Page 1

Á|üXÊ+‘·+>± ◊ôd{Ÿ |üØø£å HÓ\÷¢sT¡ , Ç~ì»+ : õ˝≤¢˝À ◊ôd{Ÿ |üØø£å X¯óÁø£yês¡+ Á|üXÊ+‘·+>± »]–+~. $Áø£eT dæ+Vü≤|ü⁄] Á|æì‡|ü˝Ÿ lìyêdüT\T¬s&ç¶ |üs¡´y˚ø£åD˝À |üØø£åqT Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. q>∑s+¡ ˝À 8 |üØøå± øπ +Á<ë\qT @sêŒ ≥T #˚XÊs¡T. ñ<äjT· + 10 >∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.30 >∑+≥\ es¡≈î£ |üØø£å »]–+~. 5,178 eT+ ~ $<ë´s¡T∆\T |üØø£å Áyêj·÷*‡ ñ+&É>± 4,844 eT+~ Vü‰»¬s’ |üØø£å Áyêdæq≥T¢ Á|üì‡|ü˝Ÿ lìyêdüT \T¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. |üØøå± πø+Á<ë\ e<ä› 144 ôdø£åHé $~Û+#ês¡T. uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.

l bı{Ϻ lsêeTT\T HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢, X¯óøÁ y£ ês¡+, y˚T 17, 2013

m&ç≥sY : e÷<ë\ yÓ+ø£≥ X‚w–ü ]

k˛ìj·÷‘√ øÏs¡DY uÛÒ{°.. q÷´&Û©ç ¢ Ç~ì»+ : eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç¶ @◊dædæ n<Û´ä ≈£îå sê\T k˛ìj·÷ >±+BÛ‘√ X¯óÁø£yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. Äj·Tq sêh e´eVü‰sê\ô|’ k˛ìj·÷‘√ #·]ÃdüTÔHêïs¡T. Á|ü<˚XŸ ø±+Á¬>düT ø£$T{° ø±s¡´es¡Z+, ø£fi¯+øÏ‘· eT+Á‘·T\T, eT+Á‹es¡Z $düÔs¡D, >∑es¡ïsY ø√{≤˝À XÊdüq eT+&É* nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ øÏsD ¡ Y n~ÛHÁ˚ ‹‘√ #·]Ã+#˚ neø±XÊ\T ñHêïsTT. øÏsD ¡ Y eT+Á‹ es¡Z $düsÔ D ¡ ø√dü+ m|üŒ{Ï qT+&˚ Á|üjT· ‘êï\T #˚dTü HÔ êïs¡T. ‘·q e÷sYÿ eT+Á‹es¡+Z ø√dü+ Äj·Tq #ê˝≤ s√E\ qT+&ç |ü≥Tºã&ÉT‘·THêïs¡T. n~ÛcÕºq+ |ü\T ø±s¡D≤\T #Ó|Œæ <ëìì yêsTT<ë y˚d÷ü Ô ek˛Ô+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT eTs√kÕ] øÏsD ¡ Y $düsÔ D ¡ ô|’ ÄX¯\T ô|≥Tº≈î£ Hêïs¡T. k˛ìj·÷ n+^ø£]ùdÔ uÛ≤Ø>± e÷s¡TŒ\T #˚sT¡ Œ\T ñ+&˚ neø±XÊ\T

mdtmdtdæ |ò*ü ‘ê˝À¢ u≤*ø£\<˚ ô|#’ s˚ T

dü+|ü⁄{Ï : 1, dü+∫ø£ : 230, |ù J\T : 4, yÓ\ : s¡÷.2/`

‘·q e÷sYÿ ø√dü+ bÕ≈£î˝≤≥..

+ æ m d Ô ù d e D ± > ‘\Ó + ø£&çj·T+? πsdüT˝À

ôV≤’ <äsêu≤<é (Ç~ì»+) : ‘Ó\+>±D sêh+ @s¡Œ&ç‘˚ ãT<Ûyä ês¡+ ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ (‘Ósêdü)˝À #˚]q d”ìj·TsY sê»ø°j·T H˚‘· ø£&çj·T+ lVü≤] eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$øÏ πsdüT˝À ñ+&˚ neø±XÊ\THêïsTT. e#˚à mìïø£\ ‘·sê«‘· ‘Ó\+>±D sêh @s¡Œ&É&+É ñHêïsTT. |ædædæ U≤j·TeTì ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ (‘Ósêdü) ø±s¡´es¡Z+ ô|’q n<Û ä ´ ≈£ å î &É T ¬ ø . #· + Á<ä X ‚ K s¡ sêe⁄ ≈£ L &Ü Äj· T q $X¯«dædüTÔ+&É&Éy˚T ø±≈£î+&Ü n+<ä]ø° <ä è wæ º kÕ]+ #ÓãT‘·THêïs¡T ≈£L&Ü. e#˚à mìïø£˝À¢ ∫q≥T¢>± e+<ä≈î£ ô|>’ ± nôd+;¢ kÕúHê\qT, 16 <ëø± düe÷#ês¡+. n<˚ ˝Àø£düuÛÑ kÕúHê\qT ¬>\T#·T≈£î+{≤eTì düeTj·T+˝À |æddæ æ Äj·Tq Be÷ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ä n<Û ä ´ ≈£ å î &É T u§‘· ‡ dü+K´‘√ uÒsê˝≤&ç ‘Ó\+>±D sêÅcÕºìï dü ‘ · ´ Hêsêj· T D ‘ÓkÕÔeTì Äj·Tq n+≥THêïs¡T. ‘Ó\+>±D CÀ&ÉT |ü<äe⁄\ n+X edüT+Ô <äH˚ BÛe÷‘√H˚ ‘Ó\+>±D sêh+˝À Êìï Äj·Tq y˚T&É+ <äèwæøº Ï ‘êeTT neT\T #˚ùd ø±s¡´Áø£e÷\qT, ‘êeTT rdü T ≈£ î yÓ fi ¯ ¢ q THêïs¡ ì nqTdü]+#˚ $<ÛëHê\qT Äj·Tq $e]düTHÔ êïs¡T. ø£&j ç T· + lVü≤]ì bÕغ˝ÀøÏ n+≥THêïs¡T. u§‘·‡qT @<√ ÄVü ‰ «ì+∫q ‘· s ê«‘· ¬ ø dæ Ä sY ø=ìï Ädü ø Ï Ô ø £ s ¡ y Ó T Æ q yê´K´\T #˚XÊs¡T. ø£&çj·T+ ˇø£ |ü<ä$˝À ñ+ &ÉeTì Ä<˚ eT#· à ˝Ò ì Hêj· T ≈£ î &É ì , ‘· q ≈£ î eT+∫ $TÁ‘· T &É ì , ‘Ó \ +>±D sêh+˝À ø£&j ç T· + •ùd.Ô .. U≤∞ nsTTq kÕúq+˝À ‘·q≈£î lVü≤] ìs¡«Væ≤+#˚ bÕÁ‘· n‘·´+‘· ø°\ø£+>± ñ+≥T+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. nqT≈£L\T¬sq’ yê]ì rdüTø√yê\ì øÏsD ¡ Y ø£&j ç T· + lVü≤] mH√ï ñqï‘· •Ksê\T n~Ûs√Væ≤+#ês¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. uÛ≤$düTHÔ êïs¡≥. eTTK´eT+Á‹ >∑Ts¡Tyês¡+ qT+&ç ‘Ó \ +>±D sêh+ e∫Ãq ‘·sê«‘· ø£&çj·T+ lVü≤] #˚|üfÒº u≤<Ûä´‘· n‘·´+‘· &Û ç © ¢ ˝ À _J _J>± >∑ & É T |ü ⁄ ‘· T Hêïs¡ T . Äj· T q eTTK´+>± ñ+≥T+<äì, <ëìï #·÷dæ n+<äs÷¡ ÄX¯Ãs¡´b˛‘ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. øπ +Á<äeT+Á‹, sêh e´eVü‰sê\ Ç+#ÛêsY® >∑T˝≤+ q; ÄC≤<é‘√ sêÁ‹ uÛ{Ò ° nj·÷´s¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T u§‘·‡ dü‘´· Hêsêj·TD ≈£L&Ü ($T–‘ê 4˝À...) ñHêïs¡T. á s√E sêÁ‹ ÄC≤<é $<˚o |üs´¡ ≥q≈£î yÓfió¯ HÔ êïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À sêÁ‹˝À>± $düÔs¡D, ø£fi¯+øÏ‘· eT+Á‘·T\T, |ædædæ ø±s¡´es¡Z+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\T ø=*øÏÿ ekÕÔjT· +≥THêïs¡T.

HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢˝À 87.35% ñrÔs‘í¡ · sêÁwü+º ˝À 15e kÕ∆q+ >∑‘· @&Ü~ ø£+fÒ 0.35% n~Ûø+£ HÓ\÷¢sT¡ , Ç~ì»+ ã÷´s√ : õ˝≤¢˝À 10e ‘·s>¡ ‹∑ |üØø£å |ò*ü ‘ê˝À¢ ne÷àsTT˝Ò nÁ>∑kÕ∆q+˝À ì*#ês¡T. >∑‘· @&Ü~ ø£+fÒ á@&Ü~ 0.35% ñrÔs‘í¡ · ô|]–+~. sêÁwü+º ˝À HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢≈î£ 15e kÕ∆q+ |ü~\+>± ñ+~. X¯óÁø£yês¡+ &çÇz sêeT*+>∑+ ‘Ó*j·T#˚dæq $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. 33,462 eT+~ $<ë´s¡T\› T |üØø£\å ≈£î Vü‰»s¡T ø±>±, 28,335 eT+~ $<ë´s¡T\› T ñrÔsT¡ \í j·÷´s¡T. yê]˝À 5,127 eT+~ ô|sò TT˝Ÿ nj·÷´s¡T. 87.35% $<ë´s¡T\› T ñrÔsT¡ \í T ø±>± >∑‘· @&Ü~ 87.01% ñrÔsT¡ \í T nj·÷´s¡T. Bìï ã{Ϻ #·÷ùdÔ 23 @fi¯fl˝À õ˝≤¢≈î£ eT+∫ |ò*ü ‘ê\T e#êÃsTT. ($T–‘ê 4˝À)

n_Ûeè~∆˝À e÷<˚ ô|’#s˚ TT HÓ\÷¢sT¡ , Ç~ì»+ : õ˝≤¢˝À ø±+Á¬>dt bÕغ Ä<Ûë«sê´q nbÕs¡yTÓ qÆ n_Ûeè~∆ »]–+<äì HÓ\÷¢sT¡ s¡÷s¡˝Ÿ myÓTà˝Ò´ Äq+ $y˚ø±q+<äs¬ &ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ &Ó’ø£dts√&ÉT¶ ôd+≥sY düMT|ü+˝Àì eT≥Hé e÷¬sÿ{Ÿ ìsêàD≤ìøÏ uÛ÷Ñ $T|üP» ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ádü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ n_Ûeè~› |üqT\˝À e÷<˚ nÁ>∑kÕ∆qeTì BÛe÷ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. Á|üC≤ dü+øπ eå T+˝À uÛ≤>∑+>± $q÷‘·ïyÓTqÆ |ü<øäÛ ±\qT Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·÷ eTVæ≤fi¯\≈£î nÁ>∑‘ê+ã÷\+ düeT]ŒdüTÔHêïeTì $e]+#ês¡T. q>∑sêìï nìï $<Ûë\T>± n_Ûeè~› #˚jT· &É+ »]–+<äì nHêïs¡T. ádü+<äs“¡ +¤ >± nø£ÿ&É kÕ∆ì≈£î\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ìsêàD≤ìøÏ nedüsê\qT $~Û$<ÛëHê\qT #·]Ã+#·T≈£îHêïs¡T. düMT|ü+˝Àì #˚|\ü e÷¬sÿ{ŸqT |ü]o*+#ês¡T.

bÕ|ü+.. eTTs¡[ |ü]dæ∆‹ @+{Ï..? yÓj ’ T· dtÄsYdæ ø£˙«qsY>± m+|æø.£ .. nsTTHê ‘êH˚ n+<ä]˙ ø£\TdüTqÔ ï yÓq’ +... düs«¡ Á‘ê |ü]dæ‘∆ T· \ô|’ ø±s¡´ø£s˝Ô¡ À¢ ìs¡T‘ê‡Vü≤+

mdtmdtdæ |ò*ü ‘ê\ d”&ìû X¯óøÁ y£ ês¡+ ñ<äjT· + $&ÉT<ä\ #˚dTü qÔ ï sêÁwºü eT+Á‹ bÕs¡k∆ Õs¡~.Û ∫Á‘+· ˝À mdtmdtdæ uÀs¡T¶ n~Ûø±s¡T\T, ‘·~‘·sT¡ \T ôV≤’ <äsêu≤<é, y˚T 17 (Ç~ì»+ Á|ü‹ì~Û) : mdtmdtdæ |üØøå± |òü*‘ê˝À¢ u≤*ø£\<˚ ô|#’ s˚ TT. 88.90XÊ‘·+‘√ u≤*ø£\T Á|ü<ÛäeTkÕúq+˝À ì\e>±.. 87.30 XÊ‘·+ ñ rÔs‘í¡ ‘· √ u≤\Ts¡T ~«rj·TkÕúq+˝À ì*#ês¡T. X¯ó Áø£yês¡+ ñ<äjT· + 11 >∑+≥\≈£î f…HéÔ |üØøå± |òü*‘ê\qT sêÁwüº e÷<Ûä´$Tø£ $<ë´XÊK eT+Á‹ ø¬ .bÕs¡k∆ Õs¡~Û $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ á @&Ü~ f…HÔé |òü*‘ê\T >∑‘· |òü*‘ê\ø£+fÒ eTT+<äT>± yÓ\Te&ܶ j·THêïs¡T. n+<äT≈£î>±qT ø£èwæ #˚dæq mdtmdtdæ uÀs¡T¶ n~Ûø±s¡T\qT, dæã“+~ì n_Ûq+~düTHÔ êïqHêïs¡T. á @&Ü~ mdtmdtdæ |ò*ü ‘ê˝À¢ u≤*ø£\<˚ Vü≤yê nHêïs¡T. á @&Ü~ s¬ >∑T´\sY, Á|üsTTy˚≥T $<ë´s¡Tú\T ø£*|æ yÓTT‘·Ô+ 11,92,076eT+~ |üØø£\å T sêXÊs¡Hêïs¡T. á @&Ü~ s¬ >∑T´\sY $<ë´s¡T\ú T 10,49,902eT+~ |üØø£\å T sêXÊs¡ì.. yê]˝À 9,24,779eT+~ ñ rÔs¡Tí\j·÷´s¡ì #ÓbÕŒs¡T. á @&Ü~ yÓTT‘·+Ô 88.08XÊ‘·+ ñrÔs‘í¡ · kÕ~Û+#ês¡T.á ñrÔs‘í¡ · XÊ‘·+ >∑‘&˚ Ü~ ø£+fÒ 0.24XÊ‘·+ n~Ûøe£ Tì

HÓ\÷¢sT¡ , Ç~ì»+ ã÷´s√ : õ˝≤¢˝À yÓj ’ T· dtÄsYdæ bÕغ H˚‘\· |üìrs¡T $+‘·>=*|ædTü +Ô ~. düV≤ü »+>± ñqï‘·kÕ∆sTT Hêj·T≈£î&çï Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T nqT≈£L*dü÷Ô Äj·Tq‘√ düø£´‘·>± |üì#˚j·T&É+ @ bÕغ¬ø’q düãuÒ. nsTT‘˚ yÓ’j·TdtÄsYdæ bÕغ˝À Ç{°e\ y˚T]>∑ eTTs¡[ õ˝≤¢ ø£˙«qsY>± m+|æø£j·÷´s¡T. Hê{Ï qT+∫ <ä[‘· esêZìøÏ bÕغ˝À düeTT∫‘· kÕ∆q+ \_Û+∫+<äì n+<äs¡÷ >=|üŒ>± n+<ä\+ møÏÿ+#ês¡T. nsTT‘˚ Äj·Tq @ düeTj·÷q õ˝≤¢ ø£˙«qsY>± m+|æøj £ ÷· ´s√ >±ì Hê{Ï qT+∫ õ˝≤¢˝À Á|üeTTK H˚‘\· T ø±düÔ+‘· øÏqTø£eVæ≤+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. eTTs¡[ m+|æø£j·÷´s¡ì õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À uÛ≤Ø Á|ü<äs¡Ùq n≥ºVü‰dü+>± ($T–‘ê 4˝À)

∫‘·÷sÔ T¡ |òdü .ºt . yÓT<äø˘ ˝≤dt.º . pHé 15 qT+∫ dü|y¢ü TÓ +≥Ø |üØø£\å T eT+Á‹ ø¬ .bÕs¡k∆ Õs¡~Û yÓ\&¢ ç nHêïs¡T. n˝≤π> Áô|y’ ≥ ˚ T $<ë´s¡T\ú T 1,42,174eT+~ |üØø£å sêj·T>± yê]˝À 64,699eT+~ ñ rÔs¡Tí\j·÷´s¡Hêïs¡T. 45.50XÊ‘·+ ñrÔs‘í¡ · kÕ~Û+#ês¡Hêïs¡T. >∑‘&˚ Ü~ ø£+fÒ á @&Ü~ 0.67XÊ‘·+ n~Ûø£eTì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒX¡ Ê\˝À¢ì 172 bÕsƒX¡ Ê\\T q÷s¡T XÊ‘·+ ñ rÔs¡í‘· kÕ~Û+#êj·THêïs¡T. õ˝≤¢ |ü]wü‘Y bÕsƒX¡ Ê\˝À¢ì 1,103 bÕsƒX¡ Ê\\T q÷s¡T XÊ‘·+ ñ rÔs¡í‘· kÕ~Û+#êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> eTTìdæ|˝ü Ÿ bÕsƒX¡ Ê\˝À¢ì nsTT<äT bÕsƒX¡ Ê\\T e÷Á‘·yT˚ q÷s¡T XÊ‘·+ ñrÔs‘í¡ · kÕ~Û+#êj·Tì $e]+#ês¡T. 144 >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒX¡ Ê\˝À¢ q÷s¡T XÊ‘·+ ñ rÔs‘í¡ · qyÓ÷<Ó+’ ~. |ò*ü ‘ê\qT Áπ>&ÉT¢ yêØ>± HÓ{Ÿ˝À bı+<äT|ü]#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ |òüdtº.. mdtmdtdæ |üØøå± |òü*‘ê˝À¢ ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ Á|ü<∏äeT kÕúq+˝À ì*∫+<äì eT+Á‹ bÕs¡k∆ Õs¡~Û ‘Ó*bÕs¡T. 94.92XÊ‘·+ ñ rÔs¡í‘·qT ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢

$<ë´s¡T\ú T kÕ~Û+#ês¡Hêïs¡T. ÄK] kÕúq+˝À yÓT<äø˘ õ˝≤¢ ì*∫+ <äHêïs¡T. 67.96XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘·qT e÷Á‘·y˚T yÓT<äø˘ õ˝≤¢ $<ë´s¡T\ú T kÕ~Û+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ~«rj·T kÕúq+˝À ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ ì*∫+<äHêïs¡T. Ä õ˝≤¢ $<ë´s¡T\ú T 94.04XÊ‘·+ kÕ~Û+#ês¡ì $e]+#ês¡T. Ä ‘·sê«‹ kÕúHê˝À¢ es¡Tdü>±.. ø£&É|ü, es¡+>∑˝Ÿ, ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢\T ì*#êsTT. 15 qT+∫ dü|y¢æ TÓ +≥Ø.. mdtmdtdæ |üØø£å˝À¢ ô|òsTT˝…’q $<ë´s¡T\ú ø√dü+ pHé 15e ‘˚B qT+∫ dü|y¢æ TÓ +≥Ø |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#· qTqï≥Tº eT+Á‹ bÕs¡∆kÕs¡~Û ‘Ó*bÕs¡T. pHé 15e ‘˚B‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq |üØø£å\T n<˚ HÓ\ 28e ‘˚B‘√ eTT–j·TqTqï≥Tº yÓ\&¢ +ç #ês¡T. dü|y¢æ TÓ +≥Ø |üØø£å |ò”EqT pHé ˇø£{À ‘˚B˝À>± Äj·÷ bÕsƒX¡ Ê\˝À¢ì Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\≈£î #Ó*+¢ #ê\ì ø√sês¡T. <äs¡U≤düTÔ\qT |üP]Ô #˚dæ Äj·Tqπø n+<äCj Ò ÷· \ì ø√sês¡T.

dü+dü<é j·÷Á‘·-dü+>±¬s&ç¶ düuÛÑ (m.düàè‹, ôV≤’ <äsêu≤<é) (ìqï{Ï ‘·s¡TyêsTT) nsTT‘˚ øÏsD ¡ Y Ä e÷≥\T j·T<∏ë˝≤|üq+>± nHêïs¡ì nqT ø√e&ÜìøÏ M˝Ò¢<äT. mìïø£\T @ ø£åD+˝À nsTTHê sêe#·TÃqì sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T n+≥T Hêïs¡T. ø±ã{Ϻ ‘êqT sêÅcÕºìøÏ eTTK´eT+Á‹ nsTTHê ‘· q sê»ø°jT· eTqT>∑&É d”e÷+Á<Û˝ä À H˚ ñqï<äH˚ k˛sTT Äj·Tq≈£î ñ qï~. n+<äTøπ neø±X¯+ ∫øÏÿq |ü⁄Œ&É˝≤¢ ‘·q ‘Ó\+>±D e´‹πsø£ ‘·qT #ê≥T‘·÷ d”e÷+Á<Û˝ä À sê »ø°j·T ÁbÕã˝≤´ìï ô|+#·T≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡T. ø±˙ á ÁbÕ+‘· ø±+Á¬>dt H˚‘·\πø Ä+Á<Ûë H˚‘\· Ä+‘·s´¡ + ns¡+ú ø±e&É+ ˝Ò<äT. ˇø£y˚fi¯ mìïø£\T eùdÔ á ÁbÕ+‘· + ˝À ª‘Ó \ +>±Dµ ˇπ ø mC…+&Ü. ø±˙ d”e÷+Á<Û˝ä À ≈£î\ dü$÷ø£s¡D≤\T, eT÷&ÉT bÕغ\ eTTø√ÿD|ü⁄ b˛{° ‘·|üŒìdü].

n+<äTøπ d”e÷+Á<Û˝ä À ã\+>± ñ qï yÓ’mdtÄsYd”|”ì, bÕ<äj·÷ Á‘·‘√ n+‘√ Ç+‘√ nø£ÿ&É ã˝≤ ìï ≈£L&É>≥∑ Tº≈î£ qï #·+Á<äu≤ãTqT ‘·≥Tº≈£îì ø±+Á¬>dt bÕغ ì\ã&É ≥≥+ n+‘· áJ ø±<äT. n+<äT πø Ç|üŒ{Ï qT+#˚ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ sê»X‚KsY¬s&ç¶ì nqTdü]düTÔ Hêïs¡T. ÁbÕ+rj·T $<˚«cÕ\T ¬s#·Ã>={Ϻ d”e÷+Á<Ûä˝À sê»ø°j·T \_∆ bı+<ë\ì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. n+<äTøπ ãj·÷´s¡+ô|’ øÏsD ¡ Y Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ eT<Ûä´ øÏ]øÏ] ô|&ÉT‘·T Hêïs¡T. ‘Ó\+>±Dyê<äT\T ˇø£y|’Ó ⁄ü dü«sê h+ ø√dü+ ñ<ä´$Tdü÷ÔH˚ eTs√ yÓ|’ ⁄ü á ÁbÕ+‘· eqs¡T\qT ø± bÕ&ÉT≈£îH˚ Á|üjT· ‘·ï+ #˚dTü HÔ êïs¡T. ‘Ó\+>±D eqs¡T\ dü+s¡øD å£ qT ≈£L&Ü ñ<ä´eT+˝À uÛ≤>∑+ #˚düTÔ Hêïs¡T. n+<äTøπ ãj·÷´s¡+ ñ≈£îÿ ‘Ó\+>±D Vü≤≈£îÿ n+≥T Hêïs¡T. ìC≤ìøÏ $XÊK|ü ≥ ï+ d” º ˝ Ÿ

bÕ¢+{Ÿ≈î£ ÇqT|ü Kì»+ ø√ dü+ sêÅw”ºj·T ÇkÕŒ‘Y ì>∑yéT sê h+˝Àì sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘·+ ˝Àì zãTfi≤|ü⁄s¡+, sêj·T<äT s¡+Z , ‘Ó \ +>±D ÁbÕ+‘· + ˝Àì ã j·÷´s¡+, ;ÛeT<˚es¡|*ü ,¢ >∑÷&É÷ s¡T ÇqT|ü >∑qT\qT øπ {≤sTT+ #ê\ì ø√]+~. nsTT‘˚ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ zãTfi≤|ü⁄s¡+, sêj·T <äTs¡Z+ >∑qT\qT πø{≤sTT+#·&Ü ìøÏ ìsêø£]+∫+~. n+fÒ Ä >∑ q Tq\T Áô|’ y ˚ { Ÿ e´≈£ î Ô \ ≈£ î ø£≥ºu…{≤º\ì #·÷düTÔqï~. ø±˙ ;ÛeT<˚es¡|*ü ,¢ >∑÷&É÷s¡T ÇqT|ü Kì» >∑qT\qT $XÊK d”º˝Ÿ≈£î πø{≤sTTdü÷Ô sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ñ ‘·sÔ T¡ «\qT C≤Ø #˚d+æ ~. ãj·÷´ s¡+ >∑qT\ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ nø£ÿ&É ÇqTeTT X¯ó~∆ #˚ùd bòÕ´ø£Øº @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì ù|s=ÿqï~. Bìï {°ÄsYmdt bÕغ ‘·|ü⁄Œ|ü{Ϻ+ ~. düVü≤» Hê´j·T dü÷Á‘ê\≈£î $s¡T<ä∆+>± sêh e´eVü≤]düTÔ

qï<äì $eT]Ù+#ês¡T. m+<äTø£+ fÒ sêj·T\d”eT˝À @sêŒ≥T #˚ j·T<ä*∫q Áu≤Vü≤àDÏ d”˝º Ÿ ˇ|üŒ+ <ëìï ≈£L&Ü sêh Á|üuTÑÛ ‘·«+ s¡<Tä › #˚dæ+~. Ä bòÕ´ø£ºØì sêh Á|üuÛÑT ‘· « y˚ T #˚ | ü { Ï º zãTfi≤|ü ⁄ s¡ + , sêj·T<äTs¡Z+ >∑qT\qT <ëìøÏ øπ {≤sTTùdÔ sêj·T\d”eT Á|ü»\≈£î ñbÕ~Û neø±XÊ\T ô|s¡T>∑T‘ê j·Tì, ãj·÷´s¡+˝À d”˝º Ÿ bòÕ´ø£Øº @sêŒ≥T #˚dæ ;ÛeT<˚es¡|*ü ,¢ >∑÷ &É÷s¡T >∑qT\qT BìøÏ øπ {≤sTTùdÔ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· ìs¡T<√´>∑T \≈£î \_∆ #˚≈L£ s¡T‘·T+~ nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D >∑qT\qT $XÊK d”˝º Ÿ ≈£î πø{≤sTT+#·&É+ e\¢ Ä bòÕ´ø£º Ø ñ‘·Œ‹Ô kÕeTs¡ú´+ ô|s¡T>∑T‘·T+ ~ ‘·|üŒ ñbÕ~Û neø±XÊ\T ô|s¡>∑eqï~ ‘Ó\+>±Dyê<äT\ Á|üXï¯ . düV≤ü » eqs¡T\T C≤rj·T dü+|ü<ä nì yê~düTÔqï eTTK´ eT+Á‹ n+&é ø√\T ≈£L&Ü ‘Ó\T düTø√e\dæ+~ @$T{Ï n+fÒ

Hê&ÉT $XÊK ñ≈£îÿ Ä+Á<ÛTä \ Vü≤ ≈£îÿ nqïHê&ÉT @yÓT+Æ ~ C≤rj·T yê<ä+ nqï~ á ÁbÕ+‘· H˚‘\· yê<äq˝À yêdüeÔ + ñqï~. ø=+ ‘· e T+~ ô|≥Tº ã &ç < ës¡ T \≈£ î ø=eTTàø±düTÔqï ø±+Á¬>dt bÕغ Á|ü»\ Äø±+ø£åqT ø±\sêdüTÔqï ~. n˝≤π> ã&ç‘· ñqïyê&ç‘˚ ãÁ¬s nqï≥Tº eTTK´eT+Á‹ e÷{≤¢&TÉ ‘·THêïs¡T. BìøÏ á ÁbÕ+‘· H˚‘· \T e+‘· bÕ&É&+É e˝Ò¢ ‘Ó\+>± D Á|ü»\≈£î Çìï ø£cÕº\T. m+ <äTø£+fÒ ãj·÷´s¡+ ñ≈£îÿ Çø£ÿ&˚ ‘·T≈£îÿ Çø£ÿ&˚ nì yê~+∫q á ÁbÕ+‘· ø±+Á¬>dt H˚‘·\T yÓT\¢ yÓT\¢>± eTÚqeTTÁ<ä˝ÀøÏ yÓ[¢b˛ j·÷s¡T. d”m+, |”dd” ” n<Û´ä ≈£îå \T, eT+Á‹ >∑+{≤ lìyêdüsêe⁄ ãj·÷´s¡+ >∑qT\ô|’ ‘·eT dü«s¡+ ô|+#·&+É ‘√, n|üŒ{Ï<ëø± Á|üuTÑÛ ‘·« yÓK’ ]ì ‘·|⁄ü Œã{Ïqº á ÁbÕ+‘· H˚‘\· T ‘·eT dü«s¡ù|{Ïøq£ T düe]+ #·T≈£îHêïs¡T. ($T–‘ê sπ |ü⁄)


2 HÓ\÷¢sT¡

Ç~ì»+ kÕj·T+ø±\ ~q|ü‹Á ø£

X¯óøÁ y£ ês¡+ y˚T 17, 2013

Hê\T>∑T s√E\T>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï düyTÓ à kÕj·T+ø±\+ ~q|ü‹Á ø£ dü+bÕ<äø°j·T+

ãTdü\T ø={Ϻq ÁøϬø{Ÿ |òæøχ+>¥ uÛÑ÷‘·+ ù|ø±≥, eT{≤ÿ,ø√&ç|ü+&É<ë\T, >∑TÁs¡|ü⁄|ü+<ë\T Ç˝≤ eTq≈£î ø£ì|æ+#˚ |ü+<ë\T nH˚ø£+ ñHêïsTT. Çø£ ø£ì|æ+#·ì |ü+<ÓyT˚ Áø£ø¬ {Ÿ |òøæ ‡Ï +>¥.. á eT<Û´ä ÁøÏø¬ {Ÿ n+fÒH˚ s√‘·>± ‘·j·÷s¡sTT´+~. n|ü&Ó|ü&√ eTq ôV’ ≤ <ä s êu≤<é ÁøÏ ¬ ø {Ÿ Áø° & Üø±s¡ T &É T nC≤s¡ T B› H é e÷´#Y | ò æ ø Ï ‡ +>¥ ˝ À |ü ≥ Tº ã &ܶ & É T . nsTT‘˚ n+‘ê eTs¡∫b˛j·÷s¡qT≈£îqï düeTj·T+ #·÷dæ ø±+Á¬>dt eTs√ e÷´#Y |òøæ ‡Ï +>¥ #˚d+æ ~. Äj·Tq>±]ì j·T÷|æøÏ rdüTø¬ [¢ nø£ÿ&ç {Ïø¬ ÿ{Ÿ Ç∫à bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ≈î£ |ü+|æ+∫+~. Ç˝≤ |òøæ ‡Ï +>¥ ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ ñ+~. ‘êC≤>± lXÊ+‘Y nqT øπ s¡fi¯ ≈£îÁsê&ÉT ≈£L&Ü Ç˝≤π> |òøæ ‡˘ nsTTb˛j·÷&ÉT. Áø°&˝É À¢ yêdü Ô $ ø£ ‘ · ˝À|æ + ∫+~. &√|æ + >¥ \ T, |ò æ ø Ï ‡ +>¥ \ T e÷eT÷\j· ÷ ´sTT. yÓ Á ] »q+ ◊|æ m ˝Ÿ n+≥÷ ùd&º j ç ÷· ˝À¢ |ü&ç #·÷&É+¶ , {°$\≈£î n‘·≈î£ ÿb˛e&É+‘√ zesY j·÷ø£qå T¢ yÓTT<ä\j·÷´sTT. \ø£˝å À¢ zes¡T¢ ‹H˚dTü HÔ êïs¡T. ≥«+{°≥«+{° e#êÃø£ |òæøχ+>¥ Äs√|üD\T e∫ÃHê ãj·T≥≈£î ‘Ó*j·T˝Ò<Tä . Ç|ü&ÉT NÛ..XÊ+‘Y |ü⁄D´e÷ nì n~ ≈£L&Ü ãj·T≥≈£î bıøÏÿ+~. . ◊|”m˝Ÿ e÷´#Y˝À¢ kÕŒ{Ÿ |òæøχ+>¥≈£î bÕ\Œ&ܶs¡H˚ Äs√|üD\ô|’ sê»kÕúHé sêj·T˝Ÿ‡ »≥Tº uÖ\s¡T¢ mdt.lXÊ+‘Y, nõ‘Y #·+&ç˝≤, n+øÏ‘Y #·yêHé\qT b˛©düT\T n¬sdüTº #˚jT· &É+‘√ ÁøÏø¬ {Ÿ n_Ûe÷qT\T $düTÔb˛sTT ñ+&És¡T. m+<äTø£+fÒ yês¡T |òæøχ+>¥ e´eVü‰s¡+ ñ+≥T+<äì |òæø˘‡ nsTTb˛j·÷s¡T >∑qø£. &Û©ç ¢ ôdŒwü˝Ÿ ôd˝Ÿ b˛©düT\T eTT+ãsTT˝À ñqï ÁøÏø¬ ≥s¡q¢ T ãT<Ûyä ês¡+ ns¡s∆ êÁ‹ <ë{≤ø£ n¬sdüTº #˚XÊs¡T. ◊|”m˝Ÿ e÷´#Y˝À¢ s¡÷.60 \ø£\å T rdüT≈£îì.. ˇø£ zesY˝À eTT+<äT>±H˚ ìs¡sí TT+∫q y˚Ts¡≈î£ |üsT¡ >∑T\T Çyê«\H˚ ˇ|üŒ+<ä+ #˚dTü ≈£îHêïs¡H˚ Äs√|üD\ô|’ yê]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. lXÊ+‘Y, #·+&ç˝≤, #·yêHé\T ø£˙dü+ eT÷&ÉT ◊|”m˝Ÿ e÷´#Y˝À¢ eTT+<äT>±H˚ ãTø°\‘√ #˚dTü ≈£îqï ˇ|üŒ+<ä+ #˚dTü ≈£îì kÕŒ{Ÿ |òøæ ‡Ï +>¥≈î£ bÕ\Œ&ܶsì¡ ‘˚*+~. á ãTø° \ ≈£ î $<˚ X Ê˝À¢ ñqï e÷|ò æ j · ÷ ‘√ dü+ã+<Ûë\Tqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. n+fÒ &ÉãT“\≈£î ø£≈î£ ÿ]Ô|&ü ç Ç˝≤ |òøæ ‡˘ nj·÷´s¡T.Ç<˚ øπ düT‘√ dü+ã+<Û+ä ñqï 14 eT+~ ãTø°\qT ≈£L&Ü n¬sdüTº #˚dqæ ≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. eTs√ Ç<äs› T¡ ãTø°\ ø√dü+ yÓ<Tä ≈£î‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ìC≤ìøÏ Áø°&É˝À¢ Ç+‘·>± |òæøχ+>¥ ñ+≥T+<äì ‘Ó*ùdÔ n\Hê&ÉT Á<√D≤#ês¡T´&ÉT ns¡Tì® &ç ø√dü+ Ç+‘·>± u≤<Û|ä &ü ç ñ+&˚yê&ÉT ø±<äT. ø£sT¡ &í ìç m˝≤>√ |òøæ ‡˘ #˚dæ ñ+&˚yê&ÉT. Áø°&\É +fÒ eTTK´+>± ÁøÏø¬ {Ÿ n+fÒ |òøæ ‡Ï +>¥ nqï HêqT&ç |òøæ ‡˘ nsTTb˛sTT+~. ÁøÏø¬ {Ÿ |òøæ ‡Ï +>¥ Ç|ü&ÉT sê»ø°j÷· ˝À¢ ≈£L&Ü |òøæ ‡˘ nsTT´+~. n+<äTøπ á eT<Û´ä @ sê»ø°jT· Hêj·T≈£î&ç $eTs¡Ù\T rdüT≈£îHêï yê]‘√ Ms¡T, M]‘√ yês¡T |òøæ ‡Ï +>¥ #˚XÊs¡ì $eTs¡Ù\T edüTHÔ êïsTT. yÓTT‘êÔìøÏ Ç|ü&ÉT ÁøϬø{Ÿ n+fÒ Áø°&É ø±<äì, n<√ |òæøχ+>¥ e´eVü‰s¡eTì >∑T]Ô+#ê*. n+<äTøπ Áø°&Ü˝Àø±ìïÅ>±“¤“¤+‘·|üs¡∫q <äTs¡<äèwüºø£s¡ |ü]D≤eTy˚T nsTTHê Ç˝≤H˚ ñ+≥T+<äì u≤<Û|ä &ü &É +É ‘·|Œü #˚ùd<˚$÷ ˝Ò<Tä . ø£ì|æ+#˚ dæø‡£ s¡T,¢ ø£ì|æ+#˚ uÖ*+>¥ n+‘ê |òøæ ‡Ï +>¥ e÷j·T ø±ã{Ϻ eTq Äq+<ë\T ,πø]+‘·\T Á>ö+&éøπ |òøæ ‡˘ ø±yê*. Áø°&Üø±s¡T\ Á|ü‹uÛÑ >∑T]+∫ ô|<ä>› ± eTqdüT bÕπsdüTø√e<äT.› >∑‘+· ˝À ˇø£ {°M #Ûêq˝Ÿ ìs¡«Væ≤+∫q ôdŒ’ Ä|üsπ wüH˝é À <=]øÏq nsTT<äT>∑Ts¡T Ä≥>±fi¯¢ $÷<ä y˚≥T y˚dqæ uÛ≤s¡‘· ÁøÏø¬ {Ÿ ìj·T+Á‘·D eT+&É*(;d”d◊” ) ‘êC≤>± n<˚ #·s´¡ ≈£î |üPqT≈£î+~. Áø°&Ü$Á<√Vü‰\≈£î mes¡÷ bÕ\Œ&É≈£î+&Ü ø£]ƒq •ø£å\T neT\T|üs¡#·&É+ ‘·|üŒìdü]. ≈£îÁ≥\≈£î dü+ã+~Û+∫ ìC≤ìC≤\qT ‘·$«rùd ≈£L\+ø£wü $#ês¡D≈£î Ç|ü&çø£ ;d”d”◊ ø£+ø£Dã<ä+∆ ø±yê*. ø√≥T¢ >∑TeTà]düTqÔ ï ÁøÏø¬ {À¢ Nø£{Ï kÕÁe÷»´ <ä+<ë\ Á|üyT˚ j·T+ô|’ >∑T≥TºeT≥T¢ s¡≥Tº ø±yê*‡ ñ+~. |òü{Ÿu≤˝Ÿ, >√˝ŸŒ¤, f…ìïdt Ä≥>±fi¯¢‘√ b˛*ùdÔ n+‘·sê®rj·T ÁøÏø¬ ≥s¡≈¢ î£ eTTfÒº bÕ]‘√wæø+£ ‘·≈î£ ÿe>± ñ+&É≥+e\¢ yês¡T Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝§+–b˛j˚T neø±XÊ\T n~Ûøe£ Tì >∑‘+· ˝À bÕ˝Ÿ ø±+&ÉHé ìy˚~ø£ $X‚w¢ +æ ∫+~. n+<äTøπ ◊|”m˝Ÿ y˚\+bÕ≥˝À¢ Ä≥>±fi¯ó¢ ø√≥¢ sπ ≥T |ü\T≈£î‘·THêïs¡T. n≥T Á|üø£≥q\ s¡÷ù|D≤ <ä+&ç>± Ä<ëj· T + ø£ fi ¯ ¢ p dü T Ô q ï Ä≥>±fi¯ ¢ dü + K´ ≈£ L &Ü ô|s¡T>∑T‘√+~. nsTTHê n<äq|ü⁄ sêã&ç ø√dü+ ø=+‘·eT+~ ø£≈î£ ÿ]Ô, »q+ y˚\+yÓÁ]ì e÷|òj æ ÷· &ÉãT“ #· @düT≈£î+{À+~. &ÉãT“≈£î ÄX¯|ü&ɶ ø=+‘·eT+<˚ n&É<¶ ës¡T\T ‘=ø±ÿs¡q&É+ <ë«sê düeTdü´ rÁe‘·qT ‘·–+Z ∫ #·÷|ü&ÜìøÏ ìs¡T&ûs√E˝À¢ ;d”d”◊ kÕs¡~∏ lìyêdüHé $|ò\ü j·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. ◊|”m˝Ÿ b˛{°˝À¢ |òøæ ‡Ï +>¥ uÛ÷Ñ ‘·+ $»è+uÛ Ñ D ≈£ î mH√ï neø±XÊ\THêïj· T qï ◊d” d ” ôV≤#·Ã]ø£\ô|’ ;d”d◊” #˚|{ü qºÏ #·s´¡ \T X¯Sq´eTH˚ #ÓbÕŒ*. y˚\+bÕ≥\ e÷≥Tq ˝…ø£ÿ≈£î $TøÏÿ* neø£‘·eø£\T, |ü\Te⁄s¡T sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\ Á|üyT˚ j·T+ô|’ ø£<Hä∏ ê\T` ◊|”m˝Ÿ eTs√ ø√D≤ìï Ä$wüÿ]+#êsTT. |ü<eä T÷&˚fi¢¯ ÁøÏ‘+· $e÷q Á|üe÷<ä+˝À Vü‰˙‡ Áø±H˚ <äTs¡às¡D+ yÓqø£ ÁøÏø¬ {Ÿ e÷|òj æ ÷· Vü≤düeÔ TT+<äì >∑>√Z\T |ü⁄{Ï+º ~. ÄHê&ÉT Áø±H˚ H√≥ dü©+ e÷*ø˘, n‘êe⁄sY s¬ Vü‰àHé, nC≤s¡TB›H,é eTH√CŸ Á|üu≤Û ø£s,Y n»jYT »&˚C≤\ ù|s¡T¢ yÓ\Te&ç ø£\ø£\+ πs>±ø£` mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É düs¡T›≈£îì ì|òü÷ ìÁ<äb˛sTT+~. Çø£ Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê á |òøæ ‡Ï +>¥ uÛ÷Ñ ‘·+ qT+∫ ÁøÏø¬ {ŸqT ãj·T≥|ü&k˚ ÕÔs√ ˝Ò<√ #·÷&Ü*.

es¡+>∑˝Ÿ'‘·eT düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\+≥÷ ø±+Á{≤ø˘º ø±]à≈£î\T Hê\T>∑T s√E\T>± Ä+<√fi¯q #˚düTÔHêï Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·T≈£îqï bÕbÕq b˛e&É+˝Ò<Tä . ˇø£s√E ø±<äT, s¬ +&ÉT s√E\T ø±<äT @ø£+>± Hê\T>√ s√E düyTÓ à #˚dTü qÔ ï ø±]à≈£î\ u≤<ä\qT j·÷»e÷q´+‘√ #·]Ã+∫q bÕbÕq b˛e&É+ ˝Ò<Tä . á ø£sêà>±s¡+ |ü]~Û˝À myÓTà˝Ò´>± ñqï<Óes√ ‘Ó*ùdÔ n+<äs¡T eTT≈£îÿq y˚˝ÒdüTø√ø£ e÷qs¡T. sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ n+&É>± ñ+&É&Éy˚Tø±ø£, Á|ü‹|üøå±\≈£î ø=s¡ø£sêì ø=j·T´>± ñ+{≤&ÉqT≈£îqï Á|üuÛÑT‘·« N|t$|t >∑+Á&É yÓ+ø£≥s¡eTD≤ s¬ &ç¶ Á|ü‹|üøå£ bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛTä \T ø±]à≈£î\ düyTÓ à •_Ûsêìï dü+<ä]Ù+∫ eT<䛑·T ‘Ó*|æ <Ó’s¡´+ ø£*Œ+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#ês¡T. {ÏÄsYmdt qT+∫ ÄbÕغ m©Œ ñ|üH˚‘· Vü≤Øwtsêe⁄, yÓ’dæ|æ |üøå±q ÄbÕغ H˚‘· ø=+&Ü düTsπ K <ä+|ü‘T· \T Bøå± •_Ûsêìï dü+<ä]Ù+∫ eT<ä‘› T· ≈£L&Ü |ü*ø±s¡T. nsTT‘˚ Á|üuTÑÛ ‘·«+>±ì, n≥T <∏sä à¡ ˝Ÿ ÁbÕC…≈î£ º j·÷»e÷q´+ >±ì Ä+<√fi¯q #˚düTÔqï ø±]à≈£î\‘√ #·s¡Ã\T »]ù|+<äT≈£î ÄdüøÏÔ #·÷|æ+#·ø£ b˛e&Üìï Á|ü‹|üø±å \T rÁe+>± ‘·|ü |ü&TÉ ‘·THêïsTT. nsTT<äT e+<ä\ yÓT>±yê≥¢ $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹ÔøÏ >±qT 300 yÓT>±yê≥¢≈î£ ‘·–+Z ~. n+fÒ s¬ +&ÉT e+<ä\ yÓT>±yê≥¢ $<äT´‘Y ì*∫b˛sTT+~. B+‘√ ‘Ó\+>±D≤ ˝Àì nH˚ø£ õ˝≤¢\≈£î $<äT´‘Y düs¡|òüsê˝À n+‘·sêj·T+ ø£\T>∑T‘√+~. õ˝≤¢πø+Á<ë\‘√bÕ≥T Á>±$÷D ÁbÕ+‘ê˝À¢ ≈£L&Ü $<äT´‘Y ø√‘·\qT ô|+∫+~ Á{≤Hé‡ø√. õ˝≤¢˝À¢ s¬ +&ÉTqT+∫ Hê\T>∑T >∑+≥\ es¡≈î£ $<äT´‘Yø√‘·\T $~Û+#ê\ì ñqï‘ê~Û ø ±s¡ T \qT+∫ Ä<˚ X Ê\T e#êÃj· T ì n~Û ø ±s¡ T \T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. ø±]à≈£î\ düyÓTàqT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À ÁX¯<ä› #·÷|æ+#·ø£ b˛e&É+‘√bÕ≥T ã\e+‘·+>± ø√‘·\T $~Û+#·&É+

‘·–qZ ñ‘·Œ‹Ô @y˚ T s¡ ≈ £ î dü ã ãì Á|ü ‹ |ü ø å ± \‘√bÕ≥T, Á|ü » \T Á|ü u Û Ñ T ‘ê«ìï ì\BdüTÔHêïsTT. ìqï ˇø£ÿkÕ]>± ø±+Á{≤ø˘º ø±]à≈£î\T yÓTs¡T|ü⁄ düyÓTà≈£î ~>∑&É+‘√ ñ‘·Œ‹ÔøÏ rÁe Ä≥+ø£+ ø£*–+~. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ >∑D|ü⁄s¡+ eT+&É\+ #Ó\÷ŒsY˝Àì <Ûsä à¡ ˝Ÿ $<äT´‘Y bÕ¢+{Ÿ˝À ø±+Á{≤ø˘º ø±]à≈£î\T>± |üì#˚dTü qÔ ï düTe÷s¡T s¬ +&ÉT e+<ä\eT+~øÏô|>’ ± ñ <√´>∑T\T X¯óÁø£yês¡+ ñ<äjT· + qT+∫ düyTÓ à≈£î ~>±s¡T. B+‘√ $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹ÔøÏ rÁe Ä≥+ø£+ ø£*–+~. düyÓTà≈£î ~–q ø±]à≈£î\T Á|ü<Ûëq π>{Ÿ e<ä› f…+{Ÿ y˚düT≈£îì <äsêï≈£î ~>±s¡T. B+‘√ $<ÛäT˝À¢øÏ yÓ\TÔqï ø±]à≈£î\qT ôd’‘·+ n&ÉT¶≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. B+‘√ ø=~›ùd|ü⁄ ñ Á~ø£‘Ô ≈· î£ <ë] rdæ+~. ‘·eTqT s¬ >∑T´\sY #˚j÷· \ì, düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø±]à≈£î\T &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. ÁbÕC…≈£îº ìsêàD düeTj·T+˝À uÛ÷Ñ eTT\T rdüT≈£îì s¬ >∑T´\sY ñ<√´>±\T Çe«ø£b˛>±, Ä]úø£+>± |ü]Vü‰s¡+ ≈£L&Ü #Ó*¢+|ü⁄\T |üP]Ô#˚j·T˝Ò<äì yês¡T Äs√|ædTü HÔ êïs¡T. ‘·eT≈£î Hê´j·T+ »]π> es¡≈î£ Ä+<√fi¯q $s¡$T+#˚~ ˝Ò<äì ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY‘√bÕ≥T bòÕ´ø£ºØ j·÷»e÷q´+ ‘·eTe<ä›≈£î e∫à düŒwüºyÓTÆq Vü‰$Tì#˚Ães¡≈£î ø=qkÕ>∑T‘·T+ <äHêïs¡T. ø±]à≈£î\ Ä+<√fi¯q≈£î $$<ä dü+|ò÷ü \‘√bÕ≥T, sê»ø°jT· bÕغ\T eT<䛋düTÔHêïsTT. nsTT‘˚ Á|üuÛÑT‘·« N|t $|t >∑+Á&ÉyÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶ ôd‘’ +· •_Ûsêìï dü+<ä]Ù+#·>± ø±]à≈£î\T ‘·eT &çe÷+&Éô¢ |’ ì\BkÕs¡T. j·÷»e÷q´+‘√ #·sá \T »s¡T|ü⁄‘êqì #Ó|Œæ ˝ÀìøÏ yÓ*q¢ Äj·Tq m˝≤+{Ï Á|ü>‹∑ ‘√ sêø£b˛e&É+‘√ ø±]à≈£î\T Ä+<√fi¯q ñ<äè‘·+ #˚j÷· \ì ìs¡sí TT+#ês¡T.

ø±+Á>¬ dt‘√ n_Ûeè~› |üqT\T eTT+>∑eT÷s¡T HÓ\÷¢s¡T{ÖHé, Ç~ì»+ : ø±+Á¬>dt bÕغ‘√H˚ n_Ûeè~∆ |üqT\T ìs¡«Væ≤düTHÔ êïeTì q>∑s¡ XÊdüq düuTÑÛ ´\T eTT+>∑eT÷s¡T l<Ûsä øY è£ cÕís¬ &ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ &Óø’ d£ st √&ÉT¶ e<ä› »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. Á|ü»\ ø√dü+ Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·Tqï dü+πøåeT|ü<Ûäø±\qT n+<äs÷¡ dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚dTü ø√yê\ì ø√sês¡T. j·Tdtd,æ j·Tdt{\Ï n_Ûeè~∆ ø√dü+ düuŸbÕ¢Hé @sêŒ≥T #˚XÊeTì nHêïs¡T. yÓTÆHê]{°\ n_Ûeè~∆ ø√dü+ ø±+Á¬>dt bÕغ m+‘√ ø£èwæ #˚düTÔ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغì Á|ü»\+<äs÷¡ Äos¡«~+#ê\ì ø√sês¡T. áø±s¡´Áø£ eT+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·\T, n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV≤#Y|dæ mæ ˝Ÿ˝À n–ïÁ|eü ÷<ä+ >∑+≥˝Àù| eT+≥\T Ä]Œq dæã“+~ $XÊK|ü≥ï+ : $XÊK|ü≥ï+ |ü]düsê˝À¢ ñqï ôV≤#Y|dæ mæ ˝Ÿ &çb˛˝À ˇø£ÿkÕ]>± eT+≥\T ãj·T≥≈£î sêe&É+‘√ ø±]à≈£î \T, ñ<√´>∑T\T Ä+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. ô|<ä›m‘·TÔq eT+≥\T $düÔ]+#·&É+‘√ ìyês¡D #·s¡´\T düø±\+ ˝À #˚|ü≥º&É+‘√ m˝≤+{Ï Á|üe÷<ä+ ˝Ò≈î£ +&ÜH˚ eT+≥\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ e#êÃsTT. ôV≤#Y|dæ mæ ˝Ÿ &çb˛qT+∫ |æ&ç|æ`3 ô|’|t˝…’Hé e<ä› >±´dt ©ø˘ ø±e&É+ e˝Ò¢ n–ïÁ|üe÷<ä+ dü+uÛ$Ñ +∫+<äì n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T.Bìe\¢ lVü≤]|ü⁄s¡+, >±Eyêø£ ‘· ~ ‘· s ¡ |ü ] dü s ¡ Á>±e÷˝À¢ ì Á|ü » \T rÁe uÛj Ñ ÷· +<√fi¯q\≈£î >∑Ts¡j÷· ´s¡T.

#Ó|ù Œ~ dù e...#˚dù ~ kÕ«Vü‰ qèdæÁ|ü+Vü‘Q´˚ ø£ì ãdüñ‘·T‡\T‡yê\≈£î

ø£Ø+q>∑sY 'u≤\ø±]à≈£î\≈£î ùde\+~düTÔHêïeTH˚ e+ø£‘√ |ü\T dü«#·Ã+<ä dü+dü\ú T, n~Ûø±s¡T\T ≈£îeTà¬øÿ’ @{≤ \ø£å ˝≤~ s¡÷bÕj·T\T kÕ«Vü‰ #˚düTÔHêïs¡ì Äs√|üD\T $ì|ædüTÔHêïsTT. uÀ>∑dt ù|s¡¢‘√ ]ø±s¡T\¶ T düèwæ+º #· &É+, ñqï~˝Òq≥T¢, ˝Òì~ñqï≥T¢>± #·÷|æ+∫ @{≤\ø£å˝≤~ s¡÷bÕj·T\T kÕ«Vü‰ #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘·≈£îÿe <Ûäs¡≈£î ùde\+~düTÔHêïeTì #Ó|æŒ C≤rj·T u≤\ø±]à≈£î\ dü+düú (mHédæm˝Ÿ|æ) ì<ÛäT\qT CÒãT˝À¢ y˚düT≈£î+≥Tqï yÓ’q+ düŒwüº+>± ø£ì|æk˛Ô+~. >√<ëe]Kì˝Àì zbÕsƒ¡XÊ\qT |ü]o*+#·>± á $wüj·÷\T düŒwüº+>± yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e#êÃsTT. @{≤ 60\ø£å\es¡≈£î øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·« ì<ÛTä \qT ~>∑$T+>∑T ‘·Tqï≥T¢ ˝…øÿ£ \T #·÷|ædTü HÔ êïsTT. Ç˝≤+{Ï dü+dü\ú T õ˝≤¢˝À e+<ä≈î£ ô|>’ ±H˚ ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+. á mHédmæ ˝Ÿ|æ bÕsƒ¡ XÊ\\ ìsê«Vü≤≈£î\≈£î, n~Ûø±s¡T\≈£î eT<ä´ ñqï dü+ã+<ä+ e\¢ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ì<ÛäT\T Á|üø£ÿ<ë] |ü&ÉT ‘·THêïj·Tì ‘Ó\Tk˛Ô+~. õ˝≤¢yê´|ü+Ô >± 35 u≤\ø±]à≈£î\ bÕsƒX¡ Ê\\T+&É>±, M{Ïø√dü+ 1.20 ø√≥¢ s¡÷bÕ j·T\qT øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·«+ eT+ps¡T #˚k˛Ô+~. ábÕsƒX¡ Ê\˝À¢ 1445 eT+~ ∫Hêïs¡T\qT #˚sT¡ Ã≈£îì ùde \+~düTÔHêïeTì ]ø±s¡T¶\T #·÷|ædüTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ yêdüÔyêìøÏ Ç+<äT˝À dü>∑+ù|s¡T¢ uÀ>∑dt y˚qì düe÷ #ês¡+. Ç{°e˝Ò >∑‘· Äs¡THÓ\\≈£î dü+ã+~+∫ 60\ø£\å s¡÷bÕj·T\T $&ÉT<ä\#˚d+æ ~ øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·«+. eT<ä´˝À ã&çe÷H˚dæ Á|üøÿ£ <ës¡T\T |ü&TÉ ‘·Tqï |æ\\¢ qT >∑T]Ô+∫ mHédæm˝Ÿ|æ˝À¢ #˚]Œ+∫ $<ä´qT ø=qkÕ –+#ê\H˚~ ÁbÕ<∏ä$Tø£ìã+<äq. á\ø£å´+‘√ @sêŒ≥e⁄‘·Tqï bÕsƒ¡XÊ\\qT Á|üuTÑÛ ‘·«+ dü«#·Ã+<ä dü+düú \≈£î n|üŒ–+∫+~. ábÕsƒX¡ Ê\˝À ñqï $<ë´s¡Tú\≈£î HÓ\≈£î150 s¡÷bÕj·T\ ñ|üø±s¡y˚‘·q+, eT<ë´Vü≤ï uÛÀ»q+, bÕsƒX¡ Ê\ìs¡«Vü≤D, øÏsêsTT\T, $<ä´H˚sπ Œ ñbÕ<Ûë´j·TT\ y˚ ‘ · H ê\T ‘· ~ ‘· s ê\ ø√dü + @{≤ 20y˚ \ s¡ ÷ bÕj· T \qT ˇø√ÿbÕsƒ¡XÊ\≈£î πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ $&ÉT<ä\#˚k˛Ô+~. ábÕsƒ¡XÊ\\ô|’ ÄØ«m+, $<ë´ XÊK\ ì|ò÷ü ˝Òøb£ ˛e&É+‘√ Ä&ç+<˚ Ä≥ bÕ&ç+<˚ bÕ≥>± ø=qkÕ–düTÔHêïsTT dü+düú\T. ìã+<äq\ Á|üø± s¡+ 50eT+~ì #˚s¡TÃø√yê*‡ ñHêï, @ˇø£ÿ bÕsƒ¡XÊ\˝À ≈£L&Ü 20eT+~øÏ $T+∫ ˝ÒsH¡ ~˚ yêdüeÔ +. n~Û ø±s¡T\T, dü+dü\ú Á|ü‹ì<ÛTä \T ≈£îeTTà≈£îÿ nsTT ì<ÛäT\T kÕ«Vü‰ #˚düTÔHêïs¡H˚~ q>∑ïdü‘·´+. nìï bÕsƒX¡ Ê \ ˝À¢q÷ 40qT+∫ 50eT+~ ñqï≥T¢ ]ø±s¡T\¶ T #·÷|æ+∫ &ÉãT“\T kÕ«Vü‰ #˚dTü HÔ êïs¡T. õ˝≤¢˝À ˇø√ÿ ÁbÕ+‘·+˝Àì bÕsƒX¡ Ê\qT eT÷&˚fiø¢¯ √kÕ] ‘·s*¡ +#ê*. m≈£îÿe>± ø±]à≈£î\T |üì#˚dTü qÔ ï #√≥,

@{≤ 60\ø£\å ô|e’ ÷fÒ yê{≤\T |ü+#·T≈£î+≥Tqï n~Ûø±s¡T\T, dü+dü\ú T

esYÿcÕ|t \Tqï#√≥H˚ bÕsƒ¡XÊ\\qT ìs¡«Væ≤+#ê*. nsTT‘˚ #ê˝≤es¡≈£î bÕsƒ¡XÊ\\T >∑‘· |ü<˚fi¯¢≈£î>± ˇπø ÁbÕ+‘·+ ˝À |üì#˚düTÔHêïsTT. sêeT>∑T+&É+˝Àì ÄØ«m+ Á|ü‘˚´ø£•ø£åD πø+Á<ä+, mHédmæ ˝Ÿ|æ ˝À¢ì j·÷»e÷Hê´\ ≈£î <ä>]Z∑ dü+ã+<ë\T ñHêïsTT. B+‘√ Çø£ÿ&É |ü]o\q≈£î e∫Ãq|ü&ÉT nø£ÿ&ç $<ë´s¡T\ú qT ‘·s*¡ +#· &É+, Äø£ÿ&É |ü]o*+∫q|ü&ÉT Çø£ÿ&ç $<ë´s¡Tú\qT rdüT≈£îyÓ[¢ #·÷|æ+#·&É+ düs¡«kÕ<Ûës¡D+>± e÷]+ ~. Åô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ #·<Tä e⁄‘·Tqï $<ë´s¡T\ú qT ≈£L&Ü ábÕsƒX¡ Ê\˝À¢ #·÷|ædTü qÔ ï≥T¢ ø=ìï dü+|òüT≥q \T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. m˙º|ædæ˝À z dü«#·Ã+<ä dü+düú Ç≥T mHédæm˝Ÿ|æ˝À, n≥T m˙º|ædæ dü+düú˝À ìs¡«Væ≤ düTÔqï≥T¢ ]ø±s¡T¶\T #·÷|æ+∫ ì<ÛTä \T kÕ«Vü‰ #˚dTü qÔ ï≥T¢ Äs√|üD\T >∑T|üeT+≥THêïsTT. s¬ +&ÉTs¡ø±\T >± ì<ÛTä \T kÕ«Vü‰ #˚k˛Ô+<äH˚ Äs√|üD\T >∑T|üeTq&ÉyT˚ ø±ø£ yêdüeÔ y˚Tqì ‘˚*+~. n~ øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·« dü+ùd,ú ÇBπø+Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·«dü+ùdú nsTTHê ì<ÛTä \qTe÷Á‘·+ >∑T≥ø±j·TkÕ«Vü‰ #˚dü÷ÔH˚ Á|üuÛÑT‘ê«ìï yÓ÷dü+ #˚k˛Ô+B dü+düú. õ˝≤¢yê´|üÔ+>± 34bÕsƒ¡XÊ\\T ñ+fÒÇ+<äT˝À dü>±ìøÏ dü>∑+ sêeT>∑T+&É+˝ÀH˚ |ü ì #˚ d ü T Ô HêïsTT. sêeT>∑ T +&É + , >√<ëe]KìÁbÕ+‘· + ˝Àì mHédæm˝Ÿ|æbÕsƒ¡XÊ\˝À¢ 500eT+~ $<ë´s¡Tú\Tqï≥T¢ ˝…ø£ÿ \T #·÷|ædTü HÔ êïsTT. ÄØ«m+ ˝…øÿ£ \ Á|üø±s¡+ áÁbÕ+‘·+˝À ã&çe÷H˚dqæ |æ\\¢ T n+<äT˝À dü>+∑ eT+~ e÷Á‘·yT˚ ñHêïs¡T. n+fÒÇ<√ s¡øy£ TÓ qÆ <√|æ&çj˚T. ø£Ø+q>∑sY, dæ]dæ\¢, »–‘ê´\, ø√s¡T≥¢, y˚eTT\yê&É πø+Á<ë˝À¢ôd’‘·+ mHédæm˝Ÿ|æ πø+Á<ë˝À¢ dü>±ìøÏ dü>∑+eT+~ ≈£L&Ü ˝Òsì¡ düe÷#ês¡+. á$wüjT· +ô|’ n~Ûø± s¡T\T düŒ+~+#˚+<äT≈£î ìsêø£]düTHÔ êïs¡T. ‘·ìF\T #˚d÷ü HÔ ˚ ñHêïeTì, @yÓH’ ê |òsæ ê´<äT\T+fÒ $#ê]kÕÔ eTì #Ó|æŒ #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄ø√e&É+ ã{Ϻ #·÷düTÔ+fÒ yê]øÏ M]øÏ eT<ä´ m˝≤+{Ï ã+<Û+ä ñ+<√ ÇfÒº ‘Ó*dæ b˛‘·T+~. Ç˝≤+{Ï nÁø£e÷s¡Tÿ\ uÛsÑ ‘¡ +· |ü≥øº b£ ˛‘˚ sêuÀj˚T s√E˝À¢ e÷Á‘·+ nÁø£e÷\T eT]+‘· ô|]π> Á|üe÷<ä+ ñ+~.

HÓ\÷¢sT¡ {ÖHé, Ç~ì»+: ô|+#·\ø√q ˝Àì lô|qT•\ \ø°Îqèdæ+Vü≤ kÕ«$T yê] ÁãôVAà‘·‡yê\qT |ü⁄s¡dÿü ]+#·T≈£îì 23, 24 ‘˚B˝À¢ Äغdæ Á|ü‘˚´ø£ ãdüT‡\qT q&É|üqT+~.õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝ qT+∫ ô|+#·\ø√q≈£î 120 Á|ü‘´˚ ø£ ãdüT‡\T q&É|qü Tqï≥T¢ Äغdæ ÄsY.m+ s¡$≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. Ä‘·à≈£Ls¡T qT+∫ k˛eT•\ MT<äT>± 15, ø£\TyêsTT MT<äT>± 15 ãdüT‡\T, >∑÷&É÷s¡T &çb˛ qT+∫ 15 ãdüT‡\T q&ÉT|ü⁄‘êeTHêïs¡T. sê|üPs¡T &çb˛ qT+∫ 15, yÓ+ø£≥–] &çb˛ qT+∫ 15, bı<ä\≈£Ls¡T &çb˛ qT+∫ 15, HÓ\÷¢sT¡ &çb˛ qT+∫ 20, dü+>∑+ MT<äT>± 10 ãdüT‡\qT uÛÑ≈£îÔ\ kÂø£sê´s¡∆+ q&É|qü Tqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üj÷· DÏ≈î£ \≈£î ùde\+~+#˚ ì$T‘·+Ô &ç|Pü ´{° d”{m° + kÕÁe÷»´+ |üs´¡ y˚øD å£ ˝À q\T>∑Ts¡T n~Ûø±s¡T\‘√ bÕ≥T |ü~ eT+~ |üs´¡ y˚øD å£ n~Ûø±s¡T\T, 40 eT+~ yê\+{°sq¢¡ T @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

18q pìj·TsY düV‰ü j·T≈£î\≈£î

ñ<√´>√qï‹ øöì‡*+>¥ HÓ\÷¢s¡T, Ç~ì»+: õ˝≤¢˝Àì nìï ìjÓ÷»ø£ esêZ˝À¢ $T˙ eTVü≤Hê&ÉT @sêŒ≥T #˚dTü qÔ ï≥T¢ ‘˚<b˚ Õ õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå &ÉT ;<ä s¡$#·+Á<ä ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.18e ‘˚B ø√ePs¡T, >∑÷&É÷s¡T, 19q ø±e*, Ä‘·à≈£Ls¡T, 20q HÓ\÷¢sT¡ q>∑s+¡ , 21q HÓ\÷¢sT¡ Á>±MTD+, düπs«|ü*¢, 22q ñ<äj·T–], dü÷fi¯Sfls¡Tù|≥, yÓ+ø£≥–], 24q q>∑s¡+˝Àì m˙ºÄsY uÛÑeq+˝À »s¡T>∑T‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T.

10e ‘·s>¡ ‹∑ ˝À 322 eT+~ ñrÔs‘í¡ · ∫≥ºeT÷s¡T, Ç~ì»+: kÕ∆ìø£ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì $<ë´XÊK uÛeÑ q+ e<ä› eT+&É\ $<ë´XÊK n~Ûø±] j·THé.lìyêdüT\T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ eT+&É\+ yÓTT‘·+Ô 371eT+~ |üØø£å sêj·T>± M]˝À 322eT+~ ñrÔs¡í kÕ~Û+#ês¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝Àì >∑TqbÕ&ÉT˝À C…&é|æ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ ˝À #·<äTe⁄‘·Tqï z.eTTs¡∞ ø£èwüº nH˚ $<ë´]∆ eT+&É\ ˝ÀH˚ |üdtºø±¢dt ñ rÔs¡í‘· kÕ~Û+#ês¡T. ‘·<äT|ü] ~«‹j·TkÕúq+˝À j·T+.eTÚìø£ñrÔs¡í‘· bı+<ës¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

s¡|òüTTq+<äHé≈£î

eTVü ‰ ù d Hé e÷j· T ‘√ eT∞¢ m+&É \ eT+≥\T _C…|æ >±\+...? dü+>±&ç¶,: {ÏÄsYmdt ãVæ≤wüÿè‘· H˚‘· s¡|òüTTq+<äHé≈£î _C…|æ >±\+ y˚düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Äj·TqqT bÕغ˝ÀøÏ rdüT≈£îì e#˚Ã+<äT≈£î #·s¡Ã\T #˚düTÔHêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ;CÒ|” d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü s¡|Tüò Tq+<äH‘é √ #·sá \T »]|æq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. á Áø£eT+˝À Äj·Tq @ bÕغ˝À #˚sê\H˚ dü+~>∑+∆ ˝À ñqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. Äj·Tq {Ï&|ç ˝æ À #˚sT¡ ‘ês¡ì n+≥THêï Ç+ø± @ ìs¡j í T· + rdüTø√˝Ò<ìä düe÷#ês¡+. eT+∫ yê>±∆{Ï ñqï s¡|òüTTq+<äHé _C…|æ˝À #˚]‘˚ uÛÑ$dü´‘Y ñ +≥T+<äì õ˝≤¢ _C…|æ Hêj·T≈£î&=ø£s¡T yê´U≤´ì+#·&É+ $X‚wü+. eTs√yÓ’|ü⁄ {ÏÄsYmdt ãVæ≤düÿè‘· H˚‘· s¡|òüTTq+<äHé e´eVü‰s¡+˝À Çø£eTT+<äT ≈£L&Ü sêhkÕúsTT H˚‘·˝…es¡÷ ô|<ä›>± düŒ+~#· ≈£L&É<äì ìs¡sí TT+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ˇø£yfi˚ ¯ s¡|Tüò Tq+<äHé @yÓH’ ê Äs√|üD\T #˚ùdÔ πøe\+ õ˝≤¢ kÕúsTT H˚‘·\‘√H˚ ‹|æŒø={≤º\ì ìs¡ísTT+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. s¡|òüTTq+<äHéqT düôdŒq¸Hé #˚XÊø£ πøe\+ {°ÄsYmdt õ˝≤¢ ÇHé#ê]® sê»j·T´j·÷<äyé ‹|æŒø={Ϻ+#·&É+ yÓqø£ eP´Vü≤+ Ç<˚ nsTT ñ+≥T+<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. s¡|òüTTq+<äHésêe⁄qT bÕغ qT+∫ düôdŒ+&é #˚j·T&É+‘√ sê»ø°j·T esêZ˝À¢ #·s¡Ã »]–+~. dü+e‘·‡sê\T>± {°ÄsYmdt n<Ûä´≈£åî&ç>± |üì#˚dæq s¡|òüTTq+<äHésêe⁄ yÓ+≥ mes¡÷ ø£\dæsêø£b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+. {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY‘√ bÕ≥T Vü≤ØXŸsêe⁄\ô|’ Äs√|üD\T #˚dæq s¡|òüTTq+<äHéô|’ ‘Ó\+>±D yê<äT\T, {°ÄsYmdt ÁX‚DT\T ÄÁ>∑V≤ü + e´ø£+Ô #˚XÊsTT. õ˝≤¢˝À |ü\T#√≥¢ s¡|òüTTq+<äHé yê´K´\ô|’ ìs¡düq\T ø=qkÕ>±sTT. bÕ]ÁXÊ$Tø£y‘˚ \Ô· qT+∫ |ü\T |òsæ ê´<äT\T n+<ä&+É , {°&|û ” n~ÛH‘˚ · #·+Á<äu≤ãT‘√ bÕ≥T Ä bÕغ H˚‘· düT»Hê#Í<ä]\qT |ü\Te÷s¡T¢ s¡|òüTTq+<äHé ø£*dæq≥T¢` {°ÄsYmdt H˚‘·\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. bÕغ n<Ûä´≈£åî&ç>± Äj·Tq #ê˝≤ s√E\T |üì#˚dæq|üŒ{Ïø° s¡|òüTTq+<äHé düôdŒq¸Hqé T bÕغ ÁX‚DT\T mes¡÷ |ü{+ºÏ #·Tø√˝Ò<Tä . 2007 qT+∫ 2012 &çôd+ãsY es¡≈£î {°ÄsYmdt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ç>± s¡|òüTTq+<äHé |üì#˚XÊs¡T. nsTT‘˚ Äj·TqqT bÕغ qT+∫ düôdŒ+&é #˚jT· >± õ˝≤¢˝À Ä bÕغ ø Ï #Ó + ~q eT+&É \ , ìjÓ ÷ »ø£ e s¡ Z , õ˝≤¢ kÕú s TT Hêj·T≈£î|üPes¡÷ düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+. s¡|òüTTq+<äHéqT {°ÄsYmdt qT+∫ düôdŒ+&é #˚XÊø£ õ˝≤¢˝À e´‹πsø£‘· m<äTs¡Tø±˝Ò<äT. bÕغ˝À $$<Ûä |ü<eä ⁄\T bı+~q Äj·Tq n~ÛH‘˚ ô· |H’ ˚ Äs√|üD\T #˚j·T&Üìï ‘Ó\+>±D yê<äT˝…e«s¡÷ J]í+#·Tø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì sê»j·T´ j·÷<äyé ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ÄsTTHê s¡|òüTTq+<äHé yê´K´\qT, Äs√|ü D \qT mes¡ ÷ |ü { Ï º + #· T ø√e&É + ˝Ò < ä ì ø={ϺbÕπsXÊs¡T. s¡|òüTTq+<äHé bÕغ˝À ñHêï ˇø£ÿfÒ ˝Ò≈£îHêï ˇø£ÿfÒ, Ä $wüj·T+ >∑T]Ô+#·&É+ e˝Ò¢ n~ÛH˚‘· y˚≥Ty˚XÊs¡ì #Ó|üø=#êÃs¡T. @<˚yÓTÆHê s¡|òüTTq+<äHésêe⁄ düôdŒq¸Héô|’ sê»ø°j·T esêZ˝À¢ rÁe+>± #·sá »]–+~.

$XÊK|ü≥D º +,: eTVü‰ùdHé ‘·TbÕqT <ë]e÷s¡TÃ≈£îì ã+>±¢<X˚ Ÿ˝Àì ∫≥º>±+>¥ e<ä› rs¡+ <ë≥≥&É+‘√, sêh+˝À esê¸\ neø±X¯+ #˚C≤]+~. b˛‘·÷b˛‘·÷ eT∞¢ m+&É\T $»è+_Û+#˚˝≤ #˚d+æ ~. B+‘√ m+&É\T eTT~] eT∞¢ j·T<Ûëdæú‹øÏ e∫Ã+~. ã+>±fi≤ U≤‘·+˝À Hê\T>∑T s√E\ ÁøÏ‘·+ @s¡Œ&çq µeTVü‰ùdHéµ ‘·TbòÕqT ø±s¡D+>± >±*˝À ‘˚eT ô|]–+~. |üs´¡ ekÕq+>± rÁe ñø£ÿb˛‘· sêh Á|ü»\qT n‘·˝≤≈£î‘·+ #˚k˛Ô+~. HÓ’s¡T‹ s¡T‘·T|üeHê\T dü¬s’q düeTj·T+˝À ekÕÔjT· qï yê‘êes¡D XÊK Á|üø{£ +Ï #·&+É Á|ü»\≈£î ø=+‘· }s¡≥ ø£*–k˛Ô+~. á @&Ü~ pHé 1q øπ s¡fi˝¯ ÀøÏ Á|üy•˚ +#·e\dæq HÓs’ T¡ ‹ s¡T‘·T|üeHê\T eTVü‰ùdHé ‘·TbÕqT ø±s¡D+>± eT÷&ÉT s√E\T Ä\dü´+>± Á|üy•˚ +#·qTHêïj·Tì øπ +Á<ä yê‘êes¡D øπ +Á<ä+ ‘Ó*|æ+~. ‘·TbÕqT ø±s¡D+>± s¡T‘·T|üeHê\ ø£<*ä ø£ HÓeTà~+#·&+É ‘√ á @&Ü~ ≈£L&Ü ‘=\ø£s¡T\T ¬s’‘·T\ J$‘ê\‘√ <√ã÷#˚˝≤&˚ Á|üe÷<ä+ ˝Òø£b˛˝Ò<äì |üsê´es¡Dy˚‘·Ô\T eTs√yÓ’|ü⁄ ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T. <˚X¯+˝À <ë<ë|ü⁄ 60 XÊ‘·+ kÕ>∑T HÓ’s¡T‹ s¡T‘·T|üeHê\ ô|’H˚ Ä<Ûës¡|&ü ç ñ+~. ákÕ] <˚X+¯ ˝À 98 XÊ‘·+ y˚Ts¡ es¡¸bÕ‘·+ ñ +≥T+<äì πø+Á<ä yê‘êes¡D XÊK n+#·Hê y˚dæq|üŒ{Ïø°, $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ ì]›wüº o‘√wüídæú‘·T\qT ã{Ϻ kÕúìø£‘·‘·«+‘√ ≈£L&çq e´ekÕj·T ôV≤#·Ã]ø£\qT Äj·÷ sêh Á|üuTÑÛ ‘ê«\T s¡÷bı+~+#·&+É ˝À #=s¡e #·÷bÕ*. s√Væ≤DÏ˝À s√fi¯ófl |ü>T∑ \T‘êj·T+{≤s¡T. ø±˙ á @&ÉT n+‘·≈£î eTT+<äT>±H˚ m+&É\T #·+&ÉÁ|ü#·+&É+>± sêÅcÕºìï uÛ>Ñ u∑ >ÑÛ ∑ eT+&ç+#êsTT. ñ‘·sÔ ê~ qT+∫ y˚&ç >±\T\ e\¢ >∑‘· @&Ü~ ø£+fÒ sêh ñc˛íÁ>∑‘\· T u≤>± ô|]>±sTT. y˚&$ç T, e&É >±\T\≈£î ‘√&ÉT ø£¬s+&ÉT ø√‘·\T ≈£L&Ü ‘√&Ée&É+‘√ Á|ü»\T

n˝≤¢&bç ˛‘·THêïs¡T. sêh yê´|ü+Ô >± dü>≥∑ Tq 40`49 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt ñc˛íÁ>∑‘\· T qyÓ÷<äsTTHêsTT. ã+>±fi≤ U≤‘·+˝À sêh rs¡+ yÓ+ã&ç @s¡Œ&çq n\Œ|”&qÉ Á<√DÏ ø±s¡D+>± >±*˝À ‘˚eT XÊ‘·+ ô|]– rÁeyÓTÆq ñø£ÿb˛‘·\‘√ sêh Á|ü»\T ñøÏÿ]_øÏÿ] ne⁄‘·THêïs¡T. ø√kÕÔ õ˝≤¢\ ø£+f… n‘·´~Ûø£ ñc˛íÁ>∑‘·\T qyÓ÷<äj˚T´ ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝À¢ á @&Ü~ m+&É˝Ò ø±≈£î+&Ü ñø£ÿb˛‘·\T ≈£L&Ü ≈£î~ù|XÊsTT. KeTà+ õ˝≤¢ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+˝À n‘·´~Ûø£+>± 49 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt qyÓ÷<äsTT+~. n˝≤π> eTDT>∑÷s¡T˝À 51 &çÁ^\ ñ c˛íÁ>∑‘\· T qyÓ÷<äj÷· ´sTT. s¬ +≥∫+‘·\ eT+&çb˛‘√+~. m+&É\ <Óã“≈£î Á>±$÷D ÁbÕ+‘ê˝À¢ bı\+ |üqT\≈£î yÓfi≤fl\+fÒH˚ uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. m+&É\T, y˚&ç >±\T\≈£î »q+ |æ≥º˝≤¢ sê*b˛‘·THêïs¡T. sêhyê´|üÔ+>± Ç|üŒ{Ï es¡≈£î |ü<äT\ dü+K´˝À eè<äT\∆ T, |æ\\¢ ÷ e&É<ãÓ “≈£î ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒj·÷s¡T. |üì Á|ü<X˚ Ê\˝À >∑Tø¬ ÿ&ÉT eT+∫˙fi¯fl≈£î H√#·Tø√ø£ ñbÕ~Û ≈£L©\T ñdü÷s¡TeT+≥THêïs¡T. $<äT´‘Y ˝Òø£ kÕ>∑T, ‘ê>∑T ˙{Ï ø=s¡‘· sêÅcÕºìï #·T≥TºeTT{Ϻ+~. m+&É rÁe‘· qT+∫ eè<äT\∆ qT, |æ\\¢ qT ø±bÕ&˚ dü<Tä bÕj·÷\qT Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T` #˚j·Tø£b˛e&É+ $#ês¡ø£s¡+. |üsê´es¡D $<Û«ä +dü+ |ò*ü ‘·+>± ô|]–q uÛ÷Ñ ‘ê|ü+, <ëì u≤<Ûëø£s¡ |üs´¡ edüHê\ ø±s¡D+>± nq÷Vü≤´yÓTÆq yê‘êes¡D e÷s¡TŒ\T edüTÔHêïj·Tì |üsê´es¡Dy˚‘·Ô\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. . mqï&É÷ ˝Òì $<Û+ä >± sêÅcÕºìï m+&É\T eT+&çdTü HÔ êïsTT. Á|üøè£ ‹ $<Û«ä +dü+, yê‘êes¡D ø±\TcÕ´\ ø±s¡D+>± m+&Üø±\+ <äTs¡“s¤ y¡ T˚ ø±≈£î+&Ü ÁbÕD≤+‘·ø+£ >±q÷ e÷]+~. <ä≥yº TÓ qÆ n&Ée⁄\T n+‘·]+#·&+É , |ü#·Ã<äq+ ‘·–Zb˛e&É+, KìC≤\ $#·ø£åD≤s¡Væ≤‘·yÓTÆq ‘·e«ø±\T,

qcÕº˝À¢ áeTT s¬ ‘’ T· \T

yê{Ïì ø=qT>√\T#˚ùdyês¡T ˝Òø,£ mø£ÿ&çøÏ yÓ*¢ neTTà ø√yê˝À ‘Ó*j·Tø£ ¬s’‘·T\T HêHê ‘·+{≤\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. |ü≈£åî\≈£î y˚T‘·ø√dü+ y˚˝≤~ s¡÷bÕj·T\T yÓ∫à düTHÔ êï ≈£L&Ü |ò*ü ‘·+ e÷Á‘·+ sêø£b˛e&É+‘√ @+#˚j÷· ˝À bÕ\Tb˛ì dæ‹ú ˝À ø=≥Tº$T{≤º&TÉ ‘·THêïs¡T. <ëHê ô|≥º˝øÒ ,£ ñqïyê{Ïì #·+|ü⁄ø√˝Òø£ n&Éø‘£ sÔÓ ˝¡ À b˛ø£#øÓ ÿ£ ˝≤ nedü\ú T |ü&TÉ ‘·THêï s¡T nqï<ë‘·\T. áeTT|ü≈îå£ \qT ô|+#·T≈£î+fÒ áø£\≈£î, e÷+kÕìøÏ, >∑T&É≈¢ î£ , q÷HÓ≈î£ Ç˝≤ Hê\T¬><’ Tä s¡ø±\T>± \_›bı+<ä e#·Ãì #Ó|Œæ q yê´bÕs¡T\T e÷¬sÿ{Ï+>¥ e´eVü‰s¡+ #·÷|æ+#·ø£ b˛e&É+‘√ H˚&TÉ yê{Ï ôd’E ô|]–Hê neTTà≈£îH˚ <ës¡T\T ‘Ó*j·Tø£ ‹ø£eTø£ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. \ø£å˝≤~ s¡÷bÕj·T\T ô|≥Tºã&ç ô|{≤ºeTì, Ç|üŒ{ÏøÏ Ç+ø± ô|&ÉT‘·÷H˚ ñHêï ≈£L&Ü @+#˚j÷· ˝À bÕ\Tb˛ì |ü]dæ‹ú ˝À ñ+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T. |ü≈£åî\qT+∫ e#˚à q÷HÓ≈£î eT÷&ÉTy˚\T, e÷+kÕìøÏ øÏ˝ÀøÏ Hê\T¬><’ Tä e+<ä\T edüT+Ô <äì, Ç+ø± áø£\ <ë«sê, u§#·TÃ<ë«sê #Ó|ü \T, u≤´>∑T\T ≈£î&ÉT‘ês¡ì Ç˝≤≈£L&Ü &ÉãT“\T dü+bÕ~+#·e#·Ãì #Ó|Œæ q yê´bÕs¡T\T H˚&TÉ <äT]“D° y˚dæ yÓ‹øÏHê ≈£L&Ü ø£ì|æ+#·ø£b˛e&É+‘√ ‘·eTqT Ä<äT≈£îH˚ yê¬ses¡H˚ Ä+<√fi¯ q≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T.

u≤Ø>± ô|s¡T>∑T‘·Tqï áeTT|ü≈îå£ \T e÷¬sÿ{Ï+>¥ ˝Òø£ dü‘e· T‘·+ HÓ\÷¢sT¡ '$<˚XÊ˝À¢ uÛ˝Ñ Ò –sêøÏ ñ+<äì, s¡øs£ ø¡ ±\T>± \_› bı+<äe#·Ãì e÷j·Te÷≥\T #Ó|Œæ q yê´bÕs¡T\ e÷≥\≈£î HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢˝Àì s¬ ‘’ T· \T ì+&Ü yÓ÷düb˛j·÷s¡T. áeTT |ü≈îå£ \qT ô|+∫‘˚ e´ekÕj·T+ ø£+fÒ m≈£îÿe>± ˝≤uÛ+Ñ edüT+Ô <äì qeTàã*øÏq yê´bÕs¡T\T ∫qï∫qï |æ\\¢ qT õ˝≤¢yê´|ü+Ô >± e+<ä˝≤~ eT+~ s¬ ‘’ T· \T n|üŒ–+#ês¡T. ô|]–q ‘·sê«‘· ≈£L&Ü ‘êy˚T rdüTø¬ fi≤ÔeTì $÷¬ø˝≤+{Ï uÛj Ñ T· +˝Ò<ìä $<˚XÊ˝À¢ e÷+dü+, áø£\T, q÷HÓ≈î£ uÛ˝Ñ Ò &çe÷+&é ñ+<äì qeTàø£+ ø£*–+#ês¡T. B+‘√ yê] e÷≥\T $ì áeTT |ü≈îå£ \qT ô|+#˚ ø±s¡´Áø£e÷ìï õ˝≤¢yê´|üÔ+>± düTe÷s¡T yÓsTT´ eT+~ ¬s’‘·T\T #˚|{ü ≤ºsT¡ . Ç|üŒ{ÏøÏ á |ü≈îå£ \T rdüT≈£îì Äs¡Tdü+e‘·‡sê\T >∑&TÉ düTHÔ êï


X¯óÁø£yês¡+ y˚T 17, 2013

ø±s=Œsπ wüHé j·Tdtá >± Çe÷yéTyÓTTVæ≤B›Hé HÓ\÷¢sT¡ {ÖHé, Ç~ì»+ : q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+dü∆ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ Ç+»˙sY (j·TdtÇ)>± Çe÷yéTyÓTTVæ≤B›Hqé T ìj·T$Tdü÷Ô Á|üuTÑÛ ‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. áj·Tq sê»eT+Á&ç ø±s=ŒπswüHé˝À j·Tdtá>± $<ÛTä \T ìs¡«Væ≤düTHÔ êïs¡T. ôV≤’ <äsêu≤<é˝À »]–q kÕ<Ûës¡D ã~©˝À¢ áj·Tq≈£î kÕ∆q #·\q+ ø£*–+~. Çe÷yéTyÓTTVæ≤B›Hé >∑‘+· ˝À HÓ\÷¢sT¡ eTTì‡bÕ*{Ï˝À Ç+»˙sY>± |üì#˚XÊs¡T. nq+‘·s+¡ 2004˝À ø±s=ŒπswüHé>± s¡÷bÕ+‘·s¡+ #Ó+~q|ü⁄&ÉT ÇHé#ê]® j·Tdtá>± |üì#˚XÊs¡T. n<˚düeTj·T+˝À ø£MTwüqsY>± |üì#˚düTÔqï ñe÷|ü‹ düôdŒ+&é ne&É+‘√ Äj·Tq kÕ∆q+˝À ÇHé#ê]® ø£MTwüqsY>± Çe÷yéTyÓTTVæ≤B›Hé 7 HÓ\\ bÕ≥T |üì#˚XÊs¡T. nq+‘·s+¡ 2005˝À áj·Tq≈£î j·Tdtá>± |ü<√qï‹ \_Û+#·&É+‘√ sê»eT+Á&ç ø±s=ŒπswüH≈é î£ ã~© nj·÷´s¡T.

Ç~ì»+ kÕj·T+ø±\ ~q|üÁ‹ø£

Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\T

qyÓ÷ qs¡d+æ Vü‰.. ñÁ>q∑ s¡d+æ Vü≤....!! nÁø£$TùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T X¯ìyês¡+ qT+∫ ãÁ Vô Aà‘·y‡ ê\T

HÓ\÷¢sT¡ s¡÷s¡˝Ÿ, Ç~ì»+ : HÓ\÷¢sT¡ Á>±MTD eT+&É\+ <˚es¡bÕfiË+ |ü+#êsTTr qs¡d+æ Vü≤ ø=+&Éô|’ yÓ\dæ ñqï ly˚<–ä ] \ø°Îqs¡d+æ Vü≤ kÕ«$T ÁãôVA‘·‡yê\T á HÓ\ 18 qT+∫ »s¡>q∑ THêïsTT. >∑‘+· ˝À sêÁ‹ y˚\˝À¢ uÛÑ≈£îÔ\T ùd<ärπs+<äT≈£î ø=+&É\ q&ÉTeT |ü⁄s¡T>∑T|ü⁄Á≥ eT<Û´ä ≈£îqT≈£î rùdyês¡T. á @&Ü~ ø=+&Éô|’ bÕs¡Tÿ\T @sêŒ≥T #˚jT· &É+‘√ Çã“+<äT\T ‘=\>∑qTHêïsTT. |æ\\¢ T Ä≥˝≤&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î Ä≥ edüTÔe⁄\T n+<äTu≤≥T˝À ñHêïsTT. @&ÉT ø√H˚s¡¢ e<ä› uÛÑ≈£îÔ\T kÂø£sê´s¡+ú dæyTÓ +≥T yÓT≥¢qT ì]à+#ês¡T. >∑‘+· ˝À øπ e\+ kÕïHê\T #˚ùdyês¡T e÷Á‘·yT˚ øπ H˚sT¡ e<ä≈› î£ e#˚Ãyês¡T. Á|üdTü ‘Ô +· |üP]Ô kÕúsTT˝À edü‘T· \T ø£*Œ+#ês¡T. yÓTs¡T¬>’q edü‘·T\T : >∑‘+· ˝À uÛ≈Ñ î£ \Ô T ø=+&Éô|’ ñ+&˚+<äT≈£î m˝≤+{Ï edü‘T· \T ˝Òe⁄. mH√ï Çã“+<äT\T |ü&y˚ ês¡T. sêÁ‹ y˚fi˝¯ À¢ ‘·|Œü ìdü]>± HÓ\÷¢s¡T yÓfi≤fl*‡ e#˚Ã~. Á|üdüTÔ‘·+ |ü]dæú‹ e÷]+~. \ø£å˝≤~ s¡÷bÕj·T\‘√ ø=+&Éô|’ edü‹ >∑èVü‰ìï ì]à+#ês¡T. Ç+<äT˝À nìï kÂø£sê´\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. BìøÏ >±qT Á|ü‘´˚ ø£ s¡TdüT+ edü÷\T #˚jT· qTHêïs¡T. á edü‹ >∑èVü≤ ìsêàD+‘√ mH√ï @fi¯ó>¢ ± Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·Tqï uÛÑ≈£îÔ\≈£î Çø£ÿ≥T¢ ‘=\>∑qTHêïsTT. sê‹ •\\T: <˚ekÕ∆q+˝À kÕ«$T yê] >∑s¡“¤>∑T&ç eTT+<äT ln+»H˚j·T kÕ«$T yê] s¡÷bÕìï sê‹ô|’ n+<ä+>± #Óø±ÿs¡T. HÓ\÷¢s¡Ts¡÷s¡˝Ÿ, Ç~ì»+ : Á|ü»\ uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ H˚sê\ n+‘˚ ø±ø£ Ä~\ø°Î neTàyê] >∑T&çøÏ yÓfi‚¢ e÷s¡Z+˝À #ÓøÏÿq ìj·T+Á‘·D kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì q>∑s¡ &çj·Tdt|æ yÓ+ø£≥Hê<Ûé¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. H˚sê\ ìj·T+Á‘·Dô|’ 5e q>∑s¡ b˛©düT\ Ä<Û«ä s¡´+˝À y˚ < ëj· T bÕfiË + , ‘ê´>∑ s ê»kÕ«$T >∑ T &ç dü M T|ü ˝ À ñqï ø£fi≤´DeT+&É|ü+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. q>∑s¡+˝À Ç{°e\ ø±\+˝À #ÓH’ ‡é kÕï∫+>¥\T, <=+>∑‘H· ê\T n~Ûøe£ Tj·÷´j·Tì M{Ï ìj·T+Á‘·D≈£î |ü{wÏ ˜ü #·s´¡ \T rdüT≈£î+≥THêïeTHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\T uj·T≥≈£î yÓfifl‚ ≥|ü⁄&ÉT ˇ+{Ïì+&Ü ã+>±s¡T ÄuÛsÑ D¡ ≤\T y˚dTü ø√e<äì› m|üŒ{ÏøÏ b˛©düT dæã“+~ dü÷∫düTHÔ êïs¡ì, nsTTHê |ü{+ºÏ #·Tø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. Ç+{À¢ »s¡T>∑T‘·Tqï #√Ø˝À¢qT Ç<˚ |ü]dæ∆‹ @s¡Œ&ç+<äì ø√≥, Ç~ì»+ : ø√≥ eT+&É\+, <=s¡Te⁄ø£≥º e<ä› ì]à+#·qTqï Ç|ü Œ {Ï ¬ ø ’ q b˛©dü T \T rdü T ≈£ î +≥Tqï #· s ¡ ´ \≈£ î Á|ü » \T #Óø˘&Ü´yéTqT ¬s’‘·T\+<ä]øÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚˝≤ dü∆\+˝ÀH˚ #Óø˘&Ü´yéT düVü≤ø£]+#ê\Hêïs¡T. ˇ+≥]>± yÓfi¯óÔqï eTVæ≤fi¯\T ÄuÛÑs¡D≤\T ì]à+#ê\ì Äj·Tø£≥Tº ¬s’‘·T\T, <=s¡Te⁄ø£≥º Á>±eTdüT›\T Ç]π>wüHé y˚düTø√e<ä›ì dü÷∫+#ês¡T. nkÕ+|òæTø£ X¯≈£îÔ\T, n|ü]∫‘· e´≈£îÔ\T n~Ûø±]ì ì\BXÊs¡T. 18 ø√≥¢‘√ <=s¡Te⁄ø£≥º Á>±eT+ e<ä› dü«s¡eí TTœ ‘·eT ÁbÕ+‘ê˝À¢ dü+#·]ùdÔ yÓ+≥H˚ kÕ∆ìø£ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ q~ô|’ ì]à+#·qTqï dü∆\ e÷s¡TŒ $wüj·TyÓTÆ Ç]π>wüHé n~Ûø±s¡T\T n+~+#ê\ì, n|ü&ÉT ‘·>T∑ #·s´¡ \T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. ‘·eT X¯óÁø£yês¡+ Çø£ÿ&çøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. #Óø˘&Ü´yéT ì]à+#·qTqï dü›˝≤ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ Äø£ ‘ êsTT\T, eT+<ä T u≤ãT\ y˚ ~ Û + |ü ⁄ \T Ç]π>wüHé N|òt Ç+»˙sY y˚DT>√bÕ\#ê], dæÇdæ&zç ôV≤’ <ësêu≤<é n~Ûø£eTj·÷´j·Tì kÕ∆ì≈£î\T &çj·Tdt|æ <äèwæºøÏ rdüTø=ì e#êÃs¡T. \ø£åàDsêe⁄, Ç]π>wüHé HÓ\÷¢s¡T j·TdtÇ ø√fÒX¯«s¡sêe⁄, &çÇ sêÁ‹ y˚fi˝¯ À¢ >∑dìÔ” eTTeTàs¡+ #˚j÷· \ì dü÷∫+#ês¡T. ‘·–q #·s´¡ \T sê»>√bÕ˝Ÿ, @á l<ÛäsY |ü]o\q #˚XÊs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq Vü‰$T Ç#êÃs¡T. 5e q>∑s¡ dæ◊, j·Tdt|æ Á>±eTdüT∆\T ¬s’‘·T\≈£î ñ|üjÓ÷>∑+ ˝Òì#√≥ #Óø˘&Ü´yéTqT ì]à+∫ sê»X‚KsYs¬ &ç,¶ j·Tdt◊\T _.lìyêdts¬ &ç,¶ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêE, kÕ∆ì≈£î\T 18 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T eè<Ûë #˚j·Te<ä›ì dü÷∫+#ês¡T. ¬s’‘·T\T ø√]q≥T¢ dü ∆ \ + e÷]Ãq≥¢ s TT‘˚ n+#· H ê e´j· T + eTs¡ \ &܈ˆs¡+>±sêe⁄, j·T+|æ&zç uÛyÑ êì ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. ô|s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. <ëìø√dü+ Á|üuTÑÛ ‘·« nqTeT‹ ø±yê\ì <ëìe\¢ #Óø&˘ Ü´yéT ìsêàD+ Ä\dü´+ ne⁄‘·T+<äì N|òt Ç+»˙sY ù|s=ÿHêïs¡T. Ç]π>wüHé j·TdtÇ ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #Óø˘&Ü´yéT &çC…’Hé e÷]q+<ä T q 3 ø√{≤¢ 58 \ø£ å \ yÓ T T‘êÔ ì ï 18 ø√≥¢ ≈ £ î ô|]–+<äHêïs¡T. &çC…’Hé e÷]q+<äTe\¢ #Óø˘&Ü´yéT ˝À‘·T ô|]–+<äì dü+>∑+, Ç~ì»+ : kÕ›ìø£ |ü+#êsTT‹ ø±sê´\j·÷ìï >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj· T +Á‘· + ôdŒwü ˝ Ÿ Ä|ò ” d ü s Y lìyêdü T \T ‘· ì F #˚ X Ês¡ T . ádü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ eT+&É\+˝Àì Ç+{Ï|qü Tï\qT edü÷\T #˚j÷· \ì ‘Ó*bÕs¡T. á|üqTï\qT y˚>e∑ +‘·+ #˚j÷· \ì es¡+>∑˝Ÿ,: {°&|û ” Hêj·T≈£î\T ãj·÷´s¡+ ÁbÕ+‘·+ qT+∫ ‘·f&º… TÉ Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. dü+>∑+ |ü+#êsTT‹ì n_Ûeè~∆ #˚dTü ø√düTyê\ì ÇqT|ü KìC≤ìï $XÊK ñ≈£îÿ bòÕ´ø£ºØøÏ ‘·s¡*ìe«eTq&É+ yê] áy√ eTÁ]<ëdtqT Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. dü+≈£î∫‘·‘ê«ìï ãj·T≥ ô|{Ϻ+<äì d”|”m+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù es¡Z düuÛÑT´\T õ. Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. Bìe\¢ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìπø dü÷fi¯Sfls¡Tù|≥, Ç~ì»+ : eT+&É\+˝À ÇdüTø£ nÁø£eT s¡yêD≤ m≈£îÿe qwüº+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶ n_ÛÁbÕj·T |ü&ܶs¡T. CÀs¡T>± kÕ>∑T‘√+~. ø=+‘·eT+~ <äfi≤s¡T\T ÇdüTø£qT n‘·´~Ûø£ ãj·÷´s¡+ ÁbÕ+‘· ÇqT|ü KìC≤ìï $XÊK ñ≈£îÿ ø£sêà>±sêìøÏ πs≥¢≈£î $Áø£sTTdü÷Ô kıeTTà #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. n~Ûø±s¡T\ ‘·ìF\T ‘·s*¡ +#˚+<äT≈£î C≤Ø #˚dqæ J zqT yÓ+≥H˚ s¡<Tä › #˚j÷· \ì &çe÷+&é ˝Òøb£ ˛e&É+ Ç+<äT≈£î ø±s¡D+>± #Ó|Œü e#·TÃ. >∑e+&ÉM¢ ~Û ∫es¡ sê¬ø{Ÿ #˚XÊs¡T. πø+Á<ä+q≈£î b˛e⁄ zesY Á_&ç® ÁøÏ+<ä ánÁø£eT ‘·s¡*+|ü⁄ ãj·÷´s¡+˝À ÇqT|ü Kì» |ü]ÁX¯eT ô|{≤º\H˚~ Çø£ÿ&ç Á|ü»\ eTHêïs¡b˛\÷s¡T eT]j·TT Ç\T|üPs¡T eT<Ûä´ qT+&ç edü÷Ô &çe÷+&Éì, n<˚$<Û+ä >± zãT˝≤|ü⁄s¡+˝À ÇqT|ü Kì» ø£sêà>±s¡+ ø±fi¯+–q~˝À qT+&ç ‘·s*¡ düTqÔ ï≥T¢ düe÷#ês¡+. á‘·s*¡ +|ü⁄ yÓqTø£ @sêŒ≥T #˚j÷· \ì nø£ÿ&ç Á|ü»\T &çe÷+&é>± ek˛Ô+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ã&ÜHêj·T≈£î\ Vü≤kÕÔ\T ñ+&çq≥T¢ nqTe÷q+. |ü≥|º >ü ˝∑ Ò ÇdüTø£qT Bìì Á|üuÛÑT‘·«+ |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüTø=ì ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñ≈£îÿ ‘·s¡*+∫ kıeTTà #˚düT≈£î+≥T+fÒ ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T, s√&ÉT¶ bòÕ´ø£Øº \qT ì]à+#ê\Hêïs¡T. ãj·÷´s¡+ ÁbÕ+‘·+˝À \_Û+#˚ ÇqT|ü Á{≤Hé‡b˛s¡Tº n~Ûø±s¡T\T @+ #˚düTÔHêïs√ ns¡∆+ ø±e&É+ ˝Ò<äT. Kì»+˝À HêD´‘· ‘·≈î£ ÿe>± ñqï ø±s¡D+>± Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ áeT{Ïìº $T+>∑&+É ˝À M]øÏ yê{≤ ñ+<ë? ˝Ò<ë ‘Ó*dæ‘*Ó j·Tq≥T¢ HêD´yÓTqÆ ñ≈£îÿqT ‘Ó|Œæ +∫ ãj·÷´s¡+˝À yÓ+≥H˚ ñ≈£îÿ ø£sêà>±sêìï q{ÏdüTÔHêïsê? n~Ûø±s¡T\ n+&É ˝Ò≈£î+&Ü |ü≥º|ü>∑˝Ò ÇdüTø£qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì d”|”m+ &çe÷+&é #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. $<äT´‘Y ‘·s*¡ +#·&+É ndü+uÛeÑ eTì Á|ü»\T yêb˛‘·THêïs¡T. á$wüj÷· ìï düeTdü´\ô|’ yêeT|üø±å \ Ä<Û«ä s¡´+˝À ñ<ä´eT+ #˚jT· &É+ e˝Ò¢ $T–*q ze´øÏÔ düe÷#ês¡+ n+~+#·>± Ç~ì»+ |ü]o*+∫+~. ÇdüTø£qT á$<Ûä+>± <=+>∑s¡yêD≤ #˚dæ n~Ûø£πs≥¢≈£î ˇø£ÿ Á{≤ø£ºsY ˝À&é 3 y˚\ s¡÷bÕj·T\T |ü\T≈£î‘·Tqï≥T¢>± ø=qT>√\T <ës¡T\T, Á|ü»\T ÄÁ>∑V≤ü + e´ø£+Ô #˚dTü HÔ êïs¡T. dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ nÁø£eT KeTà+: 27, 28‘˚B˝À¢ ôV≤’ Á<ëu≤<é˝À ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ eTVü‰Hê&ÉT s¡yêD≤qT n]ø£{≤º\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. »s¡>u∑ À‘·T+<äì, BìøÏ eTT+<äT>± õ˝≤¢kÕúsTT˝À $T˙ eTVü‰Hê&ÉTqT ìs¡«Væ≤düTHÔ êïs¡T. áHÓ\ 24e ‘˚Bq KeTà+ q>∑s+¡ ˝Àì >∑DwÒ t >±¬sH¶ ‡é ˝À $T˙eTVü‰Hê&ÉT ìs¡«Væ≤düTHÔ êïeTì {Ï&|û ” õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå &ÉT ø=+&Éu≤\ ø√fÒX«¯ s¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. n$˙‹øÏ e´‹πsø£+>± bÕغ dü÷fi¯Sfls¡Tù|≥, Ç~ì»+ : dü÷fi¯Sfls¡Tù|≥˝Àì ÇdüHêø£ Vü≤s¡¸es¡H∆ s¬é &ç¶ sêhXÊK |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈î£ á HÓ\ 20 <Ûsä êï #˚|&ü TÉ ‘·THêïHêïs¡T. j·T÷‘Y nk˛dæjT˚ wüHé Ä<Û«ä s¡´+˝À Äغdæ ãkÕº+&ÉT <ä>sZ∑ ¡ #Ó+>±\eTà ø£fi+¯ øÏ‘· eT+Á‘·\TqT ‘=\–+#ê\qï &çe÷+&é‘√ bÕ≥T n$˙‹ ÁãôVAà‘·‡yê\T Äs¡+uÛ+Ñ ø±qTqï dü+<äs“¡ +>± |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï s¡<Tä › #˚j÷· \qï &çe÷+&é‘√ eTT+<äT≈£î yÓfi‘¯ êeTHêïs¡T. n+ã\T¢, |üdüT|ü⁄, ≈£î+≈£îeT, |ü+&ÉT¢ |ü+|üø±\T #˚XÊs¡T. ãkÕº+&ÉT BìøÏ õ˝≤¢ ˝ Àì ø±s¡ ´ ø£ s ¡ Ô \ +<ä ] ˙ dü e ÷j· T ‘· Ô + |ü]~Û˝À »]–q á|üP»qT #Ó+>±\eTà <˚ekÕ›q+ #ÛÓ’¬sàHé #˚jT· uÀ‘·THêïeTHêïs¡T. n<˚ $<Û+ä >± 22e ‘˚B es¡≈î£ õ˝≤¢˝Àì Vü≤s¡¸es¡H› s¬é &ç¶ #˚‘T· \MT<äT>± »]|æ+#ês¡T. áø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Ä\j·T |ü~ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤düTHÔ êïeTì, M{ÏøÏ Äj·÷ #Ûs¬’Ó àHé Vü≤s¡¸es¡H› s¬é &ç,¶ áz lìyêdüT\T¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T. án+ãfi¯fl ìjÓ÷»ø£esêZ\˝Àì eT+&É\, Á>±eT, &ç$»HékÕúsTT Hêj·T≈£î\qT, ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ÄVü‰«ìdüTÔHêïeTHêïs¡T. eT~Ûs¡ ìjÓ÷»ø£es¡Z $T˙ Á|ü<äs¡Ùq neTàyê]øÏ m+‘√ Á|”‹j·Tì #ÛÓ’¬sàHé ‘Ó*bÕs¡T. eTVü‰Hê&ÉTqT Ábı<äT≥ › ÷s¡T˝À, 19e‘˚Bq bÕ˝ÒsT¡ ìjÓ÷»ø£es¡Z $T˙ eTVü‰Hê&ÉT, 20q nXÊ«sêe⁄ù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡Z $T˙ eTVü‰Hê&ÉT nXÊ«sêe⁄ù|≥˝À, 20q Ç\¢+<äT ìjÓ÷»ø£es¡Z $T˙ eTVü‰Hê&ÉT, ø√≥, Ç~ì»+ : ø√≥ ‘·\ø¢ ±\Te e<ä› #Ó&&é Ü´yéT m>∑Te ÁbÕ+‘·+˝Àì 21q dü‘T· |Ô *ü ¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z $T˙ eTVü‰Hê&ÉT dü‘T· |Ô *ü ˝¢ À, 21q ÇdüTø£y˚T≥\qT ‘=\–+#ê\ì Äj·Tø£≥Tº ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. |æqbÕø£ ìjÓ÷»ø£es¡Z $T˙ eTVü‰Hê&ÉT eTDT>∑÷s¡T˝À, n<˚s√E ÇdüTø£y˚T≥\ ø±s¡D+>± dü«s¡íeTTœ q~ qT+∫ düqïø±\Te˝ÀøÏ yÓs’ ê ìjÓ÷»ø£es¡Z $T˙ eTVü‰Hê&ÉT ø=DÏ»s¡˝¢ À, n<˚ s√E KeTà+ ˙s¡T sêe&É+ ˝Ò<ìä |ò*ü ‘·+>± Á|ü‹ @{≤ |ü+≥\T m+&çb˛‘·THêïj·T ìjÓ÷»ø£es¡Z $T˙ eTVü‰Hê&ÉT KeTà+ q>∑s+¡ ˝À »s¡T>∑T‘·T+<äì ì ¬s’‘·T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. #Óø˘&Ü´yéT e<ä› qT+∫ >∑÷&É* ø=+&Éu≤\ ‘Ó*bÕs¡T .õ˝≤¢˝À »]π> ìjÓ÷»ø£es¡kZ ÕúsTT düe÷y˚XÊ˝À¢ dü«s¡íeTTœ q~ e+‘Óq es¡≈£î düqïø±\Te˝À ÇdüTø£y˚T≥\T Á|ü<Ûëq+>± Á|ü»\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT #·]ÃkÕÔeTì ù|s¡T≈£îb˛j·÷j·Tì |ò*ü ‘·+>± esê¸ø±\+˝À qB Á|üyêVü≤+ »]π> ø=+&Éu≤\ ‘Ó*bÕs¡T. bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT #˚|ü{Ϻq düeTj·T+˝À es¡<ä˙s¡T düÁø£eT+>± düqïø±\Te≈£î sêe&É+ bÕ<ä j · ÷ Á‘· ˝ À Á|ü » \T m<ä T s=ÿ+≥Tqï nH˚ ø £ dü e Tdü ´ \qT ˝Ò<+ä ≥THêïs¡T. Ç]π>wüHé n~Ûø±s¡T\T õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y nqTeT‹ rdüTø=ì ‘Ó\TdüTø√e≥+ »]–+<äì, Ä düeTdü´\ô|’ #·]Ã+#·&+É ‘√ bÕ≥T ÇdüTø£yT˚ ≥\qT ‘=\–+#ê\ì s¬ ‘’ T· \T ø√s¡T‘·THêïs¡T. bÕ<äj·÷Á‘· n+XÊ\qT, bÕغ Ç∫Ãq &çø£¢πswüHé $wüj·÷\ô|’ ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ #·]ÃkÕÔeTHêïs¡T. e´ekÕj·Ts¡+>∑+ dü+øå√uÛÑ+˝À ñ +<äì, q‘·Ôq&Éø£q ø=qkÕπ> ˙{Ï bÕs¡T<ä\ ÁbÕC…≈£îº\ô|’ ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘\· T bÕ\Œ&çq n$˙‹ >∑T]+∫ ø±s¡´ø£s\Ô¡ ≈£î ‘Ó*j·TCÒkÕÔeTì, »\j·T»„+ ø±kÕÔ <Ûqä j·T»„+>± ø=qkÕ–+<äHêïs¡T. $<äT´‘Y s¡+>∑+ yêø±&ÉT (ø√≥), Ç~ì»+: yêø±&ÉT Á>±eT|ü+#êsTT‹˝Àì l dü+øå√uÛÑ+˝ÀøÏ yÓ[¢q ø±s¡D+>±H˚ bÕ]øÏåXÊ$Tø£ s¡+>∑+ ≈£î<˚˝…’+<äì, #·‘·Ts¡T“¤» eTVü‰\øÏåà Ä\j·T+˝À yê]¸ø√‘·‡yê\T X¯óÁø£yês¡+ ø±+Á¬>dtbÕغ |ü<˚fi¯¢ bÕ\q˝À πøe\+ yÓsTT´ yÓT>±yê≥¢ n<äq|ü⁄ ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. ádü+<äs¡“¤+>± Ä\j·T <Ûäs¡àø£s¡Ô bÕbÕ¬s&ç¶ $<äT´‘YqT e÷Á‘·yT˚ ñ‘·Œ‹Ô #˚jT· >∑*–+<äì Äs√|æ+#ês¡T. y˚\ø√≥¢ eTH√CŸ≈£îe÷sY¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À neTàyê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T $X‚wü s¡÷bÕj·T\ Á|üC≤ dü+|ü<qä T <√#·Tø=ì <√wüß\T>± ‘˚*q eT+Á‘·T\ô|’ n\+ø£s¡D ø±s¡´Áø£e÷\T »]>±sTT. á ñ‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± #·s´¡ \T rdüT≈£îH˚ <Ûs’Ó ´¡ + d”m+ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sY&ø¶ç Ï ˝Ò<ìä $eT]Ù+#ês¡T. |ü\Te⁄s¡T dæ˙ Á|üeTTKT\T Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡T. n$˙‹ n_Ûeè~∆ #Ó+<äT‘·T+<äì, sêh+, πø+Á<ä+˝À n$˙‹øÏ

|Á »ü \ uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ H˚sê\ ìj·T+Á‘D· &çj·Tdt|æ

HÓ\÷¢s¡T 3

>∑s¡T‘·à+‘·T&ç $Á>∑Vü‰\T $X‚wü+>± Äø£]¸düTÔHêïsTT. ì‘·´ nqï<ëq+: <˚ekÕ∆q+˝À ì‘·´ nqï<ëq+ »s¡T>∑T‘·T+~. qèdæ+VüQì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ø=+&Éô|’øÏ e#˚à uÛÑ≈£îÔ\≈£î uÛÀ»q edü‹ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ì‘·´ nqï<ëq |ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. uÛ≈Ñ î£ \Ô ≈£î ñ∫‘·+>± n+~+#ê\qï ÄX¯jT· +‘√ <˚ekÕ∆q+ yês¡T @sêŒ≥T #˚dqæ á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ <ë‘·\ düV≤ü ø±s¡+‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘√+~. Á|ü‘˚´ø£ ãdüT‡\T @sêŒ≥T: HÓ\÷¢s¡T≈£î 10 øÏ. MT <ä÷s¡+˝À yÓ \ dæ j · T Tqï lÄ~\ø° Î dü y ˚ T ‘· l\ø° Î qèdæ + Vü ≤ kÕ«$T ÁãôVA‘·‡yê\≈£î yÓfi+¢‚ <äT≈£î ãdüT‡\ ôd‘’ +· n+<äTu≤≥T˝À ñHêïsTT. ÁãôVA‘·‡yê\ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ qT+∫ uÛ≈Ñ î£ \Ô kÂø£sê´s¡+∆ 25 ãdüT‡\qT n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ rdüTø=düTqÔ ï≥T¢ Äضy√ e÷<ÛMä \‘· ‘Ó*bÕs¡T. kÕ«$T yê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚ uÛÑ≈£îÔ\T HÓ\÷¢s¡T eTT\TeTT&ç ãkÕº+&é, n˝≤π> ãT∫ìs&çb¶ ÕfiË+ qT+∫ ãdüT‡\T n+<äTu≤≥T˝À ñ +{≤sTT. ø=+&ç ø±düT\ VüQ+&û: $wüJe⁄\T uÛÑ≈£îÔ\ CÀ*øÏ sê≈£î+&Ü ñ +&˚+<äT≈£î uÛÑ≈£îÔ\T Ä~\ø°Î neTàyê] Ä\j·T+ ≈£î&çyÓ’|ü⁄q ø=+&çø±düT\ VüQ+&û˝À ø±qTø£\T düeT]ŒkÕÔsT¡ . ø±qTø£\T düeT]ŒùdÔ ø=+&çø±düT\yê&ÉT $wü|⁄ü s¡T>∑T\ qT+∫ m˝≤+{Ï Á|üe÷<ä+ sê≈£î+&Ü #·÷kÕÔs¡ì uÛÑ≈£îÔ\ qeTàø£+.

>∑÷&É÷s¡T, Ç~ì»+ : Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\qT ÄÁø£$TùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒeì ‘·Vü≤o˝≤›s¡T ñe÷<˚$ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ∫\¢≈£Ls¡T, $Tøχ&û ø±\ì düMT|ü+˝À düsπ « HÓ+.374>± ñqï 3 mø£sê\ uÛ÷Ñ eTT\qT ø=+<äs¡T ÄÁø£$T+#·Tø√e&Éy˚T ø±≈£î+&Ü Áø£j·T$Áø£j·÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì BìøÏ dü+ã+~Û+∫q |òæsê´<äT\T ≈£L&Ü n+<ëj·Tì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ ‘·V≤ü o˝≤›sT¡ s¬ yÓq÷´ dæã“+~‘√ ø£*dæ ÄÁbÕ+‘êìï |ü]o*+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü›˝≤\T ÄÁø£$T+∫ >∑T&çôd\T y˚düT≈£îqï yê]‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Á|üuTÑÛ ‘·« uÛ÷Ñ eTT\qT ÇcÕºqTkÕs¡+>± ÄÁø£$TùdÔ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\qT qyÓ÷<äT #˚j·Te\dæ edüTÔ+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Çfi¯ófl ˝Òì yê]ì >∑T]Ô+∫ ns¡Ω‘· ñqï≥¢sTT‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ <ë«sê ìy˚X¯ dü›˝≤\qT |ü+|æD° #˚jT· &É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. dü˝∆ ≤\T U≤∞ #˚j÷· \ì $ÄsYz X‚w–ü ]ì Ä<˚•+#ês¡T.

ÇdüTø£Ø#Y|ô ’ $õ˝…qT‡ <ë&ÉT\T Ábı¬ø¢sTTHé, ˝≤Ø\ d”CŸ

HÓ\÷¢sT¡ s¡÷s¡˝Ÿ, Ç~ì»+ : nq+‘·kÕ>∑s+¡ eT+&É\+˝Àì |ü&eÉ T{Ï ø£+uÛÑ+bÕ&ÉT ÇdüTø£Ø#Y ô|’ >∑Ts¡Tyês¡+ ns¡úsêÁ‹ ‘·s¡Tyê‘· $õ˝…qT‡ mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ n~Ûø±s¡T\T <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ÇdüTø£Ø#Y≈£î HÓ\ s√E\ ÁøÏ‘+· Á|üuTÑÛ ‘·«+ nqTeT‹ Ç∫Ã+~. &Ü«e÷ n~Ûø±s¡T\T Ç∫Ãq ø=\‘·\qT $T+∫ nÁø£eT+>± ÇdüTø£qT ‘·$« ‘·s*¡ düTHÔ êïs¡T. eTs√yÓ|’ ⁄ü uÛ≤Ø bı¬øs¢ TTq¢‘√ ÇdüTø£ ‘·e«ø±\qT kÕ–dü÷Ô Ç‘·s¡ õ˝≤¢≈î£ ‘·s¡*dü÷Ô >∑T‘˚Ô<ës¡T uÛ≤Ø>± \_›bı+<äT‘·THêïs¡T. á $wüj·T+yÓTÆ düMT|ü |ü&ÉeT{Ï ø£+uÛÑ+bÕ&ÉT |ü+#êsTTr |ü]~Û˝Àì ø£eTàyê]|ü*¢ Á>±eTdü T ∆ \ T Ä+<√fi¯ q #˚ | ü { ≤º s ¡ T . Çdü T ø£ Ø #Y y˚ \ +bÕ≥\T <äøÏÿ+#·T≈£îqï >∑T‘˚Ô<ës¡T n~Ûø±s¡bÕغøÏ #Ó+~q H˚‘· ø±e&É+‘√ M] nÁø£e÷\≈£î n&ÉT¶ #Óù|Œyês¡T ˝Òs¡T. á Áø£eT+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ns¡sú êÁ‹ düTe÷s¡T 20eT+~ $õ˝…qT‡ mHéb˛ò sY‡yÓT+{Ÿ n~Ûø±s¡T\T nø£dàæ ø£+>± ÇdüTø£Ø#Yô|’ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ˇø£ÿkÕ]>± <ë&ÉT\T bı&Ée⁄ 150MT. qT+∫ 300MT es¡≈î£ ô|]–+<äHêïs¡T. Á|üuTÑÛ ‘·«+ »s¡|ü&É+‘√ yêVü≤q<ës¡T\T mø£ÿ&çø° yÓfi¯¢˝Òì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. ìs¡j í T· + y˚Ts¡øπ bÕ‘· ø±+Á{≤ø£sº øπY |üqT\T n|üŒ–+#·&+É »]–+<äì nq+‘·s+¡ yês¡T uÛ≤Ø Ábı¬øs¢ TTHé‘√bÕ≥T, ˝≤Ø\qT d”CŸ #˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À m˝≤+{Ï neø£‘·eø£\T »s¡T>∑˝Ò<äHêïs¡T. dü<äs¡T #Óø˘&Ü´yéT B+‘√ >∑T‘˚Ô<ës¡T nÁø£eT uÛ≤>√‘·+ ãj·T≥|ü&ç+~. ìsêàD |üqT\≈£î ø±+Á{≤ø£ºs¡T Ç+‘·es¡≈£î q>∑<äT #Ó*¢#·˝Ò<äHêïs¡T. n&Ü«qT‡>± e÷Á‘·y˚T 75 \ø£å\T Çe«&É+ »]–+<äHêïs¡T. á n&Ü«qT‡ MT<ä ø±+Á{≤≈£îº qT+∫ 8% e&û‘¶ √ ]ø£eØ #˚kÕÔeTì eTÁ]bÕ&ÉT, Ç~ì»+ : eT+&É\ øπ +Á<äyTÓ qÆ eTÁ]bÕ&ÉT >∑es¡ïyÓT+{Ÿ j·TdtÇ ø√fÒX«¯ s¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. s¬ ‘’ T· \≈£î ñ|üj÷Ó >∑|&ü ˝˚ ≤ #Óø&˘ Ü´yéT u≤\Ts¡, u≤*ø£\ Vü‰dü˝º Ÿ˝À |ü<√ ‘·s>¡ ‹∑ #·<Tä e⁄‘·Tqï 20 eT+~ ì]à+#ê\ì s¬ ‘’ T· \T ø√s¡>± Bìô|’ düŒ+~+∫q Ç]π>wüHé n~Ûø±s¡T\T $<ë´]∆ì, $<ë´s¡T∆\T 100XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+#ês¡T. >∑‘·+˝À 18 ø√≥¢ n+#·Hê\‘√H˚ ¬s’‘·T\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ $<Ûä+>± #Óø˘&Ü´yéT ≈£L&Ü u≤\Ts¡ Vü‰dü˝º Ÿ ˝Àì $<ë´s¡T\∆ T 100 XÊ‘·+ kÕ~Û+#ês¡T. ì]àkÕÔeTHêïs¡T. #Óø&˘ Ü´yéT ìsêàD+˝À n+#·Hê\T ô|+|ü⁄, bÕ‘· Vü‰düº˝Ÿ yês¡¶Hé n+ø£j·T´ ø£èwæ |ü≥Tº<ä\‘√ $<ë´]∆ì, $<ë´s¡T∆\qT ø±+Á{≤ø£ºsYπø |üqT\T n|üŒ–+#·&É+ yÓqTø£ m˝≤+{Ï neø£‘·eø£\T #·~$+∫ yê]øÏ ø±e\dæq yÓT{°]j·T˝ŸqT kı+‘· Ks¡TÃ\‘√ n+~+∫ »s¡T>∑˝Ò<äHêïs¡T. ø√≥ eT+&É\ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ∫\¢≈£Ls¡T >∑es¡ïyÓT+{Ÿ Vü‰dü˝º Ÿ ˝À 100 XÊ‘·+ ñrÔs‘í¡ · kÕ~Û+#·+&É+‘√ >∑‘+· ˝À <äX¯s¡<Ûäsê$T¬s&ç¶, <äTeP«s¡T yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶, <äTeP«s¡T l<ÛäsY¬s&ç¶, sêÁwüº Ä]∆øX£ ÊK eT+Á‹ Äq+ #˚‘T· \ MT<äT>± ñ‘·eÔ T yês¡H¶ >é ± ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ eT+&É\ bÕغ n<Û´ä ≈£îå \T |æ.ø√fÒX«¯ s¡s¬ &ç,¶ ø√≥ eT+&É\ nyês¡T¶ n+<äT≈£îHêïs¡T. e÷õ n<Ûä´≈£åî\T ø£+<ä\ u≤\ÁøÏwüíj·T´, _C…|æ Hêj·T≈£î\T bÕ<ä]Ô ø√fÒX¯«s¡¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T #Óø˘&Ü´yéT ìsêàD $wüj·TyÓTÆ Ç]π>wüHé ñ qï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ #·sá \T »]bÕs¡T. ‘·&,É Ç~ì»+ : ‘·&É eT+&É\+˝Àì sêe÷|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À »]–q ÁãôVA‘·‡yê\T dü+<äs¡“¤+>± Á>±eTdüTÔ\T eT<Ûä´+ n~Ûø£+>± ùd$+#·&É+‘√ eT<Ûä´+ cÕ|ü⁄ e<ä› Ç<ä›] e´≈£îÔ\ eT<Ûä´ e÷{≤e÷≥ ô|]– |òTü s¡¸D≈£î <ë]rdæq $wüjT· + ‘Ó*dæq<˚ nsTT‘˚ á |òTü s¡¸D nìï Á|ü‹|üø£åbÕغ\T ñ<ä´eT+˝ÀøÏ e#êÃj·THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ô|]– ≈£î\ Á|üdøü >ÔÏ ± e÷]+~. á dü+|òTü ≥q »]– 7 s√E\T ~–e∫à 12y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ uÛ≤sêìï Äs¡Ty˚\ ø√≥¢ nsTTHê >±ì á |òüTs¡¸D s√Eø=ø£ eT\T|ü⁄ ‹s¡T>∑T‘·T+~. Ä s¡÷bÕj·T\≈£î ‘·–+Z #·&yÉ T˚ ø±≈£î+&Ü, md”‡, md”\º ø±\˙\≈£î ñ Á>±eT+˝À á |òTü s¡¸D e\¢ XÊ+‹ uÛÁÑ <ä‘\· T ø±bÕ&˚+<äT≈£î b˛©düT ∫‘·+>± Çe«&Éy˚T ø±≈£î+&Ü yê]øÏ dü+ã+~Û+∫q 200 ø√≥¢ j·T+Á‘ê+>∑+ q\T>∑Ts¡T dæ◊\T, |ü~ eT+~ j·Tdt◊\T, ø±ìùd㺠T˝Ÿ‡ s¡÷bÕj·T\ ãø±sTT\qT Á|üuTÑÛ ‘·«+ e÷|ò” #˚d+æ <äì ù|s=ÿHêïs¡T. {Ϭø{Ÿ y˚düTø=ì sêÁ‹ |ü>∑\T ø±bÕ˝≤ ø±düTÔHêï>±ì Ç|üŒ{Ïø° á {°ÄsYmdt n$XÊ«dü rsêàq+ ô|{Ïqº |ü&ÉT {°&|û ” eT<ä‹› ∫à ñ+fÒ |òüTs¡¸D n<äT|ü⁄ #˚j·T˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± á s√E n$˙‹ Á|üuÛÑT‘·« |”&É $s¡>∑&É nsTT ñ+&˚<äì dæ|æm+ H˚‘· ñ<äjT· + 9 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À eT∞fl s¡–*+~. Bì |ü]D≤eT+ yê´U≤´ì+∫+#ês¡T. {Ï&|ç æ rdüT≈£îqï ìs¡j í T· + Ç|ü&ÉT ø±+Á¬>dt≈î£ C≤rj·T s¡V≤ü <ë]ô|’ Á{≤|òøæ ˘ düŒ+~+∫+~. yÓ+≥H˚ b˛©d es¡+>± e÷]+<äì Á|üu≤Û ø£ss¬Y &ç¶ nHêïs¡T. {Ï&|ç æ n|ü&˚ uÛwÒ Cü ≤\≈£î üT\T #êø£#·ø£´+‘√ s¡>∑T\T‘·Tqï |òüTs¡¸D n<äT|ü⁄#˚XÊs¡T. nsTT‘˚ á b˛≈£ î +&Ü #· s ¡ ´ rdü T ≈£ î ì ñ+fÒ n$˙‹ Á|ü u Û Ñ T ‘· « + |òüTs¡¸D ≈£î\ Á|üdüøÏÔøÏ <ë]rj·T&É+ Vü≤]»q ≈£î\+, eT]j·TT eH˚ï ≈£î|üŒ≈£L*b˛j˚T<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ∫qïbÕغ\T n$XÊ«dü+ ô|&ç‘˚ ø±|ü⁄\ eT<Û´ä $yê<Û+ä ‘·˝‹… Ô ô|<ä› |òTü s¡¸D≈£î <ë]rdæ+~. á |òTü s¡¸D≈£î y˚TyÓT+<äT≈£î eT<ä‘› T· ÇkÕÔeTqT≈£îqï|ü&ÉT {°&|û j ” T˚ eTT+<äT≈£î e∫à dü+ã+~Û+∫q e´≈£î\Ô T ‘·ì≈£î\+ dü+|ü‘,Y ‘·ì≈£î\+ düTsπ wt nqT m+<äT≈£î n$XÊ«dü+ ô|≥º˝<Ò Hä êïs¡T. n˝≤ ô|{Ϻ ñ+fÒ nìï bÕغ\T Ç<ä›] eH˚ïø±|ü⁄≈£î #Ó+~q yê]ì n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ b˛©düT\T eT<䛑·T Ç#˚ÃeHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ |ü&çb˛≈£î+&Ü {°&û|”j˚T ‘Ó*bÕs¡T. Vü≤]»q ≈£î\düTú\T eT>∑ yês¡T mes¡÷ ‘·eT >∑èVü‰\˝À s¡ ø Ï å k ˛Ô + <ä ì Äs√|æ + #ês¡ T . sêh+˝À yÓ T Æ H êغ Á|ü u Û Ñ T ‘· « + ˝Òsì¡ |üsê]˝À ñHêïs¡ì b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. Ç+‘· ã+<√ãdüTÔ ñ ø=qkÕ>∑T‘√+<äì, Á|üdTü ‘Ô +· sêh+˝À ñqï sê»ø°j÷· \T, $|üø±å \ qï @$T #˚j·T˝Òì |ü]dæú‹ ñ+<äì ¬s+&ÉT ≈£î˝≤\ yês¡T düs¡T∆u≤≥T nHÓø’ ´£ ‘· ø±+Á¬>dt≈î£ es¡+˝≤ ñ|üj÷Ó >∑|&ü TÉ ‘·THêïj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. ø±e&É+ ˝Ò<ìä Ç~ mø£ÿ&ç es¡≈î£ <ë] rdüT+Ô <äì ‘Ó*bÕs¡T. &çjT· dt|æ á πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡ì á |üP]Ô &çj·Tdt|æ >±]øÏ ‘Ó\Tdüì b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.

#Óø&˘ Ü´yéTqT ì]à+#·+&ç

|ü+#êsTT‹ ø±sê´\j·T+qT ‘·ìF #˚dq æ n~Ûø±]

>∑es¡ïyÓT+{Ÿ Vü‰dü˝º ˝Ÿ À 100% ñrÔs‘í¡ ·

ø£ø\å£ ‘√ s¡>T∑ \T‘·Tqï sêe÷|ü⁄s¡+

ãj·÷´s¡+˝ÀH˚ ñø£ÿ bòÕ´ø£Øº : d”|m” +

3e |ù õnÁøe£ T ÇdüTø£ ‘·s*¡ +|ü⁄

n$˙‹øÏ e´‹πsø£+>± 20q {Ï&|ç æ <Ûsä êï

#Ó+>±\eTà C≤‘·s¡≈£î yÓ’ôV≤#YÄsY j·T÷‘Y nk˛dæj˚TwüHé <äTdüTÔ\ |ü+|æD°

ÇdüTø£yT˚ ≥\T ‘=\–+#·+&ç

>=\¢bÕfiË+˝À #·‘·Ts¡T“¤» eTVü‰\øÏàå ñ‘·‡yê\T

á HÓ\ 19q ø√≥˝À ;CÒ|æ ø±s¡´ø£s\Ô¡ düe÷y˚X+¯

eT+Á‘·T˝Ò Hêj·Tø£‘«· + eVæ≤düTHÔ êïs¡ì <Û«ä »yÓT‘êÔsT¡ . $<äT´‘Y #êØ®\ ô|+|ü⁄<ä\ô|’ õ˝≤¢˝À 7\ø£\å eT+~‘√ dü+‘·ø±\ ùdø£sD¡ #˚XÊeTì, á düeTdü´\‘√ bÕ≥T` sêuÀj˚T kÕúìø£dü+düú\ mìïø£\ô|’ ìjÓ÷»ø£es¡ZkÕúsTT dü$÷ø£å˝À e÷{≤¢&ÉT‘êeTHêïs¡T. M{ÏøÏ sêh |ü]o\≈£î\T Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì, n$˙‹ô|’ 20e ‘˚Bq <Ûäsêï\T ø√≥, Ç~ì»+: ø√≥˝Àì ÄsYn+&é_ ÇHéôdŒø£Hå é ã+>±¢ q+<äT á HÓ\ 19e ‘˚Bq ø√≥, yêø±&ÉT, ∫≥ºeT÷s¡T eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q #˚|ü&ÉT‘·THêïeTì ù|s=ÿHêïs¡T. ø±s¡´ø£s\Ô¡ düe÷y˚X+¯ »s¡T>∑T‘·T+<äì ø√≥ eT+&É\ ;CÒ|æ n<Û´ä ≈£îå &ÉT j·Tdt.n+Á;cÕ ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.ø√fÒX¯«sêe⁄ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T $T&É‘·\.s¡y˚Twt, ‘·~‘·sT¡ \T á düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´ø£s\Ô¡ düe÷y˚XÊìøÏ eT÷&ÉT eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q ø±s¡´ø£s¡Ô\T Vü‰»s¡T ø±yê\ì n+Á;cÕ ø√sês¡T.

uÛ≤Ø n–ïÁ|eü ÷<ä+ j·÷u…’ \ø£\å ≈£îô|>’ ± qwü+º

ø£ècÕí, 'sêh+˝À n–ïÁ|üe÷<ë\T ì‘·´+ #√≥T#˚düT≈£î+≥THêï ìyê]+#· & É + ˝À e÷Á‘· + n~Û ø ±s¡ T \T ìeTà≈£ î ˙¬ s ‘· Ô q ≥T¢ e´eVü≤]düTHÔ êïs¡ì Äs√|üD\T >∑T|üeT+≥THêïsTT. ‘Ó\y¢ êπs dü]øπ ¬s+&ÉT n–ïÁ|üe÷<ë\T #√≥T#˚düT≈£îHêïsTT. $XÊK|ü≥ï+˝À ôV≤#Y|ædæm˝Ÿ &çb˛˝À n–ï Á|üe÷<ä+ #√≥T#˚düTø√>±, ø£ècÕí õ˝≤¢ »>∑j Z T· ´ù|≥ eT+&É\+ Vü≤qTeT+∫|ü*˝¢ Àì lìyêdü õìï+>¥ $T\T¢ n–ïøÏ ÄVüQ‘·sTT+~. eT+≥\T ÄπsŒ+<äT≈£î dæã“+~ #˚dæq Á|üjT· ‘êï\T dü|\üò + ø±˝Ò<Tä . ô|<äm› ‘·TqÔ eT+≥\T ˝Òe&É+‘√ @+ #˚j÷· ˝À bÕ\T b˛ì |ü]dæ‹ú ˝À ø±]à≈£î\T, j·÷»e÷q´+ ‘·\|ü≥Tº≈î£ Hêïs¡T. Á|üe÷<ëìøÏ >∑\ ø±s¡D≤\T ‘Ó*j·T q|üŒ{ÏøÏ ô|<ä›m‘·TÔq qwü+º dü+uÛ$Ñ +∫+~. |ü‹uÔ fiÒ ‘¢¯ √bÕ≥T j·T+Á‘ê\T ôd‘’ +· n–ïøÏ ÄVüQ‘·j÷· ´sTT. düTe÷s¡T 50\ø£\å ≈£î ô|>’ ±H˚ qwü+º »]– ñ+≥T+< ìä ÁbÕ<∏$ä Tø£ n+#·Hê≈£î e#êÃs¡T. ádæŒìï+>¥ $T\T¢ kÕúìø£ myÓTà˝Ò´, Äj·Tq ã+<äTe⁄\~ ø±e&É+‘√ n~Ûø±s¡T\T Vü≤&Üe⁄&ç m≈£îÿe>± #˚XÊs¡T. Á|ü‹d”»Hé˝À Ç˝≤+{Ï n–ïÁ|üe÷<ë\T #√≥T#˚dTü ≈£î+≥THêï ≈£ L &Ü eTT+<ä T C≤Á>∑ ‘ · Ô \ T rdü T ø√e&É + ˝À n~Û ø ±s¡ T \T, j·÷»e÷Hê´\T ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔHêïj·Tì Äs√|üD\T $ì|ædTü HÔ êïsTT. ø±yê\H˚ me¬sH’ ê ì|ü ô|{≤ºsê ˝Òø£ cÕsYº düs÷¡ ÿ´{Ÿ e\¢ »]–+<ë nH˚~ nqTe÷Hê\T e´ø£+Ô ne⁄‘·THêïsTT. m≥ºøπ \≈£î s¡+>∑+ ˝ÀøÏ ~–q n–ïe÷|üø£ j·T+Á‘ê\ <ë«sê eT+≥\qT ìyê]+ #· >∑*>±s¡T. nsTT‘˚ n|üŒ{Ïπø |ü⁄D´ø±\+ ø±kÕÔ >∑&ç∫b˛sTT+<ä qï≥T¢>± Á|üe÷<ä+ ô|<äm› ‘·TqÔ »s¡T>∑H˚ »]–+~.

ø√≥, Ç~ì»+ : ø√≥ |ü≥ï+˝Àì eT<Û´ä + <äTø±D≤\qT X¯óÁø£yês¡+ yê{Ï j·T»e÷qT\T eT÷dæy˚XÊs¡T. ø√≥ eT+&É\+˝Àì eT<Ûä´+ <äTø±D≤\qT Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫q <Ûäs¡ø£qï 10 s¡÷bÕj·T\T n<äq+>± $Áø£sTT+#·&+É ‘√ sêÁwüº {≤dtÿbò˛s¡T‡ n~Ûø±s¡ ãè+<ä+ õ˝≤¢˝À eT<Ûä´+ cÕ|ü⁄\ô|’ <ë&ç #˚dæ πødüTqT qyÓ÷<äT #˚düTÔ+&É≥+‘√ ø√≥˝Àì eT<Û´ä + <äTø±D≤\qT j·T»e÷qT\T <ë&ÉT\≈£î uÛj Ñ T· |ü&ç <äTø±D≤\T eT÷dæyX˚ Ês¡T. yêø±&ÉT(ø√≥), Ç~ì»+: yêø±&ÉT eT+&É\+˝Àì rs¡ ÁbÕ+‘· Á>±e÷˝…’q yÓTqbÕfiË+, z&ÉbÕfiË+, yÓ’≈£î|üŒ+, |üP&ç≈£î|üŒ+, ø=+&É÷s¡TbÕfiË+,n+–˝≤|ü⁄s¡+, lìyêdü|ü⁄s¡+ Á>±e÷\˝Àì eTX¯Ãø±s¡T\≈£î X¯óÁø£yês¡+ >∑÷&É÷s¡T myÓTà˝Ò´ ã*¢<Tä sêZÁ|ükÕ<é <ë«sê 31øÏ˝À\ #=|üq _j·T´+ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ eTX¯´ø±s¡T\qT nìï $<ë\T>± ø±bÕ&ÉT‘ês¡T nHêïs¡T. eTX¯´ ø±s¡T\ Á>±e÷\˝À eT+∫˙{Ï düeTdü´ ‘·˝…‘·Ô ≈£î+&Ü ‘·–q #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì ÄsY&ãÉ ÷´¢jT· dt n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ns¡TΩ˝…’q eTX¯´ø±s¡T\ ≈£î≥T+u≤\+ìï+{ÏøÏ ñ∫‘·+>± _j·T´+ |ü+|æD° #˚j·÷\Hêïs¡T. n˝≤π> neTàVü≤düÔ+ |ü<∏äø£+ <ë«sê ì‘·´nedüs¡ düs¡T≈£î\T \_›<ës¡T\≈£î |ü+|æD° #˚j·÷\ì myÓTà˝Ò´ s¬ $q÷´ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷\˝À ‘·V≤ü o˝≤›sY düT˙˝Ÿ, j·T+|æ&çz yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


4 HÓ\÷¢sT¡

Ç~ì»+ kÕj·T+ø±\ ~q|ü‹Á ø£

Ç~ì»+ dæìe÷ s¡$‘˚» dæìe÷˝À yÓTs¡eqTqï \ø°Î sêjYT e÷dt eTVü‰sê» s¡$‘˚» q{ÏdTü qÔ ï ªã\T|ü⁄µ dæìe÷ wüO{Ï+>¥ ∫e] <äX˝¯ À ñ+~. á dæìe÷ì pHé˝À $&ÉT<ä\ #˚j·÷\qT≈£î+≥THêïs¡T. ø=~›s√E\≈£î eTT+<äT á dæìe÷ &Ó’¬sø£ºsY >√|”#·+<é eT*H˚ì ˇø£ ÁπøJ V”≤s√sTTHé á dæìe÷˝À n‹~Û bÕÁ‘·˝À q{Ïk˛Ô+~ nì ‘Ó*j·TCÒXÊ&ÉT. Ä V”≤s√sTTHé eT¬ses√ ø±<äT \ø°ÎsêjYT. á dæìe÷˝À s¡$‘˚» düs¡düq X¯è‹Vü‰düHé, n+»* V”≤s√sTTHé‡>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. >√|”#·+<é eT*H˚ì <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï á dæìe÷ |”M|” dæìe÷ u≤´qsYô|’ Á|ükÕ<é $ bı≥÷¢] ì]àdüTÔHêï&ÉT. <∏äeTHé dü+^‘êìï n+~düTqÔ ï á dæìe÷øÏ \ø°Î sêjYT ôdŒwü˝Ÿ nÁ{≤ø£Hå é ø±qT+<ë? nH˚~ ‘Ó*j·÷\+fÒ ø=~›s√E\T y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚.

pHé 14q dü+~∏+>¥. dü+~∏+>¥.

dæ<ë∆s,∆Y Vü≤ì‡ø£ »+≥>± q{ÏdüTÔqï ªdü+~∏+>¥? dü+~∏+>¥µ dæìe÷ pHé 14q $&ÉT<ä\≈£î dæ<+›ä >±e⁄+~. á dæìe÷qT ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯ yÓs¡¸q¢˝À ˇπøkÕ] $&ÉT<ä\ #˚<ë›+ nqT≈£îHêïs¡T. <Ûqä Twt q{Ï+∫q ªe÷]j·THéµ ≈£î&Ü y˚T 31q $&ÉT<ä\ ø±e&É+‘√ á dæìe÷qT eTT+<äT>±H˚ nqT≈£îqï pHé yÓTT<ä{yÏ ês¡+˝À ø±ø£ pHé eT<Ûä´≈£î »]bÕs¡T. düT+<äsY dæ <äs‡¡ ø£‘«· + eVæ≤+∫q á dæìe÷≈£î ≈£îwüO“ ìsêà‘·. #˚düT≈£î+~. Vü≤ì‡ø£qT Áù|eT˝À |ü&˚j·T&ÜìøÏ dæ<ë∆sY∆ ≈£î ‘Ó\T>∑T nqTyê<ä Vü≤≈£îÿ\qT dü\Vü‰\T Ç#˚à \yé >∑Ts¡T bÕÁ‘·˝À ÁãVü‰àq+<ä+ ø£qã&ÉqTHêï&ÉT. \øÏÎ>∑D|ü‹ |òæ˝Ÿà‡ kı+‘·+ dü‘´· dü+^‘·+ n+~+#ê&ÉT.

X¯óøÁ y£ ês¡+ y˚T 17, 2013

ª˙\+µ ùde\T n|üPs¡«+ ø=+&Ü düTsπ K ÇwüO´ dü»®\ sêeTø£ècÕí¬s&ç¶ bÕÁ‘·?

ôV≤’ <äsêu≤<é (Ç~ì»+ Á|ü‹ì ~Û) : m+<äs√ |ü⁄&É‘ês¡T.. ‘·qT e⁄ #ê*kÕÔs¡T.. ø=+‘·eT+~ e÷Á‘· y ˚ T ‘· e T J$‘· + ˝À Á|ü»\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T #˚dæ ‘·eT J$‘ê H˚ï |üD+>± ô|{Ϻ e÷qe C≤‹ ˝À ∫s¡kÕúsTT>± ‘·s‘¡ s· ê\T>± ì*∫b˛‘ês¡T... ø√{≤qT ø√≥¢ »q+˝À ãVüQø=~›eT+~ e÷ Á‘·yT˚ Ç˝≤+{Ïyês¡T ñ+{≤s¡T. ‘Ó\T>∑TC≤‹øÏ eTDÏ|üPdü˝…’q ø=+<äsT¡ eTVü‰qTuÛ≤e⁄˝À¢ ˙\+ dü+Je¬s&ç¶ ˇø£s¡T.. X¯ìyês¡+ Äj·Tq »j·T+‹.. Äj·Tq ùde \qT düà]+#·T≈£î+<ë+. Äj·Tq e÷s¡+Z ˝À |üjT· ì<ë›+.. uÛ≤s¡‘· sêÁwüº|ü‹>±.. ˝Àø˘düuÛÑ d”Œø£sY>±.. πø+Á<ä eT+Á‹>±.. Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ d”m+>±.. Ä+Á<Ûä sêÁwüº ñ|ü eTTK´eT+Á‹>±.. dü+j·TTø£Ô eTÁ<ëdüT sêÁwüº+˝À eT+Á‹>±.. ø±+Á¬>dt bÕغ n<Û´ä ≈£åîì>±.. Ç˝≤ nH˚ø£ |ü<äe⁄˝À¢ C≤‹øÏ ùde\+~+∫ q eTVü‰ qTuÛ≤e⁄&ÉT ˙\+ dü+Je¬s&ç.¶ nq+‘·|⁄ü s¡+ õ˝≤¢ Ç\÷¢sT¡ ˝À 1913, y˚T 18q s¬ ‘’ T· _&É>¶ ± »ìà+#ês¡T. eTÁ<ëdüT ~∏jÓ÷ kÕ|òøæ ˝£ Ÿ bÕsƒX¡ Ê\ ˝ÀqT, nq+ ‘·|⁄ü s¡+ Á|üuTÑÛ ‘·« ø£fi≤XÊ\˝ÀqT #·<Tä e⁄≈£îHêïs¡T. 1940 qT+∫ 1970 es¡ ≈ £ î sêÁwü º , <˚ X ¯ sê»ø°j÷· \qT Á|üu≤Û $‘·+ #˚dæ q Á|ü‹ Á|ü<ëÛ q dü+|òTü ≥q˝ÀqT ˙\+≈£î m+‘√ø=+‘· Á|üy˚T j·TeTT+~. eTVü ‰ ‘êà>±+BÛ dü ÷ Œ¤ ] Ô ‘ √ 1929˝À kÕ«‘·+Á‘·´ b˛sê≥+ yÓ’|ü⁄ <äèwæº kÕ]+#ês¡T. 1937 ˝À Ä+Á<Ûä ÁbÕ+rj·T ø±+Á¬>dt ø£$T{°øÏ ø±s¡´<ä]Ù>± mìïø£ j·÷´s¡T. |ü<fi˚ ¢¯ bÕ≥T Ä |ü<$ä ˝À ø=qkÕ>±s¡T. øÏ«{Ÿ Ç+&ç j·÷ ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§Zì C…\’ T J$‘· + nqTuÛ Ñ $ +#ês¡ T . 1940-45 eT<Û ä ´ Äj· T q n~Ûø£ ø±\+ C…’\T˝ÀH˚ >∑&çbÕ s¡T. 1946˝À eTÁ<ëdüT nôd+;¢ øÏ mìïø£j·÷´s¡T. 1947˝À sêC≤´+>∑ ìsêàD dü+|òüTyÓTÆq sêC≤´+>∑ düu≈ÑÛ î£ mìïø£j÷· ´s¡T. 1949 qT+∫ 1951 es¡≈£î eTÁ<ëdüT sêÁwüº eT+Á‹es¡+Z ˝À |üì#˚XÊs¡T. 1951˝À Ä+Á<Ûä ÁbÕ+‘· ø±+Á¬>dt n<Û´ä ø£å |ü<$ä øÏ b˛{° #˚ùd+<äT≈£î>±qT eT+Á‹ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. 1951˝À Ä+Á<Û ä ÁbÕ+‘· ø±+Á¬>dt n<Ûä´ø£å |ü<ä$ø√dü+ b˛{° #˚XÊs¡T. mHéõ s¡+>±‘√ b˛{° |ü&ܶsT¡ . Á|üø±X¯+ eT<ä‘› T· ñqï|ü Œ {Ï ø ° s¡ + >±qT z&ç+#ês¡T. Ä ‘·sT¡ yê‘· s¡+>±, Á|üø±X¯+ ø±+ Á¬>dt bÕغì M&ç yÓ[¢b˛j·÷s¡T. bÕغ u≤<Ûä´‘·\T ìs¡ « ]Ô d ü T Ô q ï Äj· T qTï ˇø£ dü+|òTü ≥q Á|üu≤Û $ ‘·+ #˚d+æ ~.

sê»ø°jT· s¡+>∑+˝À Äj·Tq<=ø£ Á|ü‘´˚ ø£X*’Ë H˚&TÉ Äj·Tq »j·T+‹

‘·q nsTT<˚fi¯¢ ≈£îe÷ s¡T&ÉT s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À eTs¡DÏ+ #·&É+‘√ Äj·Tq rÁe eTqkÕÔbÕ ìøÏ >∑ T s¡ j · ÷ ´s¡ T . bÕغ |ü < ä $ øÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ ô|<ä›\ ˇ‹Ôfi¯¢ y˚Ts¡≈£î ‘·q sêJHê e÷ jÓ÷#·qqT $s¡$T+#·T≈£îHêï s¡T. Ä |ü<ä$˝À ø=qkÕ>±s¡T. 1953˝À Ä+Á<Ûä sêÁwü+º @s¡Œ&ç+ ~. dü+j·TTø£Ô eTÁ<ëdüT sêÁwüº XÊdüqdüuÛÑ düuÛÑT´\ qT+∫ ø=‘·Ô sêÁwüº ø±+Á¬>dt nôd+;¢ |üø£å Hêj·T≈£î&çï mqTï≈£îH˚ï+<äT≈£î düqï<äe∆ Tj·÷´s¡T. Ä düeTj·T+˝À b˛{° ˝Ò≈î£ +&Ü ˙\+ dü+Je¬s&ç¶ @ø£ Á ^e+>± mìïø£ j · ÷ ´s¡ T . eTTK´eT+Á‹ e]+#˚ neø±X¯+ ñqï|üŒ{Ïø° Ä |ü<$ä ì ≥+>∑T≥÷ ] Á|üø±X¯+ |ü+‘·T\T≈£î n|üŒ–+∫ ‘êqT ñ|ü eTTK´eT+Á‹ |ü<$ä ì #˚|{ü ≤ºsT¡ . 1955˝Àq÷ eTs√kÕ ] eTTK´eT+Á‹ |ü<$ä ì e<äT\T ≈£îHêïs¡T. eT∞¢ ñ|ü eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$H˚ #˚|ü{≤ºs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ne‘·s¡D˝À ˙\+ dü+Je¬s&ç¶ bÕÁ‘· nyÓ÷|òüTyÓTÆq~. Ä+Á<Ûä ‘·s¡|òü⁄q n|üŒ{Ï Ä+Á<Ûä d”m+ u…»yê&É >√bÕ\¬s&瑶 √ bÕ≥T ñ |ü eTTK´eT+Á‹>± dü+Je¬s&ç¶ ≈£L&Ü ˇ|üŒ+<ä+ô|’ dü+‘·ø+£ #˚XÊ s¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ne‘·]+#êø£ ø±+Á¬>dt XÊdüqdüuÛÑ |üø£å Hêj·T≈£î ì>± u… » yê&É >√bÕ\¬ s &ç ¶ ì z&ç+#ês¡T. ‘êqT eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ì #˚|ü{≤ºs¡T. n\÷¢] dü‘·´ Hêsêj·TDsêEqT sêÁwüº ø±+Á¬>dt n<Ûä´ø£å |ü<ä$øÏ b˛{° ô|{≤ºs¡T. s¡+>±qT z&ç+#ês¡T. 1960˝À nœ\ uÛ≤s¡‘· ø±+Á¬>dt n<Ûä´ø£å |ü<$ä øÏ mìïø£e«&É+‘√ d”m+ |ü<ä $øÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åîì>± ¬s+&˚fi¯ó¢ |üì#˚XÊs¡T. eT∞¢ 1962˝À Ä+Á<Û ä Á |ü < ˚ X Ÿ eTTK´eT+Á‹>± |ü<Mä u≤<Û´ä ‘·\T #˚|{ü ≤ºsT¡ . s¡yêD≤ dü+dü\ú C≤r j·Tø£sD¡ $yê<ä+˝À düTÁ|”+ø√s¡Tº sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìï ‘·|ü⁄Œã{Ϻ+~. B+‘√ 1964, |òÁæ ãe] 29q ‘·q

|ü<$ä øÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. Ä ‘·sê«‘· πø+Á<ä sê»ø°j·÷˝À¢ ÁøÏj÷· o\ø£+>± e´eVü≤]+#ês¡T. 1964, pHé 9q n|üŒ{Ï Á|ü<ëÛ ì ˝≤˝ŸãVü≤<ä÷s› Y XÊÁdæÔ Á|üuTÑÛ ‘·«+˝À ñ≈£îÿ, >∑qT\ XÊK eT+Á‹>± ˙\+ dü+Je¬s&ç¶ |ü<$ä #˚|{ü ≤º s¡T. Ä ‘·sê«‘· sê»´düu≈ÑÛ î£ mìïø£ j·÷´s¡T. 1967˝À Ç+~sê>±+BÛ Á|üuTÑÛ ‘·«+˝À ≈£L&Ü ø=+‘·ø±\+ eT+Á‹>± |üì#˚XÊs¡T. 1967˝À Hê\T>√ ˝Àø˘duü ≈ÑÛ î£ Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+ qT+∫ mìïø£j÷· ´s¡T. ˝Àø£duü ≈ÑÛ î£ d”Œø£sY>± |üì#˚XÊs¡T. 1969, E˝…’ 19q d”Œø£sY |ü<$ä øÏ sêJHê e÷ #˚XÊs¡T. sêÁwüº|ü‹ |ü<ä$øÏ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]∆>± b˛{° #˚XÊs¡T. $$ –] #˚‹˝À ø=~› ‘˚&Ü‘√ z&ç b˛j·÷s¡T. Ä ‘·sê«‘· ø=~›ø±\+ bÕ≥T sê»ø°j÷· \≈£î <ä÷s¡+>± ñHêïs¡T. 1975˝À »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj· T DY ôV’ ≤ <ä s êu≤<é ˝ À »]|æq |üs´¡ ≥q‘√ sê»ø°j÷· ˝À¢ ‹]– ÁøÏj÷· o\ø£+>± e÷sês¡T. 1977 @eT¬s˙® ‡ ‘·sê«‘· »q‘ê bÕغ Á|üuÛÑ+»q+˝À ø±+Á¬>dt bÕغì n~Ûø±s¡+ qT+∫ ~+|æy˚ dæq|ü⁄Œ&ÉT Ä+Á<Ûä Á|ü»\T e÷Á‘·+ ø±+Á¬>dt≈£î |ü≥º+ ø£{≤ºs¡T. 42 kÕúHê\≈£î >±qT 41ì ø±+Á¬>dt >¬ \T#·T≈£î+~. »q‘ê bÕغ >¬ *∫ q Ä ˇø£ÿ kÕúq+ ˙\+ dü+Je ¬s&ç¶<˚. eT∞¢ ˝Àø˘düuÛÑ d”Œø£sY>± m+|æøj £ ÷· ´s¡T. eT∞¢ ‘·q |ü<$ä øÏ sêJHêe÷ #˚ d æ eTs√kÕ] sêÁwüº|ü‹ |ü<ä$øÏ b˛{° #˚XÊs¡T. b˛{°˝À 37eT+~ bÕ˝§Zqï|üŒ {Ïø.° . ˙\+ dü+Je¬s&ç~¶ $TqVü‰ eT¬se«] Hê$TH˚wüqT¢ #Ó\¢ø£b˛ e&É+‘√ Äj·Tq @ø£Á^e+>± sêÁwüº|ü‹ |ü<ä$øÏ mìïø£j·÷´s¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈î£ @ø£Á^e+>± mìï¬øq’ ˇπø ˇø£ÿ sêÁwü|º ‹ü ˙\+ dü+J e¬s&ç.¶ 1982˝À sêÁwü|º ‹ü |ü<$ä qT+∫ ~–b˛j·÷s¡T. sê»ø°j÷· \ qT+∫ ‘·|⁄ü Œ≈£îì u…+>∑fiS¯ s¡T˝À dæsú |¡ &ü ܶsT¡ . 1996, pHé 1q ˙\+ dü+Je¬s&ç¶ eTs¡D+Ï #ês¡T.

bÕ|ü+.. eTTs¡[ |ü]dæ∆‹? (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Äø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ø±ø±DÏ ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. ‘Ó\¢yê] Äø±s¡´Áø£eT+≈£î H˚qT sê˝Òqì eTT+<˚ #ÓbÕŒqì ø±ø±DÏ Á|üø{£ +Ï #·&+É »]–+~. BìøÏ ‘√&ÉT &܈ˆnì˝Ÿj÷· <äy,é ø√≥+¬s&ç¶ l<Ûsä s¬Y &ç¶ ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. Bìïã{Ϻ #·÷ùdÔ y˚T]>∑ eTTs¡[ m+|æø£ J]í+#·Tø√˝Ò≈£îHêïsê nH˚ dü+<˚Vü‰\T ÄbÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ HÓ\ø=+≥THêïsTT. ìqï{ÏøÏ ìqï õ˝≤¢ ø£˙«qsY ø√≥+¬s&ç¶ l<ÛäsY¬s&ç¶ì ø£*kÕs¡ì |ü‘êø£ kÕ∆sTT˝À yês¡˝Ô §#êÃsTT. Bìïã{Ϻ #·÷ùdÔ me]ì mes¡T ø£\yê*..?nH˚~ n+<ä]øÏ ‘Ó*dæ+<˚. ø±ø±DÏ ‘·qø£+≥÷ z esêZìï ≈£L&Éu≥… Tºø=ì õ˝≤¢˝À bÕغ n_Ûeè~›øÏ nVü≤]ïX¯\T |üì#˚d÷ü Ô e#êÃs¡T. y˚Tø£bÕ{Ï esêZìøÏ Äj·Tq $T+>∑T&ÉT|ü&˝É <Ò Tä . @~ @eTsTT´+<√ >±ì ø±ø±DÏ õ˝≤¢ ø£˙«qsY>± sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. yÓ+≥H˚ y˚Tø£bÕ{Ï nqT#·s¡T˝…’q ø£\TyêsTT eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q eTTs¡[ì õ˝≤¢ ø£˙«qsY>± m+|æø£ #˚j·T&Üìï ã{Ϻ #·÷ùdÔ....˙e⁄ ˝Òø£b˛sTTq e÷ n_Ûe÷H˚ ø£˙«qsY nj·÷´&ÉT nì ìs¡÷|æ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î y˚Tø£bÕ{Ï es¡Z+ eTTs¡[ì m+|æø£ #˚dæq≥T¢ ‘˚≥‘Ó\¢yÓTÆ+~. áH˚|ü<Ûä´+˝À &܈ˆnì˝Ÿj·÷<äyé ‘·q|üì ‘êqT #˚düT≈£î+≥÷ b˛‘·THêïs¡T. n<˚ ˝≤>∑Tq ø√≥+¬s&ç¶ l<ÛäsY¬s&ç¶ Äj·Tq |üs¡´≥q˝À eTTeTàs¡+>± ñHêïs¡T. eT] õ˝≤¢ ø£˙«qsY |üs¡´≥q mø£ÿ&Ü ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. ø±s¡D+ Äj·Tq≈£î kÕ∆ìø£ Hêj·T≈£î\T mes¡T #˚sTT ø£\|üø£b˛e&Éy˚T. q>∑s¡+˝À »]–q eTTs¡[ uÛ≤Ø Á|ü<äs¡Ùq˝À Äq+ yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶ Á|üeTTK+>± eTTs¡[yÓ+≥ ø£ì|æ+#ês¡T. n+‘·≈£î $T+∫‘˚ H˚‘·\T me«s¡÷ eTTs¡[ yÓ+≥ sê˝Ò<äT. Bìï Á|ü‹ ø±s¡´ø£s¡Ô >∑eTì+#ês¡T. Bìïã{Ϻ #·÷ùdÔ bÕغ˝À e÷≈£î esêZ\T ˝Òe⁄. y˚TeT+‘ê ˇø£ÿfÒ nì #Ó|ü⁄Œø=+≥÷ ªªbıeTàq˝Òø£ bı>∑u…{Ϻq #·+<ä+>±µµ ñ+~ |üìrs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ Ç˝≤ nsTT‘˚ bÕغ ÄX¯j·÷\T ‘êsêkÕ∆sTTøÏ #˚πs |ü]d曋 ˝Ò<äT. õ˝≤¢ ø£˙«qsY |ü<ä$ #˚õøÏÿ+#·T≈£îqï eTTs¡[ ôd’‘·+ Ç|üŒ{Ïπø õ˝≤¢˝À nìï #√{≤¢ Äj·TH˚ yÓ[fl Hêj·T≈£î\qT ø£*dæ e#êÃs¡T. zs¡ø+£ >± bÕغ˝À k˛<äs¡ uÛ≤e+ ø£ì|ædTü HÔ êï õ˝≤¢ ø£˙«qsY≈î£ düeTT∫‘· kÕ∆q+ mø£ÿ&É..?nH˚ Á|üX¯ï\T eTTs¡[ n_Ûe÷qT˝À¢ πs¬ø‹ÔdüTÔHêïsTT. Ç˝≤ nsTT‘˚ ÄbÕغ˝À esêZ\T ø±ø£ Ç+πøeTT+~ Bìï @eT+{≤s¡T.

Hê´j·T+ ø√dü+ &çe÷+&é V”≤s√sTTHé düeT+‘·

ôV≤’ <äsêu≤<é, y˚T 17 (m|æÇm+mdt):Hê´j·T+ ø±yê*.. Hê´j·T+ #˚jT· +&ç n+≥÷ &çmdtd-æ 2012 nuÛÑ´s¡Tú\T >∑fi¯yÓT‘êÔs¡T. mdtmdtdæ |òü*‘ê\T $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î sêÁwüº e÷<Ûä´$Tø£ $<ë´XÊK eT+Á‹ ¬ø.bÕs¡∆kÕs¡~Û sêe&É+‘√ ‘·eT &çe÷+&ÉTqT $ìŒ+#˚+<äT≈£î ô|<ä› dü+K´˝À Á|üuÛÑT‘·« |üØø£å\ $uÛ≤>∑+ ø±sê´\j·T+ e<ä›≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. bÕs¡∆kÕs¡~Û mdtmdtdæ |òü*‘ê\qT $&ÉT<ä\ #˚düTÔqï düeTj·T+˝ÀH˚ &çmdtdæ nuÛ´Ñ s¡T\ú T ìs¡dqü \‘√ ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. ‘·eT≈£î Hê´j·T+ #˚j÷· \ì ô|<ä› ô|≥Tºq ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. ‘=\T‘· Á|üø{£ +Ï ∫q C≤_‘ê qT+∫ ‘·eTqT ‘=\–+∫ Á|üuTÑÛ ‘·«+ nHê´j·T+ #˚d+æ <äì Äs√|æ+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê ‘·eT≈£î Hê´j·T+ #˚j÷· \ì &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. nuÛ´Ñ s¡T\ú qT b˛©düT\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. nø£ÿ&ç qT+∫ yê]ì ‘·s¡*+#ês¡T.

ôV≤’ <äsêu≤<é (Ç~ì»+ Á|ü‹ì~Û) : e÷J eT+Á‹ ø=+&Ü düTsπ K $yê<ëìøÏ eT÷\ø±s¡D+ kÕøÏå $÷&çj÷· ˝À ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wædTü qÔ ï dü » ® \ sêeTø£ è cÕí ¬ s &ç ¶ e<ä › ñ+<ë nH˚ nqTe÷Hê\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. dü»®\ sêeTø£ècÕí ¬s&ç¶ yÓ’j·Tdt »>∑Hé ≈£î≥T+u≤ìøÏ n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·T&ÉT e÷Á‘·y˚T ø±≈£î+&Ü »>∑Hé≈£î dü\Vü‰<ës¡T&ÉT ≈£L&Ü nì n+{≤s¡T. bÕغ˝À yÓTT<ä{À¢ e÷~]>± ‘·eT e÷≥ #Ó\T¢u≤≥T ø±e≥+ ˝Ò<äqï ndü+‘·è|æÔ ø=+&Ü <ä + |ü ‘ · T ˝À¢ ù|s¡ T ≈£ î ìb˛e&É + ‘√ $yê<ä + eTT~]q≥T¢ uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. es¡+>∑˝Ÿ‘√ bÕ≥T #·T≥Tº|øü ÿ£ \ õ˝≤¢\˝À ÇHé#ê]®\ ìj·÷eTø±\ $wüj·T+˝À ‘·eTqT kÕ+u≤s¡T˝À ø£]y˚bÕ≈£î˝≤ rdæbÕπsXÊs¡ì, ‘·eTø£qï dü»®\ sêeTø£ècÕí¬s&ç¶ #Ó|æŒq yê]πø ÁbÕ<Ûëq´+ Ç#êÃs¡H˚ uÛ≤eq ø=+&Ü <ä+|ü‘T· ˝À¢ #ê˝≤ø±\+ qT+∫ ù|s¡T≈£îb˛‘·÷ ek˛Ô+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. ø=+&Ü <ä+|ü‘·T\qT dü+‘·è|æÔ |üs#¡ &· ÜìøÏ yÓj ’ T· dt »>∑Hé dü»\® sêeTø£ècÕí s¬ &çì¶ <ä÷s¡+ #˚düT≈£î+{≤sê nH˚ #·s¡Ã kÕ>∑T‘√+~. nsTT‘˚, n+‘· d”Hé ˝Ò<äH˚ n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. »>∑Hé $wüj·T+˝À ø=+&Ü <ä+|ü‘·T\T m+‘· $<Û˚j·TT˝À dü»®\ sêeTø£ècÕí¬s&ç¶ ôd’‘·+ n+‘˚ $<Ûj ˚ T· T&Éì n+{≤s¡T. dü»\® sêeTø£ècÕí s¬ &çì¶ ø=+&Ü <ä+|ü‘T· \ ø√dü+ <ä÷s¡+ #˚dTü ≈£îH˚ |ü]dæ‹ú ñ+&É<ìä n+≥THêïs¡T. ø=+&Ü <ä+|ü‘T· \ <ä÷≈£î&ÉT≈£î ø£fi+¢Ë y˚j÷· \H˚ ñ<˚X› +¯ ‘√ dü»\® sêeTø£ècÕí s¬ &ç¶ ñ+&ç, Ä y˚Ts¡≈î£ sê»>∑øj ° T· dü\Vü‰\T Ç∫à neT\T #˚jT· &É+ e\¢H˚ ø=+&Ü <ä+|ü‘T· \T >∑TÁs¡TeTHêïs¡ì n+≥THêïs¡T. ø=+&Ü <ä+|ü‘T· \qT ø£≥&º ç #˚j÷· *‡q nedüs+¡ ñ+<äì dü»\® sêeTø£ècÕí ¬s&ç¶ dü\Vü‰ y˚Ts¡≈£î n~ÛcÕºq+ uÛ≤$+∫ #·s¡´\T #˚|ü{Ϻq≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. @yÓTÆHê, »>∑Hé‘√ uÛÒ{°˝À ø=+&Ü <ä+|ü‘·T\≈£î ô|<ä>› ± <äøÿÏ q Vü‰$÷\T ≈£L&Ü @$÷ ˝Òeì n+≥THêïs¡T.

d”m+ sπ düT˝À ø£&j ç T· +? (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) ‘Ó\+>±D sêh+˝À ‘=* eTTK´eT+Á‹ <ä[‘·T&˚qì, ¬ødæÄsY ‘·\HÓ’Hê qs¡T≈£îÿ+{≤&ÉT >±˙ á $wüj·T+˝À yÓqøÏÿ ‘·>∑ZuÀ&Éì Äj·Tq nHêïs¡T. á yê´K´\qT #·÷düT+Ô fÒ ø£&j ç T· + lVü≤]ì eTTK´eT+Á‹ nuÛÑ´]ú>± Á|üø£{Ï+#·&ÜìøÏ Äj·Tq dæ<ä∆|ü&çqfÒ¢ ø£ì|æ+#ês¡T. ø±˙, Á|üe÷<ëìï Á>∑Væ≤+∫ ãj·T≥≈£î #Ó|üŒ˝Ò<äT >±˙ #Ó|Œæ q+‘· |üì #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D sêh+˝À |ü~ |ü~ùV≤qT eT+~ ìs¡«Væ≤+#˚ ø°\ø£yÓTÆq u≤<Ûä´‘·˝À¢ ø£&çj·T+ lVü≤] ≈£L&Ü ñ+{≤s¡ì #ÓbÕŒs¡T. Bìïã{Ϻ ø£&j ç T· + lVü≤] ‘Ó\+>±D sêh+ @s¡Œ&ç‘˚ eTTK´eT+Á‹ |ü<$ä øÏ sπ düT˝À nÁ>∑u≤Û >±q ì*#˚ neø±X¯+ ñ+~. ìC≤ìøÏ, ø±+Á¬>düT bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´&ÉT $y˚ø˘qT eTTK´eT+Á‹ |ü<$ä ÄX¯ #·÷|æ ø¬ dæÄsY bÕغ˝ÀøÏ ÄVü‰«ì+∫q≥T¢ >∑‘+· ˝À }Vü‰>±Hê\T #Ó\sπ >±sTT. ø±˙ $y˚ø˘ bÕغ˝ÀøÏ sê˝Ò<Tä . ekÕÔs√ ˝Ò<√ ≈£L&Ü ‘Ó*j·T<äT. ìC≤ìøÏ, <ä[‘· esêZìøÏ #Ó+~q ø£&j ç T· + lVü≤] sê»ø°jT· J$‘·+˝À Äs√|üD\T ˝Òe⁄. n+<ä]ø° ‘·\˝À Hê\Tø£ e÷~]>±H˚ e´eVü≤]+#ês¡T. $<ÛëHê\ $wüjT· +˝À ≈£L&Ü sêJ |ü&qç <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغì M&ç ‘Ósêdü˝ÀøÏ sêe&É+ ˇø£ÿfÒ Äj·Tqô|’ $eTs¡Ù\≈£î ø±s¡DeTe⁄ ‘√+~. #ê˝≤ ø±\+ eT+Á‹>± ≈£L&Ü |üì#˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ eùdÔ ‘·|Œü ≈£î+&Ü ø£&j ç T· + lVü≤] sπ düT˝À ñ+{≤s¡T >±˙ ‘Ó\+>±D sêh+ @s¡Œ&É&yÉ T˚ ô|<ä› dü+<˚V≤ü +>± ñ+~.

HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢˝À 87.35% ñrÔs‘í¡ · (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) ne÷àsTT˝Ò n~Ûø£+>± ñrÔs¡Tí\j·÷´s¡T. 13,212 eT+~ ne÷àsTT\≈£î >±qT 88% ñrÔsT¡ \í j·÷´s¡T. nu≤“sTT\T 86.7% ñrÔsT¡ \í T nsTTq≥T¢ Äj·Tq Á|üø{£ +Ï #ês¡T. á@&Ü~ n~Ûø±s¡T\T Á|üuTÑÛ ‘·« bÕsƒX¡ Ê\˝À¢ ñrÔs‘í¡ · XÊ‘·+ ô|+|ü⁄<ä\≈£î Á|ü‘´˚ ø£ ‘·s>¡ ‘∑ T· \T ìs¡«Væ≤+∫ ÁX¯<ä∆ rdüT≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ |òü*‘ê\T ø=+‘·y˚Ts¡ yÓTs¡T>∑j·÷´sTT. Vü‰düºfi¯¢ $<ë´s¡T›\T ôd’‘·+ n~Ûø£+>± ñrÔs¡Tí\T nsTTq≥T¢ düe÷#ês¡+. 1991 dü+e‘·‡s¡+˝À 15,705 eT+~ $<ë´s¡T\› T |üØø£\å T Áyêj·T>± 7,798 eT+~ bÕdt nj·÷´s¡T. Bìïã{Ϻ #·÷ùdÔ 49.65% ñrÔsT¡ \í sTTq≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç˝≤ 1992˝À 47.74%, 1993˝À 46.50%, 1994˝À 48.01%, 95˝À 53.87%, 96˝À 54.16, 97˝À 53.01%, 98˝À 40.30%, 99˝À 46.66% ñrÔ s ¡ T í \ j· ÷ ´s¡ T . 2000 dü+e‘·‡s¡+˝À 51%, 2001˝À 62%, 2002˝À 68.22%, 2003˝À 77.29%, 2004˝À 78.15%, 2005˝À 72.22%, 2006˝À 70.90%, 2007˝À 72.06%, 2008˝À 74.41%, 2009˝À 77.67%, 2010˝À 30,420 eT+~ $<ë´s¡T\› ≈£î >±qT 24,640 eT+~ ñrÔs¡Tí\T ø±>± 81% |òü*‘ê\T kÕ~Û+#ês¡T. 2011˝À 30,826 eT+~ $<ë´s¡T›\≈£î >±qT 24,517 eT+~ $<ë´s¡T›\T bÕdtnsTT´ 80.63% ñrÔs¡í‘· kÕ~Û + #· & É + »]–+~. 2012˝À 30,803 eT+~ $<ë´s¡T\› ≈£î>±qT 26,801 eT+~ $<ë´s¡T\› T bÕdt nj·÷´s¡T. 87.01% |ò*ü ‘ê\T \_Û+#êsTT. á@&Ü~ 33,462 eT+~ $<ë´s¡T\› ≈£î >±qT, 28,335 eT+~ $<ë´s¡T\› T bÕdt nj·÷´s¡T. 87.35% ñrÔs‘í¡ · \_Û+∫+~. ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î X¯óuÛ≤ø±+ø£\å T : &çÇz 10e ‘·s>¡ ‹∑ |üØøå± |ò*ü ‘ê˝À¢ eT+∫ |ò*ü ‘ê\qT kÕ~Û+∫q+<äT≈£î õ˝≤¢ |ü]~Û˝Àì Á|ü<ëÛ q ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î, ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] eTTyê« sêeT*+>∑+ X¯óuÛ≤ø±+ø£\å T ‘Ó*bÕs¡T. ádü+<äs“¡ +¤ >± Á|ü‹ bÕsƒX¡ Ê\ |ò*ü ‘ê\qT ùdø£]düTHÔ êïeTì Äj·Tq $e]+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ $<ë´ $<Ûëq+ m+‘√ yÓTs¡T>¬ +’ <äì nHêïs¡T. ô|sò TT˝Ÿ nsTT´q $<ë´s¡T\› T pHé 15 qT+∫ 28 es¡≈î£ dü|y¢ü TÓ +≥] |üØø£\å T Áyêj·÷\ì Á|üuTÑÛ ‘·«+ Á|üø£{Ï+∫+~.

b˛©düT W{Ÿb˛düT|ôº ’ e÷y√\ yÓTs¡T|ü⁄<ë&ç eTT>∑TsZ T¡ b˛©düT\≈£î >±j·÷\T, ˇø£] |ü]dæ‹ú $wüeT+ ôV≤’ <äsêu≤<é, y˚T 17 (Ç~ì»+ Á|ü‹ì~Û) : Ä+Á<Ûë, #Ûr· dÔ |t Tüò &é dü]Vü≤<äT˝› À eT∞¢ j·TT<äy› ê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~. ø=‘·>Ô ± @sêŒ≥T #˚dæq b˛©düT ø±´+|ü⁄ô|’ e÷y√sTTdüTº\T yÓTs¡T|ü⁄<ë&ç #˚XÊs¡T. B+‘√ eTT>∑TsZ T¡ b˛©düT\T >±j·T|ü&ܶsT¡ . Ç+<äT˝À ˇø£] |ü]dæ‹ú $wüeT+>± ñ+~. #Û·rdt|òüT&é˝À Ä+Á<Ûë dü]Vü≤<äT›˝À düT≈£îeT õ˝≤¢ ∫+‘·>∑T|üŒ e<ä› b˛©düT\T Ç{°e\ ˇø£ ne⁄{Ÿ b˛düTºqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Ä <ë] >∑T+&Ü yÓfi¢‚ yêVü≤Hê\ ‘·ìF\T, e÷y√\ ø£<*ä ø£\qT >∑T]Ô+#˚+<äT≈£î b˛©düT\T á W{Ÿb˛düTqº T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. nsTT‘˚, X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq e÷y√sTTdüT\º T ˇø£ÿkÕ]>± W{Ÿb˛düTôº |’ yÓTs¡T|ü⁄<ë&ç #˚dæ ø±\TŒ\T »]bÕs¡T. >±j·T|ü&qç yê]ì düMT|ü+˝Àì ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s*¡ +#ês¡T.

Printed, Published and Owned by Madala Venkata Seshagiri, Printed at M/s Bhanuprakash Power Printers, H.No. 4-9-303, Usmansahebpet, Nellore - 524002 and Published from H.No: 20-11, Flat No : 306, 3rd Floor, Nalanda Apartments, Tekkemitta, Nellore-524003. Editor: Madala Venkata Seshagiri. RNI No. APTEL/2012/45871. Ph: 0861-2322688, Cell: 8331016667, email: idhinijamnews@gmail.com

idhinijam news  

idhinijam news

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you