Page 1

TELUGU DAILY

ôV’≤<äsêu≤<é 18`5`2014 Ä~yês¡+

Publishing In: Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada

Á|ü<Ûëì |ü<ä$øÏ

‰

www.indianewstoday.co

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:348 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

21q yÓ÷&û Á|üe÷D d”«ø±s¡+

eTH√àVü≤Hé sêJHêe÷

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, y˚T 17 : πø+Á<ä+˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq yÓTC≤غ kÕ~Û+∫q uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ q÷‘·q Á|üuÛÑT‘ê«ìï á HÓ\ 21q @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+∫+~. á y˚Ts¡≈£î ;CÒ|”øÏ >±&é bòÕ<äsY>± ñqï sêÁw”ºj·T dü«j·T+ ùdeø˘ dü+>¥ nqTeT‹ ø√dü+ Ä bÕغ Hêj·Tø£‘·«+ m<äTs¡T #·÷k˛Ô+~. ;CÒ|” Á|ü<Ûëì qπs+Á<ä yÓ÷&û Ç|üŒ{Ïπø ‘·q ø±´_HÓ{Ÿ˝À rdüT≈£îH˚ eT+Á‘·T\ ù|s¡¢qT Ksês¡T #˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡+. sêCŸHê<∏édæ+>¥, düTcÕàdüsê«CŸ, cÕqyêCŸVüQùd‡Hé. ns¡TDYC…’{°¢, $.¬ø dæ+>¥, >√j·T˝Ÿ, n$T‘YcÕ, j·TX¯«+‘YdæHêΩ , s¡÷&ç, m˝Ÿ.¬ø n<ë«˙, πseTwtJj·÷CŸ\‘√ á ø±´_HÓ{ŸqT @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î #Ó+~q yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT≈£î Á>±MTD n_eè~Δ, bÕs¡¢yÓT+≥Ø e´eVü≤sê\ XÊKqT n|üŒ–+#·e#·TÃ. ns¡TDYC…’{°¢øÏ Ä]úø£ e´eVü‰sê\ XÊKqT Çyê«\ì ìs¡ísTT+∫Hê Äj·Tq mìïø£˝À¢ z&çb˛sTTq+<äTq |ü<ä$ rdüT≈£îH˚+<äT≈£î ìsêø£]ùdÔ Äj·Tq≈£î ø±≈£î+&Ü Ä XÊKqT j·TX¯«+‘Y dæHêΩ≈£î Ç#˚à neø±XÊ\T ñHêïsTT, düTcÕàdü«sêCŸ≈£î Vü≤À+ XÊKqT πø{≤sTT+#·e#·TÃ. n$T‘YcÕ≈£î Á|ü<Ûëq eT+Á‹ ø±sê´\j·T u≤<Ûä´‘·\qT n|üŒ–+#·qTHêïs¡T. m˝Ÿ.¬ø n<ë«˙ eT+Á‹ |ü<ä$ì ìsêø£]ùdÔ Äj·TqqT d”Œø£sY>± m+|æø£ #˚j·Te#·TÃ. s¡÷&çøÏ jÓ÷»q

πø+Á<ä ø±´_HÓ{Ÿ ≈£Ls¡TŒ ø£düs¡‘·TÔ |üP]Ô Á>±MTD n_Ûeè~Δ XÊK yÓ+ø£j·T´≈£î Vü≤À+ XÊK düTcÕàdü«sêCŸ, d”Œø£sY>± n<ë«˙!

Áø°&É\ XÊKqT, cÕqyêCŸVüQùd‡Hé≈£î bÂs¡ $e÷Hêj·T\ XÊKqT, >√j·T˝Ÿ≈£î $<˚o e´eVü‰sê\ XÊKqT πø{≤sTT+#˚ neø±XÊ\T ñHêïsTT. á y˚Ts¡≈£î ñ<äj·T+ 10.30 >∑+≥\≈£î ;CÒ|” bÕs¡¢yÓT+≥Ø bÕغ düe÷y˚X¯+ ñ+&É&É+‘√ nVü≤à<ëu≤<é qT+&ç qπs+Á<ä yÓ÷&û 12 >∑+≥\≈£î ãj·T\T <˚] e#êÃs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥Ø bÕغ Hêj·T≈£îì>± Äj·Tq @ø£Á^e+>± m+|æø£j·÷´s¡T. á y˚Ts¡≈£î 21 ‘˚Bq yÓ÷&û <˚X¯ Á|ü<Ûëì>± Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚j·TqTHêïs¡T.

pHé 2 ‘·sê«‘˚

sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\ @sêŒ≥T

Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é˝À

|òü*‘ê\ô|’ bıHêï\ düMTø£å Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ e∫Ãq #˚<äT |òü*‘ê\ô|’ {°|”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT bıHêï\ \ø£Îj·T´ düMTø£å »]bÕs¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT <ëq+ Hêπ>+<äsY‘√ bÕ≥T q>∑sêìøÏ #Ó+~q |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. Áπ>≥sY |ü]~Û˝À ˇø£ÿ XÊdüqdüuÛÑkÕúHêìï ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt ¬>\T#·Tø√ì $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

#·+Á<äu≤ãT≈£î X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*|æq dü∫yê\j·T+ d”e÷+Á<Ûä ñ<√´>∑T\T

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, y˚T 17 : Á|ü<ÛëqeT+Á‹ |ü<ä$øÏ eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ X¯ìyês¡+ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ ‘·q sêJHêe÷ ˝ÒKqT sêh|ü‹ Á|üDuŸ eTTKØ®ì ø£*dæ n+<äCÒXÊs¡T. sêJHêe÷ ˝ÒK‘√ bÕ≥T eT+Á‹ eT+&É*ì ≈£L&Ü s¡<äT›#˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ ˇø£ ˝ÒKqT sêh|ü‹øÏ Ç#êÃs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT Á|ü<Ûëì ìyêdü+˝À eT+Á‹es¡Z düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. 15e ˝Àø˘düuÛÑqT s¡<äT›#˚dü÷Ô eT+Á‹es¡Z+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. Á|ü»\qT<˚›•+∫ ∫e] Á|üdü+>∑+ #˚XÊs¡T. Hê J$‘·+ ‘Ó]∫q |ü⁄düÔø£eTì nHêïs¡T. <˚X¯ $uÛÑ»qe\¢ s√&ÉT¶q|ü&ɶ ≈£î≥T+ã+˝Àì z |æ˝≤¢&çøÏ <˚X¯ Á|ü»\T Ç+‘·ô|<ä› |ü<ä$ì Ç∫à Ä<ä]+∫q+<äT≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. <˚X¯+ ‘·qøÏ∫Ãq Ç+‘· >=|üŒ neø±XÊìøÏ dü<ë ø£è‘·E„&ÉHÓ’ ñ+{≤qì nHêïs¡T. Ç~ m+‘· >=|üŒ >ös¡eeTì, ‘·q≈£î á |ü<ä$ \_Û+∫q+<äT≈£î m+‘√ ø±s¡DyÓTÆ+<äì nHêïs¡T. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ uÛÑ$wü´‘Yô|’ ‘·q≈£î |üP]Ô $XÊ«dü+ ñ+<äì nHêïs¡T. Á|ü|ü+#·+˝À e÷s¡T‘·Tqï Ä]úø£ e´edüú˝À uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ ÁãVü‰à+&ÉyÓTÆq X¯øÏÔ>± m<äT>∑T‘·T+<äqï ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. _Ûqï‘·«+˝À @ø£‘·«+‘√ Á|ü|ü+#êìπø eTq+ e÷s¡Z+ #·÷|æ+#ê\ì nHêïs¡T. Ç+‘· ô|<ä› <˚XÊìøÏ ùde#˚ùd neø±X¯+ ‘·q≈£î \_Û+#·&É+ ‘·q |üPs¡«»qà düTø£è‘·eTHêïs¡T. uÛ≤s¡rj·TT\ Áù|e÷_Ûe÷Hê\T ‘·eT≈£î ñHêïj·Tì nHêïs¡T. |ü<˚fi¯fl j·TT|æm bÕ\qqT düeTs¡úe+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#êeTì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ z≥$TøÏ u≤<Ûä´‘· eVæ≤düTÔHêïqì nHêïs¡T. mìïø£˝À¢ Á|ü»\T Ç∫Ãq rs¡TŒqT •s¡kÕeVæ≤düTÔHêïqì nHêïs¡T. 2004 qT+∫ es¡Tdü>± ¬s+&ÉT |üsê´j·÷\T eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ Á|ü<Ûëì |ü<ä$ #˚|ü{≤ºs¡T. HÓÁVüA, Ç+~sê>±+BÛ ‘·sê«‘· Á|ü<Ûëì>± m≈£îÿe>± ø±\+ |üì#˚dæq e´øÏÔ>± eTH√àVü≤Hé >∑T]Ô+|ü⁄bı+<ës¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<éé, y˚T 17 : sêÁwüº $uÛÑ»q ‘·sê«‘· »]–q kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ\T @e] eT<䛑·T nedüs¡+ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ Á|üuÛÑT‘ê«\T @sêŒ≥T #˚ùd yÓTC≤غ\T kÕ~Û+#êsTT. nsTT‘˚ pHé2q ‘Ó\+>±D Ä$sꓤe~q+>± (nbÕsTT+f…{Ÿ &˚)>± Á|üø£{Ï+∫q+<äTq Ä ‘·sê«‘˚ ¬s+&ÉT sêÁcÕº˝À¢ q÷‘·q Á|üuÛÑT‘ê«\T |ü<ä$ u≤<Ûä´\T #˚|ü&É‘êsTT. ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ XÊdüq düuÛÑ |üø£å+ X¯ìyês¡+ düe÷y˚X¯yÓTÆ ÄbÕغ n~ÛH˚‘· πød”ÄsYqT XÊdüq |üø£å+ H˚‘·>± m+|æø£ #˚dæ+~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ XÊdüq |üø£å+ H˚‘·>± #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT @ø£Á^e m+|æø£ ˝≤+#·qy˚T. nsTT‘˚ ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê˝À¢qT yÓTTqï{Ï es¡≈£î n~Ûø±s¡+˝À ñqï ø±+Á¬>dt bÕغ #·‹øÏ\ |ü&ç+~. eTØ d”e÷+Á<Ûä˝À Ä nuÛÑ´s¡Tú\≈£î &çbÕõ≥T¢ ø£s¡ej·÷´sTT. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ˇø£ÿ kÕúq+ ≈£L&Ü Ä bÕغ Á|üuÛ≤yêìï #·÷|ü˝Òø√|üsTT+~. ‘Ó\+>±D˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ekÕÔeTqï BÛe÷‘√ eTT+<äT≈£î yÓ[¢q Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T |òü*‘ê\ ‘·sê«‘· ø£+>∑T‹Hêïs¡T. Ä bÕغøÏ 20 kÕúHê\T e÷Á‘·y˚T <äø£ÿ&É+‘√ ø£˙dü+ Á|ü‹|üø£å Vü≤À<ëqT ≈£L&Ü kÕ~ÛdüTÔ+<äqï nqTe÷Hê\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. {°|”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT bıHêï\ \ø£åàj·T´‘√ düVü‰ e÷J ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»qs¡dæ+Vü≤, ‘êC≤ e÷J eT+Á‘·T\T düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, düT˙‘ê\øå±à¬s&ç¶, ãdü«sêEkÕs¡j·T´, Á|ükÕ<é≈£îe÷sY, Á|üuÛÑT‘·« N|òt $|t >∑+Á&É yÓ+ø£≥s¡D≤¬s&ç¶, $|t\T »>±Z¬s&ç¶, n˙˝Ÿ≈£îe÷sY, Äπs|ü*¢ yÓ÷Vü≤Hé, eTTUÒwt>ö&é, <ëq+ Hêπ>+<äsY, bÕsê»j·T+ bÕ\j·÷´s¡T. πø+Á<ä eT+Á‘·T\T

‘Ó\+>±D˝À πød”ÄsY Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À #·+Á<äu≤ãT.. ø±´_HÓ{Ÿ ≈£Ls¡TŒô|’ Çs¡Te⁄s¡T ø£düs¡‘·TÔ C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, düπs«dü‘·´Hêsêj·TD, ã\sê+ Hêj·Tø˘\T ≈£L&Ü z≥s¡¢ ‹s¡düÿs¡D≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À nsTT‘˚ sêÁwüº πø+Á<ä eT+Á‘·T\+‘ê &çbÕõ≥T¢ ø√˝ÀŒj·÷s¡T. B+‘√ Ä bÕغ |ü]dæú‹ n>∑eT´>√#·s¡+>± ‘·j·÷¬s’+~. ¬>\T|ü⁄ CÀs¡TMT<äT ñqï πød”ÄsYμ eT+Á‹ es¡Z ≈£Ls¡TŒô|’ <äèwæº πø+ÁBø£]+#ês¡T. eT+Á‹ es¡Z+˝À myÓTੇ eTVü≤à<é n©ì ñ|ü eTTK´eT+Á‹ì #˚j·TqTHêïs¡T. ‘=* $&É‘·˝À Vü≤Øwtsêe⁄, áf…\ sêCÒ+<äsY, >∑T+‘·ø£\ »>∑BX¯«sY¬s&ç¶, ø=|ü⁄Œ\ áX¯«sY, b˛#ês¡+ lìyêdt¬s&ç¶, >∑+|ü >√es¡ΔHé, u≤ãTyÓ÷Vü≤Hé, ¬ø. \øå±à¬s&ç¶, »\>∑+ yÓ+ø£≥sêe⁄\ kÕúq+ <äø£ÿe#·TÃ. #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À Ç<ä›]ø° ñ|ü eTTK´eT+Á‹ |ü<äe⁄\T Çe«qTHêïs¡T. ;d” es¡Z+ qT+∫ ¬ø.Ç ø£èwüºeT÷]Ô, ø±|ü⁄ kÕe÷õø£ es¡Z+ qT+&ç ìeTàø±j·T\≈£î ∫qsê»|üŒ≈£î neø±X¯+ <äø£ÿe#·TÃ. eT+Á‹es¡Z düuÛÑT´\ô|’ ≈£L&Ü #·+Á<äu≤ãT <äèwæº πø+ÁBø£]+#ês¡T. ‘Ó\+>±D $wüj·÷ìøÏ eùdÔ Ä bÕغøÏ 15 kÕúHê\T \_Û+#êsTT. Ç|üŒ{Ïπø ‘Ó\+>±D˝À eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$øÏ m+|æø£ #˚dæq ÄsY.ø£èwüíj·T´≈£î XÊdüqdüuÛ≤ |üø£å+ H˚‘·>± m+|æø£ #˚j·TqTqï≥Tº düeT#ês¡+. uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ ôd’‘·+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À eT+Á‹es¡Z+˝À #√≥T ø£*Œ+#˚ neø±XÊ\T ñHêïsTT.

ø£\«≈£î]Ô ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À

áMm+ |üì#˚j·TfÒ¢<äT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY –]C≤ X¯+ø£sY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é: eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ ø£\«≈£î]Ô ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À z áMm+ |üì#˚j·TfÒ¢<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY –]C≤ X¯+ø£sY Á|üø£{Ï+#ês¡T. ád”◊m˝Ÿ≈£î #Ó+~q Ç+»˙s¡¢ ãè+<ä+ Á|üj·T‹ï+∫q|üŒ{Ïø° áMm+ ‘Ós¡#·Tø√˝Ò<äT. Ç+»˙s¡T¢ Ç∫Ãq ø√&é≈£î áMm+ düŒ+~+#·˝Ò<äT. B+‘√ n~ |üì#˚j·T<äì ìs¡ísTT+∫q≥T¢ ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. Bìô|’ ád”øÏ ìy˚~ø£ |ü+bÕeTì... nø£ÿ&ç qT+∫ Ä<˚XÊ\T sê>±H˚ ìs¡íj·÷ìï Á|üø£{ÏkÕÔeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

y˚Tìô|òk˛º˝À Vü‰MT\qT ‘Ó<˚bÕ neT\T #˚j·÷*: u§‘·‡ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é: ‘Ó<˚bÕ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ mìïø£\ y˚Tìô|òk˛º˝Àì Vü‰MT\qT |üP]Ô>± neT\T #˚j·÷\ì |”d”d” e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD ø√sês¡T. $»j·Tq>∑s¡+˝Àì ø±+Á¬>dt bÕغ ø±sê´\j·T+˝À $˝Òø£s¡T\‘√ Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ¬s’‘·T\≈£î s¡TDe÷|ò”, ñ<√´>∑T\≈£î ôd\e⁄\T, ù|<ä\≈£î Çfi¯¢ Ç#˚à |ü<∏äø£+˝À s¡TD+ ô|+|ü⁄ e+{Ï Vü‰MT\qT ‘·|üŒ≈£î+&Ü neT\T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À ø±+Á¬>dt bÕغ z≥$TøÏ nH˚ø£ ø±s¡D≤\THêïj·Tì.. sêh $uÛÑ»q bÕbÕìï n+<äs¡÷ ø±+Á¬>dtô|’ HÓ{≤ºs¡Hêïs¡T. Á|ü»\T Ç#˚à rs¡TŒqT •ekÕeVæ≤kÕÔeTHêïs¡T. düeTdü´\ô|’ b˛sê≥+ #˚ùd+<äT≈£î nôd+;¢˝ÀH˚ ñ+&Ü*‡q |üì˝Ò<äì u§‘·‡ yê´U≤´ì+#ês¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é: dü∫yê\j·T+ d”e÷+Á<Ûä ñ<√´>∑T\T ás√E ‘Ó<˚bÕ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTqT ø£*XÊs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À n‘·´~Ûø£ XÊdüqdüuÛÑ kÕúHê\T ¬>\T#·T≈£îqï+<äT≈£î Äj·Tq≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. kÕj·T+Á‘·+ 4.30 >∑+≥\≈£î ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü #·+Á<äu≤ãTqT ø£*dæ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó\T|üqTHêïs¡T.

d”e÷+Á<ÛäqT bÕ]ÁXÊ$Tø£+>± n_Ûeè~Δ #˚kÕÔ+ k˛$T¬s&ç¶ #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é: d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T n_Ûeè~Δ yÓ’ù| yÓTT>∑TZ#·÷bÕs¡ì e÷J eT+Á‹, ‘Ó<˚bÕ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT k˛$T¬s&ç¶ #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ nHêïs¡T. ás√E HÓ\÷¢s¡T˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. n$˙‹ ˝Òì bÕ\q n+~+∫ d”e÷+Á<ÛäqT bÕ]ÁXÊ$Tø£+>± n_Ûeè~Δ #˚kÕÔeTì Äj·Tq Vü‰MT Ç#êÃs¡T.

nìï kÕúsTT˝À¢q÷ ñ‘·Ôs¡T«\ neT\T≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø ôV’≤<äsêu≤<é: sêh $uÛÑ»q ø±s¡D+>± nìï kÕúsTT˝À¢q÷ ñ‘·Ôs¡T«\ neT\T≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<˚XÊ\T C≤Ø#˚dæ+~. »eVü≤sY u≤\uÛÑeHé &Ó’¬sø£ºsY dü+<Ûä´qT eTVæ≤fi¯, •X¯ó dü+πøåeTXÊK ø£$Twüqπs{Ÿ≈£î ã~© #˚XÊs¡T. @|” eTVæ≤fi≤ düVü≤ø±s¡ Ä]úø£dü+düú á&û>± qõ˙Hé uÛ≤qT ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. ñ<√´>∑T\≈£î dü+ã+~Û+∫q nìï n+XÊ\ô|’ ìùw<ä+ $~Ûdü÷Ô ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø#˚XÊs¡T. ìj·÷eTø±\T, |ü<√qï‘·T\T, ã~©\T, d”ìj·÷]{° eT~+|ü⁄, ìj·÷eTø£ ìã+<Ûäq\ e÷s¡TŒ\T #˚s¡TŒ\Tô|’ ìùw<Ûä+ $~Û+#ês¡T.


m≥ºπø\≈£î s√C≤ ¬>*∫+~... Ä~yês¡+ 18, y˚T 2014

dæìe÷ V”≤s√sTTHé s√C≤ m≥ºπø\≈£î myÓTà˝Ò´ nsTT´+~. eTT{≤ y˚TÅdæÔ dæìe÷˝À eT+Á‹>± q{Ï+∫q ∫s¡+J$øÏ |æ m >± |üì #˚dæq s√C≤ m≥ºπø\≈£î ì»J$‘·+ myÓTà˝Ò´ nsTT´+~. Ä+Á<ä ˝À yÓ’ dæ |æ n~Ûø±s¡+ ˝ÀøÏ eùdÔ eT+Á‹ ≈£L&Ü nj˚T´<˚yÓ÷ ø±ì yÓTT‘êÔìøÏ myÓTà˝Ò´ nsTT´+~. dæìe÷ s¡+>∑+˝À ‘·qø£+≥÷ z Çy˚TCŸ dü+bÕ~+#·T≈£îqï s√C≤ ‘·s¡Tyê‘· sê»ø°j·÷˝À¢øÏ e∫Ã+~. eTT+<äT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕ]º qT+∫ ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ b˛{Ï #˚dæ

Ä Ç<ä›s¡÷ ns¡T<Ó’q V”≤s√\T!

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $CÒ‘·˝À¢ V”≤s√\qT >∑T]Ô+#·&É+ #ê˝≤ áJ! ø±˙ |üsêõ‘·T˝À¢ V”≤s√\qT >∑T]Ô+#·&É+ n+fÒ #ê˝≤ ø£wüºkÕ<Ûä´+ nsTTq |üì! ø±˙ Á|üdüTÔ‘· d”e÷+Á<Ûä mìïø£˝À¢ |üsêõ‘·T˝À¢ eTq≈£î düŒwüº+>± ø£ì|æ+#˚ V”≤s√\T Ç<ä›s¡THêïs¡T. yÓ≥ø±s¡+>± nì|æ+∫Hê Ç~ ì»+. ‘·eT ‘·eT bÕغ\T düs¡«HêX¯q+ nsTTb˛sTTq|üŒ{Ïø°.. ‘êeTT e÷Á‘·+ m+‘√ ø=+‘· b˛{° Çe«>∑*–q yê]ì @eTHê*...? ø£∫Ñ·+>± V”≤s√\H˚ nHê*! yÓTTqï{Ïes¡≈£î Á|üuÛÑT‘·«+˝À ñ+&ç |ü]bÕ\q kÕ–+∫q{Ϻ ø±+Á¬>düT bÕغ kÕ+‘·+ ‘·T&ç∫ô|≥Tº≈£îb˛sTTq $wüj·T+ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. Ä bÕغ ‘·s¡|òü⁄q d”e÷+Á<Ûä˝À 11 eT+~ eT+Á‘·T\T b˛{°#˚XÊs¡T. ˇø£ÿs¡T ≈£L&Ü HÓ>∑Z˝Ò<äT. HÓ>∑Z&É+ dü+>∑‹ ‘·sê«‘· ø£˙dü+ ¬s+&√kÕúq+˝À e∫Ãq yês¡T ≈£L&Ü ˝Òs¡T. yÓTT‘·Ô+ 175 kÕúHê˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ dü+ã+~Û+∫ ˇπø ˇø£ÿ Hêj·T≈£î&ÉT ¬s+&√ kÕúq+˝À ì*#ês¡T. Äj·Tq eT¬se«s√ ø±<äT.. |”d”d” e÷J N|òt u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD. ‘·q kı+‘· ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À eT∞¢ b˛{°#˚ùdÔ.. Á|ü»\T NÛø={Ϻ &çbÕõ{Ÿ ≈£L&Ü <äøÏÿ+#·πsyÓ÷ nì uÛÑj·T|ü&É–q u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD.. ìjÓ÷»ø£es¡Z+ e÷] N|ü⁄s¡T|ü*¢qT+∫ ã]˝ÀøÏ ~>±s¡T. nø£ÿ&É Äj·Tq≈£î ˇø£ s¡ø£+>± ø±\+ ø£*dæ e∫Ã+~. ø=ìï sö+&É¢˝À ‘êqT Ä~Ûø£´+ #·÷|æ+#·>∑*>±s¡T. n+‘˚ n+‘·es¡πø n<äèwüº+. ‘·T~ |òü*‘ê\T e#˚Ãdü]øÏ ¬s+&√kÕúq+˝À ñ+&ç z&çb˛j·÷s¡T. |”d”d” Á|üdüTÔ‘· N|òt s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ≈£îeTà]+#ês¡ì |ü⁄ø±s¡T¢ $qe∫ÃHê... ø£Hêï, Äq+ e+{Ï ø=eTTà\T ‹]–q Hêj·T≈£î\T mìï Á|üj·T‘êï\T #˚dæHê.. ø£˙dü+ ¬s+&√ kÕúHêìøÏ #˚s¡˝Òø£b˛j·÷s¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ e÷Á‘·y˚T ø±<äT.. ø=‘·Ô bÕغ>± ne‘·]+∫q C…’düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ |ü]dæú‹ ≈£L&Ü n+‘˚. eTTø£ÿ˝…’b˛sTTq á ¬s+&ÉT sêÅcÕº*ï ‹]– ˇø£ÿ{Ï>± n‹øÏ+#˚kÕÔ+ nH˚ mC…+&Ü‘√ C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ |ü⁄{Ϻ+~. nsTT‘˚ Ä bÕغ >=&ÉeqT Á|ü»\T e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. mìïø£\≈£î eTT+<˚ dü>∑+eT+~ #˚‘·T˝…‘˚ÔXÊs¡T. nsTT‘˚ ‘êC≤ e÷J eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ kÕú|æ+∫q á bÕغ ‘·s¡|òü⁄q Äj·Tq kı+‘· ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ b˛{°#˚ùd <äeTTà Äj·Tq≈£î #ê˝Ò¢<äT >±˙.. Äj·Tq ‘·eTTà&ÉT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. q˝≤¢] øÏc˛sY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ |”˝Òs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ¬s+&√ kÕúq+˝À ì*#ês¡T. Çø£ÿ&É yÓ’ø±bÕ nuÛÑ´]ú ∫+‘·\ sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ ¬>*#ês¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ nuÛÑ´]ú‘√ ≈£îeTà≈£îÿ ø±e&É+‘√ bÕ≥T uÛ≤Ø>± kıeTTà\T Ks¡TÃ#˚XÊs¡H˚ Äs√|üD\T Çø£ÿ&É ñHêïsTT. mìï#˚dæHê πøe\+ ¬s+&√kÕúq+ e÷Á‘·y˚T <äøÏÿ+~. ¬s+&√kÕúq+˝À ì\e&É+ nH˚~ ∫qï $wüj·T+ ø±<äT. düs¡«HêX¯q+ nsTTb˛sTT, ‘·T&ç∫ô|≥Tº≈£îb˛sTTq bÕغ\ ‘·s¡|òü⁄q Ä Á¬ø&ç{Ÿ ˇø=ÿø£ÿ bÕغ˝À ˇø=ÿø£ÿ]πø <äøÏÿ+<ä+fÒ.. yês¡T m+‘· >=|üŒ V”≤s√˝À ns¡ú+ #˚düTø√yê*. n+<äTπø ø±+Á¬>düT˝À u§‘·‡, C…’dübÕ˝À øÏc˛sY≈£îe÷sY ¬s&ç¶\qT ≈£L&Ü ns¡T<Ó’q V”≤s√\T>± #Ó|ü⁄Œø√yê*.

z&çb˛sTT+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT yÓ’ dæ |æ ‘·s¡|ü⁄q q>∑] myÓTà˝Ò´ >± ¬>*∫+~. eTT#·Ã≥>± eT÷&√ kÕ] Á|üj·T‘·ï+ ˝À $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕ]º d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT >±* eTT<äT› ø£èwüíeT Hêj·TT&ÉT ô|’ ‘=$Tà~ e+<ä\ z≥¢ yÓTC≤]{Ï‘√ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ z&çb˛sTT eT÷&√ kÕ]øÏ ¬>*∫Hê s√C≤ $÷&çj·÷ eTT+<äT Äq+<ä uÛ≤kÕŒ\T sê*Ã+~. @<˚yÓTÆHê s√C≤ ˝≤+{Ï ø£wüº |ü&˚ sê»ø°j·T J$ ˇø£s¡T ø£∫Ñ·+>± ñ+&Ü*. Vü‰´{≤‡|òt ≥÷ s√C≤.

πøÁJyê˝Ÿ.. ˇø£ n|üX¯≈£îq|ü⁄ |üøÏå!

eTH√àVü≤Hé |ü⁄düÔø£+ ì+&Ü ≈£î+uÛÑø√D≤˝Ò..

X¯óuÛÑ+ |ü\ø£ej·÷´ |ü+‘·T\÷ n+fÒ yÓqø£{ÏøÏ z ◊s¡Hé≥+>¥ |ü+‘·T\T >±s¡T.. ªÄ ô|[¢≈£L‘·Ts¡T yÓ<ÛäeeTT+&Éì Ç˝≤ |”≥\ $÷~øÏ rdüT≈£îs¡+&çμ nì #·\¢>± |ü⁄s¡e÷sTT+#ê≥º. n˝≤ |ü⁄+~ |ü]dæú‹. <˚X¯+˝À qMq ‘·s¡+ sê»ø°j·÷*ï s¡T∫#·÷|ækÕÔqì.. n$˙‹ì s¡÷|ü⁄e÷ù|kÕÔqì.. ‘êqT n+<äTπø bÕغ s¡÷|ü+˝À ne‘·]+#êqì #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ Ä+ÄBà bÕغ n~ÛH˚‘· ns¡$+<é πøÁJyê˝Ÿ.. ˇø£ÿ n$˙‹ nH˚ e÷≥ ‘·|üŒ düsêÿØ @\Tã&ç˝À $T–*q ne´edüú\ >∑T]+∫ ô|<ä› |ü{Ϻ+|ü⁄ ñqï≥T¢>± ˝Ò<äT. mìïø£\T nH˚$ nsTT<˚fi¯¢ø=ø£kÕ] e÷Á‘·y˚T sêyê\ì.. ˝Òø£b˛‘˚ <äTsêàs¡ZyÓTÆq sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ kÕ«s¡ú |üsêj·TD‘· |ü⁄D´e÷ì.. e+<ä\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ Á|üC≤<Ûäq+ eè<∏ë ne⁄‘·T+≥T+<äì |ü\Te⁄s¡T n+≥T+{≤s¡T. nsTT‘˚ ‘·q sê»ø°j·T Á|üjÓ÷»Hê*ï á&˚s¡TÃø√>∑*π>˝≤.. Ç‘·s¡ bÕغ\ H˚‘·\+<ä] HÓ‹Ôq n$˙‹ ãTs¡<ä #·*¢.. Äq+~+#·&É+ $TqVü‰ ns¡$+<é πøÁJyê˝Ÿ≈£î eTs√ s¡ø£yÓTÆq mC…+&Ü ñqï≥T¢ ˝Ò<äT. Äj·Tq Ç|ü⁄Œ&ÉT @+ X¯≈£îq+ |ü\T≈£î‘·THêïs¡+fÒ.. @&Ü~˝Àù| eT∞¢ <˚X¯+˝À kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T ekÕÔj·T+≥. <∏äsY¶ Á|òü+{Ÿ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#˚Ã≥¢sTT‘˚ @yÓ÷ ‘êqT Á|ü<Ûëì ≈£L&Ü nsTTb˛e#·TÃqì |ü>∑{Ï ø£\\T ø£+≥Tqï ˇø£ e´øÏÔ.. @&Ü~ø√e÷s¡T á <˚XÊìøÏ mìïø£\T sêyê\ì ø√s¡T≈£î+≥THêï&ÉT. X¯óuÛÑe÷ nì Á|üdüTÔ‘·+ »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£\ b˛*+>¥ 9 e$&É‘· ≈£L&Ü |üP]Ô ø±ø£eTT+<˚.. @&Ü~˝À eT∞¢ mìïø£\T ‘·|üŒeH˚

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ eTH√àVü≤Hé.. >=|üŒ Ä]úø£ y˚‘·Ô. Ç˝≤+{Ï e´øÏÔ Á|ü<Ûëì nsTT‘˚ m+‘· u≤e⁄+≥T+<√.. nì # ê ˝ ≤ e T + ~ nqT≈£îHêïs¡T. ø±˙, Á|ü<Ûëì nj·÷´ø£>±˙ ‘Ó*j·T˝Ò<äT.. Äj·THÓ+‘· ndüeTs¡Tú&√ nqï~. k˛ìj·÷ #˚‹˝À ]yÓ÷{Ÿ e⁄+<ä˙, Ä ]yÓ÷{ŸøÏ ‘·>∑Z≥Tº>± e´eVü≤]+#˚ eTs¡eTìwæ ‘·|üŒ.. ‘·q≈£î ‘êqT>± Ä˝À#·q #˚ùd e´øÏÔ ø±<ä˙ #ê˝≤ $eTs¡Ù\T eTH√àVü≤Héô|’ e#êÃsTT. $∫Á‘·+>± eTH√àVü≤Hé ≈£L&Ü n˝≤H˚ e´eVü≤]+#ês¡T. ø°\ø£ ìs¡íj·÷˝À¢ eTH√àVü≤Hé ‘·q˝Àì Ä]úø£ y˚‘·ÔqT Á|ü<ä]Ù+#·Tø√˝Òø£b˛j·÷s¡T. #·≥º düuÛÑ˝À¢ H˚s¡ #·]‘·T\ e´eVü‰s¡yÓTÆ düTÁ|”+ø√s¡Tº yÓTT{Ϻø±j·T\T y˚XÊø£ ≈£L&Ü, ø±+Á¬>dt ìs¡íj·÷ìøÏ ‘·>∑ZfÒº e´eVü≤]+#ês¡T.. Ä ‘·sê«‘· j·TTesêE sêVüQ˝Ÿ ÄÁ>∑Vü≤+‘√ ‘Ó∫Ãq Ä]¶HÓHé‡ì ‘·T+>∑˝À ‘=ø±ÿs¡T. Çø£ÿ&É eT+#˚ »]–Hê.. zkÕ] Ä]¶HÓHé‡ ‘Ó∫Ã, Ç+ø√kÕ] <ëìï ∫+#˚dæ Á|ü<Ûëì>± ‘·q ndüeTs¡ú‘·qT eTH√àVü≤Hé #ê≥T≈£îHêïs¡T. nyÓT]ø±‘√ nDT ˇ|üŒ+<ä+ $wüj·T+˝À nsTTHê, ]f…’˝Ÿ s¡+>∑+˝À $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\ $wüj·T+˝À nsTTHê.. eTH√àVü≤Hé eTTÁ<ä @$÷˝Ò<äT dü]ø£<ë.. Äj·Tq bÕ\q˝À yÓ\T>∑T #·÷dæq ≈£î+uÛÑø√D≤\T ø±kÕÔ #·]Á‘·˝À eTH√àVü≤Héì ndüeTs¡Tú&ç>± #·÷|ædüTÔHêïsTT. ªHê J$‘·+ ‘Ós¡∫q |ü⁄düÔø£+..μ nì Á|ü<Ûëì>± sêJHêe÷ #˚j·T&ÜìøÏ eTT+<äT C≤‹ì ñ<˚›•+∫ eTH√àVü≤Hé Á|üdü+–+#ês¡T. ì»y˚T.. ‘Ós¡∫q |ü⁄düÔø£y˚T.. ø±˙ n+<äT˝À ø√˝Ÿ π>{Ÿ ≈£î+uÛÑø√DeT÷ e⁄+~.. 2õ ôdŒÅø£ºyéT ≈£î+uÛÑø√DeT÷ e⁄+~.. nì eTH√àVü≤Héì e´øÏÔ>∑‘·+>± n_Ûe÷ì+#˚yês¡÷ Äy˚<äq #Ó+<äT‘·THêïs¡T.

|ü\T≈£î‘·Tqï X¯≈£îHê\T $ì n+<äs¡÷ ìyÓ«s¡b˛‘·THêïs¡T. ì‘·´+ ‘êqT ‹&ÉT‘·÷ ñ+&˚ n$˙‹ |üs¡T˝…’q ø±+Á¬>dt yês¡T n+~+#˚ eT<䛑·TqT qeTTà≈£îì &Ûç©¢ eTTK´eT+Á‹ |”sƒ¡+ø√dü+ yÓ+|üsê¢&çq πøÁJyê˝Ÿ.. ø=ìï s√E\πø eT∞¢ mìïø£\T ‘·|üŒì |ü]dæú‹ düèwæº+#ês¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT eT∞¢ j·÷e‘·TÔ <˚XÊìøÏ n<˚ <äTs¡Z‹ ÁbÕ|æÔ+#ê\ì ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡+fÒ.. mìïø£\T ‘·<ë«sê.. $sêfi≤\T b˛>∑T#˚j·T&É+ ‘·|üŒ.. |ü]bÕ\q ‘·<äqT>∑TDyÓTÆq u≤<Ûä´‘· rdüTø√e&É+ >∑T]+∫ Äj·Tq ô|<ä› Ç+Áf…düTº ˝Ò<äì|æk˛Ô+~.

|tÃ.. z&çb˛sTT+~ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£fi≤´DYsêyéT düs¡düq ªn_ÛeTqT´μ dæìe÷˝À V”≤s√sTTHé>± q{Ï+∫q ø£qï&É q{Ï s¡eT´, >∑‘·+˝À ø£sêï≥ø£ qT+∫ m+|”>± ¬>*∫q $wüj·T+ $~‘·y˚T. ákÕ] mìïø£˝À¢ e÷Á‘·+ ÄyÓT |üsê»j·T+ bÕ\sTT´+~. ‘·≈£îÿe ej·TdüT˝À bÕs¡¢yÓT+≥T yÓTf…¢øÏÿq s¡eT´øÏ, Ä Äq+<ä+ m+‘√ø±\+ ì\e˝Ò<äT. |ü≥TºeTì @&Ü~ ≈£L&Ü m+|”>± |ü<ä$˝À ø=qkÕ>∑≈£î+&ÜH˚ ÄyÓT m+|” |ü<ä$ì ø√˝ÀŒyê*‡ e∫Ã+~. ø£sêï≥ø£˝Àì e÷+&É´˝À »]–q ñ|ü mìïø£˝À¢ >∑‘·+˝À $»j·T+ kÕ~Û+∫q

s¡eT´, ákÕ] z&çb˛e&É+‘√ ø±+Á¬>dt ÁX‚DT˝Ò ÄX¯Ãs¡´b˛‘·THêïsTT. m+|” nj·÷´ø£, ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ˝Ò≈£î+&Ü b˛e&Éy˚T ÄyÓT |üsê»j·÷ìøÏ ø±s¡DeTH˚ yê<äq ˇø£{Ï ã\+>± $ìŒk˛Ô+~. |ü\T ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯, ø£qï&É dæìe÷˝À¢ q{Ï+∫ s¡eT´, sê»ø°j·÷˝À¢øÏ yÓfi≤flø£ dæìe÷\T ‘·–Z+#˚dæ+~. Ç|ü⁄Œ&ÜyÓT eT∞fl dæìe÷˝À¢ q{Ï+#ê\ì ñã˝≤≥|ü&√Ô+<ä≥. sê»ø°j·÷˝À¢ ‘êH˚$÷ yÓ’|òü\´+ bı+<ä˝Ò<ä˙, ˇø√ÿkÕ] Á|üC≤ rs¡TŒ ˇø√ÿ˝≤ e⁄+≥T+<äì s¡eT´ yê´U≤´ìk˛Ô+~.

uÛ≤»bÕ m|æ |ü]o\≈£î&ÉT s¡$X¯+ø£sY

p.m˙ºÄsY≈£î ‘Ó<˚bÕ N{° ∫+#˚dæqfÒº!! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ‘√ ø£*dæ Á|ükÕúq+ kÕ–+#·&É+˝À pìj·TsY m˙ºÄsY |üì Çø£ nsTTb˛sTTqfÒ¢. #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT, Äj·Tq $j·T´+≈£î&ÉT sêuÀj˚T Á|üuÛÑT‘·«+ $÷<ä, ‘·q ‘·+Á&ç kÕú|æ+∫q bÕغ $÷<ä uÀ˝…&ÉT ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îì ñqï Äj·Tq $j·T´+≈£î&ÉT q+<äeT÷] u≤\ø£èwüí... yê] yês¡düT\T n+<äs¡÷ ø£*dæ #ê˝≤ eP´Vü‰‘·àø£+>± pìj·TsY m˙ºÄsY≈£î.. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+˝À ñ+&É>∑\ uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î N{° ∫+#˚XÊs¡T. ªªHê X¯Øs¡+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ s¡ø£Ôy˚T Á|üeVæ≤k˛Ô+~.. H˚qT J$+∫ ñqï+‘· es¡≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô>±H˚ ñ+{≤qT. Ä bÕغ ø√düy˚T |üì#˚kÕÔqT. nedüs¡yÓTÆq|ü⁄Œ&ÉT H˚qT bÕغ e´eVü‰sê˝À¢øÏ sêe&É+ »s¡T>∑T‘·T+~μμ n+≥÷ >∑‘·+˝À |ü\T dü+<äsꓤ˝À¢ Äsꓤ≥+>± Á|üø£{Ï+∫q pìj·TsY m˙ºÄsY... ‘√, bÕغøÏ ñ+&É>∑\ ã+<Ûä+ XÊX¯«‘·+>± ‘Ó–b˛sTTqfÒ¢ nqTø√yê*.

pìj·TsY m˙ºÄsY á mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘·s¡|òü⁄q mìïø£\ Á|ü#ês¡+ >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. n˝≤ nq&É+ ø£+f….. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Äj·TqqT |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äì nq&É+ düããT>± ñ+≥T+~. m˙ºÄsYqT ÁbÕsêìøÏ ÄVü‰«ì+#·&É+ >∑T]+∫.. $˝Òø£s¡T¢ mìïkÕs¡T¢ Á|ü•ï+∫Hê.. me«]˙ u§≥Tº ô|{Ϻ ÄVü‰«ì+#·+&É+ ñ+&É<äT.. bÕØºì ¬>*|æ+#·&É+ ø√dü+ me] ÁX¯<äΔqT ã{Ϻ yês¡T e∫à Á|ü#ês¡+ #˚j·T&Éy˚T nì u≤\ø£èwüí |ü\T dü+<äsꓤ˝À¢ |ü⁄\¢$s¡T|ü⁄>± e÷{≤¢&Üs¡T. ‘·<ë«sê m˙ºÄsY≈£î e÷≈£î Á|ü#ês¡

‘·Ts¡T|ü⁄eTTø£ÿ ø±H˚ø±<äT nH˚ dü+πø‘ê\T düŒwüº+>± Ç#êÃs¡T. 2009 ˝À m˙ºÄsYqT u≤>± yê&ÉT≈£îqï ‘Ó<˚bÕ kÕ~Û+∫+<˚$÷ ˝Ò<äT. á mìïø£˝À¢ Äj·TqqT |üP]Ô>± |üø£ÿq ô|fÒºdæ+~. nsTTHê yê]ì $»j·T+ e]+∫+~. Bì<ë«sê $»j·÷\ $÷<ä m˙ºÄsY Á|üuÛ≤e+ n+≥÷ @$÷ ñ+&É<äH˚ dæ<ëΔ+‘êìï Á|ü#ês¡+˝ÀøÏ rdüT≈£îe∫Ã.. p.m˙ºÄsY≈£î ‘Ó\T>∑T<˚XÊìøÏ ñ+&˚ ã+<Ûëìï |üP]Ô>± ‘=πøÿj·÷\ì bÕغ ˝À ˇø£ eP´Vü≤+ q&ÉTdüTÔqï≥T¢>± düe÷#ês¡+. ndü˝Ò #·+Á<äu≤ãT.. ‘·q ø=&ÉT≈£î ˝ÀπøwtqT.. yês¡düT&ç>± ‘Ós¡$÷<ä≈£î rdüT≈£îsêe&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. j·TTeyês¡dü‘·«+ $wüj·T+˝À ˝Àπøwt≈£î p.m˙ºÄsY b˛{°ø±≈£î+&Ü ñ+&É&É+ ≈£L&Ü Äj·Tq ñ<˚›X¯´+>± ø£ì|æk˛Ô+~. yÓTT‘êÔìøÏ á mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ <ä÷s¡+>± ñqï+<äT≈£î.. p.m˙ºÄsY ‘Ó\T>∑T<˚XÊìøÏ m|üŒ{Ïø° <ä÷s¡y˚T ne⁄‘êπsyÓ÷ nì |ü\Te⁄s¡T nqT≈£î+≥THêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ eTq sêh+˝À uÛ≤»bÕ e´eVü‰sê\qT #·÷ùd+<äT≈£î m≥ºπø\≈£î z |ü]o\≈£î&çì ìj·T$T+#ês¡T. Á|ü<˚XŸ sêh ;CÒ|” e´eVü≤sê\ |üs¡´y˚ø£å≈£î&ç>± s¡$ X¯+ø£sY Á|ükÕ<é qT ìj·T$T+∫q≥T¢ Ä bÕغ C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT sêCŸ Hê<∏é dæ+>¥ Á|üø£{Ï+#ês¡T. X¯ìyês¡+ q÷´&Ûç©¢˝À ;CÒ|” bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\ düe÷y˚XÊq+‘·s¡+ sêCŸ Hê<∏é dæ+>¥ á Á|üø£≥q #˚j·T&É+ $X‚wü+. Çø£ÿ&É ¬s+&ÉT $wüj·÷\T ∫Á‘·+>± e⁄HêïsTT. ˇø£{Ï s¡$X¯+ø£sY Á|ükÕ<é ¬s+&ÉT sêÅcÕº\≈£LHê ˝Òø£, d”e÷+Á<Ûä≈£î e÷Á‘·y˚THê? Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä+Á<ä Á|ü<˚XŸ n+fÒ d”e÷+Á<ÛäH˚ ø£<ë. eTØ n+‘· yÓ÷&û Ç+ø± |ü<ä$ #˚|ü≥º≈£î+&ÜH˚ Ç˝≤ |ü]o\≈£î&çì ìj·T$T+#·&É+ m+<äTø£ì? Ç˝≤ ndü\T Ä+Á<Ûä≈£î z |ü]o\≈£î&ÉT n+≥÷ >∑‘·+˝À e⁄qï düe÷#ês¡+ @$÷ ˝Ò<äT.Ç+‘·es¡≈£î Ä+Á<Ûä≈£î dü+ã+~Û+∫ n˙ï yÓ+ø£j·T´H˚ #·÷düT≈£î+≥÷ edüTÔHêïs¡T. ãVüQXÊ Vü≤]u≤ãTqT eT+Á‹es¡Z+˝ÀøÏ rdüT≈£îH˚ ñ<˚›X¯+ e⁄+&ç e⁄+&=#·TÃ. n˝≤ #˚dæq |üø£å+˝À bÕغ |ü>±Z\T me]øÏ nqï düeTdü´ edüTÔ+~. n+<äTπø Ä |üqT\ ø√düy˚T Ç|ü⁄Œ&ÉT s¡$X¯+ø£sY Á|ükÕ<é qT |ü⁄s¡e÷sTT+∫ e⁄+&=#·TÃ. Vü≤]u≤ãT ‘·s¡Tyê‘· eT] mes¡T+{≤s¡T, |ü⁄s¡+ÁBÛX¯«]ì bÕغ˝§øÏ ‘Ó∫Ãq+<äT≈£î @<√ |üì #ÓbÕŒ* ø£<ë..n<Ûä´ø£å |ü>±Z\T n|üŒ–kÕÔs¡yÓ÷? ø±˙ ÄyÓT n+^ø£]kÕÔsê?

Á‹X¯+≈£î dü«s¡Z+˝À ªø£\«≈£î]Ôμ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ sêh yê´|üÔ+>± Á|üXÊ+‘·+>± mìïø£\ |üs¡«+ eTT–dæ+~. nsTT‘˚ ˇø£ÿ eTVü ≤ ã÷uŸ q >∑ s Y õ˝≤¢ ø£\«≈£î]Ô˝À e÷Á‘·+ ª|ü*‘·+μ Ç+ø± ‘˚\˝Ò<äT. z b˛*+>¥ πø+Á<ëìøÏ #Ó+~q áMm+ |üì#˚j·Tø£b˛e&É+‘√ |òü*‘·+ ì*∫b˛sTT+~. Ä ˇø£ÿ b˛*+>¥ πø+Á<ëìøÏ #Ó+~q áMm+ ø£\«≈£î]Ô |òü*‘êìï ìs¡ísTT+#˚~ ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω$Tø£ÿ&É. ø±+Á¬>dt H˚‘· e+o#·+<é Çø£ÿ&É Ä~Ûø£´+˝À e⁄Hêïs¡T. dü$÷|ü nuÛÑ´]ú, ;CÒ|” H˚‘· Ä#ê]ô|’ e+o#·+<éøÏ πøe\+ 32 z≥¢ Ä~Ûø£´+ e÷Á‘·y˚T \_Û+#·&É+‘√.. 633 z≥T¢ ìøÏå|üÔyÓTÆe⁄qï áMm+ ‘Ós¡T#·T≈£î+fÒH˚>±˙ mes¡T $CÒ‘· nH˚~ ‘˚\<äT. áMm+ |üì#˚j·Tø£b˛e&É+‘√ ì|ü⁄DT*ï s¡|æŒ+#ês¡T. nsTT‘˚, áMm+ ‘Ós¡T#·T≈£îH˚ neø±X¯+ ˝Ò<äì ì|ü⁄DT\T ‘˚˝ÒÃXÊs¡T. |ü]dæú‹ì mìïø£\ ø£$TwüHéøÏ sêh mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T $e]+#ês¡T. mìïø£\ ø£$TwüHé qT+∫ m˝≤+{Ï düŒ+<äq edüTÔ+<äqï<ëìô|’ ø£\«≈£î]Ô |òü*‘·+ Ä<Ûës¡|ü&ç e⁄+≥T+~. Ä ˇø£ÿ b˛*+>¥ πø+Á<ëìøÏ eT∞fl Ø`b˛*+>¥ nj˚T´ neø±XÊ\T m≈£îÿe>± e⁄qï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. yÓTT‘·Ô$÷à<ä, ˇø£ÿsö+&é |üPs¡ÔsTT‘˚ |òü*‘·+ ‘˚\T‘·T+<äq>±, ÄK] áMm+ yÓTTsêsTT+#·&É+‘√.. ¬>\T|ü⁄ø√dü+ b˛{° |ü&ÉTÔqï e+o#·+<é, Ä#ê].. Ç|ü⁄Œ&ÉT øÏ+<ë$÷<ë |ü&ÉTÔHêïs¡T. yê]<ä›] uÛÑ$‘·e´+ Ç|ü⁄Œ&ÉT Á‹X¯+≈£î dü«s¡Z+˝À y˚˝≤&ÉT‘·Tqï≥Tº+~. $»j·T+ me]ï e]düTÔ+<√, mìïø£\ ø£$TwüHé m˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ yÓ\¢&çdüTÔ+<√ y˚∫ #·÷&Ü*.

n~ÛcÕºHêìï ˝…ø£ÿ#˚ùd<Óes¡T.? Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ª¬>\Tb˛≥eTT\T ‘·sê«‘·.. ndü\+≥÷ #Ó|ü⁄Œø√<ä>∑Z |òü*‘ê\Hêï kÕ~ÛùdÔ.. n~ÛcÕºq$÷à<ä >ös¡e+ e⁄+≥T+~.. yÓTT‘·Ô+>± <˚X¯+˝À ø±+Á¬>dtì »q+ }&˚ÃXÊs¡T..μ ÇB sêh ø±+Á¬>dt H˚‘·˝À¢ #ê˝≤eT+~ n+‘·s¡Z‘·+>± ‘·eT düìïVæ≤‘·T\ e<ä› yêb˛‘√qï rs¡T. ª<ës¡TD+>± z&çb˛j·÷s¡T ø£<ë.. n~ÛcÕºq+ e<ä› m˝≤ ‘·˝…‘·TÔø√>∑\s¡T..μ nì düìïVæ≤‘·T\T n&ÉT>∑T‘√+fÒ.. yêfi‚fleTHêï >=|üŒ $»j·÷\T kÕ~Û+#˚XÊsê.? nqï m<äTs¡T Á|üX¯ï˝Ò ø±+Á¬>dt H˚‘·\ düìïVæ≤‘·T\≈£î edüTÔHêïj·T≥. u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD, e{Ϻ edü+‘Y≈£îe÷sY, ø√≥¢ dü÷s¡´Á|üø±wt¬s&ç¶, |üqu≤ø£ \øÏÎ, |üfi¯fl+sêE.. ‘·~‘·s¡ d”e÷+Á<Ûä H˚‘·˝Ò ø±ø£, ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ˝≤+{Ï H˚‘·\÷ mìïø£˝À¢ e∫Ãq |òü*‘ê\‘√ n|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT cÕø˘ ‹H˚dæHê, yÓ+≥H˚ ‘˚s¡T≈£îHêïs¡T. ª@+ #Ó|æŒHê $H˚¢<äT.. m+‘· yê]+∫Hê ‘·>∑Z˝Ò<äT.. @ø£|üø£å ìs¡íj·÷\‘√ bÕغ ÁuÛÑwüߺ|ü{Ϻb˛sTT+~..μ nì n~ÛcÕºq+ô|’ ø=+<äs¡T H˚‘·\T uÛÑ>∑TZeT+{À+fÒ $T>∑‘êyê]øÏ á e´eVü‰s¡+ô|’ m˝≤ düŒ+~+#ê˝À ns¡ú+ ø±ì |ü]dæú‹. ø£˙dü+ mìïø£\≈£î @&Ü~ eTT+<äT nsTTHê Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T Á|üÁøÏj·TqT |üP]Ô #˚dæ e⁄+fÒ |ü]dæú‹ Ç+ø√˝≤ e⁄+&˚<äì ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q d”ìj·TsY ø±+Á¬>dt H˚‘·\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉTÔHêïs¡≥. <ë<ë|ü⁄>± Ç<˚ |ü]dæú‹ d”e÷+Á<Ûä˝Àq÷ e⁄+~. Ç~>√ sê»<Ûëì.. Ç~>√ bÕ´πøJ.. nì #Ó|ü⁄Œø√&ÜìøÏ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<ä˙.. uÛÑÁ<ë#·\+ &ç$»Hé $wüj·T+˝À ø±+Á¬>dt rs¡T <Óã“ø={Ϻ+<äì ñuÛÑj·T >√<ëe] õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q ø±+Á¬>dt H˚‘·\T yêb˛‘·THêïs¡≥. yÓTT‘·Ô+>± #·÷ùdÔ.. ‘Ó\+>±D ` d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt H˚‘·\T Ç|üŒ{Ϭø’‘˚ u≤Vü‰≥+>± n~ÛcÕºq$÷à<ä eT+&ç|ü&ɶ+˝Ò<äT>±˙.. sêqTqï s√E˝À¢ n~ÛcÕºHêìøÏ m<äTs¡T ‹]π> H˚‘·\T #ê˝≤eT+<˚ ø£ìŒkÕÔs¡+≥÷ sê»ø°j·T esêZ˝À¢ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. <ëìøÏ ‘·>∑Z≥Tº>±H˚

ø±+Á¬>dt˝À ≈£îeTTà˝≤≥\T ≈£L&Ü wüßs¡÷ nj·÷´sTT. ≈£îeTTà˝≤≥*ï ÄbÕ\ì #·÷ùdÔ.. n~ÛcÕºHêìπø ø£wüº+.. ô|<ä›]ø£+ b˛‘·T+~ eT].. ø±+Á¬>dt H˚‘·\T m<äTs¡T ‹]–‘˚.!

ªø±+Á¬>dtμ nH˚ ‘√ø£ ñ+fÒ #ê\T.. ‘=πøÿXÊs¡+‘˚!! sêh $uÛÑ»q nH˚ n+X¯+ ˇø£ÿfÒ ø±+Á¬>dt $÷<ä Á|ü»\T ø√|ü+ ô|+#·Tø√e&ÜìøÏ ø±s¡D+ nqTø√e&ÜìøÏ m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ M˝Ò¢<äT. m+<äTø£+fÒ.. $uÛÑ»q >∑T]+∫ d”e÷+Á<Ûä ÄÁ>∑Væ≤+∫+<ä+fÒ nqTø√e#·TÃ. ø±˙ yê]øÏ ‘Ó\+>±D˝À ≈£L&Ü ‘Ó\T>∑T<˚XÊìø£+f… ‘·≈£îÿe d”≥T¢ e#êÃsTT. <˚X¯+˝Àì Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ≈£L&Ü <ës¡TD |òü*‘ê˝Ò e#êÃsTT. @‘êe‘ê ns¡úeTe⁄‘·Tqï~ @+≥+fÒ.. ø±+Á¬>dt nH˚ {≤´>¥ ñ+fÒ #ê\T.. Ä nuÛÑ´s¡Tú*ï z≥s¡T¢ H˚\eT{≤ºìøÏ ‘=πøÿXÊs¡T.. u§+<ä ô|fÒºXÊs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q ~>∑ZC≤\T... yês¡T ø±+Á¬>düT qT+∫ |òæsêsTT+∫.. eTπs Ç‘·s¡ bÕغ˝À #˚].. Ä

bÕغ ‘·s¡|òü⁄q b˛{°#˚dæq|üŒ{Ïø° ≈£L&Ü Á|ü»\T e÷Á‘·+ #ê˝≤ C≤Á>∑‘·Ô>± yê]ì z&çs¡#ês¡T. |ü+≥bı˝≤\ eT<Ûä´˝À ø£\T|ü⁄ yÓTTø£ÿ\qT @] @] bÕπsdæq≥T¢>±.. ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\qT @] @].. z&çs¡#ês¡T. yês¡T ø±+Á¬>düT˝À e÷Á‘·y˚T ø±≈£î+&Ü.. Ç|ü⁄Œ&ÉT ¬>\T|ü⁄ kÕ~Û+∫q Ç‘·s¡ bÕغ˝À¢ ñqï|üŒ{Ïø° ≈£L&Ü yê]ì m+∫ eTØ z&çs¡#ês¡T. eTq sêh+ es¡≈£î BìøÏ dü+ã+~Û+∫q ñ<ëVü≤s¡D\T #·÷<ë›+. ‘=\T‘· m+|”\ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ.. ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|òü⁄q á sêh+ qT+∫ <ë<ë|ü⁄ |ü~ eT+~ πø+Á<äeT+Á‘·T\T ñHêïs¡T. Ms¡+<äs¡÷ ≈£L&Ü <ës¡TD+>± z&çb˛j·÷s¡T. ‘Ó\+>±D˝À düπs« dü‘·´Hêsêj·TD, ã\sê+ Hêj·Tø˘, ∫e]øÏ ≈£îs¡Teè<äTΔ&ç>± y˚T<Ûë$>± ‘·q >∑T]+∫ ‘êqT nqT≈£îH˚ C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ z&çb˛j·÷s¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À πø+Á<äeT+Á‹ øÏXÀsY#·+Á<ä<˚yé≈£î bÕ|ü+ &çbÕõ{Ÿ ≈£L&Ü <äø£ÿ˝Ò<äT. |üfi¯¢+sêE, |üqu≤ø£\øÏÎ ≈£L&Ü z&çb˛j·÷s¡T. ø±eP] eTT+<˚ C≤s¡T≈£îHêïs¡T. |ü⁄s¡+<˚X¯«] n‹ C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îì eTT+<˚ uÛ≤»bÕ˝ÀøÏ |òæsêsTT+∫ ã]˝ÀøÏ ~–Hê.. ÄyÓTqT ≈£L&Ü Á|ü»\T z&çs¡#ês¡T. sêh eT+Á‘·T\ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ.. ‘Ó\+>±D˝À 9 eT+~ eT+Á‘·T\T, d”e÷+Á<Ûä˝À 11 eT+~ z&çb˛j·÷s¡T. d”e÷+Á<Ûä dü+>∑‹ düπsdü].. ‘Ó\+>±D˝À N|òt$|t.. q\>∑Ts¡T $|t\T ≈£L&Ü z&çb˛e&É+ $X‚wü+. ‘·e÷cÕ @+≥+fÒ.. ø±+Á¬>dt ˝À eT+Á‘·T\T>± yÓ\>∑u…{Ϻ á mìïø£\ y˚fi¯≈£î ‘Ó<˚bÕ, ‘Ósêdü, yÓ’ø±bÕ˝À¢øÏ |òæsêsTT+∫q yês¡T ≈£L&Ü z&çb˛j·÷s¡T. ‘Ósêdü˝ÀøÏ yÓ[¢q eT+<ë »>∑Hêï<Ûä+ z&çb˛j·÷s¡T. yÓ’ø±bÕ˝ÀøÏ yÓ[¢q <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄, $X¯«s¡÷|t, yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTD, bÕs¡ΔkÕs¡~Û n+‘ê z&çb˛j·÷s¡T. n˝≤π> ‘Ó<˚bÕ˝ÀøÏ yÓ[¢q {°J yÓ+ø£fÒwt, X¯Á‘·T#·s¡¢ $»j·TsêeTsêE z&çb˛j·÷s¡T. Ç˝≤ ø±+Á¬>dt nH˚ {≤´>¥˝…’Hé ñ+fÒ #ê\T.. n+<ä]˙ Á|ü»\T e÷Á‘·+ ‹s¡T>∑T˝Ò≈£î+&Ü z&çs¡∫.. ‘·eT rs¡TŒ @$T{À ìø£ÿ∫Ã>± #ÓbÕŒs¡ì nqTø√yê*.


u≤ãT ìyêdü+ e<ä› $»jÓ÷‘·‡yê\T Ä~yês¡+ 18, y˚T 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 17: ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ |ü<˚fi¯¢ ‘·sê«‘· ‹]– n~Ûø±s¡ |”{≤ìï <äøÏÿ+#·T≈£îH˚ $<Ûä+>± d”e÷+Á<Ûä˝À |òüTq$»j·T+ kÕ~Û+#·&É+‘√ Ä bÕغ πø+Á<ä ø±sê´\j·T+ (m˙ºÄsY Á≥düTº uÛÑeHé), bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT ìyêdü+

e<ä› $»jÓ÷‘·‡yê\T n+ãsêìï n+{≤sTT. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ ÁbÕs¡+uÛÑ+ qT+#˚ {Ï&ç|æ $»j·T+ yÓ’|ü⁄ <ä÷düT≈£îb˛‘·T+&É≥+‘√ Ä bÕغ H˚‘·\T, ÁX‚DT\T, n_Ûe÷qT\T, bÕغ ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wüß\T ô|<ä› dü+K´˝À #·+Á<äu≤ãT ìyêkÕìøÏ, m˙ºÄsY Á≥düTº uÛÑeHé≈£î

#˚s¡T≈£îHêïs¡T. u≤Ddü+#ê\T ù|\TÑ·÷, qè‘ê´\T #˚dü÷Ô, s¡+>∑T\T #·\T¢‘·÷ dü+ãsê˝À¢ eTTì– ‘˚˝≤s¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<é˝À düq‘Yq>∑sY, p;¢Væ≤˝Ÿ‡, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝Àì m˝Ÿ_ q>∑sY, ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, X‚]*+>∑+|ü*¢, ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, eTùV≤«X¯«s¡+, sêCÒ+Á<äq>∑sY,

ÇÁãV”≤+|ü≥ï+ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ {Ï&ç|æ |òüTq$»j·T+ kÕ~Û+#·&É+‘√ Ä ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î #Ó+~q ø±s¡´ø£s¡Ô\T, H˚‘·\T ô|<ä› dü+K´˝À {Ï&ç|æ ø±sê´\j·÷ìøÏ, #·+Á<äu≤ãT ìyêkÕìøÏ #˚s¡Tø√e&É+‘√ dü+ãsê\T eT]+‘· }|ü+<äT≈£îHêïsTT d”e÷+Á<Ûä˝À {Ï&ç|æ $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+‘√ dæ˙ s¡+>∑ Á|üeTTKT\‘√ bÕ≥T, $$<Ûä esêZ\≈£î #Ó+~q Á|üeTTKT\T #·+Á<äu≤ãT≈£î n_Ûq+<äq\T #Ó|üŒ&ÜìøÏ Äj·Tq ìyêkÕìøÏ uÛ≤Ø dü+K´˝À ‘·s¡*e#êÃs¡T.

Å ì]¢ | ü ⁄ Ô ì ì w ü ÿ eTD... qπs+Á<äC≤\+

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 17: C≤rj·T kÕúsTT˝ÀqT ‘Ó\+>±D, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝ÀqT düTdæús¡ Á|üuÛÑT‘ê«\T @s¡Œ&É{≤ìøÏ #·≥º düuÛÑ\ mìïø£\ |òü*‘ê\T <√Vü≤<ä+ #˚j·T&É+ X¯óuÛÑ |ü]D≤eT+. C≤rj·T kÕúsTT˝À Ç~ qπs+Á<ä yÓ÷BøÏ yÓ’j·TøÏÔø£ $»j·T+. uÛ≤»bÕ≈£î ôd’<ëΔ+‹ø£ $»j·T+. uÛ≤s¡rj·T Á|ü»\T kÕ~Û+∫q #ê]Á‘·ø£ $»j·T+. á ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\ |òü*‘ê\T πøe\+ n~Ûø±s¡ |ü]es¡Ôq≈£î dü+πø‘ê\T ø±C≤\e⁄. uÛ≤s¡‘· Á|üC≤kÕ«eT´ #·]Á‘· >∑‹ì eTVü‰ |ü]es¡Ôq≈£î >∑T] #˚dæq $|ü¢e ‘·s¡+>±\T á mìïø£\T. á eTVü‰ |ü]es¡Ôq≈£î Áù|s¡≈£î&ÉT qπs+Á<ä yÓ÷B. á eTVü‰ |ü]es¡Ôq≈£î e÷<Ûä´eT+ qπs+Á<ä yÓ÷B e´øÏÔ‘·«+... á eTVü‰ |ü]es¡Ôq≈£î \ø£å´+ uÛ≤s¡‘· C≤rj·T|ü⁄qsYyÓ’uÛÑe+. ª?uÛÑs¡‘· e÷‘êø° C…jYTμ nqï ìHê<ëìï mìïø£\ Á|ü#ês¡+ dü+<äs¡“¤+>± e÷s¡TyÓ÷–+∫q n~«rj·T Hêj·T≈£î&ÉT qπs+Á<ä yÓ÷B. uÛ≤»bÕ <äXÊãT›\T>± yÍ*ø£ dæ<ëΔ+‘·+>± d”«ø£]+∫q kÕ+düÿè‹ø£ C≤rj·T ‘·‘·«+ ÁbÕ‹|ü~ø£>± qπs+Á<ä yÓ÷B ì*#ê&ÉT, ¬>*#ê&ÉT, m~>±&ÉT, yÓ*>±&ÉT. á yÓ\T>∑T ôV’≤+<äe C≤rj·T kÕ+düÿè‹ø£ Á|üuÛ≤e eT+&É\+ qT+∫ Á|üdü]k˛Ô+~. n+<äTe\¢ á mìïø£\T uÛ≤»bÕ ôd’<ëΔ+‹ø£ $»j·÷ìøÏ á dæ<ëΔ+‘·+ |ü≥¢ Á|ü»\≈£î ô|]–q $XÊ«kÕìøÏ Á|ürø£\T. á dæ<ëΔ+‘·+ C≤rj·T ‘ê‹«ø£ ìwü˜. |òüTÀs¡ |üsê»j·T+bÕ˝…’q ø±+Á¬>dt Hêj·Tø£‘·«+˝Àì |ü<˚fi¯fl Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ sê»ø°j·T Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± e÷Á‘·y˚Tø±ø£, Á|ü‘ê´e÷ïj·T ôd’<ëΔ+‹ø£ X¯øÏÔ>± uÛ≤»bÕ Á|ü»\ |ü]>∑D bı+<ä&É+ á mìïø£\ |òü*‘ê\ <ë«sê Á|üdüTŒ¤{Ï+∫q eTVü‰ |ü]es¡Ôq. á |ü]es¡Ôq≈£î düJe s¡÷|ü+ qπs+Á<äyÓ÷B. yÓ÷B uÛ≤»bÕ˝À m~>±&ÉT, yÓ÷Be\¢ uÛ≤»bÕ ì»yÓTÆq nœ\ uÛ≤s¡‘· dü«s¡÷bÕìï dü+‘·]+#·T≈£î+~. <ë<ë|ü⁄ nìï ô|<ä› sêÅcÕº\˝ÀqT uÛ≤»bÕqT ˝Àø˘düuÛÑ˝À Á|ü‹ì<ÛäT\T @s¡Œ&É&ÜìøÏ <√Vü≤<ä+ #˚dæq Á|ü#ês¡ e÷<Ûä´eT+ yÓ÷B e´øÏÔ‘·«+. πøs¡fi¯˝À ‘·|üŒ <äøÏåD uÛ≤s¡‘·+˝Àì nìï sêÅcÕº\˝À uÛ≤»bÕ≈£î Á|ü‹ì<ÛäT\T @s¡Œ&çHês¡T. »eT÷à`ø±oàsY, áXÊq´ sêÅcÕº\˝À ôd’‘·+ uÛ≤»bÕ≈£î nuÛÑ´s¡Tú\≈£î >∑D˙j·TyÓTÆq dü+K´˝À Á|ü‹ì<ÛäT\T @s¡Œ&É≥+ uÛ≤»bÕ $düÔs¡D≈£î ‹s¡T>∑T˝Òì kÕø£å´+. <˚X¯+˝À 1952 qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ˝Àø˘düuÛÑ≈£î |ü<äVü‰s¡TkÕs¡T¢ mìïø£\T »]>±sTT. @ nuÛÑ´]úøÏ ≈£L&É @ $CÒ‘·≈£î ≈£L&É \_Û+#·ì n‘·´~Ûø£ »Hê<äs¡D >∑T»sê‘Y˝À e<√<äsê ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À yÓ÷BøÏ \_Û+∫+~. $CÒ‘·≈£î ◊<äT\ø£å\ &Óã“sTT y˚\ y√≥¢ yÓTC≤]+{° \_Û+#·&É+ uÛ≤s¡‘· Á|üC≤kÕ«eT´ #·]Á‘·˝À Ç<˚ Á|ü<∏äeT+. yÓ÷B Á|üuÛÑ+»HêìøÏ, <˚XÊìï eTT+#Ó‘·TÔ‘·Tqï yÓ÷B $»j·T |ü]eTfi≤ìøÏ Ç~ ˇø£ dü+πø‘·+ e÷Á‘·y˚T.

uÛ≤»bÕ Hêj·Tø£‘·«+˝Àì mHé&û@øÏ yÓTC≤]{° \_Û+#·&É+ ÄX¯Ãs¡´ø£s¡+ ø±<äT. ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\ Á|ü#ês¡+ yÓTT<ä˝…’q |òüT≥º+˝ÀH˚ mHé&û@ nÁ>∑>±$T>± ì\TdüTÔ+<äqï~ Á|ü‘·´s¡Tú\≈£î ôd’‘·+ ø£*–q $XÊ«dü+. Á|ü#ês¡+ q&çø=H˚ Hê{ÏøÏ mHé&ç@≈£î yÓTC≤]{° \_ÛdüTÔ+<äqï uÛ≤e+ ã\|ü&ç+~. Á|ü#ês¡+ eTT–ùd Hê{ÏøÏ uÛ≤»bÕ dü«j·T+>± yÓTC≤]{° kÕ~Û+#˚ neø±XÊ\Tqï≥Tº n+#·Hê\T Ä$wüÿè‘·eTj·÷´sTT. nsTT‘˚ á n+#·Hê\≈£î $T+∫ uÛ≤»bÕ |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+#·&Éy˚T $Væ≤‘·T\≈£î dü+ÁuÛÑe÷X¯Ãsê´ìï dü+‘·]+∫ ô|{Ϻq |ü]D≤eT+. $s√<ÛäT\qT $düàj·T #·øÏ‘·T\qT #˚dæq $|ü¢e+. 1984 Hê{Ï ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\ ‘·s¡Tyê‘· @ ˇø£ÿ bÕغøÏ ≈£L&É ˝Àø˘düuÛÑ˝À yÓTC≤]{° kÕúHê\T \_Û+#·ø£b˛e&É+ #·]Á‘·. nH˚ø£ |üøå±\ j·TT|æ@, mHé&ç@ ≈£L≥eTT\≈£î ôd’‘·+ yÓTC≤]{° sê˝Ò<äT. eTT|üŒsTT @fi¯fl˝À ‘=*kÕ]>± uÛ≤»bÕ ˝Àø˘düuÛÑ˝À yÓTC≤]{° kÕ~Û+#·>∑*–+~. á yÓTC≤]{° kÕ<Ûäq‘√ dü+ø°s¡í sê»ø°j·÷\ Á|üuÛ≤e+ düqï–*¢ b˛j˚T neø±X¯+ @s¡Œ&ç+~. n+‘˚ø±<äT 1977 es¡≈£î uÛ≤s¡‘· sê»ø°j·÷\˝À ø±+Á¬>dt≈£î \_Û+∫q n~«rj·T kÕúq+ Ç|ü⁄Œ&ÉT uÛ≤»bÕ≈£î <äøÏÿ+~. ˇø£s¡ø£+>± Ç~ #·]Á‘·≈£î |ü⁄qsêeè‹Ô. 1977 es¡≈£L ø±+Á¬>dt≈£î Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ ˝Ò<äT. sêqTqï nH˚ø£ @fi¯flbÕ≥T uÛ≤»bÕ≈£î Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ ñ+&ÉuÀ<äT. |ü<˚fi¯fl bÕ≥T n~Ûø±s¡+ #Ó˝≤sTT+∫q ø±+Á¬>dt bÕغ yÓ÷B Á|üuÛÑ+»q+˝À|ü&ç ø=≥Tº≈£îb˛sTT+~. |òüTÀs¡yÓTÆq |üsê»j·T+ bÕ˝…’b˛sTT+~. ø±+Á¬>dt Ç+‘·{Ï |üsê»j·T |üsêuÛÑyêìøÏ >∑T]ø±e\dæ edüTÔ+<äì Á|ü‘·´s¡Tú\T ôd’‘·+ }Væ≤+∫ ñ+&É˝Ò<äT. ø±+Á¬>dt≈£î e+<äø£+f… ‘·≈£îÿe d”≥T¢ ekÕÔj·Tì CÀdü´+ #Ó|æŒq yês¡T ôd’‘·+ Ä bÕغ ˝Àø˘düuÛÑ˝À Á|ü‹|üø£å+>± ôd’‘·+ >∑T]Ô+|ü⁄qT ø√˝ÀŒj˚T dæú‹øÏ ~>∑C≤]b˛‘·T+<äì }Væ≤+∫ ñ+&És¡T. yÓ÷B Á|üuÛÑ+»q Á|üuÛ≤e+ Ç~. ø±+Á¬>dt‘√bÕ≥T uÛ≤»bÕ≈£î ÁbÕ+rj·T Á|ü‘·´s¡Tú˝…’q ãVüQ»q düe÷CŸ bÕغ, ◊ø£´ »q‘ê<äfiŸ, sêÅw”ºj·T »q‘ê<äfiŸ, düs¡«eT‘· düeTuÛ≤e »q‘ê<äfiŸ e+{Ïe˙ï ‘·T&ç∫ô|≥Tºø=ì b˛e&É+ yÓ÷B Á|üuÛ≤yêìøÏ eTs√ kÕø£å´+. yÓ÷Bì e´‹πsøÏ+#·&Éy˚T sê»ø°j·T eè‹Ô>± Äsꓤ≥+ #˚dæq ;Vü‰sY eTTK´eT+Á‹ ìrXŸ ≈£îe÷sY≈£î X¯è+>∑uÛÑ+>∑+ ø±e&É+ qøÏ© eT‘·düeTq«j·T eTTÁ<ë~Ûø±s¡T>± q{Ï+∫q yê] q&ÉTeTT\qT $]∫q »Hê<˚X¯+...‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À »j·T\*‘·, ˇ]kÕ‡˝À qMHé |ü{≤ïj·Tø˘, |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ˝À eTeT‘ê u…qØ® e+{Ï eTTK´eT+Á‘·T\T ÁbÕ+rj·T n~ÛH˚‘·\T e÷Á‘·y˚T yÓ÷B <Ûë{Ïì ~Ûø£ÿ]+#·>∑*>±s¡T. ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ yÓ÷B Á|üuÛÑ+»Hêìï Á|ü‹|òüT{Ï+#· >∑\>∑&ÜìøÏ Ä bÕغ 13 @fi¯flbÕ≥T »]|æq ñ<ä´eT+ e÷Á‘·y˚T ø±s¡D+. á #ê]Á‘·ø£ ‘Ó\+>±D sêh ñ<ä´eT |òü\X¯è‹ ‘Ósêdü $»j·T+.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 17: ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\ |òü*‘ê\T yÓ\Te&çq yÓ+≥H˚ nìyês¡´yÓTÆq |ü]D≤eT+ ˇø£{Ï dü+uÛÑ$+#·qT+~. ªª@ bÕغ ¬>\TdüTÔ+~, @ bÕغ z&çb˛‘·T+~, @ ≈£L≥$T Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚düTÔ+~? @ ≈£L≥$T #˚j·T<äT, mes¡T me]øÏ eT<䛑·TìkÕÔs¡T, mes¡T me]ì ìs√~ÛkÕÔs¡T? mes¡T ø=‘·Ô Á|ü<ÛëqeT+Á‹ ne⁄‘ês¡T. mes¡T ø±˝Òs¡T...??μμ Ç˝≤+{Ï |òüT≥Hê |òüT≥q\‘√ á nìyês¡´ |ü]D≤e÷ìøÏ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äT. @~ @yÓTÆHê á |ü]D≤eT+ dü+uÛÑ$+∫ rs¡T‘·T+~. á |ü]D≤eT+...eTHéyÓ÷Vü≤Hédæ+>¥ Á|ü<ÛëqeT+Á‹ |ü<äM u≤<Ûä´‘·\qT+&ç $eTTøÏÔ bı+<ä&É+! Á|ü<Ûëq eT+Á‹ |ü<ä$πø eTHéyÓ÷Vü≤Hédæ+>¥ ìs¡«Vü≤D qT+&ç $eTTøÏÔ \_ÛdüTÔ+<äì ª–≥ºì yês¡Tμ yê´U≤´ì+#·e#·Tà >±ø£!! |ü<äM uÛ≤sêìï |ü<˚fi¯¢bÕ≥T yÍq+>± yÓ÷j·T>∑*–q eTHéyÓ÷Vü≤Hédæ+>¥ HÓ‹ÔqT+&ç ªãs¡Te⁄μ ~–b˛e&É+ e÷Á‘·+ U≤j·T+! |ü<˚fi¯¢ bÕ≥T Á|ü<Ûëq eT+Á‹ |ü<äM |”sƒ¡düTú&Ó’q Äj·Tq ªyÍq+μ |æ+&çu§eTàe˝… Äj·TqqT ì\u…{Ϻqyê]øÏ eTHéyÓ÷Vü≤q+>± ñ+&ç ñ+&Ée#·TÃ! ø±˙ Äj·Tq ªyÍq+μ »qyÓ÷Vü≤q+ e÷Á‘·+ ø±˝Ò<äT! Äj·Tq >∑T]+∫ @e÷Á‘·+ <Ûë´dü ˝Òì kÕe÷q´ »q+ ø√≥¢eT+~ á <˚X¯+˝À ñ+&É&É+ ìsêø£]+#·˝Òì ì»+. |ü<˚fi¯¢ #·]Á‘· Ç+<äT≈£î kÕø£å´+! |ü<˚fi¯¢ bÕ\Hê yÓ’|òü˝≤´ìøÏ eTHéyÓ÷Vü≤Hédæ+>¥ ø±s¡DeTì ≈£L&É ìsêΔs¡D #˚j·T˝Òì dæú‹ @s¡Œ&çb˛e&É+ sê»ø°j·T $∫Á‘·+, sêC≤´+>∑ yÓ’|üØ‘·´+! yÓ’|òü˝≤´\T $s¡T#·Tø=ì |ü&É&ÜìøÏ <√Vü≤<ä+ #˚dæq $<ÛëHê\ ìsêíj·T≈£î&ÉT ø±ì, ìπs›X¯≈£î&ÉT ø±ì Äj·Tq ø±<äT...$<ÛëHê\T ªs¡÷bı+<ä&Üìïª, yÓ’|üØ‘ê´\T>± s¡÷bÕ+‘·s¡+ #Ó+<ä&Üìï ì]¢|üÔ+>± MøÏå+#·&É+ e÷Á‘·y˚T |ü<˚fi¯¢bÕ≥T eTHéyÓ÷Vü≤Hédæ+>¥ Á|ü<Ûëì>± ìs¡«Væ≤+∫q ªìs¡T|üe÷qμ ø£s¡Ôe´+!! ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T ìs¡+‘·s¡+ ô|]>±sTT. ªesê¸\T |ü&Éø£ ñ‘·Œ‘·TÔ\T ‘·–Z‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ @$T #˚j·T>∑\<äT?μ nqï Äj·Tq #˚dæq #ê]Á‘·ø£ ìsêΔs¡D, Á<äy√´\“D+ n<äT|ü⁄ ‘·|æŒb˛sTT+~! ø±˙ ªn+‘·sê®rj·T kÕúsTT düeTdü´\≈£î n+‘·sê®rj·T kÕúsTT |ü]cÕÿsê\qT nH˚?ewæ+#ê*...μ nqï~ á Á|ü|ü+Nø£s¡D dæ<ëΔ+‘·ø£s¡Ô ‘˚*Ãq ªì>∑TZμ! bÕøÏkÕÔHé Áù|]‘· ;uÛÑ‘·‡ø±s¡T\T, #Ó’Hê düeTs¡Δø£ e÷y√sTTdüTº\T kÕ–+∫q uÛÑj·T+ø£s¡ Vü≤‘ê´ø±+&ÉqT ‹\øÏ+∫ Á|ü‹düŒ+<äq≈£î >∑T]ø±ì dæú‘·Á|üE„&ÉT eTHéyÓ÷Vü≤Hédæ+>¥! \+&ÉHé≈£î yÓ[¢ Á_{Ïwt uÛ≤e<ëdü´ yês¡dü‘·«+ ‘·q≈£î ø£*–+∫q ªy˚Tfi¯¢μqT eTqq+ #˚düTø=ì e#êÃ&ÉT!! áõ|tº˝À ªwüs¡yéT n˝Ÿ ùwsYμ≈£î yÓ[¢ eTq $<˚XÊ+>∑ $<Ûëq+ ªE≥TºμqT bÕøÏkÕÔHé #˚‹˝À Ç]øÏ+∫ e#êÃ&ÉT! |ü]ÁX¯eT\T $ø£dæ+#ê\+fÒ |ü#·Ãì #Ó≥¢qT ø={Ϻy˚j·Tø£ ‘·|üŒ<äì #ê]Á‘·ø£ <ÛÓ’s¡´ Á|ü<äs¡Ùq #˚j·T&É+ Äj·Tq ø=qkÕ–+∫q Á|ües¡ÔHê yÓ’|üØ‘ê´ìøÏ |üsêø±wü˜...

‘Ó\+>±D Ç∫ÃHê.. ∫‘·ÔsTTq ø±+Á¬>dt Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 17: ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T #˚dæHê ‘Ó\+>±D˝À Ä bÕغøÏ Ä•+∫q |òü*‘·+ <äø£ÿ˝Ò<äT. Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚j·T˝Òø£ #·‹øÏ\|ü&ç+~. ø£˙dü+ 50 kÕúHê˝À¢HÓ’Hê ¬>\Tbı+<äT‘êeTì, Ä ‘·sê«‘· eTJ¢dt, Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ myÓTà˝Ò´\ düVü≤ø±s¡+‘√ Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚düTø√e#·Ãì yês¡T Ç+‘· ø±\+ BÛe÷>± ñHêïs¡T. ø±˙ |òü*‘ê\T yê] ÄX¯\≈£î _Ûqï+>± e#êÃsTT. ‘Ó\+>±D sêÅcÕºìï @sêŒ≥T #˚dæHê, Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚j·T&ÜìøÏ ø±yê*‡q e÷´õø˘ |òæ>∑sY m+<äT≈£î sê˝Ò<äT, ˝À|ü+ mø£ÿ&É »]–+~ nH˚ ‘·s¡®quÛÑs¡®q˝À |ü&ܶs¡T. ‘Ó\+>±D sêÅcÕºìï @sêŒ≥T #˚j·T&É+‘√ ‘Ó\+>±D n+‘·{≤ ø±+Á¬>dt >±* MdüTÔ+<äì bÕغ Hêj·T≈£î\T uÛ≤$+#ês¡T. ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø. #·+Á<äX‚KsY sêe⁄ yê>±›{ÏøÏ ‘·≥Tºø√˝Òø£b˛j·÷s¡T. eTTK´+>± {Ï.ø±+Á¬>dt≈£î kÕºsY ø±´+ù|j·TqsY ˝Òø£b˛e&É+, ‘Ó\+>±D ‘Ó∫Ã+~ ‘êy˚Tqì Á|ü»˝À¢øÏ rdüT¬øfi¯fl&É+˝À $|òü\eTj·÷´s¡T. n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· qe ‘Ó\+>±D Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 17: rs¡T n<˚ nsTTHê ¨s¡T ‘·–Z+~. d”e÷+Á<Ûä mìïø£\˝À $»j·T|ü<∏ä+˝À <ä÷düTø=ì b˛‘·Tqï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ y˚>∑+ k˛eTyês¡+ ø£+f… eT+>∑fi¯yês¡+ ‘·–Z+~. ‘Ó\+>±D˝À k˛eTyês¡+ ≈£î|üŒ≈£L*q ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ eT+>∑fi¯yês¡+ ˝Ò∫ ì\ã&É&Éy˚Tø±<äT, $»j·T $Hê´kÕ\qT Á|ü<ä]Ùk˛Ô+~. |ü˝…¢ y√≥s¡T¢ |ü≥ºD q>∑s¡ y√≥s¡¢e˝… d”e÷+Á<Ûä˝À @ø£|üø£å $»j·÷\qT me«]ø° ø£≥ºu…≥º <ä\#·Tø√˝Ò<äT. ‘Ó\+>±D˝À ôd’‘·+ Á>±$÷D ìsêíj·T≈£î\T Ç<˚ $<ÛëHêìï ne\+_+#ês¡qï~ eT+>∑fi¯yês¡+ düŒwüºyÓTÆq e´eVü‰s¡+. ‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dt, ‘Ósêdü b˛{≤b˛{°>± $»j·÷\qT kÕ~ÛdüTÔHêïsTT. k˛eTyês¡+ Hê&ÉT yÓ\¢&Ó’q eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£\ |òü*‘ê\‘√Å>±“¤“¤+‹øÏ >∑T¬s’q yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt eT+>∑fi¯yês¡+ ‘˚s¡T≈£î+~. d”e÷+Á<Ûä eT+&É\ |ü]wü‘Y, õ˝≤¢|ü]wü‘Y\˝À Ä~Ûø£´+ ø√dü+ »]–q b˛{°˝À ‘˚<ëbÕ≈£î yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt≈£î eT<Ûä´ <ä÷s¡+ u≤>± ‘·–Z+~. ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\ |òü*‘ê\ $wüj·T+˝À á <ä÷s¡+ eT]+‘· ‘·–Zb˛‘·T+<äqï Á|ü#ês¡+ ≈£L&É yÓTT<ä˝…’+~. m+‘· <ä÷s¡+ ‘·–Zq|üŒ{Ïø° ‘Ó<˚bÕ nÁ>∑>±$T>±H˚ ñ+≥T+<äqï~ á |òü*‘ê\T ì>∑TZ ‘˚*Ãq ì»+. Ç<˚ |ü]dæú‹ ‘Ó\+>±D˝À ˝Ò<äT. Á>±$÷D s¡DπøåÁ‘·+˝À ø±+Á¬>dt, ‘Ósêdü düeT ñJ®\T>± ì\TdüTÔHêïsTT. n+<äTe\¢ ‘Ó\+>±D˝À ˝Àø˘düuÛÑ, XÊdüqdüuÛÑ mìïø£\˝À mes¡T $CÒ‘· ø±>∑\s¡qï dü+<˚Vü‰ìøÏ eT+>∑fi¯yês¡+ yÓ\Te&çq |ü+#êj·TrsêCŸ |òü*‘ê\T düe÷<ÛëHê\T ø±C≤\e⁄. á düe÷<ÛëHê\ø√dü+ |ü<äVü‰s¡e ‘˚B es¡≈£î y˚∫ #·÷&É&É+ e÷Á‘·y˚T ≈£î‘·÷Vü≤\ |üsêj·TDT\ eTT+<äTqï @¬ø’ø£ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+. mìïø£e⁄‘·Tqï õ˝≤¢ |ü]wü‘Y, ÁbÕ<˚•ø£ Á|ü‹ì<ÛäT\T m≈£îÿeeT+~ ‘Ósêdü yês¡T ø±e&É+ eT+&É\ |ü]wü‘Y ÁbÕ<˚•ø£ Á|ü‹ì<ÛäT\T n‘·´~Û≈£î\T ø±+Á¬>dt yês¡T ø±e&É+ eT+>∑fi¯yês¡+

ìsêàD≤ìøÏ |òü˝≤Hê ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&É‘êeTì #Ó|üŒ˝Òø£b˛j·÷s¡T. ¬ødæÄsY ôV≤*ø±|üºsY˝À Á|ü#êsêìøÏ ãj·T\T<˚]‘˚ n+‘· &ÉãT“ mø£ÿ&ç<äì, ¬ødæÄsY {Ϭøÿ≥T¢ neTTà≈£îHêï&Éì, ‘Ó\+>±D sêÅcÕºìøÏ yÓTT<ä{Ï eTTK´eT+Á‹>± <ä[‘·Tìï #˚kÕÔqì Ç∫Ãq Vü‰$÷ @yÓTÆ+<äì Ç˝≤ $eTs¡Ù\T dü+~Û+#·&É+˝À ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T. ‘Ó\+>±D sêÅcÕºìï @sêŒ≥T #˚dæq+<äTq ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷ >±+BÛ, ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ sêh |üs¡´≥q≈£î sêyê*‡q nedüs¡y˚T ñ+&Ü*‡+~ ø±<äT. ø±˙ Ç+f…*C…Hé‡ ìy˚~ø£\ Á|üø±s¡+ ø±+Á¬>dt≈£î dü+|üPs¡í+>± yÓTC≤]{° e#˚à neø±X¯+ ˝Ò<äì ‘Ó\TdüT≈£îqï k˛ìj·÷ >±+BÛ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢, sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢, Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ ˇø£kÕ] Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nsTTHê |òü*‘ê\T Ä•+∫q $<Ûä+>± sê˝Ò<äT. eTTK´eT+Á‹ πsdüT˝À ñqï Hêj·T≈£î\T ôd’‘·+ z≥$T #·$#·÷XÊs¡T. {Ï.|ædædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT bıHêï\ \ø£Îj·T´, |ædædæ e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT &ç. lìyêdt, e÷J ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤, e÷J eT+Á‘·T\T wü;“sY n©, <ëq+ Hêπ>+<äsY,

l?<ÛäsYu≤ãT, eTTUÒwt>ö&é, düT˙‘ê \øå±à¬s&ç¶, ãdü«sêE kÕs¡j·T´, sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT $. Vü≤qTeT+‘· sêe⁄ |üsê»j·T+ #Ó+<ës¡T. dæ˙ q{Ï $»j·TXÊ+‹, Á|üuÛÑT‘·« e÷J N|òt $|t >∑+Á&É yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶, Á|üuÛÑT‘·« e÷J $|t\T eTT>∑TZs¡T z&çb˛j·÷s¡T. ø±>± C≤Hê¬s&ç¶, &ç.¬ø. ns¡TD $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. {Ï.ø±+Á¬>dt˝À dæ.m+ πsdüT˝À ñqï yê]ô|’ ¬ødæÄsY m≈£îÿe <äèwæº kÕ]+#ês¡T. yê]ô|’ ã\yÓTÆq nuÛÑ´s¡Tú\qT ì\u…≥º&É+‘√ yês¡T ‘·eT ìjÓ÷»ø£esêZ\qT <ë{Ï ãj·T≥≈£î yÓfi¯fl˝Òì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T #˚dæq+<äTq Çø£ ‘·eT<˚ $»j·TeTqï BÛe÷‘√ q&ç#êπs ‘·|üŒ Hêj·T≈£î\ eT<Ûä´ düeTq«j·T+ >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. ‘Ó\+>±D sêÅcÕºìï @sêŒ≥T #˚j·T&É+ <ë«sê ‘Ó\+>±D˝À yÓTC≤]{° kÕúHê\qT ¬ø’edü+ #˚düTø√e#·Ãqï ø£\ HÓs¡y˚s¡˝Ò<äT. {ÏÄsYmdtqT ø£\T|ü⁄≈£îì b˛e&É+˝À ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q+ $|òü\yÓTÆ+~. ‘Ó\+>±D ÇùdÔ d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\ ÄÁ>∑Vü‰ìøÏ >∑Ts¡e⁄‘êeTì ‘Ó*dæHê, ‘Ó\+>±D˝ÀHÓ’Hê eT+∫ kÕúHê\T kÕ~Û+#·e#·Ãì uÛ≤$+∫q n~ÛcÕ˜HêìøÏ #˚<äT nqTuÛÑey˚T m<äT¬s’+~.

|ü˝…¢\ô|’ |ü≥Tº...! Hê{Ï |òü*‘ê\T Ä$wüÿ]+∫q $∫Á‘·+. #·≥ºdüuÛÑ\ mìïø£\ |òü*‘ê\≈£î Á>±$÷D düeTs¡ $»j·÷\T dü+πø‘ê\T nsTTq≥ºsTT‘˚ n+<äT≈£î eT+&É\ $»j·T+ ÁbÕ‹|ü~ø£ ø±qTqï<ë? ˝Òø£ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y\˝À Ä~Ûø£´‘· ÁbÕ‹|ü~ø£ ø±qTqï<ë nqï~ n+‘·T∫ø£ÿì eTT&ç. |ü⁄s¡bÕ*ø£\, q>∑s¡bÕ*ø£\, eT+&É\ Á|ü‹ì<ÛäT\, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y Á|ü‹ì<ÛäT\ $»j·÷\ dü>∑≥TqT ˝…ø£ÿø£{Ϻ ˝Àø˘düuÛÑ XÊdüqdüuÛÑ |òü*‘ê\ rs¡T ‘ÓqTï\qT >∑TDÏ+#·e#·TÃ. ø±˙ n˝≤ ˝…ø£ÿø£{Ϻ dü>∑≥T Á|üuÛ≤yêìï ì>∑TZ ‘˚˝Òà dü]øÏ |ü<äVü‰s¡e ‘˚B e#˚ÃdüTÔ+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· me«s¡÷ ì>∑TZ ‘˚\Ãqø£ÿs¡˝Ò<äT. $»j·÷\T |üsê»j·÷\T yê≥+‘·≥ ny˚ Á|üdüTŒ¤{ÏkÕÔsTT. d”e÷+Á<Ûä˝À e˝… ‘Ó\+>±D˝À |òü*‘ê\T ~«<Ûë $uÛÑø£Ô+ ø±˝Ò<äT. eT+&É˝≤\ b˛s¡T˝ÀqT õ˝≤¢\ b˛s¡T˝ÀqT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘·èrj·T kÕúq+˝À ì*∫ Á‹X¯+≈£î dæú‹ì #ê≥T‘√+~. eT+&É\ Á|ü<˚•ø£ ìjÓ÷»ø£ esêZ\˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, yêeT|üøå±\T ¬>*∫q kÕúHê\ yÓTT‘·Ô+ ‘Ósêdü ¬>*∫q kÕúHê\‘√ <ë<ë|ü⁄ düe÷q+>± ñ+~. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ‘Ó\+>±D sê»ø°j·T s¡+>∑düú* dü«s¡÷|ü dü«uÛ≤yê\≈£î Ç~ dü+πø‘·+. ‘Ó\+>±D Á|ü»\ eTT+<äT eT÷&Ée Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± ªªH˚qT ñHêïqTμμ nì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ >=+‘Ó‘·Ô&ÜìøÏ eT+&É˝≤\ |òü*‘ê\T Ç˝≤ <√Vü≤<ä+ #˚düTÔHêïsTT... n≥º&ÉT>∑T kÕúsTT˝À @ bÕغøÏ m+‘·ã\+ ñ+~? nì ìsêΔs¡D #˚j·T&ÜìøÏ eT+&É\ |ü]wü‘Y ÁbÕ<˚•ø£ ìjÓ÷»ø£esêZ\ |òü*‘ê\T <√Vü≤<ä+ #˚düTÔHêïsTT. n+‘˚ø±ì me¬sìï eT+&É\ |ü]wü‘Y\ n<Ûä´ø£å |ü<äe⁄\qT ¬>\TÃ≈£î+{≤s¡qï~

eT+>∑fi¯yês¡+ düŒwüº+ ø±˝Ò<äT. eT+&É˝≤\ yêØ>± @bÕغ @ eT+&É\+˝À yÓTC≤]{° kÕ~Û+∫+~? @ eT+&É\+˝À me]øÏ yÓTC≤]{° <äø£ÿ˝Ò<äT? nìï $esê\T eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ es¡≈£î düŒwüº+ ø±˝Ò<äT. sêh+˝À mìïø£\T »]–q yÓsTT´ ‘=+ãsTT Hê\T>∑T eT+&É\ Á|üC≤ |ü]wü‘Y\˝À me]¬ø+‘·eT+~ Á|ü‹ì<ÛäT\T \_Û+#ês√ ‘Ó*j·÷*. n|ü⁄Œ&ÉT e÷Á‘·y˚T ‘Ó\+>±D˝À Hê\T>∑T e+<ä\ q\ãsTT ˇø£ÿ eT+&É˝≤\˝À me]øÏ mìï <äø±ÿjÓ÷ ‘˚≥‘Ó\¢+ ø±>∑\<äT. n˝≤π> d”e÷+Á<Ûä˝Àì Äs¡Te+<ä\ j·÷ãsTT eT÷&ÉT eT+&É˝≤\˝À me]øÏ mìï \_Û+#êjÓ÷ düŒwüº+ ø±>∑\<äT. õ˝≤¢ ÁbÕ<˚•ø£ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û, eT+&É\ Á|üC≤ |ü]wü‘Y |ü]~Û ˇø£fÒ ø£qTø£ C…{°Œ{°d”\ dü+K´ ÁbÕ~|ü~ø£q me]øÏ mìï eT+&É˝≤\\T \_Û+#·e#·TÃH√ dü÷ú\+>± n+#·Hê y˚j·Te#·TÃ. á n+#·Hê ÁbÕ‹|ü~ø£>± d”e÷+Á<Ûä˝À ‘Ó<˚bÕ, ‘Ó\+>±D˝À ‘Ósêdü, $CÒ‘·\T...n+<äTe\¢ d”e÷+Á<Ûä˝À |ü⁄s¡bÕ\q ìs¡íj·÷ìøÏ Á>±$÷D Á|ü»\ ìs¡íj·÷ìøÏ eT<Ûä´ ‘˚&Ü ˝Ò<äT. Çs¡T esêZ\yês¡T ‘˚<˚bÕqT m+#·T≈£îHêïs¡T. ø±˙ ‘Ó\+>±D˝À e÷Á‘·+ |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê\˝À ø±+Á¬>dt nÁ>∑>±$T ø±>±, |ü˝…¢˝À¢ ‘Ósêdü nÁ>∑>±$T nsTT+~. á nÁ>∑>±eTT\T düŒwüºyÓTÆq $CÒ‘·\T ø±˝Ò<äT. ‘Ósêdü |òüTq$»j·T+ ñ‘·Ôs¡ ‘Ó\+>±D˝Àì eT÷&ÉT õ˝≤¢\≈£î |ü]$T‘·yÓTÆ+~. $T–*q nìï õ˝≤¢\˝ÀqT ‘Ósêdü ø±+Á¬>dt‘√bÕ≥T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ≈£L&É ‘êqTHêïqì ñìøÏì #ê≥T≈£î+{À+~. k˛eTyês¡+ Hê&ÉT, eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT ≈£L&É

e÷s¡TŒ˝Òì rs¡TŒqT HÓ‹Ô¬ø‘·TÔ≈£îqï C≤rj·T |üø£å+ uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ. ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\˝À uÛ≤»bÕ Hêj·Tø£‘·«+ ˝Àì Á|üC≤kÕ«eT´ dü+|òüT≥q`m˙¶@`≈£î düŒwüºyÓTÆq yÓTC≤]{° \_ÛdüTÔ+<äqï Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À uÛ≤»bÕ≈£î eTTìdæ|ü˝Ÿ düeTs¡+˝À ø±ì, |ü˝…¢b˛s¡T˝À >±ì ÁbÕ<Ûëq´+ \_Û+#·ø£b˛e&Éy˚T yÓ’|üØ‘·´+. d”e÷+Á<Ûä˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+`?uÛÑ»bÕ ≈£L≥$TøÏ n~Ûø±~Ûø£ kÕúHê\T \_Û+#·qTHêïj·Tì k˛eTyês¡+ Hê{Ï m–®{Ÿb˛˝Ÿ‡˝À yÓ\¢&Ó’+~. ø±˙ d”e÷+Á<Ûä eTTìdæbÕ*{°\\˝À ˇø£ÿ{Ï ≈£L&É uÛ≤»bÕ≈£î <äø£ÿ˝Ò<äT. ˇø£ÿf…’Hê eT+&É\ |ü]wü‘Y <ä≈£îÿ‘·Tqï ÄX¯ eT+>∑fi¯yês¡+ ∫>∑T]+#·˝Ò<äT. eTTìdæbÕ*{°\ mìïø£\˝À ø±ì, Á|üC≤|ü]wü‘Y\ mìïø£\˝À ø±ì ‘Ó<˚bÕ≈£î uÛ≤»bÕ≈£î eT<Ûä´ bı‘·TÔ ≈£î<äs¡˝Ò<äT. ø±˙ ‘Ó<˚bÕ düVü≤ø±s¡+ ˝Ò≈£î+&Ü uÛ≤»bÕ ‘Ó\+>±D˝À $»j·÷\ e÷≥ ‘·s¡Tyê‹ dü+>∑‹, ñìøÏì ôd’‘·+ #ê≥Tø√˝Òø£b˛sTT+~. ‘·eT~ C≤rj·T kÕúsTT ø±ã{Ϻ kÕúìø£ düeTs¡+˝À $»j·÷\qT kÕ~Û+#·qedüs¡+ ˝Ò<äì uÛ≤»bÕ ø±s¡´ø£s¡Ô\T uÛ≤$+#ês¡T ø±uÀ\T. düT•øÏå‘· nqTXÊdüqã<äΔ ø±s¡´ø£s¡Ô\ >∑D≤\Tqï bÕغ ‘·eT<äì uÛ≤»bÕ Hêj·T≈£î\T #ê{Ï+|ü⁄ y˚düTÔ+{≤s¡T. eT] ø±s¡´ø£s¡Ô\ >∑D≤\T kÕúìø£ düeTs¡+˝ÀøÏ <ä÷ø£˝Ò<ë? ‘Ó\+>±D sêÅcÕºìï kÕ~Û+∫q |òüTq‘· ‘·eT~ e÷Á‘·y˚Tqì ‘Ósêdü <ä+&√sê y˚dæ+~. á |òüTq‘· yÓTT‘·Ô+ ‘·eT≈£î e÷Á‘·y˚T <äø±ÿ\ì ø±+Á¬>dt &ÛÉ+ø± uÛÑC≤sTT+∫+~. ø±˙ ‘Ó\+>±D y√≥s¡T¢ Ç<ä›] yê<ë\qT ìsêø£]+∫q≥Tº á kÕúìø£ düeTs¡+ e\¢ ãTTEyÓ’+~. ‘Ó\+>±DqT kÕ~Û+∫q |òüTq‘·˝À >∑D˙j·TyÓTÆq yê{≤ì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ yê]øÏ ôd’‘·+ ‘Ó\+>±D y√≥s¡T¢ ø£≥ºu…{≤ºs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À e÷Á‘·+ á |òüTq‘·qT ø±+Á¬>dt≈£î uÛ≤»bÕ≈£î y√≥s¡T¢ ø£≥ºu…{≤ºs¡T! n+<äTe\¢H˚ ø±+Á¬>dt ∫s¡THêe÷ #Ó]–b˛sTT+~.

ªª|æ*¢ e∫à bÕ\T ‘ê–b˛‘·T+~, C≤Á>∑‘·Ô u≤ã÷! #·÷dü÷Ô ñ+&ÉT...μμ nqï Ä<˚XÊìï HÓ‹Ô¬ø‘·TÔ≈£îqï |æ\¢yê&ÉT #·÷dü÷ÔH˚ ñHêï&ÉT! |æ*¢ e∫Ã+~, bÕ\≈£î+&É˝ÀøÏ eT÷‹ ô|{Ϻ+~, bÕ\˙ï Äs¡–+∫+~! ≈£î+&É|üø£ÿH˚ ≈£L#·Tì ≈£îìøÏbÕ≥T¢ |ü&ç+~. u≤\T&ÉT #·÷dü÷ÔH˚ ñ+&çb˛j·÷&ÉT! #·÷&ÉeTHêïs¡T ø±ì |æ*¢ì ‘√\eTì u≤\T&çì Ä<˚•+#·˝Ò<äT eT]! ìC≤ìøÏ ª|æ*¢μì ‘√\e<ä›qï<˚ eTHéyÓ÷Vü≤Hédæ+>¥≈£î ªn~ÛcÕ˜q+μyês¡T Ç∫Ãq Ä<˚X¯+! n+<äTe\¢H˚ ˇø£{Ï ø±<äT ¬s+&ÉT ø±<äT...nH˚ø£ dü+K´˝Àì ª|æ\T¢μ\T, n$˙‹øÏ s¡÷bÕ\T>± e÷] |ü+~ø=≈£îÿ\e˝… Á|üC≤<Ûäq+ >±<Ó\ øÏ+<ä #˚]b˛j·÷s¡T. á n$˙‹ ø£˝≤bÕ\T nÁ|ü‹Vü≤‘·+>± n˝≤ kÕ–b˛‘·T+&çq ø±\+˝À eTHéyÓ÷Vü≤Hé ø£˙dü+ e´‹πsø£‘·qT e´ø£Ô+ #˚dæq dü÷#·q\T ≈£L&É ˝Òe⁄! e´‹πsø£‘·qT e´ø£Ô+ #˚j·T&ÜìøÏ ôd’‘·+ kÕ«‘·+Å‘·´+ ˝Òì ªn~ÛcÕ˜qμ $<Û˚j·TT&ÉT>± #·]Á‘·˝À ∫s¡kÕúsTTì bı+<äT‘·THêï&ÉT eTHéyÓ÷Vü≤Hédæ+>¥. Äj·Tq≈£î Á|ü<ÛëqeT+Á‹ |ü<ä$ sêe&É+ j·÷<äè∫äø£+! 2004 ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\ ‘·s¡Tyê‘· k˛ìj·÷>±+BÛ Á|ü<ÛëqeT+Á‹ ø±e&ÜìøÏ nes√<Ûë\T @s¡Œ&ç ñ+&Éø£b˛sTTq≥ºsTT‘˚ eTHéyÓ÷Vü≤Hédæ+>¥ eTs√kÕ] Ä]úø£ eT+Á‹ nsTT ñ+&˚yê&ÉT! n+<äTe\¢ Äj·÷∫‘·+>± \_Û+∫q Á|ü<ÛëqeT+Á‹ |ü<äM e÷<Ûä´eT+>± ‘·q bÕ\Hê |ü{ÏqT ô|+#·Tø=q&ÜìøÏ, Á|ü<ä]Ù+#·&ÜìøÏ Äj·Tq m|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&É ñ$«fi¯S¢s¡˝Ò<äT!! ªn~ÛcÕ˜q+μ |ü<äM|”sƒ¡+ô|’ Äj·TqqT ≈£L#√u…{Ϻ+~. ø£<ä\≈£î+&Ü ≈£L#·THêï&ÉT. ~–b˛e&ÜìøÏ j·T‹ï+#·ì ãT~ΔeT+‘·T&ÉT!! á mìïø£\ ‘·s¡Tyê‘· Äj·TqqT Á|ü<Ûëì |”sƒ¡+qT+∫ ~–bıeTàì ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q+ Ä<˚•+∫+~. ~–b˛‘·THêï&ÉT...á eT<Ûä´ ø±\+˝À |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚j·T&ÜìøÏ ôd’‘·+ kÕ«‘·+Å‘·´+ ˝Òì $∫Á‘· Á|ü<Ûëì eTHéyÓ÷Vü≤Hédæ+>¥!! H˚s¡ ÁbÕ‹ì<Ûä´ n<Ûë´<˚XÊìï eTHéyÓ÷Vü≤Hédæ+>¥ eT+Á‹es¡Z+ yês¡T ÄyÓ÷~+#ês¡T, ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q+ ÄyÓ÷~+∫+~! sêwüºÁ|ü‹ ÄyÓ÷<ä+ ø=s¡≈£î ìy˚~+#ês¡T. eTHéyÓ÷Vü≤Hédæ+>¥ ªn+‘·sê®rj·T kÕúsTT Ä]úø£ y˚‘·Ôμ nqï~ nH˚ø±H˚ø£ <˚XÊ\ Á|üuÛÑT‘·« n~ÛH˚‘·\T Ç∫Ãq _s¡T<äT!! á _s¡T<äTqT ì\T|ü⁄ø=q&ÜìøÏ M\T>± ªdü+≈£î∫‘·μ C≤rj·T Ä]úø£ Á|üjÓ÷»q |ü]~Ûì n‹Áø£$T+∫q ªÁ|ü|ü+#·μ bÂs¡T&ÉT eTHéyÓ÷Vü≤Hédæ+>¥. n+<äTe\¢H˚ eTq <˚XÊìï ãVüQfi¯ C≤rj·T yêDÏ»´ dü+düú\T <√#·Tø=ì b˛e&ÜìøÏ M\T>± ªdüs¡∞ø£s¡Dμ <ë«sê\qT ‘Ós¡∫q ªyÓ’‘ê[≈£î&ÉTμ eTHéyÓ÷Vü≤Hédæ+>¥! nyÓT]ø± yê] ªyê˝Ÿe÷sYºμ dü+düú eTq<˚X¯+˝Àì ∫\¢s¡ yê´bÕs¡+˝ÀøÏ #=s¡ã&É&É+ eTHéyÓ÷Vü≤Hé ª|ü⁄&É$T|ü˝…¢μ ìwü˜≈£î |üsêø±wü˜!! uÛ≤s¡‘· Á|ü»\ <ä÷wüD uÛÑ÷wüD ‹s¡kÕÿs¡ |ü⁄s¡kÕÿsê\‘√ n+<äTe\¢ Äj·Tq≈£î |üì˝Ò<äT! Äj·Tq ‘êeTsê≈£îô|’ ˙{Ï u§≥Tº...

~–«»j·Tdæ+>¥ ‹u≤Vü≤´ #·s¡´ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 17: ø±+Á¬>düT bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· ~–«»j·Tdæ+>¥ <˚X¯ Á|ü»\≈£î e÷s¡Z<äs¡Ù≈£î\T>± e⁄+&Ü˝Ò >±ì, Ç‘·s¡T\ uÛ≤s¡´\qT Áù|$T+∫, yê]øÏ $&Ü≈£î*|æŒ+∫, ô|+&ç¢ #˚düT≈£î+{≤qì #Ó|üŒ&É+ e÷qe‘·«+ ø±H˚ ø±<äT. Ç~ eTq<˚X¯ dü+Á|ü<ëj·T+ ø±<äT. πøe\+ bÕXÊÑ·´ <˚XÊ\ dü+Á|ü<ä j·T+. Ç‘·s¡T\ uÛ≤s¡´\≈£î $&Ü≈£î*|æŒ+∫ ô|+&ç¢ #˚düT≈£î+{≤qì Á|üø£{Ï+#·&É+ ˙‹ u≤Vü≤´+. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À n˝≤+{Ï ˙‹e÷*q |üì #˚dæ e⁄+fÒ, @yÍ‘·T+<√ Çø£ÿ&ç Á|ü»˝Ò #Ó|üŒ>∑\s¡T. Çø£ÿ&ç #·s¡´˝Ò y˚s¡T>± e⁄+&˚$.

‘Ó\T>∑T C≤‹ì N˝≤Ãs¡T ‘Ó\T>∑T C≤‹ì N˝≤Ãs¡T <ës¡TD+>±. n≥T d”e÷+ Á<Ûë Ç≥T ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»˝À¢ ˝Ò<äT... ø=+<äs¡T kÕ«s¡ú|üs¡T\T d”≥T¢ø√dü+ yê] eTqT>∑&É ø√dü+.. ÄHê&ÉT nK+&É Væ≤+<äTkÕúHé qT+∫ bÕøÏkÕúHé $&çb˛sTT+~ bÕøÏkÕúHé ¬s+&ÉT>± N\˝Ò<ë... Ç˝≤ $&çb˛e&É+ y˚s¡T>± e⁄+ &É≥+.. Ç<=ø£ s¡T>∑à‘˚. @ø£ Á|ü|ü+#·+ edüT<Ó’ø£ ≈£î≥T+ã+ nH˚~ z uÛ≤eq>±H˚ $T–*b˛j·T+~.

>√ø£sêE dü‘·´e‹, ‘·DT≈£î ø√s¡Tº rs¡TŒ düeT+»dü+ #·T+&É÷s¡T e´eVü‰s¡+˝À ø√s¡Tº rs¡TŒ düeT+»düy˚T. m≥¢+fÒ z kÕyÓT‘·T+~. ªø√s¡Tº πødüT ¬>*Ãqyê&ÉT ãj·T≥ @&ÉTkÕÔ&ÉT, z&çqyê&ÉT ˝À|ü˝Ò (ø√s¡Tº Vü‰˝À¢) @&ÉTkÕÔ&ÉTμ nì. Ç~ ì»+. 8 eT+~ <ä[‘·T\ Vü≤‘·´˝À m+‘·eT+~øÏ Á|ü‘·´ø£å+>± dü+ã+<ÛäeTT+<√ >±˙, πødüT˝À Çs¡T≈£îÿqï yêfi¯fl˝À #ê˝≤eT+~øÏ |üs√ø£å+>± ≈£L&Ü dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<ä≥. ø=ìï e+<ä\ eT+~ ø£*‡ Vü≤‘·´ #˚dæ+~ 8 eT+~Hê? n+fÒ nqTe÷qeTTqï Á|ü‹yê&ç˙ ìs¡“+~Û+∫qfÒ¢ ø£<ë! Ä mì$T~ eT+~ì #·+|æq yêfi¯fl≈£î eTs¡D•ø£å |ü&çHê |òüsê«˝Ò<äT. ø±˙,nqTe÷ì‘·T\+<ä]ø° C…’\T •ø£å\+fÒ n~ nHê´j·T+ ø±<ë? >±j·T+ e÷ìq ‘·sê«‘· eTs¡˝≤ <ëìï ¬ø*øÏ |ü∫Ã|ü⁄+&ÉTμ>± e÷s¡Ã&É+ m+‘·es¡≈£î düããT? ø±\+ e÷]+~ ø£<ë! z&É\T ãfiË’flHêsTT. ãfi¯ófl z&É˝…’HêsTT. ø√s¡Tº rs¡TŒqT •s¡kÕeVæ≤+#·&É+ düeT+»dü+. Çs¡TesêZ\≈£L nHê´ j·T+ »]–+~. Ç<ä›s¡÷ düe÷qyÓTÆHês¡T. kÕ«s¡ú|üs¡T\ sê»ø°j·÷\≈£î ã*ø±≈£î+&Ü, j·TTøÏÔ‘√ e´eVü≤]+#·&É+ Ç<ä›]ø° eT+∫~.

ª>√ùdyêμ eT+Á‹‘·«XÊK nedüs¡+ sêuÀe⁄ q÷‘·q Á|üuÛÑT‘ê«\T n≥T πø+Á<ä+˝À Ç≥T sêÅcÕº\˝À ≈£L&É >√ùdyê eT+Á‹‘·«XÊK\qT @sêŒ≥T#˚j·÷*. Á|üø£è‹, |üsê´es¡D+, e´ekÕj·T+, Á>±e÷_Ûeè~Δ, uÛ≤s¡rj·T Ä]úø£ e´ edüú≈£î eT÷\yÓTÆq≥Te+{Ï uÛ≤s¡rj·T >√C≤‘·T\qT dü+s¡øÏå+#ê*.

s√E≈£î 18 >∑+≥\T |üesY ø£{Ÿ!! d”e÷+Á<Ûä˝Àì Á>±e÷˝À¢ s√E≈£î 18 >∑+≥\bÕ≥T $<äT´‘Y ø√‘· $~ÛdüTÔHêïs¡T. á m+&Üø±\+ yÓTT‘·Ô+ Ç<˚$<Ûä+>± qs¡ø£+ nqTuÛÑ$+#·e\dæ+<˚Hê? >∑es¡ïsY bÕ\q n+fÒ Ç+‘· u≤<Ûä´‘ê s¡Væ≤‘·+>± e⁄+≥T+<ë? Á|ü»\ ø£wüº\T >±*øÏ e~˝Òj·T&Éy˚T >∑es¡ïsY bÕ\Hê?? Á|ü»\≈£î Çã“+<äT\T ø£\T>∑CÒj·T&Éy˚T bÕ\q nH˚ dü]ø=‘·Ô ìs¡«#·q+ Çyê«*‡ e#˚Ã≥Tº+~.

Hê´j·T+ n+<ä]ø° ˇø£ÿfÒ ªªyêÁ<ëô|’ $eTs¡Ù\T u≤~Û+#êsTT. >∑‘· ¬s+&˚fi¯ó¢>± yêÁ<ëì {≤¬sZ{Ÿ #˚düTø=ì y˚~Ûdü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. #·÷dü÷Ô }s¡Tø√qT, HêqïeTà˝≤>∑ m<äTs=ÿ+{≤qTμμ n+{À+~ Á|æj·÷+ø£. ndü\T e´øÏÔ yêÁ<ë e÷Á‘·+ ø=~› ø±\+˝À e+<ä\ ø√≥T¢ m˝≤ dü+bÕ~+#ê&√ ô|<ä$ $|üŒ&É+˝Ò<äT. nB ø±ø£ yÓ÷B $÷<ä ˇø£ÿ πødü÷ ˝Ò<äT. düTÁ|”+ø√s¡Tº ìj·T$T+∫q dæ{Ÿ, Ä ‘·sê«‘· ˇø£ Hê´j·TkÕúq+ yÓ÷BøÏ ø°¢Hé∫{Ÿ Ç∫ÃHê |ü<˚fi¯ó¢>± yÓ÷&ûì <˚oj·T+>±, $<˚XÊ˝À¢q÷ y˚~Ûdü÷ÔH˚ ñqï~ ø±+Á¬>dt. Äj·Tq u≤<Ûä u≤<Ûä ø±<ë? Á|æj·÷+ø£ u≤<Ûäπø eTq+ #·*+∫b˛yê˝≤? nsTTHê yêÁ<ë e´eVü‰s¡+ô|’ ˇø£ ôV’≤ø√s¡Tº dæ{Ÿ @sêŒ≥T#˚dæ+~. yêÁ<ë ø°¢Hé ∫{Ÿ ‘Ó#·TÃø√>∑\&˚yÓ÷ #·÷<ë›+..


Ä~yês¡+ 18, y˚T 2014

Á|üdüTÔ‘·+ ∫Hêï ô|<ë› nH˚ ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü rÁeyÓTÆq ˇ‹Ô&çì m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. eTTK´+>±.. ∫Hêïs¡T˝À¢ á Á|üuÛ≤e+ m≈£îÿe>± ñ+~. dü+Á|ü<ëj·T eÅkÕÔ<Ûës¡Dô|’ z düπs« ìs¡«Væ≤+#·>±... ‘·eT C≤‹ dü+Á|ü<ëj·÷\≈£î nqT>∑TDyÓTÆq <äTdüTÔ\qT e÷Á‘·y˚T <Ûä]+#˚ |æ\¢\T e÷qdæø£ düeTdü´\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+≥THêïs¡ì ‘Ó*|æ+~. ‘·eT C≤‹øÏ #Ó+~q ˝Ò<ë |üsêsTT C≤‘·T\≈£î #Ó+~q ùdïVæ≤‘·T\qT ø£*–ñHêï ˝Ò<ë ‘·eT kı+‘· dü+düÿè‹øÏ #Ó+~q ùdïVæ≤‘·T\qT e÷Á‘·y˚T ø£*– ñHêï n~ |æ\¢\ e÷qdæø±s√>∑´+ô|’ @eT+‘· Á|üuÛ≤e+ ø£*Z+#·˝Ò<äì á düπs« ù|s=ÿ+~. nsTT‘˚ <äTdüTÔ\

‘Ó*yÓ’q rs¡TŒ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üC≤˙ø£+ #·+Á<äu≤ãTπø |ü≥º+ ø£{≤ºs¡T. sêh $uÛÑ»q H˚|ü<Ûä´+˝À b˛{≤b˛{°>± »]–q mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ yÓ’ù| Á|ü»\T yÓTT>∑TZ #·÷bÕs¡T. Ä bÕغøÏ 102 XÊdüqdüuÛÑ kÕúHê\T <äø±ÿsTT. |òü*‘·+>± |ü<˚fi¯¢ ‘·s¡Tyê‘· Ä bÕغøÏ n~Ûø±s¡+ <äø£ÿqT+~. düyÓTÆø£´sêh+˝À 2004≈£î eTT+<äT ‘=$Tà~ dü+e‘·‡sê\bÕ≥T eTTK´eT+Á‹>± ñqï #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT $uÛÑ»q ‘·s¡Tyê‘· $T–˝Ò Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î ‘=* dæm+ ø±qTHêïs¡T. n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+ U≤j·TeT+≥÷ |ü<˚|ü<˚ $XÊ«dü+ e´ø£Ô+ #˚dæq yÓ’mdtÄsYø±+Á¬>dt bÕغ Á|ü‹|üø£å bÕÁ‘·πø |ü]$T‘·+ ø±qT+~. |òü*‘ê\ Á|üø£≥q nq+‘·s¡+ $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&çq Ä bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ z≥$Tì n+^ø£]+#ês¡T. yÓ’mdtÄsYdæ|æ 67 XÊdüqdüuÛÑ kÕúHê˝À¢ e÷Á‘·y˚T $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. {Ï&ç|æ‘√ ø£*dæ mìïø£\ ã]˝ÀøÏ ~–q _C…|æøÏ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ XÊdüqdüuÛÑ˝À Hê\T>∑T kÕúHê\T <äø±ÿsTT. yêeT|üøå±\≈£î q÷‘·q XÊdüq düuÛÑ˝À ÁbÕ‹ì<Ûä´+ <äø£ÿ˝Ò<äT. sêh $uÛÑ»q ‘·s¡Tyê‘· ø°\ø£yÓTÆq düeTdü´\ô|’ >∑fi¯+ $ì+|æ+#ê*‡q ‘·s¡TD+˝À yêeT|üøå±\≈£î ÁbÕ‹ì<Ûä´+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ Á|üC≤ Á|üjÓ÷»Hê\≈£î uÛÑ+>∑+ yê{Ï\T¢‘·T+<äqï n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£ÔeTe⁄ ‘√+~. e÷J eTTK´eT+Á‹ mHé. øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ @sêŒ≥T#˚dæq C…’ düyÓTÆø±´+Á<ÛäbÕغ ≈£L&Ü á mìïø£˝À¢ m≥Te+{Ï Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü˝Òø£b˛sTT+~. øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ kı+‘· ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |”˝Òs¡T qT+&ç b˛{° #˚dæq Äj·Tq k˛<äs¡T&ÉT ≈£L&Ü z≥$T bÕ\j·÷´s¡T. ≈£î|üŒ+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç b˛{° #˚dæq {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT 47y˚\≈£î ô|’>± z≥¢ Ä~Ûø£´‘·‘√ ¬>\Tbı+<ës¡T. Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+qT+&ç b˛{° #˚dæq dæ˙q≥T&ÉT u≤\ø£èwüí 14y˚\≈£î ô|’>± z≥¢ yÓTC≤غì kÕ~Û+#ês¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T, |ü]wü‘Y mìïø£˝À¢ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Á|üuÛÑ+»q+ M∫+<äì, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n<äT“¤‘· $»j·T+ kÕ~Û+∫+<äì n+≥THêïs¡T. ø±˙, Ç~ yêdüÔe+ ø±<äT. ì»+ #ÓbÕŒ\+fÒ, n<äT“¤‘· $»j·T+ kÕ~Û+∫+~ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغj˚T. kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ ns¡+π>Á≥+˝ÀH˚ Ä bÕغ n<äs¡>=fÒºdæ+~. eT÷&ÉTqïs¡ <äXÊu≤›\ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ‘√ qTyê« H˚Hê nqï≥T¢ ‘·\|ü&ç Ä bÕغøÏ eTT#ÓÃeT≥\T |ü{Ϻ+∫+~. |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê˝À¢ eT÷&√ e+‘·Tπø |ü]$T‘·+ nsTTHê.. |ü]wü‘Y mìïø£˝À¢ e÷Á‘·+ b˛{≤ b˛{°>±H˚ &Ûûø=+~. kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ yÓ’d”|” Á|ü<äs¡ÙqqT dü÷|üsY &É÷|üsY Væ≤{Ÿ nH˚ #Ó|üŒe#·TÃ. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ ≈£L&Ü kÕúìø£ mìïø£\ |òü*‘ê\T m+<äTø£+‘· n<äT“¤‘·+>± ø£ì|ædüTÔHêïjÓ÷ ns¡ú+ ø±<äT. >∑‘· mìïø£\‘√ b˛*ùdÔ Ä bÕغ Á|ü<äs¡Ùq @eT+‘· >=|üŒ>± @$÷ ˝Ò<äT. nsTTHê Ç|ü⁄Œ&ÉT m+<äTøÏ+‘·>± ñ*øÏ|ü&ÉT‘·THêïs√ ≈£L&Ü ns¡ú+ ø±<äT. ñ<ëVü≤s¡D≈£î, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<äT“¤‘· Á|ü<äs¡Ùq #˚dæ+<äì #ÓãT‘·Tqï lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢H˚ rdüT≈£î+<ë+. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~Ûø±s¡+˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT »]–q 2001 kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝À {°&û|”øÏ e∫Ãq »&ûŒ{°d” d”≥T¢ 23. n|üŒ{À¢ Ä bÕغ »&ûŒ |”sƒêìï ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~. Ä ‘·sê«‘· 2006˝À kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\T »]>±sTT. Ä mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ¬>\T#·Tø£qï »&ûŒ{°d” kÕúHê\T πøe\+ |ü<ä+fÒ |ü~. á mìïø£˝À¢ eT∞¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ 22 »&ûŒ{°d” kÕúHê\qT ¬>\T#·T≈£î+~. Çø£, ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢ $wüj·÷ìπø e<ë›+. 2001˝À ‘·÷s¡TŒ >√<ëe]˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ¬>\T#·T≈£îqï »&ûŒ{°d” kÕúHê\T 23. 2006 mìïø£˝À¢ Ä õ˝≤¢˝À ¬>\T#·T≈£îqï »&ûŒ{°d”\T 21. Ç|ü⁄Œ&Éø£ÿ&É 43 »&ûŒ{°d”\qT ¬>\T#·T≈£îì »&ûŒ |”sƒêìï <äøÏÿ+#·T≈£î+~. 2001˝Àq÷, 2006 mìïø£˝À¢q÷ {°&û|” Á|ü<Ûëq Á|ü‘·´]ú ø±+Á¬>dt bÕغ. n~Ûø±s¡+˝À ñHêï ˝Òø£b˛sTTHê ø±s¡´ø£s¡Ô\ ã\+ |ü⁄wüÿ\+>± ñqï ø±+Á¬>dt bÕغ‘√ &Ûûø=ì ≈£L&Ü {°&û|” n|üŒ{À¢ yÓTs¡T¬>’q |òü*‘ê\H˚ kÕ~Û+∫+~. eT], á mìïø£\ |ü]dæú‹ì #·÷<ë›+. Ç|ü⁄Œ&ÉT ø±+Á¬>dt bÕغ ñìøÏ ≈£L&Ü ˝Ò<äT. Ä bÕغ {°&û|”øÏ ø£˙dü+ b˛{° ≈£L&Ü Çe«˝Ò<äT. dü]ø£<ë.. ø±+Á¬>dt bÕغ˝Àì n‘·´~Ûø£ XÊ‘·+ Hêj·T≈£î\T {°&û|”˝ÀøÏ e#˚ÃXÊs¡T. yês¡+‘ê ákÕ] {°&û|” ‘·s¡|òü⁄q b˛{° #˚XÊs¡T. n+fÒ.. {°&û|” ø±s¡´ø£s¡Ô\ ã\+ |ü⁄wüÿ\+>± ñqï bÕغ. ø±+Á¬>dt ≈£L&Ü ø±s¡´ø£s¡Ô\ ã\+ |ü⁄wüÿ\+>± ñqï bÕغH˚. Ä ¬s+&ÉT bÕغ\ ø±s¡´ø£s¡Ô\÷ ø£*dæ ákÕ] mìïø£\ ã]˝ÀøÏ {°&û|” ‘·s¡|òü⁄q ~>±s¡T. Ä ¬s+&ÉT bÕغ\÷ ø£*dæ me]‘√ b˛{° |ü&ܶsTT. ‘=*kÕ]>± kÕúìø£ mìïø£\ ã]˝ÀøÏ ~>∑T‘·Tqï, ø±s¡´ø£s¡Ô\ ã\+ @e÷Á‘·+ ˝Òì yÓ’d”|”‘√. ˇø£ÿ e÷≥˝À #ÓbÕŒ\+fÒ á mìïø£˝À¢ yÓ’d”|” |æ\¢ø±øÏ. ø±+Á¬>dt, {°&û|” ø£*dæ ñ+&˚\T‘√ düe÷q+. ñ+&˚\T <Óã“≈£î |æ\¢ ø±øÏ ø£ø±$ø£\+ nsTTb˛sTT ñ+&Ü*. ø±˙, Ä ¬s+&ç+{Ï˙ B≥T>± ‘·≥Tº≈£îì yÓ’d”|” ì\ã&ç+~. ì\ã&É&Éy˚T ø±<äT ø=ìï#√≥¢ $»j·÷\qT ≈£L&Ü kı+‘·+ #˚düT≈£î+~. eTs=ø£ÿ $wüj·T+ C≤Á>∑‘·Ô>± >∑eTì+#·+&ç. 2001, 2006, 2014 kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ {°&û|”øÏ e∫Ãq z≥T¢, d”≥¢qT >∑eTì+#·+&ç. B+‘√ ˇø£ $wüj·T+ ns¡úeTe⁄‘·T+~. n|üŒ{Ï‘√ b˛*ùdÔ {°&û|” ã\+ @e÷Á‘·+ ô|s¡>∑˝Ò<äT. ø±˙, ø±+Á¬>dt ã\+ »‘·ø£\e&É+ ø±s¡D+>±H˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT n<äT“¤‘· |òü*‘ê\T e∫Ãq≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T eT∞¢ yêfi¯¢ bÕغ˝ÀøÏ yÓ[¢b˛‘˚ {°&û|” |ü]dæú‹ m|üŒ{≤¢π> ñ+≥T+<äqïe÷≥. Bììã{Ϻ, ns¡ú+ #˚düTø√e#·Tà {°&û|”~ yêb˛.. ã\Tb˛. eTs√ $wüj·T+. d”e÷+Á<Ûä˝À <äTeTTà <äT*ù|XÊeTì {°&û|” #·+ø£\T >∑T<äT›≈£î+fÒ n+‘·≈£î $T+∫q |ü‘·q+ Ä bÕغøÏ ˝ÒH˚ ˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ, d”e÷+Á<Ûä˝À Ä bÕغ 2001 kÕúìø£ mìïø£\ |òü*‘ê\qT |ü⁄qsêeè‘·+ #˚dæ+<ä+‘˚. ø±˙, ‘Ó\+>±D˝À yÓTT ‘·Ô+>± ‘·T&ç∫ ô|≥Tº≈£îb˛sTT+~. ‘Ó\+>±D˝À |üPs¡« yÓ’uÛÑe+ dü+‘·]+#·Tø√e&É+ m˝≤ nì Ä˝À∫+#·≈£î+&Ü d”e÷+Á<Ûä˝À yÓ’d”|” ø£+fÒ ô|’#˚sTT nì dü+‘√wü|ü&ç‘˚ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À {°&û|”øÏ Ä ø±düÔ d”≥T¢ ≈£L&Ü ñ+&É≈£î+&Ü b˛j˚T Á|üe÷<ä+ ñ+~.

eTqXʇ+‹ì ø£*–+#˚ dü+Á|ü<ëj·T eÅkÕÔ<Ûës¡D! $wüj·T+˝À e÷Á‘·y˚T ø±düÔ ‘˚&Ü e∫Ã+<ä≥. m˝≤>∑+fÒ ‘·eT C≤‹ kÕ+Á|ü<ësTTø£ <äTdüTÔ\qT <Ûä]dü÷Ô edüTÔqï ã+>±¢<˚XŸ $<ë´s¡Tú\T n≥T kÕ+Á|ü<ëj·Tø£ <äTdüTÔ\qT Ç≥T Á_{Ïwt eT]j·TT nyÓT]ø± <äTdüTÔ\qT ≈£L&Ü <Ûä]düTÔqï $<ë´s¡Tú\‘√ b˛*ùdÔ e÷qdæø£ düeTdü´\qT ‘·≈£îÿe>± ø£*–ñHêïs¡ì á düπs«˝À ‘˚*+~. á n+XÊìï *+>∑ÁbÕ‹|ü~ø£q |ü]o*+∫q|ü⁄Œ&ÉT Ç~ u≤*ø£\

$wüj·T+˝À eTØ yêdüÔe+>± ìsêú]+#·ã&É&É+ >∑eTHês¡Ω+. nsTT‘˚ X‚«‘· C≤‹ Á_{Ïwt $<ë´s¡Tú\T ‘·eT dü«+‘· dü+düÿè‹øÏ #Ó+~q eT]j·TT Ç‘·s¡ dü+düÿè‘·T\≈£î #Ó+~q <äTdüTÔ\qT ø£*|æ <Ûä]düTÔqï|üŒ{Ïø° yê] e÷qdæø±s√>∑´+ kÕù|øÏåø£+>± u≤>∑T+<äì |ü]XÀ<Ûä≈£î\T ù|s=ÿHêïs¡T. H˚{Ï ø±\+˝À j·TTe‘· Á|ü‘˚´øÏ+∫ e÷qdæø£ düeTdü´\≈£î >∑Ts¡e⁄‘√+<äì, yê] kÕ+düÿè‹ø£ >∑T]Ô+|ü⁄

Á|ü<Ûëq+>± <äTdüTÔ\T eT]j·TT ùdïVü‰\ m+|æø£‘√ eTT&ç|ü&ç ñ+<äì Ms¡T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T.@<Ó’Hê ãVüQfi¯ dü+düÿèr düe÷»+˝À J$düTÔqï j·TTe‘·≈£î kÕ+düÿè‹ø£ düyÓTÆø£´‘· n‘·´+‘· Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq n+X¯+>± ñ+≥T+<äì á |ü]XÀ<Ûä≈£î\T düŒwüº+ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ Ç˝≤+{Ï düe÷C≤˝À¢ JeqXË’*, Á|üeè‘·TÔ\T ˝Ò<ë Á|ües¡Ô\T e+{Ï n+XÊ\qT e÷s¡TÃø√e&É+ nH˚<˚ u≤>± e‹Ôfi¯¢≈£î >∑T]#˚dü÷Ô+≥T+<äì M] uÛ≤eq. ø±ã{Ϻ #·ø£ÿ{Ï e÷qdæø±s√>∑´+ ø±yê\+fÒ eg<Ûës¡D s¡÷|ü+˝À kÕ+düÿè‹ø£ >∑T]Ô+|ü⁄qT n{Ϻô|≥Tºø√e&É+ #ê˝≤ eTTK´eTì á |ü]XÀ<Ûäq ‘Ó\T|ü⁄‘√+~.

Vü≤düÔ |ü‘·q+‘√ ø£eT\ $ø±dü+ ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·q sê»ø°j·T #·]Á‘·˝ÀH˚ mqï&É÷ ˝Òì $<Ûä+>± eT{Ϻ ø£]∫+~. dü+|üPs¡í+>± z≥$T bÕ\sTT+~. eTs√yÓ’|ü⁄ _.C….|æøÏ ø£s¡Te⁄rsê $»j·T+ \_Û+∫+~. mHé.&ç.@ ≈£L≥$T uÛ≤>∑kÕ«eT´ bÕغ\‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ kı+‘·+>± Á|üuÛÑT‘·« @sêŒ≥T #˚j·T>∑\ d”≥¢qT dü+bÕ~+#˚yÓ’|ü⁄>± _.C….|æøÏ d”≥T¢ ekÕÔj·Tì |òü*‘ê\ düs¡[ #ÓãT‘√+~. ø±+Á¬>dt e´‹πsø£ z≥T‘√ bÕ≥T _.C….|æ nqTdü]+∫q Á|ü#ês¡ m‘·TÔ>∑&É\T Ä bÕغøÏ n$T‘·+>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ܶj·Tì düŒwüº+ ne⁄‘√+~. m–®{Ÿ b˛˝Ÿ‡ e÷Á‘·+ ákÕ] ≈£L&Ü $|òü\+ nsTTq≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. _.C….|æ ¬>\T|ü⁄qT m–®{Ÿ b˛˝Ÿ‡ n˙ï }Væ≤+∫q|üŒ{Ïø° _.C….|æøÏ ˝Ò<ë mHé.&ç.@ øÏ Çìï d”≥T¢ ekÕÔj·Tì @ düπs« ≈£L&Ü #Ó|æŒq≥T¢ ˝Ò<äT. ˇø£ düπs« mHé.&ç.@ ≈£L≥$TøÏ 300 es¡≈£î d”≥T¢ ekÕÔj·Tì n+#·Hê y˚dæq|üŒ{Ïø° dü÷ø£Î |ü]o\q˝À #·÷ùdÔ ndü\T |òü*‘ê\≈£î, m–®{Ÿ b˛˝Ÿ‡ |òü*‘ê\≈£î ‘˚&Ü ø£ì|æk˛Ô+~. ñ<ëVü≤s¡DøÏ Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ ˝À {Ï.&ç.|æ $»j·÷ìï m–®{Ÿ b˛˝Ÿ‡ }Væ≤+#·˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î yÓ\Te&çq |òü*‘ê\ düs¡[ì ã{Ϻ _.C….|æ øÏ 280 es¡≈£î d”≥T¢ ¬>\T#·T≈£îH˚ neø±X¯+ ø£ì|æk˛Ô+~. mHé.&ç.m ≈£L≥$TøÏ 325 es¡≈£î kÕΔHê\T \_Û+#·e#·TÃ. ø±+Á¬>dt eTØ |òüTÀs¡+>± eT÷&ÉT n+¬ø\ dü+K´≈£î <ä]<ë|ü⁄˝À¢ ≈£L&Ü ˝Ò<äT. j·TT.|æ.m øÏ ≈£L&Ü eT÷&ÉT n+¬ø\ d”≥T¢ \_Û+#·&É+ nqTe÷q+>± ñ+~. ø±+Á¬>dt øÏ 50 ∫\¢s¡ kÕΔHê˝À¢ eTT+<ä+»˝À ñ+fÒ j·TT.|æ.m 70 ∫\¢s¡ kÕΔHê˝À¢ e÷Á‘·y˚T eTT+<ä+»˝À ñ+~. á Á|üuÛ≤e\ìï+{ÏøÏ nr‘·+>± d”≥T¢ kÕ~Û+∫q bÕغ\T ¬s+&ÉT ñHêïsTT. n$ m.◊.m.&ç.m+.¬ø, ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt \T. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT n~Ûø±s¡ bÕغøÏ @ø£+>± 38 kÕΔHê˝À¢ Ä~Ûø£´‘·˝À ñ+&É>± &ç.m+.¬ø mø£ÿ&Ü ø£˙dü Ä~Ûø£´‘·˝À ˝Ò<äT. u…+>±˝Ÿ ˝À ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt 25 kÕΔHê\ es¡≈£î Ä~Ûø£´‘·˝À ñ+&É>± m˝Ÿ.&ç.m|òt ≈£L≥$T >∑‘·+ ø£+fÒ ø±düÔ yÓTs¡T>±Z 15 es¡≈£L kÕΔHê˝À¢ Ä~Ûø£´‘·˝À ñ+~. _.C….|æøÏ Á|ü<Ûëq+>± ˝≤_Û+∫q sêÅcÕº\T #ê˝≤ eT+~ }Væ≤+∫q≥T¢>± ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ, ;Vü‰sY sêÅcÕº˝Ò. j·TT.|æ ˝À @ø£+>± 50øÏ ô|’>± kÕΔHê˝À¢ _.C….|æ Ä~Ûø£´‘·˝À ñ+~. ;Vü‰sY ˝À ôd’‘·+ n<˚ |ü]dæΔ‹. mìïø£\≈£î #ê˝≤ eTT+<äT qT+&˚ á sêÅcÕº˝À¢ _.C….|æ #˚dæq ø£èwæ (Dr˙;ì≥ *˙rk), nqTdü]+∫q $$<Ûä m‘·TÔ>∑&É\T Ä bÕغøÏ ‘·–q |òü*‘êìï #˚≈£LsêÃsTT. eTT»|òüsY q>∑sY n\¢s¡¢ nq+‘·s¡+ @s¡Œ&çq yê‘êes¡D+ ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ ˝À _.C….|æøÏ

uÛ≤Ø \_›ì #˚≈£Ls¡Ã>± ;Vü‰sY ˝À C….&ç(j·TT) ‘√ ≈£L≥$T ˝Òq|üŒ{Ïø° sêyéT $˝≤dt bÕXÊ«Hé ‘√ bı‘·TÔ <ë«sê _.C….|æ \_› bı+~q≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. yÓ÷&çì yÓTT<ä{Ï qT+&ç n\¢+‘· <ä÷sêq ô|{Ϻq ìrXŸ ≈£îe÷sY ˝…ø£ÿ ákÕ] |òüTÀs¡+>± ‘·|æŒ+~. á |òü*‘ê\qT m˝≤ #·÷&Ü*? _.C….|æ #ÓãT‘·Tqï≥T¢ yÓ÷&ç >±*>± n_Ûe]í+#·e#êÃ? ˝Ò<ë _.C….|æ >±*>± n_Ûe]í+#·e#êÃ? |òü*‘ê\T Ç+ø± |üP]Ô>± yÓ\Te&É≈£î+&Ü, z≥¢ dü+K´\ô|’ $esê\T yÓ\Te&É≈£î+&Ü á n+XÊ\ô|’ }Vü‰>±q+ #˚j·T&É+ ‘=+<äs¡bÕ≥T ø±>∑\<äT. nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt bÕغ n$˙‹ bÕ\qqT Á|ü»\T rÁe+>± ndüVæ≤´+#·T≈£îHêïs¡ì e÷Á‘·+ düŒwüº+ ne⁄‘√+~. Á|ü»\≈£î m≥Te+{Ï Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ ˝Òì |ü]dæΔ‘·T˝À¢ j·TT.|æ.@/ø±+Á¬>dt bÕ\qô|’ ñqï ndüVü‰´qï+‘ê Á|ü»\T yÓfi¯fl>∑ø±ÿs¡ì düŒwüº+ ne⁄‘√+~. yÓ÷&ç >±* nq&É+ ø£+fÒ _.C….|æ bÕغ mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É nqTdü]+∫q m‘·TÔ>∑&É\T, ô|≥Tº≈£îqï ≈£L≥$T ˇ|üŒ+<ë\T, kÕΔìø£ |ü]dæΔ‘·T\qT ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± e÷s¡TÃø√e&ÜìøÏ rdüT≈£îqï $$<Ûä #·s¡´\T, Á|ü‘·´]Δ e´‹πsø£ Á|ü#êsêìï ôd’‘·+ ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± eT\T#·T≈£îqï rs¡T? Çe˙ï _.C….|æøÏ ø£*dæ e#êÃj·Tì #Ó|üŒe#·TÃ. Ç~ |üP]Ô>± _.C….|æ nqT≈£L\ z≥T ø±<äT. #ê˝≤ es¡≈£î ø±+Á¬>dt e´‹πsø£ z≥T. n$˙‹ e´‹πsø£ z≥T. ø±+Á¬>dt #˚dæq nH˚ø£ yÓ÷kÕ\≈£î e´‹πsø£+>± e∫Ãq rs¡TŒ. _.C….|æ ˝Ò<ë Væ≤+<ä÷‘·« n_Ûe÷qT\≈£î _.C….|æøÏ \_Û+∫q n|üPs¡« $»j·÷ìï yÓ÷&ç >±*>± #Ó|üŒ&É+˝ÀH˚ m≈£îÿe dü+‘√wü+ ñ+&Ée#·TÃ. ø±˙ >±* düèwæº+#·>∑\ e´øÏÔ>∑‘· kÕeTs¡Δ´+ >±˙,

sê»ø°j·T uÛ≤eC≤\+ >±˙ qπs+Á<ä yÓ÷&ûøÏ ˝Òeqï~ ˇø£ yêdüÔe+. <˚X¯+˝Àì Á|ü‹ ÁbÕ+‘·+˝Àq÷ ñqï »q kÕe÷Hê´ìï ˇπø ìHê<ä+‘√ Äø£≥Tºø√>∑\ yê‘êes¡D+ ñ+fÒH˚ >±* düèwæº+#·>∑\ |ü]dæΔ‹ ñ+≥T+~. ø±˙ Ç|üŒ{Ï _.C….|æ $»j·T+ $$<Ûä sêÅcÕº˝À¢ ù|s¡T dü+bÕ~+#·T≈£îqï _.C….|æ Hêj·T≈£î\ ñeTà&ç $»j·T+ |òü*‘·+>± #·÷&É&É+ düããT>± ñ+≥T+~. _.C….|æ >±˙ Ä bÕغøÏ #Ó+~q Hêj·T≈£î\T >±˙ m|üŒ{Ïø£Hêï >±* düèwæº+#·>∑*–‘˚ n~ Væ≤+<ä÷‘·« Ä<Ûës¡+>± e÷Á‘·y˚T #˚j·T>∑\s¡T. ø±˙ Væ≤+<ä÷‘·«≈£î >∑‘·+˝À ñqï »Hê<äs¡D Ç|ü⁄Œ&ÉT ˝Ò<äT. yê]øÏ ø±e\dæ+~ yÓTs¡T¬>’q Ä]Δø£ Jeq+. ãVüQXÊ yÓTs¡T¬>’q Ä]Δø£ JeHêìï _.C….|æ ªn_Ûeè~Δ`ñ<√´>±\Tμ nqï ìHê<ä+ Çe«>∑\<äì Á|ü»\T q$Tà ñ+&Ée#·TÃ. á qeTàø±ìøÏ |ü<˚fi¯fl ø±+Á¬>dt bÕ\qô|’ ñqï rÁe ndü+‘·è|æÔ ‘√&ÉsTT+~. ø±+Á¬>dt ‘Ó∫Ãq ˇø£{Ï ¬s+&ÉT Á|üC≤qT≈£î\ #·{≤º\qT (¬s’{Ÿ ≥÷ m&ÉT´πøwüHé, ÄVü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘ê #·≥º+ yÓTT.$) z≥T¢>± e÷s¡TÃø√e&É+˝À Ä bÕغ |òüTÀs¡+>± $|òü\+ nsTT+~. ndü\T ‘êeTT ≈£L&Ü mìïø£˝À¢ ¬>\e&Üìπø b˛{° #˚düTÔHêïeTqï ne>±Vü≤H˚ yê]øÏ ˝Òq≥T¢>± Ä bÕغ H˚‘·\T e´eVü≤]+#ês¡T. j·TT.|æ.m ≈£L≥$T˝Àì Ç‘·s¡ bÕغ\sTT‘˚ ≈£L≥$Tì bò˛ø£dt #˚düTø√e&ÜìøÏ _.C….|æ, yÓ÷&ç Á|üuÛ≤yêìï n+#·Hê y˚j·T&É+˝ÀH˚ ÄdüøÏÔ ø£qã]#·&É+ ˇø£ $∫Á‘·+. ‘êeTT z&çb˛‘êeTì eTT+<˚ ìs¡ísTT+#·T≈£îì ã]˝ÀøÏ ~–q bÕغ\qT Á|ü»\T ndü\Tπø Ä<ä]+#·s¡ì mìïø£\ |òü*‘ê\T s¡TEe⁄ #˚düTÔHêïsTT.

Á&É>¥‡ e÷|òæj·÷ô|’ ‹s¡>∑ ã&ɶ yÓTøχø√ »q+ @˝Òyê&çøÏ #˚‘·>±ø£b˛‘˚ »qy˚T ‘·eTì ‘êeTT m˝≤ s¡øÏå+#·T≈£î+{≤s√ yÓTøχø√ ˝Àì $T#√ø±Hé sêh Á|ü»\T #ÓãT‘·THêïs¡T. øÏ&Üï|t \≈£î, Vü≤‘·´\≈£î, n‘ê´#êsê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·÷ sêh Ä]Δø£ e´edüΔqT >∑Tô|Œ{À¢ ô|≥Tº≈£îqï ª<ä HÓ’{Ÿ‡ f…+bÕ¢sYμ nì Á&É>¥‡ eTTsƒêqT Á|üuÛÑT‘ê«\T dü+e‘·‡sê\ ‘·s¡ã&ç @$÷ #˚j·T˝Òø£b˛j·÷sTT. ìeTà, yÓqï |ü+&ÉT (+\˙xJ≥˙) |ü+&ç+#˚ ¬s’‘·T\≈£î ≈£L&Ü $$<Ûä Á&É>¥‡ eTTsƒê\T u…&É<ä>± e÷]q|üŒ{Ïø° b˛©düT\ qT+&ç >±˙, ôd’q´+ qT+&ç >±˙ »HêìøÏ @$÷ düVü‰j·T+ n+<ä˝Ò<äT. s¡ø£åD ø£s¡TyÓ’ Áã‘·ø£&Éy˚T ø£wüº+>± e÷]q |ü]dæΔ‘·T˝À¢ $T#√ø±Hé ˝À nH˚ø£ #√≥¢ »qy˚T kÕj·TT<ÛäT˝…’ e÷|òæj·÷ eTTsƒê\qT m<äTs√ÿe&É+ yÓTT<ä\T ô|{≤ºs¡T. yÓTøχø√˝À Á&É>¥‡ e÷|òæj·÷\≈£î |ü⁄{Ϻì\T¢ nqï dü+>∑‹ n+<ä]øÏ ‘Ó*dæ+<˚. e÷<äø£ Á<äyê´\qT nÁø£eT+>± s¡yêD≤ #˚j·T&É+ <ä>∑Zs¡Tï+&ç Á|ü»\T, ¬s’‘·T\T, yê´bÕs¡T\qT+&ç ã\e+‘·|ü⁄ edü÷fi¯ó¢ #˚j·T&É+ es¡≈£L nø£ÿ&ç e÷|òæj·÷ Á>∑÷|ü⁄\T ù|s¡Tbı+<ësTT. yê]ì m<äTs=ÿì ì\Te]+#·&ÜìøÏ ã<äT\T >∑‘· nH˚ø£ Á|üuÛÑT‘ê«\˝Àì H˚‘·\T, n~Ûø±s¡T\T yê] nÁø£eT dü+bÕ<äq˝À yê{≤\T |ü+#·T≈£îHêïs¡T. e÷|òæj·÷ eTTsƒê\ Ä>∑&Ü\‘√ $dæ–b˛sTTq »q+ >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ qT+&ç ‘êy˚T Äj·TT<Ûë\T |ü{Ϻ e÷|òæj·÷\qT m<äTs√ÿe&É+ yÓTT<ä\T ô|{≤ºs¡T. Á>±e÷˝À¢ì j·TTe≈£î\T, eTTdü*yêfi¯ófl nqï ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü dü«‘·+Á‘·+>± eTT+<äT≈£î e∫Ãq yês¡+<ä]‘√ ø£*dæ Á>±eT s¡ø£åø£ <äfi≤\qT @s¡Œs¡T#·T≈£îHêïs¡T. ‘·eT ‘·eT Á>±e÷˝À¢øÏ >±˙ |ü{≤ï\˝ÀøÏ >±˙ e÷|òæj·÷ eTTsƒê\T n&ÉT>∑T ô|≥º≈£î+&Ü #·÷&É&É+ yê] |üì. n+<äTø√dü+ kı+‘·+>± Á>±eT, |ü≥ºD •yês¡¢˝À #Óø˘ b˛düTº\T ≈£L&Ü ì]à+#·T≈£îì e#˚à b˛j˚T yêVü≤Hê\qT ‘·ìF #˚dü÷Ô e÷|òæj·÷ eTTsƒê\ düuÛÑT´\qT @]y˚j·T&É+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. yê\+{°sY <äfi≤\≈£î Á|ü»˝Ò Äj·TT<Ûë\T düeT≈£L]à ô|{≤ºs¡T. m.¬ø 47, ÄsY.|æ.õ (F˙xke_ Kr˙pelle≥ ñreìJ≥eã) ˝≤+{Ï Ä<ÛäTìø£ Äj·TT<Ûë\qT ≈£L&Ü yês¡T dü+bÕ~+#·T≈£îì e÷|òæj·÷\≈£î eDT≈£î |ü⁄{ϺdüTÔHêïs¡T. ˇø£yÓ’|ü⁄ e÷|òæj·÷ kÕj·TT<Ûä eTTsƒê\T, eTs√yÓ’|ü⁄ n‘ê´<ÛäTìø£ Äj·TT<Ûë\‘√ dü+#·]+#˚ yê\+{°sY <äfi≤\T b˛sê{≤\T #˚düT≈£î+≥T+&É&É+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ ñ+&û ˝Òq≥T¢>± e÷]+~. e÷|òæj·÷ eTTsƒê\ nsê#·ø±\qT Á|üuÛÑT‘·« ã\>±˝Ò n]ø£≥ºe\dæ ñ+&É>± <ëìøÏ ã<äT\T »qy˚T Äj·TT<Ûë\T |ü{≤º*‡ e∫Ãq |ü]dæΔ‘˚ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dæ>∑TZ #˚≥sTTq $wüj·T+. Ç~ >∑eTì+∫q yÓTøχø√ Á|üuÛÑT‘·«+ ª<ä HÓ’{Ÿ‡ f…+bÕ¢sYμ ˝≤+{Ï Á>∑÷|ü⁄\qT m<äTs√ÿe&É+ dü+>∑‹ n≥T+∫ »q+ <ä>∑Zs¡ ñqï Äj·TT<Ûë\qT düeTdü´>± uÛ≤$k˛Ô+~. nsTT‘˚ Äj·TT<Ûë\T n|üŒ–+#·&ÜìøÏ »q+ düùd$Tsê nq&É+‘√ yê]H˚ n~Ûø±]ø£ ã\>±\T>± >∑T]Ô+#˚ |üìøÏ yÓTøχø√ Á|üuÛÑT‘·«+ |üPqT≈£î+~. >∑‘· »qe] qT+&ç yÓTT<ä\Tø=ì yê\+{°sY <äfi≤\T ‘·eT Äj·TT<Ûë\qT ]õdüºsY #˚düTø√yê\ì yÓTøχø√ Á|üuÛÑT‘·«+ ø√]+~. Äj·TT<Ûë\T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Çyê«*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì kÕj·TT<ÛäT\T ‘·eT ù|s¡T, Äj·TT<Ûä+ ]õdüºsY #˚düT≈£î+fÒ dü]b˛‘·T+<äì #Ó|üŒ&É+‘√ n+<äT≈£î ø=ìï <äfi≤\T eTT+<äT≈£î e#êÃsTT. yÓTT‘·Ô+ 20,000 eT+~ yê\+{°sY <äfi≤˝À¢ düuÛÑT´\T>± ñHêïs¡ì uÛ≤$düTÔ+&É>± yê]˝À

ø£˙dü+ 3,300 eT+~ ‘·eT e<ä› ñqï 6,000 Äj·TT<Ûë\qT ]õdüºsY #˚düT≈£îHêïs¡ì Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó*|æ+~. kÕ<Ûës¡D Äj·TT<Ûë\T, Vü‰´+&é >∑Hé \T, <ë&ç Äj·TT<Ûë\T ∫e]øÏ m.¬ø 47 \T ≈£L&Ü ñ+#·Tø√e&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ n+^ø£]+∫+~. nsTT‘˚ ÄsY.|æ.õ, ãpø± ˝≤+{Ï Äj·TT<Ûë\qT e÷Á‘·+ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ n|üŒ–+#ê\ì ø√]+~. »q+ yê\+{°sY <äfi≤\T @s¡Œs¡T#·T≈£îì ‹s¡>∑ã&É&É+ ÁbÕs¡+_Û+#êø£ e÷|òæj·÷ eTTsƒê\ u…&É<ä #ê˝≤es¡≈£î ‘·–Zb˛sTT+<äì Á|üuÛÑT‘·«+ ôd’‘·+ n+^ø£]k˛Ô+~. nsTT‘˚ e÷|òæj·÷ eTTsƒê\T ‘ê‘êÿ*ø£+>± yÓqøÏÿ ‘·>±Zπs >±˙ yÓTT‘·Ô+>± yê] ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT $s¡$T+#·Tø√˝Ò<äì »q+ uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ‘·eT b˛sê≥+ ÁbÕs¡+_Û+∫q|ü⁄Œ&ÉT mø£ÿ&É #·÷dæHê u≤´Øπø&ÉT¢ @sêŒ≥T #˚düT≈£îì j·TT<ëΔ\T #˚j·T&Éy˚T ø£ì|æ+#˚<äì Ç|ü⁄Œ&ÉT |ü]dæΔ‹ ø±düÔ dü<äT›eTDÏ–q|üŒ{Ïø° e÷dæb˛˝Ò<äì yê\+{°sY <äfi≤\ Hêj·T≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. yê\+{°sY <äfi≤\T πøe\+ ‘·eT Á>±e÷\qT, |ü{≤ï\qT s¡øÏå+#·Tø√e&É+ es¡πø |ü]$T‘·+ ø±˝Ò<äT. e÷|òæj·÷ ã\>±\T ‘·eT ‘·eT ‘êe⁄˝À¢ s¡ø£åD bı+<äT‘·Tqï H˚|ü<Ûä´+˝À nø£ÿ&çøÏ yÓ[fl <ë&ÉT\T #˚j·T&É+ <ë«sê yê]ì |üP]Ô>± ‘·T&ç∫ ô|fÒº+<äT≈£î ≈£L&Ü Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. n+<äTø√dü+ b˛©düT\T yê]øÏ •ø£åD

ÇdüTÔHêïs¡T. >∑‘· |òæÁãe]˝À ª<ä HÓ’{Ÿ‡ f…+bÕ¢sYμ ≈£î πø+Á<ä+>±q÷, s¡ø£åD ‘êe⁄ >±q÷ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï nbÕ{Ÿ õ+>±Hé |ü≥ï+ô|’øÏ <ë&ç #˚XÊs¡T. yÓTT<ä≥ dü<äs¡T |ü≥ï+ #·T≥÷º ñqï Á>±e÷\qT+&ç e÷|òæj·÷ eTTsƒê\qT ‘·]y˚TdæHêø£, |ü≥ï+ •yês¡¢˝À u≤´Øπø&ÉT¢, #Óø˘ b˛düTº\T ì]à+#·T≈£îì ‘·ìF\T #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ |ü≥ï+ ˝À|ü*øÏ #=s¡ã&ç Ç*¢\÷¢ >±*+∫ f…+bÕ¢sY eTTsƒê düuÛÑT´\qT |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. Á|ü<Ûëq Hêj·T≈£î\T e÷Á‘·+ yê]øÏ <=s¡ø£˝Ò<äT. H˚s¡düΔ eTTsƒê\ düuÛÑT´\T ø=+<äs¡T yê\+{°sY <äfi≤˝À¢øÏ ≈£L&Ü #=s¡ã&ç f…+bÕ¢sY eTTsƒê ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T kÕ–düTÔqï ñ<ëVü≤s¡D\T ≈£L&Ü #√≥T #˚düT≈£î+≥THêïsTT. j·TTe≈£î\qT <äfi≤˝À¢ #˚s¡e\dæ+~>± ã\e+‘· ô|&ÉT‘·THêïs¡ì ø=+<äs¡T Äs√|ædüTÔHêïs¡T ˝Òø£b˛˝Ò<äT. n˝≤+{Ï yê]ì ≈£L&Ü ‘êeTT @]y˚düTÔHêïeTì yê\+{°sY <äfi≤\T #ÓãT‘·THêsTT. $T#√ø±Hé Á|ü»\ kÕj·TT<Ûä Á|ü‹|òüT≥q Ç‘·s¡ <˚XÊ˝À¢ì kÕ<Ûës¡D Á|ü»\≈£î ≈£L&Ü Ä<äs¡Ù+ ø±yê˝ÒyÓ÷. H˚s¡düΔ eTTsƒê˝Ò ø±≈£î+&Ü H˚s¡düΔ eTTsƒê\T>± e÷]b˛sTTq sêC≤´\qT m<äTs√ÿyê\Hêï »HêìøÏ kÕj·TT<Ûä Á|ü‹|òüT≥q ‘·|üŒ eTs√ e÷s¡Z+ ˝Òì |ü]dæΔ‘·T\T <ë|ü⁄]düTÔHêïsTT. á øÏ+~ bò˛{À\qT ~ n{≤¢+{Ïø˘ |üÁ‹ø£ n+~+∫+~.


ø£©Ô eTs¡D≤\ô|’ $#ês¡D »]|æ+#·+&ç Ä~yês¡+ 18, y˚T 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, y˚T 17: mìïø£˝À¢ düπs«|ü*¢, ø±e* ìjÓ÷»ø£ esêZ\˝À Äs¡T eT+~ ø£©Ô eT<ä´+ ‘ê– eTs¡DÏ+∫q dü+|òüT≥qô|’ $#ês¡D »]|æ+#ê\ì {°&û|” d”ìj·TsY H˚‘· k˛$T¬s&ç¶ #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. HÓ\÷¢s¡T˝À

z&çq ø±+Á¬>dt, yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” õ˝≤¢ kÕs¡<∏äT\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, y˚T 17: kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ ôd’øÏ˝Ÿ düèwæº+∫q düT&ç>±*˝À Á|ü<Ûëq bÕغ\ õ˝≤¢ q>∑s¡bÕغ s¡<∏äkÕs¡<∏äT\≈£î ôd’‘·+ |üsêuÛ≤e+ ‘·|üŒ˝Ò<äT. yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT,e÷JmyÓTà˝Ò´ eTÁ] sê»X‚KsY ∫\ø£\÷]ù|≥ qT+&ç ã]˝ÀøÏ ~– {Ï&ç|æbÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT, dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´ Á|ü‹ÔbÕ{Ï |ü⁄˝≤¢sêe⁄ #˚‹˝À |üsê»j·T+ bÕ\j·÷´s¡T. bòÕ´Hé >±* õ˝≤¢˝À CÀs¡T>± MdüTÔqï<äì ‘·q ¬>\T|ü⁄ U≤j·TeTì uÛ≤$+∫q eTÁ] sê»X‚KsY nôd+;¢mìïø£˝À¢H˚ ø±≈£î+&Ü n+‘·≈£î eTTqT|ü⁄ »]–q kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢q÷ yÓ’j·TkÕ‡sYd”|” ¬>*|æ+#·Tø√˝Òø£b˛j·÷s¡T. $X‚wüy˚T$T≥+fÒ |ü⁄˝≤¢sêe⁄ ∫\ø£\÷]ù|≥˝À |üPs¡«+ qT+&ç edüTÔqï ÄqyêsTTrøÏ á |üsê´j·T+ ÁuÒø˘ #˚XÊs¡T. ˇø£kÕ] ¬>*∫q yês¡T nø£ÿ&É qT+&ç ¬s+&√kÕ] ¬>\es¡H˚ ÄqyêsTTr Á|üø±s¡+ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î nø£ÿ&É ¬>\T|ü⁄ z≥$T\THêïsTT. nsTT‘˚ 2009 mìïø£˝À¢ ¬>\Tbı+~, dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´>± ñqï |ü⁄˝≤¢sêe⁄ ‹]– á |üsê´j·T+ ≈£L&Ü mìïø£\ ã]˝Àì ~– $»j·T+kÕ~Û+#·&É+ <ë«sê Ä ÄqyêsTTrì |üø£ÿ≈£î ‘√ùdXÊs¡T. n<˚ $<Ûä+>± yÓ’j·TkÕ‡sYd”|” q>∑s¡ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑T+≥÷s¡T e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ e÷J #Ó’s¡àHé ˝Òfi¯fl n|挬s&ç¶ >∑T+≥÷s¡T |ü•ÃeT qT+&ç mìïø£\ ã]˝ÀøÏ ~– ¬s+&√kÕúq+‘√ dü]ô|≥Tºø√yê*‡ e∫Ã+~. n˝≤π> ø±+Á¬>dt bÕغ õ˝≤¢ s¡<∏äkÕs¡~∏ eT¬øÿq eT*¢ø±s¡T®Hêe⁄ $qTø=+&É qT+&ç mìïø£\ ã]˝ÀøÏ ~– ø£˙dü+ &çbÕõ{Ÿ ≈£L&Ü <äøÏÿ+#·T ø√˝Òø£b˛j·÷s¡T. n<˚ $<Ûä+>± Ä bÕغ q>∑s¡ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´ ùwø˘ eTkÕÔHé e* >∑T+≥÷s¡T ‘·÷s¡TŒ qT+&ç ‹]– mìïø£\ ã]˝ÀøÏ ~– z≥$Tì #·$ #·÷&Ü*‡ e∫Ã+~.

z≥$T bÕ˝…’q eT¬øÿq Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $qTø=+&É, y˚T 17: $qTø=+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ XÊdüqdüuÛÑ≈£î ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú b˛{°#˚dæq &çdædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT eT¬øÿq eT*¢ø±s¡T®qsêe⁄ |òüTÀs¡ |üsê»j·T+ bı+<ës¡T. õ˝≤¢ qT+&ç b˛{°#˚dæq Ä bÕغ nuÛÑ´s¡Tú˝À¢ ã\yÓTÆq e´øÏÔ ø±e&É+‘√ bÕ≥T kÕúìø£+>± n‘·ìøÏ |ü≥Tº ñqï|üŒ{Ïø° z&çb˛j·÷s¡T. mìïø£˝À¢ Äj·Tq≈£î 5,768 z≥T¢ e÷Á‘·y˚T e#êÃsTT. sêh $uÛÑ»q $wüj·TyÓTÆ rÁe ÄÁ>∑Vü≤+‘√ ñqï Á|ü»\T Ä bÕغøÏ e´‹πsø£+>± rs¡TŒì#êÃs¡T. BìøÏ ‘√&ÉT eT÷&√ πø&ÉsY j·÷e‘Y yÓ’ø±bÕ˝ÀøÏ e\dü yÓfi¯fl&É+‘√ dü+kÕú>∑‘·+>± bÕغ ã\V”≤q|ü&ç+~. ø£˙dü+ |ü~ùV≤qTy˚\ z≥T¢ kÕ~Û+#ê\ì |ü≥Tº<ä\‘√ |üì#˚dæq ø±+Á¬>dtô|’ Á|ü»˝À¢ ñqï e´‹πsø£‘·‘√ eT*¢ø±s¡T®qsêe⁄ ÄX¯\T |òü*+#·˝Òe⁄.

X¯ìyês¡+ $˝Òs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á ¬s+&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À Äs¡T>∑Ts¡T eTs¡DÏ+#ês¡ì nHêïs¡T. mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± kÕúìø£ yÓ’mkÕ‡sY d”|” H˚‘·\ düVü≤ø±s¡+‘√H˚ s¡+>∑T ˙fi¯¢˝À dæŒ]{Ÿ ø£*|æ |ü+|æD° #˚XÊs¡ì, Bì |òü*‘·+>±H˚ Äs¡T>∑Ts¡T eTs¡DÏ+#ês¡ì nHêïs¡T. á

eT<ä´+ düs¡|òüsê≈£î dü+ã+~Û+∫q ô|<ä› H˚‘·\T Ç+<äT≈£î u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê*‡ ñ+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\T yê] MT<ä #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&É>±H˚ Bìô|’ ø£$T{° y˚dæ Ç+<äT≈£î u≤<ÛäT´\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√e&É+‘√bÕ≥T , dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\ô|’ #·s¡´\T

\wüÿsYqT Ä<äs¡Ù+>± r]Ã~<äT›‘ê: |ü<ëàsêe⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 17: dæøÏ+Á<ëu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\≈£î ‘êqT s¡TD|ü&ç ñ+{≤qì yê]øÏ ìs¡+‘·s¡+ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ç q>∑s¡+˝ÀH˚ dæøÏ+Á<ëu≤<é ìjÓ÷»ø£esêZìï Ä<äs¡Ùe+‘·+>± r]Ã~<äT›‘êqì dæøÏ+Á<ëu≤<é myÓTà˝Ò´ |ü<ëàsêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T. X¯ó Áø£yês¡+ zj·TT˝Àì ø±´+|üdt˝Àì øö+{Ï+>¥ Vü‰˝Ÿ e<ä› mìïø£\ n~Ûø±s¡T\ qT+∫ ¬>\T|ü⁄|üÁ‘·+ n+<äT≈£îqï nq+‘·s¡+ Äj·Tq $÷&çj·÷‘√ eTT#·Ã{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D sêh+ Ç#êÃeTì #Ó|æŒq ø±+Á¬>dt≈£î ø±≈£î+&Ü ¬ødæÄsY Ä<Ûä«s¡´+˝À ‘Ósêdü q&ç|æq ‹s¡T>∑T˝Òì b˛sê≥+ |òü*‘·+>± ‘Ó\+>±D sêh+ Çe«ø£ ‘·|üŒì |ü]dæú‹ì rdüT≈£îe#êÃeTì nHêïs¡T. Á|ü»\T á $wüj·÷\qT ‘Ó\+>±D ‘ê´>±\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì ‘Ósêdü≈£î düèwüºyÓTÆq yÓTC≤غì Ç#êÃs¡ì nHêïs¡T. ¬ødæÄsY eTT+<äT>±H˚ Ç∫Ãq e÷≥ Á|üø±s¡+ ‘Ó\+>±DqT rdüT≈£îe#êÃs¡ì, Ç|üŒ&ÉT Ç∫Ãq eTs√e÷≥ ‘Ó\+>±DqT ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D>± r]Ã~<ä›qTHêïs¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î Ç∫Ãq yê>±›Hê\qT HÓs¡y˚s¡Tdü÷Ô eTTK´+>± ìs¡T<√´>∑ ìs¡÷à\q≈£î ô|<ä›|”≥ y˚j·TqTHêïs¡ì ø√{Ï ÄX¯\‘√ m<äTs¡T#·÷düTÔqï ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Äø±+ø£åqT ‘Ósêdü Á|üuÛÑT‘·«+ HÓs¡y˚s¡TdüTÔ+<äì nHêïs¡T. Á|ü»\T qeTàø£+‘√ uÛ≤Ø yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ês¡ì yê]øÏ n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤qì nHêïs¡T. ‘êeTT bÕغ Ä$sꓤe+ qT+∫ ¬ødæÄsY Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£wüº|ü&ç |üì#˚düTÔHêïeTì ‘·eT≈£î @$Tø±yê˝À @$T Çyê«˝À ‘·eT Hêj·T≈£î&ÉT ¬ødæÄsY≈£î ‘Ó\TdüTqì Äj·Tq @ u≤<Ûä´‘·\T

n|üŒ–+∫Hê bÕغøÏ, sêÅcÕºìøÏ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ eT+∫ù|s¡T rdüT≈£îe#˚à $<Ûä+>± ø£wüº|ü&ç |üì#˚kÕÔqì |ü<ëàsêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ø±s¡´ø£s¡Ô\ n_Ûq+<äq\T Äq+<√‘ê‡Vü‰\ q&ÉTeT }πs–+|ü⁄>± e÷DÏπøX¯«sYq>∑sY $÷<äT>± d”‘ê|òü˝ŸeT+&ç bÕغ ø±sê´\j·÷ìøÏ |ü<ëàsêe⁄ ‘·s¡*yÓfi≤¢s¡T. ‘Ósêdü n_Ûe÷qT\T bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T |ü<ëàsêe⁄ nqT#·s¡ ãè+<ä+ Äq+<√‘ê‡Vü‰ìøÏ ne<ÛäT\T ˝Ò≈£î+&Ü b˛j·÷sTT.

eT˝≤ÿõ–]˝À.. eT˝≤ÿõ–]: eT˝≤ÿõ–] nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À {ÏÄsYmdt bÕغ $»j·Tπø‘·q+ m>∑s¡y˚dæ+~. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ qT+∫ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ ñ‘·ÿ+sƒ¡ uÛÑ]‘·+>± »]–+~. $»j·T+ {ÏÄsYmdt, _C…|æ\ eT<Ûä´ <√ã÷#·T˝≤&ç+~. Á|ü‹ sö+&ÉT˝ÀqT ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·÷ ∫es¡≈£î {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú ∫+‘·\ ø£qø±¬s&ç¶ì $»j·T+ e]+∫+~. ôd{Ï\s¡T¢ m≈£îÿe>± ñ+&˚ eT˝≤ÿõ–]˝À {ÏÄsYmdt nq÷Vü≤´+>± bÕ>± y˚j·T≥+‘√ n+<ä] n+#·Hê\T ‘ês¡Te÷s¡T nj·÷´sTT. {Ï&ç|æ, _C…|æ ñeTà&ç nuÛÑ´]ú nsTTq sêeT#·+Á<äsêe⁄ z <äX¯˝À $»j·T+ n+#·Tes¡≈£î e∫à ‹]– yÓqøÏÿ yÓ[¢b˛j·÷s¡T. ø£qø±¬s&ç¶ m≥ºπø\≈£î $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î ≈£L&Ü |òü*‘·+ ‘˚\ø£b˛e≥+‘√ {ÏÄsYmdt bÕغ ÁX‚DT˝À¢ rÁe ñ‘·ÿ+sƒ¡ HÓ\ø=+~. ∫≥º∫es¡≈£î ø£qø±¬s&ç¶ eT˝≤ÿõ–] myÓTà˝Ò´>± ¬>\Tbı+<ä≥+‘√ bÕغ ÁX‚DT˝À¢ Äq+<ä+ yÓ*¢$]dæ+~. {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T eT˝≤ÿõ–] #Ís¡kÕÔ˝À ≥bÕdüT\T ù|*à dü+<ä&ç #˚XÊs¡T.

Á|ü#ês¡ ˝À|ü+‘√H˚ |üsê»j·T+: bıqï+

dü+ãsê\T #˚düT≈£îqï {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $qTø=+&É, y˚T 17: kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ $»j·T<äT+<äT_ yÓ÷–+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À $qTø=+&É ìjÓ÷» ø£es¡Z+˝À dü+ãsê\T »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. |òüTq+>± »s¡T|ü⁄≈£î+<ëeT qT≈£îqï dü+ãsê\≈£î $qTø=+&É˝À $~Û+∫q 144 ôdø£åHé neT\T‘√ dü+ãsê\qT »s¡T|ü⁄ø√˝Òø£b˛j·÷s¡T. {Ï&ç|æ myÓTà˝Ò´ õ$ Ä+»H˚j·TT\T uÛ≤Ø yÓTC≤]{°‘√ ¬>\e&É+‘√ bÕ≥T sêh+˝À {Ï&ç|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+‘√ ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ Äq+<√‘·‡Vü‰\T yÓ\T¢$]XÊsTT. ø=ìï#√≥¢ bÕغ H˚‘·\T s¡+>∑T\T #·\T¢≈£îì d”«≥T¢ |ü+#ês¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, y˚T 17: ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï Ç∫Ãq $wüj·÷\qT Á|ü»\≈£î $e]+#·&É+˝À ø±+Á¬>dt $|òü\+ ø±e&É+‘√ ‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dt |òüTÀs¡ |üsê»j·T+ bı+~+<äì e÷J m+|æ bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY $#ês¡+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T≈£î >∑‘·+˝À k˛ìj·÷>±+BÛ Ç∫Ãq Vü‰MTì ì\u…≥Tº≈£îHêïs¡ì nHêïs¡T. n+<äT≈£î ‘√&ÉT ‘Ó\+>±D m+|”\T ≈£L&Ü $düÔè‘· b˛sê{≤\T #˚dæ sêÁcÕºìï kÕ~Û+#·T≈£îHêïeTqï $wüj·÷ìï Á|ü»˝À¢øÏ rdüT≈£î yÓfi¯fl˝Òø£b˛e&É+‘√ bÕغøÏ á ÁbÕ+‘·+˝À <Óã“‹qï<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dt Á|ü‹|üø£å+˝À ñ+&ç ‘·q <Ûäsêàìï ø=qkÕ–düTÔ+<äì nHêïs¡T. ø=‘·Ô>± @s¡Œ&˚ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘·eT düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~kÕÔeTì nHêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À myÓTà˝Ò´\T yÓ÷Vü≤Hé, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. mìïø£\ |òü*‘ê\T yÓ\Te&çq ‘·s¡Tyê‘· »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ #˚dæq yê´K´\qT #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé ‘·|ü⁄Œ ã{≤ºs¡T. z≥$T e\¢ e÷qdæø£ ˇ‹Ô&çøÏ >∑T¬s’ Ä˝≤ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT Á|üø£{Ï+∫q ¬s’‘·T s¡TD≤\T, &Ü«Áø± Á>∑÷|ü⁄\ s¡TD≤\ m‹Ôy˚‘·qT q$Tà Á|ü»\T z≥T¢ y˚XÊs¡Hêïs¡T. |ü~ dü+e‘·‡sê\˝À n~Ûø±s¡+˝À ñqï ø±+Á¬>dt bÕغ sêÁcÕºìï düs¡«HêX¯q+ #˚dæ+<äHêïs¡T. ¬s’‘·T, &Ü«Áø± s¡TD≤\ m‹Ôy˚‘· kÕ<Ûä´y˚Tqì, ‘·«s¡˝À <ëìì neT\T #˚dæ #·÷|ü⁄‘êeTHêïs¡T. HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À 7d”≥T¢ ¬>\yê*‡q ‘êeTT $$<Ûä ø±s¡D≤\‘√ eT÷&ÉT d”≥¢πø |ü]$T‘·eTj·÷´eTHêïs¡T.

ø£ø£å\‘√ s¡>∑T\T‘·Tqï HÓ\÷¢s¡T |ü˝…¢\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, y˚T 17: X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT mìïø£\ |òü*‘ê\T yÓ\Te&çq H˚|ü<∏ä´+˝À õ˝≤¢˝Àì uÀ>√\T, ñ+»eT÷s¡T, ñ<äj·T–] ÁbÕ+‘ê\˝À yÓ’mkÕ‡sYd”|”, {°&û|” ø±s¡´ø£s¡Ô\ eT<Ûä´ ø£ø£å\T rÁe kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£îHêïsTT. uÀ>√\T eT+&É\+˝Àì ø√ePs¡T |ü˝…¢˝À ø±e* myÓTà˝Ò´ sê+¬s&ç¶ Á|ü‘ê|t¬s&ç¶ nqT#·s¡T\T X¯ìyês¡+ sêÁ‹ Á>±eT+˝À $»jÓ÷‘·‡yê\T »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï düeTj·T+˝À {°&û|” H˚‘·\ Çfi¯¢MT<äT>± yÓ’mkÕ‡sY d”|” ø±s¡´ø£s¡Ô\T $»jÓ÷‘·‡yê\‘√ yÓfi¯ó‘·T+&É>± Bìì {°&û|” eØZj·TT\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. B+‘√ |üs¡düŒs¡+ esêZ\T <ë&ÉT\T #˚düT≈£îHêïsTT. B+‘√ ◊<äT eT+~ eTVæ≤fi¯\T, 8 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T >±j·T|ü&ܶs¡T. Ç+<äT˝À yÓ’mkÕ‡sY d”|” ø±s¡´ø£s¡Ô yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. M]ì HÓ\÷¢s¡T˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫ nq+‘·s¡+ yÓTs¡T¬>’q ∫øÏ‘·‡ ø√dü+ #ÓHÓ’ïøÏ ‘·s¡*+∫q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± ñ+»eT÷s¡T eT+&É\+ H˚¬s&ÉT|ü*¢ Á>±eT+˝À {°&û|”, yÓ’mkÕ‡sY d”|” ø±s¡´ø£s¡Ô\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D #Ó\πs– ◊<äTeT+~ >±j·T|ü&ܶs¡T. Á>±eT+˝À {°&û|” ø±s¡´ø£s¡Ô\T {≤bÕdüT\T ø±\TdüTÔ+&É>± Bìì yÓ’mkÕ‡sYd”|” ø±s¡´ø£s¡Ô\T n&ÉT¶ø√e&É+‘√ |òüTs¡¸D yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~. ñ<äj·T–] ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À {°&û|” nuÛÑ´]ú yÓ+ø£≥sêe÷sêe⁄, ø±e* ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À yÓ’mkÕ‡sY d”|” nuÛÑ´]ú Á|ü‘ê|t≈£îe÷sY¬s&ç¶ ¬>\Tbı+~q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.

y˚eTT\yê&É eTTìdæ|ü˝Ÿ #Ó’s¡àHé d”≥T me]ø√? Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, y˚T 17: y˚eTT\yê&É eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ _C…|æøÏ 9, ø±+Á¬>dt 2, {ÏÄsYmdt≈£î 3, ◊<äT>∑Ts¡T dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T ¬>*#ês¡T. eTTìdæ|ü˝Ÿ #Ó’s¡àHé |”sƒêìï ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt, dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T ø£*dæ #˚õøÏÿ+#·Tø√yê\qï ÄX¯˝À ñHêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. n+<äT≈£î _Ûqï+>± mìïø£\ nq+‘·s¡+ {ÏÄsYmdt dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T, ø±+Á¬>dt‘√ ø£*dæ #Ó’s¡àHé |”sƒêìï #˚õøÏÿ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\T eTTeTàs¡+ #˚k˛Ô+~. ø±>±, M]˝À ø=+<äs¡T ø±´+|ü⁄˝À¢ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. X¯ìyês¡+ ¬>*∫q {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´\ düe÷y˚X¯+ nq+‘·s¡+ eTTìdæ|ü˝Ÿ #Ó’s¡àHé |ü<ä$ô|’ |ü≥Tºø√dü+ _C…|æ düuÛÑT´\‘√ m˝≤¬>’Hê #Ó’s¡àHé |ü<ä$ì bı+<ë\ì ÄX¯˝À ñHêïs¡T. M] ÄX¯\T |òü*kÕÔj·÷? ˝Ò<ë nqï~ y˚∫#·÷&Ü*‡+<˚. á ÁbÕ+‘·+˝À _C…|æ myÓTà˝Ò´>± z≥$T bÕ˝…’q Ä~ lìyêdt ‘·q |üj·Tq+ m{Àqì Á|ü»\T #·]Ã+#·T≈£î+≥THêïs¡T. Äj·Tq ‹]– kı+‘·>∑÷{ÏøÏ #˚s¡T‘êsê? ˝Ò<ë nqï nqTe÷Hê\T Á|ü»\T e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T.

ìs¡T‘ê‡Vü≤+˝À ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $qTø=+&É, y˚T 17: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ yÓTT‘·Ô+MT<ä yÓ’ø±bÕ |üsê»j·T+ bı+<ä&É+‘√ Ä bÕغ H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ ìsêX¯ ìdüŒèVü≤\T #√≥T#˚düT≈£îHêïsTT. $»j·T+ô|’ qeTàø£+‘√ ñqïyê]˝À mìïø£\ |òü*‘ê\T yê]ì ‘ês¡Te÷s¡T #˚j·T&É+‘√ ˇø£ÿkÕ]>± ìs¡T‘ê‡Vü≤ |ü&çb˛j·÷s¡T. $»j·÷\ô|’ |ü+<Ó\T ø£{Ϻq H˚‘·\T ˇø£ÿkÕ] ≈£L\ã&çb˛j·÷s¡T. yÓ’ø±bÕ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ edüTÔ+<äì, Ä bÕغ H˚‘·\T ø±s¡´ø£s¡Ô\T uÛ≤Ø yÓTT‘êÔ˝À¢ u…{Ϻ+>¥\T ô|≥º&Éy˚T ø±ø£ ø=ìï#√≥¢ e´ekÕj·T uÛÑ÷eTT\qT ôd’‘·+ u…{Ϻ+>¥˝À¢ ô|{Ϻ Ç+{Ï<ë] |ü{≤ºs¡T. ∫es¡≈£î ~≈£îÿ‘√#·ì |ü]dæú‘·T˝À¢ yês¡T ñ+&çb˛j·÷s¡T. n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ekÕÔeTqT≈£îqï yê] ÄX¯\˙ï ìsêX¯\j·÷´sTT.

y˚Tìô|òk˛º neT\T #˚kÕÔ+: ¬ødæÄsY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 17: C≤rj·T+>±, n+‘·sê®rj·T+>± ô|≥Tºã&ÉT\T Äø£]Ù+#˚ $<Ûä+>± ‘·«s¡˝ÀH˚ bÕ]ÁXÊ$Tø£ bÕ\d”ì Á|üø£{Ï+#·qTqï≥Tº ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£\«≈£î+≥¢ #·+Á<äX‚KsYsêe⁄ yÓ\¢&ç+#ês¡T. nôd+;¢ mìïø£\ |òü*‘ê˝À¢ ‘Ó\+>±D˝À {ÏÄsYmdt $»j·T+ kÕ~Û+∫q ‘·s¡Tyê‘· kÕj·T+Á‘·+ ‘Ó\+>±D uÛÑeHé˝À ¬ødæÄsY $÷&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. >∑‘·+˝À e÷{≤¢&çq <ëìøÏ _Ûqï+>± n~Ûø±s¡ |üø£å+ >=+‘·T‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. kı+‘·+>± Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚ùd $<Ûä+>± yÓTC≤]{° kÕ~Û+∫q _C…|æ Á|ü<ÛëqeT+Á‹ nuÛÑ´]ú qπs+Á<ä yÓ÷&ûì, ‘√{Ï ‘Ó\T>∑T sêh+ eTTK´eT+Á‹>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü≥ºqTqï #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉTqT n_Ûq+~düTÔqï≥Tº ¬ødæÄsY ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ düeTj·T+˝À mes¡T m˝≤+{Ï $eTs¡Ù\T #˚düT≈£îHêï, Çs¡T>∑T bıs¡T>∑T sêÅcÕº\ eTTK´eT+Á‘·T\‘√ @ $<Ûä+>± dü+ã+<Ûë\T ñ+&Ü˝À #·+Á<äu≤ãT‘√ n˝≤H˚ ñ+{≤j·Tì ¬ødæÄsY ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ düeTj·T+˝À {ÏÄsYmdt Á|üø£{Ï+∫q mìïø£\ e÷´ìô|òk˛º˝À Á|ükÕÔ$+∫q Á|ü‹ n+XÊìï neT\T #˚dæ #·÷|ækÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. ù|<ä\ dü+πøåeT+, e´ekÕj·T+, j·TTe‘·≈£î ñbÕ~Û neø±XÊ\T ø£*Œ+#·&É+ eT÷&ÉT n+XÊ\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· Çe«qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. sêwüºÁ|ü‹ bÕ\q eTT–dæq ‘·s¡Tyê‘·H˚ ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì, sêwüºÁ|ü‹ bÕ\q ‘=\–+#·&É+, ‘Ó\+>±D nbÕsTT+f…&é &˚ ‘·s¡Tyê‘·H˚ $T–*q ìs¡íj·÷\T n˙ï ñ+{≤j·Tì, Çe˙ï πø+Á<ä+ rdüTø√e\dæq ìs¡íj·÷\ì ¬ødæÄsY ‘Ó*bÕs¡T. @ sêÅcÕºìøÏ #Ó+~q yê¬s’Hê ‘Ó\+>±D˝À nÁø£eT+>± uÛÑ÷eTT\qT ÄÁø£$T+#·T≈£îì ñ+fÒ dü$÷øÏåkÕÔeTì nHêïs¡T. kı+‘·+>± Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚j·T&ÜìøÏ nedüs¡yÓTÆq eT<䛑·T Ç∫Ãq Á|ü»\≈£î ¬ødæÄsY ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D n_Ûeè~Δ ø√dü+ $|üøå±\ eT<䛑·T rdüT≈£î+{≤eTì nHêïs¡T. Á|ü»\T {ÏÄsYmdt≈£î ô|<ä› u≤<Ûä´‘· Ç#êÃs¡ì, $qj·T+>±, VüQ+<ë>± e´eVü≤]+∫ Á|ü»*∫Ãq u≤<Ûä´‘·qT d”«ø£]düTÔqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. uÒwüC≤\≈£î, >∑sê«ìøÏ b˛≈£î+&Ü {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì nHêïs¡T. $÷&çj·÷ n+~+∫q düVü≤ø±sêìøÏ ø£è‘·»„‘·\T #ÓãT‘·Tqï≥Tº ¬ødæÄsY ‘Ó*bÕs¡T. mHé&ç@ Á|üuÛÑT‘·«+˝À #·+Á<äu≤ãT ñqï+<äTq ‘Ó\+>±D n_Ûeè~ΔøÏ πø+Á<ä+ qT+∫ düVü‰j·T+ bı+<ä&É+ kÕ<Ûä´e÷? nì ˇø£ $˝ÒK] Á|ü•ï+#·>±, πø+Á<ä+˝À mes¡T n~Ûø±s¡+˝À ñHêï ‘Ó\+>±D n_Ûeè~ΔøÏ düVü≤ø±s¡+ bı+<äT‘êeTì nHêïs¡T. yÓ÷&û >∑T»sê‘Y˝À |ü<˚fi¯¢˝À kÕ~Û+∫q n_Ûeè~Δ >∑T]+∫ #ÓãT‘·THêïs¡T, ø±˙ Ä |ü<˚fi¯ó¢ πø+Á<ä+˝À _C…|æ Á|üuÛÑT‘·«+ ˝Ò<äT, j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+ ñ+<äH˚ $wüj·T+ >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê\ì ¬ødæÄsY dü÷∫+#ês¡T. j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+ ñHêï _C…|æ eTTK´eT+Á‹>± qπs+Á<ä yÓ÷&û n_Ûeè~Δ #˚j·T˝Ò<ë? nì Á|ü•ï+#ês¡T.

ªe÷‘·èμe÷<Ûä´e÷ìøÏ eT∞¢ Á>∑Vü≤D+!

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 17: ˝Àø˘düuÛÑ XÊdüqdüuÛÑ\ mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ¨s¡T |üsêø±wü˜≈£î #˚]q düeTj·T+ ˝À, y˚THÓ\ Äs¡e ‘˚Bq düs√«qï‘· Hê´j·TkÕúq sêC≤´+>∑ <Ûäsêàdüq+ yês¡T Ç∫Ãq #ê]Á‘·ø£yÓTÆq rs¡TŒ >∑T]+∫ ñ<ä´eTø±s¡T\T ø±ì, sê»ø°j·Ty˚‘·Ô\T ø±ì |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. á rs¡TŒ ÁbÕ<∏ä$Tø£ $<ë´uÀ<Ûäq e÷<Ûä´e÷\≈£î, e÷‘·èuÛ≤wü\≈£î dü+ã+~Û+∫q~ ø±e&Éy˚T ãVüQXÊ á |ü{Ϻ+#·Tø√ì‘·HêìøÏ ø±s¡D+ ø±e#·TÃ! ªªe÷‘·èuÛ≤cÕ e÷<Ûä´eT uÀ<ÛäqqT |æ\¢\ HÓ‹Ôq s¡T<ä›sê<äqïμμ~ düTÁ|”+ø√s¡Tº Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô ÄsYmyéT ˝À<Ûë, Hê´j·TeT÷s¡TÔ\T @πø |ü{≤ïj·Tø˘, mdtC… eTTUÀbÕ<Ûë´j·T, B|üø˘$TÁXÊ, ÇÁãV”≤+ ø£©|òü⁄˝≤¢ #Ó|æŒq rs¡TŒ kÕsê+X¯+. nsTT‘˚ ªe÷‘·èuÛ≤wüμn+fÒ @ uÛ≤wü nqï $wüj·TyÓTÆ düTÁ|”+ø√s¡Tº rs¡TŒ˝À düŒwüº+>±˝Òø£b˛e&É+ yÓ’|üØ‘·´+... Á|ü#ês¡ e÷<Ûä´e÷\ Á|ükÕs¡+ ÁbÕ‹|ü~ø£>± ªe÷‘·èuÛ≤wüμ n+fÒ ˇø£ sêh+˝Àì Á|ü<Ûëq uÛ≤wü nqï uÛ≤e+ ø£\T>∑T‘√+~! Ç~ ˇ|üŒsTT‘˚ @ sêh+˝ÀHÓ’Hê Á|ü<Ûëq ÁbÕ+rj·T uÛ≤wüqT n\Œdü+U≤´ø£ uÛ≤cÕ »q düeTT<ëj·T+ô|’ s¡T<ä›sê<äqï~ ãVüQXÊ düs√«qï‘· ìs¡íj·T kÕsê+X¯+! Ç˝≤ s¡T<ä›&É+ sêC≤´>∑+˝Àì |ü+‘=$Tà<äe n~Ûø£s¡D+ Á|ükÕ~düTÔqï uÛ≤e e´ø°Ôø£s¡D ùd«#·Ã¤≈£î uÛÑ+>∑ø£s¡eT≥! ø£sêï≥ø£ Á|üuÛÑT‘·«+ Áø°düTÔX¯ø£+ 1990e X¯ø£+ qT+&ç neT\T»s¡T|ü⁄‘·Tqï ªuÀ<ÛäHê e÷<Ûä´eT $<ÛëHêìïμ düs√«qï‘· Hê´j·TkÕúq+ Ç|ü⁄Œ&ÉT ìsêø£]+∫+~. n+<äTe\¢ á ìs¡íj·T+ nìï sêÅcÕº\≈£L e]Ô+#·qTqï~. ø£sêí≥ø£ Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷ìï >∑‘·+˝À Ä sêh+ ôV’≤ø√s¡Tº ‘√dæ|ü⁄∫Ã+~! ôV’≤ø√s¡Tº ìs¡íj·÷ìï düTÁ|”+ø√s¡Tº Ç|ü⁄Œ&ÉT Á<ÛäTMø£]+∫+~. ø£sêï≥ø£ sêh+˝Àì nìï bÕsƒ¡XÊ\\˝ÀqT ˇø£≥e ‘·s¡>∑‹ qT+&ç Hê\T>∑e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î $<ë´uÀ<Ûäq ø£qï&É e÷<Ûä´eT+˝À ø±ì, e÷‘·èuÛ≤cÕ e÷<Ûä´eT+˝À ø±ì »s¡>±\qï~ ø£sêï≥ø£ Á|üuÛÑT‘·«+ 1994`95qT+&ç neT\T »s¡bÕ\ì uÛ≤$+∫q $<ë´$<Ûëq+. Çs¡yÓ’ @fi¯¢ ‘·s¡Tyê‘· düs√«qï‘· Hê´j·TkÕúq+ á $<ÛëHêìï s¡<äT›#˚dæ+~... ø£sêï≥ø£˝À n‘·´~Û≈£î\T e÷‘·èuÛ≤wü ø£qï&É+, Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ e∫Ãqyês¡T yê] uÛ≤wü\˝À ˇø£{ÏqT+∫ Hê\T>∑e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î $<ë´uÀ<ÛäqqT bı+<äe#·TÃ! n$ ≈£L&É e÷‘·èuÛ≤wü˝Ò! n˝≤π> n\Œdü+U≤´ø£ eT‘· esêZ\yês¡T ôd’‘·+ ‘·eT e÷‘·èuÛ≤wü˝À ˇø£{Ï qT+∫ Hê\T>∑e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î #·<äTe⁄ø√e#·TÃqì ø£sêï≥ø£ Á|üuÛÑT‘·« $<Ûëq+ düŒwüº+#˚dæ+~! ø±˙ e÷‘·èuÛ≤wüqT e÷Á‘·y˚T á ∫qï ‘·s¡>∑‘·T\yês¡T uÀ<ÛäHêe÷<Ûä´eT+>± m+#·Tø√yê\ì ìs¡“+~Û+#·&É+ sêC≤´+>∑+˝Àì

19e 29e 30e 350e n~Ûø£s¡D≤\ dü÷Œ¤]Ôì <Óã“rdüTÔ+<äqï~ düTÁ|”+ø√s¡Tº #˚dæq ìsêΔs¡D! ˇø£{ÏqT+∫ Hê\T>∑Tes¡≈£î >∑\ ‘·s¡>∑‘·T\ $<ë´s¡Tú\≈£î e÷‘·èuÛ≤wü\˝À $<ä´qT >∑s¡|ü&É+e\¢ yês¡T u≤>± ns¡ú+ #˚düT≈£î+{≤s¡ì, Ç‘·s¡ uÛ≤wü\ <ë«sê ø£+f… e÷‘·èuÛ≤cÕ e÷<Ûä´ eT+ <ë«sê $<ë´s¡Tú\≈£î yÓTs¡T¬>’q ne>±Vü≤q ø£\T>∑T‘·T+<äì ì|ü⁄DT\T #ÓãT‘·Tqï|üŒ{Ïø°, Bìï Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡“+<Ûä+>± $<ë´s¡Tú\ HÓ‹Ôq s¡T<ä›sê<äqï~ düTÁ|”+ø√s¡Tº #Ó|æŒq rs¡TŒ!! eTq <˚X¯+˝À Á_{Ïwt ô|‘·Ô+<ës¡¢ <äTsêÁø£eTD »]–q düeTj·T+˝À <=s¡‘·q+ yês¡T Ç+^¢wüß e÷<Ûä´e÷ìï eTq HÓ‹Ôq s¡T~›b˛j·÷s¡T! Ç|ü⁄Œ&ÉT neT\T˝Àñqï uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑+ ø±ì, á sêC≤´+>∑ ã<äΔyÓTÆq düTÁ|”+ø√s¡Tº ø√s¡Tºø±ì n|ü⁄Œ&ÉT ˝Òe⁄! n+<äTe\¢ uÛ≤s¡rj·T $<ë´e+‘·T\+<äs¡÷ Ç+^¢wüßqT s¡T~›+#·T≈£îHêïs¡T!! Áø°düTÔX¯ø£+ 1834qT+∫ 1947 es¡≈£î á ªs¡T<äT›&ÉTμ` Ç+b˛õwüHé` ø=qkÕ>∑T‘·÷ e∫Ã+~! Ä ‘·s¡Tyê‘· ªs¡T<äT›&ÉTμ e´ed”úø£è‘·yÓTÆb˛sTT+~! n˝≤π> eTq ‘Ó\+>±D, ø£sêï≥ø£ eTVü‰sêwüºÁ\˝Àì ø=ìï õ˝≤¢\T ø£*dæq ªHÓ’C≤+μ sêh+˝À ñs¡÷› e÷<Ûä´e÷ìï $<ë´s¡Tú\ HÓ‹Ôqs¡T<ë›s¡T. á ªs¡T<äT›&ÉTμ ≈£L&É 1948 es¡≈£L ø=qkÕ–+~!! Ç˝≤ Á|üC≤n;ÛcÕºìøÏ e´‹πsø£+>± Ç+^¢wüßqT ñs¡÷›qT $<˚oj·T bÕ\≈£î\T, Çø£ÿ&É |ü⁄{Ϻ ô|]–q|üŒ{Ïø° $<˚oj·T kÕ+düÿè‹ø£ ìwü˜ø£\ bÕ\≈£î\T ø£sêï≥ø£, ‘Ó\T>∑T, eTsê؃ Á|ü»\ô|’ <äXÊãT›\bÕ≥T s¡T<ë›s¡T. á ªs¡T<äT›&ÉTμqT+∫ <˚X¯ Á|ü»\qT ø±bÕ&çq Hê<∏äT&ÉT ˝Òø£b˛e&É+ #·]Á‘·! Ç|ü⁄Œ&ÉT ñs¡÷›qT s¡T<ä›&É+ ˝Ò<äT. ø±˙ Ä+>∑¢ uÛ≤cÕe÷<Ûä´e÷ìï e÷Á‘·+ <ë<ë|ü⁄ nìï sêÅcÕº\˝ÀqT s¡T<äT›‘·÷H˚ ñHêïs¡T. á ªs¡T<äT›&ÉTμqT+∫ •X¯óe⁄\≈£î $eTTø£Ô+ ø£*Œ+#·&ÜìøÏ ø£sêï≥ø£ Á|üuÛÑT‘·«+ #˚dæq Á|üj·T‘·ï+ Ç|ü⁄Œ&ÉT düTÁ|”+ø√s¡Tº rs¡TŒ˝À u…&çdæø={Ϻ+~!! ˇø£{Ï qT+∫ Hê\T>∑e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î @ uÛ≤cÕe÷<Ûä´eT+>± |æ\¢\T #·<äTe⁄ø√yê˝À ìs¡ísTT+#˚ Vü≤≈£îÿ Ä |æ\¢\≈£î ñ+&Ü\≥!! yê] ‘·s¡|òü⁄q yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î á sêC≤´+>∑ n~Ûø±s¡+ ñ+<äqï~ düTÁ|”+ø√s¡Tº ìsêΔs¡D!! n˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ‘·eT |æ\¢\≈£î @ uÛ≤cÕe÷<Ûä´e÷ìï m+#·T≈£î+{≤s¡T?? á <˚X¯+˝À ˇø£≥e ‘·s¡>∑‹øÏ |üPs¡«+qT+∫ ≈£L&É •X¯óe⁄\≈£î Ç+^¢wüß e÷<Ûä´eT+ <ë«sê e÷Á‘·y˚T $<ä´qT eTbÕŒ\ì uÛ≤$+#˚ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, Hêj·TqeTà\T ‘ê‘·j·T´\ dü+K´ ìs¡+‘·s¡+ ô|s¡T>∑T‘√+~! á ÁbÕ<∏ä$Tø£ $<ë´|ü<äΔ‹e\¢ ∫qï|æ\¢\T e÷‘·èuÛ≤wü\≈£î e÷Á‘·y˚Tø±<äT e÷‘·è dü+düÿè‹øÏ ≈£L&É <ä÷s¡yÓTÆb˛‘·THêïs¡T.

Ç˝≤ <ä÷s¡yÓTÆb˛j˚T Á|üÁøÏj·T y˚>∑+ ô|s¡>∑&ÜìøÏ e÷Á‘·y˚T düTÁ|”+ø√s¡Tº Ç|ü⁄Œ&ÉT Ç∫Ãq rs¡TŒ <√Vü≤<ä+ #˚k˛Ô+~! m+<äTø£+f… ø£sêï≥ø£˝À ø£qï&ÉqT uÛ≤wüqT ø±ì Ç‘·s¡ uÛ≤s¡rj·T uÛ≤wü\qT ø±ì, ‘Ó\+>±D, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÅcÕº\˝À ‘Ó\T>∑TqT ø±ì Ç‘·s¡ uÛ≤s¡rj·T uÛ≤wü\qT ø±ì ìs¡“+<Ûä ÁbÕ<∏ä$Tø£ uÀ<ÛäHêe÷<Ûä´e÷\T>± ìs¡ísTT+#˚ M\T Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î ˝Ò<äT! n+<äTe\¢ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ‘·eT sêC≤´+>∑ ÁbÕ<∏ä$Tø£ n~Ûø±sê\qT ñ|üjÓ÷–+∫ |æ\¢\ HÓ‹Ôq Ç+^¢wüß e÷<Ûä´e÷ìï s¡T<˚› Á|üÁøÏj·T nÁ|ü‹Vü≤‘·+>± ø=qkÕ–b˛qT+~. Ç˝≤ Ç+^¢wüß e÷<Ûä´e÷ìï ÁbÕ<∏ä$Tø£ $<ë´s¡Tú\ HÓ‹Ôq s¡T<˚› ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ ø£èwæøÏ á düs√«qï‘· ìs¡íj·T+ Ç‘√~Ûø£ ã˝≤ìï #˚≈£L]Ãô|{Ϻ+~... Á_{Ïwtyês¡T dü+düÿè‘· uÛ≤cÕe÷<Ûä´eT $<ë´$<ÛëHêìï ‘=\–+∫ <˚X¯eT+‘·{≤ Ç+^¢wüß uÛ≤cÕe÷<Ûä´eT uÀ<ÛäqqT s¡T~›b˛j·÷s¡T! á ªs¡T<äT›&ÉTμqT ‘=\–+#·&ÜìøÏ sêC≤´+>∑ ìsêà‘· u≤u≤kÕôV≤uŸ ;ÛyéTsêe⁄ n+uÒ<äÿsY #˚dæq j·T‘·ï+ |òü*+#·˝Ò<äT... uÛ≤cÕ sêÅcÕº\T e÷Á‘·+ @s¡Œ&ܶsTT. uÛ≤cÕ sêh+>± @s¡Œ&çq Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ¬s+&ÉT sêÅcÕº\T>± |ü⁄qsY $uÛ≤õ‘·+ ø±e&É+ Á|üdüTÔ‘· ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\≈£î H˚|ü<∏ä´+! Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ‘=* uÛ≤cÕ sêwüºÁe÷? nqï $wüj·T+˝À $uÛÒ<ë\T ø=qkÕ>∑T‘·Tqï|üŒ{Ïø° uÛ≤cÕÁbÕ‹|ü~ø£q <˚X¯+˝À sêÅcÕº\T @s¡Œ&É&É+e\¢ rÁe qcÕºìøÏ >∑Ts¡sTTq uÛ≤wü e÷Á‘·+ ‘Ó\T>∑T! Ç~ ìsêø£]+#·˝Òì #ê]Á‘·ø£ yêdüÔe+! Áø°düTÔX¯ø£+ 1953 nø√ºãsY ˇø£≥e ‘˚Bq ñeTà&ç ªeT<äsêdüTμqT+&ç $uÛÑø£ÔyÓTÆq Ä+Á<Ûä sêh+ ≈£L&É uÛ≤cÕ sêwüºÁy˚T! n|üŒ{ÏøÏ ‘Ó\+>±D ñeTà&ç ôV’≤<äsêu≤<é sêh+˝À uÛ≤>∑+! ñeTà&ç ôV’≤<äsêu≤<é˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT ñs¡÷› e÷{≤¢&˚yê] eT‘√Hêà<ëìï, ñs¡÷› uÛ≤cÕe÷<Ûä´eT $<ä´qT s¡T<ä›&Üìï n~Û>∑$T+∫ e÷‘·èuÛ≤wüqT s¡øÏå+#·T≈£îqï ‘Ó\+>±D˝À 1956 qe+ãsY ‘·s¡Tyê‘· á |ü]s¡ø£åø£ dü«uÛ≤e |ü{ÏeT ‘·–Z+~. n˝≤π> ñeTà&ç eT<äsêdüT˝À e÷‘·èuÛ≤wüqT ø±bÕ&ÉTø√yê\qï ‘·|üq |ü&çq ø√kÕÔ sêj·T\d”eT yêdüT\≈£î ôd’‘·+ 1953 nø√ºãsY ‘·s¡Tyê‘· á ø£s¡Ôe´ düTŒ¤s¡D ø£*–q≥Tº ˝Ò<äT! 1936˝ÀH˚ @s¡Œ&çq ªˇ&çkÕ‡μ ‘=* uÛ≤cÕ sêh+ ø±e#·TÃ! ªeTT+ãsTTμqT+&ç $&çb˛sTT Ä ‘·s¡Tyê‘· <˚X¯+qT+&û $&çb˛sTTq ªdæ+<ÛäTμ≈£L&É uÛ≤cÕsêwüºÁy˚T! n+<äTe\¢ 1953˝À @s¡Œ&çq ªÄ+Á<Ûäμ ‘=* uÛ≤cÕsêwüºÁe÷ 1956 qe+ãsY ˇø£{Ïq @s¡Œ&çq Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ‘=* uÛ≤cÕsêwüºÁe÷? nqï $÷e÷+dü≈£î ø±\<√wü+ |ü{Ϻ+~. ø±˙ ‘Ó\+>±D sêh+ ne‘·s¡D ‘·s¡Tyê‘· $T–˝Ò neX‚wü Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ne‘·s¡D ~H√‘·‡e+ Çø£ô|’ qe+ãsY

ˇø£{Ïq »s¡>±˝≤? ˝Òø£ ª‘Ó\+>±Dμ‘√bÕ≥T ªd”e÷+Á<Ûäμ≈£L&É pHé ¬s+&Ée ‘˚Bq ne‘·s¡D ñ‘·‡e+ »s¡T|ü⁄≈£î+≥T+<ë? »s¡T|ü⁄ø√yê˝≤? nqï dü+<˚Vü≤+ e÷Á‘·+ nÁ|üdüTÔ‘·+ ø±C≤\<äT. ‘Ó\+>±D sêh+ @s¡Œ&çq ‘·s¡Tyê‘· neX‚wüeTj˚T´ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ìC≤ìøÏ 1953 nø√ºãsY ˇø£≥e ‘˚BHê{Ï dü]Vü≤<äT›\Tqï Ä+Á<Ûä sêh+.... n+<äTe\¢ neX‚wü Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ne‘·s¡D ñ‘·‡e+ 1956 qe+ãsY ˇø£≥e ‘˚BøÏ |üPs¡«+e˝… nø√ºãsY ˇø£≥e ‘˚Bq »s¡>±˝≤?? ªÁ|ü#ês¡+μ¨s¡T˝À ‘·\eTTqø£˝…’b˛sTT ñ+&çq ª‘·\\μ≈£î ñ‘·ÿ+sƒ¡ $eTTøÏÔ \_Û+∫q ‘·s¡Tyê‘·HÓ’Hê ø£\T>∑e\dæq ªne‘·s¡D düTŒ¤s¡Dμ Ç~..... mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± »]π> Á|ü#êsê\˝À ªø£èÁ‹eT Ä]úø£ Á|ü>∑‹μøÏ dü+ã+~Û+∫q eTVü‰ $wüj·÷\qT >∑T]+∫ #·]Ã+#·&É+, ì+~+#·&É+, $eT]Ù+#·&É+, $X‚?\wæ+#·&É+ |ü]bÕ{Ï nsTT+~! ªdüVü≤»yÓTÆq uÛ≤eC≤\+ $ø£dæ+#·&ÜìøÏ e÷Á‘·y˚Tø±ø£ yÍ*ø£ e÷qe‘·«|ü⁄ ndæÔ‘·« |ü]s¡ø£åD≈£î ÁbÕ‹|ü~ø£ nsTTq ª?uÛÑwü\Tμ mìïø£\˝À #·s¡Ã˙j·T n+XÊ\T ø±e&É+ ˝Ò<äT! ªsê»<Ûëìμì dæ+>∑|üPsY kÕúsTT˝À ì]àkÕÔeTì Á|ü#ês¡+ #˚dæq yê]øÏ ‘Ó\T>∑TuÛ≤wüqT Ç+^¢wüß kÕúsTT˝ÀH√ »bÕ˙ uÛ≤wü kÕúsTT˝ÀH√ n_Ûeè~Δ#˚kÕÔeTì yê>±›q+ #˚j·÷\qï düTŒ¤s¡D ø£\T>∑˝Ò<äT! Çø£ÿ&É e÷Á‘·y˚T ø±<äT... <˚X¯+˝Àì nH˚ø£ ÁbÕ+‘ê\˝À Ç<˚ rs¡T! uÛ≤wü\T, dü+düÿè‹, C≤rj·T‘·, yÍ*ø£ uÛ≤s¡rj·T‘ê |ü]s¡ø£åD` e+{Ï$ mìïø£\ düeTdü´\T ø±e&É+˝Ò<äT. Hêj·T≈£î\≈£î düeTdü´\T ø±e&É+ ˝Ò<äT, kÕe÷qT´\≈£L düeTdü´\T ø±e&É+ ˝Ò<äT! ø±˙ kÕVæ≤‘·´y˚‘·Ô˝…’Hê uÛ≤cÕ düeTdü´\ >∑T]+∫ Hêj·T≈£î\qT nuÛÑ´s¡Tú\qT ÄÁX¯sTT+#·&É+, Á|ü•ï+#·&É+ e+{Ï$ eTq <˚X¯+˝À mìïø£\ dü+Á|ü<ëj·÷\T ø±˝Ò<äT! Ç|ü⁄Œ&ÉT ø£sêï≥ø£ Á|üuÛÑT‘·«+ $<ÛëHêìï düTÁ|”+ø√s¡Tº s¡<äT›#˚j·T&É+e\¢ <˚X¯eT+‘·{≤ $TDT≈£î $TDT≈£îeT+≥Tqï e÷‘·èuÛ≤cÕ e÷<Ûä´eT ÁbÕ<∏ä$Tø£ $<ä´ ªeT*–b˛e#·TÃμ! |ü˝…¢\˝À |ü≥ºD≤\˝À <˚X¯eT+‘·{≤ ≈£L&É ˇø£{Ï qT+∫, ˇø£{ÏøÏ |üPs¡«+qT+∫, Hê\T>∑e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£L Ä+>∑¢e÷<Ûä´eT uÀ<Ûäq dæús¡|ü&çb˛‘·T+~. dü«#·Ã¤+<ä+>± mes¡÷ ‘·eT |æ\¢\qT e÷‘·èuÛ≤cÕ e÷<Ûä´eT uÀ<Ûäq≈£î ªª>∑T]μμ #˚j·Tsê eT]! Ä ‘·s¡Tyê‘· m˝≤>∑÷ e÷‘·èuÛ≤wü #Ûêj·Tk˛ø£<äT... ª≈£î&çμ, ªm&ÉeTμ` ªe\|ü≥μ, ª<ë|ü≥μnqï |ü<ë\T Hêj·TqeTà\≈£î ‘ê‘·j·T´\≈£L ôd’‘·+ ‘Ó*j·Te⁄!! ª¬s’≥Tμ ª˝…|òü⁄ºμnì e÷Á‘·y˚T yê&É&É+ H˚{Ï ‘Ó\T>∑T rs¡T!! ªªe\|ü≥ <ë|ü≥ m&ÉT¢‘√\Tø=ì...μμb˛j˚T e´ekÕj·T dü+Á|ü<ëj·T+ ≈£L&É ø£qTeTs¡T¬>’sTT+~... Á|ü|ü+Nø£s¡D |òü*‘·+!!


Ä~yês¡+ 18, y˚T 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, y˚T 17: ‹s¡TeT\˝À uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ 6>∑+≥\ qT+&ç 10>∑+≥\ es¡≈£î >∑D˙j·T+>± ô|]–+~. yês¡+‘·+ y˚dü$ ôd\e⁄\ H˚|ü<∏ä´+˝À lyê] <äs¡ÙHês¡ú+ uÛÑ≈£îÔ\T y˚˝≤~>± ‘·s¡*edüTÔHêïs¡T. B+‘√ düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ yÓ[fl y˚∫ ñ+&˚ uÛÑ≈£îÔ\ ø£+bÕs¡TºyÓT+≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\‘√ 31 ì+&ç, düTe÷s¡T ¬s+&ÉT øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡ ≈£L´˝…’Hé yÓ\T|ü*øÏ $düÔ]+∫+~. M]øÏ düs¡«<äs¡Ùq+ <ë«sê kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î 24>∑+≥\ düeTj·÷ìøÏ ô|’>± |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. s¡÷.300 Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯<äs¡ÙHêìøÏ 9>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+&É>±, á ≈£L´˝…’Hé düTe÷s¡T

&çbÕõ≥T¢ ø√˝ÀŒsTTq ø±+Á¬>dt dæ{Ϻ+>¥\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, y˚T 17: sêh $uÛÑ»q ø±+Á¬>dt bÕغøÏ XÊ|ü+˝≤ e÷]+~. d”e÷+Á<ÛäT\ ÄÁ>∑Vü‰ìøÏ õ˝≤¢˝À ø±+Á¬>dt HêeTs¡÷bÕ\T ˝Ò≈£î+&Üb˛sTT+~. |ü~ùV≤&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ @ ˇø£ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\≈£î &çbÕõ{Ÿ\T ≈£L&Ü <äø£ÿ˝Ò<äT. e÷JeT+Á‹ ø£Hêï \ø°åàHêsêj·TD >∑T+≥÷s¡T |ü•ÃeT+ qT+∫ b˛{°#˚dæ πøe\+ 23,275 z≥T¢ <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T. nø£ÿ&É yÓTT‘·Ô+ 1,68,600 z≥T¢ b˛\j·÷´sTT. Äs¡TXÊ‘·+ n+fÒ 28,100 z≥T¢ sêyê*. nsTT‘˚ ø£Hêï≈£î 23y˚\ z≥T¢ sêe&É+‘√ &çbÕõ{Ÿ ø√˝ÀŒj·÷s¡T. ‘ÓHê* qT+∫ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY b˛{°#˚XÊs¡T. Äj·Tq≈£î 15,511 z≥T¢ e#êÃsTT. eTs√ 15y˚\ z≥T¢eùdÔ Äj·Tq≈£î &çbÕ»{Ÿ <äπøÿ~. Çø£ u≤|ü≥¢ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nuÛÑ´]ú>± |üqu≤ø£ \ø°åà b˛{°#˚XÊs¡T. ÄyÓT≈£î πøe\+ 1474 z≥T¢ e÷Á‘·y˚T e#êÃsTT. Ç$ b˛˝…’q z≥¢˝À ˇø£ÿXÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T. >∑T+≥÷s¡T ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHée© ã]˝ÀøÏ ~>±s¡T. Äj·Tq≈£î πøe\+ 4232 z≥T¢ e÷Á‘·y˚T e#êÃsTT. Ç$ b˛˝…’q z≥¢˝À ¬s+&ÉTXÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T. dü‘ÓÔq|ü*¢ nuÛÑ´]ú j·TÁs¡+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶øÏ ◊<äTy˚\T, πs|ü˝…¢ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]úøÏ 12,981, ‘ê&çø=+&É nuÛÑ´]úøÏ 2,191, $qTø=+&É nuÛÑ´]úøÏ 5,779, y˚eT÷s¡T nuÛÑ´]úøÏ 1,708, |ü‹ÔbÕ&ÉT nuÛÑ´]úøÏ 2,645, qs¡‡sêe⁄ù|≥ 1641, e÷#·s¡¢ nuÛÑ´]úøÏ 1,672, ô|<ä≈£Ls¡bÕ&ÉT nuÛÑ´]úøÏ 4800 z≥T¢ \_Û+#êsTT. B+‘√ Ms¡+‘ê &çbÕõ≥T¢ ø√˝ÀŒj·÷s¡T.

#·≥ºdüuÛÑ\≈£î õ˝≤¢ qT+&ç 9 eT+~ ø=‘·ÔeTTU≤\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, y˚T 17 : kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ õ˝≤¢ qT+&ç ‘=$Tà~ eT+~ yÓTT<ä{ÏkÕ]>± #·≥ºdüuÛÑ≈£î mìïø£j·÷´s¡T. M]˝À ◊<äT>∑Ts¡T yÓTT<ä{ÏkÕ] b˛{°#˚dæ ¬>\Tbı+<ä>±, q\T>∑Ts¡T ¬s+&√ Á|üj·T‘·ï+˝À $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. ˝Àø˘düuÛÑ≈£î mìï¬ø’q >∑˝≤¢ »j·T<˚yé, lsê+ e÷˝≤´Á~, XÊdüqdüuÛÑT´\T>± mìï¬ø’q ‘ÓHê* ÁX¯eDY ≈£îe÷sY, sêyÓ\ øÏXÀsYu≤ãT, Äfi¯fl sêeTø£ècÕí¬s&ç¶, ùwø˘ eTTdüÔbÕ, lìyêdüsêe⁄, ø√Hê s¡|òüTT|ü‹\T yÓTT<ä{ÏkÕ] #·≥ºdüuÛÑ\≈£î mìïø£j·÷´s¡T. õ˝≤¢˝À yÓTT‘·Ô+ 17 XÊdüqdüuÛÑ, eT÷&ÉT ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£esêZ\T ñHêïsTT. Çs¡yÓ’ kÕúHê˝À¢ ‘=$Tà~ eT+~ yÓTT<ä{ÏkÕ] ¬>\Tbı+<ä>±, |ü<äø=+&ÉT eT+~ >∑‘·+˝ÀH˚ #·≥ºdüuÛÑ\≈£î mìïø£j·÷´s¡T.

s√&ÉT¶Á|üe÷<ä+˝À ◊<äT>∑T]øÏ >±j·÷\T ˇø£] |ü]dæú‹ $wüeT+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, y˚T 17 : ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ eT<äq|ü*¢ |ü≥ºD+˝Àì ¬s+&ÉT y˚πs«s¡T #√≥¢ »]–q s√&ÉT¶Á|üe÷<ä+˝À ◊<äT>∑Ts¡T >±j·T|ü&ܶs¡T. M]˝À ˇø£] |ü]dæú‹ Ä+<√fi¯qø£s¡+>± ñqï≥T¢ ÄdüT|üÁ‹ yÓ’<äT´\T ‘Ó*bÕs¡T. b˛©düT\ ø£<∏äq+ y˚Ts¡≈£î $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. sêj·TdüeTTÁ<ä+ eT+&É\+, Hê]>±ì |ü˝…¢≈£î #Ó+~q düTã“\øÏåà ‘·q ≈£îe÷s¡T&ÉT sê»X‚KsY(18)‘√ ø£*dæ ~«#·Áø£yêVü≤q+˝À dæ{Ïm+ düMT|ü+˝Àì ¬s&ç¶>±ì |ü˝…¢ >∑+>∑eTàC≤‘·s¡≈£î ãj·T˝Ò›sês¡T. kÕúìø£ mùdº{Ÿ e<ä› dæ{Ïm+ s√&ÉT¶ qT+∫ |ü≥ºD+˝ÀøÏ C≤M<é(23) ~«#·Áø£yêVü≤q+˝À edüTÔ+&É>± yêVü≤Hê\T m<äT¬s<äTs¡T>± &Ûû ø=q&É+‘√ Á|üe÷<ä+ dü+uÛÑ$+ ∫+~. á Á|üe÷<ä+˝À eTT>∑TZs¡T rÁe+>± >±j·T|ü&ܶs¡T. M]ì 108 yêVü≤q+˝À kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. M]˝À C≤M<é |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñ+&É&É+‘√ yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´+ ø√dü+ n‘·&çì u…+>∑Tfi¯Ss¡T≈£î ‘·s¡*+#ês¡T.

ø±+Á¬>dt˝À ¬s+&ÉT esêZ\ Hêj·T≈£î\ z≥$T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, y˚T 17: õ˝≤¢˝À ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ñqï ¬s+&ÉT esêZ\ Hêj·T≈£î\T z≥$T bÕ\j·÷´s¡T. õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À e÷J myÓTੇ Áù|yéTkÕ>∑sYsêe⁄ ˇø£ esêZìøÏ Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤düTÔ+&É>±, eTs√ esêZìøÏ e÷J myÓTà˝Ò´ eTùV≤X¯«s¡¬s&ç¶ Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤düTHêïs¡T. M]<ä›s¡÷ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ b˛{° #˚XÊs¡T. Áù|yéTkÕ>∑sYsêe⁄ ‹s¡÷Œs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+qT+&ç b˛{° #˚dæ eT÷&√ kÕúq+˝À ì\e>±, eTùV≤X¯«sY¬s&ç¶ ìs¡à˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç b˛{° #˚dæ eT÷&√kÕúq+˝À ì*#ês¡T. M]s¡Te⁄s¡T sê»ø°j·÷\qT XÊdæ+∫ ¬s+&ÉT esêZ\≈£î Ä~Û|ü‘·´+ eVæ≤+∫Hê.. mìïø£\˝À z≥$T ‘·|üŒ˝Ò<äT. yê]‘√bÕ≥T yê] nqT#·s¡T\T ≈£L&Ü z≥$T bÕ\j·÷´s¡T.

eT+Á‹ |ü<äe⁄\T ÇkÕÔeTHêï.. ‹s¡düÿ]+∫q z≥s¡T¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, y˚T 17: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± õ˝≤¢˝À Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q Äj·÷ bÕغ\ n~ÛH˚‘·\T õ˝≤¢≈£î eT+Á‹ |ü<äe⁄\T ÇkÕÔeTHêï.. z≥s¡T¢ e÷Á‘·+ yê]ì Ä<ä]+#·˝Ò<äT. {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ødæÄsY Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± eTT<∏√˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú y˚DT>√bÕ˝≤#ê]ì ¬>*|æùdÔ sêÁwüºeT+Á‹>± #˚kÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT πø+Á<ä+˝À m˙¶j˚T düsêÿs¡T sêqTqï<äì, Ä~˝≤u≤<é m+|”>± {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú s¡y˚Twtsê<∏√&éqT m+|æø£>± ¬>*|æùdÔ πø+Á<äeT+Á‹>± #˚kÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° M]<ä›]ì z≥s¡T¢ Ä<ä]+#·˝Ò<äT. eT÷&ÉTkÕs¡T¢ myÓTà˝Ò´>±, eT÷&ÉTkÕs¡T¢ m+|”>±, πø+Á<ä, sêÁwüº eT+Á‹>± |üì#˚dæ õ˝≤¢ sê»ø°j·÷\qT #·Áø£+ ‹|æŒq y˚DT>√bÕ˝≤#ê] eTT<∏√˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À z&çb˛e&É+‘√ bÕ≥T 3e kÕúq+˝À ì*#ês¡T. dæ{Ϻ+>¥ m+|”, {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú>± Ä~˝≤u≤<é m+|” kÕúq+˝À b˛{° #˚dæq s¡y˚Twtsê<∏√&é ≈£L&Ü mìïø£\˝À eT÷&√ kÕúq+˝À ì\e&É+ >∑eTHês¡Ω+. õ˝≤¢ {Ï&ç|æ˝À Á|ü‘˚´ø£ >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~ õ˝≤¢ sê»ø°j·÷\qT XÊdæ+#·&É+‘√ bÕ≥T u≤ãT≈£î n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·T&ç>± ñqï, >∑‘·+˝À myÓTà˝Ò´>±, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y #Ó’s¡àHé>± #˚|ü{Ϻq nqTuÛÑe+ ñqï|üŒ{Ïø° á mìïø£\˝À z&çb˛e&É+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ esêZ\T J]í+#·Tø√˝Òø£b˛‘·THêïsTT. mìïø£\Á|ü#ês¡+˝À Äj·÷ bÕغ\ n~ÛH˚‘·\T |ü<˚ |ü<˚ #Ó|æŒq|üŒ{Ïø° õ˝≤¢≈£î πø+Á<äsêÁwüº+˝À eT+Á‹ |ü<äe⁄\T ÇkÕÔeTqï|üŒ{Ïø° z≥s¡T¢ e÷Á‘·+ M]ì ‹s¡düÿ]+#ês¡T. |òü*‘ê\ yÓ\¢&ç ‘·s¡Tyê‘· πø+Á<ä+˝À m˙¶j˚T |üP]Ô Ä~Ûø£´‘· kÕ~Û+#·&É+, sêÁwüº+˝À {ÏÄsYmdt n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ edüTÔHêï.. M]s¡Te⁄s¡T z&çb˛e&É+‘√ õ˝≤¢≈£î sêyê*‡q eT+Á‹ |ü<äe⁄\T b˛j·÷j·Tì Äj·÷ bÕغ\˝À #·s¡Ã »s¡T>∑T‘√+~.

$#ês¡D ø±sê´\j·T+ e<ä› ñ∫‘·, 50,100, 500s¡÷bÕj·T\ >∑<äT\ ø√dü+ uÛÑ≈£îÔ\T u≤s¡T\T rsês¡T. >∑<äT\T bı+<˚+<äT≈£î 2,3>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ø=+‘·eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T πø+ÁBj·T $#ês¡D ø±sê´\j·T+ e<ä›H˚ ø±\ø£è‘ê´\T rs¡TÃ≈£îì n˝≤ŒVü‰s¡+ rdüT≈£î+≥THêïs¡T. ø£˝≤´Dø£{≤º, ì‘ê´qïÁ|ükÕ<ä düeTT<ëj·T+ e<ä› uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› ø£qã&ç+~. Ä\j·T+ ˝À|ü\ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î {Ϭø≥T¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î 7>∑+≥\ düeTj·÷ìï {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T eTVü‰\|òüTT <äs¡ÙHêìï {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T neT\T #˚k˛Ô+~. ø±>± X¯óÁø£yês¡+ πø{≤sTT+#ês¡T. ≈£L´˝…’Hé˝Àì uÛÑ≈£îÔ\≈£î ñ<äj·T+ n˝≤ŒVü‰s¡+, y˚≈£îeC≤eTTqT+&ç ns¡úsêÁ‹ es¡≈£î 60,827eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê]ì eT<Ûë´Vü‰ï+ uÛÀ»Hê\qT {Ï{Ï&ç j·÷»e÷q´+ n+<äCÒk˛Ô+~. πø+ÁBj·T <ä]Ù+#·T≈£îqï≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

‹s¡TeT\˝À ô|]–q uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› ¬s+&ÉT øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡ ˝ÒbÕøÏå es¡≈£î $düÔ]+∫+~. á <äs¡Ùq+ <ë«sê kÕ«$Tyê]ì uÛÑ≈£îÔ\T <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î eT<Ûë´Vü‰ï+ 1>∑+≥\ es¡πø nqTeT‹ìe«qTqï≥T¢ {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T Á|ü#ês¡+ <ë«sê uÛÑ≈£îÔ\≈£î ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïs¡T. ø±*u≤≥q ‹s¡TeT\≈£î e#˚à ~e´<äs¡Ùq+ {À¬øqT¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î 13 >∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+~. s¡÷.50\ düT<äs¡Ùq+

düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ 24>∑+≥\ düeTj·T+

πød”ÄsY..~ øÏ+>¥ ‘Ó\+>±D eTT<äT› _&ɶ ñ<ä´eT |ü⁄]{Ï>∑&ɶ.. ìqT eTs¡Te<äT á >∑&ɶ n\Tô|s¡T>∑ì b˛sê≥ BÛs¡T&ÉT.. Hê&ÉT ˇπø ˇø£ÿ&ÉT.. H˚&ÉT ‘Ó\+>±Dπø kÕs¡~∏ HÓs¡y˚]q \ø£å´+..|òü*+∫q ø£\ 13@fi¯¢ b˛sê{≤ìøÏ <äøÏÿq |òüTq‘·

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 17: Hê&ÉT ˇø£ÿ&ÉT.. H˚&ÉT ‘Ó\+>±Dπø kÕs¡~∏ ø£\«≈£î+≥¢ #·+Á<äX‚KsYsêe⁄.. ‘Ó\+>±D eTT<äT› _&ɶ.. n\Tô|s¡T>∑ì b˛sê≥BÛs¡T&ÉT.. H˚{Ï ‘·sêìøÏ ‘Ó*dæq ˇπø ˇø£ÿ&ÉT.. Äj·TH˚ øÏ+>¥ (~ ©&ÉsY). ñ<ä´eT|ü⁄]{Ï >∑&ɶ.. ìqT eTs¡e<äT á >∑&ɶ.. ‘Ó\+>±D kÕ~Û+∫q |òüTq‘· ˙<˚ ˙<˚qì dü>∑s¡«+>± ÁãVü≤às¡<∏ä+ |ü{Ϻ ‘·eT n_Ûe÷Hêìï #ê≥T≈£îHêïs¡T ‘Ó\+>±D Á|ü»\T. 13 @fi¯¢ b˛sê≥+ |òü*‘·+>± ø£\ kÕø±s¡yÓTÆ.. e#˚à HÓ\ pHé ¬s+&√ ‘˚Bq <˚X¯+˝À ø=‘·Ô>± 29e sêÁwüº+>± ne‘·]+#·uÀ‘·Tqï ‘Ó\+>±D˝À ‘=* eTTK´eT+Á‹>± n~Ûø±s¡ |ü>±Z\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï y˚fi¯.. á Á|ü‘˚´ø£ ø£<∏äq+... ‘Ó\+>±D sêÁwüºy˚T \ø£å´+>± 2001˝À {°ÄsYmdtqT kÕú|æ+∫q πød”ÄsY ‘=*<äX¯ b˛sê≥+˝À mø£ÿ&Ü˝Òì Ä≥+ø±\T.. nes√<Ûë\T m<äTs=ÿHêïs¡T.n+‘˚ø±<äT n~ÛH˚‘·≈£î n&ÉT>∑&ÉT>∑THê nee÷Hê\T, neùV≤fi¯q˝Ò nsTTHê yÓTTø£ÿy√ì <ÛÓ’s¡´+‘√ \ø£å´+ ø√dü+ eTT+<äT≈£î kÕ>±s¡T.nìï s¡ø±\ nee÷Hê\qT, neùV≤fi¯q\qT uÛÑ]+∫ ˇø£ÿ&ç>± ãj·T\T<˚] j·÷e‘Y ‘Ó\+>±DqT ñ<ä´eT+yÓ’|ü⁄ eT[¢+∫q |òüTq‘· πød”ÄsY<˚. ‘=*<äX¯ b˛sê≥+˝À ‘·q≈£î n+&É ø√dü+ nVü≤]ïX¯\T ÁX¯$T+#ês¡T. ø=+<ä]ì ≈£L&É>∑≥Tº≈£îì \ø£å´+ ø√dü+ eTT+<äT≈£î n&ÉT>∑TeTT+<äT≈£î y˚XÊs¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· eT* <äX¯ b˛sê≥+˝À ñ<ä´e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+∫ Ä≥Tb˛≥¢qT m<äTs=ÿ+≥÷ eT¬s+‘√ ø£]ƒqyÓTÆq \øå±´\qT ne©\>± kÕ~Ûdü÷Ô Á|ü»\ >∑T+&Ó˝À¢ #Ós¡>∑ì eTTÁ<äy˚düT≈£îHêïs¡T. πød”ÄsY 14 @fi¯¢ bÕ≥T kÕ–q b˛sê≥+ m+‘√ n|üPs¡«yÓTÆq~. ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<ÛäH˚ \ø£å´+>± |ü<äe⁄\qT ‘·TDÁbÕj·T+>± e~˝Òdæq á jÓ÷<ÛäT&ÉT ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï kÕ~Û+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D |ü⁄q]ïsêàD u≤<Ûä´‘·qT ≈£L&Ü ‘·q uÛÑT»düÿ+<Ûë\ô|’ y˚düT≈£îì eTT+<äT≈£î kÕπ>+<äT≈£î dæ<äΔeTj·÷´s¡T. 2001˝À bÕغ ô|{Ϻq Hê&ÉT {°&û|” H˚‘·>± ñqï πød”ÄsY Ä bÕغ düuÛÑ´‘·«+‘√bÕ≥T myÓTà˝Ò´ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T.Ä ‘·s¡Tyê‘· »]–q ñ|ü mìïø£˝À¢ ¬>*∫ ˇø£ÿ&ç>± nôd+;¢ì ≈£î~ù|XÊs¡T.ÄHê&ÉT ˇø£ÿ&ç>± nôd+;¢ >∑&É|ü ‘=øÏÿq πød”ÄsY Ç|ü⁄Œ&ÉT j·÷e‘Y ‘Ó\+>±D düe÷»+ n+&É<ä+&É\‘√ dü+|üPs¡í yÓTC≤]{°ì kÕ~Û+∫ Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+‘√ Á|ü»\ Äø±+ø£å\qT HÓs¡y˚πsà ~X¯>± eTT+<äT≈£î kÕπ>+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>±.. 2004˝À ø±+Á¬>dt‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îì 45 XÊdüqdüuÛÑ, Äs¡T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHê˝À¢ b˛{° #˚dæ 26 nôd+;¢, ◊<äT bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHê˝À¢ {°ÄsYmdt $»j·T+ kÕ~Û+∫+~.

sêÁwüº+ $&çb˛sTTHê ‘Ó\T>∑Tyês¡+‘ê ˇø£ÿfÒ {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT ñ<ëÈ≥q ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ ø£*dæ m˙ºÄsY |òü÷{Ÿ e<ä› ìyê[ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 17: sêÁwüº+ $&çb˛sTTq ‘Ó\T>∑Tyês¡+‘ê ˇø£ÿfÒqì {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT nHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ d”e÷+Á<Ûä˝À |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+∫q dü+<äsꓤìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì X¯ìyês¡+ HÓø£¢dts√&ÉT¶˝À >∑\ m˙ºÄsY |òü÷{Ÿ e<ä› ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ ø£*dæ ìyêfi¯ó \]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\T>∑Tyê] n_Ûeè~Δ ø√dü+ ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚dæq e´øÏÔ m˙ºÄsY nì ø=ìj·÷&Üs¡T. ‘Ó\T>∑Tyê] Ä‘·à>ös¡yêìï Á|ü|ü+#· q\T~X¯\≈£î #ê{Ïq eTVü≤Àqï‘·T&ÉTì m˙ºÄsY nì nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä‘√bÕ≥T ‘Ó\+>±D˝À ôd’‘·+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì Á|ü»\T Ä<ä]+#ês¡ì nHêïs¡T. ¬s+&ÉT sêÁcÕº\T ‘·q≈£î ¬s+&ÉT ø£fi¯¢e+{Ï$ nì M{Ïì n_Ûeè~Δ#˚j·÷*‡q u≤<Ûä´‘· ‘·eTô|’ ñ+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±DqT kÕe÷õø£ ‘Ó\+>±D, ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D>±, d”e÷+Á<ÛäqT dü«sêí+Á<Ûä>± ‘·j·÷s¡T #˚ùd+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. n+<äT≈£î m˙ºÄsY ÄodüT‡\ ø√dü+ |òü÷{Ÿ≈£î e∫Ãq≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. m˙ºÄsY ÄodüT‡\T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغô|’ m\¢y˚fi¯˝≤ ñ+{≤j·Tì Äø±+øÏå+#ês¡T. n~Ûø±s¡+ ñ+~ø£<ë nì $Ás¡M–‘˚ |òü*‘·+ m˝≤ ñ+≥T+<√ Á|ü»\T ‘·eT rs¡TŒ<ë«sê düŒwüº+ #˚XÊs¡Hêïs¡T. sêÁwüº+‘√bÕ≥T <˚X¯+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·T&ÉT#·T≈£îb˛e&É+ X¯ó uÛÑdü÷#·ø£eTHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤ãT düreTDÏ uÛÑTeH˚X¯«], ‘·qj·TT&ÉT ˝ÀπøXŸ, ø√&É\T ÁãVü≤àDÏ, {°&û|” H˚‘·T\T ‘·\kÕì lìyêdüj·÷<äyé, r>∑\ ø£ècÕí¬s&ç¶, m+mHé lìyêdt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔqï mÁs¡#·+<äq+ |ü{Ϻy˚‘· ◊<äT yêVü≤Hê\T kÕ«BÛq+ ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡+˝À ñ+&É≥+.. ø=+‘· eT+~ myÓTà˝Ò´\qT ø±+Á¬>dt yÓ’|ü⁄ ‹|ü⁄Œø√e&É+‘√ eT∞¢ ñ<ä´e÷ìï ã‹øÏ+#˚+<äT≈£î 2006˝À ñ|ü mìïø£\≈£î yÓ[¢ 16 nôd+;¢, Hê\T>∑T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHê˝À¢ b˛{° #˚XÊs¡T. n|ü⁄Œ&ÉT @&ÉT nôd+;¢, ¬s+&ÉT bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHê\qT <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· πød”ÄsY 2009 mìïø£˝À¢ {°&û|” eTVü‰ ≈£L≥$T‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îì 45 nôd+;¢, 9 bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHê˝À¢ b˛{° #˚XÊs¡T. á mìïø£˝À¢ πøe\+ |ü~ nôd+;¢, ¬s+&ÉT bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHê\qT <äøÏÿ+#·T≈£î+~. nq+‘·s¡+ ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq ø√dü+ Á|üC≤yÓ÷<ä+ ø√dü+ πød”ÄsY mq˝Òì ø£èwæ #˚XÊs¡T. 2009˝À 11 s√E\ bÕ≥T #˚dæq ÄeTs¡D Bø£å ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï ø°\ø£ eT\T|ü⁄ ‹|æŒ+~. πød”ÄsY ‘·q ÁbÕD≤\qT ôd’‘·+ ˝…ø£ÿ #˚j·T≈£î+&Ü Bø£åqT ø=qkÕ–+#ês¡T. s√X¯j·T´ eTTK´eT+Á‹>± ø=qkÕ>∑T‘·T+&É>± kÕ–q á Bø£å j·÷e‘Y ‘Ó\+>±D Á|üC≤˙ø±ìï @ø£+ #˚dæ+~. Á|ü»\ eT<䛑·TqT #·÷dæ πød”ÄsYqT ã\e+‘·+>± Bø£åqT uÛÑ>∑ï+ #˚sTT+#ês¡T. ÄdüŒÁ‹˝À #˚]Ã|òüP¢sTT&é‡ møÏÿ+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\T #˚j·T&É+‘√ πød”ÄsY yÓ’<äT´\≈£î düVü≤ø£]+#·≈£î+&Ü ‘·q Bø£åqT ø=qkÕ–+#ês¡T. πød”ÄsY ìs¡«Væ≤+∫q á Bø£å ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î ‘=*yÓT≥Tº>± e÷]+<äH˚ #ÓbÕŒ*. πød”ÄsY Bø£å≈£î ~– e∫Ãq πø+Á<ä+˝Àì j·T÷|”@ düsêÿsY ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î dü+ã+~Û+∫q ˇø£ Á|üø£≥q #˚dæ+~. nsTT‘˚ á Á|üø£≥q‘√ d”e÷+Á<Ûä˝À ñ<ä´e÷\T #Ó\πs>∑&É+‘√bÕ≥T d”e÷+Á<Ûä≈£î #Ó+~q Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\+‘ê bÕغ\ø£r‘·+>± sêJHêe÷\T #˚dæ ‹s¡T>∑Tu≤≥T #˚XÊs¡T. B+‘√ ~–e∫Ãq πø+Á<ä+ Ä Á|üø£≥qqT ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£î+~. &çôd+ãsY 9q πø+Á<äVü≤À+XÊK eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+ Á|üø£≥q #˚dæ n<˚ HÓ\ 23q Ä Á|üø£≥qqT ‹]– yÓq≈£îÿ rdüT≈£îHêïs¡T. B+‘√ {°ÄsYmdt #=s¡e‘√ nìï bÕغ\qT ø£\T|ü⁄‘·÷ Á|üC≤ dü+|òü÷\‘√

ˇø£ y˚~ø£ s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+~. Ä y˚~πø ‘Ó\+>±D sê»ø°j·T ◊ø£´ y˚~ø£>± @sêŒf…Æ+~. á y˚~ø£‘√H˚ yÓTT‘·Ô+ ‘Ó\+>±D düe÷C≤ìï @ø£+ #˚dü÷Ô πød”ÄsY ñ<ä´e÷ìï eT]+‘· rÁe‘·s¡+ #˚XÊs¡T. ñ<ä´eT+ rÁekÕúsTT˝À kÕ>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À ‘Ó\+>±D˝À $<ë´]ú, j·TTe≈£î\T Ä‘·àã*<ëHê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D ‘·\T¢\≈£î ø£&ÉT|ü⁄ø√‘·qT $T>∑T\TÑ·THêïs¡T. á ‘·s¡TD+˝À ‘Ó\+>±D ÇùdÔ {°ÄsYmdt bÕغì ôd’‘·+ ø±+Á¬>dt˝À $©q+#˚kÕÔqì Á|üø£{Ï+#ês¡T. nsTTHê Ä bÕغ H˚‘·\T m˝≤+{Ï kÕqT≈£L\ yÓ’K]ì ø£qãs¡Ã˝Ò<äT. B+‘√ sê»ø°j·T CÒ@d”, {°ÄsYmdt dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü\T s¡ø±\ Ä+<√fi¯q\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ¬s’\Ts√ø√ e+{≤yês¡TŒ, $T©ìj·T+ e÷sYÃ, düø£\»qT\ düyÓTà ˝≤+{Ï ñ<Ûäè‘·yÓTÆq b˛sê{≤\T #˚XÊs¡T. nsTTHê &Ûç©¢ ôV’≤ø£e÷+&é˝À #·\q+ sê˝Ò<äT. B+‘√ πød”ÄsY &Ûç©¢ u≤≥ M&ç 2014 mìïø£˝À¢ yÓTC≤]{° d”≥T¢ ¬>*∫ &Ûç©¢ yÓT&É\T e+∫ ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#·T≈£î+{≤eTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· ø±+Á¬>dt bÕغ πøåÁ‘· kÕúsTT˝À |ü]dæú‘·T\qT >∑eTì+∫ Ä+Á<Ûä˝À bÕغ ø£qTeTs¡T>∑e⁄‘·T+<äì Á>∑Væ≤+∫ ø£˙dü+ ‘ Ó \ + > ± D ˝ À H Ó ’ H ê ã‹øÏ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î kÕqT≈£L\‘·qT Á|ü<ä]Ù+∫ Ä ø±s¡´Áø£e÷ìï |üP]Ô #˚dæ+~. Ç~˝≤ ñ+&É>±.. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @s¡Œ&çq ‘·s¡Tyê‘· ‘=*kÕ]>± »]–q kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ {°ÄsYmdt ˇ+≥]>±H˚ ã]˝ÀøÏ ~–+~. >∑‘êqTuÛÑyê\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì πød”ÄsY eP´Vü‰‘·àø£+>± eTT+<äT≈£î kÕ>±s¡T. Ç+{Ï bÕغøÏ |ü≥º+ |ü+#êj·Tr ø£≥º+&ç.. Ç+ø± nsTTb˛˝Ò<ä<ä+≥÷ $düÔè‘·+>± Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. mìïø£\≈£î dü]>±Z 15 s√E\ eTT+<äT Á|ü#ês¡ |üsê«ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. πøe\+ 11 s√E\ e´e~Û˝À 107 ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |òü*‘·+>± {°ÄsYmdt≈£î düŒwüºyÓTÆq yÓTC≤]{° sêe&É+‘√ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À dü«‘·+Á‘·+>±H˚ n~Ûø±sêìï #˚|üfÒº kÕúsTTøÏ #˚]+~.

Á|üC≤rs¡TŒ #·]Á‘ê‘·àø£yÓTÆq~ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, y˚T 17: á mìïø£\˝À Á|ü»\T rs¡TŒ #ê]Á‘ê‘·àø£yÓTÆq<äì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ õ˝≤¢ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT Á|ü‹ÔbÕ{Ï |ü⁄˝≤¢sêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ {Ï&ç|æ $»j·T<äT+<äT_Û yÓ÷–+∫q dü+<äs¡“¤+>± Á|ü‹ÔbÕ{Ï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n$˙‹ bÕغ\≈£î >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓbÕŒs¡Hêïs¡T. nuÛÑ´]ú »≥TºqT n+<ä\+ møÏÿ+#ês¡ì n$˙‹øÏ, ˙‹øÏ »]–q b˛sê≥+˝À ˙‹yÓ’|ü⁄ Á|üC≤˙ø£+ yÓqTï<äqTï>± ì*#ês¡Hêïs¡T. n_Ûeè~ΔøÏ Áu≤+&é n+u≤dæ&És¡T¢ qπs+Á<äyÓ÷&û, #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT e÷Á‘·y˚T á <˚XÊìï, eTqsêÁcÕºìï n_Ûeè~Δ #˚j·T>∑\s¡H˚ $XÊ«dü+‘√ Á|ü»\T |ü≥º+ø£{≤ºs¡Hêïs¡T. |ü]ÁX¯eT\qT kÕú|æ+∫ j·TTe‘·≈£î ñbÕ~Û ø£*Œ+#˚ X¯øÏÔ, kÕeTsêú´\T #·+Á<äu≤ãT Hêj·Tø£‘ê«ìπø ñ+<äì n+<äTπø {Ï&É|æì n+<ä\+ møÏÿ+#ês¡Hêïs¡T. >∑‘·|ü<˚fi¯ófl>± Á|ü‹|üø£å Hêj·T≈£î&ç>± #·+Á<äu≤ãT #˚dæq b˛sê{≤\≈£î á n<äT“¤‘· $»j·Ty˚T ˇø£

ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T. ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê\˝À n~Ûø±s¡+ #˚õøÏÿ+#·Tø√yê\ì k˛ìj·÷ ≈£î‘·+Á‘êìï ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T N<ä]+#·Tø=ì {Ï&ç|æì ¬>*|æ+#ês¡Hêïs¡T. <˚X¯+ bÕغ mìïø£\ e÷´ìô|òk˛ºqT Á|ü»\T Ä<ä]+#ês¡ì, ¬s’‘·T s¡TDe÷|ò”, C≤ãT ø±yê\+fÒ u≤ãT sêyê* nH˚ìHê<ä+ j·TTe‘·s¡+ >∑T+&Ó˝À¢øÏ #=#·TÃ≈£îb˛sTT+<äHêïs¡T. ≈£î\, eT‘·ÁbÕ+‘ê\≈£î nr‘·+>± j·TTe‘·s¡+ {Ï&ç|æøÏ n+&É>± ì*∫ á $»j·T+ ¬s’‘·T\T, eTVæ≤fi¯\T, j·TTe‘êsêìøÏ n+øÏ‘·eTHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ Hêj·T≈£î\T eTqïe düTu≤“sêe⁄, X¯qø±ÿj·T\ ns¡TD, ìeTàø±j·T\ sê»Hêsêj·TD, e{Ϻ≈£L{Ï Vü≤s¡¸es¡›Hé, ùwø˘˝≤˝Ÿ, eJ<é, #·+Á<ä–] @&ÉT ø=+&É\T, ø=$TàH˚ì lìyêdüsêe⁄, |ü>∑&Ü\ lìyêdüsêe⁄, q\¢|üH˚ì $»j·T\øÏåà, bÕqø±\ yÓ+ø£≥eTVü‰˝øÏåà, b˛‘·TsêE ñe÷<˚$, dü¬>Z\ s¡÷u…Hé, ø±ø£s¡¢ Vü≤]ø£èwüí, ã‘·TÔ\ s¡eTDeTà bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, y˚T 17: ‹s¡T|ü‹ dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝Àì ∫‘·÷Ôs¡T ádtº &ç$»Hé n≥M XÊK n~Ûø±s¡T\T X¯óÁø£yês¡+ ns¡ΔsêÁ‹ ìs¡«Væ≤+∫q <ë&ÉT˝À¢ yêVü≤Hê\‘√ düVü‰ mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îì düà>∑¢s¡¢qT n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ n≥M XÊK n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. yê] $esê\ y˚Ts¡≈£î ∫‘·÷Ôs¡T ádtº &ûçm|òtz lìyêdüT\ ¬s&ç¶øÏ n+~q s¡Vü≤dü´ düeT#ês¡+ y˚Ts¡≈£î ‹s¡T|ü‹ ÁôdºøÏ+>¥ bò˛sY‡ n~Ûø±s¡T\T #·+Á<ä–], ∫‘·÷Ôs¡T s¡Vü≤<ë]ô|’ X¯óÁø£yês¡+ ns¡úsêÁ‹ yêVü≤Hê\ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. #·+Á<ä–] eT+&É\+ e÷eT+&É÷s¡T, eTT+–*|ü≥Tº, yÓTTs¡e|ü*¢, ø£˝Ÿs√&é|ü˝Ò¢, |üqbÕø£+ düMT|ü+˝À es¡Tdü <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á<ë&ÉT˝À¢ mÁs¡#·+<äq+ ‘·s¡*düTÔqï eT÷&ÉT b˛s¡T¶ ◊ø±Hé yêVü≤Hê\T, ø£sêí≥ø£ sêÁcÕºìøÏ #Ó+~q ¬s+&ÉT yêVü≤Hê\T, ˇø£ Vü≤À+&Ü dæ{° ø±s¡T, ˇø£ Ä{À\ qT d”CŸ #˚dæ 8øÏ˝À\ ãs¡Te⁄qï 21mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\ qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. yêVü≤Hê\T, mÁs¡#·+<äq+‘√ bÕ≥T ‘·$Tfi¯Hê&ÉT sêÁwüº+˝Àì XÊ\+≈£î #Ó+~q @&ÉT>∑Ts¡T mÁs¡#·+<äq+ düà>∑¢s¡¢qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï mÁs¡#·+<äq+, yêVü≤Hê\ $\Te s¡÷.20 \ø£å\≈£î ô|’>± ñ+≥T+<äì n≥M XÊK n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

&Ûç©¢˝À eT÷&ÉTs√E\ bÕ≥T.. yÓ+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T ÁãVü≤Àà‘·‡yê\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, y˚T 17: <˚X¯sê»<Ûëì q÷´&Ûç©¢˝À {Ï{Ï&çøÏ nqTã+<Ûä+>± ñqï l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T Ä\j·T+˝À yê]¸ø£ ÁãVü≤Àà‘·‡yê\T áHÓ\ 18 qT+∫ 20e ‘˚B es¡≈£î yÓ’uÛÑe+>± ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ {Ï{Ï&ç Á|üC≤dü+ã+<Ûë\ n~Ûø±] s¡$ ‘Ó*bÕs¡T. H˚&ÉT ñ<äj·T+ n+≈£îsês¡ŒD‘√ ñ‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. 18e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ >∑C≤s√Vü≤D+ »s¡>∑qT+~. 19 sêÁ‹ >∑s¡T&ÛÉyêVü≤q ùde, 20q ñ<äj·T+ ‹s¡TNà ñ‘·‡e+ n<˚ s√E kÕj·T+Á‘·+ <Ûä«» nes√Vü≤D+˝À ÁãVü≤Àà‘·‡yê\T eTT>∑TkÕÔj·Tì nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Á|ü‹s√E kÕ«$Tyê]ì ìs¡«Væ≤+#˚ }+»˝Ÿ ùde˝À nqïe÷#ês¡´ ÁbÕC…≈£îº ø£fi≤ø±s¡T\T uÛÑøÏÔ dü+^‘· ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤kÕÔj·Tì Äj·Tq MT&çj·÷ yê]øÏ ‘Ó*bÕs¡T.

õ˝≤¢˝À $<äT´‘Y ø√‘·\T wüßs¡÷... n˝≤¢&ÉT‘·Tqï |ü≥ºD, |ü˝…¢yêdüT\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹ , y˚T 17: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ |ü⁄D≤´e÷.. mìïø£\ ø√dü+ Á|ü»\≈£î ø£¬s+≥T ø£cÕº\T ‘Ó*j·T≈£î+&Ü #˚dæq n~Ûø±s¡T\T ‹s¡T|ü‹ |ü≥ºD+‘√bÕ≥T õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± X¯óÁø£yês¡+ ns¡ΔsêÁ‹ qT+&ç $<äT´‘Y ø√‘·\‘√ |ü≥ºD, |ü˝…¢yêdüT\≈£î ø£+{ÏMT<ä ≈£îqT≈£î ˝Ò≈£î+&Ü #˚düTÔHêïs¡T. sêÁ‹ |ü>∑\T nH˚ ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü $<äT´‘Y düs¡|òüsê≈£î ø√‘·\T $~ÛdüTÔ+&É≥+‘√ |ü≥ºD+˝À, |ü˝…¢˝À¢ ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ »]ƒ\eTe⁄‘√+~. B+‘√ õ˝≤¢ yêdüT\T y˚dü$ ‘ê|ü+‘√ ‘·\¢&ç*¢b˛‘·THêïs¡T. |ü>∑{Ï|üP≥ ñc˛íÁ>∑‘·\T >∑D˙j·T+>± ô|]– 42 &çÁ^\≈£î ô|’>± qyÓ÷<äT ø±e&É+‘√ sêÁ‹y˚fi¯˝À¢ ñø£ÿb˛‘·≈£î #·+{Ï|æ\¢\T, ejÓ÷eè<äTΔ\T ‘·\¢&ç*¢b˛‘·THêïs¡T. ∫Hêï ô|<ä› nH˚ ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü Äs¡Tãj·T≥ ìÁ<äb˛yê*‡q |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. ‹s¡T|ü‹ |ü≥ºD+˝À y˚&ç$T ‘·bÕìøÏ Á|ü»\T ø=ã“]˙fi¯ófl, ‘ê{ÏeTT+C…\T, #·\¢{Ï |üfi¯fls¡kÕ\T, ◊dtÁø°yéT\qT rdüT≈£îì y˚dü$ y˚&ç$T qT+&ç ñ|üX¯eTq+ bı+<äT‘·THêïs¡T. $<äT´‘Yø√‘·\‘√ |ü≥ºD≤\‘√ bÕ≥T |ü˝…¢˝À¢ ‘ê>∑T˙{Ï ø√dü+ nH˚ø£ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿyê*‡ edüTÔ+~. mìïø£\ |ü⁄D´e÷ ø=ìï Á>±e÷˝À¢ ‘·eTbÕغøÏ #Ó+~q Hêj·T≈£î\≈£î z≥T¢ y˚j·Tø£b˛e&É+‘√ ‘·eT uÀs¡T u≤e⁄\ e<ä› kÕ>∑T˙{Ïì rdüT¬øfi¯fle<ä›ì #ÓãT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. z≥s¡T¢ #˚dæq ‘·|æŒ<äHêìøÏ ˙{Ïø√dü+ øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡ _+<Ó\T #˚‘·ã÷ì yÓfi≤fl*‡q |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. mìïø£\ es¡≈£î sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T |ü≥ºD≤˝À¢ ˙fi¯ófl düs¡|òüsê #˚dæq mìïø£\ ø√&é nq+‘·s¡+ <ëìì ≈£L&Ü Ä|æy˚dæq≥T¢ |ü≥ºDyêdüT\T MT&çj·÷≈£î ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ˝≤Ks¡T≈£î >±˙ õ˝≤¢˝À yÓTs¡T¬>’q $<äT´‘YqT düs¡|òüsê #˚j·T˝Òì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. ÁbÕC…≈£îº˝˝À ˙s¡T ˝Òø£b˛e&É+‘√ $<äT´‘Y düs¡|òüsê n+‘·+‘·e÷Á‘·y˚T õ˝≤¢≈£î πø{≤sTTdüTÔqï≥T¢ $<äT´‘Y XÊU≤~Ûø±] MT&çj·÷≈£î ‘Ó*bÕs¡T.


ª‘·÷s¡TŒμqT+&ç yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”øÏ ◊<äT>∑Ts¡T myÓTà˝Ò´\T Ä~yês¡+ 18, y˚T 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, y˚T 17: ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ qT+&ç yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dtbÕغøÏ ◊<äT>∑Ts¡T myÓTà˝Ò´\T ¬>\Tbı+<ës¡T. õ˝≤¢˝Àì eT÷&ÉT bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHê\T, 19 nôd+;¢ kÕúHê\≈£î yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{° #˚j·T>±,

Á|ü»\ eT<Û˚´ ñ+{≤: eT<ÛäTj·÷w”ÿ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, y˚T 17: ‘Ó\+>±D ø√dü+ nVü≤]ïX¯\T ø£èwæ #˚dæq ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\qT ø±≈£î+&Ü n&ÉT¶≈£îqï {Ï&ç|æ, yÓ’mkÕ‡sYd”|” \qT Ä<ä]+#·&É+ u≤<Ûäø£s¡eTì ‘êC≤ e÷J m+|” eT<ÛäTj·÷w”ÿ >ö&é nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ ìC≤e÷u≤<é˝Àì ‘·q ìyêdü+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± ‘·qqT ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´&ç>± m+|æø£ #˚dæq õ˝≤¢ Á|ü»\≈£î Äj·Tq <Ûäq´yê<ä+ ‘Ó*bÕs¡T. Ç{°e\ »]–q mìïø£˝À¢ bÕs¡¢yÓT+≥T, myÓTà˝Ò´\T>± ¬>\Tbı+ ~q yê]øÏ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘êqT z≥$T #Ó+~q|üŒ{Ïø° ‘êqT õ˝≤¢ Á|ü»\ eT<Ûä´H˚ ñ+≥÷ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ‘·q e+‘·T>± ø£èwæ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº n_Ûeè~Δ ø√dü+ Á|ü»˝≈£î Ç∫Ãq Vü‰MT\qT sêqTqï n~Ûø±s¡bÕغ HÓs¡y˚πsÃ˝≤.. Ä Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹fi¯ófl rdüT≈£îe kÕÔeTì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dt≈£î e´‹πsø£+>± Á|ü»\T rs¡TŒ Ç#êÃs¡ì, |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT bıHêï\ \ø£åàj·T´ á z≥$TøÏ u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

Vü‰MT\˙ï HÓs¡y˚s¡TkÕÔ+: ø£$‘· Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, y˚T 17: ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î Ç∫Ãq Vü‰MT\ìï+ {Ïì H˚s¡y˚s¡TkÕÔeTì ìC≤e÷u≤<é bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´sê*>± mìïø£\ ø£\«≈£î+≥¢ ø£$‘· nHêïs¡T. X¯ìyês¡+Hê&ÉT ìC≤e÷u≤<é ns¡“Hé, ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î ø=‘·Ô>± mìï¬ø’q myÓTà˝Ò´\T >∑DÒwt>∑TbÕÔ, u≤∫¬s&ç¶ >√es¡›Hé\‘√ ø£*dæ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D ìsêàD≤ìøÏ ‘êeT+‘ê ø£*dæ ø£≥Tº>± ø£èwæ #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. ìC≤e÷u≤<é bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´sê*>± ‘·qqT mqTï≈£îqï+<äT≈£î õ˝≤¢Á|ü»\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*Õs¡T. ‘·eT n<Ûä´≈£åî\T πødæÄsY Ç∫Ãq Vü‰MT\ìï+{Ïì H˚s¡y˚s¡TkÕÔeTì nHêïs¡T.

|ü<˚fi¯¢ ‘·s¡Tyê‘· õ˝≤¢˝À |üdüT|ü⁄ ø£fi¯ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, y˚T 17: dæø√ÿ\T sê»ø°j·T+ |üdüT|ü⁄eTj·TyÓTÆ+~. πøe\+ yês¡+ s√E\ e´e~Û˝À õ˝≤¢˝À sê»ø°j·T yê‘êes¡D+ |üP]Ô>± e÷]b˛sTT+~. yÓTTqï{Ï<ëø± V”≤s√\T>± yÓ*–q yês¡T H˚&ÉT Js√˝…’b˛j·÷s¡T. |ü<˚fi¯¢bÕ≥T n~Ûø±sêìøÏ <ä÷s¡+>± ñqï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ H˚‘·\T eT∞¢ |ü≥Tº kÕ~Û+#ês¡T. yÓTTqï{ÏøÏ yÓTTqï |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£\ |òü*‘ê\‘√ ¬s+&ÉT bÕ\ø£esêZ\qT ¬ø’edü+ #˚düT≈£îì eT÷&√ bÕ\ø£es¡Z+ô|’ ≈£L&Ü ø£H˚ïdæq {Ï&ç|æ ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£˝À¢q÷ »&ûŒ |”sƒêìï <äøÏÿ+#·T ≈£î+~. n~Ûø£ eT+&É\ |ü]wü‘·TÔ\q÷ ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~. 2004 ˝À n~Ûø±s¡+ ø√˝ÀŒj·÷ø£ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ø=+‘· &û˝≤ |ü&ç+ ~. 2009 mìïø£˝À¢q÷ $s¡T<äΔyÓTÆq |òü*‘ê˝Ò e#êÃsTT. es¡Tdü>± ‘·–*q m<äTs¡T <Óã“\‘√bÕ≥T n|üŒ{Ï d”m+ sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ @sêŒ≥T#˚dæq |ü<∏äø£+ ≈£L&Ü bÕغì ø=+‘·es¡≈£î <Óã“rdæ+~. nsTTHê Hêj·T≈£î\T Ä‘·à$XÊ«dü+‘√ eTT+<äT≈£îkÕ>±s¡T. ∫es¡≈£î eT+∫ |òü*‘ê\T kÕ~Û+#ês¡T. ø±+Á¬>dt ‘·s¡|ü⁄q ¬>*∫, |ü<äe⁄\T nqTuÛÑ$+∫ ∫e]s√E˝À¢ C…+&Ü ‹ù|Œdæ yÓ’ø±bÕ˝À #˚]q <Ûäsêàq k˛<äs¡T\qT mìïø£˝À¢ >∑{Ϻ>± <Óã“ rj·T>∑*–+~. eTs√yÓ’|ü⁄ {Ï&ç|æ ø°\ø£ H˚‘· øÏ+»sê|ü⁄ mÁs¡Hêïj·TT&ÉT eTs¡D+ ‘·s¡Tyê‘· õ˝≤¢˝À bÕغ |üì nsTTb˛sTT+<äqï Ç‘·s¡ sê»ø°j·T |üøå±\ yê´K´\≈£î _Ûqï+>± Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT sêyÓ÷àVü≤ HéHêj·TT&ÉT sêø£ nq+‘·s¡+ |ü]dæú‹ |üP]Ô>± e÷s¡&É+ ‘√ {Ï&ç|æ ÁX‚DT\T eP|æ] |”\TÃ≈£îqï≥T¢sTT+~. ‘·q ‘·+Á&çì z&ç+∫q ø£èbÕsêDÏì n+‘·≈£î $T+∫q yÓTC≤]{°‘√ z&ç+#·&Éy˚T ø±≈£î+ &Ü õ˝≤¢˝À ‘·q ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝À Äs¡T kÕúHê\T sêe&Ü ìøÏ ø±s¡DeTj·÷´s¡T. Bì‘√ bÕ≥T |üPs¡« d”ìj·TsY H˚‘·\T øÏ$T&ç ø£fi≤yÓ+ø£≥sêe⁄, >ö‘·T XÊ´eTdüT+<äs¡ •yêJ, øÏ+»sê|ü⁄ n#ÓÃHêïj·TT&ÉT ≈£L&Ü eTs√$&É‘· ¬>\T|ü⁄ >∑TÁsê\T mø£ÿ&É+‘√ Á|üdüTÔ‘·+ õ˝≤¢˝À {Ï&ç|æ |üP]ÔkÕúsTT CÀwt˝À ñ+~. Á|üdüTÔ‘·+ õ˝≤¢˝À @&ÉT>∑Ts¡T myÓTà˝Ò´\T, ˇø£ C…&ûŒ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé, eT÷&ÉT |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ n<Ûä´≈£åî\T, n~Ûø£ eT+&É\ |ü]wü ‘·TÔ\‘√ {Ï&ç|æ eT∞¢ ‘·q |üPs¡«|ü⁄ |ü{ÏeTqT n+~|ü⁄ #·TÃ≈£îqï≥¢sTT+~.

Hêqï>±] ÄX¯j·T kÕ<Ûäq≈£î ø£èwæ #˚kÕÔ ˝Àø˘düuÛÑ $CÒ‘· øÏ+»sê|ü⁄ sêyÓ÷àVü≤HéHêj·TT&ÉT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, y˚T 17: ‘·q ‘·+Á&ç ~e+>∑‘· H˚‘· øÏ+»sê|ü⁄ mÁs¡Hêï j·TT&ç ÄX¯j·T kÕ<Ûäq≈£î ìs¡+s¡‘·+ ø£èwæ#˚dæ õ˝≤¢ Á|ü»\≈£î ùde #˚kÕÔqT. mÁs¡Hêïj·TT&ç _&ɶ>± ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£˝À¢ ˇø£ \øå± 27 y˚\ z≥¢ ô|’∫\T≈£î yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#·&É+ <ë«sê eT]+‘· u≤<Ûä´‘· ô|]–+~. Á|ü»\≈£î eT+∫ bÕ\q n+~+#ê\ì, <äTwüºsê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ qT+∫ sêÅcÕºìøÏ $eTTøÏÔ ø£*–+#ê\H˚ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT n≈£î+]ƒ‘· Bø£å, |ü≥Tº<ä\ ‘·q˝À ø£dæ ô|+#êsTT. ‘·q ‘·+Á&ç mÁs¡Hêïj·TT&ÉT ñ‘·Ôsê+Á<Ûä qT+∫ yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï ø±´_HÓ{Ÿ eT+Á‹>± |üì#˚ùd neø±X¯+ \_Û+∫+<äì, πø+Á<ä Á>±MTD≤_Ûeè~Δ XÊK eT+Á‹>± õ˝≤¢˝À |ü\T dü+πøåeT, Á|üCÀ|üjÓ÷>∑ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝À eT+∫ Á|üø£è‹ eqs¡T\T ñHêïj·Tì M≥ìï+≥ì˙ $ìjÓ÷ >∑+˝ÀøÏ ‘˚e&ÜìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. ‘·q ‘·+Á&çô|’ ñqï n#·+#·\ $XÊ«dü+‘√ bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT n‹ ∫qï ej·TdüT‡˝À ‘·q≈£î lø±≈£îfi¯+ bÕs¡¢yÓT+≥Ø ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ÇHé#Ûê]®>± #˚XÊs¡T. ˝Àø˘düuÛÑ {Ϭøÿ{Ÿ πø{≤sTT+∫ n&ÉT>∑&ÉT>∑THê e÷s¡Z<äs¡Ùq+ #˚XÊs¡T. ‘·qô|’ n~ÛH˚‘· ñ+∫q qeTàø±ìøÏ düs¡«<ë ø£è‘·E„&ÉTqì nHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´ì>± õ˝≤¢ n_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì nHêïs¡T.

Á|ü»\ rs¡TŒqT •s¡kÕeVæ≤düTÔHêï Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, y˚T 17: õ˝≤¢ Á|ü»\ rs¡TŒqT•s¡kÕeVæ≤kÕÔeTì yÓ’ø±bÕ m+|” nuÛÑ´]úì ¬s&ç¶ XÊ+‹ ù|s=ÿHêïs¡T. áy˚Ts¡≈£î ÄyÓT ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ¬s&ç¶ XÊ+‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\ ø√düy˚T sê»ø°j·T+˝ÀøÏ e#êÃq Hêïs¡T. z≥$Tì n+^ø£]düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ Ä&É|ü&ÉT#·T>± sê»ø°j·÷˝À¢øÏ e#êÃqHêïs¡T. n_Ûe÷q+‘√, Áù|eT‘√ zfÒdæq Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° ø£è‘·»„‘·\T #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢˝À @ düeTdü´\T >∑T]Ô+#êH√ n$ |ü]wüÿ]+#·&É+˝À |üP]Ô düVü‰j·T+ #˚kÕÔqHêïs¡T.

eT÷&ÉT bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHê\˝À, 14 nôd+;¢ kÕúHê\˝À yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” nuÛÑ´s¡Tú\T z&çb˛j·÷s¡T. ‘·Tì qT+&ç <ë&çXË{Ϻ sêC≤ ‘·q düMT|ü {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú j·TqeT\ ø£èwüßí&çô|’ 18,573z≥¢ yÓTC≤]{°‘√ ¬>\Tbı+<ës¡T. »>∑Z+ù|≥qT+&ç yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”øÏ #Ó+~q CÀ´‘·T\ HÓÁVüA

‘·q düMT|ü {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú CÀ´‘·T\ s¡$ô|’ 15,932z≥¢ yÓTC≤]{°‘√ ¬>\Tbı+<ës¡T. Á|ü‹ÔbÕ&ÉT qT+&ç ¬>\Tbı+~q es¡|ü⁄\ düTu≤“sêe⁄ >∑‘·+˝À myÓTà˝Ò´>± |üì#˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Äj·Tq ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ nuÛÑ´]ú dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´ nsTTq |üs¡«‘· ∫{Ϻu≤ãTô|’ 3,413 z≥¢ yÓTC≤]{°‘√

¬>\Tbı+<ës¡T. @C…˙‡ |ü]~Û˝Àì ‘·q ns¡≈£î bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î #Ó+~q s¡+|ü#√&Ées¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” nuÛÑ´]ú>± ¬>\Tbı+~q e+‘·\ sêCÒX¯«] ‘·q düMT|ü {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú d”‘·+XË{Ϻ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ô|’ 8,243z≥¢ yÓTC≤]{°‘√ ¬>\Tbı+<ës¡T. s¡+|ü#√&Ées¡+ nuÛÑ´]ú>± ã]˝À ñqï nq+‘·#·Áø£sêe⁄ô|’ ≈£î\$yê<ä+ #Ó\πs>∑&É+‘√ mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T Äj·Tq Hê$TH˚wüHé ‹s¡düÿ]+#·>± Äj·Tq≈£î &É$Tà nuÛÑ´]ú>± ì\ã&ɶ e+‘·\ sêCÒX¯«]øÏ nqTø√≈£î+&Ü myÓTà˝Ò´ jÓ÷>∑+ <äøÏÿ+~.

‘·÷s¡TŒq 12 kÕúHê˝À¢ ¬>\Tbı+~q {Ï&ç|æ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, y˚T 17: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\˝À 19 nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î mìïø£\T »s¡T>∑>±, 12 kÕúHê\qT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~. ø±øÏHê&É s¡÷s¡˝Ÿ qT+&ç ¬>\Tbı+~q |æ*¢ nq+‘·\ø°åà ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ myÓTà˝Ò´>± ¬>\Tbı+<ës¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Vü≤´Á{Ïø˘ kÕ~Û+∫q |æ*¢ nq+‘·\øÏåà ‘·q düMT|ü nuÛÑ´]ú yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”øÏ #Ó+~q #Ó\T¢uÀsTTq y˚DT>√bÕ\ø£èwüíô|’ 9,048z≥¢ yÓTC≤]{° ¬>\Tbı+<ës¡T. ø±øÏHê&É ns¡“Hé myÓTà˝Ò´>± ¬>\Tbı+~q eqe÷&ç yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ >∑‘·+˝À 1999˝À »]–q mìïø£˝À¢ ø±øÏHê&É qT+&ç {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú>± ¬>\Tbı+<ës¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Äj·Tq ‘·q düMT|ü nuÛÑ´]ú »>∑Hé≈£î n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·T&Ó’q <ë«s¡|üP&ç #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶ô|’ 24,010z≥¢‘√ ¬>\Tbı+<ës¡T. eTT$Tà&çes¡+ myÓTà˝Ò´>± ¬>\Tbı+~q &Üø£ºsY düTã“sêE ø=‘·Ô>± sê»ø°j·÷˝˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫ ‘·q düMT|ü yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” nuÛÑ´]ú >∑T‘·TÔ\ kÕsTTô|’ 29,552z≥¢ yÓTC≤]{°‘√ ¬>\Tbı+<ës¡T. neT˝≤|ü⁄s¡+ myÓTà˝Ò´>± ¬>\Tbı+~q {Ï&ç|æøÏ #Ó+~q nsTT‘·ã‘·TÔ\ Äq+<äsêe⁄ sê»ø°j·÷\≈£î ø=‘˚Ô. áj·Tq düMT|ü yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” nuÛÑ´]ú e÷J myÓTà˝Ò´ nsTTq >=\¢u≤ãTsêe⁄ô|’ 12,009z≥¢‘√ ¬>\Tbı+<ës¡T. eT+&Éù|≥ qT+&ç ¬>\Tbı+~q y˚>∑Tfi¯fl CÀπ>X¯«s¡sêe⁄ Á|üdüTÔ‘·+ dæ{Ï+>¥ myÓTà˝Ò´. ¬s+&√kÕ] myÓTà˝Ò´>± ¬>*∫q y˚>∑Tfi¯¢ ‘·q düMT|ü yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” nuÛÑ´]ú #Í<ä]ô|’ 36,041z≥¢ yÓTC≤]{°‘√ ¬>\Tbı+<ës¡T. ô|<ë›|ü⁄s¡+ qT+&ç {Ï&ç|æ myÓTà˝Ò´>± ¬>\Tbı+~q ìeTàø±j·T\

∫qsê»|üŒ ø=‘·Ô ¬>\Tbı+~qyêπs. áj·Tq 12dü+e‘·‡sê\bÕ≥T {Ï&ç|æ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åîì>± |üì#˚XÊs¡T. áj·Tq ‘·q düMT|ü Á|ü‘·´]ú yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”øÏ #Ó+~q ‘√≥ düu≤“sêe⁄Hêj·TT&Éô|’ 10,663z≥¢ yÓTC≤]{°‘√ ¬>\Tbı+<ës¡T. sê»eT+Á&ç dæ{° nuÛÑ´]ú>± ¬>\Tbı+~q Ä≈£î\ dü‘·´Hêsêj·TD _C…|æ qT+&ç ¬>\Tbı+<ës¡T. áj·Tq ‘·q düMT|ü Á|ü‘·´]ú u§eTàq sê»≈£îe÷sYô|’ 26,377z≥¢ yÓTC≤]{°‘√ ¬>\Tbı+<ës¡T. sê»eT+Á&ç s¡÷s¡˝Ÿ qT+&ç ¬>\Tbı+~q >√s¡+≥¢ ãT#·Ãj·T´#Í<ä] Hê\T>∑TkÕs¡T¢ myÓTà˝Ò´>± ¬>\Tbı+~ ◊<√kÕ] d”e÷+Á<Ûä nôd+;¢øÏ ¬>\Tbı+<ës¡T. áj·Tq ‘·q düMT|ü Á|ü‘·´]ú yÓ’j·TkÕ‡sY d”|æøÏ #Ó+~q Ä≈£î\ MÁsêEô|’ 18,178z≥¢ yÓTC≤]{°‘√ ¬>\Tbı+<ës¡T. |æ.>∑qïes¡+ qT+&ç ¬>\Tbı+~q |ü⁄\|ü]Ô Hêsêj·TDeT÷]Ô ¬s+&√kÕ] myÓTà˝Ò´>± ‘·q düMT|ü Á|ü‘·´]ú ∫{Ϻu≤ãTô|’ 9,434 z≥¢ yÓTC≤]{°‘√ ¬>\Tbı+<ës¡T. sêC≤q>∑s¡+ qT+&ç dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´ nsTTq |æ.yÓ+ø£fÒwt, yÓ’j·TkÕ‡sYd”|” nuÛÑ´]ú »ø£ÿ+|üP&ç $»j·T\øÏåàô|’ 8,631z≥¢ yÓTC≤]{°‘√ ¬>\Tbı+<ës¡T. nq|ü]Ô qT+&ç ø=‘·Ô>± myÓTà˝Ò´>± m+|æ¬ø’q q\¢$T*¢ sêeTø£ècÕí¬s&ç¶ ‘·q düMT|ü Á|ü‘·´]ú yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”øÏ #Ó+~q Hêsêj·TD¬s&ç¶ ô|’ 1,513 z≥¢‘√ ¬>\Tbı+<ës¡T. sêCÀ\T qT+&ç ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ myÓTà˝Ò´>± ¬>\Tbı+~q >=\¢|ü*¢ dü÷sê´sêe⁄ ‘·q düMT|ü yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” nuÛÑ´]úô|’ 4,683 z≥¢‘√ ¬>\Tbı+<ës¡T. sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+ qT+&ç eT÷&ÉTkÕs¡T¢ myÓTà˝Ò´>± ¬>\Tbı+~q ‘√≥ Á‹eT÷s¡TÔ\T Hê\T>√kÕ] myÓTà˝Ò´>± ‘·q düMT|ü Á|ü‘·´]ú yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”øÏ #Ó+~q |æ*¢ X¯ó uÛ≤wt #·+Á<äuÀdtô|’ 16,252 z≥¢‘√ ¬>\Tbı+<ës¡T.

‘=*kÕ] bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î yÓfi¯ó‘·Tqï ‘·÷s¡TŒ m+|”\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, y˚T 17: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\˝À ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ qT+&ç eT÷&ÉT bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHê\qT, 12 nôd+;¢ kÕúHê\qT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~. {Ï&ç|æ ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´]ú>± |æsƒê|ü⁄s¡+ myÓTà˝Ò´ kÕúq+ qT+&ç mdt.$.mdt.es¡à õ˝≤¢˝ÀH˚ n‘·´~Ûø£ yÓTC≤]{°ì kÕ~Û+#ês¡T. ø±>±, õ˝≤¢˝Àì eT÷&ÉT bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHê\≈£î m+|æ¬ø’q nuÛÑ´s¡Tú\T eTT>∑TZs¡T ‘=*kÕ]>± bÕs¡¢yÓT+≥T˝À n&ÉT>∑Tô|&ÉT‘·THêïs¡T. ø±øÏHê&É m+|”>± ¬>\Tbı+~q ‘√≥q]‡+Vü≤+ >∑‘·+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ qT+&ç¬s+&ÉT kÕs¡T¢ myÓTà˝Ò´>±, eT+Á‹>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+∫ Ç{°e\ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ˝À #˚sês¡T. ø±øÏHê&É m+|”>± ¬>\Tbı+~q ‘√≥ q]‡+Vü≤+, ‘·q düMT|ü Á|ü‘·´]ú yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”øÏ #Ó+~q #·\eT\XË{Ϻ düT˙˝Ÿô|’ 3,431z≥¢ yÓTC≤]{°‘√ ¬>\Tbı+<ës¡T. sê»eT+Á&ç

~ y˚\ \&É÷¶\ |ü+|æD° õ˝≤¢˝À n‘·´~Ûø£ yÓTC≤]{° bı+~q {Ï&ç|æ ¬sã˝Ÿ es¡à ‘=$Tà sêyÓ÷àVü≤Hé Hêj·TT&ÉT, \ø°à¸<˚$\ $»j·÷ìøÏ dü÷∫ø£>± ˝Àø˘düuÛÑ≈£î m+|æ¬ø’q {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé m˙ºÄsY dü÷Œ¤]Ô‘√ sê»ø°j·÷˝À¢øÏ n&ÉT>∑Tô|{≤ºs¡T. 2009 mìïø£˝À¢ z&çb˛sTTq eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé ámìïø£\˝À ‘·q düMT|ü Á|ü‘·´]ú yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”øÏ #Ó+~q u§&ÉT¶ yÓ+ø£≥s¡eTD #Í<ä]ô|’ 1,68,833 z≥¢‘√ ¬>\Tbı+<ës¡T. sê»ø°j·÷\≈£î |üP]Ô>± ø=‘·Ô nsTTq sê»eT+Á&ç {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú>± ¬>\Tbı+~q |ü+&ÉT\ s¡M+Á<äu≤ãT ‘·q düMT|ü nuÛÑ´]ú, e÷J eT+Á‹ yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”øÏ #Ó+~q |æH˚ù| $X¯«s¡÷|tô|’ 1,20,576z≥¢ yÓTC≤]{°‘√ ¬>\Tbı+<ës¡T. |ü+&ÉT\ s¡M+Á<äu≤ãT πø+Á<ä kÕúsTT˝À ◊m|òtmdt n~Ûø±]>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ìC≤sTTr|üs¡T&ÉT, eT+∫ |ü]bÕ\Hê<Ûä´≈£åî&ÉT ø±e&É+ e\¢ bÕغ

$uÒ<Ûë˝Ò ø±+Á¬>dt bÕغ ø=+|üeTT+#êsTT! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é , y˚T 17: õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À HÓ\ø=qï $uÛÒ<Ûë\T bÕغì ì+&ÉT>± eTT+#êsTT. sêÁwüº+˝À >∑‘· |ü~ dü+e‘·‡sê\T>± n~Ûø±s¡+˝À ñ+&ç, ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï k˛ìj·÷ Á|üø£{Ï+∫q|üŒ{Ïø° Á|ü»\T e÷Á‘·+ ø±+Á¬>dtqT ‹s¡düÿ]+#ês¡T. bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚j·T&É+‘√bÕ≥T Á|üuÛÑT‘·«+ neT\T #˚dæq |ü<∏äø±\qT eTT+<äT≈£î rdüT≈£îyÓfi¯fl&É+˝À |üP]Ô>± $|òü\eTj·÷´s¡T. 2009 mìïø£˝À¢ |ü~ nôd+;¢ ìjÓ÷ø£esêZ\≈£î >±qT ˇπø ˇø£ÿkÕúHêìï bı+~q|üŒ{Ïø° ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î˝À¢ ◊ø£´‘· ˝À|æ+∫+~. >∑‘· mìïø£\˝À ÄdæbòÕu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç ÄÁ‘·+ dü≈£îÿ ˇø£ÿπs ¬>\e>±, Ä~˝≤u≤<é bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHêìï ≈£L&Ü ø√˝ÀŒj·÷s¡T. >∑‘· mìïø£\ |òü*‘ê\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì á mìïø£˝À¢ dü$Twæ˜>± ø£èwæ #˚dæq ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T esêZ\T>± N*b˛e&É+‘√ nÁ>∑Hêj·T≈£î\‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡T\T ≈£L&Ü |òüTÀs¡+>±z≥$TbÕ\j·÷´s¡T. ákÕ] mìïø£\˝À πøe\+ eTT<∏√˝Ÿ nôd+;¢ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Ä bÕغ nuÛÑ´]ú $sƒ¡˝Ÿ¬s&ç¶ e÷Á‘·y˚T ¬>\Tbı+<ës¡T. n~ÛcÕºq+ nH˚ø£e÷s¡T¢ #Ó|æŒHê |ü]o\≈£î\T>± ø±+Á¬>dt bÕغqT+&ç e∫Ãqyês¡T düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫q bÕغ˝ÀHÓ\ø=qï $uÒ<Ûë\T e÷Á‘·+ düeTdæb˛˝Ò<äT. ø±+Á¬>dtbÕغ˝À me]øÏ yêπs j·TeTTHê rπs nqï$<Ûä+>± e´eVü≤]+#·&É+ e\¢ |ü⁄s¡bÕ\ø£, kÕúìø£, kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dtbÕغ |òüTÀs¡+>± z≥$T #Ó+~+~. õ˝≤¢˝À ø±+Á¬>dtbÕغøÏ z≥T u≤´+≈£î ñqï|üŒ{Ïø° dü¬s’q Ø‹˝À ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T |üì#˚j·Tø£b˛e&É+‘√ eT÷&√ kÕúq+˝À ì*∫+~.

#·]Á‘· düèwæº+∫q CÀ>∑TsêeTqï Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, y˚T 17: õ˝≤¢˝Àì Ä~˝≤u≤<é nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç Ç|üŒ{Ï es¡≈£î eT÷&√kÕ]>± myÓTà˝Ò´>± ¬>\e˝Ò<äT. {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú CÀ>∑TsêeTqï eT÷&√kÕ] myÓTà˝Ò´>± ¬>\Tbı+~ Vü≤´Á{Ïø˘ kÕ~Û+#·&É+‘√ bÕ≥T #·]Á‘· düèwæº+#ês¡T. Ä~˝≤u≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À á $wüj·TyÓTÆ Á|ü<Ûëq+>± #·s¡Ã »s¡T>∑T‘√+~. >∑‘·+˝À @ bÕغ nuÛÑ´]ú ≈£L&Ü eT÷&√kÕ] myÓTà˝Ò´>± ¬>*∫q <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. ákÕ] mìïø£\˝À CÀ>∑TsêeTqï ‘·q düMT|ü _C…|æ nuÛÑ´]ú _.X¯+ø£sY‘√ >∑{Ϻb˛{°ì m<äTs=ÿHêïs¡T. >∑‘· mìïø£\˝À 25y˚\≈£î ô|’>± yÓTC≤]{°‘√ ¬>*∫q CÀ>∑TsêeTqï ákÕ] 14y˚\‘√ dü]|ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝ Á|ü#ês¡+˝À Ä~˝≤u≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À eT÷&√kÕ] ¬>\T|ü⁄ô|’ düs¡«Á‘ê #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>±

n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT Äj·TqqT |æ*∫ neT˝≤|ü⁄s¡+ ˝Àø˘düuÛÑ nuÛÑ´]ú>± mìïø£\ ã]˝À ì\bÕs¡T. |æsƒê|ü⁄s¡+ nôd+;¢ kÕúq+ qT+&ç {Ï&ç|æ ¬sã˝Ÿ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± ¬>\Tbı+~q mdt.$.mdt.es¡à ‘·q düMT|ü yÓ’j·TkÕ‡s¡ d”|” nuÛÑ´]ú |æ.<=s¡u≤ãTô|’ õ˝≤¢˝ÀH˚ n‘·´~Ûø£ yÓTC≤]{° kÕ~Û+#ês¡T. sêÁwüº+˝À n‘·´~Ûø£ yÓTC≤]{° kÕ~Û+∫q yê]˝À áj·Tq Hê\T>√ kÕúHêìï bı+<ä>±, 48,080z≥¢ yÓTC≤]{°‘√ ¬>\Tbı+<ës¡T. |æsƒê|ü⁄s¡+ qT+&ç 2009˝À b˛{° #˚dæq es¡à≈£î ≈£î\düMTø£s¡D≤\ H˚|ü<∏ä´+˝À {Ï&ç|æ {Ϭø{Ÿ <äø£ÿ˝Ò<äT. dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± es¡à b˛{°#˚j·T>±, >∑‘· ◊<˚fi¯ófl>± Á|ü»˝À¢ Äj·Tq≈ô|’ ñqï kÕqTuÛÑ÷‹‘√ Äj·Tq≈£î n‘·´~Ûø£ yÓTC≤]{°ì >∑≥ºu…{Ϻ+~.

e÷]+~. nsTTq|üŒ{Ïø° CÀ>∑TsêeTqï _C…|æ nuÛÑ´]ú X¯+ø£sYô|’ 14,717z≥¢ yÓTC≤Ø{°‘√ ¬>*∫ Vü≤´Á{Ïø˘ kÕ~Û+#ês¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À sêeTqï≈£î eT+∫ |ü≥Tº ñ+&É&É+‘√ bÕ≥T n+<ä]øÏ n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤s¡H˚ ù|s¡T ñ+~. mìïø£\˝À _C…|æ nuÛÑ´]ú $düÔè‘·+>± Á|ü#ês¡+ #˚|ü{Ϻ {Ï&ç|æ, _C…|æ sêÁwüºH˚‘·\ ôd’‘·+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Á|ü#ês¡+ #˚|ü{≤ºs¡T. qπs+Á<äyÓ÷&û >±* ñqï _C…|æ, {Ï&ç|æ ≈£L{$T ñqï|üŒ{Ïø° m~]+∫ CÀ>∑TsêeTqï $»j·T+ kÕ~Û+∫ #·]Á‘· düèwæº+#ês¡T.

mìïø£˝À¢ z≥$T bÕ˝…’q ùV≤e÷ùV≤MT\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, y˚T 17: õ˝≤¢˝À kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\˝À ùV≤e÷ùV≤MT \≈£î z≥$T ‘·|üŒ˝Ò<äT. õ˝≤¢˝À u…\¢+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç dæ|æ◊, XÊdüqdüuÛÑ |üø£å H˚‘· õ.eT˝Ò¢wt |òüTÀs¡+>± z≥$Tì #·$#·÷XÊs¡T. #Óq÷ïs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À e÷J eT+Á‹ õ.$H√<é eT+∫sê´\ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú ns¡$+<é¬s&ç¶, e÷J m+|”\T s¡y˚Twtsê<∏√&é, y˚DT>√bÕ˝≤#ê]\T ôd’‘·+ z≥$T bÕ\j·÷´s¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ¬s+&ÉT esêZ\≈£î Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï e÷J myÓTੇ Áù|yéTkÕ>∑sYsêe⁄, e÷J myÓTà˝Ò´ eTùV≤X¯«sY¬s&ç¶\T ‘·~‘·s¡T\T mìïø£˝À¢ z≥$T bÕ\j·÷´s¡T. ákÕ] mìïø£\˝À nqTeP´Vü≤+>± ø=‘·Ôyê]øÏ z≥s¡T¢ |ü≥º+ ø£{≤ºs¡T. {ÏÄsYmdt bÕغqT+&ç yÓTT<ä{ÏkÕ]>± sê<∏√&é u≤|ü⁄sêe⁄ uÀ‘Y ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç ¬>\Tbı+<ä>±, ø±Hê|üPsYq ñ+&ç πsU≤Hêj·Tø˘, u…\¢+|ü*¢qT+&ç ãTs¡Z+ ∫qïj·T´, ndæbòÕu≤<é qT+&ç ø√yê\øÏåà ¬>\e&É+ $X‚wü+>± #Ó|üŒe#·TÃ. Á|ü»\T bÕ‘·yê]ì ø±<äì, ø=‘·Ôyê]øÏ |ü≥º+ ø£{≤ºs¡T.

19 qT+∫ X¯óuÛÑÁ|ü<ä+ y˚dü$ •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, y˚T 17 : ‹s¡T|ü‹˝À áHÓ\ 19e ‘˚B qT+&ç j·TTer, j·TTe≈£î\≈£î {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T X¯óuÛÑÁ|ü<ä+ y˚dü$ •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\T ÁbÕs¡+_Û+#·qTHêïsTT. l y˚+ø£fÒX¯«s¡ ÄsYº‡ ø£fi≤XÊ\˝À u≤\Ts¡T, l |ü<ëàe‹ eTVæ≤fi≤ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À u≤*ø£\≈£î y˚s¡Ty˚s¡T>± •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. á •ø£åD˝À bÕ˝§ZH˚ $<ë´s¡Tú\T 18e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\ ˝À|ü⁄ ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì •ø£åD≈£î Vü‰»s¡T ø±yê\ì {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T ø√sês¡T. j·TTer, j·TTe≈£î\≈£î {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T e÷qe⁄\T düHê‘·q, dü+Á|ü<ëj·÷\ô|’, ô|<ä›\ jÓT&É\ >ös¡eeTsê´<ä\T, eT+∫Á|ües¡Ôq, Ä\j·÷˝˝À ìj·TeT ìã+<Ûäq\ bÕ{Ï+|ü⁄ ‘·~‘·s¡ $wüj·÷\ô|’ $<ë´s¡Tú\≈£î |ü~s√E\ bÕ≥T $<ë´s¡Tú\≈£î •ø£åD Çe«qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, y˚T 17: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ˝Àø˘düuÛÑ, nôd+;¢ nuÛÑ´s¡Tú\T>± øÏ+»sê|ü⁄ sêyÓ÷àVü≤HéHê j·TT&ÉT, >∑T+&É \ø°Î<˚$ b˛{° #˚dæ |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+∫q+ <äT≈£î lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ 23e yês¡T¶˝À {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î&ÉT |æ.$.mdt.eT<ÛäTdü÷<äqsêe⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À ‘=$Tà~ y˚\ \&É÷¶\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T. 23e yês¡T¶ |ü]~Û˝Àì qø£ÿM~Û, m|”ôV≤#Y; ø±\˙, C…+&Ü\M~Û, dü+‘√wæe÷‘· ø√yÓ\ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|ü»\≈£î Ç+{Ï+{Ïø° yÓ[¢ ô|+∫ ô|{≤ºs¡T. Ç<ä›] |òüTq $»j·T+ eTT+<äT>±H˚ ePVæ≤+∫ $TsƒêsTT\T ‘·j·÷s¡T #˚sTT+#êeTì |æ.$.mdt.eT<ÛäTdü÷<äqsêe⁄‘Ó*bÕs¡T. øÏ+»sê|ü⁄ sêyÓ÷àVü≤HéHêj·TT&çøÏ ˇø£ \øå± 27 y˚\ z≥¢ô|’ ∫\T≈£î yÓTC≤غ, >∑T+&É \ø°Î<˚$øÏ 24 y˚\ z≥¢ ô|’∫\T≈£î yÓTC≤غ Ç∫à Ä<ä]+ ∫q Á|ü»\≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. {Ï&ç|æ Hêj·T ≈£î\T dürwtu≤u≤, |æ\¢\ düT<äs¡Ùqsêe⁄ |æ]j·÷ ∫{Ϻu≤ãT, es¡à, s¡+>±, s¡eTDeT÷]Ô, ‘·T\dæ, ‘Í&ÉT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Zì $TsƒêsTT\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T.

ndü«düú‘·≈£î >∑T¬s’ Á&Ó’esY eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, y˚T 17: ø√≥u§e÷à[ eT+&É\+ m‘·TÔsêfi¯¢bÕ&ÉT e<ä› C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ yÓfi¯óÔqï ˝≤Ø Á&Ó’esY ˇø£s¡T Vü≤sƒê‘·TÔ>± rÁe ndü«düú‘·≈£î ˝ÀHÓ’ nø£ÿ&˚ eTs¡DÏ+#ês¡T. Ç‘·qT ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝Àì eT<ÛäT¬s’øÏ #Ó+~q sêeTkÕ«$T düTÁãeTD´+>± ø°¢qsY ‘Ó*j·T CÒXÊs¡T. á |òüT≥q≈£î dü+ã+~Û+∫q $wüj·÷\qT kÕúìø£+>± ñqï ø√≥u§e÷à[ b˛©düT\≈£î ø°¢qsY $e]+#ês¡T. yê] ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ $esê*˝≤ ñHêïsTT. eT<ÛäT¬s’ qT+∫ õ˝≤¢˝Àì Ç#êä|ü⁄s¡+ |ü≥ºD≤ìøÏ >√>∑THês¡ ˝À&ÉT‘√ edüTÔqï ˝≤Ø Á&Ó’es¡T sêeTkÕ«$T ø=Hêïfi¯ó¢>± nHês√>∑´+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡T. nsTTHê ‘·|üŒìdü] |ü]dæú‘·T˝À¢ n˝≤π> $~Û ìs¡«Væ≤düTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À Çø£ÿ&ç m‘·TÔsêfi¯¢bÕ&ÉT e<ä›≈£î #˚s¡T≈£îH˚dü]øÏ n‘·qT rÁe ndü«düÔ‘·≈£î >∑T¬s’ eTè‹ #Ó+<ë&Éì ôV≤#Yd” sêeTj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. ø°¢qsY n\>∑s¡ •\¢j·T´ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î ø√≥u§e÷à[ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT#˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

#·+Á<äu≤ãTô|’ $XÊ«dü+‘√H˚ õ˝≤¢ {Ï&ç|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT u≤;® Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, y˚T 17 : sêh $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘· Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&çøÏ |ü≥º+ ø£≥º&É+ <ë«sêH˚ d”e÷+Á<Ûä n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘·T+<äH˚ dü+|üPs¡í $XÊ«dü+‘√H˚ Á|ü»\T |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+∫ ô|{≤ºs¡ì õ˝≤¢ {Ï&ç|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT #Í<ä] Hêsêj·TDeT÷]Ô(u≤;®) ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ |òü*‘ê\ H˚|ü<∏ä´+˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘=$Tà<˚fi¯¢ ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À Á|ü»\T nwüºø£cÕº\T nqTuÛÑ$+#ês¡ì nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ÄdüTÔ\T ø±bÕ&Ü*‡q Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T yê{Ïì kÕ«Vü≤ #˚dü÷Ô Á|ü»\≈£î @MT ˝Ò≈£î+&Ü #˚XÊs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt, yÓ’ø±bÕ Ä&çq <=+>±≥‘√ sêh $uÛÑ»q »]–+<äì Á|ü»\T á$wüj·÷ìï >∑T]Ô+#ês¡ì nHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT e÷s¡Z<äs¡Ùq+˝À Á|ü»\ s¡TD+ rs¡TÃ≈£î+{≤eTì yê] ø£wüºqcÕº˝À¢ bÕ\T|ü+#·T≈£î+{≤eTHêïs¡T.


‘·|üŒ‘ê– ∫+<äT˝Òdæq #ÓHÓ’ï ã÷´{° Á‹wü! Ä~yês¡+ 18, y˚T 2014

#ÓHÓ’ï uÛ≤eT Á‹wü eTs√kÕ] $yê<ëdüŒ<ä yês¡Ô\‘√ $÷&çj·÷˝À Vü‰{Ÿ {≤|æø˘>± e÷]+~. Á‹wü m|ü⁄Œ&É÷ |üuŸ\T, ø£¢uŸ\T n+≥÷ bÕغ˝À¢ ∫+<äT˝ÒdüTÔ+<äì Á|ü#ês¡+˝À e⁄+~. ‘êC≤>± Á‹wü eTs√kÕ] Ç≥Te+{Ï

yês¡Ô\‘√ Vü‰{Ÿ {≤|æø˘ nsTT+~. z yÓ’|ü⁄ mìïø£\ Vü≤&Üe⁄&ç˝À n+<äs¡÷ ñ+≥T+fÒ Á‹wü e÷Á‘·+ Vü‰´|”>± ‘·q Áô|ò+&金√ m+C≤jYT #˚k˛Ô+<ä≥. Ç{°e˝… y˚T 4q ‘·q |ü⁄{Ϻqs√Eq Hê&ÉT bÕغ #˚düT≈£îqï Á‹wü ‘êC≤>±

pHé˝À ªø±]Ôπøj·Tμ $&ÉT<ä\

#·+<äT yÓTT+&˚{Ï <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ªø±]Ôπøj·Tμ ∫Á‘êìï pHé˝À $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. yÓ+ø£≥lìyêdt u§>∑Zs¡+ e÷>∑ïdt dæ˙ Áô|’yéT *$Tf…&é u≤´qsYô|’ sêCŸes¡à m+≥¬s’ºHÓà+{Ÿ düVü≤ø±s¡+‘√ á∫Á‘êìï düeT]ŒdüTÔHêïs¡T. kÕ«$Tsêsê ∫Á‘·+˝À CÀ&ç ø£{Ϻq ìœ˝Ÿ, kÕ«‹ ¬s+&√kÕ] ø±]Ôπøj·T ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔ+&É>±, dü+^‘êìï X‚KsY #·+Á<ä n+~düTÔHêïs¡T. es¡Tdü>± Vü≤‘·´\T »]π> ˇø£ |ü˝…¢≥÷] H˚|ü<∏ä´+˝À q&ç#˚ ø£<∏˚ á∫Á‘·+. Ç+<äT˝À ìœ˝Ÿ ˇø£ yÓT&çø√ bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêïs¡T. ø±]Ôπøj·T ∫Á‘·+ ìsêàq+‘·s¡|ü⁄ |üqT\T ∫e] <äX¯˝À ñHêïsTT. á HÓ˝≤U≤s¡T˝À ø±]Ôπøj·T Ä&çjÓ÷qT $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. n˝≤π> pHé yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À ø±]Ôπøj·T ∫Á‘êìï $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. á ∫Á‘êìï ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯ uÛ≤wü˝À¢ ˇπøkÕ] $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é˝À z ¨≥˝Ÿ˝À |òü⁄˝Ÿ>± Á&ç+ø˘ #˚dæ ∫+<äT˝Òdæ+<ä≥. B+‘√ á yês¡ÔqT |ü\T yêsêÔ #Ûêqfi¯ó¢ |ü<˚|ü<˚ Á|ü#ês¡+ #˚dü÷Ô πs{Ï+>¥qT ô|+#·T≈£î+≥THêïsTT. nsTT‘˚ Ç˝≤ ‘ê– $yê<ë˝À¢ ∫≈£îÿø√e&É+ Á‹wü≈£î Ç<˚ yÓTT<ä{ÏkÕ] ø±<äT. ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯ uÛ≤wü˝À¢ u≤>± ÁπøCŸ ‘Ó#·TÃ≈£îqï Á‹wü≈£î á e´eVü‰s¡+ ø=‘·Ôø±ø£b˛sTTHê |ü<˚ |ü<˚ Ç≥Te+{Ï yês¡Ô˝À¢øÏ sêe≥+‘√ ÄyÓT n_Ûe÷qT\≈£î ø=+‘· u≤<Ûä ø£*–düTÔ+<˚yÓ÷.

neT˝≤bÕ˝Ÿ ÇHé πø<∏ä]Hé ne⁄{Ÿ

s¡y˚Twt es¡à <äs¡Ùø£‘·«+ s¡÷bı+<äT‘·Tqï ªekÕÔ ˙ yÓqTø£μ ∫Á‘·+˝À Vü≤Mwt düs¡düq neT˝≤bÕ˝ŸqT V”≤s√sTTHé>± m+|æø£ #˚j·T&É+ »]–+~. Ç+‘·˝À <äs¡Ù≈£î&ÉT m˝Ÿ. $»jYT‘√ neT˝≤bÕ˝Ÿ ô|[fl ≈£î<äs¡&É+˝À neT˝≤bÕ˝Ÿ á ∫Á‘·+ qT+∫ ‘·|ü≈£î+~. B+‘√ Ä kÕúq+ πø<∏ä]Hé <∏Ó]kÕ‡qT V”≤s√sTTHé>± m+|æø£#˚XÊs¡T. ám+|æø£ô|’ ‘Ó*j·÷*‡ ñ+~. Ç~˝≤ ñ+fÒ #·Tø£ÿ˝À¢ #·+Á<äT&ÉT ∫Á‘·+˝À ‘Ó\T>∑T‘Ós¡≈£î |ü]#·j·TyÓTÆq πø<∏ä]Hé n\T¢ ns¡T®Hé ªÇ<ä›s¡e÷àsTT\‘√μ ∫Á‘·+‘√ bòÕ+˝ÀøÏ e∫Ã+~. ø±˙ Ç<ä›s¡e÷àsTT\‘√ ∫Á‘·+ u≤ø±‡|ò”düT e<ä› uÀ˝≤Ô |ü&É&É+‘√ πø<∏ä]Hé Ä•+∫q Ø‹˝À neø±XÊ\T sê˝Ò<äT. n˝≤π> nq+‘·s¡+ q{Ï+∫q Hêì ªô|’kÕμ ∫Á‘·+˝À πø<∏ä]Hé yÓTsTTHé V”≤s√sTTHé>± q{Ï+∫q|üŒ{Ïø° á∫Á‘·+ ≈£L&Ü πø<∏ä]Hé≈£î neø±XÊ\T ‘Ó∫Ãô|≥º˝Òø£b˛sTT+~. eT] á ∫Á‘·+yÓTÆq πø<∏ä]HéøÏ ø£*kıdüTÔ+<√ ˝Ò<√ #·÷&Ü*!

HÓ˝≤Ks¡T qT+∫ yÓ+ø° - |üeHé\ wüO{Ï+>¥ ª|ü+&É>∑ #˚k˛ÿμ ÁbÕs¡+uÛÑ+ &Ü© <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï |üeHéø£˝≤´DY, yÓ+ø£fÒwt\ q{Ï+#·qTqï ªz yÓTÆ >±&éμ Øy˚Tø˘ wüO{Ï+>¥ |üeHé áHÓ˝≤Ks¡T qT+&ç bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø á∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥˝À yÓ+ø£fÒwt bÕ˝§Zq>±, mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À |üeHéø£˝≤´DY wüO{Ï+>¥˝À bÕ˝§Zq˝Òø£b˛j·÷s¡T. B+‘√ eTT+<äT>± yÓ+ø£fÒwtô|’ ∫Árø£s¡D yÓTT<ä\T ô|≥º>±, mìïø£\T eTT–dæq ø±s¡D+>± |üeHéø£fi≤´DY áHÓ˝≤Ks¡T qT+&ç wüO{Ï+>¥˝À bÕ˝§ZqqTqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. u≤©e⁄&é˝À dü÷|üsY Væ≤{Ÿ nsTTq ªz yÓTÆ >±&éμ ∫Á‘êìï ª<˚e <˚e+ uÛÑCÒμ f…Æ{Ï˝Ÿ>± ‘Ó\T>∑T˝À Øy˚Tø˘ #˚j·TqTHêïs¡T. Çø£ á ∫Á‘·+ ø£<∏ä Á|üø±s¡+ u≤©e⁄&é ªz yÓTÆ >±&éμ ∫Á‘êìï e÷s¡TŒ\T, #˚s¡TŒ\T #˚j·TqTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Væ≤+B˝À nø£åj·T≈£îe÷sY ø£èwüßíì bÕÁ‘·˝À q{Ï+#·>± ÄbÕÁ‘·˝À |üeHéø£fi≤´DY q{ÏdüTÔHêï&ÉT. |üπswtsêyÓ˝Ÿ bÕÁ‘·≈£î Ç<ä›s¡T |æ\¢\T ñ+fÒ... Çø£ÿ&É Ä bÕÁ‘·˝À yÓ+ø£fÒwt q{ÏdüTÔ+&É>±, Äj·Tq≈£î Ç<ä›s¡T #Ó˝…¢fi¯ó¢ ñ+&˚˝≤ e÷]Ãq≥T¢ düeT#ês¡+. n˝≤π> |üeHéø£fi≤´Hé ¬>≥|t dü]ø=‘·Ô>± ñ+&ÉqTqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. düTπswt Ábı&Éø£åHé‡ dü+düú ì]àdüTÔqï á∫Á‘·+ô|’ uÛ≤Ø n+#·Hê\T HÓ\ø=+≥THêïsTT.

>√|”#·+<é eT*H˚ì <äs¡Ùø£‘·«+˝À sêyéT V”≤s√>± q{Ï+#·qTqï ª|ü+&É>∑ #˚k˛ÿμ ∫Á‘·+ eTTVüAs¡Ô+ cÕ{Ÿ‘√ X¯ìyês¡+Hê&ÉT ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ yÓTT<ä˝…’+~. sêyéT V”≤s√>± ‘êC≤ ∫Á‘·+>± s¡÷bı+<äqTqï ª|ü+&É>∑#˚k˛ÿ ∫Á‘êìï |òü*+q>∑sY <˚ekÕúq+˝À ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. |üs¡T#·÷] Á|ükÕ<é ì]à+#·qTqï á∫Á‘·+˝À sêyéT mq]®{Ïø˘ V”≤s√>± ø£ì|æ+#·qTHêï&ÉT. á ∫Á‘·+ <äs¡Ù≈£î&ÉT >√|”#·+<é eT*H˚ì s¡$‘˚»øÏ ªã\T|ü⁄μ e+{Ï Væ≤{Ÿ Ç∫Ãq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á ∫Á‘êìøÏ <∏äeTHé dü+^‘êìï n+~düTÔHêïs¡Tá∫Á‘·+ j·T÷ì{Ÿ Ç{°e˝Ò #ÓHÓ’ï˝À eT÷´õø˘ dæ{Ϻ+>¥‡ ≈£L&Ü |üP]Ô #˚düT≈£î+~. sêyéT düs¡düq s¡≈£î˝ŸÁ|”‘Y dæ+>¥ V”≤s√sTTHé>± q{Ïk˛Ô+~. Ç~˝≤ ñ+fÒ s¡≈£î˝ŸÁ|”‘Y dæ+>¥ #˚dæq yÓ+ø£{≤Á~ mø˘‡Áô|dt ∫Á‘·+˝À dü÷|üsYVæ≤{ŸqTn+<äT≈£îqï $wüj·T+‘Ó*dæ+<˚. Á|üdüTÔ‘·+ sêyéT‘√ bÕ≥T, >√|”#·+<é ∫Á‘·+˝À ≈£L&Ü q{Ïk˛Ô+~.

|òæ{ŸHÓdt ô|+#·Tø√yê*: yê˝Ÿ¸ Væ≤‘·e⁄ |òæ{ŸHÓdt Á|üe÷D≤\qT ô|+#·Tø√yê\ì, n|ü⁄Œ&˚ n+‘·sê®rj·T ÁøϬø{Ÿ˝À sêDÏ+#·>∑\s¡ì uÛ≤s¡‘· j·TTe ù|düs¡¢≈£î yÓdæº+&ûdt ˝…C…+&ÉØ bòÕdtº uÖ\sY ø={°ï yê˝Ÿ¸ Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±&ÉT. bòÕdtº uÖ\s¡¢ y˚≥˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ªdü÷|üsYù|düsYμ {≤˝…+{Ÿ Vü≤+{Ÿ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»¬s’q n‘·qT j·TTe bòÕdtº uÖ\s¡T¢ ã+‘·T\T y˚düTÔqï rs¡TqT ÄdüøÏÔ>± >∑eTì+#ê&ÉT. Ä‘·sê«‘· $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n‘·T´qï‘· |òæf…ïdt Á|üe÷D≤˝Ò ÁøϬø{Ÿ˝À ñqï‘· •Ksê\qT #˚s¡T≈£îH˚+<äT≈£î <√Vü≤<ä|ü&É‘êj·Tì ù|s=ÿHêï&ÉT. ÁøϬø{Ÿ˝À >±j·÷\T düVü≤»eTì, bòÕdtº uÖ\s¡¢≈£î á düeTdü´ eT]+‘· m≈£îÿe>± ñ+≥T+<äì nHêï&ÉT. |òæf…ïdt Á|üe÷D≤\qT ô|+#·Tø√e&Éy˚T á düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡eTì yê˝Ÿ¸ ‘Ó*bÕ&ÉT.

◊|”m˝Ÿô|’H˚ <äèwæº.. es¡˝Ÿ¶ ø£|t >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·fÒ¢<äT! Á|üdüTÔ‘·+ Ç+&çj·THé Á|”$Tj·TsY ©>¥ (◊|æm˝Ÿ) {Às¡ïyÓT+{Ÿô|’H˚ ‘êqT <äèwæº πø+ÁBø£]+#êqì, 2015 es¡˝Ÿ¶ ø£|t >∑T]+∫ Ä˝À+#·&É+ ˝Ò<äì ø√˝Ÿø£‘ê HÓ’{Ÿ ¬s’&ÉsY‡ ¬øô|ºHé >ö‘·+ >∑+;ÛsY düŒwüº+ #˚XÊ&ÉT. C≤rj·T »≥Tº˝À kÕúq+ ø√˝ÀŒsTTq >∑+;ÛsY ákÕ] ◊|æm˝Ÿ Äs¡+uÛÑ+˝À $|òü\yÓTÆq|üŒ{Ïø°, Ä‘·sê«‘· eT∞¢ bòÕyéT˝ÀøÏ e#êÃ&ÉT. ãT<Ûäyês¡+ eTT+ãsTT Ç+&çj·TH金√ ø£≥ø˘˝À »]–q e÷´#Y˝À >∑+;ÛsY 14 |üs¡T>∑T\πø ne⁄f…’q|üŒ{Ïø°, #·ø£ÿ{Ï ¬øô|º˙‡‘√ Äø£≥Tº≈£îHêï&ÉT. 50 ˝Ò<ë n+‘·≈£î $T+∫q {Ï`20 e÷´#Y˝À¢ »≥Tº≈£î $»j·÷\qT kÕ~Û+∫ô|{Ϻq eT÷&√ ¬øô|ºHé>± >∑+;ÛsY ]ø±s¡T¶ |ü⁄≥˝À¢ kÕúq+ dü+bÕ~+#ê&ÉT. eTùV≤+Á<ä dæ+>¥ <Û√˙ 103, c˛j·TuŸ e÷*ø˘ 50 $»j·÷\‘√ á C≤_‘ê˝À yÓTT<ä{Ï ¬s+&ÉT kÕúHê˝À¢ ñHêïs¡T. >∑+;ÛsY Ç|ü⁄Œ&ÉT e÷*ø˘ düs¡düq ¬s+&√ kÕúq+˝À #˚sê&ÉT. ◊|æm˝Ÿ ¬øô|ºHé>± n‘·qT 73 e÷´#Y˝À¢ ¬øô|ºHé>± e´eVü≤]+#ê&ÉT. Printed, Published & owned by Sangineedi Sitaram, Printed at SAMCO, Hyderabad, Published at # 6-2-40, Doller Chambers, 4th Floor, Flot No.3 & 4, AC Guards, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004. Andhrapradesh. RNI / APTEL/2012/48595; Tele Fax: 040-66348710, Editor-in-Chief Cell: 99666 98666, Nanduri Ravi Editor Cell:99666 77889, Mail:indianewstodaydaily@gmail.com. Web site: www.indianewstoday.co

18 05 14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you