Page 1

Postel No. G/RNP/VT/H/MBN-08/2005

Follow us on website :

www.vaarthatarangalu.com Published from Hyderabad.

dü+|ü⁄{Ï :7

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

website: www.vaarthatarangalu.com

email:vtarangalu.222208@gmail.com

dü+∫ø£ : 89 dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

X¯ìyês¡+ 18 »qe] 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\: /-s¡÷,1/`

ø±+¬>Ádt $»j·TeT+fÒ. . sêVüQ˝Ÿ $»j·Ty˚T LS§x ¶ ßÕfiNPR V ˙mx søyLiR Àÿµ≥∂R ˘ªRΩáV ™´sW˙ªΩR Æ™s[V ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,«¡©´s™´sLji17(ôdÿ’ q÷´dt): NSLi˙lgi£qs FyLÌik ˙xmsµ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ @À≥¡œ ˘LÛij gS LSx§¶ ¶ßÕfi gSLiµ≥∂k ¨s ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[ ˙xmsxqsZNP[Ú ¤Õ¡[µ∂R ¨s FyLÌik @µ≥∂j ©s[˙ºΩ r°¨s∏R∂WgSLiµ≥∂k ™´sVL][ryLji qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. C ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ q{ s≤R∂ ˝¡W{qs ¨sLÒiR ∏R∂V Æ™s[V |\ mns©´sÕfi @¨s AÆ™sV ™´sVL][ryLji æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡FyˆLRiV. FsHzqszqs qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ AÆ™sV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW 2014 Fs¨sıNRPáV qz sµÙyLiªyá ™´sVµ≥∂R ˘ F°LRiVgS rygRiVªRΩVLiµR∂¨s r°¨s∏R∂W @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. qx sLiO][QÀÿ≥ áV FsµR∂VL][‰ ™´s»¡Li NSLi˙lgi£qs NRPV N]ªRΩÚ NSµR∂¨s r°¨s∏R∂W @©yıLRiV. LSx§¶ ¶ßÕfigSLiµ≥∂k ˙xmsµ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij ªRΩ*LiQ|\ ms r°¨s∏R∂WgSLiµ≥∂k qx sˆxtsÌ QªΩR BøyËLRiV. ˙xmsµ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij ªRΩ*LiQ|\ ms LSx§¶ ¶ßÕfiƵ∂[ ªRΩVµj∂ ¨sLÒiR ∏R∂V™´sV©yıLRiV. |qsNRPV˘Ã¡Lji«¡Liª][ ™´sVVLiµR∂V NRPV Æ™sŒ˝ÿá¨s FyLÌik ˙ZaP[fl·VáNRPV r°¨s∏R∂W qx sW¿¡LiøyLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPá F°LRiVNRPV NSLi ˙lgi£qs qz sµÙ∂R ™´sV©yıLRiV. NRPVá, ™´sVªRΩáª][ ˙xms«¡Ã¡ ™´sVµ≥R∂˘ ’d¡¤«¡[{ms ¿¡øR¡VË |ms≤R∂Vª][LiµR∂¨s r°¨s∏R∂W AL][mz sLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs Fs©Ø[ı qx sLiO][QÀÿ≥ á©´sV FsµR∂VL]‰LiµR∂¨s, qx sLiO][QÀÿ≥ á©´sV FsµR∂VL][‰™´s≤R∂Li NSLi˙lgi£qsNRPV N]ªRΩÚ NSµR∂¨s r°¨s∏R∂W æªΩ÷¡FyLRiV.NSgS ¨s©´sı «¡Ljigji©´s

q{ s≤R∂ ˝¡W{qs ¤À¡≥ …[ ¡‘ Õ‹[ LSx§¶ ¶ßÕfi ˙xmsµ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij ªRΩ*LiQ|\ ms ≤T∂™´sWLi≤˝∂R V Æ™sÃ˝¡VÆ™sºΩÚ©y.. FyLÌik Õ‹[ A qx sLi˙xmsµy∏R∂VLi ¤Õ¡[µ∂R ¨s }msL]‰©´sı r°¨s∏R∂W.. A ˙xmsºΩFyµR∂©´s©´sV ª][qz sxmso øyËLRiV. NSgS qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ LSx§¶ ¶ßÕfi gSLiµ≥∂k ¨s ˙xmsµ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛjigS ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s xmsáV™´soLRiV ¨s©yµyáV ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ ˙xmsµ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij }msLRiV©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Li ™´sVV≈¡˘Li NSµR∂¨s, Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ Fs¨sıNRPáNRPV ªRΩ™´sVLiµR∂LRiLi qz sµÙ∂R LigS DLi≤yá¨s r°¨s∏R∂W gSLiµ≥∂k ¬ø¡FyˆLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌik ≠sáV™´s NRP»Ì¡V  ¡≤T∂ DLiµR∂Æ©s[ @LiaS¨sı ˙xms«¡Õ˝‹N[ PT ºdΩqx sV ZNPŒ˝ÿá¨s AÆ™sV @©yıLRiV. 2014 Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ

2014 Fs¨sıNPR ¤Õ¡[ áOPR Q˘Li ˙ZaPfl[ ·VáNPR V r°¨s∏∂R W qx sWøR¡©s´

Fs¨sıNRPÕ˝‹[ |qsNRPW˘Ã¡L`i ryLi˙xmsµy∏R∂W¨sı NSFyÆ≤∂[LiµR∂VNRPV BLi≤T∂∏R∂W N][qx sLi F°LS≤yá ¨s AÆ™sV qx sW¿¡LiøyLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPáNRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌik qz sµÙ∂R LigS DLiµR∂¨s ¬ø¡xmsˆ≤y¨sZNP[ BNRP‰≤R∂ ªy™´sVLiªy qx s™´sWÆ™s[aPR ™´sV∏R∂W˘™´sV¨s AÆ™sV æªΩ÷¡FyLRiV. |qsNRPW˘Ã¡L`i ryLi˙xmsµy ∏R∂W¨sı NSFyÆ≤∂[LiµR∂V NRPV ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPáƩs[ ∏R∂VVµÙ∂R LiÕ‹[ F°LS≤y á¨s r°¨s∏R∂W mz sáVxmso ¨søyËLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌik øyÕÿ N˝PT Qtx sÌ Q mx sLjiqz sÛ ªRΩVáV FsµR∂VL]‰LiµR∂¨s, ˙xmsxqsVÚªΩR mx sLjiqz sÛ ªRΩVá NRPLi¤…¡[ @≠s FsLiª][ NRPhji©´sÆ\™sV©´s™´s¨s r°¨s∏R∂W æªΩ÷¡FyLRiV. qx s™´sWøyLRi §x ¶ ¶NPR V‰ øR¡…Ìÿ¨sı ºdΩxqsVN]¿¡Ë©´s xmnsV©´sªRΩ ªRΩ™´sV

FyLÌik Ƶ∂[©s´ ¨s AÆ™sV C qx sLiµR∂LRi˜ÈLigS æªΩ÷¡ FyLRiV. |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ D©´sı @≠s¨dsºΩ ™´s˘ºΩlLi[NPR ’¡Ã˝¡V©´sV FyL˝iR Æ™sVLi»¡VÕ‹[ AÆ™sWµj∂Lixms¤«¡[∏∂R W á¨s N][LRiVªRΩV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ALÛjiNRP qx s™´sW©´sªRΩ*Li N][qx sLi FsLi—¡Fs©±sAL`iC—¡G©´sV ˙xmsÆ™s[aPR #|ms…Ì¡” ©´s»˝¡Vc æªΩ÷¡FyLRiV. ªRΩ™´sV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ @™´sVáV ¬ø¡[zqs©´s ≠s≠sµ≥R∂ mx s¥R∂NSá©´sV AÆ™sV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. 2014 Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ Fs¨sıNRPáNRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌki ˙ZaP[fl·VáV qz sµÙ∂R LigS DLi≤yá¨s C qx sLiµR∂LRi˜ÈLi gS r°¨s∏R∂W gSLiµ≥∂k mz sáVxmso¨søyËLRiV. FyLÌik ˙xmsøyLRi NRP≠sV…‘¡ ryLRiµ≥R∂˘ Àÿµ≥R∂˘ªRΩáV @xmsˆgjiLiøyá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV.

@’≥¡™´sXµÙj∂¨s ˙xms«¡Ã¡NRPV ≠s™´sLji}qsÚ ™´sV◊d˝¡ ≠s«¡∏R∂VLi ™´sV©´sƵ∂[ FsHzqszqs xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ˙xmsµ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶ ¶©±s ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,«¡©´s™´sLji17(ôdÿ’ q÷´dt): NSLi˙lgi£qs ≠s«¡∏R∂VLi @Li¤…¡[... LSx§¶ ¶ßÕfigSLiµ≥∂k ≠s«¡∏R∂VÆ™s[V @¨s ˙xmsµ≥y©´s ™´sVLi˙ºΩ ™´sV©Ø[¯§x ¶ ¶©s± qz sLig`i æªΩ÷¡FyLRiV. GH{qs{qs qx s™´sW Æ™s[aPR LiÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ∏R∂VW{msG ≠s«¡∏R∂W á©´sV ˙xms«¡Õ˝‹N[ PT ºdΩqx sVZNPŒ˝¡œ gRi÷¡gjiæªΩ[ 2014 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ≠s«¡∏R∂VLi ™´sV©´sƵ∂[©s´ ¨s µ≥∂k ™´sW ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. Fs©Ø[ı @’≥¡™´sXµÙ∂j NSLRi˘˙NRP™´sWáª][ ˙xms«¡Ã¡ xqsLiZOP[Q™s´ VÆ™s[V Ƶ∂≥ ˘[ ∏R∂VLigS NSLi˙lgi£qs µR∂aS Ù¡NSáLigS NRPXztsQ ¬ø¡[qz sLiµR∂ ©yıLRiV. ©yáVgRiV LSuÌy˙á Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J»¡≠sV¨s øR¡Wzqs ¨sLSaRPNRPV Õ‹[©s´ VNS™y÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi ¤Õ¡[µ∂R ©yı LRiV. ˙xmsºΩxmsORPQLi AøR¡LRifl· ryµ≥∂R ˘Li NS¨s •¶¶ ≠sd VáV gRiVzmsˆr°ÚLiµR∂¨s ˙xmsµ≥y¨s FsƵ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV. Ƶ∂[aPR LiÕ‹[ Õ›NTP NRP™yµy¨sı mx sLjiLRiOTPQLiøR¡gRiá G\ZNPNRP FyLÌik NSLi˙lgi}qs= ©´s©yıLRiV. ALÛij NRP ™´sXµÙ∂j lLi[»¡V©´sV gS≤T∂Õ‹[ |ms¤…¡Ì L[ iµR∂VNRPV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ºdΩ˙™´sLigS NRPXztsQ ¬ø¡[r°ÚLiµR∂¨s ˙xmsµ≥y¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[¨s …ÿቅ‹[LS %`¡»¡}qs≤T∂∏R∂VLiÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı GH{qs{qs xqs™´sWÆ™s[aPR LiÕ ‹[ ˙xmsµ≥y¨s ™´sV©Ø[¯§x ¶ ¶©s± qz sLig`i ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. FyLÌik ¨s 2014 Fs¨sıNRPáNRPV qz sµÙ∂R Li¬ø¡[}qs µj∂aRPgS Bµj∂ NUPáNRP qx s™´sWÆ™s[aPR ™´sV ¨s gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™yá¨s @©yıLRiV. B…‘¡™´s÷¡ ©yáVgRiV

LSuÌy˚á Fs¨sıNRPÕ˝‹[ xmsLS«¡∏R∂W¨sı ºdΩ˙™´sLigS mx sLjigRifl”·Liøy÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi ¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV. ™´sV©´sLi ¬ø¡[mx s…Ì¡” ©´s mx s¥R∂NSá©´sV ˙xms«¡Ã¡NRPV qx s™´sVLÛiR LigS ≠s™´sLjiLiøR¡gRi ÷¡gjiæªΩ[ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS lgiáVryÚ™´sV¨s gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™yá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV. @’≥¡™´sXµÙ∂j , Õ›NTPNRP Fyá©´s©´sV @Liµj∂Li¬ø¡[µ∂j NSLi˙lgi£qs FyLÌik INRP‰¤…¡[©s´ ¨s ¬ø¡FyˆÃ¡©yıLRiV. ˙xmsºΩxmsORPQLi ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı ™ygÙS©yá¨dsı AøR¡LRifl·ryµ≥∂R ˘LiNS¨sÆ™s[ @©´sıµj∂ ˙xms«¡Ã¡NRPV ¬ø¡[LiR Æ™s[∏∂R W á©yıLRiV. ALÛij NRP ™´sXµÙ∂j ¨s ryµ≥∂j Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV ºdΩ˙™´sLigS NRPXztsQ¬ø¡[qx sVÚ©yı™´sV¨s @©yıLRiV. gRiªRΩ G≤yµj∂Õ‹[ 5 áORPQá N][»¡˝ ˙Fy¤«¡NÌPR Vá©´sV ZNP[’¡Æ©s…fi AÆ™sWµj∂Li¿¡Liµj∂. }msµR∂LjiNRP ¨sLRiW¯Ã¡©´s, ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ á qx sLiZOP[Q™s´ W¨sNTP NSLi˙lgi£qs |msµÙ∂R m{ s»¡ Æ™s[qz sLiµj∂.™´sVz§¶ ¶Œ¡œ á LRiORPQfl·NRPV Fs©Ø[ı øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[mx s…Ì¡” Liµj∂. øR¡…ÌÿáV æªΩ¿¡ËLiµj∂ @¨s ˙xmsµ≥y¨s ≠s™´sLjiLi øyLRiV. @µ≥∂j NSLRiVáV NSg`i ˙xmsbPıxqsVÚLiµR∂¨s À≥¡œ ∏R∂Vxms≤T∂ ¨sLÒiR ∏R∂WáV ºdΩqx sVN][™s´ ≤y¨sNTP «¡LiNRPVªRΩV©yıLRiV.@LiVVæªΩ[ ªRΩ™´sV x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[Æ©s[ Dµ][˘gRiVá Æ™s[ªRΩ©yáV |msLjigSLiVV. Fs©Ø[ı N]ªRΩÚ qx sLixqsÛ Ã¡V æªΩLjiøyLi. µ≥∂R LRiáV |msLRigRi≤R∂Li ™´sÃ˝¡ INRP ™´sLÊRiLi B ¡˜Liµj∂ xms≤Ôy DªRΩˆºΩÚµyLRiV\¤Õ¡©´s ™´sVL][ ™´sLÊiR Li ÕÿÀ≥¡œ mx s≤T∂Liµj∂.

á $wüj·T+˝À ¬>\Tb˛≥eTT\≈£î ‘êe⁄˝Ò<äT : sêe⁄\ {ÏÄsYmdt$ neø±X¯ sê»ø°j·÷\T |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji17(ôdÿ’ q÷´dt): LSxtsÌ Q˚ ≠s ¡«¡©´s @Æ©s[µ∂j INRPLji lgiáVxmso, ™´sVL]NRPLji J»¡≠sV NSµR∂¨s …”¡≤T∂zms xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V LS™´soá øR¡Li˙µR∂ZaP[≈¡L`ilLi≤Ô∂T @©yıLRiV. BLiµR∂VÕ‹[ ∏R∂VVµÙ∂R Li NS¨ds INRPLji ≠s«¡∏R∂VLi ™´sVL]NRPLji J»¡≠sV @©´sıµy¨sNTP ªyÆ™s[ ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. D™´sV¯≤T∂ LS«¡µ≥y¨s FsNRPV‰™´sNSáLi DLi¤…¡[ q{ s™´sWLi˙µ≥∂R NRPV ©´stx sÌ QLi NRPáVgRiVªRΩVLiµR∂¨s A∏R∂V©´s aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ Õ‹[ «¡Ljigji©´s øR¡LRiË qx sLiµR∂LRi˜ÈLigS ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sW˘ø`¡ @LiVVF°LiVV©y {qsFsLi  ¡LiªRΩVáV Æ™s[ryÚ©s´ Li»¡V©yıLRi¨s LS™´soá ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. BNRP‰≤R∂ BNRP ™´sW˘ø`¡ @©´sıƵ∂[ ¤Õ¡[µ∂R ¨s, @LiµR∂V™´sÃ˝¡ zqsFsLi  ¡LiªRΩVáV Æ™s[zqs©y ÕÿÀ≥œ¡Li ¤Õ¡[µR∂¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi «¡Ljigji F°LiVVLiµR∂¨s NRP©´sVNRP qz sFsLi |msµÙ∂R ™´sV©´sqx sVª][ ™´sVVLiµR∂VNRPV ™´s¿¡Ë æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡VNRPV qx sx§¶ ¶NPR LjiLiøyá©yıLRiV. ’¡Ã˝¡V @™´sVÕ˝‹N[ PT ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLS*ªRΩ \|§¶¶¶N][LÌRiV©´sV FsNRPV‰™´s NSáLi D™´sV¯≤T∂gS DLiø]µÙ∂R ©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ gjiLji«¡©´s ≠saRP*≠sµy˘Ã¡∏R∂VLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s qx sW¿¡Li¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. …”¡≤T∂mz s¨s ≠s™´sVLji+Li¬ø¡[ ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs, Æ\™sNSFy F°…‘¡xms≤R∂VªRΩV©yı∏R∂V¨s, NSLi˙lgi£qsª][ NRPV™´sV¯NRP‰∏R∂W˘ZNP[ «¡gRi©±sNRPV ¤À¡LiVVÕfi ™´s¿¡ËLiµR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. {qs™´sWLi˙µ≥R∂Õ‹[ NSLi˙lgi£qs©´sV  ¡ºΩNTPLiøR¡VNRPVÆ©s[LiµR∂VZNP[ «¡gRi©±sNRPV ¤À¡LiVVÕfi BøyËLRi©yıLRiV. ryOTPQ mx s˙ºΩNRP IZNP[ ™yLRi©Ú s´ V

lLiLi≤R∂V ˙FyLiªyÕ˝‹[ lLiLi≤R∂V ≠sµ≥yáVgS LSr°ÚLiµR∂¨s, øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ™y˘≈¡˘÷¡ı BuÌy©´sVryLRiLi ™´s˙NUPNRPLjir°ÚLiµR∂¨s AL][mz sLiøyLRiV. {qs’d¡H xmspLRi* ¤«¡[≤U∂ áOUPQ ¯©yLS∏R∂Vfl·NRPV FsLiµR∂VNRPV F°zqÌsLig`i B™´s*¤Õ¡[µR∂¨s LS™´soá ˙xmsbPıLiøyLRiV. \Æ™sNSFy BNRP‰≤R∂ A≤R∂VªRΩ©´sıµR∂Liªy lgi[™±sV @¨s @©yıLRiV. øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡Vª][ mx s¨s¬ø¡[qz s©´s @µ≥∂j NSLRiVáV AL`i’d¡H gRi™´sLRiıL`i @∏R∂W˘LRi¨s A∏R∂V©´s gRiVLRiVÚ¬ø¡[aSLRiV. aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ æªΩáLigSfl·\|ms ’¡Ã˝¡V\|ms «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı øR¡LRiËÕ‹[ ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi LS™´s≤R∂Li @µR∂XxtÌsQLigS À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı¨s øR¡Li˙µR∂ZaP[≈¡L`i lLi≤Ô∂T @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· N][Lij NRP µR∂aSÀÙÿá ©y…”¡µR∂¨s... §z ¶ ¶LixqsNRPV ªy™´so¤Õ¡[NPR VLi≤y æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V DµR∂˘™´sVLi ¬ø¡[aSLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmsLizms©´s ’¡Ã˝¡V©´sV ™´sVLi˙ªRΩV¤Õ¡[ ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. @LiµR∂LjiNUP xqs™´sV©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s 2008Õ‹[ B¿¡Ë©´s ¤Õ¡[≈¡Õ‹[Æ©s[ ¬ø¡Fyˆ™´sV©yıLRiV. …”¡≤T∂zms æªΩáLigSfl·NRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR Li NSµR∂¨s, B¿¡Ë©´s ™´sW»¡NRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLiµR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V ˙xms«¡Ã¡ ¿¡LRiNSá ANSLiORPQ @¨s, z§¶¶¶LixqsNRPV ªy™´so¤Õ¡[NPR VLi≤y DµR∂˘™´sVLi rygjiLiµR∂¨s LS™´soá @©yıLRiV. |msªRΩÚLiµyLji, À≥œ¡Wry*™´sVVáNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS æªΩáLigSfl·Õ‹[ F°LS…ÿáV «¡LjigS∏R∂V©yıLRiV. ’¡Ã˝¡V©´sV LRiWF~Liµj∂Li¿¡Liµj∂

™´sVLi≤T∂xms≤ÔR∂ …”¡AL`iFs£qs Æ©s[ªRΩ ZNP…”¡AL`i xqsÀ≥œ¡Õ‹[ gRiLiµR∂LRig][Œœ¡Li NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li NSµy @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. µy¨sNTP NSLi˙lgi£qs ™´sVLi˙ªRΩV¤Õ¡[ FsLiµR∂VNRPV ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. ’¡Ã˝¡V LS™´s≤R∂Li ªRΩxmsˆLiVVæªΩ[ FyLÌkiÕ‹[ FsLiµR∂VNRPV D©yıLRi¨s A˙gRi§x ¶ ¶Li ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV.2004Õ‹[ ªRΩ™´sVµj∂ qx s\Æ™sVNRP˘ ¨s©yµyÆ™s[V @¨s, @LiVVæªΩ[ …‘¡AL`iFs£qsª][ F~ªRΩVÚ|ms»Ì¡VNRPV¨s lgi÷¡¿¡©´s NSLi˙lgi£qs Bxmsˆ…”¡µyNS FsLiµR∂VNRPV æªΩáLigSfl·©´sV B™´s*¤Õ¡[µ∂R ¨s @≤T∂gSLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms …‘¡≤U∂m{ s ™´sW»¡ ™´sWLRiˤա[µ∂R ¨s, qx s™´sV©y˘∏R∂W¨sNTP NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yı™´sV¨s LS™´soá xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV @©´sVNRPWá™´sV¨s qx sÀ≥¡œ Õ‹[ @xmsˆ…”¡ {qsFsLi Æ\™sFs£qs ˙xmsNRP…”¡LiøyLRi¨s gRiVLRiVÚ¬ø¡[aSLRiV. B≤R∂VxmsoáFy∏R∂VÕ‹[ ¬ø¡[qz s©´s ºdΩLS¯©y¨sı Æ\™s{qs{ms ≠sxqs¯LjiLi¿¡LiµR∂¨s AL][mz sLiøyLRiV.LRi©yıLRiV.

∂\|§¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji17(ôdÿ’ q÷´dt): LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ …”¡AL`iFs£qs ZNP[™´sáLi @™´sNSaRP™yµR∂ LS«¡NUP∏R∂WáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩW FsNRP‰≤y ¤Õ¡[¨s ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ™yµy¨sı ™´sVVLiµR∂VNRPV ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë Æ©s[≤R∂V µR∂VLS¯LÊRiLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiµR∂¨s aSxqs©´sxqsÀ≥ÿ ™´s˘™´s•¶¶¶LSá ™´sVLi˙ºΩ Z\ aPá«ÿ©y¥`∂ AL][mz sLiøyLRiV. Æ\™szqszms Æ©s[ªΩR ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ ˙xmsxqsLigRiLi\|ms ≠s™´sLRifl· BxqsVÚ©s´ ı ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ZNP[…”¡AL`i ™´sW»¡Ã¡©´sV @∏R∂V©´s ªRΩxmsˆVxms…ÌÿLRiV. æªΩáLigSflÿ ˙xms«¡Ã¡©´sV ¨s»Ì¡¨sáV™´so©y ™´sVVLi¬ø¡[xqsVÚ©´sıµj∂ …”¡AL`iFs£qs FyLÌkiπ∏∂[V©´s©yıLRiV. LSuÌy˚¨sı ≠sÀ≥œ¡—¡Li¬ø¡[ ’¡Ã˝¡V©´sV ≈¡¿¡ËªRΩLigS @≤ÔR∂VNRPV¨s ºdΩLRiVªy™´sV©yıLRiV. …”¡AL`iFs£qs LS«¡NUP∏R∂V á’Ù¡N][qx sLi ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı ˙xms∏R∂VªyıáNRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌik ™´sLiªRΩ Fy≤R∂µR∂¨s gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™yá©yıLRiV.

A ALRiVgRiVLjiNTP @Liµj∂©´s A•¶¶ *©´sLi

ø£*dæ ñ+π&+˚ <äT≈î£ zø±sD¡ + #Ó|Œü+&ç : áf…\ \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji17(ôd’ÿq÷´dt): NRP÷¡xqsVLiµy™´sVÆ©s[LiµR∂VNRPV INRP‰ NSLRifl·Li ¬ø¡xmsˆNRPVLi≤y øR¡Lji˙ªRΩ©´sV ™´s˙NUPNRPLjixqsVÚ©yıLRi¨s …‘¡AL`iFs£qsFsÕfi{ms Æ©s[ªRΩ C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiµR∂L`i A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ™´sVLi˙ºΩ \ZaPá«ÿ©y¥`∂

Àÿµ≥R∂˘ªRΩgRiá ˙™´sVLiºΩÕÿ ™´sW…˝ÿ≤R∂»¡Li ¤Õ¡[µR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. \ZaPá«¡©y¥`∂ ˙xmsxqsLigjixqsVÚLi≤R∂gS ¤Õ¡[¿¡ A∏R∂V©´s @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· ry∏R∂VVµ≥R∂F°LS»¡Li .. æªΩáLigSfl·c ALi˙µ≥R∂©´sV NRPáxms…ÿ¨sNTP ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[µR∂¨s... ¨s«ÿLi ©´sVLi¿¡ ≠s™´sVVNTPÚ N][xqsLi «¡LjigjiLiµR∂©´sı xqsLigRiºΩ øR¡Lji˙ªRΩ xmsoxqsÚNRPLiÕ‹[ øR¡µR∂V™´soN][™yá¨s z§¶¶¶ªRΩ™´so xms÷¡NSLRiV. ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP LS«ÿ˘LigRiLi gRiVLjiLi¿¡ æªΩ÷¡∏R∂Vµy @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. µR∂™´sVV¯Li¤…¡[ æªΩáLigSfl· @LiaS¨sı Æ™s[V¨s|mnsrÌ°Õ‹[ |ms…Ì”¡©´sxmsˆV≤R∂V FsLiµR∂VNRPV ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøR¡¤Õ¡[µR∂¨s, NSLi˙lgi£qs ’d¡FnyLRiLi ≠dsVµR∂ lgi÷¡¿¡ A FyLÌki xmsLizms©´s ’¡Ã˝¡V©´sV Fs…˝ÿ ™´s˘ºΩlLi[NTPryÚLRi¨s @≤T∂gSLRiV. ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LjiËLiøR¡NRPVLi≤y FyLjiF°ªRΩV©´sıµj∂ ≠dsVLRiVNSµy @¨s FsƵÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. µR∂™´sVV¯Li¤…¡[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs ™´sW…˝ÿ≤yá©yıLRiV.

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,«¡©´s™´sLji17(ôd’ÿq÷´dt): NSLi˙lgi£qs @µ≥j∂uÌy©´sLi Fs»Ì¡ZNP[áNRPV GH{qs{qs xqs™´sWÆ™s[aSáNRPV ALRiVgRiVLRiV {qs™´sWLi˙µ≥R∂ NSLi˙lgi£qs FsLi{msáNRPV A•¶¶¶*©´sLi xmsLizmsLiµj∂. ™yLjiNTP ™´sVVLiµR∂V A•¶¶¶*©´sLi ºΩLRixqs‰LjiLi¿¡ ªRΩ™´sV xms™´slLi[Li…‹[ øR¡WFyNRP BxmsˆV≤R∂V , µyLjiNTP LS™´s≤R∂Liª][ xqslLi[©´sLi»¡W ™yLjiNTP Fy£qsáV B™´s*≤R∂Liª][ GH{qs{qs xqs™´sWÆ™s[aSáNRPV FsLi{msáV ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi, x§¶¶¶L<RiNRPV™´sWL`i •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms @≠saS*xqsLi |ms…Ì”¡©´s ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi, LS∏R∂VFy…”¡ ryLi ¡bP™´sLS™´so, DLi≤R∂™´s÷˝¡ @LRiVfl„fi NRPV™´sWL`i, ryLiVV˙xmsªy£ms, xqs ¡˜Li x§¶¶¶Lji, x§¶¶¶L<RiNRPV™´sWL˝RiNRPV FyxqsVáV ¨sLSNRPLjiLi¿¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiƵ∂[. %SxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ˙xmsNRP»¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ {qs™´sWLi˙µ≥R∂ FsLi{msáV gRiLiµR∂LRig][Œœ¡Li xqsXztÌsQLiøR¡™´søR¡ËÆ©s[ @©´sV™´sW©´sLiª][ ™yLjiNTP @©´sV™´sVºΩ ¨sLSNRPLjiLi¿¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. @LiVVæªΩ[ µk∂¨s\|ms ™yLRiV INTPLiªRΩ @xqsx§¶¶¶©´sLiª][ Fy»¡V NSLi˙lgi£qs ªRΩ™´sV©´sV ™´sµR∂VáVNRPVLiµy @©´sı LkiºΩÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. @Õÿlgi[ ≠s™´sVLRi+áV Æ™sÃ˝¡VÆ™sªRΩÚ»¡Liª][ NSLi˙lgi£qs @µ≥j∂uÌy©´sLi Æ™s©´sNTP‰ ªRΩgÊjiLiµj∂. NSgS C xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP LSxtÌsQ˚Li ©´sVLi¿¡ {ms{qs{qs @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· •¶¶¶«¡LRiV @∏R∂W˘LRiV. ≠dsLRiV @≠sa`PAxqsLi ˙xmsºΩFyµj∂LiøR¡≤R∂Æ™s[V gSNRPVLi≤y \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[ INRPL][«¡Ÿ µk∂ORPQ NRPW≤y ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV.

\Æ™sFs£qsAL`i NRPW≤y @|qsLi’d˝¡Õ‹[ G©y≤R∂V æªΩáLigSflÿNRPV @©´sVNRPWá™´sV¨s ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV. lLiLi≤][ Fsry=Lki= ˙xmsNSLRiÆ™s[V LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ¬ø¡[∏∂R Wá¨s Æ\™sFs£qs ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsxqsLigS¨sı øR¡WzmsLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[aSLRiV. µk∂¨sNTP …”¡≤T∂mz s …”¡AL`iFs£qsáV @≤Ô∂R V ¬ø¡FyˆLiVV. C˙NRP™´sVLiÕ‹[ q{ sˆNRPL`i ™´sVL][ryLji ZNP[…¡” AL`iNRPV @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLiøyLRiV. µk∂Liª][ ZNP[…”¡AL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Fs™´sLjiµj∂ @™´sNSaRP™yµR∂ LS«¡NUP∏R∂VÆ™sW ˙xms«¡Ã¡NRPV æªΩáVxqs©yıLRiV. A©y≤R∂V @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LS™´s≤y¨sNTP æªΩáLigSflÿN][xqsÆ™s[V xmso…Ì”¡©´s …”¡AL`iFs£qsª][ FsLiµR∂VNRPV «¡ªRΩNRP…ÌÿLRi¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. 2004 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …”¡AL`iFs£qsª][ F~ªRΩVÚ|ms»Ì¡VN][™s´ ≤R∂Li @™´sNSaRP™yµR∂Li NSµy @¨s ¨sáµk∂aSLRiV. ∏R∂VVzmsG qz sFsLizmsÕ‹[ ¬ø¡[Lij ËLiµj∂ @™´sNSaRP ™yµR∂Li NSµy @©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR LigS ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ Æ\©sºΩNRP §x ¶ ¶NPR V‰ qz sFsLiNRPV, Z\ aPá«ÿ©y¥`∂NRPV ¤Õ¡[Æ©s[ ¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV. ¨sLi≤R∂V xqsÀ≥œ¡Õ‹[ æªΩáLigSflÿNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLi NSÆ©s[NSµR∂¨s, ªRΩ™´sV @µ≥j∂uÌy©´sLi ¬ø¡zmsˆæªΩ[

≈¡¿¡ËªRΩLigS @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ ºdΩLS¯fl·Li ¬ø¡[ryÚ©s´ ¨s ¬ø¡zmsˆLiµj∂ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T NSµy @¨s ¨sáµk∂aSLRiV. Æ©s[≤R∂V @µ≥j∂uÌy©´sLi ™´sW»¡Æ©s[ |ms≤R∂¬ø¡≠s©´s |ms≤R∂VªRΩW xqs\Æ™sVNRP˘ ™yµR∂Li ≠s¨szmsxqsVÚ©yı≤R∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi @™´sNSaRP ™yµR∂Li Fs™´sLjiµ][ ˙xmsºΩINRP‰LjiNTP æªΩáVxqsWÚÆ©s[ DLiµR∂©yıLRiV. C˙NRP™´sVLiÕ‹[ qz sFsLi ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ªy©´sV FsLiµR∂VNRPV qx s\Æ™sVNRP˘LigS DLiøyá¨s N][LiR VªRΩV©yı©Ø[ ªRΩ©´s ˙xmsxqsLigRiLiÕ‹[ ¬ø¡xmsˆVªy©´s©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ C≠sxtsQ∏∂R VLi\|ms xqsˆxtsÌ QÆ\™sV©´s ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[aS©´s©yıLRiV. ªRΩ™´sV @µ≥∂j uÌy©´sLiª][ ≠s¤À¡≥ µ[ ∂j qx sVÚ©s´ ı ≠sxtsQ∏∂R VLi BLiN][ FyLÌik NTP @™´sqx sLRiLi ¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV. …”¡AL`iFs£qs ©´sVLi¿¡ ¨dsªRΩVáV, xqsW˙ªyáV æªΩáVxqsVN][™y÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi ªRΩ©´sNRPV ¤Õ¡[Æ©s[ ¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡V }§¶¶ ªΩR V ¡µÙ∂R LigS ¤Õ¡[µ∂R ¨s µy¨s\|ms qx s™´sV˙gRiLigS ªRΩ©´s ™yµR∂©´s©´sV ≠s¨szmsryÚ©s´ ©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV ™´s˘ºΩlLi[NPT qx sVÚ©s´ ıµj∂ BLRiV ˙FyLiªyáNRPV @©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiNRPW≤R∂µR∂Æ©s[ À≥ÿ™´s©´sª][Æ©s[©´s©yıLRiV. C≠sÀ≥¡œ «¡©´s ™´sÃ˝¡ ≈¡¿¡ËªRΩLigS æªΩáLigSflÿZNP[ ©´stx sÌ QLi NRPáVgRiVªRΩVLiµR∂©yıLRiV.

FyLÌkiá¨s ¡…Ì”¡ ˙xms«¡Ã¡V AÕ‹[¿¡LiøR¡¤…˝¡[µR∂V: {qsFsLi \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji17(ôd’ÿq÷´dt): ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ FyLÌik á ™´sW»¡ ≠sÆ©s[ mx sLjiqz sÛ ªRΩVÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡V ¤Õ¡[LiR ¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T @©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡V LS«¡NUP∏R∂V FyLÌik á©´sV ™´s˘ºΩlLi[NPT qx sVÚ©s´ ıLiµR∂V©´s ˙xms«¡Ã¡ À≥ÿ™yáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS q{ s™´sWLi˙µ≥∂R ˙FyLiªRΩ ©y∏R∂VNRPVáV ©´s≤R∂VøR¡VN][™y÷¡= ™´sr°ÚLiµR∂¨s @©yıLRiV. @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ øR¡LRiË qx sLiµR∂LRi˜ÈLigS q{ s{msFsLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘

«¡⁄áNRPLi…”¡ LRiLigSlLi≤Ô∂T ˙xmsxqsLigjiqx sVÚLi≤R∂gS ™´sVµ≥∂R ˘Õ‹[ NRPágRi¤«¡[xqsVNRPV©´sı {qsFsLi FyLÌik á©´sV ¡…Ì¡” ˙xms«¡Ã¡V AÕ‹[¿¡LiøR¡¤…¡˝ µ[ ∂R ¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙FyLiªyá ™yLkigS ˙xms«¡Ã¡V AÕ‹[¿¡xqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. q{ s{msFsLi ªRΩ©´s Æ\™s≈¡Lji ™´sWLRiVËN][¤Õ¡[µ∂R ¨s @LiµR∂VNRPV ™yLji¨s ˙xmsaRPLizqsxqsVÚ©yı©´s¨s {qsFsLi @©yıLRiV. @µ≥∂j uÓy©´sLi ¨sLÒiR ∏R∂W¨sNTP ªy©´sV FsLiµR∂VNRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR LigS D©yı©Ø[ ªy©´sV qx sÀ≥¡œ Õ‹[ ™´sW…˝ÿÆ≤∂[»¡xmsˆV≤R∂V ¬ø¡ ¡Vªy©´s¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV «¡Ljilgi[ ©´suÌy¨sı xqsÀ≥¡œ Õ‹[ ¬ø¡ ¡Vªy©´s¨s... ªy©´sV ¬ø¡zmsˆ©´s ªRΩLS*ªRΩ …”¡AL`iFs£qs GLi xqs™´sWµ≥y©´s≠sVxqsVÚLiµ][ øR¡WryÚ©s´ ¨s q{ sFsLi @©yıLRiV. @LiµR∂VZNP[ LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s|\ ms |\ §¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ ¨sLÒiR ∏R∂W¨sı FsLiµR∂VNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS D©yı©Ø[ xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ªy©´sV ™´sW…˝ÿÆ≤∂[»¡xmsˆV≤R∂V ¬ø¡ ¡Vªy©´s¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T æªΩ÷¡FyLRiV.


2

Vô ≤’ <äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ 18`01`2014

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

$uÛÑ»qô|’ »>∑Hêï≥ø£+ ÄbÕ*

n~Ûø±s¡T\≈£î ø±s¡´#·s¡D ñ+&Ü* “¡≠sªRΩLiÕ‹[ INRP‰ry\lLi©y A Æ\™sNRPVLihRi™yxqsV≤T∂¨s µR∂LRi+©´sLi ¬ø¡[qx sVN][™yá¨s ªRΩxms©´s ¬ø¡LiµR∂¨s ™yLRiVLi≤R∂LRiLi¤…¡[ @ºΩaRPπ∏∂WNTPÚ NSƵ∂[Æ™sW. Fs©Ø[ı ™´s˘∏R∂V˙xms∏R∂WxqsáN][Lij Ë ry*≠sV ™yLji µR∂LRi+©y¨sNTP ™´sqx sVÚ©s´ ı ™yLRiV mx s≤R∂VªRΩV©´sı Àÿµ≥∂R áV @¨dsı B¨dsı NS™´so. ry*≠sV µR∂LRi+©´sÆ™s[VÆ™sW NS¨ds ºΩLRiV™´sVá @µ≥∂j NSLRiVá ºdΩlLi[ Àÿµ≥∂R NRP÷¡gjiLi¬ø¡[Õÿ DLi»¡VLiµj∂. ºΩLRiV™´sVá gRiVLjiLi¿¡ æªΩáVxqsVNRPV©´sı ™yLRiV,FsÕÿ µR∂LRi+©´sLi F~LiµyÕ‹[ æªΩ÷¡zqs©´s ™yLRiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ry*≠sV¬ø¡LiªRΩNRPV Æ™sŒ˝¡œ gRiáVgRiVªRΩV©yıLRiV. Æ\™sNRPVLihRi GNSµR∂bP L][«¡Ÿ µR∂LRi+©´sLi ¬ø¡[xqsVN][™yá©´sVNRPV©´sı @™´sW∏R∂VNRPVáV ™´sW˙ªRΩLi @gRiøy»˝¡V mx s≤R∂NRPªRΩmx sˆ¤Õ¡[µ∂R V. BµR∂Liªy G…ÿ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ªRΩLiæªΩ[. NS¨ds C π∏∂[V≤R∂V À≥¡œ NRPVÚá\|ms ZNP[qx sVáV |ms»Ì¡≤R∂Li.. ¨sLRiqx s©´sáV ..A˙gRi•¶¶ Æ™s[™yáV Æ™sÃ˝¡≤T∂ NS™´s≤R∂Liª][ Æ™s©´sNTP‰ ªRΩgÊiR ≤R∂Li «¡LjigjiLiµj∂. ¨s«ÿ¨sNTP FsLiµR∂VNTPÕÿ «¡LRiVgRiVª][LiµR∂Li¤…¡[ FyáNRP™´sVLi≤R∂÷¡ ºdΩqx sVNRPVLi»¡V©´sı ªRΩáºΩNRP‰ ¨sLÒiR ∏R∂WáV, A˙bPªRΩ xmsORPQFyªRΩLi NSLRifl·LigSÆ©s[ @¨s ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. @©´sV∏R∂W∏R∂VVáNRPV, æªΩ÷¡zqs©´s ™yLjiNTP D©´sı ˙Fyµ≥y©´s˘Li ºΩLRiV™´sVáՋ[ @©´sV˘Ã¡NRPV DLi≤R∂µR∂V. Bµj∂ NSµR∂©´s¤Õ¡[¨s qx sªRΩ˘Li. Fs™´sLRiV FyáNRP™´sVLi≤R∂÷¡ Àÿµ≥∂R ˘ªRΩáV ¬ø¡[mx s…Ì¡” ©y ªRΩ™´sV™yLjiNTP Æ©s[LiR VgS ry*≠sV µR∂LRi+©´sLi NRP÷¡ˆLi¬ø¡[ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[qx sVNRPVLi»¡V©yıLRiV. BÕÿ ¬ø¡[LiVVLiøR¡≤R∂Li NRPW≤y J NRP¤Œ¡[. µk∂¨sÆ™s©´sNS @Æ©s[NPR ™´sVªRΩá ¡VáV DLi…ÿLiVV. Ƶ∂[aPR LiÕ‹[¨s ≠s≠sµ≥∂R FyLji˙aS≠sVNRP Æ™s[ªΩR ÃÚ ¡NRPV, ™y˘FyLRi™´sLÊSáNRPV µR∂LRi+©´sLi ¬ø¡[LiVV}qsÚ ™´s¬ø¡[Ë ÕÿÀ≥¡œ Li ™´sW»¡Õ˝‹[ ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[Li. µy¨s mx sn ÷¡ªRΩLi BLiN][ LRiWxmsLiÕ‹[ ™´sVL][≠sµ≥∂R LigS DLi»¡VLiµR∂©´s≤R∂LiÕ‹[ qx sLiƵ∂[§x ¶ ¶Li ¤Õ¡[µ∂R V. @LiµR∂VZNP[ …”¡…”¡≤T∂ ¬\ø¡≥ LRi¯©±s mx sµR∂≠s N][qx sLi LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV ™´sVLki F°…‘¡mx s≤T∂ F~LiµR∂VªRΩV©yıLRiV. ™y˘FyLRi xqsW˙ªRΩLi æªΩ÷¡xqs©´s ™ylLi[ F°…‘¡ mx s≤R∂VªRΩV©yıLRiV. BNRP Æ\™sNRPVLihRi GNSµR∂bP L][«¡LiVVæªΩ[ µR∂LRi+©´sLi NRP÷¡ˆ}qsÚ øyá©´sı»˝¡VgS øyÕÿ™´sVLiµj∂ NRPW˘ NRP≤R∂ªyLRiV. ry™´sW©´sV˘Ã¡V G™´sVLiVVæªΩ[Æ©s[Li @©´sı LkiºΩÕ‹[ ˙xmsºΩ INRP‰LRiW BNRP‰≤T∂NTP ™´sryÚLiR V. NRP÷¡∏R∂VVgRi Æ\™sNRPVLihRiLi ºΩLRiV™´sVáՋ[ Æ\™sNRPVLihRi µy*LRi µR∂LRi+©yÕ˝‹[ ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV ªRΩ™´sV @©´sV∏R∂W∏R∂VVáNRPV B¿¡Ë©´s ˙Fyµ≥y©´s˘Li @LiªyBLiªyNSµR∂V. ˙xms™´sVV≈¡VáV NS¨s™yLji¨s |\ qsªRΩLi ™yLji qx sLRiqx s©´s ¨sá¤À¡…Ì¡” ¬ø¡[LiVVLi¿¡©´s µR∂LRi+©yáV ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[™s´ VV. ≠søR¡Ëá≠s≤T∂gS GNRPLigS Fs¨s≠sVµj∂ Æ™s[á ™´sVLiµj∂NTP mx sLi¿¡©´s FyxqsVáV.. A L][«¡Ÿ @LÙiR LS˙ºΩ ©´sVLi¿¡ DµR∂∏R∂VLi G≤R∂V µyNS ™yLji }qs™´sÕ‹[Æ©s[ ªRΩLjiLi¿¡©´s ºdΩLRiV.. FyFyáVgS ™´sWLji FyáNRP™´sVLi≤R∂÷¡¨s Æ™sLi…ÿ≤R∂VªRΩV©yıLiVV. @LiªRΩNRPV™´sVVLiµR∂V N]¨sı L][«¡ŸÃ¡VgS …”¡…”¡≤T∂ ¬ø¡zmsˆ©´s ™´sW»¡Ã¡Æ©s[ Æ™s[µ∂R ™yNRPV‰gS ©´s≠sV¯.. $™yLji|\ ms FsLiª][ À≥¡œ NTP˙Ú mx sxmsªRΩVÚáª][ Æ\™sNRPVLihRi µR∂LRi+©´sLi ¬ø¡[qx sVN][≤y¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s ry™´sW©´s˘ À≥œ¡NRPVÚ≤T∂NTP \Æ™sNRPVLihRiLi øR¡WFyLRiV. µR∂LRi+©´sLi µR∂VL˝iR À≥¡œ ™´sV©´sı ≠sµ≥∂R LigS ¬ø¡[aSLRiV. BNRP µR∂LRi+©´sLi µR∂NRP‰µR∂©´sı A˙N][aPR LiÕ‹[ AÆ™s[aRPLi NRP»Ì¡Ã¡V æªΩLiøR¡VNRPVLiµj∂. ALiµ][Œœ¡©´sá©´sV LS¤«¡[zqsLiµj∂. ALiµ][Œ¡œ ©´sáV, —¡LiµyÀÿµ`∂áV, Àÿfl·xqsLiøy NSáVˆÃ¡ª][ §x ¶ ¶≤y™´so≤T∂ ¬ø¡[qz s©´s LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVá\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVN][™s´ ≤y¨sNTP gS¨ds.. NRP¨dsxqsLi ZNP[xqsV ©´sÆ™sWµR∂V ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP gS¨ds ¬ø¡[ªRΩVáV LS¨s FyáNRP™´sVLi≤R∂÷¡ ry™´sW©´s˘ À≥¡œ NRPVÚ≤∂T |\ ms ™´sW˙ªRΩLi ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤T∂Liµj∂. µR∂LRi+©´sLi NRP÷¡ˆLiøR¡Li≤T∂ ™´sV•¶¶ ˙mx sÀ≥‹[ @Li¤…¡[ mx s…Ì¡” LiøR¡VN][¨s |msµÙ∂R áV GNRPLigS ZNP[qx sVá ™´sLRiNRPV Æ™sŒÿ˛LRiV. BƵ∂[Æ\™sV©y Fsµj∂LjiLi¬ø¡[ ALiµ][Œ¡œ ©´s NSµR∂VNRPµy ZNP[xqsVáV |ms»Ì¡≤y¨sNTP. @©y™´sVNRPVá©´sV NRPW≤y ˙F~…‹[NSÕfiÕ‹[ D©´sı™yLjiNTP ≠sVLi¿¡ µR∂LRi+©yáV NRP÷¡ˆLi¿¡©´s ºdΩlLi[ ™yLRiV ˙xmsbPıLiøyLRiV. ¨s«ÿ¨sNTP C Fs¨s≠sVµj∂Æ™s[á FyxqsVá «ÿLki, F~Liµj∂©´s ™yLji «ÿ’¡ªy ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[}qsÚ BLiµR∂VÕ‹[ ≠sHzmsáV Fs™´sL][  ¡»Ì¡ ¡∏R∂VáV @™´soªRΩVLiµj∂. ™yLji }msL˝iR ©´sV Fn°…‹[áª][ qx s•¶¶ Æ™sÃ˝¡≤T∂}qsÚ @LiµR∂VÕ‹[ D©´sıƵ∂™´sL][ æªΩ[áVªRΩVLiµj∂. BLiªRΩ LSµÙyLiªRΩLi «¡Ljigji©y AªRΩ¯≠s™´sVLRi+ ¬ø¡[qx sVN][™s´ ≤R∂Li ™´sW¨s.. ry™´sW©´s˘ À≥¡œ NRPVÚ≤∂T ¨s áORPQ ˘LigS ¬ø¡[qx sVNRPV¨s ZNP[qx sVáV |ms…Ìÿá¨s ºdΩqx sVNRPV©´sı ¨sLÒiR ∏R∂VLi …”¡…”¡≤T∂¨s @À≥ÿqx sVFyáV ¬ø¡[qz sLiµj∂. ¬ø¡[qz s©´s ª]LiµR∂LRiÀÿ»¡V øR¡LRi˘NRPV ªyÆ©s[ µ][tz sQgS ¨sá ¡≤y÷¡= ™´s¿¡ËLiµj∂. L][¤\«¡©y gRi≤R∂™´sNRP ™´sVVLiƵ∂[ ZNP[qx sVáV DxmsxqsLix§¶ ¶Lij LiøR¡V NRPVLi»¡V©yı™´sVLi»¡W ˙xmsNRP»¡©´s BøR¡VËN][™y÷¡=©´s µR∂VzqÛsºΩ¨s æªΩøR¡VËNRPVLiµj∂. J LRiNRPLigS Bµj∂ ry*≠sV xqs¨sıµ≥j∂Õ‹[ ¬ø¡[zqs©´s ™´sV•¶¶ mx søyLRiLi NSNRP ™´sVL][…¡” NSµR∂V.NRP÷¡∏R∂VVgRi Æ\™sNRPVLihRiLi ºΩLRiV™´sVáՋ[ Æ\™sNRPVLihRi GNSµR∂bP µR∂LRi+©yáV ≠s™yµy¨sı lLi[ZNPºΩÚqx sVÚ©yıLiVV. æªΩ÷¡zqs©´s ™yLjiNTP.. qz sFnyLRiV=áV ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPV©´sı ™yLjiNTP •¶¶ LiR ªRΩVáV mx s»Ì¡≤R∂Æ™s[V $™yLji µR∂LRi+©yáNRPV µR∂WLRiÆ\™sV©´s ry™´sW©´s˘ À≥¡œ NRPVÚ≤∂T gRiVLiÆ≤∂©´sV ™´sVLi≤T∂Li¿¡Liµj∂. ALiµ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡Liµj∂©´s ™yLRiV A˙N][aS¨sı Æ™sáÃÊ¡NS‰LRiV. ¨sLkiOTPQLi¿¡©y µR∂LRi+©´sLi NSµR∂¨s æªΩáVxqsVNRPV©yıNRPÆ©s[ ALiµ][Œ¡œ ©´sNRPV µj∂gSLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[©s´ LiªRΩgS ALRiV gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡V …”¡…”¡≤T∂ ≠sHzmsáV, ™yLji™yLji }qs™´sÕ‹[ ªRΩLjiLi¿¡Liµj∂. A qx sVµk∂LÁiR qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ Fs¨s≠sVµj∂ Æ™s[á ™´sVLiµj∂NTP µR∂LRi+©´s À≥ÿgRi˘Li NRP÷¡ˆLi¿¡Liµj∂. BNRP L][«¡ŸÕ‹[ ≠sVgji÷¡©´s lLiLi≤]LiªRΩVá qx s™´sV∏R∂W¨sı ™yLjiNTP mx sµj∂LiªRΩá ™´sVLiµj∂ µR∂LRi+©´sLi ¬ø¡[qx sVN][™y÷¡. @Li¤…¡[ ™´sVL][ 60 ©´sVLi¿¡ 70 Æ™s[á ™´sVLiµj∂NTP µR∂LRi+©´sLi NRP÷¡ˆLiøy÷¡. BLiZNP[™s´ VVLiµR∂V NRPW˘ ¤\Õ¡©˝s´ Õ‹[ D©´sı™yLji¨s Õÿgji mx sÆ≤∂[∏∂R V≤R∂Æ™s[V.

’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LjiËLi¿¡ ™´s˘ºΩlLi[NTPµÙyLi \Æ™szqszmsNTP {qs™´sWLi˙µR∂ …”¡≤T∂zms ≠s«Ï¡zmsÚ \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, «¡©´s™´sLji 17 (ôd’ÿq÷´dt): LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi Õ‹[ Bxmsˆ…”¡\ZNP©y «¡gRi©yı»¡NS¨sı AzmsÆ™s[zqs ’¡Ã˝¡V\|ms xqs™´sV˙gRiLigS øR¡LjiËLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV xqsx§¶¶¶NRP LjiLiøyá¨s \Æ™szqszms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡NRPV {qs™´sWLi˙µR∂ …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. …”¡≤T∂zms ≠s£ms µ≥R∂W◊¡FyŒ˝œ¡ ©´slLi[Li˙µR∂ @|qsLi’d˝¡ ™yLiVVµy xms≤ÔR∂ ªRΩLS*ªRΩ ≠dsV≤T∂∏R∂W FyLiVVLi…fi ™´sµÙR∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW \Æ™szqszms ºdΩLRiV©´sV FsLi≤R∂gRi≤R∂VªRΩWÆ©s[ ™yLjiNTP z§¶¶¶ªRΩ™´so

≠sµ≥R∂LigSÆ©s[ ˙xms™´sLjiÚr°ÚLiµR∂¨s ©´slLi[Li˙µR∂ AL][zmsLiøyLRiV. ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li A≤R∂VªRΩV©´sı ©y»¡NSá©´sV æªΩLRiµj∂Liøy÷¡= ©´s @™´sxqsLRiLi DLiµR∂©yıLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘™yµy¨sNTP ˙µ][x§¶¶¶Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ©´slLi[Li˙µR∂ AL][zmsLiøyLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘ ALi˙µR∂˙xmsƵ∂[a`P GLSˆ»¡VÆ™s©´sVNRP D©´sı {qs™´sWLi˙µR∂ |msµÙR∂á ªy˘gSá©´sV, ™yLji ˙xms∏R∂Vªyıá©´sV FyLiVVLi…fi »¡W FyLiVVLi…figS ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiËÕ‹[ }msL]‰©y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiµR∂©yıLRiV. µk∂¨sN][xqsLi ˙xms∏R∂VºΩıLiøR¡NRPVLi≤y ZNP[™´sáLi ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©yı™´sVLi¤…¡[ ©´sÆ™s[V¯ xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡V ¤Õ¡[LRi¨s ©´slLi[Li˙µR∂ ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y ªRΩ™´sV xmsLi¥y©´sV

™´sWLRiVËNRPV¨s LSuÌy˚¨sı xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV øR¡LjiËLi¿¡ ’¡Ã˝¡V©´sV xmsLizmsLi¿¡ ≤T∂÷d˝¡Õ‹[ \|qsªRΩLi F°LS»¡Li ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s™´sxqsLRiLi DLiµR∂©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sN][xqsLi æªΩáLigSflÿ ™yµR∂VáLiªy INRP‰Q\¤…¡ GNRP˙ªy…”¡\|ms F°LS…ÿáV ¬ø¡[xqsVÚLi¤…¡[ xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV {qs™´sWLi˙µR∂Õ‹[¨s FyLÌkiQÕ˝‹[ ªRΩW»˝¡V F~≤R∂™´s≤R∂Li \Æ™szqszmsNTP FsLiªRΩ™´sLRiNRPV ªRΩgRiµR∂¨s A∏R∂V©´s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ¬ø¡[ªRΩVáV «‹[≤T∂Li¿¡ @LÙjixqsVÚ©yı...\Æ™szqszms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡Liªy @|qsLi’d˝¡Õ‹[ øR¡LRiËNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. @Õÿ ¬ø¡[∏R∂V¨s xmsORPQLiÕ‹[ {qs™´sWLi˙µ≥R∂VáNRPV ºdΩLRi¨s ˙µ][x§¶¶¶Li ¬ø¡[zqs©´s™ylLi[ @™´soªyLRi¨s A∏R∂V©´s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV.

J…”¡Lig`i ¬ø¡Ã˝¡µR∂V. . xqs™´sLRifl·Ã¡NRPV @™´sNSaRP#Æ™s[V¤Õ¡[µR∂V ™´sLRiVxqs µ]LigRiªRΩ©yáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©´sı FyªRΩ Æ©s[LRixqÛsV≤R∂V ’¡Ã˝¡V INRP…”¡ ¬ø¡xmsˆVªRΩVLi¤…¡[ ™´sVL][…”¡ ¬ø¡[ryÚLS... {qs™´sWLi˙µ≥R∂ xqsÀ≥œ¡V˘ ºdΩLRiV\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≠s£ms AlLixms÷˝¡Æ™sWx§¶¶¶©±s \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji 17(ôd’ÿq÷´dt): @|qsLi’d˝¡Õ‹[ øR¡LjiËLiøR¡≤y¨sNTP LSxtÌsQ˚xmsºΩ B¿¡Ë©´s gRi≤R∂V™´so©´sV xqsµj∂*©´sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][NRPVLi≤y BxmsˆV≤R∂V ™´sVLjiLiªRΩ gRi≤R∂V™´so©´sV N][LRi≤R∂Li µy*LS @µ≥j∂NSLRi µR∂VLji*¨s π∏∂WgS¨sNTP Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*≠s£ms AlLixms÷˝¡ Æ™sWx§¶¶¶©±s @©yıLRiV. {qs™´sWLi˙µR∂VáV ªRΩázmsxqsVÚ©´sı»˝¡VgS J…”¡Lig`i ¬ø¡[}qs xmsLjizqÛsºΩ¬ø¡Ã˝¡Æ©s[ ¬ø¡Ã˝¡µR∂¨s, xqs™´sLRifl·Ã¡\|ms NRPW≤y ºdΩLS¯fl·Li ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li @Æ©s[µj∂ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡VÕ‹[ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[Æ©s[¤Õ¡[µR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. @|qsLi’d˝¡ ™´sVW≤][≠s≤R∂ªRΩ xqs™´sWÆ™s[aSáV aRPV˙NRP™yLRiLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li @™´soªRΩV©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂WFyLiVVLi…fiÕ‹[ AlLixms÷˝¡Æ™sWx§¶¶¶©±s ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ZNP[™´sáLi ’¡Ã˝¡V©´sV Axmsoªy™´sV©Ø[, LSxtÌsQ˚≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV @≤ÔR∂VNRPVLi…ÿ™´sV¨s ¬ø¡[}qs ˙xms∏R∂Vªyıá©´sV Fs…Ì”¡ xmsLjizqÛsºΩÕ‹[©´sV @≤ÔR∂VNRPV¨s ºdΩLRiVªy™´sV©yıLRiV. ’¡Ã˝¡V\|ms ZNP[™´sáLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, ™´sVLi˙ªRΩVáLiµR∂LjiNTP ZNP[™´sáLi @’≥¡˙Fy∏R∂WáV ¬ø¡}msˆ @™´sNSaSáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V D©yı∏R∂V©yıLRiV. BLiµR∂VÕ‹[ ™´sVW≤][ xmsLjizqÛsºΩNTP @™´sNSaRP# Æ™s[V ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. LS«ÿ˘LigRi ¡µÙR∂LigS øR¡LRi˘Ã¡VLi≤y¤Õ¡[ ªRΩxmsˆ BLiN][ LRiNRPLigS DLi¤…¡[ Fs…Ì”¡ xmsLjizqÛsºΩÕ‹[©´sW

@LigkiNRPLjiLi¬ø¡[µj∂ ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. {qs™´sWLi˙µ≥R∂VáV xqs™´sV∏R∂VLi xqsLjiF°µR∂¨s ™´sVLjiLiªRΩ F~≤T∂gjiLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV ¬ø¡[}qs ˙xms∏R∂Vªyıá©´sV NRPW≤y @™´sxqsLRiLi ™´s¿¡Ë©´sxmsˆ≤R∂V ºΩzmsˆN]≤R∂ªy™´sV¨s Æ™sWx§¶¶¶©±s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. {qs™´sWLi˙µ≥R∂ Æ©s[ªRΩáV 5Æ™s[á xqs™´sLRifl·Ã¡V ˙xmsºΩFyµj∂LiøyLRi¨s, ≠ds…”¡¨s ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Liª][Fy»¡V J…”¡Lig`i ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, ºdΩLS¯fl·Li ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xms»Ì¡V ¡≤R∂VªRΩV©´sı øR¡LRi˘Ã¡V NRPW≤y LS«ÿ˘LigRi ≠sLRiVµÙR∂Æ™s[V©´s©yıLRiV. ’¡Ã˝¡V\|ms ZNP[™´sáLi øR¡LjiËLiøR¡≤R∂Li, @’≥¡˙Fy∏R∂WáV ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li ™´sLRiNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @™´sNSaRPLi DLiµR∂©yıLRiV. BLiµR∂VÕ‹[ J…”¡Lig`iNRPV gS¨s, xqs™´sLRifl·Ã¡ ºdΩLS¯flÿáNRPV gS¨s @™´sNSaSáV ¤Õ¡[Æ©s[ ¤Õ¡[™´s©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[¨s ™´sVLi˙ªRΩVáV. |msµÙR∂áV NRPW≤y xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRi¨s Æ™sWx§¶¶¶©±s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. øR¡LRiËN][xqsLi @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ xqs™´sWÆ™s[aSá©´sV DµR∂∏R∂VLi, ry∏R∂VLi˙ªRΩLi lLiLi≤R∂V xmsp»¡Õÿ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı A∏R∂V©´s N][LSLRiV. gRiªRΩ lLiLi≤R∂V©´sıLRi xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS GINRP‰ ™yLiVVµy ºdΩLS¯flÿ¨sı ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s µy≈¡ÕÿáV @|qsLi’d˝¡ øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ ¤Õ¡[Æ©s[¤Õ¡[µR∂©yıLRiV

@lLi£qÌs ¬ø¡[zqs 7 ªRΩVÕÿá ¡LigSLRiLi ry*µ≥k∂©´sLi NRPLkiLi©´sgRiL`i,«¡©´s™´sLji 17 (ôdÿ’ q÷´dt): NRPLkiLi©´sgRiL`i xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ ™´sLRiVxqsgS µ]LigRiªRΩ©yáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩW xms»Ì¡V ¡≤T∂ ¤\«¡Ã¡VNRPV Æ™s◊˝¡™´s¿¡Ë©´s FyªRΩ Æ©s[LiR xqsÛ V≤T∂¨s NRPLkiLi©´sgRiL`i zqszqsFs£qs F°÷d¡xqsVáV @lLi£qsÌ ¬ø¡[aSLRiV. ºΩLjigji ™´søyËNRP NRPW≤y @ªRΩ©´sV ™´sLRiVxqsgS  ¡LigSLRiV g]áVxqsVá©´sV µ][øR¡VNRPVLi»¡W FyªRΩ @á™y»˝¡©´sV N]©´srygjixqsVÚ©yı≤R∂¨s F°÷d¡xqsVáV æªΩ÷¡FyLRiV. CxqsLiµR∂LRi˜LigS zqszqsFs£qs F°÷d¡£qs}qÌsxtsQ©s± Õ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠dsV≤T∂∏R∂W xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ µ]LigRi©´sV ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…ÌÿLRiV. CxqsLiµR∂LRi˜LigS ≠s™´sLSá©´sV zqszqsFs£qs zqsH Æ™sLiNRP»¡ LRi™´sVfl·, ˙ºdΩ…›©±s zqsH |msµÙ∂R NRPV™´sWL`iáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. NRPLkiLi©´sgRiL`i ˙ºdΩ…›©±s F°÷d¡£qs }qÌsxtsQ©s± xmsLjiµ≥∂j Õ‹[¨s ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ ø_LRiryÚÕ‹[ ™yx§¶¶¶©yá ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ µ≥∂R LRi¯xmsoLji ™yzqs ¬\ø¡©±s ryıøR¡L`i ™´sVx§¶¶¶¯µ`∂ Azqs£msn @©´sV™´sW©y xqsˆµR∂ xmsLjizqsÛ ºΩÕ‹[ xqsLiøR¡LjixqsVÚLi≤R∂gS xms»Ì¡VNRPV©yı™´sV¨s zqsHáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ NRPW≤y µ]LigRiªRΩ©yáV ¬ø¡[zqs ™´sVW≤R∂V xqsLi™´sªRΩ=LSáV ¤\«¡Ã¡VNRPV Æ™s÷˝¡™´søyË≤R∂©yıLRiV. xqsVáV™´sogS ≤R∂ ¡V˜Ã¡V xqsLiFyµj∂LiøyáƩs[ DƵÙ∂[aRP˘Liª][Æ©s[ Azqs£mns µ]LigRiªRΩ©yá©´sV FsLiøR¡VNRPV©yı≤R∂¨s }msL]‰©yıLRiV. 2012 AgRixqsÌ VÕ‹[ NRPLkiLi©´sgRiL`i  ¡£qs rÌyLi≤`∂ Õ‹[

Æ™s[™s´ VVá™y≤R∂ ¡£qsrÌy£ms ™´sµÙ∂R  ¡xqsV= FsZNP[‰LiµR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©´sı ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ Æ™sV≤R∂Õ‹[©´sVLi¿¡ xmso|qsÚáªy≤R∂V©´sV ÕÿNRPV‰©´sı ZNP[xqsVÕ‹[ ¨sLiµj∂ªRΩV≤R∂©yıLRiV. @Õÿlgi[ Æ™s[V Æ©sáՋ[ «¡gjiªy˘Ã¡ N]ªRΩÚ  ¡£qsrÌyLi≤`∂Õ‹[ Æ™sV…fixms÷˝¡ F˝y…fi FnyLRiLi ™´sµR∂gÙiR D©´sı  ¡xqsV=Õ‹[ NRPWLRiVË©´sı ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ •¶¶¶˘Li≤`∂ Àÿ˘g`i©´sV µ]Ligji÷¡Liøy≤R∂¨s, @LiµR∂VÕ‹[ |qsÕfiF°©±s,  ¡LigSLji ¬ø¡≠s NRP™´sV¯Ã¡V µ]Ligji÷¡LiøyLRi©yıLRiV. @…Ì¡” NRP™´sV¯Ã¡©´sV, |qsÕfiFn°©±s©´sV ºdΩxqsVNRPV¨s •¶¶¶˘Li≤`∂Àÿ˘g`i©´sV NRPW≤y FylLi[aS≤R∂©yıLRiV. @NÌ] [ ¡L`iÕ‹[Æ©s[ gRiªRΩLiÕ‹[ xmsLjiøR¡∏R∂VLi D©´sı ™´sVx§¶¶¶¯µ`∂ Fy∏R∂V«‹µÙ∂j ©±sª][ NRP÷¡zqs Æ™sW…ÿL`i |\ qsNTPÕfi\|ms Àÿ˘LiN`P NSá¨dsÕ‹[ ©´s≤T∂¿¡F°ªRΩV©´sı ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ Æ™sV≤R∂Õ‹[Li¿¡  ¡LigSLRiV g]áVxqsV©´sV ªRΩxqs‰LjiLiøy≤R∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. AªRΩLS*ªRΩ ™y…”¡¨s ºdΩxqsVNRPV¨s  ¡Õ˝ÿL<SNRPV F°LiVV©´s Azqs£mns ºΩLjigji NRPLkiLi©´sgRiL`iNRPV ™´s¿¡Ë @©´sV™´sW©yxqsˆµR∂LigS xqsLiø≥¡R LjiLiøR¡≤y¨sı gRiVLjiLÚ i¿¡ xms»Ì¡VNRPV©yı™´sV©yıLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi ™´sVW≤R∂V µ]LigRiªRΩ©yÕ˝‹[ G≤R∂V ªRΩVÕÿá AÀ≥¡œ LRiflÿá©´sV |\ qsªRΩLi LjiNRP™´sLki ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. ZNP[xqsV©´sV ¬ø¡[µj∂Li¿¡©´s NS¨s}qÌs ¡VŒ˝¡œ NRPV CxqsLiµR∂LRi˜LigS zqsHáV Lji™yLÔiR VáV @Liµj∂LiøyLRiV.

∏R∂VƵ≥∂[øR¡ËgS ©´sNTP÷d¡ ™´sVµR∂˘Li ªRΩ∏R∂WLki ≠sV¨ds Æ™s[V≤yLRiLi «ÿªRΩLRi\|ms ¿¡©´sıøR¡Wxmso..! øR¡Wzqs øR¡W≤R∂©´s»˝¡V ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©´sı FsNRP=LiVV«fi, F°÷d¡£qs @µ≥j∂NSLRiVáV NRPLkiLi©´sgRiL`i,«¡©´s™´sLji17 (ôd’ÿq÷´dt): LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ZNPÕ˝ÿ @ªRΩ˘LiªRΩ ªygRiVÀ‹[ªRΩVá —¡Õ˝ÿgS NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿNRPV }msLRiV©´sV æªΩ¿¡Ë|ms…Ì”¡©´s ™´sVµR∂˘Li }qs≠sLi¬ø¡[ ™yLjiNTP @µ≥R∂V©yªRΩ©´s FnyLji©±s ÷¡NRP‰L`i©´sV @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP æªΩ¬ø¡[ËLiµR∂VNRPV NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[Æ©s[ J ™´sVVhS ªRΩ∏R∂WLki xms¨s¨s ¬ø¡[xms…Ì”¡Liµj∂. ≠sƵ∂[bdP ™´sVµR∂˘LiQ\|ms Æ™sW«¡Ÿ©´sı ™yLji N][LjiNRP©´sV ºdΩlLi[ËLiµR∂VNRPVgS©´sV ©´sgRiLRiLiÕ‹[ J ™´sVVhS ≠sƵ∂[bdP ™´sVµR∂˘Li©´sV ≠sLji≠sgS @Liµj∂Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V NRP¨szmsr°ÚLiµj∂. NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sƵ∂[bdP ™´sVµy˘¨sı }qs≠sLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV @µ≥j∂NSLRiVáV, LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV, ¡≤y ™y˘FyLRiVáV AxqsNTPÚ øR¡WzmsxqsVÚ©yıLRiV. µk∂¨s¨s AxqsLSgS ºdΩxqsVNRPV©´sı J ™´sVVhS ≠sƵ∂[bdP ™´sVµR∂˘Li @LiVV©´s «ÿ¨ds™yNRPL`i, À˝ÿN`P¤Õ¡[ ¡VÕfi, bP™y£qs LkigRiÕfi ÷d¡»¡L`i xmsLji™´sWfl·Li NRP÷¡gji©´s ∆ÿ◊d¡ Àÿ…”¡Ã˝¡©´sV ™´sVVLiÀÿLiVV ™´sLi…”¡ ˙FyLiªyá©´sVLi¿¡ ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë øR¡™´sNRP µ≥R∂LRiáNRPV áÀ≥œ¡˘™´sVπ∏∂[V˘ xqs*Ƶ∂[bdP ™´sVµR∂˘Li©´sV ¨sLizms gRiV»Ì¡VøR¡xmsˆV≤R∂ NSNRPVLi≤y @™´sVV¯ªRΩV©yıLRiV. ™´sVL][LRiNRPLigS ≠sƵ∂[bdP ™´sVµR∂˘Li Àÿ…”¡Œ˝œ¡©´sV {qsÕfi ª]ágjiLi¿¡ xqsgRiLi ™´sLRiNRPV ¨ds…”¡¨s, BªRΩLRi ™´sVµR∂˘Li©´sV ¨sLizms {qsÕfi Æ™s[zqs ≠sƵ∂[bdP ™´sVµR∂˘Li Àÿ…”¡Œ˝œ¡ßgS }msL]‰Li»¡W ≠s˙NRP∏R∂WáV rygjixqsVÚ©yıLRiV.

yÓ<’ Tä ´\ U≤∞\ uÛØÑ øÔ Ï #·s´¡ \T kÕÿì+>¥ $esê\T |üP]Ô>± yÓ\&¢ +ç #ê* õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y ø√q X¯•<Ûsä Y ø£&|É ü dæ{,° »qe] 17(ôd’ÿq÷´dt) ' ø£&|É ü ]yéT‡˝À ñqï ˝À≥TbÕ≥¢qT düe]+∫ eT]+‘· yÓTs¡T¬>’q edü‘·T\qT ø£*ŒkÕÔeTì, Á|ü»\ n+#·Hê\≈£î ‘·>≥Z∑ Tº>± yÓ<’ ´ä ùde\qT n+~+#ê\ì yÓ<’ ë´~Ûø±s¡T\qT õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y ø√q X¯•<Ûsä Y Ä<˚•+#ês¡T. ø£&É|ü q>∑s¡ •yês¡¢˝Àì ]yéT‡ ø£fi≤XÊ\ ø±qŒ¤s¬ Hé‡ Vü‰\T˝À ÄdüŒÁ‹ n_Ûeè~› ø£$T{° düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ø£˝ø… sº£ Y e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ <ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê \≈£î yÓfi≈¢¯ î£ +&Ü Çø£ÿ&˚ yÓTs¡T>¬ q’ yÓ<’ ´ä ùde\+~+#ê\qï ÄX¯j·T+‘√ Á|ü‹cÕ˜‘·àø£+>± ]yéT‡ @sêŒ≥T #˚XÊs¡ì, Ä qeTàø±ìï eeTTà ø±˙j·T≈£î+&Ü Á|ü»\≈£î yÓ<’ ë´ìï n+~+#ê\Hêïs¡T. ô|<ä› ÄdüŒÁ‹ ø±ã{Ϻ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ >∑eTìdüTHÔ êïs¡qï $wüj÷· ìï &Üø£sº T¡ ¢ <äèwæ˝º À ñ+#·T ø√yê\Hêïs¡T. ÄdüŒÁ‹ ìs¡«Vü≤D˝À

xms÷¡ZNP[LiµR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi øyLRiV. @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡VNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLi gS ˙xmsºΩINRP‰LRiV ™´sW…˝ÿ≤y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiµR∂©yıLRiV. r°¨s∏R∂WgSLi µ≥k∂ª][ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı IxmsˆLiµR∂LiÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ «¡gRi©±s Æ©s[≤R∂V @|qsLi’d˝¡¨s @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yı≤R∂¨s ©´slLi[Li˙µR∂ }msL]‰©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Æ©s[≤R∂V ≠sxmsªRΩ‰LRi xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]¨s DLiµR∂©yıLRiV. æªΩáLigSflÿÕ‹[¨s @¨sı FyLÌkiáV «¡Li≤yá©´sV ˙xmsNRP‰©´s|ms…Ì”¡

HNRP™´sVªRΩ˘Liª][ xms¨s¬ø¡[xqsVÚLi¤…¡[ {qs™´sWLi˙µ≥R∂Õ‹[ ™´sW˙ªRΩLi \Æ™szqszms BLiµR∂VNRPV ’≥¡©´sıLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡≤R∂Li µR∂VLS¯LÊRi™´sV©yıLRiV. {qs™´sWLi˙µ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡ @’≥d¡uÌyá©´sV øR¡LRiËÕ‹[ FyÕÊ‹¨s LjiNSLÔRiV ¬ø¡[LiVVLi¿¡ ZNP[Li˙µy¨sNTP xmsLizmsLiøy÷¡= DLiµR∂©yıLRiV. µk∂¨s™´s¤Õ˝¡[ ªRΩ™´sV ˙xms«¡Ã¡NRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[zqs©´s™yLRiLi @™´soªy™´sV©yı LRiV. ZNP[™´sáLi r°¨s∏R∂WgSLiµ≥k∂ª][ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı IxmsˆLiµR∂Li ˙xmsNSLRiÆ™s[V \Æ™szqszms Æ©s[≤R∂V ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©´sı ºdΩLRiV DLiµR∂©yıLRiV. @Õÿlgi[ \Æ™szqszms ™´sVVxqsVgRiV©´sV NRPW≤y ˙xms«¡Ã¡V @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRi©yıLRiV. \|msNTP ™´sW˙ªRΩLi xqs\Æ™sVNRP˘™yµR∂Li ≠s¨szmsxqsWÚ, Õ‹[Õ‹[©´s ™´sW˙ªRΩLi ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiLi¬ø¡[

∫qï∫qï ˝À≥TbÕ≥T¢ ñ+{≤j·Tì, nsTT‘˚ yê≥ìï+{Ï˙ n~Û>$∑ T+∫ yÓ<’ ´ä ùde\+~+#ê\H˚ <äèø£Œ<∏+ä ˝À |üì#˚j·÷\Hêïs¡T. yÓ’<ä´ ùde\ ø√dü+ e∫Ãq s√>∑T\≈£î düeTdü´˝…+ <äT≈£î nì Ç‘·s¡ ÄdüT|üÁ‘·T\≈£î s¬ |òsü Y #˚jT· &É+ eT+∫ |ü<‹›ä ø±<äHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï$ »]–q ≥T¢ ‘·q <äèwæøº Ï eùdÔ yÓ+≥H˚ düŒ+~kÕÔqHêïs¡T. Äj·÷ XÊK\≈£î dü+ã+~Û+∫q |ü]ø s£ ê\T |üì#˚ùd $<Û+ä >± eTs¡eTà‘·T\Ô T #˚sTTkÕÔeT Hêïs¡T. Vü≤Ödtdüs¡®qT¢, Ç‘·s¡ &Üø£ºs¡T¢ ‘·|üŒìdü]>± j·÷ÁbÕHé\T <Ûä]+#ê\ Hêïs¡T. H˚yTé ù|{¢ Ÿ ≈£L&Ü ñ+&Ü\Hêïs¡T. Äs√>∑´Áo Ä|üsπ wüqT¢ ô|s¡>±* Äs√>∑´Áo øÏ+<ä ]yéT‡˝À m+<äT≈£î s√>∑T\≈£î yÓ<’ ´ä ùde\T n+~+#·˝øÒ £ b˛‘·THêïs¡ì ø£˝ø… sº£ Y Á|ü•ï+#ês¡T. ]yéT‡˝À ø£+fÒ ãj·T{Ï ÄdüŒÁ‘·T˝À¢ m≈£îÿe>± #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. ô|<ä›

™´sLRiLigRiÕfi, «¡©´s™´sLji(ôdÿ’ q÷´dt): ˙xmsºΩ lLiLiÆ≤∂[Œ¡œ˝ N] ™[ s´ WLRiV «¡Ljilgi[ Æ™s[V≤yLRiLiAµj∂™y{qs qx s™´sV¯NRP‰, ryLRiá™´sV¯ ™´s©´sƵ∂[™s´ ªRΩá «ÿªRΩLRiNRPV LSxtsÌ Q˚Li ©´sVLi¬ø¡[ NSNRP BªRΩLRi LSuÌy˚á ©´sVLi¿¡ À≥¡œ NRPVÚáV •¶¶ «¡\lLi ªRΩ™´sV Æ™sVVNRPV‰Ã¡V qx s™´sVLjiˆLiøR¡VNRPVLi…ÿ LRiV. Æ™s[V≤yLRiLi Æ™s¤Œ¡˝ [ µyLjiÕ‹[ D©´sı A˙gRi§x ¶ ¶Lixms•¶¶ ≤`∂Õ‹[ ≠sV¨ds Æ™s[V≤yLRiLi «ÿªRΩLRi «¡LRiVgRiVªRΩVLiµj∂... qx sV™´sWLRiV 30 áORPQá ™´sVLiµj∂ À≥¡œ NRPVÚáV •¶¶ «¡LRiπ∏∂[V˘ «ÿªRΩLRiNRPV FyáNRPVá ¨sL˝iR ORPQ ˘Li N]…Ì‹¿¡Ë©´s»˝¡V NRP©´smx s≤R∂VªRΩVLiµj∂. «ÿªRΩLRiNRPV BLiNS 20 L][«¡ŸÃ¡ xqs™´sV∏R∂VLi D©yı... À≥¡œ NRPVÚáNRPV r¢NRPLS˘Ã¡V NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ FyáNRPVáV, @µ≥j∂NSLRiVáV ¨s™´sV¯NRPV¨dslLiªRΩÚ ©´s»˝¡V ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ AªRΩ¯NRPWLRiV ™´sVLi≤R∂áLi A˙gRix§¶¶¶Lixms•¶¶¶≤`∂ ˙gS™´sVLiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ «ÿªRΩLRi lLiLi≤R∂™´s Æ™s[V≤yLRiLigS ˙xmszqsµÙ∂j . ˙xmsºdΩ lLiLi≤R∂V qx sLi™´sªRΩ=LSáNRPV INRPryLji «ÿªRΩLRi @LigRiLRiLigRi Æ\™sÀ≥¡œ ™´sLigS «¡LRiVgRiVªRΩVLiµj∂. ™´sLRiLigRiÕfi ©´sgRiLRiLi ©´sVLi¿¡ 20 NTPÕ‹[≠sd V»¡L˝iR µR∂WLRiLiÕ‹[ D©´sı

«ÿªRΩLRiNRPV |msµÙ∂R Æ™sVVªRΩLÚ iÕ‹[ À≥¡œ NRPVÚáV ™´s¿¡Ë Æ™sVVNRPV‰Ã¡V qx s™´sVLjiˆLiøR¡VNRPVLi…ÿLRiV. 2010Õ‹[ xqsV™´sWLRiV 26 áORPQá ™´sVLiµj∂ À≥œ¡NRPVÚáV A™´sV¯™yL˝Ri©´sV µR∂Lji+LiøR¡VN]¨s Æ™sVVNRPV‰Ã¡V qx s™´sVLjiˆLiøR¡VNRPV©yıLRiV. 2010 «ÿªRΩLRiÕ‹[ 18 áORPQá Aµy∏R∂VLi ™´s¿¡ËLiµj∂. BLiªRΩ Aµy∏R∂VLi D©yı FyáNRPVáV, @µ≥∂j NSLRiVáV «ÿªRΩLRiNRPV •¶¶ «¡LRiπ∏∂[V˘ À≥¡œ NRPVÚáNRPV r¢NRPLS˘Ã¡V NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Li Õ‹[ mx spLjigÚ S ≠sxmsn á™´sV™´soªRΩV©yıLRi¨s, @LRiN]LRi ¨sµ≥∂R VáV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡ ªRΩWªRΩW ™´sVLi˙ªRΩLigS «ÿªRΩLRi GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRi¨s, «ÿªRΩLRiNRPV™´s¬ø¡[Ë ˙xmsµ≥y©´s LRi§x ¶ ¶µyLji L][≤∂RÔ V r¢NRPLRi˘Li ¤Õ¡[µ∂R ¨s, ˙ªygRiV¨dsLRiV, FyLjiaRPVµR∂˘Li, ™´sVLRiVgRiVµ]≤˝∂R V ¤Õ¡[NPR «ÿªRΩLRiNRPV •¶¶¶«¡LRiπ∏∂[V˘ À≥œ¡NRPVÚáV ºdΩ˙™´s @ r¢NRPLS˘Ã¡NRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRi¨s, @µ≥∂j NSLRiVáV, FyáNRPVáV ø]LRi™´sºdΩqx sVN]¨s ≠sV¨ds Æ™s[V≤yLRiLigS ˙xmszqsµÙj∂ ¬ø¡Liµj∂©´s A˙gRiLixms•¶¶¶≤`∂ «ÿªRΩLRiÕ‹[ À≥œ¡NRPVÚáNRPV ™´sVLji¨sı Æ™sVLRiV\lgi©´s r¢NRPLS˘Ã¡V NRP÷¡ˆLiøyá¨s rÛy¨sNRPVáV, À≥œ¡NRPVÚáV

N][LRiVªRΩV©yıLRiV. ªyªRΩá, ™´sVVªyÚáNSáLi ©´sVLi¿¡ @™´sV¯™yL˝RiNRPV xmsp«ÿLRiV áVgS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij qx sVÚ©yı™´sV¨s, «ÿªRΩLRiNRPV ¨sµ≥∂R VáV ZNP[…ÿ LiVVLi¿¡ aSaRP*ªRΩ xms©´sVáV ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s xmsp«ÿLRiVáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV.A˙gRiLixms•¶¶¶≤`∂ «ÿªRΩLRiNRPV À≥œ¡NRPVÚáV |msµÙR∂xqsLi≈¡˘Õ‹[ •¶¶¶«¡\lLi Æ™sVVNRPV‰Ã¡V qx s™´sVLjiˆLiøR¡VNRPVLi…ÿLRi¨s, CryLji À≥¡œ NRPVÚá ªyNTP≤T∂™´sVLjiLiªRΩ |msLRigRi©´sVLiµR∂¨s, qx s™´sV¯ NRP‰cryLRiá™´sV¯Ã¡ gRiƵÙ∂á©´sV À≥œ¡NRPVÚáV µR∂Lji+LiøR¡VNRPVÆ ©s[LiµR∂VNRPV ºdΩLji˵j∂µÙy™´sV¨s, «ÿªRΩLRi ˙FyLigRifl·LiÕ‹[ Æ©sá L][«¡ŸÃ¡ ™´sVVLiµR∂V ©´sVLi¬ø¡[ @¨sı r¢NRPLS˘Ã¡V NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s, «ÿªRΩLRiNRPV ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡ ™´sVVLiƵ∂[ FyLjiaRPVµR∂˘Li, ˙ªygRiV¨dsLRiV, ™´sVLRiVgRiVµ]≤˝R∂V, Æ™sV≤T∂NRPÕfi @Li≤`∂ |§¶¶ ÕfiÚNS˘Lixmsoá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qs ≠sµ≥∂R LigS øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yı™´sV¨s, À≥œ¡NRPVÚáNRPV FsÕÿLi…”¡ @r¢NRPLRi˘Li NRPágRiNRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVNRPVLi…ÿ™´sV¨s C™Ø[ qx sV¨dsªRΩ æªΩ÷¡FyLRiV.

]yéT‡ <ë«sê |üÁ»\≈£î yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´ ùde\T n+~+#ê*! ÄdüŒÁ‹, ì|ü⁄DT˝…q’ yÓ<’ ´ä ãè+<ä+ ñHêï ‘·≈î£ ÿe dü+K´˝À s√>∑T\T ñHêïs¡ì, Çø£qT+∫ ]yéT‡˝À Äs√>∑´Áo yÓ<’ ´ä ùde\T ô|s¡>±\Hêï s¡T. ˝≤´u§πs≥Ø \T eT]+‘· n_Ûeè~› #˚kÕÔ+, |ü]ø£sê\qT eTs¡eTà‘·T\Ô T #˚sTTkÕÔ+, yÓ+{Ï˝≥Ò s¡T¢ ≈£L&Ü |üì#˚ùd˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. n+<äT≈£î ‘·>≥Z∑ Tº>± yÓ<’ ´ä ùde\qT ô|+#ê\ì ø£˝ø… sº£ Y düŒwü+º #˚XÊs¡T. Äs√úô|&çø˘ $uÛ≤>±ìøÏ dü+ã+~Û+∫q dæj÷· + |ü]ø£sêìøÏ eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚dæ Ä|üsπ ≥sYqT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T. dæ{° kÕÿHé |ü]ø£sêìøÏ ñqï |ò˝æ Ÿà düeTdü´qT |ü]wüÿ]kÕÔeTHêïs¡T. Äj·÷ $uÛ≤>±\≈£î øπ {≤sTT+∫q yÓ<’ ´ä |ü]ø£sê\qT ñ|üj÷Ó –+#·&+É ˝Ò<ìä ]yéT‡ &Ós¬’ ø£sº Y &Üø£sº Y dæ<|›ä Œü >ös¡yé ø£˝ø… sº£ Y <äèwæøº Ï rdüT≈£î sê>±,

|ü]ø£sê\T ñ|üjÓ÷–+#˚˝≤ dæã“+~øÏ u≤<Ûä´‘·qT ìsê›]dü÷Ô yÓ+≥H˚ ñ‘·sÔ T¡ «\T C≤Ø #˚j÷· \ì Ä<˚X¯v+#ês¡T. |ü]ø£s¡+ $ìjÓ÷>∑+˝À @<ÓH’ ê düeTdü´ eùdÔ f…øïÏ ø£˝Ÿ dæã“+~ <äèwæøº Ï rdüT≈£î sêyê\Hêïs¡T. nedüsy¡ TÓ qÆ |ü]ø£sê\ ø=qT>√\T, ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À eTs¡eTà‘·T\Ô ø√dü+ ì<ÛTä \T ø√s¡T‘·÷ dü¬s’q s¡÷|ü+˝À Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+bÕ\ì dü÷∫+#ês¡T. s√>∑T\≈£î kÕÿì+>¥ $esê\qT |üP]Ô kÕúsTT˝À n+<äCj Ò ÷· * s√–øÏ kÕÿì+>¥ #˚dqæ ‘·sê«‘· ìy˚~ø£˝À _&ɶ Äs√>∑´ |ü]dæ‹ú ì |üP]Ô>± ‘Ó*ùd˝≤ $esê\T Çyê«\Hêïs¡T. kÕÿì+>¥ $esê\T düÁø£eT+>± Çe«ø£b˛e&É+ e\¢ ¬s+&ÉekÕ] Áô|’y˚≥T kÕÿì+>¥ ôd+≥s¡¢≈£î yÓfi≤¢*‡ ek˛Ô+<äì U≤Jù|≥ eT+&É\+ ‘·TeTà\÷s¡T

|ü˝…¢|æ\T|ü⁄˝À |òæsê´<äT\T e#êÃj·THêïs¡T. nìï bÕsê MT≥s¡T¢ ‘Ó*ùd $<Ûä+>± ìy˚~ø£qT Ç#˚Ã+<äT≈£î Ç#˚Ã+<äT≈£î &Üø£ºs¡T¢ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. Ç˝≤+{Ï ∫qï ∫qï ˝À≥TbÕ≥¢ e\¢ ÄdüŒÁ‹øÏ #Ó&ù¶É |s¡T sê≈£L&É<ìä dü÷∫+#ês¡T. ÁuÛ÷Ñ D Vü≤‘·´\qT ìs√~Û+#˚+<äT≈£î >∑s“¡ düú |æ+&É ìsê›sD¡ |üØø£\å T ìs¡«Væ≤+#˚ kÕÿì+>¥ ôd+≥s¡¢ $esê\T ‘Ó*|æ‘˚ \ø£å s¡÷bÕj·T\ ãVüQeT‹ì n+<äCkÒ ÕÔeTì Á|üø{£ +Ï ∫q≥T¢ ø£˝ø… sº£ Y ø£$T{° <äèwæøº Ï rdüT≈£î e#êÃs¡T. Ábıô|dò sü ¢¡ uÛØÑ øÔ Ï #·s´¡ \T - ]yéT‡˝À U≤∞>± ñqï ndæôd+º {Ÿ Ábıô|dò sü T¡ ,¢ Ábıô|dò sü ¢¡ b˛düT\º uÛØÑ øÔ Ï Á|üuTÑÛ ‘·«+ ‘·«s¡˝À #·s´¡ \T rdüT≈£î+≥T+<äì ø£˝ø… sº£ Y #ÓbÕŒs¡T. ñ+&Ée\dæq dü+K´ ø£Hêï ‘·≈£îÿe>± ndæôdº+{Ÿ

Ábıô|òzdüs¡T¢, Ábıô|òdüs¡T¢ |üì#˚dTü HÔ êïs¡ì ]yéT‡ &Ós¬’ ø£sº Y ø£˝ø… sº£ Y <äèwæøº ‘Ï #Ó êÃs¡T. á n+X¯+ô|’ yÓ<’ ´ä Äs√>∑´XÊK Á|æì‡|ü˝Ÿ ôdÁø£≥Ø‘√ ø£˝…ø£ºsY bò˛Hé˝À e÷{≤¢&Üs¡T. nq+‘·s¡+ ‘·«s¡˝ÀH˚ Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥T+<äì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. ]yéT‡˝À ˙{Ï düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ô|’ ø£˝…ø£ºsY @|”ôV≤#Ym+◊&ûd” m–®≈£L´{Ïyé Ç+»˙s¡T eT˝ÒX¢ «¯ s¡s¬ &çì¶ $es¡D ø√sês¡T. á HÓ˝≤Ks¡T˝À|ü⁄ Á|üdTü ‘·+Ô ñqï ô||’ ⁄ü ˝…q’ q¢ T ‘=\–+∫ ø=‘·Ô ô||’ ⁄ü \qT y˚kÕÔeTì áá ‘Ó*bÕs¡T. n<äq+>± ◊<äT y˚\ ©≥s¡¢ kÕeTs¡´ú + ø£*–q dæ+f…ø‡˘ \qT ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚dTü HÔ êïeTHêïs¡T. dü+|t˝À ˙{ÏøÏ ‘·–≥qT¢>± $ìjÓ÷–+#˚˝≤ |òü¢+#·s¡¢≈£î Ä<˚XÊ*yê«\ì áá ø£˝ø… sº£ qY T ø√sês¡T. ã¢&ué ≤´+≈£î˝À

@d”\T |üì#˚jT· &É+ ˝Ò<ìä ø£˝ø… sº£ Y <äèwæºøÏ rdüT≈£î sê>±, yÓ+≥H˚ eTs¡eTà‘·T\Ô T #˚sTT+#ê\ì ááì Ä<˚•+#ês¡T. Ä|üsπ wüHé ~∏jT˚ ≥s¡≈¢ î£ yÓTwt, nedüs¡yÓTÆq eTs¡eTà‘·TÔ\T ≈£L&Ü #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. ¬s+&ÉT HÓ\\ nq+‘·s¡+ eT∞¢ düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì, n|üŒ{Ï˝À|ü⁄ düe÷y˚X+¯ ˝À rdüT≈£îqï ìs¡j í ÷· \qT neT\T #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY yÓ<’ ë´~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À Áf…˙Æ ø£˝ø… sº£ Y Á|üdqü ï yÓ+ø£fXÒ Ÿ, ]yéT‡ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ sêyéTX¯s¡DY, ]yéT‡ Á|æì‡bÕ˝Ÿ u≤\ø£èwü,í Äs√>∑´Áo ø√ Ä]¶H≥˚ sY &Üø£ºsY yÓ+ø£≥ s¡eTD≤¬s&ç¶, &ûm+ôV≤#Yz &Üø£sº Y Á|üuTÑÛ <ëdt, &Üø£sº Y u≤*¬s&ç,¶ $$<Ûä $uÛ≤>±\ yÓ<’ Tä ´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


3

Vô ≤’ <äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ 18`01`2014

‘Ó\+>±D Ms¡Hê] 1930 e <äXø¯ +£ ˝À ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+.. ìC≤+bÕ\q˝Àñ+~. uÛ÷Ñ kÕ«eT´ $<Ûëq+ ñ#Û÷ «dæ‹∆ ˝À ñqï düeTj·TeT~. uÛÑ÷kÕ«eTT\ <√|æ&û, <äTØï‹ |ü‘êø±qï+{Ïq dü+<äs“¡ e¤ T~. ìC≤+ ‘êuÒ<ës¡T>¢ ± e÷]q ø=+<äsT¡ kÕe÷q´ »Hêìï »\>∑˝≤¢ |”˝≤Ãs¡T. n|ü⁄Œ&ÉT s¬ ‘’ T· \T >±ì s¬ ‘’ T· ≈£L©\T >±ì ˝ÒsT¡ . n+‘ê u≤ìdü˝.Ò ù|<äyê fi¯fl~ u≤+#·Hé <=s¡ ˙ ø±˝§à≈£îÿ‘ê - nH˚ ã‘·Tøπ . C≤^sY <ës¡T,¢ uÛ÷Ñ kÕ« eTT\T, <˚XŸ eTTUŸ \T ìC≤+ n+& <É +ä &É\‘√ ù|ÁfÒ– b˛j·÷s¡T. á <äTwüº bÕ\q, <äeTq ø±+&É ø±s¡D+ >± ‘Ó\+>±D≤ b˛sê{≤\ |ü⁄]{Ï >∑&¶É nsTT+~. Á|ü»\ u≤<Û˝ä À¢+∫, e´<Ûä ˝À¢+∫ ‹s¡T>∑Tu≤≥T u≤e⁄{≤\T ˝Ò#ê sTT. m+<äs√ b˛sê≥ H˚‘\· T |ü⁄≥Tºø= #êÃs¡T. kÕe÷qT´\H˚ kÕj·TT<ÛTä \T>± #˚XÊs¡T. Á|ü»\qT j·TT<ë›ìøÏ düqï<ä∆+ #˚XÊs¡T. Ç≥Te+{Ï H˚‘˝· À¢ nÁ>∑ ÁX‚DÏ H˚‘,· ‘Ó\+>±D Ms¡ Hê], kÕj·TT<Ûä ùdq\ <äfi|¯ ‹ü , >¬ ]˝≤¢ b˛sê{≤\ eP ´Vü≤ø£s¡Ô, $|ü¢yê–ï.. eT\T¢ dü«sê»´+. Ms¡ ‘Ó\+>±D kÕj·TT<Ûä b˛sê≥+˝À ø°\ø£ bÕÁ‘·.. kÕ«‘·+Á‘·´ b˛sê≥ ôd>∑\T ‘Ó\T>∑T sêÅcÕºìï >∑{>ºÏ ±H˚ ‘êø±sTT. ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\T Ç≥T ìC≤+ bÕ\ q˝Àì uÛ÷Ñ kÕ«eTT\ô|,’ n≥T kÕ«‘·+ Á‘· düeTs¡+˝À ‘Ó\¢ <=s¡\ô|’ s¬ +&ÉT #˚‘T· ˝ÀÔ j·TT<ä+› #˚j÷· *‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. Á|ü|ü+#· #·]Á‘·˝À ∫s¡kÕú sTT>± ì*∫b˛<ä>Z∑ Ms¡ ‘Ó\+>±D≤ kÕj·TT<Ûbä ˛sê≥+˝À eT\T¢ dü«sê»´+ ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T. ø£eT÷´ìdüTº bÕغ düuTÑÛ ´sê*>± Á|üC≤ ñ<ä´eT+˝À øÏ <ä÷ø±s¡T. ìC≤+ ø£sÿ¡ X¯ bÕ\qô|,’ n‘·´+‘· bÕX¯$ø£yTÓ qÆ , <äTsêàs¡yZ TÓ qÆ uÛ÷Ñ kÕ«eT´ e´edüôú |’ ÄyÓT >¬ ]˝≤¢ b˛sê≥ <äfi≤\qT q&çbÕs¡T. Ä kÕ j·TT<Ûä b˛sê≥ <äfi≤\≈£î Hêj·T≈£îsê* >± eTT+<äT+&ç b˛sê&Üs¡T. ÄHê&ÉT ñ<ä´e÷˝À¢ø,Ï kÕj·TT<Ûä <äfi≤˝À¢øÏ eTVæ≤fi¯\T ô|<ä› dü+K´˝À sêe&É+˝À ÄyÓT ø£èwæ mq˝Òì~. uÛ÷Ñ kÕ«eT´ ≈£î ≥T+ã+˝À |ü⁄{Ïqº dü«sê»´+, ‘·q kı+‘· es¡Z $<Û«ä +dü+ ø√dü+ b˛sê≥ u≤≥ |ü{ºÏ Á|ü»\ |üø±å q yÓTTø£ÿy=ì Bø£‘å √ ì\ã&ܶs¡T. ìC≤+ Á|üsTTy˚≥T ôd’q´+ s¡C≤ø±s¡T¢ }fi¯flô|’ ã&ç nsê#· ø±\T düèwæ+º #·&+É <√|æ&,û n ø £ è ‘ ê ´ \T,n‘ê´#êsê\≈£ î bÕ\Œ&É & É + ‘√ kÕe÷qT´&ç düV≤ü q+ |üP]Ô>± q•+ ∫+~. Á|ü»\T >∑T‘·Œ ø£Ás¡˝Ò Äj·TT <Û+ä >± #˚dTü ≈£îHêïs¡T. e&çX\‚ sêfi‚fl ‘·TbÕø° ‘·÷{≤\T>± e÷s¡TÃ≈£îHêïs¡T.

á Á|üC≤ ‹s¡T>∑Tu≤≥T˝À eTVæ≤fi≤ ˝Àø£+ ≈£L&Ü eTVü‰ ñô|ŒHÓ’ ø£<+ä ‘= øÏÿ+~. Åd\Ô” T, |ü⁄s¡Twüß\T, |æ\\¢ T nH˚ uÛÒ<ä+ ˝Ò≈£î+&Ü n+‘ê ˇø£ÿ≥j·÷´ s¡T, <√|æ&û eT÷ø£\ô|’ ÁbÕD≤\≈£î ‘Ó–+∫ ‹s¡>ã∑ &ܶsT¡ . ã\yÓTqÆ X¯Á‘·T e⁄≈£î ‘·eT dü‘êÔ @+{À s¡T∫ #·÷|æ+ #ês¡T. á ñ<ä´e÷\ìï+{Ï‘√ dü«s ê»´+ J$‘·+ ô|qy˚dTü ≈£îb˛sTT+~. s¡w´ü Hé s¡#s· TT‘· eTø°‡yéT >√Øÿ s¡∫+ ∫q ªneTൠqe\ ‘Ó\T>∑T nqTyê<ä+ 1942 ÁbÕ+‘·+˝À eT\T¢ dü«sê»´+ #˚‹øÏ n+~+~. Ä qe\qT ÄyÓT‘√ bÕ≥T yÓTT‘·+Ô ≈£î≥T+ã+ n+‘ê #·~ yês¡T. Ä qe\ ‘·q b˛sê≥ ìs¡íj·÷ \qT, ù|<ä\ |üøå±q ì\yê\qï ‘·|üq qT eT]+‘· |ü{Ïwüº|üsêÃj·Tì dü«sê»´ y˚T dü«j·T+>± #ÓbÕÔsT¡ . Á|üC≤düeTdü´˝Ò b˛sê≥ nÅkÕÔ\T.. >√<ëeØ rs¡ n&Ée⁄˝À¢ dü«sê»´+ <äfi¯ ø£e÷+&És>Y ± ñqï|ü⁄Œ&ÉT n|üŒ{Ï ìC≤+ düsêÿsY dü«sê»´+ ‘·\≈£î yÓ\ ø£{+ºÏ ~. düJe+>± |ü≥Tºø√yê\qï Hê j·T≈£î˝À¢ dü«sê»´+ ˇø£sì¡ Ä bÕ\ ≈£î\T Á|üø{£ +Ï #ês¡T. ÄyÓT Ä#·÷øÏ ‘Ó*|æq yê]øÏ 10 y˚\ s¡÷bÕsTT\T ãVüQeT‹ ÇkÕÔeTHêïs¡T. ÄdüeT j·T+˝À dü«sê»´+ s¡a≤˙‡ sêD°˝≤ >∑TÁs¡+ møÏÿ ∫{Ïø¬ ˝À Á|ü<X˚ Ê\T e÷s¡Tdü÷Ô X¯Á‘·Te⁄\≈£î ∫ø£ÿ≈£î+&Ü ‘·|Œæ +#·Tø=ì ‹]>±s¡T. ‘Ó\T>∑T yê] ì @ø£+ #˚d÷ü Ô kÕe÷õø£- sê»ø°jT· düeTdü´\ô|’ b˛sê&˚+<äT≈£î Ä$s¡“$¤ + ∫q Ä+Á<Ûä eTVü‰düuÑÛ ø±s¡´ø£˝≤bÕ˝À¢ dü«sê»´+ bÕ˝§ZHêïs¡T. ñs¡÷› uÛ≤wüqT ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ô|’ ã\e+‘·+>± s¡T< ä›&Üìï e´‹πsøÏd÷ü ,Ô sê»ø°jT· dü+düÿs D¡ \T ø√s¡T‘·÷ sêh+˝À Ä+Á<Ûä eTVü‰ düuÑÛ ñ<ä´e÷\T #˚|{ü +ºÏ ~. nsTT‘˚ á dü+dü˝ú ÀøÏ ø£eT÷´ìdüT\º T #˚]q ‘ s· ê«‘·H˚ Ä+Á<Ûä eTVü‰düuÑÛ .. $XÊ\ y˚~ø£>± e÷]+~. Ä dü+düú eT÷\ \øå±´\≈£î ‘√&ÉT $düèÔ ‘· Á|üC≤ düeTdü ´\T, kÕe÷õø£, Ä]úø£ n+XÊ\T b˛sê ≥ nÅkÕÔ\T>± e÷sêsTT. bÕ≥˝Ò..‘·TbÕø° ‘·÷{≤\T.. ‘Ó\+>±D |ü˝¢… ÁbÕ+‘ê˝À¢ nìï esêZ\ Åd\Ô” T bÕ&ÉT≈£îH˚ ñj·÷´\ bÕ≥*ï dü«sê»´+ b˛sê≥ Äj·TT<Û+ä >± eT*#ês¡T. bÕ≥\ u≤D°\qT ñ<ä´e÷\≈£î nqT>∑TD+>± nqTdüè» q >±$+#ês¡T. uÛ÷Ñ kÕ«eT´ e´‹πsø£ b˛sê{≤˝À¢ á bÕ≥˝Ò ‘·TbÕø° ‘·÷{≤\j·÷´sTT. Åd\Ô” T ô|<ä› m‘·TÔq ñ<ä´e÷˝À¢øÏ ñs¡ø£&ÜìøÏ ø±s¡DeT j·÷´sTT. ˇø£ kÕ] ˇø£ e´ekÕj·T ø±]à≈£îsê*ï u≤*+‘· nì #·÷&É ≈£î+&Ü bı\+ |üqT\T #˚sTT+#·&yÉ T˚ ø±ø£ _&É≈¶ î£ ÄyÓT

bÕ\T Çe«&ÜìøÏ ≈£L&Ü nqTeT‹ Çe«&ÉT z øÏsê‘·ø£ uÛ÷Ñ kÕ«$T. ô|>’ ± Ä <=s¡ nqT#·s¡T\T u≤*+‘· eøå√C≤\qT >∑{>ºÏ ± H=øÏÿ bÕ\T |æ+&˚kÕÔsT¡ . Bì |ò*ü ‘·+>± bÕ\T ˝Òì Ä #·+{Ï bÕ|ü Äø£*‘√ eTs¡DdÏ Tü +Ô ~. Ä Vü≤è<äjT· $<ës¡ø£ dü+|òüT≥≈£î #·*+∫q eT\T¢ dü«sê»´+ ˇø£ $|ü¢e ^‘êìï Ä\|æ+#ês¡T. uÛ÷Ñ kÕ«eTT\ô|ª’ ◊\eTൠVüQ+ø±s¡+.. Ä+Á<Ûä eTVü‰düuÑÛ eTVæ≤fi≤ $uÛ≤>∑+ 1930˝À ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ +Æ ~. 1942˝À 12 @fi¯fl ej·TdüT ˝ÀH˚ dü«sê»´+ á dü+düú düuTÑÛ ´sê\j·÷´s¡T. eTVæ≤fi≤ kÕ~Ûø±s¡‘· ø√dü+, $eø£,å <√|æ&øû Ï e´‹πsø£+>± Ä+Á<Ûä eTVæ≤fi≤ düuÑÛ b˛sê≥+ #˚dTü qÔ ï ø±\eT~. <ä[‘·, ìeTï esêZ\ eTVæ≤fi¯\ #˚‘· uÛ÷Ñ kÕ« eTT\T yÓ{#ºÏ êøÏØ #˚sTT+#·&+É ô|’ ≈£L &Ü á dü+düú düeTs¡uÛÒ] yÓ÷–+∫+~. 1944˝À ˇø£ eTTK´ dü+|òTü ≥q #√≥T #˚dTü ≈£î+~. á |òTü ≥q ñ<ä´eT rÁe‘·qT eT]+‘· ñ<Ûèä ‘·+ #˚d+æ ~. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ bÕ\≈£î]Ô Á>±eT+˝À #êø£* ◊\eTà≈£î #Ó+~q e´ekÕj·T uÛÑ÷$Tì $dü÷ïs¡T <˚XŸ eTTUŸ ÄÁø£$T+#·T≈£îHêï&ÉT. Ä ∫qï uÛ÷Ñ $T eTTø£ÿô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&ç J$düTÔqï ◊\eTà ≈£î≥T+ã+ BìøÏ e´‹πsø£+>± ô|<ä› b˛sê≥y˚T #˚d+æ ~. y˚˝≤~ mø£sê\ uÛ÷Ñ $T ñqï|üŒ{Ïø° Hê ∫qï e´ekÕj·T uÛ÷Ñ y˚T ø±e\dæ e∫Ã+<ë ˙≈£î?... Hê >=+~˝À ÁbÕD+ ñqï+ ‘· es¡≈î£ Ä uÛ÷Ñ $Tì e<äT\Tø√qT.. n+≥÷ #êø£* ◊\eTà VüA+ø£]+ ∫+~. uÛ÷Ñ kÕ«$Tì ì\Bdæ+~. ˇø£ kÕe÷q´ <ä[‘· eTVæ≤fi¯ ã&Ü uÛ÷Ñ kÕ« $Tì Ä s√E˝À¢ düyê\T #˚j·T&É+ ô|<ä› dü+#·\qy˚T nsTT+~.<˚XŸ eTTUŸ\≈£î, yê] >∑T+&Ü\≈£î #êø£* ◊\eTà #˚dqæ ôV≤#·Ã]ø£ s¬ ‘’ T· ñ<ä´ e÷\≈£î ø=‘·Ô }|ü⁄ ì∫Ã+~. ‘·eT Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+, uÛÑ÷$T ø√dü+, uÛÑTøÏÔ ø√dü+ ‹s¡>∑ã&Ü\qï dü÷Œ¤]Ô n–Z˝≤ sêE≈£î+~. #êø£* ◊\eTà b˛sê{≤ ìøÏ ø£eT÷´ìdüT\º T n+&É>± ì* #ês¡T. $dü÷ïs¡T »$÷+<ës¡T y˚~+Û |ü⁄\qT ‘·≥Tºø√˝Òø£ Á|ü»\T Äj·Tq >∑&ôç |’ kÕj·TT<ÛTä ˝…’ <ë&ç #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ á H˚|<ü ´ä∏ +˝À »$÷+<ës¡T nqT#·sT¡ \T ø±\TŒ\T »]bÕs¡T. á ø±\TŒ˝À¢ ø£eT÷´ìdüTº ø±s¡´ø£sÔ¡ <=&ç¶ ø=eTs¡jT· ´ neTs¡T&Éj÷· ´&ÉT. n‘·ì k˛<äsT¡ &ÉT>±j·T|ü&ܶ&TÉ . n|üŒ{Ïøπ n ≥Tº&TÉ ≈£î‘·Tqï ‘Ó\+>±D≤ÁbÕ+‘·+˝À á yês¡Ô <ëyêq+˝≤ yê´|æ+∫+~. uÛÑ÷kÕ«eT´ e´‹πsø£ ñ<ä´eT+ ñyÓ«‘·TÔ q m–dæ |ü&+ç ~. á b˛sê {≤˝À¢ dü« sê»´+ Á|ü‘´· ø£+å >± bÕ˝§Z

Hêïs¡T. ˇø£ ñ<ä´eT+ n‘·´+‘· y˚>+∑ >± Á>±eT Á>±e÷ìøÏ $dü]Ô +#˚ Ç≥T e+{Ï dü+<äs¡“¤+ eT¬sø£ÿ&Ü ø£ì|æ+#·<Tä . Äj· T T<Û ä • ø£ å D ˝Àn+<ä ] ø£ H êï uÛ÷Ñ kÕ«eTT\≈£î, <˚XŸ eTT+<äT.. eTTUŸ \≈£î e´‹ πsK+>± »s¡T>∑T‘·Tqï b˛sê≥+ Áø£eT+>± ìC≤+ düsêÿs¡T, Äj·Tq Áô| y’ ≥˚ T ôdq’ ´yÓTqÆ s¡C≤ø±s¡ô¢ |ø’ Ï eT[fl+ ~. U≤o+ s¡J« H˚‘è· ‘·«+˝Àì s¡C≤ø± s¡T¢ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝Àì Á>±e÷˝À¢ ;uÛ‘Ñ ‡· + düèwæ+º #ês¡T. yê] nsê#·ø±\T $T‹ $÷]b˛j·÷sTT. <√|æ&û\T, <äVü≤qø±+&É, n‘ê´#êsê\ e+{Ï <äTsê>∑‘˝· H… √ï »]>±sTT. s¡C≤ ø±s¡¢≈£î uÛ÷Ñ kÕ«eTT\T, <˚XŸ eTTUŸ \T n+&É <ä+&É\+~+#ês¡T. á <äTsêà sêZ\qT m<äTs¡TÿH˚+<äT≈£î Á|ü»\T Á>±eT s¡ø£åø£ <äfi≤\qT, ‘·sê«‘· ¬>]˝≤¢ <äfi≤\qT @sêŒ≥T #˚düT≈£îHêïs¡T. á <äfi≤˝À¢øÏ |ü⁄s¡Twüß\‘√ bÕ≥T düe÷ q+>± Åd\Ô” T ≈£L&Ü #˚s&¡ +É n|üŒ{Ï b˛sê≥ dü÷Œ¤]ìÔ Á|ü‹_+_düT+Ô ~. á <äfi≤\ ìsêàD+ ˝Àq÷, yê]øÏ •ø£åD Çe«&É+˝Àq÷ eT\T¢ dü«sê»´+ ø°\ø£ uÛ÷Ñ $Tø£ b˛wæ+#ês¡T. ‘·q ≈£î≥T+ã+ ‘·q≈£î ∫qï‘·q+˝ÀH˚ á‘·, >∑TÁs¡|⁄ü kÕ«Ø, yê´j·÷eT+ ˝≤+{Ï $<ä´\T H ]˚ Œ+#·&+É e\¢ Äj·TT<Ûä •ø£åD˝À dü« sê»´+n+<ä ] ø£ H êïeTT+<ä T +&˚ yês¡T. Á>±eT dü«sê»´ kÕú|qü .. ‘Ó\+>±D≤ kÕj·TT<Ûä b˛sê≥+Á|ü‹|òTü ≥q\qT ø£eT÷´ìdüTº bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T |ü⁄#·Ã\|ü*¢ düT+ <äsj ¡ T· ´ Á>∑+<∏dä +Ôü #˚XÊs¡T. á b˛sê≥+ rÁe‘·- $düèÔ ‹ì Äj·Tq $e]+#ês¡T. kÕj·TT<Ûä b˛sê≥+ rÁes¡÷|ü+ <ë*à |ü‘êø£ kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£îqï düeTj·T+˝À n~ eT÷&ÉTy˚\ Á>±e÷\≈£î $düÔ]+∫+~. ñ<ä´eT+ 16y˚\ #·<sä |¡ ⁄ü yÓTfiÆ fl¯ uÛ÷Ñ uÛ≤>∑+˝À n+fÒ ‘Ó\+>±D˝Àì eT÷&√e+‘·T ÁbÕ+‘·+˝À Á|ü‹<Ûä«ì+ ∫+~. ñ<ä´eT C≤«\\T 30 \ø£\å »HêuÛ≤ ìedæ+#˚ ÁbÕ+‘·+˝À m>∑d |æ &ü ܶsTT. á b˛sê{≤˝À¢ ø£eT÷´ ìdüTº \T nq÷Vü≤´yÓTqÆ $»j·÷˝…H√ï qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. Ms¡T 12 qT+&ç 18 HÓ\\ bÕ≥T Á>±eTsêC≤´ìï HÓ\ ø=˝≤Œs¡T. uÛÑ÷kÕ«eTT\qT >∑&û\ qT+ &ç ‘·]$Tø={≤ºs¡T. yê]øÏ #Ó+~q \ø£å ˝≤~ mø£sê\ uÛ÷Ñ $Tì ù|<ä\≈£î |ü+ ∫ô|{≤ºsT¡ . yÓ{ºÏ #êøÏØ, e&û¶ yê´bÕsê \qT ìùw~Û+#ês¡T. bÕ‘· s¡TD≤\qT s¡<Tä › #˚XÊs¡T. ø£˙dü y˚‘·Hê \qT neT\T #˚XÊs¡T. e´ekÕj·T ø±]à≈£î \≈£î ≈£L©

FyáNRPVá \Æ™sxmnsá˘Æ™s[V ≠sÀ≥œ¡«¡©´s FyxmsLi : «¡⁄áNRPLi…”¡ \ | §¶¶¶µR ∂ LSÀÿµ`∂,«¡©´ s ™´ s Lj i 17(ôd’ ÿ q÷´dt ) : FyáNRPVá FyxmsLi NSLRifl·LigSÆ©s[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi ™´sVVLiµR∂VNRPV ™´s¿¡ËLiµR∂¨s {qs{msFsLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ «¡⁄áNRPLi…”¡ LRiLigSlLi≤ÔT∂ AL][zmsLiøyLRiV. G ˙FyLiªy¨sı xqs˙NRP™´sVLigS xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRP F°LiVV©´s NSLRifl·LigS B™yŒœ¡ C µR∂VzqÛsºΩ ™´s¿¡ËLiµR∂©yıLRiV. Bµj∂ BLiªRΩ…”¡ª][ AgRiµR∂¨s, BÕÿLi…”¡ µR∂VzqÛsºΩ BNRP™´sVVLiµR∂V NRPW≤y DLi»¡VLiµR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. FyáNRPVáV ˙xms«¡Ã¡©´sV ≠sxqs¯LjiLi¿¡ ZNP[™´sáLi J»˝¡V, {qs»˝¡ N][xqsLi FyNRPVÕÿ≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ BÕÿ «¡LjigjiLiµR∂©yıLRiV. ªRΩ™´sV FyLÌki µj∂™´sLigRiªRΩ Æ©s[ªRΩ xmsoøR¡Ëáxms÷˝¡ xqsVLiµR∂LRi∏R∂V˘ G©y≤][ C ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRi¨s @©yıLRiV. |msµÙR∂™´sV©´sVxtsvá IxmsˆLiµR∂Li xqs˙NRP™´sVLigS @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[µR∂¨s NSLi˙lgi£qs FsLiµR∂VNRPV gRi™´sV¨sLiøR¡¤Õ¡[µR∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ©y…”¡ ©´sVLi¿¡ Æ©s[…”¡ ™´sLRiNRPW FyáNRPVá \Æ™sxmnsá˘Æ™s[V ˙FyLiºdΩ∏R∂V @xqs™´sW©´sªRΩáNRPV µyLjiºdΩaS∏R∂V¨s... Bµj∂ ™´sVV™´sW¯…”¡NUP FyáNRPVá \Æ™sxmnsá˘Æ™s[V©´s¨s @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ xmso©´sLji*À≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V\|ms aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ øR¡LRiË N]©´srygRiVªRΩV©´sı xqsLiµR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ «¡⁄áNRPLi…”¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ C xmsLjizqÛsºΩ LS™´s≤y¨sNTP NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÆ©s[ NSLRifl·™´sV¨s }msL]‰©´s≤R∂Liª][ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NRPáVgRi¤«¡[xqsVNRPV©yıLRiV. BµÙR∂Lji ™´sVµ≥R∂˘ ¿¡©´sı ™ygS*µR∂Li «¡LjigjiLiµj∂. «¡⁄áNRPLi…”¡ ªRΩ©´s ˙xmsxqsLigRiLi N]©´srygjixqsWÚ ªy™´sVV INRP‰LRiV©yı BµÙR∂LRiV©yı

NRP™´sVW˘¨sxqÌsVáƙs[V©´s¨s, ≠dsVLRiV ™´sLiµR∂™´sVLiµj∂ D©yı GLi ™´sW…˝ÿ≤R∂ªyL][ æªΩ÷¡∏R∂VµR∂¨s ™y˘∆ÿ˘¨sLiøyLRiV. Fs™´sLjiª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VNRPV©yı ªyÆ™s[V ¡Ã¡∏R∂W˘™´sV¨s «¡⁄áNRPLi…”¡ @©yıLRiV. ZNP[Li˙µR∂Li ¨sµ≥R∂Vá ˙xmsryÚ™´s©´s ¤Õ¡[NRPVLi≤y ≠sÀ≥œ¡«¡©´s xms˙NTP∏R∂V ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Li xqsLjiNSµR∂©yıLRiV. Æ™s[VLi ≠sÀ≥œ¡—¡ryÚLi, ≠dsV øy™´so ≠dsVLRiV øy™´sLi≤R∂©´sı»˝¡V ZNP[Li˙µR∂Li ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiµR∂©yıLRiV. NSá∏R∂Wxms©´s ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y aSaRP*ªRΩ xmsLjiuy‰LRiLi NRP©´sVg]©yá¨s «¡⁄áNRPLi…”¡ @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ NSLi˙lgi£qs ªRΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂W¨sı NRPW≤y ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøR¡≤R∂Li µy*LS IZNP[ FyLÌkiÕ‹[ ’≥¡©yı’≥¡˙Fy∏R∂WáV ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li NRPW≤y xqsLjiNSµR∂©yıLRiV. IZNP[ FyLÌkiNTP ¬ø¡Liµj∂©´s ™yLRiV ’≥¡©´sı @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV ¬ø¡ ¡VªRΩVLi≤R∂»¡Li ˙xms«¡Ã¡V gRi™´sV¨sxqsVÚ©yıLRi¨s «¡⁄áNRPLi…”¡ @©yıLRiV. r°¨s∏R∂W INRP…”¡ ¬ø¡’¡æªΩ[... LSxtÌsQ˚ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV ™´sVL][…”¡ ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRi¨s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙xms«¡Ã¡©´sV gRiLiµR∂LRig][Œÿ¨sNTP gRiVLji¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. LSuÌy˚NTP xqsLi ¡Liµ≥j∂Li¿¡©´s NUPáNRP\Æ™sV©´s @LiaRP™´sV¨s... Auy™´sW{tsQ xqs™´sVxqs˘ NSµR∂¨s @©yıLRiV. AªRΩ¯xmsLjibdPá©´s ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ™´sW…˝ÿ≤yá©yıLRiV. ªy™´sVV ALiµ≥R∂˙xmsƵ∂[a`P LSuÌy˚¨sı ≠sÀ≥œ¡—¡ryÚLi.. ≠dsV øy™´so ≠dsVLRiV øy™´sLi≤T∂ @©´sı»˝¡V ZNP[Li˙µR∂Li ™´s˘x§¶¶¶LjixqsVÚLiµR∂¨s «¡⁄áNRPLi…”¡ ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \Æ™s≈¡Lji\|ms ¨sxmsˆVáV ¬ø¡LjigSLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[

BLRiV ˙FyLiªyáՋ[ ™´s¿¡Ë©´s DµR∂˘™´sWá ™´sÃ˝¡ LSxtÌsQ˚Li áORPQá N][»˝¡ LRiWFyLiVVá©´sV N][Õ‹[ˆLiVVLiµR∂¨s A∏R∂V©´s AÆ™s[µR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ C xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤R∂…ÿ¨sNTP NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÆ©s[ NSLRifl·™´sV¨s AL][zmsLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s Auy™´sWztsQ xqs™´sVxqs˘ NSµR∂¨s, AªRΩ¯ xmsLjibdPá©´s ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ™´sW…˝ÿ≤yá¨s A∏R∂V©´s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡NRPV z§¶¶¶ªRΩ™´so xms÷¡NSLRiV. NSá∏R∂Wxms©´s ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y aSaRP*ªRΩ xmsLjiuy‰LRiLi NRP©´sVg]©yá¨s A∏R∂V©´s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xqsW¿¡LiøyLRiV. @’≥¡™´sXµÙj∂NTP NS™y÷¡=©´s ¨sµ≥R∂VáV, ≠sµ≥y©yáNRPV xqsLi ¡Liµ≥j∂Li¿¡©´s ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡VÕ‹[ ZNP[Li˙µR∂Li FsNRP‰≤R∂ }msL]‰©´s¤Õ¡[µR∂¨s @©yıLRiV. ZNP[Li˙µR∂ ¨sµ≥R∂VáV ˙xmsryÚ™´s©´s ¤Õ¡[NRPVLi≤y ≠sÀ≥œ¡«¡©´s xms˙NTP∏R∂V\|ms øR¡LRiË xqsLjiNSµR∂¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ALiµ≥R∂˙xmsƵ∂[a`P ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V©´sV ALiµ≥R∂˙xmsƵ∂[a`P @’≥¡™´sXµÙj∂ ’¡Ã˝¡VgS ™´sWLSËá¨s ZNP[Li˙µy¨sNTP xqsW¿¡LiøyLRiV. ZNP[{qsAL`i ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[ æªΩáLigSfl· DµR∂˘™´sVLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡# \Æ™sV©´s ©y…”¡ ©´sVLi¿¡ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ©´sáVgRiVLRiV {qsFsLiáV ™´sWLSLRiV. A ©´sáVgRiVLRiV {qsFsLiáՋ[ G INRP‰LRiV NRPW≤y G INRP‰ xqs™´sVxqs˘©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡¤ Õ¡[NRPF°∏R∂WLRi¨s «¡⁄áNRPLi…”¡ LRiLigSlLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Fyá©´s xqsÚLi’≥¡Li¿¡LiµR∂¨s, ™´sVLi˙ªRΩVáV ªRΩ™´sV ªRΩ™´sV ˙FyLiªyáZNP[ xmsLji≠sVªRΩ\Æ™sV∏R∂W˘LRi¨s A∏R∂V©´s AÆ™s[µR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.

πs≥¢qT ô|+#ês¡T. q÷‘·q $yêVü≤#·{≤ºìï s¡÷bı+~+#ês¡T. kÕj·TT<Ûä •ø£Då .. á düeTj·T+˝À dü«sê»´+ dü÷sê´ù|≥ ‘ê\÷ø± b˛sê≥ ø£$T{° Hêj·T≈£îsê*>± ñHêïs¡T. b˛sê≥ ø£$T{°˝À Åd”Ô |ü⁄s¡Twüß\≈£î kÕj·TT<Ûä •ø£Då Çe«&É+ áyÓT u≤<Ûä´‘·. X¯Á‘·Te⁄\T uÛ≤Ø kÕúsTT˝À $s¡T#·T≈£î|ü&ç‘˚ m˝≤ ‘·|Œæ +#·Tø√yê˝À ≈£L&Ü •ø£Då ˝À uÛ≤>∑+>± #Óù|Œyês¡T. nìï b˛sê{≤˝À¢ ‘·ØŒ¤<äT bı+~q j·TTe‘·T \T, eTVæ≤fi¯ ˝…+<äs√ Á>±eT kÕúsTT˝À H˚‘\· T>± m~>±s¡T. Ms¡T Çfi¯flqT, <Ûë Hê´ìï Ç‘·s¡ ÄdüT\Ô qT m˝≤ ø±bÕ&ÉT ø√yê˝À •ø£åD bı+<ës¡T. X¯Á‘·Te⁄ \ô|’ <ë&ç #˚jT· &É+ ø√dü+ Ms¡T s¡V≤ü dü´ ÁbÕ+‘ê˝À¢ $ÁX¯$T+#˚yês¡T. M] ˝À ø=+<äs¡T y˚T˝§ÿì e⁄+&ç ì|òü÷ ø±#˚yês¡T. Ä&É |æ\\¢ T X¯Á‘·Te⁄\ ø£fifl¯ ˝À¢ ø±s¡+ ˙fi¯ófl #·*¢ yêfi¯fl #˚‘T· ˝À¢ì ‘·TbÕ≈£î\qT ˝≤≈£îÿH˚yêfi¯ó fl. b˛©düT <äfi≤\ô|H’ ê, uÛ÷Ñ kÕ«eTT\ >∑&\û ô|H’ ê »]–q <ë&ÉT˝À¢ ≈£L&Ü eTVæ≤fi¯\T bÕ˝§ZHy˚ ês¡T. s¡C≤ø±s¡T,¢ uÛ÷Ñ kÕ«eTT\≈£î e´‹πsø£+>± »]–q nH˚ø|£ Tüò ≥q\T dü«sêC≤´ìøÏ Ç|üŒ{Ïø° düŒwü+º >± >∑Ts¡THÔ êïsTT. mÁs¡u≤&ÉT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q »$÷+<ës¡T >∑&ôç |’ »]|æq <ë&ç˝À e+<äeT+~ <äfi¯ düuTÑÛ ´\T bÕ˝§ZHêïs¡T. M]˝À dü« sê»´+ ˇø£sT¡ . Äs√E m+‘· Á|üjT· ‹ï+∫Hê <äfi¯ düuTÑÛ ´\T >∑&˝û ÀøÏ Á|üy •˚ +#·˝øÒ b£ ˛j·÷s¡T.>∑&˝ç À <ë≈£îÿqï yê]ì m˝≤ ˝§+>∑BdüTø√yê˝À yê] øÏ ‘Ó*j·T˝Ò<Tä . nsTT‘˚ Ä düeTj·T+ ˝À <äfi+¯ ˝Àì ˇø£ eè<äT&∆ TÉ Ç∫Ãq dü\Vü‰ y˚Ts¡≈£î >∑&綑√ ñ+&ÉqT ‘·j÷· s¡T #˚XÊs¡T. Ä ñ+&É˝À |òü÷≥T ø±s¡+ u≤>± ≈£îøÏÿ ì|üŒ+{Ï+∫ X¯Á‘·T •_s¡+ ˝ÀøÏ $dæsês¡T. n<˚ X¯Á‘·Te⁄\ bÕ*{Ï |òsæ +¡ – nsTT+~. <ä≥+º >± yê´|æ+∫ q |ò÷ü ≥T bı>∑qT ‘·≥Tºø√˝Òø£ s¡C≤ø± s¡T,¢ uÛ÷Ñ kÕ«$T, Äj·Tq ≈£î≥T+ ã düuTÑÛ ´\T ‘·TbÕ≈£î\T øÏ+<äbÕπsdæ X¯s D¡ T ø√sês¡T. ø£sT¡ &ÉTø£{qºÏ Ä uÛ÷Ñ kÕ« $Tô|’ kÕ~Û+∫q á >¬ \T|ü⁄qT 60 Á>±e÷\Á|ü»\T|ü+&É>˝∑ ≤ »s¡T|ü⁄≈î£ Hêïs¡T. nC≤„‘·+˝ÀøÏ yÓ[¢q dü«sê»´+.. uÛ≤s¡‘· Á|üuTÑÛ ‘·«+ ìC≤+ #Ós¡ qT+∫ sêÅcÕºìï $eTTøÏÔ #˚ùd+<äT≈£î ùdq\qT |ü+|æ+~. Á|üC≤ b˛sê{≤\ô|’ #√<ä´+ #·÷düTÔqï øπ +Á<ä+ Ä\dü´+>±HÓH’ ê ìs¡j í T· + rdüTø√e&É+‘√ düVü≤»+>± H˚ Á|üC≤˙ø£+˝À dü+‘√wü+ e´ø£yÔ TÓ +Æ ~. ìC≤+ ùdq\T ˝§+– b˛sTTq ‘· sê«‘· uÛ≤s¡‘· ôdq’ ´+ n|üŒ{Ï ¨+ eT+Á‹ düsê›sY |üfÒ˝Ÿ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ‘Ó\+>±D≤˝Àì ø£eT÷´ìdüTº\T, yê]

eT<ä‘› T· <ës¡T\ô|’ $s¡T#·T≈£î|ü&+ç ~. Á|ü»\ |üø±å q ì\ã&ç uÛ÷Ñ $T ø√dü+, uÛTÑ øÏÔ ø√dü+, $eTTøÏÔ ø√dü+ b˛sê≥+ #˚düTÔqï ø£eT÷´ìdüTº\ô|’ uÛ≤s¡‘· ùdq˝Ò <ë&ÉT\≈£î ~>∑&+É n+<ä]˙ ÄX¯Ãs¡´| ]ü Ã+~. Ä düeTj·T+˝À bÕغ Ä<˚XÊ \ y˚Ts¡≈î£ >¬ ]˝≤¢ b˛sê≥ Ms¡T\T nC≤„‘·+˝ÀøÏ yÓ[b¢ ˛j·÷s¡T. n|ü⁄Œ&ÉT dü«sê»´+ ej·TdüT‡ 20 @fi‚¢. n+‘· ∫qïej·TdüT˝ÀH˚ ÄyÓTô|’ bÕغ ô|<ä› u≤<Û´ä ‘·H˚ ñ+∫+~. KeTà+, es¡+>∑ ˝Ÿ, ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢˝À¢ì Ä~yêd” ÁbÕ+‘ê\≈£î ñ<ä´e÷ìï $dü]Ô +|ü#ù˚ d ãèVü≤‘·sÔ ¡ u≤<Û´ä ‘·\qT ÄyÓT düeTs¡ú e+‘·+>± ìs¡«]Ô+#ês¡T. >√<ëe] n≥M ÁbÕ+‘·+˝À dü«sê»´+, ¬>]˝≤¢ <äfi≤\‘√ 1948 -51 nø√ºãsY es ≈¡ î£ n+fÒ.. bÕغ b˛sê≥ $s¡eTD Á|üø≥£ q #˚ùd+‘· es¡≈L£ nC≤„‘+· ˝À H˚ ñHêïs¡T. á eT÷&˚fi¢¯ ø±\+ ÄyÓT ≈£î ˇø£ |üøÿ£ n‘·´+‘· øÏw¢ +ºü >±q÷, eTs√ |üøÿ£ ñ<˚«>∑ uÛ]Ñ ‘·+>±q÷ >∑&ç ∫+~. nø£ÿ&ç ø√j·T\qT(–]»q ‘Ó>)∑ n≥M- s¬ yÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T, #·T≥Tº|üø£ÿ\ ÁbÕ+‘·+˝Àì uÛ÷Ñ kÕ«eTT \T <√|æ&û #˚jT· &Üìï >∑T]Ô+∫q dü«sê»´+ yê]ô|’ b˛sê≥ u≤D+ m ≈£îÿeô|{≤ºsT¡ . ‘Ó\+>±D kÕj·TT<Ûä b˛sê≥+˝À m+‘√ eT+~ Ms¡eì ‘·\T ∫s¡T‘·˝≤¢ b˛sê&Üs¡T. yêfi¯¢≈£î sê»ø°j·T dæ<ë›+‘ê\T ‘Ó*j·Tø£b˛e #·TÃ. yêfi¯¢ Ms¡ >±<∏\ä T qyÓ÷<äTø±ø b£ ˛e#·TÃ. ø±˙, yê] b˛sê≥ |ü{ÏeT, ‘ê´>∑ìs¡‹ nqq´kÕe÷q´+. n+< ä]ø° e÷s¡<Z sä Ù¡ q+n+{≤s¡T dü«sê»´+. dæ|mæ + nuÛ´Ñ ]ú>± |òTü q $»j·T+.. 1951 nø√ºãsY 21e ‘˚~q ‘Ó\+>± D≤ kÕj·TT<Ûä b˛sê{≤ìï bÕغ $s¡$T+∫+~. n|üŒ{ÏøÏ dü«sê»´+ ej·TdüT 21 @fi¯ó.¢ >¬ ]˝≤¢ j·TT<ä∆+ eTT–j·T&É+‘√ ÄyÓT J$‘·+˝À ˇø£ n‘·´+‘· eTTK´yÓTqÆ n<Ûë´j·T+ eTT– dæq≥¢sTT+~. $|üe¢ b˛sê≥+˝À mì$T<˚fi¢¯ bÕ≥T nH˚ø£ kÕVü≤kÕ\T, düyêfi¯fl‘√ ÄyÓT kÕyêdü+ #˚XÊs¡T. Ä b˛sê{≤\TnqTuÛyÑ ê\T ÄyÓTqT eT]+‘· sê≥T <˚˝≤ÃsTT. ÄyÓT sê»ø° j·T, uÖ~∆ø£ |ü]DÏ‹ì ô|+#êsTT. kÕj·TT<Ûä b˛sê≥+ qT+∫ kÕ<Ûës¡D J$‘·+ ˝ÀøÏ e∫Ãq ÄyÓT≈£î bÕغ ø=‘·Ô u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–+∫+~. dü÷sê´ù|≥ ‘ê\÷ø±˝À |üì#˚j÷· *‡+~>± ÄyÓTqT ø√]+~. ‘Ó\+>± D≤ b˛sê≥+˝À $T\≥Ø ø£e÷+&ÉsY

u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤+∫q eT\T¢ yÓ+ø£≥q]‡+Vü‰s¬ &ç(¶ $mHé)qT ÄyÓT 1954˝À $yêVü≤+ #˚dTü ≈£îHêïs¡T. 1950 <äXø¯ +£ ˝À ≈£î≥T+ã+, |æ\\¢ u≤<Û´ä ‘·\ ø±s¡D+>± ÄyÓT bÕغ ø±s¡´ø£˝≤bÕ˝À¢ #·Ts¡T>±Z bÕ˝§Zq˝Òø b£ ˛sTTHê #=s¡e e÷Á‘·+ ‘·>˝Z∑ <Ò Tä . 1964 ˝À bÕغ N* q|ü⁄Œ&ÉT ÄyÓT dæ|mæ + |üø+å£ eVæ≤+#ês¡T. 1978˝À »]–q sêh nôd+;¢ mìïø£˝À¢ eT\T¢ dü«sê»´+ q˝§Z+&É õ˝≤¢ ‘·T+>∑‘T· ]Ô ìjÓ÷»ø£es¡+Z qT+∫ dæ|mæ + nuÛ´Ñ ]ú>± |òTü q $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. m+m˝Ÿm nsTTq ‘·sê«‘· ≈£L&Ü ÄyÓT bÕ‘· b˛sê≥ |ü{eÏ TH˚ ø=qkÕ –+#ês¡T. #·T≥÷º »s¡T>∑T‘·Tqï nHê´ j·÷\T,nÁø£e÷\ô|’ $s¡T#·T≈£î|ü&ܶsT¡ . |ü\T s¡+>±˝À¢ ø°\ø£ bÕÁ‘·. 1981-90 eT<Ûä´ ø±\+˝ÀH˚ Åd\Ô” ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï Væ≤+kÕø±+&É ìs√<ÛëìøÏ Á|ü‘´˚ ø£ #·≥+º ‘˚yê\ì ÄyÓT >=+‘Ó‹Ô #ê{≤s¡T, ìq~+#ês¡T. n|ü⁄Œ&˚ Á|üuTÑÛ ‘ê«\T y˚T˝§ÿì e⁄+fÒ <˚X+¯ ˝À, sêh+˝À ìs¡“j ¤ T· .. nuÛj Ñ T· e+{Ï <äTs¡≥È q\T »]– e⁄+&˚$ ø±<äTø£<ë. dü«sê»´+ 1931 ˝À »ìà+#ês¡T. ‘·+Á&ç uÛ÷Ñ kÕ«$T - ;Û$T¬s&ç¶ sê$T s¬ &ç.¶ ‘·*¢ kıø£ÿeTà. k˛<äsT¡ &ÉT ;Û$T s¬ &ç¶ q]‡+Vü‰s¬ &ç.¶ áj·TH˚ dü«sêC≤´ ìøÏ e÷s¡<Z ]ä Ù. Ä<äsÙ¡ +. ÄyÓT≈£î }Vü≤ ‘Ó*dæq|üŒ{Ï qT+∫ n+fÒ 1940 <äXø¯ +£ qT+∫ H˚{Ï es¡≈L£ >∑‘· @&ÉT <äXÊu≤›\T>± dü«sê»´+ Á|üC≤ b˛sê{≤˝À¢ bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. nH˚ø£ ø°\ø£ |òüT≥q˝À¢ Á|ü<ÛëqbÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T. áyÓT 1981 ˝À Ä$s¡“ ¤$+∫q nœ\ uÛ≤s¡‘· Á|üC≤‘·+Á‘· eTVæ≤fi≤ dü+|òTü + (◊<ë«) e´ekÕú|øü £ düuTÑÛ ´sê\T. 1981 ? 2001 eT<Ûä´ áyÓT ◊<ë« Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ ø£$T{° n<Û´ä ≈£îå sê\T. dæ|mæ + sêh ø£$T{° düuTÑÛ ´ sê˝…q’ dü«sê»´+, 2002 ˝À bÕغ øπ +Á<ä ø£$T{° düuTÑÛ ´sê\j·÷´s¡T. Á|üdTü ‘Ô +· Á|ü‘´˚ ø£ ÄVü‰«ì‘·T\T>± ø=q kÕ>∑T‘·T Hêïs¡T. ◊<ë« <ë«sê yÓ\Te &ÉT‘·Tqï e÷q$ |üÁ‹ø£ Ä$sꓤe+, ìs¡«Vü≤ D˝À ≈£L&Ü áyÓT~ ø°\ø£ bÕÁ‘·. Á|ü»\ ø√dü+, kÕe÷õø£ e÷ s¡TŒ ø√dü+ n$ÁXÊ+‘· b˛sê≥+ kÕ–düT qÔ ï dü«sê»´+ ndüe÷q BÛXÊ *. Á|ü»\≈£î - bÕغøÏ eT<Û´ä yês¡~.Û ÄyÓT~ eÁ» dü+ø£\Œ+. ÄyÓT e´øÏÔ ‘·«+ nqq´kÕe÷q´+. dü«sê»´+ m+<ä]ø√ Ä<äsÙ¡ ÁbÕj·T+. ÄyÓT e÷s¡+Z nqTdüsD¡ j ° T· +.

≠sFs™Ø[,≠sAL`i™Ø[ F°xqÌsVáNRPV À≥ÿLkigS µR∂LRi∆ÿxqsVÚáV xmsLjibdPá©´sÕ‹[ 2001 ºΩLRixqs‰LRifl· @LiVV©y xmsLkiORPQNRPV @©´sV™´sVºΩ NRPLkiLi©´sgRiL`i,«¡©´s™´sLji17(ôd’ÿq÷´dt): LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS ∆ÿ◊d¡gS D©´sı ˙gS™´sVlLiÆ™s©´sW˘ @µ≥j∂NSLji (≠sAL`iJ), ˙gS™´sVlLiÆ™s©´sW˘ xqs•¶¶¶∏R∂VNRPVáV(≠sAL`iFs) F°xqÌsVá FsLizmsNRP ˙xms˙NTP∏R∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS µR∂LRi∆ÿxqsVÚá mx sLjibdPá©´s NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı @µ≥∂j NSLRiVáV ™´sVVgjiLiøyLRiV . µR∂LRi∆ÿxqsVÚá\|ms @Li…”¡Li¿¡©´s Fn°…‹[á mx sLjibdPá©´s©´sV ORPVQflÒ·LigS ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ @µ≥∂j NSLRiVáV 2001 ™´sVLiµj∂ Fn°…‹[áV Fy£qs F°L`Ìi |\ qs«¡Ÿ Fn°…‹[NPR V ¡µR∂VáVgS rÌyLi£ms\|qs«fi Fn°…‹[©´sV @ºΩNTPLiøyLRiV. µk∂Liª][ ≠ds…”¡¨s ºΩLRiqx s‰LjiLiøyá¨s @µ≥∂j NSLRiVáV ¨sLÒiR LiVVLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 83 ≠sAL`iJ, 223 ≠sAL`iFs F°xqsÌ VáV ∆ÿ◊d¡gS D©yıLiVV. ≠ds…”¡NTP µR∂LRi∆ÿxqsVÚáV NRPVxmsˆÃ¡VæªΩxmsˆÃ¡VgS @Li¤…¡[ 96Æ™s[á 824™´søyËLiVV. µyµyxmso áORPQ µR∂LRi∆ÿxqsVÚáV ™´søyËLiVV. IN][‰ F°xqÌsVNRPV @ORPQLSá 1106™´sVLiµj∂ F°…‘¡ mx s≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ≠sAL`iJ 83 F°xqÌsVáNRPVgS©´sV 91,801 ™´sVLiµj∂ µR∂LRi∆ÿxqsVÚáV ¬ø¡[qx sVNRPV©yıLRiV. 223 ≠sAL`iFs F°xqÌsVáNRPVgS©´sV 3067™´sVLiµj∂ µR∂LRi∆ÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. lLiLi≤T∂Li…”¡NTP µR∂LRi∆ÿxqsVÚ ¬ø¡[qx sVNRPV©´sı ™yLRiV 1956™´sVLiµj∂ D©yıLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* N]áV™´so©´sV N]¤…¡Ì ∏[ ∂R Wá©´sı AµR∂VLÙS ∏R∂VV™´sªRΩÕ‹[ L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV |msLjigjiF°ªRΩWÆ©s[

DLiµj∂. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV Dµ][˘gSá À≥œ¡LkiÚ NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¬ø¡[mx s»Ì¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ ∏R∂VV™´sªRΩ FsLiªRΩ øR¡µR∂V™´so øR¡µR∂V™´soNRPV©yı NRPW≤y @L>iR ªRΩNRPV ªRΩgÊiR F°xqsÌ V©´sV F~LiƵ∂[ @™´sNSaSáV ¤Õ¡[Æ©s[¤Õ¡[™s´ o. µk∂Liª][ Gµ][ J N]áV™´so©´sV ryµ≥∂j LiøyáƩs[ mx s»Ì¡VµR∂áª][ D©yıLRiV. CÆ©sá 13™´sLRiNRPV µR∂LRi∆ÿxqsVÚáV q{ s*NRPLjiLiøR¡gS ™y…”¡¨s mx sLjibdP÷¡LiøyLRiV. Fn°…‹[áV xqsLjigÊS ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Liª][ A©±s¤\Õ¡©±sÕ‹[ xqsLjigÊS gRiVLjiÚLiøR¡¨s NSLRifl·LigS 2001 ™´sVLiµj∂ µR∂LRi∆ÿxqsVÚá©´sV ºΩLRiqx s‰LjiLi¿¡©´s»˝¡V @µ≥∂j NSLRiVáV }msL]‰©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ≠dsLRiV Fy£qsF°L`Ìi |\ qs«fi Fn°…‹[©s´ V Æ™sLi»¡ºdΩqx sVNRPV¨s lgi—¡¤…¡≤`∂ @µ≥∂j NSLjiª][ xqsLiªRΩNRPLi ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPV¨s ™´s}qsÚ zmns˙ ¡™´sLji 2™´sæªΩ[µk∂©´s «¡Ljilgi[ xmsLkiORPQNRPV @©´sV™´sVºΩLiøR¡©´sV©yıLRiV. NRPLkiLi©´sgRiL`i lLiÆ™s©´sW˘ ≤T∂≠s«¡©±s mx sLjiµ≥∂j Õ‹[¨s NRPLkiLi©´sgRiL`i, ºΩ™´sW¯xmspL`i, ø]xmsˆµR∂Li≤T∂, x§¶¶¶ß«¡ŸLSÀÿµ`∂Õ‹[ xqsV™´sWLRiV 56Æ™s[á ™´sVLiµj∂N][xqsLi 130 ZNP[Li˙µyáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. |msµÙ∂R mx s÷˝¡ ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[ 16Æ™s[á ™´sVLiµj∂ @À≥¡œ ˘LÛiR VáN][qx sLi 43 ZNP[Li˙µyáV, «¡gjiªy˘Ã¡ ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[ 14Æ™s[á ™´sVLiµj∂N][qx sLi 36 ZNP[Li˙µyáV, qz sLjiqz sÃ˝¡ ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[ 5690™´sVLiµj∂NTP gS©´sV 16 ZNP[Li˙µyáV, ™´sVLi¥R∂¨s ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[ 1550 ™´sVLiµj∂N][qx sLi 6 ZNP[Li˙µyá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. Bµj∂Õÿ DLi¤…¡[ L][qx sÌ L`i ˙xmsNSLRiLi

«¡LRiVgS÷¡=©´s ≠sAL`iFs F°xqsÌ Vá ¨s∏R∂W™´sVNRPLiÕ‹[ qx sV™´sWLRiV 42 F°xqsÌ VáNRPV @À≥¡œ ˘LRiVÚáV ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Liª][ A F°xqsÌ VáV Æ©s[…¡” NTP NRPW≤y ∆ÿ◊d¡gSÆ©s[ DLiÆ≤∂[ ˙xms™´sWµR∂Li DLiµj∂. Fs{qÌs ™´sVz§¶ ¶Œÿ ZNP[»¡gjiLjiÕ‹[ 4, ’¡zqs G ™´sVz§¶ ¶Œÿ ZNP[»¡gjiLjiÕ‹[ 1, ’¡zqs q{ s ZNP[»¡gjiLjiÕ‹[ 7 F°xqsÌ VáV, ’¡zqs C ™´sVz§¶ ¶Œÿ ZNP[»¡gjiLjiÕ‹[ lLiLi≤R∂V F°xqsÌ VáV, ™´sW“¡ |\ qs¨sN][µ][˘gRiVá N][…ÿÕ‹[ 15 F°xqsÌ VáV, ≠sNRPÕÿLigRiVá ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ ZNP[»¡gjiLjiÕ‹[ 13 F°xqsÌ VáV, Æ™sVVªRΩLÚ i 42 F°xqsÌ VáNRPV µR∂LRi∆ÿxqsVÚáV LSÆ©s[¤Õ¡[µ∂R V. @Li¤…¡[ ZNP[™s´ áLi 181 ≠sAL`iFs F°xqsÌ VáNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V FsLizmsNRP mx sLkiORPQ «¡LRiVgRi©´sVLiµj∂. Dµ][˘gRi Lkiªy˘ ¿¡©´sı Dµ][˘gS¤Õ¡[ @LiVV©y NRPW≤y ≤T∂˙gki, mz s—¡, BLi«¡¨dsLjiLig`i, FsLi’¡G, FsLizqsG, BªRΩLRi˙ªy ™´sXºΩÚ ≠sµy˘ N][LiR V=áV øR¡µR∂V™´soNRPV©´sı™yLRiV NRPW≤y µR∂LRi∆ÿxqsVÚ ¬ø¡[qx sVNRPV©yıLRiV. mz sn ˙ ¡™´sLji 2 ™´sæªΩ[µk∂©´s NRPLkiLi©´sgRiL`i Õ‹[ 231 xmsLkiOSQ ZNP[Li˙µyá©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡©´sV©yıLRiV. mx sLkiORPQ GLSˆ»˝¡©´sV BLiøyLÍji NRP¤Õ¡NÌRPL`i xqsLRiˆLS«fi @x§¶¶¶¯µ`∂ xqs*∏R∂VLigS xmsLRi˘Æ™s[OTPQxqsVÚLi≤R∂gS ALÔik JáV, ªRΩ§x ¶ ¶bPd ÕÙÿL`iáV, qz sHáV, Fs£qsHáV ≠sVgRiªy GLSˆ»˝¡©´sV xmsLjibdP÷¡xqsVÚ©yıLRiV. @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV FsÕÿLi…”¡ B ¡˜LiµR∂VáV NRPáVgRiNRPVLi≤y GLSˆ»˝¡©´sV ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©s´ ı»˝¡V BLiøyLÍij NRP¤Õ¡NÌPR L`i qx sLRiˆLS«fi @x§¶¶¶¯µ`∂ æªΩ÷¡FyLRiV. CÆ©sá 19©´sVLi¿¡ A©±s¤\Õ¡©±sÕ‹[ •¶¶ Õfi…”¡ZNP‰»˝¡ ©´sV @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩ Æ©sáL][«¡ŸÃ¡VgS µR∂LRi∆ÿxqsVÚ µyLRiVáLiªy bPORPQflÿ ZNP[Li˙µyÕ˝‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ªRΩ∏R∂WLRi™´soªRΩV©yıLRiV.


4

Vô ≤’ <äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ 18`01`2014

ø√≥¢˝À.. ø√&ç|ü+<ë\T dü+Áø±+‹ dü+ãsê\T n+ãsêqï+≥T‘·THêïsTT. }s¡÷ yê&Ü @ø£yTÓ Æ |ü+&ÉT>∑qT ñ‘ê‡Vü≤+>± »s¡T|ü⁄≈£î+≥THêïs¡T. s¡+>∑e\T¢\T r]Ã~~›q ˝À–fi¯ó¢, |æ+&çe+≥\ |òüTTeT|òüTTeT\T, Á|üø£è‹ n+<ë\ |ü˝…¢\T, |ü#·Ã<äq+ |üs¡T#·T≈£îqï bı˝≤\T, eT+#·T<äT|üŒ{Ï˝À ø£*dæb˛ ‘·÷ ø£]–b˛‘·÷ ã‘·Tø£+‘ê dü+Áø±+ ‹ ø±yê\ì ø√s¡T≈£î+≥÷ ñHêïs¡T. Ç<ä+‘ê z |üøÿ£ . HêDÒìøÏ s¬ +&√ eTTK+˝≤>± |ü+&ÉT>∑≈î£ s¬ +&√ ø√D+ ≈£L&Ü ñ+~. ø√kÕÔ õ˝≤¢\T ø±jYT sêC≤ ø±jYT n+≥THêïsTT. ñuÛj Ñ T· >√<ëe] õ˝≤¢\T ø√&ç|ü+<ëìøÏ düjT· ´+≥THêïsTT. ;ÛeTes¡+ Ä+Á<∏ë ˝≤dt yÓ>±dt >± e÷]b˛sTT+~. uÛ≤Ø q>∑<Tä .. dü+Áø±+‹ e∫Ã+ <ä+fÒ #ê\T ;ÛeTes¡+, sê»eT+ Á&ç\‘√ bÕ≥T, ñuÛj Ñ T· >√<ëe] õ˝≤¢˝À¢ì |ü\T |ü≥Dº ≤˝À¢ ¨≥fi¯ó,¢ ˝≤&û®\T eTT+<˚ ãTø£ÿsTTb˛‘·T +{≤sTT. Ç<ä+‘ê øπ e\+ ø√&ç|+ü < ë\T, Ç‘·s¡ p<ë\T #·÷&ܶìøÏ, Ä&É{≤ìøÏ e#˚Ãyêfi¯¢‘√H˚ n+fÒ ÄX¯Ãs¡´|ü&Ü*‡+<˚+ ˝Ò<Tä . á eT÷&ÉT s√E˝À¢H˚ ñuÛj Ñ T· >√<ëe] õ˝≤¢˝À¢ düTe÷s¡T s¡÷.500 ø√≥T¢ #˚‘T· \T e÷s¡‘êj·Tì n+#·Hê. Çø£ÿ&É @{≤ düTe÷s¡T 300 Á>±e÷˝À¢ ø√&ç |ü+<ë\T »s¡T>∑T‘êsTT. |ü•ÃeT>√<ë

e] õ˝≤¢˝À düTe÷s¡T 175 Á>±e÷ ˝À¢q÷, ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝À 125 Á>±e÷˝À¢q÷ |ü+<ë\T »s¡T>∑T ‘êsTT. á ø√&ç |ü+<ë˝À¢ bÕ˝§Zq&Ü ìøÏ <˚X+¯ ˝À $$<Ûä ÁbÕ+‘ê \ qT+∫ bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\T dæìe÷ s¡+>∑ Á|üeTTKT\T, sê»ø°jT· Hêj·T≈£î \T ô|<ä› m‘·TqÔ |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢≈î£ ‘·s*¡ e#êÃs¡T. Ms¡+‘ê ø√{ ≤¢~ s¡÷bÕj·T\T |ü+<ë\T, ô|’ |ü+<ë \T ø±dü÷Ô eTC≤ #˚dTü HÔ êïs¡T. á &ÉãT“ q\¢<qäÛ yÓ÷, ˝Òø£ qøÏ© ø£s¬ ˙‡jÓ÷ ‘˚˝ÃÒ neø±X¯+ á s¡B˝› À ñ+&É<Tä . á @&Ü~ ø√&ç |ü+<ë\T .. eTT K´+>± ;ÛeTes¡+ dü$÷|ü+˝À Á|üøè£ ‹ ÄÁX¯eT+ ‘√≥˝À ãVæ≤s¡+>∑+>±H˚ á @&Ü~ dü+Áø±+‹ ø√&ç |ü+<ë\T uÛ≤Ø m‘·TqÔ ÁbÕs¡+uÛeÑ Tj·÷´sTT. &ÉãT“qï e÷sêE\T Á|üøè£ ‹ ÄÁX¯eT+ ‘√≥˝À |ü+<ë\˝À bÕ˝§Zq&ÜìøÏ s¬ +&ÉT s√E\ ÁøÏ‘y· T˚ ;ÛeTes¡+ #˚sT¡ ≈£îHêïs¡T. Çø£ÿ&ç |ü+<Ó+ n+fÒ ø√≥¢ $÷<˚ ñ+≥T+~. yÓsTT´, 500 s¡÷bÕj·T\ H√≥T¢ ‘·|üŒ e+<ä s¡÷bÕj·T\ H√≥T¢ ndü\T ø£qã&ÉH˚ ˝Ò<+ä fÒ |ü+<ë\T m+‘· uÛ≤Ø m‘·TqÔ »s¡T>∑T‘·THêïjÓ÷ ns¡+ú #˚dTü ø√e #·TÃ. ø√&ç |ü+<ë\T ÁøÏø¬ {Ÿ e÷´#Y \qT ‘·\|ædTü HÔ êïsTT. &˚ n+&é HÓ{’ Ÿ e÷´#·T˝≤¢>± Nø£{Ï |ü&É>±H˚ ìsê«Vü≤≈£î\T |ò&¢ü é ˝…≥’ ¢ yÓ\T‘·Ts¡T˝À

|ü+<ë\T ìs¡«Væ≤düTHÔ êïs¡T. eT]ø=ìï #√≥¢ |ü+<Ó+˝À bÕ˝§ZH˚yê]øÏ _sê´ì ñ∫‘·+ n+≥÷ |ü+<Ó+sê j·TTfi¯q¢ T Äø£]¸dTü HÔ êïs¡T. mø£ÿ&É ø√&ç |ü+<ë\ u≤s¡T\T ñHêïjÓ÷ nø£ÿ&É eT<ä´+ u…\Tº cÕ|ü⁄\T <äsÙ¡ q$TdüTHÔ êï sTT. |ü+<Ó+ sêj·TTfi¯ó¢ _sê´ì, eT+ <äT‘√ eTC≤ #˚d÷ü Ô &ÉãT“\T eT+∫ ˙fi¯¢ ÁbÕj·T+˝≤ Ks¡TÃô|&ÉT‘·THêïs¡T. U≤ø°\ô|’ ø√&ç|⁄ü +E $»j·T+ .. ø√kÕÔ õ˝≤¢˝À¢ m|ü⁄Œ&É÷ U≤ø°\ $÷<ä ø√&ç |ü⁄+CÒ $»j·T+ kÕ~ÛdTü +Ô ~. mH√ï @fi¯¢ qT+&ç b˛©düT\T á sêø£då ü Áø°&qÉ T n]ø£&‘É êeTì ;sê\T |ü*øÏHê sê»ø°j·T |ü\T≈£îã&ç‘√ ø√&ç |ü+<ë\T j·T<∏#˚ ÷ >¤ ± ø=qkÕ>∑T ‘·THêïsTT. nkÕ+|òTæ ø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ \≈£î ì\j·T+>± e÷s¡T‘·Tqï á ø√&ç|+ü <ë\T Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \ Hêj·T ø£‘«· +˝ÀH˚ »s¡T>∑T‘êsTT. Á|ü‹ @{≤ ø√&ç |ü+<ë\ $÷<ä u…{+ºÏ >¥\qT n]ø£&É‘êeTì b˛©düT ñqï‘ê~ øÛ ±s¡T\T Á|üø≥£ q\T #˚dTü HÔ êïπs ‘·|Œü yêdüÔe+>± m≥Te+{Ï #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï <ëK˝≤\T e÷Á‘·+ ˝Òe⁄. |ò*ü ‘·+>± kÕe÷q´ Á|ü»\T ôd‘’ +· á |ü+<ë\ô|’ y˚˝≤~ s¡÷bÕ j·T\qT ô|&ÉT‘·THêïs¡T. |ò*ü ‘·+>± dü+Áø±+‹ |ü+&ÉT>∑ s√E˝À¢ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ &ÉãT“\T #˚‘·T\T

Dµ][˘gSá FsLRi Æ™s[}qs™yLjixms»˝¡ @˙xms™´sVªRΩÚLi: NRP¤Õ¡NÌRPL`i GáWLRiV,«¡©´s™´sLji17(ôd’ÿq÷´dt): ≠sAL`iJ,≠sFs™Ø[ xmsLkiORPQáNRPV xqsLi ¡Liµ≥j∂Li¿¡ µR∂ŒÿLRiVá ˙xmsÕ‹[À≥ÿáNRPV Õ‹LigRi™´sµÙR∂¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. @Õÿlgi[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ©´s™´s«ÿºΩ bPaRPV xqsLiLRiORPQfl· ZNP[Li˙µyÕ˝‹[ ∆ÿ◊d¡gS D©´sı 24 rÌy£ms ©´sLRiV= F°xqÌsVáNRPV ˙xmsºΩÀ≥œ¡ Aµ≥yLRiLigS ¨s∏R∂W™´sVNSáV ¬ø¡[xms≤R∂ªy™´sV¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i zqsµÙyL`Ûi \¤«¡©±s @©yıLRiV. Dµ][˘gSáV BzmsˆryÚ™´sV¨s Fs™´s\lLi©y Æ™sWxqsLi ¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi DLiµR∂©yıLRiV. ™yLji ™´sW»¡Ã¡V ©´s≠sV¯ Æ™sWxqsF°™´sµÙR∂©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS µR∂ŒÿLRiVá ™´sW∏R∂V™´sW»¡Ã¡NRPV Æ™sWxqsF°™´sµÙR∂¨s @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV NRP¤Õ¡NÌRPL`i xqsW¿¡LiøyLRiV. @À≥œ¡˘LÛRiVá FsLizmsNRP xmspLjiÚgS ˙xmsºΩÀ≥œ¡ Aµ≥yLRiLigS «¡LRiVgRiVªRΩVLiµR∂¨s, @LiµR∂V™´sÃ˝¡ ˙xmsºΩ

INRP‰LRiW NRPxtÌsQxms≤T∂ øR¡µj∂≠s xmsLkiORPQá©´sV ÀÿgS LS∏R∂Wá¨s @©yıLRiV. ©´s™´s«ÿºΩ bPaRPV xqsLiLRiORPQfl· ZNP[Li˙µyÕ˝‹[ ∆ÿ◊d¡gS D©´sı rÌy£ms ©´sLRiV=á ¨s∏R∂W™´sVNS¨sNTP GáWLRiV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AxqsVxms˙ºΩÕ‹[ xmsLkiORPQá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. @À≥œ¡˘LÛRiVá ¨s∏R∂W™´sVNSÕ˝‹[ FyLRiµR∂LRi+NRPLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. —¡Õ˝ÿ DFyµ≥j∂ NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ Lji—¡}qÌs˚©±s ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı 400 ™´sVLiµj∂ C xmsLkiORPQáV LSxqsVÚ©yıLRiV. @Õÿlgi[ ≠sFs™Ø[, ≠sAL][* F°xqÌsVáNRPV xqsLi ¡Liµ≥j∂Li¿¡ NRPW≤y ˙xmsºΩÀ≥œ¡# Æ©s[ Aµ≥yLRiLigS FsLizmsNRPáV DLi…ÿ∏R∂V©yıLRiV. Fs™´s\lLi©y µR∂ŒÿLRiVáV Dµ][˘gSáV BzmsˆryÚ™´sVLi¤…¡[ zmnsLS˘µR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV.

D»¡WıLRiV ZNP[Li˙µR∂LigS DµR∂˘≠sVryÚLi Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji17(ôdÿ’ q÷´dt): gjiLji«¡©´s ≠saRP*≠sµy˘Ã¡∏R∂W¨sı D»¡WıLRiVÕ‹[Æ©s[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R Wá©´sı ALiµ][Œ¡œ ©´s Dµ≥∂R XªRΩ™´sVLiVV˘Liµj∂. BLiµR∂VN][qx sLi ≠s≠sµ≥∂R FyLÌik áV, ˙xms«ÿ qx sLixmsn Wá ©y∏R∂VNRPVáV F°LS…ÿ¨sNTP xqs™´sW∏R∂VªRΩLÚ i @™´soªRΩV©yıLRiV. ≠saRP*≠sµy˘Ã¡∏R∂W¨sı D»¡WıLRiVÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R WáƩs[ ≤T∂™´sWLi≤`∂ª][ ¬ø¡[mx s¤…¡Ì [ DµR∂˘™´sVNSLRi˘øR¡LRifl·©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. mz sn ˙ ¡™´sLji 1 ©´sVLi¿¡ ™´sWLjiË 1™´sLRiNRPV H…‘¡≤U∂G FsµR∂V»¡ ¨sLRi™´sµ≥∂j NRP µk∂ORPQáV, ™´s¬ø¡[ËÆ©sáՋ[ D»¡WıLRiVÕ‹[  ¡z§¶ ¶LiR LigRiqx sÀ≥¡œ GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. gRi™´sLRiıL`i, ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, ˙xmsµ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ, ¿¡™´sLjiNTP LSxtsÌ Q˚mx sºΩ ™´sLRiNRPV @LiµR∂Lji¨ds NRP÷¡zqs ≠s©´sºΩ mx s˙ªyáV qx s™´sVLjiˆLi¿¡ ªRΩ™´sV ANSLiORPQ©s´ V Æ™sÃ˝¡≤T∂ryÚ™s´ V¨s gjiLji«¡©´s ≠saRP*≠sµy˘Ã¡∏R∂VLi ryµ≥∂R ©´s NRP≠sV…‘¡ NRP¨ds*©´sL`i ™´sVLRiV=N][á ºΩLRiVxmsºΩ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ªRΩ™´sV ALiµ][Œ¡œ ©´sNRPV @¨sı FyLÌkiáV, ˙xms«ÿxqsLixmnsWá ©y∏R∂VNRPVá ™´sVµÙR∂ªRΩV DLiµR∂©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂WáNRPºdΩªRΩLigS @LiµR∂LRiV ™´sVVNRPNÚ PR LihRiLiª][ ≠saRP*≠sµy˘Ã¡∏R∂VLi BNRP‰Æ≤∂[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. gjiLji«¡©´s ≠saRP*≠sµy˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ gjiLji«¡Æ©s[ªΩR LRiVáNRPV 20 aSªRΩLi Lji«¡lLi[*tx sQ©s± NRP÷¡ˆLiøyá©yıLRiV. µk∂¨s¨s BNRP‰≤R∂ NSNRPVLi≤y ™´sVlLiNRP‰QÆ\≤∂©y GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qsÚ ELRiVN][ ¡™´sV©yıLRiV. gjiLji«¡©´sVáNRPV ZNP[Li˙µR∂LigS D©´sı D»¡WıLRiVÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[qz s @’≥¡™´sXµÙ∂j NTP µ][§x ¶ ¶µ∂R ≤yá©yıLRiV.

e÷s¡T‘·THêïsTT. e&û¶ yê´bÕs¡+ CÀs¡T .. \ø£˝å À¢ |ü+<ë\T ø£≥&º +É ñuÛj Ñ T· >√<ëe] õ˝≤¢˝À¢ düs«¡ kÕ<Ûës¡D+. ∫qïkÕúsTT ˝À ≈£L&Ü |ü+<ë\T ø±ùd yês¡T+ {≤s¡T. dü+<ä{À¢ dü&$˚ Tj·÷˝≤ e&û¶ yê´bÕs¡+ ≈£L&Ü CÀs¡T>± kÕ>∑T‘·T+ ~. e&û¶ yê´bÕs¡T\T ÁbÕ$Tdü]H√≥T¢, kÕº+|ü⁄ ø±–‘ê\‘√ ã]e<ä› ø±#·T≈£î ≈£L#·T+{≤s¡T. |ü+<Ó+sêj·TTfi¯¢ ÄdüTÔ \T, q>∑\T ≈£î<äTeô|{Ϻ n~Ûø£ e&û\¶ ≈£î n|ü⁄Œ\T rdüT≈£îì u…{+ºÏ >∑T\T ø±düT+Ô {≤s¡T. CÒãT\T ∫\T¢ #˚dTü ≈£î+ {≤s¡T. á eT÷&ÉT s√E\T j·TTe‘· qT+&ç eè<äT\∆ es¡≈î£ |ü+<ë\qT #·÷ùd+<äT≈£î m>∑ã&É‘ês¡T. á |ü+<ë\˝À &ÉãT“\T >¬ *∫q yês¡T dü+Áø±+‹ CÀwt>± y˚&TÉ ø£\T #˚dTü ≈£î+ fÒ z&çqyês¡T n|ü⁄Œ\ }_˝À eTTì– |òTü §\T¢eTq≥+ e÷eT÷˝Ò.. n|ü⁄Œ\T rπsÃ+<äT≈£î ∫es¡≈î£ Ç\T¢ >∑T\¢ #˚dTü ø√e≥y˚T. ø√&ç|+ü <ë\T.. qwübº ˛{≤ìøÏ nH˚ø£ e÷sêZ\qT #·÷ô| &ÉT‘·THêïsTT. ;ÛeTes¡+ ÄÁX¯eT+ ‘√≥˝À @sêŒ≥T#˚dæq >∑T+&Ü≥ øö+≥sY˝À z j·TTe≈£î&ÉT s¡÷.83 y˚\T b˛>=≥Tº≈î£ ì \uÀ~uÀeTHêï &ÉT. n‘·ì˝≤π> m+<äs√.... y˚\T \ø£å \T b˛>=≥Tº≈î£ ì, Ç+{À¢ yÓTTVü≤+ #·÷|æ+#·˝Òø£, »]–q qcÕºìï

~>∑$T+>∑Tø√{≤ìøÏ nedüú\T |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. CÀs¡T>± ù|ø±≥ .. Ä+Á<Ûë ˝≤dt yÓ>±dt ◊ ;ÛeTes¡+˝À á eT÷&ÉT s√E˝À¢ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T #˚‘T· \T e÷s¡T‘·THêïsTT. Bìø√dü+ ;ÛeTes¡+ |ü≥Dº +˝Àì ˝≤&û\® T, Áô|y’ ≥˚ T n‹~∏ >∑èVü‰\T dü+<ä&>ç ± e÷sêsTT. n$ ‘ê‘êÿ*ø£ ù|ø±≥ kÕúesê\T>± e÷sêsTT. ø±fi¯¢ eT+&É\+˝Àì z Á>±eT+˝À ù|ø±≥ \ø£˝å À¢ »s¡T>∑T ‘√+~. sêÁ‹+ãefi¯ó¢ ù|ø±≥ ìs¡« Væ≤+#˚+<äT≈£î Çø£ÿ&É uÛ≤Ø @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T.. >∑T+≥÷s¡T, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, KeTà+, ôV≤’ <äsêu≤<é, j·÷ Hê+ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ p< >ä ±fi¯ó¢ n~Ûø£ dü+K´˝À ‘·s*¡ edüTÔ Hêïs¡T. Çø£ÿ&É »s¡T>∑T‘·Tqï ø√&ç |ü+ <ë\qT ‹\øÏ+#˚+<äT≈£î <ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ e∫Ãq |ü+<Ó+sê j·TTfi¯¢‘√ ;ÛeTes¡+˝Àì ˝≤&û®\T øÏ≥øÏ≥˝≤&ÉT ‘·THêïsTT. |ü+<Ó+ sêj·TTfi¯¢ yêVü≤H ê\˙ï ;ÛeTes¡+ yÓ|’ ⁄ü <ë]rj·T&É+ ‘√ |ü≥Dº +˝À Á{≤|òøæ ˘ düeTdü´\T ‘·˝‘… T· ‘Ô T· HêïsTT. z ôd+≥sY qT+∫ eTs√ ôd+≥sY <ë{≤\+fÒ düTe÷s¡T 45 ì$TcÕ\ ô|’H˚ düeTj·T+ |ü&ÉT‘√+<ä+fÒ |ü]dæú‹ ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ.ìqï yÓTTqï{Ï es¡≈î£ düø\£ sê»uÛÀ>±\qT

ªRΩfl·VNRPV x§¶‹[LÔjiLigRiVá Æ™s©´sNRP NSLRiV™´sVWLji. ? GáWLRiV,«¡©´s™´sLji17(ôd’ÿq÷´dt): \¤«¡xqs\Æ™sVNS˘Li˙µ≥R∂ }msLRiVª][ x§¶‹[LÔjiLigRiVáV ªRΩfl·VNRPVÕ‹[©´sW ˙xmsªRΩ˘QORPQ™´sV∏R∂W˘LiVV. @LiVVæªΩ[ ≠ds…”¡ Æ™s©´sNRP rÛy¨sNRP FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NSLRiV™´sVWLji ˙xmsÆ™s[V∏R∂VLi DLiµR∂©´sı gRiVxqsgRiVxqsáV ≠s©´sxms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. zqsFsLiNRPV xqs¨sız§¶¶¶ªRΩLigS D©´sı A∏R∂V©´s NS™yáƩs[ ≠ds…”¡¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRi¨s rÛy¨sNRPVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. {qs™´sWLi˙µ≥R∂Õ‹[¨s xmsáV ˙FyLiªyÕ˝‹[ C ªRΩLRi•¶¶¶ x§¶‹[LÔjiLigRiVáV, |m˝sNUP=áV µR∂LRi+©´s≠sVxqsVÚ©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ BNRP‰≤R∂ \|qsªRΩLi LS˙ºΩNTP LS˙æªΩ[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRP# \Æ™sVLiµj∂. xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s xmsáV ˙FyLiªyÕ˝‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s C x§¶‹[LÔjiLigRiVÕ˝‹[ ALiµ≥R∂˙xmsƵ∂[a`P ¿¡˙ªRΩxms»¡Liª][Fy»¡V æªΩáVgRiVªRΩ÷˝¡, F~…Ì”¡ $LS™´sVVáV, ¡WLÊRiVá LS™´sVNRPXuÒyLS™´so ¿¡˙ªyáV, D©yıLiVV. xqs\Æ™sVNS˘Li˙µ≥R∂ ™´sV©´s ≠sµ≥y©´sLi, \¤«¡ xqs\Æ™sVNS˘Li˙µ≥R∂ ™´sV©´s ¨s©yµR∂Li @Æ©s[ ™y˘≈¡˘Ã¡V D©yıLiVV. rÛy¨sNRPLigS Fs™´sLji ˙F°µR∂˜ÈáLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y LS˙ºΩ xqs™´sV∏R∂WÕ˝‹[ gRiV»Ì¡VøR¡xmsˆV≤R∂V NSNRPVLi≤y ≠ds…”¡¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂VLRi¨s @Li»¡V©yıLRiV. @¨sı ø][…˝ÿ BÕÿLi…”¡ x§¶‹[LÔjiLigRiV¤Õ¡[ µR∂LRi+©´s≠sVxqsVÚ©yıLiVV.

nqTuÛÑ$+∫q |ü⁄+E\T ø£<äq s¡+>∑+˝À HÓ‘·TÔs√&ÉT‘·THêïsTT. ¨sê¨Ø>± »]–q b˛s¡T˝À z&ç ÁbÕD+ M&ÉT‘·THêïsTT. bÕ\ø√&˚sT¡ eT+&É\+˝Àì y˚+Á&É, ø=+&˚|Pü &ç, X¯è+>∑eèø£+å ˝À ô|<Ó‘› T· qÔ ø√&ç |ü+<ë \T »]>±sTT. ã]\ e<ä› ù|ø±≥, >∑T+&Ü≥ $#·Ã\$&ç>± kÕ>±sTT. \ø£˝å ≤~ s¡÷bÕj·T\T #˚‘T· \T e÷sê sTT. ø=+&˚|Pü &ç ã]˝À |ü⁄+E\T qTyê«H˚Hê nqï≥T¢ ‘·\|ü&ܶsTT. s¡øyÔ£ ÷Ó &çq |ü#÷ {Ï bı˝≤˝À¢ |ü+<Ó+ sêj·TTfi¯ó¢ |ü+&ÉT>∑ dü+ãsêìï yÓ‘T· ≈£îÿ+≥THêïs¡T. dü+Á|ü<ëj·T+ eTTdüT >∑T˝À p<ëìøÏ ÁbÕeTTK´‘·ìdüTHÔ êï

xqs\Æ™sVNS˘Li˙µ≥R∂ ™yfl”·¨s ≠s¨szmsxqsVÚ©´sı À≥ÿLki |m˝sNUP=áV NSNTP©y≤R∂,«¡©´s™´sLji17(ôdÿ’ q÷´dt): NSNTP©y≤R∂ ©´sgRiLRiLi À≥ÿ©´sVgRiV≤T∂|qsLi»¡L`iÕ‹[ \¤«¡xqs\Æ™sVNS˘Li˙µ≥R∂ }msLRiVª][ À≥ÿLki |m˝sNUP=áV GLSˆ»¡V¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li BxmsˆV≤R∂V LS«¡NUP∏R∂V ™´sLÊSQÕ‹˝ [ øR¡LRiË Æ™sVVµR∂áLiVV˘Liµj∂. B≠s Fs™´sLRiV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRi©´sı µy¨s\|ms xqsˆxtsÌ QªΩR ¤Õ¡[µ∂R V. @LiVVæªΩ[ µy¨s\|ms xqs\Æ™sVNS˘Li˙µ≥∂R ™´sV©´s ≠sµ≥y©´sLi, ¤\«¡xqs\Æ™sVNS˘Liµ≥∂R ˘ ™´sV©´s ¨s©yµR∂Li @Æ©s[ ™y˘≈¡˘Ã¡V ™´sW˙ªRΩLi gRiªRΩLiÕ‹[ zqsFsLi ¬ø¡[zqs©´sÆ™s[ NS™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ xmsáV™´soLji¨s ANRPLji+xqsVÚ©yıLiVV. C xmsLjiflÿ™´sWá©´sV xmsLjibdP÷¡}qsÚ LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ™´s¬ø¡[Ë N]ªRΩÚ FyLÌik Q|\ ms ˙xmsøyLRiLi «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı»˝¡V LS«¡NUP∏R∂V ≠sZa˝P[xtsQNRPVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. µk∂¨s\|ms ˙xms«¡Ã¡V ≠sxqsÚQXªRΩLigS øR¡LjiËLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. C |m˝sNUP=á\|ms ™´spLRiV }msLRiV ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Liª][ {qsFsLi |ms¤…¡Ì [ N]ªRΩÚ FyLÌik NTP ™´sVVLiµR∂xqsVÚ xqs©yı•¶¶¶Ã¡VgS ©´sgRiLRi ™yxqsVáV

¤Õ¡≠ds ’¡∏R∂V˘Li }qsNRPLRifl·NRPV LRiLigRiLi zqsµÙR∂Li ¿¡ªRΩWÚLRiV,«¡©´s™´sLji17(ôd’ÿq÷´dt): ≠sVÃ˝¡L˝Ri ©´sVLi¿¡ ¤Õ¡≠ds ’¡∏R∂V˘Li }qsNRPLRifl·NRPV —¡Õ˝ÿ F¢LRixqsLRixmnsLSá xqsLixqÛs LRiLigRiLi zqsµÙR∂Li ¬ø¡[zqsLiµj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¤Õ¡≠ds NTPLiµR∂ 25Æ™s[á »¡©´sVıá ’¡∏R∂W˘¨sı }qsNRPLjiLiøyá¨s áORPQ ˘LigS ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liµj∂. aRP¨s™yLRiLi ©´sVLi¿¡ ¤Õ¡≠ds ’¡∏R∂V˘Li }qsNRPLRifl·NRPV lLiLi≤R∂V ZNP[Li˙µyá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡©´sV©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨slLÙi[bPLRi¿¡©´s 25Æ™s[á »¡©´sVıá ¤Õ¡≠ds ’¡∏R∂V˘Li }qsNRPLRifl· áOSQQ˘¨sı @µ≥j∂gRi≠sVLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV F¢LRixqsLRixmnsLSá aS≈¡ @µ≥j∂NSLRiVáV NRPxqsLRiªRΩVÚáV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ¿¡ªRΩWÚLRiV ZNP[Li˙µy¨sNTP ™´sVµR∂©´sxm˝s¤Õ¡, ™´sVVáNRPá¬ø¡LRiV™´so ˙FyLiªyá ™yLRiV, $NSŒœ¡x§¶¶¶zqsÚ ZNP[Li˙µy¨sNTP

ºΩLRiVxmsºΩ ≤T∂≠s«¡©±s xmsLjiµ≥j∂Õ‹[¨s ≠sVÃ˝¡L˝Ri ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV ¤Õ¡≠ds ’¡∏R∂W˘¨sı ªRΩLRi÷¡Li øy÷¡= DLiµj∂. C Æ©sÕÿ≈¡LRiVNRPV øR¡Li˙µR∂gjiLjiÕ‹[ ™´sVL][ ¤Õ¡≠ds }qsNRPLRifl· ZNP[Li˙µy¨sı ˙FyLRiLi’≥¡ ryÚ™´sV¨s —¡Õ˝ÿ F¢LRixqsLRixmnsLSá xqsLixqÛs Æ™s[VÆ©s[«¡ L`i æªΩ÷¡FyLRiV. ¤Õ¡≠ds ’¡∏R∂W˘¨sNTP xqsLi ¡L iµ≥j∂Li¿¡ 24 gRiLi»¡Õ˝‹[ ©´sgRiµR∂V ¬ø¡÷˝¡ryÚ™´sV ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ }qsNRPLjiLi¬ø¡[ ’¡∏R∂V˘Li ©yfl·˘ªRΩÕ‹[ LS“¡xmsÆ≤∂[ ˙xmsxqsZNP[Ú ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 48 ˙¤…¡[≤T∂Lig`i ’¡∏R∂V˘Li ≠sVÃ˝¡VáV D©yıLiVV. ≠sVÃ˝¡Vá ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV \lLiªRΩVá ©´sVLi¿¡ ™´sLji µ≥y©y˘¨sı }qsNRPLjiLi¿¡ ’¡∏R∂V˘LigS ≠sV÷˝¡Lig`i ¬ø¡[zqs ≠s˙NRPLiVVryÚLRiV. ≠sV÷˝¡Lig`i ¬ø¡[zqs©´s ’¡∏R∂V˘LiÕ‹[ 70aSªRΩLi ¤Õ¡≠ds

s¡T. ì»yÓTqÆ |ü+&ÉT>∑ dü+ãs¡+ ø£ì |æ+#ê*‡q ˝À–fi¯¢˝À p<ëìï >∑T]+∫q #·sá ˝Ò eTTK´+>± e÷s¡T ‘·THêïsTT. me] ø√&ç >¬ *∫+~? me¬s+‘· qwübº ˛j·÷s¡T? Ç˝≤+{Ï e÷≥\T dü+Áø±+‹ |ü+&ÉT>∑ yê‘êe s¡D≤ìï e÷πsÃdüTHÔ êïsTT. s¬ ‘’ T· \ |ü+&ÉT>∑... |ü+≥\ |ü+&ÉT>∑. Ç+{Ï*¢bÕB, }s¡T }s¡+‘ê dü+‘√wü+>± »s¡T|ü⁄ø√yê*‡q |ü+&ÉT>∑ rs¡T e÷]q dü+<äs“¡ +¤ Ç~. mø£ÿ&√ ñqï ˝≤dt yÓ>±dt ‘√ b˛\TÃ≈£îH˚ eTHêfi¯ó¢ »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï p<ä|ü⁄ y˚&ÉTø£, #˚‘·T\T e÷πs e+<ä\ø√≥T¢ dü+Áø±+‹ yÓ\T>∑TqT

NTPLiµR∂ F¢LRixqsLRixmnsLSá xqsLixqÛsNRPV @LiµR∂¬ø¡[ ∏R∂W÷¡. ≠sVgji÷¡©´s 30aSªRΩLi ’¡∏R∂W˘¨sı BªRΩLRiVáNRPV ≠s˙NRPLiVVLiøR¡VN][ ™y÷¡. ≠sVÃ˝¡L˝Ri ©´sVLi¿¡ ¤Õ¡≠ds ’¡∏R∂V˘Li }qsNRPLRifl·NRPV ¿¡ªRΩWÚLRiV xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s ™´sVLigRixqs˙™´sVVµR∂Li \¤À¡Fy£qsÕ‹[ D©´sı ™´sWlLi‰…fiNRP≠sV…‘¡ g][µyLi ™´sµÙR∂, $NSŒœ¡x§¶¶¶zqsÚ ™´sWlLi‰…fiNRP≠sV…‘¡ g][µy™´sVVÕ‹[ ZNP[Li˙µyá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V©´sVLiµj∂. aRP¨s™yLRiLi ©´sVLi¿¡ ZNP[Li˙µyá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡ ’¡∏R∂V˘Li }qsNRPLRifl· Æ™sVVµR∂áV |ms»Ì¡©´sVLiµj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨s ¡Liµ≥R∂©´sá Æ™s[VLRiNRPV }qsNRPLRifl· ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©yı™´sV¨s, ≠sVÃ˝¡L˝Ri ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV NRPW≤y xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s @µ≥j∂NSLRiVáV xqsW¿¡LiøyLRiV.

À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ALiµ≥R∂˙xmsƵ∂[a`P, æªΩáVgRiVªRΩ÷˝¡ ≠s˙gRix§¶¶¶Li, F~…Ì”¡$LS™´sVVáV, ¡WLÊRiVá LS™´sVNRPXuÒyLS™´so ¿¡˙ªyáV µR∂LRi+©´s≠sVxqsVÚ©yıLiVV. Bµj∂ÕÿDLi¤…¡[ NSNTP©y≤R∂ ÀÿÕÿ“¡¬ø¡LRiV™´so |qsLi»¡L`i, Æ™sVLiVV©±sL][≤∂RÔ V, —¡Õ˝ÿxmsLjixtsQªΩR VÚ ªRΩµj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ NRPŒÿ«ÿªyá LRi¥R∂Li\|ms gRi«¡Õfi $¨s™yxqsV NRPŒÿ ¡XLiµyáV xmsLRi˘…”¡LiøyLiVV. ¤\«¡xqs\Æ™sVNS˘Li˙µ≥∂R @Li»¡W ≤R∂xmsˆVáV ™yLiVVµy˘Ã¡ª][ Fy»¡Ã¡V, ©´sXªy˘Ã¡ª][ @áLjiLiøyLiVV. @Õÿlgi[ LSxtÌsQ˚Li xqs\Æ™sVNRP˘LigS FsLiµR∂VNRPV DLi≤yÕ‹[ æªΩáVxmsoªRΩW NRPLRixms˙ªyáV, g][≤∂R xms˙ªyáV NRPW≤y xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ xqs\Æ™sVNS˘¨sı N][LiR VNRPVLi»¡V©´sı ™yLRiV B≠s GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs DLi…ÿLRi¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. GƵ∂[Æ\™sV©y xqs\Æ™sVNRP˘ ¨s©yµy¨sı ™´sVVLiµR∂VNRPV ºdΩxqsVZNP¤Œ¡˝ [ ™yLji AÕ‹[ø¡R ©´s©´sV ˙xms«¡Ã¡V ry*gRiºΩxqsVÚ©yıLRiV.

DFyµ≥j∂ •¶ ≠dsV @™´sVáV\|ms Æ©s[≤R∂V xqs≠dsVORPQ ¿¡ªR Ω WÚ L R i V,«¡©´ s ™´ s Lj i 17(ôd’ ÿ q÷´dt ) : —¡Õ˝ ÿ Õ‹[ DFyµ≥ j ∂ •¶¶¶≠d s V x m s¥R ∂ NR P Li @™´ s VáV ºd Ω LR i V\ | ms aR P ¨s™yLR i Li @µ≥ j ∂ NSLR i VáV x q s≠d s VOT P QLiøR ¡ ©´ s V©yıLR i V. ≠s≠sµ≥ R ∂ x m s¥R ∂ NSá @™´ s VáVÕ‹[ ºdΩxqsVN][™y÷¡=©´s øR¡LRi˘Ã¡\|ms xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V —¡Õ˝ÿ ¨ds…”¡ ∏R∂W«¡™´sW©´s˘ xqsLixqÛs ˙Fy¤«¡N`ÌP \Æ≤∂lLiNÌRPL`i øR¡Li˙µR∂™´s∞◊¡ æªΩ÷¡FyLRiV. aRP¨s™yLRiLi —¡Õ˝ÿ xqs¿¡™yá∏R∂VLi A™´sLRifl·Õ‹[¨s ≤y*™´ s W x q s™´ s WÆ ™ s[ a R P ™´ s VLiµj ∂ LR i LiÕ‹[ ¨sLR i *z § ¶¶¶Li¬ ø ¡[ C x q s™´ s VÆ ™ s[ a S¨sNT P —¡Õ˝ ÿ Õ‹[ ¨ s DFyµ≥ j ∂ •¶¶¶≠d s V ryLiZNP[ º ΩNR P xqs•¶¶¶∏R∂VNRPVáV, Dµy˘©´s™´s©´s Æ™sVVNRP‰Ã¡ |msLixmsNRPLi @™´sVáV zqs ¡˜Liµj∂ xmspLjiÚ ≠s™´sLSáª][ ªRΩxmsˆNRP •¶¶¶«¡LRiV NS™yá¨s A∏R ∂ V©´ s AÆ µ ∂[ b PLiøyLR i V. BLiµR ∂ VÕ‹[ ˙x m sµ≥ y ©´ s LigS DFyµ≥ j ∂ NRPW÷d¡Ã¡NRPV xms©´sVáV NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Li, @¨sı xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ xms©´sVá N]áªRΩáV, ¨sLRi¯Õfi À≥ÿLRiª`Ω @’≥¡∏R∂W©±s xms¥R∂NRPLi µy*LS @™´sVáV™´soªRΩV©´sı ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ ™´sVLRiVgRiVµ]≤˝R∂V, xmsLi≤˝R∂ Æ™sVNRP‰Ã¡ |msLix m sNR P Li, ≤U ∂ ™´ s Vx q Ì s L`i, ≤T ∂ ™´ s WLi≤`∂ NS˘x m sËL`i ªR Ω µj ∂ ªR Ω LR i @LiaSá\|ms xqs≠dsVOTPQLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV.

™´sWlLi‰…fi ¨sµ≥R∂Váª][ ˙gS≠dsVfl· LRix§¶ ¶µyLRiVá ¨sLS¯fl·Li ˙xms™´sWµy¨sNTP gRiV\lLi©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ gRiLigRiVá NSLRiV NRPLkiLi©´sgRiL`i,«¡©´s™´sLji17(ôdÿ’ q÷´dt): LSxtsÌ Q˚ ™y˘xmsÚLigS D©´sı ™´s˘™´sry∏R∂V ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡Ã¡V xqs™´sVNRPWlLi[Ë Aµy∏R∂VLiÕ‹[ N]LiªRΩaSªy¨sı ˙gS≠dsVfl· LRix§¶¶¶µyLRiVá ¨sLS¯flÿ¨sNTP Æ™s¿¡ËLi¬ø¡[ ≠dsáV©´sV G©y≤][ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li r¢NRPLRi˘Li NRP÷¡ˆLi¿¡Liµj∂. @LiVVæªΩ[ C “¡J©´sV ªRΩ©´sNRPV ªyÆ©s[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡ªRΩ Ú ¡V»Ì¡Õ‹[ mx sÆ≤∂[qz s ™´s¿¡Ë©´s Aµy∏R∂W©´sıL iªy LSxtsÌ Q˚ ≈¡«ÿ©yZNP[ ªRΩLRi÷¡LiøR¡VNRPVLi»¡W ™´sr°ÚLiµj∂. gRi≤T∂¿¡©´s @LiVVµylLi[Œ˝œ¡ßgS C™´s˘™´sry∏R∂V ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡Õ˝‹[¨s Aµy∏R∂VLi©´sVLi¿¡ ˙gS≠dsVfl· LRix§¶¶¶µyLRiVá ¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiµR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @©´sV™´sVºΩ¿¡Ë©´s FyFy©´s F°¤Õ¡[µ∂R V. µk∂Liª][ øyÕÿ ˙gS™´sWÕ˝‹[ ÷¡LiN`P L][≤∂R˝ V ¬ø¡≤T∂F°LiVV \lLiªRΩVáV ºdΩ˙™´s B ¡˜LiµR∂VáVxms≤R∂VªRΩW ™´søyËLRiV. ™´sWlLi‰»˝¡NRPV qx s™´sVNRPWLRiVªRΩV©´sı Aµy∏R∂VLiÕ‹[ 20aSªRΩLi Aµy∏R∂W¨sı L][≤∂R˝ ¨sLS¯fl·Li N][qx sLi NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡ ¬\ø¡LRi¯©˝s´ V ¬ø¡[qz s©´s IºΩÚ≤∂T NTP ªRΩÕ‹gÊij ©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li “¡J©´sV ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[zqsLiµj∂.

˙gki©±szqsgRiıÕfi B¿¡Ë©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li. ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡¨s @µ≥j∂NSLRiVáV —¡Õ˝ÿÕ‹[ 25 ™´s˘™´sry∏R∂V ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡Ã¡VLi≤R∂gS BLiµR∂VÕ‹[ 2012c13Õ‹[ 32N][»¡˝ LRiWFy∏R∂Vá Aµy∏R∂VLi qx s™´sVNRPW LjiLiµj∂. BLiµR∂VÕ‹[ 20aSªRΩLi 6N][»¡˝ 40áORPQá LRiWFy∏R∂Vá©´sV ˙gS≠dsVfl· LRix§¶¶¶µyLRiVá ¨sLS¯flÿ¨sNTP Æ™s¿¡ËLiøR¡©´sV©yıLRiV. @Õÿlgi[ 2013c14 qx sLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV 24N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá™´sLRiNRPV Aµy∏R∂VLi xqs™´sVNRPWLji©´s»˝¡V ¤Õ¡NRP‰Ã¡V Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. µk∂¨sÕ‹[Li¿¡ xqsV™´sWLRiV 4N][»˝¡ 80áORPQá LRiWFy∏R∂VáV ZNP[…ÿLiVVLiøR¡©´sV©yıLRiV. @Li¤…¡[ —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS xqsV™´sWLRiV 10 N][»¡˝ LRiWFy∏R∂Vá ¨sµ≥∂R Váª][ L][≤∂R˝ ¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. ˙gS≠dsVfl· LRix§¶¶¶µyLRiVá ¨sLS¯flÿ¨sNTP qx sLi ¡Liµj∂Li¿¡©´s ˙xmsºΩFyµR∂©´sáV mx sLizmsLiøyá¨s ™´sWlLi‰…”¡Lig`iaS≈¡ AƵ∂[aSáV NRPW≤y «ÿLki¬ø¡[qz sLiµj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ |qs¤Õ¡ORPQ©s± ˙lgi[≤`∂ ˙NTPLiµR∂ NRPLkiLi©´sgRiL`i, |msµÙ∂R mx s÷˝¡, «¡≠sV¯NRPVLi»¡

™´sWlLi‰…fi NRP≠sV»¡Ã¡V,|qsˆxtsQÕfi˙lgi[≤`∂ ˙NTPLiµR∂ qx sVÕÿÚ©yÀÿµ`∂, ø]xmsˆµR∂Li≤T∂, ˙lgi[≤`∂c1 ˙NTPLiµR∂ µ≥R∂LRi¯xmsoLji, «¡gjiªy˘Ã¡, x§¶¶¶ß«¡ŸLSÀÿµ`∂, Æ™s[™s´ VVá™y≤R∂, ˙lgi[≤`∂c2 ˙NTPLiµR∂ Æ™sV…fixms÷˝¡, g]Ã˝¡xms÷˝¡, µ≥R∂LRi¯xmsoLji, x§¶¶¶ßryıÀÿµ`∂ ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡Ã¡V, ˙lgi[≤`∂c3 ˙NTPLiµR∂ gRiLigSµ≥∂R LRi, N][LiR V»˝¡, zqsLjizqsÃ˝¡, ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡Ã¡V NS…ÿLRiLi, ™´sW©´sN]Li≤R∂WL`i, ™´sVLi¥R∂¨s, B˙ ¡{§¶ ¶Lixms»¡ıLi, NRP¥R∂ÕÿxmspL`i, Æ™s[V≤T∂xms÷˝¡ ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡Ã¡V xqs•¶¶¶∏R∂V NSLRi˘µR∂Lji+ x§¶‹µ[ y©´sV NRP÷¡gji D©yıLiVV. C™´sWlLi‰»˝¡ µy*LS rygRiVªRΩV©´sı ™´s˘™´sry∏R∂V mx sLi»¡ DªRΩˆªRΩVÚá @™´sV¯NSá\|ms ™´sLiµR∂ LRiWFy∏R∂VáNRPV INRPLRiWFyLiVV ø]xmsˆV©´s ™´sWlLi‰…fi {mns«¡Ÿ©´sV ™´sxqsWáV ¬ø¡[qx sVÚLi…ÿLRiV. @Õÿlgi[ @≤T∂Ú ™y˘FyLRiVáNRPV «ÿLki ¬ø¡[}qs ¤\Õ¡|qs©±s=á µy*LS Aµy∏R∂VLi qx s™´sVNRPWLRiVª][Liµj∂. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV ™´sWlLi‰…fi

NRP≠sV…‘¡Ã¡NRPV™´s ¬ø¡[Ë Aµy∏R∂VLiª][ ™´sWlLi‰…fi ∏R∂WLÔiR VÕ˝‹[ g][µy™´sVVáV, |tsQ≤∂R˝ V, F˝y…fiFyLS á ¨sLS¯flÿáV, |\ msLjiLi«¡©±s |tsQ≤∂R˝ V, ¤\Õ¡…”¡Lig`i GLSˆ»˝¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¨sLji¯Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @©´sV™´sVºΩ¬ø¡[˵j∂. ªy«ÿgS 2004 ™´sLRiNRPV D©´sı ˙gS™´sWá L][≤˝R∂ @©´sVxqsLiµ≥y©´sLi NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı CxqsLi™´sªRΩ= LRiLi @©´sV™´sVºΩ¿¡ËLiµj∂. µk∂Liª][ ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡Ã¡V ˙xmsºΩFyµR∂©´sáV qz sµÙ∂R Li ¬ø¡[}qs mx s¨sÕ‹[ ¨s™´sVgRiı™´sV∏R∂W˘LiVV. @LiVVæªΩ[ ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡Ã¡V C¨sµ≥R∂Vá©´sV ry*•¶¶¶ ¬ø¡[}qs NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP I≤T∂gRi≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s gRiVLjiLÚ i ¿¡©´s Æ\™sFsry=L`i ˙xms ¡VªRΩ*Li Cxms©´sVá NRPV ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤y¨sı ¨s÷¡zmsÆ™s[qz sLiµj∂. ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ ™´sV…Ì¡” L][≤∂R˝ ¨sLS¯fl· mx s©´sVá©´sV DFyµ≥∂j •¶¶ ≠sV mx s¥R∂NRPLi ˙NTPLiµR∂ ¬ø¡[mx s¤…¡Ì [ ≠dsáVLi≤R∂ ≤R∂Liª][ ≠ds…”¡¨s BªRΩLRi @’≥¡™´sXµÙ∂j mx s©´sVáNRPV @©´sV™´sVºΩ¿¡ËLiµj∂. ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáV qx s≠dsVzmsxqsVÚ©s´ ı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡Ã¡ ¬\ø¡LRi¯©˝s´ V ™´sV…Ì¡” L][≤∂R˝ ¨sLS¯flÿ¨sNTP @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLiøyá¨s IºΩÚ≤∂T ¬ø¡[qx sWÚ ™´søyËLRiV.

FyLiVVLi…fi ™´sµÙ∂R ªRΩ©´s ˙xms™´sWµy¨sNTP xqsLi ¡Liµ≥j∂Li¿¡©´s ≠s™´sLRifl· BøyËLRiV. ≠s≠sµ≥∂R øy©´sŒ˝¡œ Õ‹[ ™´sqx sVÚ©s´ ı r°‰Q˚÷¡Li g`iá ™´sÃ˝¡ ˙xms«¡Ã¡V,  ¡LiµR∂V™´soáV ALiµ][Œ¡œ ©´sNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRi¨s NRP™´sVÕÿNRPL`i AÆ™s[µ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. C˙xms™´sWµR∂Li «¡Ljigji©y ªRΩ©´sª][Fy»¡V FsµR∂VLRiVgS ™´s¿¡Ë©´s NSLRiVÕ‹[¨s µR∂LixmsªRΩVáNRPV NRPW≤y FsÕÿLi…”¡ gS∏R∂WáV NS¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡V ™yxqsÚ™yáV gRiVLjiLÚ i¿¡ ALiµ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡LiµR∂™´sµÙ∂R ©yıLRiV. ©´sW˘£qs øy©´sŒ˝¡œ ß NRPW≤y ªRΩ©´sNRPV gS∏R∂W\¤Õ¡©´s»˝¡V ™´sqx sVÚ©s´ ı r°˚Q‰÷¡Lig`iá©´sV ª]ágjiLiøyá¨s N][LSLRiV. ªy©´sV ZOP[Q™s´ VLigSÆ©s[ ¬ø¡[LiR VNRPV¨s @|qsLi’d¡˝ qx s™´sWÆ™s[aSáNRPV •¶¶¶«¡LRi™´soªRΩV ©yı©´s©yıLRiV. æªΩáLigSflÿ ˙xms«¡Ã¡ AbdPxqsV=áV, À≥œ¡gRi™´sLiªRΩV≤T∂ NRPXxms ™´sÃ˝¡ FsÕÿLi…”¡ gS∏R∂WáV ¤Õ¡[NPR VLi≤y  ¡∏R∂V»¡ mx s≤Ôy©´s¨s, ªRΩ©´sª][Fy»¡V FsµR∂VLRiVgS ™´sqx sVÚ©s´ ı NRPV»¡VLi ¡ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡NRPV NRPW≤y gS∏R∂WáV NS¤Õ¡[µR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡V, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sµ≥R∂VáV FsÕÿLi…”¡ ALiµ][Œœ¡©´sNRPV gRiVLjiNS™´sµÙ∂R ¨s gRiLigRiVá NRP™´sVÕÿNRPL`i ≠s«Ï¡mz sÚ ¬ø¡[aSLRiV.

˙xms™´sWµR∂Li ¤Õ¡[µR∂©´sı NRP™´sVÕÿNRPL`i \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji17 (ôd’ÿq÷´dt): @|qsLi’d˝¡ qx s™´sWÆ™s[aSáNRPV NRPLkiLi©´sgRiL`i©´sVLi¿¡ |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂NRPV Æ™sŒœ¡ßªRΩV©´sı qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ LS“¡™±s LRi§x ¶ ¶µyLji|\ ms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ gRiLigRiVá NRP™´sVÕÿNRPL`i NSLRiV©´sV ™´sVL][ NSLRiV ≤≥U∂N]©´sı xmnsV»¡©´sÕ‹[ A∏R∂V©´sNRPV xqs*ሠgS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV. µk∂Liª][ NRP™´sVÕÿNRPL`iNRPV ªRΩX…”¡Õ‹[ ˙xms™´sWµR∂Li ªRΩzmsˆLiµj∂. A∏R∂V©´s ªRΩ©´s NSLRiVÕ‹[ |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂ Æ™sŒœ¡ßÚLi≤R∂gS Æ™sVµR∂N`P —¡Õ˝ÿ gRi¤«¡[*Õfi ™´sVLi≤R∂áLi LS“¡™±sLRix§¶¶¶µyLji|\ ms Lji™´sV¯©´sgRiW≤R∂ ™´sµÙ∂R FsµR∂VLRiVgS ™´sqx sVÚ©s´ ı ™´sVL][ NSLRiV ≤≥∂U N]…Ì¡” Liµj∂. µk∂Liª][ A∏R∂V©´s ˙xms∏R∂Wfl”·qx sVÚ©s´ ı NSLRiV ™´sVVLiµR∂V À≥ÿgRiLi µ≥∂R *Lixqs\Æ™sVLiµj∂. C ˙xms™´sWµR∂LiÕ‹[ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘NRPV qx s*ሠgS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV. C ˙xms™´sWµR∂LiÕ‹[ ªRΩ©´sª][Fy»¡V ™´sVlLi™´sLjiNTP NRPW≤y FsÕÿLi…”¡ gS∏R∂WáV NS¤Õ¡[µ∂R ¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ gRiLigRiVá NRP™´sVÕÿNRPL`i }msL]‰©yıLRiV. @|qsLi’d˝¡ ™yLiVVµy xms≤ÔR∂ ªRΩLS*ªRΩ ≠dsV≤T∂∏R∂W


5

Vô ≤’ <äsêu≤<é n$˙‹ ø£+|ü⁄ ø=&ÉT‘·Tqï j·T÷ |”@ bÕ\q Á|üC≤kÕ«e÷´ìï n|üV‰ü dü´+ #˚ùd~>± e÷]+~. @ ø£fi+¯ ø£+ ˝Òì,eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T ns¡T<äT>± e÷sês¡T. mìïø£\T dü$÷|ædüTÔqï y˚fi,¯ øπ +Á<ä+ ‘·q ø£fi+¯ ø±ìï #ÓsT¡ |ü⁄≈£î H˚ Á|üjT· ‘êï\T #˚k˛Ô+~. #˚dqæ bÕbÕ\T ø=ìï ˇ|ü⁄Œ≈£î+≥÷, eT]ø= ìï+{Ïì |ü\T#·q #˚d÷ü Ô HêHê ‘·+{≤ \T |ü&TÉ ‘√+~.Ç|üŒ{Ïøπ 2J ˝…ô’ dqT‡ \ s¡<Tä ‘› √ øπ +Á<ä+ |üsT¡ e⁄ >∑+>∑˝À ø£*dæ+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘êH˚ dü«j·T+>± nÁø£e÷\T »]>±j·T+≥÷ düTÁ|”+ eTT+<äT øπ +Á<ä+ ˇ|ü⁄Œø√e≥+ dü+ #·\Hêìï ø£*–+∫+~. nsTT‘˚ ø=ìï ˝…ô’ dqT‡\T s¡÷˝Ÿ‡ Á|üø±s¡yT˚ ñHêï j·Tì d”;◊ dü]ôº |’ò #˚jT· ≥+ Á|ü<ëÛ ìì ø±bÕ&É{≤ìπø nH˚ yê<äq˝§düTHÔ êï sTT. ˇø=ÿø£ÿ{Ï>± ãj·T≥|ü&¶É nÁø£e÷ \qT <ë#·˝øÒ £ øπ +Á<ä+ HêHê ‘·+{≤ \T |ü&TÉ ‘√+~. j·T÷|”@ n$˙‹ $X¯«s¡÷|ü+ ã≥ºãj·T≥e⁄‘√+~. ˇø£ <ëì ‘·sê«‘· eTs=ø£{Ï es¡Tdü>± kÕÿ+\T u…{’ øÏ =düTHÔ êïsTT. ôV≤*ø±|üsº Y \T, f…*ø±+ ôdŒÅø+º£ ˝…ô’ dqT‡\T, u§ >∑T,Z Ä<äsÙY Vü≤Ödæ+>¥, ø±eTHé yÓ˝ŸÔ ˝≤+{Ï kÕÿ+\T j·T÷|”@ bÕ\q >=|üŒ<äHêìï #Ó|⁄ü HÔ êïsTT. #êHêïfi¯ó ‘·eTπø+ dü+ã+<Û+ä ˝Ò<ìä ãTø±sTT dü÷Ô e∫Ãq øπ +Á<ä+ ∫≥º ∫e]øÏ ˇ|ü⁄Œø√ø£ ‘·|Œü ì |ü]dæ‹ú HÓ\ø=+~. ø±>¥ ]b˛s¡T\º T düsêÿs¡TqT m+&É>&∑ TÉ ‘·T+fÒ, düTÁ|”+ yÓTT{Ïøº ±j·T\T y˚dTü Ô +fÒ, ìC≤ìï qdüT>∑T‘·÷ ˇ|ü⁄Œ≈£î+ {À+~.yÓTTqï{ÏøÏ yÓTTqï n>∑kÕº ôV≤*ø±|üºs¡¢ ≈£î+uÛÑø√D+ <˚XÊìï ≈£î~ù|dæ+~.3600 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ $\TyÓq’ n>∑cÕº ôV≤*ø±|üsº ¢¡ ø=qT>√ \T˝À |ü<√ e+‘·T yÓTT‘·+Ô eTT&ÉT|ü⁄\ øÏ+<ä #˚‘T· \T e÷sêj·Tì Äs√|üD \T. á ø±s¡D+>± ˇ|üŒ+<ëìï Á|üuTÑÛ ‘·«+ s¡<Tä › #˚d+æ ~. uÀbò˛sY‡ uÛ≤>√‘·+ ‘·sê«‘· n‹ rÁeyÓTqÆ s¡øDå£ ≈£î+uÛøÑ √ D+>± Bìï #ÓbıŒ#·TÃ. yÓe’ ÷ìø£ <äfi¯ e÷J n~Û|‹ü msTTsYN|òt e÷s¡¸˝Ÿ mdt|.æ ‘ê´–øÏ ã+<ÛTä e⁄\≈£î eTT&ÉT|ü⁄ \T eTT{≤ºjT· qï Äs√|üD\≈£î Ä<Ûë sê\T e⁄Hêïj·TH˚ dæ_◊ uÛ≤$+∫+~. eT<Û´ä <äfi≤Ø >∑T&√ Vü≤ùwÿ ≥T´ìwæ j·÷≈£î #Ó+~q ˇø£ ø£+ô|˙ì n&É+¶ ô|≥Tº≈î£ ì ‘ê´– |ü]yêsêìøÏ yê{Ïì n+<äCÒdæ nqT≈£L\ ìs¡íj·÷ìï ‘Ó|Œæ +#ês¡T. Ç~ Ç≥©øÏ #Ó+~q e÷‘·èdü+düú ø±e&É+‘√ düV≤ü »+>±H˚ á πødüT≈£î eT]+‘· Á|ü#ês¡+ \_Û+∫+~. uÀbò˛sY‡ »e÷Hê≈£î |ü<fi˚ ¢¯ eTT+<˚ n+‘·÷˝Ò dæyTÓ +≥T ≈£î+uÛøÑ √D+‘√ ø£fi+¯ øÏ‘· uÛ≤s¡‘êìøÏ Hê+~ |ü*øÏq Ä]úø£ sê»<Ûëì eTT+u≤sTT. Ç|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü Ä<äsÙY ≈£î+uÛøÑ √D+ e´eVü‰s¡+ ≈£L&Ü eTs√ n>∑kÕº ˝≤+{Ï ‘·‘+· >∑yT˚ . ø±]Z˝Ÿ neTs¡ »yêq¢ ø√dü+ ñ<˚•› +∫q Ä<äsÙY Vü≤Ödæ+>¥ kıôd{’ ˝° À bÕ¢≥q¢ T ø£ã[+#·&É+˝À ø±+Á¬>dt‘√ düVü‰ bÕ\ø£ |üø±å \ H˚‘\· T b˛{°|&ü ≥É + ì»+>± dæ>T∑ #Z f˚ q’… $wüjT· +. n~ ãj·T≥≈£î e#êÃø£ n|üŒ{Ï

X¯ìyês¡+ 18`01`2014

n$˙‹ ø£+|ü⁄ ø=&TÉ ‘·Tqï j·T÷ |”@ eTTK´eT+Á‹ nXÀø˘ #·yêHéqT ‘=\ –+#ês¡T. Hê´j·T $#ês¡D≈£î Ä<˚•+ ∫ >∑føº… ±ÿeTqT≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ Ä ìy˚~ø£˝À Äj·Tq‘√ bÕ≥T eTs√ Ç<äs› T¡ e÷J eTTK´eT+Á‘·T\T düTo˝Ÿ ≈£îe÷sY wæ+&˚, $˝≤dt sêyé <˚XŸeTTUŸ e+{Ï yê] ù|s¡TH¢ êïsTT. wæ+&˚ Ç|ü⁄Œ &ÉT kÕø屑·÷Ô ¨+eT+Á‹. Væ≤e÷#·˝Ÿ Á|ü<X˚ Ÿ eTTK´eT+Á‹ Ms¡uÁÑÛ <äd+æ >¥ e´eVü‰s¡+ øπ +Á<ëìï Çs¡ø±≥+˝À ô|{Ϻq eTs√ n+X¯+. ø£fi¯+øÏ‘· ø£+ô|˙ qT+∫ Äj·Tq dür düyT˚ ‘·+ >± eTT&ÉT|ü⁄\T rdüT≈£îHêï&ÉH˚~ ãj·T≥|ü&qç ‘·sê«‘· ≈£L&Ü n‘·øì£ düeTs¡qú \‘√ HÓ≥Tºø=düTHÔ êïs¡T. Á|òuü TÑÛ ‘·«y˚T ‘·|⁄ü Œ |ü{qºÏ ø£+ô|˙ qT+∫ nqT∫‘· e÷sêZ˝À¢ düV‰ü j·T+ bı+~ eT]+‘· \_∆ #˚≈L£ sêÃ&ÉH~˚ Ä<Ûësê\ ‘√ düV‰ü ø£ì|ædTü qÔ ï~. ô|>’ ± Ä <ä+|ü ‘·T\T ‘·eT mìïø£\ n|ò&æ $É ≥¢˝À á Ä<ëj·÷ìï #·÷|æ+#·≈î£ +&Ü eTs√ ‘·|⁄ü Œ #˚XÊs¡T. Çø£ 2J dü+>∑‹ eTq <˚X+¯ ˝À ‘Ó*j·Tì yês¡T+&ÉsT¡ f…* ø±+ ˝…ô’ dqT‡\ nÁø£eT øπ {≤sTT+|ü⁄ \‘√ düsêÿs¡T KC≤Hê≈£î \ø£å ø√≥¢≈î£ ô|>’ ± qwü+º e∫Ã+~. á 2J ôdŒÅøyº£ Té qT y˚\+ y˚j÷· \qï Á|ü<ëÛ ì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ dü\Vü‰qT ôd’‘·+ sêC≤ |üøÿ£ qô|{Ϻ n&É>¶ √\T>± ìã+< qäÛ \≈£î bÕ‘·sπ XÊs¡T. 2J ˝…ôdq’ T‡\ m+Á{° |ò”EqT Ç+‘·≈£îeTT+<ä{Ï ø£Hêï ô|+#ê\ì Á|üuTÑÛ ‘·«+˝Àì nH˚ø£ XÊK\T dü÷∫+#êsTT. Á|ü<ëÛ ì ≈£L&Ü á y˚Ts¡≈î£ dü\Vü‰ Ç#êÃs¡T. nsTT‘˚ Çy˚M sêC≤ |ü{+ºÏ #·Tø√˝Ò<Tä . 2001 Hê{Ï <Ûsä \¡ øπ 2008˝À ôdŒÅøyº£ Té øπ {≤sTT+#ês¡T. á kÕÿ+ e\¢ Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ s¡÷.1.76 \ø£\å ø√≥¢ qwü+º yê{Ï*+¢ <äì ø±>¥ #Ó|Œü >± d”;◊ Bìï s¡÷.30 y˚\ ø√≥T¢>± ˝…øÿ£ >∑{+ºÏ ~. |ü<fi˚ ¢¯ bÕ\Hê ø±\+˝À »]–q nH˚ø£ nÁø£e÷\ô|’ Ç˝≤π> düŒ+~k˛Ô+ ~. eT+#˚ #˚<ë›+ nqT≈£îHêï+ ø±˙, @<√ bıs¡bÕ≥Tq Ç˝≤ »]–+<ä+ {À+~. Hê\T>∑T sêÅcÕº\ mìïø£˝À¢ u§ø£ÿ uÀsê¢ |ü&¶É ‘·sê«‘· e∫Ãq e÷sêŒ Ç~? ø√˝Ÿ >π {Ÿ ô|’ düTÁ|”+ eTT+<äT øπ +Á<ä+ düŒ+<äq <˚XÊìï ÄX¯Ãs¡´|ü]∫+~. u§>∑TZ ≈£î+uÛøÑ √D≤ ìï 2012 bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ esê¸ø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢ ø±>¥ ìy˚~ø£ ãj·T≥ ô|{Ï+º ~. 2004-11 eT<Û´ä ø±\+˝À <˚X¯ KC≤Hê≈£î \øå± mquÛ’… Äs¡Ty˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ qwü+º »]–+<äì Ä ìy˚~ø£ yÓ\&¢ +ç ∫+~. u§>∑TZ >∑qT\ øπ {≤sTT+|ü⁄\qT ãVæ≤s¡+>∑ y˚\+ bÕ≥ <ë«sê ø±≈£î+&Ü ø=ìï Á|üuTÑÛ ‘·« s¡+>∑ dü+dü\ú ≈£î, Áô|y’ ≥˚ T dü+dü\ú ≈£î H˚sT¡ >± øπ {≤sTT+#·&+É e\¢ á qwü+º yê{Ï*¢q≥T¢ ø±>¥ $eT]Ù+∫+~.

nsTT‘˚ u§>∑TZ >∑qT\ øπ {≤sTT+|ü⁄˝À¢ nÁø£e÷\T #√≥T #˚dTü ≈£îHêïj·Tì j·T÷|”@ Á|üuTÑÛ ‘·«+ ‘êC≤>± düTÁ|”+ ø√s¡T˝º À n+^ø£]+#·&+É dü+#·\Hê‘·à ø£yTÓ +Æ ~. neø£‘e· ø£\T »s¡>&∑ +É ˝À m˝≤+{Ï <äTs¡T<˚X› +¯ ˝Ò<ìä , dü<Tä <˚X› +¯ ‘√ rdüT≈£îqï ìs¡j í ÷· \T bıs¡bÕ≥T¢ >± e÷s¡&+É ˝À mø£ÿ&√ ‘·|⁄ü Œ »]–+ <äì øπ +Á<ä n{≤Øï »qs¡˝Ÿ õ.Ç. yêVü≤Hêe‹ >∑Ts¡Tyês¡+ düTÁ|”+ <Ûsä êàdüHêìøÏ yÓ\&¢ +ç #ês¡T. u§>∑TZ >∑qT\ øπ {≤sTT+|ü⁄˝À ‘·|⁄ü Œ »]–q ≥T¢ m≥ºøπ \≈£î øπ +Á<ä+ ˇù|ŒdüT≈£î+~. <˚X+¯ ˝À $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ôì ô|+#ê\H˚

rdüTø√yê*‡ ñ+~. 2õ ôdŒÅø+º£ øπ düT ˝À yÓTT‘·+Ô 122 ˝…ô’ dqT‡\qT Á|üuTÑÛ ‘·«+ s¡<Tä › #˚dqæ ≥T¢ u§>∑TZ øπ {≤sTT+ |ü⁄\qT düTÁ|”+ø√s¡Tº s¡<Tä › #˚ùdÔ |ü]dæ‹ú @+≥H˚~ Ädüø>ÔÏ ± e÷]+~. ≈£î+uÛÑ ø√D≤\ô|’ $|üø±å \T >∑>√Z\T ô|{ÏHº ê eTÚqeTTì>± eTTÁ<ä|&ü ¶É eTH√àVü≤Hé e÷Á‘·+ H√s¡T yÓT<ä|˝ü <Ò Tä . ô|>’ ± u§ >∑TZ ≈£î+uÛøÑ √D+ yÓ\T>∑T #·÷dæq 200 6-09 eT<Û´ä ø±\+˝À Ä XÊKqT ìs¡«Væ≤düTqÔ ï~ Á|ü<ëÛ qeT+Á‘˚. á $wüjT· +˝À Á|ü‹|üøå£ bÕغ\T Á|ü<ëÛ ì sêJHêe÷ #˚j÷· \ì bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ ˝À &çe÷+&é #˚XÊsTT. HÓ‹’ ø£ u≤<Û´ä ‘·qT

˝ÀøÏ sê˝Ò<ìä j·T÷|æ@ yê~k˛Ô+~. m˙¶@ Vü≤j·÷+˝À s¡÷bı+~+∫q $<ÛëHêH˚ï ‘êeTT ≈£L&Ü ø=qkÕ–+ #êeTì Á|üuÛÑT‘·«+ #ÓãT‘√+~. 2013 es¡≈î£ Bìô|’ m˝≤+{Ï ìs¡í j·T+ rdüTø√˝Ò<ìä mø£ÿ&√ ‘·|⁄ü Œ »]–+<äì Ä\dü´+>± yÓ\&¢ +ç ∫+~. u§>∑TZ øπ {≤sTT+|ü⁄˝Ò ø±<äT j·T÷|æ@ Á|üuTÑÛ ‘·«+ 2õ ôdŒÅø+º£ øπ {≤sTT+|ü⁄˝À¢ ≈£L&Ü y˚\+ y˚jT· ≈£î+&Ü eTT+<äT≈£î e∫Ãqyê]øÏ eTT+<äqï dü÷Á‘·+ Á|üø±s¡+ øπ {≤sTT+#·&+É e˝Ò¢ KC≤Hê ≈£î \øå± 76 y˚\ ø√≥T¢ qwü+º yê{Ï* q¢ ≥T¢ ø±>¥ ‘·q ]b˛s¡T˝º À ù|s=ÿ+~.

\ø£å\ ø√≥¢ Á|üC≤<Ûäq+ kÕ«Vü‰..!

dü<Tä <˚X∆ ´¯ +‘√H˚ u§>∑TZ >∑qT\ øπ {≤ sTT+|ü⁄ »]–+<äì düTÁ|”+ø√s¡T˝º À yê<äq dü+<äs“¡ +¤ >± n{≤Øï »qs¡˝Ÿ yêVü≤qe‹ ù|s=ÿHêïs¡T. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T dü$÷|ædTü qÔ ï ‘·sT¡ D+˝À u§>∑TZ kÕÿ+ô|’ j·T÷|”@ düsêÿsY yÓ*ãT∫Ãq |üXÊÑêÔ|+ü Ä bÕغì s¡ødåÏ Tü +Ô <ë? u§>∑TZ øπ Áå ‘ê\ øπ {≤sTT+ |ü⁄˝À bıs¡bÕ≥T »]–+<äì, n˝≤ »]– ñ+&É≈L£ &É<ìä , Bìì eT]+‘· dü«#·Ãy¤ TÓ qÆ |ü<‹∆ä ˝À #˚dæ ñ+&Ü*‡+ <äì Á|üuTÑÛ ‘·«+ ‘·s|¡ ⁄ü q düTÁ|”+ø√s¡T≈º î£ n{≤Øï »qs¡˝Ÿ yêVü≤qe‹ $es¡D Ç#êÃs¡T. 2005 qT+∫ Á|üsTTy˚≥T ø£+ô|˙\øÏ∫Ãq πø{≤sTT+|ü⁄\qT s¡<Tä › #˚j÷· \ì Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ dü\Vü‰ Ç∫Ãq≥Tº Bìô|’ Á|üuTÑÛ ‘·« ìs¡j í ÷· ìï ‘·«s¡˝À ø√s¡T≈º î£ #ÓãT‘êqì ≈£L&Ü Äj·Tq düTÁ|”+ø√s¡Tº <Ûäsêàdüq+ eTT+<äT ù|s=ÿHêïs¡T. 2005 qT+∫ u§>∑TZ eT+Á‹‘·«XÊK 46 u§>∑TZ øπ Áå ‘ê \T øπ {≤sTT+∫+~. Ç|üŒ{Ïøπ Ç+<äT ˝À 15 øπ {≤sTT+|ü⁄\qT øπ +Á<ä+ s¡<Tä › #˚d+æ ~. eTs√31 øπ {≤sTT+|ü⁄˝À¢ s¬ + {ÏøÏ sêh Á|üuTÑÛ ‘ê«\T yÓTìÆ +>¥ ©E eT+ps¡T #˚jT· >± eTs√ eT÷&ç+ {ÏøÏ ‘·e«ø£+ ˝…ô’ dqT‡\T eT+ps¡T #˚XÊsTT. $T–*q 26 øπ {≤sTT+|ü⁄ \≈£î dü+ã+~Û+∫ øπ +Á<ä+ ìs¡j í T· +

>±*ø=~˝Òdqæ Á|ü<ëÛ ì ìdæ‡>∑T>Z ÷∑ |ü<$ä ì |ü≥Tº≈î£ ì y˚˝≤&ÉT‘·THêïs¡T. mìïø£\T dü$÷|ædTü qÔ ï ‘·sT¡ D+˝À u§>∑TZ >∑qT\ øπ {≤sTT+|ü⁄˝À neø£‘· eø£\T »]–+~. ì»y˚Tqì düTÁ|”+ ø√s¡T˝º À n{≤]ï »qs¡˝Ÿ yêVü≤qe‹ ù|s=ÿq&É+‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ |ü]dæ‹ú eT÷*π> qø£ÿô|’ ‘ê{Ï|+ü &ÉT |ü&≥¶É Tº>± e÷]+~. 2005-2009 eT<Û´ä ø±\+˝À m˝≤+{Ï y˚\+ ˝Ò≈î£ +&Ü j·T÷|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+ 57 u§>∑TZ øπ Áå ‘ê\qT øπ {≤sTT+∫+~. j·T÷|æ@ düsêÿsY ìsê«ø£+ e\¢ Á|üuTÑÛ ‘·« KC≤ Hê≈£î \øå± 86 y˚\ ø√≥¢ qwü+º yê{Ï*+¢ <äì 2012 Ä>∑dTü º 13q ø±>¥ ‘·q ìy˚~ø£˝À düŒwü+º #˚d+æ ~. nsTT‘˚ øπ +Á<ä+ u§>∑TZ >∑qT\ øπ {≤ sTT+|ü⁄\qT ãVæ≤s¡+>∑ y˚\+bÕ≥ <ë«sê ø±≈£î+&Ü ø=ìï Á|üuTÑÛ ‘·« s¡+>∑ dü+dü\ú ≈£î, Áô|y’ ≥˚ T dü+dü\ú ≈£î H˚sT¡ >± πø{≤sTT+#·&É+ e\¢ á qwüº+ yê{Ï*¢q≥T¢ ø±>¥ $eT]Ù+∫+~. ìC≤ìøÏ bÕs¡<sä Ù¡ ø£‘· ø√dü+ u§>∑TZ πøåÁ‘ê\qT y˚\+ bÕ≥\ <ë«sê øπ {≤sTT+#ê\ì 2004˝À j·T÷|”@ Á|üuTÑÛ ‘·«+ Á|ü‹bÕ~+∫+~. Bìô|’ _C…|‘æ √ düV‰ü sêÅcÕº˝À¢ì Á|ü‹|üøå£ Á|üuTÑÛ ‘ê«\ qT+∫ rÁe nuÛ´Ñ +‘·sê\T sêe&É+ e˝Ò¢ á $<Ûëq+ neT\T

mìïø£\T <ä>sZ∑ ø¡ =düTqÔ ï ‘·sT¡ D+˝À es¡Tdü yÓ|’ ˝üò ≤´\T, Çs¡ø±≥+˝À |ü&˚ XÊsTT. ø±>¥ ìy˚~ø£ ‘·sê«‘· $|üø±å \T j·T÷|æ@ düsêÿsY ìsê«ø£+ô|’ uÛ>Ñ T∑ eZ T HêïsTT. Á|ü<ëÛ ì sêJHêe÷ #˚j÷· \ì bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ qT dü+Ô _Û+|üCXÒ ÊsTT. ø±˙ Á|üuTÑÛ ‘·«+˝À e÷Á‘·+ m˝≤+{Ï #·\q+ ˝Ò<äT. >∑‘·´+‘·s¡+ ˝Òì |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ m˙¶@ Á|üuTÑÛ ‘·«+˝À u§>∑TZ øπ Áå ‘ê\ øπ {≤sTT+|ü⁄ qT+∫ j·T÷|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+ πø{≤sTT|ü⁄\ es¡≈£L $#ês¡D »]|æ+#ê\ì Á|üuTÑÛ ‘·«+ ìs¡sí TT+∫+~. dæ_◊ $#ês¡D≈£î Ä<˚•+∫+~. 1993-2011 eT<Û´ä »]–q yÓTT‘·+Ô 195 øπ {≤sTT|ü⁄\ô|’ <äsê´|ü⁄≈Ô î£ dæ_◊øÏ n|üŒ–+∫+~. Ç+<äT˝À 39 øπ {≤sTT+|ü⁄\T 2004 j·T÷|æ@ Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ eTT+<äT n~ øÛ ±s¡+˝À ñqï m˙¶jT˚ ø±\+ Hê{Ï$. nsTT‘˚ á øπ {≤sTT+|ü⁄˝À¢ Á|üuTÑÛ ‘·« s¡+>∑ dü+dü\ú T ≈£L&Ü ñHêïsTT. u§>∑TZ ≈£î+uÛøÑ √D+ô|’ dæ_◊ yÓTT‘·+Ô 16 m|ò.t ◊.ÄsY\T qyÓ÷<äT #˚jT· >± n+ <äT˝À s¬ +&ÉT m˙ºjT˚ Á|üuTÑÛ ‘·« ø±˝≤ ìøÏ dü+ã+~Û+∫q$ ø±e&É+ >∑eTHê s¡Ω+. Ç+<äT˝À yÓ÷dü+, H˚s|¡ Pü ]‘· e´eVü‰s¡+, eTT&ÉT|ü⁄\T |ü⁄#·TÃø√e &É+ e+{Ï n+XÊ\T #√≥T#˚dTü ≈£îHêï j·Tì dæ_◊ yÓ\&¢ +ç ∫+~. u§>∑TZ

kÕÿ+qT $#ê]düTqÔ ï d”;◊ ‘êC≤>± <ëK\T #˚dqæ m|ò◊t ÄsY˝À ;CÒ|” H˚‘· nq÷|t n>∑sê«˝Ÿ, Äj·Tq ø£+ô| ˙ ñ+&É≥+ Á|ü<ëÛ q Á|ü‹|üø+å£ ;CÒ|” øÏ $T+>∑T&ÉT |ü&ìÉ n+X¯+>± e÷]+ ~. Ç+‘·ø±\+ n$˙‹ô|’ e÷{≤¢&É {≤ìøÏ ‘·qøπ ù|f…+{Ÿ ñqï≥T¢ e´e Vü≤]+∫q Ä bÕغ nÁ>∑ Hêj·Tø£‘«· + dæ‹ú Á|üdTü ‘Ô +· ‘˚\T≈£î{Ïqº <=+>∑qT ‘·\|æ+|üCkÒ ˛Ô+~. mHé&mç Vü≤j·÷+ ˝À πø{≤sTT+∫q u§>∑TZ u≤¢ø˘\ $ìjÓ÷>∑+˝À uÛ≤Ø nÁø£e÷\≈£î _C…|æ H˚‘· bÕ\Œ&ܶsì¡ dæ_◊ ì>∑TZ ‘˚*Ã+~. eTT+u≤jYT πø+Á<ä+>± kÕú|+æ ∫q _m˝Ÿm Ç+&çÅddº” ≈t î£ _C…|æ düsêÿs¡T eT<Û´ä Á|ü<X˚ Ÿ˝À u§>∑TZ u≤¢ø\˘ qT øπ {≤sTT+∫+~. nsTT‘˚ $<äT´‘Y ÁbÕC…≈î£ º ù|]≥ rdüT≈£îqï >∑qT\qT ø=\¢>={Ϻ u§>∑TZqT nÁø£eT+>± ãVæ≤s¡+>∑ e÷¬sÿ{Ÿ˝À neTTà≈£î+ {À+~. ìã+<Ûqä \≈£î $s¡T<ä+∆ >± @{≤ e+<ä ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ nÁø e£ ÷s¡q® ≈£î ø£+ô|˙ bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï≥Tº dæ_◊ ìsê∆]+∫+~.n$˙‹ô|’ eTH√à Vü≤Hé düsêÿsY qT ø£&>πç dæq Á|ü<ëÛ q Á|ü‹|üø±å ìøÏ ‘·eT bÕغ H˚‘· ø√˝Ÿ>π {Ÿ kÕÿ+˝À n&É+¶ >± <=s¡ø&£ +É ‘√ _C…|æ |ü]dæ‹ú ≈£î&ç‹˝À |ü&¶É m\Tø£˝≤ ‘·j÷· s¬ +’ ~. <˚XÊìï ñ<ä]∆ kÕÔqì @ø£ s¡Te⁄ ô|&ÉT‘·Tqï yÓ÷&û Ç|ü⁄&˚+ #ÓãT‘ês¡T? $<ÛëHê\ |üs+¡ >± ø±+Á¬> dt, _C…|æ <=+<ä÷ <=+<˚ n$˙‹ $wüjT· +˝À á s¬ +&ÉT bÕغ\≈£î @ e÷Á‘·+ ‘˚&Ü ˝Ò<ìä á n+X¯+‘√ düŒwüeº TsTT´+<äì $X‚w¢ ≈ü î£ \ n_ÛÁbÕ j·T+. u§>∑T>Z q∑ T\ øπ {≤sTT+|ü⁄˝À¢ ‘·|ü⁄Œ »]–+<äqï~ yêdüÔey˚Tqì yÓ\&¢ +ç ∫q øπ +Á<ä+ Ç|ü⁄&ÉT e÷≥ e÷]Ã+~. ø√˝Ÿ>π {Ÿ˝À eTs√ ø=‘·Ô eT\T|ü⁄ #√≥T#˚dTü ≈£î+~. 60u§>∑TZ øπ Áå ‘ê\ øπ {≤sTT+|ü⁄\≈£î dü+ã+~Û+∫ H˚s|¡ Pü ]‘· #·s´¡ ˝Ò$ »s¡>˝∑ <Ò ìä n+ ‘ê düÁø£eT+>±H˚ »]–q≥Tºqï ìy˚~ ø£qT düTÁ|”+ø√s¡T≈º î£ ìy˚~+#·qTqï≥Tº dæ_◊ ù|s=ÿ+~. u§>∑TZ >∑qT\ øπ {≤ sTT+|ü⁄˝À¢ ‘·|⁄ü Œ »]–+<äì ˇ|ü⁄Œ≈£î qï øπ +Á<ä+ eT∞¢ e÷≥ e÷]Ã+~. 60 ø√˝Ÿ u≤¢ø‡˘ ô|’ dæ_◊ ø°H¢ é ∫{Ÿ Ç∫Ã+~. ‘êqT á $wüjT· +˝À düeTÁ>∑ <äsê´|ü⁄Ô »]bÕeTì mø£ÿ&Ü ‘·|⁄ü Œ&ÉT #·s´¡ \T »]–q <ëK˝≤\T ø£ì|æ+#·˝<Ò ìä dæ_◊ esêZ\T ù|s=ÿ HêïsTT. dü+ã+~Û‘· >∑qT\qT <äsê´|ü⁄Ô |ü]~Û qT+∫ ‘·|Œæ +#˚ #·s´¡ \T rdüTø√ qTqï≥Tº ‘Ó*bÕsTT. á $wüjT· +˝À düTÁ|”+ø√s¡Tº m˝≤+{Ï Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dTü +Ô <äqï~ Ç|ü⁄&ÉT ø°\ø£+>± e÷ ]+~. dæ_◊ ùdø£]+∫q kÕøå±´<Ûë s¡+>± Ç|üŒ{Ïøπ ø=+<ä]ô|’ m|ò◊ü ÄsY <ëK\T #˚d+æ ~. mm+ÄsY ◊s¡Hé

n+&é d”˝º Ÿ, C…m˝Ÿ &ç j·÷e‘Y eT˝Ÿ mqØ® e+{Ï |ü\T dü+dü\ú T á C≤_ ‘ê˝À ñHêïsTT. Ç|üŒ{Ïøπ ø=+<ä]ô|’ $#ês¡D ≈£L&Ü »]|æ+~. $#ê]+ ∫q yê]˝À ø=+<äsT¡ Á|üeTTKT\ô|’ dæ_◊ øπ düT\T qyÓ÷<äT #˚jT· ø£b˛e &É+ |ü\T $yê<ë\≈£î <ë]rdæ+~. ‘·q ˇ+{ÏøÏ n+≥T≈£îqï eTdæì ‘·T&ç∫ y˚jT· &ÜìøÏ j·T÷|æ@ Á|üuTÑÛ ‘·«+ yÓTT<ä{Ï qT+N M˝…q’ ìï Á|üjT· ‘êï\T #˚k˛Ô+~. u§>∑TZ >∑qT\ øπ {≤ sTT+|ü⁄ ≈£î+uÛøÑ √D≤ìøÏ dü+ã+~Û+ ∫q n‘·´+‘· ø°\ø£yÓTÆq ô|ò’fi¯¢qT e÷j·T+ #˚jT· &É+ >∑‘· @&Ü~ $yê <ëdüŒyÓT+Æ ~. u§>∑TZ ≈£î+uÛøÑ √D+ô|’ <äsê´|ü⁄Ô »s¡T|ü⁄‘·Tqï dæ_◊16 ô|fi’ò ó¯ ¢ ns¡+® {Ÿ >± ø±yê\ì Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï ø√]+~. u§>∑TZ XÊK≈£î dü+ã+~Û+∫ yÓTT‘·+Ô 147 ô|fi’ò ó¯ ¢ >∑\+¢ ‘Óq’ ≥Tº u§>∑TZ eT+Á‹‘·«XÊK n|üŒ{À¢ ãTø±sTT+∫+ ~. Ç+<äT˝À 50 <ëø± Á|ü<ëÛ q u§>∑TZ >∑qT\ øπ {≤sTT+|ü⁄\≈£î dü+ã+~Û+∫ q $esê\Tqï eTTK´yÓTqÆ ô|fi’ò fl‚ . Ç+‘·ø° u§>∑TZ ô|ò’fi¯¢qT e÷j·T+ #˚d+æ ~ mes¡T? m+<äTø√dü+ á <äÅkÕÔ\qT e÷j·T+ #˚ùdXÊs¡T?me] ì <ë∫ô|≥º&É+ ø√dü+, me] n$˙‹ì ø£|æŒ|ü⁄#·Ã&É+ ø√dü+? ô|fi’ò fl¯ qT e÷j·T+ #˚XÊs¡+≥÷ #·≥dº ü uÛ˝Ñ À¢ b˛sTTq ô|fi’ò fl¯ ô|’ sê»ø°jT· e sêZ˝À¢ ô|<ä› <äTe÷s¡yT˚ sπ –+~.á e´eVü‰s¡+˝À |òTü sêHê ô|<ä\› ù|s¡T¢ ãj·T≥≈£î sê≈£î+&Ü ñ+&É&Üìπø ô|fi’ò ó¯ fl e÷j·T+ #˚dTü +{≤s¡ì $|üø±å \T Äs√|æ+#êsTT. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À dæ_◊ 60 >∑qT\ øπ {≤sTT+|ü⁄˝À¢ m˝≤+{Ï ìj·TeT ìã+<Ûäq\qT ñ\¢+|òTæ +#·˝<Ò ìä #Ó|Œü &É+ |ü\T nqT e÷Hê\≈£î ‘ê$k˛Ô+~. u§>∑TZ øπ Áå ‘ê\ πø{≤sTT+|ü⁄˝À¢ dæ_◊ ø°¢Hé ∫{Ÿ Çe«&ÜìøÏ Á|ü<ëÛ q ø±s¡D+- Á|ü<ëÛ ì ô|’ ñqï eTs¡ø\£ T ‘=\–+#˚ j·T‘·ï y˚Tqì sê»ø°jT· $X‚w¢ ≈ü î£ \T #ÓãT‘·T Hêïs¡T. u§>∑TZ ≈£î+uÛøÑ √D+ô|’ dæ;◊ <äsê´|ü⁄Ô yÓTT<ä{Ï qT+∫ q‘·qÔ &Éøq£ T ‘·\|æk˛Ô+~. u§>∑TZ ≈£î+uÛÑø√D+ øπ düTô|’ d”;◊ <äsê´|ü⁄qÔ T ‘·|⁄ü Œ|ü&TÉ ‘·÷, ÄÁ•‘· ø£+ô|˙\≈£î ˝ÀbÕsTTø± Ø>± »]–q u§>∑T>Z q∑ T\ øπ {≤sTT+|ü⁄ \T s¡<Tä #› ù˚ d˝≤ øπ +Á<ëìï Ä<˚•+#ê\ ì eT÷&ÉT Á|üC≤Á|üj÷Ó »q yê´C≤´\T <ëK\j·÷´sTT. d”;◊ #˚düTÔqï <äsê´|ü⁄Ô $yê<ëdüŒ<ä+>± e÷s¡&+É ‘√ düTÁ|”+ø√s¡Tº øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï $$<Ûä dü+<äsꓤ˝À¢ ‘·|ü⁄Œ|ü{Ϻ+~. dæ_◊ <äsê´|ü⁄Ô |ü≥¢ ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚d+æ ~. nsTT‘˚ düTÁ|”+ø√s¡Tº Ä<˚XÊ \ y˚Ts¡øπ ‘êeTT e´eVü‰]kÕÔeTì dæ_◊ n+{À+~. n_Ûeè~∆ ù|]≥ Á|üuTÑÛ ‘·«+ m+#·T≈£îqï qj·÷ ñ<ës¡ yê<ä $<ÛëHê˝Ò 2õ, u§>∑TZ ≈£î+uÛøÑ √ D≤\≈£î Á|ü<ëÛ q ø±s¡D+. Á|üsTTy˚{ø° £ s¡D, düs∞¡ ø£sD¡ ù|s¡T‘√ Á|üuTÑÛ ‘·«+ <˚X¯ dü+|ü<qä T Á|üsTTy˚{Ÿ dü+dü\ú ≈£î, ø±s√Œ¬s≥¢≈î£ <√∫ ô|{≤ºjT˚ ‘·|Œü n_Ûeè~∆ »]–+~ X¯Sq´+. mìï y˚cÕ\T y˚dTü HÔ êï q&ç∫b˛‘·T+~˝Ò nì bÕ\≈£î\qT≈£î+fÒ bıs¡bÕ≥T.

ºdΩLRiLiÕ‹[ LRiORPQfl· g][≤R∂ ¨sLS¯flÿ¨sNTP xqs©yı•¶¶ áV NSLji¯NRPVá ª]ágjiLixmso @©y˘∏R∂VLi ≠dsAL`iG, ≠dsAL][* xmsLkiORPQÕ˝‹[ µR∂ŒÿLRiVá©´sV ©´s™´sV¯NRPLi≤T∂ : NRP¤Õ¡NÌRPL`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ©´sÕ˝ÿá JƵ∂[áV

GáWLRiV,«¡©´s™´sLji17(ôdÿ’ q÷´dt): ºdΩLRi ˙FyLiªy¨sı qx s™´sVV˙µR∂Li N][ªΩR ©´sVLi¿¡ LRiOTPQLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV ≠dsáVgS g][≤∂R ¨sLS¯flÿ¨sNTP øR¡LRi˘Ã¡NRPV @µ≥∂j NSLRiVá qz sµÙ∂R Li @™´so ªRΩV©yıLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV 540 N][»¡˝ ª][ @LiøR¡©yáV LRiWF~Liµj∂Li¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xmsLizmsLiøyLRiV. ©´sLRiryxmsoLRiLi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[¨s qx s™´sVV˙µR∂ ºdΩLRiLi ©´sLRiryxmsoLRiLi, Æ™sVVgRiáWÚLRiV ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ 17 NTPÕ‹[≠sd V»¡L˝iR Æ™s[VLRi ºdΩLRiLi N][ªΩR NRPV gRiVLRi™´soª][LiµR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı gRiVLjiÚLi¿¡ LRiORPQfl· g][≤R∂ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R Wá©´sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ Æ™s[VLRiNRPV @µ≥∂j NSLRiVÕ˝‹[ NRPµR∂÷¡NRP ™´s¿¡ËLiµj∂. ªRΩWLRiVˆg][µy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™yNRPáxmsp ≤T∂,Cµy»¡Li L][≤∂RÔ V ™´sVµ≥∂R ˘ g][≤∂R ¨sLji¯Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV ¬ø¡\Æ©sQı HH…‘¡ qx sLixqsÛ @LiøR¡©y LRiWF~Liµj∂Li¿¡Liµj∂. @NRP‰≤R∂ ©´s™´sVW©y ˙xmsNSLRiLi ©´sLRiryxmsoLRiLi ºdΩLRi˙FyLiªRΩLiÕ‹[ g][≤∂R ¨sLS¯flÿ¨sNTP @LiøR¡©yá©´sV LRiWF~Liµj∂LiøyLRiV. C g][≤R∂©´sV ¨sLji¯Li¿¡©´s»˝¡LiVVæªΩ[ ©´sLRiryxmsoLRiLi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sı xqs™´sVV˙µR∂xmso N][ªRΩ ©´sVLi¿¡ NSFy≤R∂™´søR¡Ë¨s rÛy¨sNRP FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘,™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ N]ªRΩmxÚ s÷˝¡ xqsVÀÿ˜LS∏R∂VV≤R∂V @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ©´sLRiryxmsoLRiLi ™´sVLi≤R∂áLi ’¡∏R∂V˘xmsoºΩxmsˆ ©´sVLi¿¡

µj∂ ¡˜Ã¡xms÷˝¡Fy¤Õ¡Li ™´sLRiNRPV N][ryÚ NSLji≤yL`i F~≤R∂™´so©y g][≤∂R ¨sLS¯flÿ¨sNTP ˙xmsºΩFyµR∂©´sáV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[aSLRiV. N][ryÚ ºdΩLRi ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ xqs™´sVV˙µR∂xmso N][ªRΩ©´sV ¨s™yLjiLiøR¡≤y¨sNTP g][≤∂R ¨sLji¯Liøyá¨s N]ªRΩmxÚ s÷˝¡ qx sVÀÿ˜LS∏R∂VV≤R∂V gRiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ qz sFsLiNRPV ≠s©´sºΩxms˙ªy¨sı @Liµj∂LiøyLRiV. A Æ™s[VLRiNRPV @LiøR¡©yáV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[∏∂R Wá¨s q{ sFsLi NRP¤Õ¡NÌPR L`i©´sV AƵ∂[bPLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌPR L`i qx sWøR¡©´s Æ™s[VLRiNRPV AL`i @Li≤`∂’d¡ @LiøR¡©yá©´sV LRiWF~Liµj∂Li¿¡Liµj∂. ’¡∏R∂V˘xmsoºΩxmsˆ, |msµR∂Æ\™sV©´s™y¨sáL iNRP, }msLRiVFy¤Õ¡Li, Æ™sWŒœ¡˛xms˙LRiV, µj∂ ¡˜Ã¡xms÷˝¡Fy¤Õ¡Li ™´sLRiNRPW ≠sxqsÚLij Li¿¡ DLiµj∂. Æ™s[á qx sLi≈¡˘Õ‹[ C ˙FyLiªyá ˙xms«¡Ã¡V ™´s˘™´sry∏R∂VLiª][ Fy»¡V ¬ø¡[mx sá Æ™s[»¡ ˙xmsµ≥y©´s ™´sXºΩÚgS “¡™´s©´sLi rygjiqx sVÚ©yıLRiV. N][ªΩR ™´sÃ˝¡ @µ≥∂j NRP qx sLi≈¡˘Õ‹[ mx sLi»¡ F~ÕÿáV, ª][»¡Ã¡V qx s™´sVV˙µR∂LiÕ‹[ NRP÷¡zqs F°ªRΩW ˙xms«¡Ã¡V ALÛij NRPLigS ©´stx sÌ QF°ªRΩV©yıLRiV. mx -n s÷¡ªRΩLigS \lLiªRΩVáV, ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVáV DFyµ≥j∂ N][Õ‹[ˆªRΩV©yıLRiV. ªRΩVFy©´sVá qx s™´sV∏R∂WÕ˝‹[ qx s™´sVV˙µR∂Li D˙gRiLRiWxmsLi µy÷¡Ë ºdΩLRiLi Æ\™sxmso ™´s¿¡Ë ºdΩ˙™´sÆ\™sV©´s IºΩÚ≤∂T ª][ À≥¡œ WªRΩÕÿ¨sı N][}qsr°ÚLiµj∂. LS©´sV©´sı L][«¡ŸÕ˝‹[ N][ªRΩ ™´sVLjiLiªRΩ

Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji17(ôd’ÿq÷´dt): ¿¡©´sı ¿¡©´sı NSLRiflÿáZNP[ zqsLigRilLi[fl”· ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li NSLji¯NRPVá©´sV ª]ágjiLiøR¡≤R∂Li xqsLjiNSµR∂¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ©´sÕ˝ÿá JƵ∂[áV @©yıLRiV. zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı 10 Æ™s[á ™´sVLiµj∂ NSLji¯NRPVá©´sV \lgiQLÍS«¡LRiV }msLRiVª][ ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li ª]ágjiLi¿¡LiµR∂¨s @©yıLRiV. \lgiQQL>S«¡LRiV }msLRiVª][ ª]ágjiLi¬ø¡[ @µ≥j∂NSLRiLi zqsLigRilLi[fl”·NTP ¤Õ¡[µR∂¨s JƵ∂áV ™´sVLi≤ÔT∂xms≤ÔyLRiV. zqsLigRilLi[fl”· NSLji¯NRPV≤R∂V Gµ][ INRP xqsLiµR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ ™y˘µ≥R∂VáV, gS∏R∂Wá ÀÿLji©´s xms≤R∂VªRΩW ≠sµ≥R∂VáNRPV µR∂WLRiLi NS™´s≤R∂Li xqsx§¶¶¶«¡™´sV©yıLRiV. BLiªRΩ™´sW˙ªy¨sZNP[ ª]ágji}qsÚ FsÕÿ @¨s @©yıLRiV. BÕÿLi…”¡ NSLRiflÿáª][ ™yLji¨s ª]ágjiLiøR¡≤R∂Li @©y˘∏R∂V™´sV¨s AÆ™s[µR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. Bµj∂ ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[ FsNRP‰≤y ¤Õ¡[µR∂¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li ª]ágjiLi¿¡©´s @Æ©s[NRP ™´sVLiµj∂ NSLji¯NRPVáV µR∂VLRi˜ÈLRi “¡≠sªRΩLi gRi≤R∂VxmsoªRΩV©yıLRi¨s, @LiµR∂VÕ‹[ øyÕÿ™´sVLiµj∂ ANRP÷¡ª][, A©yL][gRi˘Liª][ ™´sVXºΩ¬ø¡LiµyLRi¨s ™yF°∏R∂WLRiV. µk∂¨s\|ms xmso©´sLSÕ‹[øR¡©´s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. Dµ][˘gSáV F°æªΩ[ Fs©Ø[ı NRPV»¡VLiÀÿáV ≠dsµ≥j∂©´s xms≤R∂ªy∏R∂V©yıLRiV. Bµj∂ zqsLigRilLi[fl”·NTP ©y˘∏R∂V™´sW @©´sıµj∂ AÕ‹[¿¡Liøyá©yıLRiV.

gRiVLi»¡WLRiV,«¡©´s™´sLji17(ôd’ÿq÷´dt): ≠sAL`iJ,≠sFs™Ø[ xmsLkiORPQáNRPV xqsLi ¡Liµ≥j∂Li¿¡ Fs™´sLji ˙xmsÕ‹[À≥ÿáNRPV Õ‹LigRi™´sµÙR∂¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. Dµ][˘gSáV BzmsˆryÚ™´sV¨s Fs™´s\lLi©y Æ™sWxqsLi ¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi DLiµR∂©yıLRiV. ™yLji ™´sW»¡Ã¡V ©´s≠sV¯ Æ™sWxqsF°™´sµÙR∂©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS µR∂ŒÿLRiVá ™´sW∏R∂V™´sW»¡Ã¡NRPV Æ™sWxqsF°™´sµÙR∂¨s @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV NRP¤Õ¡NÌRPL`i xqsW¿¡LiøyLRiV. @À≥œ¡˘LÛRiVá FsLizmsNRP xmspLjiÚgS ˙xmsºΩÀ≥œ¡ Aµ≥yLRiLigS «¡LRiVgRiVªRΩVLiµR∂¨s, @LiµR∂V™´sÃ˝¡ ˙xmsºΩ INRP‰LRiW NRPxtÌsQxms≤T∂ øR¡µj∂≠s xmsLkiORPQá©´sV ÀÿgS LS∏R∂Wá¨s @©yıLRiV. xqs™´sV∏R∂W¨sı Fs…Ì”¡xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[©´sW ™´sX¥y ¬ø¡[xqsVN][™´sµÙR∂¨s z§¶¶¶ªRΩ™´so xms÷¡NSLRiV. zmns˙ ¡™´sLji 2©´s ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ ≠dsAL`iJ, ≠dsAL`iG xmsLkiORPQá N][xqsLi —¡Õ˝ÿ @LiªRΩ…ÿ 180 xmsLkiORPQ ZNP[Li˙µyá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. A∏R∂W ZNP[Li˙µyáNRPV LRi™yflÿ r¢NRPLS˘¨sı NRP÷¡ˆLi øy™´sV¨s, ZNP[Li˙µyá©´sV ™´sVVLiµR∂xqsVÚgS INRPryLji xqsLjiøR¡WxqsVN][™yá¨s @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV.

™´ s WL`i‰|mn s ≤`∂ µy*LS x m sx q sVx m so N]©´ s Vg][ à ¡VNR P V ≤T ∂ ™´ s WLi≤`∂ ºΩLRiV™´sVáՋ[ N]©´srygRiVªRΩV©´sı À≥œ¡NRPVÚá LRiµÙk∂ ºΩLRiV™´sVá,«¡©´s™´sLji17(ôd’ÿq÷´dt): xmsLi≤R∂VgRi |qsá™´soáª][ Fy»¡V, ™yLRiLiªRΩxmso |qsá™´soá NSLRifl·LigS ºΩLRiV™´sVáՋ[ À≥œ¡NRPVÚá LRiµÙk∂ N]©´srygRiVª][Liµj∂. ry*≠sV ™yLji µR∂LRi+©´sLi N][xqsLi 26 NRPLiFyLÌRiÆ™sVLi»˝¡Õ‹[ À≥œ¡NRPVÚáV Æ™s[¿¡ D©yıLRiV. xqsLRi*µR∂LRi+©y¨sNTP 13 gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLi xms≤R∂Vª][Liµj∂. NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s ™´s¬ø¡[Ë À≥œ¡NRPVÚáNRPV 5 gRiLi»¡Ã¡ xqs∏R∂V™´sVLi xms≤R∂Vª][Liµj∂. Bµj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ $NSŒœ¡x§¶¶¶{qsÚaRP*LSá∏R∂VLiÕ‹[ aRPV˙NRP™yLRiLi ©´sVLi¿¡ FyªRΩ µR∂LRi+©´s Æ™s[Œœ¡Ã¡V N]©´srygjiLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V Aá∏R∂V @µ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. µ≥R∂©´sVLS¯xqsLi xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS ≤T∂|qsLi ¡LRiV Æ©sá 16™´s æªΩ[µk∂ ©´sVLi¿¡ Aá∏R∂V Æ™s[Œœ¡Ã¡V ™´sWLRiVˆ ¬ø¡[zqs©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiƵ∂[. NRP©´sV™´sV xmsLi≤R∂VgRi xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS µ≥R∂©´sVLS¯xqsLi xmspLjiÚNS™´s≤R∂Liª][ aRPV˙NRP™yLRiLi ©´sVLi¿¡ FyªRΩ Æ™s[Œœ¡#¤Õ¡[ ™´sV◊d˝¡ @™´sVÕ˝‹[NTP ºdΩxqsVNRPVLS©´sV©´sı»˝¡V Aá∏R∂V @µ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. BNRP\|ms L][«¡⁄ xqsV˙xmsÀ≥ÿªRΩLi, LS˙ºΩ GNSLiªRΩ}qs™´sáV N]©´srygRi©´sV©´sı»˝¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji17(ôdÿ’ q÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[ l\LiªRΩVáV rygRiV ¬ø¡[}qs @¨sı mx sLi»¡Ã¡NRP©yı Aá qx s˘LigS ¬ø¡[ºΩN]¬ø¡[Ë mx sxqsVxmso mx sLi»¡NRPV gji»Ì¡VÀÿ»¡V µ≥∂R LRi @LiµR∂NRP l\LiªRΩVáV ©y©y @gRiøy»˝¡V mx s≤R∂VªRΩV ©yıLRiV. NRP¨dsqx sLi |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV NRPW≤y LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R ¨s ™yF°ªRΩV©yıLRiV. mx sxqsVxmsoÀ‹[LiRÔ V GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R Wá©´sı ≤T∂™´sWLi≤`∂©´sV mx s…Ì¡” LiøR¡VN][™s´ ≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R ¨s ™´sVLi≤T∂mx s≤R∂VDªRΩ©yıLRiV. ª]≠sV¯µj∂ Æ©sááV NRPtx sÌ Qmx s≤T∂ mx sLi≤T∂Li¿¡©´s mx sLi»¡NRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[ N]©´sV g][áV ¬ø¡[}qs r¢NRPLRi˘Li ¤Õ¡[µ∂R V. mx sNRP‰Æ©s[ D©´sı ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂NRPV ¤Õ¡[µy 600 NTP.≠dsV µR∂WLRiLiÕ‹[ D©´sı ™´sV•¶¶¶LSxtsÌ Q˚Õ‹[¨s ryLig˝ik NTP xmsLi»¡©´sV ºdΩqx sVZNPŒ˝ÿ÷¡. Bµj∂ l\LiªRΩVáNRPV À≥ÿLRiLigS ™´sWLjiLiµj∂. ¨sLRi¯Õfi ˙FyLiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ @ªRΩ˘µ≥∂j NRPLigS mx sLi»¡ rygRi™´soªRΩV©´sıLiµR∂V©´s ™´sWL`i‰|mns≤`∂ Aµ≥∂R *LRi˘LiÕ

‹[ BNRP‰Æ≤∂[ N]©´sVg][áV ZNP[Li˙µR∂Li ˙FyLRiLi’≥¡}qsÚ l\LiªRΩVáNRPV r¢NRPLRi˘LigS DLi»¡VLiµj∂. @¨sıLi…”¡ NRP©yı Aáxqs˘LigS ¬ø¡[ºΩN]¬ø¡[Ë C mx sLi»¡ l\LiªRΩV áNRPV À≥ÿLki ©´suÌyá©´sV æªΩ¿¡Ë |ms≤R∂Vª][Liµj∂. ™´sVµÙR ∂ªRΩV µ≥∂R LRi ¤Õ¡[¨s µk∂LÁiR NS÷¡NRP mx sLi»¡rygRiV ¬ø¡[qz s©´s l\LiªRΩ©´sıNRPV Fs»¡W FyáVF°¨s mx sLjiqz sÛ ºΩ Æ©sáN]Liµj∂. ¨sLRi¯Õfi, ™´sVV¥][Õfi, ∆ÿ©yxmspL`i, À‹[¥`∂ ˙FyLiªy Õ˝‹[ FsNRPV‰™´sgS rygRiV ¬ø¡[ryÚLiR V. CryLji N]LiªRΩ ™´sVLiµj∂ Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂ mx sLjiqx sLRi l\LiªRΩVáW ÀÿgSÆ©s[ rygRiV ¬ø¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 12,792 FsNRPLSÕ˝‹[ mx sxqsVxmso rygRiV ¬ø¡[aSLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ªRΩ™´s*NSáV ˙FyLRiLiÀ≥¡œ ™´sV∏R∂W˘LiVV. «¡⁄©±sÕ‹[ ≠sªRΩ©Ú s´ Li |ms≤T∂æªΩ[ «¡©´s™´sLji, zmns˙ ¡™´sLji ™´sWryÕ˝‹[ xmsLi»¡ ¬ø¡[ºΩN]xqsVÚLiµj∂. BªRΩLRi mx sLi»¡Ã¡ rygRiV ™´sÃ˝¡ ™´s¬ø¡[Ë Aµy∏R∂V™´sVLiªy ≈¡LRiVËáNRPV F°æªΩ[ mx sxqsVxmso

µy*LS ™´s¬ø¡[Ë ≤R∂ ¡V˜Ã¡ª][ l\LiªRΩVáV @xmsˆVáV ºdΩLRiË≤R∂Li, |ms◊˝¡Œ˝œ¡ß ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li, À≥œ¡W™´sVVá N]©´sVg][áV, F~µR∂Vxmso ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ™´sLi…”¡ mx s©´sVáV ¬ø¡[xqsVNRPVLi…ÿLRiV. N]Æ©s[ıŒ˝¡œ ßgS C xmsLi»¡NRPV AbPLi¿¡©´s µ≥∂R LRi ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Liª][ F~µR∂Vxmso mx sNRP‰©´s |ms≤T∂æªΩ[ @xmsˆVá Fyá™´soªRΩV©yıLRiV. ≠sVgRiªy mx sLi»¡Ã¡NRPV NRP¨dsqx s ™´sVµÙ∂R ªRΩV µ≥∂R LRi ˙xmsNRP…”¡qx sVÚ©s´ ı ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li xmsxqsVxmso ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi ¿¡©´sıøR¡Wxmso øR¡Wr°ÚLiµj∂. ¬ø¡[©s´ Liªy mx sxqsVxmso ¨sLi≤R∂VgS D©yı µy¨s¨s mx sLi≤T∂Li¿¡©´s l\LiªRΩVáNRPV ™´sW˙ªRΩLi µ≥∂k ™´sW NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R V. µ≥∂R LRi ¤Õ¡[NPR \lLiªRΩ©´sı ALiµ][Œœ¡©´sÕ‹[ NRPWLRiVNRPVF°∏R∂W≤R∂V. µk∂Liª][ mx sxqsVxmso l\LiªRΩVá mx sLjiqz sÛ ºΩ µR∂∏R∂V¨ds∏R∂VLigS ™´sWLjiLiµj∂. µ≥∂R LRi ¤Õ¡[NPR ALiµ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡LiµR∂VªRΩV©´sı l\LiªRΩVNRPV CryLji æªΩgRiVŒ˝¡œ ¤À¡≤R∂µR∂ FsNRPV‰QÆ\™sLiµj∂.

xmsLiøy∏R∂VºdΩ NSLRi˘µR∂LRiV+á F°xqÌsVáNRPV NRPW≤y ˙xmsNRP»¡©´s Æ™sáV™´s≤T∂LiµR∂¨s, @LiµR∂VÕ‹[©´sW lLiLi≤R∂V }msxmsL˝RiV DLi…ÿ∏R∂V¨s }msL]‰©yıLRiV. ’¡.zqs. @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV ’¡.zqs. xqÌs≤U∂ xqsLji‰Õfi µy*LS bPORPQfl· BxqsVÚ©yı™´sV¨s, Fs£qs.zqs. @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV xmsµj∂ L][«¡ŸÃ¡V @Li¤À¡[µR∂‰L`i À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ bPORPQfl· ªRΩLRigRiªRΩVáV ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV¨s @©yıLRiV. BLiµR∂VÕ‹[ ¬ø¡[lLi[ ™yLRiV Fs{qs= NSL]ˆlLi[xtsQ©±s NSLRi˘¨sLS*x§¶¶¶NRP xqsLiøyáNRPVá©´sV xqsLi˙xmsµj∂Liøyá¨s }msL]‰©yıLRiV. xqs™´sW«¡LiÕ‹[ ¨sLRiVµ][˘gRi xqs™´sVxqs˘ |msµÙR∂µj∂gS DLiµR∂¨s µk∂¨sı AxqsLS ¬ø¡[xqsVNRPV¨s xmsáV™´soLRiV µR∂ŒÿLRiVáV LRiLigRi˙xmsÆ™s[aRPLi ¬ø¡[aSLRi¨s @©yıLRiV. ≠sµy˘’≥¡™´sXµÙj∂, DFyµ≥j∂ @™´sNSaSáV |msLjigjiæªΩ[ DªRΩˆºΩÚ |msLjigji xqs™´sW«¡Li @’≥¡™´sXµÙj∂ ¬ø¡LiµR∂VªRΩVLiµR∂¨s @©yıLRiV. ˙gS™´sV xmsLjiFyá©´s ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩ™´sV™´s≤R∂LiÕ‹[ ≠dsAL`iJáƵ∂[ NUPáNRP Fy˙ªRΩ @¨s @©yıLRiV. FsLizms\ZNP©´s ™yLRiV ˙gS™´sV ˙xms«¡Ã¡NRPV @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi»¡W @’≥¡™´sXµÙj∂NTP ª][≤yˆ»¡V @Liµj∂Liøyá©yıLRiV.

’¡d Fs£qsFs©s± FsÕfi ¡NSLiV áV 63 áOPR QáV gRiVLi»¡WLRiV,«¡©´s™´sLji17(ôdÿ’ q÷´dt): —¡Õ˝ÿ mx sLjiµ≥∂j Õ‹[ ’¡Fs£qsFs©±sFsáV‰ 63 áORPQá Æ™sVVLi≤T∂  ¡NSLiVVáV }msNRPV¨s F°∏R∂WLiVV. C NSLRifl·LigS HµR∂V Æ™s[á Õÿ˘Li≤`∂Fn°©˝s´ ©´sLi ¡L˝iR V ¨s÷¡zmsÆ™s[aS™´sV¨s @µ≥∂j NSLRiVáV }msL]‰©yıLRiV. C Æ©sá 26 ™´sLRiNRPV ¨sLRi*z§¶ ¶Li¬ø¡[ LkiNRPÆ©sORPQ©s± Æ™s[VŒÿÕ‹[  ¡NSLiVVáV ¬ø¡÷˝¡}qsÚ ©´sLi ¡L˝RiV xmso©´sLRiVµÙR∂LjiryÚ™´sV©yıLRiV. ˙Àÿ≤`∂Àÿ˘Li≤`∂ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ANRPL<iR fl‘·∏R∂V\Æ™sV©´s mx s¥R∂NSáV ˙xmsÆ™s[aPR #|ms…Ì¡” ©´s»˝¡V }msL]‰©yıLRiV. G≤yµj∂NTP 11 Æ©sáá Fy»¡V ’¡Ã˝¡V IZNP[ ryLji ¬ø¡÷˝¡}qsÚ INRP Æ©sá D¿¡ªRΩLi @Ƶ∂[≠sµ≥∂R LigS ˙Àÿ≤`∂ Àÿ˘Li≤`∂ }qs™´sá©´sV @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NPT æªΩøR¡Ë™´sV©yıLRiV. lLiLi≤R∂V qx sLi™´sªRΩ=LSáNRPV gS©´sV 21 Æ©sááZNP[ ¬ø¡÷˝¡}qsÚ øyá¨s, ™´sVW≤R∂V qx sLi™´sªRΩ= LSáV Fy»¡V NS™yá©´sVNRPVÆ©s[ ™yLRiV ™´sVVLiµR∂VgSÆ©s[ 30 Æ©sááNRPV ’¡Ã˝¡V ¬ø¡÷˝¡}qsÚ ˙Àÿ≤`∂Àÿ˘Li≤`∂ Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™s´ øR¡Ë¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ≠s¨s π∏∂WgRiµyLRiVáNRPV Æ™sVLRiV\lgi©´s }qs™´sáLiµj∂Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS @¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ ªRΩ*LRiÕ‹[ 3“¡ }qs™´sáV @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NPT LS©´sV©yı∏R∂V¨s ’d¡Fs£qsFs©±sFsÕfi LRiWL`i ≤U∂“¡FsLi ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 106 »¡™´sL˝RiNRPV 3“¡ xmsLjiNRPLSáV ’¡gjiLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV A∏R∂W ˙FyLiªyáNRPV qx sLi ¡Liµ≥∂j Li¿¡©´s NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP ™´søyË∏R∂V¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. A


6

Vô ≤’ <äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ 18`01`2014

düeT+‘ê ôdf…’s¡T¢ me]ô|’q? ¬s+&ÉT #˚‘·T˝≤ dü+bÕsTT<ë›eTì...

düeT+‘ê yÓTT<ä{À¢ #ê˝≤ ne÷j·Tø£+>± ø£ì|æ+∫+~!es¡Tdü>± eT÷&ÉT, Hê\T>∑T Væ≤≥T¢ |ü&É&É+‘√ ‘·q ndü\T dü«s¡÷bÕìï Ç|ü⁄Œ&ÉT ãj·T≥ô|&ÉT‘√+~!ô|’øÏ ø£ì|æ+#˚˝≤ ‘êH˚$÷ ne÷j·T≈£îsê*ì ø±qì ‘·q e÷≥\ <ë«sê ‘Ó*j·TC…ãT‘√+~. n+<äT≈£î ‘êC≤ ì<äs¡Ùq+>± #ÓqïjYT ˝À z ø±s¡´Áø£eT+˝À y˚dæq ôdf…’s¡¢H˚ #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ.µµeTTK+ $÷<ä y˚Tø£|t ñqï+‘· es¡πø H˚qT q{Ïì. ˇø£ÿkÕ] y˚Tø£|t ø£&çπ>XÊq+fÒ, Çø£ e÷eT÷\T ne÷àsTTHÓ’b˛‘êqT. ø=+<äs¡T q{ÏdüTÔqï≥Tº>± ì»J$‘·+˝À e÷Á‘·+ Hê≈£î q≥q sê<äTµµ n+≥÷ e´+>±´ìï $dæ]+~. nsTT‘˚, düeT+‘ê #Ó|æŒq Ä ªø=+<äs¡Tµ mes¡qï~ Ç|ü⁄Œ&ÉT Vü‰{Ÿ {≤|æø˘ nsTT+~. eT], ø±»˝≤... ‘·eTHêïHê... X¯è‹ Vü‰düHê... mes¡u≤“?

B

ÿ.Ðèþ$>*Ò þ$MæüÆŠÿÞ #·çÜÐèøþ£$ÿô|fÒ Ææÿµ×ýº ÌZÁ|üjç³·TNËÆæ ÿ…Væüyæþ$e⁄+<ä _{™è≥þ… ™èþÆæÿ$Ðé™èþ àÅ{sìýMŠü B|ü+ÆŠÿ.BÆŠ e⁄+&É ±H˚ ÐóÇ\T¢ ‘·ï+˝À neT˝≤bÕ˝Ÿ . #˚þÄ‹æý*˝À{´÷yædæþ„ìæü¯e÷˝À ...‘·<AÐè ë«sêþ#™èþ$e#˚ Ðèþ*MŠüÞ C…yì ŒþÞ ç³™éMæe⁄qï|ü ü…ò³O ⁄Œ&É Ðèþ$T*Ò …¨.à MìüMŠü, y鯌þ Ö¯èþ$, düMðü.+A_aÆð bÕ<äqÿy‘√ z eT+∫ dt ô|≥º ìþz °ÇÃ…_¯è þ _{™è_õHÓ þ… "BsZ¯è þVæüÆ&Šÿ Üìøϼh¯ðbÕ¢þ‹ÜHÐóé þ$¯Œ#˚þ,düTyæÔqþÐï≥Tº èþ$Ææÿ$Mæü… Ðèþ…sìý ÐèþÆæÿ$çÜ #ÓçÜã*ÆæT‘·ÿÅ'.THêïs¡ T . ‘· q dü ì ïVæ ≤ ‘· T \‘√ ø£ * dæ Á|ü D ≤[ø£ \ T s¡ ∫ k˛Ô + ~. ¯éVæü^ðþO™èþ¯èþÅ, çÜÐèþ$…™èþ f…rV> ÑfÄæý*Ë ™èþÆ>Ó™èþ BÆŠÿ.BÆŠÿ.Ðèþ$*Ò Ðóþ$MæüÆŠÿÞ #Ó¯èHþsÓ’ïìý…˝ÀH˚ +~.Ü$¢¯èþ² _{™èþ… C¨. D ^éÆæÿ$Ä. §óyê´bÕsêìï þÐé Mæürt §æyÓþÆTT<ä æÿØMæ\ü™Tô|≥º èþÓ…ÌZuÀ‘√+<ä {糆Úëtì™èþÑÓMæü…\V>Tk˛Ô°ÇÃç düÆæÿ<*´÷…§æ äs¡T þ$™è$wü ≈£îfÒþ…º ò³O düCç«j·³µsì T+>± þ$¯èþj ² ·÷Dìï _{™èþ…á ByìþÄπøs¡ñý*fi¯è¯ þ$ _{™è ýMóü {õ³„æüMæü$ÌZÏ ¿êÈ #ÓD¯ð |æŒ+~.ªm|ü Œ ≥Tï+#√ Ä Ä˝À#· q ñ+~. @<√ |ü ø £ ÿ q z $$. AMìüP¯óþ° þË 19¯èþ Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý$¯èþ$¯é²Ææÿ$. A…^èþ¯éË$ ¯ðþËMö¯é²Æÿ yê´bÕs¡ + ñ+&Ü* nqï≥Tº ø±≈£ î +&Ü... <Û ë ´dü + ‘ê <ëìô|’ Mðü.A_aÆðÿyìþz Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""{ç³çÜ$¢™èþ… AÀÐèþ*¯èþ$˯èþ$ Mæü_Ha™è˚ þ…V> AËÇçÜ$¢…¨'' ô|{Ï º n_Û \qTø=+≥THêï. @ yê´bÕs¡ BsZ¯è þÆŠÿ eçÜè~∆*Ææ#˚ÿÅj·÷_{™è þ… È&ÇM>Çz…nsTT‘˚ VŠü A¯é²Ææ ÿ$. D+˝ÀøÏ _{™èþ…ÌZ MìüÐèþ*Äæý*, yÓfÆæfi≤¢ÿ$\Væü$qï~ e÷Á‘· + Ç+ø± ìs¡ í s TT+#· T ø√˝Ò < ä T . ªÁù|eTU… ’ B ™ø…¨. D _{™èþ… ByìþÄñý*¯èþ$ D¯ðþË {ºàïèþ…§æþ…, ÝëÆÿµ $$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, fÄæý$ $&É T <ä \ T\‘√ dæ z{ç³M>‹∫qï 19 Ñyæþ$j·§æþË÷´ø£^óþçÜ$¢ùdïVæ ¯é²….≤‘·A¯è þ*‹³ ø£Ðè*þ$…_ ÙÆðÿyìþz, ¨≥˝Ÿ G….G‹Üì.¯éÆ>Äæý$×ý, Ææÿçœ$$»ê ÁbÕs¡ + _Û + #˚ Á|ü j · T ‘· ï + #˚ X ÊqT. ø=ìï ø±s¡ D ≤\e\¢ Ðèþ$*ÅhMŠü° A…¨…^éÆæÿ$. A°² º$, §æþ$ÐéÓíÜ ∫e] Ððþ*çßý¯Œþ, AfÄŒý$, Ðóþ×ý$ <äM>Ææ X¯˝ÿÅ{MæÀ üÐÄ–b˛yê*‡ e∫Ã+~. ákÕ] e÷Á‘· +«§æþÐ|üŒþ, ø±ÿ>± n˙ï iÐé, }°ÐéçÜÆðÿyìþz, è þ * Ë$ ç ³ NÇ¢ ^ó þ í Ü í œ {ºÐè þ Ç 7¯è þ Ðè þ * {ºàÃh, dæíÜ<°Ðèä∆+ þ*#˚°düTÇÎgŒ ø=ì ý n&É Tπ>kÕÔ. Hê≈£¯éVæî üùdïVæ ≤‘·T\T, ≈£î≥T+ã düþsuìýçÜÛÑT´\ ^óëþ˝≤ çÜ$¢¯é²….Áb˛‘ê‡Vü ^≤ðþO™+èþ¯èþÅ \_Û™èkþ¨™è˛Ô+þÆ~µæÿ$Ë$ ¯èn+≥÷ $¢¯é²Ææÿ$. D _{™é°Mìü qT+∫ nìï$<Û ÿÌZ¯óþ D _{™èþ… ¼VðüY‹Üt íßýsŒý AÐèþ#™èþ$…¨. çÜ…X™èþ…@ A¯èþ*‹³, íÜ°Ðèþ*sZ{Væüïœ@ }M>…™Œþ #ÓMðüÈ|ÆŠü⁄Œø=∫Ã+~. Ðèþ* Ðèþ*MŠüÞ C…yìþÄæý*Mìü {õ³Ðèþ$M>ÐéÍ, ¯éÆøgŒý, Gyìþsìý…VŠü@ Vú™èþ…Æ>k.

1µô|’ ø±yÓT+{Ÿ $yê<ëdüŒ<ä <äs¡Ù≈£î&ç>± ù|s=+~q sêyéT >√bÕ˝Ÿ es¡à H√{ÏyÓ+≥ @ ø±yÓT+{Ÿ e∫ÃHê n~ {≤ø˘ Ä|òt ~ |òæ*+q>∑sY ne⁄‘·T+~. $wüj·Ty˚T<Ó’Hê ‘·q<Ó’q ôd’º˝À¢ yê´U≤´ì+∫ yês¡Ô˝À¢ ì*#˚ ÄØ®M ‘êC≤>± {Ï«≥ºsY kÕøÏå>± ª1µ H˚H=ø£ÿ&çH˚ eT÷Mô|’ ‘·q »&ç®yÓT+{Ÿ Ç#êÃs¡T. ªµÇ|ü⁄Œ&˚ 1 H˚H=ø£ÿ&çH˚ #·÷XÊqT.. e÷eT÷\T>± Ä&çjÓTHé‡øÏ dæìe÷ z s¡ø£+>± nì|ædüTÔ+~ ø±˙ ndü\T $wüj·T+ @+{À |ü]ÁX¯eT˝Àì ô|<√›fi¯¢(|òæ*+y˚Tø£sY‡)πø ns¡úeTe⁄‘√+~ nì Äj·Tq {°«{Ÿ #˚XÊs¡T. {M>…† ç³…yæþ$Væü A¯èþV>¯óþ Ðèþ$¯èþMæü$ ^èþr$Mæü$P¯èþ$ ç³™èþ…n+‘˚ Væü$Ë$ øGVæ±<äü$ÆæTÿÐ..óþĪµÇ{Ÿ æý$yæþ… ‡ Hê{Ÿ @ e÷düºsY |”dt.. Ç{Ÿ‡ @ |”dt e÷düºsYµµ nì 1 H˚H=ø£ÿ&çH˚ô|’ Á|üX¯+dü\ »\T¢ Væü$Æö¢çÜ$¢…¨. ç³™èþ…Væü$Ë ´ùsîý A…§æþDZ BMæüÇÛçÜ$¢…¨. CÌê…sìý ≈£î]|æ ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ¯óþ K BçÜMìü¢MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ¸÷sZ ç³™èþ…Væü$Ëò³O Mæü°í³…_…¨. ç³™è+þ…#ê&É Væü$Ë$T. Ç{°e˝Ò sê»eTÚ[ ≈£L&Ü á eT÷M düu…®ø˘ºô|’ düŒ+~+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ˇø£ e÷≥˝À #Óbý$ ÕŒ\+fÒ ªme&ÉTµø£Hêï ª1µπø Hê z≥T nì sê»eTÚ[ 1 H˚H=ø£ÿ&çπøøÏ e÷s¡Tÿ˝ÒXÊ&ÉT. GVæü$ÆæÿÐóþõÜ ÐéÆæÿ$, ™ðþW Mìü…§æþ ç³yìþ´ùÆÿ$$¯èþ ç³™èþ…Væü$˯èþ$ ^èþ*íÜ "GÐèþÆæÿ$ D AfÄŒ Ôéí܈' A° ^èþÇa…^èþ$MøÐèþyæþ… BçÜMìü¢V> Ðèþ*Ç…¨. JMæüsìý M>§æþ$ Æðÿ…yæþ$ M>§æþ$ yÓTT<ä≥ $Tø˘‡&é {≤ø˘ kı+‘·+ #˚düT≈£îqï ª1µ ô|’ dæ˙Á|üeTTKT\T >=|üŒ>± Ðèþ…§æþÌZÏ, ÐóþËÌZÏ V>Íç³sêË$ òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ ò³§æþª ^èþÆæÿaMæü$ ™ðþÆæÿ ¡ÔéÆÿ$$. düŒ+~+#·&É+ Á|æHé‡ bòÕ´Hé‡øÏ Äq+<ëìïk˛Ô+~.

qj·Tq‘ês¡

çÜ…

"AfÄŒý$ Ôéí܈ Ñ$íÜÞ…VŠü' A° Ðèþ$${¨…_¯èþ ç³™èþ…Væü$Ë$ CMæüPyæþ çßýÌŒý^èþÌŒý ^óþÄæý$yæþÐóþ$ A…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý…. AçÜË$ AfÄŒý$Ôéí܈ GÐèþÆæÿ$? ÐèþÅMìü¢ Ñ$çÜÞÆÿ$$™óþ ´ùÎ‹Ü Mæü…ò³•Ï…sŒý CÐéÓÍV>± D Ñ«§æþ…V> ^óþÄæý$yæþ… HÑ$r° ç³…™èþ…Væü$Ë {õ³Ñ$Mæü$Ë$ Ðèþ*sêÏyæþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. M>± AfÄŒý$Ôéí܈° Ððþ™èþMæüyé°Mìü A™èþ° ¿êÆæÿÅ A¯éÑ$Mæü Ôéí܈ CÌê ^óþÝù¢…¨. Ðèþ$Ç D ç³™èþ…Væü$Ë VóüÐŒþ$ A¯éÑ$MæüMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yìþ…§é A¯óþ¨ ™ðþÍÄæý*Ë…sôý ÔóýQÆŠÿ MæüÐèþ$$ÃË ïÜÓÄæý$ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ Ææÿ*´÷…§æþ$™èþ$¯èþ² "A¯éÑ$Mæü' _{™èþ… Ðèþ^óþa…™èþ ÐèþÆæÿMæü$ BV>ÍÞ…§óþ! ¯ŒþÞ, A…Mìü™èþ ÔèýÆæÿà f…rV> G¯Œþ.G‹Ü.BÆŠÿ. íœÍ…‹Ü ç³™éMæü…ò³O {´÷yæþ„æü¯Œþ ¯èþ…:2 _{™èþ… Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… Æ>Ðèþ*¯éÄæý$$yæþ$ çÜ*tyìþÄñý*ÌZ {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O…¨. }^èþ…§Šþ Ðèþ$ËÏ §æþÆæÿØMæü$yæþ$. G‹Ü.Ææÿ™èþ²Ðèþ$Äæý$Å, G¯ŒþVæü×ý糆Æðÿyìþz °Æ>ÙèþË$. ç³Ngê M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë A¯èþ…™èþÆæÿ… ™öÍ çÜ°²ÐóþÔé°² _{¡MæüÇ…^éÆæÿ$. »ñýËÏ…Mö…yæþ çÜ$Æóÿ‹Ù M>Ï‹³°ÐèþÓV>, yé‘‘yìþ.Æ>Ðèþ*¯éÄæý$$yæþ$ MðüÐðþ$Æ> íÜÓ^ée¯Œþ ^óþÔéÆæÿ$. °Æ>Ùèþ Ææÿ™èþ²Ðèþ$Äæý$Å VúÆæÿÐèþ §æþÆæÿØMæü™èþÓ… Ðèþíßý…^éÆæÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… °Æ>Ùèþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""§æþÆæÿØMæü$yæþ$ D »êůèþÆŠÿÌZ ^óþçÜ$¢¯èþ² Æðÿ…yø _{™èþÑ$¨. A…™èþMæü$Ðèþ$$…§æþ$ ¯éMæü$¯èþ² Ðèþ$Æø »êůèþÆŠÿÌZ JMæü íÜ°Ðèþ* ^óþÔéyæþ$. §æþÆæÿØMæü$yæþ$ ^ðþí³µ¯èþ Mæü£æþ ¯èþ_a…¨. íœ{ºÐèþÇÌZ çÙ*sìý…VŠü {´ëÆæÿ…À…_ íÜ°Ðèþ*° Ðóþ$ÌZ Ñyæþ$§æþË ^óþÝ뢅'' A¯é²Ææÿ$. §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""¯óþ¯èþ$ Æ>çÜ$Mæü$¯èþ² Mæü£æþMìü {í³¯ŒþÞ AÆÿ$$™óþ ¯éÅÄæý$… ^óþÄæý$VæüËyæþ$ A°í³…_…¨. Mæü£æþ ^ðþç³µV>¯óþ KMóü A¯é²Ææÿ$. íœ{ºÐèþÇ çœ‹Üt ¯èþ$…_ ÆðÿVæü$ÅËÆŠÿ çÙ*sìý…VŠü {´ëÆæÿ…ÀÝ뢅. Ðóþ$ÌZ Ðèþ$ Ñgôý™èþ íœÌŒýÃüÞ ç³™éMæü…ò³O A™èþÅ…™èþ ¿êÈ Ýë…Móü†Mæü ÑË$ÐèþË™ø íÜ°Ðèþ*° {õ³„æüMæü$Ë Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ™ðþÝ뢅'' A¯é²Ææÿ$. ïßýÆø {í³¯ŒþÞ ™ðþË$Væü$, ™èþÑ$âæý, íßý…© ¿êçÙËÌZ Ææÿ*´÷…¨¯èþ àÆæÿÆŠÿ 3yîþ _{™èþ… Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""Mæü£æþ Ñ° ™èþç³µMæü$…yé ^óþÄæý*ÍÞ¯èþ íÜ°Ðèþ* C§æþ° "Ðèþ$$…»êÄŒý$ 125 Mìü.Ò$'. MæüÆæÿ׊ýÒÆŠÿ »ZÆ>, Ѩ™èþ {糙鋳íÜ…VŠü, íœMŠüÞ AÄæý*ůèþ$. ÆöÐèþ*¯ŒþÞ, ËÐŒþ G…rÆŠÿsñýO¯èþÆŠÿ A¯óþ Mæü…sôý {¤ËÏÆŠÿ Ò×êÐèþ*ÍMŠü, Aç³Ææÿ~ »êgŒý´ëÄŒý$ f…rV> ¯èþsìýçÜ$¢¯èþ² D _{™é°Mìü õßýÐèþ$…™Œþ íÜ°Ðèþ* A¯ö^èþ$a. Ðèþ$…_ íÜ°Ðèþ* AÐèþ#™èþ$…§æþ¯óþ ¯èþÐèþ$ÃMæü… ¯éMæü$…¨'' Ðèþ$«§æþ$MæüÆŠÿ §æþÆæÿØMæü™èþÓ… Ðèþíßý…^éÆæÿ$. D _{™é°² çÜ…X™èþ §æþÆæÿØMæü$yæþ$ A¯é²Ææÿ$. D {´ëÆæÿ…¿Z™èþÞÐèþ…ÌZ ïßýÆøÆÿ$$¯Œþ A…Mìü™èþ ÔèýÆæÿÃ, Ðèþ$Æø Ðèþ$×ìýÔèýÆæÿà °ÇÃ…^èþyæþ… ÑÔóýçÙ…. D ¯ðþÌêQÆæÿ$¯èþ ™ðþË$Væü$ ByìþÄñý*¯èþ$ °Æ>Ùèþ G¯Œþ.Væü×ý糆Æðÿyìþz, çÜ…X™èþ §æþÆæÿØMæü$yæþ$ ÑfÄŒý$ Mæü$Æ>Mæü$Ë Ñyæþ$§æþË ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""Ðèþ$$…»ñýO AyæþÐèþ#ÌZÏ íÜ°Ðèþ* ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. _{¡MæüÆæÿ×ý fÇW…¨. Ðèþ$×ìýÔèýÆæÿà GMæüPyé Æ>i ç³yæþMæü$…yé D _{™é°² °ÇÃ…^éÆæÿ°'' ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

Vü≤s¡sY eTTVü+‰s¡ãjYsY. T

Á|æHé‡ ø√‘·Ô dæìe÷

eTT+ãjYT

{í³

Æ>

ü™èþ Hyé¨ M>fÌŒý AVæüÆ>ÓÌŒý çÜ…{M>…† ÆóÿçÜ$ÌZ íßýrtÆÿ$$¯é... Mö™èþ¢ íÜ°Ðèþ*ÌZÏ ¯èþsìý…^èþyæþ…ÌZ Ðèþ*{™èþ… Ððþ¯èþ$Mæüºyìþ…¨. MóüÐèþË… }¯èþ$ÐðþOrÏ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ Ðèþ_a¯èþ "»ê§ŠþÚë' _{™èþ…ÌZ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ¯èþsìý…_…¨. D íÜ°Ðèþ* Mæü*yé »êM>Þïœ‹Ü Ðèþ§æþª »êV>¯óþ çßýÌŒý^èþÌŒý ^óþíÜ…¨. M>± M>fÌŒýMìü Ðèþ*{™èþ… Mö™èþ¢ íÜ°Ðèþ*ÌZÏ ¯èþsìý…^óþ bé¯èþ$ÞË$ Æ>Ìôý§æþ$. G…§æþ$Mæü° BÆ> ¡õÜ¢ ÆðÿÐèþ$$ůèþÆóÿçÙ¯Œþ AÐèþ*…™èþ… ò³…^èþyæþÐóþ$¯èþ° C…yæþ[ïÜtÌZ sêMŠü Ñ°í³…_…¨. sêÎÐèþ#yŠþÌZ íÜ°Ðèþ* bé¯èþ$ÞË$ Æ>Mæü´ùÆÿ$$¯é... MøÎÐèþ#yŠþÌZ Ðèþ*{™èþ… ÑfÄŒý$™ø MæüÍíÜ ¯èþsìý…_…¨. ÒǧæþªÆæÿ* MæüÍíÜ ¯èþsìý…_¯èþ "hÌêÏ' _{™èþ… CsîýÐèþÌôý çÜ…{M>…†Mìü AMæüPyæþ Ñyæþ$§æþÌñýO ÑfÄæý$… Ýë««¨…_…¨. D _{™èþ… ™ðþË$Væü$ÌZ ÈÐóþ$MŠü AÐèþ#™èþ$…§æþ¯óþ ÐéÆæÿ¢Ë$ Ñ°í³çÜ$¢¯é²Æÿ$$. _Ææÿ…iÑ, Æ>ÐŒþ$^èþÆæÿ׊ý ¯èþsìýÝë¢Ææÿ° {ç³^éÆæÿ… fÆæÿ$Væü$™ø…¨. C§óþ

fÇW™óþ C…§æþ$ÌZ¯èþ* M>fÌŒý AVæüÆ>ÓÌŒý Æ>ÐŒþ$^èþÆæÿ׊ý çÜÆæÿçܯèþ ¯èþsìý…^èþ¯èþ$…§æþr. AÌêVóü {ç³çÜ$¢™èþ… Mæü–çÙ~Ðèþ…Ö §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ Ææÿ*´÷…§æþ$™èþ$¯èþ² Ðèþ$ÎtÝëtÆæÿÆŠÿ Ðèþ$*ÒÌZ¯èþ* D AÐèþ$Ãyæþ$ Æ>ÐŒþ$^èþÆæÿ׊ý™ø ¯èþsìýÝù¢…¨. Ðèþ$Ç C§óþ °fÐðþ$O™óþ... JMóü ÝëÇ JMæü ïßýÆø™ø Æðÿ…yæþ$ íÜ°Ðèþ*ÌZÏ ¯èþsìý…^óþ b鯌þÞ MösôýtíܯèþsôýÏ. CÌê ™ðþË$Væü$ÌZ ÐèþÆæÿ$çÜV> BçœÆæÿ$Ï Æ>Ðèþyé°Mìü M>Ææÿ×ý… Mæü*yé E…§æþr. Væü™èþ Hyé¨ ÆðÿÐèþ$$ůèþÆóÿçÙ¯Œþ ÑçÙÄæý$…ÌZ »ñýr$t ^óþíܯèþ D ç³…gê½ V>âŒý... C糚yæþ$ ´ëÇ™øíÙMæü… ÑçÙÄæý$…ÌZ M>çÜ¢ Ððþ¯èþMìüP ™èþWY…§æþ° {ç³^éÆæÿ… fÆæÿ$Væü$™ø…¨. §é…™ø¯óþ D AÐèþ$Ãyæþ$Mìü AÐèþM>ÔéË$ ÐèþçÜ$¢¯é²Äæý$° ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. Cç³µsìýMðüO¯é ¨Vö_a¯èþ…§æþ$Mæü$ íÜ°Ðèþ* AÐèþM>ÔéË$ Ðèþ$Ç…™èþ ò³Ææÿ$Væü$™éÄæý* Ìôý§é A¯óþ¨ Mö…™èþ M>Ë… Ðóþ_ ^èþ*yéÍ.

Æ>

çßý$ÌŒý, Æ>iÐŒþ, {ÔéÐèþÅ {糫§é¯èþ ´ë{™èþÌZÏ Mðü.G‹Ü.Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ# çÜÐèþ$Ææÿµ×ýÌZ {MìüÄôý$sìýÐŒþ MæüÐèþ$ÇÛÄæý$ÌŒýÞ, Ðèþ*Ææÿ$¡ sêMîü‹ÜËò³O çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> °ÇÃçÜ$¢¯èþ² _{™èþ… "ËÐŒþ Äæý$$ »…V>Ææÿ…'. ÐèþËÏ¿æý, Ðèþ*Ææÿ$† °Æ>ÙèþË$. D _{™é°Mìü VøÑ §æþÆæÿØMæü™èþÓ… Ðèþíßý…^éÆæÿ$. A°² M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ç³NÆæÿ¢Äæý*ÅÆÿ$$. D¯ðþË 24¯èþ {õ³„æüMæü$Ë Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ™ðþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. °Æ>ÙèþË$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""K ѯèþ*™èþ²Ððþ$O¯èþ Mæü£é…Ôèý…™ø ™ðþÆæÿMðüMìüP¯èþ _{™èþ… C¨. ^èþ{Mìü Ýù§æþÆæÿ$yæþ$ Ðèþ$íßý™Œþ çÜ…X™èþ… A…¨…_¯èþ D _{™èþ… ByìþÄñý* CsîýÐèþÌôý Ñyæþ$ÌñýO…¨. {õ³„æüMæü$Ë ¯èþ$…_ Ðèþ$…_ çܵ…§æþ¯èþ ÐèþÝù¢…¨. Mæü$r$…º çÜÐóþ$™èþ…V> ^èþ*yæþ§æþVæüY ^èþMæüPsìý ¸ëÅÑ$Î G…rÆŠÿsñýO¯èþÆŠÿ C¨. òܯéÞÆŠÿ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ç³NÆæÿ¢Äæý*ÅÆÿ$$. òܯéÞÆŠÿ çÜ¿æý$ÅË$ {ç³Ôèý…çÜË$ Mæü$Çí³…^éÆæÿ$. D¯ðþË 24 íÜ°Ðèþ*° ÇÎgŒý ^óþçÜ$¢¯é²…'' A¯é²Ææÿ$. §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$ ™èþ* ""D _{™èþ…™ø §æþÆæÿØMæü$yìþV> ç³Ç^èþÄæý$… AÐèþ#™èþ$¯èþ²…§æþ$Mæü$ B¯èþ… §æþ…V> E…¨. Ðèþ*Ææÿ$† ¯éMæü$ D AÐèþM>Ôèý… C^éaÆæÿ$. A™èþ° ¯èþÐèþ$ÃM>°² ÐèþÐèþ$$à ^óþÄæý$¯èþ$. íÜ…WÌŒý íÜsìýt…VŠüÌZ Mæü£æþ¯èþ$ KMóü ^óþÔéÆæÿ$. B§æþÅ…™èþ… BçÜMìü¢MæüÆæÿ…V> E…r$…¨. A°² ÐèþÆ>YË ÐéÇ° G…rÆŠÿsñýO¯Œþ ^óþçÜ$¢…¨. Æ>çßý$ÌŒý, Æ>iÐŒþ, {ÔéÐèþÅ ^èþMæüPV> ¯èþsìý…^é Ææÿ$. ÒÇ ¯èþr¯èþ {ç³™óþÅMæü BMæüÆæÿÛ×ýV> °Ë$ çÜ$¢…¨'' A¯é²Ææÿ$.

Æ>

½

i Ððþ…^èþÆŠÿÞ ç³™éMæü…ò³O ÝëÆÿ$$Æ>… Ôé…™èþMæü$Ðèþ*ÆŠÿ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ ™ðþÆæÿMðüMæü$P™èþ$¯èþ² _{™èþ… "AÄæý$Åç³µ §æþÆæÿدèþ…'. A„æüÄŒý$, A°Ææÿ$§Šþ® ïßýÆøË$V> ¯èþsìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. AÄæý$Åç³µ Ðèþ$íßýÐèþ$˯èþ$ ™ðþË$ç³#™èþ* ™ðþÆæÿMðüMìüPçÜ$¢¯èþ² D _{™é°Mìü ™èþyæþMæüË Æ>gôý‹Ù&A„æüÄŒý$ °Æ>ÙèþË$. çÙ*sìý…VŠü ç³NÆæÿ¢Æÿ$$…¨. °Æ>Ùèþ Æ>gôý‹Ù Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""AÄæý$Åç³µ Ðèþ$íßýÐèþ$˯èþ$ D _{™èþ… §éÓÆ> ^èþ*í³çÜ$¢¯é²…. ïßýÆøͧæþªÆæÿ$ ^éÌê MæüçÙtç³yézÆæÿ$. MóüÆæÿâæý, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$, Mæü¯éÅMæü$Ðèþ*Ç ™èþ¨™èþÆæÿ {´ë…™éÌZÏ _{¡MæüÇ…^é…. AÐèþ#sŒýç³#sŒý »êV> Ðèþ_a…¨. ™èþÓÆæÿÌZ {õ³„æüMæü$Ë Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¡çÜ$MöÝ뢅'' A¯é²Ææÿ$. §æþÆæÿØMæü$yæþ$ ÝëÆÿ$$Æ>… Ôé…™èþMæü$Ðèþ*ÆŠÿ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""°f iÑ™èþ…ÌZ JMæü ™éVæü$»Z™èþ$ ÝëÓÑ$ Ðèþ*Ë ÐóþçÜ$Mæü$¯èþ² ™èþÆæÿ$Ðé™èþ A™èþ° iÑ™èþ…ÌZ Ðèþ_a¯èþ Ðèþ*Æóÿµ D AÄæý$Åç³µ §æþÆæÿدèþ…. °Æ>ÙèþË$ GMæüPyé Æ>i ç³yæþMæü$…yé íÜ°Ðèþ*¯èþ$ °ÇÃ…^éÆæÿ$'' A¯é²Ææÿ$. D _{™é°Mìü MðüÐðþ$Æ>@ ¼.Æóÿ×ý$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, Gyìþsìý…VŠü@ çÜ…iÐŒþÆðÿyìþz, çÜ…X™èþ…@ Væü…«§æþÆæÿÓ.

ÐŒþ$^èþÆæÿ׊ý, {Ôèý$¡çßýçܯŒþ f…rV> ¨ÌŒýÆ>k °ÇÃ…_¯èþ _{™èþ… "GÐèþyæþ$'. D _{™èþ… CsîýÐèþÌôý Ñyæþ$§æþÌñýO…¨. Ðèþ…Ö ò³Oyìþç³ÍÏ §æþÆæÿØMæü™èþÓ… Ðèþíßý…^éyæþ$. D _{™èþ… ÑfÄæý$Äæý*{™èþ ¯óþsìý ¯èþ$…_ †Ææÿ$糆 ¯èþ$…_ {´ëÆæÿ…¿æý… AÐèþ#™èþ$…¨. D Äæý*{™èþÌZ _{™èþ Äæý$*°sŒý çÜ¿æý$ÅË$ ´ëÌŸY…r$¯é²Ææÿ$. °Æ>Ùèþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""Ðèþ* »êůèþÆŠÿÌZ Ðèþ_a¯èþ 16Ðèþ íÜ°Ðèþ* C¨. Ðèþ* »êůèþÆŠÿÌZ Ðèþ_a¯èþ {糆 íÜ°Ðèþ* ™èþÆæÿ$Ðé™èþ †Ææÿ$糆 Ððþ…MæüsôýÔèýÓÆæÿ ÝëÓÑ$ Ôèý$¿êÖçÜ$ÞË$ ¡çÜ$Mæü$…sê…. D çÜ…{M>…†Mìü

GÐèþyæþ$™ø Ò$ Ðèþ$$…§æþ$Mö^éa…. {õ³„æüMæü$Ë A…^é¯éËMæü$ HÐèþ*{™èþ… ™èþVæüYMæü$…yé D íÜ°Ðèþ* íßýrtÆÿ$$…¨. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ¯óþyæþ$ †Ææÿ$糆 ¯èþ$…_ ÑfÄæý$Äæý*{™èþ {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O ¯ðþË*ÏÆæÿ$, J…VøË$, Væü$…r*Ææÿ$ ç³NÇ¢ ^óþçÜ$Mæü$…r$…¨. 18Ðèþ ™óþ©¯èþ ÑfÄæý$Ðéyæþ, ÁÐèþ$ÐèþÆæÿ…, ´ëËMöË$Ï, Æ>fÐèþ$…{yìþËÌZ ÑfÄæý$Äæý*{™èþ¯èþ$ ç³NÇ¢ ^óþÝ뢅. D _{™é°Mìü MæüÆ>²rMæü, ™èþÑ$âæý¯é yæþ$ÌZ Mæü*yé Ðèþ$…_ MæüÌñý„æü¯èþ$Ï ÐèþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. Ððþ…MæüsôýÔèýÓÆæÿ$° BÖçÜ$ÞË™ø¯óþ D r*ÆŠÿ ^óþçÜ$¢¯é²…'' A¯é²Ææÿ$.


7

Vô ≤’ <äsêu≤<é

Á>±MTD Áø°&É∑\ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘·«+ ∫qï#·÷|ü⁄ ÄeTq>∑\T¢ , »qe] 17(ôd’ÿq÷´dt): Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ Áø°&É\ n_Ûeè~› |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘·«+ ∫qï#·÷|ü⁄ #·÷düTÔ+<äì ø£\«≈£î]Ô myÓTà˝Ò´ C…’bÕ˝Ÿ j·÷<äyé nHêïs¡T. ÄeTq>∑\T¢ eT+&É\ $<ë´ ø±sê´\j·T+ Äes¡D˝À »]–q Áø°&Üø±s¡T\ n_Ûq+<äq düuÛÑ≈£î eTTK´n‹~Û\T>± myÓTà˝Ò´ C…’bÕ˝Ÿ j·÷<äyé, _C…|æ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ‘·˝À¢E Ä#ê], {ÏÄsYmdt sêÁwüº Hêj·T≈£î\T >√* lìyêdt¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T Vü≤»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä, sêÁwüº ã&Ó®{Ÿ˝À Áø°&É\≈£î 5 XÊ‘·+ πø{≤sTT+#ê\ì ìã+<äq\Tqï|üŒ{ÏøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ düú\ $yê<ëìï z nœ\ |üø£å ø£$T{Ï <ë«sê |ü]wüÿ]+#·Tø√e#·Ãì, n+<äT≈£î>±qT ˇø£ ‘˚~ì Ksês¡T #˚dæ nìï bÕغ\ Hêj·T≈£î\T, n~Ûø±s¡T\≈£î düe÷#ês¡$Tyê«\ì ‘·Vü≤d”˝≤›sY lqTqT Ä<˚•+#ês¡T. ø£dü÷Ô]“ bÕsƒ¡XÊ\ düMT|ü+˝À ñqï Á|üuÛÑT‘·« düú\+e˝À ì]à+#·qTqï &Ü._ÄsY n+uÒ<äÿsY uÛÑeq

ìsêàD+ ø√dü+ |ü~\ø£å\ s¡÷bÕj·T\T eT+p¬s’q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. düú\ $yê<ä+ |üP¬s’Ôq yÓ+≥H˚ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\‘√ bÕ≥T &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ uÛÑeHê\qT ì]à+#˚+<äT≈£î ‘·–q ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚kÕÔqì Äj·Tq Vü≤$T Ç#êÃs¡T. n<˚ $<ä+>± ÄeTq>∑\T¢ eT+&É\+˝À MT˙ ùdº&çj·T+ ìsêàD+ #˚|ü&ÉT‘êeTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ õ˝≤¢ kÕúsTT b˛{°˝À¢ Á|ü‹uÛÑ ø£qã]∫q u≤´{ŸyÓT+f…Hé Áø°&Üø±s¡T\T m+>∑* Á|ükÕ<é, $»jYT≈£îe÷sY\qT |òüTq+>± dü‘·ÿ]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤´&çà+f…Hé nk˛dæj˚TwüHé ìsêàVü≤≈£î\T j·÷<äj·T´ ãè+<ä+, {ÏÄsYmdt ø£˙«qsY u≤˝≤J dæ+>¥, dæ+–˝Ÿ $+&√ #Ó’¬sàHé lìyêdt>ö&é, õ˝≤¢ Á>∑+<∏ë\j·T dü+düú\ &Ó’¬sø£ºsY |üdüTŒ\ »+>∑j·T´ , yÓT&çø£˝Ÿ cÕ|ü⁄ nk˛dæj˚TwüHé Hêj·T≈£î\T bÕ|æXË{Ϻ sêeTT\T, e÷¬sÿ{Ÿ yÓ’dt #Ó’¬sàHé πøX¯e⁄\T, e÷J m+|æ{Ïdæ ∫Hêï¬s&ç¶, $$<Ûä bÕغ\ Hêj·T≈£î\T CÀ>∑T Ms¡j·T´, ø£+&Ó Vü≤]Á|ükÕ<é, ‘·˝À¢E sêe÷ø£èwüí ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

X¯ìyês¡+ 18`01`2014

¬s’‘·T dü+|òüT+ &Ó’], ø±´˝…+&ÉsY Ä$wüÿ]+∫q Äضz Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, »qe] 17 (ôd’ÿq÷´dt) : Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ¬s’‘·Tdü+|òüT+ &Ó’], ¬s’‘·T˝Àø£+ ø±´˝…+&ÉsYqT ¬s’‘·Tdü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å´ ø±s¡´<ääs¡TÙ\T ø£+<ë\ sêeTø£èwüí, yês¡¢ yÓ+ø£≥j·T´\ Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ Äضz ø±sê´\j·T+˝À Ä$wüÿ]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´n~Û‘·T\T>± Äضz ø°e÷´Hêj·Tø˘, d”|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ás¡¢ q]‡+Vü‰à Vü‰»¬s’ ¬s’‘·T dü+|òüT+ &Ó’Ø, ø±´˝…+&ÉsYqT $wüÿ]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”|æ◊ {ÖHé ø±s¡´<ä]Ù e+πøX¯«s¡+ ÁoìyêdüT\T, düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù s¡$+Á<ë#ê] yÓ+ø£fÒXŸ, s¡y˚TXŸ, qπsXŸ, Á|üB|t, düT+<äsY, ø±∞ø˘, l<∏äsY, s¡y˚TXŸ, qMHé, #·+<äT, sê+˝≤˝Ÿ, ø£èwüí, düVü≤<˚yé, K©˝Ÿ, nø£“sY, sêeTT ‘··~‘··s¡T\T ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·« yÓ’K]ì ìs¡dædüTÔ

mdtÄs√« ø±sê´\j·T+ eTT≥º&ç Hêsêj·TDù|≥ , »qe] 17(ôd’ÿq÷´dt): ]»ÁùdºwüHé ùde\qT MTùde≈£î πø{≤sTT+#·&Üìï ìs¡dædüTÔ >∑‘· HÓ\˝À eT÷&ÉT s√E\T ìs¡düq Bø£å\T #˚|ü&ç‘˚ Á|üuÛÑT‘·« düeTdü´\T |ü]cÕÿ]kÕÔeTì Vü≤$T Ç∫à Vü≤$Tì HÓs¡y˚s¡Ãø£ b˛e&Üìï ìs¡dædüTÔ Hêsêj·TDù|≥˝À <äkÕÔy˚E ˝Òø£s¡T\T, kÕº+|ü⁄˝Òø£s¡T\T, bÕ¢qs¡T¢ düuŸ ùdºdüHé ø±sê´\j·÷ìï eTT≥º&ç+∫ ø±sê´ø±\bÕ\qT ì*|æy˚XÊs¡T. ádü+<äs¡“+>± dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T eT˝Ò¢wt>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ]õÁùdºwüHé ùde\ <ë«sê ˇø£ÿ Hêsêj·TDù|≥ |ü≥ºD+˝ÀH˚ <ë<ë|ü⁄ 80 eT+~ es¡≈£î JeH√bÕ~ ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. nsTT‘˚ d”m+ kÕ«s¡ú+‘√ ‘·q ‘·eTTà&ç ùde˝À eTTì– ‘˚\T‘·÷ ]õÁùdºwüHé ùde\qT MT ùde\≈£î ã<ä˝≤sTT+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔ+&É≥+‘√ yês¡+‘ê ñbÕ~ ø£s¡TyÓ’ s√&ÉT¶q |ü&˚ |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=Hêïj·Tì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç˝≤ sêÁwüº yê´|üÔ+>± \ø£å˝≤~ eT+~ ìs¡T<√´>∑T\T

‘·eT ñbÕ~ì ø√˝ÀŒj˚T Á|üe÷<ä+ @sêŒ&ç+<äHêïs¡T. á $<ÛëHêìï |üP]Ô>± s¡<äT› #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚düTÔ >∑‘· HÓ\ 26 qT+∫ 28 es¡≈£î sêÁwüº yê´|üÔ+>± ìs¡düq Bø£å\T #˚|ü≥º>± dü+ã+~‘· XÊK eT+Á‹ MT Hê´yÓTÆq &çe÷+&éqT ‘·|üŒø£ HÓs¡y˚s¡TkÕÔeTì ]õÁùdºwüHé ùde\qT j·÷<Ûë$~Û>± ø=qkÕ–+#˚ @sêŒ≥T¢ #˚kÕÔeTì Vü≤$T Ç∫à Vü≤$Tì ‘·T+>∑˝À ‘=≈£îÿ‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« $<Ûëq+˝À e÷s¡TŒ sêø£b˛‘˚ Ä+<√fi¯q ñ<äè‘·+ #˚kÕÔeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ $$<Ûä düeTdü´\‘√ ≈£L&çq $q‹ |üÁ‘êìï ]õÁùdºwüHé n~Ûø±]øÏ düeT]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T dæ~› yÓ+ø£Á{≤eTT\T, •esêE, j·TX¯«+‘Y Hêe÷J, dü«s¡÷|ü, ø£èwüí≈£îe÷sY, ø√sYyêsY, eTVü≤eT÷<é, &É;sY nVü≤à<é, Vü≤J|òt, s¡y˚Twt >ö&é, \ø£åàDY, q+<äT e÷+Á&˚,|òü»˝Ÿ |üfÒ˝Ÿ\‘√ bÕ≥T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Vü≤‘·´#˚dæq yê]q n¬sdüTº #˚j·÷* ø√&˚s¡T˝À eT<ä´+ øÏ≈£îÿ |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷qT$»j·Te+‘·+#˚j·T+&ç nÁe÷u≤<é , »qe] 17(ôd’ÿq÷´dt): bÕdüºsYqT nø±s¡D+>± Vü≤‘·´ #˚dæq <äT+&É+>∑T\qT yÓ+≥H˚ n¬sdüTº #˚dæ ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì ≈£î\ìs¡÷à\q b˛sê≥ dü$T‹ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T eTT<äT›q÷] \øÏåàHêsêj·TD Á|üuÛÑT‘·«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eT+&É\|ü]~Û˝Àì eTqïq÷sY Á>±eT+˝À $˝Òø£s¡T¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ $ø±sêu≤<é bÕdüºsYqT bÕX¯$ø£+>± ≈£‘·TÔ\‘√ bı&ç∫ Vü≤‘·´ #˚dæq eT‘√Hêà<ä <äT+&É+>∑T\qT yÓ+≥H˚ n¬sdtº #˚j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·T+˝À yÓTÆHêغ\≈£î s¡ø£åD ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. bÕdüºsY Vü≤‘·´\˝À bÕ˝ÀZqï <äT+&É+>∑T\qT H˚{Ï es¡≈£î n¬sdüTº #˚j·T≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ b˛©düT\T ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡Hêïs¡T. |üs√ø£å+>± Á|üuÛÑT‘·«y˚T yÓTÆHêغ\ô|’ <ë&ÉT\qT

Áb˛‘·‡Væ≤düTÔ+<äì |ü\T dü+|òüT≥q\T ìsê∆]düTÔHêïj·Tì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«\T <ä[‘· yÓTÆHêغ e´‹πsø£ #·s¡´\≈£î |üPqT≈£î+≥T+Hêïj·Tì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. sêÁwüº+˝Àì nH˚ø£ ÁbÕ+‘ê\˝À <ä[‘·T\ô|’ <ë&ÉT\T »]–q πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·T≈£î+&Ü nÁ>∑ ≈£î˝≤\\≈£î e‘êÔdüT |ü\T≈£î‘·THêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. Á|ü»\T, Á|üC≤kÕ«$Tø£ yê<äT\T <ä[‘· yÓTÆHêغ esêZ\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï <ë&ÉT\≈£î e´‹πsø£+>± ô|<ä› m‘·TÔq ñ<ä´eT+˝À bÕ˝ÀZHê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ bÕdüºsY dü+Je⁄\TqT Vü≤‘·´ #˚dæq <äT+&É+>∑T\qT yÓ+≥H˚ n¬sdüTº #˚dæ ø£]ƒq+>± •øÏå+#·ì |üø£å+˝À ¬ømHé|æmdt Ç‘·s¡ Á|üC≤ dü+|òü÷\‘√ ø£*dæ ô|<ä› m‘·TÔq ñ<ä´e÷\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T.

e÷eTTfi¯¢ eT‘·TÔ˝À m¬ø’‡CŸ XÊK ø√&˚s¡T, »qe] 17 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq ø√&˚s¡T˝Àì sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ n+&É<ä+&É\‘√ yÓ’Hé‡ cÕ|ü⁄qT ø£\T¢<äTø±D≤ìï @sêŒ≥T #˚j·T&É+‘√ eT+&É\ Á|ü»\T eT<ä´+ eT‘·TÔ˝À Á|ü‹~q+ CÀs¡T>± ø√{≤¢≥\T »s¡T>∑T‘·Tqïj·Tì Á|ü»\T n+≥THêïs¡T. B+‘√ e÷s¡TeT÷\ |ü˝…¢˝À¢ ôd’‘·+ ø±yê*‡q Áu≤+&é n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥T+~. q÷‘·q eT<ä´+ $<Ûëq+ <ë«sê u…\TºcÕ|ü⁄\T s¡<äT› #˚j·÷*‡ ñ+&É>± m¬ø’‡CŸ XÊK e÷Á‘·+ e÷eTTfi¯¢ eT‘·TÔ˝À ìÁ<äb˛‘·T+<äHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡ZkÕúsTT˝À y˚\ dü+K´˝À u…\TºcÕ|ü⁄\˝À m¬ø’‡CŸ XÊK e÷Á‘·+ #·÷dæ#·÷&Éq≥T¢>± Á–Hé dæ>∑ï˝Ÿ Çe«&É+‘√ yÓ’Hé‡

ìsê«Vü≤≈£î\T s√E≈£î ø=ìï ˝ø£å\T Ä]®düTÔHêïs¡T. q÷‘·q eT<ä´+ <ë«sê u…\Tº cÕ|ü⁄\qT s¡<äT› #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘·+˝À Á|üø£{Ï+∫+~. ø±˙ ø=˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À n~ mø£ÿ&É neT\T ø±˝Ò<äT. ¬s{Ϻ+|ü⁄ nsTT´+~. u…\TºcÕ|ü⁄\T j·T<ëùd«#·Ã>± q&ÉdüTÔ+&É&É+‘√ n~Ûø±s¡T\T HÓ\HÓ\ e÷eTTfi¯ó¢ eTT≥ºC…|üŒ&É+‘√ eT<ä´+ yÓ’|ü⁄ ø£HÓï‹Ô #·÷&É≈£î+&Ü ñ+≥Tqïs¡ì Á>±eTÁ|ü»\T yêb˛‘·THêïs¡T. m|ü⁄Œ&√ ˇø£kÕ] ‘·ìF #˚düTÔqïs¡ì Á|ü»\T n+≥THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê m¬ø’‡CŸ n~ø±s¡T\T düŒ+~+∫ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

<˚es¡ø£Á<ä , »qe] 17(ôd’ÿq÷´dt): á HÓ\ 19q »]π> |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷ìï »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì m+|æ&çy√ sêπøwtsêe⁄ z Á|üø£≥q˝À yÓ’<ä´ dæã“+~ yê]øÏ dü÷∫+#ês¡T. |ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ yÓ’<ä´ dæã“+~ yês¡T @mHém+\T, ÄX¯ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝ÀZì á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. 5 dü+e‘·‡sê˝À¢|ü⁄ ∫qï |æ\¢\+<ä]øÏ ≈£L&Ü ‘·|üŒì dü]>± #·T≈£ÿ\ eT+<äT y˚sTT+#˚+<äT≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

ø±´˝…+&ÉsY Ä$wüÿs¡D $T&ç®˝Ÿ, »qe] 17 (ôd’ÿq÷´dt) : πse*¢ n+uÒ<äÿsY j·TTe»q dü+|òüT+ ø±´˝…+&ÉsYqT õ˝≤¢ <ä[‘· ñ<√´>∑\T dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T n$wüÿ]+#ês¡T. j·TTe»q dü+|òü÷\T düe÷» n_Ûeè~›˝À uÛ≤>∑kÕ«eT´+ ø±yê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT˝À Hêj·T≈£î\T n+»j·T´, e÷düj·T´, q]‡+\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

≥e÷{À≈£î <Ûäs¡ ˝Òø£ ¬s’‘·T ~>±\T bÕdüºsYqT Vü≤‘·´ #˚j·T&É+ ne÷qTwü+ #Ó+#·T >∑èVü‰\qT ÁbÕs¡+_Û+∫q Ä]ºdæ &Ó’¬sø£ºsY

XÊ+‹q>∑sY, »qe] 17 (ôd’ÿq÷´dt) : ≈£Ls¡>±j·÷\˝À n~Ûø£+>± $ìjÓ÷–+#˚ ≥e÷{À≈£î Á|üdüTú‘·+ <Ûäs¡ ˝Òø£ kÕ>∑T #˚dæq ¬s’‘·T\T ~>±\T #Ó+<äT‘·THêïs¡T. >∑‘·+˝À πøõ s¡÷. 40 |ü*øÏq <Ûäs¡ Á|üdüTú‘·+ πøõøÏ s¡÷. 1 ≈£L&Ü ¬s’‘·T≈£î sêø£b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T ~>±\T #Ó+<äT‘·THêïs¡T. bı\+˝Àì |ü+≥qT ø√dæq ≈£L©\≈£î ≈£L© &ÉãT“\T ≈£L&Ü #Ó*¢+#·˝Òì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì ¬s’‘·T\T Äy˚<äq #Ó+<äT‘·THêïs¡T. ≥e÷{À |ü+≥qT ø√dæ Ä{À˝À e÷¬sÿ{Ÿ≈£î ‘·s¡*ùdÔ >∑+|ü≈£î s¡÷. 15 sê>± Ks¡Tà s¡÷. 30 ne⁄‘·T+<äì B+‘√ |ü+&çq |ü+≥qT bı\+˝À e~*y˚XÊeTì ¬s’‘·T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì õH˚ï&ÉT~HÓï, ø√+ø£\, e&˚¶|ü*¢, XÊ+‹q>∑sY Á>±e÷\˝À ¬s’‘·T\T ≥yÓ÷{≤qT n~Ûø£ dü+K´˝À kÕ>∑T #˚XÊs¡T. ô|{Ϻq ô|≥Tºã&ÉT\T sêe&É+ >∑>∑qy˚Tqì ¬s’‘·T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

ø=‘·Ôø√≥ , »qe] 17(ôd’ÿq÷´dt): s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ $ø£sêu≤<é #Ó+~q bòÕdüºsY dü+Je⁄\qT ø=+<äs¡T <äT+&É>∑T\T ø£‘·TÔ\‘√ <ë&ç #˚dæ Vü≤‘·´ #˚j·T&É+ ne÷qTwüeTì ø=‘·Ôø√≥ eT+&É\ bÕdüºs¡¢ dü+|òüT+ n<ä´ø£å\T Hê>∑uÛÑ÷wüD+ , u≤düÿs¡T¢ nHêïs¡T. ø=‘·Ôø√≥˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düe÷»+˝À bÕdüºs¡T¢ uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ Á|ü»\≈£î yês¡~>± ñ+≥÷ ùde\T n+~düTÔHêïs¡ì n~ >∑eTì+#·≈£î+&Ü yê]ô|’ <ë&ÉT\T #˚j·T&É+ düVæ≤+#ês¡ì $wüj·TeTì nHêïs¡T Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ , b˛©düT\T Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚X¯è≤s¡T. eTs¡DÏ+∫q

_d” dü+πøåeT dü+|òüT+ ø±s¡´es¡Z+ mìïø£ eT<ä÷›sY , »qe] 17(ôd’ÿq÷´dt): eT+&É\+˝Àì |üsê‡|üPsY ;dæ dü+πøåeT dü+|òüT+ Á>±eT ø£$T{Ïì ;dæ dü+πøåeT dü+|òüT+ eT+&É\ ø£˙«qsY >√bÕ˝Ÿ Ä<ä«s¡´+˝À @ø£Á^e+>± m+|æø£ #˚XÊs¡T. Á>±eT n<Ûä´≈£åî\T>± qs¡‡j·T´, ñbÕ<Ûë´≈£åî\T q]‡eTT\T, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù yÓ+ø£≥j·T´, düVü≤j·T ø±s¡´<ä]Ù |üø°s¡|üŒ ø√cÕ~Ûø±] >√bÕ˝Ÿ, ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T>± øÏwüº|üŒ, øÏwüºj·T´, |üø°s¡|üŒ, Hês¡j·TD, m\¢|üŒ, XÊeT|üŒ, ;ÛeTqï, |üø°s¡|üŒ, øÏwüº|üŒ, qs¡Vü≤],

e÷DÏø£´|üŒ\qT m+|æø£ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Á>±eT n<Ûä´≈£åî\T qs¡‡+Vü≤ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ _dæ dü+|òüT+ uÛÑ$wü´‘Y˝À #˚|üfÒº düe÷y˚X¯è≤\qT $»j·Te+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î ‘·q e+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± _dæ\ ø√dü+ Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT ;dæ\≈£î n<˚ $~Û+>± ‘·qe+‘·T>± ø£èwæ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ ;dæ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T Á>±eTdüTÔ\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

bÕdüºsY ≈£î≥T+u≤ìøÏ s¡÷. 5 \ø£å\ mø˘‡Áπ>wæj·÷ Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ≈£î≥T+u+˝À ˇø£]øÏ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑+ Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n<˚ $<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·«+ <ë«sê yê] |æ\¢\≈£î ñ∫‘· $<ä´ n+~+#ê\ì uÛ≤s¡´≈£î ô|q¸Hé kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì, 5 mø£sê\ Á|üuÛÑT‘·«+ πø{≤sTT+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ñ|üdüs¡Œ+#Y uÀj˚TCŸ, bÕdüºiY ø£èbÕX‚KsY, $*j·TyéT‡, #·+Á<äu≤ãT, düy˚T˝Ÿ, <˚e<Ûëq+, bÕ˝Ÿ, dæ◊{Ïj·TT &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî\T uÀ_“* ìø£‡Hé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

*+>±\, »qe] 17 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì mÁs¡ô|+≥˝À 43 #Ó+#·T\ ø√dü+ ì]à+∫q >∑èVü‰\qT n]¶dæ &Ó’¬sø£ºsY Áu≤+#Yô|òs¡sY X¯óÁø£yês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q\¢eT\¢ n≥M ÁbÕ+‘·+˝À >∑÷&ÉT ˝Ò≈£î+&Ü nedüú\T |ü&ÉT‘·Tqï #Ó+#·T\qT >∑T]Ô+∫ Ä]ºdæ dü+düú #=s¡e rdüTø=ì ˇø=ÿø£ÿ >∑èVü‰ìøÏ s¡÷. 1\ø£å60y˚\‘√ ì]à+#·&É+ »ø£k]–+<äHêïs¡T. >∑èVü‰\‘√ bÕ≥T #Ó+#·T\≈£î ø±yê*‡q nìï kÂø£sê´\T ø£\Œq ø√dü+ Ä]ºdæ ø£èwæ #˚düTÔ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. mÁs¡ô|+≥‘√ bÕ≥T yÓTT‘·Ô+ 14e+<ä\ Çfi¯ó¢ ì]à+#·&É+

»]–+<äHêïs¡T. Ä]ºdæ ø£*ŒdüTÔqï kÂø£sê´\qT #Ó+#·T\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì n_Ûeè~› ø√dü+ >∑èVü‰\‘√ bÕ≥T $<ä´, yÓ’<ä´, s¡yêD≤ ‘·~‘·s¡ kÂø£sê´\ ø√dü+ ø£èwæ #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. >∑èVü‰\T ÁbÕs¡+_Û+∫q y˚TH˚»sY≈£î #Ó+#·T\T |òüTqkÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. #Ó+#·T\T nq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &Ó’¬sø£ºsY •eX¯+ø£sY, Ä]ºdæ dæy√\T <ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶, Vü≤qà+‘·T, *+>±\,sêj·Tes¡+, ø±´+|tsêj·Tes¡+, |ü<äàHê|ü*¢, ã\÷àsY, ô|<ä›ø=‘·Ô|ü*¢ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\ qT+&ç #Ó+#·T\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝ÀZHêïs¡T.

|ü>∑\T ≈£L&Ü yÓ\T>∑T‘·Tqï $<äT´‘Y˝…’≥T¢ |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç |ü{Ϻ+#·Tø√ì n~ø±s¡T\T

}≥÷ÿsY, »qe] 17 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Á>±e÷\˝À M~Û˝…’≥T¢ |ü>∑\T sêÁ‹ n˝≤π> yÓ\T>∑T‘·÷H˚ ñHêïsTT. á $wüj·T+˝À u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê*‡q düs¡Œ+#Y\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. Á>±e÷\˝À M~Û˝…’≥T¢ sêÁ‹y˚fi¯ ø±≈£î+&Ü |ü>∑\T ≈£L&Ü yÓ\T>∑T‘·÷H˚ ñHêïsTT. ø=ìï düÔ+u≤\≈£î $<äT´‘Y ã\TŒ\T |üì#˚j·Tø£b˛sTTq yê{ÏøÏ eTs¡eTà‘·TÔ\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ ˝Ò<äT. á$wüj·TyÓTÆ Á>±eTdüTú\T ˝…’HéyÓTq¢≈£î ‘Ó*|æq yês¡T ≈£L&Ü |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT.

eTø£Ô˝Ÿ , »qe] 17(ôd’ÿq÷´dt): á HÓ\ 19 qT+∫ 21 es¡≈£î eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤+#·qTqï 19e |ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·T*‡+~>± eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] mdt. »j·TX¯+ø£sY Á|ükÕ<é d”ìj·TsY Á|üC≤ Äs√>∑´ n~Ûø±] &Ü. bÕs¡«‹ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ô|’ eTø£Ô˝Ÿ |ü≥ºD+˝Àì m+|æ&çy√ ø±sê´\j·T+˝À Äs√>∑´ dæã“+~, Äs√>∑´ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡

ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝À 56 πø+Á<ë\ <ë«sê 0`5 |æ\¢\+<ä]øÏ b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. |ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷qT e+<äXÊ‘·+ $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì yês¡T dæã“+~øÏ dü÷∫+#ês¡T. ø±>± á HÓ\ 18q |ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ sê´© ñ+≥T+<äì sê´©˝À Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T bÕ˝ÀZì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Çy√ dü«s¡í\‘· yÓ’<ä´ dæã“+~ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ÇcÕºsê»´+>± ø£¬s+{Ÿ ø√‘·\T ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ sêø£ådü Á|üuÛÑT‘·«+ bÕX¯$ø£ Vü≤‘·´\T e÷qTø√yê*

ø√dæZ É, »qe] 17(ôd’ÿq÷´dt): 7 >∑+≥\T e´ekÕj·TìøÏ n+~düTÔHêïeTì >=|üŒ\T #Ó|æŒq ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<˚XÊ\T eTs¡∫ ø£¬s+≥T ø√‘·\qT ÇcÕºsê»´+>± #˚|ü&ÉT‘·T+<äì {Ï&ç|æ |ü≥ºD Hêj·T≈£î\T ≈£îeTà] n+õ\j·T´ &ç,¬ø sêeTT\T,nãT›˝Ÿ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· 15 s√E\ qT+∫ ø£¬s+{Ÿ ø√‘·\qT m≈£îÿe>± #˚|ü≥º&É+ e\¢ ∫s¡Tyê´bÕs¡T\T rÁe+>± qwüºb˛‘·THêïs¡ì ø£¬s+≥Tô|’H˚ Ä<ës¡|ü&ç J$düTÔqï ≈£î≥T+u≤\T ø£¬s+≥T ø√‘·\ e\¢ s√&ÉT¶q|ü&˚ neø±XÊ\T ñHêïj·Tì yês¡T Á|üuÛÑT‘·«ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. >∑‘· 15 s√E\ qT+∫ ø£¬s+{Ÿ ø√‘·\qT m≈£îÿe>± #˚|ü≥º&É+ e\¢ ∫s¡Tyê´bÕs¡T\T rÁe+>± qwüºb˛‘·THêïs¡Hêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q ø£¬s+≥T ø√‘·\T ˝Ò≈£î+&Ü $~Û>± ø£¬s+≥TqT n+~+#ê\ì ˝Òì |üø£å+˝À Á|üC≤ dü+|òü÷\ Ä<ä«s¡´+˝À düuŸùdºwüHé\ eTT+<äT <Ûäsêï\T #˚|ü&ÉT‘êeTì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

‘·\ø=+&É|ü*¢ É, »qe] 17(ôd’ÿq÷´dt): ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ sêø£ådü Á|üuÛÑT‘·«+>± ‘·j·÷¬s’+<äì ø£\«≈£î]Ô myÓTà˝Ò´ C…’bÕ˝Ÿ j·÷<äyé nHêïs¡T. ‘·\ø=+&É|ü*¢ eT+&É\+˝Àì *+>∑sêe⁄|ü*¢ Á>±eT+˝À B|ü+ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä eT+p¬s’ dæ*+&És¡¢ |ü+|æD° eTTK´ n‹~>± Vü≤»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± @sêŒ≥T #˚dæq düuÛÑqT <˚›•+∫ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç{°e\ ≈£î]dæq es¡¸\≈£î |ü+≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î Ç+‘· es¡≈£î ˇø£ÿ s¡÷bÕsTT ≈£L&Ü qwüº|ü]Vü≤s¡+ #Ó*¢+#·&É+ ˝Ò<äì , $<äT´‘Y XÊK≈£î eT+Á‹ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ ÄXÊK

|üì#˚düTÔ+<äì, eTTK´eT+Á‹ <ä>∑Zs¡ $<äT´‘Y XÊKqT ñ+#·Tø√ì ¬s’‘·T\≈£î rs¡ì qwüº+ ø£*–düTÔHêï&Éì, @&ÉT >∑+≥ \ ñ∫‘· $<äT´‘Y ÇkÕÔqì Á|üuÛÑT‘·«+ eT÷&ÉT >∑+≥\T ≈£L&Ü Çe«&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. eTTK´eT+‘·Á‹ düyÓTÆø±´ +Á<ä ñ<ä´eT+˝À eTT+<äTHêï&ÉT ø±˙ Á|üuÛÑT‘·« |üqT\T #˚j·T&É+˝À e÷Á‘·+ Ä<√>∑‹˝À ñqï&Éì Äj·Tq $eT]Ù+ #ês¡T. d”e÷+Á<ÛäT\T ‘·eTπøj˚T eqs¡T\T ø±yê*, sêÁwüº+ mø£ÿ&É @sêŒ≥T #˚j·÷*, mìï ø√≥¢ ì<ÛäT\T ø±yê* nì nôd+;¢˝À n&É>∑≈£î+&Ü ø±˝≤j·÷|üq #˚dæ d”e÷+Á<äT

\≈£î nHê´j·T+ #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. q÷‘·q+>± mìï¬ø’q düs¡Œ+#·T\≈£î 20y˚\ >ös¡e y˚‘·q+ Çyê«\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ù|<ä Á|ü»\T Ç\T¢ ø£≥Tºø√e&ÜìøÏ ¬s+&ÉT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T Çyê«\Hêïs¡T. 59 eT+~ eTVæ≤fi¯\≈£î dæ*+&És¡T¢ n+<äCÒXÊs¡T. á neø±XÊìï eTVæ≤fi¯\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê \Hêïs¡T. m+|æ&çy√ yÓ+ø£Á{≤eTT\T, e÷J m+|æ|æ lìyêdtj·÷<äyé, e÷J C…&çŒ{Ïdæ q]‡+Vü≤à, ÄsY◊ $»jYT≈£îe÷sY, $Äs√« j·÷<ä–], q]‡eTT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

<˚es¡ø£Á<ä, , »qe] 17 (ôd’ÿq÷´dt) : |ü≥ºD+˝À kÕúìø£ bÕdüºs¡T¢ @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À bÕdüºs¡T¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $ø±sêu≤<é õ˝≤¢ bÕdüºsY dü+Jej·T´qT >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì <äT+&É>∑T\T 10e ‘˚~q ø£‘·TÔ\‘√ <ë&ç #˚j·T>± 12e ‘˚~ eTè‹#Ó+<ë&ÉT. bÕX¯$ø£+>± Vü≤‘·´ #˚j·T&Üìï Ms¡T rÁe+>± K+&ç+#ês¡T. @e] eT‘êìï yês¡T XÊ+‹j·TT‘·+>± y˚πs eT‘êìï $eT]Ù+#·≈£î+&Ü ˇø£] eT‘êìøÏ ˇø£] $XÊ«kÕìøÏ uÛÑ+>∑+ ø£\T>∑≈£î+&Ü Á|ü#ês¡+ #˚düTø√e#·TÃqì sêC≤´+>∑+˝ÀH˚ sêj·Tã&ç+<äì nHêïs¡T. Çeìï >∑eTì+#·≈£î+&Ü eT‘·+ nH˚ eTTdüT>∑T˝À eTs¡DVü≤√eT+ düèwæºdüTÔqïs¡Hêïs¡T. Bì yÓqTø£ mes¡T ñqï @ sê»ø°j·T X¯≈£îÔ\T ñqï ø£]ƒq+>± •øÏå+∫ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. n˝≤π> Á|üuÛÑT‘·«+ <ë«sê bÕdüºsY ≈£î≥T+u≤ìøÏ s¡÷. 5\ø£å\ mø˘‡Áπ>wæj·÷ #Ó*¢+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T.


8

Vô ≤’ <äsêu≤<é

sê»´düuÛÑ πsdt˝À my˚Tੇ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, »qe] 17 (ôd’ÿq÷´dt) : eTVü≤ã÷uŸq>∑sY myÓTੇ mdt. »>∑BX¯«sY¬s&ç¶ sê»´düuÛÑ mìïø£\ πsdüT˝À <ä÷düT≈£îb˛‘·THêïsê... ø±+Á¬>dt ô|<ä›\T ≈£L&Ü á y˚Ts¡≈£î Äj·Tq≈£î |ü#·ÃC…+&Ü }bÕsê.. n+fÒ ne⁄qH˚ n+≥THêïs¡T sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À düTBÛs¡Èø±\+ qT+∫ |üì#˚dæq »>∑BX¯«sY¬s&ç¶ n≥T sêÁwüº H˚‘·\ qT+∫ bÕغ ôV’≤ø£e÷+&é es¡≈£î Äj·Tq≈£îqï |ü]#·j·÷\‘√ sê»ø°j·T eT+‘·Hê\T ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. bÕغ ø£wüºø±\+˝À ñqï s√E˝À¢ ≈£L&Ü »>∑BX¯«sY¬s&ç¶ bÕغ C…+&ÜqT |üø£ÿq ô|≥º≈£î+&Ü |üì#˚j·T&Éy˚T>±≈£î+&Ü esêZ\ø£r‘·+>± n+<ä]˙ ø£\T|ü⁄≈£î b˛ j˚T ‘·‘·«+ ø£*–q Äj·Tq+fÒ Vü≤düÔ+ bÕغ˝À –≥ºìyê] dü+K´ #ê˝≤ ‘·≈£îÿ e>±H˚ ñ+≥T+<äH˚ #ÓbÕŒ*. sêÁwüº+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~Ûø±s¡+˝À ñqï 9 dü+e‘·‡sê\ ø±\+˝À õ˝≤¢ bÕØºì ‘·q uÛÑT»düÿ+ <ë\ô|’ bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Äj·Tq eTVü≤ã÷ uŸq>∑sY kÕúq+ qT+∫ myÓTੇ>± ñHêïs¡T. ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹

yÓ’mkÕ‡ÄsY Vü≤j·÷+˝À »>∑BX¯«sY¬s&ç¶ bÕغøÏ #˚dæq ùde\≈£î >±qT myÓTੇ>± b˛{° #˚j·T&ÜìøÏ neø±X¯+ ø£*Œ+#ês¡T. á kÕúq+ qT+∫ Äj·Tq düTHêj·Tdü+>± ¬>\e&ÜìøÏ M\THêï... kı+‘· bÕغπø #Ó+~q z eTTK´H˚‘· »>∑BX¯«sY¬s&ç¶ì z&ç+#·&ÜìøÏ #˚dæq Á|üj·T‘êï\T |òü*+#êsTT. {°&û|” qT+∫ myÓTੇ>± b˛{° #˚dæq πse+‘Y¬s&ç¶øÏ $»j·T+ ø√dü+ Äj·Tq n+‘·s¡Z‘·+>± |üì#˚j·T& É+‘√ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú z≥$TbÕ\ j·÷´s¡T. |üsê»j·T+ ø±e&ÜìøÏ >∑\ ø±s¡D≤\qT dükÕøå±´<Ûësê\‘√ düVü‰ »>∑BX¯«sY¬s&ç¶ n|üŒ{À¢ yÓ’mdt≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T.

eTs√kÕ] neø±X¯+... kı+‘· bÕغ˝Àì yÓqTïb˛≥¢‘√ myÓTੇ>± z≥$T#Ó+~q »>∑BX¯« sY¬s&ç¶øÏ yÓ’mdt eTs√kÕ] myÓTੇ>± b˛{° #˚j·T&ÜìøÏ neø±X¯+ ø£*Œ+∫ |üø£&É“+B>± Á|üD≤[ø£ s¡∫+∫ Äj·TqqT ¬>*|æ+#·Tø√>∑*>±s¡T. $yê< äs¡Væ≤‘·T&ç>±, ˙‹,ìC≤j·T r\T, $\Te \‘√ ≈£L&çq sê»ø°j·÷\T #˚j·T&ÜìøÏ

e÷Á‘·y˚T #˚ùd »>∑BX¯«sY¬s&ç¶ ‘·q |ü<äMø±\+˝À mø£ÿ&Ü ≈£L&Ü e÷≥ |ü&É˝Ò<äT. Á|ü‘·´]úbÕغ\T ≈£L&Ü Äj·T qô|’ Äs√|üD\_dæ H˚‘·≈£î ø±+Á¬>dt {Ϭ øÿ{Ÿ..?_dæ H˚‘·≈£î ø±+Á¬>dt {Ϭ øÿ{Ÿ..?T #˚j·T&ÜìøÏ »+≈£î‘ê j·T+fÒ Äj·Tq ‘·q sê»ø°j·T J$‘ê ìï m+‘· ìø£ÿ∫Ã>± ø=qkÕ–düTÔHêïs√ ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. myÓTੇ>± ‘·q≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ πø{≤sTT+#˚ n_Ûeè~∆ ì<ÛäT\qT ≈£L&Ü n˝≤¢≥bÕŒ |üqT\ ø√dü+, yÓTTVü≤sê“˙\ ø√dü+ πø{≤sTT +#·≈£î+&Ü Á|ü»\≈£î nedüs¡eTjj˚T´ |üqT\ ø√düy˚T πø{≤sTTdü÷Ô ‘·q ∫‘·ÔX¯ó ~∆ì #ê≥Tø√+{≤s¡T. á$wüj·T+˝À kı+‘· bÕغ H˚‘·\T ≈£L&Ü Äj·Tqô|’ n\ø£ eVæ≤düTÔ+{≤s¡T.

sê»´düuÛÑ kÕúq+ô|’ <äèwæº.... sêÁwüº+˝À Á|üdüTÔ‘·+ 7 sê»´düuÛÑ kÕúHê\T U≤∞ ne⁄‘·T+&É>± yê{Ï˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ Hê\T>∑T kÕúHê\T düTHêj·Tdü+>± <äπøÿ neø±XÊ\T ñHêïsTT. á ˝…ø£ÿq #·÷ùdÔ eT#·Ã˝Òì #·]Á‘·, H˚s¡eTj·T sê»ø°j·÷\≈£î

Á>±e÷\ n_Ûeè~›øÏ Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~+#·Tø√yê* {ÖHé eTVü≤ã÷uŸq>∑sY »qe] 17 (ôd’ÿq÷´dt) : Á>±eT |ü+#êsTTr\ düeTÁ>±_Ûeè~›øÏ, dü«j·T+ düeTè~› kÕ~Û+#·&ÜìøÏ 5 dü+e‘·‡sê\≈£î >±qT Á|ü‹ Á>±eT+ ‘·eT yê]¸ø£ Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+ ~+#·Tø√yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY j·T+. –]C≤ X¯+ø£sY eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+ #ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT õ˝≤¢ |ü]wü‘Y düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±s¡T\≈£î, s¡øÏå‘· eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê $uÛ≤>∑+ n~Ûø±s¡T\≈£î Á>±eT yê]¸ø£ Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+#·&É+ô|’ esYÿcÕ|ü⁄ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ Á>±eT+˝À n+<äTu≤≥T˝À ñqï eqs¡T\qT düMTøÏå+#·T ø√yê\ì, Ä<ëj·T e÷sêZ\qT yÓ‘·Tø√ÿyê\ì ‘·<ë«sê Ä dü+e‘·‡s¡+˝À Á>±eT+˝À #˚| ü≥ºe\dæq n_Ûeè~› ø±s¡´Áø £e÷\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+ #·Tø√yê \ì dü÷∫+ #ês¡T. yÓTT<ä{>± Á>±eT+˝À neT \T #˚j·Tã &ÉT‘·Tqï yÓ’<ä´, Äs√>∑´+, $<äT´‘Y düs¡|òüsê, n+>∑Héyê&û, |ü+≥\ ùd<ä´+, ‘·~‘·s¡ yê{Ïì

düMTøÏå+#·Tø=ì Ä dü+e‘·‡s¡+˝À eT]ìï kÂø£sê´\T ô|+bı+~+#·Tø√e&ÜìøÏ Á|ü»\ uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ Á>±eT düuÛÑìs¡«Væ≤+∫ Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~+#·Tø√yê\ì dü÷∫+ #ês¡T. Á|ü‹ Á>±eT |ü+#êsTTrøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ <ë«sê n+<äT‘·Tqï Á>±+≥T¢, sêÁwüº Ä]úø£ dü+düú n+~düTÔqï ì<ÛäT\T, _ÄsYõm|òt ì<ÛäT\T, 14e Ä]úø£ dü+|òüT+ ì<ÛäT\T, $sêfi≤\T, yÓTT‘·Ô+ ˝…ø£ÿ˝ÀøÏ ô|+bı+~+#·Tø√e&ÜìøÏ Á|ü‘˚´ø£ Ä<ëj·T e÷sêZ\≈£î ‘√&ÉŒ&˚ Ç+{Ï|üqTï, Á|ü#ês¡ |üqTqï, neTàø£+ |üqTï, ø√&ç>∑T&ɶ neTàø£ +|üqTï, q˝≤¢ ø£HÓø£åq¢ |üqTï, ≈£Ls¡>± j·T\ dü+‘·\T, |üX¯óe⁄\ dü+‘·\T, ‘·~‘·s¡ Ä<ëj·T e÷sêZ\qT yÓTs¡T>∑T|üs¡TÃø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. á HÓ\ 27 Hê{ÏøÏ Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± neT\T #˚j·T&ÜìøÏ e÷]à 31 Hê{ÏøÏ n+<äTu≤≥T˝À ñ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ |ü]wü‘Y dæáz s¡M+<äsY, ÄsY&ÉãT¢´mdt Çdtá ø£èbÕø£sY¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

X¯ìyês¡+ 18`01`2014

b˛*jÓ÷ ìyês¡D≈£î Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷qT $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç

ÄeT&É<ä÷s¡+ bÕ{Ï+#˚ H˚‘·, ìC≤j·Tr>± e´eVü≤]+#˚ HÓ’»+, ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q d”ìj·TsY H˚‘· , bÕغøÏ düTBs¡Èø±\+ qT+∫ $$<Ûä s¡÷bÕ˝À¢ ùde\+~+∫q H˚‘· ø±e&É+ Äj·Tq ø£*k˛k˛Ô+~. Á|ü‘·´ø£å sê»ø°j·÷\ |ü≥¢ ô|<ä›>± ÄdüøÏÔ ø£qãs¡#·ì »>∑BX¯«sY¬s&ç¶øÏ sê»´düuÛÑ Çyê«\ì õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ≈£L&Ü ø√s¡T‘·THêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î »>∑BX¯«sY¬s&ç¶ ≈£L&Ü ‘·q Á|üj·T‘êï\qT eTTeTàs¡+ #˚dæq≥T¢>± düe÷#ês¡+.

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, »qe] 17 (ôd’ÿq÷´dt) : Á|üuÛÑT‘·«+ düTqï qT+&ç ◊<äT dü+e‘·‡sê\˝À|ü⁄ ∫Hêïs¡T\T b˛*jÓ÷ uÛ≤Øq |ü&É≈£î+&Ü Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥T+<äì n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± á HÓ\ 19 qT+&ç eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ø£èwæ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY j·T+. –]C≤X¯+ø£sY ø√sês¡T. X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT ‘·q ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 19q b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝Àì 64 eT+&É˝≤˝À¢ ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î mmHém+\‘√ bÕ≥T ÄXÊ, n+>∑Héyê&û, ø±s¡´ø£s¡Ô\qT Á|ü‘˚´ø£+>± ìj·T$T+∫q≥T¢ $e]+#ês¡T. õ˝≤¢˝À >∑‘·+˝À 41\ø£å\ 54y˚\ eT+~øÏ b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚dæq≥T¢ $e]+ #ês¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìï »j·TÁ|ü<ä+ #˚ùd+<äT≈£î õ˝≤¢kÕúsTT˝À Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD ≈£L&Ü Çe«&É+ »]–+<äHêïs¡T. á bÕ{Ïπø nìï πø+Á<ë\≈£î b˛*jÓ÷ #·T≈£ÿ\qT düs¡|òüsê #˚j·T&É+

»]–+<äì 6\ø£å\40y˚\&√düT\qT |ü+|æD° #˚dæq≥T¢ $e]+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± πø+Á<ë\≈£î sê˙ ∫Hêïs¡T\ ø√dü+ 20, 21‘˚~\˝À dæã“+~øÏ Ç+{Ï+{Ï ‹]– b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. e\dü\≈£î yÓfi‚¢ yê] |æ\¢\≈£î ≈£L&Ü b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚ùd+<äT≈£î |üqT\T #˚ùd ÁbÕ+‘ê˝À¢H˚ πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ∫Hêïs¡T\T b˛*jÓ÷ uÛ≤Øq |ü&É≈£î+&Ü Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥T+ <äì n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± á HÓ\ 19 qT+&ç eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷ ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ø£èwæ #˚j·÷\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î X¯ìyês¡+ Hê&ÉT Äs¡“Hé ÁbÕ+‘ê˝À¢, õ˝≤¢ πø+Á<ë˝À¢ uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ nq+‘·s¡+ ne>±Vü≤D ø£*Œ+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ yÓ’<ë´~Ûø±]DÏ s¡TøÏàDeTà, õ˝≤¢ ÇeT÷´H˚wüHé n~Ûø±] yÓ+ø£{Ÿs¡+>±sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ø£&É|ü˝À kÕ>∑T˙{Ï ÁbÕC…≈£îº\ô|’

md” º ô d ˝Ÿ sê Á w ü º Á | ü < Û ë q ø± s ¡ ´ < ä ] Ù > ± Ä‘·à≈£LsY˝À sêkÕÔs√ø√ Äs¡T õ˝≤¢\ dü<ädüT‡ ã<ë´Hêj·Tø˘

ø£&É|ü »qe] 17' kÕ>∑T˙{Ï ÁbÕC…≈£îº\ dü‘·«s¡ ìsêàD+ ø√dü+ sêj·T\d”eT, Á|üø±X¯+, HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢\ dü<ädüT‡qT áHÓ\ 30, 31 ‘˚B˝À¢ ø£&É|ü˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ d”|”◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù õ.áX¯«s¡j·T´ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ˙{ÏbÕs¡T<ä\ s¡+>∑ ì|ü⁄DT\T, y˚T<Ûëe⁄\T, sê»ø°j·T bÕغ\T, ¬s’‘·T dü+|òü÷\ Á|ü‹ì<ÛäT\T á dü<ädüT‡˝À bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. sêj·T\d”eT˝Àì ø£&É|ü, ø£s¡÷ï\T, nq+‘·|ü⁄s¡+, ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢\‘√bÕ≥T Á|üø±X¯+, HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢\ n_Ûeè~›, uÛÑ$‘·e´+ >∑T]+∫ #·]ÃkÕÔeTHêïs¡T. á ÁbÕ+‘· Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+ nedüs¡yÓTÆq ø±s¡´#·s¡DqT s¡÷bı+~+#·T≈£îì eTT+<äT≈£î yÓfi¯‘êeTì $e]+#ês¡T.

‘Ó\ÿ|ü*¢ »qe] 17 (ôd’ÿq÷´dt) : ø±+Á¬>dt bÕغ md”º ôd˝Ÿ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± eT+&É\ |ü]~Û˝Àì e{Ϻ|ü*¢ ‘·+&Ü≈£î #Ó+~q ã<ë´Hêj·Tø˘qT mqTï≈£îqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À |üì#˚ùd Á|ü‹ ø±s¡´ø£s¡Ô≈£î Hê´j·T+ »]π>˝≤ #·÷kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. Ç{°e\ |ædædæ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù B*bÕ#ê] qT+&ç ìj·Te÷ø£ |üÁ‘·+ n+<äT≈£îqï≥T¢ $e]+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq ôd’ÿq÷´dt‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ –]»qT\ n_Ûeè~›øÏ ø±+Á¬>dt bÕغ m+‘√ ø£èwæ #˚düTÔ+<äì nH˚ø£ –]»q dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·T+ <äHêïs¡T. sêuÀj˚T s√E˝À¢ Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\T –]»qT\≈£î düÁø£eT+>± <äπøÿ˝≤ ø£èwæ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. –]C≤Hê_Ûeè~›øÏ ø£èwæ #˚düTÔqï ø±+Á¬>dt bÕغ yÓ’|ü⁄ –]»qT\qT ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚]Œdü÷Ô bÕغ n_Ûeè~›øÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·q mìïø£≈£î düVü≤ø£]+∫q sêÁwüº –]»q H˚‘·\≈£î |ædædæ ø±s¡´<ä]Ù B*bÕ#ê]øÏ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

Ä‘·à≈£LsY, »qe] 17 (ôd’ÿq÷´dt) : ∫qï+#·s¡¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ≈£îs¡«sêE (23) eTè‹øÏ ø±s¡DyÓTÆq yê]ì n¬sdüTº #˚j·÷\ì Á>±eTdüTú\T Ä‘·à≈£LsY >±+BÛ#Ís¡kÕÔ˝À <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT >∑+≥\ bÕ≥T sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~+∫q $esê\T á $<Ûä+>± ñHêïsTT. ∫qï+#·s¡¢≈£î #Ó+~q ≈£îs¡« sêE >∑‘· Hê\T>∑T s√E\ ÁøÏ‘·+ Ä‘·à≈£LsY |ü≥ºD≤ìøÏ ‹s¡T>∑T Á|üj·÷D+˝À dü«+‘· Á>±e÷ìøÏ yÓfi¯óÔ+&É>± Ä‘·à≈£LsY |üs¡y˚TX¯«s¡kÕ«$T #Ós¡Te⁄ø£≥ºô|’ Ä‘·à≈£LsY |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q yêdü$ø±¢‘Yk˛ºsY‡ j·T»e÷ì lìyêdt¬s&ç¶ u…’ø˘ &Ûû ø=≥º&É+‘√ >∑‘· Hê\T>∑T s√E\T>± sêÁwüº sê»<Ûëì˝Àì ˇø£ Áô|’y˚{Ÿ ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT eTè‘·T´yê‘· |ü&ܶ&ÉT. B+‘√ ÄÁ>∑Væ≤+∫q Á>±eTdüTú\T sêE eTè‹øÏ ø±s¡DyÓTÆq yê]ì n¬sdüTº #˚j·÷\ì nœ\|üø£å bÕغ\ Ä<Ûä«s¡´+˝À >±+BÛ#Ís¡kÕÔ˝À sêkÕÔs√ø√≈£î |üPqTø√e&É+‘√ mø£ÿ&ç yêVü≤Hê\T nø£ÿ&˚ ì*∫b˛j·÷sTT. ‘·Vü≤dæ˝≤›sY sêCÒ+<äsY>ö&é sêkÕÔs√ø√ e<ä›≈£î #˚s¡Tø=ì Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡T|ü⁄q bÕ´$T* u…ì|òæ{Ÿ d”ÿ+ dæm+ düVü‰j·T ì~Û qT+&ç düVü‰j·T+ n+~+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> sêE eTè‹øÏ ø±s¡DyÓTÆq yê]ì 24 >∑+≥\˝À>± n¬sdüTº #˚sTTkÕÔeTì Vü‰MT Çe«&É+‘√ Á>±eTdüTú\T Ä+<√fi¯q $s¡$T+#ês¡T. Ä‘·à≈£LsY môd’‡ ùwø˘>ödt Ä<Ûä«s¡´+˝À @˝≤+{Ï $<ä«+dü dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü ã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

yÓ’<Ûä´$uÛ≤>∑+ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù &Ü:j·T+ #Óqïj·T´ >√bÕ˝Ÿ$TÁ‘· &ç$»Hé kÕúsT düMTø£å düe÷y˚X¯+ ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T U≤j·T+ Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, »qe] 17 (ôd’ÿq÷´dt) : <ä[‘· ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\ø√dü+ düe÷»y˚T <˚yê\j·T+ Á|ü»˝Ò <˚e⁄fi¯óflnH˚ dü÷Œ]Ô‘√ n+<ä]øÏ düeTHê´j·T+ »s¡T>±\ì ‘·q q≥Jyê‘êìï ‘ê´>∑+ #˚dæ sêÁwüº+˝À nq‹ø±\+˝ÀH˚ ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغì kÕú|æ+∫q eTVü‰˙j·TT&ÉT dü«ØZj·T mHé{Ï sêe÷sêe⁄ 18e es¡ú+‹ì X¯ìyês¡+ Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝Àì nìï eT+&É\ πø+Á<ë\˝À,Á>±e÷\˝À |òüTq+>± es¡∆+‹ì »s¡T|ü⁄ø√yê\ì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î yÓ’<Ûä´$uÛ≤>∑+ sêhÁ|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù &܈ˆ j·T+. #Óqïj·T´ X¯óÁø£yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Vü‰eT+˝ÀH˚ |üfÒ˝Ÿ

|ü{≤«] e´edüúqT s¡<äT›#˚dæ eT+&É˝≤\qT @sêŒ≥T#˚dæ n~Ûø±s¡T\qT Á|ü»\≈£î <ä>∑Zs¡>∑ #˚dæ+~ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Á|üuÛÑT‘·«y˚Tqì n˝≤π> ìs¡Tù|<ä\≈£î ¬s+&ÉTs¡÷bÕj·T\πø øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø±ìï Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |òüTq‘· dü«ØZj·T &܈ˆ mHé{ÏmsY <˚ nHêïs¡T. ù|<ä\≈£î ≈£L&ÉT, >∑T&ɶ, ˙&É ø£*Œ+#ê\ì dü<äT<˚∆X¯´+‘√ bÕغ @sêŒ≥T#˚dæq mHé{Ï sêe÷sêe⁄ eTq eT<Ûä´q ˝Ò≈£îHêï>±ì yê] dü÷Œ]Ô ÄX¯j·÷\qT, Á|ü‹ˇø£ÿ ø±s¡´ø£s¡Ô eTT+<äT≈£î rdüT¬øfi≤¢\ì dü«ØZj·T &܈ˆ mHé{ÏÄsY 18e es¡∆+‹ì |òüTq+>± X¯ìyês¡+ ìs¡«Væ≤+#ê\ì nìï eT+&É\ Á>±eT Hêj·T≈£î\qT ø√sês¡T.

>∑<ë«\ s¡÷s¡˝Ÿ, »qe] 17 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À &ç$»Hé kÕúsTT >√bÕ˝Ÿ$TÁ‘· ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚XÊìï X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. BìøÏ eTTK´ n‹~Û>± m.¬ø kÕsTT bÕ˝ÀZì eT+&É\ kÕúsTT, Á>±eTkÕúsTT ø±s¡´ø£s¡Ô\T>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï ø±s¡´ø£s¡Ô\+<äs¡÷ bÕ&ç|ü]ÁX¯eT, ø£èÁ‹eT >∑s¡“<äs¡D, q≥º\ ìyês¡D ‘·~‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\ >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ndæôdº+≥ &Ó’¬sø£ºsY ô|<ä›kÕ«$T, >√bÕ˝Ÿ$TÁ‘· dü÷|üsYyÓ’»sY »j·Tdæ+Vü≤ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝ÀZHêïs¡T.

e÷>∑q÷sY, »qe] 17 (ôd’ÿq÷´dt) : e#˚à kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T U≤j·TeTì ø±+Á¬>dt bÕغ eT+&É\ n<ä´≈£åî\T lìyêdt¬s&ç¶ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T Äq+<é>ö&é\T nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT eT+&É\ πø+Á<ä+˝À yês¡T $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nôd+;¢ d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\T mìï õ$Tà≈£îÿ\T #˚dæq yê] n≥\T kÕ>∑eì

_dæ H˚‘·≈£î ø±+Á¬>dt {Ϭøÿ{Ÿ..?

ô|]π> <Ûäs¡\≈£î Vü≤<˚›˝Ò<äT {Ï&ç|æ H˚‘·\ $eTs¡Ù Ä‘·à≈£LsY, »qe] 17 (ôd’ÿq÷´dt) : s√Es√E≈£î ô|]π> <Ûäs¡\≈£î Vü≤<äT› n<äT|ü⁄ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì {Ï&ç|æ bÕغ eT+&É\ Hêj·T≈£î\T ã+>±s¡T lìyêdüT\T, sêeT\øå±à¬s&ç¶, md”º&ç lìyêdt, n•«Hé≈£îe÷sY, ‘·~‘·s¡T\T $eT]Ù+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ Ä‘·à≈£LsY˝Àì yê] ø±sê´\j·T+˝À $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T n~Ûø±s¡+˝À ñqï|üŒ{Ï qT+&ç ô|Á{À˝Ÿ, &çõ˝Ÿ, ì‘·´edüs¡ edüTÔe\T <Ûäs¡\qT e+<äkÕs¡T¢ ô|+#·T≈£î+≥÷ b˛j·÷s¡ì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. <˚X¯yê´|üÔ+>± nH˚ø£ bÕغ\T sêÁwüº+˝À nH˚ø£ Á|üC≤dü+|òü÷\T n+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{Ϻq bÕ\ø£ Á|üuÛÑT‘ê«\T |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·TeTì yês¡T $eT]Ù+#ês¡T. ô|]π> <Ûäs¡\≈£î e´‹πsø£+>±

‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\≈£î dæ<ä›eTÚ‘êeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. sêÁwüºyê´|üÔ+>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Ä+Á<Ûä sêÁwüº+˝À Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHê\≈£î e´‹πsø£+>± ñ<ä´e÷\T #˚|üfÒº+<äT≈£î dæ<ä›eTÚ‘·Tqïs¡ì yês¡T nHêïs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡+≈£îX¯ $<ÛëHê\≈£î e´‹πsø£+>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À eTø£Ô˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À my˚Tà˝Ò´ ø=‘·Ôø√≥ <äj·÷ø£sY¬s&ç¶ H˚‘·è‘·«+˝À Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\≈£î dæ<ä›eTÚ‘·Tqï≥T¢ yês¡T Á|üø£{Ï+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À {Ï&ç|æ bÕغ eT+&É\ Hêj·T≈£î\T neTs¡∫+‘· düs¡Œ+#Y yÓ+ø£fÒX¯«sY¬s&ç¶, m+.&ç |òüj·÷CŸ, e÷düqï, >√|æ, lqT, düTπsXŸ, yÓ+ø£fÒXŸ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

e#˚à bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢ _\T¢ Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘ês¡ì nHêïs¡T. _\T¢ ô|{Ϻq yÓ+≥H˚ sêÁwüº @sêŒ≥T U≤j·TeTHêïs¡T. @es¡T mìï ≈£îÁ≥\T |üìïq sêÁwüº @sêŒ≥T n>∑<äHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Hêj·T≈£î\T eT<ÛäTdü÷<ÛäHé¬s&ç¶, X‚KsY, kÕsTTãqï, n+»H˚j·TT\T, q]‡+\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, »qe] 17 (ôd’ÿq÷´dt) : sêuÀj˚T XÊdüqdüuÛÑ mìïø£˝À¢ kÕe÷õø£ esêZ\≈£î ô|<ä›|”sƒ¡ y˚ùd+<äT≈£î bÕغ n~ÛcÕºq+ düeTj·T‘·Ô+ ne⁄‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À õ˝≤¢˝Àì _dæ H˚‘·\+<äs¡T 60 XÊ‘·+ »HêuÛ≤ ø£*–q _dæ\≈£î, ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\T Ä~ qT+&ç ø±+Á¬>dt bÕغì qeTTàø=ì bÕغ n_Ûeè~›øÏ ø£èwæ #˚düTÔqï+<äTq õ˝≤¢˝À 8 XÊdüqdüuÛÑ kÕúHê\qT _dæ\≈£î πø{≤sTT+#ê\H˚ Á|ü<Ûëq &çe÷+&é‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ˝Àì _dæ H˚‘·\T Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´#·s¡DqT s¡÷bı+~+#·&É+‘√ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ #Ó+~q _dæ H˚‘· nsTTq B*bÕ#ê]øÏ á |üsê´j·T+ {Ϭøÿ{Ÿ <äø£ÿqTqï≥T¢ ñVü≤>±Hê\T

CÀs¡T>± kÕ>∑T‘·THêïsTT. z_dæ ôd˝Ÿ sêÁwüºH˚‘· ∫‘·Ôs¡+ »Hé<ëdt Ä<Ûä« s¡´+˝À õ˝≤¢˝Àì _dæ H˚‘·\T Ç{°e\ õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤ +∫ sêVüQ˝Ÿ>±+ BÛì Á|ü<Ûëìì #˚j·÷\H˚ @¬ø’ø£ \ø£å´+‘√ _dæ dü+|òüT+ H˚‘·\T ø£èwæ #˚düTÔqïs¡ì Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ bÕ≥T õ˝≤¢˝À 8 kÕúHê\T πø{≤sTTùdÔ _dæ\+‘ê @ø£‘ê{Ïô|’øÏ e∫à $T–‘ê nuÛÑ´s¡Tú\qT ≈£L&Ü ¬>*|æ+#˚+<äT≈£î düs¡«X¯≈£îÔ\T e&ÉT¶‘êeTì yÓ\T¬>‹Ô #ê{≤s¡T. á ‘·s¡TD+˝À _C…|æ˝À #·Ts¡T¬ø’q bÕÁ‘· b˛wæ+∫ sêÁwüº H˚‘·>± m~–q B*bÕ#ê] 2009 mìïø£\ eTT+<äT @sêŒ≥T nsTTq Á|üC≤sê»´+ bÕغì ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À |ü{Ïwüº|ü]

#˚+<äT≈£î bÕغ ø±s¡´Áø£e÷\‘√ bÕ≥T |ü\T ùdyê ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ\T |ü+#·T ≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ 9 kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ ~e+>∑‘· H˚‘· yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ düeTø£å+˝À ø±+Á¬>dt˝À #˚] ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú ≈£î#·T≈£îfi¯¢ <ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶ $»j·÷ìøÏ ø£èwæ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ bÕغ˝À |üì#˚dü÷Ô |ædædæ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù>± Ç{°e\ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq B*bÕ #ê]øÏ 2014 mìïø£˝À¢ {Ϭøÿ{Ÿ <ä≈£ÿqT+<äì ñVü≤>±Hê\T kÕ>∑T‘·THêï sTT. {Ϭøÿ{Ÿ πsdüT˝À ñ+&˚ nuÛÑ´s¡Tú\ $esê\qT |ædædæ á dü+e‘·‡s¡+ Á|ü‘˚´ø£+>± ìy˚~ø£\T ‘·j·÷s¡T #˚dæ n~cÕºHêìøÏ |ü+ù|+<äT ≈£î dæ<ä›eTÚ‘·T qï≥T¢ Ç+<äT≈£î Á|ü‹ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ |ü]~Û˝À ˇø£ ø£$T{Ïì @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á ø£$T{Ï˝À ø£Ø+q>∑sY bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúq mìïø£\ |ü]o\≈£î&çøÏ düVü‰j·T≈£î &ç>± |ædædæ B*bÕ#ê]ì ìj·T$T+#ê s¡T. á Áø£eT+˝À _dæ ìHê<ä+‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ {Ϭøÿ{ŸqT Ä•düTÔqï yê]˝À ø£\«≈£î]Ô qT+&ç ∫‘·Ôs¡+»H é<ëdt‘√ bÕ≥T eTVü≤ã÷uŸq>∑sY XÊdüq düuÛÑ kÕúHêìøÏ eTT‘ê´\ Á|üø±XŸ,

Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ kÕúq+ qT+&ç B*bÕ #ê]\ ù|s¡T¢ Á|üeTTK+>± $ì|ædüTÔHêï sTT.á Áø£eT+˝À B*bÕ#ê] ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À |üs¡´{Ïdü÷Ô j·TTe‘·qT Äø£]¸+ #˚+<äT≈£î bÕغ˝ÀøÏ j·TTe‘·qT ÄVü‰« ìdüTÔHêïs¡T. Áø£eT+˝À Ç{°e\ e+<ä ˝≤~ eT+~ B*bÕ#ê] Ä<Ûä«s¡´+˝À ø±+Á¬>dt rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£î+≥THêïs¡T. á Áø£eT+˝À Ç{°e\ $ôV≤#Y ìs¡«Væ≤+∫q j·÷Á‘·˝À #Ó\πs–q $yê<ä+ ≈£L&Ü n~ÛcÕºq+ <äèwæºøÏ yÓfi¯¢&É+‘√ Hê>∑sYø £s¡÷ï˝Ÿ ø±+Á¬>dt {Ϭøÿ{Ÿ @e]øÏ <äø£ÿqT+ <äH˚ n+X¯+ô|’ #·s¡Ã kÕ>∑T‘·T+ ~. eT]ø=~› s√E˝À¢ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ mìïø£\ ôw&É÷´˝Ÿ¶ $&ÉT<ä\ ø±qTqï ‘·s¡TD+˝À ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À sê»ø° j·÷\T }|ü+<äT≈£î+≥THêïsTT. >∑‘·+ ˝À es¡dü>± ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø±+Á¬>dt nã´]ú>± z≥$T #Ó+<äT‘·Tqï <ëyÓ÷<ä sY¬s&ç¶øÏ {Ϭøÿ{Ÿ πø{≤sTT+ #·≈£î+&Ü ‘·eT H˚‘·≈£î {Ϭøÿ{Ÿ πø{≤sTT+#ê\ì B*bÕ #ê] nqT#·s¡T\T &çe÷+&é #˚düTÔ+&É>± á |üsê´j·T+ ≈£L&Ü ‘·eT H˚‘·πø {Ϭøÿ{Ÿ <ä≈£îÿ‘·T+<äì <ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶ nqT#·s¡T\T eTT+<ädüTÔ>± ¬>\T|ü⁄ ‘·eT H˚‘·<˚qì #·]Ã+#·T≈£î+≥THêïs¡T.

VaarthaTarangalu. Printed Published and owned by K.A.Vijayaraju Printed at S.R.Publications,Amberpet,Hyderabad, Published from H.No: 1-9-9/1/A/23. F.NO: 301, Suryasadan Near e -seva Ramnagar Hyderabad. 48. Editor.K.A.VijayaRaju Ph.040-27421188, cell:9440788196, Website: www.vaarthatarangalu.com.Email: vtarangalu.222208@gmail.com, RNI.NO:APTEL 2006/18987,

18 01 14 vaarthatarangalu web