Page 1

RNI. REGD. NO. APTEL/2010/33202

The Most Sensational Telugu Daily in Andhra Pradesh

POSTAL.REGD. NO.AP/ VJ /GTR / 58 / 2005

]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT

wüß>∑sY n~Ûø£ãs¡Te⁄ ø=\ÁkÕº˝Ÿ düeTdü´‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïsê?

nÁø&Ï fç wÒ Hü é ns¡‘Ω ‘· √ 7 m&çwqü ‘¢ √ 12 ù |J\‘√ ~–«»j·T+>± |Á #ü T· ]‘·eTe⁄‘·Tqï ø±ø£rj·T ~q|ü‹Á ø£

Á|üø±X¯yéT õ˝≤¢ |ü]~Û˝À ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ê]\® T, eTTì‡|ü˝,Ÿ eT+&É\, s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\, >±ÁeTkÕúsTT ]b˛s¡ºs¡T¢>± |üì#˚j·TT≥≈£î bÕ‹Áπøj·T nqTuÛeÑ + ñqï nuÛ´Ñ s¡T\∆ T dü+|Á~ü +#·>\∑ s¡T.

ôd˝Ÿ : 9393214032-9346485756 18`7-2013

>∑Ts¡Tyês¡+

m&ç≥sY ÇHé N|òt : u…qØ®Hê<Ûé

>∑T+≥÷s¡T

s¡÷ ` 4-00

| ù J\T : 8 G 4

dü+|ü⁄{Ï ` 10

dü+∫ø£ ` 79

Published from : GUNTUR, KHAMMAM, ANANTAPUR, KAKINADA, WARANGAL, KADAPA & KURNOOL

E-mail : kakatiyadaily@gmail.com - banargenath@gmail.com

d ô H˚w ‡ q ü ˝Ÿ q÷´dt≈î£ ˝≤–Hé ne«+&ç :

www.kakatiyadaily.com

l $»j·T HêeTdü+e‘·‡s¡+, <äøÏåHêj·TD+, Á^wüàs¡T‘·Te⁄, ÄcÕ&Ée÷dü+, X¯óø£¢|üø£å+, ‹~Û : <äX¯$T |ü.12.06- qø£åÁ‘·+ : $XÊK |ü.3.41 es¡´® + : sꈈ 7.29`8.59 sêVüQø±\+ : |üˆˆ 1.30`3.00 - <äTs¡TàVüAs¡+Ô : ñüˆˆ 10.00`10.48- j·TeT>∑+&É+ : ñüˆü ˆ 6.00`7.30- dü÷s√´<äjT· + : 5.39 dü÷sê´düeÔ Tj·T+ : 6.33

Çy˚ T CŸ | ô +#· T ≈£ î H˚ + <ä T ≈£ î H˚ ‘ \ · j· T ‘· ï + bÕغ Á|üjÓ÷»Hê\qT |üD+>± ô|&ÉT‘·Tqï yÓ’q+ n~ÛcÕºq+ ìs¡íj·÷ìøÏ ø£≥Tºã&É‘ê+ n+≥÷H˚ ^‘·<ë≥T‘·Tqï H˚‘·\T ©≈£î\‘√ bÕغ˝À Çs¡TÁbÕ+‘ê˝À¢ >∑+<äs¡>√fi¯+ $<˚«cÕ\T s¡–˝Ò Á|üe÷<ä+ ñ+<äì d”ìj·Ts¡¢ Ä+<√fi¯q ôV’≤<äsêu≤<é, p˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ©≈£î\˝§*¢ ‘ês¡kÕúsTTøÏ #˚]+~. Ç{°e\ &Ûç©¢˝À »]–q ø√sYø£$T{°˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶, ñ|üeTTK´eT+‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê» q]‡+Vü‰, |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD $&ç$&ç>± s√&ée÷´|t ìy˚~ø£\T düeT]Œ+∫q $wüjT· + $~‘·yT˚ . nsTT‘˚ á n+XÊ\T n‘·´+‘· >√|ü´+>± ñ+#ê*‡q H˚‘\· T ©≈£î\T Çdü÷Ô >∑+<äs ¡>√fi¯+ düèwæºdüTÔHêïs¡T. mes¡T m˝≤+{Ï s√&ée÷´|t Ç#êÃs√ Ç‘·$T<ä+› >± ‘Ó*j·Tq|üŒ{Ïø° ‘·eT ÁbÕ+‘êìøÏ nqT≈£L\+>± >∑{Ϻ>± yê~+#êeTì yê{ÏøÏ dü + ã+~Û + ∫ MT&ç j · ÷ ≈£ î s√Eø√ ©≈£ î qT e<äT\T‘·THêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶, |”d”d” N|òt u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD\T ‘Ó\+>±D @sêŒ≥TqT e´‹πsøÏdü÷Ô.. düyÓTÆø£´yêDÏì $ì|æ+

#ês¡ì, ñ|üeTTK´eT+Á‹ ‘Ó\+>±D ÄeX¯´ø£‘· >∑T]+∫ >∑{Ϻ>± H=øÏÿ#ÓbÕŒs¡ì es¡Tdü ø£<∏äHê\T edüTHÔ êïsTT. B+‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À njÓ÷eTj·T+, >∑+<äs>¡ √fi¯+ HÓ\ø=+~. Çs¡TÁbÕ+‘ê\ H˚‘\· eT<Û´ä e÷≥\ j·TT<ä+› ô|]–+~. sêÁwü+º ˝À ˇø£ÿkÕ]>± sê»ø°jT· y˚&ç sêE≈£î+~. ‘·eT‘·eT ÁbÕ+‘ê˝À¢ V”≤s√\T nj˚T´+<äTπø |ü<∏äø£+ Á|üø±s¡+ ©≈£î\T ÇdüTÔHêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T d”ìj·TsY H˚‘·\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ndü\T ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ ø√]q s√&ée÷´|ü⁄˝Ò$T{Ï? yê{Ïô|’ sêÁcÕºìøÏ #Ó+~q eTT>∑TZs¡T H˚‘·\T bÕغ ô|<ä\› eTT+<äT ô|{Ïqº ìy˚~ø£˝À¢ @eTT+~? Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä eTT>∑TZs¡T H˚‘·\T me]øÏ yês¡T ãj·T≥≈£î |ü+|ædTü qÔ ï ©≈£î\T düs¬ q’ y˚Hê? bÕغ Á|üj÷Ó »Hê\≈£î nqT>∑TD+>± |üì#˚j÷· *‡q á eTT>∑TsZ T¡ H˚‘\· T

n+<äT≈£î $s¡T<ä+› >± m+<äT≈£î #Ó|⁄ü Œ≈£î+≥THêïs¡T? ˇø£ $<Û+ä >± n~ÛcÕºqy˚T Ä $<Û+ä >± dü+øπ ‘ê\T |ü+|æ+<ë? &Û©ç ¢ ô|<ä\› Ä<˚XÊqTkÕs¡yT˚ >∑+<äs>¡ √fi¯ |ü]dæú‘·T\T düèwæºdüTÔHêïsê? ø±+Á¬>dtô|’ Ç|ü⁄Œ&ÉT Bìô|’H˚ düs¡«Á‘ê #·s¡Ã yÓTT<ä˝…’+~. ø±+Á¬>dt ø√sYø$£ T{°˝À eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sY s¬ &ç,¶ ñ|ü eTTK´eT+Á‘· <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü‰, |”dd” ” N|òt u§‘·‡ dü‘´· Hêsêj·TD\T $&ç$&ç>± s√&ée÷´|t \qT n+~+#ês¡T. nsTT‘˚ yês¡T düeT]Œ+∫q ìy˚~ø£˝À¢ @eTT+<√ $esê˝Ò$ n~Ûø±]ø£+>± ãj·T≥≈£î yÓ\¢&ç+#·˝Ò<äT. ô|’>± ø√sYø£$T{° ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt e]ÿ+>¥ ø£ $ T{° ˝ À #· ] Ã+∫ ‘· T ~ ìs¡ í j · T + rdüT≈£î+≥T+<äì ìs¡sí TT+∫+~. nsTT‘˚ ◊<ës¡T s√E\T>± edüTÔqï $$<Ûä ø£<∏äHê˝À¢ sêÁwüº H˚‘·\T dü e T]Œ+∫q s√&é e ÷´|t ˝ Àì n+XÊ\+≥÷

ãVæ≤s¡‘Z +· ø±e&É+ô|’ ø±+Á¬>dt H˚‘\· T eT+&ç|&ü TÉ ‘·THêïs¡T. Á|üdTü ‘Ô +· á ©≈£î\T, ø£<Hä∏ ê\T #·÷düTÔ+fÒ sêÁwüº+˝À $<˚«cÕ\T ¬s#·Ã>=fÒº˝≤ ñHêïj·Tì z d”ìj·TsY H˚‘· Äy˚<äq e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. nqà<äeTTà˝≤ $&çb˛<ëeTì ˇø£sT¡ , ø£*dæ ñ+fÒH˚ ø£\<äT düTK eTì yê~düTqÔ ï ‘·sT¡ D+˝À Ç˝≤+{Ï $<˚«cÕ\qT s¡–\Ã&É+ düeTT∫‘·+ ø±<äHêïì Äj·Tq yê´U≤´ì+ #ês¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ n~ÛcÕºq+ ìs¡j í ÷· ìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+{≤eTì #ÓãT‘·Tqï Hêj·T≈£î\T Ç˝≤ ø£≥Tº <ë≥&É+ m+‘· es¡≈£î düeT+»düeTì |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\T Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. bÕغ e´eVü‰sê\ ø£Hêï ‘·eT e´øÏÔ>∑‘· Á|üjÓ÷»Hê\ ø√düy˚T |üì #˚düTÔHêïs¡ì yês¡T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ndü\T sêÁwüº $uÛÑ»qô|’ n~ÛcÕºq+ eTH√>∑‘·+ @$T{À ns¡ú+ø±ø£ ˇø£yÓ’|ü⁄ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·Tqï bÕغHêj·T≈£î\≈£î s√&ée÷´|t˝Àì ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± ñ+≥Tqï n+XÊ\qT ©≈£î\T Çdü÷Ô »s¡T>∑T‘·Tqï Á|ü#ês¡+ dü+ø£≥dæ‹ú øÏ HÓ{+ºÏ ~. ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± ìs¡j í T· + rdüT≈£î+fÒ ñ ‘·ŒqïeTj˚T´ |ü]dæ‘ú T· \T @$T{°? yê{Ïì m<äTs√ÿe&ÜìøÏ rdüTø√yê*‡q C≤Á>∑‘Ô· ˝Ò$T{Ï? n˝≤π> sêÁcÕºìï düyTÓ øÆ ´£ +>± ñ+∫‘˚ m<äTs¡jT˚ ´ |ü]D≤e÷˝Ò+{Ï? yê{Ï |ü]cÕÿs¡ e÷sêZ˝+Ò {Ï nH˚$ $e]dü÷Ô sê»ø°jT· ø√D+˝À s√&ée÷´|t ‘·j÷· s¡T #˚j÷· \ì bÕغ sêÁwüº e´eVü‰ sê\ ÇHé#ê]® ~–«»jYTdæ+>¥ Ä<˚•+∫q $wüjT· + $~‘·yT˚ . n˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT Çs¡TyÓ|’ ⁄ü \ qT+∫ kÕ<Ûë´ kÕ<Ûë´\T, e{Ï |ü]D≤e÷\qT H˚‘\· T ‘·eT s√&é e÷´|t˝À n+<äCj Ò ÷· *‡ ñ+≥T+<äì ˇø£ d”ìj·TsY H˚‘· #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ n+<äT≈£î _Ûqï+>± á eTT>∑TsZ T¡ H˚‘\· T ‘·eT≈£î ‘√∫q Ø‹˝À ©≈£î\T Çdü÷Ô ‘·eT ÁbÕ+‘·+˝À ‘êy˚T<√ V”≤s√˝…’b˛<ëeTqï≥T¢ Á|üe]Ôdü÷Ô bÕغøÏ qwüº+ #˚≈£Ls¡TdüTÔHêïs¡ì dü<äs¡T yê´U≤´ì+#ês¡T. eTTK´+>± sêÁcÕºìï $uÛõÑ ùdÔ qø£‡˝Ÿ‡ düeTdü´ rÁe‘·se¡ Te⁄‘·T+<äì d”m+ øÏsD¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç,¶ $uÛõÑ ùdÔ nqsê∆\T ekÕÔjT· ì, ‘·|Œü ì |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ ôV≤’ <äsêu≤<éqT øπ +Á<äbÕ*‘· ÁbÕ+‘·+>± @sêŒ≥T #˚j÷· \ì |”dd” ” N|òt u§‘·‡ dü‘´· Hêsêj·TD ù|s¡T‘√ MT&çj÷· ≈£î ©≈£î\T Çe«&É+ yÓqTø£ ndü\T eT‘·\uÒ$T≥H˚ $wüjT· + ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #·sá ˙j·÷+X¯yTÓ +Æ ~. M]<äs› T¡ s¡÷bı+~+∫q ìy˚~ø£\ ô|’ ndü\T yêdüeÔ |ü]dæ‹ú @$T≥H˚ $wüjT· +ô|H’ ê Äj·÷ H˚‘\· T Äsê rdüTHÔ êïs¡T. sêÁwüº $uÛ»Ñ q $wüjT· +˝À n~ÛcÕºq+ ìs¡j í ÷· ìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+ {≤eTì øÏsD ¡ ,Y u§‘·‡\T ‘·eT ìy˚~ø£˝À¢ düŒwü+º #˚dqæ ≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ˇø£yfi˚ ¯ $uÛ»Ñ q≈£î nqT≈£L\+ >± ìs¡j í T· + rdüT≈£î+fÒ Ä ~X¯>± bÕغ H˚‘\· qT düe÷j·T‘·+Ô #˚kÕÔeTì ≈£L&Ü ù|s=ÿqï≥T¢ düe÷ #ês¡+. nsTT‘˚ $uÛõÑ ùdÔ

@s¡Œ&˚ |ü]D≤e÷\qT ≈£L&Ü ìy˚~ø£˝À bı+<äT|ü]Ãq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. nsTT‘˚ &ç|Pü ´{° d”m+ ìy˚~ø£ e÷Á‘·+ |üP]Ô>± _Ûqï+>± ñ+<äì #Ó ã T‘· T Hêïs¡ T . ‘Ó \ +>±D ÄeX¯ ´ ø£ ‘ · >∑ T ]+#˚ ìy˚ ~ ø£ ˝ À s¡÷bı+~+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ n~ÛcÕºq+ @ ìs¡j í T· + rdüT ≈£îHêï ø£≥Tºã&ç ñ+{≤eTì H˚‘\· T Ç˝≤ ©≈£î\T Çe«&É+ øπ e\+ ‘·eT Çy˚ T CŸ q T ô|+#· T ø√e&É + ø√dü y ˚ T qì sê»´dü u Û Ñ dü u Û Ñ T ´&É T $.Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, m+|” eT<ÛTä j·÷w”ÿ Äs√|æ+#ês¡T. Ç~ $<˚«cÕ\qT eT]+‘· s¡–*Ãq≥¢e⁄‘·T+<äì, d”m+ kÕúsTT e´≈£îÔ\T VüQ+<ë>± e´eVü≤]+#ê\ì yês¡T Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T.

ø±+Á¬>dt H˚‘· bı+>∑T˝Ò{Ï düT<Ûëø£sY¬s&ç¶   

‘Ó\+>±D ÇùdÔ qø£‡*»+ düeTdü´ edüTÔ+<äì #Ó|üŒ&É+ ns¡∆s¡Væ≤‘·+ $uÛÑ»q≈£î sêC≤´+>∑ dües¡D nedüs¡+ ˝Ò<äì düŒw”ºø£s¡D

ôV≤’ <äsêu≤<é, p˝…’ 17(ø±ø£rj·T) : ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT eTs√kÕ] yÓ÷dü+ #˚ùd+<äT≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ Á|üjT· ‹ïk˛Ô+<äì ;CÒ|” H˚‘· d”ôV≤#Y $<ë´kÕ>∑ssY êe⁄ Äs√|æ+#ês¡T. bÕغ ø±sê´\j·T+˝À MT&çj÷· ‘√ Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷, sêÁcÕºìï $uÛõÑ ùdÔ qø£‡*»+ ô|s¡T>∑T‘√+<äì edüTqÔ ï yês¡\Ô qT Äj·Tq K+&ç+#ês¡T. ∫qïsêÁcÕº\T |ü]bÕ\Hê kÂ\uÛ´Ñ + ø√düyT˚ qì Äj·Tq düŒwü+º #˚XÊs¡T. eTTK´+>± qø£‡˝Ÿ‡ ã÷∫ì #·÷|æ eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sY s¬ &ç¶ ‘Ó\+>±DqT n&ÉT≈¶ î£ H˚+<äT≈£î #·÷düTHÔ êïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. #ê˝≤ø±\+ qT+∫ sêÁwü+º ˝À qø£‡˝Ÿ‡ düeTdü´ ñ+<äì, Bìô|’ d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· T @+ düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘ês¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. Hê\T>∑Tqïs¡ ø√≥¢eT+~ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Äø±+ø£\å ‘√ øπ +Á<ä,sêÁwüº Á|üuTÑÛ ‘ê«\T Ä≥˝≤&ÉT ≈£î+≥THêïj·Tì $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Çyê«\qï ∫‘·XÔ ó¯ ~∆ øπ +Á<ëìøÏ ñ+fÒ ndü\T m˝≤+{Ï s√&ée÷´|t nedüs+¡ ˝Ò<Hä êïs¡T. Á|ü‘´˚ ø£ sêÁwü@º sêŒ≥T≈£î bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ˝À _\T¢ô|&ç‘˚ Á|ü<ëÛ q Á|ü‹|üøå£ bÕغ ;CÒ|” eT<ä‘› T· ÇdüT+Ô <äì #ÓbÕŒs¡T. sêÁwüº $uÛ»Ñ q≈£î sêC≤´>∑+ dües¡D nedüs+¡ ˝Ò<Hä êïs¡T. |ü]dæ‘ú T· \T $uÛ»Ñ q≈£î nqT≈£L\+>± ñ Hêï øπ +Á<ä+ ‘Ó\+>±Dô|’ m+<äT≈£î Ä\dü´+ #˚dTü +Ô <äì Á|ü•ï+#ês¡T. bÕ´πøJ\ ù|s¡T‘√, sêj·T\ ‘Ó\+>±D Á|ü‹bÕ<äq‘√ øπ +Á<ä+ ÁbÕ+‘ê\T, Á|ü»\ eT<Û´ä ∫#·Tà ô|fÒº Á|üjT· ‘·ï+ #˚dTü +Ô <äì eT+&ç|&ü ܶsT¡ . ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìï Ä+Á<Ûë˝À $©q+ #˚dqæ ‘·sê«‘˚ qø£‡˝Ÿ‡ düeTdü´ rÁeyÓT+Æ <äì >∑Ts¡T#Ô X˚ Ês¡T. qø£‡˝Ÿ‡ düeTdü´qT kÕe÷õø£ ø√D+˝À #·÷&Ü\ì $<ë´kÕ>∑ssY êe⁄ Væ≤‘·e⁄|ü*ø±s¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü‹bÕ<äq e∫Ãq|ü⁄Œ&É˝≤¢ d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· T n&ÉT|¶ &ü &É +É dü]ø±<äì Væ≤‘·e⁄|ü*ø±s¡T. d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· T ‘Ó\+>±D˝À uÛ÷Ñ eTT\T ø£u≤® #˚XÊs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D @s¡Œ&çq ‘·sê«‘· nHê´j·÷Áø±+ ‘·yTÓ qÆ uÛ÷Ñ eTT\qT yÓqøÏÿ rdüT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. sêÁwü+º $&çb˛‘˚ qø£‡˝Ÿ‡ düeTdü´ edüT+Ô <äì d”m+ øÏsD¡ Y #Ó|Œü &É+ ns¡s∆ V¡ ≤æ ‘·eTì

Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. >∑‘+· ˝À m˙¶@ Á|üuTÑÛ ‘·«+ eT÷&ÉT sêÁcÕº\T @sêŒ≥T #˚dqæ |ü⁄Œ&ÉT m˝≤+{Ï Vü≤+>±e÷ #˚jT· ˝Ò<ìä , Á|ü»\ n;Ûw+ºü y˚Ts¡øπ ìs¡j í T· + rdüT≈£î+<äHêïs¡T. øÏsD ¡ ≈Y î£ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ |ü≥¢ @e÷Á‘·+ ∫‘·XÔ ó¯ ~∆ ñHêï á ÁbÕ+‘·+˝À nHê´Áø±+‘·yTÓ qÆ uÛ÷Ñ eTT\ô|’ X‚«‘·|Áü ‘·+ $&ÉT<ä\ #˚j÷· \ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D ‘·|Œü eTs√ Á|ü‘ê´e÷ïj·÷ìï n+^ø£]+#· uÀeTì düŒwü+º #˚XÊs¡T. ôV≤’ <äsêu≤<é‘√ ≈£L&çq |ü~õ˝≤¢\‘√ ≈£L&çq ‘Ó\+>±D ø±yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<ä yÓ÷&ûçøÏ edüTÔqï Ä<äs¡D #·÷dæ ø±+Á¬>dt H˚‘·\T $eTs¡Ù\T #˚düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. yÓ÷&ûì #·÷ùdÔ ø±+Á¬>dt H˚‘\· ≈£î eDT≈£î |ü⁄&ÉT‘√+<äHêïs¡T. ôV≤’ <äsêu≤<é˝À @sêŒ≥T #˚dqæ yÓ÷&û düuôÑÛ |’ ø±+Á¬>dt H˚‘\· T $eTs¡Ù\T >∑T|æŒdüTHÔ êïs¡ì ÄÁ>∑V≤ü + e´ø£+Ô #˚XÊs¡T.

ôV≤’ <äsêu≤<é, p˝…’ 17 (ø±ø£ rj·T) :e+<ä eT+~ yÓ ÷ &û \ T e∫ÃHê ø±+Á¬>dtqT @+ #˚jT· ˝Òs¡ ø±+Á¬>dt bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· bı+>∑T˝Ò{Ï düT<Ûë ø£sY ¬s&ç¶ nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Äj·Tq d”m©Œ ø±sê´\j·T+˝À MT&çj÷· ‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. yÓ÷&û Hêj·Tø£‘ê«ìï ;CÒ|” H˚‘·˝Ò n+^ø£]+#·&É+ ˝Ò<äì , Çø£ <˚X¯ Á|ü»\T m˝≤ n+^ø£]kÕÔsì¡ Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. Ç{°e\ yÓ÷&û ≈£îø£ÿ\ô|’ yê´K´\T #˚dæ V”≤qT&ç>± #·]Á‘· düèwæ+º #ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. yÓ÷&û ≈£L&Ü n<ë«ì ˝≤π> ˝≤>¥\øπ |ü]$T‘·+ ø±yê*‡ edüT+Ô <äì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. <˚X¯+˝À ø±+Á¬>dt bÕØºì ‘·]$Tø=fÒº bÕغ Ç+ø± |ü⁄≥º˝Ò<äì, uÛÑ$wü´‘Y˝À ≈£L&Ü |ü⁄≥<º Hä êïs¡T. <˚X+¯ ˝À düTdæsú b¡ Õ\q n+~+#·&+É ˇø£ >±+BÛ, HÓÁVüA ≈£î≥T+u≤\πø <äøÿÏ +<äHêïs¡T. k˛ìj·÷, sêVüQ˝Ÿ\qT b˛\TÃ≈£îH˚ kÕúsTT yÓ÷&ûøÏ ˝Ò<Hä êïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ìs¡j í T· + rdüT≈£îH˚+‘· es¡≈î£ Çs¡TÁbÕ+‘ê\ H˚‘\· T dü+j·Tq+ bÕ{Ï+#ê\ì ø√sês¡T. s¬ #·Ã>=fÒº Á|üø≥£ q\‘√ düeTdü´ eT]+‘· »{Ï\+ ne⁄‘·T+<˚ ‘·|Œü |ü]cÕÿs¡+ ø±<äì #ÓbÕŒs¡T.

ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘· ÄyÓ÷dt ‘Ó\+>±DqT Ç+~s¡ n&ÉT¶ø√˝Ò<äì düŒw”ºø£s¡D $uÛÑ»q≈£î qø£‡˝Ÿ‡‘√ eTT&çô|≥º&É+ ‘·>∑<äT

|”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ düŒw”ºø£s¡D HÓ˝≤Ks¡T˝À ‘Ó\+>±D ìs¡íj·T+ ‘Ó\+>±D≈£î qø£‡˝Ÿ‡ düeTdü´≈£î dü+ã+<Ûä˝Ò<äT

ôV’≤<äsêu≤<é, p˝…’ 17(ø±ø£rj·T) : ø±+Á¬>dt ø√sYø£$T{°˝À sêÁwüº+ düyÓTÆø£´+>±H˚ ñ+&Ü\ì ø√]q≥T¢ |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ãT<Ûäyês¡+ >±+BÛuÛÑeHé˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. sêÁwüº $uÛ»Ñ q n+X¯+ô|’ ‘êqT Ç∫Ãq ìy˚~ø£˝À m˝≤+{Ï sê»ø°jT· n+XÊ\qT Á|ükÕÔ$+#· ˝Ò<Hä êïs¡T. nìyês¡´ |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ $uÛõÑ +#ê*‡ eùdÔ ôV≤’ <äsêu≤<éqT øπ +Á<äbÕ*‘· ÁbÕ+‘·+>± @sêŒ≥T #˚j÷· \ì n~ÛcÕºHêìï ø√]q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. HÓ˝≤Ks¡T˝À|ü⁄ ‘Ó\+>±Dô|’ ìs¡j í T· + yÓ\Te&Ée#·Ãì Äj·Tq ÄXÊuÛ≤e+

e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. ø√sYø$£ T{°˝À ‘êqT Ç∫Ãq ìy˚~ø£˝À sêÁwü+º düyTÓ øÆ ´£ +>±qT ñ+&Ü\H˚ ø√sêqì, Ç+<äT˝À m˝≤+{Ï uÛwÒ Cü ≤\T ˝Ò<ìä düŒwü+º #˚XÊs¡T. $uÛ»Ñ q »]–‘˚ ‘Ó\+>±D˝À qø£‡˝Ÿ‡ düeTdü´ edüT+Ô <äqï yês¡\Ô T yêdüeÔ + ø±<äHêïs¡T. ∫qïsêÁcÕº\≈£î qø£‡˝Ÿ‡ düeTdü´≈£î dü+ã+<Û+ä ˝Ò<Hä êïs¡T. Á|üuTÑÛ ‘·« bÕ\Hê $~Û$<ÛëHê\ e˝Ò¢ qø£‡˝Ÿ‡ düeTdü´ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì u§‘·‡ #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D @s¡Œ&ç‘˚ qø£‡˝Ÿ‡ düeTdü´ ô|s¡T>∑T‘·T+<äqï yê<äq\‘√ ‘êqT @ø°u$ÑÛ +#·qì düŒwü+º #˚XÊs¡T. $uÛ»Ñ q »]–‘˚ d”e÷+Á<Û˝ä À eTs√ ôV≤’ <äsêu≤<é˝≤+{Ï q>∑sêìï ì]à+#·Tø√yê*‡ edüT+Ô <äì ‘Ó*bÕs¡T. nø£ÿ&É ˇø£ÿd”\º T bÕ¢+{Ÿ ‘·|Œü #Ó|⁄ü Œø√<ä>›∑ @ eTTK´yÓTqÆ |ü]ÁX¯eT\T ˝ÒeHêïs¡T. ‘Ó\+>±DqT Ä+Á<Ûë˝À $©q+ #˚dqæ ‘·sê«‘· ôV≤’ <äsêu≤<é ˝ÀH˚ m≈£îÿe |ü]ÁX¯eT\T HÓ\ø=˝≤Œs¡ì $e]+#ês¡T. n~ÛcÕºq+ @ ìs¡j í T· + rdüT≈£îHêï ø£≥Tºã&ç ñ+ {≤eTì u§‘·‡ düŒwü+º #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ‘·q≈£î m˝≤+{Ï dü+øπ ‘ê\T ˝Òeì ˇø£ Á|üXï¯ ≈£î düe÷<Ûëq+>± #ÓbÕŒs¡T. ø±>±, Á>±eT |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛ´Ñ s¡T˝ú Ò $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔsì¡ u§‘·‡ dü‘´· Hêsêj·TD CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. s¡+>±¬s&ç,¶ ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢\ ÇHé#ê]®\qT Á|üø£{Ï+#ês¡T. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ÇHé#ê]®>± ¬ø.eT˝Ò¢wtqT, ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ ÇHé#ê]®>± nVü≤à<éqT ìj·T$T+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ‘·«s¡˝À »s¡>q∑ Tqï |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ yÓTC≤غ kÕúHê\qT ø±+Á¬>dt ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+≥T<äì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sêÁwüº+˝À @ø£Á^e+>± »s¡T>∑T‘·Tqï |ü+#êj·Tr˝À¢ j·÷uÛ…’ XÊ‘·+ ø±+Á¬>dtπø ñ+{≤j·Tì #ÓbÕŒs¡T. Ç+<äT˝À Á|ü‹|üøå±\T #˚düTÔqï $eTs¡Ù˝À¢ m˝≤+{Ï yêdüeÔ + ˝Ò<Hä êïs¡T.

ôV’ ≤ <ä s êu≤<é , p˝… ’ 17 (ø±ø£ r j· T ) : ‘Ó \ +>±DqT Ç+~sê>±+BÛ n&ÉT≈¶ î£ qï e÷≥ yêdüÔe+ ø±<äì ø±+Á¬>dt d”ì j·TsY H˚‘· ÄyÓ÷dt nHêïs¡T. ãT<Ûyä ês¡+ d”m©Œ ø±sê´\j·T+ ˝À Äj·Tq MT&çj÷· ‘√ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷, sêÁwüº $uÛÑ»q »]–‘˚ qø£‡˝Ÿ‡ düeTdü´ edüTÔ+<äì edüTÔ qï yês¡Ô\qT Äj·Tq K+&ç+ #ês¡T. rÁeyê<ä düeTdü´ <˚X¯+ ˝À nìï sêÁcÕº˝À¢ ñ+<äHêïs¡T. á düeTdü´≈£î ‘Ó\+>±D‘√ eTT&çô|≥º&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. ˇø£y˚fi¯ $uÛÑ»q »]–Hê ôV’≤<äsêu≤<é˝À ìedædüTÔqï d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\≈£î |üP]Ô s¡ø£åD ñ+≥T+<äHêïs¡T. eTTK´+>± ‘Ó\+>±Dô|’ øπ +Á<ä+ ‘·«s¡˝À ìs¡j í T· + rdüTø√qT+<äì #ÓbÕŒs¡T. ÁbÕ+‘ê\ø£r‘·+>± H˚‘\· +<äs÷¡ ø£≥Tºã&ç ñ+&Ü\ì ÄyÓ÷dt #ÓbÕŒs¡T. 1956≈£î eTT+<˚ ‘Ó\+>±D, ôV≤’ <äsêu≤<é ÁbÕ+‘ê\T n_Ûeè~∆ #Ó+<ëj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· <√|æ&û e\¢ ‘Ó\+>±D˝Àì ø=ìï õ˝≤¢\T yÓqTø£ã&ç b˛j·÷j·Tì #ÓbÕŒs¡T. d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· T ‘·|⁄ü Œ&ÉT Á|ü#êsê\T #˚d÷ü Ô ‘Ó\+>±DqT n&ÉT≈¶ î£ H˚+<äT≈£î #·÷düTHÔ êïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. Ä<ëj·T, »\eqs¡T\ $wüjT· +˝À <äTÁwüŒ#ês¡+ #˚dTü HÔ êïs¡ì ÄÁ>∑V≤ü + e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. eTTK´+>± ◊sêkÕ˝À ìC≤+ y˚dqæ øπ düT ô|+&ç+>¥˝À ñqï ø±s¡D+>±H˚ Hê&ÉT ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T ø±˝Ò<Hä êïs¡T. sêÁwü+º @s¡Œ&ç‘˚ d”e÷+Á<ÛTä \≈£î @<√ »s¡T>∑T‘·T+<äì nb˛Vü≤\T düèwædº Tü HÔ êïs¡ì Äj·Tq ÄÁ>∑V≤ü + e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. ôV≤’ <äsêu≤<é˝À øπ +Á<ä bÕ*‘· ÁbÕ+‘·+ #˚jT· uÀeTì ~–«»jYT #ÓbÕŒs¡ì Äj·Tq >∑Ts¡T#Ô X˚ Ês¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ Ä+Á<Ûä Á|ü<X˚ Ÿ˝À ø£\eø£eTT+<˚ nìï s¡+>±˝À¢ s¬ yÓq÷´ u≤>∑T+&˚<ìä $e]+#ês¡T. ‘Ó\+>±DqT n&ÉTø¶ √yê\H˚ ≈£îÁ≥‘√H˚ ø=+<äsT¡ d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· T n~ÛcÕºHêìøÏ ‘·|⁄ü Œ&ÉT ˝…øÿ£ \T |ü+|ü⁄‘·THêïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T.


2

>∑T+≥÷s¡T >∑Ts¡Tyês¡+ 18 E˝…’

2013

$kÕÔs¡+>± esê¸\T..»\ø£fi¯‘√ ]»sê«j·Ts¡T¢ bı+–bıs¡T‘¢ T· qï yê>∑T\T..e+ø£\T.. |ü\T õ˝≤¢˝À¢ ˙≥ eTTì–q e]Hês¡T¢ |ü\T õ˝≤¢˝À¢ e] ¬s’‘·T\ Vü≤s긋πsø£+ KeTà+õ˝≤¢˝À u§>∑TZ ñ‘·Œ‹ÔøÏ n+‘·sêj·T+ ôV≤’ <äsêu≤<é, p˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : sêÁwüyº ê´|ü+Ô >± $kÕÔs+¡ >± esê¸\T.. bı+–bıs¡T‘¢ T· qï yê>∑T\T e+ø£\T.. y˚˝≤~ mø£sê˝À¢ì |ü+≥ ˙{ÏbÕ\T.. \uÀ~uÀeT+≥Tqï s¬ ‘’ T· \T.. eT]ø=ìï õ˝≤¢˝À¢ì |ü\T eT+&É˝≤˝À¢ esê¸\T ˝Òøb£ ˛e&É+‘√ s¬ ‘’ T· \T ì+–πødæ #·÷düTHÔ êïs¡T. ã+>±fi≤U≤‘·+˝À @s¡Œ&çq n\Œ|”&qÉ + e\¢ eTs√ 24>∑+≥\ bÕ≥T sêÁwüº yê´|ü+Ô >± $kÕÔs+¡ >± esê¸\T ≈£îs¡eqTqï≥Tº $XÊK|ü≥ï+˝Àì yê‘êes¡D øπ +Á<ä+ n~Ûø±s¡T\T ãT<Ûyä ês¡+ ñ<äjT· + yÓ\&¢ +ç #ês¡T. B+‘√ nìï õ˝≤¢˝À¢ì s¬ yÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ 48y˚\ ≥qTï\ u§>∑TZ ñ‘·Œ‹ÔøÏ n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&çq≥Tº düe÷#ês¡+. Á|ü‘´˚ ø£ yÓ÷{≤s¡¢ <ë«sê ˙{Ïì nÁ|üeT‘·eÔ Tj·÷´s¡T.m&É‘]Ó |æ˝ìÒ esê¸\‘√ ø=ìï õ˝≤¢˝À¢ e]kÕ>∑T }|ü+<äT≈£î+~.ø£ècÕí, |ü•ÃeT>√<ëe], yÓ\T|ü\≈£î |ü+|ædTü HÔ êïs¡T. nsTT‘˚ esê¸\T ‘·–‘Z ˚ >±ì |ü]dæ‹ú yÓTs¡T>∑T|ü&<É ìä ø=+<äs+¡ ≥THêïs¡T. ø£s÷¡ ï\T, KeTà+, q˝§Z+&É, ìC≤e÷u≤<é, n~˝≤u≤<é, ôV≤’ <äsêu≤<é ‘·~‘·s¡ õ˝≤¢˝À¢ $düè‘Ô +· >± esê¸\T ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À.. ≈£îs¡TdüTHÔ êïsTT. es¡¸+ ˙{Ï‘√ »˝≤X¯j÷· \T ì+&ÉT≈£î+&É˝≤¢ e÷sêsTT. #ÓsT¡ e⁄\T, yê>∑T\T ˙{Ï‘√ bı+– s¬ +&ÉT s√E\T>± ≈£îs¡TdüTqÔ ï esê¸\‘√ ÁbÕC…≈î£ \º T ø£fiø¯ fi£ ˝¯ ≤&ÉT‘·THêïsTT. #ÓsT¡ e⁄\T ôd‘’ +· bı+– Á|üeVæ≤düTÔ bıs¡T‘¢ T· +&É&+É ‘√ y˚˝≤~ mø£sê˝À¢ì |ü+≥ ˙≥ eTTì–+~. s¬ ‘’ T· \T >∑T+&Ó\T u≤<äT≈£î+≥THêïs¡T. Ç~˝≤ HêïsTT. s¬ ‘’ T· \T Vü≤s¡¸+ e´ø£+Ô #˚dTü HÔ êïs¡T. e] kÕ>∑T |üqT˝À¢ ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T. øö˝≤dtHê˝≤˝À ˙{ÏeT≥º+ n+‘·ø+£ ‘·≈î£ ô|s¡T>∑T‘√+~. |üP]Ô kÕúsTT ˙{ÏeT≥º+ 458 n&ÉT>∑T\T ø±>±.. ãT<Ûyä ês¡+ ñ<äj÷· ìøÏ 457.5 n&ÉT>∑T\≈£î ˙s¡T #˚sT¡ ≈£î+~. n˝≤π> #ÓsT¡ e⁄\T, yê>∑T\T bı+–bıs¡T‘¢ T· +&É&+É ‘√ Ç+<äy*Ó ,¢ <äsêŒsTT ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\ eT<Û´ä sêø£b˛ø£\T dü+Ô _Û+#êsTT. Ç~˝≤ ñ+&É>± ìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈î£ ˝º ÀøÏ uÛ≤Ø>± es¡<ä ˙s¡T #˚sT¡ ‘√+~. |üP]ÔkÕúsTT ˙{ÏeT≥º+ 1405 n&ÉT>∑T\T ø±>±.. Á|üdTü ‘Ô +· 1382.58 n&ÉT>∑T\≈£î ˙s¡T #˚sT¡ ≈£î+~.

q˝§Z+&É õ˝≤¢˝À.. Äs¡T eT+&É˝≤˝À¢ n‘·´~Ûø+£ .. eTs√ 39 eT+&É˝≤˝À¢ kÕ<Ûës¡D es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó+’ ~. eTs√ 14 eT+&É˝≤˝À¢ esê¸\T ˝Òøb£ ˛e&É+‘√ s¬ ‘’ T· \T ì+–πødæ #·÷düTHÔ êïs¡T. eT÷d” »˝≤X¯jT· +˝ÀøÏ uÛ≤Ø>± es¡¸|⁄ü ˙s¡T #˚sT¡ ‘√+~.

es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝À.. õ˝≤¢˝Àq÷ nø£ÿ&Éøÿ£ &É esê¸\T ≈£îs¡TdüTHÔ êïsTT. @≥÷s¡THê>±s¡+ @C…˙‡˝À esê¸\T ≈£îs¡TdüT+Ô &É&+É ‘√ yê>∑T\˙ï bı+–bıs¡T‘¢ T· HêïsTT. Äs¡T Á>±e÷\ eT<Û´ä sêø£b˛ø£\T ì*∫b˛j·÷sTT. »qJeq+ dü+Ô _Û+∫+~. |üsø¡ ±\˝À #·*yê>∑T ñ<Ûèä ‘·+>± Á|üeVæ≤k˛Ô+~. @≥÷s¡THê>±s¡+ eT+&É\+ sêeTqï>∑÷&Ó+ e<ä› >√<ëe] q~˝ÀøÏ es¡<ä ˙s¡T uÛ≤Ø>± e∫à #˚sT¡ ‘√+~. <ë+‘√ ˙{Ï eT≥º+ Áø£yT˚ D≤ ô|s¡T>∑T‘√+~.

ø£s÷¡ ï\T˝À.. ‘·T+>∑uÁÑÛ <ä &Ü´yéT˝À Á|üdTü ‘Ô +· 1626.60 n&ÉT>∑T\≈£î ˙s¡T #˚sT¡ ≈£î+<äì n~Ûø±s¡T\T yÓ\&¢ +ç #ês¡T. ÇHéb˛ò ¢ 29y˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ\T qyÓ÷<Ó+’ ~. n<˚$<Û+ä >± lsê+ÁbÕC…≈î£ ˝º À ˙{Ï eT≥º+ 1062 n&ÉT>∑T\T>± qyÓ÷<Ó+’ ~. ø£˝≤´DÏ ÁbÕC…≈î£ º ˙{Ï‘√ ì+&çb˛sTT+~. 500 ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙{Ïì øÏ+<ä≈î£ e~˝≤s¡T.

|ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢˝À.. ñ+&É>± ‘Ó\+>±D ˝Àì |ü\T õ˝≤¢˝À¢ esê¸\T $kÕÔs+¡ >± ≈£îs¡TdüTHÔ êïsTT. ôV≤’ <äsêu≤<é, KeTà+, q˝§Z+&É, ìC≤e÷u≤<é, n~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝À¢ esê¸\T ≈£îs¡TdüTHÔ êïsTT. ãT<Ûyä ês¡+ eT<Ûë´Vü≤ïìøÏ ≈£L&Ü #Ó<sä T¡ eT<äTs¡T>± esê¸\T ≈£îs¡TdüTHÔ ˚ ñHêïsTT. n~˝≤u≤<é dü]Vü≤<äT˝› Àì ô|Hé>+∑ >∑ ñ<äè‘·+>± Á|üeVæ≤k˛Ô+~. ]»sê«j·Ts¡T¢ ì+&ÉT ≈£î+&É˝≤¢ e÷s¡&+É ‘√ >π ≥T¢ m‹Ôyd˚ æ n~Ûø£ ˙{Ïì ‘·s*¡ düTHÔ êïs¡T. eT‘·&Ô yç ê>∑T, ø=eTTs¡+;Û+, kÕ‘êï\, ø£&+Ó ÁbÕC…≈î£ \º >π ≥¢qT m‹Ôyd˚ æ n~Ûø£ ˙{Ïì e~*ô|&ÉT‘·THêïs¡T. ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\qT düTs¡ø‘åÏ · ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s*¡ +#ês¡T. |ü]dæ‹ú ì n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ |üs´¡ y˚ødåÏ Tü HÔ êïs¡T. m|üŒ{Ïø|£ ⁄ü Œ&ÉT ‘·>T∑ ìs¡j í ÷· \T rdüT≈£î+≥THêïs¡T.

n~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝À.. õ˝≤¢˝À eT+>∑fiy¯ ês¡+ ñ<äjT· + qT+&ç ãT<Ûyä ês¡+ es¡≈î£ ≈£î]dæq es¡¸+ e\¢ õ˝≤¢˝À ñqï yê>∑T\T, ÁbÕC…≈î£ \º T ˙{Ï‘√ ì+&ÜsTT. Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢≈î£ dü]Vü≤<äT˝› À ñqï ô|Hé>+∑ >∑˝À es¡<ä ñ<Ûèä ‹‘√ ˙{ÏeT≥º+ eT]+‘· ô|s¡T>∑T‘√+~. uÒ˝≤, C…q’ ‘Y, <∏ë+d” eT+&É˝≤˝À¢ì |ü\T Á>±e÷˝À¢ì düTe÷s¡T 10 y˚\ mø£sê\ ˝Àì |ü+≥ ˙≥ eTTì–+~. n˝≤π> nH˚ø£ Á>±e÷˝À¢ Çfi¯ó¢ ôd‘’ +· ˙≥ eTTì>±sTT. 18 Á>±e÷\T »\ ~>∑“+<Û+ä ˝À ∫≈£îÿ≈£îHêïsTT. ô|Hé>+∑ >∑˝À es¡<ä ñ<∆èä ‹ ô|s¡>&∑ +É ‘√ ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\qT düTs¡ø‘åÏ · ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s*¡ +#ês¡T.õ˝≤¢˝Àì eT‘·&Ô yç ê>∑T, ø£&+Ó ÁbÕC…≈î£ \º ˝À uÛ≤Ø>± es¡<ä ˙s¡T #˚s&¡ +É ‘√ >π ≥T¢ m‹Ôyd˚ æ ˙s¡T e~˝≤s¡T.uÒq‘Y, uÒ˝≤ eT+&É˝≤\ Á>±e÷˝À¢øÏ es¡<ä ˙s¡T edüT+Ô &É&+É ‘√ n~Ûø±s¡T\T nÁ|üeT‘·Ô eTj·÷´s¡T. õ˝≤¢˝À n‘·´~Ûø+£ >± Ä~˝≤u≤<é eT+&É\+˝À e+<ä $T*¢MT≥s¡¢ es¡¸+qyÓ÷<äT ø±>± ø¬ &ÜyÓT]˝À 65 $T*¢MT≥s¡¢ es¡¸+ qyÓ÷<Ó+’ ~.

m&É‘]Ó |æ ˝Ò≈î£ +&Ü esê¸\T ≈£îs¡TdüTHÔ êïsTT. dü>≥∑ Tes¡¸bÕ‘·+ 26.7 ôd+{°MT≥s¡T>¢ ± qyÓ÷<Ó+’ ~. <ë<ë|ü⁄ @&Óì$T~ mø£sê˝À¢ì e] Hês¡T ˙{Ï bÕ˝…+’ ~. |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝À >∑&∫ç q 24>∑+≥˝À¢ 26.7 $T©¢MT≥s¡¢ dü>≥ ∑ T es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Óq’ ≥T¢>± õ˝≤¢ eTTK´ Á|üD≤[ø±~Ûø±] ø¬ . dü‘´· Hêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T. ô|<äbÕ&ÉT eT+&É\+˝À n‘·´~Ûø+£ >± 59.2 $T©¢MT≥s¡T¢ es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó+’ ~. J\T>∑T$T*¢ 19.6, ãT{≤ºsTT>∑÷&Ó+ 45.6, b˛\es¡+ 15.8‘êfi¯|¢ Pü &ç 14.8, >√bÕ\|ü⁄s¡+ 25.6, ø=j·T´\>∑÷&Ó+ 43.4, »+>±¬s&ç>¶ ÷∑ &Ó+ 24.8, {Ï.qsê‡|ü⁄s¡+ 4.2, ∫+‘·\|üP&ç 20.2, *+>∑bÕ˝…+ 40.6, ø±eTes¡|⁄ü ø√≥ 18.8, <ë«s¡ø± ‹s¡TeT\ 13.2, q\¢»s¡¢ 22.8, <˚es¡|*ü ¢ 23.4, #ê>∑\T¢ 12.2, ø=eP«s¡T 15.0, ì&É<yä √\T 13.2, ‘ê&˚|*ü >¢ ÷∑ &Ó+ 40.2 ñ+>∑T≥÷s¡T 29.6, ;ÛeT&Û√\T 30.6, ô|<äy–˚ 35.6, @\÷s¡T 48.6, <Ó+<äT\÷s¡T 33.8, ì&ÉeTÁs¡T 36.0, >∑D|ües¡+ 30.4, ô|+≥bÕ&ÉT 29.0, ‘·DT≈£î 17.8, ñ+Á&Ü»es¡+ 14.0,ô|s¡e* 13.2, Çs¡>e∑ s¡+ 23.4, n‹Ô* 30.6, ñ+&ç 37.4, ÄøÏM&ÉT 42.2, ø±fi¯¢ 30.6, ;ÛeTes¡+ 29.4, bÕ\ø√&˚sT¡ 30.4, Ms¡yêdüs+¡ 25.6, ô|qTeT+Á≥ 30.2, ô|qT>=+&É 20.6, Ä#·+≥ 17.4, b˛&É÷s¡T 20.4, bÕ\ø=\T¢ 27.2, j·T\eT+∫* 26.2, qs¡kÕ|ü⁄s¡+ 22.2, yÓTT>∑\÷ÔsT¡ eT+&É\+˝À 22.4 $T©¢MT≥s¡T¢ #=|üq es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó+’ ~.

ø£ø£å\‘√ s¡>∑T\T‘·Tqï HÓ\÷¢s¡T |ü˝…¢\T

HÓ\÷¢sT¡ , E˝…’ 17(ø±ø£rj·T): ªˇø£|ü &ÉT s¡#÷ ã+&É\ e<ä› Á>±eT |ü+#êj·Tr\T »]π>$. Á>±eT n_Ûeè~∆øÏ düV≤ü è<들e yê‘êes¡D+˝À @@ |üqT\T ìs¡«Væ≤+#ê˝À nìï ≈£î˝≤\T düyTÓ øÆ ´£ +>± #·]Ã+#˚yês¡T. b˛©düT\‘√ |üì˝Ò≈î£ +&Ü eT<ä´kÕú\T »]π>$. kÕe÷õø£ ø£≥Tºu≤≥¢qT ˇø£y|’Ó ⁄ü s¡ø+åÏ #·T≈£î+≥÷H˚, eTs√yÓ|’ ⁄ü Á>±eT |ü]bÕ\q düeTs¡eú +‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·T≈£îH˚yês¡Tµ Ç<ä+‘ê >∑‘+· ˝À |ü]dæ‹ú . á HÓ\ 17qT+∫ 23 es¡≈î£ õ˝≤¢˝À »s¡>q∑ Tqï |ü+#êj·Tr mìïø£\ |ü⁄D´e÷ n+≥÷ Á>±eT\T ø£ø\å£ T, ø±s¡ŒD≤´\‘√ s¡–*b˛‘·THêïsTT. Ád”,Ô |ü⁄s¡Twü uÒ<+äÛ ˝Ò≈î£ +&Ü øπ düT\T ãHêsTT+#·Tø√e&É+ düs«¡ kÕ<Ûës¡DyÓTbÆ ˛sTT+~. Hê$TH˚wqü ¢ Á|üÁøÏjT· ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ qÆ Hê{Ï qT+&ç ô|qTã*¢, dæ<q›ä ø=+&É÷s¡T, ôd<’ ë|ü⁄s¡+ Á>±e÷\˝À Ç|üŒ{Ïøπ ø√{≤¢≥ øπ düT\T qyÓ÷<äT ø±>± õ˝≤¢ yÓTT‘·+Ô MT<ä 349 n‹düeTkÕ´‘·àø£ Á>±e÷\ |ü]dæ‹ú ì }Væ≤+#·T≈£î+fÒ ˇø£ÿkÕ]>± ˇfi¯ófl »\<ä]+#˚ |ü]dæ‹ú @s¡Œ&ç+~. @&ÉT dü+e‘·‡sê\ ‘·sT¡ yê‘· »s¡>T∑ ‘·Tqï |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ á kÕ] Á|ü‹ #√{≤ eTTø=ÿD|ü⁄ b˛{° nìyês¡´+ ø±e&É+‘√ ñÁ~ø£Ô |ü]dæ‘ú T· \T HÓ\ø=HêïsTT. ∫e]øÏ |ü+#êj·Tr\T @ø£Á^e+ nsTTq ÁbÕ+‘ê˝À¢ ôd‘’ +· sê»ø°jT· bÕغ\T ô|<ä› m‘·TqÔ <ë&ÉT\qT Áb˛‘·‡Væ≤düTHÔ êïs¡T. <ë&ÉT\T »]–q ‘·sT¡ yê‘· ø±s¡´ø£s\Ô¡ qT |üsêeT]Ù+#·&+É , ˇø£yfi˚ ¯ ø±s¡´ø£s\Ô¡ T eTs¡DùÏ dÔ |üP\ e÷\ y˚dæ yÓTTdü* ø£˙ïs¡T ø±s¡Ã&É+ sê»ø°jT· H˚‘\· ≈£î düs«¡ kÕ<Ûës¡DyÓTbÆ ˛>± ne÷j·T≈£î˝…q’ bÕغ ø±s¡´ø£s\Ô¡ T e÷Á‘·+ á e÷s¡D Vü≤Àe÷ìøÏ Á|ü$T<ä\T>± e÷]b˛‘·THêïs¡T. ãT<Ûyä ês¡+‘√ |ü+#êj·Tr\≈£î ñ|üd+ü Vü≤s¡D\ |òTü ≥º+ eTT>∑TdüT+Ô &É>±, sπ |ü{Ï qT+∫ Ç+ø± j·TT<ä∆ yê‘êes¡D≤ìï ‘·\|æ+#˚ Ø‹˝À HÓ\÷¢sT¡ |ü˝\¢… T uÛj Ñ T· + >∑Tô|Œ{À¢ ø±\+ yÓfifl¯ BdüTHÔ êïsTT. ªÇ˝≤+{Ï |ü]dæ‹ú Hê J$‘·+˝À mqï&É÷ }Væ≤+#·˝<Ò Tä . Ç+{À¢qT+∫ ãj·T\T<˚]q e´øÏÔ Ç+{ÏøÏ øπ eå T+>± #˚sT¡ ‘ês¡H˚ qeTà+ø£ ˝Òì <äTs¡<èä wüøº s£ ¡ |ü]dæ‹ú e÷ Á>±eT+˝À ñ+~. Çø£ mìïø£\T |üPs¬ qÔ’ ‘·sT¡ yê‘· |ü]dæ‹ú Ç+‘·ø+£ fÒ |òTü Às¡+>± ñ+≥T+<äì Ç|üŒ{Ï qT+#˚ uÛj Ñ T· + yÓ+{≤&ÉT‘√+~µ nì 50@fi¯fl m+.ø£eT\eTà yêb˛j·÷s¡T. ñ|üd+ü Vü≤s¡D >∑&TÉ e⁄ |üPs¬ j Ô’ ÷· ´ø£ nìï sê»ø°jT· bÕغ\ H˚‘\· T Á>±e÷\˝ÀH˚‘· ‹wüº y˚jT· &É+‘√ b˛©düT\≈£î ôd‘’ +· Á>±eT ø£ø\å£ qT ùd«#·Ã>¤ ± n<äT|ü⁄#˚ùd |ü]dæ‹ú ø£ì|æ+#·&+É ˝Ò<Tä . õ˝≤¢˝À ñqï dæã“+~ ø±≈£î+&Ü 4y˚\ eT+~ n<äq|ü⁄ b˛©düT ã\>±\qT s¡|Œæ düTqÔ ï≥T¢ õ˝≤¢ md”Œ {Ï.$.mdt. sêeTø£èwüí #ÓãT‘·Tqï|üŒ{Ïø° $<ÛTä \qT düÁø£eT+>± ìs¡«]Ô+#˚ |ü]dæ‹ú ñ+<ë nH˚~ nqTe÷qy˚T. á Áø£eT+˝À HÓ\÷¢sT¡ |ü˝˝¢… ˝À düs«¡ Á‘ê ø£ØŒ¤´ yê‘êes¡D+ ø£ì|ædTü +Ô ~.

Á|üe÷<äeT+#·Tq Á{≤HébòÕs¡às¡T¢ ìC≤e÷u≤<é, E˝…’ 17(ø±ø£rj·T) : $<äT´‘YXÊK dæã“+~ ìs¡ø¢ ±å ìøÏ n~Ûø±s¡T\ n\dü‘«· + ‘√&Ée&É+‘√ ìC≤e÷u≤<é q>∑s+¡ ˝À $<äT´‘Y e´edüú ndüeÔ ´dü+ú >± e÷]+~. q>∑s+¡ ˝Àì nH˚ø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ e⁄qï Á{≤Hé‡ bòÕs¡às¡T.¢ $<äT´‘Y dü+Ô u≤\T Á|üe÷<ë\≈£î HÓ\e⁄>± e÷sêsTT. B+‘√ Á|üe÷<ä|⁄ü ≥+#·Tq dü+#·]dü÷Ô Á|ü»\T ÁbÕD≤\qT >∑T|æŒ{À¢ ô|≥Tºø√yê*‡q |ü]dæ‹ú @s¡Œ&ç+~. »qdü+#ês¡+ m≈£îÿe>± e⁄+&˚ ÁbÕ+‘ê˝À¢ $<äT´‘Y yÓs’ T¡ ¢ y˚˝≤&É≥+, ∫≈£îÿ\T>± @s¡Œ&É≥+ e+{Ï dü+|òTü ≥q\T ø£fi≈¢¯ î£ ø£{qºÏ ≥T¢ ø£ì|ædTü qÔ ï |üŒ{Ïø,° n~Ûø±s¡T\T yê{Ïô|’ m˝≤+{Ï <äèwæº kÕ]+#·&+É ˝Ò<Tä . |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ $<äT´‘Y Á{≤Hé‡bòÕs¡às¡≈¢ î£ ø£+#Ó @sêŒ≥T #˚jT· ø£ b˛e&É+‘√ Ä ÁbÕ+‘· Á|ü»\T uÛj Ñ ÷· +<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. q>∑s¡ q&çu§&ÉTq¶ K©˝Ÿyê&ç e<ä› ˇø£ $<äT´‘Y dü+Ô uÛ+Ñ ã÷E‘√ ì+&çb˛sTT+~. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü #·T≥Tº |üøÿ£ \ >∑èVü‰\ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ ø£HøÓ qå£ ì¢ ï Çø£ÿ&˚ e⁄+&É≥+‘√ #·÷&É{≤ìπø uÛj Ñ T· +ø£s+¡ >± ø£ì|ædTü +Ô ~. Bìe\¢ düeTdü´˝Òì ‘Ó˝‘… qÔ· |üŒ{Ïø,° ÄÁbÕ+‘·+˝À ì\ã&Ü\+fÒH˚ Á|ü»\T uÛj Ñ T· |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. Á{≤Hé‡ø√ dæã“+~ á @]j·÷˝À s¬ >∑T´\sY>± |ü\T |üqT\ ì$T‘·+Ô dü+#·]düTqÔ ï|üŒ{Ïø,° á dü+uÛ+Ñ >∑T]+∫ |ü{+ºÏ #·Tø√ø£b˛e&É+ $eTs¡Ù\≈£î ‘ê$k˛Ô+~. s¡V≤ü <ë] |üøÿ£ H˚ M{Ïì @sêŒ≥T #˚jT· &É+‘√ yêVü≤q <ës¡T\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·Hêïs¡T. m\¢|⁄ü Œ&ÉT $$<Ûä yêVü≤Hê\‘√ s¡B› >±e⁄+&˚ á @]j·÷˝À¢ Á{≤Hé‡ bòÕs¡às¡¢ ø±s¡D+>± m|ü⁄Œ&ÉT m˝≤+{Ï Á|üe÷<ë\T @s¡Œ&ÉT‘êjÓ÷ ‘Ó*j·Tì |ü]dæ‹ú HÓ\ø=+~. @e÷Á‘·+ nÁ|ü eT‘·+Ô >± ˝Ò≈î£ qï yêVü≤Hê<ës¡T\T á Á{≤Hé‡bòÕs¡às¡¢ ø±s¡D+>± eTè‘·T´e⁄ ˇ&ç˝À #˚sT¡ ≈£îH˚ |ü]dæ‘ú T· \T e⁄Hêï sTT. ôV≤’ ø¬ bÕdæ{Ï >∑\ Á{≤Hé‡bòÕs¡às¡T¢ s√&É¢ |üøÿ£ H˚ e⁄+&É≥+, yê{ÏøÏ m˝≤+{Ï ø£+#Ó @sêŒ≥T #˚jT· ø£b˛e&É+‘√ Á|üj÷· DÏ≈î£ \T ÁbÕD≤\T #˚jT· ø£b˛e&É+‘√ Á|üj÷· DÏ≈î£ \T ÁbÕD≤\T >∑Tô|Œ{À¢ ô|≥Tºø=ì Ä ÁbÕ+‘ê\ >∑T+&Ü yÓfi≤¢*‡ edüT+Ô ~. sêÁ‹y˚fi˝¯ À¢ Ç˝≤+{Ï Á{≤Hé‡bòÕs¡às¡T¢ ø£ì|æ+#˚ neø±X¯+ ˝Òq+<äTq yêVü≤q<ës¡T\T, bÕ<ä#ês¡T\T Á|üe÷<ë\≈£î >∑Ts¡jT˚ ´ neø±XÊ\T yÓT+&ÉT>± e⁄HêïsTT. Á|üe÷<ë\T @s¡Œ&çq ‘·sT¡ yê‘· n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫Hê @+ ˝≤uÛ+Ñ e⁄+≥T+<äì Á|ü»\T Á|ü•ïdüTHÔ êïs¡T. n~Ûø±s¡T\ ìs¡ø¢ ´å£ + ø±s¡D+>± |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ $<äT´‘Y Á|üe÷<ë\T @s¡Œ&ç nH˚ø£ eT+~ ÁbÕD≤\T e~*q dü+|òTü ≥q\T e⁄HêïsTT. n˝≤+{Ï$ |ü⁄qsêeè‘·+ ø±≈£î+&Ü e⁄+&˚+<äT≈£î #·s´¡ \T #˚|{ü ≤º*‡q Á{≤Hé‡ø√ n~Ûø±s¡T\T ìeTà≈£î˙¬s‹Ôq≥T¢ e´eVü≤]düTHÔ êïs¡T. Á|üe÷<ë\T dü+uÛ$Ñ +∫q|ü⁄Œ&ÉT Vü≤˝Ÿ#˝· Ÿ #˚d÷ü Ô eTs¡eTà‘·TÔ #·s´¡ \T #˚|fü øºÒ +£ fÒ eTT+<äT>±H˚ <äèwækº Õ]ùdÔ Á|üj÷Ó »q+ e⁄+≥T+<äì Á|ü»\T n_ÛÁbÕj·T|ü&TÉ ‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê n~Ûø±s¡T\T Á|üe÷<äøs£ +¡ >± e⁄qï $<äT´‘Y e´edüqú T #·øÿ£ ~<ë›*‡q nedüs+¡ e⁄+~.

≈£îs¡TdüTÔqï uÛ≤Ø esê¸\T

KeTà+ õ˝≤¢˝À..

dü«j·T+>± dü+<ä]Ù+∫q Ç+#êØ® õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y

õ˝≤¢˝Àì 11 eT+&É˝≤˝À¢ n~Ûø£ es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<äT ø±>±.. <ë<ë|ü⁄ 30 eT+&É˝≤˝À¢ kÕ<Ûës¡D es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó+’ ~. nsTT<äT eT+&É˝≤˝À¢ e÷Á‘·+ es¡TDT&ç C≤&˚ ˝Ò<Tä . uÛÁÑ <ë#·\+, ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ &ç$»q¢˝À m&É ‘Ó]|æ ˝Ò≈î£ +&Ü esê¸\T ≈£îs¡TdüTHÔ êïsTT. |ü‹,Ô yÓTTø£ÿC§qï, ô|düs,¡ ø£+~ |ü+≥\ s¬ ‘’ T· \T Vü≤s¡¸+ e´ø£+Ô #˚dTü HÔ êïs¡T. uÛÁÑ <ë#·\+ e<ä› >√<ëe] ˙{ÏeT≥º+ dü«\Œ+>± ô|]–+~. 31 n&ÉT>∑T\≈£î #˚sT¡ ≈£î+~. 20 ôd+{°MT≥s¡¢ es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó+’ ~. yêCÒ&TÉ eT+&É\+ e<ä› N≈£î|ü*¢ yê>∑T bı+– Á|üeVæ≤düT+Ô &É&+É ‘√ 27 Á>±e÷˝À¢øÏ ˙s¡T #=#·TÃ≈£îb˛e&É+‘√ sêø£b˛ø£\T dü+Ô _Û+#êsTT. »qJeq+ ndüeÔ ´düyÔ TÓ +Æ ~. n˝≤π> #·s¢¡ eT+&É\+ ‘ê*ù|s¡T »˝≤X¯jT· +˝À ˙{ÏeT≥º+ 72.5MT≥s¡≈¢ î£ #˚]+~. »˝≤X¯jT· + |üP]Ô kÕúsTT ˙{Ï eT≥º+ 74 MT≥s¡T¢ nqï $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. Hê\T>∑T >π ≥T¢ m‹Ôyd˚ æ 5y˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙{Ïì øÏ+<ä≈î£ e~˝≤s¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± eTDT>∑÷s¡T, Ç˝…+¢ <äT\˝À uÛ≤Ø esê¸\ e\¢ u§>∑TZ ñ‘·Œ‹ÔøÏ rÁe n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ç+~.

˝À‘·≥Tº bÁ Õ+‘ê\˙ï »\eTj·T+ 19 qT+∫ ø£|æ˝ÒX¯«s¡kÕ«$T |ü$Á‘√‘·‡yê\T ìC≤e÷u≤<é, p˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : õ˝≤¢˝À m&É‘]Ó |æ ˝Ò≈î£ +&Ü es¡¸+ ≈£îs¡Tk˛Ô+~. eT+>∑fiy¯ ês¡+ sêÁ‹qT+∫ ãT<Ûyä ês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ es¡≈î£ uÛ≤Ø es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó+’ ~. es¡¸+ ø±s¡D+>± ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê\˙ï »\eTj·TeTj·÷´sTT. õ˝≤¢˝À ñqï ÁbÕC…≈î£ \º ≈£î ô|<äm› ‘·TqÔ ÇHéb˛ò ¢ e∫à #˚sT¡ ‘√+~. ìC≤e÷u≤<é˝À n‘·´~Ûø+£ >± 12 $T*¢MT≥s¡T¢ es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó+’ ~. n<˚ $<Û+ä >± e÷≈£Ls¢ T¡ , &ç#|Y *ü ¢ eT+&É˝≤˝À¢ 11 $T*¢MT≥s¡T¢ es¡¸+, e]í, <äsŒ¡ *¢ eT+&É˝≤˝À¢ 8 $T*¢MT≥s¡T,¢ u≤qT‡yê&É˝À 5.4 $T*¢MT≥s¡T,¢ ;ÛyTé >∑˝Ÿ˝À 2 es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó+’ ~. es¡¸+ ø±s¡D+>± qMù|≥ eT+&É\+˝À Äs¡T Çfi¯ófl H˚\eT≥ºeTj·÷´sTT. <äsŒ¡ *¢ eT+ &É\+ m˝≤¢s¬ &ç|¶ *ü ¢ ø±\« ‘Ó–b˛e&É+‘√ sêø£b˛ø£\T ì*∫b˛j·÷sTT. õ˝≤¢≈î£ es¡Á|ü<ësTTì nsTTq ìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈î£ \º T s¬ +&ÉTy˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙s¡T e∫à #˚]+~. ÁbÕC…≈î£ º ˙{ÏkÕeTs¡´ú + 1,405 ø±>±, Á|üdTü ‘Ô +· 1,382 n&ÉT>∑T\≈£î ˙{ÏeT≥º+ ô|]–+~. n<˚ $<Û+ä >± Hê\T>∑T õ˝≤¢\≈£î ñ|üj÷Ó >∑|&ü ˚ ìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈î£ º m>∑Te uÛ≤>∑yTÓ qÆ eTVü‰sêh˝À ≈£îs¡TdüTqÔ ï uÛ≤Ø esê¸\e\¢ á ÁbÕC…≈î£ ˝º ÀøÏ |ü~y˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙s¡T e∫à #˚sT¡ ‘√+~. ÁbÕC…≈î£ º |üP]kÕúsTT ˙{Ï kÕeTs¡´ú + 1,091 n&ÉT>∑T\T ø±>±, Á|üdTü ‘Ô +· 1,062.7 n&ÉT>∑T\≈£î ˙s¡T e∫à #˚]+~. >∑‘· yês¡+ s√E\qT+&ç ÁbÕC…≈î£ ˝º ÀøÏ Hê\T>∑T {Ïm+dæ\ ˙s¡T e∫à #˚]+<äì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

uÛÑ≈£îÔ\≈£î ø=+>∑T ã+>±s¡+

ì+u≤#·\ \ø°åàqs¡dæ+Vü‰kÕ«$T Ä\j·T+ ìC≤e÷u≤<é, E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : õ˝≤¢˝Àì ;ÛyTé >∑˝Ÿ≈eT+&É\ øπ +Á<ëìøÏ 5øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À l ì+u≤#·\ øπ Áå ‘·+ >ö‘·$T q~øÏ <äøDåÏ rs¡eTT˝À s¬ +&ÉT jÓ÷»qeTT\ <ä÷s¡eTTq ô|<ä› ô|<ä› eèøå±\ eT<Û´ä $sêõ\T¢‘÷· ñ+≥T+~. á ÁbÕ+‘·eTT˝À y˚|ü#Ó≥T¢ n~Ûø£eTT>± ñ+&˚$. n+<äTø£ì á πøåÁ‘·eTTq≈£î ì+u≤#·\ πøåÁ‘·eTì ù|s¡T e∫Ã+~. |üPs¡«+ düeTdü<Ô e˚ ‘·\T á ô|<äô› |<ä› eèøå±\ ÁøÏ+<ä ‘·|dü Tü ‡ Ä#·]+#ês¡ì #ÓãT‘ês¡T. #·‘T· s¡TàKT&É>T∑ ÁãVü≤à düs¡dü«r düy˚T‘·T&Ó’ á πøåÁ‘·eTTq e+<ä dü+e‘·‡sê\T ‘·|dü Tü ‡ #˚dæ qs¡d+æ Vü≤kÕ«$T ø£è|üqT bı+~Hês¡ì |ü⁄sêD≤\T #ÓãT‘·THêïsTT. |üse¡ T •e⁄&TÉ ‘·q≈£î dü+ÁbÕ|üyÔ TÓ qÆ <√wü |ü]Vü≤s¡Dø¬ ’ ‘·|eü ÷#·]+∫ <√wü$eTT≈£îÔ&Ó’ lyê] ÄC≤„ã<äT›&Ó’ Çø£ÿ&˚ CÀ&ÉT *+>∑eTT\ s¡÷|üeTTq yÓ\dæq≥Tº #ÓãT‘ês¡T. qs¡ø£|ü⁄sêBÛwüß&Ó’q j·TeT<Ûäs¡àsêE Ç#·Ã≥ _\« s¡÷|üeTT‘√ Ä|üe÷#·]+∫ eTq XÊÙ+‹ bı+<Óqì, düTs¡Hêj·T≈£î&É>∑T Ç+Á<äT&ÉT á πøåÁ‘·eTTq >∑\ Hês¡d+æ VüQì |üPõ+∫ XÊ|ü$ eTT≈£î&Ô sÉ TTHê&Éì, lsêeTTì Ä»„‘√ ø£||æ ⁄ü +>∑e⁄&É>T∑ Ä+»H˚jT· kÕ«$T qèdæ+VüQì j·T+<äT lsêeTTì <ä]Ù+∫ øπ Áå ‘· |ü•ÃeT uÛ≤>∑eT+<äT ø=+&Éô|’ ÁbÕ+‘·eTTq ì+u≤#·\ bÕ\≈£î&Ó’ njÓ÷<Û´ä Vü≤qTe÷Hé nH˚ yê&ÉTø£ ù|s¡T‘√ uÛ≈Ñ î£ \Ô ì‘·´ |üP»\+<äT≈£î+ ≥THêï&ÉT. qèdæ+Vü‰e‘ês¡ ø±\eTTj·T+<äT qèdæ+VüQì ñÁ>∑s÷¡ |üeTTqT Äj·Tq Á|ü#+· &ÉyTÓ qÆ ø√|üeTTqT #·÷∫ uÛj Ñ T· ÁuÛ≤+‹ H=+~q l eTVü‰\ø°Î á øπ Áå ‘·eTTq≈£î e∫à nø£ÿ&É ñqï |ü⁄wÿü s¡D˝Ï À >∑\ ø£eT\eTT˝À lkÕ«$Tyês¡T XÊ+‘·eTT #Ó+<˚ es¡≈£î <ë>∑Tø=ì ñqï≥Tºn+<äTe\¢ á |ü⁄wüÿ]DÏøÏ ø£eT˝≤|ü⁄wüÿ]DÏ nqTù|s¡T e#ÓÃqì |ü⁄sêD≤\T #ÓãT‘·THêïsTT. >∑T≥º düMT|ü+˝Àì Á>±e÷\ Á|ü»\T \ø°Îqs¡d+æ Vü‰kÕ«$Tì Ç+{Ï Ç\y˚\TŒ>± ø=\TkÕÔsT¡ . Á|ür Ç+{Ï˝À |æ\\¢ ≈£î kÕ«$Tyê] ù|s¡TqT neTàyê] ù|s¡TqT HêeTø£s¡D+ #˚düT≈£î+{≤s¡T. düTe÷s¡T s¬ +&ÉTy˚\ @fi¯fl≈î£ ô|>’ ± #·]Á‘· ø£*– q á

|ü⁄D´πøÁå ‘·+˝À j˚T{≤ø±ØÔø£ X¯óB∆ <äX$¯ T s√Eq l \ø°Î qs¡ dæ+Vü‰kÕ«$T ø£fi≤´D≤ìï s¡<√∏ ‘·‡yêìï 15 s√E\T bÕ≥T »]π> á ñ‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤kÕÔsT¡ . M{Ïì #·÷&É&ÜìøÏ õ˝≤¢ qT+#˚ ø±ø£ bıs¡T>∑T õ˝≤¢\T, eTVü‰sêh˝Àì Hê+<˚&,é |üs“¡ D¤ ,° C≤˝≤ï, Ws¡+>∑u≤<é ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\qT+&ç uÛ≈Ñ î£ \Ô T ekÕÔsT¡ .ø±ØÔø£ X¯ó<ä∆ Á‘·j÷Ó <ä• s√E »]π> >∑sT¡ &É ùde$X‚wyü TÓ +Æ <äì ns¡Ã≈£î\T #ÓãT‘ês¡T. >∑TVü≤˝À|ü\ ñqï kÕ«$T yê]ì <ä]Ù+#·T≈£î H˚+<äT≈£î uÛ≈Ñ î£ \Ô T u≤s¡T\T rs¡T‘ês¡T. ø±ØÔøy£ ≈’Ó î£ +sƒ¡ #·‘T· s¡•∆ s√E »]π> &√\ ùdeÁãVü≤Àà‘·‡ yê˝À¢ Á|ü‘˚´ø£ yÓTÆ+<äì #ÓãT‘ês¡T. ø±ØÔø£e÷dü+ Vü≤]Vü≤s¡T\≈£î n‘·´+‘· Çwüyº TÓ qÆ e÷düeTì áHÓ\˝À nìï s√E\T kÕ«$T yê]øÏ BbÕsê<Ûäq #˚ùdÔ Ä]úø±_Ûeè~∆ dü+‘êq ÁbÕ|æÔ ø£\T>∑T ‘·T+<äì Çø£ÿ&É uÛ≈Ñ î£ \Ô qeTàø£+.>∑sꓤ\j·T+ qT+∫ kÕ«$T yê] ñ‘·‡e eT÷s¡T\Ô qT |ü\ø¢ ˝Ï À ñ+∫ d”‘êq>∑s+¡ ô|’ ñqï Hê\T>∑T sê‹ dü+Ô u≤\ eT+≥|ü+˝À neTà yê]ì ø=\Te⁄ ñ+∫ kÕ«$T yê] &√\ ùdeqT ìs¡«Væ≤kÕÔsT¡ . ÁãVü≤Àà ‘·‡yê˝À¢ Á|ü<ëÛ q+>± »]π> ñ‘·‡e+ kÕ«$T yê] ø£fi≤´D≤ì¬ø’ uÛ≈Ñ î£ \Ô T ô|<ä› dü+K´˝À Vü‰»s¡e⁄‘ês¡T. ø=+&Éô|’ ñqï ÁbÕNq ø£fi≤´D eT+≥|ü+\H˚ nHê~Û>± kÕ«$T yê] ø£fi≤´D+ »]|ædTü qÔ ï|ü|º øæ ° uÛ≈Ñ î£ \Ô s¡Bì› <äèwæ˝º À ô|≥Tºø=ì >∑‘· @&Ü~qïs¡ ÁøÏ‘e· TT. q÷‘·q ø£fi≤´D eT+≥|ü ìsêàD≤ìøÏ 1.44 ø√≥¢ e´j·T+‘√ |üqT\T #˚|{ü ≤ºsT¡ . *+u≤Á~ >∑T≥Tº C≤‘·s≈¡ î£ Á|ü‘´˚ ø£ ãdüT‡\qT q&ÉT|ü⁄‘ês¡T. uÛ≈Ñ î£ \Ô ø√dü+ Á|üuTÑÛ ‘·« ÄdüT|üÁ‹ Ä<ä«s¡´+˝À ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_s¡+ @sêŒ≥T #˚dæ nedüsy¡ TÓ qÆ eT+<äT\qT, n‘·´edüs¡ ∫øÏ‘‡· ø√dü+ n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·T‘ês¡T. Ä≥$&ÉT|ü⁄ ø√dü+ düsÿ¡ dt, u…ø’ ˘ s¬ &’ +ç >¥\T, ÁuÒ&é &Ü´qT‡, |æ\\¢ ø√dü+ Ä≥ edüTeÔ ⁄\T neTàø±ìøÏ ñ+#·T‘ês¡T. á Ä\j·÷ìï ≈£L&Ü |üsê´≥ø£ øπ Áå ‘ê\˝À #˚]à n_Ûeè~∆ #˚j÷· \ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

‹s¡T|ü‹, E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T): ‹s¡TeT‹ l ø£|˝æ XÒ «¯ s¡kÕ«$T Ä\j·T+˝À á HÓ\ 19 qT+∫ 21 es¡≈î£ eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T |ü$Á‘√‘·‡yê\T |òTü q+>± ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ {Ï{&Ï ç |æÄsYy√ s¡$ ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+‘√ ÁbÕs¡+uÛeÑ Tj˚T´ n+≈£îsês¡ŒD‘√ á ñ‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛeÑ Te⁄‘êsTT. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ÄcÕ&Ée÷dü+˝À bÂs¡íMT eTT+<äTqï #·‘·Ts¡ú•Hê{ÏøÏ |üP¬s’Ôj˚T´˝≤ eT÷&ÉTs√E\bÕ≥T ø£|æ˝ÒX¯«s¡kÕ«$TøÏ |ü$Á‘√‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+#·&+É ÄqyêsTTr nHêïs¡T. @&Ü~ b˛&Ée⁄Hê Ä\j·T+˝À »]π> ns¡Ãq\T, ñ‘·‡yê˝À¢ ‘Ó*d” ‘Ó*j·Tø£ <√cÕ\T #√≥T #˚dTü ≈£î+{≤sTT. M{Ï ø±s¡D+>± Ä\j·T |ü$Á‘·‘≈· î£ uÛ+Ñ >∑+ ø£\T>∑≈î£ +&Ü ôdy’ ê>∑eT XÊÁdü+Ô Á|üø±s¡+ |ü$Á‘√‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤kÕÔsT¡ . yÓTT<ä{Ï s√E |ü$Á‘· Á|ü‹wü,º s¬ +&√ s√E Á>∑+~∏ |ü$Á‘· düeTs¡ŒD, eT÷&√ s√E eTVü‰ |üPsêíVQü ‹, Áø£‘T· e⁄\T ìs¡«Væ≤kÕÔsT¡ .

ìC≤e÷u≤<é, E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) õ˝≤¢˝À >∑‘· s¬ +&ÉT s√E\T>± ≈£îs¡TdüTqÔ ï uÛ≤Ø esê¸\≈£î eTT+|ü⁄≈£î >∑Ts¬ q’ ÁbÕ+‘ê\≈£î s¬ yÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T dü+<ä]Ù+∫ u≤<Û‘ä T· \≈£î nedüsy¡ TÓ qÆ düV‰ü j·T+ n+~+#ê\ì Ç+#êØ® õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y ø¬ .Vü≤s¡¸es¡Hú é n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ãT<Ûyä ês¡+Hê&ÉT s√≥Ø q>∑s,Y Hê´˝Ÿø˝£ Ÿs√&é, Ä{Àq>∑s,Y #·+Á<äXK‚ sYø±\˙, u…b’ Õdts√&é ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À ø£˝ø… sº£ Y ≈£îs¡TdüTqÔ ï es¡¸+˝ÀH˚ dü«j·T+>± |üs´¡ y˚ø+åÏ ∫ Á|ü»\ Çã“+<äT\qT ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. á dü+<äs“¡ +>± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ eTTK´+>± ˝§‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê˝À¢ ìedædTü qÔ ï Á|ü»\≈£î es¡<ä ˙{Ï‘√ Çã“+<äT\T ‘·˝‘… ≈Ô· î£ +&Ü #·÷&Ü\Hêïs¡T. eTTì‡bÕ*{°, s¬ yÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T es¡¸|⁄ü ˙s¡T Ç+&É˝¢ ÀøÏ sê≈£î+&Ü ‘=\–+#·T≥≈£î C…d_æ \‘√ ø±\Te\T rdæ es¡<ä ˙s¡T yÓ[flb˛j˚T˝≤ #·÷&Ü\Hêïs¡T. Á|ü»\≈£î düs|¡ süò ê #˚ùd {≤´+≈£î˝À¢ ø√¢]H˚wHü é #˚j÷· \ì, eT+∫˙s¡T ø£\Twæ‘+· ø±≈£î+&Ü ‘·>T∑ C≤Á>∑‘\Ô· T rdüTø√yê\ì eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|ü»\ s√>±\ u≤]q |ü&øÉ e£ TT+<˚ yÓ<’ ´ä •_sê\qT @sêŒ≥T #˚dæ Á|ü»\≈£î nedüsy¡ TÓ qÆ yÓ<’ ´ä ùde\T n+~+#ê\ì yÓ<’ ë´~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ yÓTT‘·+Ô ≈£L&Ü es¡<˙ä {Ï ÁbÕ+‘ê\qT dü+<ä]Ù+∫ Á|ü»\≈£î Çã“+<äT\T ‘·˝‘… ≈Ô· î£ +&Ü #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì Ä<˚•+#ês¡T. uÛ≤Ø esê¸\≈£î qwübº ˛sTTq u≤~Û‘T· \≈£î ìã+<Ûqä \ y˚Ts¡≈î£ düV‰ü j·T+ n+~kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ìC≤e÷u≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY eT+>∑‘êj·÷s¡T, n~Ûø±s¡T\T dæsêCÀ~›H,é s¡w<” é ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

q≥q˝À kÕ$Á‹... ùde˝À <∏Ó]kÕ! dæ˙ q{Ï kÂ+<äs´¡ »j·T+‹ H˚&TÉ ... ôV≤’ <äsêu≤<é, E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : q≥q˝À ‘·q<Óq’ XË*’ ì Á|ü<]ä Ù+#·&yÉ T˚ ø±≈£î+&Ü, ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ïqº nq‹ø±\+˝ÀH˚ nÁ>∑ ø£<ë∏ HêsTTø£>± ù|s¡T dü+bÕ~+∫q kÂ+<äs´¡ qT H˚{øÏ ° mes¡÷ eTs¡∫b˛˝Òøb£ ˛‘·THêïs¡T. 1972 E˝…’ 18q »ìà+∫q kÂ+<äs´¡ 2004 @Á|æ˝Ÿ 17q eTs¡D+Ï ∫q+‘· es¡≈L£ Á|üeTTK dæ˙q{Ï >±H˚ ø=qkÕ–+~. áyÓT ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯+, ø£qï&É+, eTfi¯j÷· \ uÛ≤wü\˝À yÓTT‘·+Ô ø£*|æ e+<ä≈£î ô|’>± ∫Á‘ê\˝À q{Ï+∫+~. 12 dü+e‘·‡sê\T q{Ï>± yÓ*–q áyÓT u…+>∑fiS¯ s¡T˝À »]–q $e÷q Á|üe÷<ä+˝À eTs¡DÏ+∫+~. ÄyÓT ndü\T ù|s¡T kÂeT´. dæ˙ s¡+>∑ Á|üyX˚ +¯ ø=s¡≈î£ ÄyÓT ù|s¡TqT kÂ+<äs´¡ >± e÷s¡TÃ≈£îqï~. ÄyÓT ÁbÕ<∏$ä Tø£ $<ä´qT nuÛ´Ñ dæ+#·T#·Tqï|ü⁄Œ&˚ yÓTT<ä{Ï ∫Á‘·+˝À q{Ï+∫+~. ÄyÓT m+._._.mdt yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+˝À ñ+&É>±, ÄyÓT ‘·+Á&ç ùdïVæ≤‘·T&ÉT, >∑+<Ûsä «¡ (1992) ∫Á‘·+˝À q{Ï+#˚+ <äT≈£î neø±X¯+ Ç#êÃs¡T. nyÓ÷às¡T ∫Á‘·+ $»j·Te+‘·yÓTÆq ‘·s¡Tyê‘·, ÄyÓT #·<äTe⁄qT eT<Û´ä ˝ÀH˚ Äù|dæ+~. ‘·sT¡ yê‘· ÄyÓT ‘Ó\T>∑T ∫Á‘·s+¡ >∑ Á|üyX˚ +¯ #˚d+æ ~. ‘Ó\T>∑T ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT ˝À ÄyÓT eT+∫ ù|s¡T Á|üU≤´‘·\T >∑&+ç ∫, Çø£ÿ&É ÄyÓT $»j·T&Û+É ø± ÁyÓ÷–+∫+~. ÄyÓT ø£qï&É, ‘·$Tfi¯+, eTfi¯j÷· fi¯+, ˇø£ Væ≤+B ∫Á‘·+˝À q{Ï+ ∫+~. Væ≤+B˝À ÄyÓT ªn$T‘êuŸ ã#·ÃH鵑√ ø£*dæ q{Ï+∫q ªdü÷s¡´e+XŸµ Væ≤+B ∫Á‘·+ eT+∫ $»j·÷ìï kı+‘·+ #˚düT≈£îqï|üŒ{Ïø° ÄyÓT ªu≤©e⁄&éµ˝À ø=qkÕ>∑&ÜìøÏ Çwüº|ü&É˝Ò<äT. kÂ+<äs´¡ –Øwt ø±düse¡ *¢ <äsÙ¡ ø£‘«· +˝À B«|ü nH˚ ø£qï&É ∫Á‘·+ ì]à+∫+~. á ∫Á‘·+ C≤rj·T

|ü⁄s¡kÕÿs¡+‘√ bÕ≥T ñ‘·eÔ T ∫Á‘êìøÏ >±qT dü«s¡øí e£ T\+‘√ bÕ≥T |ü\T |ü⁄s¡kÕÿsê\T n+<äT≈£î+~. á ∫Á‘êìøÏ ø£sêí≥ø£ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç ñ‘·ÔeT q{Ï, ñ‘·ÔeT ∫Á‘·+, ñ‘·ÔeT #Ûêj·÷∫Á‘· Á>∑V≤ü D≤ìøÏ >±qT |ü⁄s¡kÕÿsê\T \_Û+#êsTT. |ü\T n+‘·sê®r j·T ∫Á‘√‘·‡yê\˝À ≈£L&Ü Á|ü<]ä Ù+|üã&ç+~. kÂ+<äs¡´ @Á|æ˝Ÿ 17, 2004q $e÷q Á|üe÷<ä+˝À eTs¡D+Ï ∫+~. mìïø£\ dü+<äs“¡ +¤ >±, uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ eT<䛑·T |ü\T≈£î‘·÷ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À Á|üX¯+–+#·&ÜìøÏ ãj·T\T<˚sT¡ ‘·Tqï düeTj·T+ ˝À á Á|üe÷<ä+ dü+uÛ$Ñ +∫+~. ÄyÓT nqï, ø£qï&É ∫Á‘ê\ ìsêà‘· nsTTq neTsY Hê<Ûé ≈£L&Ü Ä Á|üe÷<ä+˝À eTs¡D+Ï #ês¡T. ÄyÓT ø£qï&É+˝À q{Ï+∫q ÄK] ∫Á‘·+ ªÄ|üÔ $TÁ‘·µ $»j·Te+‘·yTÓ +Æ ~. Á|üdTü ‘Ô +· ÄyÓT C≤„|øü ±s¡+∆ ªkÂ+<äs´¡ kÕàs¡ø£ |ü⁄s¡kÕÿs¡+µqT ø£sêí≥ø±+Á<Ûä \*‘·øfi£ ¯ nø±&É$T yês¡T Á|ür dü+e‘·‡s¡+ ñ >±~ |ü + &É T >∑ s√Eq ñ‘· Ô e T q{° e TDT\≈£ î ãVüQø£]+#·T#·THêïs¡T. ‘Ó\T>∑T dæ˙|ü]ÁX¯eT˝À n‘·´+‘· Á|üu≤Û XÊ\T¬sq’ q{°eTDT \˝À kÂ+<äs´¡ ˇø£sT¡ . Á|üeTTK V”≤s√ $ø£Øº yÓ+ø£fXÒ Ÿ düsd¡ qü sêC≤, »j·T+ eTq<˚sê, ô|[fl #˚dTü ≈£î+<ë+, |ü$Á‘· ã+<Û+ä e+{Ï dü÷|üsY Væ≤{Ÿ dæìe÷\˝À q{Ï+∫ Á|üX+¯ dü\+<äT ≈£îHêïs¡T. yê]<äs› ÷¡ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ |ü]ÁX¯eT˝À n‘·´+‘· $»j·Te+‘·yTÓ qÆ »+≥>± >∑T]Ô+|üã&ܶsT¡ . n+<ë\ Á|ü<sä Ù¡ qøÏ ã<ä∆ e´‹πsøÏ. ‘Ó\T>∑T Á|ü»\T ÄyÓTHÓ|Œü {Ïø° eTs¡Te˝ÒsT¡ . |üHÓï+&˚fi¯fl n∫s¡ø±\+˝ÀH˚ kÂ+<äs¡´ Äs¡T |òæ˝Ÿà ù|òsY |ü⁄s¡kÕÿsê\q+<äTø=Hêïs¡T. n$ : nyÓ÷às¡T (1994), n+‘·:|ü⁄s¡+ (1998), sêC≤ (1999), B«|ü (2002) (ñ ‘·eÔ T q{Ï, ñ‘·eÔ T ìsêà‘· $uÛ≤>±˝À¢ 2 |ü⁄s¡kÕÿsê\T), Ä|ü$Ô TÁ‘· (2004). ø£sêí≥ø£ Á|üuTÑÛ ‘·«+ qT+∫ 4 Á|ü‹cÕº‘à· ø£ |ü⁄s¡kÕÿsê\T <=ìdü>*∑ (‘Ó\T>∑T˝À eTVæ≤fi¯), B«|ü (ñ‘·eÔ T q{Ï, ñ‘·eÔ T ìsêà‘· $uÛ≤>±˝À¢ 2 |ü⁄s¡kÕÿsê\T), Ä|ü$Ô TÁ‘· ∫Á‘ê\¬ø’ n+<äTø=Hêïs¡T. sêh Á|üuTÑÛ ‘·«+ qT+∫ eT÷&ÉT

Á|ü‹cÕº‘à· ø£ q+~ |ü⁄sk¡ Õÿsê\qT nyÓ÷às¡T, |ü$Á‘·ã+<Û+ä , n+‘·:|ü⁄s+¡ ∫Á‘ê\¬ø’ n+<äT≈£îHêïs¡T. |ü]ÁX¯eT˝À ˝…{’ Ÿ u≤jYT kÕúsTT qT+∫ Á|ü‹ ˇø£ÿ]˙ Ä<äT≈£îH˚ eTìwæ>± Ä$&É≈î£ ù|s¡T ñ+~. M≥ìï+{Ï eT÷\+>± |ü]ÁX¯eT˝ÀH˚ ø±ø£ n_Ûe÷qT\ Vü≤è<äj÷· \˝Àq÷ düTdæsú ¡ kÕúHêìï dü+bÕ~+#·T ≈£îHêïs¡T kÂ+<äs´¡ . kÂ0<äs´¡ ì ‘Ó\T–0{Ï Ä&É|&ü TÉ #·T>± Ä<ä]0#ês¡T. ÄyÓTqT pìj·TsY kÕ$Á‹ n0{≤s¡T. kÂ0<äs´¡ ≈£î ªqes¡dqü ≥q eTj·T÷]µ nH˚ _s¡T<äT>∑\<äT. kÂ0<äs´¡ q≥q≈£î |ü<àä l Çe«ø£bıe&É0 #ê˝≤ u≤<Ûëø£s0¡ .

kÂ+<äs¡´ e´øÏÔ>∑‘· J$‘·+... kÂ+<äs´¡ nwüÁº >±eT+˝À »ìà+∫+~. ÄyÓT kÕàs¡ú ÁãVü≤àì. ÄyÓT ÄsY.mdt.mdt.‘√ Á|üu≤Û $‘·yTÓ Æ uÛ≤.».bÕ.˝À #˚sês¡T. áyÓT ‘·q y˚Tqe÷eT, ‘·q u≤\´ ùdïVæ≤‘·T&ÉT, kÕ|òyºt s˚ Y Ç+»˙s¡T nsTTq õ.mdt.s¡|Tüò TqT 27 @Á|æ˝Ÿ 2003˝À $yêVü≤ e÷&Üs¡T. Á|üC≤Væ≤‘· ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|{ü ≤º\H˚ ø£\\T+&˚$. áyÓT ‘êqT eTs¡D+Ï #˚ Hê{ÏøÏ ø±$T¢ nH˚ ∫Á‘êìï ì]à+#· ‘·\ô|{≤ºsT¡ , BìøÏ <äsÙ¡ ≈£î&ç>± ø¬ .mHé.{Ï.XÊÅdÔæ eVæ≤+#˚yês¡T. áyÓT neTs¡ kÂ+<äs´¡ k˛wæjT· ˝Ÿ n+&é m&ÉT´πøwüq˝Ÿ Á≥dtº <ë«sê ‘·q uÛsÑ ,Ô¡ Ä&É|&ü TÉ #·T düV≤ü ø±s¡+‘√ Á|üC≤Væ≤‘· ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|{ü ≤ºsT¡ . ø£sêï≥ø£, eTT\u≤>∑˝Ÿ ‘ê\÷ø±˝Àì ‘·q Á>±eT+ >∑+–≈£î+≥qT n_Ûeè~∆ |üs#¡ ês¡T. z nHê<ÛëÁX¯j÷· ìï, z bÕsƒX¡ Ê\ neTs¡ kÂ+<äs´¡ $<ë´\j·T ù|s¡T‘√ kÕú|+æ #ês¡T. ‘·q ‘·eTTà&ÉT neTs¡Hê<∏é düV≤ü ø±s¡+‘√ mH√ï ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|{ü ≤ºsT¡ . n+‘˚>±ø£ ‘·q uÛsÑ ,Ô¡ Ä&É|&ü TÉ #·T\ ø£\\qT kÕø±s¡+ #˚d÷ü Ô $<ë´\j·÷\qT kÕú|+æ #ês¡T, düV‰ü j·T düV≤ü ø±sê\qT n+~+#ês¡T. M] ≈£î≥T+ã+ Ç|üŒ{Ïø° á $<ë´\j·÷\≈£î <Ûqä düV‰ü j·T+ #˚d÷ü HÔ ˚ e⁄qï~.


>∑T+≥÷s¡T

3 ø£w| ºü & ü q ç yê]ì ø£+{Ïøs¬Ï |üŒ˝≤ ø±bÕ&ÉT≈£î+{≤ >∑Ts¡Tyês¡+

C…&çŒ bÕsƒ¡XÊ\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê* @≥÷s¡THê>±s¡+, p˝…’ 17 (ø±ø£rj·T): eT+&É\ øπ +Á<ä+˝Àì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y bÕsƒX¡ Ê\˝À HÓ\ø=qï düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì $<ë´ ø£$T{° düuTÑÛ ´&ÉT düTHêsYøì£ _ø£|å ‹ü ø√sês¡T. Äj·Tq $XÊ˝≤+Á<Û‘ä √ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ >∑‘· ø=ìï dü+e‘·‡sê\ qT+∫ bÕsƒX¡ Ê\˝À s¬ >∑÷´\sY nf…+&És,Y yê#YyTÓ Hé, d”«|üsY ˝Òø£ |ü{+ºÏ #·T≈£îH˚ Hê<ÛTä &˚ ˝Ò&ìÉ nHêïs¡T. Ä bÕsƒX¡ Ê\˝À 1500 $<ë´]ú˙, $<ë´s¡T\ú T nuÛ´Ñ dædTü HÔ êïs¡ì, bÕsƒX¡ Ê\˝À |üXó¯ e⁄\T, |ü+<äT\T dü+#·]dü÷Ô $<ë´s¡T\ú T Çã“+<äT\T |ü&TÉ ‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. bÕsƒX¡ Ê\≈£î sêyê\+fÒH˚ $<ë´s¡T\ú T uÛj Ñ T· |ü&TÉ ‘·THêïs¡ì, 1977˝À ì]à+∫q á uÛeÑ q+˝Àì ‘·s>¡ ‹∑ >∑<Tä ˝À¢ es¡¸|⁄ü ˙s¡T ≈£îs¡TdüTqÔ ï<äì, nsTTq|üŒ{Ïø° bÕ\≈£î\T, n~Ûø±s¡T\T |ü{+ºÏ #·Tø√e&É+ ˝Ò<ìä $eT]Ù+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê n~Ûø±s¡T\T |ü{+ºÏ #·Tø=ì bÕsƒX¡ Ê\≈£î |üPs¡«yÓu’ eÑÛ + rdüT≈£îsêyê\ì ø£˝ø… sº£ ,Y $<ë´XÊU≤~Ûø±]øÏ, kÕúìø£ myÓTà˝Ò´, m+|æ\qT Äj·Tq ø√sês¡T.

18 p˝…’

2013

‘Ó\+>±D eùdÔ {ÏÄsYmdt ø£qTeTs¡T>∑ T ` myÓTà˝Ò´ <äj·÷ø£sY sêe⁄

e´ekÕj·T ø±]à≈£î\ düeTdü´\ô|’ $q‹ sπ >=+&É, p˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : e´ekÕj·T ø±]à≈£î\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\ô|’ Á|üC≤ dü+|ò÷ü \ Hêj·T≈£î\T sπ >=+&É ‘·V≤ü dæ˝≤›s≈Y î£ $q‹ |üÁ‘·+ n+<ä#X˚ Ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± m|æ s¬ ‘’ T· dü+|òTü + øö\T s¬ ‘’ T· \ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù e÷$T&Ü\ dü$Tà¬s&ç¶ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ e´ekÕj·T ø±]à≈£î\≈£î ô|q¸Hé #·{≤ºìï, dü+øπ eå T uÀs¡T\¶ qT rdüT≈£îsêyê\ì, uÛ÷Ñ dü+düÿs¡D #·{≤ºìï |üø&£ “É +B>± neT\T #˚dæ n≥M Vü≤≈£îÿ\ >∑T]Ô+|ü⁄ #·{≤ºìï e]Ô+|ü #˚j÷· \ì,ù|<ä\≈£î kÕ>∑T uÛ÷Ñ eTT\≈£î, ìy˚wqü dü˝ú ≤\≈£î |ü{≤º*yê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n˝≤π> eT+&É\+˝Àì sêeTqï>∑÷&Ó+ düsπ « HÓ+ãs¡T 663/1, ‹s¡TeT\–] 251, ø=Hêsêe⁄ù|≥ 33, eT&É‘ô· |*¢ 236, u≤–]Ôù|≥ ˇÁ¬s e<ä>› \∑ n≥M ã+»s¡T uÛ÷Ñ $T˝À uÛ÷Ñ b˛sê{≤\T »]|æq ù|<ä\≈£î |ü{≤º*yê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. e´ekÕj·T+ #˚dTü ≈£î+≥÷ Jeq+ kÕ–düTqÔ ï yê]ô|’ sπ >=+&É eT+&É\+˝À nÁø£eT øπ düT\T ô|{Ϻ C…\’ T≈£î |ü+|ü&+É dü]ø±<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|◊æ eT+&É\ düV‰ü j·T ø±s¡´<ä]Ù nHêïs¡|⁄ü sêCÒ+<äs,Y uÛ÷Ñ bÕ\|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z >=Á¬s\, y˚Tø£\ ô|+|üø+£ <ës¡T\ dü+|òTü + n<Û´ä ≈£îå \T ô|+≥ s¡$ j·÷<äy,é dæ|◊æ b˛#·+|ü*¢ Á>±eT Hêj·T≈£î\T e÷$T&ç|*ü ¢ \ø£àå DY, n\¢+\ düeTàj·T´, m+&ç Çe÷eTT~›Hé ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

30 @fi¯¢ ‘·s¡Tyê‘· |ü+#êj·T‹ mìïø£˝À¢.. >∑D|ü⁄s¡+, E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T): eT+&É\øπ +Á<ä+˝À 30 @fi¯¢ #·]Á‘·˝À H˚{Ï |ü+#êj·T‹ mìïø£˝À¢ _CÒ|æ eT+&É\ n<Û´ä ≈£îå &ÉT k˛eT <ëyÓ÷<äsY Ä<Û«ä s¡´+˝À $düè‘· Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± yÓTT<ä{Ï kÕ]>± 6,7 yês¡T\¶ ˝À Hê$TH˚wHü é y˚dæ ‘·eT dü‘êÔ #ê≥Tø=ì >¬ \T|ü⁄ ~X¯˝À |üjT· ìkÕÔeTì Äj·Tq BÛeT e´ø£+Ô #˚XÊs¡T.nq+‘·s+¡ Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ H˚{Ï n$˙‹ bÕ\q˝À Á|ü»\T yÓ÷düb˛jT $dæ– y˚kÕ] b˛j·÷s¡ì ,n$˙‹ bÕغ\≈£î z≥T y˚dæ eT[fl eTs√ kÕ] yÓTTdüb˛s¡ì nj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.Áø£eT •ø£Då ,<äè&É dü+ø£\Œ+‘√ ìØ«sêeT+ Á|üC≤ øπ eå T+ ø√dü+ bÕ≥T|ü&ç ∫‘·XÔ ó¯ ~› ‘√ |üì #˚jT· >∑\ bÕغ _CÒ|æ bÕغjT˚ qì Äj·Tq ù|s√ÿHêïs¡T.|ü+#ê‹ mìïø£˝À¢ 6e yês¡T≈¶ î£ b˛eT <ëyÓ÷<Ûsä ,Y 7 eyês¡T˝¶ À k˛eT nXÀø˘\T nuÛ´Ñ s¡T\ú T>± ã] ì\T#·TÃHêïs¡T. n~Ûø£ yÓTC≤]‘√ >¬ \Tb˛+~ >∑D|ü⁄s+¡ y˚T»sY Á>±eT|ü+#êj·T‹ bÕ>∑ y˚jT· qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.Á|ü»\ düeTdü´˝À¢ bÕ\T |ü+#·Tø=ì Á>±eT|ü+#êj·T‹˝À¢ düeTdü´\qT ˝ÒeHÓ‹Ô yês¡T\¶ jÓTTø£ÿ nedüsê\qT rπsÃ<ëø£ yÓqï+fÒ e⁄+{≤eTì ÄeTq Be÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.á Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷s¡ÿ yÓTT–\j·T´.e÷<ëdüT yÓTT–\j·T´,e÷sê«&ç s¡yT˚ wt,Hêj·Tø£|⁄ü q]‡+Vü≤sêeTT\T,ø√˝≤ düTsπ +<äs,Y dæs+¡ – kÕs¡+>∑bÕDÏ,∫*yÓ÷E sêeTkÕ«$T,mìï\ düeTàj·T´,>√* yÓ+ø£≥sêeT qs¡‡j·T´ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕ\≈£î]Ô, p˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : sêuÀj˚T kÕúìø£ dü+dü\ú mìïø£˝À¢ {Ï&|ç æ ã\|ü]Ãq düsŒ¡ +#Y nuÛ´Ñ s¡T\ú >¬ \T|ü⁄ø√dü+ ø£w|ºü &ü ˚ ø±s¡´ø£s\Ô¡ qT ø£+{Ïøs¬Ï |üŒ˝≤ ø±bÕ&ÉT≈£î+{≤qì myÓTà˝Ò´ mÁs¡u*… ¢ <äj÷· ø£sY sêe⁄ nHêïs¡T. eT+&É\ øπ +Á<ä+˝Àì uÛwÑ sü ‘¡ Y >±¬sH¶ ˝é À »]–q eT+&É\ kÕúsTT •ø£Då ≤ ‘·s>¡ ‘∑ T· \≈£î eT+&É\ bÕغ n<Û´ä ≈£îå \T q\¢ Hê–¬s&ç¶ n<Û´ä ø£‘å · eVæ≤+#·>±, eTTK´ n‹<∏Tä \T>± myÓTà˝Ò´ <äj÷· ø£sY sêe⁄, es¡+>∑˝Ÿ bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#ê]® <=e÷à{Ï kÕ+ãj·T´, sêÁwüº n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û q]‡¬s&ç\¶ T Vü‰»s¡j÷· ´s¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± <äj÷· ø£sY sêe⁄ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± Á>±e÷˝À¢ n_Ûeè~∆ ≈£î+≥T|ü&+ç <äHêïs¡T. ‘êqT ì<ÛTä \T eT+ps¡T #˚dqæ |üŒ{Ïø° Á>±e÷\˝À düsŒ¡ +#Y\T ˝Òøb£ ˛e&É+ e\¢ Á|ü‘´˚ ø£ n~Ûø±s¡T\qT n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T u…~]+∫ |üqT\T #˚õøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À {Ï&|ç æ ã\|ü]Ãq nuÛ´Ñ s¡T\ú qT >¬ *|æùdÔ ‘êqT eT+ps¡T #˚ùd ì<ÛTä \T dü~«ìjÓ÷>∑eTe⁄‘êj·THêïs¡T. ìjÓ÷»ø£ esêZìï nìï s¡+>±˝À¢ n_Ûeè~∆ #˚j÷· \ì nqT≈£î+fÒ <ä<e›ä Tà ø±+Á¬>dt Á|üuTÑÛ ‘·«+ düV≤ü ø£]+#·&+É ˝Ò<Hä êïs¡T. >∑‘+· ˝À myÓTà˝Ò´\T>± >¬ *∫q Hêj·T≈£î\T bÕ\≈£î]Ô eT+&É\ øπ +Á<ëìï m˝≤+{Ï n_Ûeè~∆ #˚jT· ˝Ò<ìä Äs√|æ+#ês¡T. Á>±eT+˝Àì M<ÛTä \˙ï eTØ n<Ûë«q+>± e÷s¡T‘·THêïj·Tì, M{Ïì n_Ûeè~∆ #˚ùd+<äT≈£î bÕ\≈£î]Ô eT+&É\ øπ +Á<ä+˝À {Ï&|ç æ ã\|ü]Ãq düsŒ¡ +#YqT >¬ *|æùdÔ Á>±e÷ìï ø√{Ï s¡÷bÕj·T\ ì<ÛTä \‘√ n_Ûeè~∆ #˚kÕÔqHêïs¡T. eT+&É\ øπ +Á<ä+˝À s¡÷.35 ø√≥¢‘√ uÛ≤Ø {≤´+≈£î ì]à+∫ nìï Á>±e÷\≈£î ô||’ ⁄ü \ <ë«sê ‘ê>∑T˙{Ïì n+~kÕÔqHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝Àì nìï Á>±e÷˝À¢ {Ï&|ç æ C…+&Ü m>∑Ts¡yj ˚ T· &É+

U≤j·TeTHêïs¡T. es¡+>∑˝Ÿ bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#ê]® <=e÷à{Ï kÕ+ãj·T´ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ã&ÉT>∑T, ã\V”≤qesêZ\ n_Ûeè~∆ ø√dü+ |ü⁄≥Tºø=∫Ãq bÕغ {Ï&|ç æ nì, ø±s¡´ø£s˝Ô¡ Ò |ü⁄Hê~Ûsêfi¯ó¢ nì nHêïs¡T. øπ dæÄsY≈î£ ‘Ó\+>±D sêe&É+ Çwü+º ˝Ò<ìä , ‘Ó\+>±D eùdÔ ‘êH˚ V”≤s√ ø±yê\H˚ ‘·|qü ‘·|Œü eT¬se¬sH’ ê ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§Z+fÒ øπ dæÄsY J]í+#·Tø√˝Ò&ìÉ Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D kÕ~+#˚+<äT≈£î Á|üC≤dü+|ò÷ü \qT ø£\T|ü⁄≈£îb˛sTT ñ<ä´eT+ #˚ùdÔ øπ dæÄsY ø£qTeTs¡T>∑e⁄‘ê&ÉH˚ uÛj Ñ T· +‘√ düø\£ »qT\ düyTÓ àqT &ç©˝¢ À ‘êø£≥Tº ô|{≤º&ìÉ Äs√|æ+#ês¡T. øπ dæÄsY ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\≈£î me] mC…+&Ü yê]<˚qì nHêïs¡T. ø√{≤¢~ uÛ÷Ñ eTT\ ≈£î+uÛøÑ √D≤˝À¢ Çs¡T≈£îÿb˛sTTq øπ {ÏÄsY <ëì qT+∫ ‘·|Œæ +#·Tø√e&ÜìøÏ Á|üjT· ‹ïdüTHÔ êï&Éì $eT]Ù+#ês¡T. øπ dæÄsY~ {ÏÄsYmdt bÕغ ø±<äì, Äj·Tq~ bÕ´πøõ bòÕyéT Vü≤ÖCŸ bÕغ nì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT ø±+Á¬>dt bÕغ eTs√kÕ] yÓ÷dü+ #˚ùd+<äT≈£î dæ<y›ä TÓ +Æ <äHêïs¡T. nq+‘·s+¡ sêj·T|ü]Ô eT+&É\ øπ +Á<ä+ qT+∫ bÕ\≈£î]Ô eT+&É\+˝Àì >∑÷&É÷s¡T eT+&É\+˝Àì ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt bÕغ\≈£î #Ó+~q 400 eT+~ {Ï&|ç ˝æ À #˚sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T mÁs¡u*… ¢ sê|òTü esêe⁄, C≤{À‘·T Ç+~sê, u§ã“\ s¡eTD≤ s¬ &ç,¶ ;düT \*‘·, bÕeTT lìyêdt, uÛ≤düÿsY s¬ &ç,¶ nXÀø˘ s¬ &ç,¶ Á|üø±XŸ sêe⁄, ø£eTà>±ì Hê>∑qï, ø£eTà>±ì nXÀø˘ >ö&é, yÓ+ø£≥kÕ«$T, lìyêdt, j·÷ø£kÕ«$T, eT˝ÒX¢ Ÿ, >∑+>∑T qMHé, ôd<’ Tä \T, ø=eTTs¡jT· ´, ø±s¡Tb˛‘·T\ yÓ+ø£≥j·T´, uÛ≤düÿsY s¬ &ç,¶ |ü⁄* m˝Ò+Á<ä ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T

e´ekÕj·T ø±]à≈£î\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê*

d”»q˝Ÿ yê´<ÛäT\ |ü≥¢ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü* {≤¬ø‡wüHé n~Ûø±] XÊ+‹≈£îe÷sYY ø£Øe÷u≤<é, p˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : ø±\˙ yêdüT\T d”»q˝Ÿ yê´<ÛTä \ |ü≥¢ nÁ|üeT‘·+Ô >± ñ+&Ü\ì {≤¬ø‡wüHé n~Ûø±] XÊ+‹ ≈£îe÷sY nHêïs¡T. q>∑s+¡ ˝Àì 7e &ç$»Hé ∫+‘·˝Ÿ ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ˝À Vü≤]‘· düTuÒ<ë], p˝…’ 17 (ø±ø£rj·T): õ˝≤¢˝Àì $TÁ‘· ø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê yÓTTø£ÿ\ |ü+|æD‘° √ bÕ≥T ø±\˙ yêdüT\≈£î d”»q˝Ÿ yê´<ÛTä \ô|’ ne>±Vü≤q dü<dä Tü ‡ e´ekÕj·T ø±]à≈£î\ düeTdü´\T Á|üuTÑÛ ‘·«+ ‘·øD å£ y˚T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬sq’ XÊ+‹≈£îe÷sY e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ esê¸ø±\+˝À |ü]wüÿ]+#ê\ì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ e´ekÕj·T ø±]àø£ Á|ü»\T &˚+^, eT˝Ò]j·÷ e+{Ï d”»q˝Ÿ yê´<ÛTä \T sê≈£î+&Ü Ç+{Ï |ü]düsê\‘√ eTT]øÏ ˙s¡T ì\« dü+|òüT+ (_¬øm+j·TT) sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈£åî\T {Ï. ñ+&É≈î£ +&Ü C≤Á>∑‘\Ô· T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Vü‰]ºø\£ ÃsY n~Ûø±] dü<ëq+<ä+, ôV≤˝ŸÔ ÇHé‡ô|ø£sº Y u≤\ãÁ<ä s¡$, s¡yT˚ XŸ, yÓTTu…˝’ Ÿ bÕغ kÕì≥] ÇHé‡ô|ø£sº \Y T ÄsY. sêeTT\T, qd”yTé , ø¬ . ñù|+<äs,Y lìyêdt, dü+|ü‘Y ≈£îe÷sY, @ø£•˝≤ düy¢ Té eTVæ≤fi≤ düe÷K´ n<Û´ä ≈£îå \Tqd”e÷, ø±s¡´<ä]Ù X¯MTe÷, ø√XÊ~Ûø±] MTq, ñbÕ<Û´ä ≈£îå sê\T $H√<ä, düV‰ü j·T ø±s¡´<ä]Ù eT+E\, ø£$‘· ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>±, Vü≤]‘· $TÁ‘· ø±s¡´Áø£eT+ ˝À Á|ü#ês¡+ Äsꓤ≥+>± ìs¡«Væ≤düTHÔ êï Ä#·sD ¡ ˝À e÷Á‘·+ n~Ûø±s¡T\T dü]>± neT\T #˚jT· &É+˝Ò<ìä Á|ü»\T Äs√|ædTü HÔ êïs¡T. |ü+|æD° #˚dqæ yÓTTø£ÿ\qT n˝≤π> e~*y˚jT· &É+‘√ y˚Tø£\T, |üXó¯ e⁄\T yê{Ïì y˚TdüT+Ô &É≥+‘√ ø±s¡´Áø£eT+ ndü+|üPs¡+í >± $T–* b˛‘·Tqï~.

yÓ+ø£Á{≤eTT\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. _¬øm+j·TT |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈î£ e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òTü + Ä<Û«ä s¡´+˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝À e´ekÕj·T ø±]à≈£î\ düeTdü´\ô|’ $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. á

dü+<äs“¡ +¤ >± yÓ+ø£Á{≤eTT\T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ e´ekÕj·T ø±]à≈£î\≈£î dü+øπ eå T uÀs¡T¶ @sêŒ≥T #˚j÷· \ì, ô|q¸Hé #·≥+º rdüT≈£îe∫à 55 dü+e‘·‡sê\T ì+&çq yê]øÏ HÓ\≈£î s¡÷.3y˚\ |æ+#ÛH· é Çyê«\ì, ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<øä∏ +£ ˝À s√E≈£î s¡÷.300 #=|ü⁄Œq y˚‘q· +‘√ bÕ≥T dü+e‘·‡s¡+˝À 200 s√E\ |üì~Hê\T ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. e´ekÕj·T ø±]à≈£î\≈£î Çfi¯¢ dü˝ú ≤\T Ç∫à |üø±ÿ >∑èVü‰\ ìsêàD≤ìøÏ ◊myÓ’ øÏ+<ä s¡÷.3\ø£å\T Çyê«\ì, n≥M Vü≤≈£îÿ\ #·{≤ºìï ù|<ä\+<ä]ø° e]Ô+|ü #˚j÷· \ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. uÛÑ÷ dü+düÿs¡D\ #·{≤ºìï |üø£&É“¤+B>± neT\T |üsêÃ\ì, md”‡, md”º ñ|ü Á|üD≤[ø£ ì<ÛTä \T, eTÚ[ø£ dü<Tä bÕj·÷\T, ñbÕ~Û neø±XÊ\¬ø’ dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚j÷· \ì, ù|<ä\T uÛ÷Ñ b˛sê{≤\T #˚dæ kÕ~+#·T≈£îqï uÛ÷Ñ eTT\≈£î |ü{≤º*yê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ÄVü‰s¡ uÛÁÑ <ä‘ê #·{≤ºìï yÓ+≥H˚ neT\T #˚dæ HÓ\≈£î 35 øÏ ˝ À\ _j· T ´+ |ü + |æ D ° #˚ j · ÷ \Hêïs¡ T . á ø±s¡´Áø£eT+˝À _¬øm+j·TT õ˝≤¢ Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù yÓ÷‘Ó *+>± s¬ &ç,¶ õ˝≤¢ >ös¡e n<Û´ä ≈£îå \T |ü&Ü\ <˚ej·T´, õ˝≤¢ ø√XÊ~Ûø±] ◊‘· dü<ëq+<ä+, Hêj·T≈£î\T >∑T+&Ó ãÁ~ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

b˛*+>¥ n~Ûø±s¡T\≈£î •ø£Då >√$+<äsêe⁄ù|≥, p˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : >√$+<äsêe⁄ù|≥˝À á HÓ\ 23q »]π> kÕúìø£ dü+dü\ú mìïø£˝À¢ bÕ˝§ZH˚ b˛*+>¥ n~Ûø±s¡T\≈£î mìïø£\ •ø£åD n~Ûø±], m+|æ&çz düTπs+<äsY Ä<Û«ä s¡´+˝À ˇø£ s√E •ø£Då ≤ •_sêìï eT+&É\ øπ +Á<ä+˝Àì m+|æ&zç ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Á|æôd&’ +ç >¥ n~Ûø±s¡T\T rdüTø√yê*‡q C≤Á>∑‘\Ô· >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. b˛*+>¥ n~Ûø±s¡T\T $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#˚ Äj·÷ ã÷‘Y\˝À m˝≤+{Ï nkÂø£ s ê´\T ø£ \ T>∑ ≈ £ î +&Ü |ü \ T C≤Á>∑ ‘ · Ô \ T eVæ ≤ +#ê\ì, yê]øÏ @yÓ ’ H ê dü + <˚ V ü ‰ \T+fÒ rsêÃ\Hêïs¡T. b˛*+>¥ n~Ûø±s¡T\≈£î ≈£L&Ü ‘Ó*j·Tì z≥s¡ ¢ ≈ £ î dü e Tdü ´ \qT ñqï‘ê~Û ø ±s¡ T \≈£ î ‘Ó*j·T#˚j÷· \ì ø√sês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± u≤´˝…{Ÿ u≤ø˘‡ >∑T]+∫ yê]øÏ $e]+#ês¡T. n˝≤π> kÕúìø£ ‘·V≤ü dæ˝≤›sY ã+&ç Hêπ>X¯«sY sêe⁄, mìïø£\ ìs¡«Vü≤Dô|’ |üP]Ô kÕúsTT˝À ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À áz|æÄsY&ç øÏwHü ,é mìïø£\ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

m+õm+ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ \+#êe‘ês¡+

n~Ûø±s¡T\T nÁ|e ü T‘·+Ô >± ñ+&Ü* : ø£˝ø… sº£ Y øÏwH ü é

≈£îs¡$, E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : kÕúìø£ mìïø£˝À¢ @˝≤+{Ï neø£‘e· ø£\T »s¡T>∑≈î£ +&Ü $$<ä XÊK\ n~Ûø±s¡T\T nÁ|üeT‘·+Ô >± ñ+&Ü\ì õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y øÏwHü é Ä<˚•+#ês¡T. ≈£îs¡$ì dü+<ä]Ù+∫q Äj·Tq m+|æ&zç ø±sê´\j·T+˝À kÕúìø£ mìïø£\ b˛*+>¥ øπ +Á<ë\ >∑T]+∫ n~Ûø±s¡T\qT n&ç– ‘Ó\TdüT ≈£îHêïs¡T. yÓTT–*#·s,¢¡ nj·T´>±]|ü*¢ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ b˛*+>¥ øπ +Á<ë\T @sêŒ≥T #˚jT· T≥≈£î dü]|ü&Ü >∑<Tä \T ˝Òeì ø£˝ø… sº£ ≈Y î£ ‘Ó*bÕs¡T. b˛*+>¥ øπ +Á<ë\T @sêŒ≥T #˚jT· &ÜìøÏ n+>∑Hyé ê&ç øπ +Á<ë\qT ñ|üj÷Ó –+ #·e#·ÃHêïs¡T. n˝≤π> Á>±e÷\˝À¢ @˝≤+{Ï n\¢sT¡ ¢ »s¡T>∑≈î£ +&Ü b˛©düT\T ‘·>T∑ #·s´¡ \T #˚|ü{≤º\ì n~Ûø±s¡T\T, kÕúìø£ mìïø£˝À¢ ìs¡¢ø£å´+ #˚ùdÔ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ø£˝…ø£ºsY øÏwüHé ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTVü≤ã÷u≤ u≤<é nضz _øå±Hêj·Tø˘, ‘·V≤ü dæ˝≤›sY dü÷s¡´Á|üø±wts¬ &ç,¶ m+|æ&zç yÓ÷CÒd,t ≈£îs¡$ dæ◊ s¡$+<äs,Y môd‡’ \T, n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

23e s√E ø=qkÕ–q ø±+Á{≤ø˘º ˝…ø£Ãs¡s¡¢ düyÓTà

@dæ_øÏ ∫øÏÿq &Üø£ºsY sêeTø£èwüí s¡÷.1.50 \ø£å\T kÕ«BÛq+

es¡+>∑˝Ÿ, p˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : Äj·Tq ù|<ä\ ÄdüŒÁ‹øÏ ô|<ä› ~≈£îÿ..ˇø£ÿ es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢øπ ø±ø£ ñ ‘·sÔ ¡ ‘Ó\+>±D õ˝≤¢\≈£î ô|<ë›dTü |üÁ‹>± ù|s¡T>±+∫q es¡+>∑˝Ÿ m+õm+≈£î dü÷|ü]+f…+&Ó+≥T..ù|<ä\ Äs√>±´ìøÏ s¡ø≈å£ î£ &ç>± ì\Tyê*‡q e´øÏÔ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s*¡ +#˚ Äøχ»Hé >±´dt dæ*+&És˝¢¡ À ø£≈î£ ÿ]Ô |ü&ç uÛøÑ ≈å£ î£ &ç>± e÷sê&ÉT. n$˙‹ >∑TD+ n+<ä\yÓTøÏÿHê b˛<äqï≥T¢ Äj·Tq>±] \+#êe‘ês¡+ ã≥ºãj·T ˝…+’ ~. n$˙‹ ìs√<äø£ XÊK n~Ûø±s¡T\T Ä uÛ≤Ø n$˙‹ ‹$T+>∑˝≤ìï e\|üìï |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À ôV’≤<äsêu≤<é ‘·s¡Tyê‘· n‹ ô|<ä› ÄdüŒÁ‹>± ù|s¡T>±+∫q es¡+>∑˝Ÿ m+õm+ ÄdüŒÁ‹ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ &Üø£sº Y ø¬ . sêeTø£èwüí @dæ_ e\˝À ∫ø±ÿ&ÉT. ÄdüŒÁ‹ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ |ü<Mä u≤<Û´ä ‘·\T #˚|{ü ºÏ øπ e\+ eT÷&ÉT HÓ\˝Ò nsTTq|üŒ{Ïø° Äj·Tq ì»dü«s¡÷|ü+ B+‘√ ãj·T≥|ü&ç+~. m+õm+ ÄdüŒÁ‹øÏ Äøχ»Hé >±´dt düs|¡ süò ê #˚ùd z ø±+Á{≤ø£sº Y

qT+∫ 1\ø£å 50y˚\ s¡÷bÕj·T\T \+#·+>± d”«ø£]dü÷Ô ¬s&é Vü‰´+&Ó&é>± @dæ_ n~Ûø±s¡T\≈£î Vü≤qàø=+&É˝Àì s¬ &ç¶ ø±\˙˝À>∑\ Äj·Tq dü«>∑èVü≤+˝À s¬ &éV‰ü ´+&Ó&>é ± <=]ø±&ÉT. >±´dt düs|¡ süò ê #˚ùd |üì˝À ø£MTwüHø¬é ’ ø±+Á{≤ø£sº Y eTH√Vü≤sY s¬ &çì¶ &çe÷+&é #˚jT· &É+‘√ Äj·Tq @dæ_ n~Ûø±s¡T\qT ÄÁX¯sTT+ #ê&ÉT. B+‘√ @dæ_ n~Ûø±s¡T\T ø±+Á{≤ø£sº Y qT+∫

&ÉãT“\T d”«ø£]düTqÔ ï m+õm+ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ sêeTø£èwüqí T s¬ &é Vü‰´+&Ó&>é ± |ü≥Tºø=ì n¬sdüTº #˚dæ Ä &ÉãT“\qT kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îHêïs¡T. ù|<ä\ n‹ ô|<ä› ÄdüŒÁ‹>± ù|s¡T>±+∫q m+õm+ dü÷|ü]+f…+ &Ó+{Ÿ @dæ_ n~Ûø±s¡T\≈£î |ü≥Tºã&É≥+ õ˝≤¢˝À dü+#·\q+ düèwæ+º ∫+~. ÄdüŒÁ‹ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ>± >∑\ ˇø£ n~Ûø±]H˚ @dæ_ n~Ûø±s¡T\T |ü≥Tºø√e&É+

Ç<˚ yÓTT<ä{kÏ Õ]. &Üø£sº Y sêeTø£èwüí n¬sdüTº $wüjT· + n≥T m+õm+ ÄdüŒÁ‹˝Àq÷, Ç≥T yÓ<’ ´ä s¡+>∑+˝Àq÷ #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. n$˙‹|üs¡T\T m+‘·{Ï ñqï‘·kÕúsTT˝À ñHêï @dæ_ n~Ûø±s¡T\ #˚‹øÏ ∫ø£ÿø£ ‘·|Œü <äì ìs¡÷|æ+#ês¡T. á <ë&ÉT\˝À es¡+>∑˝Ÿ, ø£Ø+q>∑sY @dæ_ &çmd”Œ\T düT<äsÙ¡ Hé, kÕsTTu≤u≤, dæ◊ sê|òTü y˚+Á<äsêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T.

πødæÄsY≈£î &ç©¢øÏ yÓfi¯¢≈£î+&Ü bòÕyéTVü≤ÖCŸ˝À |üH˚+{°..? ‘Ó\+>±D |Á »ü \qT eTs√ kÕ] yÓ÷dü+ #˚dTü qÔ ï ø±+Á>¬ dtt {Ï{&Ï |ç æ bò˛s¡+ ø£˙«qsY <äj÷· ø£sY sêe⁄ ‘=Ás¡Ts¡T, p˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : {ÏÄsYmdt n~Û H˚‘· øπ dæÄsY &ç©ø¢ Ï yÓ[fl ‘Ó\+>±D ø√dü+ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+˝À dü+Á|ü~+|ü⁄\T #˚jT· ≈£î+&Ü bòÕyéT Vü≤ÖCŸ˝À @+ #˚dTü HÔ êïs¡ì {Ï{&Ï |ç æ bò˛s¡+ ø£˙«qsY, bÕ\≈£î]Ô myÓTà˝Ò´ mÁs¡u*… ¢ <äj÷· ø£sY sêe⁄ Á|ü•ï+ #ês¡T. bÕ\≈£î]Ô, eT+&É\ øπ +Á<ä+˝Àì {Ï&|ç æ ø±sê´\j· T +˝À @sêŒ≥T #˚ d æ q $˝Ò ø £ s ¡ T \ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· πødæÄsY ≈£î≥T+ã+ ñ<ä´eT+ ù|s¡T‘√ <√#· T ≈£ î qï dü + bÕ<ä q ãj· T ≥|ü & É T ‘· T +<ä ì k˛ìj·÷>±+BÛ‘√ uÛj Ñ T· |ü&ç ø±+Á¬>dtô|’ $eTs¡Ù\T #˚j·T≈£î+&Ü bòÕyéT Vü≤ÖCŸ˝À ìÁ<äb˛‘·THêï&Éì Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT düŒwüyº TÓ qÆ yÓK’ ] Á|üø{£ +Ï #·&+É ‘√H˚ øπ +Á<ä+˝À ø£<[ä ø£\T e∫à ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ düHêïVü‰\T #˚dTü +Ô <äì nHêïs¡T. øπ dæÄsY, $»j·TXÊ+‹\T m+|æ\T>± ñ +&ç ‘Ó\+>±Dô|’ ˝≤;sTT+>¥ #˚jT· ≈£î+&Ü H√s¡T yÓT<ä|≥ü + ˝Ò<ìä $eT]Ù+#ês¡T. kÕúìø£ {ÏÄsYmdt

Hêj·T≈£î\T düT<Ûëø£sY sêe⁄ πødæÄsY≈£î #·+#ê–] #˚dTü HÔ êï&Éì Äs√|æ+#ês¡T. Äj·Tq≈£î sê»ø°jT· +>± ne>±Vü≤q ˝Òø£ ø±+Á¬>dtqT $eT]Ù+#·≈î£ +&Ü |üì ø£≥Tºø=ì {Ï&|ç ìæ $eT]ÙdüTHÔ êï&Éì nHêïs¡T. düV≤ü ø±s¡ mìïø£˝À¢ <äT>±´\ lìyêdü sêe⁄≈£î düT<Ûëø£sY sêe⁄ neTTà&ÉTb˛j·÷s¡ì Äs√|æ+#ês¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À sêÁwüº bÕغ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û q]‡¬s&ç,¶ es¡+>∑˝Ÿ bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#ê]® <=e÷à{Ï kÕ+ã j·T´, sêÁwüº ‘Ó\T>∑TeTVæ≤fi≤ ñbÕ<Û´ä ≈£îå \T C≤{À‘·T Ç+~sê, u§ã“\ s¡eTD≤ s¬ &ç,¶ mÁs¡u*… ¢ sê|òTü esêe⁄, eT+&É\ bÕغ n<Û´ä ≈£îå \T q\¢Hê–¬s&ç,¶ _. nXÀø˘ s¬ &ç¶ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. {ÏÄsYmdt bÕغ˝ÀøÏ yÓ[flq yês¡+‘ê sê»ø°jT· ÁuÀø£sπ ¢ :q]‡¬s&ç.¶ .... ‘Ó\+>±D sêÁwü+º @sêŒ≥T ø√dü+ ø±≈£î+&Ü neTs¡T\T #˚dqæ ÁbÕD‘ê´>±\‘√ ñ<ä´eT+ #˚j·T≈£î+&Ü πøe\+ |ü<eä ⁄\ô|’ ÄX¯‘√H˚ {ÏÄsYmdt˝ÀøÏ yÓ[flqyês¡+‘ê sê»ø°jT· ÁuÀø£sπ q¢ ì {Ï&|ç æ sêÁwüº n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û yÓ÷dü+ #˚dTü qÔ ï ø±+Á¬>dt bÕغô|’ $eTs¡Ù\T #˚jT· ñ+&ç ≈£L&Ü ‘Ó\+>±Dô|’ düŒwüyº TÓ qÆ yÓK’ ] Á|üø{£ +Ï #· q\÷¢] q]‡¬s&ç¶ <Û«ä »yÓT‘êÔsT¡ . ‘Ó\+>±D≈£î {Ï&|ç æ ≈£î+&Ü Ä bÕغ‘√ ≈£îeTà¬øÿ’ {Ï&|ç ìæ {≤¬s{Z Ÿ #˚jT· &É+ ˝Ò<ìä Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. Á|ü»\T nH˚ø£ düeTdü´ nqT≈£L\eTì Á|üø£{Ï+∫q|üŒ{Ïø° ‘Ó\+>±DqT n$y˚ø£eTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt C≤rj·T bÕغ nsTT \‘√ dü‘e· T‘·eTe⁄‘·THêïs¡T.

Vü≤qàø=+&É, p˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : ‘·eT≈£î ñ<√´>∑ uÛÁÑ <ä‘· ø£*Œ+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ Á|üuTÑÛ ‘·« ø£fi≤XÊ\\ ø±+Á{≤ø˘º ˝…øã s¡s‡Y nk˛dæjT˚ wüHé Ä<Û«ä s¡´+˝À Vü≤qàø=+&É˝Àì ÄsYC&… ç ø±sê´\j·T Äes¡D˝À ø±+Á{≤ø˘º ˝…øã s¡sT¡ ¢ #˚|{ü qºÏ Bø£å 23e s√E≈£î #˚sT¡ ≈£îqï~. á Bø£qå T ÄsYC&… ç ˇ_* sêDÏ |üP\e÷\ y˚dæ ÁbÕs¡+_Û+#·>±, m◊{ÏjT· Tdæ õ˝≤¢ ñ|ü Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù H˚<Tä q÷] sê»eTÚ[ ‘·~‘·sT¡ \T ø±+Á{≤ø˘º ˝…øã s¡s¢¡ Bø£≈å î£ dü+|òT” uÛ≤e+ ‘Ó*|æ e÷{≤¢&Üs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|æì‡bÕ˝Ÿ‡ nk˛dæjT˚ wüHé n<Û´ä ≈£îå \T {Ï. #·+Á<ë <Ûsä à¡ kÕ>∑s,Y p˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : eT+&É\+˝Àì 22 Á>±e÷˝À¢ á HÓ\ 31q »s¡T>∑T |ü+#êj·Tr nyê+#Û˙· j·T dü+|òTü ≥q\≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ #·≥غ ‘ê´ #·s´¡ \T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. eT+&É\+˝À 95 eT+~ô|’ s¬ &ç,¶ ]f…sÆ ºY Á|æì‡bÕ˝Ÿ _m C≤Hé\T bÕ˝§Zq>±, á Bø£˝å À #=|üŒ] lìyêdt, $»jYTyÓ÷Vü≤Hé, m+. s¡yT˚ XŸ, mìïø£\ b˛*+>¥ øπ +Á<ë\qT @md”Œ ø√j·T Á|üMDY dü+<ä]Ù+#ês¡T. nq+‘·s+¡ b˛©dt ùdwº Hü é Äes¡D˝À u…+’ &√esY øπ düT\T qyÓ÷<äT #˚dqæ ≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£˝À¢ z≥s¡≈¢ î£ &ÉãT“\T, Ç‘·sÁ¡ ‘ê Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ ôd<’ Tä ˝≤¢ kÕôV≤uŸ, j·TTπ>+<äs,Y s¡e÷<˚$, düTes¡,í ø£\Œq, ø£sT¡ D≤õ, kÕsTT Á|üB|t\T ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. @sêŒ≥T #˚dqæ $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ mìïø£\ ø√&é neT\T˝À ñqï+<äTq Á>±e÷˝À¢ bò˛Hé HÓ+. 9440795225 ˝Ò<ë 100 HÓ+ãs¡T≈£î düe÷#ês¡+ Çyê«\ì Á|ü»\qT ø√sês¡T.

b˛*+>¥ øπ +Á<ë\qT dü+<ä]Ù+∫q @md”Œ | Á M ü DY

õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+ 6/44, ø±˝ÒcÕ eTkÕÔHée* Åd”º{Ÿ, s¡M+Á<äq>∑sY, ø£&É|ü. ôd˝Ÿ ` 9247127006, 9989320577


2

>∑T+≥÷s¡T

>∑Ts¡Tyês¡+

18 E˝…’

2013

ã÷´{° bÕs¡¢sY≈£î yÓfi¯¢≈£î+&ÜH˚ n+<äyÓTÆq bÕ<ë\T MT kı+‘·+... |òü⁄&é n˝…Ø® n+fÒ @$T{Ï..? n˝…Ø® \ø£åD≤\T.. ìyês¡D...

Äs√>±´ìøÏ bÕ<ë\ dü+s¡øD å£ #ê˝≤ nedüs+¡ . bÕ<ë\T n+<ä+>± ñ+#·Tø=H˚+<äT≈£î Ç+{À¢ #˚dTü ø=H˚ z #·øÿ£ {Ï ñbÕj·T+ ñ+~. BìH˚ ô|&ç≈L£ ´sY n+{≤s¡T. ô|&ç≈L£ ´sY ø√dü+ bÕs¡¢sY≈£î yÓfi¯¢˝Òì yês¡T Ç+{À¢ <=]πø edüTÔe⁄\‘√H˚ ô|&ç≈£L´sY #˚düTø√e#·TÃ. ô|&ç≈£L´sY‘√ ø±fi¯fløÏ u≤>± $ÁXÊ+‹ \_ÛdüTÔ+~. <ëìï Ç+{Ï <ä>∑Zs¡ #˚düT≈£î+fÒ eTØ eT+∫~. yêsêìøÏ ˝Ò<ë s¬ +&ÉT yêsê\≈£î ˇø£kÕ] ô|&ç≈L£ ´sY #˚dTü ø√e#·TÃ. eTT+<äT>± bÕ<ë\T s¬ +&É÷ ô|≥º&ÜìøÏ dü]|ü&qç bÕ¢døºæ ˘ ≥uŸ rdüT≈£îì <ëì˝À >√s¡T yÓ#÷ ì düãT“ ˙{Ïì b˛dæ n+<äT˝À ôd’+<Ûäe \eD+, ôV’≤Á&√»Hé, ìeTàø±j·T s¡dü+, ‘˚HÓ, –¢»]Hé Çe˙ï ø£*|æ Ä ˙{Ï˝À bÕ<ë\T eTT+∫ 15 ìeTTcÕ\T ñ+#ê*. Ä ‘·sT¡ yê‘· ãj·T≥≈£î

rdæ |üP´$Tø˘ k˛ºH‘é √ |ü–*q#√≥ ˙{Ï‘√ ‘·&TÉ |ü⁄‘·÷ yÓT*¢>± s¡T<ë›*. Ç˝≤ #˚jT· &É+ e\¢ |ü–* ô|ø’ Ï ˝Ò∫q &Ó&dé ÿæ Hé sê*b˛‘·T+~. ‘·s¡Tyê‘· yÓT‘·Ô{Ï Áãwt‘√ yÓ’ÁuÒwüHé rdüTø√yê*. |òü⁄{Ÿ eTkÕ»sY˝À >√s¡TyÓ#·Ãì ˙{Ïì b˛dæ dæ«#Y ÄHé #˚j·÷*. ¬s+&ÉT ø±fi¯¢qT |òü⁄{Ÿ eTkÕ»sY˝À ñ+#ê*. Ç|ü⁄&TÉ yÓÁ’ uÒwHü é ì<ëq+>± n]ø±fi¯fl <ä>sZ∑ q¡ T+∫ ô|ø’ Ï m≈£îÿ‘·÷@ ñ+≥T+~. Ç˝≤ 20 ìeTTcÕ\bÕ≥T rdüT≈£î+fÒ ‘·\<ëø± edüT+Ô ~. á yÓÁ’ uÒwHü é e\¢ ã¢&é düsT¡ ÿ´˝ÒwHü é u≤>± »s¡T>∑T‘·T+~. n]ø±fi¯¢ eT+≥\T, yÓ÷ø±fi¯¢ H=|ü \T ‘·>T∑ ‘Z êsTT. n]ø±fi¯¢˝À ñ+&˚ ÄHÓ\T ≈£L&Ü yÓT‘·Ôã&ç ‘·>∑TZ‘êsTT. á |ò⁄ü {ŸeTkÕ»sY‘√ s¬ >∑T´\sY>± yÓÁ’ uÒwHü é rdüT≈£î+fÒ ø±fi¯ó,¢ bÕ<ë\T eT+∫ ùw|t≈î£ ekÕÔsTT. |ò⁄ü {Ÿ eTkÕ»sY ˝Òìyês¡T q]wæ+>¥ Áø°eTTqT rdüT≈£îì ø±fi¯≈¢ î£ sêdüTø√yê*. Á|ü‹s√p eT+∫ y˚>+∑ ‘√ ≈£L&çq q&Éø£ 30 ìeTTcÕ\ bÕ≥T nsTTHê ñ+&Ü*. Ç+<äTe\¢ bÕ<ë\πø ø±ø£ X¯Øs¡+ yÓTT‘êÔìøÏ ≈£L&Ü eT+∫ yê´j·÷eT+ ne⁄‘·T+~. ô|&É÷´sY e\¢ |ü>∑Tfi¯ó¢, <äTs¡<ä sê≈£î+&Ü ñ+{≤sTT. kÕ˝Ÿº ø±fi¯¢ H=|ü \qT ìyê]düT+Ô ~. ôV≤’ Á&√»Hé ô|sê¬ø‡’ &é / &Ó{≤˝Ÿ |ü&TÉ fi¯˝¢ À|ü\ ñqï eTT]øÏì ‘=\–kÕÔsTT. ìeTà#Óøÿ£ , –¢»]Hé e\¢ {≤Hée÷]q bÕ<ë\T ‹]– eTTqT|ü{Ï ø±+‹ì dü+‘·]+#·T≈£î+{≤sTT. #·*ø±\+˝À s√»+‘ê kÕø˘‡ y˚dTü ≈£îì ñ+&É≥+ eT+∫~. n˝≤π> Áø£eTã<äy∆ TÓ qÆ yê´j·÷eT+ ø±fi¯fl ø£+&Ésê\qT, qsê\qT ã*wü+º >± #˚dTü +Ô ~. ø±fi¯fløÏ kÕ<Ûës¡D+>± e#˚à yê´<ÛTä \qT <ä÷s¡+ #˚dTü +Ô ~. s√EøÏ s¬ +&ÉTkÕs¡T¢ |ü~ì$TcÕ\ ùd|ü⁄ ø=ìïs√E\ bÕ≥T kÕ<Ûës¡D yê´j·÷eT+ #˚ùdÔ ø±fi¯ófl ã*wü+º >± ‘·j÷· s¡e⁄‘êsTT. ø±*y˚fifl¯ qT ô|ø¬’ ‹Ô ì\ã&ç eT&ÉeT*ï u≤>± ô|ø¬’ ‹Ô ‘·sT¡ yê‘· bÕ<ë*ï |üP]Ô>± H˚\øÏ ÄHêÃ*. Ç˝≤ #ê˝≤kÕs¡T¢ #˚jT· +&ç. ø±*y˚fifl¯ qT u≤>± yê≥+‘·≥y˚ n‘·T≈£îÿH˚≥T¢ #˚dæ eT∞¢ $&ÉBj·T+&ç. Bìï ≈£L&Ü M˝…q’ ìï kÕs¡TÔ #˚jT· +&ç. á ô|&ç≈£L´sYqT 15 s√E\≈£î ˇø£kÕ] #˚sTT+#·T≈£î+fÒ u≤>∑T+≥T+~. sêÁ‹|üP≥ |ü&TÉ ≈£îH˚eTT+<äT @<ÓH’ ê Áø°eTTqT ø±ì ÄsTT˝Ÿ ø±ì rdüT≈£îì ø±fi¯¢≈£î eTkÕCŸ #˚dæq ‘·s¡Tyê‘· –¢»]Hé sêdüTø√yê*.

|òü⁄&é n˝…Ø®øÏ ø±s¡D+ ø£qTø√ÿø£b˛‘˚ ˇø√ÿkÕ] ÁbÕD≤ìπø eTT|ü yê{Ï˝Ò¢ Á|üe÷<ä+ ñ+~. |òü⁄&é n˝…Ø® e\¢ X¯Øs¡+ MT<˚ <ä<äT›s¡T¢ ˝≤+{Ï ∫qï Çã“+<äT˝Ò ø±ø£ XÊ«dü dü+ã+~Û‘· düeTdü´\ e+{Ï ô|<ä› ø£cÕº\T ≈£L&Ü ekÕÔsTT. |ü©¢\T ‹q&É+ e\¢ ≈£L&Ü ø=+<ä]øÏ n˝…Ø® edüTÔ+~. ø=ìï s¡ø±\ |òü⁄&é n˝…Ø®\T ≈£î≥T+ã yês¡dü‘·«+>± ekÕÔsTT. n+<äTπø M{Ï >∑T]+∫ ø=+#·yÓTÆHê ‘Ó\TdüT≈£îì ñ+&É≥+ eT+∫~. ‘=+uÛ…’ XÊ‘·+ |òü⁄&é n˝…Ø®\T mì$T~ s¡ø±\ ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆\ e\¢ ekÕÔsTT ny˚$T≥+fÒ.. bÕ\T, >∑T&ÉT¶ (>∑T&ÉT¶˝Àì ‘Ó\¢ kıq), |ü©¢\T, yê˝Ÿ q{Ÿ‡, J&ç|ü|ü, u≤<ä+, #˚|ü˝À¢ ø=ìï s¡ø±\ #˚|ü\T.. ùw˝Ÿ |òæwt n+fÒ |”‘·\T, s=j·T´\T, kÕjYT ÄVü‰s¡ <ÛëHê´˝À¢ >√<ÛäTeT\T, ¬s>∑T´\sY>± rdüT≈£îH˚ ÄVü‰sê\ e\¢ ≈£L&Ü ˇø√ÿkÕ] n˝…Ø®\T ekÕÔsTT. |òü⁄&é n˝…Ø®˝À¢ ˇø£ ÁbÕ+‘êìøÏ eTs√ ÁbÕ+‘êìøÏ eT<Ûä´ ‘˚&Ü ñ+≥T+~.

_j·T´+ |æ+&ç‘√ ù|òwæj·T˝Ÿ ÁdüÿuŸ eTTK+˝À n<äT“¤‘·yÓTÆq e÷s¡TŒ

|ò⁄ü &é n˝…Ø\® $wüjT· +˝À C≤Á>∑‘Ô· eVæ≤+#ê\+fÒ : yÓTT<ä≥ MT≈£î n\Ø®ì ø£*–+#˚ ÄVü‰s¡+ @<√ ø£qTø√ÿyê*. <ëìøÏ dü+ã+~Û+∫q ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆\ìï+{ÏøÏ ‹q&É+ e÷H˚j÷· *. n+fÒ ñ<ëVü≤s¡DøÏ..

3. >∑T&ÉT¶ : >∑T&ÉT¶ e\¢ n˝…Ø® ñ+fÒ uÒø£Ø _düÿ≥T¢, Áu…&é\qT, eTjÓTTHÓ’CŸ‘√ Á&Éd+æ >¥ #˚dqæ dü˝≤&é‡\qT, uÒø+Ï >¥ $Tø˘‡\qT yê&Éøb£ ˛e&ÉyT˚ eT+∫~. n+‘˚ø±<äT ñ&çøÏ+∫q >∑T&ÉT¶ ≈£L&Ü Á|üe÷<äø£s¡y˚T. 4. bÕ\T : ˇø£y˚fi¯ bÕ\ e\¢ n˝…Ø® ñ+fÒ Áu…&é, πø≈£î\T, yÓqï MT&É>∑ ñqï ñ‘·Œ‘·T\Ô ìï+{Ï˙ yê&Éøb£ ˛e&É+ eT+∫~. n˝≤π> ◊dtÁø°+, $T˝Ÿ‡ #êø=˝…{Ÿ, Áø°yTé kÕdt\qT |üP]Ô>± e÷ìy˚ùdÔ eT+∫~. 5. |ü©\¢ T : |ü©\¢ T #ê˝≤ eT+~øÏ |ü&eÉ ⁄. yê{Ïì ‹Hêï ns¡>+∑ ≥πø eTTK+˝À ∫qï ∫qï yÓTT{ÏeT\T @s¡Œ&ç, <äTs¡<≈ä î£ ø±s¡D+ ne⁄‘êsTT. ˝Ò<ë Js¡+í ø±e⁄. Js¡+í ø±ø£ $πs#·Hê\≈£î <ë] rdüT+Ô ~. ø±ã{Ϻ |ü©\¢ ≈£î kÕ<Û´ä yÓTqÆ +‘· es¡≈L£ <ä÷s¡+>± ñ+&Ü*. M{Ï˝À ø±s√ŒôV≤’ Á&˚{Ÿ‡ m≈£îÿe>± ñ+&É≥+ #˚‘· ÄsTT˝Ÿ yÓ÷‘ê<äT ≈£L&Ü m≈£îÿe>± <ë+‘√ eTTK+˝À n‹ ‘·«s¡>± yÓTT{ÏeT\T @s¡Œ&Ée#·TÃ. 6. J&ç||ü ü `u≤<ë+ : kÕ<Ûës¡D+>± J&ç|ü|ü , u≤<ä+ nH˚ Å&Ó’ Á|òüP{Ÿ‡ Äs√>±´ìøÏ #ê˝≤ eT+∫~. nsTT‘˚ ø=+<ä]øÏ n˝…Øì® ø£*–kÕÔsTT. J&ç||ü ü n˝…Ø® ø±˙ $T>∑‘ê ø±j·T\T ˝Ò<ë y˚sT¡ ôdq>∑ ø±j·T\T ø£Hêï Bì˝À m\πsq® T¢ m≈£îÿe>± ñ+{≤sTT. ø±ã{Ϻ J&ç||ü ü ‘√ #˚dqæ ≥Te+{Ï |ü<ësê∆\T ‹qø£b˛e&ÉyT˚ eT+∫~.

1. s=j·T´\T`|”‘\· T : s=j·T´\ e\¢ n˝…Ø® ñ+fÒ.. |”‘\· T ‹Hêï n˝…Ø® edüT+Ô ~. Ç<˚ ìj·TeT+ yÓõfÒ]j·THé s¡ø±\≈£î ≈£L&Ü e]ÔdTü +Ô ~. e÷¬sÿ{Ÿ˝À \_Û+#˚ ¬s&ûy˚T&é ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆\ô|’ ñqï ˝Ò_\Tï C≤Á>∑‘·Ô>± #·÷&É+&ç. yê{Ï MT<ä ñqï kÕ+πø‹ø£, XÊÅdj Ô” T· |ü<ë\qT dü]>±Z ns¡+∆ #˚dTü ø√+&ç. MT≈£î bÕ\ e\¢ n˝…Ø® ñ+fÒ, k˛&çjT· + ø±dæH{˚ Ÿ nì sêdæ ñqïy˚M rdüTø√≈£L&É<Tä . 2. >√<ÛTä eT\ e\¢ n˝…Ø® ñ+fÒ : >√<ÛTä eT\‘√ ‘·j÷· s¡T #˚dqæ edüTeÔ ⁄\T bÕ´ø˘ô|q’ >∑Tf¢ HÒ é nì sêdæ ñqï yê{ÏøÏ <ä÷s¡+>± ñ+&Ü*. >√<ÛTä eT\ e\¢ n˝…Ø® ñqï|ü &ÉT e÷˝…º&é u…eπsCŸ\qT rdüTø√e<äT›. ø√ø√ Á&ç+ø˘, ;sY, $d”ÿ\ e+{Ï yê{ÏøÏ <ä÷s¡+>± ñ+&Ü\qï e÷≥. ¨≥fi¯˝¢ À kÕdt\T, ≈£Ls¡\T ∫ø£ÿ>± ñ+&É{≤ìøÏ >√<ÛTä eT |æ+&ç ø£\T|ü⁄‘ês¡T. n+<äTe\¢ ãj·T≥ ‹H˚≥|ü &ÉT á $wüjT· +˝À C≤Á>∑‘>Ô· ± ñ+&Ü*.

7. {À|ü⁄ : {À|ü⁄ k˛j·÷‘√ ‘·j÷· s¡T #˚kÕÔsT¡ ø±ã{Ϻ Ç~ |æ\\¢ ≈£î #ê˝≤ Á|üe÷<äøs£ y¡ TÓ qÆ n˝…Øì® ø£*–düT+Ô ~. n˝≤π> ô|<ä\› ≈£î ≈£L&Ü ]j·÷ø˘º ÇdüT+Ô ~. ãj·T≥ ¨≥˝Ÿ‡˝À ‹H˚≥|ü &ÉT yÓTqT m+|æø˝£ À #ê˝≤ C≤Á>∑‘>Ô· ± ñ+&Ü*. M\T+fÒ eTT+<äT>±H˚ yÓsTT≥s¡≈¢ î£ , #Ó|tò ˝Ò<ë y˚TH˚»s¡≈¢ î£ MT |ò⁄ü &é n˝…Ø® >∑T]+∫ #Ó|üŒ+&ç. ãj·T≥ Äs¡¶sY #˚ùd≥|ü &ÉT dæ+|ü⁄˝Ÿ>± ñ+&˚ yÓTqTH˚ m+|æø£ #˚dTü ø√+&ç.. |òü⁄&é n˝…Ø®, Ç+ø± Ç‘·s¡ s¡ø±˝…’q n\Ø®\Tqïyês¡T eTT+<äT>±H˚ ‘·–q C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{Ï+#ê*. mHêô|ò’˝≤øϺø˘ ]j·÷ø£åHé ñ+fÒ ªm|æHÓÅô|ò’Héμ Ç+C…ø£åHé yÓ+≥H˚ y˚dTü ø√e#·TÃ. ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\≈£î, ùdïVæ≤‘·T\≈£î <ëìï m˝≤ yê&Ü˝À #ÓbÕŒ*. MT≈£î n˝…Ø® ø£*–+#˚ |ü<ësê∆\T y˚{Ï y˚{˝Ï À ñHêïjÓ÷ eTT+<äT>±H˚ ‘Ó\TdüTø√+&ç.

|òü⁄&é n\Ø® \ø£åD≤\T : 1. |òü⁄&é n˝…Ø® e∫Ãq|ü &ÉT <äTs¡<ä, møÏ®e÷, #·s¡à+ |ü–*b˛e&É+. 2. ø£qT¬s|üŒ\T, ô|<äe⁄\T, eTTK+, Hê\Tø£ >=+‘·T˝À yê|ü⁄ ˝Ò<ë Ç‘·s¡ X¯Øs¡ uÛ≤>±˝À¢ yê|ü⁄ m≈£îÿe>± ø£qã&ÉT‘·T+~. 3. XÊ«dü˝À Çã“+~, bı≥º˝ÀH=|æŒ, &ÉjT˚ ]j·÷, ˙s¡d+ü , yê+‘·T\T, ‘·\ãs¡Te⁄, n|ükÕàs¡ø£ dæ‹ú eT‘·T>Ô ± ñ+&É≥+ yÓTT<ä˝q’… $. ÄVü‰s¡+ e\¢ ø£*π> n˝…Ø®\qT mHêô|ò’˝≤øχHé n+{≤s¡T. Bìì dü¬s’q düeTj·T+˝À >∑T]Ô+#·øb£ ˛‘˚ ÁbÕD≤ìπø Vü‰ì ø£*>π Á|üe÷<ä+ ñ+~. n+fÒ XÊ«dü Hêfi≤\T ≈£î∫+#·T≈£îb˛e&É+, >=+‘·Tyê|ü⁄, s¡øÔ£ |”&qÉ +˝À ‘·>T∑ <Z \ä , |ü˝Ÿ‡ sπ ≥T u≤>± ô|s¡>&∑ +É e+{Ï$ »s¡T>∑T‘êsTT.

n˝…Ø®øÏ <ä÷s¡+>±..

_j·T´+ ∫s¡T <Ûëq´+. _j·T´+ Á|ü‹ Ç+{À¢ ñ+&˚ <ÛëHê´\˝À ˇø£{.Ï _j·÷´ìï nqï+ e+&ÉT≈£îì ‹+fÒ Äø£* rs¡TÑ·T+~. nsTT‘˚ _j·T´+ Äs√>±´ìπø ø±<äT n+<ëìøÏ ≈£L&Ü ñ|üj÷Ó >∑|&ü TÉ ‘·T+<ä+≥THêïs¡T ø=+<äsT¡ ã÷´{°wj æ T· qT¢. kÕ<Ûës¡D+>± Ç+{À¢ $]$>± ñ|üj÷Ó –+#˚ á _j·T´+˝À kÂ+<äs´¡ >∑TD≤\THêïj·T+fÒ ÄX¯Ãs¡´y˚T ø£<ë.. _j·T´+‘√ ‘·j÷· s¡T #˚dTü ø=H˚ ã÷´{° Ádüÿ_“+>¥ #·s¡à kÂ+<äsê´ìøÏ u≤>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ç, nH˚ø£ Á|üjÓ÷»Hê\T ø£*–düTÔ+~. _j·T´+ |æ+&ç‘√ #˚düTø=H˚ Ádüÿ_“+>¥ e\¢ #·sà¡ s¡+Á<Ûë\T kÂ+<äsê´ìøÏ u≤>± ñ|üj÷Ó >∑|&ü ,ç nH˚ø£ Á|üj÷Ó »Hê\T ø£*–düTÔ+~. _j·T´+ |æ+&ç‘√ #˚düTø=H˚ Ádüÿ_“+>¥ e\¢ #·s¡à s¡+Á<Ûë\T

‘Ós¡#·Tø=ì ˝À|ü* qT+&ç X¯óÁuÛÑ|üs¡TdüTÔ+~. n+‘˚ø±<äT #·sêàìï yÓT]ùd˝≤ #˚dTü +Ô ~. ø±ã{Ϻ _j·T´+ |æ+&çì ñ|üj÷Ó –+∫ MTs¡T Ç+{À¢H˚ Ádüÿ_“+>¥ ‘·j÷· s¡T #˚dTü ø=ì kÂ+<äsê´ìï ô|+#·Tø√+&ç.. á ù|wæjT· ˝Ÿ ÁdüÿuŸ #ê˝≤ X¯øeÔÏ +‘·+>± |üì#˚dæ #·sêàìï ‘êC≤>± ñ +#·T‘·T+~. á ¨+ y˚T&é ÁdüÿuŸ ‘·j÷· s¡T #˚dTü ø√e&É+ ≈£L&Ü #·˝≤ düT\uÛyÑ TÓ qÆ |üH˚ ø±ã{Ϻ yês¡+˝À ˇø£{Ï ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ Á|üj·T‹ï+∫ #·÷&É+&ç e÷s¡TŒ MTπø ‘Ó\TdüTÔ+~. ù|òwæj·T˝Ÿ ÁdüÿuŸ‘√ #·s¡à+ ^‘·\T |ü&Ée#·Tà ø±ã{Ϻ _j·T´+ |æ+&ç #ê˝≤ dü÷à‘Y>± ñ+&˚ $<Û+ä >± #·÷düTø√yê*. eTTU≤ìøÏ nô|¢’ #˚ùd≥|ü &ÉT ø=qy˚fifl¯ ‘√ nô|¢’ #˚dTü ø√yê*.

uÛ≤s¡´ uÛÑs¡Ô\ eT<Ûä´ ôd˝Ÿ bò˛q¢ ‘·+≥..! ôd˝Ÿb˛ò qT¢ e÷≥\qT, eTqTwüß\qT ø£\T|ü⁄‘êj·Tì nqTø√e&É+ bıs¡bÕ≥ì n+≥THêïs¡T XÊgE„\T. Ç$ eTqTwüß\ eT<Û´ä dü+ã+<Ûë\qT ‘Ó+∫ bÕπskÕÔjT· ì n+≥THêïs¡T. yÓTTu…˝’ Ÿ bò˛q¢qT U≤∞>± >∑~˝À z eT÷\q |ü&Éy˚dæHê Ç‘·s¡T\‘√ eTq+ »]ù| dü+Á|ü~+|ü⁄\ô|’ Á|ü‹≈£L\ Á|üu≤Û e+ |ü&TÉ ‘·T+<äì môdø˘‡ $X¯«$<ë´\j·÷ìøÏ #Ó+~q XÊgy˚‘·Ô\ |ü]XÀ<Ûäq˝À ‘˚*+~. ôd˝Ÿbò˛Hé e\¢ Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\ eT<Ûä´ dü+ã+<Ûä u≤+<Ûäyê´˝À¢ e#˚à ‘˚&Ü\qT >∑T]Ô+#·&ÜìøÏ s¬ +&ÉT Á|üj÷Ó >±\qT yês¡T #˚XÊs¡T. á Á|üjÓ÷>±\˝À ôd˝Ÿbò˛Hé e\¢ e´≈£îÔ\ eT<Ûä´ dü+ã+<Ûë\T <Óã“‹+≥Tqï≥T¢ ø£qT>=Hêïs¡T. Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\ eT<Û˚´ ø±<äT, Ç<ä›s¡T ùdïVæ≤‘·T\T ø±e#·TÃ, Áù|$T≈£î\T ø±e#·TÃ, s¡ø£Ô dü+ã+<Ûë\T ø±e#·TÃ, uÛ≤s¡´ uÛÑs¡Ô\ eT<Ûä´ dü+ã+<Ûë\T <ä÷s¡+ ne⁄‘·THêïsTT. uÛ≤s¡´uÛÑs¡Ô\ eT<Ûä´ nqTsê>±ìøÏ, Äràj· T ‘· \ ≈£ î q&É T eT... ôd˝Ÿ b ò ˛ qT¢ e∫à #˚s¡&É+‘√bÕ≥T, n$ yê] dü+kÕ]ø£ J$‘êìπø ∫#·TÃãT&û\¶ T>± e÷s¡T‘·THêïsTT. <ë+|ü‘´· Jeq+˝À kÕ+πø‹ø£ |ü]ø£sê\ CÀø£´+ m≈£îÿe ø±e&É+ e\¢H˚ Ç˝≤+{Ï düeTdü´\T m<äTs¡e⁄‘·THêïj·Tì |ü\Te⁄s¡T |ü]o\≈£î\T n_ÛÁ|üj÷· |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. Ç<˚ $wüj·÷ìï uÛ≤s¡rj·T >∑èVæ≤DT\T Ç˝≤ #ÓãT‘·THêïs¡T. yÓTTu…˝’ Ÿ bò˛qT¢, ˝≤´|t{≤|t\, m+|” 3 ù|¢j·Ts¡T¢, ◊bÕ&é\T, M&çjÓ÷ π>yéT‡ ˝≤+{Ï$ ‘·eT dü + kÕs¡ + ˝À ∫#· T à ô|&É T ‘· T Hêïj· T ì yês¡ T yêb˛‘·THêïs¡T. kÕ+πø‹ø£ $|ü¢e+‘√ mH√ï s¡ø±\ j·T+Á‘· |ü]ø£sê\T Jeq $<Ûëq+˝À uÛ≤>∑yÓTÆ b˛e&Éy˚T ø±≈£î+&Ü, uÛ≤s¡rj·T >∑èVæ≤DT\≈£î nÁø£eT+ dü+ã+<Ûë\T>± ‘·j·÷s¡e⁄‘·THêïj·Tì |òæsê´<äT\T yÓ\T¢y‘Ó T· ‘Ô T· HêïsTT. ‘·q uÛsÑ Ô¡ ‘·q‘√ ø£+fÒ m≈£îÿe>± yÓTTu…˝’ Ÿ bò˛Hé‘√H√, ˝≤´|t{≤|t‘√H√ >∑&ùç |düTHÔ êïs¡ì, ‘·qø£+fÒ eTT+<äT>± n$ |ü&øÉ >£ ~∑ ˝ÀøÏ #˚]b˛‘·T Hêïj·Tì #ê˝≤eT+~ eTVæ≤fi¯\T Äs√|ædTü HÔ êïs¡T. Á|üXÊ+‘·+>±, düs¡<ë>± >∑&çù|+<äT≈£î n˝≤ wæø±s¡Tø¬ [‘˚.. ‘·qqT |üøÿ£ q ô|fÒdº .æ . bò˛Hé‘√H˚ m≈£îÿe

yÓõ≥ãT˝Ÿ uÁ &… é u≤‘Y ø±e\dæq |ü<ësê∆\T : Áu…&é ôdd¢’ Tü \T ø±´¬s{Ÿ |ü∫à ãsƒêD°\T |ü∫à $T]à ñ*¢bÕj·T\T ø£]y˚bÕ≈£î ø=‹ÔMTs¡ ;Hé‡ ;{Ÿ s¡÷{Ÿ J&ç||ü ü n\¢+ $Tq|ü| ü , XËq>∑||ü ü Äyê\T ñ|ü |üdTü |ü⁄ q÷HÓ

: : : : : : : : : : : : : : : :

2 2 1 ø£| ü 6`8 2 s¬ +&ÉT s¬ ã“\T 1 ø£| ü 1/4 ø£| ü 1 8`10 ∫qï eTTø£ÿ 2 #Ó+#ê\T 1 #Ó+#ê s¡T∫øÏ ‘·–q+‘· ∫{Ïø¬ &ÉT ‘·–q+‘·

‘·j÷· s¡T #˚jT· T $<Ûëq+ :

düeTj·T+ >∑&ùç |düTHÔ êïs¡+≥÷ uÛsÑ \Ô¡ |òTü qø±sê´\qT <äTj·T´ã≥ºì eTVæ≤fi¯\T á s√E˝À¢ #ê˝≤ ‘·≈î£ ÿe nH˚ #Ó| ü ø√yê*. Çø£ ôd˝Ÿb˛ò Hé Ç+{À¢ e~˝Òdæ yÓfifl¯ &ÉyT˚ >±≈£î+&Ü, ‘·q≈£î e∫Ãq ø±˝Ÿ‡ m+<äT≈£î nf…+&é #˚XÊe˙, ‘·q ˝≤´|t{≤|t m+<äT≈£î ñ |üj÷Ó –+#êeì HêHê j·÷^ #˚ùd |ü⁄s¡Twü |ü⁄+>∑ e⁄\‘√ Ç+{À¢ á»$‘·+ qs¡øÁ£ bÕj·T+ ne⁄‘√+<äì >∑èVæ≤DT\T Äy˚<qä #Ó+<äT‘·THêïs¡T. á eT<Ûä´ ø±\+˝À nH˚ø£eT+~ <ä+|ü‘·T\T kÕ+πø‹ø£ |ü]ø£sê\≈£î dü+ã+~Û+∫q düeTdü´\‘√H˚ ‘·eT e<ä›≈£î edüTÔHêïs¡ì Á|üeTTK e÷qdæø£ yÓ<’ ´ä \+<äs÷¡ ≈£L&Ü #ÓãT‘·THêïs¡T. ‘·eTeT<Û´ä nH˚ø£

1. $uÒ<ëÛ \≈£î, nb˛Vü≤\≈£L ø±s¡DeTe⁄‘·Tqï ôd˝Ÿb˛ò q¢ 2. qT+&ç $eTTøÏÔ nH˚~ ˝ÒH˚ ˝Ò<ë.. ‘·eT uÛsÑ \Ô¡ T u≤>∑T|ü&˚ 3. e÷s¡yZ T˚ ˝Ò<ë..? nì >∑èVæ≤DT\T |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ 4. m<äTs¡T#·÷düTHÔ êïs¡T. H˚{Ï d”Œ&é j·TT>∑+˝À kÕ+πø‹ø£ |ü]ø£sê\ nedüs+¡ , $ìjÓ÷>∑+ m≈£îÿe>± ñqï|üŒ{Ïø.° . n$ <ë+|ü‘´· dü+ã+<Ûë\H˚ $∫äqï+ #˚ùd |ü]dæ‹ú e÷Á‘·+ m<äT¬s’‘˚ kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘·>± yê{Ï yê&Éø£+ qT+∫ ãj·T≥|ü&Ü*‡q nedüs+¡ m+‘ÓH’ ê ñ+~. uÛsÑ \Ô¡ T á ~X¯>± Ä˝À∫+∫ n&ÉT>∑T\T y˚dqæ ≥¢sTT‘˚H.˚ . yê] kÕ+kÕ]ø£ J$‘·+˝À kÕ|ò”˝Ò≈£î+&Ü kÕ– b˛‘·T+~.

Äs√>±´ìøÏ y˚T\T #˚ùd b˛wüø±\ *dtº Ç~>√... ÄVü‰s¡+˝À Ábı{°q¢ yÓ÷‘ê<äT ‘·≈î£ ÿe>± ñ+fÒ Äø£* m≈£îÿe>± ne⁄‘·T+~. 15 XÊ‘·+ Áb˛{°qT¢ ñqï uÛÀ»q+ #˚ùd yê]‘√ b˛*ùdÔ 10 XÊ‘·+ Ábı{°qT¢ ñqï uÛÀ»q+ rdüT≈£îH˚ yês¡T ˇø£ s√E˝À 260 øπ \Ø\T m≈£îÿe>± rdüT≈£î+{≤s¡T. 70 XÊ‘·+ n<äq|ü⁄ ø±´\Ø\T ∫s¡T ‹+&É¢ <ë«sêH˚ düeT≈£Ls¡T‘·T+~. @&Ü~ ‹]π> dü]øÏ düTe÷s¡T Äs¡T øÏ˝À\ ãs¡Te⁄ ≈£L&Ü ô|s¡T>∑T‘êeTT. Bìï ìyê]+#ê\+fÒ e÷+dü+, #˚|\ü T, ø√&ç>T∑ &É¢ e+{Ï ÄVü‰sêìï kÕ<Ûës¡D+>± rdüT≈£îH˚ <ëì ø£Hêï

5. ‘·sT¡ yê‘· n<˚ bÕHé˝À Áu…&é eTTø£ÿ\T, n\¢+ eTTø£ÿ\T, |ü∫Ã$T]à eTTø£ÿ\T, ñ|ü , |üdTü |ü⁄ y˚dæ s¬ +&ÉT ìeTTcÕ\T eT÷‘· ô|{≤º*. Ä ‘·sT¡ yê‘· ñ&çø+Ï ∫q eTT+<äT>± ≈£îø£ÿsY˝À ≈£Ls¡>±j·T\ eTTø£ÿ\T, ãsƒêD°\T ñ&çø+Ï #·Tø√yê*. ≈£Ls¡eTTø£ÿ\qT, ãsƒêD°\T y˚dqæ Áu…&é eTTø£ÿ\≈£î |üf˝ºÒ ≤ ø£\bÕ*. ‘·sT¡ yê‘· Áu…&é ôdd¢’ \t qT ∫qï ∫qï eTTø£ÿ\T>± #˚dTü ø√yê*. 6. ◊<äT ìeTTcÕ\ ‘·sT¡ yê‘· ~+ù|dæ y˚sTT+∫q J&ç||ü ü , ø=‹ÔMTs¡, ø£]y˚bÕ≈£î s¬ ã“\‘√ ‘·sT¡ yê‘· ñ*¢bÕj·T, n\¢+, |ü∫Ã$T]à düqï>± ‘·s>¡ ±*. >±]ïwt #˚ùdÔ #ê\T. ∫es¡>± Äyê\T, XËq>∑||ü ü , $Tq|ü| ü ‘√ ‘ê*+|ü⁄ ô|{≤º*. Ç|ü &ÉT kº MT<ä bÕHé ô|{Ϻ y˚&ç #˚dæ n+<äT˝À J&ç||ü ü <√s¡>± y˚sTT+∫ yÓõ≥ãT˝Ÿ Áu…&é u≤‘Y dæ<+∆ä . s¡T∫ø√dü+ n<äq+>± ìeTàs¡d+ü #˚sT¡ Ãø√e#·TÃ. y˚&yç &˚ >ç ± $&ç>± rdüTø√yê*. ‹+fÒ u≤>∑T+≥T+~. m≈£îÿe>± rdüTø√yê*. eTq+ rdüT≈£îH˚+ ÄVü‰s¡+˝À Ábı{°q¢ ìwüŒ‹Ô ‘·–Z‘˚ Äø£* ô|]– n<äq|ü⁄ X¯øÏÔì rdüT≈£î+{≤eTT. ÄVü‰sêìï d”«]+#·&É+˝À düeT‘·T\´‘·, yÓ’$<Ûä´+ eT]j· T T $T‘· + >± e´eVü ≤ ]+#· & É + nH˚ $ Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq ÄVü‰s¡|ü⁄ n\yê≥T¢>± ì|ü⁄DT\T ìsê∆]+#ês¡T. ≈£î|¢ +Ôü >± #ÓbÕŒ\+fÒ, m≈£îÿe ø±´\Ø\T bı+<ä ≈ £ î +&Ü eT]j· T T ˇπ ø <ëìì n‹>± d”«ø£]+#·≈î£ +&Ü nH˚ø£ s¡ø±\T ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆\qT rdüTø√e&ÉeTqïe÷≥. øÏ+<ä ù|s=ÿqï ∫{≤ÿ\T ÄVü ‰ sêìï ‹q&É + ˝À n+‘· T ˝Ò ì Äq+<ëìï n+~kÕÔsTT.


4

>∑T+≥÷s¡T

>∑Ts¡Tyês¡+

18 E˝…’

2013

|ü+#êj·Tr mìïø£\ô|’ <äèwækº Õ]+#·+&ç

u≤´+≈£î <√|æ&çøÏ j·T‘·ï+

ø£~](ø±ø£rj·T) : ø£~] |ü≥Dº +˝Àì ãkÕº+&ÉT Á|üøÿ£ q e⁄qï ùd{º Ÿ u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj÷· ˝À eT+>∑fiy¯ ês¡+ sêÁ‹ >∑Ts¡T‘Ô \Ó j·Tì e´≈£î\Ô T <√|æ&øç Ï j·T‘·ï+ #˚dqæ ≥T¢ ø£~] |ü≥D º mdt◊ ‘·ÁuÒCŸ ‘Ó*bÕs¡T.u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\ Ç∫Ãq |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î $esê\T Ç˝≤ e⁄HêïsTT.eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ yê#YyÓTHé>± e⁄qï e´øÏÔ u≤´+≈£î yÓqTø£ yÓ’|ü⁄q X¯ã›+ $ì|ü+#·&+É ‘√ ‘·qT u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\≈£î düe÷#·s+¡ n+~+#ês¡T.B+‘√ u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\T dü+|òTü ≥Hê dü˝ú ≤ìøÏ #˚sT¡ ≈£îì |ü]o*+#·>± u≤´+≈£î yÓqTø£ yÓ|’ ⁄ü q e⁄qï ÇqT|ü π>{Ÿ |ü>∑\ø={Ϻ e⁄qï≥T¢ >∑eTì+#ês¡T.˝À|ü\øÏ yÓ[¢ #·÷&É>± m≥Te+{Ï qwüº+ »s¡>∑˝Ò<äì <ä+&É>\∑ T #√ØøÏ j·T‘·ï+#ês¡ì, ø±˙ yê] Á|üjT· ‘·ï+ |ò*ü +#·˝øÒ b£ ˛e&É+‘√ yÓ[b¢ ˛sTTq≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.á dü+|òTü q »s¡>&∑ +É ‘√ ãT<Ûyä ês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ es¡≈L£ u≤´+≈£î ùde\qT ì*|æy˚XÊs¡T.u≤´+≈£î y˚TH˚»sY ôd\e⁄ô|’ e⁄+&É>± ÄsYm+ Áoìyêdü¬s&ç¶, N|òt y˚TH˚»sY sê+Á|ükÕ<é, &çmd”Œ <˚e<ëq+, b˛©düT\T u≤´+≈£î |ü]düsê\˝Àì dædæ ø¬ eTsê\T |ü]o*+∫>± Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\T ˝À|ü*øÏ yÓ[¢q≥T¢ ]ø±s¡T¶ nsTTq≥T¢ ‘Ó\TdüTÔqï~.ø±˙ u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\T,b˛©düT\T m˝≤+{Ï #√] »s¡>˝∑ <Ò ìä #ÓãT‘·THêïs¡T.á dü+|òTü qô|’ |üP]Ô kÕúsTT˝À <äsê´|ü⁄Ô #˚dTü qÔ ï≥T¢ mdt◊ ‘·ÁuÒCŸ ‘Ó*bÕs¡T.

yÓ’ø±bÕ eT<䛑·T<ës¡T Á|ü#ês¡+ ø£~](ø±ø£rj·T) : ø£~] s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\+ ≈£îeTàs¡ yê+&É|¢ *ü ¢ |ü+#êsTTr düs¡Œ+∫ kÕúìøÏ b˛{°#˚dæq yÓ’ø±bÕ eT<䛑·T<ës¡T πscÕà uÒ>∑+ ãT<Ûäyês¡+ ≈£îeTàs¡yê+&É|¢ *ü ¢ Á>±eT+˝À $düè‘·+>± Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T.Á>±eT+˝À Ç+{Ï+{≤ ‹s¡T>∑T‘·÷ ‘·eT≈£î z≥T y˚dæ >¬ *|æ+#ê\ì z≥s¡q¢ T nuÛ´Ñ ]ú+#ês¡T.‘·qqT >¬ *|æùdÔ ì‘·´+ Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À e⁄+≥÷ düeTdü´\ |ü]wüÿsêìøÏ ø£èwæ #˚dæ |ü+#êsTTr õ˝≤¢˝ÀH˚ Ä<äsÙ¡ |ü+#êsTTr>± n_Ûeè~› #˚kÕÔqì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓø’ ±bÕ Hêj·T≈£î\T #ê+<éu≤wü, >∑j÷· CŸ, cÂø£‘Y n©, ø=*$T ãw”s,Y ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

|ü•ÃeT˝À 26.7$T.MT dü>≥∑ T es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<äT @\÷s¡T, E˝…’ 17(ø±ø£rj·T) |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝À >∑&∫ç q 24>∑+≥˝À¢ 26.7 $T©¢MT≥s¡¢ dü>≥∑ T es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Óq’ ≥T¢>± õ˝≤¢ eTTK´ Á|üD≤[ø±~Ûø±] ø¬ . dü‘´· Hêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À n‘·´~Ûø£ ô|<äbÕ&ÉT eT+&É\+˝À 59.2 $T©¢MT≥s¡T¢ es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó+’ ~. ø±>± J\T>∑T$T*¢ 19.6, ãT{≤ºsTT>∑÷&Ó+ 45.6, b˛\es¡+ 15.8#· ‘êfi¯|¢ Pü &ç 14.8, >√bÕ\|ü⁄s¡+ 25.6, ø=j·T´\>∑÷&Ó+ 43.4, »+>±¬s&ç>¶ ÷∑ &Ó+ 24.8, {Ï.qsê‡|ü⁄s¡+ 4.2, ∫+‘·\|üP&ç 20.2, *+>∑bÕ˝…+ 40.6, ø±eTes¡|⁄ü ø√≥ 18.8, <ë«s¡ø± ‹s¡TeT\ 13.2, q\¢»s¡¢ 22.8, <˚es¡|*ü ¢ 23.4, #ê>∑\T¢ 12.2, ø=eP«s¡T 15.0, ì&É<yä √\T 13.2, ‘ê&˚|*ü >¢ ÷∑ &Ó+ 40.2 ñ+>∑T≥÷s¡T 29.6, ;ÛeT&Û√\T 30.6, ô|<äy–˚ 35.6, @\÷s¡T 48.6, <Ó+<äT\÷s¡T 33.8, ì&ÉeTÁs¡T 36.0, >∑D|ües¡+ 30.4, ô|+≥bÕ&ÉT 29.0, ‘·DT≈£î 17.8, ñ+Á&Ü»es¡+ 14.0, ô|s¡e* 13.2, Çs¡>e∑ s¡+ 23.4, n‹Ô* 30.6, ñ+&ç 37.4, ÄøÏM&ÉT 42.2, ø±fi¯¢ 30.6, ;ÛeTes¡+ 29.4, bÕ\ø√&˚sT¡ 30.4, Ms¡yêdüs+¡ 25.6, ô|qTeT+Á≥ 30.2, ô|qT>=+&É 20.6, Ä#·+≥ 17.4, b˛&É÷s¡T 20.4, bÕ\ø=\T¢ 27.2, j·T\eT+∫* 26.2, qs¡kÕ|ü⁄s¡+ 22.2, yÓTT>∑\÷ÔsT¡ eT+&É\+˝À 22.4 $T©¢MT≥s¡T¢ #=|üq es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó+’ ~.

ø£u≤®≈î£ bÕ\Œ&ç‘˚ ø£]qƒ #·s´¡ \T @\÷s¡T, p˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) uÛ÷Ñ eTT\ ø£u≤®\≈£î Á|üjT· ‹ï+#˚ yê]ì n¬sdüT#º d˚ æ ø£]qƒ #·s´¡ \T rdüT≈£î+{≤eTì @\÷s¡T n≥MXÊK sπ +CŸ Ä|òd” sü Y m.Á‹eT÷s¡T\Ô T¬s&ç¶ ãT<Ûyä ês¡+ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø=+‘·eT+~ n≥M dü+|ü<qä T HêX¯q+ #˚dTü HÔ êïs¡ì, n&ÉT≈¶ î£ H˚+<äT≈£î Á|üjT· ‹ïdüTqÔ ï dæã“+~ô|’ <ë&ÉT\≈£î ôd‘’ +· yÓqø±&É&+É ˝Ò<ìä , Ç≥Te+{Ï Ä>∑&Ü\ì düV≤æ +#·uÀeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Ç≥Te+{Ï yê]ô|’ n≥M, b˛©dt XÊK\ ôdø£qå ¢ øÏ+<ä øπ düT qyÓ÷<äT#˚dæ ø£]qƒ #·s´¡ \T rdüT≈£î+{≤eTì düŒwü+º #˚XÊs¡T. {Ï.qsê‡|ü⁄s¡+ eT+&É\+ ø=*¢yê]>∑÷&Ó+, >∑≥Tº>÷∑ &Ó+, lìyêdü|⁄ü s¡+, ∫+‘·\|üP&ç eT+&É\+ ø=eTTà>∑÷&Ó+ Á>±e÷\˝À –]»qT\T, –]»H˚‘s· T¡ \qT ø=+<äsT¡ kÕ«s¡|ú sü T¡ \T yê]ì s¬ #·Ã>={Ϻ n≥M uÛ÷Ñ eTT\qT ÄÁø£$T+#·Tø√e&ÜìøÏ Á|üjT· ‹ïdüTHÔ êïs¡ì, n≥Te+{Ï yê]ô|’ øπ düT\T qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ #·≥Áº |üø±s¡+ @sêŒ≥T #˚dqæ eqdü+s¡øD å£ dü$T‘·T\ <ë«sê m|üŒ{Ïø|£ ⁄ü Œ&ÉT n≥M n_Ûeè~∆ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤dü÷Ô ‘·<ë«sê e#˚à Ä<ëj·÷ìï eqdü+s¡øD å£ dü$T‘·T\≈£î n+~düTHÔ êïeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔqï eT<ä´+, q>∑<äT b˛©düT\T kÕ«BÛq+

eTT+&Ée¢ T÷s¡T(ø±ø£rj·T) eT+&É\+˝À áHÓ\ 27q »]π> |ü+#êj·Tr mìïø£\ô|’ <äèwækº Õ]+#ê\ì <ä]Ù ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü‘´˚ ø£ n~Ûø±] Ç. lìyêdüsêe⁄ nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ kÕ∆ìø£ j·T+.|æ&çˇ ø±sê´\j·T+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY eT]j·TT dæã“+~‘√ düMTøå±düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Á>±e÷\˝À |ü+#êj·Tr mìïø£\ ìs¡«Vü≤Dô|’ |üP]Ô düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüTø√yê\ì nHêïs¡T. düeTkÕ´‘êàø£ Á>±e÷\T >∑T]Ô+∫ |ü{wÏ ºü uÛÁÑ <Û‘ä · @sêŒ≥T #˚j÷· \ì nHêïs¡T. Á>±e÷\˝À z≥s¡≈¢ î£ @˝≤+{Ï Çã“+~\T ‘·˝‘… ≈Ô· î£ +&Ü #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡\T Äj·Tq n<˚•+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ düsŒ¡ +#Y\T eT]j·TT yês¡T¶ yÓT+ãs¡T¢ @ø£Á^e+ mìï nj·÷´j·Tì düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüTø=ì m|üŒ{Ïø|£ ⁄ü &ÉT ñHêï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ ìy˚~ø£ Çe«qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq yÓ+≥ ‘·V≤ü o˝≤›sY ø¬ .$. ø£ècÕísêe⁄, ǡÄsY&ç $.Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ì+&ÉT≈£î+&É˝≤ Ä\eT{Ϻ-517 $÷≥s¡¢ e<ä› ˙{ÏeT≥º+ Ä~˝≤u≤<é, ø£s÷¡ ï\T, E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) eTs√ s¬ +&ÉT $÷≥s¡T.¢ .. Ä ø£D å ≤\ ø√dü+ n+<äs÷¡ Ädüø>ÔÏ ± m<äTs¡T#·÷düTHÔ êïs¡T. m>∑Te ÁbÕ+‘·+˝À uÛ≤Ø esê¸\≈£î ø£ècÕí, ñ|üq~ eT\Á|üu˝ÑÛ À¢ Á|üyêVü≤+ b˛f…‹+Ô ~. |ò*ü ‘·+>± Ä\eT{Ϻ »˝≤X¯j÷· ìøÏ 85064 ≈£L´ôd≈£îÿ\ es¡<ä ˙s¡T #˚sT¡ ‘√+~. B+‘√ ãT<Ûyä ês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Hê{ÏøÏ ˙{ÏeT≥º+ 517.27 (|üP]ÔkÕúsTT 519.60) $÷≥s¡≈¢ î£ #˚]+~. »˝≤X¯jT· + qT+∫ $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô <ë«sê 20 y˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙{Ïì ~>∑Te≈£î $&ÉT<ä\ #˚dTü HÔ êïs¡T. ø£èwüeí Tà ñ<Ûèä ‹ ‘·>&Z∑ +É ‘√ u…fi>¯ ±$ õ˝≤¢ ∫ø√ÿ&ç ‘ê\÷ø±˝Àì |ü~ Á>±e÷\ Á|ü»\≈£î es¡<ä >∑+&É+ ‘·|Œæ +~. nsTT‘˚ Ç<˚ õ˝≤¢ U≤Hê|ü⁄s¡ ‘ê\÷ø±˝Àì ø£D≈£î+_, ;ÛeT>∑&É, bÕk˛*, >±yêfi¯, Vü≤Œ+>∑fi¯, ø£fi¯kÕ ã+&É÷], eT+>√{Ï, n˝≤Á‹, eÁC≤, |üDdü÷], ≈£î+u≤s¡‘{· ºÏ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\ Á|ü»\T eTT+|ü⁄ uÛÑj·T+ q&ÉTeT ø±\+ >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝À es¡<ä\T eTT+#Ó‘T· ‘Ô T· HêïsTT. q<äT\T, ñ|ü q<äT\T bı+–bıs¡T‘¢ T· +&É&+É ‘√ ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢ dæs÷¡ ŒsY({Ï) eT+&É\+˝Àì {À+øÏì ` ‘ê{Ï#≥ Ó Tº ˇÁ¬s e+‘Óqô|’ qT+∫ ô|Hé>+∑ >∑ q~ ñ<äè∆ ‘·+>± Á|üeVæ≤k˛Ô+~. B+‘√ øö‘ê\, u…ps® T¡ , dæs÷¡ ŒsY({Ï) eT+&É˝≤˝À¢ <ë<ë|ü⁄ e+<ä Á>±e÷\≈£î sêø£b˛ø£\T ì*∫b˛j·÷sTT. eTs√yÓ|’ ⁄ü , m>∑Te ÁbÕ+‘ê˝À¢ ≈£îs¡TdüTqÔ ï esê¸\‘√ ø£&+Ó »˝≤X¯j÷· ìøÏ es¡<˙ä {Ï sêø£&É ô|s¡T>∑T‘√+~. eT+>∑fiy¯ ês¡+ sêÁ‹ qT+∫ m>∑Te ÁbÕ+‘ê˝…q’ Ä~˝≤u≤<é, ñ≥÷ïs¡T, ìs¡à˝Ÿ &ç$»q¢˝À ≈£îs¡TdüTqÔ ï esê¸\‘√ es¡<˙ä s¡T uÛ≤Ø>± ek˛Ô+~. ãT<Ûyä ês¡+ ñ<äjT· + qT+∫ es¡<˙ä s¡T ñ<äè∆ ‘·+>± ek˛Ô+~. m>∑Te qT+∫ edüTÔqï es¡<ä‘√ ø£&Ó+q~ |üs¡efi¯ó¢ ‘=≈£îÿ‘√+~. »˝≤X¯j·T+ |üP]ÔkÕúsTT ˙{Ïì\« kÕeTs¡´ú + 700 n&ÉT>∑T\T ø±>± ˙{ÏeT≥º+ á bÕ{Ïøπ |üP]ÔkÕúsTTøÏ #˚sT¡ ≈£î+~. m>∑Te ÁbÕ+‘ê˝À¢ uÛ≤Ø>± esê¸\T ≈£îs¡e&É+‘√ ãT<Ûyä ês¡+ ñ<äjT· + qT+∫ es¡<˙ä {Ï sêø£&É eT]+‘· ô|]–b˛sTT+~. ñ<äjT· + eT÷&ÉTy˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ\T ñqï ÇHébò˛¢ eT<Ûë´Vü‰ïìøÏ |ü~y˚\T <ë{Ï+~. Áø£eTÁø£eT+>± ô|s¡T>∑T‘·÷ ÇHébò˛¢ 30 y˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ\≈£î #˚s¡T≈£î+~. m>∑Te qT+∫ edüTÔqï es¡<äqT m|üŒ{Ïø£|ü⁄&ÉT |ü]o*dü÷Ô n<äq+>± e#˚Ã˙{Ïì >√<ëe]øÏ $&ÉT<ä\ #˚dTü HÔ êïeTì ÁbÕC…≈î£ º áá z|” s¡yT˚ wt ‘Ó*bÕs¡T. »˝≤X¯j÷· ìï ‘·V≤ü d”˝≤›sY ˝Àπøwt dü+<ä]Ù+#ês¡T. ~>∑Te ÁbÕ+‘ê\ yês¡T nÁ|üeT‘·+Ô >± ñ+&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T.

Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝À ˙≥ eTTì–q |ü+≥ bı˝≤\T Ä~˝≤u≤<é, E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) õ˝≤¢˝À m&É‘&Ó |É æ ˝Ò≈î£ +&Ü ≈£î]dæq uÛ≤Ø es¡¸+ e\¢ |ü+≥\T ˙≥ eTTì>±sTT. ãT<Ûyä ês¡+ ñ<äjT· + qT+&ç ≈£î]dæq es¡¸+ e\¢ õ˝≤¢˝À ñqï yê>∑T\T, ÁbÕC…≈î£ \º T ˙{Ï‘√ ì+&ÜsTT. Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢≈î£ dü]Vü≤<äT˝› À ñqï ô|Hé>+∑ >∑˝À es¡<ä ñ<Ûèä ‹‘√ ˙{ÏeT≥º+ eT]+‘· ô|s¡T>∑T‘√+~. uÒ˝≤, C…q’ ‘Y, <∏ë+d” eT+&É˝≤˝À¢ì |ü\T Á>±e÷˝À¢ì düTe÷s¡T 10 y˚\ mø£sê\ ˝Àì |ü+≥ ˙≥ eTTì–+~. s¬ ‘’ T· \T >∑T+&Ó\T u≤<äT≈£î+≥THêïs¡T. n˝≤π> nH˚ø£ Á>±e÷˝À¢ Çfi¯ó¢ ôd‘’ +· ˙≥ eTTì>±sTT. m&É‘&Ó |É æ ˝Ò≈î£ +&Ü ≈£îs¡TdüTqÔ ï esê¸\ e\¢ sêø£b˛ø£\≈£î rÁe n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ç+~. 18 Á>±e÷\T »\ ~>∑“+<Û+ä ˝À ∫≈£îÿ≈£îHêïsTT. ô|Hé>+∑ >∑˝À es¡<ä ñ<äè∆ ‹ ô|s¡>&∑ +É ‘√ ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\qT düTs¡ø‘åÏ · ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s*¡ +#ês¡T. |ü\T Á>±e÷\˝Àì Á|ü»\qT n~Ûø±s¡T\T nÁ|üeT‘·Ô+ #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝Àì eT‘·Ô&çyê>∑T, ø£&Ó+ ÁbÕC…≈£îº\˝À uÛ≤Ø>± es¡<ä ˙s¡T #˚s¡&É+‘√ π>≥T¢ m‹Ôy˚dæ ˙s¡T e~˝≤s¡T. uÒq‘Y, uÒ˝≤ eT+&É˝≤\ Á>±e÷˝À¢øÏ es¡<ä ˙s¡T edüTÔ+&É&É+‘√ Á|ü»\T nÁ|üeT‘·ÔeTj·÷´s¡T. n~Ûø±s¡T\T ôd’‘·+ |ü]dæú‘·T\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |üs¡´y˚øÏådüTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝À n‘·´~ø£+>± Ä~˝≤u≤<é eT+&É\+˝À e+<ä $T*¢$÷≥s¡¢ es¡¸+ qyÓ÷<äT ø±>± ø¬ &ÜyÓT]˝À 65 $T*¢$÷≥s¡¢ es¡¸+ qyÓ÷<Ó+’ ~.

<ä[‘·T\ô|’ øÏsD ¡ Y düsêÿs¡T≈£î düe‹‘·*¢ Áù|eT Ä~˝≤u≤<é, E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) nD>±]q esêZ\ z≥¢‘√ n~Ûø±s¡+ #˚|{ü qºÏ ø±+Á¬>dt bÕغ yê] düeTdü´\ kÕ<Ûqä ≈£î m˝≤+{Ï #·s´¡ \T rdüTø√e&É+ ˝Ò<ìä me÷àØŒmdt Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£fXÒ Ÿ Äs√|æ+#ês¡T. ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q md”‡, md”,º yÓTHÆ êغ\ z≥¢‘√ >¬ \Tbı+~q ø±+Á¬>dt Á|üuTÑÛ ‘·«+ yê] dü+øπ eå ÷ìï |ü{+ºÏ #·Tø√e&É+ ˝Ò<ìä ãT<Ûyä ês¡+ Çø£ÿ&É nHêïs¡T. Á|ü<ëÛ q Á|ü‹|üøyå£ TÓ qÆ {°&|û ,” yêeT|üø±å \ bÕغ\T ≈£L&Ü düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ |ü≥T |ü&&É +É ˝Ò<ìä $eT]Ù+#ês¡T. Ä>∑dTü ˝º À »s¡>q∑ Tqï bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢ md”‡ eØZøs£ D¡ _\T¢qT Á|üyX˚ ô¯ |{Ϻ ÄyÓ÷~+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. nD>±]q Á|ü»\ düeTdü´\ ø√dü+ me÷àØŒmdt ìs¡+‘·s+¡ >± b˛sê≥+ #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. eè<äT\› T, $‘·+‘·Te⁄\≈£î yÓsTT´,$ø£˝≤+>∑T\≈£î 1500 s¡÷bÕj·T\T #Ó*+¢ #ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

HÓ\÷¢sT¡ , p˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) õ˝≤¢˝Àì uÀ>√\T, ñ<äjT· –] ÁbÕ+‘ê˝À¢ b˛©düT\T ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+∫ nÁø£eT+>± ‘·s*¡ düTqÔ ï eT<ä´+, &ÉãT“qT ãT<Ûyä ês¡+ m¬ø‡’ CŸ XÊK b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îHêïs¡T. uÀ>√\T _Á≥>∑T+≥ Á>±eT+˝À Hê≥TkÕs¡ ‘·j÷· Ø øπ +Á<ë\ô|’ m¬ø‡’ CŸ b˛©düT\T yÓTs¡T|ü⁄ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫s¡T. M] <ë&ÉT\˝À 300 ©≥s¡¢ kÕ≥TkÕsêqT, n+<äT˝À ñ|üj÷Ó –+#˚ u…\+¢ }≥ 200 ©≥s¡q¢ T kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îHêïs¡T. kÕsê ‘·j÷· Ø ìsê«Vü≤≈£î\qT n¬sdüTº #˚dqæ ≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç~˝≤ ñ+&É>±, ñ<äjT· –] |ü≥D º +˝À ˇø£ ø±s¡T˝À nÁø£eT+>± ‘·s*¡ düTqÔ ï s¡÷.10 \ø£\å q>∑<Tä qT b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ s¡÷.25 \ø£\å qT |ü≥Tº≈î£ ì d”CŸ #˚XÊs¡T. n˝≤π> õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± 15 #Óøb˘ ˛düT\º qT @sêŒ≥T #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eT |ü+#êsTTr mìïø£\ Hê$TH˚wqü ¢ ñ|üd+ü Vü≤s¡D |òTü ≥º+ ãT<Ûyä ês¡+‘√ eTT–j·TqT+&É&+É ‘√ |ü]dæ‹ú rÁe‘·qT >∑eTì+∫ >∑Ts¡Tyês¡+ qT+&ç |ü~ #Óøb˘ ˛düT\º qT n<äq+>± @sêŒ≥T #˚jT· qTHêïeTì õ˝≤¢ md”Œ {Ï$mdt sêeTø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± ‘·«s¡˝À 35 #Óøb˘ ˛düT\º qT @sêŒ≥T #˚jT· qTHêïeTì, mìïø£\ Hê$TH˚wqü ¢ ñ|üd+ü Vü≤s¡D Ä~˝≤u≤<é, E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ Á|ü<ëÛ q |òTü {≤º\T |üP]Ô ø±e&É+‘√ b˛*+>¥ô|’ Á|ü<ëÛ q sê»ø°jT· bÕغ\T <äèwækº Õ]+#êsTT. õ˝≤¢˝À ◊<äT |òTü ≥º+ ãT<Ûyä ês¡+ kÕj·T+Á‘·+‘√ eTT–j·TqT+~. Çø£ mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ }|ü+<äT≈£î+≥Tqï H˚|<ü ´ä∏ +˝À nH˚ø£ ÁbÕ+‘ê\≈£î ¢ ô|<äm› ‘·TqÔ b˛©düT ã\>±\qT &ç$»q¢˝À eT÷&ÉT $&É‘\· T>± á |ü+#êj·Tr mìïø£\T »s¡>q∑ THêïsTT. á HÓ\ 23q eT+∫sê´\, ÄdæbÕò u≤<é &ç$»q¢˝À, á HÓ\ 27e Ä~˝≤u≤<é, ñ‘·÷ïsY ‘·s*¡ düTHÔ êïeTHêïs¡T. n‹ düeTkÕ´‘·àø£ ÁbÕ+‘ê\T>± >∑T]Ô+∫q 369 Á>±e÷˝À¢ 144 ôdø£Hå qé T $~Û+#êeTì Á|ü‘´˚ ø£ b˛©dt ã\>±\qT Ä ÁbÕ+‘ê\≈£î |ü+bÕeTì &ç$»q¢˝À, 31 e ‘˚Bq ìs¡à˝Ÿ &ç$»q¢˝À mìïø£\T »s¡>q∑ THêïsTT. nìï sê»ø°jT· bÕغ\T ‘·eT eT<ä‘› T· <ës¡T\qT b˛{°˝ÀøÏ ~+#·&yÉ T˚ ø±≈£î+&Ü mìïø£\qT sêeTø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T. Á>±e÷˝À¢ ø=‘·Ô e´≈£î˝Ô e… s¡s¬ H’ ê dü+#·]ùdÔ ‘·eT≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹cÕº‘à· ø£+>± rdüTø√e&É+‘√ mìïø£\T b˛{≤b˛{°>± »s¡>q∑ THêïsTT. sêqTqï kÕ<Ûës¡D mìïø£\≈£î |ü+#êj·Tr mìïø£\qT y˚~ø£>± rdüTø√e&É+‘√ |ü+#êj·Tr mìïø£\ Á|ü#ês¡+ }|ü+<äT≈£î+~. z≥s¡q¢ T Á|üdqü ï+ #˚dTü ≈£îH˚+<äT≈£î nuÛ´Ñ s¡T\ú T HêHê bÕ≥T¢ |ü&TÉ ‘·÷ eT<ä´+, &ÉãT“\qT ms¡ y˚ùd+<äT≈£î Á|üjT· ‘êï\T #˚dTü HÔ êïs¡T. õ˝≤¢yê´|ü+Ô >± Á|ü#ês¡+ CÀs¡+<äT≈£î+~. eT<ä´+ <äTø±D≤\˙ï ø£fiø¯ fi£ ˝¯ ≤&ÉT‘·THêïsTT. õ˝≤¢˝À Ç|üŒ{Ïøπ eT+∫sê´\, ñ≥÷ïs¡T\˝Àì eT<ä´+ &çb˛\ <ë«sê s¡÷.25ø√≥¢≈î£ @\÷s¡T, p˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) Á>±eT |ü+#êsTTr mìïø£\ dü+<äs“¡ +¤ >± sêh mìïø£\ ø£MTwüHé kÕ<Ûës¡D, e´e |ü]o\≈£î\qT ìj·T$T+∫+~. õ˝≤¢˝À ô|>’ ± eT<ä´+ düs|¡ süò ê nsTT+<ä+fÒ mìïø£\ Á|ü#ês¡+ @ $<Û+ä >± ñ+<√ }Væ≤+#=#·TÃ. mìïø£\qT kÕ≈£î>± rdüT≈£îì õ˝≤¢ dü]Vü≤<äT› >∑\ eTVü‰sêh #·rdÔ |t Tüò &é |ü+#êsTTr mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ @yÓH’ ê |òsæ ê´<äT\THêï mìïø£\ |ü]o\≈£î\≈£î <äèwæøº Ï ‘Ó#Ã˚ +<äT≈£î nqTe⁄>± mìïø£\ dü+|òTü + |ü]o\≈£î\≈£î bò˛Hé HÓ+ãs¡T¢ qT+&ç Hê≥T kÕsê ô|<ä› m‘·TqÔ düs|¡ süò ê #˚dTü ≈£îH˚+<äT≈£î ø=+<äeT+~ Á|üjT· ‘êï\T #˚dTü qÔ ï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ø=+<äsT¡ yê´bÕs¡dTü \ú T ø£©Ô eT<ë´ìï ôd‘’ +· ny˚Tà+<äT≈£î düHêïVü≤+ #˚dTü HÔ êïs¡T. |ü+#êj·Tr mìïø£\ dü+<äs“¡ +¤ >± |ü\T Á>±e÷\˝À Hê≥T kÕsêqT ‘·j÷· s¡T #˚ùd+<äT≈£î Á|üjT· ‘êï\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. mìïø£\ ø£$TwüHé Çe«&É+ »]–+<äHêïs¡T. me¬sH’ ê sê‘·|Pü s¡«ø£+>± |òsæ ê´<äT #˚jT· \+fÒ 08812-236522≈£î bòÕ´ø˘‡ #˚jT· e#·TÃqì #ÓbÕŒs¡T. ìã+<Ûqä \ø£+fÒ eTT+<˚ eTVü‰sêh qT+&ç uÛ≤Ø m‘·TqÔ <˚o<ës¡T ~>∑TeT‹ #˚dTü qÔ ï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. b˛©düT\T, m¬ø‡’ CŸ dæã“+~ mìï #·s´¡ \T #˚|{ü HºÏ ê ø£©eÔ T<ä´+,Hê≥T kÕsê ‘·j÷· Øì n&ÉTø¶ √˝Òøb£ ˛‘·THêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T yêb˛‘·THêïs¡T. ôV≤’ <äsêu≤<é, E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) á HÓ\ 18, 19 ‘˚B˝À¢ yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ >ös¡yê<Û´ä ≈£îå \T, |ü⁄*yÓ+<äT\ XÊdüq düuTÑÛ ´sê\T yÓj ’ T· dt $»j·TeTà |òE ” b˛s¡T Bø£qå T #˚|≥ü qº THêïs¡T. sêh sê»<Ûëì ôV≤’ <äsêu≤<äT˝Àì Ç+~sêbÕs¡Tÿ e<ä› $»j·TeTà Bø£å #˚kÕÔsì¡ Ä bÕغ H˚‘\· T u≤õ¬s&ç¶ >√es¡H∆ é s¬ &ç,¶ uÛ÷Ñ eTq ø£sT¡ D≤ø£sY ¬s&ç¶ ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. yês¡T |ò”E b˛düºsYqT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á Bø£å≈£î uÛ≤Ø>± $<ë´s¡Tú\T ‘·s¡* sêyê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ~e+>∑‘· yÓ’j·Tdt sê»X‚Ks¡ ¬s&ç¶ Ä~˝≤u≤<é, E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) n&Ée⁄\ õ˝≤¢ Ä~˝≤u≤<äT˝À @ø£<ë{Ï>± ≈£îs¡TdüTïqï esê¸\≈£î |ü\T ÁbÕC…≈î£ \º T ˙{Ï‘√ ø£fiø¯ fi£ ˝¯ ≤&ÉT‘·THêïsTT. <∏ë+d” $<ë´s¡T\ú ø√dü+ |òE ” ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ‡ Á|üyX˚ ¯ ô|&ç‘,˚ øÏsD¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç¶ düsêÿs¡T <ëìì ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ+<äì uÛ÷Ñ eTq Äs√|æ+#ês¡T. wü]à\ j·÷Á‘· ]ø±sY¶ ‘·eT eT+&É\+˝Àì eT‘Ó&Ô ç yê>∑T ÁbÕC…≈î£ º kÕeTs¡´ú + 277.5 $÷≥s¡T¢ ø±>± Ç|üŒ{Ïøπ 276.5 $÷≥s¡≈¢ î£ #˚sT¡ ≈£î+~. n<äq+>± edüTqÔ ï es¡<ä ˙{Ïì s¬ +&ÉT >π ≥T¢ m‹Ôyd˚ æ bÕغ H˚‘· wü]à\ #˚|ü{Ϻq eTs√ Á|üC≤ Á|ükÕúq+ bÕ<äj·÷Á‘· eTs√ yÓTÆ\T sêsTTøÏ #˚s¡T≈£î+<äì uÛÑ÷eTq nHêïs¡T. wü]à\ 2,800 øÏ˝À$÷≥s¡¢ j·÷Á‘·qT |üP]Ô ~>∑Te ÁbÕ+‘êìøÏ e<äT\T‘·THêïs¡T. »˝≤X¯jT· +˝ÀøÏ eT÷&ÉT y˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ\ es¡<ä ˙s¡T edüT+Ô &É>±, 2y˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙{Ïì >π ≥T¢ <ë«sê e<äT\T‘·THêïs¡T. #˚XÊs¡Hêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT nyês¡T¶\ ø√düy˚T, ]yês¡T¶\ ø√düy˚T j·÷Á‘· #˚ùdÔ wü]à\ e÷Á‘·+ Á|ü»\ eTqdüT\qT ‘ês¡+>±|üPsY eT+&É\+˝Àì dü«sêí ÁbÕC…≈î£ ˝º ÀøÏ es¡<ä ˙s¡T sêe&É+‘√ 1,179 n&ÉT>∑T\ ˙{Ï eT{≤ºìøÏ #˚sT¡ ≈£î+~. uÛ≤Ø esê¸\≈£î Vü≤dæbÕò u≤<é eT+&É\+˝Àì >¬ \T#·T≈£îH˚+<äT≈£î #˚XÊs¡Hêïs¡T. Ä>∑dTü º yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À wü]à\ j·÷Á‘· eT÷&ÉTy˚\ øÏ˝À$÷≥s¡T¢ <ë≥T‘·T+<äHêïs¡T. á bÕ<äj÷· Á‘· Á|ü|+ü #· sê»ø°jT· #·]Á‘·˝À ø=eTs¡+;ÛyTé eT<Û´ä ‘·sV¡ ‰ü ˙{Ï ÁbÕC…≈î£ ˝º À uÛ≤Ø es¡<ä ˙s¡T #˚s&¡ +É ‘√ ◊<äT >π ≥¢qT m‹ÔyX˚ Ês¡T. »˝≤X¯jT· + ˙{Ï eT≥º+ 237$÷≥s¡≈¢ î£ #˚sT¡ ≈£î+~. ˙{Ï ì\«qT düeT‘·T\´+ #˚ùd+<äT≈£î ◊<äT π>≥¢ <ë«sê 6,700 ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙{Ïì ô|<ä› yê>∑T˝ÀøÏ e~˝≤s¡T. ø£&Ó+ÁbÕC…≈£îº˝ÀøÏ es¡<ä ˙s¡T uÛ≤Ø>± #˚s¡&É+‘√ π>≥¢qT m‹Ôy˚dæ düTes¡í n<Ûë´j·T+>± ì*∫b˛qT+<äHêïs¡T. s¬ +&ÉTqïs¡ ø√≥¢ eT+~ Vü≤è<äj÷· \qT ‘ê≈£î<ä÷ bÕ<äj÷· Á‘· \ø£´å + ~X¯>± <ä÷düT≈£îb˛‘√+<äHêïs¡T. ˙{Ïì e<äT\T‘·THêïs¡T. »˝≤X¯jT· + |üP]ÔkÕúsTT ˙{Ï eT≥º+ 700 n&ÉT>∑T\T ø±>±, á bÕ{Ïøπ ˙s¡T |üP]ÔkÕúsTTøÏ #˚sT¡ ≈£î+~. õ˝≤¢˝À ≈£îs¡TdüTqÔ ï esê¸\ e\¢ #ÓsT¡ e⁄\T, >∑T+≥\T bı+–bıs¡T‘¢ T· HêïsTT.

|ü+#êj·Tr mìïø˝£ À¢ b˛*+>¥| ô ’ nuÛ´Ñ s¡T\∆ <äèwæº

|òæsê´<äT\T mìïø£\ ø£$TwüHé≈£î #Ó|üŒe#·Tà u≤ãT˝≤ wü]à\ ø±<äì uÛÑ÷eTq

ì+&ÉT≈£î+&É˝≤ »˝≤X¯j·÷\T

yÓ’mdt bòÕ´$T© Á&Üe÷-$»j·TeTà>± q{Ï ÄeTì!

|ü~ s√E\T>± düŒ+~+#·ì md”Œm+ j·÷»e÷q´+

ôV≤’ <äsêu≤<é, E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) yÓ+&ç ‘Ósô¡ |’ yÓm’ dt ÁbÕ$T© Á&Üe÷ ‘Ósø¬¡ ø£ÿuÀ‘·Tqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nÁ>∑ ø£<ë∏ Hêj·T≈£î\+<ä]ø° Væ≤{Ÿ‡ Ç∫Ãq d”ìj·TsY <äsÙ¡ ≈£î&ÉT |æ.#·+Á<äXK‚ s¡s¬ &ç¶ yÓm’ dt »>∑Hé J$‘·+ Ä<Ûës¡+>± ‘Ósø¬¡ øπ ÿ á∫Á‘êìøÏ <äsÙ¡ ø£‘«· + eVæ≤+#·uÀ‘·THêïs¡T. yÓm’ dt »>∑H√àVü≤Hé s¬ &ç¶ >∑T]+∫ #Óù|Œ dæìe÷ nì Á|ü‘´˚ ø£+>± #Ó|Œü ø£ b˛sTTHê... Äj·Tq #Ó|Œæ q $esê\qT |ü]o*ùdÔ á $wüjT· + düŒwü+º ne⁄‘√+~. »>∑Hêïj·T≈£î&ÉT nH˚ f…{’ ˝Ï Ÿ‘√ á ∫Á‘·+ ‘Ósø¬¡ ø£ÿ‘√+~. ‘êC≤>± ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q ÄdüøøÔÏ s£ ¡ $wüjT· + yÓ\>∑T˝ÀøÏ e∫Ã+~. á ∫Á‘·+˝À $»j·TeTà bÕÁ‘·≈î£ e÷J V”≤s√sTTHé, q{Ï ÄeTì b˛wæ+#·qTqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. n<˚ $<Û+ä >± »>∑Hé bÕÁ‘·qT ªyÓHïÓ \μ, ªÄq+<éμ ∫Á‘ê\ ù|+ò sêC≤ b˛wæ+#·qTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. á ∫Á‘·+ ø±HÓ‡|ü⁄º $wüj÷· ìø=ùd.Ô ..‘ê‘·, ø=&ÉT≈£î, eTqe&ÉT... Ç˝≤ eT÷&ÉT ‘·sê\≈£î #Ó+~q ø£<ä∏ Ç~. ‘ê‘· ø√]ø£qT eT÷&√ ‘·s+¡ ˝À eTqe&ÉT HÓsy¡ s˚ á &É+ á ∫Á‘· ø£<ë∏ +X¯+. Á|üdTü ‘Ô · sê»ø°jT· |ü]dæ‘ú T· \≈£î n<ä+› |üfºÒ $<Û+ä >± á dæìe÷ ñ+≥T+~. á ∫Á‘êìøÏ ìsêà‘· $.m.|ü<àä HêuÛs¬Ñ &ç¶ ø£<qä∏ T n+~+#ês¡ì |ædæ s¬ &ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> Á|üeTTK ìsêà‘· #·<\ä yê&É lìyêdüsêe⁄ nq÷sê<Ûä |ò*æ yéT‡ &ç$»Hé |ü‘êø£+ô|’ ì]à+#˚ s=e÷+{Ïø˘ \yé k˛ºØøÏ ≈£L&Ü <äsÙ¡ ø£‘«· + eVæ≤düTqÔ ï≥T¢ |æ.dæ.s¬ &ç¶ #ÓbÕŒs¡T. n+‘ê ø=‘·Ô yê]‘√ ≈£L&Ü z dæìe÷ #˚dTü HÔ êïqT. lìyêdüsêe⁄>±] Áb˛<ä“\+ BìøÏ eTTK´ ø±s¡D+. á ∫Á‘êìøÏ ø£<≈ä∏ î£ &ÉT ≈£L&Ü Äj·TH˚. nø√ºãsY qT+∫ á dæìe÷ wüO{Ï+>¥ ÁbÕs¡+uÛeÑ Te⁄‘·T+<äì nHêïs¡T.

Ä~˝≤u≤<é, E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) dæs÷¡ Œs¡T ø±–‘·+ $T\T¢(md”Œm+) j·÷»e÷q´+, ø±]à≈£î\ eT<Û´ä eT<Û´ä +‘·su¡ èÑÛ ‹ #Ó*+¢ |ü⁄ $yê<ä+ ∫*øÏ ∫*øÏ >±*yêq>± e÷]+~. j·÷»e÷q´+ |ü≥Tº$&ÉT|ü⁄ ø±s¡D+>± $T\T¢ ìs¡«Vü≤D uÛ$Ñ wü´‘·TÔ Á|üXÊïs¡øú +£ >± e÷]+~. s¬ +Á&√E\T>± d”m˝Ÿz`2˝À @s¡Œ&çq kÕ+πø‹ø£ ˝À|ü+, eTT&çdsü ≈¡ î£ ø=s¡‘· ø±s¡D+>± ø±–‘·+ ñ‘·Œ‹Ô |üP]Ô>± ì*∫b˛sTT+~. B+‘√ Á|ü‹s√E $T\T¢˝Àì mì$T~ ø±–‘·+ j·T+Á‘ê\ qT+∫ 260 qT+∫ 280 ≥qTï\ ø±–‘·+ ñ‘·Œ‹Ô ì*∫b˛sTT+~. nsTTq|üŒ{Ïø° j·÷»e÷q´+ qT+∫ düŒ+<äq ø£sy¡ +’Ó ~. md”Œm+˝À >∑‘· ø=ìï s√E\T>± Á|üXÊ+‘·‘· ˝À|æ+∫+<äì ø±s√Œπs{Ÿ bÕ¢ì+>¥ d”ìj·TsY ñbÕ<Û´ä ≈£îå &ÉT eTùV≤XŸ_sê¢ ãT<Ûyä ês¡+ nHêïs¡T. >∑‘H· \Ó 20e ‘˚Bq ø±]à≈£î\T $T\T¢˝Àì |ü\Te⁄s¡T ñ<√´>∑T\ô|’ <ë&çøÏ j·T‹ï+∫, |òØü ï#·sqY T <Û«ä +dü+ #˚XÊs¡Hêïs¡T. áHÓ\ 6e ‘˚Bq md”Œm+ Á|ü‹ì<ÛTä \T, 14 eT+~ n&éV≤ü ø˘ ø£$T{° Ä<Û«ä s¡´+˝À eT<Û´ä +‘·su¡ èÑÛ ‹ #Ó*+¢ |ü⁄ô|’ #·sá \T $|ò\ü + ø±e&É+‘√ ø±]à≈£î\T ñqï‘·kÕúsTT ñ<√´>∑T\ô|’ <ë&ç#j ˚ T· &É+ dü]ø±<äHêïs¡T. á <ë&ç e˝Ò¢ ñqï‘·kÕúsTT ñ<√´>∑T\T $<ÛTä \≈£î sêe&É+ ˝Ò<Hä êïs¡T. Á|üdTü ‘Ô +· kÕ+πø‹ø£ ˝À|ü+‘√ ø±–‘·+ ñ‘·Œ‹Ô |üP]Ô>± ì*∫b˛sTT+<äHêïs¡T. $T\T¢˝À @$T »]–Hê $÷πs u≤<Û´ä ‘· eVæ≤+#ê*‡ ñ+≥T+<äì eT+>∑fiy¯ ês¡+ kÕj·T+Á‘·+ C≤Ø #˚dqæ H√{°dTü ˝À ù|s=ÿHêïs¡T. md”Œm+ j·÷»e÷q´+ eT<Û´ä +‘·su¡ èÑÛ ‹ô|’ ø±]à≈£î\‘√ #·sá \T »]|æ kÕqT≈£L\+>± |ü]wüÿ]+#ê*‡+~ b˛sTT, ø±]à≈£î\qT |üs√ø£+å >± u…~]+|ü⁄\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·÷ H√{°düT C≤Ø #˚j·T&É+ô|’ ø±]àø£dü+|òü÷\T rÁeìs¡düq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïsTT.

nÁø£eT dü+ã+<Ûä+- »+≥ Ä‘·àVü≤‘·´

Ä~˝≤u≤<é, E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) eTVü‰sêh qT+∫ nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔqï <˚o<ës¡T d”kÕ\qT kÕ«BÛq+ #˚düTø=ì ˇø£]ì n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ ¬s+&√ |ü≥ºD môd’‡ |ü⁄\¢j·T´ ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. môd’‡ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+.. Ä~˝≤u≤<é˝Àì eTVü‰\øÏÎyê&É≈£î #Ó+~q lìyêdt eTVü‰sêh qT+∫ Ä~˝≤u≤<é≈£î nÁø£eT+>± <˚o<ës¡T d”kÕ\T ‘·s¡*düTÔHêï&ÉH˚ |üø±ÿ düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î b˛©düT\T ‘ê+dæ ãkÕº+&é e<ä› ø±|ü⁄ø±XÊs¡T. nø£ÿ&çøÏ #˚s¡Tø√>±H˚ |ü≥Tº≈£îqï b˛©düT\T Äj·Tq qT+∫ 168 <˚o<ës¡T d”kÕ\T kÕ«BÛq+ #˚düTø=ì n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. yê{Ï $\Te düTe÷s¡T s¡÷.10y˚\ es¡≈£î ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. dü<äs¡T e´øÏÔô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ $e]+#ês¡T. ø±>±, U≤Hê|üPsY |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ es¡Tdü <=+>∑‘·Hê\‘√ u…+uÒ˝…‹Ô+∫q Ç<ä›s¡T ì+~‘·T\qT b˛©düT\T |ü≥Tºø=ì ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ]e÷+&é≈£î |ü+bÕs¡T. d”◊ y˚DT>√bÕ˝Ÿ, môd’‡ sêeTT yÓ\¢+&ç+#ês¡T. ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ eT˝≤¢|üPsY eT+&É\+ ≈£îkÕÔ|üPsY≈£î #Ó+~q |üdüÔ+ ô|<äT›\T, ø£˝…¢+ kÕsTT\T eT]ø=+‘· eT+~ nqT#·s¡T\‘√ ø£*dæ <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢ $#ês¡D˝À #ÓbÕŒs¡Hêïs¡T. bÕ‘· H˚s¡düTú˝…’q Ms¡T \ø£ÎD#ê+<ä eT+&É\+˝À ‘ê‘êÿ*ø£+>± @sêŒ≥T #˚düTø=qï &˚sê˝À¢ ìedædü÷Ô #˚|ü\T |ü&ÉT‘·÷, ˇ>∑TZø£<∏ä\T #ÓãT‘êeTì Á>±e÷˝À¢ ‹]– ‘·eT Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+ <=+>∑‘·Hê\T #˚düTÔHêïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. Äs¡THÓ\\ ÁøÏ‘·+ ˇø£s¡T, n+‘·≈£îeTT+<äT ˇø£s¡T C…’\T qT+∫ $&ÉT<ä\j·÷´s¡Hêïs¡T. eT∞¢ <=+>∑‘·Hê\qT e÷qø£b˛>±, Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+ U≤Hê|üPsY yÓ+ø£fÒX¯«sê\j·T+˝À, eTkÕÿ|üPsY sêe÷\j·T+˝À, dæ+>±|üPsY ô|<ä›eTà ‘·*¢Ä\j·÷˝À¢ #√Ø\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. Çy˚ ø±ø£ bÕ‘· ãkÕº+&é˝À <äTø±D≤˝À¢ düTuÛ≤wtq>∑s˝Y À <=+>∑‘H· ê˝À¢ Á|ü<ëÛ q bÕÁ‘· eVæ≤+#ês¡Hêïs¡T. M] nqT#·sT¡ \qT yÓT{Ÿ|ü*¢ b˛©düT\T n¬sdtº #˚XÊs¡Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ôdŒwü˝ŸbÕغ b˛©düT\T #·+<äsY, s¡y˚Twt\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV≤’ <äsêu≤<é, E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) ‹s¡T|ü‹q>∑s+¡ ˝Àì #ÓHêïsTT≈£î+≥˝À z Áù|eT»+≥ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚dTü ≈£î+~. düe÷#ês¡+ n+~q yÓ+≥H˚ b˛©düT\T nø£ÿ&É≈î£ #˚sT¡ ≈£îì eTè‘·<V˚ ‰ü \qT kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îHêïs¡T. eTè‘·T\T Á|üø±X¯+ õ˝≤¢≈î£ #Ó+~q lìyêdt(ø£ì–]), yÓ+ø£≥\øÏÎ (ø£+<äT≈£Ls¡T)>± b˛©düT\T >∑T]Ô+#ês¡T. $yêùV≤‘·s¡ dü+ã+<Ûyä T˚ á Ä‘·àVü≤‘·´≈£î ø±s¡D+>± b˛©düT\T nqTe÷ìdüTHÔ êïs¡T

@qT>∑T\ ôd’«s¡ $Vü‰s¡+ ` #Ós¡≈£î |ü+≥≈£î qwüº+ ∫‘·÷sÔ T¡ , E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) ø=ìï s√E\ $sêeT+ ‘·sê«‘· ∫qï>={Ï>º \∑ T¢ eT+&É\+˝À eT∞¢ ôd«’ s¡$Vü‰s¡+ #˚XÊsTT. ‘·TeTà#˚qT|ü˝¢… n≥M ÁbÕ+‘·+ dü$÷|ü+˝À ñ+&É&+É ‘√ ‘·s#¡ ÷· @qT>∑T\T Çø£ÿ&ç bı˝≤\ô|’ <ë&ÉT\T #˚dæ uÛ≤Ø qwü+º ø£*–düTHÔ êïsTT. ‘êC≤>± eT+>∑fiy¯ ês¡+ sêÁ‹ eT÷&ÉT @qT>∑T\T ‘·TeTà#˚qT|ü˝≈¢… î£ #Ó+~q yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ nH˚ ¬s’‘·T #Ós¡T≈£î |ü+≥ô|’ $s¡T#·T≈£î|ü&ܶsTT. 50 ôd+≥¢ $d”Ôs¡í+˝Àì #Ós¡≈£î |ü+≥qT HêX¯q+ #˚dæ yÓ÷{≤s¡T ô|’|ü⁄\qT ‘=øÏÿ <Ûä«+dü+ #˚XÊsTT. düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï ‘·V≤ü o˝≤›sY sê»>√bÕ˝Ÿ, ÄsY◊ •e≈£îe÷sY ‘·~‘·sT¡ \T bÕ&Ób’ ˛sTTq #Ós≈¡ î£ |ü+≥qT |ü]o*+#ês¡T. qwü+º n+#·Hê\ ìy˚~ø£qT ‘·j÷· s¡T#˚dæ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î |ü+|ü⁄‘êeTì ‘·V≤ü o˝≤›sY ãT<Ûyä ês¡+ ‘Ó*bÕs¡T.

eTVü‰sêh dü]Vü≤<äT›˝À¢ <˚o<ës¡T d”kÕ\ |ü{Ϻy˚‘·

d”m+ rs¡T dæ>T∑ # Z ≥˚ T ôV≤’ <äsêu≤<é, p˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) sêÁwüº $uÛ»Ñ q »]–‘˚ qø£‡˝Ÿ‡ düeTdü´ ù|ÁfÒ–b˛‘·T+<äì eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ Y #˚dqæ yê´K´\qT {ÏÄsYmdt ôdÁø£≥Ø »qs¡˝Ÿ ø¬ .πøX¯esêe⁄ ÄÁ>∑V≤ü + e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. ãT<Ûyä ês¡+Hê&ÉT MT&çj÷· ‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘Ó\+>±D sêÁwü+º Çy=«<äì› ø±+Á¬>dt ø√sY ø£$T{°øÏ eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ ìy˚~ø£ Çe«&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+>± e´eVü≤]düTqÔ ï ø=+<äsT¡ ø±+Á¬>dt H˚‘\· T eTTK´eT+Á‹ #·T≥÷º ‘√ø£\T|ü⁄‘·÷ ‹s¡T>∑T‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+>± |üì#˚dTü qÔ ï Ms¡+‘ê eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&綑√ düVü‰ ‘Ó\+>±D Á<√VüQ˝Òqì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt H˚‘·\≈£î dæ>∑TZ ñ+fÒ d”m+ #·T≥÷º ‹s¡>u∑ Às¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ yÓqTø£ã&ç+<ä+≥÷ ìy˚~ø£ Ç∫Ãq eTTK´eT+Á‹ ‘Ó\+>±D n_Ûeè~∆ ø±˝Ò<ìä ˇ|ü⁄Œ≈£îqïfÒqº ì ø¬ ø¬ nHêïs¡T. qø£‡*»j·T+ |ü⁄{Ïqº |ü⁄Œ&ÉT eTTK´eT+Á‹ |ü⁄{≤º&Ü nì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. ∫qï |æ˝≤¢&˝ç ≤ eTTK´eT+Á‹ e´eVü≤]düTHÔ êïs¡ì nHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹øÏ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Äø±+ø£≈å î£ e´‹πsø£+>± nVü≤+ø±s¡+‘√ ≈£îÁs¡≈î£ +ø£ e˝… e´eVü≤]düTHÔ êïs¡ì, Ç~ Äj·Tq kÕúsTTøÏ ‘·–q~ ø±<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D >∑T]+∫ øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ #ÓãT‘·Tqï ˝…øÿ£ \˙ï nyêdüyÔ ê˝ÒqHêïs¡T. sêÁwü+º düyTÓ øÆ ´£ +>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT qø£‡˝Ÿ‡ düeTdü´ ˝Ò<ë nì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. ø=+<äsT¡ d”e÷+Á<Ûä ô|≥Tºã&ç<ës¡T\ ˇ‹Ôfi≈¢¯ î£ ‘·˝§–Z eTTK´eT+Á‹ ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+>± e´eVü≤]düTHÔ êïs¡ì eT+&ç|&ü ܶsT¡ . ‘Ó\+>±D Çyê«\qï ∫‘·XÔ ó¯ ~∆ øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ ñ+fÒ 215 s√E\ düeTj·T+ <˚ìø£ì.. øπ e\+ HÓ\ s√E\ düeTj·T+ dü]b˛‘·T+<äì ø¬ ø¬ ‘·q n_ÛÁbÕj·÷ìï e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. e÷J Á|ü<ëÛ ì Ç+~sê>±+BÛ ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£ eTì ø=+<äsT¡ H˚‘\· T #˚dTü qÔ ï Á|ü#ês¡+˝À ns¡+∆ ˝Ò<Hä êïs¡T. Ç+~sê>±+BÛ Vü≤j·÷+˝À ø=ìï sêÁcÕº\T @s¡Œ&ܶjT· ì, á $wüjT· + eTTK´eT+Á‹øÏ ‘Ó*j·T<ë nì Á|ü•ï+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· T ‘Ó\+>±D eqs¡T\qT <√#·T≈£îì nVü≤+ø±s¡ |üP]‘·+>± e´eVü≤]düTHÔ êïs¡ì eT+&ç|&ü ܶsT¡ . ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î sêC≤´+>∑ dües¡D n+‘· eTTK´e÷ nì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. @ $<Û+ä >±HÓH’ ê ‘Ó\+>±D sêÁwü+º @s¡Œ&É ≈£î+&Ü d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· T ≈£î{Ï\ j·T‘êï\T #˚dTü HÔ êïs¡ì nHêïs¡T. yês¡T mìï ≈£îÁ≥\T |üìïHê ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#·T≈£î+{≤eTì BÛe÷ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. bÕ´πøJ\T, sêj·T\‘Ó\+>±D Á|ü‹bÕ<äq\T n+^ø£]+#·uÀeTì ø¬ ø¬ düŒwü+º #˚XÊs¡T. ôV≤’ <äsêu≤<é‘√ ≈£L&çq |ü~ õ˝≤¢\qT e÷Á‘·yT˚ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì øπ X¯esêe⁄ nHêïs¡T.

q÷‘·q ]b˛s¡ºs¡¢qT ìj·T$T+#·<ä*#êyéT dü+#·\q bÕ‹Áπøj·TT\T u…qØ®Hê<∏é dü+bÕ<äøj ° T· +˝À sêwÁü yº ê´|ü+Ô >±

7m&çwqü T¢, 12ù|J\‘√ yÓ\Te&ÉT‘·Tqï ø±ø£rj·T ~q|ü‹Áø˝£ À ñ∫‘· |Á øü ≥£ q\T, ñ∫‘· |Á ‘ü T· \ ìã+<Ûqä \‘√ õ˝≤¢ ã÷´s√ ÇHé#ê]\® T, ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ê]\® T, eTTì‡|ü˝,Ÿ eT+&É\, s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\, >±ÁeTkÕúsTT ]b˛s¡ºs¡T¢>± |üì#˚j·TT≥≈£î bÕ‹Áπøj·T nqTuÛÑe+ ñqï nuÛÑ´s¡T∆\T dü+|Á~ü +#·>\∑ s¡T. ôd˝Ÿ: 9346485756, 9989320577

Ä>∑dTü º 1qT+∫ 8ù|J\‘√ {≤u…&¢ é


>∑T+≥÷s¡T >∑Ts¡Tyês¡+ 18 p˝…’ 2013

es¡<ä uÛÑj·T+‘√ \+ø£ Á>±e÷\T

nsTTq$*¢, p˝…’ 17 (ø±ø£rj·T): Ç‘·s¡ sêÁcÕº˝À¢ ≈£îs¡TdüTÔqï uÛ≤Ø esê¸\ e\¢ eè<ä›>ö‘·$T >√<ëe] q~øÏ es¡<ä˙s¡T ˇø£ÿkÕ]>± e∫à #˚s¡&É+‘√ qB|ü]yêVü≤ø£ Á>±e÷˝…’q eT+&É\+˝Àì Ms¡e*¢bÕ˝…+, nsTTq$*¢\+ø£, bı{Ϻ\+ø£ ÁbÕ+‘ê\T es¡<ä˙s¡T #˚s¡T≈£î+~. Ç|üŒ{Ïπø eTTπøÔX¯«s¡+ ‘=>∑s¡bÕj·T˝À kÕïq|òüT≥º+, |ü⁄wüÿsê\πse⁄ >∑≥Tº e<ä› ˇø£ÿkÕ]>± es¡<ä˙s¡T #˚s¡&É+‘√ eT‘·‡´ø±s¡T\T y˚≥≈£î yÓfi‚¢ |ü&Ée\qT ˇ&ÉT¶≈£î #˚sêÃs¡T. s√Es√E≈£L <Ûäefi‚X¯«s¡+ e<ä› ˙{Ï eT≥º+ ô|s¡>∑&É+‘√ |ü\¢|ü⁄ ÁbÕ+‘ê\T ø±ã{Ϻ es¡<ä˙s¡T m≈£îÿe #˚πs neø±X¯+ ñqï≥T¢ n~Ûø±s¡T\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. eTT+<ädüTÔ #·s¡´>± Á>±e÷˝À¢ $ÄsYy√\T |ü+#êj·Tr ø±sê´\j·÷\ e<ä› n+<äTu≤≥T˝À ñHêïs¡T.

s¡Vü≤<ë] #Ó+‘·q ‘·T|üŒ\qT ‘=\–+#·+&ç eTVü‰Á|üuÛÀ! n\¢es¡+, p˝…’ 17 (ø±ø£rj·T): s¡Vü≤<ë] #Ó+‘·H˚ @s¡Œ&çq ‘·T|üŒ\qT ‘=\–+#·ø£b˛e&É+‘√ Á|üj·÷DÏ≈£î\T rÁe Çã“+<äT\TqT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. yêVü≤Hê\ô|’ sêø£b˛ø£\T #˚ùd düeTj·T+˝À ø£fi¯¢≈£î ‘·>∑\&É+‘√ m<äT¬s<äTs¡T yêVü≤Hê\T &Ûûø=H˚ neø±X¯+ ñ+<äì Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. n+‘·ø±≈£î+&Ü ø£fi¯¢≈£î Á|üe÷<ä+ @s¡Œ&É‘ê<äì yêb˛‘·THêïs¡T. eT+&É\+˝Àì mdt.|ü*¢bÕ˝…+ Á>±eT+ qT+∫ ø=eTs¡–]|ü≥ï+ yÓfi‚¢ ÄsYn+&é_ s¡Vü≤<ë] #Ó+‘·q ‘·T|üŒ\T $|üØ‘·+>± ô|]–b˛sTT n&É$ì ‘·\|ædüTÔ+~. s¡Vü≤<ë] MT<ä≈£î ‘·|üŒ\T sêe&É+‘√ Á|üj·÷DÏ≈£î\T ‘·eT sêø£b˛ø£\≈£î nwüºø£cÕº\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. u≤<Ûä´‘· >∑\ n~Ûø±s¡T\T ‘·T|üŒ\qT ‘=\–+#·≈£î+&Ü ìs¡¢ø£å´+>± e~˝ÒdüTÔHêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ÄsYn+&é_ n~Ûø±s¡T\T ‘·ø£åDy˚T ‘·T|üŒ\qT ‘=\–+∫ Á|üj·÷DÏ≈£î\ sêø£b˛ø£\≈£î Çã“+~ ø£\T>∑≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

$\dü düs¡Œ+#Y>± neTsêe‹

nsTTq$*¢, p˝…’ 17 (ø±ø£rj·T): eT+&É\+˝Àì $\dü Á>±eT |ü+#êj·Tr düs¡Œ+#Y>± u§ø±ÿ neTsêe‹ @ø£Á^e+>± mìïø£j·÷´s¡T. ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT ˇø£ Hê$TH˚wüHé ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√e&É+‘√ ã]˝À ˇø£πs ñ+&É≥+‘√ @ø£Á^eyÓTÆq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Á>±eT |ü+#êj·Tr n_Ûeè~›øÏ nVü≤]ïX¯\÷ ø£èwæ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT @ø£Á^e+ mìïø£ ø±e&É+ |ü≥¢ |ü\Te⁄s¡T ÄyÓTqT n_Ûq+~+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ @ø£Á^e ‘·qqT mqTïø√e&É+ nìï esêZ\ Á|ü»\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑Tã“\ Á|üø±wt, ≈£î+#˚ lìyêdüsêe⁄, mHé.~yêø£sY, Á>±eTdüTÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü+#êj·Tr mìïø£\qT düeTs¡úe+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ê* m+|æ&çy√ XÊ+‘êeTDÏ n\¢es¡+, p˝…’ 17 (ø±ø£rj·T): eT+&É\+˝Àì Á>±eT |ü+#êj·Tr˝˝À »]π> |ü+#êj·Tr mìïø£\qT düeTs¡úe+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì n\¢es¡+ m+|æ&çy√ $.XÊ+‘êeTDÏ dü÷∫+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À Á|æôd’&ç+>¥ n~Ûø±s¡T\≈£î |ü+#êj·Tr mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ ˇø£ s√E •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á>±eT |ü+#êj·Tr mìïø£\˝À b˛*+>¥ ùdºwüHé yÓ[¢q nq+‘·s¡+ #˚j·÷*‡q $<ÛäT\ >∑T]+∫ Á|æôd’&ç+>¥ Ä|ò”düs¡¢≈£î $e]+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&çy√ $.XÊ+‘êeTDÏ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |æy√\T b˛*+>¥ ùdºwüHé≈£î dü+ã+~Û+∫ nìï u≤<Ûä´‘·\T düeTs¡úe+‘·+>± ìs¡«Væ≤+∫ mìïø£\T düC≤e⁄>± »]π>+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. z≥s¡T >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\≈£î dü+ã+~Û+∫ m\ø£åHé ø£$TwüHé dü÷∫+∫q 20 s¡ø±\ >∑T]Ô+|ü⁄\qT ‘·|üŒìdü]>± Á|ü‹ z≥s¡T ‘·eT yÓ+≥ rdüT≈£îsêyê\ì, n+‘˚ø±≈£î+&Ü z≥s¡T >∑T]Ô+|ü⁄, ˝Ò<ë Ä<ÛësY ø±s¡T¶\T ≈£L&Ü #·÷|æ+#·e#·TÃqì #ÓbÕŒs¡T. Á|æôd’&ç+>¥ Ä|ò”düs¡¢≈£î dü+ã+~Û+∫ |æy√, m|æy√, z|æy√ {°yéT>± |üì#˚dæ mìïø£\qT düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\T m˝≤ ìs¡«Væ≤+#ê\ì, m˝≤ d”CŸ #˚j·÷\ì ‘·~‘·s¡ n+XÊ\qT $e]+#ês¡T. eTVæ≤fi≤ z≥s¡¢≈£î, |ü⁄s¡Twü z≥s¡¢≈£î y˚πs«s¡T>± ≈£L´˝…’qT¢ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì #ÓbÕŒs¡T. Áf…Æqs¡T¢ ã‘·TÔ\ q≈£î\sêE, m+.mdt.mHé.eT÷]Ô\T ø±s¡´Áø£eT+˝À |æy√\≈£î •ø£åD Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY bÕeTT düTu≤“sêe⁄, eT+&É\ |üs¡´y˚ø£å≈£î\T mdt.mdt.>∑+>±<Ûäs¡sêe⁄, d”ìj·TsY ndæôdº+{Ÿ, Á|æôd’&ç+>¥ Ä|ò”düs¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôdô|º+ãsY 2 qT+&ç rs¡új·÷Á‘· : ø±qT>√$ ø±øÏHê&É, p˝…’ 17 (ø±ø£rj·T): ø±øÏHê&É eT<Ûä«düuÛÑ ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À ôdô|º+ãsY 2 qT+&ç yês¡+ s√E\ bÕ≥T ñ‘·Ôsê~Û eTsƒ¡ rs¡ú j·÷Á‘·qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì düT<Ûë |ü+&ç‘·T\T ø±qT>√$ yêdüT<˚yê#êsY #ÓbÕŒs¡T. Ä<Ûë´‹àø£ Á|üe#·q+˝À uÛ≤>∑+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ‘·Ôsê~Û eTsƒêBÛX¯ó\T lll dü‘ê´‘·à rs¡úkÕ«$TJ#˚ eTVü‰sêh˝À ñqï ˝≤≥÷s¡T q>∑s¡+˝À #ê‘·Ts¡àdü« ø±s¡´Áø£e÷ìï Ä>∑düTº 1 qT+&ç q\uÛ…’ ◊<äTs√E\ bÕ≥T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡ì, n+<äT˝À Á|ür eT<Ûä« >∑èVü≤düTÔ\T ‘·|üŒø£ bÕ˝§ZHê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é qT+&ç »j·Trs¡ú ãè+<ëeq(eT\UÒ&É) <Ûäs¡à Ä\j·T <äs¡Ùq+, |ü+&ÉØ|ü⁄s¡+, dü‘·´ <Ûë´q eT÷\ ãè+<ëeq <äs¡Ùq+ nq+‘·s¡+ ˝≤≥÷sY˝Àì kÕ«$TJ #ê‘·Ts¡àdü« Bø£å˝À bÕ˝§Zì nø£ÿ&É ¬s+&ÉTs√E\T ñ+&ç ‹]– 7q ôV’≤<äsêu≤<é qT+&ç ø±øÏHê&É≈£î #˚s¡Tø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. Ç+‘·{Ï n<äT“‘· rs¡ú j·÷Á‘· ø±øÏHê&É eT<Ûä«düuÛÑ Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì, bÕ˝§Zq<ä*∫q yês¡T n<Ûä´≈£åî\T sê#·÷] sê|òüTy˚+Á<äkÕ«$T, 98480 82917, ø±s¡´<ä]Ù ø√|ü*¢ X‚wü–]sêe⁄, 99898 02431˝À $esê\qT qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ u…+>∑fi¯Ss¡T˝À ìs¡«Væ≤+∫q #ê‘·s¡àdü« Bø£åqT <ä]Ù+#·T≈£îqï ø±øÏHê&É eT<ÛäT«\T á dü+e‘·‡s¡+ ≈£L&Ü j·÷Á‘· ù|s¡T‘√ |üs¡´≥qqT s¡÷bı+~+#·&É+ >=|üŒ $wüj·TeTì ø±øÏHê&É eT<Ûä«düuÛÑ ø£$T{°ì ø=ìj·÷&Üs¡T.

mìïø£\ Á|ües¡ÔHê ìj·Te÷e[øÏ ˝Àã&ç nuÛÑ´s¡Tú\T Á|ü#ês¡+ #˚düTø√yê* ø±øÏHê&É, p˝…’ 17 (ø±ø£rj·T): ÑÁÍýØÍÜ[ C ®ƒsÌÁ 23, 27, 31 ¾»½[µk…ÍýÜ[ ª«sVW²R…V µR…aRPÌÁVgS ÇÁLRigRiƒ«sVƒ«sõ úgSª«sV xmsLi¿yLiVV¼d½ Fs¬sõNRPÍýÜ[ F¡ÉÔÁ ¿Á[}qs @˳ÏÁùLôðRiVÌÁLiµR…LRiW LSxtísQû Fs¬sõNRPÌÁ NRP„dsVxtsQƒ±s ¬slLôi[bPLiÀÁƒ«s Fs¬sõNRPÌÁ úxmsª«sLRiòƒy ¬s¸R…Vª«sWª«s×ÁNTP ÍÜ[‡Á²T… Fs¬sõNRPÌÁ úxms¿yLRiLi ¿Á[xqsVN][ªyÌÁ¬s ÑÁÍýØ Fs¬sõNRPÌÁ @µ³j…NSLji,ÑÁÍýØ NRPÌÁNíRPL`i ¬ds»R½W úxmsryµ`… ¾»½ÖÁ¸R…VÛÇÁ[aSLRiV. Fs¬sõNRPÌÁ ryµ³yLRißá úxmsª«sLRiòƒy ¬s¸R…Vª«sWª«s×ÁNTP xqsLi‡ÁLiµ³j…LiÀÁƒ«s „s„sµ³R… @LiaSÌÁƒ«sV A®ªsV @˳ÏÁùLôðRiVÌÁNRPV ¾»½ÖÁ¸R…VÛÇÁ[xqsWò Fs¬sõNRPÌÁ úxms¿yLRiLiÍÜ[ úxmsxqsVò»R½Li Dƒ«sõ „sÛ˳Á[µyÌÁƒ«sV |msLi¿Á[ ÛÍÁ[µy xmsLRixqsöLRi ®µ³…[*uyÌÁƒ«sV NRPÌÁVgRiÛÇÁ[}qs ÛÍÁ[µy „sÕ³Áƒ«sõ NRPVÍØÌÁV, ª«sLæSÌÁV, ª«sV»yÌÁV ÛÍÁ[NRP ˳ØxtsQÌÁ ª«sVµ³R…ù Dúµj…NRPò»R½NRPV µyLji¼d½}qs FsÉíÓÁ NSLRiùNSÌÁFyÌÁNRPV @˳ÏÁùLôðRiVÌÁV, FyLíkiÌÁV FyÌÁö²R…NRPW²R…µR…¬s xqsöxtísQLi ¿Á[aSLRiV. @®µ…[„sµ³R…LigS JÈýÁV F~LiµR…²y¬sNTP ª«sV»R½Li,ª«sLæRiLi,ÛÍÁ[µy NRPVÌÁLi ˳تyÌÁ»][ JÈýÁV @˳ÏÁùLôðjiLi¿RÁ NRPW²R…µR…¬s ¾»½ÖÁFyLRiV.@Li¾»½[gSNRP ®µ…[ªyÌÁ¸R…WÌÁV,ª«sV{qsµR…VÌÁV,¿RÁLkièÌÁV ª«sLiÉÓÁ úFyLôðRiƒy xqósÍØÌÁƒ«sV Fs¬sõNRPÌÁ úxms¿yLS¬sNTP ®ªs[µj…NRPgS FsLi»R½ ª«sWú»R½Li „s¬s¹¸…WgjiLi¿RÁVN][LSµR…¬s @ƒyõLRiV. @˳ÏÁVùLôðRiVÌÁ ª«sùQQNTPògRi»R½ ÒÁ„s»y¬sNTP xqsLi‡ÁLiµ³j …LiÀÁ @»R½¬s úxmsÇØÒÁ„s»R½Li»][ xqsLi‡ÁLiµ³R…LiÛÍÁ[¬s G®µ…[¬s @LiaRPLi\|ms „sª«sVLRi+ƒ«sV ¿Á[¸R…VLSµR…¬s,xmsLjibdPÖÁLi¿RÁÛÍÁ[¬s ªyxq sòªyÌÁV ÛÍÁ[µy xqsLixmnsVÈÁƒ«sÌÁ\|ms Aµ³yLRixms®²…[ G®ªs[¬s AL][xmsßáÌÁƒ«sV ¿Á[¸R…VNRPW²R…µR…¬s NRPÌÁNíRPL`i xqsöxtísQLi ¿Á[aSLRiV.INRP LSÇÁNUP¸R…VFyLíki¬s „sª«sVLji+Li¿Á[ÈÁxmso²R…V µy¬s „sµ³j…„sµ³yƒyÌÁV, NSLRiùúNRPª«sWÌÁV,gRi»R½ LjiNSLïRiV,xmsƒ«sVÌÁNRPV xmsLji„sV»R½Li ¿Á[¸R…WÌÁ¬s,xmsLjibdPÖÁLi¿RÁÛÍÁ[¬s AL][xmsßáÌÁ Aµ³yLRiLigS „sª«sVLRi+ÌÁV ¿Á[¸R…VNRPW²R…µR…¬s }msL]äƒyõLRiV. Fs¬sõNRPÌÁ úxmsª«sLRiòƒy ¬s¸R…Vª«sWª«s×Á¬s úxms¼½ @˳ÏÁùLôðji »R½V.¿RÁ »R½xmsöNRP FyÉÓÁLiÀÁ LSƒ«sVƒ«sõ úgSª«sV xmsLi¿yLiVV¼d½ Fs¬sõNRPÌÁV }qs*¿RÁèégS aSLi¼½¸R…VV»R½LigS xmspLjiò úxmsÇØry*ª«sVù ‡ÁµôðR…LigS ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿Á[LiµR…VNRPV úxms¼½ INRPäLRiW xqsx¤¦¦¦NRPLjiLi¿yÌÁ¬s ÑÁÍýØ NRPÌÁNíRPL`i ¬ds»R½W úxmsryµ`… „sÇñÁzmsò ¿Á[aSLRiV.

NÛ≥sY X¯+ø£sY k˛<äs¡T\T

|æj·. dü÷Hê+ rwt yÓ’.m˝Ÿ.¬ø. Á|ükÕ<é &ç.>√bÕ\ø£èwüí ø±ÁfÒìø√q

eTTeTà&çes¡+

5

mìïø£\≈£î $|òü÷‘·+ düèwæºùdÔ #·s¡´\T ÄsY&çy√ dü+|ü‘Y≈£îe÷sY neT˝≤|ü⁄s¡+, p˝…’ 17 (ø±ø£rj·T): |ü+#êj·Tr mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ nuÛÑ´s¡Tú\qT u…~]+#·&É+, øÏ&Üï|t e+{Ï #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ Äπsfi¯¢ bÕ≥T mìïø£˝À¢ b˛{° #˚j·T≈£î+&Ü ìùw<ä+ $~Û+#·qTqï≥T¢ ÄsY&çz |æ.dü+|ü‘Y≈£îe÷sY ôV≤#·Ã]+#ês¡T. mìïø£\ ìs¡«Vü≤Dô|’ eT+>∑fi¯yês¡+ ‘·q ø±sê´\j·T+˝À $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &ç$»Hé˝À 272 |ü+#êj·Tr\≈£î mìïø£\T »s¡>±*‡ ñ+<äHêïs¡T. Hê$TH˚wüq¢ ‹s¡wüÿs¡Dô|’ 111 n|æ¢πøwüqT¢ düÁø£eT+>± ñqï <äècÕº´ ]ø±s¡T¶\ Ä<Ûës¡+>± #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. H˚&ÉT ñ|üdü+Vü≤s¡D≈£î ∫e] s√E ø±e&É+‘√ @ø£Á^yê\sTTq |ü+#êj·Tr\≈£î õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY nqTeT‹‘√ düs¡Œ+#Y, ñ|üdüs¡Œ+#Y\qT ìs¡ísTTkÕÔ eTHêïs¡T. mìïø£\≈£î >±q÷ 1078 uÛÑeHê˝À¢ 2126 b˛*+>¥ ã÷‘Y\qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. >∑‘· mìïø£\ <äècÕº´ yÓuŸø±dæº+>¥≈£î nqTyÓ’q 471 b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ z{Ï+>¥ düs¡[ì Á|ü‘·´ø£å Á|ü#ês¡+ #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. $T>∑‘ê #√≥¢ yÓTÆÁø√ nã®s¡ºs¡¢qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì, n‘·´+‘· düeTkÕ´‘·àø£ ã÷‘Y\˝À M&çjÓ÷ Á>±|òüs¡¢qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. Á|ür eT+&É\+˝Àq÷ eTT>∑TZs¡T CÀq˝Ÿ n~Ûø±s¡T\qT ìj·T$T+#·&É+ »]–+<ä Hêïs¡T. øö+{Ï+>¥ düeTj·T+˝Àq÷ yÓuŸø±dæº+>¥ »s¡T>∑T‘·T+ <äHêïs¡T. &ÉãT“, eT<ä´+ nÁø£eT e÷sêZq ‘·s¡*+#·&Üìï n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î &ç$»Hé |ü]~Û˝À düœH˚{Ï|ü*¢πse⁄, m<äTs¡¢+ø£, >√bÕ\|ü⁄s¡+, ∫+∫Hê&É\˝À

#Óø˘b˛düTº\T @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. ˝…’ôdqT‡ bı+~q 61 ‘·TbòÕø°\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïeTì, eTs√ 5 ‘·TbòÕø°\T kÕ«BÛq+ #˚düTø√yê*‡ ñ+<äHêïs¡T. ÁbıVæ≤_wüHé n+&é m¬ø’‡CŸ <ë«sê 18 y˚\ ©≥s¡¢ kÕsê <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+ »]–+<äì, 23 eT+~ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. yêVü≤q dü<äTbÕj·T+ ˝Òì e÷>∑kÕì‹|üŒ, >√>∑Tfi¯¢+ø£˝À¢ Á|ü‘˚´ø£ <äfi≤\qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+

mìïø£\qT ùd«#·Ã>±, XÊ+‹j·TT‘·+>± »]π>+<äT≈£î yÓuŸø±dæº+>¥ <√Vü≤<ä+

ø±øÏHê&É, p˝…’ 17 (ø±ø£rj·T): ÑÁÍýØÍÜ[ C®ƒsÌÁ 23,27,31¾»½[µk…ÍýÜ[ ª«sVW²R…V µR…aRPÌÁVgS ÇÁLRigRiƒ«sVƒ«sõ úgSª«sV xmsLi¿yLiVV¼d½ Fs¬sõNRPÍýÜ[ xqsª«sVryù»R½øNRP,@»R½ùLi»R½ xqsª«sVryù »R½øNRP úFyLi»yÍýÜ[ F¡ÖÁLig`iƒ«sV }qs*¿RÁèégS, aSLi¼½¸R…VVLi»R½LigS xqsÇت«sogS xqsúNRPª«sVLigS ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿Á[Li µR…VNRPV ®ªsËÞNSzqísLig`i FsLi»][ µ][x¤¦¦¦µR…xms²R…V»R½VLiµR…¬s Fs¬sõNRPÌÁ ryµ³yLRißá xmsLjibdPÌÁNRPVÌÁV zms.xqs»R½ùƒyLS¸R…Vßá lLi²ïT… }msL]äƒyõLRiV. LSƒ«sVƒ«sõ Fs¬sõNRPÍýÜ[ 568 F¡ÖÁLig`i ZNP[LiúµyÌÁ xmsLjiµ³j…ÍÜ[ xqsª«sVryù»R½øNRP, @»R½ùLi»R½ xqsª«sVryù»R½øNRP, ¼d½úª«sªyµR… úxmsË³Ø „s»R½ úgSª«sWÍýÜ[¬s ®ªsVV»R½òLi 1198 F¡ÖÁLig`i ÇÁLjilgi[ ˳ÏÁª«sƒyÍýÜ[ ®ªsËÞNSzqísLig`i ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁƒ«sVƒyõLRiV. BLiµR…VNRPV xqsLi‡ÁLiµ³j…LiÀÁ FsLizmsNRP ¿Á[zqsƒ«s 926ª«sVLiµj… BLiÇÁ¬dsLjiLig`i NRPÎØaSÌÁ „sµyùLôðRiVÌÁNRPV C®ƒsÌÁ 16,17¾»½[µk…ÍýÜ[ lLiLi²R…V L][ÇÁÙÌÁFyÈÁV NSNTPƒy²R… ÛÇÁFsƒ±sÉÓÁ¸R…VVÍÜ[ \|¤¦¦¦µR…LSËصR…VNRPV ¿ÁLiµj…ƒ«s ryµ³R…ƒ«s „dsV²T…¸R…W GÛÇÁ¬ds=¿Á[ bPORPQßØ NSLRiùúNRPª«sWÌÁV ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiV»][Liµj…. ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi NSNTPƒy²R… ÛÇÁFsƒ±sÉÓÁ¸R…VV @ÌÁV„sV¬ds A²T…ÉÜ[Lji¸R…VLiÍÜ[ ÇÁLjigjiƒ«s CbPORPQßØ NSLRiùúNRPª«sW ¬sõ Fs¬sõNRPÌÁ ryµ³yLRißá xmsLjibdPÌÁNRPV zms.xqs»R½ùƒyLS¸R…Vßá lLi²ïT… xmsLjibdPÖÁLiÀÁ ®ªsËÞNSzqísLig`i ¿Á[¸R…Vƒ«sVƒ«sõ „sµyùLôðRiVÌÁNRPV @ª«sxqs\®ªsVLRiƒ«s xqsW¿RÁƒ«sÌÁV,xqsÌÁ¥¦¦¦ÌÁV @Liµj…Li¿yLRiV. CxqsLiµR…LRi÷éLigS A¸R…Vƒ«s ª«sWÉýزR…V»R½W úxmsÇØry*ª«sVù ª«sùª«sxqósÍÜ[ Fs¬sõNRPÌÁ úxmsúNTP¸R…VÍÜ[ „sµyùLôðRiVÌÁV NRPW²y

®ªsËÞNSzqísLig`iÍÜ[ ˳ØgRiry*ª«sVVÌÁV NSª«s²R…Li „sµyùLôðRiVÌÁNRPV ÌÁÕ³ÁLiÀÁƒ«s @LRiV\®µ…ƒ«s @ª«sNSaRPª«sV¬s }msL]äƒyõLRiV. Fs¬sõNRPÌÁ úxmsúNTP¸R…Vƒ«sV ®ªsËÞZNP®ªs[VLSÌÁ µy*LS ÀÁú¼d½NRPLRißá ¿Á[¸R…V²R…Li µy*LS FsNRPäQ\®²…ƒy Fs¬sõNRPÌÁNRPV xqsLi‡ÁLiµ³j…LiÀÁƒ«s @úNRPª«sWÌÁNRPV FyÌÁö²T…¾»½[ @ÍØLiÉÓÁ ªyLji¬s ¬sªyLjiLi¿Á[LiµR…VNRPV Ëص³R…VùQ\ÛÍÁƒ«s ªyLji\|ms Fs¬sõNRPÌÁ NRP„dsVxtsQƒ±s »R½gjiƒ«s ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVNRPV®ƒs[LiµR…VNRPV C®ªsËÞNSzqísLig`i „sµ³yƒ«sLi FsLi»R½gSƒ¯[ µ][x¤¦¦¦µR…xms²R…V»R½VLiµR…¬s A¸R…Vƒ«s ¾»½ÖÁFyLRiV.FsNRPä²R… FsÈÁVª«sLiÉÓÁ @ÌýÁLýRiV,LjigæjiLig`i ª«sLiÉÓÁ xqsLixmnsVÈÁƒ«sÌÁV ÇÁLjigjiƒy ORPQßØÍýÜ[ Axqsª«sW¿yLRiLi ¾»½ÌÁV=NRPV¬s @ª«sxqsLRi\®ªsVƒ«s ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVNRPV®ƒs[LiµR…VNRPV C®ªsËÞNSzqísLig`i FsLi»R½gSƒ¯[ Dxms¹¸…WgRixms²R…»R½VLiµR…¬s A¸R…Vƒ«s }msL]äƒyõLRiV. @ƒ«sLi»R½LRiLi \|¤¦¦¦µR…LSËصR…VNRPV ¿ÁLiµj…ƒ«s ryµ³R…ƒ«s „dsV²T…¸R…W GÛÇÁ¬ds=¿Á[ „sµyùLôðRiVÌÁNRPV ®ªsËÞNSzqísLig`i ¬sLRi*x¤¦¦¦ßá\|ms bPORPQßØ NSLRiùúNRPª«sVLi ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁ²R…Li ÇÁLjigjiLiµj….CNSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ ÛÇÁFsƒ±sÉÓÁ¸R…VV NSNTPƒy²R… |qsLiÈÁL`i A£mns FsZNP=ÛÍÁƒ±s= \®²…lLiNíRPL`i ÛÇÁ„sAL`iª«sVWLjiò,„sFs£qsÌÁOUPQ ø NRPÎØaSÌÁ NRPLixmspùÈÁL`i \|qsƒ±s= @r¡zqs¹¸…[VÉÞ úF~|msxqsL`i zmsFs£qs„s LRi„sNRPVª«sWL`i »R½µj…»R½LRiVÌÁV FyÍæ܃yõLRiV. @ƒ«sLi»R½LRiLi Fs¬sõNRPÌÁ xmsLjibdPÌÁNRPVÌÁV xqs»R½ùƒyLS¸R…Vßá lLi²ïT… ÑÁÍýØ xmsLi¿yLiVV¼d½ NSLSùÌÁ¸R…VLiƒ«sV xqsLiµR…Lji+LiÀÁ ËØùÛÍÁÉÞ xmsú»yÌÁƒ«sV xmsLjibdPÖÁLi¿RÁ²R…Li»][ FyÈÁV NSLSùÌÁ¸R…VLiÍÜ[ Fs¬sõNRPÌÁNRPV xqsLi‡ÁLiµ³j…LiÀÁ zqs‡Á÷Liµj… ¬sLRi*z¤¦¦¦xqsVòƒ«s „s„sµ³R… xmsƒ«sVÌÁƒ«sV xmsLjibdPÖÁLi¿yLRiV.

düeTkÕ´‘·àø£ Á>±e÷˝À¢ yÓuŸø±dæº+>¥≈£î ‘√&ÜŒ≥Tq+~+#ê*

düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï C…dæ eTT‘ê´\sêE ø±øÏHê&É, p˝…’ 17 (ø±ø£rj·T): ÑÁÍýØÍÜ[ úgSª«sV xmsLi¿y¸R…V¼d½ Fs¬sõNRPÌÁ xqsLiµR…LRi÷éLigS xqsª«sVryù»R½øNRP úgSª«sWÌÁƒ«sV gRiVLjiòLiÀÁ F¡ÖÁLig`iÍÜ[ ®ªsËÞNSzqísLig`i ¿Á[¸R…V²y¬sNTP »R½ª«sV »][²yöÈÁVƒ«sLiµj…Li¿yÌÁ¬s ÇØLiVVLiÉÞ NRPÛÍÁNíRPL`i AL`i.ª«sVV»yùÌÁLSÇÁÙ „sµyùLôðRiVÌÁNRPV xqsWÀÁLi¿yLRiV. ‡ÁVµ³R…ªyLRiLi DµR…¸R…VLi NSNTPƒy²R… ÛÇÁ[Fsƒ±sÉÓÁ¸R…VV @ÌÁV„sV¬ds A²T…ÉÜ[Lji¸R…VLiÍÜ[ ryµ³R…ƒ«s „dsV²T…¸R…V GÛÇÁ¬ds= Aµ³R…*LRiùLiÍÜ[ BLiÇÁ¬dsLjiLig`i „sµyùLôðRiVÌÁNRPV lLiLi²R…ª«s L][ÇÁÙ GLSöÈÁV ¿Á[zqsƒ«s ®ªsËÞNSzqísLig`i bPORPQßØ »R½LRigRi»R½VÍýÜ[ ÇØLiVVLiÉÞ NRPÛÍÁNíRPL`i FyÍæ܃yõLRiV. C xqsLiµR…LRi÷éLigS ÑÁÍýØ ÇØLiVVLiÉÞ NRPÛÍÁNíRPL`i AL`i.ª«sVV»yùÌÁ LSÇÁÙ ª«sWÉýزR…V»R½W C ®ƒsÌÁ 23,27, 31 ¾»½[µk…ÍýÜ[ ª«sVW²R…V µR…aRPÍýÜ[ ÇÁLRiVgRiƒ«sVƒ«sõ úgSª«sV xmsLi¿y¸R…V¼d½ Fs¬sõNRPÍýÜ[ 568 F¡ÖÁLig`i ZNP[LiúµyÌÁ xmsLjiµ³j…ÍÜ[ xqsª«sVryù»R½øNRP, @»R½ùLi»R½ xqsª«sVryù»R½øNRP úgSª«sWÍýÜ[¬s 1198 F¡ÖÁLig`i ÇÁLjilgi[ ˳ÏÁª«sƒyÍýÜ[ ®ªsËÞ NSzqísLig`i ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁƒ«sVƒyõª«sVƒyõLRiV. NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ FyÍæ܃«sõ ÛÇÁ[Fsƒ±sÉÓÁ¸R…VV LjiÑÁríyûL`i

ª«sWÉýزR…V»R½W ®ªsËÞNSzqísLig`i µy*LS F¡ÖÁLig`i ZNP[LiúµyÍýÜ[ FsÈÁVª«sLiÉÓÁ xqsLixmnsVÈÁƒ«s ÇÁLjigjiƒy ORPQßØÍýÜ[ xqsª«sW¿yLRiLi ¾»½ÌÁV=NRPV¬s @ª«sxqsLRi\®ªsVƒ«s ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][²y¬sNTP Dxms¹¸…WgRixms²R…V»R½VLiµR…ƒyõLRiV. F¡ÖÁLig`i ZNP[LiúµyÍýÜ[ GLSöÈÁV ¿Á[zqsƒ«s ®ªsËÞ ZNP®ªsVLSƒ«sV, ÍØù£msÉØ£msNRPV @ƒ«sVxqsLiµ³yƒ«sLi ¿Á[[zqs, µy¬sNTP ÕÁFs£qsFsƒ±sFsÍÞBLiÈÁxmsL`i®ƒsÉÞ ry¸R…VLi»][ F¡ÖÁLig`i úxmsúNTP¸R…V @Li»R½ÉÓÁ¬s úxms»R½ùQORPQ úxmsryLRiLi µy*LS ¾»½ÌÁV=N][ª«s¿RÁƒyõLRiV.„sµyùQLôðRiVÌÁNRPV ®ªsËÞNSzqísLig`i µy*LS F¡ÖÁLig`iúxmsúNTP¸R…VÍÜ[ FyÍæ܃«s²R…Li ª«sVLiÀÁ @ƒ«sV˳ÏÁª«sª«sVƒyõLRiV. Fs¬sõNRPÍýÜ[ xms¬s ¿Á[zqsƒ«sLiµR…VNRPV B¿Á[è xqsLíjizmnsZNP[ÉÞ ªyLjiNTP ˳ÏÁ„sxtsQù»R½VòÍÜ[ Dxms¹¸…WgRixms²R…V»R½VLiµR…ƒyõLRiV. @ƒ«sLi»R½LRiLi \|¤¦¦¦µR…LSËصR…VNRPV ¿ÁLiµj…ƒ«s ryµ³R…ƒ«s „dsV²T…¸R…W GÛÇÁ¬ds= „sµyùLôðRiVÌÁNRPV ®ªsËÞ NSzqísLig`i ¬sLRi*x¤¦¦¦ßá \|ms bPORPQßØ NSLRiùúNRPª«sVLi ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yLRiV. C NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ ÛÇÁFsƒ±sÉÓÁ¸R…VV NSNTPƒy²R… |qsLiÈÁL`i A£mns FsN`P=ÛÍÁƒ±s= \®²…lLiNíRPL`i ÛÇÁ[„sAL`i ª«sVWLjiò »R½µj…»R½LRiVÌÁV FyÍæ܃yõLRiV.

eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø±ìøÏ ‘·÷≥T¢...

n\¢es¡+, p˝…’ 17 (ø±ø£rj·T): Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ä´quÛÑ´dæ+#˚ $<ë´s¡Tú\≈£î @sêŒ≥T #˚dæq eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø£+ ìsê«Vü≤≈£î\ rs¡T‘√ ˙s¡T>±s¡T‘√+~. $<ë´s¡Tú\ dü+K´qT ã{Ϻ uÛÀ»q+ ‘·j·÷s¡T #˚j·÷*‡ ñ+&É>±, ø=+‘·eT+~ ˇø£kÕ], eT]ø=+<ä]øÏ eTs√kÕ] uÛÀ»q+ ‘·j·÷s¡T#˚j·T&É+‘√ $<ë´s¡Tú\T Äø£*‘√ n˝≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. õ˝≤¢ |ü]wü‘Y Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+‘√ á |ü]dæú‹ HÓ\ø=qï≥T¢ $eTs¡Ù\T $ì|ædüTÔHêïsTT. B+‘√ Ç+|æ¢yÓT+{Ÿ @C…˙‡ ìsê«Vü≤≈£î\T ‘·eT ÇcÕºqTkÕs¡+ e´eVü≤]düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. $esê\ Á|üø±s¡+... n\¢es¡+ eT+&É\+ ø=eTs¡–]|ü≥ï+ Hê´|ü‹ düTu≤“sêe⁄ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´s¡Tú\≈£î eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø£+ düÁø£eT+>± n+<ä&É+˝Ò<äT. eT+>∑fi¯yês¡+ bÕsƒ¡XÊ\≈£î düTe÷s¡T 425eT+~ ô|’ã&ç $<ë´s¡Tú\T Vü‰»¬s’q|üŒ{Ïø° n+<ä]ø° düeTj·÷ìøÏ uÛÀ»q+ ô|≥º˝Òø£b˛j·÷s¡T. ˇø£kÕ] ø=+‘·eT+~øÏ, eTs√kÕ] eT]ø=+‘· eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î uÛÀ»q+ ô|≥º&É+‘√ ¬s+&√ $&É‘· uÛÀ»q+ #˚dæq yês¡T Äø£*‘√ $\$˝≤¢&Üs¡T. yê]øÏ dü]|ü&Ü uÛÀ»q+ ˇπø düeTj·T+˝À m+<äT≈£î ô|≥º˝Ò<äì ø=eTs¡–]|ü≥ï+ Á>±e÷ ìøÏ #Ó+~q |æ‘êì ‘ê‘êsêe⁄ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉTqT Á|ü•ï+#·>±, $Tqï≈£î+&çb˛j·÷s¡T. bÕsƒ¡XÊ\˝À @+ »s¡T>∑T‘·T+<√ MT≈£î ‘Ó\TkÕ nì Á|ü•ï+#ês¡T. eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø£+

ìÁ<ëedüú˝À ôV≤#Ym+ $<ë´s¡Tú\≈£î düeTj·÷ìøÏ n+<äì uÛÀ»q+ |ü{Ϻ+#·Tø√ì $<ë´XÊK ìsê«Vü≤≈£î\î, Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT ≈£îeTà¬ø’ÿ n+øÏqø±&çøÏ <√#·T≈£î‹+≥THêïs¡qï Äs√|üD\T ≈£L&Ü $ì|ædüTÔHêïsTT. Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\qT #˚]Œ+#·+&ç, Á|üuÛÑT‘·«+ eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø£+, kÕÿ\sYwæ|t, j·T÷ìbòÕsê\T ‘·~‘·s¡ dü<äTbÕj·÷\T ø£*ŒdüTÔHêïeTì >=|üŒ\T #ÓãT‘·Tqï $<ë´XÊU≤~Ûø±s¡T\T Ä |ü<∏äø±\ |üìrs¡T |ü≥¢ |üs¡´y˚ø£åD ˝Òø£b˛sTTq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. $<ë´s¡Tú\≈£î dü]|ü&Ü uÛÀ»q+ ô|≥ºø£ Äø£* πøø£\‘√ n\eT{ÏdüTÔHêï Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT $.m˝Ÿ.dü‘·´Hêsêj·TD |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+. Ç|üŒ{Ϭø’Hê õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±], neT˝≤|ü⁄s¡+ &çyÓ’Çy√\T düŒ+~+∫ ø=eTs¡–]|ü≥ï+ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿô|’ |üs¡´y˚øÏå+∫ |üP]ÔkÕúsTT eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø£+ düÁø£eT+>± neT\T »]π>˝≤ #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ, Ç+|æ¢yÓT+{Ÿ @C…˙‡ ‘=\–+#ê\ì |ü\Te⁄s¡T $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø£+ |üìrs¡TqT |üs¡´y˚øÏå+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· >∑\ n~Ûø±s¡T\ô|’ ≈£L&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

»s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. mìïø£\ $<ÛäT\≈£î dü+ã+~Û+∫ 9600 eT+~ dæã“+~ nedüs¡eTe⁄‘·T+<äì, 1200 eT+~ì ]»s¡T«˝À ñ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. mìïø£\ ø√&é neT\T˝À ñqï+<äTq m≥Te+{Ï nqTeT‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü düuÛÑ\T, düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+#·sê<äHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À &çm˝Ÿ|æz m+.Hê>∑\‘·, dæ◊ &ç.Áoìyêdü¬s&ç¶\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

øÏyéT‡ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ˝À ns¡T<Ó’q X¯g ∫øÏ‘·‡

neT˝≤|ü⁄s¡+, p˝…’ 17 (ø±ø£rj·T): neT˝≤|ü⁄s¡+ øÏyéT‡ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ˝À >∑s¡“¤ø√X¯ $uÛ≤>∑+˝À ns¡T<Ó’q X¯g ∫øÏ‘·‡, _&ɶ dü+∫˝À 10πøJ\ ãs¡Te⁄qï ô|ò’ Áu≤sTT&é ø£+‹ Ä|üπswüHé $»j·Te+‘·+>± »]–+~. sêe⁄\bÕ˝…+ eT+&É\+ ø=eTsêE\+≈£≈£î #Ó+~q n+>∑s¡ sêDÏ(40) _&ɶ dü+∫˝À ø£+‹‘√ dü+e‘·‡s¡ø±\+>± u≤<Ûä|ü&ÉT‘·÷ ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ øÏyéT‡ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ˝À #˚]+~. á X¯g ∫øÏ‘·‡˝À >∑s¡“ø√X¯ $uÛ≤>∑+, eT‘·TÔ $uÛ≤>∑+ yÓ’<äT´\T &Üø£ºsY |æ.πse‹, &Üø£ºsY ø£s¡TD, &Üø£ºsY X‚«‘·, &Üø£ºsY Á|üMD, &Üø£ºsY sêeTø£èwüí, &Üø£ºsY |ü]eTfi¯\T bÕ˝§ZHêïs¡T. X¯g ∫øÏ‘·‡ $»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤+∫q yÓ’<äT´\qT øÏyéT‡ n~ÛH˚‘· ¬ø.$.$.dü‘·´Hêsêj·TDsêE(#Ó’‘·q´sêE) n_Ûq+~+#ês¡T.

$ø£˝≤+>∑T\ Ä+<√fi¯qqT $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç eTT$Tà&çes¡+, p˝…’ 17 (ø±ø£rj·T): $ø£˝≤+>∑T\ Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq ø√dü+ á HÓ\ 18q kÕúìø£ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ m<äT≥ ìs¡«Væ≤+#·qTqï Ä+<√fi¯Hê ø±s¡´Áø£e÷ìï »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì $ø£˝≤+>∑T\ Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ dü$T‹ düe÷y˚X¯+ |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. kÕúìø£ q>∑s¡ |ü+#êj·Tr ø±sê´\j·T Äes¡D˝À q\ e÷{Ï \+ø£sêE n<Ûä´ø£å‘·q eT+>∑fi¯yês¡+ düe÷y˚X¯+ »]–+~. $ø£˝≤+>∑T\T |ü&ÉT‘·Tqï Ä]∆ø£ Çã“+<äT\qT Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+, |æ+#Û·q¢ ô|+|ü⁄, Á|üuÛÑT‘·« dü+πøåeT |ü<Ûäø±˝À¢ $ø£˝≤+>∑T\qT uÛ≤>∑kÕ«eT´+ #˚j·÷\H˚ &çe÷+&É¢qT Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√q+<äT≈£î ìs¡düq>± á Ä+<√fi¯qqT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ düe÷y˚X¯+ ù|s=ÿ+~. á düe÷y˚X¯+˝À ô|j·T´\ u≤\sêE, m+.yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, dæôV≤#Y.Ä~Hêsêj·TDeT÷]Ô, eT{≤º ÁoqT, eTT$Tà&çes¡|ü⁄ sêCÒwt, &ç.Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, ñ+<äT]Ô Á|üø±wt\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düeTs¡úe+‘·+>± mìïø£\ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ê* eTT$Tà&çes¡+, p˝…’ 17 (ø±ø£rj·T): mìïø£\ ø£MTwüHé dü÷∫+∫q ìã+<Ûäq\T ‘·÷#· ‘·|üŒ≈£î+&Ü bÕ{Ïdü÷Ô Äs√|üD\T ‘êe⁄ ˝Ò≈£î+&Ü mìïø£˝À¢ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì ndæôdº+{Ÿ ]≥]ï+>¥ mìïø£\ n~Ûø±], m+|æ&çz dæôV≤#Y.∫qu≤ãT dü÷∫+#ês¡T. kÕúìø£ ø√ø√q{Ÿ es¡Ôø£ dü+|òüT uÛÑeq+˝À m|æz, |æz\‘√ ìs¡«Væ≤+∫q düMTøå± düe÷y˚XÊìøÏ ∫qu≤ãT n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+∫ Á|üdü+–+#ês¡T. |ü+#êj·Tr mìïø£\˝À düeTs¡úe+‘·+>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. á HÓ\ 31q ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\πø ø£∫Ñ·+>± b˛*+>¥ ÁbÕs¡+_Û+∫ 1 >∑+≥≈£î eTT–+#ê\ì, 2 >∑+≥\≈£î z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ ø±s¡´Áø£eT+ ÁbÕs¡+_Û+∫ düÁø£eT+>± |üP]Ô #˚dæ |òü*‘ê\qT yÓ\¢&ç+#ê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. |òü*‘ê\T nq+‘·s¡+ mqTïø√ã&çq yê]#˚ Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚sTT+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\≈£î eTT+<äT s√Eq u≤´˝…{Ÿu≤≈£î‡\T dü] #·÷düT≈£îì düeTj·÷ìøÏ b˛*+>¥ πø+Á<ëìøÏ #˚s¡Tø√yê\ì ù|s=ÿHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Çz|æÄsY&ç ¬ø.sêCÒwt, eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T dü÷|ü]&Ó+{Ÿ #·Áø£<Ûäs¡sêe⁄\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

mìïø£\˝À ìcÕŒøÏåø£+>± e´eVü≤]+#ê* : m+|æ&çy√ ø±ÁfÒìø√q, p˝…’ 17 (ø±ø£rj·T): |ü+#êj·Tr mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± ìs¡“¤j·T+>±, ìcÕŒøÏåø£+>± mìïø£\ Á|üÁøÏj·T˝À dæã“+~ e´eVü≤]+#ê\ì m+|æ&çy√ Ç.eTùV≤X¯«s¡sêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T. eT+&É\ eqs¡T\ πø+Á<ä+˝À ñbÕ<Ûë´j·T, b˛*+>¥ dæã“+~øÏ ìs¡«Væ≤+∫q •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. ìã+<Ûäq\≈£î nqT>∑TD+>± b˛*+>¥ Á|üÁøÏj·T ø=qkÕπ>≥≥T¢ #·÷&Ü*‡q u≤<Ûä´‘· b˛*+>¥ n~Ûø±s¡T\ô|’ ñ+≥T+<äHêïs¡T. dæã“+~ u≤´˝…{Ÿ ù||üs¡T¢, u≤≈£î‡ ‘Ós¡e&É+, d”˝Ÿ y˚j·T&É+, ù|s¡T¢ dü] #·÷düT≈£îì >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T #·÷&Ü\ì, y˚*øÏ #·Tø£ÿ ‘·|üŒìdü]>± ô|{≤º\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.


>∑T+≥÷s¡T

6|æy√ Äø£dæàø£ ‘·ìœ $‘·+‘·Te⁄\≈£î s¡+C≤Hé >∑Ts¡Tyês¡+

E˝…’ 18

2013

uÛ Ñ Á <ë#· \ + ø±ø£ r j· T : >∑ T D≤‘· à ø£ $<ä ´ qT n+~+#˚+<äT≈£î kÕ∆ìø£ _.Ç&ç ø£fi≤XÊ˝˝À eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T #˚dqæ •ø£Då ‘·sT¡ >∑T‘·T\qT ◊{Ï&mç ÁbÕC…øº˘ n~Ûø±] õ.Ms¡bÕ+&ÉHé |ü]o*+#ês¡T. ¬>’sê®»sY ne&É+‘√ düôdŒ+&é #˚kÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± |æ.z nìï düu…®≈£îº˝À¢ »s¡T>∑T‘·Tqï •ø£Då >∑<Tä ˝À¢øÏ yÓ[fl Vü‰»s¡T, ]k˛‡sY‡|üs‡¡ Hé •ø£D å qT ø±ùd|ü⁄ ≈£Ls√Ãì |ü]o*+#ês¡T. n<˚ $<Û+ä >± Væ≤+B düu≈… î£ ˝º À Vü‰»s¡T ]õdüsº Y |ü]o*+#·>± yÓ+ø£≥|ü⁄s+¡ eT+&É\+ #˚|ü⁄s¡ |ü*¢ Áπ>&é`1 ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT ¬>’sê®»sY ne&É+˝À nø£ÿ&çø£ÿ&˚ düôdŒ+&é #˚kÕs¡T. düôdŒ+&é CÒdæ &ç&ç düs«¡ ‹øÏ ñ‘·sÔ T¡ « ø±|òì” n+<ä#k˚ Õs¡T. á dü+<äs“¡ +>± |æz e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ñbÕ<Ûë´j·TT\T $<ë´s¡T\∆ ≈£î bÕsƒê\T #Ó|æŒ eT÷&ÉT Ä bÕsƒ¡+ Á|æù|sY nsTTb˛yê\Hêïs¡T. uÛÁÑ <ë#·\+ , ≈£Lqes¡+, yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+ m{Ï&Ü´ã÷´z |ü]~Û˝À 390 eT+~øÏ •ø£Då ÇdüT+Ô &É>± n+<äT˝À 90 eT+~ mìïø£\ $<ÛTä \T ìs¡«Væ≤düTHÔ êïs¡ì &ç&ç düsd¡ «ü ‹ |æz ≈£î $e]+#ês¡T. |æz ‘√ bÕ\T >± m|æz »qs¡˝Ÿ lìyêdüsêe⁄, &ç&ç düsd¡ «ü ‹, @C…˙‡ &çÇz sêCÒwt Á|ü‹ >∑~˝À¢øÏ yÓ[fl |ü]o*düTÔHêïs¡T. ˇø=ÿø£ÿ düu…≈£îº ˇø=ÿø£ÿ n~Ûø±]ì ìj·÷$T+∫ •ø£åD≤ ‘·s¡T>∑‘·T\T |ü]o*düTHÔ êïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m{Ï&Üã÷´\T d”‘êsêeTT\T, m{Ïz sêe÷sêe⁄ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>¬ \T|ü⁄ BÛe÷˝À Hêe÷

kÕe÷Á– |ü+|æDÏ

KeTà+ E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : ù|<ä j·TTe $‘·+‘·Te⁄\≈£î ãT<Ûyä ês¡+ kÕúìø£ »e÷‘˚ ÇkÕ¢$TVæ≤+<é ø±sê´\j·T+˝À dü÷º&Ó+{Ÿ ÇkÕ¢$Tø˘ Äs¡ZHÓ’CÒwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À s¡+C≤Hé |üs¡«~q+ kÕe÷Á–ì |ü+|æD° #˚XÊs¡T. düTe÷s¡T 200 eT+~ $‘·+‘·Te⁄\≈£î ≈£î\eT‘· s¡V≤æ ‘·+>± |ü+|æD° #˚XÊs¡T. nXÊ«sêe⁄ù|≥, dü‘T· |Ô *ü ¢ e+{Ï düT<ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\qT qT+∫ eTVæ≤fi¯\T ‘·s*¡ e∫à kÕe÷Á–ì rdüTø¬ fi≤fls¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± &܈ˆ s¬ Vü‰Hê, &܈ˆ HÓe’ ÷düT˝≤ÔHê, &܈ˆ HÍwæH,é Äø˘Œ|òsü ¶Y |ü_¢ø˘dü÷ÿ˝Ÿ Á|æì‡bÕ˝Ÿ dæ~› U≤, eJsYdüT˝≤ÔHê Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ yÓ’dt Á|æì‡bÕ˝Ÿ ÄjÓ÷cÕ e÷{≤¢&Üs¡T. s¡+C≤Hé e÷dü+ esê\, ø±s¡TD≤´\ e÷düeTHêïs¡T. á e÷dü+˝À $XÊ«düT\T uÛj Ñ T· uÛ≈Ñ î£ \Ô ‘√ s√C≤\T bÕ{Ï+∫, »ø±‘Y #˚j÷· \Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À »ø±‘Y õ˝≤¢ ÇHé#êØ® nãT›˝ŸeT*ø˘ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

mìïø£\ @sêŒ≥T¢ |üP]Ô bÕ\«+#· E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : Á>±eT |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ n~Ûø£ düsŒ¡ +#Y\T, yês¡T\¶ qT ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ , $TÁ‘·|øü ±å \T >¬ \T#·T≈£î+{≤j·Tì KeTà+ m+|æ Hêe÷ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ ìjÓ÷»ø£es¡+Z XÊdüq düuTÑÛ ´\T ≈£Lq+H˚ì kÕ+ã•esêe⁄ BÛe÷ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. eT+&É\|ü]~Û˝Àì »>∑Hêï<Û|ä ⁄ü s¡+, |ü⁄qT≈£î\ Á>±e÷\˝À »]–q eTTK´ ø±s¡´ø£s\Ô¡ düe÷y˚X+¯ ˝À bÕ˝§Zì yês¡T Á|üdü+–+#ês¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«\T Á>±eT |ü+#êj·Tr\T mìïø£\T düø±\+˝À ìs¡«Væ≤+#·øb£ ˛e≥+‘√ Á>±e÷\≈£î sêyê*‡q 6 y˚\ ø√≥¢ ì<ÛTä \qT eTT]–b˛j·÷j·Tì |ò*ü ‘·+>± Á>±e÷\T n_Ûeè~∆ Á|ü»\T ãT~› #Ó|Œü {≤ìøÏ dæ<+∆ä >± ñHêïs¡Hêïs¡T. |ü+#êj·Tr˝À n~Ûø£ kÕúHê\qT {Ï&|ç ,æ $TÁ‘·|øü ˝å£ q’… dæ|◊æ , dæ|mæ + bÕغ\T >¬ \T#·≈î£ +{≤j·THêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æ◊ H˚‘·\T dæ~∆ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, cÕ;sYbÕcÕ, |üPs¡í#· {Ï&ç|æ ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#êØ® ø√H˚s¡T dü‘´· Hêsêj·TD, H˚‘\· T øÏ˝≤s¡T Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, eT˝…s¢ M¡ +Á<Û,ä ãs¡|{ü Ï yêdüT ‘·~‘·s\¡ T ‘Ó*bÕs¡T.

Ç+{Ï+{Ï |üÁ#ês¡+

dü‘·TÔ|ü*¢ E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T): dü ‘ · T Ô | ü * ¢ eT+&É \ +˝À Á>±eT |ü + #êj· T r mìïø£ \ ≈£ î dü+ã+~Û+∫q @sêŒ≥T¢qT |üP]Ô #˚dqæ ≥T¢ m+|æ&zç mdt.s¡e÷<˚$ ‘Ó*bÕs¡T. 16 |ü+#êj·Tr\˝À 16 b˛*+>¥ ùdwº qü q¢ T@sêŒ≥T #˚dqæ ≥T¢ Ç+<äT˝À 172 b˛*+>¥ øπ +Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚ X ÊeTì ‘Ó * bÕs¡ T . 200˝À|ü⁄ ø£+fÒz≥s¡T¢ ñ+fÒ ˇø£ b˛*+>¥ n~Ûø±], ˇø£ ndæôd+º {Ÿ b˛*+>¥ n~Ûø±], 200\≈£î ô|>’ ± z≥s¡ T ¢ ñ+fÒ ˇø£ b˛*+>¥ n~Ûø±], Ç<äs› T¡ ndæôd+º {Ÿ b˛*+>¥ n~Ûø±s¡T\qT ìj·T$TdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT‘·Ô+ 406b˛*+>¥ dæã“+~ nedüse¡ Tì ‘Ó*bÕs¡T. s¡÷{Ÿ n~Ûø±s¡T\T>± 11 eT+~, CÀq˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T>± 6>∑T]‘√bÕ≥T n&çwqü ˝Ÿ |ü]o\≈£î\qT ìj·T$TdüTqÔ ï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

dü‘·TÔ|ü*¢ s¡÷s¡˝Ÿ E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : dü‘·TÔ|ü*¢ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì øÏcÕº|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´s¡T∆\ $»j·÷ìïø±+øÏådü÷Ô yÓ’mdtÄsY dæ|æ dü‘·TÔ|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z düeTq«j·Tø£sÔ¡ eT{≤º <äj÷· q+<é $»jYT≈£îe÷sY Ç+{Ï+{≤ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. yÓm’ dtÄsY dæ|øæ Ï z≥T y˚jT· ≥+ e\q yÓm’ dtÄsY ≈£î≥T+u≤ìøÏ n+&É>± ì*∫q≥T¢ ne⁄‘·T+<äì ‘·eT bÕغ düsŒ¡ +#Y, yês¡T¶ düuTÑÛ ´\qT >¬ *|æ+#·&+É <ë«sê Á>±e÷_Ûeè~∆ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á KeTà+ E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T): msTT&Ó&é bÕsƒX¡ Ê\˝À¢ U≤∞>± ñqï msTT&Ó&é b˛düT˝º À¢ n<˚ ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’mdtÄsY dæ|æ düs¡Œ+#Y nuÛÑ´]∆ ÄsY. edü+‘·sêe⁄, Hêj·T≈£î\T ∫f…ºj·T´, |æ. bÕsƒ X¡ Ê\˝À¢ |üì#˚dTü qÔ ï nqH msTT&Ó&é ñbÕ<Ûë´j·TT*ï ìj·T$T+#ê\ì sêh Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï &çe÷+&é uÛ≤qT. |æ. sêe÷sêe⁄, uÛ÷Ñ ø±´ sêeTT\T, u§_“* nÁãVü≤+, m. sêeTT\T, nJàs¡ Á|ükÕ<é, ∫{Ïuº ≤ãT, #˚ d ÷ ü Ô á HÓ\ 18q j·T÷{Ïm|t sêh ø£$T{° Ä<Û«ä s¡´+˝À ôV≤’ <äsêu≤<é˝Àì j·T÷{°m|t sêh Ms¡kÕ«$T bÕ˝§ZHêïs¡T. ø±sê´\j·T+˝À ÄHé msTT&Ó&é ñbÕ<Ûë´j·TT\ sêh dü<dä Tü ‡ @sêŒ≥T #˚jT· qTqï≥T¢ j·T÷{°m|òt õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T õ. sê»X‚KsY, ÄsY $Áø£yéT¬s&ç¶\T ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ U≤∞>± ñqï msTT&Ó&é b˛düT\º qT s¡<Tä › #˚j÷· \ì Á|üjT· ‹ïdüT+Ô <äì U≤∞˝À¢ nHé msTT&Ó&é ñbÕ<Ûë´j·TT\qT ìj·T$T+#·&+É <ë«sê b˛düT\º qT s¡<Tä › ø±≈£î+&Ü #˚jT· e#·TÃqì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. msTT&Ó&é <äTeTTà>∑÷&Ó+ E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T): düV≤ü ø±s¡ u≤´+≈£î ùde\qT eT+&É\ Á|ü»\T n+<äs÷¡ bÕsƒX¡ Ê\\ ñbÕ<Ûë´j·TT\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+, ÄHé msTT&Ó&é ñbÕ<Ûë´j·TT\ ìj·÷eTø£+ ¡ Á|üD≤[ø£ s¡÷|æ+~+#·qTHêïeTì á dü<dä Tü ‡≈£î dü~«ìjÓ÷>∑|sü T¡ Ãø√yê\ì ø√Ä|üsπ {Ïyé u≤´+≈£î ndæôd+º {Ÿ»qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY ÄsY. Je»\+ &çe÷+&é #˚d÷ü Ô á düe÷y˚X+¯ ˝À ø±sê´#·sD nHêïs¡T. eTT\ø£bÕ&ÉT Áu≤+#Y ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq $˝Òøs£ T¡ \‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ø√Ä|üsπ {Ïyé myÓTੇ Hêπ>X¯«sY, j·T÷{°m|òt sêh Hêj·T≈£î\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. u≤´+≈£î <ë«sê eT+&É\ s¬ ‘’ T· \T s¡TD≤\qT bı+<˚+<äT≈£î Jy√ møö+{ŸqT ‘Ó]#˚ $<Û+ä >± @sêŒ≥T #˚jT· &É+ »]–+<äHêïs¡T. møö+≥¢øπ >±´dt dü_‡&û, s¬ ‘’ T· \≈£î e&û¶ sêsTTr\T n+~+#·ã&É‘êj·Tì Ms¡+<ä]øÏ ‘·«s¡˝ÀH˚ m{Ïm+ ø±s¡T\¶ T ≈£L&Ü n+~+#·ã&É‘êj·THêïs¡T. <äTeTTà>∑÷&Ó+ kıôd{’ ˝° À düø±\+˝À s¡TD≤\ #Ó*+¢ ∫q düTe÷s¡T 4 y˚\ eT+~øÏ s¡÷. 4.10 ø√≥¢ n<äq|ü⁄ s¡TD≤\T ≈£LdüTeT+∫ E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T): ≈£LdüTeT+∫ eT+&É\+˝À Á>±eT |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ eT+ps¡T #˚dqæ ≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. yês¡+<ä]øÏ Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê s¡÷. 70 \ø£\å T n+<ä#j ˚ T· ≥+ »]–+<äHêïs¡T. $T–*q kıeTTàqT ≈£L&Ü 50 s√E˝À¢ n+~+#·&+É »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á b˛{° #˚dTü qÔ ï ø±+Á¬>dt nuÛ´Ñ s¡T\∆ qT K∫Ñ·+>± >¬ *|æ+∫ Á>±eT |ü+#êj·Tr˝À ≈£Ls√Ãu…{≤º\ì Áu≤+#Y˝À ùd|òt &çbÕõ{Ÿ ˝≤ø£sT¡ ‡ ñHêïj·THêïs¡T. eTs√ yês¡+ |ü~ s√E˝À¢ ã+>±s¡T nuÛsÑ D¡ ≤\ô|’ eTTK´ Hêj·T≈£î\qT sêh ñ<ë´qeq XÊK eT+Á‹ sê+¬s&ç¶ yÓ+ø£≥s¬ &ç¶ Hêj·T≈£î\≈£î dü÷∫+#ês¡T. n‹ ‘·≈£îÿe e&û¶‘√ s¡TD≤\qT Ç#˚à kÂø£s¡´+ ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ø√n|üπs{Ïyé ôV≤’ <äsêu≤<é qT+&ç KeTà+ edüTqÔ ï eT+Á‹ ≈£LdüTeT+∫˝Àì d”ìj·TsY ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T u≤´+≈£î y˚TH˚»sY l\ø°åà, ndæôdº+{Ÿ y˚TH˚»sY |æ*¢ dürwt ≈£îe÷sY, dü÷|üsYyÓ’»s¡T¢, Á‹eT÷s¡TÔ\T, ø¬ yÓ$’ . s¡+>±sêe⁄ ìyêdü >∑èVü‰ìøÏ e∫Ãq dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T.ø±+Á¬>dt nuÛ´Ñ s¡T\∆ T>± b˛{° #˚ùd Á|ü‹ ˇø£ÿ]ì >¬ *|æ+#ê\ì ˝Ò<+ä fÒ <ëìøÏ ‘·–q eT÷\´+ #Ó*+¢ #·Tø√yê*‡ ñ dæÇy√ @düT<ëdüT, dæã“+~ sêeTkÕ«$T ‘·~‘·sT¡ \THêïs¡T. +≥T+<äì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T, düsŒ¡ +#Y\T>± b˛{° #˚dTü qÔ ï yês¡T¶ düuTÑÛ ´\T>± b˛{° #˚dTü qÔ ï yês¡T ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nHé msTT&Ó&é {°#·s¡¢ dü<ädüT‡

ùde\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√+&ç

ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡T›\qT ¬>*|æ+#·+&ç

bÁ ıdæ&+ç >¥ n~Ûø±s¡T\≈£î •ø£Då

|æqbÕø£ E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : áHÓ\ 31q »s¡>q∑ Tqï kÕúìø£ dü+dü\ú mìïø£˝À¢ $<ÛTä \T ìs¡«Væ≤+#·qTqï Ábıd”&+ç >¥ n~Ûø±s¡T\≈£î •ø£Då Çe«qTqï≥T¢ m+|æ&zç >∑&+¶É s¡yT˚ wt ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq m+|æ&zç ø±sê´\j·T+˝À $˝Òøs£ T¡ \‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ |ü+#êj·Tr mìïø£\ dü+<äs“¡ +¤ >± Ábıd”&+ç >¥ n~Ûø±s¡T\T bÕ{Ï+#ê*‡q ìj·Te÷e[ô|’ m+|æ&zç ø±sê´\j·T+˝Àì düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À áHÓ\ 18q •ø£Då ≤ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉTqHêïs¡T. dü+ã+~Û‘· |æz\T düø±\+˝À Vü‰»s¡T ø±yê\Hêïs¡T.

sêø£b˛ø£\≈£î rÁe n+‘·sêj·T+

|üØø£å\ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ bÕ\«+#· E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T): kÕs¡«Á‹ø£ |ü~ Ç+≥sY |üØø£\å ô|’ áHÓ\ 19e ‘˚Bq kÕúìø£ ø¬ {Ï|mæ dt ôV≤’ dü÷ÿ˝Ÿ ÁbÕ+>∑D+˝À ne>±Vü≤q dü<dä Tü ‡qT ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ôV≤’ dü÷ÿ˝Ÿ ôV≤#YmyéT ñù|+<ässY êe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. kÕs¡«Á‹ø£ |üØø£\å ≈£î |òE ” \T ø£{qºÏ nuÛ´Ñ s¡T\∆ T ‘·|Œü ≈£î+&Ü Vü‰»s¡Tø±yê\ì ø√sês¡T.

$]–|ü&qç ø=+&É #·]j·T\T

yêCÒ&ÉT E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : yêCÒ&ÉT eT+&É\ |ü]~Û˝Àì N≈£î|ü*¢ yê>∑T esê¸\≈£î bı+>∑&+É ‘√ 26 Á>±e÷\≈£î sêø£b˛ø£\T ì\∫b˛j·÷sTT. s√&ÉTô¶ |’ ‹wüº y˚dæ q ˙s¡T Á|ü»\qT Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚k˛Ô+~. eTs√ Á|üøÿ£ >√<ëe]øÏ es¡<ä ô|s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ |ü]dæ‹ú eT]+‘· n<Ûë«qï+>± e÷πs neø±X¯+ ñ+~. ô|’ Á>±e÷\ yê]øÏ u≤wü´ Á|ü|+ü #·+‘√ dü‘‡· +ã+<Ûë\T ‘Ó–b˛j·÷sTT. s¡yêD≤ kÂø£s´¡ + ˝Òø£ Á|ü»\T HêHê bÕ≥T¢ |ü&TÉ ‘·THêïs¡T.eT+&É\ øπ +Á<ëìøÏ e#˚Ã+<äT≈£î Á|ü»\T Hê≥T|ü&eÉ \qT ÄÁX¯sTTdüTHÔ êïs¡T. |üqT\T eTT–+#·T≈£îì ny˚ Hê≥T|ü&\É ô|’ yê>∑T <ë{Ï yê]yê] Á>±e÷\≈£î #˚sT¡ ≈£î+≥THêïs¡T. |ü&\É ô|’ <ëfÒ Áø£eT+˝À @<ÓH’ ê Á|üe÷<ä+ #√≥T#˚dTü ≈£î+fÒ |üP&ÉÃ˝Òì qwü+º yê{Ï˝¢Ò neø±X¯+ ñ+<äì |ü\Te⁄s¡T uÛj Ñ ÷· +<√fi¯q e´ø£+Ô #˚dTü HÔ êïs¡T.

mìïø£\≈£î düs¡«+ dæ<ä∆+ : düuŸ ø£˝…ø£ºsY uÛÁÑ <ë#·\+ ø±ø£rj·T : uÛÁÑ <ë#·\+ &ç$»Hé˝À 23 e ‘˚~q »s¡>q∑ Tqï Á>±eT|ü+#êj·Tr mìïø£\≈£î düs«¡ + dæ<+›ä #˚dTü qÔ ï≥T¢ uÛÁÑ <ë#·\+ düuŸ ø£˝ø… sº£ Y &܈ˆ Hêsêj·TD uÛsÑ ‘¡ >Y T∑ bÕÔ ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\qT düC≤e⁄>±, ìs¡“j·T+>±, XÊ+‹j·TT‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·T≥≈£î s¡÷|üø\£ Œq\T #˚dTü H¢ êïeTì düuŸø˝£ ø… sº£ Y ‘·q #ê+ãsY˝À eT+>∑fiy¯ ês¡+ yÓ*+¢ #ês¡T.n<˚$<Û+ä >± &ç$»Hé˝À 117 Á>±eT|ü+#êj·Tr düsŒ¡ +#Y\≈£î, 1170 yês¡T¶ düuTÑÛ ´\ |ü<eä ⁄\≈£î »s¡T>∑T mìïø£\≈£î 1 \ø£å 29 y˚\ 960 e+<ä\ eT+~ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT ñ|üj÷Ó –+#·Tø√e#·TÃì nHêïs¡T. Ç+<äT˝À 95 y˚\ 695 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T, 97 y˚\ 265 eT+~ eTVæ≤fi¯\T e⁄Hêïs¡T. z≥s¡T¢ ø=s¡≈î£ 1210 b˛*+>¥ øπ +Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚dTü HÔ êïeTì, mìïø£\˝À $<ÛTä \T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î 33 eT+~ ]≥Øï+>¥ n~Ûø±s¡T\T ùdJº `1, 130 ]≥Øï+>¥ n~Ûø±s¡T\T ùdJº `2 n~Ûø±s¡T\T, 33 ndæ+º {Ÿ ]≥Øï+>¥ n~Ûø±s¡\qT ìj·T$T+#êeTì, 1210 eT+~ Á|æôd&’ +ç >¥ n~Ûø±s¡T\qT, 1454 eT+~ b˛*+>¥ n~Ûø±s¡T\qT mìïø£\ $<ÛTä \T ìs¡«]ÔkÕÔsì¡ , M]øÏ b˛*+>¥ düeTj·T+˝À rdüTø√e\dæq C≤Œ>∑‘\Ô· T, e÷s¡<Z sä Ù¡ ø±\ô|’ •ø£D å Ç#êÃeTHêïs¡T. 16 eT+~ CÀq˝Ÿ n~Ûø±s¡T, 35 eT+~ì s¡÷{Ÿ Ä|òd” sü ‡Y qT, 27 eT+~ yÓTÁÆ ø√ nã®s«¡ s¡T‡qT (dü÷ø£àå |ü]o\≈£î\T) mìïø£\ Á|üÁøÏjT· qT |ü]o*+#˚+<äT≈£î $<ÛTä \T øπ {≤sTT+#êeTì. ìj·Te÷e[ì $s¡T<ä›+>± e⁄qï Hê$TH˚wüqT¢ ‹s¡düÿ]+∫q yê]˝À 97 eT+~ nuÛÑ´s¡T∆\T 15 e ‘˚~q düuŸø£˝…ø£ºsY≈£î n|æŒfi¯ó¢ #˚düT≈£îHês¡ì, mìïø£\ ã]˝À ì*#˚ nuÛ´Ñ s¡T\∆ T sêÁwüº mìïø£\ ø£$TwüHé C≤Ø #˚dqæ e÷s¡<Z sä Ù¡ ø±\qT ‘·÷#· ‘·|Œü ø£ bÕ{Ï+#ê\ì, mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± #˚dTü qÔ ï e´j·÷´ìï s√E yê]>± >∑D≤+ø±\qT #˚|+æ #ê\ì, me¬sH’ ê nuÛ´Ñ s¡T\∆ T nuÛ´Ñ +‘·sê\T, |òsæ ê´<Û\ä T ‘Ó\T|ü⁄≥≈£î uÛÁÑ <ë#·\+˝Àì düuŸø˝£ ø… s㧜 {Ÿ ˝À bò˛Hé HÓ+ãsY 08743`23100 <ë«sê ø£+Á{À˝Ÿ @sêŒ≥T #˚kÕeTì @ |òsæ ê´<äT\T #˚j·Te#·TÃì düuŸø£˝…ø£ºsY nHêïs¡T. düeTkÕ´‘·àø£ ÁbÕ+‘ê\qT >∑T]Ô+#êeTì, b˛*+>¥ düs¡[ì yÓuŸ ø±dæº+>¥ @sêŒ≥T #˚dü÷Ô, M&çj÷Ó Á>±|òsü ‡Y <ë«sê M&çj÷Ó rsTT+#·qTï≥T¢ ‘Ó*|æHês¡T. u…˝Ÿº bòÕ|ü⁄\T,eT<ä´+ ìj·T+Á‘·q≈£î K∫Ñ·+>± Á|üD≤fi¯ø£ s¡÷bı+~+∫ #·s´¡ \T rdüT≈£î+{≤eTì, @˝≤+{Ï Äyê+‘·sê\T ‘·˝‘… ≈Ô· î£ +&Ü eT÷&ÉT #Óø˘ b˛düT\º qT @sêŒ≥T #˚dTü HÔ êïeTì, ø√&é qT ñ \¢+|òTæ +#·≈î£ +&Ü, yÓ÷&É˝Ÿ ø√&é Ä|òt ø±+&Ü≈£îqº T |üs´¡ y˚ø+Ï #·T≥≈£î eT+&É\, Á>±eT kÕ∆sTT\˝À ãè+<ë\qT ìj·T$T+#êeTì düuŸ ø£˝…ø£ºs¡ ‘Ó|æHês¡T. z≥s¡T¢qT eT<ä´+, &ÉãT´\≈£î, ãVüQeT‘·T\ ù|s¡¢‘√ Á|üuÛ≤$‘·+ #˚j·TT\, >√&É\ô|’ sê‘·\T Áyêj·T&É+ mìïø£\ ø√&é ñ\¢+|òTü q ÁøÏ+~øÏ edüT+Ô <äì n˝≤+{Ï yê]ô|’ #·s´¡ \T ‘·|Œü eì düŒw¤ +ºü #˚kÕs¡T. b˛{° ãØ˝À ì*∫q nuÛTÑ ´s¡T\∆ T düu\ÑÛ ≈£î, düe÷y˚XÊ\≈£î, sê´© n<Ó› yêVü≤Hê\≈£î, yÓT≈Æ î£ @sêŒ\T #ÓdTü ø=qT≥≈£î ‘·|Œü ì dü]>± nqTeT‘·T\T rdüTø=yê\ì, mìïø£\ $<ÛTä \T ìs¡«Væ≤++#˚ dæã“+~øÏ b˛dü˝º Ÿ u≤´˝…{Ÿ <ë«sê z≥T Vü≤≈£îÿqT ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT ùd«#·Ã>± ìs¡“j·T+>± $ì–+#·Tø√yê\ì düuŸ ø£˝ø… sº£ Y ù|s=ÿHêïs¡T.

HêD´‘· ˝Òì #Ós¡Te⁄ |üqT\T y˚˝sÒ T¡ bÕ&ÉT E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T): eT+&É\+˝À düTe÷s¡T 1.50 ø√≥¢‘√ #˚|{ü qºÏ kÕ>∑T˙{Ï #ÓsT¡ e⁄ eT{Ϻ |üqT˝À¢ HêD´‘· ø£qT#·÷|ü⁄ y˚Ts¡˝À ø£ì|æ+#·øb£ ˛e≥+‘√ Bìì #·÷dæq Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ á #ÓsT¡ e⁄˝ÒHê kÕ>∑T˙s¡T n+~+#˚<ìä eTT≈£îÿq y˚ \ T y˚ d ü T ≈£ î +≥THêïs¡ T . á $<Û ä + >± eT+&É \ +˝À ø√j·Te÷<ës¡+, ∫>∑Ts¡Te÷$T&ç, uÀfi¯fl|ü*¢, fÒ>√s¡T, ø±#ês¡+˝À ◊<äT #ÓsT¡ e⁄\T eT+ps¡T nj·÷´sTT M{ÏøÏ ˇøÏÿ+{ÏøÏ s¡÷. 9.50 \ø£\å s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ Ä XÊK øπ {≤sTT+∫+~. á |üqT\qT <äøÿÏ +#·T≈£îqï >∑T‘˚<Ô ës¡T\T ‘·÷‘·÷ eT+Á‘·+>± |üqT\T #˚dæ dü>±ìøÏ ì<ÛTä \T CÒãT\˝À y˚düT≈£î+≥THêïs¡qï~ »]–q |üqT\qT #·÷ùdÔ ÇfÒº ns¡∆eTe⁄‘·T+~. eTTK´+>± #Ós¡Te⁄˝À¢ eT{Ϻ rdæ Ä ø£{Ϻ‘√ ø£≥º kÕeTs¡∆´+ ô|+#·&É+, eT{Ϻø±s¡≈£î+&Ü ¬s+&ÉTyÓ’|ü⁄˝≤ ã+&Ésêfi¯‘¢ √ ]M{ŸyTÓ +{Ÿ #˚j÷· *‡ ñ+~. n<˚ ø±ø£ n\T>∑T ôd‘’ +· m‘·TôÔ |+∫ m≈£îÿe ˙s¡T ì\« ñ+&˚˝≤ ø£≥Tº~≥ºyTÓ qÆ ø±+Áø°{‘Ÿ √ ìsêàD+ #˚j÷· *‡ ñ+~. ø±˙ dü<sä T¡ >∑T‘˚<Ô ës¡T\T »s¡>±*‡q Á|ü‹ |üìì ns¡ø=s¡>± #˚dæ HêD´‘· Á|üe÷D≤\qT ø£˙dü+ bÕ{Ï+#·øb£ ˛e≥+‘√ eT{Ϻ n+‘ê »]b˛e≥+, n\T>∑T |üqT\T ndü+|üP]Ô>± ì*∫b˛e≥+‘√ á @&Ü~ ôd‘’ +· á #ÓsT¡ e⁄\T <ë«sê kÕs¡T n+~+#·&+É Á|üXÊïs¡ø∆ +£ >± e÷]+~. nsTTq|üŒ{Ïø° dü<äs¡T >∑T‘˚Ô<ës¡T\T ‘·eT<Ó’q XË’©˝À |üqT\˙ï|üP]Ô nsTTq≥T¢ Ç+»˙]+>¥ n~Ûø±s¡T\≈£î #Ó*¢+#ê*‡q eTT&ÉT|ü⁄\T #Ó*¢dü÷Ô _\T¢\T e÷s¡TÃ≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+˝À ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T. |ü]dæú‹ Ç+‘· <ës¡TD+>± ñqï dü + ã+~Û ‘ · ñqï‘ê~Û ø ±s¡ T \T |ü q T\T m˝≤ »s¡T>∑T‘·THêïjÓ÷ |üs¡´y˚øÏå+#·≈£î+&Ü ø±sê´\j·÷˝À¢H˚ |üqT\qT #·÷düTÔ+&É≥+ n~Ûø±s¡T\ e+‘·T nsTT+~.

Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê n~Ûø±s¡T\T ø£fió¯ fl ‘Ó]∫ #ÓsT¡ e⁄\qT |ü]o*+∫ Á|ü»\≈£î nedüsê\qT rsêÃ\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

kÕ∆ì≈£î\πø bÁ Õ<Ûëq´‘· Çyê«* ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : ‘Ó\+>±D eqs¡T\≈£î s¡ø+åÏ #ê\ì, ‘Ó\+>±D _&É\¶ ≈£î ‘Ó\+>±D˝ÀH˚ |ü]ÁX¯eT\T kÕú|+æ ∫ ñbÕ~Û ø£*Œ+#ê\ì ‘Ó\+>±D $<ë´e+‘·T\ ◊ø£´y˚~ø£ sêh ø±s¡´<ä]Ù »+bÕ\ $X¯«+ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. kÕúìø£ Áô|dtøu¢£ Ÿ˝À @sêŒ≥T #˚dqæ $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. –]»q #·{≤º\≈£î $s¡T<ä+› >± Á>±eT düu\ÑÛ nqTeT‘·T\T ˝Ò≈î£ +&Ü ãj·÷´s¡+ ñ≈£îÿqT $XÊK≈£î ‘·s*¡ +#ê\ì d”e÷+Á<Ûä Á|üuTÑÛ ‘·« ≈£îÁ≥\T |üqTï‘√+<äì Bìì yÓ+≥H˚ ñ|üd+ü Vü≤]+#·Tø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ãj·÷´s¡+ ñ≈£îÿ Ä~yêd” Vü≤≈£îÿ>± |ü]>∑D+Ï #ê\ì ø√sês¡T. düTÁ|”+ø√s¡Tº rs¡TŒqT nqTdü]+∫ ˇø£] e´øÏ>Ô ‘∑ · ÄdüT\Ô T y˚s=ø£]øÏ ã<ä˝≤sTT+#˚ neø±X¯+ ˝Ò<ìä rs¡TŒ düŒwü+º >± ñ+<äì, Bì Ä<Ûës¡+>± ‘Ó\+>±D ÄdüT\Ô qT d”e÷+Á<Û≈ä î£ ‘·s*¡ ùdÔ n~ #·≥¢ $s¡T<äe› Tì ù|s=ÿHêïs¡T. 2009˝À sê»X‚KsYs¬ &ç¶ Á|üuTÑÛ ‘·«+ \øå± 40 y˚\ mø£sê\T ÇqT|ü Kì»+ ø£*–q ãj·÷´s¡+ ñ≈£îÿqT s¡øD å£ d”˝º Ÿ‡≈£î øπ {≤sTT+#˚+<äT≈£î Á|üjT· ‹ï+#·>± Á|üC≤ ñ<ä´eT+‘√ <ëìì ñ|üd+ü Vü≤]+#·T≈£îHêïs¡ì Ç|ü⁄Œ&ÉT øÏsH¡ ≈é î£ e÷sYs¬ &ç¶ Á|üuTÑÛ ‘·«+ <=&ç¶ <ë]˝À ñ≈£îÿ ø£sêà>±sêìï $XÊK≈£î ‘·s*¡ +#˚+<äT≈£î Á|üjT· ‹ïdüT+Ô <äì Äs√|æ+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó\+>±D $<ë´e+‘·T\ ◊ø£´y˚~ø£ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T sêeTHê<Ûä+, õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù yÓd”¢, õ˝≤¢ düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù sêe÷qT»+, ‘Ó\+>±D n&É«øπ {Ÿ, CÒ@dæ Hêj·T≈£îsê\T eT˝…\¢ ñcÕsêDÏ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ<√´>±\ ù|]≥ yÓ÷dü+ eTDT>∑÷s¡T E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : eTDT>∑÷s¡T eTTì‡bÕ*{° |ü]~Û˝Àì •e*+>±|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝Àìedæ+#˚ <ëdü] yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢ >∑‘· 8 HÓ\\ ÁøÏ‘+· eTDT>∑÷s¡T, |æqbÕø£ eT+&É˝≤\ |ü]~Û˝Àì ìs¡T<√´>∑ j·TTe≈£î\qT yÓ÷dü+ #˚dæ bÕ]b˛j·÷&ÉT. >∑‘+· ˝À eTDT>∑÷s¡T f…©ø£+ m¬ø‡’ +CŸ ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î&ç>± |üqT\T ìs¡«Væ≤+∫q <ëdü] yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢ eTDT>∑÷s¡T, |æqbÕø£ eT+&É˝≤˝À¢ ø=+<äsT¡ j·TTe≈£î\‘√ |ü]#·j÷· \qT ô|≥Tº≈î£ Hêï&ÉT. yê]øÏ _mdtmHém˝Ÿ˝À {Ïm+ ñ<√´>±\T Ç|æŒkÕÔq+≥÷ yê]ì |üP]Ô>± e÷≥\‘√ e÷j·T #˚XÊ&ÉT. Ç˝≤ |æqbÕø£ eT+&É\+ sêsTT>∑÷&Ó+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ∫≥ºeT\ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢ n‘·ì e÷≥\qT |üP]Ô>± qe÷à&ÉT. ø£&TÉ ù|<ä]ø£+˝À ø=≥Tº$T{≤º&TÉ ‘·Tqï Ç+{À¢ ˇø£]øÏ ñ<√´>∑+ ñ+fÒ ‘·eT ø£cÕº\T rs¡T‘êj·TqT≈£îqï n‘·ì ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\T ñqï bı˝≤ìï ‘êø£≥T¢ ô|{≤ºsT¡ . ‘·eTTà&ÉT nqï ñ<√´>∑+ ø√dü+ #·<Tä e⁄‘·Tqï #·<Tä e⁄qT e÷ì ≈£L©>± e÷sê&ÉT. <ëdü] yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢ n&É–q &ÉãT“qT Ç#˚Ã+<äT≈£î Ä ≈£î≥T+ã+ mH√ï ø£cÕº\T |ü&+ç ~. yêsTT<ë\ |ü<‹›ä ˝À <ë<ë|ü⁄ 80 y˚\ s¡÷bÕj·T\qT <ëdü] yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢ M] e<ä› qT+&ç rdüTø¬ fi≤fl&ÉT. e∫Ãq|ü⁄Œ&É˝≤¢ Ç~>√ n~>√n+≥÷ kÕ>± Bdü÷Ô qøÏ© ◊&Ó+{° ø±s¡T,¶ s¡÷. 80 y˚\T eTT{Ïqº ≥T¢ z qøÏ© s¡o<äT n˝≤π> j·T÷ìj·THé ø±s¡T¶ s¡o<äT Ç∫à yÓ÷kÕìøÏ bÕ\Œ&ܶ&TÉ . Ç~˝≤ ñ +fÒ eTDT>∑÷s¡T |ü≥D º ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q &ç. sêe÷sêe⁄ e<ä› Ç˝≤+π> e÷j·T e÷≥\T #Ó|Œæ s¡÷. 1,05,200\T, õ˝≤¢ $»jYTùdHé nH˚ e´øÏÔ e<ä› ¬s+&ÉT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T, eTs√ e´øÏÔ e<ä› ¬s+&ÉT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T <√|æ&û #˚dæq≥T¢ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ã+~. B+‘√ u≤~Û‘T· \+‘ê ‘·eT≈£î »]–q nHê´j·T+ô|’ ‘·–q Hê´j·T+ #˚j÷· \+≥÷ eTDT>∑÷s¡T b˛©düT\q ÄÁX¯sTT+#ês¡T. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

dü<äTbÕj·÷\T ˝Òì dü+‘·

ô|qTã*¢ E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T): dæ+>∑sπ DÏ ø±]àø£ ÁbÕ+‘·yTÓ qÆ s¡TÁ<ä+|üPsY˝À Á|ü‹ yês¡+ @sêŒ≥T #˚ùd dü+‘· eTØ n<Ûë«q+>± ‘·j÷· s¬ +’ ~. ∫qï ∫qT≈£î |ü&‘ç ˚ á ÁbÕ+‘·eT+‘ê ∫‘·&Ô ç e÷s¡T‘·T+~. es¡¸|⁄ü ˙s¡T ì\∫ ãTs¡<eä Tj·T+>± ‘·j÷· s¡e⁄‘·T+~. á ãT<äs˝¡ ÀH˚ yê´bÕs¡dTü \Ô T <äTø±D≤\qT @sêŒ≥T #˚dTü ≈£î+≥THêïs¡T. á ÁbÕ+‘·+˝Àì ø±]àø£ ≈£î≥T+u≤\T düTe÷s¡T |ü~ øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝Àì ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ yÓ[¢ ≈£Ls¡>±j·÷\T, düsT¡ ≈£î\T ‘Ó#T· Ã≈£îH˚+<äT≈£î Çã“+<äT\T |ü&TÉ ‘·T+&É≥+‘√ n|üŒ{Ï d”õm+ ø£èwüj í T· ´ düŒ+~+∫ s¡TÁ<ä+|üPsY ôd+≥sY˝À dü+‘· @sêŒ≥T≈£î ø£èwæ #˚XÊs¡T. á dü+‘·˝À eTÚ[ø£ dü<Tä bÕj·÷\ ø£\Œq≈£î >∑‘+· ˝À s¡÷. 15 \ø£\å ì<äT\qT dæ+>∑sπ DÏ j·÷»e÷q´+ øπ {≤sTT+∫+~. n|üŒ{Ï &ûy|’Ó m” + b˛‘·TsêE Vü≤j·T+˝À á ì<ÛTä \‘√ ôw&ÉT,¢ bòÕ{¢ ŸbÕò +\T, s√&ÉT¢ y˚ùd+<äT≈£î, eTs¡T>∑T<=&É¢ ìsêàD≤ìøÏ ø=\‘·\ y˚jT· ≥+‘√ bÕ≥T uÛ÷Ñ $T |üP»\T ôd‘’ +· #˚XÊs¡T. ø±ì ‘·sê«‘· ns¡+∆ ‘·s+¡ >± Ä–b˛sTTq |üqT\≈£î Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ mes¡÷ |ü{+ºÏ #·T≈£îqï <ëK˝≤\T ˝Òe⁄ Ä ì<ÛTä \T m≥T eT[¢+#ês√ ≈£L&Ü ns¡+∆ ø±ì |ü]dæ‹ú HÓ\ø=+~. B+‘√ Á|ü‹ yês¡+ esê¸ø±\+˝À ø±]àø£ ≈£î≥T+u≤\T, yê´bÕs¡dTü \Ô T |ü&TÉ ‘·Tqï Çã“+<äT\T n˙ïÇ˙ïø±e⁄. Á|üdTü ‘Ô · d”Jm+ ôd’‘·+ eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·T\ ø£\Œq≈£î Vü‰MT Ç∫Ãq|üŒ{Ïø° Ä |üqT\T Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ϭø’Hê eT~Ûs¡ E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : eT+&É\+˝À k˛eTyês¡+ sêÁ‹ qT+&ç m&É‘sÓ T¡ |ü⁄ ˝Ò≈î£ +&Ü n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ø±]à≈£ ≈£î≥T+u≤\T Çã“+<äT\≈£î >∑T] ø±≈£î+&Ü ôw&É¢ ìsêàD+‘√bÕ≥T bòÕ{¢ ŸbÕò +, s√&ÉT,¢ eTs¡T>∑T<=&Éq¢ T ≈£îs¡TdüTqÔ ï esê¸ìøÏ s√&Éô¢ |’ ˙s¡T ì*∫+~. eT+&É\ øπ +Á<ä+˝Àì b˛©dtùdwº Hü é e÷s¡+Z ˝À Á&ÓH’ J˚ \T ì]à+∫ ø±]à≈£î\ Çã“+<äT\qT ‘=\–+#ê\ì ø±]àø£ ≈£î≥T+u≤\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. ˝Òøb£ ˛e&É+‘√ s√&Éô¢ |’ es¡ ¸ |ü ⁄ ˙s¡ T ì*∫ ∫+‘·÷s¡T E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : ∫+‘·÷s¡T, sê»eT+Á&ç |ò÷ü {Ÿ s√&ÉT˝¶ À ø=+&É #·]j·T\T bÕ<ä#ês¡T\≈£î rÁe $]–|ü&ܶsTT. B+‘√ sêø£b˛ø£\T dü+Ô _Û+#êsTT. esê¸ø±\+ ø±e≥+‘√ |ò÷ü {Ÿ s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\≈£î nkÂø£s¡´+>± ì\j·T+>± e÷]+~. nsTTHê n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ |ü{+ºÏ #·Tø√e≥+ ˝Ò<Hä ˚ Äs√|üD\Tñ e÷]+~. n+‘·s¡Z‘· HêïsTT. sê»eT+Á&çøÏ yÓfi‚fl s¡Vü≤<ë] |òü÷{Ÿs√&ÉT¶ ˝À Á|üj·÷D+ #˚j·÷\+fÒ Á|üj·÷D°≈£î\T Ç\¢+<äT E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì mì$T~ |ü+#êj·Tr\˝À Äj·÷ bÕغ\T ‘·eT nuÛ´Ñ s¡T\∆ >¬ \T|ü⁄ ø√dü+ s√&É T ¢ ãTs¡ < ä e T ÁbÕD≤\T ns¡#‹˚ ˝À¢ ô|≥Tº≈î£ ì Á|üj÷· D≤\T #˚dTü +Ô {≤s¡T. uÛ≤Ø esê¸\≈£î |ò÷ü {Ÿ s√&ÉT¶ yÓTT‘·+Ô j · T e T j · ÷ ´ s T T . Á|üj·T‘êï\T ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. Bì˝ÀuÛ≤>∑+>±H˚ $$<Ûä sê»ø°j·TbÕغ˝‘√ bı‘·Ô\qT ôd’‘·+ @s¡Œs¡TÃ≈£îì nuÛÑ´s¡T∆\ ¬>\T|ü⁄ ãTs¡<eä Tj·T+>± ‘·j÷· s¬ ’ yêVü≤Hê\≈£î ÁuÒø\˘ T |ü&ìÉ |ü]dæ‹ú ≈£L&Ü ñ+≥T+~. Ç<˚ ‘·sT¡ D+˝À eTTwæ º ≈ £ î +≥¢ , sê$ ø√düyT˚ ø£èwæ #˚dTü HÔ êïs¡T. Ç|üŒ{Ïøπ ø=eTsês¡+, bı˝≤s¡+, eTÁ]>∑÷&Ó+ |ü+#êj·Tr\qT mHé&û Ç|üŒ{Ïøπ @ø£Á^e+>± >¬ \T#·Tø√>± >∑‘· yês¡+ s√E\T>± ≈£îs¡TdüTqï esê¸\≈£î ∫+‘·÷s¡T eT+&É\ øπ +Á<ëìøÏ düTe÷s¡T 25 ø°.MT q÷‘·\, C≤qøÏ|⁄ü s¡+, ‘êC≤>± ãT<Ûyä ês¡+ »]–q ñ|üd+ü Vü≤ø£sD¡ ˝À e÷DÏø±´s¡+ |ü+#êj·Trì ôd‘’ +· mHé&û @ø£Á^e+>± >¬ \T#·T≈£î+~. Çø£$T–*q <ä÷s¡+˝Àì |òü÷{Ÿ s√&ÉT¶ e<ä› ø=+&ç#·]j·T\T $]–|ü&ܶsTT. Äfi¯ fl bÕ&É T , #=|ü Œ düT~eTfi¯fl, s=+ù|&ÉT, #·\d¢ eü TTÁ<ä+, sê|òTü uÀsTTq>∑÷&Ó+ |ü+#êj·Tr\˝À Á|ü<ëÛ q bÕغ\T ‘·eT nuÛ´Ñ s¡T\∆ qT ã]˝ÀøÏ ~+#ês¡T. ø£ ≥ ¢ b Õ˝… + , >√$+ yê] >¬ \T|ü⁄ ø√düyT˚ ã\yÓTqÆ nuÛ´Ñ s¡T\› qT m+|æø£ #˚XÊs¡T. áHÓ\ 31q »]π> mìïø£˝À¢ z≥s¡T¢ me]yÓ|’ ⁄ü yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘ês√qì < ë | ü ⁄ s ¡ + ( m ˝ Ÿ ) #·sá ø=qkÕ>∑T‘·T+~.‘Ó\+>±D yê<ä+‘√ ‘·eTbÕغ $»j·T+ kÕ~ÛdTü +Ô <äì {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T, Á|üC≤ dü+øπ eå T ø±s¡´Áø£e÷˝Ò ¡ e⁄+<äì n<˚ ‘·eTqT >¬ *|ædTü +Ô <äì, $T–*q Á>±e÷˝À¢ md”‡, _dæ ‘·eTqT >¬ *|ækÕÔjT· ì ø±+Á¬>dt bÕغ, Á|ü»˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغøÏ Ä<äsD #·s¡¢ E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : ø±ø£rj·T $X¯«$<ë´\j·T+ yê] nqTeT‹‘√ Á|üdüTÔ‘· ø±\˙˝À¢ ôd&’ é Á&ÓH’ \é T ˝Òøb£ ˛e&É+ e\q Çfi¯fl˝ÀøÏ ˙s¡T #˚sπ |ü]dæ‹ú <ë|ü]+∫+~. ÄsYy√_ Hê\T>∑T |ü+#êj·Tr\qT ôd’‘·+ mHé&û ¬>\T#·Tø=ì Á>±e÷˝À¢ì |ü+#êj·Tr\qT ø°¢Héd”¢|t #˚ùd+<äT≈£î q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” CÀs¡T>± $<ë´dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç #·s˝¢¡ ÀøÏ uÛÁÑ <ëÁ~ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À _@ »qs¡˝,Ÿ _@ ø£+|üP´≥sY‡ ø√s¡T‡\qT ìsêàD|ü⁄ |üqT\T »s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ Á&ÓH’ J˚ \T ndüeÔ ´dü+ú >± ˝Òøb£ ˛e&É+‘√ rÁe Çã“+<äT\qT Á|üj·T‘êï\T ø=qkÕ–düTÔ+~. #·\¢düeTTÁ<ä+ |ü+#êj·Tr˝Àì mø£ÿ&É ˝Òì $<Ûä+>± {Ï&ç|æ, dæ|æm+, ø±+Á¬>dt, dæ|æ◊, yÓ’mdtÄsY Á|üyX˚ ô¯ |&ÉT‘·Tqï≥T¢ ø£fi≤XÊ\ ø£sk¡ ÕŒ+&Ó+{Ÿ j·T+ lìyêdüsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. á neø±XÊìï Á|ü»\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. uÀqø£˝Ÿ, sê$q÷‘·\ eT<Û´ä ˝À >∑\ &Óe’ s¡¸Hé s√&ÉT¶ es¡¸+ ø±s¡D+>± dæ|\æ T ø£*dæ ñeTà&ç nuÛ´Ñ ]∆ì ã]˝ÀøÏ ~+|ü>± q÷´&Óy÷Ó Áø£d” bÕغ ˇ+≥]>± b˛{° #˚dTü +Ô ~. |ü+#êj·Tr mìïø£\ nq+‘·s+¡ z≥s¡¢ Hê&ç @≥TyÓ|’ ⁄ü ñ+<√ y˚∫#·÷&Ü*‡+<˚. $<ë´]∆˙, $<ë´s¡T\∆ T ñ|üj÷Ó –+#·Tø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ô|<äô› |<ä› >∑T+‘·\T @s¡Œ&ç yêVü≤Hê\ sêø£b˛ø£\≈£î rÁe n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ç+~.

∫qT≈£î |ü&ç‘˚ ∫‘·Ô&˚..

mHé&ç U≤‘ê˝À Hê\T>∑T @ø£Á^e+

uÛÑÁ<ëÁ~ ø£fi≤XÊ\˝À ø£+|üP´≥sY ø√s¡T‡\T

μø±ø£rj·Tμ ~q|ü‹ Á ø£ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+, &√sY HÓ+ãsY 9`5`80, | ô +≥>∑&¶É ãC≤sY, KeTà+.

d ô ˝Ÿ`9866563278


>∑T+≥÷s¡T >∑Ts¡Tyês¡+

C≤‹ $eø£å‘·ô|’ ª»>∑&É+µ

q÷´&Ûç©¢, E˝…’ 17(ø±ø£rj·T) HÓ\‡Hé s√*Vü‰¢Vü‰¢ eT+&˚˝≤ <äøÏåD≤Á|òæø± e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT. Ä <˚XÊìøÏ |üP]Ô kÕúsTT Á|üC≤kÕ«eT´+˝À mìï¬ø’q yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï Hêj·T≈£î&ÉT. n<Ûä´≈£åî&ÉT ø±ø£eTTqT|ü⁄ Ç‘·qT C≤‹ $eø£å e´‹πsK ñ<ä´eTø±s¡T&ÉT, ªÄÁ|òæø£Hé H˚wüq˝Ÿ ø±+Á¬>dtµ≈£î, <ëìøÏ kÕj·TT<Ûä $uÛ≤>∑+ nsTTq ñ+ø√+{À $dæCÒ«≈£î n<Ûä´≈£åî&ÉT. C≤‹ $eø£å≈£î e´‹πsø£+>± »]|æq b˛sê≥+˝À »]–q ˇø£ e÷s¡Dø±+&É≈£î dü+ã+~Û+∫ 27 dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T ªs√u…Héµ nH˚ B«|ü+˝À C…’\T •ø£åqqTuÛÑ$+#ê&ÉT. 20e X¯‘êã›|ü⁄ n‘·´+‘· Á|üdæ<äT∆˝…’q Á|ü|ü+#· Hêj·T≈£î\˝À ˇø£&ÉT. q\¢C≤‹ dü÷Ø&ÉT nì |ü\T ‘Ó\T>∑T yê´kÕ\˝À áj·TqqT >∑T]+∫ e]í+#ês¡T. C≤‹ $eø£å‘·≈£î e´‹πsø£+>± »]ù| bısê{≤\≈£î, es¡í düe÷q‘·≈£î HÓ\‡Hé eT+&˚˝≤ dü+πø‘·+>± ì*#ê&ÉT. 1990 |òæÁãe] 11q C…’\TqT+&ç $&ÉT<ä\ nsTTq ‘·s¡Tyê‘· HÓ\‡Hé eT+&˚˝≤ sê»ø°j·T+>± ‘·q \øå±´ìï kÕ~Û+#·&ÜìøÏ, <˚X¯+˝À HÓ\ø=qï C≤‹ yÓ’sê´ìï ìyê]+#·&ÜìøÏ, n+<ä] eT<Ûä´ düjÓ÷<Ûä´ ô|+#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚XÊ&ÉT. ‘·q |üPs¡«|ü⁄ Á|ü‹düŒs¡T∆\qT+&ç ≈£L&Ü Á|üX¯+dü\T n+<äTø=Hêï&ÉT. e+<ä≈£î ô|’>± nyês¡T¶\T, dü‘êÿsê\‘√ $$<Ûä <˚XÊ\T, dü+düú\T eT+&˚˝≤qT >ös¡$+#êsTT. yê{Ï˝À 1993˝À \_Û+∫q H√u…˝Ÿ XÊ+‹ ãVüQeT‹ eTTK´yÓTÆq~. dü«<˚X¯+˝À eT+&˚˝≤qT eT~u≤ nì yê] ‘Ó>∑≈£î dü+ã+~Û+∫q >ös¡edü÷#·ø£+‘√ eTìïkÕÔs¡T. eTVü‰‘êà >±+BÛ uÀ~Û+∫q XÊ+‹j·TT‘· $<ÛëHê\T, nVæ≤+dü, X¯Á‘·Te⁄qT dü+kÕÿs¡j·TT‘·+>± m<äTs=ÿH˚ |ü<ä∆‹ ‘·q≈£î m+‘√ dü÷Œ¤]Ôì#êÃj·Tì eT+&˚˝≤ ô|≈£îÿe÷s¡T¢ #ÓbÕŒ&ÉT. uÛ≤s¡‘· <˚X¯+ eT+&˚˝≤qT »eVü≤sY˝≤˝Ÿ HÓÁVüA n+‘·sê®rj·T düjÓ÷<Ûä´ ãVüQeT‹‘√ dü‘·ÿ]+∫+~. uÛ≤s¡‘· <˚X¯+ qT+&ç eT+&˚˝≤≈£î m+‘√ düeTs¡∆q \_Û+∫+~. eT+&˚˝≤ ≈£î≥T+ã+ ª‘Ó+ãTµ e+XÊìøÏ #Ó+~q~. Ms¡T <äøÏåD ÄÁ|òæø±˝À πø|t ÁbÕ+‘·+˝À Á{≤q‡¬øj·THé uÛ≤>±\≈£î kÕ+Á|ü<ësTTø£+>± bÕ\≈£î\T. Ç‘·&ÉT ñe÷{≤ õ˝≤¢˝À eTyÓCÀ nH˚ Á>±eT+˝À 1918 E˝…’ 18q »ìà+#ê&ÉT. Ç‘·ì ‘ê‘·\ø±\+˝À yês¡T bÕ*+#˚ ‘Ó+ã÷ ‘Ó>∑\ ÁbÕ+‘·+ Á_{Ïwt e\dü bÕ\≈£î\ |üs¡eTsTT´+~. eT+&˚˝≤ ‘·+Á&ç >±&Ü¢ Vü≤≈£îÿ\ Á|üø±s¡+ bÕ\≈£î&ÉT ø±ø£b˛sTTHê ø=ìï kÕúìø£ ‘Ó>∑\≈£î Hêj·T≈£î&ç>± >∑T]Ô+|ü⁄ ø£*– ñ+&˚yê&ÉT. kÕúìø£ øöì‡˝Ÿ˝À düuÛÑT´&ÉT. >±&Ü¢≈£î q\T>∑Ts¡T uÛ≤s¡´\T. |ü<äeTT>∑TZs¡T |æ\¢\T. yê]˝À >±&Ü¢ 3e uÛ≤s¡´ H√ôd¬øì bòÕ˙ïøÏ »ìà+∫q eT>∑_&ɶ≈£î s√*Vü‰¢Vü‰¢ (n+fÒ ø=eTà\T ˝≤π>yê&ÉT `<äT&ÉT≈£î dü«uÛ≤e+ ø£\yê&ÉT) nì ù|s¡T ô|{≤ºs¡T. eT+&˚˝≤ u≤\´+ ‘·*¢ ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q >∑÷&Ó+ (ñ$÷®)˝À n~Ûø£+>± >∑&É∫+~. @&Éej˚T≥ s√*Vü‰¢Vü‰¢ #·<äTe⁄ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. yê] ≈£î≥T+ã+˝À ã&çøÏ yÓ[flq yÓTT<ä{Ï e´øÏÔ n‘·H˚. dü÷ÿ\T˝Àì ˇø£ yÓT<∏ä&çdtº ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT n‘·ìøÏ HÓ\‡Hé nH˚ ù|s¡T ‘·–*+#ê&ÉT. (Á|üdæ<äT∆&Ó’q Á_{Ïwt Hê$ø±<äfi¯ Hêj·T≈£î&ÉT Vü≤ŒπswæjÓ÷ HÓ\‡Hé ù|s¡T $÷<ä). m+<äTø£+fÒ Ä e÷wüºs¡T≈£î s√*Vü‰¢Vü‰¢ ù|s¡T |ü\ø£&É+ ø£wüº+>± ñ+&˚~. s√*Vü‰¢Vü‰¢ 9e j˚T≥ n‘·ì ‘·+Á&ç ø£åj·T yê´~Û‘√ eTs¡DÏ+#ê&ÉT. ‘·s¡Tyê‘· HÓ\‡Hé eT+&˚˝≤ #·<äTe⁄ $$<Ûä bÕsƒ¡XÊ\\˝À kÕ–+~. ‘Ó+ã÷ ‘Ó>∑\ Ä#ês¡+ Á|üø±s¡+ Á|æM øöì‡˝Ÿ˝À n‘·ì ‘·+Á&ç kÕúq+ n‘·ìøÏ dü+Áø£$TdüTÔ+~. 1937˝À eT+&˚˝≤ ªbò˛sYº ã÷´bò˛sYºµ˝À V”≤˝Ÿ¶{ÖHé ø±˝Òõ˝À #˚sê&ÉT. n‘·ìøÏ u≤øχ+>¥, |üs¡T>∑T |ü≥¢ ÄdüøÏÔ ô|]–+~. yÓTÁ{Ï≈£î´˝ÒwüHé ‘·s¡Tyê‘· eT+&˚˝≤ bò˛sYºùV≤sY $X¯«$<ë´\j·T+˝À _.m.˝À #˚sê&ÉT. nø£ÿ&É n‘·ìøÏ |ü]#·j·TyÓTÆq Ä*esY {≤+uÀ n‘·ì J$‘·ø±\+ $TÁ‘·T&Ó’Hê&ÉT. n<˚ düeTj·T+˝À n‘·ì ‘Ó>∑≈£î yês¡dü‘·«+>± Hêj·T≈£î&ÉT ø±e\dæq ¬ø’»sY eT‘·+õe÷ ≈£L&Ü $TÁ‘·T&Éj·÷´&ÉT ø±ì ø±\Áø£eT+˝À yê]<ä›s¡÷ sê»ø°j·T Á|ü‹düŒs¡T∆\j·÷´s¡T. m+<äTø£+fÒ eT‘·+õe÷ ã+‘·÷kÕÔHé ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ |üø£å+ eVæ≤+#ê&ÉT. ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ ‘·s¡Tyê‘· $X¯«$<ë´\j·T+ sê»ø°j·÷\˝À bÕ˝§Zqï |òü*‘·+>± eT+&˚˝≤qT $X¯«$<ë´\j·T+qT+&ç rùdXÊs¡T. ‘·s¡Tyê‘· n‘·qT C…’\T˝À ñqï|ü⁄&ÉT \+&ÉHé $X¯«$<ë´\j·T+ yê] <ä÷s¡ $<ë´ dü<äTbÕj·T+‘√ _.m˝Ÿ. |üP]Ô #˚XÊ&ÉT. bò˛sYºùV≤sY e<ä*q ø=~›ø±˝≤ìπø eT+&˚˝≤

18 p˝…’ 2013

7

eT+&˚˝≤ J$‘·+... e÷qyê[πø Ä<äs¡Ù+! dü+s¡ø£å≈£î&Ó’q CÀ–+‘êu≤ eT+&˚˝≤≈£î ô|+&ç¢ ìX¯ÃsTT+#ê&ÉT. n<˚ düeTj·T+˝À CÀ–+‘êu≤ ø=&ÉT≈£î (≈£î≥T+ã yês¡düT&ÉT)≈£î ≈£L&Ü $yêVü≤+ ìX¯Ãj·TyÓTÆ+~. Ç~ Çwüº+ ˝Òø£ j·TTe≈£î*<ä›s¡÷ ‘·eT dü+|üqï ≈£î≥T+u≤\qT e<ä* CÀVü‰HÓïdtãsYZ≈£î yÓ[flb˛j·÷s¡T. q>∑s¡+˝À eT+&˚˝≤ ∫qï∫qï ñ<√´>±\T #˚XÊ&ÉT. ‘êqT eT<Ûä´˝À Ä|æy˚dæq _.m. &çÁ^ ø√s¡T‡qT ø£¬skÕŒ+&ÓHé‡ ø√s¡T‡ <ë«sê |üP]Ô #˚XÊ&ÉT. ‘·s¡Tyê‘· ${Ÿyê≥sY‡sê+&é $X¯«$<ë´\j·T+˝À Hê´j·TXÊg+ #·<äTekÕ>±&ÉT. Ä düeTj·T+˝À n‘·ìøÏ |ü]#·j·TyÓTÆq ø=+<äs¡T $TÁ‘·T\T ‘·s¡Tyê‘· C≤‹$eø£å e´‹πsø£ ø±s¡´o\Ts¡j·÷´s¡T. sê»ø°j·T ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T 1948˝À ÄÁ|òæø£HÓsY\T n~Ûø£+>± ñqï <äøÏåD≤Á|òæø± H˚wüq*düTº bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ã+~. q\¢, ‘Ó\¢ C≤‘·T\ eT<Ûä´ $eø£å‘·, Ç<ä›]˙ y˚s¡Ty˚s¡T>± ñ+#·&É+ yê] $<Ûëq+. Ä |ü]dæú‘·T\˝À 1952 &çô|òqT‡ ø±+ô|sTTHé, 1955 |”|ü⁄˝Ÿ‡ ø±+Á¬>dt ø±s¡´Áø£e÷\˝À HÓ\‡Hé eT+&˚˝≤ Á|üeTTK+>± bÕ˝§ZHêï&ÉT. yês¡T ÄyÓ÷~+∫q kÕ«‘·+Á‘·´ #ês¡ºsY yê] C≤‹$eø£å‘· e´‹πsø£ $<ÛëHêìøÏ ÁbÕ<Ûä$Tø£ <äXÊìπs›X¯ø£+>± s¡÷bı+~+~. á düeTj·T+˝À eT+&˚˝≤, n‘·ì $TÁ‘·T&ÉT ø£\dæ kÕú|æ+∫q ˇø£ ˝≤ dü+düú <ë«sê nH˚ø£ ù|<ä q\¢C≤‹yê]øÏ ñ∫‘·+>± Hê´j·Tyê<ä kÂø£s¡´+ ø£*–+#ês¡T. eT+&˚˝≤ ø±s¡´Áø£e÷\ô|’q, Ç‘·s¡ <äøÏåD≤Á|òæø± C≤‹ $eø£å e´‹πsø£ ñ<ä´e÷\ô|’Hê C≤rj·T eTVü‰‘êà >±+BÛ Á|üuÛ≤e+ >±&ÛÉ+>± ñ+~. eTVü‰‘êà >±+BÛ <äøÏåD≤Á|òæø±˝À dü‘ê´Á>∑Vü≤+ $<ÛëHêìï Á|üy˚X¯ô|{Ϻ 100 dü+e‘·‡sê\T >∑&É∫q dü+<äs¡“¤+>± &Ûç©¢˝À 29 »qe] ? 30 »qe] 2007q »]–q düy˚Tàfi¯HêìøÏ HÓ\‡Hé eT+&˚˝≤ Vü‰»s¡j·÷´&ÉT. yÓTT<ä{À¢ eT+&˚˝≤ XÊ+‹j·TT‘·+>±H˚ ‘·q Á|ü‹|òüT≥qqT ìs¡«Væ≤+∫Hê >±ì 5 &çôd+ãs¡T 1956q eT+&˚˝≤, eTs√ 150 eT+~ <˚X¯Á<√Vü≤H˚s¡+ô|’ n¬sdüTº #˚j·Tã&ܶs¡T. 1956`61 ø±\+˝À düTBs¡È+>± q&É∫q á $#ês¡D nq+‘·s¡+ yês¡+<äs¡÷ ìs√›wüß\T>± $&ÉT<ä\j·÷´s¡T. nsTT‘˚ 1952 `59 ø±\+˝À ÄÁ|òæø£Hé H˚wüq˝Ÿ ø±+Á¬>dt (Ä.H˚.ø±.)˝À #ê˝≤eT+~ ndüVü≤HêìøÏ >∑T¬s’ ‘·eT ÄX¯j·÷\qT kÕ~Û+∫&ÜìøÏ eT]+‘· rÁeyÓTÆq #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì e‹Ô&ç #˚XÊs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT Ä.H˚.ø±.˝À ñqï $T‘·yê<ä Hêj·T≈£î\ Hêj·Tø£‘ê«ìøÏ düyêfi¯ófl m<äTs¡j·÷´sTT. <äøÏåD ÄÁ|òæø± ø£eT÷´ìdüTº bÕغ á ø±\+˝À ã\+ |ü⁄+E≈£î+~. 1959˝À n‹yê<ä ÄÁ|òæø£ìdüTº\T Ä.H˚.ø±.qT düeT]∆düTÔqï bÕHé ÄÁ|òæø£ìdtº ø±+Á¬>dt qT+&ç $&çb˛j·÷s¡T. n˝≤ $&çb˛sTTqyê]øÏ |òüTHê e+{Ï Ç‘·s¡ <˚XÊ\qT+&ç eT<䛑·T ≈£L&Ü \_Û+∫+~. ¬>]˝≤¢ ø£˝≤bÕ\T.. 1961˝À eT+&˚˝≤ Ä.H˚.ø±.≈£î kÕj·TT<Ûä $uÛ≤>±ìï @s¡Œs¡∫ <ëìøÏ n<Ûä´≈£åî&ÉT nj·÷´&ÉT. á $uÛ≤>∑+ ù|s¡T ñyéTUÀ+{À $ dæC…« (nq>± <˚X¯|ü⁄ ã˝…¢+). á $uÛ≤>∑+ <äfi≤\T Á|üuÛÑT‘·«, $T*≥Ø kÕúHê\qT \øå±´\T>± #˚düTø=ì <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫+~. C≤‹ $eø£å‘·qT n+‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ ¬>]˝≤¢ b˛sê≥+ ø=s¡≈£î Á|üD≤[ø£\T ≈£L&Ü ‘·j·÷s¡T #˚düTø=Hêïs¡T. 1980 <äX¯ø£+˝À M] <äfi≤\T ìs¡«Væ≤+∫q ¬>]˝≤¢ b˛sê{≤\˝À nH˚≈£î\T eTs¡DÏ+#ês¡T. XÊ+‹j·TT‘· Á|ü‹|òüT≥q e\¢ Á|üjÓ÷»q+ ˝Òq+<äTHê, Á|üuÛÑT‘·«+ $#·ø£åD≤s¡Væ≤‘·+>± <äeTq $<ÛëHêìï neT\T #˚düTÔqï+<äTe\Hê, ‘·‹e÷à e÷sêZ\˙ï eT÷düT≈£îb˛e&É+ e\¢H˚ ‘êeTT kÕj·TT<Ûäb˛sê≥+ yÓ’|ü⁄ eTfi¯fle\dæe∫Ã+<äì eT+&˚˝≤ düeT]∆+#·Tø=Hêï&ÉT. nsTT‘˚ á $<ÛäyÓTÆq kÕj·TT<Ûä#·s¡¢e \q Ä.H˚.ø±. e÷qe Vü≤≈£îÿ\qT ñ\¢+|òæT+∫+<äì ‘·s¡Tyê‹ø±\+˝À eT+&˚˝≤ n+^ø£]+#ê&ÉT. ‘·q á n+^ø±sêìï ‘·q bÕغ˝Àì ø=+<äs¡T dü‘·´, düs¡T›u≤≥T ø£$TwüHé ]b˛s¡Tº\qT+&ç ‘=\–+#·&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#·>± n+<äT≈£î e´‹πsøÏ+#ê&ÉT. n¬sdüTº, ]y√ìj·÷ $#ês¡D.. 5 Ä>∑düTº 1962q eT+&˚˝≤ n¬sdüTº #˚j·Tã&ܶ&ÉT. n+‘·≈£îeTT+<äT n‘·qT 17 HÓ\\T

$T˝≤ÿ Áπ>f…dtº n<∏Ó¢{Ÿ: bÕyÓ˝Ÿ u…+>∑fi¯Ss¡T, E˝…’ 17(ø±ø£rj·T) : ª|òü¢sTT+>¥ dæUŸµ $T˝≤ÿ dæ+>¥ J$‘· $X‚cÕ\≈£î ‘Ós¡ s¡÷|ü+ ø£*Œdü÷Ô, ªuÛ≤>¥ $T˝≤ÿ uÛ≤>¥µ ∫Á‘·+ ‘êC≤>± $&ÉT<ä˝…’ dü+#·\q+ düèwæº düTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À ªÇ+&çj·THé >√˝…¶Hé &˚dtµ eTs√kÕ] |ü‘êø£ o]¸ø£\≈£î m≈£îÿ ‘·THêïsTT. Äj·Tq ªÁπ>f…dtº Ç+&çj·THé n<∏Ó¢{Ÿµ nH˚ $wüj·T+˝À m˝≤+{Ï dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äì n‘·ì $TÁ‘·T&ÉT, 17 kÕs¡T¢ ÅdæŒ+{Ÿ C≤rj·T #Ûê+|æj·THé>± ì*∫q ¬øqï‘Y bÕyÓ˝Ÿ ù|s=ÿHêïs¡T. ª 1960 s√yéT ˇ*+|æø˘‡˝À ªes¡˝Ÿ¶ u…dtºµ n<∏Ó¢≥¢‘√ b˛{°|ü&ç Hê\T>√ kÕúq+˝À ì*∫q Äj·Tq uÛ≤s¡‘· >=|üŒ n<∏Ó¢{Ÿ nH˚ $wüj·T+˝À m˝≤+{Ï dü+<˚Vü≤+˝Ò<äT. nsTT‘˚ 1984˝À |æ{Ï ñwü Ä ª|ò”{ŸµqT ]|”{Ÿ #˚dæHê k˛$j·T{Ÿ j·T÷ìj·THé, <ëì $TÁ‘· <˚XÊ\T ãVæ≤wüÿ]+∫q Ä ˇ*+|æø˘‡≈£î n+‘· $\Te˝Ò<äìµ bÕyÓ˝Ÿ yê´U≤´ì+#ês¡T. 1958 {Àø√´ Ädæj·THé π>yéT‡ dü+<äs¡“¤+>± ‘=\T‘· $T˝≤ÿ dæ+>¥ >∑T]+∫ $Hêïqì, n|ü⁄Œ&ÉT Äj·Tq 200 $÷, 400 $÷. $uÛ≤>∑+˝À dü«s¡í |ü‘·ø±\T kÕ~Û+#ês¡ì 73 @fi¯fl bÕyÓ˝Ÿ yÓ\¢&ç+#ês¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT ø√˝≤sY >√˝Ÿ¶ |ò”˝Ÿ¶‡˝Àì ø±\ìj·T˝Ÿ k˛ŒsYº‡ ø£¢uŸ ‘·s¡T|òü⁄q ÁøϬø{Ÿ Ä&ÉT‘·Tqï ‘êqT ù|dt uÖ\sY>± Á|ü‘·´s¡T∆\qT uÛÑj·Tô|fÒº yê&çqì, nsTT‘˚ n<∏Ó¢{Ïø˘‡ ø√#Y u…+õeTHé ÁbòÕ+ø˘ dü÷#·q y˚Ts¡≈£î e´øÏÔ>∑‘· áyÓ+≥¢ô|’ πø+ÁBø£]+#êqì bÕyÓ˝Ÿ ‘·q ¬øØsY >∑T]+∫ $e]+#ês¡T.

yÓTs¡T¬>’q Ä+&És¡‡Hé, u…˝Ÿ sê´+øÏ+>¥‡ <äTu≤jYT, E˝…’ 17 ‘=* j·÷ôwdt f…düTº˝À Ç+>∑¢+&é 14 s¡Hé‡ $»j·T+˝À ø°\ø£+>± sêDÏ+∫q ù|düsY CÒyéT‡ Ä+&És¡‡Hé, u≤´{Ÿ‡yÓTHé Çj·÷Hé u…˝Ÿ ‘·eT sê´+øÏ+>¥‡ yÓTs¡T>∑T|üs¡TÃ≈£îHêïs¡T. ‘êC≤>± $&ÉT<ä˝…’q ◊dædæ ‘êC≤ sê´+øÏ+>¥‡˝À Ä+&És¡‡Hé yÓTT‘·Ô+ 158 s¡Hé‡≈£î 10 $¬ø≥T¢ rdæq ˇø£ kÕúq+ yÓTs¡T>∑T|üs¡TÃ≈£îì Äs√ kÕúHêìøÏ #˚s¡Tø√>±, u…˝Ÿ ¬s+&√ Çìï+>¥‡˝À ôd+#·Ø‘√ ◊<äT kÕúHê\T yÓTs¡T>∑T|üs¡TÃ≈£îì 17e kÕúq+˝À ì*#ê&ÉT. Ç‘·s¡ u≤´{Ÿ‡yÓTHé˝À ùwHé yê≥‡Hé ¬s+&ÉT kÕúHê\T yÓTs¡T¬>’ 43≈£î, VüA´dt eT÷&ÉT kÕúHê\T yÓTs¡T¬>’ 45, Vü≤&çHé ¬s+&ÉT kÕúHê\T yÓTs¡T¬>’ 48, d”ºyÓHé dæà‘Y ◊<äT kÕúHê\T yÓTs¡T¬>’ 52e kÕúq+˝À ì\Te>±, ‘=* f…düTº˝ÀH˚ n>∑sY 11 HÓ+ãsY u≤´{Ÿ‡yÓTHé>± ã]˝ÀøÏ ~– 98 s¡H金√ dü+#·\q+ düèwæº+#·&Éy˚T>±ø£ 60e sê´+ø˘ kÕ~Û+#ê&ÉT.

yês¡ïsY≈£î dübòÕØ •ø£å dü]ø±<äT: uÀs¡¶sY yÓT˝ŸuÀsYï, E˝…’ 17 : Ç+>∑¢+&é ÁøϬø≥sY CÀs¡T s¡÷{Ÿ‘√ >=&Ée≈£î dü+ã+~Û+∫ &Üwæ+>¥ zô|qsY &˚$&é yês¡ïsY≈£î <äøÏåD≤Á|òæø± Á|üyêdü •ø£å $~Û+#·&É+ qeTàX¯ø£´+>± ˝Ò<äì Äd”dt e÷J ¬øô|ºHé n˝…Hé uÀs¡¶sY yê´U≤´ì+#ês¡T. á >=&Ée ø±s¡D+>± yês¡ïsYô|’ düôdŒq¸Hé y˚≥T |ü&É≥+‘√ #Ûê+|æj·THé‡ Á{À|ò” e÷´#Y\‘√ bÕ≥T j·÷ôwdt yê|üyéT e÷´#Y \≈£î ≈£L&Ü <ä÷s¡yÓTÆq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ‘·–q ÁbÕø°ºdt ˝Ò<äì n‘·ìï ‘=* j·÷ôwdt f…düTº≈£î <ä÷s¡+>± ô|≥º&É+‘√bÕ≥T Äd”dt m »≥Tº‘√ <äøÏåD≤Á|òæø±˝À Ä&ç ÁbÕø°ºdt kÕ~Û+#ê\ì ôd\ø£ºs¡T¢

nC≤„‘·+˝À ñHêï&ÉT. n‘·ì ñìøÏì >∑T]+∫q düe÷#ês¡+ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ n+~+#·&É+˝À dæ.◊.m. Vü≤düÔ+ ñ+&ç ñ+&Ée#·TÃqT. eT÷&ÉT s√E\ ‘·s¡Tyê‘· n‘·ìô|’ n_ÛjÓ÷>±\T ø√s¡Tº˝À yÓfi¯fl&ç+#·ã&ܶsTT ` 1961˝À ø±]à≈£î\#˚ düyÓTà #˚sTT+#·&ÉeT÷, nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü $<˚XÊ\≈£î yÓfi¯fl&ÉeT÷. 25 nø√ºãsY 1962q eT+&˚˝≤≈£î ◊<äT dü+e‘·‡sê\ •ø£å $~Û+#·ã&ç+~. ¬s+&˚fi¯fl ‘·s¡Tyê‘· 11 pHé 1964q, n+‘·≈£îeTT+<äT Ä.H˚.ø±.˝À n‘·ì ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ $wüj·T+˝À eTs=ø£ rs¡TŒ yÓ\Te&ç+~. eT+&˚˝≤ n¬sdüTº nsTTq düeTj·T+˝ÀH˚ Á|üuÛÑT‘·«+ nH˚ø£ Á|üeTTK Ä.H˚.ø±. Hêj·T≈£î\qT n¬sdüTº #˚dæ+~. eT+&˚˝≤ô|’q, ‘·øÏÿqyê]ô|’q rÁeyÓTÆq H˚sê\T Äs√|æ+#ês¡T. <˚X¯Á<√Vü≤ #·s¡´\ n_ÛjÓ÷>±ìï, $<˚XÊ\‘√ ≈£L&ç <˚X¯+ô|’ <ë&ç»s¡|ü&Ü˙ï eT+&˚˝≤ ìsêø£]+#ê&ÉT. ø=ìï $<Ûä«+düø£s¡ #·s¡´\ u≤<Ûä´‘·qT eT+&˚˝≤ ˇ|ü⁄Œø=Hêï&ÉT. ‘·s¡Tyê‹ 18 dü+e‘·‡sê\T HÓ\‡Hé eT+&˚˝≤ s=u…Hé B$˝À ø±sê>±s¡•ø£å nqTuÛÑ$+#ê&ÉT. n‘·ì 27 dü+e‘·‡sê\ C…’\T J$‘·+˝À 18 dü+e‘·‡sê\T Çø£ÿ&˚ >∑&ç∫+~. &ç`Áπ>&é U…’B (n+‘·<ä]ø£+f… ‘·≈£îÿe kÕúsTT U…’B)>± eT+&˚˝≤≈£î #ê˝≤ ‘·≈£îÿe dü<äTbÕj·÷\T \_Û+#êsTT. Äs¡T HÓ\\ø=ø£ ñ‘·Ôs¡+ (nB ôdHê‡sY #˚j·Tã&ç+~), ˇø£ dü+<äs¡Ù≈£î&ÉT. düTqï|ü⁄ ø±«Ø˝À XÊØ]ø£ ÁX¯eT. n‹ ‘·≈£îÿe πswüqT\T. C…’\T˝À ñqï ø±\+˝ÀH˚ eT+&˚˝≤ \+&ÉHé $X¯«$<ë´\j·T+ yê] $<˚o Áb˛Á>±yéT <ë«sê Hê´j·Tyê<ä |ü{≤ºqT kÕ~Û+#ê&ÉT. ‘·s¡Tyê‹ø±\+˝À 2009˝À eT+&˚˝≤ ù|s¡T \+&ÉHé $X¯«$<ë´\j·T+ #Ûêq‡\sY>± Á|ü‹bÕ~+|üã&ç+~. (ø±ì mìïø£ ø±˝Ò<äT. sê≈£îe÷] j·÷HÓï Ä mìïø£˝À $»j·T+ kÕ~Û+∫+~) 1981 ‘êqT s¡∫+∫q ªÇHé ôd’&é u≤dtµ nH˚ C≤„|æø£ s¡#·q˝À >√sê¶Hé $+≥sY nH˚ >∑÷&ÛÉ#ê] ñ<√´– dü+#·\Hê‘·àø£ $wüj·÷\T sêXÊ&ÉT. eT+&˚˝≤qT C…’\TqT+&ç ‘·|æŒ+#·&ÜìøÏ ˇø£ |ü<Ûäø£+ y˚j·Tã&ç+~. Ä |ü<Ûäø£+ y˚ùdyê] Á>∑÷|ü⁄˝À ($XÊ«dü bÕÁ‘·Tì>±) <äøÏåD ÄÁ|òæø± >∑÷&ÛÉ#ê] >√sê¶Hé $+≥sY #=s¡ã&ܶ&ÉT. n‘·ì bÕ¢Hé @eT+fÒ eT+&˚˝≤ C…’\T˝À+∫ bÕ]b˛j˚T |ü]dæú‘·T\T ø£*Œ+∫, n‘·qT bÕ]b˛j˚T≥|ü⁄Œ&ÉT Ä‘·ìì ø±*à #·+bÕ\ì. Á_{Ïwt >∑÷&ÛÉ#ê] dü+düú <ë«sê á |ü<Ûäø£+ uÛÑ>∑ï+ #˚j·Tã&ç+~. e÷]à 1982˝À eT+&˚˝≤, eT]ø=+<äs¡T Hêj·T≈£î\qT sêu…Hé B$qT+&ç b˛˝Ÿ‡eT÷sY C…’\T≈£î e÷sêÃs¡T. ãVü≤XÊ Ç‘·s¡ j·TTe U…’B\ô|’ eT+&˚˝≤ Á|üuÛ≤e+ |ü&É≈£î+&Ü ø±e#·TÃqT. ˝Ò<ë Vü≤&Üe⁄&ç ˝Ò≈£î+&Ü eT+&˚˝≤‘√ #·s¡Ã\T »s¡bÕ\ì Á|üuÛÑT‘·«+ uÛ≤$+∫ ñ+&Ée#·TÃqT. |òæÁãe] 1985˝À eT+&˚˝≤ >∑qTø£ kÕj·TT<Ûä b˛sê{≤ìï ‘·´õùdÔ n‘·ìì $&ÉT<ä\ #˚kÕÔqì <äøÏåD≤Á|òæø± Áô|dæ&Ó+{Ÿ |”≥sY $*j·THé uÀ<∏ë Á|üø£{Ï+#ê&ÉT. nsTT‘˚ eT+&˚˝≤ á Á|üuÛÑT‘·« Ä|òüsYqT ‘·èD°ø£]+#ê&ÉT. n‘·ì ≈£îe÷¬sÔ <ë«sê n‘·qT $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À Ç˝≤ ñqï~ ` ªªÁ|ü»\ dü+düú\qT ìùw~Û+∫q|ü⁄&ÉT HêøÏ∫Ãq ùd«#·Ã¤≈£î ns¡∆+ @eTTqï~? dü«‘·+Á‘·T&Ó’q e´øÏÔ e÷Á‘·y˚T Ç∫Ã|ü⁄#·TÃø=H˚ #·s¡Ã\T »s¡T|üe#·TÃqT. U…’B Ç≥Te+{Ï ø£+Á{≤≈£îº\˝À Á|üy˚•+#·˝Ò&ÉTµµ 1985˝À eT+&˚˝≤, Á|üuÛÑT‘·« Á|ü‹ì<ÛäT\ eT<Ûä´ yÓTT<ä{Ï düe÷y˚X¯+ (ˇø£ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ˝À) »]–+~. ‘·s¡Tyê‹ 4 dü+e‘ê‡\˝À nH˚ø£ düe÷y˚XÊ\T »]>±sTT. M{Ïe\¢ eT]ìï #·s¡Ã\≈£î neø±X¯" ø£*–+~. ø±ì »]–q Á|ü>∑‹ #ê˝≤ n\Œ+. eT+&˚˝≤ C…’\T J$‘·+ >∑&ç|æq ø±\eT+‘ê <äøÏåD≤Á|òæø± Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ãj·T{Ï qT+∫ eT]j·TT ˝À|ü* qT+∫ n‘·ìï C…’\T qT+∫ $&ÉT<ä\ #˚j·TeTì ˇ‹Ôfi¯ófl m≈£îÿej·÷´sTT. 1989˝À uÀ‘ê yÓ’|òü\´+‘√ Áô|ò&Ó]ø˘ $*j·T+ ø£¢sYÿ n<Ûä´≈£åî&Éj·÷´&ÉT. ø£¢sYÿ |òæÁãe] 1990˝À eT+&˚˝≤qT C…’\T qT+∫ $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊ&ÉT. |òæÁãe] 2, 1990q <äøÏåD≤Á|òæø± n<Ûä´≈£åî&Ó’q Áô|ò&Ó]ø˘ &û ø£¢sYÿ ÄÁ|òæø£Hé H˚wüq˝Ÿ ø±+Á¬>dt eT]j·TT Ç‘·s¡ C≤‹ $eø£å e´‹πsK b˛sê≥ dü+düú\ $÷<ä ìùw<Ûëìï m‹Ô y˚düTÔqï≥T¢, eT+&˚˝≤

Ä<˚•+#ês¡T. B+‘√ Ç+>∑¢+&éô|’ ‘=* f…düTº˝À ‘·eT »≥Tº 14 |üs¡T>∑T\ ‘˚&Ü‘√ z&çb˛sTTHê Áù|ø£å≈£îì>± $T–*b˛yê*‡ e∫Ã+~. Äj·Tq $T–*q m »≥Tº düuÛÑT´\‘√ bÕ≥T õ+u≤uÒ«, dübòÕØ |üs¡´≥q\≈£î $e÷qyÓTø±ÿ&ÉT. Bìô|’ uÀs¡¶sY rÁe ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô, n≥Te+{Ï ø°\ø£yÓTÆq u≤´{Ÿ‡yÓTHéqT ‘·–q HÓ{Ÿ ÁbÕø°ºdt nq+‘·s¡+ j·÷ôwdt f…düTº˝À Ä&ç+#ê*‡+<äì, á $<Ûä+>± m »≥Tº‘√ |üs¡´≥q≈£î |ü+|ü&É+ ‘êqT }Væ≤+#·˝Òø£b˛‘·THêïqì ‘·q ø±\yéT˝À yê´U≤´ì+#ê&ÉT. õ+u≤uÒ«˝À Ä+&És¡‡Hé e+{Ï m<äTs¡Tø±ø£b˛‘˚ n‘·qT #˚ùd |üs¡T>∑T\≈£î @ $\Tyê e⁄+&É<äì, <ëìø£Hêï HÓ{Ÿ‡˝À bÕ{Ïq‡Hé e+{Ï ù|düsYqT m<äTs=ÿ+fÒ dü]b˛j˚T<äì ù|s=ÿHêï&ÉT. Áf…+{ŸÁ_&é®˝À »]–q ‘=* f…düTº˝À ¬s+&ÉT Çìï+>¥‡˝Àq÷ Äd”dt {≤|t Äs¡¶sY $|òü\+ ø±e&É+‘√ yês¡ïsYqT ˝≤sY¶‡ f…düTº˝À Ä&ç+#ê \ì Äd”dt $÷&çj·÷ &çe÷+&é #˚k˛Ô+~.

‘=+<äs¡˝À $&ÉT<ä\euÀ‘·Tqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ê&ÉT. <ë+‘√ eT+&˚˝≤ $ø£ºsY yÓs¡‡ºsY C…’\T qT+∫ |òæÁãe] 11, 1990q C…’\T qT+∫ $&ÉT<ä\ ne&É+ »]–+~. á <äèXÊ´ìï Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± Á|ükÕs¡+ #˚XÊs¡T. eT+&˚˝≤ $&ÉT<ä˝…’q s√Eq Äj·Tq C≤‹qT<˚› •+∫Á|üdü+–+#ês¡T. á ñ|üHê´dü+˝À Äj·Tq ‘·qT XÊ+‹øÏ ø£≥Tºã&ç ñHêïqì Ç+<äTø√dü+ X‚«‘· C≤rj·TT\‘√ ˇ|üŒ+<ëìøÏ dæ<ä›eT˙ Á|üø£{Ï+#ê&ÉT. ø±˙ C≤‹ $eø£å‘·≈£î e´‹πsK+>± ÄÁ|òæø£Hé H˚wüq˝Ÿ ø±+Á¬>dt kÕ–+#˚ b˛s¡T e÷Á‘·+ Ä>∑<äì dü÷#·qÁbÕj·T+>± ‘Ó*bÕs¡T. @Á|æ˝Ÿ 27, 1994e ‘êØKTq <äøÏåD≤Á|òæø±˝À yÓTT<ä{ÏkÕ]>± |üP]Ô Á|üC≤kÕ«eT´+‘√ ≈£L&çq mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·ã&ܶsTT. á mìïø£˝À¢ ÄÁ|òæø£Hé H˚wüq˝Ÿ ø±+Á¬>dt 62 XÊ‘·+ z≥¢qT kÕ~Û+∫+~. 1994, y˚T 10 e‘˚Bq eT+&˚˝≤ <˚XÊìøÏ q\¢C≤‹øÏ #Ó+~q yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï n<Ûä´≈£åî&Éj·÷´&ÉT. &û ø£¢sYÿ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ç>±q÷, <∏ëuÀ m+u…ø° ¬s+&Ée ñbÕ<Ûä´≈£åî&ç>±q÷ mìïø£j·÷´s¡T. C≤rj·T düjÓ÷<Ûä´ $<Ûëq+.. y˚T 1994 qT+∫ pHé 1999 <ëø± n<Ûä´≈£åî&ç>± |üì #˚dæq eT+&˚˝≤ C≤rj·T eT]j·TT n+‘·sê®rj·T $<ÛëHê\˝À Äj·Tq #·÷|æq #=s¡e≈£î Á|ü|ü+#·+ q\TeT÷\\ qT+∫ Á|üX¯+dü\T \_Û+#êsTT. 1995˝À <äøÏåD≤Á|òæø±˝À »]–q s¡^“ Á|ü|ü+#· ø£|t b˛{°\ dü+<Ûäs¡“¤+>± q\¢C≤rj·TT˝…’q <äøÏåD≤Á|òæø£q¢qT C≤rj·T »≥Tº˝À #˚s¡eTì eT+&˚˝≤ Áb˛‘·‡Væ≤+#ê&ÉT. ô|ò’q˝Ÿ e÷´#√¢ <äøÏåD≤Á|òæø± »≥Tº q÷´J˝≤+&é »≥Tºô|’ ¬>*∫q ‘·s¡Tyê‘· eT+&˚˝≤ <äø°åD≤Á|òæø± C…؇ì <Ûä]+∫ Ä »≥Tº Hêj·T≈£î&Ó’q≥Te+{Ï ÁbòÕ+ø±sTTdt ô|’Hês¡Tï Á{À|ò” n+<äCÒXÊ&ÉT. á dü+|òüT≥ qqT <äøÏåD≤Á|òæø±˝À X‚«‘·C≤rj·TT\≈£î, q\¢C≤‹yê]ø° ≈£î~]q düjÓ÷<Ûä´˝À eTTK´yÓTÆq n<Ûë´j·T+>± n_Ûe]í+#·e#·TÃ. eT+&˚˝≤ n<Ûä´≈£åî&Ó’q ‘·s¡Tyê‘· Äj·Tq eTTK´yÓTÆq dü+<Ûäsê“\˝À ≈£L&Ü u≤{Ïø˘ #=ø±ÿ\qT yê&˚yê&ÉT. M{ÏH˚ eT&ûu≤ #=ø±ÿ\+{≤s¡T. <äøÏåD≤Á|òæø±˝À C≤‹ $eø£å e´‹πsK b˛sê{≤\ nq+‘·s¡+ »]–q yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï dü+|òüT≥q *k˛‘√ô|’ <ë&ç. ôdô|º+ãsY 1998q eT+&˚˝≤ n|üŒ{Ï Á|ü<Ûëì |üø£*‘· yÓTTdædæ* Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø±bÕ&É&ÜìøÏ ‘·q ùdq\qT *k˛‘√ ô|’ <ë&çøÏ |ü+|æ+#ê&ÉT. mìïø£\ $yê<ä+‘√ e´‹πsK |üøå±\T Á|üuÛÑT‘ê«ìï ≈£L\<√kÕÔeTqï u…~]+ù| Ç+<äT≈£î ø±s¡D+. msTT&é‡ yê´~Û >∑T]+∫q yê´K´\ô|’ $eTs¡Ù\T m&ç«Hé ø±yÓTsêHé yÓTT<ä˝…’q msTT&é‡ ñ<ä´eT ø±s¡T\T, yê´U≤´‘·\T, $eTs¡Ù≈£î\T msTT&é‡ |ü≥¢ eT+&˚˝≤ Á|üuÛÑT‘·«+ #·÷|ü⁄‘·Tqï ìs¡¢øå±´ìï $eT]Ù+#ês¡T. eT+&˚˝≤ |ü<äM $s¡eTD #˚dæq ‘·s¡Tyê‘· msTT&é‡ ìyês¡D˝À ‘·q Á|üuÛÑT‘·« yÓ’|òü˝≤´ìï ˇ|ü⁄Œ≈£îHêï&ÉT. n|üŒ{Ï qT+N Äj·Tq≈£î neø±X¯+ e∫Ãq|ü⁄Œ&É˝≤¢ á $wüj·÷ìï >∑T]+∫ Á|ükÕú$düTÔ+{≤s¡T. *u≤´ Áô|dæ&Ó+{Ÿ eTTVü≤eTà<é >∑<ë›|ò”øÏ, nyÓT]ø±≈£î eT<Ûä´ ∫s¡ø±\+ q&É∫q ˝≤ø£Ø“ $yê<ä+ |ü]cÕÿs¡+ ø=s¡≈£î eT+&˚˝≤ #=s¡e #·÷bÕ&ÉT. 21 &çôd+ãsY 1988˝À bÕHényéT $e÷q+ 103 ≈£L*b˛e&ÜìøÏ ø±s¡≈£î\ì ì+~+|üã&çq Ç<ä›s¡T *ã´qT\qT n|üŒ–+#·&ÜìøÏ *u≤´ ìsêø£s¡+#·&Éy˚T á $yê<ëìøÏ eT÷\ø±s¡D+. á Á|üe÷<ä+˝À 270eT+~ eTs¡DÏ+#ês¡T. á $yê<ä+˝À ì+~‘·T\ $#ês¡D <äøÏåD≤Á|òæø±˝À »s¡|üeTì eT+&˚˝≤ Á|ü‹bÕ~+#ê&ÉT ø±˙ n+<äT≈£î nyÓT]ø£n, Á_≥Hé Á|üuÛÑT‘ê«\T n+^ø£]+#·˝Ò<äT. ø±ì eT∞fl eT+&˚˝≤ 1997˝À H˚sês√|üD #˚j·T&É+, $#ês¡D »s¡|ü&É+, rs¡TŒ Çe«&É+ ` n˙ï ˇπø <˚X¯+ nBÛq+˝À ñ+&É&É+ Hê´j·T+ ø±<äT nqï yê<äq‘√ Ç<˚ Á|ü‹bÕ<äq #˚XÊ&ÉT. düTBs¡È #·s¡Ã\ ‘·s¡Tyê‘· HÓ<äsê¢+&釽À kÕÿ{Ïwt Hê´j·T#·≥º+ Á|üø±s¡+ $#ês¡D »s¡>±\ì ˇ|üŒ+<ä+ »]–+~. ‘·s¡Tyê‘· eT+&˚˝≤ >∑<ë›|ò”ì ø£*dæ 1999˝À á Á|ü‹bÕ<äq≈£î ˇ|æŒ+#ê&ÉT. 9 HÓ\\ $#ê s¡D ‘·s¡Tyê‘· ˇø£]ì $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. eTs=ø£]øÏ 27 dü+e‘·‡sê\ ø±sê>±s¡ •ø£å $~Û+#ês¡T. nq+‘·s¡ ø±\+˝À

bò˛sY¶ mø√k˛ŒsYº ≈£î 17 s√E˝À¢ 30 y˚\ ãTøÏ+>¥\T

$»j·Tyê&É E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) ø=‘·Ô>± e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ ‘Ó∫Ãq mø√k˛ŒsYº ø±s¡T≈£î eT+∫ düŒ+<äq \_ÛdüTÔ+<äì bò˛sY¶ Ç+&çj·÷ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~. 17 s√E˝À¢H˚ 30 y˚\ ãTøÏ+>¥‡ e#êÃj·Tì bò˛sY¶ Ç+&çj·÷ n<Ûä´≈£åî\T m+&ç CÀ–+<äsY dæ+>¥ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

dü∫Hé‘√ ‘Ó>∑<Ó+|ü⁄\T düTqVü≤s¡ yê˝≤àsYº ÁbÕs¡+uÛÑ+ nã<ä∆+: ◊mm|òt düŒwüº+ $»j·Tyê&É E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) düTqVü≤s¡ yê˝≤àsYº ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ ‘√ bÕ≥T Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À |ü\T õ˝≤¢˝À¢ á ÁbÕC…≈£îº ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï≥T¢ ø£+ô|ì Á|ü‹ì~Û Á|üj·÷dt ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. yÓTs¡T¬>’q e÷¬sÿ{Ÿ e´edü∆qT ñ‘·Œ‹Ô #˚j·T&Éy˚T ‘·q \ø£å´eTì nHêïs¡T. á ÁbÕC…≈£îº ≈£î yê˝≤àsYº bòÂ+&˚wüHé nyÓT]ø± düVü‰ø±s¡+ n+~düTÔ+<äì nHêïs¡T. uÛ≤s¡‹Á>∑÷|t ø£+ô|˙\T yê˝≤àsYº ø£+ô|˙\T ôVA˝Ÿùd˝Ÿ ø±´wt ø±´] ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT dü+j·TTø£Ô+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î düMTøÏådüTÔ+<äì nHêïs¡T.

Äd”dt »≥Tº≈£î yê≥‡Hé ø±´q‡sY: ø±¢sYÿ yÓT˝ŸuÀsYï, E˝…’ 17 ‘·eT C≤rj·T »≥Tº≈£î ùwHé yê≥‡Hé ø±´q‡sY e+{Ïyê&Éì ¬øô|ºHé yÓTƬø˝Ÿ ø±¢sYÿ nqï≥T¢ ñ<ë«düq≈£î >∑T¬s’q ÄÅùdº*j·÷ ø√#Y $Tπø Äs¡úsY #ÓbÕŒ&ÉT. á y˚Ts¡≈£î ÄÅùdº*j·÷ $÷&çj·÷˝À yêsêÔø£<∏äHê\T e#êÃsTT. Bìïã{Ϻ ùwHé yê≥‡Hé, yÓTƬø˝Ÿ ø±¢sYÿ eT<Ûä´ |ü#·Ã>∑&ç¶ y˚ùdÔ uÛÑ>∑TZeT+≥Tqï≥T¢ ns¡úeTe⁄‘√+~. ø±¢sYÿ, yê≥‡Hé eT<Ûä´ >=&Ée˝À ‘êqT q*–b˛sTTq≥T¢ Äs¡úsY #ÓbÕŒ&ÉT. yÓT˝À“sYï ø√s¡Tº˝À düeT]Œ+∫q Hê´j·T |üÁ‘ê˝À¢ Äs¡úsY Ä $wüj·÷\T yÓ\¢&ç+∫q≥T¢ ÄÅùdº*j·÷ $÷&çj·÷ sêdæ+~. eTs√ ¬s+&˚fi¯¢ bÕ≥T ø√#Y>± n‘·ì ø±+Á{≤≈£îº ñ+~. nsTT‘˚, Äj·TqqT eT<Ûä´˝ÀH˚ ‘·|æŒ+#ês¡T. ø±+Á{≤≈£îº y˚Ts¡≈£î ‘·q≈£î 2015 es¡≈£î sêyê*‡q yÓTT‘êÔìï, qwüº|ü]Vü‰sêìï Ç|æŒ+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ Äs¡úsY Hê´j·TkÕúHêìï ÄÁX¯sTT+#ê&ÉT. »≥Tº ù|\eyÓTÆq Á|ü<äs¡Ùq, Áø£eT•ø£åD≤sêVæ≤‘·´+ e+{Ï $wüj·÷\ô|’ Äs¡úsY $eTs¡Ù\qT m<äTs¡TÿHêï&ÉT. ‘êqT <äøÏåD≤Á|òæø±≈£î #Ó+~qyê&çì ø±ã{Ϻ ‘êqT C≤‹ $eø£åqT ≈£L&Ü m<äTs¡Tÿqï≥T¢ Äs¡úsY Äs√|æ+#ê&ÉT. Äs¡úsY yê´K´\ H˚|ü<∏ä´+˝À ø±¢sYÿ ‘·q yê<äqqT $ì|æ+#ê&ÉT. ÄÅùdº*j·÷ »≥Tº Ç|ü⁄Œ&ÉTqï+‘· dü$Twæº>± Ç{°e* ø±\+˝À m|ü⁄Œ&É÷ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêï&ÉT. á $wüj·T+˝À ø√#Y &ܬsHé ©eTHé bÕÁ‘· ø°\ø£eTì, ‘êeTT m+‘√ @ø±Á>∑‘·‘√ ñHêïeTì, »≥Tº˝À eT+∫ yê‘êes¡D+ ñ+<äì Äj·Tq nHêï&ÉT.

2002˝À C…’\T˝À ñqï yÓTÁ>±V”≤ì eT+&˚˝≤ |üsêeT]Ù+ #ê&ÉT. n‘·ì ˇ+≥]‘·q+ô|’ $#ês¡+ e´ø£Ô+ #˚XÊ&ÉT. $yêVü≤+, ≈£î≥T+ã+ eT+&˚˝≤ eT÷&ÉT kÕs¡T¢ $yêVü≤+ #˚düT≈£îHêï&ÉT. Äs¡T eT+~ dü+‘êq+, 20 eT+~ eTqTeT\T, eTqTeTsêfi¯ófl, Ç+ø± ô|<ä› dü+K´˝À eTTì eTqTeT\T ñHêïs¡T. Ç‘·ì eTqTeT&ÉT eT+&Ü¢ eT+&˚˝≤ ˇø£ ‘Ó>∑≈£î Hêj·T≈£î&ÉT ≈£L&Ü. eT+&˚˝≤ yÓTT<ä{Ï $yêVü≤+ <äøÏåD≤Á|òæø±˝À q\¢C≤‹ yês¡T m≈£îÿe>± ìedæ+#˚ Á{≤˙‡ÿ nH˚ Á|ü<˚X¯+ qT+∫ e∫Ãq m+{Àø√ y˚Tdt nH˚ eTVæ≤fi¯‘√ »]–+~. Ms¡T yÓTT≥ºyÓTT<ä≥ ø£\TdüTø=qï~ C§Vü≤HÓïdt ãsYZ ˝À. M]øÏ Ç<ä›s¡T ø=&ÉT≈£î\T, eT&çu≤ <∏Ó+u…¬ø’˝Ÿ (1946˝À »qq+), eT>±‘√ (1950˝À »qq+), Ç<ä›s¡T ≈£L‘·Ts¡T¢. Ç<ä›] ù|s¡÷¢ eTø±õy˚ eT+&˚˝≤H˚. yÓTT<ä{Ï ≈£L‘·Ts¡T ‘=$Tà~ HÓ\\ ej·TdüT˝ÀH˚ ø£qTï eT÷dæ+~. ø±ã{Ϻ ¬s+&Ée ≈£L‘·T]øÏ ÄyÓT C≤„|üø±s¡ú+ n<˚ ù|s¡T ô|{≤ºs¡T. Ms¡T $yêVü≤yÓTÆq 13 dü+e‘·‡sê\ ‘·s¡Tyê‘· 1957˝À HÓ\‡Hé m≈£îÿe>± $|ü¢e+yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·÷ ñ+&É≥ e\q, Äj·Tq uÛ≤s¡´ sê»ø°j·T ‘·≥düú‘·qT $X¯«dæ+#·&É+ e\q n_ÛÁbÕj·T uÛÒ<Ûë\‘√ $&çb˛j·÷s¡T. eT+&˚˝≤ C…’\T˝À ñ+&É>± yÓTT<ä{Ï ø=&ÉT≈£î 25 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT˝À ø±s¡T Á|üe÷<ëìøÏ >∑T¬s’ eTs¡DÏ+#ê&ÉT. n+<äs¡÷ |æ\¢\T yê≥sY bò˛sY¶ ø±e÷¢u≤ nH˚ #√≥H˚ $<ä´quÛÑ´dæ+#ês¡T. myÓ©Hé y˚Tdt 2004˝À #·ìb˛sTT+~. eT+&˚˝≤ ¬s+&Ée uÛ≤s¡´ $˙ï eT&çøÏC…˝≤ eT+&˚˝≤ ˝Ò<ë $˙ï eT+&˚˝≤. ÄyÓT CÀVü‰HÓïdt q>∑s¡+˝À düe÷» ø±s¡´ø£s¡Ô nsTTq yÓTT<ä{Ï q\¢ C≤‹ eì‘·. yê]øÏ Ç<ä›s¡T ≈£îe÷¬sÔ\T. á $yêVü≤+˝À ≈£L&Ü <äøÏåD≤Á|òæø± q\¢C≤‹yê s¡T m<äTs=ÿH˚ sê»ø°j·T, kÕ+|òæTø£ n+‘·'dü+|òüTs¡¸D #Ûêj·T\T Á|üã\+>± |ü&ܶsTT. 1992˝À yês¡T $&Ü≈£î\T rdüTø=Hêïs¡T. 1998˝À, ‘·q 80e »qà~q+ dü+<äs¡“¤+>± HÓ\‡Hé eT+&˚˝≤ eT÷&ÉekÕ] Á>±#ê e÷#Ó˝ŸqT ô|[fl #˚düTø=Hêï&ÉT. á $yêVü‰ìøÏ eTT+<äT mH√ï HÓ\\ #·s¡Ã\T (ø£Hê´X¯ó˝≤ÿìøÏ dü+ã+~Û+∫q uÒs¡kÕsê\ e+{Ï$) »]>±sTT. (á ô|[fl ≈£î~]Ãq ô|<ä›eTìùw n+‘·≈£îeTT+<äT ˇø£e÷s¡T eT+&˚˝≤≈£î dü+ã+<Ûä+ ìs¡ísTTùdÔ, n+<äT≈£î ˇ|ü⁄Œø√ì ≈£îÁs¡ eT+&˚˝≤ Ç\T¢ e<ä* yÓ[flb˛j·÷&ÉT) |ü<äM $s¡eTD, nq+‘·s¡+.. 1994˝À eT+&˚˝≤ 77 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT˝À n<Ûä´ø£å |ü<ä$ì #˚ã{Ϻ Ä |ü<ä$ì n\+ø£]+∫q yê]˝À n‹ ô|<ä› ej·TdüTÿ&Éj·÷´&ÉT. ¬s+&ÉekÕ] eTs¡˝≤ mìïø£˝À¢ b˛{° #˚j·Tsê<äì ìX¯ÃsTT+#·T≈£îHêï&ÉT. 1999˝À |ü<äM $s¡eTD #˚XÊ&ÉT. Äj·Tq ‘·s¡Tyê‘· <∏ëuÀ m+u…ø° Ä |ü<ä$ì d”«ø£]+#ê&ÉT. p˝…’ 2001˝À eT+&˚˝≤≈£î Áb˛ùdº{Ÿ ø±´q‡sY yê´~Û ñqï<äì ìsê∆]+#·ã&ç+~. πs&çj˚TwüHé yÓ’<ä´+ #˚XÊs¡T. pHé 2004˝À ‘êqT |ü_¢ø˘ J$‘·+ qT+&ç $s¡$TdüTÔqï ≥T¢>±qT, n~Ûø£+>± ≈£î≥T+ã+ ‘√ >∑&É|ü<ä\#·Tø= qï≥T¢>±qT eT+&˚˝≤ Á|üø£{Ï+#ê&ÉT. ø±ì |üP]Ô>± düe÷»+ qT+&ç <ä÷s¡+>± ñ+&É˝Ò<äT. 2003 ‘·s¡Tyê‘· ‘·q kÕ+|òæTø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT eT+&˚˝≤ u≤>± ‘·–Z+#·T ø=Hêï&ÉT. ô|’ã&ÉT‘·Tqï ej·TdüT ø±s¡D+>± n‘·ì Äs√>∑´+ ø=+‘· ø°åDÏ+∫+~. 2003˝À eT+&˚˝≤ eTs¡D+ >∑T]+∫q dü+‘ê|üyês¡Ô bıs¡bÕ≥Tq dæ.mHé.mHé. yê] yÓu…’‡≥T˝À Á|ü#·T]+|üã&ç+~. yês¡T eT+&˚˝≤ e+{Ï Á|üeTTKT\ eTs¡Dyês¡Ô\ dü+<˚XÊ\qT eTT+<äT>± sêdæ ñ+#·T≈£î+{≤s¡≥.

q÷´&Ûç©¢, E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ ~>∑Z»+ dü∫Hé f…+&É÷\ÿsY‘√ dü+ã+<Ûë\qT ‘Ó>∑<Ó+|ü⁄\T #˚düT≈£îHêïs¡+≥÷ e∫Ãq yês¡Ô\qT uÛ≤s¡‘· yÓ’e÷ìø£ <äfi¯+ (◊mm|òt) ãT<Ûäyês¡+ Çø£ÿ&É K+&ç+∫+~. ‘·eT‘√ dü∫Hé dü+ã+<Ûë\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïj·Tì, ‘·eT ≈£î+≥T+ã+˝Àì düuÛÑT´&ç>±H˚ ñHêï&Éì msTTsYbò˛sY‡ n~Ûø±] ˇø£s¡T #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ dü∫Hé _J ôw&É÷´˝Ÿ ø±s¡D+>± m≈£îÿe düeTj·T+ bò˛sY‡≈£î πø{≤sTT+#·˝Òø£b˛‘·THêï&Éì Ä n~Ûø±] nHêïs¡T. Ç+&çj·THé msTTsYbò˛sY‡˝À dü∫Hé Á>∑÷|t ¬øô|ºHé>± >ös¡e ¨<ë˝ÀH˚ ø=qkÕ>∑T‘·THêï&Éì, n‘·&çï mø£ÿ&Ü Áu≤+&é n+u≤dæ&ÉsY>± Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. uÛ≤s¡‘· yÓ’e÷ìø£ <äfi¯+ ≈£î≥T+ã+˝ÀH˚ dü∫Hé ñHêï&Éì, n‘·&çì ◊@m|òt |üP]Ô>± $ìjÓ÷–+#·Tø√˝Òb˛‘√+<äì nHêïs¡T. BìøÏ ôw&É÷´˝Ÿ ‘˚B\T dü+øÏ¢wüº+ ø±e&Éy˚T ø±s¡DeTì, <ëìì ìyê]+#·&ÜìøÏ bò˛sY‡ ø£düs¡‘·TÔ #˚k˛Ô+<äì ◊mm|òt n~Ûø±] #ÓbÕŒs¡T. dü∫Hé‘√ ◊mm|òt ‘Ó>∑<Ó+|ü⁄\T #˚düT≈£î+<äH˚ yês¡Ô\T >∑T|ü⁄ŒeTHêïsTT. Áu≤+&é n+u≤dæ&ÉsY u≤<Ûä´‘·\ qT+∫ dü∫HéqT ‘=\–+#ês¡ì, Á>∑÷|t ¬øô|ºHé>± e÷Á‘·+ ø=qkÕ>∑T‘ê&Éì yês¡Ô\T e#êÃsTT. ‘êeTT ìπs›•+#·T≈£îqï \øå±´\qT #˚s¡Tø√˝Òq+<äTπø ◊mm|òt á ˇ|üŒ+<ëìï eTT–+∫+<äqï~ Ä yês¡Ô\ kÕsê+X¯+. Áø°&Üø±s¡T&ç>± dü∫Hé kÕ~Û+∫q ]ø±s¡T¶\T <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì ¬s+&˚fi¯¢ ÁøÏ‘·+ Á>∑÷|t ¬øô|ºHé sê´+≈£îì∫à dü∫HéqT ◊mm|òt dü‘·ÿ]+∫+~. msTTsYbò˛sY‡ Ä&ç{À]j·T+˝À »]–q düuÛÑ˝À n|üŒ{Ï msTTsY N|òt e÷s¡¸˝Ÿ |”M Hêj·Tø˘ dü∫HéqT düHêàì+∫ bò˛sY‡˝ÀøÏ ÄVü‰«ì+#ês¡T. n˝≤+{Ï sê´+≈£îqT bı+~q ‘=* Áø°&Üø±s¡T&ç>± e÷düºsY≈£î >ös¡e+ <äøÏÿ+~.

<˚es¡ø£Á<ä˝À myÓTà˝Ò´ k˛<äs¡T&ç Vü≤‘·´

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, p˝…’ 17(ø±ø£rj·T) : <˚es¡ø£Á<ä z˝Ÿ¶ ãkÕº+&é düMT|ü+˝À »&ÉÃs¡¢ myÓTà˝Ò´ k˛<äs¡T&ÉT »>∑HéyÓ÷Vü≤HéqT >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ø±*à #·+bÕs¡T. kÕúì≈£î\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ $esê*˝≤ ñHêïsTT.»&ÉÃs¡¢ myÓTà˝Ò´ m.#·+Á<äX‚KsY k˛<äs¡T&ÉT »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 4.30 >∑+≥\ düeTj·T+˝À <˚es¡ø£Á<ä z˝Ÿ¶ ãkÕº+&é düMT|ü+˝Àì {°kÕº˝Ÿ e<ä› ‘·q nqT#·s¡T\‘√ ø£*dæ {° ‘ê>∑T‘·THêïs¡T. Ä düeTj·T+˝À ˇø£ u…’ø˘ô|’ e∫Ãq >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T »>∑HéyÓ÷Vü≤Héô|’ ø±\TŒ\T »]|æ |üsês¡j·÷´s¡T. »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTs¡DÏ+#ê&ÉT. düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï b˛©düT\T dü+|òüT≥q ÁbÕ+‘êìøÏ #˚s¡T≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚|ü{≤ºs¡T. Ç~˝≤ñ+&É>± <Ûäs¡àes¡+ eT+&É\+ ô|<ä›∫+‘·≈£î+≥ qT+∫ »>∑H√àVü≤Hé uÛ≤s¡´ düs¡Œ+#Y |ü<ä$øÏ b˛{° #˚düTÔHêïs¡T. n˝≤π> n<˚ kÕúq+ qT+∫ #·+Á<äX‚KsY uÛ≤s¡´ ≈£L&Ü s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. ñ|üdü+Vü≤s¡D >∑&ÉTe⁄ eTT–dæq ø=~›ùd|ü{Ïπø »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé Vü≤‘·´≈£î >∑Ts¡e«&É+ |ü≥¢ kÕúìø£+>± |ü\T nqTe÷Hê\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. nsTT‘˚ á Vü≤‘·´ düs¡Œ+#Y mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À »]–+<ë..bÕ‘· ø£ø£å\ H˚|ü<∏ä´+˝À Vü≤‘·´ »]–+<ë nqï ø√D+˝À b˛©düT\T <äsê´|ü⁄Ô ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T.


8

>∑T+≥÷s¡T

>∑Ts¡Tyês¡+

18 E˝…’

2013

ø£wüº|ü&˚ yê]øÏ ø±+Á¬>dt ˝ÀH˚ ‘·–q >∑T]Ô+|ü⁄

Nsê\ ìjÓ÷»ø£es¡Z {Ï&ç|æ |ü+#êsTT‹

`myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHe é *

mìïø£\ ÇHé#êØ® >± mdt m+ õj·÷e⁄B›Hé

>∑T+≥÷s¡T E˝…’ 17(ø±ø£rj·T) ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ø£wæº+∫ n+øÏ‘· uÛ≤e+‘√ |üì #˚ùd yê]øÏ ‘·–q >∑T]Ô+|ü⁄ \_ÛdüTÔ+<äì >∑T+≥÷s¡T ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z XÊdüqdüuÛÑT´\T q>∑s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ n<Û´ä ≈£îå \T ùwø˘ eTkÕÔHeé * nHêïs¡T. ãT<Ûyä ês¡+ ñ<äjT· + ø±+Á¬>dt bÕغ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dqæ ø±s¡´Áø£eT+˝§ q÷‘·q+>± Hê$TH˚f&… é |ü<eä ⁄\T bı+~q yê]øÏ q>∑s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À |òüTq+>± dü‘·ÿ]+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHée* e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh+˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ neT\T |üs¡TdüTÔqï dü+πøåeT |ü<Ûäø±\qT $ÁdüÔ‘·+>± Á|ü#ês¡+ #˚j·÷\ì nHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ\T ø£*dæ ndü‘·´Á|ü#ês¡+ #˚düTÔ |üã“+ >∑&ÉT|ü⁄≈£î+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. M] ndü‘·´ Á|ü#êsêìøÏ ‹|æŒø={≤º\ì nHêïs¡T. <˚X+¯ ˝À sêh+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ <ë«sê e÷Á‘·yT˚ ù|<ä ã&ÉT>∑Tã\V”≤q esêZ\≈£î dü+øπ eå T+ ø£\T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. q÷‘·q+>± Hê$TH˚f&… é |ü<Tä e⁄\ bı+~q yês¡T Á|üuTÑÛ ‘·« Á|ü‹wüº eTØ+‘· ô|]π> $<Û+ä >± $<ÛTä \T ìs¡«Væ≤+#ê\ì nHêïs¡T. eTTK´ n‹~Û>± $#˚Ãdæq eT+Á‹ ø£Hêï \ø°àå Hêsêj·TD e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ dü+øπ eå T |ü<øäÛ ±\TÁ|ü»˝À¢øÏ rdüT≈£îì yÓfifl‚ $<Û+ä >± ‘·–q ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡´ø£s\Ô¡ T ø£èwæ #˚j÷· \ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñ&Ü #Ós’ à¡ Hé eDT≈£L] lìyêdüs¬ &ç¶ e÷¬sÿ{Ÿ j·÷sY¶ #Ó’s¡àHé &Ó’¬sø£ºs¡T¢ |òüTq+>± dü‘·ÿ]+#ês¡T,

e÷¬sÿ{Ÿ j·÷sY¶ &Ó’¬sø£ºsY>± ìj·T$T‘·T˝…’q

Vü‰J U≤dæ+ wüØ|òt ≈£î n_Ûq+<äq\ yÓ\T¢e

>∑T+≥÷s¡T E˝…’ 17(ø±ø£rj·T) Nsê\ ìjÓ÷»ø£es¡+Z s¬ +&ÉT eT+&É˝≤\T 22 |ü+#êsTTr\≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ mìïø£\ |ü]o\≈£îì>± >∑T+≥÷s¡T ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ #Ó+~q e÷J XÊdüqdüuTÑÛ ´\T mdt m+ õj·÷e⁄B›Hé qT ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ n~ÛH‘˚ · #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ìj·T$T+#ês¡T.Nsê\ eT+&É\+ y˚\bÕ˝…+ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì 22 |ü+#êsTTr\≈£î õj·÷e⁄B›Hé mìïø£\ ÇHé#êØ®>± e´eVü≤]+#·qTqïs¡T. Nsê\ eT+&É\+˝Àì uÀs¡y¢ ê] bÕ˝…+, Nsê\q>∑sY, <˚yê+>∑|ü⁄], B$q÷‘·q, á|üPs¡TbÕ˝…+, >±+~Ûq>∑sY, >öìyê]bÕ˝…+, ø±eP]yê]bÕ˝…+, ø=‘·ÔbÕ˝…+, |æ≥y¢ ê]bÕ˝…+, sêeTø£ècÕí|⁄ü s¡+, kÕ˝≤àHéôd+≥sY, ‘=≥yê]bÕ˝…+, $»j·Tq>∑sY ø±\˙, z&Éπse⁄, |ü+<äTfi¯fl|ü*¢, y˚≥bÕ˝…+ eT+&É\ |ü ] ~Û ˝ Àì |ü + #êsTTr˝À¢ |ü ⁄ \¢ y ê]bÕ˝… + , sêeTqïù|≥, y˚ ≥ bÕ˝… + ,π ø XÊj· T ù|≥#· bÕbÕj· T bÕ˝… + , nø£ ÿ j· T ´bÕ˝… + . #·˝≤¢s¬ &çb¶ Õ˝…+, ø=‘·ùÔ |≥ Á>±eT |ü+#êsTTr\≈£î õj·÷e⁄B›Hé mìïø£\ ÇHé#êØ®>± e´eVü≤]+#·qTHêïs¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± õj·÷e⁄B›Hé e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘·q≈£î mìïø£\ ÇHé#êØ®>± u≤<Û´ä ‘·\T n|üŒ–+∫q ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ n<Û´ä ≈£îå \T Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ≈£î ø£è‘·»‘„ \· T ‘Ó*bÕs¡T. sêqTqï Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ Nsê\ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝Àì s¬ +&ÉT eT+&É˝≤˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ ã˝Àù|‘·+>± ñ+<äì nHêïs¡T. mìïø£\ H˚|<ü ´äÛ +˝À Nsê\˝ÀH˚ e÷ø£+ y˚dæ bÕغ nuÛ´Ñ s¡T\∆ $»j·÷ìøÏ ø£èwæ #˚jT· qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dt yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ\ ndü\T s¡+>∑T ãj·T≥|ü&+ç <äì Á|ü»\T á s¬ +&ÉT bÕغ\≈£î ‘·–q ãT~Û∆ #Óù|Œ+<äT≈£î Á|ü»\T dæ<+∆äÛ >± ñHêïs¡ì nHêïs¡T. 22 |ü+#êsTTr˝À¢qT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ $»j·T+ kÕ~Û+#˚ ~X¯>± |ü{Ïwüº Á|üD≤*ø£qT s¡÷bı+~düTÔHêïeTHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·« Vü‰j·T+˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ mqï&ÉT ˝Òì $<Û+ä >± Á|ü»\T rÁe düeTdü´\T m<äTs√ÿ+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. |ü+#êsTT‹ mìïø£\‘√ ø±+Á¬>dt yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ \ z≥$TøÏ Hê+~|ü\Tø£qTHêïs¡ì õj·÷e⁄B›Hé CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T.

áHÓ\ 21 q eTTdæ+¢ k˛<äsT¡ \≈£î

õj·÷e⁄sY ÇbòÕÔsY $+<äT

>∑T+≥÷s¡T E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) >∑T+≥÷s¡T e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ j·÷sY¶ &Ó’¬sø£ºsY>± ìj·T$T‘·T˝…q’ Vü‰õ ùwø˘ U≤dæ+ wüØ|òt qT |ü\TePs¡T n_Ûq+<äq\‘√ eTT+#Ó‘êÔsT¡ .12 e &ç$»Hé e÷J ø±s√Œπs≥sY Vü‰J ùwø˘ u≤ãT U≤dæ+ wüØ|òt qT XÊ\Te ø£|Œæ |ü⁄wü«>∑T#êÃ\‘√ |òTü q+>± dü‘ÿ· ]+#ês¡T. á dü+<Ûsä “¡ +¤ >± ùwø˘ u≤ãT e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ø£w|ºü &ü ç |üì #˚ùd Hêj·T≈£î\≈£î ‘·–q düeTj·T+˝À >∑T]Ô+|ü⁄ ñ+≥T+<äì nHêïs¡T. Bs¡øÈ ±\+>± ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ùde\T n+~+∫q U≤dæ+ wüØ|òt 2009 nôd+;¢ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ $»j·÷ìøÏ Áø°j÷· o\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡ì nHêïs¡T. sêqTqï ø±\+˝À eT¬sqï ñqï‘· |ü<Tä e⁄\T bı+<ë\ì Äj·Tq Äø±+ø£å e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. e÷¬sÿ{Ÿ j·÷sY¶ &Ós¬’ ø£sº Y Vü‰õ U≤dæ+ wüØ|òt e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕغ ˝À ø£w|ºü &ü ˚ yê]øÏ mqï&ÉT bÕغ ‘·–q düeTj·T+˝À ‘·–q >∑T]Ô+|ü⁄ ìdüTÔ+<äì nHêïs¡T. sêqTqï mìïø£\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì bÕØºì ‹]– $»j·T|ü<+äÛ ˝À q&ç|+æ #˚+<äT≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡´ø£s\Ô¡ T Hêj·T≈£î\T düTdæ≈îå£ ‘·T˝…q’ ôdì’ ≈£î\e˝… |üì #˚j÷· \ì nHêïs¡T. ‘·q ìj·Te÷ø±ìøÏ ø£èwæ #˚dqæ eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHeé ** ≈£î Äj·Tq ø£è‘·»‘„ \· T ‘Ó*bÕs¡T.

•yês¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ XÊìfÒwüHé ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê* yÓ’dæ|æ H˚‘· >∑T˝≤yéT s¡dü÷˝Ÿ >∑T+≥÷s¡T E˝…’ 17(ø±ø£rj·T) >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\T>± ≈£îs¡TdüTÔqï uÛ≤] esê¸\≈£î q>∑s¡+˝À bÕ]X¯ó <Û´ä + n<Ûë«qï+>± e÷]+<äì yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ q>∑s¡ ÁfÒ&é j j·T÷ìj·THé n<Û´ä ≈£îå \T >∑T˝≤yéTs¡d÷ü ˝Ÿ nHêïs¡T. 4,5,6 &ç$»Hé\˝À Äj·Tq $Ádü‘Ô +· >± |üs´¡ +{Ï#ês¡T. á dü+<Ûsä “¡ +¤ >± >∑T˝≤yéT s¡d÷ü ˝Ÿ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ q>∑s+¡ ˝À bÕ]X¯ó<Û´ä + n<Ûë«qï+>± ñ+&É&+É e\¢ Á|ü»\ s√>±\ u≤]q |ü&TÉ ‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. 4 e &ç$»Hé˝À y˚DT>√bÕ\kÕ«$T Ä\j·T+ e<ä› HÓ\ø=qï #Ó‘êÔ#<Ó ësê\ e\¢ <√eT\T ô|]–b˛j·÷j·Tì nHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T #˚|{ü qºÏ }s¡+fÒ >∑T+≥÷s¡T ø±s¡´Áø£eT+ e\¢ m˝≤+{Ï ñ|üj÷Ó >∑øs£ +¡ >± ˝Ò<ìä nHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T Ç|üŒ{Ϭø’q bÕ]X¯ó<Ûä´+ <äèwæº ô|{Ϻ Á|ü»\T s√>±\ u≤]q |ü&É≈£î+&É ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T eTVü≤eT÷<é ndüà‘Y m*ø± lø±+‘Y ùV≤eT+<ä>>∑ T∑ |üÔ düMTe⁄˝≤¢ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T

ìuÛ+Ñ <Ûq ä \T ñ\¢+|òTæ |üùdÔ ø£]q ƒ #·s´¡ \T ‘·|Œü e⁄` ø£˝ø… sº£ Y #ÓsT¡ ≈£î|ü*¢ E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) mìïø£˝À¢ nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&çq mìïø£\ ìuÛ+Ñ <Ûqä \T ñ\¢+|òTæ +∫q ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒeì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY düTπswt≈£îe÷sY ôV≤#·Ã]+#ês¡T. #Ós¡T≈£î|ü*¢ eT+&É\+˝À mìïø£\ |üìrs¡TqT |ü]o*+#˚+<äT≈£î ãT<Ûyä ês¡+ ñ<äjT· + Äj·Tq Äø£dàæ ø£ ‘·ìF ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<Ûsä “¡ +¤ >± m+|æ&çy√ ø±sê´\j·T+˝À eT+&É\ kÕ∆sTT n~Ûø±s¡T\‘√ dü$Tø°å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø£˝…ø£ºsY düTsπ wt≈î£ e÷sY e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ eT<ä´+ &ÉãT“\≈£î z≥s¡T¢ Á|ü˝ÀuÛÑ |ü&≈É î£ +&Ü ùd«#Û÷ >± XÊ+‹j·TT‘·+>± z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚ $<Û+ä >± n~Ûø±s¡T\T #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì nHêïs¡T. düeTkÕ´‘·àø£ Á>±e÷˝À¢ ì|òü÷ ô|{Ϻ XÊ+‹j·TT‘· yê‘·es¡D+˝À mìïø£\T »]|æ+#ê\ì Äj·Tq n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. mìïø£\ ø√&é qT ñ\¢+|òTæ +∫q nuÛ´Ñ s¡T\∆ T mìïø£˝À¢ >¬ *∫q yê]ô|’ øπ düT qyÓ÷<äT nsTT‘˚ |ü<$ä ø√˝ÀŒe\dæ edüT+Ô <äì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Á>±e÷˝À¢ XÊ+‹j·TT‘· yê‘·es¡D≤ìøÏ $|ò÷ü ‘·+ ø£*–+#˚ u…\TºcÕ|ü⁄\qT eT÷dæys˚ TT+#êeTì nHêïs¡T. mø£ÿ&ÓH’ ê n~Ûø±s¡T\ <äèwæøº Ï sêì u…\Tº cÕ|ü⁄\T ñ +fÒ 100 ≈£î düe÷#ês¡+ n+~ùdÔ b˛*düT\T ‘·–q #·s´¡ \T rdüT≈£î+{≤s¡ì nHêïs¡T. |ü+#êsTT‹ mìïø£˝À¢ 50 XÊ‘·+ eTVæ≤fi¯\≈£î ]»πs«wüHé øπ {≤sTT+#·&+É e\¢ Ád”\Ô ≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· Ç#êÃeTì yê]ì bÕ\q˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\T #˚ùd+<äT≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ø£èwæ #˚j÷· \ì nHêïs¡T. düe÷y˚X+¯ ˝À ‘·V≤ü o˝≤›sY uÛ≤düÿsYsêe⁄, m+|æ&yç √ ùwø˘ eTVü≤ã÷uŸdTü u≤ì, môd‡’ |æ X‚w–ü ]sêe⁄, Ç+ø± ◊ dü‘´· Hêïsêj·TD ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑T+≥÷s¡T E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) á HÓ\ 21 e ‘˚~q kÕ∆ìø£ n+EeTHé cÕ~U≤Hê˝À eTTdæ+¢ k˛<äsT¡ \≈£î ÇbòÕsÔ $Y +<äT @sêŒ≥T #˚jT· qTqï≥T¢ Á|üeTTK yÓTHÆ êغ Hêj·T≈£î\T ùwø˘ õj·÷e⁄sY s¡V≤ü e÷Hé ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûyä ês¡+ ñ<äjT· + Äj·Tq kÕ∆ìø£ u≤sêsTTe÷+ |ü+C≤˝À ì Äj·Tq ìyêdü+ ˝À »]–q ˇø£ ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ‘êqT ñ |üyêdü+ ñ+&˚ eTTdæ+¢ k˛<äsT¡ \≈£î ÇbòÕsÔ Y $+<äTqT @sêŒ≥T #˚dTü HÔ êïqì nHêïs¡T. 21 e ‘˚~q Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ n+EeTHé cÕ~U≤Hê˝À »s¡T>∑T ÇbòÕsÔ Y $+<äT≈£î düTe÷s¡T ◊<äT y˚\ eT+~ Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì nHêïs¡T. eTTdæ+¢ \≈£î |ü$Á‘· e÷dü+ nsTTq s¡+C≤Hé ˝À ñ |üyêdü+ ñ+&˚ yê] ø√dü+ ÇbòÕsÔ Y $+<äT\T @sêŒ≥T #˚jT· &É+ ‘·eT≈£î m+‘√ dü+‘·è|æÔ ø£*–düT+Ô <äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTdæ+¢ k˛<äsT¡ \‘√ bÕ≥T q>∑sêìøÏ #Ó+~q eTTdæ+¢ eT‘·ô|<ä\› T sê»ø°jT· bÕغ\ Hêj·T≈£î\T Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì nHêïs¡T. >∑‘· ø=~› dü+e‘·‡sê\≈£î ‘êeTT á ø±s¡´Áø£e÷ìï @sêŒ≥T #˚dTü HÔ êïeTì nHêïs¡T. ñ|üyêdü+ ñ+&˚ yê] ø√dü+ Á|ü‘´˚ ø£ ÄVü‰«Hê\T n+~düTHÔ êïeTì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ÇbòÕsÔ Y $+<äT˝À bÕ˝§ZHê\ì õj·÷e⁄sY s¡V≤ü e÷Hé |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

eT+Á‹ ø±eP] ~wæºu§eTà <ä>∑∆+ $qTø=+&É, E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T): e´ekÕj·T ≈£L©\qT øÏ+#·|]ü #˚˝≤ e÷{≤¢&qç +<äT≈£î $qTø=+&É |ü≥Dº +˝À e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òTü + ø±s¡´ø£s¡Ô\T ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT πø+Á<äeT+Á‹ ø±eP] kÕ+ã•esêe⁄ ~wæºu§eTàqT <ä>∑∆+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Ä dü+|òüT+ H˚‘· n+»j·T´ e´ekÕj·T ≈£L©\qT øÏ+#·|sü T¡ dü÷Ô e÷{≤¢&&É +É øπ +Á<ä eT+Á‹ |ü<$ä ˝À ñqï Äj·Tq≈£î ‘·><∑ ìä Äj·Tq nHêïs¡T. ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<øä∏ +£ neT\T˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·sT¡ yê‘· e´ekÕj·T ≈£L©\T k˛eTs¡T\j·÷´s¡ì nq&É+, yê]ì nee÷ì+∫qfÒq¢ ì nHêïs¡T. e\dü\ ìyês¡D≈£î ø£eT÷´ìdüTº\ b˛sê{≤\ |òü*‘·+>±H˚ πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø±ìï Á|üy˚X¯ô|{Ϻ neT\T |üs¡TdüTÔqï<äì, <ëìì ùV≤fi¯q>± #˚dæ e÷{≤¢&&É +É eT+Á‹øÏ ‘·><∑ ìä Äj·Tq ÄÁ>∑V≤ü + e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. yÓ+≥H˚ eT+Á‹ yêK´\qT ñ|üd+ü Vü≤]+#·Tø√yê\ì n+»j·T´ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Vü≤qTeT+‘·s¬ &ç,¶ <˚e<ëq+, Ä+»H˚jT· T\T, @düT ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eHé{ÖHé {Ï&ç|æ ø√sY ø£$T{Ï düuÛÑT´ì>±

>√fi¯fleT÷&ç dü‘´· Hêïsêj·TD >∑T+≥÷s¡T E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø√sY ø£$T{Ï düuTÑÛ ´ì>± bÕ‘· >∑T+≥÷s¡T ≈£î #Ó+~q ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T >√fi¯fleT÷&ç dü‘·´Hêïsêj·TD ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì |ü{Ïwüº|ü]#˚ #·s¡´˝À¢ uÛ≤>∑+>± @sêŒ≥T #˚dqæ ø√sYø$£ T{Ï˝À kÕ∆q+ <äøÿ£ &É+ |ü≥¢ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغøÏ #Ó+~q e÷J ø±s√Œπs≥sY >√fi¯fleT÷&ç dü‘·´Hêïsêj·TD Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘·qqT ìj·T$T+∫q ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T Á|ü‹bÔ Õ{Ï |ü⁄˝≤¢sêe⁄ ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#êØ® mdt m+ õj·÷e⁄B›H\é ≈£î Äj·Tq ø£è‘·»‘„ \· T ‘Ó*bÕs¡T. ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ |üPs¡« yÓ’uÛÑyêìøÏ ‘êeT+‘ê dü$Twæº>± ø£èwæ #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ\ $<ÛëHê\qT Á|ü»\ <äèwæøº Ï rdüT≈£îyÓfifl¯ qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ Vü‰j·T+˝À »]–q n_Ûeè~Û∆ dü+øπ eå T |ü<øäÛ ±\qT Á|ü»˝À¢øÏ rdüT≈£îe⁄fi¯ó‘êeTì nHêïs¡T. ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À Á|ü»\T nH˚ø£ düeTdü´\‘√ dü‘e· T‘·eTe⁄‘·THêïs¡ì Á|ü»\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\≈£î bÕ\≈£î\≈£î ì\BdüT+<äT≈£î ‘·«s¡˝ÀH˚ ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#êØ®.mdt m+ õj·Te⁄B›Hé‘√ &ç$»Hé |üs´¡ ≥q\T #˚|≥ü qº Tqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. >√fi¯fleT÷&ç ìj·÷eTø£+ |ü≥¢ q>∑sêìøÏ #Ó+~q |ü\TePs¡T ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ Hêj·T≈£î\T Vü≤s¡¸+ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T.

nkÕ+|òæTø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\øÏ bÕ\Œ&ç‘Ó ø£]ƒq #·s¡´\T >∑Ts¡C≤\ E˝…μ’ 17 (ø±ø£rj·T) : kÕúìø£ &ç.j·Tdt.|æ.ø±sê´\j·T+˝À |ü+#êsTT‹ mìïø£\ ìs¡«Vü≤Dô|’ düuŸ &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì n~Ûø±s¡T\‘√ ãT<äyês¡+ õ˝≤¢ j·Tdt.|æ. C….dü‘´· Hêsêj·TD düMTø£å düe÷y˚X+¯ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s+¡ @s¡Œ≥T #˚dqæ $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·T õ˝≤¢˝À 890 Á>±e÷\˝À eT÷&ÉT <äbÕò \T>± mìïø£\T ìs¡«Væ≤kÕÔsì¡ nHêïs¡T. yÓTT<ä{Ï $&É‘>· ± ‘ÓHê* u≤|ü≥¢ düuŸ&$ç »Hé |ü]~Û˝Àì334 Á>±e÷\˝ÀqT s¬ +&Ée $&É‘· >∑T+≥÷s¡T sπ +õ˝Àì dü‘qÔ· |ü*¢ düuŸ&$ç »Hé |ü]~Û˝Àì 200 Á>±e÷\˝ÀqTeT÷&Ée $&É‘>· ± >∑Ts¡C≤\, qsê‡sêe⁄ù|≥ düuŸ &ç$»Hé \ |ü]~Û˝À 356 Á>±e÷\˝ÀqT ìs¡«Væ≤kÕÔsì¡ ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ Á>±eT+˝ÀqT Á|ü»\T yê] z≥T Vü≤≈£îÿqT <Ûs’Ó ´¡ +>± $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚+<äT≈£î nìï s¡ø±\ dü÷#·q*e«≥+ »]–+<äHêïs¡T. mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>± »]π>+<äT≈£î >±qT Á|ü‹ Á>±eTeTT˝ÀqT &ç.j·Tdt.|æ., dæ.◊., j·Tdt.◊ \T Á>±e÷\qT |ü]o*+∫ Á|ü»\ düeTdü´\qT ‘Ó\TdüTø=ì yê{Ïì |ü]düÿ]+∫ Á|ü‹ Á>±eT+˝ÀqT ˇø£ø±ìùd㺠T˝ŸqT @sêŒ≥T #˚jT· &É+ »]–+<äHêïs¡T. õ˝≤¢˝À 1100 eT+~ sö&ç d”≥s¡q¢ T >∑T]Ô+∫ 800 eT+~ ô|u’ +’… &√esY øπ düT\T qyÓ÷<äT #˚jT· &É+ »]–+<äì, õ˝≤¢˝À düeTdü´\T düèwæ+º #˚yê]ì 3200 eT+~ì >∑T]Ô+∫øöì‡*+>¥ ìs¡«Væ≤+#·&+É »]–+<äHêïs¡T. mìïø£\ düeTj·T+˝À me¬sH’ ê nkÕ+|òT” ø£ ø±s¡´ø£˝≤|ü\≈£î >±ì n\»&É\≈£î >±ì @˝≤+{Ï nyê+#Ûì· j·T dü+|òTü ≥q\≈£î bÕ\Œ&çq yê]ì õ˝≤¢ ãVæ≤wüÿs¡D≈£î ≈£L&Ü Á|üb˛ »˝Ÿ #˚jT· &É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À z.j·Tdt.&ç. dü÷s¡´Á|üø±XŸ, &ç.j·Tdt.|æ. |üP» e⁄Hêïs¡T.

sêÁwüº _dæ ôd˝Ÿ n<Ûä´≈£åîì>± >∑Ts¡yê#ê]

bÕغ\ ø±sê´\j·÷˝À¢ |ü+#êsTT‹ eT+‘·Hê\T |æ&TÉ >∑Tsêfi¯fl (ø±ø£rj·T) E˝…’ 17 : |ü≥Dº ≤ìøÏ #Ó+~q e÷#·s¢¡ E˝…’ 17(ø±ø£rj·T) á HÓ\ 31 e ‘˚~q »s¡T>∑T‘·Tqï |ü+#êsTT‹ mìïø£\≈£î dü+uÛ+Ñ ~Û+∫ ‘·eT nuÛ´Ñ s¡T\∆ qT >¬ *|æ+#·Tø√yê\H˚ <Û´˚ j·T+‘√ |ü≥D º +˝Àì {Ï&|ç æ yÓd’ |æ æ yÓ j ’ T· dtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT ≈£î+<äT]Ô >∑Ts¡yê#ê] ø±+Á¬>dt bÕغ ø±sê´\j·÷˝À¢ |ü+#êsTT‹ mìïø£\ dü+<ä&ç yÓ÷<ä\sTT+~. ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝Àì s¬ +≥∫+‘·\ <äT]Z ø±s¡+|ü⁄&ç yÓ\T›]Ô e÷#·s¢¡ eT+&É˝≤\ |ü]~Û˝À ì Á>±e÷˝À¢ bÕغ sêÁwü º _dæ $u≤>∑+ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´ì>± mìïø£sTTq≥T¢ nuÛÑ´s¡T∆\T düs¡Œ+#Y nuÛÑ´s¡T∆\T>± Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚dæ ñHêïs¡T. düeTkÕ´‘·àø£ Á>±e÷˝À¢ b˛©düT\T ì|òü÷ y˚dæ ñHêïs¡T. Äj·÷ sê»ø°j·T bÕغ\ Hêj·T≈£î\T ‘·eT Á|ü‘·´]∆ bÕغ\ ‘Ó * bÕs¡ T. á ìj·÷eTø±ìøÏ ø£èwæ #˚dæq yÓ’j·Tdt Hêj·T≈£î\T mìïø£\ ø√&é ñ\¢+|òTæ +#˚ #·s´¡ \qT mìïø£\ n~Ûø±]øÏ $e]+#˚+<äT≈£î n<äTqT #·÷düTHÔ êïs¡T., ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#êØ® ∫s¡Te÷$Tfi¯fl eT<ÛTä |ü≥Dº n<Û´ä ≈£îå \T ùwø˘ eT<ësYkÕuŸ e÷J n<Û´ä ≈£îå \T ‘·Ts¡ø±sêe÷sêe⁄\T u≤\XÖ] ‘·~‘·s¡ bÕغ Hêj·T≈£î\T mìïø£˝À¢ nuÛ´Ñ s¡T\∆ qT >¬ *|æ+#·Tø√yê\ì #·sá \T »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ øÏ, >∑≥Tº sêeT#·+Á<äsêe⁄øÏ, »+>± myÓTà˝Ò´ |æHïÓ *¢ ‘·q ø±sê´\j·T+˝À mìïø£\ eT+‘·Hê\T ø=qkÕ–düTHÔ êïs¡T. myÓTà˝Ò´ k˛<äsT¡ &ÉT ôd‘’ +· >¬ \Tù|<Û´˚ j·T+>± |üì #˚dTü ≈£î+≥÷ b˛‘·THêïs¡T. mìïø£\ ø±sê´\j·T+˝À ø£èwüíeT÷]ÔøÏ, eTÁ] sê»X‚KsYøÏ, Äfi¯fl sêeTø£ècÕí¬s&ç¶øÏ ø±+Á¬>dt bÕغ ô|<ë›j·Tq e÷J XÊdüqdüuÛÑT´˝Ò |æHÓï*¢ \øå±à¬s&ç¶ ≈£îÁ] |ü⁄Hêï¬s&ç¶ e´ekÕj·Te÷¬sÿ{Ï+>¥ j·÷sY¶ #Ó’s¡àHé |æHÓï*¢ eT<äHéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ã‘·TÔ\ sê» e+{Ï Hêj·T≈£î\T mìïø£˝ ø£è‘·»‘„ \· T ‘Ó*bÕs¡T. #·sá ˝À¢ _J>± ñHêïs¡T. e÷#·s¢¡ eT+&É&\É +˝À 15 Á>±eT|ü+#êsTTr\T ñ+&É>± 92 eT+~ b˛{°˝À ñHêïs¡T, 150 yês¡T¶ düuTÑÛ ´\T≈£î >±H˚ 408 eT+~ b˛{° |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. 19 yês¡T\¶ T @ø£Á^e+>± mìïø£j÷· ´s¡T. eT+&É\ øπ +Á<ë˝À¢ mìïø£\ ø√&éqTj·T ñ\¢+|òTæ düTHÔ êïs¡ì $eTs¡Ù\T ñHêïsTT. |ü≥Dº +˝À mìïø£\ ø√&é qT <äèwæ˝º À ñ+#·T≈£îì ù|ø¢ò ‡° \qT ‘=\–+#ês¡T. |ü+#êsTTr mìïø£˝À¢ ìj·÷eTe[ ì K∫Ñ·+>± neT\T #˚j÷· \ì õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝ø… sº£ Y eTTs¡∞<Ûsä sY êe⁄ Ä<˚•+#ês¡T. düeTkÕ´‘·àø£ Á>±e÷˝À¢ e÷y√sTTdüTº Á|üu≤Û $‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ mìïø£\ dü+Á>±eT+ ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ nìï #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì Ä<˚XÊ\T n+<ësTT. >∑Ts¡C≤\ &çmd”Œ |üP» H˚‘è· ‘·«+˝§ dæ◊\T dæôV≤#Y yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢ lìyêdüsêE\ |üs´¡ y˚øD å£ ˝À Á>±e÷˝À¢ >∑dÔ” @sêŒ≥T #˚XÊs¡T

s¬ +&ÉT |üP{˝≤ sπ wüHé cÕ|ü⁄\T ‘Ósy¡ ê* $qTø=+&É, E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T): Á|üuÛÑT‘·« ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ Á>±e÷\˝Àì #Íø£<säÛ ¡ <äTø±D≤\T s¬ +&É÷ |üP≥˝≤ ‘Ós∫¡ ñ+#ê\ì q÷C…fifl¯ ‘·V≤ü o˝≤›sT¡ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ nHêïs¡T. ãT<Ûyä ês¡+Hê&ÉT s¬ yÓq÷´ ø±sê´\j·T+˝À #Íø£<säÛ ¡ <äTø±D &û\s¡¢ düe÷y˚X+¯ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Á|ü‹ HÓ˝≤ 1qT+&ç 15e ‘˚B es¡≈î£ s¬ +&ÉT |üP≥˝≤ <äTø±D≤\T ‘Ós∫¡ ñ +#ê\ì, \_›<ës¡T\≈£î sπ wüHé edüTeÔ ⁄\qT düÁø£eT+>± |ü+|æD° #˚j÷· \ì Ä<˚•+#ês¡T. #Íø£<säÛ ¡ <äTø±D≤\ô|’ |òsæ ê´<äT eùdÔ düV≤æ +#˚~ ˝Ò<ìä , &û\s¡ô¢ |’ #·s´¡ \T rdüT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. sπ wüHé <äTø±D≤\ <ë«sê n+~+#˚ 9s¡ø±\ ì‘ê´edüs¡ edüTeÔ ⁄\qT n+~+#ê\ì m˝≤+{Ï $eø£å #·÷|ü≈L£ &É<ìä nHêïs¡T. &û\s¡T¢ #·\Hê\T, &û&\û qT ìØí‘· e´e~Û˝À>± n+<äCj Ò ÷· \ì, Ä\dü´+ »]–‘˚, n|üsê<Ûä s¡TdüTeTT #Ó*+¢ #ê*‡ edüT+Ô <äì ‘·V≤ü o˝≤›sT¡ &û\s¡q¢ T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Á|ü‹ HÓ˝≤ »]π> &û\s¡¢ düe÷y˚XÊìøÏ ‘·|Œü ì dü]>± Vü‰»s¡Tø±yê\ì nHêïs¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À &ç|Pü ´{° ‘·V≤ü o˝≤›sT¡ kÂs¡sêE, ÄsY◊ q]‡+Vü‰sêe⁄, eT*¢ø±s¡Tq® sêe⁄, $ÄsYy√, dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

|ü≥Tºø√dü+ |æHÓï*¢ -

|üs¡Te⁄ ø√dü+ ≈£îÁ]

yÓ\T›]Ô E˝…’ 17(ø±ø£rj·T) |ü+#êsTT‹ mìïø£˝À¢ bÕغ\T ø±≈£î+&É Ç<ä]› e´≈£î\Ô eT<Û´ä q b˛{Ï ôVAsê ôVAØ>± »s¡>q∑ T+~. kÕúìø£XÊdüq düuTÑÛ ´\T |æHïÓ *¢ sêeTø£ècÕís¬ &ç¶ á mìïø£\˝À ‘·eT |ü≥Tº ì\T|ü⁄ ≈£îH˚+<äT≈£î Á|üjT· ‹ïdüT+Ô &É>± e÷õXÊdüq düuTÑÛ ´\T ≈£îÁ] |ü⁄Hêï¬s&ç¶ |üsT¡ e⁄ ì\T|ü⁄≈£îH˚+<äT≈£î rÁe Á|üjT· ‘êï\T #˚dTü HÔ êïs¡T. á Çs¡Te⁄]~ yÓ\T›]Ô eT+&É\+ ø±e≥+‘√ á mìïø£\T ÁbÕ<ëq´‘· dü+‘·]+#·T≈£îHêïsTT. e÷õ XÊdüq düuTÑÛ ´\T, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ≈£îÁ] |ü⁄Hêï¬s&ç¶ dü«Á>±eTyÓTqÆ •]–] bÕ&ÉT˝À m˝≤¬>q’ bÕ>± y˚j÷· \ì yÓ.’ dæ.|æ. myÓTà˝Ò´ sêeTø£ècÕís¬ &ç¶ rÁe+>± Á|üjT· ‹ïdüTHÔ êïs¡T. Ç<˚ Áø£eTeTT˝À Ä düsŒ¡ +∫ |ü<$ä j·Tdt.dæ.\≈£î ]»s¡T« ø±e≥+‘√ bÕغ nuÛ´Ñ s¡T\› qT ã]˝À ~+bÕs¡T. Bì‘= ≈£îÁ] |ü⁄Hêï¬s&ç¶ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ eT<ä‘› T· ‘√ nuÛ´Ñ ]›ì s¡+>∑+˝À øÏ ~+bÕs¡T. yÓ.’ dæ.|æ. Hêj·T≈£î\T Äs√|æ+∫q≥Tº>± eT+&É\+˝Àì •]–]bÕ&ÉT, ˝Àj·T|ü*¢, ñ|üŒ\bÕ&ÉT, ø£fi¯¢≈£î+≥ Á>±e÷\˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ , ø±+Á¬>dt\T ø£*dæ yÓ’.dæ.|æ.ì m<äTs√ÿqTHêïsTT. myÓTà˝Ò´ dü«Á>±eTyÓTÆq ø£fi≈¢¯ î£ +≥˝À eT÷&ÉT bÕغ\≈£î düsŒ¡ +∫ |ü<$ä ø°\ø£+>± e÷]+~. e÷õ myÓTà˝Ò´, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T |æHïÓ *¢ \øå±à¬s&ç,¶ ìjÓ÷»ø£ es¡Z {Ï.&ç.|æ.Hêj·T≈£î\T ø=e÷à¬s&ç,¶ #·\e÷¬s&ç\¶ T Ç<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~qyês¡T ø±e≥+‘√ á mìïø£\qT yês¡T Á|ü‹cÕ˜‘à· ø£+>± rdüT≈£îHêïs¡T. ñ|üŒ\bÕ&ÉT˝À ô|<äu› ≤“j˚T ø°\ø£+ — ñ|üŒ\bÕ&ÉT Á>±eTeT˝À »s¡>q∑ Tqï düsŒ¡ +∫ mìïø£\˝À e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ e÷J #Ós¬’ àHé, ìjÓ÷»ø£es¡Z yÓ.’ dæ.|æ.Hêj·T≈£î\T ø±&ç yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡ s¬ &ç(¶ |ü<u›ä ≤“sTT) ø°\ø£+>± e÷sês¡T. á Á>±eT+ |ü~ @fi¯¢ ÁøÏ‘·+ »]–q düs¡Œ+∫ mìïø£\˝À _.dæ.\≈£î ]»s¡T« ø±>± Á|üdüTÔ‘·+ ≈£L&Ü yê]πø ]»s¡T« nsTTq~. >∑‘+· ˝À ø±+Á¬>dt nuÛ´Ñ ]›>± bı{°#d˚ qæ dæ+>±\ ô|<ä>∑Ts¡ej·T´, {Ï.&ç.|æ. nuÛÑ´]› b˛\>±ì ôd’<äT\T #˚‹˝À |üsê»j·T+ bÕ˝…’j·÷´s¡T

nq‹ø±\+˝ÀH˚ nÁ>∑kÕ∆q+˝À ì*∫q ø±ø£ r j· T ~q|üÁ‹ø£≈£î 10 e yê]¸ø£ X¯óU≤ ø±+ø£å\T

j·T+. ø√qs¡Ä]¶dHæ+≥˚ VüsY‰sêe⁄ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ dü+|òüT+ |æ&ÉT>∑Tsêfi¯fl.

Printed, Published & Owned by Mandalapu Benarji Naddh and Printed at Raghava Printers, # 6-1 -45, 1/3, Arundelpet, GUNTUR - 2, and Published at #6-1-45, 1/3, Arundelpet, GUNTUR - 2, Editor.: Mandalapu Benarji Naddh


X¯‘·|òüTTï\T

>∑Ts¡Tyês¡+ 18 p˝…’ >∑T+≥÷s¡T

1

2013

sêj·T\ ‘Ó\+>±Dπø k˛ìj·÷ yÓTT>∑TZ?

ªVü≤dü+Ô µ e÷≥\≈£î nsê∆˝Ò y˚sT¡ ! sêVüQ˝Ÿô|’ Ç+ø± ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<ä≥! q÷´&Û©ç ,¢ E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : ªªsêqTqï ˝Àø˘duü ÑÛ mìïø£\≈£î >±q÷ sêVüQ˝Ÿ>±+~Ûì Á|ü<ëÛ qeT+Á‹ nuÛ´Ñ ]ú>± Á|üø{£ +Ï #·&+É ô|’ Ç+ø± ìs¡j í T· + rdüTø√˝Ò<Tä µµ nì ø±+Á¬>dt bÕغ nÁ>∑H‘˚ \· T ~–«»jYTdæ+>¥, »Hês¡Hú é ~«y˚~ yê´U≤´ì+#·&+É eTs√e÷s¡T #·sá ≈£î ‘ê$∫Ãq≥¢sTT+~. sêVüQ˝Ÿ nuÛ´Ñ ]∆‘«· +ô|’ _ÛHêï_ÛÁbÕ j·÷\T yÓ\&¢ +ç #·≥+ô|’ $˝Òøs£ T¡ \T n&ç–q Á|üXï¯ ≈£î bÕغ Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù n»jYT e÷¬øHé ã<äT*dü÷,Ô á $wüjT· +ô|’ Ç+ø± ìs¡j í T· y˚T$÷ rdüTø√˝Ò<ìä nHêïs¡T. eTs√yÓ|’ ⁄ü Ç<˚ $wüjT· +ô|’ eTs√#√≥ πø+Á<äeT+Á‹ eT˙wt ‹yê] düŒ+~dü÷Ô, sêqTqï mìïø£\˝À bÕغì Á‹eT÷s¡T˝Ô q’… Á|ü<ëÛ ì eTH√àVü≤Héd+æ >¥, bÕغ n~ÛHÁ˚ ‹ k˛ìj·÷>±+~Û, ñbÕ<Û´ä ≈£îå &ÉT sêVüQ˝Ÿ>±+~Û q&ç|kæ ÕÔsì¡ #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dt H˚‘\· e÷≥\≈£î _Ûqï+>± yêdüeÔ |ü]dæ‘ú T· \T ñHêïsTT. sêVüQ˝Ÿ Hêj·Tø£‘ê«ìï bÕغ |ü<$ä <ë«sê ‘Ós$¡ ÷<ä≈î£ rdüT≈£îe∫Ãq k˛ìj·÷ ø√≥Ø Ç|ü⁄Œ&ÉT Á|ü<ëÛ qeT+Á‹ nuÛ´Ñ ]∆‘ê«ìï ≈£L&Ü ‘·eT<Óq’ XË*’ ˝À Á|ü#ês¡+˝ÀøÏ ‘Ó∫Ã+~. e#˚à dü+e‘·‡s¡+ »s¡>q∑ Tqï kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ $»j·T+ kÕ~Û+∫ eT÷&√kÕ] n~Ûø±s¡ |”sêƒ ìï n+<äTø√yê\ì uÛ≤$düTqÔ ï ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ‘·<Tä |ü] Á|ü<ëÛ ì nuÛ´Ñ ]ú mes¡H˚ $wüjT· +˝À ‘·\H=|ü⁄Œ\T e∫à |ü&TÉ ‘·THêïsTT. Á|ü<ëÛ ì>± eTH√àVü≤Hé dæ+>¥qT ø=qkÕ–+#ê\ì ø=+<äsT¡ H˚‘\· T, j·T÷|”@˝Àì uÛ≤>∑kÕ«eT´|üø±å \T ø√s¡T≈£î+ ≥T+&É>±, ø±+Á¬>dt bÕغø,Ï n+<äTHê k˛ìj·÷ ≈£î≥T+u≤ìøÏ Ms¡ $<Ûj ˚ T· T\T>± e⁄qï H˚‘\· T j·TTe ÄXÊøÏsD ¡ + sêVüQ˝ŸqT Á|ü<ëÛ ì nuÛ´Ñ ]ú>± Á|üø{£ +Ï #ê\ì ˇ‹Ô&ç ‘ÓdTü HÔ êïs¡T. mìïø£\T <ë<ë|ü⁄ 10 HÓ\\ düeTj·T+ e⁄+&É>±, Á|ü<ëÛ ì nuÛ´Ñ ]ú>± mes¡T+ {≤s¡qï $wüjT· +˝À yê´U≤´ì+#˚+<äT≈£î d”ìj·TsY H˚‘˝· À¢H˚ @ø± _ÛÁbÕj·T+ ˝Òøb£ ˛e&É+ Ä bÕغì ø£\es¡ |üsT¡ k˛Ô+~. eTTK´+>± ~–«»jYT dæ+>¥, »Hês¡Hú é ~«y˚~, n»jYT e÷¬øHé e+{Ï ‘·\ |ü+&çq H˚‘\· T ôd‘’ +· |üsd¡ Œü s¡ $s¡T<ä∆ yê´K´\T #˚dTü +Ô &É&+É ‘√ ø±s¡´ø£s˝Ô¡ À¢ Ä+<√fi¯q yÓTT<ä˝+’… ~. á $wüjT· yÓTÆ ø±+Á¬>dt n~ÛHÁ˚ ‹ k˛ìj·÷ >±+BÛ ôd‘’ +· ˇøÏ+‘· d”]j·Tdt>±H˚ e⁄qï≥Tº bÕغ esêZ\ düe÷#ês¡+.HÓ\ s√E\ ÁøÏ‘+· ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s|¡ ⁄ü q Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú>± ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêVüQ˝Ÿ >±+BÛì m+|æø£ #˚jT· qTHêïeTì bÕغ H˚‘,· Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ e´eVü‰sê\ ÇHé#êsY®

~–«»jYT dæ+>¥ yê´U≤´ì+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Ä ‘·sT¡ yê‘· Äj·Tq eTqdüT‡˝À @ |ü⁄s¡T>∑T ≈£î{Ï+º <√ @yÓ÷ >∑‘· yês¡+˝À Äj·TqTï Ç|üŒ{Ïes¡≈L£ Á|ü<ëÛ ì nuÛ´Ñ ]ú>± Á|üø{£ +Ï #·˝<Ò ìä yê´U≤´ì+∫ $yê<ëìï eT]+‘·>± ô|+#ês¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ Á|ü<ëÛ ì ˝Ò<ë dæm+ nuÛ´Ñ s¡T\ú qT mìïø£\≈£î eTT+<äT Á|üø{£ +Ï #·<ìä ≈£L&Ü ‘Ó*bÕs¡T. sêVüQ˝Ÿ >±+BÛì eTT+<äT ì*ù| $wüjT· +˝À yÓqø£&TÉ >∑T m+<äT≈£î y˚dTü HÔ êïs¡ì Á|ü•ï+#·>±, ∫sê≈£î |ü&ÉT‘·÷ eTT+<ä&ÉT>∑T m+<äT≈£î y˚j·÷*? nì Á|ü•ï+#ês¡T. á $wüjT· + ø±+Á¬>dt˝À ∫qï ôdE ’ <äTe÷sêH˚ï sπ |æ+~. Ç~˝≤e⁄+&É>±, |ü]dæ‹ú ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ ‘Ó#Ã˚ +<äT≈£î bÕغ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û »Hês¡H∆ é ~«y˚~ $÷&çj÷· eTT+<äT≈£î e∫à sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ Á|ü<ëÛ qeT+Á‹ nuÛ´Ñ ]ú ã]˝ÀH˚ ñHêïs¡ì düŒwü+º #˚XÊs¡T. ~–«»jYT dæ+>¥ #˚dqæ yê´K´\qT »Hês¡H∆ é ~«y˚~ K+&ç+#ês¡T ≈£L&Ü. Äj·Tq~ e´øÏ>Ô ‘∑ · n_ÛÁbÕj·T eTHêïs¡T. ‘êC≤>±, k˛eTyês¡+ Hê&ÉT sêVüQ˝ŸqT Á|ü<ëÛ ì nuÛ´Ñ ]ú>± Ç+ø± ìs¡sí TT+#·˝<Ò ìä bÕغ »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø n»jYT e÷¬øHé yê´U≤´ì+∫ á <äTe÷sêìøÏ eT]+‘· Ä»´+ b˛XÊs¡T. ø±>±, j·T÷|”@˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï uÛ≤>∑kÕ«eT´ bÕغ˝À¢ ø=ìï Á|ü<ëÛ ì>± eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ e⁄+fÒH˚ ‘êeTT eT<ä‹› kÕÔ eTì, ˝Ò≈î£ +fÒ |ü⁄qsê˝À∫+#·Tø√yê*‡ e⁄+<äì Ç|üŒ{Ïøπ yê´U≤´ì+#êsTT. Ç|üŒ{Ïøπ &ûm+πø, {°m+d” bÕغ\T j·T÷|”@ qT+∫ ‘·|⁄ü Œ≈£îqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. eTTK´+>± eTeT‘ê u…qØ® H˚‘è· ‘·«+˝Àì ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt sêVüQ˝Ÿ≈î£ eT<ä‹› #˚à $wüjT· yÓTÆ yÓqTø£+» y˚dTü qÔ ï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚, ˝≤\÷ Á|ükÕ<é j·÷<äyé H˚‘è· ‘·«+˝Àì ÄsYC&Ò û bÕغ ø±+Á¬>dt‘√ ø£*dæq≥¢sTT‘˚, sêVüQ˝Ÿ≈î£ eT<ä‹› #˚à neø±XÊ\T ø£ì|ædTü Ô HêïsTT. Ç<˚ düeTj·T+˝À ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À qT+∫ &ûm+πø, @◊@&ûm+πø˝À¢ m<√ ˇø£ bÕغ øπ +Á<ä+˝À n~Ûø±s¡+˝À e⁄qï bÕغøÏ eT<ä‹› dü÷Ô e#˚à ÄqyêsTTr e⁄qï+<äTq Ä bÕغ ≈£L&Ü sêVüQ˝Ÿ nuÛ´Ñ ]ú‘ê«ìøÏ eT<ä‹› #˚à $wüjT· +˝À ø±+Á¬>dt eT~˝Àì Ä˝À#·q≈£î nqT>∑TD+>±H˚ Á|üe]Ô+#·e#·Ãì ì|ü⁄DT\T n_ÛÁbÕj·T|ü&TÉ ‘·THêïs¡T. j·T÷|”@ s¬ +&ÉT $&É‘\· bÕ\q ‘·sT¡ yê‘· Á|ü»˝À¢ ø±+Á¬>dt Çy˚TCŸ @ e÷Á‘·eT÷ eTdüø£

u≤s¡˝<Ò ìä Ä bÕغ $X¯«dæk˛Ô+~. Á|ü»˝À¢ $XÊ«dü+ ø√˝ÀŒ‘˚ ‘êeTT Væ≤e÷#·˝Ÿ Á|ü<X˚ Ÿ, ñ‘·sÔ êK+&é, ø£sêí≥ø£˝À $»j·T+ kÕ~Û+#˚ yês¡+ ø±<äì Ä bÕغ H˚‘\· T yê´U≤´ìdüTHÔ êïs¡T. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À eT÷&√ $&É‘· ≈£L&Ü Á|ü»\T ‘·eTπø |ü≥+º ø£&‘É ês¡qï~ yê] yê<äq. á $wüjT· + m˝≤>∑THêï bÕغ ‘·s|¡ ⁄üò q Á|ü<ëÛ ì nuÛ´Ñ ]ú $wüjT· +˝À edüTqÔ ï yê´K´\T, ø=qkÕ>∑T‘·Tqï <äTe÷sêìï n~ÛcÕ˜q+ Ä|üøb£ ˛‘˚ m+‘√ ø=+‘· qwü+º e÷Á‘·+ ‘·|Œü <äT. |ü]dæ‘ú T· \T ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± ñ Hêïj·TqT≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT e÷Á‘·yT˚ sêVüQ˝Ÿ Hêj·Tø£‘ê«ìï ã\|üsπ Ã˝≤ Ç|üŒ{Ïøπ |ü<øä∏ ±ìï s¡∫+#·T≈£îqï k˛ìj·÷ n_Ûe÷q Hêj·T≈£î\T, qπs+Á<ä yÓ÷&ûì m<äTs=ÿH˚ dü‘êÔ >∑T]+∫ e÷Á‘·+ e÷{≤¢&˝É øÒ b£ ˛‘·THêïs¡T. @<√ $eT]Ù+#ê* ø±ã{Ϻ $eT]ÙdüTHÔ êïs¡T ‘·|Œü yêdüeÔ +>± ø±+Á¬>dt Á|ü»˝À¢ ã\V”≤q|ü&+ç <äqï ìC≤ìï n+^ø£]+#·&+É ˝Ò<Tä .

#·+< Á u ä ≤ãT, yÓm’ kÕ‡sY düV≤ü #·sT¡ ˝Ò! Ç<ä›]˙ eT+Á‘·T*ï #˚dæ+~ uÛÑeq+ yÓ+ø£Á{≤$T¬s&˚¶ ≈£î\ sê»ø°j·÷\≈£î ÄeT&É <ä÷s¡+... uÛÑeq+ e÷s¡Z+

>∑T+≥÷s¡T, E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : sê»ø°j÷· \˝À @yÓTHÆ ê »s¡>e∑ #·TÃ. mes¡T @ bÕغ˝ÀHÓH’ ê ø=qkÕ>∑e#·TÃ. ìqïyÓTTqï{Ï es¡≈L£ $TÁ‘·T\T>±, düV≤ü #·sT¡ \T>± ñqïyês¡T ≈£L&Ü $&çb˛j·÷ø£ <ës¡TDyÓTqÆ e÷≥\ j·TT<ë∆ìøÏ ~>∑e#·TÃ. yÓm’ kÕ‡sY, #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT $wüjT· +˝À n<˚ »]–+~. uÛeÑ q+ yÓ+ø£Á{≤yéT nì n+<äs÷¡ |æ*#˚ uÛeÑ q+ yÓ+ø£Á{≤$T¬ s&ç¶ Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ sêh 9e eTTK´eT+Á‹>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT Äj·Tq eT+Á‹es¡+Z ˝À düVü≤#·s¡T\T>± |üì#˚dæq Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT, yÓ’mdt

sê»X‚Ks¡s¬ &ç¶ ‘·<qä +‘·s¡ ø±\+˝À ã<ä› X¯Á‘·Te⁄\T>± e÷]b˛sTT ˇø£]ô|’ ˇø£sT¡ rÁeyÓTqÆ Äs√|üD\T #˚dTü ≈£îHêïs¡T. M]<ä]› ˙ ˇπøkÕ] eT+Á‘·T\T>± Á|üy÷Ó {Ÿ #˚dqæ uÛeÑ q+ yÓ+ø£Á{≤$T¬s&çì¶ e÷Á‘·+ mes¡÷ |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. sêÅcÕºìøÏ 9e eTTK´eT+Á‹>± Äj·Tq ø°\ø£ düeTj·T+˝À |ü<Mä u≤<Û´ä ‘·\T d”«ø£]+#ês¡T. 1982 |òÁæ ãe] 24 qT+&ç ôdô|+º ãsY 20 es¡≈î£ @&ÉT HÓ\\ bÕ≥T sêÅcÕºìøÏ uÛeÑ q+ eTTK´eT+Á‹ >± ùde\+~+#ês¡T. yÓ+ø£Á{≤yéT 1931 p˝…’ 18q >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ eTTbÕŒfi¯¢ eT+&É\+ >=\¢bÕ&ÉT Á>±eT+˝À »ìà+#ês¡T. áj·Tq >∑T+≥÷s¡T |ü≥ºD+˝À Hê´j·Tyê<ä eè‹Ô ÁbÕø°ºdüT #˚ùdyê&ÉT. sê»ø°j÷· \˝À sêø£eTT+<äT áj·Tq |üPs¡«|ü⁄ Ä+Á<Ûä sêh Á|üuTÑÛ ‘·«+˝À eT+Á‹ nsTTq ø£+<äT\ zãT\¬s&ç¶ <ä>sZ∑ ¡ |üs‡¡ q˝Ÿ ndæôd+º ≥T>± |üì#˚XÊs¡T. áj·Tq uÛ≤s¡´ uÛeÑ q+ »j·TÁ|ü<ä 1967 qT+&ç 1978 es¡≈î£ $qTø=+&É ìjÓ÷»ø£es¡+Z qT+&ç XÊdüqdüuÑÛ düuTÑÛ ´sê\T. áyÓT |æ.$.qs¡d+æ Vü‰sêe⁄ eT+Á‹es¡+Z ˝À $<äT´#·Ãø¤ ÔÏ XÊK eT+Á‹>±, »\>∑+ yÓ+>∑fis¯ êe⁄ eT+Á‹es¡+Z ˝Àq÷ eT+Á‹>± |üì#˚XÊs¡T. M]øÏ Ç<äs› T¡ ≈£îe÷¬s\Ô T. 1978˝À eTÁ] #ÓHêï¬s&ç¶ Á|üuTÑÛ ‘·«+˝À $<ë´ XÊK eT+Á‹>± #˚] XÊdüq eT+&É*øÏ ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ ≈£î\ sê»ø°j·÷\≈£î e´‹πsø£+>± ù|s¡T˝Àì ¬s&ç¶ $&É∫ Ä ‘·s¡Tyê‘· n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq n+»j·T´ eT+Á‹es¡+Z ˝À ≈£L&Ü eT+Á‹>± ø=qkÕ>±s¡T. 1982˝À áj·Tq ø±+Áπ>düT bÕغ n~ÛcÕºq es¡+Z n+&É‘√ eTTK´eT+Á‹ nj·÷´s¡T. Äj·Tq Á|üe÷D d”«ø±s√‘·‡yêìøÏ ‘·q bÕ‘· s¡÷+ y˚T{Ÿ nsTTq q+<äeT÷] ‘ês¡øs£ êe÷sêe⁄qT ÄVü‰«ì+#ês¡T.

&ç–ZsêC≤, C…’bÕ˝Ÿ #·s¡Ã\ kÕsê+X¯+ n<˚ düs¡«Á‘ê ø=qkÕ>∑T‘·Tqï #·s¡Ã e#˚à bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚X¯+˝À _\T¢! ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 17(ø±ø£rj·T) : ‘Ó\+>±D düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ #·÷bÕ\qï ~X¯>± n&ÉT>∑T\T y˚dTü qÔ ï ø±+Á¬>dt n~Û cÕºq+ sêj·T\ ‘Ó\+>±DyÓù’ | yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄ ‘·Tqï≥Tº düe÷#ês¡+. k˛ìj·÷>±+BÛ ≈£L&Ü Á|üdTü ‘Ô +· HÓ\ø=qï |ü]D≤e÷\ô|’ |üP]Ô düe÷#ês¡+ Çyê«\ì, ø=ìï øπ +Á<ä kÕúsTT˝Àì XÊK\≈£î Ä<˚XÊ\T ÇdüTqÔ ï≥T¢ düe÷#ês¡+. ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T #˚jT· ø£b˛‘˚ Ä ÁbÕ+‘· Á|ü»\T ø±+Á¬>dt bÕغì m{Ϻ |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ düeT]ú+#·uÀs¡H˚ Ç+f…*C…Hé‡ düe÷#ês¡+ k˛ìj·÷≈£î #˚s&¡ +É ‘√ á ìs¡j í T· + rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó\T k˛Ô+~. k˛eTyês¡+Hê&ÉT sêÁwüº ø±+Á¬>dtbÕغ e´eVü‰sê\ ÇHé#ÛêØ® ~–«»jYTdæ+>¥ øπ +Á<äeT+Á‹ C…b’ Õ˝Ÿ s¬ &ç¶ ìyêkÕìøÏ yÓ[fl <ë<ë|ü⁄ 40ìeTTcÕ\ bÕ≥T #·s¡Ã\T »]|æq $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. &Û©ç ¢ kÕúsTT˝À øπ +Á<ä sê»ø°j÷· ˝À¢ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q C…b’ Õ˝Ÿs¬ &瑶 √ ~–«»jYT #·sá \T »s¡|&ü +É k˛ìj·÷ >±+BÛ Ä<˚X+¯ y˚Ts¡øπ qH˚ n_ÛÁbÕj·T+ düs«¡ Á‘ê e´ø£eÔ Te⁄‘√+~. Ç|üŒ{Ïøπ ø√sY ø£$T{°˝À eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç,¶ |”dd” ” n<Û´ä ≈£îå &ÉT u§‘·‡ dü‘´· Hêsêj·TD, &ç|Pü ´{° d”m+ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ Ç∫Ãq s√&é e÷´|t\ô|’ |üP]Ô>± <äèwæº kÕ]+∫ n<Û´ä j·Tq+ #˚dqæ ø±+Á¬>dt ô|<ä\› T Çe˙ï bÕ‘· n+XÊ\T>±H˚ ø={Ïyº d˚ qæ ≥T¢ ‘Ó*dæ+~. lø£èwüí ø£$T{° ìy˚~ø£˝À bı+<äT|ü]∫q e÷~]>± sêj·T\ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T #˚ùdÔ n≥T ‘Ó\+>±D yê<äT\T >±˙, Ç≥T ø£s÷¡ ï\T, nq+‘·|⁄ü s¡+ õ˝≤¢\ Á|ü»\ qT+&ç e´‹πsø£‘· n+‘·>± sêø£b˛e#·Ãì ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ uÛ≤$k˛Ô+~. n+<äTøπ sêj·T\ ‘Ó\+>±D yÓù’ | yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. sê»ø°jT· +>± ‘·eT≈£î @ y˚Ts¡≈î£ \_› #˚≈L£ s¡T‘·T+<äH˚ n+XÊìï C≤Á>∑‘>Ô· ± |ü]o*+#êπø á ìs¡j í T· + yÓ|’ ⁄ü yÓTT>∑TZ #·÷ù| neø±X¯+ ñ+<äì sê»ø°jT· $X‚w¢ ≈ü î£ \T n+#·Hê y˚dTü HÔ êïs¡T. ~–«»jYTdæ+>¥‘√ #·sá \T »]|æq C…b’ Õ˝Ÿs¬ &ç¶ &ç|Pü ´{Ï d”m+‘√ düV‰ü |ü\Te⁄s¡T eT+Á‘·T\T, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\‘√ düTBs¡+È >± f…©ø±qŒ¤s¬ Hé‡ ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ø£s¡÷ï\T, nq+‘·|üPsY õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q πø+Á<ä, sêÁwüº eT+Á‘·T\T, ø°\ø£Hêj·T≈£î\‘√ ≈£L&Ü C…b’ Õ˝Ÿ s¬ &ç¶ dü+uÛ≤wæ+∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~. Ä s¬ +&ÉT õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q yês¡T ô|ø’ Ï e÷Á‘·+ sêj·T\‘Ó\+>±DqT e´‹πsøÏdTü HÔ êï n+‘·s‘Z¡ +· >± sêj·T\‘Ó\+>±D |ü≥¢ kÕqT≈£L\+>±H˚ ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. C…b’ Õ˝Ÿs¬ &ç,¶ {ÏÄsYmdt n~ÛH‘˚ · ø¬ dæÄsY, C…@d” #Ós’ à¡ Hé ø√<ä+&Ésê+\≈£î ≈£L&Ü düe÷#ês¡+ Ç∫Ãq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. dæ&æ ãÉ ÷¢´dæ˝À sêj·T\‘Ó\+>±DqT ÄyÓ÷~+#˚˝≤ #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì m+◊m+ n~ÛH‘˚ · zyÓd’ ‘” √ ≈£L&Ü C…b’ Õ˝Ÿs¬ &ç¶ #·]Ã+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. á ìs¡j í T· + nsTT‘˚ Á|ü»\ qT+&ç ô|<ä>› ± e´‹πsø£‘· sê<äì, Á|üdTü ‘Ô +· sêÁwü+º ˝À 42 ˝Àø˘duü ÑÛ kÕúHê\T ñ+&É>± sêj·T\ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T #˚ùdÔ dü]>±Z 21 kÕúHê\T á sêÁwü+º ˝À ne⁄‘êj·Tì, yÓTC≤Ø{° kÕúHê\T ø±+Á¬>dt U≤‘ê˝ÀøÏ ekÕÔjT· ì ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ uÛ≤$k˛Ô+~. á ìs¡j í T· + rdüT≈£î+fÒ Ä>∑dTü º 5 qT+∫ »s¡>q∑ Tqï bÕs¡y¢ TÓ +≥T düe÷y˚XÊ˝À¢H˚ _\T¢ ô|fÒ˝º ≤ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+, eTTK´+>± n~ÛHÁ˚ ‹ k˛ìj·÷>±+BÛ jÓ÷∫q≥T¢ $qek˛Ô+~. @<˚yTÓ HÆ ê @<=ø£ ìs¡j í T· + ‘·«s¡˝ÀH˚ yÓ\Te&ÉqTqï≥Tº düe÷#ês¡+.

ªÁ|üdüqï+µø√dü+ ‘·+{≤\T.. eTVü‰q>∑s¡+˝À ªsêj·TuÒsê\Tµ!

nø£ÿ&˚ sêe÷sêe⁄≈î£ sê»ø°j÷· \˝ÀøÏ sêe\qï Ä˝À#·q≈£î ;»+ |ü&qç <äì #ÓãT‘ês¡T. |ü\Hê&ÉT ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q yÓ+ø£Á{≤yéT q+<äeT÷] ‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄≈î£ >∑T+≥÷s¡T˝Àì Ä+Á<Ûë ÁøÏdj ºæ T· Hé ôV’≤<äsêu≤<é, p˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : ø£fi≤XÊ\ (m.dæ.ø±˝Òõ)˝À #·~y˚ s√E\˝À düìïVæ≤‘· ùdïVæ≤‘·T&ÉT. mìïø£\ ø√˝≤Vü≤\+ rÁe+>± e÷]+~..z≥s¡T 7 HÓ\\ bÕ\q ‘·sê«‘· áj·Tq n~ÛcÕºq es¡+Z ø√]ø£ y˚Ts¡≈î£ <˚e⁄fi¯q¢ T Á|üdqü ï+ #˚dTü ≈£îH˚+<äT≈£î nuÛ´Ñ s¡T\ú T sêJHêe÷ #˚dæ ø√≥¢ $»j·TuÛ≤düÿs¡s¬ &ç¶ eTTK´eT+Á‹ nj˚T´+ nH˚ø£ bÕ≥T¢ |ü&TÉ ‘·THêïs¡T.. z≥s¡q¢ T eT∫Ãø£ <äT≈£î e÷s¡+Z düT>∑eT+ #˚XÊ&ÉT. 1982˝À <˚X+¯ ˝ÀH˚ yÓTT<ä{<Ï q’Ó #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î düe÷y˚XÊ\T, $+<äT\T, Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ kÕs¡«Á‹ø£ $X¯«$<ë´\j·T+ (zô|Hé j·T÷ìe]Ù{°)qT $H√<ë\T, q»sêHê\T n+<äCdÒ ÷ü Ô Äø£≥Tº≈î£ H˚+ HÓ\ø=\Œ&É+ yÓ+ø£Á{≤yéT eTTK´eT+Á‹>± kÕ~Û∫q |üqT\˝À <äT≈£î j·T‹ïdüTHÔ êïs¡T. m‘·T\Ô ≈£î ô|’ m‘·T\Ô T ˇø£{.Ï ø=+‘·ø±\+ sê»ø°jT· düHê´dü+ ‘·sT¡ yê‘· M.|”.dæ+>¥ y˚dü÷Ô.. ‘·eT≈£î nqT≈£L\T¬s’q yê]ì y˚πs kÕú|+æ ∫q »q‘ê <äfiŸ bÕغ˝À #˚] ‹]– ø±+Á¬>dt bÕغ˝ÀøÏ Á>∑÷|ü⁄˝ÀøÏ yÓfi˙¢¯ j·T≈£î+&Ü ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î e#êÃs¡T. 2000˝À sê+ $˝≤dt bÕXÊ«Hé ˝Àø˘ »q X¯øÔÏ nH˚ ø=‘·Ô HêHê ‘·+{≤\T |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. Á|ü‘´· s¡T\ú qT bÕغ ô|{Ïqº |ü⁄Œ&ÉT áj·Tq Ä bÕغ Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ XÊK n<Û´ä ≈£îå ôd’‘·+ ‘·eTyÓ’|ü⁄ ‹|ü⁄Œ≈£îH˚+<äT≈£î bÕe⁄\T &Éj÷· ´s¡T. yÓ+ø£Á{≤yéT 2002 @Á|æ˝Ÿ 6q 71 dü+e‘·‡sê\ ø£<Tä |ü⁄‘·THêïs¡T. eT]ø=ìï Á>±e÷˝À¢ì nuÛ´Ñ ej·TdüT˝À >∑T+&Ób˛≥T‘√ ôV≤’ <äsêu≤<äT˝Àì eTVü‰MsY ÄdüT|üÁ‹˝À s¡T˝ú ‘’… ˚ ø=‘·Ô b˛ø£&≈É î£ lø±s¡+ #·T{≤ºsT¡ .ã\V”≤q eTs¡DÏ+#ês¡T. ‘êqT ã‹øÏ ñqï+‘· ø±\+ sê»ø°j·÷\˝À nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ‘êsTT˝≤\T..sêqTqï mìïø£˝À¢ ø=qkÕ–q uÛeÑ q+ ∫e] es¡≈L£ ≈£î\ sê»ø°j÷· \qT Áb˛‘·‡ ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇkÕÔeTì ÄX¯ #·÷|ü⁄‘·÷ yê] Væ≤+#·˝<Ò qä &ÜìøÏ Äj·Tq ù|sπ ì<äsÙ¡ q+. ‘·q ù|s¡T˝Àì s¬ &çì¶ Hê$TH˚wqü q¢ T ñ|üd+ü Vü≤]+#·T≈£îH˚˝≤ ø=+<äsT¡ Äj·Tq eTTK´eT+Á‹ nsTTq eTs¡Tø£åD+ eT]∫b˛j·÷s¡ì nuÛ´Ñ s¡T\ú T j·T‹ïdüTHÔ êïs¡T. dü«‘·+Á‘·+>± ã]˝À Äj·Tq düìïVæ≤‘·T\T #ÓãT‘ês¡T. Äj·Tq ˝≤+{Ï sê»ø°j·T ì*∫q nuÛ´Ñ s¡T\ú qT ã]˝À qT+∫ ‘·|Œæ +#˚+ Hêj·T≈£î\ nedüs+¡ H˚&TÉ eTq¬ø+‘√ ñ+<äì Á>∑V≤æ dü÷.Ô .. H˚&TÉ <äT≈£î ‘·eT ‘·eT j·T‘êï\qT ø=qkÕ– düTHÔ êïs¡T. Äj·Tq »j·T+‹ dü+<äs“¡ +¤ >± ìyê[... ˝Ò<+ä fÒ ‘·eT≈£î eT<ä‘› T· Çyê«\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. Hê$TH˚wqü ¢ |òTü {≤ºìøÏ m+‘·>± ÁX¯$T+#ês√.. ‘·eT≈£î e´‹πsø£+>± b˛{°˝À ~–q nuÛ´Ñ s¡T\ú qT ã]˝À+∫ ‘·|Œæ +#˚+<äT≈£î ≈£L&Ü n<˚$<Û+ä >± ÁX¯$TdüTHÔ êïs¡T. q>∑<Tä ms¡ #·÷|ü⁄‘·÷ Hê$TH˚wqü q¢ T ñ|üd+ü Vü≤]+#·T≈£îH˚˝≤ j·T‹ïdüTHÔ êïs¡T. ãT<Ûyä ês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\ ø£˝≤¢ Hê$TH˚wqü ¢ ñ|üd+ü Vü≤s¡D |òTü ≥º+ |üP]Ô ø±qTqï $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚.

∫s¡+J$, #·+Á<äu≤ãT\≈£î n\T¢fi¯¢ f…q¸Hé

ôV≤’ <äsêu≤<é, E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : sêÅcÕºìøÏ #Ó+~q Ç<äs› T¡ eTTK´ Hêj·T≈£î\≈£î n\T¢fi¢¯ f…q¸Hé |ü≥Tº≈î£ +~. ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT, e÷J eTTK´eT+Á‹ Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&çø,Ï øπ +Á<ä |üsê´≥ø£ XÊK eT+Á‹, dæ˙ q≥T&ÉT ø¬ .∫s¡+J$øÏ n\T¢fi¢¯ qT+∫ u…&<É ä ‘·|Œü <ë nH˚ #·sá kÕ>∑T‘√+~. #·+Á<äu≤ãT, ∫s¡+J$ sêh+˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü C≤rj·T kÕúsTT˝À ≈£L&Ü #·Áø£+ ‹bÕŒ\ì nqT≈£î+≥THêïs¡T. ∫s¡+J$øÏ •Øwt uÛsÑ <¡ ë«CŸ qT+∫, #·+Á<äu≤ãT≈£î pìj·TsY m˙ºÄsY qT+∫ ‹|üŒ\T ‘·|Œü ø£b˛e#·TÃqì n+≥THêïs¡T. •Øwt uÛsÑ <¡ ë«CŸ _C…|˝æ À #˚sês¡T. >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<ä yÓ÷&û ÄX¯j÷· \‘√ eTT>∑T&∆ ’Ó ‘êqT _C…|˝æ À #˚]q≥T¢ •Øwt uÛsÑ <¡ ë«CŸ #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚, ∫s¡+J$ ≈£î≥T+ã $yê<ä+ >∑T]+∫ H√¬s‘êÔ\ì •Øwt uÛsÑ <¡ ë«CŸô|’ _C…|æ Hêj·T≈£î\ qT+∫ ˇ‹Ô&ç ô|s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. ø±˙, •Øwt uÛsÑ <¡ ë«CŸ n+<äT≈£î Çwüº|ü&É&É+ ˝Ò<ä+≥÷ yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. sê»ø°j·÷˝À¢, düe÷»+˝À ‘êH˚$T{À ìs¡÷|æ+#·T≈£î+{≤qì, y˚sπ yêfi¯ô¢ |’ <äTeTTà b˛j·T&É+ ‘·q≈£î Çwü+º ˝Ò<ìä Äj·Tq #ÓãT‘·THêïs¡≥. ø±˙, mìïø£\ dü$÷|æ+#˚Hê{ÏøÏ |ü]dæ‹ú m˝≤ e÷s¡T‘·T+<√, •Øwt uÛsÑ <¡ ë«CŸ eTqdüT m˝≤ e÷s¡T‘·T+<√ #Ó|Œü ˝ÒeTì n+≥THêïs¡T. •Øwt uÛsÑ <¡ ë«CŸ qT+∫ ∫s¡+J$øÏ m|üŒ{Ïø¬ H’ ê sê»ø°jT· +>± ‹|üŒ\T ‘·|Œü yê nH˚ dü+<˚V≤ü + ‘·˝‘… T· ‘Ô √+~. ø±>±, pìj·TsY m˙ºÄsYqT #·+Á<äu≤ãT <ä÷s¡+>± ô|{≤ºsT¡ . ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ e´eVü‰sê˝À¢ pìj·TsY m˙ºÄsY≈î£ y˚\T ô|fÒº dü+<äT ≈£L&Ü Äj·Tq Çe«&É+ ˝Ò<Tä . ‘êqT ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ˝À ñ +{≤qì pìj·TsY m˙ºÄsY ˇø£ÿ{ÏøÏ s¬ +&ÉT kÕs¡T¢ #ÓbÕŒs¡T. e#˚à mìïø£˝À¢ n&ç–‘˚ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغøÏ Á|ü#ês¡+ #˚kÕÔqì ≈£L&Ü Äj·Tq nHêïs¡T. ø±˙, #·+Á<äu≤ãT Äj·Tq ùde\qT $ìjÓ÷–+#·Tø√e&ÜìøÏ Çwü+º >± ˝Òsì¡ n+≥THêïs¡T. Á|üdTü ‘Ô +· eTÚqeTTÁ<ä eVæ≤+∫q pìj·TsY m˙ºÄsY m|ü⁄Œ&ÉT H√s¡T $|ü⁄Œ‘ês√qH˚ ø±˙, #·+Á<äu≤ãTô|’ düeTsêìøÏ e÷Á‘·+ ø±\T <äTy˚« neø±XÊ\T ˝Òøb£ ˛˝Ò<ìä n+≥THêïs¡T. mìïø£\T nqTe÷Hê\T |”&dç ÷ü HÔ ˚ ñHêïsTT. nsTT‘˚, Äj·Tq y˚sπ bÕغ˝À #˚sπ neø±XÊ\T ˝Òeì #ÓãT‘·THêïs¡T. dü$÷|æ+#˚Hê{ÏøÏ pìj·TsY m˙ºÄsY @+ #˚kÕÔs√qH˚ nqTe÷Hê\T ø£\T>∑T‘·THêïsTT.

eTVü‰q>∑s¡+˝À CÀs¡T>± ªsêj·TuÒsê\Tµ.. eTVü‰q>∑s+¡ ˝ÀqT nuÛ´Ñ s¡T\ú T CÀs¡T>± Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTHÔ êïs¡T. CÀs¡T yêq˝ÀqT ‘·eT nqT#·s>¡ D∑ +‘√ Á|ü#êsêìï ñ<äè‘·+ #˚XÊs¡T. eT÷&ÉT $&É‘\· T>± »s¡T>∑T‘·Tqï |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ kı+‘· Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q yê]ì q>∑s+¡ qT+∫ s¡|Œæ +#˚+<äT≈£î @sêŒ≥¢qT eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. sêÁwü+º ˝Àì nìï õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q z≥s¡T¢ uÛ≤>∑´q>∑s+¡ ˝À ñ+&É&+É ‘√ nuÛ´Ñ s¡T\ú Á|ü‹ì<ÛTä \T yê]‘√ dü+Á|ü~+|ü⁄\T ø=qkÕ–düTHÔ êïs¡T. Äj·÷ ‘˚B˝À¢ Á>±e÷\≈£î #˚sT¡ ≈£îì ‘·eT z≥TqT y˚j÷· \ì nuÛ´Ñ ]∆dTü HÔ êïs¡T. ‘êsTT˝≤\T.. bÕ´πøJ\T Ç∫à Äø£≥Tº≈î£ H˚+<äT≈£î j·T‹ïdüTHÔ êïs¡T. n+‘˚>±ø£ Äj·÷ ‘˚B˝À¢ kı+‘· }fi¯≈¢ î£ s¡|Œæ +#˚+<äT≈£î ≈£L&Ü uÛ≤Ø @sêŒ≥T¢ #˚dTü HÔ êïs¡T. Á>±eT |ü+#êj·Tr mìïø£\T n+<ä]ø° Á|ü‹cÕº‘à· ø£+ ø±e&É+‘√qT.. n+<ä] z≥T¢ ø°\ø£+>± e÷s¡&+É ‘√qT..b˛{≤b˛{°>± Ä|òsü T¡ ¢ Á|üø{£ dÏ ÷ü Ô q>∑s+¡ ˝À #·øÿ£ s¡T¢ ø=&ÉT‘·THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± |ü˝\¢… qT+∫ e∫à eTVü‰q>∑s+¡ ˝À ñ+≥Tqï yê] dü+K´ 40XÊ‘·+ ñqï|üŒ{Ïø.° . yê]˝À 30XÊ‘·+ eT+~øÏ z≥T Vü≤≈£îÿ ‘·eT ‘·eT |ü˝˝¢… À¢H˚ ñqï<äqï $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚.

ˇø£|øü ÿ£ bı\+|üqT\T.. eTs√|üø£ÿ Á|ü#ês¡+.. me] j· T ‘êï˝À¢ yês¡ T .. e÷´#Y |òøæ +‡Ï >¥ |ü+#êj·Tr : ø=+|üeTT+#·T‘√+<ë?

ôV≤’ <äsêu≤<é, E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : |ü+#êj·Tr mìïø£\˝À bı‘·T\Ô T Äj·÷ bÕغ\≈£î qcÕºìï ø£*–düTHÔ êïsTT. |ü+#êj·Tr mìïø£\T bÕغ s¡V≤æ ‘·+>± »]π>esTTq|üŒ{Ïø,° bÕغ\ Vü≤yêH˚ ø=qkÕ>∑T‘√+~. ‘êC≤>± »s¡T>∑qTqï |ü+#êj·Tr mìïø£\˝À ø±+Á¬>düT, ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ , yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>düT, ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹, uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ... Ç˝≤ nìï bÕغ\T |ü\T#√≥¢ ˇø£]‘√ ˇø£sT¡ bı‘·T\Ô T ô|≥Tº≈î£ Hêïs¡T. m≈£îÿe>± ø±+Á¬>dt ` yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>düT, Ä ‘·sê«‘· {Ï&|ç ‘æ √ Ä s¬ +&ÉT bÕغ\T ≈£L&Ü bı‘·T\Ô T ô|≥Tº≈î£ HêïsTT. nsTT‘˚ á bı‘·T\Ô T Äj·÷ bÕغ\≈£î qcÕºìï ø£*–düTHÔ êïj·Tì n+≥THêïs¡T. Á|ü<ëÛ q+>± yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ Vü≤yê ñ+&˚ ø£&|É ü õ˝≤¢˝À ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ <Óã“‹H˚ |ü]dæ‹ú eT]+‘· e∫Ã+<ä+≥THêïs¡T. á õ˝≤¢˝À |ü\T kÕúHê\˝À ø±+Á¬>düT, {Ï&|ç æ eT<ä‘› T· <ës¡T\T ˇπø nuÛ´Ñ ]úì

ì\u…{≤ºsT¡ . »eTà\eT&ÉT>∑T ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´ Ä~Hêsêj·TD s¬ &ç,¶ yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ XÊdüq eT+&É* düuTÑÛ ´&ÉT Hêsêj·TD s¬ &ç¶ k˛<äsT¡ *<äs› ÷¡ ø£*dæ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغøÏ #Ó+~q e÷J eT+Á‹ sêeTdüTu≤“ s¬ &ç¶ eT<ä‘› T· <ës¡q¢ T <Óã“rùd+<äT≈£î Á|üjT· ‘·ï+ #˚dTü HÔ êïs¡≥. sêj·T#√{Ï ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À |ü\T#√≥¢ {Ï&|ç æ H˚‘\· T ø±+Á¬>düT bÕغøÏ eT<ä‘› T· >± ì\TdüTHÔ êïs¡T. yÓT<Æ Tä ≈£Ls¡T, ã<˚«\T, sê»+ù|≥ ‘·~‘·s¡ õ˝≤¢˝À¢ bÕغ\T |ü\T#√≥¢ bı‘·TÔ\‘√ yÓfi¯óÔHêïsTT. B+‘√ nìï bÕغ\T qwüºb˛‘·THêï j·T+≥THêïs¡T. ø£&|É ü õ˝≤¢˝À yÓj ’ T· dt ≈£î≥T+u≤ì<˚ Vü≤yê. ø±˙ #ê˝≤ @fi¯¢ ‘·sê«‘· Ä Ç˝≤ø±˝À {Ï&|ç æ nuÛ´Ñ ]ú düsŒ¡ +#Y>± @ø£Á^eeTj·÷´s¡T. ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ {Ï&|ç æ ã\+>± ñ+~. nsTT‘˚ á bı‘·TÔ ø±s¡D+>± nø£ÿ&É Mø˘ nj˚T´ |ü]dæ‹ú @s¡Œ&ç+<ä+≥THêïs¡T. Çø£ÿ&˚ ø±≈£î+&Ü sêhyê´|ü+Ô >± nìï õ˝≤¢˝À¢ bı‘·TÔ\T Äj·÷ bÕغ\ ø√≥\≈£î ;≥\T yêπs˝≤ #˚düTÔHêï j·T+≥THêïs¡T.

dü+>±¬s&ç,¶ p˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : @&˚fifl¯ ‘·sê«‘· e∫Ãq Á>±eT |ü+#êsTTr mìïø£˝À¢ >¬ \Tù| \ø£´å +>± b˛{°˝À ñqï nuÛ´Ñ s¡T\ú Á|ü#êsê\‘√ |ü˝˝¢… À¢ mìïø£\ yê‘êes¡D+ y˚&øÓ ÿÏ +~. mìïø£\ ã]˝À ì\ã&çq sê»ø°j÷· \≈£î ø=‘·>Ô ± e∫Ãq nuÛ´Ñ s¡T\ú T, ]»πs«wüq¢ ø±s¡D+>± b˛{°˝À ñqï nuÛ´Ñ s¡T\ú T ôd‘’ +· >¬ \T|ü⁄ø√dü+ Á|üjT· ‘êï\T eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. B+‘√ Á>±MTD ÁbÕ+‘·+˝À sê»ø°jT· + y˚&øÓ ÿÏ +~. sê»ø°j÷· \≈£î nr‘·+>± |ü+#êj·Tr mìïø£\T »s¡T>∑T‘·Tqï|üŒ{Ïø° ø=+<äsT¡ e÷Á‘·+ bÕغ\ ù|s¡T‘√ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTqÔ ï yês¡\Ô T düs«¡ Á‘ê e´ø£eÔ Te⁄‘·THêïsTT. >¬ \Tbı+<˚ nuÛ´Ñ s¡T\ú qT |üd>æ {∑ qºÏ sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\T Á>±e÷˝À¢ ‘·eT |ü⁄Hê<äT\T >∑{|ºÏ &ü &É ÜìøÏ ì\ã&çq nuÛ´Ñ s¡T\ú ≈£î Ä]úø£ düV≤ü ø±s¡+ n+~dü÷Ô yê]ì s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+|ü⁄‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø=+<äs¬ ‘’ ˚ ≈£î\ düMTø£sD¡ \‘√ bÕ≥T ã+<ÛTä ‘·« sê»ø°j÷· \qT ñ|üj÷Ó –+ #·T≈£î+≥THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± >∑‘· eT÷&ÉT s√E\T>± ≈£î]dæq esê¸\≈£î õ˝≤¢˝À #ÓsT¡ e⁄\T, ≈£î+≥\˝À ˙s¡T sêe&É+‘√ Äq+<ä+‘√ ñqï s¬ ‘’ T· \T ‘·eT ‘·eT bı˝≤˝À¢ e]Hê≥T¢ |üqT˝À¢ _J_J>± ñHêïs¡T. |ü>\∑ T bı\+ |üqT˝À¢.. sêÁ‹fi¯ó¢ Á|ü#ês¡+˝À ìeT>∑ïeTe⁄‘T· Hêïs¡T.eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ Y ≈£îe÷sYs¬ &ç¶ m≈£îÿe Á>±eT |ü+#êsTTr kÕúHê\qT >¬ *|æ+#·T≈£îH˚ u≤<Û´ä ‘·qT Äj·÷ õ˝≤¢\ eT+Á‘·T\≈£î, myÓTà˝Ò´\≈£î n|üŒ–+∫q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. B+‘√ Äj·÷ nuÛ´Ñ s¡T\ú >¬ \T|ü⁄ ø√dü+ yês¡T ø£èwæ #˚dTü qÔ ï≥Tº düe÷#ês¡+. Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê nuÛ´Ñ s¡T\ú T bÕغ\ C…+&Ü\T yê&É≈î£ +&Ü #·÷&Ü*‡q nedüs+¡ n~Ûø±s¡T\ô|’ ñ+<äì |ü\Te⁄s¡T sê»ø°jT· $X‚w¢ ≈ü î£ \T n+≥THêïs¡T. n+‘˚>±ø£ nuÛ´Ñ s¡T\ú Á|ü#êsê\ô|’ ì|ò÷ü ô|{≤º*‡q nedüs+¡ ñ+<äì ø√s¡T‘·THêïs¡T.






                         



 

                                           



  

                



                                                                                                         



                                      



                       



                                        







              

 

                          





                               

 

                        

                     

                                      







                                     

                                                                                            

                                               

                                                                         


4

>∑T+≥÷s¡T >∑Ts¡Tyês¡+ 18 p˝…’

2013

H˚&ÉT Ä+Á<Ûä q>∑] |ü⁄düÔø£ |ü]#·j·T düuÛÑ $»j·Tyê&É,\;“ù|≥, E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : õ˝≤¢ nuÛÑT´<äj·T s¡#·sTT‘·\ dü+|òüT+, $XÊ˝≤+Á<Ûä |ü_¢wæ+>¥ ãTø˘ Vü≤Ödt dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À áHÓ\ 18 >∑Ts¡Tyês¡+ Á|üC≤X¯øÏÔ q>∑sY˝Àì #·+Á&ÉsêCÒX¯«s¡sêe⁄ Á>∑+<∏ë\j·T+˝À Ä+Á<Ûäq>∑] |ü⁄düÔø£ |ü]#·j·T düuÛÑqT ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø=+&É|ü*¢ e÷<Ûäesêe⁄ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. leTTK XÊ‘·yêVü≤ qT&ç e<ä› qT+&ç |ü\¢+ sêE\ es¡≈£î #ê]Á‘ê‘·àø£ |òüT{≤º\qT kÕsTTbÕ|æH˚ì s¡∫+∫q Ä+Á<Ûäq >∑] |ü⁄düÔø£+˝À bı+<äT|ü]#êeTHêïs¡T. ø£ècÕï~ |ü]yê]ø£ rsêq yÓ\dæq ‘Ó\T>∑Tyê] yÓ’uÛÑe+, #ê]Á‘ê‘·àø£, kÕ+düèÿ‹ø£, yês¡dü‘·« $esê\T, kÕe÷õø£ Ä]∆ø£ dæú‹, uÖ<ä∆eT‘·, $\ø£åD‘· ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T &Üø£ºsY ÄsY. qs¡•+Vü≤sêe⁄, s¡j·T∫‘· kÕsTTbÕ|æH˚ì, _. Ä+»H˚j·TT\T, u§Ásê >√es¡∆Hé ‘·~‘·s¡T\T Á|üdü+–kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ kÕVü≤r y˚‘·Ô\T, $<ë´s¡Tú\T, n<Ûë´|ü≈£î\T kÕe÷õø£ $X‚¢wü≈£î\T Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì yÓ\¢&ç+#ês¡T.

j·TTe‘·‘√H˚ düe÷»+˝À ìsêàD≤‘·àø£ ø±s¡´Áø£e÷\T

¬s’˝Ò«ùdºwüHéqT ‘·ìF #˚dæq <ä.eT.¬s’˝Ò« d”d”á $»j·Tyê&É,E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : $»j·Tyê&É ¬s’˝Ò«ùdºwüHéqT ãT<Ûäyês¡+ <äøÏåD eT<Ûä´ ¬s’˝Ò« N|òt m\ÁøϺø£˝Ÿ Ç+õ˙sY õ.ÄsY n>∑sê«˝Ÿ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. dæøÏ+Á<ëu≤<é˝Àì ¬s’˝Ÿ ì\j·T+ qT+∫ $#˚Ãdæq Äj·Tq ¬s’˝Ò«ùdºwüHé˝Àì 6, 7 bÕ¢{ŸbÕsê˝À¢ $<äT´‘Y yÓ’]+>¥\qT |ü]o*+#ês¡T. m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢ $<äT´‘Y $wüj·T+˝À m˝≤+{Ï ne+‘·sê\qT Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î ø£*–+#·≈£L&É<äHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± q÷‘·q+>± @sêŒ≥T #˚düTÔqï mdüÿ˝Ò≥s¡¢qT |ü]o*+#ês¡T. ‘·sê«‘· $ÁXÊ+‹ eT+~sê\qT, ]f…Æ]+>¥ s¡÷+\qT |üØøÏå+#ês¡T. M{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫ Ç+õ˙]+>¥ n~Ûø±s¡T\≈£î |ü\T dü÷#·q\T Ç#êÃs¡T. á ‘·ìF˝À¢ d”ìj·TsY &ûáá Hêπ>Á+<ä Á|ükÕ<é, ùdºwüHé dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ <˚e<ëdt, ùdºwüHé d”{°◊ u≤\ø£èwüí ‘·~‘·s¡ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

#·+Á&É sêCÒX¯«s¡sêe⁄ ÄX¯j·÷\qT ø=qkÕ–<ë›+ $»j·Tyê&É, E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : C≤rj·T ø£eTT´ìdtº Hêj·T≈£î\T, ìã<䛑· ø£*–q #·+Á&É sêCÒX¯«s¡sêe⁄ X¯‘· »j·T+‹ ñ‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± ãT<Ûäyês¡+ 15e &ç$»Hé˝À ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @◊yÓ’m|òt sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù qe˙‘·+ kÕ+ã•esêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üdüTÔ‘· ø±\+˝À sê»ø°j·÷\T ø£\Twæ‘·eTsTT b˛j·÷j·Tì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n$˙‹|üs¡T˝…’q Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT˝Ò H˚{Ï ø±+Á¬>düH bÕ\≈£î\T>± sêÁwüº+˝À bÕ\q kÕ–düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. n$˙‹ düe÷»+ ø√dü+ #·+Á&É sêCÒX¯«s¡sêe⁄ #·÷|æq e÷s¡Z+˝À @◊yÓ’m|òt eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. düTÁ|”+ ø√s¡Tº H˚s¡ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ô|’ Ç∫Ãq rs¡TŒqT kÕ«–‹düTÔqïeTì ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T dü+>∑T\ ù|s¡j·T´, ø±s¡´<ä]Ù u§ø±ÿ Á|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄, sêj·T ‹s¡TeT\ ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä>∑düTº4q #êsY<ÛëyéT u≤~Û‘·T\ düVü‰j·÷s¡ú+.. dæ˙ dü+^‘· $uÛ≤e] $»j·Tyê&É,E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : k‘Y ôd+Á≥˝Ÿ ¬s’˝Ò« Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä>∑düTº 4q dæ˙ dü+^‘· $uÛ≤e] ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ y˚TH˚õ+>¥ ø£$T{Ï düuÛÑT´\T _.dü‘·´Hêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T. Ç{°e\ ñ‘·ÔsêK+&é˝À dü+ã+$+∫q es¡<ä\ ø±s¡D+>± |ü\Te⁄\T uÛÑ≈£îÔ\T eTè‹ #Ó+~q yê] düVü‰j·÷s¡ú+ dæ˙ dü+^‘· $uÛ≤e] ìs¡«Væ≤+∫, ‘·<ë«sê düeT≈£Lπs Ä<ëj·÷ìï n+<ä#˚ùd+<äT≈£î á ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ºeTì ‘Ó*bÕs¡T. ∫bÕŒ\ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ n+&é bÕغ ;ÛeTes¡+ yê]#˚ á $uÛ≤e]ì ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À Á|üeTTK pìj·TsY >±j·T˙ >±j·T≈£î\T dæ.ôV≤#Y. Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, mHé.dü‘·´es¡∆Hé, m.sêE, m+.nì‘·, ìs¡à\ bÕ˝§Zì bÕ‘· dæ˙ ^‘ê\qT Ä\|ækÕÔs¡Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, n~Ûø±s¡T\T, Á|üeTTK bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á $uÛ≤e]ì »j·TÁ|ü<ä+ #˚dæ‘·eT e+‘·T düVü‰j·T+ n+~+#ê\ì dü‘·´Hêsêj·TD ø√sês¡T.

$»j·Tyê&É, E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : düe÷»+˝À ñqï‘· $\Te\T ô|]– ìsêàD≤‘·àø£yÓTÆq e÷s¡TŒ\T sêyê\+fÒ n~ ˇø£ÿ j·TTe‘·‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì eTVæ≤fi≤ |ü‘·+»* jÓ÷>± dü$T‹ N|òt ôd+Á≥˝Ÿ ø√`Ä]¶H˚≥sY &Üø£ºsY düTeTq ‘Ó*bÕs¡T. ‘·TeTà*|ü*¢ ø£fi≤ πøåÁ‘·+˝À uÛ≤s¡‘· kÕ«_Ûe÷Hé Ä<Ûä«s¡´+˝À j·TTedüy˚Tàfi≤ìï ãT<Ûäyês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±eT dü«sê»´+ sêyê\+fÒ <˚X¯+˝À n\÷¢], ÄC≤<é e+{Ï j·TTe≈£î\T |ü⁄{≤º\ì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. á ~X¯>± uÛ≤s¡‘· kÕ«_Ûe÷Hé ø£èwæ#˚düTÔ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. j·TTe‘·‘√H˚ <˚X¯+ eTT+<äT≈£î b˛‘·T+<äì sêqTqï bÕs¡¢yÓT+≥Ø mìïø£˝À¢ 300 eT+~ es¡≈£î j·TTe bÕs¡¢yÓT+fÒ]j·TqT¢ mqTïø=H˚+<äT≈£î Á|ü‹

ˇø£ÿs¡T düe÷j·T‘·Ô+ ø±yê\ì |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T. á @&Ü~ Ä>∑düTº 15 es¡≈£î Á|ü‹ õ˝≤¢˝ÀqT á $<ÛäyÓTÆq ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{Ϻ j·TTe≈£î\qT #Ó’‘·q´ |üs¡TkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. >∑T»sê‘Y˝À 15 dü+e‘·‡sê\bÕ≥T qπs+Á<äyÓ÷&ç n‘·T´‘·ÔeT bÕ\qqT n+~+#ês¡ì, Ä$<ÛäyÓTÆq bÕ\qqT <˚X¯+ ø√s¡T≈£î+≥T+<äì n+<äTe˝Ò¢ Äj·TqqT Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú>± Á|üø£{Ï+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. uÛ≤s¡‘· kÕ«_Ûe÷Hé sêÁwüº ø√`Ä]¶H˚≥sY õ.l<ÛäsYsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêVüQ˝Ÿ>±+BÛøÏ Á|ü<Ûëq eT+Á‹ |ü<ä$ n~Ûwæº+#˚ ns¡Ω‘· ˝Ò<äHêïs¡T. |ü~ dü+e‘·‡sê\T>± <˚X¯+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ bÕ\q˝À ñqï sêVüQ˝Ÿ á düe÷C≤ìøÏ, Á|ü»\≈£î #˚dæ+~ @MT˝Ò<äì nHêïs¡T. <˚XÊìøÏ bÕغ eTTK´+ ø±<äì e´øÏÔ

d”e÷+Á<Ûä, ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\T e÷qdæø£+>± m|ü⁄Œ&√ $&çb˛j·÷s¡T

<äTs¡Z>∑T&ç Ä<ëj·T+ s¡÷.69,12,865

|ü]o\q≈£î md”‡, md”º, eTVæ≤fi≤ z≥s¡¢ ô|ò’q˝Ÿ C≤_‘ê $»j·Tyê&É, dü‘·´Hêsêj·TD, E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« ñ‘·Ôs¡T«\ y˚Ts¡≈£î $»j·Tyê&É q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú 4e kÕ<Ûës¡D mìïø£\≈£î dü+ã+~+∫q ô|ò’q˝Ÿ C≤_‘êqT q>∑s¡bÕ\ø£dü+düú Á|ü<Ûëq ø±sê´˝…’q nìï _\T¢ ø£˝…ø£ºs¡¢ yês¡T¶˝À¢qT, düuŸø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝À, eT+&É\, ¬syÓq÷´ ø±sê´\j·÷˝À¢ áHÓ\ 18 qT+&ç Á|ü»\ |ü]o\Hês¡ú+ uÀs¡T¶˝À ñ+#·&ÉyÓTÆq<äì ø£$TwüqsY |ü+&Ü<ëdt ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

$dü‡qïù|≥ |ü+#êsTTr nuÛÑ´s¡Tú\ >∑Ts¡TÔ\ πø{≤sTT+|ü⁄ $dü‡qïù|≥, E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : $dü‡qïù|≥ Á>±eT |ü+#êsTTr düs¡Œ+#Y nuÛÑ´]ú mìïø£˝À¢ ãT<Ûäyês¡+ ñ|üdü+Vü≤s¡D nq+‘·s¡+ ã]˝À ñqï nuÛÑ´s¡Tú\≈£î mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T >∑Ts¡TÔ\qT πø{≤sTT+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ nuÛÑ´]ú |æ.\ø£åàj·T´≈£î ÁøϬø{Ÿ u≤´{Ÿ, ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú >=Á¬s $»j·T≈£î ãT≥º, yÓ’mdtÄsYd”|” nuÛÑ´]úøÏ m+.\ø£åàj·T´≈£î ≈£î≥Tº$TwüHé, ;CÒ|” nuÛÑ´]ú <ä>∑TZ\ <ëdüT≈£î ø£‘ÓÔs¡, d”|”m+ nuÛÑ´]ú ‘ÓH˚ï{Ï »eT\j·T´≈£î ñ+>∑s¡+ >∑Ts¡TÔ πø{≤sTT+#ês¡T.

u…+>∑Tfi¯Ss¡T˝À |òü⁄&Óø˘‡ nÁ– _õHÓdt c˛ $»j·Tyê&É,E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : ÄVü‰s¡ s¡+>∑+˝À $|ü¢yê‘·àø£yÓTÆq e÷s¡TŒ\ >∑T]+∫ |üP]Ô ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚ ~X¯˝À 23 <˚XÊ\ Á|ü‹ì<ÛäT\ uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ u…+>∑Tfi¯Ss¡T˝À yÓT>± nÁ– u…õHÓdt c˛qT ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ MT&çj·÷ ≥T&˚ Á>∑÷|t N|òt ø√`Ä]¶H˚≥sY mdt.C≤|òüsY qøÏ« ‘Ó*bÕs¡T. Ä>∑düTº 23 qT+∫ 25 es¡≈£î eT÷&ÉT s√E\bÕ≥T á n+‘·sê®rj·T Á|ü<äs¡Ùq ñ+≥T+<äì á @&Ü~ á s¡+>∑+˝À nqTuÛÑeE„˝…’q 50 XÊ‘·+ dü«<˚oj·TT\T, 50 XÊ‘·+ eT+~ $<˚o bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\T Ç+<äT˝À bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. HÓ<äsê¢+&é qT+∫ 25 ø£+ô|˙\T, #Ó’Hê qT+&ç 17 ø£+ô|˙\T, ≥Øÿ qT+∫ 23, Ç≥© qT+&ç 11 ø£+ô|˙\T bÕ˝§Z+{≤j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. M{Ï‘√bÕ≥T »s¡à˙, ÁbòÕHé‡, ‘Ó’yêHé, »bÕHé, u…*®j·T+, <∏ëjYT˝≤+&é, ÇsêHé, ¬øq&Ü, j·TT.mdt.m, j·TT¬ø.‘·~‘·s¡ <˚XÊ\qT+∫ bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. f…ø±ï\J, nÁ^ yê´bÕs¡+˝À ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î sêÁwüº nÁ–ø£\Ãs¡˝Ÿ &çbÕs¡TºyÓT+{Ÿ, &ÉsTTØ &Óe\|tyÓT+≥T, |òü⁄&é ÁbÕdæ+>¥ $TwüHé\T, Vü‰Øº ø£\ÃsY dü+düú\T, uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À 15 sêÁcÕº\ qT+∫ nqTuÛÑe+ ø£*–q ¬s’‘·T dü+|òü÷\ Á|ü‹ì<ÛäT\T ¬s’‘·T düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\ yês¡T Vü‰»s¡j·÷´s¡ì á @&Ü~ ≈£L&Ü ¬s’‘·T\≈£î ÄVü‰«q+ |ü\T≈£î‘·THêïeTì ù|s=ÿHêïs¡T.

Hêj·Tø£‘·«y˚T eTTK´eTì, n+<äTπø ñqï‘· $\Te\T ø£*–q qπs+Á<äyÓ÷&û ù|s¡TqT Á|ü‹bÕ~+#êeTHêïs¡T.sêÁwüº+˝À |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñqï‘· $\Te\T ìs¡«Væ≤+#êeTì, áHÓ\ 20 qT+&ç 30 es¡≈£î Vü≤]<ë«sY˝Àì |ü‘·+»* jÓ÷>± |”sƒ¡+˝À kÕ«$Tsê+<˚yé Ä<Ûä«s¡´+˝À C≤rj·TkÕúsTT j·TTedüy˚Tàfi¯q+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. H˚{Ï düe÷»+˝Àì j·TTe‘·T\T <˚X¯ ùde\qT ô|+bı+~+#˚ $<Ûä+>± á ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ádüy˚Tàfi¯q+˝À q>∑s¡ Á|üeTTKT\T y˚eTT\ Vü≤»s¡‘·Ôj·T´ >∑TbÕÔ, |ü‘·+»* jÓ÷>± dü$T‹ düuÛÑT´\T _.mdt.eT÷]Ô, eT+El, kÕe÷ lìyêdt, Á‹bÕ]ƒ, lìyêdt, $.•e⁄&ÉT, $.düT<Ûë, >±+BÛ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$»j·Tyê&É, >∑es¡ïsYù|≥, E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : d”e÷+Á<Ûä, ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘· Á|ü»\T e÷qdæø£+>± m|ü⁄Œ&√ $&çb˛j·÷s¡ì uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî\T ñ|üŒ\bÕ{Ï lìyêdüsêE ‘Ó*bÕs¡T. bÕغ ø±sê´\j·T+˝À ãT<Ûäyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ y˚à bÕs¡¢yÓT+≥T edüe÷y˚XÊ˝À¢ sêÁwüº $uÛÑ»q _\T¢qT Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. d”e÷+Á<Ûä≈£î Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJ Á|üø£{Ï+#ê\ì, á $wüj·T+˝À ø±+Á¬>dtô|’ e‹Ô&ç ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î ø√kÕÔ,sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘ê˝À¢ düuÛÑ\T, düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+∫, nq+‘·s¡+ ñ<ä´$TkÕÔeTHêïs¡T. C…’Ä+Á<Ûä CÒmd” n<Ûä´≈£åî\T ˝≤+ »j·Tu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ \>∑&ÉbÕ{Ï, ø±eP], sêj·TbÕ{Ï e+{Ï H˚‘·\T

d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. mHé&û@ Vü≤j·÷+˝À ø=~› bÕ{Ï yÓTC≤غ‘√H˚ ;CÒ|” eT÷&ÉT Á|ü‘˚´ø£ sêÁcÕº\T Ç∫Ãq dü+>∑‹ >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q »]–‘˚ sêÁwüº+˝À qø£‡˝Ÿ Á|üuÛ≤e+ ô|s¡T>∑T‘·T+<äì dü«j·T+>± eTTK´eT+Á‘˚ Á|üø£{Ï+#·&É+ dæ>∑TZ #˚≥Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ ø£+fÒ yÓqTø£|ü&ɶ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJ $wüj·T+˝À {°&û|”,ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T HêqTÃ&ÉT <Û√s¡DÏ ne\+_ÛdüTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·|ü⁄Œ&ÉT yê<ä\qT ‘Ós¡ô|’øÏ ‘Ódü÷Ô Á|ü»\qT yÓ÷dü+#˚j·T&É+ düeT+»dü+ ø±<äHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À bÕغ Hêj·T≈£î\T eTTe«\ yÓ+ø£≥ düTã“j·T´, ~©|t ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

q>∑s¡ Á|ü»\ô|’ s¡÷.10ø√≥¢ ˙{Ï |üqTï uÛ≤s¡+

n¬s’Hé n+&é ôw’Hé <ë«sê $<ë´s¡Tú\≈£î |ü⁄düÔø±\ |ü+|æD° $»j·Tyê&É, Ç+<äÁø°˝≤Á~, E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : Ç+Á<äø°˝≤Á~ô|’ ø=\TyÓ’ ñqï <äTs¡ZeTà VüQ+&û˝À¢ uÛÑ≈£îÔ\T düeT]Œ+∫q ø±qTø£\qT ãT<Ûäyês¡+ Ä\j·T áy√ Á|üuÛÑø£sY lìyêdt Ä<Ûä«s¡´+˝À ˝…øÏÿ+#ês¡T. n+<äT˝À q>∑<äT s¡÷.69,12,865 Ä<ëj·T+ düeT≈£Ls¡>±, ã+>±s¡+ 209 Á>±eT\T, yÓ+&ç 2.20 øÏ˝À yÓ+&ç düeT≈£L]q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

$düèÔ‘·+>± m¬ø’‡CŸ <ë&ÉT\T $dü‡qïù|≥, E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : eT+&É\+˝Àì #·+Á&ÉT|ü≥¢ ‘·+&Ü˝À $»j·Tyê&É mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ ndæôdº+{Ÿ ø£$TwüqsY ¬ø. #ÓHêïsêe⁄, $dü‡qïù|≥ môd’‡ ¬ø. ø£èwüíj·T´ Ä<Ûä«s¡´+˝À ãT<Ûäyês¡+ kÕsê ‘·j·÷Ø<ës¡T\ô|’ $düèÔ‘·<ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á <ë&ÉT˝À¢ 110 ©≥s¡¢ Hê≥TkÕsêqT, 4800 ©≥s¡¢ u…\¢+ }≥qT <ä«dü+ #˚XÊs¡T. á <ë&ÉT˝À¢ n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï ì+~‘·T\T Äs¡T>∑Ts¡T |üsês¡j·÷´s¡T. Bìô|’ |üsês¡sTTq e´≈£îÔ\T u≤D≤e‘·TÔ ø£èwüí, dü÷sê´, sêeTT \T, yÓ+>∑fi¯sêe⁄, u≤\T, ∫\ø£eTà |üsês¡j·÷´s¡ì, yê]ì ‘·«s¡˝Àì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡Tô|&É‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·Vü≤d”˝≤›sY kÕsTT>√bÕ˝Ÿ, MÄs√« u≤\kÕ«$T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$»j·Tyê&É, >±+BÛq>∑sY, E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : n¬s’Hé n+&é ôw’Hé kıôd’{° dü«#·Ã¤+<ä dü+düú <ë«sê Á|ü‹ @{≤ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´]ú˙, $<ë´s¡Tú\≈£î bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T n+<äCÒdüTÔqï≥T¢ dü+düú ø√XÊ~Ûø±] mdt.X‚wü–]sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. >±+BÛq>∑sY˝Àì Áô|dtø£¢uŸ˝À ãT<Ûäyês¡+ @sêŒ≥T#˚dæq á ø±s¡´Áø£eT+˝À q>∑s¡+˝Àì |ü\T bÕsƒ¡XÊ\\≈£î #Ó+~q $<ë´s¡Tú\≈£î |ü⁄düÔø±\ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· 8 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç 21 õ˝≤¢˝À |ü⁄düÔø±\qT |ü+|æD° #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<Ûä+>± <ë‘·\ düVü≤ø±s¡+‘√ 550 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î ñ∫‘·+>± $<ä´qT n+~düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. 10e ‘·s¡>∑‹˝À ñ‘·ÔeT Á|ü‹uÛÑ ø£qã]∫q yê]øÏ kÕÿ\sYwæ|t\T n+<äCÒdüTÔqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+düú düuÛÑT´\T ¬ø. s¡‘·ï, >∑T‘êÔ uÛ≤düÿsYsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘·T>∑¢ø˘ bÕ\qqT ‘·\|ædüTÔqï ø±+Á¬>dt bÕ\q

n\÷¢]øÏ {°&û|” |òüTq ìyê[

$»j·Tyê&É, E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : >∑‘· ø±s=ŒπswüHé mìïø£˝À Á|ü»\ô|’ m≥Te+{Ï |üqTï\ uÛ≤sêìï yÓ÷|üeTì Vü‰MT Ç∫Ã, H˚&ÉT ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\T |üqTï\ s¡÷|ü+˝À Á|ü»\qT <ä+&ÉT≈£î+≥THêïs¡ì ns¡“¤Hé ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T Hê>∑T˝ŸMTsê Äs√|æ+#ês¡T. bÕغ bÕs¡¢yÓT+≥Ø ìjÓ÷»ø£es¡Z ø±sê´\j·T+ πø•H˚ì uÛÑeHé ãT<Ûäyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú Á|ü»\ô|’ s¡÷.10 ø√≥T¢ uÛ≤s¡+ yÓ÷ù|+<äT≈£î düe÷j·T‘·Ô+ ne&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. ô|+∫q ˙{Ï #êØ®\qT ‘·–Z+#˚es¡≈£î &ç$»q¢ yê]>± b˛sê≥+ #˚kÕÔeTHêïs¡T. ns¡“¤Hé ø√sYø£$T{°ì Á|üø£{Ï+∫q Hê>∑T˝ŸMTsê. 17 eT+~ düuÛÑT´\T >∑\ ø√sY ø£$T{°ì 10 eT+~ ÄVü‰«ì‘·T\ ù|s¡¢qT Äj·Tq Á|üø£{Ï+#ês¡T. ø√sY ø£$T{° ø£˙«qsY>± Hê>∑T˝ŸMTsê, düuÛÑT´\T>± πø•H˚ì Hêì, >∑<Ó› sêyÓ÷àVü≤Hé, uÀ+&Ü ñe÷, ãT<ë› yÓ+ø£qï, kı+>± s¡M+Á<ä es¡à, ø=fÒº{Ï Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, >√>∑T\ s¡eTDsêe⁄, ‘·Te÷à{Ï Áù|yéTHê<∏é, ø±Á≥>∑&ɶ u≤ãT, dæ<Ó›+ Hêπ>+Á<ä¬s&ç¶, ms¡TuÀ‘·T s¡eTDsêe⁄, eTTwæº lìyêdt, Ä\TeT÷] <äTsêZsêe⁄, nãT›˝Ÿ s¡V”≤+ n|ü‡sY, q\÷¢] ñcÕsêDÏ, u§|üŒq sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄, Á|ü‘˚´ø£ ÄVü‰«ì‘·T\T>± ø±C≤ sêyÓ÷àVü≤Hésêe⁄, ø√H˚s¡T ãdüy˚X¯«s¡sêe⁄, u§|üŒq sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄, j·T\eT+∫* >ös¡+>∑u≤ãT, #˚≈£L] l|ü‹sêe⁄, ≈£î|üŒ+ ø√fÒX¯«s¡sêe⁄, eTVü≤à<é |òü‘˚ƒU≤Hé, eTT‘ê´\ dü‘·´+, sê$TXË{Ϻ eTDe÷\,‘·Te÷à{Ï Áù|yéTHê<∏é \qT m+|æø£ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

]ø±s¡T¶: @ø£<Ûë{Ï>± 26 >∑+≥\T u≤´{Ï+>¥

$»j·Tyê&É, E˝…’ 17 (ø±ø£rj·T) : n\÷¢] yÓ+ø£≥ s¡‘·ï+ ˝Òì˝À≥T rs¡Ã˝Òì<äì {°&û|” bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ê]® πø•H˚ì lìyêdt(Hêì) nHêïs¡T. Vü≤qTe÷Héù|≥˝À n\÷¢] yÓ+ø£≥s¡‘·ï+ Á|ü<ÛäeT es¡ú+‹ ãT<Ûäyês¡+ »]–+~. 42e &ç$»Hé bÕغ n<Ûä´≈£åî\T bÕeTT\bÕ{Ï Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À πø•H˚ì Hêì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTè<ÛäT dü«uÛ≤$, ù|<ä\ düeTdü´\|ü≥¢ nVü≤]ïX¯\T bÕ≥T|ü&˚ e´øÏÔ yÓ+ø£≥s¡‘·ï+ nì ø=ìj·÷&Üs¡T. bÕغ n_Ûeè~∆øÏ ìs¡+‘·s¡+ ÁX¯$Tdü÷Ô y˚πs õ˝≤¢\ Hêj·T≈£î\‘√ ≈£L&Ü dü‘·‡+ã+<ë\T ø£*–q ùdïVü≤o* nì nHêïs¡T. yÓ+ø£≥s¡‘·ï+ ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\ e÷\\T y˚dæ |òüTq+>± ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {°&û|” ns¡“¤Hé n<Ûä´≈£åî\T Hê>∑T˝ŸMTsê, |ü•ÃeT ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#êØ® ãT<ë› yÓ+ø£qï, eTTbÕŒ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, Á|ükÕ<é, u≤;, uÛ≤qTdæ+>¥, sêCÒwt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$»j·Tyê&É,eHé{ÖHé, E˝…’17 (ø±ø£rj·T) : q>∑s¡ ø±s=Á@wüHé ø±+Á¬>dt bÕغ *$Tf…&é ø£+ô|˙>± e÷]à ‘·T>∑¢ø˘ bÕ\qqT ‘·\|æk˛Ô+<äì d”|”m+ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù dæ.ôV≤#Y u≤ã÷sêe⁄ Äs√|æ+#ês¡T. yêø£sY‡ô|’ $~Û+#ê\qT≈£î+≥Tqï |üqTïqT ìs¡dæôd’Ô ø±s=ŒπswüHé ø±sê´\j·T+ e<ä› d”|”m+ Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûäsêï ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Äs√>∑´+ ø√dü+ q&ç#˚ yêø£sY‡ô|’ |üqTqï $~Û+#ê\qT ø√e&É+ dæ>∑TZ #˚≥Hêïs¡T. ˙{Ïô|’, #Ó‘·Ôô|’, $yêVü≤+ #˚düT≈£î+fÒ |üqTï\qT

á $<Ûä+>± |üqTqï\qT $~Ûdü÷Ô q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú Á|ü»\qT <√#·T≈£î+≥T+<äì $eT]Ù+#ês¡T. q>∑s¡+˝À ∫qT≈£î |ü&ç‘˚ s√&É¢˙ï #Ós¡Te⁄\T ‘·\|ædüTÔHêïj·Tì, yê{Ïì @e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü Á|ü»\ô|’uÛ≤sê\T yÓ÷ù| |üì˝À n~Ûø±s¡T\T ÁX¯<ä∆ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ á $<Ûä+yÓTÆq <äTsêàs¡Z|ü⁄ Ä˝À#·qqT $s¡$T+#·Tø√ø£b˛‘˚ ñ<ä´$T+#·ø£ ‘·|üŒ<äì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J ø±s=Œπs≥s¡T¢ ø±» düs√», ¬ø. l<˚$ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

\+&ÉHé, E˝…’ 17 n©“ ùw˝Ÿ nH˚ Ç+>±¢+&ÉT ≈£îÁsê&ÉT @ø£<Ûë{Ï>± 26 >∑+≥\ u≤´{Ï+>¥ #˚dæ Á|ü|ü+#· ]ø±s¡T¶ HÓ\ø=˝≤Œ&ÉT. Çø£ÿ&ç ze˝Ÿ ÁøϬø{Ÿ yÓTÆ<ëq+ HÓ{Ÿ‡˝À á |ò”{Ÿ kÕ~Û+#ê&ÉT ùw˝Ÿ. Ç+‘·≈£îeTT+<äT ÄÅùdº*j·÷ u≤´{Ÿ‡eTHé CÒ&é #Ó’˝Ÿ¶ 25 >∑+≥\ ]ø±s¡T¶qT ‘·T&ç∫ô|{Ϻ dü]ø=‘·Ô ]ø±s¡T¶qT ‘·q kı+‘·+ #˚düT≈£îHêï&ÉT 22 @fi¯¢ ùw˝Ÿ. ÄÁ|òæø± <˚X¯+ s¡Tyê+&Ü˝À |üP]Ô kÕúsTT ÁøϬø{Ÿ ùdº&çj·T+ ì]à+#·&ÜìøÏ ì<ÛäT\T düeT≈£Lπsà ñ<˚›X¯+‘√ á e÷s¡<∏ëHé u≤´{Ï+>¥ #˚dæq ùw˝Ÿ k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ 6.45øÏ u≤´{Ï+>¥ ÁbÕs¡+_Û+∫ eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ 8.45øÏ $s¡$T+#ê&ÉT. ‘·q á |ò”{Ÿ˝À 200 eT+~ uÖ\s¡¢qT m<äTs=ÿHêï&ÉT. Á_≥Hé Á|ü<Ûëì &˚$&é ø±yÓTs¡÷Hé ≈£L&Ü ø=~› ùd|ü⁄ ùw˝Ÿ u≤´{Ï+>¥qT ‹\øÏ+#·&É+ $X‚wü+. Çø£ –˙ïdt ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ ]ø±s¡T¶qT HÓ\ø=˝≤Œ\+fÒ >∑+≥≈£î ◊<äT ì$TcÕ\T e÷Á‘·y˚T $ÁXÊ+‹ rdüT≈£îì eT∞¢ u≤´{Ï+>¥ ø=qkÕ–+#ê*. Ä ◊<äT ì$TcÕ˝À¢H˚ ‹+&ç, Ç‘·s¡Á‘ê |üqT\T |üP]Ô#˚düTø√yê*. Ç+>±¢+&ÉT ÁøϬø≥s¡T¢ s¡$ u§bÕsê, bÕ˝Ÿ n˝À¢{Ÿ, nÅùdº*j·÷≈£î #Ó+~q {≤yéT eT÷&û, <äøÏåD≤Á|òæø± d”ºyé m\«ØÔ n‘·ìøÏ uÖ*+>∑T #˚XÊ&ÉT.


2

>∑T+≥÷s¡T

>∑Ts¡Tyês¡+

18 E˝…’

2013

ã÷´{° bÕs¡¢sY≈£î yÓfi¯¢≈£î+&ÜH˚ n+<äyÓTÆq bÕ<ë\T MT kı+‘·+... |òü⁄&é n˝…Ø® n+fÒ @$T{Ï..? n˝…Ø® \ø£åD≤\T.. ìyês¡D...

Äs√>±´ìøÏ bÕ<ë\ dü+s¡øD å£ #ê˝≤ nedüs+¡ . bÕ<ë\T n+<ä+>± ñ+#·Tø=H˚+<äT≈£î Ç+{À¢ #˚dTü ø=H˚ z #·øÿ£ {Ï ñbÕj·T+ ñ+~. BìH˚ ô|&ç≈L£ ´sY n+{≤s¡T. ô|&ç≈L£ ´sY ø√dü+ bÕs¡¢sY≈£î yÓfi¯¢˝Òì yês¡T Ç+{À¢ <=]πø edüTÔe⁄\‘√H˚ ô|&ç≈£L´sY #˚düTø√e#·TÃ. ô|&ç≈£L´sY‘√ ø±fi¯fløÏ u≤>± $ÁXÊ+‹ \_ÛdüTÔ+~. <ëìï Ç+{Ï <ä>∑Zs¡ #˚düT≈£î+fÒ eTØ eT+∫~. yêsêìøÏ ˝Ò<ë s¬ +&ÉT yêsê\≈£î ˇø£kÕ] ô|&ç≈L£ ´sY #˚dTü ø√e#·TÃ. eTT+<äT>± bÕ<ë\T s¬ +&É÷ ô|≥º&ÜìøÏ dü]|ü&qç bÕ¢døºæ ˘ ≥uŸ rdüT≈£îì <ëì˝À >√s¡T yÓ#÷ ì düãT“ ˙{Ïì b˛dæ n+<äT˝À ôd’+<Ûäe \eD+, ôV’≤Á&√»Hé, ìeTàø±j·T s¡dü+, ‘˚HÓ, –¢»]Hé Çe˙ï ø£*|æ Ä ˙{Ï˝À bÕ<ë\T eTT+∫ 15 ìeTTcÕ\T ñ+#ê*. Ä ‘·sT¡ yê‘· ãj·T≥≈£î

rdæ |üP´$Tø˘ k˛ºH‘é √ |ü–*q#√≥ ˙{Ï‘√ ‘·&TÉ |ü⁄‘·÷ yÓT*¢>± s¡T<ë›*. Ç˝≤ #˚jT· &É+ e\¢ |ü–* ô|ø’ Ï ˝Ò∫q &Ó&dé ÿæ Hé sê*b˛‘·T+~. ‘·s¡Tyê‘· yÓT‘·Ô{Ï Áãwt‘√ yÓ’ÁuÒwüHé rdüTø√yê*. |òü⁄{Ÿ eTkÕ»sY˝À >√s¡TyÓ#·Ãì ˙{Ïì b˛dæ dæ«#Y ÄHé #˚j·÷*. ¬s+&ÉT ø±fi¯¢qT |òü⁄{Ÿ eTkÕ»sY˝À ñ+#ê*. Ç|ü⁄&TÉ yÓÁ’ uÒwHü é ì<ëq+>± n]ø±fi¯fl <ä>sZ∑ q¡ T+∫ ô|ø’ Ï m≈£îÿ‘·÷@ ñ+≥T+~. Ç˝≤ 20 ìeTTcÕ\bÕ≥T rdüT≈£î+fÒ ‘·\<ëø± edüT+Ô ~. á yÓÁ’ uÒwHü é e\¢ ã¢&é düsT¡ ÿ´˝ÒwHü é u≤>± »s¡T>∑T‘·T+~. n]ø±fi¯¢ eT+≥\T, yÓ÷ø±fi¯¢ H=|ü \T ‘·>T∑ ‘Z êsTT. n]ø±fi¯¢˝À ñ+&˚ ÄHÓ\T ≈£L&Ü yÓT‘·Ôã&ç ‘·>∑TZ‘êsTT. á |ò⁄ü {ŸeTkÕ»sY‘√ s¬ >∑T´\sY>± yÓÁ’ uÒwHü é rdüT≈£î+fÒ ø±fi¯ó,¢ bÕ<ë\T eT+∫ ùw|t≈î£ ekÕÔsTT. |ò⁄ü {Ÿ eTkÕ»sY ˝Òìyês¡T q]wæ+>¥ Áø°eTTqT rdüT≈£îì ø±fi¯≈¢ î£ sêdüTø√yê*. Á|ü‹s√p eT+∫ y˚>+∑ ‘√ ≈£L&çq q&Éø£ 30 ìeTTcÕ\ bÕ≥T nsTTHê ñ+&Ü*. Ç+<äTe\¢ bÕ<ë\πø ø±ø£ X¯Øs¡+ yÓTT‘êÔìøÏ ≈£L&Ü eT+∫ yê´j·÷eT+ ne⁄‘·T+~. ô|&É÷´sY e\¢ |ü>∑Tfi¯ó¢, <äTs¡<ä sê≈£î+&Ü ñ+{≤sTT. kÕ˝Ÿº ø±fi¯¢ H=|ü \qT ìyê]düT+Ô ~. ôV≤’ Á&√»Hé ô|sê¬ø‡’ &é / &Ó{≤˝Ÿ |ü&TÉ fi¯˝¢ À|ü\ ñqï eTT]øÏì ‘=\–kÕÔsTT. ìeTà#Óøÿ£ , –¢»]Hé e\¢ {≤Hée÷]q bÕ<ë\T ‹]– eTTqT|ü{Ï ø±+‹ì dü+‘·]+#·T≈£î+{≤sTT. #·*ø±\+˝À s√»+‘ê kÕø˘‡ y˚dTü ≈£îì ñ+&É≥+ eT+∫~. n˝≤π> Áø£eTã<äy∆ TÓ qÆ yê´j·÷eT+ ø±fi¯fl ø£+&Ésê\qT, qsê\qT ã*wü+º >± #˚dTü +Ô ~. ø±fi¯fløÏ kÕ<Ûës¡D+>± e#˚à yê´<ÛTä \qT <ä÷s¡+ #˚dTü +Ô ~. s√EøÏ s¬ +&ÉTkÕs¡T¢ |ü~ì$TcÕ\ ùd|ü⁄ ø=ìïs√E\ bÕ≥T kÕ<Ûës¡D yê´j·÷eT+ #˚ùdÔ ø±fi¯ófl ã*wü+º >± ‘·j÷· s¡e⁄‘êsTT. ø±*y˚fifl¯ qT ô|ø¬’ ‹Ô ì\ã&ç eT&ÉeT*ï u≤>± ô|ø¬’ ‹Ô ‘·sT¡ yê‘· bÕ<ë*ï |üP]Ô>± H˚\øÏ ÄHêÃ*. Ç˝≤ #ê˝≤kÕs¡T¢ #˚jT· +&ç. ø±*y˚fifl¯ qT u≤>± yê≥+‘·≥y˚ n‘·T≈£îÿH˚≥T¢ #˚dæ eT∞¢ $&ÉBj·T+&ç. Bìï ≈£L&Ü M˝…q’ ìï kÕs¡TÔ #˚jT· +&ç. á ô|&ç≈£L´sYqT 15 s√E\≈£î ˇø£kÕ] #˚sTT+#·T≈£î+fÒ u≤>∑T+≥T+~. sêÁ‹|üP≥ |ü&TÉ ≈£îH˚eTT+<äT @<ÓH’ ê Áø°eTTqT ø±ì ÄsTT˝Ÿ ø±ì rdüT≈£îì ø±fi¯¢≈£î eTkÕCŸ #˚dæq ‘·s¡Tyê‘· –¢»]Hé sêdüTø√yê*.

|òü⁄&é n˝…Ø®øÏ ø±s¡D+ ø£qTø√ÿø£b˛‘˚ ˇø√ÿkÕ] ÁbÕD≤ìπø eTT|ü yê{Ï˝Ò¢ Á|üe÷<ä+ ñ+~. |òü⁄&é n˝…Ø® e\¢ X¯Øs¡+ MT<˚ <ä<äT›s¡T¢ ˝≤+{Ï ∫qï Çã“+<äT˝Ò ø±ø£ XÊ«dü dü+ã+~Û‘· düeTdü´\ e+{Ï ô|<ä› ø£cÕº\T ≈£L&Ü ekÕÔsTT. |ü©¢\T ‹q&É+ e\¢ ≈£L&Ü ø=+<ä]øÏ n˝…Ø® edüTÔ+~. ø=ìï s¡ø±\ |òü⁄&é n˝…Ø®\T ≈£î≥T+ã yês¡dü‘·«+>± ekÕÔsTT. n+<äTπø M{Ï >∑T]+∫ ø=+#·yÓTÆHê ‘Ó\TdüT≈£îì ñ+&É≥+ eT+∫~. ‘=+uÛ…’ XÊ‘·+ |òü⁄&é n˝…Ø®\T mì$T~ s¡ø±\ ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆\ e\¢ ekÕÔsTT ny˚$T≥+fÒ.. bÕ\T, >∑T&ÉT¶ (>∑T&ÉT¶˝Àì ‘Ó\¢ kıq), |ü©¢\T, yê˝Ÿ q{Ÿ‡, J&ç|ü|ü, u≤<ä+, #˚|ü˝À¢ ø=ìï s¡ø±\ #˚|ü\T.. ùw˝Ÿ |òæwt n+fÒ |”‘·\T, s=j·T´\T, kÕjYT ÄVü‰s¡ <ÛëHê´˝À¢ >√<ÛäTeT\T, ¬s>∑T´\sY>± rdüT≈£îH˚ ÄVü‰sê\ e\¢ ≈£L&Ü ˇø√ÿkÕ] n˝…Ø®\T ekÕÔsTT. |òü⁄&é n˝…Ø®˝À¢ ˇø£ ÁbÕ+‘êìøÏ eTs√ ÁbÕ+‘êìøÏ eT<Ûä´ ‘˚&Ü ñ+≥T+~.

_j·T´+ |æ+&ç‘√ ù|òwæj·T˝Ÿ ÁdüÿuŸ eTTK+˝À n<äT“¤‘·yÓTÆq e÷s¡TŒ

|ò⁄ü &é n˝…Ø\® $wüjT· +˝À C≤Á>∑‘Ô· eVæ≤+#ê\+fÒ : yÓTT<ä≥ MT≈£î n\Ø®ì ø£*–+#˚ ÄVü‰s¡+ @<√ ø£qTø√ÿyê*. <ëìøÏ dü+ã+~Û+∫q ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆\ìï+{ÏøÏ ‹q&É+ e÷H˚j÷· *. n+fÒ ñ<ëVü≤s¡DøÏ..

3. >∑T&ÉT¶ : >∑T&ÉT¶ e\¢ n˝…Ø® ñ+fÒ uÒø£Ø _düÿ≥T¢, Áu…&é\qT, eTjÓTTHÓ’CŸ‘√ Á&Éd+æ >¥ #˚dqæ dü˝≤&é‡\qT, uÒø+Ï >¥ $Tø˘‡\qT yê&Éøb£ ˛e&ÉyT˚ eT+∫~. n+‘˚ø±<äT ñ&çøÏ+∫q >∑T&ÉT¶ ≈£L&Ü Á|üe÷<äø£s¡y˚T. 4. bÕ\T : ˇø£y˚fi¯ bÕ\ e\¢ n˝…Ø® ñ+fÒ Áu…&é, πø≈£î\T, yÓqï MT&É>∑ ñqï ñ‘·Œ‘·T\Ô ìï+{Ï˙ yê&Éøb£ ˛e&É+ eT+∫~. n˝≤π> ◊dtÁø°+, $T˝Ÿ‡ #êø=˝…{Ÿ, Áø°yTé kÕdt\qT |üP]Ô>± e÷ìy˚ùdÔ eT+∫~. 5. |ü©\¢ T : |ü©\¢ T #ê˝≤ eT+~øÏ |ü&eÉ ⁄. yê{Ïì ‹Hêï ns¡>+∑ ≥πø eTTK+˝À ∫qï ∫qï yÓTT{ÏeT\T @s¡Œ&ç, <äTs¡<≈ä î£ ø±s¡D+ ne⁄‘êsTT. ˝Ò<ë Js¡+í ø±e⁄. Js¡+í ø±ø£ $πs#·Hê\≈£î <ë] rdüT+Ô ~. ø±ã{Ϻ |ü©\¢ ≈£î kÕ<Û´ä yÓTqÆ +‘· es¡≈L£ <ä÷s¡+>± ñ+&Ü*. M{Ï˝À ø±s√ŒôV≤’ Á&˚{Ÿ‡ m≈£îÿe>± ñ+&É≥+ #˚‘· ÄsTT˝Ÿ yÓ÷‘ê<äT ≈£L&Ü m≈£îÿe>± <ë+‘√ eTTK+˝À n‹ ‘·«s¡>± yÓTT{ÏeT\T @s¡Œ&Ée#·TÃ. 6. J&ç||ü ü `u≤<ë+ : kÕ<Ûës¡D+>± J&ç|ü|ü , u≤<ä+ nH˚ Å&Ó’ Á|òüP{Ÿ‡ Äs√>±´ìøÏ #ê˝≤ eT+∫~. nsTT‘˚ ø=+<ä]øÏ n˝…Øì® ø£*–kÕÔsTT. J&ç||ü ü n˝…Ø® ø±˙ $T>∑‘ê ø±j·T\T ˝Ò<ë y˚sT¡ ôdq>∑ ø±j·T\T ø£Hêï Bì˝À m\πsq® T¢ m≈£îÿe>± ñ+{≤sTT. ø±ã{Ϻ J&ç||ü ü ‘√ #˚dqæ ≥Te+{Ï |ü<ësê∆\T ‹qø£b˛e&ÉyT˚ eT+∫~.

1. s=j·T´\T`|”‘\· T : s=j·T´\ e\¢ n˝…Ø® ñ+fÒ.. |”‘\· T ‹Hêï n˝…Ø® edüT+Ô ~. Ç<˚ ìj·TeT+ yÓõfÒ]j·THé s¡ø±\≈£î ≈£L&Ü e]ÔdTü +Ô ~. e÷¬sÿ{Ÿ˝À \_Û+#˚ ¬s&ûy˚T&é ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆\ô|’ ñqï ˝Ò_\Tï C≤Á>∑‘·Ô>± #·÷&É+&ç. yê{Ï MT<ä ñqï kÕ+πø‹ø£, XÊÅdj Ô” T· |ü<ë\qT dü]>±Z ns¡+∆ #˚dTü ø√+&ç. MT≈£î bÕ\ e\¢ n˝…Ø® ñ+fÒ, k˛&çjT· + ø±dæH{˚ Ÿ nì sêdæ ñqïy˚M rdüTø√≈£L&É<Tä . 2. >√<ÛTä eT\ e\¢ n˝…Ø® ñ+fÒ : >√<ÛTä eT\‘√ ‘·j÷· s¡T #˚dqæ edüTeÔ ⁄\T bÕ´ø˘ô|q’ >∑Tf¢ HÒ é nì sêdæ ñqï yê{ÏøÏ <ä÷s¡+>± ñ+&Ü*. >√<ÛTä eT\ e\¢ n˝…Ø® ñqï|ü &ÉT e÷˝…º&é u…eπsCŸ\qT rdüTø√e<äT›. ø√ø√ Á&ç+ø˘, ;sY, $d”ÿ\ e+{Ï yê{ÏøÏ <ä÷s¡+>± ñ+&Ü\qï e÷≥. ¨≥fi¯˝¢ À kÕdt\T, ≈£Ls¡\T ∫ø£ÿ>± ñ+&É{≤ìøÏ >√<ÛTä eT |æ+&ç ø£\T|ü⁄‘ês¡T. n+<äTe\¢ ãj·T≥ ‹H˚≥|ü &ÉT á $wüjT· +˝À C≤Á>∑‘>Ô· ± ñ+&Ü*.

7. {À|ü⁄ : {À|ü⁄ k˛j·÷‘√ ‘·j÷· s¡T #˚kÕÔsT¡ ø±ã{Ϻ Ç~ |æ\\¢ ≈£î #ê˝≤ Á|üe÷<äøs£ y¡ TÓ qÆ n˝…Øì® ø£*–düT+Ô ~. n˝≤π> ô|<ä\› ≈£î ≈£L&Ü ]j·÷ø˘º ÇdüT+Ô ~. ãj·T≥ ¨≥˝Ÿ‡˝À ‹H˚≥|ü &ÉT yÓTqT m+|æø˝£ À #ê˝≤ C≤Á>∑‘>Ô· ± ñ+&Ü*. M\T+fÒ eTT+<äT>±H˚ yÓsTT≥s¡≈¢ î£ , #Ó|tò ˝Ò<ë y˚TH˚»s¡≈¢ î£ MT |ò⁄ü &é n˝…Ø® >∑T]+∫ #Ó|üŒ+&ç. ãj·T≥ Äs¡¶sY #˚ùd≥|ü &ÉT dæ+|ü⁄˝Ÿ>± ñ+&˚ yÓTqTH˚ m+|æø£ #˚dTü ø√+&ç.. |òü⁄&é n˝…Ø®, Ç+ø± Ç‘·s¡ s¡ø±˝…’q n\Ø®\Tqïyês¡T eTT+<äT>±H˚ ‘·–q C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{Ï+#ê*. mHêô|ò’˝≤øϺø˘ ]j·÷ø£åHé ñ+fÒ ªm|æHÓÅô|ò’Héμ Ç+C…ø£åHé yÓ+≥H˚ y˚dTü ø√e#·TÃ. ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\≈£î, ùdïVæ≤‘·T\≈£î <ëìï m˝≤ yê&Ü˝À #ÓbÕŒ*. MT≈£î n˝…Ø® ø£*–+#˚ |ü<ësê∆\T y˚{Ï y˚{˝Ï À ñHêïjÓ÷ eTT+<äT>±H˚ ‘Ó\TdüTø√+&ç.

|òü⁄&é n\Ø® \ø£åD≤\T : 1. |òü⁄&é n˝…Ø® e∫Ãq|ü &ÉT <äTs¡<ä, møÏ®e÷, #·s¡à+ |ü–*b˛e&É+. 2. ø£qT¬s|üŒ\T, ô|<äe⁄\T, eTTK+, Hê\Tø£ >=+‘·T˝À yê|ü⁄ ˝Ò<ë Ç‘·s¡ X¯Øs¡ uÛ≤>±˝À¢ yê|ü⁄ m≈£îÿe>± ø£qã&ÉT‘·T+~. 3. XÊ«dü˝À Çã“+~, bı≥º˝ÀH=|æŒ, &ÉjT˚ ]j·÷, ˙s¡d+ü , yê+‘·T\T, ‘·\ãs¡Te⁄, n|ükÕàs¡ø£ dæ‹ú eT‘·T>Ô ± ñ+&É≥+ yÓTT<ä˝q’… $. ÄVü‰s¡+ e\¢ ø£*π> n˝…Ø®\qT mHêô|ò’˝≤øχHé n+{≤s¡T. Bìì dü¬s’q düeTj·T+˝À >∑T]Ô+#·øb£ ˛‘˚ ÁbÕD≤ìπø Vü‰ì ø£*>π Á|üe÷<ä+ ñ+~. n+fÒ XÊ«dü Hêfi≤\T ≈£î∫+#·T≈£îb˛e&É+, >=+‘·Tyê|ü⁄, s¡øÔ£ |”&qÉ +˝À ‘·>T∑ <Z \ä , |ü˝Ÿ‡ sπ ≥T u≤>± ô|s¡>&∑ +É e+{Ï$ »s¡T>∑T‘êsTT.

n˝…Ø®øÏ <ä÷s¡+>±..

_j·T´+ ∫s¡T <Ûëq´+. _j·T´+ Á|ü‹ Ç+{À¢ ñ+&˚ <ÛëHê´\˝À ˇø£{.Ï _j·÷´ìï nqï+ e+&ÉT≈£îì ‹+fÒ Äø£* rs¡TÑ·T+~. nsTT‘˚ _j·T´+ Äs√>±´ìπø ø±<äT n+<ëìøÏ ≈£L&Ü ñ|üj÷Ó >∑|&ü TÉ ‘·T+<ä+≥THêïs¡T ø=+<äsT¡ ã÷´{°wj æ T· qT¢. kÕ<Ûës¡D+>± Ç+{À¢ $]$>± ñ|üj÷Ó –+#˚ á _j·T´+˝À kÂ+<äs´¡ >∑TD≤\THêïj·T+fÒ ÄX¯Ãs¡´y˚T ø£<ë.. _j·T´+‘√ ‘·j÷· s¡T #˚dTü ø=H˚ ã÷´{° Ádüÿ_“+>¥ #·s¡à kÂ+<äsê´ìøÏ u≤>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ç, nH˚ø£ Á|üjÓ÷»Hê\T ø£*–düTÔ+~. _j·T´+ |æ+&ç‘√ #˚düTø=H˚ Ádüÿ_“+>¥ e\¢ #·sà¡ s¡+Á<Ûë\T kÂ+<äsê´ìøÏ u≤>± ñ|üj÷Ó >∑|&ü ,ç nH˚ø£ Á|üj÷Ó »Hê\T ø£*–düTÔ+~. _j·T´+ |æ+&ç‘√ #˚düTø=H˚ Ádüÿ_“+>¥ e\¢ #·s¡à s¡+Á<Ûë\T

‘Ós¡#·Tø=ì ˝À|ü* qT+&ç X¯óÁuÛÑ|üs¡TdüTÔ+~. n+‘˚ø±<äT #·sêàìï yÓT]ùd˝≤ #˚dTü +Ô ~. ø±ã{Ϻ _j·T´+ |æ+&çì ñ|üj÷Ó –+∫ MTs¡T Ç+{À¢H˚ Ádüÿ_“+>¥ ‘·j÷· s¡T #˚dTü ø=ì kÂ+<äsê´ìï ô|+#·Tø√+&ç.. á ù|wæjT· ˝Ÿ ÁdüÿuŸ #ê˝≤ X¯øeÔÏ +‘·+>± |üì#˚dæ #·sêàìï ‘êC≤>± ñ +#·T‘·T+~. á ¨+ y˚T&é ÁdüÿuŸ ‘·j÷· s¡T #˚dTü ø√e&É+ ≈£L&Ü #·˝≤ düT\uÛyÑ TÓ qÆ |üH˚ ø±ã{Ϻ yês¡+˝À ˇø£{Ï ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ Á|üj·T‹ï+∫ #·÷&É+&ç e÷s¡TŒ MTπø ‘Ó\TdüTÔ+~. ù|òwæj·T˝Ÿ ÁdüÿuŸ‘√ #·s¡à+ ^‘·\T |ü&Ée#·Tà ø±ã{Ϻ _j·T´+ |æ+&ç #ê˝≤ dü÷à‘Y>± ñ+&˚ $<Û+ä >± #·÷düTø√yê*. eTTU≤ìøÏ nô|¢’ #˚ùd≥|ü &ÉT ø=qy˚fifl¯ ‘√ nô|¢’ #˚dTü ø√yê*.

uÛ≤s¡´ uÛÑs¡Ô\ eT<Ûä´ ôd˝Ÿ bò˛q¢ ‘·+≥..! ôd˝Ÿb˛ò qT¢ e÷≥\qT, eTqTwüß\qT ø£\T|ü⁄‘êj·Tì nqTø√e&É+ bıs¡bÕ≥ì n+≥THêïs¡T XÊgE„\T. Ç$ eTqTwüß\ eT<Û´ä dü+ã+<Ûë\qT ‘Ó+∫ bÕπskÕÔjT· ì n+≥THêïs¡T. yÓTTu…˝’ Ÿ bò˛q¢qT U≤∞>± >∑~˝À z eT÷\q |ü&Éy˚dæHê Ç‘·s¡T\‘√ eTq+ »]ù| dü+Á|ü~+|ü⁄\ô|’ Á|ü‹≈£L\ Á|üu≤Û e+ |ü&TÉ ‘·T+<äì môdø˘‡ $X¯«$<ë´\j·÷ìøÏ #Ó+~q XÊgy˚‘·Ô\ |ü]XÀ<Ûäq˝À ‘˚*+~. ôd˝Ÿbò˛Hé e\¢ Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\ eT<Ûä´ dü+ã+<Ûä u≤+<Ûäyê´˝À¢ e#˚à ‘˚&Ü\qT >∑T]Ô+#·&ÜìøÏ s¬ +&ÉT Á|üj÷Ó >±\qT yês¡T #˚XÊs¡T. á Á|üjÓ÷>±\˝À ôd˝Ÿbò˛Hé e\¢ e´≈£îÔ\ eT<Ûä´ dü+ã+<Ûë\T <Óã“‹+≥Tqï≥T¢ ø£qT>=Hêïs¡T. Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\ eT<Û˚´ ø±<äT, Ç<ä›s¡T ùdïVæ≤‘·T\T ø±e#·TÃ, Áù|$T≈£î\T ø±e#·TÃ, s¡ø£Ô dü+ã+<Ûë\T ø±e#·TÃ, uÛ≤s¡´ uÛÑs¡Ô\ eT<Ûä´ dü+ã+<Ûë\T <ä÷s¡+ ne⁄‘·THêïsTT. uÛ≤s¡´uÛÑs¡Ô\ eT<Ûä´ nqTsê>±ìøÏ, Äràj· T ‘· \ ≈£ î q&É T eT... ôd˝Ÿ b ò ˛ qT¢ e∫à #˚s¡&É+‘√bÕ≥T, n$ yê] dü+kÕ]ø£ J$‘êìπø ∫#·TÃãT&û\¶ T>± e÷s¡T‘·THêïsTT. <ë+|ü‘´· Jeq+˝À kÕ+πø‹ø£ |ü]ø£sê\ CÀø£´+ m≈£îÿe ø±e&É+ e\¢H˚ Ç˝≤+{Ï düeTdü´\T m<äTs¡e⁄‘·THêïj·Tì |ü\Te⁄s¡T |ü]o\≈£î\T n_ÛÁ|üj÷· |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. Ç<˚ $wüj·÷ìï uÛ≤s¡rj·T >∑èVæ≤DT\T Ç˝≤ #ÓãT‘·THêïs¡T. yÓTTu…˝’ Ÿ bò˛qT¢, ˝≤´|t{≤|t\, m+|” 3 ù|¢j·Ts¡T¢, ◊bÕ&é\T, M&çjÓ÷ π>yéT‡ ˝≤+{Ï$ ‘·eT dü + kÕs¡ + ˝À ∫#· T à ô|&É T ‘· T Hêïj· T ì yês¡ T yêb˛‘·THêïs¡T. kÕ+πø‹ø£ $|ü¢e+‘√ mH√ï s¡ø±\ j·T+Á‘· |ü]ø£sê\T Jeq $<Ûëq+˝À uÛ≤>∑yÓTÆ b˛e&Éy˚T ø±≈£î+&Ü, uÛ≤s¡rj·T >∑èVæ≤DT\≈£î nÁø£eT+ dü+ã+<Ûë\T>± ‘·j·÷s¡e⁄‘·THêïj·Tì |òæsê´<äT\T yÓ\T¢y‘Ó T· ‘Ô T· HêïsTT. ‘·q uÛsÑ Ô¡ ‘·q‘√ ø£+fÒ m≈£îÿe>± yÓTTu…˝’ Ÿ bò˛Hé‘√H√, ˝≤´|t{≤|t‘√H√ >∑&ùç |düTHÔ êïs¡ì, ‘·qø£+fÒ eTT+<äT>± n$ |ü&øÉ >£ ~∑ ˝ÀøÏ #˚]b˛‘·T Hêïj·Tì #ê˝≤eT+~ eTVæ≤fi¯\T Äs√|ædTü HÔ êïs¡T. Á|üXÊ+‘·+>±, düs¡<ë>± >∑&çù|+<äT≈£î n˝≤ wæø±s¡Tø¬ [‘˚.. ‘·qqT |üøÿ£ q ô|fÒdº .æ . bò˛Hé‘√H˚ m≈£îÿe

yÓõ≥ãT˝Ÿ uÁ &… é u≤‘Y ø±e\dæq |ü<ësê∆\T : Áu…&é ôdd¢’ Tü \T ø±´¬s{Ÿ |ü∫à ãsƒêD°\T |ü∫à $T]à ñ*¢bÕj·T\T ø£]y˚bÕ≈£î ø=‹ÔMTs¡ ;Hé‡ ;{Ÿ s¡÷{Ÿ J&ç||ü ü n\¢+ $Tq|ü| ü , XËq>∑||ü ü Äyê\T ñ|ü |üdTü |ü⁄ q÷HÓ

: : : : : : : : : : : : : : : :

2 2 1 ø£| ü 6`8 2 s¬ +&ÉT s¬ ã“\T 1 ø£| ü 1/4 ø£| ü 1 8`10 ∫qï eTTø£ÿ 2 #Ó+#ê\T 1 #Ó+#ê s¡T∫øÏ ‘·–q+‘· ∫{Ïø¬ &ÉT ‘·–q+‘·

‘·j÷· s¡T #˚jT· T $<Ûëq+ :

düeTj·T+ >∑&ùç |düTHÔ êïs¡+≥÷ uÛsÑ \Ô¡ |òTü qø±sê´\qT <äTj·T´ã≥ºì eTVæ≤fi¯\T á s√E˝À¢ #ê˝≤ ‘·≈î£ ÿe nH˚ #Ó| ü ø√yê*. Çø£ ôd˝Ÿb˛ò Hé Ç+{À¢ e~˝Òdæ yÓfifl¯ &ÉyT˚ >±≈£î+&Ü, ‘·q≈£î e∫Ãq ø±˝Ÿ‡ m+<äT≈£î nf…+&é #˚XÊe˙, ‘·q ˝≤´|t{≤|t m+<äT≈£î ñ |üj÷Ó –+#êeì HêHê j·÷^ #˚ùd |ü⁄s¡Twü |ü⁄+>∑ e⁄\‘√ Ç+{À¢ á»$‘·+ qs¡øÁ£ bÕj·T+ ne⁄‘√+<äì >∑èVæ≤DT\T Äy˚<qä #Ó+<äT‘·THêïs¡T. á eT<Ûä´ ø±\+˝À nH˚ø£eT+~ <ä+|ü‘·T\T kÕ+πø‹ø£ |ü]ø£sê\≈£î dü+ã+~Û+∫q düeTdü´\‘√H˚ ‘·eT e<ä›≈£î edüTÔHêïs¡ì Á|üeTTK e÷qdæø£ yÓ<’ ´ä \+<äs÷¡ ≈£L&Ü #ÓãT‘·THêïs¡T. ‘·eTeT<Û´ä nH˚ø£

1. $uÒ<ëÛ \≈£î, nb˛Vü≤\≈£L ø±s¡DeTe⁄‘·Tqï ôd˝Ÿb˛ò q¢ 2. qT+&ç $eTTøÏÔ nH˚~ ˝ÒH˚ ˝Ò<ë.. ‘·eT uÛsÑ \Ô¡ T u≤>∑T|ü&˚ 3. e÷s¡yZ T˚ ˝Ò<ë..? nì >∑èVæ≤DT\T |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ 4. m<äTs¡T#·÷düTHÔ êïs¡T. H˚{Ï d”Œ&é j·TT>∑+˝À kÕ+πø‹ø£ |ü]ø£sê\ nedüs+¡ , $ìjÓ÷>∑+ m≈£îÿe>± ñqï|üŒ{Ïø.° . n$ <ë+|ü‘´· dü+ã+<Ûë\H˚ $∫äqï+ #˚ùd |ü]dæ‹ú e÷Á‘·+ m<äT¬s’‘˚ kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘·>± yê{Ï yê&Éø£+ qT+∫ ãj·T≥|ü&Ü*‡q nedüs+¡ m+‘ÓH’ ê ñ+~. uÛsÑ \Ô¡ T á ~X¯>± Ä˝À∫+∫ n&ÉT>∑T\T y˚dqæ ≥¢sTT‘˚H.˚ . yê] kÕ+kÕ]ø£ J$‘·+˝À kÕ|ò”˝Ò≈£î+&Ü kÕ– b˛‘·T+~.

Äs√>±´ìøÏ y˚T\T #˚ùd b˛wüø±\ *dtº Ç~>√... ÄVü‰s¡+˝À Ábı{°q¢ yÓ÷‘ê<äT ‘·≈î£ ÿe>± ñ+fÒ Äø£* m≈£îÿe>± ne⁄‘·T+~. 15 XÊ‘·+ Áb˛{°qT¢ ñqï uÛÀ»q+ #˚ùd yê]‘√ b˛*ùdÔ 10 XÊ‘·+ Ábı{°qT¢ ñqï uÛÀ»q+ rdüT≈£îH˚ yês¡T ˇø£ s√E˝À 260 øπ \Ø\T m≈£îÿe>± rdüT≈£î+{≤s¡T. 70 XÊ‘·+ n<äq|ü⁄ ø±´\Ø\T ∫s¡T ‹+&É¢ <ë«sêH˚ düeT≈£Ls¡T‘·T+~. @&Ü~ ‹]π> dü]øÏ düTe÷s¡T Äs¡T øÏ˝À\ ãs¡Te⁄ ≈£L&Ü ô|s¡T>∑T‘êeTT. Bìï ìyê]+#ê\+fÒ e÷+dü+, #˚|\ü T, ø√&ç>T∑ &É¢ e+{Ï ÄVü‰sêìï kÕ<Ûës¡D+>± rdüT≈£îH˚ <ëì ø£Hêï

5. ‘·sT¡ yê‘· n<˚ bÕHé˝À Áu…&é eTTø£ÿ\T, n\¢+ eTTø£ÿ\T, |ü∫Ã$T]à eTTø£ÿ\T, ñ|ü , |üdTü |ü⁄ y˚dæ s¬ +&ÉT ìeTTcÕ\T eT÷‘· ô|{≤º*. Ä ‘·sT¡ yê‘· ñ&çø+Ï ∫q eTT+<äT>± ≈£îø£ÿsY˝À ≈£Ls¡>±j·T\ eTTø£ÿ\T, ãsƒêD°\T ñ&çø+Ï #·Tø√yê*. ≈£Ls¡eTTø£ÿ\qT, ãsƒêD°\T y˚dqæ Áu…&é eTTø£ÿ\≈£î |üf˝ºÒ ≤ ø£\bÕ*. ‘·sT¡ yê‘· Áu…&é ôdd¢’ \t qT ∫qï ∫qï eTTø£ÿ\T>± #˚dTü ø√yê*. 6. ◊<äT ìeTTcÕ\ ‘·sT¡ yê‘· ~+ù|dæ y˚sTT+∫q J&ç||ü ü , ø=‹ÔMTs¡, ø£]y˚bÕ≈£î s¬ ã“\‘√ ‘·sT¡ yê‘· ñ*¢bÕj·T, n\¢+, |ü∫Ã$T]à düqï>± ‘·s>¡ ±*. >±]ïwt #˚ùdÔ #ê\T. ∫es¡>± Äyê\T, XËq>∑||ü ü , $Tq|ü| ü ‘√ ‘ê*+|ü⁄ ô|{≤º*. Ç|ü &ÉT kº MT<ä bÕHé ô|{Ϻ y˚&ç #˚dæ n+<äT˝À J&ç||ü ü <√s¡>± y˚sTT+∫ yÓõ≥ãT˝Ÿ Áu…&é u≤‘Y dæ<+∆ä . s¡T∫ø√dü+ n<äq+>± ìeTàs¡d+ü #˚sT¡ Ãø√e#·TÃ. y˚&yç &˚ >ç ± $&ç>± rdüTø√yê*. ‹+fÒ u≤>∑T+≥T+~. m≈£îÿe>± rdüTø√yê*. eTq+ rdüT≈£îH˚+ ÄVü‰s¡+˝À Ábı{°q¢ ìwüŒ‹Ô ‘·–Z‘˚ Äø£* ô|]– n<äq|ü⁄ X¯øÏÔì rdüT≈£î+{≤eTT. ÄVü‰sêìï d”«]+#·&É+˝À düeT‘·T\´‘·, yÓ’$<Ûä´+ eT]j· T T $T‘· + >± e´eVü ≤ ]+#· & É + nH˚ $ Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq ÄVü‰s¡|ü⁄ n\yê≥T¢>± ì|ü⁄DT\T ìsê∆]+#ês¡T. ≈£î|¢ +Ôü >± #ÓbÕŒ\+fÒ, m≈£îÿe ø±´\Ø\T bı+<ä ≈ £ î +&Ü eT]j· T T ˇπ ø <ëìì n‹>± d”«ø£]+#·≈î£ +&Ü nH˚ø£ s¡ø±\T ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆\qT rdüTø√e&ÉeTqïe÷≥. øÏ+<ä ù|s=ÿqï ∫{≤ÿ\T ÄVü ‰ sêìï ‹q&É + ˝À n+‘· T ˝Ò ì Äq+<ëìï n+~kÕÔsTT.

18 7 2013 kakatiya  

18 7 2013 kakatiya

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you