs¡T.

mìïø£\ e´j·T |üs¡´y˚ø£åD≈£î Á|ü‘˚´ø£ j·T+Á‘ê+>∑+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, |òæÁãe] 18: sêqTqï kÕ<Ûës¡D mìïø£\˝À mìïø£\ e´j·T |ü]o\q, |üs¡´y˚ø£åD≈£î mìïø£\ ø£$TwüHé Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î Á|ü‘˚´ø£ j·T+Á‘ê+>±ìï ìj·T$TdüTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±+‹˝≤˝Ÿ <ä+&˚ ù|s=ÿHêïs¡T. k˛eTyês¡+ M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ eT+~s¡+˝À $$<Ûä n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøÏå+∫q ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mìïø£\ e´j·÷ìï ìj·T+Á‹+#·&ÜìøÏ |üs¡´y˚ø£åD ≈£î e´j·T |ü]o\≈£î\qT uÛ≤s¡‘· mìïø£\ dü+|òüT+ ìj·T$TdüTÔ+ <äHêïs¡T. MT&çj·÷ dü]º|òæπøwüHé n+&é e÷q≥]+>¥ ø£$T{°‘√ õ˝≤¢ $<ë´XÊK n~Ûø±], õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±], d”ìj·TsY »s¡ï*düTº, düe÷#ês¡ bÂs¡ dü+ã+<Ûë\ XÊK düVü‰j·T dü+#ê\≈£î\T Á|æ+{Ÿ, m\Áø±ºìø˘ MT&çj·÷˝Àì nuÛÑ´s¡Tú\ Á|üø£≥q\T, Á|ü#êsê\Tô|’ <äèwæºkÕ]+∫ e´j·T |üs¡´y˚ø£åD >±$kÕÔs¡ì ø£˝…ø£ºsY $e]+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À n<äq|ü⁄ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, düuŸ ø£˝…ø£ºsY X‚«‘ê eTVü≤+‹, õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] yÓ+ø£≥sêe⁄, eT+&É\ ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢, m+|æ&çz\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dæm+ ø=‘·Ô bÕغ ô|≥ºs¡T: &=ø±ÿ rdüT≈£îe#˚Ã+<äTπø eTTK´ eT+Á‹ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T ‘·|üŒ n~ÛcÕºHêìï ~Ûø£ÿ]+#·&É+ ø±<äHêïs¡T. dæm+ |ü<ä$ #˚|ü{Ϻq|üŒ{Ï qT+∫ Äj·Tq ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ Ä<˚XÊ\qT ‘·÷.#· ‘·|üŒ≈£î+&Ü neT\T #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. n$˙‹ Äs√|üD\T ˝Ò≈£î+&Ü ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ nìï |ü<∏äø±\qT

neT\T #˚k˛Ô+<äì, n+<äT≈£î eTTK´eT+Á‹ bÕÁ‘· Á|üX¯+dü˙j·TeTì nHêïs¡T. sê»´düuÛÑ myÓTੇ mìïø£˝À¢ n~ÛcÕºq+ Ä<˚XÊ\qT Äj·Tq neT\T #˚XÊs¡ì, n~ÛcÕºq+ dü÷∫+∫q m‘·TÔ\πø eT<䛑·T |ü*ø±s¡ì nHêïs¡T. sêh+˝À ø=‘·Ô bÕغøÏ neø±X¯+ ˝Ò<äì, nsTT‘˚, eTTK´eT+Á‹ bÕغ

bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\ô|’ ì|òü÷≈£î dæ<ä∆+>± ñ+&É+&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 18: mìïø£\ ôw&É÷´˝Ÿ ‘˚B Á|üø£≥q ‘·«s¡˝À yÓ\e&ÉqTqï H˚|ü<∏ä´+˝À sêh mìïø£\ ø£$TwüHé nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆ+~. áy˚Ts¡≈£î k˛eTyês¡+ sêh mìïø£\ Á|ü<Ûëq n~Ûø±] ãq«sY˝≤˝Ÿ ø£˝…ø£ºs¡¢‘√ M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. mìïø£\ @sêŒ≥¢ô|’ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì, nuÛÑ´s¡Tú\ e´j·T+ô|’ ì|òü÷≈£î dæ<ä∆+>± ñ+&Ü\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. mìïø£\ ôw&É÷´˝Ÿ Á|üø£{Ï+∫q ‘˚BqT+∫ mìïø£\ Á|ües¡ÔHê ìj·Te÷e[ neT˝À¢øÏ edüTÔ+<äì nHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À n~Ûø±s¡T\T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. ôw&É÷´˝Ÿ Á|üø£{Ï+∫q ‘˚BqT+∫ e´j·T+ô|’ ì|òü÷ ñ+#ê\ì, n+<äT≈£î eT+&É\, ìjÓ÷»ø£es¡Z n~Ûø±s¡T\‘√ ãè+<ë\T @sêŒ≥T#˚dæ dæ<ä∆+>± ñ+&Ü\ì nHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± yê]øÏ mìïø£\ Á|ües¡ÔHê ìj·Te÷e[ô|’ eTT+<ädüTÔ •ø£åD Çyê«\ì nHêïs¡T. á ãè+<ä+˝À me÷às√«, m+&çy√, b˛©düT n~Ûø±s¡T\‘√ bÕ≥T M&çjÓ÷ Á>±|òüsY ≈£L&Ü ñ+&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. >∑‘· mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫q HêHéu…sTT\ãT˝Ÿ yê¬s+{ŸqT Ç|üŒ{ÏqT+&˚ neT˝À¢øÏ ‘˚yê\ì ≈£L&Ü Ç.dæ Ä<˚•+#ês¡T. ø±>±, ‘·«s¡˝À sêh+˝À »s¡>∑qTqï

ø£˝…ø£ºs¡¢≈£î ãq«sY˝≤˝Ÿ Ä<˚X¯+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, nôd+;¢ mìïø£˝À¢ nìï ø=‘·Ô Ç$m+\qT $ìjÓ÷–+ #ê\ì ìs¡ísTT+∫q≥Tº mìïø£\ ø£$TwüHé esêZ\T yÓ\¢&ç+#êsTT. Ç+ <äT≈£î eT÷&ÉT \ø£å\≈£îô|’>± j·T+Á‘ê\≈£î Ç|üŒ{Ïπø u…+>∑fi¯Ss¡T˝Àì u…˝Ÿ, ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì Çdæ◊m˝Ÿ ≈£L&Ü Ç~ ‘·j·÷s¡T #˚düTÔqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ˝≤Ks¡T˝À>± ‘·j·÷¬s’‘˚ yê{Ïì yÓTT<ä{Ï <äX¯>± mìïø£˝À¢ $ìjÓ÷–+#˚ neø±X¯+ ñ+~. j·T+Á‘ê\T á HÓ˝≤Ks¡T˝À>± ‘·j·÷s¡Tø±ø£b˛‘˚ ∫e] <äX¯ mìïø£˝À¢ $ìjÓ÷–+#·qTHêïs¡T. sêh+˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î $ìjÓ÷–+∫q j·T+Á‘ê\qT Ç‘·s¡ sêÁcÕº\≈£î ‘·s¡*+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À sêh+˝À ø=‘·Ô j·T+Á‘ê\qT yê&Ü\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. ø=‘·Ô Ç$m+\ô|’ qHé Ä|òt ~ muÖ (H√{≤) >∑Ts¡TÔ ≈£L&Ü ñ+≥T+~. Ç$m+ô|’ 16 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\ ù|s¡T¢ yê]øÏ πø{≤sTT+∫q >∑Ts¡TÔ\T ñ+{≤sTT. nsTT‘˚, ákÕ] ø=‘·Ô>± H√{≤ sêe&É+‘√ |ü~ùV≤qT eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\ ù|s¡T¢, >∑Ts¡TÔ\T ñ+{≤sTT. Ç{°e\ sêh+˝À »]–q sê»´düuÛÑ mìïø£˝À¢ H√{≤ $ìjÓ÷–+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

dæ|æ◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£˝…ø£ºπs{Ÿ eTT≥º&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£&É|ü, |òæÁãe] 18 : sêj·T\d”eT düeTÁ>±_Ûeè~∆¬ø’ \ø£åø√≥¢ bÕ´πøJ Á|üø£{Ï+#ê\ì, ÁãVü≤àDÏ kÕúq+˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«y˚T ñ≈£îÿ |ü]ÁX¯eTqT ì]à+#ê\ì, d”eT≈£î ìø£s¡ »˝≤\T πø{≤sTT+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô dæ|æ◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q ø£˝…ø£ºπs{Ÿ eTT≥º&ç ø±s¡´Áø£eT+ ñÁ~ø£Ô‘·≈£î <ë]rdæ+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ õ˝≤¢yê´|üÔ+>± bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘·s¡*e#êÃs¡T. >∑‘· |ü~ùV≤qT s√E\T>± dæ|æ◊ $$<Ûä s¡÷bÕ˝À¢ ìs¡düq, Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤k˛Ô+~. ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ qT+∫ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ìHê<ë\T, Á|üC≤Hê≥´eT+&É* Ä≥bÕ≥\‘√ Vü≤À¬s‹Ô+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’q m◊{Ïj·TTdæ ø±s¡´<ä]Ù zãT˝Òwüß, dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù õ.áX¯«s¡ j·T´\T e÷{≤¢&Üs¡T. sêj·T\d”eT≈£î ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä, ø£ècÕíq<äT\T JeHê<Ûës¡+>± e÷sêj·THêïs¡T. Á_{Ïwtyês¡T ì]à+∫q ¬ødæ ¬øHê˝Ÿ‘√ bÕ≥T ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä m>∑Te, ~>∑Te ø±\«\≈£î ˙s¡+<äì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+<äHêïs¡T. d”eT ÁbÕC…≈£îº\ $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]+k˛Ô+<äHêïs¡T.

Á|ü‹j˚T&Ü~ Äj·Tø£≥Tº ¬s’‘·T\T rÁe nHê´j·÷ìøÏ >∑Tee⁄‘·THêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. 1953˝À πø+Á<ä »\ eqs¡T\ dü+|òüT+#˚ ÄyÓ÷<ä+ bı+~q ø£ècÕí, ô|HêïsY ÁbÕC…≈£îº\T nqTe÷Hê\T, nb˛Vü≤\‘√ n¬øøÏÿ+<äHêïs¡T. á ÁbÕC…≈£îº\T |üPs¡ÔsTT‘˚ d”eT ÁbÕ+‘·+ ≈£L&Ü ø£ècÕí &Ó˝≤º ÁbÕ+‘·+˝≤ düdü´XÊ´eT\+ nj˚T´<äHêïs¡T. bÕ\≈£î\ ìs¡¢ø£å´+>± ø±s¡D+>± á ÁbÕC…≈£îº\T •˝≤|òü\ø±\πø |ü]$T‘·eTj·÷´j·Tì $eT]Ù+#ês¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À sêj·T\d”eT‘√ bÕ≥T Á|üø±X¯+, HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢\≈£î kÕ>∑T˙s¡T n+<äì Á<ëø£å˝≤ e÷]+<äHêïs¡T. Á_CÒwt ≈£îe÷sY Á{ÏãT´q˝Ÿ Ç∫Ãq rs¡TŒqT |ü⁄q'düMTøÏå+∫ ÁbÕ+‘ê\ eT<Ûä´ ˙{Ï |ü+|æD°#˚dæ ìø£s¡ »˝≤\T πø{≤sTT+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. Kì» ìπøåbÕ˝…’q Hê|üsêsTT, e÷+>∑˙düT, &=\yÓTÆ{Ÿ, u…’¬s{°dt\‘√ bÕ≥T mÁs¡#·+<äq+ nbÕs¡+>± \uÛÑ´eTe⁄‘√+<äHêïs¡T. nsTT‘˚ eqs¡T\ \uÛÑ´‘· Ä<Ûës¡+>± |ü]XÀ<Ûäq\‘√ bÕ≥T Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑+˝À |ü]ÁX¯eT\T ì]à+∫ ñ<√´>∑, ñbÕ~Û neø±XÊ\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î mH√ï neø±XÊ\THêï Á|üuÛÑT‘·« ìs¡¢ø£å´ ø±s¡D+>± bÕ]ÁXÊ$Tø£+>± ≈£L&Ü sêj·T\d”eT m+‘√ yÓqø£ã&ç+<äHêïs¡T.

õ˝≤¢˝À ÁãVü≤àDÏ @sêŒ≥T‘√ eT+~ eT+~øÏ ñbÕ~Û, bÕ]ÁXÊ$Tø±_Ûeè~∆ |üqT\T nsê∆+‘·s¡+>± ì*∫b˛j·÷j·THêïs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑ dü+düú\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ÁãVü≤àDÏ d”º˝Ÿ ì]à+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T ãj·T≥≈£î sêyê\+≥÷ ìHê<ë\T#˚dæ Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. n~Ûø±s¡T\T ãj·T≥≈£î sêø£b˛e&É+‘√ dæ|æ◊ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ˇø£ÿkÕ]>± ø£˝…ø£ºπs{Ÿ π>{ŸqT ‘√düT≈£î+≥÷ düuÛ≤ uÛÑeq+˝ÀøÏ Á|üy˚•+#ês¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À Hêj·T≈£î\T, b˛©düT\≈£î eT<Ûä´ yê>±«<ä+ #√≥T#˚düT≈£îì ñÁ~ø£Ô‘·≈£î <ë]rdæ+~. ô|<ä›m‘·TÔq ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘·s¡*sêe&É+‘√ b˛©düT\T uÛ≤Ø>± ã+<√ãdüTÔ #˚|ü{ϺHê Ä+<√fi¯qø±s¡T\T ˝…ø£ÿ#˚j·T≈£î+&Ü ˝À|ü*øÏ yÓ[flb˛j·÷s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T ø£˝…ø£ºsY≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. Á_CÒwt ≈£îe÷sY Á{ÏãT´q˝Ÿ rs¡TŒ, |ü]ÁX¯eT\ @sêŒ≥T ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ #·]Ã+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ {Ï&ç|æ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT m+.*+>±¬s&ç¶, |æ.ø£èwüíeT÷]Ô, m˝Ÿ.düTu≤“¬s&ç¶, õ.#·+Á<ä, mHé.yÓ+ø£≥•e, sêeTT, yÓ+ø£≥ düTã“j·T´, eTVæ≤fi≤ Hêj·T≈£î\T ãw”s¡T˙ïkÕ, $»j·T\øÏåà, >∑+>±e‹ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìs¡÷|æ+#êeTHêïs¡T. yêeT|üøå±\T ◊ø£´eT‘·´+‘√ |üì#˚kÕÔj·Tì _C…|æ, ø±+Á¬>dt ≈£L≥eTT\qT z&ç+#·&ÜìøÏ dæ|æm+ πø+Á<äø£$T{° Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìs¡ísTT+∫+<äì, ø±+Á¬>dt, _C…|æ\qT z&ç+∫ πø+Á<ä+˝À ˝ÖøÏø£ KeTà+, |òæÁãe] 18: sêqTqï nôd+;¢, ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£˝À¢ KeTà+ X¯≈£îÔ\T n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêqTHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À ã\yÓTÆq õ˝≤¢˝À¢ ã\eTTqï nìï kÕúHê˝À¢ dæ|æm+ b˛{° #˚düTÔ+<äì dæ|æm+ kÕúHê˝À¢ b˛{° #˚dæ ‘êeTT ¬>*∫ rs¡T‘êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. πø+Á<äø£$T{° düuÛÑT´&ÉT ‘·$TàH˚ì Ms¡uÛÑÁ<ä+ ‘Ó*bÕs¡T. 2009 mìïø£˝À¢ $TÁ‘·Á<√Vü≤+ e˝Ò¢ õ˝≤¢˝À z&çb˛j·÷eTì nHêïs¡T. e#˚à mìïø£\≈£î bÕغ ÁX‚DT\+‘ê dæ<ä∆+ ø±yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dæ|æm+≈£î õ˝≤¢˝À ã\yÓTÆq Á|üC≤|ü⁄Hê~ ñ+<äì, >∑‘·+˝À nH˚ø£ KeTà+, |òæÁãe] 18: y˚T&Üs¡+ düeTàø£ÿ-kÕs¡\eTà C≤‘·s¡˝À m|æ kÕs¡T¢ dæ|æm+ dü‘êÿ #ê≥T≈£îqï $wüj·÷ìï Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. >∑‘· Äغd” yÓT&çø£˝Ÿ ø±´+|ü⁄˝À yÓ’<ä´ ùde\T n+~düTÔqï ø±´+|t mìïø£˝À¢ z≥$T bÕ˝…’q dæ|æm+ õ˝≤¢˝À mø£ÿ&Ü ÇHé#ê]®, d”ìj·TsY yÓT&çø£˝Ÿ n~Ûø±] &Üø£ºsY –] q]‡+Vü≤sêe⁄qT ã\V”≤q|ü&É˝Ò<äHêïs¡T. eT<䛑·T Çyê«*‡q $TÁ‘·T\T Á|ü‘·´s¡Tú\‘√ Ä dü+düú m+&ç |üPs¡í#·+Á<äsêe⁄ n_Ûq+~+#ês¡T. y˚T&Üs¡+˝À #˚‘·T\T ø£\|ü&É+ e\¢ |òü*‘ê\T kÕ~Û+#·˝Òø£b˛j·÷y˚T ‘·|üŒ bÕغ düeTàø£ÿ -kÕs¡\eTà C≤‘·s¡˝À @sêŒ≥T #˚dæq yÓT&çø£˝Ÿ ø±´+|ü⁄qT ã\V”≤q|ü&É˝Ò<äHêïs¡T. Bìì Ädüsê>± #˚düTø=ì Á|ü‘·´s¡Tú\T dæ|æm+ Äj·Tq dü+<ä]Ù+∫ ùde\qT |ü]o*+#ês¡T. 24 >∑+≥\ bÕ≥T |üì nsTTb˛sTT+<äì Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡ì, BìøÏ düe÷#ês¡+ #Óô|Œ˝≤ 1000 eT+~ Äغd” dæã“+~øÏ yÓ’<ä´ ùde\T n+~+#·&É+ |ü≥¢ 2012˝À KeTà+˝À »]–q eTVü‰düuÛÑ˝À dæ|æm+ dü‘êÔ @$T{À Äj·Tq dü+‘√wü+ e´ø£Ô+ #˚dæ q]‡+Vü≤sêe⁄qT n_Ûq+~+#ês¡T.

ã\eTTqï kÕúHê˝À¢ dæ|æm+ b˛{°

Äغd” &Üø£ºsY≈£î dü+düú m+&ç n_Ûq+<äq

düyÓTÆø£´+>± ñ+#·+&ç: nXÀø˘u≤ãT düs¡«+ @ø£|üø£å+. : \>∑&ÉbÕ{Ï Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, |òæÁãe] 18: sêÁcÕºìï düyÓTÆø£´+>± ñ+#ê*‡+<˚.. ‘Ó\T>∑TC≤‹ì $&É>=&ç‘˚ ø±+Á¬>dt bÕغ sêÁwüº+˝Àq÷ πø+Á<ä+˝Àq÷ uÛÑ÷kÕú|æ‘·+ ø±e&É+ U≤j·T+..|ü⁄{Ϻqs√Eq ãVüQeT‘·T\T Çyê«\qT ≈£î+fÒ ÁbÕC…≈£îº\T Çe«+&ç.. sêÁcÕº\qT ø±<äì m|”m˙®y√ dü+|òüT+ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT nXÀø˘u≤ãT πø+Á<ëìøÏ dü÷∫+#ês¡T. sêyéT©˝≤ yÓTÆ<ëq+˝À m|”m˙®y√\ eTVü‰<Ûäsêï ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. k˛eTyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ nXÀø˘u≤ãT e÷{≤¢&Üs¡T. k˛ìj·÷>±+BÛ ‘·q |ü⁄{Ϻqs√E dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó\+>±D _\T¢qT Á|üø£{Ï+#ês¡ì, k˛eTyês¡+ ¬ødæÄsY |ü⁄{Ϻqs√E dü+<äs¡“¤+>± $uÛÑ»q _\T¢ô|’ #·s¡Ã≈£î πø+Á<ä+ ñ|üÁø£$Tk˛Ô+<äì nHêïs¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ $uÛÑ»q ø√s¡T≈£îqï H˚‘·\≈£î z≥T y˚jÓTT<ä›ì Á|ü»\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ˇø£y˚fi¯ yê]øÏ z≥T y˚dæ ¬>*|æùdÔ..Ä bÕ|ü+ Á|ü»\<˚ ne⁄‘·T+<äHêïs¡T. $uÛÑ»qô|’ ø±+Á¬>dt, _C…|æ ˇø£]ô|’ ˇø£s¡T m‘·TÔ≈£îô|’m‘·TÔ\T y˚düT≈£î+≥THêïs¡ì ns√|æ+#ês¡T. sêÁcÕº\qT eTTø£ÿ\T #˚düT≈£î+≥÷ b˛‘˚ <˚X¯+ HêX¯qeTe⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. sêÁwüº nôd+;¢ ‹s¡düÿ]+∫q _\T¢qT m˝≤ ÄyÓ÷~kÕÔs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√dü+ ∫Hêï ô|<ë› ôd’‘·+ s√&É¢ô|’øÏ #˚s¡T≈£îì me] kÕúsTT˝À¢ yês¡T ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ˇø£ÿ $<ë´]ú ≈£L&Ü dü÷ÿ\T≈£î yÓfi¯¢&É+ ˝Ò<äT. ø£fi≤XÊ\\≈£î yÓfi¯¢&É+ ˝Ò<äT.. @ ñ<√´– ≈£L&Ü $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡T ø±e&É+ ˝Ò<äT. düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√düy˚T n+<äs¡÷ b˛sê&ÉT‘·THêïs¡T. 13 õ˝≤¢˝À¢ bÕ\q ≈£î+≥T|ü&ç+~. ‘·eT≈£î ùde\+<äø£b˛sTTHê |òüsê«˝Ò<äT.. sêÁcÕºìï düyÓTÆø£´+>± ñ+#·+&ç nì ‘·eTqT yÓqTï‘·{Ϻ Áb˛‘·‡Væ≤+#ês¡ì nHêïs¡T. Ç+‘·{Ï ìs¡düq yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·Tqï k˛ìj·÷ >∑T+&Ó ø£s¡>∑ø£b˛e&É+ $#ês¡ø£s¡eTì nHêïs¡T. πø+Á<ä eT+Á‘·T\T ôd’‘·+ ˝Àø˘düuÛÑ yÓ˝Ÿ˝ÀøÏ yÓ[¢ ìHê<ë\T #˚j·T&É+ Vü≤s¡¸<ëj·Tø£ eTì nHêïs¡T.

$»j·Tyê&É m+|æ \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ Äs√|æ+#ês¡T. sêyéT©˝≤ ÁbÕ+>∑D+˝Àì eTVü‰<Ûäsêï y˚~ø£ô|’øÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T. ñ<√´>∑düTÔ\ qT<˚›•+∫ ñ<˚«>∑+>± e÷{≤¢&Üs¡T. sê»ø°j·T bÕغ\≈£î nr‘·+>± n+<äs¡÷ ø£~* e#êÃs¡ì, düyÓTÆø£´yêDÏì $ìŒ+#˚+<äT≈£î ‘·s¡* e#êÃs¡T. ø±˙ πø+Á<ä+ e÷Á‘·+ yê{Ïì |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ <Ûë´dü˝À ˝Ò<äT. |üø±ÿ Á|üD≤[ø£‘√ ‘Ó\T>∑TC≤‹ì $&É>=fÒº+<äTπø eTT+<äT¬øfi¯ó‘√+~. @ø£|üø£å+>± kÕ>∑T‘√+~. düyÓTÆø±´+Á<Ûä #ê≥T≈£îH˚+<äT≈£î edüTÔqï ñ<√´>∑T\qT mH√ï Çã“+<äT\≈£î >∑T] #˚dæ+~. ns¡ø=s¡ kÂø£sê´\‘√ ñqï ¬s’fi¯¢qT πø{≤sTT+∫+~. mø£ÿ&É |ü&ç‘˚ nø£ÿ&É >∑+≥\ø=B› Ä|æ+~. n&ɶ+≈£î\qT n~Û>∑$T+∫ ñ<√´>∑T˝Ò ø±≈£î+&Ü, düyÓTÆø£´yê<äT\+<äs¡÷ ‘·s¡*e#êÃs¡T. ‘êeTT Ç∫Ãq n$XÊ«dü rsêàq+ m<äTs√ÿ˝Òø£ ‘·eTqT ãj·T≥≈£î |ü+|æ+#ês¡T. _\T¢ düuÛÑ˝À ô|fÒº+<äT≈£î ‘·eT #·T≥÷º Ç‘·s¡ sêÁcÕº\ m+|”\qT e÷s¡¸˝Ÿ‡ e˝… ñ+#ês¡T. Ä ‘·sê«‘· düuÛÑ qT+&ç ¬>+{Ïy˚XÊs¡T. ‘êeTT ˝Òø£b˛‘˚ _\T¢qT ÄyÓ÷~+|üCÒdüTø√e#·Ãì ≈£îÁ≥ |üHêïs¡T. Ä ~X¯>±H˚ eTT+<äT¬øfi¯ó ‘·THêïs¡ì #ÓãT‘·÷ ø£+≥ ø£˙ïs¡T ô|≥Tº≈£îHêïs¡T.

ô|≥º&É+˝À ‘·ù|Œ$T ˝Ò<äì nHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À düyÓTÆ ø±´+Á<Ûä ø√dü+ d”e÷+Á<Ûä m+|”\T |ü&çq ÁX¯eT eè<Ûë ø±<äHêï s¡T. m+|”\ ‘ê´>∑+e˝Ò¢ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· düeTdü´\T C≤rj·T kÕúsTTøÏ e#êÃj·Tì nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ n~ÛcÕºq+ ≈£L&Ü kÕqT≈£L\+>± e´eVü≤]düTÔ+<äqï ÄXÊuÛ≤yêìï es¡Á|ükÕ<é e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À $uÛÑ»q _\T¢ ô|{≤ºs√, ˝Ò<√ πø+Á<ä+ düŒwüº+ Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eTTK´eT+Á‹ ã\yÓTÆq ø±+Á¬>dtyê~ nì, m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ ø±+Á¬>dtqT M&És¡ì nHêïs¡T.

πswüHé cÕ|ü⁄˝À¢ $õ˝…Hé‡ ‘·ìF\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, |òæÁãe] 18: ô|qT>∑+∫Áb˛\T˝Àì πswüHé <äTø±D≤\ô|’ k˛eTyês¡+ $õ˝…Hé‡ n~Ûø±s¡T\T <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ÁbÕ+‘·+ qT+&ç πswüHé _j·T´+ nÁø£eT+>± Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s¡*b˛‘·T+<ä+≥÷ e∫Ãq |òæsê´<äT\ H˚|ü<∏ä´+˝À á <ë&ÉT\T »]>±sTT. ô|qT>∑+∫Áb˛\T˝À ñqï 26 cÕ|ü⁄\ ì\«\qT, ]ø±s¡T¶\qT $õ˝…Hé‡ n~Ûø±s¡T\T |ü]o*+#ês¡T. Äs¡T <äTø±D≤˝À¢ ‘˚&Ü\T ø£ì|æ+#·&É+‘√ yê{Ïô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì bÂs¡düs¡|òüsê\ XÊU≤~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. ø±>± nìï eT+&É˝≤\ yêØ>± ‘·ìF\T #˚|ü&É‘êeTì $õ˝…Hé‡ n~Ûø±] ø£èwüí≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T.

ÇdüTø£ Á{≤ø£ºs¡¢ d”CŸ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, |òæÁãe] 18: nÁø£eT+>± ÇdüTø£qT ‘·s¡*düTÔqï eT÷&ÉT Á{≤ø£ºs¡¢qT n~Ûø±s¡T\T k˛eTyês¡+ d”CŸ #˚XÊs¡T. >∑+|ü\>∑÷&Ó+ eT+&É\+˝À á dü+|òüT≥q »]–+~. ø£≥º˝Òs¡T yê>∑TqT+&ç Çdüø£ nÁø£eT+>± ‘·s¡*b˛e&É+ô|’ |òæsê´<äT\T n+~q H˚|ü<∏ä´+˝À ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T b˛©düT\ kÕj·T+‘√ yÓTs¡T|ü⁄<ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÇdüTø£ ˝À&é‘√ edüTÔqï eT÷&ÉT Á{≤ø£ºs¡T¢ ø£ì|æ+#·&É+‘√ yê{Ïì |ü≥Tºø=ì d”CŸ #˚XÊs¡T. yêVü≤q Á&Ó’es¡¢ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. Ç+‘·≈£î eTT+<äT e÷~] »]e÷Hê‘√ e~*ô|fÒº Á|üdüøÏÔ ˝Ò<äì, yêVü≤Hê\qT d”CŸ #˚dæ y˚\+ y˚kÕÔeTì ‘·Vü≤o˝≤›sY |üPs¡í#·+<äsYsêe⁄ #ÓbÕŒs¡T. ÇdüTø£ nÁø£eT s¡yêD≤ #˚ùd yê]ô|’ >∑T+&Ü #·≥º+ øÏ+<ä πødüT\T qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTì ≈£L&Ü ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\ _Ûøå±≥q Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, |òæÁãe] 18: ‘·eT &çe÷+&É¢ kÕ<Ûäq¬ø’ ñ<ä´$T+∫q n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T b˛sê{≤ìï ñ<Ûäè‘·+ #˚XÊs¡T. k˛eTyês¡+ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± yês¡T nH˚ø£ s¡÷bÕ\˝À ‘·eT ìs¡düq #ê{≤s¡T. neì>∑&ɶ˝À yês¡T _Ûøå±≥q #˚XÊs¡T. $»j·Tyê&É˝À e÷qeVü‰s¡+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. n˝≤π> q÷õM&ÉT, yÓTÆ\es¡+, »>∑Zj·T´ù|≥, q+~>±eT, >∑T&çyê&É ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ <Ûäsêï\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. >∑‘· ◊<äT s√E\T>± ‘êeTT ñ<ä´$TdüTÔHêï Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#·ø£b˛e&Üìï n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\ dü+|òüT+ sêh Hêj·T≈£îsê\T e÷<Ûä$\‘· K+&ç+#ês¡T. ‘·ø£åDy˚T ‘·eT &çe÷+&É¢qT |ü]wüÿ]+#·ì |üø£å+˝À ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡Bø£å #˚|ü&É‘êeTì ÄyÓT ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘·eT J‘ê\T ô|+#·&É+, ñ<√´>±\qT |üs¡àHÓ+{Ÿ #˚j·T&É+ |üìuÛ≤s¡+ ‘·–Z+#·&É+, ‘·eT $<ÛäT˝À¢ y˚πs dü+düú\ CÀø£´+ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&É&É+ e+{Ï Äs¡T &çe÷+&É¢‘√ n+>∑Héyê&û\T Ä+<√fi¯q kÕ–düTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

119q ª>±+BÛ •\ŒãC≤sYµ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, |òæÁãe] 18: ª>±+BÛ •\ŒãC≤sYµ #˚H˚‘· Vü≤düÔ ø£fi¯\ Á|ü<äs¡ÙqqT áHÓ 19q ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ πø+Á<ä CÖ[XÊK≈£î #Ó+~H˚ #˚H˚‘· $uÛ≤>∑+ düVü‰j·T dü+#ê\≈£î\T õ.lìyêdüHé k˛eTyês¡+ #ÓbÕŒs¡T. kÕúìø£ HêCŸ ôd+≥sY˝Àì >∑T+≥ yÓTÆ<ëq+˝À @sêŒ≥T #˚düTÔqï á Á|ü<äs¡Ùq |ü~ s√E\bÕ≥T ñ+≥T+<äHêïs¡T. <˚X¯ yê´|üÔ+>± düTe÷s¡T 150 eT+~ ø£fi≤ø±s¡T\T ‘·eT ñ‘·Œ‘·TÔ\qT á Á|ü<ä]Ù+#·qTHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. á Á|ü<äs¡ÙqqT >∑T+≥÷s¡T ns¡“Hé md”Œ C…{Ϻ >√|”Hê<∏é ÁbÕs¡+_Û+#·qTHêïs¡T. á Á|ü<äs¡Ùq˝À #˚H˚‘· $uÛ≤>∑+ ÁbÕ+rj·T dü+#ê\≈£î\T |æ.eT*¢ø±s¡T®qj·T´ ≈£L&Ü bÕ˝§Z+{≤s¡T. Á|ü»\T á Á|ü<äs¡Ùq˝À bÕ˝§Zì ø£fi≤ø±s¡T\ ñ‘·Œ‘·TÔ\qT ø=qT>√\T#˚dæ yê] Ä]úø±_Ûeè~∆øÏ ‘√&ÜŒ≥T n+~+#ê\ì lìyêdüHé ø√sês¡T.

bÕe÷sTT˝Ÿ ø£sêà>±sêìøÏ dæm+ Á^Hédæ>∑ï˝Ÿ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, |òæÁãe] 18: õ˝≤¢˝Àì <äeTàù|≥ eT+&É\+˝À bÕe÷sTT˝Ÿ ø£sêà>±s¡+ @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Á^Hédæ>∑ï˝Ÿ Ç#êÃs¡ì KeTà+ XÊdüqdüuÛÑT´&ÉT ‘·TeTà\ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. ÄsTT˝Ÿô|ò&é Ä<Ûä«s¡´+˝À sêh+˝À Ç~ eT÷&Ée ø£sêà>±s¡eTHêïs¡T. yÓTT<ä{Ï~ |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢ ô|<ä›y˚– Á>±eT+˝À, ¬s+&Ée~ nX¯«sêe⁄ù|≥˝À ø£sêà>±sê\T ñHêïj·THêïs¡T. eT÷&Ée~ <äeTàù|≥˝À @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑+˝À ñqï ÄsTT˝Ÿô|ò&é j·÷»e÷q´+˝À m≈£îÿe dü+K´˝À ø£sêà>±sê\T+fÒ ¬s’‘·T\≈£î Á|üjÓ÷»q+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. <äeTàù|≥ eT+&É\+˝À õ˝≤¢˝ÀH˚ n‘·´~Ûø£ $d”Ôs¡í+˝À bÕe÷sTT˝Ÿ |ü+≥ $düÔ]+∫ ñ+<äHêïs¡T. B+‘√ ¬s’‘·T\≈£î n~Ûø£ Á|üjÓ÷»Hê\T ñ+&É&É+‘√ q÷‘·q ø£sêà>±s¡+ <äeTàù|≥ eT+&É\+˝À @sêŒ≥T≈£î ø£èwæ #˚XÊeTHêïs¡T. q÷‘·q ø£sêà>±s¡+ |üP]Ô>± Ä<ÛäTHê‘·q |ü]C≤„q+‘√, 30 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ ìsêàD+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.

nHê´j·T+.. nÁø£eT+ : <˚$H˚ì

‘Ó\T>∑TC≤‹ì n&ɶ>√\T>± $uÛÑõ+#·&É+ ‘·>∑<äì..sêÁcÕºìï düyÓTÆø£´+>± ñ+#ê\ì {°&û|” myÓTà˝Ò´ <˚$H˚ì ñe÷eTùV≤X¯«s¡sêe⁄ nHêïs¡T. eTVü‰<Ûäsêï≈£î dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdü+–+#ês¡T. sêÁwüº|ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D _\T¢qT ˝Àø˘düuÛÑ˝ÀqT, sê»´düuÛÑ˝Àq÷ ÄyÓ÷~+|üCÒdüT≈£îH˚+<äT≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ nìï n+XÊ\qT ‘·q≈£î nqT≈£L\+>± eT\#·T≈£î+{À+<äHêïs¡T. k˛ìj·÷, {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ødæÄsY eT<Ûä´ bÕغ $©q+ $wüj·TyÓTÆ #·s¡Ã\T Ç|üŒ{Ïπø |üPs¡Ôj·÷´j·THêïs¡T. ‘Ó\T>∑TC≤‹ì n&ɶ>√\T>± $uÛÑõ+#˚ Vü≤≈£îÿ k˛ìj·÷≈£î me]#êÃs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. ÄK]es¡≈£î b˛sê&ÉT‘·TH˚ n+‘ê |ü<∏äø£+ Á|üø±s¡y˚T..: \>∑&ÉbÕ{Ï n+‘ê |üø±ÿ Á|üD≤[ø£‘√ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ eTT+<äT¬øfi¯ó‘√+<äì ñ+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T.

ø±¢dæô|ò’&é‡ sêyÓ÷J |òæ˝Ÿàdæ{° @]j·÷˝À bÕ¢≥T¢ ø=Hê\Hêï, ne÷à\Hêï dü+Á|ü~+#·+&ç. bò˛Hé: 7207294490 X¯+cÕu≤<é ø=‘·÷ÔsY˝À ôV≤#Ym+&û@ nÁ|òüPyé¶ bÕ¢{Ÿ‡. u≤´+≈£î˝ÀHé kÂø£s¡´+ ø£\<äT. bò˛Hé: 8686663632


dæm+ sêJHêe÷‘√ Á|üjÓ÷»q+ ñ+&É<äT: u§‘·‡ ãT<Ûäyês¡+ 19, |òæÁãe] 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 18: düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√dü+ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ Ç|ü⁄Œ&ÉT sêJHêe÷ #˚dæHê m˝≤+{Ï Á|üjÓ÷»q+ ñ+&É<äì |ædædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ Äj·Tq

◊mmdt\ ã~© Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 18 : áHÓ\ 18q eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ sêJHêe÷ #˚kÕÔs¡qï yês¡Ô\ H˚|ü<∏ä´+˝À ‘êC≤>± mì$T~ ◊mmdt n~Ûø±s¡T\≈£î kÕúq#·\q+ ø£*–+~. Ä~‘·´Hê<∏é <ëdtqT ô|≥Tºã&ÉT\T, eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\≈£î, õ.nq+‘·sêeTT\T kÕ+|òæTø£ dü+πøåeTXÊK≈£î, »eVü≤sY¬s&ç¶ì ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK≈£î, sêeTø£ècÕísêe⁄qT Ä]úø£XÊK≈£î, $» j·÷q+<éqT s¡yêD≤XÊK≈£î, »>∑BX¯«sYqT bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´≈£î, yêD°yÓ÷Vü≤HéqT ñbÕ~Û ø£\ŒHêXÊK≈£î, l<ÛäsYqT &çdæº\Ø ÁãeØdt≈£î ã~© #˚dü÷Ô Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eTVü≤+‹ k˛eTyês¡+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø#˚XÊs¡T.

Áô|dt nø±&ÉMT #Ó’s¡àHé>± dü‘ê´sêe⁄? Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 18: eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ Áô|dt ôdÁø£≥Ø>± |üì#˚düTÔqï dü‘ê´sêe⁄qT Áô|dt nø±&ÉMT #Ó’s¡àHé>± ìj·T$T+#·&ÜìøÏ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*|æq≥Tº ‘Ó*dæ+~. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q Jy√ ‘·«s¡˝À yÓ\Te&ÉqTqï≥Tº eTTK´eT+Á‹ ø±sê´\j·T es¡Z+ ‘Ó*|æ+~. Á|üdüTÔ‘·+ Áô|dt nø±&ÉMT #Ó’s¡àHé>± ‹s¡TeT\–] düTπs+<äsY |üì#˚düTÔHêïs¡T. Äj·Tq kÕúq+˝À dü‘ê´sêe⁄qT ìj·T$T+#ê\ì dæm+ ìs¡ísTT+∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~. ø±>±, dü‘ê´sêe⁄ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´– ø±e&É+‘√ Äj·TqqT Áô|dt nø±&ÉMT #Ó’s¡àHé>± m˝≤ ìj·T$TkÕÔs¡qï $eTs¡Ù\T $ì|ædüTÔHêïsTT.

Ç~ πøe\+ mìïø£\ ã&Ó®{Ÿdæ|æ◊ H˚‘· Hêsêj·TD Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 18: dæ|æ◊ sêh ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ã&Ó®{Ÿô|’ ‘·q n_ÛÁbÕj·÷ìï yÓ\¢&ç+#ês¡T. k˛eTyês¡+ MT&çj·÷ e<ä› Ç˝≤ e÷{≤¢&Üs¡T. Ç~ mìïø£\ ã&Ó®{Ÿ nì Hêsêj·TD nHêïs¡T. Á|üD≤[ø± ã&Ó®{Ÿ ◊<äT \ø£å\ 55y˚\ ø√≥T¢ ø±>±, Á|üD≤[πø‘·s¡ ã&Ó®{Ÿ 12 \ø£å\ ø√≥T¢>± Á|üø£{Ï+#·&Üìï ã{Ϻ Ç~ mìïø£\ ã&Ó®{Ÿ>± me¬s’Hê ns¡ú+ #˚düTø√>∑\s¡Hêïs¡T. s¡ø£åD s¡+>∑+˝À ã&Ó®{Ÿ πø{≤sTT+|ü⁄˝À¢ 10XÊ‘·+ m+<äT≈£î ô|+#ê*‡ e∫Ã+<√ ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑ u≤´+≈£î\≈£î 11,200 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T, Á>±MTD Çfi¯¢ ìsêàD≤ìøÏ 6000 ø√≥T¢, |ü≥ºD Çfi¯¢ ìsêàD≤ìøÏ 2000 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T, eTVæ≤˝≤ •X¯ó dü+πøåe÷ìøÏ 21,000 ø√≥T¢ πø{≤sTT+#·&ÉeT+fÒ u≤´+≈£î\ <ë«sê s¡TD≤\T eT+ps¡T #˚j·T&É+, n˝≤π> |ü≥ºD≤\˝À, Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À mìïø£\ eTT+<äT Çfi¯ó¢ Ç|æŒkÕÔeTì yê>±›Hê\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~ ‘·|挑˚ á ã&Ó®{Ÿ C≤rj·T dü÷ú\ ñ‘·Œ‹Ô ô|s¡>∑&ÜìøÏ @ $<Ûä+>±qT ñ|üjÓ÷>∑|ü&É<äHêïs¡T. n˝≤π> ìs¡T<√´>±ìï ìs¡÷à*+#·&ÜìøÏ m˝≤+{Ï ì]∆wüºyÓTÆq |ü<∏äø±\T ˝Òeì Hêsêj·TD Á|üø£≥q˝À ã&Ó®{Ÿ πøe\+ mìïø£\ Äø£s¡¸D>± ñ+<äì $eT]Ù+#ês¡T.

$q‘·T\qT |ü]wüÿ]+#ê*: ø£˝…ø£ºsY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 18: Á|üC≤<äsê“s¡T˝À e∫Ãq $q‘·T\T |ü]wüÿ]ùdÔ Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\qT n~Ûø±s¡T\T neT\T |ü]∫qyês¡e⁄‘ês¡ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. k˛eTyês¡+ »]–q Á|üC≤<äsê“s¡T˝À Á|ü»\ qT+&ç $q‘·T\T n+<ësTT. Á|ü»\T m+‘√ ÄX¯‘√ düeTdü´\T |ü]wüÿ]kÕÔs¡ì Á|üC≤<äsê“s¡T≈£î $q‘·T\T düeT]ŒkÕÔs¡ì, yê] düeTdü´\qT >∑T]Ô+∫ n~Ûø±s¡T\T ‘·ø£åDy˚T |ü]wüÿ]+#ê\ì nHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\ e<ä› Ç|üŒ{Ïπø $q‘·T\≈£î ≈£L&Ü yÓ+≥H˚ |ü]cÕÿs¡+ #·÷bÕ\ì ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. Á|üC≤<äsê“sY≈£î Á|ü»\qT+&ç n~Ûø£+>± uÛÑ÷ düeTdü´\T, ô|q¸qT¢, JeH√bÕ~ÛøÏ Ä]úø£ kÕj·T+, s¡TD≤\T, πswüHéø±s¡T¶\ eT+ps¡T, ‘ê>∑T˙s¡T, Ä|ü<ä“+<ÛäT |ü<∏äø£+, Á>±e÷˝À¢ s√&É¢ ìsêàD+, ù|<ä\≈£î >∑èVü≤ ìsêàD≤\ô|’H˚ $q‘·T\T m≈£îÿe>± e#êÃj·Tì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY ø£qïu≤ãT, mC…dæ sêeTkÕ«$T, õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìyêdü+˝À d”e÷+Á<Ûä eT+Á‘·T\ düe÷y˚X¯+ »]–+~. Ç+<äT˝À eTTK´eT+Á‹ sêJHêe÷, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ #·]Ã+#ês¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± $uÛÑ»qô|’ nqTdü]+#ê*‡q eP´Vü‰ìï Ksês¡T #˚dü÷Ô u§‘·‡ eTTK´eT+Á‹øÏ ˝ÒK sêXÊs¡T. {Ï&ç|æ,

yÓ’mkÕ‡sYdæ|æ, dæ|æm+ bÕغ n<Ûä´≈£åî\qT &Ûç©¢øÏ rdüT≈£îyÓ[fl $uÛÑ»q ìs¡íj·÷ìï yÓqøÏÿ rdüTø√yê\ì πø+Á<ä+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘ÓkÕÔeTì ˝ÒK˝À ù|s=ÿHêïs¡T. B+‘√bÕ≥T $$<Ûä C≤rj·T bÕغ\ H˚‘·\qT ø£*dæ $uÛÑ»q e\¢ ‘·˝…‘˚Ô düeTdü´\qT $e]kÕÔeTì ˝ÒK˝À ù|s=ÿqï≥Tº u§‘·‡ ‘Ó*bÕs¡T. $uÛÑ»qô|’

ø±+Á¬>dt ìs¡íj·÷ìï ‘·|ü⁄ŒãfÒº bÕغ qT+∫ $&çb˛j·÷ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, |òæÁãe] 18: {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· #·+Á<äX‚KsYsêe⁄ e÷jÓ÷bÕj·T+˝À ∫≈£îÿ≈£î qï ø±+Á¬>dt bÕغ sêÁcÕºìï $&ÉBj·T&ÜìøÏ <ës¡TDyÓTÆq ìs¡íj·T+ rdüTø√ãfÒº ‘êqT Ä bÕغ ÁbÕ<∏ä$Tø£ düuÛÑ´‘ê«ìøÏ ôd’‘·+ sêJHêe÷ #˚dæ ãj·T≥øÏ sêe&É+ »]–+<äì HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡ myÓTà˝Ò´ l<Ûäs¡ø£ècÕí¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ÁbÕ<∏ä$Tø£ düuÛÑ´‘ê«ìøÏ sêJHêe÷ #˚dæq ‘·sê«‘· yÓTT<ä{ÏkÕ]>± HÓ\÷¢s¡T˝À Á|ü»\qT<˚›•+∫ Á|üdü+–+#ês¡T. ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø±˙, Ä bÕغ H˚‘·\T ø±˙ ˝Ò≈£î+&Ü πøe\+ Ä≈£î|ü#·Ã, |üdüT|ü⁄|ü#·Ã, ‘Ó\T|ü⁄ es¡í+‘√ ≈£L&çq C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä C…+&Ü\T #˚‘· <Ûä]+∫ e∫Ãq ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ ø£*dæ Äj·Tq Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+∫q nq+‘·s¡+ >±+BÛu§eTà e<ä› Á|üdü+–+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq

HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡ myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $uÛÑ»q »s¡>∑&ÜìøÏ ¬s+&ÉT ø±s¡D≤\T ø£ì|ædüTÔHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ˇø£{Ï sêÁcÕºìï $uÛÑõùdÔ πødæÄsY {ÏÄsYmdt bÕغì ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚kÕÔqì k˛ìj·÷>±+BÛøÏ e÷≥ Ç#êÃs¡ì, ¬s+&Ée~ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À, n≥T ‘Ó\+>±D˝À ø=+‘· yÓ’mdtÄsY dæ|æì <Óã“rj·T&É+ ø√düy˚T k˛ìj·÷>±+BÛ sêh $uÛÑ»q≈£î ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡ì nHêïs¡T. n|üŒ{Ï πø+Á<ä Ä]úø£ eT+Á‹ Á|üDuŸeTTKØ® (Á|üdüTÔ‘· sêh|ü‹) H˚‘·è‘·«+˝À ôdø£+&é mdtÄsYdæ, n≥T ‘·sê«‘· s√X¯j·T´ ø£$T{°, n≥T ‘·sê«‘· lø£èwüí ø£$T{° Ç˝≤ ]b˛s¡Tº\qT ≈£L&Ü k˛ìj·÷>±+BÛ |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√≈£î+&Ü @ø£|üø£å+>± sêÁcÕºìï $uÛÑõ+#·&ÜìøÏ ìs¡íj·T+ rdüTø√e

&É+ <ë«sê ø√{≤¢~ eT+~ Á|ü»\ eTH√uÛ≤ yê\qT <Óã“rXÊs¡ì nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À e+<äXÊ‘·+ eT+~ sêh $uÛÑ»q qT e´‹πsøÏdüTÔ+&É>± ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À 50 XÊ‘·+ eT+~ eT+Á‘·y˚T ‘Ó\+>±DqT düeT]∆düTÔHêïs¡ì, n+fÒ ‘Ó\+>±D˝À eTs√ 50 XÊ‘·+ eT+~ sêh düyÓTÆø£´‘·≈£î nqT ≈£L\+>± ñHêïs¡ì, Ç˝≤+{Ï düeTj·T+˝À n_ÛÁbÕj·÷ìøÏ $\Te Çe«≈£î+&Ü k˛ì j·÷ >±+BÛ m˝≤ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs√ Á|ü» \≈£î ‘Ó\bÕ\ì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+ nH˚ø£ eT+~ Á|ü»\ J$‘ê\‘√, kÕe÷õø£, Ä]úø£ n+XÊ\˝À #Ó\>±≥e÷&ç+ <äì, Bìì e´‹πsøÏdü÷Ô ø±+Á¬>dt bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚dæq ‘êqT ø£*dæ e#˚à nìï bÕغ\qT ø£\T|ü⁄ø=ì Ä+<√fi¯qqT ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü\Te⁄s¡T &Üø£ºs¡T¢, Ç+»˙s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªdüVü≤ø±s¡µ |ü{Ïwüº‘·≈£î #·s¡´\T:ø£Hêï Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, |òæÁãe] 18: düVü≤ø±s¡ s¡+>∑+ |ü]|ü⁄wæºøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ nìï #·s¡´\T rdüT≈£î+{À+<äì e´ekÕj·TXÊK eT+Á‹ ø£Hêï \ø°åàHêsêj·TD nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ kÕúìø£ Áu≤&ûù|≥˝Àì >∑T+≥÷s¡T düVü≤ø±s¡ ns¡“Hé u≤´+≈£î q÷‘·q uÛÑeHêìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T #˚dæq düuÛÑ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, düVü≤ø±s¡ s¡+>±ìï düÁø£eT+>± $ìjÓ÷–+#·T≈£î+fÒ eT+∫ |òü*‘ê\T ñ+{≤j·Tì nHêïs¡T. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT eT÷dæy˚‘· <äX¯˝À ñqï düVü≤ø±s¡ u≤´+≈£î\qT n_Ûeè~∆ #˚j·÷\H˚ dü+ø£\Œ+‘√ n|üŒ{Ï eTTK´eT+Á‹ yÓ’mkÕ‡sY nH˚ø£ dü+düÿs¡D\qT #˚|ü{≤ºs¡ì #ÓbÕŒs¡T. Hêu≤s¡T¶ düVü≤ø±s¡+‘√ <ë<ë|ü⁄ s¡÷.4,500 ø√≥¢‘√ düVü≤ø±s¡ s¡+>∑ u≤´+≈£î\ |ü{Ïwüº‘·≈£î #˚|ü≥º&É+ »]–+<äHêïs¡T. düVü≤ø±s¡ s¡+>∑+ |üP]Ô>± bÕ\ø£es¡Z+ |üìrs¡ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+<äHêïs¡T. <äj·T˙j·T dæú‹˝À ñqï >∑T+≥÷s¡T düVü≤ø±s¡ ns¡“Hé u≤´+≈£îqT

H˚&ÉT d”m+ øÏs¡DY sêJHêe÷ : |æ‘êì Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 18: nôd+;¢˝À ‹s¡düÿ]+∫q _\T¢qT bÕs¡¢yÓT+≥T˝À Á|üy˚X¯ô|&É‘êqq&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTì eT+Á‹ |æ‘êì dü‘·´Hêsêj·TD nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ dü∫yê\j·T+˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á HÓ\ 18q bÕs¡¢yÓT+≥T˝À sêÁwüº $uÛÑ»q _\T¢ Á|üy˚X¯ô|{Ϻ #·s¡Ã yÓTT<ä˝…’q eTs¡Tø£åDy˚T #Ó|æŒq e÷≥ Á|üø±s¡+ eTTK´eT+Á‹ ‘·q |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚j·TqTHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T˝À m+|æ \>∑&ÉbÕ{Ïô|’ »]–q <ë&çì K+&ç+#ês¡T. ‘Ó\T>∑TC≤‹ u≤<Ûä|ü&˚˝≤ |ü]dæú‘·T\T ñHêïj·Tì, ∫qï sêÁcÕº\≈£î #Ó+~q m+|”\T \>∑&ÉbÕ{Ïô|’ eT÷≈£îeTà&ç <ë&çøÏ bÕ\Œ&É&É+ e˝Ò¢ >∑‘·´+‘·s¡+ ˝Òì |ü]dæú‘·T˝À¢ Ä‘·às¡ø£åD ø√dü+ ô||üŒsY yê&Üs¡ì nHêïs¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫q dædæ |ü⁄fÒJ\qT ãVæ≤s¡+>∑|üsêÃ\ì eT+Á‹ &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. Ä~yês¡+ ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À bÕغ H˚‘·è‘·«+˝À »]|æq düe÷y˚X¯+˝À n+<äs¡÷ H˚‘·\T d”m+qT ø=‘·Ô bÕغ ô|{≤º\ì @ø£yêø£´ rsêàq+ #˚XÊs¡ì #ÓbÕŒs¡T. d”m+ bÕغ ô|&ç‘˚ n+<äT˝À #˚] |üì#˚kÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. d”m+ ø=‘·Ô bÕغøÏ ì<ÛäT\T mø£ÿ&ç qT+&ç ekÕÔj·Tì Á|ü•ï+#·>±.. Ç#˚Ãyês¡T ÇkÕÔs¡ì.. »>∑Hé bÕغ ô|&ç‘˚ ì<ÛäT\T m˝≤ e#êÃjÓ÷.. Äj·Tq≈£î n˝≤π> ekÕÔj·Tì nHêïs¡T. Ç‘·s¡ bÕغ\≈£î e∫Ãq≥Tº>±H˚ d”m+ bÕغøÏ ≈£L&Ü ì<ÛäT˝§kÕÔj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T.

»>∑Hé n¬sdüTº

n_Ûeè~∆yÓ’|ü⁄ |üj·Tì+|üCÒdüTÔqï bÕ\ø£es¡Z düuÛÑT´\T U≤‘ê<ës¡T\T @ u≤´+≈£î≈£î ˝Òì $<Ûä+>± Ä<ÛäTHê‘·q ˝≤ø£sY‡ dü<äTbÕj·÷ìï ø£*Œ+#·&É+˝À bÕ\ø£es¡Z ø£èwæ Vü≤s¡¸D°j·TeTHêïs¡T. XÊdüqeT+&É* düuÛÑT´\T ¬ø.mdt.\ø£åàDsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝Àì Á|ü»\≈£î u≤´+≈£î ùde\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+&Ü\H˚ ÄX¯j·T+‘√ e÷J Á|ü<Ûëì Ç+~sê>±+BÛ 1969˝À |ü<ëï\T>± u≤´+≈£î\qT C≤rj·T u≤´+≈£î\T>± #˚XÊs¡ì #ÓbÕŒs¡T. U≤‘ê<ës¡T\ $XÊ«dü+, eTqïq #·÷s¡>=H˚˝≤ u≤´+≈£î\T yÓTs¡T¬>’q ùde\+~+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À q>∑s¡ e÷J y˚Tj·TsY ¬ø.Hê>∑sêE, bÕ\ø£ dü+düú ø£$TwüqsY ¬ø.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, $T]à j·÷s¡T¶ #Ó’s¡àHé |æ.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, e÷J XÊdüqdüuÛÑT´\T dæôV≤#Y »j·Tsê+u≤ãT, $XÊK|ü≥ï+, $»j·Tyê&É ns¡“Hé u≤´+≈£î\ n<Ûä´≈£åî\T Ä+»H˚j·TT\T, ∫≥ºj·T´, bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\T, U≤‘ê<ës¡T\T, dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. nHêïs¡T.

_\T¢ ÄyÓ÷<ä+ U≤j·T+: $ôV≤#Y Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, |òæÁãe] 18: _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+<ä&É+ U≤j·TeTì sê»´düuÛÑ düuÛÑT´\T $.Vü≤qT eT+‘·sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. me¬sìï ≈£îÁ≥\T #˚dæHê ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T Ä>∑uÀ<äì MT&çj·÷ m<äT≥ k˛eTyês¡+ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. Hê&ÉT bÕs¡¢yÓT+≥Tô|’ <ë&ç #˚dæq ñÁ>∑yê<äT\≈£î.. düuÛÑ˝À ‘√{Ï düuÛÑT´\ô|’ <ë&ç #˚dæq d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· m+|”\≈£î eT<Ûä´ ‘˚&Ü ˝Ò<äHêïs¡T. yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê*‡+<˚qì nHêïs¡T. Äs¡T <äXÊu≤›\ ø£\ kÕø±s¡eTe«&É+ U≤j·TeTì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. d”e÷+Á<ÛäT\T #˚düTÔqï ≈£îÁ≥\qT ‹|æŒø=&É‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T.

nØ®\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, |òæÁãe] 18: &Éj·T˝Ÿ j·TTesY ø£˝…ø£ºsY ø±s¡´Áø£eT+˝À bò˛Hé <ë«sê e∫Ãq düeTdü´\ô|’ yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì n<äq|ü⁄ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY eT÷]Ô dü+ã+~Û‘· XÊK\ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À ìs¡«Væ≤+∫q &Éj·T˝Ÿ j·TTesY ø£˝…ø£ºsY˝À dü+>±¬s&ç¶ eT+&É\+ ø£+~ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q puÒ<ë e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |æôV≤#Ydæ ø±\˙˝À ø£¬s+{Ÿ, eT+∫˙{Ï düeTdü´ n~Ûø£+>± ñ+<äì |òæsê´<äT #˚j·T>±, Äj·Tq düŒ+~+∫ ‘·ø£åDy˚T düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. fÒø±à˝Ÿ eT+&É\+ eTTs¡T>∑TyêDÏ≈£î+≥ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q düTπswt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m|æ 23-m 0684 yêVü≤HêìøÏ dü+ã+~Û+∫ ÄsYdæøÏ <äs¡U≤düTÔ düeT]ŒùdÔ yê] <ä>∑Zs¡ qT+∫ düŒ+<äq sêe&É+˝Ò<äì |òæsê´<äT #˚j·T>± mC…dæ düŒ+~+∫ yÓ+≥H˚ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ÄsY{Ïm n~Ûø±]ì Ä<˚•+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± ¬syÓq÷´≈£î dü+ã+~Û+∫q düeTdü´\ô|’ |ü\Te⁄s¡T |òæsê´<äT\T>± #˚j·T>± Äj·Tq düŒ+~+∫ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. á &Éj·T˝Ÿ j·TTesY ø£˝…ø£ºsY˝À $$<Ûä XÊK\ n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, |òæÁãe]18: yÓTÆHêغ\ dü+πøåe÷ìøÏ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq Á|ü<ÛëqeT+Á‹ 15 dü÷Á‘ê\ ø±s¡´Áø£eT+ õ˝≤¢ ø£$T{° düMTøå± düe÷y˚X¯+ á HÓ\ 18q (eT+>∑fi¯yês¡+) ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ yÓTÆHêغ dü+πøåeT XÊK á&ç øÏs¡DY≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, |òæÁãe] 18: bÕs¡¢yÓT+≥T e<ä› yÓ’mdtÄsYdæ|æ n~ÛH˚‘· »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ì b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. »+‘·sYeT+‘·sY qT+&ç bÕs¡¢yÓT+≥T es¡≈£î düyÓTÆø£´yêø˘qT yÓ’mdtÄsYdæ|æ n~ÛH˚‘· »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T ÁbÕ+>∑D+ e<ä› b˛©düT\T yê]ì n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T Ád”º{Ÿ˝ÀH˚ »>∑Hé, bÕغ ÁX‚DT\T u…’sƒêsTT+#ês¡T. b˛©düT\≈£î, »>∑Hé≈£î eT<Ûä´ yê>±«<ä+ ø=qkÕ–+~. |ü]dæú‹ ñÁ~ø£Ô+>± e÷]+~. |ü]dæú‹ n+‘·ø£+‘·≈£î n<äT|ü⁄ ‘·|ü⁄Œ‘·T+&É&É+‘√ »>∑HéqT n¬sdüTº #˚XÊs¡T. ‘·qqT n¬sdüTº #˚j·T&É+ nHê´j·TeTì »>∑Hé yê´U≤´ì+#ês¡T. XÊ+‹j·TT‘·+>± ìs¡düq ‘Ó\T|ü⁄‘·THêï.. n¬sdüTº #˚j·T&É+ <ës¡TDeTì nHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´>± &Ûç©¢˝Àì nH˚ø£ yÓTÁ{À ¬s’˝Ò«ùdºwüq¢qT eT÷dæy˚XÊs¡T. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ bÕs¡¢yÓT+≥T Ád”º{Ÿ |”mdt≈£î »>∑HéqT b˛©düT\T ‘·s¡*+#ês¡T. dü+>±¬s&ç¶, |òæÁãe]18: õ˝≤¢ Á>±MTD≤_Ûeè~∆ dü+düú $õ˝…Hé‡, e÷ì≥]+>¥ ø£$T{° düe÷y˚XÊìï e÷]à 1, 2014q ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢, dü+ã+~Û‘· XÊK\ n~Ûø±s¡T\T ‘·eT XÊK\ Á|ü>∑‹ ìy˚~ø£\‘√ $~Û>± Vü‰»s¡T ø±yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, &çÄsY&çm ø±s¡´ìs¡«Vü≤ø£ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 18: |”d”d” N|òt u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD #Ó’s¡àHé dæà‘ê düãsê«˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. dü+>±¬s&綽Àì ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì ìyêdü+˝À uÛÒ{° Äs¡+uÛÑ+.. k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\ ø±qŒ¤¬sHé‡ Vü‰˝Ÿ˝À »]π> á düe÷y˚XÊìøÏ ø£$T{° #Ó’s¡àHé, yÓT<äø˘ ÁbÕ+‘·+˝À Äj·Tq ìyêkÕìøÏ eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T, myÓTà bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T $»j·TXÊ+‹ n<Ûä´ø£å‘·q »s¡T>∑T‘·T+<äì ©‡\T $#˚ÃXÊs¡T. sêÁwüº eT+Á‘·T\T ø=+Á&ÉT eTTs¡[, dæ.sêeT ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ dü+ã+~Û‘· XÊK\ n~Ûø±s¡T\T #·+Á<äj·T´, ø£Hêï \ø°åàHêsêj·TD, u≤\sêE, s¡|òüTTMsê¬s&ç¶, ‘·eT XÊK\ Á|ü>∑‹ ìy˚~ø£\‘√ $~Û>± Vü‰»s¡T ø±yê\ì ø£˝…ø£ºsY myÓTà˝Ò´\T ø£eT\,lìyêdt,¬ø.Hêπ>X¯«s¡sêe⁄‘·~‘·s¡T\T Vü‰»¬s’q ‘Ó*bÕs¡T yê]˝À ñqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~.

n|ü⁄Œ\u≤<Ûä‘√ e´øÏÔ Ä‘·àVü≤‘·´

‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\y˚T: n<ë«˙

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, |òæÁãe] 18: n|ü⁄Œ\ u≤<Ûä‘√ ˇø£ e´øÏÔ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ܶ&ÉT. »>∑Zj·T´ù|≥ eT+&É\+ kıs¡ø±j·TbÕ˝…+˝À á dü+|òüT≥q k˛eTyês¡+ yÓ\T>∑T#·÷dæ+~. Ä Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ nH˚ e´øÏÔ Ä]úø£ Çã“+<äT\ ≈£î >∑Ts¡e⁄‘·÷ #ê˝≤ n|ü⁄Œ\T #˚XÊ&ÉT. nsTT‘˚ yê{Ïì rπsà e÷s¡Z+ ø±qsêø£ ~≈£îÿ‘√#·ì |ü]dæú‹˝À ‘·q Ç+{À¢ ñπsdüTø=ì Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï&ÉT. k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ kÕúì≈£î\T á $wüj·÷ìï >∑eTì+∫ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. yês¡T eTè‘·<˚Vü‰ìï b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. uÛ≤sê´|æ\¢\qT }]øÏ |ü+|æ+∫ ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ á n|òü÷sTT‘ê´ìøÏ bÕ\Œ&ܶ&ÉT.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, |òæÁãe] 18: ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\y˚Tqì _C…|æ nÁ>∑H˚‘· m˝Ÿ¬ø n<ë«˙ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. πø+Á<ä Vü≤À+ eT+Á‹ C…’sê+s¡y˚Twt _C…|æ nÁ>∑H˚‘· m˝Ÿ¬ø n<ë«˙‘√ k˛eTyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. uÛÒ{° nq+‘·s¡+ MT&çj·÷‘√ n<ë«˙ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT bÕغ ‘Ó\+>±D≤≈£î nqT≈£L\y˚Tqì #ÓbÕŒs¡T. n+‘˚>±ø£ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ ≈£L&Ü Hê´j·T+ »s¡>±\ì ø√sê+. ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê\ yê]ì dü+‘·è|æÔ |üs¡#ê* nì πø+Á<ëìï ø√sêeTì #ÓbÕŒs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ d”e÷+Á<Ûä ‘Ó\+>±D Á|ü»\ eT<Ûä´ düeTdü´˝ÒMT ˝Ò<äT. d”e÷+Á<Ûä Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T-πø+Á<ä+ eT<Û˚´ düeTdü´\THêïj·Tì yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø=+<äs¡T m+|”\ düôdŒq¸Héô|’ n<ë«˙ ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡ì

Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\˝À Äغ◊ ø£$TwüqsY ‘·ìF Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, |òæÁãe] 18: ‹s¡TePs¡T Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\˝À düe÷ #ês¡ Vü≤≈£îÿ ø£$TwüqsY ‘ê+‹j·÷≈£îe÷] k˛eTyês¡+ Äø£dæàø£ ‘·ìF #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø±˝ÒJ˝Àì ]ø±s¡T¶\qT |ü]o *+#ês¡T. düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ øÏ+<ä e∫Ãq <äs¡U≤düTÔ\T |ü]cÕÿsêìøÏ H√#·Tø√ø£b˛e&É+ ÄyÓT <äèwæºøÏ e∫Ã+~. n+‘˚>±ø£ düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·{≤ºìøÏ dü+ã+~Û+∫q H√{°düT uÀs¡T¶ ≈£L&Ü ø£fi≤XÊ\˝À ø£ì|æ+#·ø£b˛e&É+‘√ ÄyÓT ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘·ø£åD+ á ˝À≥TbÕ≥¢ìï dü]~<äT›ø√yê\ì ÄyÓT ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ˝Òì|üø£å+˝À ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤qì ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ≈£î düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

H˚&ÉT |æm+ 15 dü÷Á‘ê\ô|’ düMTøå± düe÷y˚X¯+

Á|ü>∑‹ ìy˚~ø£\‘√ Vü‰»s¡T ø±yê*

u§‘·‡ ìyêdü+˝À uÛÒ{°

ø£˙dü kÂø£sê´\¬ø’ Á>±eTdüTú\ b˛s¡T

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, |òæÁãe] 18: ø£˙dü edü‘·T\T ø£*Œ+#ê\+≥÷ $dü‡qïù|≥ eT+&É\+ >±+BÛ|ü⁄s¡+ Á>±eTdüTú\T Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. ‘·eT≈£î kÕ>∑T˙s¡T, ‘ê>∑T˙s¡T ≈£L&Ü n+<ä&É+ ˝Ò<äì yês¡T yêb˛j·÷s¡T. k˛eTyês¡+ á kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ yês¡T Ä+<√fi¯q #˚|ü{≤ºs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± m+ÄsYy√ ø±sê´\j·T+ m<äT≥ yês¡T u…’sƒêsTT+#ês¡T. n<˚ düeTj·T+˝À düMTøå± düe÷y˚XÊìøÏ $#˚Ãdæq q÷õM&ÉT düuŸ ø£˝…ø£ºsY #·Áø£<Ûäs¡sêe⁄qT yês¡T #·T≥TºeTT{≤ºs¡T. Çìï s¡#·Ãã+&É\T »]–Hê ‘·eT düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø±e&É+˝Ò<äì yês¡T Äj·Tq≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. yÓ+≥H˚ á düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·ø£b˛‘˚ Ä+<√fi¯q ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔeTì düs¡Œ+#Y s¡eTD≤sêe⁄ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚ mìïø£\T ãVæ≤wüÿ]kÕÔeTì ≈£L&Ü Äj·Tq nHêïs¡T.

πø+Á<ä+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï ‘·sê«‘· Ç|ü⁄Œ&ÉT düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√dü+ eTTK´eT+Á‹ sêJHêe÷ #˚dæHê m˝≤+{Ï Á|üjÓ÷»q+ ñ+&É<äì nHêïs¡T. _\T¢qT yÓq≈£îÿ rdüT≈£îH˚ $<Ûä+>± πø+Á<ä+ ìs¡íj·÷ìï e÷s¡Ã&É+ ˇø£ÿfÒ ‘·eT eTT+<äTqï Á|ü<Ûëq ø£s¡Ôe´eTì nHêïs¡T. Á|ü<Ûëìì $$<Ûä C≤rj·T bÕغ\ H˚‘·\qT ø£*dæ $uÛÑ»q e<ä›ì ˇ‹Ô&ç ‘Ó<ë›eTì eTTK´eT+Á‹øÏ dü\Vü‰ Ç#êÃs¡T. ø±+Á¬>dt e]ÿ+>¥ ø£$T{° $uÛÑ»qô|’ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï|ü⁄Œ&˚ n+<äs¡÷ sêJHêe÷\T #˚ùdÔ |òü*‘·+ ñ+&˚<äì nHêïs¡T.

lyê]ì <ä]Ù+#·Tø√qTqï qMHé#·+<é Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, |òæÁãe] 18: ly˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHês¡ú+ sêj·T\d ”eT πs+CŸ ◊õ qMHé #·+<é k˛eTyês¡+ sêÁ‹ sêqTHêïs¡ì ‹s¡TeT\ b˛©düT esêZ\ yÓ\¢&ç+#êsTT. sêj·T\d”eT πs+CŸ ◊õ>± |ü<ä$ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq Äj·Tq yÓTT≥ºyÓTT<ä{ÏkÕ]>± ‹s¡T|ü‹øÏ edüTÔHêïs¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT Äj·Tq õ˝≤¢˝À |üs¡´{Ï+∫ b˛©düT\≈£î dü+ã+~Û+∫q |ü\T ô|ò’fi¯flqT, ø±sê´\j·÷\qT dü+<ä]Ù+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq ‹s¡TeT\≈£î sêqTqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq kÕ«$Tyê]øÏ ìs¡«Væ≤+#˚ düTÁ|üuÛ≤‘· ùde, HÓ’y˚<Ûä´ $sêeT düeTj·T+˝À kÕ«$Tyê] <äs¡Ùq @sêŒ≥T¢ #˚j·TqTqï≥T¢ b˛©düT esêZ\T ‘Ó*bÕsTT.

ªôd’ìø˘µ˝À 8 eT+~ #˚]ø£ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£&É|ü, |òæÁãe] 18: ôd’ìø˘ dü÷ÿ˝Ÿ Á|üy˚X¯|üØø£å˝À ~HÓïbÕ{Ï ãd æ¬s&ç¶ $ø±dt m&ÉT´πøwüq˝Ÿ kıôd’{° n+&é s¡÷s¡˝Ÿ &ÓyÓ\|tyÓT+{Ÿ˝À •ø£åD bı+~q mì$T~ eT+~ $<ë´s¡Tú\T m+|æø£j·÷´s¡ì Ä dü+düú &Ó’¬sø£ºsY ãdæ¬s&ç¶ k˛eTyês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. Äs¡e ‘·s¡>∑‹ Á|üy˚XÊìøÏ q>∑s¡+˝Àì ø√-Ä|üπs{Ïyé ø±\˙øÏ #Ó+~q ¬ø.ñ<äjYT ≈£îe÷sY¬s&ç¶, yÓ÷Væ≤‘Y¬s&ç¶, ¬ø.ø£|üBX¯«sY, |æ.#·s¡DY, ÄsY.ãdü«+‘Y, m+.dü«s¡÷|t ≈£îe÷sY\T, n˝≤π> 9e ‘·s¡‘·– Á|üy˚XÊìøÏ ¬ø.ø£èwüí Á|üDjYT¬s&ç¶, _.∫Hêï¬s&ç¶\T m+|æø£j·÷´s¡T. ôd’ìø˘ dü÷ÿ˝Ÿ˝À Á|üy˚X¯+ bı+~q $<ë´s¡Tú\qT ãdæ¬s&ç¶ n_Ûq+~+#ês¡T. $»j·÷ìøÏ ø±s¡T≈£î˝…’q $<ë´s¡Tú\≈£î, yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î, {°#·s¡¢≈£î n_Ûq+<äq‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

kº ù|\T&ÉT˝À Ç<ä›s¡T eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£&É|ü, |òæÁãe] 18: øÏs√dæHé kºô|’ e+≥ #˚düTÔ+&É>± Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ n~ ù|\&É+‘√ Ç+{Ï˝Àì uÛ≤s¡´uÛÑs¡Ô\T eTè‹ #Ó+<ës¡T. á dü+|òüT≥q eTT<ä›q÷s¡T eT+&É\+ eT+>∑|ü≥ï+˝À #√≥T#˚düT≈£î+~. b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. eT+>∑|ü≥ï+˝À ÄsY.e÷u≤ãT (50), Äj·Tq uÛ≤s¡´ u≤\düT ã“eTà\T Jeq+ kÕ–düTÔHêïs¡T. M]øÏ ˇπø ≈£îe÷¬sÔ ñ+&É>±, $yêVü≤+ #˚XÊs¡T. Ä~yês¡+ sêÁ‹ 7 >∑+≥\ düeTj·T+˝À e+≥ #˚ùd+<äT≈£î øÏs√dæHé kº yÓ*–+∫+~. kº dü]>± eT+&Éø£b˛ e&É+‘√ >±* ø=&ÉT‘·T+&É>± ô|<ä›m‘·TÔq eT+≥\T ˝Ò#êsTT. á eT+≥\T düMT|ü+˝À ñqï øÏs√dæHé &Éu≤“≈£î n+≥T≈£î HêïsTT. á eT+≥˝À¢ u≤\düTã“eTà ∫≈£îÿ≈£îì πøø£\T y˚dæ+~. Bìï >∑eTì+∫q uÛÑs¡Ô e÷u≤ãT yÓ+≥H˚ uÛ≤s¡´qT s¡øÏå+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊ&ÉT. B+‘√ Çs¡Te⁄s¡T rÁe+>± >±j·T|ü&ܶs¡T. >±j·T|ü&çq Çs¡Te⁄]ì ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ bı<äT›≥÷s¡T ÄdüT|üÁø£‹øÏ ‘·s¡*+ #ês¡T. nø£ÿ&É ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ u≤\düTã“eTà eTè‹ #Ó+~+~. e÷u≤ãT |ü]dæú‹ rÁe+>± ñ+&É&É+‘√ ôV’≤<äsêu≤<é ≈£î ‘·s¡*düTÔ+&É>± e÷s¡ZeT<Ûä´˝À eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. á dü+|òüT≥qô|’ eTT<ä›q÷s¡T b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT#˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

n|üŒ&É÷..Ç|ü⁄Œ&É÷..ˇπø e÷≥: »e<˚ø£sY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, |òæÁãe] 18: sêÁwüº |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D _\T¢ô|’ ‘=* qT+&ç _C…|æ $<Ûëq+ düŒwüº+>± ñ+<äì Ä bÕغ Á|ü‹ì~Û »e<˚ø£sY nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä, ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· _C…|æ H˚‘·\‘√ Á|üø±wt »e<˚ø£sY uÛÒ{° nj·÷´s¡T. nq+‘·s¡+ Áô|dtMT{ŸqT k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. »e<˚ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ _\T¢ $wüj·T+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ sê»ø°j·T+ #˚k˛Ô+~. ø±+Á¬>dt˝À k˛ìj·÷, sêVüQ˝Ÿ e÷{ #Ó\¢&É+ ˝Ò<˚yÓ÷qH˚ nqTe÷q+ ek˛Ô+~. πø+Á<ä eT+Á‹ ø£eT˝ŸHê<Ûé ø±+Á¬>dt H˚‘·\qT e~*ô|{Ϻ düTcÕàô|’ $eTs¡Ù\T #˚düTÔHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥TqT düC≤e⁄>± q&É|ü˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D _C…|æ nqT≈£L\y˚T.. ø±˙ d”e÷+Á<ÛäT\≈£L Hê´j·T+ #˚j·÷*. n<˚ _C…|æ ø√s¡T‘√+~. $uÛÑ»qô|’ Á|üuÛÑT‘ê«ìπø düŒwüº‘· ˝Ò<äì yê´U≤´ì+#ês¡T.

Á|ü‘·´ø£å q>∑<äT ã~© <ë«sê 2.1 ø√≥¢ eT+~ m©ŒJ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\øÏ s¡÷.3,370 ø√≥¢ |ü+|æD° Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, |òæÁãe] 18: Ç|üŒ{Ïes¡≈£î Á|ü‘·´ø£å q>∑<äT ã~© |ü<∏äø£+ <ë«sê 2.1 ø√≥¢ eT+~ m©ŒJ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\øÏ s¡÷.3,370 ø√≥¢ |ü+|æD° »]–+~. B+‘√ bÕ≥T>± <˚X¯yê´|üÔ+>± Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 57 ø√≥¢ eT+~ bÂs¡T\≈£î Ä<ÛësY qyÓ÷<äT |üPs¡ÔsTT+~. Bì <ë«sê Ä<ÛësY ø±s¡T¶ bı+~q $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T ‘·eT u≤´+≈£î U≤‘ê\≈£î Ä<ÛësYø±s¡T¶ $esê\qT »‘·#˚ùd+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq j·T÷ìø˘ q+ãs¡¢qT n+~+#·&É+ »]–+~. Á|ü‘·´ø£å q>∑<äT ã~© |ü<∏äø£+ <ë«sê Á|üuÛÑT‘·«+ neT\T #˚düTÔqï 27 |ü<∏äø±\≈£î dü+ã+~Û+∫q yÓTT‘êÔìï Äj·÷ \_∆<ës¡T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ n+~k˛Ô+~. Bì˝À C≤rj·T kÕe÷õø£ düVü‰j·T ø±s¡´Áø£eT+ (mHémdtm|æ) ôd’‘·+ ñ+~. »qe] 31, 2014 Hê{ÏøÏ 54,20,114 ˝≤yê<˚M\≈£î >±qT s¡÷.628 ø√≥¢ yÓTT‘êÔìï |ü+|æD° #˚j·T&É+ »]–+~. πø+Á<ä Ä]úø£ XÊKeT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+ ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ\ dü+<äs¡“¤+>± bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À á s√E á $esê*ï yÓ\¢&ç+#ês¡T.


ªÄ{Àq>∑sY dü÷s¡´µ $&ÉT<ä\ m|ü&√! <˚eø£{≤º <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+~q ªÄ{Àq>∑sY dü÷s¡´µ ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ |üP¬s’Ôq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á ∫Á‘·+ yÓTT<ä{Ï |òæÁãe] 3øÏ ¬s&û ne⁄‘·T+<äH˚ $wüj·T+ n~Ûø±]ø£+>± yÓ\¢&ç+∫q|üŒ{Ïø° $&ÉT<ä\ ‘˚Bì e÷Á‘·+ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ‘Ó*j·TCÒj·T˝Ò<äT. ªÄ{Àq>∑sY dü÷s¡´µ ∫Á‘·+˝À Hê>∑#Ó’‘·q´ V”≤s√>± q{ÏdüTÔHêï&ÉT. #Ó’‘·q´ düs¡düq düeT+‘· Ä&çbÕ&ÉqT+~. Ç|üŒ{Ïπø á ∫Á‘·+

ãT<Ûäyês¡+ 19, |òæÁãe] 2014

wüø°˝≤ bÕÁ‘·˝À n+»*..?

ôdHê‡sY |üP]Ô#˚düT≈£î+~. nsTT‘˚ á∫Á‘êìï |òæÁãe] 7e ‘˚Bq ªÄ{Àq>∑sY dü÷s¡´µ $&ÉT<ä\ U≤j·TeTqT≈£îqï|üŒ{Ïø° Ç+‘·es¡≈£î m˝≤+{Ï Á|ü#ês¡+ ˝Ò<äT. n+fÒ á ‘˚B ≈£L&Ü &Í{Ÿ nH˚ #ÓbÕŒ*. á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘êìï nq÷|t s¡÷u…Hé‡ n+~+#ê&ÉT. Ç+<äT˝À q+<äT eTTK´ bÕÁ‘·<Ûë]>± q{Ï+#ê&ÉT. n∫ìs&ç¶ ìsêà‘·>± e´eVü≤]+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Hê>∑#Ó’‘·q´ ªeTq+µ wüO{Ï+>¥˝À _J>± ñHêïs¡T. Ç~ >±ø£ ˇø£ j·÷ø£åHé ∫Á‘·+˝À q{Ï+#˚+<äT≈£î Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç∫Ãq≥T¢ düe÷#ês¡+.

Hê eT÷˝≤\T yÓ‘·T≈£îÿ+≥÷ yÓfi¯‘ê.. Á‹wü ‘·q q≥q‘√bÕ≥T kÕŒ+fÒìj·Tdt>± e÷≥\T #Ó|üŒ&É+˝À Á‹wü nqTuÛÑyêìï dü+bÕ~+#·T≈£î+~. ‘Ó\T>∑T˝À ø=ìï ∫Á‘ê\T #˚XÊø£ ‘·$Tfi¯+, ø£qï&É˝Àq÷ q{Ï+∫+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT ø=+‘·ø±\+ >±´|t ‘·sê«‘·... eT\j·÷fi¯+˝À q{Ïk˛Ô+~. nsTT‘˚ ‘Ó\T>∑T˝À ÇdüTÔqï+‘· bÕ]‘√wæø£+ Çe«ø£b˛sTTHê ø£qï&É˝À Ä∫‘·÷∫ bÕ]‘√wæø±ìï rdüT≈£î+≥T+~. µ<ä÷≈£î&ÉTµ ø£qï&É Øy˚Tø˘˝À •esêCŸ ≈£îe÷sY düs¡düq q{Ïk˛Ô+~. 30 \ø£å\πø zπø #Óù|ŒdüTÔqï Á‹wü.. ‘Ó\T>∑T˝À <ëìøÏ &ÉãT˝Ÿ edü÷\T #˚ùd~. Á|üdüTÔ‘·+ á ∫Á‘·+ #˚düTÔ+&É>±H˚.. eT\j·÷fi¯+˝À z Ä|òüsY e∫Ã+~. nø£ÿ&É z |òü+ø£åHé≈£î yÓ[fl, eT\j·÷∞\T y˚T<∏ëe⁄\T, Á|üjÓ÷>±‘·àø£ ∫Á‘ê\‘√bÕ≥T ø£eT]¸j·T˝Ÿ ∫Á‘ê\q÷ Ä<ä]kÕÔs¡ì n+~. ‘·q eT÷˝≤\T πøs¡fi¯˝Àì bÕ\ø£ÿ&é ˝ÀH˚ ñHêïj·T˙. neTàeTà ø√dü+ ‘·s¡#·÷ Çø£ÿ&É≈£î edü÷Ô+{≤qì n+~. ‘êC≤>± eTeTTà{Ϻ ø±+_H˚wüHé˝À z ∫Á‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ Á^Hédæ>∑ï˝Ÿ Ç∫Ãq≥T¢ düe÷#ês¡+.

ÄsY.|æ.|ü{≤ïj·Tø˘‘√ Á|æj·TeTDÏ.. u…+>∑Tfi¯Ss¡T˝À? »]ï, ªd”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tºµ, eTkÕ˝≤ e+{Ï dæìe÷\‘√ Áù|ø£å≈£î\qT yÓT|æŒ+∫q ‘Ó\T>∑T uÛ≤eT n+»*øÏ Ç|ü⁄Œ&ÉT dæìe÷ Ä|òüs¡T¢ ˝Òø£ Çã“+&ç|ü&ÉT‘√+<ä≥. ‘·«s¡˝À áyÓT X¯è+>±s¡ ‘ês¡>± yÓ+&ç‘Ós¡ô|’ ø£ì|æ+#·uÀ‘√+<ä+≥÷ ø√©e⁄&é˝À Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. n+»* X¯è+>±s¡ q{Ï>± ø£ì|æ+#·&Éy˚T+≥ì nqT≈£î+≥THêïsê..? ˇø£|ü⁄Œ&ÉT <äøÏåD≤~ Áù|ø£å≈£î\qT }ù|dæq X¯è+>±s¡‘ês¡ wüø°˝≤! eT\j·÷fi¯+˝À nsTT‘˚ kÕºsY V”≤s√\ πs+õ˝À bÕ]‘√wæø£+ rdüT≈£î+~. ø±\+ e÷s¡&É+‘√ ‘·q÷ yÓqTø£|ü&çb˛sTT+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À ‘·q J$‘êqTuÛÑyê\qT á ôdø°‡ ‘ês¡ |ü⁄düÔø£s¡÷|ü+˝À rdüT≈£îe∫Ã+~. Ç+<äT˝À eTq*ï $düàj·T|üs¡#˚ n+XÊ\T mH√ï e⁄HêïsTT. ôdø˘‡ ø√dü+ ‘·qqT ø=+<äs¡T m+‘·>± y˚~Û+∫+B n+<äT˝À sêdüT≈£î+~. <ë+‘√, á ø£<∏äqT ‘Ós¡¬øøÏÿ+#·&ÜìøÏ ø=+<äs¡T ìsêà‘·\T n|ü⁄Œ&˚ Á|üj·T‘êï\T ÁbÕs¡+_Û+#˚XÊs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À z ‘·$Tfi¯ ìsêà‘· @ø£+>± n+»*ì ø£<∏ëHêsTTø£>± ô|{Ϻ wüø°˝≤ ø£<∏äqT dæìe÷>± rj·T&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêï&É≥. á k˛ºØì n+»* n+^ø£]+#·ø£b˛e#·Ãì ÄyÓT düìïVæ≤‘·T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. ˇø£y˚fi¯ ‘Ós¡¬øøÏÿùdÔ eT] n+»* zπø #ÓãT‘·T+<√ ˝Ò<√ #·÷&Ü*.

Ä eT÷&ÉT {ÀØï\ô|’

ã+>±¢ ô | ’ l\+ø£ $ø£ º Ø |”M dæ+<ÛäT <äèwæº !

>∑‘˚&Ü~ì $»j·Te+‘·+>± eTT–+∫q Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ u≤´&çà+≥Hé kÕºsY |”M dæ+<ÛäT á @&Ü~ ≈£L&Ü n<˚ Ø‹q Äs¡+_Û+∫+~. Ç|üŒ{Ïπø düj·T´<é yÓ÷&ç n+‘·sê®rj·T {ÀØï˝À s¡qïs¡|t>± ì\Te>±... Ä*+&çj·÷ d”ìj·TsY sê´+øÏ+>¥ {ÀØï˝À $CÒ‘·>± ì*∫ eT+∫ Ä‘·à$XÊ«dü+‘√ ñ+~. Ç<˚ CÀs¡TqT sêqTqï {ÀØï˝À¢q÷ ø=q kÕ–kÕÔqì $XÊ« dü+ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. Á|üdüTÔ‘êì¬ø’‘˚ e#˚à HÓ\ 4 qT+∫ 9 es¡≈£î »]π> Á|ü‹cÕº‘·àø£ Ä˝Ÿ Ç+>∑¢+&é u≤´&çà+≥Hé #ê+|æj·THéwæ|tô|’ <äèwæº kÕ]+#êqì Á|ü|ü+#· |ü<√ sê´+ø£sY dæ+<ÛäT ‘Ó*|æ+~. n˝≤π> á @&Ü<˚ »]π> ø±eTHÓ«˝ŸÔ π>yéT‡, Ädæj·÷ Áø°&É˝À¢ |ü‘·ø±\T HÓ>∑Z&É+‘√bÕ≥T... d”»Hé eTT–+|ü⁄ <äX¯≈£î Á|ü|ü+#· sê´+øÏ+>¥‡˝À {≤|t`6≈£î #˚s¡&Éy˚T ‘·q \ø£å´eTì ù|s=ÿ+~. á @&Ü~ ôw&É÷´˝Ÿ ø±düÔ ø£]ƒq+>±H˚ ñ+~. yÓ+≥yÓ+≥H˚ {ÀØï\THêïsTT. áHÓ\ nsTT‘˚ yÓTT‘·Ô+ $ÁXÊ+‹ <=]øÏ+~. ø±ã{Ϻ Hê Åk˛ºø˘‡, &çô|òHé‡ô|’ <äèwæº kÕ]+#êqT nì ‘Ó*|æ+~. e#˚à HÓ\˝À »]π> Ä˝Ÿ Ç+>∑¢+&é {ÀØïøÏ Hê düHêïVü‰\T u≤>±H˚ kÕ>∑T‘·THêïsTT. Ä ‘·sê«‘· dæ«dt zô|Hé ñ+≥T+~. yÓ+≥H˚ dü÷|üsY dæØdt, ø±eTHÓ«˝ŸÔ π>yéT‡, Ädæj·÷ Áø°&É\T »s¡T>∑qTHêïsTT.. á eT÷&ç+{Ïô|’ <äèwæº kÕ]kÕÔqì #Ó|æŒ+~.

‹cÕs¡ ô|Øsê (57 ã+‘·T˝À¢ 80 Hê{Ö{Ÿ— 4 bò˛s¡T¢, 6 dæø˘‡\T) Ms√∫‘· Çìï+>¥‡‘√... ã+>±¢<˚XŸ‘√ k˛eTyês¡+ »]–q ‘=*eH˚¶˝À l\+ø£ 13 |üs¡T>∑T\ ‘˚&Ü‘√ n<äT“¤‘· $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. 43 zes¡¢≈£î ≈£î~+∫q á e÷´#Y˝À {≤dt ø√˝ÀŒsTT ‘=\T‘· u≤´{Ï+>¥ #˚dæq \+ø£ 40 zes¡¢˝À 180 |üs¡T>∑T\≈£î Ä˝Ö{Ÿ ø±>±... \ø£å´#Û˚<äq˝À ã+>±¢ 39.2 zes¡¢˝À 167 |üs¡T>∑T\πø ≈£î|üŒ≈£L*+~. ˇø£ <äX¯˝À 4 $¬ø≥¢ qcÕºìøÏ 133 |üs¡T>∑T\‘√ ¬>\T|ü⁄ ~X¯>± |üj·TìdüTÔqï ã+>±¢qT ùdqHêj·Tπø (2/33) ˇπø zes√¢ ¬s+&ÉT $¬ø≥T¢ |ü&É>={Ϻ <Óã“rXÊ&ÉT. n+‘·≈£îeTT+<äT ñ<äj·T+ ≈£î]dæq uÛ≤Ø es¡¸+ ø±s¡D+>± yÓTÆ<ëq+ ∫‘·Ô&ç>± e÷s¡&É+‘√ e÷´#Y Ä\dü´+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. ã+>±¢ uÖ\s¡¢ <Ûë{ÏøÏ Äs¡+uÛÑ+ qT+#˚ ‘·&Éã&çq \+ø£ u≤´{Ÿ‡yÓTHé ˇø£] yÓqø£ ˇø£s¡T>± ô|$*j·THé≈£î ≈£L´ ø£{≤ºs¡T. B+‘√ 67 |üs¡T>∑T\πø 8 $¬ø≥T¢ ø√˝ÀŒsTT |”ø£˝À¢‘·T ø£cÕº˝À¢ ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq \+ø£qT.... ªe÷´Hé Ä|òt <ä e÷´#Yµ ô|Øsê düeTjÓ÷∫‘· u≤´{Ï+>¥‘√ Ä<äT≈£îHêï&ÉT. ‘·<ë«sê l\+ø£ $»j·T+ kÕ~Û+∫ eT÷&ÉT eH˚¶\ dæØdt˝À 1`0 Ä~Ûø£´+˝À ñ+~.

\ø√ï y˚~ø£>± yÓT>± áyÓ+{Ÿ!

27 qT+∫ C≤rj·T Vü‰ø° \ø√ï˝À áHÓ\ 27 qT+∫ e÷]à 23e ‘˚B es¡≈£î Hê\T>√ C≤rj·T d”ìj·TsY |ü⁄s¡Twüß\ Vü‰ø° #ê+|æj·THéwæ|tqT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº Vü‰ø° Ç+&çj·÷ (ôV≤#Y◊) ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~. á b˛{°˝À¢ 42 »≥T¢ bÕ˝§Z+{≤j·Tì ù|s=ÿ+~.©>¥ ø£yéT Hêøö{Ÿ $<Ûëq+˝À »]π> C≤rj·T Vü‰ø°˝À b˛{°|ü&˚ »≥¢qT ªmµ, ª_µ Á>∑÷|ü⁄\T>± $uÛÑõ+∫q≥Tº ‘Ó*|æ+~. ªmµ &ç$»Hé˝À 20, ª_µ &ç$»Hé˝À 22 #=|ü⁄Œq »≥T¢ ñ+{≤j·Tì $e]+∫+~. ø±>±, ªmµ Á>∑÷|ü⁄˝À &çô|ò+&ç+>¥ #ê+|æj·THé msTTsY Ç+&çj·÷, #·+&û>∑&Ûé, düØ«ôddt k˛ŒsYº‡ Á|üyÓ÷wüHé uÀs¡T¶, uÛ≤s¡‘· $X¯«$<ë´\j·÷\ dü+|òüT+, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ‘·~‘·s¡ »≥T¢ ñ+{≤sTT.ª_µ Á>∑÷|ü⁄˝À ìs¡T{Ï s¡qïs¡|t |ü+C≤uŸ, eTDÏ|üPsY, eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ, k˛ŒsYº‡ n<∏ë]{° Ä|òt Ç+&çj·÷, ø£+Á{À˝Ÿ n+&é Ä&ç≥sY »qs¡˝Ÿ Ä|òt Ç+&çj·÷ ‘·~‘·s¡T »≥T¢ b˛{°|ü&É‘êsTT.

‘=\T‘· dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ç>± yÓ+&ç‘Ós¡≈£î |ü]#·j·TyÓTÆq ÄØŒ |ü{≤ïj·Tø˘ Ä ‘·sê«‘· <äs¡Ù≈£î&ç>± e÷sê&ÉT. Ç|ü⁄Œ&ÉT XÊ+&ç˝Ÿ e⁄&éøÏ ≈£L&Ü yÓfi¯ó‘·THêï&ÉT. ‘=*kÕ]>± Äj·Tq z ø£qï&É dæìe÷øÏ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#·qTHêï&ÉT. á dæìe÷˝À n+<ë\‘ês¡ Á|æj·TeTDÏ ø£<∏ëHêsTTø£>± q{Ï+#·qT+~. |ü{≤ïj·Tø˘ #Ó|æŒq ø£<∏ä $q>±H˚ Á|æj·TeTDÏ m+‘·>±H√ Á~∏˝Ÿ nsTT+<ä˙, yÓ+≥H˚ &˚{Ÿ‡ πø{≤sTT+∫+<ä˙ düe÷#ês¡+. Ç+<äT˝À ÄyÓT |üesY|òü⁄˝Ÿ d”;◊ Ä|ò”düsY bÕÁ‘·qT b˛wædüTÔ+~. á dæìe÷ wüO{Ï+>¥ ‘·«s¡˝À u…+>∑fi¯Ss¡T˝À yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. bı*{Ïø£˝Ÿ u≤´ø˘ Á&Ü|t˝À Bìì |ü{≤ïj·Tø˘ s¡÷bı+~+#·qTHêï&ÉT.

yÓ+ø°‘√ $÷Hê ...

◊<√kÕ] »+≥>±?

$ø£ºØ yÓ+ø£fÒwt, $÷Hê eTs√kÕ] »+≥>± q{Ï+#·qTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. >∑‘·+˝À ª#·+{ϵ, ªnu≤“sTT>±s¡Tµ, düT+<äs¡ø±+&É, dü÷s¡´e+X¯+ e+{Ï dæìe÷\˝À q{Ï+∫ Væ≤{Ÿ ô|sTTsY>± ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£îqï á CÀ&ç eTs√kÕ] Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î sêqT+~. eT\j·÷fi¯ Væ≤{Ÿ dæìe÷ ª<äèX¯´+µ ‘Ó\T>∑T Øy˚Tø˘˝À yÓ+ø° V”≤s√>± q{ÏdüTÔqï dü+>∑‹ eTq≈£î ‘Ó*dæ+<˚. Ç+<äT˝À yÓ+ø° düs¡düq ø£<∏ëHêsTTø£>± $÷HêqT m+|æø£ #˚dæq≥Tº düe÷#ês¡+. ìqï{Ï ‘·s¡+ ø£<∏ëHêsTTø£ lÁ|æj·T <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#˚ á dæìe÷ Ådæÿ|tº esYÿ Á|üdüTÔ‘·+ y˚>∑+>± »s¡T>∑T‘√+~. Çø£, á dæìe÷˝À ø°\ø£yÓTÆq b˛©kÕ|ò”düsY bÕÁ‘·qT q~j·÷ b˛wædüTÔ+~. $X‚wü+ @$T≥+fÒ, ‘·$Tfi¯ Øy˚Tø˘˝À ø£eT˝Ÿ düs¡düq q~j·÷ ø£<∏ëHêsTTø£>± q{Ïk˛Ô+~.

1`0 ‘˚&Ü‘√ dæØdt ø√˝ÀŒsTTq uÛ≤s¡‘Y

yÓ*¢+>∑ºHé f…düTº e÷´#Y Á&Ü uÛ≤s¡‘Y, q÷´õ˝≤+&é eT<Ûä´ yÓ*¢+>∑ºHé˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ¬s+&√ f…düTº Á&Ü>± eTT–dæ+~. B+‘√, 1`0 ‘˚&Ü‘√ øÏMdt á dæØdtqT ¬>\T#·T≈£î+~. $<˚o >∑&ɶô|’ uÛ≤s¡‘Y es¡Tdü>± Hê\T>√ dæØdtqT ø√˝ÀŒsTT+~. nsTT‘˚, á e÷´#Y ¬s+&√ Çìï+>¥‡ ˝À ø√V”≤¢ 105 |üs¡T>∑T\T #˚dæ eTs√ ôd+#·Ø qyÓ÷<äT #˚XÊ&ÉT. Ä≥ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ uÛ≤s¡‘Y 166 |üs¡T>∑T\≈£î 3 $¬ø≥T¢ ø√˝ÀŒsTT+~. ø±>±, q÷´õ˝≤+&é ‘=* Çìï+>¥‡˝À 192 |üs¡T>∑T\πø ≈£î|üŒ≈£L\>±, uÛ≤s¡‘Y ‘=* Çìï+>¥‡˝À 438 |üs¡T>∑T\T kÕ~Û+∫+~. nsTT‘˚ ôdø£+&é Çìï+>¥‡˝À yÓTs¡T>±Z sêDÏ+∫q øÏMdt @ø£+>± 680 |üs¡T>∑T\ uÛ≤Ø k˛ÿs¡T‘√ uÛ≤s¡‘Y≈£î #·Tø£ÿ\T #·÷|æ+∫+~.

ªÁøϬø≥sY Ä|òt »qπswüHéµ nyês¡T¶

◊|”m˝Ÿ≈£î H√ |ü]àwüHé:

πsdüT˝À dü∫Hé f…+&É÷\ÿsY!

y˚Ty˚T+ bÕ|ü+ #˚XÊ+.. Vü≤|ò”CŸ

Çmdt|æmHé ÁøÏø˘ÇH√Œ¤ ªÁøϬø≥sY Ä|òt »qπswüHéµ nyês¡T¶≈£î uÛ≤s¡‘· e÷J u≤´{Ï+>¥ ~>∑Z»+ dü∫Hé ªf…+&É÷\ÿsY πsdüT˝À ñHêï&ÉT. á nyês¡T¶≈£î Á|ü‹bÕ~+∫q yê]˝À dü∫Hé‘√bÕ≥T ÄÅùdº*j·÷ ª˝…C…+&ÉØ dæŒqïsYµ ùwHé yêsYï, yÓdæº+&ûdt e÷J u≤´{Ï+>¥ kÕºsY Á_j·÷Hé ˝≤sê, n‘·´~Ûø£ $¬ø≥T¢ |ü&É>={Ϻq uÖ\sY>± Á|ü|ü+#· ]ø±s¡T¶ düèwæº+∫q l\+ø£ e÷J dæŒqïsY eTT‘·Ôj·T´ eTTs¡∞<Ûäs¡Hé, <äøÏåD≤Á|òæø± Ä˝Ÿsö+&ÉsY C≤¬ø«dt ø±*dt ≈£L&Ü ñHêïs¡T. ÁøÏø˘ÇH√Œ¤ 20e yê]¸ø√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± Çe«qTqï á nyês¡T¶≈£î ns¡TΩ&çì m+|æø£ #˚j·T&ÜìøÏ 50 eT+~ Á|üdüTÔ‘·, e÷J ÁøϬø≥s¡T¢, Á|üeTTK Áø°&Ü s¡#·sTT‘·\‘√ ≈£L&çq ˇø£ bÕ´HÓ˝Ÿ @sêŒf…’+~. ÁøϬø{Ÿ≈£î n+~+∫q ùde\T, #·÷|æq Á|ü‹uÛÑ Ä<Ûës¡+>± $CÒ‘·qT á bÕ´HÓ˝Ÿ m+|æø£ #˚düTÔ+~. ø±>±, ªø±+Á{Ïã÷´wüHé ≥T ÁøϬø{Ÿµ nyês¡T¶ $CÒ‘·qT ª~ yê˝Ÿµ sêVüQ˝Ÿ Á<ä$&é Hê$TH˚{Ÿ #˚kÕÔ&ÉT.

Ç+&çj·THé Á|”$Tj·TsY ©>¥ @&√ d”»H√¢ bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î nqTeT‹ ìsêø£]+#·&É+ô|’ bÕøÏkÕúHé ≥«+{°20 {°yéT ¬øô|ºHé eTVü≤à<é Vü≤|ò”CŸ düŒ+~+#ê&ÉT. ‘êeTT @+ bÕ|ü+ #˚XÊeTì ◊|”m˝Ÿ˝À Ä&˚+<äT≈£î nqTeT‹ ìsêø£]düTÔHêïs¡ì Á|ü•ï+#ê&ÉT. @fi¯fl ‘·s¡ã&ç bÕøÏkÕúHé Ä≥>±fi¯ófl ◊|”m˝Ÿ˝À Ä&˚+<äT≈£î H√#·Tø√e&É+˝Ò<äì, á |ü]D≤eT+ ÄX¯Ãs¡´+ ø£*–k˛Ô+<äì Vü≤|ò”CŸ ‘Ó*bÕ&ÉT. ◊|”m˝Ÿ˝À ‘·eTqT nqTeT‹+#˚ $wüj·TyÓTÆ bÕø˘ ÁøϬø{Ÿ uÀs¡T¶ CÀø£´+ #˚düTø√yê\ì ø√sê&ÉT. Á|ü|ü+#·kÕúsTT ©>¥ nsTTq ◊|”m˝Ÿ˝À Ä&É&É+ <ë«sê Ä≥rs¡T m+‘√ yÓTs¡T>∑e⁄‘·T+<äì #ÓbÕŒ&ÉT. µ◊|”m˝Ÿ ‘=* d”»Hé˝À Ä&ÜqT, Ä ‘·sê«‘· <ä÷s¡+ ô|{≤ºs¡T. >∑+>∑÷©, bÕ+{Ï+>¥ e+{Ï ~>∑ZC≤\‘√ Á&Ódæ‡+>¥ s¡÷+ |ü+#·Tø√e&É+ e\¢ j·TTe ÁøϬø≥s¡¢≈£î mH√ï $wüj·÷\T ‘Ó\TkÕÔsTT. sê»ø°j·÷\T, Áø°&É\T m|ü⁄Œ&É÷ ˇø£ÿ{Ï ø±e⁄. yê{Ïì ˇø£<ëì‘√ eTs=ø£<ëìï eTT&çô|≥ºsê<äTµ nì á Ä˝Ÿ sö+&ÉsY ù|s=ÿHêï&ÉT. 2008˝À ◊|”m˝Ÿ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>±, ‘=* d”»H√¢ e÷Á‘·y˚T bÕø˘ Ä≥>±fi¯ófl bÕ˝§ZHêïs¡T. uÛ≤s¡‘Y, bÕø˘ <Ó’«bÕøÏåø£ dü+ã+<Ûë\T <Óã“‹q&É+‘√ Çs¡T<˚XÊ\ ÁøϬø{Ÿ ô|’Hê Ä Á|üuÛ≤e+ |ü&ç+~. n|üŒ{Ï qT+∫ bÕø˘ ÁøϬø≥s¡¢qT ◊|”m˝Ÿ y˚\+˝À |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√e&É+˝Ò<äT.

Printed, Published & owned by Sangineedi Sitaram, Printed at SAMCO, Hyderabad, Published at # 6-2-40, Doller Chambers, 4th Floor, Flot No.3 & 4, AC Guards, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004. Andhrapradesh. RNI / APTEL/2012/48595; Tele Fax: 040-66348710, Editor-in-Chief Cell: 99666 98666, Nanduri Ravi Editor Cell:99666 77889, Mail:indianewstodaydaily@gmail.com. Web site: www.indianewstoday.co

19 2 14  
19 2 14  
Advertisement