Page 1

Postel No. G/RNP/VT/H/MBN-08/2005

Published from Mahabubnagar

dü+|ü⁄{Ï :10

dü+∫ø£ : 144

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

Published from Hyderabad

dü+|ü⁄{Ï :03

dü+∫ø£ : 147

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

Follow us on www.vaarthatarangalu.com

.

website: www.vaarthatarangalu.com

dü+∫ø£ : 109

>∑+<äs¡ >√fi¯+ eT<˚´

dü+|ü⁄{Ï :8

z{≤Hé nøö+{Ÿ

>∑Ts¡Tyês¡+ 13 |òæÁãe] 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

website :

Published from Hyderabad

>∑Ts¡Tyês¡+ 13 |òæÁãe] 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

email:vtarangalu.222208@gmail.com

>∑Ts¡Tyês¡+ 13 |òæÁãe] 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

¬s’˝Ò« z{≤Hé nøö+{Ÿ düeTs¡ŒD ˙xmsxqsLigS¨sı xmsμj∂ ¨s™´sVVuyÕ˝‹[ xmspLjiÚ¬ø¡[zqs©´s ™´sVLi˙ºΩ ™´sV÷˝¡NSLÍRiV©´s ≈¡lLÊi[ xmsáV N]ªRΩÚ \lLiŒ˝œ¡ß..\¤Õ¡©˝´sV ˙xmsºΩFyμR∂©´s Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ lLi[xms…”¡NTP ™yLiVVμy

sêÁcÕºìøÏ ¬s+&É+‘·düTÔ\ ¬s’fi¯ó¢

nôd+;¢ ÄyÓ÷<ä+ aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ lLi[mx s…”¡NTP ™yLiVVμy |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,zmsn ˙ ¡™´sLji12(ôdÿ’ q÷´dt): ºdΩ˙™´sgRiLiμR∂LRig][Œ¡œ Li ™´sVμ≥∂R ˘ J…ÿ©±s @N_Li…fi  ¡Æ≤∂Í …fi©´sV AÆ™sWμj∂Li¿¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ ™yLiVVμy mx s≤T∂Liμj∂. r°™´sV™yLRiLi qx sÀ≥¡œ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Li NSgSÆ©s[ BLRiV ˙FyLiªyá ˙xmsºΩ¨sμ≥∂R VáV qx s\Æ™sVNRP˘ , æªΩáLigSfl· ¨s©yμyáV ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ q{ sˆNRPL`i ©yÆμ∂Li≤˝∂R ™´sV©Ø[§x ¶ ¶L`i @|qsLi’d¡˝ ¨s gRiLi»¡ }qsxmso ™yLiVVμy Æ™s[aSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ºΩLjigji aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sV©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡ ALiμ][Œ¡œ ©´sá ™´sVÆμ∂≥ ˘[ J…ÿ©±s @N_Li…fi  Í¡Æ≤∂…fi©´sV qx sÀ≥¡œ AÆ™sWμj∂Li¿¡Liμj∂. ALÛij NRP™´sVLi˙ºΩ A©´sLi LSLi©yLS∏R∂Vfl·lLi≤Ô∂T ˙xmsxqsLigjiqx sVÚLi≤R∂gSÆ©s[ BLRiV ˙FyLiªyá qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V ALiμ][Œ¡œ ©´s, ¨s©yμyáª][ §x ¶‹l[LiºΩÚLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi q{ sˆNRPL`i ©yÆμ∂Li≤˝∂R ™´sV©Ø[§x ¶ ¶L`i qx sÀ≥¡œ ©´sV ™´sVLigRiŒœ¡™yLS¨sNTP ™yLiVVμy Æ™s[aSLRiV. ª]áVªRΩ ™yLiVVμy @©´sLiªRΩLRiLi qx sÀ≥¡œ Æ™sVVμR∂¤\Õ¡©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ ALÛij NRP ™´sVLi˙ºΩ A©´sLi LSLi©yLS∏R∂Vfl· lLi≤Ô∂T ≠s≠sμ≥∂R ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ’¡Ã˝¡Vá©´sV ˙xmsÆ™s[aPR |ms…ÌÿLRiV. qx s\Æ™sVNRP˘, æªΩáLigSfl· ¨s©yμyáª][ qx sÀ≥¡œ ™´sWL][¯gjiLiμj∂. J…ÿ©±s @N_Li…fi  ¡Æ≤∂Í …fi ©´sV gRiLiμR∂LRig][Œ¡œ Li ™´sVμ≥∂R ˘ qx sÀ≥¡œ AÆ™sWμR∂Li æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ’¡Ã˝¡VáV qx sÀ≥¡œ AÆ™sWμR∂Li F~LiμR∂gSÆ©s[ qx sÀ≥ÿmx sºΩ lLi[mx s…”¡NTP ™yLiVVμy Æ™s[qx sVÚ©s´ ı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. μk∂Liª][ q{ sFsLi øyLi ¡L`i NRPV Æ©s[ªΩR áV NRPW˘ NRP…ÌÿLRiV. q{ sFsLi lLi[mx so LS“¡©y™´sW ¬ø¡[ryÚLiR ©´sı ™yLRiÃÚ ¡ Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ |\ mnsŒ˝¡œ |\ ms qx sLiªRΩNSáV ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPVÆ©s[ mx s¨sÕ‹[ mx s≤Ô∂R »˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. @LiªRΩNRPV ™´sVVLiμR∂V ≠sxmsOSQáV B¿¡Ë©´s ™yLiVVμy ºdΩLS¯©yá©´sV {qsˆNRPL`i ©yÆμ∂Li≤˝∂R ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i ºΩLRixqs‰LjiLiøyLRiV.  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sV©´s @|qsLi’d¡˝ N]μÙ∂j }qsxms…”¡ZNP[ ™yLiVVμy mx s≤T∂Liμj∂.

ø=‘·Ô ‘·s¡Vü‰ ¬s’fi¯¢ô|’ ø√{Ï ÄX¯\T... ‘=*kÕ]>± q>∑s¡ |ü{≤º\ô|’ |üs¡T>∑T\T... ¬s+&É+‘·düTÔ\ (&ÉãT˝Ÿ &Óø£ÿsY) ¬s’fi¯¢qT »+≥q>∑sê\ qT+∫ q&çù|+<äT≈£î Á|ü‹bÕ<äq\T s¡÷|ü⁄ ~<äT›≈£îHêïsTT.á ã&Ó®{Ÿ˝À Á|üø£{Ï+∫q ¬s+&ÉT &ÉãT˝Ÿ &Óø£ÿsY ¬s’fi¯¢qT eTqπø πø{≤sTT+#·&É+ $X‚wü+. ø±∫>∑÷&É`‹s¡T|ü‹, ø±∫>∑÷&É`>∑T+≥÷s¡T eT<Ûä´ á &ÉãT˝Ÿ&Óø£ÿsY ¬s’fi¯¢qT Á|üy˚X¯ô|≥ºqTHêïs¡T. yêsêìøÏ ¬s+&ÉT s√E\T á ¬s’fi¯¢qT q&É|ü⁄qTHêïs¡T. nqTyÓ’q e÷s¡Z+>± >∑T]Ô+#·&É+‘√... ¬s+&ÉT n+‘·düTÔ\T ø£*– ñqï ¬s’fi¯¢qT 2011˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘=*kÕ]>± Vü≤Ösê`<ÛäHéu≤<é\ eT<Ûä´ Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+~. ìC≤ìøÏ ªm˝ŸôV≤#Y;μ uÀ^\T>± yê&Éø£+˝À ñqï ª*+¬˛ Vü‰˝Ÿe÷´Hé u§wtμ uÀ^\H˚ ¬s+&ÉT ns¡\T>± $uÛÑõ+#ês¡T. kÕ<Ûës¡D ¬s’fi¯ó¢ <ë<ë|ü⁄ 4.025 MT≥s¡T¢ m‘·TÔ ñ+fÒ, á ¬s’fi¯¢ uÀ^\≈£î 4.366 MT≥s¡¢ y˚Ts¡≈£î m‘·TÔ˝À ñ+{≤sTT. ¬s+&ÉT ns¡˝À¢ d”≥¢qT @sêŒ≥T #˚kÕÔs¡T. kÕ<Ûës¡D uÀ^˝À¢ |üfÒº Á|üj·÷DÏ≈£î\ kÕeTs¡ú´+‘√ b˛*ùdÔ <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ç+‘·\ y˚Ts¡≈£î, ø£˙dü+ 120 qT+∫ 128 eT+~ Á|üj·÷DÏ≈£î\T ˇø√ÿ uÀ^˝À ≈£Ls¡TÃH˚+<äT≈£î M\T>± @sêŒ≥T¢ ñ+{≤sTT. ` á uÀ^\T ôdºsTTHé˝…dt d”º˝Ÿ‘√ ‘·j·÷s¡T ø±e&É+ e\¢ <äè&ÛÉ+>± ñ+{≤sTT. M{Ï˝À Á|ü‘˚´ø£+>± s¡÷bı+~+∫q msTTsYÁdæŒ+>¥‡, n~Ûø£ y˚>±ìï ≈£L&Ü ‘·≥Tºø√>∑\T>∑T‘êsTT. B+‘√bÕ≥T n–ï Á|üe÷<ë\T »s¡>∑≈£î+&Ü uÛÑÁ<ä‘ê Á|üe÷D≤\T bÕ{Ï+#·&É+ á uÀ^\ Á|ü‘˚´ø£‘·. BìøÏ‘√&ÉT nìï uÀ^\T @d” ø±e&É+ e\¢ n+<äT≈£î nqT>∑TD+>± ñ+&˚˝≤ d”≥T¢ ≈£L&Ü s¡÷bı+~+#ês¡T. ` á uÀ^\T eTs¡T>∑T<=&É¢qT yê≥+‘·≥ ny˚ X¯ó ÁuÛÑ|üs¡T#·T≈£îH˚ kÂø£sê´ìï ø£*– ñ+&É≥+ eTs√ Á|ü‘˚´ø£‘·.

©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,zmsn ˙ ¡™´sLji12(ôdÿ’ q÷´dt): l\Li¤Õ¡[* aSΔÿ ™´sVLi˙ºΩ ™´sV÷˝¡NSLÍiR V©´s ≈¡lLiÊ [ ª]÷¡ryLjigS Õ‹[N`P qx sÀ≥¡œ Õ‹[ ™´sVμ≥∂R ˘LiªRΩLRi l\Li¤Õ¡[*  ¡Æ≤∂Í …fi ©´sV ˙xmsÆ™s[aPR |ms…ÌÿLRiV. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R FsLi{msá ALiμ][Œ¡œ ©´s ™´sVÆμ∂≥ ˘[ ≈¡lLiÊ [  ¡Æ≤∂Í …fi ˙xmsxqsLigRiLi N]©´srygjiLiμj∂. Æ™sÕfiÕ‹[NPT μR∂WxqsVZNP◊˝¡©´s q{ s™´sWLi˙μ≥∂R FsLi{msáV ¨sLRiqx s©´s ™´s˘™´sNRPLÚ i ¬ø¡[qx sWÚ ¨s©yμyáV ¬ø¡[aSLRiV. @LiVV©y ™´sVLi˙ºΩ ≈¡lLiÊ [ ªRΩ©´s  ¡Æ≤∂Í …fi ˙xmsxqsLigS¨sı N]©´srygjiLiøyLRiV. gRiLiμR∂LRig][ Œœ¡Li ™´sVμ≥∂R ˘ ™´sVμ≥∂R ˘LiªRΩLRi l\Li¤Õ¡[* ¡Æ≤∂Í …fi ™´sVLi˙ºΩ ≈¡lLiÊ [ ˙xmsÆ™s[aPR #|ms…Ì¡” ©´s @©´sLiªRΩLRi qx sÀ≥¡œ lLi[mx s…”¡NTP ™yLiVVμy mx s≤T∂Liμj∂. @©´sLiªRΩLRiLi qx sÀ≥¡œ gRiVLRiV™yLS¨sNTP ™yLiVVμy mx s≤T∂Liμj∂. l\Li¤Õ¡[*aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ™´sV÷˝¡ΔÿLÍiR V©´s ≈¡lLiÊ [  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi Õ‹[N`P qx sÀ≥¡œ Õ‹[ l\Li¤Õ¡[*  ¡Æ≤∂Í …fi ˙xmsÆ™s[aPR #|ms…ÌÿLRiV. ª]÷¡ryLjigS A∏R∂V©´s  ¡Æ≤∂Í …fi ˙xmsÆ™s[aPR #|ms…ÌÿLRiV. @LiVVæªΩ[ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R FsLi{msá ¨sLRiqx s©´sá ™´sVÆμ∂≥ ˘[ ≈¡lLiÊ [ ªRΩ©´s  ¡Æ≤∂Í …fi ˙xmsxqsLigS¨sı N]©´srygjiLiøyLRiV.

{Ï _\T¢≈£î _CÒ|æ eT<䛑·T ` Á|ü<Ûëì $+<äT˝À düŒwüº+ {Ï _\T¢≈£î Hê´j·T XÊK |ü#·ÃC…+&Ü …‘¡ ’¡Ã˝¡V\|ms ªRΩVμj∂ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂V: NRP™´sVá©y¥`∂ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,zmns˙ ¡™´sLji12(ôd’ÿq÷´dt): FyL˝RiÆ™sVLi»¡VÕ‹[ æªΩáLigSfl· ™´sVVryLiVVμy ’¡Ã˝¡V©´sV FsxmsˆV≤R∂V ˙xmsÆ™s[aPR |ms…ÌÿÕ‹[ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVN][™y÷¡= DLiμR∂¨s FyL˝iR Æ™sVLi»¡Lki ™´s˘™´s•¶¶ LSá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ NRP™´sVÕfi ©y¥`∂  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sVVryLiVVμy ’¡Ã˝¡V Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ ™´sV©Ø[¯§x ¶ ¶©s± qz sLig`i À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌik @˙gRiÆ©s[ªΩR áNRPV ªRΩ©´s ¨s™yxqsLiÕ‹[ ≠sLiμR∂V BøyËLRiV. FyL˝iR Æ™sVLi»¡VÕ‹[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡VNRPV ™´sVμÙ∂R ºΩ™y*á¨s N][lLi[LiμR∂VZNP[ ˙xmsμ≥y¨s C ≠sLiμR∂V GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. ≠sLiμR∂V @©´sLiªRΩLRiLi NRP™´sVÕfi ©y¥`∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. æªΩáLigSfl· ™´sVVryLiVVμy ’¡Ã˝¡V©´sV FyL˝iR Æ™sVLi»¡VÕ‹[ FsxmsˆV≤R∂V ˙xmsÆ™s[aPR |ms…ÌÿÕ‹[ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVN][™y÷¡= DLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡VNRPV ’¡¤«¡zms qx sLixmspLÒiR ™´sVμÙ∂R ªRΩV æªΩ÷¡zmsLiμR∂¨s @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡Vª][ Fy»¡V ªRΩ™´sVNRPV q{ s™´sWLi˙μ≥∂R qx s™´sVxqs˘Ã¡V NRPW≤y ™´sVV≈¡˘Æ™s[V©´s¨s ’¡¤«¡zms Æ©s[ªΩR áV ™´sVL][™s´ WLRiV mx so©´sLRiVμÁy…”¡LiøyLRi¨s qx s™´sWøyLRiLi. Bxmsˆ…”¡NUP BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏∂R W¨sı ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sıNRP™´sVá©y¥R∂VáV ™´sVL][ ™´sWLRiV BÆμ∂[ ≠sxqs∏R∂W¨sı qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[qz s©´s»˝¡V æªΩáV r°ÚLiμj∂æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ GLSˆ»¡V ’¡Ã˝¡V\|ms FyL˝iR Æ™sVLi…fiÕ‹[ øR¡LRiË «¡LRigS÷¡=LiÆμ∂[©s´ ¨s ’d¡¤«¡[m{ s

{qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ©y˘∏R∂VLi N][LRiVªRΩW æªΩáLigSfl·NRPV ’d¡¤«¡[{ms ™´sVμÙR∂ªRΩV

≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ˙xmsμ≥y¨sª][ ≠sLiμR∂V qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı ’d¡¤«¡[m{ s @˙gRiÆ©s[ªΩR áV …‘¡ ’¡Ã˝¡VNRPV qx sLixmspLÒiR ™´sVμÙ∂R ªRΩV ˙xmsNRP…”¡»¡WÚÆ©s[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xmsáV qx sWøR¡©´sáV ¬ø¡[qz s©´s»˝¡Vc qx s™´sWøyLRiLi. LS∏R∂Vá{ qs™´sVNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP Fy˘ZNP[“¡ ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s, N]ªRΩÚ LS«¡μ≥y¨s¨s Æ™sLi»¡Æ©s[ ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s ˙xmsμ≥y¨sª][ ’d¡¤«¡[m{ s Æ©s[ªΩR áV æªΩ[÷¡Ë¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡Vc qx s™´sWøyLRiLi. ≠dsV ™´sVLi˙ªRΩV÷¡ı, FsLi{msá©´sV @μR∂VxmsoÕ‹[ DLiøR¡VN][™y÷¡=©´s Àÿμ≥∂R ˘ªRΩ NSLi˙lgi£qs FyLÌik Æμ∂[©s´ ¨s ™yLRiV ˙xmsμ≥y¨sNTP qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[qz s©´s»˝¡Vc æªΩáVr°ÚLiμj∂. C ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ZNP[Li˙μR∂ ZNP[’¡Æ©s…fi qx s™´sWÆ™s[aPR #Æ\™sV ’d¡¤«¡[m{ s qx s™´sLRifl·Ã¡\|ms NRPqx sLRiªRΩVÚ ¬ø¡[∏∂R V©´sV©´sı»˝¡Vc qx s™´sWøyLRiLi. . @LiVVæªΩ[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V Fy£qs @™´soªRΩVLiμR∂¨s NRP™´sVÕfi ©y¥`∂ μ≥∂k ™´sW ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌik @˙gRiÆ©s[ªΩR áV Õ‹[NPR qx sÀ≥¡œ Õ‹[, LS«¡˘xqsÀ≥¡œ Õ‹[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡VNRPV ™´sVμÙ∂R ºΩ¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV qx sLizqsμÙ∂R ªRΩ ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ GLSˆ»¡VNRPV ªy™´sVV Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi≤T∂ NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yı™´sV¨s, |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμR∂Vª][ NRPW≤T∂©´s mx sμj∂ —¡Õ˝ÿá æªΩáLigSfl·NRPV ªy™´sVV ™´sVμÙ∂R ºΩryÚ™s´ V¨s @Æμ∂[ qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡NRPV xmsLjiuy‰LRiLi øR¡WzmsLiøyá¨s N][LSLRiV. ’¡Ã˝¡VNRPV ™´sVμÙ∂R ºΩ¬ø¡[Ë

≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ªy™´sVV Æ™s©´sNTP‰ ªRΩlgiÊ μ[ ∂j ¤Õ¡[μ∂R ¨s ¬ø¡FyˆLRiV. C ≠sLiμR∂VÕ‹[ ÕÿÕfi NRPXxtsÒ Q @μy*¨ds, qx sVuy¯ qx s*LS«fi, LS«fi©y¥`∂ qz sLig`i, Æ™sLiNRP∏R∂V˘ ©y∏R∂VV≤R∂V, @LRiVfl„fi ¤\«¡…˝¡‘ c, ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ªRΩVáV ¿¡μR∂Li ¡LRiLi, NRP™´sVÕfi ©y¥`∂ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV. NSgS, gRiVLRiV™yLRiLi Õ‹[NPR qx sÀ≥¡œ Õ‹[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V |ms»Ì¡©´sV©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡VNRPV ™´sVμÙ∂R ºΩryÚ™s´ V¨s ¬ø¡zmsˆ©´s ’¡¤«¡zms Æ©s[ªΩR áV ™´sVVLiμR∂V ≠dsV BÃ˝¡V øR¡NRP‰¤À¡»Ì¡VN][™yá¨s ¤À¡≥ …[ ¡‘ cÕ‹[ qx sW¿¡LiøyLRi¨s xqs∏R∂V™´sWøyLRiLi. ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ªRΩVáV NRPW≤y Æ™sÕfiÕ‹[NTP ™´sxqsVÚ©yıLRi¨s, æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V FyL˝iR Æ™sVLi»¡VÕ‹[ ˙xmsÆ™s[aPR |ms¤…¡Ì [ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ xqsÀ≥œ¡Õ‹[ FsÕÿLi…”¡ ¨s©yμyáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y øR¡W≤yá©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂Vá xqs™´sVxqs˘Ã¡V mx sLjitx sQ‰LjiLi¿¡ ’¡Ã˝¡V |ms…Ìÿá¨s N][LSLRiV. NSgS, ry∏R∂VLi˙ªRΩLi æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V\|ms ZNP[’¡Æ©s…fi J ¨sLÒiR ∏R∂W¨sNTP ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. FsÕÿLi…”¡ g]≤R∂™´sáV ¤Õ¡[NPR VLi≤y DLi¤…¡[ FyL˝iR Æ™sVLi»¡VÕ‹[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡VNRPV ªRΩ™´sV FyLÌik mx spLjiÚ ™´sVμÙ∂R ªRΩV BxqsVÚLiμR∂¨s ˙xmsμ≥y¨sNTP ™yLRiV •¶¶ ≠sd V BøyËLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡VNRPV ’d¡¤«¡[m{ s qx sLixmspLÒiR ™´sVμÙ∂R ªRΩV BxqsVÚLiμR∂¨s ≠sLiμR∂VNRPV •¶¶ «¡\lLi©´s ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ NRP™´sVÕfi©y¥`∂ qx sˆÈtx sÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV.

LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V FsxmsˆV≤R∂Æ©s[ μy¨s\|ms @xqsˆxtÌsQªRΩ 18©´s ˙xmsÆ™s[aRP |ms¤…Ì¡[ @™´sNSaSá\|ms zms…”¡H NRP¥R∂©´sLi Æ©s[≤R∂V {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ¡Liμ`∂..…”¡≤T∂zms ™´sVμÙR∂ªRΩV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V \Æ™s≈¡Lji\|ms …‘¡. Õÿ∏R∂VL˝Ri ¨sLRixqs©´s

|ms…Ìÿá©´sıμy¨s\|ms ªRΩVμj∂ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩqx sVN][™y÷¡= DLiμj∂. FyL˝iR Æ™sVLi…fi Õ‹[ ryμ≥yLRifl· Æ™sV«ÿLÌik μy*LS N]ªRΩÚ LSuÌy˚¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V™´søR¡Ë¨s ©y˘∏R∂VaS≈¡ Õ‹[NRPxqsÀ≥œ¡ |qs˙NRP¤…¡[Lji∏R∂V…fi NRPV ¡Vμ≥R∂™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. LS«¡˘LigRiLiÕ‹[¨s ALÌij NRPÕfi 3, 4(2) ˙xmsºΩFyμR∂NRPgS ºdΩxqsVN][™yá¨s ©y˘∏R∂VaS≈¡ Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV ryμ≥yLRifl· ºdΩLS¯©´sLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @™´sqx sLRi™´sV¨s ZNP[Li˙μR∂ ZNP[’¡Æ©s…fi NRPV Bμj∂™´sLRiZNP[ ™´sVLi˙ªRΩVá  ¡XLiμR∂Li æªΩ÷¡zmsLiμR∂¨s Õ‹[NPR xqsÀ≥¡œ |qs˙ZNP¤…¡[Lji∏R∂V…fi μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPV™´søyËLRiV. @LiVVæªΩ[ æªΩáLigSfl·Õ‹[ aSxqs©´s ™´sVLi≤R∂÷¡NTP ™´sW˙ªRΩLi ™´sVW≤T∂Li»¡ lLiLi≤]LiªRΩVá Æ™sV«ÿLÌik @™´sqx sLRi™´sV¨s ©y˘∏R∂VaS≈¡ æªΩ÷¡zmsLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ˙xmsxqsVÚªRΩ LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV 29™´s LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡VNRPV FsÕÿLi…”¡ LS«ÿ˘LigRi qx s™´sLRifl·Ã¡V |msμÙ∂R áV ™´sWLÊiR ¨slLiÙ a[ PR Li ¬ø¡[qz s©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V©´sV FyL˝RiÆ™sVLi»¡VÕ‹[ ˙xmsÆ™s[aRP#|ms≤T∂æªΩ[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[ryÚ©s´ ¨s q{ sFsLi BLiªRΩNRPV ™´sVVLiμR∂V ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. A Æ™s[VLRiZNP[ A∏R∂V©´s ª][ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[LiVVLi¬ø¡[Õÿ FyLÌik |msμÙ∂R áV ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ßÚ©yıLRiV. C Æ™s[VLRiZNP[ NTPLRifl„fi \|ms≠sμ≥R∂LigS ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[aSLRiÆ©s[ E•¶¶¶gS©yáV ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ BxmsˆV≤R∂V @μj∂N]LiªRΩ ™yLiVVμy mx s≤T∂Liμy @©´sı @©´sV™´sW©yáV ™´sxqsVÚ©yıLiVV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s©´sV @≤Ô∂R VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ™´s˘ºΩlLi[NPT qx sVÚ©s´ ı ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. NTPLRifl„fi N]ªRΩÚ FyLÌik ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T ¿¡™´sLji  ¡LiºΩ¨s NRPW≤y |ms≤R∂ªyLRi¨s ™yLRiÃÚ ¡V ™´s¿¡Ë©´s ≠sxtsQ∏∂R VLi ≠sμj∂ªRΩÆ™s[V. Æ™s[ryÚ≤∂R ¨s gRiLi|ms≤R∂V AaRPáV |ms»Ì¡VNRPV©´sı {qs™´sWLi˙μ≥∂R gRiªRΩ N]μÙ∂j L][«¡ŸÃ¡VgS q{ sFsLi NTPLRifl„fi ªRΩ™´sV mx sμR∂≠sNTP NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR á mx sLjiqz sÛ ºΩ gRiLiμR∂LRig][Œ¡œ LigS ™´sWLjiLiμj∂. LS“¡©y™´sW ¬ø¡[ryÚLiR ¨s, CL][«¡Ÿ, lLi[mx sLi»¡W ™´sμR∂LiªRΩVáV ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P mx so©´sLji*«¡©´s ’¡Ã˝¡V @¨sı @≤Ô∂R LiNRPVá©´sV ≠s¨szmsxqsVÚ©s´ ı ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. @»¡Vc FyL˝iR Æ™sVLi»¡VÕ‹[ aRPLRiÆ™s[gRiLigS @μ≥j∂gRi≠sVxqsWÚ FyL˝RiÆ™sVLi…fi ˙xmsÆ™s[aS¨sNTP ’¡Ã˝¡V ˙xmsÆ™s[aPR #|ms…Ì¡” ©´s L][¤«¡[ B»¡V q{ sFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T ª][ qz sμÙ∂R Æ\™sVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ q{ sFsLi NTPLRifl„fi ¿¡™´sLji  ¡LiºΩ ™´sW˙ªRΩLi LS“¡©y™´sW ¬ø¡[LiVVLiøyá¨s NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÌy©´sLi mz sø`¡ ≠dsVμR∂ mx s≤R∂NRPVLi≤y BLiNS Æ™s[¿¡ øR¡W}qs μ≥]L[ iR fl”·Õ‹[Æ©s[ π∏∂W¿¡r°ÚLiμj∂.BLiμR∂VNRPV xqsLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ {qsFsLiNRPV FyLÌik DLi≤T∂F°™´s≤R∂Li @Æ©s[NPR ≠s™´sVLRi+áNRPV μyLji ºdΩr°ÚLiμj∂.

©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,zmsn ˙ ¡™´sLji12(ôdÿ’ q÷´dt): ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡V\|ms ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[¨s ∏R∂VWzmsFs qx sLS‰L`iNRPV BLiNS qx sˆxtsÌ QªΩR ¤Õ¡[©s´ »˝¡VgSÆ©s[ DLiμj∂. ™´sVVLiμR∂VgS LS«¡˘xqsÀ≥¡œ @©´sVNRPV©yı @μj∂ NRPVμR∂LRiNRPF°™´s≤R∂Liª][ Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ Õ‹[ ˙xmsÆ™s[aPR |ms…Ìÿá¨s øR¡Wr°ÚLiμj∂. 15™´s Õ‹[NPR xqsÀ≥¡œ ™´sVVgji∏R∂V≤y¨sNTP ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ™´sVVLiμR∂V @Li¤…¡[ mz sn ˙ ¡™´sLji 18 æªΩ[μ∂j ©´s æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V©´sV ˙xmsÆ™s[aRP#|ms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ©y˘∏R∂VaS≈¡ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s {ms…”¡H NRP¥R∂©´sLiÕ‹[ }msL][‰Liμj∂. æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ GLSˆ»¡V N][qx sLi LS«ÿ˘LigRi qx s™´sLRifl· @NRP‰lLi˝ μ[ ∂R ¨s ZNP[Li˙μR∂ ©y˘∏R∂V™´sVLi˙ºΩªRΩ*aS≈¡ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ©y»¡NUP∏R∂V xmsLjiflÿ™´sWáV ø][»¡V¬ø¡[xqsVN][NPR V©yı ’¡Ã˝¡V©´sV gRiVLRiV™yLRiLi |ms¤…Ì¡[ AÕ‹[øR¡©´sÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂Li ¤Õ¡[©´s»˝¡VgS DLiμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ’¡Ã˝¡VNRPV ©y˘∏R∂VaS≈¡ N˝PU ∏R∂VlLi©±s= B™´s*≤R∂Liª][ FsxmsˆV≤R∂V

zqsFsLi NTPLRißãÞ LSÒÁ©yª«sW\|ms EgjixqsÍØ..?

’¡Ã˝¡V FsxmsˆV≤R∂Æ©s[μj∂ æªΩ[áNRPF°™´s≤R∂Liª][ \Æ≤∂á™´sW |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,zmsn ˙ ¡™´sLji12(ôdÿ’ q÷´dt): ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡V Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[ FsxmsˆV≤R∂V ™´sxqsVÚLiμR∂©´sı gS˘lLiLi…‘¡ ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Liª][ qz sFsLi NTPLRifl„fi NRPW≤y ªRΩ©´s LS“¡©y™´sW\|ms A¿¡ªRΩW¿¡ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyá¨s øR¡WxqsVÚ©´sı»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. gRiVLRiV™yLRiLiª][ @|qsLi’d¡˝ ™´sVVgjiqx sVÚLi≤R∂gS @Æμ∂[ L][«¡ŸÃ¡ ’¡Ã˝¡V ˙xmsÆ™s[aPR |ms≤R∂ªyLRi¨s À≥ÿ≠sLiøyLRiV. NS¨ds gRiVLRiV™yLRiLi Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ NRPV ’¡Ã˝¡V ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaSáV NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. @LiVVæªΩ[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS lLi[}ms

A≈¡Lji L][«¡Ÿ @Li»¡W NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T Æ™s[μyLiªRΩLi Æ™sVVμR∂áV|ms…ÌÿLRiV. aSxqs©´sxqsÀ≥¡œ ™yLiVVμy @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ≠s¤Õ¡[NPR LRiVá ˙xmsaRPıNRPV qx s™´sWμ≥y©´sLi BxqsWÚ q{ sFsLigS lLi[}ms @≈¡Lji L][«¡Ÿ @©´sgS...LS“¡©y™´sW ¬ø¡[qx sVÚ©yıLS @©´sı ˙xmsaRPıNRPV @|qsLi’d˝¡ gRiVLRiV™yLRiLiª][ ™´sVVgRiVxqsVÚLiμR∂Li»¡W ©´s™´so*ªRΩW ¬ø¡FyˆLRiV. Æ©s[≤∂R V øR¡V…Ì¡‘ c..... lLi[mx so øy…fi (™´sVVøR¡Ë»¡) @Li»¡W ™´sVVLiμR∂VNRPV NRPμj∂ÕÿLRiV. Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi¿¡ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s©´sV

@NRP‰lL˝i[μR∂¨s J˙xmsaRPıNRPV ©y˘∏R∂VaS≈¡ @μ≥∂j NSLRiVáV «¡™y’¡øyËLRiV. C Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ J»¡Vc A©±s @N_Li…fi ¡Æ≤∂Í …fi 2013c14 ©´sV AÆ™sWμj∂Li¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩÆ©s[ zmns˙ ¡™´sLji 18©´s æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V©´sV ˙xmsÆ™s[aPR #|ms¤…¡Ì [ @™´sNSaRPLi D©´sı»Ì¡Vc æªΩáVr°ÚLiμj∂. 15 Õ‹[NRPxqsÀ≥œ¡ ™´sVVgjiLixmsoNRPV ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ™´sVVLiμR∂V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V qx sÀ≥¡œ Õ‹[ ˙xmsÆ™s[aPR #|ms¤…¡Ì [ mx sLjiqz sÛ ªRΩVá NRP¨szmsxqsVÚ©yı∏R∂V¨s m{ s…‘¡H NRP¥R∂©´sLiÕ‹[ Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. ™´sVL][Æ\™sxmso ™´sVμÙ∂R ªRΩV NRPW≤R∂gRi¤…¡Ì [ ˙xms∏R∂VªRΩıLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi ˙xmsμ≥y¨s ’¡¤«¡zms |msμÙ∂R áNRPV ªRΩ©´s BLi…˝‹[ ≠sLiμR∂V BøyËLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V ’¡Ã˝¡V\|ms FyL˝iR Æ™sVLi…fiÕ‹[ øR¡LRiË «¡LRigS÷¡=LiÆμ∂[©s´ ¨s ’d¡¤«¡[m{ s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ˙xmsμ≥y¨sª][ ≠sLiμR∂V xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı ’d¡¤«¡[{ms @˙gRiÆ©s[ªΩR áV …‘¡c ’¡Ã˝¡VNRPV qx sLixmspLÒiR ™´sVμÙ∂R ªRΩV ˙xmsNRP…”¡»¡WÚÆ©s[ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R NRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏∂R Wá¨s xmsáV xqsWøR¡©´sáV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. LS∏R∂Vá{qs™´sVNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP Fy˘ZNP[“¡ ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s, N]ªRΩÚ LS«¡μ≥y¨s¨s Æ™sLi»¡Æ©s[ ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s ˙xmsμ≥y¨sª][ ’d¡¤«¡[{ms Æ©s[ªRΩáV æªΩ[÷¡Ë¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. ≠dsV ™´sVLi˙ªRΩV÷¡ı, FsLi{msá©´sV @μR∂VxmsoÕ‹[ DLiøR¡VN][™y÷¡=©´s Àÿμ≥∂R ˘ªRΩ NSLi˙lgi£qs FyLÌik Æμ∂[©s´ ¨s ™yLRiV ˙xmsμ≥y¨sNTP qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[qz s©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂.


2 C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

me]sê»ø°j·÷\TyêøÏ$ æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs ’¡¤«¡zms lLiLi≤R∂W NRPW≤y A»¡Õÿ≤R∂VNRPVLi»¡V©yı∏R∂VÆ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. ¨s«ÿ¨sNTP ≠s ¡«¡©´sNRPV xqsLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡©´s ’¡Ã˝¡V FsÕÿ DLi≤yá©´sı μy¨s\|ms gRiªRΩLiÕ‹[ Dμyx§¶¶¶LRifl·Ã¡V D©yıLiVV . ™y…”¡¨s NSLi˙lgi£qs @©´sVxqsLjiLi¿¡©´s μy≈¡ÕÿáV ¤Õ¡[™s´ o. @Æ©s[NPR LS«ÿ˘LigRi DÃ˝¡Lixmsn V©´sáV D©yı∏R∂V¨s @Li»¡V©yıLRiV. ™y…”¡¨s xmsLjixtsQ‰LjiLi¿¡©´s μy≈¡ÕÿáV ¤Õ¡[™s´ o. @LiVV©y ’¡Ã˝¡VLRiV FyL˝iR Æ™sVLi…fi ™´sVVLiμR∂VNRPV ºdΩxqsVNRPV¨s LS™´s≤y¨sNTP NSLi˙lgi£qs ˙xms∏R∂VªyıáV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ @≤Ô∂R Li G≠sV»¡©´sı ˙xmsaRPı DμR∂LiVVLiøR¡≤R∂Li xqsx§¶¶¶«¡Li. μk∂¨sNTP ’¡¤«¡zms¨s  ¡W¿¡gS øR¡WzmsxqsWÚ NSLi˙lgi£qs ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. @LiæªΩ[NSμR∂V ’¡¤«¡zms NSLRifl·LigSÆ©s[ BÕÿ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©´sı ˙xmsøyLS¨sı øyxmsNTPLiμR∂ ¨dsLRiVÕÿ ¬ø¡[∏∂R V≤R∂LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs xqsZNP=£qs @LiVV˘Liμj∂. BNRP ’¡¤«¡zmsNTP NRPW≤y BÆμ∂[ LRiNRPÆ\™sV©´s Æ\™sNRPVLihRiFy◊¡ A≤R∂Vª][Liμj∂. NSLi˙lgi£qs©´sV BLRiVNRPV©´s |ms»Ì¡≤R∂Li μy*LS æªΩáLigRiYfl· ˙ZNP≤T∂…fi N]¤…¡Ì ∏[ ∂R W÷¡. {qs™´sWLi˙μR∂NRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[aS™´sV¨s ¬ø¡xmsˆVN][™y÷¡. INRPÆ™s[Œœ¡ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡V AgjiF°æªΩ[ NSLi˙lgi£qs ≠dsVμR∂NRPV ª][}qs∏R∂W÷¡. Bμj∂ μy¨s ªy«ÿ ™´sp˘x§¶¶¶LigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. AgjiF°æªΩ[ «¡©´sLi A≤T∂F°xqsVNRPVLi…ÿLRiV NRP©´sVNRP Æ™sW≤U∂ ˙xmsμ≥y¨s NSgSÆ©s[ BLRiV˙FyLiªyáNRPV©y˘∏R∂VLi }msLRiVª][ N][ºΩ ºdΩLRiVˆ ¬ø¡ ¡Vªy™´sV¨s «¡™y ¡V zqsμÙR∂LigS DLiøR¡VNRPV©yıLRiV. C @™´sNSaRPLi N][xqsLi g][ºΩNS≤R∂ ©´sNRP‰Õÿ NSøR¡VNRPV¨s NRPWLRiVË©yıLRiV ™´sV©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V . C ™´sVμ≥∂R ˘Õ‹[ @Liªy ªyÆ™s[V ¬ø¡[aS™´sV¨s ¬ø¡xmsˆVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV A∏R∂V©´s ™´sWxqÌsL`i F˝y©±s zqsμÙR∂Li ¬ø¡[aSLRiV. AgjiF°æªΩ[ øyá©´sVNRPVLi»¡V©´sı Æ™sVVμR∂…”¡ ™´s˘QQNPT Ú A∏R∂VÆ©s[. @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ™´s¬ø¡[Ëμj∂ BNRP ªyÆ©s[ gRi©´sVNRP AgjiF°™´s≤R∂™´sVLi»¡W «¡LjigjiæªΩ[ BNRP Fs©´sı≤R∂W ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRiμR∂¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li μy*LS LS«¡NUP∏R∂VLigS á’Ù¡ F~Liμyá©´sıμj∂ A∏R∂V©´s }msLSaRP. Æ™sVVªyÚ¨sNTP BxmsˆV≤R∂V ≠s ¡«¡©´s LS«¡NUP∏R∂Wá©´sV Fs™´sLjiNTP™yLRiV ªRΩ™´sVNRPV @©´sVNRPWáLigS ™´sVáøR¡VNRPVÆ©s[ xms¨sÕ‹[ D©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ NSLi˙lgi£qs, ’¡¤«¡zms ™´sLÊSáVgS ≠s≤T∂F°LiVV ≠s™´sVLRi+áNRPV xmsμR∂©´sV |ms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. @≤ÔR∂Vxms≤T∂æªΩ[, {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`iNRPV xms…Ì”¡©´s gRiæªΩ[ Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂VNRPV xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s …”¡AL`iFs£qs aSxqs©´sxqsÀ≥¡œ xmsORPQ DxmsÆ©s[ªΩR x§¶¶¶Lkia`PLS™´so Bxmsˆ…”¡ZNP[ |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V, Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VVÆ≤∂[ @≤ÔR∂Vxms≤ÔyLRi¨s x§¶¶¶Lki£tsQ AL][zmsLiøyLRiV. Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V ™´sLiNRPLRigS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V B¿¡Ë©´s  ¡LixmsL`i AxmnsL`iÕ‹[ ™´sVV¨sgji æªΩ[áVªRΩV©yıLRi¨s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV …”¡≤T∂zms @≤Ô∂R Vxms≤T∂æªΩ[ Fs¨dsÌ AL`i À≥œ¡™´s©y¨sı, FyLÌkiNSLS˘Ã¡∏R∂W¨sı æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V ªRΩgRiá¤À¡≤R∂ªyLRi¨s xmnsW»¡VgSÆ©s[ |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ’¡¤«¡zms @≤ÔR∂Vxms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s ªy©´sV @©´sVN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ZNPzqsAL`i @©´sıxmsˆ…”¡NUP …”¡AL`iFs£qs ˙ZaP[fl·VáV ™´sW˙ªRΩLi ’¡¤«¡zms¨s áORPQ ˘LigS ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLiVV. NSLi˙lgi£qs NRPW≤y BÆμ∂[ N][LiR NRPVLi…‹[Liμj∂. BNRP BLiªRΩNSáLi ªy™´sVV æªΩáLigSfl·NRPV @©´sVNRPWá™´sV¨s ¬ø¡zmsˆ©´s æªΩáLigSfl· ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩáNRPV ªy«ÿ xmsLjiflÿ™´sWáV ≠sVLigRiV≤R∂Vxms≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. @LiμR∂VZNP[ ™´sVμÙR∂ªRΩV ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ @μ≥∂j uÌy©´sLi Æ\™s≈¡Lji xqsˆxtsÌ QLigS DLiμR∂¨s ¬ø¡}msˆLiμR∂VNRPV ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[Æ©s[ ™´sVNSLi Æ™s[aSLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡V DÀ≥¡œ ∏R∂V xqsÀ≥¡œ Õ˝‹©[ s´ W Æ©sgÊiR VªRΩVLiμR∂¨s NTPxtsQ©s± lLi≤Ô∂T ≠saS*xqsLi ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. ’¡¤«¡zms Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi¿d¡ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s «¡LRigSá¨s N][LiR Vª][LiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ’¡Ã˝¡V©´sV ™´sVVLiμR∂V Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ Õ‹[Æ©s[ ˙xmsÆ™s[aPR |ms…Ìÿá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ Õ‹[ μk∂¨s\|ms xmspLjirÚ yÛ LiVV øR¡LRiË «¡LRigSá©yıLRiV. ’¡Ã˝¡V©´sV ªyÆ™s[V Æ©sgÊij xqsVÚLiμR∂¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥∂R VáNRPV ©y˘∏R∂VLi «¡Ljilgi[Õÿ xqs™´sLRifl·Ã¡NRPV xms»Ì¡V ¡≤R∂ªy™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @μy*¨ds ’¡Ã˝¡VNRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR ™´sVLi»¡W ™´sxqsVÚ©s´ ı NRP¥R∂©yá©´sV ª][zqsxmsoøyËLRiV. @μy*¨ds, @LRiVfl„fi \¤«¡…˝‘¡, xqsVxtsQ¯ xqs*LS«fi, LS«fi©y¥`∂zqsLig`iÕ˝‹[ Fs™´sLRiW FsNRP‰≤y ’¡Ã˝¡VNRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR LigS J»¡V Æ™s[ryÚ™s´ V¨s ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[μ∂R ¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. B™´s¨dsı BÕÿ™´soLi¤…¡[ @xqsáV μ][xtsQ√¡ NSLi˙lgi£qs @Li»¡W Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y ∏R∂VV≤R∂V ªRΩ©´s xqsx§¶¶¶«¡μ≥][LRifl”·Õ‹[ NSLi˙lgi£qs©´sV Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V DºΩNTP AlLi[xqsVÚ©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©s´ ı ºdΩLRiV\|ms ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ μ≥∂R *«¡Æ™sVªyÚLiR V. r~LiªRΩ BLi…”¡¨s øR¡NRP‰μj∂μÙ∂R VN][¤Õ¡[¨s NSLi˙lgi£qsNRPV ’¡¤«¡zms\|ms ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s @gÊji≠dsVμR∂ gRiVgÊjiáLi @∏R∂W˘LRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ™´sVLi˙ªRΩVáV ™´sW…˝ÿ≤R∂VN]¨s INRP ¨sLÒiR ∏R∂W¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLS*ªRΩ ˙xmsºΩxmsOSQá©´sV xqsLi˙xmsμj∂Li¿¡ ™´sVVLiμR∂VZNP◊˝¡ DLi¤…¡[ C xmsLjizqsÛ ºΩ ™´s¬ø¡[Ëμj∂ NSμR∂©yıLRiV. . LS«¡NUP∏R∂V á’Ù¡ F~LiμyáƩs[ ªRΩxms©´s ªRΩzmsˆæªΩ[ @μ≥R∂˘∏R∂V©´sLi NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s, ’¡Ã˝¡V©´sV LS«¡˘xqsÀ≥¡œ Õ‹[ |ms¤…¡Ì L[ iμR∂VNRPV @¨sı GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVN]¨s BxmsˆV≤R∂V Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ NRPV Æ™sŒœ¡ßÚ©yıLRiLi»¡W FsÆμ∂Ù ™[ y ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ©y˘∏R∂VaS≈¡ ¬ø¡}msˆLiªRΩ ™´sLRiNRPW ≠dsLjiNTP ˙μR∂™´s˘’¡Ã˝¡¨s æªΩ÷¡∏R∂Vμy? @Li»¡W ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. NSLi˙lgi£qs μR∂VLS¯LÊiR QÆ\™sV©´s LS«¡NUP∏R∂V ©y»¡NRPLi ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. ˙xms«¡Ã¡ ™´sVμ≥R∂˘ ªRΩgRi™´soáV|ms…Ì”¡ ªRΩ™´sWuy øR¡Wr°ÚLiμR∂©yıLRiV. BNRP @˙gRiÆ©s[ªRΩ @μy*¨ds ™y˘≈¡˘Ã¡V NRPW≤y ’≥¡©´sıLigS D©yıLiVV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡VÕ‹[ Õ‹[FyáV D©yı∏R∂V¨s @˙gRiÆ©s[ªRΩ @μy*¨ds ºdΩ˙™´sLigS ªRΩxmsˆV  ¡…ÌÿLRi¨s …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩá μy*LS Æ™sÃ˝¡≤R∂LiVV˘Liμj∂. BLiªRΩNUP @μy*¨ds GLi ¬ø¡Fyˆ≤R∂©´sıμj∂ æªΩ÷¡∏R∂VμR∂V. A∏R∂V©´s©´sV NRP÷¡zqs©´s …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩá μy*LSÆ©s[ Bμj∂ æªΩáVr°ÚLiμj∂. @Li¤…¡[ …”¡≤T∂zms ªy©´sV ¬ø¡xmsˆμR∂áVËNRPV©´sıμj∂ @μy*¨ds ¬ø¡Fyˆ≤R∂¨s ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi…‹[Liμj∂. BLiªRΩ Õ‹[xmsÀ≥œ¡WLiVVxtÌsQ\Æ™sV©´s ’¡Ã˝¡V©´sV ªRΩ©´s LS«¡NUP∏R∂V “¡≠sªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W øR¡W≤R∂¤Õ¡[μR∂©yıLRi¨s, xqs*xmsOSQÆ©s[ı @LigkiNRPLjiLixms¤«¡[∏R∂V¤Õ¡[¨s ’¡Ã˝¡V©´sV xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ˙xmsÆ™s[aRP |ms¤…Ì¡[»¡xmsˆV≤R∂V NRP¨dsxqsLi ©y˘∏R∂VaS≈¡©´sV xqsLi˙xmsμj∂LiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ≠s™´sVLji+LiøyLRi¨s @μy*¨ds @©´sı»˝¡V ©y™´sW©ylgi[aRP*LRi LS™´so, Fs˙LRi ¡÷˝¡ μR∂∏R∂WNRPL`i LS™´soáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. Bμj∂ FsLiªRΩ™´sLRiNRPV ¨s«¡™´sV©´sıμj∂ @©´sV™´sW©´sÆ™s[V. FsLiμR∂VNRPLi¤…¡[ @μy*¨ds¨s ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩáV ≠sμR∂˘rygRiL`i LS™´so, μR∂ªyÚ˙æªΩ[∏R∂V ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV NRPW≤y NRP÷¡aSLRiV. ™yLRiV ¬ø¡zmsˆ©´s ™yμR∂©´s ’≥¡©´sıLigS DLiμj∂. @μy*¨ds xqsLixmspLÒRi ™´sVμÙR∂ªRΩV xms÷¡NSLRi¨s @©yıLRiV. Æ™sVVªyÚ¨sNTP IZNP[ FyLÌkiÕ‹[ ’≥¡©yı’≥¡˙Fy∏R∂WáV. FsªRΩVÚáV \|ms FsªRΩVÚáV. Fs™´sLRiV NRPlLiNRP…figS ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıL][ NRPW≤y ©´s™´sV¯¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsºΩ. LS“¡NRP∏R∂Wá øR¡V»Ì¡W ºΩLRiVgRiVªRΩV©´sı ’¡Ã˝¡V FsÕÿLi…”¡ ™´sVáVxmsoáV ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiμ][, μy¨sNTP FsÕÿLi…”¡ ™´sVVgjiLixmso B™´s*À‹[ªRΩV©yıL][ N]μÙj∂L][«¡ŸÕ˝‹[ @™´sgRiªRΩLi NSgRiáμR∂V.

>∑Ts¡Tyês¡+ 13`02`2014

{qsª«sWLiúμ³R¶ ®©s[»R½ÌÁ ¼d½LRiV xqsLjiNSμR¶V

’¡Ã˝¡V©´sV @≤ÔR∂VN][™´sμÙR∂©´sı F~©´sıLi ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,zmsn ˙ ¡™´sLji12(ôdÿ’ q÷´dt): æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V AÆ™sWμy¨sNTP {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FsLi{msáV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s FsLi{ms F~©´sıLi ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i N][LSLRiV. BLiNS @≤Ô∂R VN][™s´ ≤R∂©y¨sNTP mx sp©´sVN][™s´ μÙ∂R ©yıLRiV. BNRP NRPázqs DLi…ÿ™´sV©´sVN][™s´ ≤R∂Li @ryμ≥∂R ˘ ™´sV©yıLRiV.  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi Õ‹[N`P qx sÀ≥¡œ ™yLiVVμy xms≤T∂©´s @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R , æªΩáLigSfl· ™´sVμ≥∂R ˘ @LiªRΩLRiLi |msLjigjiF°LiVVLiμR∂¨s, NRP÷¡zqs DLi≤R∂¤Õ¡[™s´ V¨s }msL]‰©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡VNRPV ’¡¤«¡zms ™´sVμÙ∂R ºΩxqsVÚLiμR∂¨s F~©´sıLi AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥∂R , æªΩáLigSfl· ™´sVμ≥∂R ˘ @LiªRΩLRiLi |msLjigjiF°LiVVLiμj∂, NRP÷¡zqs DLi≤R∂¤Õ¡[™s´ V¨s FsLi{ms F~©´sıLi ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V AÆ™sWμy¨sNTP {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FsLi{msáV qx sx§¶ ¶NPR LjiLiøyá¨s ≠s«Ï¡mz sÚ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡VNRPV ’¡¤«¡zms ™´sVμÙ∂R ºΩxqsVÚLiμR∂¨s ≠saS*xqsLi ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R , æªΩáLigSfl· ™´sVμ≥∂R ˘ @LiªRΩLRiLi |msLjigjiF°LiVVLiμR∂¨s, BNRP NRP÷¡zqs DLi≤R∂¤Õ¡[™s´ V¨s

˙xmsÀ≥ÿNRPL`i @©yıLRiV. ¡Ã¡™´sLiªRΩLigS NRPázqs DLi≤yá©´sVN][™s´ ≤R∂Li ™´sVWLÂiR ªRΩ*Li ªRΩmx sˆ ™´sVL][…¡” NSμR∂©yıLRiV æªΩáLigSfl· ™yLRiV NRPázqs DLi≤R∂¤Õ¡[™s´ V¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yı BLiNS qx s\Æ™sVNRP˘Li @Li»¡W {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáV xms»Ì¡V ¡»Ì¡≤R∂Li qx sLjiNSμR∂©yıLRiV. @LiμR∂V™´sÃ˝¡ ’¡Ã˝¡V AÆ™sWμy¨sNTP q{ s™´sWLi˙μ≥∂R FsLi{msáV qx sx§¶ ¶NPR LjiLiøyá¨s N][LSLRiV. qx sÀ≥¡œ Õ‹[ ¨sLRiqx s©´s ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Æ©s[ªΩR áV @©´s™´sqx sLRiLigS ªRΩ™´sV©´sV lLiøR¡Ëg]»Ì¡™´sμÙ∂R ©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáV xqsLiry‰LRi{§¶¶¶©´sLigS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij LiøyLRi¨s, BLiªRΩ μR∂WLRiLi ™´søyËNRP NRP÷¡xqsVLi≤yá©´s≤R∂Li @\Æ©sºΩNRP™´sV©yıLRiV. l\Li¤Õ¡[* ’¡Ã˝¡VNRPV NRPW≤y @≤ÔR∂V LS™´s≤R∂Li qx sLjiNSμR∂©yıLRiV.ªy™´sVV @z§¶ ¶Liry mx sμÙ∂R ªRΩVÕ˝‹[ F°ªRΩV©yı™´sV¨s, ≠dsVLRiV lLiøR¡Ëg]»Ì¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ zmsÃ˝¡Ã¡V øR¡¨sF°ªRΩV©yıLRi¨s AÆ™s[μ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. ªy™´sVV qx sÀ≥¡œ Õ‹[ Fs™´sLji¨s @≤Ô∂R VN][¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. ¤À¡[tx sQLiR ªRΩV ™´sVμÙ∂R ªRΩ©´sı ’¡¤«¡zms BxmsˆV≤R∂V Æ™sV÷¡NRPáV

-sª«sVLRi+ÌÁ\|ms -s¿yLRiLi ª«sùQQNRPòLi ¿Á[zqs©«s ¹¸¶V©«sõLi ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,zmns˙ ¡™´sLji12(ôd’ÿq÷´dt): ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i ©y∏R∂VNRPV≤R∂V Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y ∏R∂VV≤T∂\|ms ≠sxmsLkiªRΩ ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV ¬ø¡[zqs FyLÌki @μ≥j∂rÌy©´sLi A˙gRi•¶¶¶¨sNTP gRiV\lLi©´s Fyá™´sVWLRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ π∏∂V©´sıLi $¨s™y£qs lLi≤ÔT∂ ≠søyLRiLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ªy©´sV ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV Æ™s©´sNTP‰ ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW C ™y˘≈¡˘Ã¡V DÆμÙ∂[aRP˘xmspLRi*NRPLigS ¬ø¡[zqs©´s≠s NSμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Li GLSˆ¤…¡[ ªRΩ©´sNRPV ™´sVV≈¡˘™´sV¨s, A ªRΩLS*æªΩ[ G\Æμ∂©y @¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Li N][xqsÆ™s[V ªy©´sV ’¡¤«¡zmsÕ‹[ ¬ø¡[Lji©´s xqsLigRiºΩ¨s A∏R∂V©´s C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ’d¡¤«¡[{ms {qs¨s∏R∂VL`i ©y∏R∂VNRPV≤R∂V Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V\|ms ™´sVx§¶¶¶ ¡W ¡ıgRiL`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ π∏∂V©´sıLi $¨s™y£qs lLi≤ÔT∂  ¡z§¶¶¶LRiLigRi ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[aSLRiV. A ∏R∂VV™´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ™y˘≈¡˘Ã¡ xms»˝¡ ’d¡¤«¡[{ms @˙gRi©y∏R∂VNRPªRΩ*Li Æ™sLi»¡Æ©s[ xqsˆLiμj∂Li¿¡Liμj∂. @LiμR∂VN][xqsLi μj∂μÙR∂VÀÿ»¡V øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂. @LiμR∂VÕ‹[À≥ÿgRiLigS LS«¡©y¥`∂ zqsLig`i Bxmsˆ…”¡ZNP[ π∏∂V©´sıLi $¨s™y£qs lLi≤ÔT∂ ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P LSxtÌsQ˚ ’d¡¤«¡[{ms @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V NTPxtsQ©±s lLi≤ÔT∂ ™´sμÙR∂ ºdΩ˙™´s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqs©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤T∂NTP Æ™sLi»¡Æ©s[ $¨s™yxqs lLi≤ÔT∂ ORPQ™´sWxmsfl·Ã¡V ¬ø¡zmsˆLiøyá¨s NTPxtsQ©±s lLi≤ÔT∂¨s LS«¡©y¥`∂ zqsLig`i AÆμ∂[bPLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ A ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ Æ™sLiNRP∏R∂V˘ Æ™sLi»¡Æ©s[ «‹[NRP˘Li ¬ø¡[xqsVNRPV¨s, ORPQ™´sWxmsfl·Ã¡V @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩáLigSfl· N][xqsLi ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ª][ xms¨s ¬ø¡[}qsÕÿ π∏∂V©´sıLi $¨s™y£qs lLi≤ÔT∂NTP z§¶¶¶ªRΩÀ‹[μ≥R∂ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NTPxtsQ©±s lLi≤ÔT∂NTP xqsW¿¡Li¿¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. A ˙NRP™´sVLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤T∂\|ms ¬ø¡[zqs©´s ™y˘Δÿ˘Ã¡©´sV Æ™s©´sNTP‰ ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V π∏∂V©´sıLi $¨s™yxqs lLi≤ÔT∂ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. μk∂Liª][ FyLÌkiÕ‹[ …‘¡NRPxmsˆVÕ‹[ ªRΩVFny©±sÕÿ D©´sı xqs™´sVxqs˘ xqs™´sVzqsF°LiVVLiμj∂.L`i ™´sVμ≥R∂˘ ™´sVLji¨sı \lLiŒ˝œ¡ß ©´s≤T∂}ms ˙xmsºΩFyμR∂©´s DLiμR∂©yıLRiV.

15©´s ALi˙μ≥y Àÿ≤U∂÷¡zmÌsLig`i F°…‘¡Ã¡V ≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li, zmns˙ ¡™´sLji12(ôd’ÿq÷´dt): ALi˙μ≥y Àÿ≤U∂÷¡zmÌsLig`i F°…‘¡Ã¡V CÆ©sá 15, ≠sVxqÌsL`i ALi˙μ≥y Àÿ≤U∂÷¡zmÌsLig`i F°…‘¡Ã¡V 16©´s \lLi¤Õ¡[* }qÌs≤T∂∏R∂VLi $aRPVÀ≥œ¡Li BLi≤][L`i •¶¶¶ÕfiÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı»˝¡V ALi˙μ≥y Àÿ≤U∂ ÷¡zmÌsLig`i xqsLixmnsVLi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V æªΩ÷¡FyLRiV. Àÿ≤U∂÷¡zmÌsLig`i F°…‘¡Õ˝‹[ 50 NTPÕ‹[á Õ‹[xmso ©´sVLi¿¡ 80 NTPÕ‹[á \|ms ¡≤T∂©´s ≠sÀ≥ÿgSÕ˝‹[ 8 ZNP[»¡gjiLkiÕ˝‹[ DLi…ÿ∏R∂V©yıLRiV. ≠sNRPÕÿLigRiVáNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP F°…‘¡Ã¡V GLSˆ»¡V ¬ø¡[aS™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≠sVxqÌsL`i ALi˙μ≥y Àÿ≤U∂’¡÷Ô¡Lig`i F°…‘¡Õ˝‹[ 55 NTPÕ‹[á Õ‹[xmso ©´sVLi¿¡ 80 NTPÕ‹[á \|ms ¡≤T∂©´s ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ 7 ZNP[»¡gjiLkiÕ˝‹[ F°…‘¡Ã¡V «¡LRiVgRiVªy∏R∂V©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[©´sV ≠sNRPÕÿLigRiVá ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ F°…‘¡Ã¡V DLi…ÿ∏R∂V©yıLRiV. ≠s¤«¡[ªRΩáNRPV  ¡x§¶¶¶ß™´sVªRΩVáV @LiμR∂¤«¡[∏R∂V ¡≤R∂ªy∏R∂V©yıLRiV. F°…‘¡Ã¡NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s F°xqÌsLRiV©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV.

|ms»Ì¡≤R∂Li qx sLjiNSμR∂©yıLRiV. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R ™´sVLi˙ªRΩVá ≠sxtsQ∏∂R VLi FyLÌik øR¡WxqsVNRPVLi»¡VciLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. qx sÀ≥¡œ Õ‹[ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R ™´sVLi˙ªRΩVá ºdΩLRiV qx sLjiNSμR∂¨s, μy¨s¨s ªy™´sVV ºdΩ˙™´sLigS ≈¡Li≤T∂qx sVÚ©yı™´sV¨s @©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩá NRPV˙»¡Ã¡V rygRi¨s™´s*™´sV¨s, æªΩáLigSfl· xqs™´sVxqs˘©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøy÷¡=Liμj∂ FyL˝iR Æ™sVLi¤…¡[©s´ ¨s FsLizms @©yıLRiV. Fs¨sı @≤Ô∂R LiNRPVáV FsμR∂V\lLi©y ªy™´sVV DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ §z ¶ ¶LixqsNRPV Fyáˆ≤R∂¤Õ¡[μ∂R ¨s, ªRΩ™´sV™ylLi[ ªy˘gSáV ¬ø¡[zqs ˙FyflÿáV ºdΩqx sVNRPV©yıLRi¨s F~©´sıLi gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV.

|\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,zmsn ˙ ¡™´sLji12(ôdÿ’ q÷´dt): ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ q{ sFsLi NTPLRifl„fi ªRΩ©´s Àÿμ≥∂R ˘ªRΩ©´sV mx spLjiÚ ¬ø¡[aSLRi¨s, ZNP[Li˙μy¨sNTP @™´sqx sLRiÆ\™sV©´s qx sx§¶ ¶NSLRiLi @Liμj∂LiøyLRi¨s @LiμR∂VZNP[ BxmsˆV≤T∂NRP LS“¡©y™´sW @Li»¡W N]ªRΩÚ ˙≤y™´sWÕÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s Æ\™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌik AL][¨sLi¿¡Liμj∂. ¬ø¡[∏∂R W÷¡=©´s NSLS˘Ã¡¨dsı ¬ø¡[qz s BxmsˆV≤R∂V LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ÕÿÀ≥¡œ #Æ™s[VLi»¡¨s A FyLÌik FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ À≥¡œ W™´sV©´s NRPLRiVflÿNRPL`i lLi≤Ô∂T AL][mz sLiøyLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s|\ ms q{ sFsLi NTPLRifl„fi @©´sVxqsLjiqx sVÚ©s´ ı Æ\™s≈¡Lji|\ ms À≥¡œ W™´sV©´s  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi @|qsLi’d¡˝ ≠dsV≤T∂∏R∂W FyLiVVLi…fi ™´sμÙ∂R ¨sxmsˆVáV ¬ø¡LjigSLRiV. ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s|\ ms NSLi˙lgi£qs ™´sLji‰Lig`i NRP≠sV…‘¡ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPV©´sı Æ™sLi»¡Æ©s[ FsLiμR∂VNRPV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[μ∂R ¨s A∏R∂V©´s NTPLRifl·Vı ˙xmsbPıLiøyLRiV. @xmsˆVÆ≤∂[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[qz s ™´soLi¤…¡[ ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV @≤Ô∂R V mx sÆ≤∂[μ∂R ©yıLRiV. NS¨ds @Õÿ ¬ø¡[∏∂R VNRPVLi≤y BxmsˆV≤R∂V ZNP[™s´ áLi ªRΩ©´s ™´s˘QQNPT gÚ iR ªRΩ ˙xmsºΩxtsÌ Q N][qx sLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V qz sFsLi mx s¨s¬ø¡[qx sVÚ©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV ¨sLRizqsxqsWÚ LS“¡©y™´sWáª][ LS«ÿ˘LigRi xqsLiO][QÀ≥œ¡Li qx sXztsÌ QμyÙ ™´sV¨s ªRΩ™´sV FyLÌik gRiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ mz sáVxmso ¨s¿¡ËLiμR∂¨s À≥¡œ W™´sV©´s C qx sLiμR∂LRi˜LigS gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. @©y≤R∂V FsLiμR∂VNRPV qx sˆLiμj∂LiøR¡¤Õ¡[μ∂R Li»¡W qx sW…”¡gS NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T ¨s @≤T∂gSLRiV. q{ sFsLi mx sμR∂≠s¨s @≤Ô∂R Li|ms»Ì¡VN]¨s ™´sLiμR∂á N][»¡˝ V qx sLiFyμj∂Liøyá©´sı áORPQ ˘Li Bxmsˆ…”¡NTP mx spLjiLÚ iVVLiμy @Li»¡W NTPLRifl„fi|\ ms À≥¡œ W™´sV©´s A˙gRi§x ¶ ¶Li ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. A∏R∂V©´s áORPQ ˘Li mx spLjiÚ @LiVVLiμj∂ @LiμR∂VZNP[ q{ sFsLi mx sμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[ryÚ©s´ Li»¡W NTPLRifl„fi N]ªRΩÚ mx sÃ˝¡≠s¨s @LiμR∂VNRPV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. @LiæªΩ[gS¨s A∏R∂V©´sNRPV LSxtsÌ Q˚LiQ|\ ms ¿¡ªRΩaÚ PR VμÙ∂j ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. FsLi{msá  ¡z§¶ ¶tx sQ‰LRifl· NRPW≤y NSLi˙lgi£qs ˙≤y™´sWÕ‹[ À≥ÿgRi™´sV©yıLRiV.

FyL˝RiÆ™sVLi…fi xmnsV»¡©´sá\|ms xqsLRi*˙ªy ALiμ][Œœ¡©´s FsLi{msáV, ™´sVLi˙ªRΩVá ºdΩLRiV\|ms @xqsx§¶ ¶©´sLi ©´ s W˘≤≥ T ∂ ÷d ˝ ¡ ,z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 12(ôd’ ÿ q÷´dt ) : FyL˝iR Æ™sVLi»¡VÕ‹[ «¡Ljigji©´s ªy«ÿ xqsLixmsn V»¡©´sá\|ms ˙xmsμ≥y©´s ™´sVLi˙ºΩ ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s zqsLig`i ª][ xqs•¶¶¶ xmsáV™´soLRiV Æ©s[ªΩR áV ºdΩ˙™´s ALiμ][Œ¡œ ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. BÕÿLi…”¡ xmnsV»¡©´sáV ˙xms«ÿry*™´sW˘©´sNTP ™´sVøR¡Ë¨s @©yıLRiV. C xmsn V»¡©´sá\|ms ˙xmsμ≥y¨s ºdΩ˙™´s AÆ™s[μ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[∏∂R VgS FyL˝iR Æ™sVLi»¡Lki ™´s˘™´s•¶¶¶LSá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ NRP™´sVá©y¥`∂, ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩ Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V NRPW≤y ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμyLRiV. BÕÿLi…”¡ xmnsV»¡©´sáV ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sNTP ™´sVLi¿¡ ¬ø¡[∏∂R V™´s©yıLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi…fi DÀ≥œ¡∏R∂VxqsÀ≥œ¡Õ˝‹[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FsLi{msáV ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ALiμ][Œœ¡©´sáV ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ªRΩ™´sV©´sV NRPázqs Æ™s[zqsLiμR∂©yıLRiV. ©´sáVgRiVLRiV {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ªRΩVáV NRPW≤y F°≤T∂∏R∂VLi ™´sμÙ∂R NRPV Æ™sŒœ¡ÕfiB ¨sLRixqs©´sáV ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li G LRiNRP\Æ™sV©´s ˙xms«ÿry*™´sV˘™´sV¨s @©yıLRiV. DμR∂∏R∂VLi æªΩáLigSfl·, {qs™´sWLi˙μ≥∂R FsLi{msá ™´sVμ≥∂R ˘ xmsn VL<iR fl·

™yªy™´sLRifl·Li Æ©sáN]Liμj∂. μk∂Liª][ ˙xmsμ≥y¨s FsLi{msá ™´sμÙ∂R ªRΩ©´s AÆ™s[μ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[ xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ ALiμ][Œ¡œ ©´sá ™´sVÆμ∂≥ ˘[ l\Li¤Õ¡[*™´sVLi˙ºΩ ≈¡lLiÊ [ J…ÿ©±s @N_Li…fi l\Li¤Õ¡[* ¡Æ≤∂Í …fi©´sV ˙xmsÆ™s[aPR #|ms…ÌÿLRiV. A∏R∂V©´s  ¡Æ≤Í∂»¡Vı øR¡μj∂≠s ≠s¨szmsLi¬ø¡[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ALiμ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡[aSLRiV. μyLiª][ A∏R∂V©´s ªRΩ©´s ˙xmsxqsLigS¨sı @LÙiR LiªRΩLRiLigSÆ©s[ ™´sVVgjiLiøyLRiV. @LRiVxmsoáV, ZNP[NPR áV ™´sVμ≥∂R ˘Õ‹[  ¡Æ≤∂Í »¡Vı ªy©´sV øR¡μj∂≠s©´s»˝¡VgSÆ©s[ À≥ÿ≠sLiøR¡™´sV¨s ™´sVLi˙ºΩ N][LSLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi»¡VÕ‹[ CL][«¡Ÿ ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı xqsLixmnsV»¡©´sáV ªRΩ©´sNRPV ºdΩ˙™´s AÆ™s[μ∂R ©´s NRP÷¡gjixqsVÚ©yı∏R∂V¨s ˙xmsμ≥y¨s @©yıLRiV. ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sNTP Bμj∂ ™´sVLi¿¡μj∂NSμR∂¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. BÕÿLi…”¡ ™y…”¡™´sÃ˝¡ ™´sVLi¿¡ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©´sVN][™s´ ≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ˙xms«ÿry*™´sV˘Li xms…ÌÿáV ªRΩzmsˆLiμR∂¨s ’¡¤«¡zms «ÿºdΩ∏R∂V Æ©s[ªRΩ Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV.

ª«sVV¬s=xmsÍÞ NSLjiøNRPVÌÁ xqs®ªsVø xmsLjixtsQäLjiLi¿RÁLi²T¶: LSxmnsVª«soÌÁV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji12(ôd’ÿq÷´dt): xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LS¨sNTP ™´sVV¨s=xmsÕfi NSLji¯NRPVáV @|qsLi’d¡˝ ™´sVV»Ì¡≤T∂NTP mx sp©´sVNRPVLi¤…¡[ ™´sVVLiμR∂VLi≤T∂ ©´s≤T∂mz sxqsWÚ, ™yLji Æ™s©´sıLi¤…¡[ DLi…ÿ™´sV¨s qz szmsFsLi LSxtsÌ Q˚ NSLRi˘μR∂Lji+ ’¡≠s. LSxmsn V™´soáV @©yıLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ™´sVV¨s=xmsÕfi NSLji¯NRPVá©´sV øR¡LRiËáNRPV zms÷¡¿¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s ¤Õ¡[¨s Fs≤R∂á ˙xmsªRΩ˘QORPQ NSLS˘øR¡LRifl·NRPV μj∂gRiVªy™´sV¨s ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sı |§¶¶ ø¡R ËLjiLiøyLRiV. ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡VágS xqsÆ™sV¯ ¬ø¡[xqsVÚ©yı xqsLS‰L`iNRPV ¿d¡™´sV∏R∂V NRPV…Ì¡” ©´s»˝¡V ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. NRP¨dsqx s Æ™s[ªΩR ©yáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li NRPW≤y ªRΩ}msˆ©y @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. Dμ][˘gRiVáLiμR∂LjiNUP BxqsVÚ©s´ ıQ¤…¡˝ [ ™´sVV¨s=xmsÕfi NSLji¯NRPVáNRPV NRPW≤y HAL`i 27aSªRΩLi, |§¶¶ ÕfiÚ NSLÔiR Vá ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[qz s, ≤T∂Fs B™y*á¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. Fsry¯ ˙xmsπ∏∂WgjiLi¿¡ DμR∂˘™´sWá©´sV Axms≤R∂Li ryμ≥∂R ˘Li NSμR∂©yıLRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ NSLji¯NRP qx sLixmsn Wáª][ øR¡LRiËáV «¡Ljimz s ™yLji xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s N][LSLRiV.  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi ™´sVV¨s=xmsÕfi NSLji¯NRPVáV ¬ø¡[mx s…Ì¡” ©´s —¡|§¶¶ ø`¡ Fs™±sV qz s ™´sVV»Ì¡≤T∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı A∏R∂V©´s ™yLjiNTP qx sLi{msn VÀ≥ÿ™´sLi æªΩ÷¡FyLRiV. C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´sVV¨s=xmsÕfi NSLji¯NRPVáV ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡VgS qx sÆ™sV¯ ¬ø¡[qx sVÚ©yı ™yLji xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LS¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li AxqsNTPÚ øR¡Wxms≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ™´sVV¨s=xmsÕfi NSLji¯NRPVÕ˝‹[ μR∂◊¡ªRΩVáV,  ¡Ã¡{§¶ ¶©s´ ™´sLÊSá ™ylLi[ @ªRΩ˘μ≥∂j NRPLigS D©yıLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ™yLji|\ ms ≠s™´sORPQ øR¡Wxmsoª][LiμR∂¨s A˙gRi§x ¶ ¶Li ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* Dμy{qs©´s Æ\™s≈¡Ljiª][ LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ºdΩ˙™´sÆ\™sV©´s mx sLjiqz sÛ ªRΩVáV Æ©sáN]©yı∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ¨sL˝iR ORPQ ˘ mx spLjiªRΩLigS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij LiøR¡≤R∂Liª][ NSLji¯NRPVáV qx sÆ™sV¯©´sV Dμ≥∂R XªRΩLi ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ¨saRPËLiVVLiøR¡VNRPV©yıLRi¨s }msL]‰©yıLRiV.

15e n+uÒ&ÉÿsY C≤‘·s¡ ìjÓ÷»ø£es¡Z kÕúsT düe÷y˚X¯+ n#·Ã+ù|≥ |æòæÁãe],12 (ôd’ÿq÷´dt) |ü≥ºD+˝Àì Áô|dtø£¢uŸ˝À ãT<äyês¡+ 15e n+uÒ&ÉÿsY C≤‘·s¡ ìjÓ÷»ø£es¡Z kÕúsTT $düè‘· kÕúsTT düe÷y˚X¯+ ìes¡«Væ≤+∫q≥T¢ n+uÒ&ÉÿsY C≤‘·s¡ ø£$T{Ï ‘ê\÷ø± n<ä´≈£åî&ÉT ø±\÷] lqT, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eT+&Ü] |üs¡«‘ê\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.á düe÷y˚X¯+˝À eTTK´ n‹<∏äT\T bÕ˝ÀZqï eø£Ô\T lXË’\+, Äq+<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 15e n+uÒ&ÉÿsY C≤‘·s¡ ø£$T{Ïì ìC≤sTTr>± |üì#Óùd $<Ûä+>± ø±s¡´#·s¡D s¡÷b˛+~+∫,@Áù|˝Ÿ˝À õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À »]π> n+uÒ&ÉÿsY C≤‘·s¡≈£î Á|üD[ø£ s¡÷b˛+~+&É+ »]–+<äì,á HÓ\ 25q

≠sÀ≥œ¡«¡©´s ™´s˘™´s•¶¶ LSáV øR¡NRP‰¤À¡…ÌÿNRP LS“¡©y™´sW ˙≤y™´sWáV: \Æ™sNSFy

*+>±\,26q ã\Tàs¡T,28q ñ|ü⁄ŒqT+‘·\, e÷]Ã1q nÁe÷u≤<é,3q e+>∑÷s¡T˝À 15e n+uÒ&ÉÿsY C≤‘·s¡ eT+&É\ ø£$T{Ï\qT @sêŒ≥T #Ój·TqTqï≥T¢ düe÷y˚X¯+˝À rsêàì+#·&É+ »]–+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À »]π> n+uÒ&ÉÿsY C≤‘·s¡≈£î ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ n~Ûø£ dü+K´˝À n+uÒ&ÉÿsY n_Ûe÷qT\qT ‘·s¡*+#˚ $<ä+>± Á|üD≤[ø£ s¡÷b˛+~+#·&É+ »]–+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À n+uÒ&ÉÿsY C≤‘·s¡ ø£$T{Ï Hêj·T≈£î\T eTùV≤+Á<äHê<∏é,yÓ+ø£≥j·T´,bÕ+&ÉT,eT˝Ò¢wt,Hêì es¡à,lìyêdüT\T,s¡+»‘Y,dü\Vü‰<ës¡T πø‘˚|ü*¢ |üs¡«‘ê\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

˙xmsμ≥y¨s, FyLÌik ¬ø¡[ªΩR gS¨sªRΩ©´sLi ™´sÃ˝¡ ™´sVLi˙ªRΩVáV Æ™sÕfiÕ‹[NPT Æ™s◊˝¡ ¨sLRixqs©´s æªΩáVxmsoªRΩV©yıLRi¨s Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V AL][zmsLiøyLRiV. @μ≥∂j NSLRi FyLÌik Õ‹[Æ©s[ BÕÿ DLi»¡VLiμy @©´sı ≠sxqs¯∏R∂VLi NRPáVgRiVª][LiμR∂©yıLRiV. ™´sV©´sxqsV©´sV NRP÷¡¿¡Æ™s[xqsVÚLiμR∂©´sı ˙xmsμ≥y¨sNTP x§¶¶¶XμR∂∏R∂VLi DLiμy @¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ∏R∂VW{msG Fyá©´s\|ms r°¨s∏R∂W, ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s Aªy¯™´sÕ‹[NRP©´sLi ¬ø¡[xqsVN][™yá©yıLRiV. Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[ Æ©s[≤R∂V «¡Ljigji©´s xqsLixmnsV»¡©´sáV zqsgÊRiVª][ ªRΩáμj∂LiøR¡VNRPVÆ©s[Õÿ D©yı∏R∂V¨s FyL˝RiÆ™sVLi»¡Lki ™´s˘™´s•¶¶¶LSá ™´sVLi˙ºΩ NRP™´sVÕfi©y¥`∂ }msL]‰©yıLRiV. ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ¡Vμ≥R∂™yLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. FyL˝iR Æ™sVLi»¡Vc xqs™´sWÆ™s[aSáՋ[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FsLi{msáV F°≤T∂∏R∂VLi ™´sμÙR∂ xms˝ NSLÔiR Váª][ ¨sLRixqs©´s æªΩáxms≤R∂Li, ¨s©yμyáV ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li\|ms A∏R∂V©´s @À≥¡œ ˘LiªRΩLRiLi ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. BÕÿLi…”¡ xqsLixmnsV»¡©´sáV ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sı  ¡Ã¡{§¶¶¶©´sxmsLRiVryÚ∏R∂V¨s AÆ™s[μ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. INRP @LiaS¨sı ™´s˘ºΩlLi[NPT Li¬ø¡[ ºdΩLRiV Bμj∂ NSμR∂©yıLRiV. BÕÿLi…”¡ xmsn V»¡©´sáV À≥¡œ ≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ Lji™y«¡ŸgS ™´sWlLi[ ˙xms™´sWμR∂Li DLiμR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.

NSLiúlgi£qs FyLíkiNTP FsLi{ms LS¸R¶VFyÉÓÁ $¬sªy£qs LSÒÁ©yª«sV gRiVLi»¡WLRiV,zmns˙ ¡™´sLji12(ôd’ÿq÷´dt): {ms{qs{qs xqsÀ≥œ¡˘ªy*¨sNTP, FyLÌkiNTP FsLi{ms LS∏R∂VFy…”¡ ryLi ¡bP™´sLS™´so r°μR∂LRiV≤R∂V, ™´sW“¡ FsÆ™sV¯÷d¡= LS∏R∂VFy…”¡ $¨s™y£qs LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. ALRiVgRiVLRiV FsLi{msá  ¡z § ¶¶¶x t sQ ‰ LR i fl·NR P V ¨sLR i x q s©´ s gS A∏R ∂ V©´ s C ¨sLÒ R i ∏R ∂ VLi ºd Ω x q sVNR P V©yıLR i V. gR i VLi»¡WLR i VÕ‹[ ™´ s W…˝ ÿ ≤R ∂ VªR Ω W A∏R ∂ V©´ s x q s\ Æ ™ sVNS˘Li˙μ≥ R ∂ N][ x q sLi F°LS≤R ∂ VªR Ω V©´ s ı FsLi{ m sá©´ s V  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLiøR¡≤R∂Li Àÿμ≥yNRPLRi™´sV©yıLRiV. 40 GŒ˝œ¡ßgS FyLÌkiNTP }qs™´s¬ø¡[xqsVÚ©´sı ªRΩ™´sVNRPV C ¨sLÒRi∏R∂VLi @ªRΩ˘LiªRΩ AÆ™s[μR∂©´s NRP÷¡gjiLi¿¡LiμR∂©yıLRiV. C Æ©sá 21 ªRΩLS*ªRΩ ªRΩ™´sV À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ NSLS˘øR ¡ LR i fl· ˙x m sNR P …” ¡ ryÚ ™ ´ s V¨s LS∏R ∂ VFy…” ¡ $¨s™y£ q s æ ª Ω÷¡FyLR i V.FsLi{ m sá x q s|qsˆ©< ´ s ©± s NSLi˙l g ix q sV FyLÌ k i NT P AªRΩ¯x§¶¶¶ªy˘ryμR∂XaRP˘Æ™s[V @©yıLRiV. LS∏R∂VFy…”¡  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LRifl· ZNP[≤R∂L`i©´sV uyN`PNRPV gRiVLji ¬ø¡[zqsLiμR∂©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsWÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms @≠saS*xqs ºdΩLS¯©y¨sNTP ©Ø[…‘¡cxqsV B™´s*≤R∂Liª][ Fy»¡V xqsÀ≥ÿ NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV @≤ÔR∂VNRPVLi»¡Vc©´sı ALR i VgR i VLR i V Õ‹[ N R P x q sÀ≥ œ ¡ x q sÀ≥ œ ¡ V˘Ã¡\ | ms NSLi˙l g ix q sV @μ≥ j ∂ uÌ y ©´ s Li  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LRifl· Æ™s[»¡V Æ™s[zqsLiμj∂. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©´sı x q s ¡˜Li x § ¶¶¶Lj i , x § ¶¶¶L< R i NR P V™´ s WL`i, ágR i ≤R ∂ Fy…” ¡ LS«¡g][ F yÕfi, LS∏R∂VFy…”¡ ryLi ¡bP™´s LS™´so, DLi≤R∂™´s÷˝¡ @LRiVfl„fi NRPV™´sWL`i, ryLiVV ˙xmsªy£msá©´sV NSLi˙lgixqsV @μ≥j∂uÌy©´sLi  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLi¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ ª]÷¡ ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi @LiVV˘Liμj∂.

düeTdü´\qT |ü]düÿ]+#ê\ì

ø±]à≈£î\ <Ûäsêï n#·Ã+ù|≥ |æòæÁãe],12 (ôd’ÿq÷´dt) ‘·eT Hê´yÓTÆq &çe÷+&É¢qT |ü]düÿ]+#ê\ì dæ◊{Ïj·T÷ n<ä«s¡´+˝À #Ó|ü{Ϻq <Ûäsêï Hê˝ÀZs√E≈£î #Ós¡T≈£î+~ |ü≥ºD+˝À ãT<äyês¡+ kÕúìø£ n+uÒ&ÉÿsY #Ís¡kÕÔ˝À <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± dæ◊{Ïj·T÷ Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ @H√ @fi¯ófl>± |üì#ÓdüTÔqï ø±]à≈£î\≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T 12.500 s¡÷bÕj·T\≈£î ô|+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T >∑T]Ô+∫ ¬s>∑´\sY #Ój·÷\ì,eTVæ≤fi¯\≈£î Á|üdü÷r XË\e⁄\T

ø£*Œ+#ê\ì,|æm|òt, Äs√>∑´;Ûe÷ ,Á|üuÛÑT‘·« Çfi¯fl düú*\T πø{≤sTT+#ê\ì,ø±]à≈£î\ Hê´j·TyÓTÆq &çe÷+&É¢qT |ü]düÿ]+# Ó<ëø± ø±]à≈£î\ |üøå±q Ä+<√fi¯q ø√qkÕ–kÕÔeTì ùV≤#·Ã]+#ês¡T.Á|üuÛÑT‘·«+ y˚+≥H˚ düŒ+~+∫ ø±]à≈£î\T #ÓdüTÔqï düy˚TàqT >∑T]Ô+∫ yê] Hê´yÓTÆq &çe÷+&É¢qT |ü]düÿ]+#êì yês¡T &çe÷+&é #ÓXÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À X¯+ø£sY Hêj·Tø˘, eT˝Ò¢wt q>∑s¡ |ü+#êsTTr ø±]à≈£î\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.


3

>∑Ts¡Tyês¡+ 13`02`2014

«¡©´sxqsLi˙μR∂™´sV™´soªRΩV©´sı Æ™s[V≤yLRiLi «ÿªRΩLRi

Ç|üŒ{Ïπø 30 \ø£å\ eT+~ dü+<äs¡Ùq ™´sLRiLigRiÕfi,zmns˙ ¡™´sLji12(ôd’ÿq÷´dt): Æ™s[V≤yLRiLi «ÿªRΩLRiNRPV À≥¡œ NRPVÚá xqsLi≈¡˘ ≠sxmsLkiªRΩLigS |msLRigRi≤R∂Liª][ μyLjiF~≤R∂ ™´so©y ˙…ÿxmsn √¡N`P «ÿ™±sVáV ªRΩmx sˆ≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. Bxmsˆ…”¡ZNP[ μyμyxmso 30 áORPQá ™´sVLiμj∂ À≥¡œ NRPVÚáV @™´sV¯™yL˝iR ©´sV μR∂Lji+Li ¿¡NRPV©´sı»˝¡V @μ≥j∂NSLRiVá @LiøR¡©y. CryLji «ÿªRΩLRiÕ‹[ Æ™s[V≤yLRiLi øR¡V»Ì¡W 10 NTPÕ‹[ Æ™s[V»¡L˝iR Æ™s[VLRi À≥¡œ NRPVÚáV gRiV≤yLS á©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[qx sVNRPV©yıLRiV. @Æμ∂[ rÛyLiVVÕ‹[ μR∂VNSfl· xqs™´sVVμy∏R∂WáV NRPW≤y GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. «ÿªRΩLRi xmsLjixqsLSá¨dsı μR∂VNSfl· xqs™´sVVμy ∏R∂WáV, gRiV≤yLSáª][ NTPNTP‰Ljiqz s NRP¨sˆ qx sVÚ©yıLiVV. «ÿªRΩLRiÕ‹[ CryLji μR∂V NSfl· qx s™´sVVμy∏R∂WáV |msLjigSLiVV. 25 L][«¡ŸÃ¡VgS À≥¡œ NRPVÚáV ™´s¿¡Ë Æ™sŒœ¡ßÚ©yı LRiV.  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi ryLRiá™´sV¯ gÙiR Æμ∂NRPV LS©´sV©´sı Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ À≥¡œ NRPVÚá qx sLi≈¡˘ INRP‰ryLjigS |msLjigjiLiμj∂. lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡

©´sVLi¿¡ ™y˘FyLRiLi ™´sVLiμR∂gjiLi¿¡LiμR∂¨s, «ÿªRΩLRi ˙xmsμ≥y©´s mx sn V»Ì¡Li qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™y˘FyLRiLi |msLRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s mx sáV™´soLRiV ™y˘FyLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ≠s≠sμ≥∂R ™´sqx sVÚ™s´ oá N]©´sVg][áVª][ Fy»¡V  ¡LigS LRiLi(¤À¡Ã˝¡Li), N][Œ¡œ˝ ß, ™´sVμR∂˘Li, N] ¡˜Lji NS∏R∂Vá @™´sV¯NSáV FsNRPV‰™´sgS «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. BNRP‰≤T∂ gjiLji«¡ ©´sVáV, À≥¡œ W ∏R∂V«¡™´sW©´sVáNRPV qx sÛ Õÿá @Æμ∂Ù ¤Õ¡[ Aμy∏R∂V™´s©´sLRiV. BNRP‰≤T∂ F~Õÿ Õ˝‹[ lLiLi≤][ mx sLi»¡©´sV Æ™s[∏∂R VNRPVLi≤y À≥¡œ NRPVÚà ¡ N][qx sLi J mx sLi»¡©´sV ªy˘gRiLi ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li A©´s™yLiVVºdΩgS ™´sr°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ CryLji qx sÛ ÕÿáNRPV @%`¡μR∂Æμ∂áV ÀÿgS |msLjigS∏R∂V¨s μR∂VNSfl·μyLRiVáV }msL]‰ Li»¡V©yıLRiV. gRiVæªΩ[ÚμyLRiV xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s ™y˘FyLSáNRPV A∏R∂W μR∂VNSfl· xqs™´sVVμy∏R∂VLi ≠s{qsÚLiRÒ Li, μR∂VNSflÿ¨sı  ¡…Ì”¡ @ÆμÙ∂ ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. gRiVæªΩ[μÚ yLRiV xmsLjiμ≥∂j Õ‹[¨s μR∂VNSflÿáNRPV

N][Œ¡œ˝ ß, NTPLSfl· ªRΩμj∂ªRΩLRi ™y˘FyLSáNRPV Æ™s[lLi[*LRiVgS DLiμj∂. ≠sμR∂V˘ª`ΩNRPV ≠s¨sπ∏∂WgS¨sı ¡…Ì¡” «ÿªRΩLRi L][«¡ŸÃ¡NRPV Æ™sLiVV˘ ©´sVLi¿¡ 5 ™´sLiμR∂áV, @»¡≠dsaS≈¡ ™yLRiV NRP˙LRiá©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[ ™yLji ©´sVLi¿¡ ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS LRiVxqsVLi ™´sqx sWáV ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. Æ™s[V≤yLRiLi «ÿªRΩLRiNRPV ™´sLRiLigRiÕfi Lki—¡∏R∂V©±s mx sLjiμ≥∂j Õ‹[¨s @LiVVμR∂V —¡Õ˝ÿá ©´sVLi¿¡ 3,525  ¡xqsV=Õ˝‹[ À≥¡œ NRPVÚá©´sV ªRΩLRi÷¡Li¿¡©´s»˝¡V ALÌki{qs ™´sLRiLigRiÕfi Lki—¡∏R∂V©±s Æ™s[VÆ©s[«¡L`i æªΩ÷¡FyLRiV. Æ™s[V≤y LRiLi «ÿªRΩLRi GLSˆ»˝¡©´sV mx sLjibdP÷¡LiøyLRiV. NS“¡}ms»¡ ©´sVLi¿¡ 146  ¡xqsV=áV, ™´sLRiLigRiÕfi255, x§¶¶¶©´s¯N]Li≤R∂ ©´sVLi¿¡ 111, ª]˙LRiWLRiV 51, ™´sLÛiR ©´sı}ms»¡ 18, «¡©´sgSLi 100, %`¡»¡}qsxtsQ©s± mx sn V©±smx spL`i 30, ©´sLRi=Li}ms»¡ 90, N]ªRΩgÚ iR W≤R∂ 22, xmsLRiNSá 23, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀÿÀÿμ`∂ ©´sVLi¿¡ 100  ¡xqsV=Õ˝‹[ À≥œ¡NRPVÚá©´sV ¬ø¡[LSË™´sV©yıLRiV. Lki—¡∏R∂V©±s mx sLjiμ≥∂j Õ‹[

˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yáNRPV øR¡VLRiVNRPVgS GLSˆ»˝¡V

LRiLigSlLi≤ÔT∂, zmns˙ ¡™´sLji12(ôd’ÿq÷´ dt): CÆ©sá 16©´s LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ æªΩáLigSfl· xqsLRiˆLiøR¡Vá xqsLixmnsVLi Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶ ¶xqsVÚ©´sı»˝¡V xqsLixmnsVLi ™´s˘™´srÛyxmsNRP @μ≥R∂˘QORPVáV x§¶¶¶«ÿLji $¨s™y£qs LS™´so INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡Fy LRiV. æªΩáLigSfl· xqsLRiˆLiøR¡Vá xqsLixmnsVLi LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ Fn°LRiLi xqsLRiˆLiøR¡Vá xqs™´sWÆ™s[aRPL iÕ‹[ CÆ™s[VLRiNRPV ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yı™´sV©yıLRiV. ™´sVLi≤R∂á Fn°LRiLi NRP¨ds*©´sL˝RiV ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yı LRi©yıLRiV.

LRiLigSlLi≤ÔT∂, zmns˙ ¡™´sLji12(ôd’ÿq÷´dt) NRP©´sNRP™´sW≠sV≤T∂ xqsLigRiÆ™s[VaRP*LRi Aá∏R∂VLi ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yáNRPV ™´sVVryÚ ¡™´soª][Liμj∂. CÆ©sá 13 ©´sVLi¿¡ 16 ™´sLRiNRPV ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yáV N]©´srygRi©´sV©yıLiVV. 13©´s ≠s}mnsVıaRP*LRi xmsp«¡ª][ DªRΩ=™yáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV™´soªyLiVV. @©´sLiªRΩLRiLi μ≥R∂*«ÿL][x§¶¶¶fl·Li, LRiV˙μy’≥¡}tsQNRPLi, LS˙ºΩNTP @gjiıgRiVLi≤yáV DLi…ÿLiVV. 14©´s @’≥¡}tsQNRPLi, LS˙ºΩ ry*≠sV ™yLji LRi¥][ªRΩ=™´sLi ™´splLi[gjiLixmso, 15©´s LRiV˙μR∂x§¶‹[™´sV™´sVV, xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ry*≠sV ˙™´sªyáV, FyLRi*ºdΩxmsLRiÆ™s[VaRP*LRiVá NRPÕÿ˘flÓ·ªRΩ=™´sLi, @™´sV¯™yLji I≤T∂’¡∏R∂W˘Ã¡V, ry*≠sV™yLji }qs™´sáV, LS˙ºΩ À≥ÿgRi™´sªRΩLi ªRΩμj∂ªRΩLRi NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. 16©´s bP™´sºdΩLÙRiLi, @©´sıμy©´sLi, LRi¥][ªRΩ=™´sLi Aá∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡[LRiVN][gSÆ©s[ ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yáV ™´sVVgRiVryÚLiVV. μk∂Liª][ ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡VgS Aá∏R∂VLi ™´sμÙR∂ GLSˆ»˝¡V ™´sVV™´sV¯LRiLigS «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yáNRPV —¡Õ˝ÿ ©´sáV™´sVWáá ©´sVLi¿¡ À≥œ¡NRPVÚáV ªRΩLRi÷¡™´sryÚLRiV.

Æ™sVμR∂N`P, mz sn ˙ ¡™´sLji12(ôdÿ’ q÷´dt): ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li @Liμj∂Li¬ø¡[ LSLiVVºdΩ¨s l\LiªRΩVáV Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VN]¨s mx sLi»¡ aSªy¨sı |msLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌPR L`i qz s¯ªy qx s ¡LS*Õfi æªΩ÷¡FyLRiV. l\LiªRΩVá N][qx sLi ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ˙xmsÆ™s[aPR #|ms…Ì¡” ©´s mx s¥R∂NSá©´sV qx sμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[qx sVN][™yá¨s æªΩ÷¡FyLRiV. μR∂VÀÿ˜NRPÕ‹[ C xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ 567 FsNRPLSá©´sV qx sxqs˘aS˘™´sVáLi ¬ø¡[∏∂R V≤y¨sNTP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVNRPVLi…ÿ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. l\LiªRΩV @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡Liμj∂©´smx soÆ≤∂[ Æμ∂[aPR Li @’≥¡™´sXμÙ∂j Õ‹[ ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRiVªRΩVLiμR∂¨s @©yıLRiV. μR∂VÀÿ˜NRP bP™yLRiVÕ‹[ ™´s˘™´sry∏R∂V À≥¡œ W™´sVVáՋ[ «¡Ljilgi[ BLiμj∂LRi «¡Ã¡˙xmsÀ≥¡œ mx s©´sVá©´sV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* @LiøR¡©yá NRP≠sV…‘¡ ¬\ø¡≥ LRi¯©±s ™´sVVªRΩ˘LilLi≤Ô∂T , —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌPR L`i qz s¯ªy qx s ¡LS*Õfiª][ NRP÷¡zqs mx sLjibdP÷¡LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi BLiμj∂LRi «¡Ã¡˙xmsÀ≥¡œ mx s¥R∂NRPLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ≠s≠sμ≥∂R À˝ÿNRPVá ˙FyLRiLiÀ≥‹ª[ ΩR =™y¨sNTP À≥œ¡W≠sVxmsp«¡ ¬ø¡[aSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi \lLiªRΩVáª][ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s xqs™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... BLiμj∂LRi«¡Ã¡˙xmsÀ≥¡œ xms¥R∂NRPLi @¨sı mx s¥R∂NSÕ˝‹Z[ NPÕ˝ÿ ™´sVLi¿¡ gRiVLjiLÚ ixmso©´sV ryμ≥∂j Li¿¡LiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. C mx s¥R∂NRPLiÕ‹[ ™´sW≠sV≤T∂Æ™sVVNRP‰Ã¡NRPV  ¡μR∂VáV qx sF°…ÿÆ™sVVNRP‰Ã¡©´sV |msLiøR¡≤R∂Li ÕÿÀ≥œ¡μy∏R∂VNRP™´sV¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. BLiμj∂LRi«¡Ã¡˙xmsÀ≥œ¡, BLiμj∂LRi™´sV¯ mx søR¡Ëª][LiR fl·Li μy*LS }msμR∂˙xms«¡Ã¡NRPV DFyμ≥∂j Æ™sVLRiVgRiVxms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ æªΩ÷¡FyLRiV. }msμR∂LjiNRP ¨sLRiW¯Ã¡©´sNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s @©yıLRiV.

ª][≤∂R V ALÌik q{ s ¡xqsV=áV LRiμÙ∂k FsNRPV‰™´s NS™´s≤R∂Liª][ ˙…ÿzmsn N`P qx sÚLi’≥¡Li¿¡F°LiVVL iμj∂. BNRP §x ¶ ¶©s´ ¯N]Li≤R∂ ©´sVLi¿¡ Æ™s[V≤yLRiLi «ÿªRΩLRiNRPV Æ™s¤Œ˝¡[ À≥œ¡NRPVÚá xqsLi≈¡˘ ≠sxmsLkiªRΩLigS DLiμj∂. ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 3.00 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ¨sLRiLiªRΩLRi ™yx§¶¶¶©´s ˙xms™yx§¶ ¶Li Æ©sáN]Liμj∂. ™yx§¶ ¶©yá¨dsı IZNP[ryLji  ¡∏R∂VáVÆμ∂[LiR ≤R∂Liª][ gRi»Ì¡™´sV¯ ™´sμÙR∂ F°÷d¡xqsVáV ™y…”¡¨s ˙NRP™´sV ¡μÙk∂NRPLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ºΩxmsˆÃ¡V xms≤ÔyLRiV. À≥œ¡NRPVÚáV Æ™sVVNRPV‰Ã¡V ¬ø¡÷˝¡LiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV gRi»Ì¡™´sV¯ ™´sμÙR∂ AgSLRiV. @LiVVæªΩ[ ™yx§¶ ¶©yáV ¨s÷¡¬ø¡[ qx sÛ Ã¡Li ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Liª][ @™´sqx sÛ Ã¡V mx s≤y÷¡= ™´s¿¡ËLiμj∂. gRi»Ì¡™´sV¯ Æ™s©´sVNRPÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ @μR∂©´sLigS qz sμÙ∂R LigS DLi¿¡©´s lLiLi≤][ μyLji gRiVLi≤y ™yx§¶ ¶©yá©´sV F°÷d¡qx sVáV mx sLizmsLiøR¡≤R∂Liª][ NSxqsÚ Æ™sxqsVáV Àÿ»¡V NRP÷¡gjiLiμj∂. ™´sVVáVgRiV F°÷d¡xqsVáV Fsxmsˆ…”¡NRPmx sˆV≤R∂V ™yx§¶ ¶©yá©´sV @μR∂Vxmso ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ NSxqsÚ B ¡˜LiμR∂VáV ª]ágSLiVV. @LiVV©y Æ™s[V≤yLRiLi Æ™sŒ˝¡œ ˙xmsºΩ ™yx§¶ ¶©s´ Li gRi»Ì¡™´sV¯ ™´sμÙ∂R AgRi≤R∂Liª][ ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· NRPtx sÌ QLigS ™´sWLRiVª][Liμj∂.

˳ÏÁNRPVòÌÁ»][ NTPÈÁNTPÈÁÍزT¶©«s N]Li²R¶F¡¿RÁª«sVø AÌÁ¸R¶VLi

16©«s xqsLRiöLi¿RÁVÌÁ xqsLixmnsVLi Fs¬sõNRPÌÁV

úxms˳ÏÁV»R½* LSLiV ¼d½¬s xqsμj¶*¬s¹¸¶WgRiLi ¿Á[xqsVN][ªyÖÁ

Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV 1676 ¡xqsV=á μy*LS 75 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá©´sV ¬ø¡[LSË™´sV©yıLRiV. gRiªRΩ «ÿªRΩLRiª][ F°÷¡}qsÚ lLiLi≤][ L][«¡Ÿ ªRΩLRi÷¡©´s À≥¡œ NRPVÚá xqsLi≈¡˘ ªRΩNRPV‰™´sgS DLiμR∂©yıLRiV. CryLji lLiLi≤][ L][«¡Ÿ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá xqsLi≈¡˘ ªRΩlgÊi[LiμR∂VNRPV lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡V |ms◊˝¡Œ˝œ¡ßŒ˝œ¡ß DLi≤R∂≤R∂Li NSLRifl·LigS }msL]‰©yıLRiV.  ¡Vμ≥∂R , gRiVLRiV™yLSÕ˝‹[ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá qx sLi≈¡˘ ÀÿgS |msLjilgi[ @™´sNSaRP™´sVVLiμR∂©yıLRiV. CryLji 300 …”¡™±sV ≠sVxtsQ©s´˝ ©´sV Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡  ¡rÌyLi≤R∂VÕ˝‹[ FsNRP‰≤R∂ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV Æ™s[¿¡ DLi≤y÷¡=©´s xms¨s¤Õ¡[NRPVLi≤y qx sªRΩ*LRiLigS «ÿªRΩLRiNRPV ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©s´ ı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ˙…ÿzmnsN`P @LiªRΩLS∏R∂VLi GLRiˆNRPVLi≤y |ms˙…‹[÷¡Lig`i ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. NRPá*LÌiR Vá ™´sμÙ∂R qz s ¡˜Liμj∂¨s ¨s∏R∂V≠sVL iøy™´sV©yıLRiV. Æ™s[V≤yLRiLi Æ™s¤Œ¡˝ [ À≥¡œ NRPVÚá xqsLi≈¡˘ gRifl·¨ds∏R∂VLigS |msLjigjiLiμj∂. gRi»Ì¡™´sV¯ ™´sμÙ∂R ˙xmsºΩ ™yx§¶ ¶©s´ Li AgRi≤R∂Liª][ qx sV™´sWLRiV @LRigRiLi»¡ }qsxmso ™yx§¶ ¶©yá LSNRPF°NRPáNRPV ºdΩ˙™´s @LiªRΩLS∏R∂VLi GLRiˆ≤T∂Liμj∂. |\ ms#˚Æ™s[»¡V ™yx§¶¶¶©yáNRPV

Æ™sVμR∂N`P,zmsn ˙ ¡™´sLji12(ôdÿ’ q÷´dt): ˙xmszqsμÙ∂R ZOP[Q ˙ªRΩÆ\™sV©´s N]Li≤R∂F°øR¡™´sV¯ Aá∏R∂W¨sNTP À≥¡œ NRPVÚá LSNRP |msLjigjiLiμj∂. N]™´sVVLRiÆ™s÷˝¡ ™´sVÃ˝¡©´sı©´sV μR∂Lji+Li øR¡VNRPVLi»¡V©´sı À≥¡œ NRPVÚáV ºΩLRiVgRiV Fy˘fl·Liá N]Li≤R∂F°øR¡™´sV¯©´sV μR∂Lji+LiøR¡V N][™s´ ≤R∂Li A©´s™yLiVVºdΩgS ™´sr°ÚLiμj∂. μk∂Liª][ BNRP‰≤T∂NTP À≥¡œ NRPVÚá LSNRP |msLRiV gRiVª][Liμj∂. À≥¡œ NRPVÚá «¡∏R∂V«¡∏R∂V ©yμyáV ≤R∂xmsˆV™yLiVVμy˘Ã¡ x§¶‹[LiR V Õ‹[ bP™´sxqsªRΩVÚáV, F°ªRΩLS«¡ŸÃ¡ ≠s©y˘ryáV ANRP»Ì¡VNRPVLi»¡V©yıLiVV. N]™´sVVLRiÆ™s÷˝¡ ™´sVÃ˝¡©´sı©´sV μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©´sıLi»¡V©´sı™yLRiV N]Li≤R∂F° øR¡™´sV¯ Aá∏R∂W¨sNTP ™´sxqsVÚ©yıLRiV. A™´sLRifl· øR¡V»Ì¡W lLiLi≤R∂V NTPÕ‹[≠sd V»¡L˝iR μR∂WLRiLi ™´sLRiNRPV ™´s˘™´sry∏R∂V ZOP[Q ˙ªyáV gRiV≤yLSáª][ ¨sLi≤T∂F°∏R∂WLiVV. ºdΩgRiVÕfi©´sLS=xmspL`i, «¡LigRiLilLi≤ÔT∂xms÷˝¡, øy»˝¡xms÷˝¡, ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ ¬ø¡[LS˘Ã¡ ™´sVLi≤R∂áLi ©ygRixmspLji, gRiVLRiV™´s©´sı}ms»¡, F°øR¡Lixms÷˝¡ ˙gS™´sWá xmsLjixqsLSáV «ÿªRΩLRi©´sV ªRΩázmsLiøyLiVV. BNRP @™´sV¯™yLjiNTP zqsμÙR∂Li ¬ø¡[zqs©´sÆ\©sÆ™s[μ∂R ˘Li NRPVLi≤R∂á©´sV ≠s≠sμ≥∂R LRiLigRiVÕ˝‹[ @áLiNRPLjiLiøyLRiV. À‹[©yáV, @™´sV¯™yLjiNTP xqs™´sVLjiˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ºdΩxqsVNRPV ™´s¿¡Ë©´s xms»Ì¡V™´sryÚQ˚á©´sV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V, bP™´sxqsªRΩVÚáV ªRΩ™´sV bPLRixqsV=Q|\ ms |ms»Ì¡VNRPV¨s ©´sXªRΩ˘Li ¬ø¡[xqsWÚ Aá∏R∂V ˙xmsμR∂OTPQfl· ¬ø¡[aSLRiV. LRiμÙ∂k ¨s μR∂XztsÌ QÕ‹[ DLiøR¡VNRPV¨s ALÌik {qs @μ≥∂j NSLRiVáV ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡xqsV=á©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV

æªΩáLigSfl·©´sV @≤ÔR∂VNRPVLi¤…¡[ ¡VμÙj∂ ¬ø¡ ¡VªyLi LRiLigSlLi≤ÔT∂, zmns˙ ¡™´sLji12(ôd’ÿq÷´dt): æªΩáLigSfl·NRPV Fs™´sLRiV ˙μ][x§¶¶¶Li ¬ø¡[zqs©y ˙xms«ÿ DμR∂˘™´sWáª][ @≤ÔR∂VNRPVLi…ÿ™´sV¨s —¡Õ˝ÿ …”¡AL`iFs£qs Æ©s[ªRΩáV |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ™´s¿¡Ë©´s æªΩáLigRiYfl·©´sV @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[π∏∂VVμÙR∂©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS …”¡≤T∂zms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı NRPV˙»¡Ã¡©´sV ºΩzmsˆN]…Ìÿá¨s, C Àÿμ≥R∂˘ªRΩ æªΩáLigSfl· …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáÆμ∂[©´s©yıLRiV. FsÕÿLi…”¡ ALiORPQ ¤Õ˝¡[¨s xmsμj∂ —¡Õ˝ÿáª][ NRPW≤T∂©´s æªΩáLigSfl· LSuÌy˚¨sı B}qsÚÆ©s[ AÆ™sWμj∂ryÚ™´sV¨s, ¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[ ™´sVL][ DμR∂˘™´sW¨sNTP zqsμÙR∂™´sV™´soªy™´sV¨s @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡VNRPV @≤ÔR∂Vxms≤R∂VªRΩV©´sı aRPNRPVÚá\|ms ºΩLRiVgRiVÀÿ»¡V ªRΩxmsˆμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s ™´s©´sLRiVá©´sV μ][øR¡VN][™´s≤y¨sZNP[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ©y∏R∂VNRPVáV xms˙NTP∏R∂VNRPV @≤R∂VgRi≤R∂VgRiV©y @≤ÔR∂V ªRΩgRiVáVªRΩV©yıLRi

n+>∑Héyê&û\≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T n+~+#ê*! ø£&|É ,ü |òÁæ ãe] 12 (ôdÿ’ q÷´dt)' Á|üdTü ‘Ô · |ü]dæ‘ú T· \≈£î nqT>∑TD+>± n+>∑Hyé ê&û\≈£î ø£˙dü y˚‘q· + s¡÷. 10 Çyê«\ì @|” n+>∑Hyé ê&û es¡ÿsY‡ n+&é ôV≤\ŒsY‡ j·T÷ìj·THé õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå sê\T sê»≈£îfi≤j·TeTà, d”◊{°jT· ÷ õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T Ä+»H˚jT· T\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø£&|É ü ø£˝ø… s㧜 {Ÿ m<äT≥ n+>∑Hyé ê&û es¡ÿsY‡ y˚‘·Hê\T ô|+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ ìs¡e~Ûø£ Bø£\å T #˚|{ü ≤ºsT¡ . Bø£˝å À¢ bÕ˝§Zqï n+>∑Hyé ê&û\≈£î j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T |üP\e÷\\T y˚dæ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +>± Ä+»H˚jT· T\T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ es¡ÿs¡≈¢ î£ ø£˙dü y˚‘q· + s¡÷. 10 y˚\T m+∫ ô|q¸Hé‘√bÕ≥T ]f…ÆsYyÓT+{Ÿ u…ì|òæ{Ÿ‡

m˝≤+{Ï wüs¡‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü ô|+∫q ôd+≥sY _\T¢qT ô|+#ê\Hêïs¡T.õ\ Ä\ eTVæ≤fi≤ n<Û´ä ≈£îå sê\T sê»≈£îfi≤¢jT· eTà e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ n+>∑Hyé ê&û øπ +Á<ë\˝À ◊πø|” CÀø±´ìï ìyê]+#ê\Hêïs¡T. n+>∑Hyé ê&û øπ +Á<ë\˝À eTÚ[ø£ edü‘·T\T ø£*Œdü÷Ô ◊d”&ûmdt ñ<√´>∑T\T>± >∑T]Ô+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£+˝À >ös¡yê<Û´ä ≈£îå sê\T ◊mHé düTã“eTà, ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù ÁoìyêdüT\T¬s&ç¶, sê»´\øÏåà, Hê>∑\øÏàå \T bÕ˝§ZHêïs¡T. Bø£\å T #˚|{ü qºÏ yê]˝À Áo\øÏåà, ìs¡à\, \øÏåà<˚$, sêyÓ÷àVü≤Hé, düs√» ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Bø£å˝À¢ j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T ø£*Œdü÷Ô ô|]–q ôd+≥sY n<Ó\› qT yÓ+≥H˚ #Ó*+¢ #ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. düeTdü´\ô|’ õ˝≤¢˝Àì nìï eT+&É˝≤\ ø±sê´\j·÷\ e<ä› <Ûsä êï\T #˚|{ü ≤Á≥T. 17q õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y ø±sê´\j·T+ m<äT≥ ìs¡e~Ûø£ ìsêVü‰s¡ Bø£å\T #˚|ü≥º&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. u≤¬s&ÉT #êøÏ] u…‘T· &Ô TÉ J‘·+‘√ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡Hêïs¡T. n~Ûø±s¡T\ u…~]+|ü⁄\T y˚~+Û |ü⁄\T m≈£îÿe ø±e&É+‘√ e÷qdæø£ y˚<äq eT<Ûä´ Jeq+ kÕ–düTÔHêïeTHêïs¡T. e+≥≈£î dü]|ü&É >±´dtqT dü_‡&û <Ûäs¡πø Çyê«\Hêïs¡T.

©yıLRiV. B©yıŒ˝œ¡ß æªΩáLigSfl·NRPV @©´sVNRPWáLigS D©yı™´sV¨s ¬ø¡zmsˆ©´s ’¡¤«¡zms ™´sW»¡™´sWLRiË≤R∂Li À≥ÿ™´s˘Li NSμR∂©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡Ljilgi[ ™´sLRiNRPV ˙xmsºΩ INRP‰LRiW @˙xms™´sVªRΩÚLigS DLi≤y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li ≤T∂≠s«¡©±sª][ Fy»¡V F°Ã¡™´sLRiLi ™´sVVLixmso ˙gS™´sWá©´sV æªΩáLigSfl·Õ‹[Æ©s[ DLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. @’≥¡™´sXμÙj∂Õ‹[ Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂F°LiVV©´s æªΩáLigSfl· —¡Õ˝ÿáZNP[ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS Fy˘ZNP[“¡¨s ˙xmsNRP…”¡Liøyá©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP B¬ø¡[Ë D¿¡ªRΩ ≠sμR∂V˘ªRΩVÚÕ‹[ N][ªRΩ|ms»Ì¡≤R∂Liª][ xmsLi»¡Ã¡V FsLi≤T∂F°LiVV \lLiªRΩVáV ©´sxtÌsQF°ªRΩV©yıLRi¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V NRPÆ©sORPQ©±sáNRPV 7 gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡V @LiªRΩLS∏R∂VLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y NRPlLiLi»¡V xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.

¾»½ÌÁLigSßá úμ][x¤¦ ¦§ÌÁNRPV

úxmsÇÁÛÍÁ[ ÊÁVμôj¶ ¿ÁÊÁV»yLRiV : ÊÁxqs*LSÇÁÙ ™´sLRiLigRiÕfi,zmsn ˙ ¡™´sLji12(ôdÿ’ q÷´dt): ™´sLiμR∂ L][«¡ŸÕ˝‹[ æªΩáLigSfl· BryÚ™s´ V¨s ¬ø¡zmsˆ©´s ’¡¤«¡zms @˙gRi ©y∏R∂VNRPVáV BxmsˆV≤R∂V ™´sW»¡ ™´sWLRiV˪RΩV©yıLRi¨s ™´sVLi˙ºΩ  ¡xqs™´sLS«¡Ÿ ryLRi∏R∂V˘ ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. NSLigRiNRPlLi£qs æªΩáLigSfl· B™´s*≤y¨sNTP ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s}qsÚ FsLiμR∂VNRPV @≤Ô∂R LiNRPVáV |ms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. ∏R∂VW{msG ¬\ø¡≥ L`i mx sLRi=©±s r°¨s∏R∂WgSLiμ≥∂k ≠dsVμR∂ ©´s™´sV¯NRPLi DLiμR∂¨s, Æ©sÕÿ≈¡LRiVÕ‹[ æªΩáLigSfl· LS™´s≤R∂Li ªRΩ¥R∂˘™´sV¨s ryLRi∏R∂V˘ μ≥∂k ™´sW ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. @Æμ∂[ qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ’¡¤«¡zmsNTP À≥¡œ LigRiFy»¡V ªRΩmx sˆμR∂¨s |§¶¶ ø¡R ËLjiLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚Li LSNRPVLi≤y …”¡≤R∂mz s @μ≥∂j Æ©s[ªΩR øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, ’¡¤«¡zms ©y∏R∂VNRPV≤R∂V Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂VáV NRPV˙»¡Ã¡V mx s©´sVıªRΩV©yıLRi¨s ryLRi∏R∂V˘ AL][mz sLiøyLRiV. …”¡≤T∂mz sª][ F~ªRΩVÚ N][qx sLi ’¡¤«¡zms ªRΩx§¶¶¶ªRΩx§¶¶¶Õÿ≤R∂VªRΩW æªΩáLigSfl·NRPV ˙μ][x§¶¶¶Li ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s @©yıLRiV æªΩáLigSfl·Õ‹[ ’¡¤«¡zms,…”¡≤T∂mz sáNRPV mx so»Ì¡gRiªRΩVáV ¤Õ¡[NPR VLi≤y ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s |§¶¶ ø¡R ËLjiLiøyLRiV. FyL˝iR Æ™sVLi»¡V DÀ≥¡œ ∏R∂V qx sÀ≥¡œ Õ˝‹[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V LSNRPVLi≤y øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂VáV NRPV˙»¡Ã¡V ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV.

s√Eø√ ø=‘·Ô eP´Vü≤+ C…dæ>± ìs¡à\ n+~+∫q ùde\T Á|üX¯+dü˙j·T+ ôV’≤<äsêu≤<é |òÁæ ãe] 12 (ôdÿ’ q÷´dt)' ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T n+X¯+ ∫e] <äX¯≈£î #˚s¡T≈£î+~. á Áø£eT+˝À ˇø£]ô|’ ˇø£s¡T Äs√|üD\T #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. Bìô|’ f…Hé {Ï$ #˚|ü{Ϻq #·sêà ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\T bÕ˝§Zì ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\T e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ä $esê\T..p|üP&ç Á|üuÛ≤ø£sY, yÓ’dæ|æ : ø±+Á¬>dt s√Eø√ ø=‘·Ô eP´Vü‰ìï s¡∫k˛Ô+~. sêÅcÕºìï $uÛÑõ+#ê\H˚ ñ<˚›X¯+‘√.. _C…|æ, ø±+Á¬>dt @ø£eTj·÷´sTT. $uÛÑ»q $wüj·T+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ $<Ûëq+ dü¬s’q~ ø±<äT. $uÛÑ»q ø±+Á¬>dt nVü≤+ø±s¡ |üP]‘·+>± rdüT≈£îqï ìs¡íj·Ty˚T. &Ûç©¢˝À _C…|æ, ø±+Á¬>dt Hê≥ø±˝≤&ÉT‘·THêïsTT. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ m+|æ\ düôdŒq¸Hé »]–+~. _C…|æ, ø±+Á¬>dt nqT≈£îì rdüTø=düTÔqï _\T¢ Ç~. Ä ¬s+&ÉT bÕغ\≈£î sêh+ô|’ m+‘· Áù|eT ñ+<√ Bìï ãfÒº ns¡úeTe⁄‘·T+~.s¡|òüTTHê<Ûé, _C…|æ :

ø±+Á¬>dt bÕغ yÓ÷dü|üP]‘·+>± e´eVü≤]k˛Ô+~. $uÛÑ»q $wüj·T+˝À ø±+Á¬>dt ≈£î ∫‘·ÔX¯ó~Δ ˝Ò<äT. n+<äTπø ÄK] es¡≈£î Hê≥ø±ìï s¡øÏÔø£{Ϻk˛Ô+~. _C…|æô|’ HÓ|ü+ y˚ùd+<äT≈£î Ä bÕغ Á|üj·T‹ïk˛Ô+~. Äs¡T>∑Ts¡T m+|”\qT düôdŒ+&é #˚dæq ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+.. dæm+ô|’ m+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√e&É+ ˝Ò<äT. $uÛÑ»q _\T¢˝À nH˚ø£ ˝§düT>∑T\THêïsTT. bÕغ nHêïø£ sê»ø°j·T Á|üjÓ÷»Hê\T #·÷düTø√e&É+˝À ‘·|ü⁄Œ˝Ò<äT. nsTT‘˚ ∫e] ì$Twü+˝À ø±+Á¬>dt ndüÔe´düÔ+>± ìs¡íj·÷\T rdüTø√e&É+ dü]ø±<äT ø√<ä+&ɬs&ç¶ , ø±+Á¬>dt : <˚X¯+˝Àì Ç‘·s¡ sêÅcÕº˝À¢ $uÛÑ»q »]–q|ü⁄Œ&ÉT nH˚ø£ düeTdü´\T e#êÃsTT. yê{Ïì kÕeTs¡dü´ |üPs¡«ø£+>± |ü]wüÿ]+#ê*. ø±ì.. sêuÀj˚T mìïø£\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì _C…|æ Á|üe]Ôk˛Ô+~. mìïø£˝À¢ ˝≤uÛÑ+ bı+<ë\ì #·÷k˛Ô+~. _C…|æ $uÛÑ»q $wüj·T+˝À <ä«+<ä« yÓ’K]

ne\+_Ûk˛Ô+~. m+|æ\ düôdŒq¸Hé bÕغ n+‘·s¡Z‘· $wüj·T+. kı+‘· bÕغô|’ n$XÊ«dü rsêàq+ ô|&ç‘˚.. y˚≥T y˚j·T&É+ ‘·|üŒìdü]. >∑‘·+˝À n$XÊ«dü rsêàq+ ô|{Ϻq|üŒ{Ï qT+&û m+|æ\qT ãT»®–+#˚ Á|üj·T‘·ï+ »s¡T>∑T‘√+~. eT˝≤¢¬s&ç¶, dæ|æm+ : ø±+Á¬>dt yês¡T Ä‘·à$eTs¡Ù #˚düTø√yê*. |ü\Te⁄s¡T ø±+Á¬>dt düuÛÑT´\T &çôd+ãsY ˝À n$XÊ«dü rsêàq+ ô|{≤ºs¡T. nq+‘·s¡+ bÕs¡¢yÓT+≥TqT düÔ+_Û+|üCÒXÊs¡T. nsTTHê Ä düeTj·T+˝À yê]ô|’ m˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüTø√˝Ò<äT. eTs√ yês¡+s√E˝À¢ düe÷y˚XÊ\T |üP]Ôø±qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À Ç|ü⁄Œ&ÉT yê]ô|’ y˚≥T y˚XÊs¡T. Çø£ $uÛÑ»q _\T¢˝À yÓqø£ã&çq ÁbÕ+‘ê\ >∑T]+∫ ˇø£ÿ eTTø£ÿ ≈£L&Ü ˝Ò<äT. _\T¢ô|’ #˚dæq dües¡D\T πø+Á<ä+ |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. ø±yê\H˚ _\T¢qT sê»´düuÛÑ˝À Á|üy˚X¯ô|{Ϻ düeTj·T+ eè<Ûë #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘·«+ #·÷k˛Ô+~.

M&√ÿ\T düuÛÑ˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø√q X¯•<ÛäsY ø£&É|ü , |òæÁãe] 12(ôd’ÿq÷´dt) ' yÓ’mkÕ‡ sY õ˝≤¢˝À düeTs¡ú‘·≈£î e÷s¡Tù|s¡T>± ì\Tdü÷Ô õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY>± ìs¡à\ n+~+∫q ùde\T Á|üX¯+dü˙j·TeTì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø√q X¯•<ÛäsY CÒd”ì Á|üX¯+dæ+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<äT≈£î ã~©ô|’ yÓfi¯ó‘·Tqï õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY ìs¡à\qT ¬syÓq÷´XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À |òüTq+>± düHêàì+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± @sêŒ≥T #˚dæq düuÛÑ≈£î eTTK´ n‹~∏>± $#˚Ãdæq ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ<√´>∑T\T, Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\ eTqïq\T bı+~‘˚H˚ eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\T ˇø£ õ˝≤¢˝À |üì#˚j·T>∑\s¡Hêïs¡T. õ˝≤¢ |ü]bÕ\Hê e´eVü‰sê\≈£î dü+ã+~Û+∫ @ XÊK≈£î #Ó+~q n+X¯yÓTÆHê C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY‘√ dü+Á|ü~+#ê*‡ ñ+≥T+<äì, n≥Te+{Ï |ü<ä$˝À ìs¡à\ n+<ä]#˚‘·

Á|üX¯+dü\T bı+<äT‘·÷ |üì#˚XÊs¡Hêïs¡T. eTTK´+>± ‘êqT •ø£åD ì$T‘·Ô+ eTTk˛‡]øÏ yÓfi¯v¢q düeTj·T+˝À düeTs¡úe+ ‘·+>± õ˝≤¢qT q&ç|æ+∫ Á|ü»\≈£î ùde\+~+#ês¡Hêïs¡T. eT]ìï eT+∫ ùde\+~+#˚ neø±X¯+ ÄyÓT \_Û+#ê\ Hêïs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À á õ˝≤¢πø ø£˝…ø£ºsY>± sêyê\ì Äø±+øÏå+#ês¡T. ã~©ô|’ yÓfi¯ó ‘·Tqï CÒd” ìs¡à\ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $~Û ìs¡«Vü≤D˝À n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~, õ˝≤¢ Á|ü»\T n+~+∫q düVü≤ø±s¡+ eTs¡Te˝Òì <äHêïs¡T. ‘=\T‘· ‘êqT õ˝≤¢≈£î b˛dæº+>¥ e∫Ãq|ü⁄&ÉT ø=+‘·y˚Ts¡ uÛÑj·T|ü&çq $wüj·T+ yêdüÔey˚TqHêïs¡T. nsTT‘˚ Çø£ÿ&çøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· yês¡T #·÷|æq ÄbÕ´j·T‘· eT]∫b˛˝ÒqHêïs¡T. yê] düeTø±s¡+‘√ ‘êqT eT÷&˚fi¯ó¢

|üì#˚j·T>∑*>±qHêïs¡T. >∑‘·+˝À ôV’≤<äsêu≤<äT˝À ‘·|üŒ eT÷&˚fi¯ó¢ mø£ÿ&Ü |üì#˚j·T˝Ò<äì, n˝≤+{Ï ø£&É|üõ˝≤¢˝À |üì#˚j·T&É+ Çø£ÿ&ç yê] eT+∫‘·qy˚T ø±s¡DeTHêïs¡T. eTTK´+>± ‘êqT @ $wüj·T+ #Ó|æŒHê kÕq≈£L\ <äèø£Œ<∏ä+‘√ nqTø£ ] dü ÷ Ô dü V ü ≤ ø£ ] +∫q õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î Á|ü‘˚´ø£ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. düuÛÑ≈£î n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+∫q &ûÄs√« áX¯ « s¡ j · T ´ e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ õ˝≤¢ ≈ £ î mq˝Òì ùde\qT n+~+∫q CÒd” ã~© ø±e&É + u≤<Û ë ø£ s ¡ e THêïs¡ T . ÄyÓ T mø£ ÿ &É T Hêï n~Û ø ±s¡ T \T eTqïq\T bı+<ä T ‘· ÷ ñqï‘· kÕú H ê\≈£ î #˚ s ¡ T ø√yê\ì Äø±+øÏ å + #ês¡ T . nq+‘·s¡+ CÒd”ì ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T, ñ<√´>∑T\T |òüTq+>± dü‘·ÿ]+#ês¡T. á ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À õ˝≤¢ ˝ Àì $$<Û ä XÊK\≈£ î #Ó + ~q n~Û ø ±s¡ T \T, ñ<√´>∑T\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.


4

>∑Ts¡Tyês¡+ 13`02`2014

düôdŒq¸Hé ø±+¬>Ádt n&ÉT‘·Tqï Hê≥ø£+ : {Ï&ç|æ μy²R¶VÌÁ ZNP[xqsVÍýÜ[ LSÇÞhSúZNP[ @lLi£qís ≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li, mz sn ˙ ¡™´sLji12(ôdÿ’ q÷´dt): NSLi˙lgi£qs A≤R∂VªRΩV©´sı ©y»¡NRPLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ FsLi{msá qx s|qsˆ©<s´ ©±s «¡LjigjiLiμR∂¨s …”¡≤T∂zms @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤T∂Liμj∂. BμR∂Liªy ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ˙≤y™´sWá©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏∂R VLi qx s|qsˆLi≤R∂LiVV©´s FsLi{msáNRPV NRPW≤y æªΩáVxqs¨s …”¡≤T∂mz s Æ©s[ªΩR , ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ ¿¡LiªRΩNS∏R∂Vá @∏R∂V˘©´sıFy˙ªRΩV≤R∂V @©yıLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi…fi xqs™´sWÆ™s[™yáV ™´sVVgjiaSNRP,

Fs¨sıNRPá ™´sVVLiμR∂V @Liªy xqsLÙRiVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs ˙≤y™´sWáV N]ªRΩÚ NSμR∂©yıLRiV. gRiªRΩ N]LiªRΩ NSáLi ©´sVLi¿¡ NSLi˙lgi£qs μ≥∂j NS‰LRi qx s*LRiLi ≠s¨szmsxqsVÚ©s´ ı @©´sNSxms÷˝¡ FsLi{ms xqs ¡˜Li §x ¶ ¶Lij |\ ms FyLÌik @μ≥∂j uÓy©´s™´sLÊiR Li Æ™s[»¡V Æ™s[qz sLiμj∂. FyLÌik ©´sVLi¿¡ x§¶¶¶Lji¨s  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjixqsVÚ©´sı»˝¡V NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÓy©´sLi ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ |msμÙR∂gS xqsLiøR¡Ã¡©´sLi NRP÷¡gjiLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ ™´sVW≤R∂V μR∂aSÀÙÿáNRPV |\ msgS FyLÌik ª][ §x ¶ ¶Lij NTP D©´sı @©´sV ¡Liμ≥R∂Li æªΩgji©´s»˝¡LiVV˘Liμj∂. ≠saS≈¡ Æ™s[V∏R∂VL`igS, @©´sNSxms÷˝¡ FsLi{msgS A∏R∂V©´s NSLi˙lgi£qs ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[zqs lgiáVF~LiμyLRiV. INRP mx sLS˘∏R∂VLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ mx sμR∂≠sNTP F°…‘¡ ¬ø¡[qz s J»¡≠sV øR¡≠søR¡WaSLRiV. FyLÌik mx sLRiÆ\™sV©´s @Æ©s[NPR mx sμR∂™´soá©´sV |\ qsªRΩLi

¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡ ª]÷¡ ©´sVLi¿d¡ @μ≥∂j uÓy©y¨sNTP @©´sVgRiVfl·LigSÆ©s[ ™´sVxqsáVªRΩW ™´søyËLRiV. @LiVVæªΩ[ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi A∏R∂V©´s NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÌy©y¨sı ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsWÚ ™´søyËLRiV. \Æ™sFs£qs ™´sVLRiflÿ©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s N]≤R∂VNRPV «¡gRi©±sNRPV B…‘¡™´sá NSáLi ™´sLRiNRPW @Li≤R∂gS DLi»¡W ™´søyËLRiV. μyμyxmsogS FyLÌik NTP μR∂WLRiÆ\™sV©´s ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ N]μÙ∂j L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi «¡gRi©±sª][ D©´sı xqsLi ¡Liμ≥yáV æªΩgjiF°∏R∂WLiVV. μk∂Liª][ qx s\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R DμR∂˘™´sVLi }msLRiVª][ NSLi˙lgi£qs @μ≥∂j uÓy©´sLiª][ ªRΩLRiøR¡W ≠s¤À¡≥ μ[ ∂j qx sWÚ ™´søyËLRiV. B…‘¡™´sá NSáLiÕ‹[ qx s*LS¨sı ™´sVLjiLiªRΩ ºdΩ˙™´sªRΩLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. xqsx§¶¶¶ FsLi{msáª][ NRP÷¡zqs @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi |ms…ÌÿLRiV. μk∂Liª][ FyLÌik @μ≥∂j uÓy©´sLi §x ¶ ¶Lij \Æ™s≈¡Lji\|ms ™´sVLjiLiªRΩ NRPhji©´sLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyá¨s À≥ÿ≠sLi¿¡Liμj∂. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ A∏R∂V©´s|\ ms Æ™s[»¡V mx s≤T∂Liμj∂. @LiVVæªΩ[ qx s\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R |\ ms ≠dsLjiNTP ¿¡ªRΩaÚ PR VμÙ∂j ¤Õ¡[μ∂R ¨s @∏R∂V˘©´sı @©yıLRiV.

æªΩáLigSfl·\|ms ’¡¤«¡zms \Æ™s≈¡LjiÕ‹[ ™´sWLRiVˆ ¤Õ¡[μR∂V Aμj ∂ ÕÿÀÿμ`∂,z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 12(ôd’ ÿ q÷´dt ) : æªΩáLigSfl·NRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ’¡¤«¡zms ¨sLÒRi∏R∂VLiÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ ™´sWLRiVˆ ¤Õ¡[μR∂¨s —¡Õ˝ÿ ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩáV @©yıLRiV. NS™yáƩs[ N]LiμR∂LRiV ’¡¤«¡zms\|ms  ¡VLRiμR∂«¡¤Õ˝¡[ ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki ’¡%`¡Ã¡Ã¡V ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ xqsˆxtÌsQªRΩ ¤Õ¡[NRPVLi≤y ªRΩzmsˆμy©±sB©´s ’¡¤«¡zms \|msNTP Æ©s¤…Ì¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[r°ÚLiμR∂©yıLRiV. —¡Õ˝ÿNRPV øR¡ FsLiμj∂©´s ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩáV æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sV NRP≠sV…‘¡ N][ NRP¨ds*©´sL˝RiV LS™´soá LSLi©yμ≥`∂, Æ™s˙LRi¤À¡÷˝¡ LRi≠dsLiμR∂L`iLS™´so, LSxtÌsQ˚ NSLRi˘™´sLÊRi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V g][Æ©s aS˘LixqsVLiμR∂L`iLS™´so, ALRiV¯Œ˝œ¡ F°aRPLi, ©y∏R∂VNRPVáV ªRΩVÕÿ ALi«¡Æ©s[∏R∂VVáV, xmsoLRiVu°ªRΩÚLi «ÿ«¡Ÿ, ≤U∂≠ds μk∂OTPQªRΩVáV ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[Æ©s[ ™´sVNSLi Æ™s[aSLRiV. ™yLRiV C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS LSxtÌsQ˚ ©y∏R∂VNRPVáª][ NRPázqs ZNP[Li˙μR∂ ©y∏R∂VNRPVá©´sV

NRP÷¡aSLRiV. ∏R∂VV{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ALÌjiNRPÕfi 3 ˙xmsNSLRiLi æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ |ms¤…Ì¡[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡VNRPV ’¡¤«¡zms ™´sVμÙR∂ªRΩV æªΩ¬ø¡[ËÕÿ @μ≥j∂rÓy©´sLi\|ms IºΩÚ≤T∂ æªΩ[¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV ªy™´sVV ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™s◊˝¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ªRΩORPQfl·Li ’¡Ã˝¡V |ms…Ìÿá¨s Æ©s[ªRΩáV G{ms À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[aSLRiV. HNSxqs \¬ø≥¡LRi¯©±s N][μR∂Li≤R∂LSLiª][ Fy»¡V æªΩáLigSfl· ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩáª][ NRP÷¡zqs ¨sLRixqs©´s NSLRi˘˙NRP™´sWÕ˝‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡, LS«¡˘xqsÀ≥œ¡Õ˝‹[ ˙xmsºΩxmsORPQ Æ©s[ªRΩáV xqsVuy¯ xqs*LS«fi, @LRiVfl„fi \¤«¡…˝‘¡Ã¡©´sV æªΩáLigSfl· Æ©s[ªRΩáª][ NRP÷¡zqs æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡VNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV N][Lji©´s ™yLjiÕ‹[ D©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ «ÿºdΩ∏R∂V FyLÌki Æ©s[ªRΩáV xqsˆxtÌsQLigS D©yıLRi¨s, NS™yáƩs[ NSLi˙lgi£qs ˙≤y™´sWáV A≤R∂Vª][LiμR∂¨s @©yıLRiV.

xms…Ì”¡{qs™´sV ™´sV•¶¶ bP™´sLS˙ºΩ GLSˆ»˝¡\|ms 14©´s xqs™´sWÆ™s[aRPLi GáWLRiVzmns˙ ¡™´sLji12(ôd’ÿq÷´dt): ™´sV•¶¶¶bP™´sLS˙ºΩ DªRΩ=™yá©´sV xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VNRPV¨s xms…Ì”¡{qs™´sVÕ‹[ GLSˆ»˝¡©´sV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. G…ÿ bP™´sLS˙ºΩNTP BNRP‰≤T∂NTP Æ™s[Õÿμj∂gS À≥œ¡NRPVÚáV ªRΩLRi÷¡ ™´sryÚLRiV. bP™´sLS˙ºΩ DªRΩ=™yáNRPV ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s GLSˆ»˝¡\|ms CÆ©sá 14©´s xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V F°Ã¡™´sLRiLi ªRΩx§¶¶¶{qsÕÙÿLRiV ¬ø¡FyˆLRiV. ¨s«ÿ¨sNTP C xqs™´sWÆ™s[aRPLi ™yLiVVμy xms≤T∂ 14©´s GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ™´sVLi≤R∂áLi xms…Ì”¡{qs™´sV ™´sμÙR∂ «¡Ljilgi[ DªRΩ=™´s GLSˆ»˝¡\|ms ≠s≠sμ≥R∂ aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aS¨sı Aá∏R∂V A™´sLRifl·Õ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV¨s @©yıLRiV. xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáLiμR∂LRiW ˙xmsflÿ◊¡NRPáª][ •¶¶¶«¡LRiVNS™´s÷¡=Liμj∂gS ªRΩx§¶¶¶{qsÕÙÿLRiV ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. F˝y…fiFnyLSáV, NRPW˘Q\¤Õ¡©˝´sV xmsNS‰gS ¬ø¡[∏R∂V™´s÷¡=©´s gRiVæªΩ[ÚμyLRiV≤R∂V @LiμR∂VNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ry™´sW˙gji æªΩøR¡VËN][™´s≤y¨sNTP @μ≥j∂NSLRiVá ©´sVLi¿¡ @©´sV™´sVªRΩVáV ºdΩxqsVN][™y÷¡= DLiμj∂. @LiVVæªΩ[ gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s≠sμ≥R∂LigS B ¡˜LiμR∂VáV xms≤y÷¡= ™´sxqsVÚLiμR∂¨s NSLi˙…ÿNÌRPL`i gRigÊ][áV |ms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. G…ÿ NRPW˘Q\¤Õ¡©˝´s N][xqsLi B©´sVxms ÀÿLjiZNP[≤˝R∂V ™´sVLi≤R∂á rÛyLiVV @μ≥j∂NSLRiVá ¤Õ¡[≈¡ª][Æ©s[ AL`i@Li≤`∂’d¡ aS≈¡ ©´sVLi¿¡ ºdΩxqsVNRPV™´s¬ø¡[Ë ™yLRi™´sV¨s ªy«ÿgS  ˝¡W˙zmsLi…fiáª][ xqs•¶¶¶ @≤R∂gRi≤R∂Liª][ ™yF°ªRΩV©yıLRiV. DªRΩ=™´s xqs™´sV∏R∂VLi μR∂gÊRiLRi xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s GLSˆ»˝¡¨dsı FsNRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ D©yıLiVV. lLiLi≤R∂V ™yLSá ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ ry™´sW˙gji æªΩøR¡VËN][NRPF°æªΩ[ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ xmspLjiÚ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li NRPxtÌsQLi. @LiVVæªΩ[ ≠ds»¡¨sı…”¡¨s xqs™´sWÆ™s[™´sLiÕ‹[ øR¡LjiËLi¿¡ xmsLjixtsQ‰LjiryÚ™´sV¨s ªRΩx§¶¶¶zqsÕÙÿL`i æªΩ÷¡FyLRiV.

FsLi{msgS @©´sNSxms÷˝¡ ©´sVLi¿¡ Fs¨sıQQZ\ NP©´smx sˆ…”¡NUP ©´sgRiLRi ™´s˘™´s•¶¶ LSá\|ms μR∂XztsÌ Q ryLjiqx sWÚ ™´søyËLRiV. ™´sVL][Æ\™sxmso §x ¶ ¶Lij ¡z§¶¶¶xtsQ‰LRifl· ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi NSLi˙lgi£qs\|ms |msμÙ∂R gS DLi≤R∂À‹[μ∂R ¨s A FyLÌik ™´sLÊSáV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. FsLi{ms §x ¶ ¶Lij Fsxmsˆ…”¡ ©´sVLiø][ NSLi˙lgi£qsNRPV μR∂WLRi™´sV ∏R∂W˘LRi¨s, A∏R∂V©´sVı  ¡z§¶ ¶tx sQ‰LjiLiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ FyLÌik NTP Fs»¡V™´sLi…”¡ ˙xms™´sWμR∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s FyLÌik ™´sLÊSáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLiVV. Æ\™sNSFy©´sV qx s™´sVLÙij Li¿¡©´s L][¤«¡[ §x ¶ ¶Lij |\ ms Æ™s[»¡V Æ™s[qz s DLi¤…¡[ ÀÿgRiVLiÆ≤∂[μR∂¨s FyLÌki ˙ZaP[fl·VáV }msL]‰Li»¡V©yıLiVV. xqs ¡˜Li ¬ø¡}msˆ qx s\Æ™sVNRP˘ ¨s©yμR∂Li @Liªy ªRΩ©´s ™´s˘QQNPT gÚ iR ªRΩ ˙xmsºΩxtsÌ Q |msLiøR¡VN][™s´ ≤y¨sNTP @¨s Fy˙ªRΩV≤R∂V ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ≠dsLjiNTP ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡V gRiVfl·FyhRiLi ¬ø¡xmsˆNRP ªRΩmx sˆLRi¨s @©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs …”¡ZNP…fiª][ F°…‘¡ ¬ø¡[∏∂R VÀ‹[©s´ ¨s ˙xmsNRP…”¡qx sWÚ B…‘¡™´s÷¡ ™´sLRiNRPV Æ\™sNSFyNRPV @©´sVNRPWáLigS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´s¿¡Ë©´s xqsLigRiºΩ ¨s«¡Li

NSμy @©yıLRiV. . A FyLÌik @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V «¡gRi©±sª][ qx sLi ¡Liμ≥yáV ¤À¡≤T∂qz sN]»Ì¡≤R∂Liª][ \Æ™sNSFy\|ms |ms»Ì¡VNRPV©´sı AaRPáV xqs©´sıgjiÕ˝ÿ∏R∂V¨s, @LiμR∂VZNP[ ºΩLjigji NSLi˙lgi£qsNRPV μR∂gÊiR LRi∏R∂W˘LRi¨s …”¡≤T∂mz s Æ©s[ªΩR @©yıLRiV. BÆμ∂[ Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qsÕ‹[Æ©s[ N]©´srygRiVªRΩW BLiªRΩ™´sLRiNRPW μ≥∂j NS‰LRi qx s*LRiLi ≠s¨szmsLi¿¡©´s A∏R∂V©´s|\ ms FyLÌik @μ≥∂j uÓy©´s ™´sLÊiR Li ªy«ÿgS  ¡z§¶ ¶tx sQ‰LRifl· Æ™s[»¡V Æ™s[∏R∂V≤R∂Liª][ GLi¬ø¡[∏R∂WÕ‹[ FyáVF°¨s xmsLjizqsÛ ºΩ Æ©sáN]Liμj∂. B»¡V NSLi˙lgi£qsÕ‹[ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[NRP.. @»¡V Æ\™sNSFyNRPV μR∂WLRiÆ\™sV lLiLi…”¡NUP ¬ø¡≤Ô∂R lLi[™s´ ≤T∂Õÿ ªRΩ∏R∂W\lLiLiμj∂ §x ¶ ¶Lij LS«¡NUP∏R∂V À≥¡œ ≠sªRΩ™´s˘Li. qx s\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R NRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLiÆ≤∂[ FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[LiR ªy©´s¨s ˙xmsNRP…”¡qx sVÚ©s´ ıxmsˆ…”¡NUP …”¡≤T∂mz sÕ‹[NPT Æ™sŒÿÚLS? ¤Õ¡[μy À≥ÿ«¡Fy©´sV A˙aRPLiVVryÚLS @Æ©s[μj∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRPLigS ™´sWLjiLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ™´s˘™´s•¶¶ LSáV N]÷¡NTP‰ ™´søyËNRP ™´sV◊d¡˝ Æ™s[»¡V©´sV NSLi˙lgi£qs DxmsxqsL ix§¶ ¶Lij LiøR¡VNRPVLi»¡VLiμR∂¨s @Li»¡V©yıLRiV.

Æ™sÕfiÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë ¨sLRixqs©´s æªΩ÷¡zms©´s {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,zmns˙ ¡™´sLji12(ôd’ÿq÷´dt): LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s xms˙NTP∏R∂VNRPV ¨sLRixqs©´sgS {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ZNP[Li˙μR∂™´sVLiªRΩVáV ª]÷¡ryLjigS {qsˆNRPL`i Æ™sÕfiÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë ¨sLRixqs©´s æªΩ÷¡FyLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV NS™´spLji ryLi ¡bP™´sLS™´so, xmsoLRiLiÆμ∂[aRP*Lji, ¿¡LRiLi“¡≠s, xmsŒ˝œ¡LiLS«¡Ÿ Æ™sÕfiÕ‹[NTP μR∂WxqsVN]¿¡Ë xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂NRPV ™´sVμÙR∂ªRΩVgS ¨s©yμyáV ¬ø¡[aSLRiV. NTPa][L`iøR¡Li˙μR∂Æμ∂[™±s, NRPXFyLSfl”· ªRΩ™´sV rÛy©yÕ˝‹[ ¨sá’¡ ¨sLRixqs©´s æªΩ÷¡FyLRiV. LS«¡˘xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ™yLiVVμyá xmsLRi*Li N]©´srygRiVª][Liμj∂. ™yLiVVμy @©´sLiªRΩLRiLi xqsÀ≥œ¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V \¬ø≥¡LRi¯©±s F°≤T∂∏R∂W¨sı øR¡V»Ì¡V ™´sVV…Ì”¡ ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLRiV. ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂VNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V \Æ™sV˙æªΩ[∏R∂V©±s B™yŒœ¡ NRPW≤y xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ALiμ][Œœ¡©´s©´sV N]©´srygjiLiøyLRiV. ªRΩ≠sVŒœ¡ «ÿáL˝Ri©´sV NSFy≤yáLi»¡W \¬ø≥¡LRi¯©±s F°≤T∂∏R∂VLi ™´sμÙR∂ NSgjiªyáV ¿¡Lizms ¨sLRixqs©´s æªΩ÷¡FyLRiV. μk∂Liª][ \¬ø≥¡LRi¯©±s xqsÀ≥œ¡©´sV ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi 2gRiLi»¡Ã¡NRPV ™yLiVVμy Æ™s[aSLRiV.lLi[÷¡Õ‹[ ˙Fy¤«¡NÌRPVáV ˙FyLRiLiÀ≥ÿ¨sNTP zqsμÙR∂Li ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV.

«‹[LRiVgS ’¡¤«¡zms ˙xmsøyLRiLi ≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li, mz sn ˙ ¡™´sLji12(ôdÿ’ q÷´dt): ≠saS≈¡Õ‹[ ’¡¤«¡zms ˙xmsøyLRiLi «‹[LiR VgS rygRiVª][Liμj∂. INRP ©Ø[»¡V B™´s*Li≤T∂cNRP™´sVáLi xmso™´so*Q\|ms J»¡V Æ™s∏R∂V˘Li≤T∂ ¨s©yμR∂Liª][ ’¡¤«¡zms ©y∏R∂VNRPVáV ≠s©´sWªRΩı NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¨sLRi*z§¶ ¶LiøyLRiV. BLi…”¡Li…”¡NUP ºΩLRiVgRiW ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[qx sWÚ ¨sμ≥∂R VáV }qsNRPLjiqx sVÚ©yıLRiV. ’¡¤«¡zms ©y∏R∂VNRPV≤R∂V ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂¨s ˙xmsμ≥y©´s ™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s A FyLÌik ©´sgRiLRi ©y∏R∂VNRPVáV ˙xmsøyLRiLi FyÕÊ‹Li»¡V©yıLRiV. μj∂*øR¡˙NRP™yx§¶ ¶©yáV, NSL˝iR Q|\ ms Æ™sŒœ¡ßªRΩV©´sı™yLji¨s Azms, ™yLji ©´sVLi¿¡ ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ºdΩxqsVNRPV¨s, J¤…¡∏R∂W˘Ã¡¨s N][LSLRiV. NSLi˙lgi£qs Fyá©´sÕ‹[ @≠s¨dsºΩ Æμ∂[aRPLi ™´sV∏R∂VLigS ™´sWLjiLiμR∂¨s,FsNRP‰≤T∂NRP‰≤R∂ áLiøy™´sªyLSáV ªRΩ∏R∂W\lLi N][…˝ÿμj∂ LRiWFy∏R∂VáV xqsLiFyμj∂xqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. Àÿμ≥R∂˘ªy∏R∂VVªRΩLigS J»¡V Æ™s[zqs ’¡¤«¡zms¨s @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ºdΩxqsVNRPVLS™yá©yıLRiV. ’¡¤«¡zms¨s

™´sVV¨s=xmsÕfi NSLji¯NRPVá xqsÆ™sV¯ D˙μj∂NRPÚLi xmsáVø][»˝¡ F°÷d¡xqsVá μy≤T∂ \ | §¶¶¶μR ∂ LSÀÿμ`∂,z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 12(ôd’ ÿ q÷´dt ) : gRiªRΩ ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡VágS xqsÆ™sV¯ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ™´sVV¨s=xmsÕfi NSLji¯NRPVá\|ms F°÷d¡xqsVáV μy{tÌsQNRPLi ˙xmsμR∂Lji+LiøyLRiV. ªRΩ™´sV xqs™´sVxqs˘Ã¡V ºdΩLSËá¨s ™´sVV¨s=xmsÕfi NSLji¯NRPVáV xqsÆ™sV¯ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ™yLji\|ms F°÷d¡xqsVáV ªRΩ™´sV ˙xmsªyxmsLi øR¡WzmsLiøyLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡¨s øR¡W≤R∂NRPVLi≤y C≤T∂ËFylLi[aSLRiV. μk∂¨sª][ N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ r~™´sV¯zqs÷˝¡ xms≤T∂F°∏R∂WLRiV. ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı NSLji¯NRPVá\|ms F°÷d¡xqsVáV Õÿhkiø≥yLÍji ¬ø¡[aSLRiV. NSLji¯NRP Æ©s[ªRΩá©´sV C≤R∂VËZNPŒ˝ÿLRiV. B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsVá©´sV Æ©sLRiÆ™s[LSËá¨s N][LRiVªRΩW LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS ™´sVV¨s=xmsÕfi NSLji¯NRPVáV

©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡VgS xqsÆ™sV¯ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ALiμ][Œœ¡©´sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ¡Vμ≥R∂™yLRiLi —¡Õ˝ÿ ˙xmsμ≥y©´s NSLS˘Ã¡∏R∂Wá ™´sVV»Ì¡≤T∂NTP ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. ™yLji¨s F°÷d¡xqsVáV @≤ÔR∂gjiLiøyLRiV. NSLji¯NRPVáNRPV, F°÷d¡xqsVáNRPV ™´sVμ≥R∂˘ ª][xmsoÕÿ»¡ «¡LjigjiLiμj∂. μk∂Liª][ —¡|§¶¶¶ø`¡ FsLizqs, ≠saS≈¡ —¡≠sFsLizqs NSLS˘Ã¡∏R∂Wá ™´sμÙR∂ D˙μj∂NRPÚªRΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. F°÷d¡xqsVá øR¡LRi˘©´sV NSLji¯NRPVáV ¨sLRizqsLiøyLRiV. ªRΩ™´sVμj∂ A≈¡÷¡ F°LS»¡Li..©y˘∏R∂V\Æ™sV©´s ≤T∂™´sWLi≤˝R∂©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s N][LjiæªΩ[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Dzqsg]áVˆª][LiμR∂¨s NSLji¯NRPVáV }msL]‰©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS NSLji¯NRP ©y∏R∂VNRPVáV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... NSLji¯NRP

™´sVVLi ¡LiVV ,zmns˙ ¡™´sLji12 : ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚ ©´s™´s ¨sLS¯fl· }qs©´s (FsÆ™sV¯Æ©sı£qs) @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V LS«fi hS˙ZNP[©´sV F°÷d¡xqsVáV ¬ø¡Li ¡WL`i ™´sμÙR∂  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi @lLi£qÌs ¬ø¡[aSLRiV. …‹[Õfi ≠sμ≥y©´sLiÕ‹[ FyLRiμR∂LRi+NRPªRΩ ºdΩxqsVNRPV LS™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ FsÆ™sV¯Æ©sı£qs LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS LSryÚL][N][ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. gRiªRΩLiÕ‹[ NSLRi˘NRPLRiÚáV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gRigS ™yLji¨s @lLi£qÌs ¬ø¡[zqs ZNP[xqsVáV |ms…ÌÿLRiV. …‹[Õfilgi[»˝¡\|ms μy≤T∂ ¬ø¡[zqs©´sLiμR∂VNRPV ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[aSLRiV. ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚ ©´s™´s ¨sLS¯fl„fi }qs©´s ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ALiμ][Œœ¡©´sª][ ™´sVVLi\¤À¡ xqÛsLi’≥¡Li¿¡Liμj∂. LS«fi hS˙ZNP[ Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ NSLRi˘NRPLRiÚáV |msμÙR∂ xqsLi≈¡˘Õ‹[ LSryÚL][N][ ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. μk∂Liª][ FsNRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ™yx§¶¶¶©yáV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. NSLS˘Ã¡∏R∂WáNRPV Æ™s¤Œ˝¡[ x q s™´ s V∏R ∂ VLi NS™´ s ≤R ∂ Liª][ x m sáV™´ s oLR i V ™yx § ¶¶¶©´ s μyLR i VáV B ¡˜LiμR ∂ VáV x m s≤Ô y LR i V. LSryÚ L ][ N ][ Õ ‹[ FyÕÊ ‹ Æ © s[ L iμR ∂ VNR P V  ¡∏R∂V¤ÕÙ¡[Lji©´s LS«fi hS˙ZNP[©´sV F°÷d¡xqsVáV ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[Æ©s[ @≤ÔR∂VNRPV¨s ¬ø¡Li ¡WL`i ™´sμÙR∂ @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV.  ¡Ã¡™´sLiªRΩxmso @lLi£qs»˝¡ª][ ªy™´sVV Æ™s©´sNTP‰ @≤R∂VgRiV Æ™s[}qsμj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS LS«fi hS˙ZNP[ @©yıLRiV. A∏R∂V©´s @lLi£qÌs xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS NSLRi˘NRPLRiÚáV F°÷d¡xqsV÷¡ı @≤ÔR∂VN][™´s»¡Liª][ @NRP‰≤R∂ N]μÙj∂}qsxmso D˙μj∂NRPÚªRΩ Æ©sáN]Liμj∂. ALiμ][Œœ¡©´sNSLRiVá©´sV F°÷d ¡ x q sVáV  ¡Ã¡™´ s LiªR Ω LigS @μR ∂ Vx m soÕ‹[ N T P ºd Ω x q sVNR P V¨s ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV.

xqsLixmnsWáNRPV B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsVá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠sxqs¯LjiLi¿¡LiμR∂¨s NSLji¯NRPVáV ¨sLRixqs©´s æªΩáVxmsoªRΩV©yıLRiV. ©yáVgRiVL][«¡ŸÃ¡VgS FyLjiaRPVμ≥R∂˘ NSLji¯NRPVáV ¨sLRi™´sμ≥j∂NRP xqsÆ™sV¯NRPV μj∂gji©y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xms…Ì‘¡xms»Ì¡©´s»˝¡Vc ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Æ™sVVLi≤T∂gS ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiμj∂. Fsry¯ @Li»¡W NSLji¯NRPVá©´sV ¤À¡μj∂Ljir°ÚLiμj∂. NS¨ds NSLji¯NRPVáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Æ™sVVLi≤T∂\Æ™s≈¡LjiNTP ¨sLRixqs©´sgS ¨sLRi™´sμ≥j∂NRP xqsÆ™sV¯©´sV N]©´srygjiryÚ™´sV¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRi¨s Æ©s[ªRΩáV }msL]‰©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* øR¡LRi˘Ã¡©´sV ™yLRiV ºdΩ˙™´sLigS ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. ≠dsLji xqsÆ™sV¯NRPV …”¡AL`iFs£qs ™´sVμÙR∂ªRΩV xms÷¡NTPLiμj∂.

˙gS™´sV rÛyLiVVÕ‹[ ºdΩqx sVZNP◊˝¡ ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂¨s ˙xmsμ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij gS J»¡L˝iR ¬ø¡[ ¡Ã¡xmsLji¬ø¡[LiμR∂VNRPV BLi…”¡Li…ÿ ≤R∂Àÿ˜Ã¡ª][ øR¡LiμyáV @≤R∂VªRΩVgRiV©yı™´sV©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ N]áV™´so ºdΩlLi[LiμR∂VNRPV ˙xms«¡Ã¡V, J»¡L˝iR ©´sV À≥ÿgRiry*™´sVV˘Ã¡V ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ©Ø[»¡V Æ™s[∏∂R VLi≤T∂c NRP™´sVáLi gRiVLRiVÚNPR V J»¡V Æ™s[∏∂R VLi≤R∂Æ©s[ ˙xmsøyLS¨sı ¬ø¡[mx s…Ìÿ™´sV¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. C ≠sμ≥y©´sLi ™´sÃ˝¡ ’¡¤«¡zms xms»˝¡ ANRPL<ij ªRΩV\¤Õ¡©´s J»¡L˝iR V ªRΩxmsˆNRPVLi≤y ªRΩ™´sVNRPV ª][¿¡©´sLiªRΩ ©´sgRiμR∂V Æ™s[qx sVÚ©yıLRi¨s, C NSLRifl·LigS J»¡L˝Ri©´sV FyLÌki \Æ™sxmso ºdΩxqsVZNP¤Œ˝¡[ ˙xms∏R∂Vªyı¨sı ¬ø¡[qx sVÚ©yı™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. ™´sVW≤R∂V mx sLS˘∏R∂WáV gRiV«¡LSª`Ω ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS Æ™sW≤U∂ ≠s©´sWªRΩı }qs™´sáV @Liμj∂LiøyLRiLi¤…¡[ @ªRΩ¨s mx sLjiFyá©y ry™´sVLÛSQ˘¨sı ˙xmsºΩ J»¡LRiV @™´sgRiªRΩLi ¬ø¡[qx sVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s, μk∂¨sı J»¡VgS ™´sVáøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ZOP[Q ˙ªRΩ rÛyLiVVÕ‹[ ˙xmsøyLS¨sı ¬ø¡[qx sVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

Fs¨sıNRPá ≠sμ≥R∂Vá\|ms @μ≥j∂NSLRiVáNRPV μj∂aS¨slLÙi[aRPLi Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji12(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLiÕ‹[ Fs¨sıNRPá Æ™s[≤∂T LS«¡ŸNRPVLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[  ¡μj∂÷d¡Ã¡V, J»¡L˝iR «ÿ’¡ªy LRiWF~Liμj∂LiøR¡≤R∂Li ÕÿLi…”¡ xms©´sVáV xmspLRi∏Ú ∂R W˘LiVV. ªy«ÿgS BªRΩLRi øR¡LRi˘Ã¡\|ms @μ≥∂j NSLRiVáV μR∂XztsÌ Q ALjiLiøyLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ Fs¨sıNRPá ©Ø[…¡” zmsn ZNP[xtsQ©s± Æ™sáV™´s≤R∂©´sVLiμR∂¨s —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ™´sVV≈¡˘ ˙FyLiªyÕ˝‹[ D©´sı LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVá x§¶‹[LÔjiLig`iá©´sV ª]ágjiLiøyá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i @x§¶¶¶¯μ`∂ Àÿ ¡V ¬ø¡FyˆLRiV. gRiªRΩ Fs¨sıNRPá xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ©´sÆ™sW\Æμ∂©´s F°÷d¡xqsV ZNP[xqsVá ≠s™´sLSáV @Liμj∂Liøyá¨s A aS≈¡ @μ≥∂j NSLRiVáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Fs¨sıNRPáV xqs˙NRP™´sVLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsºΩ INRP‰LRiV NRPXztsQ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂¨s @©yıLRiV. Fs¨sıNRPá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·©´sV ˙xmsºΩ INRP‰ aS≈¡ @μ≥∂j NSLRiVáV xqs˙NRP™´sVLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Liøy÷¡= DLiμR∂©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ DFyμ≥∂j •¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLi μy*LS NRPW÷d¡ ≤R∂ ¡V˜Ã¡V, BªRΩLRi zmsLiø≥¡R ©±s ¬ø¡÷˝¡LixmsoáV xqs˙NRP™´sVLigS ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @x§¶¶¶¯μ`∂Àÿ ¡V AÆμ∂[bPLiøyLRiV.  ¡π∏∂WÆ™sV˙…”¡N`P ≠sμ≥y©´sLiª][ FsÕÿLi…”¡ @™´sNRPªRΩ™´sNRPáV ¤Õ¡[NPR VLi≤y ˙xmsºΩ Æ©sÕÿ 10™´s æªΩ[μ∂j Õ‹[xmso ¬ø¡÷˝¡LixmsoáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSáNRPV xqsLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡©´s ™´s˘ºΩlLi[NPR ™yLRiÃÚ ¡ NRP¥R∂©yá\|ms ªRΩORPQfl·Æ™s[V xqsˆLiμj∂Liøyá©yıLRiV. Dμ][˘gRiVá ≠s™´sLSáV ©yáVgRiV L][«¡ŸÕ˝‹[ xmsLizmsLiøy÷¡ xqsW¿¡LiøyLRiV. ≠dsAL`iGá Æ™s[ªΩR ©´sLi LRiW.3Æ™s[á ©´sVLi¿¡ LRiW.6Æ™s[áNRPV |msLi¿¡LiμR∂¨s xqs˙NRP™´sVLigS xms¨s¬ø¡[∏∂R Wá¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ¶¶¶

ø=‘·Ô f…ø±ï\Jô|’ ne>±Vü≤q≈£î øÏkÕHé y˚Tfi≤\T @sêŒ≥T #˚j·÷* ®μ¶[aRPLiÍÜ[ ©«s®ªsW ©yª«sVxqsøLRiâßá[ : ÕÁÛÇÁzms n~Ûø±s¡T\≈£î õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Ä<˚X¯+ ø£&É|ü, |òæÁãe] 12(ôd’ÿq÷´dt) ' Ä‘·à ÁbÕC…≈£îº øÏ+<ä õ˝≤¢˝À ¬s’‘·T\≈£î ø=‘·Ô f…ø±ï\J >∑T]+∫ ne>∑yêVü≤q ø£*Œ+# ˚˝≤ ô|<ä› m‘·TÔq øÏkÕHé y˚Tfi≤qT @sêŒ≥T #˚j·÷*‡+~>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø√q X¯•<ÛäsY dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ø£&É|ü˝Àì ‘·q ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À Ä‘·à >∑e]ï+>¥ u≤&û düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä‘·à øÏ+<ä øÏkÕHé y˚Tfi≤‘√bÕ≥T ¬s’‘·T\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ $<Ûä+>± •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£e÷\T @sêŒ≥T #˚j·÷\Hêïs¡T. •ø£åD≤q+‘·s¡+ ø=‘·Ô f…ø±ï\J yÓ’|ü⁄ ¬s’‘·T\T eTfi‚¢ $<Ûä+>± ‘·<äT|ü] ø±s¡´#·s¡D ñ+&Ü\Hêïs¡T. e´ekÕj·T n~Ûø±s¡T\T á y˚Ts¡≈£î ø±s¡´#·s¡D\T s¡÷bı+~+#ê\Hêïs¡T. Vü‰]ºø£\ÃsY øÏ+<ä ‘·eT\bÕ≈£î |ü+≥≈£î |ü⁄s¡T>∑T ìyê]+#˚ Áf…Æø√ &Ósêà $]&ç

πødüT\T qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Ç~ Á|üC≤s√>±´ìøÏ dü+ã+<Ûä+∫q n+X¯eTì, Bìï yê&É&É+ <ë«sê Äs√>±´ìøÏ Vü‰ìø£s¡y˚T ø±≈£î+&Ü ø±´q‡sY s√>±ìøÏ <ë]rùd neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± ∫qï|æ\¢\ Äs√>∑´+ô|’ Ç~ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷ù| neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. ø±*¸j·T+ ø±¬s’“&éqT $ÁsTTdüTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+ ñqï≥T¢sTT‘˚ ‘·eT≈£î ‘Ó*j·TCÒj·÷\ Hêïs¡T. $Áø£sTT+#˚ yê]‘√bÕ≥T $ìjÓ÷–+#˚yê]ô|’ ≈£L&Ü πødüT\T qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Ä‘·à |”&û #·+Á<ëHêj·Tø˘, e´ekÕj·TXÊK CÒ&û »j·T#·+Á<ä, ©&é u≤´+≈£î y˚TH˚»sY ø±*¸j·T+ ø±¬s’“&éç yêç&ç‘˚ s¡|òüTTHê<∏ä¬s&ç¶, |üX¯ódü+es¡›ø£XÊK @&û ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T yÓ+ø£Á{≤e⁄, Vü‰]ºø£\ÃsY @&û eT<Û ä T dü ÷ <ä H é ¬ s &ç ¶ , ôd]ø£ \ ÃsY @&û e÷$T&ç|ü+&É¢qT e÷>∑u…fÒº+<äTø£ ø±*¸j·T+ ø±¬s’“&é yê&ç‘˚ ÁøÏ$Tq˝Ÿ sêeT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. bÕ´¬ø≥T¢, e÷$T&ç |ü+&ÉT˝À ‘Ó\¢|ü⁄s¡T>∑T sê≈£î+&Ü ìyê]+#˚ ãT≥º\ô|’ Á|ü<äs¡Ùq \T @sêŒ≥T #˚dæ yê{Ïì ñ|üjÓ÷–+ #·T≈£îñH˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À bÕ\ ñ‘·Œ‹Ôì eT]+‘· ô|+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝À &ÓsTTØô|’ eT+∫ |òü*‘ê \T \_ÛdüTÔHêïj·THêïs¡T. n˝≤π> eTq õ˝≤¢˝À ≈£L&Ü á n+X¯+ô|’ <äèwæº kÕ]+ #ê\Hêïs¡T. e´ekÕj·÷ìøÏ dü+ã+~Û+∫ e]kÕ>∑T m≈£îÿe>± ñqï #√≥ Á&ÉyéT d”&És¡¢qT ø=qT>√\T #˚dæ ¬s’‘·T\≈£î $ìjÓ÷–+#˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê \ì dü÷∫+#ês¡T.

GáWLRiVzmns˙ ¡™´sLji12(ôd’ÿq÷´dt): ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ μR∂WNRPV≤R∂Vª][ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ NRPá™´sLRiLi Æ™sVVμR∂áLiVV˘LiμR∂¨s, BxmsˆV≤R∂V ∏R∂VWª`Ω Æ™sVVμR∂áVNRPV¨s @LiμR∂LRiW ©´sÆ™sW «¡xmsLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s —¡Õ˝ÿ ’¡¤«¡zms Æ©s[ªΩR áV @©yıLRiV. gRiV«¡LSª`ΩÕ‹[ «¡Ljigji©´s @’≥¡™´sXμÙ∂j @¨sı LSuÌy˚ ry*gRiºΩxqsVÚLi≤R∂gS NSLi˙lgi£qs ™´sW˙ªRΩLi μk∂¨s¨s “¡LÒjiLiøR¡VN][¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©´sıμR∂¨s @©yıLRiV. ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂¨s ˙xmsμ≥y¨s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s Æμ∂[aRP˙xms«¡Ã¡V øR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s ’¡¤«¡zms —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPVáV À≥œ¡WxmsºΩLS«¡Ÿ $¨s™yxqs™´sLRi¯ }msL]‰©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ NRPXxtÒsQLiLS«¡Ÿ, LRixmnsVVLS™´sVNRPXxtÒsQLiLS«¡Ÿ ¬ø¡[LRi≤R∂Liª][ FyLÌki ™´sVLjiLiªRΩ  ¡Ã¡xms≤T∂LiμR∂©yıLRiV. @À≥œ¡˘LÛRiVáV Fs™´s\lLi©y FyLÌki ≠s«¡∏R∂W¨sNTP NRPxtÌsQxms≤T∂ xms¨s¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 15 @|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ F°…‘¡NTP ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV xmsLiFy™´sV¨s, Fs¨sıNRPá NRP≠sV…‘¡ ¨sLÒiR ∏R∂VLi Æ™s[VLRiNRPV Fs™´sLRiV @À≥¡œ ˘LÛij @©´sıμj∂ ˙xmsNRP…”¡ryÚLiR ¨s ™´sLRi¯ ¬ø¡FyˆLRiV. ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ xqsVzqsÛ LRi Fyá©´s N][xqsLi ’¡¤«¡zms ˙xmsμ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij , gRiV«¡LSª`Ω ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂¨s

¡Ã¡xmsLRiøyá¨s ≠s©´sWªRΩı ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. FyLÌik zmsáVxmso Æ™s[VLRiNRPV LSxtsÌ Q˚ ™y˘xmsÚLigS ©Ø[»¡V Æ™s[∏R∂VLi≤T∂c NRP™´sVáLi gRiVLRiVÚNRPV J»¡V Æ™s[∏R∂VLi≤T∂ @Li»¡W ≤R∂Àÿ˜Ã¡ª][ ˙xmsøyLS¨sı ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ’¡¤«¡zms¨s ˙gS™´sV rÛyLiVVÕ‹[ ºdΩxqsVZNP◊˝¡ ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂¨s ˙xmsμ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij gS J»¡L˝iR ¬ø¡[  ¡Ã¡xmsLji¬ø¡[LiμR∂VNRPV BLi…”¡Li…ÿ ≤R∂Àÿ˜Ã¡ª][ øR¡LiμyáV @≤R∂VªRΩVgRiV©yı™´sV©yı LRiV. C ≠sμ≥y©´sLi ™´sÃ˝¡ ’¡¤«¡zms xms»˝¡ ANRPL<ij ªRΩV\¤Õ¡©´s J»¡L˝iR V ªRΩxmsˆNRPVLi≤y ªRΩ™´sVNRPV ª][¿¡©´sLiªRΩ ©´sgRiμR∂V Æ™s[xqsVÚ©yıLRi¨s, C NSLRifl·LigS J»¡L˝iR ©´sV FyLÌik Æ\™sxmso ºdΩxqsVZNP¤Œ¡˝ [ ˙xms∏R∂Vªyı¨sı ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. ™´sVW≤R∂V xmsLS˘∏R∂WáV gRiV«¡LSª`Ω ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS Æ™sW≤U∂ ≠s©´sWªRΩı }qs™´sáV @Liμj∂LiøyLRiLi¤…¡[ @ªRΩ¨s xmsLjiFyá©y ry™´sVLÛSQ˘¨sı ˙xmsºΩ J»¡LRiV @™´sgRiªRΩLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s, μk∂¨sı J»¡VgS ™´sVáøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ZOP[Q ˙ªRΩ rÛyLiVVÕ‹[ ˙xmsøyLS¨sı ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ N]áV™´so ºdΩlLi[LiμR∂VNRPV ˙xms«¡Ã¡V, J»¡L˝Ri©´sV À≥ÿgRiry*™´sVV˘Ã¡V ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV

©Ø[»¡V Æ™s[∏∂R VLi≤T∂c NRP™´sVáLi gRiVLRiVÚNPR V J»¡V Æ™s[∏R∂VLi≤R∂Æ©s[ ˙xmsøyLS¨sı ¬ø¡[xms…Ìÿ™´sV¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. GN`Pªy ˙»¡xqsÌ V Aμ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ xqsLÙSL`i ™´sÃ˝¡À≥ÿ∏∫∂V xms¤…¡[Õfi ≠s˙gRix§¶¶¶ ¨sLS¯flÿ¨sNTP ˙gS™´sV ˙gS™´sW©´s xmsLRi˘…”¡Li¿¡ xqsLRiˆLiøR¡VáV, ™yLÔiR V xqsÀ≥¡œ V˘Ã¡ Fn~…‹[áV, ™yLji xqsLiªRΩNSáV }qsNRPLjiLi¿¡ gRiVªRΩLS«fi ™´sVW˘—¡∏R∂V™±sVÕ‹[ À≥œ¡˙μR∂xmsLji¬ø¡[LiμR∂VNRPV NSLS˘øR¡LRifl· ˙xmsflÿ◊¡NRP©´sV @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV.


5

>∑Ts¡Tyês¡+ 13`02`2014

@≠saS*xqsLi B¿¡Ë©´s Æ™s[VNRPFy…”¡

bÕs¡¢yÓT+≥TqT ≈£î~ù|dæq d”e÷+Á<Ûä m+|æ\ Ä+<√fi¯q xqsÀ≥œ¡ xqs«ÿ™´sogS rygRi≤R∂Li\|ms {qsˆNRPL`i xqs™´sWÕ‹[øR¡©´sáV

©´ s W˘≤≥ T ∂ ÷d ˝ ¡ ,z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 12(ôd’ ÿ q÷´dt ) : {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FsLi{msá ALiμ][Œœ¡©´sáª][ FyL˝RiÆ™sVLi…fi  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi NRPW≤y μR∂μÙR∂Lji÷˝¡Liμj∂. xqs\Æ™sVNRP˘ ALiμ][Œœ¡©´sáV ≠sV©´sıLi…”¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ FyL˝RiÆ™sVLi…fi DÀ≥¡œ ∏R∂V qx sÀ≥¡œ Õ˝‹©[ s´ W ™yLiVVμyá mx sLRi*Li N]©´srygjiLiμj∂. ™´sLRiVxqsgS AL][L][«¡Ÿ NRPW≤y gRiLiμR∂LRig][Œ¡œ Li N]©´srygji©y l\Li¤Õ¡[*™´sVLi˙ºΩ ™´sV÷˝¡ΔÿLÍiR V©´s ≈¡lLiÊ [  ¡Æ≤∂Í …fi ˙xmsÆ™s[™s´ |ms…ÌÿLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVáV NRPW≤y ¨sLRiqx s©´sáNRPV μj∂gRi≤R∂Li  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ©y…”¡ \|§¶¶¶¤Õ¡…figS ¬ø¡xmsˆVN][™y÷¡. DμR∂∏R∂VLi 11 gRiLi»¡Ã¡NRPV

Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Li NSgSÆ©s[ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R FsLi{msáV {qsˆNRPL`i Æ™sÕfiÕ‹[NTP μR∂WxqsVNRPVF°∏R∂WLRiV. xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂NRPV ™´sVμÙ∂R ªRΩVgS ¨s©yμyáV ¬ø¡[aSLRiV. qx sÀ≥¡œ Õ‹[ gRiLiμR∂LRig][Œœ¡Li Æ©sáN]©´s≤R∂Liª][ {qsˆNRPL`i ≠dsVLSNRPV™´sWL`i xqsÀ≥¡œ ©´sV ™´sVμ≥y˘•¶¶¶ı¨sNTP ™yLiVVμy Æ™s[aSLRiV. @»¡V LS«¡˘xqsÀ≥¡œ Õ‹[©s´ W BÆμ∂[ mx sLjiqz sÛ ºΩ. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V ¤\«¡ qx s\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R @¨s LSzqs D©´sı mx s˝ NSLÔiR VáV ˙xmsμR∂Lji+LiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡V ¨s©yμyáV NRPW≤y ¬ø¡[aSLRiV. xqsÀ≥œ¡Õ‹[ xmsLjizqÛsªRΩVáV qx sμÙ∂R V™´sVfl·gRiNRPF°™´s≤R∂Liª][ ¬\ø¡≥ LRi¯©±s §x ¶ ¶≠sd Vμ`∂

@©y=Lki LS«¡˘xqsÀ≥¡œ ©´sV ™´sVμ≥y˘x§¶ ¶ıLi 12 gRiLi»¡Ã¡NRPV ™yLiVVμy Æ™s[aSLRiV. ™yLiVVμy @©´sLiªRΩLRiLi BLRiV qx sÀ≥¡œ áV ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sV©´s q{ s™´sWLi˙μ≥∂R qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V ªRΩ™´sV mx s»Ì¡V ≠ds≤R∂¤Õ¡[μ∂R V. Õ‹[N`P qx sÀ≥¡œ Õ‹[ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡ ¨sLRiqx s©´sá ™´sVÆμ∂≥ ˘[ l\Li¤Õ¡[* ™´sVLi˙ºΩ ™´sV÷˝¡NSLÍiR V©´s ≈¡lLiÊ [ ... ™´sVμ≥∂R ˘LiªRΩLRi l\Li¤Õ¡[* ¡Æ≤∂Í …fi ˙xmsÆ™s[aPR #|ms…ÌÿLRiV. A qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[©s´ W q{ s™´sWLi˙μ≥∂R FsLi{msáV, ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVá ALiμ][Œœ¡©´sáV N]©´srygSLiVV. Æ\™sFs£qsAL`i q{ s{ms @μ≥∂j Æ©s[ªΩR , NRP≤R∂mx s FsLi{ms Æ\™sFs£qs «¡gRi©±sÆ™sWx§¶ ¶©s± lLi≤Ô∂T LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s©´sV AFyáLi»¡W mx s˝ NSLÔiR Vª][ {qsˆNRPL`i F°≤T∂∏R∂VLi \Æ™sxmso©´sNRPV μR∂WxqsVZNPŒ˝ÿLRiV. Æ\™sFsry=L`i{qs{ms FsLi{msáV Fs{qsˆQÆ\™s lLi≤Ô∂T , Æ™s[VNRPFy…”¡ LS«¡Æ™sWx§¶ ¶©s± lLi≤Ô∂T A∏R∂V©´s©´sV @©´sVxqsLjiLiøyLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV ¿¡LRiLi“¡≠s, xmsoLRiLiÆμ≥∂[aRP*Lji, NS™´spLji ryLi ¡bP™´sLS™´so, N][»˝¡ xqsWLRi˘˙xmsNSa`P lLi≤ÔT∂ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. Æ™sÕfiÕ‹[NTP μR∂WxqsVNRPVF°∏R∂WLRiV. ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ NTPa][L`i øR¡Li˙μR∂Æμ∂[™±s ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μR∂WLRiLigS D©yıLRiV. μyLiª][  ¡Æ≤∂Í …fi ˙xmsxqsLigS¨sı \lLi¤Õ¡[* ™´sVLi˙ºΩ ™´sV÷˝¡ΔÿLÍRiV©´s ≈¡lLÊi[

@LigRi©±sªy²U¶ÌÁ ALiμ][ÎÏÁ©«s Dμ³R¶X»R½Li

≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li, zmns˙ ¡™´sLji12(ôd’ÿq÷´dt): @LigRi©±s™y≤U∂á ALiμ][Œœ¡©´s Dμ≥R∂XªRΩLi @™´soª][Liμj∂. ªRΩ™´sV ≤T∂™´sWLi≤˝R∂©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s N][LRiVªRΩW @LigRi©´s™y≤U∂ NSLRi˘NRPLRiÚáV, xqs•¶¶¶∏R∂VNRPVáV ¨sLRi™´sμ≥j∂NRP¨sLS•¶¶¶LRi μk∂ORPQá©´sV N]©´srygjixqsVÚ©yıLRiV. ≠dsLji μk∂ORPQNRPV zqs.H.…”¡.∏R∂VV ©y∏R∂VNRPVáV ™´sVμÙR∂ªRΩV xms÷¡NSLRiV. @LigRi©´s™y≤U∂ Dμ][˘gRiVáNRPV NRP¨dsxqs Æ™s[ªRΩ©´sLi LRiW.10Æ™s[áV B™y*á¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV. @Õÿlgi[ zmsLiø≥R¡©´sVª][ xqs•¶¶¶ Dμ][˘gRi ≠sLRi™´sVfl· ALÍjiªyáV ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s, \|ms#˚Æ™s[…‘¡NRPLRifl· øR¡LRi˘Ã¡V ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. \|ms#˚Æ™s[»¡V xqsLixqÛsáNRPV @xmsˆgjixqsWÚ «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s DªRΩÚLRiV*á©´sV LRiμÙR∂V¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV. @LigRi©y*≤U∂ ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ H.ZNP.zms.«‹[NS˘¨sı ¨s™yLjiLiøyá¨s, @™´sVXªRΩ x§¶¶¶xqsÚLi|msLi≤T∂Lig`i ’¡Ã˝¡VáV Æ™sLi»¡Æ©s[ ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂

¬ø¡[aSLRiV. μk∂¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı ™´sLRi‰L˝RiNRPV LRiW.2Æ™s[áV, xqs•¶¶¶∏R∂VNRPVáNRPV LRiW.Æ™sLiVV˘ ø]xmsˆV©´s ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s, xtsQLRiªRΩVáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y |msLi¿¡©´s |qsLi»¡L`i @ÆμÙ∂á©´sV ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s, ’¡.FsÕfi.I ≠sμ≥R∂Vá ©´sVLi¿¡ ™´sLRi‰L˝Ri©´sV ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. μ≥R∂LRiá |msLRiVgRiVμR∂áNRPV @©´sVgRiVfl·LigS Æ™sV©´sV ø≥yLÍkiáV, NÌRP¤…¡Ã¡ ’¡Ã˝¡VáV |msLiøyá¨s, ™´sLi»¡NRPV xqsLjixms≤y gS˘£qs zqs÷¡Li≤R∂L˝Ri©´sV B™y*á¨s, @LigRi©y*≤U∂ ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ ™´s∞÷¡NRP ™´sxqsªRΩVáV NRP÷¡ˆLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩ N]μÙj∂L][«¡ŸÃ¡ ©´sVLi¿¡ ALiμ][Œœ¡©´sáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPF°™´s≤R∂Li xms»˝¡ ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. Fs.zms.@LigRi©´s™y≤U∂ ™´sLRi‰L`i= @Li≤`∂ |§¶¶¶Ã¡ˆL`i= ∏R∂VW¨s∏R∂V©±s Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ C NSLRi˘˙NRP™´sVLi «¡LjigjiLiμj∂.

17©´s NRPÃ˝¡VgkiªRΩ NSLji¯NRPVá μ≥R∂LSı GáWLRiVzmsn ˙ ¡™´sLji12(ôdÿ’ q÷´dt): NRPÃ˝¡V gkiªRΩ NSLji¯NRPVá qx s™´sVxqs˘Ã¡\|ms CÆ©sá 17©´s NRP¤Õ¡NÌPR lLi[»¡V ™´sμÙ∂R μ≥∂R LSı ¨sLRi*z§¶ ¶Liøyá¨s ¨sLÒiR LiVVLiøyLRiV. r~\|qs…‘¡ ˙gS™´sWÕ˝‹[ ªy…”¡, CªRΩ ¬ø¡»˝¡¨s |msLiøR¡VN]Æ©s[LiμR∂VNRPV, À≥¡œ W≠sV N]©´sVg][áVNTP LRiVflÿ÷¡™y*á¨s N][LSLRiV. gkiªRΩNSLji¯NRPVáV @μ≥∂j NRPLigS D©´sı ø][»¡˝ NRP™´sVW˘¨s…‘¡ •¶¶ áV ¨sLS¯flÿ¨sNTP ∏R∂VW¨s…fiNTP LRiW.10 áORPQáV ø]xmsˆV©´s B™y*á¨s ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP ≠s«Ï¡mz sÚ ¬ø¡[aSLRiV. 50 qx sLi™´sªRΩ=LSáV |\ ms ¡≤T∂ @L>iR ªRΩ NRP÷¡gji©´s gkiªRΩ NSLji¯NRPVáNRPV mz sLiø≥¡R ©˝s´ V LRiW.200 ©´sVLi¿¡ LRiW.1000NTP |msLiøyá¨s, g]áVxqsV μR∂VNSflÿ÷¡ı ª]ágjiLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. C ≤T∂™´sWLi≤˝∂R ª][ Fy»¡V xmsáV ≤T∂™´sWLi≤˝∂R ª][ ALiμ][Œ¡œ ©´sNRPV qz sμÙ∂R ™´sV∏R∂W˘™´sV¨s ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P NRPÃ˝¡VgkiªRΩ NSLji¯NRP qx sLixmsn VLi Æ©s[ªΩR áV æªΩ÷¡FyLRiV. “¡™Ø[ 580 ˙xmsNSLRiLi Æ™sLi»¡Æ©s[ LRiVflÿáV B™y*á¨s N][LiR VªRΩW μ≥∂R LSı ¬ø¡[mx s…Ìÿ™´sV©yıLRiV. gkiªRΩNSLji¯NRPVá F°LS»¡ mx sn ÷¡ªRΩLigS ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s 50 N][»¡˝ ©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. gkiªRΩ NSLji¯NRPVáV F°LS≤R∂NRPVLi¤…¡[ G qx s™´sVxqs˘Ã¡V mx sLjiuy‰LRiLi NS™´s¤…¡˝ μ[ ∂R ¨s, F°LS…ÿáª][Æ©s[ 3Æ™s[á ™´sVLiμj∂NTP mz sLiø≥¡R ©˝s´ V ryμ≥∂j LiøR¡VN][giR ÷¡gS™´sV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s gkiªRΩNSLji¯NRPVá\|ms Fs\ZNPQQ=«fi @μ≥∂j NSLRiVá μy≤R∂V÷¡ı AFyá¨s N][LSLRiV. \

™´sVμ≥R∂˘Õ‹[Æ©s[ A}msaSLRiV. ªy©´sV øR¡μR∂≠s©´s»Ì¡VgSÆ©s[ À≥ÿ≠sLiøyáLi»¡W qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡NRPV ≠s«Ï¡mz sÚ ¬ø¡[aSLRiV. qx sÀ≥¡œ Õ‹[ ºdΩ˙™´s gRiLiμR∂LRig][Œ¡œ Li Æ©sáN]©´s≤R∂Liª][ Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ ©´sV lLi[xms…”¡NTP ™yLiVVμy Æ™s[aSLRiV. @»¡V LS«¡˘xqsÀ≥œ¡Õ‹ [©´sW BÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ NRP¨szmsLi¿¡Liμj∂. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V ¤\«¡ qx s\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R @¨s LSzqs D©´sı mx s˝ NSLÔiR VáV ˙xmsμR∂Lji+Li¿¡ ¨s©yμyáV NRPW≤y ¬ø¡[aSLRiV. @LiVV©y mx sn ÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[NPR F°™´s»¡Liª][ qx sÀ≥¡œ ™´sVμ≥y˘x§¶ ¶ıLi lLiLi≤R∂V gRiLi»¡Ã¡NRPV ™yLiVVμy mx s≤T∂Liμj∂. μk∂Liª][ qx sÀ≥¡œ ¨sLRi*x§¶ ¶fl·\|ms q{ sˆNRPL`i qx s™´sWÕ‹[ø¡R ©´sáV ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. lLi[mx so @Li¤…¡[ gRiVLRiV™yLRiLi Õ‹[N`P qx sÀ≥¡œ Õ‹[ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡V |ms¤…¡Ì [ AÕ‹[ø¡R ©´s D©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. μk∂Liª][ gRiVLRiV™yLRiLi NRPW≤y BÕÿlgi[ mx sLjiqz sÚªΩR VáV DLi¤…¡[ ALiμ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FsLi{msá©´sV xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP LRiLigRiLi zqsμÙR∂\Æ™sV©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi qx sÀ≥¡œ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Li NSgSÆ©s[ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V ALiμ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡[aSLRiV. μk∂¨sª][ qx sÀ≥¡œ 12gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV ™yLiVVμy xms≤T∂Liμj∂. @©´sLiªRΩLRiLi {qsˆNRPL`i ≠dsVLSNRPV™´sWL`i ª][ FyL˝RiÆ™sVLi»¡Lki

¶Bzqs A®μ¶[aSÌÁ»][ »R½x¤¦ zqsÍôØLýRiNRPV ÊÁμj¶ÖdÁÌÁV

LRiLigSlLi≤Ô∂T , zmsn ˙ ¡™´sLji12(ôdÿ’ q÷´dt): Fs¨sıNRPá  ¡μj∂÷d¡Ã¡V —¡Õ˝ÿÕ‹[ rygRiVªRΩV©yıLiVV. Bzqs AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV  ¡μj∂÷d¡Ã¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s 17 ™´sVLiμj∂ ªRΩx§¶¶¶{qsÕÙÿL˝iR ©´sV |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, ©´sÕÊ‹Li≤R∂, Æ™sVμR∂N`P, ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿáNRPV  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[∏∂R VgS, ™yLji rÛy©´sLiÕ‹[ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, Æ™sVμR∂N`P, ©´sÕÊ‹Li≤R∂, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s™yLji¨s BNRP‰≤R∂ ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRiV. xmsμj∂ L][«¡ŸÃ¡ DªRΩ‰LihRiNRPV æªΩLRiμj∂LiøR¡VªRΩW Fs¨sıNRPá  ¡μj∂÷d¡Ã¡NRPV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li $NSLRiLi øR¡V…Ì¡” Liμj∂. IZNP[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVWÆ≤∂[Œ¡œ˝ xqsLki*xqsV xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı lLiÆ™s©´sW˘ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV BªRΩLRi —¡Õ˝ÿáNRPV  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s Fs¨sıNRPá xqsLixmsn VLi AÆμ∂[bPLi¿¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li C ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS LSxtsÌ Q˚ ™y˘xmsÚLigS @¨sı —¡Õ˝ÿáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ≤T∂xmsp˘…‘¡ NRP¤Õ¡NÌPR L˝iR V, ªRΩx§¶¶¶{qsÕÙÿL˝iR ©´sV  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[xqsWÚ DªRΩLÚ iR V*áV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂.  ¡μj∂÷d¡|\ ms —¡Õ˝ÿNRPV ™´s¿¡Ë©´s ªRΩx§¶¶¶{qsÕÙÿL˝iR NRPV NRP¤Õ¡NÌRPL`i $μ≥R∂L`i F°zqÌsLig`iáV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿ D©´sıªyμ≥∂j NSLRiVáª][ ™´sVW≤R∂V gRiLi»¡Ã¡NRPV |\ msgS xqsVμk∂LÁiR LigS øR¡LRiËáV «¡Ljizms N]ªRΩ™Ú yLjiNTP ™´sVLi≤R∂ÕÿáV ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[zqs©´s rÛy©yáª][ Fy»¡V —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥∂R ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹,[ ≤T∂≠s«¡©±sáՋ[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı ™´sVLjiN]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ @μ≥∂j NSLRiVá©´sV |\ qsªRΩLi Æ™s[lLi[ ø][»¡VNRPV  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[xqsWÚ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV.

¾»½ÌÁLigSßáNRPV @²ï]xqsVò©«sõ ÕÁÛÇÁzms Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji12(ôd’ÿq÷´dt): ’¡¤«¡zms ©y∏R∂VNRPVáV …”¡≤T∂zmsª][ F~ªRΩVÚ N][xqsLi æªΩáLigSfl·©´sV @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[ NRPV˙»¡Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ™´s¿¡Ë©´s æªΩáLigSfl·©´sV ¿¡™´sLji ¨s™´sVVxtsQLiÕ‹[ @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¨dsøR¡\Æ™sV©´s NRPV˙»¡ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ©y∏R∂VNRPVáV æªΩáLigSfl·NRPV @≤Ô]}qsÚ xqsz§¶¶¶Li¬ø¡[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s ™´sVz§¶¶¶Œÿ NSLi˙lgi£qs LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ xqsV©´sLiμylLi≤ÔT∂ xqsˆxtÌsQLi¬ø¡[aSLRiV. ’¡¤«¡zms @˙gRiÆ©s[ªRΩ Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V BLiμR∂VNRPV xqsW˙ªRΩμ≥yLjigS D©yıLRi¨s @©yıLRiV. INRP‰J»¡V lLiLi≤R∂V LSuÌy˚áV @¨s ¨s¨sμj∂xqsWÚ ™´s¿¡Ë©´s Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V ªy«ÿgS ™´sW»¡ ªRΩxmsˆ≤R∂Li ≠s≤ÔR∂WLRiLigS DLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV G≠sV NS™yÕ‹[ @≤T∂gRiLi≤T∂.. NS¨ds æªΩáLigSfl·NRPV @≤ÔR∂V ™´s}qsÚ ELRiVNRPVÆ©s[μj∂¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂VáV Fs¨sı NRPV˙»¡Ã¡V xms¨sı©y æªΩáLigSfl· AgRiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. æªΩáLigRiYfl·©´sV @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[ NRPV˙»¡Ã¡©´sV BNRP xqsz§¶¶¶LiøR¡À‹[™´sV©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂Æ©s[˙ºΩ C ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡ ™´sV©Ø[À≥ÿ™yá©´sV ˙gRiz§¶¶¶Li¿¡ æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡VNRPV ¨sLÒRiLiVVLiøyLRi¨s @©yıLRiV.

™´sWlLi‰…fi ∏R∂WLÔRiVÕ˝‹[ @LRiN]LRi r¢NRPLS˘Ã¡V Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji12(ôd’ÿq÷´dt): ™´sWlLi‰…fi ∏R∂WLÔRiVÕ˝‹[ D©´sı NSLi…ÿáV \lLiªRΩVá N]Lixms ™´sVVLiøR¡VªRΩV©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ ≠s≠sμ≥R∂ xmsLi»¡ N]©´sVg][Œfi xqsLiμR∂LS˜ÈÕ˝‹[ C NS…ÿáª][ \lLiªRΩVáV Æ™sWxqsF°ªRΩV©yıLRiV. \lLiªRΩVá ©´sVLi¿¡ xmsLi»¡ DªRΩˆªRΩVÚáV N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ≠dsáVgS NSLi…ÿáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂VNRP F°™´s≤R∂Li xms»˝¡ \lLiªRΩVáV ™´sVLi≤T∂xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. BÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ Bø][Ë≤R∂, BLi˙μR∂Æ™s÷˝¡, \¤«¡©´sWL`i, ¨sLRi¯Õfi,  ¡μj∂Liry, NRPV’≥d¡LRiV, ªyLizqs, \¤«¡©´s¥`∂ ªRΩμj∂ªRΩLRi ™´sWlLi‰»˝¡Õ‹[©´sW DLiμj∂. N]¨sı ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ LS˙ºΩ Æ™s[Œœ¡ ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ DLi≤R∂NRP F°™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV, N]©´sVg][áVμyLRiVáV B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. xmsLi≤T∂Li¿¡©´s xmsLi»¡©´sV @™´sVV¯N][™´s≤y¨sNTP \lLiªRΩVáV xms≤T∂gSxmsoáV xms≤y÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤R∂Vª][Liμj∂. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS NRPLiμR∂Vá N]©´sVg][Œ˝œ¡NRPV ™´sWL`i‰|mns≤`∂ lLiLi≤R∂V ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ ≤U∂{qsFsLiFs£qs 9 ZNP[Li˙μyá©´sV

GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqsLiμj∂. A∏R∂W ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ r¢NRPLS˘Ã¡V NRP÷¡ˆLiøy÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ™´sWlLi‰…fi ∏R∂WLÔRiV @μ≥j∂NSLRiáVÆμ∂[ @LiVV©y xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s AL][xmsfl·Ã¡V D©yıLiVV. ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ @™´sxqsLRiLi Æ™s[VLRiNRPV FsáNÌSQ˚¨sN`P NSLi…ÿáV, «¡¤Õ˝¡≤R∂áV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVá ºdΩxqsVN]¿¡Ë©´s NRPLiμR∂Vá©´sV «¡¤Õ˝¡≤R∂ xms…Ì”¡, ªRΩWNRPLi ¬ø¡[zqs ºdΩxqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLi xms≤R∂Vª][Liμj∂. IN][‰ L][«¡Ÿ LS˙ºΩ 12 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV \lLiªRΩVáV xms≤T∂gSxmsoáV xms≤y÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ ™´sWlLi‰…fi ∏R∂WLÔRiVÕ‹[ INRP…”¡, lLiLi≤R∂V NSLi…ÿáV, ™´sW˙ªRΩÆ™s[V D©yıLiVV. μk∂Liª][ ªRΩWNS¨sNTP xqs™´sV∏R∂VLi FsNRPV‰™´sgS ºdΩxqsVNRPVLi…‹[Liμj∂. N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá Aμy∏R∂VLi ™´s¬ø¡[Ë ™´sWlLi‰…˝‹[ @LRiN]LRi r¢NRPLS˘Ã¡V D©yıLiVV. μk∂Liª][ \lLiªRΩVáV ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtÌsQF°ªRΩV©yıLRiV. μk∂©´szmsH @μ≥j∂NSLRiVáV μR∂XztÌsQ |ms…Ìÿá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV.

@LigRi©±s™y≤U∂á ALiμ][Œœ¡©´s Dμ≥R∂XªRΩLi Fs£qsH ©«sVLiÀÁ LRiORPQßá Bª«s*Li²T¶ ≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li, zmns˙ ¡™´sLji12(ôd’ÿq÷´dt): @LigRi©±s™y≤U∂á ALiμ][Œœ¡©´s Dμ≥R∂XªRΩLi @™´soª][Liμj∂. ªRΩ™´sV ≤T∂™´sWLi≤˝R∂©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s N][LRiVªRΩW @LigRi©´s™y≤U∂ NSLRi˘NRPLRiÚáV, xqs•¶¶¶∏R∂VNRPVáV ¨sLRi™´sμ≥j∂NRP¨sLS•¶¶¶LRi μk∂ORPQá©´sV N]©´srygjixqsVÚ©yıLRiV. ≠dsLji μk∂ORPQNRPV zqs.H.…”¡.∏R∂VV ©y∏R∂VNRPVáV ™´sVμÙR∂ªRΩV xms÷¡NSLRiV. @LigRi©´s™y≤U∂ Dμ][˘gRiVáNRPV NRP¨dsxqs Æ™s[ªRΩ©´sLi LRiW.10Æ™s[áV B™y*á¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV. @Õÿlgi[ zmsLiø≥R¡©´sVª][ xqs•¶¶¶ Dμ][˘gRi ≠sLRi™´sVfl· ALÍjiªyáV ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s, \|ms#˚Æ™s[…‘¡NRPLRifl· øR¡LRi˘Ã¡V ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. \|ms#˚Æ™s[»¡V xqsLixqÛsáNRPV @xmsˆgjixqsWÚ «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s DªRΩÚLRiV*á©´sV LRiμÙR∂V¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV. @LigRi©y*≤U∂ ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ H.ZNP.zms.«‹[NS˘¨sı ¨s™yLjiLiøyá¨s, @™´sVXªRΩ x§¶¶¶xqsÚLi|msLi≤T∂Lig`i ’¡Ã˝¡VáV Æ™sLi»¡Æ©s[ ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂

¬ø¡[aSLRiV. μk∂¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı ™´sLRi‰L˝RiNRPV LRiW.2Æ™s[áV, xqs•¶¶¶∏R∂VNRPVáNRPV LRiW.Æ™sLiVV˘ ø]xmsˆV©´s ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s, xtsQLRiªRΩVáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y |msLi¿¡©´s |qsLi»¡L`i @ÆμÙ∂á©´sV ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s, ’¡.FsÕfi.I ≠sμ≥R∂Vá ©´sVLi¿¡ ™´sLRi‰L˝Ri©´sV ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. μ≥R∂LRiá |msLRiVgRiVμR∂áNRPV @©´sVgRiVfl·LigS Æ™sV©´sV ø≥yLÍkiáV, NÌRP¤…¡Ã¡ ’¡Ã˝¡VáV |msLiøyá¨s, ™´sLi»¡NRPV xqsLjixms≤y gS˘£qs zqs÷¡Li≤R∂L˝Ri©´sV B™y*á¨s, @LigRi©y*≤U∂ ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ ™´s∞÷¡NRP ™´sxqsªRΩVáV NRP÷¡ˆLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩ N]μÙj∂L][«¡ŸÃ¡ ©´sVLi¿¡ ALiμ][Œœ¡©´sáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPF°™´s≤R∂Li xms»˝¡ ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. Fs.zms.@LigRi©´s™y≤U∂ ™´sLRi‰L`i= @Li≤`∂ |§¶¶¶Ã¡ˆL`i= ∏R∂VW¨s∏R∂V©±s Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ C NSLRi˘˙NRP™´sVLi «¡LjigjiLiμj∂.

Aμy¸R¶VLi |msLRiVgRiV»R½V©yõ @LRiN]LRi r¢NRPLSùÛÍÁ[ Aμj ∂ ÕÿÀÿμ`∂,z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 12(ôd’ ÿ q÷´dt ) : ÀÿxqsLRi Aá∏R∂V xqsLiμR∂LRi+©´sNRPV ™´s¬ø¡[Ë À≥œ¡NRPVÚá LRiμÙk∂ |msLRigRi≤R∂Liª][ Fy»¡V Aμy∏R∂VLi xqs™´sVNRPWLRiVªRΩV©yı r¢NRPLS˘Ã¡V ™´sW˙ªRΩLi @LiªRΩLiªRΩ™´sW˙ªRΩLigSÆ©s[ DLi»¡V©yıLiVV. ™´sVV≈¡˘LigS ™´sxqsºΩ r¢NRPLS˘Ã¡V xqs˙NRP™´sVLigS ¤Õ¡[NRP \|ms#˚Æ™s[…fi Õÿ≤ÍU∂á©´sV AaRP*LRiLiVVLiøy÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. BNRP g][μy™´sLji ryı©yá xmnsW…fi ™´sμÙR∂ NRPW≤y FyLjiaRPVμÙR∂˘ xqs™´sVxqs˘Ã¡V D©yıLiVV. Aá∏R∂W¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s À≥œ¡NRPVÚá xqsLi≈¡˘, Aμy∏R∂VLi |msLjigji©y À≥œ¡NRPVÚáNRPV xqs™´sVxqs˘Ã¡V ™´sW˙ªRΩLi ªRΩxmsˆ≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. ™´sxqsºΩN]LRiªRΩ NSLRifl·LigS À≥œ¡NRPVÚáV B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV. \|ms#˚Æ™s[…fi @ºΩ¥j∂gRiX•¶¶¶Õ˝‹[ @μ≥j∂NRP μ≥R∂LRiáV DLi≤R∂»¡Liª][ À≥œ¡NRPVÚáV @LiªRΩ r~™´sVV¯ Æ™s¿¡ËLiøR¡¤Õ¡[NRP øR¡÷¡Õ‹[Æ©s[ gRi≤R∂VxmsªRΩV©yıLRiV. @ORPQLSÀ≥ÿ˘xqs

™´s˘™´s•¶¶ LSá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ NRP™´sVÕfi ©y¥`∂, ’d¡¤«¡[m{ s ˙xmsºΩxmsORPQ ©y∏R∂VNRPVLSáV qx sVuy¯ qx s*LS«fi ¤À¡≥ …[ ¡‘ @∏R∂W˘LRiV. FyL˝iR Æ™sVLi…fi Õ‹[ N]©´srygRiVªRΩV©´sı ˙xmsºΩxtsÌ QLiÀ≥¡œ ©´s|\ ms ≠dsLRiV q{ sˆNRPL`i ª][ øR¡LjiËLi¿¡©´s»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. qx sÀ≥¡œ NSLRi˘NRPÕÿFyáNRPV @≤Ô∂R Vxms≤R∂VªRΩV©´sı {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FsLi{msá©´sV xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ™´s¿¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ¡Æ≤Í∂…fi ˙xmsÆ™s[aRP |ms…Ì”¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V©´sV qx sÀ≥¡œ Õ‹[ ˙xmsÆ™s[aPR #|ms…Ìÿá¨s ZNP[Li˙μR∂Li AÕ‹[¿¡xqsVÚ©s´ ı»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P LSxtsÌ Q˚ mx so©´sL`i ™´s˘™´s{qsÛ NRPLRifl· ’¡Ã˝¡V 2013 ZN˝P^ ™´sWN`P= ¬ø¡[LiR VN][™s´ ≤R∂Liª][ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R ˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V DÀ≥¡œ ∏R∂VxqsÀ≥¡œ Õ‹[ gRiªRΩ N]¨sı L][«¡ŸÃ¡VgS ALiμ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. r~LiªRΩ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*LiQ|\ msÆ©s[ @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi |ms…Ì¡” ©´s ALRiVgRiVLRiV NSLi˙lgi£qs FsLi{msá©´sV FyLÌik ©´sVLi≤T∂  ¡z§¶ ¶xtsQ‰LjiLi¿¡©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. Õ‹[N`P xqsÀ≥¡œ Õ‹[ xqsÀ≥¡œ V˘Ã¡©´sV xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[zqs æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V©´sV AÆ™sWμj∂LiøR¡VN][™yá¨s ZNP[Li˙μR∂Li AÕ‹[¿¡r°ÚLiμj∂.

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,zmns˙ ¡™´sLji12(ôd’ÿq÷´dt): ∏R∂VVzmsG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms \Æ™sFs£qsAL`i zqszms ™´sVL][ryLji @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi ©Ø[…‘¡£qs B¿¡ËLiμj∂. A FyLÌkiNTP ¬ø¡Liμj∂©´s Æ©sÃ˝¡WLRiV FsLizms Æ™s[VNRPFy…”¡ LS«¡Æ™sWx§¶¶¶©´s lLi≤ÔT∂ ©Ø[…‘¡xqsVı {qsˆNRPLRiV‰ @LiμR∂¤«¡[aSLRiV. @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi ©Ø[…‘¡xqsV INRP‰ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V B¿¡Ë©y {qsˆNRPL`i {qs*NRPLjiryÚLRiV. @LiVVæªΩ[ @≠saS*xqs ºdΩLS¯©y¨sNTP xqsÀ≥œ¡Õ‹[ NRP¨dsxqsLi 55 ™´sVLiμj∂ ™´sVμÙR∂ªRΩV DLi¤…¡[ ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS øR¡LRiËNRPV @©´sV™´sVºΩryÚLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ Æ™s[VNRPFy…”¡ B¿¡Ë©´s @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´s ©Ø[…‘¡£qs©´sV {qsˆNRPL`i ≠dsVLSNRPV™´sWL`i Õ‹[NRP=À≥œ¡Õ‹[ øR¡μj∂≠s ≠s¨sLiøyLRiV. xqsÀ≥œ¡ xqs«ÿ™´sogS ¤Õ¡[©´sLiμR∂V©´s @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[xms»Ì¡¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©´sı»˝¡V AÆ™sV æªΩ÷¡FyLRiV. xqsÀ≥œ¡ xqs«ÿ™´sogS «¡LjigjiæªΩ[ B¿¡Ë©´s ©Ø[…‘¡xqsVı ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi øR¡LRiËNRPV {qs*NRPLjiLi¬ø¡[ @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμj∂.

™´sVLi»¡FyÕ˝‹[ \|qsªRΩLi xmsáV xqs™´sVxqs˘Ã¡V FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV. @ORPQLSÀ≥ÿ˘xqs ™´sVLi»¡FyÕ˝‹[ À≥œ¡NRPVÚá©´sV ¨s∏R∂VLi˙ºΩLi¿¡ ≠s≤R∂ªRΩá ™yLkigS @ORPQLSÀ≥ÿ˘xqs ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV xmsLi}ms ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi ¤Õ¡[NRPF°™´s»¡Liª][ ª][xmsoÕÿ»¡Ã¡V «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. @ORPQLRi$NSLRi xmsp«¡Ã¡NRPV À≥œ¡NRPVÚáV IZNP[ryLji FsgRi ¡≤R∂»¡Liª][ ¿¡©yıLRiVáV, ™´sXμÙR∂VáNRPV B ¡˜Liμj∂ NRP÷¡gRiVª][Liμj∂. ≠ds»¡©´sı…”¡gRiVLjiÚLi¿¡ xmsLRi˘Æ™s[OTPQLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ø]LRi™´s øR¡WFyá¨s À≥œ¡NRPVÚáV N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ B…‘¡™´s÷¡ NSáLiÕ‹[ @ORPQLSÀ≥ÿ˘ryá N][xqsLi À≥œ¡NRPVÚá LSNRP |msLRigRi≤R∂Liª][ @LiμR∂VNRPV ªRΩgÊRi»˝¡VgSÆ©s[ Aμy∏R∂VLi NRPW≤y |msLjigjiLiμj∂. gRiªRΩ™yLRiLi L][«¡ŸÕ˝‹[ Aá∏R∂W¨sNTP À≥ÿLkigS Aμy∏R∂VLi xqs™´sVNRPWLjiLiμj∂. ™yLRiLiL][«¡ŸÕ˝‹[ @ORPQLSÀ≥ÿ˘ryáV, ALÍkiªRΩ}qs™´sáV,

˙xmsryμyá ≠s˙NRP∏R∂VLi, gRiμR∂Vá @ÆμÙ∂ μy*LS Æ™sVVªRΩÚLigS Aá∏R∂W¨sNTP 51,68,076 Aμy∏R∂VLi ™´s¿¡ËLiμj∂. x§¶¶¶ßLi≤U∂¨s xmsLjigRifl·©´sÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[ ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡ Aμy∏R∂VLi N][…”¡NTP ≠sVLiøR¡©´sVLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso À≥œ¡NRPVÚáV, Aμy∏R∂VLi À≥ÿLkigS ™´s¿¡Ë©y DªRΩ=™yá\|ms Aá∏R∂Wμ≥j∂NSLRiVáV ªRΩgji©´s ˙aRPμÙR∂ øR¡WzmsLiøR¡¤Õ¡[μR∂©´sı AL][xmsfl·Ã¡V D©yıLiVV. Aá∏R∂VLiÕ‹[ @ªRΩ˘LiªRΩ ≠sbPxtÌsQ\Æ™sV©´s ™´sxqsLiªRΩxmsLiøR¡≠sV DªRΩ=™y¨sNTP xqs\lLi©´s ˙xmsøyLRiLi NRP÷¡ˆLiøR¡»¡LiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘LRiV. Aμy∏R∂W¨sı μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s r¢NRPLS˘Ã¡V NRPW≤y Æ™sVLRiVgRiVxmsLSËá¨s N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRiV. msryμyá ≠s˙NRP∏R∂VLi, gRiμR∂Vá @ÆμÙ∂ μy*LS Æ™sVVªRΩÚLigS Aá∏R∂W¨sNTP 51,68,076 Aμy∏R∂VLi ™´s¿¡ËLiμj∂.

|¤¦¦ ¿yèLki=ÍÜ[ zmnsLSùμR¶V

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji12(ôd’ÿq÷´dt): ªRΩ©´s\|ms @ªy˘øyLRi∏R∂Vªyı¨sNTP Fyáˆ≤T∂©´s ¨sLiμj∂ªRΩVá\|ms |ms…Ì”¡©´s ZNP[xqsV©´sV DxmsxtsQLix§¶¶¶LjiLiøR¡VN][™yá¨s, ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ øR¡Li}msryÚ©´s¨s ¤À¡μj∂LjixqsVÚ©´sı Fs£qsH\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y ªRΩ©´sNRPV LRiORPQfl· NRP÷¡ˆLiøyáLi»¡W J ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ LSxtÌsQ˚ ™´sW©´s™´s x§¶¶¶NRPV‰Ã¡ NRP≠sVxtsQ©±s NRPV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[zqsLiμj∂. C xmnsV»¡©´s\|ms ™´sWLjiË 13Õ‹[xmso ¨sÆ™s[μj∂NRP B™y*á¨s @Õÿ*Õfi G{qs{ms¨s |§¶¶¶ø`¡ALki= AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. ≠s™´sLSÕ˝‹[NTP Æ™s◊¡æªΩ[ @Õÿ*Õfi NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s J ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ (27) À≥œ¡LRiÚª][ g]≤R∂™´sáV «¡LRigRi»¡Liª][ N]μÙj∂NSáLi ©´sVLi¿¡ AÆ™sV À≥œ¡LRiÚNRPV μR∂WLRiLigS DLi»¡VLiμj∂. BÆμ∂[

@μR∂©´sVgS À≥ÿ≠sLi¿¡©´s @Õÿ*Õfi Fs£qsH ©´sLji=Lix§¶¶¶ @©´sVøR¡LRiVáV ©´slLi[£tsQ, xqsVlLi[LiμR∂L`iáV «¡©´s™´sLji 26©´s AÆ™sV\|ms @ªy˘øyLRi∏R∂Vªyı¨sNTP Fyáˆ≤ÔyLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms 28©´s F°÷d¡xqsVáNRPV AÆ™sV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[∏R∂VgS... ©´slLi[£tsQ, xqsVlLi[LiμR∂L˝RiQ\|ms ¬ø¡[zqs©´s zmnsLS˘μR∂V©´sV DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VN][™yá¨s Fs£qsH ©´sLji=Li•¶¶¶ xmsáV™´sWL˝RiV AÆ™sV |qs£qsNRPV Fn°©±s ¬ø¡[zqs ¤À¡μj∂LjiLiøy≤R∂V. Fs£qsH ©´sVLi¿¡ ªRΩ©´s ˙FyflÿáNRPV •¶¶¶¨s DLiμR∂¨s, ªRΩ©´sNRPV Æ™sLi»¡Æ©s[ LRiOTPQLiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡V Fs£qsHª][ Fy»¡Vc @ªy˘øyLRi∏R∂VªRΩıLi ¨sLiμj∂ªRΩVá\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s zmnsLS˘μR∂VÕ‹[ NRPLjiLiμj∂. @Õÿ*Õfi G{qs{ms ≠søyLRifl· ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. C xmnsV»¡©´s F°÷d¡xqsVá @ºΩNTP ¨sμR∂LRi+©´s™´sV¨s ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsWáV ™´sVLi≤T∂xms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. LRiORPQfl· N][Lji©´s ™´sVz§¶¶¶Ã¡ZNP[ L][fl· ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ FsÕÿ @¨s ¨sáμk∂aSLRiV.

æªΩáLigSfl· GLSˆ¤…¡[ ªRΩ™´sV ˙xms¥R∂™´sV NRPLRiÚ™´s˘Li: C¤…¡Ã¡ \ | §¶¶¶μR ∂ LSÀÿμ`∂,z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 12(ôd’ ÿ q÷´dt ) : NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ªRΩ™´sV FyLÌik ≠s÷d¡©´sLi @™´soªRΩVLiμR∂©´sı ≠suy∏R∂VáV BxmsˆV≤R∂V @˙xmsxqsVÚªRΩ™´sV¨s , æªΩáLigSfl· ryμ≥∂j LiøR¡≤R∂Æ™s[V ªRΩ™´sV ™´sVVLiμR∂V©´sı ªRΩORPQfl· NRPLRi™Ú s´ ˘™´sV¨s …‘¡AL`iFs£qs aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ mx sORPQ Æ©s[ªΩR C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiμR∂L`i @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V©´sV AÆ™sWμj∂Lixms ¬ø¡[qx sVN][™s´ ≤R∂LiÕ‹[ ªRΩ™´sV @μ≥∂j Æ©s[ªΩR ≠s≠sμ≥∂R FyLÌik á Æ©s[ªΩR á©´sV NRPáVxqsWÚ r°¨s∏R∂W©´sV NRPW≤y NRP÷¡aSLRi¨s @©yıLRiV. @Õÿlgi[ AÆ™sVNRPV NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩáxms≤R∂Liª][ Fy»¡V ’¡Ã˝¡V ALiORPQáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y øR¡W≤yá¨s N][LSLRiLRi©yıLRiV. μk∂¨s¨s AxqsLS ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ≠dsV≤T∂∏R∂WÕ‹[ ™´sxqsVÚ©´sı NRP¥R∂©yá¨sı E•¶¶¶gS©y¤Õ¡[©´s¨s @©yıLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi…fi DÀ≥¡œ ∏R∂VxqsÀ≥¡œ Õ˝‹[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V AÆ™sWμR∂Li F°LiÆμ∂[™s´ LRiNRPV LS«¡NUP∏R∂VLigS FsÕÿLi…”¡ øR¡LRiËáV DLi≤R∂™´s¨s A∏R∂V©´s qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. ZNP[q{ sAL`i ≤≥∂T ÷d¡˝ ©´sVLi¿¡ æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[NPT ºΩLjigji ™´sryÚLiR ¨s A∏R∂V©´s ≠saS*xqsLi ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV.

lLi[xmso ªRΩ™´sV FyLÌik FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡™´sVLiªy ≤≥∂T ÷d¡˝ Æ™sŒœ¡ßÚ©s´ ı»Ì¡V C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiμR∂L`i æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl· B¬ø¡[ËÕÿ ªRΩ*LRigS AÆ™sWμR∂Li F~LiÆμ∂[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡VNRPV @LiμR∂Lji¨ds N][LiR Vªy™´sV¨s @©yıLRiV. C μR∂aRPÕ‹[ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Æ©s[ªΩR áV @≤Ô∂R Li xms≤R∂≤R∂Li ªRΩgRiμR∂©yıLRiV. NSgS, ’¡Ã˝¡V\|ms ™´sVVLiμR∂VNRPVÆ™sŒ˝¡œ …ÿ¨sNTP ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ …‘¡AL`iFs£qs LS«¡NUP∏R∂V ¨sLÒiR ∏R∂Wá |\ ms NSLi˙lgi£qs ©´sVLi¿¡ |msLRiVgRiVªRΩV©´sı IºΩÚ≤∂T ZNP[q{ sAL`i©´sV DNTP‰Lji’¡NTP‰Lji ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s xqs¨sız§¶¶¶ªRΩVáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌik Õ‹[ …‘¡AL`iFs£qs ≠s÷d¡©´sLi gRiVLjiLi¿¡ ZNP[{qsAL`iÆ©s[ @≤R∂gSá¨s μj∂gji*«¡∏∫∂V qz sLig`i @©yıLRiV. C μR∂aRPÕ‹[ ªRΩ™´sV μR∂XztsÌ Q æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V ªRΩmx sˆ ™´sVL][…¡” NSμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡VÕ‹[ Õ‹[FyáV©yı∏R∂V¨s ™´sVμÙR∂ªRΩV B™´s*¤Õ¡[™´sV¨s @μ≥R∂V¨sNRP∏R∂VVgRiLiÕ‹[ ¡z§¶ ¶LiR LigRiLigS ™y˘Δÿ˘¨sLiøR¡≤R∂Li qx sLjiNSμR∂¨s Õ‹[FyáVLi¤…¡[ q x sLj i ¬ ø ¡[ ∏ ∂ R V…ÿ¨sNT P J gR i Li»¡ øyá©yıLR iV. FsÕÿLi…”¡ …‘¡AL`iFs£qs aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡xmsORPQ Æ©s[ªRΩ C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiμR∂L`i ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ’¡Ã˝¡VÕ‹[ Õ‹[Fyá©´sLiVV©y FyL˝RiÆ™sVLi»¡VÕ‹[ øR¡LRiË qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS qx sLji¬ø¡[qx sVN][™s´ øyË©yıLRiV.


6

>∑Ts¡Tyês¡+ 13`02`2014

ø=‘·Ô $\Hé!

¸ëÅ

Ñ$Î ïßýÆø fVæü糆»êº$ CsîýÐèþÌôý Ææÿ*r$ Ðèþ*Ça Ñ˯ŒþV> Ðèþ*Æ>Ææÿ$. »êËÄæý$Å "Ìñýgñý…yŠþ'ÌZ K çÜtÆÿ$$Í‹Ù Ñ˯ŒþV> Mæü°í³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. D íÜ°Ðèþ*™ø ´ër$ ™é¯èþ$ ¯èþsìýçÜ$¢¯èþ² Ðèþ$Æø Æðÿ…yæþ$ íÜ°Ðèþ*Ë$ V>ÅÆðÿ…sîý íßýsŒýÞ A° M>°¹yðþ…r$V> ^ðþº$™èþ$¯é²yæþ$ fVæü糆. ""Ìñýgñý…yŠþ'ÌZ ç³NÇ¢ Ýë¦Æÿ$$ Ñ˯ŒþV> ¯èþsìýçÜ$¢¯é². ÝëÆÿ$$«§æþÆæÿÐŒþ$ ™óþgŒý ïßýÆøV> Æðÿi¯é ïßýÆøÆÿ$$¯ŒþV> ™ðþÆæÿMðüMæü$P™èþ$¯èþ² "í³ÌêÏ ¯èþ$Ðèþ#Ó Ìôý° iÑ™èþ…' Mæü*yé K MîüËMæü ´ë{™èþÌZ ¯èþsìýçÜ$¢¯é². D _{™èþ…ÌZ Äæý*„æü¯Œþ çÜ°²ÐóþÔéͲ f…òÙyŠþç³NÆŠÿÌZ ¯ðþÌêQÆæÿ$ÐèþÆæÿMæü* _{¡MæüÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D íÜ°Ðèþ* Mæü*yé òÜOÌñý…sŒý íßýsŒýV> °Ë$çÜ$¢…¨. AÌêVóü Ðèþ$Æø íÜ°Ðèþ* "Æ>««§éMæü–çÙ~' Mæü*yé D Hyé¨ íßýsŒý gê¼™éÌZ °Í_ ¡Ææÿ$™èþ$…¨. Mæü£æþ¯èþ$ ºsìýt Ðèþ$$…§óþ fyŠþj ^óþõÜ çÜ™é¢ ¯éMæü$ E…¨. A¯èþ$¿æýÐèþ…™ø¯óþ A¨ Ðèþ_a…¨.. A…r$¯é²yæþ$. »ZÄæý$´ësìý §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ Ñ˱ A§æþ$™èþ…V> ^óþÔé¯èþ° A¯é²Ææÿ$. ¯óþyæþ$ fVæü糆»êº$ ç³#sìýt¯èþÆøk çÜ…§æþÆæÿÂ…V> "Ìñýgñý…yŠþ' 看ÜtË$MŠü ÇÎgŒý ^óþÔéÆæÿ$. BÄæý$¯èþMìü "çÜ*ÆæÿÅ íÜ°Ðèþ*' Ôèý$¿êM>…„æüË$ ™ðþË$ç³#™ø…¨.

yÓ÷Á&ÉHé ø£èwüßí&ç>± |üesYkÕºsY. ! Mö

{Vó

üsŒý {MìüÄôý$rÆŠÿV> ™ðþË$Væü$ íœÍ… C…yæþ[ïÜtÌZ õ³Ææÿ$V>…_¯èþ Møyìþ Æ>Ðèþ$Mæü–çÙ~ ™ðþÆæÿMðüMìüPçÜ$¢¯èþ² ™égê _{™èþ… "AÐèþ™éÆæÿ…'. AÆæÿ$…«§æþ† BÆŠÿt íœÍ…‹Ü ç³™éMæü…ò³O }Ðèþ$† G….MæüÑ™èþ çÜÐèþ$Ææÿμ×ýÌZ Äæý$$Ðèþ °Æ>Ùèþ Äæý$….Äæý$$Væü…«§æþÆŠÿÆðÿyìþz °ÇÃçÜ$¢¯é²Ææÿ$. E™èþ¢Ðèþ$ ¯èþsìý ¿ê¯èþ${í³Äæý$, Æ>«¨Mæü Mæü$Ðèþ*ÆŠÿÝëÓÑ$, ÇíÙ {糫§é¯èþ ´ë{™èþË$ ´ùíÙçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D ¯ðþË 27¯èþ {õ³„æüMæü$Ë Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÐèþÝù¢…¨. D _{™èþ… {sñý•ËÆŠÿ° {ç³Ý맊þ ÌêÅ»ŒýÌZ _{™èþ §æþÆæÿØMæü$yæþ$ MøyìþÆ>Ðèþ$Mæü–çÙ~ BÑçÙPÇ…^éÆæÿ$.D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""{ç³ç³…^é°² ¯éÔèý¯èþ… ^óþÄæý$yé°Mìü ™èþÄæý*ÆðÿO¯èþ yðþÑÌŒý° A§óþ ¯èþ„æü{™èþ…ÌZ ç³#sìýt¯èþ K Ðèþ$íßýâæý GÌê ÔéíÜ…_…¨. Ðèþ$*yæþ$ {Væüçßý×êË

|üeHé.. yÓ÷Á&ÉHé ø£èwüßí&ç bÕÁ‘·˝À ø£ì|æ+#·&Éy˚T+≥ì °² ™óþ¯ðþ^èþ$MæüPË$ Ææÿ…VæüÇ…_ nqT≈£î+≥THêïsê..? á V”≤s√ n˝≤ q{ÏkÕÔ&√ ˝Ò<√ ‘Ó©<äT>±˙... {ºçøß ýÃT¢ ^ðþMìüP¯èþ ÕËμ… z eT÷M˝À e÷Á‘·+ á $<Ûä+>± ø£ì|ækÕÔ&É+≥÷ |ü⁄ø±s¡ T ¢ wæ ±s¡ ¯èþÄæý$¯èþ™éÆæÿ. BMæür$tMæü$¯óþ ^èþ*³æ#Ë™ø #˚düTÔHêïsTT. Ç+‘·ø° @ dæìe÷˝À..? u≤©e⁄&é˝À Væ≤V>Ë… ≥ºsTTqÐóþíܪzÐèþ$¯èþçÜ$ MöËÏVösôýt yÓTÆ >±&éμ dæìe÷ì ‘Ó\T>∑T˝À düTπswt Ábı&Éø£åHé ‘ÓsÐ衬øþ$øÏ…{™è ÿk˛Ôþ…+AÐè ~. þ$Ãyìþ ^ðþ…™èþ E…¨. Væ≤+B˝À yÓ÷Á&ÉHé ø£èwüßí&ç>± nø£åjYT≈£îe÷sY q{Ï+∫q A…§æ ø±´¬sþ$ø£Móºsü çÜY˝ÐèÀþ$M>ίèþ ¯éÆÿ$$MæüË™ø me]ì rdü T ø√yê\H˚ $wü j · T +˝À ‘· s ¡ ® q uÛ Ñ s ¡ ® q ø=qkÕ>∑ T‘√+~. M>Ë…V> ÐèþÅÐèþ«¨ÌZ H… fÇW…¨. GÐèþÆæÿ$ VðüÍ^éÆæÿ¯óþ¨ íÜ°Ðèþ*Mìü {糫§é¯èþ BMæüÆæÿÛ×ý. GMæüPyé M>…{ç³Ððþ$OgŒý §æþÔ麮 ‘=\T‘· sêCÒ + Á<ä Á |ü k Õ<é ‘· s ê«‘· $Áø£ y é T \ ù|s¡ T ¢ $ì|æ + #êsTT. ´ùsî ý ç ³ yæþVæüË$Væü$™ø…¨. A…™èþsìý D _{™èþ Mæü£é…Ôèý…. MóüÆæÿâæýÌZ fÇW¯èþ Äæý$£éÆæÿ¦ M>Mæü$…yé ѧóþÖ sñýM>²Ëi™ø ÑkÐèþÌŒý GòœMŠütÞ Ç|ü ⁄ Œ&˚ y Ó ÷ |ü e Hé ø £ fi ≤´DY ù|s¡ T $qã&É T ‘√+~. A…§æ þ … D AÐèþ$ÃyìþÌZ GÌê çÜ…çœ$r¯èþ B«§éÆæÿ…V> Ðèþ$¯èþ ¯ðþsìýÑsîýMìü ^óþÆÿ$$…^é…. Ðèþ$íßýâæýËMìü, í³ËÏËMìü »êV> ¯èþ^óþa Ýë« § æ þ Å Ðð þ $ á $wüj_{™è ·TyÓþÑTÆ $¨.Ç{°De¯ð\þË 27¯è yÓ+ø£þ Ñyæ fÒwþ$§æt þËdüÐèþ#«™èj·þ$¯èT+>± dæ íÜÏÐŒþ$ íœVæüÆŠÿ MøçÜ… ™èþVæüYr$tV> Ðèþ$Ë$^èþ$Mö° D _{™é°² þ² Ðèþ* |üeHéì ø£O…*¨? üþ ^óþçÜs$¢Y …§é? MðüÈÆŠÿ Ððþ$$§æþÌñýO bÕŒ&É V”≤s√ þ$zπ™èøþ$¯è#Óþ…§æù|ŒXÊ&É ™ðþÆæÿMðüMìüPçÜ$¢¯é²…. gñýÑ$° sñýMîü²íÙÄæ$wü ý$¯èj þÏ™ø·T+ #Ó_{™è þ… ≥{õ.³n+<ä „æüM>§æTþÆ≈£æÿ×î ý Ä ´÷…§æ þ° ìyðþOs|òìý…æ˝VŠŸàq>∑ C¯ó þ ² âæ ý Ï Æ ´ër$, fÆæÿñ, B[õÜtÍÄæý*, AÐðþ$ÇM>düeÐèþ…÷#ês¡ sìý +^ð.þç³μVæÇ+<ä ü˯èþ$T''˝ÀA¯é²Ææ D nH˚ M>Ææ~ÿÅ{MæüБÓèþ$…ÌZ ì»yÓÿ$.T+‘· *j·÷*‡e⁄+~. ÿ$$¯é.. Çø£ C…M> Dý A…§é°² GÌê M>´ëyæ ѧóþÖ sñýMìü²íÙÄæý$¯èþÏ™ø Ææÿ*´÷…¨¯èþ ÑkÐè ÿ$$™è˝þ ÀÆ>gôyÓý…+{§æø£fþMæü$ÒwÐèt þ*ÆŠø£ÿ,ì|æÄæ+#·ý*§æqþWTHêï&É Ç, T. &Ü© áþ$MøVæüË$Væü$™ø…¨? CÌê |üπswtþÌsŒý êyÓ˝ÆæŸ^èþÆs√˝Ÿ GòœMŠütÞ íÜ°Ðèþ*Mìü {ç³™óþÅMæü BMæüÆæÿÛ×ý. ∫Á‘êìøÏ M>ÓÍsîý <äÐèsþ$õß $° sñTýM.îü²íÙndü Äæý\$¯ŒTþ k˛º »êË ¡Ùø£ý‘…{§æ·«+þÆðÿy#˚ìþz,|ü≥gñºqýÑTHêï&É Ø˝ÀøÏ yÓG¯ø² fi‚Ô.. çÜ|ü…§ó πswtþàË$ Ýësìý Ðèþ$Væü$ÐèþÌZÏ ™èþÌñý™Á|ü èþ$¢™øéÆÿ£è‹$$. AÆÿ$$™óþ Ðér°²sìýMîü ÑçÙÄæý$…ÌZ °Æ>ÙèþË$ GMæüPyé M>…{çsêyÓ ³Ððþ$˝OgŸ Œý z ™èHêdæ þ¨™èÔ≈þÆ£îæÿ$&ÉË$T.´ëÌŸY n‘·¯ìé²Ææ øÏ ÿ$j·. ÷+{Ïø˘‡ nH˚ cÕ|t e⁄+~. ¯èþÄæý$¯Œþ ^ðþí³μ¯èþ çÜÐèþ*«§é¯èþ… ^èþ*õÜ¢.. M>Ìôý§æþ$. Æ>«¨MæüÌZ ¯èþr¯èþ ^èþ*õÜ¢ Ýû…§æ þ Æ æ ÿ Å A¯è þ ² ç ³ NÆæ ÿ ~ , ¯éVæ ü Ð è þ $ ×ì ý , Aç ³ NÆæ ÿ Ó , A¯è þ … ™Œ þ , ;uÛÑ‘ê‡ìøÏ Äj·Tq yê´bÕs¡+ HêX¯qyÓTÆb˛‘·T+~.LÆ>!<ë+‘√ ³…^èþMæü Ðèþ*¯èþ§æþ$. "A…§æþ… Væü$Æö¢çÜ$¢…¨. D ¯ðþÌêQÆæÿ$ÌZV> íÜÇq÷‡¬ °Ðèþ*°sHé‡ÑfÄæ ý$Ææÿ…VæüÆ>k ™èsþ¨TTkÕÔ ™èþÆ&æÿ$Ë$ÉT. ¯ènsTT‘˚ þsìýçÜ$¢¯èþ² yêfi¯ D ó¢ #˚‘·T˝…‘A°í ø£ + ô|˙ì ÄÁX¯ ˚ Ô d æ . Møç Ü … ¯ó þ ¯ óþÒ..$ Mæüyæþ$³æ# M>Ë$aMø¯èþ$. Ñyæþ$§æþË ^óþÝ뢅'' A¯é²Ææÿ$. °Æ>Ùèþ _{™é°Mìü ´ërË$@ gŸ¯èþ²Ñ™èþ$¢Ë, MðüÐðþ$Æ>@ n~þ$Mæü–uÛçÙ~Ñ>∑e}Ðð +‘·Tþ…&çMæüs|üŒý,ì, çÜ‘·…X™è eTπøþ…+@ dü+çœã+<Û T. B+‘√ §öÇMì ü…¨ †¯óþÝ뢯èþ…™óþ. †…yìþ Äæý$$Væü…«§æþÆŠÿÆðÿyìþz Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""Møyìþ Æ>Ðè $…sêyìä+þ˝Ò<Mæäìü–çÙ#Ó~, ãT‘ês¡ uÛ Ñ > ∑ e +‘· T &ç ô |’ π ø dü T y˚ k ÕÔ & É T |ü π s wt . uÛ Ñ > ∑ e +‘· T &É T @+ #˚ kÕÔ&ËÉH$˚~CÌê E…yéÍ. AÌê §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ ™öÍ _{™èþ… ^óþÄæý$yæþ… Gyìþsìý…VŠü@ ¯èþ…§æþÐèþ$*Ç çßýÇ, BÆŠÿt@ ¯éVæü$, {糧éÆ>¦ ‘ê k˛ºçÜØÐè.þ$Ææÿμ×ý@ }Ðèþ$† G….MæüÑ™èþ. E…yéÍ.. A…r* Mæü…yìþçÙ¯èþ$Ï B¯èþ…§æþ…V> E…¨. 90 °Ñ$ÚëË {V>íœ$T>∑ MŠüÞ D

nø±s¡D+>± <=+>∑>± e÷]..!? A

Î Mæü£é-¯é-Äæý$-Mæü$-yìþV> ¯èþsìý-çÜ$¢¯èþ² íÜ°Ðèþ* "A-Î-»ê»ê JMæüPyóþ §ö…Væü'. çÜ$gêÐé-Ææÿ$×ìý Mæü£é-¯é-Æÿ$$Mæü. çœ×ìý-{ç³-M>‹Ù §æþÆæÿØ-Mæü$yæþ$. MæüÐèþ$ÌŒý íܱ{MìüÄôý$çÙ¯ŒþÞ ç³™éMæü…ò³O »Ÿyóþzyæþ ÕÐéi °ÇÃçÜ$¢¯é²Ææÿ$. AÎMìü C¨ MðüÈÆŠÿ 50Ðèþ íÜ°Ðèþ*. _{¡-Mæü-Ææÿ×ý ç³NÆæÿ¢-Æÿ$$…¨. °Æ>Ã×ê¯èþ…™èþÆæÿ糯èþ$Ë$ Ðèþ$$W…ç³# §æþÔèýÌZ E¯é²Æÿ$$. D ¯ðþË 21¯èþ ÇÎgŒý çÜ…§æþÆæÿÂ…V> §æþÆæÿØMæü°Æ>ÙèþË$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""´ùÎ‹Ü AÐèþ#§éÐèþ$¯èþ$Mæü$° ç³Çíܦ™èþ$Ë M>Ææÿ×ý…V> §ö…VæüV> Ðèþ*ǯèþ Äæý$$ÐèþMæü$° Mæü£æþ C¨. B§æþÅ…™èþ… Mæüyæþ$ç³#»ê¾ ¯èþÑÓ…^óþ çÜ°²ÐóþÔéË$…sêÆÿ$$. K ÐðþOç³# M>Ððþ$yîþ, Ðèþ$ÆøÐðþOç³# {¤ÌŒý MæüÍW…^óþ A…ÔéË$…sêÆÿ$$. CsîýÐèþË ÇÎgñýO¯èþ ´ërË$ çœ$¯èþÑfÄæý$… Ý뫨…_ ´ëÏsìý¯èþ… yìþ‹ÜP A…§æþ$Mæü$¯é²Æÿ$$. BÎ Ðèþ*ÆŠÿP M>Ððþ$yîþ çÜà BMæür$tMæü$¯óþ çÜ°²ÐóþÔéË$ ÌñýMæüPMæü$Ñ$MìüPÍ E…sêÆÿ$$'' A¯é²Ææÿ$. ™èþ°MðüâæýÏ¿æýÆæÿ×ìý, çÙïœ, §æþ$ÐéÓíÜ Ððþ*çßý¯Œþ, Æ>…fVæü¯Œþ, Mö…yæþÐèþËçÜ, Æ>Ðèþ$Æ>k, ç³–¤Ó ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ¯èþsìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. MðüÐðþ$-Æ>: G‹Ü.-yìþ.-gꯌþ, çÜ…X-™èþ…: ÝëÆÿ$$ }M>…™Œþü, Gyìþsìý…VŠü: ¯èþ…§æþÐèþ$*Ç çßýÇ.

»>∑|ü‹u≤ãß

ò³r$tMø¯èþ$.. A…¨. K ÆæÿMæü…V> A§óþ ¯é Ýû…§æþÆæÿÅ ÆæÿçßýçÜÅ… A° ^ðþí³μ…¨. °fÐóþ$ {糆§é°Mîü Mæü…yìþçÙ¯Œþ ò³r$tMæü$…sôý A¨ Ðèþ$¯èþçÜ$Mæü$ ò³§æþª ò³Æÿ$$¯Œþ. {糆ÝëÈ AÌê ò³Æÿ$$¯Œ‘Óþ Cõ\ÜT>∑¢ T˝À m|ü⁄Œ&√ j·T÷‘Y A¨ A…§æþ…ò³O {糿êÐèþ…sêyê*‡q ^èþ*³æ#™èþ$…¨ m+≥sY f q ’ … sY eT÷M ªVü≤yéT ‘·TyéTμ. Mæü*yé. ç³ÇÑ$™èþ…V> §öÇMìü¯èþ¨ †¯óþõÜ¢ \\þ. øÏ+<äfÒ Ä&ç jÓ÷ ™èþõ³μ… Ìôý§æþ$. ¯èþÄæý$¯Œþ ^ó¬sþÝ+&É ù¢…¨THÓA§ó ]©C… H ’ ê Ðèþ$¯èþçÜ$ò³O ¿êÆæÿ… ç³yæþMæü$…yé Ä]úø£ düeTdü´\ e\¢ ]©CŸ ø±˝Ò™èøþ§b£ éÓÆ> ˛sTT+~. »qe]˝À $&ÉT<ä\ ^èþ*çÜ$Mæü$…r* BÆøV>Å°² #˚ j ÷ · \Hêï A…§é°² M>´ëyæþ$MøÐèþ^èþ$a. A§óþ ô|<ä› V”≤s√\ dæìe÷\‘√ Ä–b˛sTT+~. á˝À >± V>ÏÐèþ$ÆŠÿ Ðèþ$…{™èþ. CMæü ©°° Ò$Ææÿ* ô|+&ç + >¥ ˝ Àe⁄qï dæ ì e÷\T ¸ëÌZ AÆÿ$$´ùÐèþ^èþ$a.

Áù|$T≈£î\ s√Eq e#˚Ãk˛Ô+~..! Á b ı & É ÷ ´ d ü s Y .

<˚e⁄&ç H˚|ü<∏ä´+˝À...

n©, düßC≤yês¡ßDÏ

Vü‰´+>¥ n|t Ä&çjÓ÷ Ä$wüÿs¡D

Ðèþ$ çÜ$

«§éMæüÆŠÿ MöÐèþ*Mæü$Ë, ¯ésîýÏ, H…fÎ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ {糫§é¯èþ ´ë{™èþÌZÏ Ðèþ*Væü²ò³MŠüÞ Ò$yìþÄæý* ç³™éMæü…ò³O ¡Æ>¦…MæüÆŠÿ §é‹Ü °ÇÃçÜ$¢¯èþ² _{™èþ… "àÅ…VŠü A‹³'. CÆæÿÐðþO Hâæýå {Mìü™èþ… òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ¯èþ$…_ AÐðþ$ÇM> Ððþãå íܦÆæÿç³yìþ¯èþ òßýO§æþÆŠÿ ¼ÌŒý{V>Ñ$&¡Æ>¦…MæüÆŠÿ§é‹Ü D _{™é°Mìü §æþÆæÿØMæü™èþÓ… ÐèþíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. §é‹Ü&ÔéÅÐŒþ$Ð þÄŒý$ çÜ…X™èþ… A…¨…^éÆæÿ$. D _{™èþ… ByìþÄñý* BÑ çÙPÆæÿ×ý {ç³Ý맊þÌêÅ»ŒýÌZ fÇW…¨. çÜ…X™èþ §æþÆæÿØMæü$yæþ$ BÆŠÿ.í³.ç³sê²Äæý$MŠü ByìþÄñý*ïÜyîþ˯èþ$ BÑçÙPÇ…^éÆæÿ$. §æþÆæÿØMæü$yæþ$ fÄæý$…™Œþ íÜ.ç³Æ>±j ™öÍ ïÜyîþ° ïÜÓMæüÇ…^éÆæÿ$. fÄæý$…™Œþ íÜ.ç³Æ>±j Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*

"™ðþË$Væü$ÌZ ¯é Ñ${™èþ$Ë$ ^óþçÜ$¢¯èþ² ™öÍ {ç³Äæý$™èþ²… ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ… M>ÐéË° Ðèþ$¯èþçÜ*¹Ç¢V> MøÆæÿMæü$… r$¯é²'' A¯é²Ææÿ$. §æþÆæÿØMæü$Ë$ òßýO§æþÆŠÿ¼ÌŒý {V>Ñ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""CÆæÿÐðþO Hâæýå {Mìü™èþ… òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ¯èþ$…_ AÐðþ$ÇM> Ððþãå íܦÆæÿç³yéz. AMæüPyæþ Mæü*yé íÜ°Ðèþ*ËMæü$ Ææÿ^èþÆÿ$$™èþV> §æþÆæÿØMæü$yìþV>, °Æ>ÙèþV> ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ*¢ íÜ°Ðèþ*Ë$ ^óþÔé. ™ðþË$Væü$ÌZ íÜ°Ðèþ* ^óþÄæý*˯óþ MæüË à…VŠü A‹³™ø ¯ðþÆæÿÐóþÆæÿ$™èþ$¯èþ²…§æþ$Mæü$ B¯èþ…§æþ…V> E…¨'' A¯é²Ææÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ¡Æ>¦…MæüÆŠÿ §é‹Ü, çÜ$«§éMæüÆŠÿ, ¯ésîýÏ, H…fÎ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, Mæü–çÙ~ ^ðþO™èþ¯èþÅ, çÙïœ, h™óþ…{§æþ, Ðèþ$«§æþ$Ææÿ }«§æþÆŠÿ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.

G¯Œ

þ.Mðü., çßýÇ×ìý f…rV> 7 BÆŠÿtüÞ ç³™éMæü…ò³O B§æþÅ…™èþ… ¯èþÐèþ#Ó™èþ*¯óþ E…sêÆæÿ$. ´ù‹Üt {´÷yæþ„æü¯Œþ 糯èþ$Ë$ }M>…™ŒþÆðÿyìþz ïÜÓÄæý$ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ ç³NÇ¢ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² D _{™èþ… ByìþÄñý*¯èþ$ C§óþ ¯ðþËÌZ ™ðþÆæÿMðüMæü$P™èþ$¯èþ² _{™èþ… Ñyæþ$§æþË ^óþíÜ Ðèþ^óþa ¯ðþÌÌZ íÜ°Ðèþ*° Ñyæþ$§æþË "í³^ðþaMìüPÝë¢'. ^óþÄæý$yé°Mìü çܯé²àË$ ^óþçÜ$¢¯é²…'' A¯é²Ææÿ$. D D _{™é°Mìü MðüÐðþ$Æ>@ Æ>Ðèþ$$ h., çÜ…X™èþ…@ ¯èþÐèþ±™Œþ _{™é°Mìü ^éÇ, §æþÆæÿØMæü™èþÓ…@ }M>…™ŒþÆðÿyìþz. D sñýOsìýÌŒý° RêÆ>Ææÿ$ ^óþÔéÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""sñýOsìýÌŒý ѯèþV>¯óþ Mö…§æþÆæÿ$ ¯ðþWsìýÐŒþ V> ÇÄæý*MŠüt AÐèþ#™éÆóÿÐðþ*. M>± B _{™èþ…ÌZ Ðèþ#¯èþ² {¤ÌŒýMæü$ G…gêÄŒý$Ððþ$…sŒýMìü íÜ…»êÍMŠüV> "í³^ðþaMìüPÝë¢' sñýOsìýÌŒý° °Ææÿ~Æÿ$$…^é…. C§öMæü ÆöÐèþ*…sìýMŠü M>Ððþ$yîþ G…rÆŠÿsñýO¯èþÆŠÿ. íÜ°Ðèþ*

ôd+{ÏyÓT+{Ÿ, \yé y˚Tfi¯$+∫q á eT÷M˝À eT˙wt, ìœ˝Ÿ, dæÁe÷Hé #Í<ä] eTTK´yÓTqÆ s√˝Ÿ˝À ø£ì|æ+#·uÀ‘·THêïs¡T. ~e+>∑‘· q≥T\T @Mmdt, <Ûsä à¡ es¡|⁄ü düTÁãVü≤àD´+ ∫e] eT÷M ≈£L&Ü Ç<˚. sêyéT ;ÛeTq &Ós¬’ ø£Hå é #˚dqæ á ∫Á‘êìøÏ •esê$T¬s&ç¶ ìsêà‘·.

Ðèþ$

±‹Ù, Äæý*Ñ$° f…rV> Ñ.ÑÐèþÆ>…f¯óþÄæý$$Ë$ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ Ñ2 íܱ {MìüÄôý$çÙ¯ŒþÞ {´÷yæþ„æü¯ŒþÞ ¯ðþ….1 _{™èþ… {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O…¨. ÐèþÆæÿ Ðèþ$$âæýåç³Nyìþ&Ñ.Ñ.ÐèþÆ>…f¯óþÄæý$$Ë$ çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> °ÇÃçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ç³Ngê M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë A¯èþ…™èþÆæÿ… ™öÍ çÜ°²ÐóþÔé°Mìü ¯èþr$yæþ$&°Æ>Ùèþ AÔZMŠüMæü$Ðèþ*ÆŠÿ M>Ï‹³°ÐèþÓV>, ¯èþsìý fÄæý$ËÍ™èþ MðüÐðþ$Æ> íÜÓ^éa¯Œþ ^óþÔéÆæÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… §æþÆæÿØMæü °Æ>Ùèþ ÐèþÆ>…f¯óþÄæý$$Ë$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""BÆŠÿ.Mðü.sñýÎíœÍ…‹ÜÌZ Æ>çœ$Ðóþ…{§æþÆ>Ðèþ# Ðèþ§æþª, ™ørç³ÍÏ Ðèþ$«§æþ$V>Ç Ðèþ§æþª ç³°^óþÔé. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ _¯èþ² MøyæþË$, MæüÆæÿ¢ÐèþÅ…, VøÆæÿ…™èþ ©ç³… ïÜÇÄæý$ÌŒýÞ™ø Ðèþ$íßýâê§æþÆæÿ×ý ´÷…§é¯èþ$.§óþÐèþ#yæþ$ E¯é²yæþ° Mö…§æþÆæÿ$, Ìôýyæþ° Mö…§æþÆæÿ$ Ðé¨çÜ$¢…sêÆæÿ$. ¯é ÐèþÅMìü¢Væü™èþ iÑ™èþ…ÌZ G§æþ$ÆðÿO¯èþ A…Ôé˯èþ$ ºsìýt §óþÐèþ#yæþ$ E¯é²yæþ¯óþ¨ ¯é ¯èþÐèþ$ÃMæü…. §óþÐèþ#yìþ ÑçÙÄæý$…ÌZ ¯éMæü$ G§æþ$ÆðÿO¯èþ Äæý$§éÆæÿ¦ çÜ…çœ$r¯èþË B«§éÆæÿ…V> D _{™é°² ™ðþÆæÿMðüMìüPçÜ$¢¯é². C…§æþ$ÌZ ^èþMæüP° {õ³Ðèþ$Mæü£æþ Mæü*yé E…¨. ^èþMæüPsìý sîýÐŒþ$ Mæü$¨Ç…¨. Ðèþ$×ìýÔèýÆæÿà çÜ…X™èþ… A…¨…^èþyæþ… Ðèþ$Ç…™èþ ç³Ï‹Ü AÆÿ$$…¨. ¯óþsìý ¯èþ$…_ ÆðÿVæü$ÅËÆŠÿ çÙ*sìý…VŠü {´ëÆæÿ…ÀÝ뢅. AÆæÿMæü$ ™èþËMø¯èþÌZÏ _{¡MæüÆæÿ×ý ç³NÇ¢ ^óþÝ뢅'' A¯é²Ææÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ °Æ>Ùèþ ÐèþÆæÿ Ðèþ$$âæýåç³Nyìþ, Mæü£é¯éÆÿ$$Mæü Äæý*Ñ$°, ïßýÆø Ðèþ$±‹Ù ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.

ËMîüPÔèýÆæÿÃMæü$ ËMæü$P _MóüP¯é?

MT rs¡ßŒ ø√düy˚T...

…VæüÐèþ$à Açßý…M>Æ>°Mìü ïÜ™èþ ™èþËÐèþ…^éÌê...? B™éÃÀÐèþ*¯èþ…™ø Ayæþ$Væü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÐóþÄæý*Ìê..? A¯óþ {´ë†ç³¨Mæü™ø AÔóýçÙ {ç³f˯èþ$ ÑÔóýçÙ…V> BMæür$tMæü$…r* i ™ðþË$Væü$ÌZ {ç³ÝëÆæÿÐèþ˜™èþ$¯èþ² Ððþ$V> «§éÆ>ÐéíßýMæü Ðèþ$…VæüÐèþ$ÃV>Ç Ðèþ$¯èþÐèþÆ>Ë$. C糚yæþ$ {õ³„æüMæü$Ë ¡Ææÿ$μ MøçÜ… {ç³Ðèþ$$Q íܱ Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ ç³Ææÿ$^èþ*Ç Vø´ëËMæü–çÙ~V>Ç B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ Ðèþ$…VæüÐèþ$Ã, ïÜ™èþ˯èþ$ ™èþÐèþ$ AÀÐèþ*¯èþ$Ë™ø Ðèþ$Ðóþ$Mæü… ^óþçÜ*¢ i ™ðþË$Væü$ bé¯ðþÌŒý C…™èþMæü$ Ðèþ$$…§ðþ¯èþ²yæþ* Ìôý° Ñ«§æþ…V> °ÆæÿÓíßý…^óþ ѯèþ*™èþ² M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… "Ò$ ¡Ææÿ$μ'. Ðèþ$«§æþÅ ™èþÆæÿVæü† Mæü$r$…º…ÌZ ç³#sìýt¯èþ B™éÃÀÐèþ*¯èþ… VæüË ïÜ™èþÌê…sìý AÐèþ*ÃÆÿ$$,

ˇø=ÿø£ÿ{Ï>± ãj·T≥≈£î edüTHÔ êï sTT. ‘êC≤>± |òæÁãe] 14q ªVü≤yéT ‘·TyéTμì Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î rdüT≈£îsêyê\ì Ábı&É÷´düsY uÛ≤$düTÔ Hêï&ÉT. >∑‘+· ˝À ∫qï dæìe÷\qT Áù|ø£≈å î£ \T Ä<ä]+∫q e÷~]>±H˚ ‘·q eT÷M ≈£L&Ü Væ≤{Ÿ ne⁄‘·T+ <äH˚ qeTàø±ìï e´ø£Ô+#˚XÊ&ÉT

Ë

MørÏMæü$ ç³yæþVðü†¢¯èþ Ðèþ$…VæüÐèþ$ÃÌê…sìý Açßý…M>Ææÿ… MæüÍW¯èþ BÐðþ$ C…sZÏ Ayæþ$Væü$ò³rtyæþ… çܺ»ôý¯é? A¯óþ ÑçÙÄæý$…ÌZ {õ³„æüMæü$Ë ¡Ææÿ$μMøçÜ… ™èþËò³sôýt "Ò$ ¡Ææÿ$μ' M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… íœ{ºÐèþÇ 15Ðèþ ™óþ© Ôèý°ÐéÆæÿ… ÝëÄæý$…{™èþ… 5 Væü…rËMæü$ ÑfÄæý$ÐéyæþÌZ° h…Rê¯é {Vú…yŠþ fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü AÀÐèþ*¯èþ$Ë…™é Ñ^óþaíÜ Ðèþ$…VæüÐèþ$Ã, ïÜ™èþËMæü$ ™èþÐèþ$ AÐèþ$*ËÅÐðþ$O¯èþ ¡Ææÿ$μ CÐèþÓVæüËÆæÿ° i ™ðþË$Væü$ {糆°«¨ ™ðþÍÄæý$gôýÔéÆæÿ$.

X¯sê«q+<é

s¡Hé sêC≤ s¡Hé

|æ#ÓÃøÏÿkÕÔ...

Äæý$$

.Ñ.{MìüÄôý$çÙ¯ŒþÞ ç³™éMæü…ò³O ÔèýÆ>Ó¯èþ…§Šþ ïßýÆøV> ¯èþsìýçÜ$¢¯èþ² _{™é°Mìü "Ææÿ¯Œþ Æ>gê Ææÿ¯Œþ' A¯óþ sñýOsìýÌŒý° QÆ>Ææÿ$ ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ…Ö, {ç³Ððþ*§Šþ çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> D _{™é°² °ÇÃçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Væü™èþ…ÌZ C§óþ »êůèþÆŠÿò³O {糿ê‹Ü™ø "Ñ$Ça' _{™é°² °ÇÃ…^éÆæÿ$ D °Æ>ÙèþË$. E™èþP…uæÿ ¿æýÇ™èþ…V> ÝëVóü ^èþMæüPsìý Mæü£é…Ôèý…™ø D _{™èþ… çÜÆŠÿ{òœ•gŒý° MæüÍWçÜ$¢…¨. çÜ$i™Œþ §æþÆæÿØMæü$yìþV> ç³Ç^èþÄæý$… AÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$«¨ D _{™é°Mìü íÜ°Ðèþ*sZ{Væüïœ A…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. íœ${»ê¯Œþ çÜ…X™èþ… A…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. çÜV>°Mìüò³OV> çÙ*sìý…VŠü Mæü…ï³ÏsŒý AÆÿ$$…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… BÆŠÿ.G‹œ.íÜ.ÌZ çÙ*sìý…VŠü fÆæÿ$Væü$™ø…¨. °Æ>ÙèþË$

Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""2013ÌZ Äæý$…VŠü ÆðÿºÌŒýÝëtÆŠÿ™ø Ñ$Ça _{™é°² Ðèþ* çÜ…çܦÌZ °ÇÃ…^é…. Ðèþ* Ððþ$$§æþsìý {ç³Äæý$™èþ²Ðóþ$ çÜ*ç³ÆŠÿíßýsŒý AÆÿ$$…¨. A§óþ E™éÞçßý…™ø Æðÿ…yø íÜ°Ðèþ*° {´ëÆæÿ…À…^é…. ÔèýÆ>Ó¯èþ…§Šþ çÜÆæÿçܯèþ ïÜÆæÿ™ŒþMæüç³NÆŠÿ ïßýÆøÆÿ$$¯ŒþV> ¯èþsìýÝù¢…¨. D _{™èþ… Mæü*yé {õ³„æüMæü$Ë B§æþÆæÿ×ý ´÷…§æþ$™èþ$…¨. ™ðþË$Væü$, ™èþÑ$âæý ¿êçÙÌZÏ ™ðþÆæÿMðüMæü$P™ø…¨'' A¯é²Ææÿ$.

MîüPÔèýÆæÿà AÍÄæý*‹Ü íܨ®M> ÔèýÆæÿÃ.. Ðèþ$$…»ñýO Ððþ*yæþÌŒý Mæü… ïßýÆøÆÿ$$¯Œþ. CsîýÐèþË ÇÎgñýO¯èþ "ò³OÝë' íÜ°Ðèþ* ^èþ*íܯèþ GÐèþÇMðüO¯é {çÜtÆÿ$$MŠü AÄôý$Å õ³Ææÿ$ C¨. §æþÆæÿØMæü$yìþ »ê×ìýÌZMìü J¨W´ùÆÿ$$ Äæý*ÆæÿVðü…sŒý AÐèþ*ÃÆÿ$$V> ¯èþsìý…_ Ððþ$í³μ…_…¨. VæüÆæÿÐèþ$VæüÆæÿÐèþ$ çÜ°²ÐóþÔéÌZÏ iÑ…_…¨. ¯é° MøçÜ… AÐèþ$Ãyæþ$ ¼Mìü± Mæü*yé ÐóþíÜ…¨. ™èþyìþ´÷yìþ ºrtÌZÏ Ðóþyìþ ³æ#sìýt…_…¨. A…™óþM>§æþ$.. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ´ë™èþºïÜ¢ ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ° K ÆðÿyŠþÌñýOsŒý HÇÄæý*ÌZ Ñr$Ë í³Ë$³æ# MøçÜ… Ðóþ_ ^èþ*õÜ AÐèþ*ÃÆÿ$$V> Mö…sñý ÐóþÚëË$ ÐóþíÜ BMæür$tMæü$…¨. B çÜ°²ÐóþÔèý…ÌZ ¯é°° »êV>¯óþ CÇMìüçÜ$¢…¨ AÐèþ$Ãyæþ$. Ðèþ$Ç C…™èþ ^óþíܯèþ ËMîüPÔèýÆæÿÃMæü$ °f…V>¯óþ ËMŠü MæüÍÝ÷çÜ$¢…§é? A…sôý CMæüÐèþ$$…§æþ$ §æþÆæÿØMæü°Æ>Ùèþ˧óþ B béÆÿ$$‹Ü. H§óþÐðþ$O¯é D AÐèþ$ÃyìþMìü B JMæüP bé°ÞÝë¢Ðèþ$° Ðèþ$¯èþÐéâæý$Ï

Ðèþ$$…§æþ$MöÝ뢯èþ…sôý Ðèþ$$…»ñýO° Ðèþ¨ÌôýÄæý$yé°MðüO¯é ¯óþ¯èþ$ Æðÿyîþ A¯óþ…™èþsìý M>°¹yðþ¯ŒþÞ¯èþ$ C_a…¨ AÐèþ$Ãyæþ$. ËMîüP ÔèýÆæÿÃMæü$ ËMŠü MæüÍÝ÷çÜ$¢…§é? D V>ÏÐèþ$ÆŠÿMìü Ðèþ$¯èþÐéâæý$Ï º$rtÌZ ç³yìþ´ù™éÆ>? A¯èþ²§óþ ò³§æþª {ç³Ôèý². M>çÜ¢ Ðóþ_ ^èþ*yéÍÞ…§óþ.


7

>∑Ts¡Tyês¡+ 13`02`2014

n$˙‹s¡Væ≤‘· ìsêàD≤ìøÏ j·T e‘· bÕÁ‘· ø°\ø£+ n+>∑Héyê&û\ ìs¡e~Ûø£ ìsêVü‰s¡ Bø£å\T Ä\j·T uÛÑ÷eTT\qT |ü]s¡øÏå+#·+&ç eTVü≤ã÷uŸq>∑sY |òæÁãe] 12 (ôd’ÿq÷´dt) : n$˙‹ s¡Væ≤‘· uÛ≤s¡‘· <˚X¯ ìs¡êàD≤ìøÏ j·TTe‘· bÕÁ‘· m+‘√ ø°\ø£eTì m_$|æ sêÁwüº ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T, bÕ\eT÷s¡T j·T÷ìe]‡{Ï ÇHé#ê]® bÕ+&ÉT nHêïs¡T. m_$|æ Ä<ä«s¡´+˝À j·TTe z≥s¡¢ #Ó’‘·q´ ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{Ϻq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. <˚X¯+˝À n$˙‹, ñÁ>∑yê<ä+ ô|]–b˛sTT+<äHêïs¡T. Á|ü|ü+#·+˝À j·TTe‘· m≈£îÿe>± ñqï uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À z≥T <ë«sê düe÷»+˝À e÷s¡TŒ rdüT≈£îs êyê\ Hêïs¡T. j·T÷|æm Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£î+ãø√ D≤\≈£î n&Ü>± e÷]+<äHêïs¡T. uÛ≤s¡‘· <˚X¯ uÛÑ÷ uÛ≤>∑+˝ÀøÏ

#Ó’Hê <äTs¡Áø£eT+>± #√s¡ã&çq |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. <˚X¯+˝ÀøÏ ã+>±¢<˚XŸ, bÕøÏkÕúHé ñÁ>∑yê<äT\ #√s¡ã≥TºqT Ä|ü˝Òø£b˛j·÷s¡Hêïs¡T. <˚X¯+˝À j·TTe‘· y˚T\Tø=ì <˚XÊìï n_eè~› ~X¯>± bÕ]|ü*+#˚ düeTs¡úe+‘·yÓTÆq Hê´j·Tø£‘·«ìï mqTïø√yê \Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À sêÁwüº ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T sêE Hêj·Tø˘, |æj·T÷ ø±s¡´<ä]Ù ∫+‘·ø±j·T\ s¡$, sê»X‚KsY, s¡$, *+>±¬s&ç¶, ‹s¡TeT˝Òwt, dü÷s¡‘Y#·+Á<ä, sêy˚Twt, n+»|üŒ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

40 ø£eT÷´ì{° uÛÑeHê\T eT+ps¡T eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, |òæÁãe] 12 (ôd’ÿq÷´dt) : :õ˝≤¢˝À Á|üdüTú‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À 40 ôw&É÷´˝Ÿ¶ ≈£î˝≤\ ø£eT÷´ì{° uÛÑeHê\qT eT+ps¡T #˚dü÷Ô |ü]bÕ\q n<˚XÊ\T C≤Ø nsTTq≥T¢ õ˝≤¢ Ç+#êØ® ø£˝…ø£ºsY m˝Ÿ.X¯s¡àDY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT‘·Ô+ 64 eT+&É˝≤\≈£î >±q÷ õy√m+mdt HÓ+ãsY Á|üø±s¡+ pHé e÷dü+˝À 24 eT+ps¡T #˚j·T>± $T–*q 40 eT+&É˝≤\≈£î H˚&ÉT nqTeT‘·T\T \_Û+∫q≥T¢ $e]+#ês¡T. ø£eT÷´ì{° uÛÑeHê\ ìsêàD≤\˝À |ü+#êsTTrsêCŸ XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eT |ü+#êsTTr πø{≤sTT+∫q düú\+˝À ìsêàD≤\T #˚|ü{≤º*‡+~>± $e]+#ês¡T.

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, |òæÁãe] 12 (ôd’ÿq÷´dt) : Bs¡Èø±*ø£+>± ô|+&ç+>¥˝À ñqï düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ n+>∑Héyê&û\T Ä+<√fi¯q u≤≥ |ü{≤ºs¡T. á y˚Ts¡≈£î ãT<Ûäyês¡+ õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì ‘Ó\+>±D #Ís¡kÕÔ˝À ìs¡e~Ûø£ ìsêVü‰s¡ Bø£å\T #˚|ü{≤ºs¡T.n+>∑Héyê&û es¡ÿsY‡ Ä+&é ôV≤\ŒsY‡ j·T÷ìj·THé Ä<Ûä«s¡´+˝À #˚|ü{Ϻq á Bø£å˝À düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ nj˚T´+‘· es¡≈£î ø=qkÕ–kÕÔeTì á dü+<äs¡“+>± dü+|òüT+ H˚‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ÇdüTÔqï y˚‘·Hê\T ô|]–q ì‘ê´edüs¡ <Ûäs¡\‘√ b˛*ùdÔ @ e÷Á‘·+ dü]b˛e&É+ ˝Ò<äì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘·ø£åDy˚T ‘·eT ñ<√´>±\qT ¬s>∑T´\¬s’CŸ #˚dü÷Ô y˚‘·Hê\T düe]+#ê\ì yês¡T á dü+<äs¡“+>± &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |æ.s¡|òüTT, \*‘·, #·+Á<äø£fi¯, nqTsê<Ûä, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Ä‘·à≈£LsY |òæÁãe] 12 (ôd’ÿq÷´dt) : |ü≥ºD •yês¡T˝Àì eT\¢|ü⁄s¡+ Ä+CH˚j·T kÕ«$T Ä\j·T+ uÛÑ÷$Tì |ü]s¡øÏå+#ê\ì Ä\j·T ø£$T{Ï düuÛÑT´\T , uÛÑ≈£îÔ\T eT+>∑fi¯yês¡+ ‘·Vü≤d”˝≤›sY sêCÒ+<äsY >ö&éqT ø√sês¡T. kÕ«$T yê] Ä\j·T |ü]düsê\˝Àì Á|æj·T<ä]Ùì psê\ ÁbÕC…≈£îº Á|üVü≤] düú˝≤ìï <˚yê\j·÷ìøÏ #˚s¡T≈£îH˚ Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]ì düVæ≤‘·+ ø£u≤®<ës¡T&ÉT nÁø£$TdüTÔqï H˚|ü<ä´+˝À #·s¡´\T rdüTø√yê\ì <˚yê\j·T ø£$T{Ï düuÛÑT´\T ø=+&Ü|ü⁄s¡+ sêeTT, lìyêdüT\T, qπs+<äsY, ‘·~‘·s¡ uÛÑø£Ô ãè+<ä+ ‘·Vü≤d”˝≤›sYqT ø£*dæ

dü+ã+~‘· <äèMø£s¡D |üÁ‘ê\qT n+~+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± Äj·Tq eT+>∑fi¯yês¡+ <˚yê\j·T ÁbÕ+>∑D+˝À düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#·>± ô|<ä› m‘·TÔq uÛÑ≈£îÔ\T ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\‘√ yê–«yê<ä+ »]–+~. B+‘√ |ü\Te⁄s¡T uÛÑ≈£îÔ\T ø£u≤®<ës¡T&Ó’q »>∑BX¯«sY¬s&ç¶ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. kÕúìø£ ‘·Vü≤d”˝≤›sY $˝Ò≈£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚yê\j·÷\ìøÏ dü+ã+~+∫q Ä\j·T uÛÑ÷eTT\qT |ü]s¡øÏå+∫ ø£u≤®<ës¡T&çô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

ÁobÕ+&ÉTs¡+>∑•yê\j·T+ n_Ûeè~›øÏ ø£èwæ 23q yÓTÆHêغ kÕeT÷Væ≤ø£ $yêVü‰\T >∑<ë«\, |òæÁãe] 12 (ôd’ÿq÷´dt) : >∑<ë«\ |ü≥ºD+˝§ì yÓ<äq>∑sY˝§ >∑\ ÁobÕ+&ÉTs¡+>∑oyê\j·T+ n_Ûeè~›øÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTì sêÁwüº düe÷#ês¡, bÂs¡dü+ ã+<ë\ XÊK eT+Á‹ &çπø ns¡TD n Hêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ |ü≥ºD+˝§ »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝§ bÕ+&ÉTs¡+>∑o yê\j·T+≈£î s¡÷ 5\ø£å\‘√ ì]à+#˚ ø±+bÂ+&é yê˝Ÿ≈£î eT+Á‹ X¯+KTkÕú|üq >±$+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü«≈£î\

XÊ* düe÷CŸ ‘·\ô|{Ϻq á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡T ø±e&É+ |ü≥¢ eT+Á‹ dü+‘√wü+ e´ø£Ô+ #˚düTÔ yê]ì nìï $<Ûë˝≤ n<äT≈£î+{≤eTì nHêïs¡T. á dü+<ä s¡“¤+>± eT+Á‹ì dü«≈£î\ XÊ* düe÷CŸ n<Ûä´≈£åî\T >=bÕ˝Ÿ sêe⁄ mø=ºfÒ, ø±s¡´<ä]Ù ø±+y˚T¢ ø£ècÕísêe⁄, z+Á|üø±XŸ ø±+y˚T¢\ n<ä«s¡´+˝§ eT+Á‹øÏ |òüTq+>± |üPs¡í≈£î+uÛÑ kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. á ø±s¡´Á ø£eT+˝§ ø±s¡´es¡ZdüuÛÑT´\T, dü«≈£îfi ¯XÊ* eTVæ≤fi≤

eT+&É* n<Ûä´≈£åîsê\T MTHêøÏå <=Á‘˚, eTVæ≤fi≤ eT+&É* ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T, j·TTe»q dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T, ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T, e÷¬sÿ{Ÿ #Ó’πsàHé >∑&ɶ+ ø£ècÕí¬s&ç¶, e÷õ eTTì‡|ü˝Ÿ #Ó’πsàHé _mdt πøX¯yé, Hê>∑sY <=&ç¶ y˚+ø£Á{≤eTT\T, $Áø£+dæ +Vü‰¬s&ç¶, ã+&É\ y˚+ø£Á{≤eTT\T, sêe÷+ »H˚j·TT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZH êïs¡T. nq+‘·s¡+ eT+Á‘·øÏ dü«≈£îfi¯XÊ* düe÷CŸ n<ä«s¡´+˝§ |òüTq+>± düHêàq+ #˚XÊs¡T.

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, |òæÁãe] 12 (ôd’ÿq÷´dt) : õ˝≤¢˝Àì ;<ä eTTdæ¢+ eTVæ≤fi¯\≈£î á HÓ\ 23q kÕeT÷Væ≤ø£ $yêVü‰\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î ìs¡ísTT+∫q≥T¢ õ˝≤¢ yÓTÆHêغ dü+πøåe÷~Ûø±] ôwø˘ ø£ØeTT˝≤¢ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. $yêVü‰\T »s¡|üø√s¡T yês¡T á HÓ\ 18 es¡≈£î <äs¡U≤düTÔ bòÕsê\‘√ bÕ≥T ‘Ó\¢πswüHéø±s¡T¶, ej·TdüT‡ <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\qT »‘·#˚dæ á HÓ\ 18 es¡≈£î <äs¡U≤düTÔ\T õ˝≤¢ yÓTÆHêغ dü+πøåeT ø±sê´\j·T+˝À <ëK\T #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. $yêVü‰ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç s¡÷. 25y˚\T düVü‰j·T+ #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á $yêVü‰\T |ü≥ºD+˝Àì ñs¡T›|òüTsY ø£yéT cÕ~ø±Hê j·T+<äT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&ÉT <äTø±D≤\ ø£{≤sT +|ü⁄q≈£î y˚\+bÕ≥ eTT–dæq eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ düe÷y˚X¯+ Ç+&É¢ düú˝≤\ ø√dü+ »s¡ï*düTº\ $q‹ eTø£Ô˝Ÿ |òæÁãe] 12 (ôd’ÿq÷´dt) : eTø£Ô˝Ÿ |ü≥ºD+˝Àì l |ü&ÉeT{Ï Ä+»H˚j·T kÕ«$T <˚yê\j·T düú\+˝À q÷‘·q+>± ì]à+∫q 11 <äTø±D≤\ düeTT<ëj·T+ <äTø±D≤\ πø{≤sTT+|ü⁄≈£î á HÓ\ 13q ãVæ≤s¡+>∑ y˚\+ bÕ≥\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Ä\j·T <Ûäs¡àø£s¡Ô ;Ûe÷#ês¡´, y˚TH˚»sY sê» *+>∑+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. y˚\+ bÕ≥˝À bÕ˝ÀZH˚ yês¡T eTT+<äT>± <˚yê\j·T ù|]≥ \øå±

s¡÷bÕj·T\ &ç&ç ˝Ò<ë q>∑<äTqT ø±sê´\j·T+˝À n+<äCÒj·÷\Hêïs¡T. y˚\+ bÕ≥˝À m≈£îÿe>± |ü*øÏq yê]øÏ <äTU≤D≤\T πø{≤sTT+#·ã&ÉT‘êj·Tì $T–‘· yê]øÏ &çbÕõ{Ÿ ‹]– Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. y˚\+ bÕ≥˝À ‘·T~ ìs¡íj·T+ <˚yê\j·÷ì<˚qì ù|s=ÿHêïs¡T. |üP]Ô $esê\≈£î <˚yê\j·T+ ø±sê´\j·T+˝À dü+Á|ü~+#ê*‡+~>± yês¡T ø√sês¡T.

ˇø£ Ä~yêdæ Á>±e÷ì ≈£L&Ü e<ä\Tø√eT »&ÉÃs¡¢ |òæÁãe] 12 (ôd’ÿq÷´dt) : uÛÑÁ<ë#·\+ &ç$»Hé˝Àì ñqï ˇø£ Ä~yêdæ Á>±e÷ì ≈£L&É e<äT\T ≈£îH˚ |ü]dæú‹ ˝Ò<äì mHédæº eTVü≤»q k˛wæ*düTº bÕغ n<Ûä´≈£åî\T nãT›˝Ÿ s¡ã®˙ ‘Ó*bÕs¡T. eTVü≤»q k˛wü*düTº bÕغ e´edüú|üø£ n<Ûä´≈£åî\T eT+<ä ø£èwüí e÷~>∑ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î á HÓ\ 12,13 ‘˚~˝˝À uÛÑÁ<ä#ê\+˝À ]˝Ò ~ø£å\T ø=qkÕ>∑T‘êj·THêïs¡T. yê]ø£Ï eT<䛑·T>± ‘Ó\+>±D˝À ñqï 10 õ˝≤¢˝À nìï õ˝≤¢ πø+Á<ë\˝À eT]j·TT nìï eT+&É\ πø+Á<ä\˝À mHédæº eTVü≤»q k˛wæ*düTº bÕغ ,me÷à]Œmdt

Ä<ä«s¡´+˝À ¬s+&ÉT s√E\ Bø£å\T, <Ûäsêï\T »s¡T>∑T‘êj·THêïs¡T. ø±e⁄q Hêj·T≈£î\T ô|<ä› dü+K´˝ÀbÕ˝ÀZHêï\Hêïs¡T. me÷à]Œmdt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T sêã®ì eT]j·TT õ˝≤¢ düeTq«j·T ø£s¡Ô dæ+–¬s&ç¶ |üs¡y˚TX¯«sY e÷~>∑ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û uÀj·T eT<äT Hêj·TT&ÉT, me÷]Œmdtõ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T »+>∑j·T´ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û eTkÕÔHé, myéTmd” Hêj·T≈£î\T sêE, düTuÛ≤wt, sêE,sê|òüTT, s¡$, sêeTT\T, X‚KsY, #·+<äT, eTVæ≤bÕ˝Ÿ, ‘··~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ô|uÒ“s¡T |òæÁãe] 12 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ düe÷U´ düe÷y˚X¯+ H˚&ÉT e˝≤¢uŸ¬s&ç¶ sê+¬s&ç¶ |òü+ø£åHé Vü‰˝Ÿ˝À »s¡T–q≥T¢ |ü≥ºD ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî\T lìyêdt >ö&é ‘Ó*bÕs¡T. düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´n‹~Û>± m◊dædæ ø±s¡´<ä]Ù e÷J eT+Á‹ #Óqï¬s&ç¶ Vü‰»¬s’ Á|üdü+–+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì ø±+Á¬>dt bÕغ düs¡Œ+#Y\T, dæ+–˝Ÿ $+&√ #Ó’s¡àHé\T , &Ó’¬sø£ºsY\T , yês¡T¶ düuÛÑT´\T, d”ìj·TsY bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, j·TTe»q ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T eT]j·TT ã÷‘Y mCÒ+{Ÿ‡ eT]j·TT eTVæ≤fi¯ ø±s¡´ø£s¡Ô\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝ÀZì düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝ÀZHêïs¡T.

eTVü≤à<äT ‘·~‘·s¡T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· nH˚ø£ dü+e‘·‡sê\T>± nìï ~q |üÁ‹ø£\ $˝Ò≈£s¡T\T |üì#˚düTÔHêïs¡ì yê]øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ πø{≤sTT+#˚ Ç+&É¢ düú˝≤\qT Ç+‘· es¡≈£î Çe«&É+ ˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q n~Ûø±s¡T\T Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T düŒ+~+∫ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\˝À Ç+&É¢ düú˝≤\T πø{≤sTT+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À nìï ~q|üÁ‹ø£\ $˝Ò≈£s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

eT < ë Û ´ V ≤ ü ï uÛ À » q+ dü ø Á e £ T + >± neT \ T #˚ j ÷ · * ÄsYmdt{Ïdæ |ü⁄düÔø±\H˚ #·~$+#ê* ô|uÒ“s¡T |òæÁãe] 12 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì d”Á&é¶ dü«#·Ã+<ä ùdyê dü+düú ìs¡«Væ≤düTÔqï ¬sdæ&˚ì¸j·T˝Ÿ ôdŒwü˝Ÿ Áf…Æì+>¥ ôd+≥sY (ÄsYmdt{Ïdæ)qT õ˝≤¢ n<äq|ü⁄ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY {Ï, sêC≤sê+ dü+<ä]Ù+#ês¡T. düs¡«•øå± n_Ûj·÷Hé qT+∫ msTTsY Á>±+&é e∫Ãq ô|f…º\T, <äT|üŒ≥T¢, ù|¢≥T¢, ô|qTï\T , H√{Ÿ |ü⁄düÔø±\T, ùdÿ˝Ÿ‡, yÓT{Ï]j·T˝ŸqT $<ë´s¡Tú\≈£î n+~+#ês¡T. ‘ê>∑T˙{Ï, uÛÀ»q edü‹, <äTdüTÔe⁄\ >∑T]+∫ $<ë´s¡Tú\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ns¡Ω‘· >∑\ ñbÕ<Ûë´j·TT\#˚

ÄsYmdt{Ïdæ $<ë´s¡Tú\≈£î ¬s>∑÷´\sY bÕsƒ¡´ |ü⁄düÔø±\T ø±≈£î+&Ü ÄsYmdt{Ïdæ #˚‘· s¡÷bı+~+∫q |ü⁄düÔø±\H˚ uÀ~+#ê\ì ÄsYmdt{Ïdæ ø√Ä]¶H˚≥sY , m+áy√\≈£î Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ô|uÒ“s¡T m+ÄsYy√ düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, m+áy√ es¡\øÏåà, n˝kÕÿ düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, ÄsYmdt{Ïdæ ìs¡«Vü≤≈£î\T >∑Ts¡Te¬s&ç¶, lìyêdt>ö&é, m˝≤¢¬s&ç¶, s¡+õ‘Y, düTs√», Ç+~s¡, XÀuÛ≤sêDÏ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

n+>∑Héyê&ç πø+Á<ë\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæº ôkÕ]+#ê* Ä+ø£å\T ˝Òì ‘Ó\+>±D ø±yê*

}≥÷ÿsY |òæÁãe] 12 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\|ü]~Û˝À ñqï Á>±e÷\˝À n+>∑Héyê&û πø+Á<ë\T düÁø£eT+>± q&Ée&É+ ˝Ò<äT. n+>∑Héyê&ç {°#·s¡T¢ Äj·÷\ MT<ä e~˝ÒdüTÔHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ M{Ïô|’ <äèwæº ô|≥º&É+ ˝Ò<äT n+>∑Héyê&û\T yê] ÇcÕºqTkÕs¡+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ M]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. n+>∑Héyê&û πø+Á<ë\˝À düÁø£eT+>± düs¡T≈£î\T Çe«&É+ ˝Ò<äT. $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T n&ç–‘˚ dü¬s’q düe÷<ëq+ Çe«&É+ ˝Ò<äT. Á|üuÛÑT‘·«+ M{Ïô|’ <äèwæº ô|≥º&É+ ˝Ò<äT n+>∑Héyê&û\T yê] ÇcÕºqTkÕs¡+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ M]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.Á|üuÛÑT‘·«+ M{Ïô|’ <äèwæº ô|≥º&É+ ˝Ò<äT n+>∑Héyê&û\T yê] ÇcÕºqTkÕs¡+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ M]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. ø=ìï #√≥¢ #Ó≥¢ øÏ+<ä n+>¥yê&û πø+Á<ë\T q&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. ø±e⁄q n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#ê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

Ä‘·à≈£LsY |òæÁãe] 12 (ôd’ÿq÷´dt) : |ü≥ºD+˝À $$<ä ~q|üÁ‹ø±\˝À |üì#˚düTÔqï $˝Òø£s¡T\≈£î Ç+&É¢ düú˝≤\T πø{≤sTT+#ê\ì Ä‘·à≈£LsY eT+&É\ »s¡ï*düTº\T kÕúìø£ ‘·Vü≤d”˝≤›sY sêCÒ+<äsY >ö&é, Á>±eTdüs¡Œ+#Y yÓT–* >∑+>±<äsY>ö&éøÏ yê] ø±sê´\j·T+˝À $q‹ |üÁ‘ê\qT düeT]Œ+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± »s¡ï*düTº\ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ‹s¡TeT˝Òwt, eTVæ≤bÕ˝Ÿ, nXÀø˘ ≈£îe÷sY,

Ä‘·à≈£LsY |òæÁãe] 12 (ôd’ÿq÷´dt) : Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T¬ø’ _\T¢ Á|üy˚X¯ô|≥T düeTj·T+˝À ñeTà&ç sê»<Ûëì n+≥T b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº‘√ KeTà+ õ˝≤¢ uÛÑÁ<ë#·\+ düMT|ü+˝À ñqï eTT+|ü⁄ Á>±e÷\qT d”e÷+Á<Ûä˝À ø£\|ü&É+ e+{Ï Ä+øå±\T $~Û+#·≈£î+&Ü 10 õ˝≤¢\‘√ ≈£L&çq ‘Ó\+>±D _\T¢ ô|{≤º\ì Ä‘·à≈£LsY eTTHédæuŸ ø√s¡Tº Hê´j·Tyê<äT\T yÓ+ø£{Ÿs¡‘·ï+, sêCÒ+<äsY, $»jYT≈£îe÷sY\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT ø√s¡Tº Äes¡D˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛÑÁ<ë#·\+ düMT|ü Á>±e÷\qT d”e÷+Á<Ûä˝À ø£\|ü&Üìï ìs¡dædüTÔ

Hê´j·Tyê<äT\ &çe÷+&é $<ë´]ú C…mdæ Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄≈£î eT<䛑·T>± eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT $<ÛäT\qT ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. M]‘√ bÕ≥T d”ìj·TsY Hê´j·Tyê<äT\T ‹|üŒ¬s&ç¶, nãT›˝Ÿ »©˝Ÿ, eTTø£ÔsY, $»jYT uÛ≤düÿsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. M]øÏ dü+|ò”TuÛÑe+>± dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\T $»j·T sêeTT\T, Á|ükÕ<é\T bÕ˝ÀZìï 10 õ˝≤¢\‘√ ≈£L&çq ‘Ó\+>±D ø±yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

}≥÷ÿsY |òæÁãe] 12 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\+˝Àì ∫qï b˛s¡¢ Á>±eT+˝Àì }s¡T› MT&çj·T+ dü÷ÿ˝Ÿ˝À düÁø£eT+>± eT<Ûë´Vü≤ï uÀ»Hê\T ô|≥º&É+ ˝Ò<äT yês¡T ‘·eT Ç+&É¢≈£î e∫à ‹+≥THêïs¡T. ô|<ä› b˛s¡¢ $<ë´s¡Tú\T ≈£L&Ü ∫qï b˛s¡¢ ñs¡T› MT&çj·T+˝À #·<äTe⁄‘·THêïs¡T. M]ì n&É>±>∑ e÷≈£î _\T¢\T m+‘˚ e#êÃsTT nì düe÷<ëq+ ÇdüTÔHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. e+≥\T düÁø£eT+>± e+&É\ì $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. ø±e⁄q n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø±ìï düÁø£eT+>± q&ÉbÕ\ì yê{Ïì $<ë´s¡Tú\≈£î m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì yês¡T Ç+&ÉT¢\≈£î yÓ[fl eT<Ûë´Vü≤ï ‘·s¡>∑‘·T\≈£î Vü≤»s¡Tø±e&É+ ˝Ò<äT. ø±e⁄q düÁø£eT+>± neT\T #˚j·÷\ì yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

_{Ïs√&ÉT¶ ìsêàD≤ìøÏ 50 \ø£å\T eT+ps¡T e+>∑÷s¡T |òæÁãe] 12 (ôd’ÿq÷´dt) : ‘ês¡Ts√&ÉT¶ |üqT\≈£î 50 \ø£å\T eT+p¬s’qeì |üqT\qT HêD´‘·>± #˚j·÷\ì >∑T‘˚Ô<ës¡T\qT myÓTà˝Ò´ sêeTT\T ø√sês¡T. ø√Hê|ü⁄sY Á>±eT+˝À dædæ s√&ÉT¢≈£î , ø£\«s¡Tº\≈£î ‘ês¡Ts√&ÉT¶ |üqT\≈£î nsYn+&é_ ì<ÛäT\ qT+∫ 50 \ø£å\T eT+ps¡T ø±e&É+‘√ Ä |üqT\≈£î X¯+KTkÕú|üq #˚dæ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìjÓ÷»ø£es¡Zìï nìï s¡+>±\˝À n_Ûeè~› #˚j·T&Éy˚T Äj·Tq \ø£å´+ nHêïs¡T. $<äT´‘Y s¡+>∑+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+<äì nqï<ë‘·\qT |ü{Ϻ+#·Tø√yê&É+ ˝Ò<äHêïs¡T.

e+>∑÷s¡T eT+&É˝≤ìï Á|ü‘˚´ø£+>± nìï s¡+>±\˝À n_Ûeè~Δ #˚j·T&Éy˚T ‘·q <Û˚´j·T+ nHêïs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ã&Ó®{Ÿ Á|üy˚X¯ô|≥º&É+‘√ n~ n+¬ø\ >±]&ç>± ñ+<äHêïs¡T. ‘·|üŒ≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D @sêŒ&ÉT‘·T+<äì Ç+<äT≈£î ‘Ó<˚bÕ nqT≈£L\+>± ñ+<äHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsYn+&é_ &ç|üP´{Ï &çá #·+Á<äX‚ø£sY, düs¡Œ+#Y $»j·T\øÏåà, eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T, Hêj·T≈£î\T Hêsêj·TDsêe⁄, sêCÒ+<äsY, eT<ÛäHé, düs¡Œ+#Y\T ø£s¡TD≤ø£sY¬s&ç¶, |ü⁄\¢j·T´, \ø£åàeTà, ñ|üdüs¡Œ+#Y j·÷<ä–] >ö&ÉT ‘·~‘·s¡T\TbÕ˝ÀZHêïs¡T.

#·+Á<äu≤ãT≈£î e÷{≤¢&˚ ns¡Ω‘· ˝Ò<äT HÓ\\T >∑&ç∫q $<äT´‘Y r>∑\T Çe«&É+ ˝Ò<äT j·T÷|æm Á|üuÛÑT‘·« ~wæº u§eTà <äVü≤q+ bÕHé>∑˝Ÿ |òæÁãe] 12 (ôd’ÿq÷´dt) : ¬s+&ÉT ø£fi¯¢ dæ<ë›+‘·+‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT≈£î düeTHê´j·T+ n+≥T e÷{≤¢&˚ ns¡Ω‘· ˝Ò<äì {°Äs¡sYmdt md”º ôd˝Ÿ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T #·+Á<äX‚ø£sY Hêj·Tø˘ $eT]Ù+#ês¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Äj·Tq $˝Ò≈£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘êqT n~Ûø±s¡+˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT, Á|üdüTÔ‘·+ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶\T y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T <√#·T≈£îb˛sTT ‘Ó\+>±D≈£î nHê´j·T+ #˚dæq M]øÏ düeTHê´j·T+ >∑T]+∫ e÷{≤¢&˚ ns¡Ω‘· ˝Ò<äHêïs¡T. y˚\ eT+~ ‘Ó\+>±D $<ë´s¡Tú\T ã*<ëHê\T #˚düT≈£î+fÒ ˇø£ÿ s√E ≈£L&Ü e÷{≤¢&Éì M] düeTHê´j·T+ nq<ä+ ‘·>∑<äHêïs¡T. u≤ãT yÓ÷#˚‹ øÏ+<ä |üì#˚düTÔqï mÁs¡u…*¢ ‘Ó\+>±D n+≥T ø±\+ >∑&ÉT|ü⁄≈£î+≥THêïs¡Hêïs¡T. Hê´j·Ty˚T #˚j·T˝Òq |üŒ&ÉT düeTq´j·T+ mø£ÿ&ç<äì Äj·Tq

{°Äs¡sYmdt md”º ôd˝Ÿ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T #·+Á<äX‚ø£sY Hêj·Tø˘ Á|ü•ï+#ês¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ n&ÉT¶≈£î+≥Tqï d”e÷+Á<ÛäT\≈£î s√E\T <ä>∑Zs¡ |ü&ܶj·Tì Äj·Tq ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. y˚\ eT+~ ‘Ó\+>±D $<ë´s¡Tú\T ã*<ëHê\T #˚düT≈£î+fÒ ˇø£ÿ s√E ≈£L&Ü e÷{≤¢&Éì M] düeTHê´j·T+ nq<ä+ ‘·>∑<äHêïs¡T. u≤ãT yÓ÷#˚‹ øÏ+<ä |üì#˚düTÔqï mÁs¡u…*¢ ‘Ó\+>±D n+≥T ø±\+ >∑&ÉT|ü⁄≈£î+≥THêïs¡Hêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT yÓ÷kÕ\T Á>∑Væ≤+#˚ Hê>∑+ »Hês¡úHé¬s&ç¶ ãj·T{ÏøÏ e#êÃs¡ì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À _\T¢ ô|{Ϻ ÄyÓ÷~+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. düe÷y˚X¯+˝À md”‡ ôd˝Ÿ Hêj·T≈£î\T d”ôV≤#Y s¡êeTkÕ«$T, ≈£îs¡àj·T´, e&Ó¶bÕ|üqï ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ø√&˚s¡T |òæÁãe] 12 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì m‘·Ô+ Á>±eT+˝À md”‡ ø±\˙øÏ 10 HÓ\\ ÁøÏ‘·+ eT+p¬s’q $<äT´‘Y r>∑\T Ä XÊU≤~Ûø±s¡T\T ˝≤>∑&É+ ˝Ò<äì Ä Á>±eT düs¡Œ+#Y ø£èwüíj·T´ Äs√|æ+#ês¡T. dæã“+~ e÷Á‘·+ Ç#êÃeTì #ÓãT‘·Tqï n$ Á>±e÷ìøÏ #˚s¡˝Òeì #ÓãT‘·THêïs¡T. dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T mìï kÕs¡T¢ yÓ÷s¡ô|≥Tº≈£îqï yês¡T düŒ+~+#·&É+˝Ò<äì düs¡Œ+#Y ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Äj·Tq $˝Ò≈£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±e÷ìøÏ m&Ü~ ÁøÏ‘·+ md”‡ ø±\˙øÏ düú+u≤\T eT+ps¡j·÷´sTT. yê{Ïì ‘Ó∫à ô|{≤ºs¡T. 1400 MT≥s¡¢ ø£Héø£ºsY yÓ’s¡T e÷]à 14e ‘˚~q eT+p¬s’q Ç|üŒ{ÏøÏ Çe«&É+ ˝Ò<äq ‘Ó*bÕs¡T. máì, m&çì mìï kÕs¡Tº bò˛Hé #˚dæq düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äì ∫e]øÏ Ä r>∑\qT >∑T‘ÓÔ<ës¡T neTTà≈£îqï≥T¢>± má ‘Ó*|æq≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. ‘·«s¡˝À |üì |üP]Ô nj˚T˝≤ #·÷düTÔeTì má ‘Ó*bÕs¡T.

eT<䛑·T <Ûäs¡ Á|üø£{Ï+#ê* e÷qebÕ&ÉT |òæÁãe] 12 (ôd’ÿq÷´dt) : X¯q>∑≈£î eT<䛑·T <Ûäs¡ Á|üø£{Ï+#ê\ì Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T lìyêdt ¬s&ç¶ &çe÷+&é #˚X¯è≤s¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T.

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY , |òæÁãe] 12 (ôd’ÿq÷´dt) : sêÁwüº kÕ<Ûäq $wüj·T+˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ø±\j·÷|üq #˚düTÔqï <ëìì ìs¡dædüTÔ ãT<Ûäyês¡+ s√E bÕ\eT÷s¡T $X¯«$<Ûë´\j·T+˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ~wæº u§eTà <äVü≤q+ #˚j·T&É+ »]– +~. nq+‘·s¡+ á ø±s¡´Áø£eT+qT ñ<˚›•+∫ m_$|æ sêÁwüº ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T bÕ+&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq $wüj·T+˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ø±\j·÷|üq #˚düTÔ >∑&ÉTe⁄\T y˚düTÔ á s√» , πs|ü⁄ n+≥T düeTj·÷ìï kÕ>∑BdüTÔ+~. ø±e⁄q yÓ+≥H˚

‘Ó\+>±D _\T¢qT bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À Á|üX‚X¯ô|{≤º*. ø±+Á¬>dt yÓ÷dü|üP]‘· ≈£îÁ{≤\T |üqTï‘·T+~. ø±+Á¬>dtqT Ç|üŒ{Ϭø’q ‘Ó\+>±D Á|ü»\T qyÓ÷à |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. m˝≤+{Ï Ä+ø£å\T ˝Ò≈£î+&É dü+|üPs¡í ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ e#˚Ã≥≥Tº ø£èwæ #˚j·÷\ì, bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ ô|≥º {≤ìøÏ Ç+ø± ø=ìï s√E˝Ò $T–*e⁄+~ n+<äTπ ø á ø±+Á¬>dt H˚&ÉT, πs|ü⁄ n+≥T yêsTT<ë y˚düTÔ ø±+Á¬>dt ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À yÓqTø£&ÉT>∑T yÓdüTÔ+~. sê»ø°j·T n~Ûø±s¡+ ÄX¯‘√ ‘Ó\+ >±D Çe«≈£î+&Ü ø±\+ >∑&ÉT|ü⁄‘·T~ ˇø£ y˚fi¯ _\T¢ ô|≥º≈£î+fÒ ø±+Á¬>dt ø±\ >∑s¡“+˝À ø£*dæ b˛e&É+ U≤j·T+ nHêïs¡T. ‘·ø£åDy˚T ‘Ó\+>±D _\T¢ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ô|{≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m_$|æ sêÁwüº ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T sêEHêj·Tø˘, j·T÷ìe]‡{Ï ø±s¡´<ä]Ù ∫+‘·ø±j·T\ s¡$, sê»X‚KsY, Á|ükÕ<é, sêœ, sêeTø£èwüí, s¡+>∑, s¡$, CÀ´‹,dü«|üï, q$‘·, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.


8

>∑Ts¡Tyês¡+ 13`02`2014

u≤Vü≤´ kÂ+<äs¡´+ ø£Hêï n+‘·: kÂ+<äs¡´+ >=|üŒ~ ìwüŒø£åbÕ‘·+>± yês¡Ô\+~+#˚ u≤<ä´‘· $T&çj·÷~ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY |òæÁãe] 12 (ôd’ÿq÷´dt) : düe÷C≤ìøÏ ìwüŒø£åbÕ‘·+>± yês¡Ô\+~+#˚ u≤<ä´‘· $T&çj·÷ô|’ e⁄+<äì Ç+#ê]® õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY m˝Ÿ. X¯s¡àHé nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY Áô|dtø£¢uŸ˝À ìs¡«Væ≤+∫q ôV≤#Ym+ {Ï$ 5e yê]¸ø√‘·‡yêìøÏ Äj·Tq eTTK´n‹~Û>± Vü≤»s¡j·÷´s¡T. düe÷»+˝Àì eT+∫ #Ó&ÉT\qT yÓ*øÏrdæ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY |òæÁãe] 12 (ôd’ÿq÷´dt) : u≤Vü≤´ kÂ+<äs¡´+ ø£Hêï n+‘·: kÂ+<äs¡´+ >=|üŒ<äì õ˝≤¢ md”Œ &ç. Hêπ>+Á<ä ≈£îe÷sY nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ \j·THé‡ ø£¢uŸ Ä<ä«s¡´+˝À eTVü≤ã÷ uŸq>∑sY˝Àì n+<ÛäT\ ÄÁX¯eT bÕsƒ¡XÊ\, ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Túfi¯≈£î Áu…sTT* *|æ˝À s¡÷bı+~+∫q eTVü≤uÛ≤s¡‘·+, uÛ≤>∑e‘·+, sêeTj·TD+ |ü⁄düÔø±\ |ü+|æD° ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~Û>± Vü≤»s¡j·÷´s¡T. eTìwæ n+‘·: kÂ+<äs¡´+ düÁ‘·Œes¡ÔqqT ‘Ó*j·TCÒdüTÔ+<äì, Ç~ uÛ≤s¡rj·T kÕ+Á|ü<ëj·÷ìï ô|+bı~+|üCÒdüTÔ+<äì nHêïs¡T. n+<ÛäT\ ÄÁX¯eT bÕsƒ¡XÊ\, ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T, $<ä´‘√ bÕ≥T Ä≥\T, bÕ≥\T, $$<Ûä kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\‘√ bÕ≥T nìï ø£fi¯˝À¢ sêDÏdüTÔHêïs¡ì Äj·Tq ø=ìïj·÷&Üs¡T. sêe÷j·TD, eTVü≤u

Û≤s¡‘·, >±<∏ä\T {Ï.$\˝À d”]j·Tfi¯ófl>± e∫Ãq nq+‘·s¡+ ÁbÕ#·Ts¡´+ bı+<ëj·Tì nsTT‘˚ Áu…sTT* *|æ˝À M{Ïì s¡÷bı+~+∫ n+<Ûä $<ë´s¡Tú\≈£î n+~+#·&É+ n_Ûq+< ä˙j·TeTì nHêïs¡T. Ç+<äT≈£î düVü≤ø±s¡+ n+~düTÔqï ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúq+ <˚eHê<Ûédü+düú , ¬s&éÁø±dt ñbÕ<Ûä´≈£åî\T q≥sêCŸ\T n_Ûq+ <ä˙j·TT\ì #ÓbÕŒs¡T. n+<Ûä $<ë´s¡Túfi¯ó á Á>∑+<∏ä\˝Àì ˙‹ kÕsêìï Á>∑Væ≤+∫ ñqï‘· e´≈£îÔ\T>± ‘·j·÷s¡e«\ì ø√sês¡T. n+<Ûä $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ ‘·eT e+‘·T düVü≤ø±s¡+ m\¢|ü⁄Œ&ÉT e⁄+≥T+<äì á dü+<äs¡“+>± md”Œ nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq n+<Ûä $<ë´s¡Tú\≈£î 75 |ü⁄düÔø±\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. ¬s&éÁø±dt ñbÕ<Ûë´≈£åî\T \j·THé q≥sêCŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n+<Ûä $<ë´s¡Tú\≈£î düVü≤j·T+ #˚j·T≥+˝À uÛ≤>∑+>±

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY ˝Àì bÕsƒ¡XÊ\≈£î ‘·q e+‘·T düVü≤j·T+ m\¢|ü⁄Œ&ÉT n+~düTÔHêïì nHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T Á|üuÛÑT‘·«eTT, <Ûë‘·*∫Ãq düVü≤ø±s¡+ dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. \j·THé‡ ø£¢uŸ n<Ûä´≈£åî\T s¡$+<äsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n+<Ûä $<ë´s¡Tú\T sêe÷j·TD, eTVü≤uÛ≤s¡‘· Á>∑+<∏ë\ qT+∫ Væ≤+<äT kÕ+Á|ü<ëj·÷\qT H˚s¡TÃø=ì J$‘·+˝À ô|’øÏ sêyê\ì ø√sês¡T. $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ \j·THé‡ ø£¢uŸ ‘·s¡|ü⁄q ‘·eT e+‘·T düVü≤ø±s¡+ n+~kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n<äq|ü⁄ bÂs¡ dü+ã+<Ûë\ n~Ûø±] j·TT. yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, bÕsƒ¡XÊ\ ÇHé#ê]® Á|æì‡|ü˝Ÿ, sêCÒ+<äsY\T e÷{≤¢&Üs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<ë´j·TT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Á|ü»\≈£î n+~düTÔqï Á|æ+{Ÿ, m\Áø±ºìø˘ $T&çj·÷ ùde\T eTs¡Te˝Òìeì nHêïs¡T. ôV≤#Ym+{Ï$ m\Áø±ºìø˘ MT&çj·÷ <ë«sêH˚ ø±≈£î Ç{°e\ Á|æ+≥T MT&çj·÷ <ë«sê ≈£L&Ü yês¡Ô\+~düTÔ Á|ü»\≈£î ùde\+~düTÔHêï<äì nHêïs¡T. eTs√ eTTK´n‹~Û>± õ˝≤¢ md”Œ Hêπ>+Á<ä ≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ôV≤#Ym+ {Ï$ >∑‘·+˝À˝≤π> Çø£ô|’ ≈£L&Ü ìwüŒø£åbÕ‘·+>±

yês¡Ô\+~+#ê\ì ø√sês¡T. 5e yê]¸ø√‘·‡e+ »s¡T|ü⁄≈£îqï ôV≤#Ym+ {Ï$øÏ Äj·Tq á dü+<äs¡“+>± n_Ûq+<äq\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À \j·THé q≥sêCŸ n<äq|ü⁄ bÂs¡dü+ã+<ë\ n~Ûø±] yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, d”ìj·TsY bÕÁ‹πøj·TT\T s¡y˚Twt, düTuÛ≤wt, ø=+&Ü lìyêdt, ôV≤#Ym+{Ï$ kÕº|òt ]b˛s¡ºsY‡ qπs+Á<ä#ê] ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Ä~yêdüT\≈£î s¡øDå£ ø£*Œ+#ê* eTVü≤ã÷uŸq>∑sY s¡÷s¡˝Ÿ, |òæòÁãe] 12 (ôd’ÿq÷´dt) : uÛÑÁ<ë #·\+ &ç$»Hé˝Àì ¬s+&ÉTe+<ä\ Ä~yêdæ Á>±e÷ \qT b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº ù|s¡Tq d”e÷+Á<Ûä ô|≥Tºã&ç<ës¡T\≈£î ø£≥ºu…{Ϻ 2\ø£å\ eT+~ Ä~yê düT\qT ã*#˚dæ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ Çe«\H˚ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷ìï e´‹πsøÏdüTÔ eTVü≤»q k˛wü*düTº bÕغ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T eT+<ä ø£ècÕí e÷~>∑ 48 >∑+≥\ ]˝Ò ~ø£å˝À ≈£îs¡TÃHêïs¡ì Äj·Tq≈£î eT<䛑·T>± ‘Ó\+>±D 10 õ˝≤¢˝À ]˝Ò Bø£å\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïj·Tì m+mdt|æ õ˝≤¢ düeTq«j·Tø£s¡Ô dü+–¬s&ç¶

|üs¡y˚Twt e÷~>∑ nHêïs¡T. ãT<Ûäy ês¡+ Hê&ÉT kÕÔìø£ ‘ Ó \ + > ± D #Ís¡kÕÔ˝À Äj·Tq Ä<ä«s¡´+˝À ]˝Ò B ø £ å \ T ø=qkÕ>±sTT. á B ø £ å \ ˝ À me÷à]Œmdt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T f…Æ>∑sY »+>∑j·T´e÷~>∑, õ˝≤¢ Ä~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û n<Ûä´≈£åî\T |üs¡TX¯sê+, e÷düÔHé e÷~>∑, m+mdtm|òt õ˝≤¢ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

‘·~‘·s¡T\T

nÁø£eT ÇdüTø£ sêyêDqT Ä]ø£{≤º* n+>∑Héyê&ç\≈£î ø£˙dü y˚‘·q+ Çyê«* Ä~yêdü<ÛT\≈£äsêïîsêkÕÔs¡ø£åDsø£√ø√*Œ+#ê\ì }≥÷ÿsY, |òæÁãe] 12 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\+˝Àì |ü⁄* e÷$T&ç Á>±e÷ìøÏ nÁø£eT ÇdüTø£ ô|<ä› m‘·TÔq ‘·s¡\T‘·T+~. Á>±e÷düTÔ\T dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\≈£î bò˛Hé <ë«sê düe÷#ês¡+ Ç∫Ãq n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. sêÁ‹ y˚fi¯˝À ∫qïb˛s¡¢ Á>±eT+˝À n‹ y˚>∑+>± ÇdüT≈£ Á{≤ø£ºsY\T q&ÉTdüTÔ+{≤sTT. ¬s’‘·T\T á nÁø£eT ÇdüTø£ sêyêDô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á>±eTdüTÔ\T, ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. M]ô|’q #·s¡´ rdüTø√yê\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

{ÖHé eTVü≤ã÷uŸq>∑sY |òæÁãe] 12 (ôd’ÿq÷´dt) : n+>∑Héyê&ç\≈£î ø£˙dü y˚‘·q+ s¡÷. 10 y˚\T n+~+#ê\ì, n<˚$<Ûä+>± ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\ì dæ◊{Ïj·TT sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù uÛÑ÷|ü˝Ÿ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ãT<Ûäyês¡+ s√E kÕúìø£ ‘Ó\+>±D #Ís¡kÕÔ˝À n+>∑Hé yê&ç yês¡ÿsY‡ n+&é ôV≤\ŒsY‡ j·T÷ìj·THé dæ◊{Ïj·TT Ä<ä«s¡´+˝À n+>∑Héyê&ç es¡ÿsY‡, Äj·÷\ düeTdü´\T |ü]cÕÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·T ìs¡«Væ≤düTÔqï ìs¡e~ø£ ìs¡Vü≤s¡ Bø£å\T ¬s+&Ée s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. á Bø£å\qT d”◊{Ïj·TT õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |üP\e÷\\T y˚dæ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n+>∑Héyê&ç ñ<√´>∑T\≈£îø£˙dü y˚‘·Hê\T s¡÷bÕj·T\T

Ä<ä«q sêVü≤<ës¡T\‘√ nedüú\T <Í˝≤Ôu≤<é |òæÁãe] 12 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\+˝Àì |ü\T Á>±e÷\≈£î yÓfi‚fl eT{Ϻs√&ÉT¢ >∑‘· es¡¸ ø±\+˝À ≈£î]dæq yêq\≈£î eT{Ϻ ø=≥Tº≈£îb˛sTT ø£+ø£s¡ ‘Ó* Á|üe÷<äã]‘·+>± e÷sêsTT s√&É¢ô|’ >∑T+‘·\T @sêŒ&ç Á|üe÷<äø£s¡+>± e÷s¡&É+‘√ Äj·÷ Á>±e÷\ Á|ü»\T sêø£b˛ø£\≈£î rÁe nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. s√&ÉT¶≈£î b˛dæq eT{Ϻ >∑T+‘·\T>± e÷s¡&É+‘√ ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\T yÓfi¯¢˝Òì <äTdæú‹ HÓ\ø=+~. eT+&É\+˝Àì #·+Á<äø±˝Ÿ qT+∫ <ëdü]>∑T&Ó+ #·+Á<äø±˝Ÿ

qT+∫ _#·˝Ÿ ‘ê+&Ü≈£î, ≈£î<äTs¡TeT\ Á>±eT+ qT+∫ meT&ç|üPsY, ‘√&ç qT+∫ q+<ë´s¡+ , b˛\ÿ+|ü*¢ qT+∫ ‹sêà\|üPsY Á>±e÷\≈£î yÓfi‚fl eT{Ϻ s√&ÉT¶ >∑T+‘·\ e÷j·T+>± e÷] n‘·´edüs¡ yêVü≤Hê\T yÓfi¯¢˝Òì <äTdæú‹ HÓ\ø=+<äì yês¡T yêb˛‘·THêïs¡T. M{Ï‘√ bÕ≥T uÛ≤>∑´+ ‘ê+&Ü≈£î yÓfi‚¢ s√&ÉT¢ ≈£L&Ü Ç<˚ |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ á s√&ÉT¢≈£î eTs¡eTà‘·T\T #˚|ü{≤º\ì Äj·÷ Á>±e÷\ yêdüT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

eT÷&ÛÉqeTàø±\≈£î eTT–+|ü⁄ m|ü&ÉT. ? ø√dæZ, |òæÁãe] 12 (ôd’ÿq÷´dt) : Ä<ÛäTìø£ j·TT>∑+˝À kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+‘√ Hê{Ï uÛ≤y ê\T, Ä˝À#·q\T, Jeq $<ÛëHê\‘√ n‘·´+‘· |ü]D‹ #Ó+~q H˚{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ eT÷&ÛÉq eTàø±\T ‹]– Á>±e÷\ Á|ü»\qT yÓ+{≤&É T‘·T+&É&É+ Ç$ Ä≥$ø£ |ü]dæú‘·T\qT ñdæø= \TŒ‘·THêïsTT. õ˝≤¢˝Àì n#·Ã+ù|≥ eT+&É\+ e\|ü≥¢ Á>±eT+˝À Hês¡eTà, \ø£åàeTà\ô|’ Á>±eTdüTÔ\T <ë&ç #˚dæq dü+|òüT≥q ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ eTTK´+>± õ˝≤¢˝Àì Hêsêj·TDù|≥ &ç$»Hé˝À eT÷&ÛÉqeTàø±\T m≈£îÿe>± n\TeTT≈£îHêïsTT. nuÛÑ+ X¯óuÛÑ+ ‘Ó*j·Tì ne÷j·Tø£ Á|ü»\T eTTK´+>± eTVæ≤fi¯\T H˚{ÏøÏ á eT÷&ÛÉqeTàø±\ dü+düÿè‹ì bÕ{ÏdüTÔHêïs¡T. u≤D≤eT‹ HÓ|ü+‘√ õ˝≤¢ n+‘·{≤ <ë&ÉT\T, düJe <äVü≤Hê\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. n<˚ rs¡T˝À >∑‘· eT÷&˚fi¯fl ÁøÏ‘·+ Hêsêj·TDù|≥˝À qs¡‡|üŒ nH˚ e´øÏÔì ø={Ϻ #·+ù|XÊs¡T. ≈£î≥T+ã+˝À @ ˇø£ÿ]øÏ nHês√>∑´+ dü+uÛÑ$+∫Hê Çø£ÿ&ç Á|ü»\≈£î yÓTT<ä≥>± >∑Ts¡TÔ≈£î e#˚Ã~ <˚e⁄ìï #˚j·T˝Ò<äì, ˝Ò<ë m\¢eTà, b˛wüeTà\T ø£s¡TDÏ+#·˝Ò<äì, XÊ+‹ #˚j·÷\H˚ Ä˝À#·q‘√ ñøÏÿ]_øÏÿ] ne⁄‘·T+{≤s¡T ‘·|üŒ.. &Üø£ºsY <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[¢ nHês√>±´ìøÏ >∑\ ø±s¡D≤\qT ‘Ó\TdüTø=ì ìyê]+#·Tø√e#·Tà nH˚ ne>±Vü≤q ˝Òø£b˛e&É+ $#ês¡ø£s¡+. Á|ü‹ e´øÏÔøÏ uÛÑøÏÔ nedüs¡+ ø±ì Áã‘·T≈£î\‘√ Ä≥˝≤&˚ uÛÑøÏÔì

¬s{Ϻ+|ü⁄ #˚düTø√e&É+ rÁe qcÕºìøÏ <ë] rdüTÔ+~. <Í˝≤Ôu≤<é eT+&É\ >√ø£|òükÕ¢u≤<é Á>±eT düMT|ü+˝À yê<ä+≈£î+≥ m\¢|üŒkÕ«$T Ä+»H˚j·TkÕ«$T <˚yê\j·T+˝À eT<ä÷›s¡T eT+&É\+ q+~|üVü‰&é Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q yÓTÆqsY u≤*ø£\qT CÀ–˙\T>± e÷]à yê] $\TyÓ’q J$‘ê\H˚ HêX¯q+ #˚dæq dü+|òüT≥q bÕsƒ¡≈£î\≈£î ‘Ó*dæ+<˚. <Ój·T´+, uÛÑ÷‘·+ ù|s¡¢‘√ @˝≤+{Ï ne>±Vü≤q ˝Òì kÕ«eTT\T, >∑Ts¡Te⁄\ e\¢ ne÷j·Tø£Á|ü»\T rÁe+>± qwüºb˛‘· THêïs¡T. Ä\j·÷\˝À |üì#˚ùd kÕ«eTT\≈£î XÊÁkÕÔ\ô|’ m˝≤+{Ï ne>±Vü≤q ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ yês¡T #Ó|æŒ+<˚ <Ó’eyêø£ÿ>± uÛ≤$+#˚ ìs¡ø£åsêdüT´˝…’q Á>±eTÁ|ü»\T Ä]úø£+>±, e÷qdæø£+>±, XÊØs¡ø£+>± qwüºb˛‘·÷ ‘·eT ÁbÕD≤\ MT~øÏ ‘Ó#·TÃø=+≥THêïs¡T. Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\ô|’ n~Ûø±s¡T\T, dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\T dü+|òüT≥q\T »]–q|ü&˚ Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ˝Ò<äì Vü≤˝Ÿ#·˝Ÿ #˚dü÷Ô Ä ‘·s¡Tyê‘· m˝≤+{Ï ne>±Vü≤q #·s¡´\T rdüT≈£îqï <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. á eT÷&ÛÉqeTàø±\≈£î eTT–+|ü⁄ |ü*πø<Ó|ü&√ #Ó|üŒ˝Òì Á|üX¯ï>±H˚ ñ+~. nsTT‘˚ eT÷&ÛÉqeTàø±\T, u≤D≤eT‹ e\¢ »s¡T>∑T‘·Tqï <ë&ÉT\qT ÁbÕ+‘ê\ yê]>± >∑T]Ô+∫ Ä ÁbÕ+‘· Á|ü»\≈£î ñ<ä´eTkÕúsTT˝À ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{Ϻ ne>±Vü≤q ø£*ŒùdÔ sêuÀj˚T s√E˝À¢ á <ë&ÉT\qT n]ø£≥ºe#·TÃ.

10 y˚\T Çe«\ì ô|q¸Hé‘√ düVü≤ ]f…ÆsYyÓT+{Ÿ uÒHé|òæ{Ÿ‡ ø£*Œ+#ê\ì n+>∑Héyê&ç πø+Á<ä\˝À ◊¬ø|æ‘√ CÀø£´+ ˝Ò≈£î+&É n+>∑Héyê&ç πø+Á<ä\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç˝≤+{Ï wüs¡‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü ô|+∫q ôd+≥sY n<Ó›\qT n+~+#ê\ì ‘·~‘·s¡ &çe÷+&é\ kÕ<Ûäq¬ø’ Bø£å\T #˚|ü{Ïq≥T¢ ‘Óa*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Hê{Ï Bø£å\˝À dæ◊{Ïj·TT õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T sê|òüTT, dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù y˚T\eTà õ˝≤¢ Hêj·T≈£îsê\T Ç+~s¡eTà, #·+Á<äø£fi¯, düs¡fi¯· ‘·~‘·s¡T\T

≈£îs¡TÃHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ◊{Ïj·TT õ˝≤¢ ø±s¡´<äs¡TÙ\T u≤˝Ÿsê+, #·+Á<äø±+‘Y, mdtm|òt◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù sêE, õ˝≤¢ Hêj·T≈£îsê\T Hê>∑eTDÏ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Á>±e÷\˝À >∑T|üeT+≥Tqï >∑T&É+u≤ n&ܶ≈£î\, |òæÁãe] 12 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\+˝Àì $$<Ûä Á>±e÷\˝À >∑T&É+u≤ s√Es√E≈£î ô|#·TÃMTs¡T‘·Tqï Ä]ø£{≤º*‡q m¬ø’‡CŸ Ä~Ûø±s¡T\T HêeTe÷Á‘·+>± e´eVü≤]düTÔ yê]øÏ n+<ë*‡q e÷eTTàfi¯flqT HÓ\HÓ\ rdüT¬øfi¯ó‘·Tqï≥T¢ nj·÷ Á>±e÷\ Á|ü»\T ns√|ædüTÔHêïs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì bıqïø£˝Ÿ, C≤q+ù|≥, X¯ø£sê|üPsY, ø£+<ä÷sY, ø=$Tà¬s&ç¶|ü*¢, >∑T&çã+&É, b˛\ÿ+|ü*¢, eTTkÕù|≥, ìC≤˝≤|üPsY e+{Ï Á>±e÷\˝À kÕsê neTàø±\T CÀs¡+<äT≈£î+≥THêïsTT. X¯Ksê|üPsY ‘ê+&Ü, dü÷]Ô‘ê+&Ü, ø£qø±|üPsY‘ê+&É, ‹e÷àsTT|ü*¢‘ê+&É, ø±{≤s¡+ ‘ê+&Ü\˝À ã{Ϻ\qT @sêŒ≥T #˚dæ yê{Ï <ë«sê nj·÷ Á>±e÷\˝À ôd’øÏ˝ŸyÓ÷≥s¡¢ <ë«sê kÕsêqT |ü≥º|ü>∑˝Ò $Áø£j·T<ës¡T\≈£î ‘·s¡*düTÔqï m¬ø’‡CŸ Ä~Ûø±s¡T\T ø£ì|æ+#·ø£b˛e&É+ >∑eTHês¡ΩeTì n+≥THêïs¡T. kÕsê ùd$+∫q Á|ü»\T nHês√>∑´\≈£î >∑T¬s’ ndüŒÁ‹ bÕ\e⁄‘·Tqï Ä~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ ìeTà≈£îì¬s‹Ôq≥T¢ e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì eTVæ≤fi¯\T yêb˛‘·THêïs¡T. eT<ä´+ <Ûäs¡\T M|üØ‘·+>± ô|s¡>∑&É+‘√ e÷¬sÿ{À¢ #Íø£>± <√]πø kÕsêô|’ j·TTe‘· ôd’‘·+ yÓTT>∑TZ#·÷|ü⁄‘·T kÕsê≈£î n\yê≥T |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. m¬ø’‡CŸ Ä~Ûø±s¡T\T HêeTe÷Á‘·+>± n|ü&É|ü&ÉT <ë&ÉT\T #˚düTÔqï≥T¢ #ÓãT‘·Tqï |üø£&É“+~>± kÕsêqT n]ø£≥º&É+˝À $|òü\eTe⁄‘·THêïs¡ì Á|ü»\T ns√|ædüTÔHêïs¡T. kÕsê ‘·j·÷]<ës¡T\ ô|’ m¬ø’‡CŸ Ä~Ûø±s¡T\T <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤ùdÔ kÕsê ‘·j·÷]<ës¡T\T eTs√e÷s¡T kÕsêqT $Áø£sTT+#·≈£î+&Ü e⁄+{≤s¡ì Á|ü»\T kÕsê ùd$+∫ nHês√>∑´\≈£î >∑T]ø±≈£î+&Ü #·÷&Ü*‡q u≤<Ûä´‘· Ä~Ûø±s¡T\ ô|’ ñ+<äì Ç+{Ïj·T»e÷ì kÕsê ùd$+∫ uÛ≤s¡´|æ\¢\qT ~≈£îÿ‘√#·ì |ü]dæú‘·T˝À¢ e~˝ÒdüTÔq dü+<äs¡“¤\T e⁄Hêïj·Tì M{Ïì >∑eTì+∫ Ç|üŒ{Ϭø’q Á>±e÷\˝À kÕsê $Áø£j·T<ës¡T\ ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

áeTT C≤‹ |üøÏå ô|+|üø£+‘√ n~Ûø£ ˝≤uÛ≤\T qyêuŸù|≥, |òæÁãe] 12 (ôd’ÿq÷´dt) : n<√ $<˚o C≤‹ |üøÏå.. á C≤‹øÏ dü+ã+~Û+∫q ∫qï |üøÏå ø=Hê\Hêï y˚\ s¡÷bÕj·T\T yÓ∫Ã+#ê*‡+<˚. Çø£ >∑T&ÉT¶ ≈£L&Ü n<˚ kÕúsTT˝À |ü\T≈£î‘·T+~. Bìï Ç|üŒ{Ïπø ø=+‘·eT+~ ô|+#·T‘·÷ n~Ûø£ ˝≤uÛ≤\T >∑&çdüTÔHêïs¡T. ø±ì Ç˝≤+{Ï |ü≈£åî\T ô|+#ê\+fÒ u≤´+ø£s¡T¢ eTT+<äT≈£î eùdÔ ø±ì kÕe÷q´ ¬s’‘·T≈£î M{Ïì ô|+#·&É+ kÕ<Ûä´+ ø±<äì ô|+|üø£+<ës¡T\T n+≥THêïs¡T. >∑&ç∫q mì$T~, ‘=$Tà~ dü+e‘·‡sê\T>± eTq sêÁwüº+˝À ≈£L&Ü ÄÁùdº*j·÷ C≤‹øÏ #Ó+~q áeTT |ü≈£åî\qT ø=+‘·eT+~ ¬s’‘·T\T ô|+#·T‘·T n~Ûø£ ˝≤uÛ≤\T >∑&çdüTÔHêïs¡T. |üøÏå ô|+|üø±ìøÏ n~Ûø£ ô|≥Tºã&ç ñ+&É&É+‘√ #ê˝≤eT+~ ¬s’‘·T\T M{Ï ô|+|üø£+˝À yÓqTø£+» y˚düTÔ+&É>±.. Çø£ÿ&ç yê‘êes¡D+ yê{ÏøÏ nqT≈£L*düTÔ+<√ ˝Ò<√qqï uÛÑj·T+‘√ eT]ø=+‘· eT+~ yÓqøÏÿ yÓfi≤¢s¡T. |üøÏå e÷+dü+ Ç‘·s¡ <˚XÊ\≈£î m>∑TeT‹ ø±e&É+‘√ M{Ï e÷+kÕìøÏ n~Ûø£ <Ûäs¡ |ü\T≈£î‘·T+~.

nsTT» |òæÁãe] 12 (ôd’ÿq÷´dt) : |ü≥ºD+˝À ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT ãkÕº+&é ≈£L&É*˝À me÷]Œmdt Hêj·T≈£î\T <Ûäsêï, sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± me÷à]Œmdt Hêj·T≈£î\T sêE e÷~>∑ , <˚yÓ+<äsY e÷~>∑\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVü≤»q k˛wü*düTº bÕغ n<Ûä´≈£åî\T eT+<ä ø£èwüí e÷~>∑ #˚|ü{Ϻq Bø£å≈£î eT<䛑·T>± H˚&ÉT me÷à]Œmdt Hêj·T≈£î\T sêkÕÔs√ø√ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. uÛÑÁ<ë#·\+ Á|ü»\T ‘Ó\+>±D>± ñ+{≤eT+≥T ìs¡düq\T e´ø£Ô+ #˚düTÔqï |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T>±˙, C…mdæ Hêj·T≈£î\T>±ì d”e÷+Á<Ûä˝À uÛÑÁ<ë#·\+ ø£\T|ü⁄‘êeTì n+fÒ n|üŒ&ÉT }Vü≤»q‘· yês¡Ô\≈£î $s¡T#·TÃ≈£î|ü&ܶs¡T. ø±˙ H˚&ÉT 200 Á>±e÷\T d”e÷+Á<ä˝À ø£\T|ü⁄‘·T πø+Á<ä ø±´_H˚{Ÿ ìs¡ísTTùdÔ ø£˙dü+ yês¡T @$T e÷{≤¢&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. Ä~yêdüT\≈£î me÷à]Œmdt n+&É>± ñ+≥T b˛sê&ÉT‘êeTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·eT ìs¡íj·T+ yÓqøÏ rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À e÷s¡|üŒ, sêE, $H√<é, sêE,sêeTT\T, \ø£åàqï, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

»eTTà\eTà Ä\j·÷_Ûeè~›øÏ eT+Á‹ X¯+KTkÕú|üq >∑∑<ë«\ s¡÷s¡˝Ÿ |òæÁãe] 12 (ôd’ÿq÷´dt) : õ˝≤¢˝À Á|üdæ~› >±+∫q »eTTà\eTà <˚yê\j·T+ n_Ûeè~›øÏ ‘êq e+‘·T>± ‘êqT düj·TX¯≈£îÔ\ ø£èwæ #˚kÕÔHêïì sêÁwüº bÂs¡dü+ã+<Ûë\ XÊU≤ eT+Á‹ &ç.¬ø ns¡TD nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ >∑<ë«\ düMT|ü+˝Àì l »eTTà\eTà <˚yê\j·T+ e<ä› düs¡«Áoj·T øÏ+<ä eT+p¬s’q s¡÷. 15.59\‘√ ìsêà+#˚ Ä]‡ π>{Ÿ, n\Vü‰s¡+, ¬s+&ÉT <ä«C≤ düú+u≤+ Á|ü‹wüº\≈£î dü+ã+~+∫q ìsêàD |üqT\≈£î bÂs¡düe÷#ês¡ dü+ã+<Ûë\ XÊK eT+Á‹ X¯+KTkÕú|üq

>±$+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ »eTTà\eTà <˚yê\j·÷_Ûeè~›øÏ eTÚ*ø£ edü‘·T\ ø£\Œq≈£î nìï #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ #Ó’s¡àHé >∑&ɶ+ ø£èwüí¬s&ç¶, e÷J eTTì‡bÕ˝Ÿ #Ó’s¡àHé _mdt πøX¯yé, Hêj·T≈£î\T d”‘êsêe÷¬s&ç¶, |ü<ëà¬s&ç¶, »j·Tdæ+Vü≤¬s&ç¶, yÓ+ø£Á{≤eTT\T, eT~›˝Ò{Ï, <˚yê\j·T #Ó’s¡àHé \ø£åàqï, áy√ |ü⁄πs+<äsY, dæã“+~ s¡$Á|üø±wt, dü+Jyé¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Ä–ïe÷|üø£ πø+Á<ä+ @sêŒ≥T ø£˝ÒHê »&ÉÃs¡¢, |òæÁãe] 12 (ôd’ÿq÷´dt) : »&ÉÃs¡¢˝À Ä–ïe÷|üø£ πø+Á<ä+ ø£\>±H˚ $T>∑\qT+<ë n+fÒ ne⁄qH˚ #ÓbÕŒ*. Ä–ïe÷|üø£ πø+Á<ä+ @sêŒ≥T≈£î mìïø£\ düeTj·T+˝ÀH˚ Hêj·T≈£î\T Ç∫Ãq Vü‰$T\T Á|üø£≥q\πø |ü]$T‘·eTe⁄‘·THêïsTT. y˚dü$˝À Ä–ïÁ|üe÷<ä+ Ä~Ûø£+>± »]π> neø±X¯+ e⁄Hêïj·Tì ¬s’‘·T\T Á|ü»\T uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. »&ÉÃs¡¢ eT+&É\+˝À mø£ÿ&É Ä–ïÁ|üe÷<ä+ »]–Hê eTVü≤ã÷uŸq>∑sY qT+&˚ yêVü≤Hê\T sêyê*‡ e⁄+~. >∑‘·+˝À Ä–ïÁ|üe÷<ë\qT <äèwæº˝À e⁄+#·T≈£îì »&ÉÃs¡¢˝À ô|ò’sYùdºwüHéqT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Á|ü‹bÕ<äq #ê˝≤ ø±\+>± e⁄+~. Ä~yês¡+ »&ÉÃs¡¢ eT+&É\+ øÏcÕºs¡+, b˛˝Ò¢|ü*¢, sê|òüTy˚+<äsY, Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ nH˚ ¬s’‘·T\≈£î #Ó+~q bı˝≤¢˝À >∑&ç¶yêeTT, ø£+~ |ü+≥ <ä>∑›yÓTÆq≥T¢ Bì ø±s¡D+>± s¡÷.50y˚\ y˚Ts¡≈£î ndæúqwüº+ yê{Ï*¢+<äì nø£ÿ&˚ e⁄qï |üX¯óe⁄\T >±j·T|ü&çq≥T¢ yês¡T yêb˛j·÷´s¡T. n˝≤π> eT+&É\+˝Àì ã+&ÉMT~|ü*¢ •yês¡T˝À ø£+~|ü+≥‘√, >∑&çyêeTT, |üX¯óe⁄\bÕø£ ø±*b˛sTT \ø£å s¡÷bÕj·÷\ es¡≈£î ndæúqwüº+ yê{Ï*¢+<äHêïs¡T. y˚dü$˝À Ä–ïÁ|üe÷<ä+ Ä~Ûø£+>± »]π> neø±X¯+ e⁄Hêïj·Tì ¬s’‘·T\T Á|ü»\T uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. >∑‘·+˝À u≤˝≤q>∑sY eT+&É\+ s¡+>±¬s&ç¶>∑÷&É+˝À eTVæ≤fi¯

ì|üŒ{Ï+#·T≈£îì Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç+~. düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï Ä–ïe÷|üø£ dæã“+~ õ˝≤¢ πø+Á<ä+ qT+&ç yÓfi‚fl˝À>±H˚ nyÓT‘√ bÕ≥T >∑T&çôd |üP]Ô>± ø±*b˛sTT+~. m+&Üø±\+ ns¡+ã+˝ÀH˚ Ç˝≤ e⁄+fÒ e#˚à ø±\+˝À |ü]dæú‘·T\T m˝≤ ñ+{≤jÓ÷ nH˚ ~>∑T\T Á>±MTD ÁbÕ+‘· Á|ü»˝À¢ HÓ\≈£î+~. u≤<˚|ü*¢ e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ˝À k˛eT, eT+>∑fi¯, ãT<Ûäyês¡˝À¢ |ü‹Ôø=qT>√fi¯ófl »s¡T>∑T‘êsTT. >∑‘·+˝À e÷¬sÿ{Ÿ˝À |ü‹Ô $Áø£j·÷\ düeTj·T+˝À Ä–ïÁ|üe÷<ä+ »]– uÛ≤Ø qwüº+ yê{Ï*¢+~. á ø±s¡D+>± |ü‹Ô $Áø£j·T düeTj·T+˝À õ˝≤¢ πø+Á<ä+ qT+&ç ô|ò’sY Ç+»Hé rdüT≈£îe∫à n+<äTu≤≥T˝À e⁄+&˚~ ø±ì Á|üdüTÔ‘·+ n |ü]dæú‹ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T n+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. y˚dü$˝À Ä–ïÁ|üe÷<ä+ Ä~Ûø£+>± »]π> neø±X¯+ e⁄Hêïj·Tì ¬s’‘·T\T Á|ü»\T uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· myÓTà˝Ò´ #·+Á<äX‚KsY, e÷õ myÓTà˝Ò´\T eT\T¢s¡$, \øå±à¬s&ç¶\‘√ bÕ≥T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T eT+<ä»>∑Hê<∏ä+, πød”ÄsY es¡≈£î Ms¡T mìïø£\ düeTj·T+˝À πø+Á<ä+ @sêŒ≥T≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTì Vü‰$T\T Ç∫Ãqyêπs. mìïø£\T sêe&É+ ¬>\e&É+, |ü<ä$ø±\+ eTT>∑j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+~ ø±ì Á|ü»\≈£î Ç∫Ãq Vü‰$T e÷Á‘·+ »s¡>∑&É+˝Ò<äT.

VaarthaTarangalu. Printed Published and owned by K.A.Vijayaraju Printed at S.R.Publications,Amberpet,Hyderabad, Published from H.No: 1-9-9/1/A/23. F.NO: 301, Suryasadan Near e -seva Ramnagar Hyderabad. 48. Editor.K.A.VijayaRaju Ph.040-27421188, cell:9440788196, Website: www.vaarthatarangalu.com.Email: vtarangalu.222208@gmail.com, RNI.NO:APTEL 2006/18987,

13 02 14 vaarthatarangalu web  
13 02 14 vaarthatarangalu web