Page 1

Postel No. G/RNP/VT/H/MBN-08/2005

Published from Mahabubnagar

dü+|ü⁄{Ï :10

dü+∫ø£ : 248 dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

Ä~yês¡+ 15 pHé 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

Published from Hyderabad

dü+|ü⁄{Ï :03

dü+∫ø£ : 250

Ä~yês¡+ 15 pHé 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

Follow us on

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

website :

www.vaarthatarangalu.com

dü+|ü⁄{Ï :8

‘Ó\+>±D neTs¡T\≈£î

|òüTq ìyê[ @ª«sVLRiVÌÁ »yùgRiLi @ÇÁLSª«sVLRiLi xqsLi»yxmsLi ¾»½ÖÁzms©«s aSxqs©«sxqs˳ÏÁ GNRPúgkiª«sLigS ¼d½LSø©«sLi A®ªsWμR¶Li

|\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂, «¡⁄©±s 14 (ôdÿ’ q÷´dt):æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ ryμ≥∂R ©´sÕ‹[ AªRΩ¯ ¡÷¡μy©yáV ¬ø¡[zqs©´s @™´sVLRi≠dsLRiVáNRPV aSxqs©´sxqsÀ≥¡œ xmsn V©´sLigS ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLi¿¡Liμj∂. 1969Õ‹[ @™´sVLRiV\¤Õ¡©´s 369 ∏R∂VV™´sNRPVáNRPV, ™´sV÷¡ μR∂aRP DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ AªRΩ¯ ¡÷¡μy©yáV ¬ø¡[qz s©´s 1200 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛiR VáNRPV qx sÀ≥¡œ ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆxqsWÚ.. lLiLi≤R∂V ¨s≠sVuyá Fy»¡V ™´s∞©´sLi Fy…”¡Li¿¡ qx sLiªyxmsLi æªΩ÷¡zmsLiμj∂. @™´sVLRi≠dsLRiVá NRPV»¡VLiÀÿáNRPV @Li≤R∂gS ¨sá ¡≤R∂ªy™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. æªΩáLigSfl· @™´sVLRi≠dsLRiVá ªy˘ gSá©´sV qx s¯Ljiqx sWÚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ZNP.øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡LRiLS™´so aRP¨s™yLRiLi aSxqs©´s qx sÀ≥¡œ Õ‹[ qx sLiªyxms ºdΩLS¯©´sLi ˙xmsÆ™s[aPR #|ms…ÌÿLRiV. C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS æªΩáLigSfl· ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtsÌ Q˚ ryμ≥∂R ©´s N][qx sLi mx sáV™´soLRiV ¬ø¡[qz s©´s AªRΩ¯ ¡÷¡μy©yá©´sV A∏R∂V©´s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ALRiV μR∂aSÀÙÿá æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ FsLiª][ ™´sVLiμj∂ ˙FyflÿáV N][Õ‹[ˆ∏R∂WLRi©yıLRiV. æªΩáLigSfl· N][qx sLi  ¡÷¡μy©yáV ¬ø¡[qx sVNRPV©´sı ™yLji ªy˘gSá©´sV qx s¯LjiLiøR¡VNRPVLi¤…¡[ Bxmsˆ…”¡NUP ªRΩ©´sNRPV NRP¨dsıŒ˝¡œ ß ™´sryÚ∏∂R V©yıLRiV. @™´sVLRiVá ªy˘gSá ™´s¤Õ¡˝ [ æªΩáLigSfl· ™´s¿¡ËLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. qx s*LS«¡˘ DμR∂˘™´sVLi N][qx sLi ˙Fyfl·ªy˘gRiLi ¬ø¡[qz s©´s ≠dsLRiVá @™´sVLRiªRΩ*Li @«¡LS™´sV™´sV¨s N]¨s∏R∂W≤yLRiV. ALi˙μ≥∂R ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ æªΩáLigSfl·©´sV NRP÷¡zms©´s 1956Õ‹[Æ©s[ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V μy¨sı ºdΩ˙™´sLigS ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøyLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. 1969Õ‹[ xqs*LSxtÌsQ˚ ¨s©yμR∂Liª][ DμR∂˘≠sVLi¿¡©´s æªΩáLigSfl· ’¡≤Ô∂R á©´sV @xmsˆ…”¡ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li FyaRP≠sNRPLigS NS÷¡ËÆ™s[qz sLiμR∂¨s, 369 ™´sVLiμj∂ ªRΩW…ÿáNRPV  ¡Ã¡∏R∂W˘LRi¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· N][qx sLi F°LS≤T∂©´s ˙F~|mnsqx sL`i «¡∏R∂VaRPLiNRPL`i ryL`i ™´sVx§¶‹©[ s´ ıªRΩ ™´s˘QQNPT Ú @¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ ™´sVLRi‰“¡ NS¤Õ¡[“¡Õ‹[ æªΩáLigSfl· À≥ÿtx sQ©s´ V NTPLiøR¡mx sLRiVxqsWÚ @∏R∂V˘Æμ∂[™s´ LRi NS¤Œ¡[aPR *LRi B¿¡Ë©´s Dxms©y˘ry¨sı μj∂™´sLigRiªRΩ ˙F~|mnsxqsL`i «¡∏R∂VaRPLiNRPL`i ºdΩ˙™´sLigS ™´s˘ºΩlLi[NPT LiøyLRi©yıLRiV.

dü+∫ø£ : 212

.. ..

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,«¡⁄©±s14(ôd’ÿq÷´dt): ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P LS«¡μ≥y¨s\|ms NRPxqsLRiªRΩVÚ Æ™s[gRi™´sLiªRΩ\Æ™sVLiμj∂. LS«¡μ≥y¨s FsLizmsNRP N][xqsLi GLSˆQ\¤…¡©´s bP™´sLS™´sVNRPXxtÒsQ©±s NRP≠sV…‘¡ G{ms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤T∂ª][ ¤À≥¡[…‘¡ aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi @LiVVLiμj∂. ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P LS«¡μ≥y¨s FsLizmsNRP\|ms ™yLRiV øR¡LjiËLiøyLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV NRP≠sV…‘¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V xms™´sL`i FyLiVVLi…fi ˙xms«¡Li¤…¡[xtsQ©±s BøyËLRiV. ©´sáVgRiVLRiV xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ª][ Fy»¡V \¬ø¡LRi¯©±s bP™´sLS™´sVNRPXxtÒsQ©±s xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. LS«¡μ≥y¨s FsLizmsNRP\|ms LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xqsWøR¡©´sáV xqsᕶ¶¶Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©´sı @©´sLiªRΩ LRiLi ZNP[Li˙μy¨sNTP NRP≠sV…‘¡ ¨sÆ™s[μj∂NRP B™´s*©´sVLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[¨s xmsáV ˙FyLiªyÕ˝‹[ xmsLRi˘…”¡Li¿¡©´s NRP≠sV…‘¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V LS«¡μ≥y¨s GLSˆ»¡VNRPV NS™y÷¡=©´s r¢NRPLS˘Ã¡V, ™´s∞÷¡NRP ™´sxqsªRΩVá\|ms ≠s™´sLSáV }qsNRPLjiLiøyLRiV. μk∂¨s\|ms AgRixtÌsv 31 ©y…”¡NTP ZNP[Li˙μy¨sNTP NRP≠sV…‘¡ ¨sÆ™s[μj∂NRP @Liμj∂LiøR¡©´sVLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyÕ˝‹[ xmsLRi˘…”¡Li¿¡©´s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ NRPW≤y ≠s©´sªRΩVáV {qs*NRPLjiLiøyLRiV. N]ªRΩÚ LS«¡μ≥y¨s FsLizmsNRP\|ms bP™´sLS™´sVNRPXxtÒsQ©±s NRP≠sV…‘¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡Vª][ C ≠s™´sLSá©´sV NRPW≤y øR¡LjiËLiøyLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V NRPW≤y ªRΩ©´s @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV ™yLjiNTP Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. Æ™sVVªRΩÚLigS gRiVLi»¡WLRiV, ™´s—¡∏R∂V™y≤R∂á ™´sVμ≥R∂˘LS«¡μ≥y¨s DLi¤…¡[Æ©s[  ¡gRiVLi»¡VLiμR∂¨s ≠s™´sLjiLi¿¡©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. NRP≠sV…‘¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V NRPW≤y xmsLRi˘»¡©´s ≠s™´sLSá©´sV ™yLRiV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ GNRP˙gki™´s ºdΩLS¯©´sLi

.. ..

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, «¡⁄©±s 14 (ôd’ÿq÷´dt): æªΩáLigSfl· aSxqs©´sÀ≥¡œ ¨sLRi™´sμ≥∂j NRPLigS ™yLiVV μy mx s≤T∂Liμj∂. ALRiV L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V qx s™´sWÆ™s[aPR #Æ\™sV ©´s qx sÀ≥¡œ FsÕÿLi…”¡ ™yLiVVμyáV ¤Õ¡[NPR VLi≤y qx s«ÿ™´sogS rygRi≤R∂Li ≠sZaP[tx sQLi. aRP¨s™yLRiLi qx s™´sWÆ™s[aPR #Æ\™sV©´s @|qsLi’d¡˝ Fs¨s≠sVμj∂ ºdΩLS¯©yá©´sV GNRP˙gki™´sLigS AÆ™sWμj∂Li¿¡Liμj∂. ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¨s G≤R∂V

©´sVLi¿¡ LS˘÷d¡gS ElLi[gjiLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡ ©´s qx sÀ≥¡œ Õ‹[ Æ™sLiNRP∏R∂V˘ ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜LigS A∏R∂V©´s NUPáNRP ™y˘ ≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV ©´stx sÌ QLi ¬ø¡[}qsÕÿÆ™sW≤U∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij Li øR¡μR∂V.. @Æμ∂[ qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ALi˙μ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a` PNRPV @©y˘∏R∂VLi «¡LRigRiNRPVLi≤y G\Æ™sV©y ¬ø¡[qx sVÚLiμR∂¨s æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡FyˆLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌPR V ALi˙μ≥∂R NRPV ™´sLRiμyLiVV¨s @¨s, @μj∂ ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ ≠saS≈¡NRPV ªygRiV¨dsLRiV NRPW≤y á’≥¡LiøR¡μR∂©yıLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌPR VNRPV, æªΩáLigSfl·NRPV qx sLi ¡Liμ≥∂R Li G≠sV…‹[ ªRΩ©´sNRPV @LÛiR Li NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi qx s™´sVxqs˘NRPV, æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ GLSˆ»¡VNRPV qx sLi ¡Liμ≥∂R Li ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. @©´s™´sLRiqx sLRiLigS ≠s™yμR∂Li qx sXztsÌ QLiø]μÙ∂R ¨s N][LSLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌPR VNRPV «ÿºdΩ ∏R∂V §x ¶‹μ[ y DLiμR∂¨s.. ™´sVVLixmso ˙gS™´sWáNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP ™´sxqsªRΩVáV NRP÷¡ˆryÚ™´sV©yıLRiV. xmso©´sLS™yxqsLi\|ms FsÕÿLi…”¡ LS«¡NUP∏R∂VLi ¬ø¡[π∏∂VVμÙ∂R ¨s N][LSLRiV.

zqsFsLi øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡Vª][ bP™´sLS™´sVNRPXxtÒsQ©±s NRP≠sV…‘¡ ¤À≥¡[…‘¡ gRiVLi»¡WLRiVc≠s«¡∏R∂V™y≤R∂á\Æ™s}ms Àÿ ¡V Æ™sVVgÊRiV

Ä~yês¡+ 15 pHé 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

‘Ó\+>±D neTs¡Ms¡T\≈£î ìyê[ rsêàq+ b˛\es¡+ Ä]¶HÓHé‡ ñ|ü dü+Vü≤s¡D Væ≤e÷#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ eTè‘·T\≈£î dü+‘ê|ü rsêàq+ ôV’≤<äsêu≤<é ñeTà&ç ôV’≤ø√s¡Tº $uÛÑ»q≈£î rsêàq+ me¬sdüTºqT n~Ûs√Væ≤+∫q |üPs¡í, Äq+<é\qT n_Ûq+~dü÷Ô rsêàq+ dæ+>∑πsDÏ ø±]à≈£î\≈£î Ä<ëj·T|üqTï $TqVü‰sTT+|ü⁄ rsêàq+ ‘Ó\+>±D≈£î Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹|ü‹Ô ¨<ë ø£*Œ+#·&É+ #·≥ºdüuÛÑ˝À¢ eTVæ≤fi¯\≈£î 33XÊ‘·+ ]»πs«wüqT¢ . πø+Á<ä+˝À ;d”\≈£î Á|ü‘˚´ø£ eT+Á‹‘·«XÊK @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ rsêàq+

Ä+Á<Ûä≈£î nìï$<Ûë˝≤ kÕj·T+ : yÓ+ø£j·T´

ALiúμR¶úxms®μ¶[a`P LSÇÁμ³y¬s\|ms xqsª«sVúgRi ¿RÁLRiè

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

Á | ü ‘ ˚ ´ ø £ Vü ≤ √ < ë ø£ * Œ + #· + &ç mì$T~rsêàHê\≈£î ÄyÓ÷<ä+

Á|ü‘˚´ø£ Vü≤√<ëô|’ Ä+<√fi¯q e<äT› ≠saS≈¡xms»¡ıLi, «¡⁄©±s 14 (ôdÿ’ q÷´dt) :æªΩáLigSfl·NRPV @©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[}qsÕÿ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij Li øR¡μR∂¨s... @Æμ∂[ qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ALi˙μ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`PNRPV ©´stx sÌ QLi «¡LRigRiNRPVLi≤y G\Æ™sV©y ¬ø¡[qx sVÚLiμR∂¨s ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ FsLi. Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV ≤R∂V xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. ALi˙μ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`PNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP §x ¶‹μ[ y ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ ALiμ][Œœ¡©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ZNP[Li˙μR∂ Æ™sLiNRP∏R∂V˘©´sV aRP¨s™yLRiLi ≠saS≈¡ F¢LRixqs™´sW«¡Li Aμ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ mx sn VgRi©´sLigS qx s©y¯¨sLiøyLRiV. @LiªRΩNRPV ™´sVVLiμR∂V A∏R∂V©´s©´sV À≥ÿLki LS˘÷d¡ª][ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLi

email:vtarangalu.222208@gmail.com

ìse¡ nôd+ ~Ûø£ y ;¢ êsTT< ë

.

Published from Hyderabad

website: www.vaarthatarangalu.com

™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ NRPáVxmsoªRΩW ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë©´s ALÔjiÆ©s©±s=©´sV DxmsxqsLix§¶ ¶Lij Liøyá¨saSxqs©´sqx sÀ≥¡œ ºdΩLS¯¨sLi¿¡Liμj∂. @Õÿlgi[, mx so©´sLji*À≥¡œ «¡©´s øR¡»Ì¡LiÕ‹[ }msL]‰©´sı»˝¡V lLiLi≤R∂V LSuÌy˚áNRPV lLiLi≤R∂V \|§¶¶¶N][LÌRiVáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ZNP[Li˙μy¨sNTP ≠s©´sı≠sLi¿¡Li μj∂. @Õÿlgi[, ¡Ã¡{§¶ ¶©s´ ™´sLÊSá qx sLiZOP[Q™s´ VLi N][qx sLi

ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*LiÕ‹[ ’d¡q{ s qx sLiZOP[Q™s´ V aS≈¡©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ ºdΩLS¯¨sLi¿¡Li μj∂. C Æ™s[VLRiNRPV aRP¨s™yLRiLi @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ZNP[.øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡LRiLS™´so xmsáV ºdΩLS¯©yáV ˙xmsºΩFyμj∂LiøyLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ™´sVVLixmso ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ NRPáVxmso ªRΩW ZNP[Li˙μR∂Li «ÿLki ¬ø¡[qz s©´s ALÔij Æ©s©±s=©´sV LRiμÙ∂R V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s N][LiR VªRΩW ºdΩLS¯©´sLi ˙xmsÆ™s[aPR #|ms…ÌÿLRiV. ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s G≤R∂V ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ NRPáxms≤R∂Li mx spLjigÚ S LS«ÿ˘LigRi ≠sLRiVμÙR∂™´sV¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚LigS GLRiˆ≤T∂©´s æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ AÆ™sWμR∂Li ¤Õ¡[NPR VLi≤y qx sLji§x ¶ ¶μ∂RÙ VáV ™´sWLRiË≤R∂Li qx sLjiNSμR∂©yıLRiV. ≤T∂¤\«¡©±s ™´sWLRiËNRPVLi ≤y ˙Fy¤«¡NÌRPV NRP≤T∂æªΩ[ æªΩáLigSfl·, I≤T∂aS, øR¡ºdΩÚ£qsgRi≤≥`∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s áORPQÕÿμj∂ ™´sVLiμj∂ gjiLji«¡©´sVáNRPV @©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ALiμ][Œ¡œ ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. μj∂gRiV™´s q{ s¤Õ¡[LiR V ≠sμR∂V˘ª`Ω ˙Fy¤«¡NÌPR V NRPW≤y ªy™´sVV N][Õ‹[ˆ™y÷¡= ™´sqx sVÚLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @Õÿlgi[, |msμÙ∂R FsªRΩVÚ©s´ ¬ø¡[mx s≤R∂VªRΩV©´sı BLi˙μyrygRiL`i ˙Fy¤«¡N`ÌP À≥¡œ ≠sxtsQ˘ª`Ω ˙xmsaSıQLiRÛ NRPLigS ™´sWLRiVªRΩVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ($T–‘ê `2˝À)

ÕÁ¸R¶W£qs ª«sVX»R½VÌÁNRPV aSxqs©«sxqs˳ÏÁ ¬sªy×Á ™´sVXªRΩVáNRPV LRiW.5áORPQá FsN`P=˙lgi[ztsQ∏R∂W: ZNP[{qsAL`i |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂, «¡⁄©±s 14 (ôdÿ’ q÷´dt):z§¶ ¶™s´ WøR¡Õfi˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[¨s ’¡∏R∂W£qs ©´sμj∂Õ‹[ gRiÃ˝¡Li\æªΩ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂©´s ≠sμy˘LÛiR VáNRPV aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ mx sn V©´sLigS ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLi¿¡Liμj∂. B…‘¡™´sá ≠s«Ïÿ©´s∏R∂W˙ªRΩNRPV Æ™s◊˝¡©´s ≠dsFs©±sAL`i ≠s«Ïÿ©±s«‹[˘ºΩ NRPŒÿaSáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s 24 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛiR VáV ’¡∏R∂W£qs ©´sμj∂ Õ‹[ gRiÃ˝¡Li\æªΩ©´s ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. C Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLjiNTP aRP¨s™yLRiLi aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ qx sLiªyxmsLi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. lLiLi≤R∂V ¨s≠sVuyáV ™´s∞©´sLi Fy…”¡Li¿¡ ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLi¿¡Liμj∂. ™´sVXªRΩVá NRPV»¡VLiÀÿáNRPV ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ ZNP[.øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡LRiLS™´so LRiW.5 áORPQá ø]xmsˆV©´s FsN`P=˙lgi[tz sQ∏∂R W ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. qx sÀ≥¡œ Õ‹[ ZNP[q{ sAL`i qx sLiªyxms ºdΩLS¯©´sLi ˙xmsÆ™s[aPR #|ms…ÌÿLRiV. ’¡∏R∂W£qs mx sn V»¡©´s|\ ms ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[aSLRiV. C Æ©sá 8©´s LS˙ºΩ NS˘’¡Æ©s…fi qx s™´sWÆ™s[aPR Li «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ˙xms™´sWμR∂ qx s™´sWøyLRiLi æªΩ÷¡zqsLiμR∂¨s ZNP[q{ sAL`i ¬ø¡FyˆLRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ qx sˆLiμj∂Li¿¡ BLi—¡¨dsLjiLig`i ≠sμy˘LRiVÚá gRiÃ˝¡LiªRΩV\|ms lLixqsW‰Q˘ AxmslLi[tx sQ©s± N][qx sLi §z ¶ ¶™s´ WøR¡Õfi˙xmsÆμ∂[a`P @μ≥∂j NSLRiVá©´sV @˙xms™´sVªRΩLÚ i ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. mx sn V»¡©´s «¡Ljigji©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ §x ¶ ¶ß…ÿx§¶ ¶ß…”¡©´s §x ¶‹L[ i ™´sVLi˙ºΩ ©yLiVV¨s ©´sLji=Li•¶¶ lLi≤Ô∂T ¨s §z ¶ ¶™s´ WøR¡Õfi ˙xmsÆμ∂[a`PNRPV mx sLizmsLiøy™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ZNP[Li˙μR∂Liª][, §z ¶ ¶™s´ WøR¡Õfi ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ ≠dsLRiÀ≥¡œ ˙μ≥∂R qz sLig`iª][ ªy©´sV Fn°©±sÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤y©´s¨s, lLixqsW‰Q˘ AxmslLi[tx s Q©s± NRPV qx sx§¶ ¶NPR LjiLiøyá¨s N][LS©´s©yıLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ NRPW≤y ZNP[Li˙μR∂ §x ¶‹L[ i, LRiORPQfl·, Æ©s[≠ds NSLRi˘μR∂LRiV+áª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Àÿμj∂ªRΩVá ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂Vá©´sV ˙xmsæªΩ[˘NRP ≠s™´sW©yÕ˝‹[ ˙xms™´sWμR∂ qx sÛ Õÿ¨sNTP ªRΩLRi÷¡Liøy™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Æ™s÷¡NTPºdΩzqs©´s ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶Ã¡©´sV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV ªRΩLRi÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV.

…¡‘ ≠sd øy©s´ Õfi|\ ms ø¡R LiR ˘Ã¡V FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, FsÆ™sV¯÷d¡=áV ºdΩ˙™´s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ, NSLi˙lgi£qs {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ ≤U∂ZNP[ @LRiVfl· ºdΩ˙™´s AÆ™s[μR∂©´sª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ˙xms™´sWfl· {qs*NSLRiLi xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ª]LiμR∂LRiFy»¡VNRPV gRiV\lLi©´s ªRΩ©´s©´sV xmsÆμ∂[ xmsμj∂ øR¡WzmsxqsWÚ NTPLiøR¡xmsLRiøR¡≤R∂Li\|ms …‘¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ À‹≤T∂gRi a][À≥œ¡ NRP¨dsıLRiV|ms»Ì¡VNRPV©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi xqsμR∂LRiV øy©´sÕfi\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s N][LRiVªRΩW xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡Liªy ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV©´s @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ZNP[{qsAL`i C Æ™s[VLRiNRPV J ºdΩLS¯©´sLi ˙xmsºΩFyμj∂LiøyLRiV. aSxqs©´sÀ≥œ¡ g_LRi™y¨sı NTPLiøR¡xmsLji¿¡©´s NRP¥R∂©y¨sı aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ ºdΩ˙™´sLigS ≈¡Li≤T∂r°ÚLiμR∂¨s.. xqsμR∂LRiV øy©´sÕfi\|ms NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s N][LRiVªRΩW ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ºdΩLS¯©´sLi ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…ÌÿLRiV. aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡©´sV NTPLiøR¡xmsLji¿¡©´s øy©´sÕfi\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN]Æ©s[ ¨sLÒRi∏R∂W¨sı {qsˆNRPL`iNRPV @xmsˆgjixqsWÚ ºdΩLS¯©´sLiÕ‹[ ˙xmsºΩFyμj∂LiøyLRiV. C ºdΩLS¯©y¨sı xqsÀ≥œ¡ GNRP˙gki™´sLigS AÆ™sWμj∂Li¿¡Liμj∂.

<˚X¯uÛÑÁ<ä‘·≈£î ‘=* ÁbÕ<Ûëq´+ HFs©±sFs£qs ≠s˙NRP™´sWμj∂ªRΩ˘©´sV «ÿºΩNTP @LiNTPªRΩLi : Æ™sW≤U∂

mx s©y—¡,«¡⁄©±s 14 : Æμ∂[aPR À≥¡œ ˙μR∂ªRΩNRPV ª]÷¡ ˙Fyμ≥y©´s˘≠sV ryÚ™s´ V¨s ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. Æμ∂[aPR LiÕ‹[Æ©s[ @ºΩ|msμR∂μ`∂ ∏R∂VVμÙ∂R ©_NRP HFs©±sFs£qs ≠s˙NRP™´sWμj∂ªRΩ˘©´sV «ÿºΩNTP @LiNTPªRΩLi ¬ø¡[qz s©´s qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS GLSˆ»¡V ¬ø¡[qz s©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ Æ™sW≤U∂ ˙xmsxqsLigjiLiøy LRiV. C L][«¡Ÿ Æμ∂[aS¨sNTP øyÕÿ ™´sVV≈¡˘QÆ\™sV©´s L][«¡¨s @©yıLRiV. À≥ÿLRiªRΩ ©_NSμR∂Œÿ¨sNTP ≠s˙NRP™´sWμj∂ªRΩ˘ @ºΩ|msμÙR∂ aRPNTPÚ NS©´sVLiμR∂©yıLRiV. ∏R∂VVμÙR∂≠dsLRiVá g_LRi™yLÛiR Li «ÿºdΩ∏R∂V ry¯LRiNRP ¿¡x§¶ ¶ıLi ¨sLji¯ryÚ™s´ V¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. aRP¨s™yLRiLi μR∂À‹[Lik Õ‹[¨s ©y≠sμR∂Œœ¡ ZNP[Li ˙μy¨sı qx sLiμR∂Lji+Li¿¡©´s Æ™sWμk∂ À≥ÿLRiªRΩ |\ qs¨sNRP μR∂Œÿá ∏R∂VVμÙ∂R qx s©´sıQμ∂RÙ ªRΩ©´sV qx s*∏R∂VLigS æªΩáVxqsVNRPV©yıLRiV.

gRiVLiÆ≤∂F°»¡Vª][ ©´s…”¡ æªΩáLigSfl· aRPNRPVLiªRΩá NRP©´sVı™´sVWªRΩ

|\ qs¨sNRP μR∂Œÿá Æ\μ∂≥ LRi˘ ryx§¶ ¶ryá©´sV N]¨s∏R∂W≤yLRiV. Æμ∂[aPR À≥¡œ ˙μR∂ªRΩNRPV ª]÷¡ ˙Fyμ≥y©´s˘Li BryÚ™s´ V¨s Æ™sWμk∂ qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ IZNP[ §x ¶‹μ[ y, IZNP[ mz sLiø≥¡R ©±s ≠sμy©´sLi @™´sVáV ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. Æμ∂[aPR mx soL][giR ºΩNTP mx sLjia][μ∂R≥ ©´sáV, A≠sxtsQ‰LRifl·Ã¡V, ryLiZNP[ºΩNRP @™´sqx sLRi™´sV¨s Æ™sW≤U∂ }msL]‰ ©yıLRiV. @ªy˘μ≥∂R V¨sNRP ryLiZNP[ºΩNRP mx sLji«Ïÿ©y¨sNTP ªy™´sVV @ªRΩ˘LiªRΩ ˙Fyμ≥y©´s˘≠sVryÚ™s´ V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. À≥ÿLRiª`Ω LRiORPQfl· aS≈¡Õ‹[ qx s*∏R∂VLi aRPNTPgÚ S FsμR∂gSá¨s ANSLiOTPQLiøyLRiV. LRiORPQfl· aS≈¡NRPV @™´sqx sLRiÆ\™ sV©´s ™y…”¡¨s r~LiªRΩLigS ªRΩ∏R∂WLRiV¬ø¡[qx sVN]Æ©s[ mx sLjiqz sÛ ºΩNTP LS™yá¨s N][LSLRiV. LRiORPQfl· mx sLjiNRPLSá©´sV ™´sV©´sLi FsLiμR∂VNRPV μj∂gRiV™´sVºΩ ¬ø¡[qx sVN][™y÷¡? ™´sV©´sLi qx s*∏R∂VLi qx s™´sVXμÙ∂j ryμ≥∂j Liøy÷¡. BªRΩLRi Æμ∂[aSáNRPV ™´sV©´s LRiORPQfl· mx sLjiNRPLSá©´sV FsLiμR∂VNRPV FsgRiV™´sVºΩ ¬ø¡[∏∂R VNRPW≤R∂μR∂¨s Æ™sW≤U∂ ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. ˙xmsμ≥y¨s mx sμR∂≠s ¬ø¡[mx s…Ì¡” ©´s ªRΩLS*ªRΩ Æ™sW≤U∂ qx s*Æμ∂[aPR LiÕ‹[ ¬ø¡[qz s©´s ª]÷¡ mx sLRi˘»¡©´s BÆμ∂[. @LiªRΩNRPV ™´sVVLiμR∂V Æ™sW≤U∂ HFs©±sFs£qs ≠s˙NRP™´sWμj∂ªRΩ˘ ∏R∂VVμÙ∂R ©_NRPÕ‹[ ˙xms∏R∂Wfl”·LiøyLRiV.

ryx¤¦ xqs −sμyùLóRiVÌÁNRPV xmsoLRiryäLRiLi @©´sLiμ`∂, xmspLÒRiáNRPV LRiW.25 áORPQá FyLjiª][ztsQNRPLi aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ZNP[{qsAL`i

aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ ºdΩLS¯©´sLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, «¡⁄©±s 14 (ôd’ÿq÷´dt):aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ g_LRi™y¨sı NTPLiøR¡xmsLji¬ø¡[ ≠sμ≥R∂LigS ˙xmsryLSáV ¬ø¡[zqs©´s øy©´sÕfi, xms˙ºΩNRP\|ms FsÕÿLi…”¡ øR¡LRi˘ ºdΩxqsVN][™yá©´sı ¨sLÒRi∏R∂W¨sı æªΩáLigSfl· aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V.. @|qsLi’d˝¡ {qsˆNRPL`i, ™´sVLi≤R∂÷¡ \¬ø¡LRi¯©˝´sNRPV @xmsˆgjiLiøyLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V aRP¨s™yLRiLi GNRP˙gki™´sLigS ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©´sı øR¡…Ìÿá©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡ ªRΩgji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS {qsˆNRPL`i, ™´sVLi≤R∂÷¡ \¬ø¡LRi¯©±sáNRPV ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ ≠sLS™´sV xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ •¶¶¶Õfic1Õ‹[.. J øy©´sÕfi aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡©´sV NTPLiøR¡xmsLRiVxqsWÚ B…‘¡™´sá ˙xmsryLRiLi ¬ø¡[zqs©´s NRP¥R∂©y¨sı ˙xmsμR∂Lji+LiøyLRiV. {qsˆNRPL`i ™´sVμ≥R∂VxqsWμR∂©yøyLji, ™´sVLi≤R∂÷¡ \¬ø¡LRi¯©±s À≥ÿxqs‰LRiLS™´so, ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂, ˙xmsºΩxmsORPQ Æ©s[ªRΩ «ÿ©ylLi≤ÔT∂, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, FsÆ™sV¯÷d¡=áV, ≤U∂“¡{ms ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ≠dsOTPQLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS xqsμR∂LRiV øy©´sÕfi\|ms

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, «¡⁄©±s 14 (ôd’ÿq÷´dt):æªΩáLigSfl· LSuÌy˚¨sNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP x§¶‹[μy NRP÷¡ˆLiøyá¨s N][LRiVªRΩW aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ GNRP˙gki™´sLigS ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. @™´sZaP[xtsQ ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PNRPV B¬ø¡[Ë ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[Æ©s[ ªRΩ™´sVNRPV NRPW≤y ˙xmsæªΩ[˘NRP x§¶‹[μy NRP÷¡ˆLiøyá¨s ZNP[Li˙μy¨sNTP ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[zqsLiμj∂. æªΩáLigSfl·NRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP x§¶‹[μy NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s @¨sı @L>RiªRΩáV D©yı∏R∂V¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ZNP[.øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡LRiLS™´so @©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[.. æªΩáLigSfl· LSuÌy˚¨sNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP x§¶‹[μy B™y*á¨s ZNP[{qsAL`i ºdΩLS¯©´sLi ˙xmsºΩFyμj∂LiøyLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP x§¶‹[μyNRPV NS™y÷¡=©´s @L>RiªRΩáV æªΩáLigSfl·NRPV D©yı∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. N]ªRΩÚgS GLRiˆ≤T∂©´s lLiLi≤R∂V LSuÌy˚á©´sV xqs™´sV˙FyºΩxmsμj∂NRP©´s xmsLjigRifl”·Liøyá¨s N][LSLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s xmsμj∂ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ª]≠sV¯μj∂ —¡Õ˝ÿáV Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂©´sÆ™s[©´s¨s, @ªRΩ˘Ã¡ˆ “¡™´s©´s ˙xms™´sWfl· rÛyLiVV ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ æªΩáLigSfl· LSuÌy˚¨sNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP x§¶‹[μy NRP÷¡ˆLiøy÷¡=LiÆμ∂[©´s©yıLRiV. ªy©´sV B…‘¡™´sá ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™s◊˝¡©´sxmsˆV≤R∂V ˙xmsμ≥y¨s ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂¨s NRP÷¡zqs ˙xmsæªΩ[˘NRP x§¶‹[μy @LiaRPLi\|ms ™´sW…˝ÿ≤R∂©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP x§¶‹[μy BxqsVÚ©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ªRΩ™´sVNRPV NRPW≤y B™y*á¨s, ZNP[Li˙μR∂Li LSuÌy˚á©´sV xqs™´sW©´sLigS øR¡W≤yá¨s N][LS©´s©yıLRiV. BLiμR∂VNRPV xqsˆLiμj∂Li¿¡©´s ˙xmsμ≥y¨s Æ™sW≤U∂.. @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[zqs xmsLizmsLiøyá¨s ¬ø¡FyˆLRi©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ ªy©´sV C ºdΩLS¯©y¨sı ˙xmsºΩFyμj∂Li¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. C ºdΩLS¯©y¨sı AÆ™sWμj∂Li¿¡ ZNP[Li˙μy¨sNTP xmsLizmsμÙy™´sV¨s N][LSLRiV.C ˙xmsºΩFyμR∂©´sNRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌki ™´sVμÙR∂ªRΩV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. A FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ DªRΩÚ™±sVNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ™´sVμÙR∂ªRΩV æªΩáVxmsoªRΩWÆ©s[.. N]¨sı xqsLiÆμ∂[•¶¶¶Ã¡V ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PNRPV |qsˆxtsQÕfi ZNP[»¡gjiLji, xms©´sVıá ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLixmso NRP÷¡ˆLi¿¡, æªΩáLigSfl·NRPV B™´s*NRPF°æªΩ[ ™´sV©´sNRPV ºdΩ˙™´s ©´sxtÌsQLi ªRΩxmsˆμR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. xms©´sVıá ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLixmso Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ BNRP‰≤T∂ xmsLji˙aRP™´sVáV @NRP‰≤T∂NTP ªRΩLRi÷¡F°π∏∂[V ˙xms™´sWμR∂Li DLiμR∂©yıLRiV. C xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ {qsFsLi ZNP[{qsAL`i «‹[NRP˘Li ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡W.. ZNP[Li˙μR∂Li\|ms IºΩÚ≤T∂ æªΩ¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV ªy™´sVV C ºdΩLS¯©y¨sı ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ìÿ™´sV©yıLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP x§¶‹[μy N][xqsLi @|qsLi’d˝¡ ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[zqs xmsLizmsLiøyá¨s ˙xmsμ≥y¨s Æ™sW≤U∂ xqsW¿¡LiøyLRi©´sı ZNP[{qsAL`i.. ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[zqs xmsLizmsμÙy™´sV©yıLRiV.

|\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,«¡⁄©±s14(ôdÿ’ q÷´ dt): ˙xms™´sVV≈¡ qz s¨ds ©´s…”¡ NRP≤T∂∏R∂Wá aRPNRPVLiªRΩá @÷¡∏R∂W£qs æªΩáLigSfl· aRPNRPVLiªRΩá(63) aRPV˙NRP™yLRiLi @LÙiR LS˙ºΩ μy…”¡©´s ªRΩLS*ªRΩ NRP©´sVı ™´sVWaSLRiV. ºdΩ˙™´sÆ\™sV©´s gRiVLiÆ≤∂ F°»¡V LS™´s≤R∂Liª][ AÆ™sV ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ bP™yLRiV N]Lixms÷˝¡Õ‹[¨s ªRΩ©´s qx s*gRiXx§¶ ¶LiÕ‹[ gRiVLiÆ≤∂F°»¡V LS™´s≤R∂Liª][ qx sWLS LRiLiÕ‹[¨s ©yLS∏R∂Vfl· §x ¶ ¶XμR∂∏R∂W á∏R∂V Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. @xmsˆ…”¡ZNP[ aRPNRPVLiªRΩá ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂©´s»˝¡V\Æ™sμR∂V˘Ã¡V ˙μ≥∂R V≠dsNRPLjiLiøyLRiV.

|\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂, «¡⁄©±s 14 (ôdÿ’ q÷´dt):@ªRΩ˘LiªRΩ mz s©´sı ™´s∏R∂VxqsV=Õ‹[ Fs™´slLi£qsÌ bP≈¡LS¨sı @μ≥∂j L][§z ¶ ¶Li¿¡ æªΩáLigSfl· «ÿºΩ g_LRi™y¨sı ˙xmsxmsLiøy¨sNTP øy…”¡©´s ™´sWá™´sª`Ω mx spLÒiR , A©´sLiμ`∂NRPV™´sWL`iá©´sV aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ @’≥¡©´sLiμR∂©´sáV æªΩ÷¡zmsLiμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV aRP¨s™yLRiLi ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ZNP[q{ sAL`i ˙xmsÆ™s[aPR #|ms…Ì¡” ©´s ºdΩLS¯©y¨sı qx sÀ≥¡œ AÆ™sWμj∂Li¿¡Liμj∂. Fs™´slLi£qsÌ bP≈¡LS¨sı @μ≥∂j L][§z ¶ ¶Li¿¡©´s mz s©´sı ™´s∏R∂VxqsV‰Ã¡V mx spLÒiR , A©´sLiμ`∂á©´sV @’≥¡©´sLiμj∂qx sWÚ ZNP[q{ sAL`i ºdΩLS¯©´sLi ˙xmsºΩFyμj∂LiøyLRiV. ™yLjiμÙ∂R LRiW Æμ∂[aPR ˙xmsºΩxtsÌ Q©s´ V B©´sV™´sV≤T∂Lixms¤«¡[aSLRi¨s N]¨s ∏R∂W≤yLRiV. Fs™´slLi£qsÌ bP≈¡LRiLi\|ms «ÿºdΩ∏R∂V ¤«¡Li≤y, æªΩáLigSfl· ¤«¡Li≤yá ©´sV FsgRiVLRiÆ™s[qz s qx sLjiN]ªRΩÚ øR¡Lji˙ªRΩ qx sXztsÌ QLiøyLRi¨s ˙xmsaRPLizqsLiøyLRiV. ˙FyflÿáNRPV æªΩgjiLi¿¡ ryx§¶ ¶qx s∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[mx s…Ì¡” ©´s A BμÙ∂R Lji¨ds @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV. ryx§¶ ¶qx s ≠sμy˘LÛiR VáNRPV ZNP[q{ sAL`i LRiW.25 áORPQá ø]xmsˆV©´s FyLjiª][tz sQNPR Li ˙xmsNRP…”¡Li øyLRiV. ¨sLRiV }msμR∂ NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLjiμÙ∂R Lji¨ds ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li AμR∂VNRPVLi »¡VLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™yLji NRPV»¡VLiÀÿáNRPV ¬ø¡L][ HÆμ∂NRPLSáV ™´s˘™´sry∏R∂V À≥¡œ W≠sVª][ Fy»¡V À‹[LiR V Àÿ™´soáV ªRΩ™´so*N]Æ©s[LiμR∂VNRPV, @Õÿlgi[ G≤yμj∂ Fy»¡V ™´s˘™´sry∏R∂VLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ALÛij NRP ry∏R∂W¨sı |ms»Ì¡V ¡≤T∂gS @Liμj∂LiøR¡ ©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. @Õÿlgi[, ™yLji ™yLji ˙gS™´sWÕ˝‹[ ªRΩ™´sV BLi…˝‹[ ™´sVW≤R∂V @μR∂©´sxmso gRiμR∂VáV ¨sLji¯LiøR¡VN]Æ©s[LiμR∂VNRPVALjiNÚ PR ry∏R∂VLi ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s ¬ø¡FyˆLRiV.


Ä~yês¡+ 15`06`2014

2

düeTs¡Δ Hêj·T≈£î&ÉT πødæÄsY L_ªRΩV gRi…Ì”¡ ™y\Æ≤∂æªΩ[ gRiV˙LRiLi ™´s≤T∂gS xmsLRiVlgi≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s @LiμR∂LjiNUP æªΩáVxqsV. ©y∏R∂VNRPV≤R∂V Æ™sVªRΩNRP @LiVVæªΩ[ Æμ∂[aRPLi ¨sLÍki™´sLigS DLi»¡VLiμj∂. NRPVLi»¡Vxms≤R∂VªRΩVLiμj∂. gRiªRΩ μR∂aS Ù¡NSáLiÕ‹[ ™´sV©´sNRPV Bμj∂ @©´sVÀ≥œ¡™´sLi Õ‹[NTP ™´s¿¡ËLiÆμ∂[. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ øR¡Lji˙ªRΩ©´sV ºΩLRilgi[}qsÚ LS«¡ŸÃ¡V ™´sVLi¿¡™yLRiLiVVæªΩ[Æ©s[ Æμ∂[aRPLi xqsV’≥¡ORPQLigS DLi»¡VLiμj∂. ˙xms«¡Ã¡V xqsV≈¡aSLiªRΩVáª][ “¡≠sryÚLRiV. ™yLji øR¡Lji˙ªRΩ ¿¡LRiNSáLi DLi»¡VLiμj∂. BÕÿLi…”¡ LS«¡ŸÃ¡ “¡≠sªyáV ™´sV©´sÆμ∂[aRP øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ N][N]Ã˝¡Ã¡VgS D©yıLiVV. $LS™´sVV≤T∂ NSáLi ©´sVLi¿¡ ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[ Æ™sVV©´sı…”¡ ™´sV©´s μj∂™´sLigRiªRΩ ˙xmsμ≥y¨s zms≠s ©´sLRizqsLi•¶¶¶LS™´so ™´sLRiNRPV Æ©s[ªRΩá xqs¿d¡ËáæªΩ[ ™´sVLi¿¡ LS«ÿ˘Ã¡©´sV ¨sá¤À¡…ÌÿLiVV. æªΩáLigSfl· NRPW≤y @ÕÿLi…”¡ øR¡Lji˙ªRΩ©´sV xqsXztÌsQLiøR¡V N][À‹[ª][Liμj∂. @|qsLi’d˝¡ ryOTPQgS æªΩáLigSfl· zqsFsLi ZNPzqsAL`i ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsxqsLigRiLi A∏R∂V©´s ≠s«¡©±s©´sV , æªΩáLigSfl·\|ms A∏R∂V©´sNRPV©´sı xqsLiNRPÕÿˆ¨sı ™´sVL][™´sWLRiV  ¡∏R∂V»¡|ms…Ì”¡Liμj∂. ¿¡Ã˝¡LRi LS«¡NUP∏R∂WáV ¬ø¡[}qs™yLRiV gRiªRΩLiÕ‹[©´sW ≠s™´sVLji+LiøyLRiV..Æ©s[≤R∂W ≠s™´sVLji+}qsÚ©´sW DLi…ÿLRiV. LS«¡NUP∏R∂Wá NSLRifl·LigSÆ©s[ BLiªRΩNSáLi LSxtÌsQ˚Q\Æ™sV©y, Æμ∂[aRP# \Æ™sV©y @’≥¡™´sXμÙj∂NTP μR∂WLRiLigS DLiμj∂. NS¨ds μ≥R∂X≤R∂xqsLiNRPáˆLiª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV F°π∏∂[V Æ©s[ªRΩ NS™y÷¡. @ÕÿLi…”¡ xqsLiNRPáˆLi zqsFsLi ZNPzqsAL`iNRPV DLiμR∂©´s≤R∂LiÕ‹[ Fs™´sLRiW xqsLiÆμ∂[z§¶¶¶Liøy ÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂V. æªΩáLigSfl·  ¡LigSLRiV æªΩáLigSfl· NS™´s≤y¨sNTP @LiμR∂Lji¨ds NRPáVxmsoNRPV¨s F°ªy©´s©´s≤R∂Æ™s[V gSNRPVLi≤y FsÕÿ ™´sVVLiμR∂VNRPV F°™yÕ‹[ xqs≠sVztÌsQgSÆ©s[ ¨sLÒRi∏R∂WáV ªRΩ{qsDNRPVLiμy™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ªy©ØNRP‰≤T∂Æ©s[ ILi¤…¡μÙR∂V F°NRP≤R∂áNRPV F°©´s©yıLRiV. Bμj∂ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ D©´sı™yLRiV gRi™´sV¨sLiøy÷¡. gRiªRΩLiÕ‹[ G ©y∏R∂VNRPV≤R∂V BLiªRΩ J|ms©±sgS NRPázqs F°μy™´sV¨s zmsáVxmso¨s™´s*¤Õ¡[μR∂V. @Õÿlgi[ ZNPzqsAL`i B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsVá Æ™s[VLRiNRPV NRPázqs xqs≠sVztÌsQ ¨sLÒRi∏R∂WáV ºdΩxqsVNRPVLiμy™´sV¨s ¬ø¡zmsˆ©´s INRP‰™´sW»¡ª][ LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV ™´sV◊d˝¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂NRPVLi≤y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨sLÒRi∏R∂WÕ˝‹[ À≥ÿgRiry*™´sV˘Li NS™y÷¡. FyLÌki LS«¡NUP∏R∂Wá©´sV J ©yáVlgi[Œ˝œ¡ß xmsNRP‰©´s |ms…Ìÿ÷¡. æªΩáLigSfl· ryμ≥j∂Li¿¡©´s F°LS»¡π∏∂Wμ≥R∂V ≤T∂gS ZNPzqsAL`i øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ ¨s÷¡¿¡F°ªyLRiV. NRPázqsF°LiVV μR∂gSxms≤ÔR∂ æªΩáLigSfl·©´sV ryμ≥j∂Li¿¡©´s ªRΩLRi™yªRΩ BLiNS ˙xmsºΩ INRP‰LRiW ªRΩ™´sV™´s¤Õ˝¡[ æªΩáLigSfl· ™´s¿¡ËLiμR∂¨s @©´sVN][™´s≤R∂Li NRPW≤y xqsLjiNSμR∂V. @LiVV©y xqs≠sVztÌsQ F°LS»¡Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ æªΩáLigSfl· ryμ≥R∂˘™´sVLiVV˘LiμR∂¨s NRPW≤y ZNPzqsAL`i ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li A∏R∂V©´s μ≥k∂L][μyªRΩÚ Ã¡ORPQflÿáNRPV ¨sμR∂LRi+©´sLigS ¬ø¡xmsˆVN][™y÷¡. ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[ FsNRP‰Q\Æ≤∂©y F°LS»¡ π∏∂Wμ≥R∂VÆ≤∂[ ™´sVLi¿¡ FyáNRPV≤R∂VgS ¨s÷¡øyLRiV. ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[ DμR∂˘™´sV ©y∏R∂VNRPVáV @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LS™´s≤R∂Li @LRiVμR∂VgS «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂. \¬ø¡©yÕ‹[ ™´sW™Ø[, A˙zmnsNSÕ‹[ ™´sVLiÆ≤∂[Õÿ, NRPW˘ÀÿÕ‹[ zmnsÆ≤∂[Õfi NSrÌ°, LRiuy˘Õ‹[ ¤Õ¡¨s©±s, æªΩáLigSflÿÕ‹[ ZNP[{qsAL`iáNRPV A xmnsV©´sªRΩ μR∂NTP‰Liμj∂. ™yLji Æμ∂[aSÕ˝‹[ Fyá©´s ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[ ™yLRiLiªy ™´sVLi¿¡ FyáNRPVáVgS LSfl”·LiøyLRiV. Bμj∂ ™´sV©´sNRPŒ˝œ¡™´sVVLiμR∂V NRP¨szmsxqsVÚ©´sı øR¡Lji˙ªRΩ. μk∂¨s¨s Fs™´sLRiW NSμR∂©´s¤Õ¡[LRiV. BNRP ™´sV©´sÆμ∂[aRPLiÕ‹[©´sW ry*ªRΩLi˙ª][μR∂˘™´sW¨sı ©´s≤T∂zms©´s gSLiμ≥k∂ FyáNRPV≤T∂gS DLi¤…¡[ ™´sV©´s À≥œ¡≠sªRΩ NRPW≤y ™´sVL][Õÿ DLiÆ≤∂[Æμ∂[Æ™sW. ZNPzqsAL`i NRPW≤y μR∂aS Ù¡Li©´sıLRi NSáLigS Dμy˘™´sV¨sı ©´s≤T∂zms ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQá©´sV Æ©sLRiÆ™s[LSËLRiV. æªΩryÚ©´s©´sı æªΩáLigSfl·©´sV æªΩ¿¡Ë øR¡WFyLRiV. ªyÆ™s[V æªΩáLigSfl· æªΩøR¡Ë™´sV©Ø[ ¤Õ¡[≈¡ BøyË™´sV©Ø[ ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı ™yLRiV DμR∂˘™´sVLi ¤Õ¡[DLi≤yÆ©s[, ZNPzqsAL`i LSNRP™´sVVLiÆμ∂[ æªΩáLigSfl· æªΩøR¡VË≤][ ¤Õ¡[NRP ¤Õ¡[≈¡ BøR¡VË≤][ ¬ø¡[zqs DLi¤…¡[ Δÿ˘ºΩ ¨s«¡LigSÆ©s[ ™yLjiNTP μR∂ZNP[‰μj∂. 60™´s xms≤T∂Õ‹[ xms≤ÔR∂ ZNPzqsAL`iNRPV øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ BLiªRΩNRP©yı ™´sVLi¿¡ }ms“¡ DLi≤R∂Æμ∂[Æ™sW. æªΩáLigSfl· æªΩ¿¡Ë©´s ≠dsLRiV≤T∂gS A∏R∂V©´s øR¡Lji˙ªRΩZNPNS‰LRiV. Bμj∂ ˙xmsxmsLiøR¡™´sVLiªy gRiVLjiÚLi¿¡©´s xqsªRΩ˘Li. @LiªRΩVZNP[ A∏R∂V©´sNRPV NUPLjiÚ NSLiORPQ ªRΩxmsˆ ™´sVL][…”¡ DLi≤R∂μR∂V. xqsLiFyμj∂LiøR¡VNRPV¨s F°lgi[xqsVN][™´s≤y¨sNTP A∏R∂V©´sNRPV @μ≥j∂NSLRiÆ™s[V @NRP‰lL˝i[μR∂V. FsLiμR∂VNRPLi¤…¡[ A∏R∂V©´s μ≥R∂©´s™´sLiªRΩV≤T∂gSÆ©s[, À≥œ¡WNS™´sVLi™´sμR∂V gSÆ©s[ xmso…Ìÿ≤R∂V. @LiμR∂VZNP[ A∏R∂V©´sÕ‹[ ªRΩxms©´s DLiμj∂. æªΩáLigSfl·©´sV  ¡LigSLRiV æªΩáLigSfl·gS øR¡W≤yá©´sı ALjiÚ DLiμj∂. @LiμR∂VNRPV NRPááVgRi©´sı æªΩáLigSfl· LRiWxmsoμj∂μÙR∂VN][™yá©´sı NRPzqs DLiμj∂. A NRP}qs A∏R∂V©´s ™´sW»¡Õ˝‹[ ™´s˘QQNRPÚLi @™´soª][Liμj∂. μy¨s¨s ™´sV©´sLi @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVNRPV¨s A∏R∂V©´s @≤R∂VgRiVÕ‹[ @≤R∂Vlgi[}qsÚ ªRΩ*LRigS @’≥¡™´sXμÙj∂NTP Àÿ»¡Ã¡V Æ™s[zqs©´s™yLRiLi @™´soªyLi. Fs¨sıNRPá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡NTP ¿¡Ë©´s ˙xmsºΩ •¶¶¶≠dsV¨s Æ©sLRiÆ™s[lLi[ËLiμR∂VNRPV ªRΩ™´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLiμR∂¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ZNP.øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡LRiLS™´so @|qsLi’d˝¡ Æ™s[μj∂NRPgS ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsNRP»¡Æ©s[ bPÕÿaSxqs©´sLigS À≥ÿ≠sLiøy÷¡. ™ygÙS©yá @™´sVáVÕ‹[ G ™´sW˙ªRΩLi ™´sV≤R∂™´sV ºΩ}msˆμj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s, ˙xms«¡Ã¡V NRPááVgRi©´sı  ¡LigSLRiV æªΩáLigSfl·©´sV ryNSLRiLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV μR∂X≤≥R∂ xqsLiNRPáˆLiª][ NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. xqsLiZOP[Q™´sW¨sNTP |msμÙR∂{ms»¡ Æ™s[xqsWÚ  ¡≤R∂VgRiV,  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s ™´sLÊSáNRPV @À≥œ¡V˘©´sıºΩ¨s ryμ≥j∂ryÚ™´sV¨s ˙xmsºΩ©´s ¡W©yLRiV. áORPQ LRiVfl· ™´sW{mns¨s Àÿ˘LiNRPVÕ˝‹[  ¡LigSLRiLi\|ms ºdΩxqsVNRPV©´sı ™´s˘™´sry∏R∂V LRiVflÿáNRPW ™´sLjiÚLixms¬ø¡[ryÚ™´sV¨ds ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. LSuÌy˚’≥¡™´sXμÙj∂Õ‹[ N]ªRΩÚ ILRi™´s≤T∂¨s xqsXztÌsQryÚ™´sV©yıLRiV. À‹[μ≥R∂©y LRiVxqsV™´sVVá ¬ø¡÷˝¡Lixmso xms¥R∂NS¨sı @™´sVáV ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[, æªΩáLigSfl·Õ‹[ øR¡μj∂Æ™s[ æªΩáLigSfl· ≠sμy˘LÛRiVáZNP[ @μj∂ ™´sLjiÚLixms¤«¡[ryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV.  ¡≤R∂VgRiV  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s™´sLÊSá xqsLiZOP[Q™´sW¨sNTP NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yı™´sVLi»¡WÆ©s[, LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ 85 aSªRΩLi ™´sVLiμj∂ Fs{qs=,Fs{qÌs,\Æ™sV©yLÌki  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s™´sLÊSáNRPV áORPQ N][»˝¡V ≈¡LRiVË ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. μR∂◊¡ªRΩVá N][xqsLi ™´sVW≤R∂V FsNRPLSá À≥œ¡W≠sV ZNP[…ÿLiVVLixmso ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NRPW≤y LS“¡¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. Fs¨sıNRPá Æ™s[V¨s|mnsrÌ°Õ‹[ }msL]‰©´s ≠s≠sμ≥R∂ xms¥R∂NSáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s NSLS˘øR¡LRifl·©´sV ªRΩ*LRiÕ‹[ ˙xmsNRP…”¡ryÚ™´sV¨s, @LiμR∂LRiW xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ¬ø¡[zqs©´s xqsVμk∂LÛRi ˙xmsNRP»¡©´s BxmsˆV≤R∂V æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡NRPV J aS*xqsgS ¨sáVxqsVÚLiμR∂©´s≤R∂LiÕ‹[ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[μR∂V. FsxmsˆVÆ≤∂xmsˆV≤R∂V G≠sV ¬ø¡[∏R∂Wá©´sıμj∂ NRPázqs ¨sLÒRiLiVVμÙy≠sV©´s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ryμ≥R∂©´s ˙xms«¡Ã¡ NRPá @¨s ©yNRPV æªΩáVxqsV. FsLiμR∂VNRPLi¤…¡[ ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Li ™´s}qsÚ FsÕÿ DLi»¡VLiμR∂©´sı @LiaS¨sı N]¨sı Æ™s[á xqsÀ≥œ¡Õ˝‹[ Æ©s[Æ©s[ A≠sxtsQ‰LjiLiøy©´sV.  ¡LigSLRiV æªΩáLigSfl·©´sV FsÕÿ ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[∏R∂WÕ‹[ NRPW≤y ™´sp˘x§¶¶¶Li DLiμj∂. @¨sı ≠sxtsQ∏R∂WÕ˝‹[©´sW N]ªRΩÚ ILRi™´s≤T∂¨s xqsXztÌsQryÚLi. FyªRΩ ≠sμ≥y©yáV æªΩáLigSfl·NRPV xqsLjixms≤R∂™´so. INRP ªRΩxmsˆV ¬ø¡[}qsÚ ©yáVgRiV ªRΩLSáV Æμ∂ ¡˜ºΩLi…ÿLiVV. @LiμR∂VNRPÆ©s[ @Õÿ ¬ø¡[∏R∂VNRPW≤R∂μR∂¨s ¨sLÒRiLiVVLiøR¡VNRPV©yıLi. æªΩáLigSfl· ryμ≥R∂©´sª][ ™´s¿¡Ë©´s NUPLjiÚ Æ™sLiVV˘ «¡©´s¯Ã¡NRPV ªRΩXzmsÚ¨s¿¡ËLiμj∂. xqsLiFyμj∂Li¿¡©´s æªΩáLigSfl·©´sV @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[}qs @μR∂XxtÌsQLi NRPW≤y ™´s¿¡ËLiμj∂. @LiμR∂Lji¨ds NRPáVxmsoN]¨s Æ™sŒœ¡ªyLi. N]¨sı NRPhji©´s ¨sLÒRi∏R∂WáV ºdΩxqsVN][™y÷¡. @¨sı ≠sxtsQ∏R∂WáV ˙xmsºΩxmsORPQ FyLÌki Æ©s[ªRΩáNRPV ™´sVVLiμR∂xqsVÚgS ≠s™´sLjixqsVÚ©yı©´sV. ™yLji xqsᕶ¶¶Ã¡V xqsWøR¡©´sáV ºdΩxqsVNRPVLi…ÿLi. BNRP‰≤T∂ Dμ][˘gSá¨dsı æªΩáLigSfl· ™yLjiZNP[. gRiªRΩLiÕ‹[ ™´sWμj∂LjigS BNRP «¡LRigRiμR∂V. ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQá Æ™s[VLRiNRPV xms¨s ¬ø¡[ryÚLi. ∏R∂W™´sªRΩVÚ Æμ∂[aRPLi KLS @¨s zmsLi¬ø¡[Õÿ ¬ø¡[ryÚ™´sVLi»¡W zqsFsLi x§¶‹[μyÕ‹[ ZNPzqsAL`i ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsNRP»¡©´s æªΩáLigSfl·NRPV $LS™´sVLRiORPQ @™´soªRΩVLiμR∂¨s,bPÕÿaSxqs©´sLigS DLi»¡VLiμR∂©´s≤R∂LiÕ‹[ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li @NRP‰lL˝i[μR∂V.

|òü*‘·+ ˝Òì Á|üj·T‘êï\T xmspLjiÚgS ¨dsLRiV ¨s÷¡zmsÆ™s[zqs gS÷¡Lixmso, lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡VgS á’≥¡LiøR¡¨s ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶ ¶Ã¡V

|\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂, «¡⁄©±s 14 (ôdÿ’ q÷´dt):z §¶¶ ™s´ WøR¡Õfi˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[¨s ’¡∏R∂W£qs ©´sμj∂Õ‹[ gRiÃ˝¡Li\æªΩ©´s ≠sμy˘LÛiR Vá N][qx sLi gS÷¡Lixmso øR¡LRi˘Ã¡V ™´sVV™´sV¯LRiLigS rygRiVªRΩV©yı LiVV. aRP¨s™yLRiLi ’¡∏R∂W£qs ©´sμj∂ ≠dsVμR∂ D©´sı ™´sVW≤R∂V ˙Fy¤«¡NÌPR Vá ©´sVLi¿¡ ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á©´sV ªRΩgÊjiLi¿¡ gS÷¡Li¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP xmns÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[NPR F°LiVVLi μj∂. ˙xms™´sWμR∂Li «¡Ljigji G≤R∂V

L][«¡ŸÃ¡V NS™ØxqsVÚ©yı Bxmsˆ…”¡NTP Fs¨s≠sVμj∂ ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶Ã¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V áÀ≥¡œ ˘™´sV∏R∂W˘LiVV. @ªy˘μ≥∂R V¨sNRP ryLiZNP ºΩNRP mx sLji«Ïÿ©´sLi, @μR∂©´smx so qz s ¡˜Liμj∂ NRP÷¡zqs gS÷¡xqsVÚ©s´ ıxmsˆ…”¡NUP lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡ ©´sVLi¿¡ INRP‰ ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶¨sı NRPW≤y Æ™s÷¡NTPºdΩ∏R∂V¤Õ¡[μ∂R V. Fs¨dsÔ AL`iFs£ms, H…‘¡’d¡m{ s, ©_NSμR∂Œœ¡ \Æ≤∂™´sL˝RiV gS÷¡xqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP

gRiÃ˝¡Li\æªΩ©´s ™yLji AøR¡WNUP «ÿ≤R∂ á’≥¡LiøR¡¤Õ¡[μ∂R V. æªΩáLigSfl· ¤À¡…ÿ÷¡∏R∂V©±s= ≤U∂“¡ LS“¡™±s ˙ºΩÆ™s[μj∂ Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[¨s F°÷d¡qx sVá ¡XLiμR∂Li gS÷¡xqsVÚ©s´ ıxmsˆ…”¡NUP mx -n s÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[NPR F°LiVVLiμj∂. mx sn ÷¡Liø¡R ¨s ˙mx s∏∂R VªyıáV.. aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi 7 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ μyμyxmso ™´sVW≤R∂V gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡V ÕÿLÍik ≤y˘Li ©´sVLi¿¡ ª]÷¡ryLji mx spLjigÚ S ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á ¨s÷¡zmsÆ™s[aSLRiV. μk∂Liª][ ©´sμj∂Õ‹[ ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li øyÕÿ ™´sLRiNRPV ªRΩgÊij F°LiVVLiμj∂. C Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[Æ©s[ gRiÃ˝¡Li\æªΩ©´s 16 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛiR Vá N][qx sLi gS÷¡Lixmso ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙xms™´sWμR∂Li «¡Ljigji©´s qx sÛ Ã¡Li ©´sVLi¿¡ ™´sVW≤R∂V NTPÕ‹[≠sd V»¡L˝iR Æ™s[VLRi ≠sxqsÚQXªRΩLigS ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶ ¶LiøyLRiV. μyμyxmso 700 ™´sVLiμj∂ qx s•¶¶ ∏∂R VNRP qz s ¡˜Liμj∂ ©´sμj∂¨s «¡¤Õ¡˝ ≤R∂ mx s…ÌÿLRiV. |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ ©´sVLi¿¡ 15 ™´sVLiμj∂ Æ\≤∂™´sL˝iR V NRPW≤y BLiμR∂VÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. ≤U∂“¡ LS“¡™±s ˙ºΩÆ™s[μ∂j qx s*∏R∂VLigS ©´sμj∂Õ‹[ μj∂gji gS÷¡Lixmso ¬ø¡[mx s…ÌÿLRiV. ™yLjiNTP ª][≤∂R V ≠sμy˘LÛRiVá ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV NRPW≤y gS÷¡LiøyLRiV. NS¨ds mx sn ÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[NPR F° LiVVLiμj∂.

INRP‰ ™´sVXªRΩÆμ∂[§x ¶ ¶Li NRPW≤y á’≥¡LiøR¡¤Õ¡[μ∂R V. μk∂Liª][ qx s•¶¶ ∏∂R VNRP qz s ¡˜Liμj∂, ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV ºdΩ˙™´s ¨sLSaRPNRPV Õ‹[©s´ ∏R∂W˘LRiV. FsgRiV™´s ©´sVLi¿¡ ™´sVLiøR¡V NRPLjigji ≤y˘™±sV ¨sLi≤T∂F°™´s≤R∂Liª][ DμR∂∏R∂VLi 10 gRiLi»¡Ã¡NRPV μj∂gRiV™´sNRPV ¨ds…”¡¨s ™´sμj∂ÕÿLRiV. μk∂Liª][ qx s•¶¶ ∏∂R VNRP  ¡XLi μyáNRPV GLi ¬ø¡[∏∂R WÕ‹[ FyáVF°¨s mx sLjiqz sÛ ºΩ Æ©sáN]Liμj∂. ª]÷¡ ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡ gS÷¡Lixmso Fs¨s≠sVμj∂ ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶ ¶Ã¡V áÀ≥¡œ ˘™´sV∏R∂W˘LiVV. ˙xms™´sWμR∂ mx sn V»¡©´sNRPV ™´sVW≤R∂V NTPÕ‹[≠sd V»¡L˝iR μR∂WLRiLiÕ‹[mx so μyμyxmso @™´s¨dsı LSŒ˝¡œ ™´sVμ≥∂R ˘ ¿¡NRPV‰N]¨s,  ¡VLRiμR∂Õ‹[ NRPWLRiVNRPVF°LiVV á’≥¡Li¿¡©´sÆ™s[. C Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ ≠sVgRiªy ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶ ¶Ã¡V NRPW≤y @Æμ∂[ mx sLjiqx sLSÕ˝‹[ DLi…ÿ∏R∂V¨s qx s•¶¶ ∏∂R VNRP qz s ¡˜Liμj∂ aRP¨s™yLRiLi mx spLjiÚ μR∂XztsÌ Q @NRP‰Æ≤∂[ ZNP[Li˙μk∂NRPLjiLiøyLRiV. ™s´ Vá˝ giR VÕÿ˝ áV.. @¨sı ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP ≠sμy˘LÛiR Vá AøR¡WNUP á’≥¡LiøR¡NRP F°™´s≤R∂Liª][ lLixqsW‰Q˘ zqs ¡˜Liμj∂ ¨sLSaRPNRPV Õ‹[©´s™´soªRΩV©yıLRiV. @¨sı ≠sμ≥yáVgS |qsL`iË AxmslLi[tx sQ©s± N]©´srygjiqx sVÚ©yı mx sn ÷¡ªRΩLi

LSxtÌsQ˚ xmso©´sLjiıLS¯fl·Æ™s[V ˙xmsμ≥y©´s áORPQ˘Li : ™´sVLi˙ºΩ xqsV«ÿªRΩ GáWLRiV,«¡⁄©±s14(ôdÿ’ q÷´dt): ALi˙μ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P mx so©´sLjiıLS¯fl·Æ™s[V ªRΩ™´sV ™´sVVLiμR∂V©´sı ˙xmsμ≥y©´s áORPQ ˘™´sV¨s q{ sÚQ˚bPaRPV qx sLiZOP[Q™s´ V aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ {msªRΩá xqsV«ÿªRΩ @©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @¨sı ≠sxtsQ∏∂R WáV Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøy LRi¨s, A∏R∂V©´s AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV ©´s≤R∂VøR¡VNRPV¨s ©´s™y˘Li˙μ≥∂R ©´sV ¨sLji¯ryÚ™s´ V©yı LRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS —¡Õ˝ÿ @’≥¡™´sXμÙ∂j NTP ˙xmsæªΩ[˘NRP NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ©s´ ¨s @©yıLRiV. ≈¡Lki£msn rygRiVNRPV LRiVflÿáV B™´sV¯¨s Àÿ˘LiNRPL˝iR NRPV AÆμ∂[aSáV B™´s*»¡Li «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ™´s©´sLRiVá©´sV Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPV¨s —¡Õ˝ÿNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP ¨sμ≥∂R VáV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡ AμR∂LRi+™´sLiªRΩ\Æ™sV©´s —¡Õ˝ÿgS ºdΩLjiËμj∂μÙ∂R ≤y¨sNTP q{ sFsLi øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V qz sμÙ∂R LigS D©yıLRi©yıLRiV.@LiμR∂Lji qx s•¶¶ ∏∂R VNRP qx sx§¶ ¶NSLSá ª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒÿÚ©s´ ¨s, —¡Õ˝ÿÕ‹[ FyLÌik ¨s ™´sVLjiLiªRΩ  ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[qz s ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* mx s¥R∂NSáV @L>iR VáNRPV @LiÆμ∂[Õÿ NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ©s´ ¨s ¬ø¡FyˆLRiV. μk∂¨sNTP æªΩÆμ∂[Fy NSLRi˘NRPLRiÚáV ™yLRiμ≥R∂VáVgS mx s¨s¬ø¡[∏∂R Wá©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡ N][Lij NRP ANSLiORPQáV Æ™s[VLRiNRPV qx s™´sVLÛiR Fyá©´s @Liμj∂ryÚ™s´ V¨s AÆ™sV •¶¶ ≠sd V

BøyËLRiV. ªRΩ©´s©´sV @’≥¡©´sLiμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´s¿¡Ë©´s ™yLji¨s DÆμ∂Ù b[ PLi¿¡ AÆ™sV ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS AÆ™sV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ªRΩ©´sNRPV ™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠s B¿¡Ë©´s FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂VNRPV, ªRΩ©´s©´sV lgi÷¡zmsLi¿¡©´s ¿¡LiªRΩáxmsp≤T∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR ˙xms«¡Ã¡NRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[aSLRiV. ˙xms«¡Ã¡NTP¿¡Ë©´s •¶¶ ≠sd VáV Æ©sLRiÆ™s[LiR Ë…ÿ¨sNTP ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li qz sμÙ∂R LigS DLiμR∂¨s, l\LiªRΩV LRiVfl·™´sW{msn , qx s*∏R∂VLi qx s•¶¶ ∏∂R VNRP qx sLixmsn Wá LRiVflÿáV LRiμÙ∂R V, ™´sXμÙ∂R VáNRPV mz sLiø≥¡R ©˝s´ V |msLixmso, Fs¨dsÌ AL`i qx sV«¡Ã¡ mx s¥R∂NRPLi μy*LS ªygRiV¨ds…”¡ xqsμR∂VFy∏R∂VLi ªRΩμj∂ªRΩLRi }qs™´sáV @Liμj∂LiøR¡…ÿ¨sNTP ˙xmsflÿ◊¡NRPáV LRiWF~Liμj∂LiøR¡»¡Li «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. 10 qx sLi™´sªRΩ=LSá ¨sLRiLiªRΩLRi F°LS»¡Li NRPXztsQª][ …”¡≤T∂zms @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s¿¡ËLiμR∂©yıLRiV. μk∂¨sNTP øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V NRPXztsQ FsLiª][ DLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. gRiªRΩ mx sÆμ∂[Œ¡œ˝ NSLi˙lgi£qs §x ¶ ¶∏∂R WLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s Õ‹[»¡VFy»˝¡V\|ms qx s≠dsVORPQáV ¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡ ˙xms«¡Ã¡NRPV ™yxqsÚ™yáV æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏∂R V©´sV©´sı»˝¡V qx sV«ÿªRΩ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. @≠s¨dsºΩLRi§z ¶ ¶ªΩR Fyá©´s @Liμj∂Li¿¡ ªRΩμy*LS

xmsáV x§¶‹[»¡Œ˝œ¡\|ms @μ≥j∂NSLRiVá μy≤R∂VáV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,«¡⁄©±s 14(ôd’ÿq÷´dt): «¡Li»¡©´sgRiLSÕ˝‹[ @©´sV™´sVªRΩVáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y BuÌyLS«¡˘LigS ©´s≤R∂VxmsoªRΩV©´sı x§¶‹[»¡Õfi=, ÀÿL`i @Li≤`∂ lLirÌylLiLi»˝¡\|ms “¡|§¶¶¶ø`¡FsLi{qs N]LRi≤y LRi&V◊¡zmsLi¿¡Liμj∂. Æ™s[lLi[*LRiV ˙FyLiªyÕ˝‹[ aRP¨s™yLRiLi ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡Liμj∂. IZNP[ L][«¡Ÿ «¡⁄’d˝¡z§¶¶¶Õfi=, ¡Li«ÿLSz§¶¶¶Õfi= xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ ™´sVW≤R∂V x§¶‹[»¡Œ˝œ¡ß, ÀÿL`i @Li≤`∂ lLirÌylLiLi»˝¡©´sV “¡|§¶¶¶ø`¡FsLi{qs @μ≥j∂NSLRiVáV {qs«fi ¬ø¡[aSLRiV. A•¶¶¶LRi xmsμR∂LÛSQÕ˝‹[ ©yfl·˘ªy Õ‹[xmsLi, NTP¬ø¡©±s @xmsaRPV˙À≥œ¡LigS D©´sı»˝¡V @μ≥j∂NSLRiVáV gRiVLjiÚLiøyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ xmsáV™´sWL˝RiV x§¶‹[»¡Œ˝œ¡ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·\|ms AL][xmsfl·Ã¡V ™´søyËLiVV. ©yfl·˘ªRΩ Fy…”¡LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s, @xmsLjiaRPV˙À≥œ¡™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ ©´s≤R∂VxmsoªRΩV©yıLRi¨s AL][gRi˘≠sÀÿgRiLi @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. μk∂Liª][ ™´s¿¡Ë©´s AL][xmsfl·Ã¡©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s μy≤R∂VáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. A∏R∂W x§¶‹[»¡Œ˝œ¡ß @xmsLjiaRPV˙À≥œ¡LigS DLi¤…¡[ NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s @μ≥j∂NSLRiVáV |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. (yÓTT<ä{Ï ù|õ ‘·s¡TyêsTT) C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ G≤R∂V ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ NRPáFyá¨s ZNP[Li˙μR∂Li ºdΩxqsVN]¿¡Ë©´s ALÔij Æ©s©±s=©´sV aSxqs©´sxqsÀ≥¡œ ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©´sıμR∂¨s... ªRΩORPQfl·Æ™s[V A ALÔjiÆ©s©±s=©´sV Dxmsxqsz§¶¶¶LiøR¡VN][™yá¨s ºdΩLS¯¨sLi øyLRiV. zms©´sı ™´s∏R∂VxqsV=Õ‹[ Fs™´slLi£qÌs @μ≥j∂L][z§¶¶¶Li ¿¡©´s xmspLÒRi, A©´sLiμ`∂á©´sV @’≥¡©´sLiμj∂xqsWÚ ZNP[{qsAL`i ºdΩLS¯©´sLi ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…ÌÿLRiV. @Õÿlgi[, zqsLigRilLi[fl”· NSLji¯NRPVáNRPV Aμy∏R∂Vxmso xms©´sVı ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLi xmsoáV B™y*á¨s N][LRiVªRΩW ZNP[{qsAL`i ™´sVL][ ºdΩLS¯©´sLi ˙xmsºΩFyμj∂LiøyLRiV. |\ qs¨sNRPVáNRPV BxqsVÚ©s´ ı ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ zqsLigRilLi[fl”· NSLji¯NRPVáNRPV Aμy∏R∂V xms©´sVı ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLiøyá¨s N][LSLRiV. @Õÿlgi[, |\ §¶¶¶N][LiRÌ V©´sV xqsªRΩ*LRiÆ™s[V ≠sÀ≥¡œ —¡Li¿¡.. æªΩáLigSfl·, ALi˙μ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P \|§¶¶¶N][LÌRiVáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LRiVªRΩW ZNP[{qsAL`i ™´sVL][ ºdΩLS¯©´sLi ˙xmsÆ™s[aPR #|ms…ÌÿLRiV. xmso©´sLji*À≥¡œ «¡©´s øR¡»Ì¡LiÕ‹[ }msL]‰©´sı Æ™s[VLRiNRPV ≠ds¤\Õ¡©´sLiªRΩ ªRΩ*LRigS lLiLi≤R∂V LSuÌy˚áNRPV \|§¶¶¶N][LÌRiVáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV. øR¡»Ì¡xqsÀ≥œ¡Õ˝‹[ 33 aSªRΩLi ™´sVz§¶¶¶Œÿ

—¡Õ˝ÿá©´sV @’≥¡™´sXμÙ∂j mx s¥R∂LiÕ‹[NPT ºdΩqz sZNP¤Œ¡˝ L[ iμR∂VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s AÆ™sV •¶¶ ≠sd V BøyËLRiV. B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsVá©´sV Æ©sLRiÆ™s[LRiVryÚ™´sV¨s AÆ™sV •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS ≤y*˙NS, l\LiªRΩV LRiVfl· ™´sW{msn ª][Fy»¡V BªRΩLRi˙ªy •¶¶ ≠sd Vá\|ms μR∂XztsÌ Q ryLjiLi¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. LSÀ‹[π∏∂[V 45 L][«¡ŸÕ˝‹[ ≠sμ≥∂j ≠sμ≥y©yáV LRiWF~Liμj∂Li¿¡ LSxtsÌ Q˚ @’≥¡™´sXμÙ∂j NTP ˙xmsflÿ◊¡NRPáV qz sμÙ∂R Li ¬ø¡[∏∂R V©´sV©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. gRiªRΩ mx sÆμ∂[Œ¡œ˝ NSLi˙lgi£qs Fyá©´sÕ‹[ @Liªy @xqsÚ™´s˘xqsÚLigS ™´sWLjiLiμR∂¨s, C xmsLjizqsÛ ªRΩVÕ˝‹[ @¨sı ≠sÀ≥ÿgSá©´sV ˙xmsOSQŒ¡œ ©´s ¬ø¡[∏∂R W÷¡=©´s A™´saRP˘NRPªRΩ DLiμR∂©yıLRiV. N]ªRΩgÚ S GLRiˆ≤T∂©´s LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ Õ‹[»¡V Í¡Æ≤∂…fi DLiμR∂¨s, μk∂Liª][ @¨sıaS≈¡Ã¡©´sV ˙xmsOSQŒ¡œ ©´s ¬ø¡[∏∂R W÷¡= DLiμR∂¨s NS˘’¡Æ©s…fiÕ‹[ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ª]÷¡ @|qsLi’d¡˝ qx s™´sWÆ™s[aPR Li @∏R∂W˘NRP mx spLjirÚ yÛ LiVVÕ‹[ mx sLjiFyá©´s|\ ms μR∂XztsÌ Q ryLjiryÚ™s´ V¨s AÆ™sV ¬ø¡FyˆLRiV. l\LiªRΩVáNRPV LSÀ‹[π∏∂[V L][«¡ŸÕ˝‹[ N]ªRΩÚ LRiVflÿáV B™´s*≤y¨sNTP ˙xmsflÿ◊¡NRPáV qz sμÙ∂R Li ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s, @\Æμ≥∂LRi˘xms≤R∂™´sμÙR∂¨s }msL]‰©yıLRiV.

¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Liª][ ªRΩμR∂VxmsLji GLi ¬ø¡[∏∂R WáƩs[ μy¨s\|ms @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sVÃ˝¡gRiVÕ˝ÿáV mx s≤R∂VªRΩV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©´sı Aμ≥∂R V¨sNRP ryLiZNP[ºΩNRP mx sLji«Ïÿ©y¨sı Dxmsπ∏∂Wgji xqsVÚ©yı xmns÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsºΩNRPWá mx sLjiqz sÛ ªRΩVáV, qx s™yŒ˝¡œ ©´s≤R∂V™´sV ™´sVLjiLiªRΩ NSáLi AxmslLi[tx sQ©s± N]©´srygjiLiøR¡≤R∂Li ryμ≥∂R ˘Li NSμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. À≥¡œ ≠sxtsQ˘ª`Ω NSLS˘øR¡LRifl·\|ms xqsLiμj∂gÙRiªRΩ Æ©sáN]Liμj∂. ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶ ¶Ã¡ Æ™s÷¡NTPºdΩªRΩNRPV BLiNS GLi ¬ø¡[∏∂R WáƩs[ μy¨s\|ms μR∂XztsÌ Q ryLjiLiøyLRiV. ˙xmsºΩNRPWá xmsLjizqÛsªRΩVá ™´sÃ˝¡ ªRΩ™´sV ˙xms∏R∂VªyıáV qx sáxmsn Li NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s «ÿºdΩ∏R∂V ≠sxmsªRΩVÚá ¨sLRi*x§¶¶¶fl· xqsLixqÛs (Fs©±s≤U∂FsLiG) DFyμ≥R∂˘QORPV≤R∂V ™´sV˙Lji aRPbPμ≥∂R L`ilLi≤Ô∂T æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sW Æ\≤∂™´sL˝iR V ˙xmsμ≥y©´sLigS μR∂XaRP˘ xqsˆxtÌsQªRΩ (xmspL`i ≠s—¡’¡÷¡…‘¡) xqs™´sVxqs˘©´sV FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV. ¨dsLRiV ™´sV ¡V˜gS DLi≤R∂≤R∂Li, ©´sμk∂ xmspLjiÚ ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Liª][ DLi≤R∂≤R∂Liª][ Fy»¡V  ¡VLRiμR∂ FsNRPV‰™´sgS DLiμj∂. |msμÙ∂R |msμÙ∂R  ¡Li≤R∂LSŒ˝¡œ ß @≤Ô∂R LiNTPgS ™´sWLSLiVV @¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂Õ‹[ ≠sªRΩÚ©´s μR∂VNSflÿá\|ms μy≤R∂VáV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,«¡⁄©±s14(ôd’ÿq÷´dt): Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂Õ‹[¨s ≠sªRΩÚ©´s μR∂VNSflÿá\|ms aRP¨s™yLRiLi ©yfl·˘ªRΩ ˙xms™´sWflÿá @μ≥∂j NSLRiVáV μy≤R∂VáV ¬ø¡[aSLRiV. μR∂VNSflÿá ©´sVLi¿¡ ≠sªRΩ©Ú s´ ©´s™´sVW©yáV }qsNRPLjiLi¿¡©´s»˝¡V ™´s˘™´sry∏R∂Wμ≥∂j NSLji xmsoÃ˝¡∏R∂V˘ æªΩ÷¡FyLRiV. ˙ ¡x§¶¶¶¯ xmsºΩÚ ≠sªRΩ©Ú yá ©´s™´sVW©yá©´sV }qsNRPLjiLi¿¡ Õÿ˘ÀfiNRPV mx sLizms©´s»˝¡V A∏R∂V©´s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. }msLRiV©´sı mx sáV NRPLi|ms¨dsá ©´s™´sVW©yáª][ Fy˘ZNP»˝¡V ªRΩ∏R∂WLRiV¬ø¡[qz s ≠dsLRiV @™´sVV¯ªRΩV©´sı»˝¡V gRiVLjiLÚ iøyLRiV. @Õÿlgi[ mx sºΩÚ≠sªRΩ©Ú yá©´sV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[qz s gRiVLi»¡WLRiVNRPV qx sLRimx sn LS ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»˝¡V gRiVLjiLÚ iøyLRiV. ©´sNTP÷d¡ ≠sªRΩ©Ú yá ªRΩ∏R∂WLkiNTP qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡©´s qx sLRiVNRPV©´sV ry*μ≥∂k ©´sLi ¬ø¡[qx sVNRPV©yıLRiV.

Fszms ª«sVLiú»R½VÌÁNRPV ¿³yLiÊÁLýRi ZNP[ÉØLiVVLixmso |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,«¡⁄©±s14(ôdÿ’ q÷´dt): ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s 11 ™´sVLiμj∂ ™´sVLi˙ªRΩVáNRPV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li qx s¿¡™y∏R∂VáLiÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi øyLi ¡L˝iR ©´sV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡Liμj∂. ≤T∂mx sp˘…‘¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ªRΩVáV ZNP[C NRPXxtsÒ Q™s´ VWLjiNÚ PT ZNP.À˝ÿN`PÕ‹[ ¿¡©´sLS«¡xmsˆNRPV r¢ª`Ω |§¶¶¶ø`¡ À˝ÿN`P øyLi ¡L˝RiV ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. @Õÿlgi[ ™´sVLi˙ªRΩVáV ∏R∂V©´s™´sVá LS™´sVNRPXxtsÒ v≤R∂V, @∏R∂V˘©´sıFy˙ªRΩV≤R∂V, gRiLi…ÿ $¨s™yxqsLS™´so, mx s¤Õ¡˝ LRimx sn VV©y¥`∂lLi≤Ô∂T NTP NRPW≤y r¢ª`Ω |§¶¶ ø`¡ À˝ÿN`PÕ‹[ øyLi ¡L˝iR V ZNP[…ÿLiVVLiøR¡gS, Æμ∂[≠sÆ©s[¨s D™´sW, mx sLji…ÿá qx sV¨dsªRΩ, m{ sªRΩá qx sV«ÿªRΩ, @¬ø¡Ë©yı∏R∂VV≤R∂V, N]Ã˝¡V LRi≠dsLi˙μR∂NRPV ¤«¡cÀ˝ÿN`PÕ‹[ øyLi ¡L˝iR V ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. C À˝ÿN`Pá©´sV Bxmsˆ…”¡ZNP[ qz sμÙ∂R Li ¬ø¡[aSLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ mx sÃ˝¡V LRimx sn VV©yμ≥∂R lLi≤Ô∂T øyLi ¡L`i ZNP[…¡” LiVVLixmso\|ms |msμR∂≠s ≠sLjiøyLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ r¢NRPLS˘Ã¡V ¤Õ¡[™s´ ©yıLRiV.

—¡Õ˝ÿ @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ˙xmsæªΩ[˘NRP NRPXztsQ : ’d¡gSá ¨s«¡™´sWÀÿμ`∂,«¡⁄©±s14(ôd’ÿq÷´dt): ZNP[{qsL`i @¨sı ™´sLÊSá ˙xms«¡Ã¡NRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi ˙xms«¡Ã¡V xqsˆxtÌsQLigS gRi™´sV¨sxqsVÚ©yıLRi¨s ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ’d¡gSá gRi‚fl·[a`P gRiVFyÚ @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿNRPV •¶¶¶LÌjiNRPáËL`i ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡ ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li @’≥¡©´sLiμR∂¨ds∏R∂V™´sV¨s @©yıLRiV. ZNP[{qsAL`i ™´sVV©´sV¯LiμR∂V NRPW≤y ™´sVLji¨sı @’≥¡™´sXμÙj∂ xms©´sVáV ¬ø¡[zqs —¡Õ˝ÿ©´sV æªΩáLigSfl·Õ‹[Æ©s[ @˙gRirÛy©´sLiÕ‹[ DLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsflÿ◊¡NRPáV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV. @|qsLi’d˝¡ ryOTPQgS zqsFsLi ZNPzqsAL`i ªRΩ©´s À≥œ¡≠sxqs˘ª`Ω ˙xmsflÿ◊¡NRP©´sV A≠sxtsQ‰LjiLiøyLRi¨s @©yıLRiV. @ÕÿLi»¡xmsˆV≤R∂V Fs™´sLRiV NRPW≤y ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂™´sμÙR∂©yıLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP

æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ æªΩLSxqs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs xmsORPQLi L][«¡ŸÃ¡V NRPW≤y NS¤Õ¡[μR∂¨s, @xmsˆVÆ≤∂[ ≠s≠sμ≥R∂ FyLÌkiá ©y∏R∂VNRPVáV @©´s™´sxqsLRi\Æ™sV©´s AL][xmsfl·Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li xqsLjiNSμR∂¨s @©yıLRiV. À≥ÿ«¡Fy, NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV ¨sLS¯flÿªRΩ¯NRP \Æ™s≈¡Lji ¤Õ¡[NRPVLi≤y ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV xqsLi™´sªRΩ=LSá ªRΩLRi ¡≤T∂ @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ DLi≤T∂ G≠sV ¬ø¡[aSL][ INRP‰ryLji ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ≤T∂™´sWLi≤R∂V ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVLi¿¡ xms©´sVáV ¬ø¡[zqs ˙xms«¡Ã¡NRPV Dxmsπ∏∂WgRixmsÆ≤∂[ Fyá©´s @Liμj∂Li¿¡ DLi¤…¡[ C L][«¡Ÿ NSLi˙lgi£qs J≤T∂F°π∏∂Wμj∂ NSμR∂Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLi ©y∏R∂VNRPVáV gRiVLRiVÚLiøR¡VNRPV¨s BªRΩLRi FyLÌkiá\|ms AL][xmsfl·Ã¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @©yıLRiV. @’≥¡™´sXμÙj∂ áORPQ ˘LigS

zqsFsLi aS≈¡Ã¡ ™yLji xqs≠dsVORPQ xqs™´sWÆ™s[aSáV «¡LRiVgRiVªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. G @μ≥j∂NSLji G aS≈¡NRPV D©yıLRiÆ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLi ZNP[{qsAL`i ALS ºdΩxqsWÚÆ©s[ D©yıLRiV. C xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV, À≥ÿ«¡Fy ©y∏R∂VNRPVáV \lLiªRΩVá©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s @xqsªRΩ˘ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li xqsLjiNSμR∂©yıLRiV. \lLiªRΩVá LRiVflÿáV ™´sW{mns ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s æªΩLSxqs xqsˆxtÌsQLigS Æ™s[V¨s|mnsrÌ°Õ‹[ LSzqsLiμR∂¨sI, μy¨s¨s ™´sVL][™´sWLRiV zqsFsLi ZNPzqsAL`i @|qsLi’d˝¡Õ‹[ gRi…Ì”¡gS ¬ø¡FyˆLRi¨s @©yıLRiV. BLiNS Fs™´s\lLi©y @©´sV™´sW©yáV ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[}qsÚ xqsLjiNSμR∂©yıLRiV. ªRΩxmsˆNRPVLi≤y \lLiªRΩVáNRPV LRiVfl·™´sW{mns ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. @™´sVLRi ≠dsLRiVá NRPV»¡VLiÀÿá©´sV AμR∂VNRPVLi…ÿ™´sV¨s @©yıLRiV. ™´sVV≈¡LÍkiNTP ZNP[{qsAL`i ¤Õ¡[≈¡ LSaSLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Fs¨dsÔ π∏∂[V ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ALÔij Æ©s©±s= ºdΩxqsVN]xqsVÚLiμR∂¨s æªΩ÷¡∏R∂VgSÆ©s[.. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @À≥¡œ ˘LÛij @LiVV©´s ZNP[{qsAL`i æªΩáLigSfl· ¡Liμ`∂NRPV zmsáVxmso¨søyËLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsμ≥y¨s Æ™sW≤U∂¨s NRP÷¡zqs©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ F°Ã¡™´sLRiLi\|ms gRi…Ì”¡gS ºdΩ˙™´sLigS ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi\|ms ¬ø¡FyˆLRi©yıLRiV. @©´s™´sxqsLRiLigS  ¡VLRiμR∂ …‘¡AL`iFs£qs Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi¿¡ INRP¤…¡[ øR¡¤Õ¡˝ [ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[π∏∂VVμÙ∂R ¨s N][LSLRiV. ≠sμ≥y©´sLiª][ DLiμR∂¨s xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. ZNP[Li˙μR∂Li ≠dsVμR∂ IºΩÚ≤T∂ æªΩ[™yáƩs[ F°Ã¡™´sLRiLi, xmso÷¡¿¡LiªRΩá ™´sLi…”¡ DÆμÙ∂[aRP˘Liª][Æ©s[ ªy™´sVV ºdΩLS¯©y¨sı ˙Fy¤«¡NÌPR VáV NRP≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ¨sLRizqsxqsWÚ ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…Ìÿ™´sV©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂WáV Æ\™sFs£qs ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡NRPV ¬ø¡[π∏∂VVμÙR∂¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. @LiμR∂Lji¨ds ™´søyË™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi NRPáVxmsoN]¨s F°™yá©´sı DÆμ∂Ù a[ PR ˘Liª][Æ©s[ ˙Fy¤«¡NÌRPV©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂Wá¨s BÆμ∂[ ªy™´sVV D©yı™´sV¨s, ¨sLS¯flÿªRΩ¯NRP aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡©´sV 25c30 L][«¡ŸÃ¡V xqsᕶ¶¶Ã¡V xqsWøR¡©´sáV B™y*á¨s @≤ÔR∂VNRPV©´sıμj∂ …‘¡AL`iFs}qs=©´s¨s N][LSLRiV. …‘¡≤U∂{ms ™´s¤Õ˝¡[ F°Ã¡™´sLRiLi\|ms æªΩ÷¡FyLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡N`ÌP ALÔij Æ©s©±s= ™´s¿¡ËLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ¨sLS¯flÿ¨sı AFyá¨s xqsV˙{msLiN][LiRÌ VÕ‹[ C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ …‘¡≤U∂{ms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ZNP[xqsV Æ™s[zqsLiμj∂ ªyÆ™s[V©´s©yıLRiV. xqsÀ≥œ¡NRPV N]μÙj∂}qsxmso @LiªRΩLS∏R∂VLi F°Ã¡™´sLS¨sı @≤ÔR∂VNRPVLi»¡V©´sıμj∂ NRP÷¡gjiLiøyLRiV. ¿¡™´sLRiNRPV ™yμR∂ ªyÆ™s[V©´s¨s \Æ™sFs£qs, øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ˙xmsºΩ™yμyá @©´sLiªRΩLRiLi xqsÀ≥¡œ F°Ã¡™´sLRiLi ˙xmsNRP»¡©´sáV ¬ø¡[zqs©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi gRiVLRiVÚ ALÔjiÆ©s©±s=©´sV DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøyá¨s ¤Õ¡[μy? @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ALÔij Æ©s©±s= GNRP˙gki™´sLigS AÆ™sWμj∂Li¿¡Liμj∂. LSNRPVLi≤y øR¡W≤yá¨s LSxtsÌ Q˚xmsºΩ ˙xmsfl·Àfi

mì$T~ rsêàHê\≈£î ÄyÓ÷<ä+ Lji«¡lLi[*xtsQ©s´˝ ’¡Ã˝¡V©´sV @™´sVáV ¬ø¡[∏∂R Wá¨s N][LRiVªRΩW ZNP[{qsAL`i ™´sVL][ ºdΩLS¯©´sLi ˙xmsºΩFyμj∂LiøyLRiV. ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ’d¡{qs xqsLiZOP[Q™s´ V aS≈¡©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s N][LRiVªRΩW ºdΩLS¯©´sLi ˙xmsÆ™s[™´s|ms…ÌÿLRiV. Æμ∂[aPR ™y˘xmsÚLigS 50 aSªy¨sNTP |\ msgS ’d¡{qs «¡©yÀ≥ÿ D©´sıxmsˆ…”¡NUP ™yLji xqsLiZOP[Q™s´ W¨sNTP J aS≈¡ ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Li xqsLjiNSμR∂©yı LRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[Æ©s[ ’d¡{qs xqsLiZOP[Q™s´ V aS≈¡©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ZNP[{qsAL`i ˙xmsÆ™s[aPR #|ms…Ì¡” ©´s Fs¨s≠sVμj∂ ºdΩLS¯©yá©´sV xqsÀ≥¡œ GNRP˙gki™´sLigS AÆ™sWμj∂Li¿¡Liμj∂. @©´sLiªRΩLRiLi xqsÀ≥œ¡©´sV ¨sLRi™´sμ≥j∂NRPLigS ™yLiVVμy Æ™s[xqsVÚ©´sı»˝¡V {qsˆNRPL`i ™´sVμ≥R∂VxqsWμR∂©yøyLji ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. F°Ã¡™s´ LiR Li|\ ms ™ygS*μ∂R Li.. F°Ã¡™´sLRiLi ALÔjiÆ©s©±s=©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsWÚ

¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ºdΩLS¯©´sLi\|ms øR¡LRiË xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS @μ≥j∂NSLRi, ˙xmsºΩxmsOSQá ™´sVμ≥∂R ˘ ™ygS*μR∂Li «¡LjigjiLiμj∂. ª]áVªRΩ {qs{msFsLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ xqsLi˙≤R∂ Æ™sLiNRP»¡ ≠dsLRi∏R∂V˘ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. ºdΩLS¯©y¨sı ªy™´sVV ¡Ã¡xmsLRiVxqsVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @LiVVæªΩ[, ZNP[{qsAL`i FsLi{msgS DLi≤T∂ ALÔjiÆ©s©±s=©´sV FsLiμR∂VNRPV @≤ÔR∂VN][¤Õ¡[NRP F°∏R∂WLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. μk∂Liª][ ZNP[{qsAL`i «‹[NPR ˘Li ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡W ªy©´sV FsLi{msgS D©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ALÔij Æ©s©±s= LS¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @©´s™´sxqsLRiLigS LS«¡NUP∏R∂VLi ¬ø¡[π∏∂VV μÙ∂R ¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. μk∂¨s\|ms xqsLi˙≤R∂ ˙xmsxqsLigjixqsWÚ …‘¡AL`iFs£qs xqsˆxtsÌ QÆ\™sV©´s Æ\™s≈¡Lji æªΩáFyá¨s N][LSLRiV. @Õÿlgi[ BªRΩLRi AL][xmsfl·Ã¡V ¬ø¡[∏∂R VgS.. aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ ™´s˘™´s•¶¶¶LSá ™´sVLi˙ºΩ x§¶¶¶Lkia`PLS™´so «‹[NRP˘Li ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡W


Ä~yês¡+ 15`06`2014

7

mìïø£\≈£î dü+ã+~+∫q |üP]Ô ìy˚~ø£\qT düeT]Œ+#ê*

s√&ÉT¶ |üqT\≈£î ‘=\–q n&ɶ+≈£î\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï s√&ÉT¶ |üqT\T

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, pHé 14 (ôd’ÿq÷´dt) bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nôd+;¢ kÕ<Ûës¡D mìïø£\≈£î dü+ã+~+∫q |üP]Ô ìy˚~ø£q\T á HÓ\ 16 ˝À>± düeT]Œ+#ê\ì mìïø£\ Á|ü<ëq n~Ûø±] ãq«sY˝≤˝Ÿõ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢qT Ä<˚•+#ês¡T. mìïø£\ nq+‘·s¡+ düeT]Œ+#˚ ìy˚~ø£\T rdüTø√yê*‡q #·s¡´\ô|’ ‘Ó\+>±D, Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ sêÁcÕº\ ø£˝…ø£ºs¡¢‘√ M&çjÓ÷ø±qŒ¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. ˇπø nuÛÑ´]ú ¬sg+&ÉT , eT÷&ÉT

mìïø£\˝À b˛{° #˚dæq≥T¢ nsTT‘˚ n˝≤+{Ï $esê\T, mìïø£\dü+<äs¡“+>± qyÓ÷<äT #˚dæq m|òt◊ÄsY $esê\T, #Ó*¢+|ü⁄ yês¡Ô\T, >√&Íq¢ ìs¡êàD+ e+{Ï n+XÊ\ô|’ dæáy√ düe÷øÏå+#ês¡T. mìïø£\ dü+<äs¡“+>± @<Ó’Hê n<äq+>± Ks¡Tà #˚dæ ñ+fÒ n˝≤+{Ï yê{ÏøÏ dü+ã+~+∫ á HÓ\ 16 ˝À>± Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+|æùdÔ n<äq|ü⁄ ã&Ó®{Ÿ eT+ps¡T #˚kÕÔeTì

Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ø£˝…ø£ºs¡T –]»X¯+ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 16 ˝À>± nìï $esê\ ìy˚~ø£ |ü+|ü⁄‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. #Ó*¢+|ü⁄ yês¡Ô\≈£î dü+ã+~+∫q Ks¡TÃ\ qT n uÛÑ´s¡Tú\T Ks¡Tÿm#·˝À»eT #˚ùd #·s¡´\ rdüT≈£îHêïeTì n˝≤π> m|òt◊ÄsY, ‘·~‘·s¡ n+XÊ\≈£î dü+ã+~+∫ ≈£L&Ü #·s¡´\T rdüTø√qT qï≥T¢ ø£˝…ø£ºsY yÓ\¢&ç+#ês¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ n<äq|ü⁄ CÒdæ , &çÄs√« ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ÄeTq>∑\T¢ pHé 14 (ôd’ÿq÷´dt) n≥M XÊK nuÛÑ´+‘·s¡+‘√ >∑‘· Äs¡T dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ Ä–q ÄeTq>∑\T¢ eT+&É\+˝Àì #·]ø=+&É Á>±eT+ qT+∫ |ü˝…¢#Ó\ÿ ‘ê+&Ü es¡≈£î ì]à+#·qTqï _{Ï s√&ÉT¶ |üqT\≈£î m≥ºπø\≈£î nqTeT‹ \_+∫q≥T¢ Ä Á>±eT düs¡Œ+#Y ˝≤˝Ÿø√≥ q]‡+Vü≤à >ö&é ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ õ˝≤¢ dü]Vü≤<äT› Á>±e÷\ Á|ü»\T Äq+ <√‘·‡yê\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Á>±eT düs¡Œ+#·T q]‡+Vü≤à >ö&ÉT $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #·]ø=+&É qT+∫ |ü˝…¢ #Ó\ÿ ‘ê+&Ü es¡≈£î _{Ïs√&ÉT¶ ìsêàD≤ìø=rÇ 2009 dü+eÔdüs¡+˝À Hê\T>∑T øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷sêìøÏ >±qT ˇø£ ø√{Ï 92 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ eT+ps¡T ø±>± ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#·>± n≥M XÊK qT+∫

s√&ÉT¶ yÓ\T‘·T+<äì ÄuÛÑ´+‘·s¡+ #Ó|üŒ &É+‘√ |üqT\T ì*∫b˛sTTq≥T¢ Äj·Tq $e]+#ês¡T. n|üŒ{Ï qT+∫ n≥M XÊK ≈£î Äj·÷ Á>±e÷\ Á|ü» \T$q‹ |üÁ‘ê \T düeT]Œ +∫q |òü*‘·+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sT T+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Ç{≤e\ ø£\«≈ £î]Ô n|üŒ{Ï XÊd üq düuÛÑT´\T C…’bÕ˝Ÿ j·÷< äyé ø£èwæ‘√ n≥M XÊK n~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+Ç düeTdü´\qT |ü]cÕÿ]+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á s√&ÉT¶ ìsêàD+‘√ n≥M XÊK 3.37 ≈£î+≥\ uÛÑ÷$T ø√˝ÀŒqT+<äì n~Ûø± s¡T\T n+<äT≈£î >±qT 60.59 \ø£å\ s¡÷bÕ j·T\T #Ó*¢+#ê\ì ø√˝ÀŒsTTq bı˝≤ìøÏ ã<äT\ T>± Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$Tì πø{≤sTT+#êq* ìs¡ísTT+#·>± |æ◊j·TT eTVü≤ã÷uŸq>∑sY &ç$»Hé ÇÇ n≥MXÊK ìs¡ísTT+∫q

qwüº+ &ÉTã“\T #Ó*¢+#˚+<äT≈£î n+^ø£ ]+∫, ø√˝ÀŒsTTq bı˝≤ìøÏ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$Tì πø{≤sTT+#êq* ÄeT q>∑\T¢ ‘·Vü≤d”˝≤›sY≈£î ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæq≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. B+‘√ ¬sg+&ÉT õ˝≤¢\T eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, s¡+>±¬s&ç¶\T dü]Vü≤<äT› Á>±e÷\ Á|ü»\≈£î s√&ÉT¶ ìsêàD+‘√ s¡yêD≤ kÂø£s¡´+ yÓTs¡T>∑T |ü&É&Éy˚T ø±ø£ düT<ä÷s¡ <ä÷s¡+ eè<ë Á|üj·÷D+ ‘·|üŒ‘·T+<äì Äj·Tq $e]+#ês¡T. s√&ÉT¶ ìsêàD≤ìøÏ nqTe T‹∫Ãq n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\≈£î, Á|üC≤Á |ü‹ì<ÛäT\≈£î düs¡Œ+#·T q]‡+Vü≤à >ö&é ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ñ|üdüs¡Œ+#·T qMHé, m+|ü{Ïdæ j·÷<äeTà, ◊mdtmdt #Ó’¬sàHé sês¬s&ç¶, Hêj·T≈£î\T <äs¡Zj·T´ \ø£åàj·T´, mdt lqT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

¬s’‘·T\≈£î ‹]– &ÉãT“\T #Ó*¢+|ü⁄ XÊX¯«‘· ìyês¡D #·s¡´\T #˚|ü{≤º* ‘ê>∑T ˙{Ï düeTdü´\qT |ü]cÕÿ]+#ê* <ëeTs¡–<ä› pHé 14 (ôd’ÿq÷´dt) 2010`12 dü+e‘·‡s¡+˝À dæŒ+ø£s¡¢≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï ¬s’‘·T\≈£î 2012`13 dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ yÓTÆÁø√ Ç]π>wüHé ÁbÕC…≈£îº <ë«sê dæŒ+ø£s¡¢ düs¡|òüsê ì*|æ y˚j·T&É+ »]–+<äì yÓTÆÁø√ Ç]π>wüHé @]j·÷ n~Ûø±] $H√<é≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. dæŒ+ø£s¡¢ ø√dü+ ¬s’‘·T\T \ø£å ø£qï m≈£îÿe>± <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√e&É+ e\¢ M] <äs¡U≤düTÔ\qT #˚düTø√e&É+ e\¢ M] <äs¡U≤düTÔ\qT e´ekÕj·T XÊK≈£î #˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ¬s’‘·T\T #Ó*¢+∫q &ÉãT“\qT #Ó*¢+#˚+<äT≈£î ¬s’‘·T\T bÕdüT ãT≈£îÿ, u≤´+ø˘ bÕdüT ãT≈£îÿ rdüTø√ì áHÓ\ 16,17e ‘˚~˝À¢ yê]yê] eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q yÓTÆÁø√ Ç]π>wüHé ÁbÕC…≈£îº n~Ûø±s¡T\≈£î n+<äCÒj·÷\ì nHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± ˝Ò<ë 16,17 ‘˚~˝À¢ eT<ä÷›sY eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±] ø±sê´\j·T+˝À dü+Á|ü~+#ê*‡+~>± Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ¬s’‘·T\≈£î ‹]– &ÉãT“\T #Ó*¢+|ü⁄ô|’ ¬s’‘·T\T Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T

ñ|ü⁄ŒqT+‘·\pHé 14 (ôd’ÿq÷´dt) Á>±eT+˝À HÓ\ø=qï ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ ìyês¡D ø√dü+ XÊX¯«‘· #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì |ü˝…¢$ø±dü+ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± Á>±e÷ìï dü+<ä]«+#ê&ÜìøÏ yÓ*¢q n~Ûø±s¡T\‘√ <ëdüs¡¢|ü*¢ Á>±eTdüTÔ\T @ø£s¡Te⁄ô|{≤ºs¡T. ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç ìyês¡D ø√dü+ #˚|ü&ÉT‘·Tqï ‘ê‘êÿ*ø£ |ü⁄\ø√dü+ yÓ∫ÃdüTÔqï Á|üuÛÑT‘·«<äq+ eè<ë ne⁄‘·T+<˚ ‘·|üŒ ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ rs¡&É+ ˝Ò<äì ,n+<äTø√dü+ Á>±e÷ìøÏ düMT|ü+˝À ñqï ô|<ä›yê>∑T qT+∫ ô|’|ü⁄˝…’Hé <ë«sê ‘ê>∑T˙s¡T ~+#ê\ì n|üŒ&˚ XÊX¯«‘·+>± ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ ne⁄‘·T+<äì n~Ûø±s¡T\T <äèwæºøÏ Á>±eTdüTÔ\T

Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T eTs¡T>∑T<√&É¢qT ì]à+#·Tø√yê* >∑<ë«\ pHé 14 (ôd’ÿq÷´dt) Á>±e÷˝À¢ì Á|ü\E ãVæ≤s¡÷“$TøÏ yÓfi¯¢≈£î+&Ü Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ‘·eT Çfi¯¢ eTT+<äT eTs¡T>∑T<√&É¢qT ì]à#·+ñø√yê\ì >∑<ë«\ Ä]¶y√ _Ûøå±´Hêj·Tø˘ dü÷∫#·g+s¡êñ. |ü˝…¢$ø±dü+ ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >∑T+{Ï|ü˝…¢ Á>±e÷ìï dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Á>±eT+˝À HÓ\ø=qï ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´, ø£¬s+≥T düeTdü´qT Á|ü»\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. $<äT´‘Ydüú+u≤\qT bÕ‘·$ ø±e&É+‘√ yê{Ïì ‘=\–+∫ ø=‘·Ô $<äT´‘Y düú+u≤\qT neTsêÃ\ì $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. n˝≤π> Á>±eT+˝À HÓ\ø=qï eT+∫˙{Ï düeTdü´qT yÓ+≥H˚ |ü]cÕÿ]+#ê\Hêïs¡T. ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´qT rπsÃ+<äT≈£î Á>±eT+˝À ¬s+&ÉT

uÀs¡Tu≤e⁄\qT ‘·y˚«+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± Á|ü‹bÕ<äHê\T |ü+|æq≥T¢ Ä]¶y√ Á>±eTdüTÔ\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY qT+∫ Ä<˚X¯è≤\Tsê>±H˚ Á>±eT+˝À uÀs¡T¢ y˚ùd+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Á>±eT+˝Àì |ü\T bÕsƒ¡XÊ\\qT Äj·Tq dü+<ä]Ù+#ês¡T. bÕsƒ¡XÊ\˝À ñbÕ<ë´j·TT\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eT<ä´Vü≤ï uÀ»Hêìï ‘·ìF #˚dæ $<ë´s¡TÔ\≈£î HêD´yÓTÆq uÛÀ»q+ n+~+#ê\ì e+≥ @CÒì‡\≈£î dü÷∫+#ês¡T. Äj·Tq yÓ+≥ Á>±eT düs¡Œ+#Y @ùd|ü⁄, m+|æ&çy√ sêeTeTùV≤X¯«sY¬s&ç¶, ÄsY&Éã÷¢´@á ãw”sY, m+|æ{Ïdæ •e≈£îeTsY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

rdæ¬øfi≤¢s¡T. |ü˝…¢$ø±dü+˝À eT+&É\kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T ãè+<ä+ Á>±eT+˝Àì Äj·÷\ø±\˙\T dü+<ä]Ù+∫ Á|ü»\T düeTdü´\qT ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. md”‡ ø±\˙˝À ø=‘·Ô>± dædæ s√&ÉT¶ y˚j·T&É+‘√ ôd’&é Á&˚Hé Çs¡T¬ø’ rÁe Çã“+~ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ eTTs¡T>∑T ø±\«qT yÓ&É\TŒ #˚sTT+#ê\ì ø±\˙ Á|ü»\T ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ kÕúìø£ düs¡Œ+#Y m\¢j·T´ n<Ûä´ø£å‘·q ìs¡«Væ≤+∫q Á>±eT düuÛÑ qT<˚›•+∫ m+|æ&çy√ <˚eqï e÷{≤¢&ÉT‘·÷Á>±eT+˝À HÓ\ø=ìï düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√düy˚T |ü˝…¢ $ø±dü+ eTTK´ ñ<˚›X¯´eTHêïs¡T. n|ü]X¯óÁuÛÑ‘· e\¢ n+≥Ts√>±\T ekÕÔj·Tì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T

;&ç\≈£î 136 s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝Àì ∫qï∫+‘·≈£î+≥, Ä‘·à≈£LsY, <ÛäHê«&É eT+&É˝≤\˝À\ Ç|üŒ{Ïπø ;&ç j·÷»e÷qT´\T 136 s¡÷bÕj·T\T ≈£L* #Ó*¢düTÔHêïs¡ì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. á HÓ\ 5q }≥÷ÿsY ‘·Vü≤d”˝≤›sY sêeTT\T≈£î, Hês¡j·TDù|≥ Ä]¶y√≈£î _&ç ø±]à≈£î\≈£î –≥Tºu≤≥T ≈£L* #Ó*¢+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì $q‹|üÁ‘·+˝À düeT]Œ+∫q H˚{ÏøÏ yê] düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø±˝Ò<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ ˝…ãsY n~Ûø±]øÏ $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+∫q≥T¢ e<ës¡T

e+>∑÷s¡T pHé 14 (ôd’ÿq÷´dt) >∑‘· Äs¡T HÓ\\ qT+∫ ô|+&ç+–˝À ñqï ñbÕ~ ≈£L©\ y˚‘·Hê\qT #Ó*¢+#ê\ì õ˝≤¢ e´ekÕj·Tø±]àø£ dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù ÄsY yÓ+ø£Á{≤eTT\T nHêïs¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ◊¬ø|æ uÛÑeq+˝À @sêŒ≥T #˚dæq yÓT≥¢ düe÷y˚XÊìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~Û>± Vü≤»s¡j·÷´s¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±e÷˝À¢ C≤rj·T ñbÕ~ Vü‰$T |ü<∏äø£+ <ë«sê \_› bı+<äT‘·Tqï \_›<ës¡T\ ô|+&ç+>¥˝À ñqï ≈£L© &ÉãT“\qT yÓ+≥H˚ n+<äCÒj·÷\ì Á|üuÛÑT‘·«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. dü+e‘·‡sêìøÏ 200s√E\ |üì ø£*Œ+∫ s√E s¡÷. 200\T ≈£L© #Ó*¢+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. dü+e‘·‡s¡+ ÁøÏ+<ä eT+p¬s’q |üìeTT≥¢qT ñbÕ~ ≈£L©\≈£î n+~+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. yÓT≥¢≈£î eTìwæøÏ s¡÷. 3 #√|ü⁄Œq ø±≈£î+&Ü s¡÷. 5\T #Ó*¢+#ê\ì &çe÷+&é #˚X¯è≤s¡T. düe÷y˚e+˝À õ˝≤¢ e´ekÕj·T dü+|òüT+ ñ|ü<ë´≈£åî\T Ä+»H˚j·TT\T, eT+&É\ e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù ø±X¯j·T´, ø±]àø£ dü+|òüT: Hêj·T≈£î\T &ç. s¡$≈£îe÷sY, ãø£ÿj·T´, yÓ+ø£≥j·T´ ø£èwüíeTà, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ÄeTq>∑\T¢ pHé 14 (ôd’ÿq÷´dt) |ü˝…¢˝À¢ sêÁ‹ y˚fi¯˝À¢ neT\e⁄‘·Tqï nÁ|üø£{Ï‘· $<äT´‘Y ø√‘·\‘√ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì sêÁ‹ $<äT´‘Y ø√‘·\qT ìyê]+∫ Á|ü»\qT ø±bÕ&Ü\ì Á>±eTdüTÔ\T n~Ûø±s¡T\≈£î @ø£s¡Te⁄ ô|{≤rǺs¡T. ÄeTq>∑\T¢ eT+&É\+ eT+>∑\|ü*¢ Á>±eT+˝À n~Ûø±s¡T\T |ü˝…¢ $ø±dü+ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n~Ûø±s¡T\T ãè+<ä+ Á>±eT+˝Àì |ü]düsê\qT, bÕsƒ¡XÊ\\qT |ü]o*+#ês¡T. |ü+#êsTTr |ü]~Û˝Àì ∫+‘·|ü*¢, #ÓqïπøX¯e ø±\˙\˝À Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ rÁe+>± ñ+<äì, ãT¬øÿ&ÉT ˙{Ï ø√dü+ Á|ü»\T Çã›ñ\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì , eT+∫˙{Ï düeTdü´ rsêÃ\ì Äj·T Á>±e÷\ Á|ü»\T ø√sês¡T. Á>±e÷\˝À eTTs¡T>∑Tø±\Te\T ì+&ç <√eT\T $»è+_düTÔHêïj·Tì B+‘√ Á|ü»\T

ø£\«≈£î]Ô pHé 14 (ôd’ÿq÷´dt) ø£\«≈£î]Ô &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì e+>∑÷s¡T, yÓ\›+&É, e÷&ÉTZ\ ,$T&ç®˝Ÿ ÄeTq>∑˝Ÿ eT+&É˝≤\ ¬s’‘·T\T 201 0`11, 2011`12 dü+e‘·‡sê\˝À ÁdæŒ+ø£s¡¢ ø√dü+ #Ó*¢+∫q 10 XÊ‘·+ &ÉãT“qT ‹]– yê]øÏ yê|üdüT ÇdüTÔqï≥T¢ ø£\«≈£î]Ô @]j·÷ Ä|òæ düsY ¬ø. d”‘ês¡+ z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘·+ ˝À ÁdæŒ+ø£s¡¢ ø√dü+ ¬s’‘·T\T 10 XÊ‘·+ &ÉãT“ #Ó*¢+∫ <äs¡U≤düTÔ\T #˚düT≈£îH êïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ 2012`13 dü+e‘·‡s¡+ qT &ç ÁdæŒ+ø£s¡¢ düs¡|òüsêqT yÓTÆÁø√ Ç]π>wüHé ÁbÕC…≈£îº qT+∫ rdæy˚dæ e´ekÕj·÷ XÊK≈£î ã~© #˚dæ+<äHêïs¡T. B+‘√ ¬s’‘·T #Ó*¢+∫q yê{≤ yÓTT‘·Ôìï ¬s’‘·T\≈£î ‹]– #Ó*¢+#·T≥≈£î ìs¡ísTT+ rdüT≈£îHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. ¬s’‘·T\T ‘·eT u≤´+≈£î

s√>±\ u≤]q |ü&ÉT‘·THêïs¡s¡ì yês¡T n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. Á>±eT |ü+#êsTTr |ü]~Û˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À eT÷Á‘·XÊ\\T, Á‘ê>∑T˙s¡T ˝Òø£ $<ë´s¡Tú\ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì, Äj·÷ bÕsƒ¡XÊ\˝À |üì#˚ùd ñ|ü<ë´j·TT\T düø±\+˝À $<ÛäT\≈£î sêe&É+ ˝Ò<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. |üø±ÿ Ç+&ÉT¢, πswüHé ø±s¡T¶\T, Äs√>∑´ l ø±s¡T¶\T, dæ*+&ÉsY\ ø√dü+ <äs¡ø±düTÔ #˚düT≈£îqq H˚{ÏøÏ eT+ps¡T ø±˝Ò<äì yês¡T #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] lìyêdü sêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düeTdü´\qT Äj·÷ n~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+∫ |ü]cÕÿ]kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. C…&çŒ{Ïdæ ø£+&Ó Vü≤]Á|ükÕ<é, düs¡Œ+#·T m\¢eTà, m+|æ{Ïdæ j·÷<äeTà, m+|æ&çy√ kÕ>∑s¡≈£îe÷], ‘·Vü≤d”˝≤›sY lqT, @Ç\T düTπswt, bÕ+&ÉTs¡+>∑+, ø£èwüí Á>±eT ø±s¡´<ä]Ù , $»j·TuÛ≤düÿsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

πøX¯+ù|≥˝À... πøX¯+ù|≥, pHé 14 (ôd’ÿq÷´dt) eT+&É\|ü]~Û˝Àì 2011`12 dü+e‘·‡s¡\˝À ÁdæŒ+ø£s¡\ ø√dü+ #Ó*¢+∫q 10 XÊ‘·+ &É&ÉvãT“qT ‹]– yê|üdüT ÇdüTÔqï≥T¢ @]j·÷ Ä|òædüsY ˇø£ Á|üø£q≥˝À ‘Ó*bÕs¡T. ñ<ë´qeq ø±sê´\j·T+˝À dü+Á|ü~+#·e#·Ãì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

yê]øÏ dü+e‘·‡sêìøÏ ˇø£kÕ] <ÛëHê´ìï n+<äCÒdæ |üqT\T #˚sTT+#·T≈£îH˚ yês¡T. s¬ ‘’ T· \ô|’ Ä<Û ës¡|&ü ç ø£+dü*, ø£eT à], ≈£îeTà], eÁ&É+ –, s¡»ø£ ‘·~‘·s¡ ≈£ î \eè‘· T Ô \ yês¡ T Jeq+ ø=qk Õ–+#˚yês¡T. q÷‘·q Ä]úø£ $<ÛëHê\T, Á|ü|ü+Nø£s¡D Á|üu≤Û e+ |ò*ü ‘·+>± n<ÛTä Hê‘·yTÓ qÆ |ü]ø± sê\T ‘·≈î£ ÿe <Ûsä ≈¡ î£

‘·Vü≤d”˝≤›sY>± ø£èwüí≈£îe÷sY πøX¯+ù|≥ pHé 14 (ôd’ÿq÷´dt) πøX¯+ù|≥ ‘·Vü≤d” ˝≤›sY>± ø£èwüí≈£îe÷sY |ü<ä$ u≤<ä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. >∑‘·+ ˝À ñqï ‘·Vü≤d”˝≤›sY $»j·T ≈£îe÷] ã~*ô|’ q˝ÀZ+&É õ˝≤¢≈£î yÓfi¯¢>± ÄyÓT kÕúq+˝À eTVü≤ã÷uŸq>∑sY ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À my√>± |üì#˚düTÔqï ø£èwüí≈ £îÄsY πøX¯+ù|≥˝À my√>± |üì#˚düTÔqq ø£èwüí≈£îe÷sY πøX¯+ù|≥ ‘·Vü≤d”˝≤›sY>± u≤<ä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. ø£èwüí≈ £îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘·+˝À s¡+>±¬s&ç¶ ø£˝…ø£ºπ s{Ÿ˝À yÓTTsTTHêu≤<é ‘·Vü≤d ”˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

nøö+≥T õsêø˘‡\qT á HÓ\ 16,17 ‘˚B\˝À dü+ã+~‘· yÓTÆÁø√ Ç]π >wüHé @]j·÷ Ä|ò”düsY≈£î düeT]Œ+∫ ‘·eT &ÉãT “qT nHé˝…’Hé <ë«sê rdüTø√e#·Ãì Äj·Tq ‘Ó*b Õs¡T. eT]ìï $esê\ ø√dü+ ñ<ë´qeq ø±sê´ \j·T+˝À dü+Á|ü~+#·e#·Ãì Äj·Tq ù|s=ÿ Hêïs¡T.

ø£qTeTs¡T>∑e⁄‘·Tqï ≈£î\ eè‘·TÔ\T`eT÷\q|ü&ɶ |ü]ø£sê\T

‘Ó*bÕks¡T. _&ç ø±]à≈£î\T j·÷»e÷ q´\‘√ C≤sTT+{Ÿ düe÷y˚XÊì @sêŒ≥T #˚j·÷\ì yês¡T Ç∫Ãq $q‹ |üÁ‘·+˝À &çe÷+&é #˚XÊs¡T. BìøÏ düŒ+~+∫ ˝…ãsY ø£MTwüqsY sêCÒX¯«sY á HÓ\ 23q õ˝≤¢ πø+Á<ä+e˝À }≥÷ÿsY eT+&É\+˝Àì ;&û ø±]à≈£î\ j·÷»e÷qT´\T, ø±]à≈£î\T, ø±]àø£ dü+|òü÷\‘√ C≤sTT+{Ÿ düe÷y˚XÊì @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î Vü‰$T Ç∫Ãq≥T¢ Ä dü+|òüT+ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù øÏs¡DY $˝Òø£s¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+∫q yê]˝À _&û ø±]àø£ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T eTVü‰<˚$, X¯+ø£s¡eTà , ˙\eTà, bÕ˝ÀZHêïs¡T.

$<äT´‘Y ø√‘·\T ìyê]+#·+&ç

ø√&É+>∑˝Ÿ pHé 14 (ôd’ÿq÷´dt) Á>±e÷˝À¢ HÓ\ø=qï düeTdü´\qT |ü]cÕÿ]+#ê\ì Á|ü<Ûëq+>± ‘ê>∑T˙{Ï düdüeT´qT |ü]cÕÿ]+#ê\ì Á>±eTdüTÔ\T n~Ûø±s¡T\qT ì\BXÊs¡T. eT+&É\|ü]~Û˝Àìms¡Hé|ü*¢˝À ìs¡«Væ≤+∫q |ü˝…¢$ø±dü+˝À m+|æ&çy√ q]‡+>¥, Çy√|æÄsY&ç eT<ÛäTdüT<äHé¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T Vü≤»s¡j·÷´s¡T. ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´\qT yÓ+≥H˚ |ü]cÕÿ]+#ê\ì n~Ûø±s¡T\‘√ yê>¥yê<ëìøÏ ~>±s¡T. Á>±eT+˝À HÓ\ø=qï düeTdü´\qT n~ø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√˝Òø£ b˛‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘·>∑T düeTdü´\qT |ü]cÕÿ]+#·≈£î+&Ü |ü˝…¢ $ø±dü+ ìs¡«Væ≤+#·&É+ dü¬s’+~ ø±<äì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. B+‘√ m+|æ&çy√ q]‡+>¥sêe⁄ ø£*Œ+#·Tø√ì Á>±eT+˝À HÓ\ø=ìï düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ‘·qe+‘·T>± ø£èwæ #˚kÕÔqì Vü≤$T Ç#êÃs¡T. Á|ü»\T Á>±e÷˝À¢ HÓ\ø=qï düeTdü´\ô|’ n~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. á |ü˝Ò¢ $ø±dü+˝À $$<Ûä XÊU≤\~Ûø±s¡T\T u≤˝≤J Á|ükÕ<é, ]j·÷CŸnVü≤à<é, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ >∑T|üÔ, u≤\s¡+>±#ê], ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ñbÕ~Û ≈£L©\ y˚‘·Hê\qT #Ó*¢+#ê* dæŒ+ø£s¡¢ &ÉãT“ ‹]– #Ó*¢+|ü⁄

–≥Tºu≤≥T ≈£L* ô|+#ê* }≥÷ÿsY pHé 14 (ôd’ÿq÷´dt) ;&ç ø±]à≈£î\≈£î ø±]àø£ j·÷»e÷qT¢nj·TTe Ä]øÏ –≥Tºu≤≥T ≈£L© ô|+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì õ˝≤¢ ˝…ãsY ø£MTwüqsY sêCÒX¯«sY≈£î ◊m|òt{Ïj·TT sêÁwüº Á|ü<ëq ø±s¡´<ä]Ù dü÷s¡´+, õ˝≤¢Á|ü<ëq ø±s¡´<ä]Ù , øÏs¡DY\T $q‹|üÁ‘·+e düeT]Œ+#ês¡T. }≥÷ÿsY eT+&É\+˝À yÓsTT _&ç\≈£î 90 s¡÷bÕj·T\T e÷Á‘·y˚T ≈£L© #Ó*¢düTÔHêïs¡ì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢˝À y˚sTT _&û\≈£î 136 s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢düTÔHêïs¡ì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. }≥÷ÿsY eT+&É\+˝À ;&ç ø±]à≈£î\T>± |üì#˚düTÔqï düTe÷s¡T eT÷&ÉT y˚\ eT+~ ;&ç ø±]à≈£î\≈£îyÓsTT

|ü]düsê\ |ü]X¯óÁuÛÑ‘· bÕ{Ï+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. ã&ç á&ÉT |æ\¢\+<ä]ì ã&çøÏ |ü+|æ+#ê\ì nHêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\ |üø£ÿH˚ |ü+#êsTTr ø±sê´\j·T+ ñ+&É≥+ e\¢ e∫Ãb˛j˚T »q+‘√ $<ë´s¡TÔ\≈£î Ä≥+ø£+ ø£\T>∑T‘·T+<äì . Á>±eT+˝À ñqï n+>∑Héyê&û πø+Á<ëìï |ü+#êsTTr uÛÑeq+˝ÀøÏ e÷]Œ&ç #˚dæ n+>∑Hé yê&û _*¶+>¥˝À |ü+#êsTTr ø±sê´\j·T+ @sêŒ≥T #˚ùdÔ kÂø£s¡´+>± ñ+≥T+<äì düs¡Œ+#Y m\¢j·T´ n~Ûø±s¡T\T <äèwæºøÏ ‘Ó#êÃs¡T. n+<äT≈£î düŒ+~+∫q n~Ûø±s¡T\T≈£î rsêàq+ #˚dæ ÄsY$m+≈£î Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+|æ+#ê*‡ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

qyêuŸù|≥, pHé 14 (ôd’ÿq÷´dt) Á|ü|+ü Nø£sD ¡ q÷‘·q Ä]úø£ $<ÛëHê\ |òü*‘·+>± ≈£î\eè‘·TÔ\≈£î Ä<äs¡D ø£s¡Te⁄‘√+~. ≈£î\eè‘·TÔ\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç J$+#˚ yês¡T H˚&TÉ <äTs¡“s¤ ¡ J$‘êìï nqTuÛ$Ñ düTHÔ êïs¡T. eT+&É\|ü]~Û˝Àì $$<Ûä Á>±e÷\˝À ≈£î\eè‘·T\Ô Ä<Ûës¡+>± Jeq+ ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ ø±s¡D+>± |ü+≥\T |ü+&Éø£ s¬ ‘’ T· \T ôd‘’ +· nedü\ú T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. ˇø£|ü &ÉT |ü~ eT+~øÏ |üf&º… qÉ ï+ ô|{Ïqº nqï<ë‘· H˚&TÉ n<˚ nqï+ ø√dü+ |üsT¡ \ #Ó+‘·q Áã‘·ø±*‡ edüT+Ô ~. |ü+≥\T u≤>± |ü+&çq s√E˝À¢ s¬ ‘’ T· \T bÕ&ç|+ü ≥\‘√ Äq+<ä+>± ø±\+ >∑&ùç |yês¡T. ≈£î\eè‘·T\Ô yês¡T s¬ ‘’ T· \ô|’ Ä<Ûës¡|&ü ç JeHêìï yÓfifl¯ Bùdyês¡T. <Ûëq´ sêdüT\‘√ ‘·T\‘·÷>π s¬ ‘’ T· \T ≈£î\eè‘·T\Ô

n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sêe&É+‘√ #˚‹ eè‘·TÔ\≈£î Ä<äs¡D ø£sT¡ yÓ+’ ~. ã+>±s¡+, yÓ+&ç q>∑\qT n<ÛTä Hê‘·q j·T+Á‘ê \‘√ ‘·j·÷s¡T #˚düTÔ+& &É +É ‘√ b˛{°ì ‘·≥T ºø√˝Òø£ ø£+dü*yês¡T eè‹ÔH˚ e÷qTø=H˚ |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. ≈£îeTà] yê] |ü]dæ‹ú eTØ <äjT· ˙j·T+>± ‘·j·÷¬s’+~. Á>±e÷\˝À ø=~›e T+~ s¬ ‘’ T· \T e÷Á‘·yT˚ nø£ÿ&Éø£ÿ&É #Óø£ÿ

kÕe÷qT ñ|üj÷Ó – +#·T≈£î+ ≥THêïs¡T. m<äT›\ ã+&É¢qT ˇø£|ü&ÉT e´ekÕj·÷<Ûë]‘· |üqT\˝À yê&˚yês¡T. e÷]q |ü]dæú‘·T\ e\¢ Á{≤ø£ºs¡T¢ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sêe&É+‘√ ã+&É¢qT n&çπ>yês¡T ø£s¡Tej·÷´s¡T. ‘·≈£îÿe düeTj·T+˝À m≈£îÿe uÛÑ÷$T kÕ>∑T #˚jT· e#·Ãqï ñ<˚X› +¯ ‘√ s¬ ‘’ T· \T ø£f‘º… √ #˚ùd Hê>∑fió¯ ¢ e÷ìy˚jT· &É+‘√ eÁ&É+–øÏ |üì ˝Ò≈î£ +&Ü b˛sTT+~. m\ÁøÏøº ˝£ Ÿ Á&Óø’ q¢° sY cÕ|ü⁄\T sêe&É+‘√ s¡»≈£î\≈£î ≈£î\eè‹Ô uÛ≤s¡+>± e÷]b˛sTT+~. Ç|üŒ{Ϭø’q Á|üuÛÑT‘ê«\T y˚T˝§ÿì ≈£î\eè‘·TÔ\qT qeTTàø=ì Jeq+ kÕ–düTÔqï yê]ì Ä]úø+£ >± Ä<äTø√yê*‡q nedüs+¡ ñ+<äì yês¡T Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï ø√s¡T‘·THêïs¡T.


Ä~yês¡+ 15`06`2014

8

mìïø£\ Á|ü#êsêìï ‘·\|ædüTÔqï Áô|’y˚≥T dü+düú\ Á|ü#ês¡+ qøÏ© $Áø£j·÷\ô|’ ø£]ƒq #·{≤º\T s¡Tbı+~+#ê* ø±\+ #Ó*¢q ãdüT‡\‘√ #Ó\>±≥+ 16q ø£˝…ø£ºπs≥T eTT+<äT <Ûäsêï eTVü≤ã÷uŸq>∑sY pHé 14 (ôd’ÿq÷´dt) >∑‘· ¬s+&ÉT HÓ\\T>± õ˝≤¢˝À kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\˝À sêC≤ø°j·T bÕغ\T ìs¡«Væ≤+∫q Á|ü#êsêìøÏ ‘·y˚T$T rdæb ˛e÷ì Á|üdüTÔ‘·+ Áô|’y˚≥T $<ä´dü+düú\ j·÷»e÷qT\T yê] bÕsƒ¡XÊ\\ Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ñrÔs¡í‘· XÊ‘ê\‘√ yÓTÆ≈£î\ ìHê<ë\‘√ , ô|¢ø°‡\ Äs¡uÛÑ≥+‘√ Á|ü#êsêìï ø=qkÕ– düTÔHêïs¡T. mìïø£\˝À Á|ü‘·´]ú bÕغ˝ô|’ sê»ø°j·T ëbÕغ\T $eTs¡Ù\T >∑T|æŒùdÔ bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü#ês¡ ôVAs¡T˝À ‘·eT bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\qT #˚]Œ+#ê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\˝À ø=+‘· y˚Ts¡ ñrÔs¡í‘· XÊ‘·+ ô|]–q|üŒ{ÏøÏ $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT Äø£]¸+#˚+<äT≈£î Äø£]¸D°j·TyÓTÆq Ä|òüs¡¢‘√ Ä<äs¡>√&ÉT‘·THêïs¡T. ñrÔs¡í‘· XÊ‘·+ yÓTs¡T>± ñqï Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\˝À y˚˝≤~s¡÷bÕj·T\qT |ò”E\ ù|s¡T‘√ yêdüT\T #˚düTÔHêïs¡T. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À Ç{°e\ yÓ\¢dæq ø=ìï $<ä´dü+düÔ\T ‘·eT bÕsƒ¡XÊ\ Ç+≥ππsH˚wüq˝Ÿ kÕúsTT˝À $<ä´qT

uÀ~kÕÔeTì ÁbÕ#ês¡ìï ñ<äs¡>√ &ÉT‘·THêïs¡T. mìïø£\ Á|ü#ês¡ìï ‘·\| +#˚˝≤ Á|ü#ês¡+ #˚düTÔqï $<ä´dü+düú\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì |ü\Te⁄s¡T $<ä´y˚‘·Ô\T ø√s¡‘·THêïs¡T. $<ë´s¡Tú\qT bÕsƒ¡XÊ\\≈£î rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£+>±ãdüT‡\qT @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î $e]düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. bÕsƒ¡XÊ\\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTT eT÷&ÉT s√E\T >∑&ÉTdüTÔqï bÕsƒ¡XÊ\\T @sêŒ≥T #˚dæq ãdüT‡\qT |ü]o*+∫qf…Æ¢‘˚ Á|üuÛÑT‘·« ìã+<äq\≈£î $s¡T<ä›+>± $<ë´s¡Tú\qT ‘·s¡*düTÔ yê] J$‘ê\‘√ #Ó\>±≥+ Ä&ÉT‘·THêïs¡T. õ˝≤¢˝À 749 ãdüT‡\qT $$<Ûä $<ä´dü+düú\T $<ë´s¡TÔ\qT #˚s¡y˚ùd+~øÏ Ä]º@ n~Ûø±s¡T\‘√ nqTeT‘·T\T rdüT≈£îqï|üŒ{ÏøÏ düTe÷s¡T dü>∑+ ô|’>± ãdüT‡\≈£î |òæf…H˚dt ˝Òø£b˛e&É+ >∑eTì+#·<ä–Zq $wüj·T+ bÕsƒ¡XÊ\\T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq dü+<äs¡“+˝À bÕsƒ¡XÊ\\ ãdüT‡\ô|’ ø√s¡&Ü E\T|æ+#ê*‡ Ä]ºm n~Ûø±s¡T\T ‘ê‘êÿ*ø£+>± ãdüT‡\qT ‘·ìF #˚dæ 7 ãdüT‡\qT e÷Á‘·y˚T d”E

#˚j·T&É+ »]–+~. >∑‘·+˝À õ˝≤¢˝À ãdüT‡ Á|üe÷<ë\˝À ∫Hêïs¡T\T eTè‹ #Ó+~q dü+<äs¡“+˝À Ä]º@ n~Ûø£±s¡T\T ãdüT‡\ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. ø±˙ mø£ÿ&É ≈£L&Ü #·s¡´\T #˚|ü≥≈£b˛e&É+‘√ ø±\+ #Ó*¢q ãdüT‡\qT Áô|’y˚≥T $<ä´dü+düú\ j·÷»e÷qT\T ø=qT>√\T #˚dæ ns¡ø√s¡ø£ eTs¡eTà‘·T\‘√ yê{Ïì ∫Hêïs¡T\ Á|üj·÷DìøÏ $ìjÓ÷–düTÔ+&É≥+‘√ m|ü⁄Œ&ÉT @+ »s¡T>∑T‘·T+<√, |æ{ŸHÓdt |ü]ø£å\ düeTj·T+˝À ø=+<äs¡T n~Ûø±s¡T\T #·÷dæ #·÷&Éq≥T¢ e´eVü≤]+#·&É+‘√ ãdüT‡\T j·÷<Û˚#·Ã>± s√&ÉT¶ô|’ ‹s¡T>∑T‘·THêïsTT. Ä]º@ ìã+<äHê\ Á|üø±s¡+ Á|ü‹ ãdüT‡˝À n‘·´edüs¡ <ë«s¡+ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ÁbÕ<∏ä$Tø£ ∫øÏ‘·‡ ô|f…º, nedüs¡yÓTÆq eT+<äT\T |ü]ø±sê\qT ãdüT‡˝À @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ñqï|üŒ{ÏøÏ mø£ÿ&É ≈£L&Ü ìã+<äHê\qT |ü{Ϻ+#·&É+ ˝Ò<äT. ø±e⁄q n~Ûø±s¡T\T bÕsƒ¡XÊ\\ ãdüT‡\ô|’ ø√s¡&Ü E\T|æ+#ê\ì $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY.pHé 14 (ôd’ÿq÷´dt) ¬s’‘·T\qT qfÒº≥eTT+#·T‘·Tqï qøÏ© $‘·ÔHê\T $Áø£sTT+#˚ yê]ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£]ƒqyÓTÆq #·≥º\qT s¡Tbı+~+#ê\ì Á|üdüTÔ‘·+ ñqï #·{≤º\‘√ ˝…’ôdHé‡\qT s¡<äT› #˚dæq 500 s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢+∫ eTs¡\ ˝…’dtHé‡\T bı+<äT‘·THêïs¡ì. $‘·ÔHê\T $‘˚Ô düeTj·T+˝Àì ¬s’‘·T\ |ü+≥\≈£î eT<䛑·T <Ûäs¡ Á|üø£{Ï+#ê\ì dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ás¡¢ q]‡+Vü≤ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+ Hê&ÉT dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e´ekÕj·T ‘ês¡TD+˝À õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± qøÏ© $‘·ÔHê\T , ms¡Te⁄\T, ÁøÏ$Tdü+Vü≤s¡ø£ eT+<äT\qT $Áø£sTTdüTÔHêïs¡ì n˝≤+{Ï yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√ì ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì ø√sês¡T. ¬s’‘·T\≈£î dü_‡&ç‘√ $‘·ÔHê\qT ms¡Te⁄\qT ,ÁøÏ$T dü+Vü≤s¡ø£ eT+<äT\qT n+~+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘=\ø£] »\T¢\‘√ $‘·ÔHê\qT $‘˚Ô+<äT≈£î $‘·ÔHê\¬ø’ ¬s’‘·T\T ≈£L´ ˝…’Hé\˝À yÓ∫à #·÷&Ü*‡ edüTÔ+<äì ¬s’‘·T\≈£î $‘·ÔHê\T

n+~+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\+ nsTT+<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. m+Ä]Œ <Ûäs¡\πø $‘·ÔHê\qT $Áø£sTTkÕÔeTì Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{ÏdüTÔqï|üŒ{ÏøÏ mø£ÿ&É ≈£L&É $Áø£j·T<ës¡T\T $Áø£sTT+#·&É+ ˝Ò<äì n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î $Áø£j·TdüTÔqï≥T¢ Äs√|æ+#ês¡T. |ü‹Ô $‘·ÔHê\T me÷à]Œ <Ûäs¡\ ø£+fÒ ‘·≈£îÿe <Ûäs¡\≈£î $Áø£sTT+#·e#·Ãì e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\T $e]+∫q|üŒ{ÏøÏ n~Ûø£ <Ûäs¡\πø $ÁøÏsTTdüTÔHêïs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. $õ˝…Hé‡ mHéb˛sY‡yÓT+{Ÿ ø£$T{Ï\T ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#˚ düeTj·T+˝À cÕ|ü⁄\qT eT÷dæ y˚j·T&É+ e\¢ ¬s’‘·T\T Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì $e]+#ês¡T. $Áø£j·T<ës¡T\T ‘·ìœ\ düeTj·T+˝À cÕ|ü⁄\qT eT÷dæy˚j·T&É+‘√ ìøÏ© $‘·ÔHê\T $Áø£sTTdüTÔHêïs¡ì ãVæ≤s¡Z‘·+ ne⁄‘·T+<äHêïs¡T. ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£î+≥Tqï Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. e´ekÕj·÷~ø±s¡T\T &û\sY\‘√ , &çdæºã÷´≥sY\‘√ ≈£îeTà≈£î ø±e&É+ e\¢ ¬s’‘·T\T qwüºb˛‘·THêïs¡ì B+‘√

n~Ûø±s¡T\T ‘·ìF\qT düeTs¡úe+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·&É+ ˝Ò<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ¬s’‘·T\T $‘·ÔHê\qT $‘˚Ô düeTj·T+˝ÀH˚ yê] |ü+&ç+#˚ |ü+≥≈£î eT<䛑·T <Ûäs¡ Á|üø£{Ï+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. e´ekÕj·÷~ø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ e\¢ Á>±eT\˝À m˝≤+{Ï nqTeT‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü Á>±e÷\˝À $‘·ÔHê\qT $Áø£sTTdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. qøÏ* $‘·Ôq πø+Á<ë\T>± eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, >∑<ë«\, »&ÉÃs¡¢, <˚es¡ø£Á<ä, Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, πø+Á<ë\T ñHêïj·Tì $e]+#ês¡T. á HÓ\ 16q #·T+&É÷s¡T dü+|òüT≥qô|’ ø√s¡Tº rs¡TŒqT e´‹πsøÏdüTÔ uÛ≤~‘·T\≈£î dü¬s’q Hê´j·T+ »s¡>±\H˚ &çe÷+&é‘√ dæ|æ◊, $$<Ûä Á|üC≤dü+|òü÷\ Ä<ä«s¡´+˝À ø£˝…ø£ºπs{Ÿ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì $e]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T qπs+<äsY¬s&ç¶, Hêj·T≈£î\T qπswt, düTπswt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

môd’‡ô|’ #·s¡´\¬ø’ Ä+<√fi¯q\T ñ<äè‘·+ #˚kÕÔ+ #Ó+#·T ¬s’‘·T\≈£î ø£+~ $‘·ÔHê\T |ü+|æDÏ Á|üC≤kÕ«$Tø£ ‘Ó\+>±DqT kÕ~Û+#·T≈£î+<ë+ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY pHé 14 (ôd’ÿq÷´dt) kÕúìø£ |ü]wü‘Y mìïø£\ düeTj·T+˝À õ˝≤¢˝Àì _õH˚|ü*¢ môd’‡ qπswt dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù, õ˝≤¢ eTTK´H˚‘·ô|’ <äTs¡TdüT>± Á|üe]Ô+#ês¡ì Äj·Tqô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì @Á|æ˝Ÿ 5q õ˝≤¢ md”Œ, ø£˝…ø£ºsY\≈£î |òæsê´<äT #˚dæq H˚{Ï es¡≈£î |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&Üì ìs¡dædüTÔqï≥T¢ dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ás¡¢ q]‡+Vü≤ ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ Hê&ÉT dæ|æ◊ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ _õH˚|ü*¢ eT+&É\+˝Àì yÓ˝ÀZ+&É Á>±eT+˝À m+|æ{Ïdæ>± dæ|æ◊ nuÛÑ´]ú>± b˛{Ï #˚dæq ‘·eTô|’ Á|ü‘·´s¡Tú\T ø£ø£å´ kÕ~Û+#˚+<äT≈£î ø=ìï bÕغ\T @ø£yÓTÆ Á>±eT+˝À eT<ä´ìï @s¡˝…’ bÕ]+#ês¡ì eT<ä´+ ì\Te\T ñqï düe÷#ês¡ìï >∑T]Ô+∫q ‘·eT bÕغøÏ #Ó+~q

yês¡T kÕúìø£ môd’‡øÏ bò˛qT <ë«sê |òæsê´<äT#˚dæq Á>±e÷ìøÏ ekÕÔeTì ‘Ó*|æ sêø£b˛e&É+‘√ sêÁ‹ 11 >∑+≥\ düj·T+˝À eTs√ kÕ] &çmdæŒøÏ |òæsê´<äT #˚XÊeTì nj·Tq|üŒ{ÏøÏ yês¡T |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+‘√ bÕ≥T Á|ü‘·´s¡Tú\≈£î ø=eTTàø±ùd˝≤ e´eVü≤]düTÔ ‘·eT bÕغøÏ #Ó+~q yê]ô|’H˚ <äTs¡“cÕ˝≤&ÉT‘·T ‘·qô|’ ≈£L&Ü <äTs¡TdüT>± Á|üe]Ô+#ês¡ì Äj·Tq $e]+#ês¡T. yês¡+˝À|ü⁄ #·≥º|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛e‘˚ õ˝≤¢yê´|üÔ+>± môd’‡ô|’ #·s¡´\¬ø’ñ<ä´e÷ìï ñ<äè‘·+ #˚düTÔ Hê´j·T b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì Äj·Tq ôV≤#êÃ]+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T qπs+<äsY¬s&ç¶, Hêj·T≈£î\T qπswt, düTπswt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

n#·Ã+ù|≥.pHé14(ôd’ÿq÷´dt) q\¢eT\ ÁbÕ+‘·+˝Àì #˚+#·T\≈£î X¯ìyês¡+ Ä#ês¡´ @HéJs¡+>± e´ekÕj·T $X¯«$<ë´\j·T+ Ä<ä«s¡´+˝À bÕ˝Ò+ ø£èwæ $C≤„q πø+Á<ä+ XÊÁdüÔy˚‘·\T eTT&ÉT #˚+#·T ù|+≥˝Àì ¬s’‘·T\≈£î ôV’≤Á;Û&é s¡ø±\≈£î #˚+~q ø£+~ $‘·ÔHê\T |ü+|æì #˚XÊs¡T. *+>±\ eT+&É\+˝Àì @Ás¡ù|+≥. ã\TàsY eT+&É\+˝Àì ø£+~$‘·Ô\Hê\T n+<ä CÒXÊs¡T. b˛˝≤\qT |ü]•*+∫ @|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT düT#·q\T ÇkÕÔeTHêïs¡T. nedüs¡yÓTÆHê @s¡Te⁄\T. ÁøÏ$T dü+Vü≤s¡ø± eT+<äT\T n+<äCÒkÕÔeTì #˚bÕŒs¡T.@Ás¡ù|+≥˝À 20eT+~ .>∑T&çã+&ɶ˝À 15 eT+~. #˚+#·T>∑T&˚˝À 10eT+~ ¬s’‘·T\≈£î $‘·ÔHê\T n+<äCÒXÊs¡T. á $‘·ÔHê\qT ¬s’‘·T\T düø±\+˝À rdüTø√ì dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝Ò+ ø£èwæ $C≤„qπø+Á<ä+ XÊÁdüÔy˚‘·\T .&Ü. dü]‘·. &Ü.X‚«‘·.&Ü. •Øwü.&Ü. sêVüQ˝Ÿ. #˚+#·TÁ|ü‹ì<äT\T _. sêE. >√$+<äT. ã+>±s¡eTà ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

≈£î]dæq es¡¸+ ¬s’‘·qï Vü≤s¡¸+ rÁeyÓTÆq ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç

>∑‘· |ü~ s√E\T>± ñ|ü⁄ŒqT+‘·\ pHé 14 (ôd’ÿq÷´dt) es¡TDT&ç ø√dü+ m<äTs¡T #·÷dæq ¬s’‘·qï≈£î X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ es¡TDT&ç ø£s¡TDÏ+#·&É+‘√ Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. mH√ï e´j·TÁ|üj·÷dü\≈£î ˝ÀHÓ’ H˚\˝À $‘·TÔ≈£îqï $‘·Ôq+ yÓT\¬ø‘·Ôø£ mH√ï |ü≥¢ |ü&ܶs¡T. $‘·ÔHê\T uÛÑ÷$T˝À eT–b˛‘·T+fÒ Äø±X¯+ yÓ’|ü⁄ ÄX¯>± #·÷XÊs¡T. ∫es¡≈£î sêÁ‹ es¡¸+ ≈£îs¡e&É+‘√ ‘·_ñ_b˛j·÷´s¡T. $‘·ÔHê\T y˚j·÷ì yês¡T Äs¡ø£\qT ø£{Ϻ Äq+<ä+‘√ $‘·ÔHê\qT Hê≥T‘·THêïs¡T. dü+e‘·‡s¡+ b˛&Éeq Ç˝≤π> es¡DT&ç ø£s¡TDÏ+#ê\ì y˚&ÉT≈£îHêïs¡T.

Ä‘·à≈£LsY, pHé 14 (ôd’ÿq÷´dt) eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø√+ø£H√ì |ü*¢ Á>±eT+˝À ‘ê>∑T˙{Ï ô|’ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢q düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äì e÷J düs¡Œ+#Y düT<Ûëø£sY ¬s&ç¶ Á>±eTdüTÔ\T s¡y˚Twt,≈£îs¡« sêE, yÓ+ø£fÒwt ‘·~‘·s¡T\T $˝Òø£s¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ Hê&ÉT

Ä‘·à≈£LsY˝À $˝Òø£s¡T\‘√ ø£*dæ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç e\¢ Á>±eT+˝À Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì ‘·qT n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢q düŒ+<äq sêe&É+ ˝Ò<äì eT+&É˝≤~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç ìyês¡D≈£î #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì yês¡T ø√sês¡T.

H˚{Ï eTVü≤ düuÛÑqT $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY,pHé 14 (ôd’ÿq÷´dt) ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @s¡Œ&çHê <√|æ&ç Ä>∑˝Òq~ , Á|ü»\≈£î |ü{Ϻq |”&É ‘=\–b˛˝Ò<äì ‘Ó\+>±D Á|üC≤Á|ü+{Ÿ õ˝≤¢ n<ä´≈£åî&ÉT eT~›˝Ò{Ï ù|s=ÿHêïs¡T. $˝Ò≈£s¡T¢ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <√|æ&ç ˝Òì Á|üC≤kÕ«eT´ ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#·T≈£îH˚+<äT≈£î dæ<ä›+ ø±yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D @sêŒ&çq ≈£L&Ü d”e÷+Á<Ûä≈£î #Ó+~q ˇø£ÿ ñ<√´– ‘Ó\+>±D qT+∫ U≤∞ #˚dæ yÓ[¢b˛˝Ò<äHêïs¡T. Ç+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ Á|üj·T‘·ï+ ≈£L&Ü »s¡>∑˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D @s¡Œ&çq nq+‘·s¡+ ñ<√´>±\T ekÕÔj·Tì õ˝≤¢≈£î #Ó+~q ìs¡T<√´>∑T\T ø£fi¯¢˝À¢ ˇ‘·TÔ\T ô|≥Tºø√ì ñ<√´>±\ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|üC≤Á|ü+{Ÿ >∑‘· eT÷&ÉTqïs¡

dü+e‘·‡sê\T>± õ˝≤¢ Á|ü»\ ‘·\˝À Hê\Tø£>± e÷]+<äì , |ü\TdüeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ô|’ ñ<ä´$T+∫+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D e∫ÃHê Á|ü»\≈£î ˇ]–+~ X¯Sq´eTì, &çe÷+&ÉT¢, Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq ø√dü+ H˚&ÉT õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì $»Hé>±s¡T¶Hé |òü+ø£åHé Vü‰˝Ÿ˝À õ˝≤¢ eTVü≤düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. eTVü≤düuÛÑ\ ø£+fÒ eTT+<äT neTs¡T\ dü÷úbÕìøÏ sê´©>± yÓ[¢ ìyê\]Œ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. düuÛÑ\qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Á|üC≤ dü+|òü÷\qT, ≈£î\ dü+|òü÷\qT ñ<√´>∑ dü+|òü÷\qT Äj·Tq $»„|æÔ #˚XÊs¡T. $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À _#êìs&ç¶, ÇkÕø˘, , q]‡+Vü≤à, Hê>∑uÛÑ÷wüHé , eTHÓï+, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

16 qT+∫ ÁbÕøϺø£˝Ÿ‡ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY pHé 14 (ôd’ÿq÷´dt) á HÓ\ 16 qT+∫ &Ü._ÄsY n+uÒ<äÿsY zô|Hé j·T÷ìe]‡{Ï m+$mdt ø£fi≤XÊ\˝À #·<äTe⁄‘·Tqï &çÁ^ ôd’Hé‡ düu…®≈£îº˝À 2e, eT÷&Ée dü+e‘·‡s¡+ $<ë´s¡Tú\≈£î ÁbÕøϺø£˝Ÿ |üØø£å\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ, &Üø£ºsY $$ ø£qTø£<äTs¡Z\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

|üØø£å\≈£î Vü≤»s¡j˚T´ $<ë´s¡Tú\T >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶, Vü‰˝Ÿ {Ϭø{Ÿ, |ò”E s¡o<äT. ÁbÕøϺø£˝Ÿ e÷´Héyê˝Ÿ‡‘√ 16q ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î ø±˝ÒJ˝À Vü≤»s¡T ø±yê\ì ø√sês¡T. Ç‘·s¡ $esê\ ø√dü+ 7382929609 HÓ+ãsY≈£î dü+Á|ü~+#ê\ì ø√sês¡T.

<ÛäHê«&É pHé 14 (ôd’ÿq÷´dt) <ÛäHê«&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì X¯ìyês¡+ Hê&ÉT m_$|æ eT+&É\ Hêj·T≈£î\T $wüßíes¡úHé¬s&ç¶ $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <ÛäHê«&É e÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ˝À Vü≤düº˝Ÿ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì <ë<ë|ü⁄ u≤*ø£\T u≤\Ts¡T Ç<ä›]øÏ Vü≤düº˝Ÿ edü‹ ˝Òø£s√E ∫qï|æ\¢\T <ë<ë|ü⁄ eT÷&ÉT øÏ˝À MT≥sY\ <ä÷s¡+ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î q&Éyê*‡

edüTÔ+<äì. eT]j·TT Ç+‘· es¡≈£î u≤*ø£\T 200\≈£î ô|’>± ñ+fÒ Ç|ü⁄Œ&ÉT Á|üdüTÔ‘êìøÏ e+<ä eT+~øÏ e÷Á‘·y˚T Vü≤düº˝Ÿ kÂø£sê´+ ø£*ŒdüTÔHêïì $T–‘ê yê]øÏ kÂø£s¡´+ ˝Ò<äì yê]øÏ Çã“+~>± ne⁄‘·T+<äì Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ u≤*ø£\≈£î , u≤\Ts¡≈£î Vü≤düº˝Ÿ edü‹ ø£*Œ+#ê\ì Äj·Tq n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T.

ìπs›•+∫q <äs¡\πø @s¡Te⁄\T, $‘·ÔHê\T Çyê«*Ò j·Tdt{Ï u≤≤\Tsê edü‹ >∑èVü≤ìï ÁbÕs¡+_+#ê* e÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ˝À Vü≤düº˝Ÿ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê*

n#·Ã+ù|≥.pHé 14 (ôd’ÿq÷´dt)@s¡Te⁄\T.$‘·ÔHê\T Á|üuÛÑ÷‘·«+ ìπs›•+∫q <äs¡\≈£î $T+∫ n~Ûø£+>± n$Tà‘˚ ø£{Ïq #·s¡´\T ‘·|üŒeì e´ekÕj·TXÊK düVü≤j·T dü+#ê\≈£î\ düsêfi≤≈£Le÷] ùV≤#·Ã]+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ Äy˚T |ü≥ºq+˝Àì @s¡Te⁄\ <äTø±Hê\qT ‘·ìøÏ #˚XÊs¡T. bÕ‘·ì\«\qT ø√‘·Ô<äs¡≈£î neTàe<ä›ì düT∫+#ês¡T. Á|ü‹<äTø±q+˝À ‘·|üŒìdü]>± $‘·ÔHê\T ny˚Tà+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆHê .y√. |üÁ‘·+

ñ+&Ü\ì #˚bÕŒs¡T. sê|òüTy˚+Á<ä.nqï|üPs¡í @s¡Te⁄\ <äTø±Hê˝À¢ .y√. |üÁ‘·+ ˝Ò<äì l eTTU≤\T C≤]#˚XÊs¡T. ø√ìï<äTø±Hêï˝À¢ @s¡Te⁄\T. $‘·ÔHê\T n~Ûø£<äs¡\≈£î neTTà‘·Tqï≥T¢ ‘·eT<äèwæºøÏ e∫Ã+<äì ..Ä˝≤+{Ïyê] $wüj·T+˝À ñù|øÏå+#˚~ ˝Ò<äHêïs¡T. <äs¡\ |ü{Ϻø£qT ¬s’‘·÷\≈£î ns¡›eTjÓ÷´$<ä+>± ñ+#ê\ì ‘˚*bÕs¡T. Äy˚T y˚+{≤ @y√ ø£èwüíyÓ÷Vü≤Hé ñHêïs¡T.

m_$|æ õ˝≤ ¢ ø√ ø£ ˙ « q sY > ± ùV≤e÷õ|üPsY˝À |æ+#·q¢ |ü+|æD° ≈£î+uÛÑ+ Á|üø±wt>ö&é

u≤˝≤q>∑sY pHé 14 (ôd’ÿq÷´dt) u≤˝≤q>∑sY eT+&É\|ü]~Û˝Àì ùV≤e÷õ|üPsY Á>±eT+˝À ôdÁ¬ø≥] s¡u≤“ì Ä<ä«s¡´+˝À ô|+#·q¢qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. mìïø£\ ø±s¡D+>± >∑‘· eT÷&ÉT HÓ\\ qT+∫ ô|+&ç+>¥˝À ñqï $‘·+‘·Te⁄, $ø±\+>∑, eè<ë´|ü´ |æ+#·qT¢ Äj·Tq n+<äCÒXÊs¡T. |òæ+#·q\T¢ |ü+|æD° ‘√ M]˝À Äq+<ä+ yÓ*¢ $]dæ+~. á |ü+|æD°˝À düs¡Œ+#Y e÷$T&ç eTTs¡[<ÛäsY¬s&ç¶, yês¡T¶ yÓT+ãs¡T¢ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

H˚&ÉT d”|æm+ õ˝≤¢ |”¢q] eTVü≤ã÷uŸq>∑sY pHé 14 (ôd’ÿq÷´dt) dæ|æm+ õ˝≤¢ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À õ˝≤¢ |”¢q+qT H˚&ÉT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ dæ|æm+ {ÖHé ø±s¡´<ä]Ù q\¢yÓ[¢ ≈£îs¡TeT÷]Ô ˇø£ Á|üø£q≥˝À ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ‘Ó\+>±D dæ|æm+ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù ‘·$TàH˚ì Ms¡uÛÑÁ<ä+, sêÁwüº ø±s¡´es¡Z‘· düuÛÑT´&ÉT #·Tø£ÿsêeTT\T, sêÇÁwüº Hêj·T≈£î\T øÏ˝…¢ >√bÕ˝Ÿ\T eTTK´ n‹<ÛäT\T>± Vü≤»s¡Te⁄‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. dæ|æm+ XÊU ø±s¡´<äs¡TÙ\T, &ç$»Hé ø£$T{Ï düuÛÑT´\T düø±\+˝À Vü≤»s¡T ø±yê\ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, pHé 14 (ôd’ÿq÷´dt) m_$|æ Ä<Ûä« s¡´+˝À ôV’≤Á<ëu≤<é˝À »]–q ÁbÕ+‘· nuÛÑ´dü es¡Z •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\˝À Hê>∑sYø£ s¡÷ï˝Ÿ u≤ãT ø£˙«qsY ≈£î+uÛÑ+ Á|üø±wt >ö&éqT bÕ\eT÷s¡T õ˝≤¢ ø√ø£˙« qsY>± ≈£î+uÛÑ+ Á|üø±w t>ö&é >ö&é, m_$|æ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù ìs¡+»Hé m+|æø£ #˚j·T&É+ »]–+<äì bÕ\e T÷s¡T õ˝≤¢ ø√ ø£˙«qsY>± m+|æ¬ø’q+<äT≈£î u≤>¥ Á|üeTTUŸ dü+<ÛäT j·÷<ä–], q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù ~H˚wt Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. $<ë´]ú düeTdü´\ô|’ uÛÑ$wü´‘·T˝À b˛sê&ÉT‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T.

n#·Ã+ù|≥.pHé 14 (ôd’ÿq÷´dt) kÕúìø£ @d”º u≤\Ts¡ ø√dü+ Ä<äTìø£ edü‘·÷\‘√ ì]à+∫q dü+πøåeT edür>∑èVü≤+ uÛÑeHêìï ÁbÕs¡_Û+#˚+<äT≈£î Ä~ø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì @Hé@|t◊ õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT qπswt Hêj·Tø˘ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ø√sês¡T. ø£˙dü kÂø£s¡´\T ˝Òì n<˚›uÛÑeq+˝À $<ë´s¡T›\T n>±#ê≥T¢ |ü&ÉT‘·THêïs¡ì ‘˚*bÕs¡T. uÛÑeq ìs¡àD+ |ü⁄s¡ÔsTTq ÁbÕs¡+uÀ‘·‡e+ ù|s¡T‘√ C≤|ü´+ #˚j·T≥+ ‘·>∑<äHêïs¡T. @y˚Tà˝Ò´ >∑Te«\ u≤˝ŸsêE ÁX¯<䛋düTø√yê\ì ø√sês¡T.

n~Ûø£ |ò”E\T edü÷\T #˚düTÔqï Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\ >∑T]Ô+|ü⁄ s¡<äT› #˚j·÷* $<äT´‘Y ø√‘·qT ìyê]+#·+&ç Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, pHé 14 (ôd’ÿq÷´dt) Á|üuÛÑT‘·« , Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\T, ø£fi≤XÊ\\T ø£˙dü edü‘·T\T ˝Ò≈£îqï $<ë´s¡Tú\ qT+&ç n~Ûø£ |ò”E\T edü÷\T #˚düTÔqï n{Ϻ ø£fi≤XÊ\\, bÕsƒ¡XÊ\\ >∑T]Ô+|ü⁄ s¡<äT› #˚j·÷\ì m_$|æ Hêj·T≈£î\T dü+<ÛäT j·÷<ä–] ‘Ó*bÕs¡T. Áô|’y˚{Ÿ ø£fi≤XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\≈£î eTÚ[ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+∫ Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\\≈£î B≥T>± n<Ûë´|ü≈£î\qT ìj·T$T+∫ $<ë´uÀ<äq #˚j·÷\ì n<˚$<Ûä+>± >∑T]Ô+|ü⁄ ˝Ò≈£î+&Ü ìs¡«Væ≤düTÔqï bÕsƒ¡XÊ\\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø£˙dü edü‘·T\T ø£*Œ+#·≈£î+&Ü $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ qT+&ç n~Ûø£ |ò”E\T edü÷\T #˚düTÔqï bÕsƒ¡XÊ\\ >∑T]Ô+|ü⁄ s¡<äT› #˚dæ ø£]qƒ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.$<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+ neT˝…’ <ë<ë|ü⁄>± 4

m_$|æ Hêj·T≈£î\T dü+<äT j·÷<ä–] dü+ˆˆsê\T >∑&ÉTdüTÔqï |ü{Ïwüº+>± neT\T #˚j·T&É+ ˝Ò<äì Áô|’y˚{Ÿ ø±s√Œπs{Ÿ dü+düú\≈£î ø=eTTà ø±düTÔ n~ø±s¡T\T ‘·eT ÇcÕºqTkÕs¡+ nqTeT‘·T\T ÇdüTÔHêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. $<˚ouÛ≤wü Ç+^¢wt bÕsƒ¡XÊ\\ ù|s¡T‘√ m˝Ÿ¬øõ qT+&ç 10e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î y˚\≈£î y˚\T n~Ûø£ |ò”E\T edü÷\T #˚dü÷Ô $<ä´qT yê´bÕs¡+>± e÷s¡TÑ·THêïs¡ì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ï n~ø±s¡T\T <äèwæº kÕ~+∫ bÕsƒ¡XÊ\\, ø£fi≤XÊ\\ eTT+<äT |ò”E\ |ü{Ϻø£ uÀs¡T¶qT @sêŒ≥T #˚j·÷*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± $<ä´Vü≤≈£îÿ #·{≤ºìï ≈£L&Ü |üø£&É“+B>± neT\T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, pHé 14 (ôd’ÿq÷´dt) |ü˝…¢˝À, |ü≥ºD≤\˝À sêÁ‹ y˚fi¯˝¢À neT\e⁄‘·Tqï nÁ|ü|òüT{Ï‘· $<äT´‘Y ø√‘·\‘√ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì ø√‘·\qT ìyê]+∫ Á|ü»\qT ø±bÕ&Ü\ì Äj·÷ Á>±e÷\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. eTTK´+>± ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ Á>±e÷\˝À m≈£îÿe>± ñ+<äì ãT¬øÿ&ÉT ˙fi¯fl ø√dü+ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì eT+∫˙{Ï düeTdü´ rsêÃ\ì Äj·÷ Á>±e÷\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. sêÁ‹y˚fi¯˝À $<äT´‘Y ø√‘·\T $~+#·&É+ e\q Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì Á|ü»\T yêb˛‘·THêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± |ü>∑{Ï y˚fi¯˝À ≈£L&Ü $<äT´‘Y m|ü⁄Œ&ÉT edüTÔ+<√ m|ü⁄Œ&ÉT b˛‘·T+<√ ‘Ó*j·Tì |ü]dæú‘·T˝À¢ ∫s¡T yê´bÕs¡T\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. es¡¸ø±\+˝À ≈£L&Ü $<äT´‘Y ø√‘·\qT $~Û+#·&É+ dü]ø±<äì nHêïs¡T. $<äT´‘Y ø√‘·˝À sêÁ‹ y˚fi¯ <√+>∑‘·Hê\T ô|s¡T‘·THêïsTT. $<äT´‘Y ñ+fÒH˚ ∫s¡T yê´bÕs¡T\≈£î JeH√bÕ~Û \_ÛdüTÔ+<äì yê] yê´bÕs¡T\ô|’H˚ yê] ≈£î≥T+u≤\T Ä<Ûës¡|ü&ç ñHêïj·Tì $<äT´‘Y rÁe‘·s¡+ #·÷düTÔ+fÒ ≈£î≥T+ã+ m˝≤ b˛wæ+#·Tø√yê\ì ∫s¡T yê´bÕs¡T\T u≤+uÒ˝…‘·TÔ‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê dü+ã+~Û‘· n~ø±s¡T\T düŒ+~+∫ $<äT´‘Yø√‘·qT ìyê]+#ê\ì Äj·÷ Á>±eTdüTÔ\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

VaarthaTarangalu. Printed Published and owned by K.A.Vijayaraju Printed at S.R Publications,AMBERPETHyderabad,Hyderabad, Published from H.No: 1-9-9/1/A/23. F.NO: 301, Suryasadan Near e -seva Ramnagar Hyderabad. 48. Editor.K.A.VijayaRaju Ph.040-27421188, cell:9440788196.Email: vtarangalu.222208@gmail.com, RNI.NO:APTEL 2006/18987,

15 06 14 vaarthatarangalu web