Page 1

TELUGU DAILY

ôV’≤<äsêu≤<é 13`4`2014 Ä~yês¡+

Publishing In: Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada

d”e÷+Á<Ûä˝À yÓ÷–q mìïø£\ q>±sê Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 12: Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À mìïø£\ q>±sê yÓ÷–+~. 25 bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£ esêZ ˝À¢q÷, 175 nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢q÷ mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHé X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ $&ÉT<ä˝…’+~. 13 õ˝≤¢˝À¢ Hê$TH˚wüq¢ <ëK\T |üs¡«+ X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î Äs¡+uÛÑyÓTÆ+~. Á|ü‹ s√p ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\ qT+&ç eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\˝À|ü⁄ mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] m<äT≥ Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚jÓTT#·TÃ. Hê$TH˚wüq¢ <ëK\T≈£î ‘·T~ >∑&ÉTe⁄.. á HÓ\ 19‘√ eTT–j·T qTqï~. á HÓ\ 21q Hê$TH˚wüq¢ |ü]o\q.. Hê$TH˚wüq¢ ñ|üdü+Vü≤s¡D≈£î ∫e] ‘˚B @Á|æ˝Ÿ 23.. b˛*+>¥ y˚T 7q »s¡>∑qTqï~. z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ Á|üÁøÏj·T y˚T 16e ‘˚Bq Äs¡+uÛÑ+ ø±qTqï~. n<˚ s√E |òü*‘ê\T yÓ\¢&ç ø±qTHêïsTT.

‰

www.indianewstoday.co

sê\T‘·Tqï >∑T˝≤_ πs≈£î\T.. ø±+Á¬>dt yêCŸù|sTT ø£\ kÕø±s¡+

eP´Vü‰‘·àø£ n&ÉT>∑T\T

ª»qùdqµô|’ ne>±Vü≤q ˝Ò<äT: ∫s¡+J$

|æ\T|ü⁄‘√ &Ûç©¢ yÓ[¢ ø±+Á¬>dt˝À #˚sês¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 12: ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹˝À {Ϭøÿ≥¢ ôd’‘·+ eT˝≤ÿCŸ–] {Ϭøÿ{Ÿ Çe«ø£b˛e&É+‘√

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, @Á|æ˝Ÿ 12: »qùdq bÕغ $<ÛëHê\ô|’ ‘·q≈£î ne>±Vü≤q˝Ò<äì πø+Á<ä eT+Á‹ ∫s¡+J$ #ÓbÕŒs¡T. ∫s¡+J$ ìyêdü+˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ædædæ N|òt n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡|òüTTMsê ¬s&ç¶, |ædædæ e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD X¯ìyês¡+ düe÷y˚X¯ eTj·÷´s¡T. Ms¡T Á|ü<Ûëq+>± d”e÷+Á<Ûä˝À ˝Àø˘ düuÛÑ, XÊdüq düuÛÑ nuÛÑ´s¡Tú\ m+| æø£ô|’ ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ∫s¡+J$ $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷.. ù|<ä\ dü+πøåeTy˚T \ø£å´+>± y˚Tìô|òk˛º ‘·j·÷s¡T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À Á|ür Ä&É_&ɶ≈£î e+<ä >∑C≤\ Ç+{Ï düú\+ ÇkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. {Ϭø≥¢ πø{≤sTT+ |ü⁄˝À ákÕ] j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\≈£î neø±X¯+ ÇdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

∫#·Tà #·˝≤¢πs |ü]dæú‹ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. bÕغ qT+&ç |ü\Te⁄s¡T sêJHêe÷ #˚dæ ãj·T≥≈£î yÓfi‚¢ |ü]dæú‘·T\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. Ä bÕغ b˛*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT &Üø£ºsY <ëk˛<äT ÁX¯eDY, Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£f…º\ lìyêdtj·÷yé, m©“q>∑sY ÇHé#êØ® ø±dü+ dü‘·´Hêsêj·TD, >√cÕeTVü≤˝Ÿ ÇHé#êØ® eTùV≤+<äsY <ë<ë|ü⁄ bÕغ M&É&É+ U≤j·TyÓTÆb˛sTT+~. eTT+<äT qT+&ç b˛Øº ø√dü+ |üì #˚dæq ‘·eTqT ø±<äì ø=‘·Ô>± bÕغ˝À #˚s¡TÃ≈£îì yê]πø {Ϭøÿ≥T¢ Çe«&É+ |ü≥¢ yês¡T ìs¡düq ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. sêÁ‹ sêÁ‹ bÕغ˝À #˚]q yê]øÏ {Ϭøÿ≥T¢ πø{≤sTT+#·&É+ |ü≥¢ yês¡T rÁe ndü+‘·è|æÔøÏ ˝Àqj·÷´s¡T. ¬>\Tù| \ø£å´+>± e´eVü≤]dü÷Ô ñ<ä´eTø±s¡T\qT e~*y˚j·T&É+ |ü≥¢ düs¡«Á‘· $eTs¡Ù\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. <ë<ë|ü⁄ 50 eT+~ ø=‘·Ôyê]øÏ á kÕ] {°ÄsYmdt {Ϭøÿ≥T¢ Ç∫Ã+~. yÓT<äø˘ õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ç>± ñqï yÓTÆq+ |ü*¢ Vü≤qTVü≤qTeT+‘·sêe⁄ {°ÄsYmdt≈£î e´‹πsø£+>± e´eVü≤]+#˚yês¡T. Äj·Tq |ü\Te÷s¡T¢ {°ÄsYmdt ø±s¡´ø£s¡Ô\ô|’ uÛÖ‹ø£ <ë&ÉT\≈£î ~>±s¡T. yÓT<äø˘ myÓTà˝Ò´>± ñqï yÓTÆq+|ü*¢øÏ eT˝≤ÿCŸ–] myÓTà˝Ò´ d”{Ÿ ÇkÕÔqì #·+Á<äu≤ãT m|ü⁄Œ&√ Vü‰MT Ç#êÃs¡T. eT˝≤ÿCŸ–] d”≥T bı‘·TÔ˝À¢ uÛ≤>∑+>± ;CÒ|”øÏ yÓfi¯¢&É+‘√ #·+Á<äu≤ãT yÓTÆq+|ü*¢øÏ Hê´j·T+ #˚j·T˝Òø£b˛j·÷s¡T. B+‘√ Äj·Tq Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ>± b˛{° #˚kÕÔqì Ç‘·s¡ bÕغ˝À¢øÏ yÓfi¯¢qì Á|üø£{Ï+#ês¡T. ø=~› >∑+≥˝À¢H˚ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q+

ø±+Á¬>dt‘√H˚ kÕe÷õø£ Hê´j·T+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 12: kÕe÷õø£ Hê´j·T+ ø±+Á¬>dt bÕغ‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì ‘Ó\+>±D |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT bıHêï\ \ø£åàj·T´ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+ >±+BÛuÛÑeHé˝À {°ÄsYmdt H˚‘·\T ÁX¯eDY, ø£f…º\ lìyêdüj·÷<é, Hê#ês¡+ dü‘·´Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T πø+Á<ä eT+Á‹ C…’sê+ s¡y˚TXŸ, bıHêï\ \ø£åàj·T´ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sês¡T. Ms¡T {°ÄsYmdt H˚‘·\≈£î ø±+Á¬>dt ø£+&ÉTyê\T ø£|æŒ bÕغ˝ÀøÏ ÄVü‰«ì+#ês¡T. nq+‘·s¡+ bıHêï\ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ<ä´eT Hêj·T≈£î\qT øÏ+#·|ü]#˚ $<Ûä+>± πød”ÄsY ‘Ó\+>±D Á<√VüQ\≈£î {Ϭø≥T¢ Ç#êÃs¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT ø±s¡T\≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï nHê´j·÷ìï uÛÑ]+#·˝Òπø Ä bÕغ H˚‘·\T ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚s¡T‘·THêïs¡ì bıHêï\ nHêïs¡T. ñ<ä´eT ø±s¡T\ uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ ‘Ó\+>±D˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìï bÕs¡<äs¡Ùø£+>± q&ÉT|ü⁄‘êeTì nHêïs¡T. ã+>±s¡T ‘Ó\+>±DqT kÕ~Û+#˚+<äT≈£î ñ<ä´eTø±s¡T\ uÛ≤>∑kÕ«e÷´ìï ≈£L&É>∑&É‘êeTì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À düTdæús¡yÓTÆq, düeTs¡úyÓTÆq bÕ\q n+~+#˚+<äT≈£î nìï #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ÁX¯eDY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˇø£ÿ ø±+Á¬>dt bÕغ‘√H˚ kÕe÷õø£ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûä´eTì uÛ≤$+#˚ Ä bÕغ˝À #˚sêeTì nHêïs¡T. {°ÄsYmdt˝À ≈£î≥T+ã bÕ\q ø=qkÕ>∑T‘·Tqï<äì, ìj·T+‘·è‘·« <Û√s¡DÏ‘√ ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§Zqï yê]ì, ‘Ó\+>±D ø√dü+ b˛sê&çq yê]ì πød”ÄsY ˝…ø£ÿ#˚j·T&É+˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±DqT e´‹πsøÏ+∫q Á<√VüQ\≈£î {Ϭø≥T¢ Çdü÷Ô ñ<ä´eT H˚‘·\qT øÏ+#·|üs¡TdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. kÕe÷õø£ Hê´j·T+ ø±+Á¬>dt‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì q$Tà Ä bÕغ˝À #˚sêqì ÁX¯eDY ‘Ó*bÕs¡T. X¯Øsêìï ¬s+&ÉT eTTø£ÿ\T>± #˚dæ Ç∫Ãq e÷≥≈£î ø£≥Tºã&ç ‘Ó\+>±D Ç∫Ãq <˚e‘· k˛ìj·÷ >±+BÛ nì nHêïs¡T. ;CÒ|” _\T¢≈£î n&ÉT|ü&ÉT‘·THêï ‘Ó\+>±D Äø±+ø£åqT HÓs¡y˚πsÃ+<äT≈£î |ü≥Tºe<ä\≈£î+&Ü C…’sê+s¡y˚TXŸ rÁe ø£èwæ #˚XÊs¡Hêïs¡T. sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ Hêj·Tø£‘·«+˝À ø±+Á¬>dt bÕغì eT]+‘· ã˝Àù|‘·+ #˚ùd+<äT≈£î ∫‘·ÔX¯ó~∆>± ø£èwæ #˚kÕÔeTì ÁX¯eDY ‘Ó*bÕs¡T.|ü⁄˝À ákÕ] j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\≈£î neø±X¯+ ÇdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:317 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

nyêø£ÿj·÷´qì Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsYqT ø£*dæ {°ÄsYmdt˝À #˚s¡>±H˚ e÷˝≤ÿCŸ–] m+|” {Ϭøÿ{Ÿ Ç#˚ÃXÊs¡T. m©“q>∑sY qT+&ç sê+yÓ÷Vü≤Hé>ö&é, >√cÕeTVü≤˝Ÿ qT+∫ Áù|yéT≈£îe÷sY<ä÷‘Y p_¢Væ≤˝Ÿ‡ qT+∫ eTTs¡[>ö&é, |ü{≤Hé#Ós¡Te⁄ qT+&ç yÓTÆbÕ˝Ÿ¬s&ç¶, Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY qT+&ç H√eTT\ qs¡dæ+Vü≤j·T´, ÇÁãVæ≤+|ü≥ï+ qT+&ç ø£+#·s¡¢ #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶, uÛÑTeq–] qT+&ç ô|’fi¯¢ X‚KsY¬s&ç¶, q˝§Z+&É ˝Àø˘düuÛ≤ qT+&ç &Üø£ºsY sêCÒX¯«sY¬s&ç¶, »V”≤sêu≤<é m+|” kÕúHêøÏ _._ bÕ{Ï˝Ÿ, eT+<∏äì qT+∫ |ü⁄{≤º eT<ÛäT, Ç˝Ò¢+<äT qT+&ç }¬ø n<äj·T´, yÓ’sê qT+&ç &Üø£ºsY #·+Á<ëe‹, ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ »\>∑+ yÓ+ø£{Ÿsêe⁄, ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ qT+&ç u≤õ¬s&ç¶ >√es¡∆Hé, eTùV≤+<äsY¬s&ç¶, ¬ø.mdt s¡‘·ï+ e+{Ï yê]ì bÕغ˝À #˚s¡TÃ≈£îì yÓ+≥H˚ {Ϭøÿ≥T¢ Ç#êÃs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ qT+&ç ≈£L&Ü myÓTà˝Ò´\T C…’bÕ˝Ÿj·÷<äyé, m˝≤¢¬s&ç¶, qπ>wt e+{Ï yê]ì n|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT bÕغ˝ÀøÏ e∫à {Ϭøÿ≥T¢ bı+~qyêπs. nsTT‘˚ n|üŒ{Ï es¡≈£î bÕغ˝À |üì #˚dæq Hêj·T≈£î\T rÁe ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. n≥Te+{Ï yê]ô|’ ø±+Á¬>dtbÕغ <äèwæº ô|{Ϻ+~. yês¡+<ä]ì bÕغ˝À #˚s¡TÃø√e&É+ <ë«sê {°ÄsYmdtqT <Óã“rj·÷\ì uÛ≤$k˛Ô+~. B+‘√ ‘=* $&É‘·˝À &Üø£ºsY ÁX¯eDY, lìyêdtj·÷<äyé, ø±ùd+ dü‘·´Hêsêj·TD eTùV≤+<äsY\qT bÕغ˝À #˚s¡TÃ≈£îì sê»ø°j·T *_∆bı+<ë\ì ø±+Á¬>dt uÛ≤$k˛Ô+~.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ sê»kÕú, @Á|æ˝Ÿ 12: dü]Vü≤<äT›˝À ñ+≥Tqï »yêHé\≈£î ˙s¡+~düTÔHêïeTì _C…|æ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]∆ qπs+Á<äyÓ÷&û Vü‰MT Ç#êÃs¡T. sê»kÕúHé˝Àì ãπsàsY mìïø£\ Á|ü#ês¡ düuÛÑ˝À X¯ìyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ e÷{≤¢&Üs¡T. ãπsàsê≈£î kÕ>∑T ˙s¡+~+#ê\qï e÷J Á|ü<Ûëì yêCŸù|sTT ø£\qT kÕø±s¡+ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. z≥T u≤´+≈£î sê»ø°j·÷\≈£î dü«dæÔ #ÓbÕŒ\ì z≥s¡¢≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«\ e˝Ò¢ n_Ûeè~∆ ≈£î+≥T|ü&ç+~. ≈£î+uÛÑø√D≤\‘√ <˚XÊìï ø±+Á¬>dt bÕغ ÁuÛÑwüߺ |ü{Ϻ+∫+~. ‘·q ÁbÕuÛÑyêìï n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ ≈£îj·TT≈£îÔ\T |üqTï‘√+~. mH√ï $<Ûë\T>± Á|üj·T‹ïk˛Ô+~. Á|ü»\ Äosê«<ä+ ñqï+‘· ø±\+ ‘·qqT mes¡÷ @MT #˚j·T˝Òs¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ Á|ü»˝Ò Ä bÕغøÏ ‘·–q ãT~∆ #ÓãT‘ês¡qï $XÊ«dü+ ‘·q≈£î ñ+<äì nHêïs¡T. ‘·qø=ø£ neø±X¯+ ÇùdÔ.. >∑T»sê‘Y ‘·s¡Vü‰ n_Ûeè~∆ì #˚dæ #·÷|ækÕÔqì, ìs¡T<√´>∑T\≈£î ñ<√´>±eø±XÊ\T ø£*ŒkÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. bÕ]ÁXÊ$Tø±_Ûeè~∆øÏ ‘√&ÉŒ&É‘êqì #ÓbÕŒs¡T.

sêVüQ˝Ÿ≈£î ny˚T~Û n|üPs¡« kÕ«>∑‘·+ ny˚T~Û, @Á|æ˝Ÿ 12: m◊dædæ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ ny˚T~Û˝À Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\qT X¯ìyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ <ëK\T #˚XÊs¡T. ø±s¡´ø£s¡Ô\T yÓ+≥ sê>± k˛<ä] Á|æj·÷+ø±>±+BÛ‘√ ø£*dæ Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\qT mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±]øÏ n+<äCÒXÊs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ ny˚T~ÛøÏ #˚s¡T≈£îqï sêVüQ˝Ÿ≈£î, Á|æj·÷+ø£, ÄyÓT uÛÑs¡Ô sêãsYº yêÁ<ë\≈£î n|üPs¡« kÕ«>∑‘·+ \_Û+∫+~. nq+‘·s¡+ ø±s¡´ø£s¡Ô\T @sêŒ≥T #˚dæq s√&ÉT¶c˛˝À bÕ\T|ü+#·T≈£îHêïs¡T. düTe÷s¡T 40 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡ s√&ÉT¶ c˛ ø=qkÕ–+~. ny˚T~Û˝À eTTø√ÿD|ü⁄ b˛{° HÓ\ø=+~. ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|òü⁄q sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ ã]˝ÀøÏ ~>∑>±.. _C…|æ ‘·s¡|òü⁄q Ádæà‹ Çsêì, ne÷Bà ‘·s¡|òü⁄q ≈£îe÷sY $XÊ«dt b˛{°˝À ñHêïs¡T. B+‘√ Çø£ÿ&É eTTø√ÿD|ü⁄ b˛{° HÓ\ø=+~. Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\T <ëK\T #˚ùd düeTj·T+˝À Á|æj·÷+ø£>±+BÛ uÛÑs¡Ô sêãsYºyêÁ<ë ≈£L&Ü ñHêïs¡T. 2004, 2009 mìïø£˝À¢ uÛ≤Ø yÓTC≤]{°‘√ ny˚TBÛ qT+&ç sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ ¬>\Tbı+~q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ny˚T~Û˝À y˚T 7e ‘˚Bq b˛*+>¥ »s¡>∑qT+~. X¯ìyês¡+ qT+&˚ Hê$TH˚wüq¢ |üs¡«+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~.

sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ ÄdüTÔ\T s¡÷.8.07 ø√≥T¢ ø±+Á¬>dt ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ ás√E ny˚T~∏˝À Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\T y˚XÊs¡T. Äj·Tq n|òæ&É${Ÿ˝À dæús¡, #·sêdüTÔ\T s¡÷.8.07 ø√≥T¢>± ù|s=ÿHêïs¡T. n|òæ&É${Ÿ˝À ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ sêVüQ˝Ÿ≈£î kı+‘· yêVü≤q+ ≈£L&Ü ˝Ò<äT.

4 sêÁcºÕ\ 7˝Àø˘ düuÛÑ kÕúHê\≈£î eTT–dæqb˛*+>¥ |üHêJ/n>∑s¡Ô\/>±´+>¥ ≥ø˘/>∑TyêVü≤{Ï(@C…˙‡dt): ˝Àø˘ düuÛÑ mìïø£\qT |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì >√yê, nkÕ‡+, Á‹|ü⁄s¡, dæøÏÿ+˝Àì 7 ˝Àø˘ düuÛÑ kÕúHê\≈£î X¯ìyês¡+ b˛*+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. >√yê: sêh+˝Àì ¬s+&ÉT ˝Àø˘ düuÛÑ kÕúHê\≈£î b˛*+>¥ X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\≈£î b˛*+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ns¡>∑+≥˝À|ü˝Ò q\T>∑Ts¡T Á|ü<Ûëq bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT y√≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. sê»<Ûëì˝Àì eTkÕ‡Hé &Ó nyÓ÷]yéT b˛*+>¥ πø+Á<ä+˝À eTTK´eT+Á‹ eTH√Vü≤sY bÕ]ø£sY ‘·q y√≥T y˚XÊs¡T. ñ‘·Ôs¡ >√yê, <äøÏåD >√yê˝Àì ¬s+&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À yÓTT‘·Ô+ 10,57,499 eT+~ y√≥s¡T¢ ñHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ 1,622 b˛*+>¥ πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ñ‘·Ôs¡ >√yê˝À b˛{° Á|ü<Ûëq+>± dæ{Ϻ+>¥ _C…|æ m+|æ lbÕ<é j·TXÀHêj·Tø˘, ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú s¡$ Hêj·Tø˘, ÄyéT ÄBà bÕغ nuÛÑ´]ú <ä‘êÔsê+ <˚XÊjYT eT<Ûä´ ñ+~. <äøÏåD >√yê kÕúq+˝À ø±+Á¬>dt dæ{Ϻ+>¥ m+|æ n˝…ø√‡ ¬sõHê˝À¶, _C…|æ nuÛÑ´]ú qπs+Á<ä kÕe\ÿsY eT<Ûä´ Á|ü<Ûëq b˛{° HÓ\ø=ì ñ+~. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î »]–q 14 ˝Àø˘ düuÛÑ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt á kÕúHêìï 10 kÕs¡T¢ ¬>\T#·T≈£î+~. nkÕ‡+: nkÕ‡+˝Àì 3 ˝Àø˘ düuÛÑ kÕúHê\≈£î b˛*+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. dæ\ÃsY, ø£Ø+>∑+CŸ, ~|òü⁄(dü«j·T+Á|ü‹|ü‹Ô õ˝≤¢) ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£\˝À yÓTT‘·Ô+ 3,698 b˛*+>¥ πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. yÓTT‘·Ô+ 30 \ø£å\ eT+~ y√≥s¡T¢ Çø£ÿ&É ñHêïs¡T. ø£Ø+>∑+CŸ

˝Àø˘ düuÛÑ kÕúq+ mdtdæ\≈£î ]»sY« ø±>±, ~|òüP ìjÓ÷»ø£es¡Z+ mdt{Ï\≈£î ]»sY« nsTT+~. yÓTT‘·Ô+ 37 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ã]˝À ñHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ eT÷&ÉT $&É‘·\T>± sêh+˝À mìïø£\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. @Á|æ˝Ÿ 7q ◊<äT ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î yÓTT<ä{Ï $&É‘· b˛*+>¥ »]–+~. H˚&ÉT 3 ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î, eT÷&Ée $&É‘·>± @Á|æ˝Ÿ 24q $T–*q 6 ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À b˛*+>¥ »s¡>∑qTqï~. dæ\ÃsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À _C…|æ dæ{Ϻ+>¥ m+|æ ø£;+Á<√ |üPs¡´ø£düú, ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú,e÷J πø+Á<ä eT+Á‹

ø±+Á¬>dt #Íø£u≤s¡T Á|ü#ês¡+: yÓ+ø£j·T´ eT+&ç|ü&ܶs¡T. X¯ìyês¡+ uÛ≤»bÕ sêh ø±sê´\j·T+˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ k˛ìj·÷>±+BÛ u≤<Ûä´‘· ˝Ò≈£î+&Ü n~Ûø±s¡+ nqTuÛÑ$+#ês¡ì $eT]Ù+#ês¡T.

yÓ+ø£j·T´≈£î ‘·è{Ï˝À ‘·|æŒq $e÷q Á|üe÷<ä+ msTTsY Ç+&çj·÷ $e÷HêìøÏ ‘·è{Ï˝À Á|üe÷<ä+ ‘·|æŒ+~. &Ûç©¢ qT+&ç ôV’≤<äsêu≤<é edüTÔqï $e÷q+ Á|üj·÷D+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq 45 ì$TcÕ\ ‘·sê«‘· kÕ+πø‹ø£ ˝À|ü+ dü+uÛÑ$+∫+~. B+‘√ $e÷Hêìï &Ûç©¢˝ÀH˚ ˝≤´+&ç+>¥ #˚XÊs¡T. e÷s¡ZeT<Ûä´˝À kÕ+πø‹ø£ ˝À|ü+ @s¡Œ&ç‘˚ ô|qT Á|üe÷<ä+ »]– ñ+&˚~. ô|’˝…{Ÿ #êø£#·ø£´+>± &Ûç©¢ $e÷HêÁX¯j·T+˝ÀH˚ $e÷Hêìï Ä|æy˚j·T&É+‘√ Á|üe÷<ä+ ‘·|æŒ+~. á $e÷q+˝À ;CÒ|” nÁ>∑ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢/ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 12: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ yÓ÷&û H˚‘· yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT‘√ düVü‰ |ü\Te⁄s¡T Á|üj·÷DÏdüTÔHêïs¡T. Á|üuÛÑ+»q+‘√ ~≈£îÿ‘√#·ì dæú‹˝À ñqï ø±+Á¬>dt Äj·Tqô|’ yÓ÷&û ‘·TbÕHé˝À ø±+Á¬>dt Hêe >∑\¢+‘·T: øÏwüHé¬s&ç¶ #Íø£u≤s¡T Á|ü#êsêìøÏ ~>∑T‘√+<äì uÛ≤»bÕ H˚‘· ôV’≤<äsêu≤<é: yÓ÷&û ‘·TbÕHé˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ø=≥Tº≈£îb˛e&É+ yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT $eT]Ù+#ês¡T. dü+»jYTu≤s¡T sêdæq U≤j·TeTì ‘Ó\+>±D ;CÒ|” n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. |ü⁄düÔø£+ <ë«sê eTH√àVü≤Hédæ+>¥ ã\V”≤qyÓTÆq Á|ü<Ûëì nì 2014 kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± n+ãsYù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ yÓ\¢&ÉsTT+<äHêïs¡T. á |ü⁄düÔø£+˝À k˛ìj·÷>±+BÛ ndü\T qT+∫ b˛{° #˚düTÔqï øÏwüHé¬s&ç¶ X¯ìyês¡+ ‘·q mìïø£\ Á|ü#ê s¡+>∑T ãj·T≥|ü&ç+<äHêïs¡T. dæús¡yÓTÆq Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T#˚ùd sêìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ø±∫>∑÷&É˝Àì $Hêj·Tø£ Ä\j·T+˝À dü‘êÔ ˇø£ÿ uÛ≤»bÕπø e÷Á‘·y˚T e⁄+<äHêïs¡T. yÓ÷&û $yêVü≤+ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+ Äj·Tq e´øÏÔ>∑‘· n+X¯eTì Bìï ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt Á|ü#êsêìøÏ ‘·s¡+ øÏwüHé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D˝À {°&û|”, ;CÒ|” ≈£L≥$TøÏ Á|ü»\T ø£≥º+ ø£{≤º\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ;CÒ|” yê&ÉTø√e&É+ ‘·>∑<äì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. k˛ìj·÷~ u≤<Ûä´‘· ˝Òì n~Ûø±s¡+ #=s¡e‘√H˚ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï @sêŒ≥T #˚dæ+<äì Äj·Tq ø±+Á¬>dt˝À yês¡dü‘·«+, ≈£î≥T+ã bÕ\q ñ+<äì nHêïs¡T. πøe\+ mìïø£˝À¢ \_∆ bı+<˚+<äT≈£î mìïø£\≈£î ãj·T≥|ü&ç+<äì uÛ≤»bÕ C≤rj·TH˚‘· yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT eTT+<äT πø+Á<ä+ ‘Ó\+>±DqT Á|üø£{Ï+∫+<äHêïs¡T.

dü+‘√wt yÓ÷Vü≤Hé <˚uŸ ≈£îe÷¬sÔ, ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´ düTdæà‘· <˚uŸ , m◊&çj·TTm|òt nuÛÑ´]ú ≈£î‘·TuŸ nVü≤à<é eTE+<äsY eT<Ûä´H˚ Á|ü<Ûëq+>± b˛{° ñ+~. ø£Ø+>∑+CŸ ˝À _C…|æøÏ #Ó+~q ø£èwüí<ëdt, ø±+Á¬>dt≈£î #Ó+~q yÓ÷Vü≤Hé X¯óø±¢u…’<ä´, m◊j·TT&çm|òt≈£î #Ó+~q sê<Û˚XÊ´+ _XÊ«dt‘√düVü‰ 15 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ã]˝À ñHêïs¡T. ~|òüP ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø±+Á¬>dt dæ{Ϻ+>¥ düuÛÑT´&ÉT ;πsHé dæ+>¥ m+–º, _C…|æøÏ #Ó+~q CÀjYT sê+ m+–¢+>¥ ‘√ düVü‰ ◊<äT>∑Ts¡T nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{°˝À ñHêïs¡T. Á‹|ü⁄s¡: sêh+˝Àì ¬s+&Ée ˝Àø˘ düuÛÑ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ X¯ìyês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. yÓTT‘·Ô+ 11.30 \ø£å\ eT+~ y√≥s¡T¢ ‘·eT y√≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·T ø√qTHêïs¡T. mdt{Ï\≈£î ]»sY« nsTTq á kÕúq+˝À Ç<ä›s¡T eTVæ≤fi¯\‘√ düVü‰ 12 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ã]˝À ñHêïs¡T. b˛{° Á|ü<Ûëq+>± dæ|æm+ nuÛÑ´]ú õ‘˚+Á<ä #Í<ä], ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú düT∫Á‘· <˚yé es¡à eT<Ûä´H˚ ñ+~. _C…|æ, {Ïm+dæ, mm|æ nuÛÑ´s¡Tú\T ≈£L&Ü ã]˝À ñHêïs¡T. dæøÏÿ+: sêh+˝Àì @¬ø’ø£ ˝Àø˘ düuÛÑ kÕúHêìøÏ yÓTT‘·Ô+ Äs¡T>∑Ts¡T nuÛÑ´s¡Tú\T ã]˝À ñHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ 3,62,326 eT+~ y√≥s¡T¢ ø±>± n+<äT˝À 1,75,549 eT+~ eTVæ≤fi¯\T ñHêïs¡T. sêh+˝Àì 538 b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À b˛*+>¥ »s¡T>∑T‘√+~. dæøÏÿ+ &ÓyÓ÷Áø£{Ïø˘ Á|òü+{Ÿ dæ{Ϻ+>¥ m+|æ Áù|yéT <ëdt sêjYT, ø±+Á¬>dt≈£î #Ó+~q nø£sY <Û√CŸ *+ãT, _C…|æøÏ #Ó+~q qsY ãVü≤<ä÷sY K‹yêsê, mm|æøÏ #Ó+~q øöX¯˝Ÿ sêjYT eT<Ûä´H˚ Á|ü<Ûëq+>± b˛{° ñ+~.


ô|+&ç+>¥ |üqT\qT |üP]Ô #˚j·÷* Ä~yês¡+ 13, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, @Á|æ˝Ÿ 12 eTTì‡bÕ*{°˝À ô|+&ç+>¥˝À ñqï |üqT\qT ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô #˚j·÷\ì ø£$TwüqsY ÄsY.k˛eTHêï sêj·TD n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. |ü\T $uÛ≤>±\ n~Ûø±s¡T\‘√ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À #ê˝≤ |üqT˝À¢ C≤|ü´+

¬s’\T øÏ+<ä|ü&ç j·TTe≈£î&ç Ä‘·àVü≤‘·´ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 12: ÄeT<ë\e\dü |ü≥ºD+˝Àì bÕ‘· ¬s’˝Ò«π>≥T düMT|ü+˝À >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì ¬s’\T øÏ+<ä|ü&ç z j·TTe≈£î&ÉT Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢ ¬s’˝Ò« JÄØŒ ôV≤#Yd” ∫s¡+J$ ‘Ó*bÕs¡T. ÄeT<ë\e\dü |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+ |ü]~Û˝Àì 16e yês¡T¶˝À >∑\ es¡<ëyê] ø±«s¡ºsY‡ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q <=+&ÉbÕ{Ï qπswt≈£îe÷sY (31) $XÊK|ü≥ï+ qT+∫ |ü˝≤dü yÓ’|ü⁄ yÓfi¯ó‘·Tqï >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì ¬s’\T øÏ+<ä |ü&ç Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï&Éì ‘Ó*bÕs¡T. yê´bÕs¡+˝À qwüºb˛e&É+‘√H˚ á n|òü÷sTT‘ê´ìøÏ bÕ\Œ&ç q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eTè‘·<˚Vü‰ìï b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì ]yéT‡ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#·>± áy˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ñ<√´>∑T\ $uÛÑ»q eT÷&ÉT uÛ≤>±\T : C…’sê+s¡y˚Twt Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 12: $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T˝À ªÄ|ü¸H釵 rdüTø√e&É+ ˇø£ |ü<ä∆‹ e÷Á‘·y˚Tqì πø+Á<ä eT+Á‹ C…’sê+s¡y˚Twt düŒwüº+ #˚XÊs¡T. >±+BÛuÛÑeHé˝À X¯ìyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. #·≥º+ Á|üø±s¡y˚T ñ<√´>∑T\ $uÛÑ»q »s¡T>∑T‘·T+~. ñ<√´>∑T\qT eT÷&ÉT uÛ≤>±\T>± $uÛÑõ+#·qTHêï+. kÕúìø£‘·, õ˝≤¢ yêØ>±, sêÁwüº kÕúsTT ñ<√´>∑T\T>± $uÛÑ»q »s¡T>∑T‘·T+~. Ä|ü¸Hé‡ Á|üø±s¡y˚T ñ<√´>∑T\ $uÛÑ»q ñ+≥T+<äì #Ó|üŒ˝Òqì nHêïs¡T. |ü⁄q]«uÛÑ »q #·≥º+ Á|üø±s¡+ ñ<√´>∑T\ qT+&ç ªÄ|ü¸Héµ rdüTø√e#·Ãì nHêïs¡T. ñ‘·ÔsêK+&é, C≤s¡â+&é sêÁcÕº˝À¢ ñ<√´>∑T\ $uÛÑ»q≈£î @&Ü~ düeTj·T+ |ü{Ϻ+<äì nHêïs¡T. ø£eT\Hê<ÛäHé ø£$T{° ñ<√´>∑T\ qT+&ç ªÄ|ü¸Héµ rdüT≈£î+{À+<äì #ÓbÕŒs¡T. ô|q¸q¢ $uÛÑ»q |üPs¡ÔsTT+~. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À 3\ø£å\ 40y˚\ eT+~ ô|q¸qs¡T¢ ñHêïs¡T. yê]ø√dü+ 700 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ y˚Ts¡ e´j·T+ ne⁄‘√+~. n˝≤π> ‘Ó\+>±D≤˝À 2\ø£å\ 40y˚\ eT+~ ô|q¸qs¡T¢ ñHêïs¡T. yê]ø√dü+ 500 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T Ks¡Ãe⁄‘√+~. ñeTà&ç sê»<Ûëì nsTTq JôV≤#Ym+dæ |ü]~Û˝À 85y˚\ #·<äs¡|ü⁄ MT≥s¡¢ uÛÑeHê\qT Çs¡T sêÁcÕº\≈£î πø{≤sTTdüTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T #·Ts¡T>±Z kÕ>∑T‘√+~. $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·Tô|’ @sêŒf…Æq 21 ø£$T{°\T HÓ˝≤Ks¡T˝À>± ìy˚~ø£\T Çe«qTHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. 119 ø£+ô|˙\T, ø±s=Œπswüq¢qT $uÛÑõ+#ê*‡ ñ+~. ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä uÀs¡T¶qT ø£sêï≥ø£, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ düuÛÑT´\‘√ πø+Á<ä+ |ü⁄qs¡T<ä∆]düTÔ+~. ‘Ó\+>±D≤˝À ø£ècÕíqB »˝≤\ yê{≤ m+‘·H˚~ ‘˚˝≤*‡ ñ+~. Çs¡T sêÁcÕº\≈£î ¬s+&ÉT ôV’≤ø√s¡Tº\T ñ+{≤sTT. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ôV’≤ø√s¡Tº @sêŒ≥Tô|’ düTÁ|”+ø√s¡Tº≈£î ˝ÒK sêXÊeTì #ÓbÕŒs¡T.

|ü>∑\T ≈£L&Ü ø£¬s+≥T ÇkÕÔ+ y˚Tìô|òk˛º˝À.. {Ï.ø±+Á¬>dt Vü‰MT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 12: |ü>∑{Ï|üP≥ ≈£L&Ü e´ekÕj·÷ìøÏ $<äT´‘Y ÇkÕÔeTì {Ï.ø±+Á¬>dt Vü‰MT Ç∫Ã+~. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· mìïø£\ Á|üD≤[ø£qT X¯ìyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ πø+Á<ä eT+Á‹ C…’sê+s¡y˚Twt, {°|”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT bıHêï\ \ø£åàj·T´, {Ï.e]ÿ+>¥ Áô|dæ&Ó+{Ÿ ñ‘·ÔeT≈£îe÷sY¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ìs¡T<√´>∑T\ô|’, ¬s’‘·T\ô|’, yÓTÆHê]{°\ô|’ esê\ s¡a\T¢ ≈£î]|æ+#ês¡T. ìs¡T<√´>∑T\≈£î ñ<√´>±\T ÇkÕÔ+. ‘=* @&Ü~ ‘Ó\+>±D≤˝À \ø£å Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>±*kÕÔ+. pHé 2q sêÁwüº Ä$sꓤe ~H√‘·‡yêìï ‘Ó\+>±D≤ neTs¡Ms¡T\ ~H√‘·‡e+>± >∑T]ÔkÕÔ+. neTs¡Ms¡T\ ≈£î≥T+u≤\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ Á≥düTº @sêŒ≥T #˚kÕÔ+. ∫qï, düqïø±s¡T ¬s’‘·T\≈£î mø£sê≈£î s¡÷.10y˚\ e+‘·Tq Áb˛‘ê‡Vü≤ø£+ ÇkÕÔ+. eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\≈£î \ø£å s¡÷bÕj·T\ e+‘·Tq Áb˛‘ê‡Vü≤ø£+ n+~kÕÔ+. Á|ü‹ ¬syÓq÷´ &ç$»Hé˝À ◊{Ï◊, bÕ*f…øÏïø£˝Ÿ ø£fi≤XÊ\\T @sêŒ≥T. ÁbÕDVæ≤‘·-#˚yÓfi¯¢, bÕ\eT÷s¡T m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±ìøÏ C≤rj·T Vü≤À<ë ø£*ŒkÕÔ+. ø=‘·Ô>± 10 õ˝≤¢\T @sêŒ≥T #˚kÕÔ+. u…\Tº cÕ|ü⁄\T s¡<äT› #˚kÕÔ+. ñ<√´>∑T\ |ü<äM ø±\+ 60@fi¯¢≈£î ô|+|ü⁄ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\qT y˚Tìô|òk˛º˝À s¡÷bı+~+#ês¡T.

ø±+Á¬>dt e˝Ò¢.. ø±+Á¬>dt e˝Ò¢ yÓTÆHê]{°\≈£î Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì myÓTੇ wü;“sY n© nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ >±+BÛuÛÑeHé˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘·eTqT ¬>*|æùdÔ eTTd”¢+ k˛<äs¡T\ n_Ûeè~∆øÏ Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤+. eTTd”¢+\≈£î Á|ü‘˚´ø£ ]»πs«wüqT¢ ø£*Œ+∫+~ ø±+Á¬>dt bÕغj˚Tqì nHêïs¡T.

nqï<ë‘·≈£î mìï ø£cÕº˝À Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ #˚sê´\, @Á|æ˝Ÿ 12: H√{Ïø=∫Ãq |ü+{≤ #˚C≤s¡T‘·T+~. eT+&ÉTf…+&É\≈£î, ø£¬s+≥Tø√‘·\‘√ nqï<ë‘·\≈£î |üf…º&Éqï+ ˝Ò≈£î+&Ü ñqï mø£sêìï kÕ>∑T#˚düT≈£îì mH√ï ø£cÕº˝Àe⁄qï ¬s’‘·T\≈£î ãT¬øÿ&ÉT ≈£L&ÉT ≈£L&Ü ˝Ò≈£î+&Ü nqï<ë‘·\≈£î ø£˙ïs¡T MT^˝…à |ü]dæú‹ ms¡Œ&ç+~. uÛÑ÷>∑s¡“¤ »˝≤\T n&ÉT>∑+{Ïb˛e&É+‘√ Á|ü‹ @&Ü~ s¡; d”»Hé˝À |ü+≥\T m+&çb˛‘·THêïsTT. uÀs¡TyÓ÷{≤sY qT+&ç ˙{Ï #·Tø£ÿø±\Te˝À |ü&˚˝Àù| ø£¬s+≥T b˛e&ÉeTT. ˝Òø£ Ä e#Óà ø=~›bÕ{Ï ˙{Ï#·Tø±ÿ á m+&É\≈£î Ä$¬s’b˛‘˚ ¬s’‘˚sêE nqïe÷≥ me]H√≥ edüTÔ+~. <äTøÏÿ<äTìï |ü+≥ |ü+&ç#˚ ¬s’‘·Tπø Çìï ø£cÕº\T eùdÔ @ Á|üuÛÑT‘·«eTT |ü{Ϻ+#·Tø√e&Éy˚T ˝Ò<äT. mH√ï Á|üuÛÑT‘ê«\T e÷s¡T‘·THêïsTT ø±ì @ˇø£ÿs¡T ≈£L&Ü ¬s’‘·qïqT ¬s’‘˚sêE>± á »qà¬ø’q #·÷&É>∑\e÷ nì ø£fi¯\T ø£+≥THêïs¡T.á ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘·+˝À e∫Ãq >∑T¬øÿ&ÉT ˙{ÏøÏ ˇø£ÿ∫øÏÿq ¬s’‘·T ‘·q uÛÑ÷$Tì kÕ>∑T#˚düTø=ì |ü+≥ |ü+&ç+#·Tø=ì >∑+ô|&ÉT ÄX¯‘√ m<äTs¡T#·÷dü÷Ô ñ+&É>±H˚ ø£s¡Te⁄ ø±\+ ‘·H˚ïdüTÔ+~. n|ü⁄Œ\ u≤<Ûä‘√ dü+kÕs¡+ nH˚ ã+&çì ˝≤>∑˝Òø£ ¬s’‘·T\T e´ekÕj·T uÛÑ÷eTT\qT n|ü⁄ŒøÏ+<äø£ ‘êø£≥Tº ô|{Ϻ |ü≥ï+ ã‘·T≈£î<˚s¡T\T¬ø’ e\dü\T yÓfi¯ó‘·THêïs¡T. n$ ‘˚s¡Ã˝Òø£ Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. Ç˝≤+{Ï$ @ Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î |ü≥ºyê nì ¬s’‘·qï\ ny˚<äq.

HÓ\ø=+<äì #ÓbÕŒs¡T. mìïø£\ ø√&é eTs√ HÓ\s√E\ bÕ≥T neT˝À¢ ñ+≥T+<äì, áH˚|ü<∏ä´+˝À m≥Te+{Ï n_Ûeè~∆ ø±s¡´Áø£e÷\T »]π> |ü]dæú‹ ñ+&É<äHêïs¡T. nsTT‘˚ Á|ü»\≈£î m≥Te+{Ï Çã“+~ ˝Ò≈£î+&Ü nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. ‘ê>∑T˙s¡T, M~ BbÕ\ ìs¡«Vü≤Dô|’ ø±˝Ÿôd+≥sY≈£î e#˚à |òæsê´<äT\ô|’ ‘·ø£åDy˚T düŒ+~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.

|üP˝Ò ÄX¯j·÷\qT ø=qkÕ–<ë›+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 12: <˚X¯+˝ÀH˚ yÓTT<ä{Ï kÕe÷õø£ ñ<ä´eTø±s¡T&ÉT>± düe÷»+˝Àì kÕe÷qT´&ÉT m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\ô|’ düeTs¡o\ ñ<ä´e÷\T ì]à+∫q eTVü‰‘êà CÀ´‹sêe⁄ |üP˝≤ ÄX¯j·÷\qT eTqeT+‘ê ø=qkÕ–+#ê*‡q u≤<ä´‘· ñqï<äì <ä[‘· s¡‘·ï nyês¡T¶ Á>∑Væ≤‘· >∑T+&Ü\ qs¡‡j·T´, Á>±eT düs¡Œ+#Y sêCÒwt Hêj·Tø˘ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ eT+&É\ πø+Á<äeTT˝Àì ukÕº+&é ôd+≥sY˝À |üP˝Ò 187e »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>±

sê»ø°j·T+ô|’ j·TTe Hê&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 12: Ç|ü⁄Œ&ÉTqï |ü]dæú‘·T\˝À ø=‘·Ô z≥s¡T¢ e∫Ãq <ä>∑Zs¡qT+&ç yÓTTqï »]–q m+.|æ.{Ï.dæ., C…&é|æ.{Ï.dæ. mìïø£\‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ Çs¡T sê»ø°j·T bÕغ\≈£î $T+>∑T&ÉT|ü&É&É+ ˝Ò<äqqï~ yêdüÔe+. m+<äTø£+fÒ >∑‘· Á|üuÛÑT‘·«+˝À $<ë´s¡T∆\≈£î, ≥÷´wüHé |ò”E\ <ä>∑Zs¡ qT+&ç ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ ø=s¡≈£î ô|{Ϻq Çã“+<äT\qT <äèwæº˝À e⁄+#·Tø=ì ákÕ] bòÕ´qT>±ì MdüTÔ+<√.. s¡+>∑T |ü&ÉT‘·T+<√.. nH˚ dü+X¯j·T+˝À ø±ø£\T r]q sê»ø°j·T jÓ÷<ÛäT\T ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·THêïs¡T. j·TTe z≥s¡¢+‘ê ø=‘·Ô ˇs¡e&çøÏ |ü≥º+ø£fÒº˝≤ ø£ì|ædüTÔHêïs¡ì j·TTe‘· Hê&ç me]ø° n+<äì, }Væ≤+#·ì, #ê|üøÏ+<ä ˙s¡T˝≤ ãj·T≥|ü&ç ¬øs¡≥+˝≤ m–dæ|ü&˚ neø±XÊ\T ˝Òø£b˛˝Ò<äT. Bìã{Ϻ #·÷ùdÔ Çs¡T bÕغ\ yês¡T ‘·|ü⁄Œ\T >±˙, yÓ÷kÕ\T >±˙, j·TTe‘·≈£î ‘Ó*j·T<äqTø√e&É+ bıs¡bÕ≥T. Ç~˝≤ e⁄+&É>± Ç|ü⁄Œ&ç∫Ãq m\ø£åHé ø£$TwüHé Ä<˚XÊ\qT n+~|ü⁄#·TÃø=ì H√≥Tø√ z≥T nqï Hê{Ï qeTàø±ìï ø±<äì ì»yÓTÆq ùde≈£î&ÉT, ì»yÓTÆq Hêj·T≈£î&ÉT mes¡H˚~ j·TTe z≥s¡T¢ Ç|üŒ{Ïπø ìs¡ísTT+#·T≈£îì ñ+{≤s¡ì sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T ÄXÊyêVüQ\T }Vü≤\ø£+<äì Vü≤<äT›\T ˝Òì m\¢\T <ë{Ï }Væ≤+#·T≈£î+≥THêïs¡T.

kÕúìø£ mìïø£\ $<ÛäT˝À¢ n\dü‘·«+ e<äT› Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, @Á|æ˝Ÿ 12: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ $<ÛäT˝À¢ n\dü‘·«+ eVæ≤+#·≈£î+&Ü düeTq«j·T+‘√ |üì#˚j·÷\ì C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY _.sêe÷sêe⁄ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. mìïø£\ ìã+<Ûäq\ô|’ @sêŒ≥T #˚dæq ø£$T{°\‘√ kÕúìø£ ‘·Vü≤o˝≤›sYø±sê´\j·T+˝À düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ M&çjÓ÷ düπs«˝…’Hé ãè<ä+, M&çjÓ÷ |üP´ì+>¥ ãè+<ä+, nøö+{Ï+>¥ {°yéT, |òü¢sTT+>¥ kÕÿ«&é Ç‘·s¡ ãè+<ë\≈£î πø{≤sTT+∫q $<ÛäT\qT ∫‘·ÔX¯ó~∆‘√ ìs¡«]Ô+#ê\Hêïs¡T. $<ÛäT˝À¢ mø£ÿ&Ü n\dü‘·«+ eVæ≤+#·e<ä›Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« j·T+Á‘ê+>∑+˝À |üì#˚ùd Á|ü‹ ñ<√´–ì düe÷#ês¡ ùdø£s¡D≈£î $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T bÕغ\ Á|ü#êsê\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&Ü\Hêïs¡T. Ç{°e\ »]–q mìïø£˝À¢ m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\T ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£îHêïeT<ä´+ @s¡T˝…’ bÕ]+<ä Hêïs¡T. eT<ä´+ ìj·T+Á‘·D≈£î dü¬s’q #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüHé ÄsY. k˛eTHêïsêj·TD, ‘·Vü≤o˝≤›sY¬ø.$.yÓ+ø£≥•e, b˛©dt, ¬syÓq÷´, m¬ø’‡CŸ Ç‘·s¡ XÊK\ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#˚|ü\ #Ós¡Te⁄˝À $wü Á|üjÓ÷>∑+ Bq+‘·{ÏøÏ ø±s¡D+ Hê{Ï m\ø£åHé düs¡[ì Ç|üŒ{Ï Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‹ì CÀ&ûø£]+∫ #·÷ùdÔ ‘˚≥‘Ó\¢eTe⁄‘·T+<äì sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T @ø£s¡e⁄ ô|&ÉT‘·THêï @ bÕغ M] e÷≥\qT >±ì, M]#˚à dü\Vü‰\qT |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì mìïø£\˝À b˛{°#˚j·÷\+fÒ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\T, @s¡T˝…’ bÕπs eT<ä´+ ‘·|üŒì dü]>± ø±yê\ì yê] Äb˛Vü≤. BìøÏ ì<äs¡Ùqy˚T j·TTe z≥s¡T¢ Ç#˚à rπsŒqì H˚{Ï sê»ø°j·T ˇs¡e&çøÏ ì<äs¡Ùq+ ø±<ë? nì

#Ó|ü⁄Œ≈£î+fÒH˚ me]øÏ yêπs >±*˝À y˚T&É\T ø£≥Tº≈£îì Çs¡T bÕغ\˝À e⁄qï ndüVüQqT\qT ãT»®–+#˚ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ esêZ\T eTTeTàs¡+>± yê] yê] Á|üj·T‘êï\T, ‘Ós¡#ê≥T e÷≥\T ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. @~@yÓTÆHê bòÕ´qT >±* MdüTÔ+<√... s¡+>∑T |ü&ÉT‘·T+<√.. ‘Ó\TdüT≈£îH˚ s√E <ä>∑Zs¡˝ÀH˚ e⁄+<äì Hê{Ï z≥s¡T¢, H˚{Ï j·TTe z≥s¡T¢ ìπs›•kÕÔs¡ì sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T.

πød”ÄsY <ä÷≈£î&ÉT. ø±+Á¬>dt, {°&û|”˝Ò \ø£å´+>± Á|ü#ês¡+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 12: πød”ÄsY CÀs¡T ô|+#ês¡T. Á|ü#ês¡ |üs¡«+˝À nìï bÕغ\ ø£+fÒ eTT+<äTHêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\qT |üP]Ô kÕúsTT˝À.. nÁdüÔX¯ÁkÕÔ\‘√ Á|ü#ês¡+˝ÀøÏ ~+#˚+<äT≈£î πød”ÄsY |üø£&É“+B>± eP´Vü≤s¡#·q #˚dæq≥Tº düe÷#ês¡+. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ X¯ìyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq ø°\ø£ düe÷y˚X¯+˝À m+|”, myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\≈£î, õ˝≤¢ ÇHé#ês¡T®\≈£î ~XÊìπs›X¯+ #˚dæq≥Tº düe÷#ês¡+. Ç‘·s¡ bÕغ\T nqTdü]düTÔqï yÓ’Ks¡T\T, {°ÄsYmdtô|’ #˚düTÔqï Äs√|üD\qT m˝≤ ‹|æŒø={≤º\H˚ n+XÊ\ô|’ dü$es¡+>± $e]+∫q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. n<˚$<Ûä+>± Áπ>≥sY˝À >∑es¡ïsY≈£î n~Ûø±sê\T, b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº &çC…’Hé e÷s¡TŒ, |ü~ dü+e‘·‡sê\ ñeTà&ç $<ä´, ñ<√´>∑T\≈£î n|ü¸qT¢ e+{Ï yê{Ïô|’ {°ÄsYmdt yÓ’K]ì düŒwüº+ #˚dü÷ÔH˚ {°&û|”, ø±+Á¬>dt bÕغ\ yÓ’Ks¡T\qT Á|ü•ï+#ê\ì nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ~XÊìπs›X¯+ #˚dæq≥Tº düe÷#ês¡+. ø±+Á¬>dt bÕغì m<äTs=ÿe&Éy˚T \ø£å´+>± Ç|üŒ{Ïπø {°ÄsYmdt dü+~Û+∫q 10 Á|üX¯ï\qT Á|ü»˝À¢øÏ rdüT¬øfi≤¢\ì nuÛÑ´s¡Tú\≈£î dü÷∫+∫q≥Tº düe÷#ês¡+. Çø£ Á|ü#êsêìï y˚>∑+ ô|+#˚+<äT≈£î ôV≤*ø±|üºsY <ë«sê düT&ç>±* |üs¡´≥q\T #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+∫q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. á HÓ\ 13q ø£Ø+q>∑sY, 14q q\¢>=+&É, 15q ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À¢ uÛ≤Ø düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔqï≥Tº bÕغesêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. ‘Ó\+>±D˝Àì 119 ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À ‹]– Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î bÕغ Ç|üŒ{Ïπø Á|üD≤[ø£

$Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ |òüTq+>± ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\ Á|ü»\≈£î kÕe÷õø£ Hê´j·T+ »]π> $<Ûä+>± mH√ï ñ<ä´e÷\qT #˚dæ H˚{Ï ‘·sêìøÏ Ä<äs¡Ùe+‘·T&Éj·÷´&Éì ø=ìj·÷&Üs¡T. n<˚ Áø£eTeTT˝À nø£åsêdü´‘·‘√H˚ nH˚ø£ düeTdü´\qT n~Ûø£$T+∫ kÕe÷õø£ e÷s¡TŒ rdüTø£sêe&ÜìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì nHêïs¡T. n+uÒ<äÿsY, |üP˝Ò ÄX¯j·÷\qT Ä˝À#·Hê $<ÛëHêìï Ä#·s¡D˝À ô|fÒº $<Ûä+>± eTqeT+‘ê |üì#˚j·÷\ì nHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eTeTT˝À m+. lqTyêdüT, áHÓô|*¢ lqTyêdüT, sêeT#·+<äsY, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, sê»X‚KsY, \ø£åàj·T´, ø£èwüíeT÷]Ô, ñ|üŒ\j·T´, zeT _ø£å|ü‹, Ä+»H˚j·TT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV≤*ø±|üºsY <ë«sê düT&ç>±* |üs¡´≥q\T |üP]Ô #˚dæ+~. nsTT‘˚ á Á|ü#ês¡ ôw&É÷´˝ŸqT <äX¯\yêØ>± $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ\‘√bÕ≥T s√&éc˛\qT ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î düqïVü‰\T #˚düTÔqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø£fi≤ãè+<ë\‘√bÕ≥T ñ<ä´eT+˝À {°ÄsYmdt bÕÁ‘·qT $e]dü÷Ô nìï õ˝≤¢˝À¢ Á|ü‹ Á>±eT+˝ÀøÏ yêsTTdtqT $ì|æ+#˚˝≤ rdüT≈£î+≥THêïs¡T. Ç+<äTø√dü+ bÕغ n~ÛH˚‘· dü«j·T+>± |ü\Ts¡ø±\ Á|ü‘ê´e÷ïj·T @sêŒ≥T¢ #˚düTø√yê\ì Ä<˚•+∫q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± nuÛÑ´s¡Tú\T Äj·÷ ìjÓ÷»ø£yês¡Z˝À¢ Á|ü#ês¡ Vü≤Às¡TqT ô|+#ês¡T.n+<ä]ø£+fÒ eTT+<äT qT+#˚ |ü\Te⁄s¡T nuÛÑ´s¡Tú\T HÓ\ s√E\ øÏ+<ä≥ qT+#˚ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ˇø£ <äX¯ Á|ü#êsêìï |üP]Ô #˚XÊs¡T. ˇø£ ¬s+&√ <äX¯ Á|ü#êsêìï ≈£L&Ü ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. bÕغ n~ÛH˚‘· πød”ÄsY‘√ ø£*dæ eT÷&√ <äX¯ Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î dæ<ä∆yÓTÆq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Hê$TH˚wüq¢πø Ç‘·s¡ bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T |ü]$T‘·yÓTÆ‘˚ {°ÄsYmdt ¬s+&ÉT n&ÉT>∑T\T eTT+<˚ ñqï~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü bı‘·TÔ\ e\¢ {°&û|”, ;CÒ|”‘√ bÕ≥T ø±+Á¬>dt, d”|”◊\T ndü+‘·è|ü⁄Ô\‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·THêïsTT. á ndü+‘·è|ü⁄Ô\ >√\ @e÷Á‘·+ ˝Ò≈£î+&Ü nìï $<Ûë\T>± #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï {°ÄsYmdt ‘·eT Á|ü#êsêìï eT÷&ÉT |ü⁄e⁄«\T, Äs¡T ø±j·T\T>± ø=qkÕ–k˛Ô+~. πød”ÄsY ‘·q Á|ü#ês¡+˝À ø±+Á¬>dt, {°&û|”\H˚ {≤¬sZ{Ÿ

#˚XÊs¡T. á bÕغ\ H˚‘·\ô|’ <äTyÓTà‹Ô b˛düTÔHêïs¡T. ñ<ä´eT düeTj·T+˝À ø£ì|æ+#·ì H˚‘·\+‘ê Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\+>±D >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì nÁø√•düTÔHêïs¡T. 14 @fi¯¢bÕ≥T ñ<ä´e÷ìï q&ç|æq ‘·q≈£î ‘Ó\+>±D≈£î #Ó+~q H˚‘·\ qT+#˚ nee÷Hê\T, NÛ‘êÿsê\‘√ bÕ≥T neùV≤fi¯q\qT m<äTs=ÿHêïqì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. j·÷e‘Y ‘Ó\+>±DqT @ø£+ #˚dæ ñ<ä´eT+ q&ç|æq {°ÄsYmdt bÕغì Ç|ü⁄Œ&ÉT n<˚ |ü<ä∆‹˝À nee÷ì+#˚+<äT≈£î dæ<ä∆eTe⁄‘·THêïs¡ì Á|ü»\≈£î $e]düTÔHêïs¡T. M{Ïì ‹|æŒø=≥º&É+‘√bÕ≥T eTq sêÁwüº+˝À eTq bÕ\q dæ<ë∆+‘·+‘√ eTT+<äT≈£î kÕπ>+<äT≈£î ã+>±s¡T ‘Ó\+>±DqT Ä$wüÿ]+#˚+<äT≈£î >±qT mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹øÏ |ü≥º+ ø£{≤º\ì πød”ÄsY ø√s¡T‘·THêïs¡T. á $wüj·÷\qT Á|ü»˝À¢øÏ eT]+‘· ã\+>± #=#·Tìøfi‚¢+<äT ø√düy˚T n‘ê´<ÛäTìø£yÓTÆq Ár&û dæ<ë∆+‘êìøÏ lø±s¡+ #·T{Ϻq≥Tº {°ÄsYmdt esêZ\T ù|s=ÿ+≥THêïsTT. ¬>\Tù| \ø£å´+>± eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·Tqï πød”ÄsY n<˚ dü÷Œ¤]Ô‘√ Á|ü‹ bÕغ nuÛÑ´]ú ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ ø£düs¡‘·TÔ rÁe+ #˚XÊs¡T. yÓTT<ä{Ï qT+∫ ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§Zqï yê]øÏ,CÒ@d” H˚‘·\≈£î ‘·–q neø±XÊ\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. @~ @yÓTÆHê πød”ÄsY eP´Vü≤+‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·Tqï bÕغ.. n~Ûø±s¡+ #˚|üfÒº+<äT≈£î ôd’‘·+ <ä>∑Zs¡e⁄‘·T+<äH˚ $X‚¢wüD\T kÕ>∑T‘·T+&É≥+ $X‚wü+.

Á|ü<Ûëq bÕغ\ n<Ûä´≈£åî\≈£î ‘·|üŒì •s√uÛ≤s¡+ @\÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 12 : sêh+˝À ìqï{Ï es¡≈£L |ü]bÕ*+∫q ø±+Á¬>dtbÕغøÏ ¬sã˝Ÿ‡ b˛≥T ‘·ù|Œ≥Tº>± ˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ n<˚ ø±´_HÓ{Ÿ˝À eT+Á‘·T\T>± #˚dæ Á|üdüTÔ‘·+ bÕغì M&ç ø=‘·ÔbÕغ rs¡∆+ |ü⁄#·TÃ≈£îqï eT+Á‘·T\≈£î Ä bÕغ≈£L&Ü yÓTT+&ç#˚sTT #·÷|æ+#·&É+‘√ Çs¡TbÕغ\≈£î ¬sã˝Ÿ ø±&Ü. Ç~˝≤ e⁄+fÒ Á|ü‹|üø£å bÕغ˝…’q yÓ’.mdt.ÄsY., {Ï.&ç.|æ.\≈£î ≈£L&Ü Ç<˚ |ü]dæú‹ HÓ\ø=qïe÷≥ ì»+ ø±<ë? Ç<ä+‘ê ˇø£ m‘·TÔ nsTT‘˚ e\dü\‘√ sê»ø°j·TbÕغ\T b˛f…‘·TÔ‘·T+fÒ >∑©¢qT+&ç &Ûç©¢ <ëø± kÕe÷qT´&ÉT ôd’‘·+ {Ϭøÿ≥Tº Ä•+#·T#·Tqï ÄXÊeVüQ\T #·÷dæ ìyÓ«s¡b˛‘·THêïs¡T. á ‘·s¡TD+˝À ìqï{Ï es¡≈£L |ü]bÕ*+∫q ø±+Á¬>dt bÕغ d”e÷+Á<Ûä˝À m<äTs¡T<Óã“ ‘·–*+~. n˝≤>∑ì ‘Ó\+>±D˝À ≈£L&Ü Ç+#·T$T+#·T Ç<˚ |ü]dæú‹ HÓ\ø=qï≥T¢ sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T H√{Ïe÷≥>± Á|ü»\T #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥THêïs¡T. m+‘√ø±\+>± bÕغH˚ qeTTà≈£îqï yês¡T ás√E bÕغ qT+&ç ãj·T≥≈£î e∫à á bÕغ˝ÀHÓ’q H˚qT Ä•+∫q ìjÓ÷»ø£ esêZìï πø{≤sTTkÕÔs¡ì qeTàø£+‘√ e∫Ãq yês¡T yÓqT‹]π>~ ˝Òø£ yês¡T ÁøÏ+~ kÕúsTT qT+&ç ≈£î\ Hêj·T≈£î\qT ø£\T|ü⁄ø=+≥÷ b˛{≤b˛{°>± yê] yê] m‘·TÔ>∑&É\‘√ ãj·T≥ ø£ì|æ+#·≈£î+&Ü yê] ≈£î˝≤*ï ≈£L&É>∑≥Tº≈£î+≥÷ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ Á|üj·÷D+ kÕ–düTÔHêïs¡T. ˇø£ <äX¯˝À ø=ìï õ˝≤¢˝À Hê$TH˚wüq¢ |üs¡«+ yÓTT<ä˝…’q dü¬s’q Hêj·T≈£î&çì m+#·Tø=qT≥˝À <ä_“ãT“e⁄‘·÷ bÕغ n<Ûä´≈£åî&çøÏ eTT#ÓÃeT≥\T |ü{ϺdüTÔqï e÷≥ ì»+ ø±<ë? mø£ÿ&É ˇø£ {Ϭøÿ≥Tº ˇø£]øÏ ÇùdÔ nø£ÿ&É ¬sã˝Ÿ |ü⁄≥Tºø=kÕÔs¡H˚ uÛÑj·T+‘√ ás√E es¡≈£L {Ϭøÿ≥Tº me]øÏ nH˚~ ìs¡ísTT+#·≈£î+&Ü ‘·s¡®quÛÑs¡®q\ eT<Ûä´ e⁄+#˚kÕs¡T. Ç~>± e⁄+&É>± mø£ÿ&Ó’‘˚ ¬sã˝Ÿ >± e⁄+{≤s√, yê]ì e÷¬sÿ≥Tº ø£$T{° #Ó’s¡àHé >±H√, myÓTੇ>±H√ |ü+|ü⁄‘êeTì ãT»®–+#˚ ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ºs¡T. Ç~˝≤

e⁄+&É>± ˇø£ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À b˛{° #˚j·÷\+fÒ ø£˙dü dæú‹>∑‘·T\T ø£*– e⁄Hêïsê ˝Ò<ë nì ˇø£ yÓ’|ü⁄ ]õπs«wüHé nsTTq ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À {Ϭøÿ≥Tº Ä•+#˚ nuÛÑ´]∆øÏ Ä ]»πs«wüHé Á|üÁøÏj·T˝À Ä ÁbÕ‹|ü~ø£q z≥s¡T¢ ñHêïsê? ˝Ò<ë? eTT+<äT q&ÉeeTì yÓqTø£ >=sTT´ rùd #·+<ä+>± ø£ì|ædüTÔ+<ë? á ‘·s¡TD+˝À bÕغ n<Ûä´≈£åî\T ø£+{Ï MT<ä ≈£îqT≈£î ˝Ò≈£î+&Ü Ç≥T ¬sã˝Ÿ‡ b˛≥T ‘·≥Tºø√˝Òø£, bÕغ nuÛÑ´]ú ìs¡ísTT+#·&É+ ˝Òø£ ‘·\eTTqø£\T ne⁄‘·Tqï eT Ä≥ ì»+ ø±<ë? >∑‘· mìïø£\qT b˛\TÃø=+fÒ m\ø£åHé ø£$TwüHé Ç∫Ãq Ä<˚XÊ\qT ñ\¢+|òæT+#·≈£î+&Ü Á|ü#ês¡+ ñ<äè‘·+ #˚düT≈£î+≥÷, ≈£î˝≤\qT ø£\T|ü⁄≈£î+\÷, me] |ü+<ë˝À yês¡T Á|ü#êsêìï #˚düT≈£îH˚ dü+<äs¡“¤+˝À ≈£L&Ü bÕغ n<Ûä´≈£åî\≈£î ‘·\H=|æŒ>± e÷]+<äqï~ ì<äs¡Ùq+ ø±<ë? Ç~ ˇø£ õ˝≤¢πø ø±≈£î+&Ü sêheT+‘ê ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥Tº>±, q˝Ò¢s¡T ô|’ q&Éø£˝≤ m#·Tà ‘·>∑TZ\qT uÒØE y˚düT≈£î+≥÷, dü¬s’q nuÛÑ´]∆ì mqTïø=q&É+ ø√dü+ sêÁ‹ãe+fi¯ó¢ ø£wæº+∫ nuÛÑ´]úì ás√E es¡≈£L Ksês¡T #˚j·Tq≥Te+{Ï ìjÓ÷»ø£ esêZ\T mH√ï ñHêïsTT.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $qTø=+&É, @Á|æ˝Ÿ 12: u§˝≤¢|ü*¢ eT+&É\+˝Àì dü]>=+&ÉbÕ˝…+ Á>±eT |ü]~Û˝À >∑\ #˚|ü\ #Ós¡Te⁄˝À >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T $wüÁ|üjÓ÷>∑+ #˚dæq≥Tº >∑T]Ô+#ês¡T. ˙{Ï˝À »]|æq $wüÁ|üjÓ÷>∑+‘√ \ø£å≈£î ô|’>± #˚|ü |æ\¢\T #·ìb˛sTT ˙{Ïô|’ ‘˚˝≤j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. #Ós¡Te⁄˝À $wüÁ|üjÓ÷>∑+ »]|æq+<äTq düTe÷s¡T |ü~ \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ y˚Ts¡ qwüº+ yê{Ï*¢+<äì qs¡‡sêe⁄ù|≥≈£î #Ó+~q #˚|ü\ y˚\+ bÕ≥<ës¡T&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. #Ós¡Te⁄˝À #·ìb˛sTTq #˚|ü\qT, ˙{Ïì |ü]o*q ì$T‘·Ô+ ˝≤´uŸ≈£î |ü+bÕeTì ‘Ó*bÕs¡T. #˚|ü\ #Ós¡Te⁄ ˙{Ï˝À $wüÁ|üjÓ÷>∑+˝À Á>±eTdüTú\ bÕÁ‘· ñ+&Ée#·Ãì nqTe÷Hê\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT.

˝Àø˘düuÛÑ d”≥T≈£î nXÀø˘>∑»|ü‹sêE Hê$TH˚wüHé Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, @Á|æ˝Ÿ 12: $»j·Tq>∑s¡+ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHêìøÏ {°&û|” bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT nXÀø˘>∑»|ü‹sêE X¯ìyês¡+ Hê$TH˚wüHé y˚XÊs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\ düeTj·T+˝À Äj·Tq ‘·q Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\qT õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±], ø£˝…ø£ºsY ø±+‹˝≤˝Ÿ <ä+&˚≈£î n+<äCÒXÊs¡T. Äj·Tq‘√bÕ≥T uÛ≤s¡´ düT˙˝≤>∑»|ü‹ &ÉMTà nuÛÑ´]ú>± Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J eT+Á‹ |ü‹Ôyê&É Hêsêj·TDkÕ«$THêj·TT&ÉT, bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑BXŸ, Ç‘·s¡ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT õ˝≤¢ {°&û|” ø±sê´\j·T+ qT+∫ >∑»|ü‹ sêE ø£˝…ø£ºsY es¡≈£î uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± nXÀø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 1978 qT+∫ nôd+;¢øÏ b˛{° #˚dæq ‘êqT, ‘=*kÕ]>± ˝Àø˘düuÛÑ≈£î b˛{° #˚düTÔHêïqì, bÕغ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡πø m+|”øÏ b˛{° #˚düTÔqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ n_Ûeè~∆øÏ #·+Á<äu≤ãTHêj·Tø£‘·«+ nedüs¡eTì, sêÁcÕºìï n_Ûeè~∆ #˚ùd+<äT≈£î bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ≈£L&Ü düeTdü´\qT $e]+#ê*‡ ñ+<äì, BìøÏ C≤rj·T kÕúsTT˝À m˙¶j˚TqT ¬>*|æ+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T.

eq+>∑T&ç˝À ô|’&ç ‘·*¢ neTàyê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, @Á|æ˝Ÿ 12: ¬s’˝Ò« ùdºwüHé düMT|ü+˝À eq+>∑T&ç˝À ô|’&ç‘·*¢ neTàyê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. edü+‘Y $Vü‰sY edü+‘· >√wæº ìsê«Vü≤≈£î\T nqï|üPs¡íeTà Ä<Ûä«s¡´+˝À \*‘ê düVü≤ÁdüÔHêeT bÕsêj·TD+, $wüßídüVü≤ÁdüÔHêeT bÕsêj·T D+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·T\ ø±s¡´ìs¡« Vü≤D≤~Ûø±] |”M@|”dt.uÛ≤qTsê», ns¡Ã≈£î\T s¡$Á|ükÕ<é, d”‘êsêyéT, <ÛäqT+»jYT, qs¡dæ+Vü≤eT÷]Ô, dü÷|üsYyÓ’»sY ô|qTeT‘·‡ lìyêdüsêE bÕ˝§ZHêïs¡T.

eø˘Œ¤uÀs¡T¶ nÁø£e÷\T <Ûäsêàq #·\Ty˚! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 12: õ˝≤¢˝À eø˘Œ¤uÀs¡T¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q n$˙‹, nÁø£e÷\T e÷J eT+Á‹ <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄ #·\Ty˚qì õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt ø£$T{° yÓTÆHê]{° ôd˝Ÿ n<Ûä´≈£åî&ÉT eTTkÕÔø˘ eTVü≤à<é, &ûd”d” ø±s¡´<ä]Ù m+@ uÒ>¥, Á¬ø’düÔe yÓTÆHê]{° ôd˝Ÿ Hêj·T≈£î\T |æ.yÓ÷C…dt sêE\T $eT]Ù+#ês¡T. áy˚Ts¡≈£î lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ Ç+~sê $C≤„Hé uÛÑeHé˝À ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&Üs¡T. <Ûäsêàq ÄodüT‡\‘√ ìj·T$T‘·T˝…’q eø˘Œ¤uÀs¡T¶ n<Ûä´≈£åî&ÉT dü©+U≤Hé ÇcÕºsê»´+>± |ü≥ºD+‘√ bÕ≥T, bÕ\ø=+&É, Ç#êä|ü⁄s¡+ ÁbÕ+‘ê˝À¢ |ü\T uÀs¡T¶ ÄBÛq+˝Àì \ø£å˝≤~ s¡÷bÕj·T\ $\TyÓ’q düú˝≤\qT ‘·eTyê]øÏ ø£≥ºu…{≤ºs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ‘·eT‘·sê«‘· |ü<ä$˝ÀøÏ e#˚Ãyês¡T ø±˙ áπø{≤sTT+|ü⁄\ô|’q Á|ü•ï+#˚ n~Ûø±s¡+ ø£*–ñ+&És¡ì ù|s=ÿq&É+ m˝≤ ≈£î<äTs¡T‘·T+<äì Á|ü•ï+#ês¡T. eTTdæ¢+\≈£î Hê\T>∑TXÊ‘·+ ]»πs«wüHé Ç∫Ã+~ yÓ’mdt sê»X‚KsY ¬s&ç¶ ø±<äì, Äj·Tq H˚‘·è‘·«+˝Àì ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«y˚Tqì yês¡T eTs√kÕ] düŒwüº+ #˚XÊs¡T. eTTdæ¢+\T yÓ’ø±bÕqT qeTàe<ä›ì yês¡T $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

>∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\ Á|üy˚X¯|üØø£å >∑&ÉTe⁄ ‘˚B ô|+|ü⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 12: õ˝≤¢˝Àì 11 kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À 5e‘·s¡>∑‹ Ä+>∑¢e÷<Ûä´eT+˝À Á|üy˚XÊìøÏ <äs¡U≤düTÔ\T d”«ø£]+#˚+<äT≈£î >∑&ÉTe⁄‘˚B y˚T HÓ\ 3 es¡≈£î bı&ç–+#ês¡ì ≈£î\, Ä<ëj·T, $<ë´ Á<ÛäTe|üÁ‘ê\T Á|üdüTÔ‘·+ »‘·#˚j·Tqedüs¡+ ˝Ò<äì Á|æì‡|ü˝Ÿ, ø£˙«qsY _.#·+Á<ëe‹ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Á|üy˚X¯ |üØø£å e#˚ÃHÓ\ 11e ‘˚Bq ñ<äj·T+ 10 qT+∫ 12 es¡≈£î ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T.


q÷{ÏøÏ q÷s¡T XÊ‘·+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ekÕÔ+: ¬ødæÄsY Ä~yês¡+ 13, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 12: q÷{ÏøÏ q÷s¡T XÊ‘·+ n~Ûø±s¡+ ˝ÀøÏ ekÕÔ+.. uÛ≤Ø>± d”≥¢qT ¬>\T#·T≈£î+{≤+.. {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ø.#·+Á<äX‚KsYsêe⁄ BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D≤ uÛÑeHé˝À X¯ìyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T.

n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± yÓ+ø£qï s¡<∏√‘·‡e+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ neT˝≤|ü⁄s¡+, @Á|æ˝Ÿ 12: neT˝≤|ü⁄s¡+ |ü≥ºD+˝À y˚+#˚dæ j·TTqï luÛÑ÷düy˚T‘· ly˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T yê] s¡<∏√‘·‡e+ n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± X¯óÁø£yês¡+ »]–+~. á s¡<∏√‘·‡yêìï ˝≤π>+<äT≈£î uÛÑ≈£îÔ\T m>∑ã&ܶs¡T. Ä\j·T ø±s¡´ ìs¡«Vü≤D≤~Ûø±] dü˝≤~ sêeT#·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé Ä<Ûä«s¡´+˝À n~Ûø±s¡T\T @sêŒ≥T¢ #˚kÕs¡T. ñ<äj·T+ qT+∫ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+∫ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\ #˚kÕs¡T. nq+‘·s¡+ |ü≥ºD |ü⁄s¡M<ÛäT\˝À s¡<∏ëìï }πs–+#·>±, uÛÑ≈£îÔ\T ‹\øÏ+#ês¡T.

mdæ_ e\˝À ¬syÓq÷´ ÇHéôdŒø£ºsY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, @Á|æ˝Ÿ 12: |òüTq|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ¬s’‘·T eTùV≤+<äsY qT+&ç ¬syÓq÷´ ÇHéôdŒø£ºsY n+»j·T´ Hê\T>∑T y˚\ s¡÷bÕj·T\T \+#·+ rdüT≈£î+≥T+&É>± X¯ìyês¡+ mdæ_ n~Ûø±s¡T\≈£î |ü≥Tºã&ܶ&ÉT. ôd’<ë|üPsY eT+&É\+˝Àì >∑+>±|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ¬s’‘·T eTùV≤+<äsY ø=+‘· ø±\+>± ¬syÓq÷´ ø±sê´\j·T+ #·T≥Tº |üqT\ô|’ ‹s¡T>∑T‘·÷ ‘·q≈£î bÕD° qø£˝Ÿ ø±yê\ì n~Ûø±]ì ø√sês¡T. ø±>± n+<äT≈£î Hê\T>∑T y˚\ s¡÷bÕj·T\T Ç∫à bÕD° qø£˝Ÿ Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. BìøÏ Hê\T>∑T y˚\ s¡÷bÕj·T\T Çe«˝Òqì, ø=+‘· ‘·–Z+#·Tø√yê\ì ø√]Hê n+^ø£]+#·˝Ò<äT. ¬s’‘·T eTùV≤+<äsY á $wüj·÷ìï mdæ_ n~Ûø±] düT<äs¡ÙHé>ö&é≈£î ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq dü÷ #·q y˚Ts¡≈£î ¬s’‘·T eTùV≤+<äsY n+»j·T´≈£î &ÉãT“ ÇdüTÔ+&É>± mdæ_ n~Ûø±] |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

{ÏÄsYmdt‘√H˚ ‘Ó\+>±D n_Ûeè~∆ : õ‘˚+<äsYsêe⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, @Á|æ˝Ÿ 12: »–‘ê´\ ÁbÕ+‘·+˝À ¬s+&ÉT bÕغ\ H˚‘·\T #˚dæq n_Ûeè~∆ X¯Sq´eTì, {ÏÄsYmdt bÕغ‘√H˚ ‘Ó\+>±D˝À n_Ûeè~∆ kÕ<Ûä´eTì »–‘ê´\ {ÏÄsYmdt H˚‘· õ‘˚+<äsYsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± Äj·Tq X¯ìyês¡+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø=ìï |üsê´j·÷\T>± {Ï&ç|æ, ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ¬>\Tbı+~ á ÁbÕ+‘êìï n_Ûeè~∆ #˚j·T˝Ò<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. H˚&ÉT ‘Ó\+>±D Á|ü»\ n_Ûeè<˚∆ <˚´j·T+>± {ÏÄsYmdt mìïø£\ ã]˝À eTT+<äT¬øfi¯óÔ+<äì nHêïs¡T. e÷´ìô| c˛º˝À $&ÉT<ä\ #˚dæq $~Û$<ÛëHê\qT ‘·eT bÕغ neT\T #˚düTÔ+<äì nHêïs¡T. ñ<√´>∑+, ìs¡T<√´>∑T\≈£î uÛÑè‹, ¬s’‘·T\≈£î kÕ>∑T˙s¡T n+~+#·&É+ <Û˚´j·TeTì nHêïs¡T. n<˚ ‘·s¡Vü‰˝À mìïø£˝À¢ ‘êqT Á|ü»\≈£î $e]+∫ {ÏÄsYmdtqT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#˚Ã˝≤ ø£èwæ #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. |ü≥ºD+˝À Ç+{Ï+{Ï mìïø£\ Á|ü#êsêìï õ‘˚+<äsYsêe⁄ eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. áj·Tq‘√ bÕ≥T Ä bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ≈£L&Ü ñHêïs¡T.

‘Ó\+>±DqT ¬ø’edü+ #˚düTø√yê\H˚ u≤ãT ‘·Vü≤‘·Vü≤: bıqï+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, @Á|æ˝Ÿ 12: {Ï&ç|æ, _C…|æ‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tºø=ì sêÁcÕºìï ¬ø’edü+ #˚düTø√yê\qï <ëVü≤+‘√H˚ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ‘·Vü≤‘·Vü≤˝≤&ÉT‘·THêïs¡ì m+|æ bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY nHêïs¡T. {Ï&ç|æ˝À _C…|æ bı‘·TÔ X¯e+‘√ düyêsY #˚dæqfÒºqì rÁe+>± $eT]Ù+#ês¡T. _C…|æ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú yÓ÷&ûì ¬>*|æùdÔ <˚X¯+˝À XÊ+‹ ñ+&É<äì, Ç~ Á|ü»\T >∑eTì+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À 1200 eT+~ $<ë´s¡Tú\ ã*<ëHê\ e˝Ò¢ sêh+ @sêŒ≥T≈£î k˛ìj·÷ eTT+<äT≈£îe∫à Ç#êÃs¡ì nHêïs¡T. {ÏÄsYmdt bÕغ πøe\+ ñ<ä´e÷\ bÕغ>±, ñ<ä´e÷\T #˚dü÷Ô &ÉãT“ dü+bÕ~+#·&É+ ‘·|üŒ eTs=ø£{Ï ø±<äHêïs¡T. Ç<ä›s¡T m+|æ\ e\¢ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï m˝≤ kÕ~Û+#·>∑*>±s¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝Àì ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\T, m+|æ\T á ÁbÕ+‘·+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï nHê´j·÷ìï j·T÷|æm #Ó’sY|üs¡‡Hé k˛ìj·÷≈£î $e]+∫ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï ‘Ó#·TÃ≈£îHêïeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. y˚eTT\yê&É˝À düMTøå± düe÷y˚X¯+ »]bÕs¡T.

{ÏÄsYmdt y˚Tìô|òk˛ºqT bıHêï\ ø±|” ø={≤ºs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D≤˝À eTs√ 10 õ˝≤¢\qT @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥Tº bıHêï\ Vü‰MT ÇdüTÔHêïs¡T. Ä e÷≥ Ç~es¡¬øqï&É÷ #Ó|üŒ˝Ò<äT. Ç|ü⁄Œ&˚ ø=‘·Ô>± ‘Ós¡ô|’øÏ ‘Ó#êÃs¡T. {ÏÄsYmdt y˚Tìô|òk˛ºqT ø±|” ø={≤ºs¡qï <ëìøÏ Ç+‘·ø£+fÒ

ì<äs¡Ùqy˚T$T ø±yê\ì nHêïs¡T.;d”\≈£î 30 {Ϭøÿ≥T¢ Ç #êÃ+.55XÊ‘·+ ã&ÉT>∑T, ã\V”≤qesêZ\≈£î Ç#êÃ+. ø±+Á¬>dt yêfi¯ó¢ @ |üì #˚|ü{ϺHê bÕe˝≤ Ks¡Tà |üìøÏ.. $T–*q eTTbÕŒe⁄˝≤qT CÒãT˝À¢øÏ y˚düT≈£î+{≤s¡ì nHêïs¡T. |æ∫à ≈£L‘·\T e÷qTø√eTì πø+Á<ä eT+Á‹ C…’sê+s¡y˚TwtqT ø√s¡T‘·THêï+.

z≥s¡T¢ |üP]Ô≈£î düVü≤ø±sêìï n+~+#ê* bÕغ Hêj·T≈£î\≈£î ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 12: õ˝≤¢˝À 2014 bÕs¡¢ yÓT+{Ÿ, nôd+;¢ kÕ<Ûës¡D mìïø£\ Á|üÁøÏj·T qT ùd«#êÃ, dü«#·Ã¤‘êj·TT‘· yê‘êes¡D+˝À düC≤e⁄>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î |üP]Ô düVü≤ø± sêìï n+~+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ü kÕ<é sê»ø°j·T bÕغ nuÛÑ´s¡T∆\qT ø√sês¡T.X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±], õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é ‘·eT #Ûê+ãsY˝À >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q sê»ø°j·T bÕغ\ Á|ü‹ì <ÛäT\‘√ Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫, 2014 bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, nôd+;¢ kÕ<Ûës¡D mìïø£\ ìs¡«Vü≤D n+XÊ\qT $e]+∫, Á|üC≤kÕ«eT´ dü÷Œ¤]Ô ø£qT>∑TD+>± mìïø£\ ìs¡«Væ≤+#· &É+˝À õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>±ìøÏ nìï $<Ûë\ düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2014 kÕ<Ûës¡D mìïø£\ ≈£î dü+ã+~Û+∫ áHÓ\ 12e ‘˚Bq ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T H√{Ï|òæπøwüHé Á|üø£{ÏkÕÔs¡ ì, á HÓ\ 12 qT+∫ 19e ‘˚B es¡≈£L |üì~Hê˝À¢ Á|ü‹ s√p ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\ qT+∫ 3 >∑+≥\ es¡≈£L Hê$TH˚wüqT¢ d”«ø£]+#·&É+ »s¡T >∑T‘·T+<äHêïs¡T. áHÓ\ 13,14,18 ‘˚B\T Á|üuÛÑT‘·« ôd\e⁄ ~Hê\T nsTTq+ <äTq Ä ‘˚B˝À¢ Hê$TH˚wüq¢ d”«ø£s¡D ñ+&É<ä Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ á HÓ\ 21e ‘˚Bq Hê$T H˚wüq¢ |ü]o\q Á|üÁøÏj·T »s¡T>∑T‘·T+<äì, Hê$TH˚wüq¢ ñ|üdü+Vü≤s¡D≈£î 23e ‘˚B eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\ es¡≈£L ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. kÕ<Ûës¡D mìïø£\ b˛*+>¥ y˚T 7e ‘˚Bq »s¡T>∑T‘·T+<äì, y˚T 16z z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ‘Ó*j·T CÒXÊs¡T. yÓTT‘·Ô+ mìïø£\ Á|üÁøÏj·T y˚T 28e ‘˚B‘√ eTT>∑TdüTÔ+<äHêïs¡T. Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚ùd nuÛÑ´s¡T∆\T bÕ{Ï+#·e\dæq dü÷#·q\qT $e]dü÷Ô, bÕs¡¢yÓT+≥Ø ìjÓ÷» ø£esêZìøÏ bòÕs¡yéT`2m˝ÀqT, nôd+;¢ ìjÓ÷ »ø£esêZìøÏ bòÕs¡yéT`2_˝ÀqT Hê$TH˚wü qT¢ <ëK\T #˚j·÷*‡ ñ+≥T+<ä Hêïs¡T. n˝≤π> >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q sê»ø°j·T bÕغ\ nuÛÑ´s¡T∆ \T Hê$TH˚wüHé |üÁ‘·+˝Àì bÕsYº`1˝ÀqT, Ç‘· s¡ nuÛÑ´s¡T∆\T bÕs¡Tº`2˝ÀqT $esê\qT ‘Ó* j·TCÒj·÷\Hêïs¡T. >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q sê»ø° j·T bÕغ\ nuÛÑ´s¡T∆\≈£î ˇø£ Á|ü‹bÕ<ä≈£î&ÉT, ]õwüºsY¶ bÕغ\T, Ç‘·s¡T\≈£î 10 eT+~ Á|ü‹bÕ<ä≈£î\T ñ+&Ü\Hêïs¡T. Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚ùd nuÛÑ´]∆ y˚πs ìjÓ÷»ø£es¡Z+ z≥ s¡T nsTT‘˚ dü+ã+~Û‘· z≥s¡T C≤_‘ê nBÛø£è‘· qø£\T <ëK\T #˚j·÷\ì, Á|ü‹bÕ<ä ≈£î\T ‘·|üŒìdü]>± nuÛÑ´]∆ Hê$TH˚wüHé <ëK\T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À z≥s¡T¢ nsTT ñ+&Ü\Hêïs¡T. nuÛÑ´s¡T∆\T ‘·eT Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚ùd

bÕغ Hêj·T≈£î\‘√ #·]ÃdüTÔqï ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À z≥s¡T¢ nsTT ñ+&Ü\Hêïs¡T. nuÛÑ´s¡T∆\T ‘·eT Hê$TH˚wüHé ‘√ bÕ≥T bòÕs¡yéT`26 n|òæ&É${ŸqT s¡÷.10 $\Te\ >∑\ kÕº+|ü⁄ ù||üs¡Tô|’ H√≥Ø #˚sTT+∫ düeT]Œ+#ê*‡ ñ+≥T+<äì, n|òæ&É ${Ÿ bòÕs¡yéT˝Àì nìï ø±\yéT $esê\qT ‘·|üŒìdü]>± |üP]Ô #˚j·÷\ì, @ $<ÛäyÓTÆq U≤∞\T e<ä\≈£L&É<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. @<˚ì düe÷#ês¡+ ‘Ó*j·Tq|ü⁄Œ&ÉT, ˝Ò<ë dü+ã+<Ûä+ ˝Òq|ü⁄Œ&ÉT dü<äs¡T ø±\yéT˝À ì˝Ÿ, Hê{Ÿ n|æ¢ø£ ãT˝Ÿ, Hê{Ÿ H√Hé nì düŒwüº+>± sêj·÷\ì, n˝≤ø±ø£ U≤∞\T e~*‘˚ Hê$TH˚wüHé ‹s¡düÿ s¡D≈£î >∑Ts¡e⁄‘·T+<äì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. Hê$T H˚wüHé <ëK\T #˚ùd düeTj·T+˝À nuÛÑ´]∆ ø±ø£ eTs√ q\T>∑T]ì e÷Á‘·y˚T ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] >∑~˝ÀìøÏ nqTeT‹kÕÔs¡ì, ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] ø±sê´\j·T+ qT+∫ 100 MT≥s¡¢ ˝À|ü⁄q 3 yêVü≤Hê\qT e÷Á‘·y˚T nqTeT‹+ #·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚ùd nuÛÑ´s¡T∆\T bÕs¡¢yÓT+≥Ø ìjÓ÷ »ø£esêZìøÏ s¡÷.25y˚\T, nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£ esêZìøÏ nsTT‘˚ s¡÷.10 y˚\T ôd≈£î´]{° &çbÕõ{Ÿ #Ó*¢+#ê\ì, md”‡, md”º nuÛÑ´s¡T∆\T Ç{°e\ C≤Ø #˚dæq ≈£î\ <ÛäèM≈£s¡D |üÁ‘·+ düeT]Œ+∫ Ç+<äT˝À dü>∑+ yÓTT‘·Ô+ &çbÕõ {Ÿ>± #Ó*¢+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á yÓTT‘êÔìï ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T s=ø£ÿ+>± >±ì, Á≥»Ø #·˝≤Hé s¡÷|ü+˝À>±ì, ]»s¡T« u≤´+≈£î≈£î #Ó*¢+|ü⁄ s¡÷|ü+˝À >±ì #Ó*¢+#·e\dæ ñ+ ≥T+<äì, &çe÷+&é Á&Ü|òtº\T, #Ó≈£îÿ\T nqT eT‹+#·&É+ »s¡>∑<äHêïs¡T. ˇø=ÿ nuÛÑ´]∆ >∑]wüº+>± Hê\T>∑T ôd≥T¢ Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚j·Te#·TÃqì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q sê»ø°j·T bÕغ\ nuÛÑ´s¡T∆\T yê] bÕغ |üs¡yÓTÆq nuÛÑ´]∆‘ê«ìï <ÛäèMø£]+#˚ bòÕs¡yéT`m, bòÕs¡yéT`_ |üÁ‘ê\qT Hê$TH˚wüq¢ d”«ø£s¡D ∫e] s√Eq19e ‘˚B eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\˝À|ü⁄ düeT]Œ+#ê*‡ ñ+≥T+<ä Hêïs¡T. @Á|æ˝Ÿ 21q ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\ ø±sê´\j·÷\˝À ìs¡«Væ≤+#˚ Hê$TH˚wüq¢ |ü]o\q ø±s¡´Áø£eT+ ˝À

|òüTq+>± dü÷s¡´Hêsêj·TDT&ç ø£˝≤´D+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 12: Á|ü‘·´ø£å uÛÑ>∑yêqT&ÉT ô|[¢ø=&ÉTø£j·÷´&ÉT. lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ ns¡düe*¢ Ä\j·T+˝À >∑\ nìyÓ{Ϻ eT+&É|ü+˝À ñcÕ,|ü~à˙ #êäj·÷<˚M\‘√ ns¡düe*¢ dü÷s¡´Hêsêj·T DkÕ«$T ø£˝≤´D+ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. kÕ«$Tyê]øÏ yÓ+&ç nX¯«yêVü≤q+,

nuÛÑ´]∆, mìïø£\ @C…+≥T¢ ˇø£ Á|ü‹bÕ <ä≈£î&ÉT, eTs√ø£s¡T yÓs¡dæ yÓTT‘·Ô+ q\T>∑Ts¡T e÷Á‘·+ Vü‰»s¡T ø±e#·TÃqHêïs¡T. 23e ‘˚B eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\≈£î Hê$TH˚wüq¢ ñ|üdü+ Vü≤s¡D >∑&ÉTe⁄ eTT–dæq yÓ+≥H˚ b˛{°˝À ñqï nuÛÑ´s¡T∆\+<ä]ø° mìïø£\ >∑Ts¡TÔ\T πø{≤sTT+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. mìïø£\ e´j·T |ü]o\q ø=s¡≈£î nuÛÑ´s¡T∆\T Hê$TH˚w üHé\T <ëK\T #˚ùd ‘˚B eTT+<äT s√E @<˚ì C≤rj·T u≤´+≈£î˝À ø=‘·Ô>± nøö+{ŸqT ‘·q ù|s¡ >±˙, ‘·q @C…+{Ÿ‘√ ø£*|æ C≤sTT+{Ÿ >±˙ ‘Ós¡∫ dü<äs¡T nøö+{Ÿ $esê\qT bÕdtãTø˘ qø£\TqT ]≥]ï+>¥ n~Ûø±]øÏ düeT]Œ+#ê*‡ ñ+≥T+<äì,, Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚dæq|üŒ{Ï qT+∫ ‘·q mìïø£\ Ks¡Tà $esê\qT ìπs›•‘· ]õwüºs¡T˝À qyÓ÷<äT #˚dæ ìØí‘· ø±\ |ü]$T‘·T\˝À ‘·ìF #˚sTT+#·Tø√yê*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. mìïø£\ >∑]wüº e´j·T |ü]$T‹ì bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ìjÓ÷» ø£esêZìøÏ 70 \ø£å\T>±qT, nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£ esêZìøÏ 28 \ø£å\T>±qT mìïø£\ ø£$TwüHé ìπs›•+∫+<äì ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ |òü*‘ê\T yÓ\Te&çq ‘˚B qT+∫ 30 s√E˝À¢|ü⁄ nuÛÑ´s¡T∆\T ‘·eT mìïø£\ e´j·T+ nøö+≥¢ mø˘‡ô|+&ç#·sY nã®s¡«sY≈£î düeT]Œ+#ê*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± mìïø£\ Ks¡TÃ\T $$<Ûä n+XÊ\ øÏ+<ä ìπs›•+∫q kÕº+&ÉsY¶ πs{Ÿ |ü{Ϻø£\qT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê»ø° j·T bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î n+<äCÒXÊs¡T. mìï ø£\˝À <Ûäq Á|üuÛ≤yêìï, e´j·÷ìï ìj·T+ Á‹+#·&É+˝À düVü≤ø£]+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À &ûÄsYy√ _.j·÷<ä–], >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q sê»ø°j·T bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛäT\T ◊mHéd” ‘·s¡|ü⁄q <=y˚Tà{Ï yÓ+ ø£fÒX¯«s¡T¢, qT\T≈£î]Ô yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, uÀq+ uÛ≤düÿsY, düã“‹ |òüD°X¯«s¡sêe⁄, {°&û|” ‘·s¡|ü⁄q qTqï <=s¡u≤ãT, eT‘·T≈£î$T*¢ $»jYT, ;CÒ|” ‘·s¡|ü⁄q y˚≥T≈£L] dü÷s¡´Hêsêj·TD sêE, jÓTì$T¬s&ç¶ e÷\ø=+&Éj·T´, ;mdt|” ‘·s¡|ü⁄q #=¢+– y˚DT>√bÕ˝Ÿ, d”|”m+ ‘·s¡|ü⁄q {Ïmdt Á|üø±wt, Ms¡u≤ãT, d”|”◊ ‘·s¡|ü⁄q |”mdt Hêsêj·TD, d”|”◊`m+m˝Ÿ ‘·s¡|ü⁄q C….yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑»yêVü≤Hê\ô|’ Hê\T>∑T e÷&ÛÉM<ÛäT˝À¢ ‹s¡TM~Û ìs¡« Væ≤+#ês¡T. u≤D≤dü+#ê ø±˝≤Ãs¡T. ns¡düe*¢øÏ #Ó+~q ld”‘êsêeT Hê≥´ ø£fi≤eT+&É* ãè+<ä+ #Óø£ÿuÛÑ»q˝À bÕ˝§Z+~. Ä\j·T Á|ü<Ûë Hês¡Ã≈£î\T Ç|æŒ* X¯+ø£s¡X¯s¡à Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ dü÷s¡´Hêsêj·TDkÕ«$TøÏ ªø£˝≤´D eTVü≤À‘·‡e+µ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n–ïÁ|ü‹cÕ˜|üq+, Á|üy˚X¯ Vü≤Àe÷<äT\T #˚dæ uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq uÛ≤>∑´+ ø£*Œ+#ês¡T. 35 eT+~ »+≥\T ø£˝≤´D+˝À bÕ˝§Zì |üP»\T »]bÕs¡T. uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕs¡¢yÓT+≥T, nôd+;¢ kÕúHê\≈£î Hê$TH˚wüq¢ d”«ø£s¡D Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ neT˝≤|ü⁄s¡+, @Á|æ˝Ÿ 12: neT˝≤|ü⁄s¡+ bÕs¡¢yÓT+≥T, nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î dü+ã+~Û+∫ b˛{° #˚j·TT nuÛÑ´s¡Tú\ qT+∫ Hê$TH˚wüq¢qT á HÓ\ 12e ‘˚B qT+∫ 19e ‘˚B es¡≈£L neT˝≤|ü⁄s¡+ ÄsY&çy√ ø±sê´\j·T+˝À d”«ø£]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì neT˝≤|ü⁄s¡+ bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±], õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY ÄsY.eTT‘ê´\sêE ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ÄsY&çy√ ø±sê´\j·T+˝À $$<Ûä bı*{Ïø£˝Ÿ bÕغ\‘√ @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À C…dæ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Hê$TH˚wüqT¢ ñ<äj·T+ 11>∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 3>∑+≥\ es¡≈£L d”«ø£]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, Á|üuÛÑT‘·« ôd\e⁄~Hê˝…’q á HÓ\ 13e ‘˚B, 14e ‘˚B, 18e ‘˚B Hê$TH˚wüqT¢ d”«ø£]+#·&É+ »s¡>∑<äì C…dæ ‘Ó*bÕs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ bòÕs¡+`2m ˝Àq÷, nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ bòÕs¡+`2_˝Àq÷ Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚j·÷\ì C…dæ ‘Ó*|üsêñ.>∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q sê»ø°j·T bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T Hê$TH˚wüHé bòÕs¡+˝Àì bÕs¡Tº`1˝Àq÷, Ç‘·s¡T\T bÕsYº`2 ˝Àq÷ $esê\T ‘Ó*j·T#˚j·÷\Hêïs¡T. Hê$TH˚wüHé |üÁ‘·+˝Àì $esê\ìï+{Ïì düŒwüº+>± qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì, nuÛÑ´]ú, Á|ü‹bÕ<ä≈£îì ù|s¡T¢ @ z≥s¡T C≤_‘ê˝À @ es¡Tdü dü+K´ <ä>∑Zs¡ qyÓ÷<äT nsTT+B z≥s¡T C≤_‘ê ‘·ìF #˚düT≈£îì |üP]Ô #˚j·÷\Hêïs¡T. n˝≤π> Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚ùd nuÛÑ´]ú y˚πs ìjÓ÷»ø£es¡Z+ z≥s¡T nsTT‘˚ dü+ã+~Û‘· z≥s¡T C≤_‘ê qø£\T <ëK\T #˚j·÷\ì, Á|ü‹bÕ<ä≈£î\T

düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï C…dæ eTT‘ê´\sêE e÷Á‘·+ nuÛÑ´]ú @ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚j·T#·THêïs√ Ä ìjÓ÷»ø£es¡Z z≥¬s’ ñ+&Ü\Hêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\T bòÕs¡+`26 n|òæ&É${Ÿ˝À nìï $esê\T |üP]Ô #˚j·÷\ì, n|òæ&É${Ÿ˝À n&ç–q düe÷#ês¡+ |üP]Ô #˚j·T≈£î+&Ü U≤∞\T e~*ô|{Ϻq jÓT&É\ Hê$TH˚wüHé ‹s¡düÿ]+#·&É+í »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\T >∑]wüº+>±í Hê\T>∑T ôd+≥T¢ Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚j·Te#·TÃqì C…dæ ‘Ó*bÕs¡T. Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚ùd düeTj·T+˝À

nuÛÑ´]ú ø±ø£ q\T>∑T]ì e÷Á‘·y˚T >∑~˝ÀøÏí nqTeT‹+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì C…dæ ‘Ó*bÕs¡T. Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚ùd düeTj·T+˝À ÄsY&çy√ ø±sê´\j·T+ qT+∫ e+<ä MT≥s¡¢ ˝À|ü⁄˝À eT÷&ÉT yêVü≤Hê\T e÷Á‘·y˚T nqTeT‹+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+ <äHêïs¡T. neT˝≤|ü⁄s¡+ bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ md”‡ ø±e⁄q ôd≈£L´]{° &çbÕõ{Ÿ>± bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î s¡÷.12,500 \T, nôd+;¢øÏ s¡÷.5y˚\T #Ó*¢+#ê\Hêïs¡T. Hê$TH˚wüq¢

|ü]o\q á HÓ\ 21e ‘˚B ñ<äj·T+ 11>∑+≥\≈£î ÄsY&çy√ ø±sê´\j·T+ #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, Hê$TH˚wüq¢ ñ|üdü+Vü≤s¡D á HÓ\ 23e ‘˚B es¡≈£L #˚düTø√e#·TÃqì ‘Ó*bÕs¡T. Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚dæq|üŒ{Ï qT+∫ mìïø£\ Ks¡Tà dü+ã+~Û‘· ]õwüºs¡T˝À qyÓ÷<äT #˚dæ ‘·ìF #˚sTT+#·Tø√yê\ì, bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ 70\ø£å\ es¡≈£î, nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ 28\ø£å\T nuÛÑ´]ú Ks¡Tà #˚j·Te#·TÃqì nHêïs¡T. e#˚à HÓ\ 7e ‘˚Bq b˛*+>¥, 16q z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ »s¡T>∑T‘·T+<äì C…dæ ‘Ó*bÕs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T, nôd+;¢ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ ø±øÏHê&É ◊&çm˝Ÿ Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À »s¡T>∑T‘·T+<äì, yÓTT‘·Ô+ mìïø£\ Á|ües¡ÔHê ìj·Te÷e[ Á|üÁøÏj·T e#˚à HÓ\ 28e ‘˚B‘√ eTT>∑TdüTÔ+<äHêïs¡T. neT˝≤|ü⁄s¡+ bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝À 1483 b˛*+>¥ ùdºwüqT¢ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì, 441 düeTkÕ´‘·àø£, n‹ düeTkÕ´‘·àø£ b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À yÓuŸ ø±dæº+>¥ #˚düTÔHêïj·Tì, yÓTT‘·Ô+ 13\ø£å\ 24y˚\ eT+~ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡ì C…dæ ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À neT˝≤|ü⁄s¡+ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z ]≥]ï+>¥ n~Ûø±], ÄsY&çy√ #Óø±ÿ Á|æj·÷+ø£, ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ ÇdüTø£|ü≥¢ s¡|òüTTu≤ãT, {Ï&ç|æ qT+∫ <Ûä÷[|üP&ç yÓ+ø£≥s ¡eTD,, fÒ≈£îeT÷&ç \ø£åàDsêe⁄, ã‘·TÔ\ sêeTT, yÓ’ø±bÕ qT+∫ ô|+≥bÕ{Ï Hêπ>+Á<ä, ˝Àø˘dü‘êÔ qT+∫eT+¬>q •esêeTø£èwüí, dæ|æm+ qT+∫ m+.sê»X‚KsY, _C…|æ ‘·s¡|ü⁄q e÷πø lìyêdt qπ>wt, Ä≈£î\ Ms¡u≤ãT, »q‘ê <äfiŸ ‘·s¡|ü⁄q Ç+<äT≈£L] d”‘êsêeTsêE ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝£ZHêïs¡T.

‘Ó\+>±D≤≈£î rÁe qwüº+ yê{Ï˝Ò¢˝≤ #˚dæ+~ C…’sê+s¡y˚Twt nì Äs√|æ+#ês¡T. düs¡Œ+#Y mìïø£˝À¢ ≈£L&Ü H˚s¡T>± ¬>\eì Äj·Tq @<˚<√ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. ‘êeTT e÷Á‘·+ neT\T˝À kÕ<Ûä´eTj˚T´ n+XÊ\qT e÷Á‘·y˚T y˚Tìô|òk˛º˝À bı+<äT|ü]#êeTì #ÓbÕŒs¡T. {Ϭøÿ≥T¢ sê˝Ò<äì mes¡÷ u≤<Ûä|ü&=<äT›. yês¡+<ä]ø° myÓTੇ |ü<äe⁄\qT ÇkÕÔ+. Á|ü#ês¡+ ø√dü+ Ár&û f…ø±ï\Jì $ìjÓ÷–düTÔHêï+. ôV’≤<äsêu≤<é˝À Vü≤À˝ÀÁ>±yéT Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤kÕÔ+. á HÓ\ 13q ø£Ø+q>∑sY˝ÀqT, 14q q˝§Z+&É˝Àq÷, 15q ìC≤e÷u≤<é˝À qT Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T.

¬>\T|ü⁄ e÷<˚ n+≥Tqï Çs¡T bÕغ\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ≥+>∑T≥÷s¡T @Á|æ˝Ÿ 12: ≥+>∑T≥÷s¡T eT+&É\ πø+Á<ä+˝À »]–q ˇø£ »&é.|æ.{Ï.dæ 18 j·T+.|æ.{Ï.dæ\ kÕúHê\ô|’ mìïø£\T »]–q nq+‘·s¡+ Çs¡T bÕغ\≈£î #Ó+~q nuÛÑ´s¡T›\T ‘·eT ‘·eT @C…+≥¢‘√ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. @ b˛*+>¥ ã÷‘Y˝À mìïz≥T¢ qyÓ÷<äT nj·÷´sTT n+<äT˝À eTqøÏ mìï ekÕÔj·Tì n+#·Hê\T y˚düT≈£î+≥THêïs¡T. ≥+>∑T≥÷s¡T eT+&É\+˝Àì 18 j·T+.|æ.{Ï.dæ kÕúHê\T ñ+fÒ πøe\+ j·T+.|æ.|æ yês¡T¶ô|’H˚ n+<ä] <äèwæº ñ+&É&É+ $X‚wü+. Çs¡T bÕغ\≈£î #Ó+~q j·T+.|æ.|æ nuÛÑ´s¡T›\T $»j·T+ Hê<ä+fÒ Hê<äì #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥Tqï ˝À|ü\e÷Á‘·+ Çs¡T nuÛÑ´s¡T›\T Ä+<√fi¯q>± ñqï≥T¢ $X¯«dü˙j·TesêZ\ düe÷#ês¡+.@~ @yÓTÆHê ≥+>∑T≥÷s¡T j·T+.|æ.|æme]øÏ edüTÔ+<√ yÓT HÓ˝≤Ks¡T es¡≈£î nuÛÑ´s¡T›\T y˚∫ #·÷&Ée\dæ+<˚.

ø±+Á¬>dt ø=+&˚|æ nôd+;¢ ìjÓ÷õø£es¡Z nuÛÑ´]›>± ã]˝À ~>∑qTqï &Ü. sêCŸ $eT˝Ÿ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ≥+>∑T≥÷s¡T @Á|æ˝Ÿ 12: ≥+>∑T≥÷s¡T ` ø=+&˚|æ nôd+;¢ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]›>± j·T+.j·T˝Ÿ.m õ$ X‚wüß ‘·qj·TT&ÉT &Ü.sêCŸ $eT˝Ÿ b˛{° #˚j·TqTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt ôV’≤ ø£e÷+&é ≈£L&Ü M]øÏ Á^Hé dæ¬>ï˝Ÿ Ç∫Ãq≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~.Ç|üŒ{Ïπø ø=+&˚|æ ìjÓ÷õø£es¡Z+˝Àì Hêj·T≈£î\T eT]j·TT ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ eT+‘·Hê\T »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+.yÓTTqï »]–q <ä[‘·T\ –]»qT\ ◊ø£´ y˚~ø£ ãdüT‡j·÷Á‘·≈£î e∫Ãq πø+Á<äeT+Á‹ C….&ç.o\+‘√ ø=+&˚|æ j·T+.j·T˝Ÿ.m õ$ X‚wüß, Äj·Tq ‘·qj·TT&ÉT &܈ˆsêCŸ $eT˝Ÿ wüße÷s¡T >∑+≥ùd|ü⁄≈£î ô|’>± eT+‘·Hê\T »]|æq≥T¢ Äj·÷ esêZ\ düe÷#ês¡+ áHÓ\ 15, eT]j·TT 16 ‘˚B˝À¢ &܈ˆ sêCŸ$eT˝Ÿ Hê$TH˚wüHé y˚ùd+<äT≈£î dæ<ä›yÓTÆq≥T¢ &ç.dæ.dæ esêZ\T #Ó|ü⁄‘·THêïsTT.Hê$TH˚wüHé y˚ùds√E ìjÓ÷õø£es¡Z+˝Àì ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\+<äs¡T sêyê\ì ìjÓ÷õø£es¡Z+˝Àì eTTK´yÓTÆq Hêj·T≈£î\T n+<äs¡T n+ <äTu≤≥T˝À ñ+&Ü\ì j·T+.j·T˝Ÿ.m õ$.X‚wüß dü÷∫+∫q≥T¢ >± Äj·Tq nqT#·s¡es¡Z+ <ë«sê ‘Ó\TdüTÔ+~.

ù|*q ]j·÷ø£ºsY.. Äs¡T>∑T] |ü]dæú‹ $wüeT+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $XÊK|ü≥ï+, @Á|æ˝Ÿ 12:bÕj·Tø£sêe⁄ù|≥˝À |òüTÀs¡ Á|üe÷<ä+ X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ #√≥T #˚düT≈£î+~. kÕúì≈£î\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ $esê*˝≤ ñHêïsTT. $XÊK|ü≥ï+ õ˝≤¢ bÕj·Tø£sê e⁄ù|≥ eT+&É\+ ô|+≥ø√≥˝À ñqï ˇø£ ø£+ô|˙˝À ]j·÷ø£ºsY ù|*+~. á |òüT≥q˝À nø£ÿ&É ñqï |ü~ eT+~ ø±]à≈£î\≈£î rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. yê]˝À Äs¡T>∑T] |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñ+<äì yÓ’<äT´\T #ÓãT‘·THêïs¡T. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. rÁe ˇ‹Ô&ç e˝Ò¢ ]j·÷ø£ºsY ù|* ñ+≥T+<äì b˛©düT\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. |ü\T ø√D≤˝À¢ <äsê´|ü⁄Ô ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. bòÕ´ø£ºØ˝À Á|üe÷<ä+ dü+uÛÑ$+#·&É+‘√ ø±]à≈£î\ ≈£î≥T+u≤\T nø£ÿ&çøÏ #˚s¡T≈£îì ìs¡düq ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïsTT.

#·rÔdt>∑&é˝À e÷y√\ $»è+uÛÑD y˚πs«s¡T Á|üe÷<ë˝À¢ 9eT+~ eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ #·rÔdt>∑&é, @Á|æ˝Ÿ 12: #·rÔdt>∑&é˝À y˚πs«s¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ e÷y√\T ¬s∫Ãb˛j·÷s¡T. yÓTT‘·Ô+ 12 eT+~ »yêqT¢ ‘·eT ÁbÕD≤\qT ø√˝ÀŒj·÷s¡T. $X¯«dü˙j·T+>± n+~q düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î.. $esê*˝≤ ñHêïsTT.;C≤|üPsY õ˝≤¢ ≈£î+‘·˝≤ïsY düMT|ü+˝Àì n≥M ÁbÕ+‘·+˝À mìïø£\ kÕe÷Á–‘√ yêVü≤q+˝À ‹]– edüTÔqï dæã“+~ô|’ X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ eT+<äTbÕ‘·s¡‘√ <ë&ç #˚XÊs¡T. 12eT+~˝À Äs¡T>∑Ts¡T nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ dü+|òüT≥q düú\+˝ÀH˚ ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒj·÷s¡T. b˛*+>¥ dæã“+~˝Àì |ü\T e⁄]øÏ, |ü\Te⁄s¡T »yêq¢≈£î >±j·÷\j·÷´sTT. yês¡+<ä]ï ÄdüT| üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± 108 yêVü≤q+˝À mìïø£\ kÕe÷ Á–ì ‘·s¡*düTÔ+&É>± #·rÔdt>∑&é˝Àì »>∑<ä˝Ÿ|üPsY õ˝≤¢ õ.sêyéT |òü÷{Ÿ e<ä› eT+<äTbÕ‘·s¡qT ù|˝≤Ãs¡T. eTT>∑TZs¡T nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTs¡DÏ+#ês¡T. eTs√ 10eT+~øÏ rÁe>±j·÷\j·÷´sTT.

eTs√ Äs¡T>∑Ts¡T ì+~‘·T\T n¬sdüTº Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 12: |”J yÓT&çø£˝Ÿ m+Á≥Hé‡ kÕÿ+˝À eTs√ Äs¡T>∑Ts¡T ì+~‘·T\qT b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. dæ◊&ç N|òt ø£èwüíÁ|ükÕ<é X¯ìyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ ì+~‘·T\qT MT&çj·÷ eTT+<äT Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T. nq+‘·s¡+ ø£èwüíÁ|ükÕ<é MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. yÓTT‘·Ô+ kÕÿeTT≈£î |ü⁄Hê~ eTVü‰sêÁwüº eTDÏbÕ˝Ÿ˝Àì Á|æ+{Ï+>¥ Áô|dt˝À |ü&ç+~. Á|üMDY nH˚ e´øÏÔ Áô|dt˝ÀøÏ yÓ[¢ ù||üsYqT <=+>∑*+∫ nMTsY nH˚ e´øÏÔøÏ Ç#êÃ&ÉT. n‘·ì e<ä› qT+&ç neTCŸ≈£îe÷sYdæ+>¥, düTπswt nH˚ Ç<ä›s¡T ÁuÀø£s¡¢≈£î n+<ësTT. düe÷<ÛëHê\qT &Üø£ºsY n$Hêwt, &Üø£ºsY |òüD°+Á<ä nH˚ Ç<ä›s¡T yÓ’<äT´\‘√ sêsTT+#ês¡T. yê[¢<ä›s¡÷ ªø°µ ≈£L&Ü dæ<ä∆+ #˚dæ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î Ç#êÃs¡T. j·T<∏ë‘·<∏ä+>± düe÷<ÛëHê\T sêj·T&É+‘√ |”J yÓT&çø£˝Ÿ Á|üy˚X¯|üØø£å˝À eT+∫ sê´+≈£î\T kÕ~Û+#ês¡T. yÓTT<ä{Ï sê´+≈£î kÕ~Û+∫q Ä≈£î\ lø±+‘Y, eT÷&√ sê´+ø£sY, 29e sê´+ø£sY, 95e sê´+ø£s¡T ‘·~‘·s¡T\T ≈£î+uÛÑø√D+˝À ñHêïs¡ì nHêïs¡T.n+<äØï n¬sdüTº #˚XÊeTì, <äsê´|ü⁄Ô ø=qkÕ>∑T‘√+<äì nHêïs¡T.

$yêVæ≤‘· Ä‘·àVü≤‘·´ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $qTø=+&É, @Á|æ˝Ÿ 12 (m|æÇm+mdt): ø£åDÏø±y˚X¯+˝À ˇø£ $yêVæ≤‘· X¯Øs¡+ô|’ øÏs√dæHé b˛düTø=ì Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&çq dü+|òüT≥q q÷C…\¢ eT+&É\+˝Àì ñ|üŒ\bÕ&ÉT Á>±eT+˝À X¯ìyês¡+ »]–+~. Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ~e´ (22)≈£î yÓ+ø£fÒX¯«s¡¢‘√ $yêVü≤yÓTÆ+~. M]øÏ @&Ü~qïs¡ bÕ|ü ≈£L&Ü ñ+~. uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\ eT<Ûä´ »]–q ∫qï $yê<ä+‘√ eTqkÕÔbÕìøÏ >∑T¬s’q ~e´ X¯Øs¡+ô|’ øÏs√dæHé b˛düTø=ì ì|üŒ{Ï+#·T≈£î+~. eT+≥\≈£î ‘·≥Tºø√˝Òø£ πøø£\T y˚j·T&É+‘√ ~e´qT Çs¡T>∑Tbıs¡T>∑Tyês¡T ‘·\T|ü⁄\T |ü>∑T\>={Ϻ eT+≥\qT ÄπsŒXÊs¡T. n|üŒ{Ïπø ÄyÓT X¯Øs¡eT+‘ê ø±*b˛sTT+~. u≤~Û‘·Tsê*ì $qTø=+&É Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#·>± 90 XÊ‘·+ X¯Øs¡+ ø±*b˛sTT+<äì yÓ’<äT´\T ‘Ó*bÕs¡T.


Ä~yês¡+ 13, @Á|æ˝Ÿ 2014

kÕ<Ûës¡D+>± #ê˝≤ eT+~ sêÁ‹ |üP≥ ìÁ<ä˝Ò$T‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. Ç+<äT≈£î nH˚ø£ ø±s¡D≤\T ñ+&Ée#·TÃ. eTqdüT˝À n\»&ç, ˇ‹Ô&ç, n\dü≥, Ä+<√fi¯q\T z s¡ø£yÓTÆq ø±s¡DyÓTÆ‘˚ @y√ ø£ì|ædüTÔqï≥Tº, ‹s¡T>∑T‘·Tqï≥Tº }Væ≤+#·T≈£î+≥÷ ìÁ<ä≈£î <ä÷s¡eTe&É+ eTs√ ø±s¡D+>± #Ó|üŒe#·TÃ. nsTT‘˚ á düeTdü´qT n~Û>∑$T+#ê\+fÒ ô|ò+>¥wüOjYT e÷sêZ\qT nqTdü]+∫ #·÷&É+&ç. eTT+<äT>± $÷s¡T ìÁ~+#˚ eT+#·+ >√&É≈£î ÄqT≈£îì

Á|ü#ês¡ eP´Vü‰\T kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ yÓTT<ä{Ï n+ø£+ Hê$TH˚wüq¢ |òüT≥º+ eTT–j·T&É+‘√ ‘Ó\+>±D˝À nìï bÕغ\T Á|ü#ês¡|üs¡«+ô|’ <äèwæº kÕ]+#êsTT. eTTK´H˚‘·\T mes¡T mø£ÿ&É |üs¡´{Ï+#ê*.. mø£ÿ&Óø£ÿ&É ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ\T ô|{≤º*.. s√&ÉT¶c˛\T m˝≤ ìs¡«Væ≤+#ê*.. z≥s¡¢qT Äø£]¸+#ê\+fÒ @y˚T$T |üqT\T #˚|ü{≤º* e+{Ï yê{Ï >∑T]+∫ H˚‘·\T Ä˝À∫düTÔHêïs¡T. eTT+<äT>± ø±+Á¬>dt ‘·s¡|ü⁄q πø+Á<äeT+Á‹ C…’sê+s¡y˚Twt >∑Ts¡Tyês¡+ Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢ ìs¡à˝Ÿ˝À mìïø£\ Á|ü#êsêìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á HÓ\ 12 es¡≈£î Äj·Tq KeTà+, q˝§Z+&É ‘·~‘·s¡ düuÛÑ˝À bÕ˝§Z+{≤s¡T. á HÓ\ 16q ø£Ø+q>∑sY˝À »s¡>∑uÀj˚T düuÛÑ≈£î k˛ìj·÷>±+BÛ Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡T. {ÏÄsYmdt ‘·s¡|ü⁄q Ä bÕغ n~ÛH˚‘· ¬ødæÄsY á HÓ\ 12 qT+∫ mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ lø±s¡+ #·T≥ºuÀ‘·THêïs¡T. Äj·Tq #˚yÓfi¯¢, ø£Ø+q>∑sY düuÛÑ\≈£î Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡T. {Ï&ç|æ ‘·s¡|ü⁄q Ä bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT eT˝≤ÿõ–] bÕs¡¢yÓT+≥T |ü]~Û˝À á HÓ\ 12 qT+∫ mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. n<˚ s√E yÓ’mkÕ‡sYø±+Á¬>dtbÕغ qT+&ç »>∑Hé k˛<ä] wü]à\ dæøÏ+Á<ëu≤<é mìïø£\ »j·TuÛÒ] #˚|ü≥ºqTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø dæ|æm+ nuÛÑ´s¡Tú\T Ç+{Ï+{Ï Á|ü#ês¡+˝À ìeT>∑eTj·÷´s¡T. Hê$TH˚wüq¢ d”«ø£s¡D s√CÒ b˛{°˝À ñ+≥Tqï nuÛÑ´s¡Tú\T mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É mìïø£\ Á|ü#êsêìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. »q>±eT˝À {°|ædædæ n<Ûä´≈£åî\T bıHêï\ \ø£Îj·T´, yÓT<äø˘˝À {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ødæÄsY, es¡+>∑˝Ÿ, ø£Ø+q>∑sY\˝À {Ï&ç|æ H˚‘·\T mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄, m˝Ÿs¡eTD, n+ãsYù|≥˝À _C…|æ sêh n<Ûä´≈£åî\T øÏwüHé¬s&ç¶, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ÇÁãV”≤|ü≥ï+˝À dæ|æm+ sêh ø±s¡´<ä]Ù _$sê|òüTe⁄\T, KeTà+õ˝≤¢ uÛÑÁ<ë#·\+˝À ‘Ó\+>±D dæ|æm+ ø±s¡´<ä]Ù ‘·$TàH˚ì Ms¡uÛÑÁ<ä+ ‘·eT bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\ Hê$TH˚wüq¢ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á HÓ\ 12q Hê$TH˚wüq¢ ñ|ü+Vü≤s¡D‘√ nôd+;¢, ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ mø£ÿ&Óø£ÿ&É me¬ses¡T b˛{°˝À ñ+{≤s¡H˚~ düŒwüºeTe⁄‘√+~. Á|ü<Ûëq bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T ã]˝À ñ+{≤s¡ì ‘Ó*dæHê ‹s¡T>∑Tu≤≥T<ës¡T\T m+‘·eT+~ b˛{°˝À ñ+{≤s¡H˚~ Äs√CÒ ‘Ó*j·TqT+~. ¬sã˝Ÿ‡qT b˛{° qT+&ç ‘·|æŒ+|üCÒùd+<äT≈£î nìï bÕغ\ Hêj·Tø£‘ê«\T ãT»®–+|ü⁄\T #˚dü÷ÔH˚ eTs√yÓ’|ü⁄ Á|ü#êsêìøÏ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT düqï<ä∆+ #˚düTÔHêïsTT. á HÓ\ 30q b˛*+>¥ »s¡>∑qT+~. mìïø£\ Á|ü#ês¡+ #˚düTø√e&ÜìøÏ á HÓ\ 28 es¡≈£î neø±X¯+ ñ+~. <ë<ë|ü⁄ 18 s√E\T bÕ≥T Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£îH˚ M\T+~. 17 ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£esêZ\ |ü]~Û˝Àì 119 nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ |üs¡´{Ï+#ê\+fÒ s√E≈£î ˇø£ ˝Àø˘düuÛÑ #=|ü⁄Œq eTTK´H˚‘·\T |üs¡´{Ï+#ê*‡ ñ+≥T+~. nsTT‘˚ ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ\ ø£+fÒ s√&ÉT¶ c˛\T »s¡bÕ\ì H˚‘·\T Ä˝À∫düTÔHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ #Ó+~q eTTK´H˚‘·\+‘ê Ç|üŒ{Ïπø |üs¡´{Ï+∫qyês¡T ñHêïs¡T. n+‘·≈£îeTT+<˚ eTTì‡bÕ*{°, C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\T »s¡>∑&É+‘√ Ä Á|ü#ês¡+ bÕغ\≈£î m+‘·>±H√ ø£*kı∫Ã+<äì #Ó|üŒe#·TÃ. eTTK´H˚‘·\T ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ\T, s√&ÉT¶ c˛\πø |ü]$T‘·yÓTÆ neø±X¯+ ñ+~. ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T≈£î ‘êeTT #˚dæq ø£èwæì, n_Ûeè~∆øÏ #˚j·TuÀj˚T n+XÊ\qT Á|ü»\≈£î $e]kÕÔeTì Ä bÕغ H˚‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T≈£î ‘·eT bÕغ m˝≤ b˛sê≥+ #˚dæ+<√, ‘Ó\+>±D |ü⁄q]ïsêàD+ ø±yê\+fÒ n~ {ÏÄsYmdt≈£î kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì ¬ødæÄsY Á|ü»˝À¢øÏ rdüT¬øfi¯óÔHêïs¡T. Ç∫Ãq e÷≥≈£î ø£≥Tºã&ç k˛ìj·÷>±+BÛ ‘Ó\+>±D Ç#êÃs¡ì, ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D>± r]Ã~<äT›ø√yê\+fÒ ˇø£ÿ ø±+Á¬>dtπø kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì bıHêï\ \ø£Îj·T´ nHêïs¡T. {Ï&ç|æ Vü≤j·÷+˝À ‘Ó\+>±D u≤>± n_Ûeè~∆ kÕ~Û+∫+<äì, ‘Ó\+>±D˝À eT+∫bÕ\qqT {Ï&ç|æH˚ ‘ÓdüTÔ+<äì #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT n+≥THêïs¡T. yê] #Ó|æŒq $wüj·÷\qT Á|ü»\T @ s¡ø£+>± d”«ø£]kÕÔs¡T. Ä<ä]kÕÔs¡T nH˚~ ‘Ó*j·÷\+fÒ Hêj·T≈£î\ Á|ü#ês¡+ô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+<äì Äj·÷ bÕغ H˚‘·\T n+≥THêïs¡T.

ø£+{Ï ì+&Ü ìÁ<ä b˛yê\+fÒ! ñ+<ë nì >∑eTì+#·+&ç. >√&É qT+∫ z n&ÉT>∑T <ä÷s¡+˝À eT+#êìï neTs¡TÃø√+&ç. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü $÷≈£î q∫Ãq Á|üø£è‹ <äèXÊ´\qT u…&és¡÷+˝À ñ+#·Tø√+&ç. ‘·<ë«sê eTqdüT Á|üXÊ+‘·‘·qT dü+‘·]+#·T≈£î+≥T+~. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü $÷ u…&é ø£ì|æ+#˚˝≤ m<äTs¡T>± Á&Ódæ‡+>¥ fÒãT˝Ÿ,

n<ë›\T e+{Ï$ ñ+#·ø£+&ç. $÷ Çwüº Á|üø±s¡+ z $+&é∫yéTqT u…&és¡÷+˝À ‘·–*+#·+&ç. ˝Ò<ä+fÒ HÓ’s¡T‹ eT÷\ yÓ’|ü⁄ z ÁøÏdüº˝ŸqT ñ+#·+&ç. Ç$ ñ+#·&É+ <ë«sê $÷ eTqdüT ÄVü‰¢<ä+>± ñ+≥T+~. >±* u≤>± sêyê\ì #ê˝≤ eT+~ eT+#ê\qT øÏ{Ïø°, ‘·\T|ü⁄\≈£î <ä>∑Zs¡>±

y˚düT≈£î+{≤s¡T. nsTT‘˚ Bìï ô|ò+>¥wüOjYT ‘·|ü⁄Œ>± |ü]>∑DÏdüTÔ+~. øÏ{Ïø°\≈£î, ‘·\T|ü⁄\≈£î <ä÷s¡+>± eT+#êìï y˚düTø√yê*. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü $÷≈£î q∫Ãq eT+Á<äyÓTÆq dü+^‘·+ $÷ #Óe⁄\qT ‘êπø $<Ûä+>± @sêŒ≥T #˚düTø√+&ç. n˝≤ #˚j·T&É+ <ë«sê eTqdüT Vü‰sTT>± ìÁ<äb˛‘·T+~. n˝≤π> »\bÕ‘ê\ #·|ü⁄Œ&ÉT, n\\ X¯u≤›\qT $+≥÷ ñ+fÒ eTqdüT≈£î $ÁXÊ+‹ ø£*– ìÁ<ä˝ÀøÏ C≤πs neø±XÊ\T m≈£îÿe>± ñHêïsTT. u…&é ˝…’≥¢≈£î mÁs¡ ˝…’≥T¢ yê&˚ ã<äT\T |üdüT|ü⁄, Ä≈£î|ü#·Ã, ˙\+ s¡+>∑T\ ã\T“\qT yê&É+&ç.

n‘·´+‘· $cÕ<äø£s¡+ X¯øÏÔ$T˝Ÿ‡ n‘ê´#ês¡+ eTT+u…’ ˝Àì X¯øÏÔ $T˝Ÿ‡ n‘ê´#ês¡+ |òüT≥q &Ûç©¢˝À »]–q ìs¡“¤j·T |òüT≥q≈£î @ e÷Á‘·+ rdæb˛ì<äì Á|æì‡|ü˝Ÿ ôdwüHé‡ »&ç® XÊ*ì |òüq‡\ÿsY ‘·q rs¡TŒ˝À yê´U≤´ì+#ês¡T. ìs¡“¤j·T ÁbÕD+ ø√˝ÀŒe\dæ sê>± eTT+u…’ u≤~Û‘·Tsê\T ‘·≥Tº≈£îì ì\ã&ܶs¡ì ÄyÓT Ç∫Ãq kÕø£å´+ πødüT≈£î n‘·´+‘· ã\yÓTÆq eT÷˝≤<Ûës¡+ n˙ »&ç® ‘·q rs¡TŒ˝À ù|s=ÿHêïs¡T. u≤~Û‘·Tsê*‘√ bÕ≥T ÄyÓT‘√ yÓ[flq ÄyÓT ùdïVæ≤‘·T&ÉT ≈£L&Ü ∫e] es¡≈£L ì\ã&ç b˛sê&çq rs¡T n_Ûq+<ä˙j·T+ nì »&ç® n_Ûq+~+#ês¡T. »&ç® n_Ûq+<äq eT]+‘· eT+~ u≤~Û‘·T\≈£î <ÛÓ’s¡´+>± n+&É>± ì\e&ÜìøÏ ‘·–q uÛÑ÷$Tø£ ø±>∑\<äT. ªªÄyÓT @¬ø’ø£ kÕø£å´y˚T n‘·´+‘· <äè&ÛÉyÓTÆq~. yÓTT‘·Ô+ |òüT≥q≈£î dü+ã+~Û+∫q |üP]Ô $esê\ô|’ ñ»«\ ø±+‹ Á|üdü]+#˚˝≤ $e]dü÷Ô yêdüÔe dü+|òüT≥q\ Áø£e÷ìï X¯øÏÔe+‘·+>± #Ó|üŒ>∑*>±s¡T. Ä kÕø£å´+ m+‘· X¯øÏÔe+‘·+>± ñqï<ä+fÒ eTs√ e÷≥≈£î ‘êe⁄ ˝Ò≈£î+&Ü πødüTqT eTT–+#·&Éy˚T Çø£ $T–*+~. ì+~‘·T\ H˚sêìï s¡TEe⁄ #˚j·T&ÜìøÏ nìï ø√s¡Tº˝À¢q÷ ÄyÓT Ç∫Ãq ˇø£ÿ kÕø£å´y˚T dü]b˛‘·T+~. ÄyÓT ø√s¡Tº eTT+<äT+∫q kÕø£å´+ sêsTT˝≤ ì\ã&ç b˛sTT+~. ø√s¡Tº˝À kÕø£å´+ ÇdüTÔqï Áø£eT+˝À ‘êqT eTs√kÕ] Ä <äTs¡È≥q˝ÀøÏ yÓ[flb˛sTT u≤<Ûë|ü]‘·|üÔ Vü≤è<äj·T+‘√ J$+∫q rs¡T Vü≤è<äj·÷ìï ø£\∫y˚dæ+~. Ä düJe kÕø£å´+ m+‘·>± Vü≤è<äj·÷\qT ‘êøÏ+<ä+fÒ ÄyÓTqT qeTà≈£î+&Ü ñ+&É>∑\ <ÛÓ’s¡´+ mes¡÷ #˚j·T˝Òs¡Tµµ nì »dæºdt XÊ*ì |òüq‡\ÿsY ‘·q rs¡TŒ˝À ù|s=ÿHêïs¡ì ~ Væ≤+<äT ‘Ó*|æ+~. X¯øÏÔ $T˝Ÿ‡ ˝À n‘ê´#êsêìøÏ >∑Ts¡sTTq bò˛{À »s¡ï*düTº πødüT˝À eTT>∑TZs¡T ì+~‘·T\≈£î ø√s¡Tº eTs¡D •ø£å $~Û+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. |ü\Te⁄s¡T kÕe÷õø£y˚‘·Ô\T eTs¡D •ø£å\qT ÄyÓ÷~+#·&É+ ˝Ò<äT. ]|”{Ÿ nô|ò+&ÉsY‡ (eT∞fl eT∞fl n‘ê´#ês¡ H˚sêìøÏ bÕ\Œ&˚yês¡T) nqï ˝≤õø˘ X¯øÏÔ $T˝Ÿ‡ ì+~‘·T\≈£î e]Ô+#·<äì yês¡T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ˇø£kÕ] n‘ê´#ês¡+ #˚XÊø£ H˚s¡+ s¡TEyÓ’ •ø£å |ü&çq ‘·sê«‘· eT∞fl n<˚ H˚sêìøÏ bÕ\Œ&ç‘˚ ]|”{Ÿ nô|ò+&ÉsY ne⁄‘ês¡ì, á πødüT˝À n˝≤ »s¡>∑˝Ò<äì yê] n_ÛÁbÕj·T+. >∑‘· H˚sê\T ‘êC≤ H˚s¡+ dü+<äs¡“¤+>±H˚ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ãq $wüj·÷ìï yês¡T >∑Ts¡TÔ #˚düTÔHêïs¡T. eTs¡D •ø£å <ë«sê H˚s¡düT∆\T ‘·eT Á|ües¡ÔqqT dü]#˚düT≈£îH˚ neø±X¯+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<ä˙, ˇø£kÕ] •ø£å |ü&ܶø£ ≈£L&Ü n<˚ H˚s¡+ #˚ùdÔ eTs¡D •ø£å $~Û+#ê\ì #·≥º+ #ÓãT‘√+~ ‘·|üŒ á πødüT˝À ˝≤>± ø±<äì yês¡T #ÓãT‘·THêïs¡T. ãVüQXÊ M] yê<äq ô|’ ø√s¡Tº˝À |ü]>∑Dq˝ÀøÏ edüTÔ+<˚yÓ÷ #·÷&Ée\dæ ñ+~. u≤~Û‘·Tsê* ùdïVæ≤‘·T&çì ≈£L&Ü ø√s¡Tº n_Ûq+~+∫+~. Äj·Tq m+‘√ <ÛÓ’sê´ìï Á|ü<ä]Ù+∫ u≤~Û‘·Tsê*øÏ ∫e]es¡≈£L ‘√&ÉT ì*#ês¡ì ø=ìj·÷&ç+~. ªª<äTs¡È≥q »]–q yÓ+≥H˚ u≤~Û‘·Tsê\T, ÄyÓT ùdïVæ≤‘·T&ÉT b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚j·T&É+ <ë«sê kÕVü≤k˛ù|‘·+>± e´eVü≤]+#ês¡T. (Hê´j·T+ bı+<ä&ÜìøÏ) ÄyÓT #˚dæq Á|üj·T‘êï\ìï+{≤ Äj·Tq yÓ+≥ ñHêïs¡T. <äTs¡È≥q »]–q|ü⁄Œ&ÉT ÄyÓTqT ø±bÕ&É&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#·&É+, b˛©düT\ e<ä›≈£î sêe&Éy˚T

ø±≈£î+&Ü Á≥j·T˝Ÿ ˝À ≈£L&Ü ì\ã&çq+<äT≈£î Äj·TqqT n_Ûq+~+∫, Áb˛‘·‡Væ≤+#ê*µµ nì ø√s¡Tº rs¡TŒ ù|s=ÿ+~. ø√s¡Tº |ü]o\q eT]+‘· eT+~ kÕ≈£åî´\≈£î Áb˛‘ê‡Vü≤ø£s¡+ ne⁄‘·T+<äq&É+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. X¯øÏÔ $T˝Ÿ‡ n‘ê´#ês¡ |òüT≥q düe÷»+ ñeTà&ç #˚‘·q≈£îÅ>±“¤“¤+‹ì ø£\T>∑CÒdæ+<äì ø√s¡Tº yê´U≤´ì+∫+~. ªªìs¡“¤j·T |òüT≥q≈£î dü+ã+~Û+∫q Ä+<√fi¯q, |ü]‘ê|ü+ Ç+ø± #·\¢ã&Éø£eTT+<˚ á |òüT≥q »]–+~. ø£]ƒq #·{≤º\T s¡÷bı+~düTÔqï|üŒ{Ïø°, j·TTe≈£î\T Ç≥Te+{Ï Á≈£Ls¡yÓTÆq, ne÷qMj·T |òüT≥q\≈£î |ü<˚ |ü<˚ bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡T. e÷qe J$‘êìøÏ ñqï |ü$Á‘·‘· |ü≥¢ @ e÷Á‘·+ >ös¡e+ #·÷|ü≈£î+&Ü e´øÏÔ>∑‘· düeTÁ>∑‘·qT ñ\¢+|òæTdüTÔHêïs¡T. Ä Áø£eT+˝À XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\≈£î, #·{≤º\ neT\T≈£î rÁe $|òü÷‘·+>± e÷s¡T‘·THêïs¡T. yê] Á|ües¡Ôq düVü≤qo\‘·≈£î @ e÷Á‘·+ n+<äTu≤≥T˝À ˝Ò<äT. düe÷»+ ns¡∆+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î m+‘· e÷Á‘·+ ‘·>∑ì~µµ nì rs¡TŒ ù|s=ÿ+~. X¯øÏÔ $T˝Ÿ‡ |òüT≥q eTT+u…’ Á|ü‹wüºqT <Óã“ rdæ+<äì, eTVæ≤fi¯\≈£î uÛÑÁ<äyÓTÆq q>∑s¡+>± ù|s¡T bı+~q eTT+u…’ ù|s¡T≈£î qwüº+ ø£*–+∫+<äì ø√s¡Tº yê´U≤´ì+#·&É+ ˇø£ $∫Á‘·+. ì+~‘·T\ H˚s¡

Á|ües¡Ôq ˇø£ ì]›wüº q>∑s¡+‘√ eTT&ç |ü&ç ñ+≥T+<ë ˝Òø£ <˚X¯+˝Àì kÕe÷õø£ $\Te\‘√ eTT&ç|ü&ç ñ+≥T+<ë? n‘ê´#ês¡+ nqï~ πøe\+ ì+~‘·T\ XÊØs¡ø£ yê+#Û·\≈£î e÷Á‘·y˚T dü+ã+~Û+∫q~ nqï ne>±Vü≤q qT+&ç Ç˝≤+{Ï n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£Ô+ nsTT ñ+&Ée#·TÃ. ø±˙ n‘ê´#ês¡+ nqï~ Á|ü<Ûëq+>± Ä~Û|ü‘ê´ìøÏ, nD∫y˚‘·≈£î dü+ã+~Û+∫q <ä÷sêàs¡Z|üP]‘· e´ø°Ôø£s¡D nqï dü+>∑‹ m|üŒ{ÏøÏ ø√s¡Tº\T, Á|üuÛÑT‘ê«\ <äèwæºøÏ e#˚ÃqT? u≤~Û‘·Tsê* ‘·s¡|ü⁄q yê~+∫q |ü_¢ø˘ ÁbÕdæ≈£L´≥sY ñ»«˝Ÿ ìø£+ e´ø£Ô+ #˚dæq n_ÛÁbÕj·÷\÷ ≈£L&Ü <ë<ë|ü⁄ Ç<˚ $<Ûä+>± ñHêïsTT. ªªn‘ê´#ês¡+ nH˚~ eTVæ≤fi¯ X¯Øs¡+ô|’ <ë&ç e÷Á‘·y˚T ø±<äT. ÄyÓT eTqdüT, o\+, Á|ü‹wüº, Ä‘·à >ös¡e+ \ô|’q <ë&ç ≈£L&Ü. u≤~Û‘·Tsê\T #·ìb˛‘˚ ‘·|üŒ Ä >±j·÷\T e÷ìb˛e⁄µµ nì ñ»«˝Ÿ ìø£+ ø√s¡Tº˝À yê~+#ês¡T. n‘ê´#êsêìøÏ >∑Ts¡sTTq Åd”Ô #·ìb˛e&É+ ‘·|üŒ eTs√ e÷s¡Z+ ˝Ò<äì #Óù|Œ yê<äq m+‘· |òüTÀs¡+, m+‘· ˝À|üuÛÑ÷sTTwüº+! Åd”Ô\ o\+, |üs¡Te⁄ Á|ü‹wüº\T n‘ê´#ês¡+ e\¢ b˛‘êj·Tì #Ó|üŒ&É+ ø£+fÒ $T+∫q |æ‘·èkÕ«$Tø£ Ä~Û|ü‘·´ uÛ≤eC≤\ e´ø°Ôø£s¡D eTs=ø£{Ï ñ+≥T+<ë?

uÛ≤s¡rj·T ÁX¯eTX¯øÏÔ‘√ ã\|ü&ɶ Á_≥Hé! Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï Á|üC≤kÕ«eT´ <˚X¯+>± Á_≥Hé øÏ ù|s¡T. yÓTT≥º yÓTT<ä{Ï bÂs¡ Vü≤≈£îÿ\ |üÁ‘·+ ªe÷>∑ï ø±s꺵 ≈£î ÁbÕD+ b˛dæ+~ Á_{Ïwt ô|≥Tºã&ç<ës¡T˝Ò. sê#·]ø£+ qT+&ç Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ b˛sê&çq Á_{Ïwt ô|≥Tºã&ç<ëØ es¡Z+ nq‹ø±\+˝ÀH˚ Á|ü|ü+#·+ ˝Àì nH˚ø£ K+&Ü+‘·s¡ <˚XÊ\≈£î ãj·T˝…*¢ nø£ÿ&ç Á|ü»\≈£î Vü≤≈£îÿ\T ˝Ò≈£î+&Ü #˚XÊs¡T. Á_{Ïwt e\dü bÕ\≈£î\T uÛ≤s¡‘· <˚X¯+

˝≤+{Ï dü+|üqï eqs¡T\Tqï <˚XÊ\qT <äTsêÁø£$T+∫ e\dü\T>± e÷s¡TÃ≈£îì ˇø£{Ïqïs¡ X¯‘êu≤›\ bÕ≥T nø£ÿ&ç dü+|ü<ä\qT <√#·T¬øfi≤¢s¡T. n+<äTπø Á_{Ïwt ô|≥Tºã&çøÏ eT÷\+ uÛ≤s¡‘· <˚X¯y˚T nì, s¡$ ndüÔ$T+#·ì Á_{Ïwt kÕÁe÷»´+ Ä]∆ø£ |ü⁄Hê<äT\T ôd’‘·+ nø£ÿ&˚ ñHêïj·Tì kÕe÷õø±]∆ø£ #·]Á‘·ø±s¡T\T dükÕø£ås¡+>± $|æŒ #ÓbÕŒs¡T. nH˚ø±H˚ø£ <äXÊu≤›\T <√#·T≈£î‹qï dü+|ü<ä ˇø£ #√≥ ≈£î|üŒ

b˛ùdÔ Ä #√≥T m˝≤ ñ+≥T+~? <Ûä>∑ <Ûä>∑ yÓTs¡Tdü÷Ô ñ+≥T+~. nDTeDTeP n|ü⁄s¡÷|üyÓTÆ, <˚B|ü´e÷q ø±+‘·T©qT‘·T+~. πssTT+ãe\T ‘˚&Ü ‘Ó*j·Tì õ\T>∑T yÓ\T>∑T\ ‘·fi¯ó≈£î©qT‘·T+~. &ÉãT“ ø£≥º\T ≈£L]q ø±+Áø°≥T ns¡D´+ ne⁄‘·T+~. ÁX¯eTJe⁄\ #ÓeT≥ ‘·T+|üs¡¢ #·\¢<äqeTe⁄‘·T+~. ø£]–q ø£+&É\ Ç≥Tø£\T ù|]Ãq Äø±X¯Vü≤s¡à´+ ne⁄‘·T+~.

ø±+Á¬>dt ÁãVü‰àÁdüÔ+ yÓ÷&ç ô|[¢ yÓ÷&ç $yêVü≤+ >∑T]+∫ }Væ≤+∫qfÒ¢ s¡>∑&É #Ó\πs>∑T‘√+~. @ø£+>± ø±+Á¬>dt bÕغ (nq~Ûø±]ø£) Á|ü<Ûëì nuÛÑ´πs∆ á n+X¯+ ô|’q <ë&ç m≈£îÿô|{≤ºs¡T. yÓ÷&ç Hê$TH˚wüHé ‹s¡düÿ]+#ê\ì ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt &çe÷+&é #˚dæ+~. _.C….|æ H˚‘·˝ÒyÓ÷ yÓ÷&ç e´øÏÔ>∑‘· e´eVü‰sê\ô|’ <ë&çøÏ ~>∑e<ä›ì #˚jÓTT<ä›ì ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T. n˝≤ #˚ùdÔ >±+BÛ e+X¯düT∆\ e´øÏÔ>∑‘· $esê\qT ≈£L&Ü M~Û˝ÀøÏ ˝≤>∑e\dæ edüTÔ+<äì u…~]+|ü⁄\≈£î ~>∑T‘·THêïs¡T. yÓ÷&ç $yêVü≤ e´eVü‰sêìøÏ dü+ã+~Û+∫ yês¡T ÇdüTÔqï düeTs¡∆q\T, »yêãT\T eT]ìï Á|üX¯ï\qT πs¬ø‘·Ô&Üìπø <ë] rj·T&É+ $X‚wü+. yÓ÷&çô|’ yÓTT<ä{ÏkÕ]>± rÁe kÕ∆sTT˝À <ë&ç m≈£îÿô|{Ϻq sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ ‘·q yÓ’yêVæ≤ø£ düe÷#êsêìï yÓ÷&ç ñ<˚›X¯´|üPs¡«ø£+>±H˚ ÇHêïfi¯S¢ <ë∫ ñ+#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T. _.C….|æ bÕغ, yê] Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]∆ yÓ÷&ç Á|üuÀ~Û+#˚ $\Te\≈£î yê] Hêj·T≈£î\ Ä#·s¡D≈£î uÛ≤Ø e´‘ê´dü+ ñ+<äì m‹Ô #·÷bÕs¡T. ªªÄj·Tq mìï mìïø£˝À¢ b˛{° #˚XÊs√ Hê≈£î ‘Ó*j·T<äT. ø±˙ Äj·Tq ‘·q sê»ø°j·T J$‘·+˝À yÓTT<ä{ÏkÕ]>± ‘·qqT ‘êqT $yêVæ≤‘· e´øÏÔ>± #Ó|ü⁄Œ≈£îHêïs¡T. &Ûç©¢˝À á e´≈£îÔ˝Ò eTVæ≤fi¯\ >∑T]+N, yê] kÕ~Ûø±]‘· >∑T]+N eTVü‰ >=|üŒ>± b˛düºs¡¢˝À #ÓãT‘ês¡Tµµ nì sêVüQ˝Ÿ n|üVü‰dü´+ #˚XÊs¡T. u…’≥|ü&Ü*‡q yÓ÷&ç s¡Vü≤kÕ´\T Ç+ø± mìï ñHêïj·Tì sêVüQ˝Ÿ Á|ü•ï+#ês¡T. >∑T»sê‘Y ˝À eTTK´eT+Á‹ yÓ÷&ç ˇø£ j·TTe‹ yÓ+≥ |ü&ܶs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. >∑T»sê‘Y b˛©düT\qT ìjÓ÷–+∫ dü<äs¡T j·TTe‹ @ø±+‘êìï ñ\¢+|òæT+#ês¡ì, n~Ûø±]ø£ kÕ∆sTTì, eqs¡T\qT kÕ«s¡∆ Á|üjÓ÷»Hê\≈£î $ìjÓ÷–+#ês¡ì m‹Ôbı&ç#ês¡T. ªªÇ~ Ç˝≤+{Ï eTVæ≤fi≤ kÕ~Ûø±s¡‘·? m˝≤+{Ï eTVæ≤fi≤ >ös¡e+? H˚qT ‘Ó\TdüTø√>√s¡T‘·THêïqTµµ nì sêVüQ˝Ÿ Á|ü•ï+#ês¡T. _.C….|æ bÕ*‘· sêÅcÕº˝À¢ eTVæ≤fi¯\T uÛÑj·T+‘√ >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡ì, n+<äT≈£î Ä bÕغ dæ>∑TZ|ü&Ü\ì ø√sês¡T. ø£sêí≥ø£ nôd+;¢˝À _.C….|æ düuÛÑT´\T ø=+<äs¡T ‘·eT ôd˝Ÿ bò˛q¢˝À ã÷‘·T dæìe÷\T #·÷dæq dü+>∑‹ì ≈£L&Ü sêVüQ˝Ÿ ø±oàsY mìïø£\ Á|ü#ês¡+ dü+<äs¡“¤+>± >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. sêVüQ˝Ÿ $eTs¡Ù\≈£î _.C….|æ Á|ü‹ì~Û ìs¡à˝≤ d”‘êsêeTHé »yêãT #ÓbÕŒs¡T. ªªn|òæ&É${Ÿ qT C≤Á>∑‘·Ô>± #·<äyê\ì H˚qT sêVüQ˝Ÿ >±+BÛì ø√s¡T‘·THêïqT. yÓ÷&ç @ düe÷#ês¡+ Ç#êÃs√ n<ä+‘ê yêdüÔe

düe÷#ês¡y˚T. Äj·Tq m|ü⁄Œ&É÷ á $wüj·T+˝À nã<ë∆\T #Ó|üŒ˝Ò<äT. n|òæ&É${Ÿ #·÷&É≈£î+&Ü ‘=+<äs¡bÕ≥T‘√ sêVüQ˝Ÿ e÷{≤¢&É≈£L&É<äTµµ nì &Ûç©¢˝À $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ìs¡à˝≤ d”‘êsêeTHé ‘Ó*bÕs¡T. eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\T ôd’‘·+ yÓ÷&çì $eT]Ù+∫q dü+>∑‹ì >∑Ts¡TÔ #˚j·T>± ÄyÓT ªªÄ eTVæ≤fi≤ Á>∑÷|ü⁄\qT ø=ìï Á|üX¯ï\T y˚<ë›+. u≤\´ $yêVü‰\qT yês¡T düeT]∆düTÔHêïsê? yê]<ä›s¡÷ ãVæ≤s¡+>∑+>± eTT+<äT≈£î e∫à ‘·eT $wüj·T+ @$T{À #ÓbÕŒs¡T. yÓ÷&û k˛<äs¡T&ÉT ≈£L&Ü $e]+#ês¡T. ÄyÓT (uÛ≤s¡´) u≤~Û‘·Tsê˝Ò$÷ ø±~ø£ÿ&ɵµ nì $e]+#êsêy˚T. yÓ÷&ç nH˚ø£ j˚Tfi¯ó¢>± ‘·q yÓ’yêVæ≤ø£ düe÷#êsêìï <ë∫ ô|{Ϻq $wüj·÷ìï ìs¡à˝≤ d”‘êsêeTHé ªu≤\´ $yêVü≤+µ n+X¯+ <ë«sê düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ<ä*#ês¡T. u≤\´ $yêVü‰\qT düeT]∆+#·sê<äT ø±ãfÒº yÓ÷&ç ÇHêïfi¯ófl ‘·q mìïø£\ n|òæ&É${Ÿ \˝À uÛ≤s¡´ ù|s¡T m<äT≥ U≤∞ e~˝≤sê? n<˚ ì»+ nsTT‘˚ ákÕ] n|òæ&É${Ÿ ˝À ≈£L&Ü U≤∞ e~˝Òj·÷* ø£<ë? ‘·q uÛ≤s¡´ ù|s¡T ªj·TXÀ<ë u…Héµ nì m+<äT≈£î

sêdæq≥T¢? ákÕ] ‘·q uÛ≤s¡´ ù|s¡T j·TXÀ<ë u…Hé nì sêXÊs¡T ø£qTø£ yÓ÷&ç ≈£L&Ü u≤\´ $yêVü‰\qT düeT]∆düTÔqïfÒ¢Hê? u≤\´ $yêVü‰\qT düeT]∆+#·˝Òø£ ÇHêïfi¯S¢ U≤∞ e~*q qπs+Á<ä yÓ÷&ç Ç|ü⁄Œ&ÉT U≤∞ |üP]Ô #˚j·T&É+ <ë«sê ø=‘·Ô>± u≤\´ $yêVü‰\qT düeT]∆düTÔHêïsê? ákÕ] U≤∞ e<ä\ø£b˛e&ÜìøÏ ndü\T ø±s¡D+ y˚πs ñ+~. >∑‘· ôdô|º+ãsY ˝À düTÁ|”+ ø√s¡Tº ˇø£ s¡÷*+>¥ Çdü÷Ô mìïø£\ n|òæ&É${Ÿ \˝À nuÛÑ´s¡T∆\T nedüs¡+ nsTTq #√≥ ‘·–q düe÷#ês¡+ Çe«≈£î+&Ü U≤∞ e~*‘˚ yê] Hê$TH˚wüHé qT ‹s¡düÿ]+#˚ n~Ûø±s¡+ mìïø£\ ø£$TwüHé ≈£î ñ+≥T+<äì düŒwüº+ #˚dæ+~. n+<äTπø yÓ÷&ç ‘·q uÛ≤s¡´ ù|s¡T sêj·T\e\dæq #√≥ m|üŒ{Ï˝≤>± U≤∞ e<ä˝Ò¢ø£b˛j·÷s¡T. á neø±X¯+ ø√düy˚T ø±#·T≈£î ≈£Ls¡TÃqï |üÁ‹ø£\T, bÕغ\T Ç<˚ n<äqT>± yÓ÷&ûô|’ <ë&ç m≈£îÿô|{≤ºs¡T. ìC≤ìøÏ mìïø£˝À¢ b˛{° #˚düTÔqï bÕغ˝À @~ ì»+>± eTVæ≤fi¯\qT >ös¡$+#˚ bÕغ? Á|ü‹ bÕغ˝Àq÷ eTVæ≤fi¯\qT ìsê<ä]+#˚ Ms¡T\THêïs¡T. uÛ≤s¡´ ñ+&É>± Ç‘·s¡ eTVæ≤fi¯\qT ¬s+&Ée, eT÷&Ée uÛ≤s¡´\T>± #˚düT≈£îqïyês¡T ñHêïs¡T. yÓ÷&ûô|’ e´øÏÔ>∑‘· <ë&çøÏ ~>∑&É+ dü]ø±<äì Á|üø±wt »e<˚ø£sY ˝≤+{Ï H˚‘·\T ôV≤#·Ã]düTÔHês¡T. ªªá mìïø£˝À¢ n$˙‹, Á<äy√´\“D+ ˝≤+{Ï n+XÊ\ô|’ b˛sê&ÉT‘·THêï+. ø±+Á¬>dt n+<äT˝ÀøÏ e´øÏÔ>∑‘· n+XÊ\qT ˝≤>∑&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïk˛Ô+~. >±+BÛ\≈£î dü+ã+~Û+∫ y˚TeTT ≈£L&Ü $$<Ûä e´øÏÔ>∑‘· n+XÊ\qT ãVæ≤s¡Z‘·+ #˚j·Te#·TÃ. yê{ÏøÏ yê]qT+&ç düe÷<Ûëqy˚T ñ+&É<äTµµ nì Á|üø±wt u…~]+#ês¡T. ìC≤ìøÏ e´øÏÔ>∑‘· <ë&ç #˚j·T&É+˝À _.C….|æ m|ü⁄Œ&É÷ yÓqTø£ã&ç ˝Ò<äT. qπs+Á<ä yÓ÷&ç j˚T dü«j·T+>± nH˚ø£kÕs¡T¢ sêVüQ˝Ÿ, k˛ìj·÷, X¯• <Ûäs¡÷sY ˝≤+{Ï yê]ô|’ e´øÏÔ>∑‘· <ë&çøÏ ~–q dü+<äsꓤ\T ñHêïsTT. X¯•<Ûäs¡÷sY uÛ≤s¡´qT 59 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ >∑sY¢ Áô|ò+&é >± yÓ÷&ç ˇø£kÕ] n_Ûe]í+#ês¡T. e÷J mìïø£\ ø£$TwüqsY C….m+.*+>√¶ Á¬ø’düÔe⁄&ÉT ø£qTø£H˚ k˛ìj·÷≈£î eT<䛑·T ÇdüTÔHêïs¡ì Äj·TH√kÕ] Äs√|æ+#ês¡T. sêVüQ˝Ÿ qT j·TTesêC≤ nì n_Ûe]í+∫+B Äj·TH˚. ns¡$+<é πøÁJyê˝Ÿ qT @.¬ø`49 n+≥÷ |ü]Vü‰dü+ Ä&çq e´øÏÔ ≈£L&Ü yÓ÷&ûj˚T. á H˚|ü<Ûä´+˝À ø±+Á¬>dt H˚‘·\T neø±X¯+ e∫Ãq|ü⁄&ÉT H√s¡T eT÷düT≈£îì ñ+{≤s¡ì uÛ≤$+#·&É+ n‘ê´X‚ ø±>∑\<äT.


>∑Tsêq, neHê|ü⁄\πø {Ϭø{Ÿ Çyê«\ì &çe÷+&é Ä~yês¡+ 13, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, @Á|æ˝Ÿ 12: $»j·Tq>∑s¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” ÄdüøÏÔø£s¡ |ü]D≤eT+ #√≥T #˚düT≈£î+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î me]øÏ yês¡T>± ñ+≥÷ edüTÔqï >∑Tsêq nj·T´\T, neHê|ü⁄ $»jYT eØZj·TT\T ñeTà&ç>± bÕغ

uÛ≤]>± b˛*+>¥ n‘·´~Ûø£+>± qyÓ÷<Ó’q z≥s¡¢ XÊ‘·+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, @Á|æ˝Ÿ 12: >∑‘·+˝À mqï&ÉT ˝Òì $<Ûä+>± myéT.|æ. {Ï.dæ, C…&é.|æ.{Ï.dæ ¬s+&Ée <äX¯ mìïø£˝À¢ z≥s¡T¢ z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü{Ϻq z≥s¡¢≈£î ne>±Vü≤q dü<ädüT‡\ e\¢ #Ó’‘·q´e+‘·yÓTÆq z≥s¡T¢ uÛ≤]>± z≥Tì $ìjÓ÷ –+#·T≈£îHêïs¡T. eT+&É¢eT÷s¡T eT+&É\+˝À n‘·´~Ûø£+>± 92XÊ‘·+ eT+~ z≥¢qT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. ø£ì–] eT+&É \+˝À 82.17 XÊ‘·+, bÕeT÷s¡T 74.44 XÊ‘·+, dæ.mdt |ü⁄s¡+ 75 XÊ‘·+, ôV≤#YmyéTbÕ&ÉT 81.28 XÊ‘·+, yÓ*>∑+&É¢ 83.03XÊ‘·+, |ædæ|ü*¢ 76.24XÊ‘·+, ø£+<äT≈£Ls¡T 79XÊ‘·+, ñ\ebÕ&ÉT 84.7 XÊ‘·+, >∑÷&É÷¢s¡T 83XÊ‘·+, $$bÕ˝…+ 86.8 XÊ‘·+, *+>∑ düeTT Á<ä+ 81.5 XÊ‘·+, mdt.mHébÕ&ÉT 81.86XÊ‘·+, mHéõbÕ&ÉT 82XÊ ‘·+ eT~›bÕ&ÉT 83.91XÊ‘·+, <ä]Ù 89.54 XÊ‘·+, <=qø=+&É 88. 79XÊ‘·+, ‘êfi¯ó¢s¡T 91.9XÊ‘·+, ≈£î]#Ó&ÉT 88.83XÊ‘·+, b˛qï\÷ s¡T 92XÊ‘·+, »s¡T>∑TeT*¢ 82XÊ‘·+, ≥+>∑T≥÷s¡T 85.7XÊ‘·+, ø=+&É|æ 91.7XÊ‘·+, mdtø=+&É 75.5XÊ‘·+, eTÁ]|üP&ç 88.5XÊ ‘·+, ˇ+>√\T 84.29XÊ‘·+, ø√‘·Ô|ü≥ï+ 86XÊ‘·+, ∫eT≈£î]Ô 87XÊ‘·+ qyÓ÷<äT nsTT+~.

nqTeT‘·T\T C≤ØøÏ dæ+–˝Ÿ $+&√ |ü]àwüHé ôd˝Ÿ\T ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 12: sê»ø°j·T bÕغ\T, nuÛÑ´s¡T∆\T ‘·eT mìïø£ \ Á|ü#êsê\≈£î ìs¡«Væ≤+#˚ }πs–+|ü⁄\T, sê´©\T, yêVü≤Hê\T, ˝Ö&é d”Œø£s¡T¢ yÓTT<ä\>∑T yê{ÏøÏ nqTeT‘·T\T C≤Ø #˚ùd+<äT≈£î nìï bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\ ø±sê´\j·÷\˝À dæ+–˝Ÿ $+&√ |ü]àwüHé ôd˝Ÿ\T @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. sê»ø°j·T bÕغ\T, nuÛÑ´s¡T∆\T $$<Ûä n+XÊ\ øÏ+<ä nqTeT‘·T\ ø=s¡≈£î Á|ü‹ n+XÊ ìøÏ y˚s¡T y˚s¡T>± <Ûäs¡U≤düTÔ\qT nqZ»s¡T`16 qeT÷Hê˝À ø£˙dü+ 48 >∑+≥\T eTT+<äT>± áôd˝Ÿ\≈£î düeT]Œ+#ê\ì, yê{Ïô|’ nqTeT‹ ˝Ò<ë ìsêø£s¡D\qT 36 >∑+≥\˝À yê]øÏ ‘Ó*j·T CÒj·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. sê´©\T, }πs–+|ü⁄\ nqTeT ‘·T\ ø=s¡≈£î 7 s√E\ eTT+<äT <Ûäs¡U≤düTÔ #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‘˚´ø£ H√&É˝Ÿ n~Ûø±] Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ dæ+–˝Ÿ $+&√ ôd˝Ÿ˝À dü+ã+~Û‘· nìï XÊK\ ˝…’C≤Hé n~Ûø±s¡T\T ñ+{≤s¡ì, |òüdtº ø£yéT |òüdtº ôds¡«&é |ü<䛋ô|’ <Ûäs¡U≤düTÔ\T m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |ü]wüÿ]kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

|ü+‘·+ HÓ–Z+#·T≈£îqï e+o Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, @Á|æ˝Ÿ 12: {°&û|” q>∑s¡ e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT e\¢uÛÑH˚ì e+o ‘·q |ü+‘·+ HÓ–Z+#·T≈£îHêïs¡T. >∑qïes¡+ nôd+;¢ d”≥TqT <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T. dæ{Ϻ+>¥ XÊdüqdüuÛÑT´&ÉT <ëdü] u≤\es¡∆Hés êe⁄qT ø±<äì {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT >∑‘·+˝À Ç∫Ãq e÷≥≈£î ø£≥Tºã&ç e+oøÏ {Ϭø{Ÿ Ç#êÃs¡T. á y˚Ts¡≈£î n~Ûø±s¡ Á|üø£≥q ≈£L&Ü yÓ\Te&É≥+‘√ e+oeØZj·TT˝À¢ Äq+<ä+ yÓ*¢$s¡Tk˛Ô+~. 2009 mìïø£˝À¢ e\¢uÛÑH˚ì e+o $»j·Tyê&É ˝Àø˘düuÛÑ {°&û|” nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚dæ dü«\Œ ‘˚&Ü‘√ \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ #˚‹‘√ z&çb˛j·÷s¡T. nsTT‘˚ e+o~ >∑qïes¡+ ø±e&É+‘√ Äj·Tq >∑qïes¡+ nôd+;¢ d”≥TH˚ Çyê«\ì #·+Á<äu≤ãTqT ø√]Hê 2009˝À ˝Àø˘düuÛÑ≈£î b˛{°#˚j·÷\ì, 2014˝À >∑qïes¡+ nôd+;¢ d”≥T ÇkÕÔqì #·+Á<äu≤ãT yê>±›q+ #˚XÊs¡T. 2009˝À <ëdü] u≤\es¡∆Hésêe⁄ >∑qïes¡+ myÓTà˝Ò´>± mìïø£j·÷´s¡T. Á|üdüTÔ‘· mìïø£˝À¢ e+oøÏ >∑qïes¡+ d”≥T ÇkÕÔsê nqï~ ìqïyÓTTqï{Ï es¡≈£î nqTe÷q+>±H˚ ñ+&ç+~. <ëdü] u≤\es¡∆Hésêe⁄ ≈£L&Ü u≤ãT≈£î düìïVæ≤‘·T&˚ ø±≈£î+&Ü õ˝≤¢˝À bÕغøÏ Ä]úø£ eqs¡T\T ôd’‘·+ düeT≈£LπsÃyê]˝À ˇø£s¡T. n+<äTe\¢ u≤\es¡∆Hésêe⁄qT #·+Á<äu≤ãT ø±<äqø£b˛e#·TÃqì ˇø£ Á|ü#ês¡+ »]–+~. ø±ì |ü≥Tºe<ä\ì $Áø£e÷s¡Tÿ&ç˝≤ e+o.. ‘·q n_Û˝≤wüqT HÓs¡y˚s¡TÃ≈£îHêïs¡T. >∑qïes¡+ nôd+;¢ d”≥TqT e\¢uÛÑH˚ì e+oøÏ ÇdüTÔqï≥Tº {°&û|” Á|üø£{Ï+∫+~. B+‘√ e+o Äq+<√‘ê‡Vü‰\‘√ ñ+&É>±, u≤\es¡›Hésêe⁄ eØZj·TT\T uÛÑ+>∑|ü&ܶs¡T. ø±ì u≤\es¡∆Hésêe⁄qT ≈£L&Ü dü+‘·è|æÔ |ü]#˚ |üì˝À #·+Á<äu≤ãT ñHêïs¡ì düe÷#ês¡+. Äj·Tq≈£î q÷õM&ÉT {Ϭø{Ÿ Ç#˚à neø±X¯+ ñ+<ä+≥THêïs¡T. q÷õM&ÉT˝À 2009˝À ¬>*∫q ∫qï+ sêeTø√≥j·T´ {°&û|” qT+∫ yÓ’<=\>∑&É+‘√ nø£ÿ&É nuÛÑ´]ú ˝Òs¡T. ô|’>± n~ >∑qïes¡+ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ bıs¡T>∑TH˚ ñqï ôd¬>à+{Ÿ . n+<äTe\¢ u≤\es¡∆Hésêe⁄≈£î q÷õM&ÉT {Ϭø{Ÿ \_Û+#˚ neø±XÊ\T ˝Òø£b˛˝Ò<äì bÕغ esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT.

nuÛÑ´s¡T∆\ ¬>\T|ü⁄ ô|’ yÓTT<ä˝…’q u…{Ϻ+>∑T\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, ≥+>∑T≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 12: ≥+>∑T≥÷s¡T eT+&É\+˝À »]–q myéT.|æ.{Ï.dæ, C…&é.|æ.{Ï.dæ mìïø£˝À¢ b˛{Ï #˚dæq $$<Ûä bÕغ\ nuÛÑ´s¡T∆\ ô|’ n|ü&˚ u…{Ϻ+>∑T\T yÓTT<ä\j·÷´˝≤ ñHêïsTT. á mìïø£˝À¢ Á|ü<Ûëq+>± b˛{Ï |ü&ÉT‘·Tqï 2 bÕغ\ nuÛÑ´s¡T∆\T ã\yÓTÆq yê\T¢ Ä]∆ø£ ã\+, n+>∑ ã\+ ñqï yê\T¢ ø±e&É+‘√ e÷ nuÛÑ´]∆ ¬>\T|ü⁄ U≤j·TeTì ˇø£ bÕغ n+fÒ e÷ nuÛÑ´πs› ¬>\TkÕÔ>∑ì eTs√ø£ bÕغ n+≥T+~. ø±ì yê\¢ nqT#·s¡T˝À e÷Á‘·+ nuÛÑ´]∆ ¬>\T|ü⁄ ô|’ CÀs¡T>± u…{Ϻ+>∑T\T #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. ~ìøÏ ø±s¡D+ {Ï&ç|æ myéT|æ|æ nuÛÑ´]∆ nì ˇø£s¡T n+≥T+fÒ yÓ’mdtÄsY nuÛÑ´]∆ nì eTs√ø£s¡ì kÕ∆ì≈£î\T n+≥THêïs¡T. $]<ä›] b˛{Ï #ê˝≤ ‹Áe kÕúsTT˝À »]–+~. mes¡T ¬>*∫q 50 z≥¢ ‘˚&Ü‘√H˚ ¬>\TkÕÔs¡ì ø=+‘· eT+~ dæìj·TsY Hêj·T≈£î\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T.

kÕeTs¡¢ø√≥ ;Ûy˚TX¯«s¡ Ä\j·T+˝À #Û·+&û ôVAeT+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ kÕeTs¡¢ø√≥, @Á|æ˝Ÿ 12: yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ, ø±øÏHê&É bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z nuÛÑ´]∆ #·\eT\XË{Ϻ düT˙˝Ÿ <ä+|ü‘·T \T X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ |ü+#êsêeT πøåÁ‘·yÓTÆq ≈£îe÷s¡sê eT ;Ûy˚TX¯«s¡ kÕ«$T Ä\j·T+˝À ñqï eTVæ≤XÊdüTs¡ eT]∆ì ñbÕ\ j·T+ e<ä› #Û·+&û ôVAeT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ô|<ë›|ü⁄s¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z nôd+;¢ nuÛÑ´]∆ ‘√≥ düTu≤“sêe⁄ Hêj·TT&ÉT, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ùdù|ì düTπswt, |æ‘ê˙ ø£èwüí, XË{Ϻ㑷TÔ\ <äTsêZ, H˚‘·\T Vü≤]u≤ãT, ¬ø.lqT, >√$+<äT, Äyê\ \ø°åàHêsêj·TD, ‘√≥ l<ÛäsY, eTT‘ê´\ dürwt, ‘·TeTà\ yÓ÷Vü≤Hé bÕ˝§ZHêïs¡T.

õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+ m<äT≥ Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. myÓTੇ ø√\>∑≥¢ Ms¡uÛÑÁ<äkÕ«$T ø±s¡D+>±|”s¡º˝À ∫#·TÃs¡>∑T‘·T+ <√ ì yês¡T <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. Ç|ü&ÉTqï düeTq«j·Tø£s¡Ô\T nj·T´ \T, neHê|ü⁄˝À¢ ˇø£]øÏ {Ϭø{Ÿ Çyê«*‡+<˚qì ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. eT÷&˚fi¯fl qT+∫ bÕغ C…+&Ü\qT yÓ÷düTÔqï Ä

Ç<ä›]ì ø±<äì ø=‘·Ôyê]øÏ |ü≥º+ ø£&É‘êeT+fÒ #·÷dü÷Ô }s¡T ≈£îH˚~ ˝Ò<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚, bÕغøÏ >∑T&éu…’ #Ó|üŒ&ÜìøÏ yÓqTø±&ÉuÀeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ø√\>∑≥¢ $wü j·T+˝À yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” ôV’≤ø£e÷+&é, @ø£|üø£å+>± e´eVü≤ ]k˛Ô+<äì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ø√\>∑≥¢ myÓTੇøÏ sêJHêe÷ #˚dæ

Á|üXÊ+‘·+>± kÕúìø£ mìïø£\T 78 qyÓ÷<Ó’q b˛*+>¥ XÊ‘·+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ neT˝≤|ü⁄s¡+, @Á|æ˝Ÿ 12: kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\ b˛*+>¥ Á|üÁøÏj·T X¯óÁø£yês¡+ Á|üXÊ+‘·+>± »]–+~. nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü dü«\Œ |òüTs¡¸D\T $TqVü‰ b˛*+>¥ düC≤e⁄>±H˚ kÕ–+~. mìïø£\ b˛*+>¥ Á|üÁøÏj·T≈£î dü+ã+~Û+∫ n~Ûø±s¡T\T ‘·–q dæã“+~, |ü{Ïwüº b˛©düT ã+<√ãdüTÔqT @sêŒ≥T #˚kÕs¡T. neT˝≤|ü⁄s¡+ eT+&É\+˝À 25 m+|æ{Ïdæ, ˇø£ C…&é|æ{Ïdæ kÕúHêìøÏ b˛*+>¥ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. neT˝≤|ü⁄s¡+ s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\+ 84 b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ b˛*+>¥ 78 XÊ‘·+ qyÓ÷<äT ø±>±, ñ<äj·T+ 7>∑+≥\ qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq b˛*+>¥ 9>∑+≥\≈£î 13XÊ‘·+, 11>∑+≥\≈£î 37XÊ‘·+, ˇ+{Ï>∑+≥≈£î 50XÊ‘·+, 3>∑+≥\≈£î 71 XÊ‘·+, b˛*+>¥ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ 78XÊ‘·+ qyÓ÷<Ó’+~. b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝Àì u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\T ‘=\T‘· kÕúìø£ ñyÓTHé‡ ø£fi≤XÊ\≈£î ‘·s¡*+∫, nø£ÿ&ç qT+∫ neT˝≤|ü⁄s¡+ øÏyéT‡ Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\≈£î ‘·s¡*+#· qTHêïs¡T. neT˝≤|ü⁄s¡+˝À ˇø£ C…&é|æ{Ïdæ kÕúHêìøÏ ◊<äT>∑Ts¡T nuÛÑ´s¡Tú\T n~Ûø±] »j·TyÓ+ø£≥\øÏåà ({Ï&ç|æ), ø±¬s+ dü‘·´e‹(dæ|æm+), dü‹Ô uÛ≤>∑´\øÏåà(ø±+Á¬>dt), kÕø± uÒ_(_mdt|æ), ø£+&çuÀsTTq uÛ≤s¡‹(yÓ’ø±bÕ) ‘·\|ü&ÉT‘·T+&É>±, Á|ü<Ûëq+>± {Ï&ç|æ`yÓ’ø±bÕ\ eT<Ûä´ b˛s¡T HÓ\ø=+~. n˝≤π> 25m+|æ{Ïdæ kÕúHê\≈£î 57eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ã]˝À ì\e>±, #ê˝≤ #√≥¢ Áø±dt z{Ï+>¥ uÛÑj·T+ Äj·÷ nuÛÑ´s¡Tú˝À¢ HÓ\ø=+~. ø=ìï#√≥¢ m+|æ{Ïdæ nuÛÑ´s¡Tú˝Ò m+|æ{ÏdæøÏ ‘·q≈£î, C…&é|æ{ÏdæøÏ me]øÏ y˚dæHê |òüsê«˝Ò<äì #Ó|üŒ&É+‘√ Ç+<äT≈£î ã\+ #˚≈£Ls¡Tk˛Ô+~. kÕúìø£ mìïø£\ b˛*+>¥ Á|üÁøÏj·T X¯óÁø£yês¡+

H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ #˚dæq ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ kÕeTs¡¢ø√≥, @Á|æ˝Ÿ 12: ô|<ë›|ü⁄s¡+ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ dü+ã+~Û+∫ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHéqT ô|<ë›|ü⁄s¡+ mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±], ô|<ë›|ü⁄s¡+ Äضy√ ≈£Ls¡àHê<Ûé $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î sêh mìïø£\ ø£$TwüHé Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î H√{Ï|òæπøwüHéqT $&ÉT<ä\ #˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq Á|üø£{Ï+#ês¡T. @Á|æ˝Ÿ 12e ‘˚B qT+∫ 19e ‘˚B es¡≈£î Hê$TH˚wüHé\ d”«ø£s¡D #˚kÕÔeTì, nsTT‘˚ |ü_¢ø˘ Vü‰©&˚dt s√Eq Hê$TH˚wüHé d”«ø£s¡D ñ+&É<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Hê$TH˚wüq¢qT ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´ Vü≤ï+ 3 >∑+≥\ es¡≈£î d”«ø£]+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. 21e ‘˚Bq Hê$TH˚wüq¢ |ü]o\q, 23e ‘˚Bq ñ|ü dü+Vü≤s¡ D\≈£î >∑&ÉTe⁄ $~Û+∫q≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. y˚T7e ‘˚Bq b˛*+>¥ »s¡T>∑T‘·T+<äì ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+ Á‘·+ 6 >∑+≥\ es¡≈£î b˛*+>¥ Á|üÁøÏj·T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\≈£î ô|<ë›|ü⁄s¡+ Äضy√ ø±sê´\j·T+ ˝À MT&çj·÷ ôd+≥sYqT Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.

ø=+&É|æ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À n‘·´~Ûø£ kÕúHê\T {Ï&ç|æ kÕ~düTÔ+~ ìjÓ÷»ø£ es¡Z ÇHé#êØ® Msê+»H˚j·T kÕ«$T »s¡>∑>±, $<äT´‘Y düs¡|òüsê≈£î n+‘·sêj·T+ ø£\T>∑&É+‘√ b˛*+>¥ dæã“+~ rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿHêïs¡T. b˛*+>¥ Á|üÁøÏj·T düC≤e⁄>± kÕπ>˝≤ yê] e<ä› ñqï ôd˝Ÿbò˛Hé {≤sYà ˝…’≥¢‘√ b˛*+>¥qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±>±, b˛*+>¥ πø+Á<ë\ e<ä› ns¡ø=s¡ kÂø£sê´\T ø£*Œ+#·&É+ z≥s¡T¢ Çã“+<äT\T |ü&ܶs¡T. z≥s¡T¢ πø+Á<ë\ e<ä› u≤s¡T\Trs¡&É+ ‘√ ãj·T≥ rÁekÕúsTT˝À m+&É˝ÀH˚ ì\TÃì z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\T Ns¡ø=+>∑TqT ‘·\MT<ä y˚düT≈£îì ì\TÃ+&É>±, |ü⁄s¡Twüß\T ø±∫Ã|òt\T ‘·\ MT<ä y˚düT≈£îì m+&É˝ÀH˚ ì\TÃHêïs¡T.C…&é|æ{Ïdæ, m+|æ{Ïdæ mìïø£\ b˛*+>¥ eTT–+|ü⁄ <äX¯≈£î #˚s¡T≈£îH˚ düeTj·T+˝À 29e mìïø£\ ã÷‘Y e<ä› {Ï&ç|æ, yÓ’dæ|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D #√≥T#˚düT≈£î+~. á |òüTs¡¸D˝À {Ï&ç|æøÏ #Ó+~q <ëdü] yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, ;ÛeT\ kÕsTT lqT\T rÁe+>± >±j·T|ü&ܶs¡T. M]ì kÕúìø£ @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

nq+‘·s¡+ b˛©düT\T ø=+<ä]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì $#ê]düTÔHêïs¡T. neT˝≤|ü⁄s¡+ &ç$»Hé˝Àì X¯óÁø£yês¡+ »]–q m+|æ{Ïdæ, C…&é|æ{Ïdæ mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\qT ÁkÕº+>¥s¡÷yéT‡˝À uÛÑÁ<ä|ü]#˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. Bì˝À uÛ≤>∑+>± neT˝≤|ü⁄s¡+˝À ¬s+&ÉT ôd+≥s¡T¢>± m+|æø£#˚dæ yê{Ï˝À |ü~ eT+&É˝≤\≈£î ø£*|æ sêCÀ\T,e÷$T&ç≈£î<äTs¡T, n\¢es¡+, eTT$Tà&çes¡+, ø±ÁfÒìø√q, ◊.b˛\es¡+, ñ|üŒ\>∑T|üÔ+, neT˝≤|ü⁄s¡+, düœH˚{Ï|ü*¢, eT*øÏ|ü⁄s¡+ eT+&É˝≤\≈£î dü+ã+~Û+∫q u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\qT kÕúìø£ eTVæ≤fi≤ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\, nsTTq$*¢, n+u≤Jù|≥, ÄÁ‘˚j·T|ü⁄s¡+, sêe⁄\bÕ˝…+, ø=‘·Ôù|≥, |æ >∑qïes¡+ eT+&É˝≤\≈£î dü+ã+~Û+∫q u≤´˝…{Ÿ u≤´≈£î‡\qT |üs¡+CÀ´‹ |ü_¢ø˘ dü÷ÿ˝Ÿ≈£î ‘·s¡*+∫q≥T¢, M{Ïì |ü{ÏwüºyÓTÆq ã+<√ãdüTÔ eT<Ûä´ ÁkÕº+>¥ s¡÷yéT‡˝À u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\qT uÛÑÁ<ä|ü]∫q≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

dü>∑+ mø£ÿ&É?

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 12: Äø±X¯+˝À dü>∑+ n+≥÷ eTVæ≤fi¯\qT Äø±XÊì¬ø‘˚Ôùd sê»ø° j·T bÕغ\T d”≥¢ πø{≤sTT+|ü⁄˝ÀøÏ e#˚Ãdü]øÏ yê]øÏ dü>∑+˝À dü>∑+ ≈£L&Ü πø{≤sTT+#·≈£î+ &Ü yÓTT+&ç #˚sTT #·÷|ü⁄‘·THêïsTT. n+‘˚ø± <äT yê]ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï n‘ê´#êsê\qT, n+<äT≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï <äT+&É>∑T\qT ìdæ‡>∑TZ>± düeT]∆düTÔHêïsTT. düe÷CŸyê~ bÕغ n~ÛH˚‘· eTT˝≤j·T+dæ+>¥ j·÷<äyé #˚dæq ‘êC≤ yê´K´˝Ò á yÓ’K]ì ìs¡÷|ædüTÔHêïsTT. <˚X¯+˝ÀH˚ ø±<äT eTq sêÁwüº+˝À ≈£L&Ü eTVæ≤ fi¯\≈£î <ä≈£îÿ‘·Tqï~ ∫qï #·÷ù|... eTVæ≤fi¯\ ≈£î #·≥º düuÛÑ˝À¢ eT÷&√ e+‘·T ]»πs«wüqT¢ Ç∫à yê]øÏ kÕ~Ûø±]ø£‘·ø£*Œ kÕÔeT+≥÷ yÓ÷‘ÓøÏÿb˛‘·Tqï sê»ø°j·T bÕغ\T Ç|üŒ{Ïe s¡≈£L Á|üø£{Ï+∫q C≤_‘ê˝À¢ yê]øÏ πø{≤sTT+ ∫+~ πøe\+ 5 XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T. eTTK´+>± ‘Ó\+>±D≤˝À ‘=* XÊdüqdüuÛÑ≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£˝À¢ @ bÕغ ≈£L&Ü eTVæ≤fi¯\≈£î ø£˙dü ÁbÕ<Ûëq´‘· ìe«˝Ò<ä+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT. ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘·+˝À yÓTT‘·Ô+ 119 XÊdüqdü uÛ≤ kÕúHê\T, 17 bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHê\T ñ+fÒ yê{Ï˝À nìï bÕغ\T ø£*|æ eTVæ≤fi¯\ ≈£î

»>∑Hé düeTø£å+˝À yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” rs¡ú+ d”«ø£]+#˚+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<ä∆yÓTÆq≥T¢ yês¡Ô\T edüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À Äj·Tq sêø£qT n&ÉT¶≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+˝ÀuÛ≤>∑+>± ø=+‘·eT+~ Äø£dæàø£+>± ø√≥ <ä>∑Z] bÕغ ø±sê´\j·÷ìøÏ e∫à u…’sƒêsTT+#ês¡T. á Vü≤sƒê‘·Œ]D≤e÷ìï #·÷dæqyês¡+‘ê ÄX¯´s¡´b˛j·÷s¡T. uÛ…’sƒêsTT+∫q yê]˝À ìjÓ÷»ø£es¡Z H˚‘·\‘√ bÕ≥T eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ øöì‡\sY nuÛÑ´s¡Tú\T>± b˛{° #˚dæqyês¡T ñHêïs¡T. Ç<ä›s¡T düeTq«ø£s¡Ô\ Hêj·Tø£‘·«+ e]ú˝≤\¢ì yês¡+‘ê ìHê~+#ês¡T.

πø{≤sTT+∫+~ πøe\+ 43 {Ϭø≥T¢ e÷Á‘·y˚T. Ç+<äT˝À yÓTT<ä{Ï kÕúq+˝À ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº dü$T‹ ñ+&É>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, ø±+Á¬>dt bÕغ\T #Ós√ ‘=$Tà~ eT+~ì ã]˝ÀøÏ ~+ #êsTT. eTVæ≤fi¯\≈£î #·≥º düuÛÑ˝À¢ eT÷&√ e+‘·T ÁbÕ‹ì<Ûä´+ ø£*Œ+#˚+<äT≈£î ñ<˚›•+ ∫q eTVæ≤fi≤ _\T¢qT e´‹πsøÏdüTÔqï H˚‘·˝À¢ ø=+<äs¡T Ç|ü⁄Œ&ÉT yê]ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï n‘ê´ #êsê\ $wüj·T+˝À $uÛÒ<ë\T e´ø£Ô+ #˚düTÔ Hêïs¡T. eTVæ≤fi¯\T #·≥º düuÛÑ˝À Á|üy˚•+#·{≤ ìøÏ M\T ˝Ò≈£î+&Ü n&ÉT¶|ü&çq ôd’+<Ûäe⁄˝À¢ eTT˝≤j·T+, ˝≤\÷ e+{Ï yês¡Tqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç{°e\ eTT+ãsTT X¯øÏÔ $T˝Ÿ‡ Äes¡D˝À »]–q ªVü≤‘ê´µ#ês¡ πødüT ì+~‘·T\≈£î eTs¡D•ø£å $~Ûdü÷Ô eTT+ãsTT ø√s¡Tº yÓ\Te]+∫q rs¡TŒqT eTT˝≤j·T+ ‘·|ü⁄Œ|ü&ÉT‘·THêïs¡T. nu≤“sTT\T πs|t #˚dæq+ ‘· e÷Á‘êq ñ]•ø£å $~ÛkÕÔsê? n+≥÷ yÓTTsê<ëu≤<é mìïø£\ Á|ü#ês¡ sê´©˝À $yê<ëdüŒ<ä yê´K´\T #˚dæq eTT˝≤j·T+ô|’ <˚X¯yê´|üÔ+>± $eTs¡Ù\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·THêïsTT. kÕø屑·TÔ C≤rj·T eTVæ≤fi≤ ø£$TwüHé dü«j·T+ >± düŒ+~+∫ yÓTT{Ϻø±j·T\T y˚dæ+~. eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\T Ç|üŒ{Ïπø eTT˝≤j·T+ô|’

πødüT\T <ëK\T #˚XÊsTT. n+‘˚ø±<äT mH√ï $wüj·÷˝À¢ M]ì düeT]∆+∫q H˚‘·\+<äs¡÷ Ç|ü⁄Œ&ÉT eTT˝≤j·T+ô|’ $eTs¡Ù\T >∑T|æŒdüT Hêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T˝À eTVæ≤fi≤ _\T¢qT e´‹πsøÏ+∫q eTT˝≤j·T+≈£î n|üŒ{À¢ ÄsYC…&ç n~ÛH˚‘· ˝≤\÷Á|ükÕ<é eT<䛑·T ‘Ó*|æ q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. M]<ä›]ô|’ eTVæ≤fi≤ e´‹πs≈£î\T nH˚ eTTÁ<ä ≈£L&Ü |ü&ç+~. n≥Te+{Ï ˝≤\÷ ôd’‘·+ eTT˝≤j·T+ yê´ K´\T u≤<Ûä´‘ês¡Væ≤‘·yÓTÆqe+≥÷ eT+&ç|ü &ÉT‘·THêïs¡T. <˚X¯+˝ÀH˚ n‹ ô|<ä› sêÁcÕºìï bÕ*düTÔqï n~Ûø±s¡ bÕغøÏ kÕs¡<Ûä´+ eVæ≤dü÷Ô <˚X¯ ñqï‘· |ü<ä$øÏ b˛{° |ü&˚+<äT≈£î dæ<ä∆eT e⁄‘·Tqï eTT˝≤j·T+ ‘·q yê´K´\ô|’ e´ø£ÔeT e⁄‘·Tqï $eTs¡Ù\qT ≈£L&Ü e´‹πsøÏdüTÔ+&É &É+ $X‚wü+. ‘êH˚MT eTVæ≤fi¯\ô|’ n‘ê´#ê sê\qT düeT]∆+#·&É+ ˝Ò<ä+≥÷H˚ Á|üuÛÑT‘·«+ neT\T #˚düTÔqï n‘ê´#ês¡ ìs√<Ûäø£ #·≥º+ <äT]«ìjÓ÷>∑+ ne⁄‘·Tqï $wüj·÷ìï n+<ä] <äèwæºøÏ ‘Ó#˚Ã+<äTπø á yê´K´\T #˚XÊq+≥÷ eTT˝≤j·T+ ‘·q yê´K´\qT düeT]∆+#·T≈£î+ ≥THêïs¡T. ‘·eT bÕغøÏ eTVæ≤fi¯\ô|’ mq˝Òì >ös¡e+ ñ+<äì ≈£L&Ü Äj·Tq #ÓãT‘·THêïs¡T.

nìï bÕغ˝À¢ ‹s¡T>∑Tu≤≥T u…&É<ä Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 12: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ‹s¡T>∑Tu≤≥T nuÛÑ´s¡Tú\T>± Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚dæqyê]ì ãT»®–+∫ ñ|üdü+Vü≤]+#˚˝≤.. #˚dæq Á|üj·T‘êï\T |òü*+#·˝Ò<äT. $$<Ûä bÕغ\˝À {Ϭø≥T¢ Ä•+∫q ÄXÊyêVüQ\T, {Ϭø≥T¢ sêø£b˛e&É+‘√ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T>± Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. {ÏÄsYmdt, _C…|æ, ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ\˝À ‹s¡T>∑Tu≤≥T nuÛÑ´s¡Tú\ u…&É<ä HÓ\ø=+~. ‹s¡T>∑Tu≤≥T nuÛÑ´s¡Tú\T mìïø£˝À¢ ñ+fÒ z≥T¢ N*b˛‘êj·TH˚ uÛÑj·T+‘√ ndü+‘·è|ü⁄Ô\qT ãT»®–+#˚ Á|üj·T‘êï\T #˚XÊs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À bÕغ|üs¡+>±, Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡ |ü<äe⁄\T Ç|æŒkÕÔeTì, sêÁwüºHêj·T≈£î\‘√ Vü‰MT\T Ç|æŒ+∫Hê @ e÷Á‘·+ nuÛÑ´s¡Tú\T n+^ø£]+#·˝Ò<äT. >∑‘· eT÷&ÉT s√E\T>± nuÛÑ´s¡Tú\qT ãT»®–+#˚ Á|üj·T‘êï\T #˚dü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. Ä~˝≤u≤<é, uÀ‘Y, ø±Hê|üPsY, #Óq÷ïs¡T, ∫s¡T≈£îs¡T u…\¢+|ü*¢, eT+∫sê´\, ndæbòÕu≤<é ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À Á|ü<ëq bÕغ\˝À ‹s¡T>∑Tu≤≥T nuÛÑ´s¡Tú\T Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚j·T&É+‘√ Äj·÷ bÕغ\˝À Ä+<√fi¯q HÓ\ø=+~. @ $<Ûä+>±HÓ’Hê ‹s¡T>∑Tu≤≥T nuÛÑ´s¡Tú\qT mìïø£˝À¢ b˛{° |ü&É≈£î+&Ü Hê$TH˚wüq¢qT ñ|üdü+Vü≤]+#˚˝≤ Á|üj·T‘êï\T #˚dæq|üŒ{Ïø° Ä•+∫q |òü*‘·+ sê˝Ò<äì ‘Ó*dæ+~. nìïbÕغ\˝À b˛{° ô|s¡>∑&É+, Ä•+∫q yê]øÏ d”≥T¢ \_Û+#·ø£, bı‘·TÔ\˝À {Ϭø≥T¢ sêì

nuÛÑ´s¡Tú\T dü«‘·+Á‘·+>± b˛{° #˚ùd+<äT≈£î dæ<ä∆eTe⁄‘·THêïs¡T. Á|ü<ëq+>± ø±+Á¬>dt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ Ä~˝≤u≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± Hê$TH˚wüHé y˚j·T&É+, ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ø£\ø£\+ düèwæº+∫+~. #Óq÷ïs¡T˝À _C…|æ {Ϭø{Ÿ Ä•+∫q e÷JeT+Á‹ »Hês¡›Hé dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± Hê$TH˚wüHé y˚XÊs¡T. ìs¡à˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ˝À ø±+Á¬>dt {Ϭø{Ÿ Ä•+∫q e÷J m+|” Ç+Á<äø£s¡DY¬s&ç¶ _md”Œ nuÛÑ´]ú>± Hê$TH˚wüqT¢ y˚XÊs¡T. n<˚ $<Ûä+>± bı‘·TÔ˝À¢ uÛ≤>∑+>± u…\¢+|ü*¢ kÕúHêìï dæ|æ◊øÏ πø{≤sTT+#·&É+‘√ ø±+Á¬>dt ‹s¡T>∑u≤≥T nuÛÑ´s¡Tú\T>± e÷J myÓTà˝Ò´ l<˚$, ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ÛêØ® X¯+ø£sY\T Hê$TH˚wüqT¢ y˚XÊs¡T. ø±Hê|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø±+Á¬>dt ‹s¡T>∑Tu≤≥T nuÛÑ´]ú>± sêÁwüº md”Œ ôd˝Ÿ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT uÛÑs¡‘Y #ÍVü‰Hé s¡+>∑+˝ÀñHêïs¡T. dæs¡÷Œs¡T {Ϭø{Ÿ Ä•+∫q {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î&ÉT ãT∫Ã*+>∑+, uÀ‘Y ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç {ÏÄsYmdt {Ϭø{Ÿ Ä•+∫q $»j·T\øÏåà dü«‘·+Á‘·+>± Hê$TH˚wüHé y˚XÊs¡T. #ê˝≤eT+~ Hêj·T≈£î\T dü«‘·+Á‘·T\T>± s¡+>∑+˝À ~>∑&É+‘√ bÕغ\≈£î ‘·\H=|æŒ>± e÷sêsTT. Äj·÷ bÕغ\T nuÛÑ´s¡Tú\qT ãT»®–+#˚ |üì˝À ì>∑ïeTj·÷´s¡T. Ç+<äT˝À m+‘·eT+~ ‘·eT Hê$TH˚wüqT¢ ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£î+{≤s√? y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚!

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, ≥+>∑T≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 12: ø=+&É|æ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À n‘·´~Ûø£ kÕúHê\T {Ï&ç|æ kÕ~düTÔ+<äì Ä bÕغ ÇHé#êØ® kÕ«$T ~Ûe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ≥+>∑T≥÷s¡T, ø=+&É|æ, »s¡T>∑TeT*¢, dæ+>∑sêj·Tø=+&É, eTÁ]|ü⁄&ç, bıqï\÷s¡T ˝À yÓTT‘·Ô+ Äs¡T C…&é.|æ.{Ï.dæ kÕúHê˝À¢ Äs¡T myéT.|æ.|æ kÕúHê\qT {Ï&ç|æ ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+≥T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. z≥s¡T¢ {Ï&ç|æ ¬>\T|ü⁄ì ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì Äj·Tq ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À {Ï&ç|æ ã\+ |ü⁄+E≈£î+≥T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ≥+>∑T≥÷s¡T 18 myéT.|æ.{Ï.dæ kÕúHê\≈£î >±qT 12 kÕúHê\qT 1ø=+&É|æ 12 myéT.|æ. {Ï.dæ kÕúHê\≈£î >±qT 10kÕúHê\qT , b˛qï\÷s¡T 12 kÕúHê\≈£î >±qT ¬s+&ç+{Ïì {Ï&ç|æ ¬>\T#·T≈£î+≥T+<äì ~Ûe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n˝≤H˚ »s¡T>∑TeT*¢ ˝À 19 myéT.|æ.{Ï.dæ kÕúHê\T+&É>± 10 kÕúHê\qT ¬>\T#·Tø=ì ‹s¡T‘êeTì nHêïs¡T. ø=+&É|æ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À {Ï&ç|æ bÕغ |ü]ƒwüº+>± ñ+<äì sêuÀj˚T nôd+_¢ mìïø£˝À¢ ≈£L&Ü ¬>\T|ü⁄ U≤j·TeTì Äj·Tq nHêïs¡T.

‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Á|üuÛÑ+»Hêìï me«s¡÷ Ä|ü˝Òs¡T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‘êfi¯¢πse⁄, @Á|æ˝Ÿ 12: sêuÀe⁄ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ, ;CÒ|” ≈£L≥$T Á|üuÛÑ+»Hêìï @ X¯≈£îÔ\T Ä|ü˝Òeì eTT$Tà&çes¡+ {°&û|” ÇHé#êsY®, myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]∆ <ë≥¢ ãT∫Ãu≤ãT nHêïs¡T. sêh+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ, ;CÒ|” ≈£L≥$T nìï ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ $»j·T+ kÕ~ÛdüTÔ+<äHêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ‘√ bÕ≥T ‘Ó\+>±D≤ sêh+˝À ≈£L&Ü mHé&û@ ≈£L≥$T $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. á kÕ] mìïø£\˝À eTT$Tà&çes¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ uÛ≤Ø yÓTC≤غ \_ÛdüTÔ+<äHêïs¡T. nìï esêZ\ Á|ü»\ düVü≤ø±s¡+‘√ á mìïø£\˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì nìï bÕغ\ ø£+fÒ eTT+<ä+»˝À ñ+#·T‘êeTHêïs¡T. ‘·eT bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ìkÕ«s¡∆+>± Á|ü»\≈£î ùde\+~düTÔHêïs¡ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. á mìïø£\˝À nôd+;¢ kÕ∆Hê\‘√ bÕ≥T ˝Àø˘düuÛ≤ kÕ∆Hê\˝À ‘·eT ≈£L≥$T nuÛÑ´s¡T∆\T uÛ≤Ø $»j·÷ìï kÕ~ÛkÕÔs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. qπs+Á<äyÓ÷&û, #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ø£*dæ πø+Á<ä+˝À düTdæ∆s¡ Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚kÕÔs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T.

mHéÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ $»j·T+ ‘·<∏ä´+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ j·÷Hê+, @Á|æ˝Ÿ 12: |ü⁄<äT#˚Ã] ˝Àø˘düuÛ≤ kÕ∆q+ qT+∫ mHéÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]∆>± b˛{° #˚düTÔqï sê<Ûëø£èwüíHé $»j·T+ ‘·<∏ä´eTì Ä bÕغ j·÷Hê+ ø£˙«qsY ô|e÷à&ç <äTsêZÁ|ükÕ<é nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ kÕ∆ìø£ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü⁄<äT#˚Ã] sêh yê´|üÔ+>± nìï ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ mHéÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ uÛ≤Ø yÓTC≤غ kÕ~ÛdüTÔ+<äì CÀwü´+ #ÓbÕŒs¡T. |ü⁄<äT#˚Ã] e÷J d”Œø£sY>± |üì#˚dæq sê<Ûëø£èwüíHé |ü⁄<äT#˚Ã] Á|ü»\≈£î mH√ï ùde\+~+#ês¡ì, <ëìøÏ Á|ü‹|òü\+>± Äj·Tq≈£î |ü≥º+ ø£≥º&ÜìøÏ nìï esêZ\ Á|ü»\T eTT+<äT≈£î edüTÔHêïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. |ü⁄<äT#˚Ã] eTTK´eT+Á‹, sêh bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT mHé.s¡+>∑kÕ$T, uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ ≈£L≥$T‘√ ø£*dæ ‘·eT bÕغ nuÛÑ´]∆ $»j·÷ìøÏ ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. j·÷Hê+˝À n$˙‹ì n+‘·yÓTT+~+#˚+<äT≈£î ‘·eT bÕغ q&ÉT+ _–+∫+<äì BìøÏ nqT>∑TD+>± s¡+>∑kÕ$T Ä<˚XÊ\ô|’ ‘êeTT ‘·«s¡˝À n$˙‹ Á|üøå±fi¯q≈£î #·s¡´\T #˚|ü&É‘êeTHêïs¡T.

yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”˝À #˚]q ø√\>∑≥¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, @Á|æ˝Ÿ 12: õ˝≤¢ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT, XÊdüqeT+&É* düuÛÑT´&ÉT ø√\>∑≥¢ Ms¡uÛÑÁ<äkÕ«$T yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” rs¡ú+ d”«ø£]+#ês¡T. eTs√ myÓTੇ >±<Ó lìyêdüT\Hêj·TT&ÉT‘√ ø£*dæ »>∑Hé bÕغ˝À #˚sês¡T. ø√\>∑≥¢ yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”˝À #˚πs+<äT≈£î ø=~›s√E\T>± bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·Tqï|üŒ{Ïø° eT÷&ÉT s√E\ øÏ+<äfÒ á $wüj·T+ ãj·T≥|ü&ç+~. ôV’≤<äsêu≤<é yÓ[flq ø√\>∑≥¢ »>∑Hé düeTø£å+˝À yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” rs¡ú+ d”«ø£]+#ês¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT Äj·Tq ø±+Á¬>dt bÕغ˝À bÕ≥T myÓTੇ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*j·Te∫Ã+~. Äj·Tq $»j·Tq>∑s¡+ #˚s¡T≈£îì eTT+<äT>± nìï yês¡T¶\ H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆ, uÛÑ$wü´‘Y Á|üD≤[ø£ @$T≥qï~ yê]øÏ $e]+#·qTHêïs¡T. 12 e ‘˚B ‘·s¡Tyê‘· Äj·Tq $»j·Tq>∑s¡+ yÓ’j·TkÕ‡sYd”|” myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]ú>± Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚ùd neø±X¯eTT+~. Ç˝≤ ñ+&É>±, kÕ«$T sêø£qT e´‹πsøÏdü÷Ô $»j·Tq>∑s¡+ |ü≥ºD+˝Àì yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” ÁX‚DT\T bÕغ ø±sê´\j·T+˝À m<äT≥ Ä+<√fi¯q #˚|ü{≤ºs¡T. ∫es¡≈£î ø√\>∑≥¢ yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”˝À #˚sês¡T.


|òüTq+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq lyê] edü+‘√‘·‡yê\T Ä~yês¡+ 13, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, @Á|æ˝Ÿ 12: ‹s¡TeT\ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T düìï~Û ˝À lyê]øÏ X¯ìyês¡+ |òüTq+>± edü+‘√‘·‡yê\T ÁbÕs¡+ uÛÑeTj·÷´sTT. m+&Üø±\+˝À ø±\+˝À kÕ«$TøÏ ñ|üX¯eT q+ ø£*–+#·&ÜìøÏ $$<Ûä bÕ˙j·÷\‘√ n_Ûùwø£+ #˚j·T

eT∫©|ü≥ï+ {°&û|” nuÛÑ´]ú>± ø=‘·Ô H˚‘· Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, @Á|æ˝Ÿ 12: ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘·q nôd+;¢ nuÛÑ´s¡Tú\ ¬s+&√ C≤_‘êqT $&ÉT<ä\ #˚j·T>±, ø£ècÕí õ˝≤¢˝À q\T>∑T]øÏ {Ϭø≥T¢ \_Û+#êsTT. M]˝À eTT>∑TZs¡T bÕ‘·ø±|ü⁄\T ø±>±, ˇø£s¡T ø=‘·Ô eTTK+. õ˝≤¢ πø+Á<äyÓTÆq eT∫©|ü≥ï+ {°&û|” {Ϭø{Ÿ bı\÷¢s¡T s¡M+Á<ä nH˚ ø=‘·Ô H˚‘·≈£î <äøÏÿ+~. kÕe÷õø£esêZ\ düMTø£s¡D˝À¢ uÛ≤>∑+>± s¡M+Á<äqT #·+Á<äu≤ãT m+|æø£ #˚XÊs¡ì düe÷#ês¡+. ø±>±, q+~>±eT dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´ dü+–sê\ Á|üuÛ≤ø£sYsêe⁄≈£î ‹]– neø±X¯+ \_Û+∫+~. ø±ì >∑qïes¡+ myÓTà˝Ò´ <ëdü] u≤\es¡∆Hésêe⁄≈£î {Ϭø{Ÿ <äø£ÿ˝Ò<äT. Ä kÕúHêìï e\¢uÛÑH˚ì e+oøÏ Ç#êÃs¡T. Çø£ ‹s¡TePs¡T˝À e÷J myÓTà˝Ò´ kÕ«$T<ëdt≈£î eT∞¢ {°&û|” {Ϭø{Ÿ e∫Ã+~. Äj·Tq >∑‘·+˝À ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ ‹s¡TePs¡T qT+∫ mìïø£j·÷´s¡T. Äj·Tq uÛ≤s¡´ d”‘· ø£ècÕí õ˝≤¢ |ü]wü‘Y #Ó’s¡àHé>± ≈£L&Ü |üì#˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝À 16 nôd+;¢ kÕúHê\T ñ+&É>±, Ç|üŒ{ÏøÏ 9 kÕúHê\˝À {°&û|” nuÛÑ´s¡Tú\T Ksês¡T nj·÷´s¡T. $T–*q @&ÉT kÕúHê\˝À $»j·Tyê&É ôd+Á≥˝ŸqT ;CÒ|”øÏ πø{≤sTT+#ês¡T. eTs√ Äs¡T kÕúHê\≈£î {°&û|” nuÛÑ´s¡Tú\qT Á|üø£{Ï+#ê*‡ ñ+~. M{Ï˝ÀH˚ q>∑s¡ |ü]~Û˝À ñqï eT÷&ÉT nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\T ñ+&É≥+ $X‚wü+.

bÕD´+˝À Äe÷BàbÕغ nuÛÑ´]ú Á|ü#ês¡+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£s¡÷ï\T, @Á|æ˝Ÿ 12: bÕD´+ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ Äe÷à B bÕغ nuÛÑ´]ú |æ_$ düTã“j·T´ X¯ìyês¡+ Á|ü#ês¡+˝À <ä>±s¡T. q>∑s¡+˝Àì Á|üeTTK s¡M+Á<ë $<ë´dü+düú\ &Ó’¬sø£ºsY dæã“j·T´ eT÷&ÉT <äXÊu≤›\T>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+ ˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\ ◊ø£´‘·‘√ düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√dü+ Ä+<√fi¯q\T #˚|ü{≤ºs¡T. πøÁJyê˝ŸqT dü÷Œ¤]Ô>± rdüT≈£îì düTã“j·T´ Ä bÕغ düuÛÑ´‘·«+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. bÕD´+ nôd+;¢ kÕúHêìøÏ b˛{°øÏ ~– Á|ü#ês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± nuÛÑ´]ú düTã“j·T´ Çm+mdt Á|ü‹ì~Û‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü\T $wüj·÷\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. ‘êqT yÓTTqï{Ï es¡≈£î kÕ<Ûës¡D e´øÏÔ>± e´eVü≤ ]+#êqì nHêïs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q˝À ‘êqT ø£\‘· #Ó+~qì nHêïs¡T. <˚X¯+˝À n$˙‹ ô|]–+<äì, uÛ≤$‘·sê\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì Äe÷BàbÕغ˝À #˚sêqì nHêïs¡T. kÕ«s¡ú+ ø√dü+ m+|æ nôd+;¢ kÕúHê\≈£î b˛{°#˚düTÔqï n$˙‹ nuÛÑ´s¡Tú\qT z&ç+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. n$˙‹ s¡Væ≤‘· nuÛÑ´s¡Tú\≈£î z≥T y˚dæ ‘·eT ìC≤sTTrì ìs¡÷|æ+#·Tø√yê\ì Äj·Tq nHêïs¡T.

Çs¡T bÕغ\ eT<Ûä´ ‘˚\˙ nuÛÑ´s¡T∆\ ù|s¡T¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, @Á|æ˝Ÿ 12: nôd+_¢ mìïø£\T e#êÃsTT. ø±ì nuÛÑ´s¡T∆\ ù|s¡T¢ e÷Á‘·+ yÓ\¢&çø±˝Ò<äT. ø±+Áπ>dt bÕغ, yÓ’mdtÄsYdæ|æ, {Ï&ç|æ nuÛÑ´s¡T∆\ C≤_‘ê ø£düs¡‘·TÔ #˚dü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. @ kÕúq+˝À @es¡T ñ+{≤s√ me]ì ‘√*–kÕÔs√ ‘Ó*j·T&É+ ˝Ò<äT. düeTj·T+ m≈£îÿe ˝…q+<äTq ÄXÊyê<ÛäT\T fÒø£åHé ‘√ n~ÛcÕºq+ #·÷≥Tº Á|ü<Ûäs¡Ùq\T #˚düTÔHêïs¡T. ø±+Áπ>dt bÕغ ≈£L&Ü C≤_‘êqT Á|üø£{Ï+#·≈£î+&Ü Ä\dü´+ #˚düTÔ+~. |ædædæ n<Ûä´≈£åî\T ñÁ>∑ ≈£L&Ü Hêj·T≈£î\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ˝Òø£ b˛e&É+ ù|<ä› düeTdü´>± e÷]+~. Ç{Ïe\ »]–q <ä[‘·, –]»q #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·≈£î ≈£L&Ü Çj·Tq <ä÷s¡+>± ñHêï&ÉT. yÓ’ø±bÕ ≈£L&Ü Á|ü<Ûëq C≤_‘êqT $&ÉT<ä\ #˚j·Tø£ b˛e&É+ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î ìs¡dü+>± nì|ædüTÔ+~. m~ myÓTÆq nuÛÑ´s¡T∆\ ‘·T~ C≤_‘ê $&ÉT<ä\ #˚ùdÔ õ˝≤¢ yÓTT‘·Ô+ bÕغ\ Á|ü#ês¡+ ‘√ |ü+&ÉT>∑ yê‘êes¡D+ H˚\ø=+≥T+~.

z≥s¡T¢ $esê\T yÓuŸôd’{Ÿ, ôd˝Ÿbò˛Hé <ë«sê ‘Ó\TdüT≈£îH˚ dü<äTbÕj·T+ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 12: kÕ<Ûës¡D mìïø£\T dü+<äs¡“¤+>± z≥s¡T¢ ‘·eT b˛*+>¥ ùdºwüHé, C≤_‘ê˝À d”]j·T˝Ÿ HÓ+ãsY $esê\qT yÓuŸôd’{Ÿ <ë«sê ˝Ò<ë ôd˝Ÿbò˛Hé <ë«sê ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î dü<äTbÕj·T+ mìïø£\ ø£$TwüHé ø£*Œ+∫+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. yÓuŸôd’{Ÿ <ë«sê á $esê\qT http://www.ceoandhra.nic.in/ceonew/home. aspx nÁ&ÉdüT‡qT dü+<ä]Ù+∫ sêh Á|ü<Ûëq mìïø£\ n~Ûø±] yÓuŸ ôVAyéT ù|J˝À search your name ã≥Hé øÏ¢ø˘ #˚j·÷\ì, ‘·<äT|ü] e#˚à Ád”ÿHé˝À õ˝≤¢, nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+, Ç+{Ï ù|s¡T ˝Ò≈£î+&Ü ‘·eT ù|s¡T *+>∑+ $esê\T |üP]Ô #˚dæ Á|æ+{Ÿ Ä|ü¸Hé øÏ¢ø˘ #˚ùdÔ bÕsYº HÓ+ãsY, m|æø˘ HÓ+ãsY, b˛*+>¥ ùdºwüHé ù|s¡T, HÓ+ãs¡T‘√ ≈£L&çq $esê\‘√ ≈£L&çq z≥sY dæ¢|t Á|ü<ä]Ù‘·eTÚ‘·T+<äHêïs¡T. á z≥s¡T dæ¢|ü⁄ŒqT Á|æ+{Ÿ rdüTø√e#·Ãì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. n˝≤π> z≥s¡T¢ 92462 80027 HÓ+ãsY≈£î ôd˝Ÿ bò˛Hé mdtm+mdt |ü+|ü&É+ <ë«sê á $esê\T bı+<äe#·TÃqì ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ+ãs¡T≈£î nì Vote<Voter ID Card Number> (ExampleG vote AP412120780445) mdtm+mdt |ü+|æ‘˚ yê] b˛*+>¥ ùdºwüHé, z≥s¡T $esê\T ‹]– mdtm+mdt <ë«sê yê] ôd˝Ÿbò˛Hé≈£î n+<äT‘êj·THêïs¡T. á $esê\qT ‘·«s¡˝À ádtº >√<ëe] yÓuŸôd’{Ÿ˝À ≈£L&Ü bı+<äT|üs¡#·qTHêïeTì, http://eastgodavari.nic.in nÁ&Édt qT+∫ z≥s¡T¢ ‘·eT $esêq\T ‘Ó\TdüTø√e#·Ãì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À z≥s¡T¢ n+<ä]ø° q÷s¡T XÊ‘·+ z≥sY dæ¢|ü⁄Œ\ C≤ØøÏ #·s¡´\T ¬>’ø=HêïeTì, M{Ï‘√ bÕ≥T ô|’ düe÷#ês¡ dü<äTbÕj·÷\qT ≈£L&Ü z≥s¡T¢ dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√e#·Ãì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

mìïø£\ |òæsê´<äT\ô|’ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àø£+Á{À˝Ÿ s¡÷yéT õ˝≤¢˝À »s¡T>∑qTqï bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, nôd+;¢ mìïø£\T dü+ã+~Û+ ∫q mìïø£\ |òæsê´<äT\T d”«ø£s¡D≈£î ø±øÏHê&É ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À 1077 ({À˝ŸÁ|ò”), 18004253077 ({À˝Ÿ Á|ò”) q+ãs¡¢‘√qT, 0884` 2376184 bòÕ´ø˘‡ HÓ+ãs¡¢‘√ ≈£L&çq õ˝≤¢ kÕ∆sTT ôV≤˝ŸŒ˝…’Hé n+ &é |òæsê´<äT\ e÷ì≥]+>¥ ôd˝ŸqT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+ <äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é yÓ\¢&ç+#ês¡T. õ˝≤¢ kÕ∆sTT˝À @sêŒ≥T #˚dæq |òæsê´<äT\ e÷ì≥]+>¥ ôd˝Ÿ 3 wæ|òü⁄º\ $<Ûëq+ ˝À 24 >∑+≥\÷ |üì#˚düTÔ+<äì nHêïs¡T. n˝≤π> Ç`yÓTsTT˝Ÿ nÁ&Édt\T egelections2014.control@gmail. com, egoaolr@nic.in≈£î |æsê´<äT #˚j·Te#·Ãì ø£˝…ø£ºsY ù|s=ÿ Hêïs¡T. ø±e⁄q mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ @yÓTÆHê |òæsê´<äT\T+fÒ á ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷yéT≈£î ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

&Éy˚T edü+‘√‘·‡yê\ ñ<˚›X¯´+. X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ <˚y˚s¡T \‘√ ø£*dæ eT\j·T|üŒkÕ«$T Ä\j·T+ qT+∫ }πs–+|ü⁄>± ãj·T\T<˚] edü+‘·eT+&ÉbÕìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. nø£ÿ&É l<˚$, uÛÑ÷<˚$ düy˚T‘· eT\j·T|üŒkÕ«$Tyê]øÏ $$<Ûä s¡ø±\ |üfi¯fls¡kÕ\‘√ n_ÛùwøÏ+#ês¡T. á ñ‘·‡yê\˝À kÕ«$T neTà

yês¡T¢ Ä\j·T+ qT+&ç ‹s¡TNÃ˝À eT∞fl }πs–+|ü⁄>± eT+ &ÉbÕìøÏ y˚+#˚dæ edü+‘√‘·‡e+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. edü+‘√‘·‡ yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì lyê]øÏ ìs¡«Væ≤+#˚ ø£˝≤´D√‘·‡e+, &√˝À‘·‡e+, Ä]®‘· ÁãVü≤Àà‘·‡e+, düVü≤ÁdüÔ BbÕ\+ø£s¡DqT {Ï{Ï&ç s¡<äT› #˚dæ+~. lyê]øÏ ìs¡«Væ≤+∫q edü+‘√‘·‡yê˝À¢

eT*|òüT{≤ºìøÏ ‘Ós¡! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, @Á|æ˝Ÿ 12: XÊdüqdüuÛÑ, bÕs¡¢yÓT+≥T mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ X¯ìyês¡+ qT+&ç Hê$TH˚wüqT¢ d”«ø£]düTÔ+&É≥+‘√ mìïø£\˝À n‘·´+‘· ø°\ø£yÓTÆq eT*|òüT{≤ºìøÏ ‘Ós¡˝Ò∫+~. HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À |ü~ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î, ˇø£ m+|” kÕúHêìøÏ mìïø£\T »s¡>∑qT+&É>±, X¯ìyês¡+ qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ Hê$TH˚wüq¢ |üs¡«+‘√ sê»ø°j·TbÕغ\˙ï j·TT<ë∆ìøÏ düï<ä∆eTe⁄‘·T HêïsTT. 2009 mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ HÓ\÷¢s¡Ts¡÷s¡˝Ÿ Ä‘·à≈£Ls¡T, düπs«|ü*¢, ñ<ä j·T–] ìjÓ÷»esêZ\qT, |æÄsY|æ HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡ ìjÓ÷»ø£esêZìï, {Ï&ç|æ >∑÷&ÉTs¡T, dü÷fi¯Sfls¡Tù|≥, yÓ+ø£≥–], ø±e*, ø√ePs¡T nôd+;¢ kÕúHê\qT ¬>\T#·Tø√>± HÓ\÷¢s¡T m+|” kÕúHêìï ø±+Á¬>dtbÕغ ¬ø’edü+ #˚düT ≈£î+~. n≥T ‘·s¡Tyê‘· yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” ø=‘·Ô>± bÕغì @sêŒ≥T #˚dæqH˚|ü<∏ä´+˝À HÓ\÷¢s¡T m+|”øÏ, ø√ePs¡T nôd+;¢ kÕúHêìøÏ, ñ<äj·T– ] nôd+;¢ kÕúHê\øÏ sêJHêe÷\T #˚dæHê y˚Tø£bÕ{Ï sê»yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶(ø±+Á¬>dt m+|æ), y˚Tø£bÕ{Ï #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶ (ñ<äj·T–] myÓTà

˝Ò´), qqï|ü⁄¬s&ç¶ Á|üdüqï≈£îe÷sY¬s&ç¶ {Ï&ç|æ ø√ePs¡T myÓTà˝Ò´ sêJHêe÷\T #˚dæ yÓ’j·T kÕ‡sYd”|”˝À #˚] ¬>\Tbı+<ä&É+‘√ {Ï&ç|æ myÓTà˝Ò´\ ã\+ 5qT+&ç 4≈£î ‘·–Z+~. n˝≤ π> ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´ ã\+ 4 qT+&ç 3≈£î ‘·–Z+~. nsTT‘˚ |æÄsY|æ ø±+Á¬>dt‘√ ø£*dæq H˚|ü<∏ä´+˝À ÄbÕغ XÊdüqdüuÛÑT´\T ñ+>∑ eT÷s¡T l<Ûäs¡ø£ècÕí¬s&ç¶ ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´ øÏ+<ä ˝…ø£ÿ≈£î e#êÃs¡T. 2009 ã˝≤ã˝≤\qT |ü]o*ùdÔ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ 4, ø±+Á¬>dt 4, yÓ’j·TkÕ‡sYd”|” 2, ˇø£ m+|” kÕúHêìï ø£*– ñHêïsTT. yÓTT‘·Ô+ |ü~ XÊdüqdüuÛÑ ìjÓ÷»ø£e sêZ\˝À á mìïø£˝À¢ eT÷&ÉT bÕغ\T b˛{° #˚düTÔ+&É&É+ e\¢ ˇø£ÿ HÓ\÷¢s¡T s¡÷s¡˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ‘·|æŒ+∫ $T>∑‘ê ‘=$Tà~ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\˝ÀqT, HÓ\÷¢s¡T m+|” kÕúq+˝Àq÷ eTTø=ÿD|ü⁄ b˛{° @s¡Œ& ÉqT+~. n˝≤π> HÓ\÷¢s¡Ts¡÷s¡˝Ÿ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À _C…|æ, yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”, ø±+Á¬>dt, C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ\T Á|ü<Ûëq+>± b˛{°˝À ñ+&É&É+ e\¢ Çø£ÿ&É e÷Á‘·+ #·‘·Ts¡TàK b˛{° nìyês¡´+>± ø£ì|ædüTÔ+~. HÓ\÷¢s¡T

m+|” kÕúHêìøÏ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Ä<ë\ Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ì, ø√ePs¡T nôd+;¢øÏ ø√\+¬s&ç¶ lqTyêdüT\ ¬s&ç¶, ñ<äj·T–] nôd+;¢ kÕúHêìøÏ u§*¢H˚ì yÓ+ø£≥s¡e÷sêe⁄qT ø±e*øÏ ;<äeTkÕÔHésêe⁄qT, HÓ\÷¢s¡T ñ+>∑eT÷s¡T l<Ûäs¡ø£ècÕí¬s&ç¶, yÓ+ø£≥–]øÏ ≈£îs¡Tø=+&É sêeTø£èwüí\qT Á|üø£{Ï+∫q dü+>∑‹ >∑Ts¡TÔ+&˚ ñ+≥T+~. Ms¡T ø±≈£î+&Ü >∑÷&ÉTs¡T, dü÷fi¯Sfls¡Tù|≥, düπs«|ü*¢, Ä‘·à≈£L s¡T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î nuÛÑ´s¡Tú\qT Á|üø£{Ï+#ê*‡ ñ+~. ø±+Á¬>dt bÕغ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î rÁe+>± @ nuÛÑ´]úì Á|üø£{Ï+#·ø£b˛>±, ø√ePs¡T≈£î #˚ePs¡T <˚e≈£îe÷sY¬s&ç¶ì, HÓ\÷¢s¡T q>∑sêìøÏ Äq+ #Ó+#·T düTu≤“¬s&ç¶, HÓ\÷¢s¡T s¡÷s¡˝Ÿ≈£î Äq+ $»j·T≈£îe÷ sY¬s&ç¶ì, ñ<äj·T–]øÏ #Ó+#·\u≤ãT j·÷<äyé, Ä‘·à≈£Ls¡T≈£î Äq+ sê+Hêsêj·TD¬s&ç¶\qT ìs¡ísTT+∫q≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. $T>∑‘ê ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î Ç+‘·es¡≈£î nuÛÑ´s¡Tú\ |ü]o\q≈£î sê˝Ò<äT. Çø£ yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” >∑‘·+˝À ìjÓ÷»ø£esêZ\ ÇHé#Ûês¡T®\T>± ìj·T$T+∫q yê]H˚ HÓ\÷¢s¡T myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´s¡Tú\T>± s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+|æ+~.

‹s¡TeT\˝À uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› kÕ<ës¡D+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡TeT\, @Á|æ˝Ÿ 12: ‹s¡TeT\ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHês¡ú+ X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ 6>∑+≥\ qT+&ç 10>∑+≥\ es¡≈£î uÛÑ≈£îÔ\T kÕ<Ûës¡D kÕúsTT˝À ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. B+‘√ düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ yÓ[fl y˚∫ ñ+&˚ uÛÑ≈£îÔ\ ø£+bÕs¡TºyÓT+≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\‘√ 14 ì+&É>±, M]øÏ düs¡«<äs¡Ùq+ <ë«sê kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î 10>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. 300s¡÷bÕj·T\ Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯<äs¡ÙHêìøÏ 3>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+&É>±, ø±*u≤≥q ‹s¡TeT\≈£î e#˚à ~e´<äs¡Ùq+ {À¬øqT¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î ◊<äT>∑+≥\ düeTj·T+, 50s¡÷bÕj·T&É\ düT<äs¡Ùq+ {Ϭø≥T¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î 4>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·TqïuÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. ≈£L´˝…’Hé˝Àì uÛÑ≈£îÔ\≈£î ì‘ê´qïÁ|ükÕ<ä düeTT<ëj·T+ qT+&ç eT+∫˙s¡T, bÕ\T, bı+>∑*ì {Ï{Ï&ç dæã“+~ uÛÑ≈£îÔ\≈£î n+<äCÒXÊs¡T. πø+ÁBj·T $#ês¡D ø±sê´\j·T+ e<ä› ñ∫‘·, 50,100, 500s¡÷bÕj·T\ >∑<äT\T uÛÑ≈£îÔ\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñHêïsTT. ø£˝≤´Dø£{≤º, ì‘ê´qï Á|ükÕ<ä düeTT<ëj·÷\ e<ä› uÛÑ≈£îÔ\T

CÀ´‹ u≤|üP˝ÒqT Ä<äs¡Ù+>± rdüT≈£îì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ eTT+<äT≈£î kÕ>±* ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 12: CÀ´‹u≤|ü⁄˝Ò eTVæ≤fi¯\ $<ä´, yÓqTø£ã&ç, <ä[‘·T\ ñqï‹ ø√dü+ m+‘√ ø£èwæ #˚dæq eTVü‰ |ü⁄s¡Twüß&Éì, Äj·TqqT Ä<äs¡Ù+>± rdüT≈£îì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ eTT+<äT≈£î kÕ>±\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ Á|üuÛÑT‘·« kÕe÷q´ ÄdüT|üÁ‹ düMT|ü+˝À >∑\ ≈£L&É* e<ä› CÀ´‹sêe⁄ |üP˝Ò $Á>∑Vü‰ìøÏ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY |üP\e÷\\T y˚dæ |òüTq+>± ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ CÀ´‹ u≤|ü⁄˝Ò kÕ«‘·+Á‘ê´ìøÏ eTT+<˚ yÓqTø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\, n≥º&ÉT>∑T esêZ\ Á|ü»\T ø√dü+ m+‘·>±H√ bÕ≥T |ü&ܶs¡Hêïs¡T. »q JeHêìøÏ Äj·TqqT Ä<äs¡Ù+>± rdüTø√yê*‡q ÄeX¯´ø£‘· m+‘Ó’Hê ñ+<äHêïs¡T. sêC≤´+>∑+˝À nìï esêZ\≈£î düe÷q Vü≤≈£îÿ\T ø£*Œ+#·&ÜìøÏ bÕ≥T |ü&ܶs¡ì, <ëìøÏ |ü⁄Hê~ n+uÒ<äÿsY, |üP˝Ò, »>∑J®eHésêyéT ‘·~‘·s¡T\T y˚XÊs¡Hêïs¡T. |üP˝Ò Äj·Tq düreTDÏ kÕ$Áru≤|üP˝ÒøÏ $<ä´ H˚]Œ yê] <ë«sê eTVæ≤fi¯ nuÛÑT´qï‹øÏ ø£èwæ #˚XÊs¡Hêïs¡T. ‘=\T‘· <=y˚Tà{Ï dü‘·´Hêsêj·TD uÀB CÀ´‹ u≤ |üP˝Ò J$‘· #·]Á‘·ô|’ @sêŒ≥T #˚dæq ∫Á‘· Á|ü<äs¡ÙqqT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ‹\øÏ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ n+uÒ<äÿsY, CÀ´‹ u≤|üP˝Ò ∫Á‘· |ü{≤\≈£î ø£˝…ø£ºsY |üP\e÷\\T y˚dæ |òüTq+>± ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±øÏHê&É Äضy√ ;ÄsY n+uÒ<äÿsY, @&ûm+ôV≤#Yy√ &Üø£ºsY m+.|üeHé ≈£îe÷sY, kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT XÊK &û&û mdt.eT<ÛäTdü÷<Ûäqsêe⁄, ;d” ø±s=ŒπswüHé á&û eTVü≤à<é s¡eP|òt, $ø£˝≤+>∑ XÊK @&û yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, mdtmdt@ |”y√ Ç.#·Áø£<Ûäs¡sêe⁄, dæ$˝Ÿ dü|ü¢sTTdt &ûm+ {°Mmdtõ ≈£îe÷sY, u≤yéTôd|t ùdº{Ÿ »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø ≈£îe÷sYu≤ãT, $X¯« »q ø£fi≤eT+&É* õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T e&ç¶ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, ¬><ë›&É yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, |æ*¢ lìyêdt, &ç|üP´{° ‘·Vü≤d”˝≤›sY >öØ Hêj·TT&ÉT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

mìïø£˝À¢ $<ÛäT˝À¢ ìs¡¢ø£å´+ô|’ ñbÕ<Ûë´j·TT&çô|’ düôdŒq¸Hé y˚≥T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 12: õ˝≤¢˝À yÓTT<ä{Ï $&É‘· õ˝≤¢ |ü]wü‘Y mìïø£\T dü+<äs¡“¤+>± ø£|æ˝ÒX¯«s¡|ü⁄s¡+ eT+&É\+ e\÷¢s¡T Á>±eT+˝À õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À dü÷ÿ˝Ÿ ndæôdº+>¥>± |üì#˚düTÔqï mHé.C≤Hé mìïø£\ $<ÛäT\T düÁø£eT+>± ìs¡«]Ô+#·ø£ b˛e&É+‘√ õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] ¬ø.lìyêdüT\T¬s&ç¶ n‘· ìì $<ÛäT\ qT+∫ düôdŒ+&é #˚XÊs¡T. mìïø£\ $<ÛäT\ ìs¡¢ø£å´+‘√ n‘·ìì $<ÛäT\ qT+∫ ‘=\–+#·&É+ »]–+<äì &ûáz ù|s=ÿHêïs¡T.

Hêsê ˝Àπøwt ãdüT‡ j·÷Á‘·≈£î düHêïVü≤\T

kÕ<Ûës¡D kÕúsTT˝À ø£ì|æ+#ês¡T. Ä\j·T+˝À|ü\ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+ #·T≈£îH˚+<äT≈£î eTVü‰\|òüT<äs¡ÙHêìï {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T neT\T #˚düTÔHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ y˚≈£îeC≤eTT qT+&ç ns¡úsêÁ‹ es¡≈£î

56,293eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê]ì <ä]«+#·T≈£îqï≥T¢ {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº+˝À »s¡>∑qTqï mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À uÛÑ≈£îÔ\ sêø£ ‘·–Zq≥T¢ {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T.

e÷ &çe÷+&ÉT¢ n+^ø£]+#˚ bÕغπø eT<䛑·T. p*j·THé Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, @Á|æ˝Ÿ 12: ‘·eT &çe÷+&É¢qT @ bÕغ nsTT‘˚ n+^ø£]düTÔ+<√ Ä bÕغπø ‘êeTT sêqTqï mìïø£˝À¢ eT<䛑·T ÇkÕÔeTì <ä[‘· eTVü‰düuÛÑ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT e÷‘·es¡|ü⁄ p*j·THé ‘Ó*bÕs¡T. á y˚Ts¡≈£î bÕغ sêÁwüº ø±s¡´es¡Z düe÷y˚X¯+˝À rsêàq+ #˚XÊeTì Äj·Tq X¯ìyês¡+ Çø£ÿ&É MT&çj·÷≈£î ‘Ó*bÕs¡T. rsêàq+ Á|ü‘·T\qT MT&çj·÷≈£î n+<äCÒXÊs¡T. <ä[‘·T\qT z≥T u≤´+≈£î>± yê&ÉT≈£î+≥Tqï sê»ø°j·T bÕغ\T <ä[‘·T\ dü+πøåeT+ >∑T]+∫, yê]øÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ |ü<∏äø±\ >∑T]+∫ ø±ì, ø£˙dü Vü‰MT\T ≈£L&Ü Çe«&É+˝Ò<äì p*j·THé $eT]Ù+#ês¡T. áy˚Ts¡≈£î <ä[‘· eTVü‰düuÛÑ 14 &çe÷+&ÉT¢ #˚düTÔqï<äHêïs¡T. md”‡, md”º ø±s=ŒπswüHé <ë«sê <ä[‘·T\≈£î neT\T #˚düTÔqï uÛÑ÷$T ø=qT>√\T |ü<∏äø±ìøÏ u≤´+≈£î *+πøJ ˝Ò≈£î+&Ü #˚j·÷\Hêïs¡T. n˝≤π> md”‡, md”º\≈£î ∫qï yê´bÕsê\T #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î u≤´+≈£î\‘√ dü+ã+<Ûä+˝Ò≈£î+&Ü md”‡, md”º ø±s=ŒπswüH˚¢ \ø£å s¡÷bÕj·T\

˝À|ü⁄ s¡TD≤\qT eT+ps¡T #˚j·÷\Hêïs¡T. <ä[‘· Á¬ø’düÔe⁄\qT md”‡ πø≥–Ø øÏ+<ä #˚]à ]»πs«wüqT¢ e]Ô+|üCÒj·÷\Hêïs¡T. 60 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ md”‡\≈£î ìs¡ísTT+∫q 15 XÊ‘·+, md”º\≈£î e]Ô+|üCÒdüTÔqï 7 XÊ‘·+ ]»πs«wüqT¢ dü]b˛eì, Á|üdüTÔ‘· »HêuÛ≤ <ëe÷cÕ Á|üø±s¡+ ]»πs«wüq¢ XÊ‘·+ ô|+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. n˝≤π> uÛÑ÷$T˝Òì ìs¡Tù|<ä˝…’q md”‡, md”º\≈£î ≈£î≥T+u≤ìøÏ ¬s+&ÉT mø£sê\T uÛÑ÷$Tì $&ç>± |ü+|æD° #˚j·÷\Hêïs¡T. md”‡,md”º $<ë´s¡Tú\≈£î düº&û dü]ÿ˝Ÿ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. yÓ’<ä´ $<ä´qT nuÛÑ´dæ+∫q md”‡,md”º\≈£î kı+‘·+>± ÄdüŒÁ‘·T\T HÓ\ø=˝ÒŒ |üø£å+˝À yê]øÏ s¡TD≤\T eT+ps¡T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. M{Ï‘√bÕ≥T eT]ø=ìï &çe÷+&É¢qT ≈£L&Ü sê»ø°j·T bÕغ\ eTT+<äT+∫q p*j·THé M{Ïì @ bÕغ nsTT‘˚ n+^ø£]+∫ mìïø£\ Á|üD≤[ø£˝À #˚s¡TdüTÔ+<√ Ä bÕغπø <ä[‘· eTVü‰düuÛÑ sêÁwüº yê´|üÔ+>± eT<䛑·T ÇdüTÔ+<äì Äj·Tq Á|üø£{Ï+#ês¡T.

Á|üXÊ+‘·+ eTT–dæq ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\T

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 12: õ˝≤¢˝À ¬s+&√ $&É‘·>± »]–q ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\T Á|üXÊ+ ‘·+>± »s¡>∑&É+‘√ bÕ≥T 80XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<äT ø±e&É+ |ü≥¢ õ˝≤¢j·T+ Á‘ê+>∑+ Vü≤ s¡¸+ e´ø£Ô+#˚k˛Ô+~. õ˝≤¢˝Àì C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\T ¬s+&ÉT $&É‘·\T>± ìs¡«Væ≤+∫ düC≤e⁄>± Á|üXÊ+‘·>± ìs¡«Væ≤+ #·&É+˝À õ˝≤¢j·T+Á‘ê+>∑+ rÁe ø£èwæ #˚dæ+ ~. b˛*+>¥ s√E m˝≤+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·&É+˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, õ˝≤¢md”Œ\ ‘√ bÕ≥T dæã“+~ Á|ü<ÛëqbÕÁ‘· eVæ≤+#ês¡T. mìïø£\˝À #Ó<äTs¡TeT<äTs¡T dü+|òüT≥q\ $TqVü‰ Á|üXÊ+‘·+>± »s¡>∑&É+, z≥s¡T¢ ìs¡“¤j·T+>±, ùd«#·Ã¤>± ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. ¬s+&ÉT $&É‘·\˝À õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ rÁe ø£èwæ #˚dæ+~.

áy√ m+J>√bÕ˝Ÿ, C…áy√ lìyêdüsêE, Ä\j·T &ç|üP´{° áy√ ∫qï+>±] s¡eTD, b˛≥T ô|cÕÿsY πøX¯esêE ‘·~‘·s¡ {Ï{Ï&ç dæã“+~‘√ bÕ≥T y˚˝≤~eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝§ZHêïs¡T. eTs√ ¬s+&ÉTs√E\bÕ≥T »]π> edü+‘√‘·‡yê\˝À uÛÑ≈£îÔ\T eTT+<äTs√E $»j·÷u≤´+≈£î q+<äT 500s¡÷bÕj·T\ Ä]®‘·+ #Ó*¢+∫ e´øÏÔ>∑‘· {Ϭø{Ÿ bı+~ edü+‘√‘·‡e+˝À bÕ˝§Zqe#·TÃqì {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. ‹s¡TeT\˝À H˚{Ï qT+&ç »s¡T>∑T‘·Tqï edü+‘√‘·‡e+ eT+&ÉbÕìï n≥M ÁbÕ+‘·+ e˝Ò {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T r]Ã~<ë›s¡T.

mìïø£\≈£î |üø£&É“¤+BÛ>±, düC≤e⁄>± ìs¡«Væ≤+∫ b˛*+>¥ XÊ‘êìï ô|+#·&É+˝À õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ $»j·Te+‘·yÓTÆ+~. >∑‘· mìïø£\˝À nH˚ø£ÁbÕ+‘ê\˝À z{Ï+>¥ XÊ‘·+ ‘·≈£îÿe ñ+&É&Üìï >∑eTì+∫q õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY b˛*+>¥ XÊ‘·+ ô|+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|òü⁄q nH˚ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. 18dü+e‘·‡sê\T ì+&ç j·TTer.. j·TTe≈£î\qT z≥s¡T C≤_‘ê˝À #˚]Œ+ #·&É+, C≤_‘ê˝À ù|s¡T¢ >∑\¢+‘Ó’sTTq yê]ì C≤_‘ê˝À #˚]Œ+#˚ $<Ûä+>± õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ mH√ï ø±s¡´Áø £e÷\T #˚|ü{Ϻ+~. B+‘√bÕ≥T mìïø£\˝À Á|ü‹ ˇø£ÿ z≥s¡T ‘·q z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#˚ $<Ûä+>± #Ó’‘·q´ ø±s¡´Áø£e÷\T, ne>±Vü≤q dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤+∫ b˛*+>¥ XÊ‘·+ ô|+#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚dæq õ˝≤¢ø£˝…ø£ºsY‘√ bÕ≥T õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>±ìï Á|ü»\T n_Ûq+

~düTÔHêïs¡T. >∑‘· @&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY>± |ü<äM u≤<Ûä´‘·\qT #˚|ü{Ϻq ‘·s¡Tyê‘· Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\qT |üø£&É“¤+BÛ>± neT\T #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ kÕe÷õø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT õ˝≤¢ø£˝…ø£ºsY #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ‘·q düreTDÏ‘√ z≥s¡T¢>± qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y mìïø£˝À¢ z≥T y˚dæ n+<ä]øÏ Ä<äs¡Ù+>± ì*#ês¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ z≥s¡T>± qyÓ÷<äT#˚düTø√e&É+‘√ bÕ≥T K∫Ñ·+>± mìïø£\˝À z≥T y˚ùd $<Ûä+>± ø£˝…ø£ºsY #˚|ü{Ϻq ø±s¡´Áø£e÷\≈£î düs¡«Á‘ê Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n~Ûø±s¡ u≤<Ûä´‘·\‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ kÕe÷õø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+#·&É+‘√bÕ≥T Ç+<äT˝À dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\qT, $<ë´s¡Tú\qT, n~Ûø£ dæã“+~ì uÛ≤>∑kÕ«eTT\T>± #˚j·T&Üìï Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T Vü≤]¸düTÔHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, @Á|æ˝Ÿ 12: {Ï&ç|æ bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT ‘·qj·TT &ÉT Hêsê ˝Àπøwt ãdüT‡ j·÷Á‘·qT $»j·Te+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î õ˝≤¢ bÕغ Hêj·T≈£î\T düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. eTs√ ¬s+&ÉT s√E\˝À á ãdüT‡ j·÷Á‘· ùw&ÉT´˝Ÿ Ksês¡T ø±qT+~. õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT <ëeT#ês¡¢ »Hês¡∆Hé n+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê \qT eTT+<äT>±H˚ Hêsê ˝Àπøwt ≈£î $e]+#ês¡T. sêÁwüº |ü]•\ ≈£î\T õ˝≤¢ #˚s¡T≈£îqï ‘·s¡Tyê‘· Äj·÷ ìjÓ÷»ø£ esêZ\˝À Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î s¡÷{Ÿ e÷´|t Ksês¡T ø±qT+~.

Hê$TH˚wüq¢≈£î >∑+≥ yÓ÷–+~ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, @Á|æ˝Ÿ 12: nô|+_¢, bÕs¡ºyÓT+{Ÿ mìïø£\≈£î dü+ã+ ~+∫ Hê$TH˚wüq¢≈£î >∑+≥ yÓ÷–+~. á kÕ] dü«‘·+Á‘·T\T>± $$<Ûä bÕغ\ ¬sã˝Ÿ‡ >± ã] ˝ÀøÏ ø=+‘· eT+~ Hêj·T≈£î\T ~>∑uÀ‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ Á|ü‹ πø+Á<ä+ e<ä› Hê$TH˚wüHé y˚ùd+<äT≈£î ‘·–q dü\Vü≤\T, düe÷#ês¡+ ‘Ó*j·T |ü]#˚+<äT≈£î düVü≤j·T πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. nuÛÑ´s¡T∆\≈£î 25 dü+ˆˆ\T ej·TdüT‡ ø£*– ñ+&Ü*. bòÕs¡+ 26( n|òæ&ç${Ÿ) Hê$TH˚wüHé |üÁ‘·+‘√ bÕ≥T n+<ä#˚kÕÔs¡T. Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚ùd düeTj·T+˝À nuÛÑ´s¡T∆\‘√ bÕ≥T q\T>∑T]ì e÷Á‘·y˚T n~Ûø±] e<ä›≈£î y˚\¢&ÜìøÏ nqTeT‹kÕÔs¡T. b˛{Ï #˚ùd nuÛÑ´s¡T∆\≈£î bÕغ qT+&ç nsTT‘˚ ˇø£s¡T Á|ü‹bÕ~kÕÔs¡T. n<˚ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡T∆\≈£î 25 eT+~ Á|ü‹bÕ+~+#ê*‡ ñ+≥T+~. Ç˝≤+{Ï $esê\qT |üP]Ô>± ‘Ó\TdüTø=ì Hê$TH˚wüHé n+<äCÒj·÷*‡ ñ+≥T+~. ˇø£ y˚fi¯ mìïø£\ ìã+<Ûäq\≈£î @yÓTÆHê b˛s¡bÕ≥T>± Hê$TH˚wüHé ˝Àì $esê\T ñqïf…Æ¢‘˚ nuÛÑ´]∆ Hê$TH˚wüHé qT ‹s¡düÿ]kÕÔs¡T.

15q ª‘·÷s¡TŒµq #·+Á<äu≤ãT |üs¡´≥q Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 12: ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝À nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+≥T mìïø£\ Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷\˝À uÛ≤>∑+>± ‘Ó\T>∑T<˚ X¯+bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT |üs¡´{Ï+#·qTHêïs¡T. áHÓ\ 15e ‘˚Bq õ˝≤¢˝À |üs¡´{Ï+#˚ ôw&É÷´\T Ksê¬s’+~. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ uÛ≤>∑+>± bÕغÁX‚DT\qT ñ‘˚Ô»|ü]#˚+<äT≈£î #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT õ˝≤¢˝À ˇø£s√E |üs¡´{Ï+#·qTHêïs¡T. õ˝≤¢˝À eT+&Éù|≥, ø=‘·Ôù|≥, |æ.>∑qïes¡+ ìjÓ÷»ø£esêZ\ |ü]~Û˝À s√&éc˛qT ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. áHÓ\ 15e ‘˚Bq eT<Ûë´Vü‰ï+ 3>∑+≥\≈£î eT+&Éù|≥˝À s√&éc˛ ìs¡«Væ≤+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\≈£î ø=‘·Ôù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì sêe⁄\bÕ˝…+˝À Á|üø£{Ï+#ês¡T. sêÁ‹ 8>∑+≥\≈£î |æ.>∑qïes¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À n+u≤J ù|≥˝À s√&éc˛ ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ edüTÔqï #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ø±s¡´Áø£e÷ ìøÏ bÕغ ÁX‚DT\T Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì õ˝≤¢ {Ï&ç|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT ìeTà ø±j·T\ ∫qsê»|üŒ ù|s=ÿHêïs¡T.

$.ÄsY.m ô|’ <ä÷s¡TdüT>± Á|üe]Ô+∫q dæ◊ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, ø=+&É|æ, @Á|æ˝Ÿ 12: C…&é.|æ.{Ï.dæ, myéT.|æ.{Ï.dæ mìïø£˝À¢ u≤>∑+>± ø=+&É|æ ˝À $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï $ÄsYm >∑+>±Á~ ô|’ dæ◊ \ø£åàDY #ÓsTT #˚düTø√ì <ä÷s¡TdüT>± Á|üe]Ô+#ês¡T. b˛*+>¥ πø+Á<ä+ π>≥T e<ä› »]–q á dü+|òüT≥q |ü\Te⁄] ¬s$q÷´ n~Ûø±s¡T\≈£î ÄX¯Ãs¡´+ ø£*–+∫+~.ø=+‘· eT+~ n&ÉT¶≈£îqï|üŒ{ÏøÏ dæ◊ $q≈£î+&Ü ùdºwüHé≈£î >∑+>±Á~ì rdüTπø˝≤¢s¡ì kÕúì≈£î\T ‘Ó\T|ü>± <ëìøÏ dü+ã+~Û+∫ ÄsY&çz u≤|æ¬s&ç¶ $#ês¡D #˚XÊs¡T. Ç{Ïe\ Ç˝≤+{Ï |òüT≥H˚ ‘êd”˝≤›sY ô|’ »]–+~. es¡Tdü>± Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\ e\¢ ¬s$q÷´ dü+|òüT+ eT+&ç |ü&ÉT‘·T+~.


Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ ã÷´s√, @Á|æ˝Ÿ 12: {Ϭøÿ≥Tº sêì ÄXÊVüQ≈£î\T nqT≈£îqï+‘· |üì #˚XÊs¡T. ‘·eT≈£î {Ϭøÿ≥Tº sêø£b˛e&É+‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À <=+‹ e÷<Ûäe¬s&ç¶ ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´]ú>± Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. Hê$TH˚wüHé y˚dæq nq+‘·s¡+ n~ÛH˚‘·\≈£î düyê˝Ÿ $•sês¡T. á u…<ä&É Vü≤kÕÔìøÏ m≈£îÿe>± ñ+&É&É+ >∑eTHês¡Ω+. qs¡‡+ù|≥ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú‘ê«ìï ‘=*‘· <=+‹e÷<Ûäe¬s&ç¶øÏ πø{≤sTT+∫ Ä ‘·s¡Tyê‘· yÓTT+&ç#ÓsTT´ Ç∫à @CÒd” sêh n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û

Ä~yês¡+ 13, @Á|æ˝Ÿ 2014

Á|ü»\ô|’ uÛ≤qT&ç Á|ü‘ê|ü+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

u…\¢+|ü*¢ @Á|æ˝Ÿ 12: Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢ u…\¢+|ü*¢ |ü≥ºD+˝À m+&É rÁe‘· #ê˝≤ e⁄+~. ñ<äj·T+ 10`00 >∑+ˆˆ\≈£î ≈£L&Ü ãj·T≥≈£î sêe{≤ìøÏ #ê˝≤ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. ‘·|üŒìdü]>± ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\T ‘Ó#·TÃø√e{≤ìøÏ, ñ<√´>∑ |üs¡+>± yÓfi¯flø£ ‘·|üŒ≥+ ˝Ò<äT. Á|ü»\T ùd<ä rs¡{≤ìøÏ o‘·\ bÕ˙j·÷\T, <√düø±j·T\T, k˛&Ü\qT ÄÁX¯sTTdüTÔHêïs¡T. eTq u…\¢+|ü*¢˝À ñc˛íÁ>∑‘· 400 &çÁ^\T >± qyÓ÷<äsTT+~. m+&É rÁe‘·≈£î eè<äT∆\T, ∫qï|æ\¢\T eTè‘·T´yê‘· |ü&ÉT‘·THêïs¡T. BìøÏ ‘√&ÉT ø£¬s+≥T ø£cÕº\T m≈£îÿej·÷´sTT. eT+&É\+˝À Á|ü‹s√E 6 >∑+ˆˆ\ ø£¬s+≥T ø√‘· $~ÛdüTÔqï~. Á|ü»\T Ç+{À¢ ñ+&É˝Òø£ ãj·T≥≈£î sê˝Òø£ rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T.

kÕúìø£+>± ñ+&Éì yê]ô|’ #·s¡´\T õ˝≤¢ yÓ’<ë´~Ûø±] kÕ+uÛÑ•esêe⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ ã÷´s√, @Á|æ˝Ÿ 12: Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À |üì#˚dü÷Ô kÕúìø£+>± ñ+&Éì yê]ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì õ˝≤¢ yÓ’<ë´~Ûø±] &Üø£ºsY |æ*¢ kÕ+uÛÑ•esêe⁄ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ eT+&É\ πø+Á<äeTT˝Àì ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ëìï dü+<ä]Ù+∫ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕúìø£+>± ìyêdü+ ñ+&Éì yê]ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì, Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À Á|üdüyê\ dü+K´qT ô|+#ê\ì Äj·Tq dæã“+~ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. |æôV≤#Ydæ˝À 22 eT+~ mmHém+\T, 9 eT+~ kÕº|òt qs¡T‡\T, 15 eT+~ dæã“+~ πøåÁ‘· kÕúsTT˝À |üì#˚düTÔHêï áeT÷&ÉT HÓ\˝À¢ ¬s+&ÉT Á|üdüyê\T e÷Á‘·y˚T »]>±j·Tì, BìøÏ ‘·eT |üì$<Ûëq+ @$<Ûä+>± ñ+<√ dæã“+~ Ä˝À∫+#·Tø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡T ø±ì Ç<ä›s¡T yÓ’<äT´\ô|’ #êsY® yÓ÷yÓ÷\T Ç∫à yê] ôV≤#YÄsYm ÄbÕ\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. πøåÁ‘· kÕúsTT˝À |üì#˚düTÔqï dæã“+~ Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ç $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì, n˝≤ ñ+&É≈£î+&Ü eT+&É\ πø+Á<äeTT˝À ñ+&ç $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#˚ yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, Á|üuÛÑT‘·«+ ÁbÕs¡+_Û+∫q »eVü≤sY u≤\ Äs√>∑´ s¡ø£å ø±s¡´Áø£e÷ìï ø£¢düºsY |ü]~Û˝Àì nìï |æôV≤#Ydæ˝À¢ neT\T |üsêÃ\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. áø±s¡´Áø£eTeTT˝À mdt|æôV≤#Yˇ sêe÷sêe⁄, yÓ’<äT´\T ø£èwüíø±+‘Y, ø£$‘·, ns¡TD, dæã“+~ düTC≤‘·, y˚<ÛäeTDÏ, s¡eT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\≈£î $|òü÷‘·+ ø£*–ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T ns¡“Hé mdt|æ yÓ+ø£fÒX¯«sYsêe⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ sêj·T|ü]Ô, @Á|æ˝Ÿ 12: XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\≈£î $|òü÷‘·+ ø£*–ùdÔ m+‘· {Ï yê]HÓ’q ñù|øÏå+#˚~ ˝Ò<äì ns¡“Hé mdt|æ yÓ+ø£fÒX¯« sYsêe⁄ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ »]–q kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\˝À |üs¡´y˚ø£åD˝À uÛ≤>∑+>± eT+&É\+˝Àì ø=\Hé|ü*¢, ô|s¡Tø£y˚&ÉT, sêj·T|ü]Ô Á>±e÷\˝À |üs¡´{Ï+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± b˛*+>¥ düs¡[ì Á|ü‘·´ø£å+>± MøÏå+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTT+<ädüTÔ #·s¡´>± eT+&É\+˝Àì düeTkÕ´‘·àø£ Á>±e÷\qT >∑T]Ô+∫ b˛©dt dæã“+~ì ìj·T$T+#·&É+ »]–+ <äì nHêïs¡T. XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\≈£î $|òü÷‘·+ ø£*–+#˚ yês¡T me¬s’ q yê]ô|’ #·≥º|üs¡+>± ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T ‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ b˛©dt dæã“+~øÏ ‘·>∑T dü÷#·q\T Ç∫à Á|ü‘˚´ø£+>± ì|òü÷ @sêŒ≥T #˚dæ, nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì ø√sês¡T. Äj·Tq yÓ+≥ &çmdt|æ s¡y˚Twt, &˚$&é, dæ◊\T, mdt◊\T, b˛©dt dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

75.5 XÊ‘·+ b˛*+>¥ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ •+>∑sêj·Tø=+&É, @Á|æ˝Ÿ 12: •+>∑sêj·Tø=+&É eT+&É\ |ü]wü‘Y ÁbÕ<Ó•ø±\≈£î X¯óÁø£yês¡+ »]–q b˛*+>¥˝À 75.5XÊ‘·+ eT+~ z≥T Vü‰≈£îÿqT $ìjÓT–+#·T≈£îHêïs¡T. eT+&É\+˝À 44675 z≥T¢ñ+&É>± 51b˛*+>¥ ¬ø+Á<ä\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ñ<äj·T+ 7>∑+≥\ qT+&ç 9>∑+≥\ es¡≈£î C§s¡T>± kÕ–q b˛*+>¥ nø£ÿ&Éq+&ç m+&É <Óã“≈£î |ü\Ãã&ç+~b˛*+>¥düs¡[ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $»jYT≈£îe÷sY |ü]•*+#ês¡T.m≈£îÿe #√≥¢ _j·T ˝Ÿz\T z≥s¡T¢≈£î dæ¢|ü⁄\T n+<äC…j·Tø£ b˛e≥+‘= ø=+‘· eT+~ ‘·eT z≥¢qT $ìjÓT–+#·Tø=˝…ø£b˛j·÷s¡T.eT+m\ mìïø£\ n~Û ø±] _.s¡$+Á<äu≤ãT,düVü‰j·Tø£ mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T düT>∑TD eTà, ¬øj·T˝ŸÁ|üdü<é\T b˛*+>¥düs¡[ì |üs¡´yÓøϸ+#ês¡T. eT+&É\+ m˝≤+{Ï nyê+#·ìj·T dü+|òüT≥q\T #=≥T #˚düTø=≈£î+&É •+ >∑sêj·Tø=+&É dæ◊ sê+u≤ãT, ˇ+>√\T eTVæ≤fi¯ b˛*dtôdºwüHé dæ◊ j·T+&ç eTVü‰ã÷uŸ uÛ≤wü, >∑{Ϻ uÛÑÁ<ä‘· @sêŒ≥T¢ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

eT<ä´+kÕ«~q+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ •+>∑sêj·Tø=+&É, @Á|æ˝Ÿ 12—` j·T+|æ{Ïdæ eT]j·TT »&é|æ{Ïdæ mìïø£\ <äècÕº´ m¬ø’‡» ndæôdº+≥T ø£$Twüqs¡T ˇ+>√ \T Áoj·T q$j·Tdt Á|üdü<é Ä<ÓXÊ\ y˚Ts¡≈£î j·THébòıs¡T‡yÓT+≥T ÇHéôdŒø£ºsY j·T+ $sêkÕ«$T Ä<ä«s¡´+˝§X¯óÁø£yês¡+ nÁø£eT+>± ‘·]*düTÔq eT<ä´ìï kÕ«~q+#˚düT≈£îHêïs¡T. ñ\ebÕ&ÉT≈£î #Ó+~q HÓ\÷¢] Á•ìyêdüT\T •+>∑sêj·Tø=+&É C≤‹j·T s¡Vü‰ <ë] ô|’ñqï ø±ø£‹j·T ¬skÕº¬s+{Ÿ e<ä›59 eT<ä´+ d”kÕ\Tø£*– ñ+&É>∑ n‘·ìì Ä<äT|ü⁄˝§øÏ‹düTø=ì •+>∑sêj·Tø=+&É m¬ø’‡» ôdºwüqT≈£î ã~* #˚XÊs¡Tá<ë&罧 môd’ m s¡$, dæã+~ &ç.Á|üuÛÑT <ëdüT, C….Á•|ü‹,|æ.yÓ+ø£≥sêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt˝À <=+‹ ‹s¡T>∑Tu≤≥T ø£‹Ô yÓ+ø£≥kÕ«$TøÏ n~ÛcÕºq+ {Ϭøÿ≥TºqT Usês¡T #˚XÊs¡T. m≥ºπø\≈£î ø£‹Ô yÓ+ø£≥kÕ«$T‘√ bÕ≥T <=+‹ e÷<Ûäe¬s&ç¶\T Hê$TH˚wüqT¢ y˚XÊs¡T. {Ϭøÿ≥Tº <äøÏÿq yÓ+ø£≥kÕ«$TøÏ ~Û≥T>± e÷<Ûäe¬s&ç¶ Hê$TH˚wüHé y˚j·T&É+ >∑eTHês¡Ω+. @ø£+>± õ˝≤¢ ø£$T{Ï n<Ûä´≈£åî&ç>± ñqï <=+‹ e÷<Ûäe¬s&ç¶ ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´]ú>± ã]˝À ~>∑T‘·T+&É&É+‘√ Ä bÕغ n~ÛcÕºq+

Çsêø±≥+˝À |ü&çqf…Æ¢+~. {Ϭøÿ≥Tº sê≈£î+&Ü uÛÑ+>∑|ü&çq &çdædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT <=+‹ e÷<Ûäe¬s&ç¶ dü«|üø£å+ yê]‘√ b˛{° |ü&Ü˝À...? m<äT{Ï |üø£å+˝À b˛{° |ü&Ü˝À ‘Ó*j·Tì $<Ûä+>± ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·\\T |ü≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. {Ϭøÿ≥Tº sêì yês¡T nuÛÑ´s¡Tú\T>± Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚j·T&É+‘√ n~Ûø±]ø£ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ‹|üŒ\T ‘·|üŒ˝Ò<äT. 12e ‘˚B es¡≈£î

ñ|üdü+Vü≤s¡D\≈£î neø±X¯+ ñqï Ç+<äT˝À me]ì ˇ|æŒ+#·>∑\T>∑T‘ês¡T....? me]ì ã]qT+∫, nuÛÑ´]ú‘ê«ìøÏ e÷s¡Z+ düT>∑eT+ #˚j·T>∑\T>∑T‘ês√ nqï Á|üX¯ï\≈£î »yêãT #Ó|üŒ˝Òø£ b˛‘·THêïs¡T. {Ϭøÿ≥Tº sêì Äy˚<äq‘√ ø=+<äs¡T ‹s¡T>∑Tu≤≥T nuÛÑ´s¡Tú\T>± Hê$TH˚wüqT¢ y˚dæq yê]ì b˛{° qT+∫ ‘·|æŒ+#·>∑\T>∑T‘êeTì n~Ûø±s¡ bÕغ Hêj·T≈£î\T #Ó|ü⁄Ôqï nuÛÑ´s¡Tú\≈£î e÷Á‘·+ ‘·\H=|æŒ>± e÷]+~. qs¡‡+ù|≥ qT+&ç {Ϭøÿ≥T¢ n•+∫ uÛÑ+>∑|ü&çq &çdædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT <=+‹ e÷<Ûäe¬s&ç¶ Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚XÊs¡T.

ã&ÉT>∑T Je⁄\ n_Ûeè<˚∆

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É dæ{°, @Á|æ˝Ÿ 12: Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ã&ÉT>∑T Je⁄\ n_Ûeè~∆øÏ ‘·eT bÕغ kÕj·TX¯≈£îÔ˝≤ ø£èwæ #˚düTÔ+<äì yÓ’mdtÄsY Á|üC≤bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT mdt.yÓ+ø£≥ s¡eTD≤¬s&ç¶ yÓ\¢&ç+#ês¡T. õ˝≤¢ |üs¡´≥q˝À uÛ≤>∑+>± ø±øÏHê&É $#˚à dæq Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä<äs¡Ù˙ j·TT ˝…’q yÓ’mdtÄsY, m˙ºÄsY, n+uÒ<äÿsY, eT<∏äsY <∏Ó]kÕ‡, |üP˝Ò, eTVü‰‘êà>±+BÛ, lø£èwüí <˚esê j·TT\ ÄX¯j·÷ \qT, Ä<äsêÙ\qT nìï esêZ\ Á|ü»\≈£î n+<äTu≤ yÓ’mdtÄsYd” bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ yÓ+ø£≥ s¡eTD≤¬s&ç¶ ≥T˝À ‘˚e&ÜìøÏ ‘·eT bÕغì @sêŒ≥T #˚dæq+‘·>± Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. @ø°ø£è‘· j·TTe‘·≈£î, ˙‹ eT+‘·T\≈£î ‘·eT jÓTTø£ÿ bÕغ dü+πøåeT sêÁw”ºj·T Á|üC≤bÕغ (yÓ’mdtÄsY Á|üC≤bÕغ)ì d”≥T¢ ÇdüTÔ+<äHêïs¡T. @sêŒ≥T #˚XÊ eTì, mìïø£\ dü+|òüT+ ‘ê‘êÿ*ø£+ ‘=*kÕ]>± ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢ qT+∫ 10 >± ‘·eT≈£î Ä{À >∑Ts¡TÔ πø{≤sTT+∫+<äHêïs¡T. eT+~ì XÊdüq düuÛÑT´\T>± ì\u…fÒº Ä˝À#·q düe÷»+˝À nìï s¡ø±\ Á|ü»\qT Ä<ÛäTø√e&É+ ñqï≥T¢>± yÓ+ø£≥ s¡eTD≤¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷ ‘·eT Á|ü<ÛäeT ø£s¡Ôe´eTì ‘Ó*bÕs¡T. n$˙‹ |üs¡T\ y˚X¯+˝À yÓ’mdtÄsY Á|üC≤bÕغ ùdº{Ÿ Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ôdÁø£ ≈£î ‘·eT bÕغ˝À m≥Te+{Ï kÕ∆q+ ˝Ò<äì, sê»ø° ≥Ø »øÏÿ Hêsêj·TD <ëdüT, eTT$Tà&ç j·÷ìï yê´bÕs¡+ #˚düTÔqï sê»ø°j·T bÕغ\≈£î ‘·–q yÓ+ø£≥s¡eTD, y˚Tø£bÕ{Ï lìyêdü¬s&ç¶, ¬ø.≈£îe÷], >∑TDbÕsƒ¡+ #Óù|Œ $<Ûä+>± Á|üC≤ ùde≈£î\≈£î, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓTT<ä˝…’q kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ b˛s¡T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 12: yÓTTqï eTTì‡b˛˝Ÿ‡, ìqï ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\T eTT–j·T>± Ç|ü⁄Œ&ÉT kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ b˛s¡T yÓTT<ä˝…’sTT´+~. n‹ ø°\ø£yÓTÆq á mìïø£\≈£î n≥T bÕغ\T, Ç≥T n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+ >∑+ düs¡« düHêïVü‰\‘√ dæ<ä∆eTe⁄‘·THêïsTT. myÓTà ˝Ò´, m+|” kÕúHê\≈£î »]π> á mìïø£\ Á|üÁøÏj·T≈£î X¯ìyês¡+ qT+#˚ ‘Ós¡ ˝Ò∫+~. õ˝≤¢˝À |ü~ nôd+ ;¢, lø±≈£îfi¯+ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê\‘√bÕ≥T $»j·T q> ∑s¡+, ns¡≈£î ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê˝À¢ ø=ìï nôd+;¢ ôd¬>à+ ≥T¢ ñHêïsTT. á y˚Ts¡≈£î n~Ûø±s¡T\T Hê$T H˚wüq¢

d”«ø£s¡D ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. yêdüÔ yêìøÏ á@&Ü~ Äs¡+uÛÑ+ qT+#˚ n≥T sê»ø°j·T bÕغ\T, Ç≥T n~Ûø±s¡esêZ˝À¢ mìïø£\ Vü≤&Üe⁄&ç yÓTT<ä ˝…’+ ~. yÓTT<ä≥ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\πø n+<äs¡÷ dæ<ä∆eT e⁄‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À }Væ≤+#·ì $<Ûä+>± eTT ì‡|ü ˝Ÿ, õ˝≤¢, eT+&É\ |ü]wü‘Y mìïø£\qT ñqï |üfi¯+ >± ìs¡«Væ≤+#ê*‡ e∫Ã+~. Ç+‘·es¡≈£î n{À ø±\T, Ç{À ø±\T nqï≥T¢ kÕúìø£, kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ @sêŒ≥¢‘√ ñøÏÿ]_øÏÿ¬s’q n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ Ç|ü⁄Œ&ÉT |üP]ÔkÕúsTT˝À kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ô|’ <äèwæº kÕ]+∫+~. πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òüT+ Á|üø£{Ï+∫q ôw&É÷´˝Ÿ Á|üø±s¡+ õ˝≤¢˝À X¯ìyês¡y˚T kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHéqT n~Ûø±s¡T\T $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T.

‘·÷s¡TŒq ª<˚X¯+µ nuÛÑ´]ú\ m+|æø£ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 12 : ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ ¬s+&√ C≤_‘ê˝À ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝À ¬s+&ÉT nôd+;¢, ˇø£ bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHêìøÏ nuÛÑ´ s¡Tú\qT m+|æø£ #˚dæ+~. bÕغ n~ÛH˚‘·#·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT áy˚Ts¡ ≈£î ¬s+&√ C≤_‘ê˝À nuÛÑ´s¡Tú\qT Ksês¡T#˚XÊs¡T. sê»eT+Á&ç bÕs¡¢ yÓT+≥T kÕúHêìøÏ dæ˙ q≥T&ÉT eTTs¡∞yÓ÷Vü≤HéqT, ø=‘·Ôù|≥ ìjÓ÷ »ø£esêZìøÏ ã+>±s¡T dü‘ê´q+<äsêe⁄qT, sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+ nôd+;¢ nuÛÑ´]ú>± ‘√≥ Á‹eT÷s¡TÔ\qT Á|üø£{Ï+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ sê»eT+Á&ç bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î nuÛÑ´]ú>± m+|æ¬ø’q e÷>∑+{Ï eTTs¡∞yÓ÷ Vü≤Hé 2009 bÕs¡¢yÓT+≥T mìïø£˝À¢ {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚XÊs¡T. Ä mìïø£˝À¢ Á|üC≤sê»´+ bÕغ ‘·s¡|òü⁄q dæ˙ q≥T&ÉT ø£èwüí+ sêE, ø±+ Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± ñ+&Ée*¢ ns¡TDY≈£îe÷sY\T b˛{° #˚j·T>±, Äj·Tq #˚‹˝À eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé z≥$T bÕ\j·÷´s¡T. ÄHê{Ï qT+&ç eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé |ü≥Tºe<ä\ì $Áø£e÷s¡Tÿ&ç˝≤... sê»eT+Á&ç ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À |ü\T ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§Z+≥T Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñHêïs¡T. eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé m+|æø£ |ü≥¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T. ø=‘·Ôù|≥≈£î m+|æø£ #˚dæq ã+&Üs¡T dü‘ê´q+<äsêe⁄, sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+ nuÛÑ´]ú ‘√≥ Á‹eT÷s¡TÔ\T, {Ï&ç|æ Ä$sꓤe+ Hê{Ï qT+&ç Ä bÕغ˝À ø=qkÕ>∑T‘·÷... |ü\Te÷s¡T¢ myÓTà˝Ò´\T>± m+|æø£j·÷´s¡T.

2009˝À ∫s¡+J$ Á|üC≤sê»´+bÕغ @sêŒ≥T #˚dæq düeTj·T+˝À M]s¡Te⁄s¡T {Ï&ç|æ sêJHêe÷ #˚dæ Á|üC≤sê»´+ bÕغ˝À #˚] 2009 nôd+;¢ mìïø£˝À¢ b˛{° #˚XÊs¡T. ø=‘·Ôù|≥qT+&ç ã+&Üs¡T dü‘ê´q+<äsêe⁄ ¬>\Tbı+<ä>±, sêeT#·+Á< ä|ü⁄s¡+ nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚dæq ‘√≥ Á‹eT÷s¡TÔ\T ø±+Á¬>dt bÕغqT+&ç b˛{°#˚dæq |æ.düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀdt #˚‹˝À |üsê»j·T+bÕ\j·÷´s¡T. ∫s¡+J$ Á|üC≤sê»´+bÕغì ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚j·T>±, Ms¡T]e⁄s¡T ø±+Á¬>dt bÕغ˝ÀH˚ ø=qkÕ>±s¡T. |æ.düTuÛ≤wt#·+Á<äuÀdt yÓ’j·Tdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ô|’ nH˚ø£πødüT˝À¢ m|òt◊ÄsY qyÓ÷<äT #˚dæq dü+<äs¡“¤+>± sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ yÓ’j·Tdt »>∑Hé @sêŒ≥T #˚dæq yÓ’j·Tdt ø±+Á¬>dt˝À #˚sês¡T. Ä dü+<äs¡“¤+>± e∫Ãq ñ|ü mìïø£\˝À yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dtbÕغ ‘·s¡|ü⁄q uÀdtø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± ‘√≥ Á‹eT÷s¡TÔ\T mìïø£˝À¢ b˛{°#˚j·T>± ‘√≥Á‹eT÷s¡TÔ\T ¬>\Tbı+<ës¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î eT<䛑·T>± M]s¡Te⁄s¡T ‘·eT XÊdüqdüuÛÑ düuÛÑ´‘ê«ìøÏ, ø±+Á¬>dtbÕغøÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. á ¬s+&ÉT #√≥¢ yê]øÏ {Ϭø{Ÿ ÇkÕÔeTì {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT yê]øÏ Vü‰MT Ç∫Ãq y˚Ts¡≈£î yês¡T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ˝À #˚sês¡T. áy˚Ts¡≈£î yê]s¡Te⁄]øÏ Äj·÷ ìjÓ÷»ø£esêZ\ myÓTà˝Ò´\ nuÛÑ´s¡Tú\T>± bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT Á|üø£{Ï+#ês¡T.

ª‘·÷s¡TŒµq H˚{Ï qT+&ç kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ Hê$TH˚wüq¢ d”«ø£s¡D Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 12: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î s¡+>∑+ dæ<ä∆yÓTÆq H˚|ü<∏ä´+˝À nôd+;¢ bÕs¡¢yÓT+≥T mìïø£\≈£î Hê$TH˚wüq¢ Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. Äj·÷ ìjÓ÷»ø£esêZ\ |ü]~Û˝À á s√E ñ<äj·T+ 11>∑+≥\ qT+ &ç Hê$TH˚wüq¢ d”«ø£s¡D Á|üÁøÏj·T\qT ÁbÕs¡+ _ÛkÕÔs¡T. Hê$TH˚wüq¢qT á HÓ\ 19e ‘˚B es¡≈£î d”«ø£]kÕÔs¡T. ôd\e⁄s√E˝À¢ $TqVü‰ $T–*q nìï s√E˝À¢qT ñ<äj·T+ 11>∑+ ≥\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 3>∑+≥\ es¡≈£î Hê$TH˚wüqT¢ d”«ø£]kÕÔs¡T. ø±>±, Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Á|ü<Ûëq bÕغ\T nôd+;¢, bÕØ¢yÓT+≥T

mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ ‘·eT nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘êqT |üP]Ô>± yÓ\¢&ç+#·ø£b˛ e&É+‘√ 12e ‘˚B X¯ìyês¡+ Hê$TH˚wüq¢ d”«ø£s¡D ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq Hê$TH˚wüHé <ëK\j˚T´ neø±XÊ\T ˝Òe⁄. á HÓ\ 16e ‘˚Bq eTTVüAs¡Ô+ u≤>∑T+&É≥+‘√ Äs√Eq nuÛÑ´ s¡Tú\T ô|<ä› Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚ùd neø±XÊ\THêïsTT. ø±>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ ‘=$Tà~ eT+~ myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´s¡Tú\qT, ˇø£ bÕs¡¢yÓT+ ≥T nuÛÑ´]úì Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ Ms¡T 16e ‘˚Bq Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚ùd neø±XÊ \THêïsTT. bı‘·TÔ˝À uÛ≤>∑+>± sê»eT+Á&ç dæ{°, sêCÀ\T ìjÓ÷»ø£esêZ\T,

_C…|æøÏ yÓfi¯fl&É+‘√ ¬s+&ÉTs√E˝À¢ yês¡T _C…|æ ≈£L&Ü nuÛÑ´s¡Tú\qT Á|üø£{Ï+#·e#·TÃ. yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dtbÕغ nuÛÑ´s¡Tú m+|æø£ |üP¬s’ÔHê.. Ç+ø± C≤_‘êqT $&ÉT<ä\ #˚j·T˝Ò<äT. n<˚ $<Ûä+>± ø±+Á¬>dt bÕغ ≈£L&Ü nuÛÑ´s¡Tú\qT Á|üø£{Ï+#·ø£b˛e&É+‘√ yês¡T ≈£L&Ü Ç+ø± Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚j·T&ÜìøÏ y˚∫ #·÷düTÔHêïs¡T. ø±+Á¬>dt , _C…|æ, yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ\T ¬s+&ÉT s√E˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\ |üP]Ô C≤_‘êqT Á|üø£{Ï+∫ á HÓ\ 16e ‘˚B qT+&ç Hê$TH˚wüq¢ <ëK\T Á|üÁøÏj·T CÀs¡+<äTø√e#·TÃ.

CONSULT FOR Building plans estimates, Surveying and Plotting, Municipal Building Permissions. Plot No.40, H.No: 2-7-773, KLN Reddy colony, Hanamkonda, Warangal. Cell: 7396790112

Á|üXÊ+‘·+>± eTT–dæq ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ ã÷´s√ , @Á|æ˝Ÿ 12: ‘=Ás¡÷s¡T eT+&É\+˝À X¯óÁø£yês¡+ »]–q C…&é|æ{Ïdæ, m+|æ{Ïdæ mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>± eTT–kÕsTT. eT+&É\+˝Àì 21 Á>±e÷\˝À 70 b˛*+>¥ ùdºwüHé\qT @sêŒ≥T #˚dæ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\ es¡≈£î 74.5 XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<äT nsTTq≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. m+&É y˚&çì ‘·≥Tºø√˝Òø£ z≥sY\T ‘·eT z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. eT+&É\ πø+Á<äeTT˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À @sêŒ≥T #˚dæq b˛*+>¥ ùdºwüHéqT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY õ. øÏwüHé |ü]o*+∫ z≥¢ XÊ‘êìï n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì $$<ä Á>±e÷\˝À ñ<äj·T+ |üP≥ z≥sY\T uÛ≤Ø>± ≈£L´ ˝…’qT˝À ì\TÃHêïs¡T. b˛*+>¥ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ 55129 z≥sY\≈£î >±qT 44825 eT+~ z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡ì, 22466 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T, 22359 eT+~ eTVæ≤fi¯\T z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ 81.31 XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’q≥T¢ eT+&É\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] mHé. $Áø£yéT ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\qT ã+<√ãdüTÔ eT<ä´ eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ ‘·s¡*+∫ nø£ÿ&É qT+&ç &ç$»Hé πø+Á<äyÓTÆq eTVü≤u≤<äT≈£î uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ eT<ä´ u≤≈£î‡\qT ‘·s¡*+#ês¡T.

ø±+Á¬>dt Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚dæ+~ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ XÊj·T+ù|≥, @Á|æ˝Ÿ 12:Çìï dü+e‘·‡sê\T sêÁcÕºìï |ü]bÕ*+∫ q ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ nìï esêZ\ Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚dæ+<äì n˝≤+{Ï Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘·–q ãT~∆ #ÓbÕŒ*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’q ñ+<äì uÛÑ÷bÕ\|ü*¢ ;CÒ|” bÕغ nuÛÑ´]ú >∑+Á&É dü‘·´Hê sêj·TDsêe⁄ Á|ü»\≈£î |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T.mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± X¯óÁø£yês¡+ eT+&É\+˝Àì >∑≥¢ø±ì|ü]Ô Á>±eT+ qT+&ç Á|ü#êsêìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« N|t$|t>± >∑+Á&É yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü» \≈£î #˚dæ+~ X¯Sq´eTì nHêïs¡T.πøe\+ ‘·q e´øÏÔ>∑‘· yê´bÕ sê\qT ø±bÕ&ÉTø√e&ÜìøÏ e÷Á‘·y˚T n~Ûø±sêìï $ìjÓ÷ –+#·T ≈£îHêïs¡ì Á|ü»\≈£î ˇs¡T>∑u…{Ϻ+~ @MT˝Ò<äì nHêïs¡T. MT _&ɶ >± B$+∫ MT ≈£î≥T+ã+˝À düuÛÑT´&ç>± Ä<ä]+∫ ¬>*|æ+ #ê\ì ø√sês¡T.Á|üC≤ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+∫ Á|ü»\ eT<Ûä´˝À H˚ ñ+≥÷ Á|ü»\≈£î ùde#˚ùd uÛ≤>±´ìï ø£*Œ+#ê\ì nHêïs¡T.

;CÒ|” Á|üC\ Äø±+ø£åqT HÓs¡y˚s¡TÑ·T+~ es¡+>∑˝Ÿ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ;CÒ|” nuÛÑ´]ú sêeT>∑fi¯fl |üs¡y˚TX¯«sY

sêÁwüº+˝À u…\Tº cÕ|ü⁄\T ìùw~Û+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ u…\¢+|ü*¢ @Á|æ˝Ÿ 12: eTq sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\≈£î ˇø£ÿ s¡÷bÕsTTøÏ πøJ _j·T´+ eT] j·TT ñ∫‘· |ü<∏äø±\T ô|{Ϻ Á|ü»*ï k˛eT] b˛‘·T\T>± ‘·j·÷s¡T#˚düTÔHêïs¡T. sêÁwüº+˝À Á|ü»\≈£î eT+∫˙s¡T <=s¡ø£&É+ ˝Ò<äT, ø±ì M~ÛM~Ûq u…\Tº cÕ|ü⁄\T ñHêïsTT. M{Ïe\¢ eT<ä´+ ‘ê–, eT<ä´+ eT‘·TÔ˝À Ä&Éyê]ì sê´–+>¥, Äô|’ e÷quÛÑ+>±\T, Vü≤‘·´\T #˚düTÔHêïs¡T. ø£ìô|+∫q ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT eT<ä´+ eT‘·TÔ˝À HêHê Væ≤+dü\≈£î >∑T]#˚dü÷Ô

#·+ù|düTÔHêïs¡T. ø=+<äs¡T uÛ≤s¡´ dü+bÕ<äqô|’ Áã‘·T≈£î‘·÷ Á‘ê>∑&ÜìøÏ &ÉãT“\ ø√dü+ uÛ≤s¡´qT y˚~dü÷Ô, ∫Á‘·Væ≤+dü\≈£î >∑T]#˚dü÷Ô HêHê Çã“+<äT\T ô|&ÉT‘·÷ #·+ù|düTÔHêïs¡T. Bì Á|üuÛ≤e+ yê] |æ\¢\ô|’q ≈£L&Ü |ü&ÉT‘·T+~. n+‘˚>±ø£ uÛ≤s¡´, uÛÑs¡Ô H˚&ÉT ø√s¡T¶˝À $&Ü≈£î\T rdüTø√e&ÜìøÏ Á|ü<Ûëq ø±s¡D+ eT<ä´y˚T. n+<äTe\q eTq sêÁwüº+˝À M~ÛM~ÛøÏ yÓ\dæq u…\TºcÕ|ü⁄\qT ìùw~Û+#ê*. Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝Àì u…\¢+|ü*¢ |ü≥ºDeTT dæ+>∑πsDÏ >∑qT\≈£î

Á|üdæ~∆. Çø£ÿ&É 34 yês¡T¶\T ñHêïsTT. eTq sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«eTT ˙{Ï düs¡|òüsê Á|ü»\≈£î düÁø£eT+>± #˚j·T&É+ ˝Ò<äT, ø±ì Á|ü‹ yês¡T¶˝À M~ÛM~ÛøÏ u…\TºcÕ |ü\T ñHêïsTT. á u…\Tº cÕ|ü⁄\ e\¢ 18 dü+ˆˆ\ j·TTe≈£î\T Á‘ê– Ä&Éyê] |ü≥¢ ndüuÛÑ´+>± Á|üe]ÔdüTÔ Hêïs¡T. yêfi¯ófl Äs√>∑´+ HêX¯q+ #˚düTø√e&É+ ø±≈£î+&Ü #·<äTe⁄ô|’ ÁX¯<ä∆ #·÷|ü≈£î+&Ü J$‘ê ìï HêX¯q+ #˚düTø=+≥THêïs¡T. n+<äTe\¢ eTq sêÁwüº+˝À ñqï u…\TºcÕ|ü⁄\qT m‹Ôy˚ j·÷\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Áes¡+>∑˝Ÿ ã÷´s√ , @Á|æ˝Ÿ 12: |ü»\ Äø±+ø£åqT HÓs¡y˚πsà bÕغ ;CÒ|” ˇø£ÿfÒqì ‘·«s¡˝À »s¡T>∑uÀj˚T kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\˝À ;CÒ|” bÕغøÏ Á|ü»\T |ü≥º+ ø£{≤º\ì es¡+>∑˝Ÿ ;CÒ|” nuÛÑ´]ú sêeT>∑fi¯fl |üs¡y˚TX¯«sY nHêïs¡T.X¯óÁø£yês¡+ eT+&É\+˝Àì >∑≥¢ø±ì|ü]Ô Á>±eT+˝À mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üC≤ düeTdü´\qT rs¡Ã&É+˝À eTy˚T ø£eTÚ‘êeTì nHêïs¡T. {°ÄsYmdt πød”ÄsY Ç+{Ï bÕغ nì C…+&Ü \qT yÓ÷dæq yê]ì $düà]+∫ ‘Ó\+>±D Á<√VüQ\≈£î, <=+> ∑\≈£î {Ϭøÿ≥T¢ Ç#êÃ&Éì nHêïs¡T.πød”ÄsY ‘Ó\+>±D |ü⁄qsY ìsêà D+ô|’ düŒwüº‘· Çyê«\ì nHêïs¡T.e÷≥ ‘·|üŒì ìs¡+‘·s¡+ Á|ü»\ eT<Ûä´ ñ+&˚ Hêj·T≈£î\qT ¬>*+#ê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ ˝À ;CÒ|” Hêj·T≈£î\T,{°&û|” Hêj·T≈£î\T düTπswt, yÓTT–*, $<ë´kÕ>∑sY, Hê>∑sêE,sêõ¬s&ç¶,∫+<ä+ s¡$,s¡$#·+Á<ä, s¡$+<äsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


‘·«s¡˝À ª\esYu≤jYT-ø£¢esY ne÷àsTTµ$&ÉT<ä\ Á|üXÊ+‘Y sêCŸ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q ª\esYu≤jYT-ø£¢esY ne÷àsTTµ ‘√ n\T¢ns¡T®Hé y˚Tq\T¢&ÉT ∫s¡+J$ ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡≈£î |ü]#·j·T+ ø±qTHêï&ÉT. ∫s¡+J$, Á|üD°‘· »+≥>± q{Ï+∫q z ø£qï&É ∫Á‘êìï ª\esYu≤jYT-ø£¢esY ne÷àsTTµ ù|s¡T‘√ ¬s’õ+>¥ düHé ÁøÏj˚TwüHé |ü‘êø£+ô|’ ìsêà‘· #·+Á<äø±j·T\ ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\qT n+~+#·qTHêïs¡T. s=e÷+{Ïø˘ Á~∏\sY>± s¡÷bı+~q á∫Á‘·+˝À Á|üD°‘· >±¢eTsY s√˝Ÿ˝À q{Ï+∫q Á|ü‘˚´ø£ Äø£s¡¸D>± ì\eqT+~. Ç|üŒ{Ï@ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä˝…’ bÕ≥\qT nq÷Vü≤´ düŒ+<äq \_Û+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ôdHê‡sY ø±s¡´Áø£e÷\T |üP]Ô #˚düT≈£îì ‘·«s¡˝À Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î ‘˚yê\ì

#·\q ∫Á‘·+

ø£qï&É ∫Á‘êìøÏ nqTwüÿ Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ

15 øÏ˝À\T ‘·–Zq

sê|òüTy˚+Á<ä ôV≤π>› ‘Ós¡¬øøÏÿ+#·qTqï ª»>∑TZ<ë<ëµ ø£qï&É ∫Á‘·+˝À q{Ï+#˚+<äT≈£î nqTwüÿ Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç#˚Ãdæ+~. <äs¡ÙHé düs¡düq nqTwüÿ V”≤s√sTTHé>± q{Ï+#·qTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ y˚T 20 qT+&ç yÓTT<ä\Tô|fÒº Ä˝À#·q˝À ñHêïs¡T. nqTwüÿ ø£qï&É˝À yÓTT<ä{ÏkÕ]>± q{Ïk˛Ô+~. es¡Tdü>± uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ ∫Á‘ê\‘√ _J>± ñqï nqTwüÿ ø£qï&É˝À ª»>∑TZ<ë<뵑√ bÕ≥T ¬ømdt s¡$≈£îe÷sY <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡»˙ø±+‘Y düs¡düq ˇø£ ∫Á‘·+, >ö‘·+ MTqHé <äs¡Ùø£‘·«+˝À nõ‘Y düs¡düq eTs√ ∫Á‘·+˝À q{Ï+#˚+<äT≈£î dæ<ä∆eT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç~˝≤ ñ+fÒ nqTwüÿ Á|üdüTÔ‘·+ sê»eTÚ[ <äs¡«ø£‘·«+˝À eVæ≤düTÔqï ªu≤VüQã*µ˝À ø°\ø£bÕÁ‘·˝À q{Ïk˛Ô+~. Ç+<äT˝À sêD≤, Á|üuÛ≤dt, ‘·eTHêï, Hê»sY\T q{ÏdüTÔHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ >∑TDX‚KsY <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªs¡TÁ<äeT<˚$µ ∫Á‘·+˝À wüO{Ï+>¥˝À _J>±ñ+~. Ç+<äT˝À sêD≤ eTTK´bÕÁ‘·qT b˛wæ+#·qTHêïs¡T. yÓTT‘êìøÏ nqTwüÿ ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯, ø£qï&É ∫Á‘ê\˝À 2015 es¡≈£î dü]b˛‘êj·TH˚ #Ó|üŒe#·TÃ.

\ø°åàsêjYT ø±+#·q e÷\.. πøãT˝Ÿ {°$ ∫Á‘·+‘√ ‘Ó\T>∑T ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT≈£î |ü]#·j·TyÓTÆq V”≤s√sTTHé \ø°åàsêjYT. nq+‘·s¡+ q{Ï+∫q n~ÛHêj·T≈£î&ÉT ∫Á‘·+‘√ ø±düÔ >∑T]Ô+|ü⁄ e∫Ã+~. eT<Ûä´˝À sê|òüTyê ˝≤¬sH金√ ªø±+#·qµ ∫Á‘·+˝À >±¢eTsY s√˝Ÿ˝À q{Ï+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nq+‘·s¡+ s¡$‘˚» q{Ï+∫q ªã\T|ü⁄µ˝À ôdŒwü˝Ÿ kÕ+>¥˝À q{Ï+∫+~. e∫Ãq neø±XÊ\˙ï ô|<ä›yÓ’q|üŒ{Ïø° es¡Tdü>± ∫Á‘ê\T sêø£b˛sTTq|üŒ{Ïø° ø√©e⁄&é˝À ˝ø°åàøÏ Ä<äs¡D \_Û+∫+~. B+‘√ nø£ÿ&˚ V”≤s√sTTHé>± ôd{Ï˝…’+~. ∫Á‘ê\˝À q{Ïdü÷Ô n_Ûe÷qT\qT dü+bÕ~+#·T≈£î+{À+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À ‘·$Tfi¯+˝À ªÇs¡T+ãT ≈£î‹¬s’µ ∫Á‘·+˝À q{Ïk˛Ô+~. á∫Á‘·+ ø√dü+ <ë<ë|ü⁄>± 15 øÏ˝À\T ‘·–Z eT]+‘· >±¢eTsY>± ø£ì|æ+#·qT+~. Bìø√dü+ ø£düs¡TÔ #˚k˛Ô+~. Á|üdüTÔ‘·+ ˇø£ ‘Ó\T>∑T ∫Á‘·+‘√ bÕ≥T, eT\j·÷fi¯+˝À ¬s+&ÉT, ‘·$Tfi¯+˝À ¬s+&ÉT ∫Á‘ê\˝À q{Ïk˛Ô+~. ‘Ó\T>∑T˝À sêDÏ.. sêDeTà ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ ñ+~.

<äs¡Ùø£, ìsêà‘·\T düHêïVü≤\T #˚düTÔHêïs¡T. dü+^‘êìï CÀcÕ« l<ÛäsY n+~düTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Á|üD°‘· m˙ºÄsY düs¡düq ªs¡uÛÑdüµ˝À q{ÏdüTÔ+~. Á|üD°‘· bÕ≥T düeT+‘· ≈£L&Ü q{Ïk˛Ô+~.

ÁπøCŸ ô|s¡T>∑T‘·Tqï X¯è‹Vü‰düHé! es¡dü ∫Á‘ê\‘√ _J_J>± ñ+~ X¯è‹Vü‰düHé. >∑ã“sYdæ+>¥ ∫Á‘·+‘√ bòÕ+˝ÀøÏ e∫Ãq V”≤s√sTTHé X¯è‹Vü‰düHé. á∫Á‘·+‘√ neTà&çøÏ ÁπøCŸ ô|]–b˛sTT+~. dü+Áø±+‹øÏ sê+#·s¡DY‘√ me&ÉT ∫Á‘·+˝À q{Ï+∫ Væ≤{Ÿ ø=fÒºdæ+~. n˝≤π> sêeTj·T´.. ekÕÔej·÷´ n+≥÷ m˙ºÄsY düs¡düq Ä&çbÕ&ç Ä $»j·÷ìï ‘·q U≤‘ê˝À y˚düT≈£î+~. Ç|ü&ÉT πsdüT>∑TÁs¡+ ∫Á‘·+˝À n\T¢ns¡T®Hé düs¡düq q{Ï+∫ eT]+‘· ÁπøCŸ dü+bÕ~+#·T≈£î+~. B+‘√ X¯è‹øÏ ˇø£<ëì yÓqTø£ ˇø£ ∫Á‘·+ neø±XÊ\T edü÷ÔH˚

ñHêïsTT. Ç~>±ø£ ø=‘·Ô>± eTDÏs¡‘·ï+ ‘Ós¡¬øøÏÿ+#·qTqï eT©ºkÕºsY ∫Á‘·+˝À X¯è‹øÏ eTùV≤wt düs¡düq q{Ï+#˚ neø±X¯+ e∫Ã+~. Ç+<äT˝À Hê>±s¡T®q, ◊X¯«s¡´sêjYT\T ø°\ø£bÕÁ‘·˝À¢ ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ u≤©e⁄&é˝À yÓ\ÿyéT u≤´ø˘, >∑ã“sY, |üPC…’ ∫Á‘ê\ wüO{Ï+>¥\˝À _J ñ+~. Ç≥T {≤©e⁄&é˝ÀqT.. n≥T u≤©e⁄&é˝À es¡Tdü>± ∫Á‘ê˝À q{Ïdü÷Ô {≤|t V”≤s√sTTq¢ *düTº #˚]b˛sTT+~.

ªs¡Hé s¡C≤ s¡Héµ {°»sY düTJ‘Y <äs¡Ùø£‘·«+˝À X¯sê«q+<é V”≤s√>± q{ÏdüTÔqï ªs¡Hé sêC≤ s¡Héµ∫Á‘·+ {°»sYì $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. n_Ûe÷qT\ qT+&ç Bìô|’ nq÷Vü≤´ düŒ+<äq \_Û+∫+~. s¡HésêC≤ sêHé nH˚ j·÷ø£åHé ø±yÓT&ç ∫Á‘êìøÏ e+o, |üèB∏«\T ìsêà‘·\T e´Vü≤]düTÔHêïs¡T. n˝≤π> X¯sê«q+<é düs¡düq os¡‘Yø£|üPsY q{Ï+#·qT+~. os¡‘Y á ∫Á‘·+ <ë«sê V”≤s√sTTHé>± |ü]#·j·T+ ø±qT+~. |òæTÁãHé dü+^‘êìï n+~+#·qTqï á∫Á‘·+˝À X¯sê«q+<é <=+>∑bÕÁ‘·˝À q{Ï+#·qTHêï&ÉT. ôV’≤<äsêu≤<é, >√yê\˝À á ∫Á‘·+ rkÕs¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ X¯sê«q+<ä Á|ü‹ ∫Á‘·+ yÓTùdCŸ ˇ]jÓT+f…&é>±.. Væ≤{Ÿ kı+‘· #˚düT≈£îqï ∫Á‘ê˝Ò m≈£îÿe. Á|ü‹ ∫Á‘êìøÏ ∫Á‘êìøÏ eT<Ûä´ ‘˚&ÜqT ‘Ó\T|ü⁄‘·T yÓ’$<Ûä´yÓTÆq bÕÁ‘·\qT q{Ï+#˚ V”≤s√\˝À X¯sê«q+<é ˇø£s¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ì‘ê´MTqHé‘√ q{Ï+∫q @$T{À á e÷j·T ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ |üP]Ô #˚düT≈£îì $&ÉT<ä\≈£î dæ<ä›+>± ñ+~. n˝≤π> X¯sê«q+<é eTs√ ∫Á‘êìøÏ ≈£L&Ü ø£$T≥j·÷´&ÉT. Ç+<äT˝À ≈£L&Ü ì‘ê´MTqHéì V”≤s√sTTHé>± m+|æø£ #˚kÕs¡T.

neTà e÷≥‘√ eH˚¶\T Ä&É‘ê: ÇcÕ+‘Y uÛ≤s¡‘· kÕºsY ù|düsY ÇcÕ+‘Y X¯s¡à ˇø±H=ø£ düeTj·T+˝À eH˚¶\≈£î >∑T&éu…’ #ÓbÕŒ\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïqì, ø±˙ e÷ neTà Ä Ä˝À#·q\ qT+∫ ãj·T≥ |ü&˚dæ+<äì #ÓãT‘·THêï&ÉT. ‘·q≈£î »≥Tº˝À kÕúq+ \_Û+#·ø£b˛e&É+‘√ #ê˝≤ ìsêX¯≈£î >∑T¬s’j·÷´qì, Ä düeTj·T+˝À eH˚¶\T e~˝Ò<ë›eTì nqT≈£îHêïqì ÇcÕ+‘Y X¯óÁø£yês¡+ $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À #ÓbÕŒ&ÉT. á dü+<äs¡“¤+>± ÇcÕ+‘Y e÷{≤¢ &ÉT‘·÷... {°20 es¡˝Ÿ¶ ø£|t≈£î »≥Tº˝À ˝Òø£b˛e&É+ ìsêX¯ ø£*–+#˚<˚. »≥Tº˝À #√≥qï~ Hê #˚‘·T˝À¢ ˝Ò<äT. Hê Á|ü<äs¡Ùq »≥Tº≈£î ø±yê*‡q+‘· kÕúsTT˝À ˝Ò<äì ôd\ø£ºs¡T¢ uÛ≤$+∫q≥T¢Hêïs¡T. n+<äTπø Hê≈£î kÕúq+ <äø£ÿ˝Ò<äT. ôd\ø£ºs¡¢ ìs¡íj·÷ìï n+^ø£]+#ê. ˇø±H=ø£ düeTj·T+˝À eH˚¶\≈£î >∑T&éu…’ #ÓbÕŒ\qT≈£îHêïqT. ø±˙ Ä Ä˝À#·q\ qT+∫ neTà qqï ãj·T≥|ü&˚dæ+~. ‘·*¢<ä+ Á&ÉT\T, ùdïVæ≤‘·T\ qT+∫ n˝≤+{Ï düVü≤ø±s¡+ ñ+&Ü*. Á|üdüTÔ‘·+ Ä≥qT ÄkÕ«~düTÔHêï. ø=‘·Ô d”»Hé˝À dü‘êÔ#ê {≤\ì ñ$«fi¯Sfls¡T‘·THêï nì ÇcÕ+‘Y #ÓbÕŒ&ÉT.

25q ªÁ|ü‹ì~Ûµ $&ÉT<ä\ Á|üXÊ+‘Y eT+&Ée <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï bı*{Ïø£˝Ÿ Á~∏\¢sY ªÁ|ü‹ì~Û áHÓ\ 25q $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. Hêsê s√Væ≤‘Y V”≤s√>± q{ÏdüTÔqï á bı*{Ïø£˝Ÿ Á~∏\sYqT >∑TeTà&ç s¡M+Á<äu≤ãT düeTs¡ŒD˝À C….kÕ+ã•esêe⁄ ì]àdüTÔHêïs¡T. á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘êìï kÕsTTø±ØÔø˘ n+~+#ês¡T. @Á|æ˝Ÿ 25q $&ÉT<ä\ ø±qTqï á∫Á‘·+˝À Á|ü‹bÂs¡T&ÉT ‘·q u≤<Ûä´‘·qT @ $<Ûä+>± ìs¡«]Ô+#ê\H˚ <ëìô|’ n+X¯+ s¡÷bı+<äqT+~. u≤D+ ∫Á‘·+˝À

m+Á{° Ç∫Ãq s√Væ≤‘Y nq+‘·s¡+ #˚dæq k˛˝À ∫Á‘·+‘√ V”≤s√>± bòÕ+˝ÀøÏ e∫Ãq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ˇø£ V”≤s√>±H˚ ø±≈£î+&Ü kÕs=#êÃs¡T˝À ôdø£+&é V”≤s√>± ≈£L&Ü q{Ï+∫q s√Væ≤‘Y.. ∫Á‘ê\≈£î ‘·q yêsTTdtzesYqT n+~+#ê&ÉT. Á|üdüTÔ‘·+ s√Væ≤‘Y ◊<äT, Äs¡T ∫Á‘ê\˝À q{ÏdüTÔHêï&ÉT. yê{Ï˝À ˇø£fÒ á Á|ü‹ì~Û ∫Á‘·+. Bìï áHÓ\˝À $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äTø£ <äs¡Ùø£ìsêà‘·\T düHêïVü≤\T #˚düTÔHêïs¡T.

j·TTMô|’ $eTs¡Ù˝≤: |”≥s¡‡Hé ◊d”d” ≥«+{°`20 Á|ü|ü+#· ø£|t ô|ò’q˝Ÿ e÷´#Y˝À <ës¡TD+>± $|òü\yÓTÆq uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ »≥Tº $T&ç˝Ÿ Äs¡¶sY u≤´{Ÿ‡yÓTHé j·TTesêCŸ dæ+>¥ô|’ $eTs¡Ù\T ‘·>∑eì Ç+>∑¢+&é e÷J ¬øô|ºHé ¬ø$Hé |”≥s¡‡Hé n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. Ç<˚ n+X¯+ô|’ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ {Ï`20 es¡˝Ÿ¶ ø£|t {Às¡ï yÓT+{Ÿ ô|ò’q˝Ÿ˝À ì+bÕ~>± u≤´{Ï+>¥ #˚dæ uÛ≤s¡‘· »≥Tº |üsê»j·÷ìøÏ ø±s¡D eT j·÷´&É+≥÷ $T&ç˝Ÿ Äs¡¶sY u≤´{Ÿ‡ eTHé j·TTesêCŸ dæ+>¥ô|’ $eTs¡Ù\T #Ó\ πs>∑&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTHêï&ÉT. uÛ≤s¡‘· e÷J ¬øô|ºqT¢ ≈£L&Ü j·TTM u≤´{Ï+>¥ rs¡Tô|’ ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚dæq $wüj·÷ ìï Á|ükÕÔ$+#·>±, #Ó|üŒ&É+ #ê˝≤ düT\uÛÑ eTì, yÓTÆ<ëq+˝À ø£wü¶eTHêï&ÉT. Printed, Published & owned by Sangineedi Sitaram, Printed at SAMCO, Hyderabad, Published at # 6-2-40, Doller Chambers, 4th Floor, Flot No.3 & 4, AC Guards, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004. Andhrapradesh. RNI / APTEL/2012/48595; Tele Fax: 040-66348710, Editor-in-Chief Cell: 99666 98666, Nanduri Ravi Editor Cell:99666 77889, Mail:indianewstodaydaily@gmail.com. Web site: www.indianewstoday.co

13 04 14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you