Page 1

Postel No. G/RNP/VT/H/MBN-08/2005

Published from Mahabubnagar

dü+|ü⁄{Ï :10

dü+∫ø£ : 222 dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

X¯ìyês¡+ 17 y˚T 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

Published from Hyderabad

dü+|ü⁄{Ï :03

dü+∫ø£ : 224

X¯ìyês¡+ 17 y˚T 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

Follow us on

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

website :

www.vaarthatarangalu.com

.

Published from Hyderabad

dü+|ü⁄{Ï :8

website: www.vaarthatarangalu.com

dü+∫ø£ : 186

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

‘Ó\+>±D

yÓT <ä{Ï dæm+¬ødæÄsY ÉÔÁAL`iFs£qs úxms˳ÏÁLiÇÁ©«sLi xqsLixmspLñRi ®ªsVÇØLíki ryμ³j¶LiÀÁ©«s ÉÔÁAL`iFs£qs @μ³j¶NSLRi {mshRiLi\ZNPª«sxqsLi NSLiúlgi£qs NRPLi¿RÁVN][ÈÁÌÁV ÊÁμôR¶ÌÁV F~©yõÌÁ xqs¥¦¦¦ ª«sVVÅÁù ®©s[»R½ÌÁ JÈÁ−sV |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂, Æ™s[V 16(ôdÿ’ q÷´dt): …‘¡AL` iFs£qs ˙xmsÀ≥¡œ Li«¡©´sLi qx sXztsÌ QLi¿¡Liμj∂. ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLRiV ™´sV•¶¶ Æ™s[giR Liª][ μR∂WxqsV NRPVF°LiVVLiμj∂. gRiVÕÿ’d¡ ¤«¡Li≤y lLixmslLixmsáª][ §x ¶ ¶qx sÚLi ¿¡©´sıF°LiVVLiμj∂. æªΩáLigSfl·Õ‹[ qx sLixmspLÒiR Aμ≥∂j NS˘¨sı qx sLiFyμj∂Li¿¡©´s …‘¡AL`iFs£qs ª]÷¡ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R V©´sVLiμj∂. @ªRΩ˘μ≥∂j NRPLigS Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ , @|qsLi’d¡˝ rÛy©yá©´sV

ryμ≥∂j Li¿¡ @ºΩ |msμÙ∂R FyLÌik gS A≠sLRi˜È≠sLi¿¡Liμj∂. ZNP[{qsAL`i μy…”¡NTP NSLi˙lgi£qs NRPLiøR¡VN][»¡Ã¡NRPV ’d¡»¡Ã¡V ™yLSLiVV. A FyLÌik NTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVV≈¡˘ Æ©s[ªΩR áV J»¡≠sV Fyá∏R∂W˘LRiV. …‘¡m{ s{qs{qs @μ≥∂R ˘Q ORPV≤R∂V F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ |\ qsªRΩLi J≤T∂F° ™´s≤R∂Li ≠sZaP[tx sQLi. ™´sW“¡ Dxms ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ μyÆ™sWμyLRi LS«¡©´sLji=Li•¶¶¶, ≤U∂Fs£qs xqs•¶¶¶ mx sáV™´soLjiNTP mx sLS«¡∏R∂VLi ªRΩmx sˆ¤Õ¡[μ∂R V. NSLi˙lgi£qs

©´sVLi¿¡ lgi÷¡¿¡©´s ™yLjiÕ‹[ øyÕÿ ™´sVLiμj∂ qx s*ሠƙsV«ÿLÌik ª][ gRi¤…¡Ì NS‰LRiV. BNRP, μyμyxmso NRP©´sV™´sV LRiV\lgiLiμR∂©´sı æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik @|qsLi’d¡˝ Fs¨sı NRPÕ˝‹[ ªRΩ©´s qx sªyÚ øy…”¡Liμj∂. ’d¡¤«¡[m{ sª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VN]¨s A FyLÌik Ez§¶ ¶LiøR¡¨s LkiºΩÕ‹[ ¡Ã¡xms ≤T∂Liμj∂. ’d¡¤«¡[m{ s NRPW≤y mx soLi«¡ŸN]Liμj∂. BNRP, FsLiH FsLi, Æ\™sFsry=L`i{qs{ms N]¨sı ˙FyLiªyáZNP[ mx sLji™´sV ªRΩ™´sV∏R∂W˘LiVV.($T–‘ê `4˝À)

|üÁ<Ûëì>± yÓ÷&û Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS Fs©±s≤T∂Fs x§¶ ¶™y xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s Æ™sV«ÿLÌkiª][ μR∂WxqsVNRPVF°LiVV©´s ’¡¤«¡zms Æ™sW≤U∂ BLRiVø][…˝ÿ ≠s«¡∏R∂VLi ™´sV…Ì”¡NRPLji¿¡©´s NSLi˙lgi£qs ˙xms™´sVV≈¡VáV ©´ s W˘≤≥ T ∂ ÷d ˝ ¡ ,Æ™s[ V 16(ôd’ ÿ q÷´dt ) : ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌik ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[¨s Fs©±s≤T∂Fs ¡V¤Õ¡˝ …fiÕÿ μR∂WxqsVNRPV¨s F°LiVVLiμj∂. ªRΩ©´sNRPV ºΩLRiVgRi V¤Õ¡[¨s Aμ≥∂j NS˘¨sıøy»¡VNRPVLiμj∂. ªRΩμR∂VxmsLji ˙xmsμ≥y¨s Æ™sW≤U∂ @©´sı ¨s«ÿ¨sı LRiV«¡Ÿ™´so ¬ø¡[qz sLiμj∂. C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ™´sV•¶¶ ™s´ Vx§¶ ¶ß á©´sV ™´sV…Ì¡” NRPLjimz sLi¿¡Liμj∂. ’¡¤«¡zms ˙xmsμ≥y¨s

@À≥œ¡˘LÛji ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ lLiLi≤R∂V ¨s«¡π∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ xmnsV©´s≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. ™´sμ][μ∂R LRi, ™yLRiflÿzqsÕ˝‹[ A∏R∂V©´s ºΩLRiV¤Õ¡[¨s ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j Liøy LRiV. Fs¨dsÔ Fs Æ™sVVNRP‰™Ø[¨s AªRΩ¯ ≠saS* xqsLiª][ μR∂WxqsVNRPVF°LiVVLiμj∂. Æμ∂[aPR ™y˘ mx sÚLigS NSLi˙lgi£qs FyLÌik mx spLjigÚ S ™´sV…Ì¡” NRPLji¿¡Liμj∂. FsgÍij …fi F°Õfi= @LiøR¡©yá©´sV

¨s«¡Li ¬ø¡[qx sWÚ Æ™sW≤U∂ ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[ ’¡¤«¡zms @©´sWx§¶¶¶˘ ≠s«¡∏R∂VLi μj∂aRPgS μR∂WxqsVNRPV¨s F°ª][Liμj∂. J…”¡LigRiV qx sLRi◊¡, ˙xms«¡Ã¡ ºdΩLRiVˆ øyÕÿ qx sˆxtsÌ QLigS DLiμj∂. Fs¨sıNRPá mx sn ÷¡ªyáV BLiNS @μ≥∂j NSLjiNRPL igS ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤y¨sNTP ™´sVVLiÆμ∂[ NSLi˙lgi£qs FyLÌik mx sLS«¡∏R∂W¨sı @LigkiNRPLjiLi¿¡Liμj∂. ˙xmsºΩxmsORPQLiÕ‹[ NRPWL][Ë≤y¨sNTP qz sμÙ∂R LigS D ©yı™´sV¨s NSLi˙lgi£qs ˙xmsμ≥y©´s NSLS˘Ã¡ ∏R∂VLi ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ aRPV˙NRP™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi mx sμj∂©´sıLRiZNP[ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. C ryLRi* ˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáՋ[ NSLi˙lgi£qs ªRΩLRimx so©´s ˙xmsμ≥y©´s @À≥¡œ ˘LÛij gS }msL]‰©´sı ∏R∂VV™´s Æ©s[ªΩR LSx§¶ ¶ßÕfi gSLiμ≥∂j |\ qsªRΩLi INRP μR∂aRPÕ‹[ Æ™s©´sVNRPmx s≤T∂ ™´sV◊d¡˝ NSxqsÚ mx soLi«¡ŸNRPV©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*LiÕ‹[ øR¡˙NRPLi ºΩzmsˆ©´s ™´sV•¶¶¶™´sVx§¶¶¶ßáV FsLiμR∂L][ J≤T∂F°ªRΩV ©yıLRiV. {qsˆNRPL`i ≠dsVLS NRPV™´sWL`i, ™´sVLi˙ªRΩVáV NRP™´sVÕfi ©y¥`∂, NRPmz sÕfi qz sÀÿÕfi, xqsVbdPÕfi NRPV™´sWL`i,Æ™sVVLiVV÷d¡, ztsQLiÆ≤∂[ ™´sLi…”¡™yLRiLiªy J»¡≠sV @LiøR¡VÕ˝‹[ D©yıLRiV. À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌik NTP ¬ø¡Liμj∂©´s DμÙR∂Li≤R∂VáV @LiμR∂LRiW ™´sVVLiμR∂Li«¡Õ‹[ D©yıLRiV. ’¡¤«¡zms ©y∏R∂VNRPV≤R∂V ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sWμk∂ ™´s≤][μ∂R LRiÕ‹[ À≥ÿLki Æ™sV«ÿLÌkiª][ lgiáVF~LiμR∂≤R∂Æ™s[V gSNRPVLi≤y, gRiV«¡LSª`ΩÕ‹[ 26NRPV 26

m|æ dæm+>± u≤ãT ALiμ³R¶úxms®μ¶[a`PÍÜ[ ¼½LRiVgRiÛÍÁ[¬s ®©s[»R½gS ¿RÁLiúμR¶ËØÊÁV N]»R½ò LSxtísQûLiÍÜ[ xmsgæSÌÁV ¿Á[xmsÛÉíÁ[ μj¶aRPgS ËØÊÁV ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂,Æ™s[V16(ôd’ÿq÷´dt): ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLicÀ≥ÿ«¡Fy NRPW»¡≠sV xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s Aμ≥j∂NRP˘Liª][ ™´sVVLiμR∂Li«¡Õ‹[ DLiμj∂. @’≥¡™´sXμÙj∂ ¨s©yμR∂LigS ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™s◊˝¡©´s C NRPW»¡≠sVÆ©s[ ˙xms«¡ áV AμR∂LjiLiøyLRiV. \Æ™sNSFy ˙xmsøyLS¨sı ˙xms«¡Ã¡V xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂V. ªRΩ™´sVμj∂ @’≥¡™´sXμÙj∂ «‹[≤U∂ @©´sı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VÆ©s[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ @NRPV‰©´s ¬ø¡[LRiVËNRPVLiμj∂.

N]ªRΩÚgS GLRiˆ≤R∂À‹[ªRΩV©´sı ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PNRPV øR¡Li˙μR∂ Àÿ ¡V zqsFsLi NSÀ‹[ªRΩV©yıLRiV. A∏R∂V©´s ≠s«¡∏R∂VLi BNRP xqsˆxtÌsQªRΩ©´sV æªΩ÷¡∏R∂V¬ø¡[zqsLiμj∂. ˙xmsNSaRPLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ ILig][áV @|qsLi’d˝¡ rÛy©´sLi ©´sVLi¿¡ …”¡≤T∂zms @À≥œ¡˘LÛji μy™´sVøR¡L˝Ri «¡©yLÙRi©±s 18 Æ™s[á J»˝¡ Æ™sV«ÿLÌkiª][, NRP¨sgjiLji ©´sVLi¿¡ NRPμj∂Lji Àÿ ¡WLS™´so, xmsLRiWËLRiV ($T–‘ê `3˝À)

Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ rÛy©yá©´sV ’¡¤«¡zms ΔÿªyÕ‹[ Æ™s[aSLRiV. ™´sμ][μ∂R LRiÕ‹[ Æ™sW≤U∂ ªRΩ™´sV qx s≠dsVxms ˙xmsªRΩ˘LÛij NSLi˙lgi£qs @À≥¡œ ˘LÛij @LiVV©´s ™´sVμ≥∂R VxqsWμR∂©±s ≠dsV{qsÚQ˚Q|\ ms xmsn V©´sÆ\™sV©´s Æ™sV«ÿLji…‘¡ ryμ≥∂j LiøyLRiV. DμR∂∏R∂VLi©´sVLi¬ø¡[ Aμ≥j∂NRP˘Li xqsˆxtÌsQLigS NRP¨szmsxqsVÚ©´sıμj∂. Æ™sWμk∂ ™yLRiflÿzqs ©´sVLi¿¡ NRPW≤y F°…‘¡ ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. A∏R∂V©´s|\ ms A™±sV Aμk∂¯ FyLÌik ©y∏R∂VNRPV≤R∂V ZNP[“¡˙™yÕfi F°…‘¡ ¬ø¡[qz s©´s ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌik ªRΩ©´sLiªRΩ»¡ ªy©´sVgSÆ©s[ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qs μj∂aRPgS xmsLRiVgRiVáV ºdΩqx sVÚ©s´ ıμj∂. 272 ™´sWLRiV‰NRPV ¬ø¡[LiR V™´sÕ‹[ DLiμj∂. ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ @Liªy @©´sVNRPV©´sıQ¤…¡Ì [ «¡LRigRi≤R∂Liª][ Æμ∂[aPR ™y˘xmsÚLigS À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌik ˙ZaP[fl·VáV xqsLi ¡LSáV «¡LRiVxmsoNRPVLi»¡V©yıLiVV. ˙xmsμ≥y©´s ™´sVLi˙ºΩ @À≥¡œ ˘LÛij ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sWμk∂ aRPV˙NRP™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik LRi¥R∂ryLRi¥j∂ ©yLS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V©´sV @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV. ≠dsLjiLRiV™´soLRiW N]μÙ∂j }qsxmso ¤…¡÷¡Fn°©±sÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VNRPV©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ @r°LiÕ‹[ NRPW≤y ’¡¤«¡zms μR∂WxqsVNRPV¨s F°LiVVLiμj∂. BNRP‰≤R∂ Æ\©sºΩNRP Àÿμ≥∂R ˘ªRΩgS LS“¡©y™´sW ¬ø¡[ryÚ©s´ ¨s @r°Li qz sFsLi ªRΩLRiVfl„fi g]g][∏∂∫ V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV.

email:vtarangalu.222208@gmail.com

X¯ìyês¡+ 17 y˚T 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`


2

Çs¡T sêÁcÕº\≈£î #·+Á<ä eTVü‰s¡Δ¯ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi BLRiV LSuÌy˚Õ˝‹[ øR¡Li˙μ][μ∂R ∏R∂VLi GLRiˆ≤T∂Li≤T∂. æªΩáLigSfl·Õ‹[ øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`i LS™´so, ALi˙μ≥R∂ ˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V ª]÷¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ªRΩVáV NSÀ‹[ªΩR V©yıLRiV. C lLiLi≤R∂V LSuÌy˚áNRPV BNRP øR¡Li˙μR∂ ™´sV•¶¶ LiRÙ aRP xms»Ì¡©´sVLiμj∂. BμÙ∂R LRiV Æ©s[ªΩR áV NRPW≤y ªRΩ™´sVNRPV xqsLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡©´sLiªRΩ ™´sLRiNRPV @áV|msLRigRi¨s F°LS»¡Li ¬ø¡[aSLRiV. ªy™´sVV @©´sVNRPV©´sı áOSQQ˘¨sı ryμ≥j∂LiøyLRiV. Æ™sVVªRΩÚLigS {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ ˙xms«¡Ã¡V @’≥¡™´sXμÙ∂j ©´s NSLiOTPQLiøyLRiV. @LiμR∂VZNP[ Àÿ ¡V©´sV AμR∂LjiLiøyLRiV. @NRP‰≤R∂ @≠s¨dsºΩNTP ªy™´so ¤Õ¡[μ∂R ¨s ¨sLRiWzmsLiøyLRiV. @LiμR∂VZNP[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV ™´sVVLiμR∂VNRPV ©´s≤T∂zmsLiøyLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ Æ\™sNSFy gRi…Ì¡” F°…‘¡¨s B¿¡Ë©y @NRP‰≤R∂ ’¡¤«¡zms ª][≤∂R V LSgS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ≠s«¡∏R∂Vxms¥R∂LiÕ‹[ μR∂WxqsVNRPV¨s Æ™sŒ˝ÿLRiV. BNRP æªΩáLigSfl·Õ‹[©s´ W ZNPzqsAL`i DμR∂˘™´sW¨sı ˙xms«¡Ã¡V AμR∂LjiLiøyLRiV. BÆ™s[ ™yLji¨s BxmsˆV≤R∂V ª]÷¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ªRΩVáVgS ¬ø¡[∏∂R VÀ‹[ªΩR V©yıLiVV. BNRP æªΩáLigSfl·Õ‹[ ™´sW˙ªRΩLi ZNPzqsAL`i ILi»¡Lji F°LS»¡Liª][ …”¡AL`iFs£qs©´sV ≠s«¡∏R∂VºdΩLSáNRPV ¬ø¡[LSËLRiV. 14 GŒ˝¡œ ˙NTPªRΩLi FsºΩÚ©s´ DμR∂˘™´sV ¤«¡Li≤y μj∂LiøR¡NRPVLi≤y @¨sı ™´sLÊSá©´sV NRPáVxmsoNRPV¨s ™´sVVLiμR∂VNRPV rygji©´s ºdΩLRiV øR¡Lji˙ªRΩ xqsXztsÌ QLi¿¡Liμj∂. ˙xms«¡Ã¡ ¬ø¡[ºΩÕ‹[ FyaRPVxmsªyxqsÚQ˚LigS D©´sı J»¡Vª][ N]ªRΩÚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı, æªΩáLigSfl· gRiºΩ¨s ™´sWlLi[Ë ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sı Fs©´sVıN][™y÷¡= D©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡V FsÕÿLi…”¡ gRiLiμR∂LRig][Œÿ¨sNTP Õ‹[©s´ VNS¤Õ¡[μ∂R V. ªRΩ™´sVNRPV xqsˆxtÌsQªRΩ DLiμR∂¨s ¨sLRiWzmsLiøR¡VNRPV©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ F°LS»¡Li ¬ø¡[zqs©´s ªRΩ™´sV ©y∏R∂VNRPV≤R∂V ZNPzqsAL`i ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @¨s ¨sLRiWzmsLiøR¡VNRPV©yıLRiV. Aμ≥∂R V¨sNRP æªΩáLigSfl· ™´sV©´s áORPQ ˘Li NS™y÷¡. @’≥¡™´sXμÙ∂j ¨s©yμR∂Li NS™y÷¡. @μ≥∂j NSLRiÆ™s[V xmsLRi™´sW™´sμ≥∂j gS ˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sLi¿¡Li¬ø¡[ FyLÌkiá©´sV FyªRΩlLi[∏R∂Wá©´sVNRPV©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ BNRP‰≤R∂ …”¡≤T∂zmsNTP, NSLi˙lgi£qsNRPV rÛy©´sLi ¤Õ¡[NPR VLi≤y ¬ø¡[aSLRiV. μk∂¨sNRP©yı ™´sVV≈¡˘ ≠sxtsQ∏∂R VLi INRP…”¡ gRi™´sV¨sLiøy÷¡. DμR∂˘™´sVLi ¬ø¡[zqs©´s ZNPzqsAL`i©´sV @™´s}§¶¶¶Œœ¡©´s ¬ø¡[zqs©´s, @™´s™´sW©´sxmsLRi¿¡©´s NSLi˙lgi£qs©´sV gRi…Ì¡” gS ºΩLRixqs‰LjiLiøyLRiV. C @™´s∏R∂V™´sW©yá©´sV ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[™s´ V¨s ¨sLRiWzmsLiøyLRiV. Fs˙zmsÕfi 30©´s «¡Ljilgi[ J…”¡Lig`iÕ‹[ @ªRΩ˘μ≥∂j NRPVáV FyÕÊ‹¨s ªRΩ™´sV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li FsÕÿ DLi≤yÕ‹[, Fs™´sLji¨s Fs©´sVıNRPVLi¤…¡[ @’≥¡™´sXμÙ∂j «¡LRiVgRiVªRΩLiμ][ æªΩ[áVËNRPV©yıLRiV. J LRiNRPLigS Bμj∂ ˙xms«¡Ã¡ZNP[ xmsLkiORPQ NS¨ds ©y∏R∂VNRPVáNRPV NSμR∂V. ©y∏R∂VNRPVÕ˝‹[ øyÕÿ™´sVLiμj∂ gRiªRΩLiÕ‹[ Fy÷¡Li¿¡©´s™ylLi[ D©yıLRiV. @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[ D©´sı FyLÌik ¤Õ¡[ D©yıLiVV. NSLi˙lgi£qs gRiªRΩ xmsÆμ∂[Œ¡œ˝ ßgS LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[Æ©s[ DLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ …”¡≤T∂zms xmsÆμ∂[Œ¡œ˝ ß @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[ DLiμj∂. BNRP ¤Õ¡[¨sμR∂Õ˝ÿ …”¡AL`iFs£qs, ’¡¤«¡zms, NRP™´sVW˘ ¨sxqsÌ V¤Õ¡[. Æ™sVVªyÚ¨sNTP æªΩáLigSfl·Õ‹[  ¡x§¶ ¶ß™´sVV≈¡ F°…‘¡ @¨s™yLRi˘Li @LiVV©y ˙xms«¡Ã¡V …”¡AL`iFs£qs©´sV, ZNPzqsAL`i©´sV ©´s™´sW¯LRiV. J»¡L˝iR V ªRΩ™´sV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ Fs™´sLRiV ™´sVLi¿¡™yL][,Fs™´sLRiV ˙xms«¡Ã¡NRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi≤T∂ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sı ©´s≤R∂xmsgRiáL][ FsLiøR¡VNRPV©yı LRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtsÌ Q˚Li ryμ≥∂j LiøR¡VNRPV©´sı DμR∂˘™´sV gRi≤Ô∂R gS æªΩáLi gSfl·Õ‹[ GLRiˆÆ≤∂[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Æ™s[V ˙xms«¡Ã¡ ªRΩáLSªRΩ ™´sWLRiË©´sVLiμR∂©´sı ≠sxtsQ∏∂R VLi gRi™´sV¨sLi¿¡ …”¡AL`iFs£qs©´sV AμR∂LjiLiøyLRiV. @μj∂ NRPW≤y À‹…ÿÀ‹…”¡gS Æ™sV«ÿLÌik B™´s*NRPVLi≤y xqsLixmspLÒiR Æ™sV«ÿLÌik BøyËLRi¨s gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™y÷¡. ryLiZNP[ºΩNRPLigS xqs\Æ™sVNRP˘ ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P LSxtsÌ Q˚Li Õ‹[Æ©s[ Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yı, xmsn ÷¡ªyáV Æ™sÃ˝¡≤R∂∏R∂W˘NRP BLRiV ˙FyLiªyÕ˝‹[©´sW ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV GLRiˆ≤R∂ªyLiVV. BNRP {qs™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ NRPW≤y …”¡≤T∂zms @’≥¡™´sXμÙ∂j ¨s©yμyLiª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™s◊˝¡Liμj∂. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, Æ™sW≤U∂ «‹[≤∂U @’≥¡™´sXμÙ∂j «‹[≤∂U @¨s ˙xms«¡Ã¡V ©´s™´sW¯LRiV. N]ªRΩgÚ S GLSˆ»¡π∏∂[V˘ ALi˙μ≥yÕ‹[ LS«¡μ≥y¨sª][ Fy»¡V, @NRP‰≤R∂ @Æ©s[NPR @’≥¡™´sXμÙ∂j NSLRi˘™´sV˙NRP™´sWáV «¡LRigS÷¡= DLiμj∂. @LiμR∂VZNP[ Àÿ ¡VZNP[ J¤…¡[aSLRiV. Æ\™sNSFy ≤R∂ ¡V˜Ã¡V gRiV™´sV¯LjiLi¿¡©y ˙xms«¡Ã¡V ©´s™´sV¯¤Õ¡[μR∂V. BμR∂Liªy μ][øR¡VN][™´s≤y¨sZNP[ @¨s À≥¡œ ∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. @≠s¨dsºΩ Æ©s[ªΩR áNRPV J¤…¡[}qsÚ ™´sV◊d¡˝ μ][zms≤U∂ LS«¡˘Li ªRΩxmsˆμR∂¨s gRiVLjiLÚ iøyLRiV. BNRP Æ™sW≤U∂ ˙xmsøyLRiLi, xms™´s©±s NRP Œÿ˘fl„fi μR∂WNRPV≤R∂V NRPW≤y NRPázqs ™´søyËLiVV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V NRPW≤y ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ μR∂WxqsVNRPV¨s F°∏R∂WLRiV. gRiªRΩ Fyá©y @©´sVÀ≥¡œ ™´sLiª][ ªRΩ©´s ˙xmsøyLRi Æ™s[gS¨sı |msLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs©´sV ¿¡ªRΩVÚ¿¡ªRΩVÚgS J≤T∂LiøyLRiV. …”¡≤T∂zms ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @’≥¡™´sXμÙ∂j øy»¡gRiáμR∂¨s ¨sLRiWzmsLi øyLRiV. LS™´sVLS«¡˘Li NS™yá¨s, LS™yá¨s ˙xmsºΩ À≥ÿLRiºdΩ∏R∂VV≤R∂V N][LRiVNRPV©yı≤R∂V. μ≥R∂LRi¯ Fyá©´s rygSá©´sıμj∂ ˙xms ¡Ã¡\Æ™sV©´s ANSLiORPQ©s´ V øy…ÿLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ G ˙gS™´sW¨sNTP Æ™s◊˝¡©y C NSLiORPQ  ¡Ã¡xms≤T∂LiÆμ∂[ ªRΩxmsˆ ªRΩgÊiR ¤Õ¡[μ∂R V. @LiVVæªΩ[ ªyªy‰÷¡NRP ªyLiVV ÕÿáNRPV ˙xms«¡Ã¡V Õ‹LigjiF°NRPVLi≤y ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ’¡¤«¡zms¨s BNRP‰≤R∂ …”¡≤T∂zms¨s AμR∂LjiLiøyLRiV. r~LiªRΩ ÕÿÀ≥¡œ Li N][xqsLi xmsμR∂™´soá©´sV AbPLi øR¡≤R∂Li NSμR∂¨s ¨sLRiWzmsLiøyLRiV. . ’¡¤«¡zms ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[¨s Fs©±s≤T∂ Fyá©´s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @≠s¨dsºΩ LRiz§¶ ¶ªRΩ Fyá©´s @Liμj∂LiøR¡≤R∂Æ™s[V gSNRPVLi≤y ™´s∞÷¡NRP ™´sxqsªRΩVá NRPሩ´sNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[zqsLiμj∂. Bμj∂ G™´sVWáNRPV Æ™s◊˝¡ Fs™´sLji¨s @≤T∂gji©y ¬ø¡ ¡VªyLRiV. NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR á μ≥∂R ©yLÍiR Æ©s[ Æμ∂≥ ˘[ ∏R∂VLigS xms¨s¬ø¡[∏∂R V ≤y¨sı ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[NPR F°∏R∂WLRiV. @LiμR∂VZNP[ ’¡¤«¡zms Fyá©´s\|ms ™´sV◊d˝¡ Æμ∂[aRP ˙xms«¡Õ˝‹[ AaRPáV ¿¡gRiVLjiLiøyLiVV. GNRP™´s˘QQNPT Ú Fyá©´sNRPV ¤Õ¡[μy NRP»¡VLi ¡ Fyá©´sNRPV Ary‰LRiLi ¤Õ¡[¨sø][»¡ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V Bμj∂ ryμ≥∂R ˘Li @™´soªRΩVLiμR∂¨s, @LiμR∂VZNP[ ’¡¤«¡zms Æ™s[V¨s|mnsrÌ°.. Æμ∂[aPR ˙xms«¡Ã¡ AaRPáV, ANSLiORPQá©´sV ˙xmsºΩ’¡Li’¡Li¿¡μj∂. GáWLR i V,Æ™s[ V 16 (ôd’ ÿ q÷´dt ) : DÀ≥¡œ ∏R∂Vg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ …”¡≤T∂mz s,’¡¤«¡zms NRPW»¡≠sV μR∂WxqsVNRPV¨s F°LiVVLiμj∂. @ªRΩ˘μ≥∂j NRP rÛy©yá©´sV lgiáVËNRPVÆ©s[ μj∂aRPgS …”¡≤T∂zms, ’¡¤«¡zms rygRiVªRΩV©yıLiVV. ©´sLS=xmsoLRiLi @|qsLi’d¡˝ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR L iÕ‹[ …”¡≤T∂mz s @À≥¡œ ˘LÛij ™´sWμ≥∂R ™´s©y∏R∂VV≤R∂V ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. qx s≠dsVxms ˙xmsªRΩ˘LÛij Q\|ms 21, 940J»˝¡ Æ™sV«ÿLji…‘¡ª][ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Liøy≤R∂V. ’≥d¡™´sV™´sLRiLi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ 18L_Li≤˝∂R ¤Õ¡NTP‰Lixmso ™´sVVgji}qs qx s™´sV∏R∂W¨sNTP æªΩÆμ∂[Fy @À≥¡œ ˘LÛij LS™´sWLi«¡Æ©s[∏R∂VVáV 13,101J»˝¡ Aμ≥∂j NRP˘LiÕ‹[ N]©´srygRiVªRΩV©yıLRiV. BNRP

X¯ìyês¡+ 17`05`2014

NRPª«sVÌÁ - sNSxqsLi

©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ , Æ™s[V 16 (ôdÿ’ q÷´dt):NRP™´sVáLi ≠søR¡VËNRPVLiμj∂.. NSuy∏R∂VLi lLixmslLixmsÕÿ≤T∂Liμj∂.. §x ¶ ¶qz sÚ©s´ m{ shS¨sı ’d¡¤«¡[m{ s μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVLiμj∂. ∏R∂W™´sÆμ∂Ù a[ PR Li ©´sÆ™sW ™´sVLi˙ªRΩLi mx shjiLi¿¡Liμj∂. μyμyxmso ™´sVW≤R∂V μR∂aSÀÙÿá ªRΩLS*ªRΩ INRP FyLÌik r~LiªRΩLigS @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s¿¡ËLiμj∂. r~LiªRΩLigS μyμyxmso 272 q{ s»˝¡NRPV |\ msgSÆ©s[ ryμ≥∂j Li¿¡ §x ¶ ¶qz sÚ©s´ m{ shS¨sı @μ≥∂j tz sÌ QLi¿¡Liμj∂. mx sÆμ∂[Œ¡œ˝ Fy»¡V G÷¡©´s ∏R∂VW{msG |mnsWLRi mx sLS«¡∏R∂VLi Fy\¤Õ¡Liμj∂. NSLi˙lgi£qs FyLÌik NRPLiøR¡VN][»¡©´sV ¡μÙR∂áV N]≤R∂VªRΩW ’d¡¤«¡[{ms @μ≥j∂NSLRiLi §x ¶ ¶qx sÚgiR ªRΩLi ¬ø¡[qx sVN]Liμj∂. Æ™sW≤U∂ §x ¶ ¶™yNRPV §x ¶ ¶qx sÚLi ¿¡ªRΩLÚ iVVLiμj∂. NSLi˙lgi£qs ™´sVV≈¡˘ Æ©s[ªRΩáV ™´sV…Ì”¡NRPLjiøyLRiV. gRiV«¡LSª`Ω, §z ¶ ¶™s´ WøR¡Õfi˙xmsÆμ∂[a`P, g][™y, «¡™´sVW¯NSbdP¯ L`i, «ÿLÂiR Li≤`∂, DªRΩLÚ iR ˙xmsÆμ∂[a`P, ™´sV•¶¶ LSxtsÌ Q˚ áՋ[ A FyLÌik ΔÿªyÆ©s[ æªΩLRi™´s¤Õ¡[μ∂R V. ’d¡¤«¡[m{ s ˙xmsμ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ ™´s≤][μ∂R LS, ™yLRiflÿzqsáՋ[ lLiLi≤R∂Vø][…ÿ˝ lgiáVF~Li μyLRiV. Fs¨dÔsπ∏∂[V @¨sı LSuÌy˚Õ˝‹[©´sW Æ™sV«ÿLÌki rÛy©yáV μR∂NTP‰LiøR¡VN]Liμj∂. gRiV«¡LSª`Ω, DªRΩLÚ iR ˙xmsÆμ∂[a`P, DªRΩLÚ S≈¡Li≤`∂, NRPLÒS»¡NRP, ™´sV•¶¶ LSxtsÌ Q˚, §z ¶ ¶™s´ WøR¡Õfi˙xmsÆμ∂[a`P, @r°Li, LS«¡ryÚ©s± , ’d¡•¶¶ L`i, øR¡ºdΩ£qÚ sgRi≤≥`∂, @LRiVflÿøR¡Õfi˙xmsÆμ∂[a`P, øR¡Li≤U∂gRi≤≥`∂, DªRΩLÚ S≈¡Li≤`∂áՋ[ Fs¨dsÔ π∏∂[V qx sªyÚ øy…”¡Liμj∂. ’¡d ¤«¡m{[ s ≠sÕÿqx sLi.. NSLi˙lgiq£ s ≠sÕÿmx sLi

ILi»¡LjigSÆ©s[ @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ’d¡¤«¡[{ms Æ™sW≤U∂ ˙xmsÀ≥ÿ™y¨sNTP ¿¡ªRΩÚLiVV©´s x§¶¶¶xqsÚLi xmsáV LSuÌy˚Õ˝‹[ Δÿªy æªΩLRi™´s¨s NSLi˙lgi£qs xqsªyÚ øy…”¡©´s ™´sV™´sVªRΩ, «¡∏R∂V, ©´s≠ds©±sxms…ÿı∏R∂VN`P

Æμ∂[aPR ™y˘xmsÚLigS ’d¡¤«¡[m{ s §x ¶ ¶™y N]©´srygjiLiμj∂. «ÿºdΩ∏R∂V øy©´sŒ˝¡œ ß ¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡©´s FsgÍij …fi F°Õfi=, qx slLi[*á©´sV ªRΩáμR∂©´sVıªRΩW A FyLÌik Ez§¶ ¶LiøR¡¨s LkiºΩÕ‹[ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j Li¿¡Liμj∂. r~LiªRΩLigS @μ≥j∂NSLRiLi ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV @™´sqx sLRiÆ\™sV©´s 272 ™´sW˘—¡N`P mz sn gRiL`i©´sV μy…”¡Liμj∂. μyμyxmso ™´sVW≤R∂V μR∂aSÀÙÿá ªRΩLS*ªRΩ xqs*LiªRΩLigS @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s G\ZNPNRP FyLÌik gS ’d¡¤«¡[m{ s øR¡Lji˙ªRΩ qx sXztsÌ QLi¿¡Liμj∂. ’d¡¤«¡[m{ s A≠sLS˜È™s´ Li ©´sVLi¿¡ BLiªRΩ™´sLRiNRPW ryμ≥∂j LiøR¡¨s LkiºΩÕ‹[ A FyLÌik CryLji LjiNSLÔRiV rÛyLiVV xmns÷¡ªyá©´sV μR∂NTP‰LiøR¡VN]Liμj∂. 1999Õ‹[ ryμ≥∂j Li¿¡©´s 190 {qs¤…˝¡[ A FyLÌkiNTP Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV @ªRΩ˘μ≥∂j NRP q{ s»˝¡V. NS¨ds CryLji Æ™sW≤U∂ Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ ’d¡¤«¡[{ms A LjiNSLÔRiV©´sV ºΩLRigRiLSzqsLiμj∂. 283 Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ rÛy©yá©´sV \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVN]¨s xqsLjiN]ªRΩÚ LjiNSLÔRiV

xqsXztÌsQLi¿¡Liμj∂. BNRP, xmsÆμ∂[Œ˝œ¡ Fy»¡V FsμR∂VLRiV¤Õ¡[NPR VLi≤y Fy÷¡Li¿¡©´s ∏R∂VW{msG |mnsWLRiLigS ™´sV…Ì¡” NRPLji¿¡Liμj∂. NRP¨dsqx sLi ™´sLiμR∂ rÛy©yáV NRPW≤y ryμ≥j∂LiøR¡¤Õ¡[NRP øR¡ºΩNTPáxms≤T∂Liμj∂. NSLi˙lgi£qs FyLÌik ©´sW»¡ FyºΩZNP[Œ¡œ˝ øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ øR¡W≤R∂¨s mx sn ÷¡ªyá©´sV øR¡≠søR¡W≤y÷¡= ™´s¿¡ËLiμj∂. NRP¨dsqx sLi lLiLi≤][ rÛy©´sLi NRPW≤y A FyLÌik NTP μR∂NRP‰¤Õ¡[μ∂R V. ∏R∂VW{msG NRPW»¡≠sVNTP 62 rÛy©yáV LSgS.. NSLi˙lgi£qs ZNP[™s´ áLi 48 rÛy©yáZNP[ mx sLji≠sVªRΩLi NS™y÷¡= ™´s¿¡ËLiμj∂. ¤À¡LigSÕ˝‹[ ™´sV™´sVªy¤À¡©´sLÍki, ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂VÕ‹[ «¡∏R∂Vá÷¡ªRΩ, I≤T∂aSÕ‹[ ©´s≠ds©±smx s…ÿı∏R∂VN`P qx sªyÚ øy…ÿLRiV. ªRΩXfl·™´sVWÕfi 34 ø][»¡˝ , @©yı≤U∂FsLiZNP[ 38 rÛy©yÕ˝‹[ ’d¡¤«¡[≤∂U 17 Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ rÛy©yáV μR∂NTP‰LiøR¡VN]¨s A∏R∂W LSuÌy˚Õ˝‹[ ªRΩ™´sV mx s»Ì¡V ¨sáVxmsoN]©yıLiVV. @LiªΩR …ÿ NPU˝ ©s± q{ s*m£ s..

Æ™sW≤U∂ §x ¶ ¶™yª][ ’d¡¤«¡[m{ s À≥ÿLki ≠s«¡∏R∂W¨sı μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVLiμj∂. gRiV«¡LSª`Ω, LS«¡ryÚ©s± , DªRΩLÚ iR ˙xmsÆμ∂[a`P, ’d¡•¶¶ L`i, §z ¶ ¶™s´ WøR¡Õfi˙xmsÆμ∂[a`P ™´sLi…”¡ NUPáNRP LSuÌy˚Õ˝‹[ μyμyxmso N˝PU ©±sq{ s*£ms ¬ø¡[qz sLiμj∂. gRiV«¡LSª`ΩÕ‹[ ’d¡¤«¡[m{ s N˝PU ©±sq{ s*£ms ¬ø¡[qz sLiμj∂. Æ™sVVªRΩLÚ i 26 Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ rÛy©yáNRPV @¨sı Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ rÛy©yá©´sV μR∂NTP‰LiøR¡VN]¨s ˙xmsªRΩ˘LÛiR Vá©´sV ™´sV…Ì¡” NRPLjimz sLi¿¡Liμj∂.’d¡•¶¶ L`iÕ‹[ 40 q{ s»˝¡NRPV gS©´sV 21 rÛy©yÕ˝‹[ Aμ≥∂j mx sªRΩ˘Li øy»¡VNRPVLiμj∂. z§¶¶¶™´sWøR¡ÕfiÕ‹[ D©´sı 4 Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ rÛy©yáNRPV gS©´sV ©yáVgjiLi…”¡¨s Z\ NP™´sqx sLi ¬ø¡[qx sVNRPVLiμj∂. NRPLÒS»¡NRPÕ‹[ 28 q{ s»˝¡NRPV gS©´sV 18 rÛy©yá©´sV r~LiªRΩLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. ™´sVμ≥R∂˘˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[¨s 29 Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ rÛy©yáNRPV gS©´sV 26 q{ s»˝¡©´sV ryμ≥j∂Li¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡Li«¡©´sLi xqsXztÌsQLi¿¡Liμj∂. ™´sVμ≥R∂˘˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ 29 rÛy©yáNRPV 21 rÛy©yÕ˝‹[ lgiáVF~Liμj∂Liμj∂. ’d¡•¶¶ L`iÕ‹[ 40

NSLi˙lgi£qs ˙xms™´sVV≈¡Vá xmsLS«¡∏R∂VLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,Æ™s[V16(ôd’ÿq÷´dt): C ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáՋ[ Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigSÆ©s[ NSNRPVLi≤y, LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ NRPW≤y NSLi˙lgi£qs FyLÌik |mnsWLRimx sLS«¡∏R∂VLi øR¡≠søR¡W≤R∂™´sázqs ™´s¿¡ËLiμj∂. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li B¿¡Ë @NRP‰≤R∂ á’Ù¡F~LiμR∂Vμy™´sV¨s øR¡Wzqs©y NSLi%`¡gRilLi£qsNRPV ˙xms«¡Ã¡V uyN`P BøyËLRiV. μk∂Liª][ BLRiV ˙FyLiªyÕ˝‹[ NRPW≤y øy™´soÆμ∂ ¡˜ºΩLiμj∂. ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ @LiVVæªΩ[ øy™´so Æμ∂ ¡˜ºΩLiμj∂. @»¡V æªΩáLigSfl·Õ‹[ B»¡V GzmsÕ‹[ zmszqszqs @μ≥R∂˘QORPVáV, ™´sW“¡ @μ≥R∂˘QORPVáV, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ªRΩVáV,xmsáV™´soLRiV ˙xms™´sVV≈¡VDá J≤T∂F°∏R∂WLRiV. zmszqszqs ™´sW“¡ @μ≥R∂˘QORPVáV ≤T∂.$¨s™y£qs, À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·, æªΩáLigSfl· zmszqszqs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘, ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P mz szqszqs @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V LRimx sn VV≠dsLS lLi≤Ô∂T @LiμR∂LRiW NRP»Ì¡gRi»Ì¡VN]¨s J»¡≠sV¨s

øR¡≠søR¡WaSLRiV. LRimx sn VV≠dsLS lLi≤Ô∂T μj∂ μR∂∏R∂V¨ds∏R∂V zqÛsºΩ. A∏R∂V©´s ™´sVW≤R∂™´s rÛy©y¨sNTP mx sLji≠sVªRΩ™´sV∏R∂W˘LRiV. ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ LRiWLRiÕfi aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ rÛy©´sLiÕ‹[ m{ s{qs{qs ™´sW“¡ @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V, NSLi˙lgi£qs FsÆ™sV¯÷d¡= ≤T∂ $¨s™y£qs ªRΩ©´s qx s≠dsVxms …‘¡AL`iFs£qs @À≥¡œ ˘LÛij Àÿ“¡lLi≤Ô∂T g][™s´ LÛiR ©±s|\ ms 20 Æ™s[á J»˝¡ æªΩ[≤yª][ mx sLS«¡∏R∂VLi Fyá∏R∂W˘LRiV. æªΩáLigSfl· zmszqszqs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ «¡©´sgS™´sV ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[qz s J≤T∂F°∏R∂WLRiV. BNRP‰≤R∂ …”¡AL`iFs£qs @À≥œ¡˘LÛji ™´sVVºΩÚlLi≤ÔT∂ ∏R∂WμR∂gjiLji lLi≤ÔT∂ xmnsV©´s ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. ™´sVL][ mz szqszqs ™´sW“¡ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ¿d¡mx soLRiVxms÷˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ …”¡≤T∂mz s @À≥¡œ ˘LÛij NTP≠sV≤T∂ ™´sVXflÿ◊¡¨s ¬ø¡[ºΩÕ‹[ J≤T∂F°∏R∂WLRiV. Gzms mz szqszqs @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V LRimx sn VV≠dsLS lLi≤Ô∂T @©´sLiªRΩmx soLRiLi —¡Õ˝ÿ |ms©´sVN]Li≤R∂Õ‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[qz s J≤T∂F°∏R∂WLRiV.

BNRP‰≤R∂ …”¡≤T∂mz s @À≥¡œ ˘LÛij FyLÙiR ryLRiμ≥∂j ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV. BNRP æªΩáLigSflÿÕ‹[ ™´sW“¡ ≤T∂xmsp˘…‘¡ zqsFsLi μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶ |mnsWLRi mx sLS«¡∏R∂VLi F~LiμyLRiV. Æ™sVμR∂N`P —¡Õ˝ÿ ALiμ][ÕfiÕ‹[ A∏R∂V©´s …”¡AL`iFs£qs @À≥œ¡˘QQLjiÚ Àÿ ¡WÆ™sWx§¶¶¶©±s ¬ø¡[ºΩÕ‹[ xmsLS«¡∏R∂VLi Fyá∏R∂W˘LRiV. ™´sW“¡ ≠s£ms «¡gÊSlLi≤Ô∂T , Æ™sVμR∂N`PÕ‹[ ©´s…”¡ ≠s«¡∏R∂VaSLiºΩ, ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ qx sV¨dsªy áOSQQ¯ lLi≤ÔT∂ xmsLS«¡∏R∂VLi Fyá∏R∂W˘LRiV. ™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[ ™´sW“¡ ¿d¡£mns≠s£ms gRiLi˙≤R∂ Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVflÿlLi≤Ô∂T , ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ  ¡xqs™´sLS«¡Ÿ ryLRi∏R∂V˘, FsLi{ms LS«¡∏R∂V˘ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV mx sLS«¡∏R∂VLi Fyá∏R∂W˘LRiV. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂Õ‹[ ™´sW“¡ FsLi{ms BLi˙μR∂NRPLRifl„fi lLi≤ÔT∂ ’¡Fs{qsˆ @À≥¡œ ˘LÛij gS ¨sLRi¯Õfi ©´sVLi¿¡ lgiáVF~LiμyLRiV. BNRP ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ ≤yNÌRPL`i Æ™s[fl·Vg][FyáøyLji ™´sVV¥][Õ‹˝ [ @xms«¡∏R∂VLi F~LiμyLRiV.

|ü⁄+E≈£îqï {Ï&ç|æ

rÛy©yáNRPV gS©´sV 30 rÛy©yá©´sV ªRΩ©´s ΔÿªyÕ‹[ Æ™s[qx sVNRPVLiμj∂. LS«¡rÛy©±sÕ‹[©s´ W ’d¡¤«¡[m{ s qx sªyÚ øy…”¡Liμj∂. ™´sV•¶¶ LSxtsÌ Q˚Õ‹[ 48 q{ s»˝¡NRPV gS©´sV 42 rÛy©yÕ˝‹[ Aμ≥∂j mx sªRΩ˘Li ˙xmsμR∂Lji+Li¿¡Liμj∂. ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[¨s 7 Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ rÛy©yáNRPV G≤T∂Li…”¡¨s r~LiªRΩLi ¬ø¡[qx sVNRPVLiμj∂. ™s´ V…¡”Ì NPR Lij ¿¡©s´ ™s´ V•¶ ¶ Æ©sª[ ΩR áV.. ∏R∂VW{msG x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáVgS mx s¨s ¬ø¡[qz s©´s øyÕÿ ™´sVLiμj∂ J»¡≠sV Fyá∏R∂W˘LRiV. Æ™sW≤U∂ §x ¶ ¶™yNRPV ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[NPR NRPVÆμ∂á∏R∂W˘LRiV. μyμyxmso 35 ™´sVLiμj∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV xmsLS«¡∏R∂VLi Fyá∏R∂W˘LRiV. ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV xqsVbdPÕfiNRPV™´sWL`i ztsQLiÆ≤∂[, gRiVÕÿLi ©´s’d¡ A«ÿμ`∂, NRPzmsÕfi zqs ¡Õfi, {qsˆNRPL`i ≠dsVLSNRPV™´sWL`i xqs•¶¶¶ øyÕÿ ™´sVLiμj∂ xmsLS«¡∏R∂VLi Fyá∏R∂W˘LRiV. ≤≥T∂÷d˝¡, gRiV«¡LSª`Ω, z§¶¶¶™´sWøR¡Õfi˙xmsÆμ∂[a`P, «¡™´sVW¯NSbdP¯L`i qx s•¶¶ mx sáV LSuÌy˚Õ˝‹[ NSLi˙lgi£qs ΔÿªyÆ©s[ æªΩLRi™´s¤Õ¡[μ∂R V. mx sbPË™´sV ¤À¡LigSÕfiÕ‹[ ™´sV™´sVªRΩ ¤À¡©´sLÍik qx sªyÚ øy…ÿLRiV. 42 q{ s»˝¡NRPV 35 rÛy©yáV μR∂NTP‰LiøR¡VN]¨s ªRΩ©´s ˙FyÀ≥¡œ ™y¨sı ¨sáVxmsoN]©yıLRiV. BNRP, «ÿºdΩ∏R∂V LS«¡NUP∏R∂Wá\|ms NRPÆ©s[ızqs©´s ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, @©yı ≤U∂FsLiZNP[ @μ≥∂j Æ©s[˙ºΩ «¡∏R∂Vá÷¡ªRΩ x§¶¶¶™y N]©´srygjiLiμj∂. 38 Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ rÛy©yáNRPV 31 ø][»¡˝ Aμ≥∂j mx sªRΩ˘Li øy»¡VNRPV©yıLRiV.

Bμj¶ ˳ØLRi»`½ lgiÌÁVxmso: ®ªsW²U¶

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, Æ™s[V 16 (ôd’ÿq÷´dt):À≥ÿLRiª`Ω ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂.. ™´sVLi¿¡ L][«¡ŸÃ¡V ™´sVVLiμR∂V©yı∏R∂V¨s ’d¡¤«¡[{ms ˙xmsμ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛji ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ }msL]‰©yıLRiV. Fs¨sıNRPá J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s N]μÙj∂}qsxms…”¡ZNP[ Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS ’d¡¤«¡[{ms Aμ≥j∂NRP˘Li NRP©´s ¡LRiVxqsVÚLi≤R∂≤R∂Li\|ms Æ™sW≤U∂ xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. BLi≤T∂∏R∂W lgi÷¡¿¡Liμj∂. Bμj∂ À≥ÿLRiª`Ω ≠s«¡∏R∂VLi. ™´sVLi¿¡ L][«¡ŸÃ¡V LS©´sV©yıLiVV @¨s Æ™sW≤U∂ …”¡*»Ì¡L`iÕ‹[ }msL]‰©yıLRiV. ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ’d¡¤«¡[{ms xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s Aμ≥j∂NRP˘ªRΩ©´sV NRP©´s ¡Lji¿¡Liμj∂. 275 rÛy©yáNRPV \|msgS r~LiªRΩLigS ryμ≥j∂Li¬ø¡[ μj∂aRPgS Aμ≥j∂NRP˘LiÕ‹[ N]©´srygjiLiμj∂. NRP™´sVáLi gRiªRΩ LjiNSLÔRiVá©´sV ºΩLRigRiLSxqsWÚ Æ™sV«ÿLÌki rÛy©yáV μR∂NTP‰LiøR¡VN]Liμj∂. 1999Õ‹[ ™y«fi}msLiVV Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ ryμ≥j∂Li¿¡©´s 182 {qs¤…˝¡[ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV A FyLÌki ryμ≥j∂Li¿¡©´s @ªRΩ˘μ≥j∂NRP rÛy©yáV. μy¨sı Æ™sW≤U∂ ºΩLRigRiLSaSLRiV. ILi…”¡ ¬ø¡[ª][Ú FyLÌkiNTP xmnsV©´s ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡ |ms…ÌÿLRiV. μk∂Liª][ FyLÌki ™´sVV≈¡˘ ©y∏R∂VNRPVáLiªy Æ™sW≤U∂NTP Fn°©±s ¬ø¡[zqs @’≥¡©´sLiμR∂©´sáV æªΩ÷¡FyLRiV. FsÕfiZNP[ @μy*¨ds, LS«fi©y¥`∂zqsLig`i Æ™sW≤U∂¨s @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV. ™yLRiflÿzqs, ™´s≤][μR∂LSÕ‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[zqs©´s Æ™sW≤U∂ lLiLi≤R∂Vø][»˝¡ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV. ™´s≤][μR∂LSÕ‹[ 5.6 áORPQá J»˝¡ Æ™sV«ÿLÌkiª][ lgiáVxmso r~LiªRΩLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV.

ÇÁ²U¶öÉÔÁ{qsÍýÜ[ xmsÈíÁ˳ÏÁúμR¶VÌÁ

ÇÁ¸R¶VZNP[»R½©«sLi

@©´sLiªRΩxmsoLRiLi,Æ™s[V16(ôd’ÿq÷´dt): B…‘¡™´s÷¡ rÛy¨sNRP Fs©´sıNRPÕ˝‹[ ¡Ã¡{§¶ ¶©s´ ™´sLÊSáV FyLÌik NTP @Li≤R∂gS ¨s÷¡øyLiVV. @©´sLiªRΩÕ‹[ J»¡L˝RiV xms»Ì¡À≥œ¡˙μR∂VáNRPV xms»Ì¡Li NRP…ÌÿLRiV. øyÕÿ™´sVLiμj∂¨s Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi¿d¡ ’d¡q{ sáV æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik Fs©´sVıNRPV¨s ªRΩ™´sV KμyLS˘¨sı øy…ÿLRiV. —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQªRΩVÚ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Æ™sLi¤…¡[ ©´s≤T∂øyLRiV. @LiVVæªΩ[, 2009Õ‹[ ≤T∂˙gkiáV, {ms“¡Ã¡V øR¡μj∂≠s©´s ∏R∂VV™´sNRPVáV Fs¨sıNRP∏R∂W˘LRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi æªΩáLigSfl· ˙xmsNRP»¡©´s ªRΩLS*ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V Fs¨sıQQ\ZNP©´s 63 ™´sVLiμj∂ «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs xqsÀ≥œ¡V˘Õ˝‹[ xms»Ì¡À≥œ¡˙μR∂VáV 11 ™´sVLiμj∂ @©´sVxqsLjiLi¿¡©´s Æ\™s≈¡Lji ™´sVWáLigS FyLÌik mx spLjigÚ S D©yıLRiV. ≠dsLjiÕ‹[ BμÙR∂LRiV FsÆ™sV¯{qs= xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs©´s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V D©yıLRiV. Æμ∂ ¡˜ºΩLiμj∂. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V BLRi xqsgRiLi rÛy©yÕ˝‹[ ∏R∂VV™´sLRiNRPÚLi ˙xms™´sz§¶¶¶xqsVÚLiμj∂. 25 GŒ˝œ¡Õ‹[xmso |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂, Æ™s[V 16 (ôdÿ’ q÷´dt) :æªΩáLigS qx sLiªRΩXzmsÚ mx s≤T∂Liμj∂. LRiLigSlLi≤Ô∂T , ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ mz s÷˝¡Æ™sVVgÊiR áV Æ™s[∏∂R V≤R∂Liª][ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ª][ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V 5 ™´sVLiμj∂, 25 ©´sVLi¿¡ 40 GŒ˝œ¡Õ‹[xmso xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V 30 ™´sVLiμj∂, fl·Õ‹[ μyμyxmso NRP©´sV™´sVLRiV\lgiLi μR∂©´sı æªΩáVgRiV …‘¡≤U∂m{ s N]LiªRΩ Æ™s[VLRi mx soLi«¡ŸN][giR ÷¡gjiLiμj∂. ’d¡¤«¡[m{ sª][ FyLÌik ˙ZaP[fl·VÕ˝‹©[ s´ W ™´s˘ºΩlLi[NPR ªRΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. 41 ©´sVLi¿¡ 60 GŒ˝œ¡Õ‹[xmso xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V 26 ™´sVLiμj∂, 60 GŒ˝œ¡NRPV \|ms ¡≤T∂©´s Æμ∂[aPR Li FyLÌik .. @©´sWx§¶ ¶˘LigS mx soLi«¡ŸN]Liμj∂. F~ªRΩVÚ NRPW≤y A FyLÌik NTP NRPázqs™´s¿¡ËLiμj∂. æªΩáLigSfl· GLRiˆ≤T∂©´s ªRΩLS*ªRΩ NRPW≤y Àÿ ¡V ™yLRiV BμÙR∂LRiV xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V D©yıLRiV. ryμ≥yLRifl·LigS 25 GŒ˝œ¡Õ‹[xmso lLiLi≤R∂V, ™´sVW≤R∂V —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ªRΩ©´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øy»¡V mx s…”¡tx sÌ QÆ\™sV©´s ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi, ZOP[Q ˙ªRΩ rÛyLiVVÕ‹[ @©´sVxqsLjiLi¿¡©´s ºdΩLRiV ≠s™´sVLRi+áNRPV ªy≠s¿¡ËLiμj∂. ™´s∏R∂VxqsV=©´sı xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V @LRiVμR∂VgS NRP¨szmsryÚLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩ NRPVLiμj∂. ≈¡™´sV¯Li, LRiLigSlLi≤Ô∂T —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ªRΩ©´s  ¡Ã¡\Æ™sV©´s NS˘≤R∂L`i D©yı.. æªΩáLigSfl·\|ms mx sn ÷¡ªRΩLigS FyLÌik ˙NRP™´sVLigS  ¡Ã¡{§¶ ¶©s´ mx s≤T∂Liμj∂. FyáNRP™´sLÊRiLiÕ‹[ HμR∂VgRiVLRiV DLi≤R∂»¡Li ≠sZaP[xtsQLi. Dμ][˘gRiLi N][xqsLi FsμR∂VLRiV ˙FyÀ≥œ¡™y¨sı ¨sá¤À¡»Ì¡VN]Liμj∂. ™´sVV¨szqsxmsÕfi, μygRiV≤R∂V™´sVWªRΩáV A≤R∂≤R∂Liª][ |\ qsNTPÕfi mx sLiNRPËL`i  ¡Ã¡\Æ™sV©´s ©y∏R∂VNRPVáV, μj∂gRiV™´s ˙ZaP[fl”· øR¡W≤R∂NRPVLi≤y Dμ][˘gRiLi LSNRPF°æªΩ[ DFyμ≥j∂ N][xqsLi Æ™sªRΩVNRPVÕÿ≤R∂NRPVLi≤y rÛy¨sNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ xqsªyÚ øy»¡¨s |\ qsNTPÕfi.. NSNRP ªRΩmx sˆ¤Õ¡[μ∂R V. …‘¡≤U∂m{ s @μ≥∂j Æ©s[ªΩR øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li, mx s…”¡tx sÌ QÆ\™sV©´s NS˘≤R∂L`i @Liªy ≠dsLRiV,≤T∂˙gkiáV xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs ˙xms«ÿ}qs™´s N][xqsLi Æ©s[…”¡ ∏R∂VV™´sªRΩ øR¡»Ì¡xqsÀ≥œ¡Ã¡ ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ N]LiªRΩ Æ™s[VLRi  ¡Ã¡xms≤T∂Liμj∂. lLiLi≤R∂V NRPŒ˝¡œ qz sμÙy LiªRΩLi ™´sÃ˝¡ ©yáV\lgiÆμ∂[Œ¡œ˝ ß gS NRP©´sV™´sVLRiV\lgiLiμj∂. l\LiªRΩVáV, ’d¡q{ sáƩs[ ©´s™´sVV¯NRPV©´sı \Æ™sxmso xmsLRiVgRiVáV ºdΩxqsVÚ©yıLRiV. ™´s˘™´sxqÛs ™´sWLSáLi¤…¡[ ≠sμy˘™´sLiªRΩVáV, ’d¡¤«¡[{msª][ F~ªRΩVÚ, ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂, xms™´s©±s FyLÌik ÀÿgS ©´stx sÌ QF°LiVVLiμj∂. |msμÙ∂R qx sLi≈¡˘Õ‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik NTP A ™´sLÊSáV μR∂WLRi™´sV∏R∂W˘ ¨s«ÿ∏R∂VºdΩ ¨s ¡μÙR∂ªRΩ NRP÷Ê¡©´s ™´s˘NRPVÚáV øR¡»Ì¡xqsÀ≥œ¡Õ˝‹[ DLi≤y÷¡. ∏R∂VV™´sªRΩ NRPÕÿ˘fl„fiá ˙xmsøyLRiLi NSLRifl·LigS …‘¡≤U∂m{ s N]LiªRΩ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ áV FyLÌik ¨s ≠ds≤R∂≤R∂Li, μj∂gRiV™´s ˙ZaP[fl·” LiVV. mx sLjiqz sÛ ºΩ¨s ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ @LiøR¡©y Æ™s[qz s©´s @»¡V \Æ™s}ms μR∂XztÌsQ ryLjiLi¿¡Liμj∂. lgi÷¡¿¡©´s —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQªRΩVÚ xqsÀ≥œ¡Õ˝‹[ ˙xms«ÿ mx soLi«¡ŸN][giR ÷¡gjiLiμj∂. @LiVVæªΩ[, q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ mx sn V©´s ©y∏R∂VNRPVáV NRPW≤y Æ\™sμ]ágRi≤R∂Liª][ NS˘≤R∂L`i øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V.. æªΩáLigSfl·Õ‹[ ILi»¡LjigS xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ¨sáμk∂∏R∂V©´sV©yıLRiV. gRiV≤T∂ ¡Li≤R∂ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ≠s«¡∏R∂VLi μR∂NTP‰LiøR¡VNRPV©´sı A FyLÌki @π∏∂W™´sV∏R∂VLi Õ‹[ mx s≤T∂F°LiVVLi μj∂. ™yLjiNTP Fs¨sıNRPá  ¡LjiÕ‹[ μj∂lgi[LiμR∂VNRPV ryx§¶ ¶qx sLi ¬ø¡[∏∂R V $¨s™yxqs™´sVWLjiÚ, ©yLRiˆÃ¡ xqsÀ≥œ¡V˘LSáV AáLi bPLkixtsQ {ms“¡ xmspLjiÚ æªΩáLigSfl·Õ‹[ ¬ø¡xmsˆVN][μR∂gÊRi rÛy©yáV μj∂aS¨slLiÙ a[ PR Li ¬ø¡[∏∂R V≤R∂LiÕ‹[ ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li mx spLjigÚ S ¤Õ¡[μ∂R V.  ¡Ã¡™´sLiªRΩLigS ’d¡¤«¡[m{ sª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VN]¨s ¬ø¡[aSLRiV. DFyμ≥y˘∏R∂V bPORPQfl· (’d¡C≤U∂) xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs©´s ™yLRiV ™´sVVgÊRiVLRiV μR∂NTP‰LiøR¡VN][¤Õ¡[NPR øR¡ºΩNTPáxms≤T∂Liμj∂.  ¡Ã¡\Æ™sV©´s ≠sxmsn á\Æ™sVLiμj∂. æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li A≠sLRi˜È≠sLi¿¡©´smx sˆ…”¡ ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá g][μyÕ‹[NTP μj∂gSLRiV. D©yıLRiV. FyhRiaSáՋ[ FyhSáV À‹[μ≥j∂Liøyá©´sVNRPV©´sı A ™´sVVgÊRiVLRiW NS˘≤R∂L`i D©´sıxmsˆ…”¡NUP ™´sVLi¿¡ xmns÷¡ªyáV ©´sVLi¿d¡ æªΩáLigSfl· Õ‹[ A FyLÌik NTP ™´sVLi¿¡ @LiVVæªΩ[, æªΩáLigSfl·Õ‹[ «¡Ljigji©´s ª]÷¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ xqsÀ≥œ¡Õ˝‹[ xqs™´sVxqs˘Ã¡ FyhSáV À‹[μ≥j∂LiøR¡©´sV©yıLRiV. ≤T∂.{§¶¶¶lLi[•¶¶¶Õfi ryμ≥∂j LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ≠sxmsn á\Æ™sVLiμj∂. ’d¡¤«¡[m{ sª][ F~ªRΩVÚ AμR∂LRifl· á’≥¡Li¿¡Liμj∂. LS™´sWLS™´so §x ¶ ¶∏∂R WLi ZNP[™´sáLi xmsμj∂ {qs»˝¡ZNP[ xmsLji≠sVªRΩ™´sV™´so xqsÀ≥œ¡V˘LSáV xmsμy¯™´sºΩ(21), ªy≤T∂xms˙ºΩ xqsÀ≥œ¡V˘LSáV aS≠s˙ºΩ(23), |ms»Ì¡VN]¨s Fs¨sıNRPá g][μyÕ‹[NPT μj∂gji©´s …‘¡≤U∂m{ s.. ©´sVLi¿¡ gRiªRΩ ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá ™´sLRiNRPW …‘¡≤U∂m{ s ªRΩVLiμR∂©´sVNRPV©´sı …‘¡≤U∂m{ s.. Ez§¶ ¶LiøR¡¨s LkiºΩÕ‹[ ≠s≤R∂xms©´sNRPÃ˝¡V xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ºΩxmsˆ∏R∂V˘ ’d¡C≤U∂ xmspLjiÚ ¬ø¡[aSLRiV. INRP ©y˘∏R∂V™yμj∂ D©yıLRiV. BLi»¡Lki¯≤T∂∏R∂V…fi øR¡μj∂≠s©´s ™yLRiV 9 ™´sVLiμj∂, lLiLi≤R∂LiZNPá rÛy©yáV \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVN]¨s xms…”¡xtÌsQLigS DLiμj∂. \lLiªRΩVáV, ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V, ™´sVLi¿¡ mx sn ÷¡ªyáV ryμ≥∂j Li¿¡Liμj∂. 10™´s ªRΩLRigRiºΩ øR¡μj∂≠s©´s ™yLRiV 11 ™´sVLiμj∂ D©yıLRiV. GáWLRiV, ©´sLRiryxmsoLRiLi FyL˝RiÆ™sVLi…fi J»˝¡ Æ™sV«ÿLÌkiª][ æªΩÆμ∂[Fy @À≥œ¡˘LÛji 13,200™´sVLiμj∂ J»˝¡ Aμ≥j∂NRP˘Liª][ rÛy©yÕ˝‹[ …”¡≤T∂mz s, ’¡¤«¡zms @À≥¡œ ˘LÛiR VáV Æ™sVV≤T∂∏R∂VLi $¨s™y£qs Aμ≥j∂NRP˘LiÕ‹[ N]©´srygRiVªRΩV©yıLRiV. ©´sLS=xmsoLRiLi ™´sVVLiμR∂Li«¡Õ‹[ D©yıLRiV. GáWLRiVÕ‹[ D©yıLRiV. ªyÆ≤∂[mx s÷˝¡gRiWÆ≤∂LiÕ‹[ lgiáVxmso ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li 19™´s L_Li≤`∂ ™´sVVgji}qs FsLi{ms @À≥¡œ ˘LÛij ™´sWgRiLi…”¡ Àÿ ¡V ™´sVVLi μj∂aRPgS À≥ÿ«¡Fy mx s∏R∂V¨sr°ÚLiμj∂. 26 ©y…”¡NTP æªΩÆμ∂[Fy @À≥¡œ ˘LÛij ™´sWμ≥∂R ™´s©y∏R∂VV μR∂Li«¡Õ‹[ D©yıLRiV. ©´sLRiryxmsoLRiLiÕ‹[ L_Li≤˝∂R mx spLRiπÚ∏∂[V˘xqsLjiNTP A FyLÌik @À≥¡œ ˘LÛij ≤R∂V 17,941J»˝¡ Aμ≥j∂NRP˘Liª][ g][NPR LS«¡Ÿ gRiLigRiLS«¡Ÿ NRPW≤y 40 Æ™s[á |\ ms≤T∂N]Li≤R∂á ™´sWfl”·NS˘Ã¡LS™´so 15Æ™s[á N]©´srygRiV ªRΩV©yıLRiV. g][FyáxmsoLRiLi Aμ≥∂j NRP˘LiÕ‹[ D©yıLRiV. AøR¡Li»¡ ¨sπ∏∂W Aμ≥j∂NRP˘LiÕ‹[ D©yıLRiV.Æμ∂LiμR∂VáWLRiV Aμ≥∂j NRP˘Liª][ N]©´srygRiVªRΩV©yıLRiV. ¨s≤R∂μR∂ ¤Õ¡NTP‰Lixmso ™´sVVgji}qs xqs™´sV∏R∂W¨sNTP Aμ≥j∂NRP˘LiÕ‹[ N]©´srygRiVªRΩV©yıLRiV. ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊRiLi 9™´s™´sıLi≤R∂V «¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ 18 L_Li≤˝R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ 21 L_Li≤˝R∂V ™Ø[áV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ mx sμ][ ™´sıLi≤R∂V 9,166J»˝¡ Aμ≥∂j NRP˘LiÕ‹[ N]©´srygRiVªRΩV ªyÆ≤∂[mx s÷˝¡gRiWÆ≤∂Li @|qsLi’d¡˝ ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sVVgji}qs©y…”¡NTP æªΩÆμ∂[Fy @À≥œ¡˘LÛji mx spLRiπÚ∏∂[V˘xqsLjiNTP æªΩÆμ∂[Fy @À≥¡œ ˘LÛij mz sªy¨s ¤Õ¡NTP‰Lixmso ™´sVVgji}qsxqsLjiNTP æªΩÆμ∂[Fy @À≥¡œ ˘LÛij xmspLRiÚπ∏∂[V˘ xqs™´sV∏R∂W¨sNTP \Æ™sNSFy ©yıLRiV. xqs≠dsVxms ˙xmsªRΩ˘LÛji \Æ™sNSFy ™´sLÊiR LiÕ‹[ À≥ÿ«¡Fy @À≥¡œ ˘LÛij ™´sWfl”·NS˘Ã¡ Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRiLS™´so 1867 J»˝¡ xqsªRΩ˘©yı LS∏R∂Vfl· 2740 J»˝¡ ¿¡LiªRΩ™´sVÆ©s[¨s ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i 12,827J»˝¡ @À≥œ¡˘LÛji LS“¡™±sNRPXxtÒsQ 1957 J»˝¡ @À≥œ¡˘LÛji¨s Æμ∂[≠ds˙zms∏R∂V\|ms Aμ≥j∂NRP˘LiÕ‹[ LS™´so ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. qx sV™´sWLRiV Aμ≥j∂NRP˘Liª][ N]©´srygRiVªRΩV©yıLRiV. Aμ≥j∂NRP˘LiÕ‹[ D©yıLRiV. FyáN]Ã˝¡V Aμ≥∂j NRP˘Liª][ N]©´srygRiVªRΩV©yıLRiV. g][Fy A μ ≥ j ∂ N R P ˘ L i ª ] [ D©yıLRiV. ª]÷¡L_Li≤˝∂R ©´sVLi¿¡ æªΩÆμ∂[Fy 14,069 J»˝¡ Æ™sV«ÿLÌik ª][ A∏R∂V©´s Æμ∂LiμR∂VáWLRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li æªΩÆμ∂[Fy ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ 18 L_Li≤˝R∂V áxmsoLRiLi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ 13L_Li≤˝∂R N]©´srygRiVªRΩV©yıLRiV.¿¡LiªRΩáxmsp≤T∂ @À≥¡œ ˘LÛij ¨s ªRΩ©´s Aμ≥∂j mx sªy˘¨sı N]©´srygji lgiáVF~LiμyLRiV. DLi≤T∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li @À≥¡œ ˘LÛij ¿¡LiªRΩ™´sVÆ©s[¨s ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i 17L_L xmspLRiÚπ∏∂[V˘xqsLjiNTP æªΩÆμ∂[Fy @À≥œ¡˘LÛji ¤Õ¡NTP‰Lixmso xmspLRiÚπ∏∂[V˘xqsLjiNTP æªΩÆμ∂[Fy @|qsLi’d¡˝ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR æªΩÆμ∂[Fy @À≥¡œ ˘LÛij xqsVÚ©yıLRiVF°Ã¡™´sLRiLi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi Õ‹[ 10™´s L_Li≤`∂ ™´sVVgji}qs qx s™´sV∏R∂W i≤˝∂R V ™´sVVgji}qs qx s™´sV∏R∂W¨sNTP 11,426 ¨s™´sV¯Ã¡ LS™´sWLS™´so 1018 J»˝¡ @À≥¡œ ˘LÛij Æ™sLiNRP¤…¡[aPR *LRiLS™´so 1332J»˝¡ {msªRΩá xqsV«ÿªRΩ 18L_Li≤˝R∂ J»˝¡ 13 L_Li≤˝∂R mx spLRiπÚ∏∂[V˘xqsLjiNTP 2,451 ¨sNTP æªΩÆμ∂[Fy @À≥¡œ ˘LÛij bP™´sLS™´sVLS«¡Ÿ J»˝¡ Æ™sV«ÿLji…‘¡ª][ N]©´srygRiVªRΩV©yıLRiV.

lLiLi≤R∂V, ™´sVW≤R∂V —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ \|qsNTPÕfi «‹[LRiV F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VNRPV©yı ™´sWLRi¨s xmns÷¡ªRΩLi

DÀ≥œ¡∏R∂Vg][μy™´sLjiÕ˝‹[ …”¡≤T∂zms,’¡¤«¡zms μR∂WNRPV≤R∂V gRiWÆ≤∂LiÕ‹[ ’¡¤«¡zms @À≥œ¡˘QQLjiÚ lgiáVxmso


3

X¯ìyês¡+ 17`05`2014

#˚C≤]q |üs¡Te⁄ |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂, Æ™s[V 16 (ôdÿ’ q÷´dt):NSLRiV μR∂WNRPV≤R∂VNRPV x§¶¶¶xqsÚLi ¿¡ªRΩÚLiVVLiμj∂.. @μ≥j∂NSLRiLi ¬ø¡[ «ÿLjiLiμj∂.. ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyáV NSLi˙lgi£qs©´sV NRPLigRiVºΩ¨szmsLiøyLiVV. æªΩáLigSfl· ™y˘xmsÚLigS …‘¡AL`iFs£qs ˙xmsÀ≥œ¡ Æ™s÷¡gjiF°gS.. NSLi˙lgi£qs FyLÌki xmsLSÀ≥œ¡™´sLi ™´sVW»¡gRi»Ì¡VNRPVLiμj∂. aRPV˙NRP™yLRiLi Æ™sÃ˝¡\Æ≤∂©´s ryLRi*˙ºΩNRP xmsn ÷¡ªyÕ˝‹[ A FyLÌik |mnsWLRi xmsLS«¡∏R∂VLi Fy\¤Õ¡Liμj∂. æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ «¡Ljigji©´s ª]÷¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ª]÷¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FsμR∂VLRiVÆμ∂ ¡˜ ªRΩgRiá≤R∂Li A FyLÌik “¡LÒij LiøR¡VN][¤Õ¡[NPR F°ª][Liμj∂. FyLÌik ™´sVV≈¡V˘Ã¡Liªy J≤T∂F°™´s≤R∂Li ≠sZaP[tx sQLi.

…‘¡m{ s{qs{qs ¿d¡£msn F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘, m{ s{qs{qs ™´sW“¡ ¿d¡£msn ≤T∂.$¨s™y£qs, ™´sW“¡ Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLji=Li•¶¶¶ ™´sLi…”¡ ™yLRiLiªy xmsLS«¡∏R∂VLi Fyá∏R∂W˘LRiV. DªRΩLÚ iR æªΩáLigSfl·ª][ Fy»¡V mx s»Ì¡V©´sı μR∂OTPQfl· æªΩáLigSfl·Õ‹[©´sW Æ™s©´sVNRP ¡≤R∂≤R∂Li\|ms NSLi˙lgi£qs NRPá™´sLRimx s≤R∂Vª][Liμj∂. B…‘¡™´sá «¡Ljigji©´s ™´sVV¨szqsF°Õfi=ª][ Fy»¡V ryÚ¨sNRP qx sLixqsÛ Ã¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ™´sVLi¿¡ mx sn ÷¡ªyáV ryμ≥∂j Li¿¡©´s NSLi˙lgi£qs.. ryLRi*˙ºΩNRP qx s™´sVLRiLiÕ‹[ mx sLSÀ≥¡œ ™´sLi Fy\¤Õ¡Liμj∂. æªΩáLigSfl·Õ‹[ ª]÷¡ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s gRi…Ì¡” gS F°LS≤T∂©´s A FyLÌik .. |msμÙ∂R gS F°…‘¡ B™´s*NRPVLi≤yÆ©s[ ¨sxtsQ‰Q˚≠sVLi¿¡Liμj∂. …‘¡AL`iFs£qs μR∂WNRPV≤R∂VNRPV @≤Ô∂R VNRP»Ì¡ Æ™s[∏∂R V≤R∂LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs ≠sxmsn á\Æ™sVLiμj∂. gRiVÕÿ’d¡ @μ≥∂j Æ©s[ªΩR ZNP[q{ sAL`i FsªRΩVÚáNRPV ¿¡ªRΩLÚ iVVLiμj∂. Æ©sª[ ΩR á ™s´ Vμ∂R≥ ˘ qx s™s´ V©s´ *∏∂R V Õ‹mx[ sLi..

™´sVV≈¡˘ Æ©s[ªRΩáLiªy J»¡≠sV FyáV F~©yıá, μyÆ™sWμR∂LRi, ≤U∂Fs£qs xqs•¶¶ xmsáV™´soLji xmsLS«¡∏R∂VLi …‘¡AL`iFs£qs©´sV @≤ÔR∂VN][™´s≤R∂LiÕ‹[ ≠sxmnsáLi

æªΩáLigSfl·Õ‹[ NSLi˙lgi£qsNRPV ry©´sVNRPWá ™yªy™´sLRifl·Li D©´sıxmsˆ…”¡NUP, μy¨sı J»˝¡ LRiWxmsLiÕ‹[ ™´sVáVøR¡VN][™s´ ≤R∂LiÕ‹[ ≠sxmsn á\Æ™sVLi μj∂. æªΩáLigSfl· B¿¡Ë©´s FyLÌik gS ˙xms«¡Õ˝‹N[ PT Æ™s◊˝¡©´s x§¶¶¶xqsÚLi.. @μ≥j∂NSLS¨sı x§¶¶¶xqsÚgRiªRΩLi ¬ø¡[xqsVN]Æ©s[LiμR∂VNRPV @©´sVxqsLjiLiøy÷¡=©´s ™´sp˘•¶¶ Õ‹˝ [ Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂Liμj∂. ZNP[q{ sAL`i INRP‰QÆ\≤∂ FyLÌik Àÿμ≥∂R ˘ªRΩáV Æ™sW}qsÚ.. NSLi˙lgi£qs ™´sVV≈¡V˘Ã¡V ™´sW˙ªRΩLi Fs™´sLjiNTP ™ylLi[ @©´sı LkiºΩÕ‹[ ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij LiøR¡≤R∂Liª][ Æ™sVVμR∂…”¡ZNP[ Æμ∂ ¡˜ ªRΩgjiáLiμj∂. …‘¡m{ s{qs{qs ¿d¡£msn F~©yıá, NSLRi˘¨sLS*x§¶ ¶NPR @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V DªRΩ™Ú s± VNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T , ˙xmsøyLRi NRP≠sV…‘¡ ryLRi¥j∂ μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLji=Li•¶¶ áª][ Fy»¡V m{ s{qs{qs ™´sW“¡ ¿d¡£msn ≤T∂.$¨s™y£qs, q{ s¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR áV «ÿ©ylLi≤Ô∂T , ™´sVÃ˝¡V À≥¡œ …Ì¡” ≠s˙NRP™´sWLRi‰, $μ≥∂R L`iÀÿ ¡V, tx sQ’¡d ˜L`i @÷d¡, qx sVlLi[£tsQlLi≤Ô∂T , “¡™´s©±slLi≤Ô∂T ™´sLi…”¡ ©y∏R∂VNRPVáV D©´sıxmsˆ…”¡NUP, FyLÌik ¨s ≠s«¡∏R∂VºdΩLSáNRPV ¬ø¡[LiR Ë≤R∂LiÕ‹[ ™´sVWNRPV™´sV¯≤T∂gS ≠sxm-n

úxmsNSaRPLiÍÜ[ ÉÓÁ²T¶zms »][ÖÁ lgiÌÁVxmso ©«s®ªsWμR¶V ILig][áV,Æ™s[V16(ôd’ÿq÷´dt): æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ˙xmsNSaRPLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ ª]÷¡ À‹[fl‘· N]…Ì”¡Liμj∂. ILig][áV @|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki xmnsV©´s ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. \Æ™sNSFy @À≥œ¡˘LÛji, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ Àÿ÷¡Æ©s[¨s $¨s™yxqslLi≤ÔT∂\|ms …”¡≤T∂zms @À≥œ¡˘LÛji μy™´sVøR¡L˝Ri «¡©yLÙRi©±s 18Æ™s[á J»˝¡ Aμ≥j∂NRP˘Liª][ lgiáVF~LiμyLRiV. @Õÿlgi[ NRP¨sgjiLji @|qsLi’d˝¡ rÛy©´sLi ©´sVLi¿¡ æªΩÆμ∂[Fy @À≥œ¡˘LÛji NRPμj∂Lji Àÿ ¡WLS™´so ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV. JLig][áV \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @|qsLi’d˝¡ @À≥œ¡˘LÛji Àÿ÷¡Æ©s[¨s $¨s™yxqslLi≤ÔT∂ J»¡≠sV Fyá∏R∂W˘LRiV. μk∂Liª][ A∏R∂V©´s N_Li…”¡Lig`i ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ Æ™s©´sVμj∂LjigSLRiV. Àÿ÷¡Æ©s[¨s ˙xmsªRΩ˘LÛji æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @À≥œ¡˘LÛji μy™´sVøR¡L˝Ri «¡©yLÛRi©±s\|ms F°…‘¡ ¬ø¡[zqs J»¡≠sV Fyá∏R∂W˘LRiV. ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá N_Li…”¡Lig`i aRPV˙NRP™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi 8 gRiLi»¡Ã¡NRPV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ˙xmsNSaRPLi —¡Õ˝ÿ xmsLRiWËLRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ©´sVLi¿¡ æªΩÆμ∂[Fy @À≥œ¡˘LÛji GáWLji ryLi ¡bP™´sLS™´so ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV.

sá™´sV∏R∂W˘LRiV. Æ©s[ªΩR á ™´sVμ≥∂R ˘ qx s™´sV©´s*∏R∂V Õ‹[mx sLi, Fs™´sLji ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáNRPV ™ylLi[ mx sLji≠sVªRΩLi NS™´s≤R∂Li, rÌyL`i NS˘Li|msLiVV©´sL˝RiV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ™´sLi…”¡ NSLRiflÿáª][ Ez§¶ ¶LiøR¡¨s LkiºΩÕ‹[ mx sLSÀ≥¡œ ™´sLi Fy\¤Õ¡Liμj∂. ™´sp˘•¶¶ ªΩR ¯NRP Õ‹[Fyáª][ ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ Æ™s©´sVNRP ¡≤R∂≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y mx sn ÷¡ªyÕ˝‹©[ s´ W Æ™s©´sVNRPLi«¡ Æ™s[qz sLiμj∂. …‘¡AL`iFs£qsNRPV gRi…Ì¡” F°…‘¡¨s™´s*≤R∂LiÕ‹[ ≠sxmsn á\Æ™sVLiμj∂. ˙mx søyLiR LiÕ‹©[ s´ W, mx sn ÷¡ªyÕ‹˝ ©[ s´ W Æ™s©s´ VNPR Àÿ¤…¡.[ . æªΩáLigSfl· B¿¡Ë©´s FyLÌik gS NSLi˙lgi£qs ˙xms«¡Õ˝‹N[ PT Æ™sÃ˝¡≤R∂LiÕ‹[ Æ\™sxmsn á˘Li ¬ø¡Liμj∂Liμj∂. {qs™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ ©´sxtsÌ QLi ªRΩxmsˆμR∂¨s æªΩ÷¡zqs©y, ™´sVV≈¡˘ ©y∏R∂VNRPVáV FyLÌik ¨s FsμR∂VLjiLi¿¡©y NSLi˙lgi£qs æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡VNRPV ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ª][ ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij Li¿¡Liμj∂. æªΩáLigSfl·Õ‹[ @μ≥∂j NSLRiLi ¬ø¡[mx s…Ì¡” A Æ™s[VLRiNRPV ©´suÌy¨sı mx sp≤R∂VËN][™yá¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´s §x ¶ ¶qx sÚLi FyLÌik

æªΩáLigSfl· N][xqsLi

@μR∂©´sLigS xms¨s¬ø¡[ryÚLi : zmsALÌki∏R∂VW xqsLigSlLi≤ÔT∂, Æ™s[V16(ôd’ÿq÷´dt): æªΩáLigSfl· xmso©´sLjiıLS¯fl·LiÕ‹[ DFyμ≥y˘∏R∂VVá Fy˙ªRΩ NUPáNRP™´sV¨s æªΩáLigSfl· {msALÌki∏R∂VW LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V x§¶¶¶L<Ri™´sLÙRi©±slLi≤ÔR∂ æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ lLiLi≤R∂V gRiLi»¡Ã¡V @μR∂©´sLigS xms¨s ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV zqsμÙR∂LigS D©´sı»˝¡V }msL]‰©yıLRiV. {msC…‘¡, xmsLi≤T∂ªRΩVáNRPV @£ms˙lgi[Æ≤∂[xtsQ©±s, 398 ˙xmsæªΩ[˘NRP DFyμ≥y˘∏R∂VVáNRPV ©Ø[xtsQ©´sÕfi BLi˙NTPÆ™sVLi»˝¡V B™y*á¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s DFyμ≥y˘∏R∂VVá©´sV rÛy¨sNRPªRΩ Aμ≥yLRiLigS ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PNRPV xmsLiFyá¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ 20 aSªRΩLi ©y©±sÕ‹[NRPÕfi N][…ÿÕ‹[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLRiV ¨s∏R∂V≠sVªRΩVá∏R∂W˘LRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. zmsALÌki∏R∂VW —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ZNP.NRPXxtÒsQ™´sVWLjiÚ, ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ Æ™sLiNRP¤…¡[aRPLi, LSxtÌsQ˚ @r°zqsπ∏∂[V…fi @μ≥R∂˘QORPV≤T∂gS zms.˙xmsryμ`∂©´sV Fs©´sVıNRPV©yıLRiV.

FsªRΩVÚgiR ≤R∂ ¿¡ªRΩLÚ iVVLiμj∂. FyLÌik Æ™s[V¨s|mnsrÌ°©´sV ˙xms«¡Õ˝‹N[ PT ºdΩqx sVZNPŒ˝¡œ ≤R∂Li, …‘¡AL`iFs£qs©´sV @≤Ô∂R VN][™s´ ≤R∂LiÕ‹[ ≠sxmsn á\Æ™sVLiμj∂. ZNP[q{ sAL`i INRP‰≤T∂¨s FsμR∂VL][‰™´s≤R∂LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áLiªy ™´sVWNRPV™´sV¯≤T∂gS Æ\™sxmsn á˘Li ¬ø¡LiμyLRiV. ¡Ã¡\Æ™sV©´s NS˘≤R∂L`i, ˙xms«¡Õ˝‹[ N]LiªRΩ ry©´sVNRPWáªRΩ D©´sıxmsˆ…”¡NUP J»¡≠sV Fyá™´s≤R∂Li Æ™s©´sVNRP ™´sp˘•¶¶ ªΩR ¯NRP Õ‹[Fy¤Õ¡[ ˙xmsμ≥y©´s NSLRifl·Li. μj∂*ºdΩ∏R∂V ˙ZaP[fl·” ©y∏R∂VNRPVáV …‘¡AL`iFs£qsÕ‹[NPT Æ™sŒ˝¡œ ≤R∂Li, mx sÆμ∂[Œ¡œ˝ Fyá©´s|\ ms ™´s˘ºΩlLi[NPR ªRΩ ™´sLi…”¡ @LiaSáV NRPW≤y NSLi˙lgi£qs J»¡≠sVNTP NSLRifl·™´sV∏R∂W˘LiVV. @LiªΩR …ÿ Æ™s©s´ VNPR Li«¡.. NSLi˙lgi£qs FyLÌik μyμyxmso @¨sı —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂Liμj∂. gRi…Ì¡” mx s»Ì¡V©´sı —¡Õ˝ÿÕ˝‹©[ s´ W Æ™sV«ÿLÌik rÛy©yáV N][Õ‹[ˆLiVV øR¡ºΩNTPá ¡≤T∂Liμj∂. Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi¿¡ NRPLiøR¡VN][»¡gS D©´sı ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂, ™´sVx§¶ ¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ |\ qsªRΩLi gRiVÕÿ’d¡

¤«¡Li≤y FygS Æ™s[qz sLiμj∂. Æ™sVμR∂N`P, LRiLigSlLi≤Ô∂T áՋ[©s´ W qx sªyÚ øy…”¡Liμj∂. DªRΩÚLRi æªΩáLigSfl·Õ‹[ …‘¡AL`iFs£qs μR∂WxqsVNRPVF°gS.. x§¶¶¶xqsÚLi ÀÿgS Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂Liμj∂. ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, ™´sLRiLigRiÕfi, NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[ NSLRiV Æ™s[giR Li ¤«¡…fi{qsˆ≤`∂ª][ qx s™´sW©´sLigS rygjiLiμj∂. ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ …‘¡AL`iFs£qs N˝PU ©±sq{ s*£ms ¬ø¡[qz sLiμj∂. NRPLkiLi©´sgRiL`iÕ‹[ 13 ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáNRPV gS©´sV 11, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂Õ‹[ 10NTP gS©´sV 9 rÛy©yáV ryμ≥∂j Li¿¡ NSLi˙lgi£qs©´sV ™´sV…Ì¡” NRPLjimz sLi¿¡Liμj∂. …‘¡m{ s{qs{qs ¿d¡£msn F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ r~LiªRΩ —¡Õ˝ÿ ™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[©s´ W NSLi˙lgi£qs

Æ™sVLRiV\lgi©´s xmns÷¡ªyáV ryμ≥j∂LiøR¡¤Õ¡[NRP Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂Liμj∂. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[©s´ W NSLi˙lgi£qs øR¡ºΩNTPá ¡≤T∂Liμj∂. J≤∂T ©s´ ™s´ VV≈¡˘ Æ©sª[ ΩR áV.. NSLi˙lgi£qs ™´sVV≈¡˘ Æ©s[ªΩR áV øyÕÿ ™´sVLiμj∂ C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J»¡≠sV Fyá∏R∂W˘LRiV. ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ NSLi˙lgi£qs ΔÿªyÆ©s[ æªΩLRi™´s¤Õ¡[μ∂R V. …‘¡c{ms{qs{qs @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘, m{ s{qs{qs ™´sW“¡ ¿d¡£msn ≤T∂.$¨s™y£qs, ™´sW“¡ Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLji=Li•¶¶¶, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ªRΩVáV qx sV¨dsªyáOSQQ¯lLi≤Ô∂T ,  ¡xqs*LS«¡Ÿ ryLRi∏R∂V˘, xqsVμR∂LRi+©±slLi≤ÔT∂, xtsQ’d¡˜L`i @÷d¡, μy©´sLi ©ylgi[LiμR∂L`i, ™´sVV¤Δ¡[a`PNRPV™´sWL`ig_≤`∂, ™´sW“¡ {qsˆNRPL`i xqsVlLi[a`P##lLi≤ÔT∂ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV J»¡≠sV Fyá∏R∂W˘LRiV. Æ™sV«ÿLÌik FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V NRPW≤y mx sLS«¡∏R∂VLi Fyá∏R∂W˘LRiV.

18 ©«sVLiÀÁ J|ms©±s ²T¶úgki xmsLkiORPQÌÁV ²R¶−dsVø B−sFsLiÌÁ©«sV ry*μ³k¶©«sLi

NSNTP©y≤R∂,Æ™s[V16(ôd’ÿq÷´dt): @Li¤À¡[μR∂‰L`i ryLRi*˙ºΩNRP ≤T∂˙gki ™yL<jiNRP xmsLkiORPQáV 18 ©´sVLi¿¡ «¡⁄©±s 7 ™´sLRiNRPV «¡LRiVgRiVªy∏R∂V¨s rÛy¨sNRP @μ≥R∂˘∏R∂V©´s ZNP[Li˙μR∂ xqs™´sV©´s*∏R∂VNRPLRiÚ æªΩ÷¡FyLRiV. xmsLkiORPQ DμR∂∏R∂VLi 10 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi ILi…”¡ gRiLi»¡ ™´sLRiNRPV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yı™´sV©yıLRiV. ≤T∂˙gki ªRΩXºdΩ∏R∂V xqsLi™´sªRΩ=LRi xmsLkiORPQáV C Æ©sá 18 ©´sVLi¿¡ 25 ™´sLRiNRPV, μj∂*ºdΩ∏R∂V xqsLi™´sªRΩ=LRi xmsLkiORPQáV C Æ©sá 27 ©´sVLi¿¡ «¡⁄©±s INRP…”¡ ™´sLRiNRPV, ˙xms¥R∂™´sV xqsLi™´sªRΩ=LRi xmsLkiORPQáV «¡⁄©±s 4 ©´sVLi¿¡ 7 ™´sLRiNRPV «¡LRiVgRiVªy∏R∂V©yıLRiV. BªRΩLRi ≠s™´sLSáNRPV Fn°©±s μy*LS xqsLi˙xmsμj∂Liøyá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ xmsμ][ªRΩLRigRiºΩ xmsLkiORPQ Õ˝‹[ LSxtÌsQ˚ DºdΩÚLÒRiªRΩ aSªRΩLi (88.62) NRP©yı ªRΩNRPV‰™´s ™´s¿¡Ë©´s Dxms ≠sμy˘aSΔÿμ≥j∂NSLRiVáV, ˙xmsμ≥y©Ø[Fyμ≥y˘∏R∂VVáNRPV 17©´s DμR∂∏R∂VLi 10 gRiLi»¡Ã¡NRPV —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘aS≈¡ NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V ≤U∂C™Ø[ ˙xmsªy£mslLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS •¶¶¶«¡LRiV NS™´s¤Õ¡©´s¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV.

Bμj∂ ˙xms«ÿ ≠s«¡∏R∂VLi: øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V

¿Á[xqsVNRPV©«sõ F¡ÖdÁxqsVÌÁV NSNTP©y≤R∂,Æ™s[V16(ôd’ÿq÷´dt): J Æ©sLi ¡L`i}m˝s…fi¤Õ¡[¨s …ÿ…ÿG£qs NSLRiVÕ‹[ NSNTP©y≤R∂NRPV @˙NRP™´sVLigS ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©´sı 10 C≠dsFsLi ÀÿN`P=á©´sV aRPV˙NRP™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi F°÷d¡xqsVáV xms»Ì¡VNRPV©yıLRiV. NSNTP©y≤R∂, ≠sμR∂V˘ª`Ω©´sgRiL`i H≤T∂∏R∂VÕfi NS¤Õ¡[“¡Õ‹[¨s N_Li…”¡Lig`i ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[NTP C≠dsFsLiá©´sV ªRΩLRi÷¡xqsVÚLi≤R∂gS …‘¡≤U∂{ms NSLRi˘NRPLRiÚáV, ≠dsV≤T∂∏R∂W @≤ÔR∂VNRPV¨s, F°÷d¡xqsVáV @xmsˆgjiLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ @≠s ≤R∂≠dsV¯ C≠dsFsLiá¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ≠s™´sLRifl· BøyËLRiV. @≠s @™´sVÕÿxmsoLS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s C≠dsFsLiáVgS F°÷d¡xqsVáV gRiVLjiÚLiøyLRiV. ™y…”¡¨s ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[aSLRiV. NSgS C≠dsFsLiá\|ms N˝SLji…‘¡ B™y*÷¡=Liμj∂gS …‘¡≤U∂{ms NSLRi˘NRPLRiÚáV N_Li…”¡Lig`i ZNP[Li˙μR∂Li ™´sμÙR∂ ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV.

xqsLixmspLÒRi ≠s«¡∏R∂VLi μj∂aRPgS …”¡≤T∂zms FsLi{ms rÛy©yÕ˝‹[©´sW …”¡≤T∂zms Aμ≥j∂NRP˘Li

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,Æ™s[V16(ôd’ÿq÷´dt): Æμ∂[aRP ˙xms«¡Ã¡V xqsVzqÛsLRiFyá©´s, @’≥¡™´sXμÙj∂\Æ™sxmso Æ™sVVgÊiR V øR¡WFyLRi¨s, Bμj∂ ˙xms«ÿ ≠s«¡∏R∂V™´sV¨s …”¡≤T∂zms @μ≥∂j Æ©s[ªΩR øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V @©yıLRiV. ªy©´sV B¿¡Ë©´s @¨sı •¶¶¶≠dsVá©´sV Æ©sLRiÆ™s[lLi[Ë μj∂aRPgS ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ©´s≤R∂Vxmsoªy©´s¨s A∏R∂V©´s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. ªRΩ©´s ¨s™yxqsLiÕ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙xms«¡Ã¡V @’≥¡™´sXμÙj∂¨s N][LiR NRPV©yıLRi¨s @LiμR∂VZNP[ …”¡≤T∂zmsNTP xms»Ì¡Li NRP…ÌÿLRi¨s @©yıLRiV. BªRΩLRi FyLÌik á Æ©s[ªΩR áV ˙xmsÕ‹[Àÿ≥ áNRPV gRiVLji ¬ø¡[zqs©y xms…Ì¡” LiøR¡VN][ NRPVLi≤y ˙xms«¡Ã¡V æªΩÆμ∂[Fy Æ\™sxmso Æ™sVVgÊiR VøR¡W FyLRi©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂©´sV xmso©yμR∂Vá ©´sVLi¿¡ ¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡=©´s @™´sxqsLRi ™´sVVLiμR∂©yıLRiV. Fs¨sıNRPá xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS B¿¡Ë©´s ™ygÙS©yá¨sıLi…”¡¨s ¨sá¤À¡»Ì¡VNRPVL i…ÿ™´sV¨s xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáVgRiV«ÿºΩNTP xmspLRi*Q\Æ™sÀ≥œ¡™´sLi æªΩryÚ™´sV¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V }msL]‰©yıLRiV. B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsVá©´sV @¨sıLi…”¡¨s Æ©sLRiÆ™s[LiR VryÚ™s´ V©yıLRiV. ªy©´sV FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ ©´sVLi¬ø¡[ @Æ©s[NRP •¶¶¶≠dsVáV BøyË©´s©yıLRiV. BNRP ªy©´sV {qs™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[Æ©s[ ˙xms™´sWfl·Li ¬ø¡[ryÚ©´s¨s xmsoLRiVμÁy…”¡LiøyLRiV.

FsxmsˆV≤R∂V, FsNRP‰≤R∂ @©´sıμj∂ ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ˙xm- ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ NRPW≤y ˙xms«¡Ã¡V Fs©±s≤T∂Fs, æªΩáLigSfl·, {qs™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ @’≥¡™´sXμÙ∂j NTP NRPXztsQ s…”¡ryÚ©s´ ©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡NRPV CxqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ’¡¤«¡zmsNTP xqsˆxqÌs\Æ™sV©´s Aμ≥j∂NRP˘Li ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. @≠s¨dsºΩ¨s ˙xms«¡Ã¡V μR∂WLRiLi A∏R∂V©´s NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV ¬ø¡FyˆLRiV. BøyËLRi©yıLRiV. BLRiV ˙FyLiªyÕ˝‹[ |ms…ÌÿLRiV. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ NSLi˙lgixqsV NRPLi¤…¡[ ’¡¤«¡zmsπ∏∂[V FsNRPV‰™´s rÛy©yÕ˝‹[ Aμ≥∂j NRP˘LiÕ‹[ DLi≤R∂»¡Li gRi™´sV©yL>iR Li.BNRP mz szqszqs ™´sW“¡ @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V À‹ªRΩ= qx sªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· NRPW≤y J»¡≠sVNTP D©yıLRiV. NRPLRiWıáV, ≠saS≈¡, Æ©sÃ˝¡WLRiV ¬ø¡[LiR V™´sÕ‹[ D©yıLRiV. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ |\ qsNTPÕfi (yÓTT<ä{Ï ù|õ ‘·sT¡ yêsTT) ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ©´sVLi¿¡ GáWLji —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ Æ\™sNSFy, …”¡≤T∂mz s ™´sVμ≥∂R ˘ F°…ÿF°…‘¡ §x ¶ ¶™y N]©´srygRiVª][Liμj∂. Æ™sVVªRΩLÚ i 25 FsLi{ms ryLi ¡bP™´sLS™´soáV ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøR¡≤R∂Liª][ Æ©sáN]Liμj∂. J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso N]©´srygRiVª][Liμj∂. rÛy©yáNRPV N_Li…”¡Lig`i «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. 16 …”¡≤T∂mz s ≠s«¡∏R∂V ˙xmsrÛy©´sLi ™´sVVLiμR∂VNRPV rygjiLiμj∂. ™´sVμ≥y˘x§¶ ¶ıLi ™´sLRiNRPV @Liμj∂©´s qx s™´sWøyLRiLi FsLi{ms rÛy©yÕ˝‹[ …‘¡≤U∂{ms ™´sVVLiμR∂Li«¡Õ‹[ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV Æ™sáV™´s≤T∂©´s mx sn ÷¡ªyá©´sV  ¡…Ì¡” ˙xmsNSLRiLi q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik DLi≤R∂gS, Æ\™s{qs{ms 7 rÛy©yÕ˝‹[ Aμ≥∂j NRP˘LiÕ‹[ Æ™sV«ÿLÌik rÛy©yÕ˝‹[ æªΩÆμ∂[FycÀ≥ÿ«¡Fy NRPW»¡≠sV À≥ÿLki Aμ≥∂j NRP˘LiÕ‹[ N]©´srygRiVªRΩVLi≤R∂gS, Æ\™s{qs{ms DLiμj∂. NSLi˙lgi£qs INRP rÛy©´sLiÕ‹[ Aμ≥∂j NRP˘LiÕ‹[ qx sˆxtsÌ QÆ\™sV©´s @μ≥∂j NRP˘Li μj∂aRPgS μR∂WxqsVZNPŒœ¡ßª][Li μj∂*ºdΩ∏R∂V rÛy©´sLiÕ‹[ DLiμj∂. …‘¡≤U∂m{ s 109 DLiμj∂. ≠s≠sμ≥∂R —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs ˙xms™´sVV≈¡VáV μj∂. ¿¡ªRΩWÚLiR V —¡Õ˝ÿ NRPVxmsˆLi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li rÛy©yÕ˝‹[ ™´sVVLiμR∂Li«¡Õ‹[ DLi≤R∂gS, 64 J»¡≠sV @LiøR¡V©´s D©yıLRiV. À‹ªRΩ=ª][ Fy»¡V ©´sVLi¿¡ …”¡≤T∂zms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V rÛy©yÕ˝‹[ Aμ≥∂j NRP˘LiÕ‹[ DLiμj∂. NRPXuÒy—¡Õ˝ÿÕ‹[ A∏R∂V©´s À≥ÿL`i LRi&W¨ds= NRPW≤y J»¡≠sV ©y∏R∂VV≤R∂V, @©´sLiªRΩmx soLRiLi —¡Õ˝ÿ §z ¶ ¶LiμR∂Wxmso …‘¡≤U∂m{ s Æ©s[ªΩR Æμ∂[≠sÆ©s[¨s D™´sW™´sV}§¶¶ aPR *LRiLS™´so @LiøR¡VÕ‹[ D©yıLRiV. ™´sVLi˙ºΩ mx s©´sÀÿNRP áOTPQ ¯ LRiLi @|qsLi’d¡˝ rÛy©´sLi ©´sVLi¿¡ ©´sLiμR∂™´sVWLji Æ™sVVμR∂»¡ Æ™s©´sVNRPLi«¡Õ‹[ DLi≤R∂gS lLiLi≤R∂™´s NRPW≤y J»¡≠sV @LiøR¡V©´s D©yıLRiV. BNRP ÀÿáNRPXxtsÒ Q À≥ÿLki Aμ≥∂j NRP˘LiÕ‹[ N]©´srygRiVªRΩV L_Li≤`∂ N_Li…”¡Lig`iÕ‹[ @μ≥j∂NRP˘LiÕ‹[ Æ\™sNSFy gRi…Ì¡” F°…‘¡¨s B¿¡Ë©y @μ≥∂j NSLS¨sNTP ©yıLRiV. gRiVLi»¡WLRiV, ˙xmsNSaRPLi, NRPXuÒy, N]©´srygRiVªRΩV©yı LRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ ¬ø¡[LiR V™´s NS¤Õ¡[NPR F°LiVVLiμj∂. A∏R∂V©´s @≠s¨dsºΩ\|ms ªRΩWLRiVˆ g][μy™´sLji, xmsbPË™´sVg][μy™´sLji, æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li, Æ\™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌik á FsNRP‰≤y qx s™´sWμ≥y©´sLi B™´s*NRP F°™´s≤R∂Li NRPW≤y @©´sLiªRΩxmsoLRiLi, ¿¡ªRΩWÚLRiV, $NSNRPVŒœ¡Li ™´sVμ≥∂R ˘ F°…ÿ F°…‘¡ DLi≤R∂gS, NSLi˙lgixqsV ˙xmsºΩNRPWáLigS ™´sWLjiLiμj∂. L_Li≤`∂ N_Li…”¡Li —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ æªΩÆμ∂[Fy @À≥¡œ ˘LÛiR VáV ™´sVVLiμR∂Li«¡Õ‹[ G™´sW˙ªRΩLi ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡Wxms¤Õ¡[NPR F°ªRΩVLiμj∂. g`iÕ‹[ @μ≥∂j NRP˘LiÕ‹[ N]©´srygRiVªRΩV©yıLRiV.

m|æ dæm+>± u≤ãT

≠s«¡∏R∂V™y≤R∂,Æ™s[V16 (ôd’ÿq÷´dt): N]ªRΩÚgS GLRiˆ≤R∂VªRΩV©´sı ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi À≥ÿ«¡Fy NRPW»¡≠sV xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s Aμ≥j∂NRP˘Liª][ ™´sVVLiμR∂Li«¡Õ‹[ DLiμj∂. BNRP‰≤R∂ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi NRPW»¡≠sV 105 rÛy©yÕ˝‹[ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¬ø¡[ @™´sNSaSáV xqsˆxtÌsQLigS NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. μk∂Liª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* GLSˆ»¡VNRPV …”¡≤T∂zms zqsμÙR∂Li @™´soª][Liμj∂. FsLi{ms rÛy©yÕ˝‹[ NRPW≤y Aμ≥j∂NRP˘Li ˙xmsμR∂Lji+r°ÚLiμj∂. NRPVxmsˆLi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ©´sVLi¿¡ …”¡≤T∂zms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V 47Æ™s[á \|ms¿¡Ã¡VNRPV Æ™sV«ÿLÌkiª][ lgiáVF~LiμyLRiV. z§¶¶¶LiμR∂WxmsoLRiLi ©´sVLi¿¡ ÀÿáNRPXxtÒsQ 14Æ™s[á \|ms¿¡Ã¡VNRPV J»˝¡ Æ™sV«ÿLÌkiª][ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV. ˙xmsNSaRPLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ ILig][áV @|qsLi’d˝¡ rÛy©´sLi ©´sVLi¿¡ …”¡≤T∂zms @À≥œ¡˘LÛji μy™´sVøR¡L˝Ri «¡©yLÙRi©±s 18 Æ™s[á J»˝¡ Æ™sV«ÿLÌkiª][, NRP¨sgjiLji ©´sVLi¿¡ NRPμj∂Lji Àÿ ¡WLS™´so, xmsLRiWËLRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ©´sVLi¿¡ GáWLji ryLi ¡bP™´sLS™´soáV ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV Æ™sáV™´s≤T∂©´s xmns÷¡ªyá©´sV  ¡…Ì”¡ Æ™sV«ÿLÌki rÛy©yÕ˝‹[ æªΩÆμ∂[FycÀ≥ÿ«¡Fy NRPW»¡≠sV xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s @μ≥j∂NRP˘Li μj∂aRPgS μR∂WxqsVZNPŒœ¡ßª][Liμj∂. gRiVLi»¡WLRiV, ˙xmsNSaRPLi, NRPXuÒy, ªRΩWLRiVˆ g][μy™´sLji, xmsbPË™´sVg][μy™´sLji, @©´sLiªRΩxmsoLRiLi, ¿¡ªRΩWÚLRiV, $NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ …”¡≤T∂zms @À≥œ¡˘LÛRiVáV ™´sVVLiμR∂Li«¡Õ‹[ D©yıLRiV. NRPLRiWıáV, ≠saS≈¡, Æ©sÃ˝¡WLRiV —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ \Æ™sNSFy, æªΩÆμ∂[Fy ™´sVμ≥R∂˘ F°…ÿF°…‘¡ Æ©sáN]Liμj∂.

ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ rÛy©yÕ˝‹[ NRPW≤y æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi cÀ≥ÿ«¡Fy NRPW»¡≠sV @μ≥j∂NRP˘ªRΩ ˙xmsμR∂Lji+r°ÚLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV Æ™sáV™´s≤T∂©´s xmns÷¡ªyá©´sV ¡…Ì”¡ ¿¡ªRΩWÚLRiVÕ‹[ …”¡≤T∂zms @À≥œ¡˘LÛji bP™´s˙xmsryμ`∂ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV. ILig][áVÕ‹[ \Æ™sNSFy @À≥œ¡˘LÛji \Æ™s.≠s.xqsVÀÿ˜lLi≤ÔT∂ lgiáVF~LiμyLRiV. NRPXuÒy—¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ™´sV¿¡÷d¡xms»¡ıLi, ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s gRiVLi»¡WLRiV, Àÿxms»˝¡, ©´sLRixqsLS™´so}ms»¡, xmsbPË™´sVg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s GáWLRiV, ©´sLRiryxmsoLRiLi, ªRΩWLRiVˆg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s LS«¡™´sVLi˙≤T∂, NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ©´sLiμy˘Ã¡, @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s z§¶¶¶LiμR∂WxmsoLRiLi, @©´sLiªRΩxmsoLRiLi, ≠saS≈¡—¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ≠saS≈¡, @©´sNSxms÷˝¡, $NSNRPVŒœ¡Li, ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ æªΩÆμ∂[FycÀ≥ÿ«¡Fy NRPW»¡≠sV @À≥œ¡˘LÛRiVáV ™´sVVLiμR∂Li«¡Õ‹[ D©yıLRiV. NRP≤R∂xms, ºΩLRiVxmsºΩ, Æ©sÃ˝¡WLRiV, LS«¡Li}ms»¡, NSNTP©y≤R∂ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ \Æ™sNSFy @À≥œ¡˘LÛRiVáV Aμ≥j∂NRP˘LiÕ‹[ D©yıLRiV. $NSNRPVŒœ¡Li …”¡≤T∂zms FsLi{ms @À≥œ¡˘LÛji ZNP.LSÆ™sW¯x§¶¶¶©±s©y∏R∂VV≤R∂V xmnsV©´s ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV. xqs≠dsVxms ˙xmsªRΩ˘LÛji \Æ™sNSFy @À≥œ¡˘LÛjiQ\|ms 90Æ™s[á J»˝¡ Aμ≥j∂NRP˘Liª][ lgiáVF~LiμyLRiV. A∏R∂V©´s μj∂™´sLigRiªRΩ Fs˙LRiLi©y∏R∂VV≤R∂V ªRΩ©´s∏R∂VV≤R∂V. ª]÷¡ryLjigS LSÆ™sW¯x§¶¶¶©±s LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[NTP ™´søyËLRiV.


4

X¯ìyês¡+ 17`05`2014

LRixmnsVV≠dsLS, À‹ªRΩ= xqs•¶ xmsáV™´soLRiV J»¡≠sV {ms¤Õ¡[LRiVÕ‹[ NTPLRifl„fi ªRΩ™´sVV¯≤T∂ J»¡≠sV

≠s«¡∏R ∂ V™y≤R ∂ ,Æ™s[ V 16(ôd’ ÿ q÷´dt ) : {qs™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ |\ qsNTPÕfi «‹[LiR VÕ‹[ NSLi%`¡gRilLi£qs ™´sV•¶¶¶™´sVx§¶¶¶ßáV N]»Ì¡VNRPVF°∏R∂WLRiV. ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P {ms{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V Fs©±s LRixmsn VV≠dsLS lLi≤Ô∂T NTP r~LiªRΩ —¡Õ˝ÿÕ‹[ |mnsWLRi xmsLS«¡∏R∂VLi FsμR∂V\lLiLiμj∂. @Õÿlgi[ zmszqszqs ™´sW“¡ ¿d¡£mns À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·, ™´sW“¡ {qsˆNRPL`i ©yÆμ∂Li≤˝∂R ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i, gRiÕ˝ÿ @LRiVfl· NRPV™´sWLji, gS÷¡ ™´sVVμÙR∂V

NRPXxtÒsQ™´sV©y∏R∂VV≤R∂V, NRPVªRΩWx§¶¶¶ á™´sV¯ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV NRPW≤y J≤T∂ F°∏R∂WLRiV. LRixmnsVV≠dsLS ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ™´sWLji©y J»¡≠sV ªRΩxmsˆ¤Õ¡[μR∂V. gRiªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NRPŒÿ˘fl·μR∂VLÊRiLi ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[zqs©´s LRixmsn VV≠dsLS C ryLji |ms©´sVN]Li≤R∂ @|qsLi’d¡˝ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li ©´sVLi¿¡ ¡LjiÕ‹[NPT μj∂gSLRiV. @LiVV©y xmns÷¡ªRΩLi μR∂NRP‰¤Õ¡[μR∂V. BNRP NRPŒÿ˘fl·μR∂VLÊiR Liª][ Fy»¡V LRixmsn VV≠dsLS r~LiªRΩ

24©«s ÛÇÁ[Fs¬dís¸R¶VWZNP[ ryõ»R½N][»R½=ª«sLi NSNTP©y≤R∂,Æ™s[V16(ôd’ÿq÷´dt): NSNTP©y≤R∂ «¡™´sx§¶¶¶L`iÕÿÕfi Æ©s˙x§¶¶¶® ryLiZNP[ºΩNRP ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLi(¤«¡[Fs¨dÌs∏R∂VWZNP[) ©yÕÊ‹[™´s ryıªRΩN][ªRΩ=™´sLi C Æ©sá 24©´s ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV GLSˆ»˝¡\|ms DxmsNRPVáxmsºΩ ªRΩVá{qsLS™±sVμy£qs xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ™´sVV≈¡˘@ºΩ¥j∂gS g˝][ ¡Õfi Lki|qsL`iË @á∏R∂V©±s= @μ≥R∂˘QORPVáV, xmsμR∂¯≠sÀ≥œ¡WxtsQfl„fi ≤yNÌRPL`i ™´sV|tsQá‰L`i •¶¶¶«¡LRiVNS©´sV©´sı»Ì¡V æªΩ÷¡FyLRiV. C∏R∂V©´sNRPV ¤«¡[Fs¨dÌs∏R∂VWZNP[ g_LRi™´s ≤yNÌRPlLi[…fi ˙xmsμy©´sLi ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂©yıLRiV. @Õÿlgi[ 31 ™´sVLiμj∂ @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV {ms|§¶¶¶ø`¡≤U∂ xms…ÌÿáV @Liμj∂ryÚ™´sV©yıLRiV. ’d¡¤…¡N`P, FsLi¤…¡N`P, FsLi’d¡G, FsLi{qsG, FsLiFnyLRi¯{qs, ’d¡FnyLRi¯{qsáՋ[ ˙xmsºΩÀ≥œ¡ øR¡Wzms©´s ≠sμy˘LÛRiVáNRPV  ¡LigSLRiV xmsªRΩNSáV @Liμj∂Li¿¡ xqsªRΩ‰LjiryÚ™´sV©yıLRiV.

xqsVLiZNP[xqsVÌÁ ©«sVLiÀÁ ¬dsÉÓÁ −s²R¶VμR¶ÌÁ NRP≤R∂xms,Æ™s[V16(ôd’ÿq÷´dt): ™´sÆ≤Ô∂[xms÷˝¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s LS«‹[÷¡ xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ D©´sı xqsVLiZNP[xqsVá «¡ÕÿaRP∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ μj∂gRiV™´sNRPV ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á N]©´srygRiVª][Liμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ 4Æ™s[á NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡ ¨ds…”¡¨s μj∂gRiV™´sNRPV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[ryLRiV. B©±sFn˝° ªRΩgÊRiV™´sVV≈¡Li xms»Ì¡≤R∂Liª][ INRP lgi[»¡V μy*LS 2500 NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡ ¨ds…”¡¨s μj∂gRiV™´sNRPV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. B©±sFn˝° 1500 NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡VgS ©´sÆ™sW\Æμ∂LiμR∂¨s ≤y˘Li @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ≤y˘LiÕ‹[ 1.20 …‘¡FsLi{qsá ¨ds…”¡¨s ¨sá* DLi¿¡©´s»˝¡V ™yLRiV }msL]‰©yıLRiV.

18©s« s- μ¶R Vù»½R Dμ]ù[ giR VÌÁ xqsªs« W®ªsa[ PR Li NRP≤R∂mx s,Æ™s[V16(ôdÿ’ q÷´dt): ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ À‹[LiRÔ V ≠sÀ≥¡œ «¡©´s qx sLiμR∂LRi˜LigS Dμ][˘gRi qx sLixmsn WáV À≥¡œ ≠sxtsQ˘ª`Ω NSLS˘øR¡LRifl·\|ms AÕ‹[ø¡R ©´s ¬ø¡[qx sVÚ©yıLiVV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS qx sLixqsÛ Õ‹[¨s qx sLi∏R∂VVNRPÚ Dμ][˘gRiVá qx sLixmsn VLi (∏R∂VWCC∏R∂VW) Àÿμ≥∂R V˘Ã¡ ≠sxqsÚQXªRΩ rÛyLiVV qx s™´sWÆ™s[aPR Li CÆ©sá 18©´s «¡LRiVgRi©´sVLiμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV —¡Õ˝ÿ ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ qx sVμR∂LRi+©±slLi≤Ô∂T Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. A∏R∂V©´s J ˙xmsNRP»¡©´s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[qx sVÚ NRP≤R∂mx sÕ‹[¨s q{ sH…‘¡∏R∂VW —¡Õ˝ÿ NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ Aμj∂™yLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ˙…ÿ©±s=N][, ≤T∂xqs‰LiáՋ[ mx s¨s¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı Dμ][˘gRiVáV, NRPLixmsp˘»¡L`i AxmslLi[»¡L˝iR V, gS˘Lig`iÆ™sV©±s, ™yø`¡Æ™sV©±sáV, ≠dsV»¡L`iLki≤R∂L˝RiV ≠sμ≥j∂gS •¶¶¶«¡LRiV NS™yá©yıLRiV. qx s™´sVxqs˘Ã¡\|ms DμR∂˘™´sV ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWxmsNRPሩ´sÕ‹[ FyÕÊ‹©yá¨s N][LSLRiV.

ELRiV ™´sV≤R∂NRPbPLRiÕ‹[©´sW NSLi˙lgi£qs FyLÌki @À≥¡œ ˘LÛiR Váμj∂ BÆμ∂[ xmsLjizqsÛ ºΩ. @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ BªRΩLRi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ‹˝ [ NSLi˙lgi£qs FyLÌik xmsLjizqsÛ ºΩ μR∂∏R∂V¨ds∏R∂VLigS ™´sWLjiLiμj∂. øyÕÿ ø][»¡˝ V ≤T∂Fy—¡»˝¡V gRiÃ˝¡LiªRΩ∏R∂W˘LiVV. ≠s«¡∏R∂V©´ sgRiLRiLi —¡Õ˝ÿ ¿d¡xmsoLRiVxms÷˝¡Õ‹[ À‹ªRΩ= xmsLS«¡∏R∂VLi Fyá∏R∂W˘LRiV. Æ©sÃ˝¡WLRiV —¡Õ˝ÿ AªRΩ¯NRPWLRiVÕ‹[ ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ A©´sLi LS™´sV©yLRi∏R∂Vfl· lLi≤Ô∂T

˳ØÇÁFy NýUP©±s{qs*£ms @™´sVXªRΩxqsL`iÕ‹[ J»¡≠sVFy\¤Õ¡©´s \¤«¡…˝‘¡

©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,Æ™s[V16 (ôdÿ’ q÷´dt): À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aPR Fs¨sıNRPá øR¡Lji˙ªRΩ©´sV ’¡¤«¡zms ºΩLRigRiLSr°ÚLiμj∂. 5 LSuÌy˚Õ˝‹,[ 4 ZNP[Li˙μR∂ Fy÷¡ªRΩ ˙FyLiªyÕ˝‹[ @¨sı Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ rÛy©yá©´sV A FyLÌik Z\ NP™´sqx sLi ¬ø¡[qx sVNRPVLiμj∂. BNRP‰≤R∂ gRiªRΩLiÕ‹[ G FyLÌik NRPW≤y N˝PU ©±sq{ s*£ms ¬ø¡[qz s©´s DμR∂LiªyáV ¤Õ¡[™s´ o. ZNP[Li˙μR∂ Fy÷¡ªRΩ ˙FyLiªyáV @Li≤R∂™´sW©±s, øR¡Li≤U∂gRi≤≥`∂, μy˙μy ©´sgRiL`i §x ¶ ¶Æ™s[÷¡d , ≤y™´sV©±s≤R∂∏R∂VW˘Ã¡Õ‹[ D©´sı IN][‰ rÛy©yÕ˝‹[ À≥ÿ«¡FyÆ©s[ @≈¡Li≤R∂ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j Li¿¡Liμj∂. ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[¨s 7, g][™yÕ‹[¨s 2, gRiV«¡LSª`ΩÕ‹[¨s 26, LS«¡rÛy©±sÕ‹[¨s 25, DªRΩLÚ S≈¡Li≤`∂Õ‹[¨s 5 rÛy©yÕ˝‹[ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j Li¿¡ Fs¨sıNRPá À≥ÿLRiªRΩLiÕ‹[ qx sLjiN]ªRΩÚ LjiNSLÔiR V qx sXztsÌ QLi¿¡Liμj∂. Æ™sW≤U∂ §x ¶ ¶™yNRPV ºΩLRiVgRiV¤Õ¡[¨s ryORPQ ˘LigS ¨s÷¡øyLiVV. À≥ÿLRiªRΩ Fs¨sıNRPá øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ NRPW≤y J»¡≠sV Fyá∏R∂W˘LRiV. ™´sW“¡ Fs©´sı≤R∂W BÕÿLi…”¡ @©´sWx§¶ ¶˘QÆ\™sV©´s lgiáVxmso ryμ≥∂R ˘Li ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ©´sÕ˝ÿLji NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T NTP NS¤Õ¡[μ∂R V. øR¡Li≤≥∂U gRi≤`∂ ZNP[Li˙μR∂ Fy÷¡ªRΩ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ’¡¤«¡zms FsμR∂VLRiVÆμ∂ ¡˜ ªRΩgji÷¡Liμj∂. ªRΩ©´s r~LiªRΩ @À≥¡œ ˘LÛij , qz s¨ds©´s…”¡ NTPLRifl„fi¤Δ¡[L`i ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li ¿¡ªRΩWÚLiR V —¡Õ˝ÿ {ms¤Õ¡[LiR VÕ‹[ NSLi˙lgi£qs ªRΩLRimx sn Qo©´s F°…‘¡¬ø¡[qz s©´s ™´sW“¡ ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ \Æ™sNSFy @À≥œ¡˘LÛji LS™´sVøR¡Li˙μylLi≤ÔT∂ mx s™´s©±sNRPV™´sWL`i  ¡©´s=Õfi, A£ms ªRΩLRimx sn Qo©´s F°…‘¡¬ø¡[qz s©´s ©´s…”¡, lgiáVF~LiμyLRiV. BNRP‰≤R∂ ¤\«¡xqsFy ªRΩLRixmsn Æ©s Æ™sW≤R∂Õfi gRiVÕfixms©yg`iá©´sV J≤T∂Li¿¡ NTPLRifl„fi¤Δ¡[L`i lgiáVF~Li NTPLRifl„fi r°μR∂LRiV≤R∂V ©´sÕ˝ÿLji μyLRiV. ’¡¤«¡zms q{ s¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR @LRiVfl„fi ¤\«¡…˝¡‘ mx sLi«ÿÀfi NTPu°L`iNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T F°…‘¡ ¬ø¡[zqs©´s xqsLigRiºΩ Õ‹[¨s @™´sVXª`ΩxqsL`i Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ ¨sπ∏∂WNRP™´sLÊiR Li ©´sVLi¿¡ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. F°…‘¡¬ø¡[qz s J≤T∂F°∏R∂WLRiV. NSLi˙lgi£qs ªRΩLRimx sn Qo©´s F°…‘¡

NSLRiV ˙xmsÀ≥œ¡Li«¡©´sLi æªΩáLigSfl·Õ‹[ gRiVÕÿ’d¡ lLixmslLixmsáV, xqsªyÚ øy…”¡©´s …‘¡AL`iFs£qs |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂, Æ™s[V 16 (ôdÿ’ q÷´dt):rÛy¨sNRP qx sLixqsÛ Ã¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ qx sªyÚ øy…”¡©´s NSLRiV «‹[LiR V.. ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[©´sW ˙xmsÀ≥œ¡Li«¡©´sLi xqsXztÌsQLi¿¡Liμj∂. æªΩáLigSfl· æªΩøyË™´sV©´sı |qsLi…”¡Æ™sVLi…fi©´sV NRPW≤R∂gRi»Ì¡VNRPV©´sı …‘¡AL`iFs£qs.. N]ªRΩÚ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @μ≥j∂NSLS¨sı \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[qx sVNRPVLiμj∂. DμR∂˘™´sV FyLÌik gS, qx sVμk∂LÁiR NRPá©´sV Æ©sLRiÆ™s[Lij Ë©´s FyLÌik gS ¡LjiÕ‹[NPT μj∂gji©´s gRiVÕÿ’d¡ μR∂Œœ¡Li @|qsLi’d˝¡ {mshS¨sı @μ≥j∂ztÌsQLi¿¡Liμj∂. æªΩáLigSfl· æªΩ¿¡Ë©´s FyLÌik gS ˙xms«¡Õ˝‹N[ PT Æ™s◊˝¡©´s …‘¡AL`iFs£qs Ez§¶ ¶Li¿¡©´s LkiºΩÕ‹[Æ©s[ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j Li¿¡Liμj∂. ≠sxqsÚQXªRΩ ˙xmsøyLRiLiª][ NSLi˙lgi£qs©´sV NRPá™´sLRi|ms…Ì”¡©´s FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ZNP[{qsAL`i.. ILi…”¡¬ø¡[ª][Ú FyLÌik NTP ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j Li¿¡|ms…ÌÿLRiV. gRiªRΩ xmsLSÀ≥œ¡™yá©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VN]¨s …‘¡AL`iFs£qs Fs¨sıNRPá F°LRiVÕ‹[ ™´sp˘•¶¶ ªΩR ¯NRPLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡Liμj∂. @LiμR∂LjiNRPLi¤…¡[ ™´sVVLiμR∂VgS @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡V ™´sVVLiμR∂xqsVÚgSÆ©s[ ˙xmsøyLRiLiÕ‹[NTP μR∂WNTPLiμj∂. æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚Li GLRiˆ≤T∂©´s @©´sLiªRΩLRiLi «¡Ljigji©´s ª]÷¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …‘¡AL`iFs£qs ILi»¡Lji F°LS»¡Li ¬ø¡[zqsLiμj∂. Fs™´sLjiª][©´sW F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VN][NPR VLi≤y ™´sVV¨szqsxmsÕfi Fs¨sıNRPáV, rÛy¨sNRP xqsLixqÛsáª][ Fy»¡V @|qsLi’d˝¡, Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ Fs¨sıNRPáNRPV ILi»¡LjigS  ¡LjiÕ‹[NPT μj∂gjiLiμj∂. ˙xms«¡Ã¡©´sV ANRP»Ì¡VN][™s´ ≤R∂LiÕ‹[, ≠s©´sWªRΩı LkiºΩÕ‹[ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[mx s»Ì¡≤R∂LiÕ‹[ ≠sVgRiªy FyLÌik á NRPLi¤…¡[ ™´sVVLiμR∂Li«¡Õ‹[ D©´sı NSLRiV.. Æ™sVLRiV\lgi©´s xmns÷¡ªyá©´sV ryμ≥j∂Li¿¡ @μ≥j∂NSLRiLi μj∂aRPgS

μR∂WxqsVNRPVF°LiVVLiμj∂. ZNP[q{ sAL`i ILi»¡Lji F°LS»¡Li.. FyLÌik ¨s @μ≥∂j NSLRi m{ shRiLi\|ms NRPWL][ˤÀ¡¤…¡Ì L[ iμR∂VNRPV …‘¡AL`iFs£qs @μ≥∂j Æ©s[ªΩR ZNP[q{ sAL`i ILi»¡Lji F°LS»¡Li ¬ø¡[qz s ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. @À≥¡œ ˘LÛiR Vá FsLizmsNRP ©´sVLi¿¡ ˙xmsøyLRi mx sLRi*Li ™´sLRiNRPW @Liªy ªyÆ©s[ @LiVV ©´s≤T∂zmsLiøyLRiV. ©´sWªRΩ©´s LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ @μ≥∂j NSLS¨sı ¬ø¡[mx s…Ìÿá©´sı NRPá©´sV Æ©sLRiÆ™s[LiR VË N][™s´ ≤R∂LiÕ‹[ ZNP[q{ sAL`i qx sxmsn á™´sV∏R∂W˘LRiV. NSLi˙lgi £qs Æ©s[ªΩR á ™´sVWNRPV™´sV¯≤T∂ μy≤T∂¨s ªRΩ»Ì¡VN]¨s ¨sá ¡ ≤T∂©´s gRiVÕÿ’d¡ @μ≥∂j Æ©s[ªΩR .. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡©´sV ªRΩ©´sÆ\™sxmso ºΩxmsˆVN][™s´ ≤R∂LiÕ‹[ qx sZNP=£qs ryμ≥∂j Li øyLRiV. FyLÌik NTP mx s»Ì¡V©´sı DªRΩLÚ iR æªΩáLigSfl·ª][ Fy»¡V μR∂OTPQfl· æªΩáLigSfl·Õ‹[©´sW ZNP[{qsAL`i CryLji ™´sp˘•¶¶ ªΩR ¯NRPLigS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij Li øyLRiV. NSLi˙lgi£qs ™´sVV≈¡˘ ©y∏R∂VNRPVá\|ms  ¡Ã¡\Æ™sV©´s @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂LiFyLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ Æ™sVVªRΩLÚ i 119 ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáV DLi¤…¡[.. 107 ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ‹˝ [ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. IN][‰L][«¡Ÿ mx sμj∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ‹˝ [ Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRi qx sÀ≥¡œ áV ¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡ FyLÌik ¨s gRi¤…¡Ì NTP‰LiøyLRiV. ªRΩ©´s ™ygÙS…”¡ª][ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR á©´sV FsLi≤R∂gRi»Ì¡≤R∂LiÕ‹[©s´ W, ˙xms«¡Ã¡ ™´sVμÙ∂R ªRΩV F~LiμR∂≤R∂LiÕ‹[©s´ W A∏R∂V©´s qx sxmsn á™´sV∏R∂W˘LRiV. Õ‹F[ yá©s´ V @μ∂j≥ giR ≠sVLi¿¡.. DμR∂˘™´sV FyLÌkigS ˙xms«¡Õ˝‹[ rÛy©´sLi xqsLiFyμj∂LiøR¡VNRPV©´sı …‘¡AL`iFs£qs FyLÌkiNTP ™yxqsÚ™s´ LigS qx sLirÛygRiªRΩ ¨sLS¯fl·Li qx sLjigS ¤Õ¡[μ∂R V. Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi¿¡ ZNP[™s´ áLi æªΩáLigSfl· ryμ≥∂R ©´sZNP[

yÓT <ä{Ï dæm+ ¬ødæÄsY

(yÓTT<ä{Ï ù|õ ‘·s¡TyêsTT) æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s Æ™sVVªRΩLÚ i 17 Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ , 119 aSxqs©´sxqsÀ≥¡œ rÛy©yáNRPV G˙zmsÕfi 30©´s Fs¨sıNRPáV «¡LjigSLiVV. Æ™sVVªRΩÚLi 17 Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ rÛy©yáNRPV gS©´sV …‘¡AL`iFs£qs 12 Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ rÛy©yÕ˝‹[ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j Li¿¡ xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s Aμ≥j∂NRP˘ªRΩ©´sV øy»¡VNRPVLiμj∂. NSLi˙lgi£qs ZNP[™s´ áLi lLiLi≤R∂V FsLi{ms {qs»˝¡ª][ xqsLji|ms»Ì¡VNRPVLiμj∂. …‘¡≤U∂{msc’d¡¤«¡[{ms... 3 {qs»˝¡©´sV r~LiªRΩLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. BNRP, 119 aSxqs©´sxqsÀ≥¡œ rÛy©yáNRPV gS©´sV …‘¡AL`iFs£qs 67 {qs»˝¡V ryμ≥∂j Li¿¡ @μ≥∂j NSLS¨sı r~LiªRΩLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. xms»Ì¡V©´sı DªRΩLÚ iR æªΩáLigSfl·ª][ Fy»¡V μR∂OTPQfl· æªΩáLigSfl·Õ‹[©s´ W ™´sVLi¿¡ xm-n s÷¡ªyáV μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVLiμj∂. ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ˝‹©[ s´ W A FyLÌik gRifl·¨ds∏R∂VLigS  ¡Ã¡xms≤T∂Liμj∂. NSLi˙lgi£qs |mnsWLRiLigS øR¡ºΩNTPáxms≤T∂Liμj∂. A FyLÌki ZNP[™s´ áLi 20 {qs»˝¡ª][ xqsLji|ms»Ì¡VN][™y÷¡= ™´s¿¡ËLiμj∂. Æ™sV«ÿLÌik ™´sVLi˙ªRΩVáª][ Fy»¡V FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V øyÕÿ ™´sVLiμj∂ J»¡≠sV Fyá∏R∂W˘LRiV. …‘¡≤U∂{ms c 13, ’d¡¤«¡[{ms c 5, FsLiHFsLi c 7 ø][»¡˝ lgiáVF~LiμyLRiV.

5 LSuÌy˚áV, 4 ZNP[Li˙μR∂ Fy÷¡ªRΩ ˙FyLiªyÕ˝‹[

NSLiR V.. ztsQNSLiR V! ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …‘¡AL`iFs£qs xqsLiøR¡Ã¡©´s ≠s«¡∏R∂WáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqsLiμj∂. NSLi˙lgi£qs NRPLiøR¡VN][»¡Ã¡©´sV ¡μÙ∂R áV N]≤R∂VªRΩW.. æªΩáLi gSfl· @LiªRΩ…ÿ  ¡Ã¡xms≤T∂Liμj∂. N_Li…”¡Lig`i Æ™sVVμR∂\¤Õ¡©´sxmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ Aμ≥j∂NRP˘LiÕ‹[NTP μR∂WxqsVZNP◊˝¡©´s …‘¡AL`iFs£qs.. J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso ™´sVVgji}qs ™´sLRiNRPW ªRΩ©´s Aμ≥j∂NS˘¨sı ¨sá¤À¡»Ì¡VN]Liμj∂. NSLRiV μR∂WNRPV≤R∂VNRPV NSLi˙lgi £qs FyLÌki NRP©´sV™´sVLRiV\lgiLiμj∂. ≈¡™´sV¯Li, \|§¶¶¶μR∂ LSÀÿμ`∂ ≠sV©´s•¶¶¶ ≠sVgRiªy —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ gRiVÕÿ’d¡ ¤«¡Li≤y lLixmslLixmsÕÿ≤T∂Liμj∂. ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂Õ‹[ N˝UP©±s{qs*£ms ¬ø¡[∏R∂VgS.. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, NRPLkiLi©´sgRiL`i, ™´sLRiLigRiÕfi, Æ™sVμR∂N`P, ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ™´sVLi¿¡ xmns÷¡ªyáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqsLiμj∂. ZNP[™´sáLi DªRΩÚLRi æªΩáLigSfl·ZNP[ xmsLji≠sVªRΩ\Æ™sVLiμR∂©´sVNRPV©´sı …‘¡AL`iFs£qs x§¶¶¶™y.. ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáª][ μR∂OTPQfl· æªΩáLigSfl· NRPV ™y˘zmsLi¿¡Liμj∂. x§¶¶¶xqsLÚ i.. ¤À¡«[ ÿLiR V …‘¡AL`iFs£qs μR∂WNRPV≤R∂VNRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌki NRPLiøR¡VN][»¡Ã¡V  ¡μÙR∂á∏R∂W˘LiVV.

©´sÃ˝¡g]Li≤R∂, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, Æ™sVμR∂N`P, NRPLkiLi©´sgRiL`i, ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ À≥ÿLkigS ©´sxtÌsQF°LiVVLiμj∂. {qs{msHª][ @™´sgSx§¶¶¶©´s NRPVμR∂VLRiVËNRPV©´sıxmsˆ …”¡NUP x§¶¶¶xqsÚLi @μR∂XxtÌsQLi ™´sWLRi¤Õ¡[μR∂V. NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂Æ©s[˙ºΩ r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂, LSx§¶¶¶ßÕfigSLi μ≥k∂, ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i ™´s¿¡Ë ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[zqs©´sxmsˆ…”¡NUP.. A FyLÌkiNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVV≈¡˘ Æ©s[ªRΩáV, LS«¡NUP∏R∂V DμÙR∂Li≤R∂VáV |mnsWLRi xmsLSÀ≥œ¡™´sLi ™´sVW»¡gRi»Ì¡V NRPV©yıLRiV. …‘¡{ms{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘, ™´sW“¡ Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLji=Li•¶¶¶, ™´sW“¡ ™´sVLi ˙ªRΩVáV ≤T∂.$¨s™y£qs,  ¡xqs*LS«¡Ÿ ryLRi ∏R∂V˘, xqsV¨dsªyáOSQQ¯lLi≤ÔT∂, xqsVμR∂LRi+©±slLi≤ÔT∂, μy©´sLi ©ylgi[LiμR∂L`i, ™´sVV¤Δ¡[a`P g_≤`∂, FsLi{ms áV ≠s«¡∏R∂VaSLiºΩ, F~©´sıLi ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i, ≠sÆ™s[N`P, ™´sVμ≥R∂V∏R∂W{tsQ‰g_≤`∂, N][™´sV…”¡lLi≤ÔT∂ LS«¡g][FyÕfilLi≤ÔT∂ ™´sLi…”¡ ™yLRiLiªy J»¡≠sV Fyá∏R∂W˘LRiV. F~ªΩR VÃÚ ¡ FsªΩR VÚ ¿¡ªΩR V.Ú . …‘¡≤U∂{msc’d¡¤«¡[{ms F~ªRΩVÚá FsªRΩVÚ xms¨s ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. r~LiªRΩLigS F°…‘¡ ¬ø¡[}qs

mx sLji≠sVªRΩÆ\™sV©´s A FyLÌik .. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V @©´sLiªRΩLRiLi LS«¡NUP∏R∂V FyLÌik gS @™´sªRΩLjiLi¿¡Liμj∂. BLiªRΩNSáLi ZNP[™´sáLi |qsLi…”¡Æ™sVLi…fi\|msÆ©s[ Aμ≥yLRimx s≤T∂©´s A FyLÌik @ºΩ ªRΩNRPV‰™´s NSáLiÕ‹[Æ©s[ xqsLirÛygRiªRΩ ¨sLS¯flÿ¨sı ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂LiÕ‹[ ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩÆ\™sVLiμj∂. ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FyLÌik mx s…”¡tx sÌ QªΩR NRPV ZNP[q{ sAL`i ™´sp˘•¶¶ ªΩR ¯NRPLigS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij LiøyLRiV. …‘¡≤U∂m{ s, NSLi˙lgi£qsá ©´sVLi¿¡ |msμÙR∂ xqsLi≈¡˘Õ‹[ ©y∏R∂VNRPVá©´sV FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LiR VËNRPV©yıLRiV. ZOP[Q ˙ªRΩ rÛyLiVVÕ‹[ NS˘≤R∂L`i ¡Õ‹[}msªRΩLiÕ‹[ Fy»¡V μj∂*ºdΩ∏R∂V ˙ZaP[fl”· ©y∏R∂VNRPVá©´sV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[qx sVN][™s´ ≤R∂LiÕ‹[ qx sxm-n sá™´sV∏R∂W˘LRiV. qx sLirÛygRiªRΩLigS  ¡Ã¡xms≤R∂≤R∂Liª][ gRiVÕÿ’d¡ FyLÌik Ez§¶ ¶Li¿¡©´s LkiºΩÕ‹[Æ©s[ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j Li¿¡Liμj∂. æªΩáLigSfl· æªΩ¿¡Ë©´s FyLÌik gS ˙xms«¡Õ˝‹[ D©´sı AμR∂LRifl·©´sV.. J»˝¡ LRiWxmsLiÕ‹[ ™´sVáVøR¡VN]¨s @μ≥j∂NSLS¨sı x§¶¶¶xqsÚgRiªRΩLi ¬ø¡[qx sVNRPVLiμj∂. ™´sVL][Æ\™sxmso, FyLÌik A≠sLRi˜È≠sLi¿¡©´s 2001 ©´sVLi¿¡ G©y≤R∂W ILi»¡LjigS Fs¨sıNRPá©´sV FsμR∂VL][‰¨s …‘¡AL`iFs£qs.. ª]÷¡ryLji ILi»¡LjigS F°…‘¡ ¬ø¡[qz s @|qsLi’d¡˝ |\ ms gRiVÕÿ’d¡ ¤«¡Li≤y©´sV FsgRiVLRiÆ™s[qz sLiμj∂. 2004Õ‹[ «¡Ljigji©´s Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qsª][, 2009 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …‘¡≤U∂{ms, ™y™´sVxmsOSQáª][ «¡»Ì¡V NRP…Ì”¡©´s …‘¡AL`iFs£qs.. @©´sVNRPV©´sıLiªRΩgS xmns÷¡ªyáV ryμ≥∂j LiøR¡¤Õ¡[μ∂R V. μk∂Liª][ ™´sp˘•¶¶ ¨sı ™´sWLjiË©´s ZNP[q{ sAL`i.. ILi»¡LjigS F°…‘¡ ¬ø¡[qz s ≠s«¡∏R∂VLi μR∂NTP‰LiøR¡VNRPV©yıLRiV.

xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ’d¡¤«¡[{msª][ NRP÷¡zqs ™´sVLi¿¡ xmns÷¡ªyáV ryμ≥j∂LiøR¡™´søR¡Ë¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´s …‘¡≤U∂{msNTP xmsLSÀ≥œ¡™´sÆ™s[V FsμR∂V\lLiLiμj∂. ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi, xms™´s©±s NRPÕÿ˘fl„fiá ˙xmsøyLRiLiª][ Æ™sV«ÿLÌki {qs»˝¡V ryμ≥j∂Liøyá¨s …‘¡≤U∂{msc’d¡¤«¡[{ms NRPW»¡≠sV À≥ÿ≠sLi¿¡Liμj∂. NS¨ds, æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki¨s AμR∂LjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ¨sLSNRPLjiLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms NRPVzmsˆgRiLiªRΩVáV Æ™s[zqs©´s …‘¡≤U∂{msNTP gRi…Ì”¡ ¡VμÙj∂ ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV ™´sVμÙR∂ºΩ¿¡Ë©´s FyLÌkigS ÀÿgS  ¡Ã¡xms≤Ôy™´sV¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´s ’d¡¤«¡[{ms AbPLi¿¡©´s Æ™s[VLRiNRPV xmns÷¡ªyáV ryμ≥j∂LiøR¡¤Õ¡[NRP F°LiVVLiμj∂. Æ™sW≤U∂ x§¶¶¶™y, xms™´s©±s ˙xmsøyLRiLi |msμÙR∂gS xmns÷¡ªRΩ≠sV™´s*¤Õ¡[μR∂V. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ xqs•¶¶¶ N]¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[Æ©s[ NRP™´sVáLi xmsoLi«¡ŸN][gRi÷¡gjiLiμj∂. BNRP, \Æ™sFsry=L`i{qs{ms NRPW≤y |msμÙR∂gS ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡Wxms¤Õ¡[NRPF° LiVVLiμj∂. ZNP[™´sáLi ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿZNP[ A FyLÌki xmsLji≠sVªRΩ\Æ™sVLiμj∂. rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡Wzms©´s FsLiHFsLi NRPW≤y |msμÙR∂gS xqsªyÚ øy»¡¤Õ¡[μR∂V.

¬ø¡[qz s©´s ZNP|mÌs©±s @™´sVLkiLiμR∂L`i qz sLig`i BNRP‰≤R∂ mx sn V©´s ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV LS«¡˘xqsÀ≥¡œ FsLi{msgS D©´sı ¤\«¡…˝¡‘ Æ™sVVμR∂…”¡ryLji Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ NRPV F°…‘¡ ¬ø¡[qz s J»¡≠sV øR¡≠søR¡WaSLRiV. Æμ∂[aPR ™´sVLiªy À≥ÿ«¡Fy mx s™´s©yáV ≠dsqx sVÚ©yı @LRiVfl„fi¤\«¡…˝¡‘ ¨s lgi÷¡zmsLiøR¡¤Õ¡[NPR F° ∏R∂WLiVV. BNRP‰≤R∂ ¨s«ÿ¨sNTP ˙NTPZNP»¡L`i qz sμÙ∂R WNRPV …”¡ZNP‰…fi B™y*÷¡= DLi≤R∂gS A∏R∂V©´sNRPV ¨sLSNRPLjiLiøyLRiV. ¤\«¡…˝¡‘ ¨s BNRP‰≤R∂ F°…‘¡NTP μj∂gRi≤R∂Liª][ J≤T∂F°∏R∂WLRiV. LS«¡rÛy©±sÕ‹[¨s ¤\«¡xmspL`i LRiWLRiÕfi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ ’¡¤«¡zms ªRΩLRixmnsQo©´s F°…‘¡ ¬ø¡[zqs©´s xtsw»¡L`i LS«¡˘™´sLÙiR ©±sqz sLig`i LS¥][≤`∂ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. mx sμR∂¯$, @LÍiR V©´s @™yLÔiR Vá ˙gRi§{ ¶ ¶ªΩR LS«¡˘™´sLÙiR ©±s NSLi˙lgi£qs ªRΩLRimx sn Qo©´s F°…‘¡ ¬ø¡[qz s©´s A FyLÌik «¡©´sLRiÕfi |qs˙NRP»¡Lki q{ s.{ms. «‹[tz sQ|\ ms 1,50,000 J»˝¡ æªΩ[≤yª][ lgiáVF~LiμyLRiV.

ILig][áVÕ‹[ \Æ™s≠s xqsVÀÿ˜lLi≤ÔT∂ ≠s«¡∏R∂VLi ILig][ à ¡V,Æ ™ s[ V 16(ôd’ ÿ q÷´dt ) : ˙x m sNSaR P Li —¡Õ˝ ÿ ILig][ à ¡V Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ rÛy©´sLiÕ‹[ Õ‹[\Æ™sNSFy FygS Æ™s[zqsLiμj∂. BÆμ∂[ ª]÷¡ {qs»¡VgS ©´sÆ™sWμR∂LiVV˘Liμj∂. BNRP‰≤R∂ \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @À≥ œ ¡ ˘LÛ j i \ Æ ™ s≠s x q sVÀÿ˜l L i≤Ô T ∂ x m n s V©´ s ≠s«¡∏R ∂ VLi ryμ≥ j ∂ LiøyLR i V. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV æªΩ÷¡zqs©´s xmns÷¡ªyáՋ[ C —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ©yáVgRiV aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ rÛy©yá©´sV A FyLÌki lgiáVøR¡VNRPVLiμj∂. …”¡≤T∂zms @À≥œ¡˘LÛji ™´ s WgR i VLi»¡ $¨s™yx q sVáV l L i≤Ô T ∂ \ | ms x q sVÀÿ˜l L i≤Ô T ∂ ≠s«¡∏R ∂ VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs ©´sVLi¿¡ A∏R∂V©´s …”¡≤T∂zmsÕ‹[ ¬ø¡[Lji F°…‘¡ ¬ø¡[zqs©y ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøR¡¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV. \Æ™sFs£qsAL`i zqszmsNTP ¬ø¡Liμj∂©´s @À≥œ¡˘LÛRiVáV ™´sWLS‰xmsoLRiLiÕ‹[ «¡LiZNP[ Æ™sLiNRP»¡ lLi≤ÔT∂, @μÙR∂LiNTPÕ‹[ g]…Ì”¡Fy…”¡ LRi≠sNRPV™´sWL`i, NRPLiμR∂VNRPWLRiVÕ‹[ F°ªRΩVá LS™´sWLS™´so Fs˙LRig]Li≤R∂Fy¤Õ¡LiÕ‹[ FyáxmsLjiÚ Æ≤∂[≠s≤`∂ LS«¡Ÿ, xqsLiªRΩ©´sWªRΩáFy≤R∂VÕ‹[ Aμj∂™´sVWáLi xqsVlLi[£tsQ lgiáVF~LiμyLRiV. \Æ™sFs£qsAL`i zqszms ˙xmsÀ≥œ¡Li«¡©´sLi —¡%`¡ÕÿÕ‹[ ÀÿgS xms¨s¬ø¡[zqsLiμj∂. A FyLÌki ™´sVV≈¡˘ Æ©s[ªRΩáV «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©´s lLi≤ÔT∂, ≠s«¡∏R∂V™´sV¯, xtsQLji¯Ã¡ Fs¨sıNRPá xmsLRi˘»¡©´sáV ™´sVLi¿¡ xmns÷¡ªyá©´sV BøyËLiVV. ˙xmsNSaRPLi —¡Õ˝ÿxmsLjixtsQª`Ω rÛy©´sLi NRPW≤y C FyLÌki \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ rÛy©yáՋ[ …”¡≤T∂zms @À≥œ¡˘LÛRiVáV C —¡Õ˝ÿÕ‹[ ILig][áVÕ‹[ μy™´sVøR¡L˝Ri «¡©yLÙ  R i ©± s , NR P ¨sgj i Lj i Õ‹[ NR P μj ∂ Lj i Àÿ ¡WLS™´ s o, x m sLR i WËLR i VÕ‹[ GáWLRiV ryLi ¡bP™´sLS™´so ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV.

18 ©«sVLiÀÁ μR¶WLRi −sμR¶ùxmsLkiORPQÌÁV

≈¡™´sV¯Li,Æ™s[V16(ôd’ÿq÷´dt): C Æ©sá 18 ©´sVLi¿¡ ≤yNÌRPL`i ’d¡AL`i @Li ¡μR∂‰μR∂‰L`i ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLi μR∂WLRi ≠sμR∂˘ ™yL<jiNRP xmsLkiORPQáV «¡LRigRi©´sV©yı∏R∂V¨s N][ ALÔjiÆ©s[»¡L`i …”¡.$¨s™y£qs J ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. ¿¡™´sLji xqsLi™´sªRΩ=LRiLi xmsLkiORPQáV 18™´s æªΩ[μk∂ ©´sVLi¿¡ 25 ™´sLRiNRPV ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRi©yıLRiV. μj∂*ºdΩ∏R∂V xqsLi™´sªRΩ=LRiLi xmsLkiORPQáV 27™´s æªΩ[μk∂ ©´sVLi¿¡ «¡⁄©±s 1 ™´sLRiNRPV, Æ™sVVμR∂…”¡ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi xmsLkiORPQáV «¡⁄©±s 4™´s æªΩ[μk∂ 7 ™´sLRiNRPV «¡LRigRi©´sV©yı∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. xmsLkiORPQá æªΩ[μk∂NTP INRP‰L][«¡Ÿ ™´sVVLiμR∂VgS xmsLkiORPQ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ •¶¶¶Õfi…”¡ZNP‰»˝¡V F~Liμyá¨s A∏R∂V©´s ≠sμy˘LÛRiVáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV.

ªRΩ÷˝¡ AbdPLS*μR∂Li ºdΩxqsVNRPV©´sı Æ™sWμk∂

gSLiμ≥∂k ©´sgRiL`i,Æ™s[V16(ôdÿ’ q÷´dt): ªRΩ÷˝¡¨s g_LRi≠sLi¿¡≤R∂Li Æ™sW≤U∂NTP @á™y»¡V. G mx s¨s¬ø¡[qz s©y ªRΩ÷˝¡¨s NRPázqs AaS LS*μR∂Li ºdΩxqsVNRPV©´sı ªRΩLRi™yªRΩÆ©s[ ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRiVªyLRiV. ’¡¤«¡zms ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ @À≥¡œ ˘LÛij ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sWμj∂ ªRΩ©´s mx sn V©´s≠s«¡∏R∂VLi gRiVLjiLi¿¡©´s ™yLRiÚ Æ™sáV™´s≤T∂©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ ªRΩ÷˝¡ AbdPLS*μR∂Li N][xqsLi Æ™s◊˝¡ AÆ™sVNRPV Fyμy’≥¡™´sLiμR∂©´sLi ¬ø¡[qz s AbdPLS*μR∂Li F~LiμyLRiV. BNRP §x ¶ ¶qz sÚ©s´ Õ‹[ qz sLi•¶¶ qx s©´sLi @μ≥∂j tz sÓ QLiøR¡≤R∂Æ™s[V ªRΩLRiV™yLiVV @©´sVNRPVLi»¡W A∏R∂V©´s ≤≥∂T ÷d¡˝ Æ™s◊˝¡F°¤Õ¡[μ∂R V .. A∏R∂V©´s gSLiμ≥∂k ©´sgRiL`iÕ‹[ ªRΩ™´sV BLi…”¡NTP Æ™s◊˝¡ ªRΩ÷˝¡ AbdPLS*μR∂Li ºdΩqx sVNRPV©yıLRiV. ªRΩ÷˝¡ ™´sμÙ∂R NRPV Æ™s¤Œ¡˝ ™[ s´ VVLiμR∂V Æ™sWμk∂ aRPV˙NRP™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi 12.09 gRiLi»¡Ã¡NRPV …”¡*»¡L`iÕ‹[ BLi≤T∂∏R∂W lgi÷¡¿¡Liμj∂, ™´sVLi¿¡ L][«¡ŸÃ¡V ™´sVVLiμR∂V©yı LiVV @¨s …‘¡*…fi ¬ø¡[aSLRiV. Æ™sWμk∂ ªRΩ÷˝¡ §z ¶ ¶LSÀÿ Æ™sWμj∂ øyÕÿ ryμ≥yLRifl·\Æ™sV©´s ™´sVμ≥∂R ˘ ªRΩLRigRiºΩ gRiXx§¶ ¶LiÕ‹[ ªRΩ™´sV NRPV™´sWLRiV¨s ryLRi¥R∂˘LiÕ‹[ À≥ÿLRiªRΩ Æμ∂[aPR À≥¡œ ≠sªRΩ™´s˘Li ÀÿgRiVLi≤yá¨s ˙FyLÛjixqsVÚ©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ Æ™sWμk∂

@NRP‰≤R∂NRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. z§¶¶¶LSÀÿ aRPV˙NRP™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi xqsWLRi˘Æμ∂[™´so¨sNTP ˙FyLÛRi©´sáV ¬ø¡[aSLRiV. NRPV™´sWLRiV¨s ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[ Æμ∂[aPR Li ¡LigSLRiV Àÿ»¡Õ‹[ ©´s≤R∂™yá¨s, Æμ∂[aPR Li FsLiª][ @’≥¡™´sXμÙ∂j ryμ≥∂j Liøyá¨s AÆ™sV ˙FyLÛij LiøyLRiV.©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sWμk∂ A qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ øyÕÿ ryμ≥yLRifl·LigS NRP¨szmsLiøyLRiV. A∏R∂V©´s ™´sVV≈¡LiÕ‹[ AªRΩXªRΩ NRP¨szmsLiøR¡¤Õ¡[μ∂R V. L][«¡Ÿ™yLki FsÕÿ NRPáVxqsVNRPVLi …ÿL][ @Õÿlgi[ ªRΩ÷d¡˝ N]≤R∂VNRPVáV ™´sW…˝ÿ≤R∂VNRPVLi»¡W NRP¨s mz sLiøyLRiV. A BLi…”¡ μR∂gÊiR LRi |msμÙ∂R À≥¡œ ˙μR∂ªy GLSˆ»¡V NRPW ≤y G≠dsV ¤Õ¡[μ∂R V. Æ™sWμk∂ NRPV»¡VLi ¡ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V, mz sÃ˝¡Ã¡W @LiμR∂LRiW ™´s¿¡Ë Æ™sWμk∂ ªRΩ÷˝¡ gSLji AbdPLS*μR∂Li @LiμR∂VNRPV ©yıLRiV. Æ™sWμk∂ @LRigRiLi»¡ }qsxmso NRPV»¡VLi ¡ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡ª][ gRi≤T∂mz s©´s @©´sLiªRΩLRiLi @NRP‰≤R∂ ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂VáVÆμ∂[LSLRiV. Æ™sWμk∂ ªRΩ™´sV ªRΩ÷˝¡gSLji AbdPLS* μR∂Li @LiμR∂VN][™s´ ≤y¨sNTP ™´sqx sVÚ©s´ ı ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩáVxqsVNRPV¨s ≠dsV≤T∂∏R∂W |msμÙ∂R FsªRΩVÚ©s´ @NRP‰≤T∂NTP ¬ø¡[LiR VNRPVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sμ≥∂R V áª][ G≠dsV ™´sW…˝ÿ≤R∂NRPVLi≤y NSLRiV FsNTP‰ Æ™s◊˝¡F°∏R∂WLRiV.


5

X¯ìyês¡+ 17`05`2014

{ÏÄsYmdt<˚ n~Ûø±s¡ |”sƒ¡+ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, Æ™s[V 16 (ôd’ÿq÷´dt):ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …‘¡AL`iFs£qs xqsªyÚ øy…”¡Liμj∂. Æ™sV«ÿLÌik FsLi{ms, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ rÛy©yáV μR∂NTP‰LiøR¡VN]¨s xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s Aμ≥j∂NRP˘Li ˙xmsμR∂Lji+Li¿¡Liμj∂. æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s 17 Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ rÛy©yÕ˝‹[ 12 q{ s»˝¡V Z\ NP™´sqx sLi ¬ø¡[qx sVN]Liμj∂. @Õÿlgi[, 117 @|qsLi’d¡˝ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáNRPV gS©´sV 65 q{ s»˝¡V ryμ≥j∂Li¿¡ @μ≥j∂NSLRi {mshRiLi μR∂NTP‰LiøR¡VN]Liμj∂. …‘¡AL`iFs£qs @À≥¡œ ˘LÛiR VáV À≥ÿLki Æ™sV«ÿLÌik ª][ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. ˙xmsøyLRiLiª][ x§¶‹[lLiºΩÚLi¿¡©´s NSLi˙lgi£qs FsNRP‰≤R∂ NRPW≤y gRi…Ì¡” F°…‘¡¨s™´s*¤Õ¡[μ∂R V. ¿¡™´sLRiNRPV lLiLi≤][ rÛy©´sLi N][qx sLi A FyLÌik …‘¡≤U∂{msª][ F°…‘¡ xms≤y÷¡= ™´s¿¡ËLiμj∂. NSLi˙lgi£qsNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVV≈¡˘ Æ©s[ªΩR áLiªy J»¡≠sV Fyá∏R∂W˘LRiV. BNRP …‘¡≤U∂{ms ≈¡™´sV¯Li, LRiLigSlLi≤Ô∂T —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ªRΩ©´s qx sªyÚ øy…”¡Liμj∂. \Æ™sFsry=L`i{qs{ms ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ lgiáVF~Liμj∂.. æªΩáLigSfl·Õ‹[ FygS Æ™s[zqsLiμj∂. FsLiHFsLi, ’d¡¤«¡[{ms |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂NRPV mx sLji≠sVªRΩ™´sV∏R∂W˘LiVV. æªΩáLigSfl· ™y˘xmsÚLigS …‘¡AL`iFs£qsNRPV FsμR∂VlLi[ ¤Õ¡[NPR VLi≤y F°LiVVLiμj∂. ≈¡™´sV¯Li, LRiLigSlLi≤Ô∂T , |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ˝‹©[ s´ W A FyLÌik À‹[fl·‘ N]…Ì¡” Liμj∂. ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ N˝PU ©±s q{ s*£ms ¬ø¡[qz sLiμj∂. ª]≠sV¯μj∂NTP ª]≠sV¯μj∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáV Z\ NP™´sxqsLi ¬ø¡[qx sVNRPVLiμj∂. NRPLkiLi©´sgRiL`iÕ‹[ 13 ¨sπ∏∂W«¡ NRP™´sLÊSáNRPV gS©´sV 12, ™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[ 12 rÛy©yáNRPV gS©´sV 8 ø][»¡˝ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j Li¿¡Liμj∂. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ 10 ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáNRPV gS©´sV G≤T∂Li…˝‹[ …‘¡AL`iFs£qs ≠s«¡∏R∂V μR∂VLiμR∂V’≥¡ Æ™sWgjiLi¿¡Li μj∂. ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ xqsgS¨sNTP |\ msgS rÛy©yá©´sV r~LiªRΩLi ¬ø¡[qx sVNRPVLiμj∂. ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂Õ‹[ N˝PU ©±sq{ s*£ms.. ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ …‘¡AL`iFs£qs N˝PU ©±sq{ s*£ms ¬ø¡[qz sLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ™sVVªRΩLÚ i 9 @|qsLi’d¡˝ rÛy©yáV DLi≤R∂gS.. …‘¡AL`iFs£qs 9 rÛy©yáV lgiáVøR¡VN]¨s ªRΩ©´s mx s»Ì¡V©´sV ¨sáVxmsoN]Liμj∂. ÀÿÕ‹‰Li≤R∂, FsÕ˝ÿlLi≤Ô∂T , «¡ŸNRP‰Õfi, Àÿ©´sV=™y≤R∂, ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ @LRi˜©±s, ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ LRiWLRiÕfi, ALRiW¯ L`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ‹˝ [ NSLRiV ˙xmsÀ≥¡œ Li«¡©´sLi qx sXztsÌ QLi¿¡Liμj∂. «¡ŸNRP‰ÕfiÕ‹[ §x ¶ ¶©s´ ¯Liª`Ω ztsQLiÆ≤∂[, FsÕ˝ÿlLi≤ÔT∂Õ‹[ LRi≠dsLiμR∂L`ilLi≤ÔT∂, Àÿ©´sV=™y≤R∂Õ‹[ F°øyLRiLi $¨s™yxqslLi≤Ô∂T ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂

LRiWLRiÕfiÕ‹[ {ms{qs{qs ™´sW“¡ ¿d¡£mns ≤T∂.$¨s™y£qs\|ms …‘¡AL`iFs£qs @À≥œ¡˘LÛji Àÿ—¡lLi≤Ô∂T g][™s´ LÙiR ©±s 25 Æ™s[á |\ ms¿¡Ã¡VNRPV J»˝¡ Æ™sV«ÿLÌik ª][ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. ÀÿÕ‹‰Li≤R∂Õ‹[ …‘¡AL`iFs£qs @À≥œ¡˘LÛji ˙xmsaSLiª`ΩlLi≤Ô∂T ™´sW“¡ ≠s£ms @¨sÕfi\|ms lgiáVF~LiμyLRiV. ALRiW¯L`iÕ‹[ ™´sW“¡ q{ sˆNRPL`i qx sVlLi[a`P##lLi≤Ô∂T , À‹[μ∂R≥ ©±sÕ‹[ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ xqsVμR∂LRi+©±slLi≤Ô∂T , NS™´sWlLi≤Ô∂T Õ‹[ tx sQ’¡d ˜L`i @÷d¡ J»¡≠sV Fyá∏R∂W˘LRiV. ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ rÛy©´sLi ©´sVLi¿¡ lLiLi≤R∂VryL˝iR V lgiáVF~Liμj∂©´s ™´sVμ≥∂R V∏R∂W t{ sQ‰g_≤`∂ ™´sVW≤][ryLji F°LRiVÕ‹[ J»¡≠sV Fyá∏R∂W˘LRiV. NRP¨dsqx s F°…‘¡ B™´s*≤R∂LiÕ‹[ A∏R∂V©´s ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘LRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ xms…”¡xtÌsQLigS D©´sı …‘¡≤U∂{ms @˙≤R∂£qs gRiÃ˝¡Li\æªΩLiμj∂. gRiªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ 9 ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáNRPV gS©´sV 5 ø][»¡˝ lgiáVF~Liμj∂©´s …‘¡≤U∂{ms.. CryLji INRP‰rÛy©y¨sı NRPW≤y μR∂NTP‰LiøR¡VN][¤Õ¡[NPR F°LiVVLiμj∂. ’d¡¤«¡[m{ s F~ªRΩVÚª][ ALRiW¯L`i, ÀÿÕ‹‰Li≤R∂, FsÕ˝ÿlLi≤Ô∂T áՋ[ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j ryÚ™s´ V¨s μ≥∂k ™´sWÕ‹[ D©´sı FyLÌik NTP mx -n s÷¡ªyáV uyNTPøyËLiVV. NSLRiV «‹[LiR VNRPV NSLi˙lgi£qs @˙≤R∂£qs gRiÃ˝¡LiªRΩV NSgS... |\ qsNTPÕfi mx sLiNRPËQl\LiLiμj∂. Aμ∂j ÕÿÀÿμ`∂Õ‹[ …¡‘ AL`iFsq£ s §x ¶ ¶™y.. ™´sVV¨szqsxmsÕfi, rÛy¨sNRP qx sLixqsÛ Ã¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ À≥ÿLki ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j Li¿¡©´s …‘¡AL`iFs£qs @|qsLi’d¡˝ , Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ Fs¨sıNRPÕ˝‹©[ s´ W qx sªyÚ øy…”¡Liμj∂. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ™sVVªRΩLÚ i 10 @|qsLi’d¡˝ , 1 Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ rÛy©yáV DLi≤R∂gS.. …‘¡AL`iFs£qs Æ™sV«ÿLÌik rÛy©yáV \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ rÛy©y¨sı …‘¡AL`iFs£qs Z\ NP™´sqx sLi ¬ø¡[qx sVNRPVLiμj∂. ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡Õ‹[ μj∂™yNRPL`i LS™´so, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂Õ‹[ «‹[giR V LS™´sV©´sı, Δÿ©yxmspL`iÕ‹[ lLi[Δÿ©y∏R∂VN`P, AzqsFny Àÿμ`∂Õ‹[ N][™s´ áOTPQ ¯, ¬ø¡©´sWıLRiV Õ‹[ ©´sÕ˝ÿá JÆμ∂áV, ™´sVVμ≥]Õ[ fiÕ‹[ ≠shRiÕfilLi≤Ô∂T , À‹[¥`∂Õ‹[ LS¥][≤`∂ ÀÿxmspLS™´so ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs ©´sVLi¿¡ …”¡ZNP…fi LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ’d¡Fs{qsˆ ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[qz s©´s BμÙ∂R LRiV lgiáVF~LiμR∂≤R∂Li ≠sZaP[tx sQLi. ¨sLRi¯ÕfiÕ‹[ ’d¡Fs{qsˆ @À≥œ¡˘LÛji BLi˙μR∂NRPLRifl„filLi≤Ô∂T , qz sLRiWˆL`iÕ‹[ N][Æ©s[LiR V N][©´sxmsˆ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV. ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡Õ‹[ {qs{msH {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR gRiVLi≤y ™´sV¤Õ¡˝ a[ `P J≤T∂F°∏R∂WLRiV. øyÕÿ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs gRi…Ì”¡ F°…‘¡¨s™´s*NRPVLi≤yÆ©s[ øR¡ºΩNTPáxms≤T∂Liμj∂.

…‘¡AL`iFs£qsÆμ∂[ @μ≥j∂NSLRi {mshRiLi xqsLixmspLÒRi Æ™sV«ÿLÌki r~LiªRΩLi 60NTP \|msgS FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘, 12 FsLi{ms {qs»˝¡V \ZNP™´sxqsLi NRP¨dsxqs F°…‘¡ B™´s*¨s NSLi˙lgi£qs, …‘¡≤U∂{ms NPR Lik Li©s´ giR L`iÕ‹[ NSLiR V «‹L[ iR V.. NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[ NSLRiV «‹[LRiV ™´sVL][™s´ WLRiV N]©´srygjiLiμj∂. mx soLRi, rÛy¨sNRP F°LRiVÕ‹[ xqsªyÚ øy…”¡©´s …‘¡AL`iFs£qs.. aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡, Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[©´sW ≠s«¡∏R∂V ZNP[ªRΩ©´sLi FsgRiVLRiÆ™s[zqsLiμj∂. NRPLkiLi©´sgRiL`iÕ‹[ lLiLi≤R∂V Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ , 13 @|qsLi’d¡˝ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáV DLi≤R∂gS.. lLiLi≤R∂V Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡, 12 @|qsLi’d˝¡ rÛy©yá©´sV \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. NRPLkiLi©´sgRiL`i, |msμÙR∂xms÷˝¡ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ rÛy©yá©´sV r~LiªRΩLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. FsLi{msáV F~©´sıLi ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i, ≠sÆ™s[N`PáNRPV J»¡≠sV ªRΩmx sˆ¤Õ¡[μ∂R V. N][LiR V»˝¡, μ≥∂R LRi¯xmsoLji, LS™´sVgRiVLi≤R∂Li, ™´sVLi¥R∂¨s, |msμÙR∂xms÷˝¡, NRPLkiLi©´sgRiL`i, ø]xmsˆμR∂Li≤T∂, Æ™s[™s´ VVá™y≤R∂, zqsLjizqsÃ˝¡, ™´sW©´sVN]Li≤R∂WLRiV, x§¶¶¶ß«¡⁄LSÀÿμ`∂, x§¶¶¶ßryıÀÿμ`∂áՋ[ …‘¡AL`iFs£qs ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. qz sLjiqz sÃ˝¡Õ‹[ 40 Æ™s[á J»˝¡ Æ™sV«ÿLÌik ª][ ZNP[…¡‘ AL`i, §x ¶ ¶ßryıÀÿμ`∂Õ‹[ 12 Æ™s[á J»˝¡ Æ™sV«ÿLÌkiª][ xqsºdΩ£tsQNRPV™´sWL`i lgiáVF~LiμyLRiV. ™´sW©´sVN]Li≤R∂WLRiVÕ‹[ 48 Æ™s[á J»˝¡ª][ LRiqx s™´sVLiVV ÀÿáNTPtx sQ©s± ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV. N][LRiV»˝¡Õ‹[ 25085 Æ™sV«ÿLÌik ª][ ≠sμy˘rygRiL`iLS™´so, ™´sVLi¥R∂¨sÕ‹[ mx so»Ì¡ ™´sVμ≥∂R V, §x ¶ ¶ß«¡⁄LSÀÿ μ`∂Õ‹[ C¤…¡Ã¡, LS™´sVgRiVLi≤R∂LiÕ‹[ r°™´sWLRimx so qx sªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· 2275 J»˝¡ Aμ≥j∂NRP˘Liª][, Æ™s[™´sVVá™y≤R∂Õ‹[ ¬ø¡©´sı™´sVÆ©s[¨s LRiÆ™s[Va`P 5400 lgiáVF~LiμyLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌik ZNP[™s´ áLi IZNP[ INRP‰ ø][»¡ lgi÷¡¿¡Liμj∂. «¡gjiªy˘Ã¡Õ‹[ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ “¡™´s©±slLi≤Ô∂T ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ $μ≥∂R L`i Àÿ ¡V mx sLS«¡∏R∂VLi Fyá∏R∂W˘LRiV. Æ™sVμ∂R N`PÕ‹[ ≠sø¡R VËNPR V©s´ ı giR VÕÿ’¡d

Æ™sVμR∂N`P —¡Õ˝ÿÕ‹[ gRiVÕÿ’d¡ gRiVÀÿ◊¡Li¿¡Li μj∂. Æ™sVVªRΩLÚ i 10 @|qsLi’d¡˝ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS áNRPV gS©´sV …‘¡AL`iFs£qs G≤R∂V rÛy©yá©´sV μR∂NTP‰LiøR¡VN]¨s Aμ≥∂j NRP˘Li øy»¡VNRPVLiμj∂. zqsμÙ∂j }ms…fi, Æ™sVμR∂N`P, ©yLS∏R∂Vfl·¤Δ¡[≤`∂, ©´sLS=xmspL`i, qx sLigSlLi≤Ô∂T , mx s…ÿ©±s¬ø¡LRiV, μR∂VÀÿ˜NRP, gRi¤«¡[*Õfi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ‹˝ [ gRiVÕÿ’d¡ ¤«¡Li≤y lLixmslLixmsÕÿ≤T∂Liμj∂. 19389 J»˝¡ª][ gRi¤«¡*ÕfiÕ‹[ ZNP[q{ sAL`i ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. qz sμÙ∂j }ms»¡Õ‹[ 93 Æ™s[á |\ ms¿¡Ã¡VNRPV Æ™sV«ÿLÌik ª][ §x ¶ ¶Lik a`PLS™´so ≠s«¡∏R∂VZNP[ªRΩ©´sLi FsgRiVLRiÆ™s[aSLRiV. mx s…ÿ©±s¬ø¡LRiVÕ‹[ 18 Æ™s[á Æ™sV«ÿLÌik ª][ …‘¡AL`iFs£qs @À≥œ¡˘LÛji ™´sVz§¶¶¶FyÕfilLi≤ÔT∂ lgiáVF~LiμyLRiV. ALiμ][ÕfiÕ‹[ ™´sW“¡ Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLji=Li •¶¶¶, ©´sLS=xmspL`iÕ‹[ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ qx sV¨dsªyáOSQQ¯lLi≤Ô∂T , qx sLigSlLi≤Ô∂T Õ‹[ ™´sW“¡ ≠s£ms «¡gÊSlLi≤ÔT∂, Æ™sVμR∂N`P @|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ ™´sW“¡ FsLi{ms ≠s«¡∏R∂VaSLiºΩ |mnsWLRiLigS J»¡≠sV Fyá∏R∂W˘LRiV. «¡{§¶ ¶LSÀÿμ`∂Õ‹[ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ gkiªylLi≤Ô∂T qx s*ሠƙsV«ÿLÌik ª][ gRi¤…¡Ì NS‰LRiV. ™s´ LiR LigiR ÕfiÕ‹[ “NSLiR V’ «‹L[ iR V.. ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿÕ‹[©´sW NSLRiV ¤«¡…fi q{ sˆ≤`∂ª][ μR∂WxqsVNRPVF°LiVVLiμj∂. Æ™sVVªRΩLÚ i 12 @|qsLi’d¡˝ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáNRPV gS©´sV …‘¡AL`iFs£qs Æ™sV«ÿLÌik q{ s»˝¡V ryμ≥∂j Li¿¡ qx sªyÚ øy…”¡Liμj∂. 8 ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ‹˝ [ NSLRiV μR∂WxqsVNRPVF°LiVVLiμj∂. }qÌstx sQ©s± mx sn V©±smx spL`i, ™´sVVáVgRiV, ™´sVLi¥R∂¨s, À≥œ¡WFyáxms÷˝¡, ™´sLÙiR ©´sı}ms»¡, xmsLRiNSá, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀÿ Àÿμ`∂, ™´sLRiLigRiÕfi ªRΩWLRiVˆ, mx sbPË™´sV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ‹˝ [ …‘¡AL`iFs£qs ≠s«¡∏R∂V μR∂VLiμR∂V’≥¡ Æ™sWgjiLi¿¡Liμj∂. ™´sLRiLigRiÕfi ªRΩWLRiVˆ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ N]Li≤y

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂Õ‹[ …”¡AL`iFs£qs μR∂WNRPV≤R∂V Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,Æ™s[V16(ôd’ÿq÷´dt): Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ …”¡AL`iFs£qs μR∂WxqsVNRPV¨s F°LiVVLiμj∂ @¨sı ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ Aμ≥j∂NS˘¨sı ˙xmsμR∂Lji+Li¿¡Liμj∂. lLiLi≤R∂V FyL˝iR Æ™sVLi…fi rÛy©yá©´sV @≈¡Li≤R∂ Æ™sV«¡LS%`¡…‘¡ª][ lgiáVËNRPVLiμj∂. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ …‘¡AL`iFs£qs FsLi{ms @À≥¡œ ˘LÛij ©´slgi[£tsQ lgiáVF~LiμyLRiV. 1,67,571 J»˝¡ Æ™sV«ÿLÌik ª][ ©´slgi[£tsQ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. …‘¡≤U∂m{ s @À≥¡œ ˘LÛij LS¥][≤`∂ LRiÆ™s[V£tsQ J≤T∂F°∏R∂WLRiV. |msμÙ∂R mx s÷˝¡Õ‹[ NSLi˙lgi£qs q{ s¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR ≠sÆ™s[N`P |mnsWLRiLigS J≤T∂F°∏R∂WLRiV. …‘¡AL`iFs{qs* @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V, FsLi{ms @À≥œ¡˘LÛji ÀÿበxqsV™´sV©±s ≠s«¡∏R∂V ≤≥R∂LiNS Æ™sWgjiLiøyLRiV. Àÿá‰xqsV™´sV©±s 2,10,000 J»˝¡ Æ™sV«ÿLÌik ª][ lgiáVF~LiμyLRiV. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ ¨sLRi¯ÕfiÕ‹[ ’d¡Fs{qsˆ @À≥¡œ ˘LÛij BLi˙μR∂NRPLRifl„filLi≤Ô∂T ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. BLi˙μR∂NRPLRifl„filLi≤Ô∂T 8,200 J»˝¡ Æ™sV«ÿLÌik ª][ lgiáVF~LiμyLRiV. ™´sVV¨szqsxmsÕfi, rÛy¨sNRP qx sLixqsÛ Ã¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ À≥ÿLki ≠s«¡∏R∂VLi

BμÙ∂R LRiV lgiáVF~LiμR∂≤R∂Li ≠sZaP[tx sQLi. ¨sLRi¯ÕfiÕ‹[ ’d¡Fs{qsˆ @À≥œ¡˘LÛji BLi˙μR∂NRPLRifl„filLi≤ÔT∂, zqsLRiWˆL`iÕ‹[ N][Æ©s[LRiV N][©´sxmsˆ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡Õ‹[ q{ s{msH q{ s¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR gRiVLi≤y ™´sV¤Õ¡˝ a[ `P J≤T∂F°∏R∂WLRiV. øyÕÿ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs gRi…Ì”¡ F°…‘¡¨s™´s*NRPVLi≤yÆ©s[ øR¡ºΩNTPáxms≤T∂Liμj∂. BNRP ™´sVV¥][ÕfiÕ‹[ Æ™s[fl·Vg][FyáøyLji J≤T∂F°™´s≤R∂Li ≠sZaP[tx sQLi. A∏R∂V©´s lgi÷¡}qsÚ ª]áVªRΩ ™´sVLi˙ºΩ mx sμR∂≠s ™´sqx sVÚLiμR∂¨s À≥ÿ≠sLiøyLRiV. BNRP ¬ø¡©´sWıLRiVÕ‹[ ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ ≠s©Ø[μ`∂ J»¡≠sV Fyá∏R∂W˘LRiV. æªΩáLigSfl· ˙xmsNRP»¡©´s ™´søyËNRP @©´sıμR∂™´sVV¯Ã¡V BμÙ∂R LRiW ™´sV◊d¡˝ NSLi˙lgi£qsÕ‹[NPT Æ™sŒ˝¡œ ≤R∂Liª][ Fy»¡V FyLÌik ¨s NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[μ∂R Li»¡W ZNPzqsAL`i\|ms μR∂VÆ™sV¯ºΩÚ F°aSLRiV. μk∂Liª][ ™yLjiμÙ∂R LRiW J»¡≠sV Fyá∏R∂W˘LRiV. ≠sμy˘LÛij ©y∏R∂VNRPV≤T∂gS D©´sı Àÿበqx sV™´sV©±s ª]÷¡ryLji FyL˝iR Æ™sVLi»¡VÕ‹[ @≤R∂VgRiV|ms»Ì¡À‹[ªΩR V©yıLRiV.

J≤T∂F°LiVV©´s ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ Æ™s[fl·Vg][FyáøyLji Àÿበqx sV™´sV©±s, lgi≤R∂Li ©´slgi[a`Pá mx sn V©´s≠s«¡∏R∂VLi lLiLi≤R∂V q{ s»˝¡Õ‹[ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j Li¿¡©´s ’¡Fs{qsˆ ryμ≥∂j Li¿¡©´s …‘¡AL`iFs£qs @|qsLi’d¡˝ , Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ Fs¨sıNRPÕ˝‹©[ s´ W qx sªyÚ øy…”¡Liμj∂. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ™sVVªRΩLÚ i 10 @|qsLi’d¡˝ , 1 Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ rÛy©yáV DLi≤R∂gS.. …‘¡AL`iFs£qs Æ™sV«ÿLÌki rÛy©yáV Z\ NP™´sqx sLi ¬ø¡[qx sVNRPVLiμj∂. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ rÛy©y¨sı …‘¡AL`iFs£qs \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[qx sVNRPVLiμj∂. ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡Õ‹[ μj∂™yNRPL`iLS™´so, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂Õ‹[ «‹[gRiV LS™´sV©´sı, Δÿ©yxmspL`iÕ‹[ lLi[Δÿ©y∏R∂VN`P, AzqsFnyÀÿμ`∂Õ‹[ N][™s´ áOTPQ ¯, ¬ø¡©´sWıLRiVÕ‹[ ©´sÕ˝ÿá JÆμ∂áV, ™´sVVμ≥]Õ[ fiÕ‹[ NSLi˙lgi£qsNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ≠shRiÕfilLi≤Ô∂T , À‹[¥`∂Õ‹[ LS¥][≤`∂ ÀÿxmspLS™´so ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs ©´sVLi¿¡ …”¡ZNP…fi LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ’d¡Fs{qsˆ ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[qz s©´s

xqsVlLi[≈¡ 40 Æ™s[á J»˝¡ \|ms¿¡Ã¡VNRPV Æ™sV«ÿLÌik ª][ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ¡xqs*LS«¡Ÿ ryLRi∏R∂V˘©´sV ™´sV…Ì”¡ NRPLjizmsLiøyLRiV. ™´sLÙiR ©´sı}ms»¡Õ‹[ ALRiWLji LRiÆ™s[Va`P 86 Æ™s[á Æ™sV«ÿLÌik ª][ lgiáVF~LiμyLRiV. ™´sLRiLigRiÕfi mx sbPË™´sV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ 50 Æ™s[á \|ms¿¡Ã¡VNRPV Æ™sV«ÿLÌkiª][ μyxqs˘Li ≠s©´s∏∫∂VÀ≥ÿqx s‰L`i ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. «¡©´sgS™´sV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[qz s©´s …‘¡m{ s{qs @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ J»¡≠sV Fyá∏R∂W˘LRiV. ≤][LRiıNRPÕfiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛji lLi≤y˘©y∏R∂VN`P, FyáNRPVLjiÚÕ‹[ …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩ Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ μR∂∏R∂WNRPL`iLS™´so ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. ©´sLRi=Li}ms»¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ©´sVLi¿¡ NSLi˙lgi£qs ºΩLRiVgRiVÀÿ»¡V @À≥œ¡˘LÛjigS  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gji©´s ™´sWμ≥R∂™´slLi≤ÔT∂ xmnsV©´s ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. |\ §¶ ¶μ∂R LSÀÿμ`∂Õ‹[ NPR ™s´ Vá ≠sNSqx sLi.. LS«¡μ≥y¨sÕ‹[ ’d¡¤«¡[m{ s qx sªyÚ øy…”¡Liμj∂. @Li ¡L`i}ms…fi, ™´sVV{tsQLSÀÿμ`∂, g][uy™´sV x§¶¶¶ÕfiÕ‹[ A FyLÌki FygS Æ™s[zqsLiμj∂. ¤\Δ¡LRiªyÀÿμ`∂Õ‹[ ¿¡LiªRΩá LS™´sVøR¡Li˙μy lLi≤Ô∂T , ™´sVV{tsQLSÀÿμ`∂Õ‹[ ’d¡¤«¡[m{ s @À≥¡œ ˘LÛij ZNP.áORPQ ¯fl„fi, @Li ¡L`i}ms…fiÕ‹[ NTPtx sQ©s± lLi≤Ô∂T , g][uy™´sVx§¶¶¶Õfi LS«ÿzqsLig`i Õ‹[μ≥y lgiáVF~LiμyLRiV. NRPLi…‹[Æ©s¯Li…fi, qx s©´sª`Ω©´s gRiL`iáՋ[ …‘¡≤U∂m{ s @À≥¡œ ˘LÛiR VáV —¡.ry∏R∂V ©´sı, ªRΩáry¨s $¨s™y£qs∏R∂WμR∂™±s, zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂Õ‹[ …‘¡AL`iFs£qs @À≥¡œ ˘LÛij xmsμy¯LS™´so ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. g][uy™´sVx§¶ ¶ÕfiÕ‹[ ™´sVV¤Δ¡[£tsQg_≤`∂ 34 Æ™s[á J»˝¡ æªΩ[≤yª][ J≤T∂F°∏R∂WLRiV. ¤\Δ¡LRiªyÀÿ μ`∂Õ‹[ μy©´sLi ©ylgi[LiμR∂L`i, qz sNTPLi˙μyÀÿ μ`∂Õ‹[ «¡∏R∂VxqsVμ≥∂R J»¡≠sV Fyá∏R∂W˘LRiV. NRPVªRΩV˜Õ˝ÿmx spL`i, NRPWNRP…fixms÷˝¡Õ‹[ …‘¡≤U∂m{ s ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j Li¿¡Liμj∂. FyªRΩ ¡{qsÚÕ‹[

FsLiHFsLi xms»Ì¡V ¨sáVxmsoN]Liμj∂. ™´sVáN`P}ms»¡ ¡Õÿá,  ¡x§¶ ¶μ∂R WL`ixmsoLS Æ™sW«¡LiΔÿ©±s, øyLji¯©yL`i FyuyΔÿ˙μj∂ lgiáVF~LiμyLRiV. ∏R∂WNRPVª`ΩxmsoLS, ©yLixms÷˝¡Ã¡Õ‹[©s´ W ™´sV—˝¡£qs qx sªyÚ øy…”¡Liμj∂. ©s´ á˝ g]Li≤∂R Õ‹[ …¡‘ AL`iFsq£ s §x ¶ ¶™y.. NSLi˙lgi£qsNRPV NRPLiøR¡VN][»¡gS D©´sı ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ …‘¡AL`iFs£qs mx s»Ì¡V ryμ≥∂j Li¿¡ ˙xmsÀ≥¡œ Li«¡©´sLi xqsXztsÌ QLi¿¡Liμj∂. À≥¡œ V™´s©´sgjiLji Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li ©´sVLi¿¡ …‘¡AL`iFs£qs @À≥¡œ ˘LÛij ≤yNÌPR L`i  ¡WLRi ©´sLRi=∏R∂V˘g_≤`∂ À≥ÿLki ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. BNRP Æ™sVVªRΩLÚ i 12 @|qsLi’d¡˝ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáNRPV gS©´sV …‘¡AL`iFs£qs @ªRΩ˘μ≥∂j NRP rÛy©yá©´sV μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVLiμj∂. À≥¡œ V™´s©´sgjiLjiÕ‹[ |\ msÕÿ ZaP[≈¡L`ilLi≤Ô∂T 15 Æ™s[á Æ™sV«ÿLÌik ª][, A¤Õ¡[LiR VÕ‹[ g]LigRi≤T∂ qx sV¨dsªRΩ 30 Æ™s[á J»˝¡ª][ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. §x ¶ ¶ß«¡⁄L`i©´sgRiL`iÕ‹[ …‘¡m{ s{qs{qs NSLRi˘¨sLS* §x ¶ ¶NPR @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V DªRΩ™Ú s± VNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T , N][μy≤R∂Õ‹[ A∏R∂V©´s À≥ÿLRi˘ mx sμy¯™´sºΩlLi≤Ô∂T ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂Õ‹[ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ N][™s´ V…”¡lLi≤Ô∂T Æ™sLiNRP»¡lLi≤Ô∂T ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ’≥¡ORPQ™´sV∏R∂V˘ J»¡≠sV Fyá∏R∂W˘LRiV. ªRΩVLigRiªRΩVLjiÚÕ‹[ …‘¡AL`iFs£qs NTPa][L`i, qx sWLS˘}ms»¡Õ‹[ «¡gRiμk∂a`P##lLi≤Ô∂T lgiáVF~Li μyLRiV. ≠sVLS˘Ã¡gRiW≤R∂, Æμ∂[™s´ LRiN]Li≤R∂, À≥¡œ V™´s©´sgRiVLji, ™´sVV©´sVg][≤∂R V, ©´sNTPlLi[NPR ÕfiÕ‹[ …‘¡AL`iFs£qs Aμ≥∂j NRP˘Li N]©´srygRiVª][Liμj∂. LiR LigSlLi≤∂TÔ Õ‹[ §x ¶‹L[ S§x ¶‹L[ ij .. LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ …‘¡≤U∂{ms xqsªyÚ øy…”¡Liμj∂. 14 @|qsLi’d¡˝ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS áNRPV A FyLÌki Æ™sV«ÿLÌki {qs»˝¡V μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVLiμj∂. |msμÙ∂R gS mx s»Ì¡V ¤Õ¡[¨s …‘¡AL`iFs£qs BNRP‰≤R∂ NRPW≤y FygS Æ™s[qz sLiμj∂. 3 @|qsLi’d˝¡ rÛy©yáV r~LiªRΩLi

¬ø¡[xqsVN]Liμj∂. xmsLjigji, xms…ÿ©±s¬ø¡LRiV, ªyLi≤R∂WLRiVáՋ[ A FyLÌik ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j Li¿¡Liμj∂. BNRP …‘¡≤U∂{ms @©´sWx§¶¶¶˘ LkiºΩÕ‹[ LRiLigSlLi≤Ô∂T Õ‹[ Æ™sV«ÿLÌik rÛy©yáV Z\ NP™´sqx sLi ¬ø¡[qx sVN][™s´ ≤R∂Li ≠sZaP[tx sQLi. Æ™s[V≤R∂ËÕfi, B˙ ¡{§¶¶¶Lixms»¡ıLi, ≠sNSLSÀÿμ`∂, ™´sV}§¶¶ aPR *LRiLiáՋ[ …‘¡≤U∂m{ s lgiáVF~Liμj∂Liμj∂. NRPWNRP…fixms÷˝¡, NRPVªRΩV˜Õ˝ÿxmspL`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ‹˝ [ …‘¡≤U∂m{ s FygS Æ™s[qz sLiμj∂. ™s´ V§x ¶ ¶ ¡WÀfi©s´ giR L`i Fyá™´sVWLRiVÕ‹[ NSLRiV μR∂WxqsVNRPVF°LiVVLi μj∂. Æ™sVVªRΩLÚ i 14 @|qsLi’d¡˝ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´s LÊSáNRPV gS©´sV.. 7 ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ‹˝ [ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j Li¿¡ …‘¡AL`iFs£qs qx sªyÚ øy…”¡Liμj∂. Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVVLiμR∂VgS —¡Õ˝ÿÕ‹[ |msμÙ∂R gS mx s»Ì¡V ¤Õ¡[¨s NSLRiV.. μR∂WNRPV≤R∂V ˙xmsμR∂Lji+Li¿¡ ™´sVLi¿¡ ≠s«¡∏R∂W áV r~LiªRΩLi ¬ø¡[qx sVNRPVLiμj∂. ™´sVx§¶ ¶ ¡W Àfi©´sgRiL`i, Æμ∂[™´sLRiNRP˙μR∂, AáLixmspL`i, ©ygRiL`iNRPLRiWıÕfi, uyμ`∂©´sgRiL`i, N]Õ˝ÿmx spL`i, @øR¡ËLi}ms»¡Ã¡Õ‹[ …‘¡AL`i Fs£qs Aμ≥j∂xmsªRΩ˘Li N]©´srygjiLi¿¡Liμj∂. NRPá*NRPVLjiÚ, gRiμy*á, ™´s©´sxmsLjiÚáՋ[ NSLi˙lgi£qs, N]≤R∂LigRiÕfi, «¡≤R∂ËL˝iR Õ‹[ …‘¡≤U∂m{ s Aμ≥∂j NRP˘LiÕ‹[ D©yıLiVV. ≈¡™s´ V¯Li —¡Õÿ˝ ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ …‘¡≤U∂m{ s ™´sVL][™s´ WLRiV ªRΩ©´s Aμ≥∂j NRP˘ªRΩ©´sV ˙xmsμR∂Lji+Li¿¡Liμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ …‘¡AL`iFs£qs Δÿªy æªΩLji¿¡Liμj∂. N]ªRΩÚ gRiWÆ≤∂LiÕ‹[ …‘¡AL`iFs£qs @À≥¡œ ˘LÛij «¡Ã¡gRiLi Æ™sLiNRP˙…ÿ™±s ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV. …‘¡≤U∂m{ s, Æ\™sFsry=L`i{qs{msá ™´sVμ≥∂R ˘ gRi…Ì¡” F°…‘¡ Æ©sáN]Liμj∂. Æμ∂[™s´ LRiN]Li≤R∂Õ‹[ q{ s{msH @À≥¡œ ˘LÛij LRi≠dsLi˙μR∂©y∏R∂VN`P lgiáVF~LiμR∂gS.. B¤Õ¡˝ LiμR∂VÕ‹[ NSLi˙lgi£qs @À≥¡œ ˘LÛij ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. qx sªRΩVÚmx s÷˝¡Õ‹[ Æ\™sFsry=L`i{qs{ms @À≥¡œ ˘LÛij lgiáVF~LiμyLRiV.

©´sLiμy˘Õ‹[ Fs{qsˆQ\Æ™s lLi≤ÔT∂, AŒ˝œ¡gRi≤ÔR∂Õ‹[ a][À≥œ¡ lgiáVxmso NRPLRiWıáV,Æ™s[V16(ôd’ÿq÷´dt): ©´sLiμy˘Ã¡ Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ rÛy©´sLi ©´sVLi¿¡ Æ\™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌik @À≥¡œ ˘LÛij Fs{qsˆQÆ\™s lLi≤Ô∂T xmsn V©´s≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV. Fs{qsˆQ\Æ™s lLi≤ÔT∂ ªRΩ©´s xqs≠dsVxms ˙xmsªRΩ˘LÛij , æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik @À≥¡œ ˘LÛij Fs©±sFsLi≤U∂ xmnsLRiWΔfi©´sVJ≤T∂LiøyLRiV. ©´sLiμy˘Ã¡ ©´sVLi¿¡ Fs{qsˆQÆ\™s lLi≤Ô∂T FsLi{msgS lgiá™´s≤R∂≠sVμj∂ ™´sLRiVxqsgS ™´sVW≤][ryLji. gRiªRΩ lLiLi≤R∂V Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs ªRΩLRixmso©´s lgi÷¡¿¡©´s Fs{qsˆQÆ\™s lLi≤Ô∂T LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ¨sLÒiR ∏R∂W¨sı ™´s˘ºΩlLi[NPT xqsWÚ Æ\™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. ªy«ÿ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Æ\™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki ªRΩLRixmso©´s ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. xmsn LRiWN`P …”¡≤T∂zms x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ ≤T∂xmsp˘…‘¡ {qsˆNRPL`igS xms¨s¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ rÛy¨sNRP xqs≠dsVNRPLRiflÿá NSLRifl·LigS A∏R∂V©´s J»¡≠sV Fyá∏R∂W˘LRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ B…‘¡™´sáL][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ μR∂VLRi¯LRifl·Li ¬ø¡Liμj∂©´s AŒ˝¡œ gRi≤Ô∂R Æ\™sNSFy Æ©s[ªΩR a][Àÿ≥ ©ygjilLi≤Ô∂T ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. ≠s«¡∏R∂VLiª][ ˙xms«¡Ã¡V AÆ™sVNRPV ˙aRPμÙyLi«¡÷¡ xmnsV…”¡LiøyLRi¨s ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. xqs*ªRΩLi˙ªRΩ À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aRPLiÕ‹[ ™´sVLRiflÿ©´sLiªRΩLRiLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS Fs¨sıQQZ\ NP©´s G\ZNPN-

PR ™´sVz§¶¶¶Œœ¡gS a][Àÿ≥ ©ygjilLi≤Ô∂T øR¡Lji˙ªRΩxmso»¡Õ˝‹[ ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLRiV. ªRΩ©´s ¿¡LRiNSá ˙xmsªRΩ˘LÛij , æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik @À≥¡œ ˘LÛij gRiLigRiVá ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i lLi≤Ô∂T |\ ms AÆ™sV 47Æ™s[á J»˝¡ æªΩ[≤yª][ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ AÆ™sV ryμ≥j∂Li¿¡©´s Æ™sV«ÿLji…‘¡ NRPLi¤…¡[ Bμj∂ Æ™sLiVV˘ J»˝¡V FsNRPV‰™´s. G˙zmsÕfi 23™´s æªΩ[μ∂k ©´s Æ\™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌik @˙gRi©y∏R∂VNRPVLSáV Æ\™sFs£qs xtsQLij ¯Ã¡ª][ NRP÷¡zqs ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ FyÕÊ‹¨s, ºΩLjigji BLi…”¡NTP Æ™sŒœ¡®Ú.. L][≤∂RÔ V ˙xms™´sWμy¨sNTP gRiV\lLi©´s AÆ™sV, 24™´s æªΩ[μ∂k ©´s ¿¡NTPªRΩ= F~LiμR∂VªRΩW |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ Õ‹[¨s ZNP[L`i Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ ™´sVLRifl”·Li¿¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. gRiªRΩLiÕ‹[ F°…‘¡Õ‹[ D©´sı @À≥œ¡˘LÛRiVáV Fs™´s\lLi©y ™´sVLRifl”·}qsÚ Æ™sLi»¡Æ©s[ Fs¨sıNRP©´sV ™yLiVVμy Æ™s[zqs, ªRΩLS*ªRΩ Dxms Fs¨sıNRP ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[™yLRiV. @LiVVæªΩ[ gRiVLjiLÚ ixmso D©´sı FyLÌik gS Æ\™sNSFy ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Liª][ Fs¨sıNRP ™yLiVVμy Æ™s[∏R∂V¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV. μyLiª][ NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿ AŒ˝œ¡gRi≤ÔR∂Õ‹[ Fs¨sıNRP ∏R∂V¥yªRΩ¥R∂LigS N]©´srygRiVªRΩVLiμR∂¨s C{qs ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[, ª]áVªRΩ a][À≥ÿ ©ygjilLi≤ÔT∂NTP J»˝¡V Æ™s[}qsÚ, @≠s ¬ø¡Ã˝¡NRPVLi≤y

F°ªy∏R∂V©´sı ˙xmsøyLRiLi «¡Ljigji©y.. ªRΩLS*ªRΩ ™´sW˙ªRΩLi C{qs A ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ xqsˆxtÌsQªRΩ B¿¡ËLiμj∂. FsNRPV‰™´s J»˝¡V ™´s}qsÚ AÆ™sVÆ©s[ ≠s¤«¡[ªRΩgS ˙xmsNRP…”¡ryÚ™´sV¨s ≠sxqsˆxtÌsQLigS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡ gRiVLiÆ≤∂Õ˝‹[ gRiW≤R∂VNRP»Ì¡VNRPV¨s D©´sı a][À≥ÿ ©ygjilLi≤ÔT∂.. ˙ ¡•¶¶¶¯Li≤R∂\Æ™sV©´s Æ™sV«ÿLji…‘¡ª][ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV. AŒ˝œ¡gRi≤ÔR∂™yxqsVáV ªRΩ™´sV A≤R∂’¡≤Ô∂R |\ ms D©´sı @’≥¡™´sW©y¨sı ™´sVL][ryLji øy»¡VNRPV©yıLRiV. ¿¡©´sı™´s∏R∂VxqsVÕ‹[Æ©s[ øR¡VLRiV\ZNP©´s ©y∏R∂VNRPVLS÷¡gS gRiVLjiLÚ ixmso F~Liμj∂©´s a][Àÿ≥ ©ygjilLi≤Ô∂T , Æ\™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌik Õ‹[ NRPW≤y @˙gRiÆ©s[ªΩR gS Fsμj∂gSLRiV. ªRΩ©´sNRPLi»¡W INRP ˙xmsæªΩ[˘NRP ™´s˘QQNPT ªÚ ΩR *Liª][ μk∂¤\…¡©´s ©y∏R∂VNRPVLS÷¡gS Fsμj∂gji©´s a][À¡œ≥ ™´sV¯NRPV AŒ˝¡œ gRi≤Ô∂R ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li J»˝¡Æ©s[ xmsouyˆÃ¡VgS ™´sWLjiË xmsouyˆLi«¡÷¡ xmnsV…”¡Li¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ xqs*ªRΩLi˙ªRΩ À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aPR LiÕ‹[ ™´sVLRiflÿ©´sLiªRΩLRiLi Fs¨sıQQZ\ NP©´s Æ™sVV»Ì¡Æ™sVVμR∂…”¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS a][Àÿ≥ ©ygjilLi≤Ô∂T øR¡Lji˙ªRΩ xqsXztÌsQLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ BNRP‰≤R∂ ™´sVL][™s´ WLRiV Dxms Fs¨sıNRP ªRΩxmsˆμR∂V. μk∂¨s\|ms Bzqs ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVN][©s´ VLiμj∂.

©´sgjiLjiÕ‹[ \Æ™sNSFy @À≥œ¡˘LÛji L][«ÿ Æ™s[™´sV á™y≤R∂ ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ ªRΩ≤T∂zqs©´s μ≥y©´s˘Li 18©«s úËÝ©±sÍÜ[ ryz¤¦ ¼d½ xqsμR¶xqsV= øR¡Li˙μR∂gjiLjiÕ‹[ gRiÕ˝ÿ @LRiVfl·NRPV™´sWLji J»¡≠sV Æ™sV«ÿLÌki ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ryμ≥j∂LiøyLRiV. ¿¡ªR Ω WÚ L R i V,Æ ™ s[ V 16(ôd’ ÿ q÷´dt ) : AÆ™sV ryDÀ≥¡œ WºΩª][ lgiáVF~LiμyLRi¨s qz s¨ds©´s…”¡, Æ\™sNSFy ©y∏R∂VNRPVLSáV À≥ÿ≠sLiøy÷¡. ™´sVL][Æ\™sxmso ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ L][«ÿ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV. gRiÕ˝ÿ @LRiVfl·NRPV™´sWLji J»¡≠sV ¿¡ªRΩWÚLiR V —¡Õ˝ÿ ©´sgjiLji @|qsLi’d¡˝ ¬ø¡LiμyLRiV. NSLi˙lgi£qs ©´sVLi¿¡ …”¡≤T∂mz sÕ‹[ rÛy©´sLi ©´sVLi¿¡ Æ\™sNSFy @À≥¡œ ˘LÛij ¬ø¡[Lij ©y @NRP‰≤R∂ Æ\™sNSFy ¬ø¡[ºΩÕ‹[ L][«ÿ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV. J»¡≠sV ªRΩmx sˆ¤Õ¡[μ∂R V. Æ\™sNSFy @À≥¡œ ˘LÛij xqs≠dsVxms ˙xmsªRΩ˘LÛji æªΩÆμ∂[Fy ¬ø¡≠slLi≤Ô∂T À≥ÿqx s‰L`i lLi≤Ô∂T ¬ø¡[ºΩÕ‹[ AÆ™sV {qs¨s∏R∂VL`iÆ©s[ªRΩ gS÷¡ J»¡≠sV ¬ø¡LiμyLRiV. AÆ™sV FyLÌki ™´sVVμÙ∂R VNRPXxtsÒ Q™s´ V©y ∏R∂VV≤T∂|\ ms L][«ÿ ™´sWLji©y ˙xms«¡Ã¡V ™´sW˙ªRΩLi AÆ™sV©´sV lgiáVF~LiμyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ lLiLi≤R∂V NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR gSÆ©s[ øR¡WaSLRiV. μk∂Liª][ xmsLS˘∏R∂WáV J»¡≠sV Fy\¤Õ¡©´s AÆ™sV FsLiªRΩgS ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[qx sVNRPV©yı L][«ÿ ™´sVW≤][ryLji ≠s«¡ ∏R∂W¨sı μR∂NTP‰LiøR¡VNRPV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ AÆ™sV ªRΩ©´s ˙xmsªRΩ˘LÛij J»¡≠sV¨s ªRΩmz sˆLiøR¡VN][¤Õ¡[μ∂R V. N][giR ÷¡gjiLiμj∂. ’d¡¤«¡[m{ sª][ gS÷¡™´sVVμÙ∂R VNRPXxtsÒ Q™s´ V©y∏R∂VV≤R∂V\|ms ZNP[™s´ áLi 926 J»˝¡ F~ªRΩVÚ NRPW≤y A FyLÌik NTP NRPázqs™´s¿¡ËLiμj∂.

NRPLkiLi©´sgRiL`i,Æ™s[V16(ôd’ÿq÷´dt): lLiLi≤][ryLki \lLiªRΩ©´sı NRPVÆμ∂[á∏R∂W˘≤R∂V. xmsμj∂ L][«¡ŸÃ¡ ™´s˘™´sμ≥j∂Õ‹[ @NSá™´sL<SáV \lLiªRΩV©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩryLiVV. μk∂Liª][ \lLiªRΩ©´sıNRPV @NSá ™´sL<RiLi ºdΩ˙™´s ©´suÌy¨sı NRP÷¡gjir°ÚLiμj∂. B…‘¡™´sá ™´sLRiVxqsgS NRPVLRiVxqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ ≠s˙NRP∏R∂W¨sNTP zqsμÙR∂LigS μ≥y©´s˘Li ªRΩ≤T∂zqs™´sVVμÙR∂LiVV ™yLji¨s N][áVN][¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS Æμ∂ ¡˜ºdΩr°ÚLiμj∂.xmsμj∂ L][«¡ŸÕ˝‹[ lLiLi≤R∂VryL˝RiV NRPVLjizqs©´s @NSá ™´sL<RiLiª][ ªRΩ™´sVNRPV ºdΩ˙™´s ©´sxtÌsQLi ™y…”¡÷˝¡LiμR∂¨s \lLiªRΩVáV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. xqsNSáLiÕ‹[ ªRΩWNRPLi xmspLRiÚ™´sNRP C xmsLji%`¡¥R∂zqsºΩ GLRiˆ≤T∂LiμR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. NSgS LRi™yflÿNRPV ÕÿLkiá N]LRiªRΩª][ ªRΩWNRPLiÕ‹[ «ÿxms˘Li «¡LRiVgRiVª][LiμR∂¨s N]©´sVg][áV @μ≥j∂NSLji μ≥R∂LS¯LS™´so æªΩ÷¡FyLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi æªΩÃ˝¡™yLRiV «ÿ™´sVV©´s NRPVLjizqs©´s @NSá ™´sL<RiLiª][ Æ™s[™´sVVá™y≤R∂ ™´s˘™´sry∏R∂V ™´sWlLi‰…fi∏R∂WLÔRiVÕ‹[ ªRΩWNS¨sNTP zqsμÙR∂LigS D©´sı

μyμyxmso 500 NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ μ≥y©´s˘Li ªRΩ≤T∂zqsF°LiVVLiμj∂. @Õÿlgi[ ≠s˙NRP∏R∂W¨sNTP \lLiªRΩVáV ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë©´s 4 Æ™s[á NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ μ≥y©´s˘Li NRPVxmsˆÃ¡ NTPLiμR∂NRPV ¨dsLRiV ¬ø¡[LjiLiμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ™´sV•¶¶¶™´sVVªyÚLRiLi ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s NRP©´sVNRPV©´sWLRiV ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡μR∂LiB©´s N][LRiLi gRiV©´sıNRP‰(27) zms≤R∂VgRiVFy»¡Vª][ gRiVLRiV™yLRiLi ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. gRiV©´sıNRP‰ Æ™s[NRPV™´s«ÿ™´sVVÆ©s[ ªRΩV¨sNTP ANRPV }qsNRPLRifl·NRPV ˙gS™´sVxqÛsVáª][ NRP÷¡zqs @≤R∂≠sÕ‹[NTP Æ™sŒ˝ÿLRiV. ALRiVgRiLi»¡Ã¡ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ™´sL<RiLi NRPVLjizqsLiμj∂. AÆ™sV ªRΩV¨sNTP ANRPV }qsNRPLjixqsVÚ©´sı ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ zms≤R∂VgRiVxms≤R∂»¡LiÕ‹[ gRiV©´sıNRP‰ @NRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶¨sı F°xqÌsV™´sWLÌRiLi ¨s≠sVªRΩÚLi ™´sVx§¶¶¶Æμ∂[™±sxmspL`i ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AxqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. NRPV»¡VLi’d¡NRPVá zmnsLS˘μR∂V Æ™s[VLRiNRPV ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[xqsVNRPV¨s μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V Fs\|qs#= @a][N`P æªΩ÷¡FyLRiV.

NRP≤R∂mx s,Æ™s[V16(ôdÿ’ q÷´dt): NRP≤R∂mx s ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s ˙À›©±s À≥ÿuy mx sLjia][μ∂R≥ ©´s ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ 18©´s ryz§¶ ¶ºΩd qx sμR∂qx sV=©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. Æ©sáƩsÕÿ ™´sV©´s—¡Õ˝ÿ ryz§¶ ¶ªΩR ˘ @™´sgSx§¶ ¶©y qx sμR∂qx sV=Õ‹[ À≥ÿgRiLigS CÆ©sá 18©´s ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 5.30 gRiLi»¡Ã¡NRPV J NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ¬ø¡[mx s≤R∂ªy™´sV¨s ZNP[Li˙μR∂ Àÿμ≥∂R V˘≤R∂V AøyLRi˘ LSøR¡Fy¤Œ¡Li øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`ilLi≤Ô∂T Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. qx sμR∂qx sV=Õ‹[ À≥ÿgRiLigS F°ªRΩ©´sc B…‘¡™´s÷¡ @μ≥∂R ˘∏R∂V©´sLi @Æ©s[ @LiaRPLi\|ms ˙gRiL i¥yá∏R∂V ZNP[Li˙μR∂ mx spLRi* Àÿμ≥∂R V˘≤R∂V ≠sμy*©±s NRP…Ìÿ ©´sLRiqz sLix§¶ ¶ßáV ˙xmsxqsLi gjiryÚLiR ©yıLRiV. ryz§¶ ¶ºΩd ˙zms∏R∂VVáV, NRP™´soáV, LRiøR¡LiVVªRΩáV NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹¨s «¡∏R∂V˙xmsμR∂Li ¬ø¡[∏∂R Wá¨s N][LSLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ©´sWªRΩ©´s ≠sμy˘ qx sLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ NRP≤R∂mx sÕ‹[¨s @Liμ≥∂R Vá FyhRiaSáՋ[ ˙xmsÆ™s[aS¨sNTP μR∂LRiΔÿxqsVÚáV A•¶¶ *¨sxqsVÚ©s´ ı»˝¡V FyhRiaSá ˙xmsμ≥y©Ø[Fy μ≥y˘∏R∂VV≤R∂V ©ygRi∏R∂V˘ J ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. «¡⁄©±s 12 Õ‹[gS μR∂LRiΔÿ qx sVÚáV @LiμR∂¤«¡[∏∂R Wá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV. μR∂LRiΔÿxqsVÚª][ Fy»¡V NRPVá ˙μ≥∂R V≠ds NRPLRifl·, @Liμ≥∂R ªRΩ* ¨sLÙSLRifl·, ¨s™yxqsxms˙ªRΩLi ªRΩμj∂ªRΩLSá©´sV «¡ªRΩ¬ø¡[qz s FyhRiaS áՋ[ @LiμR∂¤«¡[∏∂R Wá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV. C @™´sNSaS¨sı ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV ªRΩ™´sVzmsÃ˝¡Ã¡N][qx sLixqsμj∂* ¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[qx sVN][™yá¨s N][LSLRiV.


6 Ë-Mæü–çÙ~ ïßýÆøV> »ZÄæý$-´ësìý }¯èþ$ §æþÆæÿØ-Mæü-™èþÓ…ÌZ Ææÿ*´÷…¨¯èþ _{™èþ… "Ìñý-gñý…yŠþ'. ÐéÆ>íßý ^èþË-¯èþ-_{™èþ… çÜÐèþ$-Ææÿμ-×ýÌZ 14 ÈÌŒýÞ G…r-ÆŠÿ-sñýO-¯Œþ-Ððþ$…sŒý çÜ…çܦ A™èþÅ…™èþ {糆-Úëx-™èþÃMæü…V> Ææÿ*´÷…¨¯èþ D _{™èþ… Ðèþ*Ça 28¯èþ Ñyæþ$-§æþÌñýO…¨. D¯ðþË 16™ø D íÜ°Ðèþ* Äæý*¿ñýO-Æø-kË$ ç³NÇ¢ ^óþçÜ$-Mø-¯èþ$…¨. D _{™èþ… Væü™èþ…ÌZ ÒÇ-§æþªÇ M>…¼-¯óþ-çÙ-¯ŒþÌZ Ðèþ_a¯èþ "íÜ…à' ÇM>-Ææÿ$z-˯èþ$ †Ææÿ-VæüÆ>-Äæý$-yæþ…™ø ´ër$ »êËMæü–çÙ~ MðüÈ-ÆŠÿÌZ ¼VðüY‹Üt íßýsŒýV> °Í-_…¨. §óþÑ} {ç³Ý맊þ »ê×îýË$, Ýù¯éÌŒý ^úௌþ A…§æþ…, Æ>«¨M> Bõ³t AÀ-Äæý$¯èþ…, fVæü-ç³-†»êº$ ÑË-°f… D _{™é°Mìü ò³§æþª AòÜÞsŒý. Ðèþ$$QÅ…V> »êË-Mæü–çÙ~ ´ë{™èþ ¡Ææÿ$-™ðþ¯èþ$²Í² §æþÆæÿØ-Mæü$yæþ$ »ZÄæý$´ësìý }¯èþ$ ¡Ça-¨-¨ª¯èþ Ñ«§é¯èþ… Byìþ-Äæý$-¯ŒþÞ° Ñç³-È™èþ…V> BMæü-r$t-Mæü$…¨. °Æ>ÙèþË$ Æ>ÐŒþ$ B^èþ…r, Vøí³ B^èþ…r, A±ÌŒý çÜ$…MæüÆæÿ, _{™èþ çÜÐèþ$-Ææÿμ-Mæü$Ë$ ÝëÆÿ$$ ∏RMö{Ææ ∂VLig`i ¶L][üPyé¨sºΩ©±M>…{çs ³NR-P¥y©y∏R∂VNRPV≤T∂gS ÿ-´ësì§ý{ ¶GMæ ˙}ms™´Ððsþ$VNROgP¥y ¿¡˙ªyá Œý M>Mæü$…yé D|qsˆxíÜt°-sQ÷¡£qsÌ NRPLRiVflÿNRPLRi©±s μR∂LRiÐè+NRþ*PªR°Ω*LiÕ‹[ J ÿqz$.s¨s™´127 sW æªΩLRiZNPNRP‰©´sVLiμj∂. °ÇÃ…^éÆæ ˙ZaP[£qòÜsÌ …r-™´sVW≠d ÆæÿÏÌZs£qsAÆæmx sªyNR ÿ® Ôèý™PLièþ-¨-¯≠dø-sVμR∂ ¨s–¡ªylLi≤Ô∂T , qx sVμ≥™èyþÞNRÐèPL`iþ… lLi≤ÔfÆæ ∂T Cÿ$-ç³#-qz Ms¨s™´ ø-Ðsèþ-yW©´æþÐsóþ$V ¨sLji¯xqsVÚ©yıLRiV. ÆøkË- ¨sºΩ©±s qx sLRiqx s©´s ≠s˙NRPM>Mæ ™±sV ü$…yé g_≤`∂ Ðèqx þ…s™´§æsVLRþ iˆNR PVáV. þ… ç³Ææ¡ÿ$-Vqz s¨s™´ æü$Ë$sWª][ mx sLjiøR¡∏R∂VLi qx sVÀ≥ÐðÿþOç³£tsQ# Dmx sn V∏∫_{™è ∂V NSLi¿d ò³yæsþ$-™Àÿ÷d ø…¨.¡™´so≤`∂ÐéÆæNRPÿ…¥y©yLiVVNR §æþ-ÇMîü P ≠sV{qsÚ «‹[≤∂T @LiVV©´ Mæ ü – ™è þ f q ™ è þ Ë ° °Æ>ÃNRP≤R∂Vª][Liμj∂. «¡⁄©±s ™2èþË$ ©´s ¿¡˙ºdΩNRPLRifl· þÍ-´¡œ ™´ë-sÆVπæÿ$∏. ∂[V˘ C qz s¨s™´sW BLi≤T∂∏R∂Wª][ ˙FyLR™ðiLiÀ≥

X¯ìyês¡+ 17`05`2014

Ȑ

…VŠü ïßýÆø °†¯Œþ Mæü«§é¯éÄæý$Mæü$yìþV> {õ³Ðèþ$Mæü«§é _{™éË òÜμçÙÍ‹Üt MæüÆæÿ$×êMæüÆæÿ¯Œþ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ K íÜ°Ðèþ* ™ðþÆæÿMðüMæüP¯èþ$…¨. {Ôóý‹Üt Ðèþ$*Ò‹Ü ç³™éMæü… Ò$§æþ °S™éÆðÿyìþz,çÜ$«§éMæüÆŠÿ Æðÿyìþz D íÜ°Ðèþ*¯èþ$ °ÇÃçÜ$¢¯é²Ææÿ$.Ñ{MæüÐŒþ$ VúyŠþ çÜÐèþ$ÆæÿμMæü$Ë$.°†¯Œþ çÜÆæÿçܯèþ »êÎÐèþ#yŠþ Mæü§é¯éÆÿ$$Mæü Ñ$ïÜ¢ gZyìþ Mæüyæþ$™ø…¨.l¯Œþ 2 ¯èþ _{¡MæüÆæÿ×ý {´ëÆæÿ…¼^èþ$Mæü$¯óþ D íÜ°Ðèþ* C…yìþÄæý*™ø ´ër* A{»êyøϯèþ* ¿êÈ ÐèþÅÄæý$…™ø _{¡MæüÆæÿ×ý …r$…¨. ¯ðþËNTP 21 ¯èþ D íÜ°Ðèþ* AμR∂LRi+LigS ºdΩxqsVNRfÆæ PV¨sÿ$³æ#Mæzqü$s¨s™´ sWLRiLigRDiLiÕ‹[ ³æ N f M>Ææ ÿ Å {Mæ ü Ð è þ * ™´s¿¡Ë©´s ¨sºΩ©±s....B…‘¡™´sá B£t˯è sQ‰þ,$ Ìê…^èþ¯èþ…V> fÆæ ÿ $ ³æ # ™éÐè þ $ °...{Ôó ý ‹ Ü t Ðè þ $ *ÒÝùÏ Væü™èþ…ÌZ Ðèþ_a¯èþ gRiVLiÆ≤∂«ÿLji gRiÃ˝¡LiªRΩLiVV˘L iÆμ∂[ ¿¡˙ªyáª][ C‹ Ù P, Væ ü $ …yó þ g êÇ Væ ü Ë Ï ™ è þ Æ ™´sLRiVxqs ≠s«¡∏R∂W÷¡ı r~LiªRΩLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sÿ$$ŧó ı þ Ìêsìý ÑfÄæý*Ë A¯è þ ™ è þ Æ æ ÿ ¡ç Ü $¢ ¯ è þ ² D Ðè þ $ *yø qx sLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. çÜ@LiªR ΩNRPV ™´sVVLiμR∂V ™´sLRiVxqíÜs °Ðèþ* Mæü*yé {V>…yŠþ MðüÞ‹Ü AÐèþ#™èþ$…§æþ° °Æ>Ùèþ °Mìü™é Æðÿyìþz ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Fs%`¡Õÿxmsoáª][ qx sªRΩD™´sVªRΩ_{™é°Mì Li @LiVV©´ ¨sºΩ©±sßNRPVýÆæÿÛÐèþÆæÿ®¯Œþ ,çÜ…X™èþ…: ü Ðèsþ*rË$:ç mx s™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fi BÆ™A¯è s[V«fiþ$‹³Ææ ¡W£ q s Ì B¿¡ËLiμR Æ©s[ üíœ:B…{yæþ*, BÆŠÿt ÿ*»ñý¯ŒþÞ, íÜ°Ðèþ* ∂sZ{Væ ¬ø¡Fyˆ÷¡. gRiVLiÆ≤∂«ÿLjÆ>iÐŒ i gRiÃ˝¡þ LiªR Ω LiVV˘LiÆ μ ∂[ ¿¡˙ªR Ω ¯éÄæý$ÆŠÿ ,çÜÐèþ$Ææÿμ×ý: LiÑ{MæüÐŒþ$ VúyŠþ.

Äæý$

ªRΩ*LRiÕ‹[ NRPLRiVflÿNRPLRi©±s μR∂LRi+NRPªRΩ*LiÕ‹[ ¨sºΩ©±s zqs¨s™´sW

≠s«¡∏R∂VLi Æ™s©´sNRP NRP¥R∂, μR∂LRi+NRPV≤T∂ mx s¨sªRΩ©´sLi, {§¶¶¶L][ {§¶¶¶L][LiVV©˝´s …ÿ¤Õ¡Li…fi {MæüÐèþ$-Õfi-„æü×ý VæüË ¯èþr$yæþ$. D íÜ°-Ðèþ*ÌZ A™èþ° ¯èþr¯èþ ^èþ*õÜ¢... D©´sıxmsˆ…”¡NUP.....¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ Æ>xms™´Æøís©±ß s ý™NRŒþPŒÿ˘fl„ ™ð þ Ë $V æ ü $ ÌZ Fy»¡ LkiÆ™s[VN`P ¬ø¡[zqs xms™´s©±s Æ™s[V¨s∏RÄæ∂W©´ý$…VŠsVü AÑ$-™é-»Œý-º-^èþa-¯Œþ&Äæý*…{X ïßýÆø Ðèþ_a-¯èþr$Ï A°-í³…_…¨. zqs¨s™´sWÕ‹[NTP «‹zmsˆLiøR ¡≤R∂Li Ððþ$™´sêsÃ˝¡ÍÆ©MŠs[ ü ÐéÆÿ À≥ÿ$Lk$-i‹Ü™ø, BMæü-ÆæÿÛ-×îý-Äæý$-Ððþ$O¯èþ ¯èþr-¯èþ™ø {糆 ïܯŒþÌZ C¯Œþ-ÐéÌŒýÓ $$Å s≤RÄæ∂LiÕ‹[ ý*MŠüt ^óFsÕÿLi…” þÔéyæþ$. ¿æ¡ ýÑ-çÙÅ-™èþ$¢ÌZ ò³§æþª ïßýÆø AÐèþ#-™é-yæþ-°-'-' Mðü.G-‹Ü.-Æ>-Ðèþ*-Æ>Ðèþ# ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j Li¿¡LiμjAÆÿ ∂ @©´ A¯é²Ææ ÿ $ . {Mì ü Ä ô ý $ s xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[μR∂V. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ìýÐŒþ MæªRüÐΩ©´èþ$s-ÇÛ-Äæý$ÌŒýÞ {´÷yæþ-„æü¯ŒþÞ qA«¨-¯óþ™èþ Mðü.G-‹Ü.-Æ>-Ðèþ*-Æ>Ðèþ# çÜÐèþ$-ÆæÿμÌNRZPŒÿ˘fl„ ¯éÆ>fiÆøíß ÆðÿisV¯é f…sV> ¯èþsìý-çÜ$¢¯èþ² _{™èþ… Ôèý…MæüÆæÿ. } ÎÌê Ðèþ$*Ò‹Ü FsμR∂VgRiVμR∂áNRPV xms™´s©±s×ýç³™éBÆ°Æ>Ã™è ™ý™s[VŒþ, «fi©´ M æ ü … ò ³ O ¯è þ Ð è þ xqsF°LÌRiVgS ™y≤R∂VNRPVLi»¡V©´þsıBÆŠÿ.-Ñ.-^èþ…{§æþ-Ðèþ˜ã {ç³Ýë-§Šþ-(-Mìü-¯èþ$²) °ÇÃ-çÜ$¢-¯é²Ææÿ$. ™é†¯óþ çÜ™èþÅ-{ç³-M>‹Ù §æþÆæÿØ-Mæü$yæþ$. ÝëÆÿ$$-M>-È¢MŠü çÜ…X™èþ… A…¨…^éÆæÿ$. D _{™èþ… ByìþÄñý* ¨sºΩ©±s.... ˙xmsxqsVÚªRΩLiBÑ-N]Lj Æi∏Ræÿ×∂ý VL`i òßýO§æþ-Æ>-Àÿ∏∫ »ê-§ŠþÌ∂VZ fÇ-W…¨. ^éÐèþ$$…yóþ-ÔèýÓ-Ç-¯é£Šþ ByìþÄñý* ïÜyîþ-˯èþ$ BÑ-çÙPNRPŒÿ˘fl„fi qz s¨s™´sW ¬øÇ…^éÆæ ¡[qx sVÚçÙ©P-yı≤R ∂ V. C¿¡˙ªR ΩLiýÆø ¯é° ïÜÓMæü-Ç…^éÆæÿ$. ¤Äôý$-{sìý-MæüÌŒý {sñý•Ë-ÆŠÿ° Mðü.G-‹Ü.-Æ>ÿ$. ™öÍ ïÜyîþ° ïß ªRΩLS*ªRΩ ™´sVL][ryLji mx Ðès™´þ*s©±-Æs >ÐèNRPþ#Œÿ˘fl„ fi ™´ s WLR i V‰ Ñyæþ$-§æþË ^óþÔéÆæÿ$. C…M> BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ* ""¯éÆ> Æøíßý™ŒþÌê…sìý G¯èþxmsÆ≤∂[Õÿ zqs¨s™´sW Çj¬ø-s¡[ìýM∏Šü R∂ïßV≤y¨sNT ýÆø™øP ç³Ðèzqþ-ÆsμÙŠÿ-çœR∂#ÌŒLiý íÜ°Ðèþ* ¡íÜ ™ðþË$Væü$ {õ³„æü-Mæü$-ËMæü$ A…¨…^é-˯óþ E§óþª@™´soªRΩV©yı≤R∂V ¨sºΩ©± s . Bx ©±s þ* ^óþÔéyæþ$. §æþÐèþ$$à íÜ°Ðèþ* fÆæÿ$-Væü$-™èþ$¯èþ² çÜÐèþ$-Äæý$…ÌZ¯óþ Ôèý…™ø Mìü¯mèþ$so≤R ² "Ôè∂ý…V Mæü-Æxmæÿ's™´íÜs°Ðè NRPŒÿ˘fl„fiª][ ª]÷¡ ˙}ms™´ s V ÕÿLi…” ¡ ¿¡˙ªyáV D íÜ°Ðèþ* Væü$Ç…_ ^ðþí³μ GÌê-VðüO¯é çÜÆóÿ D íÜ°Ðèþ* ^óþÄæý*Í A…Mæü$ÌŒý A¯èþ-V>¯óþ æªΩLRiZNPNTP‰Li¿¡©´s NRPLRiVflÿNR "Ðèþ˜PLR-¯i©±èþ-Vsæü$-ÆμRæÿ$∂' LRÆði+NRÿOsPŒýÞªRΩ¡ç*LiÕ‹[ Ü$-Mæü$° çÜ™èþÅ §æþÆæÿØ-Mæü$-yìþV> D íÜ°Ðèþ* {´ëÆæÿ…À…^éyæþ$. ^éÌê qz s¨s™´sW ¬ø¡[qx sVÚLi≤R∂»¡Li gRi™´sV©yL>iR Li.

¯é

¿¡˙ºdΩNRPLRifl· «¡LRiVxmsoN][©s´ VLiμj∂. C Æ©sá 21 ©´s C zqs¨s™´sW xmsp«¡ NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV ÕÿLiøR¡©´sLigS «¡LRiVxmsoªy™´sV¨s...˙ZaP[£qÌs ™´sVW≠ds£qsÕ‹[ gRiªRΩLiÕ‹[ ™´s¿¡Ë©´s B£tsQ‰, gRiVLiÆ≤∂«ÿLji gRiÃ˝¡LiªRΩLiVV˘0Æμ∂[ ÕÿLi…”¡ ≠s«¡∏R∂Wá @©´sLiªRΩLRiLi ºdΩqx sVÚ©s´ ı C ™´sVW≤][ qz s¨s™´sW NRPW≤y ˙gSLi≤`∂ qx sZNP=£qs @™´soªRΩVLiμR∂¨s ¨sLS¯ªRΩ ¨sNTPªy lLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. : ¨sºΩ©±scNRPLRiVflÿNRPLRi©±s ™´sVW≠ds Æ≤∂[…fi mz sn N`P=! ¨sºΩ©±s qz s¨s™´sWÕ˝‹[ mx s™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fi Æ™s[V¨s∏R∂W mx s™´sL`i Fy»¡W @˙Àÿ≤˝][©´sW À≥ÿLki ™´s˘∏R∂VLiª][ rÌyL`i mx s™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fi @’≥¡™´sW¨sgS, @ªRΩ¨sı

LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sª][ xqs™´sVxqs˘¤Õ¡[μR∂Li»¡V©´sı μj∂ÕfiLS«fi

Gòœ-Mìüt-ÐŒþV> ™ðþÆæÿ-Mðü-MìüP…^éyæþ$. {sñý•ËÆŠÿ, sîýf-ÆŠÿ¯èþ$ ^èþ*çÜ$¢…sôý Ôèý…MæüÆæÿ sñýOsìýÌŒýMæü$ ™èþVæüY ç³ÐèþÆŠÿ Mæü°-í³…_…¨. Mæü_a-™èþ…V> D íÜ°Ðèþ* ÑfÄæý$… Ý뫨çÜ$¢…¨ A¯é²Ææÿ$. °Æ>Ùèþ Mìü¯èþ$² Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ* ""Ðèþ* ¯é¯èþ² V>Ç MøÇMæü lLiLi\Æ≤∂©y æªΩáVgRiV zqs¨s™´sW xmsLji˙aRÐóP™´þ$sÆæVÿMæü$ D íÜ°Ðèþ* ¡Ôé. ¯é¯èþ²-V>-ÇMìü Æðÿ…yæþ$ MøÇ-Mæü-Ë$…yóþÑ. ¯óþ¯èþ$ INRP‰…”¡gSÆ©s[ DLi»¡VLiμj∂©´s A∏R∂V©´C…yì s þ-Äæý*Mìü {MìüMðüsŒý Byé-Ë°. Æðÿ…yø¨ Ðèþ$…_ íÜ°Ðèþ* ¡Äæý*-Ë°. xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[ryLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi DμR∂Ðð∏Rþ$$§æ ∂VLiþ-sìý¨ GÌêVæü$ Ý뫧æþÅ… M>Ìôý§æþ$. Æðÿ…yø-§ðþO¯é ¯ðþÆæÿ-Ðóþ-Ææÿ$-§éª-Ðèþ$° ≠dsH{ms ≠sLS™´sV xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ $™yLj Ôèý…iMæ¨süÆæÿ íÜ°Ðèþ* ¡Ôé. Væü$f-Æ>™Œþ Ææÿ…i-{sZ-ïœÌZ 150 Ææÿ¯ŒþÞ Mösìýt¯é Ðèþ* μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©´sı A∏R∂V©´s @©´sLiªRΩ¯é¯è LRiLiþ² Ððþ$^èþ$a-Mø-Ìôý§æþ$. G…§æþ$-Mæü…sôý ´÷W-yìþ™óþ ™èþÆæÿ$-Ðé™èþ Br çÜÇV> Byæþ. M>± D íÜ°Ðèþ* ÇÎ-gñýO-Äæý*ÅMæü ò³O ¯èþ$…_ ÐðþËz¯Œþ A° ™èþç³μ-Mæü$…yé ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW \|ms ≠sμ≥yæR∂þ°LigS A…sêÆæÿ$. Mðü.G-‹Ü.-Æ>-Ðèþ*-Æ>-Ðèþ#-V>Ææÿ$ »ñý‹Üt íœÌŒýà Ðóþ$MæüÆŠÿ. BÄæý$¯èþ™ø MæüÍíÜ xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. LSxtÌsQ˚Li ≠s≤T∂F°LiVV©y íÜ°Ðèþ* ¡Äæý$yæþ… B¯èþ…§æþ…V> E…¨. Ôèý…MæüÆæÿ Ðèþ$…_ íÜ°Ðèþ* AÐèþ#æªΩáVgRiV ˙xms«¡Ã¡Liªy NRP÷¡zqs DLi≤yá¨s ™èþ$…¨-'' A¯é²Ææÿ$. D M>ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ$…ÌZ G.Ææÿ-Ðóþ$‹Ù {ç³Ý맊þ, ¯é°, ry*≠sV™yLji¨s N][LRiVNRPV©yı©´s¨s LS«¡Ÿ Ðèþ$…^èþ$ Ðèþ$¯øgŒý, çÜ$«©-ÆŠÿ-»êº$, Æ>iÐŒþ Mæü¯èþ-M>Ë, »êÌêi, Æ>Ðèþ$-gZ-Væü¬ø¡FyˆLRiV. Äæý$Å-Ôéí܈ ™èþ¨-™èþ-Ææÿ$Ë$ ´ëÌŸY-¯é²-Ææÿ$.

LSxtÌsQ˚Li ≠s≤T∂F°LiVV©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ æªΩáVgRiV zqs¨s™´sW xmsLji˙aRP™´sV À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω G≠sV»¡Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV AxqsNTPÚNRPLRi øR¡LRiË rygRiVªRΩV©´sı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ≠s≤T∂F°∏R∂WNRP xmsLji˙aRP™´sV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sVLi≤T∂ ªRΩLRi÷¡Æ™sáVªRΩVLiμR∂Æ©s[ ™´sμR∂LiªRΩVáW ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ C ™yLRiÚá©´sV ˙xms™´sVV≈¡ ¨sLS¯ªRΩ μj∂Õfi LS«¡Ÿ N]…Ì”¡ FylLi[ryLRiV. LSxtÌsQ˚Li ≠s≤T∂F°LiVV©y ...æªΩáVgRiV zqs¨s™´sW xmsLji˙aRP™´sVNRPV FsÕÿLi…”¡ B ¡˜Liμj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s, LSuÌy˙áV

…©‹³, íܧé®-Ææÿ¦-ÐèþÆæÿÃ, çßýÈ‹Ù, ÆæÿÑ ïßýÆø-Ë$V> A…f¯é §óþÔŒý-´ë…yóþ, ÑçÙ$~-{í³Äæý$, àÇMæü, Mæü–†Mæü ïßýÆø-Æÿ$$¯ŒþÞV> ™ðþË$Væü$ íÜ°Ðèþ* {MìüÄôý$-çÙ¯ŒþÞ ç³™éMæü…ò³O Væü…yóþË çßýÇ™èþ çÜÐèþ$-Ææÿμ-×ýÌZ Äæý$$Ðèþ §æþÆæÿØ-Mæü$yæþ$ h.Äæý$-‹Ü.-Æ>Ðèþ# §æþÆæÿØMæü™èþÓ… Ðèþíßý-çÜ$¢¯èþ² _{™èþ… "¯óþ¯èþ$ ¯é {òœ…yŠþÞ'. ÆæÿÐèþ$×ý, KÆæÿ$-Væü…sìý Ðèþ$«§æþ$-çÜ*§æþ¯Œþ çÜ…Äæý$$-Mæü¢…V> °ÇÃ…_¯èþ Äæý$*™Œþçœ#ÌŒý G…r-ÆŠÿ-sñýO-¯èþÆŠÿ "¯óþ¯èþ$ ¯é {òœ…yŠþÞ'. D _{™èþ… 看Üt M>ï³ Æðÿyîþ AÆÿ$$…¨. òܯéÞÆŠÿ M>ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ*Ͳ fÆæÿ$-ç³#-

çÜ

Mö…sZ…¨. A°² M>ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ*Ë$ ç³NÇ¢ ^óþíÜ Ðóþ$ ¯ðþÌê-Q-Ææÿ$ÌZ íÜ°Ðèþ* ÇÎgŒý ^óþÄæý$-yé-°Mìü çܯé²-àË$ ^óþçÜ$¢-¯é²Ææÿ$. D çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> §æþÆæÿØ-Mæü$yæþ$ h.G-‹Ü.-Æ>Ðèþ# Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ* ""-C-sîý-ÐèþË Ñyæþ$-§æþ-ÌñýO¯èþ Ðèþ* Byìþ-Äñý*Mìü Ðèþ$…_ ÆðÿÝëμ¯ŒþÞ ÐèþÝù¢…¨. _°² ^èþÆæÿ׊ý A§æþ$Â-™èþ-Ððþ$O¯èþ Ðèþ$*ÅhMŠü A…¨…^éÆæÿ$. {糆 ´ër Ðèþ*‹Ü° BMæür$t-Mæü$…r$…¨. {ç³fÌZÏ Ðèþ* íÜ°-Ðèþ*Mìü Ðèþ$…_ {MóügŒý E…¨. ™èþÓÆæÿÌZ òܯéÞÆŠÿ ç³NÇ¢ ^óþíÜ Ðóþ$ ¯ðþÌê-Q-Ææÿ$¯èþ D _{™é°² ÇÎgŒý ^óþÝ뢅'' A¯é²-Ææÿ$.

-Äæý*„æü¯Œþ G…r-ÆŠÿ-sñýO-¯èþÆŠÿ º-^èþa¯Œþ

Äæý*„æü-¯Œþ-™ø ¯óþ ÐèþçÜ$¢¯èþ² h™Œþ, Ò$Æ>-gê-íÜïŒþ f…rV> ™èþÑ$âæý…ÌZ ÑfÄæý$… Ý뫨…_¯èþ B…f¯óþÄæý$ _{™é°² "¯óþ ÐèþçÜ$¢-¯èþ²' õ³Ææÿ$™ø ™ðþË$Væü$ {õ³„æü-Mæü$-ËMæü$ A…¨-çÜ$¢-¯é²Ææÿ$. D _{™é°² ™ðþË$-Væü$-ÌZMìü °Æ>Ùèþ G‹Ü.-Ðèþ$$-Ææÿã Æ>Ðèþ$-¯é£æþ¯Œþ A…¨-çÜ$¢-¯é²Ææÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… D _{™èþ… yæþ¼¾…VŠü M>ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ*Ë$ ç³NÇ¢ ^óþçÜ$-Mæü$…¨. _{™èþ °Æ>Ùèþ Ðèþ$$Ææÿã Æ>Ðèþ$-¯é-£æþ¯Œþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""-C…§æþ$ÌZ ç³Ðèþ-ÆŠÿ-çœ#ÌŒý ´ùÎ‹Ü Bïœ-çÜÆŠÿV> Ah™Œþ ¯èþsìý-çÜ$¢-¯é²Ææÿ$. C§öMæü Ðèþ$…_ Äæý*„æü¯Œþ G…r-ÆŠÿ-sñýO-¯èþÆŠÿ C¨. C…§æþ$ÌZ 糧æþ-Mö…yæþ$ òœOsŒýÞ, BÆæÿ$ ´ër-Ë™ø A§æþ-Ææÿ-Vösôýt Äæý*„æü¯Œþ çÜ°²Ðóþ-Ôé-Ë™ø D _{™èþ… A§æþ$Â-™èþ…V> E…r$…¨. yæþ¼¾…VŠü ç³NÇ¢ ^óþçÜ$-Mæü$° òܯéÞ-ÆŠÿMìü Æðÿyîþ AÆÿ$$…¨. D¯ðþ-Ìê-Q-Ææÿ$¯èþ ByìþÄñý* BÑ-çÙP-Ææÿ×ý fÇí³, Ðèþ^óþa-¯ðþË Ððþ$$§æþsìý ÐéÆæÿ…ÌZ {õ³„æü-Mæü$Ë Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>¯èþ$…¨-'' A¯é²Ææÿ$. D _{™èþ…ÌZ C…M> MøÐðþO çÜÆæÿâæý, Ðèþ$×ìý-Ðèþ-¯èþ²¯Œþ, fÄæý$-{ç³-M>‹Ù-Æðÿyìþz, ´÷¯é²…ºâæý…, Ðèþ$$¯èþ*ÞÆŠÿ, BÎ-Rꯌþ ™èþ¨-™èþ-Ææÿ$Ë$ ¯èþsìý…_¯èþ D _{™é-°Mìü çÜ…X-™èþ…: Ðèþ$×ìý-ÔèýÆæÿÃ, çÜçßý °Æ>Ã-™èþ: ç³Ç-sêË Æ>…»êº$, §æþÆæÿØ-Mæü-™èþÓ…: G¯Œþ.-Ðèþ$-çßý-Æ>-f-¯Œþ.

A

ü¯èþ²yæþ ïßýÆø çÜ$©‹³, "Ìñý-gñý…yŠþ' Ñ˯Œþ fVæü-ç³-†-»êº$ {糫§é¯èþ ´ë{™èþË$ ´ùíÙ…_¯èþ _{™èþ… "º-^èþa-¯Œþ'. Mæü¯èþ²-yæþ…ÌZ Ñyæþ$-§æþÌñýO ÑfÄæý$… Ý뫨…_¯èþ D _{™é°² ™ðþË$-Væü$ÌZ º^èþa¯Œþ õ³Ææÿ$-™ø¯óþ Ñyæþ$-§æþË ^óþçÜ$¢-¯é²Ææÿ$. ¿êÐèþ¯èþ ïßýÆø-Æÿ$$¯Œþ. ¯éfÆŠÿ, {糩‹³ Æ>Ðèþ™Œþ, BՋ٠ѧéÅǦ, ÆæÿÑ-Ôèý…MæüÆŠÿ, ç³Ææÿ$ÌŒý Äæý*§æþÐŒþ, ™èþ$Í‹³ gZíÙ Ðèþ$$QÅ ™éÆ>-Væü×ý…. D _{™èþ… A°² M>ÆæÿÅ-{MæüÐèþ*Ë$ ç³NÇ¢ ^óþçÜ$-Mæü$° D¯ðþË 17¯èþ Ñyæþ$§æþ-Ë-Ðèþ#-™ø…¨. ÁÐèþ$-ÐèþÆæÿ… sêMîü‹Ü ç³™é-Mæü…ò³O ™èþ$Ðèþ$Ã-Ë-ç³ÍÏ Æ>Ðèþ$-çÜ-™èþÅ-¯é-Æ>-Äæý$×ý D _{™é°² ™ðþË$Væü$ {õ³„æü-Mæü$-ËMæü$ A…¨-çÜ$¢-

¯é²Ææÿ$. D çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""D _{™èþ… Mæü¯èþ²-yæþÌZ Ý뫨…_¯èþ çœ$¯èþ-Ñ-fÄæý$… ™ðþË$-Væü$ÌZ Çï³sŒý M>Ðèþyæþ… ™èþ£æþÅ…. D _{™é°² 300 ¤Äôý$-r-ÆæÿÏ-Mæü$ò³OV> Ñyæþ$-§æþË ^óþçÜ$¢¯é²…. A°² ÐèþÆ>YË {õ³„æü-Mæü$-˯èþ$ AË-Ç-çÜ$¢…¨. C§öMæü òßýOK-ÌôýtgŒý Äæý*„æü¯Œþ G…r-ÆŠÿ-sñýO-¯èþÆŠÿ C¨'' A¯é²Ææÿ$. {ç³çܯèþ²-Mæü$-Ðèþ*ÆŠÿ Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ* ""-{sê-íœMŠü, ÒÆæÿ$yö-MæüPyóþ Ðèþ…sìý Ðèþ$…_ íßýsŒýÞ A…¨…_¯èþ ÁÐèþ$-ÐèþÆæÿ… sêMîü‹Ü ¯èþ$…_ ÐèþçÜ$¢¯èþ² Ðèþ$Æø _{™èþ… C¨. D _{™èþ…™ø °Æ>Ùèþ ™èþ$Ðèþ$Ã-Ëç³ÍÏ Æ>Ðèþ$-çÜ-™èþÅ-¯é-Æ>-Äæý$×ý àÅ{sìýMŠü Mörtyæþ… RêÄæý$…'' A¯é²Ææÿ$.

MìüÇ' ™èþÆ>Ó™èþ Ðèþ$õßýÚ뾺$ ç³Ë$Ðèþ*Ææÿ$Ï ™èþ¯èþ ÝëtÆæÿzÐŒþ$ ^ér$Mæü$¯é²yæþ$. §æþ*Mæü$yæþ$, ïÜ™èþÐèþ$à ÐéMìüsZÏ íÜÇÐèþ$ÌñýÏ ^ðþr$t _{™éË™ø Äæý*¿ñýO MørÏMìü ò³OV> ÐèþçÜ*âæý$Ï Ý뫨…^éyæþ$. AÆÿ$$™óþ ´ùMìüÇÌê A™èþ°Mìü Ðèþ$äÏ C…yæþ[ïÜt íßýsŒý AÆÿ$$™óþ §æþMæüPÌôý§æþ$. Ðèþ$Væü«©Ææÿ ÐèþçÜ*âæýÏ° §ésôý¨ H¯ésìýMðüO¯é Ðèþ$õßýõÙ A° AÀÐèþ*¯èþ$Ë$ «©Ðèþ*V> E…yóþÐéÆæÿ$. M>± òœO¯èþÌêY ç³Ðèþ¯èþPâêÅ׊ý B ÇM>Ææÿ$z° {»ôýMŠü ^óþíÜ íÜ…àçܯèþ… A«¨íÙt…^éyæþ$. Ðèþ$õßýíÙP Mæü*yé ÆðÿOsŒý sñýOÐðþ*Ï AÌê…sìý Ðèþ$…_ G…rÆðÿ•t¯èþÆŠÿ ç³yìþ™óþ 'A™é¢Ç…sìýMìü §éÆóÿ¨' ÐèþçÜ*âæý$Ï §éryæþ… MæüçÙt… M>§æþ¯óþ¨ ÑÔóýÏçÙMæü$Ë AÀ{´ëÄæý$…. A™é¢Ç…sìýMìü §éÆóÿ¨ íÜ°Ðèþ* G¯ø² Jyìþ§æþ$yæþ$Mæü$Ë$ G§æþ$ÆöP° Ðèþ$È 75 MørÏ õÙÆŠÿ Ý뫨…_¯èþ çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. ©°° ºsìýt ™ðþË$Væü$ íÜ°Ðèþ* ÝëtÑ$¯é C…™èþMæü$Ñ$…^óþ E…§æþ° AÆæÿ¦Ðèþ$Ðèþ#™ø…¨. BVæüyæþ$™ø¯óþ Ðèþ$õßý‹Ù B ïœsŒý Ý뫨Ýë¢yæþ°, A±² MæüÍíÜ ÐèþõÜ¢ 100 MørÏ õÙÆŠÿ Ý뫨…^óþ ™öÍ ™ðþË$Væü$ íÜ°Ðèþ* AÐèþ#™èþ$…§æþ° A…^èþ¯é ÐóþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Æ>fÐèþ˜ã ¡çÜ$¢¯èþ² »êçßý$ºÍ B ïœsŒý Ý뫨çÜ$¢…§æþ° »ñý•Ï…yéY ¯èþÐóþ$ÃçÜ$¢¯é²Ææÿ$ M>ºsìýt... Ðèþ$õßý‹Ù BVæüyæþ$™ø¯óþ C¨ AdÐŒþ ^óþõÜ¢ ™èþ¯èþ õ³Ææÿ$ Ò$§æþ JMæü †Ææÿ$Væü$Ìôý° ÇM>ÆŠÿz ¯èþÐðþ*§ðþO´ù™èþ$…¨. Ðèþ$õßýíÙP G§æþ$Ææÿ$ Ìôý§æþ° ¿êÑ…^óþ ¯èþ{Ðèþ$™èþ ¯èþÐèþ$ÃMæü… °Ëºyìþ´ù™èþ$…¨. Ðèþ$Ç Ðèþ$õßý‹Ù Ðèþ…§æþ MörtVæüËyé?

´ù

Ç fVæü¯é²£Šþ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ ¯èþsìýõÜ¢ ™èþ¯èþMìü ™ðþË$Væü$ÌZ ò³§æþª {»ôýMŠü Ðèþ^óþaçÜ$¢…§æþ° BÔèý ç³yìþ…¨ A§é ÔèýÆæÿÃ. çßý°ÞMæü, Ææÿ„ìü™èþ, AíܯŒþ... ™èþ¨™èþÆæÿ ïßýÆøÆÿ$$¯èþÏMìü {»ôýMìü_a¯èþ ³æNÇ fVæü¯é²£ø¢ Æ>…VŠü sñýOÐðþ*Ï íÜ°Ðèþ* ^óþÄæý$yæþ…™ø A§é BÔèýË$ çœÍ…^èþÌôý§æþ$. àÆŠÿt GsêMŠü Ðèþ_a C°² ÆøkË$ AÐèþ#™èþ$¯é² M>± BÐðþ$Mìü C…M> çÜÆðÿO¯èþ AÐèþM>ÔéË$ Æ>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ$. C…M> fVæü¯Œþ ^èþ$r*t †Ææÿ$Væü$™èþ*... Ðèþ$ÆøÐðþO³æ# ™èþ¯èþÌZ° V>ÏÐèþ$ÆŠÿ Äæý*…WͲ ^èþ*í³çÜ*¢ A§é ÔèýÆæÿà Ò$yìþÄæý*™ø °™èþÅ… r^øÏ E…sZ…¨. àÆŠÿt GsêMøÏ Ðèþ$È °…yæþ$V> ºrtÌôýçÜ$Mæü$° Mæü°í³…^èþyæþ…™ø ™èþ¯èþMìü AÌê…sìý ´ë{™èþÌôý CçÙtÐèþ$° A¯èþ$Mæü$…r$¯é²ÆóÿÐðþ* A¯èþ$Mæü$° B {¿æýÐèþ$Ë$ ™öËW…^èþyé°Mìü A§é ÔèýÆæÿà Gç³μsìýMæü糚yæþ$ àsŒý ¸ùsZ çÙ*sZÞÏ ´ëÌŸY° Ððþ»ñý•ÞsZÞÏ {ïœ Úù CÝù¢…¨. D ¸ùsZçÙ*sZÞ¢ íÜ°Ðèþ* bé¯èþ$ÞÏ ÐèþÝë¢Äæý$° A¯èþ$Mæü$…sôý BÐðþ$Mìü A¨ A…™èþV> ÐèþÆæÿPÐèþ#sŒý AÐèþ#™èþ$¯èþ²r$t Mæü°í³…^èþÌôý§æþ$. M>Mæü´ù™óþ AÑ ³æNÇ¢V> Ðóþ‹Üt AÆÿ$$´ùÌôý§æþ$Ìñý…yìþ. A§é° Vø{§ðþgŒý çÜ…çܦ Ý벯èþ… çܺ$¾ËMìü {»ê…yŠþ A…»êíÜyæþÆ>Y ¡çÜ$Mæü$…¨. BÐðþ$ò³O ¡íܯèþ Äæý*yŠþ íßý…©™ø ´ër$ §æþ„ìü×ê¨ÌZ Mæü*yé ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ §æþÆæÿدèþÑ$çÜ$¢…¨.

³æN


7

X¯ìyês¡+ 17`05`2014

dæ>∑ï˝Ÿ‡ n+<äø£ Çø£ÿ≥T¢ eT+&ÉT‘·Tqï m+&É\T e÷&ÉT‘·Tqï ≈£L©\T M|üq>∑+&É¢ y˚T 16(ôd’ÿq÷´dt) : _mdtmHém˝Ÿ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î HêD´yÓTÆq ùde\T n+~kÕÔeT+≥÷ õ˝≤¢ n~ø±s¡T\T #Óù|Œ e÷≥\T ˙{Ï eT÷≥\T>±H˚ ñ+≥Tqïj·Tì eT+&É\+˝Àì _mdtmHém˝Ÿ $ìjÓ÷>∑ <ës¡T\T n+≥THêïs¡T. eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq M|üq>∑+&É¢˝˝À f…*bò˛Hé m¬ø’Ã+CŸ ñqï ùde\T e÷Á‘·eTT n+<ä&É+ ˝Ò<äì ôd˝Ÿbò˛Hé {ÀHé e÷Á‘·+ s√E\ ‘·s¡ã&ç yÓ÷>∑&É+ ˝Ò<äì düeTdü´qT @e]øÏ #ÓbÕŒ˝À¢ ≈£L&Ü ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò<äì yês¡T n+≥THêïs¡T. eT+&É\+˝À yÓTT<ä{>± _mdtmHém˝Ÿ ≥esY y˚j·T&É+‘√ m≈£îÿe eT+~ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T _mdtmHém˝Ÿπø

ñHêïs¡T. Ç+‘˚ø±ø£ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\T, HÓ{Ÿ ôd+≥s¡¢‘√ bÕ≥T eT]ø=+<äs¡T Çfi¯¢˝À¢ ‘·eT ø£+|üP´≥s¡¢≈£î _mdtmHém˝Ÿ HÓ{ŸesYÿqT $ìjÓ÷–düTÔHêïs¡T. M|üq>∑+&É¢˝Àì ôd˝Ÿ≥esY qT+&ç >∑‘· ø=ìï HÓ\\ qT+&ç dæ>∑ï˝Ÿ‡ n+<äø£ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. B+‘√ ø=+<äs¡T b˛s¡ºãT˝Ÿ <ë«sê Ç‘·s¡ HÓ{ŸesYÿ\≈£î e÷sês¡T. HÓ{ŸesYÿ |üì#˚j·Tø£b˛e&É+‘√ ø±sê´\j·÷˝À¢ |üqT\T ì*∫b˛‘·Tqïj·Tì HÓ{Ÿ ôd+≥s¡¢ e<ä› $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·T+&É>± MT ùdyê ôd+≥s¡T¢ eT÷>∑uÀ‘·THêïsTT. düeTdü´qT ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ m¬ø’‡+CŸ e<ä›≈£î yÓ[¢q

m|ü⁄Œ&ÉT ‘êfi¯+ y˚dæ ñ+≥T+<äì Ç+<äT˝À @es¡T |üì#˚düTÔqïs√ ˝Ò<√ ≈£L&Ü ‘Ó*j·T&É+ ˝Ò<äì n+≥THêïs¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Áô|’y˚{Ÿ ôd˝Ÿ≥es¡T¢ ì‘·´+ |üì#˚düTÔ+&É>± Á|üuÛÑT‘·« n~Ûq+˝À ñqï ôd˝Ÿ≥es¡T¢ m+<äT≈£î |üì#˚j·T&É+ ˝Ò<äì n+≥THêïs¡T. ôd˝Ÿ≥esY≈£î dü+ã+~+∫q $TwüqT¢ bÕ‘·eì Ç+‘˚ø±ø£ m¬ø’‡+CŸ˝À mdæ kÂø£s¡´+ ≈£L&Ü ˝Òø£b˛e&É+‘√ dæ>∑ï˝Ÿ‡≈£î n≥+ø£+ ø£\T>∑T‘·T+<äì f…*bò˛Hé ñ<√´– ˇø£s¡T ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê õ˝≤¢ f…*ø±+ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ düeTdü´ |ü]wüÿ]+#·ø£b˛‘˚ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\+‘ê Ç‘·s¡ HÓ{ŸesYÿ˝ÀøÏ b˛s¡ºãT˝Ÿ <ë«sê e÷sê*‡ edüTÔ+<äì n+≥THêïs¡T.

$T&ç®˝Ÿ, y˚T 16(ôd’ÿq÷´dt) : ¬sø±ÿ&ç‘˚ ø±˙ &=ø±ÿ&Éì ã&ÉT>∑T J$‘ê\T e\dü\ u≤≥ |üfÒº e\dü Je⁄\T ø£qïyês¡T ˇø£~≈£îÿ ø£&ÉT|ü⁄qï |ü⁄{Ϻq yês¡T eTs√ ~≈£îÿ M] ø£cÕº\qT rπsÃ+<äT≈£î dü«+‘· Á>±e÷˝À¢H˚ |üì #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î eTVü‰‘êà >±+BÛ ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± ÁbÕs¡+_Û+∫+~. ø±˙ Ä#·s¡D˝À e÷Á‘·+ n~ #Ó‹øÏq |ü&ÉT‘·T+~. |üì #˚ùd #√≥ kÂø£sê´\ ø=s¡‘·‘√ ≈£L©\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. eT+&ÉT‘·Tqï m+&É\T rÁe Çø£ÿ≥¢ bÕ\T #˚düTÔHêïsTT. esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\T e´ekÕj·T |üqT\T ˝Òø£ U≤∞>± ñ+≥Tqï ≈£î≥T+u≤\T |ü<∏äø£+‘√ \_›bı+<äT‘·Tqï s√Es√E≈£î

rÁeeTÚ‘·Tqï m+&É\‘√ ≈£L©\T »+≈£î‘·THêïs¡T. eT+&É\+˝Àì 30 Á>±eT |ü+#êsTTr˝À¢ s√E≈£î 3y˚\≈£î eT+~øÏ ô|’>± |üqT\≈£î yÓfi¯óÔHêïs¡T. |üqT\T #˚ùd ÁbÕ+‘·+˝À @˝≤+{Ï kÂø£sê´\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î uÛ≤qT&ç rÁe‘· n~Ûø£+>± ñ+&É&É+‘√ ø=s¡T¢rj·TT≥, uÛÑ÷$T #·<äTqT e+{Ï |üqT\T #˚düTÔqï ≈£L©\T m+&É rÁe‘· ‘·≥Tºø√˝Òø£ $\$\˝≤&ÉT‘·THêïs¡T. m+&É\T rÁe+ ne⁄‘·Tqï <äècÕº´ |üìy˚fi¯\T ≈£î~+#·&É+‘√ bÕ≥T kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+~. m+&Éø±\+˝À rÁeeTÚ‘·Tqï m+&É\≈£î ≈£L©\≈£î HÓ\\ ‘·s¡ã&ç _\T¢\T

‘Ó\+>±DqT ø±bÕ&ÉT≈£î+<ë+ |ü~˝À Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ 95 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· cÕ<éq>∑sY y˚T 16(ôd’ÿq÷´dt) mH√ï @fi¯¢ qT+∫ ñ<ä´e÷\qT Ä‘·àã*<ëHê\T #˚düTø√ì kÕ~Û+#·T≈£îqï ‘Ó\+>±DqT d”e÷+Á<ä #·s¡ qT+∫ ø±bÕ&ÉTø√yê\ì ø£s¡|üÁ‘·+ $&ÉT<ä\ #˚dæq≥T¢ ‘Ó\+>±D Á|üC≤ Á|òü+{Ÿ Hêj·T≈£î&ÉT ns¡T®Hé ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. d”e÷+Á<ä Hêj·TTø£\T ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À ø£u≤® #˚dæq nôd’Hé yÓT+{Ÿ uÛÑ÷eTT\T Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\T kÕ«Bq+ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. eTq≈£î sêyê*‡q kÕ>∑T˙s¡T Á‘ê>∑T˙s¡T ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ <äπøÿ+<äT≈£î #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. d”e÷+Á<ä Hêj·T≈£î\T Ä|ò”düT\ $uÛÑ»q˝À ‘Ó\+>±D ÄdüTÔ\ nÁø£eTD, ñeTà&ç sê»<ëì ù|s¡T‘√ ñeTà&ç <√|æ&çøÏ d”e÷+Á<ä Hêj·T≈£î\T ≈£îÁ≥\T |üqTï‘·THêïs¡ì yês¡T nHêïs¡T. eTq≈£î sêyê*‡q kÕ>∑T˙s¡T Á‘ê>∑T˙s¡T ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ <äπøÿ+<äT≈£î #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‹s¡TeT\j·T´, Hê>∑uÛÑ÷wüHé, sê+#·+<äsY, >√bÕ˝Ÿ, eTT~›˝Ò{Ï, s¡êeTT\T, U≤<äsY bÕcÕ, s¡|òüTT, yÓ+ø£≥qï ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

eTø£Ô˝Ÿ y˚T 16(ôd’ÿq÷´dt) eTø£Ô˝Ÿ eT+&É\+˝À |ü<äe ‘·s¡>∑‹ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À 95.5 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+#ês¡T. eT+&É+\+˝À 8 ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À 542 eT+~ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å\T sêj·T>± 516 eT+~ ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ yÓ\Te&çq mdtmdtdæ |òü*‘ê˝À¢ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À yÓTs¡T¬>’q |òü*‘ê\T sêe&É+ |ü≥¢ düs¡«Á‘· Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ ne⁄‘·T+<äì Ç+<äT˝À C…&çŒ u≤\Ts¡ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ eTø£Ô˝Ÿ≈£î #Ó+~q s¡y˚Twt 9.5 õ{Ïm kÕ~Û+∫ eT+&É\ {≤|üsY>± ì*#ês¡T. B+rz bÕ≥T eT+ãT÷D<ÛäHé>ö&é C…&çŒ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ≈£î #Ó+~q dürwt≈£îe÷sY>ö&é ≈£L&Ü 9.5

õ{Ïm kÕ<Ûäv+#ês¡T. bÕsƒ¡XÊ\\ yê]>± |ü~ ñrÔs¡í‘· $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. eTø£Ô˝Ÿ |ü≥ºD+˝Àì Á|üuÛÑT‘·Ô ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À 123 eT+~ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å sêj·T>± 118 eT+~ ñrÔs¡Tí˝…’ 95 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+#ês¡T. bÕsƒ¡XÊ\˝À 9.3 õ|æm eTT>∑TZs¡T $<ë´s¡Tú\≈£î e∫Ã+~. C…&çŒ u≤*ø£\ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À 127 eT+~ |üØø£å sêj·T>± bÕsƒ¡XÊ\˝À 98 eT+~ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å\≈£î Vü≤»s¡T>± 97 eT+~ ñrÔs¡í‘· bı+~ 98 XÊ‘·+ kÕ~Û+#ês¡T. C…&çŒ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ eT+<ÛäHé>ö&é˝À 25 eT+~ |üØø£å sêj·T>± 23 eT+~ ñrÔs¡í‘· kÕ~+∫ 92 XÊ‘·+ kÕ~Û+#ês¡T. ø£]ï

C…&çŒ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À 35 eT+~ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å≈£î Vü≤»s¡Tø±>± 34 eT+~ bÕôd’ 99 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+#ês¡T. Hê>∑sêE nH˚ $<ëj·T]ú 96 XÊ‘·+ ñrÔs¡í ‘· kÕ~Û+#ês¡T. bÕsƒ¡XÊ\≈£î #Ó+~q MTHêøÏå ,dü«s¡÷|ü, u≤>∑´\øÏåà 9.2 õ{Ïm kÕ~Û+#ês¡T. C…&çŒ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ nqT>=+&É˝À 58 eT+~ |üØø£å\T Vü≤»s¡T ø±>± 56 eT+~ bÕôd’ 96 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+#ês¡T. á bÕsƒ¡XÊ\≈£î #Ó+~q q+~ì 9.0 kÕ~Û+#ês¡T. >∑+&ç>∑+&É¢ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À 21 eT+~ |üØø£å sêj·T>± yê]˝À 20 eT+~ bÕôd’ 99 XÊ‘·+‘√ ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+#ês¡T.

Çe«ø£b˛e&É+‘√ Çã“+<äT\≈£î >∑Tsö‘·THêïs¡T. eT+&É\+˝Àì 2 HÓ\\ y˚‘·Hê\T s¡÷. 15\ø£å\ es¡≈£î ãø±sTT\T ñHêïsTT. |üì #˚ùd Á|ü<˚X¯+˝À ‘ê>∑T˙{Ï kÂø£s¡´+ ˝Òø£ ≈£L©\T Ç+{Ï qT+&ç bÕ´¬ø≥T¢ ‘Ó#·TÃ≈£î+≥THêïs¡T. m+&É\≈£î dü«düú‘·≈£î >∑T¬s’‘˚ yÓT&çø£˝Ÿ øÏ≥T¢ n+<äTu≤≥T˝À ˝Òe⁄ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü+|æD° #˚dæq >∑T&Üsê\qT |òæ˝Ÿ¶ ndæôdº+≥T¢ ñ|üjÓ÷–+#·&É+ ˝Ò<äT B+‘√ ≈£L©\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿe&É+‘√ bÕ≥T eT<Ûë´Vü≤ï+ uÛÀ»Hê\≈£î #Ó≥¢ ˙&É\qT yÓ‘·T≈£î+≥THêïs¡T. m+&É rÁe‘· <äècÕº´ |üì y˚fi¯\qT Á|üuÛÑT‘·«+ e÷sêÃ*‡ ñqï Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüTø√e&É+ ˝Ò<äì ≈£L©\T ny˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T

&ç@ ô|+#·&É+ |ü≥¢ Vü≤s¡¸+ }≥÷ÿsY, y˚T 16(ôd’ÿq÷´dt) Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\+<ä]øÏ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ &çm ô|+#·&É+ |ü≥¢ |æÄsY{Ïj·T÷ ñbÕ<Ûë´ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T m+.\øå±à¬s&ç¶, >√bÕ˝Ÿ>ö&é, lìyêdt, düTπswtsêe⁄\T ˇø£Á|üø£≥q˝À Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Jy√ HÓ+. 102 $&ÉT<ä\ #˚dæq≥T¢ yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. 2014 »qe] qT+∫ @Á|æ˝Ÿ es¡≈£î Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\≈£î J|æm|òt U≤‘ê˝À &ÉãT“\T »eT #˚düTÔqï≥T¢ yês¡T ù|s¡=ÿHêïs¡T. HÓ\ qT+∫ ñ<√´>∑T\+<ä]øÏ q>∑<äT #Ó*¢düTÔ+<äì yês¡Tù|s=ÿHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· ñ<√´>∑T\T &çm $&ÉT<ä\ #˚dæq >∑es¡ïsY≈£î yês¡T á dü+<äs¡“+>± ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

∫qï∫+‘·≈£î+≥˝À.... dædæ≈£î+≥ y˚T 16(ôd’ÿq÷´dt) Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\+<ä]øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ &çm ô|+#·&É+ |ü≥¢ |ü\T dü+|òü÷\T Hêj·T≈£î\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. õy√ HÓ+. 102 $&ÉT<ä\ ø±e&É+ Vü≤s¡¸˙j·T+ nì |ü\Te⁄s¡T ‘Ó*bÕs¡T. &çm $&ÉT<ä\ #˚dæq >∑es¡ïsY≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

m+|æ{Ïdæ>± ¬>\e&É+ n<äèwüº+>± uÛ≤$+#ê* Á{≤Hé‡bòÕs¡às¡¢ e<ä› ø£+#Ó\T @sêŒ≥T #˚j·÷* qyêuŸù|≥ y˚T 16(ôd’ÿq÷´dt) @H√ï mfi¯fl b˛sê≥+ |òü*‘·+>± @sêŒ&çq ø=‘·Ô ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À yÓTT<ä{Ï kÕ] »]–q mìïø£˝À¢ q÷‘·q+>± ¬>\Tbı+~q m+|æ{Ïdæ nuÛÑ´s¡Tú\T Ä<äèwüº+>± uÛ≤$+#ê\ì ‘ÓsêkÕ b˛*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´\T &Ü. \øå±à¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. qyêuŸù|≥ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\T düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m+|æ{Ïdæ\T>± ¬>\Tbı+~q düuÛÑT´\≈£î \øå±à¬s&ç¶ |ü\T dü÷#·q\T #˚XÊs¡T. Ç‘·s¡ bÕغ\qT Á|ü»\T qy˚Tà dæú‹˝À ˝Òs¡ì πøe\+ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À ‘ÓsêkÕH˚ Äs¡~düTÔHêïs¡Hêqs¡T. m+|æ{Ïdæ düuÛÑT´\+‘ê ø£*dæ ø£≥Tº>± ñ+&ç πs|ü⁄ »]π> ‘Ó\+>±D n_Ûeè~›˝À

uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø±e\Hêïs¡T. »&ÉÃs¡¢ ìjÓ÷»eø£s¡Z+˝À 4 C…&çŒ{Ïdæ, 3 m+|æ|æ kÕúHê\‘√ bÕ≥T n‘·´~ø£ m+|æ{Ïdæ\qT ¬>*|æ+∫ ‘Ó\+>±D yê<ëìï #ê{Ï #ÓbÕŒ\ì á ¬>\T|ü⁄ ‘Ó\+>±D yê<äT\≈£î n+<äT≈£î düVü≤ø£]+∫q Hêj·T≈£î\T ø±s¡´ø£s¡Ô\πø <ä≈£îÿ‘·T+<äì \øå±à¬s&ç¶ nHêïs¡T. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ôd’‘·+ ô|<ä› yÓ÷C≤]º‘√ ‘êqT ¬>\TkÕÔqì Äj·Tq Be÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T Ç|üŒ≥÷s¡T m+|æ{Ïdæ düuÛÑT´sê\T >öd”j·÷uÒ>∑+, 1200 ô|’ ∫\T≈£î yÓ÷C≤غ‘√ ¬>\Tbı+~q õ˝≤¢ kÕÔsTT˝À yÓTT<ä{Ï kÕúHêìï dü+bÕ~+#ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± ¬>\Tbı+~q m+|æ{Ïdæ\T ø=\÷¢s¡T yÓ+ø£≥j·T´

mqàHé>∑+&É¢ X‚Ks¡j·T´, ø±ø£s¡¢|üôVA&é, qyêuŸù|≥, eT˝Ò¢X¯«], ø±sYø=+&É Hê>∑eTì, *+>∑+|æ¢ m+|æ|æ nuÛÑ´]<∏ä lqj·T´ Ç|üŒ≥÷sY nuÛÑ´]ú >ödæj·÷ uÒ>±ìøÏ \øå±à¬s&ç¶ d”«≥T¢ |ü+#ês¡T. nq+s¡‘·+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\≈£î m\¢y˚fi¯¢\ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ç yê]øÏ nìï $<Ûë\T>± düVü≤j·T düVü≤ø±sê\T n+~+#ê\ì ádü+<äs¡“+>± Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J m+|æ|æ e÷&˚yÓ÷ìq]‡eTT\T, q]‡+Vü≤ à#ê], Á|ü‘ê|t, yÓT+&ç n+»j·T´, u≤˝ŸsêE, Hêsêj·TD, sê|òüTT, j·÷<äj·T´, j·÷~¬s&ç¶, yÓTÆH√~›Hé, $Áø£yéT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

M|üq>∑+&É¢, y˚T 16(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\+˝Àì |ü\T Á>±e÷˝À¢ ñqï $<äT´‘Y Á{≤Hé‡bòÕs¡às¡¢≈£î ø£+#Ó\T @sêŒ≥T #˚j·Tø£b˛e&É+‘√ Á|üe÷<ë\T #√≥T#˚düT≈£î+≥Tqïj·Tì Á|ü»\T n+≥THêïs¡T. $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+‘√ Á{≤Hé‡bÕs¡às¡¢ qT+&ç Á|üe÷<ä+ yê{Ï\T¢‘·T+<äì yêVü≤q<ës¡T\T, Á|üj·÷DÏ≈£î\T yêb˛‘·THêïs¡T. Á|üe÷<äø£s¡+>± ñqï Á{≤Hé‡bòÕs¡às¡¢ #√≥¢ ø=ìï Á>±e÷˝À¢ ø£+|ü#Ó≥T¢ ô|]– ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äì ìsê«Vü≤≈£î\T ôd’‘·+ Á|üe÷<ë\ u≤]q |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Á{≤Hé‡bÕs¡às¡¢ e<ä› s¡ø£åD>± ø£+#Ó\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì |ü\Te÷s¡T¢ n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢q

ndü+|üP]Ô>± ãkÕº+&é ìsêàD+ s¡ø£Ô<ëq+ #˚j·T+&ç M|üq>∑+&É¢,y˚T 16(ôd’ÿq÷´dt) : ns¡ø√s¡ ì<ÛäT\‘√ ì]à+∫q ãkÕº+&é |üP]Ôø±ø£b˛e&É+‘√ Á|üj·÷DÏ≈£î\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq M|üq>∑+&É¢\˝À Á|üj·÷DÏ≈£î\ kÂø£sê´s¡ú+ ì]à+∫q ãkÕº+&é 8 dü+e‘·‡sê\T >∑&ç∫q |üP]Ôø±ø£b˛e&É+‘√ $eTs¡Ù\T edüTÔHêïsTT. ãkÕº+&é ìsêàD≤ìøÏ n|üŒ{Ï eT+Á‘·T\T sê+yÓ÷Vü≤Hésêe⁄, e÷¬s|üŒ, my˚Tà˝Ò´ p|ü*¢ ø£ècÕísêe⁄ X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. á ‘·s¡Tyê‘· ìsêàD+ e~*ô|{Ϻ 3 bÕ¢{ŸbòÕsê\≈£î ô|’ø£|ü⁄Œ y˚dæ eT<Ûä´˝ÀH˚ e~˝ÒXÊs¡T. ì<ÛäT\T dü]b˛e&É+ ˝Ò<äì ãkÕº+&é ìsêàD≤ìï ndü+|üP]Ô>± e~˝ÒXÊs¡T. á $wüj·÷ìï |ü\Te÷s¡T¢ dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢q |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î

yÓfi‚¢ Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î ì\Te ˙&É ˝Òø£ #Ó≥¢ ˙&É˝À ‘·\<ë#·T≈£î+≥THêïs¡T. Á|üdüTú‘·+ y˚dü$ø±\+ ø±e&É+‘√ m+&É˝ÀH˚ ì\ã&ç ãdüT‡\ ø√dü+ y˚∫#·÷düTÔqïeTì Á|üj·÷DÏ≈£î\T yêb˛‘·THêïs¡T. ãkÕº+&é düú˝≤ìï ÄÁø£e÷ìøÏ >∑T]ø±≈£î+&Ü Ç{°e˝… n]ºdæ n~Ûø±s¡T\T Vü≤<äT›\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T ø±˙ ãkÕº+&é ìsêàq+ |üP]Ô #˚j·÷\qï Ä˝À#·q e÷Á‘·+ ˝Ò<äì $eTs¡Ù\T edüTÔHêïsTT. Á|ü‹ì‘·´+ eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ ø±s¡´\j·T |üqT\ ì$T‘·Ô+ Ç‘·s¡ Á>±e÷\ qT+&ç edü÷Ô ãdüT‡\ ø√dü+ s√&É¢ô|’ ì\ã&ç y˚∫#·÷düTÔHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üj·÷ì≈£î\ u≤<Ûä\T ns¡ú+ #˚düTø=ì ‘·«]‘·>∑‹q ãkÕº+&é ìsêàD+ |üP]Ô #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

669 es√E≈£î #˚]q ]˝Ò Bø£å\T nÁe÷u≤<é , y˚T 15(ôd’ÿq÷´dt): @CÒì‡ @]j·÷qT ]düπs« #˚j·÷\ì õy√ HÓ+. 3‘√ dü+ã+<ä+ ˝Ò≈£î+&Ü @CÒ˙‡ @]j·÷˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\ b˛düTº\qT uÛÑØÔ #˚j·÷\ì @CÒì‡ –]»H˚‘·s¡ Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ dü$T‹ ñbÕ<Ûë´≈£åî\T m+&ç eTTq«sY n© Á|üuÛÑT‘·«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. @CÒì‡ @]j·÷˝À –]»H˚‘·s¡ Vü≤≈£îÿ\qT ø±bÕ&Ü\ì, <ë<ë|ü⁄ 659 s√E\T>± Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T ø=qkÕ–düTÔqï|üŒ{ÏøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. –]»H˚‘·s¡T\ Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq¬ø’ n+#·\#Ó\T>± Á|üuÛÑT‘·«+ ~–e#˚à es¡≈£î Ä+<√fi¯qø±s¡´Áø£e÷\T ø=qkÕ–kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

|üX¯óÁ>±dü+ <ä>∑›+ eq|ü]Ô, y˚T 15(ôd’ÿq÷´dt): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø=‘·Ôø√≥ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q \øÏåà<˚eeTà≈£î #Ó+~q >∑&ç¶ yêeTT, y˚s¡TX¯q>∑ b˛≥Tº Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ q|üŒ+≥Tø√ì <ä>∑ZyÓTÆq≥T¢ u≤~‘·Tsê\T ‘Ó*|æ+~. <ë<ë|ü⁄ s¡÷. 50 y˚\ ÄdæÔqwüº+ yê{Ï*+<äì ‘Ó*bÕs¡T

ø=+<äTs¡TZ y˚T 16(ôd’ÿq÷´dt) s¡ø£Ô<ëq+ #˚ùdÔ dü+|üPs¡í Äs√>∑´+>± ñ+&Ée#·Ãì j·TTedü‘êÔ j·T÷‘Y n<Ûä´≈£åî\T \ø£åàHé≈£îe÷sYnHêïs¡T. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ X¯+cÕu≤<é≈£î #Ó+~q lqT (12) $<ë´]Δ j·TTedü‘êÔ j·T÷‘Y düVü≤ø±s¡+‘√ s¡ø£Ô<ëq+ #˚XÊs¡T. ø±´q‡sY yê´~‘√ u≤<ä|ü&ÉT‘·Tqï lqT≈£î n‘·´edüs¡+>± ˙˝À|òüsY ndüT|üÁ‹˝À #˚sêÃ\ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. lqT≈£î _ bÕõ{Ïyé s¡ø£Ô+ nedüs¡+ø±>± yê] ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T j·TTedü‘êÔ \ø£åàHéqT dü+Á|ü~+#·>± Äj·Tq düŒ+~+∫ kÕsTT, sêeTT\, sê|òüTTy˚+<äsY\qT ÄdüT|üÁ‹øÏ rdüT¬ø[¢ s¡ø£Ô<ëq+ #˚sTT+∫q≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s¡ø£Ô <ëq+ #˚j·T&É+ e\¢ @˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ø£\>∑eì dü+|üPs¡í Äs√>∑´+>± ñ+{≤s¡ì s¡ø£Ô<ëq+ ô|’ m˝≤+{Ï nb˛Vü≤\T ô|≥Tºø√e<ä›ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. s¡ø£Ô ì\Te\T s√Es√EøÏ ‘·–Z b˛‘·THêïj·Tì n‘·´edüs¡ düeTj·T+˝À n+<ä&É+ ˝Ò<äì ø±e⁄q s¡ø£Ô<ëq+ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+∫ s¡ø£Ô<ëq •_sê\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T.

rs¡ì düeTdü´\T e÷s¡ì ã‘·T≈£î\T bÕHé>∑˝Ÿ, y˚T 16(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì #ê˝≤ ‘·+&Ü\T H˚{ÏøÏ |ü\T düeTdü´\‘√ ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·THêïsTT. eTTK´+>± ‘·+&Ü˝À H˚{ÏøÏ s√&ÉT¢, ‘ê>∑T˙s¡T, ø£¬s+{Ÿ, $<ä´ ‘·~‘·s¡ eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\T ˝Òø£ –]»qT\T rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ kÕ«‘·+Á‘·´+ e∫Ãq|üŒ{Ï qT+&ç Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Á>±eT d”eT˝À¢ì ‘·+&Ü\T e÷Á‘·+ H˚{ÏøÏ n_Ûeè~›øÏ H√#·Tø√˝Ò<äì Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T Ç∫Ãq Vü‰MT\T Vü‰MT\T>±H˚ $T–*b˛‘·Tqïj˚T ‘·|üŒ Ä#ês¡D≈£î H√#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. Ç+~s¡eTà Ä<äs¡Ù Á>±e÷\ ù|s¡Tq Á|üuÛÑT‘·«+ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·÷\T Ks¡Tà #˚düTÔqï yê] ã‘·T≈£î\T e÷s¡&É+ ˝Ò<äT. eT+&É\+˝Àì XÊU≤|üPsY‘·+&Ü, e˝≤¢uÛÑ|ü⁄sY‘·+&Ü, øÏcÕº|üPsY ‘·+&Ü, ‘Ó\¢sêfi¯¢|ü*¢

‘·+&Ü, <ëyêCŸ|ü*¢‘·+&Ü, $$<Ûä ∫qï∫qï ‘·+&Ü˝À¢ >∑‘·+˝À Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T yÓ÷{≤sYôd’øÏfi¯¢ô|’ ‹]– yê] düeTdü´\qT ø£fi≤¢sê #·÷XÊs¡T. s√&ÉT¢ @ $<Ûä+>± ñHêïsTT eT+&É\ |ü]dæú‹ ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\+<ä]øÏ ‘Ó*dæq Á|üjÓ÷»q+ ˝Ò<äT. nq+‘·s¡+ ‘·+&Ü\ Á|ü»\ ø£cÕº\qT rs¡TkÕÔqì Vü‰MT Ç∫Ãq|üŒ{ÏøÏ ‘·+&ÜyêdüT\≈£î ø£˙dü nedüs¡˝…’q s√&ÉT¶ kÂø£s¡´+, ‘ê>∑T˙{Ï kÂø£s¡´+ ø£*ŒkÕÔeTì n|üŒ{À¢ #Ó|æŒq Ç|üŒ{ÏøÏ e÷s¡˝Ò<äT. <ë<ë|ü⁄ nìï ‘·+&Ü˝À¢ Á|üuÛÑT‘·« ñbÕ<Ûë´j·TT\T dü]>±Z ˝Òø£b˛e&É+ Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ‘·+&Ü\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº πø+ÁBø£]+∫ ‘·+&Ü\qT u≤>∑T|üsêÃ\ì $$<ä Á>±e÷\ ‘·+&ÜÁ|ü»\T ø√sês¡T.

|ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì ø=|ü⁄Œq÷sY, ô|<ä›<ä>∑&É, M|üq>∑+&É¢, yÓ˝ÀZ+&É Á>±e÷\ Á|ü»\T n+≥THêïs¡T. M|üq>∑+&É¢˝Àì ãkÕº+&é ÁbÕ+‘·+˝À ì‘·´+ Á|ü»\‘√ s¡B›>± ñ+&˚#√≥ Á{≤Hé‡bòÕs¡àsYqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. <ëì #·T≥÷º ø£+#Ó>√&É ˝Òø£b˛e&É+‘√ Á|ü»\T uÛÑj·T+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. y˚dü$ø±\+ ø±e&É+‘√ á<äTs¡T>±\T\T m≈£îÿe>± M\TdüTÔ+&É&É+‘√ ˇø=ÿe÷s¡T Á{≤Hé‡bÕs¡às¡¢ e<ä› eT+≥\T #˚\πs– |üP´E\T ≈£L&Ü b˛‘·Tqïj·Tì Á>±eTdüTú\T n+≥THêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ 4 Á{≤Hé‡bòÕs¡às¡T¢ ñqï mø£ÿ&É ≈£L&Ü s¡ø£åD>± ø£+#Ó\T @sêŒ≥T #˚j·T˝Ò<äT. ø=|üPŒq÷sY Á>±eT+˝À Çfi¯¢ eT<Ûä´, sêfi¯¢ >√&É\ô|’

Á{≤Hé‡bòÕs¡àsYqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. BìøÏ ~yÓTà\T @sêŒ≥T #˚dæ s¡ø£åD >√&ÉqT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì |ü\Te÷s¡T¢ s¡#·Ãã+&É˝À n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢q |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì yÓ˝ÀZ+&É˝À Á{≤Hé‡bòÕs¡àsY e<ä› msYÔ+>¥ dü]>±Z ˝Òø£ eT÷>∑Jyê\T $<äT´‘YcÕø˘≈£î >∑T¬s’ #·ìb˛sTTq dü+|òüT≥q\T ≈£L&Ü ñqïj·Tì Á>±eTdüTú\T Äs√|æ+#ês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ Á{≤Hé‡bòÕs¡às¡¢ e<ä› s¡ø£åD>± ø£+#Ó\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì eT+&É\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À Ä+<√fi¯q≈£î |ü⁄qT≈£î+{≤eTì yês¡T ôV≤#êÃ]+#ês¡T.

<=+>∑‘·Hê\ CÀs¡T Ä‘·à≈£LsY, y˚T 16(ôd’ÿq÷´dt) : Ä‘·à≈£LsY |ü≥ºD+˝À >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\T>± eT+&É\+˝Àì n‘·à≈£LsY, neTs¡∫+‘· |ü≥ºD≤˝À¢ <=+>∑‘·Hê\T CÀs¡T>± kÕ>∑T‘·THêïsTT. dü+ã+~‘· b˛©düT n~Ûø±s¡T\T ñqïsê ˝Ò<ë nì Á|ü»\T nqTe÷q+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. n‘·à≈£LsY |ü≥ºD+˝Àì sêfi¯¢>∑T≥º ÁbÕ+‘·+˝À ¬s+&ÉT Çfi¯¢˝À¢ Ç{°e˝… >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì <=+>∑\T #√]øÏ bÕ\Œ&ܶs¡T. eT+&É\+˝Àì y˚T&˚|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q q]‡+\T>ö&é kÕúìø£ mdt_ôV≤#Y u≤´+ø˘˝À ñ<√´>∑+ #˚düTÔqï ‹s¡TeT˝Òwt n<Ó›≈£î ñ+≥Tqï Çfi¯¢˝À¢ <=+>∑\T #√]øÏ bÕ\Œ&ܶs¡T. á ¬s+&ÉT ≈£î≥T+u≤\ yês¡T Çfi¯¢≈£î ‘êfi≤\T y˚dæq dü+<äs¡“+˝À á <=+>∑‘·Hê\T »]>±sTT. q]‡+\T>ö&é Ç+{À¢ ø£+|üP´≥sY, edüTÔe⁄\T,

mdt_ôV≤#Y ‹s¡TeT˝ÒXŸ Ç+{À¢ ø£\sY{Ï$, e+≥ >±´dt dæ*+&ÉsYqT <=+>∑\T n|üVü≤]+#ês¡T. düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüT≈£îqï yÓ+≥H˚ kÕúìø£ môd’‡ dæã“+~‘√ #√]øÏ >∑T¬s’q Çfi¯¢qT |ü]o*+#ês¡T. u≤~Û‘·T\T |òæsê´<äT #˚dæq yÓ+≥H˚ πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ môd’‡ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ neTs¡∫+‘· Á>±eT+˝À rs¡új·÷Á‘·\≈£î yÓ[¢q Ä]ºdæ ø£+&Éø£ºsY Ç+{À¢ >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì <=+>∑\T Ç+{À¢øÏ Á|üy˚•+∫ Ç+{À¢ì $\TyÓ’q edüTÔe⁄\qT <=+>∑*+#ês¡T. B+‘√ bÕ≥T eT+&É\+˝Àì nH˚ø£ Á>±e÷˝À¢ ‘·s¡T#·T <=+>∑‘·Hê\T »s¡T>∑T‘·Tqï dü+ã+~‘· môd’‡, b˛©düT\T á <=+>∑‘·Hê\ô|’ <äèwæº kÕ]+∫ ø£]ƒqyÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·÷ Á>±e÷\≈£î #Ó+~q b˛©düT\qT ø√s¡T‘·THêïs¡T.

¬s’‘·T\qT Ä<äTø√+&ç >√bÕ˝Ÿù|≥,y˚T 16(ôd’ÿq÷´dt) , Ç{°e\ ≈£î]dæq esê¸\≈£î qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\qT ‘·ø£åDy˚T Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<äTø√yê\ì eT+&É\ {ÏÄsYmdt n<Ûä´≈£åî\T sêeTHé>ö&é ø√sês¡T. $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ esê¸\ e\¢ e]|ü+≥\T |üP]Ô>± HêX¯q+ nj·÷´j·Tì ø√‘· <äX¯˝À ˇø£ÿkÕ]>± esê¸\T sêe&É+‘√ ¬s’‘·T\T ~≈£îÿ‘√#·ì dæú‹˝À ñ+&çb˛>± eT+&É\+˝Àì >√bÕ¢|üPsY, n+ã{Ÿsêe⁄|ü*¢ e+{Ï Á>±e÷˝À¢ e]|ü+≥\ yÓTT<ä\qT bı˝≤˝À¢H˚ ñ+#·>± esê¸\ eT÷\+>± –+»\T |ü+≥ bı˝≤˝À¢H˚ yÓTT\¬ø‘êÔj·THêïs¡T. Ç+‘˚ø±ø£ e&É>∑+&É¢ esê¸\‘√ ‘·TeTT≈£î+≥, M|üq>∑+&É¢, ø=|ü⁄Œq÷sY ¬s’‘·T\T e] |ü+≥\qT ø√˝ÀŒj·÷s¡ì s¡;˝À ø£wüº|ü&ç |ü+&ç+∫q |ü+≥ ø£fi‚¢<äTπs HêX¯q+ ne⁄‘·T+fÒ #·÷düTÔ ñ+&çb˛yê*‡ e∫Ã+<äì

yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. mø£s¡≈£î s¡÷. 20y˚\T Ks¡Tà #˚dæ sêÁ‹+ã>∑fi¯ó¢ bı˝≤\ e<˚› ñ+&ç |ü+≥\T |ü+&ç+#·T≈£î+fÒ esê¸\ e\¢ #˚‹øÏ n+<ä≈£î+&Ü b˛sTT+<äHêïs¡T. BìøÏ ‘√&ÉT e÷$T&ç‘√≥\≈£î ≈£L&Ü nbÕs¡qwüº+ yê{Ï*¢+<äì eT+&É\+˝À y˚\ mø£sê˝À¢ e÷$T&ç‘√≥\T kÕ>∑T ne⁄‘·T+&É>± Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç e∫Ãq ¬s’‘·T\T bı˝≤\qT øö\T≈£î rdüT≈£îqïs¡ì á<äTs¡T>±\T\ eT÷\+>± e÷$T&çø±j·T\T sê* qwüºb˛j·÷s¡ì ¬s’‘·T\T nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åDy˚T qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+~+∫ ‘·&ç∫q <ÛëHê´ìï Á|üdüTú‘·+ ñqï eT<䛑·T <Ûäs¡πø ø=qT>√\T #˚ùd˝≤ n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T.


8

X¯ìyês¡+ 17`05`2014

bÕ\eT÷s¡T˝À ø±s¡T<˚ CÀs¡T

{ÏÄsYmdt 7, ø±+Á¬>dt 4, {Ï&ç|æ 2, _C…|æ 1 eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, y˚T 16(ôd’ÿq÷´dt) õ˝≤¢˝À >∑‘· HÓ\ 30e ‘˚~q ìs¡«Væ≤+∫q kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ôVAsêô VA]>± ‘·\|ü&çq nuÛÑ´s¡Tú\ uÛÑ$‘·e´+ X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT ‘Ó*b˛sTT+~.. õ˝≤¢ ˝Àì 14 kÕúHê˝À¢ 7 kÕúHê\qT {ÏÄsYmdt ¬ø’yêdü+ #˚düTø√ì <ä÷düT ≈£îb˛>±, ø±+Á¬>dtbÕغ 4 kÕúHê\˝À, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ 2 kÕúHê\˝À , $»j·T+ kÕ~Û+#·>± _CÒ|æ ˇø£ kÕúq+˝À eTT+<äT+~. kÕj·T +Á‘·+ es¡≈£î yÓ\Te&çq |òü*‘ê\˝À eTVü≤ã÷uŸq>∑sY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À {ÏÄs Ymdt nuÛÑ´]Ô lìyêdt>ö&é, _CÒ|æ nuÛÑ´]ú lìyêdt>ö&éô|’ 3y˚\ z≥¢≈£îô|’>± $» j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. cÕ<éq>∑sY ìjÓ÷» ø£es¡Z+˝À {ÏÄsYmdt≈£î #Ó+~q n+»j·T´ j·÷<äyé, ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú Á|ü‘ê|t¬s&ç¶ô|’

17328 z≥¢ n~Ûø£´‘·‘√ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. n+»j·T´≈£î 70,315 z≥T¢ sê>±, ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú Á|ü‘ê|t¬s&ç¶øÏ 52,987 z≥T¢ b˛˝…’j·÷´sTT. <˚es¡ø£Á<ä ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ˝À {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú n˝≤¢ yÓ+ø£fÒX ¯«sY¬s&ç¶, ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú |üeHé≈£îe÷ sY¬s&ç¶ô|’ 15,923 z≥¢ n~Û ø£´+‘√ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. ìjÓ÷ »ø£es¡Z+˝À ¬>\Tbı+~q n˝≤¢ yÓ+ø£fÒ X¯«sY¬s&ç¶øÏ 63,273 z≥T¢ sê>± ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]úøÏ 47 y˚\ 350 z≥T¢ {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú d”‘ê<äj·÷ø£sY¬s&ç¶øÏ 23, 409 z≥T¢ b˛˝…’j·÷´sTT. eTø£Ô˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú ∫f…º+ sêyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú m˝≤¢¬s&ç¶ô|’ 10,180 z≥¢ n~Ûø£´+‘√ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. sêyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶øÏ 51,449 z≥T¢ sê>±

düMT|ü nuÛÑ´]ú m˝≤¢¬s&ç¶øÏ 41,264 z≥T¢ b˛˝…’j·÷´sTT. »&ÉÃs¡¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú l \ø£åà¬s&ç¶ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú eT\T¢s¡$ô|’ 14,435 z≥¢ n~Ûø£´‘·‘√ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. \ø£åଠs&ç¶øÏ 70y˚\ 46 z≥T¢ sê>± düMT|ü nuÛÑ´]ú eT\T¢s¡$øÏ 55,611 z≥T¢ b˛˝…’ j·÷´sTT. n<˚ $<Ûä+>± ø√&É+>∑˝Ÿ ìjÓ÷ »ø£es¡Z+˝À {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú πse+‘Y¬s&ç¶ {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú >∑Ts¡THê<∏é¬s&ç¶ô|’ 14,447 z≥T¢ n~Ûø£´+‘√ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. Hêsêj·TDù|≥ ìjÓ÷» ø£es¡Z+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ nuÛÑ´]úmdt sêCÒ+ <äsY¬s&ç¶, {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú •e≈£îe÷ sY¬s&ç¶ô|’ 2636 z≥¢ n~Ûø£´‘·‘√ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. mdtÄsY¬s&ç¶øÏ 39,632 z≥T¢ sê>±, •e≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ 36,996 z≥T¢

qyÓ÷<Ó’j·÷´sTT. n<˚ $<Ûä+>± >∑<ë«\ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]Ô &ç.¬ø ns¡TD {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú ø£èwüíyÓ÷Vü≤ Hé¬s&ç¶ô|’ 8271 z≥¢ yÓ÷C≤]º‘√ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. ÄyÓT≈£î 82,736 z≥T¢ sê>± düMT|ü nuÛÑ´]ú ø£èwüíyÓ÷Vü≤Hé≈£î 74, 465 z≥T¢ qyÓ÷<äT nj·÷´sTT. Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À {ÏÄsY mdtnuÛÑ´]ú eTÁ] CHês¡úHé¬s&ç¶ ≈£L∫≈£îfi¯¢ <ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶ô|’ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú eTÁ]øÏ 61,886 z≥T¢ sê>±, düMT|ü nuÛÑ´]ú <ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶øÏ 47, 603 b˛˝…’j·÷´sTT. ø=˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À p|ü*¢ ø£èwüísêe⁄ düMT |ü ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]úô|’ 10,498 z≥¢ n~Ûø£´‘·‘√ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. p|ü*¢øÏ 72,741 z≥T¢ b˛\Tø±>±,

M|üq>∑+&É,¢ y˚T 16(ôdÿ’ q÷´dt) eT+&É\+˝À ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\‘√ bÕ≥T, nôd+;¢, bÕs¡¢ yÓT+{Ÿ mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ nuÛ´Ñ s¡T\ú T n~Ûø£ dü+K´˝À >¬ \Tbı+<ä&+É ‘√ eT+&É\+˝À {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s\Ô¡ T Äq+<√‘·‡e+˝À eTTì–b˛j·÷ s¡T. {ÏÄsYmdt nôd+;¢ nuÛ´Ñ ]ú>± b˛{° #˚dqæ e÷J my˚Tà˝Ò´ p|ü*¢ ø£ècÕísêe⁄ dü«Á>±eT+ eT+&É\+˝Àì ô|<ä<› >ä &∑ É Á>±eT+ ø±e&É+‘√ eT+&É\+˝Àì Hêj·T≈£î\T p|ü*¢ >¬ \T|ü⁄≈£î nVü≤]ïwü\T ø£èwæ #˚XÊs¡T. eT÷&ÉT kÕs¡T¢ my˚Tà˝Ò´>± >¬ *∫ ˇø£e÷s¡T eT+Á‹>± |üì #˚dqæ p|ü*¢ ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T¬ø’ $<ë´s¡T\ú Ä‘·àã*<ëHê\T Ä|ü⁄≥¬ø’ my˚Tà˝Ò´ |ü<$ä øÏ, eT+Á‹ |ü<$ä øÏ sêJHêe÷ ≈£L&Ü #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ eT∞¢ ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘Ósêdü qT+&ç b˛{° #˚dæ >¬ \Tbı+<ës¡T. ‘·sT¡ yê‘· sêÁwüº @sêŒ≥T˝À ‘·q e+‘·T ñ<ä´e÷\T #˚dü÷Ô sêÁwüº

˝Àø±¬s&çø¶ Ï 2,045 z≥¢ y˚TC≤غ sê>± nôd+;¢ mìïø£˝À¢ eT+&É\+˝À p|ü*¢ ø£ècÕísêe⁄≈£î 1600 y˚TC≤غ sêe&É+ ø±s¡´ø£s˝Ô¡ À¢ ø=+‘· ìs¡T‘ê‡Vü≤ |ü]∫+~.

p|ü*¢ >¬ \T|ü⁄|ô ’ Vü≤s¡+¸ ø=˝≤¢|Pü sY ìjÓ÷»ø£es¡Z my˚Tà˝Ò´>± 5e kÕ] my˚Tà˝Ò´>± p|ü*¢ ø£ècÕísêe⁄ $»j·T+ kÕ~Û+#·&+É e\¢ eT+&É\+˝Àì ‘Ó\+>±D dü$T‹ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s\Ô¡ T Äq+<ä+ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. m+‘√ eT+~ $<ë´s¡Tú\T Ä‘·àã*<ëHê\T, πødæÄsY ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡ Bø£,å p|ü*¢ eT+Á‹ |ü<$ä ‘ê´>∑+ e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D sêÁwü+º @sêŒ≥T nsTT´+<äì Á|ü‘´˚ ø£ sêÁwü+º ˝À »]–q á mìïø£˝À¢ {ÏÄsYmdt bÕغ $»j·T &Û+É ø± yÓ÷–+∫+<äì ø=˝≤¢|Pü sY˝À eTs√e÷s¡T Á|ü»\T p|ü*¢øÏ |ü≥º+ ø£{≤ºsì¡ {ÏÄsYmdt Á|üuTÑÛ ‘·«+˝À eT]+‘· n_Ûeè~› »s¡T>∑T‘·T+<äì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. á dü+<äs“¡ +>± kÕúìø£ u≤´+ø˘ #Ís¡kÕÔ˝À u≤D≤dü+#ê ø±*à $»jÓ÷‘·‡yê\T »]bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±eT bÕغ n<Ûä´≈£åî\T s¡M+<äss¬Y &ç,¶ M|üq>∑+&É¢ düsŒ¡ +#Y ø±´‘·+ •e⁄&ÉT, Hêj·T≈£î\T u≤\kÕ«$T, q]‡+Vü≤à, >√|æ, ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Ä‘·à≈£LsY, , y˚T 16(ôdÿ’ q÷´dt) ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚dæq ∫fÒº+ sê+yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ eTø£Ô˝Ÿ my˚Tà˝Ò´>± ¬>\Tbı+<ä&É+ |ü≥¢ Ä‘·à≈£LsY eT+&É\+˝Àì Ä bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T u≤D≤dü+#ê ø±\Tdü÷Ô dü+ãsê\T »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì Ä‘·à≈£LsY, neTs¡∫+‘·, n¬s|ü*,¢ sπ ∫+‘·\, ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\T sê´© ìs¡«Væ≤+∫ u≤D≤dü+#ê ø±\Tdü÷Ô }πs–+|ü⁄ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ä‘·à≈£LsY˝À »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï #Ós’ à¡ Hé ‹bÕŒ¬s&ç¶ |ü≥Dº düsŒ¡ +#Y yÓTT>∑* >∑+>±<Ûsä >Y ö&é eT+&É\ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£{Ÿq]‡+>¥sêe⁄, l<∏sä >Y ö&é, eT+&É\ C…&çŒ{Ïdæ u≤\øÏwüºqï, ‘·~‘·s¡T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTø£Ô˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À

¬s+&ÉekÕ] $»j·Tπø‘·q+ m>∑s¡y˚dæq ‘Ó<˚bÕ s¡düe‘·Ôs¡+>± ø=qkÕ–q z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ ø√dæZ{ÖHé , y˚T 16(ôd’ÿq÷´dt) : ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ‘Ó<˚bÕ bÕغ >∑‘·+˝À #˚dæq n_Ûeè~›ì <äèwæº˝À ô|≥Tºø√ì Á|ü»\T ‘Ó<˚bÕ bÕغ myÓTà˝Ò´ πse+‘Y¬s&ç¶øÏ eTs√kÕ] |ü≥º+ ø£{≤ºs¡T. myÓTà˝Ò´ πse+‘Y¬s&ç¶ ø√&É+>∑˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ¬s+&Ée kÕ] $»j·Tπø‘·q+ m>∑s¡y˚dæ ‘Ó<˚bÕ bÕغ u˝≤ìï eTs√kÕ] ìs¡÷|æ+#ês¡T. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì C…|æmHédæ ø£fi≤XÊ\¢√ ø√&É+>∑˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z mìïø£\ ˝…øÏÿ+|ü⁄ X¯óÁø£yês¡+ #˚|ü{≤ºs¡T. ø√&É+>∑˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ‘Ó<˚bÕ, {ÏÄsYmdt, ø±+Á¬>dt eT<Ûä´ Á‹eTTK b˛{° HÓ\ø=ìï ñ+&É≥+‘√ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ s¡düe‘·Ôs¡+>± »]–+~. yÓTT<ä{Ï sö+&ÉT˝À {Ï&ç|æøÏ 1120 {ÏÄsYmdt≈£î 1034 ø±+Á¬>dt≈£î 1176 sê>± {Ï&ç|æøÏ 44 z≥¢ yÓ÷C≤]º, ¬s+&√ sö+&ÉT˝À C≤]º {Ï&ç|æøÏ 2870 {ÏÄsYmdt≈£î 2062 ø±+Á¬>dt≈£î 2031 sê>± {Ï&ç|æøÏ 268 z≥¢ yÓ÷C≤]º, eT÷&Ée sö+&ÉT˝À {Ï&ç|æøÏ 4687 ,{ÏÄsYmdt≈£î 4518, ø±+Á¬>dt≈£î 2560 sê>± {Ï&ç|æøÏ 169 z≥¢ yÓ÷C≤]º, Hê\Ze sö+&ÉT˝À {Ï&ç|æøÏ 6879 {ÏÄsYmdt≈£î 6272 ø±+Á¬>dt≈£î 3683 sê>± {Ï&ç|æøÏ 607 z≥¢ yÓ÷C≤], ◊<äe sö+&ÉT˝À {Ï&ç|æøÏ 8676 {ÏÄsYmdt≈£î 7156 ø±+Á¬>dt≈£î 4684sê>± {Ï&ç|æøÏ 1520z≥¢ yÓ÷C≤]º, Äs¡e sö+&ÉT {Ï&ç|æøÏ 10699 {ÏÄsYmdt≈£î 8188 ø±+Á¬>dt≈£î 6119 sê>± {Ï&ç|æøÏ 2511 z≥¢ yÓ÷C≤]º, @&Ée sö+&ÉT˝À {Ï&ç|æøÏ 12071 {ÏÄsYmdt≈£î 9283

ø±+Á¬>dt≈£î 7677 sê>± {Ï&ç|æøÏ 2788 z≥¢ yÓ÷C≤]º, mì$T<äe sö+&ÉT˝À {Ï&ç|æøÏ 13650 {ÏÄsYmdt≈£î 10438 ø±+Á¬>dt≈£î 9116 sê>± {Ï&ç|æøÏ 3212 z≥¢ yÓ÷C≤]º, ‘=$Tà<äe sö+&ÉT˝À {Ï&ç|æøÏ 14623 {ÏÄsYmdt≈£î 1177ø±+Á¬>dt≈£î 10369 sê>± {Ï&ç|æøÏ 2853 z≥¢ yÓ÷C≤]º, 10 esö+&ÉT˝À {Ï&ç|æøÏ 15979 {ÏÄsYmdt≈£î 13108 ø±+Á¬>dt≈£î 11406 sê>± {Ï&ç|æøÏ 2871 z≥¢ yÓ÷C≤]º , 11e sö+&ÉT {Ï&ç|æøÏ 17361 {ÏÄsYmdt≈£î 14398 ø±+Á¬>dt≈£î 12140 sê>± {Ï&ç|æøÏ 2963 z≥¢ yÓ÷C≤]º , 12e sö+&ÉT {Ï&ç|æøÏ 18621 {ÏÄsYmdt≈£î 15920 ø±+Á¬>dt≈£î 13000 sê>± {Ï&ç|æøÏ 2721 z≥¢ yÓ÷C≤]º , 13e sö+&ÉT {Ï&ç|æøÏ 20523 {ÏÄsYmdt≈£î 17671 ø±+Á¬>dt≈£î 14746 sê>± {Ï&ç|æøÏ 2882 z≥¢ yÓ÷C≤]º , 14e sö+&ÉT˝À {Ï&ç|æøÏ 27523 {ÏÄsYmdt≈£î 19090

ø±+Á¬>dt≈£î 16288 sê>± {Ï&ç|æøÏ 3437 z≥¢ yÓ÷C≤]º , 15esö+&ÉT {Ï&ç|æøÏ 24502 {ÏÄsYmdt≈£î 19792 ø±+Á¬>dt≈£î 17326 sê>± {Ï&ç|æøÏ 4705 z≥¢ yÓ÷C≤]º , 16e sö+&ÉT {Ï&ç|æøÏ 26426 {ÏÄsYmdt≈£î 20162 ø±+Á¬>dt≈£î 18701 sê>± {Ï&ç|æøÏ 6264 z≥¢ yÓ÷C≤]º , 17e sö+&ÉT˝À {Ï&ç|æøÏ 28349 {ÏÄsYmdt≈£î 21418 ø±+Á¬>dt≈£î 19211 sê>± {Ï&ç|æøÏ 6881 z≥¢ yÓ÷C≤]º , 18e sö+&ÉT {Ï&ç|æøÏ 30158 {ÏÄsYmdt≈£î 22884 ø±+Á¬>dt≈£î 21253 sê>± {Ï&ç|æøÏ 7274 z≥¢ yÓ÷C≤]º,19 ¬sö+&ÉT˝À {Ï&ç|æøÏ 31788 {ÏÄsYmdt≈£î 23867ø±+Á¬>dt≈£î 22714 sê>± {Ï&ç|æøÏ 7921 z≥¢ yÓ÷C≤]º , 20e sö+&ÉT {Ï&ç|æøÏ 33692 {ÏÄsYmdt≈£î 24622 ø±+Á¬>dt≈£î 23851 sê>± {Ï&ç|æøÏ 9070 z≥¢ yÓ÷C≤]º , 21e sö+&ÉT {Ï&ç|æøÏ 35687 {ÏÄsYmdt≈£î 25376 ø±+Á¬>dt≈£î 25566 sê>± {Ï&ç|æøÏ 10131 z≥¢ yÓ÷C≤]º , 22e sö+&ÉT˝À {Ï&ç|æøÏ 37760 {ÏÄsYmdt≈£î 26631 ø±+Á¬>dt≈£î 26850 sê>± {Ï&ç|æøÏ 10910 z≥¢ yÓ÷C≤]º , 23e sö+&ÉT˝À {Ï&ç|æøÏ 39161 {ÏÄsYmdt≈£î 27662 ø±+Á¬>dt≈£î 27690 sê>± {Ï&ç|æøÏ 11471 z≥¢ yÓ÷C≤]º , 24e sö+&ÉT˝À {Ï&ç|æøÏ 41112{ÏÄsYmdt≈£î 28804 ø±+Á¬>dt≈£î 29626 sê>± {Ï&ç|æøÏ 11486 z≥¢ yÓ÷C≤]º , 25e sö+&ÉT˝À {Ï&ç|æøÏ 42937 {ÏÄsYmdt≈£î 29516 ø±+Á¬>dt≈£î

8,639 z≥¢ n~Ûø£´+‘√ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T.

bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ôVAsêôVA] : õ˝≤¢˝Àì ¬s+&ÉT bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHê\˝À ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt\T ôVAsêôVA]>± ‘·\|ü&ܶsTT eTVü≤ã÷uŸq>∑sY bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú õ‘˚+<äsY¬s&ç¶ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ô|’ 33 sö+&É¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ nq+‘·s¡+ 3,172 z≥¢ n~Ûø£´ìï ø£qã]#ês¡T. Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝Àø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú q+~ m\¢j·T´ {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú eT+<ä »>∑Hê<∏éô|’ 27 sö+&É¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄˝À 3700 n~Ûø£´+˝À ñHêïs¡T. á |òü*‘ê\T |üP]Ô>± ‘Ó*j·Tsê˝Ò<äT....

dü+ãsê˝À¢ ∫f…º+ nqT#ês¡T\T

p|ü*¢ ¬>\T|ü⁄‘√ eT+&É\+˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\ $»jÓ÷‘·‡e+ @sêŒ≥T˝À ø°\ø£+>± e´eVü≤]+#ês¡T. sêÁwüº @sêŒ≥T nsTTq ‘·sT¡ yê‘· »]–q á mìïø£˝À¢ ø=˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt eT<Û´ä qTyê« H˚Hê nqï Ø‹˝À b˛{° ø=qkÕ–+~. ø±+Á¬>dt nuÛ´Ñ ]ú ;s¡+ Vü≤s¡¸es¡›Hé¬s&ç¶ yÓ’dæ|æ qT+&ç ø±+Á¬>dt˝ÀøÏ #˚] ∫e] ø£Då +˝À ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± {Ϭøÿ{Ÿ ‘Ó#·TÃø=ì b˛{°˝À ì*#ês¡T. nsTT‘˚ Ä bÕغ ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#êØ® $wüßeí s¡H› s¬é &瑶 √ bÕ≥T ìjÓ÷»ø£ es¡+Z ˝Àì Äj·Tq eØZjT· T\ düV≤ü ø±s¡+ dü] >±Z ˝Òøb£ ˛e&É+‘√ p|ü*¢ ø£ècÕísêe⁄ >¬ \T |ü⁄ düTHêj·Tdü+>± e÷]+~. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äjT· + Á|ü<ëÛ q bÕغ\ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ ø£s\Ô¡ T, n_Ûe÷qT\T nôd+;¢ |ò*ü ‘ê\¬ø’ {Ï$\ eTT+<äT m<äTs¡T#·÷düTÔ ñ+&çb˛ j·÷s¡T. p|ü*¢ ø£ècÕísêe⁄≈£î yÓTT<ä{Ï sö+ &é qT+&ç Ä~ø£´+ edüT+Ô &É&+É ‘√ {ÏÄsYmdt ÁX‚DT\T $TsƒêsTT\T ‹ì|æ+#·T≈£î+≥÷ dü+ãsê\T #˚düTø√e&É+ ø£ì|æ+∫+~. ‘Ó\+>±D sêÁwü+º ˝À yÓTT<ä{Ï kÕ]>± ‘Ó\+ >±D sêÁwüº dü$T‹ Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚düTÔ+&É&É+‘√ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ eT]+‘· n_Ûeè~› »s¡T>∑T‘·T+<äì my˚Tà˝Ò´>± >¬ *∫q p|ü*¢øÏ ø°\ø£ eT+Á‹ |ü<ä$ <äπøÿ neø±X¯+ ñ+<ä+ ≥÷ ø±s¡´ø£s¡Ô\T nq+<ä|ü&çb˛‘·THêïs¡T. eT+&É\+˝Àì C…&çŒ{Ïdæ {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú ¬>*∫q

ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú Vü≤s¡¸es¡ú Hé¬s&ç¶øÏ 62243 z≥T¢ qyÓ÷<äT nj·÷´sTT. eq|ü]Ô ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝ Àø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú ∫Hêï¬s&ç¶ {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú sêe⁄\ #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶ô|’ n~Ûø£´+˝À ñHêïs¡T. ø£\«≈£î]Ô ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À _CÒ|æ nuÛÑ´]ú {Ï Ä#ê] 68 y˚\ z≥¢ n~Ûø£´+˝À ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]úô|’ ñHêïs¡T. nsTT‘˚ Çø£ÿ&É p|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q á$m+ ‘Ós¡T#·Tø√ø£b˛e&É+‘√ á |òü*‘êìï Á|üø£{Ï+#·&É+ ˝Ò<äT. n#·Ã+ù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À {ÏÄsYmdtnuÛÑ´]ú >∑Te«\ u≤˝ŸsêE, ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú e+o ø£èwüíô|11,820 z≥¢ n~Ûø£´ìï kÕ~Û+#ês¡T. n\+|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú dü+|ü‘Y≈£îe÷sY {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú nÁãVü≤+ô|’

30961 sê>± {Ï&ç|æøÏ 11976 z≥¢ yÓ÷C≤]º , 26e sö+&ÉT˝À {Ï&ç|æøÏ 44800 {ÏÄsYmdt≈£î 30792 ø±+Á¬>dt≈£î 32491 sê>± {Ï&ç|æøÏ 12309 z≥¢ yÓ÷C≤]º , 27e sö+&ÉT˝À {Ï&ç|æøÏ 47118 {ÏÄsYmdt≈£î 32507 ø±+Á¬>dt≈£î 32986 sê>± {Ï&ç|æøÏ 14132 z≥¢ yÓ÷C≤]º , 28e sö+&ÉT˝À {Ï&ç|æøÏ 48964 {ÏÄsYmdt≈£î 34510 ø±+Á¬>dt≈£î 33537 sê>± {Ï&ç|æøÏ 14457 z≥¢ yÓ÷C≤]º , 29esö+&ÉT˝À {Ï&ç|æøÏ 50384 {ÏÄsYmdt≈£î 37751 ø±+Á¬>dt≈£î 34187 sê>± {Ï&ç|æøÏ 12633 z≥¢ yÓ÷C≤]º , 30 sö+&ÉT˝À {Ï&ç|æøÏ 52508 {ÏÄsYmdt≈£î 38889 ø±+Á¬>dt≈£î 35110 sê>± {Ï&ç|æøÏ 13619 z≥¢ yÓ÷C≤]º , 31 sö+&ÉT˝À {Ï&ç|æøÏ 53639 {ÏÄsYmdt≈£î 39189 ø±+Á¬>dt≈£î 35962 sê>± {Ï&ç|æøÏ 14457 z≥¢ yÓ÷C≤]º‘√ πse+‘Y¬s&ç¶ |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. ø±+Á¬>dtbÕغ 24,25,26e sö+&ÉT\˝À ¬s+&Ée kÕúq+ ¬ø’edü+ #˚düT≈£îqï Á‹eTTK b˛{°˝À >∑{Ϻ b˛{Ïì Çe«˝Òø£b˛sTT+~. ø√&É+>∑˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À mH√ï n_Ûeè~› |üqT\T #˚dæ Á|ü»\ eTqïq\T bı+~ ¬s+&ÉekÕ] πse+‘Y¬s&ç¶ n‘·´~ø£ yÓ÷C≤]º‘√ ¬>\Tb˛+<ës¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ø√dæZ, eT<ä÷›sY, <Í˝≤Ôu≤<é, uÀ+sêdtù|≥, ø√&É+>∑˝Ÿ eT+&É˝˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Hêj·T≈£î\T,ø±s¡´ø£s¡Ô\T dü+ãsê\T »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛ´Ñ ]ú>± sê+yÓ÷Vü≤Hés¬ &çì¶ ¬>*|æ+#·&É+ X¯óuÛÑ|ü]HêeTeTì yês¡T nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwü+º ˝À Á|üuTÑÛ ‘·«+ ˝Ò≈î£ Hêï ˇø£ my˚Tà˝Ò´>± ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~› ø√dü+ ∫‘·XÔ ó¯ ~›‘√ ø£èwæ #˚kÕÔeTì yês¡T nHêïs¡T. sêuÀj˚T s√E˝À¢ eTø£˝Ô Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À ‘ê>∑T˙s¡T, kÕ>∑T˙{Ïì kÕ~Û+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔs¡ì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T s¡$≈£îe÷sYj·÷<äyé, mdt.m sêE, »j·Tdæ+Vü≤¬s&ç¶, $»j·TuÛ≤dü ÿsY¬s&ç¶, s¡V≤ü eT‘·T˝≤¢, |ü⁄s¡+ sêE, ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

{ÄÏ smY dt ø±s´¡ øs£ \Ô¡ sê´© ‘Ó\+>±D sêÁwü+º ˝À n‘·´~Ûø£ kÕúHê˝À¢ {ÏÄsYmdt bÕغ nK+&É $»j·T+ kÕ~Û+#·&+É |ü≥¢ X¯óÁø£yês¡+ Ä‘·à≈£LsY˝Àì {ÏÄsYmdt bÕغ ø±s¡´ø£s\Ô¡ T ô|<ä› m‘·TqÔ ï u≤D≤dü+#ê ø±\Tdü÷Ô sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷˝À¢ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ô|<ä› m‘·TÔqï sê´©\T ìs¡«Væ≤+∫ dü+ãsê\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +>± {ÏÄsYmdt õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T e÷J C…&Œç {Ïdæ sêCÒ+<äsdY +æ >¥, e÷J m+|æ|æ >∑+>±<Ûsä >Y ö&é, dæ+–˝Ÿ $+&√

#Ó’s¡àHé >±&ç ø£èwüíeT÷]Ô, neTs¡∫+‘· düsŒ¡ +#Y ‘·~‘·sT¡ \T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘Ó\+>±D sêÁwü+º ˝Àì |ü~ õ˝≤¢˝À düŒwüyº TÓ qÆ yÓTC≤غ 70 kÕúHê\qT kÕ~Û+∫ ‘Ó\+>±D sêÁwü+º ˝À ‘=*kÕ] Á|üuTÑÛ ‘ê«\T @sêŒ≥T #˚düTÔqïs¡ì yês¡T nHêïs¡T. πødæÄsY Hêj·Tø£‘ê«q ‘Ó\+>±D sêÁwüº eTTK´eT+Á‹>± sêÁwüº n_Ûeè~› ø√dü+ ø£èwæ #˚kÕÔeTì yês¡T nHêïs¡T. neTs¡Ms¡T\ ‘ê´>±\ |òü*‘·+ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ìs¡j í ÷· ìï z≥¢ <ë«sê Á|üø{£ +Ï #ês¡ì yês¡T nHêïs¡T. sê»ø°j·÷\≈£î nr‘·+>± ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï n_Ûeè~› #˚dTü ø√yê\ì yês¡T ø√sês¡T. sêÁwüº n_Ûeè~›˝À n+<ä]ï uÛ≤>∑kÕ«eT´+ #˚ùd ~X¯>± {ÏÄsYmdt Á|üuTÑÛ ‘·«+ ø£èwæ #˚k˛Ô+<äì yês¡T nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À m+|æ>± õ‘˚+<äsY¬s&ç¶, my˚Tà˝Ò´\T>± ø=˝≤¢|Pü sY p|ü*¢ ø£ècÕísêe⁄, cÕ<éq>∑sY my˚Tà˝Ò´>± n+»j·T´j·÷<äy,é n#·Ã+ù|≥ my˚Tà˝Ò´>± u≤\sêE, õ˝≤¢˝Àì eTTK´yÓTqÆ kÕúHê˝À¢ my˚Tà˝Ò´>± {ÏÄsYmdt bÕغ ø£è‘·»‘„ \· T ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {ÏÄsYmdt eT+&É\ Hêj·T≈£î\T nì˝Ÿ>ö&é, sê|òTü y˚+<ässY êe⁄, >√bÕ˝Ÿ, Á‹˝ÀHé>ö&é, s¡$ø±+‘Y, cÕHêyêCŸ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

sêy÷Ó Vü≤Hs¬é &¶ç >¬ \T|⁄ü‘√ dü+ãsê\T {Ï&|ç æ >¬ \T|ü⁄‘√ dü+ãsê\T }≥÷ÿsY, y˚T 16(ôdÿ’ q÷´dt) ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ b˛{° #˚dqæ ∫fÒ+º sê+yÓ÷Vü≤Hés¬ &ç¶ eTø£Ô˝Ÿ my˚Tà˝Ò´>± ¬>\Tbı+ <ä&+É |ü≥¢ }≥÷ÿsY eT+&É\+ ˝Àì Ä bÕغ ø±s¡´ø£s\Ô¡ T u≤D≤ dü+#ê ø±\Tdü÷Ô dü+ãsê\T »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. eT+&É\ +˝Àì |ü\T Á>±e÷˝À¢ ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s\Ô¡ T sê´© ìs¡«Væ≤+∫ u≤D≤dü+#ê ø±\Tdü÷Ô }πs–+|ü⁄ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

<ÛHä ê«&É , y˚T 16(ôdÿ’ q÷´dt) eT+&É\ øπ +Á<ä+˝À X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT Hêsêj·TDù|≥ nôd+;¢ z≥¢ ˝…øÿÏ +|ü⁄˝À Hêsêj·TDù|≥ {Ï&|ç æ myÓTà˝Ò´ sêCÒ+<äss¬Y &ç¶ >¬ \T|ü⁄‘√ <ÛHä ê«&É eT+&É\ øπ +Á<ä+˝Àì eT]ø£˝Ÿ, øÏcÕº|Pü sY, ø=+&É|Pü sY\‘√ bÕ≥T $$<Ûä Á>±e÷\˝À {Ï&|ç æ ø±s¡´ø£s\Ô¡ T ≥bÕø±j·÷\T ø±*à d”«≥T¢ |ü+∫ dü+ãsê\T »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. eT]j·TT {Ï&|ç æ Hêj·T≈£î\T dü÷s¡´ Á|üø±wt e÷{≤¶&TÉ ‘·÷ Hês¡jT· Dù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡+Z myÓTà˝Ò´>± {Ï&|ç æ >¬ *∫q+<äT≈£î <ÛHä ê«&É eT+&É\+ n_Ûeè~› »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. {Ï&|ç æ >¬ \T|ü⁄≈£î ø£èwæ #˚dqæ Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ ø£è‘·»‘„ \· T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {Ï&|ç æ ø±s¡´ø£s\Ô¡ T eT+&É\ Hêj·TTø£\T j·TTπ>+<äss¬Y &ç,¶ yÓ+ø£{Ÿsê+¬s&ç,¶ <äy÷Ó <äss¬Y &ç,¶ neTπs+<äss¬Y &ç,¶ e÷<äys¬é &ç,¶ düTsπ +<äs>Y ö&é, sêeTT\T, bÕcÕ\‘√ bÕ≥T ø±s¡´ø£s\Ô¡ T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝ÀZHêïs¡T.

n+»j·T´ j·T<äyé ¬>\T|ü⁄‘√ n+uÛÑsêìï+{Ïq dü+ãsê\T cÕ<éq>∑sY, y˚TT 16(ôd’ÿq÷´dt) ìjÓ÷»ø£es¡Z {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´>± n+»j·T´ j·÷<äyé ¬>\T|ü⁄ bı+<ë&É+‘√ cÕ<éq>∑sY, πøX¯+ù|≥, ø=‘·÷ÔsY, ø=+<äTs¡TZ eT+&É\ Á|ü»\‘√ bÕ≥T Á>±eT\˝À¢ ø±s¡´ø£s¡Ô\T dü+ãsê\T »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. cÕ<éq>∑sY eTTK´ ≈£L&É©˝À¢ ≥bÕø±j·T\T ù|*à , d”«≥T¢ |ü+#ês¡T. |ü\T ø±\˙˝À¢ ø±s¡´ø£s¡Ô\T u…’ø˘ sê´©\ <ë«sê s¡+>∑T\T #·\T≈£î+≥T Äq+<ëìï e´ø£Ô+

#˚XÊs¡T. n+»j·T´ j·÷<äyé ¬>\T|ü⁄‘√ cÕ<éq>∑sY |ü≥ºD+ n_Ûeè~› |ü<∏ä+˝À eTT+<ä+»˝À ñ+≥T+<äì sêeTT\THêj·Tø˘ nHêïs¡T. Á|ü»\ qeTàø±ìï eeTTà #˚j·T≈£î+&É n+»j·T´ j·÷<äyé ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚ùd e´øÏÔ nì Äj·Tq nHêïs¡T. ádü+ãsê˝À¢ ás¡¢ |ü*¢ X¯+ø£sY, »+>∑j·T´j·÷<äyé, sêE, #·+Á<äj·T´, q≥sêCHé, $$<ä Á>±e÷\ düs¡Œ+#Y\T, yês¡T¶ yÓT+ãs¡T¢, ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ø£è‘·»„‘·\T >∑<ë«\ eTTì‡bÕ©º 25e yês¡T¶ øöì\sY>± ø±+Á¬>dt bÕغ qT+&ç b˛{Ï #˚dæq Hê≈£î z≥T¢y˚dæ ¬>*|æ+∫q+<äT≈£î yês¡T¶ Á|ü»\≈£î bÕغ Hêj·T≈£î\≈£î, ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ... ‘Ó\+>±D sêh+˝À yÓTT<ä{Ï øöì‡\sY>± neø±X¯+ ø£*Œ+∫q+<äT≈£î n+<ä]øÏ ù|s¡Tù|s¡THê <Ûäq´yê<ë\T

>∑+{≤ nì‘· >∑+{≤ s¡y˚Twt 25e yês¡T¶ øöì‡\sY >∑<ë«\ eTTì‡bÕ©º

ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T >∑<ë«\

25e yês¡T¶ øöì‡\sY >∑<ë«\ eTTì‡bÕ©º

VaarthaTarangalu. Printed Published and owned by K.A.Vijayaraju Printed at S.R Publications,AMBERPETHyderabad,Hyderabad, Published from H.No: 1-9-9/1/A/23. F.NO: 301, Suryasadan Near e -seva Ramnagar Hyderabad. 48. Editor.K.A.VijayaRaju Ph.040-27421188, cell:9440788196.Email: vtarangalu.222208@gmail.com, RNI.NO:APTEL 2006/18987,

17 05 14 vaarthatarangalu web  
17 05 14 vaarthatarangalu web  
Advertisement