Page 1

CMYK

CMYK

www. telanganakalam.in

eT+>∑fi¯yês¡+, @Á|æ˝Ÿ 15, 2014

s¡#·sTT‘·\≈£î ÄVü‰«q+ MTs¡T s¡∫+#·q qe\\T, ø£<∏ä\T, ø£<∏ëìø£\T, ø£$‘·\T Á|ü#·Ts¡D bı+<ë\qT≈£îH˚ W‘ê‡Væ≤ø£ s¡#·sTT‘·\≈£î Ç<˚ e÷ ÄVü‰«q+..

∫s¡THêe÷ s¡+>±¬s&ç¶

m&ç≥sY : ¬ø. eTùV≤wt

dü+∫ø£ 314

dü+|ü⁄{Ï 2

ù|J\T : 8

bòÕ¢{Ÿ HÓ+ : 403, e÷s¡T‹ bÕ¢C≤, U…’s¡‘êu≤<é, cÕ<ëHé ø±˝Òõ Á|üø£ÿq, ôV’≤<äsêu≤<é, 500004.

yÓ\ : s¡÷. 3/-

Email: tgknews@gmail.com.

Circulated to Hyderabad, Rangareddy, Karimnagar, Nalgonda, Adilabad, Mahaboobnagar, Khammam, Medak, Warangal, Nizamabad

Áo »j·THêeT dü+e‘·‡s¡+, ñ‘·Ôsêj·TD+, edü+‘·¡ s¡T‘·Te⁄, #Ó’Á‘·e÷dü+, X¯óø£¢|üø£å+, ‹~∏ : bÂs¡í$T13:14, es¡®´+ : 06:53-09:31, <äTs¡TàVüAs¡Ô+ : 08:33`09:23

‘=$Tà~ õ˝≤¢˝À¢ ø=‘·ÔeTTU≤˝Ò!! Hê&ÉT m˙ºÄsY.. H˚&ÉT u≤\ø£èwüí!

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 14 ({°Jπø q÷´dt): {°&û|”, ;CÒ|” eT<Ûä´ bı‘·TÔ ≈£î~]Hê z≥T¢ @ y˚Ts¡≈£î |ü&É‘êj·TH˚<ëìô|’H˚ {°&û|”, ;CÒ|” yÓTÆÁ‹ düs¡«Á‘ê #·s¡Ã »s¡T>∑T‘√+~. M] eT<Ûä´ ≈£î~]q yÓTÆÁ‹ ˝≤_Û+#˚Hê? $ø£{Ï+#˚Hê? nì |ü]o\≈£î\T #·]Ã+#·T≈£î+≥THêïs¡T. Çs¡T bÕغ˝À¢q÷ d”≥¢ düs¡T›u≤≥T »]–Hê z≥¢ ã~©ô|’ nqTe÷Hê\T yÓTT<ä\j·÷´sTT. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+‘√ bÕ≥T n≥T Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁwüº+˝À ≈£L&Ü {°&û|” -;CÒ|” bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îì @y˚Ts¡≈£î ˝≤_Û+#˚H√? dü÷ú\+>± ìs¡ísTT+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ìs¡íj·T+ nsTT‘˚ »]–+~. ø±ì Ä#·s¡D˝ÀøÏ e#˚Ã≥|üŒ{Ïø° Çs¡TbÕغ\ Á|üj·÷X¯\T |ü&Ü*‡ e∫Ã+~. ndü˝Ò Çs¡TbÕغ˝À¢ì #ê˝≤ eT+~ H˚‘·˝À¢ bı‘·TÔ\ô|’ |üP]ÔkÕúsTT ã~© z≥¢ô|’ Çs¡T bÕغ˝À¢q÷ nqTe÷Hê\T H˚e´‹π‘·\s÷ø£‘mH√ï ·, ;CÒ|” ‘Ó\+>±D sêÁwüº H˚‘· øÏwüHé¬s&ç¶ nsTT‘˚ bı‘·TÔqT u≤Vü‰≥+>±H˚ |üP]Ô>± e´‹πsøÏ+#ês¡T. bı‘·TÔ ]Ô>± n<Ûä´≈£åî&çô|’ e~*ô|&ç‘˚ ø£wüºeTqï uÛ≤eq‘√ bı‘·TÔ#·s¡Ã˝À¢ C≤rj·TkÕúsTT H˚‘·\T e∫à {°&û|” Çs¡T bÕغ ÁX‚DT\ eT<Ûä´ ø=s¡e&çq düK´‘· ≈£n<Ûî~πä´s≈£Ãåî&Éu≤<ÛT #·ä´+‘·Á<ä|üuP≤ãT‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆ #·s¡Ã\T eTT–+#ês¡T. m≥ºπø\≈£î bı‘·TÔ ≈£î~]+<äqï $T>∑‘ê 2˝À

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 14 ({°Jπø q÷´dt): WqT..yê]øÏ ø£*kı∫Ã+~..~«rj·TÁX‚DÏ Hêj·T≈£î\≈£î #√≥T ø£*Œ+∫+~. ø±+Á¬>dt bÕغ Ä~yês¡+ sêÁ‹ yÓ\Te]+∫q »+uÀ C≤_‘ê˝À ø=‘·Ô eTTU≤\T #ê˝≤ #√≥T #˚düT≈£îHêïsTT. düs¡«Á‘ê Vü≤s¡¸+ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. ¬>\Tb˛≥eTT\T m˝≤ ñHêï.. m◊dædæ neø±X¯+ ø£*Œ+#·&É+ |ü≥¢ yês¡+‘ê Äq+<ä+>± ñHêïs¡T. ¬>\Tb˛≥eTT\‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü yê]ø=ø£ neø±X¯+ Ç∫Ã+~. ‘·eT dü‘êÔqT #ê≥Tø√eTì uÛÑT»+ ‘·{Ϻ+~. {Ϭøÿ≥T¢ <äøÏÿq yês¡+<äs¡÷ ñ_“‘·_“ã“e⁄‘·THêïs¡T. dæ{Ϻ+>¥\≈£î neø±X¯+ ø£*Œdü÷ÔH˚.. ø=‘·Ô eTTU≤\≈£î ≈£L&Ü {Ϭøÿ{Ï¢#êÃs¡T. ‘=*C≤_‘ê˝À 139 eT+~ nôd+;¢ nuÛÑ´s¡Tú\qT Á|üø£{Ï+#·>± n+<äT˝À 25eT+~ dæ{Ϻ+>∑T\T. yês¡düT\≈£î ≈£L&Ü m◊dædæ neø±X¯+ ø£*Œ+∫+~. qs¡düsêe⁄ ù|≥ e÷J myÓTà˝Ò´ ø±düT ø£ècÕí¬s&ç¶øÏ qs¡düsêe⁄ù|≥ m+|æ d”≥T Ç∫Ã+~. Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT ø±düT eTùV≤XŸ¬s&ç¶øÏ qs¡düsêe⁄ù|≥ nôd+;¢ {Ϭøÿ{Ϻ∫Ã+~. lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝ÀqT, $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢˝ÀqT, $XÊK õ˝≤¢˝ÀqT, ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝ÀqT, |ü•ÃeT>√<ëe], ø£&É|ü, ø£s¡÷ï\T, nq+‘·|ü⁄s¡+, ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝ÀqT ø=‘·Ô eTTU≤\≈£î n~Ûø£+>± neø±X¯+ ø£*Œ+∫+~. ø£ècÕí, >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À¢ e÷Á‘·+ dæ{Ϻ+>¥\πø n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· Ç∫Ã+~. HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À yês¡düT˝§#êÃs¡T. Äq+ k˛<äs¡T\ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#ês¡T. HÓ\÷¢s¡T ns¡“Hé qT+&ç Äq+ $y˚ø±q+<ä¬s&ç¶ ≈£îe÷s¡T&ÉT mdæ düTu≤“¬s&ç¶ ã]˝À ì*#ês¡T. HÓ\÷¢s¡T s¡÷s¡˝Ÿ≈£î $»j·T≈£îe÷sY¬s&ç¶ b˛{°˝À ì*#ês¡T. yÓ+ø£≥–] qT+&ç e÷J eTTK´eT+Á‹ H˚<äTs¡TeT*¢ »Hês¡∆q¬s&ç¶ ≈£îe÷s¡T&ÉT sêyéT≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ neø±X¯+ ø£*Œ+#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± bÕs¡¢yÓT+≥T nuÛÑ´s¡Tú\T>± dæ{Ϻ+>¥\πø ÁbÕ<Ûëq´‘· Ç#êÃs¡T. ns¡≈£î qT+&ç øÏXÀsY#·+Á<ä<˚yé, lø±≈£îfi¯+ qT+&ç øÏ*¢ ø£èbÕsêDÏ, u≤|ü≥¢ qT+&ç |üqu≤ø£ \øÏåà, ø£s¡÷ï\T qT+&ç ø√≥¢ dü÷s¡´Á|üø±XŸ¬s&ç¶, $T>∑‘ê ˝À

2

H˚&ÉT ìC≤e÷u≤<é≈£î..

{°&û|”‘√H˚ n_Ûeè~∆

nìï bÕغ˝À¢..

{°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT

>∑+<äs¡>√fi¯+

2

@sêŒ≥T¢ #˚düTÔqï Hêj·T≈£î\T

$esê\T 2˝À

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 14 ({°Jπø q÷´dt): s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ n_Ûeè~∆ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕ\q˝ÀH˚ »]–+<äì #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT düŒwüº+#˚XÊs¡T. ‘Ó<˚bÕ ‘·s¡|òü¤q #˚yÓfi¯¢ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúq+ qT+∫ b˛{° #˚düTÔqï Mπs+<äsYé >ö&é, eTùV≤X¯«s¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ b˛{° #˚düTÔqï r>∑\ ø£ècÕí¬s&ç¶\ $»j·÷ìï ø±+øÏådü÷Ô #·+Á<äu≤ãT e÷{≤¢&Üs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À ‘·eT bÕ\q˝À XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\T HÓ\ø=Hêïj·Tì, eT‘· |òüTs¡¸D\T »s¡>∑˝Ò<äì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. ‘êqT á ÁbÕ+‘·+˝À n+‘·sê®rj·T $e÷HêÁX¯j·T+, 160 øÏ.$T. bı&Ée⁄qï u≤Vü≤´e\j·T s¡Vü≤<ë], bÕ]ÁXÊ$Tø£ bÕs¡Tÿ\T e#˚Ã+<äT≈£î ø£èwæ #˚XÊqHêïs¡T. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À ‘ê>∑TkÕ>∑T ˙{ÏøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ ÁbÕDVæ≤‘·`#˚yÓfi¯¢ ÁbÕC…≈£îº≈£î C≤rj·T ¨<ë ø£*Œ+#˚˝≤ ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. k˛ìj·÷ >±+BÛ Á|ü<ÛëqeT+Á‹H˚ ‘√\Tu§eTà˝≤ e÷sêÃs¡ì neùV≤fi¯q #˚XÊs¡T. düsêÿØ edü‹... Á|ü•ï+#·≈£î+fÒ n<∏√>∑‹!! yês¡+‘ê ù|<ä ≈£î≥T+u≤\≈£î #Ó+~q |æ\¢\T. uÛÀ»q+ ô|{Ϻ... edü‹ ø£*Œ+ ∫... #·<äTe⁄ #ÓãT‘·T+&É≥+‘√ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T m+‘√ uÛÑs√kÕ‘√ ‘·eT |æ\¢\qT edü‹ >∑èVü‰\≈£î |ü+|æ+#ês¡T. yê]øÏ ã+>∑s¡T uÛÑ$wü´‘·TÔqT Çyê«\ì ø√s¡T‘·÷ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ n|üŒC…bÕŒs¡T. eT] »s¡T>∑T‘·Tqï<˚$T{Ï.? ns¡ø=s¡ edü‘·T\ uÛÑeHê\T, kÂø£sê´\T ˝Òì >∑<äT\T... s¡ø£åD˝Òì >∑èVü‰˝À¢ $T>∑‘ê ˝À

πødæÄsY sêø£

ø±+Á¬>dt≈£î yÓ\¢+|ü*¢ cÕø˘ πø•H˚ì Hêì‘√ #·+Á<äu≤ãT≈£î ‘·\H=|æŒ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 14 ({°Jπø q÷´dt): d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, ø±+Á¬>dt, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dtbÕغ\T <ë<ë|ü⁄ C≤_‘ê\qT Á|üø£{Ï+#êsTT. XÊdüq düuÛ≤, ˝Àø˘düuÛ≤ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£˝À Ä bÕغ˝À¢ >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=+~. ø±+Á¬>dt bÕغ Ç|üŒ{Ïπø Á|üø£{Ï+∫q C≤_‘ê˝À $»j·Tyê&É |ü•ÃeT ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç yÓ\¢+|ü*¢ lìyêdt ù|s¡T Á|üø£{Ï+#ês¡T. nsTT‘˚ ù|s¡TqT Á|üø£{Ï+#êø£ yÓ\¢+|ü*¢ Ä bÕغøÏ cÕø˘ Ç#êÃs¡T. k˛eTyês¡+ ;CÒ|”˝À #˚]q yÓ\¢+|ü*¢øÏ Ä bÕغ $»j·Tyê&É |ü•ÃeT ìjÓ÷»ø£esêZìï πø{≤sTT+∫+~. ;CÒ|”, {°&û|”\ bı‘·TÔ˝À¢ uÛ≤>∑+>± $»j·Tyê&É |ü•ÃeT ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ;CÒ|” U≤‘ê˝ÀøÏ yÓ[¢+~. B+‘√ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚ùdÔ ¬>*#˚ neø±XÊ\T ñ+&ÉeH˚ ñ<˚›X¯+‘√ yÓ\¢+|ü*¢ ;CÒ|”˝À #˚] ø±+Á¬>dt≈£î cÕø˘ Ç#êÃs¡T. B+‘√ ø=‘·Ô nuÛÑ´]úì m+|æø£ #˚j·÷*‡q |ü]dæú‹ ø±+Á¬>dt≈£î e∫Ã+~. $»j·Tyê&É m+|” kÕúHêìï Ä•+∫ Ç+‘· ø±\+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Á|ü‹wüº‘·≈£î ø£èwæ #˚dæq πø•H˚ì HêìøÏ düMTø£s¡D H˚|ü<∏ä´+˝À #·+Á<äu≤ãT {Ϭøÿ{Ÿ Çe«˝Òø£b˛j·÷s¡T. B+‘√ Hêì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTô|’ ‹s¡Tu≤≥T u≤e⁄≥ m>∑Ts¡y˚ùd dü÷#·q\THêïsTT. ‘·q≈£î ø£∫Ñ·+>± $»j·Tyê&É m+|” d”≥T Çyê«*‡+<˚qì πø•H˚ì Hêì |ü≥Tº|ü&ÉT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ #·+Á<äu≤ãT @<=ø£ XÊdüq düuÛ≤ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç b˛{° #˚j·÷\ì ø√]Hê Äj·Tq düùdMTs¡ n+≥THêïs¡T. Ä~yês¡+ sêÁ‹ qT+&ç πø•H˚ì Hêìì ãT»®–+#˚ Á|üj·T‘·ï+

CÀs¡T>± Á|ü#ês¡+!

#·+Á<äu≤ãT eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. k˛eTyês¡+ sêÁ‹ es¡≈£î @+ »s¡T>∑T‘·T+<√ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚. $»j·Tyê&É ôd+Á≥˝Ÿ qT+&ç _. ñe÷eTùV≤X¯«s¡sêe⁄ {Ϭøÿ{Ÿ Ä•+#ês¡T. nsTT‘˚ Ä ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ;CÒ|”øÏ Ç#˚Ã+<äT≈£î #·+Á<äu≤ãT düTeTTK‘· e´ø£Ô+ #˚j·T&É+‘√ ñe÷ eTùV≤X¯«s¡sêe⁄ rÁe ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. m{Ϻ|ü]dæú‹˝À¢ Ä d”≥T ‘·qπø πø{≤sTT+#ê\ì |ü≥Tº|ü≥&É+‘√ #·+Á<äu≤ãT ;CÒ|”ì ˇ|æŒ+∫ ã<äT\T>± $»j·Tyê&É |ü•ÃeT rdüT≈£îH˚+<äT≈£î ;CÒ|”ì ˇ|æŒ+#·+&É+‘√ Ä düeTdü´ |ü]cÕÿs¡yÓTÆ+~. Çø£ ø£ècÕí õ˝≤¢˝ÀH˚ yÓ’ø±bÕ˝À ≈£L&Ü n\»&ç #Ó\πs>∑T‘√+~. bÕغ˝À yÓTTqïH˚ #˚]q ‘êC≤ e÷J eT+Á‹ bÕs¡úkÕs¡~ÛøÏ eT∫©|ü≥ï+ d”≥T πø{≤sTT+#·&É+ô|’ eT∫©|ü≥ï+ XÊdüq düuÛ≤ nuÛÑ´]ú ù|]ï Hêì ÄÁ>∑Vü≤+‘√ >∑‘· Hê\T>∑T s√E\T>± nC≤„‘·+˝ÀøÏ yÓ[¢b˛j·÷s¡T. B+‘√ yÓ’ø±bÕ˝À nø£ÿ&É >=&Ée sêE≈£î+~. ∫es¡≈£î bÕs¡úkÕs¡~Û ˇø£ yÓT≥Tº ~– ‘êqT Á|üdüTÔ‘·+ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤düTÔqï ô|qeT\÷s¡T XÊdüq düuÛ≤ kÕúq+ qT+&ç b˛{° #˚kÕÔqì, ù|]ï Hêì nC≤„‘·+˝ÀøÏ yÓfi¯¢&É+ dü]ø±<äì,ù|]ï Hêì bÕغ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§ZHê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. eT∫©|ü≥ï+ kÕúq+ qT+&ç ù|]ï Hêì b˛{° #˚kÕÔq+fÒ ‘êqT eT<䛑·T ÇkÕÔqì ≈£L&Ü Á|üø£{Ï+#ês¡T. nsTTHê ù|]ï n\ø£ M&É˝Ò<äT. eTs√ ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT s√E˝À¢ á eT÷&ÉT bÕغ˝À¢ eT]+‘· eT+~ ‘·eT ndü+‘·è|æÔ yÓ*ãT#˚à neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT.

ø±+Á¬>dt n+uÒ<äÿsY >∑÷]à e÷{≤¢&É&É+ dæ>∑TZ#˚≥T Á|ü»\≈£î #˚y˚fi¯fl ˝Àø˘düuÛÑ {°&û|” nuÛÑ´]ú ‘·÷fi¯¢ Mπs+<äsY >ö&éqT |ü]#·j·T+ #˚düTÔqï eT+∫¬s&ç¶ øÏwüHé¬s&ç¶, r>∑\ ø£ècÕí¬s&ç¶

ˇø£ eT+∫e÷≥ <˚ìøÏ Ç‘·s¡T\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&É≈£î. dü«j·T+ ø£èwæj˚T ìqTï $»j·÷ìøÏ <ä>∑Zs¡ #˚düTÔ+~.

_C…|æ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú qπs+Á<äyÓ÷B

n˝≤ >∑>√Z\T ô|&É‘êπs+{Ï ! á s√E >∑T&çôd\T |”øÏ πs|ü⁄ <ëã y˚kÕÔ !!

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 14 ({°Jπø q÷´dt): Á|ü#ês¡+ CÀs¡T>± kÕ>∑T‘√+~. ñc˛íÁ>∑‘·qT ôd’‘·+ ˝…ø£ÿ#˚j·T≈£î+&Ü ‘·eT‘·eT XË’*˝À Á|ü#êsêìï ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. ø=+<äs¡T nuÛÑ´s¡Tú\T e÷Á‘·+ m+&Éy˚&ç$Tì <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì düeTj·TbÕ\qqT ìπs›•+#·T≈£îHêïs¡T. #ê˝≤#√≥¢ ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\πø Á|ü#êsêìï ÁbÕs¡+_ÛdüTÔHêïs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\≈£î ì*ù|düTÔHêïs¡T. ‹]– kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\ qT+&ç sêÁ‹ 10 >∑+≥\ es¡≈£î Á|ü#ês¡+ ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. Ç+{Ï+{Ï Á|ü#êsêìπø n‘·´~Û≈£î\T ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüTÔHêïs¡T. eTs√ 14 s√E\ e÷Á‘·y˚T Á|ü#êsêìøÏ >∑&ÉTe⁄ ñ+&É&É+‘√ Á|ü#êsêìï $düèÔ‘·+>± ìs¡«Væ≤düTÔ Hêïs¡T. Hê$TH˚wüq¢ ñ|üdü+Vü≤s¡D Á|üÁøÏj·T≈£î X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+‘√ ‘Ós¡|ü&çq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. 17 bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHê˝À¢q÷, 119 nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢q÷.. ã]˝À ì*∫q nuÛÑ´s¡Tú\ $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. mìïø£\ ã]˝À nuÛÑ´s¡Tú\T Mπs! 17 bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢.. $T>∑‘ê 2˝À

j·T÷|”@≈£î..

eHésêyê\ì‘ÄVü√ ‰«q+øÏwüHé¬s&ç¶ uÛÒ{° s√E\T <ä>∑Zs¡|ü&ܶsTT |üÁ|ü#êsêìøÏ ;CÒ|” C≤rj·T H˚‘· Á|üø±XŸ »e<˚ø£sY

–≥T¢+{≤~.!

2

$esê\T ˝À

düeTj·÷ìï ìπs›•+#·T≈£î+≥÷ Á|ü#ês¡+.. ã]˝À nuÛÑ´s¡Tú\T Mπs!

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 14 ({°Jπø q÷´dt): πø+Á<ä+˝Àì j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ s√E\T <ä>∑Zs¡ |ü&ܶj·Tì ;CÒ|” C≤rj·T H˚‘· Á|üø±XŸ »e<˚ø£sY nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ;CÒ|” sêÁwüº ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü+»jYTu≤sY, πød”|üπs&é $&ÉT<ä\ #˚dæq |ü⁄düÔø±\T ;CÒ|” e´ø£Ô+ #˚dæq n_ÛÁbÕj·÷˝Òqì nHêïs¡T yê] |ü⁄düÔø±\T ø±+Á¬>dt HÓ’C≤ìï ‘˚≥‘Ó\¢+ #˚XÊj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘êeTT yÓTT<ä{Ï qT+∫ #ÓãT‘·Tqï≥Tº>± Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ &ÉMTà Á|ü<Ûëì nì Ä |ü⁄düÔø±\T s¡TEe⁄ #˚XÊj·Tì nHêïs¡T. k˛ìj·÷ >±+BÛ Á|ü<Ûëì |ü<ä$ì ]yÓ÷{Ÿ ø£+Á{À˝Ÿ˝≤ yê&ÉT≈£î+≥THêïs¡ì, ‘êeTT #˚dæq$ πøe\+ Äs√|üD\T ìC≤\ì yÓ\¢&Éj·÷´j·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. k˛ìj·÷>±+BÛ ‘·q ≈£î≥T+u≤ìï <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì <˚XÊìï Ä]úø£+>± ∫+<äs¡e+<äs¡ #˚XÊs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]úì ôd’‘·+ Á|üø£{Ï+#˚ dæú‹˝À ø±+Á¬>dt ˝Ò<äì Äj·Tq m<˚›yê #˚XÊs¡T. ø=&ÉT≈£îì Á|ü<Ûëìì #˚j·÷\qï Ä˝À#·H˚ ‘·|üŒ <˚X¯ uÛÑ$wü´‘·TÔ |üP]Ô>± HêX¯q+ #˚XÊs¡ì nHêïs¡T. sêVüQ˝Ÿ >±+BÛøÏ @ e÷Á‘·+ sê»ø°j·T ne>±Vü≤q ˝Ò<äì nHêïs¡T. n$˙‹, ndüeTs¡ú‘· bÕ\q e\¢ j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ nìï s¡+>±˝À¢ |üP]Ô>± yÓ’|òü\´+ #Ó+~+<äì »e<˚ø£sY $eT]Ù+#ês¡T. <˚X¯+˝Àì nìï esêZ\ Á|ü»\qT eTuÛÑ´ ô|&ÉT‘·÷ yÓ÷dü+ #˚dü÷Ô edüTÔ+<äì nHêïs¡T. ÄÁ>∑Vü≤+‘√ ñqï Á|ü»\ qT+∫ ø±+Á¬>dtqT mes¡÷ $T>∑‘ê 2˝À

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 14 ({°Jπø q÷´dt): dæ˙q≥T&ÉT, »qùdq bÕغ n~ÛH˚‘· |üeHé ø£˝≤´DY‘√ _C…|æ ‘Ó\+>±D sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&ç¶ k˛eTyês¡+ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. Á|üdüTÔ‘·+ »s¡T>∑T‘·Tqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, ø£sêí≥ø£ sêÁcÕº\˝À _C…|æ bÕغ ‘·s¡|òü⁄q Á|ü#êsêìøÏ sêyê\ì ÄVü‰«ì+∫q≥T¢ uÛÒ{° nq+‘·s¡+ øÏwüHé¬s&ç¶ MT&çj·÷≈£î ‘Ó*bÕs¡T. ‘êeTT#˚dæq $»„|æÔì n+^ø£]+ #ês¡Hêïs¡T. nsTT‘˚ bÕغ˝À #·]Ã+∫ ¬s+&ÉT s√E˝À¢ m|ü⁄Œ&ÉT e#˚Ã~ ìs¡íj·T+ #Ó|ü⁄‘êqì ù|s=ÿqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. yÓ÷&ûì Á|ü<Ûëì #˚j·T&ÜìøÏ ‘·qe+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqì |üeHé ù|s=ÿHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغì z&ç+#·&É+ n+<ä] \ø£å´eTì n+<äT≈£î ‘·q düVü≤ø±sêìï n+<äCÒkÕÔqHêïs¡T. ¬s+&ÉT sêÁcÕº˝˝À {Ϭø≥T¢ πø{≤ sTT+|ü⁄˝À |üeHé Á|üy˚Tj·T+ ˝Ò<äì øÏwüHé¬s&ç¶ düŒwüº+#˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ïπø |üeHé yÓ÷&ûì ø£*dæ _C…|æøÏ ‘·q eT<䛑·T Á|üø£{Ï+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

n+<ä]<äèwæº ªyÓT<äø˘µô|’H˚ ! ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 14 ({°Jπø q÷´dt): ‘Ó\+>±D+˝À ãd”Ô\T, ø±\˙\T..Á|ü#ês¡+‘√ Vü≤À¬s‘·TÔ‘·THêïsTT. Á|ü#ês¡ y˚&ç s√E s√E≈£î sêE≈£î+{À+~. m+&É y˚&ç$Tì ôd’‘·+ ˝…ø£ÿ #˚j·T≈£î+&Ü nuÛÑ´s¡Tú\T Á|ü#ês¡ |üs¡«+˝À ìeT>∑Tï\j·÷´s¡T. Ç+{Ï+{Ï Á|ü#ês¡+, sê´©\T, ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô ‘·eT<Ó’q XË’*˝À Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. z≥s¡qïqT $T>∑‘ê 2˝À

15 april page 1