Page 1

APTEL/2012/48595

Publishing in : Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada

ôV’≤<äsêu≤<é 13`11`2013 ãT<Ûäyês¡+

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:192 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

sê»ø°j·T bÕغ\‘√

Jy√m+ uÛÒ{°

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY12: eT+>∑fi¯yês¡+ Jy√m+ sê»ø° j·T bÕغ\‘√ düe÷y˚XÊ\T ÁbÕs¡+_Û+∫+~. ñ<äj·T+ eT+Á‘·T\ ãè+<ä+‘√ ‘=\T‘· m+◊m+ n<Ûä´≈£åî&ÉT ndü<äTB›Hé ˇyÓ’d” düe÷y˚X¯+ nj·÷´s¡T. Äj·Tq ‘·q n_ÛÁbÕj·÷\qT Jy√m+ eTT+<äT ñ+#ês¡T. Jy√ m+ uÛÒ{°øÏ yÓTT<ä{ÏkÕ] Ä+{À˙ Vü‰»s¡T nj·÷´s¡T. C…’sê+ s¡y˚Twt, Hêsêj·TD kÕ«$T, {≤dtÿbò˛sY‡ ø£$T{°øÏ H˚‘·è‘·«+ eVæ≤+∫q $»j·YT ≈£îe÷sY á düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ;CÒ|” qT+∫ Ä bÕغ Á|ü‹ì<ÛäT\T øÏwüHé ¬s&ç¶, Vü≤]u≤ãT bÕ˝§ZHêïs¡T. 11.30≈£î _C…|æ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ dü+Á|ü~+|ü⁄\T »]|æ+~. eT<Ûë´Vü≤ï+ 12≈£î dæ|æ◊ Á|ü‹ì<ÛäT\T Hêsêj·TD, C…©¢ $\‡Hé n_ÛÁbÕj·÷\T ‘Ó\TdüT

nqT≈£L\+>± z≥T y˚kÕÔ: |üqu≤ø£ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ u≤|ü≥¢, qe+ãsY12: bÕs¡¢yÓT+≥T o‘êø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢ ‘Ó\+>±D _\T¢qT πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ ô|&ÉT‘·T+<äì πø+Á<ä eT+Á‹ |üqu≤ø£ \ø°Î ‘Ó*bÕs¡T. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ u≤|ü≥¢˝À ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e´øÏÔ>∑‘·+>± ‘êqT düyÓTÆø£´yê~HÓ’Hê

≈£î+~. kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\≈£î ø±+Á¬>dt, ◊<äTqï s¡≈£î {°ÄsYmdt‘√ Jy√m+ $&ç$&ç>± #·s¡Ã\T »s¡|æ +~. á düe÷y˚X¯+ ø√dü+ n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt qT+∫ d”e÷+Á<Ûä Á|ü‹ì~Û>± eT+Á‹ e{Ϻ edü+‘Y≈£îe÷sY, ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt Á|ü‹ì~Û>± ñ|üeTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü‰ Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

‘Ó\+>±D≈£î ø£≥Tºã&˚ ñHêï+: øÏwüHé¬s&ç¶

q÷´&Ûç©¢: sêh $uÛÑ»q n+X¯+ô|’ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ HêsYÔu≤¢ø˘˝À eT+Á‘·T\ ãè+<ä+ ìs¡«Væ≤+∫q uÛÒ{°øÏ uÛ≤»bÕ H˚‘·\T øÏwüHé¬s&ç¶, Vü≤]u≤ãT Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ‘êeTT ‘Ó\+>±D≈£î ø£≥Tºã&˚ ñHêïeTì... πø+Á<ä+ ‘·q yÓ’K] yÓ\¢&ç+#ê\ì Jy√m+qT ø√]q≥T¢ uÛ≤»bÕ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Jy√m+‘√ uÛÒ{° nq+‘·s¡+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... d”e÷+Á<Ûä $uÛÑ»q≈£î y˚T+ e´‹πsø£+: ndü<äTB›Hé ˇyÓ’d” sêh $uÛÑ»q≈£î ‘êeTT e´‹πsø£eTì m+◊m+ ø±+Á¬>dt bÕغ ìs¡íj·T+ y˚Ts¡≈£î ‘Ó\+>±D _\T¢≈£î n<Ûä´≈£åî&ÉT ndü<äTB›Hé ˇyÓ’d” düŒwüº+ #˚XÊs¡T. $uÛÑ»q nqT≈£L\+>± z≥T y˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. nìï ‘·|üŒìdü¬s’‘˚ ôV’≤ø√s¡TºqT $uÛÑõ+ #ê\Hêïs¡T. ôV’≤<äsê bÕغ\T düVü≤ø£]ùdÔ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ u≤<éqT ñeTà&ç sê»<Ûëì>± ˇ|üø√eTì, ôV’≤<äsê ÄyÓ÷<ä+ bı+<äT‘√+<äì $XÊ«dü+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. u≤<é˝À XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ n+X¯+ πø+Á<ä |ü]~Û˝ÀøÏ sêh $uÛÑ»q »]–q nìï ÁbÕ+‘ê\ yê]øÏ ‘˚e<ä›ì eT+Á‘·T\ ãè+<ëìï ø√]q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+, ø±+Á¬>dtbÕغ düeTHê´j·T+ ‘Ó\+>±Dô|’ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\ n_ÛÁbÕj·÷\T, #˚düTÔ+<äHêïs¡T. d”e÷+Á<ÛäqT eTs√ dæ+>∑|üPsY>± yÓ’K] $∫Á‘·+>± ñ+<äHêïs¡T. Ä+{À˙ ø£$T{°, n_Ûeè~∆ #˚kÕÔeTHêïs¡T. C…’sê+ s¡y˚Twt Ç|üŒ{Ï es¡≈£î m˝≤+{Ï H˚y˚~ø£\T

H˚s¡|üP]‘· πødüT˝À¢ $#ês¡D≈£î

m|òt◊ÄsY ‘·|üŒì dü]: düTÁ|”+ø√s¡Tº

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY12: $#ês¡D jÓ÷>∑´ yÓTÆq πødüT\≈£î m|òt◊ÄsY ‘·|üŒø£ qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì, m|òt◊ÄsY qyÓ÷<äT #˚ùdÔH˚ b˛© düT\≈£î ÁbÕ<∏ä$Tø£ $#ês¡D »]ù| neø± X¯+ ñ+≥T+<äì düTÁ|”+ø√s¡Tº düŒwüº+ #˚dæ+

~. düTÁ|”+ø√s¡Tº Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt dü<ë•e+‘√ ≈£L&çq ◊<äT>∑Ts¡T dü uÛÑT´\ <Ûäsêàdüq+ á rs¡TŒ yÓ\Te ]+∫+~. m|òt◊ÄsY qyÓ÷<äT #˚ùd $<Ûëq +ô|’ düŒwüºyÓTÆq Ä<˚XÊ*yê«\ì ø√s¡T‘·÷ <ëK˝…’q |æ{ÏwüHéô|’ á rs¡TŒ yÓ\Te&ç+~. $#ês¡D »s¡bÕ*‡q πødüT \ô|’Hê b˛©düT\T m|òt◊ÄsY\T qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ ˝Ò<äì, Ç˝≤+{Ï neø£‘·eø£\T »s¡>∑ ≈£î+&Ü á rs¡TŒ Ç∫Ãq≥T¢ <Ûäsêà düq+ düŒwüº+ #˚dæ+~. H˚s¡|üP]‘· πødüT\≈£î m|òt ◊ÄsY qyÓ÷<äT #˚j·Tì b˛©düT\ô|’ Çø£ô|’ #·s¡´\T ‘·|üŒeì ù|s=ÿ+~. H˚s¡+ $#ês¡ DjÓ÷>∑´yÓTÆq<ë? ø±<ë nì ‘Ó\TdüT ø√e&ÜìøÏ @&ÉT s√E˝À¢|ü⁄ |ü]o\q #˚dæ πødüT qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì dü÷∫+∫+~.

|òæ*|”ŒH釽À 1,744øÏ #˚]q eTè‘·T\T eT˙˝≤: ‘·÷s¡TŒ |òæ*|”ŒH釽À Hê\T>∑T s√E\ ÁøÏ‘·+ ªVü≤j·÷Héµ ‘·TbÕqT düèwæº+∫q ;uÛÑ‘·‡+˝À eTè‘·T\ dü+K´ 1,744øÏ #˚]+<äì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. eTè‘·T\ dü+K´ eT]+‘· ô|]π> neø±X¯eTT+<äì n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T.

Á|ü»\ Ä+<√fi¯q\T b˛>={≤º\ì dü÷∫+#ês¡T. 11 n+XÊ\ô|’ πø+Á<ä+ @+ #˚j·TuÀ‘·T+<√ #ÓbÕŒ\ì ø√sêeTHêïs¡T. _\T¢˝À ô|fÒº $esê˝Ò MT e<ä› ˝Òq |ü&ÉT... eTeTTà˝…ï˝≤ n_ÛÁbÕj·T+ n&ÉT>∑T‘ês¡ì Jy√m+qT Á|ü•ï+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ∫qïsêÁcÕº\‘√ n_Ûeè~∆ y˚>∑+>± »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘êeTT qeTTà‘·T qï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. $uÛÑ»q düeTj·T+˝À nqTdü]+ #ê*‡q kÕ+Á|ü<ëj·÷\qT bÕ{Ï+#ê\ì ø√sêeTì eTs√ H˚‘· Vü≤]u≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. eT÷&ÉT sêcÕZ\T @sêŒ≥T #˚dæq|ü&ÉT uÛ≤»bÕ e÷~]>±H˚ XÊ+‹j·TT ‘·+>± @sêŒ≥T #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. Ä<ëj·T e´j·÷\≈£î dü+ã+~Û+∫q düe÷#ês¡+ Çyê«\ì Jy√m+qT n&ç>±eTì Vü≤]u≤ãT ‘Ó*bÕs¡T.

nq~Ûø±]ø£ ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ eTè‘·T\ dü+K´ |ü~y˚\≈£î ô|’>± ñ+&=#·Ãì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ‘·TbÕqT rÁe‘·≈£î 6,60,000 eT+~ ìsêÁX¯j·TT\j·÷´s¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Vü≤j·÷Hé ‘·TbÕqT XÊ+‹+∫ rs¡+ <ë{Ï+~.

yÓTTVü≤Ás¡+ ôd\e⁄˝À¢ e÷s¡TŒ\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY12: Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\≈£î yÓTTVü≤Ás¡+ |ü+&É>∑ dü+< s¡“¤+>± ◊∫äø£ ôd\e⁄qT áHÓ\ 14q, kÕ<Ûës¡D ôd\e⁄qT áHÓ\ 15q Çdü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. Ç+‘·≈£îeTT+<äT á ôd\ e⁄\qT es¡dü>± 13, 14 ‘˚B˝À¢ ÇdüTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫+~. ø±˙ yê{Ïì ‘êC≤>± 14, 15 ‘˚B\≈£î e÷]Ã+~.

e÷j·÷e‹øÏ ø°¢Hé∫{Ÿ Ç∫Ãq ˝Àø±j·TTø£Ô \ø√ï: ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ e÷J eTTK´eT+Á‹ e÷j·÷e‹øÏ ˝Àø±j·TTø£Ô yÓTVü≤s√Á‘ê ø°¢Hé ∫{Ÿ Ç#êÃs¡T. H√sTT&Ü bòÕyéTVü≤Ödt\ πø{≤sTT+|ü⁄˝À m˝≤+{Ï neø£‘·eø£\T »s¡>∑˝Ò<äì ˝Àø±j·TTø£Ô ù|s=ÿHêïs¡T. >∑‘· Ä>∑düTº˝À nœ˝ÒXŸ Á|üuÛÑT‘·«+ á ≈£î+uÛÑø√D≤ìï |ü]XÀ~Û+#ê*‡+~>± ˝Àø±j·TTø£Ô mHé¬ø yÓTVü≤s√Á‘êqT ø√]+~.

j·T÷|”˝À düÔ+_Û+∫q Á|üuÛÑT‘·« ø±s¡´Áø£e÷\T \ø√ï: ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À 16 \ø£å\eT+~øÏ ô|’>± sêh Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T düyÓTà≈£î ~>±s¡T. ej·TdüT≈£î dü+ã+~Û+∫q düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô ñ<√´>∑T\T düyÓTà≈£î ~>±s¡T. 130 XÊK\≈£î #Ó+~q ñ<√´>∑T\T düyÓTà #˚j·T&É+‘√ Á|üuÛÑT‘·« ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T düÔ+_Û+#êsTT

$»j·Te+‘·+>± e÷yéT ø£ø£å´ bı&ç–+|ü⁄ #ÓHÓ’ï: uÛ≤s¡‘Y Á|ü‹cÕ˜‘·àø£+>± ì+–˝ÀøÏ |ü+|æ+∫q e÷yéT ñ|üÁ>∑Vü≤+ $»j·Te+‘·+>± 1,18,000 øÏ.MT n+>±s¡ø£ ø£ø£å´ yÓ’|ü⁄ <ä÷düT¬ø[¢+~.

XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ô|’ #·]Ã+#ê+: &ûJ|” Á|ükÕ<äsêe⁄ ôV’≤<äsêu≤<é: ôV’≤<äsêu≤<é, ôd’ãsêu≤<é ø£$Twüqs¡T¢, Ç‘·s¡ d”ìj·TsY b˛©düT n~Ûø±s¡T\‘√ &ûJ|” Á|ükÕ<äsêe⁄ p;¢ Vü‰\T˝À düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. »+≥ q>∑sê\ |ü]~Û˝À XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\T, ñÁ>∑yê<ä+, uÛÑ$wü´‘Y˝À ‘·˝…‘·ÔuÀj˚T Ä+<√fi¯q\T, ñ<ä´e÷\≈£î dü+ã+~Û+∫ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. $uÛÑ»q ‘·sê«‘· ôV’≤<äsêu≤<é˝À d”e÷+Á<ÛäT\ s¡ø£åD,

kÕúìø£+>± Ä+<√fi¯q\≈£î dü+ã+~Û+∫ b˛©düT n~Ûø±s¡T\‘√ &ûJ|” #·]Ã+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. b˛©düT XÊK≈£î dü+ã+~Û+∫ Ä+{À˙ ø£$T{°øÏ ‘êy˚TMT ìy˚~ø£ |ü+|ü˝Ò<äì Äj·Tq düŒwüº+#˚XÊs¡T. ôV’≤f…ø˘ dæ{°˝À kÕ|òtºy˚sY ñ<√´–qT\ s¡ø£åD≈£î dü+ã+~Û+∫ ø£+ô|˙\T me]øÏ yêπs ø±˝Ÿôd+≥s¡T¢ @sêŒ≥T#˚düTø√yê*‡+~>± dü÷∫+#êeTì &ûJ|” yÓ\¢&ç+#ês¡T.

n+<äCÒj·T˝Ò<äì Jy√m+ #Ó|æŒ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. sêh $uÛÑ»q »]–‘˚ eTTdæ¢+\T, ÁøÏdæºj·Tq¢πø Çã“+~ nH˚~ ‘·eT n+<√fi¯qì #ÓbÕŒs¡T. Jy√m+≈£î 18 ù|J\ ìy˚~ø£qT ˇyÓ’d” n+<äCÒXÊs¡T.

Hêsêj·TD yÓ\¢&ç+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À ñqï ô|+&ç+>¥ ÁbÕC…≈£îº\≈£î n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´+ Çyê«\ì, $XÊK, >∑qïes¡+ $e÷HêÁX¯j·÷\qT n+‘·sê®rj·TkÕúsTTøÏ n_Ûeè~∆ #˚j·÷\ì, eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘ê˝À¢ yÓ+≥H˚ |ü~ õ˝≤¢\‘√ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T #˚j·÷*: |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+∫.. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îºqT yÓ+≥H˚ #˚|ü{≤º\ì, d”e÷+Á<Ûä≈£î ø=‘·Ô sê»<Ûëì ìsêàD≤ìï d”|”◊ sêh ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD |ü~ õ˝≤¢\‘√ ≈£L&çq ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ‘·«s¡>± #˚|üfÒº˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Jy√m+˝À eT+Á‘·T\ ãè+<ëìï ø√]q≥T¢ d”|”◊ sêh ø±s¡´<ä]Ù #ÓbÕŒeTHêïs¡T. Hêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T. ˇø=ÿø£ÿ bÕغì |æ\e&É+ e\¢ ¨+eT+Á‹ wæ+&˚‘√ u§‘·‡ uÛÒ{° _Ûqï n_ÛÁbÕj·÷\T #ÓãT‘ês¡Hêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À πø+Á<ä ¨+eT+Á‹ düTo˝Ÿ≈£îe÷sY wæ+&˚‘√ |”d”d” ñqï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√sêeTHêïs¡T. n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD uÛÒ{° nj·÷´s¡T. qB »˝≤\ô|’ ñeTà&ç uÀs¡T¶ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, $uÛÑ»q n+X¯+ô|’ sê»ø°j·T bÕغ\‘√ Jy√m+ Ä+Á<Ûë, sêj·T\d”eT, ñ‘·Ôsê+Á<Ûä≈£î n_Ûeè~∆ düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤düTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À wæ+&˚‘√ u§‘·‡ uÀs¡T¶\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Jy√m+qT ø√]q≥T¢ uÛÒ{°øÏ ÁbÕ<Ûëq´y˚Ts¡Œ&ç+~.

dü+>±¬s&綽À d”m+

s¡#·Ãã+&É yêsTT<ë Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY12: yÓT<äø˘õ˝≤¢ dü+>±¬s&綽À ãT<Ûäyês¡+ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ bÕ˝§ZqTqï s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ yêsTT<ë |ü&ç+~. á y˚Ts¡≈£î d”m+ ø±sê´\j·T+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~.

yÓT<äø˘ s¡#·Ãã+&É yêsTT<ë yÓT<äø˘ õ˝≤¢ dü+>±¬s&綽À s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ yÓfi¯¢&É+ ˝Ò<äT. ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»qs¡dæ+Vü≤ s¡#·Ãã+&ÉqT e´‹πsøÏ+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü dæ.myéT. |üs¡´≥qqT ãVæ≤wüÿ]+#ê\ì |æ\T|ü⁄ Çe«&É+ ≈£L&Ü øÏs¡DY≈£î ∫ø±≈£î>± e÷]+~. <ëìøÏ ‘√&ÉT õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ≈£L&Ü ‘êeTT dæ.myéT. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZquÀeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. n˝≤π> n<˚ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q eT+Á‘·T\T ^‘ê¬s&ç¶, düT˙‘· \øå±à¬s&ç¶ ≈£L&Ü yêsTT<ë y˚j·÷\ì ø√sês¡T. <ë+‘√ eTTK´eT+Á‹ n+^ø£]+∫

;&ûmdt ∫e] dü+e‘·‡s¡+

|òü*‘ê\ $&ÉT<ä\ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É (m˙ºÄsY Äs√>∑´ $X¯«$<ë´ \j·T+), qe+ãsY12: á @&Ü~ Ä>∑düTº˝À »]–q &Ó+≥˝Ÿ &çÁ^ (_.&ç.mdt) ∫e] dü+e‘·‡s¡+ |òü*‘ê\T $&ÉT<ä\j·÷´sTT. uÛ≤s¡rj·T <ä+‘· yÓ’<ä´ eT+&É*/ $X¯«$ <ë´\j·T+ e÷s¡Z ìπs›XÊ\ Á|üø±s¡+ 5 Áπ>dt e÷s¡Tÿ\T ø£*|æq ‘·sê«‘˚ |òü*‘ê\qT $&ÉT<ä\ #˚dæq≥T¢ &Üø£ºsY m˙ºÄsY Äs√>∑´ $X¯«$<ë´\j·T+ |üØø£å\ ìj·T+Á‘·D≤ ~Ûø±] &Üø£ºsY &ç.$»jYT ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. e´øÏÔ>∑‘· >∑T]Ô+|ü⁄/Ø {À≥*+>¥ ø√πs nuÛÑ´s¡Tú\T düu…®≈£îº≈£î s¡÷.2,000\T ]õkÕºsY ù|]≥ &û&û rdüTø=ì qe+ãs¡T 26e ‘˚B ˝À|ü⁄>± <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê*.

s¡#·Ãã+&É y˚düT≈£îHêïs¡T.

yêsTT<ë

»>±Z¬s&ç¶ Çã“+~ |ü&ܶs¡T dü+>±¬s&ç¶øÏ eTTK´eT+Á‹øÏ sêìe«≈£î+&Ü n&ÉT¶ø√e&É+ <ë«sê dü+>±¬s&ç¶ Á|ü»\≈£î rÁe qwüº+ #˚XÊs¡ì $|t »>±Z¬s&ç¶ nHêïs¡T. C…mdæ\≈£î, {ÏÄsYmdt ≈£î ‘·eT ÁbÕ+‘·+˝À øÏs¡DY n&ÉT¶≈£îH˚ <äeTTà ˝Ò<äì ,ø±ø£b˛‘˚ õ˝≤¢ eT+Á‘·T\T yêsTT<ë y˚düTø√yê\ì ø√sês¡ì ,n+<äTe\¢ H˚ yêsTT<ë y˚düT≈£îHêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝À ‘Ó\+>±D düuÛÑ ñ+~ ø£qTø£ yêsTT<ë ø√sês¡ì nHêïs¡T. dü+>±¬s&ç¶øÏ eTTK´eT+Á‹ e∫à ñ+fÒ ¬s+&ÉTe+<ä\ ø√≥¢ y˚Ts¡ ˝≤uÛÑ+ »]– ñ+&˚<äì »>±Z¬s&ç¶ nHêïs¡T. ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»qs¡dæ+Vü≤ ≈£L&Ü øÏs¡DY |üs¡´≥qqT e´‹πsøÏ+#·˝Ò<äì düeT]∆+#·Tø√e&ÜìøÏ »>±Z¬s&ç¶ Á|üj·T‹ï+#ês¡T.øÏs¡DY |üs¡´≥q s¡<äT› ø±e&É+‘√ »>±Z¬s&ç¶ Çã“+~ |ü&ÉT‘·THêïs¡T.

13-11-13 indianews  

13-11-13

13-11-13 indianews  

13-11-13

Advertisement