Page 1

Ä~yês¡+, y˚T 18, 2014

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT ‘Ó\+>±D ø£\+ ‘Ó\T>∑T ~q|üÁ‹ø£≈£î ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝À |üì #˚j·TT≥≈£î nqTuÛÑeE„˝…’q eT]j·TT ñ‘ê‡Vü≤e+‘·T˝…’q $˝ÒKs¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+ ñqï yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´‘· ÄdüøÏÔ >∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T á øÏ+Á<ä ‘Ó\|üã&çq ∫s¡THêe÷˝À dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

∫s¡THêe÷ s¡+>±¬s&ç¶

m&ç≥sY : ¬ø. eTùV≤wt

dü+∫ø£ 345

dü+|ü⁄{Ï 2

ù|J\T : 8

bòÕ¢{Ÿ HÓ+ : 403, e÷s¡T‹ bÕ¢C≤, U…’s¡‘êu≤<é, cÕ<ëHé ø±˝Òõ Á|üø£ÿq, ôV’≤<äsêu≤<é, 500004, bò˛Hé HÓ+ : 040`65525553

yÓ\ : s¡÷. 3/-

Circulated to Hyderabad, Rangareddy, Karimnagar, Nalgonda, Adilabad, Mahaboobnagar, Khammam, Medak, Warangal, Nizamabad

Áo »j·THêeT dü+e‘·‡s¡+, ñ‘·Ôsêj·TD+, edü+‘·¡ s¡T‘·Te⁄, #Ó’Á‘·e÷dü+, X¯óø£¢|üø£å+, ‹~∏ : Á‘·jÓ÷<ä• 09:46, es¡®´+ : 23:28`24:52, <äTs¡TàVüAs¡Ô+ : 08:44`09:33

‘Ó\+>±D eTT<äT› _&ɶ ñ<ä´eT |ü⁄]{Ï>∑&ɶ.. ìqT eTs¡Te<äT á >∑&ɶ n\Tô|s¡T>∑ì b˛sê≥ BÛs¡T&ÉT.. Hê&ÉT ˇπø ˇø£ÿ&ÉT..H˚&ÉT ‘Ó\+>±Dπø kÕs¡~∏ HÓs¡y˚]q \ø£å´+.. |òü*+∫q ø£\ 13@fi¯¢ b˛sê{≤ìøÏ <äøÏÿq |òüTq‘·

XÊdüquÛ≤|üø£å+ Hêj·T≈£îì>±..

πød”ÄsY @ø£Á^e mìïø£ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 17 ({°Jπø q÷´dt): {ÏÄsYmdt XÊdüqdüuÛ≤|üø£å+ Hêj·T≈£î&ç>± ÄbÕغ n~ÛH˚‘· ¬ø.#·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄ @ø£Á^e+>± mìïø£j·÷´s¡T. X¯ìyês¡+ »]–q q÷‘·q XÊdüqdüuÛÑT´\T, m+|”\ düe÷y˚X¯+˝À ùdºwüHé|òüTHé|üPsY myÓTà˝Ò´ sê»j·T´ ¬ødæÄsY ù|s¡TqT Á|ü‹bÕ~+#·>±, $T–*q XÊdüqdüuÛÑT´\+<äs¡÷ ã\|ü]#ês¡T. B+‘√ ¬ødæÄsY ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìøÏ ‘=* eTTK´eT+Á‹ ¬ødæÄsY ø±qTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ÄbÕغ d”ìj·TsY H˚‘· ¬ø.πøX¯esêe⁄ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ù|<ä\ dü+πøåeTy˚T <Û˚´j·T+>± ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ |üì#˚düTÔ+<äì nHêïs¡T. eT÷&ÉT ‘·sê\T>± ‘Ó\+>±D sêh+ ø√dü+ b˛sê&ÜeTì, Á|ü»\T yÓT#˚à ؋˝À e÷ bÕ\q ñ+≥T+<äì nHêïs¡T. ≈£î\eT‘ê\≈£î nr‘·+>± n$˙‹ ˝Òì bÕ\qqT n+~kÕÔeTì nHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<éqT Á|ü|ü+#·+˝À ¬ø˝≤¢ >=|üŒ q>∑s¡+>± r]Ã~<äT›‘êeTì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D n_Ûeè~∆, dü+πøåeTy˚T ‘·eT <Û˚´j·TeTì nHêïs¡T. ˙s¡T. ì<ÛäT\T, |ü+|üø±\T nqï n+XÊ\T eT÷&Ée ÁbÕ<Ûëq´‘· nì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dyê<äT\ô|’ ô|{Ϻq πødüT\qT m‹Ôy˚ùd n+X¯+ô|’ ‘=* eT+Á‹es¡Z düe÷y˚X¯+˝ÀH˚ ìs¡ísTTkÕÔeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. HêsTTì q]‡+Vü‰¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á|ü#ês¡ u≤<Ûä´‘·\qT ìs¡«Væ≤+∫q ¬ødæÄsYqT n_Ûq+~dü÷Ô rsêàq+ #˚dæq≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. ¬ødæÄsY Ä˝À#·Hê $<ÛëHê\≈£î nqT>∑TD+>±H˚ q&ÉT#·T≈£î+{≤eTì nHêïs¡T. >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤HéqT ø£*dæ ‘·eT XÊdüq|üøå± ìs¡íj·÷ìï Äj·Tq≈£î $e]kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ø=|ü⁄Œ\ áX¯«sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ìsê&É+ãs¡ bÕ\qqT ìs¡«Væ≤kÕÔeTì nHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 17 ({°Jπø q÷´dt): Hê&ÉT ˇø£ÿ&ÉT.. H˚&ÉT ‘Ó\+>±Dπø kÕs¡~∏ ø£\«≈£î+≥¢ #·+Á<äX‚KsYsêe⁄.. ‘Ó\+>±D eTT<äT› _&ɶ.. n\Tô|s¡T>∑ì b˛sê≥BÛs¡T&ÉT.. H˚{Ï ‘·sêìøÏ ‘Ó*dæq ˇπø ˇø£ÿ&ÉT.. Äj·TH˚ øÏ+>¥ (~ ©&ÉsY). ñ<ä´eT|ü⁄]{Ï >∑&ɶ.. ìqT eTs¡e<äT á >∑&ɶ.. ‘Ó\+>±D kÕ~Û+∫q |òüTq‘· ˙<˚ ˙<˚qì dü>∑s¡«+>± ÁãVü≤às¡<∏ä+ |ü{Ϻ ‘·eT n_Ûe÷Hêìï #ê≥T≈£îHêïs¡T ‘Ó\+>±D Á|ü»\T. 13 @fi¯¢ b˛sê≥+ |òü*‘·+>± ø£\ kÕø±s¡yÓTÆ.. e#˚à HÓ\ pHé ¬s+&√ ‘˚Bq <˚X¯+˝À ø=‘·Ô>± 29e sêÁwüº+>± ne‘·]+#·uÀ‘·Tqï ‘Ó\+>±D˝À ‘=* eTTK´eT+Á‹>± n~Ûø±s¡ |ü>±Z\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï y˚fi¯.. ‘Ó\+>±D ø£\+ n+~düTÔqï Á|ü‘˚´ø£ ø£<∏äq+... ‘Ó\+>±D sêÁwüºy˚T \ø£å´+>± 2001˝À {°ÄsYmdtqT kÕú|æ+∫q πød”ÄsY ‘=*<äX¯ b˛sê≥+˝À mø£ÿ&Ü˝Òì Ä≥+ø±\T.. nes√<Ûë\T m<äTs=ÿHêïs¡T. n+‘˚ø±<äT n~ÛH˚‘·≈£î n&ÉT>∑&ÉT>∑THê nee÷Hê\T, neùV≤fi¯q˝Ò nsTTHê yÓTTø£ÿy√ì <ÛÓ’s¡´+‘√ \ø£å´+ ø√dü+ eTT+<äT≈£î kÕ>±s¡T. nìï s¡ø±\ nee÷Hê\qT, neùV≤fi¯q\qT uÛÑ]+∫ ˇø£ÿ&ç>± ãj·T\T<˚] j·÷e‘Y ‘Ó\+>±DqT ñ<ä´eT+ yÓ’|ü⁄ eT[¢+∫q |òüTq‘· πød”ÄsY<˚. ‘=*<äX¯ b˛sê≥+˝À ‘·q≈£î n+&É ø√dü+ nVü≤]ïX¯\T ÁX¯$T+#ês¡T. ø=+<ä]ì ≈£L&É>∑≥Tº≈£îì \ø£å´+ ø√dü+ eTT+<äT≈£î n&ÉT>∑TeTT+<äT≈£î y˚XÊs¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· eT* <äX¯ b˛sê≥+˝À ñ<ä´e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+∫ Ä≥Tb˛≥¢qT m<äTs=ÿ+≥÷ eT¬s+‘√ ø£]ƒqyÓTÆq \øå±´\qT ne©\>± kÕ~Ûdü÷Ô Á|ü»\ >∑T+&Ó˝À¢ #Ós¡>∑ì eTTÁ<ä y˚düT≈£îHêïs¡T. πød”ÄsY 14 @fi¯¢ bÕ≥T kÕ–q b˛sê≥+ m+‘√ n|üPs¡«yÓTÆq~. ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<ÛäH˚ \ø£å´+>± |ü<äe⁄\qT ‘·TDÁbÕj·T+>± e~˝Òdæq á jÓ÷<ÛäT&ÉT ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï kÕ~Û+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D $T>∑‘ê ˝À

2

Hê J$‘·+ ‘Ó]∫q |ü⁄düÔø£+

πø+Á<ä ø±´_HÓ{Ÿ ≈£Ls¡TŒ ø£düs¡‘·TÔ |üP]Ô Á>±MTD n_Ûeè~∆ XÊK yÓ+ø£j·T´≈£î Vü≤À+ XÊK düTcÕàdü«sêCŸ, d”Œø£sY>± n<ë«˙!

q÷´&Ûç©¢, y˚T 17 ({°Jπø q÷´dt): Á|ü<ÛëqeT+Á‹ |ü<ä$øÏ eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ X¯ìyês¡+ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ ‘·q sêJHêe÷ ˝ÒKqT sêh|ü‹ Á|üDuŸ eTTKØ®ì ø£*dæ n+<äCÒXÊs¡T. sêJHêe÷ ˝ÒK‘√ bÕ≥T eT+Á‹ eT+&É*ì ≈£L&Ü s¡<äT›#˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ ˇø£ ˝ÒKqT sêh|ü‹øÏ Ç#êÃs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT Á|ü<Ûëì ìyêdü+˝À eT+Á‹es¡Z düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. 15e ˝Àø˘düuÛÑqT s¡<äT›#˚dü÷Ô eT+Á‹es¡Z+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. Á|ü»\qT<˚›•+∫ ∫e] Á|üdü+>∑+ #˚XÊs¡T. Hê J$‘·+ ‘Ó]∫q |ü⁄düÔø£eTì nHêïs¡T. <˚X¯ $uÛÑ»qe\¢ s√&ÉT¶q|ü&ɶ ≈£î≥T+ã+˝Àì z |æ˝≤¢&çøÏ <˚X¯ Á|ü»\T Ç+‘·ô|<ä› |ü<ä$ì Ç∫à Ä<ä]+∫q+<äT≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. <˚X¯+ ‘·qøÏ∫Ãq Ç+‘· >=|üŒ neø±XÊìøÏ dü<ë ø£è‘·E„&ÉHÓ’ ñ+{≤qì nHêïs¡T. Ç~ m+‘· >=|üŒ >ös¡eeTì, ‘·q≈£î á |ü<ä$ \_Û+∫q+<äT≈£î m+‘√ ø±s¡DyÓTÆ+<äì nHêïs¡T. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ uÛÑ$wü´‘Yô|’ ‘·q≈£î |üP]Ô $XÊ«dü+ ñ+<äì nHêïs¡T. Á|ü|ü+#·+˝À e÷s¡T‘·Tqï Ä]úø£ e´edüú˝À uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ ÁãVü‰à+&ÉyÓTÆq X¯øÏÔ>± m<äT>∑T‘·T+<äqï ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. _Ûqï‘·«+˝À @ø£‘·«+‘√ Á|ü|ü+#êìπø eTq+ e÷s¡Z+ #·÷|æ+#ê\ì nHêïs¡T. Ç+‘· ô|<ä› <˚XÊìøÏ ùde#˚ùd neø±X¯+ ‘·q≈£î \_Û+#·&É+ ‘·q |üPs¡«»qà düTø£è‘·eTHêïs¡T. uÛ≤s¡rj·TT\ Áù|e÷_Ûe÷Hê\T ‘·eT≈£î ñHêïj·Tì nHêïs¡T. |ü<˚fi¯fl j·TT|æm bÕ\qqT düeTs¡úe+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#êeTì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ z≥$TøÏ u≤<Ûä´‘· eVæ≤düTÔHêïqì nHêïs¡T. mìïø£˝À¢ Á|ü»\T Ç∫Ãq rs¡TŒqT •s¡kÕeVæ≤düTÔHêïqì nHêïs¡T. 2004 qT+∫ es¡Tdü>± ¬s+&ÉT |üsê´j·÷\T eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ Á|ü<Ûëì |ü<ä$ #˚|ü{≤ºs¡T. HÓÁVüA, Ç+~sê>±+BÛ ‘·sê«‘· Á|ü<Ûëì>± m≈£îÿe>± ø±\+ |üì#˚dæq e´øÏÔ>± eTH√àVü≤Hé >∑T]Ô+|ü⁄bı+<ës¡T.

q÷´&Ûç©¢, y˚T 17 ({°Jπø q÷´dt): πø+Á<ä+˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq yÓTC≤غ kÕ~Û+∫q uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ q÷‘·q Á|üuÛÑT‘ê«ìï á HÓ\ 21q @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+∫+~. á y˚Ts¡≈£î ;CÒ|”øÏ >±&é bòÕ<äsY>± ñqï sêÁw”ºj·T dü«j·T+ ùdeø˘ dü+>¥ nqTeT‹ ø√dü+ Ä bÕغ Hêj·Tø£‘·«+ m<äTs¡T #·÷k˛Ô+~. ;CÒ|” Á|ü<Ûëì qπs+Á<ä yÓ÷&û Ç|üŒ{Ïπø ‘·q ø±´_HÓ{Ÿ˝À rdüT≈£îH˚ eT+Á‘·T\ ù|s¡¢qT Ksês¡T #˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡+. sêCŸHê<∏édæ+>¥, düTcÕàdüsê«CŸ, cÕqyêCŸVüQùd‡Hé. ns¡TDYC…’{°¢, $.¬ø dæ+>¥, >√j·T˝Ÿ, n$T‘YcÕ, j·TX¯«+‘YdæHêΩ , s¡÷&ç, m˝Ÿ.¬ø n<ë«˙, πseTwtJj·÷CŸ\‘√ á ø±´_HÓ{ŸqT @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î #Ó+~q yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT≈£î Á>±MTD n_eè~∆, bÕs¡¢yÓT+≥Ø e´eVü≤sê\ XÊKqT n|üŒ–+#·e#·TÃ. ns¡TDYC…’{°¢øÏ Ä]úø£ e´eVü‰sê\ XÊKqT Çyê«\ì ìs¡ísTT+∫Hê Äj·Tq mìïø£˝À¢ z&çb˛sTTq+<äTq |ü<ä$ rdüT≈£îH˚+<äT≈£î ìsêø£]ùdÔ Äj·Tq≈£î ø±≈£î+&Ü Ä XÊKqT j·TX¯«+‘Y dæHêΩ≈£î Ç#˚à neø±XÊ\T ñHêïsTT, düTcÕàdü«sêCŸ≈£î Vü≤À+ XÊKqT πø{≤sTT+#·e#·TÃ. n$T‘Y cÕ≈£î Á|ü<ÛëqeT+Á‹ ø±sê´\j·T u≤<Ûä´‘·\qT n|üŒ–+#·qTHêïs¡T. m˝Ÿ.¬ø n<ë«˙ eT+Á‹ |ü<ä$ì ìsêø£]ùdÔ Äj·TqqT d”Œø£sY>± m+|æø£ #˚j·Te#·TÃ. $T>∑‘ê ˝À

2

pHé 2 ‘·sê«‘˚..

sêÁwüº+ $&çb˛sTTHê ..

n+‘ê ˇø£ÿfÒ ‘Ó\+>±D˝À πød”ÄsY Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À #·+Á<äu≤ãT.. ø±´_HÓ{Ÿ ≈£Ls¡TŒô|’ Çs¡Te⁄s¡T ø£düs¡‘·TÔ

{°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT ñ<ëÈ≥q ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ ø£*dæ m˙ºÄsY |òü÷{Ÿ e<ä› ìyê[

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 17 ({°Jπø q÷´dt): sêÁwüº+ $&çb˛sTTq ‘Ó\T>∑Tyês¡+‘ê ˇø£ÿfÒqì {°&û|” ôV’≤<äsêu≤<éé, y˚T 17 ({°Jπø q÷´dt): sêÁwüº $uÛÑ»q n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT nHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T ‘·sê«‘· »]–q kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À <˚X¯+ bÕغ d”e÷+Á<Ûä˝À |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+∫q ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ\T @e] dü+<äsꓤìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì $T>∑‘ê ˝À eT<䛑·T nedüs¡+ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ Á|üuÛÑT‘ê«\T @sêŒ≥T #˚ùd yÓTC≤غ\T kÕ~Û+#êsTT. nsTT‘˚ pHé2q ‘Ó\+>±D Ä$sꓤe ~q+>± (nbÕsTT+f…{Ÿ &˚)>± Á|üø£{Ï+∫q+<äTq Ä ‘·sê«‘˚ ¬s+&ÉT sêÁcÕº˝À¢ q÷‘·q Á|üuÛÑT‘ê«\T |ü<ä$ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü&É‘êsTT. ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ XÊdüqdüuÛÑ |üø£å+ X¯ìyês¡+ düe÷y˚X¯yÓTÆ ÄbÕغ n~ÛH˚‘· πød”ÄsYqT XÊdüq|üø£å+ H˚‘·>± m+|æø£ #˚dæ+~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ XÊdüq |üø£å+ H˚‘·>± #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT @ø£Á^e m+|æø£ ˝≤+#·qy˚T. nsTT‘˚ ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê˝À¢qT yÓTTqï{Ï es¡≈£î n~Ûø±s¡+˝À ñqï ø±+Á¬>dt bÕغ #·‹øÏ\ |ü&ç+~. eTØ d”e÷+Á<Ûä˝À Ä nuÛÑ´s¡Tú\≈£î &çbÕõ≥T¢ ø£s¡ej·÷´sTT. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ˇø£ÿ kÕúq+ ≈£L&Ü Ä bÕغ Á|üuÛ≤yêìï #·÷|ü˝Òø£b˛sTT+~. ‘Ó\+>±D˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ekÕÔeTqï BÛe÷‘√ eTT+<äT≈£î yÓ[¢q Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T |òü*‘ê\ ‘·sê«‘· ø£+>∑T‹Hêïs¡T. Ä bÕغøÏ 20 kÕúHê\T e÷Á‘·y˚T <äø£ÿ&É+‘√ ø£˙dü+ Á|ü‹|üø£å Vü≤À<ëqT ≈£L&Ü kÕ~ÛdüTÔ+<äqï nqTe÷Hê\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. {°|”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT bıHêï\ \ø£åàj·T´‘√ düVü‰ e÷J ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»qs¡dæ+Vü≤, ‘êC≤ e÷J eT+Á‘·T\T düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, ôV’≤<äsêu≤<éé, y˚T 17 ({°Jπø düT˙‘ê\øå±à¬s&ç¶, ãdü«sêEkÕs¡j·T´, Á|ükÕ<é≈£îe÷sY, Á|üuÛÑT‘·« N|òt $|t >∑+Á&É yÓ+ø£≥s¡D≤¬s&ç¶, $|t\T q÷´dt): ;Vü‰sY eTTK´eT+Á‹ »>±Z¬s&ç¶, n˙˝Ÿ≈£îe÷sY, Äπs|ü*¢ yÓ÷Vü≤Hé, eTTUÒwt>ö&é, <ëq+ Hêπ>+<äsY, bÕsê»j·T+ bÕ\j·÷´s¡T. πø+Á<ä ìrwt≈£îe÷sY ‘·q |ü<ä$øÏ sêJ eT+Á‘·T\T C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, düπs«dü‘·´Hêsêj·TD, ã\sê+ Hêj·Tø˘\T ≈£L&Ü z≥s¡¢ ‹s¡düÿs¡D≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. Hêe÷ #˚XÊs¡T. ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£˝À¢ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À nsTT‘˚ sêÁwüº πø+Á<ä eT+Á‘·T\+‘ê &çbÕõ≥T¢ ø√˝ÀŒj·÷s¡T. B+‘√ Ä bÕغ |ü]dæú‹ ‘·eT bÕغ |òüTÀs¡ |üsê»j·÷ìøÏ n>∑eT´>√#·s¡+>± ‘·j·÷¬s’+~. ¬>\T|ü⁄ CÀs¡TMT<äTqï πød”ÄsYµ eT+Á‹ es¡Z ≈£Ls¡TŒô|’ <äèwæº πø+ÁBø£]+#ês¡T. HÓ’‹ø£ u≤<Ûä´‘· eVæ≤dü÷Ô eTTK´ eT+Á‹ es¡Z+˝À myÓTੇ eTVü≤à<é n©ì ñ|ü eTTK´eT+Á‹ì #˚j·TqTHêïs¡T. ‘=* $&É‘·˝À $T>∑‘ê ˝À eT+Á‹ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚düTÔ qï≥T¢ Äj·Tq $T>∑‘ê ˝À

2

<˚X¯+˝À _C…|æ 31.1, sêh+˝À {Ï&ç|æøÏ 32.6 XÊ‘·+ z≥T¢ -2˝À

;Vü‰sY eTTK´eT+Á‹ ìrwt≈£îe÷sY sêJHêe÷

2

2

ìqï{Ï‘√ eTT–dæq πøj·T÷ Md” |ü<äMø±\+ es¡+>∑˝Ÿ, y˚T17, {°Jπø q÷´dt : ø±ø£rj·T j·T÷ìe]‡{° Md” Ábıô|òdüsY _.yÓ+ø£≥s¡‘·ï+ |ü<äMø±\+ X¯ìyês¡+‘√ eTT– j·TqT+~. yÓ+ø£≥s¡‘·ï+ Md”>± u≤<Ûä´‘·\qT #˚|ü{Ϻ áHÓ\ 17‘√ eT÷&˚fi¯¢ |ü<äMø±\+ eTT–j·TqT+~. nsTT‘˚ eTs√ ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ Hê\T>∑T HÓ\\bÕ≥T Ç+ø± Ábıô|òdüsY yÓ+ø£≥s¡‘êïìøÏ $T>∑‘ê ˝À

2

CMYK

CMYK

www. telanganakalam.net

18 may page 1  
18 may page 1  
Advertisement