Page 1

ôV’≤<äsêu≤<é 19`3`2014 ãT<Ûäyês¡+

Publishing In: Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada

‰

www.indianewstoday.co

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:295 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

X¯+cÕu≤<é˝À Á&É>¥‡ |ü{Ϻy˚‘· Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é: X¯+cÕu≤<é $e÷HêÁX¯j·T+˝À uÛ≤Ø kÕúsTT˝À nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔqï ìùw~Û‘· eT‘·TÔ|ü <ësêú\qT ø£düºyéT‡ n~Ûø±s¡T\T |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. <äøÏåD≤ Á|òæø±≈£î #Ó+~q CÀHê XÊ´eTT˝Ÿ nH˚ eTVæ≤fi¯ düTe÷s¡T 25 øÏ˝À\ m|æÁ&çHé nH˚ eT‘·TÔ|ü<ësêúìï u≤´>¥˝À rdüT ¬øfi¯óÔ+&É>± n~Ûø±s¡T\T ‘·ìF #˚dæ |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. Bì $\Te ø√≥¢˝À ñ+≥T+<äì n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T.

q>∑s¡+˝À ªÇkÕÿHéμ Á|ü‹wüº ñ‘·‡yê\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T: q>∑s¡+˝Àì m.{Ï.nÁ>∑Vü‰s¡+˝À ÇkÕÿHé dü+düú ì]àdüTÔqï sê<Ûëø£èwüßí\ <˚yê\j·÷ìï á HÓ\ 20e ‘˚Bq Á|ü‹wüº ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. eT÷&ÉT s√E\bÕ≥T »s¡>∑qTqï Á|ü‹wüº ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ÇkÕÿHé uÛ≤s¡‘· <˚X¯ #ÛÓ’s¡àHé Á‹<ä+&ç »j·T|ü‘êø£ kÕ«$T >∑Ts¡÷J eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡T. 10 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ 7 ôd+≥¢ uÛÑ÷$T˝À ì]à+∫q á <˚yê\j·÷ìï C…’|üPsY, <äøÏåD uÛ≤s¡‘· XË’\T\ dü+j·TTø£Ô+>± ì]à+#ês¡T. Á|ü‹ s√p n_Ûùwø±\T, Ä~yêsê\T |æ\¢\≈£î Á|ü‘˚´ø£ uÛÑ>∑eBZ‘· ‘·s¡>∑‘·T\‘√ á ÁbÕ+‘·eT+‘ê e÷s¡TyÓ÷>∑qT+~.

ÇÁk˛‘√ Hê>±s¡T®q ˇ|üŒ+<ä+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T: uÛÑ÷$T qT+∫ yÓsTT´ øÏ˝À$÷≥s¡¢ <ä÷s¡+ ˝Àì 10 edüTÔe⁄\qT @ø£ø±\+˝À >∑T]Ô+#·>∑\ Á|ü‹cÕº ‘·àø£ ÁbÕC…ø˘º ªªeT©º Äu…®ø˘º Á{≤øÏ+>¥ sê&ÜsYμμô|’ ÇÁk˛‘√ ø£\dæ |üì#˚ùd ns¡T<Ó’q neø±X¯+ õ˝≤¢˝Àì Hê>±s¡T®q $X¯«$<ë´\j·T Ç+»˙]+>¥ $uÛ≤>±ìøÏ <äøÏÿ+~.. ñ|üÁ>∑Vü‰\qT |ü+ù| düeTj·T+˝À s√<äd”˝Àì e´sêú\T yê{ÏøÏ n&ÉT¶sê≈£î+&Ü #˚j·T&ÜìøÏ, ñ|üÁ>∑Vü‰\ >∑eTHê ìï ìπs›•+#·&ÜìøÏ, e÷qe düVæ≤‘· s√<äo HÍø£\qT ìj·T+Á‹+#·&ÜìøÏ á ÁbÕC…≈£îº m+‘√ ñ|üjÓ÷ >∑|ü&ÉqT+<äì $X¯«$<ë´\j·T+ Ç+»˙]+>¥ $uÛ≤>± ~Û|ü‹ |æ dæ<äΔj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. 24 HÓ\\ bÕ≥T »s¡T>∑qT qï á ÁbÕC…≈£îº≈£î 28 \ø£å\T eT+ps¡T #˚XÊs¡ì, eTT>∑TZs¡T ]ôd]à ô|ò˝ÀdtqT, ˇø£ f…øÏïø£˝Ÿ ndæôdº+{ŸqT πø{≤sTT+#ês¡ì Äj·Tq $e]+#ês¡T.

ÁøÏ$Tj·÷qT dü«‘·+Á‘· <˚X¯+>± >∑T]Ô+∫q s¡cÕ´ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ñÁ¬øsTTHé : ñÁ¬øsTTHé qT+∫ $&çb˛‘·Tqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫q ÁøÏ$Tj·÷qT dü«‘·+Á‘·, kÕs¡«uÛÖeT <˚X¯+>± >∑T]ÔdüTÔqï≥T¢ s¡cÕ´ n~ÛH˚‘· |ü⁄‹Hé Á|üø£{Ï+#ês¡T. ñÁ¬øsTTHé qT+∫ $&çb˛yê\ì 97 XÊ‘·+ eT+Á~ ÁøÏ$Tj·÷ bÂs¡T\T n~yês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q Á|üC≤_ÛÁbÕj·T ùdø£s¡D˝À z≥T y˚dæq H˚|ü<∏ä´+˝À ‘êC≤ |ü]D≤eT+ #√≥T #˚düT≈£î+~. nq+‘·s¡+ ‘·qqT dü«‘·+Á‘· <˚X¯+>± Á|üø£{Ï+#·T≈£îqï ÁøÏ$Tj·÷ bÕs¡¢yÓT+≥T, s¡cÕ´ düe÷K´˝À #˚s¡TÃø√yê\+≥÷ Ä <˚XÊìøÏ $»„|æÔ #˚dæ+~. Ç~˝≤ ñ+&É>±, ÁøÏ$Tj·÷≈£î eT<䛑·T>± ì*∫q s¡cÕ´ô|’ |ü•ÃeT <˚XÊ\T |ü\T n+ø£å\T $~Û+#êsTT. ÁøÏ$Tj·÷ dü+øå√uÛÑ+˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT˝…’q ñÁ¬øsTTHé n~Ûø±s¡T\T, s¡cÕ´ ÄdüTÔ\qT düÔ+_Û+|üCÒkÕÔeTì ◊s√bÕ j·T÷ìj·THé ôV≤#·Ã]+∫+~. ñÁ¬øsTTHé˝À CÀø£´+ #˚düTø√e&É+ e÷qTø√≈£î+fÒ eT]ìï n+ø£å\T ‘·|üŒeì nyÓT]ø± n~ÛH˚‘· ãsêø˘ ˇu≤e÷ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nsTT‘˚ á u…~]+|ü⁄\T y˚{Ïø° ‘·˝§π>Z~ ˝Ò<äì s¡cÕ´ düŒwüº+ #˚dæ+~. eTs√|üø£ÿ s¡cÕ´ qT+∫ ‘·q sêj·Tu≤s¡T\qT ñÁ¬øsTTHé yÓqøÏÿ |æ*|æ+∫+~.

ø£eT\+,ô+, ôd’øÏ˝Ÿ eT<Ûä´ |üesY kÕºsY

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 18: >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹, uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]Δ qπs+Á<ä yÓ÷&ûì ø£\TdüTø√e&ÜìøÏ »qùdq n~H˚‘·, dæ˙ q≥T&ÉT |üeHé ø£fi≤´DY düqï<ä›eTe⁄‘·THêïs¡T. yÓ÷&û nbÕŒsTT+{ŸqT |üeHé ø£fi≤´DY ø√sês¡ì düe÷#ês¡+ ek˛Ô+~. ˇø£{Ï, ¬s+&ÉT s√E\˝À yÓ÷&ûì |üeHé ø£fi≤´DY ø£\ee#·Ãì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+,uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ,»qùdq\T mìïø£\ô|’ ne>±Vü≤q≈£î sêe#·Ãì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À á |ü]D≤eT+ ø°\ø£yÓTÆq~>± uÛ≤$+#·e#·Tà ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ, _C…|æ\‘√ bÕ≥T dæ˙ q≥T&ÉT |üeHé ø£fi≤´DY kÕú|æ+∫q »qùdq bÕغ\T ø£*dæ b˛{°#˚kÕÔj·Tì ø£<ÛäHê\T edüTÔHêïsTT. Ç|üŒ{Ïπø {Ï&ç|æ n~H˚‘· #·+Á<äu≤ãT‘√ |üeHé ø£fi≤´DY eT+‘·Hê\T »]bÕs¡ì n+≥THêïs¡T. _C…|æ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]Δ qπs+Á<äyÓ÷&û‘√ ≈£L&Ü eT+‘·Hê\T »]|æ bı‘·TÔ Ksês¡T #˚düTø√e#·Ãì #ÓãT‘·THêïs¡T. B+‘√ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ø=‘·Ô bı‘·TÔ\˝ÀøÏ yÓfi¯¢uÀ‘√+<äì nqTø√e#·TÃ.. {°&û|”, ;CÒ|” eT<Ûä´ bı‘·TÔ #·s¡Ã\T Ç|ü⁄Œ&ç|ü⁄Œ&˚ ø=*øÏÿ edüTÔ+&É>±... ªH˚qT ôd’‘·+μ n+≥÷ |üesY kÕºsY |üeHé ø£˝≤´DY ≈£L&Ü bı‘·TÔ\ ~X¯>± ø£<äT\T‘·Tqï≥T¢

düe÷#ês¡+. áHÓ\ 14q ôV’≤<äsêu≤<é˝À ª»qùdqμqT ÁbÕs¡+_Û+∫q |üeHé ø£˝≤´DY... ªø±+Á¬>dt Vü≤{≤y√, <˚XŸ ã#êy√μ nì |æ\T|ü⁄ Ç∫Ãq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. yÓ’d”|”, {°&û|”, ;CÒ|”, øÏs¡DY bÕغ... á eT÷&É÷ ø±+Á¬>dt≈£î e´‹πsø£y˚T. nsTT‘˚, #·+Á<äu≤ãT Á|ükÕÔeq e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT ª#·+Á<äu≤ãT>±sê, Äj·Tq eT+∫e´øÏÔμ nì |üeHé qe⁄«‘·÷ ã<äT*#êÃs¡T. B+‘√ Äj·Tq #·÷|ü⁄ {°&û|” yÓ’|ü⁄ ñqï≥T¢ dü+πø‘ê\T yÓfi≤¢sTT. {°&û|”, ;CÒ|” ≈£L≥$T˝À ‘êqT ôd’‘·+ ø£*ùd+<äT≈£î

πød”ÄsY eT+#√&ÉT : ø=+&Ü düTπsK Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ eT+>∑fi¯yês¡+, 18 e÷]à 2014 ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ n~ÛH˚‘· πød”ÄsY >∑T]+∫ >∑‘·+˝À ‘êeTT ‘·|ü⁄Œ>± nqT≈£îHêïeTì Ä bÕغ rs¡ú+ |ü⁄#·TÃø√qTqï ø±+Á¬>dt e÷J eT+Á‹ ø=+&Ü düTπsK nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ πød”ÄsY‘√ ø=+&É <ä+|ü‘·T\T düe÷y˚X¯yÓTÆ ‘·eT uÛÑ$wü´‘Yô|’ #·s¡Ã\T »]bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+ nq+‘·s¡+ ø=+&Ü düTπsK e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï eTT+<äT≈£î q&ç|æ+∫+~ πøe\+ πød”ÄsY e÷Á‘·y˚T nì #Ó|ü⁄Œø=#êÃs¡T. πød”ÄsY e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T ø£\ kÕø±s¡yÓTÆ+<äHêïs¡T. Äj·Tq e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D |ü⁄qsY ìsêàD+ ≈£L&Ü kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. á $wüj·÷ìï ‘êeTT #Ó|üŒ&É+ ˝Ò<äì ‘Ó\+>±D Á|ü»\T qeTTà‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D˝À ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ dü+πøåeT+ ø√dü+ πød”ÄsY bÕ≥T|ü&ÉT‘·THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. Çe˙ï q#·Ã&É+ e˝Ò¢ {°ÄsYmdt˝À ‘êqT, ‘·q uÛÑs¡Ô eTTs¡[ uÒwüs¡‘·T>± #˚s¡T‘·THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. Çø£b˛‘˚ e÷qTø√≥ |òüT≥q ñ<˚›X¯´|üPs¡«ø£+>± »s¡>∑˝Ò<äHêïs¡T. n˝≤π>, yÓ’ø±bÕ |”¢qØ˝À ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± rsêàq+ #˚j·T&É+ e˝Ò¢ ‘êeTT »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶øÏ eT<䛑·T Ç#êÃeTì ø=+&Ü düTπsK ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤e⁄+&É>±, {°ÄsYmdt bÕغ˝À #˚πs ø=+&Ü düTπsK≈£î es¡+>∑˝Ÿ ‘·÷s¡TŒ kÕúq+ πø{≤sTT+#˚+<äT≈£î πød”ÄsY düeTà‹+∫q≥Tº düe÷#ês¡+. n˝≤π>, ÄyÓT uÛÑs¡Ô ø=+&Ü eTTs¡[øÏ myÓTੇ {Ϭøÿ{Ÿ ≈£L&Ü πø{≤sTT+#˚+<äT≈£î Vü‰$÷ Ç∫Ãq≥Tº Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~.

|üeHé ‘·q Á|üj·T‘êï\T yÓTT<ä\Tô|{Ϻq≥T¢ düe÷#ês¡+. |üeHé sêh+˝À #·+Á<äu≤ãT, C≤rj·T kÕúsTT˝À qπs+Á<ä yÓ÷BøÏ nqT≈£L\eTH˚ Á|ü#ês¡+ eTT+<äT qT+N »s¡T>∑T‘√+~. eTs√yÓ’|ü⁄ ª|üesY kÕºsYμ ôd’˝…+{Ÿ>± ‘·q |üì ‘êqT #˚düT≈£îb˛‘·THêïs¡T. ø£\yê*‡q yê]ì ø£\Tdü÷Ô, e÷{≤¢&Ü*‡q yê]‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. bÕغ ÁbÕs¡+_Û+∫q eTs¡Tdü{Ï s√EH˚ |üeHé ôV’≤<äsêu≤<é˝À {°&û|” n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT‘√ uÛÒ{°

nsTTq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. bÕغ, sê»ø°j·÷\T, {°&û|”‘√ ø£*dæ |üì #˚j·T&É+ô|’ ‘·q Ä˝À#·q\T |ü+#·T≈£îqï≥T¢ düe÷#ês¡+. #·+Á<äu≤ãTqT |üeHé e´øÏÔ>∑‘·+>± ø£\e&É+ Ç<˚ yÓTT<ä{ÏkÕ] ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+. Çø£... |üeHé Ç|üŒ{Ïπø &Ûç©¢˝À ;CÒ|” nÁ>∑H˚‘·\qT ø£*dæ ≈£L≥$T >∑T]+∫ #·]Ã+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. ;CÒ|” Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú qπs+Á<ä yÓ÷B Ç∫Ãq ªø±+Á¬>dt Vü≤{≤y√, <˚XŸ ã#êy√μ ìHê<äy˚T |üeHé H√≥ ≈£L&Ü $ì|æ+∫+~. Ç~... ø£eT\Hê<∏äT\qT ÇfÒº Äø£≥Tº≈£î+~. »qùdq dæ<ëΔ+‘ê\T, uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡DqT |üeHé yê]øÏ $e]+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. n+<äT˝Àq÷... ø±+Á¬>dt, yÓ’d”|”, {°ÄsYmdt\qT z&ç+#·&Éy˚T <Û˚´j·T+>± »qùdq |üì#˚düTÔ+<äì #Ó|æŒq≥T¢ düe÷#ê s¡+. n+<äTø√dü+ ø=ìï Á|ü‹bÕ<äq\qT ;CÒ|” H˚‘·\ eTT+<äT+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E˝À¢ eTs√kÕ] &Ûç©¢øÏ yÓ[¢ qπs+Á<ä yÓ÷B‘√ uÛÒ{° ø±yê\ì |üeHé uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ø±+Á¬>dt≈£î e´‹πsø£+>± mes¡T ø£*dæ e∫ÃHê #˚s¡TÃø√yê\ì ;CÒ|”, Ç|üŒ{Ïπø MdüTÔqï kÕqT≈£L\ |üeHê\≈£î ª|üeHéμ ‘√&Ó’‘˚ eT+∫<˚qì {°&û|” uÛ≤$düTÔqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. |üeHé≈£îqï Çy˚TCŸ, yÓ÷B eT+Á‘·+, #·+Á<äu≤ãT Hêj·Tø£‘·«+... á eT÷&ÉT ø£*ùdÔ Á|ü‘·´s¡Tú\qT ∫‘·TÔ #˚j·T&É+

U≤j·TeTqï yê<äq {°&û|”˝À ã\|ü&ÉT‘√+~. |üeHé bı‘·TÔ Á|ü‹bÕ<äq\ô|’ eT]ø=ìï s√E˝À¢ ø±¢]{° e#˚à neø±X¯+ ñ+~. eTs√yÓ’|ü⁄... qπs+Á<äyÓ÷B d”e÷+Á<Ûä |üs¡´≥q≈£î e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT #·+Á<äu≤ãT, |üeHé ø£˝≤´DYqT ≈£L&Ü ÄVü‰«ì+∫... ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ y˚~ø£ô|’H˚ ‘·eT bı‘·TÔ >∑T]+∫ Á|üø£{ÏkÕÔs¡H˚ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~ ªkÕe÷õø£+>± ne>±Vü≤q ñqï z ‘Ó*yÓ’q e´øÏÔ sê»øÏj·T˝ÀøÏ eùdÔ @eTe⁄‘·T+~? á Á|üX¯ï≈£î ‘·«s¡˝À |üeHé <ë«sê düe÷<Ûëq+ edüTÔ+~. |üeHé Á|üdü+>∑+ H˚qT #·÷kÕqT, |üeHé øÏ kÕVæ≤‘·´+ ô|’ ñqï |ü]C≤„qeTT, eTTK´+>∑ b˛‘·q |ü<ë´\qT |üeHé #Ó|æŒq $<Ûëq+ qqTï #ê\ Äø£≥Tº≈£îHêj·Tì,μ n+≥÷ »qùdq bÕغ >∑T]+∫ #ÓbÕŒs¡T. düe÷»+˝À e÷s¡TŒ rdüT≈£îsêe{≤ìøÏ |üeHé ‘·Vü≤‘·Vü≤ ˝≤&ÉT‘·THêï&Éì uÛÑs¡DÏ ø±yÓT+{Ÿ #˚XÊ&ÉT. ‘·ì¬øfi¯fluÛÑs¡DÏ Á|üC≤sê»´+ bÕغô|’ @Hê&ÉT ø±yÓT+{Ÿ #˚j·T˝Ò<äT. ø±ì |üeHé ø£fi≤´DY bÕغô|’ ø±yÓT+{Ÿ #˚j·T+&É‘√ Ç+&ÉÅd”º˝Àì |ü\Te⁄s¡T ô|<ä›\qT uÛÑs¡DÏ mÁ{≤ø˘º #˚XÊ&ÉT. ‘·ì¬øfi¯fl uÛÑs¡DÏ m+<äTøÏ˝≤ ùdº{Ÿ yÓT+{Ÿ Ç#êÃ&√ n+≥÷ Ä˝À∫düTÔHêïs¡T. ‘·ì¬øfi¯fl uÛÑs¡DÏqT #·÷dæq ø=+<äs¡T ôd\Á_{°˝À ‘·«s¡˝ÀH˚ |üeHé bÕغô|’ yê] n_ÛÁbÕj·÷\q #Óù|Œ neø±X¯+ ñ+<ä+≥THêïs¡T.


ãT<Ûäyês¡+ 19, e÷]Ã 2014

Ç+&çj·÷q÷´dt≥T&˚ es¡ + >∑ ˝ Ÿ ã ÷´s√ e÷]Ã17 õ˝≤¢ dü e ÷#ês¡ XÊK ÁbÕerj· T dü + j· T Tø£ Ô d ü + #ê\≈£ î \T>± j· T T .u≤\>∑+>±<ÛäsY‹\ø˘ X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ uÛ≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T.nq+‘·s¡+ ø£˝Òø£ºπs{Ÿ˝À ø£˝…ø£ºsY õ.øÏwüHé qT e÷s¡´<ä|üPs¡«ø£+>± ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. ø£˝…ø£ºπs{Ÿ Á|ü>∑‹ uÛ Ñ e Hé ˝ À ñqï MT&û j · ÷ ùd+≥sY qT r\ø˘ dü + <ä ] Ù+#ês¡ T . n<Û ˚ $ <Û ä + >± dü e ÷#ês¡ ÁbÕ+rj· T dü+j·TTø£Ô dü+#ê\≈£î\T ø±sê´\j·T+ dü+<ä]Ù+#ês¡T.

mìïø£\T #·{≤º\T, •ø£å\T Ç+&çj·÷q÷´dt≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ ã÷´s√ e÷]Ã18 mìïø£\ düeTj·T+˝À Á|ü‘˚´ø£ #·{≤º\T ìã+<ÛäHê\T neT\T #˚ùd+<äT≈£î ñHêï‘ê~ø±s¡T\T n<˚XÊ\T C≤Ø #˚kÕs¡T. Ä Ä<˚XÊ\qT n‹Áø£$T+∫q yê]ô|’ #·≥ºÁ|üø±s¡+ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤s¡T. mìïø£\ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#˚ n~Ûø£s¡T\≈£î kÕeTq´ bÂs¡T\≈£î b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡TΔ\T bÕ{Ï+#ê*‡q ìã+<Ûäq\T yê]ô|’ neT\j˚T´ ø=ìï#·{≤º\T ôdø£åqT¢ •ø£å\qT ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+,

b˛©dt #·≥º+30 &ûmd”Œ kÕúsTT n~Ûø±] |ü©dt#·≥≥º+,30ì neT\T #˚ùd+<äT≈£î n<˚XÊ\T C≤Ø #˚kÕÔs¡T. á j·÷ø˘º neT\T˝À ñqï|ü⁄&ÉT nqTeT‹ ˝Òø£+&Ü m≥Te+{Ï düã\T düe÷y˚XÊ\T sê´©\T ìs¡«Væ≤+#·sê<äT. nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü ìs¡«Væ≤ùdÔ yê]ô|’ #·≥º|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤s¡T

mìïø£\T Á|üesêúHê qj·Te÷e* mìïø£\ Á|ües¡úHê ìj·Te÷e[ H√{Ï|ò”≈£@wüHé yÓ\Te&çq q{ÏqT+∫ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ |òü*‘ê\T yÓ\Te&˚ <ëø± á Á|ües¡úHê ìj·Te÷e[ neT\T\˝À ñ+≥T+~. BìøÏ $s¡T<äΔ+>± e´eVü≤]ùdÔ dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T#·s¡´\T rdüT≈£î+{≤s¡T. 144 ôdø£åHé Äyê+#Û·˙j·T |òüT≥q\T .»s¡T>∑≈£î+&Ü eTT<äT»Á>∑‘·Ô>± ‘·Vü≤o˝≤›sY Äضy√ kÕúsTT n~Ûø±]144 ôdø£åHéqT neT\T #˚kÕÔs¡T. á ôdø£åHé neT˝À¢ ñqï |ü⁄&ÉT Ç<ä›s¡T n+‘·ø£Hêï m≈£îÿe ˇπø#√≥ >∑T$T>∑T&Ésê<äT.

mìïø£\ ôdø£åqT¢ •ø£å\T z≥s¡¢≈£î &ÉãT“ ÇùdÔ Á|üC≤ÁbÕ‹q<ä´ #·≥º+1951 ˝Àì ôdø£åHé123 Á|üø±s¡+ @&Ü~ C…’\T •ø£å »]e÷Hê $~ÛkÕÔs¡T.ˇø√ÿ dü+<äs¡“¤+˝À ¬s+&É÷ neT\T ø±e#·TÃ, ôdø£åHé125(m) nuÛÑ´s¡TH‘·\T ‘·eT≈£î |ü&çq •ø£å\T ˝Ò<ë ‘·eTô|’ yÓ÷|æq H˚sê\≈£î dü+ã+~Û+∫q $#ês¡D\T >√|ü´+>± ñ+#·sê<äT. n˝≤ ñ+∫‘˚ Äs¡T HÓ\\ bÕ≥T C…’\T »]e÷Hê ¬s+&É÷ $~Û+#·e#·TÃ. ôdø£åHé126 mìïø£\≈£î48 >∑+≥˝À|ü⁄ }πs–+|ü⁄\T #˚j·T&É+ düe÷y˚XÊ\T ìs¡ÙVæ≤+#·&É+ dü+^‘· ø£#˚Ø\T ‘·<ä‘·s¡ $H√<ä ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡ÙVæ≤+#·&É+ H˚s¡, Bìø° πs+&ÉT dü+e‘·‡sê\es¡≈£î C…’\T •ø£å $~ÛkÕÔs¡T. ôdø£åHé127(m) ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ\≈£î me¬s’Hê n&ÉT¶+≈£î\T düèwæº+#·&Üì Á|ü‹ï+#·sê<äT. |òüTs¡¸D\T düèwæº+#˚ ñ<˚›X¯+‘√ #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ Äs¡THÓ\\T C…’\T •ø£å‘·|üŒ<äT. ôdø£åHé128 mìïø£\ $<ÛäT˝À¢ ñqï Á|üuÛÑT‘·« j·T+Á‘·+>∑+ mìïø£\ Á|üÁøÏj·T≈£î #Ó+~q $wüj·÷\qT >√|ü´+>± ñ+#ê* ñ\¢+|òæTùdÔ eT÷&ÉTHÓ\\T C…’\TbÕ\T •ø£å‘·|üŒ<äT.ôdø£åHé129 mìïø£\ $<ÛäT˝À¢ bÕ˝ÀZH˚ n~Ûø±s¡T\ @ bÕغ nuÛÑ´]Δ¬ø’Hê nqT≈£L\+>± e´eVü≤]+#·&É+ H˚s¡+, ìã+<Ûäq\T n‹Áø£$TùdÔ Äs¡THÓ\\T C…’\T »]e÷Hê.ñ+≥T+~.ôdø£åHé131,132 b˛©+>¥ ùdºwüH√¢ $<ÛäT˝À¢ ñqï dæã“+~øÏ ÄÁ>∑Vü≤+ ‘Ó|æŒ+∫Hê yÓT>± bò˛qT¢ ˝Ö&é d”Œø£s¡¢‘√ <ä«qT\T #˚j·T&É+ ìùw<Ûä+ ì+~‘·T\≈£î eT÷&ÉT HÓ\\T C…’\T, »]e÷Hê ˝Ò<ë ¬s+&É÷ $~Û+#·e#·TÃ.

bÕغ ã˝Àù|‘êìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔ : |üqu≤ø£ Ç+&çj·÷q÷´dt≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 18: sêqTqï mìïø£\≈£î myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´s¡Tú\qT eTT+<äT>±H˚ Á|üø£{Ï+#ê\ì ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜Hêìï ø√]q≥T¢ πø+Á<ä düVü‰j·T eT+Á‹ |üqu≤ø£ \øÏåà nHêïs¡T. u≤|ü≥¢˝À ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n‹ ‘·«s¡˝À ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\qT Á|üø£{ÏkÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. |ü<˚fi¯¢ bÕ≥T n~Ûø±sêìï nqTuÛÑ$+∫ bÕغ\T e÷s¡T‘·Tqï myÓTà˝Ò´\ e˝Ò¢ ø±+Á¬>dt≈£î H˚&ÉT á <äTdæú‹ e∫Ã+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt˝À ñ+≥÷H˚ Ç‘·s¡ bÕغ\ yÓ’|ü⁄ #·÷dü÷Ô nì•Ã‘· |ü]dæú‹ ø±s¡DeTj·÷´s¡ì $eT]Ù+#ês¡T. n+<äTe˝Ò¢ |ü⁄s¡bÕ\ø£ mìïø£˝À¢ ø=ìï yês¡T¶˝À¢ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\qT ô|≥º˝Òø£b˛j·÷eTì #ÓbÕŒs¡T. yê´bÕs¡T\T, >∑T‘ÓÔ<ës¡T\qT ¬>\T|ü⁄ >∑TÁsê\T>± uÛ≤$+∫ mìïø£˝À¢ {Ϭøÿ≥T¢ Çe«&É+ ≈£L&Ü Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‹øÏ ø±s¡DeTHêïs¡T. yês¡T m≥T nqT≈£L\+>± ñ+fÒ n≥T <ä÷≈£î‘ês¡Hêïs¡T. ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ <ÛÓ’s¡´+ ì+|æ sêqTqï mìïø£\qT B≥T>± m<äTs=ÿe&ÜìøÏ ø±+Á¬>dtqT ã˝Àù|‘·+ #˚kÕÔeTHêïs¡T. 2014 mìïø£˝À¢ b˛{° #˚ùd ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\πø 2019˝ÀqT {Ϭøÿ≥T¢ Çyê«\ì n~ÛcÕ˜HêìøÏ #ÓbÕŒqHêïs¡T. u≤|ü≥¢ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúq+ |ü]~Û˝À |ü⁄s¡bÕ\ø£ mìïø£˝À¢ bÕغ ‘·s¡|òü⁄q ‘êqT Á|ü#ês¡+ #˚kÕÔqì Á|ü#ês¡ ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT ∫s¡+J$ì rdüT≈£îsêe&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïkÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. m+|æ{°d”, »&ûŒ{°d” mìïø£˝À¢ b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ø±+Á¬>dt ; bòÕsê\qT |ü≥ºD ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ+ø£≥|üŒj·T´, &çdædæ |ü]o\≈£î&ÉT ÇkÕÔs¡ì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ; bòÕsê\T y˚Ty˚T ÇkÕÔeTì ø=+<äs¡T #ÓãT‘·Tqï ø£\¢u§ *¢ e÷≥\qT qeTàe<ä›Hêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À mìïø£\ e÷´ìô|òk˛º s¡÷|üø£\Œq≈£î y˚T<Ûëe⁄\T, $$<Ûä s¡+>±\ ì|ü⁄DT\ qT+∫ dü\Vü‰\T, dü÷#·q\qT ø√sês¡T. ‘·«s¡˝À yê]‘√ düe÷y˚X¯+ ø±qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

»&ûŒ #Ó’sY|üs¡‡Hé nuÛÑ´s¡Tú\ nH˚«wüD˝À bÕغ\T Ç+&çj·÷q÷´dt≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 18: »&ûŒ{°d”\ Hê$TH˚wüq¢ Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±uÀ‘√+~. #Ó’sY|üs¡‡Hé kÕúHêìï _dæ eTVæ≤fi¯≈£î πø{≤sTT+#ês¡T. nsTT‘˚ #Ó’sY|üs¡‡Hé nuÛÑ´]ú mes¡H˚~ @ bÕغ˝Àq÷ Ç+ø± Ksês¡T ø±˝Ò<äT. {Ï&ç|æ, yÓ’dæ|æ\T »&ûŒ ã]˝À ì*#˚+<äT≈£î eTT+<äT≈£î ñs¡T≈£î‘·T+&É>±, n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ õ˝≤¢˝Àì 913 m+|æ{°d”, 57 »&ûŒ{°d” kÕúHê˝À¢ Hê$TH˚wüq¢qT y˚ùd |ü]dæú‘·T˝À¢ ˝Ò<äT. Á|ü‹ÔbÕ&ÉT, y˚eT÷s¡T, u≤|ü≥¢, >∑Ts¡C≤\, ô|<ä≈£Ls¡bÕ&ÉT, bıq÷ïs¡T ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ Ä bÕغ ‘·s¡|òü⁄q ø±+Á¬>dt •_sêìï ìs¡«Væ≤+#˚ <äX¯˝À ˝Ò<äT. n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ekÕÔeTì #ÓãT‘·Tqï {Ï&ç|æ Ç+‘·es¡≈£î #Ó’sY|üs¡‡Hé nuÛÑ´]ú m+|æø£ô|’ <äèwæº ô|≥º˝Ò<äT. õ˝≤¢˝À _dæ eTVæ≤fi¯ b˛{° #˚j·T&ÜìøÏ neø±X¯eTTqï »&ûŒ{°d”\ $esê\qT Ä~yês¡+ bÕغ H˚‘·\T ùdø£]+#ês¡T. bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ; bòÕsê\qT H˚‘·\T H˚s¡T>± n~Ûø±s¡T\≈£î n+<äCÒkÕÔs¡T. m+|æ{°d”\ ; bòÕsê\qT eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À »&ûŒ{°d”\ ; bòÕsê\qT »&ûŒ ø±sê´\j·T+˝À ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\≈£î n+<äCÒùd @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. nuÛÑ´]ú m+|æø£ô|’ Ç+ø± <äèwæº ô|≥º˝Ò<äì bÕغ H˚‘·\T #ÓãT‘·THêïs¡T. »&ûŒ #Ó’sY|üs¡‡Hé yÓ’dæ|æ nuÛÑ´]ú>± e÷J eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTD ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T b˛{°˝À ñ+fÒ neø±X¯eTT+<äì Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Ä bÕغ _dæôd˝Ÿ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åîsê\T πse‹ #Ó’sY|üs¡‡Hé ã]˝À ñqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ÄyÓT ‘ê&çø=+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |òæs¡+–|ü⁄s¡+ »&ûŒ{°d”>± b˛{° #˚kÕÔs¡ì ø±s¡´ø£s¡Ô\T #ÓãT‘·THêïs¡T.

düe÷#ês¡ ÁbÕ+rj·T dü+j·TTø£Ôdü+#ê\≈£î\T>± u≤\>∑+>∑<ÛäsY ‹\ø˘ Äj·Tq düe÷#ês¡ XÊK˝À $$<Ûä ôVA<ë˝À¢ |üì#˚dæq j· T T.u≤\>∑ + >±<Û ä s Y ‹ \ø˘ es¡ + >∑ ˝ Ÿ õ˝≤¢ ≈ £ î ÁbÕ+‘· j · T dü + j· T ø£ Ô dü + #ê\≈£ î \T>± X¯ ì yês¡ + ìj·TyÓTT‘·T\j·T´s¡T. Äj·Tq >∑‘·+˝À 1994 qT+∫ uÛÑÁ<ä#·\+˝À ◊{Ï@ m|æy√>±, ø£Ø+q>∑sY &ç|æÄs√«>± ø=+‘·ø±\+ q÷´&û*¢ m|æuÛÑeHé˝À Á|ü‘˚´ø£~Ûø±]>±, ôV’ ≤ <ä s ¡ u ≤<é ˝ ÀìyêD° » ´ |ü q Tï\XÊK ø£ M Twü q sY

ø±s¡ ´ \j· T +˝… dæ | æ Ä s√«>±, ùde\+~+#ês¡ T . B+‘√bÕ≥T sêÁwü $õ˝Ò H é ‡ ø£ M Twü q sY d” ˙ j· T sY $ J˝Ò H é ‡ Ä|” d ü s Y > ±, JôVA#Y m +dæ ˝ À dæ|æÄs√«>± Á>±MTD ù|<ä]ø£ ìs¡÷à\q |ü<Ûäø£+ ùdº{Ÿ ÁbÕC…≈£îº y˚Tq»sY>±± düãs¡Δe+‘·+>± ùde\+~+#ês¡T. á‘·qT es¡+>∑˝Ÿ ≈£î sêe&É+ õ˝≤¢ »s¡ï*dtº\≈£î düeTs¡Δe+‘·yÓTÆq n~Ûø±] e∫Ã+&Éì »s¡ï*dtº\+‘ê

Çø£ÿ&É Áe÷<ä+ ñ+~ C≤Á>∑‘·Ô Ç+&çj·÷q÷´dt≥T&˚ •+>∑sêj·Tø=+&É e÷]à 18: z∑sêj·Tø=+&É ˝Àì kÕúìø£ dü]ÿ˝Ÿ b˛©ùdºwüHé e<ä› ñqï Hê\T>∑T s√&É¢ ≈£L&É* <ä>∑Zs¡ ø£¬s+≥Tø£ dü+ã+~+∫q Á{≤Hé‡bÕs¡àsY s¡÷|ü+˝À Á|üe÷<ä+ bı+∫ ñ+~. ìs¡+‘·s¡+ s¡B›>± Á|üj·÷DÏ≈£î\T, yê´bÕs¡T\T eT]j·TT kÕe÷q´Á|ü»\‘√ ñ+&˚ á »+ø£åHé˝À #˚‘·T\≈£î n+<˚˝≤ ÁøÏ+<ä≈£î ñqï á Á{≤Hé‡bÕs¡àsY e\¢ Á|ü»\T uÛÑj·T+‘√ eqøÏbı‘·THêïs¡T m|ü⁄Œ&ÉT ø£¬s+≥T cÕø˘ ø=&ÉT‘·T+<√ nì ø=+<äs¡T Ä˝À∫düTÔ+&É>±, es¡¸+ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT ÁbÕD≤bÕj·T+ ñ+&Ée#·Ãì eT] ø=+‘·#·+~ n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. eT] á Hê\T>∑T s√&É¢ ≈£L&É*˝À ñqï á Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆq düeTdü´ eTq $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\≈£î m+<äT≈£î ø£ì|æ+#·&É+˝Ò<√nì ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

|ü<√‘·s¡>∑‹ eT÷\´+ø£HêìøÏ yÓuŸôd’{Ÿ˝À C≤_‘ê Ç+&çj·÷q÷´dt≥T&˚ KeTà+, e÷]à 18: õ˝≤¢˝À |ü<√‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\ C≤yêãT |üÁ‘ê\ eTT\´+ø£q+ #˚ùd+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq ñbÕ<Ûë´j·TT\ d”ìj·÷]º C≤_‘ê õ˝≤¢ $<ë´XÊK yÓuŸôd’{Ÿ˝À dæ<äΔ+>± ñ+<äì õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] s¡M+Á<äHê<é¬s&ç¶ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. dü÷ÿ˝Ÿ ndæôdº+≥T¢, uÛ≤cÕ |ü+&ç‘·T\ $esê\T bÕsƒê´+XÊ\ yêØ>± n+<äTu≤≥T˝À ñ+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. á C≤_‘ê˝À ù|s¡T qyÓ÷<äT ø±ø£b˛sTTHê, ‘·|ü⁄Œ\T ñHêï n˝≤+{Ï yês¡T dü+ã+~Û‘· Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\ <ë«sê õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] ø±sê´\j·T+˝À ñqï |üØø£å\ $uÛ≤>∑+˝À á HÓ\ 20 ˝À|ü⁄ ‘·eT $esê\T n+~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. ñbÕ<Ûë´j·TT\T ‘·eT $esê\qT &ÉãT¢´&ÉãT¢´&ÉãT¢´. ¬øôV≤#Ym m+m+mm+&çÇz.ø±yéT yÓuŸôd’{Ÿ˝À #·÷&Ü\ì $e]+#ês¡T.

ø£˝≤´D|ü⁄s¡+ ‘·+&Ü˝À mì$T~ &Ó+>∑÷´ πødüT\T

#˚dæq n_Ûeè~Δì <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì ‘·qπø z≥T y˚kÕÔs¡ì ø√≥¢ BÛe÷>± ñHêïs¡T. nq÷Vü≤´+>± e÷]q |ü]D≤e÷\T á e÷s¡T Ç+&çj·÷q÷´dt≥T&˚ z≥s¡T Hê&ç m≥T ñ+≥T+<√ eTs√ ¬s+&ÉT HÓ\\ es¡≈£î y˚∫ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 18: e÷J eT+Á‹ e{Ϻ edü+‘·≈£îe÷sY #·÷&Ü*‡+<˚qì |ü]o\≈£î\T n+≥THêïs¡T. ìyêdü+˝À m|ædædæ N|òt mHé. s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ k˛eTyês¡+ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. á uÛÒ{°˝À e÷J eT+Á‘·T\T Äq+ sê+Hêsê j·TD¬s&ç¶, u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD, πø+Á<ä e÷J eT+Á‹ ∫s¡+J$ ‘·~‘·s¡T\T Ç+{Ï+{≤ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï nuÛÑ´s¡Tú\T Ç+&çj·÷q÷´dt≥T&˚ Vü‰»¬s’q≥Tº düe÷#ês¡+. d”e÷+Á<Ûä˝À n+<ä]ï Äø£≥Tº≈£îH˚+<äT ≈£î >±qT ˇø£ ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤º\ì yês¡+‘ê ìs¡ísTT+∫q≥Tº ‘Ó* e÷sêÿ|ü⁄s¡+, e÷]à 18: mìïø£˝À¢ @<√ˇø£ $<Ûä+>± eTTìdæbÕ*{° dæ+~. ãdüT‡ j·÷Á‘· #˚|ü&ç‘˚ u≤>∑T+≥T+<äì ìs¡ísTT+∫q≥Tº ‘Ó\T #Ó’s¡àHé –]ì <äøÏÿ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î Ç≥T {Ï&ç|æ, n≥T yÓ’dæ|æ k˛Ô+~. lø±≈£îfi¯+ qT+&ç nq+‘·|ü⁄s¡+ es¡≈£î ãdüT‡ j·÷Á‘· ìs¡« bÕغ\T eP´Vü‰\T |üqTï‘·THêïsTT. Hê$TH˚wüq¢ ñ|üdü+Vü≤s¡D≈£î Væ≤+∫ Hêj·T≈£î\qT, z≥s¡¢qT Äø£]¸+#ê\ì ìs¡ísTT+∫+~. ãdüT‡ >∑&ÉTe⁄‘˚~ eT+>∑fi¯yêsêìøÏ eTT–j·TqT+&É≥+‘√ Çs¡T bÕغ\ j·÷Á‘· ìs¡«Vü≤D, õ˝≤¢\ yêØ>± @@ ‘˚B˝À¢ |üs¡´{Ï+#ê*, me nuÛÑ´s¡Tú\T Á|ü#êsêìøÏ |üP]ÔkÕúsTT˝À düqï<äΔeTe⁄‘·THêïs¡T. Çs¡T ¬ses¡T bÕ˝§ZHê*, Vü‰MT\T, ãdüT‡ j·÷Á‘· ‘˚B\T, me¬se]ï bÕغ\ nÁ>∑Hêj·T≈£î\T Hê$TH˚wüq¢ ñ|üdü+Vü≤s¡D≈£î dü+ã+~Û+ ø£\yê*, m˝≤ ø£\yê*, ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ #·]Ã+ ∫q≥Tº ∫q ø±s¡´Áø£e÷\T #·÷düTÔHêïs¡T. n˝≤π> eTs√yÓ’|ü⁄ {Ï&ç|æ, yÓ’dæ|æ #Ó’s¡àHé nuÛÑ´s¡Tú\‘√ bÕ≥T øöì‡˝Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT ‘Ó*dæ+~. nuÛÑ´]Δ‘ê«\qT ã\|ü]∫ n‘·´~Ûø£ yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ Äj·÷ yês¡T¶˝À¢ $düèÔ‘·+>± Á|ü#êsêìøÏ lø±s¡+ Ç+&çj·÷q÷´dt≥T&˚ #·T{≤ºs¡T. {Ï&ç|æ #Ó’s¡àHé nuÛÑ´]Δ>± eø£ÿ\>∑&ɶ sê~Ûø£, yÓ’dæ|æ ø£s¡÷ï\T, e÷]à 18: ø£s¡÷ï\T bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î Á‹eTTK b˛{°. #Ó’s¡àHé nuÛÑ´]Δ>± &Üø£ºsY dæôV≤#Y ø£qø£<äTs¡Z\T >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\ ø£s¡÷ï\T bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ b˛{° #˚ùd+<äT≈£î eTT>∑TZs¡T qT+∫ yês¡T b˛{° #˚dæq yês¡T¶˝À¢ ‘·eTqT ¬>*|æ+#ê\ì H˚‘·\T Á|ü#ês¡+˝ÀøÏ n&ÉT–&Üs¡T. ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± πø+Á<ä ¬s’˝Ò« ø√s¡T‘·÷ z≥s¡¢qT Á|üdüqï+ #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. >∑‘· 8 XÊK e÷J eT+Á‹ ø√≥¢ dü÷s¡´Á|üø±XŸ¬s&ç¶ ‹]– ã]˝ÀøÏ ~>±s¡T. dü+e‘·‡sê\ ø±\+˝À eTTìdæbÕ*{° nìï s¡+>±˝À¢ $|òü\yÓTÆ+<äì Á|ü#êsêìï #˚|ü{≤ºs¡T. n˝≤π> yÓ’ø±bÕ ‘·s¡|òü⁄q ø=‘·Ô>± sê»ø°j·T B+‘√ eT+∫˙s¡T, Á&Ó’H˚J, bÕ]X¯ó<äΔ´+ ‘·~‘·s¡ düeTdü´\‘√ Äs¡+π>Á≥+ #˚dæq >∑T‘êÔ πsDTø£ Á|ü#ês¡+˝À eTT+<ä+»˝À Á|ü»\T n˝≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì ø±e⁄q ‘·eT≈£î n~Ûø±s¡+ n|üŒ#Ó_‘˚ ñHêïs¡T. n˝≤π> ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ nuÛÑ´]ú>± |ü‹Ôø=+&É e÷J myÓTà˝Ò´ ìs¡+‘·s¡+ Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥÷ düeTdü´\ ¬ø.Ç.Á|üuÛ≤ø£sY áe÷s¡T ø£s¡÷ï\T bÕs¡¢yÓT+≥T nuÛÑ´]Δ>± ã]˝ÀøÏ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTì {Ï&ç|æ #Ó’s¡àHé nuÛÑ´]Δ eø£ÿ\>∑&ɶ sê~Ûø£ ~>∑qTHêïs¡T. B+‘√ Á‹eTTK b˛{° HÓ\ø=+~. n˝≤π> d”|”◊, ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. d”|”m+ nuÛÑ´s¡Tú\T $&ç$&ç>± bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î b˛{° #˚dæ ‘·eT ñìøÏì #ê≥T≈£îH˚+<äT≈£î s¡+>∑+˝ÀøÏ nuÛÑ´s¡Tú\qT ~+|ü qTHêïsTT. {°&û|” nuÛÑ´]Δ ¬øÇ Á|üuÛ≤ø£sY ø£s¡÷ï\T, |ü‹Ôø=+&É, &√Hé, ÁbÕs¡+uÛÑ+s√E ˇπø ˇø£ÿ Hê$TH˚wüHé <ëK\T Ä<√ì ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ñìøÏ ñ+&É&É+‘√ Ç+&çj·÷q÷´dt≥T&˚ ‘êeTT ákÕ] HÓ>∑Z>∑\eTqï $XÊ«kÕìï e´ø£Ô|üs¡TdüTÔHêïs¡T. n˝≤π> ø=eTs√\T, e÷]à 18: eT+&É\+˝À k˛eTyês¡+ qT+&ç ø=‘·Ô>± Äs¡+π>Á≥+ #˚dæq yÓ’ø±bÕ nuÛÑ´]ú >∑T‘êÔ πsDTø£ Äj·÷ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq m+|æ{Ïdæ mìïø£\ nuÛÑ´s¡Tú\ Hê$TH˚wüq¢ d”«ø£s¡D nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ Á|ü#ês¡+ #˚dü÷Ô eTT+<ä+»˝À ø±s¡´Áø£eT+˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+ s√E ˇπøˇø£ÿ Hê$TH˚wüHé <ëK˝…’+~. ø=qkÕ>∑T‘·T Hêïs¡T. ø£s¡÷ï\T bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î >∑T‘êÔ πsDTø£ ø=‘·Ô>± q\¢>∑T+≥¢ m+|æ{Ïdæ _dæ ñyÓTHé≈£î ]»sY« ø±e&É+‘√ q\¢>∑T+≥¢≈£î |ü]#·j·TeTe⁄‘·Tqï|üŒ{Ïø° yÓ’ø±bÕ ã\+‘√ eTT+<äT≈£î #Ó+~q eT+&Ü¢ \ø°åà<˚$, ùwø˘ VüQùd‡HékÕôV≤uŸ\T eT+<ë kÕ>∑T‘·THêïs¡T. ¬>\T|ü⁄ |ü≥¢ BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç~˝≤ $»j·T˝øÏåà<˚$ì ã\|üs¡#·>± $»j·T\øÏåà<˚$ ˇø£ÿπs ñ+&É>± ‘·eT ¬>\T|ü⁄ q˝Ò¢s¡Tô|’ q&Éπøq+≥÷ ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]Δ Hê$TH˚wüHéqT <ëK\T #˚XÊs¡T. B+‘√ eT+&É\+˝Àì 12 m+|æ{Ïdæ ø√≥¢ dü÷s¡´Á|üø±X¯¬s&ç¶ BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘·eT ‘·+Á&ç ø√≥¢ kÕúHê\≈£î Hê$TH˚wüqT¢ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>± yÓTT<ä{Ïs√E ˇπøˇø£ $»j·TuÛ≤düÿs¡¬s&ç¶ #˚dæq ùde\T, ¬s’˝Ò« eT+Á‹>± ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À Hê$TH˚wüHé <ëK˝…’+~.

ãdüT‡ j·÷Á‘·ô|’ eT+‘·Hê\T

Á|ü#ês¡ |üs¡«+˝À {Ï&ç|æ, yÓ’dæ|æ

ø£s¡÷ï\T˝À Á‹eTTK+!

yÓTT<ä˝…’q Hê$TH˚wüq¢ |üs¡«+

nuÛÑ´s¡Tú\ ¬>\T|ü⁄≈£î ø£èwæ #˚j·÷* Ç+&çj·÷q÷´dt≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 18: ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Äs¡´yÓ’X¯ó´\≈£î õ˝≤¢˝À Ç∫Ãq dü<äeø±XÊìï $ìjÓ÷–+#·Tø=ì nuÛÑ´]úì ¬>*|æ+#·Tø√yê\ ì Á|üeTTK bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô, @\÷s¡T e÷J myÓTà˝Ò´ n+_ø±ø£èwüí $»„|æÔ #˚XÊs¡T. nXÀø˘q>∑sY˝À Äs¡´yÓ’X¯´ dü+|òü÷\T @sêŒ≥T #˚dæq Äràj·T düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§ZHêïs¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mH√ï <äXÊu≤›\ qT+∫ Äs¡´yÓ’X¯ó´\T sê»ø° j·÷˝À¢ yÓqTø£ã&çb˛j·÷s¡Hêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Ä<ÛäTìø£‘·s¡+ sê»ø°j·T nedüsê\qT >∑T]Ô+

Äj·TqqT ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± &ç&ç u≤\>∑+>±<ÛäsY ‹\ø˘ Ç+&çj·÷q÷´dt≥T&˚ ã÷´s√‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mø£ÿ&Ó’Hê Á|ü»\‘√ e÷y˚Tø£yÓTÆ ø£*dæ y˚T*dæ |üì#˚dæq|ü⁄Œ&˚ @ n~Ûø±]¬ø’Hê eT+∫ù|s¡T edüTÔ+<äì nHêïs¡T. ∫qï ô|<ä› ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü n+<ä] düVü≤ø±s¡\‘√ ùde\+~kÕÔqì á dü+<Ûäs¡“+>± ‘Ó*bÕs¡T. áj· T q yÓ + ≥ ø£ * ø£ º s Y q T ø£ * dæ q yê]˝À |ü ; ¢ ø ˘ Ø˝ÒwüHéÄ|ò”düsY ¬ø.yÓ+ø£≥düTπswt, @|æÄsYy√ øÏs¡DàsTT ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

∫+<äHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n~ÛH˚‘· #·+Á<ä u≤ãTHêj·TT&ÉT sêh+˝À yÓ’X¯ó´\≈£î Äs¡Td” ≥T¢ ÇkÕÔeTì yê>±›q+ #˚XÊs¡Hêïs¡T. yê{Ï˝À eT÷&ÉT Ç|üŒ{Ïπø Á|üø£{Ï+#·>± $T–*q eT÷&ç{Ï˝À >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À ˇø£ kÕúq+ K∫Ñ·+>± ñ+≥T+<äHêïs¡T. >∑T+≥÷s¡T ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ nuÛÑ´s¡Tú\T>± b˛{°˝À ñqï yê]˝À me]øÏ neø±X¯+ e∫ÃHê $T–*q yês¡+<äs¡÷ ¬>\T|ü⁄q≈£î ø£èwæ #˚dæ ¬>*|æùdÔ sêqTqï s√E˝À¢ eT]ìï d”≥T¢ n&çπ> neø±X¯+ ñ+≥T+<äHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ _C…|æ‘√ bı‘·TÔ ñ+≥T+<äì

düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Á|ü<Ûëì>± yÓ÷&û, eTTK´eT+ Á‹>± #·+Á<äu≤ãT ñ+fÒ d”e÷+Á<ÛäqT dü«sêí+Á<ÛäqT #˚j·T&ÜìøÏ m+‘√ø±\+ |ü≥º<äHêïs¡T. sêh $uÛÑ»q $wüj·T+˝À ø±+Á¬>dt e´eVü≤]+∫q rs¡T yÓ÷kÕìøÏ, neø±X¯yê <ëìøÏ |üsêø±wüº nHêïs¡T. sêqTqï ‘·sê\T uÛÑ$wü´‘YqT Ä˝À∫+#˚ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ #·+Á< äu≤ãTqT ¬>*|æ+#ê\Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü•ÃeT ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ê]® <äTsêZsêe⁄, q>∑s¡ {Ï&ç|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT lìyêdü j·÷<äyé, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òü*+∫q ø±+Á¬>dt eP´Vü≤+ Ç+&çj·÷q÷´dt≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, e÷]à 18: |ü{≤Hé#Ós¡Te⁄ ø±+Á¬>dt dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´ q+BX¯«sY>ö&é≈£î Ä bÕغ˝À ˇø£es¡Z+ eT<Ûä´ $uÛÒ<ë\T e#êÃsTT. <äø£ÿ<äqï ìs¡íj·÷ìøÏ e∫Ãq q+BX¯«sY >ö&é Ç{°e\ {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ødæÄsY‘√ >∑CÒ«˝Ÿ bòÕ+Vü≤Ödt˝À eT+‘·Hê\T »]bÕs¡T. nq+‘·s¡+ {ÏÄsYmdt˝À #˚s¡T‘·Tqï $wüj·÷ìï ãVæ≤s¡+>∑+>± Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T q+BX¯«sY >ö&é‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆ #·s¡Ã\T »]bÕs¡T. Äj·Tq≈£î sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ ø±sê´\j·T+ qT+&ç bò˛Hé sêe&É+‘√ bÕ≥T mìïø£\ Á|ü#ês¡ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq e÷J ñ|üeTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<ä sê»q]‡+Vü≤, ‘Ó\+>±D |ædædæ n<Ûä´≈£åî\T bıHêï\ \ø£åàj·T´‘√ bÕ≥T ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T »]|æq #·s¡Ã\T |òü*+#êsTT. ‘êqT ø±+Á¬>dt˝ÀH˚ ø=qkÕ>∑T‘êqì Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ ø±s¡´ø£s¡Ô\T }|æ] |”\TÃ≈£îHêïs¡T. bÕ‹πøfi¯fl ÁøÏ‘·+

ø±+Á¬>dt˝À ‘·q sê»ø°j·T Á|ükÕúq+ ÁbÕs¡+_Û+∫q q+BX¯«sY >ö&é bÕغ M&ÉT‘êqì e∫Ãq yês¡Ô\qT rÁe+>± uÛ≤$+∫q n~ÛcÕºq+ ‘Ó\+>±D Hêj·T≈£î\qT q+BX¯«sY‘√ e÷{≤¢&Ü\ì Ä<˚XÊ\T C≤Ø#˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î ‘Ó\+>±D eTTK´ Hêj·T≈£î\T q+BX¯«sY>ö&é‘√ dü+Á|ü~+|ü⁄\T »]|æ Äj·Tq bÕغ˝À ø=qkÕπ>$<Ûä+>± ˇ|æŒ+#ês¡T. ‘·q d”≥T≈£î {ÏÄsYmdt qT+&ç U≤j·T+ #˚düT≈£îqï q+BX¯«sY d”≥T me«]øÏ πø{≤sTT+#·&É+ ˝Ò<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡ì ‘Ó*dæ+~. _dæ kÕe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q Hêj·T≈£î&ÉT m<äT>∑T‘·T+fÒ #·÷dæ zs¡«˝Òì ø=+<äs¡T Hêj·T≈£î\T ‘·eT d”≥T πø{≤sTT+#·e<ä›ì |ü≥Tº ã&ÉT‘·THêïs¡ì ‘Ó\TdüT≈£îqï q+BX¯«sY ‘·q sê»ø°j·T Á|ükÕúq+ |ü~\|üs¡T#·T≈£îH˚+<äT≈£î bÕغ e÷s¡&Üì¬ø’Hê dæ<äΔ|ü&ܶ&Éì ‘Ó*dæ+~. á $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ ø£<ä*‘√ q+BX¯«sY >ö&éqT eT∞fl bÕغ˝À ø=qkÕ>∑T‘êqì Á|üø£{Ï+#ês¡T.

Ç+&çj·÷q÷´dt≥T&˚ KeTà+,e÷]à 18: KeTà+ õ˝≤¢˝Àì nXÊ«|ü⁄s¡+ eT+&É\+ ø£˝≤´D|ü⁄s¡+ ‘·+&Ü˝À mì$T&ç &Ó+>∑÷´ πødüT\T qyÓ÷<äj·÷´sTT. á ‘·+&Ü˝À ø=ìï s√E\T>± |ü\Te⁄s¡T »«sê\‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡T. á <äX¯˝À eT+&É\ ÁbÕ<∏ä$Tø£ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ πø+Á<ä+ n~Ûø±s¡T\T ‘·+&ÜqT dü+<ä]Ù+#ês¡T. qeT÷Hê\qT ùdø£]+#ês¡T. |üØø£å\ ø√dü+ qeT÷Hê\qT õ˝≤¢ πø+Á<ëìøÏ |ü+|æ+#ês¡T. nø£ÿ&ç qT+∫ |òü*‘ê\T yÓ\Te&ܶsTT. á ‘·+&Ü˝À yÓTT‘·Ô+ mì$T~ eT+~øÏ &Ó+>∑÷´ ñqï≥T¢ ‘˚*+~. á |ü]dæú‘·T˝À¢ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊU≤~Ûø±s¡T\T nÁ|üeT‘·ÔeTj·÷´s¡T. &Üø£ºsY Ms¡u≤ãT Ä<Ûä«s¡´+˝À ‘·ø£åD+ yê]øÏ ∫øÏ‘·‡\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. õ˝≤¢ eT˝Ò]j·÷ n~Ûø±] sê+u≤ãT ≈£L&Ü ø£˝≤´D|ü⁄s¡+ ‘·+&ÜqT dü+<ä]Ù+∫ &Ó+>∑÷´ u≤~Û‘·T\qT ø£*XÊs¡T. rdüTø√yê*‡q C≤Á>∑‘·Ô\ô|’ dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T n+~+#ês¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ πø+Á<ä+ n~Ûø±s¡T\T #˚|ü{Ϻq, #˚|ü{≤º*‡q #·s¡´\ô|’ yê]‘√ e÷{≤¢&Üs¡T.

uÛÑÁ<ë#·\+ô|’ &çø£¢πswüHé Á|üø£{Ï+#ê*: _C…|æ Ç+&çj·÷q÷´dt≥T&˚ KeTà+, e÷]à 18: Á|üdüTÔ‘· |ü]D≤e÷\ H˚|ü<∏ä´+˝À njÓ÷eT j·T+˝À ñqï uÛÑÁ<ë#·\+ uÛÑ$‘·e´+ô|’ &çø£¢πswüHé Á|üø£{Ï+#ê\ì _C…|æ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT l<ÛäsY¬s&ç¶ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. b˛\es¡+ eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘·+˝Àì Á|ü»˝À¢ ñqï Ä+<√fi¯q\qT ‘=\–+#ê\Hêïs¡T. á ÁbÕ+‘·+˝À ì|ü⁄DT\ ø£$T{°ì |ü+|æ u≤~Û‘·T\ düeTdü´\qT Á|ü‘·´ø£å+>± ‘Ó\TdüT≈£îH˚˝≤ ø±sê´#·s¡D s¡÷bı+~+#êeTHêïs¡T. eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘êìï ‘·–Z+#˚˝≤ ˇ‹Ô&ç ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î C≤rj·T Hêj·Tø£‘ê«ìï ‘·«s¡˝À ø£\TkÕÔeTHêïs¡T. uÛÑÁ<ë#·\+˝À ‘·«s¡˝À ô|<ä› m‘·TÔq düuÛÑ ìs¡«Væ≤+∫ nìï esêZ\ Á|ü»\ n_ÛÁbÕj·÷\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ø±+Á¬>dt˝ÀH˚ ñ+{≤: q+BX¯«sY Ç+&çj·÷q÷´dt≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 18: ø±+Á¬>dt˝ÀH˚ ø=qkÕ>∑T‘êqì |ü{≤Hé#Ós¡T e÷J myÓTà˝Ò´ q+BX¯«sY >ö&é nHêïs¡T. MT&çj·÷‘√ k˛eTyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m◊dædæ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ Ä»„ y˚Ts¡≈£î bÕغ˝ÀH˚ ø=qkÕ>±\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïqì nHêïs¡T. ø=ìï Çã“+<äT\T ‘·˝…‘·Ô&É+ e\¢ bÕغì M&Ü\ì ø=~› s√E\ øÏ+<ä≥ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïqì, n~ÛcÕºq+ Ä<˚X¯+ y˚Ts¡≈£î ìs¡íj·÷ìï e÷s¡TÃ≈£îHêïqì, ø±+Á¬>dt˝ÀH˚ ø=qkÕ>∑T‘êqì nHêïs¡T. {°|”d”d” N|òt bıHêï\ \ø£åàj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D≤qT ì]à+#·T≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. Hêj·T≈£î\+<ä]ï ø£\T|ü⁄≈£îì b˛‘êeTì, sêqTqï mìïø£˝À¢ $»j·TuÛÒ] yÓ÷–kÕÔeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± cÕ<éq>∑sY e÷J myÓTà˝Ò´ Á|ü‘ê|t¬s&ç¶ k˛eTyês¡+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕØºì ‘êqT M&ÉT‘·Tqï≥Tº edüTÔqï yês¡Ô˝À¢ yêdüÔe+ ˝Ò<äì, J$‘ê+‘·+ ø±+Á¬>dt˝ÀH˚ ø=qkÕ>∑T‘êqì yÓ\¢&ç+#ês¡T.

eT]+‘· ñ‘˚Ôõ‘·T\qT #˚kÕÔ+: s¡|òüTTMsê Ç+&çj·÷q÷´dt≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 18: ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ñ‘ê‡Vü≤|ü]#˚+ <äT≈£î>±qT ãdüT‡ j·÷Á‘· #˚|ü{≤º eTì m|ædædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT mHé.s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. e÷J eT+Á‹ e{Ϻ edü+‘·≈£îe÷sY ìyêdü+˝À s¡|òüTTMsê¬s&ç¶, dæ.sêeT#·+Á<äj·T´, Äq+ sê+Hêsêj·TD¬s&ç¶, πø+Á<ä e÷J eT+Á‹ ∫s¡+J$ ‘·~‘·s¡T\T k˛eTyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. düe÷y˚X¯+ eTT–dæq nq+‘·s¡+ MT&çj·÷‘√ ∫s¡+J$ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT, Hêj·T≈£î\qT eT]+‘· ñ‘˚Ôõ‘·T\qT #˚ùd+<äT≈£î>±qT ãdüT‡ j·÷Á‘· #˚|ü≥ºqTqï≥Tº yÓ\¢ &ç+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä˝Àì 13 õ˝≤¢˝À¢q÷ j·÷Á‘· ø=qkÕ>∑T‘·T+~. ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î, Hêj·T≈£î\≈£î ~XÊ ìπs›X¯q+ #˚j·TqTqï≥Tº yÓ\¢&ç+#ês¡T. nq+‘·s¡+ m|ædædæ N|òt s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á HÓ\ 21e ‘˚B qT+&ç ãdüT‡ j·÷Á‘·qT ÁbÕs¡+_ÛdüTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T.

d”e÷+Á<ÛäqT dü«s¡íj·TT>∑+>± e÷s¡TkÕÔ+: yÓ+ø£j·T´ Ç+&çj·÷q÷´dt≥T&˚ $»j·Tyê&É/ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 18: d”e÷+Á<ÛäqT dü«s¡íj·TT >∑+>± e÷s¡TkÕÔeTì _C…|æ nÁ>∑H˚‘· m+.yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT nHêïs¡T. ø£ècÕí õ˝≤¢˝À |üs¡´≥q dü+<äs¡“¤+>± q+~>±eT˝À k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. πø+Á<ä+˝À _C…|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ eT]ìï bÕ´πøJ\T Ç∫à nìï $<Ûë\T>± n_Ûeè~Δ #Ó+<˚˝≤ Áb˛‘·‡Væ≤kÕÔeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä n_Ûeè~ΔøÏ nìï eqs¡T\T ø£*ŒkÕÔ eTì ‘Ó*bÕs¡T. <˚X¯+˝À mø£ÿ&ç¬ø[¢Hê.. @ eT÷\≈£î yÓ[¢Hê.. yÓ÷&û.. yÓ÷&û.. yÓ÷&û.. nì n+≥THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ yÓ÷&û Á|üuÛÑ+»q+ U≤j·T+. yÓ÷&û ¬>\T|ü⁄ ‘·<∏ä´+. bÕغ˝ÀøÏ mes¡T e∫ÃHê kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dt $TqVü‰ @ bÕغ‘√HÓ’Hê bı‘·TÔ≈£î dæ<äΔeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T.


ø±+Á¬>dt bÕ\q n$˙‹ eTj·T+: {Ï&ç|æ Ç+#ê]® #·˝≤¢ <Ûäsêà¬s&ç¶ ãT<Ûäyês¡+ 19, e÷]à 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ |üs¡ø±\ e÷]à 18 : ø±+Á¬>dt bÕ\q n$˙‹ eTj·T+ eTì #·ø£ÿì bÕ\q n+~+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTì |üs¡ø±\ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Ç+#ê]® #·˝≤¢ <Ûäsêà¬s&ç¶ nHêïs¡T. Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+˝Àì }s¡T>=+&É Á>±eT+˝À X¯ìyês¡+

m+|æ{Ïdæ {Ϭø{Ÿ Çyê«\ì $q‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä‘·à≈£Ls¡T, e÷]à 18: m+|æ{Ïdæ {Ϭø{Ÿ Çyê«\ì ø√s¡T‘·÷ Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+ ˙s¡T≈£îfi¯fl Á>±e÷ìøÏ z<Ó\ $»j·T $$<Ûä ≈£î\ dü+|òü÷\T j·TTe»q dü+|òü÷\ düuÛÑT´\T |ædædæ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û kÕ+u≤] düe÷àsêe⁄, õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Çq>±\ yÓ+ø£Á{≤yéT ¬s&ç¶\qT k˛eTyês¡+ ø√sês¡T. á dü+<äs¡“+>± $$<Ûä esêZ Hêj·T≈£î\T z<Ó\ s¡$‘˚», ns¡¸+ |üs¡eTj·T´, eTTôdÿ kÕ+ãj·T´, e+π>{Ï \ø£åàHé, ø√≥–s¡ sêC…+<äsY, e÷q>±ì sêE, ‘·~‘·s¡T\‘√ bÕ≥T 100 eT+~ $q‹ |üÁ‘·+˝À ø√sês¡T. ¬>*|æ+#·T≈£î+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T.

s¡»≈£î\ Äsê<Ûä´<Ó’e+ leT&˚\j·T´ $Á>∑Vü≤ Á|ü‹cÕº|üq e÷]à 17,18,19 eT÷&ÉTs√»\T eTVü‰qï<ëq+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ qs¡‡+ù|≥, e÷]à 18: s¡»≈£î\ Äsê<Ûä´<Ó’e+ l eT&˚\j·T´ q÷‘·q <˚yê\j·T+, $Á>∑Vü≤ Á|ü‹wüº ø±s¡´Áø£e÷\qT 17,18,19e ‘˚B\\˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ qs¡‡+ù|≥ &ç$»Hé s¡»ø£ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT sêj·Tsê≈£î\ kÕs¡+>∑+ ‘Ó*bÕs¡T. qs¡‡+ù|≥ |ü≥ºD+ 19e yês¡T¶ mHé{ÏÄsY q>∑sY˝À leT&˚\j·T´ <˚yê\j·÷ìï q÷‘·q+>± s¡»≈£ ≈£î\düTú\T ì]à+#·T≈£îHêïs¡ì Ä<˚yê\j·T+˝À eT&˚\j·T´ kÕ«$T, •e*+>∑+, q+~ $Á>∑Vü‰\qT Á|ü‹wæ˜+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. eT&˚\j·T´ <˚e‘ê Á|ü‹wü˜ eT÷&ÉT s√E\T eTVü‰qï<ëq+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó* bÕs¡T. Ç<˚ $<ä+>± 17,18,19e ‘˚B\˝À Á|ür s√E sêÁ‹ eT&˚\ j·T´ J$‘· #·]Á‘· #Ó|üŒã&ÉT‘·T+~. k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ mì $T~ >∑+≥\≈£î •e*+>∑+qT lÄ+»H˚j·T kÕ«$T <˚yê\j·T+ qT+&ç ø£\X¯eTT\T, eT+>∑fi¯Vü‰s¡‘·T\‘√ }πs–+|ü⁄>± eT&˚\ j·T´ >∑T&ç e<ä›≈£î rdüTø=ì e#·TÃ≥, >∑D|ü‹ |üP», |ü⁄D≤´ Vü‰e#·qeTT, s¡øå±ã+<ÛäqeTT, |ü+#·>∑e´ ÁbÕX¯q, ãTT‹«>∑«s¡ D+, Bøå±<Ûës¡D, n+≈£îsês√Vü≤qeTT, Hê+BÛ, <˚e‘ê Vü‰«qeTT, nK+&ÉB|ükÕú|üq,j·÷>∑XÊ\ Á|üy˚X¯eTT, >√|üP», e÷‘·èø±|üP», c˛&ÉX¯düÔ+uÛÑ #·‘·Tsꛫs¡‘√s¡D, #·‘·TwüwæºjÓ÷–˙ eT+&É|ü, yêdüTÔeT+&É|ü, πøåÁ‘·bÕ\ø£ eT+≥|ü, |ü+#êeTè‘ê_Ûùwø£eTT\T, ø°åsê_ÛyêdüqeTT, »˝≤~ÛyêdüeTT, düs¡«<˚e‘ê ã\Vü≤s¡D ø±s¡´Áø£eTT\T ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉTqT. 18e ‘êØ≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ eT÷\eT+ Á‘·ôVAeTeTT, eT÷]ÔôVAeTeTT, ÄyêVæ≤‘· düs¡«<˚e‘ê eT+Á‘·ôVAeTeTT, <√wüìeè‘·´s¡ú+, düs¡«eT+≥|ü <˚e‘ê |üP», <ÛëHê´~ÛyêdüeTT, |ü⁄cÕŒ~ÛyêdüeTT, X¯j·÷´~Û yêdüeTT, ˙sê»qeT+Á‘· |ü⁄wüŒeTT, #·‘·Tπs«<ä bÕsêj·T DeTT, rs¡ú Á|ükÕ<ä $‘·s¡D ø±s¡´Áø£eTT\T »s¡T>∑TqT. 19e ‘˚B ãT<Ûäyês¡+ s√Eq Ä\j·T dü+Áb˛ø£åD >∑s¡Ô dü+kÕÿs¡eTT, »s¡T >∑TqT. qes¡‘·ïHê´dükÕú|üq düTeTTVü‰s¡Ô ø±˝Ò _+ã Á|ü‹wüº, nwüº ~>∑“+<Ûäq eTVü‰|üPsêíVüQ‹, ã*Vü≤s¡D, eTVü‰dü+Áb˛ø£åD, eTVü‰≈£î+uÛ≤_Ûùwø£eTT, Ç‘ê´~ ø±s¡´Áø£eTT\T »s¡T|üã&ÉTqT. áø±s¡´Áø£eTT\≈£î eTTK´n‹<ÛäT\T>± sêh e÷J _.dæ dü+πøåeT XÊU≤e÷‘·T´\T lãdü«sêE kÕs¡j·T´ >±s¡T, Ç+&çj·THé yÓT&çø£˝Ÿ nk˛dæj˚TwüHé qs¡‡+ù|≥ Á|üdæ&Ó+{Ÿ, Á|üeTTK |æ\¢\ yÓ’<äT´\T bÕqT>√{Ï >√bÕ˝Ÿ >±s¡T Vü‰»s¡T ø±qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. 21 e ‘˚B X¯óÁø£yês¡+ s√E\ s¡»≈£î\ uÀHê\ |ü+&ÉT>∑qT ìs¡« Væ≤+#·qTqï≥T¢ Ä\j·T ø£$T{Ï ‘Ó*|æ+~. Ç{Ϻ ø±s¡´Áø£eTeTT \≈£î qs¡‡+ù|≥ |ü≥ºD, &ç$»Hé˝Àì s¡»≈£ ≈£î\düTú\+<äs¡÷ n‘·´~ø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì q÷‘·q Ä\j·T, $Á>∑Vü≤ Á|ü‹cÕº|üq ø±s¡´Áø£e÷q\T $»j·Te+‘·+ #˚j·÷*‡+~>± ø√sês¡T. eT&˚\j·T´ $Á>∑Vü≤ Á|ü‹cÕº|üq, ‘·<äq+‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\ qT ìs¡«Væ≤+#˚ á eT÷&ÉT s√E\T s¡»≈£î\T ‘·eT ≈£î\eè‹Ôì ìs¡«Væ≤+#·sê<äì ≈£î\ dü+|òüT+ rsêàì+∫+~. áø±s¡´Áø£eTeTT ˝À s¡»≈£ ≈£î\dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT nsTT˝Àì lìyêdt, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ‘·&ç>=|ü⁄Œ\ s¡$, ø√XÊ~Ûø±] ø=˝≤¢&ç \øÏåàHêsêj·TD, ˝≤+Á&ûcÕ|ü⁄\ n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑T&çø£+<äT\ dü<ëq+<ä+, >ös¡e dü\Vü‰<ës¡T \T ø√\÷¢] ø£≥ºj·T´, sê+#·+Á<äT, lVü≤], eT\¢j·T´, kÕ+ãj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

121.50 øÏ #˚]q bı>±≈£î <Ûäs¡ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø=+&˚|æ e÷]à 18: 25e bı>±≈£î y˚\+ πø+Á<ä+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q y˚\+˝À bı>±≈£î <Ûäs¡ 121.50 s¡÷bÕj·T\T qyÓ÷<Ó’+<äì »s¡T>∑TeT*¢ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì |ü#·Ãe eT]j·TT nø£ÿ#Ós¡Te⁄bÕ˝…+ Á>±e÷\qT+&ç e∫Ãq 525 bı>±≈£î uÒfi¯flqT neTàø±ìøÏ ô|≥º>± 518 uÒfi¯ófl ø=qT>√\T »]–q≥T¢ y˚\+ n~Ûø±s¡T\T bÕs¡ΔkÕs¡~Û ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. Ç+<äT˝À n~ø£+>± 126 s¡÷bÕj·T\T ø±>± n‘·´\Œ <Ûäs¡ 128 s¡÷bÕj·T\T nsTT+<ä Hêïs¡T. y˚\+˝À 11 bı>±≈£î ø£+ô|˙\≈£î #Ó+~q ãj·Ts¡T¢ bÕ˝ÀZHêïs¡ì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

z≥T≈£î neTTà&ÉTb˛e<äT›: sêô|*¢ yÓ+ø£f…wt Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ã#·Ãqïù|≥, e÷]Ã18: sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ ìC≤j·T‹ |üs¡T˝…’q nã´s¡TΔ\qT mqTïø√yê\ì |”|ü⁄˝Ÿ‡ e÷ì≥]+>¥ ø£$T{° õ˝≤¢ ø£˙«qs¡Y sêô|*¢ yÓ+ø£fÒwt nHêïs¡T.H˚&ÉT eT+&É\ πø+Á<ä+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ Á|ü»\T nã´s¡TΔ\T Á|ü˝Àã ô|fÒº $wüj·÷ \ ô|’ Á|ü»\T nÁ|üeT‘·Ô+‘√ ñ+&Ü\ì nã´s¡TΔ\T Ç#˚à eT<Ûä´+, &ÉãT“\≈£î ‘·˝§>=Z<ä›ì nHêïs¡T.Á>±e÷\≈£î n+<äTu≤≥T˝À e⁄+&ç Á|ü»\≈£î ùde#˚ùd Hêj·T≈£î&çì mqTïø√ yê\ì nHêïs¡T. Á>±e÷_Ûeè~›øÏ bÕ≥T|ü&Ó e´≈£îÔ\qT mqTïø√yê* ø±ì mìïø£\ eTT+<äT e∫à mìïø£˝À¢ &ÉãT“\T |ü+|æDÏ #˚dæ ¬>\TkÕÔeTH˚ Hêj·T≈£î\≈£î >∑TDbÕ≥+ #ÓbÕŒ*‡q nedüs¡eTT+<äì nHêïs¡T. Á|ü»\jÓTTø£ÿ neT÷\´yÓTÆq z≥TqT Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T $ìjÓ÷–+ #·T≈£îì ìC≤j·T‹ |üs¡T˝…’q nã´s¡TΔ\qT ¬>*|æ+#ê\ì nHêïs¡T. Á>±e÷\˝À m˝≤+{Ï nyê+#·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑≈£î+&Ü b˛*+>¥ πø+Á<ë\≈£î e#˚à n~Ûø±s¡T\≈£î Çã“+ <äT\T ø£*–+#·≈£î+&Ü Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T.

Ç+{Ï+{ÏøÏ MT #·˝≤¢ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· Á|üuÛÑT‘·«+ Vü‰j·÷+˝À Á>±e÷\˝À neø£‘·eø£\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. >∑‘· Á|üuÛÑT‘·«+ Vü‰j·÷+˝À ÇcÕºsê»´+>± e´eVü≤]+#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Ç∫Ãq ˝ÒK‘√H˚ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·« ~– e∫Ã+<äì

‘Ó*bÕs¡T. Á>±eT Á>±e÷ì #˚|ü{Ϻq bÕ<äj·÷Á‘·≈£î #·ø£ÿì düŒ+<äq e∫Ã+<äì #ÓbÕŒs¡T. Á>±eT düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+ #˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± eT+&É\ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ mqø£‘·\ s¡M+<äsY, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù <äT+|æ\ô|*¢ ãT∫ìs&ç¶, õ˝≤¢

ø±+Á¬>dtπø |ü≥º+ ø£{≤º* e÷J @y˚Tà˝Ò´ <äT>±´\ lìyêdüsêe⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿã÷´s√ e÷]à 18: ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêh+ Ç∫Ãq ø£±+Á¬>wt bÕغπø ‘Ó\+ >±D Á|ü»\T ‘·«s¡˝À »s¡>∑uÀj˚T kÕúìø£ dü+ düú\ mìïø£˝À¢ bÕ\≈£î]Ô ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ˝Àì, m+|”{Ïd” CÒ&ûŒ{Ïd”\qT ,m+|”|æ\qT ¬>* |æ+∫ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ |ü≥º+ ø£{≤º\ì e÷J @y˚Tà˝Ò´ ,|ædædæ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û &܈ˆ <äT>±´\ lìyêdtsêe⁄ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ø±+Á¬>dt bÕغ ø±sê´\ j·T+˝À $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+ #ê s¡T. Äq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìjÓ÷ »ø£es¡Z+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ m+|”{Ïdæ, CÒ&çŒ {Ïdæ, m+|”|”\qT uÛ≤Ø yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+ #˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. Ä ‘·sê«‘· »]π> XÊdüq düuÛÑ bÕs¡¢yÓT+≥T mìïø£˝À¢ ≈£L&Ü ì jÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç bÕغ eT+&É˝≤\ yêØ>± eTTKT´\‘√ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚kÕÔHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À m+|”dæ\T bÕ\≈£î]Ô eT+ &É\+`17, ‘√Ás¡TsY `22, ø√&Éø£+&É¢ `17, sê j·T|ü]Ô `16,<˚es¡T|ü \`12,5 CÒ&çŒ{Ïdæ\T,5 m+|”|”\ nuÛÑ´s¡Tú\qT m+|æø£ #˚ùd Á|üÁøÏj·T eT+&É˝≤\ yêØ>± düeTq«j·T ø£$T{ÏøÏ n|üŒ–+∫q≥T¢ Äj·Tq‘Ó*bÕs¡T. nìï Á>±e÷˝À¢ ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚dæ nuÛÑ´s¡Tú\qT ÇHêeTdt>± m+ |æø£ #˚j·÷\Hêïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À 75 XÊ ‘·+ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ |üÁøÏj·T |üP]ÔsTT+<ä

Hêïs¡T. düeTq«j·T ø£$T{Ï\ uÛ≤>∑kÕ«eTT\‘√ Á|üC≤kÕ«eT´ |ü<䛋˝À eTT+<äT≈£î kÕ>∑T ‘êeTHêïs¡T. Á|ü‹ kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ m+|”|”\T, CÒ&çŒ{Ïdæ\T #Óq÷ïsY ìjÓ÷» ø£es¡Z+˝À ¬ø’edü+ #˚düTø√ì CÒ&ûŒ #Ó’s¡àHé\qT ≈£L&Ü ¬ø’edü+ #˚düTø√e&É+ »]–+<äHêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT »]π> CÒ&çŒ{Ïdæ mìïø£˝À¢ bÕ\≈£î]Ô ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç 5>∑Ts¡T CÒ&çŒ{Ïdæ\≈£î >±qT 4>∑Ts¡T md”‡ eTVæ≤fi¯ nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{Ï #˚düTÔHêïs¡ì CÒ&çŒ #Ó’s¡àHé m+|æø£ ≈£L&Ü á ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+#˚ Áø°j·÷ o\ u≤<ä´‘· #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ Ç∫Ãq ø±+Á¬>dt bÕغπø z≥T n&çπ> Vü≤≈£îÿ ñ+<äHêïs¡T.‘·«s¡˝À πø+Á<ä+˝À sêh+˝À @sêŒ&ÉuÀj˚T~ eT∞¢ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«y˚Tqì

Äj·Tq nHêïs¡T.‘êeTT @y˚Tà˝Ò´>± bÕ\≈£î]Ô qT+∫ eT∞¢ ¬>\e&É+ U≤j·TeTì Äj·Tq ù|s√ÿHêïs¡T. m+|”{Ïd”æ, CÒ&çŒ{Ïdæ\qT ¬>*|æ+ ∫q Á>±e÷\≈£î ,eT+&É˝≤\ n_Ûeè~›øÏ ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T.á düe÷y˚X¯+˝À eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T sêbÕø£ dü‘·´Hês¡j·TD, m|òtmdtdæ mdt #Ó’s¡àHé Ms¡eTH˚ì j·÷ø±+‘·sêe⁄, <˚e kÕúq e÷J #Ó’s¡àHé ∫\Ty˚s¡T ø£èwüíeT÷]Ô, m|òt mdtdæmdt e÷J #Ó’s¡àHé n&É÷¶] s¡M+<äsYsê e⁄, Hêj·T≈£î\T b˛>∑T lìyêdt, eTT‹ÔH˚ì ø£sêíø£sY, >∑&ɶ+ j·÷ø£k˛eTj·T´, ø±s¡Tb˛‘·T\ lìyêdt, |üdüTq÷] qMHé,eÁ¬s yÓ+ø£qï,‘·MTà sê+u≤ãT,ã+&ç øÏs¡DY, uÀ$TàX‚{Ϻ m˝Ò¢wt, ø£‘·TÔ\ _ø£å|ü‹,u…*¢ j·TTπ>+<äsY, dü‘·Ôj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ÇùdÔ Ç+{Ï≈£îø£ÿ˝≤ |üì #˚kÕÔ nqï πød”ÄsY e÷˝Ò$ nHêïs¡T,Ç∫Ãq e÷≥ ‘·|üŒ&É+ ¬ødæÄsY HÓ’»+ nHêïs¡T. mes¡T ìC≤j·Tr |üs¡T˝À Á|ü»\≈£î ‘Ó\TdüHêïs¡T. e÷≥ ‘·|üŒ&É+ ñ<ä´e÷ø±s¡T\≈£î ñ<ä´e÷\˝À neTs¡T˝…’q ≈£î≥+u≤\≈£î MT bÕغ˝À neø±XÊ\ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Çe«≈£î+&Ü $eT]Ù+&É+ #ê˝≤ dæ>∑TZ #˚≥T nHêïs¡T. 135 @fi¯¢ Ä‘·à≈£Ls¡T, e÷]Ã18: Ä‘·à≈£Ls¡T ≈£î#Ó+~q õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt Á|ü<Ûëq ø±+Áπ>dü bÕغì $eT]Ù+#˚ Äs¡Ω‘· MT≈£î ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. ø±s¡´<ä]Ù Çq>±\ yÓ+ø£Á{≤yéT¬s&ç¶øÏ |üs¡ø±\ myÓTà˝Ò´ {Ϭø{Ÿ Çyê«\ì Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+˝Àì ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\T H˚&ÉT ôV’≤Á<ëu≤<é≈£î |ü\T yêVü≤Hê\˝À ‘·s¡*yÓfi≤fls¡T. á sê´©ì õ˝≤¢ ø±+Áπ>dt»&é.|æ.{Ï.dæ., {Ï.ÄsY.j·Tdt≈£î j·T+.|æ.|æ.≈£î<äTs¡TÃ≈£îqï ˇ|üŒ+<ä+ ø±+Á¬>dt ø±s¡´<ä]Ù õHêï sêeTø£ècÕí¬s&ç¶ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |üs¡ø±\ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À õ˝≤¢ qs¡‡+ù|≥ e÷]à 18: kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ {Ï.&ç.|æ. bÕ]ºì HêeT Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù yÓ+ø£Á{≤yéT¬s&ç¶ ø±+Á¬>dt bÕغ ã˝Àù|‘êìøÏ ø£èwæ s¡÷bÕ\T ˝Ò≈£î+&Ü #˚ùd+<äT≈£î ø±+Áπ>dt,{Ï.ÄsY. j·Tdt.bÕ]º\T #˚XÊ&Éì ‘Ó*bÕs¡T. |ü\T kÕe÷õø£ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤º&Éì ‘Ó* $T˝≤ø£‘Y nsTT ø±+Áπ>dt≈£î »&é.|æ.{Ï.dæ.,{Ï.ÄsY. j·Tdt≈£îj·T+.|æ.|æ. bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Á>±eT düs¡Œ+#Y Hê¬>*¢ kÕyÓT˝Ÿ, |üs¡ø±\ u≤¢ø˘ ˇ|üŒ+<ä+£î<äTs¡TÃ≈£îHêïs¡T.eT+&É\+˝À j·T+.|æ.|æ.j·Tdt.{Ï.»qs¡˝Ÿ, ø±+Á¬>dt Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù πseP] »Hês¡ΔHé ¬s&ç¶, Á>±eT n<Ûä´ ≈£åî&ÉT »&é.|æ.{Ï.dæ.»qs¡˝Ÿ eTVæ≤fi¯ ø±e&É+‘√ ¬s+&ÉT bÕ]º\T bı‘·TÔ ãj·T´ ô|’&ç, ìjÓ÷»ø£es¡Z _ dæ ôd˝Ÿ ø£˙«qsY ø±&ÉuÀsTTq s¡y˚TXŸ, ô|≥Tºø√ì n~ÛcÕºHêìï ¬ø’edü+ #˚düTø√yê\ì {Ï.ÄsY.j·Tdt.bÕ]ºøÏ ÄsYm+|æ\ n<Ûä´≈£åî&ÉT &Üø£ºsY u≤wüuÀsTTq ô|’&ç, _ dæ ôd˝Ÿ j·T+.|æ.{Ï.dæ.kÕúHê\T ø=‘·Ô>∑÷&É1, kÕ~¬¬s&ç¶, |ü*¢ ,bı>∑Tfi¯fl|ü*¢, m<äT n<Ûä´≈£åî&ÉT ñ&ÉT‘· eTôV≤+<äsY, yÓTÆHêغ ôd˝Ÿ n<Ûä´≈£åî&ÉT m+&ç \¢|ü*¢, eTÁ]>∑÷&Ó+, ø=eT≥¢>∑÷&Ó+\qT πø{≤sTT+ #·>±, ø±+Áπ>dt≈£î s¡V”≤eTTB›Hé, eT+&É\ Hêj·T≈£î\T πseP] »j·TbÕ˝Ÿ ¬s&ç¶, düT<Ûëø£sY ã‘·TÔ\|ü*¢, z{≤sTT, yÓ\Tu…*¢,>∑+>±s¡+, ø=‘·Ô>∑÷ &É2 Á>±eT |ü+#ê ¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T. sTTr\qT πø{≤sTT+#·T≈£îHêïs¡T.Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sê Áwüº+ @s¡Œ&çq ‘·s¡TD+˝À {Ï.&ç.|æ.‘Ó\+>±D Á<√Væ≤ nì, ‘Ó\+ >±D sêÁwüº+˝À {Ï.&ç.|æ.ì Hêe÷s¡÷bÕ\T ˝Ò≈£î+&Ü #˚j·÷\ì yês¡T ø√] Hês¡T. á bı‘·TÔ˝À¢ ¬s+&ÉT bÕ]º\ Hêj·T≈£î\T ˇ|üŒ+<äs ≈£î<äTs¡Tà ≈£îHêïs¡T.

Çq>±\≈£î {Ϭø{Ÿ ø√dü+ ôV’≤Á<ëu≤<é≈£î ‘·s¡*q Hêj·T≈£î\T

{Ï.ÄsY.j·Tdt. ø±+Áπ>dt bı‘·TÔ

ñ<ä´e÷ø±s¡T\ ≈£î≥T+u≤\≈£î {Ϭøÿ{Ÿ#˚à <äeTTà+<ë? ◊mHé{°j·T÷dæ

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±Jù|≥ e÷]à 18: ñ<ä´e÷˝À¢ neTs¡T˝…’q $<ë´s¡Tú\ ≈£î≥T+ u≤\≈£î m+<ä]øÏ j·T+m˝Ÿd” {Ϭøÿ≥T¢, j·T+|æ {Ϭøÿ{Ÿ\T ÇdüTÔHêÁz #ÓbÕŒ\ì ◊mHé{°j·T÷d” es¡+>∑˝Ÿq>∑s¡ n<Ûä´≈£åî&ÉT j·T+&ç Ä+ ≈£Ldt H˚&√ø£ Á|üø£≥q˝À &çe÷+&é #˚XÊs¡T. |ü<˚ |ü<˚ {Ϭøÿ≥¢ ø√dü+ >√&Ée|ü&˚ Hêj·T≈£î\≈£î neTs¡T&Ó’q Álø±+‘ê#ê] ≈£î{Ï+u≤ìøÏ πød”ÄsY Á<√Vü≤+ #˚dæq |æ<ä|ü y˚TeTTø±+Áπ>dt bÕغ ‘·s¡|ü⁄q {Ϭøÿ{Ÿ ÇùdÔ –*|ækÕÔ+ nqï Á>±+<Ûä\j·Tdü+düú #Ó’¬sàHé HêsTTì sêCÒ+<äsY ¬s&ç¶ ‘·|ü⁄Œ≈£î+{≤qì #Ó|üŒ&É+ m+‘· ‘ê´>∑yÓ÷ n˝À∫+#·&É+&ç $eTs¡Ù+#˚ Hêj·÷≈£î\T _CÒ|æ {ÏÄsYmdt {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T m|üŒ{Ϭø’Hê Á|ü»\#˚‘· e+∫+#·ã&ÉT‘ê]ì Äj·Tq Äs√|æ+ #ês¡T. neTs¡T˝…’Hê ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T >∑Ts¡TÔ≈£î sê˝Ò<ë? {ÏÄsYmdt ≈£î{Ï+ ãbÕ\Hê ‘·|üŒ Á|üC≤ bÕ\q ˝Ò<äì nHêïs¡T. k˛ìj·÷ ‘Ó\+ >±D≤

mìïø£\ ìj·Te÷e* bÕ{Ï+#ê*: m+&çz ^‘· Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä‘·à≈£Ls¡T, e÷]Ã18: Á>±e÷\˝À $$<Ûä bÕغ\ Hêj·T≈£î\T mìïø£\ ìj·Te÷e[ bÕ{Ï+#ê\ì Ä‘·à≈£Ls¡T m+&çz m+ ^‘· nHêïs¡T. Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\ πø+Á<ä+˝À H˚&ÉT $$<Ûä sê»ø°j·T bÕغ\ Hêj·T≈£î\‘√ »]–q düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§Zì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝À 56 b˛*+>¥ ã÷‘Y\T ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. sêh mìïø£\ ø£MTwüqsY s¡e÷ø±+‘Y ¬s&ç¶ Ä<˚XÊ\T bÕ{Ï+#ê\ì nHêïs¡T, mìïø£\ $wüj·T+˝À myÓ’Hê Çã“+<äT\T ñ+fÒ ‘·eT≈£î ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì ø√sês¡T, mìïø£\T ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ es¡≈£î »s¡T>∑T‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.

‘Ó\+>±D ø£$T{Ïô|’ HêqTÑ·Tqï u≤ãT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ bÕ\≈£î]Ô e÷]Ã18: {Ï&ç|” ‘Ó\+>±D sêh XÊK @sêŒ≥Tô|’ {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT Ä+ø± HêqTÃ&ÉT <Û√s¡DÏH˚ ne\+ _ÛdüTÔHêï&Éì {Ï.{Ï&ç|æ bò˛s¡+ e÷J ø£˙«qsY, bÕ\≈£î]Ô my˚Tà˝Ò´ mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄ ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. k˛eTyês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì bÕغ ø±sê´\j·T+˝À $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ u≤ãT ø£$T{Ï y˚kÕÔqì#ÓbÕŒ&ÉT ø±˙ Ç+ø± m<äTs¡T #·÷dü÷ÔH˚ ñHêïqHêïs¡T. 10 s√E\T>± u≤ãT MT<ä n*–q e÷≥ yêdüÔey˚Tqì Ç|üŒ{ÏøÏ n*π> ñHêïqì #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dt,{ÏÄsYmdt bÕغ\T bÕغ˝ÀøÏ ÄVü≤«ì+#êj·Tì ø£qï‘·*¢ ˝≤+{Ï {Ï&ç|æì $&˚~ ˝Ò<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D sêh ø£$T{Ï Á|üø£{Ï+#·ø£b˛‘˚ πøe\+ bÕ\≈£î]Ô ìjÓ÷»ø£es¡Z H˚‘·>±H˚ ø√qkÕ>∑T‘êqHêïs¡T. neTs¡T&ÉT lø±+‘ê#ê] ‘·*¢ X¯+ø£s¡eTà CÒmdæ ‘·s¡|ü⁄q b˛{Ï #˚ùdÔ bÕغ ìs¡íj·÷ìï •s¡kÕeVæ≤kÕÔqì ù|s√ÿHêïs¡T. X¯+ø£s¡eTà {Ï&ç|æ qT+∫ b˛{Ï #˚kÕÔq+fÒ bÕ\≈£î]Ô $TqVü‰ @ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝ÀHÓ’Hê

ø±s¡´<ä]Ù »qTï eT\¢j·T´, õ˝≤¢ ø£$T{° düuÛÑT´&ÉT >∑+&ÉT sêeTT, e÷J C…&ûŒ{Ïdæ sê» kÕ«$T, n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û #Ó+#·T s¡M+<äsY, eT+&É\ Hêj·T≈£î\T >√>∑T\ dü‘·´Hê sêj·TD¬s&ç¶, eT+&É\ Á|ü#ês¡ ø±s¡´<ä]Ù C≤ø°sY, ‹s¡à\ –] düs¡Œ+#Y ã÷s¡ kÕs¡+>∑bÕDÏ, Ä‘·à ≈£Ls¡T n<∏ä´≈£åî&ÉT ø=eTTà ≈£îe÷s¡kÕ«$T b˛˝…bÕø£ \øÏåàHê sêj·TD, b˛˝…bÕø£ C≤Ø®, <ä+&ÉT düT<äs¡ÙHé, eTT|ü⁄ŒsêeT kÕ«$T, Ĭs yÓ+ø£{Ÿ ¬s&ç¶, s¡M+<äsY¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\‘√ bÕ≥T |ü\T Á>±e÷\ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôd’˝≤˙ u≤u≤ C≤‘·s¡≈£î uÛ≤Ø>± @sêŒ≥T¢ eTVü≤eTà<é nãT›˝Ÿ Vü‰MT<é u≤u≤ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä‘·à≈£Ls¡T, e÷]à 18: Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+ z>±¢|üPsY Á>±eT •yês¡T C≤rj·T s¡Vü≤<ë] ô|’ á HÓ\ 21 qT+∫ »]π> ôd’˝≤˙ u≤u≤ C≤‘·s¡≈£î uÛ≤Ø @sêŒ≥T¢ #˚düTÔqï≥T¢ Vü≤J eTVü≤eTà<é nãT›˝Ÿ Vü≤MT<é u≤u≤ ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ ôd’˝≤˙ u≤u≤ <äsêZ˝À yê˝Ÿ b˛düºsY Ä$wüÿs¡D nq+‘·s¡+ »]–q düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ @{≤ ôd’˝≤˙ u≤u≤ C≤‘·s¡ eT÷&ÉT s√E\bÕ≥T »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á C≤‘·s¡≈£î \ø£å eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T edüTÔHêïs¡ì n+#·Hê y˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑ≈£îÔ\ Çã“+<äT\qT ìyê]+#˚+<äT≈£î nH˚ø£ kÂø£sê´\T #˚|ü{Ϻq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ‘ê>∑T˙{Ï kÂø£s¡´+, Äغdæ ãdüT‡\qT eTT\T>∑T s√&ÉT¶ qT+∫ es¡+>∑˝Ÿ qT+∫ @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T, ≈£î\ eT‘ê\ ø£r‘·+>± »]π> á C≤‘·s¡≈£î nìï esêZ\ uÛÑ≈£îÔ\T ‘·s¡*e∫à ôd’˝≤˙ u≤u≤qT <ä]Ù+#·T≈£îì yÓTT≈£îÿ\T #Ó*¢+#·T≈£î+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. 32 @fi¯fl qT+∫ ôd’˝≤˙ u≤u≤ C≤‘·s¡ »s¡T>∑T‘·Tqï<äì ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 21 q eTVü‰sêh qT+∫ e∫Ãq ˇ+f…ô|’ >∑+<Ûä+ ‘Ó#˚à eTTK´yÓTÆq ø±s¡´Áø£eT+ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. 22 qôV’≤Á<ëu≤<é Kyê© ñ+≥T+<äì, 23 q |òü‘˚ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. HÓ\÷¢s¡T, |”sƒê~Û|ü‹ Vü≤|ò”CŸ u≤u≤, dæ~›ø˘ ñeTsY Hê>∑|üPsY qT+∫ »e÷\TB›Hé u≤u≤ \T edüTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. yês¡T #Óù|Œ u≤u≤ eTVü≤‘·à´+ e+{Ï uÀ<Ûäq\T ñ+{≤j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. 11 õ˝≤¢\qT+∫ uÛÑ≈£îÔ\T sêqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. düs¡«eT‘ê\T düe÷qeTì ‘Ó*bÕs¡T. C≤‘·s¡ ˝À ì‘·´+ ì‘·´+ ø£¬s+≥T ñ+&˚˝≤ Á{≤Hé‡ø√ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡ì, m˝≤+{Ï nyê+#·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü b˛©düT n~Ûø±s¡T\THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ôV≤˝ŸÔ ôd+≥sY qT+∫ dæã“+~ |üì#˚kÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ôV’≤Á<ëu≤<é,ìC≤e÷u≤<é, s¡+>±¬s&ç¶, n~˝≤u≤<é, õ˝≤¢\‘√ bÕ≥T es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝Àì |ü\T eT+&É˝≤\ qT+∫ uÛÑ≈£îÔ\T ‘·s¡*sêqTqïs¡ì $e]+#ês¡T. u≤u≤qT qeTTà≈£îqï yês¡T edüTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T.≈£î\ eT‘ê\ nr‘·+>± »]π> á C≤‘·s¡qT $»j·T e+‘·+ #˚j·÷\ì Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\qT , n~Ûø±s¡TqT ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡Δq\T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± mdt¬ø eTVü≤eTà<é yÓTTsTTHé u≤u≤, <ëyÓTs¡ Á>±eT |ü+#êj·Tr yês¡T¶ düuÛÑT´\T b˛‘·T ø=e÷à\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T

n\Tô|s¡T>∑ì b˛sê≥+‘√H˚ ‘Ó\+>±D sêh+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ |üs¡ø±\ e÷]à 18: {ÏÄsYmdt n~ÛHêj·T≈£î&ÉT ¬ødæÄsY n\Tô| s¡T>∑ì b˛sê≥+‘√H˚ ‘Ó\+>±D sêh+ e∫Ã+<äì |üs¡ø±\ myÓTà˝Ò´ yÓTT\T>∑÷] _ø£å|ü‹ nHêïs¡T. Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\ πø+ Á<ä+˝À k˛eTyês¡+ »]–q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢ &Ü s¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ 1200 eT+~ $<ë´s¡T›\ Ä‘·àã * <ëHê \ e\¢H˚ ‘Ó\+>±D e∫Ã+<äì ‘Ó*bÕs¡T. kÕ~Û+#·T≈£îqï ‘Ó\+ >±DqT ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î {ÏÄsYmdt ˇ+ ≥Ø b˛s¡T#˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#·T ø√e &É+‘√ ¬ødæÄsY yê>±›Hê\T #˚XÊ&Éì ‘Ó*bÕs¡T. ñ∫‘· $<ä´, kÕ>∑T˙s¡T, ìs¡T<√´>∑ ìs¡÷à\q e+{Ï |üqT\T kÕ~Û+#·T ≈£îH˚+ <äT≈£î {ÏÄsYmdt Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêyê*dæq nedüs¡+ ñqï<äì ‘Ó*bÕs¡T.13 @fi¯ófl>± ø±+Á¬>dt @Hê&ÉT ‘Ó\+>±D ÇkÕÔeTq&É+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. C…&ûŒ{Ïdæ, m+|æ{Ïdæ n‘·´~Ûø£+>± ¬>*∫ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\˝À $»j·T+ kÕ~Û+#ê\ì ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D˝À Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø£wüº|ü&ç |üì#˚j·÷\ì ø√sês¡T. á dü+<äs¡“+>± {ÏÄsYmdt sêh Hêj·T≈£î&ÉT eT+<ë nsTT\j·T´, eTT<ä›kÕì düôVA<äsY ¬s&ç¶, eT+&É\ {ÏÄsYmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT ø=+ô|*¢ <Ûäs¡à sêE, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù u§\¢uÀsTTq s¡$j·÷<äyé, õ˝≤¢ Hêj·T ≈£î&ÉT ø±qT>∑+{Ï dü+|ü‘Y ≈£îe÷sY, Á>±eT n<Ûä´≈£åî&ÉT u≤wüuÀ sTTq kÕ>∑sY, Çe÷ìj·T˝Ÿ, ô|s¡Te÷+&É¢ _ø£å|ü‹, sêj·Tsê≈£î\ s¡M+<äsY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üC≤|ü]wü‘Y mìïø£\≈£î Hê$TH˚wüHé |üs¡«s Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q¬sà≥ e÷]à 18: ÁbÕs¡suÛÑyÓTÔq nuÛÑ´s¡T›\ ms|æø£ Á|ü<ëq bÕ]º \≈£î ‘·\H=|æŒ>± e÷]s~. mdæ‡,mdæº ]»s¡«wüH¢é kÕ›q\≈£î nuÛÑ´ s¡T›\ ÁbÕ<Ûëq bÕ]º\ìï nuÛÑ´s¡T›\ y˚≥˝À |ü&ܶsTT. ˇø£yÓÔ|ü⁄ ]» s¡«wüs¡T¢ eTs√ø£ yÓÔ|ü⁄ kÕ›ìø£ düeTdü´ bÕ]º Hêj·T≈£î\≈£î ø£s{Ï $T<ä≈£îqT≈£î ˝Ò≈£îs&Ü #˚düTÔs~. BìøÏ ‘√&ÉT neø±X¯s ø√düs »s|t »˝≤Hé\ |üs¡s|üs¡ eTs&É\s˝À @s√E me«s¡T @bÕ]º˝À #˚s¡T‘·Ts~ ‘Ó*j·Tì düeTdü´ bÕ]º\ eTTK´ Hêj·T≈£î\≈£î ø£\ e&ÜìøÏ >∑T]#˚düTÔs~. k˛eTyês¡s Hê$TH˚wüHé¢ |üs¡s >∑Ts¡T yês¡s ‘√ eTT–s|ü⁄ @ˇø£ÿ bÕ]º\≈£î ms|æ{Ïdæ nuÛÑ´s¡T›\ C≤_ ‘ê\qT #˚j·T˝…ì |ü]dæ›H˚\ø=s~ eTs&É\s˝À |ü]wü‘Y≈£î 12 ms|æ{Ïdæ kÕ›q\Ts&É>± q¬sà≥ mdæº »qs¡˝Ÿ ‘·]>√|üŒ\ πø{≤sTT+#ês¡T.

‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚XÊ Äos¡«~+#·+&ç |üs¡ø±\ Ç+#ê]® <Ûäsêà¬s&ç¶

{Ϭø{Ÿ Ç|æŒkÕÔqHêïs¡T. {ÏÄsYmdt, ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêyê\ì #·÷düTÔHêïj·Tì $eT]Ù+#ês¡T.{ÏÄsYmdt ‘Ó\+>±DÁ<√VüQ \T ‘Ó\+ >±DqT n&ÉT¶|ü&ÉT‘·Tqï yê]øÏ {Ϭøÿ≥T¢ ÇdüTÔ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. neTs¡M s¡T\ ≈£î≥T+u≤\qT $düà]düTÔHêïs¡ì eT+& ç|ü&ܶs¡T. á düe÷ y˚X¯+˝À sêh Hêj·T≈£î\T

C≤{À‘Y HÓÁVüQ, mÁs¡u… *¢ sê|òüTesêe⁄, eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T q\¢Hê–¬s&ç¶, »s¡T|ü⁄\ u≤\T Hêj·Tø˘, ø£eTà>±ì Hê>∑qï, m+&û nu≤“dt n©, ø£eTà>±ì nXÀø˘, uÀu≤“\ nXÀø˘¬s&ç¶, e÷#·s¡¢ |ü⁄\¢j·T´, y˚T&Üs¡|ü⁄ düT<Ûëø£sY, |òü˙ïs¡T j·÷ø£qï, m+&û eT<ësY. sêC≤s¡y˚Twt bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä‘·à≈£Ls¡T, e÷]à 18: ‘Ó\+>±D ø√dü+ #˚düTÔqï ñ<ä´eT+ ˝À Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+ >∑÷&ÉbÕŒ&ÉT e<ä› ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚|ü{Ϻ eTT+<äTHêïqì Äos¡«~+#ê\ì |üs¡ø±\ {Ï&ç|æ Ç+#ê]® #·˝≤¢ <Ûäsêà¬s&ç¶ nHêïs¡T. Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+˝À eTTkÕÔ´\|ü*¢, ‘·ø£ÿ\¢|üVü‰&é Á>±e÷\˝À H˚&ÉT bÕ<äj·÷Á‘· ˝À uÛ≤>∑+>± »]–q düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìs¡+‘·s¡+ düeTdü´\ ô|’ düŒ+~+∫ |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î ø£èwæ#˚düTÔHêï qì ‘Ó*bÕs¡T. ô|<ë›|ü⁄s¡+ qT+∫ ø±•ãT>∑Z es¡≈£î>∑\ s√&ÉT¶ n<Ûë«qï dæú‹˝À ñqï+<äTq <ëì eTs¡eTà‘·T #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·T bÕ<äj·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ìs¡¢ø£å´+ e\¢ Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+ n_Ûeè~›#˚+<ä ˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T.ì<ÛäT\ eT+ps¡T |ü≥¢ $eø£å‘· >∑T¬s’+<äì Äs√|æ+#ês¡T. eTTkÕÔ´\|ü*¢ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+ #˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. eTVæ≤fi¯\T Ä]Δø£+>± sêDÏ+#ê\ì ø√sês¡T.


ãT<Ûäyês¡+ 19, e÷]Ã 2014

$»j·Tq>∑s¡+: H˚{Ï ‘·s¡+ Á|ü»\T sêe÷j·TD+ >=|üŒ‘·q+.. d”‘ê sêeTT\ #·]Á‘· ‘Ó\TdüTø=ì.. Ä<Ûë´‹àø£‘· e÷s¡Z+˝À |üj·Tì+#ê\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ $»j·Tq>∑sêìøÏ #Ó+~q Á|üeTTK yê´bÕs¡y˚‘·Ô, mHé.dæ.mdt dü+düú\ n~ÛH˚‘·, dü«ØZj·T Hêsêj·TD+ qs¡dæ+Vü≤ eT÷]Ô, 15 mø£sê\ düT$XÊ\ düú\+˝À <äXÊã›+ øÏ+<ä≥ n+≈£îsêsês¡ŒD #˚dæq sêeT Hêsêj·TD+` l eTÁ<ëe÷j·TD ÁbÕ+>∑D+qT ‘·$Tfi¯Hê&ÉT >∑es¡ïsY ø=DÏCÒ{Ï s√X¯j·T´ á HÓ\ 23q ÁbÕs¡+_Û+#· qTHêïs¡T. mHé.dæ.mdt #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtº n<Ûä«s¡´+˝À Hêsêj·TD+ qs¡dæ+Vü≤ eT÷]Ô

d”e÷+Á<Ûä dü+ø°s¡í+ d”e÷+Á<Ûä˝À nôd+;¢, ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê˝À¢ |ü+#·eTTK b˛{° ‘·ù|Œ≥≥Tº ˝Ò<äT. 175 nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ Á|ü‹kÕúq+˝À ø±+Á¬>dt, yÓ’d”|”, {°&û|”‘√ bÕ≥T C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä, »qùdq bÕغ\T b˛{° |ü&É≥+ U≤j·T+>± ø£ì|æk˛Ô+~. nsTT‘˚ e#˚à mìïø£˝À¢ b˛{° #˚ùd $wüj·T+ô|’ |üeHé düŒwüº‘· Çe«˝Ò<äT. bı‘·TÔe⁄+fÒ _C…|æ, ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ\T ‘Ó<˚bÕ >∑÷{ÏøÏ #˚s¡T‘êsTT. Ç<˚ »]–‘˚ 2014 pHé 2q @s¡Œ&˚ d”e÷+Á<Ûä nôd+;¢ Vü≤+>¥‘√ ne‘·]+#˚ neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. d”e÷+Á<Ûä nôd+;¢˝À 175 kÕúHê\≈£î 88 d”≥T¢ ‘Ó#·TÃ≈£îqï bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ edüTÔ+~. ãVüQeTTK b˛{°\ e\¢ {°&û|”, yÓ’d”|” n+#·Hê\T ‘·\øÏ+<äT˝…’ Vü≤+>¥ nôd+;¢ @s¡Œ&=#·TÃ. sêj·T\d”eT˝À 51 d”≥T¢ ñHêïsTT. á d”≥¢˝À yÓTC≤غ d”≥T¢ mes¡T ‘Ó#·TÃ≈£î+fÒ yês¡T n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#˚Ã+<äT≈£î e÷s¡Z+ düT>∑eTeTe⁄‘·T+~. |üeHé, øÏs¡DY <Óã“ e\¢ ñ‘·Ôsê+Á<Ûä, >√<ëe] õ˝≤¢\‘√ bÕ≥T ø£ècÕí, >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À¢ z≥¢ N*ø£\T ô|]– n+#·Hê\T u≤ø±‡|ò”düT <ä>∑Zs¡ ô|òsTT\j˚T´ Á|üe÷<ä+ ñ+~. bÕغ Çø£ ô|≥º&ÉqT≈£îqï e÷J eTTK´eT+Á‹s¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ n+<ä] n+#·Hê\T ‘·\øÏ+<äT\T #˚dü÷Ô ø=‘·Ô bÕغì @sêŒ≥T #˚dæ... mìïø£\ ø£<äq s¡+>∑+˝À <ä÷≈£î‘·Tqï≥Tº Á|üø£{Ï+#·&É+‘√, yÓ’d”|”˝À eDT≈£î yÓTT<ä˝…’+~. dæ˙q≥T&ÉT |üeHé ≈£L&Ü bÕغì kÕú|æ+#·&É+... ø£˙dü+ ø=ìï kÕúHê˝À¢HÓ’Hê b˛{° #˚ùd neø±X¯eTT+&É≥+‘√ #·+Á<äu≤ãT ;CÒ|”, ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ\‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tºø√ø£ ‘·|üŒì |ü]dæú‹ e∫Ã+~. e#˚à mìïø£˝À¢ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ Á|üuÛ≤e+ ø£+fÒ, düyÓTÆø±´+Á<Ûä kÕ<Ûäq≈£î ∫e] ì$Twü+ es¡≈£L b˛sê&çq Äs¡T>∑Ts¡T m+|”\T ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤düTÔqï ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ Á|ü‘·´]ú bÕغ\≈£î >∑{Ϻ b˛{°ì#˚à neø±X¯+ ñ+~. øÏs¡DY bÕغ ñuÛÑj·T>√<ëe], ø£ècÕí, ∫‘·÷Ôs¡T, Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À¢ ø=ìï nôd+;¢ kÕúHê\qT z≥¢ N*ø£\‘√ ¬ø’edü+ #˚düT≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+~. ¬s&ç¶ kÕe÷õø£ esêZìøÏ ÄXÊøÏs¡D+>± m~–q yÓ’d”|” z≥T u≤´+≈£î≈£î ø=ìï kÕúHê˝À¢ ‘·÷≥T¢|ü&˚ Á|üe÷<ä+ ñ+~. Çø£ |üeHé bÕغ‘√ #·+Á<äu≤ãT≈£î eTT#ÓÃeT≥\T |ü&ÉT‘·THêïsTT. >∑‘· mìïø£˝À¢ Á|üC≤sê»´+ e\¢ ‘·è{Ï˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#˚à neø±XÊìï ø√˝ÀŒsTTq #·+Á<äu≤ãT, ákÕ] ø±|ü⁄ kÕe÷õø£ es¡Z+ z≥¢qT ‹|ü⁄Œ≈£îH˚+<äT≈£î düs¡«X¯≈£îÔ\÷ ˇ&ÉT¶‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ ø±|ü⁄ kÕe÷õø£es¡Z+ m≈£îÿe>± ñqï ñuÛÑj·T >√<ëe], $XÊK|ü≥ï+, ø£ècÕí õ˝≤¢˝À¢ |üeHé Á|üuÛ≤e+ m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. $uÛÑ»q bÕ|ü+˝À ;CÒ|”øÏ ≈£L&Ü uÛ≤>∑+ ñ+<äì ÇHêïfi¯S¢ Á|ü#ês¡+ #˚dæq #·+Á<äu≤ãT, Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä bÕغô|’ $eTs¡Ù\T #˚j·T&É+ e÷qT≈£îHêïs¡T. ;CÒ|”øÏ d”e÷+Á<Ûä˝À ô|<ä› ã\+ ˝Òø£b˛sTTHê, Á|ü‹ nôd+;¢˝À ø£˙dü+ ¬s+&ÉT qT+∫ eT÷&ÉT y˚\ z≥T¢ ìø£s¡+>± ñHêïsTT. BìøÏ‘√&ÉT ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغøÏ ≈£L&Ü Á|ü‹ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À n+‘˚ dü+K´˝À z≥T¢ ñHêïsTT. @ bÕغ‘√ bı‘·TÔ ˝Òø£b˛‘˚ á z≥T¢ ‘Ó<˚bÕ ¬>\T|ü⁄≈£î n&ɶ+øÏ>± e÷s¡&É+ U≤j·T+. n+<äTπø ;CÒ|”, ˝Àø˘dü‘êÔ‘√ bı‘·TÔ≈£î #·+Á<äu≤ãT dü+πø‘ê\T |ü+|æq≥Tº düe÷#ês¡+. eTs√yÓ’|ü⁄ yÓ’mdt ÄsY ø±+Á¬>dt ≈£î e#˚à nôd+;¢, ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\T Jeqàs¡D düeTdü´>± e÷sêsTT. Á|üdüTÔ‘·+ <ä[‘·T\T, –]»qT\T, yÓTÆHêغ\T »>∑Hé yÓ’ù| ñHêïs¡T. d”|”m+, m+◊m+‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îHêï, d”e÷+Á<Ûä˝À á bı‘·TÔe\¢ e#˚à Á|üjÓ÷»q+ X¯Sq´+. á ¬s+&ÉT bÕغ\≈£î nø£ÿ&É ø£˙dü+ ì\Te ˙&É≈£L&Ü ˝Ò<äT. $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À <Óã“‹qï ø±+Á¬>dt ÁX‚DT\T ‘·qyÓ’|ü⁄ ø£<ä* ekÕÔs¡ì »>∑Hé >∑+ô|&ÜX¯\T ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ sêh $uÛÑ»q ‘·sê«‘· d”e÷+Á<Ûä˝À ‘=*kÕ] dü+ø°s¡í Á|üuÛÑT‘·«+ U≤j·TeTqï dü+πø‘ê\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT.

z≥T¢ ` d”≥T¢ uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ bı‘·TÔ ø√dü+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ #ê˝≤ ñ‘ê‡Vü≤+ #·÷|æk˛Ô+~. ;CÒ|”øÏ $uÛÑ»q yê<ä Çy˚TCŸ ñqï|üŒ{Ïø° ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ <ëì‘√ bı‘·TÔ≈£î ôd’ n+{À+~. ø±+Á¬>dt , ;CÒ|”\T ø£*dæ sêÅcÕºìï $&ÉBXÊj·TH˚ ù|s¡T e∫Ã+~. Ç|üŒ{Ïπø ø±+Á¬>dt bÕغ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À n+<äT≈£î ‘·>∑Z |üs¡´edüHê\qT m<äTs=ÿ+{À+~. |üP]Ô>± ‘·T&ç∫ô|≥Tº≈£îb˛j˚T dæú‹øÏ e∫Ã+~. nsTT‘˚ yÓ÷&û Çy˚TCŸ ‘√ HÓ≥Tº≈£îsêyê\ì ;CÒ|” uÛ≤$k˛Ô+~. nsTT‘˚ d”≥T¢ ¬>\TkÕÔeTH˚ nX¯˝Òø£b˛sTTHê ñìøÏì #ê≥Tø√>∑\eTì ;CÒ|” d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\ uÛ≤eq. nsTTq|üŒ{Ïø° ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ e÷Á‘·+ ;CÒ|”‘√ bı‘·TÔ≈£î ¬s&û n+{À+~. ;CÒ|” sêh kÕúsTT˝À ã\+>± ˝Òø£b˛sTTHê.. y˚πs sêÅcÕº˝À¢ ã\+>± ñ+<äì, |òü*‘·+>± πø+Á<ä+˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ edüTÔ+<äì, Ç|ü⁄Œ&ÉT ;CÒ|”‘√ ø£*dæ ñ+&É≥+ e\¢, d”e÷+Á<Ûä˝À m<äTs¡T<Óã“ ‘·–*Hê πø+Á<ä+˝À e÷Á‘·+ n~Û≈£L≥$T˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT´\+ nj˚T´ neø±X¯+ ñ+<äH˚~ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ yêfi¯¢ Ä˝À#·q. n+<äTπø m≥T‹]^ ;CÒ|”‘√ bı‘·TÔ ñ+&Ü\ì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n_Ûe÷qT\T ø√s¡Tø=+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ Ç˝≤ ;CÒ|”øÏ <ä>∑Z¬s’, yÓ÷&û z≥T¢ bı+<äT‘·÷ πs|ü⁄ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ uÛ≤>∑kÕ«eT´+ ø±yê\ì n+fÒ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ #ê˝≤ ‘ê´>±H˚ï #˚j·÷*‡ ñ+≥T+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT ô|’ #˚sTT ‘·eT<äì uÛ≤$düTÔqï ;CÒ|” ø√]qìï kÕúHê\T πø{≤sTTùdÔH˚ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+‘√ #˚‘·T\T ø£\T|ü⁄‘êeTì düŒwüº+ #˚ùd neø±XÊ\THêïsTT. ;CÒ|”øÏ nqT≈£L\ dæú‹ ñqï ‘Ó\+>±D˝À mì$T~ m+|” d”≥¢qT, d”e÷+Á<Ûä˝À ◊<äT m+|” d”≥¢qT ø√s¡qT+<ä≥ uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ. ‘êeTT ø√]q d”≥¢qT πø{≤sTTùdÔH˚ bı‘·TÔ nì ;CÒ|” ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n~ÛH˚‘· e<ä› Á|ü‹bÕ~+#˚ neø±XÊ\THêïj·Tì ‘Ó\Tk˛Ô+~. myÓTà˝Ò´ d”≥¢ $wüj·T+˝À≈£L&Ü ;CÒ|” ‘·–q yê{≤H˚ ø√s¡Tø=+{À+~. eT] Ç|ü⁄Œ&ÉT nedüs¡+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+~ ø±ã{Ϻ.. ‘ê´>∑+ ‘·|üŒ<˚yÓ÷!

sêeT Hêsêj·TD+ ≈£îe÷s¡T\T Hêπ>X¯«sY sêe⁄, lqTyêdü sêe⁄\#˚ ìsêàDeTT |üP]Ô #˚düT≈£îqï á sêeTHêsêj·TD+ ÁbÕC…ø˘ºì Á|ü»\ dü+<äs¡ÙHês¡Δ+ á HÓ\ 23q X¯óuÛÑ Á|ü‹cÕº eT¨‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. Ç+<äTø√dü+ l |”sƒ¡+ kÕ«$T |ü]|ü⁄sêíq+<ä düs¡dü«‹, ncÕºø£å] |”sƒ¡+ Á‹<ä+&ç dü+|ü‘Y ≈£îe÷sY sêe÷qT»

Jj·TsY kÕ«$T, XÊs¡<ä |”sƒ¡+ kÕ«$T dü«s¡TbÕq+<ä düs¡dü«‹, Á‹<ä+&ç n¨_\ sêe÷qT» Jj·TsY kÕ«$T, eTTø±ÿeT\ l<ÛäsY kÕ«$T, ñuÛÑj·T y˚<ë+‘· Ä#ês¡´ |”sƒ¡+ <˚y˚Hê<ä sêe÷qT» Jj·TsY kÕ«$T, dü∫Ã<ëq+<ä düs¡dü«‹ e+{Ï eTVü‰ >∑Ts¡Te⁄\T #˚‘·T\ $÷<äT>± »]π> Ä<ë´‹àø£ ø±s¡´Áø£e÷\

q&ÉTeT 23q ‘·$Tfi¯Hê&ÉT >∑es¡ïsY ¬ø. s√X¯j·T´ Bìï ÁbÕs¡+_kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ÁbÕ+>∑D+˝À $π>ïX¯«s¡ Ä\j·T+, sêeT Hêsêj·TD+ s¡÷|üø£s¡Ô Hêsê j·TD+ qs¡dæ+Vü≤ eT÷]Ô $Á>∑Vü≤+, nq+‘· <Ûë´q eT+~s¡+, l ø±s¡´+, y˚<ä bÕsƒ¡ XÊ\, n+»Hê <˚$ n˝≤Œ¤Vü‰sY, d”‘êsêeTT\ Ä<Ûë´‹àø£ ø£fi≤ ‘√s¡D+, X¯ã] nqï Á|ükÕ<ä XÊ\, yê*àøÏ Á>∑+<Ûë\j·T+, düTÁ^ e >√XÊ\, ø£eT˝≤XÊj·T lyêVü‰j·T, MD≤ bÕDÏC≤„q düs¡dü«‹, Ä<Ûë´‹àø£ eq dü<äTbÕj·÷\÷, es¡í»\ XÀuÛ≤ j·T+Á‘ê\T, l eTVü‰ $wüßí Ä\j·T+ e⁄+{≤sTT.

nqTe÷Hê\ eT\T|ü⁄\T. n+‘·T∫ø£ÿì $e÷q+ eT˝Òwæj·÷ $e÷q+ ôV’≤C≤ø˘ nH˚ø£ eT\T|ü⁄\T ‹s¡T>∑T‘√+~. mìï nqTe÷Hê\ô|’ $#ês¡D »]|æHê, m+‘·>± ‘·\\T ã<ä›\T ø=≥Tº≈£îHêï, ∫e]øÏ Ä#·÷ø° e÷Á‘·+ <=s¡ø£&É+ ˝Ò<äT. msTTsY Á{≤|òæø˘ ø£+Á{À\sY $qï ∫e] e÷≥\qT |ü*øÏ+~ ô|’\{Ÿ ø±<äì, ø√`ô|’\{Ÿ Ä e÷≥\T nHêïs¡ì ‘êC≤>± eT˝Òwæj·÷ Á|üø£{Ï+∫+~. ãVüQXÊ ô|’\≥¢˝À mes¡Hêï Ä‘·àVü≤‘·´≈£î Á|üj·T‹ï+#êsê nqï ø√D≤ìï |ü]XÀ~ÛdüTÔHêïeTì Ä <˚X¯+ ‘Ó*|æ+~. eT˝Òwæj·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·eT düe÷#êsêìï ø±düÔ ‘·«s¡>± u…’≥ô|{Ϻ ñ+fÒ $\TyÓ’q düeTj·T+ eè<Ûë nj˚T´~ ø±<äì #Ó’Hê $eT]Ù+∫+~. ªªn˝Ÿ ¬s’{Ÿ, >∑T&é HÓ’{Ÿ.μμ $e÷q+ ø±ø˘ |æ{Ÿ qT+&ç ∫e]>± ]ø±s¡¶sTTq e÷≥\T Ç$. á e÷≥\T #Ó|æŒq ø=~› ì$TcÕ\πø $e÷q+ ø£<ä*ø£\qT Á|ükÕs¡+ #˚ùd Á{≤Hé‡ bÕ+&ÉsY Ä|òt #˚j·T|ü&ç+~. Ä yÓ+≥H˚ $e÷q+ yÓqøÏÿ eT[¢ |ü•ÃeT ~X¯>± Á|üj·÷DÏ+∫q≥T¢ $$<Ûä <˚XÊ\ XÊ{Ï˝…’≥T¢, $e÷q+ uÒdt Á{≤˙‡es¡T¢ ]ø±s¡T¶ #˚XÊsTT. á e÷≥\T #Ó|æŒ+~ 52 dü+.\ ô|’\{Ÿ nì yÓTT<ä≥ #Ó|æŒq eT˝Òwæj·÷, Ç|ü⁄Œ&ÉT ø±<äì #ÓãT‘√+~. 27 dü+.\ ø√ ô|’\{Ÿ á e÷≥\T nHêïs¡ì Ç|ü⁄Œ&ÉT #ÓãT‘√+~. ¬s+&˚fi¯¢ ÁøÏ‘·+ Ç<ä›s¡T ÄÅùdº*j·÷ j·TTe‘·T\qT ø±ø˘ |æ{Ÿ ˝ÀøÏ ÄVü‰«ì+∫ »˝≤‡ #˚XÊs¡ì á ø√`ô|’\{Ÿ ô|’ Äs√|üD\T yÓ\Te&ܶsTT. dü<äs¡T »˝≤‡ bò˛{À\qT ÄÅùdº*j·÷ j·TTe‘·T˝À¢ì ˇø£s¡T &ÓsTT© yÓTsTT˝Ÿ |üÁ‹ø£≈£î $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T.

$e÷q+ Ä#·÷ø° ‘Ó*j·T˝Ò<ä+fÒ n+<äT˝À Á|üj·÷D°≈£î\‘√ bÕ≥T ô|’\≥¢ ≈£î≥T+u≤\T ≈£L&Ü Ä+<√fi¯q‘√ ñ+{≤sTT. Ç˝≤+{Ï |ü]dæΔ‘·T˝À¢ ¬s+&˚fi¯¢ Hê&ÉT ne÷àsTT\‘√ |òæ¢]º+>¥ #˚dæq bò˛{À*ï Á|ü#·T]+#ê*‡q nedüs¡+ @$T{Ï? <ëìøÏ Ä ne÷àsTT, ª$e÷q+ Ä#·÷ø° >∑T]+∫ me]øÏ @$÷ ‘Ó*j·T&É+ ˝Ò<äì |üÁ‹ø£˝À¢ #·÷XÊqT. á bò˛{À\T $&ÉT<ä\ #˚ùdÔ @<√ ˇø£ düe÷#ês¡+ Ç∫Ãq≥¢e⁄‘·T+<äì u…’≥ô|&ÉT‘·THêïqTμμ nì. Ç~ qeTà<ä>∑Z ø±s¡D+ ø±C≤\<äT. ãVüQXÊ ì»+ @$T≥+fÒ Á_≥Hé |üÁ‹ø£\T e´øÏÔ>∑‘· J$‘ê˝À¢øÏ ‘=+– #·÷dæ dü+#·\q yês¡Ô\T, bò˛{À\T Á|ü#·T]+#·&É+˝À ~≥º\T. Ä |üÁ‹ø£\≈£î ˙‹, ìj·TeT+ n+≥÷ @$÷ ñ+&Ée⁄. ôd˝Ÿ bò˛qT¢, á yÓTsTTfi¯ófl Vü‰´ø˘ #˚dæ ‘ês¡\T, ôd\Á_{°\ J$‘ê˝À¢øÏ ‘=+– #·÷dæ yê{Ïì dü+#·\q+ #˚j·T&É+ <ë«sê &ÉãT“ dü+bÕ~+#·&ÜìøÏ n$ n\yê≥T |ü&ܶsTT. &ÓsTT© yÓTsTT˝Ÿ yÓuŸ ôd’{Ÿ øÏ Ç|ü⁄Œ&ÉT yÓ[flHê ny˚ ø£ì|ækÕÔsTT. &ÓsTT© yÓTsTT˝Ÿ ˝Ò<ë n˝≤+{Ï |üÁ‹ø£ Çe«p|æq kıeTTàøÏ ÄX¯|ü&ç dü<äs¡T j·TTe‹ bò˛{À\qT $&ÉT<ä\ #˚dæ ñ+&Ée#·Ãì $eTs¡Ù≈£î\T yê´U≤´ìdüTÔHêïs¡T. ø√ ô|’\{Ÿ |òüØø˘ nãT›˝Ÿ Vü≤$÷<é ≈£î≥T+;≈£î\T ≈£L&Ü á $wüj·TyÓTÆ rÁe ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. Á_{Ïwt |üÁ‹ø£\ Vü‰´øÏ+>¥ <äTs¡\yê≥¢ô|’ nø£ÿ&É ˇø£ bÕs¡¢yÓT+≥Ø ø£$T{° $#ês¡D ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤k˛Ô+~. ¬s+&˚fi¯¢ ÁøÏ‘·+

ã<ä›\sTTq á ≈£î+uÛÑø√D+ |òü*‘·+>± kÕºsY #ÛêHÓfi¯¢ j·T»e÷ì s¡÷|üsY¶ eTs√¶ø˘ øÏ #Ó+~q e+<˚fi¯fl Hê{Ï |üÁ‹ø£ ôd’‘·+ eT÷‘·|ü&ç+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT ø√ ô|’\{Ÿ ∫e]kÕ] #Ó|æŒq e÷≥˝Ò Ä‘·àVü≤‘·´ nqTe÷q+ yÓ’|ü⁄øÏ eT[¢+#êsTT. Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düTø√e&ÜìøÏ eTs√ 238 eT+~ ÁbÕD≤\qT ã*ô|fÒº neø±XÊ\T ñHêïj·÷ nqï~ nqTe÷q+>± ø£ì|æk˛Ô+~. q÷´j·÷sYÿ f…’yéT‡ |üÁ‹ø£ nsTT‘˚ @ø£+>± 9/11 ‘·s¡Vü‰˝À uÛ≤s¡‘Y ô|’ f…Ás¡]düTº <ë&ç #˚j·T&Üìπø $e÷Hêìï <ë] eT[¢+#ês¡ì z ø£<Ûäq+ Á|ü#·T]+∫+~. kÕ<Ûës¡D+>± f…Ás¡]düTº <ë&ÉT\ >∑T]+∫ eTT+<ädüTÔ düe÷#ês¡+ z+ Á|ü<ÛäeT+ nyÓT]ø± e<˚› <=s¡T≈£î‘·T+~. 26/11 eTT+u…’ <ë&ÉT\ >∑T]+∫ ‘êeTT eTT+<˚ ôV≤#·Ã]+#êeTì ≈£L&Ü nyÓT]ø± ‘Ó*|æ+~. rsê #·÷ùdÔ dü<äs¡T <ë&ÉT\≈£î ¬sø°ÿ ìs¡«Væ≤+∫+~ dæ.◊.@ @»+{Ÿ &˚$&é ùV≤&û¢ nì yÓ\¢&ç nsTT+~. ˇø£y˚fi¯ <ë&ÉT\≈£î |ü⁄]>∑*Œ+<˚ dæ.◊.@ nsTT‘˚ nyÓT]ø± e<ä› eTT+<ädüTÔ düe÷#ês¡+ m+<äT≈£î ñ+&É<äT? uÛ≤s¡‘Y ô|’ f…Ás¡]düTº <ë&çøÏ eT˝Òwæj·÷ $e÷Hêìï <ë]eT[fl+#ês¡qï q÷´j·÷sYÿ f…’yéT‡ ø£<Ûäq+ ì»y˚T nsTT‘˚ eT∞fl nyÓT]ø± e<ä› eTT+<ädüTÔ düe÷#ês¡+ ñ+<äì uÛ≤$+#ê˝ÒyÓ÷ ‘Ó*j·÷*‡ ñ+~. eT˝Òwæj·÷, #Ó’Hê, $j·T‘êï+ ‘·~‘·s¡ Äπ>ïj·÷dæj·÷ <˚XÊ\˙ï <äøÏåD #Ó’Hê düeTTÁ<ä+˝À yÓ‘·T≈£î‘·T+fÒ, nyÓT]ø± ˇø£ÿfÒ n+&Ée÷Hé düeTTÁ<ä+˝Àq÷, eT\ø±ÿ B«bÕ\ e<ë› nH˚«wüD

kÕ–+∫+~. Bqs¡Δ+ Ç|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü nyÓT]ø± e<ä› eTT+<ädüTÔ düe÷#ês¡+ ñqï≥¢H˚Hê? $e÷q+ n<äèX¯´+ nsTTq e÷]à 8 ‘˚B ‘Ó\¢yês¡T s¡a≤eTT >∑+ 1:19 ì.\≈£î ø√`ô|’\{Ÿ |òüØø˘ ªªÄ˝Ÿ ¬s’{Ÿ, >∑T&é HÓ’{Ÿμμ nì ø£+Á{À\sY n~Ûø±s¡T\‘√ nqï≥T¢>± ]ø±sY¶ nsTT+<äì eT˝Òwæj·÷ yÓ\¢&ç #˚dæ+~. $e÷q+˝À ñ+&˚ +n+FS ø£eT÷´ìπøwüHé‡ e´edüΔ <ë«sê á e÷≥\T Á|ükÕs¡+ nj·÷´sTT. $e÷q+ qT+&ç ∫e] &˚{≤ Á|ükÕs¡+ nsTTq (nq>± Á{≤Hé‡ bÕ+&ÉsY ì Ä|òt #˚dæq) 12 ì.\ ‘·sê«‘· á e÷≥*ï ø√`ô|’\{Ÿ nqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. eT˝Òwæj·÷ b˛©düT\T ô|’\{Ÿ, ø√`ô|’\{Ÿ Çs¡Te⁄] Çfi¯¢qT ‘·ìF #˚XÊs¡T. Çs¡Te⁄] Çfi¯¢˝Àq÷ ô|’\{Ÿ dæeTT˝Ò≥s¡T¢ <=]ø±j·Tì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. nq>± $e÷q+˝À ˝Ò≈£î+&ÜH˚ $e÷q+ q&ÉT|ü⁄‘·Tqï≥T¢ ÁbÕø°ºdt #˚ùd j·T+Á‘· |ü]ø£sê\T Çs¡Te⁄] Çfi¯fl˝À <=]ø±sTT. ø±˙ Ç˝≤ dæeTT˝Ò≥s¡¢qT Çfi¯fl˝À ñ+#·Tø√e&É+ nkÕ<Ûës¡D+ @$÷ ø±<äT. ìC≤ìøÏ á nqTe÷Hê\T sêø£ eTTqTù| ô|’\{Ÿ Ç+{À¢ dæeTT˝Ò≥sY ñqï≥T¢ Äj·Tq $TÁ‘·T\T, ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T. Äj·TqøÏ $e÷Hê\T ‘·|üŒ y˚πs ˝Àø£+ ˝Ò<äì, Ç+{À¢ ≈£L&Ü dæeTT˝Ò≥sY ô|≥Tº≈£îHêïs¡ì #ÓãT‘·÷ á dü+>∑‹ yÓ\¢&ç+#ês¡T. nB ø±ø£ ‘·eT e<ä› ≈£L&Ü dæeTT˝Ò≥s¡T¢ ñHêïj·T+≥÷ |ü\Te⁄s¡T Ç‘·s¡ eT˝Òwæj·÷ $e÷q dæã“+~ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ` |òæ#·sY‡ &Ódtÿ

sê»ø°j·T bÕغ\ e\dü\ $Hê´kÕ\T? mìïø£\T eTT+#·Tø=düTÔHêï sê»ø°j·T bÕغ\T e\düH˚‘·\ yÓ’ù| #·÷düTÔHêïsTT. »qπøåÁ‘·+˝À Á|ü»\ düeTdü´\T Á|ükÕÔ$+&É+ ø£Hêï Ç‘·s¡ bÕغ\ qT+&ç e#˚à Hêj·T≈£î\≈£î ¬s&é ø±¬sŒ{Ÿ |üs¡#·&Éy˚T >=|üŒ>± bÕغ\T #Ó|ü⁄Œø√e&É+ #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. ìjÓ÷»ø£esêZ\ kÕúsTTqT+&ç e÷´ìô|òk˛º\T ‘·j·÷s¡T#˚dæ Á|ü‹ düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ #·÷|ü⁄‘êeTì Á|üø£{Ï+∫q ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ d”e÷+Á<Ûä˝À á πsdüT˝À ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À {ÏÄsYmdt≈£L&Ü Ç<˚ CÀs¡T ø=qkÕ–k˛Ô+~. Ä ÁbÕ+‘·+˝À ø±+Á¬>dt ≈£L&Ü e\dü H˚‘·\≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü\ø£&ÜìøÏ ôd’ n+{À+~. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ <ë<ë|ü⁄ U≤∞ nj˚T´ |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. ø=~›s√E\ øÏ+<ä{Ï es¡≈£î ‘·eTô|’ <äTyÓTà‹Ôb˛dæq yê]πø |üdüT|ü⁄ ø£+&ÉTyê\qT ø£|üŒ&É+˝À _õ>± e÷]q Ä bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT Ä Hêj·T≈£î\ #˚]ø£‘√ {Ï&ç|æ ã˝Àù|‘·yÓTÆ+<äì qeTàã\T≈£î‘·THêïs¡T. nsTT‘˚, πøåÁ‘·kÕúsTT ø±s¡´ø£s¡Ô\T n~ ã\TbÕ, yêbÕ ‘˚\TÃø√˝Òì |ü]dæú‘·T˝À¢ ∫≈£îÿ≈£îHêïs¡T. mìïø£\ eTT+<äT Vü≤&Ü$&ç>± >√&É <ä÷øÏ edüTÔqï H˚‘·\≈£î e´‹πsø£+>± mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É {Ï&ç|æ ÁX‚DT\T >∑fi¯+ $|ü⁄Œ‘·THêï Á|üdüTÔ‘·+ yê{Ïì |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ dæú‹˝À #·+Á<äu≤ãT ˝Òs¡T. k˛eTyês¡+ ˇø£ÿs√CÒ |ü\Te⁄s¡T ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\qT Äj·Tq {Ï&ç|æ˝ÀøÏ #˚s¡TÃ≈£îHêïs¡T. nq+‘·|ü⁄s¡+ ø±+Á¬>dt m+m˝Ÿdæ ‹ù|ŒkÕ«$T, >∑T+‘·ø£\T¢ m+m˝Ÿ@ eT<ÛäTdü÷<ÛäHé, d”ìj·TsY Hêj·T≈£îsê\T ≈£î‘·÷Vü≤\eTà ‘·~‘·s¡T\T {Ï&ç|æ˝À #˚sês¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ >∑T+≥÷s¡T≈£î #Ó+~q ø±+Á¬>dt m+|æ sêj·TbÕ{Ï kÕ+ã•esêe⁄ {Ï&ç|æ˝À #˚s¡&É+ U≤j·TeTqï yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. Äj·Tq≈£î qs¡düsêe⁄ù|≥ ˝Àø˘düuÛÑ d”≥TqT Ksês¡T #˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡+. Á|üdüTÔ‘·+ qs¡düsêe⁄ù|≥ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúq+ qT+&ç ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤düTÔqï yÓ÷<äT>∑T\ y˚DT>√bÕ˝Ÿsêe⁄qT á kÕ] nôd+;¢ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ b˛{° #˚j·÷\ì u≤ãT dü÷∫+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. >∑T+≥÷s¡T ‘·÷s¡TŒ, |ü•ÃeT ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ m<√ ˇø£<ëìì m+#·T≈£îH˚ ùd«#Û·Ã Äj·Tq≈£î Ç∫Ãq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. nsTT‘˚, á |ü]D≤eT+ |ü≥¢ yÓ÷<äT>∑T\ rÁe ndü+‘·è|æÔì e´ø£Ô+ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. k˛eTyês¡+ sêÁ‹ bı<äT›b˛sTTq ‘·s¡Tyê‘· Äj·Tq #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. qs¡düsêe⁄ù|≥ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúq+ ‘·|üŒ eT¬sø£ÿ&çqT+&ç b˛{° #˚ùd~˝Ò<äì Äj·Tq #Ó|æŒq≥T¢ düe÷#ês¡+. C…dæ ~yêø£sY¬s&ç¶ì {Ï&ç|æ˝ÀøÏ #˚s¡TÃø√yê\qï Á|ü‹bÕ<äq≈£î e´‹πsø£+>± nq+‘·|ü⁄s¡+˝À Ä~yês¡+ Hê&ÉT ≈£L&Ü Ä+<√fi¯q\T ø=qkÕ>±sTT. e÷J eT+Á‹ &çm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶ ≈£L&Ü {Ï&ç|æ˝À #˚s¡qTHêïs¡ì ‘Ó*dæ+~. eTs√yÓ’|ü⁄

e\düH˚‘·\qT #˚s¡TÃø√e&É+˝À {ÏÄsYmdt ≈£L&Ü n<˚ <ä÷≈£î&ÉT #·÷|ü⁄‘√+~. {Ï&ç|æ‘√ bÕ≥T ø±+Á¬>dt H˚‘·\≈£L Ä bÕغ ms¡ y˚dæ+~. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝À ø=+&Ü <ä+|ü‘·T\T ‘êC≤>± {ÏÄsYmdt˝À #˚s¡qTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ qT+&ç á Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·THêï yês¡T K+&ç+#·˝Ò<äT. M]‘√ bÕ≥T eT]ø=+<äs¡T ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ H˚‘·\T ‘·eT bÕغ˝À #˚s¡&ÜìøÏ dæ<ä›+>± ñHêïs¡ì {ÏÄsYmdt H˚‘·\T #ÓãT‘·THêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À e\düH˚‘·\≈£î <ä+&É˝Òdæ eTØ kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘·Tqï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ {ÏÄsYmdt rs¡TqT $eT]ÙdüTÔ+&É≥+ $X‚wü+. eTs√yÓ’|ü⁄ {ÏÄsYmdt˝À ≈£L&Ü ô|<ä›m‘·TÔq Ç‘·s¡ bÕغ\ H˚‘·\\≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü\ø£&É+ |ü≥¢ _Ûqïdü«sê\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. ‘Ó\+>±D sêh+ ø√dü+ Ä+<√fi¯q »]–q düeTj·T+˝À eTT+<äT+&ç q&ç∫q |ü\Te⁄s¡T á <Û√s¡DÏì K+&çdüTÔHêïs¡T. ‘êC≤>± {Ï. ˝≤j·Ts¡¢ C…mdæ ‘·eTqT @ bÕغ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚dæ+~. Ç<˚ <Û√s¡DÏ ø=qkÕ–‘˚ $<ë´s¡Tú\‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ C…mdæ H˚‘·\qT ø£\T|ü⁄ø=ì

Á|ü‘·´ø£åø±sê´#·s¡D≈£î ~>∑T‘êeTì yês¡T Á|üø£{Ï+#ês¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ {Ï. ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ≈£L&Ü s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. {ÏÄsYmdt‘√ bÕ≥T {ÏC…mdæ H˚‘·\qT \ø£å´+>± #˚düT≈£îì yês¡T bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·THêïs¡T. {ÏC…mdæ H˚‘· n<ä›+øÏ <äj·÷ø£sYqT ø±+Á¬>dt˝ÀøÏ #˚s¡TÃ≈£îHêïs¡T. {ÏÄsYmdt˝À #˚s¡&É+ <ë<ë|ü⁄ U≤j·T+>± uÛ≤$+∫q |ü{≤Hé#Ós¡T m+m˝Ÿ@ q+BX¯«sY>ö&éqT >√&É <ä÷ø£≈£î+&Ü n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. Bìø√dü+ yês¡T @ø£+>± sêVüQ˝Ÿ>±+BÛH˚ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+|æq≥T¢ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ #=|üŒ<ä+&çøÏ #Ó+~q {Ï&ç|æ m+m˝Ÿ@ düT<ë›\ <˚ej·T´ nq÷Vü≤´+>± ø±+Á¬>dt •_s¡+˝À ø£ì|æ+#ês¡T. Äj·Tq {ÏÄsYmdt˝ÀøÏ yÓfi‚¢ neø±X¯+ ñ+<äì ø=~›s√E\ qT+&ç Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. yÓTT‘·Ô+$÷<ä á nj·÷sê+, >∑j·÷sê+\ CÀs¡T nuÛÑ´s¡Tú\qT Ksês¡T #˚ùd+‘·es¡≈£î ø=qkÕπ> neø±X¯+ ñ+<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. n|üŒ{Ïes¡≈£î Ä bÕغ\ ‘·\T|ü⁄\T u≤sê¢ ‘Ó]#˚ ñ+{≤j·Tqï e÷≥! ` |òæ#·sY‡ &Ódtÿ


<˚X¯+˝À yÓ÷&ç bÕ\q‘√ n_Ûeè~Δ kÕ<Ûä´+ ãT<Ûäyês¡+ 19, e÷]à 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ #˚sê´\, e÷]à 18: düTdæΔs¡e+‘·yÓTÆq bÕ\q ;CÒ|” dæ<ë›+ ‘ê\ |ü≥¢ qπs+Á<äyÓ÷&ç Hêj·Tø£‘·«+˝ÀH˚ kÕ<Ûä´eTì ;CÒ|” sêÁwüº Hêj·T≈£î\T,e÷õ XÊdüq düãT´\T ø=eT÷à] Á|ü‘ê| ü¬s&ç¶ nHêïs¡T. ìqï eT+&É\+˝Àì eTÁ]eTT#êÃ\ Á>±eT+

Ms¡qïù|≥ Á>±eT bıHêï\ j·TTeùdq j·T÷‘Y ø£$T{Ï mìïø£ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ #˚sê´\, {ÖHé e÷]à 18: eT+&É\+˝Àì Ms¡qïù|≥ Á>±eT+˝À b˛Hêï\ j·TTùdq j·T÷‘Y ø£$T{°ì @ø£Á^e+>± mqTï ≈£îqï≥T¢ ;d”ôd˝Ÿ eT+&É\ n<ä´≈£åî\T X¯e\¢ sê»j·T´, mHémdt j·T÷◊ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eTTkÕÔ´\ j·÷<ä–]\T ‘Ó* bÕs¡T. Á>±eT n<Ûä´≈£åî\T>± bıqïuÀsTTq Hê>±s¡T®Hé, ñbÕ<ë´ ≈£åî\T>± Ä˝Ò{Ï ‹s¡T|ü‹,j·T÷‘Y ø±+Áπ>dt düãT´\T>± n]¬> dü+|ü‘Y, ñbÕ <ë´ ≈£åî\T>± m\kÕì dü+‘√wt\qT mqTï≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+ <äs¡“+>± bıHêï\ j·TTeùdq j·T÷‘Y eT+&É\ n<ä´≈£åî\T ã‹Ôì q]‡+VüQ\T>ö&é,ìjÓ÷»ø£ es¡Z j·T÷‘Y ø±+Áπ> dt n<Ûä´≈£åî\T Hê>∑eT\¢ lìyêdt, eT+&É\ j·T÷‘Y n<ä´≈£åî\T ìeTà sêJyé ¬s&ç¶\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ @◊d”d” ñbÕ<ë´≈£åî\T sêVüQ˝Ÿ>±+~ Hêj·Tø£‘ê«Hê j·T÷‘Yø±+Áπ>dt≈£î n~Ûø£ Á|ü<Ûëq´‘· ø£*Œ+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T.nôd+_¢ ˝Àø˘ düuÛÑ˝À ≈£L&É ø£ì|æ+#˚ kÕΔsTT˝À Á|ü<Ûëq´‘· Çe«&É+ »]–+<äHêïs¡T.n+<äT≈£î j·TTe‘· ø±+Áπ>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ |ü≥¢ k˛ìj·÷>±+~ ÁbÕ<Ûëq´‘·qT Á|ü‹ Ç+{ÏøÏ, Á|ü‹ e´øÏÔøÏ ‘Ó*j·T|ü]à m+ |”{°d”, C…&é|”{°d” kÕΔ Hê\qT ¬>\Tbı+<ä&É+˝À eTT+<äT+&Ü \Hêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+ ˝À ø=+&ÉbÕø£ _ø£å|ü‹, Á|üMDY¬s&ç¶, eT<ÛäT, _+– sêE, #·+Á<ä X‚KsY, |üs¡ÙsêeTT\T, #·+Á<äeTÚ[, C≤+^sY, sêeTT, eTôV≤+<äsY, Á|üø±XŸ, eTùV≤wt, ø£qø£sêE, >√|æ bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó\+>±D ¬s&ç¶ j·TTe»q dü+πøåeT dü+|òüT eT+&É\ ø£˙«qsY>± |ü⁄s¡à <äj·÷ø£sY¬s&ç¶ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ã#·Ãqïù|≥, e÷]Ã18: ‘Ó\+>±D ¬s&ç¶dü+πøåeT dü+|òüT+ eT+&É\ ø£˙«qsY>± eT+&É\+˝Àì ∫qïsêeTHé #·s¡¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q |ü⁄s¡à <äj·÷ø£sY¬s&ç¶ì @ø£Á^e+>± mqTï≈£îqï≥T¢ ‘Ó\+>±D ¬s&ç¶ dü+πøåeT dü+|òüT+ »q>±eT ìjÓ÷»ø£ es¡Z ø£˙«qsY |ü⁄s¡à sê+¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.H˚&ÉT eT+&É\πø+Á<ä+˝À @sêŒ≥T #˚dæq j·TTe»q dü+|òüT düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ã#·Ãqïù|≥ eT+&É\ j·TTe»q dü+|òü÷ìï mqTïø√e&É+ »]–+<äì nHêïs¡T.dü+|òüT+ ø√`ø£˙«qsY\T>± eTôV≤+<äsY¬s&ç¶(ã#·Ãqïù|≥) )ø£sêíø£sY¬s&ç¶ (Ä©+|üPsY)#·\¢ |üPs¡í#·+<äsY¬s&ç¶(k˛\yÓTÆ˝Ÿ)nXÀø£¬s&ç¶(|ü&ÉeT{Ï πøXÊ«|üPsY)q]‡¬s&ç¶(Ç≥Tø±\|ü*¢)\qT mqTï≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ ø£˙«qsY\T,ø√ ø£˙«qsY\T y˚Tø£\ lìyêdt¬s&ç¶,e+>∑ lø±+‘Y¬s&ç¶,>∑+≥ ‹s¡TeT˝Ÿ¬s&ç¶,ìeTà ÁXÊeHé≈£îe÷sY¬s&ç¶\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n+ãsêqï+{Ïq ôVA[ dü+uÛÑsê\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ã#·Ãqïù|≥, e÷]Ã18 : s¡+>∑T\ ôVA[ s¡+π>[ |üs¡«~Hêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì eT+&É\+˝Àì k˛\yÓTÆ˝Ÿ,ø£≥÷ÿsY, ã+&ÉHê >±s¡+ Á>±e÷\‘√ bÕ≥T eT+&É\+˝Àì nDÏï Á>±e÷\˝À ôVA [ dü+uÛÑsê\T s¡+>∑T\T #·\T¢≈£î+≥T |òüTq+>± »s¡T|ü⁄ ≈£îHêïs¡T. ∫Hêï ô|<ë› ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü Á>±e÷\˝À¢ì j·TTer j·TTe≈£î\T s¡+>∑T\T #·\T¢ø=ì ôVA[ì |òüTq+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T.ôVA[ |üs¡«~Hêìï eTT+<äT s√E sêÁ‹ |ü\T Á>±e÷\˝À¢ ø±eT<äVü≤D+ y˚&ÉTø£\T »]>±sTT.á dü+<äs¡“+>± Á>±e÷˝À¢ì j·TTe≈£î\T j˚T<äT dü‘·´Hêsêj·TD,#·\¢ |üPs¡í#·+<äsY¬s&ç¶,ø√H˚{Ï qπswt, ‘·~‘· s¡T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ôVA[ |üs¡«~q+ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @s¡Œ &çq ‘·sê«‘ê ‘=* |ü+&ÉT>∑ nsTTq≥Te+{Ï ôVA[ Á|ü‹ ≈£î≥T+ ã+˝À düTK dü+‘√cÕ\‘√ì ñ+&Ü\ì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£ eT+˝À \ø£ÎDY,sêE,qπswt, u≤ãT, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ø£qø£ j·T´, q]‡+VüQ\T, øÏs¡DY, Vü≤]≈£îe÷sY, nsTT\j·T´, s¡y˚Twt, Hê>∑sêE, ÁXÊeHé,qMHé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü‹ø±s¡´ø£s¡Ô k˛ìj·÷≈£î s¡TD|ü&ç zfÒj·÷´* e÷JeT+Á‹ u§#·TÃdüeTàj·T´ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ |üs¡ø±\, e÷]à 18: ø±+Á¬>dt bÕغ˝Àì Á|ü‹ ø±s¡´ø£s¡Ô Á>∑÷|ü⁄ ‘·>± <ë\T e÷ì n+øÏ‘· uÛ≤e+‘√ |üì #˚ùdÔ ø±+Á¬>dt bÕغ $»j·T+ q˝Ò¢s¡T MT<ä ã+&ç q&Éπøqì e÷J eT+Á‹ u§#·Tà düeTàj·T´ nHêïs¡T.H˚&ÉT |üs¡ø±\ eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\ $düèÔ‘· kÕúsTT düe÷y˚X¯+ |ü≥ºD+˝Àì m|tCÒ >±¬s¶Hé˝À »]–+~, düe÷ y˚XÊìøÏ bÕغ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT m¬sï ‹s¡T|ü‹¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#·>± düeTàj·T´ eTTK´ n‹~Û>± bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. ø=~›s√E˝À¢ »s¡T>∑qTqï q>∑s¡ |ü+#êsTTr mìïø£\‘√ bÕ≥T m+|”{°d”, C…&ûŒ{°d” mìïø£\˝À ø£*dæ |üì#˚dæ $»j·T+ kÕ~Û+ #ê\ì ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ø√sês¡T.bÕغ ø√dü+|üì#˚dæq yê]øÏ {Ϭø≥T¢ Ç∫à ¬>*|æ+#·T≈£îH˚ u≤<Ûä´‘· bÕغ˝Àì Á|ü‹ ˇø£ÿ]ô|’ ñ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±+Á¬>dtbÕغ Á|üdüTÔ‘·+ Çã“+~ø£s¡ |ü]dæú‹˝À ñ+<äì <ëìï <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì ‘Ó\+>±D≤˝À bÕغì nìïkÕú sTT\˝À ¬>*|æ+#·e\dæq nedüs¡+ ñ+<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+ >± D˝Àì nìï mìïø£\˝À bÕغì $»j·T|ü<∏ëq dü&ç|æ+∫ k˛ì j·÷>±+BÛøÏ ø±qTø£>± Çyê«\ì ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ C…+&Ü yÓ÷dæq yê]øÏ ø±<äì á mìïø£\˝À Ç‘·s¡T \≈£î {Ϭø{Ÿ Ç#˚à |ü]dæú‹ ˝Ò<äì Äj·Tq ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. |üs¡ø±\˝Àì 20yês¡T¶\˝À bÕغì $»j·T |ü<∏ëq q&ç|æ+#·&ÜìøÏ |ü≥ºD+˝Àì Á|ü‹ ø±s¡´ø£s¡Ô düeTq«j·T+‘√ |üì#˚j·÷\ì nHêïs¡T.‘Ó\+>±D Ç∫Ãq düeTj·T+˝À ‘Ósêdü n~ÛH˚‘· πød”ÄsY bÕغì ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚kÕÔqì #Ó|æŒ e÷≥ e÷s¡Ã&Üìï rÁe+>± $eT]Ù+#ês¡T. ø±+Á¬>dt bÕغì qeTTàø=ì Ç|üŒ{Ï <ëø£ |üì#˚dæq ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î nHê´j·T+ »s¡T>∑≈£î+&Ü #·÷kÕÔqì õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt bÕغ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |üs¡ø±\ q>∑s¡ |ü+#êsTTr mìïø£\ Ç+#êØ® ÇqT>±\ yÓ+ø£Á{≤yéT¬s&ç¶ nHêïs¡T. eT+&É\+ ˝Àì $$<ÛäÁ>±e÷\˝À ñqï m+|”{°d”,C…&ûŒ{°d” {Ϭø≥ºqT Ä• düTÔqï nuÛÑ´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√yê\ì |üs¡ø±\ ìjÓ÷ »ø£es¡Z Ç+#êØ® kÕ+u≤] düe÷àsêe⁄ nHêïs¡T á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî&ÉT ã+&ç kÕs¡+>∑bÕDÏ,u§#·Tà ø£ècÕísêe⁄, z&ûd” m+mdt #ÛÓ’s¡àHé dü<ëq+<ä+,eT+&É+˝Àì $$<Ûä Á>±eT\ düs¡Œ+#Y\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

m+|”{°d” nuÛÑ´s¡Tú\≈£î CÒ@d” @ø£Á^e rsêàD+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‘=Ás¡÷s¡T e÷]à 18: eT+&É\+˝Àì |ü\T Á>±e÷\˝À¢ CÒ@d” Hêj·T≈£î\T m+|”{°d”\T>± b˛{° #˚j·T&ÜìøÏ>±qT nìï bÕغ\ Hêj·T≈£î\T eT<䛑·T |ü\Tø±\ì @ø£Á^e+>± rsêàD+ #˚dæq≥T¢ ‘=Ás¡÷s¡T CÒ@d” #Ó’s¡àHé ø£\Teø=\qT Á|üMDYsêCŸ ‘Ó*bÕs¡T.

˝À ;CÒ|” eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T |ü⁄s¡à dü+Je¬s&ç¶ n<ä´ø£å‘·q @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q {°&û|” e÷õ düs¡Œ+#Y |ü⁄\¢+ _ø£å|ü‹,e+>∑ #·+Á<ë¬s&ç¶,#·T+#·T >±\ j·T´, #·T+#·T m\¢j·T´,»+>∑ì øÏwüºj·T´,ã÷#√ì øÏwüºj·T´, |üP\ yÓ+ø£≥qs¡‡j·T´, |ü⁄\+ ‹s¡T|ü‹,∫+‘·\ #·+Á<äj·T´,

Hê>∑sêE, »+>∑ì s¡$,#·T+#·T dü‘·Ôj·T´,<ës¡ eT\¢j·T´\‘√ bÕ≥T düTe÷s¡T 500eT+~ ;CÒ|”˝À #˚sês¡ì,yê]øÏ ø=eT÷à ] Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ ;CÒ|” bÕ]º ø£+&ÉTyê\qT ø£|æŒ bÕغ˝ÀøÏ ÄVü‰« ì+#ês¡T. á ìjÓ÷»ø£ esêZìøÏ e÷õ m+m˝Ò´,eT+Á‹ bıHêï\ \ø£Îj·T´ #˚dæq n_eè~› X¯Sq´y˚Tqì Vü‰j·T+ ˝À

ø=+&˚|æ ìjÓ÷õø£es¡Z+˝À ø±+Á¬>dt˝À ñqï~ mes¡T ? Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T18 e÷]Ã: ø=+&˚|æ ìjÓ÷õø£es¡Z+˝À ø±+Á¬>dt≈£î n+&É>± ñqï~ mes¡T nì ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ~«rj·T ÁX‚ì Hêj·T≈£î\T rÁe+>± Ä˝À∫düTÔHêïs¡T.$esê˝À¢¬ø[‘˚ Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝ÀH˚ m+‘√ ÁbÕeTTK´‘· >∑\ ø=+&˚|æ ìjÓ÷õø£es¡Z+˝À Á|üdüTÔ‘·+ eT÷&ÉT Á|ü<Ûëq sê»ø°j·T bÕغ\qT+&ç rÁe kÕúsTT˝À b˛{° »s¡T>∑qT+~ yÓ’.j·Tdt.ÄsY dæ.|æ qT+&ç p|üP&ç, {Ï.&ç.|æ qT+&ç u≤\Msê+»H˚j·TkÕ«$T, ø±+Á¬>dt qT+&ç Á|üdüTÔ‘· j·T+.j·T˝Ÿ.m õ.$ X‚wüß ≈£îe÷s¡T&ÉT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>∑uÀ‘·THêïs¡T M]˝À mìïø£\ düeTj·÷ìøÏ nuÛÑ´s¡T›\qT e÷πsà neø±X¯+ ˝Òø£b˛˝Ò<äT yÓ’.j·Tdt.ÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ düeTq«j·T ø£s¡Ô p|üP&ç ô|’ ndü+‘·è|æÔ>± ñqï|üŒ{ÏøÏ ø=ìïs√E\qT+&ç ìjÓ÷õø£es¡Z+˝ÀH˚ p|üP&ç $düè‘· |üs¡´≥q #˚düTÔ ‘·q ã˝≤ìï s√Es√E≈£î ô|+#·T≈£î+≥T $»j·T+ ‘·q≈£î‘·<ä´+ nqT≈£î+≥T <ä÷düT≈£îb˛‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ñqï d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T yÓTTqï{Ï es¡≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ˝ÀH˚ e÷ |üj·Tq+ nì #Ó|æŒqyês¡+<äs¡T yÓ’.j·Tdt.ÄsY ˝ÀøÏ e÷s¡&É+‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À yÓTT<ä{ÏkÕúsTT Hêj·T≈£î\T mes¡÷˝Òì |ü]dæú‹ ø£ìŒdüTÔ+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± >∑‘·+˝À b˛‘·T\ sêe÷sêe⁄ eT]j·TT õ.$ X‚wüß\ eT<Ûä´ $uÛÒ<ë\ ø±s¡D+>± KeTà kÕe÷õø£ es¡Z+ eT]j·TT _.dæ z≥¢ eT<ä´ N*ø£ @s¡Œ&ç+~ Ç~ ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt ã\V”≤q|ü&É{≤ìøÏ eTs=ø£ ø±s¡D+. nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt bÕغ ìjÓ÷õø£es¡Z+˝À |üP]Ô>± ã\V”≤q|ü&˚ düeTj·T+˝À <ä[‘· Hêj·T≈£î\T õ.$ X‚wüß≈£î eT<䛑·T>± ì\ã&É≥+‘√ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ø=+‘· }|æ]b˛dæq≥T¢ ø£ìŒdüTÔ+~ ìjÓ÷õø£es¡Z+˝À dæyÓT+≥T s√&ÉT¢, ‘ês¡T s√&ÉT¢ eT]j·TT ø£eT÷´ì{Ï Vü‰\T\≈£î mø£ÿ&Ü ˝Òì n‘·´~Ûø£+>± ì<ÛäT\T πø{≤sTT+∫ Á‘ê>∑T˙s¡T≈£î 60 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ Á|ü‘˚´ ì<ÛäT\qT $&ÉT<ä\ #˚sTT+#·&É+‘√ <ä[‘·T˝À¢ eT+∫ Ä<äs¡D bı+<ä>∑*>±s¡T õ.$ X‚wüß. Ç{°e\ ≥+>∑T≥÷s¡T˝Àì Hê\T>∑Ts√&É¢ ≈£L&É*˝À Äj·Tq kı+‘· ì<äT\qT πø{≤sTT+∫ &Ü._.ÄsY n+uÒ&ÉÿsY eT]j·TT »>∑J®eHésêyé $Á>∑Vü‰\qT @sêŒ≥T #˚• wüße÷s¡T 20 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\≈£î ô|’>± Ks¡Tà #˚dæ Hê\T>∑Ty˚\eT+~ <ä[‘·Hêj·T≈£î\T eT]j·TT $$<ä dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\‘√ n+uÒ&ÉÿsY, »>∑J®eHésêyé

$Á>∑Vü‰\qT Ä$wüÿ]+∫ nq+‘·s¡+ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑqT ìs¡«Væ≤+∫ ìjÓ÷õø£es¡Z+˝Àì <ä[‘· z≥s¡T¢ ‘·qyÓ’ù| ñHêïs¡ì ìs¡÷|æ+#·T≈£îHêïs¡T.nsTT‘˚ õ.$ X‚wüßqT $&ç∫qyês¡T #ê˝≤eT+<˚ ñHêïs¡T eTÁ]|üP&ç qT+&ç ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî\T |æ∫ìs&ç¶, uÛ≤düÿs¡¬s&ç¶, sêe÷sêe⁄ n˝≤H˚ bıqï\÷s¡T qT+&ç |ü\¢b˛‘·T Á|ükÕ<é, lìyêdü¬s&ç¶, e÷<Ûäe¬s&ç¶, >√bÕ\¬s&ç¶, s¡eDj·T´, lqT, ø=+&˚|æ qT+&ç e÷J »&é,|æ,{Ï,dæ n<Ûä´≈£åî\T Ä]ø£≥¢ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ø√fÒX¯«s¡sêe⁄, |æ∫ìs&ç¶, »s¡T>∑TeT*¢qT+&ç bÕ&çã+&É¢ »j·TÁ|ükÕ<é X‚KsY ¬s&ç¶, s¡eTD≤¬s&ç¶, eTH√Vü≤sY, X¯+ø£s¡¬s&ç¶, düT<Ûëø£sY, Hêsêj·TD¬s&ç¶. •+>∑sêj·Tø=+&É qT+&ç nHêïã‹Ôq ∫qï, eTTHêï ÁãVü≤àj·T´, dü©yéT, eTTs¡[, yÓTT<ä˝…’qyês¡T yÓ’.j·Tdt.ÄsY dæ.|æ ˝ÀøÏ yÓfi≤¢s¡T. ≥+>∑T≥÷s¡T, •+>∑sêj·Tø=+&É b˛‘·T\ sêe÷sêe⁄‘√ bÕ≥T uÛ≤Ø>± eTs√ ¬s+&ÉT s√E˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغì M&ç yÓ’.j·Tdt.ÄsY dæ.|æ rs¡Δ+ |ü⁄#·TÃø√qTHêïs¡T.Ç≥Te+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\qT $T>∑‘êbÕغ˝À¢øÏ yÓ\¢≈£î+&Ü m≥Te+{Ï m‘·TÔ>∑&É\T y˚j·TqT+<√ y˚∫ #·÷&Ü*.

yÓ’.j·Tdt.ÄsY ø±+Á¬>dt˝ÀøÏ yÓfi¯ó‘·Tqï b˛‘·T\ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ≥+>∑T≥÷s¡T e÷]à 18: yês¡+ s√E\T>± ìjÓ÷õø£es¡Z+˝Àì ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ düe÷y˚X¯eT e⁄‘·Tqï b˛‘·T\ sêe÷sêe⁄ (j·T+.j·T˝Ÿ.dæ) {Ï.&ç.|æ eT]j·TT yÓ’j·Tdt.ÄsY bÕغ˝ÀøÏ yÓfi≤fl \ ˝Òø£ ø±+Á¬>dt˝ÀH˚ ø=qkÕ>±˝≤ nH˚ dü+ ~>∑Δ‘· qT+&ç ˇø£ ìs¡íj·÷ìøÏ e∫Ãq≥T¢ ‘Ó\T düTÔ+~. yês¡+ s√E\T>± »s¡T>∑T‘·Tqï ø±s¡´ ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À sêe÷s¡e⁄ e÷{≤¢&ÉT ‘·T ø±s¡´ø£s¡Ô\ n_ÛcÕ˜q+ y˚Ts¡πø ìs¡íj·T+ rdüT ≈£î+≥Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. nsTTHê ø=+‘·eT+~ {Ï.&ç.|æ ˝Àπø yÓfi¯ó‘·Tqï≥T¢ Á|ü#ês¡+ CÀs¡T>± kÕ–+~. áÁ|ü#êsêìøÏ m≥ºπø\πø n~yês¡+ ‘Ós¡|ü&ç+~. ø±s¡´ø£s¡Ô\ n_ÛcÕ˜q+ y˚Ts¡≈£î yÓ’j·Tdt.ÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ˝Àπø yÓ\T‘·Tqï≥T¢ ôV’≤Á<ëu≤<é˝ÀH˚ ñ+≥T ‘·q nqT#·s¡T\‘√ ‘Ó*dæ+~. ¬s+&ÉT s√E\ qT+&ç sêe÷sêe⁄ düe÷y˚X¯eTsTT´ Ç+ø=+‘·eT+~ì ‘·eTTà&ÉT

ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± ñqï »qπs≥sY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

qs¡•+>∑sêe⁄ eT]j·TT nqT#·s¡T\qT ôV’≤Á<ëu≤<é s¡eTàì #Ó|æŒq≥T¢ $X¯«dü˙ j·TesêZ\ düe÷#ês¡+. yÓ’.j·Tdt.ÄsY n~H˚‘· »>∑Hé mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À ñ+&É≥+‘√ πs|ü⁄ »>∑Hé düeTø£å+˝À b˛‘·T\ sêe÷sêe⁄ yÓ’.j·Tdt.ÄsY rs¡Δ+ |ü⁄#·TÃø√qTqï≥T¢ ‘Ó* dæ+~. Ç|üŒ{Ïπø ø£+<äT≈£Ls¡T nôd+;¢ ã]˝À sêe÷sêe⁄qT ì\uÒ{≤º\ì Ä bÕغ n<Ûä´≈£åî &ÉT ìs¡ísTT+#·T≈£îqï≥T¢ ‘Ó*j·Te∫Ã+~. ø=+&˚|æ ìjÓ÷õø£es¡Z+qT+∫ mes¡øÏ eT<䛑·T Çyê«\ì nì n&ç–q≥T¢ ‘Ó*dæ+~.eT÷&ÉT Hê\T>∑T s√E˝À¢ ≥+>∑T≥÷s¡T˝À uÛ≤Ø ãVæ≤ s¡+>∑düuÛÑ sê´© ìs¡«Væ≤+∫ ‘·q nqT#·s¡T\ qT ≈£L&Ü sêÁwüº Hêj·T≈£î\#˚‘· rs¡›+ Ç|æŒ+ #·qTqï≥T¢ ‘·q nqT#·s¡T\ <ë«sê ‘Ó*j·Te∫Ã+~.

cÕ|ü⁄\T e<˚› ø£¬s+≥T m|ü⁄Œ&ÉT edüTÔ+<√ nì |ü&ç>±|ü⁄\T ø±düTÔ Hêïs¡T. $<Ûë´s¡T›\≈£î |üØø£å\T <ä>∑Zs¡ |ü&ÉT‘·T+&É≥+‘√ #·<äTe⁄ ø=qT≥≈£î á ø£¬s+≥Tø√‘· düeTdü´ yê]ì≈£L&Ü rÁe Çã“+~ ô|&ÉT‘·T+<äì $<Ûë´s¡TΔ\T eT]j·TT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔ Á|ü‘ê´e÷ïj·T @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\qT ø√s¡T‘·THêïs¡T.

m\ø£åHé ø√&é qT ñ\¢+|òæTùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T

≥+>∑T≥÷s¡T e÷]à 18: kÕúìø£ ≥+>∑T≥÷s¡T ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\ j·T+ q+<äT ñqï »qπs≥sY ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± ñ+~ n~Ûø±s¡T\T Á|üuÛÑT‘ê«\T e÷s¡T‘·Tqï »qπs≥sY qT e÷Á‘·+ me«s¡T |ü{Ϻ+#·Tø√ e≥+˝Ò<äT. Á|üuÛÑT‘·« »qπs≥sYqT ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·÷ìøÏ ÇùdÔ n~ø±s¡\T e÷Á‘·+ &ûõ˝Ÿ≈£î &ÉãT“\T ˝Òeì »qπs≥sYqT yê&É≥y˚T e÷ìy˚XÊs¡T. sêuÀj˚T n~ø±s¡T˝…’q Bìô|’ düŒ+~+∫ »qπs≥sYqT u≤>∑T #˚sTT+∫ yê&Ée\dæ+~>± ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·÷ìøÏ e#˚à Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø=+&˚|æ e÷]à 18: mìïø£\T ìj·Te÷e[˝À uÛ≤>∑+>± ø=+&˚|æ eT+ &É\+˝Àì nqø£s¡¢|üP&ç Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Çs¡TbÕغ Hêj·T≈£î\≈£î kÕúìø£ eT+&É\ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mìïø£\ n~ø±] lø±+‘Y eT+&É\ ‘·Vü≤o ˝≤›sY ¬ø.<∏ësYHê<Ûé j·Tdt.◊ $. Ä+»H˚j·TT\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.á düe÷y˚XÊìøÏ nqø£s¡¢|üP&ç Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q 30 eT+~ Çs¡TbÕغ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T. mìïø£\ n~ø±] e÷{≤¢&ÉT‘·T mìïø£\ düeTj·T+˝À Á>±eT+˝À m˝≤+{Ï nyê+#·˙j·T dü+|òüT≥q\T eT] j·TT mìïø£\ ø=&éqT ñ\¢+–ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+ {≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. m≥T e+{Ï n\¢s¡¢≈£î bÕ\Œ&çqyê]ô|’ u…’+&√e sYπødüT\T qyÓ÷<äT#˚kÕÔeTì n<˚$<Ûä+>± ô|ò¢ø°‡\T, b˛düºs¡T¢ eT]j·TT eT<ä´+ &ÉãT“\T Ç‘·s¡ @ edüTÔe⁄˝…’Hê Ç∫Ãq≥T¢>± ‘Ó*ùdÔ yê]ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT#˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.

n+uÒ&ÉÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ s¡ø£åD ø£*Œ+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

mìïø£˝À¢ b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡T›\≈£î yÓ+≥H˚ ≈£î\ <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\T C≤Ø Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T18 e÷]Ã: Á|üdüTÔ‘·+ »s¡T>∑uÀ‘·Tqï $$<ä mìïø£˝À¢ b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡T›\≈£î ≈£î\ <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\T yÓ+≥H˚ C≤Ø #˚j·÷\ì ‘·Vü≤o˝≤›sY\qT õ˝≤¢ mìïø£\ n~ø±] ø£˝…ø£ºsY $»jYT ≈£îe÷sY Ä<˚•+#ês¡T. mø£ÿ&Ó’‘˚ ]»s¡T«&ÉT kÕúHê\T ñHêïjÓ÷ nø£ÿ&ÉqT+&ç b˛{° #˚j·TuÀ‘·Tqï nuÛÑ´s¡T›\T Hê$TH˚wüHé‘√ bÕ≥T ≈£î\ <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘·+ ≈£L&Ü mìïø£\ n~ø±]øÏ düeT]Œ+#ê*‡ ñ+≥T+ ~. nsTT‘˚ MT`ùdyê <ë«sê ≈£î\ <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘·+ bı+<ë\+fÒ 20 qT+&ç 30 s√E\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+~. Ç˝≤¬>’‘˚ nuÛÑ´s¡T›\T rÁe+>± Çã“+~ |ü&Ée\dæ ñ+≥T+~.

ø£¬s+≥T ø√‘·‘√ kÕe÷qT´\ ø£cÕº\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ •+>∑sêj·Tø=+&Ée÷]Ã18: •+>∑sêj·Tø=+&É˝À ø£¬s+≥T ø√‘·e\q kÕe÷qT´\T ø£cÕº\bÕ\e⁄‘·THêïs¡T. eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\ ‘√ düVü‰ rÁe ø£¬s+≥T ø√‘· ñqï+<äTq <ëìô|’ Ä<ës¡|ü&çq #˚‹eè ‹Ô<ës¡T\T eT]j·TT ø±¬sŒ+≥sY‡ rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. #˚‹ì+&Ü |üì ñqï|üŒ{ÏøÏ düeTj·÷ìøÏ ø£¬s+≥T ˝Òø£b˛e≥+e\q

#˚dæq n_eè<˚› H˚{ÏøÏ ì<äs¡ÙqeTì,<˚yê<äT\ m‹Ôb˛‘·\ |ü<Ûäø£+˝À ‘·bÕdt |ü*¢ ]C≤s¡«j·TsY, eT+&É\ πø+Á<ädü+˝À bÕ\o‘·© ø£s¡D πø+Á<ä+,>∑Ts¡®≈£î+≥ qT+&ç |”&ÉãT´¢&û s√&ÉT¶ es¡≈£î s√&ÉT¶ eT+ps¡T,>∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\ eT+p] Hê Vü≤j·T+˝ÀH˚ #˚dæq |üqT˝Òqì, Ç|ü⁄Œ&ÉT bıHêï\ \ø£Îj·T´ yÓ÷dü|üP]‘· Á|üø£≥q\ <ë«sê Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚dü÷ÔHêïs ¡ì Bìì Á|ü»\T >∑eTìdü÷ÔHêïs¡ì,ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À n_Ûeè~› »s¡T>±\+fÒ C≤rj·T bÕغ nsTTq ;CÒ|” ø£eT\+ >∑Ts¡TÔπø z≥T y˚dæ u≤] y˚TC≤]º‘√ ¬>*|æ+∫ Ä•s¡«~+#ê\ì ø√sês¡T.

πø+Á<ä+˝À sêÁwüº+˝À _C…|æ Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ*¢≈£î<äTs¡T, e÷]à 18: πø+Á<äeTT˝À sêÁwüº+˝À _C…|æ Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&É≥+ U≤j·TeTì _C…|æ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T m&É¢ nXÀø˘ ¬s&ç¶ nHêïs¡T.H˚&ÉT eT+&É\ πø+Á<äeTT˝À _C…|æ eT+&É\ bÕغ ø±sê´\j·TeTT Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ H˚&ÉT »s¡T>∑T‘·Tqï kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\˝À n‘·´~Ûø£+>± m+|æ{Ïdæ, C…&é|æ{Ïdæ kÕúHê\qT ¬>*|æ+#·Tø√e&Ü ìøÏ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ôd’ì≈£î˝≤¢ |üì#˚j·÷\ì Äj·Tq ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ø√sês¡T. eTVü≤u≤<äT ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À m+m˝Ÿm, bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHê\qT ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+≥T+<äì Äj·Tq BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À m+|æ|æ kÕúHê\ ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ ø£èwæ #˚j·÷\ì Hêj·T≈£î\qT ø√sês¡T. _C…|æ Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&ç‘˚ ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\≈£î dü+πøåeT |ü<∏äø±\T Á|üy˚X¯ô|{Ϻ H˚s¡T>∑T \_›<ës¡T\≈£î #˚≈£Lπsà $<Ûä+>± _C…|æ #=s¡e rdüT≈£î+≥T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ámìïø£\˝À Á|ü»\T _C…|æ yÓ’ù| #·÷düTÔ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eTeTT˝À eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T H˚‘êJ, Hêj·T≈£î\T y˚DT e÷<Ûäe¬s&ç¶, yÓ+ø£≥¬s&ç¶, C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, s¡$, yÓ+ø£fÒXŸ, eTTs¡[, yÓ+ø£qï, j·÷ø£j·T´, Ä≈£î\ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, nøÏÿ¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓTT<ä{Ï s√E ˇπø ˇø£ÿ Hê$TH˚wüHé Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ*¢≈£î<äTs¡T, e÷]à 18: yÓTT<ä{Ï s√E ˇπø ˇø£ Hê$TH˚wüHé e∫à q≥T¢ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] •yêJ ‘Ó*bÕs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝Àì q]‡+VüQ\ >∑÷&Ó+ m+|æ{Ïdæ mdtdæ eTVæ≤fi¯ ]»sY« ø±>± ÄkÕúHêìøÏ ã+»s¡ Á>±e÷ ìøÏ #Ó+~q >∑T+&ÓbÕø£ \øÏåà dæ|æm+ bÕغ nuÛÑ´]ú>± Hê$TH˚wüHé y˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. áyÓT yÓ+≥ eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù yÓ+ø£≥¬s&ç¶, Hêj·T≈£î\T ôd’<äT\T, qs¡‡j·T´, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

_C…|æ C…&é|æ{Ïdæ nuÛÑ´]ú>± H˚‘êJ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ*¢≈£î<äTs¡T, e÷]à 18: HÓ*¢≈£î<äTs¡T eT+&É\ C…&é|æ{Ïdæ>± _C…|æ ã\|ü]Ãq nuÛÑ´]ú ø±˝Òs¡T H˚‘êJì Á|üø£{ÏdüTÔqï≥T¢ _C…|æ C≤r j·T øöì‡˝Ÿ düuÛÑT´\T j·÷|ü d”‘·j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝Àì $$<ä Á>±e÷\ m+|æ{Ïdæ nuÛÑ´s¡Tú\qT Ksês¡T #˚dæq≥T¢ Äj·Tq nHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì mÁs¡u…*¢ >∑÷&Ó+ m+|æ{Ïdæ>± m+. s¡e÷<˚$, ∫qïHê>±s¡+ »j·TbÕ˝Ÿ¬s&ç¶, HÓ*¢≈£î<äTs¡T C≤{À‘·T j·TTπ>+<äsY, yÓTT<äq‘·T]Ô õ. $»jYT ≈£îe÷sY, y˚T»sêE|ü*¢ yÓ\÷Ô] eT+E\, Hêsêj·TD|ü⁄s¡+ m. j·÷ø£j·T´, sêE\ø=‘·Ô|ü*¢ _. yÓ+ø£qï, ∫qï eTTbÕŒs¡+ &ç. yÓ+ø£qï\T ã]˝À ñ+#·T‘·Tqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. M] ¬>\T|ü⁄ø√dü+ $$<ä Á>±e÷\˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\T |üì#˚dæ ¬>*|æ+#ê\Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ ∫qï eTTbÕŒs¡+ Á>±eTeTT˝À ø±+Áπ>düT qT+&ç _C…|æ˝À düTe÷s¡T 50 eT+~ #˚]q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eTeTT˝À Hêj·T≈£î\T y˚DTe÷<äe¬s&ç¶, u…’s¡T s¡$, $»jYT≈£îe÷sY, j·÷ø£j·T´, H˚‘êJ, s¡$, yÓ+ø£qï, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Hê$TH˚wüq¢|üs¡«+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ eTT\T>∑T e÷]à 18: Hê$Ty˚wüHé ôw&É÷´˝Ÿ¶ Á|üø£{Ï+#ês¡T. 17qT+ &ç 20es¡≈£î Hê$TH˚wüHé d”Œø£s¡D 21q Ádü÷ÿ{°ì 22e ‘˚~q nuÛÑ´+‘·sê\ ùdø£s¡D 23q nuÛÑ´+‘·sê\ |ü]o\q 24q nuÛÑ´s¡Tú\ ñ|üdü+Vü≤s¡D »s¡T>∑Tqì nHêïs¡T. ìqï m+|æ&çy√ ø±s¡´\j·T+˝À »]–q $˝Òø£s¡\ düe÷y˚X¯+˝À eT+&É\ ôdŒwü˝Ÿ n~Ûø±] |üP˝Ÿdæ+>¥ myéT&çy√ düs¡fi¯ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.á $wüj·T+˝À 24e ‘˚~ kÕj·T+Á‘·+ 3.30숈\≈£î es¡≈£î »s¡T>∑Tqì #ÓbÕŒs¡T. yÓTT‘·Ô+ eT+&É\+˝À 33b˛*+>¥ πø+Á<ë\ @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. @Á|æ˝Ÿ 6e ‘˚~q b˛*+>¥ 25e ‘˚~q Øb˛*+>¥ 8e ‘˚~q øö+{Ï+>¥ »s¡T>∑Tqì nHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ 11m+|æ{Ïdæ kÕúHê\≈£î >±q÷ md”º (2), md”‡ (2), ;d” »qs¡˝Ÿ (5), ;dæ eTVæ≤fi¯ (2) nqT ]»πs«wüHé ìs¡ísTT+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\ mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫q kÕe÷Á– s¡yêD≤ Ks¡TÃ\T Ç‘·πs‘·s¡ Ks¡TÃ\ $esê\T s√Eyê]>± dü<äs¡T ô|’ n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì nHêïs¡T. >√&É\ô|’ sê‘·\T >±ì ô|¢ø˘‡\T >±ì yê˝Ÿb˛düºs¡T¢ >±ì #˚j·T≈£L&É<äì nHêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\ jÓTTø£ÿ mìïø£\¬ø’j˚T´ Ks¡Tà \ø£å s¡÷bÕj·T\T $T+ #·≈£î+&Ü #·÷&É\ì nHêïs¡T. Hê$TH˚wüHé |ò”E »qs¡˝Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\ ≈£î 2,500md”º, md”‡, ;dæ\≈£î 1,250 ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ñ<äj·T+ 10.30숈\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\ es¡≈£î Hê$T H˚wüHé d”«ø£s¡D nì, ñ<äj·T+ 6>∑+≥\ qT+&ç sêÁ‹ 10>∑+≥\ es¡≈£î mìïø£\ Á|ü#ês¡+ #˚j·÷\ì Äô|’ Á|ü#ês¡+ ø√qkÕ–ùdÔ #·≥ºØ‘ê´ •øå±s¡TΩ\ì á düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó*j·T #˚XÊs¡T.

|òüTq+>± edü+‘√‘·‡e+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ #˚sê´\, e÷]Ã18: ôVA[ì |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì edü+‘√‘·‡e+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì l y˚DT>√bÕ\ kÕ«$T <˚yê\j·T+˝À |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± Á|ü<ÛëHês¡Ã≈£î\T X‚XÊ#ês¡T´\T,sêEkÕ«$T,XÊs¡<ë ñbÕdü≈£î\T,q]‡+Vü≤àeT÷]Ô kÕ«$T\T eTT+<äT>± s¡TøÏàDÏ dü‘·´düy˚T‘· y˚DT>√bÕ\ kÕ«$T ñ‘·‡e $Á>∑Vü‰\≈£î Á|ü<Ûëq |üP»qT düs√»ì sê+#·+Á<ä+\#˚ ìs¡«Væ≤+∫q nq+‘·s¡+ nø£ÿ&É≈£î $#˚Ãdæq nX‚X¯ uÛÑ>∑e‘Y ã+<ÛäT e⁄\≈£î düVü≤»dæ<ä›yÓTÆq s¡+>∑T\qT(>√>∑T |üPe⁄,|üdüT|ü⁄ \qT ¬s+ &ÉT s√E\T>± Hêqu…{Ϻq Vü‰ì #˚j·Tì s¡+>∑T\qT)uÛÑ≈£îÔ\ô|’ #·\T¢‘·÷ <ë«|üs¡ j·TT>∑+˝À lø£èwüí|üs¡e÷‘·à≈£î >√|ü ø±+‘·\‘√ Ä&çq<˚ á edü+‘√‘·‡e+.á edü+‘√‘·Ádüe+ H˚&ÉT s¡+>∑Tfi¯ ôVA[>± s¡÷bÕ+‘·s¡+ #Ó+~+<äì Ç‹Vü‰dü ì<äs¡ÙHê\qT düùV≤ ‘·Tø£+>± $e]+#ês¡T.

yÓTT<ä\T ø±ì Hê$TH˚wüHé\T ≥+>∑T≥÷s¡T e÷]à 18: q÷‘·q+>± ≥+>∑T≥÷s¡T Hê\T>∑Ts√&É¢ ≈£L&É*˝À @sêŒ≥T#˚•q &܈ˆ_.ÄsY. n+uÒ&ÉÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ s¡ø£åD ø£s¡TyÓ’+~. $Á>∑Vü≤+ @sêŒ≥T #˚• 10 s√E˝…’Hê ø±ø£eTT+<˚ $Á>∑Vü≤+ #·T≥Tº ∫qï ∫qï |ü+&É¢ <äTø±D≤\T @sêŒ≥T #˚düT≈£îHêïs¡T.Bìe\¢ Ä Á|ü<˚X¯+ n+‘ê #Ó‘·Ô #Ó<ës¡+‘√ ì+&çb˛‘·T+<äH˚ <ä[‘·T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê $Á>∑Vü‰\#·T≥Tº Á|üVü≤] @sêŒ≥T #˚düT≈£î+fÒ u≤>∑T+≥T+<äì kÕúì≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‘=Ás¡÷s¡T,e÷]à 18: k˛eTyês¡+ qT+&ç Hê$TH˚wüHé\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTTHê ≈£L&Ü kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ es¡≈£î m+|æ{Ïdæ kÕúHê\≈£î ˇø£ÿs¡÷ ≈£L&Ü Hê$TH˚wüHé\T y˚j·T˝Ò<äì Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] $Áø£yéT ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $$<ä bÕغ\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\T ‘·eT ‘·eT Á>±e÷\≈£î ¬ø{≤sTT+∫q m+|æ{Ïdæ kÕúHê\≈£î nuÛÑ´s¡Tú\qT m+|æø£ #˚dæ Hê$TH˚wüHé\T y˚ùd $<Ûä+>± #=s¡e rdüTø√yê\ì Hêj·T≈£î\qT Äj·Tq ø√sês¡T.


kÕúìø£ dü+düú\ H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\‘√ Á>±e÷˝À¢ sê»ø°j·T dü+<ä&ç ãT<Ûäyês¡+ 19, e÷]à 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ e÷sêÿ|ü⁄s¡+, e÷]Ã18: m+|æ{Ïdæ, »&é|æ{Ïdæ mìïø£\≈£î mìïø£\ ø£MTwüHé H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT <ä\ #˚j·T&É+‘√ Á>±e÷˝À¢ sê»ø°j·T dü+<ä&ç yê‘êes¡D+ ˇø£ÿkÕ]>± HÓ\ø=+~. kÕúìø£ dü+ düú\

mìïø£\T m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT yêsTT<ë |ü&ÉT ‘·÷ edüTÔ+&É≥+‘√ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î düÔãΔ‘·>± ñqï Çs¡T bÕغ\ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T á mìïø£˝À¢ b˛{° #˚dæ $»j·T+ kÕ~Û+#ê\H˚ ñ‘ê‡Vü≤+‘√ n≥T {Ï&ç|æ, Ç≥T yÓ’j·TdtÄsY bÕغ\ qT+&ç eTT+<äT≈£î

edüTÔHêïs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± e÷sêÿ|ü⁄s¡+, ô|<ë›s¡M&ÉT, ô|<ä›<√ sêï \ »&é|æ{Ïdæ\T zdæ »qs¡˝Ÿ ø±e&É+‘√ b˛{° #˚ùd+<äT≈£î zdækÕe÷õø£ es¡Z+ qT+&ç m≈£îÿe dü+K´˝À eTT+<äT≈£î edüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡ ≈£î ø±+Á¬>dt bÕغøÏ eT+∫|ü≥Tºqï

e÷sêÿ|ü⁄s¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Ä bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T ≈£î \T ¬ø|æ ø=+&ܬs&ç¶ ø±+Á¬>dt bÕغì e~* yÓ’dæ|æ >∑÷{ÏøÏ #˚s¡&É+‘√ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì n‘·´~Û ø£XÊ‘·+ bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T Äj·Tq u≤≥ |ü{≤ºs¡T. m+ |æ{Ïdæ, »&é|æ {Ïdæ mìïø£\ nq+‘·s¡+

ø±sÁ¬>dt bÕ]ºøÏ z≥T Ä&çπ> HÓ’‹ø£ Vü≤∑≈£îÿ ˝Ò<äT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ #˚sê´\ e÷]à 18: ø±sÁ¬>dt bÕ]ºøÏ Ä&çπ> HÓ’‹ø£ Vü≤≈£îÿ ˝…<äì »q>±eT ìjÓ÷»es¡Zs ÇHé#ê]à eTT‹Ô¬s&ç¶ j·÷~–]¬s&ç¶ nHêïs¡T. H˚&ÉT eTs&É\ ¬øsÁ<Ûä‘√bÕ≥T ‘·]>√|ü\ Á>±eTs˝À {Ï.ÄsY.mdt bÕ]º ø±s¡´\j·TsqT ÁbÕs¡s_Û∫q nqs‘·s¡s ø±s Á¬>dt bÕ]º z≥TqT 2 mfi¯ófl qTs&ç kÕΔìïø£ mìïø£\T ìs¡«Væ≤s #·˝Ò<äì $eT]Ùs#ês¡T. mHêï&ÉT ‘Ó\s>±D ñ<ä´eTs ø√düs ôV≤#·ÃØ#·Ã˝Ò<äì bıHêï\ |”d”d” Çe«&És dæ>∑TZ #˚≥TºHêïs¡T. øÏs¡DY »>∑Hé u≤ãT\T n&ÉT¶es#·q ‘Ó\s>±D sêwüº kÕ~Ûs #·T≈£îHêïs¡ì ÄXÊuÛ≤qHê e´øÏÔs #˚XÊs¡T. |ü<ä$Vü‰Ôq j·Ts|æ{Ïdæ »&çŒ{Ïdæ myÓTà˝…‡ ms|æ\ n~Ûø£ dæ≥T¢qT ¬>\T#·T≈£îs ≥eT Hêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À bÕ]º eTs&É\ XÊK n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑<ä›\ q]‡s>∑sêe⁄ |æmdæ˝Ÿ #˚¬sàHé ÇeTà&ç lqTyêdt Hê>∑sêE Á|üuÛ≤sY ø£e÷˝≤ø£sY¬s&ç¶ bÕ‘·T] ‹s¡T|ü‹ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt‘√ &Ûû n+fÒ &Ûû

ø±+Áπ>dt bÕ]º ;d”ôd˝Ÿ eT+&É\ ñbÕ<ë´≈£åî\T>± Ä~ Hêsêj·TD Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ #˚sê´\, e÷]Ã18: #˚sê´\ eT+&É\ ø±+Áπ>dt bÕ]º ;d”ôd˝Ÿ ñbÕ<ë´≈£åî\T>± eT+&É\+˝Àì >∑Ts¡®≈£î+≥ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q y˚Ts¡TZ Ä~Hêsêj·TD>ö&éqT ˙j·T$T+∫q≥T¢ ø±+Áπ>dt bÕ]º eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T ø=eTTà s¡$ ‘Ó*bÕs¡T.Ä~yês¡+ eT+&É\ ;d” ôd˝Ÿ n<Ûä´≈£åî\T X¯e\¢ sê»j·T´ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· |ü~ dü+e‘ê‡sê\ qT+&ç Á>±eTXÊK n<ä´ø£å\T>± |üì#˚dü÷Ô >∑‘·+˝À ø±+Áπ>dt bÕ]º ¬>\T|ü⁄ q≈£î ø£èwæ #˚dæq n‘·ìì >∑T]Ô+∫ H˚&ÉT õ˝≤¢ eTV”≤fi≤ ø±+Áπ>dt n<ä´≈£åîsê\T bıHêï\ yÓ’XÊ* Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ;d”ôd˝Ÿ ñbÕ <ë´≈£åî\T>± Á|üø£{Ï+#·&É+ »]–+<äì nHêïs¡T.sêqTqï mìïø£\ ˝À ;d”\+‘· @ø£‘ê{Ïô|’øÏ e∫à m+|”{°d”,C…&é|”{°d” kÕΔHê\qT n~Ûø£ y˚TC≤]º‘√ ¬>*|æ+#·Tø√yê\ì,;d”\≈£î ô|<ä› |”≥ y˚j·T&É+ ˇø£ ø±+Áπ>dt bÕغπø kÕ<Ûä´eTì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+ &É\ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~∏ ñ≥¢|ü*¢ lìyêdt, #ê+u≤sY Ä|òt ø±eTsY‡ n<Ûä´≈£åî\T ñ&ÉTeTT\ u≤düÿsY¬s&ç¶, Hê>∑eT\¢ lìyêdt,eT+#ê\ ∫s¡+õe⁄\T, lø±+‘Y, ã‹Ôì q]‡+ VüQ\T, neTu≤\ Hêπ>X¯« sY>ö&é, sêE, *+>∑+,sê»eT\T¢, s¡$+<äsY, eTTs¡[, X¯+ø£sY, lsêeTT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

;CÒ|” Ä<ä«s¡´+˝À Ç+{Ï+{ÏøÏ Á|ü#ês¡+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ #˚sê´\,e÷]Ã18: u≤s¡‹j·T »q‘ê bÕ]º Ä<ä«s¡´+˝À #˚|ü{Ϻq Ç+{Ï+{ÏøÏ Á|ü#ês¡+˝À u≤>∑+>± H˚&ÉT eT+&É\+˝Àì ◊Hê|üPsY Á>±eT+˝À ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ ;CÒ|” eT+&É\ bÕ]º n<ä´≈£åî\T |ü⁄s¡à dü+Je¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zqï ;CÒ|” sêÁwüº Hêj·T≈£î\T,e÷õ XÊdüq düuÛÑ düãT´\T ø=eT÷à] Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ bÕ˝§Zì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á <˚XÊìøÏ qπs+Á<äyÓ÷&ç Á|ü<Ûëì ø±yê\ì,ø±+Áπ>dt bÕ]º #˚dü÷Ôqï n$˙‹,nÁø£e÷\≈£î n&ÉT¶ø£≥º y˚j·÷\+fÒ ;CÒ|”πø MT z≥T y˚dæ ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T.nq+‘·s¡+ Á>±eTdüTÔ\T e÷{≤¢&ÉT‘·T >∑‘·+˝À ø=eT÷à] #˚dæq n_eè<˚› H˚{ÏøÏ ì<äs¡ÙqeTì,bıHêï\ \ø£Îj·T´ Vü‰j·T+˝À #˚dæq n_Ûeè~› X¯Sq´y˚Tqì nHêïs¡T.Ç|ü⁄Œ&ÉT eTs¡˝≤ ø=eT÷à] Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ì ¬>*|æ+#·Tø=ì n_eè~› #˚düT≈£î+{≤eTì yê>±›q+ #˚dæq≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±eT XÊK n<Ûä´≈£åî\T e>∑\ uÀsTTq yÓ+ø£fÒwt, >∑HÓïuÀsTTq q]‡+VüQ\T>ö&é,<ä+&Ü´\ yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, j·T+&û s¡C≤ø˘, kÕ«$T>ö&é, |ü⁄*+<äsY¬s&ç¶, $»j·T,yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, øÏwüHé, q]‡+VüQ\T,j·÷<äj·T´,sêeTT\T,|ü⁄\T¢uÒ>∑+ bÕ˝§ZHêïs¡T.

e÷õ eT+Á‹ bıHêï\≈£î z≥$T ‘·|üŒ<äT: eTT‹Ô¬s&ç¶ j·÷<ä–]¬s&ç¶ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ »q>±eT {ÖHé e÷]Ã18: e÷õ eT+Á‹ bıHêï\ \ø£Îj·T´≈£î sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ z≥$T ‘·|üŒ<äì {°ÄsYmdt bÕ]º ìjÓ÷»ø£ es¡Z Ç+#ê]® eTT‹Ô¬s&ç¶ j·÷<ä–]¬s&ç¶ nHêïÁs¡T,H˚&ÉT eT+&É\ πø+ Á<ä+˝À {°ÄsYmdt eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T q\¢>√ì u≤\øÏwüHé>ö&é n<Ûä´ø£å‘·q »]–q eT+&É\ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T eTTK´ n~∏~∏>± bÕ˝§Zì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À ‘=* mìïø£˝…’q m+|”{°d”,C…&é|”{°d”, kÕs¡«Á‹ø£ düeTs¡+˝À >∑T˝≤_Û C…+&É m>∑Ts¡T‘·T+<äì nHêïs¡T.‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À y˚\ eT+~ $<ë´]Δ j·TTe≈£î\T ‘Ó\+>±D ø√dü+ Ä‘·à ã*<ëHê\T #˚düT≈£î+fÒ H˚&ÉT ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @s¡Œ&ç+<äì nHêïs¡T.‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T˝À ‘·q ÁbÕD≤ìï ôd’‘·+ ˝…ø£ÿ#˚j·T≈£î+&Ü {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY #˚dæq ñ<ä´eT |òü*‘·+>±H˚ H˚&ÉT ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @s¡Œ&ç+<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ñy˚«‘·TÔq m–dæ |ü&çq ‘·s¡Tq+ ˝À »q>±eT ìjÓ÷»ø£ es¡Z Á|ü»\T s√&É¢MT~ø=∫à ñ<ä´e÷\T #˚dæ ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq˝À ìjÓ÷»ø£ es¡Z Á|ü»\~ eTs¡∫b˛˝Òì ñ<ä´eTeTì nHêïs¡T.‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ »s¡T>∑T‘·Tqï Áø£eT+˝À ñ<ä´e÷ìï ~ø£ÿ]+∫ ny˚T]ø± yÓ*¢q eT+Á‹ bıHêï\ \ø£Îj·T´ H˚&ÉT ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ H˚H˚ #˚XÊqì #Ó|ü⁄Œø√e&É+ ùV≤j·T˙j·TeTì nHêïs¡T.ìjÓ÷»ø£ es¡Z Á|ü»\qT @Hê&ÉT |ü{Ϻ+#·T≈£îqï bÕbÕq b˛˝Òì bıHêï\ H˚&ÉT mìïø£\T <ä>∑Zs¡≈£î sê>±H˚ H˚&ÉT Á>±e÷\ô|’q mq˝Òì Áù|eT #·÷|ædüTÔ Hêïs ¡ì nHêïs¡T.»q>±eT ìjÓ÷»ø£ es¡Z Á|ü»\T m+m˝Ò´>± ¬>* |æ+ ∫q Á|ü»\≈£î @ ˇø£ÿs√E≈£L&Ü n_Ûeè~› |òü˝≤\T n+<˚˝≤ #·÷ &É˝Ò<äì,‘·q bÕغ˝À ñqï ø±+Á{≤ø£ºsY\≈£î Hêj·T≈£î\≈£î e÷Á‘· y˚T |üqT\T #˚XÊs¡ì nHêïs¡T.H˚&ÉT u…\Tº cÕ|ü⁄\T yÓTT<ä\Tø=ì Á|ü‹ ø±+Á{≤ø£ºsY e<ä› qT+&ç &ÉãT“\T edü÷\T #˚düT≈£îqï |òüTq‘· bıHêï\<äì nHêïs¡T.

b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT |ü]o*+∫q d”◊ &˚$&é Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ã#·Ãqïù|≥, e÷]Ã18: eT+&É\+˝Àì $$<ä Á>±e÷\˝Àì b˛©+>¥ πø+Á<ë\qT H˚&ÉT #˚sê´\ d”◊ &˚$&é |ü]o*+#ês¡T. b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À ñqï düeTdü´\qT yÓ+≥H˚ dü]#˚j·÷\ì ã#·Ãqïù|≥ môd’‡ cÕ<äT˝≤¢ u≤u≤≈£î dü÷∫+#ês¡T.Á>±eT+˝Àì Á|ü»\T sêuÀj˚T mìïø£\T Á|üXÊ+‘· yê‘êes¡D+˝À »s¡T|ü⁄ø√yê \ì nHêïs¡T.nq+‘·s¡+ eT+&É\+˝Àì kÕ\«|üPsY Á>±eT+˝Àì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ôdø£+&É] bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡TΔ\≈£î \j·THé‡ ø£¢uŸ $‘·s¡D #˚dæq dü÷ÿ˝Ÿ u≤´>∑T\qT |ü+|æDÏ #˚XÊs¡T. á dü+< äs¡“+>± d”◊ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡TΔ\T Áø£eT•ø£åD‘√ #·<äTe⁄ø=ì ñqï‘· •ø£sê\qT n+<äTø√yê\ì ‘·eT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ ø√]ø£\qT ô|’ #·<äTe⁄\T #·~$ yê] ÄX¯j·÷\qT HÓs¡y˚sêÃ\ì nHêïs¡T.

mìïø£\ ìã+<Ûäq\T ñ\¢+|òæTùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒe⁄: _ &˚$&é d”◊

@&ÉT>∑Ts¡T sö&û w”≥s¡T¢, Ç<ä›s¡T e÷J $T*f…+≥¢ uÛ…’+&√esY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ |üs¡ø±\ e÷]à 18: eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T, kÕúìø£ mìïø£\T <äèwæºz ô|≥Tºø=ì |üs¡ø±\ eT+&É\+˝Àì #·s¡¢|ü*¢, d”‘êsê+|ü⁄s¡+, n* j·÷u≤<é, |üs¡ø±\ Á>±e÷\≈£î #Ó+~q @&ÉT>∑Ts¡T sö&ûw”≥s¡T¢ uÛ≤düÿsY, e+o, sêõ¬s&ç¶, eTVæ≤bÕ˝Ÿ, düTeTHé, X¯+ø£sY, düT<Ûëø£sY\ ‘√ bÕ≥T Ç<ä›s¡T e÷J <äsêàs¡+, e]ø√˝Ÿ Á>±e÷\≈£î #Ó+~q Ç<ä›s¡T e÷J $T*f…+≥¢qT sê»j·T´, eT\¢j·T´\qT Ä~yês¡+ |üs¡ø±\ ‘·Vü≤o˝≤›sY ˝ÀπøX¯«s¡sêe⁄ eTT+<äT Vü‰»s¡T|ü]∫q≥T¢ d”◊ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

XÊdüqdü uÛÑ≈£î, ˝Àø˘dü uÛÑ≈£î mìïø£\T »s¡>∑qT+&É+‘√ á mìïø£˝À¢ m˝≤¬>’Hê |ü≥Tº ì\T|ü⁄ø=ì m+|æ|æ eT]j·TT »&é|æ{Ïdæ kÕúHê\qT ¬ø’edü+ #˚düTø√yê\ì n≥T {Ï&ç|æ, Ç≥T yÓ’dæ|æ bÕغ Hêj·T≈£î\T ‘·eT<Ó’q XË’*˝À ø£èwæ #˚j·TqTHêïs¡T. n+<äTø£qT>∑TD+>± @ m+|æ{Ïdæ |ü]~Û˝À me¬s’‘˚ nuÛÑ´]Δ u≤>∑T+≥T+ <äH˚ $wüj·T+ô|’q Á>±e÷˝À¢ì Hêj·T≈£î\‘√, ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ Çs¡T bÕغ\ Hêj·T≈£î\ dü+Á|ü~+|ü⁄\T yÓTT<ä\T ô|{≤ºs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]Ã18: {°ÄsYmdt bÕغ n~ÛH˚‘· πød”ÄsY eP´Vü‰‘·àø£+ >± n&ÉT>∑T\T y˚düTÔqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. C≤rj·T sê»ø°j·÷\˝À e÷s¡T‘·Tqï düMTø£s¡D≤˝Ò Ç+<äT≈£î ø±s¡DeTì |ü]o\≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q düeTj·T+˝À ø±+Á¬>dt‘√ »‘· ø£fÒº+<äT≈£î ôd’ nqï πød”ÄsY H˚&ÉT $©q+, bı‘·TÔ nqï Á|üdüπøÔ˝Ò<äì ‘˚*Ã#Ó|üŒ&É+ eP´Vü‰‘·àø£y˚Tqì |ü]o\≈£î\T yê´U≤´ìdüTÔHêïs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ ø±+Á¬>dt bÕغ‘√ j·TT<ëΔìπø dæ<äΔeTe⁄‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø±+Á¬>dt bÕغH˚ {≤¬sZ{Ÿ #˚dü÷Ô $eTs¡ÙHêÁkÕÔ\T dü+~ÛdüTÔ+&É{≤ìï #·÷ùdÔ j·TT<ëΔìøÏ ôd’ n+≥Tqï≥Tº sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Ç{°e\ πød”ÄsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt‘√ bı‘·TÔ ˝Ò<äì, n~Ûø±]ø£+>± Á|üø£{ÏdüTÔHêïqì #Ó|üŒ&É+ dü+#·\qy˚Tqì yês¡T #ÓãT‘·THêïs¡T. ˇø£ |üø£ÿ Ä bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· ¬ø.πøX¯esêe⁄ ø£$T{° bı‘·TÔ\ô|’ düe÷˝À#·q\T kÕ–düTÔqï ‘·s¡TD+˝ÀH˚ πød”ÄsY á$<Ûä+>± yê´U≤´ì+#ês¡+fÒ bı‘·TÔ≈£î ˇ|ü⁄Œø√e&É+˝Ò<äì #ÓãT‘·Tqï≥Tº ø£ì|æk˛Ô+~. ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+, πød”ÄsY dü«j·T+>± e÷{≤¢&ÉT≈£îì @<Ó’Hê ne>±Vü≤q≈£î eùdÔ ‘·|üŒ bı‘·TÔ ñ+&Éø£b˛e#·Ãì sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ø±+Á¬>dtbÕغô|’ n\ø£ã÷q&ÜìøÏ Á|ü<Ûëq ø±s¡D≤\T.. ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·eTqT nee÷ìdüTÔqï<äì, ô|’>± &Ûç©¢˝À HÓ\ s√E\ bÕ≥T ñ+fÒ n~ÛcÕºq+ ‘·qqT |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äì, n˝≤π> $»j·TXÊ+‹, ns¡$+<ä¬s&ç¶ e+{Ï H˚‘·\qT ø±+Á¬>dt˝À #˚s¡TÃø√e&Éy˚Tø±≈£î+&Ü, Ç+ø± me¬s’Hê {°ÄsYmdt myÓTà˝Ò´\T eùdÔ ‘Ó\+>±D |”d”d” n<Ûä´≈£åî&çì dü+Á|ü~+#·e#·Ãì dü«j·T+>± ~–«»jYT dæ+>¥ #Ó|üŒ&É+‘√ πød”ÄsY≈£î rÁe ÄÁ>∑Vü‰ìï ‘Ó|æŒ+#êj·Tì #ÓãT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ Äj·Tq ˇ+≥]>± yÓfi¯‘êsê? ˝Òø£ ;CÒ|” yÓ’|ü⁄ #·÷kÕÔsê nqï~ #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. {°&û|”‘√ ;CÒ|” bı‘·TÔ ñ+fÒ {°ÄsYmdt ˇ+≥]>±H˚ b˛{° #˚j·÷*‡ edüTÔ+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± Á|üdüTÔ‘· mìïø£˝À¢ ˇ+≥]>±H˚ ã]˝ÀøÏ ~>∑T‘·Tqï Äj·Tq |òü*‘ê\T e#êÃø£ C≤rj·T kÕúsTT˝À m˙¶j˚T ≈£L≥$T‘√ »‘· ø£≥ºqTqï≥Tº düe÷#ês¡+. á $wüj·÷ìï πød”ÄsY n+‘·s¡+–ø£ es¡Z+ ôd’‘·+ Á<ÛäTMø£]düTÔqï~. ‘Ó\+>±D˝À ˇ+≥]>± mìïø£\ >√<ë˝ÀøÏ ~>∑T‘·Tqï {°ÄsYmdt, C≤rj·T kÕúsTT˝À @<√ ˇø£ ≈£L≥$T‘√ yÓfi≤¢*‡q |ü]dæú‹. ø£qTø£ m˙¶j˚T‘√ Äj·Tq |üj·Tì+#˚+<äT≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·Tqï≥Tº Á|ü#ês¡+. e÷s¡T‘·Tqï sê»ø°j·T düMTø£s¡D\T

¬s+&Ées√E Hê$TH˚wüHé\T ì˝Ÿ

ø±yê\H˚ {°ÄsYmdt ø£{°|òt! πød”ÄsY eP´Vü‰‘·àø£+>± n&ÉT>∑T\T düπs«\T, »q ã\+‘√ Ä‘·à$XÊ«dü+ >∑T˝≤; <äfi¯+˝ÀøÏ CÀs¡T>± #˚]ø£\T m˙¶@ yÓ’|ü⁄ n&ÉT>∑T\T? {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY yÓ’K]˝À e÷s¡TŒq≈£î ø±s¡D+>± ÄbÕغ esêZ\T ù|s=ÿ+≥THêïsTT. düπs« ìy˚~ø£˝À¢ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À {° ø±+Á¬>dt ø£+fÒ {°ÄsYmdt≈£î yÓTs¡T¬>’q |òü*‘ê\T ekÕÔj·Tì ‘˚\&É+‘√ >∑T˝≤; u≤dt ˇ+≥]b˛s¡T≈£î dæ<äΔyÓTÆq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘Ó\+>±D˝À düTe÷s¡T 11 bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHê˝À¢ {°ÄsYmdt $»j·T+ kÕ~ÛdüTÔ+<äì m˙¶{°M düπs«˝À ‘˚*+~. B+‘√ πø+Á<ä+˝À @s¡Œ&˚ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ á yÓTC≤]{° eT<䛑·T ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì uÛ≤$düTÔqï >∑T˝≤; H˚‘· ø±+Á¬>dt‘√ <ä÷s¡+ bÕ{Ï+#˚+<äT≈£î ñqï ø±s¡D≤\˝À Ç~ ˇø£{Ï>± Ä bÕغ esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. ‘Ó\+>±D e∫Ãq H˚|ü<∏ä´+˝Àñ<ä´eT bÕغ>± {°ÄsYmdt≈£î Á|ü»˝À¢ eT+∫ Ä<äs¡D ñ+≥T+<äì, ø±+Á¬>dt˝À $©q+ nsTTHê, bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îHêï ‘·eT ñìøÏπø Á|üe÷<äeTì {°ÄsYmdt ÁX‚DT\T n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïsTT. Ç<˚ n_ÛÁbÕj·÷ìï >∑T˝≤; H˚‘·≈£î Ä bÕغ H˚‘·\T H˚s¡T>± ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.Ç~ ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt‘√ ø£{°|òt nH˚+<äT≈£î ˇø£ ø±s¡D+>± #ÓãT‘·THêïs¡T. @~@yÓTÆHê eP´Vü‰‘·àø£+>± πød”ÄsY n&ÉT>∑T\T y˚dü÷Ô.. ø±+Á¬>dt, {°&û|” myÓTà˝Ò´\qT Äø£]¸+#˚ |üì˝À |ü&ܶs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ s√p {°ÄsYmdt˝ÀøÏ uÛ≤Ø>± e\dü\T edüTÔHêïsTT. eTs√yÓ’|ü⁄ Á>±eT kÕúsTT˝À ≈£L&Ü uÛ≤Ø>± Äj·÷ bÕغ\ Hêj·T≈£î\T #˚s¡T‘·Tqï≥Tº düe÷#ês¡+. ø±>± |”|”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT bıHêï\ô|’ $eTs¡Ù\ es¡¸+ ≈£î]|æ+∫q πød”ÄsY ì»+>±H˚ ø±+Á¬>dt H˚‘·\qT Äø£]Ù+#·&É+ yÓTT<ä\T ô|&ç‘˚ ‘Ó\+>±D˝À yê‘êes¡D+ n+‘ê ø±+Á¬>dt, {°ÄsYmdt eT<Û˚´ Vü≤ÀsêVü≤ÀØ>± e÷πs neø±X¯+ ñ+~. ‘Ó*dæ+~. õ.$ X‚wüß e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|ü»\≈£î m|ü⁄Œ&ÉT n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚˝≤ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ ì#˚à $<Ûä+>± nuÛÑ´s¡T›\T ñ+&Ü\ì ‘Ó*bÕs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ≥+>∑T≥÷s¡T e÷]à 18: eT+&É\+˝À j·T+.|æ.{Ï.dæ eT]j·TT »&é.|æ.{Ï.dæ mìïø£\≈£î b˛{°#˚j·TT nuÛÑ´s¡T›\ Hê$TH˚wüqT¢ ¬s+&Ées√E me«s¡÷ yÓj·T´˝Ò<äT.B+‘√ Ä ÁbÕ+‘·+ uÀdæb˛sTT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q≥T¢ ø£ì|æ+∫+~.nsTT‘˚ ãT<äyês¡+ qT+&ç Hê$TH˚wüqT¢ ‘=Ás¡÷s¡T,e÷]à 18: {Ï&ç|æ Ç∫Ãq ˝ÒK‘√H˚ ‘Ó\+>±D sêÁwüº y˚ùd+<äT≈£î Äj·÷ bÕغ\ nuÛÑ´s¡T›\T ñqï≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. @sêŒ≥T »]–+<äì ìjÓ÷»ø£es¡Z m+m˝Ÿm mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄ nHêïs¡T.H˚&ÉT bÕغ ø±sê´\j·TeTT˝À sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù m˝Ÿ$ >ö&é n<Ûä´ø£å‘·q »]–q düe÷y˚XÊìøÏ Äj·Tq bÕ˝§Zì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìs¡«Væ≤düTÔqï j·T+.j·T˝Ÿ.m õ.$.X‚wüß sêuÀj˚T kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\T ôd’ì≈£î˝≤¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ |üì#˚j·÷\ì, Á|ü‹ Á>±eTeTT˝À {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ ø£èwæ ≥+>∑T≥÷s¡T e÷]à 18: ø=+&˚|æ ìjÓ÷õø£es¡Z+˝Àì ø±+Á¬>dt bÕغ #˚j·÷\Hêïs¡T. {Ï&ç|æ bÕغ eT÷&ÉT kÕs¡T¢ ˝ÒK Çe«&É+ e\qH˚ Hêj·T≈£î\+<ä]‘√ j·T+.j·T˝Ÿ.m õ.$ X‚wüß düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤düTÔqï ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @s¡Œ&ç+<äì, Ç~ >∑eTì+#·ì ø±+Áπ>düT, ≥T¢ ‘Ó*dæ+~. á düe÷y˚X¯+˝À j·T+.|æ.{Ï.dæ eT]j·TT »&é.|æ.{Ï.dæ {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T ‘·eT Çwüº+ e∫Ãq Ø‹˝À nuÛÑ´s¡T›\ô|’ #·s¡Ã »]–q≥T¢ düe÷#ês¡+ ìjÓ÷õø£es¡Z+˝Àì e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì, ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\ ø√dü+ {Ï&ç|æì Hêj·T≈£î\T j·T+.|æ.{Ï.dæ nuÛÑ´s¡T›*ï ì\u…{≤º\ì #Ó|æŒq≥T¢ s¡øÏå+#·Tø√yê*‡q u≤<ä´‘· eTq+<ä]ô|’ ñ+<äì nHêïs¡T.

{Ï&ç|æ ˝ÒK‘√H˚ sêÁwüº @sêŒ≥T: mÁs¡u…*¢

j·T+.|æ.{Ï.dæ »&é.|æ.{Ï.dæ nuÛÑ´s¡T›\ô|’ düe÷y˚X¯+

Äø£≥Tº≈£îqï eT\¢qï |ü{≤ï\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ #˚sê´\,»qe]18 Ç+&çj·÷q÷´dt≥T&˚ eT+&É\+˝Àì ø=eTTs¡yÓ[¢ Á>±e÷ìøÏ#Ó+~q Á|üeTTK XË’e πøÁ‘·yÓTÆq l eT*¢ø±s¡T® q kÕ«$T <˚ekÕÔq+˝À Ä~yês¡eTTs√Eq eT\¢qï≈£î |ü{≤ï\T`m\¢eTà≈£î uÀHê\‘√ Ä\j·T M<äT\ìï øÏøÏÿ]dæ b˛j·÷sTT.>∑‘· &çôd+ãsYHÓ\ 29q Ä\j·T ÁbÕ+>∑D+˝Àì >∑+–πs^ #Ó≥Tº ÁbÕ+>∑D+˝§ kÕ«$Tyê] ø£fi≤´DeTT‘√ ÁbÕs¡+ ãyÓTÆq ÁãôVAà‘·‡yê\T •esêÁ‹ |üs¡«~qeTT ‘·sê«‘· e∫Ãq 8e Ä~yês¡+ s√Eq uÛÑ≈£îÔ\‘√ |ü⁄s¡ M<äT\ìï øÏøÏÿ]dæb˛j·÷sTT.á ÁãôVAà ‘·‡yê\T eT÷&ÉT HÓ\\bÕ≥T »s¡T>∑T‘êsTT. Ä\j·T #·]Á‘·—l eT*¢ø±s¡T®qkÕ«$T ø=eTTs¡ yÓ*¢ Á>±eT+˝§ì Ç+Á<äøÏ˝≤Á~ nqT |üs¡«‘·eTT ô|’ 11e X¯‘êã›eTT˝À yÓ\dæq≥T¢>± Á|ürr.á kÕ«$Tyês¡T j·÷<äe≈£î\düTÔ˝…’q >=Á¬s\ø±|ü] dü«|üïeTTq+<äT ø£ì|æ+∫ H˚qT Ç+Á<ä øÏ˝≤Á~ ô|’ yÓ\dæj·TTHêïqT,˙e⁄ <ä]Ù+∫q jÓT&É\ ˙ø√]ø£\T HÓs¡y˚s¡>∑\eì #Ó|æŒq≥T¢>± Á|ürr. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ Ms¡XË’e kÕ+Á|ü<ëj·T eTTq≈£î |ü⁄{Ϻì\T¢>± e⁄qï ø±ø£rj·TT\ ø±\eTTq+<Ó á dü+Á|ü<ëj·TeTTq≈£î ÁbÕeTTK´‘· ø£*–q ≥T¢>± #·]Á‘·<ë«sê düŒwüºeTÚ‘·Tqï~. düTe÷s¡T 500dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ |ü⁄≥ºeT{Ϻ#˚ ‘·j·÷s¡T #˚dæq kÕ«$Tyê] $Á>∑Vü≤+ ás√Ees¡≈£î #Ó≈£îÿ#Ó<äs¡≈£î+&Ü uÛÑ≈£îÔ\ bÕ*{Ï ø£\Œ‘·s¡TyÓ’

yÓ\dæ j·TTHêïs¡T. kÕ«$T $Á>∑Vü≤eTT q+<äT Hê_Û˝À |ü⁄≥Tº*+ >∑+ ø£\<äì Á|ürr.kÕ«$Tyês¡T Á>±e÷ìøÏ #Ó+ ~q ˙\e÷+ã `Ä~¬s&ç¶ Äs√ dü+‘êq+>± »ìà+∫q |üs¡eT •e⁄&ç uÛÑ≈£îÔ&ç>± eT*¢ø± s¡T®qkÕ«$T yÓ\T>=+<ë&Éì ô|<ä›\T #ÓãT‘·T+ {≤s¡T. kÕ«$Tyês¡T j·÷<äe⁄\ Ä&É_&ɶ nsTT q >=\¢πø‘·eTà,*+>∑ã*»\ Ä&É_&ɶ ã*» y˚T&É\eTà \qT bÕDÏÁ>∑Vü≤eTT #˚düTø=qï≥T¢ >± kÕ«$Tyê]øÏs¡TyÓ’|ü⁄\ >=\¢πø‘·eTà` ã*» y˚T&É\eTà $Á>∑Vü≤eTT\T >∑\e⁄. <˚ekÕÔq+˝À Ms¡XË’e Ä>∑eTXÊÁdüÔ Á|üø±s¡eTT *+>∑ã*»\T ns¡Ãq #˚j·T>± ,kÕ«$Tyê]øÏ j·÷<äe≈£î\ düTÔ˝…’q ˇ>∑TZ |üPC≤s¡T\T,#Í<äØ\T $$<Ûäs¡+ >∑T\‘√ ‘·j·÷s¡T#˚dæq |ü{≤ï\‘√ kÕ«$Tyê] ø£fi≤´DeTT »s¡T>∑T‘·Tqï~. Çø£ÿ&çøÏ e#·TÃuÛÑ ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê]øÏ yêπs dü«j·TeTT>± ìy˚<äq ‘·j·÷s¡T#˚dæ ˇ>∑TZ|üPC≤s¡T\ <ë«sê |ü≥ïeTT y˚sTT+∫ ìy˚<äq düeT]Œ+#·T≥ ‘·s¡‘·sê\ Ä#ês¡eTT.kÕ«$Tyê]øÏ ø=‘·Ô |ü∫ÃeT{Ϻ ≈£î+&É\˝À ‘·j·÷s¡T #˚dæq HÓ’y˚<ä´+qT kÕ«$Tyê]øÏ düeT]Œ+∫q nq+‘·s¡eT Ä ≈£î+&É\qT ø£&ÉT ãÁ<äeTT>± yê] dü«>∑èVü≤eTT q≈£î rdüTø=ì yÓ[¢ Ä bÕÁ‘·\‘√H˚ yê] |üX¯ó dü+|ü<ä\#˚ e#·Tà øÏåsê_›øÏ dü+e‘·‡s¡+ bı&ÉT>∑THê ñ|üjÓ÷–+ #·T<äTs¡T.uÛÑ≈£îÔ\T Ç{Ϻ bÕÁ‘·\T ñ|üjÓ÷–+∫q#√ ‘·eT >∑èVü≤

eTTq+<äT <Ûäq<Ûëq´ øÏåsê_›eè~› ø£\T>∑Tqì nbÕs¡ qeTàø£eTT.Ç#·Ã≥ kÕ«$Tyê] m<äT s¡T>± yÓ\dæq >∑+^πs– #Ó≥Tº Ä≈£î\T ‹+f… Bs¡Zø±©ø£ s√>∑eTT\T qj·TeTe⁄‘êj·Tì uÛÑ≈£îÔ\ ÄbÕs¡ qeTàø£+.ø=ã“] ø±j·T\‘√ kÕ«$Tyê]øÏ #Ó≥Tºe<ä› eTT&ÉT|ü⁄\T ø£&ç‘˚ uÛÑ≈£îÔ\T ø√]q ø√¬sÿ\T rs¡T‘êj·Tì uÛÑ≈£îÔ\ nbÕs¡ qeTàø£+. á ø=eTTs¡yÓ*¢ C≤‘·s¡≈£î eTq<˚X¯qT+&˚ ø±≈£î+&Ü $$<ä <˚XÊ\qT+&ç sêe&É+‘√ Ä\j·T ÁbÕeTTK´‘· Ç‘·s¡ <˚XÊ\ ≈£î ≈£L&É ‘Ó*dæb˛sTT+~.@sêŒ≥T¢ |üP]Ô#˚dæq Ä\j·Tdæã“+~—eT÷&ÉTHÓ\\ bÕ≥T »]π> ÁãôVAà‘·‡yê\≈£î e#·Tà uÛÑ≈£îÔ\≈£î m˝≤+{Ï nkÂø£sê´\T ø£\T>∑≈£î+&É msêŒ≥T¢ #˚dæq≥T¢ Ä\j·T áz ø£≥eTsêE ‘Ó*bÕs¡T.uÛÑ≈£îÔ\≈£î Á‘ê>∑T˙s¡T,Ä\j·T |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À #·\Te |ü+~s¡T¢,M~˝…’≥T¢,|ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\T X¯óÁã+>± e⁄+#˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£,‘ê‘êÿ*ø£ dæã“+~ì ˙j·T$T+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T.yê]‘√ bÕ≥T Ä\j·T dæã“+~ n+»j·T´,ÄsY düT<äs¡ÙHé,b˛wüj·T´ ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T. ãÁ<ä‘ê @sêŒ≥T¢ #˚dæq b˛©dt dæã“+~—C≤‘·s¡≈£î e∫Ãq uÛÑ≈£îÔ\≈£î m˝≤+{Ï nkÂø£sê´\T, nyê+#·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑≈£î+&Ü |ü\T <ës¡T\˝À b˛©dt |òæ¬ø{Ï+>¥ @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ kÕΔìø£ d”◊ &˚$&é,môd’‡sπø dü÷s¡´ Á|ükÕ<é\T ‘Ó*bÕs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ã#·Ãqïù|≥, e÷]Ã18: mìïø£\ Á|ües¡Ôq ˙j·Te÷e[ ø√&éqT mes¡T ~ø£ÿ]+∫Hê yê]ô|’ #·≥º]‘·´ #·s¡´\T ‘·|üŒeì kÕΔìø£ d”◊ _ &˚$&é nHêïs¡T.H˚&ÉT eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì b˛©dt ùdºwüHé ˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ z≥T Vü≤≈£îÿ Á|ü‹ e´øÏÔøÏ Äj·TT<ä+ ˝≤+{Ï<äì <ëìì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì nHêïs¡T.mìïø£˝À¢ <Ûäqã\+,sö&ûsTT»+ u…~]+|ü⁄ #·s¡´\≈£î mes¡T bÕ\Œ&çHê ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒeì nHêïs¡T.mìïø£˝À¢ ì\ã&Ó nã´s¡TΔ\T >√&É\ô|’ Áyê‘·\T,b˛düºs¡T¢ y˚ùd eTT+<äT n~Ûø±s¡T\qT+&ç,Ç+{Ï j·T»e÷ì qT+&ç ‘·|üŒìdü]>± nqTeT‹ rdüTø√yê\ì nHêïs¡T.mìïø£˝À¢ b˛{° #˚ùd nã´s¡TΔ\T ñ<äj·T+ Äs¡T >∑+≥\qT+&ç sêÁ‘· |ü~ >∑+≥\ es¡≈£î n~Ûø±s¡T\ nqTeT‘·T\ y˚Ts¡≈£î Á|ü#ês¡+ #˚düTø√e#·Ãì nHêïs¡T.z≥T y˚ùd e´øÏÔ ‘·bÕŒ Ç‘·s¡T\T Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\ nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü b˛*+>¥ ã÷‘Y˝ÀøÏ yÓ*¢ m˝≤+{Ï >=&Ée\≈£î bÕ\Œ&çHê ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T.b˛*+>¥ s√E≈£î 48>∑+≥\ eTT+<˚ Á|ü#ês¡+ eTT–+#ê\ì.z≥s¡¢qT Á|üu≤$‘·+ #˚ùd Á|üdü+>±\T #˚j·Tsê<äì nHêïs¡T.mìïø£˝À¢ Á>±e÷˝À¢ì Á|ü»\T,ø±s¡´ø£s¡Ô\T nqï<äeTTà˝≤¢ ø£\dæ Á|üXÊ+‘· e‘êes¡D+˝À mìïø£\T »]π> $<ä+>± düVü‰ø£]+#ê\ì nHêïs¡T.#·≥º+ <äèwæº˝À n+<äs¡T düe÷qT˝Òqì ø√&é ñ\¢+–ùdÔ #·s¡´\T ‘·|üŒeì nHêïs¡T.

ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~Δô|’ ì*ì|òü÷ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑D|ü⁄s¡+ e÷]à 18: uÛÑ÷bÕ\|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À myÓTà˝Ò´ ‘·q dü«+‘· yê«bÕs¡T\T n_Ûeè~› #˚düTø√e&É+ ‘·|üŒ Á|ü»\≈£î n_Ûeè~Û› #˚dæ+~ m$T˝Ò<äì uÛÑ÷bÕ\|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z {Ï&ç|æ Ç+#êØ® >∑+Á&É dü‘·´Hêsêj·TDsêe⁄ ÁrekÕúsTT˝À <ä«»yÓT‘êÔs¡T. >∑D|ü⁄s¡+ eT+&É\ CÒ&çŒ{Ïdæ, m+|æ{Ïdæ {Ï&ç|æ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ ø√s¡≈£îÄ~yês¡+ >∑D|ü⁄s¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì {Ï&ç|æ ø±s¡´\j·T+˝À Ä bÕغ n<Ûä´≈£åî\T ø±«\ sê+¬s&ç¶ Ä<ä«s¡´+˝À »]–q bÕغ eT+&É\ kÕúsTT ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚XÊìøÏ Äj·Tq eTTU´ n‹~Û>± Vü‰»¬s’ e÷{≤¢&Üs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Zìï yês¡T m+‘√ n_Ûeè~› #˚X¯eTì myÓTà˝Ò´ >∑+Á&É ñ<äs¡>√&ÉT‘·Tqïs¡ì Äj·Tq #˚dæ+~ X¯óq´eTì Á|ü»\T ø√&Ó’ ≈£LdüTÔHêïs¡ì Äj·Tq _>∑|ü{≤ºs¡T. Çø£ ÄbÕغ Hêj·Tø£\T ‘·eT yê]ï ¬>*|ædüTÔ >∑&ç+_ø±\T |ü\T≈£î‘·THêïs¡ì yês¡T ‘·eT dü«+‘· Á|üjÓ÷»Hê\T b˛+<äπs ‘·|üŒ kÕe÷q´ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î ˇø£ s¡÷bÕsTT ≈£L&Ü ˝≤uÛÑ+ #˚j·T˝Ò<äì á $wüj·÷ìï yêπs #˚|ü⁄‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. &ÉãT“*∫à ‘·eT bÕغ\qT ø√Hêïs¡ì ø=+<ä]ï ø=+≥T {Ï&ç|æ U≤∞ nsTT+<äì $Tsê´\T |ü\T≈£î‘·THêïs¡ì yês¡T $eT]Ù+#ês¡T. neTTà&ÉTb˛sTTHê yê]ï ø±+Áπ>dt˝À ø£\T|ü⁄ø√ì ‘êqT ¬>\T#·Tq≥T¢>±H˚ #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥THêïs¡ì <ä«»+ yÓT‘êÔs¡T. ø±˙ myÓTà˝Ò´ >∑+Á&ÉqT e#˚à mìïø£˝À¢ ∫‘·TÔ ∫‘·TÔ>± z&ç+∫ düŒwüºyÓTÆq rs¡TŒ Á|ü»\T Çe«uÀ‘·THêïs¡ì dü‘·´Hêsêj·TDsêe⁄ düŒwüº+ #˚XÊs¡T Á|üdüTÔ‘·+ »s¡>∑uÀj˚T mìïø£\T <äqã\+ »qã˝≤ìøÏ eT<Ûä´ »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£\ì nHêïs¡T.

eTT>∑TZs¡T >∑T&ÉT+u≤ ‘·j·÷Ø<ës¡T\T uÛ…’+&√esY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ |üs¡ø±\ s¡÷s¡˝Ÿ 18: kÕúìø£ mìïø£\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì X¯ìyês¡+ |üs¡ø±\, eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q |ü\Te⁄s¡T >∑T&ÉT+u≤ ‘·j·÷Ø<ës¡T\ πø+Á<ë\ô|’ m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\T <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. πs>=+&É eT+&É\+˝Àì ø√≥+#·, <äT+|æ\¢|ü*¢ Á>±e÷˝À¢ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫ 70©≥s¡¢ >∑T&ÉT+u≤qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ì\« ñ+∫q 1500©≥s¡¢ u…\¢+ bÕqTø£qT bÕs¡uÀdæ Á&ÉeTTà\qT <Ûä«+dü+ #˚XÊs¡T. ∫qï ≈£îe÷s¡kÕ«$T, uÛ≤düÿsY, düeTàj·T´\qT uÛ…’+&√esY #˚dæ |üs¡ø±\ ‘·Vü≤o˝≤›sY ˝ÀπøX¯«sêe⁄ eTT+<äT Vü‰»s¡T |ü]∫q≥T¢ m¬ø’‡CŸ d”◊ Á|üXÊ+‹ ‘Ó*bÕs¡T.

ø±¢dæô|ò’&é‡ sêyÓ÷J |òæ˝Ÿàdæ{° @]j·÷˝À bÕ¢≥T¢ ø=Hê\Hêï, ne÷à\Hêï dü+Á|ü~+#·+&ç. bò˛Hé: 7207294490 X¯+cÕu≤<é ø=‘·÷ÔsY˝À ôV≤#Ym+&û@ nÁ|òüPyé¶ bÕ¢{Ÿ‡. u≤´+≈£î˝ÀHé kÂø£s¡´+ ø£\<äT. bò˛Hé: 8686663632


ø±+Á¬>dt $TqVü‰ @bÕغ‘√HÓ’Hê bı‘·TÔ≈£î dæ<äΔ+: yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT ãT<Ûäyês¡+ 19, e÷]à 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, e÷]à 18: ø±+Á¬>dt‘√ ‘·|üŒ @bÕغ‘√HÓ’Hê bı‘·TÔ≈£î dæ<äΔy˚Tqì _C…|æ C≤rj·THêj·T≈£î&ÉT yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT #ÓbÕŒs¡T. k˛eTyês¡+ q+~>±eT˝À yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT ø±ùd|ü⁄ MT&çj·÷‘√ eTT#·Ã{Ï+#ês¡T. á dü+

yÓ’mdt ìyêfi¯ó\]Œ+∫q wü]à\ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£&É|ü, e÷]à 18: e÷J eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶øÏ Äj·Tq ≈£îe÷¬sÔ wü]à\ k˛eTyês¡+ |òüTq+>± ìyêfi¯ó\]Œ+ #ês¡T. yÓ’mkÕ‡sY |òü÷{Ÿ˝À ÄyÓT Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq\T ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. u…+>∑fi¯Ss¡T qT+∫ H˚s¡T>± wü]à\ |üP\e÷\\Ty˚dæ |òüTq+>± n+»* |òüT{Ï+#ês¡T. nq+‘·s¡+ wü]à\ eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢≈£î ãj·T \T<˚] yÓfi≤fls¡T. »q|ü<∏ä+ ù|s¡T‘√ õ˝≤¢˝À mìïø£\ Á|ü#ês¡ uÛÒ]ì yÓ÷–+#·qTHêïs¡T. k˛eTyês¡+ qT+&ç Hê\T>∑T s√E\ bÕ≥T ÄyÓT HÓ\÷¢s¡T˝À |üs¡´{Ï+#·qTHêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝Àì Ä‘·à≈£Ls¡T, yÓ+ø£≥–], dü÷fi¯Sfls¡Tù|≥, Hêj·TT&ÉTù|≥, >∑÷&É÷s¡T, HÓ\÷¢s¡T, ø±e* ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À s√&éc˛\T, ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À¢ Á|üdü+–+#·qTHêïs¡T.

»qùdq‘√ bı‘·TÔ ñ+&=#·Ãqï dæ|æm+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, e÷]à 18: ø±+Á¬>dt, _C…|æ\T ¬s+&ÉT n‘·´+‘· Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆqeì, Ä bÕغ\qT πs|ü{Ï mìïø£˝À¢ <˚X¯ Á|ü»\T ‹|æŒø={≤º\ì dæ|æm+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ $uÛ≤>∑+ ø±s¡´<ä]Ù eT<ÛäT |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø±s=ŒπswüHé mìïø£˝À¢ dæ|æm+ bÕغ Á|ü#êsêìï k˛eTyês¡+ Äj·Tq Çø£ÿ&É ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT<ÛäT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü<˚fi¯ó¢>± j·TT|æm bÕ\qqT >∑eTìdüTÔHêïeTì, n+‘·≈£î eTT+<äT m˙¶j˚T Á|üuÛÑT‘·« bÕ\qqT nqTuÛÑ$+#êeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

ø±s¡T˝À ‘·s¡*düTÔqï s¡÷.8 \ø£å\T kÕ«BÛq+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, e÷]à 18: ø£*~+&ç düMT|ü+˝À yêVü≤q+˝À ‘·s¡*düTÔqï mì$T~ \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ q>∑<äTqT k˛eTyês¡+ b˛©düT\T |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. õ˝≤¢˝À »s¡T>∑T‘·Tqï $$<Ûä mìïø£\ <äècÕº´ õ˝≤¢yê´|üÔ+>± #Óø˘b˛düTº\T @sêŒ≥T #˚dæ yêVü≤Hê\qT ‘·ìF #˚düTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á Áø£eT+˝À b˛©düT\T »]|æq k˛<ë\˝À ˇø£ ø±s¡T˝À ‘·s¡*düTÔqï mì$T~ \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ q>∑<äT <=]øÏ+~. Ä kıeTTà≈£î dü+ã+~Û+∫ ø±s¡T˝À ñqï e´≈£îÔ\T $esê\T Çe«˝Òø£b˛j·÷s¡T. B+‘√ Ä yÓTT‘êÔìï kÕ«BÛq|üs¡TÃø=ì Ä<ëj·T|üqTï XÊK≈£î n|üŒ–+#ês¡T. &ÉãT“≈£î dü+ã+~Û+∫q ˝…ø£ÿ\T #Ó|æŒ Ä yÓTT‘êÔìï yÓq≈£îÿ rdüTø√e#·TÃqì b˛©düT\T ø±s¡T˝Àì e´≈£îÔ\≈£î dü÷∫+#ês¡T.

<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πs|ü{Ï mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ z&çb˛e&É+ U≤j·TeTì, qπs+Á<äyÓ÷&û Á|ü<Ûëì ø±e&É+ ‘·<∏ä´eTì ñ<ëÈ{Ï+#ês¡T. _C…|æøÏ kı+‘·+>±H˚ yÓTC≤غ e#˚à neø±X¯+ ñqï|üŒ{Ïø° u≤yêkÕs¡T|ü´‘· ø£*–q bÕغ\qT ≈£L &Ü ø£\T|ü⁄≈£îb˛j˚T ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. |üeHéø£˝≤´DY

eTT+<äT≈£î eùdÔ Ä bÕغ‘√ ≈£L&Ü bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£î+{≤eT Hêï s¡T. ‘êqT |üeHé ø£˝≤´DYqT $eT]Ù+#·˝Ò<äì, ˇø£ MT&çj·÷ Ä $<Ûä+>± eÁø£uÛ≤wüqT ‘Ó*ù| yês¡ÔqT Á|ü#·T]+∫+<äHêïs¡T. á $wüj·TyÓTÆ dü<äs¡T MT&çj·÷ j·÷»e÷q´+‘√ e÷{≤¢&ç $es¡D Á|ü#·T]+#·eTì ø√sêeTHêïs¡T. n~ »s¡>∑ì |üø£å+˝À

ã\|ü&ÉT‘·Tqï ;d” yê<ä+

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 18: sêh+˝À ;d”æ\yê<ä+ s√Es√E≈£î ã\|ü&ÉT‘√+~. <ëìô|’ düs¡«Á‘ê #·s¡Ã »s¡T>∑T‘√+~. sêh $uÛÑ»q, kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT ;d”\≈£î ÁbÕeTTK´‘·ìkÕÔqì Á|üø£{Ï+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìøÏ ;d” e´øÏÔH˚ eTTK´eT+Á‹ì #˚kÕÔqì Á|üø£{Ï+#·&É+‘√H˚ nìï sê»ø°j·T bÕغ\T K+>∑T‹Hêïj·Tì |ü\Te⁄s¡T sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T n+≥THêï s¡T. ˇø£yÓ’|ü⁄ ;d”\≈£î sêC≤´~Ûø±s¡+ n+≥÷ _dæ dü+πøåeT dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT ÄsY.ø£èwüí j·T´ ñ<ä´e÷\T #˚dü÷Ô _dæ\qT #Ó’‘·q´+ #˚dæ sêC≤´~Ûø±s¡+yÓ’|ü⁄ <äèwæº eT[fl+#·&É+, #·+Á<äu≤ãT _dæ e´øÏÔì eTTK´eT+Á‹ #˚kÕÔqì Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ nìï sê»ø°j·T bÕغ\T ;d”\ô|’ <äèwæº kÕ]+#êsTT. sêh+˝Àì Á|ü<Ûëq bÕغ nsTTq ø±+Á¬>dt |ædædæ n<Ûä´≈£åî\T>± ;d”\qT ìj·T$T+∫+ <äì n+≥THêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ákÕ] mìïø£˝À¢ ‘·eT bÕغ _dæ\T Ä•+∫q y˚Ts¡ø£Hêï m≈£îÿe d”≥T¢ ÇkÕÔeTì Ç<ä›s¡T H˚‘·\T Á|üø£{Ï+#·&É+ ‘Ó*dæ+<˚.yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt, _C…|æ qT+&ç e÷Á‘·+ Ç+‘·es¡≈£î m˝≤+{Ï Á|üø£≥q\T yÓ\Te&É˝Ò <äì n+≥THêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À _dæ e´øÏÔì eTTK´eT+Á‹ nuÛÑ´]ú>± Á|üø£{Ï+#˚ bÕغ\πø ‘·eT eT<䛑·T ñ+≥T+<äì ø£èwüíj·T´ ãVæ≤s¡+ >∑+>± Á|üø£{Ï+#·&É+ ‘Ó*dæ+<˚. ˇø£yÓ’|ü⁄ mìï ø£\T düMT|ædüTÔ+&É&É+‘√ _dæ\T {Ï&ç| æyÓ’ù| yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ ˝À _dæ\≈£î ‘·–q kÕúHê\T πø{≤sTT+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü @ø£+>± ø£èwüíj·T´≈£î dæm+ |ü<ä$ì

;d” z≥s¡¢ô|’ <äèwæº kÕ]+∫q sê»ø°j·T bÕغ\T nuÛÑ´s¡Tú\ ¬>\Tb˛≥eTT\qT ìπs›•+#·qTqï ;d”\ z≥T¢ Çe«&ÜìøÏ #·+Á<äu≤ãT Ä|òüsY Ç#êÃs¡T. nsTT‘˚, ø£èwüíj·T´, Äj·Tq nqTj·÷j·TT\T Äj·Tq H˚‘·è‘·«+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï dü+|òü÷\T,≈£î\ dü+|òü÷\ H˚‘· {Ï&ç|æ rs¡ú+ |ü⁄#·TÃø√yê*‡ ñ+≥T+~. Bìô|’ ø£èwüíj·T´ Ä∫‘·÷∫ e´eVü≤]düTÔ Hêïs¡T. sê»ø°j·÷˝À¢øÏ yÓfi≤fl˝≤ ˝Òø£ ñ<ä´e÷\ <ë«sêH˚ _dæ\ Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡ø£åD ø√dü+ Á|üuÛÑT‘ê«\ yÓT&É\T e+∫ kÕ~Û+#·Tø√yê* nqï<˚ ø£èwüíj·T´ n_ÛeT‘·+>± e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. n+<äTπø ‘·q q\uÛ…’ @fi¯fl b˛sê≥ J$‘·+˝À sê»ø°j·T+>± mìï neø±XÊ\T e∫ÃHê yê{Ïì ‘·èDÁbÕ j·T+>± |üø£ÿqu…{≤ºs¡T. kÕ«‘·+Á‘·´+ dæ~Δ+∫ 66 dü+e‘·‡sê\T >∑&ç∫Hê sêh #·]Á‘·˝À >±˙, <˚X¯ #·]Á‘·˝À>±˙ ˇø£ÿ _dæ ≈£L&Ü eTTK´eT+Á‹, Á|ü<ÛëqeT+Á‹ ø±˝Òø£b˛j·÷ s¡T. _dæ\ ìC≤sTTr, |ü≥Tº<ä\, ø±s¡´Bø£å, $XÊ«kÕ\qT Ädüsê>± rdüT≈£îì nÁ>∑≈£î\ bÕغ\T Ç+‘·ø±\+ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T>± C…+&Ü\TyÓ÷ùd yê]>± z≥T¢y˚ùd j·T+Á‘ê\T >± e÷Á‘·y˚T #·÷dü÷Ô e#êÃs¡T. Hê{Ï |ü]dæú‘·T \T H˚&ÉT ˝Òe⁄. ≈£î\eè‘·TÔ\T ø£qTeTs¡T>∑ j·÷´sTT. j·T+Á‘ê\T e∫à yê] JeHêìï |üP]Ô>± ø£qTeTs¡T>∑T #˚XÊsTT. nsTTq|üŒ{Ïø° yês¡T yÓTTø£ÿy√ì Bø£å‘√ ≈£î˝≤ìï, eè‹Ôì qeTTà≈£îì H˚{ÏøÏ Jeq+ kÕ–düTÔHêïs¡T.

ø£èwüíj·T´ b˛sê{≤\ |òü*‘·+>± H˚&ÉT _dæ˝À¢ #Ó’‘·q´+ e∫Ã+~. z≥T¢ e÷$ d”≥T¢ MTyê, e÷ z≥¢‘√ mìïø£˝À¢ HÓ–Z >∑<Ó›HÓøÏÿ e÷ô|’ n~Ûø±s¡+ #Ó˝≤sTTkÕÔsê? Bìï Çø£ n+^ø£]+#·uÀeTT, z≥T¢ e÷$, d”≥T¢ e÷$, n~Ûø±s¡+ e÷<˚ nqï ìHê<ëìï eTTø£Ôø£+sƒ¡+‘√ ìq~düTÔHêïs¡T. sêh+˝À 56 XÊ‘·+ »HêuÛ≤ ñHêïeTì _dæ H˚‘·\T »ã“\T ‘·s¡T#·Tø√e&É+ ‘·|üŒ sêC≤´~Ûø±s¡+ ˝ÀøÏ e÷Á‘·+ ÄeT&É<ä÷s¡+˝ÀH˚ ñ+≥T Hêïs¡T. Ç+<äT≈£î ø±s¡D+ nìï sê»ø°j·T bÕغ\T nÁ>∑≈£î\ H˚‘·\ #˚‘·T˝À¢ ñ+&É&Éy˚Tqì #Ó|üŒe#·TÃ. sêh+˝À 25eT+~ eTTK´eT+Á‘·T\T Á|üe÷D d”«ø±s¡+#˚ùdÔ ˇø£ÿs¡T md”‡ esêZìøÏ #Ó+~q yês¡Tø±>±, $T–*q 24 eT+~ nÁ>∑≈£î˝≤\≈£î #Ó+~qyêπs. 56 XÊ‘·+ »HêuÛ≤ ñqï _dæ z≥T¢ H˚‘·\qT ìπs›•düTÔ+fÒ Á|ü<Ûëq eT+Á‹, eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ì n~Ûs√Væ≤+#·&ÜìøÏ yês¡T ns¡TΩ\T ø±sê nqï~ #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. ø£˙dü+ myÓTà˝Ò´ |ü<äe⁄\T, eT+Á‹ |ü<äe⁄\T <äø£ÿø£b˛sTTHê Hê$TH˚f…&é |ü<äe⁄˝À¢ ôd’‘·+ _dæ\≈£î nHê´j·T+ »s¡T>∑T‘√+~. _dæ>± |ü⁄≥º&Éy˚T H˚s¡e÷ nqï~ Á|ü‹ _dæ˝À e´ø£ÔeTe⁄‘√+<äì sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T n+≥THêïs¡T.|ü\T bòÕ´ø£ºØ\T, ôdCŸ\T, |ü]ÁX¯eT\T, |üÁ‹ø£\T, #Ûêqfi¯ófl, e÷˝Ÿ, _\¶sY‡, ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢, ø±s=Œπs {Ÿ ø£fi≤XÊ\\T, ÄdüT|üÁ‘·T\T, Á{≤Hé‡b˛s¡Tº\T, eT<ä´+ yê´bÕs¡+, eT<ä´+ |ü]ÁX¯eT\T n˙ï nÁ>∑≈£î\ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ Ä~Û|ü ‘·´+˝ÀH˚ q&ÉTdüTÔHêïj·Tì #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç˝≤+{Ï ‘·s¡TD+˝À _dæ\T sêC≤´~Ûø± s¡+˝ÀøÏ ‘˚e&Éy˚T >±ø£ ìC≤sTT r>∑\ bÕ\q n+~+#·>∑\s¡+≥THêïs¡T.

X¯s¡qT+&ç ‘·|æŒ+#·T≈£îqï u≤*ø£ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, e÷]Ã18: ø£ècÕíõ˝≤¢≈£î #Ó+~q yÓTÆqsY u≤*ø£qT e´_Û#ês¡ >∑èVü‰ìøÏ Ç<ä›s¡T eTVæ≤fi¯\T ny˚Tàdæq ñ<ä+‘·+ yÓ\T>∑T#·÷dæ+~. eTT~H˚|ü*¢ eT+&É\+ >∑TqT|üP&ç Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ˇø£ yÓTÆqsY u≤*ø£qT #·]Ã˝À |ü]#·j·T+ #˚düT≈£îqï Ç<ä›s¡T eTVæ≤fi¯\T eT+∫ ñ<√´>∑+ Ç|æŒkÕÔeT+≥÷ ôV’≤<äsêu≤ <é≈£î rdüT¬ø[¢ nMTsYù|≥˝Àì ˇø£ e´_Û#ês¡ >∑èVü‰ìøÏ ny˚TàXÊ s¡T. Ä u≤*ø£ Ä~yês¡+ sêÁ‹ ‘·|æŒ+#·Tø=ì b˛©düT\qT ÄÁX¯ sTT+#·&É+‘√ yês¡T düŒ+~+#ês¡T. Ä u≤*ø£qT >∑T&çyê&É b˛© düT\≈£î n|üŒ–+#·&É+‘√ k˛eTyês¡+ u≤~Û‘·Tsê\T dü«Á>±eT+ #˚s¡T≈£î+~. ø±>± Ä eTVæ≤fi¯*<ä›s¡T bıs¡T>∑÷]øÏ #Ó+~q yêπsqì u≤*ø£ düe÷#ês¡+ Çe«&É+‘√ ÄyÓT ‘·*¢‘·+Á&ÉT\T eTT~H˚|ü*¢ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. πødüT <äsê´|ü⁄Ô˝À ñ+~.

yÓ’ø±bÕ nuÛÑ´]ú>± |ü<ëàe‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, e÷]à 18: ø£ècÕíõ˝≤¢ |ü]wü‘Y #Ó’s¡àHé nuÛÑ´]ú>± |ü<ëàe‹ì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Ksês¡T #˚dæ+~. bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ñ<äj·TuÛ≤qT k˛eTyês¡+ Çø£ÿ&É MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À á $wüj·÷ìï n~Ûø±]ø£+>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. >∑‘· bÕ\ø£ es¡Z+˝À ÄyÓT õ˝≤¢|ü]wü‘Y ñbÕ<Ûä´≈£åîsê*>± |üì#˚dæq nqTuÛÑe+ ñ+~. ø£ècÕíõ˝≤¢ |ü]wü‘YqT zdæ eTVæ≤fi¯≈£î πø{≤ sTT+#·&É+‘√ |ü<ëàe‹øÏ neø±X¯+ ø£*ŒdüTÔqï≥T¢ ñ<äj·TuÛ≤qT #ÓbÕŒs¡T. |ü<˚fi¯ó¢>± bÕ*düTÔqï ø±+Á¬>dt bÕغø±˙, 30 @fi¯¢ #·]Á‘· ñ+<äì #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ø±˙ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î nuÛÑ´s¡Tú\qT Ksês¡T #˚j·T˝Ò<äì ø=‘·Ô bÕغ nsTTq|üŒ{Ïø° ‘êy˚T Ä $wüj·T+˝À eTT+<äTHêïeTì ñ<äj·TuÛ≤qT #ÓbÕŒs¡T. á mìïø£˝À¢ $»j·T+ ≈£L&Ü ‘·eT<˚qHêïs¡T.

eTVæ≤fi¯ nqTe÷HêdüŒ<ä eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, e÷]à 18: >∑+|ü\>∑÷&Ó+ eT+&É\+ HÓeT* Á>±eT+ ˝Àì y˚DT>√bÕ\ kÕ«$T Ä\j·T+ yÓqø£yÓ’|ü⁄q k˛eTyês¡+ ˇø£ eTVæ≤fi¯ eTè‘·<˚Vü‰ìï kÕúì≈£î\T >∑T]Ô+∫ b˛©düT\≈£î düe÷ #ês¡+ n+~+#ês¡T. b˛©düT\T eTè‘·<˚Vü‰ìï |ü]o*+#·>± düMT |ü+˝À |ü⁄s¡T>∑TeT+<äT &Éu“ ø£ì|æ+∫+~. B+‘√ ÄyÓT Ä‘·à Vü≤‘·´ #˚düTø=ì ñ+&Ée#·Ãì b˛©düT\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. n<˚ düeTj·T+˝À me¬s’Hê Vü≤‘·´ #˚dæ Ä‘·àVü≤‘·´>± ∫Árø£]+#˚ |ü<∏ä ø£+ y˚XÊsê nqï ø√D+ qT+&ç ≈£L&Ü <äsê´|ü⁄Ô »s¡T>∑T‘√+~. eTè‘·<˚Vü‰ìï >∑T]Ô+#·ø£b˛e&É+‘√ b˛düTºe÷s¡º+ nq+‘·s¡+ e÷s¡÷Ã]˝À uÛÑÁ<ä|üs¡TkÕÔeTì b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.

πswüHé _j·T´+ |ü{Ϻy˚‘· Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, e÷]à 18: πswüHé _j·÷´ìï nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔqï ˝≤Øì b˛©düT\T k˛eTyês¡+ |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. ¬ø’ø£\÷s¡T düMT|ü+ ˝Àì es¡Vü‰|ü⁄s¡+ e<ä› á dü+|òüT≥q »]–+~. k˛eTyês¡+ yêVü≤Hê\ ‘·ìF ìs¡«Væ≤düTÔ+&É>± ˇø£ ˝≤Ø˝À _j·T´+ ø£ì|æ+∫+~. <ëìì |ü]o*+#·>± πswüHé _j·T´eTì ‘˚*+~. düTe÷s¡T 250 ãkÕÔ\ πswüHé _j·T´+ ˝≤Ø˝À ñqï≥T¢ >∑T]Ô+∫q b˛©düT\T kÕ«BÛq|üs¡TÃø=ì ˝≤Øì b˛©düT ùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. ˝≤Ø Á&Ó’esY, ø°¢qsY\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T.

‘·<äT|ü] #·s¡´\T rdüT≈£î+ {≤qì yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ø±+Á¬>dt |ü]dæú‹ eTØ <ës¡TD+>± ñ+<äHêïs¡T. ø£˙dü+ b˛{° #˚ùd Hêj·T≈£î&ÉT ø£ì|æ+#·ø£ Ä bÕغ <äj·T˙j·T dæú‹˝À |ü&çb˛sTT+<äHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À ≈£L&Ü _C…|æ ã\|ü&ÉT ‘√+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. sêh $uÛÑ»q nedüsêìï, d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\≈£î _C…|æ #˚j·TuÀj˚T Hê´j·÷ìï $e]+∫ Çs¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚düT≈£î+{≤eTì yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT #ÓbÕŒs¡T. ∫es¡≈£î eTTdæ¢+\T ≈£L&Ü _C…|æ yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ#·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T.

düeTs¡ú H˚‘·\ <ë«sêH˚ düT|ü]bÕ\q Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 18: |ü]bÕ\q˝À düeTs¡ú‘· ñqï Hêj·T≈£î\qT mqTïø√yê\ì, n|ü⁄Œ&˚ düT|ü]bÕ\q kÕ<Ûä´eTì _C…|æ C≤rj·T H˚‘· yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ >∑T+≥÷s¡T˝À #ê+ãsY Ä|òt ø±eTsY‡ Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq ÇcÕº>√wæº ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, eT+∫ H˚‘·\qT mqTïø=+fÒ n_Ûeè~ <Ûä »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. Á|ü|ü+#· <˚XÊ\≈£î uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ Ä~Û|ü‘·´+ eVæ≤+#ê\+fÒ düeTs¡Tú&Ó’q H˚‘· nedüs¡eTHêïs¡T. Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ eT+∫yêπsø±˙ düeTs¡ú‘· ˝Ò<äHêïs¡T. n+<äTe\¢ j·TT|æm bÕ\q˝À n_Ûeè~Δ ≈£î+≥T |ü&ç+<äHêïs¡T. n~Ûø±s¡+˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT Hê\T>∑T eT+∫ |üqT\#˚ùdÔ #·]Á‘·˝À $T–*b˛‘ê s¡Hêïs¡T. #·Ts¡T≈£î<äq+, HÓ’|ü⁄D´+ ñqï Hêj·T≈£î\qT mqTï≈£î+ fÒ d”e÷+Á<Ûä dü«sêí+Á<Ûä>± ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+<äHêïs¡T. Vü≤≈£îÿ\ >∑T ]+∫ b˛sê&ç+~ ‘·eT bÕغj˚Tqì nHêïs¡T. n+‘˚>±˙ d”e÷+ Á<Ûä≈£î Á<√Vü≤+ #˚j·T˝Ò<äHêïs¡T. πø+Á<ä+˝À _C…|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ d”e÷+Á<ÛäqT dü«sêí+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ>± e÷s¡TÑêeTHêïs¡T. n_Ûeè~ΔøÏ nedüs¡yÓTÆq eqs¡T\T, eTÚ*ø£ edü‘·T\T d”e÷+Á<Ûä˝À ñHêïj·THêïs¡T. Á|ü<ÛëqeT+Á‹>± yÓ÷&û u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#·>±H˚ Ç∫Ãq Vü‰MT\ìï+{Ïì y˚s¡TdüTÔ+<äHêïs¡T.

mìïø£\T |üø£&É“+B>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T: ø£˝…ø£ºsY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ, e÷]à 18: õ˝≤¢˝À »s¡>∑qTqï mìïø£\T |üø£&É“+B>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î nìï s¡ø±\ #·s¡´\T rdüT≈£îqï≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY øÏwüHé ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ÁbÕ<˚•ø£ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î, eT+&É\ ÁbÕ<˚•ø£ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î H˚{Ï qT+&ç á HÓ\ 20 es¡≈£î Hê$TH˚wüqT¢ d”«ø£]düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À 17,64,434 eT+~ z≥s¡T¢ 50 »&ûŒ{°d”\qT, 705 m+|æ{°d”\ m+|æø£≈£î b˛*+>¥˝À bÕ˝§ZqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. 50 »&ûŒ{°d”\˝À md”º\≈£î dü+ã+~Û+∫ ◊<äT »qs¡˝Ÿ>±, ◊<äT eTVæ≤fi¯\≈£î, md”‡\≈£î dü+ã+~Û+∫ Hê\T>∑T »qs¡˝Ÿ˝ÀqT, ◊<äT eTVæ≤fi¯\≈£î, _dæ\≈£î dü+ã+~Û+∫ 10 »qs¡˝Ÿ\qT, ‘=$Tà~ eTVæ≤fi¯\≈£î πø{≤sTT+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ÄHé˝…’Hé ]»s¡«&é>± ñqï 12 »&ûŒ{°d”\˝À Äs¡T »qs¡˝Ÿ≈£î, Äs¡T eTVæ≤fi¯\≈£î πø{≤sTT+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y #Ó’sY|üs¡‡Hé md”‡ eTVæ≤fi¯\≈£î ]»sY« nsTTq≥T¢ ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ á mìïø£\≈£î 5220 u≤˝…{Ÿ u≤ø˘‡\T nedüs¡eTe⁄‘êj·Tì, M{Ï˝À eT÷&ÉT y˚\ u≤ø˘‡\qT y˚πs #√≥T qT+&ç õ˝≤¢≈£î ‘Ó|æŒdüTÔHêïeTì Äj·Tq $e]+#ês¡T. mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢yê´|üÔ+>± 20 #Óø˘b˛düTº\T @sêŒ≥T #˚XÊeTì, Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 59 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ q>∑<äT ]ø£eØ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À »s¡T>∑T‘·Tqï eT÷&ÉT s¡ø±\ mìïø£\≈£î mìïø£\ Á|ües¡ÔHê ìj·Te÷e[ ø£≥Tº~≥º+>± neT\T #˚düTÔHêïeTì, kÕ<Ûës¡D mìïø£\≈£î Á|ües¡ÔHê ìj·Te÷e[ neT\T≈£î ‘=$Tà~ s¡ø±\ ãè+<ë\T |üì #˚düTÔHêïj·Tì nHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ |ü]wü‘Y eTTK´ ø±s¡´ìs¡«Vü≤ D≤~Ûø±] Ä+»H˚j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

mìïø£\ #·{≤º\qT düÁø£eT+>± neT\T #˚j·÷* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, e÷]à 18: mìïø£\ #·{≤º\qT düÁø£eT+>± neT\T #˚dæq|ü⁄Œ&˚ mìïø£\ Á|üÁøÏj·T düC≤e⁄>± »s¡T>∑T‘·T+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ<ëΔs¡úC…’Hé nHêïs¡T. @\÷s¡T ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À k˛eTyês¡+ eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ ìsê«Vü≤Dô|’ H√&É˝Ÿ n~Ûø±s¡T\‘√ ø£˝…ø£ºsY düMTøÏå+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± dæ<ëΔs¡úC…’Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTì‡|ü˝Ÿ b˛*+>¥ ìsê«Vü≤D≈£î #˚|ü{Ϻq #·s¡´\ >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ b˛*+>¥, øö+{Ï+>¥\ô|’ dæã“+~øÏ nedüs¡yÓTÆq •ø£åDqT õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] n+~kÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. H√&É˝Ÿ ø√&é Ä|òt ø±+&Ü≈£îº ø£$T{°\T, düπs«˝…’Hé‡ {°yéT, #Óø˘b˛düTº\ <ë«sê mìïø£˝À¢ &ÉãT“, eT<ä´+, Ç‘·s¡ edüTÔe⁄\qT ìs√~Û+#·&ÜìøÏ nìï #·s¡´\T rdüT≈£îHêïeTì ø£˝…ø£ºsY nHêïs¡T.

á HÓ\ 29, 30ì ôd\e⁄~Hê\T>± Á|üø£{Ï+∫q ø£˝…ø£ºsY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, e÷]à 18: eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ <äècÕº´ e÷]à 29, 30 ‘˚B\qT ôd\e⁄ ~Hê\T>± Á|üø£{ÏdüTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ<ëΔs¡úC…’Hé k˛eTyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝À e÷]à 30e ‘˚Bq eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ b˛*+>¥ »s¡T>∑T‘·T+<äì <ëìï <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì mìïø£\ dü+|òüT+ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. z≥TVü≤≈£îÿqT ùd«#·Ã¤>± $ìjÓ÷–+#·Tø√e&ÜìøÏ M\T>± á neø±X¯+ ø£*Œ+ #·&É+ »]–+<äì #ÓbÕŒs¡T. yê´bÕs¡ dü+düú\T, Ç‘·s¡ yêDÏ»´ düeT÷Vü‰\T $~Û>± ôd\e⁄qT bÕ{Ï+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY düŒwüº+ #˚XÊs¡T.


lø±+‘Y n&ܶ\-es¡TDY‘˚CŸ ø±+_H˚wüHé s¡÷bı+ <äT‘·Tqï ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ á HÓ\ 24 qT+&ç ÁbÕs¡+ uÛÑ+ ø±qT+~. Hê>∑u≤ãT ‘·qj·TT&ÉT es¡TDY‘˚CŸ V”≤s√>± |ü]#·j·TeTe⁄‘·T+&É&É+ ‘Ó*dæ+<˚. es¡TD Y‘˚CŸ düs¡düq |üPC≤ùV≤π>¶ q{Ïk˛Ô+~.ª>=\¢uÛ≤eTμ nH˚ f…Æ{Ï˝ŸqT |ü]o*düTÔHêïs¡T. *jÓ÷ Ábı&Éø£åHé‡ |ü‘êø£+ô|’ lø±+‘Y n&ܶ\ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï á

ãT<Ûäyês¡+ 19, e÷]Ã 2014

24 qT+&ç es¡TDY‘˚CŸ ∫Á‘·+ ∫Á‘êìøÏ sƒê>∑÷sY eT<ÛäT, q\¢eT\T|ü⁄ ãTõ® ìsêà‘·\T>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. >√<ëe] q&ÉTeT kÕπ> Áù|eTø£<∏ä>± ‘Ós¡¬øøÏÿ+#·qTHêïs¡T. ÁãVü‰àq+<ä+, Á|üø±wtsêCŸ, Hê»sY, sêe⁄s¡y˚Twt ‘·~‘·s¡T\T q{ÏdüTÔHêïs¡T. dü+^‘êìï $Tø°ÿCÒ j˚Tj·TsY

n+~düTÔHêïs¡T. es¡TDY‘˚CŸ yÓTT<ä{Ï ∫Á‘·+ ø±e&É+‘√ ∫Árø£s¡D $wüj·T+˝À lø±+‘Y n&ܶ\ |üP]Ô>± ìeT>∑ïeT e⁄‘·THêïs¡T. wüO{Ï+>¥ 24 qT+&ç »s¡>∑qT+~. πøs¡fi¯˝Àì ø=∫Ã˝À ∫Árø£]+#·qTqï≥T¢ düeT#ês¡+. n˝≤π> es¡TDY‘˚CŸ düs¡düq q{Ï+#·qTqï |üPC≤ ùV≤π>› ≈£L&Ü ‘Ó\T>∑T˝À yÓTT<ä{Ï kÕ] q{Ï+#·qTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

21q ªy˚≥μ! nXÀø˘ n˝…¢ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+~q ªy˚≥μ 21q $&ÉT<ä\ ø±qT+~. ‘·s¡TDY, lø±+‘Y V”≤s√\T>± q{Ï+∫q á∫Á‘·+˝À eT<ÛäT]eT, C≤dæàHé V”≤s√sTTqT¢>± q{Ï+#ês¡T. ‘˚»dæìe÷ |ü‘êø£+ô|’ dæ.$.sêe⁄ ì]àdüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ #·ÁøÏ dü+^‘êìï n+~+#ês¡T. j·÷ø£åHé, ôd+{ÏyÓT+{Ÿ, bòÕ´$T©, j·T÷‘Y|òü⁄˝Ÿ ∫Á‘·+>± ‘Ós¡¬øø£ÿqT+~. lø±+‘Y, ‘·s¡TDY ø£*dæ yÓTT<ä{ÏkÕ]>± q{ÏdüTÔqï ∫Á‘·+˝À |üesY|òü⁄˝Ÿ &Ó’˝≤>¥‡ ñHêïsTT. nC≤CŸU≤Hé, ø£èwüíuÛÑ>∑yêHé, ∫Á‘·+ lqT, y˚DT, s¡|òüTT, dü‘ÓÔqï ‘·~‘·s¡T\T ≈£L&Ü q{ÏdüTÔHêïs¡T. 21q Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î ‘˚qTHêïs¡T. Çø£ ‘·s¡TDY #Ó’˝Ÿ¶ Ä]ºdüTº>± |ü]#·j·TyÓTÆ qTy˚«ø±yê* ∫Á‘·+‘√ V”≤s√>± e÷sê&ÉT. nq+‘·s¡+ qTe⁄«˝Òø£ H˚qT ˝ÒqT, qTy˚« qTy˚«, m˝≤ #Ó|üŒqT ∫Á‘ê\˝À q{Ï+#ê&ÉT.

düTXÊ+‘Y Äs¡&ÉT>∑T\ ãT˝…¢{Ÿ!

ªø°«Héμô|’ düeT+‘· ÄdüøÏÔ! u≤©e⁄&é ªø°«Héμ Ç|ü&ÉT {≤©e⁄&éøÏ sêqT+~. ø£+>∑Hês¡HÍ‘Y Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À q{Ï+∫+~. dü÷|üsYVæ≤{Ÿ>± ì*∫q ø°«Hé∫Á‘êìï ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯ uÛ≤wü˝À¢ nqTe~+#˚+<äT≈£î dæ<äΔ|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ ªø°«Héμ˝À ø£+>∑Hês¡HÍ‘Y bÕÁ‘·˝À q{Ï+#˚+<äT≈£î düeT+‘· ÄdüøÏÔ #·÷|ü⁄‘√+~. Ä bÕÁ‘·ô|’ ÄdüøÏÔ #·÷|ü⁄‘·Tqï düeT+‘·≈£î <äs¡Ùø£, ìsêà‘·\T neø±X¯+ ÇkÕÔs√ ˝Ò<√ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚! Çø£ düeT+‘· ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯+˝À es¡Tdü ∫Á‘ê\T #˚dü÷Ô _õ_J>± ñ+~. ‘Ó\T>∑T ø£+fÒ ‘·$Tfi¯+˝À neTà&ç m≈£îÿe ∫Á‘ê\˝À q{Ïk˛Ô+~. ‘Ó\T>∑T˝À Ä{Àq>∑sY dü÷s¡´, eTq+ ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ |üP]Ô #˚düT≈£îì $&ÉT<ä\≈£î dæ<äΔ+>± ñHêïsTT.

¬sõ¢+>¥ Á|ü|ü+#· ø£|t

Äs√ kÕúq+˝À uÛ≤s¡‘Y

˝≤dt @+õ˝Ÿ‡ y˚~ø£>± »]–q Á|ü|ü+#· ¬sõ¢+>¥ #ê+|æj·THéwæ|t b˛{°˝À¢ uÛ≤s¡‘Y Äs√ kÕúq+‘√ dü]ô|≥Tº≈£î+~. á {ÀØï˝À uÛ≤s¡‘· ‘·s¡|ü⁄q Á|ü|ü+#· #ê+|æj·THé, yÓ+&ç |ü‘·ø£ $CÒ‘· n$T‘Y ≈£îe÷sY bÕ˝§Zì ◊<äT bÕsTT+≥¢≈£î >±qT Hê\T>∑T bÕsTT+≥T¢ kÕ~Û+#ê&ÉT. B+‘√ m|òt◊m˝Ÿ@ |ü⁄s¡Twüß\T Á|ò” ôd’º˝Ÿ ¬sõ¢+>¥ es¡˝Ÿ¶ ø£|t b˛{°˝À¢ uÛ≤s¡‘Y Äs√ kÕúq+˝À ì*∫+~. eT÷&√ sö+&é˝À »]–q á e÷´#Y˝À uÛ≤s¡‘Y ‘·q ◊<√ kÕúHêìï 3`5 k˛ÿs¡T‘√ eT+>√*j·÷≈£î n|üŒ–+∫, uÛ≤s¡‘Y Äs√ kÕúq+‘√ dü]|ü⁄#·TÃ≈£î+~.

ø√˝Ÿø£‘ê zô|Hé #Ódt

{Às¡ïyÓT+{Ÿ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø√˝Ÿø£‘ê Äs√ zô|Hé #Ódt {ÀØï eT+>∑fi¯yês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. Á_≥Hé≈£î #Ó+~q Á>±+&é e÷düºsY ìC…˝Ÿ cÕsYº á {ÀØï˝À Á|ü‘˚´ø£ Äø£s¡¸D. á HÓ\ 27es¡≈£î »s¡T>∑qTqï #Ódt {ÀØï˝À 30 eT+~ Á>±+&ée÷düºs¡T¢, 23 eT+~ n+‘·sê®rj·T e÷düºs¡T¢ bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. uÛ≤s¡‘Y qT+∫ 2623 sê´+≈£î ø£*–q dü÷s¡´X‚Ks¡ >∑+>∑÷© ˇø£ÿπs á {ÀØï˝À bÕ˝§Z+≥THêïs¡T.

ªC…+&Üô|’ ø£|æsêEμ @Á|æ˝Ÿ˝ÀH˚! düeTTÁ<äKì-Hêì ø±+_H˚wüHé˝À sêqTqï ªC…+&Üô|’ ø£|æsêEμ @Á|æ˝Ÿ˝À $&ÉT<ä \j˚T´+<äT≈£î dæ<ä›+>± ñ+~. Hêì düs¡düq neT˝≤bÕ˝Ÿ q{Ï+#·qT+~. Hêì ‘=*kÕ]>± ~«bÕÁ‘ê_Ûqj·T+ ‘Ó\T>∑T˝À ø=ìï e÷s¡TŒ\T,#˚s¡TŒ\‘√ $&ÉT<ä\ ø±e&ÜìøÏ eTs√ HÓ\ |ü≥ºqT+~. ‘·+Á&ç, ø=&ÉT≈£î\ bÕÁ‘·˝À¢ Hêì q{Ï+#ês¡T. X¯s¡‘Y≈£îe÷sY dæ_◊ n~Ûø±]>± q{Ï+#·qTHêïs¡T. ÄVüQ‹Á|ükÕ<é, •eu≤˝≤J, yÓHÓï\øÏc˛sY, <ÛäHésêCŸ\T q{ÏdüTÔHêïs¡T. dü+^‘êìï J$.Á|üø±wt≈£îe÷sY n+~düTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Hêì ‘˚C≤ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªkÕ$Á‹μøÏ ø£$T{Ÿ nsTTq≥Tº ‘Ó*dæ+~.

Hêπ>X¯«s¡¬s&ç¶ <äs¡Ùø£‘·«+˝À düTXÊ+‘Y V”≤s√>± q{Ï+#·qTqï ∫Á‘êìøÏ f…Æ{Ï˝Ÿ Ksê¬s’+~. e÷dt m+≥sY f…ÆqsY>± s¡÷bı+<˚ á ∫Á‘êìï ly˚+ø£fÒX¯«s¡ dæ˙ ∫Á‘· Ç+&çj·÷Áô|’.*$Tf…&é n~ÛH˚‘· _.$.mdt.mHé Á|ükÕ<é ì]àdüTÔHêïs¡T. f…Æ{Ï˝ŸqT ªÄs¡&ÉT>∑T\ ãT˝…¢{Ÿμ>± ìs¡ísTT+#ês¡T. >∑‘·+˝À Ç<˚ uÒqsYô|’ ªn‘êÔ]+{ÏøÏ <ëπs~μ ∫Á‘êìï ì]à+#·&É+ ‘Ó*dæ+<˚. ø±[<ëdüT ∫Á‘·+‘√ ‘Ó\T>∑T ∫Á‘·s¡+>∑+˝À V”≤s√>± m+Á{° Ç∫Ãq V”≤s√ düTXÊ+‘Y nq+‘·s¡+ ø£¬s+{Ÿ ∫Á‘·+‘√ V”≤s√>± >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃ≈£îHêï&ÉT. nq+‘·s¡+ n&ܶ‘√ ‘·qø£+≥÷ kÕºsY Çy˚TCŸqT ¬ø’edü+ #˚düT≈£îHêï&ÉT. Ç|ü&ÉT Hêπ>X¯«s¡¬s&ç¶ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªÄs¡&ÉT>∑T\ ãT˝…¢{Ÿμ‘√ ¬s&û ne⁄‘·THêï&ÉT. ∫Á‘· j·T÷ì{Ÿ V”≤s√sTTHéqT yÓ‹πø |üì˝À ñ+~. @Á|æ˝Ÿ qT+&ç wüO{Ï+>¥ yÓTT<ä\T ô|≥ºqTHêïs¡T.

◊sê¢+&é dü+#·\q+

J q÷´dtô|’ <Û√˙ <ëyê! {°20˝À õ+u≤uÒ«ô|’ ¬>\T|ü⁄! e÷´#Y |òæøχ+>¥ e´eVü‰s¡+˝À ‘·qô|’ ‘·|ü⁄Œ&ÉT ø£<∏äHêìï Á|ükÕs¡+ #˚dæq Á|üeTTK Áô|’y˚{Ÿ $÷&çj·÷ dü+düú J q÷´dt HÓ{ŸesYÿô|’ uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ »≥Tº ¬øô|ºHé eTùV≤+Á<ä dæ+>¥ <Û√˙ s¡÷.100 ø√≥¢≈£î |üs¡Te⁄ qwüº+ <ëyê y˚XÊ&ÉT. á y˚Ts¡≈£î <Û√˙ ‘·s¡|ü⁄ Hê´j·Tyê<äT\T eT+>∑fi¯yês¡+ eTÁ<ëdt ôV’≤ø√s¡Tº˝À |æ{°wüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. ªJ q÷´dtμ ‘·qô|’ e÷´#Y |òæøχ+>¥ Äs√|üD\T #˚dæ+<äì <Û√˙ ‘·q |òæsê´<äT˝À ù|s=ÿHêï&ÉT. ø±>±, ◊|”m˝Ÿ Äs√ n+#Ó b˛{°˝À¢ #ÓHÓ’ï dü÷|üsY øÏ+>¥‡ »≥Tº ‘·s¡|ü⁄q <Û√˙‘√ bÕ≥T.. eTs√ ÁøϬø≥sY e÷´#Y |òæøχ+>¥≈£î bÕ\Œ&çq≥Tº Äs√|üD\T e∫Ãq $wüj·T+ ‘Ó*‡+<˚. á |òæøχ+>¥ e´eVü‰s¡+˝À »≥Tº n~Ûø±] >∑Ts¡THê<∏é yÓTj·T´|üŒHéqT b˛©düT\T n¬sdüTº #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*‡+<˚.

#·$#·÷&É≥+‘√ {°$T+&çj·÷ ¬øô|ºHé eTùV≤+Á<ä dæ+>¥ <Û√˙ $÷&çj·÷≈£î eTTK+ #êfÒXÊs¡T. Ç{°e* ø±\+˝À uÛ≤s¡‘· »≥Tº ∫‘·TÔ>± z&çb˛‘·T+&É≥+‘√ bÕ≥T ‘·qô|’ e∫Ãq e÷´#Y |òæøχ+>¥≈£î Äs√|üD\≈£î dü+ã+~Û+∫ $es¡D Ç#·TÃø√yê*‡ edüTÔ+<äqï uÛÑj·T+‘√ $÷&çj·÷ ø£+≥|ü&É≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô |ü&ÉT‘·THêïs¡T. $Ts¡÷ŒsY y˚~ø£>± k˛eTyês¡+ »]–q yês¡à|t e÷´#Y˝À l\+ø£ #˚‹˝À uÛ≤s¡‘· »≥Tº z&çb˛sTTq $wüj·T+ ‘Ó*‡+<˚. á e÷´#Y z≥$T nq+‘·s¡+ <Û√˙ düVü‰ Ç‘·s¡ ÁøϬø≥¬s¢e«s¡÷ $÷&çj·÷ düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»s¡Tø±˝Ò<äT. eTs√yÓ’|ü⁄ \+ø£ $÷&çj·÷≈£î eTTK+ #êfÒdæq <Û√˙! »≥Tº qT+∫ dü∫Á‘· ùdHêHêj·Tπø $÷&çj·÷ l\+ø£‘√ »]–q yês¡à|t e÷´#Y˝À uÛ≤s¡‘· »≥Tº z≥$T eTT+<äTø=#êÃ&ÉT.

e#˚à es¡˝Ÿ¶ø£|t uÛ≤s¡‘Y<˚!: dü∫Hé 2015˝À »s¡>∑uÀj˚T Á|ü|ü+#· es¡˝Ÿ¶ø£|t b˛{°˝À¢ {°$T+&çj·÷ $CÒ‘·>± ì\TdüTÔ+<äì uÛ≤s¡‘· e÷J u≤´{Ï+>¥ ~>∑Z»+ dü∫Hé f…+&É÷\ÿsY CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. n+<äT≈£î n_Ûe÷qT\T ≈£L&Ü uÛ≤s¡‘Y≈£î eT<䛑·Tìyê«\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃ&ÉT. ‘·q u§eTà‘√ ≈£L&çq Á|ü‘˚´ø£ yÓ+&ç HêDÒìï X¯óÁø£yês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï dü∫Héô|’ $<Ûä+>± nHêï&ÉT. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. {°$T+&çj·÷ô|’ ‘·q≈£î dü+|üPs¡íyÓTÆq qeTàø£+ ñ+<äHêï&ÉT. 2003˝À

es¡˝Ÿ¶ø£|t b˛{°\≈£î eTT+<äT q÷´õ˝≤+&é |üs¡´{Ï+∫q|ü⁄Œ&ÉT ‘êeTT Ä•+∫q kÕúsTT˝À Ä&É˝Òø£b˛j·÷eTì #ÓbÕŒ&ÉT. Ä‘·sê«‘· <äøÏåD≤Á|òæø±˝Àq÷ ‘·eT≈£î n˝≤+{Ï Çã“+<˚ m<äT¬s’+<äì nHêï&ÉT. eP´Vü‰ìï e÷sêÃ\ì ìs¡ísTT+#·Tø=ì eTT+<ä&ÉT>∑T y˚XÊeTì, n|üŒ{Ï es¡˝Ÿ¶ø£|t˝À ô|ò’q˝Ÿ es¡≈£î #˚sêeTì >∑Ts¡TÔ#˚XÊ&ÉT. Ä nqTuÛÑyêìï <äèwæº˝À ñ+#·T≈£î+fÒ, {°$T+&çj·÷ |üsê»j·÷\T ‘ê‘êÿ*ø£y˚Tqì, e#˚à es¡˝Ÿ¶ ø£|t˝À eT∞¢ $CÒ‘·>± ì\TdüTÔ+<äì nHêï&ÉT.

ã+>±¢ < ˚ X Ÿ y˚ ~ ø£ > ± »s¡ T >∑ T ‘· T qï ◊d” d ” es¡ ˝ Ÿ ¶ ≥«+{° 2 0 {ÀØï˝À uÛ ≤ >∑ + >± k˛eTyês¡ + »]–q ns¡ Ω ‘· b˛{° ˝ À¢ ÁøÏ ¬ ø {Ÿ |ü d æ ≈ £ L q ◊sê¢ + &é »≥Tº õ+u≤uÒ « qT ∫‘· T Ô # ˚ d æ dü + #· \ q $»j· ÷ ìï qyÓ ÷ <ä T #˚ d ü T ≈£ î +~. ∫e] ã+‹ es¡ ≈ £ î »]–q ñ‘· ÿ +sƒ ¡ b˛s¡ T ˝À õ+u≤uÒ « uÖ\s¡ T ¢ |ü ≥ Tº $&É e ≈£ î +&Ü b˛sê&ç H ê |ò ü * ‘· + <ä ø £ ÿ ˝Ò < ä T . |ò ü * ‘· + >± k˛eTyês¡ + dæ ˝ … Ω {Ÿ ùdº & ç j · T +˝À »]–q {Ï 2 0 Á|ü | ü + #· ø £ | t ø±«*|ò ü s TT+>¥ Á>∑ ÷ |t _ e÷´#Y ˝ À ◊sê¢ + &é eT÷&É T $¬ ø ≥¢ ‘˚ & Ü‘√ HÓ – Z + ~. á e÷´#Y ˝ À ‘=\T‘· u≤´{Ï + >¥ ≈ £ î ~–q õ+u≤uÒ « 20 zes¡ ¢ ˝ À 5 $¬ ø ≥¢ ≈ £ î 163 |ü s ¡ T >∑ T \T #˚ d æ + ~. Áu… + &É H é fÒ \ sY (46 ã+‘· T ˝À¢ 59— 6 bò ˛ s¡ T ¢ — 2 dæ ø ˘ ‡ ), ∫>∑ T +ãTsê (13 ã+‘· T ˝À¢ 22 Hê{Ö{Ÿ — 2 dæ ø ˘ ‡ ) sêDÏ + #ês¡ T . nq+‘· s ¡ + \ø£ å ´ #Û ˚ < ä q ≈£ î ã]˝ÀøÏ ~–q ◊sê¢ + &é @&É T $¬ ø ≥T¢ ø√˝ÀŒsTT 20e zesY ∫e] ã+‹øÏ \øå ± ´ìï |ü P ]Ô #˚ d æ + ~. zô|qs¡ T ¢ dæ º ] ¢ + >¥ (34 ã+‘· T ˝À¢ 60— 9 bò ˛ s¡ T ¢ — 1 dæ ø ˘ ‡ ), b˛s¡ º s Y | ò ” ˝ Ÿ ¶ (23 ã+‘· T ˝À¢ 31— 3 bò ˛ s¡ T ¢ — 1 dæ ø ˘ ‡ ) <Û ë {Ï > ± Ä&Üs¡ T . B+‘√ dæ º ] ¢ + >¥ ≈ £ î e÷´Hé Ä|ò t ~ e÷´#Y nyês¡ T ¶ <ä ø Ï ÿ +~.

Printed, Published & owned by Sangineedi Sitaram, Printed at SAMCO, Hyderabad, Published at # 6-2-40, Doller Chambers, 4th Floor, Flot No.3 & 4, AC Guards, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004. Andhrapradesh. RNI / APTEL/2012/48595; Tele Fax: 040-66348710, Editor-in-Chief Cell: 99666 98666, Nanduri Ravi Editor Cell:99666 77889, Mail:indianewstodaydaily@gmail.com. Web site: www.indianewstoday.co

19 03 14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you