Page 1

email : vtarangalu.222208@gmail.com

Postel No. G/RNP/VT/H/MBN-08/2005

|ü⁄sê‘·qyÓTÆq düeTdüÔs√>±\≈£î

Äj·TTπs«<ä ∫øÏ‘·‡ eT÷\ yê´~Û,‘Ó\¢eT#·Ã\T,#·s¡àyê´<ÛäT\‘√bÕ≥T nìï s¡ l ¬ø.m.<ä‘·Ôj·T´ sêC≤jÓ÷– ø±\ H√|ü⁄Œ\≈£î eqeT÷[ø£\‘√ yÓ’<ä´+ #˚j·Tã&ÉTqT.

<ä‘·ÔÁ‹*+π>X¯«s kÕ«$T <˚yê\j·T+ Hêsêj·TDù|≥ s√&ÉT,}≥÷ÿsYeT+&É\+ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ bò˛Hé.HÓ+. 08506`286114 Published from Hyderabad.

nedüs¡yÓTÆ‘˚ Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚XÊ\T : ~–«»jYT ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,«¡©´s™´sLji13(ôdÿ’ q÷´dt): æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V N][qx sLi @™´sqx s LRiÆ\™sVæªΩ[ ˙xmsæªΩ[˘NRP FyL˝iR Æ™sVLi…fi qx s ™´sWÆ™s[aSáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s LSxtsÌ Q˚NSLi˙lgi£qs ™´s˘™´s•¶¶ LSá B©±s ø≥yLÍij µj∂gji*«¡∏∫∂VzqsLig`i @©yı LRiV. ’¡Ã˝¡V N][qx sLi NSLi˙lgi£qs ¿¡ªRΩaÚ PR V µÙ∂j ª][ mx s¨s ¬ø¡[r°ÚLiµR∂¨s @©yıLRiV. 2014 Fs¨sıNRPÕ˝‹mx[ so æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚Li GLSˆ»¡V @π∏∂[V˘Õÿ ˙xms ∏R∂VºΩıQryÚ™s´ V¨s @©yıLRiV. ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ ≤R∂VªRΩW... @™´sqx sLRiÆ\™sVæªΩ[ FyL˝iR Æ™sVLi …fi ˙xmsæªΩ[˘NRP qx s™´sWÆ™s[aSáV GLSˆ »¡V ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ’¡Ã˝¡V @|qsLi’d˝¡Õ‹[ øR¡LRiË rygRiVª][LiµR∂¨s @©yıLRiV. C Æ©sá 23 ™´sLRiNRPV gRi≤R∂V™´so DLiµR∂ ©yıLRiV. ’¡Ã˝¡V @|qsLi’d¡˝ ©´sVLiøR¡ LSxtsÌ Q˚mx sºΩNTP, A ªRΩLRi™yªRΩ FyL˝iR Æ™sVLi»¡VNRPV™´sqx sVÚLiµR∂©yıLRiV. æªΩáLi gSfl· LSxtsÌ Q˚Li GLRiˆ≤T∂©´s ªRΩLS*ªRΩ …”¡AL`iFs£qs ≠s÷d¡©´sLi\|ms ™´sW…˝ÿ≤R∂V ªy™´sV¨s qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. µk∂¨s\|ms BxmsˆVÆ≤∂[ ª]LiµR∂LRi mx s≤y÷¡=©´s @™´s qx sLRiNRPLi ¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV.

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

dü+|ü⁄{Ï :7

dü+∫ø£ : 86

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

eT+>∑fi¯yês¡+ 14»qe] 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\: /-s¡÷,1/`

n$˙‹ nqø√+&É k˛ìj·÷ LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s }§¶¶ ªRΩV ¡µÙR∂LigS ¤Õ¡[µR∂V :…”¡≤T∂zms @µ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s}qsÚ

™´sLi»¡gS˘£qs µ≥R∂LRi ªRΩgÊjiryÚLi: øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V

¿¡ªRΩWÚLiR V , «¡©´s™´sLji 13 (ôdÿ’ q÷´dt):Ƶ∂[aPR LiÕ‹[Æ©s[ NSµR∂V ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[Æ©s[ @≠s¨dsºΩ A©´sN]Li≤R∂gS GH qz szqs @µ≥∂R ˘QOPR VLSáV r°¨s∏R∂WgSLiµ≥∂k øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ ¨s÷¡¿¡ F°©´sV©yıLRi¨s, Æ™s[á N][»¡˝ LRiWFy∏R∂Vá @≠s¨dsºΩ @˙NRP™´sWáNRPV Fyáˆ≤T∂ Ƶ∂[aPR ˙xms«¡Ã¡ Fy÷¡»¡ FyzmsgS ¨s÷¡¿¡LiµR∂¨s …”¡≤T∂mz s @µ≥∂j Æ©s[ªΩR ©yLS øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ™´sVLi≤T∂ mx s≤ÔyLRiV. qx sLi˙NSLiºΩ Æ™s[≤∂R VNRPá©´sV qx s*˙gS ™´sV Æ\™sV©´s ©yLS™yLji mx s¤Õ¡˝ Õ‹[ «¡LRiVxmsoNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV Æ™sáVÚ©s´ ı qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ¿¡ªRΩWÚLiR V —¡Õ˝ÿ ªRΩV™´sV¯ áNRPVLi»¡Õ‹[ FyLÌik ˙ZaP[fl·VáV, @’≥¡™´sW©´sVáV mx sn V©´sLigS ry*gRiªRΩLi mx s÷¡NSLRiV. CxqsLiµR∂LRi˜LigS ˙gS™´sVLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[qz s©´s FyLÌik «¡Li≤y©´sV Àÿ ¡V FsgRiVLRiÆ™s[aSLRiV. CxqsLiµR∂LRi˜LigS GLSˆ »¡V ¬ø¡[qz s©´s qx sÀ≥¡œ Õ‹[ øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V AÆ™s[aPR mx spLji ªRΩLigS ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. ($T–‘ê 7e ù|õ\À)

ºΩLRiVxmsºΩ,«¡©´s™´sLji13(ôdÿ’ q÷´dt): æªΩáVgRiVƵ∂[aPR Li FyLÌik @µ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ™´s}qsÚ ™´sLi»¡gS˘£qs µ≥∂R LRi ªRΩgÊij ryÚ™s´ V¨s æªΩáVgRiVƵ∂[aPR Li FyLÌik @µ≥∂j Æ©s[ªΩR øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ 9gRiLi»¡Ã¡V l\LiªRΩVáNRPV D¿¡ªRΩ NRPlLiLi…fi BryÚ™s´ V©´sı Àÿ ¡V ≤y*˙NS ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ áNRPV LRiVflÿá LRiµÙ∂R |\ ms NRPW≤y •¶¶ ≠sd V BøyËLRiV. xqs*˙gS™´sW¨sNTP  ¡∏R∂VáVƵ∂[Lji©´s øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡VNRPV ¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿ ªRΩV™´sV¯Ã¡gRiVLi»¡Õ‹[ FyLÌik Q˙ZaP[fl·VáV @’≥¡™´sW©´sVáV mx sn V©´sry*gRiªRΩLi mx s÷¡NS LRiV. CxqsLiµR∂LRi˜ÈLigS øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ªRΩV™´sV¯Ã¡ gRiVLi»¡Õ‹[¨s øy™´sVVLiÆ≤∂[aPR *Lji @™´sV¯™yLji¨s µR∂Lji+LiøR¡VNRPV¨s mx s»Ì¡V™yÚQ˚áV qx s™´sVLjiˆLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡ ©´sVƵ∂Ù b[ PLi¿¡ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ ≤R∂VªRΩW... ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP ™´sW»¡Ã¡V FsNRPV‰™´s, ¬ø¡[ªΩR áV ªRΩNRPV‰™´s @¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. µ≥∂R LRiá ¨s∏R∂VLi ˙ªRΩfl·Õ‹[ ZNP[Li˙µR∂, LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*áV mx spLjigÚ S ≠sxmsn á™´sV∏R∂W˘∏R∂V©yı LRiV. @≠s¨dsºΩÕ‹[ NRPWLRiVNRPVF°LiVV©´s NSLi˙lgi£qs©´sV ªRΩLji≠sV N]…Ìÿá¨s mz sáVxmso ¨søyËLRiV. N]LiµR∂LRiV Æ\™sNSFy, NSLi ˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áV Fs˙LRiøR¡LiµR∂©´sLi @˙NRP™´sV LRi™yflÿ ¬ø¡[qx sWÚ ≠dsLRimx sˆ©±sÕÿ ™´sWLji F°∏R∂WLRi©yıLRiV. Fs˙LRiøR¡LiµR∂©´sLi qx s¯g˝iR L˝iR V, G…‘¡FsLi µ][mz s≤U∂µyLRiVáV LS«¡NUP ∏R∂WÕ˝‹N[ PT ™´sqx sVÚ©yıLRi¨s ≠s≠sVLji+LiøyLRiV. BÕÿLi…”¡ ™yLjimx s»˝¡ «ÿ˙gRi ªRΩªÊy DLi≤yá ©≥ yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂WáV ™´sV÷¡©´sLi @∏R∂W˘∏R∂V¨s @©yıLRiV. µ][mx spB ≤≥ ∂U µyLRiVáV ™´s}qsÚ BNRP @LiæªΩ[ qx sLigRiªRΩVá©yıLRiV. qx s\Æ™sVNS˘Li˙µR∂ gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ @L>iR ªRΩ Æ\™sNSFyNRPV ¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV. ALÌij NRPÕfi 3 µy*LS ≠sÀ≥¡œ «¡.©´s ¬ø¡[∏∂R V™´sV¨s ¬ø¡zmsˆ BxmsˆV≤R∂V Æ™sVVxqs÷¡ NRP¨dsıLRiV NSLRiVxqsVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV.

’¡Ã¡˝ V|\ ms J…¡” LigiR Li¤…¡[

qx sÀ¡œ≥ ©s´ V qx sLÚ i’¡≥ Limx s¤«¡r[ yLÚ i: Fs˙LiR ¤À¡÷¡˝ ™´sLRiLigRiÕfi,«¡©´s™´sLji13(ôd’ÿq÷´ dt): æªΩáLigSfl·\|ms NRPV™´sV¯NRPV‰ LS«¡NUP∏R∂Wá\|ms @˙xms™´sVªRΩLÚ igS DLi≤yá¨s æªΩáLigSfl· …”¡≤T∂zms Fn°LRiLi NRP¨ds*©´sL`i Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ µR∂∏R∂W NRPL`iLS™´so @©yıLRiV ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV ™´sWL`ilLi≤ÔT∂, q{ sˆNRPL`i ™´sV©Ø[§x ¶ ¶L`i NRPV™´sV¯QZ\ NPQQ‰ LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V ’¡Ã˝¡V\|ms J…”¡Lig`iNRPV mx s»Ì¡V ¡≤T∂æªΩ[ æªΩáLigS fl· FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡LiµR∂LRiLi FyLÌik áNRPV @ºdΩªRΩLigS GNRPÆ\™sV @≤Ô∂R VNRPVLi…ÿ ™´sV©yıLRiV. @™´sqx sLRiÆ\™sVæªΩ[ qx sÀ≥¡œ ©´sV qx sÚLi’≥¡Lixms¤«¡[ryÚ™s´ V¨s qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sLRiLigRiÕfi Õ‹[ A∏R∂V©´s ≠s¤Õ¡[NPR L˝iR ª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ’¡Ã˝¡V\|ms J…”¡Lig`i «¡LRigSᨠs ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ’¡Ã˝¡VÕ‹[ FsNRP‰≤y ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV. æªΩáLigSfl·©´sV @≤Ô∂R VNRPVÆ©s[LiµR∂VZNP[ q{ sFsLi NRPV˙»¡ ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRi¨s ≠sV™´sVLji+LiøyLRiV. CÆ©sá 23Õ‹[gS @xqsLi’d¡˝ Õ‹[ ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiË mx spLjiÚ ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s }msL]‰©yıLRiV. |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂Õ‹[Æ©s[ mx so…Ìÿ©´sV.. BNRP‰Æ≤∂[ øR¡µR∂V™´soNRPV©yı©´sV. Æ©s[©s´ W æªΩáLigS fl·™y≤T∂Æ©s[.. @¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T ™y˘ ∆ÿ˘¨sLiøR¡≤R∂Li •¶¶ ry˘xqsˆµR∂™´sV¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂Õ‹[ mx so≤T∂æªΩ[ FsLiµR∂VNRPV @≤Ô∂R VNRPVLi»¡V©yı≤R∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV.LRiLigSlLi≤Ô∂T —¡Õ˝ÿ ¬ø¡[Æ™sŒ˝¡œ Õ‹[ mx sLRi˘…”¡Li¿¡©´s q{ sFsLi ≠dsV À≥¡œ W™´sVVáV @™´sVV¯NRPVLi¤…¡[ LRiW. N][»¡˝ V ™´sryÚLiVV.. ™´sW À≥¡œ W™´sVVáV @™´sVV¯NRPVLi¤…¡[ LRiW.áORPQáV NRPW≤y LS™´s©yıLRi¨s..Bµj∂ Æ™s[LSˆ»¡V ™yµR∂Li NSµy..? @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV.

ã‘·T≈£î b˛sê≥+‘√H˚ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ _\T¢\ <äVü≤q+ eT÷s¡â‘·«y˚T Ábıô|òdüsY ø√<ä+&ÉsêyéT eTVü≤ã÷uŸq>∑sY/‘Ó\ÿ|ü*¢, »qe]13 (ôdÿ’ q÷´dt) : >∑‘· 60 dü+e‘·‡sê\≈£î ô|>’ ± ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Á|ü»\ô|’ d”e÷+Á<Ûä bÕ\≈£î\ ô|‘·qÔ + e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Á|ü»\T ã‘·T≈£î b˛sê≥+‘√ ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï ñ<äè‘·+ #˚dæ sêÁwüº @sêŒ≥T _\T¢qT XÊdüqdüu≈ÑÛ î£ e#˚Ã˝≤ #˚jT· &É+ »]–+<äì {ÏC…mdæ ø£˙«qsY Ábı. ø√<ä+&Ésê+ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ Hê&ÉT õ˝≤¢˝Àì ‘Ó\ÿ|ü*¢ eT+&É\ øπ +Á<ä+˝À @sêŒ≥T #˚dqæ Ábı. »j·TX¯+ø£sY $Á>∑V‰ü ìï Ä$wüÿ]+∫q nq+‘·s+¡ e÷¬sÿ{Ÿj÷· s¡T˝¶ À @sêŒ≥T #˚dqæ ‘Ó\+>±D j·TTe>∑sq®¡ ≈£î {ÏÄsYmdt ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#êØ® eTÁ] »Hês¡H› s¬é &ç¶ n<Û´ä ø£‘å · eVæ≤+#·>± Äj·Tq

e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ 60 dü+e‘·‡sê\≈£î ô|>’ ± ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Á|ü»\≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï nHê´j·÷\ô|’ @H√ï ñ<ä´e÷\T ìs¡«Væ≤+∫ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Jeq ∫Á‘êìï bÕ\≈£î\≈£î $e]dü÷Ô @H√ï ñ<ä´e÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡ì 1969˝À ñ<ä´eT+˝À #·Ts¡Tø¬ q’ bÕÁ‘· b˛wæ+∫q Ábı. »j·TX¯+ø£sY $Á>∑V‰ü ìï Ä$wüÿ]+#·&+É Vü≤s¡¸˙j·TeTHêï s¡T. Ábı. »j·TX¯+ø£sY d”e÷+Á<Ûä bÕ\≈£î\qT m<äT]+∫ @H√ï b˛sê{≤\T ìs¡«Væ≤+#ês¡ì $e]+#ês¡T. Äj·Tq b˛sê{≤\qT Ä<äsÙ¡ +>± rdüTø=ì #˚dqæ b˛sê{≤\ e˝Ò¢ H˚&TÉ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T sêÁwüº kÕ<äq n+#·T˝À ñqïs¡ì ø=ìj·÷&Üs¡T. d”e÷+Á<ÛTä \≈£î n~Ûø±s¡+ ñqï+<äTq yês¡T

dü+Áø±+‹ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T Hê>∑Tsêyé Hêe÷õ

bÕsƒ¡≈£î\≈£î, Á|üø£≥q ø£s¡Ô\T, n~Ûø±s¡T\T, nq~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, $TÁ‘·T\T, ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wüß\≈£î dü+Áø±+‹ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T `m&ç≥sY

s¡‘·+>¥bÕ+&ÉT ¬s&ç¶

n_Ûeè~› #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìï ìs¡ø¢ ´å£ +>± e´eVü≤]+#·&+É e˝Ò¢ á ÁbÕ+‘·+ <ä>∑ |ü&+ç <äì Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. $<äT´‘Yø√‘·‘√ s¬ ‘’ T· \T nedü\ú T |ü&ÉT‘·Tqï |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ã‘·T≈£î u≤>∑T #˚dTü ≈£îH˚+<äTøπ ã‘·T≈£îb˛s ê{≤ìï ø=qkÕ–düTqÔ ïeTì nHêïs¡T. ($T–‘ê 7e ù|õ\À)

á s√E ù||üsY ‘√ ñ∫‘·+>± ø±´\+&ÉsY n+<äTø√+&ç

_CÒ|æøÏ 300 d”≥T¢ U≤j·T+

«ÿºdΩ∏R∂V ©y∏R∂VNRPV≤R∂V Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V

Æ©sÃ˝¡WLRiV,«¡©´s™´sLji13(ôdÿ’ q÷´dt): LS©´sV©´sı FyL˝RiÆ™sVLi…fi Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ©´slLi[Li˙µR∂Æ™sW≤U∂ ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[ À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªyFyLÌik 300 q{ s»˝¡V ryµ≥∂j qx sVÚLiµR∂¨s AFyLÌik «ÿºdΩ∏R∂V ©y∏R∂VNRPV≤R∂V Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V µ≥∂k ™´sW ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. 272 q{ s»˝¡V áORPQ ˘LigS ™´sVVLiµR∂VNRPV F°ªRΩV©yı ˙xmsxqsVÚªΩR mx sLjiqz sÛ ªRΩVáV øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ ’¡¤«¡zmsNTP @≈¡Li≤R∂ Æ™sV«ÿLÌki ªRΩ¥R∂˘™´sV©yıLRiV. ’¡¤«¡zms Aµ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶ ¶qx sVÚ©s´ ı ˙NTPZNP…fi F°…‘¡Ã¡Õ‹[ À≥ÿgRiLigS —¡Õ˝ÿrÛyLiVV F°…‘¡Ã¡©´sV Æ©sÃ˝¡WLRiVÕ‹[ Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. LS©´sV©´sı Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ªy©´sV À›÷¡Lig`i ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¬ø¡[ryÚ©s´ ¨s, Àÿ˘…”¡Lig`i ™´sW˙ªRΩLi ©´slLi[Li˙µR∂Æ™sW≤U∂ ¬ø¡[ryÚLiR ¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs©´sV ¿¡ªRΩVÚ¬ø¡[qz s ©´slLi[Li˙µR∂Æ™sW≤U∂ ˙ºΩ ¡VÕfi |qsLiøR¡Lki ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ∆ÿ∏R∂V™´sV©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS ∏R∂VV™´sªRΩ Æ™sW≤U∂ ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li N][xqsLi FsµR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV. ¨sLRiVµ][˘gRiLi, @≠s¨dsºΩ, NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿáª][ @Liµ≥R∂NSLRiLiÕ‹[ D©´sı ∏R∂VV™´sªRΩNRPV ©´slLi[Li˙µR∂Æ™sW≤U∂ AaSNTPLRifl·LiÕÿ NRP¨szmsxqsVÚ©yıLRi¨s Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V N]¨s∏R∂W≤yLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ INRP‰ ’d¡¤«¡[m{ s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¬ø¡zmsˆ©´s ™´sW»¡NRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLiµR∂©yıLRiV. ZNP[Li˙µR∂ LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*áV ˙NUP≤R∂áNRPV ªRΩgji©´s ˙Fyµ≥y©´s˘Li B™y*á¨s N][LSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi Àÿ˘…”¡Lig`i ¬ø¡[qz s Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V ˙NTPZNP…fi F°…‘¡Ã¡©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV.

dü+Áø±+‹ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT myÓTà˝Ò´ m˝≤¢¬s&ç¶

mÄsYt¬s&ç¶ {Ï&ç|æ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø£˙«qsY

Hêsêj·TD ù|≥ ¬s’‘·T\≈£î ,Á|ü»\≈£î, dü+Áø±+‹ |ü+&É>∑ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

b˛˝…yÓ÷ì ø£èwüí b˛˝…yÓ÷ì $<ë´e‹ m\ÁøϺø£˝Ÿ ø±+Á{≤ø£ºsY _C…|æ eTVæ≤fi≤ yÓ÷s¡Ã n<Ûä´≈£åîsê\T

_CÒ|æ bÕsêº Hêsêj·TDù|≥

<ëeTs¡–<ä› eT+&É\ Á|ü»\≈£î, dü+Áø±+‹ |ü+&É>∑ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

leT‹ sêC≤eTDÏ;Û+¬s&ç¶ düs¡Œ+#Y ø±Hé≈£î]Ô Á>±ˆˆ, <ëeT]–<ä› eT+ˆˆ

ø±Hé≈£L]Ô Á>±eT |ü+#êsT r,eT+ˆ <ëeTs¡–<ä›


2

Vô ≤’ <äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+ 14`01`2014

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

H˚‘·\ rs¡Tô|’ nÁ|üeT‘·Ô‘· nedüs¡+ C qx sLi˙NSLiºΩ N]ªRΩÚ Æ™sáVgRiVáV æªΩ[™y÷¡. DªRΩLÚ S∏R∂Vfl·Liª][ lLiLi≤R∂V LSuÌy˚áV DªRΩ™Ú s´ VLigS FsµR∂gS÷¡. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s @Æ©s[µ∂j J À≥›g][◊¡NRP ™´sWLRiVˆgSÆ©s[ mx sLjigRifl”·Liøy÷¡. BNRP‰≤T∂ Gµ][ «¡LjigjiF°ªRΩVLiµR∂©´sı À≥ÿ™´s©´s ≠ds≤T∂ ˙xms«¡Ã¡V HN`PiLigS ™´sVVLiµR∂VNRPV rygS÷¡. æªΩáLigSfl·NRPV «¡Ljigji©´s @©y˘∏R∂W¨sı NSLi˙lgi£qs FyLÌik qx sLjiµj∂µÙ∂R VNRPV¨s, 60 GŒ˝¡œ LS«¡NUP∏R∂V Æ™sWry¨sNTP mx sLjiuy‰LRiLi øR¡WzmsLiµj∂. BNRP‰≤R∂ FyáNRPV¤Õ¡[ Æ™sWxqsNSLRiVáVgS D©yıLRi¨s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ˙gRi§z ¶ ¶Liøy÷¡. BLRiV ˙FyLiªyá ˙xms«¡Ã¡V ≠s≤T∂F°B HNRP˘LigS DLiµy™´sV©yı DLi≤R∂¨s¬ø¡[ËÕÿ LS«¡NUP∏R∂V Æ©s[ªΩR áV ¤Õ¡[LiR V. ™yLjiNTP FsLiªRΩ}qsxmso J»˝¡ LS«¡NUP∏R∂VLiª][Æ©s[G gRi≤T∂¿¡ F°ª][Liµj∂. æªΩáLigSfl· ˙xmsNRP»¡©´s©´sV Æ©sLRiÆ™s[LiR Ë≤R∂Li µy*LS C ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡ NSLi˙lgi£qs ANSLiORPQá©´sV g_LRi≠sLi¿¡Liµj∂. 1956Õ‹[ ≠s÷d¡©´sLi @LiVV©´s æªΩáLigSfl· ºΩLjigji ªRΩ©´s @zqsÚªy*¨sı ryµ≥∂j LiøR¡VNRPVLiµj∂. Fs©Ø[ı F°LS…ÿáV, ™´sVlLi©Ø[ı ¡÷¡µy©yáV æªΩáLigSfl·Õ‹[ LRiNRPÚ øR¡Lji˙ªRΩ©´sV LSaSLiVV. @áV|msLRiVgRi¨s F°LS»¡LiÕ‹[ @LiºΩ™´sV ≠s«¡∏R∂VLi æªΩáLigSfl· @™´sVLRi≠dsLRiVáƵ∂[ @¨s ¨sLRiWzmsªRΩÆ\™sVLiµj∂. qx sLi˙NSLiºΩ mx sLi≤R∂VgRi ™´sqx sWÚ ªRΩ÷˝¡ æªΩáLigSfl·ª][ Fy»¡V BµÙ∂R LRiV ’¡≤Ô∂R á©´sV Æ™sLi»¡ ºdΩqx sVNRPV¨s LS™´s≤R∂Li FsLiª][ A©´sLiµy¨sı B¿¡ËLiµR∂©´s≤R∂LiÕ‹[ qx sLiƵ∂[§x ¶ ¶Li ¤Õ¡[µ∂R V. @LiVVæªΩ[ lLiLi≤R∂V LSuÌy˚áVgS æªΩáVgRiV ˙xms«¡Ã¡V @’≥¡™´sXµÙ∂j ¬ø¡LiƵ∂[Õÿ |msµÙ∂R ™´sV©´sqx sVª][ @LiµR∂LRiW NRPXztsQ ¬ø¡[∏∂R W÷¡. @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ øR¡LRiËÕ˝‹[ Fs™´sLRiV NRPW≤y AÆ™s[aSáNRPV F°æªΩ[ À≥¡œ ≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ ™´sVLjiLiªRΩgS ≠s¤À¡≥ µ[ yáV F~≤R∂xqsW}ms ˙xms™´sWµR∂Li DLiµj∂. lLiLi≤R∂V LSuÌy˚áV, lLiLi≤R∂V LS«¡µ≥y©´sVáª][ Ƶ∂[aPR LiÕ‹[ æªΩáVgRiV ˙xms«¡Ã¡V LSfl”·Liøyá¨s ˙xmsºΩ INS‰LRiW  ¡Ã¡LigS N][LiR VN][™y÷¡. ≠sƵ∂[*uyáNRPV mx sn QoÕfirÌy£ms |ms…Ìÿ÷¡. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V ˙xms˙NTP∏R∂V mx spLRi∏Ú ∂R W˘NRP µ][mz s≤U∂NTP gRiV\lLi©´s BLRiV ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡V ™´sLÊiR QÆ\™sxtsQ™s´ W˘Ã¡V ¤Õ¡[NPR VLi≤y @’≥¡™´sXµÙ∂j ¬ø¡Liµy÷¡. @xmsˆVÆ≤∂[ ¨s«¡\Æ™sV©´s qx sLi˙NSLiºΩ ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V.  ¡≤R∂VgRiV  ¡Ã¡{§¶ ¶©s´ ™´sLÊSáV @’≥¡™´sXµR∂µ`∂B ¬ø¡Liµj∂æªΩ[Æ©s[ ©y˘∏R∂VLi «¡Ljigji©´s»˝¡V. BNRP‰≤R∂ ©y˘∏R∂VLi ˙xms«¡Ã¡NRPV «¡LRigS¤Õ¡[ ªRΩxmsˆ ©y∏R∂VNRPVáNRPV NSµR∂©´sı ≠sxtsQ∏∂R VLi gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™y÷¡. ©y˘∏R∂VLi F~Liµj∂æªΩ[Æ©s[ æªΩáLigSfl· @™´sVLRi≠dsLRiVá ªy˘gSáNRPV ©y˘∏R∂VLi NRPáVgRiVªRΩVLiµj∂. NSLi˙lgi£qs FyLÌik @µ≥∂R ˘QOPR VLSáV r°¨s∏R∂WgSLiµ≥∂k , ˙xmsµ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ, ZNP[Li˙µR∂™´sVLi˙ºΩ™´sVLi≤R∂÷¡, ∏R∂VW{msG À≥ÿgRiry*™´sV˘ mx sOSQáV D™´sV¯≤T∂gS C ™´s˘™´s•¶¶ LiR LiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡ @©´sV™´sW©yáV ºdΩLSË÷¡. ™yLjiNTP @©´sV™´sW©´s ¨s™´sXºΩÚ ¬ø¡[∏∂R W÷¡. @LRiÆ\™s GŒ˝¡œ qx s*LSxtsÌ Q˚ DµR∂˘™´sVLiÕ‹[ ZNP[’¡Æ©s…fi ©Ø[…fi AÆ™sWµR∂Li F~LiµR∂≤R∂Li, @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ ’¡Ã˝¡V øR¡LRiËNRPV ©Ø[ø¡R VN][™s´ ≤R∂Li ª]÷¡Æ™sV»Ì¡V. ’¡Ã˝¡V AÆ™sWµR∂Li F~Liµj∂ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ˙xms˙NTP∏R∂V mx spLRiπÚ∏∂[V˘ ™´sLRiNRPV BLiNS øyÕÿ Æ™sV»˝¡V FsNS‰÷¡= DLiµj∂. BLiµR∂VN][qx sLi æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V, Dµ][˘gRiVáV @áV|msLRigRi¨s F°LS»¡Li ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V gSNRPVLi≤y @˙xms™´sVªRΩLÚ igS DLi≤y÷¡=©´s ªRΩLRiVfl·Li NRPW≤y DLiµj∂. ry*LÛiR LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV ªRΩ™´sV J»¡VÀÿ˘LiN`P LS«¡NUP∏R∂W¤Õ¡[ áORPQ ˘LigS Fy™´soáV NRPµR∂VxmsoªRΩV©´sı Æ™s[Œ¡œ ˙xms«¡Ã¡V @˙xms™´sVªRΩLÚ igS DLi≤y÷¡ ™yLji NRPV˙»¡Ã¡©´sV rygRi¨s™´s*™´sµÙ∂R V. æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚Li, ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li GLRiˆ≤T∂©´s ªRΩLS*æªΩ[ @LiµR∂LjiÕ‹[©s´ W qx sLiª][tx sQLi Æ™s÷˝¡≠sLRiVxqsVÚLiµR∂©´s≤R∂LiÕ‹[ qx sLiƵ∂[§x ¶ ¶Li ¤Õ¡[µ∂R V. æªΩáLigSfl· ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtsÌ Q˚Li GLSˆ»¡V xms˙NTP∏R∂V BNRP Æ™s[giR Li mx soLi«¡ŸNRPVLi»¡VLiµR∂¨s æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ ©y∏R∂VNRPVáV @LiøR¡©y Æ™s[qx sVÚ©yıLRiV. DgSµj∂ ©y…”¡NTP lLiLi≤R∂V LSuÌy˚á GLSˆ»¡V mx spLRi∏Ú ∂∫ VGÕÿ øR¡W≤y÷¡. BxmsˆV≤R∂V©´sı mx sLjiqz sÚªΩR VÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs NRPW≤y Æ™s[giR LigS mx s©´sVáV ¬ø¡[mx s¤…¡Ì [ @™´sNSaSáV D©yıLiVV. BLi…ÿ  ¡∏R∂V…ÿ IN][‰ @LiaS¨sı øR¡NRP‰¤À¡»Ì¡VNRPVLi»¡W ™´sqx sVÚ©s´ ı NSLi˙lgi£qs @µ≥∂j uÓy©´sLi BNRP G™´sW˙ªRΩLi «ÿxms˘Li ¬ø¡[∏∂R VNRPVLi≤y ∏R∂VVµÙ∂R ˙FyºΩxmsµj∂NRP©´s ™´s˘™´s•¶¶ LSáV ©´s≤R∂VxmsoNRPV¨s LS™y÷¡. ˙xms˙NTP∏R∂V Aáxqs˘Li @π∏∂[V˘ N]µÙ∂k q{ s™´sWLi˙µ≥∂R Õ‹[ ˙xms«¡Ã¡©´sV ªRΩ™´sV qx s*ÕÿÀ≥¡œ Li N][qx sLi Æ©s[ªΩR áV lLiøR¡Ëg]≤R∂VªRΩWÆ©s[ DLi…ÿLRiV. ˙xmsxqsVÚªΩR Li D©´sı ’¡Ã˝¡V qx sÀ≥¡œ Õ‹[ øR¡LjiËLi¿¡ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡ @’≥¡˙Fy∏R∂Wáª][ ºΩLjigji LSxtsÌ Q˚mx sºΩNTP ¬ø¡[LiR VªRΩVLiµj∂. @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊS¨sNTP ™´sqx sVÚLiµj∂. A\|ms FyL˝iR Æ™sVLi…fiÕ‹[ ’¡Ã˝¡V AÆ™sWµy¨sNTP ™´sqx sVÚLiµj∂. @Liªy ry{msn gS «¡LjigjiæªΩ[ ™´sWLjiËÕ‹[ lLiLi≤R∂V LSuÌy˚áV @µ≥∂j NSLjiNRPLigS GLRiˆ≤T∂ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s @LiaSá\|ms µR∂XztÌsQ |ms≤R∂ªyLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ™´s˘™´s•¶¶¶LRi™´sVLiªy NSLi˙lgi£qs @µ≥j∂uÓy©´sLi ™´sVVLiµR∂VgS LRiWF~Liµj∂LiøR¡VNRPV©´sı xms¥R∂NRPLi ˙xmsNSLRiÆ™s[V ©´s≤R∂VxqsVÚ©s´ ı»˝¡V D©´sı AL][xmsfl·Ã¡NRPV æªΩLRiµj∂Liøy÷¡. BƵ∂[µ][ LSx§¶¶¶ßÕfi©´sV ˙xmsµ≥y¨s¨s ¬ø¡[∏∂R V≤y¨sNTP @Li»¡W ™´sqx sVÚ©s´ ı AL][mx sfl·Ã¡©´sV N]…Ì¡” FylLi[∏∂R W÷¡=LiƵ∂[. ™´sVx§¶‹[©´sıªRΩ\Æ™sV©´s æªΩáLigSfl· DµR∂˘™´sW¨sı BÕÿ ¿¡Ã˝¡LRi LS«¡NUP∏R∂Wáª][ F°Ã¡Ë≤R∂Li µyLRiVfl·Li. BNRP lLiLi≤R∂VryL˝iR V ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs @µ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT LS™´s≤y¨sNTP NSLRifl·\Æ™sV©´s LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ FyLÌik mx s»Ì¡V©´sV Gµ][ INRP LRiWxmsLiÕ‹[ N]©´srygjiLiøR¡≤y¨sNTP ªRΩgji©´s ™´sp˘x§¶ ¶Li LRiWF~Liµj∂LiøyLRi¨s @LÛiR Li ¬ø¡[qx sVN][™s´ øR¡VË. @LiVVæªΩ[ LS«¡NUP∏R∂WáV FsÕÿ D©yı NSLi˙lgi£qs C ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Õ˝‹[ ¿¡LRiNSLigS ¨s÷¡¿¡ F°ªRΩVLiµj∂. ™´sVV≈¡˘LigS r°¨s∏R∂W ºdΩqx sVNRPV©´sı ¨sLÒiR ∏R∂VLiª][ Æ©s˙x§¶ ¶® ©y…”¡©´s ≠sxtsQ’¡d «¡Li m{ s≤R∂ ≠sLRigRiÆ\≤∂©´s¤…¡˝ .[ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V BNRP r°¨s∏R∂W Æ™s[VáV©´sV ™´sVLRi¿¡ F°LRi¨s NRPW≤y ¬ø¡xmsˆVN][™s´ øR¡VË. qx sLi˙NSLiºΩ xqsLi ¡LSá©´sV  ¡Ã¡LigS ™´sVLjiLiªRΩ A©´sLiµR∂LigS «¡LRiVxmsoNRPVÆ©s[Õÿ @≤R∂VgRiVáV mx s≤ÔyLiVV. @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ øR¡LRiË Æ™s[giR LigS rygRiVª][Liµj∂. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ˙xms˙NTP∏R∂V ∏R∂W™´sªRΩWÚ mx spLjiÚ ¬ø¡[qz s r°¨s∏R∂W ªRΩ©´s ™ygÙS©y¨sı ¨sáVxmsoNRPVLi…ÿLRi¨s @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚ A≠sLS˜È™s´ Liª][ æªΩáLigSfl· BNRP ªRΩ©´s @zqsÚªy*¨sı ¨sáVxmsoNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLiÕ‹[ DLi≤y÷¡. ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂, «¡©´s™´sLji 13 (ôd’ ÿ q÷´dt ) :@©´ s ıLix m sLR i ˙ ¡x § ¶¶¶¯ xqs*LRiWxmsLi @©yıLRiV ™´sV•¶¶¶ªRΩV¯Ã¡V. ANRP÷¡ª][ @á™´sV…”¡Li¬ø¡[™yLjiNTP mx s¤…¡Ì ≤R∂©´sıLi |ms≤T∂æªΩ[ “¡≠sªRΩ NSáLiÕ‹[ \|qsªRΩLi ™´sVLji¿¡F°LRi¨s |msµÙ∂R áV ¬ø¡xmsoªRΩVLi…ÿLRiV. @Õÿlgi[ @¨sıµy©yÕ˝‹[ ZNPÕ˝ÿ g]xmsˆµy©´sLi@©´sıµy©´sLi @¨s NRPW≤y ©y©´sV≤T∂ DLiµj∂. |msµÙ∂R á ™´sW»¡Ã¡©´sV, @©yıLRiVÚá ANRP÷¡ ºdΩlLi[ËLiµR∂VNRPV ©´s≤R∂VLi ’¡gjiLiøyLki ˙gS™´sVxqÛsVáV. BLiºΩLi\æªΩ ™´s»¡V≤T∂Li\æªΩ @©´sıøR¡LiµR∂LigS ªRΩ∏R∂W\lLi©´s @©´sıµy©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLi Æ©s[≤R∂V ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[Æ©s[ NSµR∂V.. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS\|qsªRΩLi A˙gS™´sW¨sNTP ∆ÿ˘ºΩ¨s ALÍjiLi¿¡ |ms…Ì”¡Liµj∂. ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂ —¡Õ˝ÿNRPV ¿¡™´sLRigS NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ qx sLji §x ¶ ¶µ∂RÙ VÕ‹[¨s ™´sWøylLi≤Ô∂T ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s ™´sVµÙj∂NRPVLi»¡ ˙gS™´sVLiÕ‹[ @©´sıµy©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLi Æ©s[≤∂R V —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS •¶¶ …fi …ÿzmsN`PgS ™´sWLjiF°LiVVLiµj∂. ˙gS™´sW¨sNTP lLiLi≤R∂V NTPÕ‹[≠sd V»¡L˝iR µR∂WLRiLiÕ‹[ Æ™sázqs©´s

qs¡ø£+>± e÷s¡T‘·Tqï ¬s’˝Ò« Á|üj·÷D+ ¨sªRΩ˘Li xmsµj∂Æ™s[á ™´sVLiµj∂

{qs»˝¡V µ]LRiNRP≤R∂Li @µ≥R∂XxtÌsQÆ™s[V gRifl·¨ds∏R∂VLigS Aµy∏R∂W¨sıxqsVÚ©yı r¢NRPLS˘Ã¡V xqsV©yı

¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂, «¡©´s™´sLji 13 (ôdÿ’ q÷´dt): ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚NRPV xqsLjix§¶¶¶µÙR∂VÕ‹[ D©´sı ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂ —¡Õ˝ÿZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[¨s l\Li¤Õ¡[* }qÌstx sQ©s± Aµy∏R∂VLiÕ‹[ @˙gRigS≠sVgS ¨sáV qx sVÚ©yı ˙xms∏R∂Wfl‘·NRPVáNRPV ™´sW˙ªRΩLi À≥ÿLRiLi ¨sáVxmsoª][Liµj∂. ¨sªRΩ˘Li BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ mx sµj∂Æ™s[á ™´sVLiµj∂ ˙xms∏R∂Wfl‘· NRPVáV ≠s≠sµR∂ ˙FyLiªyáNRPV ™´s¿¡Ë Æ™sŒœ¡ßÚLi¤…¡[, BLiµR∂VÕ‹[ NRP¨dsxqsLi xmsµj∂aSªRΩLi ™´sVLiµj∂\ZNP©y {qs»˝¡V á’≥¡LiøR¡≤R∂Li gRigRi©´sLi gSÆ©s[ ™´sWLRiVª][LiµR∂¨s AÆ™s[µ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡ @™´sqx sLSáNRPV qx sLjimx sÆ≤∂[¨sı l\LiŒ˝¡œ ß ¤Õ¡[NPR , D©´sı \lLiQŒ˝œ¡Õ‹[ À‹[gkiáV xqsLjiF°NRP ¨sªRΩ˘Li ˙NTPNTP‰Ljiqz s©´s ˙xms∏R∂Wfl·Liª][ NSáLi Æ™sÃ˝¡µk∂qx sVÚ ©yıLRiV. Lji«¡lLi[*xtsQ©s± ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPV©yı q{ s»¡V NRP©´sˆÈL`i¯ NS¨s qx sLixmsn V»¡©´sáV |\ qsªRΩLi ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLiVV. xqsVµR∂WLRi

˙FyLiªyáNRPV Æ™s¤Õ¡˝ ™[ yLRiV ¿¡™´sLji ¨s≠sVxtsQLi ™´sLRiNRPV Æ™sLiVV…fi¬ø¡[qz s ˙xms∏R∂WflÿÆ©s[ı LRiµÙ∂R V ¬ø¡[qx sVN][™y÷¡=©´s mx sLjiqz sÛ ºΩ µyxmsoLjiLi¿¡Liµj∂. ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂ ©´sVLi¿¡ ˙xmsµy©´sLi gS tz sQLijÔ , ™´sVVLiÀÿLiVV, ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, ≠saS≈¡xms»¡ıLi, ºΩLRiVxmsºΩ, NRPLRiWıáV, ¿¡ªRΩWÚLiR V —¡Õ˝ÿáNRPV FsNRPV‰™´sgS ˙xms∏R∂WflÿáV rygRiVªRΩVLi…ÿ LiVV. ztsQLÔkic≠saS≈¡, ™´sVVLiÀÿLiVV Æ™s¤Õ˝¡[ Ƶ∂[™s´ gjiLji, @«¡Liªy @N][Õÿ, ≠saS≈¡xms»¡ıLi c¨s«ÿ™´sWÀÿ µ`∂,zqsNTPLi˙µyÀÿµ`∂c ™´sV©y ¯≤`∂, qz sNTPLi˙µyÀÿµ`∂c™´sVVLiÀÿLiVV l\LiŒ˝¡œ ß ˙xmsµ≥y©´sLigS BNRP‰≤T∂©´sVLi¿¡ Æ™sáVÚLi…ÿLiVV. CFsN`P= ˙|ms£qs \lLiQŒ˝œ¡Õ‹[ ryµ≥yLRifl·, Lji«¡lLi[*tx sQ©s± À‹[gik áՋ[ ˙xms∏R∂Wfl·Li¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[¨s mx sLjiqz sÛ ºΩ Æ©sáN]LiµR∂¨s ˙xms∏R∂Wfl‘·NRPVáV ™yF° ªRΩV©yıLRiV. Æ™s[qx s≠sNSáLiÕ‹[ |\ qsªRΩLi ˙xmsæªΩ[˘NRP l\LiQŒ¡œ˝ ©´sV ©´s≤T∂mz sLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ l\Li¤Õ¡[*aS≈¡ ≠sxmsn áLi

@LiVVLiµR∂¨s ˙NTPNTP‰Ljiqz s D©´sı ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂ }qÌsxtsQ©±s ¨sáV™´so»¡µÙR∂LigS ¨sáVr°ÚLiµj∂. ryµ≥yLRifl·LigS «¡©´sLRiÕfi À‹[gik áV ˙xmsºΩFsN`P=˙ |ms£qs l\LiáVNRPV ™´sVVLiµR∂VlLiLi≤R∂V, Æ™s©´sVNRPlLiLi ≤R∂VLi…ÿLiVV. @LiVVæªΩ[ C©yáVgjiLi …”¡Õ‹[NS áV |ms»Ì¡VNRPV¨s ¨sáVøR¡V ¨s ˙xms∏R∂Wfl·Li ¬ø¡[∏∂R V ≤R∂ Æ™s[V gRigRi©´sLigS ™´sWLRiVª][Liµj∂. ¿¡©´sızmsÃ˝¡Ã¡ª][ Æ™s¤Œ¡˝ ™[ yLji mx sLjiqz sÛ ºΩ ¬ø¡xmsˆ©´s á≠s NSµR∂V. q{ s»˝¡V µ]LRiNRPNRP, ˙xms∏R∂Wfl·Li LRiµÙ∂R V¬ø¡[qx sVN][¤Õ¡[NPR øyÕÿ™´sVLiµj∂ @xtsÌ QNPR uÌyáV xms≤R∂VªRΩWÆ©s[D©yıLRiV. «¡©´sLRiÕfi …”¡ZNP‰…fi N]©´sVg][áV ¬ø¡[qz s©´s ™yLRiV q{ s˝ mx sL`i À‹[gik Õ˝‹[ ˙xms∏R∂Wfl”·Li¬ø¡[ ≠dsáV¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Liª][ øyÕÿ ryL˝RiV «¡Lji™´sW©yáV ¬ø¡÷˝¡Li¿¡ ™´sVLki ˙xms∏R∂WflÿáV rygjiLiøy÷¡=©´s mx sLjiqz sÛ ºΩÆ©sá N]Liµj∂. |\ mns©±s ¬ø¡÷˝¡Li¿¡©y NRPW≤y Lji«¡lLi[*tx sQ©s± ¬ø¡[qx sVNRPV©´sı™yLji q{ s»˝¡™´sVµR∂˘©Ø[, ™yLRiV@»¡W, B»¡W ™´s¿¡Ë Æ™s¤Œ¡˝ [ ™´sWLÊiR LiÕ‹[Æ©s[ NSáLi Æ™sÃ˝¡µk∂∏R∂W÷¡=©´s mx sLjiqz sÛ ºΩ Æ©sáN]Li…‹[Liµj∂. AL`izmsFs£mns F°÷d¡xqsVáV µR∂VLRiVxqsVgS ˙xms™´sLjiqxÚ sWÚ, µ_LÍiR ©y˘Ã¡NRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩWÆ©s[ D©yıLRiV. CxqsLixmsn V »¡©´sá\|ms “¡zmsAL`i }qÌstx sQ©s´˝ Õ‹[ mz sn LS˘µR∂V ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ıxmsˆ…”¡NTP mx s…Ì¡” Li øR¡VN][™´s≤R∂Li¤Õ¡[µR∂Æ©s[ AL][xmsfl·Ã¡V gRiVxmsˆV™´sVLi»¡V©yıLiVV. ryµ≥yLRifl· À‹[gik á qx sLi≈¡˘©´sV |msLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[qx sVÚ

©yıxms…Ì¡” LiøR¡VNRPV©´sı FyFy©´s l\Li¤Õ¡[*aS≈¡ F°™´s≤R∂Li¤Õ¡[µ∂R V. BLiµR∂VN][qx sLi ˙xms∏R∂VºΩıLi øy÷¡=©´s @µ≥j∂NSLRiVáVgS¨s, ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sµ≥∂R VáVgS¨s ¨s™´sV¯NRPV ¨dslLiªRΩ©Ú s´ »˝¡VgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yı LRi¨s ˙xms∏R∂Wfl‘·NRPVáV AL][mz sxqsVÚ©yıLRiV. Ƶ∂[™s´ gjiLjiFsN`P= ˙|ms£qsNRPV, @«¡Liªy, @N][Õÿ, ™´sV©y¯≤`∂, NS¿¡gRiW≤R∂, ™´sV©y¯≤`∂\lLiQŒ˝œ¡NRPV 21À‹[gkiáV™´sW˙ªRΩÆ™s[V DLi≤R∂≤R∂LiNRPW≤y ˙xms∏R∂Wfl‘·NRPVá @™´sqx sLS á©´sV ºdΩLRiˤա[NRP F°ªRΩV©yı∏R∂VÆ©s[µj∂ ™yxqsÚ™s´ Li. B≠s˙FyLRiLiÀ≥¡œ }qÌstx sQ©s´˝ ©´sVLi¬ø¡[ ¨sLi≤T∂ F°LiVV ™´sxqsVÚLi≤R∂ ≤R∂Liª][ ™´sVµR∂˘Õ‹[Fs ZNP[‰™yLji xmsLjizqÛsºΩ AgRi™´sV˘g][øR¡LRiLigS ™´sWLRiVª][Liµj∂. ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂NRPV Lji«¡lLi[* tx sQ©s± N][…ÿ |\ qsªRΩLi ªRΩNRPV‰™´sgS DLi≤R∂≤R∂Li ™´sVL][aSxmsLigS ™´sWLRiVª][Liµj∂. mx sáV™´soLRiV L][«¡ŸÃ¡NRPV™´sVVLiµR∂VgSÆ©s[ A©±s\¤Õ¡©±sÕ‹[ …”¡ZNP‰…fi ¡VNTPLi g`i ¬ø¡[qx sVNRPVLi»¡V©´sıxmsˆ…”¡NUP, q{ s»˝¡V µ]LRiNRP≤R∂Li gRigRi©´sLigSÆ©s[ ™´sWLRiVª][Liµj∂. ˙xmsxqsVÚªΩR LiD©´sı l\LiQŒ¡œ˝ NRPV À‹[gik á©´sV |msLiøy á¨s, qz sNTPLi˙µyÀÿµ`∂, ™´sVVLiÀÿLiVVá ™´sVµR∂˘ ™´sVL][ l\LiáV©´sV ©´s≤T∂mz sLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ øyÕÿNSáLigS D©´sıxmsˆ…”¡NTP xms…Ì”¡Li øR¡VNRPV©´sıFyFy©´sl\Li¤Õ¡[*aS≈¡ F°™´s≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R V. —¡Õ˝ÿZNP[Li˙µR∂Li©´sVLi¿¡ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ ™´sV π∏∂[V˘ mx sp‚fl·[, mx sLi≤R∂Lkimx spL`iFsN`P= ˙|ms£qs l\LiQŒ¡œ˝ Õ‹[

≠sV¨ds \lLiªRΩV ¡«ÿL˝RiNRPV ˙xmsºΩFyµR∂©´sáV

@≠sÆ™s[NS¨sNTP ¨sµR∂LRi+©´sLi …”¡Fs¨dÍsJ @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V Ƶ∂[≠s ˙xmsryµ`∂ \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, «¡©´s©´sLji 13 (ôd’ÿq÷´dt): æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V ˙xmsªRΩVá©´sV À‹[gij ™´sVLi»¡Õ˝‹[ mx sÆ≤∂[qz s q{ s™´sWLi˙µ≥∂R VáV, ˙xmsµ≥y©´sLigS GzmsFs¨dsÍ J Æ©s[ªΩR @a][N`PÀÿ ¡V qx s•¶¶ q{ s™´sWLi˙µ≥∂R Æ©s[ªΩR á @≠sÆ™s[NS¨sNTP ¨sµR∂LRi+©´s™´sV¨s …”¡Fs¨dsÍ J @µ≥∂R ˘QOPR V ≤R∂V Ƶ∂[≠sd ˙xmsryµ`∂ ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ™´sVLi≤T∂ mx s≤ÔyLRiV. \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂ ∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Dµ][˘gRixqsLixmnsWá Æ©s[ªRΩgS DLi≤y÷¡=©´s @a][N`PÀÿ ¡V µR∂VLS¯ LÊRiLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yı≤R∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. NSgjiªyá©´sV ™´sVLi»¡|ms…Ì”¡©´sLiªRΩ ™´sW˙ªy©´s æªΩáLigS≥fl· AgRiÆ©s[ AgRiµR∂©yıLRiV. æªΩáLigS fl·©´sV AxmsoªRΩV©yı™´sV¨s ˙xmsgRiÕÿ˜Ã¡V mx sáV NRPVªRΩV©´sı {qs™´sWLi˙µ≥∂R Dµ][˘gRiVáV, ˙xms«ÿ˙xms ºΩ¨sµ≥∂R Vá xmsxmsˆVáV @xqs=áV D≤R∂NRP™´s©yı LRiV. À‹[gij ™´sVLi»¡Õ˝‹[ Æ™s[∏∂R W÷¡=Liµj∂ æªΩáLi gSfl· ’¡Ã˝¡V

˙xmsªRΩVá©´sV NSµR∂¨s, q{ s™´sWLi˙µR∂ Aµ≥∂j mx sªy˘¨sı, @x§¶¶¶LiNSLS¨sı @¨s A∏R∂V ©´s z§¶¶¶ªRΩ™´so xms÷¡NSLRiV. ≠ds…”¡¨s À≥‹g[ ij ™´sVLi»¡Õ˝‹[ ªRΩgRiVá |ms»Ì¡VN][Li≤R∂¨s Ƶ∂[≠sd ˙xmsryµ`∂ ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. B™y*á {qs™´sWLi˙µ≥R∂VáV ¬ø¡[zqs©´s NSgjiªyá NS÷¡ËÆ™s[ªΩR ª][ æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V ∆ÿ∏R∂V™´sV¨s æªΩ[÷¡F°LiVVLiµR∂ ©yıLRiV. C À‹[gij mx sLi≤R∂VgRiª] F[ y»¡V ™´sVNRPLRi qx sLi˙NSLiºΩ q{ s™´sWLi˙µ≥∂R VáNRPV ¡VµÙ∂j ˙xmsryµj∂Li øyá¨s N][LiR VNRPVLi»¡V©yı™´sV¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. æªΩáLigSflÿ©´sV gRi≤T∂¿¡©´s 60GŒ˝¡œ ß µR∂VLS¯LÊiR LigS ª]NTP‰|ms»Ì¡≤R∂Æ™s[VNSNRP æªΩáLigSflÿ™yLji\|ms @«¡™´sWLiVV{tsQ øR¡Õÿ LiVVLiøyLRi¨s, BNRP™´sVVLiµR∂V A ™´s˘™´s•¶¶ LSáV N]©´srygRi™´s¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ™yµR∂Vá JzmsNRP©´sV, xqsx§¶¶¶©y¨sı @≠sÆ™s[NPR LigS À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRi¨s Ƶ∂[≠sd ˙xmsryµ`∂ AL][mz sLiøy LRiV.

Lji«¡lLi[*tx sQ©s± À‹[gik áV ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Liª][ 600 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri ˙xms∏R∂Wfl·Li NRPxtÌsQLigS ™´sWLRiVª][Liµj∂. @LiªRΩ µR∂WLRiLi ¨sáVøR¡V¨s, NRPWLRiV˨s ˙xms∏R∂Wfl”·LiøR¡≤R∂Li À≥ÿLRiLigS™´sW LRiVªRΩV©´sıLiµR∂V©´s Lji«¡lLi[*xtsQ©s± À‹[gik á©´sV ZNP[…ÿLiVVLiøy á¨s N][LiR VªRΩV©yıLRiV. @Õÿlgi[ KLRiLigRiÀÿµ`∂ ©´sVLi¿¡ µ≥∂R LS¯Àÿµ`∂ ™´sLRiNRPV ©´s≤R∂VxqsVÚ©s´ ı l\LiáV©´sV ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂™´sLRiNRPV F~≤T∂gji}qsÚ tz sQLijÔ Æ™s¤Œ¡˝ ™[ yLjiNTP FsLiª][ Dxms∏R∂VV NRPÚLigS DLi»¡VLiµR∂¨s N][LRiVªRΩV©yı mx s…Ì¡” LiøR¡VN][™s´ ≤R∂Li¤Õ¡[µ∂R V. ™´sV•¶¶ LSxtsÌ Q˚ Õ‹[¨s «ÿÕÿı, ©ygRiL`ir°Õfi ™´sVµR∂˘ ©´s≤T∂¬ø¡[ l\LiáV©´sV ˙xmsºΩaRP¨s™yLRiLi «ÿÕÿı©´sVLi¿¡ NS¿¡gRiW≤R∂NRPV Æ™sVLiVVLi¤…¡Æ©s©±s= }msLRiVª][ºΩd qx sVNRPVÆ™sŒœ¡®Ú Aµj∂™yLRiLiºΩLjigji «ÿÕÿıNRPV xmsLizmsxqsVÚ©yıLRiV. C l\LiáVÕ‹[ ˙xms∏R∂W fl‘·NRPVáNRPV @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆ }qsÚ FsLiª][ Dxms ∏R∂VVNRPLÚ igS DLi»¡VLiµR∂¨s ZNP[Li˙µR∂ ˙xms ¡VªRΩ*Li \lLi¤Õ¡[*aS≈¡NRPV ≈¡¿¡ËªRΩ\Æ™sV©´s AƵ∂[aSáV «ÿLki¬ø¡[}qsÚ N]LiªRΩ Õ‹[ N]LiªRΩ ˙xms∏R∂Wfl· @™´sxqsLSáV ºdΩLRiV ªy∏R∂VLi»¡V©yıLRiV. µk∂¨s¨s lLigRiV˘Ã¡L`i \lLiáVgS NRPW≤y ™´sWLSËá¨s N][LRiVªRΩV ©yıLRiV.@Õÿlgi[ N][ø`¡Ã¡ qx sLi≈¡˘©´sV, Lji«¡lLi[*tx sQ©s± N][…ÿ©´sV |msLiøyá¨s ˙xms∏R∂Wfl‘·NRPVáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV.

ZNP[Li˙µR∂Li\|ms mx spLji≠Ú saS*xqsLiª][ D©yı ™´sV¨s @LiµR∂VZNP[ ªy™´sVV JzmsNRPª][ D©yı ™´sV©yıLRiV. ªRΩ™´sV xqsªyÚ G≠sV…‹[ ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ æªΩ[÷¡F°ªRΩVLiµR∂©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s NSLRi˘ ˙NRP™´sW¨sı Æ™s[gRiLigS xmspLjiÚ¬ø¡[zqs æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡NTP¿¡Ë©´s ™ygÙS©y¨sı mx spLji¬Úø¡[qx sV N][™yá¨s NSLi˙lgi£qsÆ©s[ªΩR áNRPV Ƶ∂[≠s ˙xmsryµ`∂ qx sW¿¡LiøyLRiV. ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[ D©´sı ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*LiQ|\ ms IºΩÚ≤∂T æªΩ¿¡Ë mz -n s˙ ¡™´sLjiÕ‹[ «¡Ljilgi[ FyL˝iR Æ™sVLi…fiÕ‹[ ’¡Ã˝¡V |ms…Ì¡” AÆ™sWµj∂Li xms¬ø¡[∏R∂W á¨s Ƶ∂[≠ds ˙xmsryµ`∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. qz sFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`iª] F[ y»¡V @a][N`PÀÿ ¡V, BLiNS AÀÿ ¡V, CÀÿ ¡V áV FsLiµR∂LRiV @≤Ô∂R Vxms≤Ôy NRPW≤y æªΩáLigSflÿ LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡V AgRiÆ©s[ AgRiµR∂©yıLRiV. æªΩáLigSflÿ ’¡Ã˝¡V©´sV NSáV˪RΩW |\ §¶¶ aS¿¡ NS©´sLiµR∂Li F~LiµR∂VªRΩV©yıLRi¨s, @µj∂ ™yLji @«Ïÿ©y¨sNTP ¨sµR∂LRi+©´sÆ™s[V @™´soªRΩVLi µR∂©yıLRiV. Fs…Ì¡” mx sLjiqz sÛ ºΩÕ‹[©s´ V q{ s™´sWLi˙µ≥∂R Váª][ NRP÷¡zqs DLiÆ≤∂[ mx sLjiqz sÚºΩ ¤Õ¡[Æ©s[¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV.

NRPLRiWıáV,«¡©´s™´sLji13(ôdÿ’ q÷´dt): NRPLRiWıáVÕ‹[ @µR∂©´sLigS HµR∂V ≠sV¨ds l\LiªRΩV ¡«ÿL˝iR GLSˆ»¡VNRPV ˙xmsºΩFyµj∂Liøy™´sV¨s l\LiªRΩV ¡«ÿL`i Fs}qÌs…fi @µ≥∂j NS Lji æªΩ÷¡FyLRiV. D©´sıªyµ≥∂j NSLRiVá ©´sVLi¿¡ @©´sV™´sVºΩ LS™y÷¡= DLiµR∂¨s, ≠ds…”¡ GLSˆ»¡VNRPV @µ≥∂j NRPLigS ≈¡LRiVË NRPW≤y NSµR∂©yıLRiV. . ≠s¨sπ∏∂WgRiµyLRiVáNRPV NRPWLRigS∏R∂Vá N]©´sVg][áV ™´sVLjiLiªRΩ qx sVáV™´so @™´soªRΩVLiµR∂¨s À≥ÿ≠sLi¿¡, ≠ds…”¡¨s F~µR∂Vxmso qx sLixmsn WáNRPV @xmsˆgjiLiøyá¨s NRPW≤y ˙xmsºΩFyµj∂LiøyLRiV. . Æ™sVV\¤À¡Õfi l\LiªRΩV ¡«ÿL˝iR NRPLi¤…¡[ B≠ds ™´sVLjiLiªRΩ AµR∂LRifl· F~LiµR∂Vªy∏R∂V¨s ≠saRP*zqsxqsV ©Ú yıLRiV. ©yáVgRiV áORPQáNRPV |\ msgS «¡©yÀ≥ÿ D©´sı NRPLRiWıáVÕ‹[ ™´sVW≤R∂V l\LiªRΩV ¡«ÿL˝iR V D©yıLiVV. ≠ds…”¡Õ‹[ qz s.NS˘Lixmso l\LiªRΩV ¡«ÿLRiV ÀÿgS @’≥¡™´sXµÙ∂j ¬ø¡Liµj∂Liµj∂. ˙xmsºΩL][«¡⁄ 6 Æ™s[á ™´sVLiµj∂NTP |\ msgS ≠s¨sπ∏∂WgRiµyLRiVáV NRPWLRigS ∏R∂VáV N]©´sVg][áV ¬ø¡[qx sVÚLi …ÿLRiV. BNRP‰≤R∂ LRiµÙ∂k ¨s ¨s∏R∂VLi˙ºΩLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV @a][N`P©´sgRiL`i, ALÌik q{ s N]ªRΩ Ú ¡ rÌyLi≤R∂V, NRPÃ˝¡WLRiV ¬ø¡©´sı™´sV¯ NRPW≤R∂÷¡, FyªRΩNRPLi ˙…‹[Õfi LRiWLi, l\Li¤Õ¡[*}qÌstx sQ©s± NRPW≤R∂÷¡ ZNP[Li˙µyÕ˝‹[ N]ªRΩgÚ S ≠sV¨ds l\LiªRΩV ¡«ÿL˝iR V GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[∏∂R V©´sV©yıLRiV. l\LiªRΩVáV, ≠s¨sπ∏∂WgRiµyLRiVáª][ ¨sªRΩ˘Li LRiµÙ∂k gS DLiÆ≤∂[ q{ sNS˘Lixmso l\LiªRΩV ¡ «ÿLRiVNRPV ˙xmsªyı™´sWı∏R∂VLigS ≠sV¨ds l\LiªRΩV  ¡«ÿL˝iR V GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV @µ≥∂j NSLRiVáV qz sµÙ∂R ™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. NRPLRiWı áV mx sLjiqx sLRi ˙gS™´sWá ©´sVLi¿¡ l\LiªRΩVáV NRPWLRigS∏R∂VáV æªΩøR¡VËN]¨s ≠s˙NRPLiVVLi øR¡V NRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV qz s.NS˘Lixmso l\LiªRΩV ¡«ÿLRiV @©´sV™´sogS D©´sıxmsˆ …”¡NUP.. ™yLjiNTP NS™y÷¡=©´s ™´sqx sªRΩVáV qx s™´sVNRPWLRiË≤R∂LiÕ‹[ @µ≥∂j NSLRiVáV ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı ˙xms∏R∂VªyıáV J N]÷¡NTP‰ LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R V. µk∂Liª][ NRPWLRigS∏R∂VáV ºdΩqx sVNRPV™´s¿¡Ë©´s l\LiªRΩVá©´sV Æ™s©´sNTP‰ mx sLixms¤Õ¡[NPR , @NRP‰Æ≤∂[ @™´sVV¯NRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV qx sÛ Ã¡Li øR¡Wxms¤Õ¡[NPR qz s ¡˜Liµj∂ B ¡˜LiµR∂VáV mx s≤R∂VªRΩV©yıLRiV.

™´sWlLi‰…fiÕ‹[ r¢NRPLS˘Ã¡\|ms µR∂XztÌsQ

Æ™s[V≤yLRiLiÕ‹[ F˝yzqÌsN`P ¨s}tsQµ≥R∂Li

lLi[fl·VNRP™´sLÊS¨sNTP FsxqsLRiV |ms≤R∂VªRΩV©´sı Æ©s[ªRΩáV. ?

LRiLigSlLi≤ÔT∂,«¡©´s™´sLji13(ôd’ÿq÷´dt): ™´sWlLi‰…fiNRPV xmsLi≤T∂Li¿¡©´s µ≥y©y˘¨sı ≠s˙NRPLiVVLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV ™´s¬ø¡[Ë \lLiªRΩVáNRPV FsÕÿLi…”¡ B ¡˜LiµR∂VáV NRPáVgRiNRPVLi≤y r¢NRPLS˘Ã¡V NRP÷¡ˆryÚ©´s¨s aRPLiNRPL`ixms÷˝¡ ™´s˘™´sry∏R∂V ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡ @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V ™´sWfl”·N`P lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. ™´sWlLi‰…fi xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. NRPWLRigS∏R∂Vá NRP≠dsVxtsQ©±s G¤«¡Li»˝¡NRPV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s µR∂VNSflÿáV bP¥j∂Õÿ™´sxqÛsNRPV ¬ø¡[LRi≤R∂Liª][ B ¡˜LiµR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s, ™yLji N][xqsLi N]ªRΩÚ µR∂VNSfl· xqs™´sVVµy∏R∂W¨sı ¨sLji¯ryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ @™´sxqsLRi™´sVV©´sı Æ™s[VLRiNRPV zqsÆ™sVLi…fi L][≤˝R∂V GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ xqs’¡ªylLi≤ÔT∂ xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ ¨sµ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[LiVVryÚ©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≠s≠sµ≥R∂ xqsxqs˘Ã¡©´sV @µ≥j∂NSLRiVá µR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPV¨s Æ™sŒœ¡ªy™´sV©yıLRiV.

™´sLRiLigRiÕfi,«¡©´s™´sLji13(ôd’ÿq÷´dt): Æ™s[V≤yLRiLi «ÿªRΩLRiÕ‹[ F˝y zqÌsN`P xqsLiøR¡VáV, ™´sxqsVÚ™´soá ¨s}tsQµ≥R∂Li\|ms ºdΩxqsVN][™yá¨s AÕ‹[¿¡xqsVÚ©yıLRiV. µk∂¨s ™y≤R∂NRPLi ™´sÃ˝¡ @»¡≠ds ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ xmsLS˘™´sLRifl·Li Ƶ∂ ¡˜ºΩÆ©s[ ˙xms™´sWµR∂Li DLiµj∂. µk∂Liª][ µk∂¨s\|ms øR¡LjiËLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV 16©´s NRP¤Õ¡NÌRPL`i NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ xqs™´sWÆ™s[aRPLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V NSáVxtsQ˘ ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· ™´sVLi≤R∂÷¡ @µ≥j∂NSLRiVáV INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP H…‘¡≤U∂G {ms™Ø[, ©´sgRiLRi FyáNRP NRP≠sVxtsQ©´sL`i, LRiWLRiÕfi Fs{qsˆ, ™´sVVáVgRiV AL`i≤U∂™Ø[, ALÌki{qs, Fs£qsFs£qsFs£qs, Fs©±s{qs{qs, @»¡≠ds ∏R∂VV™´s«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sV @µ≥j∂NSLRiVáV, xqs*øR¡ËÈLiµR∂ xqsLixqÛsá ˙xmsºΩ¨sµ≥R∂VáV •¶¶¶«¡LRi™´soªyLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. BLiµR∂VN][xqsLi ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xms≤R∂ªyLRiV.@Õÿlgi[ |msµÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ™y˘FyLRiVáNRPV NRPW≤y \¬ø¡ªRΩ©´s˘Li ¬ø¡[ryÚLRiV.

≈¡™´sV¯Li,«¡©´s™´sLji13(ôdÿ’ q÷´dt): ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ™´s˘™´s•¶¶ LiR Li Æ™s[giR LigS ™´sVVLiµR∂VNRPV rygRi≤R∂Liª][ Fy»¡V —¡Õ˝ÿ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ NRPW≤y mx sLjiflÿ™´sVáV Æ™s[giR LigS ™´sWLRiVªRΩV©yıLiVV. Fs™´sLjiNTP ™yLRiV NSLi˙lgi£qsÕ‹[ Fy™´soáV NRPµR∂VxmsoªRΩV©yıLRiV. ™´sVLi˙ºΩ LSLilLi≤Ô∂T Æ™sLiNRP…fi lLi≤Ô∂T NRPW≤y BxmsˆV≤R∂V ªRΩ©´sÆ\µ∂©´s LkiºΩÕ‹[ øR¡˙NRPLi ºΩxmsˆVªRΩV©yıLRiV. |\ qs¤Õ¡Li…figS DLiÆ≤∂[ ™´sVLi˙ºΩ NRPW≤y N]LiªRΩ •¶¶ L`<igSÆ©s[ ™´sVVLiµR∂VNRPV F°ªRΩV©yıLRiV. ™´sVL][Æ\™sxmso FsÆ™sV¯÷d¡= F~LigRiV¤Õ¡[…¡” qx sVµ≥yNRPL`i lLi≤Ô∂T ≈¡™´sV¯Li Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ rÛy©´sLi N][qx sLi F°…‘¡mx s≤yá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV A∏R∂V©´s NSLi˙lgi£qs @µ≥∂j uÌy©y¨sNTP ªRΩ©´s @À≥¡œ ˘LÛiR ©´s NRPW≤y xmsLixmsoNRPV©yıLRiV. µk∂Liª][ BNRP BxmsˆV≤R∂V ™´sVLji lLi[fl·VNS ø_µj∂LjiNTP ™´s˘ºΩlLi[NPR LigS —¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ gRiW≤R∂VNRP»Ì¡VNRPV©´sı @xqs™´sV¯ºΩ ™´sVLjiLiªRΩgS LS¤«¡[qx sVNRPVÆ©s[ mx sLjiqz sÛ ªRΩVáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV.

|ü<˚fi¯ó¢>± ì‘ê´qï<ëq+ $ ¡VgÊRiLS™´sV÷¡Lilgi[aRP*LSá ∏R∂VLi µR∂»Ì¡\Æ™sV©´s @»¡≠ds˙FyLiªRΩLiÕ‹[ NTPáNTPáLS™yá mx sORPVá øR¡mx sˆVŒ˝¡œ ™´sVµR∂˘ A•˝¶ ¶µ∂R NRPLRiÆ\™sV©´s ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ Æ™sá qz sLiµj∂. FsxmsˆV≤R∂V Æ™sázqsLiµ][ ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[NPR F°LiVV©y Æ©s[≤R∂V @µj∂ xmsáV™´soLjiNTP N][lLi‰Ã¡V ºdΩlLi[Ë Æµ∂[™yá∏R∂VLigS©´sV, NRP≤R∂V xmso™´sVLi»¡©´sV ºdΩlLi[ËAá∏R∂VLigS ™´sWLjiF°LiVVLiµj∂. ˙xmsºΩG…ÿ bP™´sLS˙ºΩ ªRΩµj∂ªRΩLRi DªRΩ=™yáNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V À≥¡œ NRPVÚáV NRP¨s mz sLi¬ø¡[ CƵ∂[™yá∏R∂VLi Æ©s[≤∂R V ¨sªRΩ˘Li

À≥œ¡NRPVÚáª][ NTP»¡NTP»¡Õÿ≤R∂Vª][Liµj∂. ™´sW™´sVWáV mx sp«¡Ã¡LiµR∂VNRPVLi»¡W ZNP[™s´ áLi ˙gS™´sVxqsÛ VáZNP[ mx sLji≠sVªRΩÆ\™sV©´s Ƶ∂[™s´ rÛy©´sLi Æ©s[≤∂R V ˙gS™´sVxqsÛ VáV 2003Õ‹[ bP™´sLS˙ºΩ xmsLRi*µj∂©y©´s ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s @©´sıµy©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLiª][ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[Æ©s[NSµR∂V, ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[©s´ V, NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s N]LiªRΩ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ }msLRiV ˙xms∆ÿ˘ªRΩVáV r~LiªRΩLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiµj∂. 2003 bP™´sLS˙ºΩ L][«¡Ÿ©´s ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sV©´s @©´sıµy©´s NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ˙gS™´sVxqsÛ V áV

ªRΩÕÿ INRP ¡ryÚ ’¡∏R∂V˘Liª][Fy»¡V xmsxmsˆVáV, DxmsˆVáV xqs™´sVNRPWLjiË ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. DªRΩ=™yáª][ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Æ\™sV©´s @©´sıµy©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLi Æ©s[≤R∂V ¨sªy˘©´sıµy©´sLigS ™´sWLjiF°LiVVLiµj∂. ¨sªRΩ˘Li À≥œ¡NRPVÚáª][ NTP»¡NTP»¡Õÿ≤R∂VªRΩVLi≤R∂ ≤R∂Liª][ @©´sıµy©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLi \|qsªRΩLi ∏R∂VƵ≥∂[øR¡ËgS N]©´srygRiVªRΩWÆ©s[ DLiµj∂. L][«¡ŸL][«¡ŸNRPW @©´sıµy©´s NSLRi˘˙NRP ™´sVLi À≥ÿLRiLigS xmsLjifl·≠sVxqsVÚ©yı @©´sıµy©y¨sı

¡ » i R L E P T N i j L y ™ Ë [ ¡ ANRP÷¡ª][ ™´s¬ø NTPÚ @»¡V À≥œ¡NTPÚª][ ™´sVV

™´sW˙ªRΩLi ™´sVLji¿¡F°NRPVLi≤y ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. NTPáNTPáLS™yáV.. gRiágRiá ™´sVLi»¡W FylLi[ |qsáπ∏∂[VÃ˝¡W, @LiµR∂\Æ™sV©´s ˙xmsNRPXºΩ.. ™´sV©´sqx sV©´sV Æ\™sV™´sVLjimz sLi¬ø¡[ A•˝¶ ¶µ∂R NRPLRiÆ\™sV©´s ™yªy™´sLRifl·Li ™´sVµR∂˘ Æ™sázqsLiµk∂ $ ¡VgÊRiLSÆ™s[V ÷¡Lilgi[aRP*LSá∏R∂VLi. $LS™´sVV≤R∂V @LRifl·˘™yxqsLi ¬ø¡[qz s©´smx sˆV ≤R∂V C˙FyLiªy¨sNTP LS™´s≤R∂Æ™s[V NSNRP mx sLÒiR aSá©´sV GLSˆ»¡V¬ø¡[qx sVNRPV¨s LSLi ¡Li ≤R∂\|ms bP™´s÷¡LigS¨sı¬ø¡NTP‰ xmsp—¡Li¬ø¡ ™[ yLRi¨s˙xmsºdΩºΩ. bP™´s÷¡LigS¨sı @’≥¡ }tsQNPR Li

¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV Dxmsπ∏∂WgjiLi ¿¡©´sLiµR∂VÆ©s[ «¡Ã¡ ¡VgÊRi ™´sVLi≤R∂VÆ™s[xqs≠sÕ‹[ \|qsªRΩLi FsLi≤T∂F°NRPVLi≤y ¨ds…”¡ª][ NRPáNRPá Õÿ ≤R∂Vª][Liµj∂. Aá∏R∂V ˙FyLigRifl·LiÕ‹[¨s N][Æ©s[LRiV, ™´sVLi¿¡¨dsŒ˝œ¡Àÿ≠s, xqsLiªy©´s ©ygRiƵ∂[™s´ ªRΩ, ˙xmsºΩxtsÌ QªΩR ©´sV ˙FyøR¡VLRi˘LiÕ‹[ NTP æªΩøyËLRiV˙gS™´sVxqÛsVáV. Aá∏R∂V ˙xmsæªΩ[˘NRPªRΩ©´sV, øR¡Lji˙ªRΩ©´sV\|qsªRΩLi ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏∂R Wá¨s, ™´sWLRiV™´sVW á@»¡≠ds˙FyLi ªRΩLi Õ‹[ D©´sıLiµR∂V©´s BNRP‰≤T∂NTP ™´s¬ø¡[Ë ™yLjiNTP ANRP÷¡ ºdΩLSËá¨s ™´sVµÙ∂j NRPVLi»¡

˙gS™´sVxqÛsVáV¬ø¡[zqs©´s ˙xms∏R∂VªRΩıLiÆ©s[≤R∂V ™´sLiµR∂ á™´sVLiµj∂NTP ANRP÷¡¨s ºdΩLRiVr°ÚLiµj∂. G≤yµj∂Õ‹[ 365L][«¡ŸÃ¡NRPVgS©´sV 364 L][«¡ŸÃ¡Fy»¡V @©´sıµy©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¨sLRi* §z ¶ ¶qx sVÚ©yıLRiV. INRP‰™´sWxmsn V™´sWxqs @™´sW™yxqs˘L][«¡Ÿ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @©´sıµy©´s NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R V. ¨sªy˘©´sıµy©´sLi NSLRi˘˙NRP™´sVLi À≥ÿLRiLigS ™´sWLRi≤R∂Liª][ À≥¡œ NRPVÚá©´sVLi¿¡ ≠sLSŒÿáV |\ qsªRΩLi }qsNRPLjiqx sWÚ mx sNRP≤R∂˜Liµ≥∂k gS ¨sLRi*z§¶ ¶x qsVÚ©yıLRiV. INRP‰™´sV•¶¶ bP™´sLS˙ºΩ L][«¡ŸÆ©s[ áORPQ©s´ ıLRi™´sVLiµj∂NTP @©´sıµy©´sLi ¬ø¡[xqsVÚ ©yıLRiLi¤…¡[ Fs¨sıáORPQá LRiWFy ∏R∂VáV Æ™s¿¡ËxqsVÚ©yıL][ B¤…Ì¡[@LÛRiLi¬ø¡[xqsVN][ ™´søR¡VË. C@©´sıµy©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ©yáVgRiV™´sLiµR∂á ¡ryÚá ’¡∏R∂V˘Li, NRPWLRigS∏R∂VáV, ©´sWÆ©sáV mx sxmsˆVáNRPV L][«¡ŸNRPV Æ™sLiVV˘ LRiWFy∏R∂Vá ø]xmsˆV©´s G≤yµj∂ F~≤R∂V™´so©y mx sµj∂áORPQá LRiWFy ∏R∂VáV Æ™s¿¡ËxqsWÚ ¨sLji*xmsn VıLigS @©´sı µy©´sNSLRi˘˙NRP™´sW¨sı N]©´srygjiqx sVÚ©yıLRiV.


7

Vô ≤’ <äsêu≤<é

d”«|üs¡¢qT |ü]àHÓ+{Ÿ #˚j·÷* ÄÁe÷u≤<é, »qe]13 (ôdÿ’ q÷´dt) : Á|üuTÑÛ ‘·« bÕsƒX¡ Ê\˝À bÕsYfº +Æ… >± |üì#˚dTü qÔ ï d”«|üsq¢¡ T |ü]àHÓ+{Ÿ #˚j÷· \ì d”«|üs¢¡ ‘ê\Tø± dü+|òTü + n<Û´ä ≈£îå \T sêeT*+>∑jT· ´ Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. nq+‘·s+¡ Äj·Tq ÄÁe÷u≤<é˝À @sêŒ ≥T #˚dqæ düe÷y˚X+¯ ˝À e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ d”«|üsT¡ ¢ HÓ\≈£î s¡÷. 75 J‘·+‘√H˚ |üì#˚dTü qÔ ïs¡ì eT] ø=+‘· eT+~ s¡÷. 1623‘√ |üì#˚dTü qÔ ïs¡ì eT] ø=+‘· eT+~ ñ∫‘·+>± d”«|üsY |üì#˚dTü Ô qïs¡ì Á|üuTÑÛ ‘·«+ M] dü]«dtqT |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüT ø=ì |ü]àHÓ+{Ÿ #˚j÷· \ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊ s¡T. Á|üuTÑÛ ‘·«+ Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê düŒ+~+∫ s¬ >∑÷´\sY b˛düTº \‘√ bÕ≥T ôV≤˝ŸøÔ ±s¡T\¶ T, ñ<√´>∑dTü \Ô ≈£î e]Ô+#˚ nìï sêsTTr˝≤qT e÷≈£î e]Ô+|ü#˚ j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. d”«|üs¢¡ düeTdü´ \ |ü]cÕÿs¡+ ø√düyT˚ dü+|ò÷ü \qT

@sêŒ≥T #˚dTü ≈£îqïeTì á düeTdü´\ ø√dü+ b˛sê&ÉT‘·Tqï Áø£eT+˝À Á|üuTÑÛ ‘·«+ õy√ HÓ+. 13 $&ÉT<ä\ #˚dæ+<äì Bì Á|üø±s¡+ Äs¡¶sY e∫Ãq|üŒ{Ï qT+&ç HÓ\≈£î s¡÷. 5579\T #Ó*+¢ #ê*‡ ñ+≥T+<äì, Ç~ n+<ä]øÏ e]Ô+#˚ $<Ûä+>± dü+|òüT+ ø£èwæ #˚düTÔ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ÄÁe÷u≤<é dü+|òTü + n<Û´ä ≈£îå \T mø±“˝Ÿ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ÄÁe÷u≤<é eT+& \É øπ +Á<ä+˝À ñs¡T› MT&çjT· + bÕsƒX¡ Ê\˝À 16 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç |üì#˚düTÔqï|üŒ{ÏøÏ y˚‘·Hê\T Çe«&É+ ˝Ò<ìä Äj·Tq nHêïs¡T. Á|üuTÑÛ ‘·«+ Ç|üŒ {Ïø¬ H’ ê düŒ+~+∫ e÷ ñ<√´>±\qT |ü]àHÓ+{Ÿ #˚ j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eT+&É\ ñbÕ <Û´ä ≈£îå \T u≤\j·T´, m\¢jT· ´, ø√XÊ~Ûø±] ø±sTT sêCŸ,$$<Ûä bÕsƒX¡ Ê\\≈£î #Ó+~q d”«|üsT¡ ¢ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

eT+>∑fi¯yês¡+ 14`01`2014

‘ê>∑T˙{Ï bÕ¢+{Ÿ ÁbÕs¡+uÛÑ+ {Ï&ç|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ç+{Ï+{ÏøÏ ø±s¡´Áø£eT+

‘·\ø=+&É|ü*¢ , »qe]13 (ôd’ÿq÷´dt) : Á|ü»\≈£î dü«#·ÃyÓTÆq ‘ê>∑T˙s¡T n+~+#˚ \ø£å´+‘√ $Tqs¡˝Ÿ yê≥sY bÕ¢+{ŸqT ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï≥T¢ e÷J C…&çŒ{Ïdæ düuÛÑT´\T mdt.lìyêdt¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ÄeTq>∑\T¢ eT+&É\+ Ä≈£î‘√≥|ü*¢ Á>±eT+˝À yê≥sYôw&é ì<ÛäT\‘√ Á>±eT |ü+#êsTTr |ü]~Û˝Àì ì]à+∫q $Tqs¡˝Ÿ bÕ¢+{ŸqT lìyêdt¬s&ç¶ Á>±eT düs¡Œ+#Y sê+#·+Á<äj·T´‘√ ø£*dæ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Á>±eT+˝Àì ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ Äes¡D˝À á bÕ¢+{ŸqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ø£\Twæ‘· ˙s¡T‘√ Á|ü»\T s√>±\ u≤]q |ü&˚ Á|üe÷<ä+ ñ+<äì uÛ≤$+∫ Á|ü»\ Äs√>∑´ |ü]s¡ø£åD ø√dü+ bÕ¢+{ŸqT @sêŒ≥T #˚dæ dü«#·ÃyÓTÆq ‘ê>∑T˙s¡T n+~+#˚ \ø£å´+>± bÕ¢+{ŸqT ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ˇø=ÿø£ÿ ø±´Hé≈£î ◊<˚dæ s¡÷bÕj·÷\ #=|ü⁄Œq edüT\T #˚dæ Ç+{Ï+{ÏøÏ &Ó*e] #˚j·÷\ì jÓ÷∫düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñ|üdüs¡Œ+#Y »j·TeTà, yês¡T¶ düuÛÑT´\T j·÷<äj·T´, X‚KsY, lìyêdt¬s&ç¶, n*y˚\T, Ç+~s¡, n+»eTà, yê≥sYôw&é düuÛÑT´\T, Á>±eTdüTú\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

<ëeTs¡–<ä›, »qe]13 (ôd’ÿq÷´dt) : <ëeTs¡–<ä› eT+&É\+˝Àì ñ&Éà˝Ÿ>∑&ɶ, >∑‘·‡ Á>±e÷\˝À Hêsêj·TDù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø£˙«qsY mHéÄsY¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À #˚|ü{Ϻq Ç+{Ï+{ÏøÏ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ C…+&Ü\qT Ä$wüÿ]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ø±s¡´Áø£eT+˝À mHé◊¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕØºì ¬>*|æ+∫ #·+Á<äu≤ãTqT eTTK´eT+Á‹ì #˚ùdÔ ¬s’‘·T\≈£î s¡TDe÷|òæ, Á&Üø± eTVæ≤fi¯\T rdüT≈£îqï s¡TD≤\qT e&û¶e÷|òæ, ¬s’‘·T\≈£î 9 >∑+≥\ ñ∫‘· $<äT´‘YqT düs¡|òüsê #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\≈£î 7 >∑+≥\ $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚kÕÔeTì #Ó|æŒ ø£˙dü+ 5 >∑+≥\T ≈£L&Ü Çe«&É+ ˝Ò<äì B+‘√ ¬s’‘·T\T |ü+≥\T m+&çb˛sTT n|ü⁄Œ\ u≤]q

|üXó¯ e⁄\ <ëVü‰]Ô rs¡Ã+&ç kÕs¡÷.. düπs«j·TsYô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê* z_dæ ◊ø£´‘· ø±+Á¬>dt |ü{Ïwüº‘·≈£î ø£èwæ #˚j·T+&ç >∑≥Tº, »qe]13 (ôdÿ’ q÷´dt) : nH˚ø£ Á>±e÷\˝À |üXó¯ e⁄\≈£î ‘ê>∑{≤ìøÏ˙{Ï‘√≥T¢ @sêŒ≥T #˚j÷· \ì |ü\T Á>±e÷\ s¬ ‘’ T· \T ø√s¡T‘·THêïs¡T. Äj·÷ Á>±e÷\˝À s¬ ‘’ T· \≈£î @sêŒ≥T #˚dqæ ˙{Ï‘√≥¢qT >∑‘+· ˝À {Ï&|ç æ Vü≤j·÷+˝À ì]à+#·>± Á|üdTü ‘Ô +· n$ •~∏\yÓTÆ b˛j·÷sTT. Á|üdTü ‘Ô · Á|üuTÑÛ ‘·«+ eT∞¢ ˙{Ï ‘√≥¢qT e÷qe‘ê <Ûäèø£Œ¤<∏ä+‘√ ì]à+#ê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. ø√ìï Á>±e÷\˝À ñ<ës¡+>± ˙{Ï‘√≥T¢ s¡÷. 10 y˚\‘√ ì]à+#·>± nH˚ø£ Á>±e÷\˝À ˙{Ï ‘√≥T¢ ˝Òø£ eT÷>∑Jyê\T ˙s¡T ˝Òø£ eTè‘·T´yê‘· |ü&TÉ ‘·THêïj·Tì‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê ˙{Ï ‘√≥T¢ ì]à+#˚˝≤ #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì |ü\Te⁄s¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

|òüTq+>± uÀ–|ü+&ÉT>∑ dü+ãsê\T

eT\›ø£˝Ÿ, »qe]13 (ôd’ÿq÷´dt) : ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ eTTK´|ü+&ÉT>¬ q’ dü+Áø±+‹ |ü+&ÉT>∑ dü+<äs“¡ +>± eTT+<äTs√E e#˚à uÛÀ–|ü+&ÉT>∑qT kÕ+Á|ü<ëj·T ã<ä+› >± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. á s√E ø√ìï Á>±e÷\˝À |ü+&ÉT>∑ »s¡T|ü⁄ø√>± eT\›ø˝£ Ÿ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\˝À »s¡T|ü⁄ø√˝Ò<Tä . ‹<∏Tä \T eT<ë´Vü≤ï+ sêe&É+‘√ |ü+&ÉT>∑ zø£s√E yêsTT<ë |ü&+ç ~. B+‘√ eT\›ø˝£ Ÿ ˝À k˛eTyês¡+ »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. eT+>∑fiy¯ ês¡+ dü+Áø±+‹ |ü+&ÉT>∑ »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. uÛÀ–|ü+&ÉT>∑ dü+<äs¡“+>± n+<äyÓTÆq s¡+>∑e\T¢\T y˚dæ yê{Ï˝À >√uÒ“eTà\T ñ+∫ |üP\T, ‘·~‘·s¡ yê{Ï‘√ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTVæ≤fi¯\Ty˚øe£ C≤eT÷H˚ ˝Ò∫ n+<äyTÓ qÆ s¡+>∑e\T¢\qT r]Ã~<˚› |üì˝À ñHêïs¡T. eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T »]π> á |ü+&ÉT>∑qT kÕ+Á|ü<ëj·T ã<ä+› >± »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T.

ø£ì|æ+#·ì &É÷&ÉT ãdüeqï\T >∑≥T, »qe]13 (ôdÿ’ q÷´dt) : Á|ü‹ @{≤ dü+Áø±+‹øÏ eTT+<äT s√E e#˚à uÀ– |ü+&ÉT>∑qT >∑≥Tº eT+&É\+˝À kÕ+Á|ü<ëj·T ã<ä›+>± »s¡T|ü⁄ø√>± @ Á>±eT+˝À &É÷&É÷ ãdüeqï\T ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. ø£˙dü+ Vü≤]<ë\T≈£î dü+ø°s¡Ôq\T ≈£L&Ü ø£sT¡ ej·÷´sTT. >∑‘+· ˝À ≈£î\eè‘·T\Ô T #˚ùd yês¡T á |üìbÕ≥˝À ñ+&É>± yê]øÏ ñbÕ~ ˝Òø£ b˛e&É+‘√ Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î e\dü\T b˛j·÷s¡T. B+‘√ Á>±e÷\˝À ñ<äjT· y˚T e∫à Ç+{Ï+{≤ ‹s¡T>±&˚ Vü≤]<ëdüT\T ø£sT¡ ej·÷´s¡T. &É÷&ÉT ãdüeqï\ yês¡T ≈£L&Ü ‘·eT ãdüeqï\qT y˚T|ü⁄ ˝Òø£ Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î yÓ[b¢ ˛j·÷s¡T. B+‘√ uÀ– |ü+&ÉT>∑ s√E uÀdæb˛sTT ñ+~.

ô|<ä›ø=‘·Ô|ü*¢, »qe]13 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì #Ó~H˚ì|ü*¢ Á>±eT •yês¡T˝À n+ã{Ÿ|ü*¢, Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q dü+B|t≈£îe÷sY e+oø£èwüí\≈£î #Ó+~q bı\+, #Ó~H˚ì|ü*¢ Á>±eT •yês¡T˝À>∑\ 201,202 >∑\ düπs« HÓ+ãsY˝À 6 mø£sê\ 19 >∑T+≥\ uÛÑ÷$T˝À y˚s¡TXËq>∑ |ü+≥qT Äø±s¡DeTT>± |ü+≥\qT HêX¯q+ #˚dæq düπs«j·TsYqT Ä<˚ $<Ûä+>± lìyêdüT\T, n*y˚\, ∫qï |üPX¯j·T´\T9 ø£*dæ C…dæ_ì ô|{Ϻ y˚s¡TXËq>∑ |ü+≥˝À >∑T+‘·\T #˚dæ sêfi¯¢ bÕ‹ |ü+≥qT qwüº|ü]Ãq e´≈£îÔ\ô|’ ø£]ƒq+>± •øÏå+∫ Hê´j·T+ #˚j·÷Ä\ì u≤~Û‘·T\T ô|<ä›ø=‘·Ô|ü*¢ b˛©dtùdºwüHé˝À |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. dü+ã+~‘· ‘·Vü≤dæ˝≤›sY ‘·s¡>∑Zs¡≈£î b˛sTT e÷ |ü+≥ bı˝≤ìï HêX¯q+ #˚X¯è≤s¡ì u≤<Ûäv‘·T‘·T $e]+#·>± Hê≈£î @˝≤+{Ï düe÷#ês¡+ ˝Ò<äì yês¡T @es√ Hê≈£î ‘Ó*j·T<äì ‘·Vü≤dæ˝≤›sY u≤~Û‘·T\≈£î ‘Ó*bÕs¡ì u≤~Û‘·T\T yêb˛j·÷s¡T. Hê´j·T+ »s¡T>∑ì jÓT&É\ ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\‘√ ‘·Vü≤dæ˝≤›sY ø±sê´\j·T+ eTT+<äT ÁøÏ$Tdü+Vü‰s¡ø£ eT+<äT ùd$+∫ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î |üPqT≈£î+{≤eTì yês¡T yê] >√&ÉTqT yÓ\¢ãT#êÃs¡T.

$<ë´s¡Tú\ ùdyê ø±s¡´Áø£eT+ ‘ê&É÷s¡T, »qe]13 (ôd’ÿq÷´dt) : C≤rj·T ùde |ü<∏äø£+ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± kÕúìø£ $ÄsY¬ø mHémdtmdt $<ë´s¡Tú\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ¬s+&Ée s√E C≤rj·T ùde ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì #·s¡¢‹s¡à˝≤|üPsY Á>±eT+˝Àì $$<Ûä ø±\˙˝À s√&É¢ yÓ+≥ >∑\ ø£+|ü#Ó≥¢qT ‘=\–+∫ Á>±eT |ü+#êsTTr |ü]düsê\T, ˙fi¯¢ {≤´+ø˘\T, X¯óÁuÛÑ+ #˚XÊs¡T. Áb˛Á>±eTyéT n~Ûø±] X¯s¡‘Yu≤ãT, Á>±eTdüs¡Œ+#Y yÓ+ø£≥kÕ«$T, ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

_C…|æ˝À #˚]q j·T e≈£î\T πøX¯+ù|≥, »qe]13 (ôd’ÿq÷´dt) : |òüs¡÷UŸq>∑sY˝Àì øÏwüHéq>∑sY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q j·TTe≈£î\T s¡+>±¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À _C…|æ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù les¡›Hé¬s&ç¶ düeTø£å+˝À bÕغ˝À #˚]q≥T¢ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eT˝Ò¢wtj·÷<äyéqT eT+&É\ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± ìj·T$T+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± les¡›Hé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±eT düeTdü´\ô|’ b˛sê≥+ #˚ùd+<äT≈£î |ü˝…¢|æ\T|ü⁄ ø±s¡´Áø£eTìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n+»H˚j·TT\T, ãT#·Ãj·T´, yÓ+ø£≥sêeTT\T, bı#·j·T´, q]‡+\T, »+>∑j·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

cÕ<éq>∑sY, »qe]13 (ôd’ÿq÷´dt) : z_dæ ◊ø£´‘·‘√ bÕ≥T ø±+Á¬>dt bÕغì eT]+‘· |ü{Ïwüº|üs¡#ê\ì my˚Tà˝Ò´ #Í\dü*¢ Á|ü‘ê|t¬s&ç¶ nHêïs¡T. cÕ<éq>∑sY ìjÓ÷»ø£es¡Z z_dæ ôd˝Ÿ n<Ûä´≈£åî\T s¡y˚TXŸ>ö&é Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± j·T+. •eX¯+ø£sY>ö&é, ø=‘·÷Ôs¡T, eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T>± q]‡+\Tj·÷<äyé\qT ìj·T$TdüTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ z_dæ ôd˝Ÿ n<ä´≈£åî\T |ü⁄πs+<äsYHê<∏é ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. á ìj·TeTø£ |üÁ‘êìï my˚Tà˝Ò´ ø±´+|t ø±sê´\j·T+˝À n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé j·÷<äj·T´, Á|üMDY, >∑+>∑yÓ÷ì dü‘·Ôj·T´, j·÷<äyé, düTπs+<äsY, dæ<ä›j·T´, s¡M+<äsY, u≤˝ŸsêE, #·+<äHé, dæ<äT›, ≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

u≤C≤bÕ Ä<Ûä«s¡´+˝À eTT>∑TZ\ b˛{°\T ô|uÒ“s¡T, »qe]13 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝À u≤C≤bÕ Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+&É\ kÕúsTT˝À eTT>∑TZ\ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTT>∑TZ\ |ü+&ÉT>∑\T Væ≤+<äT dü+Á|ü<ëj·÷ìï Á|ü‹_+_+#˚˝≤ ${Ïì ø=qkÕ–+#˚ u≤<Ûä´ ‘· n+<ä]ô|’ ñ+<äì u≤C≤bÕ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ ø√sês¡T. u≤C≤bÕ Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+&É\kÕúsTT eTT>∑TZ\ b˛{°˝À¢ ¬>\Tbı+~q eTVæ≤fi¯\≈£î q>∑<äT ãVüQeT‹ n+<äCÒXÊs¡T. yÓTT<ä{Ï ãVüQeT‹ düTì‘·, ~«rj·T ãVüQeT‹ •\Œ, ‘·èrj·T ãVüQeT‹ uÛ≤>∑´l ¬>\Tbı+<ës¡T.á b˛{°˝À¢ ô|uÒ“s¡T ñ|ü düs¡Œ+#Y ùV≤eT¬s&ç¶, u≤C≤bÕ Hêj·T≈£î\T düVü≤<˚yéj·÷<äyé, eTùV≤+<äsY>ö&é, ø£s¡TD≤ø£sY>ö&é bÕ˝ÀZHêïs¡T.

j·TT{Ïm|òt ø±´\+&ÉsY Ä$wüÿs¡D >∑<ë«\, »qe] 13(ôd’ÿq÷´dt) $<ë´_Ûeè~Û›˝À Á|üuÛÑT‘·« ñbÕ<ë´j·TT\T ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+#ê\ì düe÷#ês¡ XÊK eT+Á‹ &ç¬ø ns¡TD nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ eT+Á‹ ø±´+|ü⁄ ø±sê´˝j·T+˝À j·TT{Ïm|òt Ä<Ûä«s¡´+˝À 2014 ø±´\+&ÉsY, &Ó’Øì eT+Á‹ Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± eT+Á‹øÏ ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T q÷‘·q dü+e‘·‡s¡, dü+Áø±+‹ |üs¡«~q+ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À j·TT{Ïm|òt &ç$»Hé Hêj·T≈£î\T kÕ«$T¬s&ç¶, s¡eTD, #·+Á‘·ø±+‘Y, >√bÕ˝Ÿ, #·+Á<äj·T´, #·Áø£<ÛäsY, s¡$≈£îe÷sY, uÛÑeq|üŒ, düT<äs¡ÙHé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T

|ü&ÉT‘·Tqïs¡Hêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+˝À eTVæ≤fi¯\≈£î s¡ø£åD ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘·T+<äì u≤*ø£\, eTVæ≤fi¯\ô|’ n‘ê´#êsê\T m≈£îÿe>± »s¡T>∑T‘·Tqïj·Tì ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ M{Ïô|’ #·s¡´\T rdüTø√e&É+˝À $|òü\+ nsTT´+<äì nHêïs¡T. {Ï&ç|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ eTVæ≤fi¯\≈£î uÛÑÁ<ä‘· ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± dæ|æm+ bÕغ qT+&ç 40 eT+~ {Ï&ç|æ bÕغ˝ÀøÏ #˚]q≥T¢ mHéÄsY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. #˚]q yê]˝À sêeTT\T, yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, qs¡‡|üŒ, yÓTT>∑T\|üŒ, yÓ+ø£≥|üŒ, nq+‘·j·T´, yÓ+ø£≥|üŒ, Hêsêj·TD, øÏwüº|üŒ\‘√ bÕ≥T ‘·~‘·s¡T\T ‘Ó<˚bÕ bÕغ˝À #˚sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {Ï&ç|æ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T øÏwüHésêe⁄, ;ÛeTj·T´>ö&é, ø£ìÿ¬s&ç¶, qs¡‡|üŒ, mHé. yÓ+ø£≥|üŒ, X¯s¡D|üŒ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

bÕ<äj·÷Á‘·˝À Á|ü‘ê|üqï j·T eùdq cÕ<éq>∑sY, »qe]13 (ôd’ÿq÷´dt) : >∑‘· Äs¡T s√E\ ÁøÏ‘·+ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À e÷J eT+Á‹ dü_‘êÇ+Á<ë¬s&ç¶ ‘·qj·TT&ÉT ø±]Ôø˘¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ‘Ó\+>±D qe ìsêàD bÕ<äj·÷Á‘·˝À cÕ<éq>∑sY Á|ü‘ê|üqï j·TTeùdq j·TTe≈£î\T bÕ˝§Zqï≥T¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT eT<ÛäT k˛eTyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· Äs¡T s√E\ ÁøÏ‘·+ k˛ìj·÷>±+BÛøÏ ø£è‘·»„‘ê_Ûe+<äHê\T ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ÄπsyÓTÆdüeTà Ä\j·T+ qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq bÕ<äj·÷Á‘· $»j·Te+‘·+>± kÕ>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á bÕ<äj·÷Á‘·≈£î k˛eTyês¡+ <ë<ë|ü⁄ j·÷u…’ eT+~ j·TTe≈£î\‘√ eT<䛑·T ‘Ó*j·TCÒdæq≥T¢ $e]+#ês¡T. á bÕ<äj·÷Á‘·˝À j·TTeùdq Hêj·T≈£î\T n+<Ó yÓ÷Vü≤Hé, yÓ+ø£fÒwt, sêE, |æ.sêE, lø±+‘Y, >√bÕ˝Ÿ, <ëdüT, \ø£åàDY, nœ˝Ÿ, sêCÒwt, <äX¯s¡<∏ä+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Zqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

Á>±e÷\˝À |ü+&ÉT>∑ XÀuÛÑ M|üq>∑+&É¢, »qe]13 (ôd’ÿq÷´dt) : eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T »]π> dü+Áø±+‹ |ü+&ÉT>∑ XÀuÛÑ Á>±e÷\˝À dü+‘·]+#·T≈£î+~. uÀ– s√E dü»®\‘√ s=fÒº\T #˚düTø√>± dü+Áø±+‹ s√E ø=‘·Ô <Ûëq´+‘√ bı+>∑* #˚dæ <˚e⁄&çøÏ HÓ’y˚<ä´+ ô|≥º&É+ nqyêsTTr>± edüTÔ+~. ø£qTeT s√E Á>±eT\ düMT|ü+˝Àì <˚yê\j·÷\≈£î m<äT›\ ã+&É¢ô|’ yÓ[¢ uÛÑ≈£îÔ\T yÓTT≈£îÿ\T rs¡TÃ≈£î+{≤s¡T. dü+Áø±+‹ |ü+&ÉT>∑qT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì &çyÓ’m|òt◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À >√es¡›q–], M|üq>∑+&É¢ Á>±e÷\˝À $$<Ûä s¡ø±\ Ä≥\ b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T »]π> á b˛{°˝À¢ ¬>\Tbı+~q yê]øÏ ø£qTeT s√E ãVüQeT‘·T\ Á|ü<ëq+ ñ+≥T+<äì &çyÓ’m|òt◊ Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.

ã‘·T≈£î b˛sê≥+‘√H˚ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+

(yÓTT<ä{Ïù|õ ‘·s¡TyêsTT) H˚&TÉ d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· T sêÁwüº nôd+;¢øÏ |ü+|æq _\T¢\qT eT+≥˝À¢ y˚dæ ø±\Ã&É+ yê] eT÷s¡‘â «· y˚Tqì nHêïs¡T. _\T¢\qT ø±\TùdÔ _\T¢ n–b˛‘·T+<ë nì Á|ü•ï+#ês¡T. @e¬sìï øÏ]øÏ]\T #˚dqæ Ç{Ïø±´\, »qe]13 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì sêÁwüº @sêŒ≥T n>∑<Hä êïs¡T. á ÁbÕ+‘· Á|ü»\ eTqdüT‡\qT |ü⁄D´πøÁå ‘ê\˝À zø£fqÆ… ;#·T|ü*¢ |ü⁄D´ øπ Áå ‘·+˝À dü+Áø±+‹ >±j·T|üs√Ã<äì ø£*dæ ñ+&Ü\ì ø√s¡T≈£îH˚ yês¡T Ç˝≤ e´eVü≤]ùdÔ |ü+&ÉT>∑ |ü⁄s¡dÿü ]+#·T≈£îì lÄ+»H˚jT· kÕ«$T <˚yê\j·T+˝À @˝≤ nì eT+&ç|&ü ܶsT¡ . sêÁwüº @sêŒ≥T≈£î á HÓ\ 23 es¡≈î£ ∫e] uÛ≈Ñ î£ \Ô dü+<ä&ç HÓ\ø√+~. Ä~,k˛eT,eT+>∑fiy¯ êsê\˝À dü+Áø±+‹ ~ ñ+<äì Ä ‘·sT¡ yê‘· Á|ü‹bÕ<äq\T &Û©ç ø¢ Ï yÓfi≤ÔjT· ì nø£ÿ&É ô|uÒ“s¡T, »qe] 13, (ôd’ÿq÷´dt) ls¡+>±|ü⁄s¡+ ‘˚nìï |ü+&ÉT>∑ |ü⁄s¡dÿü ]+#·T≈£îì nH˚ø£ eT+~ uÛ≈Ñ î£ \Ô T q~˝À kÕïHê\T bÕغ\qT ˇ|æŒkÕÔeTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïøπ ø±+Á¬>dt, _C…|\æ T Ä#·]+∫ <˚yê˝j·÷\˝À Á|ü‘´˚ ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. ÄeTq>∑\T¢, »qe]13 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì s¡+>∑düeTTÁ<ä+ »˝≤X¯j·T+ øÏ+<ä eTT+|ü⁄q≈£î ô|uÒ“s¡T ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± ñqï+<äTq sêÁwüº @sêŒ≥T @{Ϻ Çz sêeTHé >ö&ÉT Ä<ä«s¡´+˝À Á|ü‘´˚ ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø√Hê|üPsY Á>±eT |ü+#êsTTrøÏ {ÏÄsYmdt ø£\«≈£î]Ô ìjÓ÷»ø£es¡Z eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Hê>∑sê\ Á>±eT+ >∑Tsö‘·Tqï+<äTq |ü]dæú‘·T˝À¢ n>∑<äHêïs¡T. nôd+;¢˝À ‘Ó\+>±D my˚Tà˝Ò´\T |ü\T ÁbÕ+‘ê\ uÛ≈Ñ î£ \Ô ‘√ <˚yê\j·T |ü]düsê\T øÏ≥øÏ≥˝≤&ÜsTT. Ç+#êØ® u≤˝≤Jdæ+>¥ |ü~ M~Û˝…’≥¢qT Á>±eT düs¡Œ+#Y Á>±eTdüTÔ\T ‘·Vü≤o˝≤›sY düT<äs¡ÙHé¬s&綑√ ìsê«dæ‘·T\T yêdüÔyê\qT #ÓãT‘·Tqï+<äTqH˚ yê] yê´K´\T Ä<äs¡Ù+>± sêeTT\eTà\≈£î n+<äCÒj·T&É+ »]–+~. Á>±eT yês¡T¶ yÓT+ãs¡T¢ yê–«yê<ëìøÏ ~>±s¡T. Hê>∑sê\ ìsê«dæ‘·T\ C≤_‘ê˝À y˚πs ì\#êj·THêïs¡T. øπ +Á<ä+ |ü+|æq _\T¢˝À ø=ìï dües¡D\T Hês¡j·T´, lXË’\+, s¡Tø£ÿeTà, {ÏÄsYmdt j·T÷‘Y sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù Á>±e÷\ e´≈£îÔ\ ù|s¡T¢ ñHêïj·Tì yê] ù|s¡¢qT ‘=\–+#ê\ì #˚j÷· \ì ‘Ó\+>±D C…mdæ>± &çe÷+&é #˚dTü qÔ ïeTì yê≥ìï+{Ïì >=&ÉT>∑T #Óqïj·T´, eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T düTπs+<äsY¬s&ç¶, õ˝≤¢ ìsê«dæ‘·T\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. 18 dü+e‘·‡sê\T ì+&çq á ÁbÕ+‘· my˚Tà˝Ò´\T düuÑÛ <äèwæøº Ï rdüT≈£îe#êÃs¡ì nHêïs¡T. >∑<ë«\, »qe]13 (ôdÿ’ q÷´dt) : $<ä«‘Y><∑ ë«\ |ü≥D º +˝À Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù sêeTø£èwüí, Hêj·T≈£î\T lqT>ö&é, ôd’<äT\T, yês¡+<ä]øÏ Ç+&É¢ düú˝≤\T Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ñeTà&ç sê»<Ûëìì 10 dü+e‘·‡sê\≈£î ã<äT\T 2 dü+e‘·‡sê\˝ÀH˚ ìã+<äq\ Á|üø±s¡s q&ÉT#·T≈£î+{≤eTì ‘·Vü≤o˝≤›sY Ä ÁbÕ+‘· sê»<Ûëìì n_Ûeè~› #˚dTü ø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ä~yês¡+ uÀ–|ü+&ÉT>∑qT kÕ+Á|ü<ëj·T ã<ä+› >± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T mÁs¡lqT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. #Ó b ÕŒs¡ T . ñ<äjT· y˚T eTVæ≤fi¯\T ‘·eT Çfi¯¢ eTT+<äT ø£fi≤¢|æ #·*¢ n+<äyTÓ qÆ XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘· n+X¯+ >∑es¡ïsY≈£î ø±≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«ìπø s¡+>∑e\T¢\T n~› yê{Ïô|’ >√uÒ“eTà\T ñ+∫ |üP»\T #˚XÊs¡T. n|üŒC…bÕŒ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D˝À ñ‘·Œ‹Ô nj˚T´ n˝≤π> |æ\\¢ T, ô|<ä\› T á |ü+&É>q∑ T kÕ+Á|ü<ëj·T ã<ä+› >± $<äT´‘Y Ä+Á<Û≈ä î£ düs|¡ süò ê #˚jT· e<äì› á ÁbÕ+‘· Á|ü»\ nedüsê\T »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. uÛÀ–|ü+&ÉT>∑ dü+<äs“¡ +>± ø£\≈£Ls¡‘√ e+&çq ø£\«≈£î]Ô, »qe]13 (ôd’ÿq÷´dt) : Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ |üì#˚ùd rsêÃ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À 610 õy√ ≈£Ls¡\T, dü»s® √f…\º T, yÓqï, HÓsTT´ ‘√ ≈£î≥T+ãdüuTÑÛ ´\T á ÄXÊ es¡ÿs¡¢≈£î HÓ\HÓ˝≤ J‘ê\T #Ó*¢+#·ø£b˛e&É+‘√ nH˚ø£ Ä]úø£ Á|üø±s¡+ ñ<√´>±\qT ã≥«sê #˚j÷· \ì ôV≤’ ø√s¡Tqº T s¬ +&ÉT>± |ü+&ÉT>∑qT »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. n˝≤π> ∫Hêïs¡T\≈£î sπ >∑T |üfió¯ Çã“+<äT\≈£î >∑Tsö‘·Tqïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. HÓ\HÓ\ eq|ü]Ô, »qe] 13, (ôd’ÿq÷´dt) dü+Áø±+‹ |ü+&ÉT>∑qT $uÛõÑ +∫ ìs¡«Væ≤+#ê\ì ˝≤+{Ï dües¡D\¬ø’ &çe÷+&é #˚dqæ ≥T¢ ¢ y˚dæ yê]ì Äos¡«~+#·&+É á |ü+&ÉT>∑ Á|ü‘´˚ ø£‘.· á y˚‘·Hê\qT #Ó*¢+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ‘·Vü≤dæ˝≤›sY |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì &çyÓ’m|òt◊, ¬ø$|æmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À eq|ü]Ô ‘Ó*bÕs¡T. á düu˝ÑÛ À {ÏÄsYmdt H˚‘· øπ {ÏÄsY, m+|æ eT+<ä dü+<äs“¡ +>± |ü\T <˚yê\j·÷\˝À ñ<äjT· + qT+&ç uÛ≈Ñ î£ \Ô dü+<ä&ç XÊ´yéTdüT+<äsY≈£î ÄXÊes¡ÿs¡T¢ $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. y˚‘·q+ |ü≥ºD+˝Àì 4, 5e yês¡T¶˝À¢ eTT>∑TZ\ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. »>∑Hêï<∏+ä , {ÏCm… dæ ø√ ø£˙«qsY lìyêdt>ö&é, e÷J m+|æ HÓ\ø√+~. k˛eT,eT+>∑fi¯yêsê\˝À ≈£L&Ü á dü+<ä&ç m|ü⁄Œ&ÉT u≤´+ø˘ U≤‘ê˝À¢ »eT ne⁄‘·T+<√ ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò<äì á b˛{°˝À¢ 16 eT+~ eTVæ≤fi¯\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Á|ü<∏äeT õ‘˚+<äsY¬s&ç¶, {ÏÄsYmdt ìjÓ÷»ø£esêZ\ Hêj·T≈£î\T ø√qkÕ>∑qT+~. Çø£ s¬ ‘’ T· \T ‘·eT |üXó¯ e⁄\≈£î ≈£î+≈£îeT\T ~~› Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+∫q yê]˝À ãVüQeT‹ |æ.XÊ+‘·, ~«rj·T ãVüQeT‹ n+»qeTà, ‘·èrj·T eTÁ]»Hês¡›Hé¬s&ç¶, ÇÁãV”≤+, >∑Te«\ u≤\sêE, Ä\ yê{ÏøÏ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. <Ûëq´ \øÏàå Ç+{ÏøÏ e#˚à y˚fi¯ e#˚à dæ◊{Ïj·TT Hêj·T≈£î\T n+»H˚j·TT\T, ÄXÊes¡ÿs¡T¢ »Væ≤<ë, ãVüQeT‹ Á|æj·÷+ø£\T ¬>\T#·T≈£îqï≥T¢ ¬ø$|æmdt |ü≥ºD yÓ+ø£fXÒ «¯ sYs¬ &ç\¶ ‘√ bÕ≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z H˚‘\· T, j·TTe≈£î\T, n<ä´≈£åî\T &ç.Ä+»H˚j·TT\T ‘Ó*bÕs¡T. |ü+&ÉT>∑>± dü+Áø±+‹ì eTq+ >ös¡$kÕÔ+ s¡|òæø± kÕVæ≤Hé, düs√» ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. $<ë´s¡T\ú T bÕ˝ÀZHêïs¡T. qz s÷¡Li≤R∂L˝iR ©´sV 12NRPV |msLiøR¡Vªy™´sV©yı BLRiV ˙FyLiªyáNRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏∂R Wá¨s gS˘£qs qx sLRimx sn LS ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yı LRiV. ZNP[qz s (yÓTT<ä{Ïù|õ ‘·s¡TyêsTT) N][LRiVªRΩV©yı™´sV ©yıLRiV. ALÌjiNRPÕfic3 AL`i mx sµÙ∂R ºΩ Fy≤R∂V¤Õ¡[¨s ™´s˘QQNPT gÚ S ™´sWLS @≠s¨dsºΩ¨s xmsªyNRP rÛyLiVVNTP ºdΩxqsVNRPV LRiV. qx sLi˙NSLiºΩ mx sLi≤R∂VgRi©´sV ˙xms«¡Ã¡V ZNP[Li˙µR∂Li µR∂VLji*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[r°ÚLiµR∂¨s ≤R∂¨s AL][mz sLiøyLRiV. ªRΩLi˙≤T∂ qx sLiFyµj∂Li F°LiVV©´s ∏R∂VVzmsG Ƶ∂[aPR K©´sı ªy˘¨sı A©´sLiµR∂LigS «¡LRiVxmsoNRPVÆ©s[ mx sLjiqz sÛ ºΩ ¤Õ¡[NPR VLi AL][mz sLi øyLRiV. Bxmsˆ…”¡Z\ NP©y lLiLi≤R∂V ¿¡©´s @˙NRP™´sV qx sLixmsµR∂ª][ «¡gRi©±s Æ©s[≤∂R V ˙xm™´sVLi»¡ gRi÷¡zmsLiµR∂¨s AL][mz sLiøyLRiV. ZNP[™s´ ≤y ZNP[Li˙µR∂ LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*áV ¬ø¡[aS ˙FyLiªyá |msµÙ∂R ™´sV©´sVxtsvá©´sV NRPWL][Ë s«¡Ã¡“¡≠sªyáª][øR¡Ã¡gS»¡Li A≤R∂VªRΩV áLi µ][ø¡R VN][™s´ ≤R∂Li, µyøR¡VN][™s´ ≤R∂Li ™´sW ∏R∂V¨s A∏R∂V©´s AL][mz sLi øyLRiV. C@Li ˙ªRΩÆ™s[V NSLi˙lgi£qsNRPV, Æ\™szqszmsNTP @á™y\¤…¡ aRPLi\|ms ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ á©´sV @≤T∂gji æªΩáVxqsVNRPV DxqsVLRiV ≈¡¿¡ËªRΩLigS NSLi˙lgi£qsNRPV ªRΩgji÷¡ ¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV. A≤R∂¤Õ¡[LiR ™´sVƵ∂٠á J≤R∂©´sı»˝¡V G™´sW˙ªRΩLi ∆ÿªRΩLRiV ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y |ms…Ì¡” ™´sW…˝ÿ≤yá¨s A∏R∂V©´s ZNP[Li˙µy¨sı ©yı≤R∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ry*LÛiR LS«¡NUP F°LiVVLiµR∂¨s™´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. NSLi˙lgi ©yıLRiV. mx sLi≤R∂VgRi mx sp»¡ ©´sWÆ©s, mx sxmsˆVá ¡VgÊji NS™´s≤R∂Li ∆ÿ∏R∂V™´sV©yı LRiV. ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. GHzqszqs, ∏R∂VVzmsFs ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li @ªRΩ˘LiªRΩ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. @|qsLi’d¡˝ øR¡Lji˙ªRΩ©´sV ∏R∂WáN][xqsÆ™s[V NSLi˙lgi£qs, …”¡AL`iFs£qs £qs, Æ\™szqszmsá\|ms ¨sxmsˆVáV ¬ø¡LjigSLRiV. ª][Fy»¡V ˙xmsºΩ ™´sqx sVÚ™s´ o µ≥∂R LRiáV NRPW≤y ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP ™´sW»¡Ã¡V FsNRPV‰™´s¨s, æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi FyLÌki¨s ¨sLki*LRi˘Li µR∂VLS¯LÊiR LigS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij qx sWÚ ™´sVVLiµR∂VNRPV NRPW≤y ™´sVLi»¡gRi÷¡}ms ≠sµ≥∂R LigS …”¡AL`i NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V ˙xms«¡Ã¡©´sV lLiøR¡Ëg]≤R∂VªRΩV lLiLi≤R∂V FyLÌik áV NRP÷¡zqs µR∂VLS¯LÊiR LigS ANSaRPLiÕ‹[ æªΩ[÷¡∏R∂W≤R∂VªRΩV ©yı∏R∂V¨s ¬ø¡[ªRΩáV ªRΩNRPV‰™´s¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ¬ø¡[}qsLiµR∂VZNP[ NSLi˙lgi£qs, …”¡AL`iFs£qs, F°ªRΩVLiµR∂¨s AL][mz sLiøyLRiV. @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ Fs£qs, NSLi˙lgi£qs, Æ\™szqszmsáV ™´s˘™´sx§¶ ¶Lij ©yıLRi¨s AL][mz sLiøyLRiV.«¡gRi©±sNRPV æªΩáLi ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij qx sWÚ …”¡≤T∂mz s¨s @≤Ô∂R VNRPVLi…ÿ™´sVÆ©s[ AL][mz sLi øyLRiV. µ≥∂R LRiá ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· Õ‹[ N]LiµR∂LRiV Æ\™sNSFy, NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áV \Æ™szqszmsáV NRPV˙»¡xms©´sVıªRΩV ©yı∏R∂V¨s ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡V©´sV J≤T∂Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV ªy™´sVV qx sVÚ©yı∏R∂V¨s AL][mz sLiøyLRiV. INRPÆ\™s}ms gSfl·Õ‹[ INRP‰ NSLRi˘NRPLRiÚ NRPW≤y ¤Õ¡[≤∂R ¨s, ˙À≥œ¡™´sVÕ‹[ D©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. ZNP[Li˙µR∂ LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*áV mx spLjigÚ S ≠sxm-n Fs˙LRiøR¡LiµR∂©´sLi @˙NRP™´sV LRi™yflÿ ¬ø¡[qx sWÚ Àÿ ¡V ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. DµR∂˘™´sVxqs™´sV HNRP™´sVªRΩ˘Liª][Æ©s[ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yı™´sV AÕ‹[¿¡LiøR¡≤y¨sı ™´s˘ºΩlLi[NPT qx sWÚÆ©s[ ªy™´sVV @ÕÿLi…”¡ ™´s˘QQNPT Ú Æ©s[≤∂R V qx s\Æ™sVNRP˘ ¨s©yµy LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s @LiaRPLi }§¶¶ ªΩR V  ¡µÙ∂R LigS sá™´sV ∏R∂W˘∏R∂V¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ≠dsLRixmsˆ©±sÕÿ ™´sWLjiF°∏R∂W LRi©yıLRiV. ∏R∂VLiÕ‹[ µ][øR¡VNRPV©´sı r~™´sVV¯ª][Æ©s[ ©yıLRiV. Fs¨sıNRPá ™´sVVLiµR∂V LSuÌy˚¨sı DµR∂˘™´sVLi ¬ø¡[qx sVÚ©yı™´sV¨s Àÿ ¡V æªΩ÷¡Fy ¨sı Æ©sºΩÚ©s´ FsªRΩVÚNPR VLi¤…¡[ ˙xms«¡Ã¡V ©´s™´sV¯LRi ¤Õ¡[Æ©s[¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV. @LiµR∂VZNP[ ªy™´sVV ™´s˘ºΩ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy* áNRPV F°π∏∂[V NSáLi µR∂gÊiR LRi Fs˙LRiøR¡LiµR∂©´sLi qx s¯g˝iR L˝iR V, G…”¡FsLi µ][mz s ≤U∂ ZNP[qz sAL`i FnyLi ¨sLji¯Liøy≤R∂¨s AL][mx sfl· ≠sÀ≥œ¡—¡Li¬ø¡[ @µ≥j∂NSLRiLi NSLi˙lgi£qsNRPV LRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ≠dsLRimx sˆ©±sáV |msLjigjiF° ©yıLRiV. ZNP[™s´ áLi q{ s™´sWLi˙µ≥∂R Õ‹[ lLiLi≤R∂V lLi[NPT qx sVÚ©yı™´sV©yıLRiV. æªΩáVgRiVƵ∂[aPR Li FyLÌik xms≤T∂Liµj∂ NS ¡¤…¡Ì [ Æ©s[≤∂R V µR∂VLS¯LÊiR LigS µyLRiVáV LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹N[ PT ™´sqx sVÚ©yıLRi¨s áV qx sLiµ≥∂j LiøyLRiV. LSxtsÌ Q˚Li Fs…Ì¡” mx sLjiqz sÛ ºΩ Fs™´sLjiøyËLRi¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ∏R∂WLRi¨s AL][mz sLiøyLRiV. Æ™sLiNRP¤…¡[aPR *LRi ™´sVW ≤R∂V —¡Õ˝ÿáZNP[ mx sLji≠sVªRΩÆ\™sV©´s Æ\™szqszmsNTP @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s}qsÚ ™´sLi»¡ gS˘£qs ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yı∏R∂V¨s øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V AL][mz sLiøyLRiV. qx s\Æ™sVNS˘Li˙µR∂ gRiVLjiLi¿¡ Õ‹[©s´ V ≠s≤T∂F°Æ©s[ F°µR∂©yıLRiV. @LiVVµR∂V Bzmsˆ…”¡NTP NRPW≤y ªy™´sVV N][LiR VªRΩV©´sıµj∂ ry*≠sV ≠dsLji À≥¡œ LRiNRPªRΩLi mx s≤R∂Vªy≤R∂©yıLRiV. LSÀ‹[π∏∂[V L][«¡ŸÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡V gRi…Ì¡” gS µ≥∂R LRiá©´sV ªRΩgÊij LiøR¡≤R∂Æ™s[VNSNRP 9 qx s’d¡=≤T∂ AL][mz sLiøy LRiV. }msµR∂ ˙xms«¡Ã¡ ANRP÷¡ ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ @L>RiªRΩ \Æ™sNSFyNRPV ¤Õ¡[Æ©s[ N][»˝¡ {qs™´sWLi˙µ≥R∂Vá ™´sV©Ø[À≥ÿ™yá©´sV INRP‰¤…¡[©s´ ¨s, ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ¬ø¡[}qs qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ æªΩáVgRiVƵ∂[aPR Li FyLÌik NRPW≤y øR¡WxqsWÚ ELRiV gRiVfl·FyhRiLi ¬ø¡xmsˆ©´sV©yıLRi¨s øR¡Li˙µR∂ NRP≤R∂Vxmsoá ™´sVLi»¡, ALRi©Ú yµyáV ™yLji N][À‹[µ∂R ©yıLRiV. Aµ≥yL`i÷¡Lig`i ¤Õ¡[NPR VLi≤y Àÿ ¡V |§¶¶ ø¡R ËLjiLiøyLRiV.

;#·T|ü*¢˝À uÛÑ≈£îÔ\ dü+<ä&ç

M~Û˝…’≥¢ |ü+|æD°

Hê>∑sê\ ìsê«dæ‘·T\ C≤_‘ê˝À Ç‘·s¡T\ ù|s¡T¢ ‘=\–+#ê*

J‘ê\T düÁø£eT+>± #Ó*¢+#·+&ç

&çyÓ’m|òt◊, ¬ø$|æmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À eTT>∑TZ\ b˛{°\T

>∑<ë«\˝À kÕ+Á|ü<ëj·T ã<ä›+>± uÛÀ–|ü+&ÉT>∑

n$˙‹ nqø√+&É k˛ìj·÷


8

Vô ≤’ <äsêu≤<é

bÕ\eT÷s¡T õ˝≤¢ n_Ûeè~›øÏ Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJ ‘Ó\ÿ|ü*,¢ »qe]13 (ôdÿ’ q÷´dt) :sêÁwü+º ˝À yÓqTø£ã&ɶ bÕ\eT÷s¡T õ˝≤¢qT nìï s¡+>±˝À¢ n_Ûeè~› #˚ùd+<äT≈£î ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûqä <ë«sêH˚ kÕ<Û´ä eTÚ‘·T+<äì {ÏÄsYmdt my˚Tà˝Ò´ øπ {ÏÄsY nHêïs¡T. sêÁwü+º @s¡Œ&ɶø£ bÕ\eT÷s¡T õ˝≤¢qT eT÷&ÉT õ˝≤¢\T>± $uÛõÑ +∫ õ˝≤¢\ n_Ûeè~›øÏ Á|ü‘´˚ ø£ bÕ´πøJì Á|üø{£ kÏ ÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ Hê&ÉT õ˝≤¢˝Àì ‘Ó\ÿ|ü*¢ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ∫qïeTT<äTq› ÷sY Á>±eT+˝À bÕغ C…+&ÜqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. nq+‘·s+¡ yÓ÷{≤sYôdø’ ˝Ï Ÿ sê´©ì ìs¡«Væ≤dü÷Ô eT+&É\ øπ +Á<ëìøÏ #˚s¡Tø=ì Ábıô|òdüsY »j·TX¯+ø£sY $Á>∑V‰ü $wüÿs¡D ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝ÀZHêïs¡T. nq+‘·s+¡ e÷¬sÿ{Ÿj÷· s¡T˝¶ À @sêŒ≥T #˚dqæ ‘Ó\+>±D j·TTe>∑s¡®q düuÛÑ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #·+Á<äu≤ãT, øÏs¡DYu≤ãT, »>∑Héu≤ãT\T sêÁwüº+ $&çb˛‘˚ qwüº+ yê{Ï\T¢‘·T+<äì n+≥Tqïs¡ì m+<äT≈£î ø£*dæ ñ+&Ü˝À ˇø£ÿ ø±s¡D+ ≈£L&Ü #Ó|üŒ&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T≈£î á ÁbÕ+‘·+˝Àì me«]ì

ø£~*∫q yÓsTT´ ø±s¡D≤\T #ÓãT‘ês¡ì nHêïs¡T. sêÁwüº @sêŒ≥T‘√ nHê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<ä+fÒ >∑‘· 60 dü+e‘·‡sê\T>± á ÁbÕ+‘êìï nHê´j·T+ #˚XÊeTì z|ü⁄Œ≈£îqïfÒ¢ ø£<ä nì nHêïs¡T. nH˚ø£ ˇ|üŒ+<ë\qT ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ ì<ÛTä \T, ˙s¡T, ñ<√´>±\˝À $eø£åqqT Á|ü<ä]Ù+#ês¡ì eT+&ç|&ü ܶsT¡ . HÓC’ ≤+ qyêãT õ˝≤¢˝À ø£èwüí ;Ûe÷ ÁbÕC…≈î£ \º ô|’ e+‘Óq\qT @sêŒ≥T #˚dæ 174 {Ïm+dæ\ ˙{Ïì $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚˝≤ #·s´¡ \T rdüT≈£î+fÒ bÕ\≈£î\ $<ÛëHê\ e˝¢ ÁbÕC…≈£îº\ øÏ+<ä |ü+≥ bı˝≤\T m+&çb˛‘·Tqï 80 y˚\ mø£sê\≈£î ≈£L&Ü kÕ>∑T˙s¡T n+<ä&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. |üP]Ô kÕeTs¡ìú ï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚dTü ≈£îqï≥¢sTT‘˚ õ˝≤¢ düd´ü XÊ´eT\+ ø±e&ÉyT˚ ø±ø£ e\dü\T ≈£L&Ü ñ+&˚$ ø±<äHêïs¡T. õ˝≤¢˝À 35 \ø£\å »HêuÛ≤ ñ+fÒ 14 \ø£\å eT+~ e\dü\T yÓfió¯ qÔ ïs¡ì Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. Ä‘·à>ös¡e+‘√ 2009˝À øπ dæÄsY ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚dæ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûqä Á|üÁøÏj·TqT ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï≥T¢ Á|üø£≥q e#˚Ã˝≤ #˚j·T&É+ »]–+<äì <ëìì

dü+Áø±+‹ eTT>∑T\Z T ‘Ó\T–+{Ï dü+Ádÿü ‹ kÕ+Á|<ü ëj·÷\T.. &çø¬ ns¡TD >∑<ë«\, »qe] 13 (ôdÿ’ q÷´dt) dü+Áø±+‹ eTT>∑T\Z T ‘Ó\T–+{Ï dü+Ádüÿ‹ kÕ+Á|ü<ëj·÷\≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ ∫Vü‰ï\ì düe÷#ês¡ XÊK eT+Á‹ &çø¬ ns¡TD ù|s√ÿHêïs¡T. k˛eTyês¡+ >∑<ë«\ ˝Àì ‘˚sT¡ yÓT<Æ ëq+˝À eTT>∑T\Z b˛{°\≈£î eT+Á‹ eTTK´Ôn‹~Û>± Vü‰»¬s’ eTVæ≤fi¯\ eTT>∑T\Z qT |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +>± eT+Á‹ e÷{≤¢&TÉ ‘·T dü+Áø±+‹ |ü+&ÉT>∑ n+fÒH˚ <Ûëq´\øÏàå Ç+{ÏøeÏ ∫ÃqfÒ¢ ø£qTø£ Á|ü‹ Ç+{Ï˝À Äq+<ä+ yÓ*$¢ s¡TdüT+Ô <äì ‘Ó*bÕs¡T. eTT>∑T\Z b˛{°\˝À eTVæ≤fi¯\T Äq+<ä+>± bÕ˝ÀZq&É+ n_Ûq+~+#· <ä>Z∑ $wüjT· eTì ‘Ó*bÕs¡T. á b˛{°\˝À yÓTbÕà Ä<ä«s¡´+˝À eTVæ≤fi≤ dü+|ò÷ü \ Á|ü‹ì<ÛTä \T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝ÀZq&É+ $X‚w+ü eTT>∑T\Z b˛{°\‘√ ‘˚s¡TyÓTÆ<ëq+ dü|üÔes¡í XÀ_Û‘·yÓTÆ+~. b˛{°\˝À ∫Hêïs¡T\‘√ ø£*dæ eTVæ≤fi¯\T , |ü⁄s¡Twüß\T ≈£L&Ü bÕ˝ÀZq&É+ n_Ûq+~+#· <ä>Z∑ $wüjT· eTHêïs¡T. á eTT>∑T\Z b˛{°\˝À >¬ \Tb˛+~q yê]øÏ eT+Á‹ ãVüQeT‘·T\T n+<äCXÒ Ês¡T Á|üeT<Ûä ãVüQeT‹ yêdü$, ~«rj·T ãVüQeT‹ ns¡TD, eT÷&Ée ãVüQeT‹ –]»,l, Hê\Ze ãVüQeT‹ eTTsê] ns¡TD\‘√ bÕ≥T eTVæ≤fi≤ b˛©düT dæã“+~øÏ Á|ü‘´˚ ø£ ãVüQeT‘·T\T n+<äCXÒ Ês¡T. á b˛{°\˝À bÕ˝ÀZqï eTVæ≤fi¯\≈£î ø£H√‡˝ÒwHü é ãVüQeT‘·T\T eT+Á‹ #˚‘T· \ MT<äT>± n+<äCj Ò T· &É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ #Ós¬’ àHé >∑&+¶É ø£ècÕís¬ &ç,¶ eTTì‡|ü˝Ÿ e÷õ #Ósπ’ àHé _mdt øπ X¯yé Hêj·T≈£î\T ã+&É\ yÓ+ø£Á{≤eTT\T, sêe÷+»H˚jT· T\T ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

H˚&TÉ á<é$T˝≤<äTHé q_ >∑<ë«\, »qe] 13 (ôdÿ’ q÷´dt)>∑<ë«\ |ü≥Dº +˝À ñs¡T|› Tüò sY ø£yTé ,cÕ~U≤q q\¢≈î£ +≥ M~Û j·T+<äT eT+>∑fiy¯ ês¡+ ñ<äjT· + 9 >∑+≥\≈£î eTVü‰Á|üeø£Ô »qà~q+ dü+<äs¡“+>± eTTd”¢+\T }πs–+|ü⁄>± ãj·T\T <˚] |ü⁄s¡M<ÛTä \ >∑T+&Ü cÕ~ÛU≤q≈£î #˚sT¡ ≈£î+≥T+<äì ø±s¡´<ä]‡ wü|ñæò ˝≤¢, zø£ Á|üø≥£ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ø±e⁄q eTTd”+¢ eT‘·ô|<ä\› T, |ü+&ç‘T· \T, ø£e⁄\T, s¡#s· TT‘·\T eTVü‰Á|üeø£Ô J$‘· $X‚cÕ\ >∑T]+∫ ‘Ó\T>∑T, ñs¡÷› ˝À Væ≤‘·uÀ<Û\ä T #˚kÕÔsì¡ , eTTd”+¢ \T ô|<ä› m‘·TqÔ Vü‰»¬s’ $»j·Te+‘·+ #˚j÷· \ì Äj·Tq ø√sês¡T.

|òüTq+>± dü+Áø±+‹ XÊ+‹q>∑sY, »qe]13 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì $$<Ûä Á>±e÷\˝À k˛eTyês¡+ Hê&ÉT dü+Áø±+‹ |ü+&ÉT>∑qT |òüTq+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. dü+Áø±+‹ |ü+&ÉT>∑qT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì Ç+{Ï eTT+<äT s¡+>∑Ts¡+>∑T\ eTT>∑TZ\T y˚dæ u§u…®eTà\qT ô|{Ϻ |üP\‘√ n\+ø£]+#ês¡T. uÀ– eT+≥\T y˚dæ Äq+<ä+>± |ü+&ÉT>∑qT ìs¡«Væ≤+#·T≈£îHêïs¡T. ø±>± |ü\T |üÁ‹ø£\˝À, {Ï.$ #êHÓfi¯¢˝À¢ dü+Áø±+‹ eT+>∑fi¯yês¡+ #˚j·÷\ì |ü+&ç‘·T\T ‘Ó*j·TCÒj·T&É+‘√ Á|ü»\T Á>±e÷\˝À ø=+‘· eT+~ k˛eTyês¡+ eT]ø=+‘· eT+~ eT+>∑fi¯yês¡+ ìs¡«Væ≤+#·Tø√e&ÜìøÏ düqï<ä›+ ne⁄‘·THêïs¡T.

dü+Áø±+‹ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ô|<ä›b˛s¡¢ Á>±eT Á|ü»\≈£î, dü+Áø±+‹ |ü+&É>∑ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

eT+ˆˆ}≥÷ÿsY, >±Áˆˆ ô|<ä›b˛s¡¢

˙* sêeTT\T

n&ÉT¶≈£îqïs¡ì nHêïs¡T. bÕ\eT÷s¡T bÕs¡¢yÓT+≥Ø düuÛÑT´&ç>± πødæÄsY qTqï düeTj·T+˝ÀH˚ ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á õ˝≤¢ Á|ü»\ s¡TD≤ìï #Ó*+¢ #·T≈£î+{≤qì øπ dæÄsY nH˚ø£ dü+<äsê“\˝À Á|üø{£ +Ï #ês¡ì õ˝≤¢≈î£ »]–q nHê´j·÷ìï ‘·\#·Tø=ì sêuÀj˚T s√E˝À¢ õ˝≤¢≈î£ n‘·´+‘· ˝≤uÛ+Ñ »]π>˝≤ 14 ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À 14\ø£å\ mø£sê\≈£î kÕ>∑T˙s¡T n+<˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. õ˝≤¢qT $uÛÑõdü÷Ô eTVü≤ã÷uŸq>∑s,Y Hê>∑søY s£ ÷¡ ï˝Ÿ, eq|ü]Ô eT÷&ÉT õ˝≤¢\T>± s¡÷bı+<äqTqïj·Tì M{Ï <ë«sê nH˚ø£ edü‘T· \T ø£*Œ+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. <˚X+¯ ˝ÀH˚ n‘·´+‘· yÓu’ eÑÛ +>± ‘Ó\+>±D sêÁwü+º s¡÷bı+<äT‘·T+<äHêïs¡T. düu˝ÑÛ À m+|æ eT+<ä»>∑Hêï<∏+ä , {ÏCm… dæ ø√ ø£˙«qsY lìyêdt>ö&é, e÷J m+|æ õ‘˚+<äss¬Y &ç,¶ {ÏÄsYmdt ìjÓ÷»ø£esêZ\ Hêj·T≈£î\T eTÁ]»Hês¡H› s¬é &ç,¶ ÇÁãV”≤+, >∑Te«\ u≤\sêE, Ä\ yÓ+ø£fXÒ «¯ sYs¬ &ç\¶ ‘√ bÕ≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z H˚‘\· T, j·TTe≈£î\T, $<ë´s¡T\ú T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

qe ìsêàD+˝À n+<äs÷¡ bÕ\T |ü+#·Tø√yê* sêÁwüº eT+Á‹ &ç.ø¬ ns¡TD Ä‘·à≈£LsY, »qe]13 (ôdÿ’ q÷´dt) : á HÓ\ 23q bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ˝À ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+<äT‘·T+<äì sêÁwüº düe÷#ês¡ XÊK eT+Á‹ &ç.ø¬ ns¡TDeTà |ü⁄qs¡T<ä+Z {Ï+#ês¡T. k˛eTyês¡+ Hê&ÉT Ä‘·à≈£LsY |ü≥Dº +˝À ˇø£ Áô|y’ {˚ Ÿ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»¬sq’ sêÁwüº düe÷#ês¡ XÊK eT+Á‹ &ç.ø¬ ns¡TD Ä ø±s¡´Áø£eT+ nq+‘·s+¡ |ü≥Dº düsŒ¡ +#Y >∑+>±<Ûsä >Y ö&é Ç+{À¢ ø=~› ùd|ü⁄ $˝Òøs£ ‘¢¡ √ e÷{≤¢&Üs¡T. Á|ü‘´˚ ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûqä ˝À ø±+Á¬>dt bÕغ eTTK´bÕÁ‘· b˛wæ+∫+<äì ‘Ó\+>±D qe ìsêàD+˝À Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T bÕ\T |ü+#·Tø=ì dü«s¡í ‘Ó\+>±D ì]à+#·Tø√yê\ì á dü+<äs“¡ +>± ÄyÓT |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ÄyÓT‘√ bÕ≥T e÷J my˚Tà˝Ò´ ∫fÒº+ sê+yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶,m+$ sêeTHé f…ø√ï bÕsƒ¡XÊ\ ø±s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ l<∏sä >Y ö&é, >∑<ë«\ e÷¬sÿ{Ÿj÷· s¡T¶ #Ós’ à¡ Hé >∑&+¶É ø£ècÕís¬ &ç,¶ Ä‘·à≈£LsY e÷¬sÿ{Ÿj÷· s¡T¶ #Ós’ à¡ Hé ‹bÕŒ¬s&ç,¶ |ü≥Dº düsŒ¡ +#Y >∑+>±<Ûsä >Y ö&é, ñ|üdsü Œ¡ +#Y >∑+>∑qï>ö&é, ∫fÒ+º j·TTeùdq ø£˙«qsY s¡$≈£îe÷sYj÷· <äyé ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

eT+>∑fi¯yês¡+ 14`01`2014

bÕ>∑y˚ùdÔ bÕ‘·πskÕÔ+ <˚X¯Á<√VüQ\qT ‘·]$T>=&ÉT‘ê+ : lìyêdt>ö&é

eTVü≤ã÷uŸq>∑s,Y »qe]13 (ôdÿ’ q÷´dt) : Ç{°e\ ø=+<äsT¡ d”e÷+Á<ä bÕ\≈£î\T ôV≤’ Á<ëu≤<é˝À bÕ>∑ y˚kÕÔeT+≥÷ Á|ü>&∑ Ü“\T |ü\T≈£î‘·Tqïs¡ì ‘Ó\+>±DqT Ä&ÉT¶≈£îH˚ ≈£îÁ≥\T #˚ùdÔ bÕ>∑ y˚kÕÔeT+fÒ bÕ‘·sπ kÕÔeTì sêÁwüº|ü‹ ñ‘·Ôs¡T«\qT uÀ– eT+≥˝À¢ y˚dTü qÔ ï <˚XÁ¯ <√VüQ\qT ‘·]$T>=&ÉT‘êeTì {ÏCm… dæ ø√ ø£˙«qsY $. lìyêdt>ö&é d”e÷+Á<Ûä bÕ\≈£î\ô|’ $s¡T#·T≈£î|ü&ܶsT¡ . k˛eTyês¡+ Hê&ÉT õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À {ÏmHéõy√ uÛÑeq+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òøs£ ¢¡ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ ø=+‘· eT+~ ñ<√´>∑T\T Hêj·T≈£î\T ø£˙dü+ sêC≤´+>±ìï ≈£L&Ü >ös¡$+#·≈î£ +&Ü e´eVü≤]+#·&+É dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ ‘Ó\+>±D _\T¢ Á|ü‘·T\qT <äV≤ü q+ #˚jT· &É+ yÓqTø£ Áb˛‘·‡Væ≤düTqÔ ï d”e÷+Á<Ûä ñ<√´>∑T\qT, bÕ\≈£î\qT ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ø£å$T+#·uÀs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï ø£$«+|ü⁄ #·s´¡ \≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï yê]ì ‘Ó\+>±D @s¡Œ&çq ‘·sT¡ yê‘· á ÁbÕ+‘·+˝À n&ÉTø¶ √e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø=+‘· eT+~ bÕ\≈£î\T, ñ<√´>∑T\T,

ôV≤’ Á<ëu≤<é˝À bÕ>∑ y˚kÕÔeT+≥÷ s¬ #·Ã>=fÒº yê´K´\T #˚düTÔqïs¡ì Ç˝≤+{Ï yê]ì d”e÷+Á<Ûä≈£î ‘·]$T>=&ÉT‘êeTì eT+&ç|&ü ܶsT¡ . øπ e\+ 90 s√E\ bÕ\q $T–* ñqï d”e÷+Á<ÛTä \T Ç˝≤+{Ï #·s´¡ \≈£î |üPqT≈£î+≥÷ uÛÑ$wü´‘·TÔ @e]<äH˚ $wüj÷· ìï yês¡T Á>∑V≤æ +#ê\ì Ç˝≤+{Ï yê´K´\ e\¢ uÛÑ$wü´‘·TÔô|’ Á|üuÛ≤e+ ñ+≥T+<äH˚ $wüj÷· ìï yês¡T Á>∑V≤æ ùdÔ eT+∫<äHêïs¡T. sêC≤´+>∑+ Á|üø±s¡+ ‘Ó\+>±D _\T¢qT sêÁwüº|ü‹ nôd+;¢ n_ÛÁbÕj·T+ ø√dü+ |ü+|ü&+É »]–+<äì n˝≤+{Ï düeTj·T+˝À _\T¢ô|’ #·]Ã+∫ nôd+;¢ n_ÛÁbÕj·÷ìï ‘Ó*|æ sêC≤´+>±ìï >ös¡$+#ê*‡q bÕ\≈£î\T nôd+;¢˝À ‘Ó\+>±D _\T¢qT Ä&ÉTø¶ √e&ÉyT˚ ø±≈£î+&Ü nuÛ´Ñ +‘·sø¡ s£ ¡ yê´K´\T #˚d÷ü Ô _\T¢ô|’ #·sá »s¡>∑≈£î+&Ü n&ÉT¶ø√e&É+ sêC≤´+>∑ $s¡T<äe› Tì nHêïs¡T. yÓTT<ä{Ï qT+&ç ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ø√dü+ @sêŒ≥T #˚dqæ Jy√\qT d”e÷+Á<Ûä bÕ\≈£î\T ìs¡ø¢ ´å£ + #˚dæ sêC≤´+>±ìï Äee÷ì+#·s¡ì Ç|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü n<˚ <ë]q q&ÉTdüTÔqïs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À uÛ≤>∑+>± düyÓTà #˚dæq ‘Ó\+>±D

$<ë´]úDÏ Ä‘·àVü≤‘·´ <˚es¡ø£Á<ä, »qe]13 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Hê>±s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eT+E\ (16) nH˚ Ç+≥sY $<ë´]úDÏ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç+~. Ç+<äT≈£î dü+ã+~+∫q $esê\T á $<Ûä+>± ñHêïsTT. eT+E\ s√E Hê>±s¡+ qT+&ç <˚es¡ø£Á<ä≈£î e∫à Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\˝À Ç+≥sY yÓTT<ä{Ï

dü+e‘·‡s¡+ #·<äTe⁄‘·T+~. nsTT‘˚ s√E <˚es¡ø£Á<ä ãkÕº+&é≈£î e#˚Ãdü]øÏ kÕsTTøÏs¡DY nH˚ e´øÏÔ Áù|eTqT n&ÉT¶ ô|≥Tºø=ì y˚~Û+#˚yê&ÉT. á HÓ\ 11q ã≥º\T ñ‘·ø£&ÜìøÏ eT+E\ #Ós¡Te⁄≈£î yÓfi¯¢>± kÕsTTøÏs¡DY nø£ÿ&çøÏ yÓ[¢ ÄyÓTqT y˚~Û+#·&É+‘√ eTqkÕú|ü+‘√ eT+E\ |üø£ÿH˚ ñqï u≤$˝À <ä÷øÏ Ä‘·àVü≤‘·´

#˚düT≈£î+~. á dü+|òüT≥q ‘Ó\TdüT≈£îqï ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ Çe«&É+‘√ b˛©düT\T Ä düú˝≤ìøÏ yÓ[¢ X¯yêìï rdæ |ü+#·Hêe÷ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. môd’‡ »eTT\|üŒ ì+~‘·Tìô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ k˛eTyês¡+ Hê&ÉT n‘·ììn<äT|ü⁄˝ÀøÏûÏ rdüT≈£îqïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

m<äT›\ã\ Á|ü<äs¡Ùq $<äT´‘Yø√‘·qT m‹Ôy˚j·T+&ç ø√&˚s¡T, »qe]13 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì sêÁwüºkÕúsTT m<äT›\ ã\Á|ü<äs¡Ùq k˛eTyês¡+ Hê&ÉT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï Á>±eT düs¡Œ+#Y kı|üŒ] ø£$‘· ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø√&˚s¡T Á>±eT Á|ü»\≈£î dü+Áø±+‹ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. á ã\Á|ü<äs¡Ùq˝À yÓTT‘·Ô+ 10 »‘·\ m<äT›\T bÕ˝ÀZHêïsTT. yÓTT<ä{Ï ãVüQeT‹ zãT˝Ÿ¬s&ç¶ ñj·T´\yê&É 2200 n&ÉT>∑T\ ã\Á|ü<äs¡Ùq #˚XÊsTT. Ç+<äT≈£î >±q÷ mHé eTùV≤X¯«sY¬s&ç¶ s¡÷. 30y˚\qT n+<äCÒXÊs¡T. ¬s+&Ée ãVüQeT‹ »+–&ç|üPs¡+ es¡TDY‘˚» eq|ü]Ô 2030 n&ÉT>∑T\ ã\Á|ü<äs¡Ùq #˚j·T>±, <ä÷¬s&ç¶ s¡|òüTTes¡›Hé¬s&ç¶ s¡÷. 20y˚\ q>∑<äT ãVüQeT‹ì n+<äCÒXÊs¡T. eT÷&Ée ãVüQeT‹ »+–&ç|ü⁄s¡+ #·s¡DY‘˚» eq|ü]Ô 2004 n&ÉT>∑T\ ã\Á|ü<äs¡Ùq #˚j·T>± s¡÷. 10y˚\qT |üs¡«‘ê\T n+<äCÒXÊs¡T. Hê\Ze ãVüQeT‹ p≥÷s¡T sê+#·+Á<ë¬s&ç¶ ø£s¡÷ï˝Ÿ õ˝≤¢ yê] m<äT›\T 1984 n&ÉT>∑T\ ã\ Á|ü<äs¡Ùq #˚j·T>± s¡÷. 5y˚\qT lìyêdüT\T n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñeTeTùV≤X¯« s¡kÕ«$T <˚yê\j·T ø£$T{Ï eTT]j·TT e÷J düs¡Œ+#Y ã+>±s¡j·T´, dæ+–˝Ÿ $+&√ &Ó’¬sø£ºsY »>∑BX¯«sYsêe⁄, ø£ècÕí¬s&ç¶, yÓ+ø£≥kÕ«$T, Hêj·T≈£î\T lìyêdt¬s&ç¶, >∑&ɶ+ q]‡+Vü‰à, yÓ+ø£≥kÕ«$T, |üeHé¬s&ç¶, &Ü. lìyêdt¬s&ç¶, m˝≤¢¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T, ô|<ä›b˛s¡¢

dü+Áø±+‹ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T n#·Ã+ù|≥ |ü≥ºD Á|ü»\≈£î q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ eT]j·TT dü+Áø±+‹ |ü+&É>∑ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

Hê>∑<˚$ {° kÕº˝Ÿ *+>±\ s√&é ,n#·Ã+ù|≥ u≤<˚|ü*¢ sêCÒ+<äsY >ö&é sê+s¡V”≤+ j·T÷‘Y nk˛wæj˚TwüHé n#·Ã+ù|≥

eTø£Ô˝Ÿ, »qe]13 (ôd’ÿq÷´dt) : eTø£Ô˝Ÿ˝À ø£¬s+{Ÿ m|ü⁄Œ&ÉT edüTÔ+<√ m|ü⁄Œ&ÉT b˛‘·T+<√ |ü]dæú‹ HÓ\ø=+<äì _C…yÓ’m+ eTø£Ô˝Ÿ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T yêøÏ{Ï q]‡+Vü‰, õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T yÓ+ø£fÒXŸ, |ü≥ºD Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù dæm+ Ä+»H˚j·TT\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. e´ekÕj·÷ìøÏ 9 >∑+≥\T HêD´yÓTÆq ø£¬s+{Ÿ düs¡|òüsê #˚kÕÔeTì Vü‰MT‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ã+<äHêïs¡T. n~ø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ø±+Á¬>dt 9 >∑+≥\ qT+&ç ø£¬s+{Ÿ 7 >∑+≥\≈£î ‘·–Z+∫+<äHêïs¡T. Ä 7 >∑+≥\ ≈£L&Ü ˇø£ÿ s√E ¬s’‘·T\≈£î düÁø£eT+>± Ç∫Ãq bÕ|üq b˛˝Ò<äì nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{Ϭø’Hê 7 >∑+≥\ ø£¬s+{Ÿ Çyê«\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Ò<ä+≥÷ u≤C≤bÕ Ä<Ûä«s¡´+˝À ¬s’‘·T\‘√ ø£*dæ Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚kÕÔeTì yês¡T nHêïs¡T.

$Äs√«ô|’ #·s¡´\T rdüTø√+&ç

ñ<√´>∑T\ô|’ <˚X¯ Á<√Vü≤+ øπ düT\qT ô|{Ïqº sêÁwüº Á|üuTÑÛ ‘·«+ H˚&TÉ d”e÷+Á<Ûä ñ<√´>∑T\ô|’ e÷Á‘·+ m+<äT≈£î ô|<ä$ $s¡#&· +É ˝Ò<ìä Á|ü•ï+#ês¡T. d”e÷+Á<ÛäT\T #˚düTÔqï nuÛÑ´+‘·s¡ø£s¡, ¬s#·Ã>=fÒº yê´K´\qT düTyÓ÷{À>± d”«ø£]+∫ ôV≤#YÄ؇,b˛©dtXÊK πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì <˚X¯ sêC≤´+>±ìï >ös¡$+#·˝ìÒ Ç˝≤+{Ï yê]øÏ sêÁwü+º ˝ÀH˚ ø±<äT <˚X+¯ ˝À ñ+&˚ HÓ‹’ ø£ ns¡Ω‘· ˝Ò<ìä ø±e⁄q M]ì <˚X+¯ qT+&ç ãVæ≤wüÿ]+#ê\ì $»„|Ôæ #˚XÊs¡T. Á|üdTü ‘ú +· ôd\e⁄\ dü+<äs“¡ +>± ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À ìyêdü+ ñ+≥Tqï nH˚ø£ eT+~ ñ<√´>∑T\T Ç‘·sT¡ \T |ü+&ÉT>∑ dü+<äs“¡ +>± d”e÷+Á<Ûä Á>±e÷\≈£î yÓfi&¢¯ +É »]–+<äì Ç˝≤+{Ï dü+<äs“¡ +˝À d”e÷+Á<Ûä ñ<√´>∑T\T á HÓ\ 17,18 ‘˚~\˝À ã+<é≈î£ |æ\T|ü⁄ìe«&É+ ùV≤j·TyÓTqÆ #·s´¡ nì nHêïs¡T. ˇø£ yÓ|’ ⁄ü Ä]ºdæ Ç|üŒ{Ïøπ ã+<é qT+&ç Ä]ºdìæ $TqVü‰sTT+#ê\ì ˝Ò<+ä fÒ $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç e∫à yÓfi‚¢ Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î Çã“+~ø£s+¡ >± e÷s¡T‘·T+<ä+≥÷ $»„|Ôæ #˚dqæ d”e÷+Á<Ûä C…mdæ |ü{+ºÏ #·Tø√≈£î+&Ü ìs¡+≈£îX¯+>± e´eVü≤]+#·&+É m+‘· es¡≈î£ düeT+»düeTì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡+ ñ+<äqï nVü≤+ø±sêìï M&ç d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\≈£î y˚T\T #˚j÷· \H˚ ñ<˚X› ´¯ +‘√ ñ<ä´e÷\T ìs¡«Væ≤ùdÔ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q ‘êeTT ≈£L&Ü yê] Hê´j·TyÓTqÆ b˛sê{≤\≈£î eT<ä‘› T· ÇkÕÔeTì n+‘˚ ‘·|Œü ‘Ó\+>±DqT n&ÉTø¶ √yê\ì #·÷ùdÔ e÷Á‘·+ düV≤æ +#˚ Á|üdüπøÔ ˝Ò<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À {ÏC…mdæ õ˝≤¢ #Ó’s¡àHé sêCÒ+<äss¬Y &ç,¶ õ˝≤¢ C…mdæ Hêj·T≈£î\T #·+Á<äHêj·Tø˘, l<ÛäsY>ö&é, n+»j·T´, Ä&ÜyéT‡, yÓ+ø£≥j·T´, u≤\øÏwHü ,é lìyêdt, eT÷\ øπ X¯e⁄\T, >ödt, kÕsTTu≤u≤, eT+Á‹ q]‡+\T, XÊs¡<ä ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

e÷¬sÿ{Ÿ &Ós¬’ ø£sº ¢¡ ìj·Te÷ø£+ô|’ Vü≤s¸¡+ M|üq>∑+&É»¢ qe]13 (ôdÿ’ q÷´dt) : ø=˝≤¢|Pü sY e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï &Ós¬’ ø£sº T¡ >¢ ± M|üq>∑+&É¢ eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q Çs¡Te⁄]øÏ neø±X¯+ Çe«&É+ô|’ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T Vü≤s¡¸+ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. ø£$T{Ï &Ós¬’ ø£sº T¡ >¢ ± »≥Áb˛\≈£î #Ó+~q U≤C≤, >√es¡q› –]øÏ #Ó+~q kÕsTT ©\qT ìj·T$T+#·&+É ‘√ õ˝≤¢ eT+Á‹ ns¡TDeTà≈£î, ‘ê\Tø± ÇHé# êØ® $wüßeí s¡H› s¬é &ç\¶ ≈£î eT+&É\ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T $wüßeí s¡H› s¬é &ç,¶ ø±s¡´<ä]Ù nq+<é, ø=|ü⁄Œq÷sY dæ+–˝Ÿ$+&√ n<Û´ä ≈£îå \T l<∏sä s¬Y &ç,¶ Hêj·T≈£î\T lìyêdts¬ &ç,¶ l<∏sä s¬Y &ç¶ Vü≤s¡¸+ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T.

$<ÛTä ´‘Y cÕø˘‘√ >∑&¶ç <ä>+∆∑ øπ X¯+ù|≥, »qe]13 (ôdÿ’ q÷´dt) : Á|üe÷<Ûeä XÊ‘·TÔ $<äT´‘YcÕø˘‘√ >∑&ç¶ <ä>∑›yÓTÆq dü+|òüT≥q eT+&É\ πø+Á<ä+˝À k˛eTyês¡+ #√≥T#˚dTü ≈£î+~. kÕúì≈£î\ ø£<qäÛ + Á|üø±s¡+... eT+&É\ |ü]~Û˝Àì u§<äTq+|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ≈£îe÷s¡T |üX¯óÁ>±kÕìï ã+<äTe⁄\≈£î ‘·s*¡ düT+Ô &É>± øπ X¯+ù|≥ Á>±eT •yês¡T˝À $<äT´‘Y cÕø˘ ‘·–* eT+≥\T #Ó\sπ – >∑&¶ç |üP]Ô>± <ä>y›∑ TÓ qÆ ≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á Á|üe÷<Û+ä e\¢ n+#·Hê Á|üø±s¡+ u≤~Û‘T· &çøÏ |ü~ y˚\ s¡÷bÕj·÷\ qwü+º »]–q≥T¢ Á>±eTdüT\ú T ‘Ó*bÕs¡T.

∫s¡+J$ yÓT>± bòÕ´Hé‡ n_Ûe÷qT\≈£î, Á|ü»\≈£î

dü+Áø±+‹ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T »s¡TŒ\ sêE Hêj·Tø˘ yÓT>± bòÕ´$T*,dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T,cÕ<éq>∑sY

}≥÷ÿsY, »qe]13 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ô|<ä›b˛s¡¢ $Äs√« sêe÷sêe⁄ z≥sY◊&ç ˝Òì yê] qT+&ç s¡÷. 30 #=|ü⁄Œq ˇø=ø£ÿ]‘√ rdüT≈£îHêïs¡T. Ç+‘· es¡≈£î z≥sY◊&ç Çe«˝Ò<äì Á>±eTdüTú\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. |ü\Te÷s¡T¢ á $wüj·TyÓTÆ n‘·ìì n&ç–q |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ô|’ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ $Äs√«ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì nHêïs¡T.

{ÏÄsYmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü‘·+>∑T\ |ü+|æD° eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, »qe]13 (ôd’ÿq÷´dt) : {ÏÄsYmdt Ä<Û«ä s¡´+˝À dü+Áø±+‹ |üs«¡ ~Hêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì k˛eTyês¡+ Hê&ÉT n+uÒ<äÿsY#Ís¡kÕÔ˝À >±*|ü{≤\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<äs“¡ +>± ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#êØ®, b˛*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´\T düj·T´<é ÇÁãV”≤+ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ s¬ ‘’ T· \T, Á|ü»\T m+‘√ ñ‘ê‡Vü≤+>± ìs¡«Væ≤+#·T≈£îH˚ |ü+&ÉT>∑\˝À dü+Áø±+‹ ≈£L&Ü ˇø£≥ì á |ü+&ÉT>∑qT Væ≤+<äT eTTdæ+¢ ‘˚&Ü

˝Ò≈î£ +&Ü k˛<äsu¡ ≤Û e+‘√ ìs¡«Væ≤+#·T≈£î+{≤s¡ì $e]+#ês¡T. dü+Áø±+‹ dü+<äs“¡ +>± |ü+≥\T Çfi¯˝¢ ÀøÏ #˚sT¡ ‘·Tqï dü+<äs“¡ +>± s¬ ‘’ T· \T ‘·eT |æ\¢ bÕ|ü\‘√ |ü+&ÉT>∑qT ìs¡«Væ≤+#·T≈£î+{≤s¡ì nHêïs¡T. sêuÀj˚T dü+e‘·‡s¡+ dü+Áø±+‹ y˚&ÉTø£\qT ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#·T+{≤s¡ì Äj·Tq $e]+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s\Ô¡ T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

dü+Áø±+‹ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

yÓÄ<äs÷¡Ù ¬sVü’‘·T,≤ôHé|<ä¬s›b&ç˛s¡¶¢

ô|<ä›b˛s¡¢ Á>±eT Á|ü»\≈£î, dü+Áø±+‹ |ü+&É>∑ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

eT+ˆˆ}≥÷ÿsY, >±Áˆˆ ô|<ä›b˛s¡¢

X¯è‹ p´yÓ\¢sY‡ yÓTTsTTHés√&é Ä‘·à≈£LsY `509131 bò˛Hé: 223726, ôd˝Ÿ:9866153390

õ.\øÏÎHêsêj·TD

Ä‘·à≈£LsY |ü≥ºD Á|ü»\≈£î dü+Áø±+‹ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

VaarthaTarangalu. Printed Published and owned by K.A.Vijayaraju Printed at D.K.Publications,Tilaknagar,Hyderabad, Published from H.No: 1-9-9/1/A/23. F.NO: 301, Suryasadan Near e -seva Ramnagar Hyderabad. 48. Editor.K.A.VijayaRaju Ph.040-27421188, cell:9440788196.Email: vtarangalu.222208@gmail.com, RNI.NO:APTEL 2006/18987,

14 01 14 tarangalu web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you