Page 1

www.metrovaartha.co.in

AM s Page Àÿ˘LiN`12/19/2013 Pá xqsÆ™sV¯ª][ 6:26 xqsÚLi’≥¡Li¿¡©´ Õÿ™yÆ1µ∂[≠dsáV

19-12-2013.qxd

xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ Dµ][˘gRiVá ¨sLRixqs©´s

yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,≤T∂|qsLi ¡L`i18: Ƶ∂[aRP™y˘xmsÚLigS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* LRiLigRi Àÿ˘LiNRPVá zqs ¡˜Liµj∂ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s INRPL][«¡Ÿ xqsÆ™sV¯ª][  ¡Vµ≥R∂™yLRiLi Àÿ˘LiNRPV Õÿ™yƵ∂[≠dsáV xqsÚLi’≥¡LiøyLiVV. C Àÿ˘LiNRPVá aS≈¡Õ˝‹[ ¬ø¡NRPV‰ á N˝TP∏R∂VlLi©±s=, ©´sgRiµR∂V ≤T∂Fy—¡»˝¡V ÕÿLi…”¡ xms©´sVáV ¨s÷¡¿¡ F°∏R∂WLiVV. Æ™s[ªRΩ©yá xqs™´sLRifl·ª][ Fy»¡V xmsáV BªRΩLRi ≤T∂™´sWLi≤˝R∂ª][ Àÿ˘LiNRPV zqs ¡˜Liµj∂, @µ≥j∂NSLRiVáNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s ª]≠sV¯µj∂ ∏R∂VW¨s∏R∂V©˝´sV CL][«¡Ÿ Ƶ∂[aRP™y˘xmsÚ xqsÆ™sV¯ ¬ø¡[xms…ÌÿLiVV. µk∂Liª][ ˙xmsµ≥y©´s ©´sgRiLS\¤Õ¡©´s ™´sVVLi\¤À¡, ≤≥T∂÷d˝¡, ¬ø¡\Æ©sQı, N][ÕfiNRPªy, ¤À¡LigRiVŒœ¡®LRiV, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂áՋ[ Õÿ™yÆ µ∂[≠dsáV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV.

dü+|ü⁄{Ï : 9

dü+∫ø£ : 27

yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, ≤T∂|qsLi ¡L`i18: LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ BLRiV ˙FyLiªRΩ Dµ][˘gRiVáV ™´sVL][™´sWLRiV ALiµ][Œœ¡©´sNRPV µj∂gSLRiV. INRPLjiN]NRPLRiV F°…ÿF°…‘¡ ¨s©yµyáV N]©´srygRiVªRΩV©yıLiVV. ZNP[ À˝ÿNRPV ™´sµÙR∂ æªΩáLigSfl· Dµ][˘gRiVáV, FsÕfi À˝ÿNRPV ™´sµÙR∂ {qs™´sWLi˙µ≥R∂ Dµ][˘gRiVáV ªRΩ™´sV ªRΩ™´sV ˙FyLiªRΩ ¨s©yµyáª][ xqs¿¡™yá∏R∂W¨sı x§¶‹[lLiºΩÚLiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ ¨s}tsQµ≥y«Ï¡Ã¡V ≠sµ≥j∂Li øyLRiV. @LiVV©y Dµ][˘gRiVáV ™´sV◊d˝¡ ALiµ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV.

dü+bÕ<ä≈£î\T : Áø√dü÷] düTu≤“sêe⁄

ôV’≤<äsêu≤<é, >∑Ts¡Tyês¡+, &çôd+ãsY 19, 2013

ù|J\T : 4

yÓ\ : s¡÷ 2/`

FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡VNRPV AÆ™sWµR∂Li FyÕfi ’¡Ã˝¡V ˙xms™´sWµR∂NRPLRiLigS DLiµR∂©yıLRiV. ¤«¡[≤U∂∏R∂VW @µ≥j∂Æ©s[ªRΩ aRPLRiµ`∂∏R∂WµR∂™±s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... ˙xmsµ≥y¨s FyL˝RiÆ™sVLi…fiNRPV «¡™y ¡VµyLkigS DLi≤y÷¡, ˙xmsµ≥y¨s¨s Õ‹[N`PFyÕfi xmsLjiµ≥j∂Õ‹[NTP æªΩ[™´s≤R∂Li ™´sVLi¿¡µj∂ NSµR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. øR¡LRiË @©´sLiªRΩLRiLi Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V xqsÀ≥œ¡ AÆ™sWµR∂Li F~Liµj∂©´s»˝¡V {qsˆNRPL`i ≠dsVLS @©yıx§¶¶¶«ÿlLi[ µk∂OSQ bP’¡LRiLi ™´sµÙR∂ xqsLiµR∂≤T∂ Æ©sáN]Liµj∂.  ¡Vµ≥R∂™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi NRPV™´sWL`i ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ™yLiVVµy @©´sLiªRΩLRiLi Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ ºΩLjigji ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li ˙xmsa][ıQªRΩÚLSá ªRΩLS*ªRΩ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ xmso©´sM xmsLjibdPá©´s ¨s≠sVªRΩÚLi Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V©´sV ZNP[Li˙µR∂Li xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡Liµj∂. ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ºΩ NRPzmsÕfi zqs ¡Õfi øR¡LRiË©´sV ˙FyLRiLi’≥¡xqsWÚ ... lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS Õ‹[N`PFyÕfi\|ms xqsÀ≥œ¡ Õ‹[xmsá, Æ™sáVxmsá øR¡LRiË «¡LRiVgRiVª][LiµR∂©yıLRiV. Õ‹[N`PFyÕfi\|ms |qs¤Õ¡N`ÌP NRP≠sV…‘¡ zqsFnyLRiV=á©´sV xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV¨s ªRΩVµj∂ LRiWxmsLi B¿¡Ë©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsºΩxmsORPQ Æ©s[ªRΩ xqsVuy¯xqs*LS«fi ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.... Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V©´sV xmso©´sM xmsLjibdP÷¡Li¿¡ AÆ™sWµj∂µÙy™´sV¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ZNP[Li˙µy¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS r~LiªRΩ FyLÌki Æ©s[ªRΩ¤Õ¡[ @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi ©Ø[…‘¡xqsV BøyËLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V©´sV AÆ™sWµj∂Li¬ø¡[ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ZNP[Li˙µR∂Li G≤yµj∂ «ÿxms˘Li ¬ø¡[zqsLiµR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FsLi{ms LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiµ≥k∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V AÆ™sWµR∂Liª][ øR¡Lji˙ªRΩ Æ©sáN]áˆÀ‹[ªRΩV©yı™´sV©yıLRiV. Õ‹[N`PFyÕfiª][ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @≠s¨dsºΩ ¨sLRiW¯Ã¡©´s ryµ≥R∂˘Li NSµR∂¨s LSx§¶¶¶ßÕfi ™y∆ÿ˘¨sLiøyLRiV. Bµj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsWÚ xqs™´sW«fi™yµk∂ FyLÌki xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V xqsÀ≥œ¡ ©´sVLi¿¡ ™yN_…fi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi LS«¡˘xqsÀ≥œ¡Õ‹[©´sV ≠dsLRiV ™yN_…fi ¬ø¡[aSLRiV. Fs{qsˆ @µ≥j∂Æ©s[ªRΩ NSgSÆ©s[ {qs™´sWLi˙µ≥R∂ ˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡Liµj∂©´s FsLi{msáV }qs™±s ALiµ≥R∂˙xmsƵ∂[a`P ™´sVVÕÿ∏R∂VLi zqsLig`i ∏R∂WµR∂™±s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.... Õ‹[N`PFyÕfi\|ms NSLi˙lgi£qs, ¨s©yµyáª][ {qsˆNRPL`i F°≤T∂∏R∂VLi©´sV øR¡V»Ì¡V ™´sVV…ÌÿLRiV. {qs™´sWLi˙µ≥R∂ FsLi{msá ’¡¤«¡zms ª]LiµR∂LRixms≤R∂VªRΩV©yı∏R∂V¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi æªΩxqsVÚ©´sı Õ‹[N`P ¨sLRixqs©´sá ™´sVƵ≥∂[˘ {qsˆNRPL`i xmsa][ıQªRΩÚLSáV N]©´srygjiLiøyLRiV. lLiLi≤R∂V @≠saS*xqs

Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V©´sV LSxtÌsQ˚xmsºΩNTP xmsLizms©´s ZNP[Li˙µR∂Li ™´sVµÙR∂ªRΩV æªΩ÷¡zms©´s ’¡¤«¡zms...™yN_…fi ¬ø¡[zqs©´s Fs{qsˆ yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,≤T∂|qsLi ¡L`i18: J øyLji˙ªRΩNRP xmnsV»¡©´sNRPV FyL˝RiÆ™sVLi…fi Æ™s[µj∂NRPLiVV˘Liµj∂. @≠s¨dsºΩ¨s @LjiNRP¤…Ì¡[LiµR∂VNRPV DƵÙ∂[bPLi¿¡©´s Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡VNRPV Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ NRPW≤y AÆ™sWµj∂Li¿¡Liµj∂. ’¡Ã˝¡VNRPV FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ AÆ™sWµR∂Li á’≥¡LiøR¡≤R∂Liª][ ZNP[Li˙µR∂Li Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V©´sV LSxtÌsQ˚xmsºΩNTP xmsLizmsLiµj∂. Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V©´sV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ AÆ™sWµj∂LiøR¡gS,  ¡Vµ≥R∂™yLRiLi Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ AÆ™sWµj∂Li¿¡Liµj∂. LSxtÌsQ˚xmsºΩ AÆ™sWµR∂ ™´sVV˙µR∂ @©´sLiªRΩLRiLi Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V @™´sVÕ˝‹[NTP LS©´sVLiµj∂. @©´sWx§¶¶¶˘LigS |msµÙR∂gS øR¡LRiË ¤Õ¡[NRPVLi≤yÆ©s[ ’¡Ã˝¡V AÆ™sWµj∂Li¿¡ xmsLixms≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. µk∂Liª][Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡VNRPV Fs»Ì¡ZNP[áNRPV Æ™sWORPQLi á’≥¡Li¿¡Liµj∂. Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡VNRPV ¨s©´sı LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ AÆ™sWµR∂Li æªΩáxmsgS, B™yŒœ¡ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ AÆ™sWµR∂™´sVV˙µR∂ Æ™s[zqsLiµj∂. @≠s¨dsºΩ ¨sLRiW¯Ã¡©´sNRPV DƵÙ∂[bPLi¿¡©´s øR¡Lji˙ªyªRΩ¯NRP\Æ™sV©´s ’¡Ã˝¡VNRPV FyL˝RiÆ™sVLi…fi AÆ™sWµR∂Li æªΩ÷¡xms≤R∂Liª][ xqsLRi*˙ªy x§¶¶¶L<RiLi ™´s˘QQNRPÚLi @™´soª][Liµj∂. gRiLiµR∂LRig][Œœ¡ xmsLjizqÛsªRΩVá ™´sVµ≥R∂˘ ’¡Ã˝¡V©´sV Æ©s[≤R∂V ™´sVW«¡Ÿ™yfl”· J»¡Vª][ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ AÆ™sWµj∂Li¿¡Liµj∂. {qs™´sWLi˙µ≥R∂ FsLi{msáV xqs\Æ™sVNS˘Li˙µ≥R∂NRPV ™´sVµÙR∂ªRΩVgS ¨s©yµyáª][ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ Õ‹[NRP=À≥œ¡ µR∂µÙR∂Lji÷˝¡Liµj∂. gRiLiµR∂LRig][Œœ¡Li N]©´srygRiVªRΩVLi≤R∂gSÆ©s[ Õ‹[NSˆÕfi ’¡Ã˝¡VNRPV Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ AÆ™sWµR∂Li æªΩ÷¡zmsLiµj∂. ’d¡¤«¡[{ms ’¡Ã˝¡V©´sV xqs™´sVLÛjiLi¿¡Liµj∂. xqs™´sW«ÿ*µj∂ FyLÌki ’¡Ã˝¡V©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPLi¿¡Liµj∂.Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V©´sV FyL˝RiÆ™sVLi…fi AÆ™sWµj∂LiøR¡≤R∂Liª][

ºdΩLS¯©´s ©Ø[…‘¡xqsVáV @Liµy∏R∂V¨s, xqsÀ≥œ¡ xqs«ÿ™´sogS «¡LRigRi¨s}qsÚÆ©s[ @≠saS*xqs ©Ø[…‘¡xqsVá©´sV xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s {qsˆNRPL`i ≠dsVLSNRPV™´sWL`i ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ xmso©´sM xmsLjibdPá©´s ¨s≠sVªRΩÚLi Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V©´sV ZNP[Li˙µR∂Li xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡Liµj∂. Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiË «¡LRiVgRiV ªRΩVLi≤R∂gS... ™´sVL][ \Æ™sxmso {qs™´sWLi˙µ≥R∂ FsLi{msá ¨s©yµyáª][ xqsÀ≥œ¡Õ‹[ gRiLiµR∂LRig][Œœ¡Li Æ©sáN]Liµj∂. LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiµ≥k∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V AÆ™sWµR∂Liª][ øR¡Lji˙ªRΩ Æ©sáN]áˆÀ‹[ªRΩV©yı™´sV©yıLRiV. Õ‹[N`PFyÕfiª][ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @≠s¨dsºΩ ¨sLRiW¯Ã¡©´s ryµ≥R∂˘Li NSµR∂¨s LSx§¶¶¶ßÕfi ™y∆ÿ˘¨sLiøyLRiV. Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡VNRPV FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ AÆ™sWµR∂Li á’≥¡LiøR¡≤R∂Liª][ LS¤Õ¡[gS™±s zqsµÙj∂Õ‹[¨s @©yıx§¶¶¶«ÿlLi[ µk∂OSQ bP’¡LRiLi ™´sµÙR∂ xqsLi ¡LSáV «¡LRiVxmsoNRPV©yıLRiV. Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V©´sV Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ AÆ™sWµj∂}qsÚ µk∂ORPQ ≠sLRi≠sVryÚ©´s¨s x§¶¶¶«ÿlLi[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. µk∂Liª][ A∏R∂V©´s @’≥¡™´sW©´sVáV x§¶¶¶«ÿlLi[NRPV ™´sVµÙR∂ªRΩVgS ¨s©yµyáV ¬ø¡[aSLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS x§¶¶¶«ÿlLi[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V N][xqsLi F°LS»¡Li ¬ø¡[aS™´sV¨s, Õ‹[N`PFyÕfi’¡Ã˝¡V AÆ™sWµR∂L N][xqsLi NRPXztsQ ¬ø¡[zqs©´s @LiµR∂LjiNUP NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V AÆ™sWµR∂Li F~LiµR∂≤R∂Li A©´sLiµR∂LigS DLiµR∂©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡LiµR∂LRiW  ¡Ã¡\Æ™sV©´s Õ‹[N`PFyÕfi©´sV N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRi©yıLRiV. Õ‹[N`PFyÕfiª][ @≠s¨dsºΩ ¨sLRiW¯Ã¡©´s ryµ≥R∂˘Li NSNRPF°LiVV©y... ˙xms«¡Ã¡NRPV DxmsaRP™´sV©´sLi ÕÿLi…”¡µR∂©yıLRiV. Õ‹[N`PFyÕfiÕ‹[ xqs™´sLRifl·Ã¡V xqsW¿¡Li¿¡©´s |qs¤Õ¡N`ÌP NRP≠sV…‘¡NTP µ≥R∂©´s˘™yµyáV æªΩ÷¡FyLRiV. Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[xmso Õ‹[N`PFyÕfi øR¡»Ì¡Li @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s x§¶¶¶«ÿlLi[ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.

AøR¡LRifl· ryµ≥R∂˘Li NS¨s •¶¶ ≠dsVáV B™´s*Li:˙xmsµ≥y¨s @≠saS*xqsLi\|ms øR¡LRiË LSNRPVLi≤y «ÿ˙gRiªRΩÚ yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,≤T∂|qsLi ¡L`i18N]¨sı FyLÌkiáV •¶¶¶≠dsV BxqsVÚ©´sı»˝¡V... AøR¡LRifl· ryµ≥R∂˘LiNS¨s •¶¶¶≠dsVáV ªy™´sVV B™´s*¤Õ¡[™´sV¨s ˙xmsµ≥y¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ªy™´sVV Gµj∂ ¬ø¡[∏R∂VµR∂áVËNRPV©yıÆ™sW @Ƶ∂[ ¬ø¡Fyˆ™´sV¨s @©yıLRiV. xmsƵ∂[Œ˝œ¡ NSLi˙lgi£qs Fyá©´s\|ms NSLi˙lgi£qs FyL˝RiÆ™sVLi»¡Lki FyLÌki xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ≤y˘NRPV˘Æ™sVLi»¡Lki¨s xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[aSLRiV. B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsVáV Æ©sLRiÆ™s[LRiË≤R∂LiÕ‹[ BªRΩLRi FyLÌkiáÕÿgS NSLi˙lgi£qs DLi≤R∂µR∂¨s ˙xmsµ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i }msL]‰©yıLRiV. ∏R∂VW{msG ≠s«¡∏R∂Wá©´sV ˙xms«¡Õ˝‹[NTP ºdΩxqsVZNPŒ˝œ¡Li≤R∂¨s FyLÌki Æ©s[ªRΩáNRPV A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. ∏R∂VW{msG xqsLiZOP[Q™´sV NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsWøR¡©´s ZNP[aSLRiV. NSLi˙lgi£qs @µ≥j∂Æ©s[˙ºΩ r°¨s∏R∂WgSLiµ≥k∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... ™´sVz§¶¶¶Œÿ ’¡Ã˝¡V©´sV FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ AÆ™sWµj∂Lixms¤«¡[∏R∂V¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©yı™´sV¨s @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. FyLÌkiÕ‹[ ©y∏R∂VNRPVá ™´sVµ≥R∂˘ xqsLi≈¡˘ªRΩ, ˙NRP™´sVbPORPQfl· @™´sxqsLRi™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. ©yáVgRiV LSuÌy˚á Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J»¡≠sVª][ ¨sLSaRP#¬ø¡LiµR∂ ™´sµÙR∂¨s, NSLRiflÿáV xqs≠dsVOTPQLiøR¡VNRPV¨s ™´sVVLiµR∂VNRPV rygSá¨s Æ©s[ªRΩáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. FyLÌkiÕ‹[ ©y∏R∂VNRPVá ™´sVµ≥R∂˘ xqs≈¡˘ªRΩ, ˙NRP™´sVbPORPQfl· @™´sxqsLRiLi DLiµR∂¨s xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ r°¨s∏R∂WgSLiµ≥k∂ }msL]‰©yıLRiV. ©yáVgRiV LSuÌy˙á Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J»¡≠sVNTP ¨sLSaRP ¬ø¡LiµR∂™´sµÙR∂V, NSLRiflÿáV xqs≠dsVOTPQLiøR¡VNRPVLiµy™´sV¨s Æ©s[ªRΩáNRPV r°¨s∏R∂W \Ƶ≥∂LRi˘Li BøyËLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œÿ ’¡Ã˝¡V©´sV FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ AÆ™sWµj∂Lixms ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yı™´sV¨s r°¨s∏R∂W @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. •¶¶¶≠dsVá\|ms Æ™s©´sNTP‰ ªRΩlgÊi[ FyLÌki NSLi˙lgi£qs NSµR∂¨s r°¨s∏R∂W æªΩ[÷¡Ë¬ø¡FyˆLRiV.

yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,≤T∂|qsLi ¡L`i18: Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡VNRPV FyL˝RiÆ™sVLi…fi AÆ™sWµR∂Li æªΩ÷¡zms©´s @©´sLiªRΩLRiLi Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡©´sV ¨sLRi™´sµ≥j∂NRPLigS ™yLiVVµy Æ™s[xqsVÚ©´sı»˝¡V {qsˆNRPL`i ≠dsVLSNRPV™´sWL`i ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ™´sVVLiµR∂VgSÆ©s[ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡©´sV {qsˆNRPL`i ¨sLRi™´sµ≥j∂NRP ™yLiVVµy Æ™s[aSLRiV. {qs™´sWLi˙µ≥R∂ FsLi{msá @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´s ©Ø[…‘¡xqsVá NSLRifl·LigS xqs™´sWÆ™s[aSá©´sV ZNP[Li˙µR∂Li ™´sVVLiµR∂VgSÆ©s[ ™´sVVgjiLi¿¡©´s»˝¡V À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. {qs™´sWLi˙µ≥R∂ ˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡Liµj∂©´s æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi FsLi{msáV B¿¡Ë©´s @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi ©Ø[…‘¡xqsV©´sV {qsˆNRPL`i xmsLjigRifl·©´sÕ‹[NTP ºdΩxqsVN][NRPF°™´s≤R∂Liª][ A FyLÌki FsLi{msáV ºdΩ˙™´s @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. DƵÙ∂[aRP xmspLRi*NRPLigSÆ©s[ @≠saS*xqs ©Ø[…‘¡xqsVá©´sV xmsNRP‰©´s |ms…ÌÿLRi¨s ™yLRiV AL][zmsLiøyLRiV. ¨s«ÿ¨sNTP ™´sVL][ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡V D©yı ™´sVVLiµR∂VgSÆ©s[ ™yLiVVµyNRPV ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. Bµj∂ LS«¡NUP∏R∂V DƵÙ∂[aRP˘Liª][ ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂V™´sV¨s ≠sxmsOSQáV ≠s™´sVLji+LiøyLiVV. Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ ¨sLRi™´sµ≥j∂NRPLigS ™yLiVVµy xms≤T∂Liµj∂. Õ‹[NSˆÕfi ’¡Ã˝¡V©´sV AÆ™sWµj∂Li¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ xqsÀ≥œ¡©´sV ¨sLRi™´sµ≥j∂NRP ™yLiVVµy Æ™s[xqsVÚ©´sı»Ì¡V {qsˆNRPL`i ≠dsVLSNRPV™´sWL`i ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. {qs™´sWLi˙µ≥R∂ FsLi{msá @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´s ©Ø[…‘¡xqsVáª][ lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡V ™´sVVLiµR∂VgSÆ©s[ xqs™´sWÆ™s[aSá©´sV ZNP[Li˙µR∂Li ™´sVVgjiLi¿¡Liµj∂. {qs™´sWLi˙µ≥R∂ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ ALiµ][Œœ¡©´sá ™´sVƵ≥∂[˘ Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡VNRPV Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ C L][«¡Ÿ AÆ™sWµR∂Li æªΩ÷¡zmsLiµj∂. ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms ªy™´sVV ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡©´s @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi\|ms øR¡LjiËLiøyá¨s {qs™´sWLi˙µ≥R∂ FsLi{msáV xms»Ì¡V ¡…ÌÿLRiV. {qsˆNRPL`i F°≤T∂∏R∂VLi ™´sµÙR∂ \Æ™sFs£qs«¡gRi©±s xqs•¶¶¶ FsLi{msá ALiµ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. @≠saS*ry¨sNTP \Æ™sFsry=L`i{qs{ms ©Ø[…‘¡xqsV B¿¡ËLiµj∂. {qs™´sWLi˙µ≥R∂ FsLi{msá @≠saS*xqs ©Ø[…‘¡xqsVá©´sV xqsÀ≥œ¡Õ‹[ {qsˆNRPL`i ˙xmsryÚ≠sLiøyLRiV. lLiLi≤R∂V @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´s ©Ø[…‘¡xqsVáLiµy∏R∂V¨s NRPW≤y æªΩ÷¡FyLRiV. xqsÀ≥œ¡ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV xqsÕÿ¯©±s≈¡VL<kiµ`∂ @©yıLRiV. @Æ™sVLjiNS \Æ™s≈¡LjiNTP ªRΩgRiVLkiºΩÕ‹[ xqs™´sWµ≥y©´sLi xqsx§¶¶¶NRPLji}qsÚ ©Ø[…‘¡xqsVá©´sV xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ©´s¨s {qsˆNRPL`i ¬ø¡FyˆLRiV. ¬ø¡}msˆLiµR∂VNRPV ™´sVLji¨sı NRPhji©´s\Æ™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩ @LiVVæªΩ[ øR¡LRiËNRPV ™´sW˙ªRΩLi @©´sV™´sVºΩ™´s*¤Õ¡[µR∂V. µk∂Liª][ {qs™´sWLi˙µ≥R∂ FsLi{msáV ∏R∂VaRP*Liª`Ωzqs©>y ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[ @Æ™sVLjiNS LS∏R∂VÀÿLji ALiµ][Œœ¡©´s N]©´srygjiLiøyLRiV. xqsÀ≥œ¡ «¡Ljilgi[ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ xqsÀ≥œ¡©´sV ©y¨ds=FyÆ™sÕfi©´sV À≥ÿLRiªRΩ ≠sƵ∂[aSLigRiaS≈¡ @µ≥j∂NSLRiVáV zms÷¡zmsLi¿¡ xmnsV»¡©´s\|ms A˙gRi•¶¶¶¨sı ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ À≥ÿLRiª`Ω ºdΩ˙™´sLigS xqsˆLiµj∂LiøR¡≤R∂Liª][ @Æ™sVLjiNS xqs*LRiLi ™´sWLjiË©´s¤…˝¡[ NRP¨sˆr°ÚLiµj∂. @NRP‰≤R∂ «¡Ljigji©´s xqsLixmnsV»¡©´s\|ms Æ™s[lLi[*LRiV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≠sÀ≥ÿgSáV INRPLji≠dsVµR∂ INRPLRiV ¨sLiµyL][xmsfl·Ã¡ xmsLRi*Li yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, ≤T∂|qsLi ¡L`i18: F˝yzqÌsN`P NRPlLi¨ds=ª][ ©´sNTP÷d¡ Æ™sVVµR∂áV|ms…ÌÿLiVV. }qÌs…fi ≤T∂FyL`ÌiÆ™sVLi…fi ™´sWL<RiÕfi= NRPlLi¨ds=¨s @LjiNRP…Ìÿá©´sı À≥ÿLRiª`Ω AÕ‹[øR¡©´sáNRPV NSLRi˘LRiWxmsLi LSNRPVLi≤yÆ©s[ ≠dsVµj∂NTP Æ©s≤R∂Vª][Li¤…¡[, ™´sWL<RiÕfi= ™´sW˙ªRΩLi }qÌs…fi BLig˝SLi≤`∂ J @≤R∂gRiV ™´sVVLiµR∂VZNP[zqsLiµj∂. BLig˝SLi≤`∂ NRPW≤y F˝yzqÌsN`P NRPlLi¨ds= ≤T∂FyL`ÌiÆ™sVLi…fi %`¡xmsªy˘µ≥j∂NSLji¨s @lLixqÌsV ¬ø¡[zqsLiµR∂¨s, Àÿ»¡ xms≤R∂Vª][Liµj∂. 2016 NRPÕ˝ÿ F˝yzqÌsN`P Àÿ˘LiNRPV ©Ø[»˝¡V @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP ªRΩLS*ªRΩ «¡LRigS÷¡=©´s xmsµÙR∂ªRΩV÷¡ı ªy™´sVV æªΩ[©´sV©´sı»˝¡V Àÿ˘LiN`P A£mns BLig˝SLi≤`∂ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liµj∂. µR∂VxqsVÚáª][ Fy»¡V @©´sVxqsLjiLiøy™´sV¨s @Li»¡V©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ F~LRiFy»¡V©´s ™yztsQLig`iÆ™sV{tsQ©±sÕ‹[ xmsÆ≤∂[zqs©y ¬ø¡NRPV‰¬ø¡µR∂LRi¨s ≠sµ≥R∂LigS C ∏R∂VWFs£qs BLi»¡lLi[ıxtsQ©´sÕfi ˙F~…‹[NSÕfi @Li≤`∂ Fs˙LRiL`i Fy÷¡™´sVL`i ©Ø[»˝¡V DLi…ÿ∏R∂V¨s Àÿ˘LiN`P A£mns BLig˝SLi≤`∂ }msL]‰Li…‹[Liµj∂. A£mns «¡≤ÍT∂Æ™sVLi…fi xmspLjiÚ \Æ™sxmnsᢙ´sV¨s Ƶ∂[™´s∏R∂W¨s Æ™sVV»Ì¡ Æ™sVVµR∂»¡ C Àÿ˘LiNRPV ≠s©±sxqÌs©±s øR¡LjiËÕfi À‹™´sV¯ª][ HµR∂V F¢Li≤˝R∂ ªRΩLRixmnsQo ©y˘∏R∂V™yµj∂ }msL]‰©yıLRiV. À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[¨s ©Ø[»¡V©´sV ªRΩ∏R∂WLRiV¬ø¡[r°ÚLiµj∂. F˝yzqÌsN`P NRPlLi¨ds= ™y≤R∂NRPLi\|ms Àÿ˘LiNRPV @Æ™sVLjiNS µ_ªRΩ˘ NSLS˘Ã¡∏R∂WÕ˝‹[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı À≥ÿLRiºdΩ∏R∂VVá ≠s™´sLSáV B™y*á¨s ZNP[Li˙µR∂Li @Æ™sVLjiNS µ_ªRΩ˘NSLS˘ á∏R∂W¨sı AƵ∂[bPLi¿¡Liµj∂. À≥ÿLRiªRΩ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂WÕ˝‹[ @Æ™sVLjiNS µ_ªRΩ˘ yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂,≤T∂|qsLi ¡L`i18: æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ ™´sLÊSáNRPV D©´sı ˙xmsæªΩ[˘NRP r¢NRPLS˘Ã¡©´sV LRiµÙR∂V¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV ZNP[Li˙µR∂Li øR¡LRi˘Ã¡V GLSˆ»¡V\|ms ZNP[Li˙µR∂Li ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV¨s @|qsLi’d˝¡NTP ™´sVVryLiVVµy ’¡Ã˝¡V ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡Liµj∂. ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[¨s @Æ™sVLjiNS LS∏R∂VÀÿLRi NSLS˘Ã¡∏R∂VLi xmsLizms©´s ªRΩLRi™yªRΩ NRPW≤y Bxmsˆ…”¡NUP LS«¡NUP∏R∂WáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ªRΩgRiµR∂¨s ’¡¤«¡zms ™´sVVLiµR∂V ™´so©´sı ˙…ÿzmnsN`P ÀÿLjiZNP[≤˝R∂©´sV ª]ágjiLiøR¡™´sV¨s F°÷d¡xqsV aS≈¡NRPV xqsW¿¡Li¿¡Liµj∂. ˙xmsæªΩ[˘NRPLSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV Bµj∂™´sLRiZNP[ FyLÌkiá @Ƶ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiµj∂. À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[ xmsLRi˘…”¡xqsVÚ©´sı @Æ™sVLjiNS øR¡»Ì¡xqsÀ≥œ¡ @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV }qsNRPLjiLi¿¡©´s ZNP[Li˙µR∂Li ALÌjiNRPÕfi 3©´sV Dxmsπ∏∂WgjiLi¿¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡  ¡XLiµy¨sı NRPáVxqsVNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ {qsˆNRPL`i ≠dsVLSNRPV™´sWL`i, FyL˝RiÆ™sVLi»¡VÕ‹[ ’¡Ã˝¡V ˙xmsÆ™s[aRP# |ms»Ì¡NRPVLi≤y, ºΩLjigji @’≥¡˙Fy∏R∂WáV ZNP[Li˙µR∂ x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ xqsVbdPÕfi NRPV™´sWL`i ztsQLiÆ≤∂[, NSLi˙lgi£qs DFyµ≥R∂˘QORPV≤R∂V ¬ø¡FyˆÃ¡Li»¡W @|qsLi’d˝¡NTP xmsLizmsLiøR¡≤R∂Li ≠s≤ÔR∂WLRi™´sV©yıLRiV. ZNP[™´sáLi LSx§¶¶¶ßÕfigSLiµ≥k∂, gRiV«¡LSª`Ω {qsFsLi ©´slLi[Li˙µR∂Æ™sW≤U∂ ¨sLSNRPLjiLiøyLRiV. NSá∏R∂Wxms©´s ¬ø¡[}qsLiµR∂VZNP[ ZNP[Li˙µR∂Li C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiµR∂¨s

Ƶ∂[™´s∏R∂W¨s xmnsV»¡©´s\|ms ZNP[Li˙µR∂Li {qsLji∏R∂V£qs ªRΩORPQfl· øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,≤T∂|qsLi ¡L`i18: @Æ™sVLjiNSÕ‹[ À≥ÿLRiªRΩ µ_ªRΩ˘Æ™s[ªRΩÚ Æµ∂[™´s∏R∂W¨s N]LRi˜gSÆ≤∂[ @lLixqÌsV, ≠søyLRifl·Ã¡ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ @Æ™sVLjiNS F°÷d¡xqsVáV @©´sVxqsLjiLi¿¡©´s \Æ™s≈¡Lji\|ms À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[ ºdΩ˙™´s ¨sLRixqs©´s Æ™sÃ˝¡VÆ™sºΩÚLiµj∂. À≥ÿLRiªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPW≤y C øR¡LRi˘©´sV ºdΩ˙™´sLigS xmsLjigRifl”·Li¿¡, ªRΩgRiV LkiºΩÕ‹[ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ì”¡Liµj∂. µ_ªy˘µ≥j∂NSLji xms»˝¡ @©´sVxqsLjiLi¿¡©´s ºdΩLRiVNRPV À≥ÿLRiª`Ω ORPQ™´sWxmsfl· ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂gS @Æ™sVLjiNS Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ xmsaS˪yÚxmsLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[µR∂V NS¨ds xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV xqs≠dsVOTPQxqsVÚ©yı™´sV¨s }msL]‰Liµj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Liª][ Fy»¡V ˙xmsºΩxmsOSQáV C øR¡LRi˘©´sV ™´sVVNRPÚNRPLihRiLiª][ ≈¡Li≤T∂LiøyLiVV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ gRi…Ì”¡gS ¨sLRixqs©´s æªΩ÷¡zms, @Æ™sVLjiNS NSLi˙lgi£qs xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ª][ x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV xqs™´sWÆ™s[aSá©´sV LRiµÙR∂V ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. @Æ™sVLjiNS F°÷d¡xqsVá ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiºdΩ˙™´sLigS gRiL>jiLiøR¡µR∂gji©´sµR∂¨s ˙xmsµ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i  ¡Vµ≥R∂™yLRiLi }msL]‰©yıLRiV. AÆ™sV©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ xqs*Ƶ∂[aS¨sNTP g_LRi™´sLigS ºdΩxqsVNRPVLS™´s≤R∂Li ªRΩ™´sV ™´sVVLiµR∂V©´sı ˙xmsµ≥y©´s NRPLRiÚ™´s˘™´sV¨s ≠sƵ∂[aSLigRi aS≈¡™´sVLi˙ºΩ xqsÕÿ¯©±s ≈¡VL<kiµ`∂ }msL]‰©yıLRiV. LS«¡˘xqsÀ≥œ¡Õ‹[ Ƶ∂[™´s∏R∂W¨s ZNP[xqsV ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡Liªy ™´sVVNRPÚNRPLihRiLiª][ A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[aSLRiV. ªRΩORPQfl·Li ªRΩgji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. {qsªyLRiLi GøR¡WLji @Æ™sVLjiNS øR¡LRi˘Ã¡©´sV ºdΩ˙™´sLigS ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. gRi…Ì”¡gS xqs™´sWµ≥y©´sLi ¬ø¡FyˆÃ¡©yıLRiV. Ƶ∂[™´s∏R∂W¨s ZNP[xqsV©´sV ˙NTP≠sV©´sÕfi ©´sVLi¿¡ zqs≠sÕfi ≠sÀ≥ÿgS¨sNTP ™´sWLSËá¨s À≥ÿLRiª`Ω N][LRiVª][Liµj∂. À≥ÿLRiªRΩ µ_ªRΩ˘Æ™s[ªRΩÚ xms»˝¡ @Æ™sVLjiNS @©´sVxqsLjiLi¿¡©´s \Æ™s≈¡Lji Fs™´sLjiNUP @LigkiNSLRiLi NSµR∂¨s ZNP[Li˙µR∂ ≠sƵ∂[aSLigRi™´sVLi˙ºΩ

lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡V ™´sVVLiµR∂VgSÆ©s[ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ ¨sLRi™´sµ≥j∂NRP ™yLiVVµy ¨sLRi™´sµ≥j∂NRPLigS ™yLiVVµy Æ™s[aSLRiV. ªRΩ™´sVNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡©´s @≠saS*xqsLi ºdΩLS¯©´sLi Æ©sgÊRiVªRΩVLiµR∂©´sı À≥œ¡∏R∂VLiª][Æ©s[ Õ‹[NRP=À≥œ¡ xqs™´sWÆ™s[aSá©´sV ZNP[Li˙µR∂Li ™yLiVVµy Æ™s[LiVVLiµR∂¨s {qs™´sWLi˙µ≥R∂ FsLi{msáV AL][zmsLiøyLRiV. @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´s ©Ø[…‘¡xqsVá©´sV {qs*NRPLjiLi¿¡©´s {qsˆNRPL`ic µk∂¨s\|ms xqsÀ≥œ¡Õ‹[ øR¡LRiËNRPV @©´sV™´sVºΩLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li ªRΩ™´sV AL][xmsfl·Ã¡NRPV ¡Õÿ¨sıQr°ÚLiµR∂¨s ™yLRiLi»¡V ©yıLRiV.Bµj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ DµR∂∏R∂VLi ™yLiVVµy @©´sLiªRΩLRiLi Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ ºΩLjigji ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NSgSÆ©s[ {qs™´sWLi˙µ≥R∂ ˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡Liµj∂©´s FsLi{msáV }qs™±s ALiµ≥R∂ ˙xmsƵ∂[a`P ¨s©yµyáª][ {qsˆNRPL`i F°≤T∂∏R∂VLi©´sV øR¡V»Ì¡V ™´sVV…ÌÿLRiV. {qs™´sWLi˙µ≥R∂ FsLi{msá ¨sLRixqs©´sá ™´sVƵ≥∂[˘ {qsˆNRPL`i ˙xmsa][ıQªRΩÚLSáV N]©´srygjiLiøyLRiV. lLiLi≤R∂V @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´s ©Ø[…‘¡xqsVáV @Liµy∏R∂V¨s, xqsÀ≥œ¡ xqs«ÿ™´sogS «¡LRigRi¨s}qsÚÆ©s[ @≠saS*xqs ©Ø[…‘¡xqsVá©´sV xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s {qsˆNRPL`i ≠dsVLSNRPV™´sWL`i ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ xmso©´sM xmsLjibdPá©´s ¨s≠sVªRΩÚLi Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V©´sV ZNP[Li˙µR∂Li xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡Liµj∂. ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ºΩ NRPzmsÕfi zqs ¡Õfi ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Õ‹[N`PFyÕfi\|ms |qs¤Õ¡N`ÌP NRP≠sV…‘¡ zqsFnyLRiV=á©´sV xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsºΩxmsORPQ Æ©s[ªRΩ xqsVuy¯xqs*LS«fi ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ZNP[Li˙µy¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS r~LiªRΩ FyLÌki Æ©s[ªRΩ¤Õ¡[ @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi ©Ø[…‘¡xqsV BøyËLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V©´sV xmso©´sM xmsLjibdP÷¡Li¿¡ AÆ™sWµj∂µÙy™´sV¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V©´sV AÆ™sWµj∂Li¬ø¡[ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ZNP[Li˙µR∂Li G≤yµj∂ «ÿxms˘Li ¬ø¡[zqsLiµR∂©yıLRiV. Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiË «¡LRiVgRiV ªRΩVLi≤R∂gS... ™´sVL][ \Æ™sxmso {qs™´sWLi˙µ≥R∂ FsLi{msá ¨s©yµyáª][ xqsÀ≥œ¡Õ‹[ gRiLiµR∂LRig][Œœ¡Li Æ©sáN]Liµj∂. LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiµ≥k∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V AÆ™sWµR∂Liª][ øR¡Lji˙ªRΩ Æ©sáN]áˆÀ‹[ªRΩV©yı™´sV©yıLRiV. Õ‹[N`PFyÕfiª][ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @≠s¨dsºΩ ¨sLRiW¯Ã¡©´s ryµ≥R∂˘Li NSµR∂¨s LSx§¶¶¶ßÕfi ™y∆ÿ˘¨sLiøyLRiV. C µR∂aRPÕ‹[ ’¡%`¡Ã¡V AÆ™sWµR∂Li F~LiµyNRP xqsÀ≥œ¡©´sV ¨sLRi™´sµ≥j∂NRPLigS ™yLiVVµy Æ™s[xqsVÚ©´sı»˝¡V ≠dsVLSNRPV™´sWL`i ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. gRiªRΩ ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡VgS FsÕÿLi…”¡ NSLRi˘NRPÕÿFyáV rygRi¤Õ¡[µR∂V.

F˝yzqÌsN` NRPlLi¨ds= µj∂aRPgS BLig˝SLi≤`∂ @≤R∂VgRiVáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ˙xms«ÿ’≥¡˙Fy∏R∂V }qsNRPLRifl·Õ‹[ 87 aSªRΩLi ™´sVLiµj∂ F˝yzqÌsN`P NRPlLi¨ds= ™y≤R∂NS¨sı xqs™´sVLÛjiLi¿¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. @LiµR∂VZNP[ Àÿ˘LiNRPV C µj∂aRPgS ™´sVVLiµR∂VNRPV rygRiVª][Liµj∂. µk∂Liª][ ™´sLiƵ∂[Œ˝œ¡ßgS ™y≤R∂VªRΩV©´sı NSgjiªRΩxmso NRPlLi¨ds=NTP ºΩÕ‹[µR∂NS÷¡¬ø¡[Ë L][«¡ŸÃ¡V µR∂gÊRiQL˝][Æ©s[ D©´sı»˝¡V NRP¨sˆxqsVÚ©yıLiVV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ µyµyxmso 20 Ƶ∂[aSáV F˝yzqÌsN`P NRPlLi¨ds=¨s ™y≤R∂VªRΩV©yıLiVV. C F˝yzqÌsN`P NRPlLi¨ds=¨s Æ™sVV»Ì¡Æ™sVVµR∂»¡ A}qsZ%¡÷¡∏R∂W 1988Õ‹[ ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡Liµj∂. ™´sV©´sƵ∂[aRPLiÕ‹[ µk∂¨s¨s ˙xmsÆ™s[aRP |ms…Ìÿá©´sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ Fsxmsˆ…”¡ ©´sVLiø][ DLiµj∂. }mnsN`P NRPlLi¨ds= @LjiNRP¤…Ì¡[LiµR∂VNRPV Bµ]NRP‰¤…¡[ ™´sWLÊRi™´sV¨s ¨sxmsofl·VáV xqsW¿¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ µk∂¨s\|ms FsÕÿLi…”¡ @≤R∂gRiW ™´sVVLiµR∂VNRPV xms≤R∂¤Õ¡[µR∂V.

LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVá ºdΩLRiV xqsLjiNSµR∂V: ’¡¤«¡zms ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ANSLiORPQ Æ©sLRiÆ™s[lLi[ ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ gRiªRΩLiÕ‹[ IxmsˆVNRPV©´sı FyLÌki¤Õ¡[ BxmsˆV≤R∂V ALiµ][Œœ¡©´s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li @˙xms«ÿry*≠sVNRP™´sV¨s ’¡¤«¡zms —¡%`¡Õÿ @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V @∏R∂V˘©´sıgSLji À≥œ¡W™´sV©´sı @©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ≠s≠sµ≥R∂ FyLÌkiá ©y∏R∂VNRPVáV ˙xms™´sLjiÚLi¿¡©´s ºdΩLRiV xqs™´sW«ÿ¨sZNP[ zqsgÊRiV¬ø¡[»¡¨s AL][zmsLiøyLRiV. ˙xms«¡Ã¡Liªy øR¡WxqsVÚ©yıLRi©´sı AÕ‹[øR¡©´s NRPW≤y ¤Õ¡[NRPVLi≤y ’¡Ã˝¡V ˙xmsªRΩVá©´sV ¿¡LizmsÆ™s[∏R∂V≤R∂Li, INRPLjiN]NRPLRiV ª][xqsVN][™´s»¡Li xqsLjiNSµR∂©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y {qs™´sWLi˙µ≥R∂NRPV xqsLi ¡Liµ≥j∂Li¿¡ ZNP[Li˙µR∂Li ©´sVLi¿¡ G\Ƶ∂©y ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[∏R∂WµR∂áVËNRPVLi¤…¡[ øR¡LRiË ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV.


19-12-2013.qxd

12/19/2013

6:26 AM

Page 2

2

yÓTÁ{Àyês¡Ô

yÓTÁ{Àyês¡Ô ôV’≤<äsêu≤<é, >∑Ts¡Tyês¡+, &çôd+ãsY 19, 2013

≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms Fs¨sıNRPá LS«¡NUP∏R∂WáV FsÕÿ\lgi©y ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV @≤ÔR∂VNRP»Ì¡ Æ™s[∏R∂W÷¡. ryµ≥R∂˘Li NSµR∂¨s æªΩ÷¡zqs©y ªRΩ™´sV™´sLiªRΩVgS ˙xms«¡Õ˝‹[ Æ™sVxmsˆV F~Liµy÷¡. Fs™´sLjiNTP ™yLRiV xqs\Æ™sVNRP˘ {§¶¶¶L][á N][xqsLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ˙xms∏R∂VªRΩıLiÕ‹[ ™´sVVLiµR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ßªRΩV©yıLRiV. µk∂Liª][ @|qsLi’d˝¡Õ‹[ gRiLiµR∂LRig][Œœ¡Li ªRΩxmsˆ ™´sVL][…”¡ NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. ryµ≥yLRifl· Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVL][ ALRiVÆ©sáá NSáƙs[V DLiµj∂. «¡⁄©±s1©´s N]ªRΩÚ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ N]áV™´so µk∂LRiVªRΩVLiµR∂¨s Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xmsµ≥y©´s Fs¨sıNRPá NRP≠sVxtsQ©´sL`i ≠sFs£qs xqsLixmsª`Ω ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. J»¡LRiV ©´sÆ™sWµR∂V NRPW≤y øR¡VLRiNRPVgS ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. @LiµR∂VZNP[ ©y∏R∂VNRPVá ™´sV©´sxqsLiªy BxmsˆV≤R∂V ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPá\|msÆ©s[ ágRiıQQ\Æ™sV DLiµj∂. BxmsˆV≤R∂V Fs™´sLRiV FsLiªRΩgS @Ã˝¡Lji ¬ø¡[zqs, ∏R∂VVµÙR∂Li ¬ø¡[}qsÚ ™ylLi[ ˙xms«¡Õ˝‹[ {§¶¶¶L][áV @™´soªyLRiV. {§¶¶¶L][LiVV«¡Li N][xqsÆ™s[V BxmsˆV≤R∂V Æ©s[ªRΩáLiªy Àÿ•¶¶¶Àÿ{§¶¶¶NTP µj∂gRiVªRΩV©yıLRiV. @LiµR∂LRiW ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ {qs»˝¡V, J»˝¡\|msÆ©s[ µR∂XztÌsQ |ms…ÌÿLRiV. @|qsLi’d˝¡Õ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ªRΩLiªRΩV øR¡W}qsÚ BƵ∂[ ¨s«¡™´sV©´sVN][NRP ªRΩxmsˆµR∂V. @LiVVæªΩ[ C g]≤R∂™´sÕ‹[ xms≤T∂ @xqsáV ’¡Ã˝¡VÕ‹[ D©´sı ≠sxtsQ∏R∂Wá©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRP F°æªΩ[ BLRiV ˙FyLiªyá ™yLjiNTP ™´sVVxmsˆV ªRΩxmsˆµR∂¨s gRiVLRiVÚLiøR¡VNRPVLi¤…¡[ ™´sVLi¿¡µj∂. @LiVVæªΩ[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡VNRPV @≤ÔR∂V xms≤R∂NRPV©yı ¨sLiµR∂\¤Õ¡æªΩ[ Æ™sW∏R∂W÷¡= ™´s¿¡ËLiµj∂. @≤ÔR∂Vxms≤T∂æªΩ[ @xqsáV @|qsLi’d˝¡NTP ’¡Ã˝¡V ¬ø¡[lLi[µj∂ NSµR∂V. A∏R∂V©´s ªRΩáøR¡VNRPVLi¤…¡[ ˙xmsxqsVÚªRΩ ’¡Ã˝¡V ™´s¬ø¡[˵j∂ NSµR∂V. @LiVVæªΩ[ LSxtÌsQ˚xmsºΩ AƵ∂[aSáV NS™´s™´s≤R∂Liª][ Fs™´sLRiV NRPW≤y @≤ÔR∂VN][¤Õ¡[NRP F°∏R∂WLRiV. @LiVV©y N]LiµR∂LRiV Æ©s[ªRΩáV @Ƶ∂[ xms¨sgS zqsFsLi @≤ÔR∂VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s FsLiµR∂VNRPV ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[xqsVÚ©yıL][ @LÛRiLi NSµR∂V. ™´sVLi˙ªRΩáV N]LiµR∂LRiV...…”¡AL`iFs£qsNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s N]LiµR∂LRiV Æ©s[ªRΩáV, ™yLjiNTP ª][≤R∂VgS \Æ™sNSFyNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s Æ©s[ªRΩáV @Ƶ∂[ xms¨sgS gRiªRΩ ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡VgS ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ∏R∂Wgki øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ gRiªRΩLiÕ‹[ ™yLRiV ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsNRP»¡©´sáV G™´sV∏R∂W˘π∏∂W ˙xms«¡Ã¡NRPV æªΩ÷¡∏R∂V¨sµj∂ NSµR∂V. LSxtÌsQ˚xmsºΩ ©´sVLi¿¡ AgRiÆ™s[VxmnsWá ≠dsVµR∂ ˙xmsæªΩ[˘NRP ≠s™´sW©´sLiÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NSµ≥j∂NSLji LRiORPQfl·ª][ ™´sVVryLiVVµy ’¡Ã˝¡V xqs¿¡™yá∏R∂W¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPVLiµj∂. A©y…”¡ ©´sVLi¿¡ r°™´sV™yLRiLi @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ’¡Ã˝¡V ˙xmsÆ™s[aRP |ms¤…Ì¡[ ™´sLRiNRPV @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsWÚÆ©s[ D©yıLRiV. ¨s«ÿ¨sNTP ’¡Ã˝¡V©´sV @≤ÔR∂VNRPV©yı @|qsLi’d˝¡ ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[zqs xmsLiFy÷¡=LiƵ∂[. ¤Õ¡[µy @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ™´sW˙ªRΩLi ©´sÆ™sWµR∂π∏∂[V˘µj∂. BNRP @©yL][gRi˘Li NSLRifl·LigS zqsFsLi @|qsLi’d˝¡NTP LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ’¡Ã˝¡VNRPV µ][x§¶¶¶µR∂Li ¬ø¡[aSLRi©´sı @xms™yµR∂V©´sV zqsFsLi ªRΩzmsˆLiøR¡VNRPV©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs LSxtÌsQ˚ ™´s*∏R∂V•¶¶¶LSá B©±sø≥yL`Íi µj∂gji*«¡∏∫∂V ™´s¿¡Ë F°∏R∂WNRP zqsFsLi \Æ™s≈¡LjiÕ‹[ ™´sWLRiVˆ ™´s¿¡ËLiµR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi xqsVxqsˆxtÌsQLi. @LiVV©y xqs\Æ™sVNRP˘ Àÿ»¡©´sV ™´sW˙ªRΩLi zqsFsLi ≠ds≤R∂¤Õ¡[µR∂V. @ÕÿgRi¨s NSLi˙lgi£qs @µ≥j∂uÌy©´sLi ™´sW»¡ NRPW≤y «¡™´sµy»¡¤Õ¡[µR∂V. BLiµR∂VNRPV @|qsLi’d˝¡NTP ’¡Ã˝¡V ¬ø¡[Lji©´s ºdΩlLi[ ˙xms ¡Ã¡ ¨sµR∂LRi+©´sLigS ¬ø¡xmsˆVN][™y÷¡. BNRP ’¡Ã˝¡V©´sV @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙xmsµ≥y©´s NSLRi˘µR∂Lji+ zmsZNP ™´sVx§¶¶¶LiºΩ @≤ÔR∂Vxms≤ÔyLRi©´sı ≠s™´sVLRi+áV NRPW≤y ™´søyËLiVV. LSxtÌsQ˚xmsºΩ ©´sVLi¿¡ ˙xmsæªΩ[˘NRP ≠s™´sW©´sLiÕ‹[ ™´s¿¡Ë©´s ’¡Ã˝¡V©´sV @≤ÔR∂VNRPVJ™´s≤R∂Li ¤Õ¡[µy Axms≤R∂Li @π∏∂[V˘ xmsÆ©s[©y..? NS¨ds A∏R∂V∏R∂V©´s\|ms©y ™´sV©´s Æ©s[ªRΩáV ©Ø[LRiV FylLi[xqsVNRPV©yıLRiV. A∏R∂V©´s xqsNSáLiÕ‹[ ’¡Ã˝¡V @|qsLi’d˝¡NTP xmsLixms¤Õ¡[µR∂Li»¡W xqsÀ≥ÿ x§¶¶¶NRPV‰Ã¡ DÃ˝¡LixmnsV ©Ø[…‘¡xqsVáV BøyËLRiV. ’¡Ã˝¡V aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡NRPV LSNRPVLi≤y ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @≤ÔR∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li... ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ ’¡Ã˝¡V aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡NRPV ¬ø¡[LRiVN][™´s≤R∂Li NRPW≤y «¡LjigjiF°LiVVLiµj∂. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV gRi…Ì”¡gS ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©´sı ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ Gµ][ INRP≠sµ≥R∂LigS ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV @≤ÔR∂VNRPVLi…ÿ LRi©´sı À≥œ¡∏R∂VLi æªΩáLigSfl·™yµR∂VÕ˝‹[ xqsx§¶¶¶«¡LigSÆ©s[ DLi≤R∂™´søR¡VË. BLiµR∂VÕ‹[ æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩ¤Õ¡[ FsNRPV‰™´s. LSuÌy˚¨sı ≠sÀ≥œ¡—¡Li øyá¨s ZNP[Li˙µR∂Li ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ ™´sLRiNRPV æªΩáLigSfl· DµR∂˘™´sVLiª][ @Li…‘¡™´sVV»Ì¡©´s»Ì¡VgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡©´s æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV BxmsˆV≤R∂V ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ªRΩ™´sV NRPXztsQ @©´sı LkiºΩÕ‹[ µR∂WNRPV≤R∂V ˙xmsµR∂Lji+xqsVÚ©yıLRiV. ZNP[Li˙µR∂Li xmsLizmsLi¿¡©´s ’¡Ã˝¡V©´sV aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ ˙xmsÆ™s[aRP#|ms¤…Ì¡[ @LiaRPLi\|ms @|qsLi’d˝¡Õ‹[ «¡Ljigji©´s gRiLiµR∂LRig][Œœ¡Li øR¡W}qsÚ Fs™´sLji\ZNP©y G™´sgjiLixmso NRPágRiNRP ™´sW©´sµR∂V. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V\|ms N˝S«¡ŸÃ¡ ™yLkigS øR¡LjiËLi¿¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV ˙N][≤U∂NRPLjiLi¿¡ xmsLizmsLiøR¡≤y¨sNTP LSxtÌsQ˚xmsºΩ ¨sLÙjiQxtÌsQ gRi≤R∂V™´so ≠sµ≥j∂LiøyLRiV. LSxtÌsQ˚xmsºΩ B¿¡Ë©´s gRi≤R∂V™´soÕ‹[xmso C xms˙NTP∏R∂V©´sV ≠sµ≥j∂gS xmspLjiÚ¬ø¡[∏R∂V™´sázqs DLi»¡VLiµj∂. C ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqs NRPW≤y N]LiµR∂LRiV @Ƶ∂[xms¨sgS ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiË «¡LRiNRPV‰Li≤y ∏R∂Wgki ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @LiµR∂VZNP[ ’¡Ã˝¡V ™´s¬ø¡[ËÕ‹[gSÆ©s[ Õ‹÷˝¡ ¬ø¡[∏R∂W÷¡. gRiLiµR∂LRig][Œœ¡Li xqsXztÌsQLiøy÷¡. gRi…Ì”¡gS ¨s¨sµj∂Liøy÷¡... BƵ∂[ ™´sp˘x§¶¶¶Liª][ @Lji¿¡ gki..|ms…ÌÿLRiV. @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V ˙xmsÆ™s[aRP |ms…Ì”¡©´s xqsLiµR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ xqsÀ≥œ¡Õ‹[xmsÕÿ,  ¡∏R∂V…ÿ ™´sV©´s ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sµ≥R∂VáV xqsLi∏R∂V™´sV©´sLi N][Õ‹[ˆ™´s≤R∂Li @™´sxqsLRi™´sW...? AÆ™s[aSáNRPV Õ‹[©´sVNS™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ™´s¿¡Ë©´s Dxmsπ∏∂WgRiLi DLiµy..? LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s @LiaRPLi ªRΩVµj∂ @LiNS¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı µR∂aRPÕ‹[ BLRiV ˙FyLiªyá ©y∏R∂VNRPVáV xqsLi∏R∂V ™´sV©´sLiª][ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøy÷¡= DLiµj∂. @Õÿlgi[ BLiªRΩNSáLi NRPázqsÆ™sVázqs “¡™´s©´sLi rygjiLi¿¡©´s ™yLRiV N]LiªRΩNSáLi JzmsNRP xms≤T∂æªΩ[ ™´sV◊d˝¡ @©´sıµR∂™´sVV¯Õ˝ÿ NRPázqs rygS÷¡= DLiµj∂. ™´sV©´s™´sVLiªy À≥ÿLRiºdΩ∏R∂VVáLi @©´sı À≥ÿ™´s©´s ≠ds≤R∂NRPVLi≤y ™´sVVLiµR∂VNRPV rygS÷¡=©´s ªRΩLRiVfl·Li. ≠s≤T∂F°™´s≤R∂Li µy*LS ™´sV©´sLi À≥ÿLRiªRΩƵ∂[aRPLi ©´sVLi¿¡ Æ™s[LRiV xms≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı gRiVLRiVÚLiøR¡V N][™y÷¡. lLiLi≤R∂V æªΩáVgRiV ˙FyLiªyáV BNRP™´sVVLiµR∂V D™´sV¯≤T∂gS ˙xmsgRiºΩ¨s ryµ≥j∂Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV Æ©s[ªRΩáV µ][x§¶¶¶µR∂xms≤y÷¡. ZNP[Li˙µR∂Li LRiWF~Liµj∂Li¿¡©´s ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡VÕ‹[ G™´sVVLiµj∂? A ’¡Ã˝¡VÕ‹[ @»¡V æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡NRPVgS¨ds, B»¡V ALi˙µ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡NRPVgS¨ds ©´sxtÌsQLi¬ø¡[}qs @LiaSáV G\Æ™sV©y D©yı∏R∂W...? DLi¤…¡[ @≠s FsÕÿLi…”¡ µR∂VxtsQˆÈ÷¡ªyá©´sV B™´s*À‹[ªRΩV©yıLiVV... D™´sV¯≤T∂ LS«¡µ≥y¨s ™´sÃ˝¡ Fs™´sLjiNTP ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi...? |msªRΩÚ©´sLi gRi™´sLRiıL`i ¬ø¡[ºΩÕ‹[ DLi¤…¡[ Fyá©´s rylgi[Ƶ∂Õÿ...? LSxtÌsQ˚xmsºΩ B¿¡Ë©´s gRi≤R∂V™´soÕ‹[xmso C xms˙NTP∏R∂V©´sV ≠sµ≥j∂gS xmspLjiÚ¬ø¡[∏R∂V™´sázqs DLi»¡VLiµj∂ NRP©´sVNRP ªRΩWªRΩW ™´sVLi˙µR∂LigS øR¡LjiËLi¿¡ xmsLizms}qsÚ xqsLjiF°ªRΩVLiµy...? ªRΩLRi™yªRΩ xmsLjiflÿ™´sWáNRPV Fs™´sLRiV Àÿµ≥R∂V˘Ã¡V..? B™´s¨dsı BxmsˆV≤R∂V øR¡LjiËLi¿¡ FyL˝RiÆ™sVLi»¡VNRPV ¨sÆ™s[µj∂}qsÚÆ©s[ lLi[xms…”¡ ™´sVVxmsˆV©´sV ¨s™yLjiLiøR¡gRiá™´sV¨s ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sµ≥R∂VáV gRiVLjiÚLi¿¡ øR¡LRiËNRPV LS™y÷¡. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV BNRP‰≤R∂ @|qsLi’d˝¡Õ‹[ @≤ÔR∂VN][¤Õ¡[™´sV¨s gRiVLjiÚLiøy÷¡.

Æ©s[ªRΩá @≠s¨dsºΩ ™´s¤Õ˝¡[ µ≥R∂LRiáV |msLjigSLiVV: Õ‹[ZNP[£tsQ yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,≤T∂|qsLi ¡L`i18: Æ©s[ªRΩá @≠s¨dsºΩ ™´s¤Õ˝¡[ µ≥R∂LRiáV |msLjigS∏R∂V¨s ©yLS Õ‹[ZNP[£tsQ @©yıLRiV. @≠s¨dsºΩ ™´sÃ˝¡ ∏R∂VV™´sªRΩ DFyµ≥j∂ N][Õ‹[ˆLiVV ¨sLRiVµ][˘gRiVá™´soªRΩV©yıLRi¨s AÆ™s[µR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. …‘¡Fs©±sFs£qsFs£mns LSxtÌsQ˚ rÛyLiVV bPORPQflÿ ªRΩLRigRiªRΩV÷¡ı  ¡Vµ≥R∂™yLRiLi Fs¨dÌsAL`i »Ì¡˚£qsÀ≥œ¡™´s©±sÕ‹[ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS Õ‹[ZNP[£tsQ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... 2004 ªRΩLS*ªRΩ Fny˘Àfi zqs…‘¡Õ‹[ INRP‰Lji\ZNP©y Dµ][˘gRiLi ™´s¿¡ËLiµy? Aµy∏R∂VLi |msLjigji©´s rÛyLiVVÕ‹[ Dµ][˘gSáV FsLiµR∂VNRPV |msLRigRi¤Õ¡[µR∂¨s? ˙xmsbPıLiøyLRiV. xmsƵ∂[Œ˝œ¡ NSLi˙lgi£qs Fyá©´sÕ‹[ øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤T∂\|ms 37 ZNP[xqsVáV |ms…ÌÿLRiV, INRP‰…‘¡ ¨sLRiWzmsLiøR¡¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. @≠s¨dsºΩ NS˘©´s=L`i ÕÿLi…”¡µj∂... ∏R∂VV™´sªRΩ, ˙xms«¡Ã¡NRPV ©´sxtÌsQLi ¬ø¡[NRPWLRiVxqsVÚLiµR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ xmsLji˙aRP™´sV |ms…ÌÿáLi¤…¡[ ˙xmsºΩ INRP‰LRiW áLiøR¡Li @≤R∂VgRiVªRΩV©yıLRi¨s ™y˘FyLRiVáV ™yF°ªRΩV©yıLRi¨s Õ‹[ZNP[£tsQ ¬ø¡FyˆLRiV. @≠s¨dsºΩ NS˘©´s=L`i ÕÿLi…”¡µR∂¨s.. µy¨s ™´sÃ˝¡ ∏R∂VV™´sªRΩ, ˙xms«¡Ã¡NRPV ©´sxtÌsQLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiµR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @≠s¨dsºΩ ™´sÃ˝¡ ∏R∂VV™´sªRΩ DFyµ≥j∂ N][Õ‹[ˆLiVV ¨sLRiVµ][˘gRiVá™´soªRΩV©yıLRi©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ xmsLji˙aRP™´sV |ms…ÌÿáLi¤…¡[ ˙xmsºΩ INRP‰LRiW áLiøR¡Li @≤R∂VgRiVªRΩV©yıLRi¨s ™y˘FyLSáV ™yF°ªRΩV©yıLRiV. Æ©s[ªRΩá @≠s¨dsºΩ ™´s¤Õ˝¡[ µ≥R∂LRiáV |msLjigjiF°∏R∂WLiVV. Aµy∏R∂VLi |msLjigji©´s rÛyLiVVÕ‹[ Dµ][˘gSáV FsLiµR∂VNRPV |msLRigRi¤Õ¡[µR∂V. LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVá @≠s¨dsºΩ NSLRifl·LigSÆ©s[ µ≥R∂LRiáV |msLjigS∏R∂V¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. 2004 ªRΩLS*ªRΩ Fny˘Àfi zqs…‘¡Õ‹[ INRP‰Lji\ZNP©y Dµ][˘gRiLi ™´s¿¡ËLiµy A∏R∂V©´s @≤T∂gSLRiV. Aµy∏R∂VLi |msLjigji©´s rÛyLiVVÕ‹[ Dµ][˘gSáV FsLiµR∂VNRPV |msLRigRi¤Õ¡[µR∂¨s A∏R∂V©´s

˙xmsbPıLiøyLRiV.@≠s¨dsºΩ NS˘©´s=L`i ™´sLi…”¡µR∂¨s, ∏R∂VV™´sªRΩNRPW ˙xms«¡Ã¡NRPW ©´sxtÌsQLi ¬ø¡[xqsVÚLiµR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ xmsLji˙aRP™´sVáV |ms…ÌÿáLi¤…¡[ ˙xmsºΩ INRP‰LRiW áLiøR¡Li @≤R∂VgRiVªRΩV©yıLRi¨s ™y˘FyLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı»˝¡V Õ‹[ZNP[£tsQ æªΩ÷¡FyLRiV. @≠s¨dsºΩ ™´sÃ˝¡ ∏R∂VV™´sªRΩ DFyµ≥j∂ N][Õ‹[ˆLiVV ¨sLRiVµ][˘gRiVá ™´soªRΩV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV.øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤T∂ ªRΩ©´s∏R∂VV≤R∂V ©yLS Õ‹[ZNP[£tsQ B…‘¡™´s÷¡ NSáLiÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ øR¡VLRiVgÊS FyÕÊ‹Li»¡V©yıLRiV. æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi FyLÌki \Æ™sxmso ∏R∂VV™´sªRΩ©´sV, ≠sµy˘LÛRiVá©´sV ANRPL<jiLiøR¡≤y¨sNTP ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRiV. ™yLjiNTP ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS bPORPQflÿ ªRΩLRigRiªRΩVáV ¨sLRi*z§¶¶¶ xqsVÚ©yıLRiV. BLiµR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[  ¡Vµ≥R∂™yLRiLi …”¡Fs©±sFs£qsFs£mns bPORPQflÿ ªRΩLRigRiªRΩVá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV.

µk∂ORPQ ≠sLRi≠sVLi¿¡©´s @©yı x§¶¶¶«ÿlLi[ yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, xmsp©y,≤T∂|qsLi ¡L`i18: Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡VNRPV FyL˝RiÆ™sVLi…fi AÆ™sWµR∂Li æªΩáxms≤R∂Liª][ ˙xms™´sVV≈¡ ry™´sW—¡NRP DµR∂˘™´sV NSLRiV≤R∂V @©yı x§¶¶¶«ÿlLi[ µk∂ORPQ©´sV ≠sLRi≠sVLiøyLRiV. Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V©´sV AÆ™sWµj∂Liøyá¨s N][LRiVªRΩW ™´sVx§¶¶¶LSxtÌsQ˚Õ‹[¨s LS¤Õ¡gS™±s zqsµÙj∂Õ‹[ ª]≠sV¯µj∂ L][«¡ŸÃ¡VgS x§¶¶¶«ÿlLi[ µk∂ORPQ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiƵ∂[. Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡VNRPV AÆ™sWµR∂Li á’≥¡LiøR¡≤R∂Liª][ LS¤Õ¡gS™±s zqsµÙj∂Õ‹[ xmsLi≤R∂VgRi ™yªy™´sLRifl·Li Æ©sáN]Liµj∂. A∏R∂V©´s NRPV¿¡©yıLRiVáV ¨s™´sV¯LRixqsLi B¿¡Ë µk∂ORPQ ≠sLRi≠sVLixms ¬ø¡[aSLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS @©yı —¡LiµyÀÿµ`∂ @Li»¡W ¨s©yµyáV ™´sVL][¯gSLiVV. Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡VNRPV  ¡Vµ≥R∂™yLRiLi Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ AÆ™sWµR∂™´sVV˙µR∂ Æ™s[∏R∂V≤R∂Liª][ gRiªRΩ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ©´sVLi¿¡ µk∂ORPQ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ry™´sW—¡NRP NSLRi˘NRPLRiÚ @©yıx§¶¶¶«ÿlLi[ CL][«¡Ÿ µk∂ORPQ©´sV ≠sLRi≠sVLiøyLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Õ‹[N`P FyÕfi ’¡Ã˝¡V N][xqsLi gRiªRΩ lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS F°LS»¡Li ¬ø¡[xqsVÚ©yı©´s¨s, Bxmsˆ…”¡\ZNP©y AÆ™sWµR∂Li F~LiµR∂≤R∂Li ªRΩ©´sNRPV øyÕÿ A©´sLiµR∂LigS DLiµR∂¨s @©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡ ©y˘∏R∂VLi «¡Ljilgi[»¡»˝¡V C ’¡Ã˝¡V LRiWF°Liµj∂LiøyLRi¨s, Õ‹[N`P xqsÀ≥œ¡, LS«¡˘ xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ’¡Ã˝¡V AÆ™sWµR∂Li F~LiµR∂≤R∂Li øyÕÿ xqsLiª][xtsQLigS DLiµR∂¨s •¶¶¶«ÿlLi[

@©yıLRiV. ™´sV©´s Ƶ∂[aS¨sNTP ry*ªRΩ˘Li˙ªRΩLi ™´s¿¡Ë©´s 63 FsŒœ¡˛Õ‹[ C øR¡»Ì¡Li JNRP \Æ™sVáV LSLiVV @¨s C ’¡Ã˝¡V ™´sÃ˝¡ Ƶ∂[aS¨sı xmspLjiÚgS ™´sWLRiË≤R∂Li ryµ≥R∂˘Li NSNRPF°LiVV©y NRP¨dsxqsLi N]LiªRΩ™´sLRiNRPW |msµR∂áNRPV ©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiµR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ’¡Ã˝¡V AÆ™sWµR∂Li N][xqsLi NRPXztsQ ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsºΩ INRP‰LjiNTP x§¶¶¶«ÿlLi[ NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. C L][«¡Ÿ N][xqsLi ªRΩ©´sª][ Fy»¡V ˙xms«¡Ã¡LiµR∂LRiV lLiLiÆ≤∂[Œœ¡ß˛ gS FsµR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s @LiµR∂Lji NRPá Æ©sLRiÆ™s[LjiLiµR∂¨s, Ƶ∂[aRP ˙xms«¡Ã¡LiµR∂LjiNTP @©yı •¶¶¶«ÿlLi[ aRPVÀ≥ÿNSLiORPQáV æªΩ÷¡FyLRiV. ’¡Ã˝¡VNRPV FyL˝RiÆ™sVLi…˝‹[ AÆ™sWµR∂Li á’≥¡LiøR¡»¡Liª][ ZNP[Li˙µR∂Li Õ‹[NSˆÕfi ’¡Ã˝¡V©´sV LSxtÌsQ˚xmsºΩ AÆ™sWµy¨sNTP xmsLizmsLiµj∂. A∏R∂V©´s AÆ™sWµR∂ ™´sVV˙µR∂ @©´sLiªRΩLRiLi ’¡Ã˝¡V øR¡»Ì¡Li NS©´sVLiµj∂. µk∂Liª][ LS¤Õ¡gS™±sÕ‹[ NRPW≤y ˙xms«¡Ã¡V xqsLi ¡LSáV «¡LRiVxmsoNRPV©yıLRiV.

{qs™´sWLi˙µ≥R∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V AªRΩ¯™´sLiøR¡©´s ¬ø¡[xqsVN][™´sµÙR∂V {qs™´sWLi˙µ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡NRPV @©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[π∏∂VVµÙR∂V:…”¡AL`iFs£qsFs÷d¡ˆÆ©s[ªRΩ C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiµR∂L`i yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, ≤T∂|qsLi ¡L`i 18 :LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ {qs™´sWLi˙µ≥R∂NRPV ¬ø¡Liµj∂©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ™´sVWLRi‰LigS ™´s˘™´sx §¶¶¶LjiLiøyá¨s øR¡WxqsWÚ xqsÀ≥œ¡©´sV @≤ÔR∂VNRPVLi¤…¡[ ™´sW˙ªRΩLi ≈¡¿¡ËªRΩLigS ˙xmsºΩ xmnsV…”¡Li¿¡ ºdΩLRiVªy™´sV¨s …”¡AL`iFs£qsFs÷d¡ˆÆ©s[ªRΩ C¤…¡Ã¡LS¤«¡[LiµR∂L`i |§¶¶¶øR¡Ë LjiLiøyLRiV. @|qsLi’d˝¡ ≠dsV≤T∂∏R∂W FyLiVVLi…fi ™´sµÙR∂ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW {qs™´sWLi˙µ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡NRPV GLi NS™yÕ‹[ ¬ø¡xmsˆV N][™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xms«¡Ã¡\|ms G™´sW˙ªRΩLi ˙}ms™´sV D©yı NRPW≤y øR¡LRiËÕ‹[ FyÕÊ‹¨s @ªRΩ˘LiªRΩ xms≠s˙ªRΩ \Æ™sV©´s ™´sVV≈¡˘Q\Æ™sV©´s xqsÀ≥œ¡ @LiVV©´s @|qsLi’d˝¡Õ‹[ øR¡LjiËLiøyá©yıLRiV. BÕÿlgi[ @NRP‰≤T∂ ˙xms«¡Ã¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV ˙xmsryÚ≠sLiøR¡NRPVLi≤y ™´s˘™´sx§¶¶¶Lji}qsÚ ™´sW˙ªRΩLi ºdΩLRi¨s @©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[zqs©´s™ylLi[ @™´soªyLRi©yıLRiV. øR¡LRiËÕ‹[ FyÕÊ‹©´sNRP F°æªΩ[ A˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡\|ms ˙}ms™´sV ¤Õ¡[©´s¤…˝¡[ @™´soªRΩVLiµR∂©yıLRiV. ZNP[™´sáLi LS«¡NUP∏R∂VLi N][xqsÆ™s[V ALS»¡ xms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s xqsˆxtÌsQLi @™´soªRΩVLiµR∂©yı LRiV. ˙xms«¡Ã¡©´sV BLiNS Æ™sWxqsLi ¬ø¡[zqs J»˝¡V µR∂Li≤R∂VN][™yá¨s ˙xms∏R∂VºΩıLiøR¡≤R∂Æ™s[V @™´soªRΩVLiµR∂©yıLRiV. {qs™´sWLi˙µ≥R∂ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sµ≥R∂Vá©´sV Fs…Ì”¡ xmsLjizqÛsºΩÕ‹[©´sW ©´s™´sV¯™´sµÙR∂¨s A∏R∂V©´s {qs™´sWLi˙µ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡©´sV N][LSLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y AªRΩ¯™´sLiøR¡©´s ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Li ™´sW©´sVN][™yá¨s z§¶¶¶ªRΩ™´so xms÷¡NSLRiV. @≤ÔR∂VNRPVLiµy™´sV¨s ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©y NRPW≤y ’¡Ã˝¡V AgRiµR∂Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩáVxqsVN][™yá©yıLRiV. æªΩáLigSfl·©´sV AxmsgRi÷¡lgi[ xqsªyÚ ≠dsVNRPV NSµR∂VgRiµy ≠dsV¤«¡[«¡™´sV¯NRPV NRPW≤y ryµR∂˘Li NSµR∂©yıLRiV. BLiNS BLiNS µR∂VLS¯LÊRiLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶Lji}qsÚ BLRiV ˙FyLiªyá ™´sVµR∂˘ \Æ™sxtsQ™´sW˘Ã¡V |msLjigjiF°ªy∏R∂V©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡ ™´sVµ≥R∂˘ aRP˙ªRΩVªRΩ*Li |msLi¿¡©´s ™ylLi[ @™´soªyLRi¨s C¤…¡Ã¡ |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ’¡FszqsÕ‹[ INRP…”¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li @|qsLi’d˝¡¨s @≤ÔR∂VNRPVLiµy™´sVÆ©s[ À≥ÿ™´s©´sª][Æ©s[ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s NTPLRifl„fi, øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V, «¡gRi©±s Àÿ ¡Vá\|ms

C¤…¡Ã¡ ¨sxmsˆVáV ¬ø¡LjigSLRiV. LSxtÌsQ˚xmsºΩ xmsLizmsLi¿¡©´s ’¡Ã˝¡V©´sV AxmsgRi÷¡lgi[ xqsªyÚ Fs™´s*LjiNTP ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. ≠s≤T∂F°LiVV NRPW≤y @©´sıµR∂™´sVV¯Õ˝ÿ NRP÷¡zqs DLiÆ≤∂[Õÿ øR¡W≤y÷¡=©´s Àÿµ≥R∂˘ªRΩ {qs™´sWLi˙µ≥R∂ Æ©s[ªRΩá\|ms DLiµR∂©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ G≠sµ≥R∂LigS\Æ©sæªΩ[ ªRΩ™´sV©´sV xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[zqs øR¡LRiË©´sV N]©´srygjiLiøyL][ @Õÿlgi[ N]©´srygjiLiøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiµR∂©yıLRiV. {qs™´sWLi˙µ≥R∂Vá©´sV xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[zqs øR¡LRiË©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá©yıLRiV. ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sµ≥R∂VáVgS lgi÷¡¿¡©´sLiµR∂V©´s LS«ÿ˘LigS¨sı, øR¡…Ìÿ¨sı g_LRi≠sLiøyá©yıLRiV. ™´sWx§¶¶¶NRPV‰Ã¡V NSFy≤y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiµR∂¨s, {qsˆNRPL`i ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi xqs«ÿ™´sogS øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s N][LSLRiV.

@≠saS*xqsLi ªRΩzmsˆLiøR¡≤y¨sZNP[ Õ‹[N`PFyÕfi:ágRi≤R∂Fy…”¡

yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,≤T∂|qsLi ¡L`i18: @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi |ms»Ì¡NRPVLi≤y DLiÆ≤∂[LiµR∂VZNP[ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[ Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V |ms…ÌÿLRi¨s ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ FsLi{ms ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi @©yıLRiV. C ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPWáVªRΩVLiµR∂Æ©s[ ™yLiVVµy Æ™s[aSLRi¨s @©yıLRiV. bdPªyNSá xqs™´sWÆ™s[aSáV NRPW≤y xqs˙NRP™´sVLigS «¡LRixms¤Õ¡[¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*≠sVµR∂¨s.. ˙xms«ÿry*™´sV˘LiÕ‹[ B™yŒœ¡ ¿d¡NRP…”¡L][«¡Ÿ @¨s A∏R∂V©´s ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV.

@≠saS*xqsLi\|ms NS™yáƩs[ xmsNRP‰©´s |ms…ÌÿLRi¨s @©yıLRiV. Æ™sV«ÿLji…‘¡ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V xqs\Æ™sVNS˘Li˙µ≥R∂Æ©s[ N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s @LiaRPLi\|ms LSxtÌsQ˚ @|qsLi’d˝¡Õ‹[ 42 L][«¡ŸÃ¡V øR¡LjiËLiøyNRP xqs™´sV∏R∂VLi øyáNRPF°æªΩ[ BLiN]¨sı L][«¡ŸÃ¡V ºdΩxqsVNRPV¨s øR¡LjiËLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. 371c≤T∂NTP ªRΩxmsˆNRPVLi≤y LS«ÿ˘LigRi xqs™´sLRifl· ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVL][ lLiLi≤R∂V Æ©sááFy»¡V LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV Axmsoªy™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ’¡Ã˝¡V\|ms ™´sp˘•¶¶¶ªRΩ¯NRPLigS Æ™s◊˝¡ AFy÷¡=LiƵ∂[©´s¨s, Æ™sVVLi≤T∂gS Æ™sŒ˝œ¡NRPW≤R∂µR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. ªy™´sVV Fs™´sLji¨ds ™´sVÀ≥œ¡˘|ms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s.. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡LjigjiæªΩ[ ˙xms«¡Ã¡V ©´sxtÌsQF°ªyLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. BLRiV ˙FyLiªyá ˙xms«¡Ã¡NRPV ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ™´sÃ˝¡ ©´sxtÌsQ™´sV¨s @©yıLRiV. ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @≠saS*ry¨sNTP À≥œ¡∏R∂Vxms≤T∂LiµR∂¨s, FyL˝RiÆ™sVLi…fi bdPªyNSá xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V LSNRPVLi≤y ¬ø¡[∏R∂VgRi÷¡gS™´sV¨s FsLi{ms xqs ¡˜Li x§¶¶¶Lji }msL]‰©yıLRiV. Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ ™yLiVVµy @©´sLiªRΩLRiLi  ¡Vµ≥R∂™yLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms ZNP[Li˙µR∂Li ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsWÚ ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡©´s @≠saS*xqs ºdΩLS¯©y¨sNTP 70 ™´sVLiµj∂ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ ™´sVµÙR∂ªRΩV DLiµR∂©yıLRiV. {qsˆNRPL`i ™´sVVLiµR∂V @Æ©s[NRP ≠sxtsQ∏R∂Wá©´sV ¤Õ¡[™´sÆ©sªyÚ™´sV¨s xqs ¡˜Li x§¶¶¶Lji æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xms«¡Ã¡V «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı øR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. BNRP ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ˙xms«¡Õ˝‹[NTP Æ™sŒœ¡ªy™´sV¨s, ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms ZNP[Li˙µR∂ \Æ™s≈¡Lji¨s ™yLjiNTP æªΩ÷¡∏R∂V¬ø¡[ryÚ™´sV¨s xqs ¡˜Li x§¶¶¶Lji æªΩ÷¡FyLRiV.

ôV’≤<äsêu≤<é, >∑Ts¡Tyês¡+, &çôd+ãsY 19, 2013

xqs™´sV˙gRi xqs™´sWøyLRiLi B¬ø¡[Ë™´sLRiNRPV øR¡LRiË rygRi¨s™´s*Li: …”¡≤T∂zms yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,≤T∂|qsLi ¡L`i18: aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡NRPV G\Ƶ∂©y INRP ’¡Ã˝¡V xmsLi}ms™´sVVLiµR∂V µy¨s xmspLS*xmsLSá©´sV, ’¡Ã˝¡VNRPV©´sı»¡V™´sLi…”¡ áORPQflÿá©´sV æªΩáFy÷¡ NS¨ds æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ BÆ™s[≠sV ¬ø¡xmsˆNRPVLi≤y ∆ÿ◊d¡ }msxmsL`i ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xmsLiFyLRi¨s æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ xms∏R∂W˘™´soá ZNP[aRP™±s AL][zmsLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[ D©´sı ZNP[Li˙µR∂ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* LRiLigRi xqsLixqÛsáV ™y…”¡ ≠s™´sLSáV, |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV, Dµ][˘gRiVáV, AxqsVÚá ≠sáV™´s xqs•¶¶¶ xqs™´sV˙gRi xqs™´sWøyLRiLi B™y*á¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, {qsˆNRPL`i©´sV NRP÷¡zqs ¤Õ¡[≈¡Ã¡V B¿¡Ë©´s»˝¡V ZNP[aRP™±s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. xqs™´sV˙gRi xqs™´sWøyLRiLi B¬ø¡[ËLiªRΩ ™´sLRiNRPV øR¡LRiË©´sV rygRi¨s™´s*™´sV¨s æªΩ[÷¡Ë¬ø¡FyˆLRiV. @xqsLi ¡µÙR∂\Æ™sV©´s ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiË©´sV @≤ÔR∂VNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. ZNP[Li˙µR∂Li GNRPxmsORPQLigS ’¡Ã˝¡V\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sıLi µR∂V©´sÆ©s[ @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s @©yıLRiV. ¨s ¡Liµ≥R∂©´sáV Fy…”¡LiøR¡NRPVLi≤y «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ≠sÀ≥œ¡«¡©´s xms˙NTP∏R∂V©´sV ˙xms«¡Ã¡V ºΩLRixqs‰LjixqsVÚ©yı LRi¨s ™´sVL][ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Ƶ∂[≠sÆ©s[¨s D™´sW ™´sV}§¶¶¶aRP*LRiLS™´so @©yıLRiV. @|qsLi’d˝¡ ≠dsV≤T∂∏R∂W FyLiVVLi…fi ™´sµÙR∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[¨s |msµÙR∂áV LSxtÌsQ˚ ˙xmsπ∏∂W «¡©yá©´sV Ƶ∂ ¡˜ºdΩaSLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[ ™´sLRiNRPV ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V\|ms aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ øR¡LRiË «¡LRigRi¨s™´s*™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV.

{qs™´sWLi˙µ≥R∂ Æ©s[ªRΩá ºdΩLRiV AZOP[Qxmsfl‘·∏R∂VLi : π∏∂V©´sıLi yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,≤T∂|qsLi ¡L`i18: ¨s ¡Liµ≥R∂©´sáNRPV ≠sLRiVµÙR∂LigS æªΩáLigSfl· ™´sVVryLiVVµy ’¡Ã˝¡V ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…ÌÿLRi©´sı {qs™´sWLi˙µ≥R∂ …‘¡≤U∂{ms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ ºdΩLRiV\|ms ’d¡¤«¡[{ms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ π∏∂V©´sıLi $¨s™y£qslLi≤ÔT∂ ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. A ≠sLRiVµÙR∂Æ™s[VLi…‹[ ¨sLRiWzmsLiøyá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. {qs™´sWLi˙µ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ≠dsV≤T∂∏R∂W FyLiVVLi…fi ™´sµÙR∂ @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ™´sW…˝ÿ≤yá¨s {qs™´sWLi˙µ≥R∂ Æ©s[ªRΩáNRPV A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. øR¡LRiË ™´sVVxqsVgRiVÕ‹[ æªΩáLigSfl·©´sV @≤ÔR∂VN][™´s≤y¨sNTP øR¡W}qsÚ ELRiVN][™´sV¨s æªΩ[÷¡Ë¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡VNRPV ’d¡¤«¡[{ms xmspLjiÚ ™´sVµÙR∂ºΩxqsVÚLiµR∂¨s A∏R∂V©´s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. @|qsLi’d˝¡ bdPªyNSá xqs™´sWÆ™s[aSáV xqs«ÿ™´sogS «¡LRigRiNRPVLi≤y {qsFsLi NTPLRifl„fi, …‘¡≤U∂{ms @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V, \Æ™s{qs{ms ˙|mszqsÆ≤∂Li…fi «¡gRi©±sáV NRPV˙»¡ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. ’d¡Fs{qs xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ æªΩáLigSfl· ™´sVVryLiVVµy’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiËNRPV @¨sı FyLÌkiáV @LigkiNRPLjiLiøy∏R∂V¨s @©yıLRiV.CL][«¡Ÿ xqsÀ≥œ¡ «¡LRigRiNRPVLi≤y @≤ÔR∂VN][™´s≤R∂Li xqsLjiNSµR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. A ™´sVVgÊRiVLjiNTP LS«¡NUP∏R∂WáV ªRΩxmsˆ {qs™´sWLi˙µ≥R∂NRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı AÕ‹[øR¡©´s ¤Õ¡[µR∂¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. xqsÀ≥œ¡ xqs™´sWÆ™s[aSá©´sV @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[™yLji¨s xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. {qs™´sWLi˙µ≥R∂ ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡©´sV A ˙FyLiªRΩ Æ©s[ªRΩáV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[π∏∂VVµÙR∂¨s A∏R∂V©´s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. {qs™´sWLi˙µ≥R∂ Æ©s[ªRΩáV ˙FyLiªyá ™´sVµ≥R∂˘ ¿¡øR¡VË |ms»Ì¡≤R∂Li xqsLjiNSµR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V©´sV A}ms xqsªyÚ Fs™´sLjiNUP ¤Õ¡[µR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. @©´sıµR∂™´sVV¯Õ˝ÿ ≠s≤T∂F°LiVV NRP÷¡xqsVLiµy™´sV¨s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV.

xqsÀ≥œ¡#\|ms {qsˆNRPL`iª][ æªΩáLigSfl· Æ©s[ªRΩá øR¡LRiË yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,≤T∂|qsLi ¡L`i18: æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ NSLi˙lgixqsV ©y∏R∂VNRPVáV {qsˆNRPL`i ©yƵ∂Li≤˝R∂ ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i©´sV NRP÷¡aSLRiV. xqsÀ≥œ¡ xqs«ÿ™´sogS rylgi[Õÿ øR¡W≤yá¨s N][LSLRiV. @LiµR∂VNRPV @¨sı øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ gRiLiµR∂LRig][Œœ¡Li NSLRifl·LigS xqsÀ≥œ¡ ™yLiVVµy xms≤R∂NRP ªRΩxmsˆªRΩ¤Õ¡[µR∂V. ™´sVL][\Æ™sxmso @|qsLi’d˝¡Õ‹[ æªΩáLigSfl· ™´sVVryLiVVµy ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiË©´sV ¨sLRizqsxqsWÚ xqs\Æ™sVNRP˘™yµR∂VáV @|qsLi’d˝¡¨s ™´sVV»Ì¡≤T∂Li¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[aSLRiV. F°÷d¡xqsVáV ™yLji¨s ™´sWLRiVºΩ gSlLÔi©±s= ™´sµÙR∂ @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. BNRP ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V\|ms FsÕÿLi…”¡ øR¡LRiË «¡LRigRiNRPVLi≤yÆ©s[ aSxqs©´s ™´sVLi≤R∂÷¡ gRiVLRiV™yLS¨sNTP ™yLiVVµy xms≤T∂Liµj∂. xqs\Æ™sVNRP˘ ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s {qs™´sWLi˙µ≥R∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LjiËLiøyá¨s æªΩáLigSfl· FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ALiµ][Œœ¡©´s ¬ø¡[aSLRiV. µk∂Liª][ \¬ø¡LRi¯©±s xqsÀ≥œ¡©´sV lLi[xms…”¡NTP ™yLiVVµy Æ™s[aSLRiV. xqs\Æ™sVNS˘Li˙µ≥R∂, \¤«¡æªΩáLigSfl· ¨s©yµyáª][ aSxqs©´s™´sVLi≤R∂÷¡ ™´sWL][¯gjiLiµj∂. xqs\Æ™sVNRP˘ ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LRiVªRΩW {qs™´sWLi˙µ≥R∂ ˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡Liµj∂©´s FsÆ™sV¯÷d¡=áV \¬ø≥¡LRi¯©±s F°≤T∂∏R∂VLi øR¡V»Ì¡V™´sVV…ÌÿLRiV. xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ™yLji ™yLji rÛy©yÕ˝‹[ NRPWL]Ë™yá¨s \¬ø¡LRi¯©±s xmsƵ∂[xmsƵ∂[ ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚xmsºΩ xqsLiƵ∂[aRPLi …ÿ£ms ˙xms∏R∂WLji…‘¡¨s \¬ø¡LRi¯©±s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ ¨s©yµyá ™´sVµ≥R∂˘ µyµyxmso @LRigRiLi»¡ Fy»¡V xqsÀ≥œ¡ ©´s≤T∂¿¡Liµj∂. A ªRΩLS*ªRΩ xqsÀ≥œ¡©´sV gRiLi»¡Fy»¡V ™yLiVVµy Æ™s[xqsVÚ©´sı»Ì¡V \¬ø≥¡LRi¯©±s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ≤T∂xmsp˘…‘¡ {qsFsLi µyÆ™sWµR∂LRi LS«¡©´sLRizqsLix§¶¶¶,™´sVLi˙ºΩ gkiªylLi≤ÔT∂  ¡Vµ≥R∂™yLRiLi ™´sVLi≤R∂÷¡NTP ™´søyËLRiV. ºΩLjigji xmsµR∂N]Li≤R∂V 45 ¨s≠sVuyá ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV©´s ™´sVLi≤R∂÷¡... ™´sVW≤R∂V ¨s≠sVuyÕ˝‹[Æ©s[ lLi[xms…”¡NTP ™yLiVVµy xms≤T∂Liµj∂.

@–¡Ã¡xmsORPQLi ªRΩLRi™yªRΩ DµR∂˘™´sV NSLS˘øR¡LRifl· : @a][N`PÀÿ ¡V yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,≤T∂|qsLi ¡L`i18: ªy™´sVV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı DµR∂˘™´sW¨sNTP LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá¨dsı xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s G{ms Fs¨dÍs™Ø[á xqsLixmnsVLi @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V @a][N`PÀÿ ¡V N][LSLRiV. xqs\Æ™sVNS˘¨sNTP NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi…ÿ™´sVLi»¡V©´sı FyLÌkiáV ªRΩ™´sV ™´sLiªRΩV Àÿµ≥R∂˘ªRΩ Æ©sLRi Æ™s[LSËá¨s A∏R∂V©´s \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW @©yıLRiV. BNRP™´sVVLiµR∂V ªy™´sVV LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáª][ NRPázqs xms¨s¬ø¡[ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V @»¡V @|qsLi’d˝¡, FyL˝Ri Æ™sVLi»¡VÕ˝‹[ LSNRPVLi≤y ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. ≠s ¡«¡©´s©´sV @≤ÔR∂VN][™´s≤y¨sNTP ªRΩ™´sV™´sVVLi µR∂V©´sı @¨sı ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s @©yıLRiV. FyLÌkiáª][ xqsLi ¡Liµ≥R∂Li ¤Õ¡[NRPVLi≤y FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡Liªy ’¡Ã˝¡V\|ms @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ¬ø¡FyˆÃ¡¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ’¡Ã˝¡VÕ‹[¨s Dµ][˘gRiVáNRPV xqsLi ¡Liµ≥j∂Li¿¡©´s ≠s™yµyxqsˆµR∂ @LiaSá\|ms N][LÌRiVNRPV Æ™s¤Œ˝¡[ π∏∂WøR¡©´sÕ‹[ D©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. C Æ©sá 21©´s @–¡Ã¡xmsORPQ ¤À≥¡[…‘¡ ªRΩLS*ªRΩ DµR∂˘™´sV NSLS˘øR¡LRifl· ¨sLÒRiLiVVryÚ™´sV¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. |msµÙR∂ DµR∂˘™´sVLi ˙FyLRiLi’≥¡Li¬ø¡[™´sVVLiµR∂V @Li¬ø¡Ã¡Li¬ø¡Ã¡VgS DµR∂˘™´sVLi DLi»¡VLiµR∂¨s.. LSxtÌsQ˚Li ≠s≤T∂F°NRPVLi≤y aRPNTPÚ™´sLiøR¡©´s ¤Õ¡[NRPVLi≤y NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV BxqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. @–¡Ã¡xmsORPQLiÕ‹[ ™´s¿¡Ë©´s @’≥¡˙Fy∏R∂WáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS ªRΩ™´sV DµR∂˘™´sV NSLS˘øR¡LRifl· DLi»¡VLiµR∂¨s @©yıLRiV.


ôV’≤<äsêu≤<é, >∑T12/19/2013 s¡Tyês¡+, &çôd+ãsY 6:2619, AM 2013 Page 3

19-12-2013.qxd

@xqsáV µ][xtsváV øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V, «¡gRi©±s¤Õ¡[ yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂,≤T∂|qsLi ¡L`i18: æªΩáLigSfl·NRPV ™´sVVLiµR∂V ©´sVLi¿¡ øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V, «¡gRi©±s ˙µ][x§¶¶¶ßáVgSÆ©s[ D©yıLRi¨s —¡Õ˝ÿ HNSxqs ©y∏R∂VNRPVáV @©yıLRiV. ≠dsLjiµÙR∂LRiW \|msNTP Æ™s[LRiVgS D©yı æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ INRP‰¤…¡[©´s¨s AL][zmsLiøyLRiV. C ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡V F°LS»¡Li ¬ø¡[zqs ryµ≥j∂LiøR¡VNRPV©´sı æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V©´sV {qs™´sWLi˙µ≥R∂ Æ©s[ªRΩáV @≤ÔR∂VN][™´s≤R∂Li µyLRiVfl·™´sV¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV ©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ {qs™´sWLi˙µ≥R∂VáV ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøR¡≤R∂Li xqsLjiNSµR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. {qsFsLi, øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V, «¡gRi©±sáV Æ™s©´sVNRP DLi≤T∂ C ªRΩªRΩLigS¨sı ©´s≤T∂zmsLiøyLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. A FyLÌkiÕ‹[ D©´sı æªΩáLigSfl· Æ©s[ªRΩáV Æ™sLi»¡Æ©s[ LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[zqs  ¡∏R∂V»¡NRPV LS™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ @Æ©s[NRP ™´s©´sLRiVá©´sV µ][øR¡VNRPV©´sı {qs™´sWLi˙µR∂VáV BLiNS µ][øR¡VN][™´s≤y¨sZNP[ @≤ÔR∂VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. @LRi\Æ™s GŒ˝œ¡ßgS F°LS≤T∂ ryµ≥j∂LiøR¡VNRPV©´sı æªΩáLigSfl· LSuÌy˚¨sı @≤ÔR∂VN][™yá¨s øR¡W}qsÚ xqsz§¶¶¶Li¬ø¡[µj∂¤Õ¡[µR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V©´sV @≤ÔR∂VN][™´s≤y¨sı ¨sLRizqsxqsWÚ —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS ALiµ][Œœ¡©´sáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. BNRP™´sVVLiµR∂V NRPW≤y @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ ALiµ][Œœ¡©´sNRPV µj∂gRiVªy™´sV©yıLRiV.

’¡Ã˝¡V©´sV @≤ÔR∂VNRPVLi¤…¡[ ELRiVNRPVÆ©s[µj∂ ¤Õ¡[µR∂V zqsFsLi NSLS˘Ã¡∏R∂VLi µR∂VLS¯LÊRi ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[r°ÚLiµj∂ «¡©´s™´sLji 23™´sLRiNRPV øR¡LRiËN]©´srygjiryÚ™´sV¨s FsNRP‰≤y ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[µR∂V:…”¡AL`iFs£qsÆ©s[ªRΩ x§¶¶¶Lki£tsQLS™´so

@˙NRP™´sV xms…Ìÿá\|ms ≠søyLRifl·NRPV AƵ∂[aRPLi yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂,≤T∂|qsLi ¡L`i18: @˙NRP™´sV xms…Ìÿá ¿¡…Ìÿ©´sV NRPµj∂÷¡LiøyLRiV. rÛy¨sNRP FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ «‹[gRiVLS™´sV©´sı IºΩÚ≤T∂ª][ ≠søyLRifl·NRPV @µ≥j∂NSLRiVáV zqsµÙR∂™´sV∏R∂W˘LRiV. @˙NRP™´sV xms…Ìÿ÷¡øyËLRi¨s @xmsˆ…˝‹[ Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ «‹[gRiVLS™´sV©´sı —¡Õ˝ÿ B©±sø≥yLÍji ™´sVLi˙ºΩ ryLRi∏R∂V˘ ™´sµÙR∂ ¨sLRixqs©´s æªΩ÷¡FyLRiV. gRiªRΩ Æ©sáՋ[ ™´sVLiµR∂™´sV˙LjiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s —¡Õ˝ÿxqs≠dsVORPQ ™´sVLi≤R∂÷¡(≤U∂ALki=) xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ \|qsªRΩLi C @LiaS¨sı ¤Õ¡[™´sÆ©sªyÚLRiV. C DµR∂LiªRΩLi\|ms ≠søyLRifl· «¡LjizmsLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. µk∂¨s\|ms xqsˆLiµj∂Li¿¡©´s ˙xmsxqsVÚªRΩ NRP¤Õ¡NÌRPL`i @x§¶¶¶¯µ`∂Àÿ ¡V ≠søyLRifl·NRPV AƵ∂[bPLiøyLRiV. Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂ xms»Ì¡fl· bP™yLRiVÕ‹[¨s 170 xqslLi[* Æ©sLi ¡L˝][ «ÿLki @LiVV©´s BŒ˝œ¡xms…Ìÿá\|ms C Æ©sá 20©´s  ¡z§¶¶¶LRiLigRi≠søyLRifl· «¡LRiVgRi©´sVLiµj∂. CÆ™s[VLRiNRPV ≠søyLRifl· @µ≥j∂NSLjigS ALÔki™Ø[ xqsVµ≥yNRPL`ilLi≤ÔT∂¨s ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS C Æ©sá 20©´s  ¡z§¶¶¶LRiLigRi ≠søyLRifl· ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V ALÔki™Ø[ æªΩ÷¡FyLRiV. xms…ÌÿáVF~Liµj∂©´s ™yLRiV ILji—¡©´sÕfi xms…ÌÿFy£qsxmsoxqsÚNRPLi, lLi[xtsQ©±sNSLÔRiV, Aµ≥yL`iNSLÔRiV, J»¡LRiV gRiVLjiÚLixmsoNSLÔRiVáV ºdΩxqsVN]¨s 170xqslLi[* Æ©sLi ¡L˝][NTP DµR∂∏R∂VLi 11gRiLi»¡Ã¡NRPV LS™yá¨s N][LSLRiV. á’Ù¡µyLRiVá ≠s™´sLSá©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi ™y…”¡\|ms ≠søyLRifl· DLi»¡VLiµR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. xms…ÌÿáV F~Liµj∂©´s ™yLji ≠s™´sLSá Aµ≥yLRiLigS ªRΩµR∂VxmsLji øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿLRiV.

3

yÓTÁ{Àyês¡Ô

yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, ≤T∂|qsLi ¡L`i 18 :æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiË }msLRiVª][ NSá∏R∂Wxms©´s ¬ø¡[xqsWÚ @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV {qs™´sWLi˙µR∂Æ©s[ªRΩáV NRPV˙»¡ xms©´sVıªRΩV©yıLRi¨s ªRΩ™´sVNRPV xmsNS‰ xqs™´sWøyLRiLi™´s¿¡ËLiµR∂¨s @ÕÿLi…”¡Æµ∂[ «¡LjigjiæªΩ[ ™´sW˙ªRΩLi ºdΩ˙™´s xmsLjiflÿ™´sWáVLi…ÿ∏R∂V¨s …”¡AL`iFs£qsFs÷d¡ˆ DxmsÆ©s[ªRΩ x§¶¶¶Lki£tsQLS™´so |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.  ¡Vµ≥R∂™yLRiLi A∏R∂V©´s @|qsLi’d˝¡ ≠dsV≤T∂∏R∂W FyLiVVLi…fi ™´sµÙR∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW zqsFsLi NSLS˘Ã¡∏R∂VLi µR∂VLS¯LÊRiLigS ªRΩxmsˆV≤R∂V ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsWÚ ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[r°ÚLiµR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. ’¡Fszqs xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FsNRP‰≤R∂NRPW≤y «¡©´s™´sLji 23™´sLRiNRPV N]©´srygjiLiøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøR¡ ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. ªy©´sV @LiµR∂VÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı ˙xmsªRΩ˘QORPQ ryOTPQ©´s¨s,

BLiªRΩNRPLi¤…¡[ µR∂VLS¯LÊRiLi BLiN][…”¡ DLi≤R∂µR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡Lji˵Ùy™´sVLi¤…¡[ ˙NTP£qs™´sV£qs |qsá™´soáV, aRP¨sAµj∂™yLSáV, xqsLi˙NSLiºΩ |qsá™´soáV NS™yá¨s N][LRi≤R∂Li @≠sÆ™s[NRP\Æ™sV©´s øR¡lLi[˘ @™´soªRΩVLiµR∂©yıLRiV. øR¡LRiË©´sV DµR∂∏R∂VLi 8gRiLi»¡Ã¡©´sVLi¿¡ LS˙ºΩ 8gRiLi»¡Ã¡™´sLRiNRPV ™´sLji‰Lig`i áLiø`¡ª][ øR¡LjiËLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV zqsµÙR∂LigS D©yı™´sV©yıLRiV. |qsá™´soá }msLRiVª][ NRPW≤y @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV NRPV˙»¡xms¨sıæªΩ[ øR¡WxqsWÚ ELRiVN][À‹[™´sV©yıLRiV. \Æ™szqszms Æ©s[ªRΩáV xqs\Æ™sVNRP˘ ºdΩLS¯fl·Li @≤R∂VgRi≤R∂LiÕ‹[ @LÛRiLi ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. gRiªRΩ 11 xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS …”¡≤T∂zmsª][ Fy»¡V ’¡¤«¡zms ªRΩµj∂ªRΩLRi æªΩáLigSfl· @©´sVNRPWá FyLÌkiáV ºdΩLS¯fl·Li N][xqsLi xms»Ì¡V ¡≤T∂æªΩ[ ªRΩ™´sV©´sV ™´sVWLRi‰LigS xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[zqs xqsÀ≥œ¡©´sV ©´s≤T∂zmsLiøR¡VNRPV©´sı øR¡Lji˙ªRΩ DLiµR∂¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ºdΩLS¯fl·Li NSNRPVLi≤y GLi ¬ø¡FyˆÃ¡©´sV NRPVLi»¡V©yıL][ xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ¬ø¡zmsæªΩ[ ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP Æ™sŒ˝œ¡ßªRΩVLiµR∂©yıLRiV. ¨s«ÿ¨sNTP øR¡W}qsÚ æªΩáLigSfl· ªRΩV¤…Ì¡©´sV NRPµj∂zmsLiµj∂ \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡L`ilLiÆ≤Ô∂[ @¨s gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™yá¨s x§¶¶¶Lkia`PLS™´so }msL]‰©yıLRiV. ™yxqsÚ™y¨sNTP ªRΩ™´sVNRPV NRPW≤y C™´sVVryLiVVµy ’¡Ã˝¡V\|ms ©´s™´sV¯NRPLi ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. ªRΩ™´sVNRPV NRPW≤y BLiµR∂VÕ‹[ @©y˘∏R∂VLi «¡Ljilgi[ @LiaSáV øyÕÿÆ©s[ D©yı∏R∂V©yıLRiV. |ms©<´s©˝´sV À≥œ¡LjiLiøyá©´s≤R∂Li, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂\|ms ALiORPQáV |ms»Ì¡≤R∂Li, \|§¶¶¶N][LÌRiV BÕÿ @Æ©s[NRP xqs™´sVxqs˘Ã¡V ªRΩ™´sV©´sV Æ™s[µj∂Li¬ø¡[Æ™s[ @LiVV©y ªy™´sVV øR¡LRiËÕ‹[ FyÕÊ‹¨s ≠s™´sLjiLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV zqsµÙR∂LigS D©yı™´sV©yıLRiV. µk∂¨s\|ms ªRΩ™´sV ¨sLRi©´sxqs©´s©´sV ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqs ZNP[Li˙µy¨sNTP xmsLizmsLi¬ø¡[Õÿ ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. BÕÿLi…”¡ µR∂VaRPËLRi˘Ã¡NRPV ªy≠s™´s* ™´sµÙR∂©yıLRiV. xqsÀ≥œ¡©´sV @≤ÔR∂VNRPVLi¤…¡[ {qs™´sWLi˙µ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡NRPV ºdΩLRi¨s ˙µ][x§¶¶¶Li ¬ø¡[zqs©´s™ylLi[ @™´soªyLRi¨s x§¶¶¶Lki£tsQLS™´so AL][zmsLiøyLRiV.

J»¡LRiV ©´sÆ™sWµR∂V gRi≤R∂V™´so Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™y÷¡

yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, ¿¡ªRΩWÚLRiV,≤T∂|qsLi ¡L`i18: J»¡LRiV ©´sÆ™sWµR∂V NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ™´sVL][ ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡V |msLi¿¡©´sLiµR∂V©´s C @™´sNSaS¨sı ˙xmsºΩ INRP‰LRiW xqsµj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i xqsW¿¡LiøyLRiV. ™´s¬ø¡[Ë ryµ≥yLRifl· Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J»¡V x§¶¶¶NRPV‰ ©´sÆ™sWµR∂V ¬ø¡[xqsVN][™yá©´sVN]Æ©s[LiµR∂VNRPV gRi≤R∂V™´so |msLiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ∏R∂VV™´sªRΩNRPV Fs¨sıNRPá xqsLixmnsVLi ™´sVL][ xqsV™´sLÒRi @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLi¿¡LiµR∂©yıLRiV. J»¡L˝Ri ©´sÆ™sWµR∂V, AZOP[Qxmsfl·Ã¡V, ™´sWLRiVˆÃ¡V, ¬ø¡[LRiVˆÃ¡NRPV xqsLi ¡Liµ≥j∂Li¿¡ gRi≤R∂V™´so æªΩ[µk∂¨s C Æ©sá 23 ™´sLRiNRPV F~≤T∂gjixqsWÚ LSxtÌsQ˚ Fs¨sıNRPá xqsLixmnsVLi ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN]Liµj∂. C Æ™s[VLRiNRPV —¡Õ˝ÿ @µ≥j∂NSLRiVáNRPV AƵ∂[aSáV @LiµyLiVV. C Æ©sá 10NTP J»¡LRiV ©´sÆ™sWµR∂V yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, NRP≤R∂xms,≤T∂|qsLi ¡L`i18: —¡Õ˝ÿÕ‹[ LRi™yflÿ aS≈¡ µy≤R∂VáV NSLRi˘˙NRP™´sVLi ™´sVVgjiLiøy÷¡=DLi≤R∂gS 17 ™´sLRiNRPV BxmsˆV≤R∂V 23™´sLRiNRPV BNRP™´sVVLiµR∂V NRPW≤y N]©´srygRiVªy∏R∂V¨s @µ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. ¨s ¡Liµ≥R∂©´sáV Fy…”¡Li¬ø¡[ ™´sLRiNRPV C µy≤R∂VáV ªRΩxmsˆ™´s¨s NRP≤R∂xms LRi™yflÿ @µ≥j∂NSLRiVáV @©yıLRiV. ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ Fy¤Õ¡Li ™´sµÙR∂  ¡xqsV= xmnsV»¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi LRi™yflÿaS≈¡ @µ≥j∂NSLRiVáV ¨s ¡Liµ≥R∂©´sáNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ºΩLRiVgRiVªRΩV©´sı  ¡xqsV=á\|ms µy≤R∂VáV ¬ø¡[xqsWÚÆ©s[ D©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ xmsLjiµ≥j∂Õ‹[ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV 30 yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,≤T∂|qsLi ¡L`i18: ôV’≤<äsêu≤<é |ü_¢ø˘ dü÷ÿ˝Ÿ 1923˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ H˚{ÏøÏ 90 dü+ˆˆsê\T |üP]Ô #˚düT≈£îqï \|ms#˚Æ™s[»¡V  ¡xqsV=á©´sV {qs«fi ¬ø¡[aSLRiV. µy≤R∂VáV BLiNS N]©´srygRiVªRΩV©yıLiVV. yês¡+ s√E\ ñ‘·‡yê\T »s¡T|ü⁄≈£î+≥T+~. m≥Te+{Ï ˝≤uÛ≤ù|ø£å NSLi˙…ÿNÌRPV }msLji»¡ @©´sV™´sVªRΩVáV ºdΩxqsVNRPV¨s }qÌs“¡ NS˘lLi[“¡ }msLji»¡  ¡xqsV=á©´sV ˝Ò≈£î+&Ü n+øÏ‘· uÛ≤e+‘√ ôV’≤<äsêu≤<é |ü_¢ø˘ dü÷ÿ˝Ÿ kıôd’{Ï á ºΩxmsˆVªRΩV©yıLRiV. ≠ds…”¡\|ms NRPW≤y @µ≥j∂NSLRiVáV µy≤R∂VáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV dü÷ÿ˝Ÿì q&ÉT|ü⁄‘·T+~. á kıôd’{°øÏ yÓTT<ä{Ï Áô|dæ&Ó+{Ÿ>± &܈ˆdüπs«|ü*¢ .¨s ¡Liµ≥R∂©´sáV Fy…”¡Li¬ø¡[ ™´sLRiNRPV µy≤R∂VáV ¬ø¡[xqsVÚLi…ÿ™´sV¨s LRi™yflÿaS≈¡ sê<Ûëø£èwüí>±s¡T ñHêïs¡T. @µ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. uÛ≤>∑´q>∑s¡+ q&çu§&ÉT¶q, düT$XÊ\yÓTÆq Á|ü<˚X¯+˝À 150 mø£sê\ G\Ƶ∂©´s xmnsV»¡©´s «¡LjigjiæªΩ[ ªRΩxmsˆ ™´sV©´s @µ≥j∂NSLRiVáV Æ™s[VÕ‹‰©´sLRiÆ©s[ $d”Ôs¡í+˝À $\dæ\T¢‘·Tqï á dü÷ÿ˝ŸøÏ 2000`2013 eT<Ûä´ ôV≤]fÒCŸ ≠sxtsQ∏R∂VLi ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i xmnsV»¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi  ¡z§¶¶¶LÊRiªRΩ\Æ™sVLiµj∂. —¡Õ˝ÿ nyês¡T¶ \_Û+∫+~. 1e ‘·s¡>∑‹ qT+∫ 12e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î #·<äTe⁄ ™y˘xmsÚLigS NRP≤R∂xms, ˙F~µÙR∂V»¡WLRiV ˙FyLiªyÕ˝‹[ xqsV™´sWLRiV 88 \|ms#˚Æ™s[»¡V ‘·Tqï $<ë´s¡Tú\T 2,800 eT+~ ñHêïs¡T. ICSERISC uÀs¡T¶øÏ Ç~  ¡xqsV=áV©yıLiVV. ¿¡ªRΩWÚLRiV, ™´sVµR∂©´sxm˝s¤Õ¡ ©´sVLi¿¡ ™´sVLji N]¨sı  ¡xqsV=áV nqTã+<Ûä+>± ñ+~. NRP≤R∂xms ≠dsVµR∂VgS \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµR∂V, ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂VNRPV Æ™sŒœ¡ßÚLi…ÿLiVV. B…‘¡™´sá C≤^sê›s‡Y ø±˝ÒCŸ eT]j·TT ôV’≤<äsêu≤<é dü÷ÿ˝Ÿ z˝Ÿ¶ dü÷&º +Ó {Ÿ‡ nk˛dæjT˚ wüH:é  ¡xqsV=á©´sV ªRΩ¨s–d¡¬ø¡[zqs ¨s ¡Liµ≥R∂©´sáV Fy…”¡LiøR¡¨s  ¡xqsV=á\|ms µy≤R∂VáV¬ø¡[zqs z˝Ÿ¶ dü÷º&Ó+{Ÿ‡ nk˛dæj˚TwüHé á 90 dü+e‘·‡sê\ ñ‘·‡yêìï {qs«fi¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsºΩ  ¡xqsV=NRPV BµÙR∂LRiV \Æ≤∂Q˚™´sL˝RiV, @gjiı ¨sL][µ≥R∂NRP |òüTq+>± ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. Á|ür dü+e‘·‡s¡+ &çôd+ãsY 25 eT]j·TT xmsLjiNRPLSáV, r°¯N`P @ÕÿLRiLi, {qsˆ≤`∂ gRi™´sLRiıL`i, {qs{qsZNPÆ™sVLSáV GLSˆ»¡V 26q Ä\àHÓ’ »s¡T|ü⁄ø√e&É+ dü+Á|ü<ëj·T+. 1973˝À >√˝…¶Hé p;¢, ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ DLiÆ≤∂[ 88  ¡xqsV=Õ˝‹[ @gjiı ¨sL][µ≥R∂NRP 1984˝À &Ó’eT+&é p;¢, 1998˝À bÕ¢{ÏqyéT p;¢ |òüTq+>± xmsLjiNRPLSáV, r°¯N`P @ÕÿLRiLi, ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá «ÿ’¡ªRΩ ªRΩµj∂ªRΩLSáV GLSˆ»¡V ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é |ü_¢ø˘ dü÷ÿ˝Ÿ z˝Ÿ¶ dü÷º&Ó+{Ÿ‡ ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. LRi™yflÿaS≈¡ ¨s ¡Liµ≥R∂©´sáV Fy…”¡Li¬ø¡[ ™´sLRiNRPV µy≤R∂VáV nk˛dæj˚TwüHé˝À 15,000 eT+~ düuÛÑT´\THêïs¡T. Bì˝À nH˚ø£eT+~ N]©´srygjixqsVÚLi…ÿ™´sV©yıLRiV. IºΩÚŒ˝œ¡ß ™´s¿¡Ë©y LS“¡ xms≤R∂À‹[™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Á|üeTTKT\T ñHêïs¡T. yê]˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹ l mHé.

˙}msÆ™s[…fi ¡xqsV=á\|ms AgRi¨s µy≤R∂VáV

F~≤T∂gjiLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ∏R∂VV™´s J»¡L˝Ri ©´sÆ™sWµR∂V AbPLi¿¡©´s Æ™s[VLRi NSNRPF°™´s≤R∂Liª][ C Æ©sá 17™´s æªΩ[µk∂ ™´sLRiNRPV ™´sVVLiµR∂V F~≤T∂gjiLi¿¡Liµj∂. 15™´s æªΩ[µk∂©´s LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙µyÕ˝‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP J»¡L˝Ri ©´sÆ™sWµR∂V NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¬ø¡[xms…Ì”¡Liµj∂. ™´sVLi¿¡ xmns÷¡ªyáV LS™´s≤R∂Liª][ ≠sVgji÷¡©´s ™yLjiNTP J»¡L˝RiVgS ©´sÆ™sWµR∂V ¬ø¡[xqsVN]Æ©s[ @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆxqsWÚ.. J»¡LRiV ©´sÆ™sWµR∂V gRi≤R∂V™´so æªΩ[µk∂¨s C Æ©sá 23 ™´sLRiNRPV |msLi¿¡Liµj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ BLiNS xqsV™´sWLRiV áORPQ ™´sVLiµj∂ ™´sLRiNRPV 18, 19 GŒ˝œ¡ ∏R∂VV™´sªRΩ J»¡L˝Ri ©´sÆ™sWµR∂V ¬ø¡[xqsVN][™y÷¡=DLiµj∂. Fs¨sıNRPá xqsLixmnsVLi NRP÷¡ˆLi¿¡©´s C xqsµR∂™´sNSaS¨sı ∏R∂VV™´sªRΩ xqsµj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][™y÷¡=DLiµj∂. BLiµR∂VNRPV ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVVÕ‹[ @µ≥j∂NSLRiVáV ˙aRPµÙR∂ ºdΩxqsVN][™yá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i xqsW¿¡LiøyLRiV.

90 dü+e‘·‡sê\ ñ‘·‡yêìï »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï ôV’≤<äsêu≤<é

≠sµR∂V˘ªRΩVÚ F~µR∂Vxmso\|ms ≠sµy˘LÛRiVáNRPV @™´sgSx§¶¶¶©´s yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,≤T∂|qsLi ¡L`i18: ≠sµR∂V˘ª`Ω F~µR∂Vxmso ¬ø¡[∏R∂V»¡LiÕ‹[ ≠sµy˘xqsLixqÛsáV AµR∂LRi+LigS ¨sá™yá¨s ≠sµR∂V˘ª`ΩLRiLigRi ¨sxmsofl·VáV ¬ø¡FyˆLRiV. ≠sµR∂V˘ª`Ω F~µR∂Vxmso ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi¤…¡[ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω @Liµ≥R∂NSLRiLi NSgRiáµR∂¨s @©yıLRiV. B©±szqÌs»¡W˘…fi A£mns BLi—¡¨dsL`i= BLiµ≥R∂©´s F~µR∂Vxmso ≠sÀ≥ÿgRiLi ≠sµy˘xqsLixqÛsÕ˝‹[ ≠sµR∂V˘ª`Ω F~µR∂Vxmso xmsLjibdPá©´s ¨sÆ™s[µj∂NRPá©´sV ≠sZa˝P[ztsQLiøyLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS ≠sµy˘LÛRiVáNRPV F~µR∂Vxmso\|ms xmsáV xqsWøR¡©´sáV¬ø¡[aSLRiV. BLiµ≥R∂©´s F~µR∂Vxmso ™yL][ªRΩ=™yÕ˝‹[ À≥ÿgRiLigS FsáNÌSQ˚¨sN`P xmsLjiNRPLSá ≠s¨sπ∏∂WgRiLiÕ‹[ ≠sµR∂V˘ª`Ω F~µR∂VxmsogS ™yÆ≤∂[ @™´sNSaSá\|ms ≠sµy˘LÛRiVáV, ≠sµy˘xqsLixqÛsá ˙xmsºΩ¨sµ≥R∂Váª][ xqsµR∂xqsV= ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. NRPLixmsp˘»¡L˝RiV, ≠sµR∂V˘ª`Ω µk∂FyáV, Fny˘©˝´sV ªRΩµj∂ªRΩLRi DxmsNRPLRiflÿá ™y≤R∂NRPLiÕ‹[ Æ™sVáNRPV™´sáV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ˙xmsºΩ À≥œ¡™´s©´sLiÕ‹[ Fs©´sLÍki A≤T∂…fi ¬ø¡[xqsVNRPVLi¤…¡[ ≠sµR∂V˘ª`Ω F~µR∂Vxmso ryµ≥R∂˘™´sV™´soªRΩVLiµR∂¨s ¨sxmsofl·VáV ¬ø¡FyˆLRiV. ≠sµR∂V˘ª`Ω ≠s¨sπ∏∂WgRiLi ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ INRP ˙NRP™´sVxmsµÙR∂ºΩ Fy…”¡}qsÚÆ©s[ À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩLSáNRPV ˙xmsNRPXºΩ ™´s©´sLRiVáV ≠sVgRiVáVªy∏R∂V¨s ™yLRiV æªΩ÷¡FyLRiV. xmsáV NS¤Õ¡[“¡Ã¡NRPV ¬ø¡Liµj∂©´s ≠sµy˘LÛRiVáV, ≠sµy˘LRiLigRi ¨sxmsofl·VáV BLiµR∂VÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV.

$Àÿg`iNRPV øR¡»Ì¡ ¡µÙR∂ªRΩ NRP÷¡ˆLiøR¡Li≤T∂ yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, NRP≤R∂xms,≤T∂|qsLi ¡L`i18: $Àÿg`i IxmsˆLiµy¨sNTP FyL˝RiÆ™sVLi»¡VÕ‹[ øR¡»Ì¡ ¡µÙR∂ªRΩ NRP÷¡ˆLiøyá¨s LS∏R∂Vá{qs™´sV ≠sµy˘LÛji Æ™s[µj∂NRP ≤T∂™´sWLi≤R∂V ¬ø¡[zqsLiµj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ D©´sı NRPLRiWıáV LS«¡µ≥y¨s¨s xmso©´sLRiVµÙR∂LjiLiøyá¨s Æ™s[µj∂NRP ©y∏R∂VNRPVáV N][LSLRiV. N]ªRΩÚgS GLSˆ»¡π∏∂[V˘ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ LS∏R∂Vá{qs™´sV ˙xms«¡Ã¡NRPV ©y˘∏R∂V ¡µÙR∂LigS LS™y÷¡=©´s N]ªRΩÚLS«¡µ≥y¨s, ¨dsŒ˝œ¡ß, ¨sµ≥R∂VáV, xmsLji˙aRP™´sVáV, ≠sµy˘ xmsLjia][µ≥R∂©´s xqsLixqÛsáV FsNRP‰≤R∂ @≤R∂VgRiVªyL][ @Æ©s[ DƵÙ∂[aRPLiª][ @|qsLi’d˝¡Õ‹[ @Ã˝¡Lji ¬ø¡[aSLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. Bµj∂ ™´sp˘•¶¶¶ªRΩ¯NRP FsªRΩVÚgRi≤R∂@¨s µR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. \Æ™sNSFy, NSLi˙lgi£qs, aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V @|qsLi’d˝¡Õ‹[ xqs\Æ™sVNS˘Li˙µ≥R∂ ˙≤y™´sW @µR∂V˜ÈªRΩLigS A≤yLRi¨s, r°¨s∏R∂W gSLiµ≥k∂ µR∂LRi+NRPªRΩ*Li ÀÿgRiVLiµR∂Li»¡W Æ™sVøR¡ËNRPVLi»¡V ©yıLRi¨s FsƵÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ™´sVNRPV @©y˘∏R∂VLi «¡Ljilgi[Õÿ ¬ø¡[}qs Æ©s[ªRΩá µ_LÍRi©y˘Ã¡©´sV ºΩzmsˆN]≤R∂ªy™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. xqs\Æ™sVNS˘Li˙µ≥R∂ N][xqsLi DµR∂˘≠sVxqsVÚ©´sı ™yLRiV BNRP‰≤T∂ ˙xms«¡Ã¡ x§¶¶¶NRP‰Ã¡©´sV ˙xmsryÚ≠sLiøyá©yıLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s @¨s™yLRi˘Q\Æ™sVæªΩ[ {qs™´sV xqs™´sVxqs˘Ã¡ gRiVLjiLi¿¡ F°LS≤yá©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡LRigRiNRP ™´sVV©´sV}ms \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµR∂VÕ‹[ À≥œ¡˙µR∂ªRΩ ¤Õ¡[µR∂¨s, BNRP ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡LjigjiæªΩ[ @NRP‰≤R∂ À≥œ¡˙µR∂ªRΩ G Fy…”¡µ][ @©yıLRiV.

FyxmsLi xmszqsNRPLiµR∂V yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û,™´sLRiLigRiÕfi, ≤T∂|qsLi ¡L`i 18 : G ªRΩ÷˝¡ NRP©´sı’¡≤Ô][... L][≤ÔR∂V A™´sLRifl·Õ‹[ ≠sgRiªRΩbPaRPV\Æ™s NRP¨szmsLi¿¡©´s xmnsV»¡©´s ™´sLRiLigRiÕfi ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiµj∂. ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s F°ªRΩ©´s ©´sgRiL`iÕ‹[  ¡Vµ≥R∂™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi L][≤ÔR∂V xmsNRP‰©´s bPbP™´so ™´sVXªRΩ Ƶ∂[x§¶¶¶Li NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Liª][ rÛy¨sNRPVáV A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ©´s™´s ™´sWryáV Æ™sWzqs... NRP¨s... BÕÿ FylLi[∏R∂V≤R∂Li... ™´sWªRΩXªy*¨sZNP[ ™´sVøR¡Ë@¨s... zmsÃ˝¡Ã¡V ¤Õ¡[¨s ªRΩ÷˝¡µR∂Li˙≤R∂VáV FsLiª][ ™´sVLiµj∂ zmsÃ˝¡Ã¡ N][xqsLi @Õ˝ÿ≤R∂VªRΩVLi¤…¡[... ™´sW©´s™´sªRΩ*Li ™´sVLRi¿¡©´s J ªRΩ÷˝¡ ªRΩ©´s bPaRPV™´so©´sV L][≤ÔR∂V xmsNRP‰©´s xmsÆ≤∂[∏R∂V≤R∂Li µyLRiVfl·Li@¨s... G NRP©´sı ªRΩ÷˝¡ ªRΩ©´s zmsÃ˝¡Ã¡©´sV BÕÿ ¬ø¡[∏R∂VNRPW≤R∂µR∂¨s rÛy¨sNRPVáV @©yıLRiV. xqsLixmnsV»¡©´s©´sV F°÷d¡xqsVá µ≥R∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPV F°™´s≤R∂Liª][ LRiLigRiLiÕ‹[NTP µj∂gji©´s F°÷d¡xqsVáV Æ™sLi»¡Æ©s[ xmszqs NRPLiµR∂V©´sV AxqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. ¿¡NTPªRΩ= @©´sLiªRΩLRiLi xmszqsNRPLiµR∂V©´sV Hzqs≤T∂Fs£qs @µ≥j∂NSLRiVáNRPV @xmsˆgjiLiøR¡ ©´sV©yıLRiV.

ry*µ≥k∂©´s ™yx§¶¶¶©yá Æ™s[áLi øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶, ôV≤#Y.ÄsY.&ç j·T÷ìj·THé $TìdüºsY m+.m+. |ü\¢+ sêE, ˝≤sY¶ ø£s¡DY ã]jÓ÷]jÓ÷, yÓT+ãsY Ä|òt Vü≤Ödt Ä|òt ˝≤sY¶ (Ç+>±¢+&é) ¬øHÓ&çj·THé _õHÓdt f…Æ≈£LHéøÏ #Ó+~q l Áù|eTe‘ꇗ XÊ+‘·qT Hêsêj·THé, dæÇz, n&É÷uŸ dædüºyéT‡, yÓTÆÁø√kÕ|òtº Áô|dæ&Ó+{Ÿ, dü‘·´ Hê<Ófi¯¢, dæìV”≤s√ nøÏÿH˚ì Hê>±s¡T®q, Vü≤sê¸uÀπ>¢, m+.|æ. $y˚ø±q+<é— ndüsY ñB›Hé ˇyÓ’d”(m+.|æ)— yÓTT<ä˝…’q yê¬s+<äs√ Çø£ÿ&É $<ä´quÛÑ´dæ+#ês¡T. áyês¡+ s√E\T »]π> 90 dü+ˆˆ\T ñ‘·‡yê\T m+‘√ ñ‘ê‡Vü≤+>±, ñ˝≤¢dü+>± »s¡T|üqTHêïs¡T. á ñ‘·‡yê\T z˝Ÿ ¶dü÷º&Ó+{Ÿ‡, {°#·sY‡, Ç+ø± Bì˝À nqTã+<Ûä+>± ñ+&˚ yê] eT~˝À ì*∫b˛j˚T $<Ûä+>± |òüTq+>± á ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.

yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, LRiLigSlLi≤ÔT∂, ≤T∂|qsLi ¡L`i18: LRi™yflÿ aS≈¡ ry*µ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ™yx§¶¶¶©yá©´sV CÆ©sá 22©´s Æ™s[áLi Æ™s[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V DxmsˆÕfi ˙FyLiºdΩ∏R∂V LRi™yflÿ aS∆ÿµ≥j∂NSLji zqs.LRiÆ™s[V£tsQ INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. ry*µ≥k∂©´s ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ™yx§¶¶¶©yáNRPV xqsLi ¡Liµ≥j∂Li¿¡ xms©´sVıáV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡©´sLiµR∂V©´s ™y…”¡¨s Æ™s[áLi Æ™s[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. AL][«¡Ÿ DµR∂∏R∂VLi 9 gRiLi»¡Ã¡NRPV DxmsˆÕfi ALÌkiG NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ D©´sı ™yx§¶¶¶©yá©´sV, ™´sVµ≥y˘x§¶¶¶ıLi 2 gRiLi»¡Ã¡NRPV DxmsˆÕfi  ¡£qs ≤T∂F° A™´sLRifl·Õ‹[ D©´sı ™yx§¶¶¶©yá©´sV Æ™s[áLi Æ™s[ryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™yx§¶¶¶©yáNRPV xqsLi ¡Liµ≥j∂Li¿¡©´s ≠s™´sLSá©´sV Æ™sÀfi\|qs…˝‹[ F~LiµR∂VxmsLjiøy™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≠s™´sLSáNRPV DxmsˆÕfi AL`i…‘¡G NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ xqsLi˙xmsµj∂Liøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV.

35e Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é düyÓTÆø£´ Áø°düTÔ »j·T+‹ dü+ãsê\T`2013 j·T+. kı˝§yÓ÷Hé sêCŸ ø√ Ä]¶H˚≥sY>±, l CÒyéT‡ dæ˝Ò¢düºsY, Áf…»s¡sY>± l d”¢e >∑˝…¢* ‘·~‘·s¡T\T 35e j·TTHÓ’f…&é ÁøÏdüàdt ôd˝…ÁuÒwüHé‡ ø£$T{Ï düuÛÑT´\T>± e´eVü≤]+∫, á dü+ãsê\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. »+≥ q>∑sê˝À¢ì $$<Ûä Á¬ø’düÔe XÊK\˙ï düeTwæº>± ìs¡«Væ≤+∫q á düyÓTÆø£´ dü+ãsê˝À¢ |ü~y˚\≈£î ô|’>± $XÊ«düT\T uÛÑøÏÔ ÁX¯<ä›\‘√ bÕ˝§Zì ÁbÕs¡úq\T dü*bÕs¡T. kÕj·T+Á‘·+ 6.30\≈£î Á|üU≤´‘· Á¬ø’düÔe dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT &܈ˆ|æ.C….&ç. ≈£îe÷sY ìs¡«Vü≤D˝À 300 eT+~ >±j·T˙ >±j·Tø£ ãè+<ä+ Ä\|æ+∫q ÁøÏdüàdt πøs¡˝Ÿ‡ ^‘ê\‘√ ø±s¡´Áø£eT+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. ø£$T{Ï #·÷s¡àHé l πseT+&é |”≥sY dü+ãsê\qT düuÛÑ≈£î |ü]#·j·T+ #˚dü÷Ô á j·TTHÓ’f…&é ÁøÏdüàdt ôd˝…ÁuÒwüHé‡ 1978 qT+&ç »s¡T|ü⁄≈£î+≥T HêïeTì, Ç~ 35 e yê]¸ø£ dü+ãs¡eTì, BìøÏ Ä]úø£+>±, Vü‰]úø£+>± yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,≤T∂|qsLi ¡L`i18: dæøÏ+Á<ëu≤<é˝Àì Áb˛‘ê‡Vü‰qï+~q yês¡+<ä]˙ n_Ûq+~+#ês¡T. ‘·<äq+‘·s¡+ &܈ˆ Ç. C≤Hé s¡M+<äsY n‹<∏äT\qT y˚~ø£ô|’øÏ ÄVü‰« ôdsTT+{Ÿ y˚TØdt ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ Á>ö+&é‡ y˚~ø£>± 18, &çôd+ãs¡T, ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 5.30 >∑+ˆˆ\ qT+&ç 35e düyÓTÆø£´ Áø°düTÔ ì+∫ kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. nq+‘·s¡+ eT»sY &Üìj˚T˝Ÿ sêE ‘Ó\T>∑T »j·T+‹ dü+ãsê\T ø£qTï\ |ü+&ÉT>∑>± »]>±sTT. Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ sêh >∑es¡ïs¡T >ös¡e˙j·TT\T l Ç.mdt.mHé. qs¡dæ+Vü≤Hé á dü+ãsê\≈£î eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§ZHêïs¡T. >ös¡e˙j·TT\T ôV’≤<äsêu≤<é Ä]Ã_wüHé &܈ˆ‘·Te÷à u≤\, yÓT<äø˘ dæ.mdt.◊., j·T+.dæ, &ç|üP´{Ï yÓ÷&Éπs≥sY ¬s’{Ÿ ¬se¬s+&é &܈ˆ õ. <Ó’yêosê«<ä+, _wü|tj·THé.j·T˝Ÿ. ø£s¡ÿπs, _wü|t m¬sïdtº ø=eTq|ü*¢, _wü|t C≤Hé >=\¢|ü*¢, ¬seˆˆ&Ü. q\¢ <∏ëeTdt, &܈ˆyÓ’. me÷àqTj˚T˝Ÿ, &܈ˆ j·T+. $\‡Hé, V”≤CŸÁπ>dt &܈ˆ nÁãVü‰+ e÷sY ôds ¡|òæyéT, Ç+&çj·THé Äs=ú&Üø˘‡ #·]Ã, ¬s’{Ÿ ¬seˆˆ &܈ˆ ◊»ø˘ |òæ˝§¬ø‡H=dt, e÷sY‘√eT dæ]j·THé\T yÓTÆHê]{°dt yÓ˝ÒŒ¤sY ø£MTwüqsY l eTVü≤à<é Çø±“˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T, >ös¡e n‹<∏äT\T>± bÕ˝§ZHêïs¡T. l C…. πseT+&é |”≥sY, ◊.m.mdt #Ó’s¡àHé>± leT‹ õ.&ç. ns¡TD ◊mmdtø√ #Ó’s¡àHé |üs¡‡Hé>±, &܈ˆ¬ø. Á|üuÛÑT<ëdt »qs¡˝Ÿ ôdÁ¬ø≥Ø>± l

˝ÀqT, ¬seˆˆ &܈ˆ &ç. ôV≤#Y. bÕ˝Ÿ Ç+^¢wt˝ÀqT ÁbÕs¡+uÛÑ ÁbÕs¡úq\T #˚j·T>± &܈ˆ q˝≤¢ <∏ëeTdt, e÷]ºHé yÓTÆUÒ˝Ÿ Áø°düTÔ |ü⁄≥Tºø£ >∑T]+∫q |ü]X¯ó<ä∆ Á>∑<∏ä |üsƒ¡Hê\qT #·~$ìŒ+#ês¡T. ‘·<äq+‘·s¡+ |ü\Te⁄s¡T _wü|t\T, dü+|òüT ô|<ä›\T Á|ü»\≈£î ÁøÏdüàdt X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. e÷sY ‘√e÷ _wü|tˆˆ ◊»ø˘ |òæ˝§+¬ø‡H=dt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j˚TdüT Á|üuÛÑTe⁄ ˝Àø±ìøÏ yÓ\T>∑T>± »ìà+#ês¡ì, eTq+ n+<äs¡+ Ä yÓ\T>∑T˝À J$+#ê\ì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é Ä]à _wü|t &܈ˆ‘·Te÷à u≤\ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚e⁄&ÉT e÷qe⁄&Ó’ ne‘·]+∫q s√CÒ ÁøÏdüàdt. <˚e⁄&ÉT e÷qe⁄&Ó’+~ eTìwæøÏ ~e´‘ê«ìï n+~+#·&Üìπøqì, Bìì Á>∑Væ≤+∫ eTq ø√dü+ Á|üuÛÑTÁø°düTÔ dü+bÕ~+∫ ‘Ó∫Ãq ~e´‘ê«ìï,eTq eT+∫ J$‘ê\ <ë«sê eTq |ü]düsê˝À¢ Á|ü‘√´ø£å|üs¡#ê\ì nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé>±]øÏ Á¬ø’düÔe düe÷»+ Á¬ø’düÔe yÓTÆHê]{° dü+düú\ nuÛÑ´s¡ús¡\qT $qï$+#ês¡T. n˝≤π> Á¬ø’düÔe⁄\T, bÕdü¢s¡¢ô|’ ô|’XÊ∫ø£ <ë&ÉT\ qT+&ç s¡ø£åD ø£*Œ+#ê\ì nuÛÑ´]ú+#ês¡T, dæmdt◊ yÓ÷&Éπs≥sY ¬s’{Ÿ ¬seˆˆ &܈ˆ õ. <Ó’yêosê«<ä+ Á|ü<Ûëq ÁøÏdüàdt dü+<˚XÊìïdü÷Ô... eTq eT+<äs¡+ Nø£{ÏøÏ uÛÑj·T|ü&ÉT‘·T+{≤eTT. Nø£{Ï˝À »]π> |üqT\qT ≈£L&Ü uÛÑj·T|ü&ÉT‘·T+{≤eTT. <˚e⁄ìøÏ ≈£L&Ü Nø£{Ï n+fÒ q#·Ã<äT. n+<äTπø yÓ\T>∑TqT ø£*Z+#ês¡T. á düècÕºyÓTT‘êÔìï ø£*Z+#·&ÜìøÏ <˚e⁄&ÉT ‘·q yê≈£îÿqT ñ|üjÓ÷–+#ês¡T. Ä yêπøÿ j˚TdüT Á|üuÛÑTe⁄>± ˝Àø±ìøÏ yÓ\T>∑T>± ne‘·]+∫+~. <˚e⁄ì yêø£´+ ¬s+&É+#·T\ K&ÉZeTTe+{Ï~ Ç~ »ì‘Ó’ø£ n~«rj·T ne‘·s¡D+. <˚e⁄&ÉT ‘·q yê≈£îÿ‘√ ˇø=ÿø£ÿ]ì n_ÛùwøÏdü÷Ô, ‘·q ã\+‘√ ì+|ü⁄ ‘·THêï&ÉT. n+<äTπø e÷qe dæú‹˝ÀìøÏ <˚e⁄ì yê≈£îÿ Á|üy˚•+∫+~. <˚ ÁøÏdüàdt nì nHêïs¡T. Ç+&çj·THé Äs¡ú&Üø˘‡ #·sY‡ _wü|t &܈ˆ nÁãVü‰+ e÷s¡ ôds¡|òæyéT, X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó\T|ü⁄‘·÷, eTq˝À e÷qe‘·«+ |ü]eT[+#ê\˙, Á|üø£è‹ ˝Àì Á|ü‹ Jesê•‘√qT eTìwæ nqTdü+<ÛëqyÓTÆ ñ+&Ü\ì nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eTTK´ n‹~∏>± $#˚Ãdæq sêh >∑es¡ïs¡T l

Çmdtm˝Ÿ qs¡dæ+Vü≤Hé≈£î n|üPs¡« kÕ«>∑‘·+ |ü*øÏ, C≤rj·T ^‘·+ Ä\|æ+#ês¡T. j·TTHÓ’f…&é ÁøÏdüàdt ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé l C…. πseT+&é |”≥sY ◊mmdt kÕ«>∑‘·e#·Hê\q+‘·s¡+ dæj·Tdt◊ yÓ÷&Éπs≥sY &܈ˆ õ. <Ó’yê osê«<ä+ ÁøÏdüàdt dü+<˚XÊìï n+~dü÷Ô. nq+‘·s¡+ >∑es¡ïs¡T qs¡dæ+Vü≤Hé ÁøÏdüàdt u…\÷q¢qT, XÊ+‹ø£b˛‘ê\qT m>∑Ts¡y˚dæ 35e dü+j·TTø£Ô Áø°düTÔ »j·T+‹ dü+ãsê\T 2013 k˛e˙sY(kÕàs¡ø£|üÁ‹ø£)qT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ‘·<äq+‘·s¡+ >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé ÁøÏdüàdt πøø˘qT ø£{Ÿ#˚dæ, Á|ü»\+<ä]øÏ ÁøÏdüàdt X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ‘·<äq+‘·s¡+ u…’_˝Ÿ øÏ«CŸ, bÕ≥\b˛{°\T, {Ï 20 ÁøϬø{Ÿ b˛{°\‘√ $CÒ‘·\≈£î Á{À|ò”\qT ãVüQeT‘·T\qT n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± »+≥q>∑sê˝À¢ì $$<Ûä #·]Ã\yês¡T Á|ü<ä]Ù+∫q kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T,qè‘ê´\T, Á|ü»\qT m+‘·>±H√ Äø£≥Tº≈£î HêïsTT. Áø°düTÔ »qq+ô|’ Á|ü<ä]Ù+∫q Hê{Ïø£ Á|ü‘˚´ø£+>± Äø£]¸+∫+~. ∫es¡>± l me÷àqTy˚˝Ÿ u…+»MTHé e+<äq düeTs¡ŒD‘√, ¬seˆˆ ¬ø. dü+|üPs¡í ≈£îe÷sY Äosê«<ä ÁbÕs¡úq‘√ á ø±s¡´Áø£eT+ eTT–dæ+~.


4

19-12-2013.qxd

12/19/2013

6:26 AM

Page 4

•¶¶¶Lji=÷d¡z§¶¶¶Õfi=Õ‹[ ≠s©´sWªRΩıLigS ©´sW˘ B∏R∂VL`i Æ™s[≤R∂NRPVáV yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, ¿¡ªRΩWÚLRiV,≤T∂|qsLi ¡L`i18: ¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿ •¶¶¶L`i=÷d¡z§¶¶¶Õfi=Õ‹[ ©´sWªRΩ©´s xqsLi™´sªRΩ=LRi ˙xmsæªΩ[˘NRP Æ™s[≤R∂VNRPáNRPV Æ™s[µj∂NRP NSÀ‹[ªRΩV©yıµj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s≠sµ≥R∂LigS BNRP‰≤R∂ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. N]ªRΩÚ xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP ry*gRiªRΩLi xmsáVNRPVªRΩW CÆ©sá 31©´s •¶¶¶Lji=÷d¡z§¶¶¶Õfi=Õ‹[ ≠sLiµR∂V.. ≠s©Ø[µyá xqsLiµR∂≤T∂' NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yı™´sV¨s xmsLRi˘»¡NRPaS≈¡ @µ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. ≠sLiµR∂V ≠s©Ø[µyá xqsLiµR∂≤T∂Õ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[LiµR∂VNRPV ˙xmsÆ™s[aRP LRiVxqsV©´sV ™´sVW≤R∂V ZNP[»¡gjiLkiáV ≠sÀ≥œ¡—¡LiøyLRiV. LRiW.10,116, LRiW.4,888, LRiW.2,500 ø]xmsˆV©´s ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡= DLi»¡VLiµR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. µk∂¨s¨s ¡…Ì”¡ gRiµR∂Vá ZNP[…ÿLiVVLixmso ªRΩµj∂ªRΩLRi @LiaSáV DLi…ÿ∏R∂V©yıLRiV. xqsLiµR∂≤T∂gS N]ªRΩÚ G≤yµj∂NTP ry*gRiªRΩLi xmsáVNRPVªRΩW xqsLjiN]ªRΩÚ ≠s©Ø[µR∂ NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yı™´sV¨s @©yıLRiV. ˙xms™´sVV≈¡ ∏R∂WLiNRPL`i lLi[ztsQ¯ ™y˘∆ÿ˘ªRΩgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiryÚLRi¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. æªΩáVgRiV, ªRΩ≠sVŒœ¡, NRP©´sı≤R∂ À≥ÿxtsQáNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s zqs¨ds, ¤…¡÷¡≠s«¡©±s LRiLigSáNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s ∏R∂WLiNRPL˝RiV, ©´s»¡VáV BLiµR∂VÕ‹[ FyÕÊ‹Li…ÿLRi¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV.N]ªRΩÚ G≤yµj∂ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP xqsLi ¡Liµ≥j∂Li¿¡©´s ˙À‹[øR¡L˝Ri©´sV •¶¶¶Lji=÷d¡z§¶¶¶Õfi=Õ‹[ ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[aSLRiV. xmsLS˘»¡NRPVá©´sV ANRP»Ì¡VNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV @Æ©s[NRP NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV LRiWF~Liµj∂Liøy™´sV¨s @©yıLRiV. BLiµR∂VN][xqsLi 33 LRiNSá µR∂ORPQfl·À≥ÿLRiªRΩ Ƶ∂[aRPxmso ™´sLi»¡NSá©´sV ™´s≤ÔT∂LiøR¡©´sV©yı™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı zqs*≠sV¯Lig`ixmspÕfi ™´sµÙR∂ D©´sı ∆ÿ◊d¡ xqÛsáLiÕ‹[ ª]÷¡ryLjigS ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

æªΩáLigSfl·©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTP}qsÚ xqsz§¶¶¶LiøR¡Li ™´sLRiLigRiÕfi ©y˘∏R∂V™yµR∂Vá |§¶¶¶øR¡ËLjiNRP yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, ™´sLRiLigRiÕfi, ≤T∂|qsLi ¡L`i 18 :æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ D©´sı {qs™´sWLi˙µ≥R∂VáV ry™´sVLRixqs˘LigS DLi≤yá¨s, æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTP}qsÚ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ A˙gRix§¶¶¶¨sNTP gRiVLjiNSNRP ªRΩxmsˆµR∂¨s —¡Õ˝ÿ ÀÿL`i @r~zqsπ∏∂[VxtsQ©±s ©y∏R∂VNRPV≤R∂V xqsx§¶‹[µR∂L`ilLi≤ÔT∂ |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. A|qsLi’d˝¡ @™´sLRi fl·LiÕ‹[ {qs™´sWLi˙µ≥R∂ ©y∏R∂VNRPVáV æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V ˙xmsªRΩVá©´sV ¿¡LizmsÆ™s[∏R∂V≤y¨sı ¨sLRizqsxqsWÚ ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ N][LÌRiVÕ‹[¨s ©y˘∏R∂V™yµR∂VáV ªRΩ™´sV ≠sµ≥R∂Vá©´sV  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLi¿¡ N][LÌRiV ˙FyLigRifl·LiÕ‹[ {qs™´sWLi˙µ≥R∂ Æ©s[ªRΩá µj∂ztÌsQ À‹™´sV¯Ã¡©´sV ELjiºdΩzqs ªRΩ™´sV¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi aSLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V ˙xmsªRΩVá©´sV ¿¡LizmsÆ™s[zqs©´s {qs™´sWLi˙µ≥R∂Vá\|ms ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWµR∂V ¬ø¡[zqs øR¡»Ì¡ xmsLRi\Æ™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s, æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ D©´sı {qs™´sWLi˙µ≥R∂VáV ry™´sVLRixqs˘LigS DLi≤yá¨s ¤Õ¡[µR∂Li¤…¡[ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ A˙gRix§¶¶¶¨sNTP gRiVLjiNSNRP ªRΩxmsˆµR∂¨s —¡Õ˝ÿ ÀÿL`i @r~zqs π∏∂[VxtsQ©±s ©y∏R∂VNRPV≤R∂V xqsx§¶‹[µR∂L`ilLi≤ÔT∂ |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.

ZNP|mÌs©±s µ≥][¨ds @ 50™´s ¤…¡£qÌs yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, «‹[|§¶¶¶©´s£qs ¡L`Êi,≤T∂|qsLi ¡L`i 18 : À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP…fi «¡»Ì¡V ryLRi¥j∂ ™´sV}§¶¶¶Li˙µR∂zqsLig`i µ≥][¨ds ™´sVL][ @LRiV\Ƶ∂©´s \Æ™sVáVLSLiVV @LiµR∂VNRPV©yı≤R∂V. ˙xmsxmsLiøR¡ ˙NTPZNP…fiÕ‹[ 50 ¤…¡xqÌsVáNRPV ryLRi¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶Li¿¡©´s ª]÷¡ À≥ÿLRiªRΩ ZNP|mÌs©±sgS LjiNSLÔRiVáZNPNS‰≤R∂V. Azqs∏R∂W ≈¡Li≤R∂LiÕ‹[ lLiLi≤][ ˙NTPZNP»¡L`igS©´sW , J™´sLSÕfigS 14™´s ˙NTPZNP»¡L`igS©´sW µ≥][¨ds xmnsV©´sªRΩ ryµ≥j∂Liøy≤R∂V. r¢ªy˙zmnsNSª][ «‹[|§¶¶¶©´s£qs ¡L`Êi Æ™s[µj∂NRPgS ˙FyLRiLiÀ≥œ¡# \Æ™sV©´s ™´sW˘ø`¡ª][ ™´sVz§¶¶¶ µk∂¨s¨s @LiµR∂VN][™´s≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. J™´sLSÕfigS ≠sLi≤U∂£qsNRPV ≠s™±s LjiøR¡L`ÔiQ= , A{qs£qsNRPV ™´sWL`i‰ ¤…¡[áL`i BLig˝SLi≤`∂NRPV ALi˙≤R∂W rÌy˚£qs 50 ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ ªRΩ™´sV «¡»˝¡NRPV ZNP|mÌs¨ds= ¬ø¡[aSLRiV. À≥ÿLRiª`Ω ≠sxtsQ∏R∂W¨sN]}qsÚ gRiªRΩLiÕ‹[ gRiLigRiW÷d¡ 49 ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[©´sW, gRi™yxqs‰L`i, @«ÿLRiVµÙk∂©±s 47 ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[©´sW ryLRi¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶LiøyLRiV. ªy«ÿgS µ≥][¨ds ZNP|mÌs©±sgS •¶¶¶£mns |qsLiøR¡Lki xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. µ≥][¨ds ZNP|mÌs¨ds= ¬ø¡[zqs©´s 49 ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ À≥ÿLRiª`Ω 26 ™´sW˘ø`¡Ã¡V lgi÷¡¿¡ 12 ™´sW˘ø`¡Ã¡Õ‹[ J≤T∂Liµj∂. 11 ™´sW˘ø`¡Ã¡V ˙≤ygS ™´sVVgjiryLiVV. ≠ds…”¡Õ‹[ xqs*Ƶ∂[aRPLiÕ‹[ lgi÷¡¿¡©´sÆ™s[ FsNRPV‰™´s. r~LiªRΩgRi≤ÔR∂\|ms 21 ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ «¡»Ì¡V©´sV lgi÷¡zmsLi¿¡©´s µ≥][¨ds ≠sƵ∂[aSÕ˝‹[ Hµj∂Li…”¡ZNP[ xmsLji≠sVªRΩ™´sV∏R∂W˘≤R∂V. 9 ™´sW˘ø`¡Ã¡V J≤T∂F°LiVV 5 ™´sW˘ø`¡Ã¡V ˙≤ygS ™´sVVgjiLiøy≤R∂V. @Õÿlgi[ Azqs∏R∂W ≈¡Li≤R∂Li ªRΩLRixmso©´s áLiNRP ™´sW“¡ ryLRi¥j∂ @LÍRiV©´s LRifl·ªRΩVLigRi ªRΩLS*ªRΩ @ªRΩ˘µ≥j∂NRP ¤…¡xqÌsVáNRPV ZNP|mÌs¨ds= ¬ø¡[zqs©´s A»¡gS≤T∂gS NRPW≤y µ≥][¨ds LjiNSLÔRiVáZNPNS‰≤R∂V. LRifl·ªRΩVLigRi 56 ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ áLiNRPNRPV ryLRi¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶Liøy≤R∂V.

yTÁ{ÀyêsÔ

xqs™´sVLiªRΩ ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms "˙zms©±s=' Fny˘©±s= yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, ≤T∂|qsLi ¡L`i 18 : r°xtsQÕfi Æ©s»¡*Lji‰Lig`i \|qs»˝¡Õ‹[ @Liµyá À≥ÿ™´sV xqs™´sVLiªRΩ ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms …”¡*»˝¡ ∏R∂VVµÙR∂Li «¡LRiVgRiVª][Liµj∂. …”¡*»Ì¡L˝][ AÆ™sV B…‘¡™´sá ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V ˙xmsNRPLixms©´sáV xqsXztÌsQxqsVÚ©yıLiVV. {§¶¶¶L][ ™´sV}§¶¶¶uy˜ ¡V @’≥¡™´sW©´sVáV, xqs™´sVLiªRΩ @’≥¡™´sW©´sVáV F°…ÿ F°…‘¡gS …”¡*»˝¡ª][ ªRΩ™´sV @’≥¡™´sW©´sLi øy»¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. @xqsáV ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[NTP Æ™s◊¡æªΩ[ '≠s≤R∂VµR∂áNRPV zqsµÙR∂™´sV™´soªRΩV©´sı J zqs¨s™´sW F°xqÌsL`i C ™´sVµ≥R∂˘ øR¡WaS©´sV. A F°xqÌsL`iÕ‹[ {§¶¶¶L][, {§¶¶¶L][LiVV¨sı øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ g_LRi™y¨sı µj∂gRi«ÿlLi[ËÕÿ DLiµj∂' @Li»¡W …‘¡*…fi ¬ø¡[zqsLiµj∂. @LiVVæªΩ[ A F°xqÌsL`i G zqs¨s™´sW @Æ©s[µj∂ ™´sW˙ªRΩLi AÆ™sV ˙xmsryÚ≠sLiøR¡¤Õ¡[µR∂V.

"\|msry' g]xmsˆ zqs¨s™´sW @™´soªRΩVLiµj∂:©y¨s æªΩøR¡VËNRPV©yı≤R∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ©y¨s ¨sLS¯ªRΩgS ™´sWLji ¨sLS¯fl· LRiLigRiLiÕ‹[ NRPW≤y @≤R∂VgRiV|ms…Ìÿ≤R∂V. ©y¨s ¨sLS¯ªRΩgS ™´sWLji ¬ø¡[zqs©´s zqs¨s™´sW '≤U∂ xmnsL`i µ][zms≤U∂'. C zqs¨s™´sWNTP ©y¨sª][ Fy»¡V LS«fi, ≤T∂ZNP[ áV NRPW≤y ¨sLS¯ªRΩáV. C zqs¨s™´sW C Æ©sá 25©´s Lji÷d¡«fi NS©´sVLi≤R∂≤R∂Liª][ ©y¨s ˙xmsÆ™sWxtsQ©±s= ÀÿgS ¬ø¡[xqsVÚ©yı≤R∂V. Bµj∂ NSNRPVLi≤y ©y¨s {§¶¶¶L][gS ©´s…”¡Li¿¡©´s \|msry zqs¨s™´sW ªRΩ*LRiÕ‹[ ≠s≤R∂VµR∂á NS©´sVLiµj∂.\|msry zqs¨s™´sW Lji÷d¡«fi ≠s™´sLSá©´sV @≤T∂gjiæªΩ[ ©y¨s xqs™´sWµ≥y©´s≠sVxqsWÚ' \|msry ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ≠s≤R∂VµR∂á™´soªRΩVLiµj∂. C ™´sVW≠ds ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ INRP‰…”¡ ™´sW˙ªRΩLi ¬ø¡xmsˆgRiá©´sV. FsxmsˆV≤R∂V ≠s≤R∂VµR∂\¤Õ¡©y ™´sVLi¿¡ ≠s«¡∏R∂W¨sı @LiµR∂VNRPVLi»¡VLiµj∂. Æ©s[©´sV NRPXxtÒsQ ™´sLibdP gSLji @’≥¡™´sW¨s @LiVV©´sxmsˆ…”¡NUP \|msry xtsw…”¡Lig`i \¤…¡LiÕ‹[ øyÕÿ ≠sxtsQ∏R∂WÕ˝‹[ A∏R∂V©´sª][ ™yµR∂©´s |ms»Ì¡VNRPV©yı©´sV. NS¨ds xmspLjiÚ zqs¨s™´sW øR¡Wzqs©´s ªRΩLS*æªΩ[ NRPXxtÒsQ™´sLibdP gSLRiLi¤…¡[ GLi…‹[ æªΩ÷¡zqsLiµj∂. NRPXxtÒsQ ™´sLibdP gSLji ZNPLkiL˝][ "≈¡≤ÊR∂Li' FsLiªRΩ g]xmsˆ yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, ≤T∂|qsLi ¡L`i 18 : @zqs|qÌsLi…fi \Æ≤∂lLiNÌRPL`i gS zqs¨s™´sW©Ø[ '\|msry' NRPW≤y @LiªRΩ g]xmsˆ zqs¨s™´sW @™´soªRΩVLiµR∂¨s ©´s™´sV¯NRPLigS ZNPLkiL`i ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s ©y¨s A ªRΩLS*ªRΩ {§¶¶¶L][gS ™´sVLi¿¡ }msLRiV ¬ø¡xmsˆgRiá¨s' @©yı≤R∂V.

≠s«¡∏R∂VaSLiºΩ LkiFsLi˙…”¡ yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, ≤T∂|qsLi ¡L`i 18 : øyÕÿ gS˘£ms ªRΩLS*ªRΩ ≠s«¡∏R∂VaSLiºΩ ™´sVL][ryLji Æ™sLi≤T∂æªΩLRi\|ms NRP¨szmsLi¿¡ @áLjiLiøR¡©´sVLiµR∂¨s xqs™´sWøyLRiLi. ’¡.g][FyÕfi µR∂LRi+NRPªRΩ*LiÕ‹[ g][{msøR¡Liµ`∂ {§¶¶¶L][gS LRiWF~LiµR∂VªRΩV©´sı ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ ≠s«¡∏R∂VaSLiºΩ J NUPáNRP\Æ™sV©´s Fy˙ªRΩ©´sV ¬ø¡[r°ÚLiµR∂¨s zqs¨ds ™´sLÊSáV gRiVxqsgRiVxqsÕÿ≤R∂VªRΩV©yıLiVV. ’¡.g][FyÕfi µR∂LRi+NRPªRΩ*LiÕ‹[ AÆ™sV gRiªRΩLiÕ‹[ ÕÿLki \Æ≤∂Q˚™´sL`i, L_≤U∂ B©´s=|msNÌRPL`i ™´sLi…”¡ ¿¡˙ªyáV ¬ø¡[zqsLiµj∂. A @©´sVÀ≥œ¡Liµ≥R∂Liª][ NRP¥R∂©´sV ™´sVáVxmsoºΩ}msˆ Fy˙ªRΩ ¬ø¡[r°ÚLiµR∂¨s ¬ø¡xmsoÚ©yıLRiV. @Õÿlgi[ g][{msøR¡Liµ`∂ ªRΩLi˙≤T∂ …”¡.NRPXxtÒsQ µR∂LRi+NRPªRΩ*LiÕ‹[©´sW AÆ™sV ˙xmsºΩxmnsV»¡©´s, lLi[xms…”¡ F¢LRiVáV, Æ©s[…”¡ À≥ÿLRiªRΩLi ™´sLi…”¡ ¿¡˙ªyáV ¬ø¡[zqsLiµj∂.Fs˙lgizqs™±s {§¶¶¶L][ g][{msøR¡Liµ`∂ {§¶¶¶L][gS, @Liµyá ©´s…”¡ ©´s∏R∂V©´sªyLRi {§¶¶¶L][LiVV©±s gS ≠dsLjiLRiV™´soLji Æ™sVV»Ì¡Æ™sVVµR∂…”¡NSLi’¡Æ©s[xtsQ©±sª][, xqsLiøR¡Ã¡©´s µR∂LRi+NRPV≤R∂V ’¡. g][FyÕfi µR∂LRi+NRPªRΩ*LiÕ‹[ ¨sLS¯ªRΩ ªyLi˙≤R∂ LRiÆ™s[V£tsQ, «¡∏R∂VÀÿÕÿ“¡ Lji∏R∂VÕfi ≠dsV≤T∂∏R∂W \|ms#˚. ÷¡≠sV¤…¡≤`∂ xmsªyNRPLi\|ms©´s J À≥ÿLki ¿¡˙ªy¨sı AgRixqÌsV 16©´s xtsw…”¡Lig`i ™´sVVx§¶¶¶ßLRiÚLiª][ ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiƵ∂[. C ¿¡˙ªRΩLi lLigRiV˘Ã¡L`i xtsv…”¡Lig`i «¡LRiVgRiVª][Liµj∂. C ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ g][{msøR¡Liµ`∂..F°LS»¡ ≠dsLRiV≤R∂VgS NRP¨szmsLiøR¡©´sV©yıLRi¨s ¬ø¡xmsoÚ©yıLRiV.J ≠dsLRiV≤T∂ F°LS»¡Li... C ¿¡˙ªRΩLi. @ªRΩ¨s ˙xms∏R∂Wfl·Li FsLiµR∂VN][xqsÆ™sW æªΩLRi\|ms øR¡W}qsÚ æªΩáVxqsVÚLiµj∂. C ∏R∂WORPQ©±s ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ ˙}ms™´sV À≥ÿ™´s©´sáNRPW ø][»¡VLiµj∂. g][{msøR¡Liµ`∂, ©´s∏R∂V©´sªyLRi «¡Li»¡ ANRP»Ì¡VN]Li»¡VLiµj∂"@¨s µR∂LRi+NRPV≤R∂V ¬ø¡xmsoÚ©yıLRiV. æªΩáVgRiV, ªRΩ≠sVŒœ¡ À≥ÿxtsQÕ˝‹[ IZNP[ryLji æªΩLRiZNPNRPV‰ª][Liµj∂. ¿¡˙ªRΩLi gRiVLjiLi¿¡ ¨sLS¯ªRΩ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW "∏R∂WORPQ©±s, ≠s©Ø[µR∂Li Æ™s[VŒœ¡≠sLixmsoª][ æªΩLRiZNPNRPV‰ªRΩV©´sı ¿¡˙ªRΩ≠sVµj∂. 'xqs™´sVLRizqsLi•¶¶¶lLi≤ÔT∂', '©´sLRizqsLix§¶¶¶©y∏R∂VV≤R∂V', 'BLi˙µR∂' ÕÿLi…”¡ ¿¡˙ªy÷¡ı LRiWF~Liµj∂Li¿¡©´s ’¡.g][FyÕfi CryLji g][{msøR¡Liµ`∂¨s J N]ªRΩÚ N][fl·LiÕ‹[ øR¡WzmsLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Fy»¡÷¡ı ≠sƵ∂[aSÕ˝‹[ ¿¡˙ºdΩNRPLjiryÚLi. g][{msøR¡Liµ`∂ BÆ™s[V«fiNRPV ªRΩgÊRi»Ì¡VgS ™´sW£qs NRP™´sVL<ji∏R∂VÕfi FsLi»¡L`i\¤…¡©´sL`igS ¿¡˙ªRΩLi ªRΩ∏R∂WLRi™´soªRΩVLiµj∂. GNRPµ≥y…”¡gS …ÿNUPFyL`Ìi xmspLjiÚ ¬ø¡[ryÚLi. Fy»¡Ã¡©´sV ≠sƵ∂[aSÕ˝‹[ ¿¡˙ºdΩNRPLjiryÚLi. Lji÷d¡«fi,A≤T∂π∏∂W ≠s™´sLS÷¡ı ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ˙xmsNRP…”¡ryÚ™´sVV"@©yıLRiV.≤T∂|qsLi ¡LRiV ˙xmsµ≥R∂™´sWLÙRiLiÕ‹[ g][{msøR¡Liµ`∂, ˙xmsNS£tsQLS«fi, ©´s∏R∂V©´sªyLRi BªRΩLRi ˙xmsµ≥y©´s ªyLSgRifl·Li\|ms NUPáNRP\Æ™sV©´s xmnsV…Ìÿ÷¡ı æªΩLRiZNPNTP‰ryÚLRiV. æªΩáVgRiVÕ‹[ @˙gRi{§¶¶¶L][áLiµR∂Ljiª][ xms¨s¬ø¡[zqs©´s {qs¨s∏R∂VL`i µR∂LRi+NRPV≤R∂V ’¡.g][FyÕfi C zqs¨s™´sWNTP µR∂LRi+NRPªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶LiøR¡©´sVLi≤R∂»¡Liª][ ˙Fy¤«¡NÌRPV\|ms ˙ZNP[«fi GLRiˆ≤R∂Vª][Liµj∂. g][{msøR¡Liµ`∂, g][FyÕfi ª]÷¡ NSLi’¡Æ©s[xtsQ©±sÕ‹[ ™´sxqsVÚ©´sı C ¿¡˙ªRΩLi @¨sı NRP™´sVL<ji∏R∂VÕfi Fs÷¡Æ™sVLi…fi=ª][ ™´sW£qs¨s, N˝S£qs¨s ANRP»Ì¡VNRPVÆ©s[ ≠sµ≥R∂LigS DLi≤R∂©´sVLiµj∂. g][{msøR¡Liµ`∂ Àÿ≤U∂ ÕÿLilgi[*«fiNRPV @©´sVgRiVfl·LigS DLiÆ≤∂[ NRP¥R∂©´sV Fs©´sVıNRPV¨s g][FyÕfi C zqs¨s™´sW¨s ºdΩLji˵j∂µÙR∂À‹[ªRΩV©yıLRiV. ™´sVfl”·aRPLRi¯ xqs*LSáV @Liµj∂xqsVÚ©yıLRiV. ZNPÆ™sVLS: Àÿá™´sVVLRiVgRi©±s.

≠sV¬ø≥¡Õfi «ÿ©´s=©±s... ∏R∂W|tsQ£qs(A{qs£qs) {§¶¶¶L][

yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, |msL`iÚ ,≤T∂|qsLi ¡L`i 18 :BLig˝SLi≤`∂ gRi≤ÔR∂\|ms ∏R∂W|tsQ£qs zqsLki£qs©´sV N][Õ‹[ˆLiVV©´sxmsˆV≤R∂V A}qÌs˚÷¡∏R∂W xms¨s @LiVVF°LiVVLiµR∂©´sı ≠s™´sVLRi+áV ≠s¨szmsLiøyLiVV. FyLi…”¡Lig`i , x§¶¶¶{qs= , gjiÕfi˙NTP£qÌs ÕÿLi…”¡ rÌyL`i A»¡gSŒœ¡˛ Lji\¤…¡lLi¯Li…fiª][Æ©s[ ˙xmsxmsLiøR¡ ˙NTPZNP…fiÕ‹[ ™yLji Aµ≥j∂xmsªy˘¨sNTP yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, ™´sVVLi\¤À¡ i,≤T∂|qsLi ¡L`i 18 :À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V ™´sW“¡ ZNP|mÌs©±s æªΩLRixms≤T∂LiµR∂©´sı ™y˘≈¡˘Ã¡V ™´søyËLiVV. µy¨sNTP ªRΩgÊRiQ¤…Ì¡[ B»¡V ™´sÆ©Ôs[Õ˝‹[©´sW , NRPzmsÕfiƵ∂[™±s ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRP\Æ™sV©´s zqsZNP©y∏R∂VV≤R∂V \¤Õ¡£mns\¤…¡™±sV Fs¿≥d¡™±sÆ™sVLi…fi @™yL`Ôi @»¡V ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[©´sW ™´sLRiVxqs xmsLS«¡∏R∂Wáª][ NRPLigSLRiWáV ™´sVLjiLiªRΩ @LiµR∂VN][©´sV©yı≤R∂V. 2013 xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP gS©´sW C xmsoLRiry‰LS¨sNTP NRPzmsÕfi }msLRiV©´sV ’d¡zqszqsH zqsFnyLRiV= ¬ø¡[zqsLiµj∂. ªRΩ™´sV @™yLÔRiVá NRP≠sV…‘¡ GNRP˙gki™´sLigS NRPzmsÕfi©´sV FsLizmsNRP¬ø¡[zqs©´s»Ì¡V À‹[L`Ôi INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡zmsLiµj∂. ¤…¡£qÌs ˙NTPZNP…fiÕ‹[ 5 Æ™s[á xmsLRiVgRiVáª][ Fy»¡V 400 ≠sZNP»˝¡V ryµ≥j∂Li¿¡©´s ª]÷¡ A»¡gS≤T∂gS NRPzmsÕfi LjiNSL`Ôi xqsXztÌsQLiøy≤R∂V. 1978 ©´sVLi≤T∂ 1994 ™´sVµ≥R∂˘ NSáLiÕ‹[ À≥ÿLRiª`ΩNRPV ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶Li¿¡©´s C x§¶¶¶LS˘©y x§¶¶¶LjiZNP[©±s 131 ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ 434 ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]…Ìÿ≤R∂V. @Õÿlgi[ ≤U∂áxms≤ÔyLRiV. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ BLig˝ki£tsQ gRi≤ÔR∂\|ms ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRP ∏R∂W|tsQ£qs zqsLki£qsÕ‹[ Àÿ˘…”¡Lig`iÕ‹[ 5248 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[aS≤R∂V. µk∂¨sÕ‹[ Fs¨s≠sVµj∂ |qsLiøR¡LkiáV |mnsWLRiLigS J≤T∂F°∏R∂WLRiV. ªRΩLS*ªRΩ xqs*Ƶ∂[aRPLiÕ‹[©´sW A{qs£qs D©yıLiVV. 225 ™´sÆ©Ôs[Õ˝‹[ 3783 xmsLRiVgRiVáª][ Fy»¡V 253 ≠sZNP»˝¡V @Li≤R∂L`i≤yg`i=gS  ¡LjiÕ‹[NTP µj∂gjiLiµj∂. A{qs£qs gRi≤ÔR∂\|ms @µR∂LRig]…Ìÿá¨s xms≤R∂g]…Ìÿ≤R∂V.À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP…fiNRPV ª]÷¡ryLji ˙xmsxmsLiøR¡NRP£ms @Liµj∂Li¿¡©´s ZNP|mÌs©±sgS @≤R∂gRiV|ms…Ì”¡©´s BLig˝SLi≤`∂©´sV ¿¡ªRΩVÚgS J≤T∂Li¿¡Liµj∂. ªRΩµy*LS GÆ≤∂[Œœ¡˛ NRPzmsÕfiƵ∂[™±s øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ ¨s÷¡øy≤R∂V.AÕfiL_Li≤R∂L`igS ªRΩ©´s\Ƶ∂©´s ™´sVV˙µR∂ Æ™s[zqs©´s ªRΩLS*ªRΩ ∏R∂W|tsQ£qs zqsLki£qs©´sV ™´sV◊d¡˛ ¬ø¡[—¡NTP‰LiøR¡VNRPVLiµj∂. C ≠s«¡∏R∂VLi NRPzmsÕfiƵ∂[™±s ZNPLkiL`iÕ‹[ —¡LiÀÿ¤À¡[*Q\|ms ¬ø¡[zqs©´s 175 xmsLRiVgRiVá B¨sıLig`i= Æ™s©´sVNRP N]LiµR∂LRiV A{qs£qs A»¡gSŒœ¡˛ NUPáNRPFy˙ªRΩ gRiVLjiLi¿¡ ¬ø¡xmsˆVN][™y÷¡. A Fsxmsˆ…”¡NUP ¨s÷¡¿¡F°ªRΩVLiµj∂. 17 xmsLRiVgRiVáZNP[ 5 ≠sZNP»˝¡V N][Õ‹[ˆLiVV©´s µR∂aRPÕ‹[ «ÿ’¡ªyÕ‹[ Æ™sVVµR∂»¡ DLiÆ≤∂[µj∂ Fny£qÌs À›Ã¡L`i ≠sV¬ø≥¡Õfi «ÿ©´s=©±s... C zqsLki£qsÕ‹[ «¡»Ì¡V©´sV AµR∂VNRPV©´sı NRPzmsÕfi À≥ÿLRiª`Ω©´sV ≠saRP*≠s¤«¡[ªRΩgS ¨s÷¡Fy≤R∂V. Lji\¤…¡lLi¯Li…fi BLig˝SLi≤`∂ Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s©´sV ªRΩ©´s À›÷¡Lig`iª][ ™´sfl”·NTPLi¿¡©´s «ÿ©´s=©±s «¡»Ì¡V ªRΩLS*ªRΩ 1999c2000 xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡VNRPV N][ø`¡gS©´sW , ≠s«¡∏R∂WáNRPV ˙xmsµ≥y©´s NSLRifl·™´sV∏R∂W˘≤R∂V. ªRΩ©´s ZNPLkiL`i 2006Õ‹[ «ÿºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fi @NS≤R∂≠dsVNTP \¬ø≥¡LRi¯©±sgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøy≤R∂V. ™´sVVgjizqsF°LiVVLiµR∂©´sVNRPV©´sı µR∂aRPÕ‹[ @µR∂V˜ÈªRΩLigS LSfl”·Li¿¡ ™´sV◊d¡˛ Fny™±sVÕ‹[NTP ªRΩ*LRiÕ‹[ «¡Ljilgi[ ™yL<jiNRP @™yLÔRiVá NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ NRPzmsÕfi zqsZNP©y∏R∂VV≤R∂V ™´søyË≤R∂V. ¨s«ÿ¨sNTP C Fny£qÌs À›Ã¡L`i ZNPLkiL`iÕ‹[ gS∏R∂Wáª][ FsNRPV‰™´s \¤Õ¡£mns\¤…¡™±sV Fs¿≥d¡™±sÆ™sVLi…fi ˙…‹[{mnsª][ Fy»¡V 25 áORPQá ©´sgRiµR∂V ry™yxqsLi ¬ø¡[aS≤R∂V. A gS∏R∂Wá NSLRifl·LigSÆ©s[ øyÕÿ NSáLi «¡»Ì¡VNRPV @LiµR∂VN][©´sV©yı≤R∂V. µR∂WLRi\Æ™sV©´s xqsLiµR∂LS˜ÈáV D©yıLiVV. @LiVV©´sxmsˆ»¡NUP Æ™s©´sNRP≤R∂VgRiV Æ™s[∏R∂V¨s

NRPzmsÕfiƵ∂[™±sNRPV zqsZNP©y∏R∂VV≤R∂V \¤Õ¡£mns\¤…¡™±sV @™yLÔRiV

«ÿ©´s=©±s ≤]Æ™sVzqÌsN`P ˙NTPZNP…fi µy*LS «ÿºdΩ∏R∂V «¡»Ì¡VÕ‹[NTP Lki FsLi˙…‘¡ BøyË≤R∂V. C G≤yµj∂ «ÿ©´s=©±s ZNPLkiL`iÕ‹[ øyÕÿ NUPáNRPLigS ¬ø¡xmsˆVN][™´søR¡VË. zmns…fiÆ©s£qs ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ gRiªRΩ G≤yµj∂ B ¡˜Liµj∂ xms≤T∂©´s «ÿ©´s=©±s xms»Ì¡VµR∂áª][ LSfl”·Liøy≤R∂V. À≥ÿLRiªRΩ xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qs A≤T∂©´s «ÿ©´s=©±s xmsLS*¤Õ¡[µR∂¨szmsLi¿¡©y... ∏R∂W|tsQ£qs zqsLki£qs NUPáNRPLi NS™´s≤R∂Liª][ ™´sVVLiµR∂VgSÆ©s[ xqs*Ƶ∂[aS¨sNTP Æ™s◊¡˛F°LiVV ˙FyNÌUP£qsÕ‹[ ¨s™´sVgRiı™´sV∏R∂W˘≤R∂V. @ªRΩ¨s ˙FyNÌUP£qsÕ‹[ xms≤T∂©´s NRPuÌy¨sNTP ªRΩgÊRi¤…¡[ ˙xmsºΩxmnsáLi µR∂NTP‰Liµj∂. zqsLki£qs ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li ©´sVLiÆ≤∂[ «ÿ©´s=©±s À›÷¡Lig`i µ≥y…”¡NTP BLig˝SLi≤`∂ Àÿ˘…”¡Lig`i \¤Õ¡©´s£ms NRPVxmsˆNRPW÷¡Liµj∂. øR¡NRP‰¨s \¤Õ¡©±s @Li≤`∂ ¤Õ¡Lig`iÚª][ ™yLji¨s B ¡˜Liµj∂|ms»Ì¡≤R∂Liª][ xmspLjiÚgS ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩ™´sV∏R∂W˘≤R∂V. ª]÷¡ ¤…¡xqÌsVÕ‹[ 9 ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]…Ì”¡ BLig˝SLi≤`∂ xmsªRΩ©y¨sı aSzqsLi¿¡©´s «ÿ©´s=©±sÕ‹[ Àÿ˘…”¡Lig`iÕ‹[©´sW @µR∂LRig]…Ì”¡ lLiLi≤R∂V •¶¶¶£mns |qsLiøR¡Lkiá ryµ≥j∂Liøy≤R∂V. zqsLki£qsÕ‹[ «¡»Ì¡VNRPV aRPVÀ≥ÿLRiLiÀ≥œ¡Li @Liµj∂LiøR¡≤R∂Li µy*LS ™´sW˘©±s A£mns µj∂ ™´sW˘ø`¡gS FsLizmsNRP∏R∂W˘≤R∂V. ªRΩLS*ªRΩ @≤T∂\¤Õ¡≤`∂Õ‹[ NRPW≤y @Ƶ∂[ «‹[LRiV N]©´srygjiLi¿¡©´s «ÿ©´s=©±s G≤R∂V ≠sZNP»˝¡ª][ @µR∂LRig]…Ìÿ≤R∂V. zqsLki£qs ≠s«¡∏R∂W¨sNTP NSLRifl·\Æ™sV©´s |msL`iÚ ™´sW˘ø`¡Õ‹[©´sW ≠sV¬ø≥¡Õfi xqsªyÚ øy…ÿ≤R∂V. ª]÷¡ B¨sıLig`i=Õ‹[ 4, lLiLi≤][ B¨sıLig`i= 2 ≠sZNP»˝¡V ºdΩxqsVNRPV©yı≤R∂V. Æ™sVVªRΩÚLi Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW «¡Ljigji©´s ™´sVW≤R∂V ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ 23 ≠sZNP»˝¡V ªRΩ©´s ∆ÿªyÕ‹[ Æ™s[xqsVNRPV©´sı «ÿ©´s=©±s @ªRΩ˘µ≥j∂NRP ≠sZNP»˝¡ «ÿ’¡ªyÕ‹[ @˙gRirÛy©´sLi ryµ≥j∂Liøy≤R∂V. 2007Õ‹[ ¤…¡£qÌs ZNPLkiL`i @LRiLilgi[˙»¡Li ¬ø¡[zqs©´s «ÿ©´s=©±s Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW 54 ™´sW˘ø`¡Ã¡Õ‹[ 228 ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]…Ìÿ≤R∂V. ™´sÆ©Ôs[á NRPLi¤…¡[ ¤…¡£qÌs ™´sW˘ø`¡Ã¡ ˙xmsµR∂LRi+©´sª][Æ©s[ «ÿ©´s=©±sNRPV FsNRPV‰™´s gRiVLjiÚLixmso á’≥¡LiøR¡≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. Bµj∂Õÿ DLi¤…¡[ Lki FsLi˙…‘¡Õ‹[ C Fny£qÌsÀ›Ã¡L`i NSxqsÚ Æ™s[xtsQµ≥yLRifl·©´sV NRPW≤y ™´sWLSË≤R∂V. Æ≤∂¨s£qs ÷¡÷d˝¡ ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ lgi≤ÔR∂Li , ≠dsVryáV |msLiøR¡≤R∂Li µy*LS @’≥¡™´sW©´sVá©´sV @áLjiLi¿¡©´s «ÿ©´s=©±s  ¡LiºΩª][©´sW xqsWxmsL`i xqsZNP=£qs @™´s≤R∂Liª][ A{qs£qs A©´sLiµy¨sNTP x§¶¶¶ÆµÙ∂[ ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiµj∂. zqsLki£qsÕ‹[ lLiLi≤R∂V ™´sW˘©±s A£mns µj∂ ™´sW˘ø`¡Ã¡V r~LiªRΩLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı «ÿ©´s=©±s BxmsˆV≤R∂V «¡»Ì¡V …ÿlLÊi…fi N˝UP©±s{qs*£msÕ‹[ ªRΩ©´s\Ƶ∂©´s Fy˙ªRΩ F°ztsQLiøyá¨s zqsµ≥ÙR∂™´sV™´soªRΩV©yı≤R∂V.

V’≤<sêu≤<, ãT<Ûyês+, &d+ãs 18, 2013

NSªy˘LiVV¨sNTP ryz§¶¶¶ªRΩ˘ @NS≤R∂≠dsV @™yLÔRiV yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, ≤T∂|qsLi ¡L`i18: ˙xms™´sVV≈¡ æªΩáVgRiV LRiøR¡LiVV˙ºΩ NSªy˘∏R∂V¨s ≠sµR∂¯}§¶¶¶NRPV 2013NRPV gS©´sV ZNP[Li˙µR∂ ryz§¶¶¶ªRΩ˘ @NS≤R∂≠dsV @™yLÔRiV µR∂NTP‰Liµj∂. 'ryz§¶¶¶ªRΩ˘ LRiLigRiLiÕ‹[ xqsgRiLi' @Æ©s[ ™y˘ryáNRPV ryz§¶¶¶ªRΩ˘ @NS≤R∂≠dsV @™yLÔRiV©´sV ZNP[Li˙µR∂Li  ¡Vµ≥R∂™yLRiLi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liµj∂. ZNP[ªRΩ™´sLRixmso LS™´sVN][…”¡ aSzqsÚQ˚ NRPV™´sWlLiÚ @LiVV©´s. NSªy˘∏R∂V¨s {qsÚQ˚ ryz§¶¶¶ªRΩ˘LRiLigRiLi\|ms ˙xmsxqsLigRiLi FyhSáV, xmsáV LRiøR¡©´sáV ¬ø¡[aSLRiV. NSªy˘∏R∂V¨ds ≠sµR∂¯}§¶¶¶ ryz§¶¶¶ºdΩ ≠s™´sVLRi+NRPVLSáV NRPW≤y. LRiøR¡LiVVªRΩ NSªy˘∏R∂V¨s ≠s≠sµ≥R∂ µ≥R∂XN][‰flÿáՋ[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡N][xqsLi @Æ©s[NRP LRiøR¡©´sáV ¬ø¡[aSLRiV. ™y…”¡Õ‹[ {qsÚQ˚áV DµR∂˘™´sWáՋ[ FyÕÊ‹Æ©s[ LRiøR¡©´sáV NRPW≤y D©yıLiVV. Æ™sVVªRΩÚLi AÆ™sV 28 ™y˘ryáV LSaSLRiV. ™y…”¡Õ‹[ Æ™sVVµR∂…”¡ HµR∂V LRiøR¡©´sáV ˙FyøR¡VLRi˘Li F~LiµyLiVV. xqs™´sW«ÿ¨sı @LÙRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Li, {qsÚQ˚áV ªRΩ™´sV xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV FsµR∂VL]‰™´s≤R∂Li ™´sLi…”¡ xmsáV @LiaSáª][ NRPW≤T∂©´s LRiøR¡©´sáV ¬ø¡[aSLRiV. AÆ™sV LRiøR¡©´sáV À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ @LiµR∂LjiNUP AµR∂LRi+LigS ¨sáVryÚLiVV. ≠s≠sµ≥R∂ À≥ÿxtsQÕ˝‹[ 22 ™´sVLiµj∂NTP ZNP[Li˙µR∂ ryz§¶¶¶ºdΩ @™yLÔRiVáV ZNP[Li˙µR∂Li ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liµj∂. AÆ™sVNRPV ryz§¶¶¶ªRΩ˘ @NS≤R∂≠dsV @™yLÔRiV LS™´s≤R∂Li\|ms xmsáV™´soLRiV æªΩáVgRiV ryz§¶¶¶ºdΩ ˙xms™´sVV≈¡VáV x§¶¶¶L<RiLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáVgRiV ≠saRP*≠sµy˘Ã¡∏R∂VLi ≠szqs AøyLRi˘ FsÃ˝¡WLji bP™ylLi≤ÔT∂, LRiøR¡LiVVªRΩ ≤yNÌRPL`i ™´sVXflÿ◊¡¨s ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV @’≥¡©´sLiµj∂LiøyLRiV.

\lLiªRΩVÕÿLS µR∂ŒÿLRiVáՋ[ «ÿ˙gRiªRΩÚ yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, LRiLigSlLi≤ÔT∂, ≤T∂|qsLi ¡L`i18: —¡Õ˝ÿÕ‹[ N]©´sVg][áV ZNP[Li˙µyá µy*LS Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV 18Æ™s[á NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ Æ™sVVNRP‰«‹©´sıáV }qsNRPLjiLi¿¡©´s»˝¡V —¡Õ˝ÿ «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i FsLi.Æ™sLiNRP…filLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. N]©´sVg][áV NRP≠sV…‘¡Ã¡V \lLiªRΩVá xmspLjiÚ ≠s™´sLSáV ºdΩxqsVNRPV©´sı ªRΩLRiV™yæªΩ[ Æ™sVVNRP‰«‹©´sı N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. gRiæªΩ[≤yµj∂ Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVµR∂ 10Æ™s[á NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ß ™´sW˙ªRΩÆ™s[V }qsNRPLjiLiøR¡gS CryLji Bxmsˆ…”¡ZNP[ 18 Æ™s[á NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ß N]©´sVg][áV ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. ™´sVL][ ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V N]©´sVg][áV ZNP[Li˙µyáV N]©´srygRiVªy∏R∂V¨s, \lLiªRΩVáV C @™´sNSaS¨sı xqsµj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][™yá©yıLRiV. µR∂ŒÿLRiVáV \lLiªRΩVá ™´sµÙR∂ ªRΩNRPV‰™´s µ≥R∂LRiNRPV N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[ ≠s˙NRPLiVVLi¬ø¡[ ˙xms™´sWµR∂Li DLiµR∂¨s, C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ @˙xms™´sVªRΩÚLigS DLi≤yá¨s }msL]‰©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ @™´sxqsLS¨sNTP xqsLjiF°π∏∂[V g][µyLiáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ B ¡˜LiµR∂VáV FsµR∂VLRi™´soªRΩV©yı∏R∂V¨s @©yıLRiV. À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ @™´sxqsLSá©´sV µR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VN]¨s gji≤ÔR∂LigRiVá ¨sLS¯flÿáV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiµR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ˙xmsºΩFyµR∂©´sáV xmsLi}ms π∏∂WøR¡©´sÕ‹[ D©yı™´sV©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi Fs¨sı g][µyLiáV D©yıLiVV BLiZNP¨sı @™´sxqsLRi™´sV™´s™´soªyπ∏∂W æªΩáVxqsVNRPVLi»¡V©yı™´sV¨s @©yıLRiV. xmsLi»¡Ã¡©´sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs ¨sá* ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV g][µyLiáV ¤Õ¡[NRP \|ms#˚Æ™s[»¡V ™´s˘NRPVÚá µR∂gÊRiLRi @ƵÙ∂NRPV ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s, ¬ø¡[Æ™sŒ˝œ¡ ™´s˘™´sry∏R∂V ™´sWlLi‰…fi ∏R∂WLÔRiV A™´sLRifl·Õ‹[ g][µyLi ¨sLS¯flÿ¨sNTP @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s xqÛsáLi ZNP[…ÿLiVV}qsÚ F¢LRixqsLRixmnsLSá aS≈¡ µy*LS ¨sLji¯Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV ˙xmsºΩFyµR∂©´sáV xmsLixmsoªy™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ¬ø¡[Æ™sŒ˝œ¡Õ‹[ NRPWLRigS∏R∂V xmsLi»¡Ã¡V FsNRPV‰™´sgS rygRiV ¬ø¡[ryÚLRi¨s bdPªRΩá gji≤ÔR∂Ligji ¨sLji¯}qsÚ \lLiªRΩVáNRPV ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLigS DLi»¡VLiµR∂©´sı xqsWøR¡©´sáV ™´søyËLiVV.

LRiLigSlLi≤ÔT∂Õ‹[ ’¡¤«¡zms ILi»¡LjiF°LRiV yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, LRiLigSlLi≤ÔT∂, ≤T∂|qsLi ¡L`i18: æªΩáLigSfl· ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡VNRPV ’¡¤«¡zms NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi≤R∂»¡Liª][ FyLÌkiNTP —¡Õ˝ÿÕ‹[ AµR∂LRifl· |msLRiVgRiVªRΩVLiµR∂¨s A FyLÌki LSxtÌsQ˚ NSLRi˘™´sLÊRi xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V Æ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ gRifl·¨ds∏R∂V\Æ™sV©´s rÛy©yáV lgiáVËNRPVLi…ÿ™´sV¨s @©yıLRiV. @¨sıQrÛy©yáNRPV ILi»¡LjigSÆ©s[ F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s @©yıLRiV. ©´slLi[Li˙µR∂Æ™sW≤T∂ ©y∏R∂VNRPªy*¨sı @¨sı ™´sLÊSá ˙xms«¡Ã¡V xqs™´sVLÛjixqsVÚ©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. xmsƵ∂[Œ˝œ¡ ∏R∂VW{msG Fyá©´sÕ‹[ Ƶ∂[aRPLi Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂F°LiVVLiµR∂©yıLRiV. @≠s¨dsºΩÕ‹[ NRPWLRiVNRPVF°LiVV©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xms«¡Ã¡ xqsLiZOP[Q™´sW¨sı ≠sxqs¯LjiLi¿¡LiµR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms NSLi˙lgi£qs ©y©´sVË≤R∂V µ≥][LRifl”· @™´sáLi’¡r°ÚLiµR∂¨s, {qs™´sWLi˙µ≥R∂ ©y∏R∂VNRPVá©´sV ’¡Ã˝¡V©´sV @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[Õÿ NRPV˙»¡Ã¡V ¬ø¡[r°ÚLiµR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V©´sV @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[ ™yLRiV ™´sVzqsNSNRP ªRΩxmsˆµR∂©yıLRiV..

¨sLRiVµ][˘gRiVáNRPV Dµ][˘gRi Æ™s[VŒÿ yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, LRiLigSlLi≤ÔT∂, ≤T∂|qsLi ¡L`i18: —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s µyµyxmso 50 xqsLixqÛsÕ˝‹[ ∆ÿ◊d¡gS D©´sı 2119 Dµ][˘gSáV À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP 20, 21 æªΩ[µk∂Õ˝‹[ Æ™sVgS Dµ][˘gRi Æ™s[VŒÿ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ’¡.$µ≥R∂L`i INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. LS“¡™±s ∏R∂VV™´sNTPLRiflÿáV xms¥R∂NRPLi NTPLiµR∂ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı C Dµ][˘gRiÆ™s[VŒÿ ™´sV¤Õ˝¡[xms÷˝¡Õ‹[¨s @©´s*L`icDÕficDÕfi™±sV ≤T∂˙gki NS¤Õ¡[“¡ A™´sLRifl· ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ¨sLRiVµ][˘gRi ∏R∂VV™´sªRΩ ≠sµy˘QL>RiªRΩá ˙µ≥R∂V™´sxms˙ªyáª][ Fy»¡V lLiLi≤R∂V Fn°…‹[áV,  ¡π∏∂WÆ≤∂[…ÿ, FsLiFs%`¡ÕÿLiVVÆ™sVLi…fi NSLÔRiVáª][ •¶¶¶«¡LRiVNS™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. BLiµR∂VÕ‹[ 597 ¤…¡NTPıNRPÕfi, 1522 ©y©±s ¤…¡NTPıNRPÕfi Dµ][˘gSá©´sV À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. xmsµj∂, ≤T∂˙gki, H…‘¡H, ≤T∂F˝°™´sW, ¤…¡NTPıNRPÕfi @L>RiªRΩ gRiá @À≥œ¡˘LÛRiVáV •¶¶¶«¡LRiVNS™´søR¡Ë¨s }msL]‰©yıLRiV. @L>RiªRΩá©´sV @©´sVxqsLjiLi¿¡ Fs¨sı xqsLixqÛsá\ZNP©y µR∂LRi∆ÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡Ë¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. }qsÕfi=Æ™sV©±s Dµ][˘gSáª][ Fy»¡V FsáNÌUPQ˚ztsQ∏R∂V©±s, zmns»Ì¡L`i, Æ™sÃÔ¡L`i, |§¶¶¶Ã¡ˆL`i, ’d¡{msJ, |qsNRPW˘Lji…‘¡, Æ™sVNS¨sNRPÕfi BLi—¡¨dsL`i, AxmslLi[»¡L`i, @N_Li¤…¡Li…fi, zqs‰ÕfiÔ, @©±szqs‰ÕfiÔ Dµ][˘gSáV D©yı∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Bµj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ J»¡L˝Ri ©´sÆ™sWµR∂VNRPV xqsLi ¡Liµ≥j∂Li¿¡ ªRΩVµj∂ gRi≤R∂V™´so©´sV Fs¨sıNRPá NRP≠sVxtsQ©±s CÆ©sá 23 ™´sLRiNRPV F~≤T∂gjiLi¿¡LiµR∂¨s $µ≥R∂L`i INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV J»¡V ©´sÆ™sWµR∂V ¬ø¡[xqsVN][¨s ™yLRiV ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS C @™´sNSaS¨sı xqsµj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV.

Printed Published and owned by Krosuri Subbarao, 1-1-5/2, Jawaharnagar, Street No.10, RTC X Roads, Hyderabad. Printed at Karmik art Printers, APHB Shop 35, Vidyanagar, Hyderabad. Published from. H.No. 2-1-162/1/1, Opp. Moon cafe, Vegetable Market Lane, Nallakunta, Hyderabad. Cell No. 9949925009, Editor : Krosuri Subba Rao, RNI No. APTEL No. 2004/16426. metrovaarthatd@gmail.com

19 12 2013 Mv news  

19-12-13

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you