Page 1

Postel No. G/RNP/VT/H/MBN-08/2005

Published from Mahabubnagar

dü+|ü⁄{Ï :10

dü+∫ø£ : 250 dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

ãT<Ûäyês¡+ 18 pHé 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

Published from Hyderabad

dü+|ü⁄{Ï :03

dü+∫ø£ : 262

ãT<Ûäyês¡+ 18 pHé 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

Follow us on

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

website :

www.vaarthatarangalu.com

.

Published from Hyderabad

website: www.vaarthatarangalu.com

dü+|ü⁄{Ï :8

dü+∫ø£ : 214

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

email:vtarangalu.222208@gmail.com

ãT<Ûäyês¡+ 18 pHé 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

&Ü´+ n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ e˝Ò¢

$<ë´s¡TΔ\ >∑\¢+‘·T æªΩáLigSfl· ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* IºΩÚ≤T∂ ™´sÃ˝¡Æ©s[ gS÷¡Lixmso ™´sVV™´sV¯LRiLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,«¡⁄©±s17 (ôd’ÿq÷´dt): §z ¶ ¶™s´ W øR¡Õfi˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[¨s ÕÿLÍik ≤y˘Li ™´sμÙ∂R ™´sLRiμR∂ ˙xms™yx§¶ ¶LiÕ‹[ N]»Ì¡VNRPV F°LiVV©´s æªΩáVgRiV ≠sμy˘LÛiR Vá mx sn V»¡©´sNRPV ≤y˘™±sV @μ≥j∂NSLRiVáæªΩ[ xmspLjiÚ Àÿμ≥R∂Ú∏R∂V¨s x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ ©yLiVV¨s ©´sLji=Lix§¶¶¶lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. ™yLji ¨sL˝iR ORPQ ˘Li NSLRi fl·LigSÆ©s[ 25 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛiR VáV ¡Ã¡∏R∂W˘ LRi¨s A∏R∂V©´s ºdΩ˙™´s AÆ™s[μ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡Fy»¡V @NRP‰≤R∂ ™´sVNSLi Æ™s[qz s gS÷¡Lixmso øR¡LRi˘Ã¡©´sV xmsLRi˘Æ™s[OTPQLi¿¡©´s ©yLiVV¨s |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ ¬ø¡[LiR VNRPV©yıLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™y LRiLi qx s¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s ≠s¤Õ¡[NPR LRiVá qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ ≤yLRiV. §z ¶ ¶™s´ W øR¡Õfi mx sn V»¡©´s|\ ms ªy™´sVV ≠søyLRifl· «¡LjiFy™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. ÕÿLÍik ≤y˘Li ¨ds…”¡¨s ™´sμj∂¤Õ¡[»¡xmso≤R∂V ≤y˘Li @μ≥∂j NSLRiVáV ¨sL˝iR ORPQ ˘LigS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij Liøy LRi¨sFsÕÿLi…”¡ |§¶¶ ø¡R ËLjiNRPáV ¬ø¡[∏∂R VNRPVLi≤yÆ©s[ ¨ds…”¡¨s ™´sμj∂¤Õ¡[aSLRi¨s æªΩ÷¡Fy LRiV. @Æμ∂[ ≠sμy˘LÛiR Vá ™´sVLRiflÿ¨sNTP NSLRifl·\Æ™sVLi μR∂¨s AÆ™s[μ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. ’¡∏R∂W£qs ©´sμj∂Õ‹[NPT μj∂g]μÙ∂R ¨s rÛy¨sNRPVáV |§¶¶ ø¡R ËLjiLi¿¡ ©y ≠sμy˘LÛiR VáV mx s…Ì¡” LiøR¡VN][¤Õ¡[μ∂R ¨s æªΩ÷¡FyLRiV.

≠sμy˘LÛiR VáV Fn°…‹[áV μj∂gRi≤y¨sNTP ©´sμj∂Õ‹[NPT μj∂gRi≤R∂Li, ≤y˘Li ¨ds…”¡¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sμj∂¤Õ¡[∏∂R V ≤R∂Li INRP‰ryLjigS «¡LRigRi≤R∂Liª][ μR∂VLÁiR »¡©´s qx sLiÀ≥¡œ ≠sLi¿¡LiμR∂¨s qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙NRP™´sV˙NRP ™´sVLigS ¨ds…”¡ ˙xms™yx§¶¶¶Li |msLjigjiF°™´s≤R∂Liª][ ≠sμy˘LÛRiVáV ¨ds…”¡Õ‹[ ¿¡NRPV‰NRPV F°∏R∂W LRi©yıLRiV. C mx sn V»¡©´s|\ ms rÛy¨sNRP NRP¤Õ¡NÌPR L`i, @μ≥∂j NSLRiVáª][ qx s≠dsVORPQ ¨sLRi*z§¶¶¶Liøy™´sV©yı LRiV. xmnsV»¡©´s «¡LjigjiLiμR∂¨s æªΩ÷¡zqs©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ ªy©´sV qz sFsLi q{ sFsLi AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiZNP[ §z ¶ ¶™s´ W øR¡ÕfiNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yı©´s¨s ©yLiVV¨s @©yıLRiV. @μ≥∂j NSLRiVáª][ NRP÷¡zqs §z ¶ ¶™s´ WøR¡Õfi Æ™sŒ˝ÿ©´s¨s §x ¶‹L[ i ™´sVLi˙ºΩ ©yLiVV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≠sμy˘ LÛiR Vá ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂Vá AÆ™s[μ∂R ©´s©´sV μR∂XztsÌ QÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s ªy™´sVV @¨sı ≠sμ≥yÕÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yı™´sV¨s @©yıLRiV. ªy™´sVV @NRP‰≤R∂ gS÷¡Lixmso «¡LRiVxmsgS Æ™sVVμR∂…”¡ L][«¡Ÿ ©yáVgRiV, ™´sVLRiVxqs…”¡ L][«¡Ÿ ™´sVL][ ©yáVgRiV ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶ ¶Ã¡V μ]LjiNS∏R∂V¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. A ªRΩLS*ªRΩ r°©yL`i mx sμÙ∂R ºΩÕ‹[ Æ™sºΩNTP©y mx -n s÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[NPR VLi ≤y F°LiVVLiμR∂¨s @©yıLRiV. Æ™s[VLi @NRP‰≤R∂NRPV Æ™s◊˝¡©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ ZNP[Li˙μR∂ x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ LS«fi ©y¥`∂ª][ Fn°©±sÕ‹[

˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¨sÆ™s[μj∂NRP xqs™´sVLjiˆryÚ™´sV©´sı x§¶‹[™´sVLi˙ºΩ ©yLiVV¨s

™´sW…˝ÿ≤T∂ xqs•¶¶¶∏R∂VLi N][LS©´s¨s LS«fi©y¥`∂ @LiμR∂VNRPV ry©´sVNRPW áLigS xqsˆLiμj∂Li¿¡ xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyLRi¨s ≠s™´sLjiLiøy LRiV. ªRΩ™´sV qx s•¶¶ ∏∂R VNRP øR¡LRi˘Ã¡©´sV øR¡Wzqs §z ¶ ¶™s´ W øR¡Õfi ˙xms«¡Ã¡V AaRPËLRi˘ F°∏R∂WLRi¨s }msL]‰ ©yı LRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ INRP FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NSLRiVª][ xqs•¶¶¶ ¨ds…”¡Õ‹[ N]»Ì¡VNRPVF°LiVV©y, ÕÿLki ¨ds…”¡ ˙xms™y §x ¶ ¶LiÕ‹[ ™´sW∏R∂V\Æ™sV©´s ªRΩ™´sV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li BLiªRΩgS qx sˆLiμj∂LiøR¡¤Õ¡[μ∂R ¨s rÛy¨sNRPVáV AaRPËLRi˘Li ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRi¨s ©yLiVV¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li BLiªRΩgRi…Ì¡” μy @©´sı ≠sμ≥∂R LigS ªy™´sVV ZNP[Li˙μR∂Liª][, LSxtsÌ Q˚Li ª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂ IºΩÚ≤T∂ æªΩ¿¡Ë gS÷¡Lixmso ¬ø¡[xms…Ìÿ™´sV©yıLRiV. ªRΩ™´sV IªRΩÚ≤T∂ NSLRifl·LigSÆ©s[ ZNP[Li˙μR∂, LSxtsÌ Q˚˙xmsÀ≥¡œ V ªy*áV LRiLigRiLiÕ‹[NPT μj∂gS∏R∂V©yıLRiV. μk∂Liª][ NRP¨dsqx sLi 750™´sVLiμj∂ gS÷¡Lixmso øR¡LRi˘ Õ˝‹[ FyÕÊ‹©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. z§¶¶¶™´sWøR¡Õfi ˙xmsÆμ∂[a`P mx sn V»¡©´s|\ ms ≠søyLRifl· ¨sLRi*z§¶ ¶Liøy ™´sV¨s, ≤y˘Li™´sμÙ∂R ≠sμy˘LÛiR VáV Fn~…‹[áV μj∂gRiVªRΩVLi≤R∂gS ˙xms™´sWμR∂Li «¡LjigjiLiμR∂ ¨s ©yLiVV¨s ©´sLji=Li•¶¶¶lLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. |§¶¶ ø¡R ËLjiNRPáV ¤Õ¡[NPR VLi≤y ≤y˘Li©´sVLi¿¡ ¨dsLRiV

≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRi¨s ©yLiVV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. G ™´sW˙ªRΩLi øy…”¡Lixmso Æ™s[qz s©y C mx sn V»¡©´s «¡Ljilgi[μj∂ NSμR∂©yıLRiV. J ªRΩLi˙≤T∂gS Cxmsn V»¡©´s ªRΩ©´s©´sV NRPá¿¡ Æ™s[qz sLiμR∂©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ry∏R∂VLi N][xqsLi x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ LS«fi©y¥`∂ª][ mx sáV™´sWL˝iR V ™´sW…˝ÿ≤y™´sV

©yıLRiV. mx sn V»¡©´s|\ ms q{ sFsLi, NRP¤Õ¡NÌPR L`i, rÛy¨sNRP @μ≥j∂NSLRiVáª][ xmsáV ™´sWL˝RiV qx s≠dsVOTPQLiøy™´sV©yıLRiV. 700 ™´sVLiμj∂ ª][ qx s•¶¶ ∏∂R V øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[mx s»Ì¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ N]¨sı ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶Ã¡V μ]LjiNS∏R∂V¨s ™´sVLi˙ºΩ æªΩ÷¡Fy LRiV.

n_Ûeè~Δ, dü+πøåeT |ü<∏äø±˝À¢ n\dü‘·«+ |üìøÏsê<äT mx sÌÁVªs« oLiR V HFsFsq£ s @μ¶j³ NSLiR VÌÁ ÊÁμ¶j ÖÁd Æ™sVμR∂N`P —¡Õ˝ÿ @’≥¡™´sXμÙj∂\|ms ™´sVLi˙ºΩ x§¶ ¶Lki£tsQ xqs≠dsVORPQ

xqsLigSlLi≤ÔT∂,«¡⁄©±s17(ôd’ÿq÷´dt): zqsFsLi ZNPzqsAL`i ˙FyºΩ¨sμ≥∂R ˘Li ™´s§z ¶ ¶qx sVÚ©s´ ı Æ™sVμR∂N`P —¡Õ˝ÿ @’≥¡™´sXμÙ∂j , qx sLiZOP[Q™s´ V NSLRi˘˙NRP™´sWá @™´sVáV ºdΩLRiV\|ms @μ≥∂j NSLRiVáV @˙xms™´sVªRΩLÚ igS DLi≤yá¨s æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ À≥ÿLki ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ §x ¶ ¶Lik £tsQLS™´so @©yıLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* xms¥R∂NSá @™´sVáV, xqsLiZOP[Q™s´ V NSLS˘ ˙NRP™´sWá©´sV ™´sVVLiμR∂VNRPV ºdΩxqsVNRPV¨s Æ™sÃ˝¡≤R∂LiÕ‹[ FsxmsˆV≤R∂W «ÿ˙gRiªRΩgÚ S DLi≤yá©yıLRiV. ˙xmsºΩ mx s¨ds mx sNS‰gS ˙xmsflÿ◊¡NS ¡μÙ∂R LigS ¬ø¡[mx s…Ìÿá©yıLRiV. Auy ™´sW{tsQ ™´s˘™´s•¶¶ LiR á©´sV ¬ø¡[π∏∂VVμÙ∂R ¨s |§¶¶ ø¡R ËLjiLiøyLRiV. ™´sVLi˙ºΩ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi —¡Õ˝ÿ @μ≥∂j NSLRiVáª][ qx s≠dsVOSQ

qx s™´sWÆ™s[aPR Li ¨sLRi*z§¶ ¶LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿ B©±sø≥yLÍij NRP¤Õ¡NÌPR L`i aRPLRiª`Ω @μ≥∂R ˘QOPR QªΩR ©´s «¡Ljigji©´s C qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ Dxms xqsÀ≥ÿxmsºΩ xmsμy¯Æμ∂[Æ™s[LiμR∂L`ilLi≤ÔT∂ª][Fy»¡V, FsLi{ms, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, FsÆ™sV¯÷d¡=áV FyÕÊ‹©yıLRiV. C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS —¡Õ˝ÿÕ‹[ @™´sVá™´soªRΩV©´sı qx sLiZOP[Q™s´ V NSLRi˘˙NRP™´sWá ˙xmsgRiºΩ ºdΩLRiV¨s ™´sVLi˙ºΩ qx s≠dsVOTPQLiøyLRiV. qx sV™´sWLRiV HμR∂VgRiLi»¡Ã¡Fy»¡V N]©´srygji©´s C qx s≠dsVOSQ qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ @μ≥∂j NSLRiVáLiªy Àÿμ≥∂R ˘ªy∏R∂VVªRΩLigS mx s¨s¬ø¡[∏∂R Wá¨s ™´sVLi˙ºΩ §x ¶ ¶Lik £tsQLS™´so qx sW¿¡LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿ©´sV @’≥¡™´sXμÙ∂j Õ‹[ @˙gRigS≠sVgS ¨sáFyá¨s, BLiμR∂V N][qx sLi ˙xmsºΩINRP‰LRiW Dªy=x§¶ ¶LigS mx s¨s¬ø¡[∏∂R Wá¨s N][LSLRiV. ˙xmsºΩ mx s¨s qx s˙NRP™´sVLigS ¨sLRi*z§¶ ¶Liøyá©yıLRiV. FsNRP‰≤y ¨sμ≥∂R VáV N]LRiªRΩ DLi≤R∂μR∂©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ Fy£qs mx soxqsÚNSáV ªRΩ©´sΔÿ |ms…Ì¡” ¡LigSLRiLi\|ms ºdΩqx sVNRPV©´sı LRiVflÿá©´sV NRPW≤y ™´sW{msn ¬ø¡[∏∂R V©´sV©´sı»˝¡V ™´sVLi˙ºΩ x§¶¶¶Lkia`PLS™´so æªΩ÷¡FyLRiV. \lLiªRΩVáV ºdΩxqsVNRPV©´sı LRiVflÿá\|ms FsÕÿLi…”¡ ALiORPQáV DLi≤R∂™´s©yıLRiV. Æ™sVVªRΩLÚ i LRiW. 18 Æ™s[á N][»˝¡ \lLiªRΩV LRiVflÿá©´sV ™´sW{msn ¬ø¡[∏∂R V©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. μk∂¨s μy*LS Æ™sVVªRΩLÚ i 35 áORPQá ™´sVLiμj∂ l\LiªRΩVáNRPV á’Ù¡ ¬ø¡[NPR WLRi©´sV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. ≠sxmsOSQáV @©´s™´sxqsLRi LSμÙyLiªRΩLi ¬ø¡[qx sVÚ©yı∏R∂V¨s ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV.

BLSN`P ¾»½ÌÁLigSßáªyxqsVÌÁ ˳ÏÁúμR¶»R½\|ms ZNPzqsAL`i ALS \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,«¡⁄©±s17(ôd’ÿq÷´dt): BLSN`PÕ‹[ «¡LRiVgRiVª][©´sı @LiªRΩLRiV˘μÙR∂Li NSLRifl·LigS @NRP‰≤R∂ D©´sı æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLS @¨s {qsFsLi NRPá*NRPVLi»˝¡ øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`iLS™´so ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. BLSN`PÕ‹[ BLRiV ™´sLÊSá ™´sVμ≥R∂˘ F°LRiVÕ‹[ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V ZOP[Q™´sVLigS D©yıL][ ¤Õ¡[μ][ æªΩáVxqsVN][™yá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ LS“¡™±s aRPLRi¯©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. @xqsáV @NRP‰≤R∂ GLi «¡LRiVgRiVª][Liμ][ ALS ºdΩ∏R∂Wá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. CÆ™s[VLRiNRPV {qsFs£qs ZNP[Li˙μR∂ ≠sÆμ∂[aSLigRiaS≈¡ª][ xqsLi˙xmsμj∂LixmsoáV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. @NRP‰≤R∂ ™´sV©´s™yLRiV }qs£mnsgS D©yıLS ¤Õ¡[μy æªΩáVxqsVN][™yá©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ BLSN`PÕ‹[ @LiªRΩLRiV˘μÙR∂Li NSLRifl·LigS @NRP‰≤R∂ D©´sı À≥ÿLRiºdΩ∏R∂VVáV Æ™sLi»¡Æ©s[ xqs*Æμ∂[aS¨sNTP ºΩLjigji LS™yá¨s À≥ÿLRiªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. CÆ™s[VLRiNRPV À≥ÿLRiªRΩ ≠sÆμ∂[aSLigRiaS≈¡ INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ }msL]‰Liμj∂. BLSN`P LS«¡μ≥y¨s ÀÿgÙSμ`∂Õ‹[ À≥ÿLRiªRΩ μ_ªRΩ˘NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ 24 gRiLi»¡Ã¡Fy»¡V |§¶¶¶ÕfiˆQ\¤Õ¡©±s©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aS™´sV¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. BLSN`PÕ‹[ μyμyxmso xmsμj∂Æ™s[á ™´sVLiμj∂ À≥ÿLRiºdΩ∏R∂VVáV D©´sı»Ì¡V @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yı™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. ºΩ˙NTPª`ΩÕ‹[ ¿¡NRPV‰NRPV©´sı 46 ™´sVLiμj∂ À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V ©´sLRiV=áV xqsVLRiOTPQªRΩLigS D©yıLRi¨s, ™yLjiª][ Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V xqsLi˙xmsμj∂xqsVÚ©yı™´sV¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ¡

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,«¡⁄©±s17(ôd’ÿq÷´dt): Fyá©´sxms xms»Ì¡V ’¡gjixqsVÚ©´sı æªΩáLigSfl· qz sFsLi ZNPzqsAL`i BNRP —¡Õ˝ÿ ∏R∂V˙ªyLigRiLi\|ms μR∂XztsÌ Q ryLjiLi øyLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ |msμÙ∂R FsªRΩVÚ©s´ HGFs£qs, H{msFs£qs @μ≥∂j NSLRiVá©´sV ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[xqsWÚ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. LRiLigSlLi≤Ô∂T NRP¤Õ¡NÌPR L`igS $μ≥∂R L`i©´sV, ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ B©±sø≥yLÍik NRP¤Õ¡NÌPR L`igS ≤T∂ Æ™sLiNRP¤…¡[aPR *L`i LS™´so©´sV ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ mx sáV™´soLRiV HGFs£qs, H{msFs£qs @μ≥∂j NSLRiVá©´sV  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[qx sWÚ æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi DªRΩLÚ iR V*áV «ÿLki ¬ø¡[qz sLiμj∂. LRiLigSlLi≤Ô∂T —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌPR QLSÊ Fs©±s.$μ≥∂R L`i, ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ BLiø≥yL`Íi NRP¤Õ¡NÌPR QLSÊ ≤T∂.Æ™sLiNRP¤…¡[aPR *LRiLS™´so, F°÷d¡qx sV Lji˙NRPW¤…¡¯Li…fi H“¡gS ’¡.Àÿá©ygRiÆμ∂[≠s, §x ¶‹L[ igSL`ÔiQ= ≤U∂H“¡gS ¤«¡.@«¡∏∫∂V NRPV™´sWL`i, mx sLjiFyá©´s ≤U∂H“¡gS ≤T∂.NRPሩy©y∏R∂VN`P, g][μy™´sLji≈¡¨s GFs{qsˆgS ZNP.xmsn NUPLRimx sˆÃ¡©´sV ¨s∏R∂V≠sVxqsVÚ©s´ ı»˝¡V «ÿLki ¬ø¡[qz s©´s AÆμ∂[aSáՋ[ }msL]‰Liμj∂. ªRΩW¨sNRPáV, N]áªRΩá NRPLi˙…‹[áLÊS Fs£qs.g][Fy˙¤Õ¡≤ÔT∂, @Li ¡lLi[ˆ»¡ {qs{msFsÕfi NRP™´sWLiÆ≤∂Li…Êÿ ™´sV}§¶¶¶Li˙μR∂NRPV™´sWL`i N]©´srygRi©´sV©yıLRiV. À‹[μ∂R≥ ©±s qx sÀfi NRP¤Õ¡NÌPR L`igS Aμj∂ ©yLS∏R∂Vfl·©´sV ¨s∏R∂V≠sVxqsVÚ©s´ ı»Ì¡V DªRΩLÚ iR V*Õ˝‹[ }msL]‰©yıLRiV.

ø±+Á¬>dt >∑es¡ïs¡¢ ‘=\–+|ü⁄q≈£î s¡+>∑+ dæ<ä›+ ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ >∑es¡ïsY ;m˝Ÿ CÀwæ sêJHêe÷ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,«¡⁄©±s17(ôd’ÿq÷´dt): LSuÌy˚á gRi™´sLRiıQL˝Ri©´sV ™´sWlLi[Ë π∏∂WøR¡©´sÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li D©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ∏R∂VW{msG x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ ¨s∏R∂V≠sVªRΩV\¤Õ¡©´s gRi™´sLRiıL˝RiV xqs*øR¡ËÈLiμR∂LigS ªRΩ™´sV xmsμR∂™´soáNRPV LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsV˙ ¡x§¶¶¶¯fl·˘ry*≠sV ™y˘Δÿ˘¨sLiøR¡≤R∂Li BLiμR∂VNRPV  ¡Õÿ¨sı ¬ø¡[NRPWLRiV˪][Liμj∂. ∏R∂VW{msG Fyá©´sÕ‹[ r°¨s∏R∂W ≠sÆμ≥∂[∏R∂VV¤Õ¡[ gRi™´sLRiıL˝RiVgS ¨s∏R∂V≠sVªRΩVá∏R∂W˘LRi¨s, LS«¡NUP∏R∂V á’Ù¡ N][xqsÆ™s[V gRi™´sLRiıQL˝Ri ¨s∏R∂W™´sVNRPLi «¡LjigjiLiμR∂¨s A∏R∂V©´s AL][zmsLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV {tsQÕÿ μk∂OTPQª`Ω, FsLiZNP[ ©yLS∏R∂Vfl·, bP™´sLS«fiFy…”¡Õfi©´sV BÕÿlgi[ gRi™´sLRiıL˝RiVgS ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRi¨s xqsV˙ ¡x§¶¶¶¯fl·˘ry*≠sV @©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`P gRi™´sLRiıL`i ’d¡FsÕfi «‹[ztsQ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ©´s LS“¡©y™´sW xms˙ªyá©´sV x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩªRΩ* aS≈¡NRPV xmsLizmsLiøyLRiV. ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ∏R∂VW{msG x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡©´s gRi™´sLRiıL`iá©´sV ™´sWLSËá¨s π∏∂W¿¡r°ÚLiμR∂¨s ™yLRiÚáV ™´sxqsVÚ©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ «‹[ztsQ ªRΩ©´s LS“¡©y™´sW©´sV xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. A∏R∂V©´s xmsμR∂≠dsNSáLi ™´s¬ø¡[Ë Æ©sáª][ ™´sVVgji∏R∂V©´sVLiμj∂. ∏R∂VW{msGc2 x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡©´s DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`P, ZNP[LRiŒœ¡, ™´sVμ≥R∂˘˙xmsÆμ∂[a`P, xmsbPË™´sV¤À¡LigSÕfi, xmsLi«ÿÀfi LSuÌy˚á gRi™´sLRiıQL˝Ri©´sV ™´sWLSËá¨s ZNP[Li˙μR∂Li π∏∂W¿¡xqsVÚ©´sı»˝¡V ™´sp•¶¶¶gS©yáV©yıLiVV. ZNP[LRiŒœ¡ gRi™´sLRiıL`i, ≤≥T∂÷d˝¡ ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ {tsQÕÿμk∂OTPQª`Ω C ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms xqsˆLiμj∂LiøR¡≤y¨sNTP ¨sLSNRPLjiLiøyLRiV. ªy©´sV xmsoNSL˝Ri©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ’¡¤«¡zms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLRiˆ≤T∂ Æ©sáL][«¡ŸÃ¡V NS™´sxqsVÚ©yı gRi™´sLRiıL˝RiV xmsμR∂™´soáV xms»Ì¡VNRPV¨s Æ™s[Õÿ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. BLiªRΩNSáLi ™yLRiV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[ryÚLRi¨s FsμR∂VLRiVøR¡Wzqs©´s ˙xmsμ≥y¨sNTP ™yLji ©´sVLi¿¡ ry©´sVNRPWá μ≥][LRifl”· NRP¨szmsLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ BNRP ™yLji¨s ª]ágjiLiøyá¨s ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ™´søyËLRi¨s xqs™´sWøyLRiLi. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ LS«¡rÛy©±s gRi™´sLRiıL`i ™´sWLÊRilLi…fi AÕÿ* ˙xmsμ≥y¨sª][ ¤À≥¡[…‘¡ NS™´s≤R∂Li ˙Fyμ≥y©´s˘Li xqsLiªRΩLjiLiøR¡VNRPVLiμj∂.

bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚|ükÕÔ+ NSLi˙lgi£qs lgi÷¡¿¡Liμj∂..@À≥œ¡˘LÛRiVáV J≤yLRiV xqs≠dsVORPQÕ‹[ LRixmnsVV≠dsLS N]ªRΩÚ À≥ÿxtsQ˘Li NSLi˙lgi£qs |msμÙR∂á\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔR∂ A©´sLi

G≤R∂VgRiVLRiV ≤T∂mx sp˘…‘¡ NRP¤Õ¡NÌPR QLiR˝ NRPV F°zqsÌ Lig`iáV æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ HFsFs£qs, HzmsFs£qsá©´sV ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[qz s©´s ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li G≤R∂VgRiVLRiV ≤T∂mx sp˘…‘¡ NRP¤Õ¡NÌPR QLiR˝ NRPV  ¡μj∂÷d¡Ã¡\|ms AÆμ∂[aSáV «ÿLki @∏R∂W˘LiVV. |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ ∏R∂VWFsÕfi{qs Fs£qs™Ø[gS qx sªRΩ∏Ú ∂R V˘, Fs£qsAL`iFs{qsˆ ˙xmsæªΩ[˘NRP NRP¤Õ¡NÌPR L`igS ≠s. A©´sLiμR∂LS™´so, À≥¡œ ˙μyøR¡Ã¡Li ALÔik ™Ø[gS AL`i. @Li«¡∏R∂V˘, Fyá*LiøR¡ ALÔik ™Ø[gS ZNP. Æ™sLiNRP¤…¡[aPR *L˝iR V ¨s∏R∂V≠sVªRΩVá∏R∂W˘LRiV. ™´sWxqsV™´sW ¤À¡[giR Li, ZNP.Æ™sLiNRP¤…¡[aPR *L˝iR V, Fs©±s. qx sªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP LjiF°LÌiR V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV.

≠s«¡∏R∂V™y≤R∂,«¡⁄©±s17(ôd’ÿq÷´dt): Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J≤T∂F°ªy™´sV¨s æªΩ÷¡zqs©y NSLi˙lgi£qs FyLÌki g_LRi™y¨sı ¨sá¤À¡¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV Fs¨sıNRPá ¡LjiÕ‹[ ¨sá ¡≤Ôy™´sV¨s ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P {ms{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V LRixmnsVV≠dsLSlLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. ªy©´sV J≤T∂F°ªy™´sV¨s æªΩ÷¡zqs©y NSLi˙lgi£qs ©´sV ≠ds≤R∂¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[ «¡Ljigji©´s G{ms {ms{qs{qs ≠sxqsÚQXªRΩrÛyLiVV xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW …˝ÿ≤R∂VªRΩW... Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J≤T∂F°LiVVLiμj∂ @À≥œ¡˘LÛRiVáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V©´s¨s NSLi˙lgi£qs FyLÌki NSμR∂¨s xmso©´sLRiV μÁy…”¡LiøyLRiV. øyÕÿ™´sVLiμj∂ BªRΩLRi FyLÌkiQÕ˝‹[NTP Æ™s◊˝¡ @NRP‰≤R∂ Àÿ¨sxqsÕ˝ÿgS  ¡ªRΩVNRPVªRΩ©yıLRi¨s @©yıLRiV. @Æμ∂[ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ J≤T∂©y LS.«ÿÕÿgS D©yı™´sV¨s A∏R∂V©´s xqs™´sVLÛjiLiøR¡VNRPV©yıLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J≤T∂F°ªy™´sV¨s ™´sVVLiÆμ∂[ LSx§¶¶¶ßÕfigSLiμ≥k∂NTP ªy©´sV ¬ø¡Fyˆ©´s¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ($T–‘ê `2˝À)

LRiVß᪫sW{mns\|ms C ®©sÌÁ 30 ÍÜ[gS xqsöxtísQ»R½ : úxms¼½òFyÉÓÁ xmsoÍýØLSª«so düeTdü´\T düs¡TΔ≈£î+{≤j·Tì ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î u≤ãT Vü‰$T |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,«¡⁄©±s17(ôd’ÿq÷´dt): l\LiªRΩVá LRiVfl·™´sW{msn |\ ms C Æ©sá 30 Õ‹[gS qx sˆxtsÌ QªΩR BryÚ™s´ V¨s ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P ™´sVLi˙ºΩ ˙xmsºΩÚFy…”¡ xmsoÕ˝ÿLS™´so æªΩ÷¡FyLRiV. LRiVfl·™´sW{mns ≠sμ≥j∂≠s μ≥y©yá\|ms C Æ©sá 22 Õ‹[gS NRP≠sV…‘¡ ¨sÆ™s[μ∂j NRP ™´sxqsVÚLiμR∂¨s, AL`i’d¡H, ZNP[LiμR∂˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı IzmsˆLi¿¡ LRiVfl·™´sW{msn ¬ø¡[qz s ºdΩLRiªy™´sV¨s ™´sVLi˙ºΩ æªΩ÷¡FyLRiV. LRiVfl·™´sW{msn |\ ms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sVLi˙ªRΩáVª][ ≠sxqsÚQXªRΩLigS øR¡LjiËLiøyLRiV. μk∂¨s\|ms qx sªRΩ*LRiLi J ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡NRPV Dxms˙NRP≠sVLiøyLRiV. LRiVfl·™´sW{mns\|ms \lLiªRΩVáV FsÕÿLi…”¡ ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂™´sμÙR∂¨s C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS mx sºΩÚFy…”¡ @©yıLRiV. LRiVfl·™´sW{msn |\ ms Àÿ˘LiNRPL˝Riª][ ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ Àÿμ≥R∂˘ªRΩ NRP≠sV…‘¡ZNP[ @xmsˆgjiLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªΩR ÃÚ ¡NRPV ™´s©±s¤\…¡™±sV |qs…”¡ÕfiÆ™sVLi»˝¡NRPV IxmsˆVN]©´sı Àÿ˘LiNRPVáV BxmsˆVÆ≤∂LiμR∂VNRPV IxmsˆVN][™´s¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V

@μ≥R∂˘QORPQªRΩ©´s ™´sVLi˙ªRΩVáV, Àÿ˘LiNRPV @μ≥∂j NSLRiVáª][ CL][«¡Ÿ «¡Ljigji©´s qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ AL`i’d¡HNTP ¤Õ¡[≈¡\|ms ≠sxqsÚQXªRΩ øR¡LRiË «¡LjigjiLiμj∂. LRiVfl·™´sW{msn |\ ms G mx sLjiqz sÛ ªRΩVÕ˝‹[ •¶¶ ≠sd V BøyËÆ™sW AL`i’d¡HNTP ¤Õ¡[≈¡ LS∏R∂Wá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒiR LiVVLi¿¡Liμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ FyLji˙aS≠sVNRP Æ™s[ªRΩÚáNRPV Æ™s[áN][»˝¡V ™´sWxmnsX¬ø¡[xqsVÚ©´sı qx sLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ l\LiªRΩVáμj∂ |msμÙ∂R qx s™´sVxqs˘ NSμR∂¨s ALÛjiNRP™´sVLi˙ºΩ ∏R∂V©´s™´sVá Æ™s[LRiVgS ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. Fs…Ì”¡ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[\Æ©s©y B¿¡Ë©´s •¶¶ ≠sd V ˙xmsNSLRiLi LRiVfl· ™´sW{msn ¬ø¡[qz s

ºdΩLRiªy™´sV¨s ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P ALÛij NRP aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ∏R∂V©´s™´sVá LS™´sVNRPXxtÒsv≤R∂V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ÕÿÀ≥ÿáN][xqsLi Àÿ˘LiNRPVáV AÕ‹[¿¡LiøR¡≤R∂Li qx sx§¶ ¶«¡Æ™s[V©´s¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. LRiVfl·™´sW{msn À≥ÿLS¨sı À≥¡œ LjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li qz sμÙ∂R LigS DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ™´sVL][Æ\™sxmso LRiVfl· ™´sW{mns\|ms Àÿ˘LiN`P @μ≥j∂NSLRiVáª][ G{ms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ©yLS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V C DμR∂∏R∂VLi qx s™´sWÆ™s[aPR ™´sV∏R∂W˘LRiV. C qx s™´sW Æ™s[aPR LiÕ‹[ ALÛij NRP, ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ ™´sVLi˙ªRΩVáV, mx sáV™´soLRiV D©´sıªyμ≥∂j NSLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV. LRiVfl· ™´sW{msn |\ ms øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V INRP NRP≠sV…‘¡ Æ™s[aSLRiV. 2, 3 L][«¡ŸÃ¡Õ‹[ ¨sÆ™s[μ∂j NRP LS©´sVLiμj∂.ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V Àÿ˘LiNRPV @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘LRiV. ™´s˘™´sry∏R∂VLRiVflÿá\|ms A∏R∂V©´s @μ≥∂j NSLRiVáª][ øR¡LjiËLiøyLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVáV ∏R∂V©´s™´sVá LS™´sVNRPXxtsÒ v≤R∂V, ˙xmsºΩÚFy…”¡ mx soÕ˝ÿLS™´soª][ Fy»¡V ™´s˘™´sry∏R∂V, Àÿ˘LiNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV C qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV.

NRPVxmsˆLiÕ‹[ ™´sVVgjizqs¨s Àÿ ¡V lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡ xmsLRi˘»¡©´s Àÿ ¡V©´sV NRP÷¡}qsLiμR∂VNRPV F°…‘¡xms≤ÔR∂ ˙xms«¡Ã¡V

¿¡ªRΩWÚLiR V,«¡⁄©±s17(ôdÿ’ q÷´dt): NRPVxmsˆLiÕ‹[ ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V mx sLRi˘»¡©´s ™´sVVgjiqz sLiμj∂. NRPVxmsˆLi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR mx sLRi˘»¡©´sÕ‹[ A∏R∂V©´s ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ©s[LiR VgS NRPáVxqsVNRPV¨s mx sáV NSLS˘˙NRP™´sWÕ˝‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi NRPVxmsˆLi AL`i@Li≤`∂’d¡ @ºΩ¥j∂gRiXx§¶ ¶LiÕ‹[  ¡xqs ¬ø¡[qz s©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ FyLÌik ©y∏R∂VNRPVáV, NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡ª][ ’¡“¡’¡“¡gS gRi≤T∂FyLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV NRP÷¡}qsLiμR∂VNRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s mx sáV˙FyLiªyá ©´sVLi¿¡ FyLÌik ©y∏R∂VNRPVáV, NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V ªRΩLRi÷¡™´søyËLRiV. ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ≠s©´sªRΩVáV q{ s*NRPLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV A∏R∂V©´s ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ BøyËLRiV. NRPVxmsˆLi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[¨s ©yáVgRiV ™´sVLi≤R∂Õÿá ©´sVLi¿¡ @μ≥∂j NRP qx sLi≈¡˘Õ‹[ ™´s¿¡Ë©´s ˙xms«¡Ã¡V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV NRP÷¡}qsLiμR∂NRPV F°…‘¡ xms≤ÔyLRiV. ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s ≠s©´sªRΩVáV {qs*NRPLjiLi¿¡©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V qx s™´sVxqs˘Ã¡ mx sLjiuy‰LS¨sNTP øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[mx s≤R∂ªy™´sV¨s •¶¶ ≠sd V BøyËLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V @LiμR∂Lji¨ds AºdΩ¯∏R∂VLigS xmsáVNRPLjiLi¿¡... xqs™´sVxqs˘Ã¡V @≤T∂gji æªΩáVxqsVNRPV©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ x§¶‹[μyÕ‹[ ª]÷¡ryLjigS NRPVxmsˆLi ≠s¬ø¡[Ëqz s©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV FyLÌik ©y∏R∂VNRPVáV, NSLRi˘NRPLRiÚáV xmnsV©´sLigS xqsªRΩ‰LjiLiøyLRiV. xmsoxtsQˆgRiVøyËÈáV B¿¡Ë @’≥¡©´sLiμR∂©´sáV æªΩ÷¡FyLRiV.


L gSfl·

ãT<Ûäyês¡+ 18`06`2014

2

nqï<ë‘· ø£fi¯¢˝À ø£˙ïfi¯ó¢ ™y©´s «ÿ≤R∂ NRP¨szmsLiøR¡NRP @©´sıμyªRΩ NRP¨dsıŒ˝œ¡ß |ms»Ì¡VNRPVLi»¡V©yı≤R∂V. Æ™s[VxmnsWáV ™´s¿¡Ë©´s¤…˝¡[ ™´s¿¡Ë ™´sVV≈¡Li øy¤…¡[xqsVÚ©yıLiVV. μk∂Liª][ \lLiªRΩ©´sı lLi[xms…”¡ N][xqsLi AaRPª][ FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yı≤R∂V. LRiVªRΩVxms™´s©yá Aáxqsxqs˘Li NSLRifl·LigS ≈¡Lki£mns ™´s…Ì”¡F°π∏∂[V xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤R∂À‹[ª][Liμj∂. ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVá ™´sÃ˝¡ ™´sVV≈¡˘LigS À≥œ¡WgRiLRi˜È «¡ÕÿáV ªRΩgÊjiF°ªRΩV©yıLiVV. æªΩáLigSfl· —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ C xmsLjizqÛsªRΩVáV μyLRiVfl·LigS DLi≤R∂À‹[ªRΩV©yıLiVV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚ @LiªRΩLiªRΩ™´sW˙ªRΩLi gS D©´sı μR∂aRPÕ‹[ ™y©´sáLSNRP Aáxqs˘Li NSLRifl·LigS ≠sxmsLkiªRΩ xmsLjiflÿ™´sWáV DLiÆ≤∂[ ˙xms™´sWμR∂Li DLiμj∂. @Õÿlgi[ ≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚ xms≤T∂F°LiVV NRPlLiLi…fi N][ªRΩáV Æ™s©yı≤R∂VªRΩV©yıLiVV. gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLiª][ F°÷¡}qsÚ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ¿¡©´sVNRPV «ÿ≤R∂¤Õ¡[μR∂V. @Õÿlgi[ xqsWLRiV˘≤R∂V ˙xmsªyxmsLi øR¡WzmsxqsVÚ©yı≤R∂V. xqs™´sVV˙μR∂Li DxmsLjiªRΩá DuÒ°˙gRiªRΩáV ÀÿgS |msLjigjiæªΩ[ ™yªy™´sLRifl· xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ ™´sWLRiVˆÃ¡V ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLi…ÿLiVV. μk∂¨s ™´sÃ˝¡ LRiVªRΩVxms™´s©yáV gRiºΩ ªRΩzmsˆ ™´sL<SáV ªRΩNRPV‰™´sgS NRPVLji}qs @™´sNSaRPLi DLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ™´sV©´s Æμ∂[aRPLi\|ms μk∂¨s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi FsNRPV‰™´sgS DLi≤R∂μR∂¨s aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚáV @Li»¡V©yıLRiV. @μ≥j∂NRP™´sL<RiLi NRPVLji}qs Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ ÕÿLi…”¡ —¡Õ˝ÿÕ‹[ FsÕfi¨s©Ø[ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi 10 aSªRΩLi Õ‹[xmso DLi»¡VLiμR∂¨s aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚáV @Li»¡V©yıLRiV gRiæªΩ[≤yμj∂ xqsNSáLiÕ‹[ ™´sL<SáV LS™´s≤R∂Liª][ C Fy…”¡ZNP[ r°∏R∂W, Æ™sVVNRP‰«‹©´sı xmsLi»¡Ã¡V Æ™s[xqsVNRPV©yı≤R∂V. ™´sLji ©yLRiV™´sVŒ˝œ¡ß ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[xqsVNRPV¨s À‹[LRiV Aμ≥yLjiªRΩ ˙FyLiªyÕ˝‹[ «¡⁄©±s Æ©sÕÿ≈¡LRiV ™´sLRiNRPV ™´sLji©y»˝¡V NRPW≤y Æ™s[xqsVNRPV©yı≤R∂V. BxmsˆV≤R∂V «¡⁄©±s ™´sVW≤][ ™yLRiLiÕ‹[NTP ˙xmsÆ™s[bPLi¿¡©y DuÒ°˙gRiªRΩáV ªRΩgÊRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. Æ™s[xqs≠s ˙xmsªyxmsLi BLiNS N]©´sgRiVª][Liμj∂. C xmsLjizqÛsªRΩVáV |ms©´sV ˙xms™´sWμR∂NRPLRiLi gS DLiμR∂Li»¡W À≥œ¡WgRiLRi˜È aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ A∏R∂W —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ LjiNSLÔRiV rÛyLiVVÕ‹[ À≥œ¡WgRiLRi˜È«¡ÕÿáV xms≤T∂F°∏R∂WLiVV. μk∂Liª][ @©´sıμyªRΩ ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yı≤R∂V. C ≈¡Lki£mns {qs«¡©±s©´sV ¨sLSaRP«¡©´sNRPLigS ˙FyLRiLi’≥¡Liøy≤R∂V. ™´sL<SáV ™´sVV≈¡Li øy¤…¡[∏R∂V≤R∂Liª][ F~áLi gRi»˝¡\|ms μj∂gRiVáVgS NRPWLRiVËLi»¡V©yı≤R∂V. «¡⁄©±s Æ™sVVμR∂…”¡ ™yLRiLi ©´sVLi¬ø¡[ FsLRiV™´soáV, ≠sªRΩÚ©yáV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ANSaS¨sZNP[gji øR¡WxqsVÚ©yı≤R∂V. ª]áNRPLji xmsáNRPLjiLixmso N][xqsLi xmsLjiªRΩzmsxqsVÚ©yı≤R∂V. A∏R∂W —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ¿¡©´sıNRP™´sVªyá \lLiªRΩVáV Bxmsˆ…”¡ZNP[ μR∂VNRPV‰Ã¡V zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. rygRiV ™´s˘∏R∂VLi |msLjigji©y ¤Õ¡NRP‰ ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y ≈¡Lki£mns©´sNRPV xqs©´sıQμÙR∂™´sV∏R∂W˘≤R∂V. gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ≈¡Lki£mns©´sNRPV Bxmsˆ…”¡NTP rygRiV ≈¡LRiVË À≥ÿLkigS |msLjigjiLiμj∂. FsLRiV™´soáV, μR∂VNRPV‰Ã¡V zqsμÙR∂Li ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li, NRPW÷d¡Ã¡V, xmsoLRiVgRiV ™´sVLiμR∂VáV, N][ªRΩ∏R∂VLi˙ªyáV INRP‰¤…¡[≠sV…”¡ @¨sıLi…”¡ ™´s˘∏R∂VLi |msLjigji \lLiªRΩV gRiVLiÆ≤∂\|ms gRiVμj∂ ¡Li≤R∂gS ™´sWLSLiVV. |msLjigji©´s ™´s˘∏R∂VLi FsNRPLSNRPV xmsLi»¡©´sV  ¡…Ì”¡ Æ™s[lLi[*LRiVgS DLiÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. «¡⁄©±s ™´sWxqsLi ™´s¿¡ËLiμR∂Li¤…¡[ \lLiªRΩ©´sıá øR¡WxmsLiªy ANSaRPLi \Æ™s}ms. ™´sL<Sá\|ms AaRPª][ \lLiªRΩVáV ªRΩ™´sV ™´s˘™´sry∏R∂V À≥œ¡W™´sVVá©´sV øR¡μR∂V©´sV ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡W ≠sªRΩÚ©yáV, FsLRiV™´soáV, xmsoLRiVgRiV ™´sVLiμR∂Vá N]©´sVg][Œ˝œ¡\|msÆ©s[ μR∂XztÌsQ ryLjiryÚLRiV. C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi «¡⁄©±s Æ©sá xqs≠dsVzmsLi¿¡ xmsORPQLi L][«¡ŸÃ¡V gRi≤T∂¿¡©y ™´sL<Rixmso «¡Ã˝¡VáV NRPVLji∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVá gRiVLiÆ≤∂ LRi&VÃ˝¡V™´sVLi…‹[Liμj∂. BLiªRΩ™´sLRiNRPV ¿¡©´sVNRPVáV NRPVLji∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Liª][ BNRP ™´s˘™´sry∏R∂VLi xms≤R∂ZNP[zqs©´s¤…˝¡[©´s¨s ALiμ][á©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLiª][ F°÷¡ËæªΩ[ C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi.. ryμ≥yLRifl· ™´sL<RiFyªRΩLiNRPLi¤…¡[ @ºΩªRΩNRPV‰™´sgS NRPVLji∏R∂V≤R∂Li \lLiªyLigS¨sı NRPá™´sLRixmsLRiVr°ÚLiμj∂. C Fy…”¡ZNP[ ª]áNRPLji «¡Ã˝¡Váª][ \lLiªRΩVáV xmsoáNRPLjiLi¬ø¡[™yLRiV. «¡⁄©±s Æ©sá ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV xmsμj∂}§¶¶¶©´sV L][«¡ŸÃ¡V gRi≤T∂¿¡©y.. ™´sL<Sá «ÿ≤R∂¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV À≥œ¡W™´sVVá©´sV øR¡μR∂V©´sV ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ≠sªRΩÚ©yáV Æ™s[xqsVN][™´s≤y¨sNTP @π∏∂W™´sV∏R∂W¨sNTP Õ‹[©´s™´soªRΩV©yıLRiV. ™yªy™´sLRifl·Li lLiLi≤R∂V, ™´sVW≤R∂VL][«¡ŸÃ¡VgS Æ™s[VxmnsW™´sXªRΩ\Æ™sVD©yı.. LRiVªRΩVxms™´s©yáV ˙xmsÆ™s[bPLiøy∏R∂V©´sı ˙xmsNRP»¡©´sáV ™´s¿¡Ë©y ªRΩNRPV‰™´s ™´sL<RiFyªRΩLi ©´sÆ™sWμR∂™´s≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. gRiªRΩ ≈¡Lki£mns NSÕÿÕ˝‹[.. \lLiªRΩVáV Bxmsˆ…”¡ZNPxmsˆV≤][ xmsºΩÚ ≠sªRΩÚ©yáV, FsLRiV™´soáV, xmsoLRiVgRiV™´sVLiμR∂Vá©´sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qs™yLRiV. Æ™s[VxmnsWáV μ][ ¡WøR¡Õÿ≤R∂VªRΩW ™´sL<RiLi NRPVLji∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Liª][.. gRiªRΩLiÕ‹[ ™´sWμj∂Lji NRPLRi™´so xmsLji%`¡¥R∂zqsªRΩVáV μyxmsoLjiryÚπ∏∂[VÆ™sW©´s¨s ALiμ][Œœ¡©´sNRPV gRiVLRi™´soªRΩW ≠ds…”¡¨s N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP «¡LiNRPVªRΩV©yıLRiV. ™´sLRiVfl· Æμ∂[™´so≤R∂V NRPLRiVfl”·LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][.. ≠s≠sμ≥R∂ Æ™s[≤R∂VNRPá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶L iøR¡≤y¨sNTP ˙gS≠dsVfl·˙FyLiªyÕ˝‹[¨s \lLiªRΩVáV zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. LS∏R∂Vá{qs™´sVÕ‹[ Aμj∂™yLRiLi ˙xmsÆ™s[bPLi¿¡©´s \Æ©sLRiVºΩ LRiVªRΩVxms™´s©yáV ™´sVL][ ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[¨s ≠sVgji÷¡©´s ˙FyLiªyá ª][Fy»¡V æªΩáLigSfl·Õ‹[©´sW xmspLjiÚgS ≠sxqsÚLjiLi¬ø¡[ @™´sNSaSáV D©yı∏R∂V¨s À≥ÿLRiªRΩ ™yªy™´sLRifl· aS≈¡ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. I≤T∂aS ©´sVLi¿¡ μR∂OTPQfl· ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V ™´sLRiNRPV N][ryÚLi˙μ≥R∂ ≠dsVμR∂VgS @áˆ{ms≤R∂©´s ˙μ][fl”· zqÛsLRiLigS rygRiVª][Liμj∂. μk∂¨s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLiª][ LS∏R∂Vá{qs™´sV, N][ryÚLi˙μ≥R∂, æªΩáLigSfl·Õ‹[ @NRP‰≤R∂NRP‰≤R∂ DLRiV™´sVVáª][ NRPW≤T∂©´s æªΩ[÷¡NRPFy…”¡ ™´sL<SáV NRPVLji}qs @™´sNSaSáV©yı∏R∂V¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. INRP \Æ™sxmso LRiVªRΩVxms™´s©yá ≠sxqsÚLRifl·NRPV @©´sVNRPWá xmsLjizqÛsªRΩVáV GLRiˆ≤R∂VªRΩVLi≤R∂gS, ™´sVL][\Æ™sxmso ™´s≤R∂gSáVˆÃ¡ ºdΩ˙™´sªRΩ ªRΩgÊRiNRPF°™´s≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. DªRΩÚLSLi˙μ≥R∂, DÀ≥œ¡∏R∂V g][μy™´sLji, NRPXuÒy —¡Õ˝ÿáª][Fy»¡V æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´s≤R∂gSáVˆÃ¡ ºdΩ˙™´sªRΩª][ «¡©´sLi @Õ˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. C ˙FyLiªyÕ˝‹[ ryμ≥yLRifl·Li NRPLi¤…¡[ 6 ©´sVLi¿¡ 8 ≤T∂˙gkiá @μ≥j∂NRP DuÒ°˙gRiªRΩáV ©´sÆ™sWμR∂™´soªRΩV©yıLiVV. DμR∂∏R∂VLi 6 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sVπ∏∂[V˘ DuÒ°˙gRiªRΩáV 10 ©´sVLi¿¡ 2 gRiLi»¡Ã¡ ™´sVμ≥R∂˘ ºdΩ˙™´s rÛyLiVVNTP ¬ø¡[LRiVªRΩV©yıLiVV. μk∂¨sNTP ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ N][ªRΩáV ª][≤R∂™´s≤R∂Liª][ ºdΩ˙™´s @r¢NRPLS˘¨sNTP gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. Æ™sVVªyÚ¨sNTP G π∏∂[V≤R∂V FsÕfi¨s©Ø[ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi FsNRPV‰™´sgS DLiμR∂¨s @Li»¡V©yıLRiV. ™´sV©´sLi  ¡WgRiLRi˜È«¡Õÿá©´sV ª][Æ≤∂[∏R∂V≤R∂Li, ¬ø¡»˝¡©´sV ≠søR¡Ëá≠s≤T∂gS ©´sLjiNTP Æ™s[∏R∂V≤R∂Li, BxqsVNRP ª][Æ≤∂[∏R∂V≤R∂Li ™´sLi…”¡ NSLRiflÿá ™´sÃ˝¡ ≠sxmsLkiªRΩ xmsLjiflÿ™´sWáV ™´sxqsVÚ©yı∏R∂V¨s xmsLS˘™´sLRifl· Æ™s[ªRΩÚáV |§¶¶¶øR¡ËLjixqsVÚ©yı LRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV ≠ds…”¡ xqsLiLRiORPQfl·NRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™y÷¡= DLiμR∂©yıLRiV. Æ™sVVNRP‰Ã¡ |msLixmsNRPLi, ™y©´s¨ds…”¡ xqsLiLRiORPQ fl· NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRiLiªRΩLRiLi N]©´srygjiLiøyá¨s xqsW¿¡xqsVÚ©yıLRiV.

@úNRPª«sWÌÁ©«sV @²ïR¶VN][Li²T¶: \®ªsNSFy gRiVLi»¡WLRiV,«¡⁄©±s17(ôd’ÿq÷´dt): gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ lLi[xtsQ©±s ≤U∂áL˝Ri ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ …‘¡≤U∂{ms ºdΩ˙™´s @˙NRP™´sWáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s ©´sLRixqsLS™´so}ms»¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘, \Æ™sFs£qsALki={ms ©y∏R∂VNRPV≤R∂V ≤y.g][zmslLi≤ÔT∂ $¨s™yxqslLi≤ÔT∂ AL][zmsLiøyLRiV. …‘¡≤U∂{ms @˙NRP™´sWá©´sV NRP¿¡ËªRΩLigS FsμR∂VL]‰Li…ÿ™´sV¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ ©´sLRixqsLS™´so}ms»¡ ALÔki™Ø[ NSLS˘Ã¡∏R∂VLi FsμR∂V»¡ \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki NSLRi˘NRPLRiÚá\|ms …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩá μy≤R∂Vá©´sV ¨sLRizqsxqsWÚ A∏R∂V©´s ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki NSLRi˘NRPLRiÚá\|ms μy≤R∂VáV ¨sL][μ≥j∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s A∏R∂V©´s ALÔki™Ø[NRPV ≠s©´sºΩ xms˙ªRΩLi xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ≤y.g][zmslLi≤ÔT∂ $¨s™y£qs lLi≤ÔT∂ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ALiμ][Œœ¡©´sÕ‹[ À≥ÿLki xqsLi≈¡˘Õ‹[ \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki NSLRi˘NRPLRiÚáV FyÕÊ‹©yıLRiV

bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚|ükÕÔ+ (yÓTT<ä{Ï ù|õ ‘·s¡TyêsTT) NSLi˙lgi£qsÕ‹[ xmsμR∂™´soáV @©´sVÀ≥œ¡≠sLi¿¡ NRPxtÌsQNSáLiÕ‹[ FyLÌki¨s ≠s≤T∂¿¡ BxmsˆV≤R∂V Àÿ¨sxqsáVgS “¡≠sxqsVÚ©yıLRi¨s, FyLÌki ≠ds≤T∂©´s ™yLji¨s DÆμÙ∂[bPLi¿¡ FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. r°¨s∏R∂W, LSx§¶¶¶ßÕfi Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ™´sL`i‰uyxmso ¨sLRi*z§¶¶¶Li øR¡©´sV©´sı»˝¡V C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS LRixmnsVV≠dsLS æªΩ÷¡FyLRiV. ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi ˙lgi£qs J»¡≠sV\|ms ¨sLSaRP ¬ø¡LiμR∂™´sμÙR∂¨s LRixmnsVV≠dsLSlLi≤ÔT∂ xqsW¿¡LiøyLRiV. Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyá\|ms LSxtÌsQ˚rÛyLiVV Æ©s[ªRΩáª][ xqs≠dsVORPQ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. FyLÌkiÕ‹[¨s NTPLiμj∂ rÛyLiVV Æ©s[ªRΩáNRPV @’≥¡˙Fy∏R∂Wá ª][Fy»¡V FyLÌki ¡Õ‹[}msªy¨sNTP ºdΩxqsVN][™y÷¡=©´s øR¡LRi˘Ã¡\|ms C xqs≠dsVORPQÕ‹[ øR¡LjiËLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS LRixmnsVV≠dsLSlLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ˙xmsπ∏∂W «¡©yáNRPV NSLi˙lgi£qs Æ©sLRiÆ™s[LjiËLiμR∂©yıLRiV.

xmsμR∂™´soá©´sV @©´sVÀ≥œ¡≠sLi¿¡ NRPxtÌsQNSáLiÕ‹[ D©´sıxmsˆ≤R∂V NSLi˙lgixqsVı ≠ds≤T∂©´s ™yLjiNTP ˙xms«¡¤Õ¡[ ¡VμÙj∂ ¬ø¡ ¡VªyLRi¨s LRixmnsVV≠dsLSlLi≤ÔT∂ ™y˘Δÿ˘¨sL iøyLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi «¡Ljigji©´s C xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP ™´sW“¡ ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ ¿¡LRiLi“¡≠s •¶¶¶«¡LRiV NS¤Õ¡[μR∂V. HL][Fy xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ D©´sı NSLRifl·LigS A∏R∂V©´s xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP LS¤Õ¡[F°∏R∂WLRiV. ZNP≠szms LS™´sVøR¡LiμR∂L`i LS™´so, xqsV’¡˜LS≠sVlLi≤ÔT∂, A©´sLi ≠sÆ™s[NS©´sLiμR∂ lLi≤ÔT∂, zqs. LS™´sVøR¡Li˙μR∂∏R∂V˘ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV ¤«¡[≤U∂ bdPáLi, NTP÷˝¡ NRPXFyLSfl”·, À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©y LS∏R∂Vfl·, \ZaPá«ÿ©y¥`∂, xmsÃ˝¡LiLS«¡Ÿ, A©´sLi r°μR∂LRiVáV ªRΩμj∂ªRΩLRiVáª][ FyLÌki NSLRi˘NRPLRiÚáV FyÕÊ‹©yıLRiV.. ˙xmsºΩNRPWá xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ FyLÌkiNTP @Li≤R∂gS ¨s÷¡¿¡©´s™yLjiNTP LRixmnsVV≠dsLS NRPXªRΩ«Î¡ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. xqs*LÊRiLiÕ‹[ Àÿ¨sxqs NRP©yı ©´sLRiNRPLiÕ‹[ {§¶¶¶L][ ¤À¡»¡L`i @¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi, ’¡¤«¡zmsÕ˝‹[NTP

@|qsLiÕdýÁ xqsª«sW®ªs[aSÌÁ\|ms ¸R¶V©«sª«sVÌÁ ¿RÁLRiè \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,«¡⁄©±s17(ôd’ÿq÷´dt): aSLiºΩÀ≥œ¡˙μR∂ªRΩá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ ≤≥][NS ¤Õ¡[μR∂¨s ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ALÛjiNRP ™´sVLi˙ºΩ ∏R∂V©´s™´sVá LS™´sVNRPXxtÒsv≤R∂V @©yıLRiV. @|qsLi’d˝¡ xqs™´sWÆ™s[™yá xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi @|qsLi’d˝¡ NRP≠sV…‘¡ •¶¶¶Õ˝‹[ F°÷d¡xqsV @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs™´sWÆ™s[aRPLi @∏R∂W˘LRiV. @|qsLi’d˝¡ xqs™´sWÆ™s[aSá μR∂XuÌy˘ A∏R∂V©´s À≥œ¡˙μR∂ªy GLSˆ»˝¡\|ms øR¡LRiË «¡LjiFyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ∏R∂V©´s™´sVá ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ @|qsLi’d˝¡ xqs™´sWÆ™s[aSá GLSˆ»˝¡Õ‹[ N]LiªRΩ gRiLiμR∂LRig][Œœ¡Li D©´sı™´sW»¡ ™yxqsÚ™´sÆ™s[V©´s¨s @©yıLRiV. CÆ©sá 19™´s æªΩ[μk∂ DμR∂∏R∂VLi 11.52 gRiLi»¡Ã¡NRPV @|qsLi’d˝¡ xqs™´sWÆ™s[aSáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV™´soªy∏R∂V©yıLRiV. Æ™sVVμR∂…”¡ L][«¡Ÿ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ ˙xms™´sWfl· {qs*NSLRiLiª][ Fy»¡V B…‘¡™´sá ™´sVLRifl”·Li¿¡©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡NRPV xqsLiªyxmsLi æªΩáVxmsoªy™´sV©yıLRiV. CÆ©sá 20©´s {qsˆNRPL`i Fs¨sıNRP «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ∏R∂V©´s™´sVá }msL]‰©yıLRiV. ≤T∂xmsp˘…‘¡ {qsˆNRPL`i Fs¨sıNRP C xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ DLi≤R∂NRPF°™´søR¡Ë¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. C Æ©sá 21©´s DμR∂∏R∂VLi 8.55 gRiLi»¡Ã¡NRPV DÀ≥œ¡∏R∂V xqsÀ≥œ¡Õ˝‹[ gRi™´sLRiıL`i ˙xmsxqsLigRiLi DLi»¡VLiμR∂¨s ∏R∂V©´s™´sVá ¬ø¡FyˆLRiV. @Õÿlgi[ 23,24 æªΩ[μk∂Õ˝‹[ μ≥R∂©´s˘™yμR∂ ºdΩLS¯©´sLi\|ms øR¡LRiË DLi»¡VLiμR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV.

Æ™s◊˝¡©´s™yLRiV NRP»Ì¡V Àÿ¨sxqsÕ˝ÿ ¡ªRΩVNRPVªRΩV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. FyLÌki xms…”¡xtÌsQªRΩNRPV ™´sp˘•¶¶¶¨sı LRi¿¡LiøR¡VN][™y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ GLi ¬ø¡[∏R∂W÷¡, «ÿºdΩ∏R∂V rÛyLiVVÕ‹[ GLi ¬ø¡[∏R∂WáƩs[μj∂ AÕ‹[¿¡LiøR¡VN][™yá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ™´sV©´sxqsV ≠szmsˆ ™´sW…˝ÿ≤R∂VNRPVLiμy™´sV¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. AªRΩ¯xqsVÚºΩ, xmsLRi¨sLiμR∂ @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. F~LRiF~øyËáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y ™´sW…˝ÿ≤R∂VNRPVL iμy™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. J≤T∂F°ªy™´sV¨s æªΩ÷¡zqs©y FyLÌki gRiVLRiVÚQ\|ms F°…‘¡ ¬ø¡[zqs©´sLiμR∂VNRPV gRiLRi*xms≤R∂VªRΩV©yı ©´s¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P NSLi˙lgixqsV FyLÌki xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aRPLi Æ™s[≤T∂Æ™s[≤T∂gS rygjiLiμj∂. FyLÌki @μ≥j∂uÌy©´sLi Æ©s[ªRΩá\|ms xmsáV™´sLRiV À≥œ¡gÊRiV™´sV©yıLRiV. ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ FyLÌki J»¡≠sVNTP @μ≥j∂uÌy©y¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s Æ©s[ªRΩáƩs[

¨sLiμj∂xqsVÚ©yıLRiV. ™´sW“¡ ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ \¤«¡LSLi LRiÆ™s[V£tsQ\|ms, FyLÌki ™´s˘™´s•¶¶¶LSá BLiøyLÍki μj∂gji*«¡∏∫∂V zqsLig`i\|ms ™yLRiV ¨sxmsˆVáV ¬ø¡LjigSLRiV. @xqsáV ©y∏R∂VNRPV≤T∂NTP |ms◊˝¡ ¤Õ¡[μR∂V, ™´sVVxqs÷¡ ©y∏R∂VNRPVáNRPV |ms◊˝¡Œ˝ÿ @¨s A©´sLi ≠sÆ™s[NS©´sLiμR∂ lLi≤ÔT∂ LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiμ≥k∂, μj∂gji*«¡∏∫∂V zqsLig`iá©´sV DÆμÙ∂[bPLi¿¡ ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. μj∂gji*«¡∏∫∂V zqsLig`i, aRPbP¥R∂LRiWL`i ™´sLi…”¡ ¡xmnsQp©˝´s©´sV xmsNRP‰©´s |ms…Ìÿá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. ≤U∂NUP‰ ≤R∂NS‰ LS«ÿÕ‹¿¡Ë FyLÌki¨s ©yaRP©´sLi ¬ø¡[aSLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiLi N][xqsLi FyLÌki |ms≤T∂æªΩ[ ˙xms«¡Ã¡V @μR∂LjiLiøR¡À‹[LRi¨s \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©±sNRPV @LÛRiQ\Æ™sVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. NSLi˙lgixqsVÕ‹[ N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV N][»˝¡V xqsLiFyμj∂Li¿¡ FyLÌki¨s ≠ds≤yLRi¨s ≠sÆ™s[NS©´sLiμR∂ lLi≤ÔT∂ AL][zmsLiøyLRiV. ™´sVL][ ©y∏R∂VNRPV≤R∂V Æμ∂[≠sÆ©s[¨s Æ©s˙x§¶¶¶® ™´sW“¡

{qÌsÕfiFny˘NÌRPLki GLSˆ»¡VNRPV zqsFsLi •¶¶ ≠dsV ≈¡™´sV¯Li,«¡⁄©±s17(ôd’ÿq÷´dt): ¡∏R∂W˘LRiLiÕ‹[Æ©s[ DNRPV‰ xmsLji˙aRP™´sV©´sV GLSˆ»¡V «¡LRiVgRiVªRΩLiμR∂¨s …”¡AL`iFs£qs —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V μj∂Li≤T∂gSá LS¤«¡[LiμR∂L`i æªΩ÷¡FyLRiV. BLiμR∂VN][xqsLi ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ZNP[{qsAL`i ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ Æ™sW≤T∂NTP ¤Õ¡[≈¡ LSaSLRi¨s @©yıLRiV. B£msJxms…”¡ZNP[ |qsLiVVÕfi @μ≥j∂NSLRiVáV xqslLi[* NRPW≤y ¬ø¡[aSLRi¨s @©yıLRiV. {qÌsÕfi @¥yLji…‘¡ A£mns BLi≤T∂∏R∂W @μ≥j∂NSLRiVáV DNRPV‰ xmsLji˙aRP™´sV GLSˆ»¡VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s  ¡∏R∂W˘LRiLi, lLi[gRiŒ˝œ¡ ˙FyLiªyá©´sV xmsLjibdP÷¡LiøR¡»¡Li «¡LjigjiLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV.  ¡∏R∂W˘LRiLiÕ‹[ Æ©sáN]Õÿˆ÷¡=©´s DNRPV‰ xmsLji˙aRP™´sV©´sV N]ªRΩÚgRiWÆ≤∂Li ™´sVLi≤R∂Õÿ¨sNTP ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©yıLRiÆ©s[ AL][xmsfl·Ã¡V, ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi ˙xms«¡Ã¡ ALiμ][Œœ¡©´sá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀÿÀÿμ`∂ FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V {qsªyLSLi©y∏R∂VN`P Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ZNP[{qsAL`i©´sV NRPá™´s»¡Li «¡LjigjiLiμR∂¨s

æªΩ÷¡FyLRiV. BLiμR∂VNRPV xqsˆLiμj∂Li¿¡©´s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ¡∏R∂W˘LRiLiÕ‹[Æ©s[ DNRPV‰ xmsLji˙aRP™´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LRiVªRΩW ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩNTP ¤Õ¡[≈¡ LSaSLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. C ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡ ™´sV©Ø[À≥ÿ™yáNRP©´sVgRiVfl·LigS  ¡∏R∂W˘LRiLiÕ‹[Æ©s[ DNRPV‰ xmsLji˙aRP™´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qs ≠sμ≥R∂LigS ZNP[Li˙μR∂Li ø]LRi™´søR¡WFyáLi»¡W ZNP[{qsL`i ¤Õ¡[≈¡ LS∏R∂V»¡Li xms»˝¡ ˙xms«¡Ã¡ xmsOSQ©´s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩáVxmsoªRΩV©yı™´sV©yıLRiV.  ¡∏R∂W˘LRiLi DNRPV‰.. æªΩáLigSfl· x§¶¶¶NRPV‰ @Li»¡W ¨s©´sμj∂Li¿¡Liμj∂ æªΩLSxqsÆ©s[©´s©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ xmso©´sLji*À≥œ¡«¡©´s ˙xmsNSLRiLigS  ¡∏R∂W˘LRiLiÕ‹[¨s B©´sVxmsLSLiVV ≈¡¨s«ÿ¨sı Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VN]¨s DNRPV‰ xmsLji˙aRP™´sV©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qs ≠sμ≥R∂LigS ZNP[LiμR∂˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LS«ÿ˘LigRiLiÕ‹[¨s 13™´s |tsQ≤R∂W˘ÕfiÕ‹[ F~LiμR∂VxmsLRiË»¡Li «¡LjigjiLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV.

@©´sNSxms÷˝¡Õ‹[ ≠sªRΩÚ©´s ˙Fy|qszqsLig`i ∏R∂VW¨s…fi: @∏R∂V˘©´sıFy˙ªRΩV≤R∂V ≠saS≈¡x m s»Ì ¡ fl·Li,«¡⁄©± s 17 (ôd’ ÿ q÷´dt ) : @©´sNSxms÷˝¡Õ‹[ ≠sªRΩÚ©´s ˙Fy|qszqsLig`i ∏R∂VW¨s…fi rÛyzmsLi¬ø¡[ AÕ‹[øR¡©´s DLiμR∂¨s LSxtÌsQ˚ xmsLiøy∏R∂VºdΩLS«fi aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ¿¡LiªRΩNS∏R∂Vá @∏R∂V˘©´sıFy˙ªRΩV≤R∂V æªΩ÷¡FyLRiV. \lLiªRΩVá©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Li¿¡ ™yLji©´sVLi¿¡ ≠sªRΩÚ©yá©´sV }qsNRPLjiLi¿¡ ˙Fy|qszqsLig`i ¬ø¡[}qs F˝yLi»¡V©´sV @©´sNSxms÷˝¡Õ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıQryÚ™´sV¨s ™´sVLi˙ºΩ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. C G≤yμj∂ áOSQ xmsμj∂ Æ™s[á |§¶¶¶NÌSLRiVÕ˝‹[ ™´sLji rygRiV ¬ø¡[}qs @™´sNSaSáV D©yı∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. xqsV™´sWLRiV 29 Æ™s[á NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ ™´sLji

™´sLigRi≤yáNRPVgS©´sV 21,500 NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ß zqsμÙR∂Li ¬ø¡[aS™´sV¨s ™´sVLi˙ºΩ æªΩ÷¡FyLRiV. N]¨sı LRiNSá ™´sLji ™´sLigRi≤yá N]LRiªRΩ D©´sıLiμR∂V©´s F~LRiVgRiV —¡Õ˝ÿá ©´sVLi¿¡ }qsNRPLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ≈¡Lki£mns {qs«¡©±sÕ‹[ FsLRiV™´soáV ≠s˙NRP∏R∂Wá©´sV ™´s˘™´sry∏R∂V ™´sWlLi‰…”¡Lig`i NRP≠sV…‘¡Ã¡ μy*LS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı»Ì¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ≠sªRΩÚ©yá áÀ≥œ¡˘ªRΩ, FsLRiV™´soáª][Fy»¡V BªRΩLRi @LiaSá©´sV @μ≥j∂NSLRiVá©´sV @≤T∂gji æªΩáVxqsVNRPV©yıLRiV. ≈¡Lki£mns N][xqsLi 84 Æ™s[á »¡©´sVıá FsLRiV™´soáV @™´sxqsLRiLi @™´soªy∏R∂V¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV.

˙xmsÆ™s[»¡V FsLRiV™´soá ≤U∂áL˝RiV FsNRPV‰™´s μ≥R∂LRiNRPV ≠s˙NRPLiVVxqsWÚ \lLiªRΩVá©´sV μ][zms≤U∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s, μk∂¨s¨s μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s N]LiªRΩ Æ™s[VLRi FsLRiV™´soá©´sV ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡Ã¡ μy*LS ≠s˙NRPLiVVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV π∏∂W¿¡xqsVÚ©yı™´sV¨s ™´sVLi˙ºΩ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. FsLRiV™´soá @™´sV¯NSáNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s @¨sı xqsμR∂VFy∏R∂WáV ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡Õ˝‹[ D©yı∏R∂V©yıLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ™´sLÊSáª][ øR¡LjiËxqsVÚ©´sı»Ì¡V ™´sVLi˙ºΩ æªΩ÷¡FyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ ªRΩVFny©±s NSLRifl·LigS ©´sxtÌsQF°LiVV©´s \lLiªRΩVáNRPV xmsLi»¡ ©´sxtÌsQxmsLji•¶¶¶LRiLi Æ™s©´sNRPV‰ ™´sV◊˝¡©´s ≠sxtsQ∏R∂W¨sı xmsLjibdP÷¡ryÚ©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

ªygRiV¨ds…”¡ @™´sxqsLSá ªRΩLRi™yæªΩ[ rygRiV¨ds…”¡NTP ˙Fyμ≥y©´s˘Li NRPLkiLi©´sgRiL`i,«¡⁄©±s17(ôd’ÿq÷´dt): ˙xmsxqsVÚªRΩ ≈¡Lki£mns {qs«¡©˝Ø[ A∏R∂W ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ‹[ D©´sı ¨ds…”¡ ¨sá* Aμ≥yLRiLigS A∏R∂VNRP»Ì¡VNRPV ¨dsLji¬ø¡[Ëμj∂ ¤Õ¡[¨sμj∂ ¨sLÒRiLiVVryÚ™´sV¨s ˙xms«ÿFsN`ÌP @μ≥j∂NSLRiVáV }msL]‰©yıLRiV. $LSLirygRiL`i ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ‹[ ¨ds…”¡ ¨sá* AaS«¡©´sNRPLigS D©´sıxmsˆ…”¡NUP μj∂gRiV™´s ™´sWÆ©s[LRiV «¡ÕÿaRP∏R∂VLiÕ‹[ ¨ds…”¡ ¨sá* ªRΩNRPV‰™´sgS DLiμR∂©yıLRiV. ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ˝‹[¨s ¨ds…”¡¨s ªygRiV¨ds…”¡ @™´sxqsLSáNRPV ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¿¡©´s ªRΩLS*æªΩ[ A∏R∂VNRP»Ì¡VNRPV BryÚ™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. $LSLirygRiL`i, FsÕfiFsLi≤U∂ ˙Fy¤«¡NÌRPVá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s NSNRPºdΩ∏R∂V NSáV™´sá ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVNRPV ∏R∂VVμÙR∂ ˙FyºΩxmsμj∂NRP©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V A ˙Fy¤«¡NÌRPV ™´sVV≈¡˘ BLi—¡¨dsL`i aRPLiNRPL`i }msL]‰©yıLRiV. ºΩ™´sW¯xmspL`i ™´sVLi≤R∂á bP™yLRiVÕ‹[¨s NSNRPºdΩ∏R∂V NSáV™´sá xmsLjizqÛs¨s xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. μ≥R∂*Lixqs\Æ™sV©´s NSáV™´sáNRPV ªyªy‰÷¡NRP ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV

¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV μyμyxmso LRiW.2 N][»˝¡ª][ @LiøR¡©yá©´sV LRiWF~Liμj∂Li¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV xmsLizmsLiøy™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ NSáV™´sá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ N]¨sı ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV ∏R∂VVμÙR∂ ˙FyºΩxmsμj∂NRP©´s ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡= D©´sıLiμR∂V©´s ¤…¡Li≤R∂L˝RiV zmsá™´sNRPVLi≤yÆ©s[ ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s\|ms xms©´sVá©´sV @xmsˆgjiryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. C ryLji NSáV™´sáNRPV xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. @ªRΩ˘™´sxqsLRi xms©´sVá©´sV ™´sW˙ªRΩLi ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á ¤Õ¡[¨s xqs™´sV∏R∂WÕ˝‹[ ¬ø¡[xms≤R∂ªy™´sV©yıLRiV. NSNRPºdΩ∏R∂V NSáV™´sá xmsLjizqÛsºΩ FsgRiV™´s NRPLi¤…¡[ μj∂gRiV™´s ˙FyLiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ @μ≥y*©´sLigS DLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. 30 GŒ˝œ¡ ˙NTPªRΩLi ¨sLji¯Li¿¡©´s NRP»Ì¡≤yáV NS™´s≤R∂Liª][ ªRΩLRiVøR¡W ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yı∏R∂V©yıLRiV. ≠ds…”¡¨s xmsLjibdP÷¡Li¿¡ ˙Fyμ≥y©´s˘ªy ˙NRP™´sVLiÕ‹[ xmspLjiÚ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV.

GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ q{ sˆNRPL`i Æ™sLi»¡ æªΩLSxqs ˙ZaP[fl·VáV |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s NRPμR∂VáVªyLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. «¡©´sgS™´sV, }qÌstx sQ©s± ©±smx sn V©±smx spL`i ≠dsVμR∂VgS ™´sV≤T∂N]Li≤R∂ ¬ø¡[LiR VNRPVLi…ÿ LRi¨s, @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ μj∂*øR¡˙NRP™yx§¶ ¶©s´ LS˘÷d¡ª][ NRP≤T∂zmsN]Li≤R∂ «¡LiORPQ©±s, NS“¡}ms»¡ ≠dsVμR∂VgS §x ¶ ¶©s´ ¯N]Li≤R∂ ¬ø¡[LiR VNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. NRP¤Õ¡NÌPR L`i ¡Lig˝S FsμR∂VLRiVgS D©´sı @™´sVLRi≠dsLRiVá ry¯LRiNRP xqs¯QXºΩ™´s©´sLi ™´sμÙR∂ ¨s™y◊¡ @LjiˆryÚLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi qx sV¤À¡[μyLji «¡LiORPQ©s± Õ‹[¨s @™´sVLRi≠dsLRiVá qx sWÚmx sLi ™´sμÙ∂R ˙aRPμÙyLi«¡÷¡ mx sn V…”¡ryÚLiR V. @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ NSŒ‹[“¡ ≠s˙gRi•¶¶¶¨sNTP, @©´sLiªRΩLRiLi @Li¤À¡[μ∂R ‰L`i ≠s˙gRi•¶¶ ¨sNTP mx spá™´sWááV Æ™s[qz s ¨s™y◊¡ @LjiˆryÚLiR V. ªRΩLRiV™yªRΩ §x ¶ ¶©s´ ¯N]Li≤R∂

ªy…ÿNRPV øR¡xmsˆVŒ˝œ¡NRPV ¤À¡μj∂lLi[μj∂ ¤Õ¡[μR∂V: LRi™´sVfl· |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,«¡⁄©±s17(ôd’ÿq÷´ dt): æªΩLSxqs ªy…ÿNRPV øR¡mx sˆVŒ˝¡œ NRPV ¤À¡μj∂lLi[μ∂j ¤Õ¡[μ∂R ¨s æªΩÆμ∂[Fy æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V LRi™´sVfl· @©yıLRiV. Fs¨dsÌ AL`i »Ì¡˚£qsÀ≥¡œ ™´s©±sÕ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂V ªRΩW... æªΩáLigSfl· ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ≠sVgRiVáV Í¡Æ≤∂…fiª][ D©´sıμR∂Li¤…¡[ Axmsn V©´sªRΩ …”¡≤T∂mz sÆμ∂[©s´ ©yıLRiV. …”¡≤T∂mz s A≠sLS˜È™y¨sNTP ™´sVVLiμR∂V |\ §¶¶ μ∂R LS Àÿμ`∂ ™´sVªRΩ NRPᕶ¶ áª][ @»Ì¡V≤T∂ ZNP[μ∂R ¨s, æªΩÆμ∂[Fy x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[Æ©s[ aSLiºΩÀ≥œ¡˙μR∂ªRΩáV @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ™´søyË∏R∂V©yıLRiV. ™yLiºΩÀ≥¡œ ˙μR∂ªRΩ Ã¡V, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ @’≥¡™´sXμÙj∂ @¨dsı NRPW≤y …”¡≤T∂mz s §x ¶ ¶∏∂R WLiÕ‹[ «¡Ljigji©´sÆ™s[©s´ ©yıLRiV. B™´s¨dsı NRPŒ˝¡œ NRPV NRP¨szmsxqsVÚ©s´ ı ¨s«ÿá©yıLRiV.

μR∂WLRiμR∂LRi+©±sÕ‹[ Dμ][˘gSá }msLRi

Æ™sWxqsgjiLi¿¡©´s ∏R∂VV™´sNRPV≤T∂ @lLixqÌsV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,«¡⁄©±s17(ôd’ÿq÷´dt): μR∂WLRiμR∂LRi+©±s xqsxmsÚgjiLji ø≥yÆ©sÕfiÕ‹[ Dμ][˘gRiLi BzmsˆryÚ©´s¨s Æ™sWxqsgjiLi¿¡©´s ∏R∂VV™´sNRPV≤T∂¨s F°÷d¡xqsVáV @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. Dμ][˘gRiLi BzmsˆryÚ©´s¨s 15™´sVLiμj∂ ∏R∂VV™´sªRΩVá ©´sVLi¿¡ ¨sLiμj∂ªRΩV≤R∂V LRiW.7áORPQá Æ™s[VLRi ™´sxqsWáV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V F°÷d¡xqsVá μR∂LS˘xmsoÚÕ‹[ Æ™sÃ˝¡\Æ≤∂Liμj∂. ™yLjiNTP ≤R∂Wzm˝sZNP[…fi H≤T∂ NSLÔRiVá©´sV NRPW≤y ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[zqs BøyË≤R∂V. ™y…”¡¨s ºdΩxqsVNRPV¨s LS™´sVLiªyxmspLRiV μR∂WLRiμR∂LRi+©±sNRPV Æ™s◊˝¡©´s ™yLjiNTP ªy™´sVV Æ™sWxqsF°∏R∂W™´sV¨s gRiVLjiÚLiøyLRiV. μk∂Liª][ ™yLRiV F°÷d¡xqsVá©´sV A˙aRPLiVVLiøyLRiV. ˙xmsNSaRPLi —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s @ªRΩ©´sV gRiªRΩLiÕ‹[ FyªRΩÆ©s[LRixqÛsV≤R∂¨s F°÷d¡xqsVáV gRiVLjiÚLi¿¡ @lLi£qÌs ¬ø¡[aSLRiV.

LSxtÌsQ˚rÛyLiVV Δ‹[Δ‹[ F°…‘¡Ã¡NRPV xqs©´sıQμÙR∂Li NSNTP©y≤R∂,«¡⁄©±s17(ôd’ÿq÷´dt): ©´s™´sLi ¡LRiV, ≤T∂|qsLi ¡LRiV Æ©sáՋ[ LSxtÌsQ˚rÛyLiVV Δ‹[Δ‹[ F°…‘¡Ã¡V NSNTP©y≤R∂Õ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV xqs©yı•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. BLiμR∂VNRPV —¡%`¡Õÿ ˙NUP≤yNSLRiVáV x q s©´ s ıQ μ Ù R ∂ Li NS™yá¨s ¨sLS*x § ¶¶¶NR P VáV z m sáVx m so¨søyËLR i V. «ÿºd Ω ∏R ∂ VrÛ y LiVV Δ‹[ Δ ‹[ ˙NU P ≤R ∂ Õ‹[ —¡Õ˝ ÿ ˙NU P ≤yNSLR i VáV LSfl” · Li¬ ø ¡[ Õ ÿ ™y˘∏R∂WÆ™sWFyμ≥y˘∏R∂VVáV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s —¡Õ˝ ÿ Δ‹[ Δ ‹[ x q sLix m n s VLi ¨sLS*x § ¶¶¶NR P VáV x q sW¿¡LiøyLR i V. r°™´ s V™yLR i Li —¡Õ˝ ÿ Δ‹[ Δ ‹[ ©´sWªRΩ©´s NSLRi˘™´sLÊRi Fs¨sıNRPáV NSNTP©y≤R∂Õ‹[¨s «¡LjigSLiVV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ©´sWªRΩ©´sLigS Fs¨sıQQ\ZNP©´s xqsLixmnsV @μ≥R∂˘QORPVáV «ÿ©´sNUPLS™´sV∏R∂V˘ ™´ s W…˝ ÿ ≤R ∂ VªR Ω W Δ‹[ Δ ‹[ ˙NU P ≤R ∂ FsLiª][ ˙Fy¿d¡©´s\Æ™sV©´sμR∂¨s @©yıLRiV. C ˙NUP≤y’≥¡™´sXμÙj∂NTP xqsLixmnsV xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡LiμR∂LRiW NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s

Æ©s[≤R∂V ™´sLRiLigRiÕfiNRPV ™´sxqsVÚ©´sı {qsˆNRPL`i ™´sVμ≥R∂VxqsWμ≥R∂©yøyLji ™´sLRiLigRiÕfi,«¡⁄©±s17(ôdÿ’ q÷´dt): æªΩáLigSfl· ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*LiÕ‹[ aSxqs©´sqx sÀ≥ÿmx sºΩgS Àÿμ≥∂R ˘ªRΩáV q{ s*NRPLjiLi¿¡©´s q{ sˆNRPL`i qz sLjiN]Li≤R∂ ™´sVμ≥∂R VxqsWμR∂©y øyLji ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi ™´sLRiLigRiÕfiNRPV ™´sqx sVÚ©yıLRiV. q{ sˆNRPL`igS A∏R∂V©´s —¡Õ˝ÿNRPV LS©´sVLi≤R∂≤R∂Liª][ A∏R∂V©´sNRPV mx sn V©´sLigS ry*gRiªRΩLi mx s÷¡ZNP[LiμR∂VNRPV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV F°÷d¡qx sVáV mx s…”¡tx sÌ Q À≥¡œ ˙μR∂ªy øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[mx s…ÌÿLRiV. @Õÿlgi[ …”¡AL`iFs£qs ˙ZaP[fl·VáV ry*gRiªRΩ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV —¡Õ˝ÿ™yzqsgS A∏R∂V©´sNRPV xmnsV©´sry*gRiªRΩLi xmsáVNRPVªy™´sV¨s …”¡AL`iFs£qs —¡Õ˝ÿ @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V ªRΩNRP‰Œ˝¡œ mx s÷˝¡ LRi≠dsLiμR∂L`iLS™´so æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ qx sLji§x ¶ ¶μ∂RÙ V |msLi ¡LjiÚ ˙gS™´sVLi ™´sμÙ∂R ry*gRiªRΩ

ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ \¤«¡LSLi LRiÆ™s[V£tsQ\|ms ºdΩ˙™´sLigS ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ™yL`Ôi Æ™sVLi ¡L`igS NRPW≤y lgiá™´s¤Õ¡[¨s \¤«¡LSLi LRiÆ™s[V£tsQ©´sV LSuÌy˚¨sNTP xmsLizmsLiøyLRi¨s A∏R∂V©´s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. \¤«¡LSLi LRiÆ™s[V£tsQ ™´s˘™´s•¶¶¶LRi \ZaP÷¡ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡NRPV ©´søR¡Ë¤Õ¡[μR∂¨s, μyLiª][ ˙xms«¡Ã¡V xqsªyÚ øR¡WzmsLiøyLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. N]LiμR∂LRiV ™´sW“¡ ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV ORPQ≠sVLiøR¡NRPW≤R∂μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi, LS∏R∂VFy…”¡ ryLi ¡bP™´sLS™´so, μR∂gÊRiVÀÿ…”¡ xmsoLRiLiÆμ≥∂[aRP*Lji GLi ¬ø¡[aSL][ @LiμR∂LjiNUP æªΩáVxqsV©´s¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. . NSgS B…‘¡™´s÷¡ NSáLiÕ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV A©´sLi r°μR∂LRiV÷¡μÙR∂LRiW F~gRi≤R∂Úáª][ ™´sVVLi¬ø¡ªRΩVÚªRΩV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ BLRiV™´soLRiW …‘¡≤U∂{msÕ‹[ ¬ø¡[LRiªyLRi¨s LS«¡NUP∏R∂V ™´sLÊSQÕ˝‹[ «‹[LRiVgS ˙xmsøyLRiLi rygRiVª][Liμj∂.

xqsLRiW‰Q˘…fi @ºΩ¥j∂ gRiXx§¶¶¶LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRiV. @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ AøyLRi˘ «¡∏R∂VaRPLiNRPL`i BLi…”¡NTP Æ™s◊˝¡ A∏R∂V©´s NRPV»¡VLi ¡xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡©´sV NRPáVryÚLRiV. ªRΩLRi™yªRΩ ©´sVLi¿¡ ªRΩ©´s r~LiªRΩ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi À≥¡œ WFyáxms÷˝¡  ¡∏R∂VáVÆμ∂[LiR VªyLRiV. §x ¶ ¶©s´ ¯N]Li≤R∂ ™´sVVáVgRiVL][≤∂RÔ V ≠dsVμR∂VgS ª]áVªRΩ AªRΩ¯NRPWL`i, xmsLRiNSá ≠dsVμR∂VgS lLi[g]Li≤R∂ ™´sVLi≤R∂áLi ¬ø¡LiøR¡VgRiWÆ≤∂Li xqsLiμR∂Lji+ryÚLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi À≥¡œ WFyáxms÷˝¡ mx s»Ì¡fl·Li ¬ø¡[LiR VN]¨s @’≥¡©´sLiμR∂©´s qx sÀ≥¡œ Õ‹[ FyÕÊ‹¨s ˙xmsxqsLigjiryÚLiR ¨s, æªΩLSxqs —¡Õ˝ÿ ˙ZaP[fl·VáV À≥ÿLkigS •¶¶¶«¡LRiVNS™yá¨s LRi≠dsLiμR∂L`iLS™´so N][LSLRiV.

zmsáVxmso¨søyËLRiV. À‹’¡˜÷¡ ¬ø¡Õ˝ÿLS™´so }msLRiV©´s ≠ds…”¡¨s ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yı™´sV¨s @©yıLRiV. μk∂¨sNTP {msC…‘¡Ã¡V xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘aS≈¡ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ «¡Ÿ\¤Õ¡ 1 ©´sVLi¿¡ |qs|qÌ s Li ¡LR i V 30™´ s LR i NR P V 3 Æ © sááFy»¡V Àÿ÷¡NR P áNR P V D¿¡ªR Ω ºΩNS*Li≤][ Õ ‹[ bPOR P Q fl · ªRΩLRigRiªRΩVáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡LiNS©´sV©yı∏R∂V¨s —¡Õ˝ÿ ºΩNS*Li≤][ |qs˙NR P »¡Lk i ’¡.@LÍ R i V©´ s LS™´ s o INR P ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. bPORPQfl· ZNP[Li˙μyáVgS FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs©´s FyhRiaSáՋ[ ™yLS¨sNTP ™´sVW≤R∂V L][ « ¡ŸÃ¡ Fy»¡V C ªR Ω LR i gR i ªR Ω VáV «¡LRiVgRiVªy∏R∂V©yıLRiV. bPORPQNRPVáVgS ºΩNS*Li≤][ ™´ s Wx q Ì s L`i=, { q s¨s∏R ∂ VL`i }m˝ s ∏R ∂ VL`i=, gRiVLjiÚLixmso¤Õ¡[¨s xmsáV LRiNSá ™´sWL<RiÕfiALÌRiV= N][ø`¡Ã¡NRPV NRPW≤y C @™´sNSaS¨sı NRP÷¡ˆxqsVÚ©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV.

x¤¦Ü[LigSLïRiVÌÁ Fyú»R½ NUPÌÁNRPLi: ª«sVLiú¼½ ZNP[C

NRPLRiWıáV,«¡⁄©±s17(ôd’ÿq÷´dt): aSLiºΩ À≥œ¡˙μR∂ªRΩáV NSFy≤R∂»¡LiÕ‹[ x§¶‹[LigSLÔRiVá Fy˙ªRΩ NUPáNRP™´sV¨s Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ZNP[.C NRPXxtÒsQ™´sVWLjiÚ NRPLRiWıáVÕ‹[ @©yıLRiV. ™yLRiV ªRΩ™´sV xqs™´sV∏R∂W¨sı NRPW≤y øR¡WxqsVN][NRPVLi≤y F°÷d¡xqsVáª][ xqs™´sW©´sLigS xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ™yLjiNTP @¨sı ≠sμ≥yá C ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @Li≤R∂gS DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. 25áORPQá ™´s˘∏R∂VLiª][ NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿ F°÷d¡xqsV NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ¨sLji¯Li¿¡©´s LS∏R∂Vá{qs™´sV ˙FyLiªRΩ x§¶‹[LigSLÔRiV Àÿ˘L`i©´sV ZNP[CNRPXxtÒsQ™´sVWLjiÚ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ≠sμ≥j∂ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·Õ‹[ À≥ÿgRiLigS LS∏R∂Vá{qs™´sV —¡Õ˝ÿá ©´sVLi¿¡ ™´s¬ø¡[Ë x§¶‹[LigSLÔRiVáV ≠s˙aSLiºΩ ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Liª][Fy»¡V... ≠sμ≥j∂ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s bPORPQflÿ ªRΩLRigRiªRΩVáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤y¨sNTP ≠dsáVgS À≥œ¡™´s©´s ¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V —¡Õ˝ÿ F°÷d¡xqsV @μ≥j∂NSLRiVáV Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP ≠s™´sLjiLiøyLRiV. x§¶‹[LigSLÔRiVá À≥œ¡˙μR∂ªRΩ “¡ªRΩ À≥œ¡ªy˘Ã¡\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s @©yıLRiV.. ˙FyLRiLiÀ≥‹[ªRΩ=™´s NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ aSxqs©´s™´sVLi≤R∂÷¡ \¬ø≥¡LRi¯©±s øR¡˙NRPFyfl”·, NRPLRiWıáV FsLi{ms ¡V…Ìÿ lLi[fl·VNRP, Fs≠sV¯gRi©´sWLRiV, NRPLRiWıáV aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V FyÕÊ‹©yıLRiV.


3

ãT<Ûäyês¡+ 18`06`2014

$ªyLjiNTP xqs*LñRi NSxqsVÌÁ¥¦¦ LRiLi ÊÁx¤¦ ¦§NRPLRißá

LRiVß᪫sW{mns\|ms −ds²R¶¬s xqsLiμj¶gôðRi»R½ GáWLRiV,«¡⁄©±s17(ôdÿ’ q÷´dt): LRiVfl·™´sW{msn ™´s˘™´s•¶¶ LiR Li æªΩ[áNRPF°™´s≤R∂Liª][ N]ªRΩÚ LRiVflÿ á\|ms l\LiªRΩ©´sıQÕ‹˝ [ ALiμ][Œ¡œ ©´s Æ©sá N]Liμj∂. Àÿ˘LiNRPL˝iR V NRPW≤y @μj∂ æªΩ[áNRPVLi≤y N]ªRΩÚ Æμ∂Õÿ BryÚ™s´ V¨s @Li»¡V©yıLRiV. μk∂Liª][ ≈¡Lki£msn Já ™´sVVLiμR∂VNRPV FsÕÿ Æ™sŒ˝ÿá©´sı ¤À¡LigRi mx s»Ì¡VNRPVLiμj∂. FyªRΩμj∂ N˝PT ∏R∂VL`i @LiVV æªΩ[Æ©s[ ªy«ÿgS mx sLi»¡ LRiVflÿáNRPV @™´sNSaRPLi DLiμR∂Æ©s[ μ≥]L[ iR fl”·Õ‹[Æ©s[ Àÿ˘LiNRPL˝iR V ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij qx sVÚ©yıLRiV. Àÿ˘LiNTPLig`i ™´s˘™´sqx sÛ Õ‹[ D©´sı ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá©´sV NRP¿¡ËªRΩLigS @™´sVáV ¬ø¡[∏∂R W÷¡= ™´s}qsÚ BxmsˆV≤R∂V ªy«ÿgS LRiVflÿáV B™´s*≤R∂Li @LiªRΩ qx sVáV\Æ™s©´s mx s¨sgS NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[μ∂R V. ˙xmsºdΩ G…ÿ l\LiªRΩVáV ªRΩ™´sVNRPV NS™y÷¡=©´s mx sLi»¡ LRiVflÿá©´sV qx sx§¶ ¶NSLRi Àÿ˘LiNRPVáV, ™yfl”·«¡˘ Àÿ˘LiNRPV á μy*LS F~LiμR∂VªRΩW ™´søyËLRiV. μk∂¨sNTP qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ Àÿ˘LiNRPL˝iR V NRPW≤y l\LiªRΩVáNRPV B ¡˜Liμj∂ ¤Õ¡[NPR VLi≤y qx sNSáLiÕ‹[Æ©s[ LRiVflÿáV B¬ø¡[Ë™yLRiV. l\LiªRΩVáV |\ qsªRΩLi ªRΩ™´sV FyªRΩ  ¡NSLiVVá©´sV ryμ≥R∂˘Q\Æ™sV©´sLiªRΩ Æ™s[VLRi ¬ø¡÷˝¡LiøR¡≤R∂Li, N]ªRΩgÚ S LRiVflÿá©´sV ºdΩqx sVN][™s´ ≤y¨sNTP AxqsNTPÚ øR¡W}ms™yLRiV. BxmsˆV≤R∂V A mx sLjiqz sÛ ºΩ μyμyxmso ªRΩÃ˝¡NTPLiμR∂V\¤Õ¡©´s»Ì¡VgSÆ©s[

N]ªRΩÚ LRiVflÿá\|ms \lLiªRΩ©´sıQÕ˝‹[ ALiμ][Œœ¡©´s NRP¨szmsxqsVÚ©s´ ıμj∂. NRPLki£msn Aáxqs˘Li NSLRifl·LigS xmsLi»¡Ã¡V Aáxqs˘Li @LiVV©y, Bxmsˆ…”¡μyNS LRiVfl·™´sW{msn ELjiLi¿¡Liμj∂. N]ªRΩÚ LRiVfl·Li N][qx sLi BxmsˆV≤R∂V ™´sVL][ryLji ¬ø¡[LiVV øyFy÷¡= ™´sqx sVÚ©s´ ıμj∂. NS¨s FsNRP‰≤y μk∂¨s\|ms qx sˆxtsÌ QªΩR ¤Õ¡[μ∂R V. l\LiªRΩVáV ™´s˘™´sry∏R∂V mx s©´sVá©´sV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[∏∂R WáLi¤…¡[ @Liª][ BLiª][ Àÿ˘LiNRPVá ©´sVLi¿¡ LRiVfl·Li F~Liμj∂ ºdΩLS÷¡=LiÆμ∂[. @Õÿ\lgiæªΩ[Æ©s[ ryLS*, μyŒÿ*áV ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒÿÚLiVV. BxmsˆV≤R∂V ª]÷¡ xmsLi»¡ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ A»¡LiNRPLi FsμR∂V\lLiLiμj∂. Àÿ˘LiNRPVáV, qx sx§¶ ¶NSLRi qx sLi mx sn WáV øR¡V»Ì¡W l\LiªRΩVáV ºΩLjilgi[ mx sLjiqz sÛ ºΩ ™´s¿¡ËLi μj∂. @xqsáV N]ªRΩÚ LRiVfl·Li BryÚLS, B™´s*LS @Æ©s[μy¨s\|msÆ©s[ ≠dsLjiÕ‹[ qx sLjiN]ªRΩÚ ˙xmsaRPı ªRΩ¤Õ¡ºΩÚLiμj∂. B mx sˆ…”¡μyNS FyªRΩ ¡NSLiVV áV LRiμÙ∂R ™´soªyLiVV, @ mx sˆVá Àÿμ≥∂R ºdΩLRiVªRΩVLiμj∂, BNRP ©´sVLi¿¡ I’¡˜≤T∂gS LRiVflÿáV ºdΩqx sVNRPV¨s ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒÙÿ™´sV¨s l\LiªRΩV áV AaRPª][ D©yıLRiV. @Õÿlgi[ mx sLi»¡

LRiVflÿáV ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥¡œ V ªRΩ*Li NRPW≤y ¨s ¡Liμ≥∂R ©´sá©´sV xqsVáÀ≥¡œ ªRΩLRiLi ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s, qx sNSáLiÕ‹[ ªRΩ™´sV ¬ø¡[ºΩNRPLiÆμ∂[Õÿ ¬ø¡[qx sVÚLiμR∂¨s μ≥∂k ™´sWª][ D©yıLRiV. NS¨s BxmsˆV≤R∂V©´sı mx sLjiqz sÛ ªRΩVÕ˝‹[ @»¡V ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*xmsLRiLigS C ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP ø]LRi™´s NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. @xqsáV N]ªRΩÚ LRiVflÿá ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ªy«ÿgS Æ©sáN]©´sı C xqsLiμj∂gÙiR ªRΩ©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li FsÕÿ xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡À‹[ªRΩVL iμR∂©´sıÆμ∂[ BxmsˆV≤R∂V @LiμR∂Lji ™´sVVLiμR∂V D©´sı ˙xmsaRPı. ryμ≥yLRifl·LigS ≈¡Lki£mns {qs«¡©±s ˙FyLRiLiÀ≥ÿ¨sNTP ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ Àÿ˘LiNRPL˝iR V LRiVfl· ˙xmsflÿ◊¡NRP©´sV ˙xmsNRP…”¡ryÚLiR V. μk∂¨sNTP @©´sVgRiVfl·LigSÆ©s[ l\LiªRΩVáNRPV ¨s ¡Liμ≥∂R ©´sá ˙xmsNSLRiLi xmsLi»¡ LRiVflÿá©´sV @LiμR∂VÀÿ»¡V Õ‹[NPT æªΩryÚLiR V. ryμ≥∂R ˘QÆ\™sV©´sLiªRΩ Æ™s[giR LigS LRiV fl· xmsLizmsfl‘· NRPW≤y ¬ø¡[xqsWÚ ™´søyËLRiV. C G≤yμj∂ ZNP[™s´ áLi xmsLi»¡ LRiVflÿáV ¨s≠sVªRΩÚLi HμR∂V Æ™s[á N][»˝¡NRPV\|ms ¡Æ≤∂[ B™y*á¨s áORPQ ˘LigS

@|qsLi’d˝¡Õ‹[ ≠s—¡»¡L`i=NRPV @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μR∂V ALÛjiNRP aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ∏R∂V©´s™´sVá LS™´sVNRPXxtÒsv≤R∂V \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,«¡⁄©±s17(ôd’ÿq÷´dt): 19 ©´sVLi¿¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sV©´sı ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P @|qsLi’d˝¡ xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ ≠s—¡»¡L`i=NRPV @©´sV™´sVºΩ ¤Õ¡[μR∂¨s A LSxtÌsQ˚ @|qsLi’d˝¡ ™´s˘™´s•¶¶¶LSáV, ALÛjiNRP aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ∏R∂V©´s™´sVá LS™´sVNRPXxtÒsv≤R∂V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, ™´sVLi˙ªRΩVáNRP xqsWøR¡©´s ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. xms…”¡xtÌsQ\Æ™sV©´s F°÷d¡xqsV ¡Liμ][ ¡xqsVÚ©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi @|qsLi’d˝¡ xqs™´sWÆ™s[aSá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ F°÷d¡xqsV  ¡Liμ][ ¡xqsVÚQ\|ms A∏R∂V©´s xqs≠dsVORPQ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠s¤Õ¡[NRPL˝Ri xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ∏R∂V©´s™´sVá ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P @|qsLi’d˝¡ xqs™´sWÆ™s[aRP™´sVLiμj∂LRiLi øyÕÿ ¿¡©´sıμR∂¨s A∏R∂V©´s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. @LiμR∂V™´sÃ˝¡ FsNRPV‰™´s™´sVLiμj∂ xqsLiμR∂LRi+NRPVáNRPV, ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáNRPV @©´sV™´sVºΩ B™´s*≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ™´sVLki ™´sVV≈¡˘LigS xqsLiμR∂LRi+NRPVáNRPV @©´sV™´sVºΩ B™´s*¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yı™´sV¨s A∏R∂V©´s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ≠s—¡»¡L`i= Fy£qs N][LRi™´sμÙR∂¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, ™´sVLi˙ªRΩVáNRPV Bxmsˆ…”¡ZNP[ xqsW¿¡Li¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ≠dsV≤T∂∏R∂W gS˘Ã¡Lki NRPW≤y ¿¡©´sıμR∂¨s @LiμR∂V™´sÃ˝¡ FsNRPV‰™´s ™´sVLiμj∂ ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá©´sV @©´sV™´sVºΩLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @Õÿlgi[ @Liμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P @|qsLi’d˝¡NTP N]ªRΩÚ

≠dsV≤T∂∏R∂W FyLiVVLi…fi GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVN][™y÷¡=©´s A™´saRP˘NRPªRΩ DLiμR∂©yıLRiV. @Õÿlgi[ lgi[…fi 2 ©´sVLi¿¡ ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P {qsFsLi, ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ™´sryÚLRi¨s ∏R∂V©´s™´sVá LS™´sVNRPXxtÒsv≤R∂V ≠s™´sLjiLiøyLRiV. @|qsLi’d˝¡ xqs™´sWÆ™s[aSá μR∂XuÌy˘ A∏R∂V©´s À≥œ¡˙μR∂ªy GLSˆ»˝¡\|ms øR¡LRiË «¡LjiFyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ∏R∂V©´s™´sVá ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ @|qsLi’d˝¡ xqs™´sWÆ™s[aSá GLSˆ»˝¡Õ‹[ N]LiªRΩ gRiLiμR∂LRig][Œœ¡Li D©´sı™´sW»¡ ™yxqsÚ™´sÆ™s[V©´s¨s @©yıLRiV. CÆ©sá 19™´s æªΩ[μk∂ DμR∂∏R∂VLi 11.52 gRiLi»¡Ã¡NRPV @|qsLi’d˝¡ xqs™´sWÆ™s[aSáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV™´soªy∏R∂V©yıLRiV. Æ™sVVμR∂…”¡ L][«¡Ÿ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ ˙xms™´sWfl· {qs*NSLRiLiª][ Fy»¡V B…‘¡™´sá ™´sVLRifl”·Li¿¡©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡NRPV xqsLiªyxmsLi æªΩáVxmsoªy™´sV©yıLRiV. CÆ©sá 20©´s {qsˆNRPL`i Fs¨sıNRP «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ∏R∂V©´s™´sVá }msL]‰©yıLRiV. ≤T∂xmsp˘…‘¡ {qsˆNRPL`i Fs¨sıNRP C xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ DLi≤R∂NRPF°™´søR¡Ë¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. C Æ©sá 21©´s DμR∂∏R∂VLi 8.55 gRiLi»¡Ã¡NRPV DÀ≥œ¡∏R∂V xqsÀ≥œ¡Õ˝‹[ gRi™´sLRiıL`i ˙xmsxqsLigRiLi DLi»¡VLiμR∂¨s ∏R∂V©´s™´sVá ¬ø¡FyˆLRiV. @Õÿlgi[ 23,24 æªΩ[μk∂Õ˝‹[ μ≥R∂©´s˘™yμR∂ ºdΩLS¯©´sLi\|ms øR¡LRiË DLi»¡VLiμR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV.

¨sLÒRiLiVVLiøR¡VNRPV©yıLRiV. NS¨s μk∂¨sNTP BLiN]NRPÆ\™sxmso LRiVfl·™´sW{msn F~Li¿¡ DLiμj∂. LRiVfl· áORPQ ˘Æ™s[V HμR∂V Æ™s[á N][»¡˝ NRPV\|ms ¡Æ≤∂[ DLi≤R∂gS BLiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V D©´sı  ¡NSLiVV LRiVfl·Li Æ™sVVªRΩLÚ i NRP÷¡zmsæªΩ[ xqsV™´sWLRiV G≤R∂V Æ™s[á N][»˝¡VgS DLiμj∂. BxmsˆV≤R∂V C lLiLi≤T∂Li…”¡¨s ≠s≤T∂≠s≤T∂gSÆ©s[ xmsLjibdPá©´sÕ‹[NPT ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. C ™´sVμ≥R∂˘Æ©s[ xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV©´s LSxtÌsQ˚ ZNP[’¡Æ©s…fi N]ªRΩÚ xmsLi»¡ LRiVflÿá ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ @μ≥∂j NSLRiVáV ªRΩgji©´s AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. C ≠sxtsQ∏R∂VLi Õ‹[ \lLiªRΩVáNRPV FsÕÿLi…”¡ B ¡˜LiμR∂VáV LS¨ds∏R∂VÀ‹[™s´ V¨s NRPW≤y xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsLi{msáV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ áV NRPW≤y BÆμ∂[ ™´sW»¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂V ªRΩV©yıLRiV. N]ªRΩÚ LRiVflÿá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ A»¡LiNSáV DLi≤R∂™´so, @Liªy xqs«ÿ™´sogSÆ©s[ LRiVfl· xmsLizmsfl‘· «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s À≥¡œ L][ry BxqsVÚ©yı μk∂¨sNTP

ªRΩgÊRi»Ì¡VgS ™´sW˙ªRΩLi Àÿ˘LiNRPL˝RiNRPV Bxmsˆ…”¡μyNS xqs\lLi©´s ™´sWLÊRiμR∂LRi+NSáV @LiμR∂¤Õ¡[μ∂R V. μk∂Liª][ Àÿ˘LiNRPL˝iR V NRPW≤y N]ªRΩÚ LRiVflÿáV ªRΩORPQfl·Li «ÿLki ¬ø¡[}qs ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ N]LiªRΩ Æ™s©´sVNRPLi«¡Õ‹[Æ©s[ D©´sı»Ì¡V ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. @©´sVNRPV©´sı»Ì¡VgS N_áV l\LiªRΩVáNRPV LRiVfl· r¢NRPLRi˘Li NRP÷¡ˆLiøR¡¤Õ¡[NPR F°∏R∂WLRiV. BxmsˆV ≤R∂V @xqsáV À≥œ¡W≠sV ∏R∂V«¡™´sW©´sVáZNP[ LRiVfl·Li @LiμR∂VªRΩVLiμy @Æ©s[ ˙xmsaRPı ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚªRΩVLi ≤R∂gS N_áV μyLRiVá ™´sW¤…¡[≠sV…”¡ @Æ©s[Æμ∂[ BLiN]NRP ˙xmsaRPı. FsÕÿgRiW ≈¡Lki£msn ˙FyLRiLiÀ≥¡œ # Æ\™sV©´s μR∂gÊiR LRi ©´sVLi¿¡ Æ™sVVμR∂…”¡ Æ©sá©´sıLRi L][«¡ŸÃ¡V LRiVfl· xmsLizmsfl‘· «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı NRPW≤y gRiVLRiVÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. BLiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V \lLiªRΩVáª][Fy»¡V N_áVμy LRiVáNRPV NRPW ≤y LRiVflÿáV B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li N]ªRΩÚ øR¡ »Ì¡Li ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡ËLiμj∂. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS ≠dsLjiNTP NRPW≤y LRiVfl·Li B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV N]¨sı áOSQQ˘Ã¡©´sV NRPW≤y ¨slLiÙ b[ PLiøR¡VNRPV©yıLRiV. gRi≤T∂¿¡©´s lLiLiÆ≤∂[Œ¡œ ˛ ©´sVLi¿¡ @Liª][ BLiª][ @™´sVá™´soªRΩW ™´s¿¡Ë©y Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVVLiμR∂V ™´sW˙ªRΩLi

ºΩLRiV™´sVá,«¡⁄©±s17(ôd’ÿq÷´dt): ºΩLRiV™´sVá $™yLjiNTP $LRiLigRiLi {mshSμ≥j∂xmsºΩ $LRiLigRiLS™´sW©´sV«¡“¡∏R∂VL`iry*≠sV ¡LigSLRiV NSxqsVá •¶¶¶LS¨sı  ¡x§¶¶¶ßNRPLjiLiøyLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi Aá∏R∂V ™´sVLS˘μR∂áª][ $™yLji¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©´sı LS™´sW©´sV«¡“¡∏R∂VL`iry*≠sV LRiW.32 áORPQá ≠sáV\Æ™s©´s xqs*LÒRi NSxqsVá •¶¶¶LS¨sı Aá∏R∂VLiÕ‹[ C™Ø[ g][FyÕfiNRPV @LiμR∂¤«¡[aSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi “¡∏R∂VL`iry*≠sV¨s $™yLji ZaP[xtsQ™´sxqsÚQ˚Liª][ xqsªRΩ‰LjiLiøyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ºΩLRiV™´sVáՋ[ À≥œ¡NRPVÚá LRiμÙk∂ N]©´srygRiVª][Liμj∂. gRiªRΩ ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡VgS D©´sı LRiμÙk∂ DμR∂∏R∂W¨sNTP N]LiªRΩÆ™s[VLRi ªRΩgÊRiV™´sVV≈¡Li xms…Ì”¡Liμj∂. $™yLji xqsLRi*μR∂LRi+©y¨sNTP 15 NRPLiFyL`ÌiÆ™sVLi»˝¡Õ‹[ À≥œ¡NRPVÚáV Æ™s[¿¡ D©yıLRiV. xqsLRi*μR∂LRi+©y¨sNTP 13gRiLi»¡Ã¡V, NS÷¡©´s≤R∂NRP À≥œ¡NRPVÚáNRPV 7gRiLi»¡Ã¡V, ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsÆ™s[aRPμR∂LRi+ ©y¨sNTP 4gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLi xms≤R∂Vª][Liμj∂. r°™´sV™yLRiLi @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS 81Æ™s[á ™´sVLiμj∂ À≥œ¡NRPVÚáV $™yLji¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©yıLRiV.

úÉØNíRPL`i ¸R¶VÇÁª«sW¬s μyLRiVßá x¤¦ ¦»R½ù $NSNRPVŒœ¡Li,«¡⁄©±s17(ôd’ÿq÷´dt): $NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿ ÕÿÆ™s[LRiV ™´sVLi≤R∂áLi @≤R∂FyNRP ™´sμÙR∂ ˙…ÿNÌRPL`i ∏R∂V«¡™´sW¨s x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV gRiVLRi∏R∂W˘≤R∂V. gRiVLRiVÚæªΩ÷¡∏R∂V¨s μR∂VLi≤R∂gRiVáV ˙…ÿNÌRPL`i ∏R∂V«ÿ™´sW¨s¨s x§¶¶¶ªRΩ˘¬ø¡[zqs©´s»˝¡V @©´sV™´sW¨sxqsVÚ©yıLRiV. Fs™´sLRiV C x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[zqsLiμk∂ F°÷d¡xqsVáV ALS ºdΩxqsVÚ©yıLRiV. xmnsV»¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩáVxqsVNRPV©´sı F°÷d¡xqsVáV @NRP‰≤T∂NTP ¬ø¡[LRiVNRPV¨s ≠søyLRifl· ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. C xmnsV»¡©´sª][ ˙gS™´sVLiÕ‹[ D˙μj∂NRPÚªRΩ Æ©sáN]Liμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ NRPLRiWıáV ©´sgRiLRibP™yLRiVÕ‹[ \lLi¤Õ¡[* ˙…ÿN`P\|ms ∏R∂VV™´sNRPV≤T∂ ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶¨sı ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi gRiVLjiÚLiøyLRiV. ™´sVXªRΩV≤R∂V NRPLRiWıáVÕ‹[¨s gRi≤ÔR∂LRi≠dsμ≥j∂NTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVx§¶¶¶™´sV¯μ`∂ LRi{mnsN`PgS gRiVLjiÚLiøyLRiV. ∏R∂VV™´sNRPV≤T∂ ™´sVXªRΩÆμ∂[x§¶¶¶Li @©´sV™´sW©yxqsˆμÛR∂zqsºΩÕ‹[ DLi≤R∂»¡Liª][ F°÷d¡xqsVáV ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV.

F¡¿yLRiLi N][xqsLi ry*gRi»R½ GLSöÈýÁV

NS˘LixmsoáV ≠ds≤R∂¨s

¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂,«¡⁄©±s17(ôdÿ’ q÷´dt): ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ F°øyLRiLi $¨s™y£qslLi≤Ô∂T ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi —¡Õ˝ÿNRPV LS©´sVLi≤R∂≤R∂Liª][ A∏R∂V©´sNRPV mx sn V©´sLigS ry*gRiªRΩ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. ™´sVLi˙ºΩgS ÀÿμR∂˘ªRΩáV q{ s*NRPLjiLiøyNRP ª]÷¡ryLjigS —¡Õ˝ÿNRPV LS©´sV©´sı»˝¡V …”¡AL`iFs£qs ©y∏R∂VNRPVáV æªΩ÷¡FyLRiV. r~LiªRΩ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li Àÿ©´sV=™y≤R∂Õ‹[ A∏R∂V©´sNRPV mx sn V©´sLigS ry*gRiªRΩLi mx s÷¡ZNP[LiμR∂VNRPV rÛy¨sNRP Æ©s[ªΩR áV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿ qx sLji§x ¶ ¶μ∂RÙ V ˙gS™´sV\Æ™sV©´s  ¡ry*xmspL`i ©´sVLi¿¡ NS™´sWlLi≤Ô∂T ≠dsVμR∂VgS —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂Li ™´sLRiNRPV À≥ÿLki mx sn V©´s ry*gRiªRΩLi mx sáNRP≤y¨sNTP GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVLi˙ºΩª][Fy»¡V —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, BμÙ∂R LRiV FsLi{msáV ™´sqx sVÚ©s´ ı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. A L][«¡Ÿ —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[Æ©s[  ¡xqs ¬ø¡[ryÚLiR ©yıLRiV. C Æ©sá 19©´s —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ Æ™sW˙ry, ™´sLjiı, ©´sqx sVLRiVÕ˝ÿÀÿμ`∂, μR∂VLji‰, LSLixmspL`i, B˙Àÿ{§¶ ¶Li}ms»¡Ã¡ ≠dsVμR∂VgS N]∏R∂V˘gRiV»Ì¡Õ‹[¨s @™´sVLRi≠dsLRiVá qx sÛ WxmsLi ™´sμÙ∂R NRPV ¬ø¡[LiR VNRPVLi…ÿLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. @NRP‰≤R∂ ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLi¿¡ Àÿ©´sV=™y≤R∂ mx s»Ì¡flÿ¨sNTP ¬ø¡[LiR VNRPVLi…ÿLRi©yıLRiV.

NSLi˙lgi£qs «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V

gSLiμ≥k∂ ™´sWLRiVËLki\|ms rÛy¨sNRPVá ™´sVLi≤T∂Fy»¡V \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,«¡⁄©±s17(ôd’ÿq÷´dt): gSLiμ≥k∂ Axqsˆ˙ºΩÕ‹[¨s ™´sWLRiWËLki ©´sVLi¿¡ μR∂VLS*xqs©´s À≥œ¡LjiLiøR¡¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©´sı xqs≠dsVxms xmsμy¯LS™´so ©´sgRiL`i™yxqsVáV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLRiV. gRiªRΩN]LiªRΩ NSáLigS ªy™´sVV Æ©s[BªRΩ˘Li ©´sLRiN`PiLi @©´sVÀ≥œ¡≠sxqsVÚ©yı™´sV¨s @©yıLRiV. ™´sWLRiVËLkiÕ‹[ aRP™yá ™yxqs©´sª][ ªy™´sVV μR∂VLÊRiLiμ≥R∂Li À≥œ¡LjiLiøR¡¤Õ¡[NRP ¨s˙μR∂NRPV NRPW≤y ©Ø[øR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. CÆ™s[VLRiNRPV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ™yŒ˝œ¡ß ™´sWLRiWËLki ™´sVVLiμR∂V \¤À¡hSLiVVLiøyLRiV. μR∂VLS*xqs©´s LSNRPVLi≤y ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*μ≥j∂NSLRiVáV ªRΩgRiV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s ™yLRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[ryLRiV. ™yxqsªRΩNSLRifl·LigS @©yL][gRi˘LiFyá™´soªRΩV©yı™´sV¨s @©yıLRiV. @LiæªΩ[gSNRPVLi≤y C ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ DLi≤yáLi¤…¡[Æ©s[ ©´sLRiNRPLigS DLiμR∂©yıLRiV.

™´sLRiLigRiÕfi,«¡⁄©±s17(ôd’ÿq÷´dt): «¡≤U∂ˆ, ™´sVLi≤R∂á xmsLjixtsQª`Ω {mshSá Fs¨sıNRPNRPV ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ «¡≤U∂ˆ…‘¡{qsá xmsLRi˘»¡©´s©´sV ™´sVLji N]LiªRΩNSáLi F~≤T∂gjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ™yLRiV ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyá©´sV xqsLiμR∂Lji+xqsWÚ LS«¡NUP∏R∂V »¡WL`i ¬ø¡[xmÌs…ÿLRiV. gRiªRΩÆ©sá 29™´sæªΩ[μk∂©´s NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP ¬ø¡Liμj∂©´s «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ™´sLRiLigRiÕfi©´sVLi¿¡ ¡∏R∂VáVÆμ∂[Lji Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS xmsáV ˙FyLiªyá©´sV xqsLiμR∂Lji+LiøyLRiV. ≠dsLjiÕ‹[ N]LiμR∂Lji¨s …”¡AL`iFs£qs  ¡V»Ì¡Õ‹[ Æ™s[xqsVNRPVÆ©s[ xms¨sÕ‹[ DLiμR∂©´sı NSLRifl·LigS ≠dsLji¨s «ÿ˙gRiªRΩÚgS ºdΩxqsVNRPV¨s bP’¡LSáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. bP’¡LSáV Æ™sVVμR∂\¤Õ¡ 18 L][«¡Ÿ\¤Õ¡©y NSLi˙lgi£qs FyLÌki©´sVLi¿¡ lgi÷¡¿¡©´s 24 ™´sVLiμj∂ «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V, BªRΩLRi FyLÌkiáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V NRPW≤y ªRΩ™´sV Æ™sLi»¡ D©yıLRi¨s —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V xqs•¶¶¶ ™´sVV≈¡˘ Æ©s[ªRΩáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLRiV™yªRΩ Æ©s[LRiVgS Æ™sV«ÿLji…‘¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ª][ —¡Õ˝ÿxmsLjixtsQª`ΩNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV¨s «¡≤U∂ˆQ\|ms FyLÌki ¤«¡Li≤y©´sV FsgRiVLRiÆ™s[ryÚ™´sV¨s A Æ©s[ªRΩáV μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. B…‘¡™´sá —¡Õ˝ÿÕ‹[ «¡Ljigji©´s rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPÕ˝‹[ lgiáVF~Liμj∂©´s NSLi˙lgi£qs FyLÌki «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V g][™yNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. «¡≤U∂ˆÕ‹[ G FyLÌkiNTP xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s Æ™sV«ÿLji…‘¡

LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ NSLi˙lgi£qs, æªΩLSxqsáV «¡≤U∂ˆ \¬ø≥¡LRi¯©±s {mshS¨sı μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV NS˘Lixmso LS«¡NUP∏R∂WáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLiVV. æªΩLSxqs Æ©s[ªRΩáV NRPW≤y ªRΩ™´sVNRPV «¡≤U∂ˆ {mshRiLi μR∂NRPV‰ªRΩVLiμR∂¨s @LiøR¡©yáV Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. «¡⁄©±s INRP…”¡©´s æªΩLSxqs «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V NRPW≤y bP’¡LS¨sNTP Æ™sŒ˝ÿLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi æªΩLSxqs xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ D©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s ™´s¬ø¡[ËxqsLjiNTP xqs≠dsVNRPLRiflÿáV ™´sWlLi[ @™´sNSaRP™´sVVLiμR∂¨s LS«¡NUP∏R∂V Æ©s[ªRΩáV ≠sZa˝P[ztsQxqsVÚ©yıLRiV. Æ™sLRizqs NS˘Lixmso LS«¡NUP∏R∂Wáª][ —¡Õ˝ÿxmsLjixtsQª`Ω \¬ø≥¡LRi¯©±s Fs¨sıNRP LRixqs™´sªRΩÚLRiLigS ™´sWLjiLiμj∂.—¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ™sVVªRΩÚLi 50 «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs rÛy©yáVLi≤R∂gS, \¬ø≥¡LRi¯©±s rÛy©y¨sı \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV 26™´sVLiμj∂ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ ™´sVμÙR∂ªRΩV NS™y÷¡. ˙xmsxqsVÚªRΩLi G FyLÌkiNUP xmspLjiÚ Æ™sV«ÿLji…‘¡ ¤Õ¡[μR∂V. FyLÌkiá™yLkigS xmsLjibdP÷¡}qsÚ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP 24, æªΩLSxqsNRPV 18, æªΩÆμ∂[FyNRPV 6, À≥ÿ«¡Fy, xqs*ªRΩLi˙ªRΩVáV INRPLRiV ø]xmsˆV©´s D©yıLRiV. μk∂Liª][ «¡≤U∂ˆ {mshS¨sı μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV NSLi˙lgi£qs, æªΩLSxqsáV ºdΩ˙™´s ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. ªyÆ™s[V «¡≤U∂ˆ \¬ø¡LRi¯©±s {mshS¨sı \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s lLiLi≤R∂V FyLÌkiáV μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. @LiμR∂VZNP[ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ª][ NS˘LixmsoáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV.

>∑Ts¡C≤&É ø£$‘·«+˝À dü+|òüT dü+düÿs¡D ªª@ ø£$ø¬ H’ ê düs¬ n‘·ì #·T≥÷º ˇø£ düe÷»+, Ä düe÷C≤ìø=ø£ #·]Á‘ê, Ä #·]Á‘· ø=ø£ |ü]D≤eT+ ñ+{≤sTT. kÕe÷õø£ #ê]Á‘·ø£ |ü]D≤eT >∑eTq+˝À ø£$ jÓTTø£ÿ kÕVæ≤‘·´kÕúq+ ìØí‘·eTe⁄ ‘·T+~. ø£$ Á|ü>‹∑ o©, Á|ü‹uÛ≤o© nsTT‘˚ á >∑eTHêìï n‘·&TÉ eT]+‘· y˚>e∑ +‘·+ #˚kÕÔsT¡ . kÕe÷õø£ |ü]D≤e÷ìøÏ $|üe¢ |ü+<Ûë˝À y˚>∑+ kÕ~Û+∫q eTVü‰ø£$ >∑Ts¡C≤&Éμμ. >∑Ts¡C≤&ÉMT<ä Ä+π>¢j·TT\ kÕ+düÿè‹ø£ Á|üuÛ≤e+ #ê˝≤ ñ+~. bÕ]ÁXÊ$Tø£ Hê>∑]ø£‘˝· À eTTì– ‘˚\T‘·Tqï Ä+>∑¢ dü+düÿè‹ Ä˝À#·q $<Ûëq+ >∑Ts¡C≤&ÉMT<ä Á|üu≤Û e+ #·÷|ü&+É düV≤ü » y˚T~ø±<äT. <Óe’ + $wüjT· +˝À ÁãVü≤àdüe÷ »‘·‘«· + m˝≤ yê]øÏ q∫Ã+<√ n˝≤π> uÛÖ‹ø£ $wüj÷· ˝À¢q÷, ùV≤‘·Tyê<ä $wüj÷· ˝À¢q÷ yê]øÏ Ä+π>j ¢ T· T\ <äèø√ÿD+ u≤>± q∫Ã+~. n+<äTøπ yês¡T Ç˝≤ ù|s=ÿ+{≤s¡T. ø£qTï>±>∑ì edüTÔ ‘·‘«· eTT ø±+#·Hs˚ Œ¡ s¡T *+>∑ ØE\T ø£\H¢ =\¢sT¡ yê] $<ä´\T ø£s∫¡ dü‘´· eTT qs¡d‹æ Hé bÕXÊÑ·´ <˚XÊ˝À¢ bÕ]ÁXÊ$Tø£ Hê>∑]ø£‘ê |ò*ü ‘·+>± e∫Ãq uÛÖ‹ø£<èä wæ,º

ÁbÕ|ü+∫ø£ <äèø£Œ<∏+ä , ùV≤‘·Tyê<ä+ >∑Ts¡C≤&É qT Äø£]¸+∫ >∑‘· X¯‘êã›+˝ÀH˚ yê]øÏ Ä<ÛTä ìø£ e÷s¡Z ∫+‘·qqT Hêj·T≈£îDÏí #˚d+æ ~. >∑Ts¡C≤&É≈î£ Ä<Ûë´‹àø£ $wüj÷· \ô|’ <äèdæº ˝Ò<ìä ø±<äT. ø±ì n+<äT˝Àq÷ yê]øÏ ÁãVü≤àdüe÷»|ü⁄ Ä<ÛTä ìø£ #Ó‘’ q· ´+ ø£*–+~. kÕVæ≤‘·´X¯øqÔÏ +‘ê yês¡T yê&ÉT≈£îHêïs¡T. ø£+<äT≈£L] kÕ+|òæTø£ $|üe¢ eTTqT, –&ÉT>∑T uÛ≤cÕ $|üe¢ eTTqT ‘·q ˝À düeTq«sTT+#·Tø=ì, dü]Áø=‘·Ô kÕVæ≤‘·´ $|üe¢ eTT ˝ÒeHÓ‹qÔ qej·TT>∑ yÓ‘’ ê[≈£î&Ü j·Tq. Äj·Tq #˚‹#·\Te‘√, ndüŒèX¯´eTT>± |ü&j ç T· Tqï yê&ÉTø£u≤Û wü n+<ä\yÓTøÏÿq~. yÓT‘·ìÔ ‘Ó\T>∑T|ü\Tø£ ø£‹yÔ ê<äse¡ ˝… yÓTs¡d qæ ~. M~Ûe÷ìdæøÏ y˚~ø£ \_Û+∫q~. Ä+Á<Ûä uÛ≤s¡‹ n+‘·≈î£ eTT+<ä{Ï n\+ø±s¡ uÛ≤s¡eTT \qT &ÉT*Ãy˚dæ eTT#·Ã≥>± eTT‘ê´\düsê\ q\+ø£]+#·Tø=qï~. Hê≥ø£eTT. >π j·TeTT, yê´düeTT, ø£<ë∏ ìø£, Äj·Tq yêvàVæ≤eT‘√ mqï&ÉT˝Òì »eeTTqT, JeeTTqT |ü⁄+E ø=qï$. eTT‘ê´\düsê˝À¢ ø£$ ãs¡+|ü⁄s¡+ ˝À dü+|òTü dü+düÿs¡D Á|üMDT\ dü+>∑‘T· \ yÓT\– ˇø£Hê{Ï y˚≈î£ eC≤eTTq ‘·\T|ü⁄‘·{ºÏ uÛ≤s¡´qT ˝Ò|⁄ü ‘ê&ÉT. ÄyÓT ‘·\T|ü⁄ rdæ ãj·T≥≈£î edüT+Ô ~. Äø±X¯+˝À ‘√ø£#T· ø£ÿ yÓ\T>∑T‘·÷ e⁄+≥T+~. ø£$ uÛ≤s¡´‘√` ø£+{Ïy˚ (H˚q+{Ï) $T+≥qT ø±eTTu≤D+ ãeT] j·TTqï~ eTT‘ê´\düsê\˝À ø£$ nqï

yÓTT<ä{Ï yêø£´+ Ç~. ‘√ø£#T· ø£ÿ e\¢ ø°&TÉ »s¡T>∑T‘·T+<äqTø√e&É+ eT÷&ÛÉ qeTàø£+ n+{≤&ÉT. ‘·sy¡ ê‘· ‘√ø£#T· ø£ÿ ˇø£ qø£Áå ‘·+ n+≥÷ <ëìì dü+|òTü dü+düÿs¡D Á|üj÷· D |ü‘êø£>± ‘êqT ‘·\TkÕÔqT n+{≤&ÉT. ãs¡+|ü⁄s¡+˝À »]–q $X‚w+ü Ç˝≤ #ÓbÕŒ&ÉT. yÓTTqï |ü≥eº TTq+<äT ÁbÕE„\T yÓTT≥º yÓTT<ä{Ï yÓT≥Tº sTT~j·Tì ô|{ÏHº ês=ø£ $+<äT C≤‘·T\ CÒ]× $qyÓ‘’ √? ` nì >=|üŒ>± #Ó|ü ø=+≥T+fÒ <ëìøÏ ÄyÓT` ø£*|æ yÓTdü–q j·T+‘·e÷Á‘·HÓ ø£\>∑uÀB jÓTÆ ø£eT‘·´eTT e÷\ e÷~>∑ ø£HïÓ HÓe‘·H√ eTs¡T\T ø=qsê<√? `n+≥T+~ ø√|ü+>±. Çø£ÿ&É ªeTs¡T\T ø=qTμ nì $~Û s¡÷|ü+>± e⁄Hêï ìùw<ës¡yú T˚ Á>∑V≤æ +#ê*. Ç~ Ä Ç˝≤¢* uÛ≤eq. BìH˚ uÛsÑ Ô¡ Á>∑V≤æ + #ê*. eTqTyê&Ü* nqï~ ø£$>±] düCd… Hü .é á yêø£´+ <ë«sê >∑Ts¡C≤&É nbÕŒsêe⁄ >±s¡T ˇø£ dü+<˚XÊìï ÇdüTHÔ êïs¡T. düV≤ü |ü+øÏÔ uÛÀ»Hê\T yÓTT<ä{Ï yÓT≥Tº e÷Á‘·y˚T. ≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVü‰\T #˚dTü ø√yê*. n|ü&˚ ◊ø£eT‘·´+. Ç~ >∑Ts¡C≤&É nbÕŒsêe⁄ n_ÛÁbÕj·T+. ø±düTº e⁄qï+‘· es¡≈î£ ø±d滺 yéT e⁄+≥T+~ nH˚yês¡T s√D+øÏ n|üŒ\ kÕ«$T e÷cÕºsT¡ >±s¡T. eTT‘ê´\düsê\˝À ø£$ nqï

yÓTT<ä{Ï yêø£´+ ø£+{ÏH˚ (H˚q+{Ï) $T+≥qT ø±eTTu≤D+ ãeT] j·TTqï~ X¯è+>±s¡+‘√H˚ ÁbÕs¡+uÛÑ+. ãs¡+|ü⁄s¡+˝À düV≤ü |ü+øÏ˝Ô À ≈£Ls=Ãì e∫Ãq uÛsÑ ôÔ¡ |’ ÄyÓT≈£î ø√|ü+ e⁄+&É&+É düV≤ü »+. e÷\ e÷~>∑ ø£HïÓ HÓe‘·H√ eTs¡Tø=qsê<√? nqT#·T ø√|üeTTHê|üC≤\ø£ J$‘˚X«¯ ] düsT¡ \T Hêô|’ #·]∫, #·HÓ Áø=yÓTàs¡T>∑T #ê&ÉTŒq eTqdüT $ø£\eTT>±Hé eTqdüT $ø£\yÓT+Æ ~. m+<äTe\¢? uÛsÑ #Ô¡ d˚ qæ |òTü qø±s¡´+ e˝≤¢? ‘√{Ïø√&É\T <Ó|æŒq+<äTe˝≤¢? uÛÑs¡ÔMT<ä ø√|ü+e⁄+fÒ #·Ás¡Tq Ç+{Ï˝ÀìøÏ yÓ[b¢ ˛yê* >±ì yÓfi¢‚ eTT+<äT yÓT&É˝Àì eTT‘ê´\düsê\‘√ uÛsÑ qÔ¡ T #·s¡#·&ÉyÓT+<äT≈£î? $T+≥qT ø±eTT u≤D+ãeT] j·TTqï~ ø£<ë!! ≈£î\, eT‘·, uÛ<Ò ë\T, eT÷&Û$É XÊ« kÕ\T <äTsê#êsê\T e+{Ï$ Äj·Tq X¯øeÔÏ +‘·+>± m<äTs=ÿHêïs¡T. \eDsêE ø£\ ≈£î\uÛ<Ò ë\qT ø±<äqï~. jÓ÷>∑yêdæw+˜ü ˝Àì ø£<ä∏ BìøÏ eT÷\+. nsTTq|üŒ{Ïø° n+<äT˝À ˝Òì yê{Ïì >∑Ts¡C≤&É Ç+<äT˝À ø£*Œ+∫+~ Á|ü<ëÛ q+>± ≈£î\ Á|ükÕÔeH˚. #ê‘·Ts¡«s¡´í $wüjT· + ø±<äT Ç+<äT˝Àì~. ˇø£ sêE ˇø£ e÷\ø£q´\ $wüjT· + Ç+<äT˝Àì Ç‹eè‘·+Ô . Ä sêE>±] H√≥ >∑Ts¡C≤&É Ç˝≤ |ü*øÏ+#ês¡T.

eT+∫ #Ó&\¶É T eTqTE\+<äTq m+∫ #·÷&É>∑ s¬ +&Ó ≈£î\eTT\T eT+∫ j·Tqï~ e÷\yÓT‘Æ ˚ Ä e÷\ H˚jT· >∑T<äTHé nì @ sêE ≈£L&Ü nq˝Òì e÷≥qT >∑Ts¡C≤&É nì|æ+#·&+É yê] dü+|òTü dü+düÿs¡D <äèdæìº ‘Ó\T|ü⁄‘·T+~. ÁãVü≤àdüe÷»+, Äs¡´ düe÷ »+ á s¬ +&É÷ ≈£L&Ü es¡eí ´edüú $wüjT· + ˝À $•wüº <äèø√ÿD+ ø£*–q eT‘· XÊK\T ÁãVü≤à, Äs¡´ düe÷C≤\T Á|ü»˝À¢øÏ ~– ≈£î\ ìs¡÷à\q ø√dü+ |üPqT≈£îHêïsTT. düe÷»+ ˝À á s¬ +&ÉT XÊK\T m+‘√ Á|üu≤Û yêìï #·÷bÕsTT. >∑Ts¡C≤&É ô|q’ Ä+π>j ¢ T· dü+düÿè‹ Á|üu≤Û e+ ÁãVü≤à, Äs¡´ düe÷C≤\ Á|üu≤Û yê \T, d”«j·T Ä˝À#·q X¯øøÔÏ Ï ‘√&ÓH’ êsTT. uÛ≤s¡rj·T Væ≤+<ä÷ düe÷C≤ìï |ü{ºÏ |”&dç Tü qÔ ï ≈£î\s√>±ìï ≈£î<äsá &É+ ≈£L&Ü Äj·Tq dü+ø£\Œ+. M]˝Àì á Ä<ÛTä ìø£‘ê n+XÊ\T M] s¡#q· \≈£î ÁbÕD+. ≈£î\ e´edüú e÷qe ì]à‘·yT˚ q˙, n+<äT˝À q÷ ã\e+‘·T\T <ëìï düèwæ+º #ês¡H˚ yê] $XÊ«dü+. n+<äTøπ yês¡T Ç˝≤ n+{≤s¡T. eT*q eè‘·T¢ e÷\ yês¡ì ≈£î\eTT #˚]Ãq ã*j·TTs√ø£ <˚Xe¯ TTq ø=+<ä] yÓ‹øÏ <√dæ] eT*q y˚T\ e÷\ `nì sêdæ ≈£î\e´edüú jÓTTø£ÿ #·]Á‘·qT dü÷ø£àå +>±H˚ düŒwü+º >± $e]+#ês¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü ndü\T e÷\ n+f… ‘·q ñ<˚X› ´¯ + @$T{À ≈£L&Ü yês¡T ô|’ bÕ<ë˝À¢ #Ó|Œæ q rs¡T yê]

Ä<ÛTä ìø£ <äèdæìº düŒwü+º >± ‘Ó\T|ü⁄‘·T+~. yê] Ä<ÛTä ìø£ <äèwæìº eTq+ yê] eTT‘ê´\ düsê\T˝À düŒwü+º >± #·÷&Ée#·TÃ. >∑Ts¡C≤&É˝À á Ä<ÛäTìø£‘· øπ e\+ yê] ø±yê´˝À¢H˚ ø±≈£î+&Ü ø£<ë∏ ìø± ˝À¢q÷, ø£Hê´X¯ó\ÿ+ nH˚ Hê≥ø£+˝Àq÷ ø£ìŒdüT+Ô ~. á Ä<ÛTä ìø£‘· ne÷qTwü+, nÁ|üj÷Ó »q+ ø±<äT. @ ˇø£ÿ <˚Xy¯ T˚ ø±ø£ Á|ü|+ü #·eT+‘ê ˇø£ edüT<Ûø’Ó £ ≈£î≥T+ã+ ø±yê\ì ø√s¡T‘·÷ <ëìøÏ Áù|y˚T |ü⁄Hê~ nì n+{≤s¡T >∑Ts¡C≤&É. jÓT\¢˝Àø£eTT H=ø£ÿsTT˝…’ es¡í uÛ<Ò eä TT˝…\¢ ø£˝¢’… y˚\ HÓsT¡ >∑ì Áù|eT ã+<Ûeä TT y˚&TÉ ø£\T ≈£î]j·T nì >∑Ts¡C≤&É n$T‘·yTÓ qÆ Áù|eT qT Äø±+øÏ+å #ês¡T. edüT<Û’Ó ≈£î≥T+u≤ìï Ä•+#ês¡T. <˚Xe¯ TìjÓT&ÉT <=&Ée¶ èø£+å Áù|eT\qT |üP˝…‘eÔ· ˝…H√jYT nì >∑Ts¡C≤&É Áù|eTqT eT÷\+˝À #·÷dü÷`Ô nqï<äeTTà\ e˝…qT C≤‘·T\T eT‘·eTT\˙ï yÓT\>∑e˝…H√jYT nì düeTdüÔ C≤‘·T\T, eT‘ê\T, k˛<äs¡uÛ≤e+‘√ ø£*dæb˛sTT edüT<ÛÓ’ø£ ≈£î≥T+u≤ìï kÕ~Û+#ê\ì >∑Ts¡C≤&É Ä•+#ês¡T. <˚oj·T kÕVæ≤‘·´+ Ä<ÛTä ìø£ e÷s¡+Z ˝À q&Éyê\ì >∑Ts¡C≤&É Ä•+#ês¡T. ñqï+ y+Ó øf£ XÒ «¯ sT¡ ¢


4

ãT<Ûäyês¡+ 18`06`2014

õ˝≤¢˝À nkÕ<Ûës¡D+>± $<äT´‘Y ø√‘·\T ALiμ][Œœ¡©´sÕ‹[ \lLiªRΩVáV, ˙xms«¡Ã¡V

GáWLRiV,«¡⁄©±s17(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS @¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ ryμ≥yLRifl· ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªΩR áª][ Fy»¡V @˙xmsNRP…”¡ªRΩ ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩá©´sV ≠sμ≥j∂xqsVÚ©yıLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚNPT ªRΩLRiVøR¡W @LiªRΩLS ∏R∂VLi GLRiˆ≤R∂≤R∂Li,DªRΩˆºΩÚNPT Õ‹[»¡V GLRiˆ≤R∂ ≤R∂Liª][ ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªΩR áV ªRΩxmsˆ¨sxqsLji @∏R∂W˘∏R∂V¨s ≠sμR∂V˘ª`Ω D©´sıªyμ≥∂j NSLRiV áV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. FsLi≤R∂ ºdΩ˙™´sªRΩ

ªRΩgÊiR NRPF°™´s≤R∂Li, ≠sμR∂V˘ªRΩVªRΩˆºΩÚ ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ DªRΩˆºΩÚ gRifl·¨ds∏R∂VLigS xms≤T∂F°™´s≤R∂Li ªRΩμj∂ªRΩLRi NSLRiflÿá ™´sÃ˝¡ À≥ÿLkigS ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªΩR á©´sV ≠sμ≥∂j qx sVÚ©yıLRiV. GáWLRiV ©´sgRiLRiLi ª][ Fy»¡V —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @¨sı mx s»Ì¡flÿÕ˝‹,[ ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μyÕ˝‹,[ ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ @˙xmsNRP…”¡ªRΩ ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªΩR áV N]©´srygRiVªRΩV ©yıLiVV. lLiLi≤R∂V ©´sVLi¿¡ ™´sVW≤R∂V gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡V ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªΩR á©´sV ≠sμ≥∂j qx sVÚ©yıLRiV. Æ™sVVªRΩLÚ igS mx s»Ì¡mx s»Ì¡flÿÕ˝‹[ 5 ©´sVLi¿¡ 6 gRiLi»¡Ã¡V, ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ 5 gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡V, ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ 10 ©´sVLi¿¡ 11 gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡V ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªΩR áV ≠sμ≥∂j xqsVÚ©yıLRiV.B…‘¡™´sá ZNP…”¡zmsFs£qsÕ‹[ 250 Æ™sVgS™y»˝¡V, ≠s…”¡mz sFs£qsÕ‹[ 500 Æ™sVgS™y »˝¡V ≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚNPT @LiªRΩLS∏R∂VLi GLRiˆ≤T∂Liμj∂. μk∂¨s NSLRifl·LigS —¡Õ˝ÿNRPV ™´s¬ø¡[ËL][«¡Ÿ™yLki ≠sμR∂V˘ª`Ω N][…ÿ N]LiªRΩ Æ™s[VLRiNRPV ªRΩgÊij Liμj∂. Õ‹[»¡V NSLRifl·LigS

—¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´s˘™´sry∏R∂V ≠sμR∂V˘ª`Ω qx sLRimx sn LSÕ‹[ NRPW≤y N][ªRΩáV ªRΩxmsˆ¨sxqsLji xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. ryμ≥yLRifl·LigS 7 gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡V ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP D¿¡ªRΩ ≠sμR∂V˘ª`Ω qx sLRimx sn LS ¬ø¡[∏∂R W÷¡= DLi≤R∂gS, HμR∂V gRiLi »¡Ã¡ Fy¤…¡[ ≠sμR∂V˘ª`Ω qx sLRimx sn LS N]©´srygRiV ªRΩVLiμR∂¨s @μ≥∂j NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ryLS* ™´s˘™´sry∏R∂V q{ s«¡©±s ALRiLi À≥¡œ LiÕ‹[Æ©s[ ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªΩR áV NSLRifl·LigS mx sLi»¡ ¬ø¡[áNRPV ¨dsLRiV @Liμj∂LiøR¡¤Õ¡[¨s mx sLjiqz sÛ ºΩ GLRiˆ≤T∂LiμR∂¨s l\LiªRΩVáV gRigÊ]Ã[ ¡V |ms≤R∂VªRΩV ©yıLRiV. INRP INRP‰ FsLi≤R∂ ºdΩ˙™´sªRΩ |msLRigRi≤R∂Li, μk∂¨sNTP ª][≤∂R V ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªΩR áV ºdΩ˙™´sLigS DLi≤R∂≤R∂Liª][ C ryLS* ™´sLjirygRiV G ≠sμ≥∂R LigS rygRiVªRΩVLiμ][©s´ ©´sı ALiμ][Œ¡œ ©´s©´sV l\LiªRΩVáV ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. N][ªΩR áV —¡Õ˝ÿÕ‹[ @™´sVáV ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı NSLRifl·LigS mx sLji˙aRP™´sVáNRPV NRPW≤y ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªΩR á©´sV |msLiøyLRiV. mx sLji˙aRP™´sVáNRPV LS˙ºΩ 7 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡

«¡gRi©±sNRPV ™´sV◊d˝¡ \¤«¡Ã¡V ªRΩxmsˆμR∂V: gS÷¡ ¿¡ªRΩWÚLRiV,«¡⁄©±s17(ôd’ÿq÷´dt): ˙xms«ÿμ≥R∂©´sLi μR∂VLji*¨sπ∏∂WgRiLiÕ‹[ «¡gRi©±sNRPV Fs™´sLRiW ry…”¡LSLRi¨s …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩ gS÷¡ ™´sVVμÙR∂VNRPXxtÒsQ™´sV©y∏R∂VV≤R∂V @©yıLRiV. «¡gRi©±s ™´sV◊d˝¡ \¤«¡Ã¡VZNP¤Œ˝¡[ L][«¡ŸÃ¡V μR∂gÊRiLRixms≤Ôy∏R∂V©yıLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ©y≤T∂NRP‰≤R∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V ˙xms™´sWfl· {qs*NSLS¨sNTP LRiW. 30 N][»˝¡V ≈¡LRiVˬø¡[zqs©´s»˝¡V \Æ™s.∏R∂V£qs.«¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ ™y≈¡˘Ã¡V ¨sLSμ≥yLRi\ Æ™sV©´s ™´s©yıLRiV. ˙xms«ÿμ≥R∂©´sLi ≠sáV™´s «¡gRi©±sNRPV æªΩ÷¡}qsÚ μ][øR¡VNRPV©´sıμR∂Liªy Æ™s©´sNTP‰ B™y*á©yıLRiV. ˙xms«ÿμ≥R∂©´sLi gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ @L>RiªRΩ «¡gRi©±sNRPV ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. @L>RiV\¤Õ¡©´s \lLiªRΩVáLiμR∂LjiNUP LRiVfl·™´sW{mns «¡LRiVgRiVªRΩLiμR∂¨s A∏R∂V©´s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLiFyLÌki

Fs¨sıNRPá ™´sVVLiμR∂V B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsV¨s @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LSgSÆ©s[ @™´sVáV¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡LiμR∂©yıLRiV. \lLiªRΩVáª][ Fy»¡V xqs*∏R∂VLixqs•¶¶¶∏R∂VNRPxqsLixmnsWá ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡©´sV LRiVfl·≠s™´sVVNRPVÚá©´sV ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ºdΩ˙™´sLigS D©´sı ˙ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ©´s NRPLi≤R∂¤Õ¡[LRiV ¨ds…”¡¨s ºdΩxqsVNRPVLS©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. Fs¨sı ALÛjiNRP B ¡˜LiμR∂VáV©´sıxmsˆ…”¡NUP æªΩÆμ∂[Fy ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li ˙xms«ÿxqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSáNRPV @μ≥j∂NRP ˙Fyμ≥y ©´s˘≠sVxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. FsLRiËLiμR∂ıLi ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ øR¡LRi˘Ã¡V ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘ ∏R∂V©yıLRiV. xqs¯g˝RiQL˝Ri©´sV NRPhji©´sLigS @fl·¿¡Æ™s[}qsÚÆ©s[ @≤R∂™´soá©´sV NSFy≤R∂VN][gRiá™´sV©yıLRiV.

≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªΩR á©´sV ≠sμ≥∂j qx sVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ @xqs¤Õ¡[ Æ™s[qx s≠s NSáLiÕ‹[ DªRΩˆºΩÚ ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li NRPxtsÌ Qryμ≥∂R ˘™´sV¨s, @LiVVæªΩ[ μk∂¨sNTP ª][≤∂R V ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªΩR áV @™´sVáVÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ DªRΩˆºΩÚ ªRΩgÊij F°ª][LiμR∂¨s mx sLji˙aRP™´sVá ™yLRiV gRigÊ]Ã[ ¡V |ms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. …‘¡≤U∂m{ s Aμ≥∂R *LRi˘L iÕ‹[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li GLRiˆ≤R∂»¡Liª][ ≠sμR∂V˘ª`Ω qx sLRimx sn LS Æ™sVLRiVgRiV mx s≤T∂ N][ªΩR áV ªRΩgÊiR Vªy ∏R∂V©´sVNRPV©´sı ˙xms«¡Ã¡NRPV xmsgRiáV, LS˙ºΩ @©´sı æªΩ[≤y ¤Õ¡[NPR VLi≤y L][«¡ŸNTP 10 ©´sVLi¿¡ 12 gRiLi»¡Ã¡NRPV |\ msgS ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªΩR áV ≠sμ≥∂j qx sVÚLi≤R∂»¡Li, μk∂¨sNTP ª][≤∂R V Æ™s[qx s≠s FsLi≤R∂áV ºdΩ˙™´sLigS DLi≤R∂»¡Liª][ @Æ©s[NPR B ¡˜LiμR∂VáV mx s≤R∂VªRΩV©yıLRiV. gRiªRΩ 15 L][«¡ŸÃ¡VgS mx sgRi…”¡ qx s™´sV∏R∂Wáª][ Fy»¡V LS˙ºΩ G≤R∂V gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ 9 ™´sLRiNRPV, @LÙiR LS˙ºΩ N]LiªRΩ Æ™s[VLRi ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªΩR áV ≠sμ≥∂j qx sVÚ©yıLRiV. ºΩLjigji æªΩÃ˝¡™yLRiV «ÿ™´sVV©´s ©yáVgRiV©´sıLRi gRiLi»¡Ã¡NRPV ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªΩR ≠sμ≥∂j qx sWÚ mx s»Ì¡fl·,

™´sVLi≤R∂á ˙xms«¡÷¡ı ¨s˙μR∂NRPV μR∂WLRiLi ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. INRP mx sNRP‰ DNRP‰À‹[ªΩR , ™´sVL][ xmsNRP‰ μ][™´sVá ¤À¡≤R∂μR∂ª][ BNRP‰»˝¡V mx s≤R∂VªRΩV©yıLRiV. L][«¡ŸÕ‹[ qx sV™´sWLRiV 12 gRiLi»¡Ã¡V ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmsn LS DLi≤R∂»¡Li ¤Õ¡[μ∂R V. ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªΩR ©´sV mx sgRiáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V N][ªΩR ≠sμ≥∂j Li¿¡ LS˙ºΩ Æ™s[Œ¡œ Õ˝‹[ N][ªΩR áV ≠sμ≥∂j LiøR¡LSμR∂¨s mx sáV™´soLRiV mx s»Ì¡fl·, ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªRΩ ™yxqsVáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ qx sV™´sWLRiV 12gRiLi»¡Ã¡ |\ msgS ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªΩR áV ≠sμ≥∂j LiøR¡≤R∂Liª][ ¬ø¡[ºΩ ™´sXªRΩVÚá ™yLRiV DFyμ≥∂j N][Õ‹[ˆªRΩV ©yıLRiV. @LiæªΩ[ NSNRP mx sLiøy∏R∂VºdΩá ©´sVLi¿¡ xqsLRixmnsLS @π∏∂[V˘ LRiOTPQªRΩ ™´sVLi¿¡¨dsLRiV qx sLRimx sn LSÕ‹[ NRPW≤y @Æ©s[NPR B ¡˜LiμR∂VáV ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚªRΩV©yıLiVV. gRiªRΩLiÕ‹[ xms¤Õ˝¡Õ˝‹[ FsLiª][ @•˝¶¶¶μR∂NRPLRi\Æ™sV©´s ™yªy™´sLRifl·Li DLiÆ≤∂[μj∂, Æ©s[≤R∂V μy¨sNTP ≠sLRiVμÙR∂LigS Æ™sVVNRP‰Ã¡V |msLixmsNRPLi ªRΩgÊjiF°ª][Liμj∂. ˙gS™´sWÕ˝‹[ NRPW≤y øR¡Ã˝¡μR∂©´sLi ¤Õ¡[NPR Fny˘©˝s´ V, G{qsáV ™y≤y÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. C mx sLjiqz sÛ ºΩÕ‹[ gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s ≠sμ≥∂R LigS L][«¡ŸNRPV 12 gRiLi»¡Ã¡NRPV |\ msgS ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªΩR ≠sμ≥∂j LiøR¡≤R∂Li ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[NPR F°ªRΩV©yıLRiV.

gRiVLRiVNRPVÌÁ úxms®ªs[aSÌÁNRPV 19©«s lLiLi²][ −s²R¶»R½ N_®©s=ÖÁLig`i ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂,«¡⁄©±s17(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s gRiVLRiVNRPVá FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ BLi»¡L`i ˙xms¥R∂™´sV xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ ÀÿáVLRi N][xqsLi ˙xmsÆ™s[aSáNRPVC Æ©sá 19©´s lLiLi≤][ ≠s≤R∂ªRΩ N_Æ©s=÷¡Lig`i ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV ©yıLRiV. ≠ds…”¡¨s ’≥¡NRP‰©´sWLRiV gRiVLRiVNRPVáLiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV¨s ˙zms¨s=xms Õfi INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ≠sμy˘LÛRiVáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V N_Æ©s=÷¡Lig`iNRPV •¶¶¶«¡LRiV NS™yá©yıLRiV. Δÿ◊d¡Ã¡©´sV ¡…Ì”¡ N]ªRΩÚ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV {qs»˝¡ ZNP[…ÿLiVVLixmso «¡LRiVgRiVªRΩVLi μR∂©yıLRiV. A L][«¡Ÿ DμR∂∏R∂VLi 11 gRiLi»¡Ã¡NRPV N_Æ©s=÷¡Lig`i ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV ™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV.Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ \|ms#˚Æ™s[»¡V, NSL]ˆlLi[…fi ≠sμy˘xqsLixqÛsÕ˝‹[ @μ≥j∂NRP {mns«¡ŸÃ¡V ¨s∏R∂VLi˙ºΩLiøyá¨s ≠s≠sμ≥R∂ ≠sμy˘LÛjixqsLixmnsWá ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV N][LSLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV ≠sμy˘μ≥j∂NSLjiNTP ≠s©´sºΩxms˙ªRΩLi xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. ™´s∞÷¡NRP ™´sxqsªRΩVáV NRP÷¡ˆLiøR¡NRPVLi≤y @μ≥j∂NRP {mns«¡ŸÃ¡V μR∂Li≤R∂VNRPVLi»¡V©´sı ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡\|ms øR¡LRi˘ ºdΩxqsVN][™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤R∂V ¬ø¡[aSLRiV. ≠sμy˘x§¶¶¶NRPV‰ øR¡»Ì¡Li ˙xmsNSLRiLi {mns«¡ŸÃ¡©´sV ¨s∏R∂VLi˙ºΩLiøyá ©yıLRiV. Fs©±sFs£qs∏R∂VWH, …‘¡Fs©±sFs£qsFs£mns ªRΩμj∂ªRΩLRi xqsLixmnsWá ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ≠s©´sºΩxms˙ªRΩLi B¿¡Ë©´s™yLjiÕ‹[ D©yıLRiV.

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,«¡⁄©±s17(ôd’ÿq÷´dt): ˙gS™´sV xqsÀ≥œ¡Ã¡V |ms…Ì”¡ LRiVfl· @L>RiªRΩ NSLÔRiVáV «ÿ’¡ªy zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s lLiÆ™s©´sW˘ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ¤«¡zqs AÆμ∂[™´s√¡LiøyLRiV. \lLiªRΩVá LRiVfl·™´sW{mns\|ms rÛy¨sNRPLigS ≠s™´sLSáV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVN][™yá©yıLRiV. ˙xms«ÿ xmsLizmsfl‘· ™´s˘™´sxqÛs©´sV ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ¨sªy˘™´sxqsLRi ™´sxqsVÚ™´soá μR∂VNSflÿá©´sV ANRPzqs¯NRPLigS ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s lLi[xtsQ©±sNSLÔRiVá xqsLi≈¡˘©´sV xqsˆxtÌsQLigS æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. C xqs™´sWøyLS¨sı ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xmsLizmsLiøy÷¡= DLi»¡VLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. lLi[xtsQ©±sNRPV Aμ≥yL`i @©´sVxqsLiμ≥y©´s xms˙NTP∏R∂V©´sV Æ™s[gRi™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xms«ÿxmsLizmsfl‘· ™´s˘™´sxqÛs ’¡∏R∂V˘Li LSxtÌsQ˚ xqsLjix§¶¶¶μÙR∂V ˙FyLiªyá ©´sVLi¿¡ @˙NRP™´sVLigS LRi™yflÿ

\lLiáV FsNRP‰À‹[ªRΩW ˙xms∏R∂Wfl”·NRPV≤T∂ ™´sVXºΩ

™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i,«¡⁄©±s17(ôd’ÿq÷´dt): ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ @≤ÔyNRPVá ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s NS»¡™´sLRiLi ™´sμÙR∂ «ÿºdΩ∏R∂VLRix§¶¶¶μyLji\|ms ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi NRPLÒS»¡NRPNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ALÌki{qs  ¡xqsV= INRP…”¡ À‹[ÕÿÚxms≤T∂Liμj∂. C ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ xmsáV™´soLRiV ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ≠dsLjiÕ‹[ aRPVÀ≥ÿNRPL`i, bP™y©´sLiμ`∂, FyLÙSμy£qs, «¡∏R∂VøR¡LiμR∂L`i, ˙aS™´sfl”·, ™´sVL][ ™´s˘QQNTPÚNTP ºdΩ˙™´s gS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV. gS∏R∂Vxms≤T∂©´s ™yLRiLiªy NRPLÒS»¡NRPNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLRiVgS gRiVLjiÚLiøyLRiV. gS∏R∂Vxms≤T∂©´s ™yLjiÕ‹[ ©´sáVgRiVLji¨s ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i AxqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡Li¿¡ ¿¡NTPªRΩ= @Liμj∂xqsVÚ©yıLRiV. F°÷d¡xqsVáV ˙xms™´sWμR∂ ™yLRiÚ æªΩ÷¡zqs©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ @NRP‰≤T∂NTP ¬ø¡[LRiVNRPV¨s xqs•¶¶¶∏R∂VNRP øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. gS∏R∂Vxms≤ÔR∂™yLjiNTP FsÕÿLi…”¡ ˙xms™´sWμR∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡zqsLiμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ˙xms™´sWμR∂™´saSªRΩVÚ \lLiáV NTPLiμR∂ xms≤T∂ ™´s˘QQNTPÚ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμy≤R∂V. «¡≤R∂ËL˝Ri \lLi¤Õ¡[*%`¡»¡}qsxtsQ©±sÕ‹[ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ¬ø¡\Æ©sQıcFsg][¯L`i FsN`P=˙|ms£qs \lLiáV NTPLiμR∂xms≤T∂ @a][N`P(50) ™´sVXºΩ¬ø¡Liμy≤R∂V. «¡≤R∂ËL˝Ri ©´sVLi¿¡ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ Æ™s¤Œ˝¡[LiμR∂VNRPV «¡≤R∂ËL˝Ri \lLi¤Õ¡[* }qÌsxtsQ©±sÕ‹[ @a][N`P \lLiáV FsNRPV‰ªRΩW ˙xms™´sWμy¨sNTP gRiVLRi∏R∂W˘≤R∂V. xmnsV»¡©´s\|ms \lLi¤Õ¡[* F°÷d¡xqsVáV ZNP[xqsV©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ \lLiáV N]μÙR∂gS Aáxqs˘LigS  ¡∏R∂VáVÆμ∂[LjiLiμj∂.

˙xmsºΩ ˙gS™´sW¨sNTP xqsVLRiOTPQªRΩ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xms¥R∂NRPLi

æªΩáLigSfl·Õ‹[ FsNRPV‰™´sgS ALRiW¯L`i ˙FyLiªRΩLi NSgS, N]μÙj∂gS ALRiW¯L`i xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s Æ™sV…fixms÷˝¡, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ ¨sLRi¯Õfi ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ rygRi™´soª][Liμj∂. mx sxqsVxmso rygRiπ∏∂[V˘ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ À‹[LiRÔ V GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qsÚÆ©s[ Æ™s[Vá¨s @Li»¡V©yıLRiV. ALRiW¯L`i ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 32 Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ xmsxqsVxmso ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ @ªRΩ˘μ≥∂j NRP rygRiπ∏∂[V˘μj∂ C ˙FyLiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ NS™´s≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. ALRiW¯L`i }msLji»¡ ™´sLigRi≤R∂Li NRPW≤y DLiμj∂. mx sxqsVxmso l\LiªRΩVá©´sV AμR∂VNRPVLi…ÿ©´s¨s ZNP[q{ sAL`i Fs¨sıNRPá ™´sVVLiμR∂V •¶¶ ≠sd V BøyËLRiV. A∏R∂V©´s •¶¶¶≠dsVª][ ªRΩ™´sV xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjiuy‰LRi™´sV ™´soªy∏R∂V¨s \lLiªRΩVáV N][…”¡ AaRPáª][ FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©yıLRiV. BLiªRΩNSáLi mx sxqsVxmso l\LiªRΩVáNRPV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ˙F°ªy=x§¶ ¶Li NRPLRiV\Æ™sLiμj∂. ™´sVμÙ∂R ªRΩV μ≥∂R LRi ¤Õ¡[NPR l\LiªRΩVáNRPV |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV NRPW≤y μR∂NRP‰≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. @¨sı ™´s˘™´sryπ∏∂WªRΩˆªRΩVÚáNRPV ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ™´sVμÙ∂R ªRΩV μ≥∂R LRi ˙xmsNRP…”¡r°ÚLiμj∂. μk∂¨s ˙xmsNSLRiLi

¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂,«¡⁄©±s17 (ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[ NSLi˙lgi£qs J»¡≠sV\|ms NSLi˙lgi£qs NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s øR¡Wr°ÚLiμj∂. INRPxmsˆV≤R∂V ≠s«¡∏R∂Wá©´sV @Liμj∂Li¿¡©´s ™´sW“¡ zmszqszqs ¿d¡£mns ≤T∂Fs£qs xqs*∏R∂VLigS A∏R∂VÆ©s[ J»¡≠sV ¬ø¡LiμyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ª]≠sV¯μj∂ @|qsLi’d˝¡ rÛy©yÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki @À≥œ¡˘LÛRiVáV J»¡≠sV Fyá∏R∂W˘LRiV. @Õÿlgi[ FsLi{ms {qs»˝¡V NRPW≤y μR∂NRP‰NRPVLi≤y F°∏R∂WLiVV. …”¡AL`iFs£qs ˙xmsÀ≥œ¡Li«¡©´sLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs N]»Ì¡VNRPV¨s F°LiVVLiμj∂. μk∂Liª][ @LiμR∂VNRPVgRiá NSLRiflÿá©´sV æªΩáVxqsVN][™´s≤R∂Liª][Fy»¡V —¡Õ˝ÿÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki¨s ¡Õ‹[}ms ªRΩLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ºdΩxqsVN][™y÷¡=©´s øR¡LRi˘Ã¡ gRiVLjiLi¿¡ zmszqszqs ¿d¡£mns F~©yıá áORPQ ˘™´sV¯ μR∂XztÌsQ |ms…ÌÿLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ CÆ©sá 19©´s —¡Õ˝ÿNRPV LS©´sV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ ©y∏R∂VNRPVáV, NSLRi˘NRPLRiÚáª][ øR¡LjiËLiøR¡©´sV©yıLRiV. B…‘¡™´sá «¡Ljigji©´s ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki |mnsWLRi xmsLS«¡∏R∂VLi Fy\¤Õ¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi ≠sμj∂ªRΩÆ™s[V. μk∂Liª][ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiQ˙ZaP[fl·VÕ˝‹[ AªRΩ¯xqÛsLiVVLS˘¨sı ¨sLixms≤R∂Liª][Fy»¡V FyLÌki @À≥œ¡˘LÛRiVá J»¡≠sVNTP gRiá NSLRiflÿá©´sV æªΩáVxqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV A∏R∂V©´s LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS xmsLRi˘…”¡xqsVÚ©yıLRiV. @LiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS CÆ©sá 19©´s ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿNRPV F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ ™´sxqsVÚ©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki —¡Õ˝ÿ NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ {ms{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ FyÕÊ‹¨s ™´sW…˝ÿ≤R∂©´sV©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ©y∏R∂VNRPVáV NRPW≤y FyÕÊ‹Li…ÿLRiV.

≠s™´sLSá }qsNRPLRifl·\|ms @μ≥j∂NSLRiVáNRPV ™´sWLÊRiμR∂LRi+NSáV

ÊÁxqsV= ËÜ[ÍØòxms²T¶ ALRiVgRiVLjiNTP gS¸R¶WÌÁV NRP≠sªRΩ\|msÆ©s[ AaRPáV |ms»Ì¡VNRPV©´sı xmsxqsVxmso \lLiªRΩVáV ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂,«¡⁄©±s17(ôdÿ’ q÷´dt): ZNP[Li˙μR∂Li ry©´sVNRPWá ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiμR∂©´sı AaRPÕ‹[ xmsxqsVxmso \lLiªRΩVáV D©yıLRiV. ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ FsLi{ms NRP≠sªRΩ mx sxqsVxmso À‹[LiRÔ V GLSˆ»¡V\|ms ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ NRPμR∂÷¡NRP ºdΩxqsVNRPV¨s LS™´s≤R∂Liª][ ™´sV◊d˝¡ AaRPáV ¿¡gRiVLjiLiøyLiVV. mx sxqsVxmso©´sNRPV ™´sVμÙ∂R ªRΩV μ≥∂R LRiª][ Fy»¡V À‹[LiRÔ V GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s @™´sxqsLRi™´sVVLiμj∂. xmsxqsVxmso NRPLi¤…¡[ ªRΩNRPV‰™´s ≠s{qsÚLiRÒ LiÕ‹[ D©´sı F~gSNRPV©´sNRPV {qs™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ F~gSNRPV À‹[LiRÔ V GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. mx sxqsVxmso À‹[LiRÔ V GLSˆ»¡VÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi FyáNRPVáV ºdΩ˙™´s ¨sL˝iR ORPQ ˘Li ¬ø¡[aSLRiV. mx sxqsVxmsoÀ‹[LiRÔ V GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qsÚ l\LiªRΩVáNRPV FsLiª][ Æ™s[VáV «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂. xqs’¡=≤U∂áV N]ªRΩÚ ™´sLigRi≤yáV, LRiV flÿáV á’≥¡Li¬ø¡[ @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. xmsxqsVxmsoÀ‹[LÔRiV ALRiW¯L`i ˙FyLiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ GLSˆQ\¤…¡æªΩ[ \lLiªRΩVáNRPV r¢NRPLRi˘LigS DLi»¡VLiμj∂. FsLi{ms NRP≠sªRΩ, ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ ¨sLRi¯Ã¡ q{ sªyLS™´sV©±s ©´sV NRP÷¡zqs mx sxqsVxmso À‹[LÔRiV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV.

Fs¬sõNRPÌÁ JÈÁ−sV\|ms F~©yõÌÁ NRPxqsLRi»R½Vò

≠s˙NRP∏R∂WáV «¡LRiVgRiVªyLiVV. NS¨ds mx sxqsVxmso©´sNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi ¤Õ¡[μR∂V. ™y˘FyLRiV¤Õ¡[ μ≥R∂LRi ¨sLÒiR LiVVxqsVÚ©yıLRiV. ™´sVμÙ∂R ªRΩV μ≥∂R LRi ¤Õ¡[©s´ LiμR∂V©´s μ≥∂R LRi Õ‹[ ¨sáNRP≤R∂ DLi≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. ™y˘FyLRiVáV l\LiªRΩVá©´sV ¨sáV™´so©y μ][ø¡R VNRPVLi»¡V©yıLRiV. gRiLi«fiÕ‹[NPT xmsxqsVxmso FsNRPV‰™´s LSgSÆ©s[ μ≥∂R LRi μj∂Li¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. ªRΩNRPV‰™´s ™´s¿¡Ë©´smx sˆV≤R∂V μ≥∂R LRi FsNRPV‰™´s BxqsVÚ©yıLRiV. ™y˘FyLRiVáV FsLiªRΩ ¨sLÒiR LiVV}qsÚ A μ≥∂R LRiZNP[ ªRΩmx sˆ¨sxqsLji mx sLjiqz sÛ ªRΩVÕ˝‹[ ≠s˙NRPLiVVLiøy÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. @xqsáV BNRP‰≤R∂ xmsLjia][μ∂R≥ ©´sáV xmspLjirÚ yÛ LiVVÕ‹[ «¡LRigRi≤R∂Li¤Õ¡[μ∂R V. ªyÆ≤∂xms÷˝¡gRiWÆ≤∂LiÕ‹[¨s Æ\™sFs£qsAL`i Dμy˘©´s™´s©´s ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂W¨sNTP @©´sV ¡Liμ≥∂R LigS DLiμj∂. @μ≥j∂NSLRiVá ™´sÃ˝¡ xmsLjia][μ≥R∂©y ZNP[Li˙μR∂Li ¨sLSμR∂LRifl·NRPV gRiVLRi™´soª][Liμj∂. mx spLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ aSxqsÚQ˚Æ™s[ªΩR ÃÚ ¡V, qz s ¡˜Liμj∂ ¤Õ¡[LiR V. aSxqsÚQ˚Æ™s[ªΩR ÃÚ ¡©´sV, qz s ¡˜Liμj∂¨s ¨s∏R∂V≠sV}qsÚ l\LiªRΩVáNRPV FsLiª][ Æ™s[VáV «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[Æ\©s©y xmsxqsVxmso ªRΩ™´sV©´sV AμR∂VN][™yá¨s \lLiªRΩVáV N][LiR VªRΩV©yıLRiV.

@™´soªRΩV©´sı»˝¡V μR∂XztÌsQNTP ™´s¿¡ËLiμR∂¨s μk∂¨sı @LjiNRP…Ìÿá¨s @©yıLRiV. lLiÆ™s©´sW˘ @μ≥j∂NSLRiVáV @¨sı @LiaSá\|ms μR∂XztÌsQryLjiLi¿¡ ˙xmsgRiºΩ ryμ≥j∂Liøyá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. N]©´sVg][áV¬ø¡[zqs©´s μ≥y©y˘¨sı lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ ≠sVÃ˝¡VáNRPV ªRΩLRi÷¡Liøyá¨s }msL]‰©yıLRiV. g][μy™´sVVá ¨sLS¯flÿáNRPV FsNRPLRiLi À≥œ¡W≠sV¨s gRiVLjiÚLiøyá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xms«ÿxmsLizmsfl‘· ™´s˘™´sxqÛs ’¡∏R∂V˘Li FsLi.FsÕfi.Fs£qs FyLiVVLi»˝¡ ©´sVLi¿¡ A∏R∂W ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV ªRΩLRiáVªRΩV©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ LRiW…fi @μ≥j∂NSLRiVáV Æ™sLi»¡ Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ªRΩ™´sV μR∂XztÌsQNTP ™´s¿¡ËLiμR∂¨s BÕÿ ¬ø¡[}qsÚ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ≠dsV}qs™´s ZNP[Li˙μyá xms¨sºdΩLRiV ™´sVLjiLiªRΩ Æ™sVLRiVgRi™y*÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV.

FsÌÁVgRiVÊÁLiÉÓÁ μy²T¶ÍÜ[ ©«sÌÁVgRiVLjiNTP gS¸R¶WÌÁV

NRPLkiLi©´sgRiL`i,«¡⁄©±s17(ôd’ÿq÷´dt): NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ x§¶¶¶ß«¡⁄LSÀÿμ`∂ ™´sVLi≤R∂áLi NRPLiμR∂VgRiVáՋ[ FsáVgRiV ¡Li…”¡ x§¶¶¶ÕfiøR¡Õfi ¬ø¡[zqsLiμj∂. NRP¨szmsLi¿¡©´s ™yLji\|ms μy≤T∂NTP μj∂gRi≤R∂Liª][ Õ‹[ ©´sáVgRiVLjiNTP gS∏R∂Wá ∏R∂W˘LiVV. μk∂Liª][ ˙xms«¡Ã¡V xms©´sLRiVgRiVáV ºdΩryLRiV. ˙gS™´sVLiÕ‹[NTP FsáVgRiV ¡Li…”¡ LS™´s≤R∂Liª][ N]LiμR∂LRiV NRP˙LRiáV xms»Ì¡VNRPV¨s ªRΩLjiÆ™s[VμR∂μR∂VNRPV zqsμÙR∂Li @∏R∂W˘LRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ @»¡≠ds @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqs™´sWøyLRiLi @Liμj∂Li øyLRiV. B…‘¡™´s÷¡ NSáLiÕ‹[ ™´sV◊d˝¡ ˙gS™´sWÕ˝‹[NTP FsáVgRiV ¡Li»˝¡V LS™´s≤R∂L iª][ ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ¡ ˙xms™´sWμR∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡zqsLiμj∂.

≠sμy˘LÛRiVá μy≤T∂Õ‹[ ¡xqsV= μ≥R∂*LixqsLi |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,«¡⁄©±s17(ôdÿ’ q÷´dt): §x ¶ ¶∏∂R Vª`Ω©´sgRiL`i |qsLiVVLi…fiÆ™s[VLki BLi«¡¨dsLjiLig`i NS¤Õ¡[“¡Õ‹[ mx sLkiORPQ LS}qsLiμR∂VNRPV ™´s¿¡Ë©´s ≠sμy˘LÛij Q|\ msNTP NS¤Õ¡[“¡  ¡xqsV˜ μR∂WxqsVZNP◊˝¡Liμj∂. A ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ ≠sμy˘LÛij ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤T∂Liμj∂. μk∂Liª][ lLi¿¡ËF°LiVV©´s ≠sμy˘LÛiR VáV  ¡xqsV=©´sV μ≥∂R *LixqsLi ¬ø¡[aSLRiV. A ≠sμy˘LÛij ¨s Æ™sLi»¡Æ©s[ NRPŒÿaSá ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li Æ\™sμR∂˘ ¿¡NTPªRΩ= N][qx sLi ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s AxqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡Li¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ≠sμy˘LÛij Q|\ ms  ¡xqsV= μR∂WxqsVZNP◊˝¡©´s xqsLixmsn V»¡©´s|\ ms NS¤Õ¡[“¡ ≠sμy˘LÛiR VáV A˙gRix§¶¶¶Li NRP»Ì¡Ã¡V æªΩLiøR¡VNRPVLiμj∂.  ¡xqsV=Q|\ ms μy≤T∂ ¬ø¡[qz s @μÙyáV mx sgRiáVN]…ÌÿLRiV. μyLiª][  ¡xqsV= xmspLjiÚgS μ≥R∂*Lixqs\Æ™sVLiμj∂. F°÷d¡xqsVáV LRiLigRi˙xmsÆ™s[aRPLi ¬ø¡[zqs ≠sμy˘LÛiR Vá©´sV aSLiºΩLixms ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. NS¤Õ¡[“¡  ¡xqsV= Æ\≤∂Q˚™´sLRiVı F°÷d¡qx sVáV @lLi£qsÌ ¬ø¡[qz s... ZNP[qx sV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[aSLRiV.

NRPlLiLi…fi N][ªRΩáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y øR¡W≤R∂Li≤T∂: ™´sVLi˙ºΩ

ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P Dxms™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ¿¡©´sLS«¡xmsˆ NSNTP©y≤R∂,«¡⁄©±s17(ôdÿ’ q÷´dt): NSNTP©y≤R∂cN][…¡” mx s÷˝¡ l\Li¤Õ¡[*Q¤\Õ¡©±s ˙Fy¤«¡NÌPR V©´sV ºΩLjigji ryμ≥∂j ryÚ™s´ V¨s ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P Dxms™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ¿¡©´sLS«¡xmsˆ qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[ «¡Ljigji©´s À≥œ¡WNRPÀÍÿá\|ms ≠søyLRifl· «¡Ljimz sryÚ™s´ V¨s qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsºΩ ˙gS™´sW¨sNTP qx sVLRiOTPQªΩR ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ mx s¥R∂NRPLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R V©´sV©´sı»˝¡V ¿¡©´sLS«¡xmsˆ ¬ø¡FyˆLRiV. r°™´sV™yLRiLi —¡Õ˝ÿNRPV ™´s¿¡Ë©´s ™´sVLi˙ºΩ ≠s≠sμ≥R∂ NSLRi˘˙NRP™´sWÕ˝‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ©y≤y∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Æ™s[qx s≠sÕ‹[ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ N][qx sLi ªRΩ©´s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[¨s ˙xms«¡Ã¡V B ¡˜LiμR∂VáV mx s≤R∂NRPVLi≤y «¡©´slLi[»¡L˝iR μy*LS ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ …ÿ˘LiNRPL˝iR NRPV ¨sLizms @™´sqx sLRiÆ\™sV©´s ˙FyLiªyá ˙xms«¡Ã¡NRPV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ˙gS™´sWÕ˝‹[ ≠sV©´sLRiÕfi ™y»¡L`i F˝yLi»¡V GLSˆ»¡VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡\|ms @xmsn WLiVVªy˘Ã¡V, qx s¯g˝ij Lig`i, gRiVLi≤yLiVV«¡Li ™´sLi…”¡ ™y…”¡¨s mx spLjigÚ S @μR∂Vxmso¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV @™´sqx sLRiÆ\™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ¨s™´sV¯NS∏R∂Vá

¿¡©´sLS«¡xmsˆ @©yıLRiV. aSLiºΩ À≥œ¡˙μR∂ªRΩá©´sV NSFy≤R∂»¡LiÕ‹[ G ™´sW˙ªRΩLi LS“¡xms≤R∂©´s©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ á\|ms |msLRiVgRiVªRΩV©´sı @xmsn WLiVV ªy˘Ã¡©´sV DNRPV‰FyμR∂Liª][ @fl·¿¡Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN]Li…ÿ©´s©yıLRiV. 30GŒ˝¡œ ßgS |msμÙyxmsoLRiLi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP ™´sVLi˙ºΩ mx sμR∂≠s ¤Õ¡[μ∂R ¨s, μy¨s™´sÃ˝¡ C ˙FyLiªRΩLi @’≥¡™´sXμÙj∂Õ‹[ Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂LiμR∂©yıLRiV. BxmsˆV≤R∂V ™´s¿¡Ë©´s @™´sNSaS¨sı ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN]¨s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sı @¨sı ≠sμ≥yÕÿ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[ryÚ©s´ ©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚Li ≠s≤T∂F°™´s≤R∂Liª][ ALÛij NRPLigS N]¨sı B ¡˜LiμR∂VáV©yı, ™y…”¡©´s¨sıLi…”¡¨s @μ≥∂j gRi≠sVLi¿¡ @¨sı LRiLigSÕ˝‹[ @’≥¡™´sXμÙj∂Õ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV Æ™s¤Œ˝¡[LiμR∂VNRPV ry∏R∂VaRPNRPVÚÕÿ Fy»¡Vxms≤R∂ªy©´s©yıLRiV. x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩgS, ≤T∂xmsp˘…‘¡ {qsFsLigS —¡Õ˝ÿÕ‹[ @≤R∂VgRiV|ms…Ì”¡©´s ªRΩ©´sNRPV —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡V, ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi ˙xms«¡Ã¡V @Liμj∂Li¿¡©´s @xmspLRi* ry*gRiªy¨sı Fsxmsˆ…”¡NUP ™´sVLRi¿¡F°¤Õ¡[©´s©yıLRiV. ™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠s ¤Õ¡[μR∂¨s, μy¨s™´sÃ˝¡ C ˙FyLiªRΩLi @’≥¡™´sXμÙj∂Õ‹[ Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂LiμR∂©yıLRiV.

gRiVLi»¡WLRiV,«¡⁄©±s17(ôdÿ’ q÷´dt): ™´sL<SáV Aáxqs˘Li NS™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ FsLi≤R∂áƙs[≤T∂≠sV N]©´srygRiVª][LiμR∂¨s, @LiVVæªΩ[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ N][ªΩR á©´sV 50 aSªy¨sNTP ªRΩgÊij Li¿¡ l\LiªRΩVáNRPV 7 gRiLi»¡Ã¡V, gRiXx§¶ ¶ ≠s¨sπ∏∂WgRi

μyLRiVáV, mx sLji˙aRP™´sVáNRPV ¨sLRiLiªRΩLRi ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ ©´sV qx sLRimx sn LS ¬ø¡[∏∂R Wá¨s LSxtsÌ Q˚ ™´s˘™´sry∏R∂V, ™´sWlLi‰…”¡Lig`iaS≈¡Ã¡ ™´sVLi˙ºΩ ˙xmsºΩÚFy…”¡ mx soÕ˝ÿ LS™´so qx sW¿¡LiøyLRiV. ˙xms«¡Ã¡V FsLi≤R∂Æ™s[≤∂T ≠sVNTP ª][≤∂R V ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªΩR áª][ @™´sqx sÛ Ã¡V mx s≤R∂VªRΩV ©yıLRi¨s @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¤…¡N`P=Q¤\…¡Õfi FyL`i‰, |\ qs#ˆ|qs£qs FyLRiV‰, N]Li≤R∂≠ds…”¡ N][»¡, μR∂VLÊij ™´sWlLi‰…fi ∏R∂WLÔiR V, ©ygSLÍiR V©´srygRiL`i NSáV™´sá Aμ≥∂R V¨sNUPNRPLRifl· mx s©´sVá©´sV mx spLjiÚ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsflÿ◊¡NRPáV LRiWF~Liμj∂Li¿¡ ªRΩ©´sNRPV @LiμR∂¤«¡[∏R∂Wá¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. —¡%`¡Ã¡ÕÿÕ‹[ ≠s≠sμ≥∂R @’≥¡™´sXμÙ∂j NSLRi˘˙NRP™´sWá @™´sVáVNRPV A∏R∂V©´s @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. Fs¨sıNRPá qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡NRPV B¿¡Ë©´s •¶¶ ≠sd Vá©´sV @™´sVáV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li @ªRΩ˘LiªRΩ ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ BxqsVÚLiμR∂¨s @©yıLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* Dμ][˘gRiVáNRPV 58 GŒ˝¡œ ©´sVLi¿¡ 60 qx sLi™´sªRΩ= LSáNRPV Dμ][˘gRi ≠sLRi™´sVfl· ™´s∏R∂VxqsV©´sV |msLi¿¡

Dμ][˘gRiVá qx sLiZOP[Q™s´ W¨sNTP ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLiμR∂©yıLRiV. @’≥¡™´sXμÙ∂j , qx sLiZOP[Q™s´ V NSLRi˘ ˙NRP™´sWá©´sV @™´sVáV ¬ø¡[∏∂R V≤R∂LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ @μ≥∂j NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi @LiNTPªRΩÀ≥ÿ™´sLiªRΩLiª][ mx s¨s ¬ø¡[∏∂R Wá©yıLRiV. 24 gRiLi»¡Ã¡V ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ qx sLRimx sn LS ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P, LS«¡rÛy ©±s LSuÌy˚á©´sV |\ ms¤Õ¡…fi ˙Fy¤«¡NÌPR VgS ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li FsLizmsNRP ¬ø¡[qz sLiμR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V Aμ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ @’≥¡™´sXμÙ∂j NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV Æ™s[giR ™´sLiªRΩLigS @™´sVáV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV —¡Õ˝ÿ @μ≥∂j NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi qz sμÙ∂R LigS DLi≤yá¨s mz sáVxmso¨søyËLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s «¡Ljigji©´s ªRΩLS*ªRΩ ©´sWªRΩ©´s ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[¨s 13 —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿNRPV Fs©´s¤Õ¡[¨s ˙Fyμ≥y©´s˘Li μR∂NRPV‰ªRΩVLiμR∂¨s, NRPXuÒycgRiVLi»¡W LRiV —¡Õ˝ÿá ™´sVμ≥∂R ˘Æ©s[ ©´sWªRΩ©´s LS«¡μ≥y¨s¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂WáƩs[ AÕ‹[øR¡©´s {qsFsLi ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı μR∂XuÌy˘ @μ≥∂j NSLRiVáV A μj∂aRPgS

NSLS˘øR¡LRifl· ˙xmsflÿ◊¡NRPáV LRiWF~Liμj∂Liøyá ¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. Fs¨sıNRPá •¶¶ ≠sd Vá©´sV @μ≥∂j NS LRiVá qx sx§¶ ¶NSLRiLiª][ @™´sVáV ¬ø¡[qz s ˙xms«¡Ã¡ @’≥¡™´sW©´sLi F~LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li NRPXztsQ ¬ø¡[qx sVÚLiμR∂©yıLRiV. l\LiªRΩV, ≤y*˙NS, ¬ø¡[Æ©s[ªΩR LRiVflÿá©´sV LRiμÙ∂R V ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li NRP≠sV…‘¡¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqsLiμR∂¨ds, ¨sÆ™s[μj∂NRP LSgSÆ©s[ ¡NSLiVVá©´sV LRiμÙR∂V ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* §x ¶ ¶∏∂R VLiÕ‹[ mx sáV mx s©´sVáV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂W∏R∂V¨s, NSLRiflÿ áV G\Æ™s©y @’≥¡™´sXμÙ∂j mx s©´sVá©´sV ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ©´s @™´sVáV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV @μ≥∂j NSLRiVáV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ˙xms«¡Ã¡NRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s lLi[xtsQ©±sNSLÔRiVáV, zmsLiø≥R¡©˝´sV, gRiX•¶¶¶Ã¡ ™´sVLi«¡⁄LRiVÕ‹[ «ÿFy˘¨sNTP ªy≠ds∏R∂VNRPVLi≤y @©´sV™´sVªRΩVáV B™y*á¨s æªΩ÷¡FyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ aRPLiNRPVrÛymx s©´sáV ¬ø¡[qz s ¨s÷¡¿¡F°LiVV©´s xms©´sVá©´sV NRPW≤y xmspLjiÚ ¬ø¡[∏∂R Wá©yıLRiV.


ãT<Ûäyês¡+ 18`06`2014

mìïø£\ Vü‰MT \

5

|ü⁄q]ïsêàD+ >∑Ts¡TÔ≈£î ñHêïsTT : ø£$‘·

NRPVLi»˝¡ NRP≠sªRΩ @©yıLRiV. BNRP‰≤R∂ ªy™´sVV ˙xmsryÚ≠sLi¿¡©´s @¨sı xqs™´sVxqs˘ á©´sV IN]‰NRP‰…”¡gS xmsLjixtsQ‰LjiLi ¬ø¡[LiμR∂VNRPV NSLS˘øR¡LRifl· ¬ø¡[xms…Ìÿ™´sV ©yıLRiV. xmsxqsVDÀ‹[LÔRiV GLSˆ»¡Vª][ Fy»¡V, ¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘©´sV ºdΩLRiË≤R∂Li ™´sLRi NRPV @Æ©s[NRP •¶¶¶≠dsVáV B¿¡Ë D©yı™´sV ©yıLRiV. …‘¡AL`iFs£qs\|ms ©´s™´sV¯NRPLi DLi¿¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡©´sV, FsLi{msá©´sV lgi÷¡zmsLi¿¡©´s ˙xms«¡Ã¡ ©´s™´sV¯NS¨sı ™´s™´sVV¯ ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y —¡Õ˝ÿ©´sV @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[ryÚ©´s©´s¨ds AÆ™sV @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿNRPV ™´s¿¡Ë©´s AÆ™sV ’¡“¡’¡“¡gS gRi≤R∂VxmsoªRΩWÆ©s[ ªRΩ©´s©´sV NRPázqs©´s ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Váª][ ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. Fs¨sıNRPá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡NRPV ªy™´sVV B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsVá¨sıLi…”¡¨s Æ©sLRiÆ™s[LRiVryÚ™´sV¨s C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V INRP FsªRΩÚLiVVæªΩ[ μy¨s¨s ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂∂,«¡⁄©±s17(ôd’ÿq÷´dt): B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsVá¨sıLi…”¡¨ds Æ©sLRi Æ™s[LRiV xmso©´sLjiıLiøR¡≤R∂Li ™´sVL][ FsªRΩÚ©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ xqs≠sVºΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ xqsVÚLiμR∂¨s ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ FsLi{ms NRPá* μk∂¨s\|ms ªy™´sVV Àÿμ≥R∂˘ªRΩgS ™´s˘™´sx§¶¶¶

−sμR¶Vù»`½ ¼d½gRiÌÁV »yNTP ÉÓÁxmsöL`i \®²¶Qûª«sL`i xqsÒÁª«sμR¶x¤¦ ¦©«sLi gRiVLi»¡WLRiV,«¡⁄©±s17(ôd’ÿq÷´dt): gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ xqsæªΩÚ©´sxms÷˝¡ ™´sVLi≤R∂áLi gRiV≤T∂xmsp≤T∂ xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ ˙xms™´sWμR∂™´saSªRΩWÚ ≠sμR∂V˘ª`Ω ºdΩgRiáV ªRΩgji÷¡ …”¡xmsˆL`i μR∂gÙRiLi @LiVV˘Liμj∂. C ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ \Æ≤∂Q˚™´sL`i ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμy≤R∂V. C xmnsV»¡©´s ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVV©´s ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. LS«¡ŸFy¤Õ¡Li ™´sVLi≤R∂áLi N][»¡Æ©s™´sV÷¡xmsoLjiNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ÕÿLki \Æ≤∂Q˚™´sL`i N]fl·ªRΩLi N][…”¡lLi≤ÔT∂(31) C ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ xqs“¡™´s μR∂x§¶¶¶©´s™´sV∏R∂W˘≤R∂V. gRiV≤T∂xmsp≤T∂cáOUPQ ¯xmsoLRiLi L][≤ÔR∂V xms©´sVÕ˝‹[ À≥ÿgRiLigS N][…”¡lLi≤ÔT∂ ªyLRiV ≠sVNRPËL`i©´sV …”¡xmsˆL`iÕ‹[ ºdΩxqsVN]øyË≤R∂V. ≠sVNRPËL`i©´sV L][≤ÔR∂V\|ms F°}qs ˙NRP™´sVLiÕ‹[ …”¡xmsˆL`i \|msÀ≥ÿgRiLi ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ ºdΩgRiáNRPV ªyNTPLiμj∂. μk∂Liª][ ÕÿLki Æ™sVVªRΩÚLi INRP‰ryLjigji ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ ˙xms™´sz§¶¶¶LiøR¡≤R∂Liª][ ™´sVLi»¡Ã¡ ¬ø¡Ã¡lLi[gSLiVV. C ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ ÕÿLki xmspLjiÚgS μR∂gÙRiLi NSgS \Æ≤∂Q˚™´sL`i N][…”¡lLi≤ÔT∂ xqs“¡™´sμR∂x§¶¶¶©´s™´sV∏R∂W˘≤R∂V. ˙gS≠dsVfl· Fs\|qs#= xqsVlLi[a`P xqsLixmnsV»¡©y xqÛsÕÿ¨sı xmsLjibdP÷¡Li¿¡ ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[aSLRiV. LRiW.15áORPQá ©´sxtÌsQLi ™y…”¡÷¡©´s»˝¡V rÛy¨sNRPVáV æªΩ÷¡FyLRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS ¨s÷¡zmsÆ™s[zqs xqs•¶¶¶∏R∂VNRP øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV.

«¡Ljizms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s AÆ™sV æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li 22Æ™s[á N][»˝¡ LRiVflÿá©´sV ™´sW{mns ¬ø¡[xqsWÚ ryx§¶¶¶r°}msªRΩ\Æ™sV©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi μR∂©yıLRiV. \lLiªRΩVá xms»˝¡ g_LRi™´sLi D©´sıLiμR∂VÆ©s[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ZNP[{qsAL`i C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yıLRi©yıLRiV. B…‘¡™´sá «¡Ljigji©´s ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡V øyLji˙ªyªRΩ¯NRP ºdΩLRiVˆ©´sV BøyËLRi¨ds, —¡Õ˝ÿÕ‹[ 9 ™´sVLiμj∂ …‘¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡©´sV BμÙR∂LRiV FsLi{msá©´sV lgi÷¡zmsLiøyLRi¨s AÆ™sV æªΩ÷¡FyLRiV. Fs™´slLixqÌsV bP≈¡LS¨sı @μ≥j∂L] [z§¶¶¶Li¿¡©´s —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘LÛji¨s xmspLÒRiNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩgji©´s ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ B¿¡ËLiμR∂©yıLRiV. xmspLÒRiNRPV LRiW.25 áORPQáª][ Fy»¡V 5 FsNRPLSá À≥œ¡W≠sV, BLi…”¡¨s ¨sLji¯ryÚ™´sV¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ZNP[{qsAL`i ˙xmsNRP…”¡Li øyLRi¨s AÆ™sV ¬ø¡FyˆLRiV. xmspLÒRi —¡Õ˝ÿ ™yzqs NS™´s≤R∂Li ª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s …‘¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ áV, FsLi{msáLiμR∂LRiV NRP÷¡zqs @’≥¡©´sLiμR∂©´s

xqsÀ≥œ¡ ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV©yı LRiV. xmspLÒRiÕÿLi …”¡ —¡Õ˝ÿ ’¡≤ÔR∂á©´sV @¨sıLRiLigSÕ˝‹[ ™´sVLjiLiªRΩ ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Li ¬ø¡[LiμR∂VNRPV ªRΩgji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ ™´sV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsxqsVxmso aRPVμÙj∂ZNP[Li ˙μy¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩV á μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVZNPŒ˝ÿ©´s ©yıLRiV. ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ Æ™sV≤T∂NRPÕfi NRPŒÿaSáՋ[ FsLi’d¡’d¡Fs£qs lLiLi≤][ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi á’≥¡LiøR¡≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV¨ds, Æ™sV≤T∂NRPÕfi NRPŒÿaSá©´sV B…‘¡™´sá FsLi{qsH ¡XLiμR∂Li xqsLiμR∂Lji+Li¿¡LiμR∂¨ds, Æ™sV≤T∂NRPÕfi NRPŒÿaSá FsLi’d¡’d¡Fs£qs lLiLi≤][ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi @©´sV™´sVºΩ ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[¨s FsLi{qsH @μ≥j∂NSLRiVáª][ Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV ≤R∂V øR¡LjiËxqsVÚ©yı™´sV¨ds, ™yLRiLi L][«¡Ÿ Õ˝‹[ ZNP[Li˙μR∂ \Æ™sμR∂˘, AL][gRi˘aS≈¡ ™´sVLi ˙ºΩ¨s NRPW≤y NRPáVryÚ©´s©´s©yıLRiV. ¨s«ÿ ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ D©´sı |msLi≤T∂Lig`i \lLi¤Õ¡[* \¤Õ¡©±s©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨ds, À‹[μ≥R∂©±sc’d¡μR∂L`i \lLi¤Õ¡[*Q\¤Õ¡©±s, ¨s«ÿ™´sW Àÿμ`∂cxmso‚fl·[ ™´sVμ≥R∂˘ FsN`P=˙|ms£qs

FsÍÞ¬s©¯[ úxms˳ت«sLi ÑÁÍýØ\|ms »R½NRPV䮪s[ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,«¡⁄©±s17(ôdÿ’ q÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[ G…ÿ @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS ™´sL<RiFyªRΩLi ©´sÆ™sWμR∂ ™´soªRΩV©´sı μR∂XuÌy˘ FsÕfi¨s©Ø[ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi @LiªRΩgS DLi≤R∂NRPF°™´søR¡Ë¨s —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´s˘™´sry∏R∂V aSxqsÚQ˚Æ™s[ªΩR ÃÚ ¡V @’≥¡˙Fy∏R∂V mx s≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ™yxqsÚ™y¨sNTP —¡Õ˝ÿÕ‹[ C Fy…”¡ZNP[ lLiLi≤R∂V, ™´sVW≤R∂V ™´sL<SáV NRPVLji}qs≠s. @ÕÿLi…”¡μj∂ C G≤yμj∂ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV À≥¡œ W™´sVVáՋ[ ¨dsLRiV BLiZNP[Õÿ INRP‰ ™´sL<iR Li NRPW≤y NRPVLji∏R∂V¤Õ¡[μ∂R V. Æ™s[V Æ©sá ryμ≥yLRifl· ™´sL<iR FyªRΩLi 21 ≠sV≠dsVáV NSgS 15 ≠sV≠dsVáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V NRPVLjiqz sLiμj∂. ™´sL<SÀ≥ÿ™´sLi ªRΩ¤Õ¡ºΩÚæªΩ[ μy¨sı ªRΩ»Ì¡VN][™s´ …ÿ¨sNTP @ªRΩ˘™´sqx sLRi ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWF~Liμj∂Liøyá¨s ¨sLÒiR LiVVLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ FsÕfi¨s©Ø[ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi G Æ™s[VLRiNRPV DLi»¡VLiμj∂. FsLiªRΩ ™´sL<iR FyªRΩLi ªRΩlgiÊ [ @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμR∂Æ©s[ μy¨s\|ms aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚáV

¾»½ÌÁLigSßá xqsª«sVxqsùÌÁ©«sV úxmsμ³y¬sNTP −s©«sõ−sryòLi : ¿yLji Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,«¡⁄©±s17(ôd’ÿq÷´dt): æªΩáLigSfl·Õ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP |\ §¶¶ N][LiRÌ V, ¡∏R∂W˘LRiLiÕ‹[ q{ sÌ Õfi F˝yLi…fi , qz sLigRilLi[fl·” À‹gÊiR VgRi¨s ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ Æ\™sV¨sLig`i ≠sμy˘ ZNP[Li˙μR∂Li GLSˆ»¡V ™´sLi…”¡≠s ªRΩ™´sV @¤«¡Li≤yÕ‹[ D©yı ∏R∂V¨s ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* @μ≥∂j NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥∂j Æ™s[fl·Vg][FyáøyLji æªΩ÷¡FyLRiV. ≠ds…”¡¨s ryμ≥∂j LiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡V LSuÌy˚¨sNTP LS™y÷¡=©´s ¨sμ≥∂R Váª][ Fy»¡V, N]ªRΩgÚ S GLRiˆ≤Ô∂R æªΩáLigSfl·©´sV AμR∂VNRPVÆ©s[Õÿ ZNP[Li˙μy ¨sı N][LiR Vªy™´sV¨s @©yıLRiV. ≠ds…”¡ N][qx sLi ªRΩ*LRiÕ‹[ ˙xmsμ≥y©´s ™´sVLi˙ºΩ Æ™sW≤U∂¨s N][LiR ©´sV©´sı »˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. qz sFsLi ZNPzqsAL`iª][ NRPázqs ≤≥∂T ÷d¡˝ Æ™sŒœ¡ªy™´sV¨s, qx s™´sVxqs˘Ã¡©´sV ˙xmsμ≥y¨s Æ™sW≤U∂ ™´sVVLiμR∂VLiøR¡Vªy™´sV©yı LRiV. ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s G≤R∂V ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV æªΩáLigS fl·Õ‹[Æ©s[ DLiøyá¨s, F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡Ì N`ÌP ¨sLS¯fl·Li\|ms ™yxqsÚ™yá©´sV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ZNP[q{ sAL`iª][ NRP÷¡zqs ˙xmsμ≥y©´s ™´sVLi˙ºΩNTP æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏∂R V ©´sV©yı™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. ˙Fyfl·z§¶¶¶ªRΩ ˙Fy¤«¡Ì N`ÌPNRPV «ÿºdΩ∏R∂V x§¶‹[μy N][xqsLi ZNP[Li˙μR∂Li\|ms IºΩÚ≤T∂ ºdΩxqsVNRPV™´sryÚ™´sV¨s @©yıLRiV.

LjiLi¿¡ ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRiVªy™´sV©yıLRiV. ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ FyL˝RiÆ™sVLi…fi xqsÀ≥œ¡V˘LS÷¡ gS FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ ˙xms™´sWfl· {qs*NSLRiLi ¬ø¡[zqs Æ™sVVμR∂…”¡ryLjigS —¡Õ˝ÿNRPV ™´s¿¡Ë©´s NRPá*NRPVLi»˝¡ NRP≠sªRΩNRPV —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡V xmnsV©´sLigS ry*gRiªRΩLi xms÷¡NSLRiV. ªy©´sV Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[ FsLi{msgS ˙xms™´sWfl·{qs* NSLRiLi ¬ø¡[zqs Æ™sVV»Ì¡Æ™sVVμR∂…”¡ryLjigS —¡Õ˝ÿNRPV ™´s¿¡Ë©´sLiμR∂V©´s μyLjiF~≤R∂™´so©y ˙xms«¡Ã¡V xmnsV©´sry*gRiªRΩLi xms÷¡NSLRi¨ds, ªRΩ©´sNRPV ry*gRiªRΩLi xms÷¡NTP©´s @¨sı ™´sLÊSá ˙xms«¡Ã¡NRPV AÆ™sV NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. …‘¡AL`iFs£qs ™´sW˘¨s|mnsrÌ°Õ‹[ }msL]‰©´sı •¶¶¶≠dsVá©´sV @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂©yıLRiV. \lLiªRΩVá xmsLi»¡ LRiVflÿá©´sV ™´sW{mns ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ZNPzqsAL`i øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s AÆ™sV ¬ø¡FyˆLRiV. ¡LigSLRiV AÀ≥œ¡LRiflÿá©´sV ªyNRP»Ì¡V |ms…Ì”¡ LRiVflÿá©´sV ºdΩxqsVNRPV©´sı \lLiªRΩVá LRiVflÿá©´sV NRPW≤y ™´sW{mns ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ Àÿ˘LiNRPL˝Riª][ øR¡LRiËáV

ªRΩ*LRiÕ‹[ ¨sxmsofl·Váª][ qx s™´sWÆ™s[aPR Li «¡Ljimz s æªΩáLigSfl· —¡Õ˝ÿá©´sV qx sxqs˘aS™´sVáLi ¬ø¡[}qsÕÿ NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yı LRiV. æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚Li @’≥¡™´sXμÙ∂j N][qx sLi ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ @μ≥∂j NRP ¨sμ≥∂R VáV ºdΩqx sVNRPV™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV ªRΩ©´s™´sLiªRΩV NRPXztsQ¬ø¡[ryÚ©s´ ¨s }msL]‰©yıLRiV. —¡ÕÿÕ‹[ ≠s≠sμ≥∂R ˙FyLi ªyÕ˝‹[ mx sLRi˘…”¡qx sWÚ rÛy¨sNRP qx s™´sVxqs˘Ã¡©´sV A∏R∂V©´s æªΩáVxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. rÛy¨sNRP Æ©s[ªΩR áª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂ øR¡LjiËxqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*áV qz sLigRilLi[fl·” NSLji¯ NRPVá ˙ZaP[∏∂R VxqsV= N][qx sLi Fs©Ø[ı •¶¶ ≠sd VáV B¿¡Ë ™´sVLRi¿¡ F°gS æªΩLSxqs ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ NSLji¯NRPVá Aμy∏R∂V mx s©´sVı LRiμÙ∂R VNRPV ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[qz sLiμR∂©yıLRiV. qz sLigRilLi[fl·” NSLji¯NRPVáNRPV Aμy∏R∂V mx s©´sVı ≠sV©´s•¶¶ LiVVLix mso\|ms æªΩLSxqs FsLi{msáª][ NRP÷¡zqs ˙xmsμ≥y©´s ™´sVLi˙ºΩ Æ™sW≤U∂¨s NRP÷¡zqs FyL˝iR Æ™sVLi…fiÕ‹[ NRPW≤y AÆ™sWμR∂Li F~LiÆμ∂[ Õÿ NRPXztsQ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P LSuÌy˚¨sNTP ¨sμ≥∂R Váª][ Fy»¡V FsÕÿLi…”¡ r¢NRPLS˘Ã¡V B¿¡Ë©y ªRΩ™´sV NRPV B ¡˜Liμj∂ ¤Õ¡[μ∂R ¨s, æªΩáLigSfl·¨s NRPW≤y AμR∂VNRPVÆ©s[ Àÿμ≥∂R ˘ªRΩ ZNP[Li˙μR∂Li\|ms DLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV.

øR¡LjiËLiøyLRiV. ≈¡Lki£msn q{ s«¡©±s ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sV©´s mx sLi»¡Ã¡ rygRiVNRPV ≠dsáVgS ™´sL<SáV NRPVLji∏R∂VNRP F°™´s≤R∂Liª][ ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ ™´sVVLiμR∂xqsVÚ «ÿ˙gRiªRΩÃÚ ¡NRPV qz sμÙ∂R ™´sV™´soª][Liμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV —¡Õ˝ÿ aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚáV, ™´s˘™´sry∏R∂V xqs•¶¶¶∏R∂V qx sLiøyáNRPVáª][ qx s™´sWÆ™s[aPR Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[qz s mx sLi»¡Ã¡rygRiV, ™´sL<SÀ≥ÿ™´sLi mx sLjiqz sÛ ºΩ ªRΩ¤Õ¡ºΩÚæªΩ[ ºdΩxqsVN][™y÷¡=©´s øR¡LRi˘Ã¡V, ªRΩμj∂ªRΩLRi ™y…”¡ gRiVLjiLi¿¡ øR¡LjiËLiøyLRiV. ™´sL<SáV Aáxqs˘LigS NRPVLji}qsÚ «¡Ljilgi[ ©´suÌyáV.. ºdΩxqsVN][™y÷¡=©´s «ÿ˙gRiªRΩÃÚ ¡©´sV ™yLRiV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ rygRiπ∏∂[V˘ xmsºΩÚ, r°∏R∂W xmsLi»¡Ã¡V ≠sªRΩVÚNPR VÆ©s[LiμR∂VNRPV ™´s¬ø¡[Ë Æ©sá ™´sLRiNRPV @™´sNSaRPLi D©´sı Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ |msμÙ∂R gS ¿¡LiºΩLiøy÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi ¤Õ¡[μ∂R ¨s ™yLRiV @©yıLRiV. r°∏R∂W «¡Ÿ\¤Õ¡ 15 ™´sLRiNRPV, xmsºΩÚ C Æ©sÕÿ≈¡LRiV ™´sLRiNRPV

≠sªRΩVÚN][™s´ øR¡Ë¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. «¡⁄©±s Æ©sá ryμ≥yLRifl· ™´sL<iR FyªRΩLi 200 ≠sV≠dsVáV NSgS Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ZNP[™´sáLi 14.4 ≠sV≠dsVáV ©´sÆ™sWμR∂LiVVLiμj∂.—¡Õ˝ÿÕ‹[ FsNRPV‰™´s aSªRΩLi ©´sÃ˝¡lLi[giR ≤T∂ Æ©s[ááV D©yıLiVV. ™´sL<iR FyªRΩLi ©´sÆ™sW\Æμ∂©´sxmsˆVÆ≤∂[ ≠sªRΩÚ©yáV ≠sªRΩVÚN][™y÷¡. «¡⁄©±s ©yáVg][ ™yLRiLi ™´sLRiNRPV ¨ds…”¡ FsμÙ∂R ≤T∂ D©yı ™´s˘™´sry∏R∂VLiÕ‹[ Fs»¡V™´sLi…”¡ ™´sWLRiVˆÃ¡V ¬ø¡[∏∂R W÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi ¤Õ¡[μ∂R V. «¡Ÿ\¤Õ¡ lLiLi≤][ ™yLRiLi ™´sLRiNRPV ™´sL<SáV NRPVLji∏R∂VNRPF°LiVV©y ALiμ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡Liμy÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi ¤Õ¡[μ∂R V. «¡Ÿ\¤Õ¡ ©yáVg][ ™yLRiLi ™´sLRiNRPV ¨ds…”¡ FsμÙ∂R ≤T∂ D©yı mx sºΩÚ, NRPLiμj∂ mx sLi»¡Ã¡V ≠sªRΩVÚN][™s´ øR¡VË. NS¨s r°∏R∂W Æ™s[∏∂R V≤y¨sNTP @©´sVNRPWáLi NSμR∂V. r°∏R∂WNRPV ˙xmsªy˘™´sVı∏R∂VLigS xmsºΩÚ, NRPLiμj∂ rygRiV ¬ø¡[∏∂R Wá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV.s

N]ªRΩÚ LS«¡μ≥y¨sNTP zqsLigRixmspL`i ry∏R∂VLi ™´sVLi˙ºΩ ©yLS∏R∂Vfl· \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,«¡⁄©±s17(ôd’ÿq÷´dt): ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P LS«¡μ≥y¨s ¨sLS¯flÿ¨sNTP zqsLigRixmspL`i xqs•¶¶¶∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s A LSxtÌsQ˚ ™´sVV¨s=xmsÕfi, xms»Ì¡flÿ’≥¡™´sXμÙj∂ aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ zms.©yLS∏R∂Vfl· Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. N]ªRΩÚ LS«¡μ≥y¨s¨s @ªRΩ˘LiªRΩ ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS ¨sLji¯Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV xmsp©´sVNRPVLi»¡V©yı™´sV¨s @©yıLRiV. BLi…”¡˙lgi[¤…¡≤`∂ NS˘zms¤…¡Õfi ¨sLS¯fl·LiÕ‹[ À≥ÿgRiry*™´sVVáV NS™´s≤y¨sNTP zqsLigRixmspL`i ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s¿¡ËLiμR∂¨s A∏R∂V©´s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ ™´sVLi˙ºΩ ©yLS∏R∂Vfl· zqsLigRixmspL`i ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Aμ≥j∂NSLRiVáª][ ¤À≥¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. BLiμR∂VÕ‹[ LS«¡μ≥y¨s ¨sLS¯fl·Liª][ Fy»¡V xmsáV @LiaSáV øR¡LRiËNRPV ™´søyËLiVV. zqsLigRixmspL`i …›©±s ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ ¨sLS¯flÿáV ÀÿgS ˙FyøR¡VLRi˘Li F~LiμyLiVV. μk∂Liª][ ™yLji xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™s¤Œ˝¡[ @LiaSá\|ms øR¡LRiË «¡LjigjiLiμj∂. @©´sLiªRΩLRiLi ™´sVLi˙ºΩ ≠s¤Õ¡[NRPL˝Riª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P LS«¡μ≥y¨sÕ‹[ @¨sı ™´sxqsªRΩVáV IZNP[ ø][»¡ DLiÆ≤∂[Õÿ ¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[∏R∂Wá¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, gRiVLi»¡WLRiV, ºΩLRiVxmsºΩ, ≠saS≈¡xms»¡ıLi ©´sgRiLSá©´sV Æ™sVgSzqs…‘¡Ã¡VgS @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ©yLS∏R∂Vfl· Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. BxmsˆV≤R∂V©´sı ©´sgRiLSá©´sV @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[xqsWÚÆ©s[ N]ªRΩÚ LS«¡μ≥y¨s @μ≥R∂V©yªRΩ©´sLigS ˙xmsxmsLiøR¡rÛyLiVV ©´sgRiLRiLigS ¨sLji¯ryÚ™´sV©yıLRiV.

\lLiáV©´sV ©´s≤R∂Fyá¨ds, ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂c \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ \lLi¤Õ¡[*Q\¤Õ¡©±s ≤R∂’˝¡Lig`i ¬ø¡[∏R∂Wá¨ds, ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂Õ‹[ \lLi¤Õ¡[* }qÌsxtsQ©±s xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ D©´sı Δÿ◊d¡ xqÛsáLiÕ‹[ N][ø`¡ Lji}msL`i Fny˘NÌRPLki¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ZNP[Li˙μR∂ \lLi¤Õ¡[* aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ¨s ™yLRiLi L][«¡ŸÕ˝‹[ NRP÷¡zqs N][LRi©´sV©´sı»Ì¡V AÆ™sV æªΩ÷¡FyLRiV. C ≠sμy˘ xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ INRP‰ ZNP[Li˙μk∂ ∏R∂V ≠sμy˘Ã¡∏R∂W\Æ©sQı©´s ˙FyLRiLi’≥¡Li¬ø¡[L iμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV©yı LRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡VNRPV DμR∂˘™´sV xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ˙Fyfl· ªy˘gSáV ¬ø¡[zqs©´s @™´sVLRiVá ≠s™´sLSá ©´sV ˙xms«¡Ã¡V ªRΩ™´sV μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVN]}qsÚ ™yLji¨s @¨sı ≠sμ≥yá AμR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s AÆ™sV æªΩ÷¡ FyLRiV.Fs¨sıNRPáxqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ZNP[{qsAL`i ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s Æ™s[V¨s|mnsrÌ°©´sV ªRΩxmsˆNRPVLi ≤y @™´sVáV ¬ø¡[ryÚLRi©yıLRiV. Fs¨sıNRPá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡NRPV B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsVá¨sıLi…”¡¨d Æ©sLRiÆ™s[LRiVryÚ©´s©yıLRiV.

™yø`¡Æ™sV©±s Æ™s[μ≥j∂Lixmsoá\|ms ªyLSø_μR∂Lji zmnsLS˘μR∂V |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,«¡⁄©±s17(ôdÿ’ q÷´dt): ©´s…”¡ ªyLS ø_μR∂Lji ™´sVL][ryLji ™yLRiÕÚ ‹˝ N[ PT FsNS‰LRiV. Bxmsˆ≤R∂V AÆ™sV ªy©´sV ¨s™yxqsLi DLi»¡V©´sı @FyL`ÌiÆ™sVLi…fi ™yø`¡™´sV©±s qx sV˙ ¡x§¶ ¶¯fl·˘Li @xqsÀ≥¡œ ˘LigS ˙xms™´sLjiLÚ i¿¡, μy≤T∂NTP ∏R∂VºΩıLiøy≤R∂¨s AÆ™sV F°÷d¡qx sVáNRPV mz sn LS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV. |qsN`P= LSZNP…fi ZNP[qx sVÕ‹[ gRiªRΩLiÕ‹[ LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ AÆ™sV qx sLiøR¡Ã¡©´sLi qx sXztsÌ QLi¿¡©´s qx sLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ™yø`¡™´sV©±s Æ™s[μ∂j≥ qx sVÚ©yı≤R∂Li»¡W ªy«ÿgS AÆ™sV F°÷d¡qx sVáNRPV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV. r°™´sV™yLRiLi LS˙ºΩ x§¶¶¶hSªRΩVÚgS AÆ™sV |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμR∂VÕ‹[¨s mx sLi«¡gRiV»Ì¡ F°÷d¡qx sV }qÌstx sQ©s± Õ‹[ ˙xmsªRΩ˘QOPR Q™s´ V∏R∂W˘LRiV. ªRΩ©´s mx s»˝¡ @ªRΩ¨sNTP ªy™´sVV ¨s™yxqsLi DLi»¡V©´sı @FyLÌiR VÆ™sVLi…fi FsμR∂VLRiVgS DLiÆ≤∂[ NTPLSflÿ μR∂VNSfl·Li ∏R∂V«¡™´sW¨s NRPW≤y qx sx§¶ ¶NPR Ljiqx sVÚ©yı≤R∂¨s AÆ™sV AL][mz sLiøyLRiV. ªyLS ø_μR∂Lji mz sn LS˘μR∂Vª][ F°÷d¡qx sVáV ZNP[qx sV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[qz s, μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[mx s…ÌÿLRiV. gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s LSÆ™sŒ˝¡œ LS¤«¡[aPR *Lji @÷¡∏R∂W£qs ªyLS ø_μR∂Lji gRiªRΩLiÕ‹[ ªRΩ©´s©´sV Æ™s[μ∂j≥ qx sVÚ©yı≤R∂¨s, ªRΩ©´sNRPV ˙Fyfl· À≥¡œ ∏R∂VLi DLiμR∂¨s J LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPV≤T∂|\ ms ºdΩ˙™´sÆ\™sV©´s AL][mx sfl·Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. J qz s¨ds LRiøR¡LiVVªRΩ @™´sNSaSáV NRP÷¡ˆryÚ©s´ ¨s Æ™sWxqsLi ¬ø¡[aS≤R∂¨s NRPW≤y gRiªRΩLiÕ‹[ AÆ™sV AL][mz sLiøyLRiV. A ªRΩLS*ªRΩ ªRΩ©´s ªRΩ™´sVV¯≤T∂¨s N]LiμR∂LRiV NTP≤yı£ms ¬ø¡[aSLRiLi»¡W AÆ™sV gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ ≠s©´sVN]Li≤R∂ F°÷d¡qx sVáNRPV @xmsˆ…˝‹[ mz sn LS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV.

@LiμR∂Lji¨ds NRPáVxmsoNRPV¨s ™´sV LiμR∂VNRPV rygRiVªyLi GáWLRiV,«¡⁄©±s17(ôd’ÿq÷´dt): LSxtÌsQ˚ À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s 24 gRiLi»¡Ã¡V xms¨s¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV NRPW≤y ªy™´sVV zqsμÙR∂LigSÆ©s[ D©yı™´sV¨s —¡Õ˝ÿ …”¡≤T∂zms @μ≥R∂˘QORPVLSáV ª][»¡ {qsªyLS™´sVáOTPQ ¯ @©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ FyLÌki ™´sVV≈¡V˘Ã¡LiμR∂Lji¨ds NRPáVxmsoNRPV¨s Æ™sŒÿÚ™´sV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ LSxtÌsQ˚ xmso©´sLjiıLS¯fl·Æ™s[V áORPQ ˘LigS zqsFsLi øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ˙xmsflÿ◊¡NS  ¡μÙR∂LigS ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ßªRΩV©yıLRi¨s @©yıLRiV. @LiμR∂VNRPV —¡Õ˝ÿ ™yxqsVáVgS @LiμR∂LRiLi ¬ø¡[∏R∂VWªRΩ©´sV B™y*á©yıLRiV. NRPxtÌsQ©´suÌyáV FsμR∂V\lLi©y FyLÌkiÆ©s[ ©´s™´sVV¯NRPV¨s BLiªRΩNSáLi ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRi≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NRPW≤y FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡©´sV lgi÷¡zmsLi¿¡©´s™yLjiNTP BNRP™´sVVLiμR∂V NRPW≤y FyLÌki xmspLjiÚgS @Li≤R∂μR∂Li≤R∂áVgS DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. FyLÌki N][xqsLi ˙aRP≠sVLi¿¡©´s ™yLjiNTP gRiVLjiÚLixmso á’≥¡xqsVÚLiμR∂¨s,

™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V NRPW≤y C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ªRΩgji©´s ˙aRPμÙR∂ ºdΩxqsVNRPVLi »¡V©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLic’d¡¤«¡[{ms NRPW»¡≠sV¨s lgi÷¡zmsLi¿¡©´s —¡Õ˝ÿNRPV æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi NRP¿¡ËªRΩLigS LRiVfl·xms≤T∂ DLi»¡VLiμR∂¨s AÆ™sV @©yıLRiV. FyLÌki N][xqsLi NRPxtÌsQxms≤T∂ xms¨s¬ø¡[zqs©´s ™yLji }qs™´sá©´sV ™´sVLRi¿¡F°¤Õ¡[™´sV¨s, FyLÌki N][xqsLi @LiμR∂LRiW NRP÷¡zqsÆ™sV÷¡zqs ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRiVμy™´sV¨s @©yıLRiV. FyLÌki N][xqsLi @Li≤R∂gS ¨sá ¡≤T∂©´s ™yLRiLiμR∂LjiNUP AÆ™sV NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVμ≥R∂˘©´s «¡Ljigji©´s ryLRi*˙ºΩNRP Fs ¨sıNRPÕ˝‹[ —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ FyLÌkiNTP @ªRΩ˘μ≥j∂NRP {qs»˝¡Õ‹[ FyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡©´sV lgi÷¡zmsLi¿¡©´s ™yLjiNTP NRP¿¡ËªRΩLigS LRiVfl·xms≤T∂ DLi…ÿ™´sV©yıLRiV. FyLÌki ™´s˘™´s•¶¶¶LSÕ˝‹[ @LiμR∂LRiLi NRP÷¡zqsÆ™sV÷¡zqs ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRi≤R∂Li μy*LS ™´sVLjiLiªRΩ xms…”¡xtÌsQLi ¬ø¡[}qsÕÿ xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV.

BLiZNP©yıQŒ‹˝ [ C ¨sLik OPR Qfl· ¿¡©´sVNRPV LSáNRP ALiμ][Œœ¡©´sÕ‹[ Æ≤∂ÕÌÿ \lLiªRΩLigRiLi rÛy¨sNRP @μ≥R∂˘QORPQ Fs¨sıNRPá\|ms ≠ds≤R∂¨s DªRΩ‰LihRi Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,«¡⁄©±s17(ôd’ÿq÷´dt): Fs¨sıNRP áV ™´sVVgjiryLiVV, lgi÷¡Ë©´s™yLji bP’¡LSáV ™´sVVgjiaSLiVV. @LiVV©y BLiZNP©yıQŒ˝‹[ C ¨sLkiORPQfl· @¨s lgiáVF~Liμj∂©´s ™yLRiV ™yF°ªRΩV©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ Fs¨sıNRP xqsLixmnsVLi xqsˆxtÌsQ B™´s*NRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´sVV¨s=xmsÕfi, ™´sVLi≤R∂á, «¡≤U∂ˆ \¬ø≥¡LRi¯©˝´s Fs¨sıNRP ˙ºΩaRPLiNRPV xqs*LÊRiLigS ™´sWLjiLiμj∂. μk∂Liª][ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ lgiáVF~Liμj∂©´s ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV gRiªRΩ lLiLi≤R∂V©´sıLRi Æ©sáá ©´sVLi¿¡ Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms»Ì¡¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRiV. ZNP[™´sáLi lgiáVF~Liμj∂©´s A©´sLiμR∂Li ªRΩxmsˆ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ C ¨sLkiORPQfl· BLiNS Fs©yıQŒ˝œ¡¨s ™´sVμR∂©´sxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ALRiV xmsoLRiFyáNRP xqsLixmnsWáNRPV ™´sWLjiË 30©´s Fs¨sıNRPáV xmspLRiÚLiVV xmns÷¡ªyá N][xqsLi Æ™s[V12 ™´sLRiNRPV FsμR∂VLRiV øR¡W≤y÷¡= ™´s¿¡ËLiμj∂. @©´sLiªRΩLRiLi G˙zmsÕfi 11 ™´sLRiNRPV

FsLi{ms…‘¡{qs, «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs Fs¨sıNRPáV \|qsªRΩLi xmspLRiÚ∏R∂W˘LiVV. C xmns÷¡ªyáV ™´sW˙ªRΩLi ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá @©´sLiªRΩLRiÆ™s[V ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi AÆμ∂[bPLiøR¡≤R∂Liª][ Æ™s[V 12©´s xmsoLRiFyáNRP xqsLixmnsWáV, 13©´s FsLi{ms…‘¡{qs, «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs xmns÷¡ªyá©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ «¡≤U∂ˆ…‘¡{qsáV, 52 ™´sVLi≤R∂Õÿá FsLi{ms…‘¡{qsáV, ALRiV xmsoLRiFyáNRP xqsLixmnsWá ™yLÔRiV N_¨s=áL˝RiV Àÿμ≥R∂˘ªRΩá N][xqsLi FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ INRP…”¡ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ xmsL][ORPQ Fs¨sıNRPáV «¡Ljizms xmsoLRiFyáNRP xqsLixmnsWá @μ≥R∂˘QORPVáV, FsLi{ms{msá FsLizmsNRP ¬ø¡[ryÚLRi¨s À≥ÿ≠sLiøyLRiV. NS¨ds rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FsLi{ms, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡NRPV J»¡V x§¶¶¶NRPV‰ D©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™yLRiV ˙xms™´sWfl· {qs*NSLRiLi ¬ø¡[zqs©´s @©´sLiªRΩLRiLi C Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. NS¨ds @μj∂

xmspLRiÚLiVV©y xmsoLRiFyáNRP, «¡≤U∂ˆ, FsLi{ms{ms @μ≥R∂˘QORPQ Fs¨sıNRPáV «¡Lji}ms xqsWøR¡©´sáV G ™´sW˙ªRΩLi NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. rÛy¨sNRP xqsLixqÛsáNRPV Fs¨sıNRPáV xmspLRiÚLiVV ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV Fs¨sıQQ\ZNP©y BLiNS xmsoLRiFyáNRP xqsLixmnsWáV, «¡≤U∂ˆ, ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ @μ≥j∂NSLRiVáÆμ∂[ Fyá©´s N]©´srygRiVª][Liμj∂. B»¡V™´sLi…”¡ xmsLjizqÛsºΩ Bμj∂™´sLRiZNP©´sı≤R∂W ¤Õ¡[μR∂¨s rÛy¨sNRP xqsLixqÛsÕ˝‹[ lgiáVF~Liμj∂©´s @À≥œ¡˘LÛRiVáV ™yF°ªRΩV©yıLRiV. ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV©yı Fyá©´s ™´sW˙ªRΩLi BLiNS @μ≥j∂NSLRiVáÆμ∂[ N]©´srygRi»¡Li xms»˝¡ lgiáVF~Liμj∂©´s xmsáV™´soLRiV ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ºdΩ˙™´s ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Fs¨sıNRPáV ™´sVVgjizqs©´s ™yLRiLi, xmsμj∂ L][«¡ŸÕ˝‹[ xmsL][ORPQ Fs¨sıNRPáV \|qsªRΩLi xmspLRiÚLiVV @μ≥R∂˘QORPQ, DFyμ≥R∂˘QORPQ xmsμR∂™´soÕ˝‹[ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[™yLRiV. lgiáVxmsr~Liμj∂©´s ™yLRiV @μ≥R∂˘QORPQ rÛy©´sLi AbPxqsWÚ xqsx§¶¶¶øR¡LRiVá©´sV bP’¡LSáNRPV ªRΩLRi÷¡Li¿¡©´s FsLi{ms{ms, xmsoLRi @μ≥R∂˘QORPQ rÛy©y AaS™´sx§¶¶¶ßáV Æ™sVV©´sı…”¡ ™´sLRiNRPV bP’¡LSáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV.

gRiVLi»¡WLRiV,«¡⁄©±s17 (ôd’ÿq÷´ dt): LRiVªRΩVxms ™´s©yá Aáxqs˘Liª][ Æ≤∂ÕÌÿÕ‹[ ™´sLji xmsLi»¡ rygRiVNRPV C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi @©´sV\Æ™s©´s ™yªy™´sLRifl·Li GLRiˆ≤R∂¤Õ¡[μR∂V. Æ≤∂ÕÌÿÕ‹[ Æ™sVVªRΩÚLi 5.71 áORPQá FsNRPLSá @μ≥j∂NSLjiNRP A∏R∂VNRP»Ì¡V DLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ «¡⁄©±sÕ‹[Æ©s[ NSá*áNRPV ¨dsLRiV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[}qs™yLRiV. μk∂¨s ™´sÃ˝¡ \lLiªRΩVáV ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ ©yLRiV™´sVŒ˝œ¡ß, ©y»˝¡V Æ™s[zqs ªRΩVFny©˝´sNRPV Ary‰LRiLi D©´sı ©´s™´sLi ¡LRiV ©y…”¡ZNP[ xmsLi»¡ ©´sV F~LiÆμ∂[ @™´sNSaRPLi DLiÆ≤∂[μj∂. N]Æ©s[ıŒ˝œ¡ßgS @ÕÿLi…”¡ xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[NRP F°™´s≤R∂Liª][ G…”¡ZNP[≤yμj∂ rygRiV Æ™s©´sNTP‰ F°ªRΩVLiμj∂. C xmsLjizqÛsªRΩVáՋ[ \lLiªRΩVáV FsNRPV‰™´s gS ™´sLRiVfl·V¨s \|msÆ©s[ À≥ÿLRiLi Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. \|msgS Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS @ryμ≥yLRifl· rÛyLiVVÕ‹[ DuÒ°˙gRiªRΩáV ©´sÆ™sWμR∂™´soªRΩV©yıLiVV. μk∂¨sNTP Æ™s[≤T∂ gS≤R∂VˆÃ¡ ºdΩ˙™´s ªRΩ ª][\Æ≤∂Liμj∂. gRiªRΩ Æ©sáՋ[ NRPVLjizqs©´s @NSá ™´sL<Sáª][ À≥œ¡W™´sVVáV N]LiªRΩ Æ™s[VLRi

xmsμR∂V ©´sV NS™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV μR∂VNRPV‰Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][ \Æ™sxmso ≠sªRΩÚ©yáV Æ™s[}qsLiμR∂V NRPV ªRΩLRiVfl·Li Axqs©´sı™´sV™´soª][Liμj∂. ≈¡Lki£mns xmsLi»¡Ã¡ rygRiVNRPV zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©´sı \lLiªRΩVáV ™´sLRiVfl·V¨s NRPLRiVfl· N][xqsLi FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. C Fy…”¡NTP ª]áNRPLji «¡Ã˝¡VáV xms≤y÷¡= DLi≤R∂gS, BLiªRΩ ™´sLRiNRPV øR¡VNRP‰ ¿¡©´sVNRPV LSáNRP F°™´s≤R∂Liª][ @©´sıμyªRΩáՋ[ ALiμ][Œœ¡©´s Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂. C Æ©sá lLiLi≤][ ™yLRiLiÕ‹[ ™´sryÚ∏R∂V©´sVNRPV©´sı LRiVªRΩVxms™´s©yáV ™´sVV≈¡Li øy¤…¡[aSLiVV. ™´sL<SáV xms≤T∂æªΩ[

xmsLi»¡Ã¡V Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV \lLiªRΩVáV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. À‹[L˝Ri ™´sxqsºΩ D©´sı À≥œ¡W™´sVVáՋ[ ™´sVVLiμR∂VgS ©yL˝RiV F°}qs xqsLi˙xmsμy∏R∂VLi D©´sıxmsˆ…”¡NUP ˙xmsxqsVÚªRΩ ™yªy™´sLRifl·Li øR¡Wzqs \lLiªRΩVáV Æ™s©´sVNRP≤R∂VgRiV Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. «¡⁄©±s ™´sVW≤][ ™yLRiLi ˙xmsÆ™s[bPLi¿¡©y Æ™s[VxmnsWáV ™´sL<jiLiøR¡NRP F°™´s≤R∂Li \lLiªRΩVá©´sV NRPá™´sLRi |ms≤R∂Vª][Liμj∂. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V ™´sVL][ Æ©sáL][«¡ŸÕ˝‹[ NSá*áNRPV ¨dsLji™y*÷¡= D©yı ˙xmsμ≥y©´s Lji«¡LS*∏R∂VL˝RiÕ‹[ ¨ds…”¡ ™´sV…ÌÿáV AaS«¡©´sNRPLigS ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ @μ≥j∂NSLRiVáV NRPW≤y G≠dsV ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ™´sVLi¿¡ ¨ds…”¡ ¬ø¡LRiV™´soáV ¨sLi}msLiμR∂VNRPV ™´sVL][ xmsμj∂ L][«¡ŸÕ˝‹[ Æ≤∂ÕÌÿNRPV ¨dsLRiV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. ¬ø¡LRiV™´soáV ¨sLiÆ≤∂[Õ‹[gS μk∂¨sNTP N]©´srygjiLixmsogS ≈¡Lki£mns rygRiV ¨s≠sVªRΩÚLi NSá*áNRPV ¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμj∂.¡©´sV lgi÷¡zmsLiøyLRi¨s AÆ™sV æªΩ÷¡FyLRiV.


6

ãT<Ûäyês¡+ 18`06`2014

IV

eT+>∑fi¯yês¡+ 17 pHé 2014 cinema@suryaa.com

zqs¨s™´sWÕ‹[ ©y™yLRixqsV≤R∂V ¤Õ¡[≤R∂V : ÀÿáNRPXxtÒsQ xqsˆ{tÌsQNRPLRifl· N]¨sı L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi 100™´s zqs¨s™´sW gRiVLjiLi¿¡ Àÿá∏R∂V˘ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... xmspLRi* «¡©´s¯ xqsVNRPXªRΩLi ™´sá©´s ©´sLiμR∂™´sVWLji ªyLRiNRPLS™´sWLS™´so ’¡≤ÔR∂gS ©‹³, CÚë ™èþÌêÓÆŠÿ ¯éÄæý$M> Ððþ¯ðþ²Ë Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ# Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""A°² xmso…Ìÿ©´sV. A∏R∂V©´s C©Ø[ı @μR∂V˜ÈªRΩ\Æ™sV©´s ¯éÆÿ$$MæüË$V> Äæý$$°òœO {MìüÄôý$çÙ¯ŒþÞ HÇÄæý*Ë$ ÐéÅ´ë Ææÿ… ç³NÆæÿ¢Æÿ$$…¨. Fy˙ªRΩáV ¬ø¡[zqs @LiμR∂©´sLiªRΩ FsªRΩVÚNTP Fsμj∂gSLRiV. ç³™éMæü…ò³O {糩‹³ Ðèþ*yæþ$Væü$Ë §æþÆæÿØMæü ¨VæüYgêÌêÏ…sìý ç³…í³×îý §éÆæÿ$Ë$ ÇÎgŒý Æ©s[©´sV A∏R∂V©´s Àÿ»¡Õ‹[Æ©s[ xms∏R∂V¨sxqsVÚ©yı©´sV. ™èþÓ…ÌZ Ýë¯é Ððþ…MæürÆ>Ðèþ#, Eõ³…{§æþMæü$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. íÜ°Ðèþ*ÌZ Mæü…sñý…sŒý ©´s»¡V≤T∂gS, Àÿμ≥R∂˘ªRΩgRiá LS«¡NUP∏R∂V Ðèþ*ÆŠÿ WÆæÿyæþ °ÇÃçÜ$¢¯èþ² _{™èþ… "Ððþ$O¯óþ ´ëÅÆŠÿ ¯èþ^èþayæþ… ÐèþÌôýÏ ¨ÌŒýÆ>k, yìþ.çÜ$Æóÿ‹Ù»êº$, ©y∏R∂VNRPV≤T∂gS ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s xms©´sVáV N]¨sı MìüÄæý*'. A°² M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ç³NÇ¢ Ôé¯èþ… Ðèþ…sìýÐéâæý$Ï Ðèþ* íÜ°Ðèþ*° ç³…í³×îý ^óþçÜ$Mæü$° l¯Œþ 20¯èþ D íÜ°Ðèþ* ÇÎgŒý ^óþÄæý$yé°Mìü Ðèþ$$…§æþ$ Mö^éaÆæÿ$. ïßýÆø D©yıLiVV. @LiμR∂VZNP[ ™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠s¨s \|qsªRΩLi M>¯èþ$…¨. ByìþÄñý* çÜMðüÞòÜO¯èþ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> çÜ…©‹³° ç³»ŒýÌZ ^èþ*íÜ §æþÆæÿØMæü$yæþ$ G…í³Mæü ™´sμR∂VáVNRPV©yı©´sV. ©y 98™´s zqs¨s™´sW °Æ>Ùèþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""M>Ððþ$yîþ, ËÐŒþ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$'' A¯é²Ææÿ$. {糩‹³ @LiμR ¨ds Æ™sVzmsˆLi¬ ø¡[ÕÿM>ÖDLi¤…¡[, ©y 100™´s ¯èþs∂Ljìý…i_…¨. Ðèþ$$¯é² {糫§é¯é… ÔéË$V> E¯èþ² _{™èþÑ$¨. Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""C¨ ÆðÿVæü$ÅËÆŠÿ ËÐŒþÝùtÇ {ç³™óþÅMæü´ë{™èþÌZzqs¨s™´ ™´sW˙ªR çÜ…X™èþ… A…¨…_¯èsWþ Byì þÄñý*ΩLi Ðè@ªR þ*ÆðΩ˘LiªR ÿPsZÏMΩìü ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS GMæüPyæþ »ZÆŠÿ Mört§æþ$. ™ðþÆæÿò³O M>§æþ$. Gç³μsìýMæü糚yæþ$ sìýÓçÜ$tË™ø ÇÎgñýO…¨. ™öÍïDLi»¡VLiμj iV.ÙPÇ…_, C zqs¨s™´ Üyîþ° Ðèþ$∂ÎtyðþOÐ@¨s èþ$¯èþÛ¯Œþ æªÐéçΩ÷¡FyLR Ü$ BÑç E§æsW þÄŒý$MìüÆæÿ׊ý ¿êÆæÿÅ ÑíÙ™èþMæü$ ^èþ*çÜ$¢¯èþ²…™èþõÜç³N {õ³„æü Mæü$ËMæü$ Mö™èþ¢ B§æþÅ…™èþ… BçÜMìü¢ MæüÍW…^óþÌê E…r$…¨. A…¨…^éÆæÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… BÆŠÿ.í³.ç³sê²Äæý$MŠü Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""_{™èþ… íÜ°Ðèþ* ¯èþ$…_ Fs™´ s Lj i ª][ ¬ ø ¡[ x q sVÚ © ´ s ı ≠sx t sQ ∏ R ∂ VLi Àÿá∏R ∂ V˘ A¯èþ$¿æý*†°çÜ$¢…¨. D¯ðþË 20¯èþ ÇÎgŒý M>Ððþ$yîþ çÜà çÜ…§óþÔèý… BMæür$t E§æþÄŒý$MìüÆæÿ׊ý ¯éMæü$ »êV> ™ðþË$çÜ$. ¯óþ¯èþ$, ™óþf MæüÍíÜ ™èþ¯èþ° C…rÆæÿ*ÓüÅÌZ ø¡xmsˆNRP F°LiVV©´sxmsˆ…”¡NUP.....LSxmnsVÆ™s[Li˙μR∂LS™´so ^óþçÜ$¢¯é²…'' A¯é²Ææÿ$. ÌñýO¯Œþ {´÷yæþ*ÅçÜÆŠÿ Mæü$…sêÆÿ$$. »ZçÜt¯ŒþÌZ ´ërͲ ÇM>Çz…VŠü G…í³Mæü ^óþçÜ$Mæü$¬¯é²…. Aç³*LiÕ‹[ šyæþ$ ™èþ¯èþDLi»¡VLiμR yðþyìþMóüçÙ¯Œþ,∂G¯è òÜËMŠütΩ^óþÔé…. B ¨s þÈgRj i^èªRΩþ*õÜ N]LiªR ^óþÄæý$yæþ… Ðèþ$Æø AòÜÞsŒý'' A¯é²Ææÿ$. 15HâæýÏ íÜ°Ðèþ* íßýrtÐμRèþÓ∂yæLRiþ…+NR™øPªRΩCMæ ü Ððþ¯èþ$†ÇW ^èþ*çÜ$Mø¯óþÌôý§æþ$. Ðèþ$…_ CÐóþ$gŒý «¡LRiVgRíÜi°Ðè Vª][þ*LiμjË$∂. ^ó$NRþõÜ¢ PXxA…§æ tÒsQ þ$ÌZ {Mìü™èþ… {õ³Ðèþ$ËMìü, ¯óþsìý {õ³Ðèþ$ËMæü$ E¯èþ² E¯èþ² ïßýÆøV>NSáLigS G¨V>yæþ$˙x.msøyLR ™èþ¯ièþ$Li 14 Æ μ ∂[ ™ ´ s LS∏R ∂ Vá x q s¤ À Í ¡ NÌ R P Vª][ C ¿¡˙ªR Ω Li DLiÆ ™óþyé HÑ$r¯èþ²¨ D íÜ°Ðèþ*ÌZ ^èþ*í³… 9íÜ°Ðèþ*ËMæü$ çÜ…X™èþ… A…¨…^é¯èþ$. _{™èþ…™ø Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ {ç≤³∂[ Ý릯èþ… V˘ ZNPLk L˝][Æ©s[ þ$…¨ ^éÆæÿ° CÚë ™èþÌêÓÆŠÿ ™ðþÍí³…¨. Byìþ _{™èþ… ^ðþí³μ¯èþ @™´ Mæü£sæþ™NSaR ø ÐèPþ$Li$WÄæDLiμj ý$yæþ…∂.»ê«§Àÿá∏R éMæüÆæÿ…'' ∂A¯é²Ææ ÿ$. iG…™øÐè Äñý*° Ñ$…_ íÜ°Ðèþ* ò³§æþª çÜMðüÞçÜÐéÓË° AÀÐèþ*¯èþ$Ë$ E¯è V˘Õÿþ… ^ðC¿¡˙ªy¨sı þ²Õ¡…fi E§æþÄ@πŒý$Mì∏ü ∂[_{™è þí³μ¯èþ Mæü£æþ çÜMðFs%`¡Õÿ©± üÞ‹Ü C_a s °Ðéã B…‘¡™´sá ™´sV©´sLi ¿¡˙ªRΩLi μy*LS ¬ø¡[∏þ R∂VÀ‹[ ªRΩV©´ÿ$.sı´ërË$ 100 BçzqÜs¨s™´ μy*LS MøÆæ\|ÿ$§¶¶¶¤ Ðèþ$«§æþ$Ñ$™è A¯é²Ææ Mìü¢ sW CÐéÓË° Mæ¡[ü$xq…r$¯é²¯è þ°»¡. Ðèþ$Ît˙xmysxqðþOÐsVÚèþ$¯èªRΩþÛ¯LiŒþ ÐéçxqÜsªR$ Ω˘A¯é²Ææ ¬ ø sVÚ © yıLR i Æμ∂[™ÿ$.y ÑíÙ™èþ ©ygSLÍRiV©´s ªRΩ©´s∏R∂VV≤R∂V @–¡Õfi @ºΩ¥j∂ Fy˙ªRMæΩüÍW…^èÀÿá∏R s»¡ çÜ™yLR xqsV≤Rý ∂V ÐèÆ™þ*sWOR þyæþ… ∂V˘ ÐèþÌôýÏ ©´D MðüÞ‹ÜiÒ$sŒ sêÏyPQ æþ$«™èÏ¡ þ*&""E§æ þÄPªRŒý$Ω*LiÕ‹[ gêqç³M>Ë$ Væü$Æö¢ çÜ$¢¯¬ø¡[é²Æÿ $$.©´sı°f iÑ™èþ…ÌZ μR ∂ LR i +NR Àÿá∏R ∂ V˘ x q sVÚ z q s¨s™´ μy*LS Æ™sLi≤T∂æªΩLRiNRPV xmsLjiøR¡∏R∂V\Æ™sV©´s xqsLigRi°Ææ ºΩ ÿÓíßæªý…ΩLR^éË° i˙lgi[»¡Li^ðþ´ëμ¯è ¬ø¡[þ°∏R∂ÐèVÀ‹[ V©yı≤R ÚáýÆøV> E¯èþ² E§æþÄŒý$ BQÇ _{™èþ… C§óþ¯èþ° ^ðþç³μyé°MìsWü »ê«§æþV> ý$ÌŒý iïß þ$«§æþ$ªÆæRΩÿ} «§æþÆŠÿ ∂Æ©s[ÇÄæ™yLR ≠sxtsQ∏R∂W¨sN]}qsÚ...C ¿¡˙ªy¨sı LRiV˙μR∂Fy…”¡ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. A ™´sVμ≥R∂˘ ™´sV}§¶¶¶£tsQ Àÿ ¡V 1™ðþÍ´ëÆæ«‹[ÿ$. LRiMøÐè LiμR∂þ$VNRÌŒýPV©yıLiVV. E…¨'' ∂V˘ A¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$¯é²M>Ö Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""E§æþÄŒý$ íÜ°Ðèþ*˱² Ææÿn*, ´ùÝë° @æMæü–ªçÙΩ[ ~ Àÿá∏R sVáªy s™´sVLRByì iˆfl·Õ‹[ LRiV˙μR∂þ$Fy…” ¡ ÿ$. Ðèþ$*ÅhMæ∂V.üÌŒý íßýs˙}ms™´ ŒýÞ. Ðésì ýMìü ™èþVæüYMæü$xq…yé þÄñý* A…¨…^é¯è '' A¯é²Ææ zqs¨s™´sWÕ‹[ @ªRΩ¨s N]≤R∂VNRPV g_ªRΩLi @ºΩ¥jÐè∂þ$$Ææÿã™´,s{çW˙ªR ΩLiý, Ððþ¯@ÕÿLi…” ≠dsV þ#, Ðð¤Õ¡[þOÐμèþ R∂Li»¡V©yı≤R ³Ò׊ ðþ²Ë Æ>Ðè¡þ*Æμ∂[Æ>Ðè LS™´ s WLS™´ s o Fs£ q sFsÕfi ≠s ¤ À ¡[ © ´ s L˝ ] Œý$ ¯ó∂þ¯èþ$ {òœ…yŠþÞ. ¯óþ¯èþ$ °Æ>ÙèþV> Ðèþ*Ç ^óþçÜ$¢¯èþ² íÜ°Ðèþ*Äôý$ [ ™èþ¯èþMì Ðóþ×ý$, ∂ÕÐè ý$×ý, §E™ó Fy˙ªRΩ F°ztsQLiøy≤R∂V. ™´sVL][ \Æ™sxmso ˙xmsxqsVÚªRΩçßLiýÆæÿÛ, Àÿá∏R V˘ þ¯é²Æ>Äæxqs¨sız ¶¶¶ªRΩþ¢gVáŒý, E§æ©´þÄsVLi≤T V. ý§z§æþ$¶¶¶LiμR soLRiLi°Ðéâæ @|qsLi’d ˝¡ ¯èþ$.. þÇ _{™è A¯èþ$iMøÌô . íß∂ýsWxŒý mC_a ý$ËÇμÝë¢ èýÓÆæÿÆ>Ðèiþ#Li, _Ðè æªΩLRiZNPNRPV‰ªRΩV©´sı g][FyÕÿ g][FyÕÿÐèþ$«§æþ$Ñ$™è @LiμRþ, ∂VªRçÜ™èΩV©´þŧósıþÐŒþ, Møsô xqs™´ýÔsWøyLR ˙xmsNSLR iLi þÐèþ$Ðè¨sLjþ#™èiþ$¯x…§æqsVÚþ°©yıLR ¨sπ ∏ ∂W«¡NR P ™´ s LÊ R i Li ©´ s VLi≤T ∂ Fs™´ s VV¯¤ Õ ¡[ ˘ gS ÿ$. E§æþÄŒý$Mìü íÜ°Ðèþ*Ìôý ÌZMæü….. f¯èþ çÜÓí³²Mæ2016Õ‹[ ü, Mæü†¢ Ðèþ$õßÆ©s[ý‹Ù Æ™™èsWOR þ¨™èPQ þÆ«Ï¡æÿ$Ë${§¶¶¶L][ ¯èþsgìý…S æªΩLRA° ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQ N]≤R∂VNRPV @LÍRiV©±s NRPW≤y iLi˙lgi[°Æ>Ã™è »¡Li þ Ðèþ$$¯é²þ ïßA¯é²Ææ çßý–§æþÄæý*ÌZÏ °Í_¯è ýÆøs ÐèªRΩþ$LS*ªR ÌôýMæü´ùÐè Fs¨sıNR P LiVV©´ ∂V˘þyæþ…©´s»ê« …”¡xq§sVÚéMæ©´süÆıæÿ… A° ^éÆæ ÿ $ . Mð ü Ð ð þ $ Æ>: G‹ Ü .Ñ.ÑÔéÓ, ç Ü …X™è þ … : @ºΩ¥j∂ Fy˙ªRΩ F°ztsQLiøR¡À‹[ªRΩV©yı≤R∂V. C ¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμR∂¨s æªΩáVr°Ú Lyæiμjþ$∂.Ððþ*çßý¯Œþ A¯é²Ææÿ$. ¯èþ Ðèþ$Ω«§æþÅÀÿá∏R §æ þ Æ æ ÿ Ø Mæ ü $ {糩‹³Mæ100Õ‹[ ü$Ðèþ*ÆŠÿ. ©y ™yLRixqsV≤R∂V ¤Õ¡[≤R∂V: Àÿá∏R∂V˘ ª]÷¡ zqs¨s™´sW BÆμ∂[ NS™´s≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ Àÿá∏R∂V˘ ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS

{ç³

Ë

ÐèþÆŠÿ»ZÄŒý$ E§æþÄŒý$MìüÆæÿ׊ý ¯èþsìý…_¯èþ BQÇ íÜ°Ðèþ* "_{™èþ… ^ðþí³μ¯èþ Mæü£æþ'. òœ•ÏÆÿ$$…VŠü MæüËÆŠÿÞ ç³™éMæü…ò³O E§æþÄŒý$MìüÆæÿ׊ý Ðóþ$¯óþfÆŠÿ íÜ.òßý^Œþ.Ðèþ$$¯é² D _{™é°² °ÇÃ…^éÆæÿ$. Ððþ*çßý¯Œþ HÄæý*ÌêÏÆóÿP §æþÆæÿØMæü$yæþ$. "¯èþ$Ðèþ#Ó&¯óþ¯èþ$' õœ… A°™èþ {ç³™óþÅMæü´ë{™èþ«§éÇ. VæüÇÐèþ$, yìþ…ç³#ÌŒý, Ðèþ$§éËçÜ ÔèýÆæÿà ¯éÆÿ$$MæüË$. D _{™èþ…ÌZ "¯èþ$Ðèþ#Ó&¯óþ¯èþ$' õœ… A°™èþ

-&°Æ>Ùèþ, E§æþÄŒý$MìüÆæÿ׊ý Ðóþ$¯óþfÆŠÿ Ðèþ$$¯é²

Ȑ

çßý$ºÍ MøçÜ… {糆 JMæüPÆæÿ* MæüíÙtçÜ$¢¯é²…. sêÌñý…sñýyŠþ yðþOÆðÿ MæütÆŠÿ Æ>fÐèþ˜ã A§æþ$™èþ…V> ™ðþÆæÿMðüMìüPçÜ$¢ ¯é²Ææÿ$. Ðèþ^óþa ¯ðþËÌZ¯óþ íÜ°Ðèþ* ÑÔóý ÚëË$ ÐðþËÏyìþÝ뢅. 2015 f¯èþÐèþÇ ™èþÆ>Ó™èþ íÜ°Ðèþ*° ÇÎgŒý ^óþçÜ$¢¯é²…'' A¯é²Ææÿ$ {糿ê‹Ü. ÔèýÆ>Ó¯èþ…§Šþ ïßýÆøV> ¯èþsìýçÜ$¢¯èþ² "Ææÿ¯Œþ Æ>gê Ææÿ¯Œþ' ByìþÄñý* Ðóþyæþ$MæüÌZ BÄæý$¯èþ D çÜ…Væü†° ÐðþËÏyìþ… ^éÆæÿ$. {糿ê‹Ü ™öÍïÜyîþ° BÑçÙPÇ…_ Vøï³^èþ…§ŠþMìü A…¨…_¯èþ A¯èþ…™èþÆæÿ… Ðèþ$Æðÿ¯ø² çÜ…Væü™èþ$Ë$ Ðèþ$$^èþasìýçÜ*¢& ""Ææÿ¯Œþ Æ>gê Ææÿ¯Œþ °Æ>ÙèþË$ {ç³Ððþ*§Šþ, Ðèþ…Ö ¯é _¯èþ²¯ésìý õܲíßý™èþ$Ë$. Ææÿ^èþ Æÿ$$™èþ MöÆæÿsêË ÕÐèþ° Ñ$Ça™ø §æþÆæÿØ Mæü$yìþV> ç³Ç^èþÄæý$… ^óþíÜ ò³§æþª ÑfÄæý$… A…§æþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. C糚yæþ$ çÜ$h™Œþ A¯óþ §æþÆæÿØMæü$yìþ° ç³Ç^èþÄæý$… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ™èþ¯èþ$ Mæü*yé sêÌñý…sñýyŠþ. 24 ÐèþÄæý$çÜ$Móü C…™èþ {糆¿êÐèþ…™èþ$yæþ° A… ^èþ¯é ÐóþÄæý$Ìôý§æþ$. Ñ$Ça sîýÐŒþ$ÌZ ^éÌê Ðèþ$…¨ D íÜ°Ðèþ*Mìü ç³° ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. h{»ê¯Œþ çÜ…X™èþ…, Ðèþ$¨ íÜ°Ðèþ* sZ{Væüïœ íÜ°Ðèþ*Mìü {ç³™óþÅMæü BMæüÆæÿÛ×ý. Æ>Ðèþ$gZ VæüÄæý$Å Ôéí܈ Ýëíßý™èþÅ… AòÜÞsŒý. {ç³Ððþ*§Šþ, Ðèþ…Ö íÜ°Ðèþ* ¡Äæý$yæþÐóþ$ M>§æþ$ {ç³^éÆæÿ… Mæü*yé »êV> ^óþÝë¢Ææÿ¯óþ ¯èþÐèþ$ÃMæü…™ø ÔèýÆ>Ó JMæüP Ææÿ*´ëÆÿ$$ Mæü*yé ´ëÇ™øíÙMæü… AyæþVæ üÌôý§æþ$. D íÜ°Ðèþ* MøçÜ… Æ>kçÜ$… §æþÆæÿ… 4´ërËMæü$ MöÇÄñý*{Væüïœ A…¨… ^éÆæÿ$'' A° ÑÐèþÆ>Ë…¨…^éÆæÿ$. §æþÆæÿØ Mæü$yìþV> ™öÍ _{™èþÑ$¨. Ëçœ$$_ {™éË$ ¡íܯèþ A¯èþ$ ¿æýÐèþ… E…¨. M>ÏÇsîý™ø D íÜ°Ðèþ* ¡Ôé¯èþ° çÜ$h™Œþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Mæü£æþ° ¯èþÑ$à AÀÆæÿ$_ VæüË °Æ>ÙèþË$ ¡íܯèþ _{™èþÑ$§æþ° MöÆæÿsêË ÕÐèþ, Vøí³^èþ…§Šþ A¯é²Ææÿ$. Ðèþ$…_ Mæü£æþ™ø ™ðþÆæ ÿMðüMìüP¯èþ D íÜ°Ðèþ*Mìü sîýÐŒþ$ Mæü–íÙ AòÜÞsŒý AÐèþ#™èþ$…§æþ° ÔèýÆ>Ó¯èþ…§Šþ A¯é²Ææÿ$. ïÜÆæÿ™Œþ Mæüç³NÆŠÿ Mæü£é¯éÆÿ$$MæüV> ¯èþsìýçÜ$¢¯èþ² D _{™é°Mìü Ñ.Ðèþ…ÖMæü–Úë~Æðÿyìþz, {ç³Ððþ* §Šþ Eç³μË ´ësìý °Æ>ÙèþË$. Äæý$$.Ñ.{ MìüÄôý$çÙ¯ŒþÞ ç³™éMæü…ò³O ™ðþÆæÿMðüMìüPçÜ$¢¯é²Ææÿ$.

ÇHébò˛sYà ø±k˛à{Ïø˘ düs¡®] ø°¢ìø˘ ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï Hêsê s√Væ≤‘Y, Vü≤s¡¸ es¡∆Hé.

Ȑ

§æ

þ™é¢{™óþÄæý$ G…rÆŠÿsñýO¯ŒþÐðþ$…sŒýÞ, ÔéÝët Ò$yìþÄæý*‹Ü çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> °ÇÃçÜ$¢¯èþ² íÜ°Ðèþ* "¯óþ¯èþ$.. ¯é {õ³Ðèþ$Mæü£æþ'. ÔóýQÆŠÿ, çÜ$çÙÃ, yæþÄæý*¯é {糫§é¯èþ™éÆ>Væü×ý…. ÐèþÆæÿÃ, ç³×ý$Mæü$ ÆæÿÐóþ$‹Ù»êº$ °Æ>ÙèþË$. ÐèþÆæÿ®¯Œþ §æþÆæÿØMæü$yæþ$. _°²^èþÆæÿ׊ý, Äæý$….Äæý$‹Ü.Ñ$£æþ$¯Œþ çÜ…X™èþ… A…¨…_¯èþ ByìþÄñý* Ðèþ*ÆðÿPsZÏMìü ÇÎgñýO…¨. ™öÍïÜyîþ° íÜ.MæüÌêÅ׊ý BÑçÙPÇ…^éÆæÿ$. Mðü.G¯Œþ.Æ>ÐŒþ, ç³×ý$Mæü$ ÆæÿÐóþ$‹Ù»êº$ A…§æþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. íÜ.MæüÌêÅ׊ý Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""°Æ>Ùèþ ÐèþÆæÿà ™èþ¯èþ ™èþÐèþ$$Ãyæþ$ ÔóýQÆŠÿ° ïßýÆø° ^óþçÜ*¢ D _{™é°² Ææÿ*´÷…¨…^éÆæÿ$. §æþÆæÿØMæü$yæþ$ ^èþMæüPV> ™ðþÆæÿMðüMìüP…^éÆæÿ$. ´ër˱² »êÐèþ#¯é²Æÿ$$. íÜ° Ðèþ*sZ {Væüïœ AòÜÞsŒý. çÜMðüÞçÜÐéÓÍ'' A¯é²Ææÿ$. ÐèþÆæÿà ¯é õܲíßý™èþ$yæþ$. çÜ…X™èþ… BMæür$tMæü$…sZ…§æþ° Ðèþ$¯ðþ² VøÐèþÆæÿ®¯ŒþÆðÿyìþz A¯é²Ææÿ$. §æþÆæÿØMæü$yæþ$ ÐèþÆæÿ®¯Œþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""íÜ°Ðèþ* A¯èþ$Mæü$¯èþ²r$t »êV>¯óþ Ðèþ_a…¨. °Æ>ÙèþË$ Æ>i ÌôýMæü$…yé °ÇÃ…^éÈ _{™é°². _°² çÜ…X™èþ… AòÜÞsŒý'' A¯é²Ææÿ$. ÔóýQÆŠÿ, A…ºsìý }¯èþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. GÐðþ$Ã‹Ü ¯éÆ>Äæý$×ý, «§æþ¯ŒþÆ>gŒý, A…ºsìý }¯èþ$, ÑÔèýÓ, ¯èþÒ¯Œþ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ¯èþsìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. MðüÐðþ$Æ>: ¯èþVóü‹Ù B^éÆæÿÅ, Gyìþsìý…VŠü: DÔèýÓÆŠÿ.

ÎÐèþ#yŠþ »êÏMŠüºçÜtÆŠÿ íßýsŒý "BíÙMìü 2' _{™é°Mìü ÈÐóþ$MŠü "± gü™èþV> ¯óþ¯èþ$…yéÍ' çÜ_¯Œþ, ¯èþhÄæý* ¯éÄæý$M>¯éÆÿ$$MæüË$. òMü.güÄæý$ ÆæÿÒ…{§æþ §æþÆæÿØMæü$yæþ$. º…yæþÏ Væü×ôý‹Ù °Æ>Ùèþ. i™Œþ Væü…Væü*Î, A…Mìü™Œþ †ÐéÈ, Ñ$£æþ$¯Œþ çÜ…X™èþ… A…¨…^éÆæÿ$. ByìþÄñý* Ðèþ*ÆðÿPsZÏ ÇÎgñýO…¨. ¨ÌŒý Æ>k ™öÍ ïÜyî° BÑçÙPÇ…^éÆæÿ$. §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""f¯èþ… Ððþ$_a¯èþ _{™èþ… "BíÙMìü 2'. A…§æþ$õMü Ðèþ* güs$t A…™é ^éÌê CçÙtç³yìþ ^óþçÜ$¢¯èþ² _{™èþÑ$¨. Ðèþ$…_ çœÍ™èþ… ÐèþçÜ$¢…§æþ¯èþ² ¯èþÐèþ$ÃMæü… E…¨'' A¯é²Ææÿ$. ""糧óþâæýÏ ÑÆ>Ðèþ$… ™èþÆæÿ$Ðé™èþ çÜ_¯Œþ ™ðþË$Væü$ÌZ ¯èþsìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ™èþç³¹Mæü$…yé ¯é Ñ${™èþ$yìþ òMüÈÆŠÿÌZ C§ø Ððþ$OÌü$ Æ>Æÿ$$V> °Í_´ù™èþ$…¨. kÌñýO Ðèþ$*yø ÐéÆæÿ…ÌZ D _{™é°² ÇÎgŒý ^óþÄæý$¯èþ$¯é²…'' A¯é²Ææÿ$ °Æ>Ùèþ. ""BíÙMìü 2 X™éÌü$ Cç³¹sìýMîü f¯éͲ AËÇçÜ*¢¯óþ E¯é²Æÿ$$. JÇh¯èþÌŒýÌZ° ÍÇMŠü° Mö…™èþÐèþÆæÿMæü* Ðèþ*{™èþÐóþ$ ¡çÜ$Mö¯é²…. Mö™èþ¢V> Æ>Äæý$yé°Mìü {ç³Äæý$†²…^é¯èþ° X™èþ Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ ^èþ…{§æþ»Z‹Ü ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ç³Ææÿ$^èþ*Ç Ððþ…MæüsôýÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ#, ¼.Ñ. G‹Ü.G¯Œþ.{ç³Ý맊þ, ½ÒG‹Ü ÆæÿÑ, {í³¯ŒþÞ, Ýë{Ðèþ*sŒý ™èþ¨™èþÆæÿ$Ìü$ Ðóþyæþ$MæüÌZ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.

&¯éVæüÆ>k »ê¯èþ*Ææÿ$

¯è

þrMìüÈsìý Æ>gôý…{§æþ{ç³Ý맊þ {糫§é¯èþ´ë{™èþ«§éÇV> Mö™èþ¢ íÜ°Ðèþ* Ððþ$$§æþÌñýO…¨. f´ë¯ŒþÌZ 1925 ¯èþ$…_ 1937 Ðèþ$«§æþÅ iÑ…_¯èþ K ò³…³æ#yæþ$ Mæü$MæüP Äæý$«§éÆæÿ¦ Mæü£æþ B«§éÆæÿ…V> »êº$ í³MæüaÆŠÿÞ ç³™éMæü…ò³O ^óþVö…yìþ çßýÇÆ>Ðèþ$ gZVæüÄæý$Å, »Z¯èþ… _¯èþ»êº$ °ÇÃçÜ$¢¯èþ² D _{™é°Mìü sñýOsìýÌŒý "sêÒ$' D _{™èþ…ÌZ 72 ÆæÿM>Ë Ñ¯éÅÝëË$ ^óþõÜ Ôèý$¯èþMæü…V> sêÒ$ Mæü°í³Ýù¢…¨. Æ>gê Ðèþ¯ðþ²…Æðÿyìþz §æþÆæÿØMæü™èþÓ… ÐèþíßçÜ$¢¯é²Ææÿ$. CsîýÐèþË òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ íÜ°Ðèþ* {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O…¨. Ðèþ$$çßý*Ææÿ¢³æ# çÜ°²ÐóþÔé°Mìü ¯èþr$yæþ$ Mæü–çÙ~… Æ>k MðüÐðþ$Æ> íÜÓ^鯌þ ^óþÄæý$V>, §éçÜÇ ¯éÆ>Äæý$×ýÆ>Ðèþ# M>Ï‹³°^éaÆæÿ$. Møyìþ Æ>Ðèþ$ Mæü–çÙ~ VúÆæÿÐèþ §æþÆæÿØMæü™èþÓ… Ðèþíßý…^éÆæÿ$. Mæü£æþ ¯èþ_a D íÜ°Ðèþ*ÌZ ¯èþsìýçÜ$¢¯é²¯èþ° Æ>gôý… {§æþ{ç³{Ý맊þ ^ðþ´ëμÆæÿ$. Ôèý$¯èþM>°Mìü, Ðèþ$°íÙMìü Ðèþ$«§æþÅ A¯èþ$º…«§æþ…, Ôèý$¯èþMæü… ÑÔéÓçÜ…ò³O ¡çÜ$¢¯èþ² _{™èþÑ$§æþ° §æþÆæÿØMæü °Æ>ÙèþË$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

^èþ*íܯøyìþMìü ^èþ*íܯèþ…™èþ

í³

Äæý$‹ÜBÆŠÿ íœÌŒýà M>ÆöμÆóÿçÙ¯Œþ °ÇÃçÜ$¢¯èþ² íÜ°Ðèþ* "^èþ*íܯøyìþMìü ^èþ*íܯèþ…™èþ'. í³.Äæý$‹Ü.BÆŠÿ °Æ>Ùèþ. A±ÌŒý Ðér$ç³ÍÏ §æþÆæÿØMæü$yæþ$. ÕÐéi, °™èþÅ, ÌñýiÏ, Mæü–çÙ$~yæþ$, ¯éVæü»êº$ ¯èþsìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. _{¡MæüÆæÿ×ý, °Æ>Ã×ê¯èþ…™èþÆæÿ 糯èþ$Ë$ çÜà òܯéÞÆŠÿ ç³NÆæÿ¢Æÿ$$…¨. ÐéÆæÿ…ÌZ ByìþÄñý*, Ðèþ^óþa ¯ðþËÌZ íÜ°Ðèþ* ÇÎgŒý ^óþÄæý$¯èþ$¯é²Ææÿ$. òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""íÜ°Ðèþ* »êV> Ðèþ_a…¨. òܯéÞÆŠÿ çÜà ^èþ*íܯèþÐéÆæÿ…™é Ððþ$^èþ$aMæü$¯é²Ææÿ$. sñýOsìýÌŒýMìü ™èþVæüYsôýt íÜ°Ðèþ* E…§æþ¯èþ² {ç³Ôèý…çÜMæü$ çÜ…™øçÙ… MæüË$Væü$™ø…¨. ò³§æþª íÜ°Ðèþ* Æóÿ…kÌZ LsŒýç³#sŒý Ðèþ_a…¨. òܯéÞÆŠÿ Äæý$$G çÜÇtíœMðüsŒý™ø VúÆæÿÑ_…¨'' A¯é²Ææÿ$. A±ÌŒý, °™èþÅ, Ðèþ$$ÆæÿäÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz, Æ>Móü‹Ù, §æþ$Æ>Y{ç³Ý맊þ, çÜ™èþÅ, çÜ¡‹Ù Ðóþyæþ$MæüÌZ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. {糿ê‹Ü }¯èþ$, _{™èþ… }¯èþ$, A…ºsìý }¯èþ$, ÑfÄŒý$ÝëÆÿ$$ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ¯èþsìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. çÜ…X™èþ…: çÜ$±ÌŒý MæüÔèýÅ‹³,Ææÿ^èþ¯èþ&§æþÆæÿØMæü™èþÓ…: A±ÌŒý Ðér$ç³ÍÏ.

Æ>

gê ïßýÆøV> Æ>ÐŒþ$Mìü-çÙ¯Œþ BÆŠÿt {MìüÄôý$-çÙ¯ŒþÞ °ÇÃçÜ$¢¯èþ² íÜ°Ðèþ* "¯èþÐèþ$-õÜ¢-'. Vðüçßý¯é ÐèþÕçÙt Mæü£é¯éÆÿ$$Mæü. ´ë¯èþ$Væü…sìý ÔèýÕ«§æþÆŠÿ §æþÆæÿØMæü$yæþ$. Ðèþ*çÜtÆŠÿ ÐèþÆæÿ$׊ý i çÜÐèþ$-Ææÿμ-Mæü$Ë$. sêMîü _{¡MæüÆæÿ×ý ç³NÆæÿ¢Æÿ$$…¨. °Æ>Ã×ê¯èþ…™èþÆæÿ 糯èþ$Ë$ ÝëVæü$™èþ$ ¯é²Æÿ$$. °Æ>Ùèþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*& ""òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, ÐðþOgêVŠü, Mö™èþ¢Væü*yðþ…, ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ _{¡MæüÇ…^é…. Æ>gê ÑÀ¯èþ²Ððþ$O¯èþ ´ë{™èþÌZ ¯èþsìý… ^éyæþ$. K Mæü${Æ>yìþ ç³Ç^èþÄæý$…™ø ïßýÆø iÑ™èþ… GÌê Ðèþ*Ç… §æþ¯èþ²¨ ™ðþÆæÿò³O¯óþ ^èþ*yéÍ. ÁÐèþ$ÐèþÆæÿ… º$ÌZÏyæþ$ IsñýÐŒþ$ ¿êÐèþ$ õܲçßý§éçÜ IsñýÐŒþ$ ÐðþÈ òÜμçÙÌŒý'' A¯é²Ææÿ$. l.ÆóÿË…W, ºÝët‹œ MøsôýÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ#, çÜ$¿êíÙ×ìý ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ¯èþsìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Mæü£æþ&Ðèþ*r-Ë$: Ñ.Ææÿ-Ðèþ$-×ý-Ðèþ$*Ç¢, MðüÐðþ$-Æ>: ¯éVóü…{§æþ-Mæü$-Ðèþ*ÆŠÿ, çÜ…X-™èþ…: ç³–¥Ó.

{õ³

¯é° º$hj º…V>Ææÿ…

rÆ>‹œ ÐèþÆæÿà _{™èþ…™ø çÜ…X™èþ§æþÆæÿØMæü$yìþV> ç³Ç^èþÄæý$Ððþ$O¯èþ B§óþÔŒý ÆæÿÑ §æþÆæÿØMæü$yìþV> Ðèþ*Ç Ææÿ*´÷…¨çÜ$¢¯èþ² _{™èþ… "¯é° º$hj º…V>Ææÿ…'. §æþ–ÔèýÅ M>ÐèþÅ {MìüÄôý$çÙ¯ŒþÞ ç³™éMæü…ò³O Mðü.^èþ…{§æþMæü$Ðèþ*ÆŠÿ Æðÿyìþz °ÇÃçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ^èþ…§æþ$, ç³NÇ~Ðèþ$, ¿ê¯èþ$}, ÝëVæüÆŠÿ, M>…^èþ¯èþ, Æøíßý™Œþ, ËÍ™èþ {糫§é¯èþ´ë{™èþ«§éÆæÿ$Ë$. Ýë…º, çÜ$Æóÿ‹ÙVæü…Væü$Ë, I™èþ }°Ðé‹Ü Ýëíßý™èþÅ… A…¨…^éÆæÿ$. B§óþÔŒý ÆæÿÑ çÜ…X™èþ… A…¨…_¯èþ ByìþÄñý* Ðèþ*ÆðÿPsZÏ ÇÎgñýO…¨. ™öÍïÜyîþ° §æþÆæÿØMæü$yæþ$ çÜ$Æóÿ…§æþÆŠÿÆðÿyìþz BÑçÙPÇ…_ sìý.{糿êMæüÆŠÿMìü A…¨…^éÆæÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… sìý.{糿êMæüÆŠÿ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""B§óþÔŒý ÆæÿÑ ^èþMæüP° çÜ…X™èþ§æþÆæÿØMæü$yæþ$. Ýû…yŠþ C…h±ÆŠÿ. §æþÆæÿØMæü$yæþÐèþ#™éyæþ° Ðèþ$$…§óþ ¿êÑ…^é. ç³Ç{ÔèýÐèþ$ çÜÐèþ$çÜÅÌZÏ E¯é² «§ðþOÆæÿÅ…V> íÜ°Ðèþ*° °ÇÃ…_¯èþ °Æ>ÙèþMæü$ AÀÐèþ…§æþ¯éË$'' A¯é²Ææÿ$. Mæü£æþ ¯èþ^èþayæþ… ÐèþÌôýÏ íÜ°Ðèþ* ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$° °Æ>Ùèþ ^èþ…{§æþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. "M>Ððþ$yîþ ËÐŒþ G…rÆŠÿsñýO¯èþÆŠÿ C§æþ° §æþÆæÿØMæü$yæþ¯é²Ææÿ$. çܧé¯èþ…§æþ…, B§óþÔŒý ÆæÿÑ, {ç³Ý맊þ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ¯èþsìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. MðüÐðþ$Æ>: Ðèþ$õßý‹Ù.Mðü.çÜÓÆæÿ*‹³, y鯌þÞ: A¯é²Æ>gŒý, Gyìþsìý…VŠü: G….Æ>gôý…{§æþ{ç³Ý맊þ; ´ërË$: Ýë…º, çÜ$Æóÿ‹Ù Væü…Væü$Ë.

gê¼ÍÏ MøçÜ… BM>ÔèýÐèþ$ÌôýÏ

ÇÄæý$ÌŒýÝëtÆŠÿ Mîü.Ôóý.{ÖçßýÇ {糫§é¯èþ ´ë{™èþÌZ ¯èþsìý…_¯èþ _{™èþ… "gê¼ÍÏ MøçÜ… BM>ÔèýÐèþ$ÌôýÏ'. A¯èþ*‹³™óþgŒý, íÜÆMæü ¯éÄæý$M>¯éÆÿ$$MæüË$. CsîýÐèþË ¤Äôý$rÆæÿÏÌZMìü íÜ°Ðèþ* ÇÎgñýO…¨. íÜ°Ðèþ* ÑfÄæý$… Ý뫨…_¯èþ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> òßýO§æþÆ>»ê§Šþ íœÍ…^酺ƊÿÌZ §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Æ>gŒý¯èþÆóÿ…{§æþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""D Ýë¦Æÿ$$ ÑfÄæý*°² Fíßý…^èþÌôý§æþ$. Ðèþ$…_ íÜ°Ðèþ*¯èþ$ ™ðþË$Væü$ {õ³„æüMæü$Ë$ G糚yæþ* B§æþÇÝë¢Ææÿ° Ðèþ$ÆøÝëÇ Ææÿ$kÐèþ# ^óþíÜ…© _{™èþ…. D _{™èþ…ÌZ {ÖçßýÇ ¯èþr¯èþ òßýOÌñýsŒýV> E…§æþ° A…r$¯é²Ææÿ…™é. Ðèþ$…_ MæüÌñý„æü¯èþ$Ï ÐèþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. çÜMðüÞ‹Ü Æóÿ…gŒý C…M> ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…§æþ¯óþ ¯èþÐèþ$ÃMæü… E…¨' A¯é²Ææÿ$. °Æ>Ùèþ ÕÐèþ{ç³Ý맊þ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* "" D _{™é°² 75 Móü…{§éÌZÏ Ñyæþ$§æþË ^óþÔé…. A°² ^ørÏ ¯èþ$…_ ´ëhsìýÐŒþ Ç´ùÆæÿ$tË$ ÐèþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ÐèþçÜ*âæýÏ ç³Ææÿ…V> çÜ…™øçÙ…V> E¯é²…. Ðèþ$ÇMö°² {í³…r$Ï ò³…^èþ$™é…'' A¯é²Ææÿ$.

Ñ$Mæü$Ͳ {´ù™èþÞ íßý…_, ÐéÇMìü «§ðþOÆ>Å°² C^óþaÐéyìþV> }çßýÇ ¯èþsìý…^éÆæÿ$. BÄæý$¯èþ ¯èþsìý…_¯èþ _ÐèþÇ íÜ°Ðèþ* C¨. íÜ°Ðèþ*ÌZ íÜ°Ðèþ* ïßýÆøV> Mæü°í³Ýë¢Ææÿ$. MóüÔèýÐèþ A° í³Ë$Ýë¢Ææÿ…™é. }çßýÇ MðüÈÆŠÿÌZ "´ù΋Ü' Æóÿ…k _{™èþÑ$¨. BÄæý$¯èþ º†Móü E…sôý Fç³# ™ðþ^óþa íÜ°Ðèþ* AÄôý$Ũ. BÄæý$¯èþ Ðèþ$¯èþÐèþ$«§æþÅ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… »ê«§éMæüÆæÿ…. D _{™é°² ÇÄæý$ÌŒýÝëtÆŠÿMìü A…Mìü™èþÑ$çÜ$¢¯é²…'' A¯é²Ææÿ$ ¯éVæüÆ>k »ê¯èþ*Ææÿ$. ÇÄæý$-ÌŒý-ÝëtÆŠÿ Mîü.Ôóý.yé‘-‘}-çßý-Ç {糫§é-¯èþ-´ë{™è ´ùíÙ…_¯èþ íÜ°Ðèþ* "Õ-Ðèþ-Móü-Ôèý-ÐŒþ'. ¿ê¯èþ$-^èþ…§æþÆŠÿ ™èþ¯èþ-Äæý$$yæþ$ fÄæý$…™Œþ ïßýÆø. Væü$ÇÏ-¯Œþ-^ø{´ë, çÜ…f¯èþ, ÔóýÓ™èþ-ºçÜ$, Q$íÙ ÔèýÆæÿà Mæü£é-¯é-Æÿ$$-MæüË$. BÆŠÿ.-Ñ.-çÜ$-{º-çßýÃ×ýÅ… §æþÆæÿØ-Mæü$-yæþ$. ïÜ™é-Æ>Ðèþ$ íœÍ…‹Ü ç³™é-Mæü…ò³O ™ðþÆæÿMðüMìüP…¨. °Æ>Ùèþ çÜ…çܦ M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ Ðèþ$Ç°² ÑÔóýÚëË$ Ðèþ$$^èþasìýçÜ*¢&""ËÐŒþ Äæý*„æü¯Œþ G…rÆŠÿsñýO¯èþÆŠÿ C¨. A°²ÐèþÆ>YËMæü$ ¯èþ^óþa íÜ°Ðèþ* AÐèþ#™èþ$…¨. ÇÄæý$-ÌŒý-ÝëtÆŠÿ ¯èþr¯èþ, ´ùÆ>r §æþ–ÔéÅË$ íÜ°Ðèþ*Mìü {糫§é¯èþ BMæü-ÆæÿÛ×ý. }çßýÇ ÇÄæý$ÌŒýV>¯óþ yæþ*‹³ ÌôýMæü$…yé òœOsŒýÞ ^óþÔéÆæÿ$. }çßýÇ ^èþ°´ùMæüÐèþ$$…§æþ$.. D íÜ°Ðèþ* ™öÍM>ï³ ^èþ*íÜ AÀ¯èþ…¨…^éÆæÿ$. AÌêVóü ÔóýÓ™èþºçÜ$ {ç³™óþÅMæüX™èþ… òßýOÌñýOsŒý. fÄæý$…™Œþ ¯èþr¯èþ BMæür$tMæü$…r$…¨. }Ðèþ-çÜ…™Œþ ѯèþÝ÷…ò³O¯èþ »ê×îý-Í-^éaÆæÿ$. ´ër-ËMæü$ çÜμ…§æþ¯èþ »êÐèþ#…¨. Ðèþ* »êůèþ-ÆŠÿÌZ ™öÍ {òÜtÆÿ$$sŒý íÜ°Ðèþ* C¨. Væü™èþ…ÌZ A¯èþ$Ðé§æþ _{™éͲ A…¨…^éÆ. ÕÐèþMóüÔèýÐŒþ Ôèý$¿ê-Ææÿ…¿ê°²çÜ$¢…§æþ° BÕçÜ$¢¯é²'' A¯é²Ææÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… }¯èþ$ÐðþOrÏ ÕçÙ$Åyæþ$ Ððþ…Mæüsôý‹Ù Æðÿ»ê¾ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ "¯éMæü$ Mö…^ðþ… sñýOÐŒþ$ M>ÐéÍ' A¯óþ íÜ°Ðèþ*Mìü çܯé²àË$ ^óþçÜ$¢¯é²…. Ýù°Äæý* AVæüÆ>ÓÌŒý Mæü£é¯éÆÿ$$Mæü. ^èþ{Mìü çÜ…X™èþ… A…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$.. A° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.


ãT<Ûäyês¡+ 18`06`2014

7

dü‘·´kÕsT ø±]à≈£î\ y˚‘·Hê\T yÓ+≥H˚ #Ó*¢+#ê*

e\dü ≈£L©\≈£î ~¬øÿes¡T. ? |ü<˚fi¯¢≈£îô|’>± |ü≥ºD+˝ÀH˚ J$‘·+`¬sø£ÿ\ ø£wüº+ô|’H˚ e+<ä eT+~ J$‘ê\T n+<äì Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\T ` n+<Ûäø±s¡+˝ÀH˚ »qJeq+ cÕ<éq>∑sY , pHé 17 (ôdÿ’ q÷´dt) es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢≈î£ #Ó+~q e+<ä eT+~ e\dü ≈£L©\T >∑‘· |ü<fi˚ ó¯ fl>± |ü≥Dº + ˝Àì #·{≤Hé|*ü ¢ s¬ ˝’ «Ò >π {Ÿ <ä>sZ∑ ¡ >∑T& ôç d\˝À Jeq+ ø=qkÕ–düTHÔ êïs¡T. ≈£L© |üqT\T #˚d÷ü Ô |æ\\¢ #·<Tä e⁄\T ≈£L&Ü #·~$+#·˝ìÒ <äTs¡«s¡ dæ‹ú ˝À ñHêïs¡T. M]øÏ Á|üuTÑÛ ‘·«+‘√ |üì˝Ò<Tä . ñ<äjT· yÓT‘Æ ˚ #ê\T >∑T+|ü⁄\T>± #˚] s√&Éô¢ |’ ì\ã&É ‘ês¡T. >∑T+‘·\T ‘·e«&É+, |ü⁄Hê<äT\T ‘·e«&É+, bÕ‘· Çfi¯ófl ≈£L\>=≥º&+É , s√&ÉT≈¶ î£ dü+ã+~+∫q >∑T+‘·\T, u≤‘Y s¡÷+ >∑T+‘·\T Ç˝≤+{Ï$ s√Eyê] |üqT\˝À u≤>±\T. M]øÏ ãj·T{Ï Á|ü|+ü #·+‘√ |üì˝Ò<Tä . sêÁ‹ ÄsTT‘˚ >∑T&çôd\˝À ø£¬s+≥T ˝Òø£ BbÕ\T yÓ*–+#·T≈£îì ìÁ~kÕÔsT¡ . mH√ï $wü

düsêŒ\‘√ b˛sê≥+ #˚d÷ü Ô Jeq+ ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. kÕúìø£+>± ñqï Hêj·T≈£î\‘√ mH√ï kÕs¡T¢ $qï$+∫Hê yês¡T |ü{+ºÏ #·T≈£îqï bÕbÕq b˛˝Ò<Tä . M]øÏ Á|üuTÑÛ ‘·« dü+ã+~‘·yTÓ qÆ |ü<øä∏ ±\T @M n+<ä≥+˝Ò<Tä , n+<äT≈£î ø±e\dæq sπ wüHøé ±s¡T\¶ T Ä<ësYø±s¡T\¶ T ˝Òe⁄. |ü+& >É =∫ÃHê |üã“yÓTT∫ÃHê M]øÏ m˝≤+{Ï dü+ã+<ä+˝Ò<Tä , #˚‹ ì+&Ü |üì ñ+fÒ Äs√CÒ |ü+&É>q∑ ïe÷≥. uÛ≤sê´, |æ\\¢ T, uÛsÑ Ô¡ nH˚ uÒ<+ä ˝Ò≈î£ +&Ü n+<äs÷¡ ø£*dæ |üì#˚ùdHÔ ˚ Ä|üì |üPs¡sÔ TT, &ÉãT“\T ekÕÔsTT. >=&Ée\T »]–‘˚ >∑T+|ü⁄\T >± yê]øÏ yêπs |ü]wüÿ]+#·T≈£î+{≤s¡T. sêÁ‹ nsTT‘˚ eT<Û´ä + sêj·TTfi¯fl >∑˝≤{≤ n+‘ê Ç+‘ê ø±<äT. Ms¡T kÕúì≈£î\T ø±ø£b˛e&É+‘√ s√&Éô¢ |’ HêHê Vü≤+>±e÷

#˚dü÷Ô yêVü≤q<ës¡T\≈£î Çã“+<äT\T ø£*–düT+Ô {≤s¡T. kÕúìøπ ‘·sT¡ ˝…q’ M]ì kÕúì≈£î\T>± >∑T]Ô+#·&ÜìøÏ ø±yê*‡q ns¡Ω‘\· ø√dü+ Á|üuTÑÛ ‘·« ø±sê´\j·÷q÷ ÄÁX¯sTT+∫Hê |ò*ü ‘·+ ˝Òøb£ ˛sTT+~. BìøÏ ø±s¡D+ M]øÏ kı+‘· Ç\T¢ , dü˝ú ≤\T ˝Òøb£ ˛e&ÉyT˚ . ‘Ó\+>±D Á|üuTÑÛ ‘·«+, sêh+ @sêŒ≥T ø±e&É+‘√ yês¡T cÕ<éq>∑s≈Y î£ #Ó+~q yê]>± >∑T]ÔkÕÔsì¡ ÄXÊuÛ≤e+‘√ ñHêïs¡T. Á|òüuÛÑT‘ê«ìøÏ #Ó+~q Çfi¯¢ dü˝ú ≤\T Çyê«\ì ‘·«s¡˝À myÓTà˝Ò´ n+»j·T´ j·÷<äyéqT ø£\TkÕÔeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. M]øÏ ñqï dü+‘êq+fiÀ ø=+<äsT¡ e÷Á‘·yT˚ dü÷ÿ\T≈£î yÓfió¯ ‘·THêïs¡T, kÕúìø£+>± >∑\ õjÓ÷Hé dü÷ÿ˝Ÿ˝À ˇø£{Ï qT+&ç 5 es¡≈î£ <ë]Á<ä´ sπ K≈£î ~>∑Teq ñqï |æ\\¢ ≈£î Á|üuTÑÛ ‘·«

Ä<˚X+¯ ñ∫‘·+>± $<Û´ä qT n+~#·&+É ‘= Äø£ÿ&É ø=+‘· eT+~ #·<Tä e⁄‘·THêïs¡T. Çø£ M]˝À 5e ‘·s>¡ ‹∑ |üP]Ô #˚dqæ yês¡T sê+q>∑sY ø±\˙˝À >∑\ Á|üuTÑÛ ‘·« bÕsƒX¡ Ê\˝À #·<Tä e⁄‘·THêïs¡T. $<ë´s¡T\ú T sêÁ‹ y˚fi˝¢¯ À >∑T&çôd\˝À ø£s¬ +≥T dü<äTbÕj·T+ ˝Òì ø±s¡D+>± düMT|ü+˝Àì dü+ú u≤\ øÏ+<ä ≈£Ls¡TÃì #·<äTe⁄≈£î+≥T+{≤s¡T. ≈£î≥T+ã b˛wü≈î£ \ Áã‘·T˝≤>± |æ\\¢ Áã‘·T≈£î ø±≈£L&É<äì, <ë‘·\T me¬s’Hê düV≤ü ø±s¡+ n+~+∫ |æ\\¢ #·<Tä e⁄\≈£î ‘√&ÉŒ&Ü\ì yês¡T Á|ü‹s√p <˚e⁄ìï ÁbÕ]úkÕúsT¡ . Çø£HH’Ó ê M]øÏ Á|üuTÑÛ ‘·« |ü<øä∏ ±\T n+<ë\ì , Á|üuTÑÛ ‘·« Çfi¯¢ düú˝≤\T Çyê«\ì, kÕúì≈£î\T>± >∑T]Ô+#ê\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

eTø£Ô˝Ÿ , pHé 17 (ôd’ÿq÷´dt) dü‘·´kÕsTT ‘ê>∑T˙{Ï |ü<∏äø£+ ø±]à≈£î\≈£î düø±\+˝À y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê\ì ãø±sTT y˚‘·Hê\T yÓ+≥H˚ #Ó*¢+#êqa* Ç|üPº õ˝≤¢ Hêj·T≈£î&ÉT øÏs¡DY &çe÷+&é #˚XÊs¡T. #˚XÊs¡T. eTø£Ô˝Ÿ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T˝ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTø£Ô˝Ÿ, Hêsêj·TDù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À¢ì e+<ä Á>±e÷\≈£î l dü‘·´kÕsTT ‘ê>∑T˙{Ï |ü<∏äø£+ <ë«sê ˙{Ï düs¡|òüsê »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á|ü<∏äø£+˝À |üì #˚düTÔqï 120 eT+~ ø±]à≈£î\≈£î >∑‘· Hê\T>∑T HÓ\\T>± y˚‘·Hê\T n+<äø£ rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. dü‘·´kÕsTT ‘ê>∑T˙{Ï |ü<∏äø±ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï m˝Ÿn+&é{Ï j·÷»e÷q´+ ø±]à≈£î\ y˚‘·Hê\ #Ó*¢|ü⁄˝À ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ø±]à≈£î\‘√ ˇ|üŒ+<ë\qT ôd’‘·+ n‹Áø£$TdüTÔHêïs¡ì á y˚Ts¡≈£î ø±]à≈£î\≈£î y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê\H˚ &çe÷+&é‘√ mdæŒ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT Ç|üP¢ Ä<ä«s¡´+˝À <Ûäsêï #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. #ê©#ê\ì y˚\Hê\‘√ |üì#˚düTÔqï dü‘·´kÕsTT ø±]àø£\T Hê\T>∑T HÓ\\T>± y˚‘·Hê\T n+<äø£b˛‘˚ yê] ≈£î≥T+u≤\ |ü]dæú‹ @$T{À m˝Ÿn+&é{Ï j·÷»e÷Hê´+ ø±ì õ˝≤¢

ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ ÁbÕs¡+uÛÑ+

u≤<ä´‘·\T #˚|ü{Ϻq ‘·Vü≤d”˝≤›s¡T¢ |ü<ä$ u≤<ä´‘·\T d”«ø£]+∫q ‘·Vü≤d”˝≤›sY >∑<ë«\, , pHé 17 (ôd’ÿq÷´dt) eT\›ø£˝Ÿ, Ç{Ïø±´\ ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢ k˛eTyês¡+ u≤<ä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. eT\›ø£˝Ÿ ‘·Vü≤o˝≤›sY >± j·÷<ä–], Ç{Ïø±´\ ‘·Vü≤o˝≤›sY >± eTTHÓ|üŒHêj·Tø˘ \T ‘·Vü≤©˝≤›s¡T¢>± ìj·T$T+#·|ü&ܶs¡T. Ms¡T >∑‘·+˝À nsTT», <Ûäs¡÷s¡T eT+&É˝≤\˝À |üì#˚j·T>± Á|üdüTÔ‘·+ Ms¡T ‘·eT eT+&É˝≤\≈£î sêe&É+ |ü≥¢ |ü\Te⁄s¡T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ã&ç á&ÉT |æ\¢\qT ã&ç˝À #˚]Œ+#ê*.. ã&û&ÉT |æ\¢\qT ã&ç˝À #˚]Œ+#ê\ì eT+&É\ dæÄsY|æ\T $<ë´s¡Tú\

‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT ø√sês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ m\÷ÿsY, eT˝Ò¢+<√&ç¶, neTs¡yêsTT., dü<ä›˝Àì|ü*¢ Á>±e÷\˝À ã&ç ãj·T≥ |æ\¢\qT ã&ç˝À #˚]Œ+#˚+<äT≈£î >±qT Ç+{Ï+{ÏøÏ yÓ[¢ $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT ø£\TdüT≈£îì ‘·eT |æ\¢\qT ã&çøÏ |ü+bÕ\ì ø√sês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ñ∫‘·+>± $<ë´uÀ<Ûäq, ñ∫‘· |ü⁄düÔø±\T, ñ∫‘· j·T÷ìbòÕ+ , eT<ë´Vü≤ï uÛÀ»q+ ø£*ŒdüTÔqï<äì M{Ïì ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê\ì yês¡T ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ dæÄsY|æ\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

neTs¡Ms¡T\ ≈£î≥T+u≤\qT Ä<äTø√yê* n#·Ã+ù|≥., pHé 17 (ôd’ÿq÷´dt) ‘Ó\+>±D sêh kÕ<äq ñ<ä´eT+˝À #·Ts¡T>±Z bÕ˝ÀZì Á|ü‘˚´ø£ sêh+ ø√dü+ ‘·düTe⁄\T u≤|æq neTs¡Ms¡T\qT ≈£î≥T+u≤\qT ‘Ó\+>±D sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<äTø√yê\ì neTs¡T\ ≈£î≥T+u≤\ ◊ø£´ y˚~ø£ ø£ì«qsY ø±e* jÓ÷qï+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #ÓXÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ neTs¡T\ ‘ê´>±\‘√H˚ ‘Ó\+>±D sêh+ ms¡Œ&ç+<äì ø√‘·Ô>± n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘Ósêdü Á|üuÛÑT‘·«+ eT]j·TT ‘Ó\+>±D eTTK´eT+Á‹ nsTTq ø£\«≈£î+≥¢ #·+Á<äX‚KsY\T neTs¡T\ ≈£î+≥T+u≤\qT n<äTø√e&É+ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæ˜ ô|{≤º\ì ø√sês¡T. Á|ü‹ ≈£î≥T+u≤ìøÏ mø˘‡Áπ>wæj·÷ #Ó*¢+∫ ≈£î≥T+u≤ìøÏ ˇø£ ñ<√´>∑+ Çyê«\ì &çe÷+&é #ÓXÊs¡T.

ô|uÒ“s¡T u…’bÕdt <ä>∑Zs¡ Á|üe÷<ä+ ....

<ÛäHê«&É , pHé 17 (ôd’ÿq÷´dt) eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì k˛eTyês¡+ Hê&ÉT <ÛäHê«&É eT+&É\ ø=‘·Ô ‘·Vü≤d”˝≤›sY Vü≤]˝≤˝Ÿ |ü<ä$ u≤<ä´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T. Äj·Tq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬syÓq÷´ e´edüú˝À u≤<ä´‘·\≈£î H˚s¡T>± e∫à ‘·eT |üqT\T ‘·eTT #˚düTø√yê\ì ô|’s¡$ ø±s¡T\qT , eT<ä´es¡TÔ\ <ä>∑Z]øÏ yÓfi¯¢ ≈£î+&Ü MT MT düeTdü´\qT MTπs |ü]cÕÿ]+ #·Tø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. eT+&É\+˝Àì $$<Ûä Á>±e÷\ ˝À Á|üdüTÔ‘·+ HÓ\ø=q düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ Á|ü‘˚´ø£+>± ø£èwæ #˚kÕÔqì Á>±e÷˝À¢ Á|üuÛÑT‘·« dü+πøåe÷ |ü<∏äø±\T düÁø£eT+>± neT\T »]π>˝≤ Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥eTHêqs¡T. ns¡TΩ˝…’q yê]øÏ Hê´j·T+ »]π>˝≤ #·÷kÕÔqì n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ç yê] düeTdü´\qT |ü]cÕÿ]+#ê\ì ø√sês¡T.

>∑<ë«\, , pHé 17 (ôd’ÿq÷´dt) >∑<ë«\ |ü≥ºD+ ˝Àì _dæ ø±\˙˝À eT+>∑fi¯ yês¡+ j·T÷‘Y nk˛dæj˚TwüHé Ä<ä«s¡´+˝À ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïy ÓT+{Ÿ ÁbÕs¡+uÛÑe Tj·÷´sTT. á b˛{°\qT >∑<ë«\ eTTì ‡|ü˝Ÿ e÷õ #Ó’¬sàHé _mdt πøX¯yé ÁbÕs¡+_Û+#·>± |ü≥ºD +˝Àì nH˚ø£ {°+\T bÕ˝ÀZH êïsTT. á b˛{°\˝À ¬>\Tb˛+ ~q yê]øÏ Á|ü<ÛäeT, B«rj·T , ‘·èrj·T ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒj·TqTqï≥T¢ j·T÷‘Y düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T.

n~Ûø±s¡T\Tø±ì ˇø£ÿ kÕ] Ä˝À∫+#ê\Hêïs¡T. >∑‘· HÓ\ 28 qT+∫ $<ÛäT\qT ãVæ≤wüÿ]+∫ eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T ÄsY&Éã÷¢´mdt ÇÇ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT ø±]à≈£î\T ìs¡e~ø£ düyÓTà≈£î ~>∑>± á HÓ\ 10e ‘˚~˝À>± y˚‘·Hê\T #Ó*¢kÕÔeTì ÄsY&Éã÷¢´mdt md”‡‘√ ø±]à≈£î\ #·s¡Ã\ dü+<äs¡“+>± ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡TÃø√ì H˚{Ï es¡≈£î #Ó*¢+#·˝Ò<äì yês¡T nHêïs¡T. ø£˙dü y˚‘·Hê\T ø√dü+ ø±]à≈£î\T b˛sê&ç kÕ~Û+#·T≈£îqï õy√ HÓ+. 11 düÁø£eT+>± neT\T ø±e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. . uÀqdt Çe«&É+ ˝Ò<äì Ç&çm ô|’sTT≥sY ø£e&É+ ˝Ò<äì düø±\+˝À ø±]à≈£î\≈£î y˚‘·Hê\T n+~+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. düø±\+˝À y˚‘·Hê\T #Ó*¢+|ü⁄ #·≥º+ #ÓãT‘·T +<äHêïs¡T. ø±ì n~Ûø±s¡T\T #·{≤ºìï @ e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ãø±sTT y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#·&É+‘√|ü Ä≥T Á|ü‹ HÓ\ düø±\+˝À y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n<˚ $<Ûä+>± ø±+Á{≤ø˘º ø±]à≈£î\qT ¬s>∑T´\sY #˚j·÷\ì &çe÷+&É¢‘√ md”Œ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï #˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø±]à≈£î\T $$<Ûä dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T á <Ûäsêï˝À bÕ˝ÀZHêïs¡T.

19 qT+∫ myÓTà˝Ò´ |üsê´≥q ø=+<äTs¡TZ , pHé 17 (ôd’ÿq÷´dt) á HÓ\ 19 qT+∫ eT÷&ÉT s√E\ eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T myÓTà˝Ò´ n+»j·T´ j·÷<äyé ø=+<äTs¡TZ eT+&É\+˝À |üs¡´{Ï+#·qTqï≥T¢ {ÏÄsYmdt eT+&É\bÕغ n<Ûä´≈£åî\T l<äsY¬s&ç¶ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. myÓTà˝Ò´>± mìï¬ø’q ‘·s¡Tyê‘· Á>±e÷\˝À |üs¡´{Ï+#·&É+ »s¡T>∑˝Ò<äì Äj·Tq $e]+#ês¡T. z≥T¢ y˚dæ ¬>*|æ+∫q ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î, n_Ûe÷qT\≈£î Äj·Tq ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó\T|ü&ÜìøÏ |üs¡´{ÏdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ádü+<äs¡“+>± |ü\T Á>±e÷\˝À myÓTà˝Ò´\qT düHêàì+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì l<ÛäsY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± Á>±e÷\˝À¢ì düeTdü´\qT Äj·Tq <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêyê*‡+~>± Äj·Tq á dü+<äs¡“+>± Á>±e÷\˝Àì Á|ü»\qT ø√sê&É+ »]–+~. myÓTà˝Ò´ |üsê´≥q $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì yês¡T á dü+<äs¡“+>± ø√sês¡T.

s¡»≈£î\qT j·Tdt{Ï C≤_‘ê˝À #˚sêÃ*..!

dædæs√&ÉT¶≈£î X¯+≈£îkÕú|üq #˚dæq myÓTà˝Ò´

`‘ê\÷ø± n<Ûä´≈£åî&ÉT <˚e–] sêeTø£èwüí

bÕغ\≈£î nr‘·+>± n_Ûeè~›

cÕ<éq>∑sY É , pHé 17 (ôd’ÿq÷´dt) s¡»≈£î\qT j·Tdt{° C≤_‘ê˝À #˚sêÃ\ì s¡»ø£ n_Ûeè~Û› dü+|òüT+ ‘ê\÷ø± n<Ûä´≈£åî&ÉT <˚e–] sêeTø£èwüí ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ádü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T ø±e&ÜìøÏ s¡»≈£î\ bÕÁ‘· m+‘√ ñ+<äì, ‘Ó\+>±D ñ<Ûä´eT+˝À ndüTe⁄\T u≤dæq #êø£* ◊\eTà sêh kÕj·TT<Ûä b˛sê≥+˝À m+‘√ eTTK´ bÕÁ‘· b˛wæ+∫ +<äì Äj·Tq nHêïs¡T. Ä+Á<Ûä, ‘Ó\+>±D sêÁcÕº\T ø£*dæ ñqï|ü⁄Œ&ÉT s¡»≈£î\qT |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<ä&˚ ø£s¡TyÓ’Hê&Éì, ‘·<ë«sê s¡»≈£î\T mH√ï ø£cÕº\T |ü&ç ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T≈£î m+‘√ ø£èwæ #˚XÊs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.cÕ<éq>∑sY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À 22 y˚\ ô|’∫\T≈£î s¡»ø£ ˇ≥s¡T¢ ñHêïs¡ì, {°ÄsYmdt $»j·T+˝À ¬>\T|ü⁄qT XÊdæ+∫+~ s¡»ø£esêZìøÏ #Ó+~q Á|ü»˝Òqì Äj·Tq #Ó|ü⁄Œø=#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D sêh

eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY s¡»≈£î\qT j·Tdt{Ï C≤_‘ê˝À #˚s¡TÑêeTì #Ó|üŒ&É+ s¡»ø±_Ûeè~Û› dü+|òüT+ kÕ«>∑‹düTÔ+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. B+‘= Á|üuÛÑT‘·« XÊK\˝À s¡»≈£î\T #ê˝≤ yÓqTø£ ã&ç ñHêïs¡ì, áìs¡íj·T+‘√ s¡»≈£î\T Á|üuÛÑT‘·« XÊK\˝À ñ<√´>±\T bı+<ä&É+ »s¡T>∑T ‘·T+ì Äj·Tq ÄXÊu≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eè<ÛäT›\≈£î yÓsTT´ s¡÷bÕ\T, $ø£˝≤+>∑T\≈£î |ü~ùV≤qT e+<ä\ s¡÷bÕj·T\T |æ+#·qT ÇkÕÔqì πød”ÄsY Á|üø£{Ï+#·&É+ m+‘=|ü dü+‘√wüø£ s¡yÓTÆq<äì, m+<äTø£+fÒ s¡»ø£ ≈£î˝≤˝À <√; |üqT\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç Áã‹πø Á|ü»\T ø=+‘· ej·TdüT e#êÃø£ yê]øÏ Áã‘·T≈£î uÛ≤s¡yÓTÆ b˛wæ+#˚yês¡T ˝Òø£ <äTs¡“yÓTÆq J$‘·+ >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡ì, á|ü<∏äø£+ <ë«sê eè<ÛäT›\≈£î , $ø£˝≤+>∑T\≈£î Áã‘·ø£&ÜìøÏ e÷s¡Z+ ø=+‘· düT>∑eTyÓTÆ‘·T+<äì sêeTø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T. s¡»ø£ ≈£î˝≤\˝À #·<äTe⁄˝À m+‘= yÓqTø£

ã&ç ñHêïs¡ì, πød”ÄsY ù|<ä\≈£î ìs¡“+<ä $<Ûä´ n+~kÕÔqì Á|üø£≥q #˚j·T&É+‘√ s¡»≈£î\T ≈£L&Ü ñqï‘· #·<äTe⁄\T #·<äe&ÜìøÏ e÷s¡Z+ düT\TyÓ’‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ‘·+˝À 3+ \ø£å \ eT+~ Á|ü»\T s¡»≈£î\T ñHêïs¡ì, ù|<ä\≈£î &ÉãT˝Ÿ u…&és¡÷+ bÕ¢≥T ì]à+∫ ÇkÕÔeTì #Ó|üŒ&É+‘√ s¡»ø£ esêZ\˝À Á|ü»\T #ê˝≤ es¡≈£î ;<äyês¡ì s¡»≈£î\≈£î á|ü<∏äø£+ <ë«sê m+‘√ \_› #˚≈£Ls¡qT+<äì Bìì n+<äs¡÷ dü~«ìjÓ÷>∑ |üs¡TÃø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ∫\ÿeTÁ] q]‡+\T, q+~>±+ u≤˝ŸsêCŸ, mHé. X‚KsYÇ mdt. j·÷<äj·T´, uÀ&É+| üVü‰&é q]‡+\T, <˚e–] XÊ´+, E≥Tº lìyêdt, r>±|üPsY Ä+»H˚j·TT\T, πøX¯+ù|≥ sêeTT\T, πøX¯+ù|≥ lìyêdt, ${≤´\ e÷J düs¡Œ+#Y ô|+≥j·T´, *+>±¬s&ç¶ >∑÷&É nXÀø˘ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Hêsêj·TDù|≥ , pHé 17 (ôd’ÿq÷´dt) Hêsêj·TDù|≥ |ü≥ºD≤ìï bÕغ\ø£r‘·+>± n_Ûeè~› #˚<ëeTì Hêsêj·TDù|≥ myÓTà˝Ò´ mdtÄsY¬s&ç¶ |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T. Hêsêj·TDù|≥ |ü≥ºD+˝Àì 14, 15, yês¡T¶˝À 2012`13 HêHébÕ¢Hé Á>±+{Ÿ øÏ+<ä 3 ˝ø£å\ 23 y˚\ #=|üŒq dædæ s√&ÉT¢≈£î ì<ÛäT\T eT+ps¡T nj·÷´sTT. Ç dædæ s√&É¢ ìs¡êàD≤ìøÏ myÓTà˝Ò´ mdtÄsY¬s&ç¶ X¯+≈£îkÕú|üq #˚dæ á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. #˚ùd|üqTï˝À¢ K∫Ñ·+>± HêD´‘·>± bÕ{Ï+#ê\ì ˝Òì |üø£å+˝À yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê*‡ edüTÔ+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. |üqT\T #˚ùd düeTj·T+˝À Ç+»˙j·TsY n~Ûø±s¡T\ |üs¡´y˚ø£åD K∫Ñ·+>± ñ+&Ü\Hêïs¡T. |üqT˝À¢ HêD´‘· ˝À|æùdÔ Á|ü»\T myÓTà˝Ò´≈£î ø£MTwüHé Ç∫Ã+<äTπø HêD´‘· ˝À|æ+∫+<äqï e<ä+‘·T\T ekÕÔj·THêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£MTwüqsY düeTàj·T´, Ç+»˙j·TsY U≤C≤, >∑+<˚ #·+Á<äø±+‘·<é , Á|üuÛ≤ø£sY, es¡ÔHé, >√bÕ˝Ÿ j·÷<äyé, øöì‡\sY\T ø£eT\, Á|üuÛ≤ø£sY es¡úHé, q+<äT Hêe÷J, e÷s¡T‹, $H√<é, {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T q]‡+Vü≤¬s&ç¶, Á|ü‘ê|t¬s&ç¶, ˇ+Á|üø±dt, sê»es¡úHé¬s&ç¶, sêeTT\T, ø£qï|üŒ >∑Ts¡T*+>∑|üŒ, #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶\‘√ bÕ≥T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·«+ Ç∫Ãq Vü‰$T\eTT neT\T #˚j·÷* |ü<ä$ u≤<ä´‘·\T d”«ø£]+∫q ‘·Vü≤d”˝≤›sY ô|uÒ“s¡T, É , pHé 17 (ôd’ÿq÷´dt) ô|uÒ“s¡T eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑\ j·THéôV≤#Y`44 C≤rj·T s¡Vü≤<ë] ô|’ kÕÿsY|”jÓ÷ m.|æ.23j·T+ 8559 HÓ+ãsY >∑\ yêVü≤q+ ôV’≤<äs¡u≤<é qT+&ç ø£s¡Tï˝Ÿ yÓ\T‘·T+&É>± m.|æ 21{Ï{Ï 5515 HÓ+ãs¡T >∑\ ‘·÷bòÕHé ø£s¡Tï˝Ÿ qT+&ç ô|uÒ“s¡T u…’bÕdt\ eT\T¢‘·T+&É>± ¬s+&ÉT yêVü≤Hê\T &Ûû ø=HêïsTT. á Á|üe÷<ä+˝À ‘·÷bòÕHé˝À Á|üj·TD+ #˚düTÔqï ˇø£ eTVæ≤fi¯≈£î e÷Á‘·y˚T dü\Œ >±j·T\T nj·÷´sTT.

M|üq>∑+&É¢ pHé 17 (ôd’ÿq÷´dt) |üuÛÑ÷‘·«+ m\ø£åHé\˝À Ç∫Ãq V”≤$T\qT ‘·ø£åy˚T neT\T #˚j·÷*. ¬s’s¡T\≈£î dü+ã+~+∫q \ø£å s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î s¡TD e÷|òæì, Ç\T¢ ˝Òì yê]øÏ 3\ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ Ç\T¢ ì]à+∫ Çe«*. eT]j·TT πøõ qT+&ç |æõ es¡≈£î ñ∫Ñ· $<ë´qT n+~+#ê*. e÷´ìù|dtº˝À ô|{Ϻq Vü‰$T\qT Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åy˚T neT\T ‘˚j·T\ì

M|üq>∑+&É¢≈£î #Ó+~q e´ekÕj·T ø±]àø£ eT+&É\ n<ë´≈£åî\T \ø£åDY, dæ◊{Ïj·TTyé &ç$»Hé n<ë´≈£åî&ÉT sêeT#·+Á<äj·T´ ¬>ö&é, ¬ø$|æ ñ|ü<ë´≈£åî&ÉT sêCÒwt, X¯+ø£sY eT]j·TT ≈£îs¡TeTj·T´ \T $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ Ç∫Ãq Vü‰$T\qT ‘·T#·‘·|üŒ≈£î+&Ü neT\T #˚j·÷\ì &ç|üP´{Ï ‘êdæsêΔsY≈£î $q‹ |üÁ‘·+ n+~+#ês¡T.

Ä‘·à≈£LsY, pHé 17 (ôd’ÿq÷´dt) Ä‘·à≈£LsY eT+&É\ ‘·Vü≤d”˝≤›sY>± #·+<äsY k˛eTyês¡+ Hê&ÉT u≤<ä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. >∑‘· ¬s+&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·+ |üø£ÿH˚ e⁄qï qs¡« eT+&É\ ‘·Vü≤d”˝≤›sY>± |üì#˚dæq Äj·Tq mìïø£\ $<ÛäT˝À uÛ≤>∑+>± q˝ÀZ+&É õ˝≤¢ sê+ù|≥ ‘·Vü≤d”˝≤›sY>± yÓ[¢q Äj·Tq mìïø£\ nq+‘·s¡+ »]–q ã~*+|ü⁄˝À uÛ≤>∑+>± Ä‘·à≈£LsY ‘·Vü≤d”˝≤›sY>±

ìj·T$T+#·&É+‘√ k˛eTyês¡+ Hê&ÉT Ä‘·à≈£LsY ‘·Vü≤d”˝≤›sY>± u≤<ä´‘·\T rdüT≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT ø±sê´\j·T+˝À ô|’s¡$ø±s¡T\qT |üø£ÿq u…{Ϻ ¬s’‘·T\≈£î Hê´j·T+ #˚ùd\ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. ô|’s¡$ ø±s¡T\qT q$Tà yê]‘√ |üqT\T #˚sTT+#·Tø√≈£î+&É H˚s¡T>± ø±sê´\j·÷ìï dü+Á|ü~+#ê\ì ø√sês¡T.

$<ë´s¡+>∑ düeTdü´\T |ü]cÕÿ]+#ê*. Á|ü<∏äeT eTVü‰düuÛÑqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷* ÄsYmdt{Ïdæ\qT ø=‘·Ô dü+düú\≈£î n|üŒ–+#ê* &ç|üP´{° &çÇz eTT+<äT <Ûäsêï Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, pHé 17 (ôd’ÿq÷´dt) Áô|’y˚{Ÿ, Á|üuÛÑT‘·« $<ë´s¡+>∑+˝À ñ+&˚ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì k˛eTyês¡+ &ç|üP´{Ï &çÇz ø±sê´\j·T+ eTT+<äT mdtm|t◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+∫ nq+‘·s¡+ &ç|üP´{° &çÇz≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+~+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± mdtm|t◊ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù õ. nXÀø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áô|’y˚{Ÿ $<ë´dü+düú˝À n~Ûø£ |ò”E\T edü÷\T #˚düTÔHêïs¡ì >∑T]Ô+|ü⁄˝Òì bÕsƒ¡XÊ\\T |ü≥ºD+˝À q&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡ì yê{Ïô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+ Á|üø±s¡+ Áô|’y˚{Ÿ $<ä´ dü+düú˝À¢ ù|<ä $<ë´s¡Tú\T 25 XÊ‘·+ ñ∫‘·+>±

d”≥T¢ Çyê«\ì ø£+&çwüHé ˝Òì Áô|’y˚{Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ ãdüT‡\qT s¡<äT› #˚j·÷\ì Äj·Tq nHêïs¡T, f…ø√ï, Ç+≥sY H˚wüq˝Ÿ, ø±HÓ‡|tº, yÓ÷&É˝Ÿ, {≤˝…+{Ÿ ù|s¡¢‘√ $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT Äø£]¸+∫ n~Ûø£+>± |ò”E\T edü÷\T #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« $<ë´ dü+düú˝À eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£s¡Tej·÷´s¡ì U≤∞>± ñqï {°#·s¡¢ b˛düTº\qT uÛÑØÔ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ç+ø± ø=ìï bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T sê˝Ò<äì yê{Ïì yÓ+≥H˚ |ü+|”D° #˚j·÷\ì ø√sês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À mdtm|òt◊ Hêj·T≈£î\T ø£èwüí, #·+Á<äX‚KsY, kÕsTTu≤ãT, sêeTø£èwüí, •esêeTT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n#·Ã+ù|≥., pHé 17 (ôd’ÿq÷´dt) á HÓ\ 20q {°j·T÷&Éã÷¢CÒ n<ä«s¡´+˝À sê´*ì Á|ü<∏ä eT eTVü‰ düuÛÑqT $»j·Te+‘·+ #Ój·÷\ì ø√s¡T‘·÷ ‘·Vü‰o˝≤úsY ø±s¡´\j·T+ nes¡D˝À {°j·T÷&Éã÷¢´CÒ >√&É |üÁ‹ø£qT kÕúìø£ my˚Tà˝Ò´ >∑Te«\u≤\sêE n$düÿ]+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£e T+˝À {°j·T÷&Éã÷¢´CÒ Hêj·T≈£î\T #·+<äTHêj·T ø˘,|üÁ‹ø± $˝Òø£s¡T\T sêeT\T u≤\sê E,lqT, düT<ëø£sY¬s&ç¶, sêeT*+>∑j·T´, u≤˝ŸøÏwüHé, Á|üyÓ÷<é,s¡y˚Twt,m\Áø±ºìø˘ $T&çj·÷ $˝Òø£s¡T\T u≤D≤\ lqT,mø˘“˝Ÿ,s¡$,‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZH êïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêh kÕ<äq˝À |üÁ‹ø£\ bÕÁ‘· ø°\ø£yÓTÆ+<äì eTVü‰ã÷uŸq>∑sY˝À »]π> Á|ü<∏äeT eTVü‰düuÛÑqT $»j·Te+‘·+ #Ój·÷\ì »s¡ï*wüߘ\ düeTdü´\qT q÷‘·q Á|üuÛÑT‘·«+ |ü]düÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ áHÓ\ 20q ìs¡«Væ≤+#˚ #·˝À eTVü‰ã÷uŸq>∑sY ø±s¡´Áø£e ÷ìøÏ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì nìïs¡+>±\≈£î #Ó+~q $˝Òø£s¡T\T Vü‰»¬s’ $»j·Te+‘·+ #Ój·÷\ì {°j·T÷&Éã÷¢´CÒ Hêj·T≈£î&ÉT #·+<ä÷Hêj·Tø˘ |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T.

|æÄsY&çmdt n<Ûä´≈£åî\T ø=+&ÉøÏ+~ e÷<Ûäe¬s&ç¶ Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, pHé 17 (ôd’ÿq÷´dt) ¬sdæ&Óì‡j·T˝Ÿ Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD πø+Á<ë\qT ø=‘·Ô dü+düú\≈£î n|üŒC…|æŒ u≤\ø±]àø£ e´edüúqT |üP]Ô>± s¡÷|ü⁄e÷ù|+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì bÕ\eT÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ &Óe\|òtyÓT+{Ÿ k˛ôd’{° n<Ûä´≈£åî\T ø=+&ÉøÏ+~ e÷<Ûäe¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ u≤\ø±]àø£ e´edüú s√Es√E≈£î ˙s¡Tø±]b˛‘·T+<äì , Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\T mìï Á|üy˚X¯ô|{ϺHê ã÷&ç<ä˝À b˛dæq |ü˙ïs¡T˝≤ ‘·j·÷s¡e⁄‘·THêïj·Tì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. u≤\ø±]à≈£î\ ø√dü+ Á|ü‹ @&Ü~

ÄsYmdt{Ïdæ\qT Á|üy˚X¯ô|≥º&É+‘√ bÕ‘· dü+düú\πø |üP]Ôø±\+ n|üŒ–düTÔHêïj·Tì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. B+‘√ u≤\ø±]àø£ e´edüúqT ìs¡÷à*+#·˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. . u≤\ø±]à≈£î\ ø√dü+ Á|ü‹ @&Ü~ ÄsYmdt{Ïdæ\qT Á|üy˚X¯ô|≥º&É+‘√ bÕ‘· dü+düú\ πø |üP]Ôø±\+ n|üŒ–düTÔHêïj·Tì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T.u≤\ ø±]àø£ ìs¡÷à\qqT s¡÷|ü⁄e÷bÕ\+fÒ j·TTe‘·ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæºì πø+ÁBø£]+∫ ÄsYmdt{Ïdæ\qT ø=‘·Ô dü«#·Ã+<Ûä dü+düú\≈£î n|üŒ–+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.


ãT<Ûäyês¡+ 18`06`2014

8

•X¯óeTs¡D≤\qT »s¡ï*düTº\T HÓ’‹ø£ $\Te\T bÕ{Ï+#ê* Ä]ø£fÒº+<äT≈£î #·s¡´\T düHêàqdüuÛÑ˝À m+.|æ.õ‘Ó+<äsY¬s&ç¶ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY , pHé 17 (ôd’ÿq÷´dt) õ˝≤¢˝À e÷‘· •X¯ó eTs¡D≤\qT n]ø£{≤º&ÜìøÏ dü‘·«s¡y˚T |üø£&É“+~>± #·s¡Ã\T #˚|ü{≤º\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY j·T+.–]C≤X¯+ø£sY yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+∫eÄs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT ¬syÓq÷´ MT{Ï+>¥ Vü≤\T˝À yÓ’<ä´ Äs√>∑´ @sêŒ≥T #˚dæq ÄsYm+mHédæôV≤#Y ô|¢dt m z]j˚T+fÒwüHé ø±s¡´Áø£eT+q≈£î ø£˝…ø£ºsY bÕ˝ÀZHêïs¡T. ádü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÄsYm+mHédæôV≤#Y ô|¢dt m ø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê ‘·\T¢\ eTs¡D≤\T, •X¯óe⁄\ eTs¡D≤\qT >∑TD˙j·T+>± ‘·–Z+#·&ÜìøÏ á ø±s¡´Áø£eT+ s¡÷bı+~+#·+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À n~˝≤u≤<é, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, õ˝≤¢˝À n‘·´~ø£+>± e÷‘· •X¯óeTs¡D≤\Tdü+

uÛÑ$düTÔHêïsTT. M{Ïì Ä]ø£{≤º&ÜìøÏ HÓ\˝À|ü⁄ u≤¢Hé e÷ì≥]+>¥ Á|üÁøÏj·TqT|üP]Ô #˚dæ HêD´yÓTÆq yÓ’<ä´ ùde\qT n+~+#ê\ì ù|s=ÿHêïs¡T. e÷‘· •X¯ó eTs¡D≤\qT ìyê]+#·&ÜìøÏ Á>±e÷˝À¢ düs¡Œ+#Y\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\qT, eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\‘√ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£e÷\T Á|üuÛ≤e+‘·+>± s¡÷bı+~+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. u≤¢ø˘ e÷q≥]+>¥ <ë«sê Äs√>∑´ πø+Á<ë˝À düeTdü´\qT >∑T]Ô+#ê\Hêïs¡T. Äs√>∑´ πø+Á<ë˝À¢ eTÚ*ø£ kÂø£s¡´\T ø£*Œ+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ë˝À¢ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. s√>∑T\≈£î HêD´yÓTÆq yÓ’<ä´ ùde\qT n+~+#·&ÜìøÏ yÓ’<äT´\T ìs¡+‘·s¡+ ÁX¯$T+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. πødüT\T jÓTTø£ÿ uÛ≤yêìï ã{Ϻ dæã“+~ì Äìï kÕúsTT˝À

@sêŒ≥T #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. ndüT|üÁ‹˝À Á|üdüyê\T, ‘·≈£îÿe>± ñqï Á>±e÷\qT >∑T]Ô+∫, nedüs¡yÓTÆq dü]~<äT› #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì ø√sês¡T. Ç+{Ï e<ä› Á|üdüyê\T »]ù| yê]øÏ mmHém+ Áb˛‘ê‡Vü≤ø±\qT Ç∫à ndüT|üÁ‹˝À Á|üdüyê\T »]|æ+#ê\ì ø√sês¡T. |üP]Ô kÕúsTT˝À |æ\¢\≈£î {°ø±\T y˚j·T+#ê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø=\+_jÓ÷ $X¯«$<ë´\j·T+ Á|ü‹ì~Û dæ+<Ûä÷» |üesYbÕsTT+{Ÿ Á|üdüqfÒwüHé <ë«sê mHéÄsYôV≤#Ym+ô|¢dtÇ eP´Vü≤\qT, neT\T #˚ùd |ü<䛑·T\qT $e]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK n~Ûø£±] &Ü. kÕ«$T, &çdæôV≤#Y |ü<äà», &Ü. #·+Á<ä X‚KsY, mdt|æôV≤#Y+, |æy√\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY,, pHé 17 (ôd’ÿq÷´dt)»s¡ï*düTº\T HÓ’‹ø£ $\Te\T bÕ{Ï+∫ |üÁ‹ø£ $\Te\qT ø±bÕ&Ü\ì eTVü≤ã÷uŸq>∑sY m+.|æ.õ‘Ó+<äsY¬s&ç¶ nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì Áô|dtø£¢uŸ˝À {Ïj·TT&ÉãT¢´C… Ä<Ûä«s¡´+˝À Äj·TqqT düHêàì+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Áø£eT+ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç{°e\ ìs¡«Væ≤+∫q mìïø£\˝À »s¡ï*düTº\T ô|sTT&én]ºø£˝Ÿ‡ s¡÷|ü+˝À yês¡Ô\T Áyêj·T&É+ e\¢ Á|ü»\˝À $X¯«dü˙j·T‘· ø=˝ÀŒj·÷s¡ì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. Ç˝≤+{Ï |ü<䛑·T\ e\¢ Á|ü»\≈£î |üÁ‹ø£\ô|’ e⁄+&˚ $X¯«dü˙j·T‘· ‘·–Zb˛‘·T+<äì ø±e⁄q |üÁ‹ø£\T Bì $wüj·T+˝À C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. n<˚$<Ûä+>± mìïø£\ ø£MTwüHé ≈£L&Ü ô|sTT&é n]ºø£˝Ÿ‡ s¡÷|ü+˝À edüTÔqï yês¡Ô\≈£î dü+ã+~+∫ πøe\+ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î e÷Á‘·y˚T H√{ÏdüT\T |ü+|ü&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ø±ì n<˚ düeTj·T+˝À yês¡Ô\T Áyêùd |üÁ‹ø±j·÷»e÷Hê´\≈£î ≈£L&Ü H√{ÏdüT\T C≤Ø #˚dæ #·s¡´\T rdüT≈£î+fÒ u≤>∑T+≥T+<äì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À »]π> mìïø£\˝À nsTTq Ç˝≤+{Ï |ü<䛑·T\T »s¡>∑≈£î+&Ü ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. MT&çj·T nqTdüs¡düTÔq rs¡T e\¢ Á|ü»˝À¢ MT&çj·÷ qeTàø£+ düqï–\¢&É+‘√ bÕ≥T #·T\ø£q uÛ≤e+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì ny˚<Ûäq

e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç<˚ $wüj·÷ì ‘·«s¡˝À »]π> bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ\˝À #·]Ã+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± {Ïj·TT&ÉãT¢´C… sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù q¬s+<äsY¬s&ç¶, ◊C…j·TT ø±s¡´<äs¡TÙ\T dü‘·´Hêsêj·TD, Ä\bÕ{ÏdüTπswt≈£îe÷sY\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mìïø£\ düeTj·T+˝À »s¡ï*düTº\ bÕÁ‘· ø£+fÒ yê] j·÷»e÷q´+ bÕ{Ï+#˚ $<ÛëHê\T <äTsêàs¡Z+>± e⁄+{≤j·Tì $e]+#ês¡T. m+|æ #Ó|æŒq≥T¢ yêdüÔyêìøÏ ô|sTT&é Ä]ºø£˝Ÿ‡ e\¢ Á|ü»\T |üÁ‹ø£\T $X¯«dü˙j·T‘· ø√˝ÀŒ‘·Tq $wüj·÷ì ‘êeTT n+^ø£]düTÔqï≥T¢ $e]+#ês¡T. BìøÏ dü+ã+~+∫ >∑‘·+˝À ≈£L&Ü ‘·eT dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À nH˚ø£ kÕs¡T¢ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+‘√ bÕ≥T sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[fl j· ÷ »eTHê´\≈£ î ‘·>∑T dü÷#·q\T Ç#˚Ã˝≤ #·s¡´\T rdüT ø√yê\ì dü÷∫+ #·&É+ »]–+<äì nsTT‘˚ Bì $wüj·T+˝À n≥T mìïø£\ ø£MTwüHé‘√ bÕ≥T Á|üuÛÑT‘ê«\T ≈£L&Ü ‘·>∑T Ø‹˝À

düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ e\¢ á kÕ] Bì Á|üuÛ≤e+ uÛ≤Ø>± #·÷|æ+<äHêïs¡T. á mìïø£\˝À j·÷»e÷Hê´|ü⁄ z‹Ôfi¯fl ø±s¡D+>± ô|sTT&én]ºø£˝Ÿ‡ Á|üuÛ≤e+ uÛ≤Ø>± ô|]–b˛e&É+‘√ bÕ≥T Bì Á|üuÛ≤e+ $˝ÒKs¡T\ô|’ |ü&ç+<äì yês¡T $e]+#ês¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ {Ïj·TT&É ãT¢´C… sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù dæ.Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#·>± ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+|òüT+ õ˝≤¢ Ä<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T Áoìyêdt, ÁoøÏwüHé, sêÁwüº øöì‡˝Ÿ düuÛÑT´\T $»j·TsêE, ¬ø.|üeHé≈£îe÷sY¬s&ç¶, d”ìj·TsY »s¡ï*düTº u≤\kÕ«$T, C≤rj·T øöì‡˝ŸdüuÛÑT´\T yÓ+ø£fÒX¯«sYsêe⁄, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T s¡$≈£îe÷sY, ‹s¡T|ü‘·j·T´, øÏc˛sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘· + &Ü \ qT Á > ± e T | ü + #ê s T r \T > ± >∑ T ] Ô + #· & É + ô | ’ Vü ≤ s ¡ ¸ + »s¡ï*düTº\ düeTdü´\ kÕ<Ûäq≈£î ô|<ä›|”≥ ø=˝≤¢|üPsY,pHé 17 (ôd’ÿq÷´dt) ‘Ó\+>±D yÓTT<ä{Ï XÊdüq düuÛÑ˝À >∑es¡ïsY Á|üdü+>∑+ô|’ sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ ø£\«≈£î+≥¢ #·+Á<äX‚KsYsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mìïø£\ e÷ìb˛düTº˝Àì nìï n+XÊ\ neT\Tô|’ $es¡D ÇdüTÔ 500»HêuÛ≤ ø£*Zq ‘·+&Ü\qT Á|ü‘˚´ø£ Á>±eT|ü+#êsTTr\T >∑T]Ô+∫ –]»qT\≈£î 12 XÊ‘·+ ]C≤πs«wüHé ø£*ŒkÕÔqì ù|s=ÿq&É+ô|’ ‘ê\Tø£ –]»q dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T πø‘·yê‘Y X¯+ø£sYHêj·Tø˘ , >√bÕ˝ŸHêj·Tø˘\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. 60 dü+e‘·‡sê\ düTBs¡È b˛sê≥+ ‘Ó\+>±D 10 õ˝≤¢˝À 1200 eT+~ $<ë´s¡Tú\T, ‘Ó\+>±D yê<äT\ ã*<ëq+, ¬ødæÄsY Hêj·Tø£‘·«q b˛sê{≤\T, neTs¡ìs¡Vü≤s¡ Bø£å\ |òü*‘·+>± e∫Ãq ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝Àì 4 ø√≥¢ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ∫s¡ø£\ ø√]ø£ ‘Ó\+>±D

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY,, pHé 17 (ôd’ÿq÷´dt)düTBs¡È #·]Á‘· ø£*–q m|æj·TT&ÉãT¢´C… qT+&ç $&çb˛sTT Ç|üŒ{Ïøπ {ÏjT· T&ÉãT¢´C…>± n$s¡“$¤ +∫q dü+|òTü + ‘Ó\+>±D »s¡ï*düT\º düeTdü´\ kÕ<Ûqä ø√dü+ eTT+<äT+&ç b˛sê&É&+É »s¡T>∑T‘·T+<äì {Ïj·TT&ÉãT´¢C… sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù yÓ’.q¬s+<äsY¬s&ç¶, ◊C…j·TT ø±s¡´<äs¡TÙ\T dü‘·´Hêsêj·TD, Ä\bÕ{ÏdTü sπ wt≈î£ e÷sY, sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù Vü≤qà+‘Ys¬ &ç\¶ T yÓ\&¢ +ç #ês¡T. düTe÷s¡T 60 @fi¯ófl>± Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ sêÁwü+º ˝À m|æjT· T&ÉãT¢´C…>± ø=qkÕ–q »s¡ï*düTº dü+|òTü + ‘Ó\+>±D sêÁwü+º @sêŒ≥T‘√ s¬ +&ÉT>± N*b˛sTT ‘Ó\+>±D˝À Á|ü‘´˚ ø£ dü+|òTü +>± n$s¡“$¤ +#·+&É+ »]–+<äì $e]+#ês¡T. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì Áô|dtøu¢£ Ÿ˝À ìs¡«Væ≤+∫ {ÏjT· T&ÉãT¢´C… dü+|òTü + düs«¡ düu´ÑÛ düe÷y˚XÊìøÏ yês¡T eTTK´n‹<∏Tä \T>± Vü≤»¬s’ Á|üd+ü –+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± yês¡T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Á|üdTü ‘Ô +· ‘Ó\+>±D sêÁwü+º ˝À düTe÷s¡T 9y˚\≈£î ô|’>± düuÛÑ´‘ê«\T e⁄qï {ÏjT· T&ÉãT´¢C… »s¡ï*düT\º kÕ<Ûøä u£ ≤<Ûøä \£

ô|’ |üP]Ô ne>±Vü≤q ø£*–q dü+|òTü +>± ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì >∑‘+· ˝À #˚dqæ b˛sê{≤\ e÷~]>±H˚ Á|üdTü ‘Ô +· ≈£L&Ü ‘·eT dü+|òüT+ |üì#˚dæ »s¡ï*düTº\≈£î Hê´j·T+ #˚ùd+<äT≈£î |üì#˚dTü +Ô <äHêïs¡T. eTTK´+>± ◊C…jT· T≈£î nqT+ã+<Ûä+>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï dü+|òüT+>± {Ïj·TT&ÉãT¢´C…≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ e⁄+<äì n<˚$<Û+ä >± Áô|dtøöì‡˝Ÿ n|òt Ç+&çj·÷˝À ≈£L&Ü {Ïj·TT&ÉãT¢´C…≈£î dü+ã+~+∫qyês¡T düuÛÑT´\T>± ø=qkÕ>∑&+É ‘√ bÕ≥T >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q dü+|òTü +>± sπ |ü⁄ Á|üuTÑÛ ‘ê«\‘√ e÷{≤¢&˚ dü‘êÔ ‘·eT dü+|ò÷ü ìøÏ e⁄+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§ZH+˚ <äT≈£î nqTe⁄>± e⁄+&˚+<äT≈£î >∑‘+· ˝À {ÏCm… |òt ù|s¡T‘√ m|æjT· T&ÉãT¢´C…H˚ nqTã+<Û+ä >± ˇø£ ù|&ò sπÉ wüHqé T @sêŒ≥T #˚dæ á ÁbÕ+‘· Á|ü»\ düeTdü´\qT ÁbÕ+‘·+˝À e⁄qï ñ<ä´e÷\≈£î nqT≈£L\+>± »s¡ï*düT\º T ≈£L&Ü düŒ+~+#˚+<äT≈£î M\T ø£*Œ+#·&+É »]–+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwü+º @sêŒ≥T Äq+‘·s+¡ ø=+‘· eT+~ πøe\+ |ü<äe⁄\ ø√dü+ {ÏC…m|òtqT

{ÏjT· T&ÉãT¢´C…>± ]õÁôwwº Hü é #˚sTT+∫ »s¡ï*düTº˝À >∑+<äs¡>√fi¯+ düèwæº+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. yêdüyÔ êìøÏ >∑‘+· ˝À Ç‘·s¡ sêÁcÕº\˝À ≈£L&Ü Ç˝≤ Á|ü‘´˚ ø£ sêÁcÕº\T @s¡Œ&çq dü+<äs¡“¤+˝À n|üŒ{À¢ |üì#˚düTÔqï dü+|òü÷\≈£î nqT≈£L\+>± e⁄+&˚ dü+|òü÷\πø >∑T]Ô+|ü⁄qT Çe«&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdTü ‘Ô +· ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D sêÁwü+º @s¡Œ≥T‘√H˚ ‘·eT dü+|òTü + ≈£L&Ü ˝ÒãsY ø£MTwüqsY≈î£ ˝ÒKqT Çe«&É+ »]–+<äì ø±ì yê] C≤|ü´+ ø±s¡D+>± ø=+‘· Çã“+~ø£s¡ |ü]dæ‘ú T· \T HÓ\≈£îì e⁄qï ‘·«s¡˝ÀH˚ yê{Ïì n~Û>∑$T+∫ ‹]– ‘·eT dü+|òüT+ eTT+<äT+&ç b˛sê{≤\T ìs¡«Væ≤+∫ »s¡ï*düTº\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î n<˚ dü÷Œ]Ô‘√ |üì#˚dTü +Ô <äì ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ ˝À õ˝≤¢˝À e⁄qï ø£$T{°\T ≈£L&Ü ã˝Àù|‘·+ ne⁄‘·÷ Á|üdüTÔ‘·+ HÓ\≈£îì e⁄qï >∑+<äs¡>√fi¯ |ü]dæú‘·T\qT Á>±MTD, eT+&É\ kÕúsTT $˝ÒKs¡T\≈£î $e]+∫ yê]øÏ Äs¡+ú nj˚T´˝≤ $e]+#ê*‡q

nedüs+¡ m+‘Óq’ e⁄+<äHêïs¡T. ø=‘·Ô dü+|ò÷ü \≈£î ‘êeTT e´‹πsø£+ ø±<äì me«s¡T dü+|ò÷ü \T ô|{Ïqº ÄVü‰«ìkÕÔeTì yês¡T »s¡ï*düT\º |üø±å q b˛sê{≤\T #˚dqæ $»j·T+ kÕ~Û+∫q ‘êeTT yê]ì n_Ûq+~+ #·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. n<˚ düeTj·T+˝À »s¡ï*düTº\ HÓ’‹ø£ $\Te\qT ø±bÕ&Ü*‡q u≤<Û´ä ‘· ≈£L&Ü Á|ü‹ dü+|òTü + ô|’ e⁄+<äH˚ $wüj·T+ Á|ü‹ˇø£ÿs¡T Á>∑V≤æ +∫ |üì#˚ùdÔ u≤>∑T≥T+<äHêïs¡T. øπ e\+ |ü<eä ⁄\ ø√dü+ ø=‘·Ô dü+|ò÷ü \qT @sêŒ≥T #˚dqæ »s¡ï*düT\º eT<ä´ e⁄qï ◊ø£´‘·qT $∫Ãq+ #˚ùd+<äT≈£î |üì#˚ùd yê]ì me«s¡T Áb˛‘·‡Væ≤+#·sê<äì yês¡T dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ÁoøÏwHü é n<Û´ä ø£‘å · eVæ≤+#·>±, õ˝≤¢ Ä<Û´ä ≈£îå \T Áoìyêdt, sêÁwüº øöì‡˝Ÿ düuÛÑT´\T $»j·TsêE, ¬ø.|üeHé≈£î e÷sYs¬ &ç,¶ d”ìj·TsY »s¡ï*düTº u≤\kÕ« $T, C≤rj·T øöì‡˝Ÿduü TÑÛ ´\T yÓ+ø£fXÒ «¯ sYsêe⁄, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T s¡$≈£îe÷sY, ‹s¡T|ü‘·j·T´, øÏc˛sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#Ó≥¢ q]øÏy˚‘·ô|’ $#ês¡D ÁbÕs¡+uÛÑ+

>∑<ë«\ ≈£Ls¡>±j·T\ e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ dü+|òüT≥qô|’ $#ês¡D »]|æ+#ê* >∑<ë«\, , pHé 17 (ôd’ÿq÷´dt) >∑<ë«\ ˝Àì ≈£Ls¡>±j·T\ e÷¬sÿ{Ÿ ˝À Ä~yês¡+ »]–q dü+|òüT≥qô|’ |üP]Ô kÕúsTT˝À $#ês¡D »]|æ+#ê\ì |ü\Te⁄s¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T. ‘·s¡#·T Á|üe÷<ë\≈£î>∑Ts¡e⁄‘·T+<ë ˝Òø± ñ<˚›X¯«|üPs¡«ø£+>± me¬s’Hê ø±yê\ì #˚düTÔHêïsê nH˚Ø‹˝À Á|ü»\T dü+<˚Vü≤+ e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T. 2010 ˝À ≈£Ls¡>±j·T\ e÷¬sÿ{Ÿ ˝Àì >√&É≈£L* 11 eT+~ eTs¡DÏ+#·>± Ç{°e\ »]–q mìïø£\ düeTj·T+˝À Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ ≈£Ls¡>±j·T\ <äTø±D+ ì|üŒ+≥T≈£îì rÁe+>±

qwüºb˛e&É+ »]–+~. Ç~ ‘˚s¡Tø√ø£eTT+<˚ Ä~yês¡+ »]–q |òüTÀs¡ n–ïÁ|üe÷<ä+˝À düTe÷s¡T 60 øÏ ô|’>± ≈£Ls¡>±j·T\ <äTø±D≤\T n–ïøÏ ÄVüQ‘Ó’ ì\« ˙&É ˝Òq≥T¢ #˚dæ+~. B+‘√ düTe÷s¡T Çs¡yÓ’ \ø£å\ y˚Ts¡ ÄdæÔqwüº+ yê{Ï*¢q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ∫qï, ∫‘·ø£ yê´bÕs¡+ #˚düT≈£îH˚ yês¡T ≈£L&Ü á dü+|òüT≥q˝À ‘·eT düs¡«dü«+ ø√˝ÀŒj·÷s¡T. eTs¡Tdü{Ï s√E k˛eTyês¡+ ø±e&É+‘√ ø±yê\H˚ mes√ ì|üŒ+{Ï+∫ ñ+{≤s¡ì nqTe÷q+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Á|üe÷<ä u≤~Û‘·T\qT Ä<äTø√yê*.. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+

n–ïÁ|üe÷<ä+ dü+uÛÑ$+∫q≈£Ls¡>±j·T\ yê´bÕs¡T\qT ‘·ø£åD+ Ä<äTø√yê\ì |ü\Te⁄s¡T &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. ‘·s¡#·T »]π> Á|üe÷<ë\ qT+&ç ø±bÕ&É&ÜìøÏ XÊX¯«‘· ÁbÕ‹|ü~q <äTø±D≤\T ì]à+#ê\ì ≈£Ls¡>±j·T\ yê´bÕs¡T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. ‘êeTT n|ü⁄Œ\T ‘Ó∫à yê´bÕs¡+ #˚ùdÔ Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T »s¡>∑&É+ |ü≥¢ yês¡T rÁe Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. á dü+|òüT≥qô|’ $#ês¡D »]|æ+∫ ‘·eT≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, , pHé 17 (ôd’ÿq÷´dt)ôVü≤Ödæ+>¥ uÀs¡T¶ ø±\˙˝À Á|üuÛÑT‘·« düú\+˝ÀqT ˙\–] #Ó≥¢qT ‘=\–+#· &É+ô|’ Äضz Ä<˚XÊqT kÕs¡+ |ü≥ºD Äضz VüQùd‡Hé #Ó≥¢qT q]øÏq ÁbÕ+‘ê\qT |ü]o* +∫ $#ês¡D ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{ ≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« Ä~ q+˝Àì #Ó≥ºqT qs¡ø£&É+ #·≥º Ø‘ê´ H˚s¡eTì, n~ø±s¡T\ nqTeT‹ rdüT≈£îqï ‘·sê«‘·H˚ ø={≤º\ì Äj·Tq dü÷∫+ #ês¡T. á ø±s¡´Áø£ eT+˝À düe÷#ês¡ s¡ø£åD y˚~ø£ õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T sê»X‚Ks¡X¯s¡à, ø±\˙yêdüT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü⁄D:ìsêàD+ πødæÄsY <ë«sê kÕ<Ûä´+ nì düs¡«Á‹ø£ mìÿø£˝À¢ ‘Ó\+>±D sêÁwüº d”m+>± #·+Á<äX‚KsYsêe⁄ Ç∫Ãq mìïø£\ yê>±›Hê\qT Á|ü»\T q$Tà {ÏÄsYmdt bÕغøÏ |ü≥º+ ø£≥º&É+ »]–+~ e÷ìbò˛düTº˝À Á|ü»\≈£î Ç∫Ãq Vü≤$T\qT $XÊ«dü+‘√ neT\T #˚dæ ‘Ó\+>±D ‘=* eTTK´eT+Á‹>± n_Ûeè~›øÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì –]»q dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ø√sês¡T. qe‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À md”‡, md”º u≤´ø˘˝≤ø˘ b˛düTº\qT yÓ+≥H˚ uÛÑØÔ #˚j·÷\ì yÓTÆ<ëq ÁbÕ+‘· –]»q\≈£î ◊dæ&çm @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì 12 XÊ‘·+ ]C≤πs«wüHé\T neT\T #˚ùd\ #·÷&Ü\ì ‘ê+&Ü\qT Á>±eT|ü+#êsTTr\T >∑T]Ô+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yês¡T ø√sês¡T.

|æÄsY&çmdt n<Ûä´≈£åî\T ø=+&ÉøÏ+~ e÷<Ûäe¬s&ç¶ _C≤ï|ü*¢, , pHé 17 (ôd’ÿq÷´dt)ô ¬sdæ&Óì‡j·T˝Ÿ Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD πø+Á<ë\qT ø=‘·Ô dü+düú\≈£î n|üŒC…|æŒ u≤\ø±]àø£ e´edüúqT |üP]Ô>± s¡÷|ü⁄e÷ù|+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì bÕ\eT÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ &Óe\|òtyÓT+{Ÿ k˛ôd’{° n<Ûä´≈£åî\T ø=+&ÉøÏ+~ e÷<Ûäe¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ u≤\ø±]àø£ e´edüú s√Es√E≈£î ˙s¡Tø±]b˛‘·T+<äì , Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\T mìï Á|üy˚X¯ô|{ϺHê ã÷&ç<ä˝À b˛dæq |ü˙ïs¡T˝≤ ‘·j·÷s¡e⁄‘·THêïj·Tì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. u≤\ø±]à≈£î\ ø√dü+ Á|ü‹ @&Ü~ ÄsYmdt{Ïdæ\qT Á|üy˚X¯ô|≥º&É+‘√ bÕ‘· dü+düú\πø |üP]Ôø±\+ n|üŒ–düTÔHêïj·Tì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. B+‘√ u≤\ø±]àø£ e´edüúqT ìs¡÷à*+#·˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. u≤\ ø±]àø£ ìs¡÷à\qqT s¡÷|ü⁄e÷bÕ\+fÒ j·TTe‘·ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæºì πø+ÁBø£]+∫ ÄsYmdt{Ïdæ\qT ø=‘·Ô dü«#·Ã+<Ûä dü+düú\≈£î n|üŒ–+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

¬s’‘·T\ yê{≤ &ÉãT“\qT yÓqøÏÿ rdüTø√+&ç Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ,, pHé 17 (ôd’ÿq÷´dt)ô¬s’‘·T\T Ád”Œ+ø£s¡¢ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·« dü_‡&û b˛qT &çbÕõ{Ÿ #˚dæq yê{≤ &ÉãT“\ qT yÓqøÏÿ rdüTø√yê\ì ÁbÕ+rj·T dü÷ø£åà˙{Ï bÕs¡T <ä\ n~ø±] sê|òüTy˚ +<äsY dü÷∫+#ês¡T. <äs¡U≤düTÔ #˚düT ≈£îqï ¬s’‘·T\T 10 XÊ‘·+ <ës ¡e‘·TÔ k˛eTTàqT u≤´+≈£î nHé ˝…’Hé˝À »eT#˚XÊs¡ì yê{≤ &ÉãT“\qT kÕúìø£ ñ<ë´qeq ø±sê´\j·T+˝À dü+Á|ü~+∫ u≤´+≈£î ãTø˘ qø£˝Ÿ |üÁ‘ê\qT 18q n+~+#ê\ì yês¡T yê{≤ &ÉãT“\T nHé˝…’Hé <ë«sê #Ó*¢kÕÔeTHêïs¡T.

y˚T{°\qT $düà]düTÔqï Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\ÿ|ü*¢, , pHé 17 (ôd’ÿq÷´dt)ôC≤rj·T ñbÕ~Vü‰MT |ü<∏äø£+˝À |üì #˚düTÔqï y˚T{°\qT Á|üuÛÑT‘·«+ $e]ÙdüTÔ+<äì nœ\ uÛ≤s¡‘· e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ õ˝≤¢ düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù ø=eTTàuÛÑs¡‘Y nHêïs¡T. eT+&É\ ø±+ô|¢ø˘‡ MT{Ï+>¥ Vü‰˝Ÿ˝À ñbÕ~ y˚T{°\≈£î ne>±Vü‰q düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± ø=eTTàuÛÑs¡‘Y e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e\dü\T ìyê]+#˚+<äT≈£î >∑‘· Á|üuÛÑT‘·«+ C≤rj·T ñbÕ~ Vü‰MT |ü<∏äø£+ <ë«sê ñqï

}]˝ÀH˚ |üqT\T ø£*Œ+∫ e\dü\qT ìyê]+#˚+<äT≈£î ÁbÕs¡+_Û+∫q ñbÕ~Vü‰MT |ü<∏äø£+ Á|üdüTÔ‘·+ ˙s¡T>±]b˛‘·T+<äHêïs¡T. y˚T{°\‘√ yÓ{Ϻ#êøÏ] #˚sTTdüTÔHêïs¡ì yê]øÏ ÇkÕÔeTì yÓT&çø£˝Ÿ øÏ{Ÿ $$<Ûä edü‘·T\T ø£*ŒkÕÔeTì #Ó|æŒ H˚{ÏøÏ @ ˇø£{Ï ø£*Œ+#·˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê y˚T{°\≈£î ≈£L©‘√bÕ≥T n<äq+>± ÇkÕÔeTHêï ≈£L© &ÉãT“\T Çyê«\ì ø√sês¡T. ˝Òì |üø£å+˝À ô|<ä› m‘·TÔqï Ä+<√fi¯q #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

bÕsƒ¡XÊ\˝À <äTdüTÔe⁄\T, |ü⁄düÔø±\ |ü+|æD° <ÛäHê«&É , pHé 17 (ôd’ÿq÷´dt) eT+&É\+˝Àì ø±kÕHé|ü*¢ Á>±eT ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT $<ä´s¡Tú\≈£î ñ∫‘· <äTdüTÔe⁄\T bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T |ü+|æD°#˚XÊs¡T. ádü+<äs¡“+>± kÕúìø£ düs¡Œ+#Y leT‹ XÊ+‘·eTà bÕsƒ¡XÊ\ $<ä´ ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé leT‹

XË’\»‘√ bÕ≥T yês¡T¶ düuÛÑT´\T sêeTT\T, &û\sY Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZì $<ë´s¡TÔ\≈£î <äTdüTÔe⁄\T, |ü⁄düÔø±\T n+<äCÒXÊs¡T. $<ë´s¡Tú\T Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü bÕsƒ¡XÊ\\≈£î Vü≤»¬s’ $<ë´_Ûeè~› kÕ~Û+#ê\ì yês¡T ∫Hêïs¡T\qT Äos¡«~+#ês¡T.

VaarthaTarangalu. Printed Published and owned by K.A.Vijayaraju Printed at S.R Publications,AMBERPETHyderabad,Hyderabad, Published from H.No: 1-9-9/1/A/23. F.NO: 301, Suryasadan Near e -seva Ramnagar Hyderabad. 48. Editor.K.A.VijayaRaju Ph.040-27421188, cell:9440788196.Email: vtarangalu.222208@gmail.com, RNI.NO:APTEL 2006/18987,

18 06 14 vaarthatarangalu web