Page 1

Postel No. G/RNP/VT/H/MBN-08/2005

Follow us on website :

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

www.vaarthatarangalu.com Published from Hyderabad.

dü+|ü⁄{Ï :7

website: www.vaarthatarangalu.com

email:vtarangalu.222208@gmail.com

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

X¯óÁø£¯yês¡+ 17 »qe] 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\: /-s¡÷,1/`

dü+∫ø£ : 88

d”e÷+Á<Ûä ø±+^

H˚{Ï qT+&ç eT∞¢ nôd+;¢

m+|æ\≈£î cÕø˘ !

™y≤U∂Æ™s[≤U∂gS «¡LRigRi©´sV©´sı øR¡LRiË..F~≤T∂gjiLixmso©´sNRPV IºΩÚ≤T∂

A ALRiVgRiVLRiV ™´s˘ºΩlLi[NRP FsLi{msáNRPV FyxqsVá ¨sLSNRPLRifl·, FsHzqszqs øR¡LRi˘ª][ FsLi{msáuyN`P

©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,«¡©´s™´sLji16(ôdÿ’ q÷´dt): @≠saS* qx sLi ˙xmsºΩFyµj∂Li¿¡©´s ALRiVgRiVLRiV r~LiªRΩ FyLÌik FsLi{msáNRPV NSLi˙lgi£qs |msµÙ∂R uyN`P B¿¡ËLiµj∂. ≠dsLji øR¡LRi˘Ã¡©´sV J NRPLi»¡NRP¨s |ms…Ì¡” ©´s NSLi˙lgi£qs aRPV˙NRP™yLRiLi «¡LRigRi©´sV©´sı GH{qs{qs xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´sNRPVLi≤y µR∂WLRiLi |ms…Ì¡” Liµj∂. ALRiVgRiVLRiV q{ s™´sWLi˙µ≥∂R FsLi{msáNRPV FsHzqszqs xqs™´sWÆ™s[™yÕ˝‹[ FyÕÊ‹©´sNRPVLi≤y FyxqsVáV ¨sLSNRPLjiLiøyLRiV. GH{qs{qs xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ g]≤R∂™´s ¬ø¡[π∏∂VVøR¡Ë©´sı NSLRifl·Liª][ FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*LiQ|\ ms @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi B¿¡Ë©´s

C ALRiVgRiVLRiV FsLi{msáNRPV FyxqsVáV ¨sLSNRPLjiLi¿¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ≠dsLjiÕ‹[ ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][Fy áV, LS∏R∂VFy…”¡ ryLi ¡bP™´sLS™´so, DLi≤R∂™´s ÷˝¡ @LRiVfl„fi NRPV™´sWL`i, qx s ¡˜Li §x ¶ ¶Lij , ryLiVV ˙xmsªy£ms,x§¶ ¶LiR< NRPV™´sWL`i D©yıLRiV. ≠dsLRiLiªy NSLi˙lgi£qs ¨sLÒiR ∏R∂W¨sı µ≥∂j NRP‰LjiLi¿¡ ≠s ¡«¡©´s NRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR LigS r~LiªRΩ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*LiQ|\ msÆ©s[ @≠saS*xqsLi |ms…ÌÿLRiV. gRiªRΩ qx s™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ ≠dsLRiV ©Ø[…¡‘ qx sVáV B¿¡Ë©y @µj∂ øR¡LRiËNRPV LS¤Õ¡[µ∂R V. @™´sxqsLRiÆ\™sVæªΩ[ FyLÌik ¨s µ≥∂j NRP‰LjiLi¿¡ ™´sVVLiµR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ªy™´sV¨s ≠dsLRiV ¬ø¡[qz s©´s ˙xmsNRP»¡©´sáª][ @˙xms™´sVªRΩQÚ Æ\™sV©´s NSLi˙lgi£qs

sêVüQ˝Ÿ Hê´j·Tø£‘·«+˝À |üì #˚kÕÔ+ ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ºΩ «‹[˘ºΩLSµj∂ªRΩ˘ zqsLiµ≥j∂∏R∂W ©´ s W˘≤≥ T ∂ ÷d ˝ ¡ ,«¡©´ s ™´ s Lj i 16 (ôd’ÿq÷´dt): {qs≤R∂ ˝¡W˘{qs xqs™´sWÆ™s[aRPLi Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs ˙xmsµ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛjigS LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiµ≥k∂NTP FyLÌkiÕ‹[ ™´sVµÙR∂ªRΩV |msLRiVgRiV ª][Liµj∂. A∏R∂V©´s ©y∏R∂VNRP ªRΩ*LiÕ‹[ xms¨s¬ø¡[ryÚ™´sV¨s xmsáV ™´soLRiV Æ©s[ªRΩáV  ¡z§¶¶¶LRiLigRiLigS ˙xmsNRP»¡©´sáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi xmsáV™´soLRiV Æ©s[ªRΩáV LSx§¶¶¶ßÕfiNTP  ¡z§¶¶¶LRiLigRiLigS ªRΩ™´sV ™´sVµÙR∂ªRΩV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. Ƶ∂[aS¨sNTP LSx§¶¶¶ßÕfi ÕÿLi…”¡ ∏R∂VV™´s, ˙xmsgRiºΩ bdPá Æ©s[ªRΩ ˙xmsµ≥y¨sgS @™´sxqsLRi™´sV¨s ZNP[Li˙µR∂ ≠sµR∂V˘ª`Ω aS≈¡ xqs•¶¶¶∏R∂V ™´sVLi˙ºΩ «‹[˘ºΩLSµj∂ªRΩ˘ zqsLiµ≥j∂∏R∂W }msL]‰©yıLRiV. LSx§¶¶¶ßÕfi @™´sxqsLRiLi FyLÌkiNRP©yı Ƶ∂[aS¨sZNP[ FsNRPV‰™´s©yıLRiV. ˙xmsµ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i LSx§¶¶¶ßÕfi @À≥œ¡˘LÛjiªy*¨sı  ¡Ã¡xmsLRiøyá¨s ªy©´sV AbPxqsVÚ©´sı»˝¡V zqsLiµ≥j∂∏R∂W }msL]‰©yıLRiV. ªy©´sV FyLÌkiÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ xmsµR∂≠s¨s @xmsˆgjiLi¿¡©y {qs*NRPLjiryÚ©´s¨s @©yıLRiV. @Õÿlgi[ A∏R∂V©´s Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ xms¨s¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP BLiNS Dªy=x§¶¶¶Li øR¡Wxmsoªy©´s¨s @©yıLRiV. LSx§¶¶¶ßÕfi @™´sxqsLRiLi FyLÌkiNTP Ƶ∂[aS¨sNTP DLiµR∂©yıLRiV. ≠sƵ∂[aSLigRi ™´sVLi˙ºΩ xqsÕÿ¯©±s ≈¡VL<jiµ`∂ NRPW≤y LSx§¶¶¶ßÕfi xms»˝¡ ªRΩ™´sV ≠saRP*xqs¨ds∏R∂VªRΩ©´sV øy»¡VNRPV©yıLRiV. LSx§¶¶¶ßÕfiª][ Fs™´sLji\ZNP©y xqs™´sVxqs˘Ã¡VLi¤…¡[ ™yLRiV FyLÌki¨s ™´sµj∂÷¡ F°™´søR¡Ë¨s xqsÕÿ¯©±s ≈¡VL<jiµ`∂ ™y˘∆ÿ˘¨sLiøyLRiV. A∏R∂V©´s ˙xmsµ≥y¨sgS ™´sVLi¿¡}msLRiV æªΩøR¡VËN][gRiáLRi¨s @©yıLRiV. LSx§¶¶¶ßÕfi ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li @™´sxqsLRi™´sV¨s @©yıLRiV.

≠dsLjiNTP µy*LSáV N˝]«[ fi ¬ø¡[qz sLiµj∂. µk∂Liª][ BNRP ≠dsLji À≥¡œ ≠sxtsQ˘ª`Ω NRPW≤y @gRi™´sV˘ g][ø¡R LRi™´sV©´sı qx sLiZNP[ªyáV B¿¡ËLiµj∂. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ BNRP ≠dsLjiNTP …”¡ZNP‰»˝¡V µR∂NRP‰™´s©´sı xqsLiƵ∂[aS¨sı B¿¡ËLiµj∂. Bµj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ALiµ≥∂R ˙xmsƵ∂[a`P©´sV qx s\Æ™sVNRP˘LigS DLi¬ø¡[Õÿ aRPV˙NRP™yLRiLi «¡Ljilgi[ GH{qs{qs qx s™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[∏∂R Wá¨s qx s\Æ™sVNRP˘ LSxtsÌ Q˚ mx sLjiLRiORPQfl· Æ™s[µ∂j NRP ¬\ø¡≥ LRi¯©±s @a][N`PÀÿ ¡V ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ™´sVVryLiVVµy ’¡Ã˝¡V\|ms ¤À¡≥ …[ ¡‘ Õ‹[ øR¡LjiËLi¿¡, µy¨s¨s mx sNRP‰©´s¤À¡…Ìÿá¨s N][LSLRiV. GH{qs{qs xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ {qs™´sWLi˙µ≥R∂ À≥ÿ™Ø[Ƶ∂[*gRiLi

{Ï _\T¢ ø±\Ã&É+ <äTsêàs¡Z+ «¡©´sLRiÕfi{qs»¡VÕ‹[ µR∂◊¡ªRΩV¨sı lgi÷¡øy ©yÕ‹[ xqsªyÚ DLiµj∂.. CryLji 5áORPQáƙsV«ÿLÌkiª][ lgiáVryÚ ≠dsV≤T∂∏R∂W xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ºΩ xqslLi[* xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·

|\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂, «¡©´s™´sLji 16 (ôdÿ’ q÷´dt): LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s©´sV ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li, r°¨s∏R∂WgSLiµ≥∂k æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡NRPV B¿¡Ë©´s ™´sW»¡ ˙xmsNSLRiLi @™´sVáV ¬ø¡[qx sVÚLiµR∂¨s, 2014Fs¨sıNRPáV ≈¡¿¡ËªRΩLi gS lLiLi≤R∂V LSuÌy˚Õ˝‹[Æ©s[ «¡LRiVgRiVªy∏R∂V¨s ZNP[Li˙µR∂™´sVLi˙ºΩ qx slLi[*qx sªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂Õ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW q{ s™´sWLi˙µ≥∂R Æ©s[ªΩR áV æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ ’¡Ã˝¡V©´sV À≥‹g[ ij ™´sVLi»¡Õ˝‹[ NSáË≤R∂Li µR∂VLS¯LÊiR ™´sV©yıLRiV. |\ §¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ ™´sW»¡NRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi…ÿ™´sV¨s ¬ø¡zmsˆ©´s q{ s™´sWLi˙µ≥∂R Æ©s[ªΩR áV @≠sÆ™s[NPR LigS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij qx sWÚ q{ s™´sWLi˙µ≥∂R ˙xms«¡Ã¡NRPV @©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. q{ s™´sWLi˙µ≥∂R NRPV GLi NS™yÕ‹[ ¬ø¡xmsˆVN][™yá¨s,

@|qsLi’d¡˝ Õ‹[ qx s™´sV˙gRi øR¡LRiË ¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡ ’¡Ã˝¡V©´sV ªRΩ*LRigS ≤≥∂T ÷d¡˝ NTP mx sLi mz sLiøyá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. Ƶ∂[aRPLiÕ‹[Æ©s[ «¡©´sLRiÕfi {qs…˝‹[ lgi÷¡¿¡©´s G\ZNPNRP µR∂◊¡ªRΩV≤T∂¨s ªy©ØNRP‰≤T∂Æ©s[©´s©yıLRiV. LS«¡NUP ∏R∂VLigS mx so©´sL`i«¡©´s¯¨s¿¡Ë©´sªRΩ÷˝¡ r°¨s∏R∂WgSLi µ≥∂k @¨sN]¨s∏R∂W≤yLRiV. ≠sVgRiªy Æ©s[ªΩR Õ˝ÿ ªy©´sV |\ msLRi≠dsáV ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R ¨s, NRP¨dsqx sLi qx s*LiªRΩ BLi…”¡N][xqsLi 60 gRi«ÿá «ÿgS NRPW≤y NRP÷¡gji¤Õ¡[©s´ ©yıLRiV. ZNP[™s´ áLi 7áORPQáª][ |msLi…ÿ x§¶›«fi N]©´sVNRPV‰¨s “¡≠sxqsVÚ©yı©´s©yıLRiV. B…‘¡™´sá Jøy©´sÕfiÕ‹[ ªRΩ©´s\|ms ™´s¿¡Ë©´s ≠s™´sVLRi+á©´sV ¨sLRiWzmsLiøyá¨s Bxmsˆ…”¡ZNP[ qx s™yÕfi ≠szqsLS©´s©yı LRiV. ªRΩ©´sNRPLi»¡W AxqsVÚáV FyxqsVÚáV ¤Õ¡[Æ©s[¤Õ¡[™´s©yı LRiV. ªRΩ©´s “¡≠sªRΩLi æªΩLji¿¡©´s mx soxqsÚNPR ™´sV©yıLRiV. 30xqsLi™´sªRΩ=LSá LS«¡NUP∏R∂V qx sVµk∂LÁiR @©´sVÀ≥¡œ ™´sLiÕ‹[ qx sLiFyµj∂LiøR¡VNRPV©´sıƵ∂[≠sV ¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV. ªRΩ©´s À≥ÿLRi˘ Æ©s[…¡” NTP NRPW≤y ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* qx sLki*xqsVÕ‹[Æ©s[ DLiµR∂©yıLRiV. ªy©´sV NRPW≤y 13

yÓ÷&û <˚ yÓTT<ä{Ï kÕ∆q+ ¬s+&Ée kÕúq+˝À πøÁJyê˝Ÿ, eT÷&Ée kÕúq+˝À sêVüQ\T ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,«¡©´s™´sLji16(ôdÿ’ q÷´dt): LS©´sV©´sı Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙xmsµ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij gS ©´slLi[Li˙µR∂Æ™sW≤U∂ ªRΩ™´sV ø≥y©±s= @¨s ˙xms«¡Ã¡V ™´sVL][™s´ WLRiV æªΩ[ÕÿËLRiV. BLiµR∂VÕ‹[ lLiLi≤][ rÛy©´sLiÕ‹[ ZNP[˙“¡™yÕfi DLi≤R∂gS, ™´sVW≤][rÛy©´sLiÕ‹[ LSx§¶ ¶ßÕfi D©yıLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi ©´sVLi¿¡ FsHzqszqs qx s™´sWÆ™s[™yáV, ’¡¤«¡zms qx s™´sWÆ™s[aSáV «¡LRiVgRi©´sV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ C xqslLi[* mx sn ÷¡ªyáV ’¡¤«¡zmsNTP Dªy=•¶¶ ¨sı ¨sLi}ms≠sgS D©yıLiVV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ Æ™sW≤U∂ ˙gS|mnsˆLRiVgRiVª][Liµj∂. ˙xms«¡Ã¡V FsNRPV‰™´s aSªRΩLi Æ™sW≤U∂ ©y∏R∂VNRPªy*¨sı xqs™´sVLÛjixqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsµ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛjigS

˙xmsºΩµ≥∂R *¨sLiøyá©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ªRΩ©´sNRPV @©´sVNRPWáLigS D©´sı C ALRiVgRiVLRiV FsLi{msá µy*LS ºdΩLS¯©´sLi |ms…Ì”¡Liøyá¨s @a][N`PÀÿ ¡V ˙xms∏R∂VºΩı¿¡©´s»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. C ALRiVgRiLjiNTP FsLi˙…‘¡ ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Liª][ BNRP A∏R∂V©´s ™yµR∂©´sNRPV mx sxqs¤Õ¡[NPR VLi≤y F°LiVVLiµj∂. @LiµR∂VZNP[ qx s\Æ™sVNS˘Liµ≥∂R ˙xmsƵ∂[a`P F°LS…ÿ¨sı {qs™´sWLi˙µ≥R∂ FsLi{msáV µyµyxmso ≠ds≤yLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. {qs™´sWLi˙µ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡ À≥ÿ™Ø[Ƶ∂[*gS¨sı µR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VN]¨s aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V @|qsLi’d˝¡Õ‹[ aRPªRΩµ≥y ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

\|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji16(ôd’ÿq÷´dt): |qsá™´soá @©´sLiªRΩLRiLi aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ ™´sV÷¡≠s≤R∂ªRΩ qx s™´sWÆ™s[aSáV ºΩLjigji aRPV˙NRP™yLRiLi ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Li NSÀ‹[ªΩR V©yıLiVV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ™y≤U∂Æ™s[≤U∂gS øR¡LRiË ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ BxmsˆV≤R∂V ™´sVLjiN]LiªRΩ™´sVLiµj∂ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V øR¡LRiËÕ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[ @™´sNSaSáV D©yıLiVV. ˙xmsµ≥y©´s FyLÌik á Æ©s[ªΩR áV øR¡LRiËÕ˝‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. …”¡AL`iFs£qs, qz szmsH, NSLi˙lgi£qs,…”¡≤T∂mz s qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV «¡Ljigji©´s øR¡LRiËÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiµR∂L`i, gRiLi˙≤R∂ Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVflÿlLi≤Ô∂T , gRiVLi≤y™´sV¤Õ¡˝ a[ `P, xms¤Õ¡˝ LRimx sn VV©y¥`∂ lLi≤Ô∂T áV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V øR¡LRiËÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. øR¡LRiË @©´sLiªRΩLRiLi qz sFsLi qx s™´sWµ≥y©´sLi ¬ø¡ ¡VªyLRiV. ™´sVL][Æ\™sxmso qx s™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ øR¡LjiËLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV ™´sVLjiLiªRΩ gRi≤R∂V™´so NS™yá¨s N][lLi[ @™´sNSaSáV D©´sı»Ì¡V ™yLRiÃÚ ¡V ™´søyËLiVV. BLiµR∂VNRPV LSxtsÌ Q˚mx sºΩ NRPW≤y @LigkiNRPLjiLi¬ø¡[ @™´sNSaRPLi DLiµR∂¨s ™yLRiÃÚ ¡V ™´søyËLiVV. @|qsLi’d˝¡ N][LjiæªΩ[ ªRΩxmsˆNRPVLi≤y AÆ™sWµj∂ryÚLRi¨s ˙xmsøyLRiLi rygjiLiµj∂. C Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ ˙xmsºΩ INRP‰LRiW øR¡LRiËÕ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[Õÿ øR¡W≤yá¨s qx s™´sWLi˙µ≥∂R Æ©s[ªΩR áV øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. µk∂¨s™´sÃ˝¡ xqs™´sV∏R∂VLi xqsLjiF°µR∂¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Æ™s[V ™yLji DƵ∂Ù a[ PR ˘LigS NRP¨szmsr°ÚLiµj∂. ¨s«ÿ¨sNTP LSxtsÌ Q˚xmsºΩ B¿¡Ë©´s gRi≤R∂V™´so C Æ©sá 23ª][ ™´sVVgRiVxqsVÚLiµj∂. CÕ‹[gS øR¡LRiË «¡Ljizms ªRΩ™´sV @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV «‹[≤∂T Li¿¡ ºΩLjigji mx sLiFy÷¡= DLiµj∂. Bµj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ Õ‹[ LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡V©´sV ªRΩmx sˆNRP J≤T∂ryÚ™s´ V¨s ™´sVLi˙ºΩ gRiLi…ÿ $¨s™yxqsLS™´so æªΩ÷¡FyLRiV. q{ s™´sWLi˙µ≥∂R NRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR LigS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij }qsÚ NRPhji©´s ¨sLÒiR ∏R∂WáV ªRΩmx sˆ™´s¨s |§¶¶ ø¡R ËLjiLiøyLRiV. Fs…Ì¡” mx sLjiqz sÚªΩR VÕ˝‹©[ s´ W ≠s«¡ ¡©´s©´sV @LigkiNRPLjiLiøR¡™´sV©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ™´sVVryLiVVµy ’¡Ã˝¡V\|ms @|qsLi’d¡˝ Õ‹[

Æ™sV«ÿLji…‘¡ J»¡V ™´sW˙ªRΩLi gRiV«¡LSª`Ω

Ôqï T ü d ˚ # + º ü w düŒ \T ê ‘ * ü ò | « düπs

™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ©´slLi[Li˙µR∂ Æ™sW≤U∂ZNP[ mx s≤T∂Liµj∂. ˙xmsµ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij gS Æ™sW≤U∂NTP ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ 45 aSªRΩLi J»˝¡V xms≤T∂æªΩ[, ZNP[“¡˙™yÕfiNRPV 42aSªRΩLi J»˝¡V ™´søyËLiVV. Æ™sW≤U∂ Æ™sVVµR∂…”¡ rÛy©´sLiÕ‹[ DLi≤R∂gS, ZNP[“¡˙™yÕfi lLiLi≤][ rÛy©´sLiÕ‹[ D©yıLRiV. ™´sVVLi\¤À¡ c ¥yÆ©s[Õ˝‹[ ™´sW˙ªRΩLi Æ™sW≤U∂

(51aSªRΩLi) ZNP[“¡˙™yÕfiNRPV @LiµR∂©´sLiªRΩ (18aSªRΩLi) µR∂WLRiLiÕ‹[ D©yıLRiV. |\ msgS BNRP‰≤R∂ 22aSªRΩLi J»˝¡ª][ GHzqszqs DFyµ≥∂R ˘QOPR VáV LSx§¶ ¶ßÕfi gSLiµ≥∂k lLiLi≤][ rÛy©´sLiÕ‹[ ¨s÷¡øyLRiV. Fszqs ¨dsá=©±s qx sLixqsÛ 21 ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ‹˝ [ IN][‰ rÛy©´sLiÕ‹[ 3 @|qsLi’d¡˝ q{ s»˝¡Õ‹[ 2585 ™´sVLiµj∂¨s ˙xmsbPıLi¿¡ C qx slLi[* ¬ø¡[qz sLiµj∂. BNRPJ Æ\™sxmso FyLÌik Õ‹[ @xmsˆVÆ≤∂[ áVNRPáVNRPáV ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sV©y ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ A£ms xqsªyÚ øy»¡VªRΩVLiµR∂¨s qx slLi[*áV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLiVV. ™´sVV≈¡˘LigS ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ {qs»˝¡Õ‹[ Æ™sV«ÿLÌki {qs»˝¡V µR∂NTP‰LiøR¡VNRPVLi»¡VLiµR∂¨s æªΩáVr°ÚLiµj∂.

qx sLi™´sªRΩ=LSáV Dµ][˘gRiLi¬ø¡[qz s LS“¡©y™´sWª][ LS«¡NUP∏R∂W Õ˝‹[NTP ™´søyË©´s©yıLRiV. BLiNS ªRΩ©´s|\ ms @Æ©s[NPR ÀÿµR∂˘ªRΩ áV©yı∏R∂V©yıLRiV. ≠s«Ï¡ªRΩ NRPá ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sµ≥∂R VáNRPV ¨s«ÿ ¨s«ÿáV æªΩ[¤Õ¡[Ë @µ≥∂j NSLS áV©yı∏R∂V¨s ™y…”¡¨s ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPV¨s ªRΩ©´s “¡≠s ªRΩLi \|ms ™yxqsÚ™yáV Æ™sáVgRiVÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPVLS™yá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ µR∂◊¡ªRΩV≤T∂¨s qz sFsLigS ¬ø¡[∏∂R W÷¡=LiƵ∂[©s´ ¨s, AxmsµR∂≠s xqslLi[*xqsªRΩ˘ ©yLS∏R∂Vfl·ZNP[ µR∂NRPV‰ªRΩVLiµR∂¨s ˙xmsøyLRiLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiµR∂©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ r°¨s∏R∂WgSLiµ≥∂k gS¨s, NSLi˙lgi£qs FyLÌik gS¨s A™´sW»¡¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV. µR∂◊¡ªRΩVÆ≤∂[ qz sFsLi @Æ©s[ ¨s©yµR∂Li ªRΩ™´sV FyLÌki ≠sµ≥y©´sLi NSµR∂¨s, A¨s©yµy¨sı FsªRΩVÚNPR V©´sı ZNP[qz sAlLi[Æ©s[≤∂R V ªyÆ©s[ zqsFsLi©´s™´soªy©´s¨s @©´sVNRPVLi »¡V©yı≤R∂¨s }msL]‰©yıLRiV. r°¨s∏R∂WgSLiµ≥k∂ ™´sVµ≥j∂Õ‹[ GLiDLi¤…¡[ @µj∂ «¡LRiVgRiVªRΩVLiµR∂©yıLRiV.

Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ©´sáVgRiV\lLiµR∂VgRiVLRiV qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´sW…˝ÿ≤yLRi¨s, BLiNS øyÕÿ ™´sVLiµj∂ ™´sW…˝ÿ≤y÷¡= DLiµR∂¨s NSLi˙lgi£qs q{ s¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR gSƵ∂ Æ™sLiNRP»¡lLi≤Ô∂T @©yıLRiV. ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LjiËLiøR¡≤y¨sNTP ™´sVLjiLiªRΩ qx s™´sV∏R∂VLi N][LiR …ÿ¨sı NRPV˙»¡xmspLjiªRΩ™´sV¨s æªΩáLigSfl· ™yµR∂VáV FsxmsˆV≤R∂W ¬ø¡ ¡VªRΩWÆ©s[ DLi…ÿLRi¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. …”¡.’¡Ã˝¡V\|ms gRi≤R∂V™´so NS™yá¨s N][Lij ©´sxmsˆV≤R∂V ªy©´sV xqsˆLiµj∂ryÚ©s´ ¨s ™´sVLi˙ºΩ «ÿ©ylLi≤Ô∂T ¬ø¡FyˆLRiV. µk∂¨s\|ms ™´sVVLiƵ∂[ qx sˆLiµj∂LiøR¡≤R∂Li FsLiµR∂VNRP©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V\|ms qx s™´sLRifl·Ã¡V N][lLi[ §x ¶ ¶NPR V‰ Fs™´sLjiNUP ¤Õ¡[µ∂R ¨s qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. …”¡.’¡Ã˝¡V\|ms xqs™´sLRifl·Ã¡ @LiaRPLi\|ms A∏R∂V©´s gRiVLRiV™yLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. …”¡.’¡Ã˝¡V xqs™´sLRifl·Ã¡V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s N][lLi[ §x ¶ ¶NPR V‰ Fs™´sLjiNUP ¤Õ¡[µ∂R ¨s æªΩ÷¡FyLRiV. NSgS, xqs™´sLRifl·Ã¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¬ø¡xmsˆ™´søR¡Ë©yıLRiV.2014 Fs¨sıNRPáV æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[Æ©s[ «¡LRiVgRiVªy∏R∂V¨s A∏R∂V©´s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV.

ÄyéTÄBà˝À ìs¡düq dü«sê\T ’¡¨dsı AL][xmsfl·Ã¡ª][ FyLÌki Æ©s[ªRΩá DNTP‰Lji’¡NTP‰Lji ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,«¡©´s™´sLji16(ôdÿ’ q÷´ dt): A™±sV Aµk∂¯Õ‹[ ¿¡øR¡VË lLi[gij Liµj∂. D©´sı N]µÙ∂j ™´sVLiµj∂Õ‹[ INRPLRiV ºΩLRiVgRi Àÿ»¡V Àÿ™´so…ÿ FsgRiVlLi[aS LRiV. µk∂Liª][ ALRiV Æ©sáá FyLÌik NTP ÀÿÕÿLjiuÌyáV ªRΩ}msˆÕÿ ¤Õ¡[™s´ o. r~LiªRΩ FyLÌik NTP ¬ø¡Liµj∂©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ≠s©Ø[µ`∂ NRPV™´sWL`i ’¡¨dsı ¬ø¡[qz s©´s ™y˘≈¡˘Ã¡ª][ BxmsˆV≤R∂V FyLÌik Æ\≤∂á™´sWÕ‹[ mx s≤T∂Liµj∂. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li |\ ms©´s, FyLÌik Æ©s[ªΩR @LRi≠sLiµ`∂ ZNP[“¡˙™yÕfi |\ ms©´s mx s»˝¡ A™±sV Aµk∂¯ FyLÌik (FsFszms) Æ©s[ªΩR ’¡¨dsı ºdΩ˙™´sÆ\™sV©´s AL][mx sfl·Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[qz s©´s ≠s¤Õ¡[NPR LRiVá qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ ’¡¨dsı ™´sW…˝ÿ ≤yLRiV. A ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ¬ø¡}msˆµ]NRP…”¡.. ¬ø¡[}qsµ]NRP…”¡ @¨s µ≥∂R *«¡Æ™sVªyÚLiR V. Fs™´sLji©Ø[ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡VgSÆ©s[, FyL˝iR Æ™sVLi»¡Vc qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡VgS©Ø[ ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV FsFszms mx so»Ì¡VcNRPV LS¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV. @≠s¨dsºΩ ™´s˘ºΩlLi[NPR DµR∂˘™´sVLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS C FyLÌik GLSˆ»¡LiVVLiµR∂¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[ryLRiV. ≠sµR∂V˘ª`Ω, ªygRiV¨ds…”¡NTP qx sLi ¡L iµ≥∂j Li¿¡©´s •¶¶ ≠sd Vá©´sV mx spLjigÚ S @™´sVáV ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[NPR F°LiVVLiµR∂¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sV Lji+LiøyLRiV. Fs¨sıNRPá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsVá©´sV FsFszms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Æ©sLRiÆ™s[LiR ˤա[NPR F°LiVVLiµR∂©yıLRiV. ZNP[“¡˙™yÕfi ¬ø¡}msˆµj∂ INRP…”¡.. ¬ø¡[}qsµj∂ INRP…”¡ gS DLiµR∂©yıLRiV. •¶¶ ≠sd Vá @™´sVáV©´sV ZNP[“¡˙™yÕfi mx s…Ì¡” LiøR¡VNRPVÆ©s[ mx sLjiqz sÛ ªRΩV áV NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV. •¶¶ ≠sd Vá @™´sVáVÕ‹[ A∏R∂V©´s Æ™s©´sVNRP≤R∂VgRiV Æ™s[qx sVÚ©yıLRi¨s, Æ™s[V¨s|mnsrÌ°Õ‹[ @™´sVáV NS¨s •¶¶ ≠sd VáV D©yı∏R∂V©yıLRiV. Æ≤∂©y¯L`i‰ ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ @ªy˘øyLRi mx sn V»¡©´s|\ ms ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li FsLiµR∂VNRPV qx sˆLiµj∂Li øR¡≤R∂Li ¤Õ¡[µ][ ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ¨sáµk∂aSLRiV. NSLi˙lgixqsV A≤T∂qx sVÚ©s´ ı»˝¡Vc FsFszms A≤R∂V ª][LiµR∂©yıLRiV. A™±sVAµk∂¯FyLÌik ¬ø¡}msˆµ]NRP…”¡ ¬ø¡[}qsµ]NRP»¡¨s A FyLÌik FsÆ™sV¯ ¤Õ¡[˘ ≠s©Ø[µ`∂NRPV™´sWL`i ’¡¨dsı ≠s™´sVLji+LiøyLRiV.

‘Ó\+>±D sêh+˝ÀH˚ mìïø£\T: C≤Hê \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji16(ôd’ÿq÷´dt): ™´s¬ø¡[Ë ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáV æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ «¡LRiVgRiVªy∏R∂V¨s ™´sVLi˙ºΩ «ÿ©ylLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡µyNS øR¡LRiË©´sV @≤ÔR∂VN]¨s BxmsˆV≤R∂V gRi≤R∂V™´so N][LRi»¡Li NRPV˙¤…¡[ @™´soªRΩVLiµR∂©yıLRiV. LSxtÌsQ˚xmsºΩ ’¡Ã˝¡V\|ms @’≥¡˙Fy∏R∂WáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V N][LSLRi¨s... J…”¡Lig`i DLi≤R∂µR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ALRiV™yLSá gRi≤R∂V™´so B¿¡Ë©y FsLiµR∂VNRPV xqs™´sV∏R∂VLi ™´sXµ≥y ¬ø¡[aSL][ ¬ø¡FyˆÃ¡©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V\|ms xqs™´sLRifl·Ã¡V N][lLi[ x§¶¶¶NRPV‰ Fs™´sLjiNUP ¤Õ¡[µR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. …”¡.’¡Ã˝¡V\|ms xqs™´sLRifl·Ã¡ @LiaRPLi\|ms A∏R∂V©´s gRiVLRiV™yLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. …”¡.’¡Ã˝¡V xqs™´sLRifl·Ã¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][lLi[ x§¶¶¶NRPV‰ Fs™´sLjiNUP ¤Õ¡[µR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. NSgS, xqs™´sLRifl·Ã¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¬ø¡xmsˆ™´søR¡Ë©yıLRiV.2014 Fs¨sıNRPáV æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚LiÕ‹[Æ©s[ «¡LRiVgRiVªy∏R∂V¨s A∏R∂V©´s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. …”¡.’¡Ã˝¡V\|ms gRi≤R∂V™´so NS™yá¨s N][Lji©´sxmsˆV≤R∂V ªy©´sV

xqsˆLiµj∂ryÚ©´s¨s INRP ˙xmsaRPıNRPV xqs™´sWµ≥y©´sLigS ¬ø¡FyˆLRiV. Fs¨sı @™yLiªRΩLSáV FsµR∂V\lLi©y B¿¡Ë©´s ™´sW»¡NRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂©´s GH{qs{qs @µ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂W gSLiµ≥k∂ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ ¿¡LRiNSá ANSLiORPQ©´sV Æ©sLRiÆ™s[LSËLRi¨s «ÿ©ylLi≤ÔT∂ gRiªRΩLiÕ‹[ }msL]‰©´sı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiƵ∂[. zmns˙ ¡™´sLji Æ©sÕÿ≈¡LRiV NRPÕ˝ÿ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s xms˙NTP∏R∂V xmspLRiÚ™´soªRΩVLiµR∂¨s µ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.


2

Vô ≤’ <äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+ 17`01`2014

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

_CÒ|æ~ u≤<Ûä´‘· ne⁄‘·T+<ë.. ? A™±sV Aµk∂¯Õ‹[ @xmsˆVÆ≤∂[ J FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ¨sLRixqs©´sgRiŒœ¡Li ≠sFyˆLRiV. ¬ø¡}msˆµ]NRP…”¡ ¬ø¡[}qsµ]NRP…”¡ @Li»¡W ™´sVLi≤T∂xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. A™±sV Aµk∂¯ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xms«¡Ã¡©´sV ªRΩxmsˆVµ][™´sxms…Ì”¡r°ÚLiµR∂¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ≠s©Ø[µ`∂ ’¡¨dsı xqsLiøR¡Ã¡©´s AL][xmsfl·Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. A™±sV Aµk∂¯ ¬ø¡}msˆµ]NRP…”¡...¬ø¡[}qsµ]NRP»¡¨s µR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. A™±sV Aµk∂¯ ™´sW˘¨s|mnsrÌ° xmsµyá gSLRi≤U∂ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ªygRiV¨dsLRiV, ≠sµR∂V˘ª`Ω ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ •¶¶¶≠dsVá©´sV xqsLjigS ¨sLRi*QQLjiÚLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s ’¡¨dsı AL][zmsLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ Æ™sLi»¡Æ©s[ Bµj∂ ’¡¤«¡zms A≤T∂xqsVÚ©´sı ©y»¡NRP™´sV¨s A£ms ˙xmsºΩ¨sµ≥j∂ Æ™sWlgi[Li˙µR∂ ∏R∂WµR∂™±s @©yıLRiV. @Li¤…¡[ ≠s™´sVLRi+á©´sV ªRΩ»Ì¡VNRPV¨s µy¨s¨s ≠sZa˝P[ztsQLiøR¡VNRPVÆ©s[ rÛyLiVVNTP FsµR∂gS÷¡. NS¨ds A£ms @xmsˆVÆ≤∂[ ≠s™´sVLRi+á©´sV ªRΩ»Ì¡VNRPVÆ©s[ zqÛsºΩÕ‹[ ¤Õ¡[µR∂¨s æªΩ÷¡zqsF°LiVVLiµj∂. Æ™sLi»¡Æ©s[ µy¨s¨s ’¡¤«¡zmsNTP @Li»¡gRi»Ì¡≤R∂LiÕ‹[©´sW K¿¡ªRΩ˘Li ¤Õ¡[µR∂©y÷¡. NSLi˙lgi£qs ™´sVµÙR∂ªRΩVª][ N]áV™´soµk∂Lji¨s ZNP[˙“¡™yÕfi aRP˙ªRΩV™´so BNRP ’¡¤«¡zms @©´sıµj∂ @LÛRiLi @™´soª][Liµj∂. C BLRiV FyLÌkiá ™´sVµ≥R∂˘  ¡Liµ≥R∂Li ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ A∏R∂V©´s FyLÌki ™yLRiV ’¡¤«¡zms áORPQ ˘LigS ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[∏R∂VLRiV.µj∂Õÿ DLi≤R∂gS, «ÿºdΩ∏R∂V LS«¡NUP∏R∂WáՋ[ A™±sV Aµk∂¯ FyLÌki INRP xqsLiøR¡Ã¡©´sLi @LiVVLiµj∂. «ÿºdΩ∏R∂V ≠dsV≤T∂∏R∂W, ™´sVV≈¡˘LigS ALig˝Ri À≥ÿuy xms˙ºΩNRPá ™´sVµÙR∂ªRΩV xmsoxtsQ‰Ã¡LigS á’≥¡LiøR¡≤R∂Liª][ 'A£ms' ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi Ƶ∂[aRP™y˘xmsÚLigS xmsáV ©´sgRiLSá\|ms xms≤R∂Vª][Liµj∂. xms»Ì¡fl· ˙FyLiªyáNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s ∏R∂VV™´sªRΩª][ Fy»¡Vc ≠sµy˘™´sLiªRΩVáV 'A£ms' \Æ™sxmso ANRPL<jiªRΩVáV NS™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ Fs¨sıNRPáՋ[ Fs™´sLjiNTP ©´sxtÌsQLi «¡LRigRiÀ‹[ªRΩV©´sıµR∂©´sıµj∂ BxmsˆV≤R∂V øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRPLigS ™´sWLjiLiµj∂. ∏R∂VV™´sªRΩ, ≠sµy˘™´sLiªRΩVÕ˝‹[ ©´slLi[Li˙µR∂ Æ™sWµk∂ZNP[ FsNRPV‰™´s AµR∂LRifl· DLiµj∂. C ™´sLÊSáV 'A£ms' \Æ™sxmso ™´sV◊˝¡æªΩ[ ©´slLi[Li˙µR∂ Æ™sWµk∂ ≠s«¡∏R∂W™´sNSaSá\|ms µy¨s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi xms≤R∂VªRΩVLiµj∂. NSLi˙lgi£qs FyLÌki INRP xms¥R∂NRPLi ˙xmsNSLRiLi 'A£ms'NRPV ˙xmsøyLRiLi NRP÷¡ˆr°ÚLiµR∂©´sı ™yµR∂©´s NRPW≤y  ¡Ã¡LigS ≠s¨szmsr°ÚLiµj∂. C µR∂aRPÕ‹[ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ’¡¨sı AL][xmsfl·Ã¡V xqsLiøR¡Ã¡©´s\Æ™sVæªΩ[ µy¨s¨s ºΩzmsˆN]¤…Ì¡[ ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ’¡¤«¡zms\|msNTP Æ©sxmsLi Æ©s»Ì¡≤R∂™´sVÆ©s[µj∂ NRPW≤y LS«¡NUP∏R∂V N][fl·LiÕ‹[Æ©s[ øR¡W≤y÷¡= DLi»¡VLiµj∂. INRPÆ™s[Œœ¡ A£msNRPV @ÕÿLi…”¡ DƵÙ∂[aRPLi ¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ ¨s«ÿLiVVºdΩgS ™´sVVLiµR∂VNRPV LS™y÷¡. ’¡¤«¡zms NSLi˙lgi£qsá©´sV xqs™´sW©´s µR∂WLRiLiÕ‹[ |ms…Ì”¡©´sxmsˆV≤R∂V NSLi˙lgi£qs ™´sVµÙR∂ªRΩVª][Æ©s[ ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ @LRi≠sLiµ`∂ ZNP[“¡˙™yÕfi ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı GLSˆ»¡Vc¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li @©´sV™´sW©yáNRPV ªy≠s¬ø¡[ËƵ∂[. Gµ][ LRix§¶¶¶xqs˘ @™´sgSx§¶¶¶©´s ¤Õ¡[µy IxmsˆLiµR∂Li ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ NSLi˙lgi£qs FsLiµR∂VNRPV ¤À¡[xtsQLRiªRΩV ™´sVµÙR∂ªRΩV Br°ÚLiµR∂©´sı @©´sV™´sW©yáV ry™´sW©´sV˘Ã¡NRPV NRPW≤y NRPáVgRiVªyLiVV. «ÿºdΩ∏R∂V rÛyLiVVÕ‹[ NSLi˙lgi£qsNRPV @©´sVNRPWáLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¬ø¡[ xms˙ºΩNRPáV B…‘¡™´s÷¡ NSáLiÕ‹[ 'A£ms'NRPV À≥ÿLki ˙xmsøyLRiLi NRP÷¡ˆxqsVÚ©yıLiVV. @Li¤…¡[ INRP xms¥R∂NRPLi ˙xmsNSLRiLi ©´slLi[Li˙µR∂ Æ™sWµk∂¨s Ƶ∂ ¡˜ºdΩ∏R∂V≤y¨sNTP ©´sA£ms NRPV @™´sxqsLS¨sNTP ≠sVLi¿¡©´s ˙xmsøyLRiLi NRP÷¡ˆxqsVÚ©yıLRi¨ds, µk∂¨s Æ™s©´sVNRP NSLi˙lgi£qs x§¶¶¶xqsÚLi DLiµR∂©´sı @©´sV™´sW©yáV NRPáVgRiVªRΩV©yıLiVV. ™yxqsÚ™y¨sNTP ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ @LRi≠sLiµ`∂ ZNP[“¡˙™yÕfi ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[ GLRiˆ≤T∂©´s 'A£ms' ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmsORPQLi L][«¡ŸÃ¡VgS ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂WáՋ[ @ryµ≥yLRifl·\Æ™sV©´s≠s G≠dsV ¤Õ¡[™´so. DƵÙ∂[aRPxmspLRi*NRPLigS ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂Wá©´sV '©´s À≥œ¡Wª][ ©´s À≥œ¡≠sxtsQ˘ºΩ' @©´sı»Ì¡VgS ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ¨s«ÿ¨sNTP µj∂™´sLigRiªRΩ Fs©±s…”¡AL`i FyLÌki |ms…Ì”¡©´s ªRΩLRi™yªRΩ @Æ©s[NRP øyLji˙ªRΩNRP ¨sLÒRi∏R∂WáV ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. lLiLi≤R∂V LRiWFy∏R∂VáZNP[ NTPÕ‹[ ’¡∏R∂V˘Li, ™´sVLi≤R∂á ™´s˘™´sxqÛs GLSˆ»¡V, xms¤…¡[Õfi xms…ÿ*Lki ™´s˘™´sxqÛs LRiµÙR∂V ÕÿLi…”¡ ¨sLÒRi∏R∂WáV øyLji˙ªRΩNRP @LiaSáV. @Õÿlgi[ ™´sVµR∂˘Fy©´s ¨s}tsQµ≥R∂Li NRPW≤y øyLji˙ªRΩNRP ¨sLÒRi∏R∂VLigS ¬ø¡xmsˆVN][™y÷¡. BÕÿLi…”¡ ¨sLÒRi∏R∂Wá©´sV æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi ™´s˘™´srÛyxmsNRPV≤R∂V µj∂™´sLigRiªRΩ Fs©±s.…”¡.LS™´sWLS™´so ˙xmsNRP…”¡Li¿¡ @™´sVáV¬ø¡[zqs øR¡WzmsLiøyLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS xmsµR∂≠ds Àÿµ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms»Ì¡gSÆ©s[ Fs©±s.…”¡.LS™´sWLS™´so.. @≠s¨dsºΩ\|ms N]LRi≤y LRi&V◊¡zmsLiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ∏R∂VLi˙ªyLigRiLiÕ‹[ ˙NRP™´sVbPORPQfl· ºdΩxqsVNRPVLS™´s≤y¨sNTP ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. BxmsˆV≤R∂V @LRi≠sLiµ`∂ ZNP[“¡˙™yÕfi r~LiªRΩ ™yx§¶¶¶©´sLiÕ‹[ ryµy{qsµygS ˙xms∏R∂Wfl”·LiøR¡≤y¨sı g]xmsˆgS ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ©y≤R∂V Fs©±s.…”¡.AL`i. ªRΩ©´s r~LiªRΩ ™yx§¶¶¶©´sLiÕ‹[ Fsry‰L`Ìi ALS˜È»¡Li ¤Õ¡[NRPVLi≤y ˙xms∏R∂Wfl”·Li¿¡©´s ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ≠sxqs¯LjixqsVÚ©yıLRiV. @≠s¨dsºΩ¨s @LjiNRP»Ì¡≤R∂Li N][xqsLi 'µ≥R∂LRi¯™´sV•¶¶¶™´sW˙ªRΩ' @¨s ©y™´sVNRPLRifl·Li ¬ø¡[zqs Bxmsˆ…”¡ Õ‹[NS∏R∂VVNRPÚ ™´s˘™´sxqÛs©´sV @xmsˆVÆ≤∂[ GLSˆ»¡Vc¬ø¡[zqs ≠sxqsÚQXªRΩ @µ≥j∂NSLSáV NRP»Ì¡¤À¡»Ì¡≤y¨sNTP ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ≠dsV≤T∂∏R∂W ªRΩ™´sVNRPV @©´sVNRPWáLigS Fs™´sLji¨s ˙xmsÆ™sW…fi ¬ø¡[xqsVÚLiµR∂Æ©s[µj∂ ¬ø¡}msˆ©´sLiªRΩgS ™´sWLjiLiµj∂. æªΩx§¶¶¶Õÿ‰ æªΩ[«fiFyÕfi µR∂VLRiV˜µÙj∂ ªRΩLRi™yºΩ NSáLiÕ‹[  ¡∏R∂V»¡xms≤T∂Liµj∂.  ¡LigSLRiV áORPQ ¯fl„fi áORPQ LRiWFy∏R∂VáV áLiøR¡Li ºdΩxqsVNRPV©´sı»˝¡VgS ¿¡˙ºdΩNRPLjiLi¿¡ J µR∂◊¡ªRΩ ©y∏R∂VNRPV≤T∂ FsµR∂VgRiVµR∂á©´sV NRPV˙»¡ª][ @≤ÔR∂VNRPV©´sı xmnsV©´sV≤R∂V æªΩ[«fiFyÕfi. @Õÿlgi[ NSLi˙lgi£qs Æ™s©´sNRP DLi≤T∂ NRPV˙»¡Ã¡NRPV A«¡˘Li F°xqsVÚLiµR∂©´s≤y¨sNTP BLiªRΩNRP©yı ¨sµR∂LRi+©´sLi @NRP‰lL˝i[µR∂V. C NRPV˙»¡Õ˝‹[ ≤≥T∂÷d˝¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @LRi≠sLiµ`∂ ZNP[“¡˙™yÕfi À≥ÿgRiry*≠sV @™´soªyLS ¤Õ¡[NRP ¨s«ÿLiVVºdΩgS ¨sá ¡≤R∂ªyLS @©´sıµj∂

dü+Áø±+‹ |üs«¡ ~q+ Hê&ÉT |ü‘+· >∑T\T m>∑Ts¡yd˚ Tü HÔ êï <äècÕ´+

bÕ\eT÷s¡T ãkÕº+&é˝À Á|üj÷· DÏ≈î£ \≈£î X¯óuÛ≤ø±+ø£\å T, õ˝≤¢ n+‘·≥ eTT+–{À¢ eTT>∑T\Z T

C≤q|ü<ä qè‘ê´\‘√ |ü⁄\øÏ+∫q |ü⁄sƒêHé|ü*¢ >∑<ë«\ »qe] 16 (ôdÿ’ q÷´dt) dü+Áø±+‹ dü+ãsê\˝À >∑<ë«\ eT+&É\+ |ü⁄{≤Hé |ü*¢ Á>±eT+ C≤q|ü<ä qè‘ê´\T, nqïeTj·T´ ø°sqÔ¡ \‘√ |ü⁄\øÏ+∫b˛ sTT+<äì, e÷õ XÊdüqdüuTÑÛ ´\T &çø¬ uÛsÑ ‘¡ d· +æ Vü‰s¬ &ç¶ ‘Ó*bÕs¡T >∑<ë«\ e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ #Ósπ’ àHé >∑&+¶É ø£ècÕí¬s&ç¶ |üs¡´y˚ø£åD˝À düs¡Œ+#·T |ü<äà n<ä´ø£å‘·q @sêŒ≥T #˚dæq Á|ü»\ Äq+<ë‘·‡Vü‰\eT<ä´ dü+Áø±+‹ dü+ãsê\T ø£qTï\ |ü+&ÉTe⁄>± »]>±sTT. e÷õ @yÓTà˝Ò´ uÛsÑ ‘¡ d· +æ Vü‰s¬ &ç¶ eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝ÀïHêïs¡T. á dü+<äs“¡ + >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·T Á|ü»\T uÛøÑ bÔÏ Õ≥\‘√ ‘·qàj·T+ #Ó+<äT‘·T C≤q|ü<ä ø£fi\¯ T , ø√˝≤≥+, #Óøÿ£ uÛ»Ñ q˝À ìeT>∑ïyÓTÆ Á>±MTD ø£fi\¯ T ‘Óse¡ Ts¡T>∑T ø±≈£î+&Ü ø±bÕ&çq≥T¢ ñqï<äì

nHêïs¡T. @&Ü~>± |ü+&ç+∫q <ÛëHê´\T, dü+Áø±+‹ø£+fÒ eTT+<äT>± Çfi¯¢≈£î #˚s¡T≈£î+{≤sTT. n+<äTøπ <Ûëq´\øÏàå Ç+{ÏøÏ e∫Ãq+<äTπø á dü+ãsê\Hêïs¡T. dü+ n+fÒ $TøÏÿ* Áø±+‹ n+fÒ nuÛTÑ ´<äjT· + eTø£s+¡ n+fÒ yÓ÷dü* nì Äj·Tq düŒwü+º #˚XÊs¡T. e÷qe⁄ì Ä<ë´‹àø±ìøÏ n&ÉT>∑>T∑ &ÉT>∑THê n&ÉT¶ ‘·>T∑ \T‘·T yÓ÷ø£å e÷sêZìøÏ nqs¡TΩ&ìç #˚düTÔ+<äHêïs¡T. eTø£s¡dü+Áø£eT D+ |ü⁄D´~Hê\˝À Bì u≤] qT+&ç ‘·|Œæ + #·T≈£îH˚+<äT≈£î zø£fÒ e÷s¡eZ Tì <ëq<Ûsä êà\T #˚jT· &É+ eT+∫<äHêïs¡T. n+<äTøπ >∑+– s¬ <äT\› Ä≥\T, yêøÏfi˝¢¯ À s¡+>∑e\T¢\T, >¬ uÒ“eTà \T, sπ >∑T|üfió¯ ,¢ |üPe⁄\T @sêŒ≥T #˚dTü HÔ êïeTHêïs¡T. |ü‘+· >∑T\ Ä≥˝À Ç~ <˚eø±\eTHêïs¡T. ñ‘·sÔ êj·TD+‘√ <Ûqä TdüT sê• qT+&ç eTø£s¡ sêøÏ e#˚Ã<˚ eTø£sd¡ +ü Áø£eTD+ nHêïs¡T. á s√EH˚ edü+‘· s¡T‘·Te⁄ ÁbÕs¡+uÛeÑ Te⁄‘·T+ <äì ;Ûwàü |æ‘êeTVüQ&ÉT Ç#ÛêÃeTè‘·T´e⁄ es¡+‘√

n+|üX¯j·T´ô|’ ñ+&ç ñ‘·Ôsêj·TD |ü⁄D´ø±\+ sê>±H˚ ÁbÕD+ e~* |üse¡ ÷‘·à˝À ©qeTj·÷´s¡Hêïs¡T. C≤q|ü<ä ø£fi\¯ qT ø±bÕ&Ü*‡q u≤<ä´‘· Á>±MTD ÁbÕ+‘· Á|ü»\<˚qHêïs¡T.,á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT\›ø˝£ Ÿ eT+&É\ e÷õ eT+&É\ |ü]wü‘Y n<ä´≈£îå \T dü‘ê´¬s&ç,¶ &çddæ _æ e÷õ &Ós¬’ ø£sº Y ø√‘·|Ô *ü ¢ eTùV≤X¯«s¡s¬ &ç,¶ >∑<ë«\ |æ@dæmdt n<ä´≈£îå \T yÓ+ø£≥s¬ &ç,¶ düsŒ¡ +#·T\T, áX¯«sY ,y˚DT>√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶, Hêj·T≈£î\T dü+>±\nj·T´|ü⁄¬s&ç¶, düTπs+<äsY ¬s&ç¶, qπs+<äsY ¬s&ç¶, |ü<ëà¬s&ç¶, ‹s¡TbÕ˝Ÿ, >±j·T≈£î\T ø±oHê<∏,é y˚DT>√bÕ˝≤#ê], »j·Tl, uÛyÑ êì, ns¡$+<é, ø£fi≤ø±s¡T\T |ü⁄\¢jT· ´, >∑+>±<Ûsä Y ,j·÷$Tì, q+~ì, kÂeT´, •e, yÓ+ø£fÒX¯«] ‘·~s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. ø£fi≤ø±s¡T\≈£î ãVüQeT‘·T\T.... #Óøÿ£ uÛ»Ñ q˝À bÕ\Zqï ø£fi≤ø±s¡T\≈£î nqïe Tj·T´ ø°sqÔ¡ ˝À bÕ\Zqï >±j·T≈£î\ bÕ≥\≈£î eTT>∑T˝› q’… eTùV≤X¯«s¡s¬ &ç¶ , nj·T´|ü⁄s¬ &ç,¶ <Ûsä ÷¡ s¡T s¡+>±¬s&ç,¶ _C≤«s¡+ dü‘ê´¬s&ç\¶ T q>∑<Tä ãVüQeT‘·T\T n+<äCXÒ Ês¡T. M]øÏ ø£fi≤ø±s¡T\T ‘·eT ø£è‘·v‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

25©´s J»¡L˝Ri µj∂©Ø[ªRΩ=™´sLi ˙Fyfl·z§¶ ªRΩ c¬ø¡[Æ™sŒ˝œ¡ ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV «ÿºdΩ∏R∂V x§¶‹[µy NRP÷¡ˆLiøy÷¡ GáWLRiV,«¡©´s™´sLji16(ôd’ÿq÷´dt): J»¡L˝Ri µj∂©Ø[ªRΩ=™´sLi ∏R∂V¥y≠sµ≥j∂gS CÆ©sá 25©´s «¡LRigRi©´sVLiµj∂. BLiµR∂VN][xqsLi @µ≥j∂NSLRiVáV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. A L][«¡Ÿ ˙xmsæªΩ[˘NRP NSLRi˘˙NRP™´sWáV, J»¡LRiV \¬ø¡ªRΩ©´s˘ NSLRi˘˙NRP™´sWáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ J»¡L˝Ri ªRΩVµj∂ «ÿ’¡ªy©´sV CÆ©sá 31™´s æªΩ[µk∂©´s ˙xmsNRP…”¡LiøR¡©´sV©yıLRiV. À≥ÿLRiªRΩ Fs¨sıNRPá xqsLixmnsVLi ™´sVVLiµR∂VgS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s |tsQ≤R∂W˘Ã¡V ˙xmsNSLRiLi µk∂¨s¨s CÆ©sá 16™´s æªΩ[µk∂©´s Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøy÷¡= DLiµj∂. @LiVVæªΩ[ F~≤T∂gjiLixmsoá NSLRifl·LigS @µj∂ ™yLiVVµy xms≤T∂Liµj∂. 2014 «¡©´s™´sLji 1™´s æªΩ[µk∂ ©y…”¡NTP 18 xqsLi™´sªRΩ=LSá ™´s∏R∂VxqsV= ¨sLi≤T∂©´s ™yLjiNTP J»¡V x§¶¶¶NRPV‰ NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV µR∂LRi∆ÿxqsVÚáV {qs*NRPLjiLi¬ø¡[ gRi≤R∂V™´so gRiªRΩ Æ©sáՋ[ ™´sVVgjizqsLiµj∂. NRPLixmsp˘»¡LkiNRPLjiLi¬ø¡[ µR∂aRPÕ‹[ N]¨sı B ¡˜LiµR∂VáV ªRΩ¤Õ¡ªRΩÚ≤R∂Liª][ J»¡L˝Ri ªRΩVµj∂ «ÿ’¡ªy ˙xmsNRP»¡©´s æªΩ[µk∂¨s CÆ©sá 31™´s æªΩ[µk∂NTP ™´sWLRiVˆ ¬ø¡[aSLRiV. A ˙xmsNRP»¡©´s ªRΩLS*ªRΩ NRPW≤y N]ªRΩÚ J»¡L˝Ri ©´sÆ™sWµR∂VNRPV Fs¨sıNRPá xqsLixmnsVLi @™´sNSaS¨sı NRP÷¡ˆxqsVÚLiµj∂. xqsµR∂LRiV æªΩ[µk∂á©´sV NRPW≤y ªRΩ*LRiÕ‹[ ˙xmsNRP…”¡ryÚLRiV.

xqsLigSlLi≤Ô∂T ,«¡©´s™´sLji16(ôd’ÿq÷´dt): ˙Fyfl·z§¶¶¶ªRΩ c¬ø¡[Æ™sŒ˝¡œ ˙Fy¤«¡NÌPR VNRPV «ÿºdΩ∏R∂V §x ¶‹µ[ y NRP÷¡ˆLiøyá¨s Æ™sVµR∂N`P ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ aRPbPµ≥∂R L`i lLi≤Ô∂T N][LSLRiV. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qs™´sVVLiµR∂V C ˙Fy¤«¡NÌPR V©´sV ™´sVVLiµR∂VNRPV ºdΩqx sVNRPV¨s LS™yá©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ Æ™s©´sNRP ¡≤T∂¨s Æ™sVµR∂N`P —¡Õ˝ÿNRPV ¨ds…”¡ xqsµR∂VFy∏R∂WáV ¤Õ¡[™´s©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V©´sV @≤Ô∂R VNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV …”¡≤T∂mz s, Æ\™sNSFy @µ≥∂j Æ©s[ªΩR áV øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V, «¡gRi©±sáVNRPV˙»¡ mx s©yıLRi¨s AL][mz sLiøyLRiV. ≠dsLjiµÙ∂R LRiW æªΩáLigSfl·NRPV @©´sVNRPWá™´sV¨s ¬ø¡zmsˆ BxmsˆV≤R∂V ™´sW»¡™´sWLRiË≤R∂Li LS«¡NUP∏R∂V ˙µ][§x ¶ ¶Li @©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚mx sºΩ @|qsLi’d¡˝ NTP mx sLizms©´s æªΩáLigSfl· ™´sVVryLiVVµy ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LjiËLiøR¡NRPVLi≤y q{ s™´sWLi˙µ≥∂R ©y∏R∂VNRPVáV NS™yáƩs[ NSá∏R∂Wxms©´s ¬ø¡[aSLRi¨s AL][mz sLiøyLRiV. ’¡Ã˝¡V\|ms NSá∏R∂Wxms©´s ¬ø¡[qz s ºΩLjigji LSxtsÌ Q˚mx sºΩ¨s qx s™´sV∏R∂VLi N][lLi[LiµR∂VNRPV NRPV˙»¡Ã¡V ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. æªΩáLigSfl·©´sV @≤Ô∂R VNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ’¡¤«¡zmsª][ F~ªRΩVÚ|ms»Ì¡VNRPV¨s æªΩáLigSfl· GLRiˆ≤R∂NRPVLi≤y øR¡WryÚ©s´ ¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı NRPV˙»¡Ã¡©´sV FyLÌik Æ©s[ªΩR áV gRi™´sV¨sLiøyá©yıLRiV.

’¡¤«¡zms lgiáVxmso ∆ÿ∏R∂VLi : @a][N`PlLi≤ÔT∂ ™´sLRiLigRiÕfi,«¡©´s™´sLji16(ôd’ÿq÷´dt): FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V AÆ™sWµR∂Li F~Liµj∂©´s ªRΩLRiV™yªRΩ æªΩáLigSfl·Õ‹[ …”¡≤T∂mz s gRiÃ˝¡LiªRΩ™´soªRΩVLiµR∂¨s ’¡¤«¡zms —¡Õ˝ÿ @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V Fs≤˝∂R @a][N`PlLi≤Ô∂T @©yıLRiV. ’¡¤«¡zms¨s ˙gSrÛyLiVV ™´sLRiNRPV ≠sxqsÚLjiLiøy™´sV©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ’¡¤«¡zms lgiáVxmso ∆ÿ∏R∂V™´sV¨s, Æ™sW≤U∂ ˙xmsµ≥y¨s NS™´s≤R∂Li ªRΩ¥R∂˘™´sV©yıLRiV.CÆ©sá 16,17,18 æªΩ[µ∂k Õ˝‹[ lLiLi≤][ ≠s≤R∂ªRΩ ¡Wª`Ω µR∂LRi+©±s NSLRi˘˙NRP™´sVLi¨sLRi*z§¶ ¶Li øR¡©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. Æ™sVVµR∂…”¡ ≠s≤R∂ªRΩÕ‹[ 60 aSªRΩLi  ¡Wª`Ω NRP≠sV…‘¡Ã¡ ≠s™´sLSáV —¡Õ˝ÿ FyLÌki NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP ¬ø¡[LS∏R∂V©yıLRiV. NRP≠sV…‘¡Ã¡ GLSˆ»¡Vª][ FyLÌik ¨s ˙gS™´sVrÛyLiVV ©´sVLi¿¡ mx s…”¡tx sÌ QLi ¬ø¡[∏∂R V©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. @¨sı FyLÌik á ©´sVLi¿¡ ’¡¤«¡zmsÕ‹[NPT |msµÙ∂R FsªRΩVÚ©s´ ¬ø¡[Lij NRPáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂V©yıLRiV. G{msFs¨dsÍ J @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V @a][N`PÀÿ ¡V æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V

˙xmsªRΩVá©´sV À‹[gji ™´sVLi»¡Õ˝‹[ NSÕÿËá¨s mz sáVxmso¨s™´s*»¡Li, A ≠sµ≥∂R LigS ™y…”¡¨s ªRΩgRiVá |ms»Ì¡≤R∂Li µR∂VLS¯LÊRiQ\Æ™sV©´s øR¡LRi˘ @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T , øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V, Æ\™sFs£qs «¡gRi©±s ™´sVVgÊRiVLjiµk∂ INRP¤…¡[ ≠sµ≥y©´s™´sV©yıLRiV. |\ §¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[ xmso…Ì¡” |msLjigS™´sV¨s ¬ø¡xmsˆVNRPVÆ©s[ Æ©s[ªRΩáV¿¡ªRΩWÚLRiV, NRP≤R∂xmsÕ‹[ FsLiµR∂VNRPV F°…‘¡ ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRi©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sVVryLiVVµy ’¡Ã˝¡V xms˙ªRΩVá©´sV {qs™´sWLi˙µ≥y ™´sVLi˙ªRΩVáV NSáË≤R∂Li LS«ÿ˘LigRi ≠sLRiVµÙ∂R ™´sV¨s @©yıLRiV. ™´sVLi˙ºΩ …‘¡“¡ Æ™sLiNRP¤…¡[a`P , G{ms Fs¨dsÍ J£qs @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V @a][N`PÀÿ ¡V ’¡Ã˝¡V mx s˙ªRΩVá©´sV À≥‹g[ ij ™´sVLi»¡Õ˝‹[ NSáË≤R∂Li Æ©s[LiR ™´sV©yıLRiV. ≠dsLji|\ ms Æ™sLi»¡Æ©s[ ZNP[qx sVáV ©´sÆ™sWµR∂V ¬ø¡[qz s øR¡»Ì¡mx sLRiÆ\™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVN][™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVN][NPR F°æªΩ[ ªyÆ™s[V F°LS≤R∂Vªy™´sV©yıLRiV.

y√˝À« ãdüT‡˝À b˛>\∑ T Vü≤&˝É ‹… qÔ Á|jü ÷· D°≈î£ \T n\+|üPsY, »qe] 15»qe] 16 (ôdÿ’ q÷´dt) ôV≤’ <äsêu≤<é qT+&ç ‹s¡T|ü‹ ãj·T\T <˚sT¡ ‘·Tqï mdt$ÄsY Á{≤yÓ˝Ÿ‡ ≈£î #Ó+~q y√˝À« ãdüT‡ k˛eTyês¡+ ns¡s¿ êÁ‹ 1 >∑+≥ ÁbÕ+‘·+˝À nø£kÕà‘·T>Ô ± &çõ˝Ÿ {≤´+ø£sT¡ qT+&ç b˛>∑\T sêe&É+‘√ Á|üj÷· D°≈î£ \T u…+uÒ˝‹… Ô b˛j·÷s¡T. e÷qebÕ&ÉT eT+&É\+ Ç{Ïø±´\bÕ&ÉT ùdºõ düMT|ü+˝ÀøÏ sê>±H˚ &çõ* {≤´+ø£sY qT+&ç b˛>∑\T sêe&É+ >∑eTì+∫q Á&Óe’ sY ãdüT‡qT ì*|æyd˚ æ |üsês¡j÷· ´&ÉT. B+‘√ ãdüT‡˝À ñqï 30 eT+~ Á|üj÷· D°≈î£ \T øÏ+<ä≈î£ ~–b˛j·÷s¡T. yês¡T ‘Ó\y¢ ês¡TC≤eTT es¡≈î£ ãdüT‡ ãj·TfÒ ñHêï dü+ã+~‘· y√˝À« ãdüT‡ j·T»e÷qT\T eTs√ø£ ãdüT‡qT |ü+|üø£ b˛e&É+‘√ yês¡T >∑‘´· +‘·s+¡ ˝Òø£ Ç‘·s¡ ãdüT‡\˝À >∑eT´kÕúHê\T #˚sT¡ ≈£îHêïs¡T. düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüT≈£îqï b˛©düT\T dü+|òTü ≥q dü\ú + #˚sT¡ ≈£îì øπ düT qyÓ÷<äT #˚dqæ ≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

|üsê´≥ø£ s¡+>±ìï n_Ûeè~›Û #˚kÕ+Ô . eT+‹Á &ç¬ø ns¡TD eT\›ø˝£ Ÿ, »qe] 16 (ôdÿ’ q÷´dt) eT\›ø˝£ Ÿ qT nìï s¡+>±\˝À n_Ûeè~› #˚dTü Ô |üsê´≥ø£ s¡+>∑+˝À ≈£L&Ü n_eè~› |üsT¡ düTqÔ ï≥T¢ düeT#ês¡ XÊK eT+Á‹ &çø¬ ns¡TD düŒwü+º #˚XÊs¡T. ãT<Ûyä ês¡+ eT+&É\ øπ +Á<ä+˝Àì <˚yê\j·T düMT|ü+˝À s¡÷. 95 \ø£\å ì<ÛTä \‘√ #˚|fü ºÒ n‹~∏ >∑èVü≤+, eTÚ•ø£ edü‘T· \ ø£\Œq\≈£î eT+Á‹ uÛ÷Ñ $T |üP» #˚XÊs¡T. á dü+<äs“¡ +>± eT+Á‹ e÷{≤¢&TÉ ‘·T |üsê´≥ø£ s¡+>∑ n_Ûeè~›øÏ Á|üuTÑÛ ‘·«+ ø£èwæ #˚dTü +Ô <äì Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± õ˝≤¢˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê\qT n_Ûeè~› #˚dTü qÔ ï≥T¢ eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä\j·T #Ósπ’ àHé Á|üV‰ü <¢ sä êe⁄, Çz >∑Ts¡TsêE, düsŒ¡ +#·T Hê>∑sêE, s¡+>∑kÕ«$THêj·TT&ÉT, d”‘êsê$T s&ç,¶ |üf˝Ò Ÿ Á|üu≤Û ø£sY s¬ &ç,¶ dü‘ê´¬s&ç¶ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Æ™s[V≤yLS¨sNTP L][«¡⁄ ˙xmsæªΩ[˘NRP ¡xqsV=áV ™´sLRiLigRiÕfi,«¡©´s™´sLji16(ôdÿ’ q÷´dt): mz sn ˙ ¡™´sLji 12,13,14 æªΩ[µ∂k Õ˝‹[ «¡Ljilgi[ Æ™s[V≤yLRiLi «ÿªRΩLRi N][qx sLi ALÌik q{ s ˙xmsæªΩ[˘NRP GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[r°ÚLiµj∂. ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡xqsV=áV ©´s≤T∂}msLiµR∂VNRPV qx s™´sW∏R∂VªRΩLÚ i @™´soª][Liµj∂. «ÿªRΩLRi©´sV À≥¡œ NRPVÚáV ™´sVVLiµR∂qx sVÚgSÆ©s[ µR∂Lji+LiøR¡VNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV ≠dsáVgS G{msALÌik q{ s ™´sLRiLigRiÕfi lLiLi≤][ ≤T∂F° ©´sVLi¿¡  ¡xqsV=áV ©´s≤R∂Vxmsoª][Liµj∂. L][«¡⁄ DµR∂∏R∂VLi 6 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 6gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV ˙xmsºΩ gRiLi»¡NRPV INRP  ¡xqsV=©´sV DLi»¡VLiµR∂¨s ™´sLRiLigRiÕfic2 ≤T∂F° Æ™s[VÆ©s[«¡L`i INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. À≥¡œ NRPVÚáV C r¢NRPLS˘¨sı ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™yá¨s N][LSLRiV. Bµj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ qx s™´sV¯NRP‰ Ƶ∂[™s´ ªRΩNRPV qx sLi ¡Liµ≥∂j Li¿¡©´s µ≥∂R *«¡xqsÚLiÀ≥ÿá©´sV qz sµÙ∂R À‹[LiVV©´s ™´sLibdP∏R∂VVáV mx so©´sM˙xmsºΩztsÓ QLiøyLRiV. Æ™s[V≤yLRiLiÕ‹[¨s qx s™´sV¯NRP‰Æµ∂[™s´ ªRΩ mx sp«ÿ™´sVLiµj∂LRiLi qx s≠dsVxmsLiÕ‹[, gÙiR Ƶ∂NRPV qx s≠dsVxmsLiÕ‹[ øyÕÿ qx sLi™´sªRΩ=LSá ˙NTPªRΩLi mx sp«ÿLRiVáV rÛy¨sNRP @≤R∂V™´soÕ˝‹[ á’≥¡Li¬ø¡[ J ¬ø¡»Ì¡Vª][ µ≥∂R *«¡xqsÚLiÀ≥ÿá©´sV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[qz s ˙xmsºΩztsÌ QLiøyLRiV. CryLji À≥ÿLki ™´sL<SáV NRPVLji∏R∂V≤R∂Liª][ LS≠s¬ø¡»Ì¡V N]™´sV¯≠sLjigji gÙiR Ƶ∂á qx s≠dsVxmsLiÕ‹[¨s µ≥∂R *«¡xqsÚLiÀ≥¡œ Li\|ms mx s≤R∂»¡Liª][ mx sNRP‰NRPV ILjigjiF°LiVVLiµj∂.

A BµÙR∂LRiW LSuÌy˚¨sı LS™´sfl·NSxtÌsQLigS ™´sWLSËLRiV: ZNP.B NRPXxtÒsQ™´sVWLjiÚ NRPLRiWıáV,«¡©´s™´sLji16(ôd’ÿq÷´dt): A BµÙR∂LRiW NRPázqs LSuÌy˚¨sı LS™´sfl·NSxtÌsQLigS ™´sWLSËLRi¨s …”¡AL` Fs£qs @µ≥j∂Æ©s[ªRΩ ZNP[{qsAL`i, \Æ™sNSFy @µ≥j∂Æ©s[ªRΩ «¡gRi©Ø[¯ x§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂á\|ms …”¡≤T∂zms ™´sVLi≤T∂xms≤T∂Liµj∂. ≠dsLji @µ≥j∂NSLRi µy•¶¶¶¨sNTP, ry*LÛS¨sNTP LSxtÌsQ˚Li LRigji÷¡F°ª][LiµR∂¨s …”¡≤T∂zms F~÷¡…fi ¡W˘L][ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ZNP.B.NRPXxtÒsQ™´sVWLjiÚ ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. NRPLRiWıáV ©´sgRiLRiLiÕ‹[ gRiVLRiV™yLRiLi BLi…”¡Li…”¡NUP …”¡≤T∂zms NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ A∏R∂V©´s FyÕÊ‹©yıLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LSuÌy˚¨sı ≠sÀ≥œ¡—¡LiøR¡V Fy÷¡LiøR¡V @Æ©s[ µR∂XztÌsQª][Æ©s[ ZNP[{qsAL`i, «¡gRi©±s ™´sVVLiµR∂VZNPŒœ¡ßÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV. LSuÌy˚¨sı xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi FyLÌki ¨sªRΩ˘Li NRPXztsQ ¬ø¡[r°ÚLiµR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV.'ry*LÛRi LS«¡NUP∏R∂Wá N][xqsLi.. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ á’Ù¡ N][xqsLi \Æ™sNSFy, æªΩLSxqsáª][ NRPV™´sV¯Q\ZNPQQ‰ æªΩáVgRiV«ÿºΩª][ A»¡Õÿ≤R∂ªyLS? æªΩáVgRiV ˙xms«¡Ã¡©´sV ≠s≤R∂µk∂ryÚLS..

@¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. xmsøR¡Ë…”¡ æªΩáVgRiV «ÿºΩ¨s ¿d¡ÕÿË÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi GÆ™sVV¿¡ËLiµj∂.. BÕÿ µR∂VLS¯LÊRiLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡≤y¨sNTP ≠dsVNRPV GLi @µ≥j∂NSLRiLi DLiµR∂¨s NSLi˙lgi£qs©´sV ˙xmsbPıLiøyLRiV. ™´sVVLiµR∂V æªΩáLigSfl· BryÚLi, A\|ms …”¡AL`iFs£qs ≠s÷d¡©´sÆ™s[V ªRΩLRiV™yLiVV @¨s µj∂gji*«¡∏∫∂VzqsLig`i ¬ø¡ ¡VªRΩV©yı≤R∂V. BLiªRΩNRP©yı µR∂VLS¯LÊRiLi ™´sVL][…”¡ ¤Õ¡[µR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. ≠dsV F~ªRΩVÚáV.≠s÷d¡©yá N][xqsLi æªΩáVgRiV«ÿºΩª][ A»¡Õÿ≤R∂ªyLS @¨s ¨sxmsˆVáV ¬ø¡LjigSLRiV. @xqs™´sVLÛRi, @≠s¨dsºΩ Fyá©´sª][ Ƶ∂[aS¨sı ©yaRP©´sLi ¬ø¡[aSLRi©yıLRiV. @µj∂ øyáµR∂©´sı »˝¡VgS . J»˝¡V, {qs»˝¡ N][xqsLi BxmsˆV≤R∂V LSuÌy˚¨sı ™´sVVNRP‰Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s µ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. gRiªRΩ Fs¨sıNRPá xqs™´sV∏R∂W©´s N]ªRΩÚ FyLÌki |ms…Ì”¡©´s ¿¡LRiLi“¡Æ™s[ Æ©s[≤R∂V @˙≤R∂£qs ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°∏R∂WLRi¨s, \Æ™sNSFyµj∂ \|qsªRΩLi @Ƶ∂[ xmsLjizqÛsºΩ NSÀ‹[ª][LiµR∂©yıLRiV.

eTVü≤eTà<é Á|üeø£Ô uÀ<Ûäq\T düs¡« e÷qyê[øÏ Ä<äs¡Ù˙j·T+ xqs\Æ™sVNRP˘ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[Æ©s[ Fs¨sıNRPáN][xqsLi ’¡Ã˝¡V©´sV @xmsoªRΩV©yıLi eTTdæ¢+ eT‘· >∑Ts¡Te⁄\ yÓ\¢&ç ø£&É|ü, »qe] 16 (ôd’ÿq÷´dt) ' eTVü≤eTà<é Á|üeø£Ô uÀ<Ûäq\T düs¡« e÷qyê[øÏ Ä<äs¡Ù˙j·TeTì eTTdæ¢+ eT‘· >∑Ts¡Te⁄\T ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üeø£Ô »qà~q+ $T˝≤<äTqï; dü+<äs¡“+>± ø£&É|ü q>∑s¡+˝À >∑Ts¡Te⁄\T, eTTdæ¢+ Á|üeTTKT\T, kÕ<Ûës¡D Á|ü»\‘√ ø£*dæ sê´© (E\÷dt) ìs¡«Væ≤+#ês¡T. sê´©˝À eTTdæ¢+ j·TTe‘· C…+&Ü\qT #˚‘·ã÷ì uÛÑøÏÔ^‘ê\qT Ä\|æ+#ês¡T. q>∑s¡+˝Àì n˝≤àdtù|≥ qT+∫ ÁbÕs¡+_Û+∫ eTTK´ ≈£L&Éfi¯¢ MT<äT>± ø=qkÕ–+~. nq+‘·s¡+ >∑T+‘·ãC≤s¡T e<ä›>∑\ eTd”<äT˝À @sêŒ≥T #˚dæq düuÛÑ˝À eT‘· ô|<ä›\T e÷{≤¢&Üs¡T. á uÛÑ÷ Á|ü|ü+#·+˝À m˝≤ J$+#ê˝À

Á|üeø£Ô eTq≈£î ‘Ó*j·TCÒXÊs¡Hêïs¡T. Äj·Tq nqTdü]+∫q $<ÛëHê\T ne\+_ÛùdÔ Á|ü|ü+#·+˝À |òüTs¡¸D\T, nXÊ+‹ nH˚~ ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘·T+<äHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Á|ü‹ eTìwæ˝À kÕ«s¡ú+ nH˚~ ô|]–b˛sTT+<äì, á ø±s¡D+>± Á|ü‹ ˇø£ÿ] J$‘·+ qs¡ø£ÁbÕj·TyÓTÆ+<äHêïs¡T. Á|ü‹ e´øÏÔ m<äT{Ï yê] eTH√uÛ≤yê\T >ös¡$+#ê\ì eTVü≤à<é Á|üeø£Ô uÀ~Û+#ês¡Hêïs¡T. ãTU≤]j·÷ |”sƒê~Û|ü‹ düj·T´<écÕ eTTdüÔbòÕ VüQùd˙ãTU≤] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $T˝≤<äTqï; ñ‘·‡yê˝À¢ bÕ˝§Zq&É+ eTq+<ä] n<äèwüº+>± uÛ≤$+#ê\Hêïs¡T. @ düeTdü´ ñ‘·ŒqïyÓTÆHê <ëì |ü]cÕÿsêìøÏ nqTdü]+#ê*‡q

$<ÛëHêìï |ü$Á‘· KTsêHé˝À dü÷∫+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. á $wüj·÷ìï eTs¡e&É+‘√H˚ rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿyê*‡ ek˛Ô+<äHêïs¡T. Á|üeø£Ô uÀ<Ûäq\qT nqTdü]+∫q|ü⁄&˚ Äj·Tq e÷sêZìï nqTdü]+∫q yês¡eTe⁄‘êeTHê ïs¡T. ‘·<ë«sê ÇVü≤, |üs√˝Àø±˝À¢ düTKeTj·T+ J$‘êìï nqTuÛÑ$+#·>∑\ eTHêïs¡T. á $wüj·÷ìï Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ >∑T]Ô+#·Tø√yê\Hêïs¡T. düj·T´<écÕ eTVü≤eTà<é n© u§>±›~ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÇkÕ¢+ XÊ+‹øÏ Á|ürø£ì, Á|ü‹ eTTdæ¢+ Á|ü|ü+#· XÊ+‹ø√dü+ ø£èwæ #˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£&É|ü q>∑sêìøÏ #Ó+~q eTTdæ¢+ j·TTe‘˚ ø±≈£î+&Ü õ˝≤¢˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q eTTdæ¢+\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì ‘·eT uÛÑøÏÔÁ|üe‘·TÔ\qT #ê≥T≈£îHêïs¡T.

Æ©sÃ˝¡WLRiV, «¡©´s™´sLji 16 (ôdÿ’ q÷´dt) ≈¡¿¡ËªRΩLigS ™´sVLjiLiªRΩ xqs™´sV∏R∂VLi B™y*÷¡=LiƵ∂[ ªRΩ™´sV mx sLi¥y©´sV ≠s≤T∂¿¡|ms…Ì¡” @µ≥∂j NSLRi FyLÌkiª][ ¬ø¡[ªRΩVáV NRP÷¡zms ’¡Ã˝¡V©´sV :LSxtsÌ Q˚≠sÀ≥¡œ «¡©´s©´sV @≤Ô∂R VNRPV¨s qx s\Æ™sVNS˘L i˙µ≥∂R ˙xmsÆ µ∂[a`PÕ‹[Æ©s[ 2014 Fs¨sıNRPáV xqs™´sV˙gRiLigS øR¡LjiËLiøR¡NRPVLi≤y ’¡Ã˝¡V©´sV xmsLixmsLi @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s N][LSLRiV. ’¡Ã˝¡VÕ‹[¨s ˙xmsºΩ N˝S«fi\|ms©´s ¨sLRi*z§¶ ¶Li¬ø¡[LiµR∂V NRPV ªy™´sVLiªy aRPNTPNÚ PT x q sˆx t Ì s Q L i ¬ ø ¡[ z q s©´ s ALÛ j i NR P ™´ s VLi˙ºΩ A©´ s Li øR¡LRiË «¡LRiVgSá¨s, @Õÿlgi[ J…”¡Lig`i ≠sVLi¿¡ ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yı ™´sV¨s LSxtsÌ Q˚ ALÛij NRPaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ A©´sLi LSLi©yLS∏R∂Vfl·lLi≤Ô∂T ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij ryÚ™s´ V¨s, AªRΩLS*ªRΩ ªRΩ™´sV©´sV Fs™´s*LRiV NRPW≤y «¡LRiVgS÷¡=LiƵ∂[©s´ ©yıLRiV. qx sÀ≥¡œ mx spLjigÚ S xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. Æ©sÃ˝¡WLRiVÕ‹[ A∏R∂V©´s NRPW≤y G≠sV ¬ø¡[∏∂R VLRi©yıLRiV. JryLji ALi˙µ≥∂R J≤T∂Li¿¡©´s ’¡Ã˝¡V©´sV LSxtÌsQ˚xmsºΩ NRPW≤y ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Fs…Ì¡” mx sLjiqz sÛ ºΩÕ‹[©s´ W ˙xmsƵ∂[a`P LSuÌy˚¨sNTP Fs¨sıNRPá ©Ø[…¡” mz sn ZNP[aPR ©±s «ÿLki AÆ™sWµj∂Li¬ø¡[ mx sLjiqz sÛ ºΩ DLi≤R∂µR∂©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚Li qx s™´sV˙gRi øR¡LRiË «¡Ljilgi[ ™´sLRiNRPV ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡V©´sV @LiVVLiµR∂Li¤…¡[ @xmsˆV≤R∂V ªRΩ™´sV áORPQ ˘Li Æ©sLRiÆ™s[LiR V ™´sVV™´sW¯…”¡NTP qx s\Æ™sVNRP˘LigSÆ©s[ DLi»¡VLiµR∂©yıLRiV. ≤≥∂T ÷d¡˝ NTP mx sLizmsLi¬ø¡[µ∂j ¤Õ¡[Æ©s[¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ªRΩVLiµR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌik Õ‹[ DLi≤R∂≤R∂™´sW @Õÿ ¬ø¡[∏R∂V¨s xmsORPQLiÕ‹[ {qs™´sWLi˙µ≥R∂Õ‹[Æ©s[ ™yLRiV @Lji¿¡, gki|ms…Ì¡” ©y NRPW≤y q{ s™´sWLi˙µ≥∂R V Æ™s[lLi[ FyLÌik NTP ™´sWLRi≤R∂™´sW ¤Õ¡[NPR N]ªRΩÚ FyLÌik NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áLiªy LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ DLi≤T∂ áLiªy GNRPLigS DLi≤T∂ @≤Ô∂R VNRPV¨s ºdΩLRiVªy™´sV©yı |ms»Ì¡≤R∂™´sW @Æ©s[µ∂j ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ æªΩ[áVªRΩVLiµR∂©yı NRPW≤y ¨sxtsQˆÃ¡™´sV©yıLRiV. ªRΩ™´sV ©y∏R∂VNRPV≤R∂V LRiV. LSuÌy˚á ≠sÀ≥¡œ «¡©´s qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ gRiªRΩLiÕ‹[ LRiV. qz sFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T qx s•¶¶ Æ™sV«ÿLÌik zqsFsLi NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T π∏∂[V©´s¨s A∏R∂V©´s Fy…”¡Li¿¡©´s mx sµÙ∂R ªRΩVá©´sV @™´sVáV ¬ø¡[∏∂R Wá¨s q{ s™´sWLi˙µ≥∂R Æ©s[ªΩR áLiªy NSLi˙lgi£qs |\ §¶¶ NPR ™´sWLi≤`∂ª][ @≤R∂VgRiV «ÿ≤R∂Õ˝‹Æ[©s[ ™´sVVLiµR∂VNRPV Æ™sÕÿÚ™s´ V©yıLRiV. ≈¡¿¡Ë ªRΩLigS LSxtsÌ Q˚mx sºΩ¨s N][LiR Vªy™´sV©yıLRiV. F°LS»¡Li ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ıµj∂ ZNP[™s´ áLi ªRΩ™´sV ˙FyLiªRΩ ˙xm- mx sNS‰ qx s\Æ™sVNRP˘™yµj∂gSÆ©s[ q{ s™´sWLi˙µ≥∂R NSLi˙lgi£qs NRP¨dsqx sLi BLRiÆ\™s L][«¡Ÿ\¤Õ¡©y gRi≤R∂V™´so©´sV F~LiƵ∂[ @™´s s«¡Ã¡ ˙xmsπ∏∂W«¡©yáN][qx sÆ™s[V ©´s©yıLRiV. @|qsLi’d¡˝ Æ©s[ªRΩáLi ªy D©yıLRi©yıLRiV. LSxtÌsQ˚Li NSaSáV©yı ∏R∂V¨s A©´sLi qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. Õ‹[ «¡Ljilgi[ øR¡LRiËáNRPV ˙xmsºΩI NRP‰ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ≠s≤T∂F°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ q{ s™´sWLi˙µR∂NRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´sgS ZNP[Li˙µR∂ Fs¨sıNRPá qx sLixmsn VLi ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáNRPV FyÕÊ‹¨s ™yLji ™yLji @’≥¡˙Fy∏R∂WÕÿ©´sV Æ™sÃ˝¡≤T∂Li æªΩáLigSfl·ZNP[ ©´stx sÌ QLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiµR∂Æ©s[µ∂j ªRΩ™´sV ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s B¬ø¡[Ë™´sLRiNRPV NRPW≤y BÕÿlgi[ øyá¨s A©´sLi N][LSLRiV. Æ\™szqszms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V Àÿµ≥∂R ©yıLRiV.


7

Vô ≤’ <äsêu≤<é

bÕ\eT÷s¡T m‹Ô b˛‘·\T ª ø√‘·˝Òµ Hê eTVü≤ã÷uŸq>∑sY »qe] 16 (ôdÿ’ q÷´dt) : õ˝≤¢ MT<äT>± 240øÏ˝À MT≥s¡¢ y˚Ts¡ >∑\>∑\ bÕπs ø£èwüeí Tà,....nsTTHê ì‘·´+ ø£sT¡ e⁄ ø=s¡˝§¢ ∫≈£îÿ≈£îH˚ ÁbÕ+‘·+,.... m‹Ôb˛‘·\ ù|s¡T‘√ sê»ø°jT· Hêj·T ≈£î\ ôV≤’ Á&Üe÷\T,....m+&ÉT‘·Tqï |ü+≥ \T, .n|ü\ }_Û˝À s¬ ‘’ T· \T,.... ìsêX¯‘√ eT÷&ÉT õ˝≤¢\ s¬ ‘’ ê+>∑+ Ä‘·à|òTü Àwü. nìï e⁄qï n\T¢ì H√{À¢ X¯ì nH˚ #·+<ä+>± õ˝≤¢˝Àì s¬ ‘’ ê+>∑+ |ü]dæ‹ú ‘· j·÷s¡ sTT´+~. eTTK´+>± õ˝≤¢˝À sêÁwüº Á|üuTÑÛ ‘·«+ ø£sT¡ e⁄qT XÊ•«‘·+>± ìyê]+ #˚+<äT≈£î #˚|ü{Ϻq Hê\T>∑T Á|ü<Ûëq ô|+&ç+>¥ ÁbÕC…≈£îº\‘√ bÕ≥T ◊<√ ÁbÕC…≈£îº>± bÕ\eT÷s¡T m‹Ôb˛‘·\ |ü<øä∏ ±ì ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì >∑‘· <äXÊã› ø±\+>± y˚T<Ûëe⁄\T, ]f…sÆ ¶Y Ç+»˙s¡T,¢ sê»ø°jT· bÕغ\ Hêj·T≈£î\T, ñ<ä´eT dü+dü\ú T &çe÷+&é #˚dTü qÔ ï bÕ\ø£ Á|üuTÑÛ ‘·«+ e÷Á‘·+ |ü{+ºÏ #·Tø√e&É+ ˝Ò<Tä . |ò*ü ‘·+>± eT÷&ÉT õ˝≤¢\ s¬ ‘’ ê+>∑+ rÁe ìsêX¯‘√ e\dü\T y˚fi≤*‡q <äTdæ‹ú . ø£èwüí uÒdHæ ˝é À 29,441 #·.yÓTfiÆ fl¯ |ü]yêVü‰ø£ ÁbÕ+‘·+ e⁄+&É>± ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À 20,167 #·.yÓTfiÆ ó¯ fl e⁄qï|üŒ{Ïø° ‘Ó\+>± D ÁbÕ+‘êìøÏ 34.73 XÊ‘·+ e÷Á‘·yT˚ ø£èwüí ˙s¡T <ë≈£îÿ‘·T+&É&+É Hê´j·Tdü÷ Á‘ê\≈£î $s¡T<ä›yÓTÆq|üŒ{Ïø° bÕ\≈£î\T |ü{+ºÏ #·T ø√ø£b˛e&É+ e\¢ düTe÷s¡T 10 \ø£\å mø£sê\≈£î kÕ>∑T˙s¡T <äøÿ£ &É+ ˝Ò<Tä . á m‹Ôb˛‘·\ |ü<øä∏ +£ <ë«sê eTVü≤ã÷ uŸq>∑sY õ˝≤¢˝Àì 7 \ø£\å mø£sê\≈£î q˝§Z+&É, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À 3\ø£\å mø£sê\≈£î kÕ>∑T ˙s¡T‘√ bÕ≥T ‘ê>∑T˙s¡T n+~+#˚ neø±X¯+ e⁄+~. Á|ü‹ s√E psê\ ÁbÕC…≈î£ º qT+&ç

eT÷&ÉT õ˝≤¢\ ¬s’‘·T\≈£î ìsêX‚ $T–*düTÔqï bÕ\≈£î\T mìïø£\ Á|ü#ês¡ÁdüÔ+>± eT\T#·T≈£î+≥Tqï sê»ø°j·T bÕغ\T ø£èwüqí ~ es¡<»ä ˝≤ \qT 2 {Ïm+dæ\ #=|üq 35 s√E\T á m‹Ôb˛‘·\ |ü<øä∏ +£ ≈£î ˙{Ïì ‘·s*¡ +∫qf…s¢Æ TT‘˚ |üP]Ô nj·Tø£≥Tº≈£î kÕ>∑T˙s¡T n+~+#˚ neø±X¯+ e⁄+<äì ‘Ó\+>±D Ç+»˙ s¡¢ bò˛s¡+ dü÷#·q\T #˚dqæ |üŒ{Ïø° Á|üuTÑÛ ‘·«+ |ü{+ºÏ #·Tø√ø£b˛>± Á|ü‹ mìïø£\˝À Ç~ sê»ø°j·T @C…+&Ü>±, Á|ü#ês¡ÁdüÔ+>± e÷]+~. á m‹Ôb˛‘·\ |ü<øä∏ ±ìøÏ düTe÷s¡T s¡÷.9y˚\ ø√≥¢ øπ {≤sTT+∫q≥ s¢ TT‘˚ õ˝≤¢˝Àì 38 eT+&É˝≤\‘√ bÕ≥T s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝Àì 13 eT+&É˝≤\T, q˝§Z+&É õ˝≤¢˝Àì 2 eT+&É˝≤\≈£î kÕ>∑T˙s¡T n+~+#˚ neø±X¯+ e⁄qï≥T¢ n|üŒ{À¢ Ç+»˙s¡T¢ n+#·Hê\T y˚XÊs¡T. Á|üuTÑÛ ‘·«+ m+‘√ Á|ü‹cÕº‘à· ø£+>± #˚|{ü qºÏ Á|üD≤Væ≤‘· #˚yfiÓ fl¯ |ü<øä∏ ±ìøÏ s¡÷.3,800 ø√≥T¢ Ks¡Ã #˚ùdÔ 16.5\ø£\å mø£sê\≈£î kÕ>∑T˙s¡T n+~+#˚ M\T+&É>± s¡÷.9y˚\ ø√≥¢‘√H˚ 10\ø£\å mø£sê\≈£î kÕ>∑T˙{Ï‘√ bÕ≥T ‘ê>∑T˙{Ïì n+~+#˚ neø±X¯+ e⁄+< Hä êïs¡T. á |ü<øä∏ +£ ˝À nìï *|ò⁄ü \º T |üì#˚ j·T&ÜìøÏ 2,350 y˚T>±yê≥¢ $<äT´‘Y nedüs+¡ e⁄+≥T+<äì n+#·Hê. ÁbÕD Væ≤‘· #˚yfiÓ fl¯ m‹Ôb˛‘·\ |ü<øä∏ +£ ˝À mø£sê ≈£î $<äT´‘Y yê´j·÷ì s¡÷.15,500 >± Á|üuTÑÛ ‘·«+ n+#·Hê\T y˚d+æ ~. ny˚ Á|üe÷D≤\‘√ bÕ\eT÷s¡T m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+˝À s¡÷.4,935‘√ $<äT´‘YqT n+~+#˚ neø±X¯+ e⁄+<ä Hêïs¡T. sêÁwü+º ˝ÀH˚ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢

e´ekÕj·T kÕ>∑TjÓ÷>∑´yÓTqÆ uÛ÷Ñ eTT\T ø£*–q n‹ô|<äõ› ˝≤¢>± 45.50\ø£\å uÛÖ>√[ø£ $dæsÔ +í¡ ø£*–q õ˝≤¢>± >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~+~. á ÁbÕ+‘· s¬ ‘’ T· \T m≈£îÿe>± esê¸<ëÛ s¡ |ü+≥\ô|’ Ä<Ûës¡|&ü ç Jeq+ kÕ–düTÔ+&É&É+‘√ ìs¡+‘·s¡+ Á|ü»\T <ë]Á<ä´ sπ K≈£î ~>∑Te≈£î HÓ≥ã&ÉT‘·÷ ø£sT¡ e⁄ ø±≥ø±\‘√ Ä˝≤¢&TÉ ‘·THêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ≈£L&Ü 18.80\ø£\å uÛÖ>√[ø£ $dæsÔ +í¡ ø£*– õ˝≤¢˝À eT÷dæ q~ Á|üeVæ≤düTqÔ |üŒ{Ïø° ôV≤’ <äsêu≤<é ‘ê>∑T ˙{Ïø,Ï bÕ]ÁXÊ$Tø£ nedüsê\≈£î ø£èwüíuÒdæHé˝Àì ˙{Ïì $ìjÓ÷–+#·&+É e\¢ á õ˝≤¢˝Àì 13 eT+&É˝≤˝À¢ ¬s’‘·T\≈£î, Á|ü»\≈£î kÕ>∑T,‘ê>∑T˙s¡T n+~+#˚+<äT≈£î á |ü<∏äø£+ m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. ø£èwüqí ~ qT+&ç 800 {°m+dæ\ ˙{Ïì Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ≈î£ øπ {≤sTT+#·>± |ü]yêVü‰ ø£ ÁbÕ+‘·yTÓ qÆ ‘Ó\+>±D≈£î e÷Á‘·+ 277.86 {°m+dæ\ ˙{Ïì e÷Á‘·yT˚ πø{≤sTT+#·&É+ »]–+~. eT÷&ÉT õ˝≤¢˝Àì e\dü\qT, uÛ÷Ñ >∑s“¡ »¤ \ eTsƒ+¡ |ü&bç ˛≈£î+&Ü e⁄+&˚+<äT≈£î, esê¸u≤Û e |ü]dæ‘ú T· \qT <äèwæ˝º À e⁄+#·T≈£îì á m‹Ôb˛‘·\ |ü<øä∏ ±ì s¡÷bı+~+#·&+É »]–+~. psê\ <ä>sZ∑ ¡ 35 qT+&ç 90 s√E\ bÕ≥T ø£èwüíq~˝À es¡<ä\T e⁄+{≤j·Tì á es¡<ä ˙{Ï‘√ 10\ø£\å mø£sê\≈£î kÕ>∑T˙s¡T n+~+#˚ neø±X¯+ e⁄+~. á |ü<øä∏ +£ ‘√ 50y˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ

\T Á|üeVæ≤+#˚ es¡<˙ä {Ï qT+&ç 24y˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ\T *|ò⁄ü º #˚dqæ f…s¢Æ TT‘˚ |üP]Ô kÕeTsêú´ìøÏ ˙{Ïì n+~+#·e#·TÃ. uÛ÷Ñ > s∑ “¡ ¤ »˝≤\qT eè~› |ü]#˚+<äT≈£î yê{sYôw &éq¢ T n_Ûeè~∆ |ü]∫ ìsêàDyÓTeÆ ⁄qï #ÓsT¡ e⁄\T, ≈£î+≥\qT ˙{Ï‘√ ì+|ü&+É yê>∑T\T, e+ø£\˝À, ˙{Ïì e<ä\&É+, ø=‘·Ô ø£˝≤«\ ìsêàD≤ìøÏ nedüsêì M˝…’ q+‘· ‘·–dZ Tü Ô bı˝≤\≈£î ˙s¡T n+~+ #˚+<äT≈£î 70 {°m+dæ\ ˙{Ï‘√ á ÁbÕC… ≈£îqº T s¡÷|üø\£ Œq #˚XÊs¡T. s¬ +&√ ùdõº ˝À ì eTVü≤à<ëu≤<é *|ò⁄ü ˝º À ≈£î&ç, m&ÉeT\T ø£*dæ 3.5\ø£\å mø£sê\≈£î, eT÷&√ ùdõº ˝À ≈£îdüTeTdüeTTÁ<ä+ *|ò⁄ü ˝º À ≈£î&ç, m&É eT\T ø£*|æ 3.40\ø£\å mø£sê\ ≈£î Hê \T>√ ùdõº ˝À |ü<ëàs¡+ *|ò⁄ü ˝º À 3.10 \ø£\å mø£sê\≈£î kÕ>∑T˙s¡T n+~+#˚ neø±X¯+ e⁄+~. á ÁbÕC…≈î£ ≈º î£ ˙s¡T n+~+#ê\+fÒ ø√sTT˝ŸkÕ>∑sY ÁbÕC…≈î£ º qT+&ç ˙s¡T m‹Ôb˛j·÷*‡q e⁄qï H˚|<ü ´ä∏ +˝À Ç~ m+‘·es¡≈î£ kÕ<Û´ä eTe⁄ ‘·T+<äH˚ $wüjT· + ô|’ ˙* y˚T|ò÷ü \T n\eTT ≈£îHêïsTT. eTTK´+>± ø√sTT\ kÕ>∑sY ÁbÕC…≈î£ ≈º î£ ˙{Ï øπ {≤sTT+|ü⁄\T ô|<ä>› ± ˝Òøb£ ˛e&É+‘√ bÕ≥T Ç|üŒ{Ïøπ á ÁbÕC…≈î£ º qT+&ç eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ øπ +Á<ä+‘√ bÕ≥T |ü\T Á>±e÷\≈£î ‘ê>∑T ˙{Ï n+~+#˚+<äT≈£î |ü<øä∏ +£ qT s¡Tbı+ ~+#ês¡T. nsTT‘˚ ‘·eT≈£î kÕ>∑T˙s¡T ˝Òeì n\eT{ÏdTü +Ô fÒ e⁄qï ˙{Ïì ≈£L&Ü ‘·s*¡ kÕÔsê n+≥÷ Ç|üŒ{Ïøπ á ÁbÕC…≈î£ º nj·Tø£≥Tº<ës¡T\T n+<√fi¯q\T #˚dTü HÔ ê ïs¡T. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À eTs√ m‹Ôb˛‘·\ |ü<øä∏ ±ìøÏ ˙{Ï øπ {≤sTT+|ü⁄\T m+‘·es ≈¡ î£ kÕ<Û´ä eTH˚ $wüjT· + Á|üXÊïs¡øú +£ >± e÷]+~.

X¯óÁø£yês¡+ 17`01`2014

$e÷Hê\ sêø£b˛ø£\≈£î ø£&É|ü msTTsYb˛s¡Tº dæ<ä›+! |üPs¡ÔsTTq s¡Héy˚, f…]àq˝Ÿ _*¶+>¥ |üqT\T düØ«düT\ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï C…{Ÿ, øÏ+>¥|òæwüsY, ôd’ŒdtC…{Ÿ msTTsYy˚dt |òæÁãe]˝À Á≥j·T˝Ÿ s¡Hé, e÷]Ã˝À sêø£b˛ø£\T ø£&|É ,ü »qe] 16 ' Vü≤˝À..MTs¡T ø£&|É ü qT+∫ ‹s¡T|ü‹øÏ $e÷q+˝À yÓfi≤¢\qT≈£î+≥THêïsê? ø=~›s√E\T Ä>∑+&ç ‹s¡T|ü‹øπ ø±<äT, ø£&|É ü qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é, $»j·Tyê&É, yÓ’C≤>¥, u…+>∑Tfi¯Ss¡T, #ÓHï’Ó ‘√bÕ≥T eTT+ãsTT, q÷´&Û©ç ¢ ˝≤+{Ï eTVü‰q>∑sê\≈£î sêø£b˛ø£\T kÕ–+#·e #·TÃ. ø£&|É ˝ü À ø=‘·>Ô ± ì]àdüTï‘·ï msTTsYb˛s¡Tº |üqT\T |üP]Ô ø±e#êÃsTT. e#˚à HÓ˝≤Ks¡T˝À Á≥j·T˝Ÿ s¡Hé ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. $e÷Hêj·÷q XÊK qT+∫ Á^Héd>æ ï∑ ˝Ÿ sê>±H˚ e÷]à qT+∫ $e÷Hê\ sêø£b˛ø£\T yÓTT<ä\T ø±qTHêïsTT. ø±>± ø£&|É ˝ü À 1953 qT+∫ $e÷HêÁX¯jT· + ñqï|üŒ{Ïø° $e÷Hê\ sêø£b˛\≈£î e÷Á‘·+ |üP]Ô kÕúsTT˝À ˝Òe⁄. B+‘√ ø£&|É ˝ü À nìï kÂø£sê´\‘√ $e÷HêÁX¯j÷· ìï ì]à+∫q ~e+>∑‘· eTTK´ eT+Á‹ &Üø£sº Y yÓm’ dt sê»X‚KsYs¬ &ç¶ dü+ø£*Œ+ #ês¡T. Ç+<äTø√dü+ s¡÷. 33ø√≥¢qT ˇπø $&É‘>· ± $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. 1060 mø£sê˝À¢ msTTsYb˛s¡Tº ì]à+#˚+<äT≈£î Á|üD≤[ø£ s¡∫+#ês¡T. s¬ +&ÉT $&É‘˝· À¢ msTTsYb˛s¡Tº ìsêàD |üqT\qT #˚|≥ü &º +É »]–+~. yÓTT<ä{Ï $&É‘· |üqT\≈£î s¡÷. 21 ø√≥¢‘√ 2008 pHé˝À #˚|{ü ≤ºsT¡ . 2009 &çôd+ãs¡T≈£î |üqT\qT |üP]Ô #˚XÊs¡T. Äs¡T y˚\ n&ÉT>∑T\ s¡yyé ,˚ ÄÁ|òcü ÕHé, {≤ø°‡\‘√bÕ≥T 1060 mø£sê\ |ü]~ÛøÏ s¡øDå£ >√&É ì]à+#ês¡T. s¬ +&√ $&É‘· |üqT\qT 2010 nø√ºãs¡T 10q #˚|{ü ≤ºsT¡ . s¡÷. 13 ø√≥¢‘√ #˚|{ü qºÏ á |üqT˝À¢ f…]àq˝Ÿ _*¶+>¥‘√bÕ≥T @{°d” (@sTTsY Á{≤|òøæ ˘ düØ«düT), |üesYV≤ü Ödt, *+≈£îs√&ÉT,¶ ø±sY bÕ]ÿ+>¥, dæ$˝Ÿ, m\ÁøÏøº ˝£ Ÿ |üqT\qT #˚|{ü ≤ºsT¡ . s¬ +&√ $&É‘· |üqT\T 2011 &çôd+ãs¡Tøπ |üP]Ô ø±yê*‡ ñ+~. nsTT‘˚ ø=ìï kÕ+πø‹ø£ ø±s¡D≤\‘√ >∑&TÉ e⁄ pHé es¡≈î£ bı&ç–+>±s¡T. Á|üdTü ‘Ô +· f…]àq˝Ÿ _*¶+>¥‘√bÕ≥T nìï |üqT\T

ø£fi≤s¡÷bÕ\ <ë«sê Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ b˛sê≥+ 101 õy√qT s¡<äT› #˚j·÷*

M|üq>∑+&É¢, »qe] 16 (ôd’ÿq÷´dt) : sêÁwüº+˝À s√Es√E≈£î ô|]–b˛‘·Tqï n$˙‹ Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ ìs¡+‘·s¡+ b˛sê≥+ #˚düTÔ Á|üC≤ ø£fi≤ Hê≥´eT+&É* <ë«sê Hê≥ø±\T, bÕ≥\ ø£fi≤Á|ü<äs¡Ùq ÇdüTÔ Á|ü»˝À¢ #Ó’‘·q´+ rdüT≈£îedüTÔHêïeTì Á|üC≤ ø£fi≤ Hê≥´ eT+&É* sêÁwüº düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù q]‡+Vü‰, sêÁwüº ø£$T{° düuÛÑT´\T yÓ+ø£qï, C…$$ sêÁwüº düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù >√es¡›Hé\T nHêïs¡T. sêÁ‹ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Á|üC≤ Hê≥´eT+&É* Ä<Ûä«s¡´+˝À ‘Ó\+>±D kÕj·TT<Ûä ¬s’‘ê+>∑ b˛sê≥+ ô|’ ø£fi≤ Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Äq+‘·s¡+ yês¡T $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À &çyÓ’m|òtyÓ’, mdtm|òt◊, eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ‘˚Ô» |ü]#˚+<äT≈£î dü+Áø±+‹ |ü+&ÉT>∑qT |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì Áø°&É\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. Ä+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì 5#√≥¢ Á|ü<äs¡Ùq\T

ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì Á|ü»\T Äo¢\ yê´bÕs¡+, {°$\˝À Á|üø£≥q\ Á|üuÛ≤e+, d”]j·T˝Ÿ‡ ô|’ yÓTT>∑TZ#·÷|ü⁄‘·÷ #˚&ÉTqT ÄÁX¯sTTdüTÔHêïs¡ì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üC≤ bÕ≥\T, Hê≥ø±\ <ë«sê Á|ü»˝À #Ó’‘·q´+ rdüT≈£îedüTÔ ¬s’‘ê+>∑ Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ Á|ü<äs¡Ùq\T ÇdüTÔHêïeTì düTe÷s¡T 50 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝À¢ uÛÑ÷$T, uÛÑ÷øÏÔ ø√dü+ b˛sê≥+ #˚düTÔ uÛÑ÷kÕ«eTT\qT, <=s¡\qT ‘·]$Tø={Ϻq dü+|òüT≥q\T e⁄Hêïj·Tì yês¡T >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D kÕj·TT<ä ¬s’‘ê+>∑ b˛sê{≤ì >∑Ts¡TÔ #˚j·T&ÜìøÏ Á|ü<äs¡Ùq\T ÇdüTÔHêïeTì n<˚$<Ûä+>± sêÁwüº+˝À ì‘·´edüs¡ düs¡T≈£î\ <Ûäs¡\T ô|s¡>∑&É+, $<äT´‘Y düs¡#ê]®\ ù|s¡T‘√ $<äT´‘· ø£èÁ‹eT ø=s¡‘· düèwæºdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. sêqTqï s√E\˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± <Ûäs¡\ <Óã“ ` ¬øe⁄« πøø£ nH˚ q≥ø±ì Á|ü<ä]Ù+#·qTqï≥T¢ $e]+#ês¡T.

b˛*jÓ÷qT ‘·]$Tø=≥º+&ç Hêsêj·TDù|≥, »qe] 16 (ôd’ÿq÷´dt) : |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷qT ‘·]$Tø=fÒº+<äT≈£î Hêsêj·TDù|≥ yê´dt dü+dü∆ ìsê«Vü≤≈£î\T ≈£îeTà]yê&É ns¡“Hé ôV≤˝ŸÔ ôd+≥sY ø£eT÷´ì{° ns¡ZHÓ’»sY ã+&ç y˚DT>√bÕ˝Ÿ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· eT÷&˚fi¯¢ ø±\+ qT+∫ <˚X¯+˝À ˇø£ÿ b˛*jÓ÷ πødüT qyÓ÷<äT ø±˝Ò<äì, Ç|üŒ{Ïπø uÛ≤s¡‘YqT b˛*jÓ÷s¡Væ≤‘· <˚X¯+>± Á|ü|ü+#· Äs√>∑´ dü+düú >∑T]Ô+#·&É+ »]–+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«\T, n~ø±s¡T\T, Á|ü»\ ñeTà&ç |òü*‘·+>±H˚ ∫qïs¡T\≈£î b˛*jÓ÷ yê´øχHé $»j·Te+‘·+>± n+<äCÒdüTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|ü»\T >∑eTì+∫ b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\qT ∫Hêïs¡T\≈£î y˚sTT+∫ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À b˛*jÓ÷ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷ùd+<äT≈£î Á|ü»\T düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T.

s¡÷s¡˝Ÿ, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, »qe] 16 (ôd’ÿq÷´dt) : md”‡,md”º, _dæ, yÓTÆHêغ\≈£î >=&ɶ* ô|≥Tº>± ñqï õy√ HÓ+ãsY 101ì yÓ+≥H˚ s¡<äT› #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ ¬ø$|æmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ¬ø$|æmdt õ˝≤¢ n<ä´ø£å ø±s¡´<äs¡TÙ\T lìyêdt\T, ≈£îs¡àj·T´\T eT{≤¢&ÉT‘·÷ nH˚ø£ dü+e‘·‡sê\T>± md”‡,md”º, _dæ, yÓTÆHêغ\T ø±s√Œπswüq¢ <ë«sê u≤´+ø˘\ düVü‰j·T+‘√ s¡TD dü<äTbÕj·T+ ø£*Œ+#˚ yê]ì nHêïs¡T. õy√HÓ+. 101 <ë«sê 2013`14 Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡ |ü]$T‹ì $~Û+∫ yê] n_Ûeè~›øÏ n&ɶ+≈£î\qT düèwæºdüTÔqïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. md”‡,md”º\≈£î 21 dü+e‘·‡sê\ dü+e‘·‡sê\T ej·TdüT‡ ñ+&Ü\ì ìã+<Ûäq\T Ä õy√˝À ù|s¡ÿqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ïπø s¡TD dü<äTbÕj·÷\ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï y˚˝≤~

eT+~ á õy√ <ë«sê ns¡Ω‘· ø√˝ÀŒ‘·Tqïs¡ì ns√|æ+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü eT+&É\ kÕúsTT˝À m+|æ&çy√ Ä<Ûä«s¡´+˝À ôd\ø£åDY ø£$T{Ï ñ+#ês¡ì, õ˝≤¢ Ç+#êØ® eT+Á‹ì Ä ø£$T{Ïì ÁbÕ‹ì‘·´+ eVæ≤+#ê\ì ìã+<Ûäq ô|≥º&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. B+‘√ ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î e÷Á‘·y˚T \_«bı+<äT‘·T+~ Ç|üŒ{Ïπø s¡TD dü<äTbÕj·÷\ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï y˚˝≤~ eT+~ á õy√ <ë«sê ns¡Ω‘· ø√˝ÀŒ‘·Tqïs¡ì ns√|æ+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü eT+&É\ kÕúsTT˝À m+|æ&çy√ Ä<Ûä«s¡´+˝À ôd\ø£åDY ø£$T{Ï ñ+#ês¡Hêïs¡T. ‘·|üŒ ns¡TΩ˝…’q \_›<ës¡T\≈£î s¡TD≤\T sêeì ù|s=ÿHêïs¡T. yÓ+≥H˚ õy√ HÓ+. 101ì s¡<äT› #˚j·÷\ì ø√sês¡T. ˝Ò<ä+fÒ nìï Á|üC≤ +|òü÷\qT ø£\T|ü⁄ø=ì sö+&é fÒãT˝Ÿ düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+∫ uÛÑ$wü´‘Y ø±s¡´#·s¡D Á|üø£{ÏkÕÔeTì ù|s=ÿHêïs¡T.

‘Ó\+>±D˝Àì õ˝≤¢≈£î #êø£* ◊\eTà ù|s¡Tô|{≤º* ø=+<äTs¡TZ, »qe] 16 (ôd’ÿq÷´dt) : ‘Ó\+>±D˝Àì z õ˝≤¢≈£î Ms¡ eì‘· #êø£* ◊\eTà ù|s¡T ô|{≤º\ì ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝À¢ |üs¡´{ÏdüTÔqï ôd’øÏ˝Ÿ sê´© ø=+<äTs¡TZ≈£î #˚s¡T≈£î+~. á dü+<äs¡“+>± kÕúìø£ s¡»ø£ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ô|<ä› m‘·TÔqï kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. eTπs˝Ÿ áX¯«s¡j·T´kÕ«$T Ä˝Ÿ Ç+&çj·÷ Á|ü#ês¡ ø±s¡´<ä]Ù eT¬s˝Ÿ Ms¡qï H˚‘·è‘·«+˝À ÁbÕs¡+_Û+∫q á ôd’øÏ˝Ÿ sê´© 8 õ˝≤¢˝À |üs¡´{Ï+∫+~. nq+‘·s¡+ q˝ÀZ+&É

õ˝≤¢≈£î #˚s¡Tø=ì Ä ‘·s¡Tyê‘· ôV’≤Á<ëu≤<é˝À á HÓ\ 23q ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ s¡»ø£ k˛<äs¡T\T n~Ûø£ dü+K´˝À ‘·s¡*sêyê\ì ø√sês¡T. ôd’øÏ˝Ÿ sê´© ø=+<äs¡TZ qT+&ç qyêuŸù|≥ MT<äT>± eTVü≤ã÷uŸq>∑sY≈£î yÓfi≤¢s¡T. ø=+<äs¡TZ˝À kÕ«>∑‘·+ |ü*øÏq yê]˝À sêeTkÕ«$T, dü‘·´Hêsêj·TD, Vü≤]X¯+ø£sY, ø£èwüíj·T´, eT\¢j·T´, *+>∑+, eT˝Ò¢wt, u≤˝ŸsêE, Ms¡qï, sê+#·+Á<äj·T´ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

#Ó+~q Áô|ò+&é‡{°+≈£î ◊<äT ‘·T˝≤\ yÓ+&çì \ø£åàDkÕ«$T ‘·è‹j·T ãVüQeT‹ì n+<ä#˚XÊs¡T. e÷´HéÄ|òt~ e÷´#Y>± m+|æ¬ø’q #ê+<é≈£î Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ÇkÕàsTT˝Ÿ, s¡÷.1500\qT n+<ä#˚XÊs¡T. e÷´HéÄ|òt~ e÷´#Y>± m+|æ¬ø’q #ê+<é≈£î Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ÇkÕàsTT˝Ÿ, s¡÷.1500\qT n+<ä#˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“¤+>± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À ÁøϬø{Ÿ ˝≤+{Ï b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+#·&É+ e\¢q Á>±MTD j·TTe‘·≈£î ÁøϬø{Ÿ |ü≥¢ ndüøÏÔ ô|s¡>∑&É+‘√ bÕ≥T HÓ’|ü⁄D´‘· ô|s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä\j·T ø£$T{° düuÛÑT´\T Á>±eT Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$T&ç®˝Ÿ, »qe] 16 (ôd’ÿq÷´dt) : >∑‘· X¯ìyês¡+ Hê&ÉT s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ $ø±sêu≤<é dæjÓ÷Hé ÁbÕsêúq eT+~s¡+˝À bòÕdüºsY>± |üì#˚düTÔq dü+Je⁄\Tô|’ >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T ø£‹Ô‘√ <ë&ç #˚dæ >±j·T|üs¡Ã&É+ »]–+<äì Äj·Tq 13q eTs¡DÏ+#·&ÜìøÏ ìs¡düq>± eT+&É\+˝Àì Á¬ø’düÔe⁄\T $T&ç®˝Ÿ πø+Á<ä+˝À Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]ô|’ sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. <äT+&É>∑T\qT >∑T]Ô+∫ ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Äq+‘·s¡+ ‘·Vü≤dæ˝≤›sY ø±sê´\j·T+ m<äT≥ >∑+≥bÕ≥T <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ Á¬ø’düÔe⁄\ô|’ ∫qï#·÷|ü⁄ #·÷düTÔ+<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. Á¬ø’düÔe ÁbÕs¡úq eT+~sê\≈£î bòÕdüºs¡¢≈£î uÛÑÁ<ä‘·

|òæÁãe]˝À ‘Ó\+>±D U≤j·T+ yÓ\›+&É , »qe] 16 (ôd’ÿq÷´dt) : e#˚à HÓ\˝À Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ U≤j·TeTì ìjÓ÷»ø£es¡Z {ÏÄsYmdt Ç+#ê]® u≤˝≤J dæ+>¥ ù|s=ÿHêïs¡T. yÓ\›+&É eT+&É\ •yês¡T˝Àì øö+{Àì|ü*¢˝À {ÏÄsYmdt C…+&ÜqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± øö+{Àì|ü*¢˝À $$<Ûä bÕغ\≈£î #Ó+~q j·TTe≈£î\T ø£+&ÉTyê ø£|æŒ {ÏÄsYmdt bÕغ˝À #˚s¡TÃ≈£îHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T #Óqïj·T´\‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚<ë›+ ø√sTT\ø=+&É,»qe] 16 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚ùd+<äT≈£î ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø£èwæ #˚j·÷\ì eT+&É\ {°&ç|æ Ä<Ûä´≈£åî&ÉT sêC≤s¡|òüTT|ü‹¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕغ ø√dü+ ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚dæq yê]øÏ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À bÕغ ‘·s¡|òü⁄q bÕغ ‘·s¡|òü⁄q eT+∫ |ü<äe⁄\T \_ÛkÕÔj·THêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± sêqTqï mìïø£\˝À bÕØºì ¬>*|æ+#˚+<äT≈£î Á|ü»˝À¢ bÕغ >∑T]+∫ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚ $<Ûä+>± ø£èwæ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ {°&ç|æ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Áoìyêdt¬s&ç¶, ;Û+¬s&ç¶, s¡$ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

◊e÷ø˘‡˝…’≥¢ ì<ÛäT\ô|’ düπs« ìs¡«Væ≤+#ê* n#·Ã+ù|≥ , »qe] 16 (ôd’ÿq÷´dt) : n#·Ã+ù|≥ |ü≥ºD+ nìï s¡+>±\˝À n_Ûeè~› #Ó+<äT‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À |ü≥ºD n_Ûeè~›˝À uÛ≤>∑+>± 2012 dü+e‘·‡s¡+ p˝…’12e ‘˚~q ◊e÷ø˘‡ ˝…’≥¢qT @]Œ≥T #˚XÊs¡T. á ◊e÷ø˘‡ ˝…’≥¢qT düTe÷s¡T 38 \ø£å\T Ks¡Tà #˚dæ @sêŒ≥T #˚dæ eT÷&ÉT s√E\ eTT#·Ã≥>± á ˝…’≥T¢ yÓ*>±sTT. á ˝…’≥¢ ø√dü+ Ks¡Tà #˚dæq ì<ÛäT\ô|’ Äsê rj·÷\ì n+uÒ<äÿsY C≤‘·s¡ ø£$T{Ï n<Ûä´≈£åî\T ø±\÷] lìyêdüT\T,

ÁøϬø{Ÿ $CÒ‘·\≈£î ãVüQ‘·T\ Á|ü<Ûëq+ Á¬ø’düÔe⁄\ <Ûäsêï e&˚¶|ü*¢,»qe] 16 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì e÷qT<=&ç¶ Á>±eT+˝À >∑‘· Hê\T>∑T s√E\T>± ìs¡«Væ≤düTÔqï ÁøϬø{Ÿ b˛{°\T ãT<Ûäyês¡+‘√ eTT–kÕsTT. e÷<äekÕ«$T C≤‘·s¡ dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T #˚dæq ÁøϬø{Ÿ b˛{°\ $CÒ‘·\≈£î n\+|üPsY myÓTà˝Ò´ &Ü.nÁãVü≤+ ãVüQeT‘·T\T Á|ü<Ûëq+ #˚XÊs¡T. nsTT»≈£î #Ó+~q düHé¬s’CŸ {°+≈£î yÓTT<ä{Ï ãVüQeT‹ s¡÷.10y˚\qT n+<ä#˚XÊs¡T. düHé¬s’CŸ {°+≈£î yÓTT<ä{Ï ãVüQeT‹ s¡÷.10y˚\qT n+<ä#˚XÊs¡T. e÷Hé<=&ç¶ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q düVü‰sê {°+≈£î Äضmdt &çdüTºãT´≥] e÷õ #Ó’s¡àHé d”‘êsê+¬s&ç¶ s¡÷.5y˚\qT ¬s+&√ãVüQeT‹>± n+<ä#˚j·T>±, Á>±e÷ìøÏ

|üPs¡Ôj·÷´sTT.eTTK<ë«sê ìsêàD+ msTTsYb˛s¡Tº yÓTsTTHéπ>{Ÿ m+Áf…Hé‡ (eTTK <ë«s¡+) ìsêàD+ |üPs¡sÔ TTHê >∑‘· &çôd+ãs¡T 20q »]–q düe÷y˚X+¯ ˝À ø£˝ø… sº£ Y ndü+‘·è|æÔ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. B+‘√ eTTK<ë«sêìï ô|<ä>› ±, n+<ä+>± r]Ã~<ë›\ì msTTsYb˛s¡Tº n~Ûø±s¡T\T ìs¡sí TT+#ês¡T. n~ $TqVü‰ msTTsYb˛s¡Tº |üqT\T <ë<ë|ü⁄ |üPs¡j Ô ÷· ´sTT. f…]àq˝Ÿ≈î£ <ä>sZ∑ ˝¡ ÀH˚ ø±sY bÕ]ÿ+>¥qT ì]à+#ês¡T. ÇHéy,˚ ne⁄{Ÿy˚ *+≈£î s√&Éq¢ T |üP]Ô #˚XÊs¡T. |\ü T $e÷q d+ü d\úü <sä U¡ ≤dTü \Ô T ø£&É|ü qT+∫ $e÷q düØ«düT\qT q&çù|+<äT≈£î |ü\T $e÷qj·÷q dü+dü\ú T Ç|üŒ{Ïøπ msTTsYb˛s¡Tº n<∏ë]{° Ä|òt Ç+&çj÷· ≈£î <äsU¡ ≤düTÔ #˚dTü ≈£îHêïsTT. øÏ+>¥|wæò sü ,Y C…{Ÿ msTTsYy˚dt, ôd’ŒC…{Ÿ\T <äs¡U≤düTÔ\T #˚düT≈£îHêïsTT. M{Ï‘√bÕ≥T Á|üuÛÑT‘·« $e÷qj·÷q dü+düú Ç+&çjT· Hé msTTsY˝H… ‡é düØ«düT\T m˝≤>∑÷ q&ÉTkÕÔsTT. nsTT‘˚ ø£&|É ü $e÷HêÁX¯j·÷ìï &=yÓTdæºø˘ msTTsYb˛s¡Tº>± e÷Á‘·yT˚ Á|üuTÑÛ ‘·«+ nqTeT‹+∫+~. B+‘√ @{°ÄsY-72 düØ«düT\T e÷Á‘·yT˚ q&ÉTkÕÔsTT. @{°ÄsY-72 s¡ø+£ $e÷Hê˝À¢ 75 eT+~ Á|üj÷· D°≈î£ \≈£î e÷Á‘·yT˚ kÂø£s´¡ + ñ+≥T+~. uÀsTT+>¥, msTTsY ãdüT‡\T q&çù|+<äT≈£î ø£&|É ü msTTsYb˛s¡Tº s¡Hyé ˚ nqT≈£L*+#·<Tä . nìï esêZ\ yê]øÏ kÂ\uÛ´Ñ + - bÕ]ÁXÊ$Tø£ n_Ûeè~›‘√bÕ≥T $<ä´, yÓ<’ ´ä s¡+>±˝À¢ yÓm’ kÕ‡sY õ˝≤¢ |ü⁄s√>∑‹ì kÕ~Û+#·&+É ‘√ õ˝≤¢ øπ +Á<ëìøÏ $e÷q kÂø£s´¡ + nìyês¡´yÓT+Æ ~.Á|üeTTK yÓ<’ Tä ´\ sêø£b˛ø£\T, yÓM’ j·T÷ Ábıô|dò sü T¡ ,¢ dæyTÓ +≥T bòÕ´ø£ºØ\ j·÷»e÷Hê´\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, ñ<√´>∑T\‘√bÕ≥T Ç‘·s¡ yê´bÕs¡T\≈£î ø£&|É ü msTTsYb˛s¡Tº kÂ\uÛ´Ñ +>± ñ+≥T+~.

ø£*Œ+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ ‘·Vü≤dæ˝≤›sY dü+^‘·≈£î $q|ü‹|üÁ‘·+ n+<ä#˚XÊs¡T. äT+&É>∑T\qT >∑T]Ô+∫ ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Äq+‘·s¡+ ‘·Vü≤dæ˝≤›sY ø±sê´\j·T+ m<äT≥ >∑+≥bÕ≥T <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ Á¬ø’düÔe⁄\ô|’ ∫qï#·÷|ü⁄ #·÷düTÔ+<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. Á¬ø’düÔe ÁbÕs¡úq eT+~sê\≈£î bòÕdüºs¡¢≈£î uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bòÕdüºsY <˚ej·T´, Á|üuÛÑT, dæyÓ÷qT, yÓ+ø£{Ÿ, kÕ>∑sY, XÊ´y˚T˝Ÿ, XÊ´+, q‘ê˝ÒHé, <∏ëeTdt, yÓ+ø£+{Ÿ, sêCÒXŸ, j˚T |ü⁄, kÕ>∑sY, sêeTT\T, X¯+ø£sY, ‘··~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

m*¢ø£+{Ï eTùV≤+Á<äHê<∏é Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á jÓTTø£ÿ ì<ÛäT\ô|’ q>∑s¡ |ü+#êsTTr ø£MTwüqsY $es¡D n&ÉT>∑>± Ä ì<ÛäT\T e÷ |ü]~Û˝ÀìøÏ sê˝Ò<äì yê{Ïô|’ ‘·eT≈£î m˝≤+{Ï ne>±Vü≤q ˝Ò<äì Äj·Tq $es¡D Çe«&É+‘√ n+uÒ<äÿsY C≤‘·s¡ ø£$T{Ï n<Ûä´≈£åî\T ø±\÷] lìyêdüT\T, m*¢ø£+{Ï eTùV≤+<äsY\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yÓ+≥H˚ ◊e÷ø˘‡ ˝…’≥¢ ì<ÛäT\ô|’ düπs« ìs¡«Væ≤+#ê\ì Á|üC≤<äHêìï eè<ë ø±≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì yês¡T ø√sês¡T.

21q s¡»ø£ dü+|òüT+ düe÷y˚X¯+ cÕ<éq>∑sY, »qe] 16 (ôd’ÿq÷´dt) : á HÓ\ 21e ‘˚~ eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ 11.30 >∑+≥\≈£î cÕ<éq>∑sY ìjÓ÷»ø£es¡Z kÕúsTT s¡»ø£ dü+|òüT düe÷y˚XÊìï kÕúìø£ ø£≥º q]‡+\T >±¬s¶H釽À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ s¡»ø£ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T ∫\ÿeTÁ] q]‡+\T, nXÀø˘, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù q+~>±eT X‚KsY\T Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì nìï eT+&É˝≤˝À¢ s¡»ø£ k˛<äs¡T\T Vü‰»s¡T ø±yê\ì ø√sês¡T.

X¯ã]øÏ ãj·T\T<˚]q kÕ«eTT\T <˚es¡ø£Á<ä, »qe] 16 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ πøg+Á<ä+ qT+&ç 5 eT+~ nj·T´|üŒkÕ«eTT\T Çs¡TeTT&çø=≥Tºø=ì X¯ã]e÷\≈£î ãj·T\T<˚] yÓfi≤¢s¡T. kÕúìø£ n+»H˚j·TkÕ«$T <˚yê\j·T+˝À nj·T´|üŒkÕ«$TøÏ Á|ü‘˚´ø£+>± kÕ«eTT\T |üP»\T #˚dæ ‘·s¡T|ü] á kÕ«eTT\≈£î >∑Ts¡TkÕ«$T ∫+‘· kÕ«$T Çs¡TeTT&ÉT ø£{Ϻ X¯ã]e÷\≈£î |ü+|æ+#ês¡T. X¯s¡D>√dü‘√ <˚yê\j·T+ ÁbÕ+>∑D+ e÷s¡TyÓ÷–+~.


8

Vô ≤’ <äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+ 17`01`2014

Á|üuÛÑT‘·«+ dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT neT\T #˚düTÔ+~ }≥÷ÿsY, »qe] 16 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤+∫q C…+&Ü |ü+&ÉT>∑ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eT+Á‹ &ç.¬ø ns¡TD bÕ˝ÀZì C…+&ÜqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ @sêŒ≥T #˚dæq

düe÷y˚XÊìøÏ dæ+–˝Ÿ $+&√ e÷J &Ó’¬sø£ºsY dü÷s¡´Á|üø±XŸ¬s&ç¶ &ç.¬ø ns¡TD n<ä´ø£å‘·q ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sês¡T.Äj·Tq‘√ bÕ≥T ∫qïbıs¡¢ düs¡Œ+#Y uÛ≤düÿsY, zãT˝≤|üPsY düs¡Œ+#Y ;e÷¢¬s&ç¶, u§\÷¢s¡T

düs¡Œ+#Y düs√»eTà\‘√ bÕ≥T <ë<ë|ü⁄ yÓsTT´ eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sês¡T. á dü+<äs¡“+>± eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕغ |ü\T n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\T Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ e\q

yê{ÏøÏ Äø£]¸‘·T˝…’ Ç‘·s¡ bÕغ\ qT+&ç ô|<ä› m‘·TÔqï ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚s¡T‘·Tqïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ Ç∫Ãq e÷≥≈£î ø£≥Tºã&ç ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêÁcÕºìï @sêŒ≥T #˚düTÔ+<äì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. düüe÷y˚X¯+˝À e÷J my˚Tà˝Ò´ ∫fÒº+ sê+yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, &ççdæm+ #Ó’s¡àHé ìC≤+bÕwü, dü÷s¡´Hêsêj·TD, e÷J düs¡Œ+#Y lVü≤], nø£ÿ\ dü‘·´Hêsê j·TD, |ü⁄*e÷$T&ç dü÷s¡´Hês êj·TD, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ø±uÀj˚T Á|ü<Ûëq sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ _m˝Ÿy√ ì<ÛäT\T eT+ps¡T Ä‘·à≈£LsY, »qe] 16 (ôdÿ’ q÷´dt) : 2014 ˝Àø˘duü ≈ÑÛ î£ »s¡T>∑T mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ nK+&É y˚TC≤غ‘√ $»j·T+ kÕ~Û+∫ <˚X¯ Á|ü<ëì>± sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ mìïøö‘ês¡ì eT+&É\ ø±+Á¬>dt n<ä´≈£îå \T yÓTT>∑* >∑+>± <äs>Y ö&é, e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï #Ós’ à¡ Hé ‹bÕŒ¬s&ç,¶ eT+&É\ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T s¡$≈£îe÷ sYj÷· <äyé yÓ\&¢ +ç #ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Ä‘·à≈£L sY˝Àì yê] ø±sê´\j·T+˝À $˝Òøs£ ¢¡ düe÷y˚X¯ +˝À yês¡T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ <˚X¯ Á|ü»\T ø±+Á¬>dt bÕغ yÓù’ | #·÷düTqÔ ïs¡ì yês¡T nHêïs¡T. eT‘√Hêà<ä _C…|æ bÕغøÏ e´‹πsø£+>± <˚X¯ Á|ü»\+<äs÷¡ düs¬ q’ rs¡TŒìkÕÔsì¡ yês¡T ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. >∑T»sê‘Y eTTK´eT +Á‹>± |üì#˚dTü qÔ ï qπs+Á<äy÷Ó &û <˚XÁ¯ |ü<ëÛ ì nsTT‘˚ <˚X+¯ n\¢ø£˝À¢\+ ne⁄‘·T+<äì yês¡T nHêïs¡T. uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ kÂuÛ≤>∑´+>± eT‘· kÕeTs¡d´ü +>± yÓT\>±\+fÒ øπ e\+ ø±+Á¬>dt bÕغ e÷Á‘·yT˚ n˝≤+{Ï ~X¯>± |ü]bÕ\q #˚d÷ü Ô Væ≤+<äT eTTdæ+¢ \

◊ø£´‘· ø√dü+ |üì#˚dTü qÔ ï bÕغ øπ e\+ ø±+Á¬>ùdqì yês¡T nHêïs¡T. ≈£î\ eT‘ê\≈£î nr‘·+>± ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛ´Ñ s¡T\ú qT >¬ *|æ+#˚+<äT≈£î <˚X¯ Á|ü»\T dæ<+›ä >± ñqïs¡ì yês¡T nHêïs¡T. øπ +Á<ä sêÁwüº Á|üuTÑÛ ‘ê«\T nqTdü]düTqÔ ï Ä]úø£ $<ÛëHê\ e\q nH˚ø£ eT+~ ù|<ä Á|ü»\≈£î dü+øπ eå T |ü<øä∏ ±\T n+<äT‘·Tqï j·THêïs¡T. 9 dü+e‘·‡sê\T>± |ü]bÕ\q n+~+ ∫q ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ ù|<ä\qT eT]∫+<äì n+<äTøπ Ä bÕغøÏ Á|ü»\T nÁ&Üdt >∑\+¢ ‘·T #˚XÊs¡ì yês¡T nHêïs¡T. sêÁwü+º ˝À ‹]– ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫à ‹s¡T‘·T+<äì yês¡T BÛe÷ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwü+º ˝À Ä+Á<Ûä sêÁwü+º ˝À ‹]– ø±+Á¬>dt bÕغ Á|üuTÑÛ ‘ê«˝Ò @sêŒ≥T ~X¯>± ñqïj·Tì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À eT+&É\ Hêj·T≈£î\T s¡V≤ü eT‘·T˝≤¢, ñ|üdsü Œ¡ +#Y >∑+>±<äsY k»q´, nj·T÷uŸU≤Hé, nãT›˝Ÿ »©˝Ÿ, >∑DwÒ ,t eTùV≤X¯«sYs¬ &ç,¶ yÓ+ø£fXÒ Ÿ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

M|üq>∑+&É,¢ »qe] 16 (ôdÿ’ q÷´dt) : 2011`12 dü+e‘·‡sêìøÏ dü+ã+~+∫ _m˝Ÿy√\≈£î ì<ÛTä \T eT+ps¡T nsTTq≥T¢>± ‘·V≤ü dæ˝≤›sY XÊ+‘·≈î£ e÷] ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝Àì yÓTT‘·Ô+ 45 eT+~ _m˝Ÿy√\≈£î ˇø=ÿø£ÿ]øÏ s¡÷. 2530 #=|ü⁄Œq yÓTT‘·+Ô \ø£1å 3800 eT+ps¡T nj·÷´j·Tì ‘Ó*bÕs¡T.

ø±+Á¬>dt _dæôd˝Ÿ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± X¯+ø£sY $T&ç®˝Ÿ, »qe] 16 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ _dæôd˝Ÿ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± X¯+ø£sYqT ìj·T$T+∫q≥T¢ eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî\T ‘Ó*bÕs¡T. e#˚à mìïø£˝À¢ bÕغ ¬>\T|ü⁄q≈£î u≤<Ûä´‘·>± |üì#˚kÕÔeTì X¯+ø£sY ‘Ó*bÕs¡T. bÕغ Hêj·T≈£î\≈£î, n~cÕºHêìøÏ Äj·Tq ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

õ˝≤¢ n_Ûeè~› düe÷>∑Á |üÁD≤[ø£ eTVü≤ã÷uŸq>∑s,Y »qe] 16 (ôdÿ’ q÷´dt) :Bs¡Èø±*ø£ Á|üjÓ÷»Hê\qT <äèwæº˝À e⁄+#·Tø=ì õ˝≤¢qT $$<Ûä s¡+>±\˝À n_Ûeè~› |ü]#˚+<äT≈£î >±qT düeTÁ>∑ n_Ûeè~› Á|üD≤[ø£qT s¡÷bı+~+#·qTqï≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY j·T+. –]C≤X¯+ø£sY ‘Ó*bÕs¡T.Ç+<äT≈£î $<ä´, yÓ<’ ´ä +, Äs√>∑´+, JeH√bÕ<äT\ ô|g+|ü⁄\‘√ dü+ã+<ä+ e⁄qï nìï XÊU≤˝≤~Ûø±s¡T\T eTTK´yÓTqÆ n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\≈£î dü+ã+~+∫ Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‹, m<äTs¡e⁄‘·Tqï Çã“+<äT\T eT]+‘· n_Ûeè~› kÕ~Û+#˚+<äT≈£î >∑\ n+XÊ\ô|’ ìy˚~ ø£\qT ‘·j÷· s¡T #˚j÷· \ì ø√sês¡T.õ˝≤¢ yÓqTø£u≤≥T ‘·Hêìï, kÕ>∑T˙{Ï kÂø£sê´\T, Ç‘·s¡ |ü]dæ‘ú T· \qT <äèwæº ˝À ñ+#·Tø=ì n_Ûeè~› |ü]#˚+<äT≈£î {≤{≤ Çì‡{Ï´≥÷´ {Ÿ Ä|òt k˛wü˝Ÿ ôdH’ ‡Ó dt düV≤ü ø±s¡+ rdüT≈£î+≥THêï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á $wüjT· yÓTÆ á HÓ\ 18q ôV≤’ Á<ë u≤<é˝Àì nbÕs¡˝º À {Ïd,t j·T÷ìôd|ò,t yêwæ+>∑Hº é $X¯« $<ë´\j·T\qT ‘Ó\j·TCÒùd+<äT≈£î >±qT nj·÷ XÊU≤\ n~Ûø±s¡T\T ìy˚~ø£ s¡÷bı+~+#ê\ì ø√sês¡T. á $wü j·TyÓTÆ >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq õ˝≤¢ ˙{Ï j·÷C≤e÷q´ dü+düú •ø£Då ≤ düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝Àt eTTK´yÓTqÆ õ˝≤¢ n~Ûø± s¡T\‘√ düe÷y˚Xe¯ Tj·÷´s¡T .ádü+<äs“¡ +>± Äj·÷ XÊU≤˝≤~Ûø±s¡T\‘√ XÊK\ yê]>± Á|üdTü ‘Ô +· neT\e⁄ ‘·Tqï ø±s¡´Áø£e÷\T, Çã“+<äT\T, n_Ûeè~› |üs#¡ {· ≤ìøÏ e⁄qï neø±XÊ\ô|’ #·]Ã+#ês¡T. e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ dü+ã+~+∫q õ˝≤¢˝À kÕ>∑T˙{Ï kÂø£s´¡ + øπ e\+ 1.5 \ø£å\ mø£sê\≈£î e÷Á‘·y˚T kÕ>∑T˙s¡T e⁄+<äì esê¸<ëÛ ]‘· e´ekÕj·T kÕ>∑Tô|’ <äèwæº kÕ]+#ê\ì nHêqs¡T. e´ekÕj·T Ä<Ûë]‘· kÕ>∑T˝À @<äTs¡jT˚ ´ düeTdü´\T yê{Ïì n~Û>∑$T+#˚ Á|üD≤fi¯vø£ s¡÷bı+~+#ê\Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À kÕ+Á|ü<ëj·T |ü+≥˝…q’ yÓTTø£ÿC§qï, ÄeTT<ä+‘√ bÕ≥T |ü|üŒ <ëHê´\T, ∫s¡T<ëHê´\qT Áb˛‘ê‡Væ≤+#˚˝≤ Á|üD≤[ø£ ‘·j÷· s¡T #˚j·÷\ì e´ekÕj·TXÊK C…&ç s¡|ò” nVü≤à<éqT Ä<˚•+#ês¡T. |üXó¯ dü+es¡øú £ X¯è≤K≈£î dü+ã+ ~+∫q bÕ&ç |ü]ÁX¯eT, bÕ\o‘·©ø£s¡D πø+Á<ë\ kÕúsTT ô|+|ü⁄<ä\, bÕ\ ñ‘·Œ‘·T\Ô ‘·j÷· Ø, >=Á¬s\ ô|+|üø+£ , |üXó¯ Á>±dü ô|+|ü⁄<ä\, bÂÁ*º ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ <ë«sê JeH√bÕ<äT\qT ô|+bı+~+#˚+<äT≈£î >∑\ neø±XÊ\ô|’ Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+#ê\Hêïs¡T.õ˝≤¢˝À ‘·≈î£ ÿe e´ekÕ

Vü≤‘·´ #˚dæq <äT+&É>∑T\qT •øÏå+#ê* Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ õ˝≤¢ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´#·s¡D eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, »qe] 16 (ôd’ÿq÷´dt) : á HÓ\ 10e ‘˚~q $ø£sêu≤<é õ˝≤¢˝À bÕdüºsY dü+Jej·T´qT <ës¡TD+>± <ë&ç #˚dæ >±j·T|üs¡Ã&É+‘√ ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTè‹#Ó+<ës¡ì Vü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&çq yê]ì yÓ+≥H˚ >∑T]Ô+∫ •øÏå+#ê\ì |ü\Te⁄s¡T bÕdüºs¡T¢, kÕúìø£ my˚Tà˝Ò´ jÓTqï+ lìyêdt¬s&ç¶, {ÏC…mdæ ø√ ø£˙«qsY lìyêdt>ö&é\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì ‘Ó\+>±D #Ís¡kÕÔ˝À <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+∫q+‘·s¡+ sê´©>± ãj·T\T<˚] õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêC≤´+>∑+˝À @e] eT‘êìï yês¡T Á|ü#ês¡+ #˚düTø√e#·TÃqì ñqï|üŒ{ÏøÏ XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\≈£î $>∑‘·+ ø£*Œ+#˚˝≤ ø=+<äs¡T eTTwüÿs¡T\T bÕdüºsYqT Vü≤‘·´ #˚j·T&É+ <ës¡TDeTì eT+&ç|ü&ܶs¡T. eTs¡DVü≤√eT+ düèwæº+#˚+<äTπø Ç˝≤+{Ï #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡ì b˛©düT\T Vü≤‘·´ yÓqTø£ ñqï X¯≈£îÔ\qT >∑T]Ô+∫ yÓ+≥H˚ n¬sdüTº #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. bÕdüºsY Ä‘·à≈£î XÊ+‹ #˚≈£Lsê\ì Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T |ü⁄qsêeè‘·+ ø±≈£î+&Ü >∑{Ϻ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\Hêïs¡T. e÷qe ùdy˚ e÷<Ûäe ùde>± bÕdüºs¡T¢ dü+<˚XÊìï Çdü÷Ô Á|ü»\T düTKdü+‘√cÕ\‘√ J$+#ê\ì ø√s¡T≈£îH˚ yê]ô|’ <ë&ÉT\T #˚j·T&É+ ne÷qTwüeTì nHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À |ü\Te⁄s¡T bÕdüºs¡T¢ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

t

|ædædæ ø±s¡´<ä]Ù B*|t

Hê>∑søY s£ ÷¡ ï˝Ÿ, »qe] 16 (ôdÿ’ q÷´dt) : ‘Ó\+>±D sêÁwü+º @s¡Œ&çq nq+‘·s+¡ Hê>∑søY s£ ÷¡ ï˝ŸqT õ˝≤¢>± Á|üø{£ +Ï #ê\ì &çe÷+&é #˚d÷ü Ô |òÁæ ãe] qT+&ç Á|ü‘´˚ ø£ ø±s¡´#·s¡D s¡÷bı+~düTÔqï≥T¢ &çdædæ ø±s¡´<ä]Ù B*|t nHêïs¡T. kÕúìø£ |æÄsY n‹~Û >∑èVü≤+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ @sêŒ≥T #˚dqæ $˝Òøs£ ¢¡ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ e#˚à bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ düe÷y˚ X¯+˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+~ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ø£\ kÕø£s+¡ ne⁄‘·T+< Hä êïs¡T. Ç+<äT≈£î Á|ü‹

ˇø£ÿs¡T k˛ìj·÷ >±+BÛìøÏ ø£è‘·»‘„ \· T ‘Ó\TbÕ\ì nHêïs¡T. mìïø£˝À¢ Hê>∑søY s£ ÷¡ ï˝Ÿ ìjÓ ÷ »ø£ e s¡ Z + ˝À ø±+Á¬ > dt n uÛ Ñ ´ ]ú H ˚ @qTïø√yê\Hêïs¡ T . ‘Ó\+>±D sêÁwüº |ü⁄q: ìsêàD+˝À ñ‘·‡Vü≤e+‘·yTÓ qÆ j·TTe≈£î \T, y˚T<Ûëe⁄\T uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø±yê\H êïs¡T. õ˝≤¢˝À ndü+|üP]Ô>± ñqï m‹Ô b˛‘·\ ÁbÕC…≈î£ \º qT $»j·Te+‘·+>±|üP]Ô #˚j÷· \ì Äj·Tq &çeT+&é #˚XÊs¡T. Hê>∑søY s£ ÷¡ ï˝ŸqT õ˝≤¢ øπ +Á<ä+>± #˚dæ neX¯´ø£‘q· T õ˝≤¢ øπ +Á<ä+>± @s¡Œ&ç‘˚ »]π> n_Ûeè~›ì >√&É|Áü ‹ø£\T, ø£s|¡ Áü ‘ê\ <ë«sê Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤D ø£*ŒdüTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº

z_dæôd˝Ÿ n<Ûä´≈£åî\T ∫‘·Ôs¡+»Hé<ëdt Ä<Û«ä s¡´+˝À õ˝≤¢˝À _dæ\≈£î 8 d”≥T¢ πø{≤sTT+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ ñ<ä´eT ø±s¡´#·s¡D ìs¡«Væ≤ düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s+¡ sêÁwüº md”ôº d˝Ÿ Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù>± ìj·T$T+∫q ãC≤´Hêj·Tø˘≈î£ B*|t #˚‘T· \ MT<äT>± ìj·Te÷ø£ |üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T. &çdædæ Ä<ä«s¡´+˝À ø±+Á¬>dtbÕغ˝À <ë<ë|ü⁄>± 50 eT+~ #˚sês¡T. #˚]q yê]˝À lìyêdt, XÊ´+düT+<äs>Y ö&é, Á|üu≤Û ø£s,Y eTDÏø+£ sƒ,¡ #·+<äT, qπsXŸ, XÊ´+, M]ì ø£+&ÉTyê\T ø£|æŒ bÕغ˝ÀøÏ ÄVü‰«ì+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T X‚KsY¬s&ç¶, s¡|òüTTHê<∏ésêe⁄, |üdüTŒ\ ø£èwüíj·T´, yÓ+ø£{ŸsêeTT\T, •eÁ|ükÕ<é, XÊ´+ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ñe÷eTùV≤X¯«s¡kÕ«$T ÁãVü≤√à‘·‡yê\T b˛f…‹Ôq »q+,Äø£≥Tº≈£î+≥Tqï Á|üø£è‹ s¡eTD°j·T‘· n#·Ã+ù|≥, »qe] 16 (ôdÿ’ q÷´dt) : õ˝≤¢˝À Á|üU≤´‹>±+∫ lXË˝’ ≤ìøÏ ñ‘·sÔ ¡ <ë«s¡+>± ù|s=ÿqã&ÉT‘·Tqï l ñe÷eT ùV≤X¯«s¡kÕ«$T yê] ÁãVü≤√à‘·‡ yê\T ãT< yäÛ ês¡+ qT+&ç n‘·´+‘· yÓu’ eÑÛ +>± kÕ>∑T ‘·THêïsTT. <ä≥yº TÓ qÆ q\eT\¢ n≥M ÁbÕ+‘·+˝À nVü‰<¢ øä s£ ¡ yÓTÆq yê‘êes¡D+ ˝À HÓ\ø=qï ñe÷eTùV ≤X¯«s¡T&çì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+ <äT≈£î $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç uÛ≈Ñ î£ \Ô T ÁãVü≤√à‘·‡yê\ dü+<äs¡“+>± uÛ≤Ø>± ‘·s*¡ edüT+Ô {≤s¡T. n<˚ $<Û+ä >± kÕ«$T yê] ÁãVü≤√à‘·‡yê\ düeTj·T+˝ÀH˚ düMT|ü+˝À ñqï s¡+>±|ü⁄s¡+ ñs¡T‡ ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤+#·T ø√e&É+ uÛ≈Ñ î£ \Ô qT $X‚X+¯ >± Äø£≥Tº≈î£ + ≥T+~. uÛ≈Ñ î£ \Ô ø√]ø£\T r]à bÕbÕ\qT HêX¯q+ #˚j·TT ¬s+&√ lXË’\ πøåÁ‘·+>± |æ\Teã&ÉT‘√+~. >∑‘+· ˝À lsêeTT&ÉT s¡eD≤düTs¡ e<ëq+‘·s¡+ lXË’\ Á|ü<äøÏåDeTTqT á πøåÁ‘·+ qT+&˚

ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ Ç‹Vü‰kÕ\T, |ü⁄sêD≤\T #ÓãT‘·THêïsTT. n#·Ã+ù|≥ eT+&É\+˝Àì s¡+>±|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ ◊<äT øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À m‘Óq’ q\¢eT\ ø=+&É\ eT<Ûä´ Á|üø£è‹ s¡eTD°jT· Á|ü<X˚ +¯ ˝À ñe÷eTùV≤X¯«s¡ øπ Áå ‘·+ yÓ\dæ+~. ì‘·´+ uÛ≈Ñ î£ \Ô s¡B‘› √ á πøåÁ‘·+ ø£fi≤ø±+‘·T\T yÓ<»ä \T¢‘√+~. Á|ü‹j˚T{≤ ìs¡«Væ≤+#˚ ÁãVü≤√à‘·‡yê\≈£î Á|ü‹ j˚T&Ü~øÏ uÛ≈Ñ î£ \Ô s¡B› ô|s¡T>∑T‘√+~. á πøåÁ‘·+˝À s¡TÁ<ä<ës¡, ãdüà<ës¡, >ö]<Ûës¡\‘√ bÕ≥T 141 rs¡úeTT\‘√ bÕ≥T bÕ|üHêX¯q+ nH˚ >∑T+&É+ ñ+~. á >∑T+&É+˝À+∫ >∑+>∑˝≤+{Ï ˙s¡T Á|ü‹ì‘·´+ Á|üeVæ≤düT+Ô ~. lXË\’ + yÓfi¢‚ Á|ü‹ uÛÑ≈£îÔ&ÉT á πøåÁ‘êìï <ä]Ù+#·Tø√e&É+, bÕ|üHêX¯q+ e<ä› kÕïqe÷#·]+#·&É+ nqyêsTTr>± edüT+Ô ~. >∑T+&É+˝À kÕïqe÷#·]ùdÔ #˚dqæ bÕbÕ\T Vü≤]kÕÔjT· ì Çø£ÿ&ç

ÁbÕ+‘· Á|ü»\≈£î nbÕs¡yTÓ qÆ qeTàø£+. q\¢>=+&É, s¡+>±¬s&ç¶, >∑T+≥÷s¡T, ôV≤’ Á<ëu≤<é, ø£s÷¡ ï˝Ÿ õ˝≤\\ qT+&ç ø±ø£ Ç‘·s¡ sêÁcÕº\ qT+&ç ≈£L&Ü n~Ûø£ dü+K´˝À sêe&É+‘√ øπ Áå ‘·+ ÁbÕ<Ûëq´‘· s√Es√E≈£î eT]+‘· $düÔ]düTÔ+~. eTùV≤X¯«s¡+ #·]Á‘·qT #·÷ùdÔ q\eT\ Á|üøè£ ‹ s¡eTD°jT· kÂ+<äsê´\ eT<ä´ yÓ\dæq á øπ Áå ‘·+ 11e X¯‘êã›+˝À @s¡Œ&çq≥T¢ |üP]«≈£î\ <ë«sê, |ü⁄s¡D≤\ <ë«sê ‘Ó*dæ+~. á X¯‘êu›+˝À á øπ Áå ‘·+ <ä÷|üBe HÓy’ <˚ ë´\‘√ uÛ≈Ñ î£ \Ô dü+<ä&‘ç √ øÏ≥øÏ≥˝≤&˚<ìä |üP]«≈£î\ düe÷#êsêìï ã{Ϻ ‘Ó\TdüT+Ô ~. ÁøÏ. X¯ 1280˝À $s√~HêeT dü+e‘·‡s¡+ yÓX’ Êø±düT<ä› ◊<äT >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT ø£s¡TD+ ã+&Üs¡T sêeTj·T´ á Ä\j·÷ìøÏ eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚dæ s¡TÁ<˚X¯«s¡Tì >∑T&ç ø£{Ϻ+#ês¡T. ÁøÏ.X¯.1375˝À πs#·s¡¢ e+oj·TT&ÉT <˚es¡ø=+&ÉqT @*q e÷<äeHêj·TT&ÉT

ñe÷eTùV≤X¯«s¡ eT+&ÉbÕìï ì]à+#ês¡T. Áø°.X¯ 1398˝À q+<äT\ yê] X¯óX¯ó´\T Hêj·TT&ÉT s¡+>∑&TÉ \T á øπ Áå ‘·+˝À q+<˚X«¯ s¡, øπ X¯e, bÕs¡«‹ $Á>∑Vü‰\qT Á|ü‹wæº+∫q≥T¢ ñqï XÊdüHê\ <ë«sê ‘Ó\TdüT+Ô ~. ÁøÏ.X¯ 1977˝À k˛eT>√$+<äT, »+>∑+ XË{ºÏ ≈£îe÷s¡T&ÉT \øÏåà|ü‹, |ü+#· eTùV≤X¯«s¡+, q+<äT <Û«ä » dü+Ô uÛ≤ìï Á|ü‹wæ+º ∫q≥T¢ #ÓãT‘·T+{≤s¡T. ÁøÏ.X¯ 1962˝À s¡+>±|ü⁄s¡+ Á>±eT ìyêdæ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y e÷J yÓ’dt #Ó’s¡àHé ~e+>∑‘· eTsê´<ä >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ á <˚yê\j·÷ìï n_Ûeè~› #˚dqæ e´≈£î\Ô ˝À eTTKT´\T>± #Ó|Œü e#·TÃ. Á|üdTü ‘ú · bÕ\ø£ eT+&É* n<ä´≈£åî\T>± ñqï \#·TÃHêj·Tø˘ ≈£L&Ü <˚yê\j·÷_Ûeè~›øÏ e÷J my˚Tà˝Ò´ &Üø£ºsY e+oø£èwüí düVü‰ø±s¡+‘√ <˚yê\j·÷ _Ûeè~›øÏ #·s´¡ \T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. 15e ‘˚~ sêÁ‹ qT+&ç õ˝≤¢˝Àì q\TeT÷\\

qT+&ç Á|üuÀÛ ‘·‡e+ ñeTeTùV≤X¯«sêìøÏ #˚s¡T≈£îHêïsTT. n#·Ã+ù|≥ qT+&ç ≈£L&Ü ÁuÛeÑ Tsê+ã <˚yê\j·T+ qT+&ç n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+>± Á|üuÛÑqT ñe÷eTùV≤X¯«sêìøÏ rdüTø¬ fi≤ÔsT¡ . 15e ‘˚~ sêÁ‹ qT+&ç 20e ‘˚~ es¡≈î£ ñe÷eTùV≤X¯«s¡+˝À $$<Ûä ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Ä\j·T ø±s¡´ìsê«Vü≤ D≤~Ûø±] lìyêdüsêE\T ‘Ó*bÕs¡T. Ä\j·T ÁbÕ+>∑D+˝À uÛÑ≈£îÔ\≈£î @˝≤+{Ï ã“+~ ˝Ò≈î£ +&Ü ‘ê>∑T˙{Ï edü‹‘√ bÕ≥T Á|ü‘´˚ ø£ ãdüT‡\T ≈£L&Ü ø=+&Óø’ Ï q&çù|+<äT≈£î n#·Ã+ù|≥ Ä]ºdæ &çm+ edüTsê+Hêj·Tø˘‘√ e÷{≤¢&qç ≥T¢ bÕ\ø£ eT+&É* #Ós’ à¡ Hé \#·TÃHêj·Tø˘ ‘Ó*bÕs¡T. ÁãVü≤√à‘·‡yê\ dü+<äs“¡ +>± uÛÑ≈£îÔ\≈£î @˝≤+{Ï nkÂø£s¡´+ @s¡Œ&É≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤qïeTì Ä\j·T ìs¡ê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.

j·T ø£eT‘ê\T ñqï düqï, ∫qï ø±s¡T s¬ ‘’ T· ˝Ò m≈£îÿe>± ñHêïs¡ì, B+‘√ bÕ≥T Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ düTe÷s¡T 75 y˚\ eT+~ >=Á¬s\ ø±bÕs¡T\ ≈£î≥T+u≤\T Á>±dü+ ø√dü+ Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î e\dü yÓfió¯ ‘·THêïs¡ì M{Ïì <äèwæ˝º À e⁄+#·Tø=ì ñbÕ~Û Vü≤$T |ü<øä∏ +£ <ë«sê |üXó¯ Á>±dü øπ Áå ‘ê\ n_Ûeè~›, e÷+dü+ m>∑TeT‹ >∑\ neø±XÊ\T, |üXó¯ Á>±dü+, bÕ\ ñ‘·Œ‘·T\Ô ô|+|ü⁄<ä\ô|’ <äèwæº kÕ]+∫ Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+#ê\ì |üXó¯ dü+es¡øú £ XÊK C…&ç yÓ+ø£≥s¡eTDqT Ä<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢ qT+∫ e\dü y˚fi¢‚ ≈£L©\ XÊ‘·+ m≈£îÿe>± ñ+≥Tqï+<äTq uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô À M]ì y˚T\T »]π>˝≤ eTTK´+>± ≈£L*‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ dü<Tä bÕj·÷\T, Á|üe÷<ë\T »]–q|üŒ&ÉT ;Ûe÷ ‘·~‘·s¡ kÂø£sê´\qT bı+<˚+<äT≈£î >±qT n+‘˚ø±ø£ ˝ÒãsY ø±+Á¬{≤ø£sº T¡ ,¢ >∑T+|ü⁄ y˚TÁd”\Ô $esê\T |üP]Ô>± ‘Ó*ùd˝≤ Á|üD≤[ø£ ñ+&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T.|ü]ÁX¯eT\ XÊK <ë«sê ø±\TwtjT· + ˝Òì eÁkÕÔ\ ñ‘·Œ‹Ô, Ä{À yÓTu…˝’ Ÿ , e´ekÕ j·T Ä<Ûë]‘· ñ‘·Œ‘·T\Ô T, k˛˝≤sY $<äT´‘Y‘√ bÕ\T, »&ÉÃs¡,¢ cÕ<éq>∑s,Y eT<ä´q Á&Ób’ ˛sYº ≈£î Á|üD≤[ø£ ‘·j÷· s¡T #˚j÷· \ì n+‘˚ø±ø£ bÕ]ÁXÊ$Tø£ n_Ûeè~›øÏ e⁄qï nìï neø±XÊ\ô|’ Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+#ê\Hêïs¡T. ôw&É÷´˝Ÿ ≈£î˝≤\T, ‘Ó>\∑ dü+øπ eå ÷ìøÏ>±qT Á|üdTü ‘Ô +· $<ä´düu´ÑÛ dædTü qÔ ï md”‡, md”º $<ë´s¡T\ú ≈£î &Ü{≤ yÓTT‘·+Ô ùdø£]+#ê \ì, n+<äsT¡ bÕsƒX¡ Ê\\≈£î yÓfió¯ ‘·Tqï~ ˝Òì~ düe÷#ê s¡+ ôdø£]+#ê\ì bÕsƒ¡XÊ\\T, ø£fi≤XÊ\˝À¢ kÂø£sê´\ ø£\Œq, $<ë´_Ûeè~› ô|’ Á|üD≤[ø£ ‘·j·÷s¡T #˚j·÷\ì kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT XÊKñ|üd+ü #ê\≈£î\T »j·TÁ|üø±wtqT Ä<˚•+#ês¡T. eTVæ≤fi≤ dü+|ò÷ü \ <ë«sê eTTK´yÓTqÆ ∫qï edüTeÔ ⁄\ ñ‘·Œ‹Ô, s¡kÕj·TH˚‘s· ¡ ms¡Te⁄\T, ‘·j÷· Ø õ˝≤¢˝À n+<äTu≤≥T˝À eqs¡T\ Ä<Ûës¡+>± edüTÔe⁄\ ñ‘·Œ‘·T\Ô ô|’ •ø£Då ìe«&É+ <ë«sê m≈£îÿe eT+~øÏ JeH√bÕ~ ø£*Œ+#˚ ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ Á|üD≤[ø£ #˚|{ü ≤º\ì &çÄsY&mç |æ&ç #·+Á<äXK‚ sYs¬ &çì¶ Ä<˚•+#ês¡T.

kÕ>∑s¡ ø±s√ŒπswüHé @sêŒ≥T #˚j·÷* Ä‘·à≈£LsY, »qe] 16 (ôd’ÿq÷´dt) : Á|üø£è‹ n+<ë\qT ‘·\|æ+#˚˝≤ n+<äyÓTÆq m‘Ó’ÔHê uÛÑeHê\qT ì]àdüTÔqï kÕ>∑s¡T\≈£î ( ñ|üŒ]) Á|ü‘˚´ø£ ø±s√ŒπswüHé @sêŒ≥T #˚dæ ñbÕ~Û neø±XÊ\T ø£*Œ+#ê\ì kÕ>∑s¡ dü+|òüT+ düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù \øÏåàHêsêj·TD &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT eT+&É\ |ü]~Û˝Àì neTs¡∫+‘· Á>±eT+˝À kÕ>∑s¡ dü+|òüT+ 2014 ø±´˝…+&ÉsY Ä$wüÿs¡D ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´eø£Ô>± e∫Ãq $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |üø£ÿsêÁcÕº˝…’q ø£sêï≥ø£, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, sêÁcÕº˝À¢ kÕ>∑s¡≈£î\düTú\qT _dæ m˝À #˚sêÃ\ì á sêÁwüº+˝À ≈£L&Ü _dæm˝À #˚]à Á|ü‘˚´ø£ ø±s√ŒπswüHé@sêŒ≥T #˚dæ yê]øÏ ñbÕ~Û neø±XÊ\T ø£*Œ+#ê\ì _dæ ø±s√ŒπswüHé <ë«sê Á|üuÛÑT‘·«+ ÇdüTÔqï s¡TD≤˝À¢ nìï u≤´+ø˘\˝À kÕ>∑s¡≈£î\düTú\qT s¡÷. 15y˚\ #=|ü⁄Œq &çbÕõ≥T¢ #˚dæq s¡TD≤\T Çe«≈£b˛e&É+‘√ yê] J$‘ê\T n>∑eT´>√#·s¡+>± e÷s¡&É+‘√ sêÁwüº sê»<ÛëìøÏ |üì ì$T‘·Ô+ e\dü\T yÓfi¯óÔqïs¡ì |ü\T sê»ø°j·T bÕغ\T kÕ>∑s¡T\qT z≥T u≤´+ø˘>± $ìjÓ÷–+#·T≈£î+≥TqïjÓ÷ ‘·|üŒ sê»ø°j·T+>± m<ä>∑ìe«ø£b˛e&É+‘√ Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ kÕ>∑s¡T\≈£î »HêuÛ≤ Á|ü‹bÕ~ø£q d”≥T¢ πø{≤sTT+#ê\Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq‘√ bÕ≥T neTs¡∫+‘·, kÕ>∑s¡ dü+|òüT+ n<ä´≈£åî\T yÓ+ø£{ŸsêeTT\T, n<Ûä´≈£åî\T &Ü´+ \ø£åàqï, Hêj·T≈£î\T lìyêdüT\T, ø£èwüíj·T´, u≤\kÕ«$T, á<äeTà, ø£eT˝≤ø£sY, Hêsêj·TD, lqT, e÷˝…qï, yÓ+ø£fÒX¯«s¡eTà ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

uÀs¡TyÓ÷{≤sY ÁbÕs¡+uÛ+Ñ e÷>∑q÷sY, »qe] 16 (ôdÿ’ q÷´dt) : e÷>∑q÷sY eT+&É\ øπ +Á<ä+˝Àì 8e yês¡T˝¶ À y˚dqæ uÀs¡TyÓ÷{≤sYqT >∑Ts¡Tyês¡+ s√E düs¡Œ+#Y ø√\e‹ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ á uÀs¡T y˚jT· &É+ e\¢ eT+&É\ øπ +Á<ä+˝Àì 8, 9,7, 10e yês¡T\¶ ˝À Á|ü»\≈£î ‘ê>∑T˙{Ï ø=s¡‘· rs¡T‘·T+<äì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> bÕ]X¯ó<ä´› +ô|’ #·s´¡ \T rdüT≈£î+{≤eTì ÄyÓT nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü+#êsTTr ôdÁ¬ø≥Ø kÕ«$THê<∏,é yês¡T¶ düuTÑÛ ´\T nXÀø˘>ö&é, e÷¬s|üŒ, lìyêdüT\T, bÕ˝ÀZHêïs¡T.

{Ï&|ç æ $Ádèü ‘Ô k· ÕúsT düe÷y˚XÊìøÏ ‘·s*¡ s¡+&ç XÊ+‹q>∑s,Y »qe] 16 (ôdÿ’ q÷´dt) : á HÓ\ 19q eTVü≤ã÷uŸq >∑s˝Y À »s¡>q∑ Tqï {Ï&|ç æ $Ádüè‘Ô · kÕúsTT düe÷y˚XÊìøÏ {Ï&|ç æ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s\Ô¡ T uÛ≤Ø>± ‘·s*¡ sêyê\ì {Ï&|ç æ bÕغ õ˝≤¢ ñbÕ<Û´ä ≈£îå \T e÷J C…&Œç {Ïdæ düuTÑÛ ´\T e&˚|¶ *ü ¢ lìyêdüT\T ˇø£ Á|üø≥£ q˝À ø√sês¡T. ‘ê\Tø± bÕغ\ ÇHé#êØ®\T eT+&É\ kÕúsTT Hê j·T≈£î\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝ÀZHê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á düe÷y X˚ ÊìøÏ sêÁwükº ÕúsTT Hêj·T≈£î\T Vü‰»s¡Tø±qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

õ˝≤¢˝À |òTü q+>± dü+Áø±+‹ y˚&TÉ ø£\qT Á|ü»\T uÛøÑ ÔÏ ÁX¯<\›ä ‘√ »s¡T|ü⁄ ≈£îHêïs¡T

VaarthaTarangalu. Printed Published and owned by K.A.Vijayaraju Printed at S.R.Publications,Amberpet,Hyderabad, Published from H.No: 1-9-9/1/A/23. F.NO: 301, Suryasadan Near e -seva Ramnagar Hyderabad. 48. Editor.K.A.VijayaRaju Ph.040-27421188, cell:9440788196, Website: www.vaarthatarangalu.com.Email: vtarangalu.222208@gmail.com, RNI.NO:APTEL 2006/18987,

17 01=14 vaarthatarangalu web  
17 01=14 vaarthatarangalu web  
Advertisement