Page 1

TELUGU DAILY

ôV’≤<äsêu≤<é 12`6`2014 >∑Ts¡Tyês¡+

Publishing In: Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada

‰

www.indianewstoday.co

dü+|ü⁄{Ï:3 dü+∫ø£: 04 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

‘Ó \ +>±D Á | ü » \ ø£ \ kÕø±s¡ y Ó T Æ + ~ d”e÷+Á<Ûä yÓ’|ü⁄ ªbÕ]ÁXÊ$Tø£μ |üs¡T>∑T\T!

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé11: sê»<Ûëì mø£ÿ&√ ‘Ó©<äT.. n|ü⁄Œ˝…+‘√, ÄdüTÔ˝…+‘√ ndü˝Ò ‘Ó©<äT. |üqTï\ e´eVü‰s¡+ z ø=*øÏÿ sê˝Ò<äT. πø+Á<ä+ Ç#˚à kÕj·T+ dü+>∑‹ düπs dü].. yÓs¡dæ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü]dæú‹ n>∑eT´>√#·s¡+. nsTTHê, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ yÓ’|ü⁄ bÕ]ÁXÊ$Tø£ s¡+>∑+ |üs¡T>∑T\T rk˛Ô+<ä≥. Ç|üŒ{Ï<ëø± ôV’≤Á<ëu≤<éì πø+Á<ä+>± #˚düT≈£îì ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ø=qkÕ–düTÔqï |ü\T dü+düú\T, Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·eT uÒdtì ªwæ|òtºμ #˚düT≈£î+≥THêïj·T+≥÷ $÷&çj·÷˝À ø£<∏äHê\T $ìŒdüTÔHêïsTT. Ç|üŒ{ÏøÏ|ü⁄Œ&ÉT ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ 800 ]õdüºsY¶ ø£+ô|˙\T Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸøÏ ‘·s¡* yÓfi≤flj·Tqï~ $÷&çj·÷˝À $ìŒdüTÔqï ø£<∏äHê\ kÕsê+X¯+. e+<ä\ ø£+ô|˙\T ª≈£L´μ˝À e⁄Hêïj·T˙, sê»<Ûëìô|’ düŒwüº‘· eùdÔ Ä ø£+ô|˙\˙ï d”e÷+Á<Ûä≈£î ‘·s¡* yÓfi≤Ôj·T˙ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À n~Ûø±s¡ bÕغøÏ e‘êÔdüT |ü\T≈£î‘·Tqï $÷&çj·÷ dü+düú\T }<äs¡>=fÒºdüTÔHêïsTT. ì»+>±H˚ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ bÕ]ÁXÊ$Tø£+>± n+‘· nqT≈£L\ |ü]dæú‘·T\T ø£*– e⁄+<ë.? n+fÒ ªe⁄+~μ nH˚ düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ*‡+<˚. ø±˙, ø=‘·Ô sêh+˝À |ü]dæú‘·T\ô|’ Ç|üŒ{ÏøÏ|ü⁄Œ&ÉT n+#·Hê y˚ùdj·T&ÜìøÏ @ bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘êÔ

‘=+<äs¡|ü&És¡T. ªsêsTTrμ\ #·T≥÷ºH˚ @ bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô Ä˝À#·q˝…’Hê kÕ>∑T‘êsTT. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸøÏ Á|ü‘˚´ø£ ¨<ë edüTÔ+~ >∑qTø£.. nqï Ä˝À#·HÓ’‘˚ n≥T yÓ’|ü⁄>± bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô*ï |üs¡T>∑T rsTTdüTÔ+~>±˙, eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·≈£î+&Ü me¬s’Hê m+<äT≈£î eTT+<ä&ÉT>∑T y˚kÕÔs¡T.? $»j·Tyê&É ` >∑T+≥÷s¡T eT<Ûä´ sê»<Ûëì <ë<ë|ü⁄ U≤j·TyÓTÆb˛sTT+<äqï yê<äq\T $ìŒdüTÔHêï, Á|üuÛÑT‘·« |üs¡+>± bÕ]ÁXÊ$Tø£ s¡+>∑+ô|’ m˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ Á|üø£{ÏdüTÔ+<äqï~ Çø£ÿ&É ø°\ø£yÓTÆq $wüj·T+. πs|ü⁄ »s¡>∑uÀj˚T Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ø±´_HÓ{Ÿ uÛÒ{° nq+‘·s¡+ #ê˝≤ $wüj·÷\ô|’ düŒwüº‘· edüTÔ+~. 2 \ø£å\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À |ü]ÁX¯eT*ï HÓ\ø=\Œ&ÜìøÏ bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\T dæ<äΔ+>± e⁄Hêïs¡qï~ ì]«yê<ë+X¯+. ø±˙, Ä ô|≥Tºã&ÉT\T sêyê\+fÒ, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·«+ bÕ]ÁXÊ$Tø°ø£s¡DqT Áb˛‘·‡Væ≤+#ê*, <ëìøÏ ‘·–q eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷*ï ø£*Œ+#ê*. bÕ]ÁXÊ$Tø°ø£s¡D $wüj·T+˝À #·+Á<äu≤ãTø£+≥÷ z ôdŒwü˝Ÿ ª$»Héμ e⁄+~ >∑qTø£, Ä ø√D+˝À bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\T eTT+<˚ dæ<äΔeTj·÷´s¡˙ nqTø√e#·TÃ. nsTT‘˚ bÕ]ÁXÊ$Tø±_Ûeè~Δ mø£ÿ&É.? nqï<ëìô|’ düôdŒHé‡

e÷Á‘·+ Ç+ø± ‘=\–b˛˝Ò<äT. Á|ü<Ûëq+>± $XÊK|ü≥ï+, ø£s¡÷ï\T, ‹s¡T|ü‹ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢H˚ bÕ]ÁXÊ$Tø±_Ûeè~ΔøÏ m≈£îÿe neø±X¯+ e⁄+<äH˚~ z n+#·Hê. ø±>±, ª‘·s¡*b˛e&É+ ø±<äT.. $düÔ]+#·&É+ e÷Á‘·y˚T..μ nì ø=+<äs¡T bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\T ªôV’≤Á<ëu≤<é qT+∫ U≤∞ #˚düTÔqï..μ nH˚ yês¡Ô\ô|’ düŒ+~düTÔHêïs¡T. ˇø£ÿ{Ï e÷Á‘·+ ì»+. ‘·s¡*b˛e&ÉeT+≥÷ »]–‘˚ ôV’≤Á<ëu≤<é Ä<ëj·T+ <ës¡TD+>± |ü&çb˛‘·T+~. n<˚ ª$düÔ]+#·&É+μ »]–‘˚ e÷Á‘·+, ôV’≤Á<ëu≤<éøÏ BÛ≥T>± Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À Ä<ëj·T+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&ç+~.. Á|üuÛÑT‘·« |üs¡+>± ìs¡íj·÷\T ‘Ós¡yÓqTø£ #·ø£#·ø± »]–b˛‘·THêïsTT.. á H˚|ü<∏ä´+˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ˝À≥T ã&Ó®{Ÿ qT+∫ ãj·T≥≈£î sêyê\+fÒ n~ bÕ]ÁXÊ$Tø±_Ûeè~Δ‘√H˚ kÕ<Ûä´+. nsTT‘˚, bÕ]ÁXÊ$Tø±_Ûeè~Δ ù|s¡T‘√ |ü#·Ãì |ü+≥ bı˝≤*ï e÷j·T+ #˚j·T≈£î+&Ü e⁄+&˚˝≤ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·«+ dü]ø=‘·Ô bÕ\d”‘√ eTT+<äTø=ùdÔ.. nìï $<Ûë˝≤ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ n_Ûeè~Δ |ü<∏ä+˝À <ä÷düT≈£îb˛‘·T+~. #·÷<ë›+.. @+ »s¡T>∑T‘·T+<√.. eTTK´eT+Á‹ #·+Á<äu≤ãT Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸì @+ #˚kÕÔs√.!

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé11: ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ø£\ kÕø±s¡yÓTÆ+<äì >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé nHêïs¡T. e+<ä˝≤~eT+~ j·TTe≈£î\ ‘ê´>±\ |òü*‘·+ e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D sêh+ @s¡Œ&ç+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêh ñuÛÑj·TdüuÛÑ\qT<˚›•+∫ ãT<Ûäyês¡+ >∑es¡ïsY Á|üdü+–+#ês¡T. >∑es¡ïsY Á|üdü+>∑+˝Àì eTTU≤´+XÊ\T... Q ‘Ó\+>±D sêh Á|ü»\ dü+πøåe÷ìøÏ ◊<˚fi¯¢˝À s¡÷.\ø£åø√≥T¢ Q ‘·+&Ü\T, –]»q Á>±e÷\qT |ü+#êj·Tr\T>± e÷s¡TkÕÔ+ Q dü+πøåeT |ü<∏äø±\ |òü˝≤\T \_Δ<ës¡T\≈£î n+<˚˝≤ #·÷kÕÔ+ Q »s¡ï*düTº\≈£î s¡÷.10ø√≥¢‘√ dü+πøåeT ì~Û @sêŒ≥T Q sê»ø°j·T n$˙‹ì s¡÷|ü⁄e÷|ü⁄‘ê+ Q Á|ü‹ ¬s’‘·T≈£î s¡÷.\ø£å es¡≈£î s¡TDe÷|ò” Q ‘Ó\+>±D˝À >=\TdüTø£≥Tº #Ós¡Te⁄\ n_Ûeè~Δ Q sêuÀy˚T eT÷&˚fi¯ó¢ #Û·rÔdt>∑&Ûé qT+∫ $<äT´‘Y ø=qT>√\T Q neTs¡T\ ≈£î≥T+u≤\qT nìï $<Ûë˝≤ Ä<äT≈£î+{≤eTì >∑es¡ïsY ‘·q Á|üdü+>∑+˝À ù|s=ÿHêïs¡T.

>∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé

>∑es¡ïsY Á|üdü+>∑+ ‘Ósêdü mìïø£\ y˚Tìô|òk˛º˝≤ ñ+~: uÛ≤»bÕ ¬s’‘·T\ ÄX¯\T ˙s¡T>±πsÃ˝≤ >∑es¡ïsY Á|üdü+>∑+ ñ+<äì uÛ≤»bÕ ñ|üdüuÛ≤|ü‹ |ü<ä$ô|’ $|üøå±\T ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. XÊdüqdüuÛ≤|üø£å H˚‘· ¬ø.\ø£ÎDY yê´U≤´ì+#ês¡T. nôd+;¢ MT&çj·÷bÕsTT+{Ÿ N|òt$|t>± q˝≤¢\ z<˚\T e<ä› \ø£ÎDY e÷{≤¢&ÉT‘·÷.... >∑es¡ïsY Á|üdü+>∑+ ‘Ósêdü mìïø£\ y˚Tìô|òk˛º˝≤ ‘Ó\+>±D sêh Á|üuÛÑT‘·« N|òt $|t>± q˝≤¢\ z<˚\T ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. ñ+<äHêïs¡T. ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À¢ πød”ÄsY #Ó|æŒqy˚ >∑es¡ïsY #ÓbÕŒs¡Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« $|t>± uÀ<ÛäHé myÓTà˝Ò´ wüø°˝Ÿ ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. ;@d” düe÷y˚X¯+ s¡TDe÷|ò”ô|’ m≥Te+{Ï düŒwüº‘· Çe«˝Ò<äHêïs¡T. eTT–dæq ñ|üdüuÛ≤|ü‹ mìïø£ e´eVü‰s¡+ ‘Ó\+>±D XÊdüqdüuÛÑ ;@d” düe÷y˚X¯+ eTT–dæ+~. áHÓ\ 14es¡≈£î ‘Ó\+>±D sêh XÊdüqdüuÛÑ ñ|üdüuÛ≤|ü‹ mìïø£ e´eVü‰s¡+ eTT–dæ+~. ñ|ü XÊdüqdüuÛÑ düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì ;@d”˝À ìs¡ísTT+#ês¡T. >∑es¡ïsY düuÛ≤|ü‹ |ü<ä$øÏ Ç|üŒ{Ïπø ‘êeTT nuÛÑ´]úì Á|üø£{Ï+#êeTì, Ç|ü&ÉT e÷πsà Á|üdü+>±ìøÏ <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*ù| rsêàq+ô|’ πs|ü⁄ #·s¡Ã »s¡>∑qT+~. 13q neø±X¯+ ˝Ò<äì eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY düŒwüº+ #˚XÊs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À >∑es¡ïsY Á|üdü+>±ìøÏ <Ûäq´yê<ä+ ‘Ó*ù| rsêàq+ô|’ d”m+ düe÷<Ûëq+ neø±X¯eTT+fÒ |ü]o*kÕÔeTì πød”ÄsY $|üøå±\‘√ nqï≥T¢ düe÷#ês¡+. ñ+≥T+~. áHÓ\ 14q eT÷&ÉT rsêàHê\qT Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|≥ºqT+~.

uÛ≤Ø es¡¸+‘√ ì*∫b˛sTTq >±*+|ü⁄ eTs√ $<ë´]ú eTè‘·<˚Vü≤+ yÓ*øÏr‘· Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Væ≤e÷#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ, pHé11: ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #Ó+~q Ç+õ˙]+>¥ $<ë´s¡Tú\T >∑\¢+‘Ójq Væ≤e÷#·˝Ÿ Á|ü<˚XŸ˝Àì _j·÷dt q~, ˝≤]® &Ü´+ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ãT<Ûäyês¡+ uÛ≤Ø es¡¸+ ≈£îs¡Tk˛Ô+~. <ë+‘√ m˙¶ÄsYm|òt ãè+<ë\T >±*+|ü⁄ #·s¡´\qT ì*|æy˚XÊsTT. Væ≤e÷#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ˝Àì _j·÷dtq~˝À ãT<Ûäyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ eTs√ $<ë´]ú eTè‘·<˚Vü‰ìï düVü‰j·Tø£ dæã“+~ yÓ*øÏrXÊs¡T. ˝≤]® &Ü´yéT≈£î ~>∑Teq 6 øÏ.MT düMT|ü+˝Àì z|” Hê˝≤ e<ä› $<ë´]ú eTè‘·<˚Vü‰ìï ø=qkÕ>∑T‘√+~. q~˝À CÀs¡T>± ˙{Ï Á|üyêVü≤+.. ãTs¡<ä m≈£îÿe>± ñ+&É≥+‘√ >∑T]Ô+#ês¡T. $esê\T ‘Ó*j·÷*‡ ñ+~. eT÷&√ s√E ø=qkÕ–q >±*+|ü⁄ düVü‰j·Tø£#·s¡´\≈£î Ä≥+ø£y˚Ts¡Œ&ÉT‘√+~. _j·÷dtq~˝À >∑\¢+‘Ó’q $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ n<Ûë´|ü≈£î&ç‘√ düVü‰ yÓTT‘·Ô+ 24 eT+~ eT÷&√s√E >±*+|ü⁄ ø=qkÕ–+~. >∑\¢+‘·e«>± Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Äs¡T m˙¶ÄsYm|òt, mdtmdt;, Væ≤e÷#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ eTè‘·<˚Vü‰\qT yÓ*øÏrXÊs¡T. Ç+ø± 18 b˛©düT\T 9uÀ≥¢ kÕj·T+‘√ >±*+|ü⁄ eT+~ø√dü+ >±*düTÔHêïs¡T. m>∑TeÁbÕ+‘·+˝À ø=qkÕ–+#ês¡T. _j·÷dt q~˝À ˙{ÏeT≥º+ eT+#·Tø£]– Á|üeVæ≤düTÔ+&É≥+‘√ q~˝À ˙s¡T

eT<Ûä´ nπs_j·÷ düeTTÁ<ä+˝À ªHêqø˘μ ‘·TbÕqT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, pHé11: ‘·÷s¡TŒ eT<Ûä´ nπs_j·÷ düeTTÁ<ä+˝À ‘·TbÕqT @s¡Œ&çq≥T¢ uÛ≤s¡‘· yê‘êes¡D XÊK ‘Ó*|æ+~. BìøÏ Hêqø˘ nH˚ ù|s¡TqT Ksês¡T #˚XÊs¡T. Ç~ Á|üdüTÔ‘·+ eTT+ãsTT |ü•ÃeT`HÓ’s¡T‹ ~X¯˝À 670 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À πø+ÁBø£è‘·yÓTÆ ñ+~. Ç~ Áø£eT+>± áXÊq´ ~X¯>± |üj·Tì+∫ ˇeTHé rs¡+yÓ’|ü⁄ ‘·s¡*b˛j˚T neø±X¯+ ñ+~. Bì Á|üuÛ≤e+ e\¢ |ü•ÃeT rs¡+˝Àì sêÁcÕº˝À¢ yêq\T ≈£î]ùd neø±X¯+ ñqï≥T¢ ì|ü⁄DT\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. eTq sêh+ô|’ Bì Á|üuÛ≤e+ ô|<ä›>± ñ+&Éø£b˛e#·Ãì <˚X¯+˝À s¡T‘·T|üeHê\T y˚>∑+>± $düÔ]+#·&ÜìøÏ Ç$ ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êj·Tì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ eT+Á‘·T\≈£î XÊK\ πø{≤sTT+|ü⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é: Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·«+˝À Ç{°e\ eT+Á‘·T\T>± Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ #˚dæq yê]øÏ XÊK\qT πø{≤sTT+#ês¡T. eT+Á‘·T\≈£î πø{≤sTT+∫q XÊK\ $esê\T Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT eTTK´eT+Á‹, kÕ<Ûës¡D |ü]bÕ\q, Hê´j·TXÊK, eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T, ô|≥Tºã&ÉT\T, $<äT´‘·TÔ, yêDÏ»´+, |ü]ÁX¯eT\T, dæìe÷{ÀÁ>∑|ò”, |üsê´≥ø£, Ç‘·s¡T\≈£î πø{≤sTT+#·ì XÊK\T πøá ø£èwüíeT÷]Ô ñ|ü eTTK´eT+Á‹, ¬syÓq÷´, kÕº+|ü⁄\T, ]õùdZwüqT¢ mHé. ∫qsê»|üŒ ñ|üeTTK´eT+Á‹, ¨+XÊK, $|ü‘·TÔ\ ìs¡«Vü≤D j·TqeT\ sêeTø£èwüflí&ÉT Ä]úø£, Á|üD≤[ø£, yêDÏ»´ |üqTï\T, XÊdüqdüuÛÑ e´eVü‰sê\T d”ôV≤#Y. nj·T´qïbÕÁ‘·T&ÉT |ü+#êj·Tr sêCŸ, Á>±MTD ˙{Ïdüs¡|òüs¡, mHéÄsYáJmdt _. >√bÕ\ø£ècÕí¬s&ç¶ |üsê´es¡D, n≥M XÊK,

XÊgkÕ+πø‹ø£, düVü≤ø±s¡ XÊK <˚$H˚ì ñe÷eTùV≤X¯«s¡sêe⁄ ˙{ÏbÕs¡T<ä\, »\eqs¡T\ ìs¡«Vü≤D |æ. Hêsêj·TD |ü⁄s¡bÕ\ø£, |ü≥ºD≤_Ûeè~Δ XÊK |ü]{≤\ düT˙‘· bÂs¡düs¡|òüsê\ XÊK Á|ü‹ÔbÕ{Ï |ü⁄˝≤¢sêe⁄ e´ekÕj·TXÊK ø±$TH˚ì lìyêdt Äs√>∑´, yÓ’<ä´$<ä´ >∑+{≤ lìyêdüsêe⁄ $<ë´ XÊK |ü˝…¢ s¡|òüTTHê<∏ä¬s&ç¶ düe÷#ês¡, bÂs¡dü+ã+<Ûë\T, ◊{°XÊK |”‘·\ düTC≤‘· eTVæ≤fi≤, d”Y dü+πøåeTXÊK øÏ+»sê|ü⁄ n#ÓÃHêïj·TT&ÉT ø±]àø£XÊK dæ<ëΔ sê|òüTesêe⁄ s¡yêD≤, s√&ÉT¢, uÛÑeHê\T øÏ$T&ç eTèD≤[ì Á>±MTD≤_Ûeè~Δ, Vü≤Ödæ+>¥, XÊìfÒwüHé ø=\T¢ s¡M+Á<ä ;d” dü+πøåeT+, #˚H˚‘·, m¬ø’‡CŸ ÄsY. øÏXÀsYu≤ãT kÕ+|òæTø£, –]»q dü+πøåeT XÊK e÷DÏø±´\sêe⁄ <˚yê<ëj·T XÊK

>∑Ts¡j·÷´s¡T. Á|üyêVü≤ ñ<äΔè‹øÏ |ü&Ée uÀsê¢ |ü&É≥+‘√ q\T>∑Ts¡T ◊{°;|” dæã“+~ ˙{Ï˝À ø=≥Tº≈£îb˛j·÷s¡T. ø=≥Tº≈£îb˛sTTq dæã“+~ì <√&É Á>±eT+ e<ä› s¡øÏå+∫ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ eT+Á‹ ˝≤]®&Ü´+ e<ä› ◊{°;|” dæã“+~øÏ Á|üe÷<ä+ Hêsêj·TD, ‘Ó\+>±D sêh ¨+eT+Á‹ >∑\¢+‘Ó’q $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ >±*düTÔqï ◊{°;|” HêsTTì q]‡+Vü‰¬s&ç¶\T |òüT≥Hêdüú\+˝ÀH˚ dæã“+~ ˝≤]® &Ü´yéT e<ä› Á|üe÷<ëìøÏ ñ+&ç düVü‰j·Tø£ #·s¡´\qT |üs¡´y˚øÏådüTÔHêïs¡T. |ü~ &çÁ^\ø£+fÒ ‘·≈£îÿe ñc˛íÁ>∑‘·˝À ñ+~. B+‘√ düVü‰j·Tø£ dæã“+~ q~˝À >±*+|ü⁄ #˚ |ü≥º&É+ ø£wüº+>± e÷]+~. eTs√yÓ’|ü⁄ kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+ kÕj·T+‘√ >±*+|ü⁄ #˚|üfÒº+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔHêïs¡T.


>∑Ts¡Tyês¡+ 12, pHé 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ mÁs¡>∑T+≥¢, pHé 11: ø£&É|ü õ˝≤¢˝Àì sêj·T\d”eT <∏äs¡à˝Ÿ $<äT´‘Y πø+Á<ä+(Äغ|”|”)˝À u§>∑TZ ø=s¡‘· ø±s¡D+>± ¬s+&ÉT j·T÷ì≥¢˝À $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô ì*∫b˛sTT+~. k˛eTyês¡+ sêÁ‹ u§>∑TZ ì\«\T ‘·–Zb˛e&É+‘√ 3, 4 j·T÷ì≥¢qT n~Ûø±s¡T\T ì*|æy˚XÊs¡T. B+‘√ 420 j·T÷ì≥¢ $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô ì*∫b˛sTT+~. $T–*q 1, 2, 5 j·T÷ì≥¢˝À e÷Á‘·y˚T $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô »]–+~. eT+>∑fi¯yês¡+ dæ+>∑πsDÏ qT+∫ u§>∑TZ sêe&É+‘√ Ä ¬s+&ÉT j·T÷ì≥¢˝À $<äT´‘Y

eTVæ≤fi¯\+fÒ.. |æ\¢*ï ø£H˚ j·T+Á‘ê˝≤?

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 11: »HêuÛ≤qT >∑D˙j·T+>± ô|+#ê\+≥÷ ÇkÕ¢$Tø˘ <˚X¯yÓTÆq ÇsêHé˝À eT‘·ô|<ä›\T VüQ≈£î+ C≤Ø #˚j·T&É+‘√ nø£ÿ&ç eTVæ≤fi¯\T ìs¡düq <Ûä«qT\T $ì|ædüTÔHêïs¡T. eT‘·ô|<ä›\ Ä<˚XÊ\ H˚|ü<∏ä´+˝À #ê+<ädüyê<äT\≈£î, dü+düÿs¡Dyê<äT\≈£î eT<Ûä´ yê>∑T´<äΔ+ rÁes¡÷|ü+ <ë\TdüTÔ+&É>± eTs√yÓ’|ü⁄eTVæ≤fi¯\ Äs√>∑´+ Á|üXÊïs¡úø£eTe⁄‘√+~. C≤‹ì eT]+‘· ã˝Àù|‘·+ #˚j·÷\+fÒ »HêuÛ≤qT ô|+#ê*‡+<˚qì ÇsêHé nÁ>∑H˚‘· Äj·T‘·T˝≤¢ n© KyÓTÆ˙ ‘êC≤>± 14 n+XÊ\‘√ düŒwüºyÓTÆq Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ 76 $T*j·TqT¢ ñqï »HêuÛ≤qT eT]+‘·>± ô|+∫‘˚H˚ <˚X¯+ nìï $<Ûë˝≤ n_Ûeè~Δ kÕ~ÛdüTÔ+<äì Äj·Tq ù|s=ÿq&É+ |ü≥¢ dü+düÿs¡Dyê<äT\T rÁe nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Á|ü|ü+#· <˚XÊ˝À¢ z Á|ü‘˚´ø£‘·qT #ê{≤\Hêï, ‘·«]‘·>∑‹q Á|ü>∑‹ì kÕ~Û+#ê\Hêï ‘·–q+‘· »HêuÛ≤ ñ+&Ü\ì, Ç+<äTø√dü+ »qHê\ πs≥TqT $~Û>± ô|+#ê\ì KyÓTÆ˙ Ä<˚•+#ês¡T. bÕXÊÑ·´ <Û√s¡DT\qT n+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î ≈£L&Ü »HêuÛ≤qT ô|+#·&Éy˚T @¬ø’ø£ |ü]cÕÿs¡ e÷s¡ZeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. Ç{°e* ø±\+˝À »qHê\ πs≥T ‘·>∑TZeTTK+ |ü≥º&É+‘√ ÇsêHé nH˚ø£ düeTdü´\qT m<äTs=ÿ+{À+<äì Äj·Tq yê~düTÔHêïs¡T. eT]+‘·>± |æ\¢\qT ø£H˚+<äT≈£î eTVæ≤fi¯\T dü+ø√∫+#·sê<äì, >∑s¡“¤ ìs√<Ûäø£ |ü<äΔ‘·T\qT ‘·–Z+#ê\ì ù|s=ÿ+≥÷ ì]›wüºyÓTÆq Ä<˚XÊ\qT KyÓTÆ˙ ‘·q yÓuŸôd’{Ÿ˝À <˚X¯ Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+#ês¡T. ø±>±, »qHê\ πs≥TqT ô|+#ê\+≥÷ C≤Ø #˚dæq Ä<˚XÊ\ |òü*‘·+>± eTVæ≤fi¯\T nH˚ø£ Äs√>∑´ düeTdü´\qT m<äTs=ÿH˚ Á|üe÷<ä+ ñ+<äì, yê] ÁbÕ<∏ä$Tø£ Vü≤≈£îÿ\T Vü≤]+#˚ |ü]dæú‹ <ë|ü⁄]düTÔ+<äH˚ Ä+<√fi¯q\T ÇsêHé˝À yÓTT<ä\j·÷´sTT. >∑s¡“¤ ìs√<Ûäø£ |ü<äΔ‘·T\≈£î dü«dæÔ #Ó_‘˚ msTT&é‡, Ç‘·s¡ ˝…’+–ø£ yê´<ÛäT\T Á|üã˝Ò Á|üe÷<ä+ ñ+<äì Äs√>∑´ ì|ü⁄DT\T ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T. ø£+&√yéT\ $ìjÓ÷>±ìï ‘·–ZùdÔ ˝…’+–ø£ yê´<ÛäT\qT n]ø£≥º˝ÒeTì f…ÁVü‰Hé $X¯«$<ë´\j·T+˝Àì msTT&é‡ n<Ûä´j·Tq πø+Á<ä+ n~Û|ü‹ &Üø£ºsY $Tq÷ yÓTVü≤¬sCŸ Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. eT‘·ô|<ä›\ Ä<˚XÊ\ |òü*‘·+>± ø£+&√yéT\T, Ç‘·s¡ >∑s¡“¤ ìs√<Ûäø£ kÕ<ÛäHê\ $ìjÓ÷>∑+ô|’ Ä+ø£å\T $~Û+#˚ neø±X¯+ ñ+<ä+≥THêïs¡T. uÛÑÁ<ä‘· ˝Òì ˝…’+–ø£ #·s¡´\ e\¢ msTT&é‡ s√>∑T\ dü+K´ ô|]π> neø±X¯+ ñ+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. »HêuÛ≤qT ô|+#ê\qï ñ<ä´eT+ e\¢ eTVæ≤fi¯\ Äs√>∑´+ô|’ n~Ûø£ Á|üuÛ≤e+ |ü&É&É+ U≤j·TeT+≥THêïs¡T. eT‘·ô|<ä›\ Ä<˚XÊ\ |òü*‘·+>± Ç|ü⁄&ÉT ÇsêHé˝À ª|ü]$T‘· dü+‘êq+` y˚T˝…’q ≈£î≥T+ã+μ nH˚ ìHê<ëìøÏ dü«dæÔ |ü*πø |ü]dæú‹ @s¡Œ&ÉT‘√+~. »HêuÛ≤qT ìj·T+Á‹+#ê\qï ñ<˚›X¯+‘√ 1980 ÁbÕ+‘·+˝À >∑s¡“¤ ìs√<Ûäø£ |ü<äΔ‘·T\ô|’ $düÔè‘· Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. |ü]$T‘· dü+‘êq+ô|’ Á|ü»˝À¢q÷ ne>±Vü≤q ô|s¡>∑&É+‘√ 1986˝À 3.2 XÊ‘·+ ñqï »qHê\ πs≥T Ç{°e* ø±\+˝À 1.22 XÊ‘êìøÏ ‘·–Z+~. ÇsêHé˝À dü+‘êH√‘·Œ‹ÔøÏ dü+ã+~Û+∫ dü>∑≥T ej·TdüT 2013˝À 28 ø±>±, 2030 Hê{ÏøÏ 40 @fi¯ó¢>± ñ+≥T+<äì ◊ø£´sê»´ dü$T‹ n+#·Hê y˚dæ+~. »qHê\ πs≥TqT ô|+#ê\qï #ê+<ädüyê<äT\ $<ÛëHê\ |ü≥¢ ÇsêHé Á|ü»˝À¢q÷ |ü\Ts¡ø±\ n_ÛÁbÕj·÷\T #√≥T #˚düT≈£î+≥THêïsTT. <˚X¯ »HêuÛ≤qT 120 $T*j·Tq¢≈£î ô|+#ê\ì e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT eTVü≤eTT<é >∑‘·+˝À |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. eTVæ≤fi¯\T Ç+{Ï|ü≥TºH˚ ñ+≥÷ |æ\¢*ï ø£H˚+<äTπø düeTj·÷ìï πø{≤sTT+#ê\ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. »qHê\ πs≥TqT ô|+#ê\+≥÷ eT‘·ô|<ä›\T #˚düTÔqï Á|ü#ês¡+ eTVæ≤fi¯\ dæú‹>∑‘·T\qT ~>∑C≤s¡Ãø£ ‘·|üŒ<äì dü+düÿs¡Dyê<äT\T ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ÇsêHé e]‡{°˝À¢ì $<ë´s¡Tú˝À¢ ns¡yÓ’ XÊ‘·+ eT+~ j·TTe‘·T˝Ò ñHêïs¡ì, ñ<√´>±˝À¢ yê] ÁbÕ‹ì<Ûä´+ 12.4 XÊ‘·+>± ñ+<äì yês¡T >∑Ts¡TÔ #˚düTÔHêïs¡T. á |ü]dæú‘·T˝À¢ |æ\¢*ï ø£Hê\+≥÷ eTVæ≤fi¯\ô|’ ˇ‹Ô&ç #˚ùdÔ $<ä´, ñbÕ~Û s¡+>±˝À¢ yês¡T yÓqTø£ã&˚ Á|üe÷<ä+ ñ+~. ø±>±, kÕe÷õø£ Ä+ø£å\ e\¢ <˚X¯+ n_Ûeè~Δ #Ó+<ä&É+ nkÕ<Ûä´eTì ÇsêHé n<Ûä´≈£åî&ÉT Vü≤düHé n+≥THêïs¡T. »qHê\ πs≥Tô|’ ø=+‘Ó’Hê n<äT|ü⁄ ñ+&Ü\ì, e÷qe eqs¡T\qT |üP]Ô kÕúsTT˝À $ìjÓ÷–+#·T≈£î+fÒH˚ n_Ûeè~Δ kÕ<Ûä´eTì Äj·Tq #ÓãT‘·THêïs¡T. Ä]úø£s¡+>±ìï ã˝Àù|‘·+ #˚j·÷\+fÒ eTVæ≤fi≤ X¯øÏÔì dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì yêwæ+>∑ºHé≈£î #Ó+~q »HêuÛ≤ n<Ûä´j·Tq πø+Á<ä+ Á|ü‹ì~Û |òüsê®˙ dü÷∫düTÔHêïs¡T. eT‘·ô|<ä›\T ø√s¡T‘·Tqï+<äTq »qHê\ πs≥TqT ô|+#˚+<äT≈£î eTVæ≤fi¯\T dæ<äΔ+ ø±yê\&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äì ÄyÓT yê´U≤´ì+#ês¡T.

eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ ù|s=ÿ+~. Bì Á|üuÛ≤e+‘√ sêqTqï 24 >∑+≥˝À¢ ø√kÕÔ+Á<Ûä˝À ˇø£{Ï, ¬s+&ÉT#√≥¢ ñs¡TeTT\‘√ ≈£L&çq es¡¸+ ≈£î]ùd neø±XÊ\Tqï≥Tº á πø+Á<ä+ ‘Ó*j·TCÒdæ+~. s¡T‘·T |üeHê\ sêø£˝À Ä\dü´+ ø±s¡D+>± kÕ<Ûës¡D+ ø£+fÒ ñc˛íÁ>∑‘·\T m≈£îÿe>± ñ+{≤j·Tì ñ‘·Œ‹ÔøÏ n~Ûø±s¡T\T düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï Á<√DÏ ‘Ó*|æ+~. eT+>∑fi¯yês¡+ $XÊK $e÷HêÁX¯j·T+˝À 39 sêÁ‹øÏ 3e j·T÷ì{Ÿ düØ«düT˝ÀøÏ edüTÔ+<äì d”á $XÊK|ü≥ï+, pHé 10: #Û·rÔdt>∑&Ûé qT+∫ <äøÏåD ø√kÕÔ &çÁ^\ ñc˛íÁ>∑‘·\T qyÓ÷<äTø±>±, ¬s+≥∫+‘·\˝À 45 ≈£îe÷s¡u≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. 4e j·T÷ì{Ÿ˝À ãT<Ûäyês¡+ qT+∫ $÷<äT>± <äøÏåD ‘·$Tfi¯Hê&ÉT es¡≈£î n\Œ|”&ÉqÁ<√DÏ &çÁ^\T, u≤|ü≥¢, ‘·Tì, ˇ+>√\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ 43 &çÁ^\ ñ‘·Œ‹Ô ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeT Hêïs¡T. ø=qkÕ>∑T‘√+<äì $XÊK|ü≥ï+ yê‘êes¡D ôV≤#·Ã]ø£ πø+Á<ä+ e+‘·Tq ñc˛íÁ>∑‘·\T qyÓ÷<äj·÷´sTT.

Äغ|”|”øÏ u§>∑TZ ø=s¡‘·

eTH√˝≤¢kÕìï#˚à eT\¢es¡+ yÓ+ø£qï Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 11: eTq uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ |ü⁄D´rsêú\≈£î, düTÁ|üdæ<äΔ Ä\j·÷\≈£î Á|ür‹. <ë<ë|ü⁄ eTVæ≤e÷ì«‘·yÓTÆq |ü⁄D´πøåÁ‘ê\˙ï qB |üØyêVü≤ø£ ÁbÕ+‘ê\˝ÀH˚ yÓ\dæj·TT+&ÉT≥e\q, qB kÕïq+, πøåÁ‘· <äs¡Ùq+‘√ |ü⁄˙‘·\>∑T≥ uÛ≤s¡rj·TT\ Ä<Ûë´‹àø£ Á|üeè‹ÔøÏ ì<äs¡Ùq+. >∑T+&É¢ ÁãùV≤àX¯«s¡eTTq+<äT |ü⁄{Ϻq >∑T+&É¢ø£eTà (>∑T+&çø±q~) |üPs¡«|ü⁄ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢, Ç|üŒ{Ï Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ <ë«sê Á|üeVæ≤dü÷Ô nH˚ø£ |ü⁄D´rsêú\≈£î Ä\yê\yÓTÆq~. >∑T+&É¢ø£eTà q~ì >∑T]+∫ #ÓbÕŒ\+fÒ` #ê]Á‘·ø£+>± lø£èwüí<˚esêj·T\T, ¬s&ç¶sêE\T bÕ*+∫q ø±\+˝À eT\¢es¡+ l Á|üdüqï y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <˚yê\j·÷ìøÏ e÷q´eTT*e«≥y˚T>±ø£, sêC≤<äs¡D |ü⁄wüÿ\+>± e⁄+&˚~. Áø°.X¯.1277 j·T»„Áø£‘·Te⁄ ìs¡«Væ≤+∫ ¬s&ç¶sêE\T e÷q´eTT\T á >∑T&çøÏ n+<äCÒdæq≥T¢ XÊdüHê\ <ë«sê eT]j·TT »qX¯è‹>± ‘Ó*j·TT#·Tqï~. n+‘˚>±<äT eTVæ≤e÷ì«‘·yÓTÆq ªªHÓeT*>∑T+&É¢μμ s¡+>∑Hêj·Tø£ πøåÁ‘·eTT, #·<ä\yê&É l d”‘êsêeT#·+Á<äkÕ«$T <˚yê\j·TeTT\‘√bÕ≥T >∑T+&É¢ø£eTà qB yÓTÆ<ëq,Á|üyêVü≤ ÁbÕ+‘ê\˝À •+>∑]ø=+&É Ä+»H˚j·TkÕ«$T πøåÁ‘ê\T ≈£L&Ü á qBÁ|üyêVü≤ ÁbÕ+‘·eTT˝À yÓ\dæqy˚. n˝≤+{Ï Á|üeTTK πøåÁ‘ê\˝À eT\¢es¡+ ø=+&Éô|’ yÓ\dæq eT\¢es¡+ l Á|üdüqï y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À n\sêπs eTs=ø£ |ü⁄D´πøåÁ‘·eTT. Ç~ ˇ+>√\T≈£î <ä>∑Zs¡˝À 20 øÏ.$÷. <ä÷s¡+˝À C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ e⁄qï >∑Tfi¯fl|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ 4 øÏ.$÷. <ä÷s¡+˝À e⁄qï~. ø=+&Éô|’ yÓ\dæq l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T >∑&É∫q 8 X¯‘êu≤›\T>± Á|üø±X¯+, >∑T+≥÷s¡T,

ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ Á|ü»\+<ä]øÏ ø√]ø£\T rπsà <˚e⁄ì>± Á|üdæ<äTΔ&ÉT. eT~›bÕ&ÉT eT+&É\+˝Àì á πøåÁ‘·eTT˝À dü÷s¡´øÏs¡D≤\T ñc˛<äj·÷q >∑s¡“¤>∑T&ç˝À Á|üdü]+#·T≥ z Á|ü‘˚´ø£‘·. n+‘˚>±<äT q\T#Ós¡>∑T˝≤ ø=+&É\‘√ Á|üø£è‹ s¡eTD°j·T‘·‘√ n\sêπs πøåÁ‘·$T~.

>±qeTT#˚dæ »qà<Ûäq´‘·H=+~qyêπs.

Á|ü»\ uÛÑøÏÔ“¤e Á|ü|ü‘·TÔ\T >∑s¡T&É|ü‘êø£eTT m‹Ôqyê]øÏ, ~+∫q yê]øÏ, ‘·<äq+‘·s¡+ Á|ükÕ<ä+ d”«ø£]+∫ sêÁ‹øÏ ì<äT]+ ∫q yê]øÏ dü+‘êqeTT ø£\TZqì q$Tàø£. n˝≤π> kÕ«$Tyê] ø£fi≤´D nø£å+‘·\T d”«ø£]+∫q yê]øÏ $yêVü≤eTT dü‘·«s¡+ »s¡T>∑Tqì eTs√ q$Tàø£.

düú\ |ü⁄sêD+

πøåÁ‘· ñ‘·Ôs¡ $X‚cÕ\T

>∑>∑q e÷sêZq $Vü≤]düTÔqï $wüßíe⁄ ˇø±H=ø£ s√Eq eT\¢es¡+ ø=+&É |üØyêVü≤ø£ ÁbÕ+‘· Á|üø£è‹ s¡eTD°j·T‘·qT>∑ì, $ÁX¯$T+#·T≥e\q, kÕ«$Tyê] nX¯«|ü⁄&Óø£ÿ\ >∑Ts¡TÔ\T e⁄+&ÉT≥, n#·≥ •\ @s¡Œ&ç ‘·<ë~>± eT\¢es¡+ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T>± ø=\Teã&ÉT#·Tqï~. Bìì Hês¡<ä Á|ü‹wü˜>± uÛÑ≈£îÔ\T uÛ≤$+‘·Ts¡T. n+‘˚>±ø£ Ä~X‚wüß&ÉT düsêŒø£è‹‘√ e∫à kÕ«$Tì ùd$+#·T≥ eTs√ düú\|ü⁄sêD $X‚wü+.

kÕ«$Tyê]ì ø°]Ô+∫q ÁbÕNq ø£e⁄\T kÕ«$Tyê]ì ø°]Ô+#·≥y˚T ‘·eT J$‘êq+<äeTH˚ yês¡Tm+<äs√ ñHêïs¡T. yê]˝À ø£$ qs¡düj·T´ eT\¢es¡ lìyêdü |ü<äeTT\‘√ ªªn¨ã©j·TeTTμμ nqT dü+düÿè‘· ø±e´eTT s¡∫+#ês¡T. q÷‘·\bÕ{Ï d”‘êsêeT ø£M+Á<äT\T (1854) y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ« $Tô|’ #·÷]íø£\T, ø£$ |ü+&ç‘·T\T yê$˝≤\ sêeT eT÷]Ô eT\¢es¡+ y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ« $Tô|’ X¯‘·ø£eTT, yê$˝≤\ C≤\j·T´ kÕ«$Tyê]ô|’ ø°s¡Ôq\T Áyêdæ kÕ«$Tyê]ì ø=*∫ ‘·]+#ês¡T.

Ä\j·T |üPs¡«#·]Á‘· |üPs¡«eTT eT\¢es¡+ –]ô|’ yÓwüíe nÁ>∑Vü‰s¡eTT e⁄+&˚~. Ä ø±\+˝À y˚<ä, |ü⁄sêD, XÊdüÔÁj·TTø£Ô+>± kÕ«$Tyê]øÏ nqT~qeTT ùde\T »]π>$. ø±˝≤+‘·s¡+>± Ms¡+<äs¡÷ ‹s¡T|ü‹øÏ e\dü b˛sTTHês¡T.

ø=ìï #ê]Á‘·ø£ $X‚cÕ\T Ç#·≥ ‘·|ükÕ‡#·]+∫qyês¡T eTTøÏÔì bı+<ës¡ì #·]Á‘·>∑‘·eTT. ø=+>∑\j·T´ @ø±Á>∑‘·>± ˇ+{Ïø±*ô|’ ‘·|üdüT‡ #˚XÊs¡T. n˝≤π> yÓ’wüíe |”sƒê~Û|ü‹ bÕ\|ü]Ô d”‘êsêeTj·T´, n<ä›+øÏ yÓ+ø£≥sêj·TT&ÉT, >±*s¡+>∑<ëdüT M]˝À ø=+<äs¡T dæ~Δ bı+<ä>±, ø=+<äs¡T ‘·|üdæ‡<äTΔ\T>± ‘·]+#ês¡T. Ç<ä+‘ê πøåÁ‘· eTVü≤‘·à´y˚Tqì Á|ü»\ n#·+#·\ $XÊ«dü+. eT\¢es¡+ XÊdüq+ Á|üø±s¡+ á ÁbÕ+‘êìï ªª|ü⁄+–Hê&ÉTμμ>±

e´eVü≤]+#˚yês¡T. ¬s&ç¶sêE\ ø±\+˝À á πøåÁ‘·+ ¬s+&Ée ‹s¡T|ü‹ Á|ür‹ bı+~q~. l ø£èwüí©˝≤ ‘·s¡+–DÏ s¡∫+∫q Á|üU≤´‘·T\T dü<äTZs¡T l Hêsêj·TD j·Tr+Á<äT\T Ç#·≥ ‘·s¡+>∑ ø±\πøå|ü+ #˚kÕs¡ì Á|ür‹. Ä kÕ+Á|ü<ëj·÷qTkÕs¡+>∑ Á|üeTTK ‘·s¡+>∑ >∑D ì|ü⁄DT\+<äs¡÷ düs¡« l u§eTàsêE d”‘êsêeTj·T´, <Û˚qTe ø=+&É ≈£î≥T+ã+, Hê>∑sêE düTu≤“sêe⁄, |òüTÀs¡ø£$ sê|òüTesêe⁄ ‘·~‘·s¡ Vü≤]<ëdüT\+<äT Ç#·≥ ‘·s¡+>∑

yÓ’XÊK X¯ó<äΔ <äX¯$T yÓTT<ä\T ãVüQfi¯ $~j·T es¡≈£L qyêVæ≤ïø£+>± (9 s√E\T) Ç#·Ã≥ Áã¨à ‘·‡ yê\T (yê]¸ø√‘·‡yê\T) n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+ >± ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. ø£fi≤´D√‘·‡e düeTj·T+ ˝À, n˝≤π> Á|ü‹ e÷dü+˝À e#˚à X¯ó<äΔ @ø±<ä•Hê&ÉT Ç#·≥ nK+&É HêeT dü+ø°s¡Ôq+ »s¡T>∑T‘·T+~. á s√E˝À¢ ñ∫‘· nqï<ëq+ »s¡T>∑T‘·T+~. á õ˝≤¢˝À eT\¢es¡+ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T ø£fi≤´D√‘·‡e+ <ä]Ù+#·{≤ìøÏ Á|üø£ÿ õ˝≤¢˝À¢ì Á|ü»˝Ò>±ø£ ø£sêí≥ø£ ÁbÕ+‘·+qT+&ç uÛÑ≈£îÔ\T $#˚Ãj·T&É+ z Á|ü‘˚´ø£‘·. n˝≤π> >∑CÀ‘·‡e+, ‘Ób˛Œ‘·‡e+ ≈£L&Ü #·÷&É&É+ Á|ü»\ Äq+<ëìøÏ n+‘˚ e⁄+&É<äT. ˇ+>√\T≈£î <ä>∑Zs¡˝ÀqTqï eT\¢es¡+ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$Tì <ä]Ù+∫, <Ûäq´‘·H=+<ä≥+ X¯‘êu≤›\T>± ÄqTHê#·q+>± edüTÔqï dü+Á|ü<ëj·T+. M\TqTã{Ϻ πøåÁ‘· <äs¡Ùq ÄdüøÏÔ >∑\yês¡+<äs¡÷ eT\¢es¡+ y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$Tì <ä]Ù+∫ Ä Á|üø£è‹ s¡eTD°j·T‘·qT ÄkÕ«~+∫, kÕ«$Tyê] ø£è|ü≈£î bÕÁ‘·T\>∑T<äTs¡qT≥˝À m˝≤+{Ï dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. Ä Á>±eT Á|ü»\ kÕeT÷Væ≤ø£ #Ó’‘·Hê´ìøÏ eT\¢es¡+ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T Áã¨à‘·‡yê\T Á|üã\ ì<äs¡Ùq+.

s¡TÁ<ë+X¯ dü+uÛÑ÷‘·T&ÉT. Ä+»H˚j·TT&ÉT

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 11: nH˚ Vü≤qTeT+‘·Tì düTÔ‹˝À Äj·Tq >∑TD>∑D≤\˙ï Á|üdüTÔ‹+#·ã&ܶsTT. |üsêX¯s¡T&ÉT ‘·q •wüß´&Ó’q yÓTÆÁ‘˚j·TT&ç‘√ Ç˝≤ n+≥THêï&ÉT. ªªVü≤qTeT‘·‡<äèX¯+ <Ó’e+ HêdæÔ HêùdÔ´e uÛÑ÷‘·˝Ò / nH˚HÓ’e Á|üe÷DÒe »j·Tdæ~Δø£s¡+ |üs¡yéTμμ. Vü≤qTeT+‘·TìøÏ düe÷qyÓTÆq <Ó’eeTT á uÛÑ÷$T $÷<ä ˝Ò<äT. Vü≤qTeT+‘·Tì |üPõ+∫Hê, eT+Á‘êìï ñbÕdæ+∫Hê düs¡«ø±sê´\T »j·TÁ|ü<ä+>± HÓs¡y˚s¡>∑\e⁄. ª|üsêX¯s¡ dü+Væ≤‘·μ˝À Vü≤qTeT+‘·Tì #·]Á‘· düeTÁ>∑+>± ÁbÕe÷DÏø£+>± $e]+#·ã&ç+~. ndüe÷q ã˝≤&ÉT´&ÉT y˚Ts¡T|üs¡«‘·eTT e+{Ï ø±+‹eTj·T X¯Øs¡ <Ûë] <Ó’‘·´eHêìøÏ n–ï¨Á‘·T&ÉT, C≤„q •s√eTDÏ, düø£\ dü<äTZDsê• yêqsêBÛX¯«s¡T&ÉT lsêeT Á|æj·TuÛÑ≈£îÔ&Ó’q |üqedüT‘· Vü≤qTeT+‘·TìøÏ qeTdüÿ]düTÔHêïqT nì ‘·T\d” sêe÷j·TD+˝Àì düT+<äs¡ø±+&É ne‘ê]ø£ XÀ¢ø£+. ªVü≤qTeTμ nq>± <äe&É. •s¡'kÕúqeTT qT+&ç øÏ+<ä≈£î e∫à H√{Ï˝À <äe&É\ ø£<ä*ø£\‘√ $qã&˚≥Tº yÓ\Te&˚ X¯u≤›ìøÏ ªVü≤qTeT+‘·+`Vü≤qTeT‘Yª nì Á|üdæ~Δ. X¯uÀ›‘·Œ‹Ô˝À >∑\ dü+ã+<Ûëìï ã{Ϻ Vü≤qTeT+‘·TìøÏ Ä ù|s¡T. nC≤„Hêìï Vü≤qqeTT (K+&ç+#·&É+) #˚ùd~ ø£qTø£ C≤„HêìøÏ ªVü≤qTμ nì ù|s¡T. Á|üX¯kÕÔs¡ΔeTT˝À ªeT‘·T|tμ Á|ü‘·´j·TeTT #˚]ùdÔ ªVü≤qTeT+‘·T&ÉTμ nq>± Á|üX¯düÔyÓTÆq C≤„qeTT ø£\yê&Éì ns¡ΔeTT. Vü≤qTeT+‘·T&ÉT nq>± X¯ã› dü«s¡÷|ü⁄&ÉT. uÛÑ>∑e+‘·T&Éì ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ X¯ã›s¡÷|üyÓTÆq HêeTeTT ‘·|üŒ y˚πs e÷s¡Z+ ˝Ò<äT. X¯ã› dü«s¡÷|ü⁄&ÉT nsTTq uÛÑ>∑e+‘·Tì eTq≈£î n+~+#˚yê&ÉT Vü≤qTeT+‘·T&ÉT. uÛÑ>∑e+‘·Tì HêeTeTT ªsêeTμX¯ã›+ nH˚ dü+<˚XÊìï uÛÑ≈£îÔ\≈£î n+~+#˚ <ä÷‘· ø£qTø£ sêeT<ä÷‘·. X¯ã›+ yêj·TTe⁄qT+&ç |ü⁄{Ϻ+~. dü+ø£\Œ e÷Á‘êq X¯Øs¡+˝À ñ+&˚ yêj·TTe⁄˝À ø£<ä*ø£ ø£*– Ä yêj·TTe⁄#˚ ñ‘·ŒqïyÓTÆq X¯ã›+ eT÷˝≤<Ûës¡ kÕúqeTTqT+&ç ãj·T\T<˚] Hê_Û, Vü≤è<äj·T+, ø£+sƒ¡+, eTTK+ qT+&ç yÓ*øÏ edüTÔ+~. á X¯ã›y˚T s¡Twüß\ H√{ÏqT+&ç e∫Ã+~. X¯ã› dü«s¡÷|ü⁄&Ó’q Vü≤qTeT+‘·T&ÉT yêj·TT|ü⁄Á‘·T&ÉT. uÛÑ>∑e+‘·Tì >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ X¯ã› s¡÷|üyÓTÆq HêeTeTT ‘·|üŒ y˚πs e÷s¡Z+ ˝Ò<äT. X¯ã› dü«s¡÷|ü⁄&Ó’q uÛÑ>∑e+‘·Tì eTq≈£î ‘Ó*j·TCÒdæqyê&ÉT Vü≤qTeT+‘·T&ÉT. uÛÑ>∑e+‘·Tì HêeTeTT ªsêeTªX¯ã›eTT nH˚ dü+<˚XÊìï uÛÑ≈£îÔ\≈£î n+~+#˚ <ä÷‘· ø£qTø£ sêeT<ä÷‘·. Ä+»H˚j·TT&ÉT

n + f Ò uÛÑ>∑e<äH˚?ewüD≤|üs¡eTq ãT~Δ. ªn+μ nq>± düs¡« yê´|üø£yÓTÆq $wüßíe⁄. ªnø£åsêD≤+ Äø±s√dæàμ nì uÛÑ>∑eBZ‘· yêø£´+. ª»qμRª»qj·T‹ Ç‹μ | ü ⁄ { Ï º + # ˚ ~ . uÛÑ>∑e<˚«wüHê|üs¡yÓTÆq ãT~Δ Je⁄ìøÏ »qàì#˚Ã~ ªn+»qμ. ªn+»μqø£ |ü⁄{Ϻqyê&ÉT ø£qTø£ ªÄ+»H˚j·TT&ÉT.μ. n+fÒ düs¡«yê´ø£yÓTÆq $wüßí‘·‘ê«ìï ñbÕdæ+#˚yê&ÉT Ä+»H˚j·TT&ÉT. n<˚ ãT~Δ‘·‘·«+, ãT~Δ ìXÊÃj·÷‘·àø£+. ªe\‘˚μ nH˚ dü+düÿè‘· |ü<ëìøÏ #·T≥Tºø=qï~ nì ns¡Δ+. nq>± e÷j·T. ªyê*μ nq>± eTqdüT‡qT #·T≥Tºø=ì e⁄qï e÷j·T nì ns¡Δ+. Ç‘·&ÉT Ç+Á~j·÷\≈£î n~Û|ü‹ nsTTq Ç+Á<äTì |ü⁄Á‘·T&ÉT. <˚Vü≤+˝Àì wü≥ÃÁø±\˝À $X¯ó<äΔ#·Áø£+ Á^ekÕúHêìøÏ dü+ã+~Û+∫+~. n<˚ düTÁ^e⁄&ÉT. ãT~ΔjÓTTø£ÿ $X¯ó<äΔ‘·‘·«+ nì düTÁ^e X¯u≤›ìøÏ ns¡Δ+. sêC…’q yê*ì $&ç∫ düs¡«+ ø√˝ÀŒsTTq düTÁ^e⁄ì Ä+»H˚j·TT&ÉT ÄÁX¯sTT+#·&É+˝Àì n+‘·sês¡Δ+, e÷j·TqT $&ç∫ $X¯ó<äΔ ‘·‘ê«ìï nq>± ãT~Δì n+{Ïô|≥Tº≈£îì ñ+&É&Éy˚T. uÛÑ>∑e<äH˚?ewüHê|üs¡yÓTÆq ãT~Δ $X¯ó<äΔ ‘·‘·«+‘√ ≈£L&ç ñ+≥T+~ nqï<˚ lsêeTTìøÏ düTÁ^e⁄ìøÏ yÓTÆÁ‹ì ø£*|æqyê&ÉT Ä+»H˚j·TT&ÉT. ãT~Δ $X¯ó<äΔ‘· düTÁ^e⁄ìøÏ, uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT nq>± lsêeTTìøÏ eT<Ûä´ dü+jÓ÷»ø£ X¯øÏÔ uÛÑ>∑e<äH˚?ewüD≤ ãT~Δ‘·«+ Ä+»H˚j·T‘·‘·«+. n+<äTe\¢H˚ Ä+»H˚j·TT&ÉT ªãT~ΔeT‘ê+ e]wü˜μ nsTTHê&ÉT.düT+<äs¡ø±+&É eè‘êÔ+‘·+ j·÷e‘·TÔ nwüº~ø±Œ\≈£î\ dü+U≤´Áø£e÷ìøÏ nq«sTTdü÷Ô

ªªeTH√»e+ e÷s¡T‘· ‘·T\´y˚>∑+ lsêeT <ä÷‘·+ •s¡kÕ qe÷$Tμμ

ª#ê≥T s¡‘êïe[μ˝À #Ó|üŒã&ç+~. Ç+Á<äT&ÉT, n–ï, j·TeTT&ÉT, HÓ’s¡è‹, es¡TDT&ÉT, yêj·TTe⁄, ≈£îuÒs¡T&ÉT, áXÊqT&ÉT nì mì$T~eT+~ ~ø±Œ\≈£î\T. HÓ’s¡è‹ ~≈£îÿ>± wüwü˜E&ÉT yêj·TTe⁄ |ü⁄Á‘·T&Ó’q Vü≤qTeT+‘·T&ÉT yÓ[¢, es¡TDT&ÉT n+fÒ düeTTÁ<äTì \+|òæT+∫ ≈£îuÒs¡T&ÉT @*q M&ÉT \+ø£≈£î yÓ[¢, áX¯«s¡Tì s¡<∏äeTT n+fÒ uÛÑ÷$Tì ñ<äΔ$+∫q d”‘·ì #·÷∫, j·TeTTì e<ä›≈£î HÓ’s¡è‹ sêø£ådüT&ÉT ø£qTø£ sêø£ådüT\q+<ä]ì |ü+|æ, Ä~ Ç+Á<äTì $s√~Û nsTTq Ç+Á<äõ‘·TÔqT u…~]+∫ ~«rj·TT&Ó’q n–ïøÏ \+ø£qT ô|{Ϻ n+fÒ ø±*à e#êÃ&ÉT Vü≤qTeT+‘·T&ÉT. nXÀø£eq+˝À

;uÛÑ‘ê‡ìï düèwæº+∫ nH˚ø£ eT+~ sêø£ådü ôd’ì≈£î\qT, Ms¡T\qT Vü≤‘·e÷]Ãq Vü≤qTeT+‘·Tì Ç+Á<äõ‘·TÔ ÁãVü‰àg+‘√ ã+~Û+#ê&ÉT. sêeDTì düuÛÑ˝À <äX¯ø£+sƒ¡Tì‘√ Vü≤qTeT+‘·T&ÉT sêeTTì <ä÷‘·>± ˙ πøåeTeTT ø√] e∫Ãq yê&ÉqHêï&ÉT. ‘·q e÷≥\T $ì ÁX‚j·÷ìï bı+<äeTHêï&ÉT. ªª˙e⁄ <Ûäs¡à dü«s¡÷bÕìï m]–q yê&Ée⁄, ÁbÕE„&Ée⁄, Ç‘·s¡T\ uÛ≤s¡´qT ìs¡“+~Û+#·T≥ ˙≈£î ‘·>∑<äT. sêeTTìøÏ n|üø±s¡eTT #˚dæ düTU≤ìï bı+~qyê&ÉT eT÷&ÉT ˝Àø±\˝ÀqT ˝Ò&ÉT. |ü⁄s¡Tc˛‘·ÔeTT&ç>± Á|üdæ~Δ>±+∫q uÛÑ>∑e+‘·T&Éì ù|s¡Tbı+~q sêeTTìøÏ C≤qøÏ H=dü– πøåeT+>± ñ+&ÉeTì Væ≤‘·uÀ<Ûä #˚kÕ&ÉT. ∫e] Á|üj·T‘·ï+>± ªd”‘· n+<ä] e+{Ï eì‘˚ nH˚ uÛ≤yêìï ‘·´õ+#·T. ÄyÓTqT ø±fi¯sêÁ‹>± eTVü‰X¯øÏÔ>± >∑T]Ô+#·T. ˙ ø£+sƒêìøÏ ñ#·TÃ>± ñqï ñ]Á‘ê&Éì uÛ≤$+#·T. ˙ πøåe÷ìï ø√πs Ç+‘·>± #ÓbÕŒqμμìq sêeDTì‘√ nHêï&ÉT Vü≤qTeT+‘·T&ÉT. ñ<ës¡#·]Á‘·, ñ<ë‘·Ô >∑TD≤\T, eT¨qï‘· e´øÏÔ‘·«+ ø£*–qyê&Ó’, X¯+ø£sê+X¯ dü+uÛÑ÷‘·T&Ó’ sêeTøÏ+ø£s¡T&Ó’, eX¯+ø£s¡T&Ó’ yÓ\dæq Vü≤qTeT+‘·T&ÉT »qT\≈£î kÕø屑Y <˚e⁄ì>±, lsêeT#·+Á<äTì‘√ düe÷q+>± |üP»\+ <äT≈£î+≥THêï&ÉT. <Ûäs¡à|üsêj·TD‘· sêeTT ìøÏ m≥T¢ |ü]#·j·T |üÁ‘·yÓ÷, sêeTùdyê ‘·‘·Œs¡‘· Vü≤qTeT+‘·Tì >∑TD>∑D≤\≈£î n{Ϻ |ü]#·j·T y˚~ø£. nìï dü<äTZD≤\T Vü≤qTeT+‘·Tì˝À sêouÛÑ÷‘·yÓTÆq$ ø£qTø£ n‘·&ÉT <Ó’e‘ê«qï+<ë&ÉT. düø£\ X¯≈£îÔ\T kÕeTs¡dü´+‘√ Ç‘·ì˝À y˚Tfi¯$+∫q$. Ç+‘·{Ï X¯øÏÔXÊ*jÓÆT ≈£L&Ü Ç‘·&ÉT ì>∑]«jÓÆT, ìs¡à\T&Ó’ Á|üø±•+#ê&ÉT. |ü⁄sêD≤\˝À @ bÕÁ‘·qT #·÷dæHê @<√ ˇø£ ˝À|üyÓ÷ ˇø£ <√wüyÓ÷ ñ+&Éì bÕÁ‘· ø£q|ü&É<äT. yêqs¡T&Ó’ m≥Te+{Ï eT#·Ã˝Òì ìwüÿfi¯+ø£yÓTÆq, ìs¡à\yÓTÆq Ä<äs¡Ùe+‘·yÓTÆq bÕÁ‘·≈£î Vü≤qTeT+‘·T&ÉT n|ü⁄s¡÷|üyÓTÆq Á|ürø£. sêe÷j·TD+˝Àì øÏwæÿ+<äø±+&É eT <Ûä´˝À Hê≥ø°j·T+>± s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚dæq Vü≤qTeT+‘·Tì bÕ<äeTTÁ<ä ñ‘·Ôs¡ø±+&É˝À lsêeT#·+Á<äTì ne‘ês¡ düe÷|æÔ es¡≈£î düŒwüº+>± ø£ì|ædüTÔ+~.


19 qT+∫ @|” nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\T >∑Ts¡Tyês¡+ 12, pHé 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 11: Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ‘=* nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\T áHÓ\ 19 qT+∫ »s¡>∑qTHêïsTT. á $wüj·÷ìï @|” eT+Á‹ u§»®\ >√bÕ\ø£ècÕí¬s&ç¶ $÷&çj·÷≈£î ‘Ó*bÕs¡T. ø√{≤¢~ Á|ü»\ ÄX¯\≈£î

ãT»®–+|ü⁄\T |òü*+#˚Hê.? Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 11: ã+&Üs¡T dü‘·´Hêsêj·TD eT÷]Ô.. $XÊK õ˝≤¢ ô|+<äT]Ô myÓTà˝Ò´, {°&û|” d”ìj·TsY H˚‘· áj·Tq. eT+Á‹ es¡Z+˝À #·+Á<äu≤ãT ‘·q≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#·˝Ò<äH˚ Äy˚<äq‘√ e⁄qï áj·Tq>±]ï ãT»®–+#˚+<äT≈£î eT+Á‹ >∑+{≤ lìyêdüsêe⁄ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ã+&Üs¡TqT ãT»®–+#˚ |üì˝À _J>± e⁄Hêïs¡T >∑+{≤ lìyêdüsêe⁄. ª$düÔs¡D˝À K∫Ñ·+>± #√≥T <ä≈£îÿ‘·T+~.. Á|üdüTÔ‘êìøÏ m˝≤+{Ï Ä+<√fi¯qø£s¡ |ü]dæú‘·T©ï düèwæº+#=<äT›.. n~ bÕغø° eT+∫~ ø±<äT.. Á|ü»\ø° eT+∫~ ø±<äT..μ n+≥÷ ã+&Üs¡TqT >∑+{≤ lìyêdüsêe⁄ ãT»®–düTÔHêïs¡≥. ã+&Üs¡T Ç+{ÏøÏ yÓ[flq >∑+{≤, #ê˝≤ ùd|ü≥Tï+∫ Äj·TqTï ãT»®k˛Ô+fÒ, |ü<äe⁄\ ø√dü+ bÕغ*ï e÷]Ãq >∑+{≤, bÕغ ø√düy˚T |üì#˚k˛Ôqï ã+&Üs¡TqT ãT»®–+#˚<˚+≥ì ã+&Üs¡T es¡Z+ >∑TkÕ‡ ne⁄‘√+~. nsTT‘˚, õ˝≤¢ sê»ø°j·÷˝À¢ >∑&É∫q |ü<˚fi¯fl˝À >∑{Ϻ>± #·Áø£+ ‹|ü⁄Œ‘√qï >∑+{≤ lìyêdüsêe⁄, m˝≤¬>’Hê ã+&Üs¡TqT ãT»®–kÕÔs¡ì {°&û|” ÁX‚DT\T uÛ≤$düTÔHêïsTT. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT {°&û|”˝ÀH˚ e⁄qï >∑+{≤, ∫s¡+J$ kÕú|æ+∫q Á|üC≤sê»´+˝À #˚s¡&É+, Ä bÕغ ø±+Á¬>dt˝À $©qeTe&É+‘√ $©q+ ø√{≤˝À eT+Á‹ |ü<ä$ <äøÏÿ+#·Tø√e&É+, sêh $uÛÑ»q ‘·sê«‘· >∑+{≤ ‹]– {°&û|”˝À #˚], myÓTà˝Ò´>± ¬>*∫, eT∞fl eT+Á‹ |ü<ä$ <äøÏÿ+#·Tø√e&É+ ‘Ó*‡q $wüj·÷˝Ò. $|ü‘·ÿs¡ |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ myÓTà˝Ò´>± ã\+ ìs¡÷|æ+#·T≈£î+≥Tqï+<äTe˝Ò¢ õ˝≤¢ sê»ø°j·÷˝À¢ >∑+{≤ ù|s¡T e÷s√à–b˛‘√+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À Äj·Tq≈£î $$<Ûä bÕغ˝À¢ düìïVæ≤‘·T\T m≈£îÿej·÷´s¡T. mes¡ïsTTHê ãT»®–+#˚ H˚s¡TŒ >∑+{≤ kı+‘·eT+≥÷ düs¡«Á‘ê n_ÛÁbÕj·÷\T $ìŒdüTÔ+&É&É+‘√, ã+&Üs¡TqT ãT»®–+#˚ u≤<Ûä´‘·qT #·+Á<äu≤ãT ` >∑+{≤ô|’ ô|{Ϻq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

nqT>∑TD+>±H˚ |üì #˚kÕÔeTHêïs¡T. {°&û|” Á|üuÛÑT‘·«+ n$˙‹ì düVæ≤+<äì Äj·Tq düŒwüº+#˚XÊs¡T. n≥T áHÓ\ 12q $XÊK|ü≥ï+˝À @|” ‘=* πø_HÓ{Ÿ uÛÒ{° »s¡>∑qT+~. Ç+<äT˝À nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\qT mìï s√E\T ìs¡«Væ≤+#ê\H˚ <ëìô|’ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îH˚ neø±X¯eTT+~.

n+‘˚ø±<äT áHÓ\Ks¡T˝À>± @|” ñ<√´>∑T\T yÓsTT´eT+~ es¡≈£î |ü<äM $s¡eTD #˚j·TuÀ‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ñ<√´>∑T\ |ü<äM $s¡eTD≈£î dü+ã+~Û+∫ 58 qT+∫ 60 @fi¯¢≈£î ô|+#·T‘·Tqï≥T¢ d”m+>± Á|üe÷D d”«ø±s¡+ s√Eq ô|ò’\Tô|’ #·+Á<äu≤ãT dü+‘·ø£+ #˚XÊs¡T. á Á|ü‹bÕ<äq XÊdüqdüuÛÑ≈£î e#˚à neø±X¯eTT+<äì n+≥THêïs¡T. ˇø£y˚fi¯ sê≈£î+fÒ Ä]¶HÓHé‡ <ë«sê Á|üdüTÔ‘êìøÏ ñ<√´>∑T\≈£î y˚T\T ø£*–+#˚ neø±X¯+ e⁄+<äì n+≥THêïs¡T.

eTs√ Äs¡T HÓ\˝À¢...dæ{° n+‘· ªyÓ’ô|ò’μ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 11: ôV’≤<äsêu≤<éøÏ ◊{° Vü≤uŸ>± e⁄qï Áu≤+&é Çy˚TCŸ kÕúsTTì ô|+#˚+<äT≈£î πød”ÄsY Á|üuÛÑT‘·«+ ø°\ø£ n&ÉT>∑T y˚dæ+~. q÷‘·q ø£+ô|˙\ ø√dü+ <˚X¯+˝ÀH˚ n‹ô|<ä› Ç+≈£î´uÒ≥sY‘√bÕ≥T, ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡eT+‘ê yÓ’ô|ò’ kÂø£s¡´+ $düÔ]+#ê\ì ìs¡ísTT+∫+~. Ç+<äT≈£î Ç+≥πsïwüq˝Ÿ Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt ÇqŒ¤πsàwüHé f…ø±ï\J (◊◊◊{Ï), Ç+&çj·THé dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt _õHÓdt (◊mdt_) e+{Ï Á|üeTTK $<ë´dü+düú\qT uÛ≤>∑kÕ«eT´+ #˚j·÷\ì ‘Ó\+>±D eTTK´eT+Á‹ ø£\«≈£î+≥¢ #·+Á<äX‚KsY sêe⁄ n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ôV’≤<äsêu≤<é≈£î sêqTqï ◊{Ï◊ÄsY ÁbÕC…≈£îº≈£î ø±yê*‡q yÍ*ø£ dü<äTbÕj·T\ ø£\Œq≈£î Á|üD≤[ø£ dæ<äΔ+ #˚j·÷\+≥÷ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. dü<äs¡T ◊{Ï◊ÄsY ÁbÕC…≈£îº‘√ >∑∫ÃuÖ*˝À ◊{Ï |ü]ÁX¯eT eT]+‘· $düÔ]+#·&É+‘√ bÕ≥T, ø=‘·Ô>± eTùV≤X¯«s¡+, b˛#·+|ü*¢ ◊{° Vü≤uŸ\T>± e÷πs neø±XÊ\T+{≤j·Tì n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+&É>± yÓ’ô|ò’

@sêŒ≥T #˚j·T&É+ e\¢ ◊{Ï ø£+ô|˙\πø ø±≈£î+&Ü, kÕe÷qT´\T ≈£L&Ü \_›bı+<äT‘ês¡ì πød”ÄsY n~Ûø±s¡T\‘√ ‘·q n_ÛÁbÕj·÷ìï e´ø£Ô+ #˚dæq≥Tº düe÷#ês¡+. Äs¡T HÓ\˝À¢>± Ç+≈£î´uÒ≥sY, yÓ’ô|ò’ @sêŒ≥T≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì >∑{Ϻ>± dü÷∫+#ês¡T. ÇqŒ¤πsàwüHé f…ø±ï\J,

Ç+&ÉÅdæºj·T˝Ÿ $<ÛëHê\T s¡÷bı+~+#˚+<äT≈£î bÕ]ÁXÊ$Tø£ esêZ\ dü÷#·q\T, dü\Vü‰\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. ô|≥Tºã&ÉT\≈£î ‘·«]‘·>∑‹ q nqTeT‘·T\T Ç#˚Ã+<äT≈£î, ◊{ÏXÊK, dæm+ ø±sê´\j·÷ìï nqTdü+<Ûëq+ #˚dü÷Ô dæ+–˝Ÿ $+&√ $<ÛëHêìï Á|üy˚X¯ô|fÒº+<äT≈£î ≈£L&Ü ø£èwæº #˚j·÷\ì ìπs›•+#ês¡T.

C≤&É ‘Ó*ùd<ëø± Çø£ÿ&˚ e⁄+{≤

πød”ÄsY zπø n+fÒH˚...

u≤ãT>±]Ç+&çdüj+·÷ ‘·q÷´dtø≥T&˚±ìøÏ $\Te ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 11: Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹>± Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ #˚ùddæq yÓ+≥H˚ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ◊<äT ô|ò’fi¯¢$÷<ä dü+‘·ø±\T #˚ùddæ bÕπsXÊs¡T. n+<äT˝À ˇø£{Ï...ñ<√´>∑T\ ]f…’¬sà+{Ÿ ej·TdüT‡ ô|+|ü⁄. nsTT‘˚ Ç+<äT˝À |”≥eTT&ç e⁄+<äqï $wüj·T+ yÓ\T>∑T#·÷dæ+~. ‘Ó\+>±D eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY ≈£L&Ü Ç+<äT≈£î ˇ|ü⁄Œ≈£î+fÒH˚ Ç~ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì n~Ûø±s¡T\T n+≥THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘êìøÏ á ìs¡íj·T+ neT\T n+‘· düT\uÛÑ+ ø±<äì, nH˚ø£ ∫≈£îÿeTT&ÉT\T ñHêïj·Tì #ÓãT‘·THêïs¡T. kÕ<Ûës¡D |ü]dæú‘·T˝À¢HÓ’‘˚ ñ<√´>∑T\ ]f…’sYyÓT+{Ÿ ej·TdüTqT ô|+#·&É+e\¢ ô|<ä›>± Çã“+<äT˝Ò$÷ ñ+&˚$ ø±e⁄. Á|üdüTÔ‘·eTTqï |ü]dæú‘·T\T y˚s¡T. sêh $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À ñ<√´>∑T\ $uÛÑ»q e´eVü‰s¡+ ô|<ä› Á|üVü≤düq+>± e÷]+~. Á|üdüTÔ‘êìøÏ »]–q ª‘ê‘êÿ*ø£ |ü+|æD°μ˝À d”e÷+Á<Ûä ñ<√´>∑T\T ‘Ó\+>±D˝À, ø=+<äs¡T ‘Ó\+>±D ñ<√´>∑T\T d”e÷+Á<Ûä˝À nìyês¡´+>± |üì #˚j·÷*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. n+‘˚ø±<äT...ñ<√´>∑T\ |ü+|æD° |üP]Ô ø±e&ÜìøÏ 3 HÓ\\ qT+∫ >∑]wü˜+>± @&Ü~es¡≈£î |ü&ÉT‘·T+<äì n+#·Hê. á˝À|ü⁄ #ê˝≤eT+~ |ü<äM $s¡eTD≈£î <ä>∑Zs¡e⁄‘·THêïs¡T. eT]... ‘Ó\+>±D˝À |üì #˚düTÔqï d”e÷+Á<Ûä ñ<√´>∑T\≈£î ≈£L&Ü |ü<äM $s¡eTD ej·TdüT ô|+|ü⁄ e]ÔdüTÔ+<ë? Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ düsêÿs¡T rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷ìï ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ m˝≤ neT\T #˚düTÔ+~? d”e÷+Á<Ûä≈£î πø{≤sTT+∫q ‘Ó\+>±D ñ<√´>∑T\≈£L 60 @fi¯¢<ëø± |üì #˚ùd neø±X¯+ \_ÛdüTÔ+<ë? ª‘ê‘êÿ*ø£ πø{≤sTT+|ü⁄μ eTT–XÊø£ yês¡T ‹]– ‘Ó\+>±D≈£î e#˚ÃùdÔ Çø£ÿ&ç Á|üuÛÑT‘·«+ yê]ì @+ #˚düTÔ+~? Ç˝≤+{Ï nH˚ø£ n+XÊ\ô|’ düŒwüº‘· ø£s¡TyÓ’+~. Çe˙ï ∫≈£îÿ düeTdü´\T>± e÷sêsTT. sêh|ü‹ ñ‘·Ôs¡T«\T, 610 Jy√, ˝Àø£˝Ÿ ø±´&ÉsY ‘·~‘·s¡ n+XÊ\qT |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£îì ñ<√´>∑T˝À¢ kÕúì≈£î˝…es√, kÕúìπø‘·s¡T˝…es√ ìsêΔ]+#ê*‡ ñ+≥T+~. Bìô|’ nuÛÑ´+‘·sê\qT ≈£L&Ü |ü]o*+∫ ‘·T~ C≤_‘ê Á|üø£{Ï+#ê*‡ ñ+≥T+~. Ç+<äT≈£î #ê˝≤ e´e~Û |ü&ÉT‘·T+~. á˝À|ü⁄ |ü<äM $s¡eTD bı+<˚ yê] uÛÑ$wü´‘·TÔ @$T≥qï~ ‘Ó*j·T&É+˝Ò<äT. Ç~˝≤e⁄+&É>± áHÓ\ ∫es√¢H˚ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ñ<√´>∑T˝À¢ Hê\T>∑T y˚\ qT+∫ ◊<äT y˚\ eT+~ ]f…’sY ne⁄‘·THêïs¡T. Ç+<äT˝À ôV’≤<äsêu≤<é˝À |üì#˚düTÔqï yêπs yÓsTT´ eT+~ es¡≈£î ñHêïs¡T. õ˝≤¢\˝À |üì #˚düTÔqï yês¡T mø£ÿ&ç yês¡T nø£ÿ&˚ ñ+{≤s¡T ø±ã{Ϻ yê] $wüj·T+˝À m˝≤+{Ï düeTdü´ ˝Ò<äT. ôV’≤<äsêu≤<é˝À ñqï yê]‘√H˚ Çã“+~. M]øÏ XÊX¯«‘· πø{≤sTT+|ü⁄ »s¡>∑q+<äTq ¬s+&˚fi¯¢ bÕ≥T |ü<äMø±\+ bı&ç–+|ü⁄ m˝≤ e]Ô+|üCÒj·÷\qï~ n~Ûø±s¡T\≈£î n+‘·Tã≥º&É+ ˝Ò<äT. ‘·T~ C≤_‘ê Ksês¡T ø±ø£b˛e&É+‘√ M]˝À mes¡T Ä+Á<Ûë, mes¡T ‘Ó\+>±D nqï~ ìsêΔ]+#·&É+ kÕ<Ûä´+ ø±<äT. n˝≤+{Ï yê]ì á HÓ˝≤Ks¡T≈£î |ü<äM $s¡eTD #˚sTT+#ê˝≤? ø=qkÕ–+#ê˝≤ nH˚ <Ûäs¡à dü+<˚Vü≤+ n~Ûø±s¡T˝À¢ yÓTT<ä˝…’+~. Bìô|’ eTTK´eT+Á‹ #·+Á<äu≤ãT‘√q÷ n~Ûø±s¡T\T dü+Á|ü~+|ü⁄\T »]bÕs¡T. |üP]Ô $esê\qT ãT<Ûäyês¡+ Hê{ÏøÏ ‘·q≈£î n+<äCÒj·÷\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ $XÊK|ü≥ï+˝À »]π> eT+Á‹es¡Z düe÷y˚X¯+˝À #·]Ã+∫ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì #·+Á<äu≤ãT uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. |ü<äM $s¡eTD ej·TdüT ô|+|ü⁄ @ HÓ\ qT+∫ neT\T˝ÀøÏ edüTÔ+<äH˚~ ≈£L&Ü ‘˚˝≤*‡ ñ+~.

kÕØ...á f…’+˝À yÓqøÏÿ ‘·>∑Z+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 11: &Ó|üP´{° d”Œø£sY |ü<ä$ô|’ eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY ‘·q |ü≥Tº M&É&É+ ˝Ò<äT. d”Œø£sY mìïø£ @ø£|üø£å+>± »]–q+<äTq &ç|üP´{° d”Œø£sY |ü<ä$ì Á|ü‹|üøå±\≈£î πø{≤sTT+ #ê\+≥÷ $|üø£å H˚‘·\T #˚dæq $qïbÕìï Äj·Tq düTìï‘·+>± ‹s¡düÿ]+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ &ç|üP´{° d”Œø£sY |ü<ä$ô|’ yÓqøÏÿ ‘·>∑Z˝ÒeT+≥÷ Äj·Tq $|üøå±\≈£î düŒwüº+ #˚XÊs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ XÊdüqdüuÛÑ &ç|üP´{° d”Œø£sY>± |ü<ëà <˚y˚+<äsY¬s&ç¶ Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ïπø {°&û|”, ;CÒ|”, m+◊m+, yêeT|üø£å bÕغ\T {°ÄsYmdt nuÛÑ´]úøÏ eT<䛑·T ‘Ó*bÕsTT. n˝≤π> ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´ øÏcÕº¬s&ç¶ ≈£L&Ü |ü<ëà<˚y˚+<äsY¬s&ç¶øÏ eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#ês¡T. nsTT‘˚ ø=+‘·eT+~ H˚‘·\T e÷Á‘·+ Á|ü‹|üøå±\πø &ç|üP´{° d”Œø£sY |ü<ä$ Çyê«\ì &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T.

yê] ø£\ kÕø±s¡yÓTÆ+~ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 11: >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó\+>±D sêÁwüº ñuÛÑj·T düuÛÑ\qT<˚›•+∫ Á|üdü+–+#ês¡T. Ç~ #ê]Á‘ê‘·àø£ s√»ì.. #Ó|æŒq Äj·Tq.. neTs¡Ms¡T\ ≈£î≥T+u≤\≈£î 10 \ø£å\ |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢kÕÔeTì nHêïs¡T. eT÷&ÉT \ø£å\ e´j·T+‘√ ã\V”≤q esêZ\≈£î Çfi¯ó¢, »s¡ï*düTº\≈£î s¡÷. 10 ø√≥¢‘√ dü+πøåeTì~Û @sêŒ≥T, Á|ü‹ ¬s’‘·T≈£î s¡T. \ø£å es¡≈£î s¡TDe÷|ò” e+{Ï n+XÊ\qT Äj·Tq Á|ükÕÔ$+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ø£\ kÕø±s¡yÓTÆ+<äì, e+<ä˝≤~ j·TTe≈£î\ ‘ê´>±\ |òü*‘·+ e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D @s¡Œ&ç+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. sêuÀj˚T eT÷&˚fi¯ó¢ #Û·rÔdt>∑&é qT+∫ $<äT´‘Y ø=qT>√\T #˚kÕÔeTì, ‘Ó\+>±D sêÁwüº Á|ü»\ dü+πøåe÷ìøÏ ◊<˚fi¯¢˝À \ø£å ø√≥T¢ yÓ∫ÃkÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. n≥T ` >∑es¡ïsY Á|üdü+>∑+ {°ÄsYmdt y˚Tìô|òk˛º˝≤ ñ+<äì, ¬s’‘·T\ ÄX¯\T ˙s¡T >±πsÃ˝≤ ñ+<äì ;CÒ|” XÊdüqdüuÛ≤ |üø£åH˚‘· ¬ø. \ø£ÎDY $eT]Ù+#ês¡T. ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À¢ πød”ÄsY Ç∫Ãq Vü‰$÷˝Ò Çe˙ï nì Äj·Tq nHêïs¡T. ¬s’‘·T\ s¡TDe÷|ò”ô|’ m˝≤+{Ï düŒwüº‘· ˝Ò<äHêïs¡T. {°. ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\T ≈£L&Ü.. >∑es¡ïsY Á|üdü+>∑+ ìùdÔ»+>± ñ+<äì Äs√|æ+#ês¡T.

58 :42 u…&çdæø={Ϻ+<ë? Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 11: _j·÷dt q~˝À >∑\¢+‘Ó’q MmHéÄsY $C≤„DY CÀ´‹ Ç+»˙]+>¥ ø±˝ÒJøÏ #Ó+~q ‘Ó\T>∑T $<ë´s¡Tú\+<ä] C≤&É ‘Ó*ùd<ëø± Væ≤e÷#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ˝ÀH˚ ñ+&ç düVü‰j·Tø£ #·s¡´\qT |üs¡´y˚øÏåkÕÔqì ‘Ó\+>±D sêh ¨+ eT+Á‹ HêsTTì q]‡+Vü‰¬s&ç¶ düŒwüº+

#˚XÊs¡T. ˝≤]® &Ü´yéT ÁbÕ+‘êìøÏ k˛eTyês¡+ #˚s¡T≈£îqï Äj·Tq n|üŒ{ÏqT+∫ nø£ÿ&˚ e⁄Hêïs¡T. <ä>∑Zs¡T+&ç düVü‰j·Tø£#·s¡´\qT |üs¡´ y˚øÏådüTÔHêïs¡T. ‘·q‘√ bÕ≥T e∫Ãq ¬syÓq÷´ XÊK eTTK´ ø±s¡´<ä]Ù ;ÄsY $÷Hê, Áπ>Vü≤Ö+&é‡ md”Œ &Üø£ºsY ø±]Ôπøj·T, u≤˝≤q>∑sY &ûd”|” @ÄsY lìyêdt\ düVü‰j·÷ìï rdüT

≈£î+≥THêïs¡T. nø£ÿ&çøÏ e∫Ãq $<ë´s¡Tú\ ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î <ä>∑Zs¡T+ &ç ãdü @sêŒ≥T #˚sTT+∫ yê]øÏ <ÛÓ’s¡´+ #ÓãT ‘·THêïs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿ $<ë´]ú C≤&É ø£qT≈£îÿH˚ es¡≈£î nø£ÿ&˚ ñ+&ç ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY ≈£L&Ü ‘·qqT Ä<˚•+#ês¡Hêïs¡T.

yÓTÆdü÷sY bÕ´\dt˝À <=+>∑\T |ü&ܶs¡T..! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 11: ø£sêï≥ø£˝À z ã+>±s¡+ kÕÿyéT yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ã+~. yÓTÆdü÷sY bÕ´\dt˝À ã+>±s¡+ <=+>∑\T |ü&ܶs¡T. á bÕ´\dt˝Àì <äsê“sY Vü‰\T˝À »]–q dü«s¡í ‘ê|ü&É+ HêD´‘· ‘·≈£îÿe>± ñ+<äì, á kÕÿyéT˝À ø√≥¢ kıeTTà #˚‘·T\T e÷]+<äì ‘Ó*j·Te∫Ã+~. á Vü‰˝À¢ì >√&É\≈£î 24 πøs¡≥¢ ã+>±s¡+ ‘ê|ü&É+ |üìøÏ dü+ã+~Û+∫q ÁbÕC…≈£îº≈£î düTe÷s¡T ◊<˚fi¯¢ ÁøÏ‘·y˚T ø£sêï≥ø£ Á|üuÛÑT‘·«+ Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç∫Ã+~. á |üqT˝…’‘˚ #˚|ü{≤ºs¡T ø±˙.. Ä >√&É\≈£î Hêdæs¡ø£+

ã+>±sêìï yê&Üs¡ì, ô|’>± ø=ìï#√≥¢ |üdüT|ü⁄ ô|sTT+{Ï+>¥ì |üPXÊs¡ì ‘Ó*dæ+~. B+‘√ ø=ìï#√≥¢ >√&É\T ;≥\T yêsêsTT. á $wüj·÷ìï ˝Àø±j·TTø£Ô <äèwæºøÏ rdüT≈£îsê>± <äsê´|ü⁄Ô »]–+~. á <äsê´|ü⁄Ô˝À |ü~eT+~ n~Ûø±s¡T\ ìsê«ø£+ ãj·T≥|ü&ç+~. yÓTÆdü÷sY bÕ´\dt uÀsY¶ &ç|üP´{° &Ó’¬sø£ºsY‘√ düVü‰ Mfi¯¢+‘ê á ‘ê|ü&É+ |üqT˝À¢ s¡T. 3.5 ø√≥¢ n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ܶs¡ì ‘Ó*j·T&É+‘√ n$˙‹ ìs√<Ûäø£ #·≥º+ øÏ+<ä M]ô|’ πødüT ô|{≤ºs¡T. ø£sêï≥ø£ d”m+ dæ<ä›sêeTj·T´ Á|üuÛÑT‘ê«ìï á düeTdü´ Çs¡ø±≥+˝À HÓ{Ϻ+~.

‘·q eT+Á‹esêZìøÏ ~XÊìπs›X¯+ #˚dæq yÓ÷B Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 11: Á|ü<Ûëì qπs+Á<äyÓ÷B ‘·q eT+Á‹esêZìøÏ ~XÊìπs›X¯+ #˚XÊs¡T. nH˚ø±H˚ø£ |ü]$T‘·T\T, ìã+<Ûäq\T, wüs¡‘·T\‘√ ≈£L&çq ìj·Te÷e[ì |ü+|æ+#ês¡T. $\TyÓ’q ø±qTø£\T rdüTø√e&É+, $sêfi≤\T ùdø£]+#·&É+, yê´bÕs¡ uÛ≤>∑kÕ«eTT˝…’ ñ+&É&É+, uÛÑs¡Ô ˝Ò<ë uÛ≤s¡´ $<˚o dü+düú˝À¢ |üì#˚j·T&É+ ≈£L&É<ä+≥÷ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘·eT≈£î dü+ã+~Û+∫q nìï $esê\q÷ n+<äCÒj·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. πø+Á<ä eT+Á‘·T\+<äs¡÷ ‘·eT, ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\ ÄdüTÔ\T, yê´bÕsê\T, uÛ≤>∑kÕ«e÷´\T, ùws¡T¢, q>∑\T, q>∑<äT $esê\T ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢>± ‘Ó\bÕ\ì n+‘˚ø±≈£î+&Ü >∑‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡sêìøÏ dü+ã+~Û+∫ ◊{° ]≥sYï‡˝À qyÓ÷<äT #˚dæq n+XÊ\ìï+{Ï˙ Á|ükÕÔ$+#ê\ì dü<äs¡T Ä<˚XÊ˝À¢ ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. Á|üdüTÔ‘· eT+Á‘·T\+<äs¡÷ $~Û>± ‘·eT yê´bÕsê\qT, uÛ≤>∑kÕ«e÷´\qT e<äT\Tø√yê\ì, nsTT‘˚ y˚T»sY nsTTq ‘·eT ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\≈£î ã<ä˝≤sTT+#·T ø√e#·Ã+≥÷ Ä|ü¸Hé Ç#êÃs¡T. bÂs¡ùde˝À¢ sê»ø°j·T |üø£åbÕ‘·+‘√ e´eVü≤]+#=<ä›ì, dæ$˝Ÿ dü¬s«+{Ÿ‡qT $yê<ëdüŒ<ä $<ÛäT\≈£î Áù|πs|æ+#=<ä›ì, á n+X¯yÓTÆ ‘êqT

m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |üs¡´y˚øÏådüTÔ+{≤qì dü<äs¡T ìj·Te÷e[˝À $e]+#ês¡T. eT+Á‘·T\T, yê] ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T.. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düs¡≈£î\T n+~+#˚ yê´bÕsê˝À¢, ùde\T n+~+#˚ dü+düú˝À¢ uÛ≤>∑kÕ«eTT˝…’ ñ+&=<ä›ì.. ˝…’ôdqT‡\T, |ü]à≥T¢, ø√{≤\T, ©E\T ‘·~‘·sê\T Ç|æŒ+#˚ |üqT˝Ò$÷ #˚j·T≈£L&É<ä+≥÷ ìπs›•+#ês¡T. eT+Á‹ uÛ≤s¡´ ˝Ò<ë uÛÑs¡Ô, Ä<Ûës¡|ü&çq ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T $<˚o dü+düú˝À¢ ñ<√´>±\T #˚j·Tsê<äì eT+Á‘·T\≈£î ìπs›•+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø #˚düTÔqï≥ºsTT‘˚ Ä $wüj·T+ Á|ü<ÛëìøÏ

düŒwüº+>± ‘Ó\bÕ\ì $e]+#ês¡T. kÕ<Ûës¡D+>± $<˚o dü+düú˝À¢ ñ<√´>∑+ #˚j·T&Üìï ìùw~ÛdüTÔqï≥Tº ≈£L&Ü Á|üø£{Ï+#ês¡T. düsêÿs¡T≈£î m˝≤+{Ï ÄdüTÔ\qT neTàsê<äì, düsêÿs¡T qT+∫ ø=qsê<äì...@ eT+Á‹ nsTTHê dü«j·T+>± ø±˙, ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\ <ë«sê ø±˙ m˝≤+{Ï $sêfi≤\T ùdø£]+#=<ä›ì, ˇø£ y˚fi¯ @<Ó’Hê ]õdüºsY¶ kıôd’{°, #ê]≥ãT˝Ÿ dü+düú, |ü_¢ø˘ n<∏ë]{°˝À dü<äs¡T eT+Á‹ uÛ≤>∑kÕ«$T nsTT ñ+&ç #Ó≈£îÿs¡÷ù|D≤ $sêfi¯+ d”«ø£]ùdÔ yÓ+≥H˚ dü+düú Á|ü‹ì~ÛøÏ n+<äCÒj·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 11: ¬s+&ÉT sêÅcÕº\≈£î Ç<ä›s¡T eTTK´eT+Á‘·T\T ø=\Te⁄rsês¡T. me]eT+Á‘·T\T yê]≈£îHêïs¡T. ø±˙ ø£<∏ä e÷Á‘·+ yÓTT<ä\e«˝Ò<äT. ø±s¡D+ á ¬s+&ÉT sêÅcÕº\≈£î πø{≤sTT+∫q yÓTT‘·Ô+ 376eT+~ ◊@mdt n~Ûø±s¡T\T |üqT\T Äs¡+_Û+#·˝Ò<äT. 58 :42 ÁbÕ‹|ü~ø£q Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, ‘Ó\+>±D sêÅcÕº\≈£î πø{≤sTT+∫q á ◊@mdt n~Ûø±s¡T\T mø£ÿ&É |üì#˚j·÷\qï $wüj·T+˝À düŒwüº‘· ˝Òø£b˛e&Éy˚T! ô|’>± πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘·÷´wt dæHêΩ ø£$T{°ì @sêŒ≥T#˚dæ ìkÕŒøÏåø£+>± yÓTT‘·Ô+ n~Ûø±s¡T\+<ä]˙ ¬s+&ÉT sêÅcÕº\≈£î |ü+#˚ u≤<Ûä´‘·*ï n|üŒC…|æŒ+~. á ø£$T{° dü<äs¡T n~Ûø±s¡T\≈£î n+<äCÒdæq ñ‘·Ôs¡T«\T πøe\+ ‘ê‘êÿ[ø£y˚T (Ábı$»q˝Ÿ). <ë+‘√ me¬sø£ÿ&É |üì#˚j·÷\H˚ $wüj·TyÓTÆ mH√ï dü+~>∑›‘·\T, nqTe÷Hê\T ‘·˝…‘·TÔ‘·THêïsTT. πø, m˝Ÿ eT]j·TT ôV≤#Y u≤¢≈£î*ï ‘Ó\+>±D sêÅcÕºìøÏ πø{≤sTT+∫ nø£ÿ&É á n~Ûø±s¡T*ï |üì#˚j·÷\+≥÷ ìπs›•+∫q|üŒ{Ïø° dü<äs¡T u≤¢≈£î\T Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêh+ øÏ+<˚ e⁄+&É&É+ >∑eTì+#·<ä–q $wüj·T+. Ç|ü⁄Œ&û n~Ûø±s¡T\T ‘·eT≈£î πø{≤sTT+∫q ‘Ó\+>±D sêh uÛÑeHê˝À¢øÏ yÓfi≤¢*‡ e⁄+~. ô|’>± ‘Ó\+>±D sêÅcÕºìøÏ πø{≤sTT+∫q 44eT+~ ◊@mdt n~Ûø±s¡T\T πøe\+ Ábı$»q˝Ÿ ñ‘·Ôs¡T«\T e÷Á‘·y˚T n+<äTø√e&É+‘√ ‘·eT uÛÑ$wü´‘˚$T≥H˚ njÓ÷eTj·T+˝À e⁄Hêïs¡T. Á|ü‘·÷´wt dæHêΩ ø£$T{° |üqT\T q‘·Ôq&Éø£q q&ÉTdüTÔHêïj·Tì, dü<äs¡T |üqT\T eTT–+#·&ÜìøÏ ø£˙dü+ eTs√ HÓ\ ˝Ò<ë n+‘·ø£+fÒ m≈£îÿe düeTj·T+ |üfÒº≥≥Tº>± ø£ì|æk˛Ô+~. ô|’>± á ø£$T{° πø{≤sTT+∫q n~Ûø±s¡T\ C≤_‘ê dæ<äΔyÓTÆq ‘·sê«‘· <ëìï πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·« (Á|ü<Ûëì eT+Á‹) ‘·T~ ÄyÓ÷<ä+ ø√dü+ |ü+|æ+#ê*‡ e⁄+≥T+~. n|üŒ{Ï<ëø± á ¬s+&ÉT sêÅcÕº\ n~ÛH˚‘·\T, yê] eT+Á‹esêZ\T rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷\T neT\T ø±e&ÜìøÏ Çã“+<äT\T m<äTs¡e⁄‘êsTT. n+‘˚ø±<äT, á Çs¡T sêÅcÕº~ÛH˚‘·\T mìï?ø£˝À¢ #˚dæq yê>±›Hê\T, ô|{Ϻq ‘=* dü+‘·ø±\ ô|ò’fi¯ó¢...ìs¡íj·÷\T n˙ï ≈£L&Ü Ä\dü´eTe⁄‘êj·T+≥THêïs¡T.


á Áe‘·+ CÒ´wü˜ |üPs¡íeTHê&ÉT Ä#·]kÕÔ&ÉT. CÒ´wü˜ X¯ó<äΔ <ë«<ä• s√EH˚ Á|ü<√wüø±\+˝À (s¡»˙eTTK+) Äs¡+_ÛkÕÔs¡T. ø=+<äs¡T CÒ´wü˜ ne÷yêdü´≈£î #˚kÕÔs¡T. Åd”Ô\T ◊<äe‘·Hêìï >=|üŒes¡+>± uÛ≤$kÕÔs¡T. ◊<äe‘·Hêìï ø±bÕ&ÉTø√e&ÜìøÏ nH˚ø£ Áe‘ê\T, |üP»\T #˚kÕÔs¡T. eT+>∑fi¯ >öØ Áe‘·+, es¡\ø°Î Áe‘·+, e≥kÕ$Á‹ Áe‘·+ e+{Ï$ $X‚wüyÓTÆq$. M{Ï˝À e≥kÕ$Á‹ Áe‘êìø√ Á|ü‘˚´ø£‘· ñ+~. á Áe‘êìï e≥eèøå±ìï |üP»#˚j·T&É+ <ë«sê »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T.

jÓTTø£ÿ BsêÈj·TTsê›j·T+‘√ ‘·eT uÛÑs¡Ô\ Äj·TTwü߸qT ã+~Û+#·&Éy˚T Ç˝≤ <ës¡+ #·T≥º&É+˝Àì n+‘·sês¡ú+>± ø£ìŒdüTÔ+~. »qq eTs¡D≤\T ø±\+ $÷<ä Ä<Ûës¡|ü&ç e⁄+{≤sTT. ø±ã{Ϻ ø±˝≤ìï ã+~Û+#˚ uÛ≤eq‘√ Ç˝≤ <ësêìï #·T≥º&É+ »s¡T>∑T‘√+<äì ≈£L&Ü nqTø√e#·TÃ. |üP» |üPs¡Ôj·÷´ø£ Á|ü‹ Åd”Ô, ◊<äT>∑Ts¡T düTeT+>∑fi¯ó\ H=dü≥ u§≥Tº ô|{Ϻ >ös¡$düTÔ+~. kÂuÛ≤>∑´+, dü+‘êqeè~Δ, dæ] dü+|ü<ä\ ø√dü+ e≥kÕ$Á‹ Áe‘êìï Ä#·]kÕÔs¡T.

12q e≥kÕ$Á‹ Áe‘·+ #˚j·T+&çç!

>∑Ts¡Tyês¡+ 12, pHé 2014

e≥eèø£å+ nq>± eTÁ]#Ó≥Tº. uÛ≤s¡rj·TT\ C≤‹ eèø£å+. eTÁ]#Ó≥TºqT Á‹eT÷s¡TÔ\ dü+j·TTø£Ô dü«s¡÷|ü+>± uÛ≤$kÕÔs¡T. eTÁ]#Ó≥Tº y˚fi¯ófl ÁãVü≤à≈£î, ø±+&É+ $wüßíe⁄≈£î ø=eTà\T •e⁄ìøÏ ìyêdüdüú˝≤\T. á Áe‘·+ s√E düTeT+>∑fi¯ó\T e≥eèøå±ìï |üdüT|ü⁄, ≈£î+≈£îeT\‘√, nø£å‘·\‘√ |üPõkÕÔs¡T.

e≥eèøå±ìï |ü⁄e⁄«\‘√ n\+ø£]+∫, >±E\T yÓTT<ä˝…’q n\+ø£s¡D kÕe÷Á–ì düeT]Œ+∫ <Ûä÷|ü, B|ü, HÓ’y˚<ë´\‘√ |üPõkÕÔs¡T. ‘·s¡Tyê‘· e≥eèø£å+ #·T≥÷º 108 kÕs¡T¢ Á|ü<äøÏåD\T #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT eTT&çÁ|ü‹Ô qT+&ç e&çøÏ rdæq <ësêìï eèø£å+ #·T≥÷º #·T≥Tº≈£î+≥÷ yÓfi≤Ôs¡T. e≥eèø£å+

bÕø˘qT u…+uÒ˝…‹ÔdüTÔqï ‘ê*ãqT¢ sêsTTr $‘·Ôq uÛ≤s¡+! Á|üuÛÑT‘·«+ |ü+|æD° #˚ùd sêsTTr $‘·ÔHêìï e÷¬sÿ{Ÿ <Ûäs¡ ø£+fÒ n~Ûø£+>± ìs¡ísTT+#·&É+‘√ ¬s’‘·T≈£î uÛ≤s¡+>± e÷]+~. Á|üuÛÑT‘·«+ nqTdü]düTÔqï á $‘·Ôq $<Ûëq+ y˚T\T ø£+fÒ ø°&ÉT #˚düTÔ+<äì ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. ¬s’‘·T≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ dü_‡&ûô|’ $‘·ÔHê\qT |ü+|æD° #˚düTÔHêïeTH˚ Á|üø£≥q\≈£î #˚‘·\≈£î bı+‘·q ˝Ò<äT. Á|üuÛÑT‘·«+ Ç#˚à dü_‡&û <Ûäs¡ ø£+fÒ ãj·T≥ e÷¬sÿ{Ÿ˝À <=]πø $‘·Ôq+ ‘·≈£îÿe≈£î \_ÛdüTÔ+~. B+‘√ dü_‡&û $‘·ÔHê\yÓ’|ü⁄ ¬s’‘·T\T ø£HÓï‹Ô #·÷&Éì |ü]dæú‹ ñ+~. BìøÏ‘√&ÉT dü_‡&û $‘·Ôq |ü+|æD°˝À q>∑<äT ã~© |ü<∏äø±ìï neT\T #˚düTÔ+&É≥+‘√ ¬s’‘·T\T yê{Ïì rdüTø√e&É+ ô|<ä› düeTdü´>± e÷]+~. |üP]Ô <Ûäs¡qT #Ó*¢+∫ ø=qT>√\T #˚dæq ‘·sê«‘· dü_‡&û yÓTT‘êÔìï ¬s’‘·T\ u≤´+≈£î U≤‘ê˝À »eT #˚kÕÔeTì ìã+<Ûäq ô|{≤ºs¡T. B+‘√ ¬s’‘·T\T dü_‡&û $‘·ÔHêìï rdüT≈£îH˚+<äT≈£î eTT+<äT≈£î sêe&É+ ˝Ò<äT. $‘·Ôq ùdø£s¡D ø√dü+ ¬s’‘·T\T eTT|ü⁄Œ‹|üŒ\T |ü&ÉT‘·Tqï |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. õ˝≤¢˝À Á|ü<Ûëq |ü+≥ nsTTq y˚s¡TX¯q>∑ $‘·Ôq+ ãj·T≥ e÷¬sÿ{Ÿ˝À s¡÷. 4 y˚\T ˝À|ü⁄ \_ÛdüTÔ+~. Á|üuÛÑT‘·«+ dü_Œ&ûô|’ |ü+|æD° #˚ùd y˚s¡TX¯q>∑≈£î e÷Á‘·+ <Ûäs¡ s¡÷. 4,600 ìs¡ísTT+∫+~. ¬s’‘·T y˚s¡TX¯q>∑ $‘·ÔHêìï Ä <Ûäs¡ #Ó*¢+∫ rdüT≈£î+fÒ Ä ‘·sê«‘· Á|üuÛÑT‘·«+ 33 XÊ‘·+ dü_‡&û>± ¬s’‘·T\ u≤´+≈£î U≤‘ê˝À¢ »eT #˚kÕÔeT+{À+~. e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ˝À y˚T\Ts¡ø£+ y˚s¡TX¯q>∑ s¡÷. 3,800 \_ÛdüTÔ+~. X¯ìyês¡+ ø£s¡÷ï\T e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ˝À y˚s¡TX¯q>∑ <Ûäs¡ s¡÷. 2,413 qT+∫ s¡÷. 3,820 eT<Ûä´q |ü*øÏ+~. Á|üuÛÑT‘·« $<Ûëq+ |ü≥¢ ¬s’‘·T\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝À KØ|t d”»Hé≈£î dü+ã+~Û+∫ 40 y˚\ øÏ«+{≤fi¯¢ y˚s¡TX¯q>∑ $‘·ÔHê\T, 12 y˚\ øÏ«+{≤fi¯¢ yÓTTø£ÿC§qï, 500 øÏ«+{≤fi¯fl $TqTeTT\T, 50 øÏ«+{≤fi¯fl dü»®\T, 50 øÏ«+{≤fi¯¢ ÄeTT<ä+ eT+ps¡j·÷´sTT. M{Ï‘√bÕ≥T ¬s’‘·T\T |ü∫Ãs=≥º øÏ+<ä kÕ>∑T #˚ùd+<äT≈£î 4,500 øÏ«+{≤fi¯¢ <äj·÷+#·, 3 y˚\ øÏ«+{≤fi¯ó¢ |æ*¢ô|düs¡qT ≈£L&Ü dü_‡&ûô|’ |ü+|æD° #˚ùd+<äT≈£î eT+ps¡T #˚dæ+~. dü_‡&ûô|’ ÇdüTÔqï <Ûäs¡\T ãVæ≤s¡+>∑ e÷¬sÿ{Ÿ ø£+fÒ m≈£îÿe ñ+&É&É+‘√ ¬s’‘·T\T dü_‡&û $‘·ÔHê\T rdüT≈£îH˚+<äT≈£î ¬s’‘·T\T ÄdüøÏÔ #·÷|ü&É+ ˝Ò<äT. |ü‹Ô $‘·ÔHê\HÓ’‘˚ ãVüQfi¯ C≤‹ ø£+ô|˙ \≈£î n|üŒC… bÕŒsê nqï Ø‹˝À ÇcÕºsê»´+>± neTTà‘·THêïs¡T. 450 Á>±eTT\ |ü‹Ô $‘·ÔHê\ bÕ´¬ø{ŸqT s¡÷. 810 qT+∫ s¡÷. 910 eT<Ûä´H˚ ne÷à*. ø±˙ yê´bÕs¡T\T ˇø√ÿ bÕ´¬ø{ŸqT s¡÷. 1,300 qT+∫ s¡÷. 1,500 es¡≈£î neTTà‘·÷ CÒãT\T ì+|ü⁄≈£î+≥THêïs¡T. ¬s’‘·T\T ‘·eT bı˝≤˝À¢ ‘·j·÷s¡T #˚düT≈£îqï |ü‹Ô$‘·ÔHê\qT kÕ>∑T #˚düT≈£î+fÒ nÁø£eT πødüT\T ô|fÒº e´ekÕj·T XÊU≤~Ûø±s¡T\T ãVüQfi¯C≤‹ ø£+ô|˙\qT e÷Á‘·+ #·÷d”#·÷&Éq≥T¢ e~˝ÒdüTÔHêïs¡ì ¬s’‘·T\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ãVæ≤s¡+>∑+>± |ü‹Ô $‘·Ôq bÕ´¬ø≥¢qT u≤¢ø˘˝À neTTà‘·Tqï|üŒ{Ïø° n~Ûø±s¡T\T @e÷Á‘·eT÷ #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛e&É+ |ü≥¢ ¬s’‘·T\T eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T. õ˝≤¢˝À Ç{Ïe\ ≈£î]dæq esê¸\≈£î KØ|òt kÕ>∑T yÓTT<ä\sTT+~. ‘·ø£åD+ $‘·Ôq ùdø£s¡D $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ #=s¡e rdüTø√ø£b˛‘˚ ¬s’‘·T\≈£î uÛ≤Ø eT÷\´+ #Ó*¢+#·Tø√yê*‡ edüTÔ+<äì m|æ ¬s’‘·T dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù {Ï.s¡y˚Twt≈£îe÷sY ôV≤#·Ã]+#ês¡T. |ü‹Ô$‘·ÔHê\ $wüj·T+˝À ãVüQfi¯C≤‹ ø£+ô|˙\ nÁø£e÷\qT e~* ¬s’‘·T\ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ e÷qTø√yê\ì nj·Tq Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T.

bÕ\qô|’ |ü≥Tº bÕ\qô|’ |ü≥Tº ô|+#·T≈£îH˚+<äT≈£î eTTK´eT+Á‹ ¬ødæÄsY rÁe+>± Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± Äj·Tq Á|ü‹s√p XÊK\ yêØ>± dü$÷ø£å\T »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. Á|ür XÊKô|’ n<Ûä´j·Tq+ ô|+#·T≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ ¬ødæÄsY n~Ûø±s¡T\≈£î Á|üuÛÑT‘·« ÁbÕ<Ûëq´‘·\T $e]düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ #˚j·÷*‡q, #˚j·TuÀ‘·Tqï ø±s¡´Áø£e÷\qT Á|ü#ês¡+ #˚düTø√e&É+˝À ¬ødæÄsY Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\eTe⁄‘·T+<äqï #·s¡Ã »s¡T>∑T‘√+~. Ç+<äT≈£î Væ≤e÷#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ˝À »]–q dü+|òüT≥q Ç+<äT≈£î ñ<ëVü≤s¡D. ôV’≤<äsêu≤<é $<ë´s¡Tú\T >∑\¢+‘·j·÷´s¡qï yês¡Ô ‘Ó*dæq yÓqTyÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ Á|üuÛÑT‘·«|üs¡+>± ˇø£ eT+Á‹ì, n~Ûø±s¡T\qT Væ≤e÷#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ≈£î |ü+|ü&ÜìøÏ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ Ä ø£èwæì #Ó|ü⁄Œø√e&É+˝À ¬ødæÄsY yÓ’|òü\´+ #Ó+<ës¡T. $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î uÛÑs√kÕ Çe«&É+˝Àq÷ {ÏÄsYmdt Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+~. á $wüj·T+˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·«+ u≤>± Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£î+~. Á|üuÛÑT‘·« ø±s¡´Áø£e÷\qT $÷&çj·÷≈£î #Ó|ü⁄Œø√e&ÜìøÏ ¬ødæÄsY, Äj·Tq Á|üuÛÑT‘·«+ ˇø£{ÏøÏ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ Ä˝À∫+∫q ‘·sê«‘˚ eTT+<äT≈£î ek˛Ô+~. ãj·T≥≈£î #Ó_‘˚ @ Á|üe÷<ä+ eTT+#·Tø=düTÔ+<√qì Äj·Tq ‘·q eT+Á‹esêZìøÏ, n~Ûø±s¡T\≈£î @ $wüj·÷ìï ãj·T≥≈£î #Ó|üŒe<ä›+≥÷ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ $÷&çj·÷≈£î <ä÷s¡+ bÕ{ÏdüTÔHêïs¡T. á uÛÑj·÷ìøÏ s¡TDe÷|ò” $wüj·T+˝À »]–q >∑&É_&É Ç+<äT≈£î ø±s¡DeTì ‘Ó\Tk˛Ô+~. B+‘√ Á|üuÛÑT‘·«|üs¡+>± »]–q dü$÷ø£å kÕsê+XÊìï ≈£L&Ü $÷&çj·÷≈£î #Ó|üŒ&ÜìøÏ eT+Á‘·T\T, n~Ûø±s¡T\T uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. düe÷#ês¡ XÊK qT+&ç e∫Ãq H√{Ÿ Ä<Ûës¡+>± yês¡Ô\T sêdüTø√yê\ì n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·T+&É≥+ >∑eTHês¡Ω+. eTTK´eT+Á‹>± Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ eTT+<äT nìï $wüj·÷\qT $÷&çj·÷‘√ |ü+#·T≈£îH˚yês¡T. eTTK´eT+Á‹>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq ‘·sê«‘· Äj·Tq $÷&çj·÷≈£î <ä÷s¡+>± ñ+≥÷ edüTÔHêïs¡T. eT+Á‹es¡Z C≤_‘ê, XÊK\ πø{≤sTT+|ü⁄‘√ bÕ≥T ¬ødæÄsY @ s√p @ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡e⁄‘ês¡T. m|ü⁄Œ&ÉT @ XÊK dü$÷ø£å ñ+≥T+~ ‘·~‘·s¡ e´øÏÔ>∑‘· ø±s¡´Áø£e÷\qT Äj·Tq n‹ s¡Vü≤dü´+>± ñ+#·T‘·÷ edüTÔHêïs¡T. BìøÏ eTTK´eT+Á‹ ø±sê´\j·T+˝À ñ+&Ü*‡q $÷&çj·÷ dü+ã+<Ûë\ n~Ûø±] ˝Òø£b˛e&É+, ¬s+&ÉT sêÅcÕº\≈£î ø£*|æ ˇπø düe÷#ês¡XÊK ñ+&É≥+, düe÷#ês¡XÊK eT+Á‹ì ìj·T$T+#·&É+ e\¢ ¬ødæÄsY s√pyêØ @C…+&Ü ‘Ó*j·T&É+ ˝Ò<äT. dü$÷ø£å\T |üPs¡ÔsTT dü+ã+~Û+‘· n~Ûø±s¡T\T dæm+ Ä|ò”düT qT+&ç ãj·T≥≈£î e∫Ãq ‘·sê«‘· eTTK´eT+Á‹ e<ä› |òü˝≤Hê XÊK dü$÷ø£å »]–+<äì nqTø√yê*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~.

ªÄ, XÊ+‹ >±ø£ Çø£ @eTTqï~˝Ò!μμ nì dü‘·´Vü≤]X¯Ã+Á<äT&ÉT ø±{Ï d”Hé ∫e] n+ø£+˝À Bs¡È+>± ì≥÷º]à ÁbÕD‘ê´>±ìøÏ |üPqT≈£î+{≤&ÉT. Á|üdüTÔ‘·+ bÕø˘ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü]dæΔ‹ n<˚ $<Ûä+>± ñqï≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. á dü+e‘·‡sê+‘êìøÏ Ä|òüÈìkÕΔHé qT U≤∞ #˚j·T&ÜìøÏ nyÓT]ø± eTTVüAs¡Ô+ ô|≥Tº≈£îqï H˚|ü<Ûä´+˝À ‘ê*u≤Hé ‘√ XÊ+‹ #·s¡Ã\T |òü*+#˚ dü÷#·q˝ÒM ø£qT#·÷|ü⁄y˚Ts¡˝À ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. Ä|òüÈHé ‘ê*u≤Hé ‘√ Ä|òüÈHé Á|üuÛÑT‘·«+ XÊ+‹ #·s¡Ã\T $|òü\+ ne⁄‘·T+&É>±H˚ bÕø˘ ‘ê*u≤Hé ‘√ bÕø˘ ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·\ô|{Ϻq XÊ+‹ #·s¡Ã\T ≈£L&Ü $|òü\ ~X¯˝ÀH˚ kÕ>∑T‘·THêïsTT. bÕø˘ ‘ê*u≤Hé (‘ÓVü≤Øø˘`m`‘ê*u≤Hé)‘√ XÊ+‹ #·s¡Ã\T #˚kÕÔeTqï yê>±›q+‘√ qyêCŸ wüØ|òt Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ã+~. #Ó|æŒq ≥T¢>±H˚ XÊ+‹ #·s¡Ã\T ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ Á|üuÛÑT‘·«+ #ê≥T≈£î+~. ø±˙ n<˚ düeTj·T+˝À Ä|òüÈHé dü]Vü≤<äT› ˝Àì yêj·Te´ –]»q sêÅcÕº\ ô|’øÏ ôd’ì≈£î\‘√ <ä+&Ó‹Ô yÓ[¢+~ bÕø˘ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+. á <ë&ÉT\qT+&ç ‘·|ü⁄Œø√e&ÜìøÏ ø£sê∫ #·T≥Tº|üø£ÿ\ ÄÁX¯j·T+ bı+<äT‘·Tqï bÕø˘ ‘ê*u≤Hé $T*f…+≥T¢ >∑‘· Ä~yês¡+ sêÁ‘·+‘ê $e÷HêÁX¯j·T+ô|’ <ë&ç #˚dæ <Ûäq, ÁbÕD Vü‰ìøÏ, $<Ûä«+kÕìøÏ ‘Ó>∑ã&ܶs¡T. Ä~yês¡+ ‘Ó\¢yês¡T s¡a≤eTTø£˝≤¢ <ë&çøÏ bÕ\Œ&çq 10 eT+~ $T*f…+≥¢qT eT≥Tºu…{≤ºeTì Á|üuÛÑT‘·« ã\>±\T Á|üø£{Ï+∫ $ø£ºØ dü+πø‘ê\T ôd’‘·+ {Ï.$ ¬øyÓTsê\≈£î #·÷|æ+#ês¡T. ø±˙ Ç+‘·˝ÀH˚ eT+>∑fi¯yês¡+ eTs√ $T*f…+{Ÿ ãè+<ä+ ¬s+&ÉT ~X¯\

qT+&ç ø£sê∫ $e÷HêÁX¯j·÷ìøÏ ˇø£ øÏ.$÷ <ä÷s¡+˝À ñqï msTTsY bò˛sY‡ nø±&É$÷ ô|’øÏ <ë&ç #˚XÊs¡T. á <ë&çì ≈£L&Ü ‹|æŒ ø={≤ºeTì Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+#·>± ‘ê*u≤Hé e÷Á‘·+ ‘êeTT ‘·eT <ë&ÉT\qT nqT≈£îqï≥T¢>±H˚ $»j·Te+‘·+>± eTT–+#êeTì Á|üø£{Ï+∫+~. nø±&É$÷ô|’ <ë&ç nq+‘·s¡+ $T*f…+≥T¢ |üø£ÿH˚ ñqï n‹ ô|<ä› eTT]øÏyê&É˝ÀøÏ $»j·Te+‘·+>± ‘·|æŒ+#·T≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á <ë&ÉT\‘√ bÕø˘ ‘ê*u≤Hé, bÕø˘ Á|üuÛÑT‘ê«\ eT<Ûä´ XÊ+‹ #·s¡Ã\≈£î neø±X¯+ ˝ÒqfÒ¢qì |üÁ‹ø£\T yê´U≤´ìdüTÔHêïsTT. yêj·Te´ bÕøÏkÕΔHé sêÅcÕº\ô|’ eT+Á<ä kÕΔsTT <ë&ÉT\T #˚düTÔqï Á|üuÛÑT‘·«+ Çø£ |üP]Ô kÕΔsTT <ë&çøÏ Ä˝À#·q #˚j·Te#·Ãì |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ’|ü⁄ qT+&ç Ç+ø± m˝≤+{Ï dü÷#·Hê n+<ä˝Ò<äT. ªªÁ|üuÛÑT‘·«+ ô|’ »]–q $»j·Te+‘·yÓTÆq <ë&çøÏ y˚Ty˚T u≤<ÛäT´\+. y˚TeTT e÷ \øå±´\ìï+{Ï˙ kÕ~ÛdüTÔHêïeTT. Ç˝≤+{Ï <ë&ÉT*ï eT]ìï #˚j·TuÀ‘·THêï+μμ nì bÕø˘ ‘ê*u≤Hé Á|ü‹ì~Û cÕV”≤ãT˝≤¢ cÕVæ≤<é #ÓbÕŒs¡ì |ü•ÃeT |üÁ‹ø£\T (sêsTT≥sY‡, _._.dæ, m.|æ) ‘Ó*bÕsTT. msTTsY b˛sYº uÛÑÁ<ä‘ê dæã“+~ j·T÷ìbòÕs¡+ <Ûä]+∫ e∫Ãq $T*f…+≥T¢ 10 eT+~ uÛ≤Ø eT+<äT>∑T+&ÉT kÕe÷Á–‘√ Ä~yês¡+ sêÁ‹ ø£sê∫ $e÷HêÁX¯j·T+ô|’ <ë&ç #˚XÊs¡T. Ç{°e* ø±\+˝À Ç+‘· uÛ≤Ø <ë&çøÏ ‘ê*u≤Hé |üPqTø√˝Ò<äT. >∑‘·+˝Àq÷ ø£sêN q>∑s¡+˝À <ë&ÉT\T #˚dæq #·]Á‘· $T*f…+≥¢≈£î ñ+~. bÂs¡ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ, $T\Á{° bÕ\≈£î\≈£L eT<Ûä´ yÓ’s¡T<Ûë´\T ‘·˝…‹Ôq|ü⁄Œ&É˝≤¢ n$ á

$<Ûä+>± $T*f…+≥¢ <ë&ÉT\ s¡÷|ü+˝À e´ø£Ô+ ne⁄‘êsTT. ñÁ>∑yê<äT\T>± nyÓT]ø±, ◊s√bÕ, ∫e]øÏ bÕøÏkÕΔHé, Ä|òüÈìkÕÔHé \T ≈£L&Ü #Óù|Œ bÕø˘ ‘ê*u≤Hé ˝À $$<Ûä Á>∑÷|ü⁄\T ñHêïsTT. á Á>∑÷|ü⁄˝À¢ ø=ìï bÂs¡ bÕ\≈£î\ #Ó|ü⁄Œ #˚‘·˝À¢ ñ+fÒ eT]ø=ìï $T\Á{° bÕ\≈£î\ (◊.mdt.◊) #Ó|ü⁄Œ #˚‘·˝À¢ ñ+{≤sTT. dæ.◊.m Ä<Ûä«s¡´+˝À, ì<ÛäT\‘√ q&ç#˚ ñÁ>∑yê<ä Á>∑÷|ü⁄\T ≈£L&Ü ø=ìï ñHêïj·Tì $X‚¢wü≈£î\ n_ÛÁbÕj·T+. $$<Ûä bÕ\ø£es¡Z Á>∑÷|ü⁄\ eT<Ûä´ yÓ’s¡T<Ûë´\T Ç∫Ã|ü⁄#·TÃ≈£îH˚ $<Ûä+>± |ü]wüÿ]+#·Tø√˝Òì |ü]dæΔ‹ @s¡Œ&çq|ü⁄Œ&ÉT ñÁ>∑yê<ä <ë&ÉT\T »s¡>∑&É+ nø£ÿ&É e÷eT÷\T $wüj·T+. Á|ü|ü+#êìøÏ e÷Á‘·+ bÕø˘, |ü•ÃeT Á|üuÛÑT‘ê«\T ñÁ>∑yê<ä+ô|’ >=|üŒ b˛sê≥+ kÕ–düTÔHêïj·Tqï _\¶|t Çe«ã&ÉT‘·T+~. ø£sê∫ $e÷HêÁX¯j·T+, nø±&É$÷\ô|’ bÕø˘ ‘ê*u≤Hé #˚dæq <ë&ÉT\≈£î >∑\ ‘·ø£åD ø±s¡D+ @$T≥qïB Ç+ø± yÓ\¢&ç ø±e\dæ ñ+~. `|ò”#·sY‡ &Ódtÿ

ô|]π> ms¡Te⁄\ <Ûäs¡\‘√ ¬s’‘·T\T ≈£î<˚\T ãVüQfi¯

Áu≤+&ÉT ]f…’˝Ÿ s¡+>∑+˝À m|òt.&ç.◊ \qT |üs√ø£å+>± Á|üy˚X¯ô|≥ºqTqï yÓ÷&ç Á|üuÛÑT‘·«+ n<˚ }|ü⁄‘√ ¬s’‘·T\≈£î H˚s¡T>±H˚ yê‘· ô|fÒº+<äT≈£î jÓ÷∫k˛Ô+~. ‘·eT Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |üP]Ô yÓTC≤]{° Ç∫Ãq+<äT≈£î ‘·–q $<Ûä+>± s¡TD+ rs¡TÃø√e&ÜìøÏ yÓ÷&ç Á|üuÛÑT‘·«+ dü+dæ<äΔ+ ne⁄‘√+~. eTTUÒwt n+u≤˙ >±] ]\j·THé‡ Ç+&ÉÅd”ºdt ≈£î y˚T\T #˚j·T&É+ ø√dü+ >±´dt <Ûäs¡\qT ¬s{Ϻ+|ü⁄ #˚dæq+ <äTq ô|s¡>∑qTqï dü_‡&û uÛ≤s¡+ ‘·–Z+#·T ø√e&ÜìøÏ j·T÷]j·÷ ms¡Te⁄ <Ûäs¡qT ø£˙dü+ 10 XÊ‘·+ ô|+#˚+<äT≈£î jÓ÷∫k˛Ô+~. á y˚Ts¡≈£î ñ|üŒ+ <ä&É+‘√ ms¡Te⁄\ ø£+ô|˙\ ùws¡¢ <Ûäs¡\T ˇø£ÿ kÕ]>± ô|]– 8 XÊ‘·+ es¡≈£L ˝≤uÛÑ|ü&ܶsTT. j·T÷] j·÷ ‘·j·÷Ø˝À düVü≤»yêj·TTe⁄ì nedüs¡+ u≤>± ñ+≥T+~. qÁ‘·»ì ms¡Te⁄ nsTTq j·T÷]j·÷ ‘·j·÷ØøÏ nj˚T´ Ks¡TÃqT ◊<äT e+‘·T\T #˚ùdÔ n+<äT˝À Hê\T>∑T e+‘·T\T düVü≤»yêj·TTe⁄ ø√d üy˚T ne⁄‘·T+~. n+<äTe\¢ >±´dt <Ûäs¡ ô|]–‘˚ nì yês¡´+>± <ë<ë|ü⁄ n<˚ yÓTT‘·Ô+˝À j·T÷]j·÷ ms¡Te⁄ <Ûäs¡ ô|s¡T>∑T‘·T+~. ø±ã{Ϻ j·T÷]j·÷ dü_‡ &û uÛ≤s¡+ ≈£L&Ü ô|s¡T>∑T‘·T+~. á dü_‡&û uÛ≤sêìï ‘·–Z+#·T ø√e&ÜìøÏ j·T÷]j·÷ <Ûäs¡*ï @ø£+>± 10 XÊ‘·+ ô|+#ê\ì yÓ÷&ç Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·\ô|&ÉT‘√+~. á y˚Ts¡≈£î ms¡Te⁄\ eT+Á‹ ÄyÓ÷<ä+ ≈£L&Ü \_Û+∫+<äì, Á|ü<Ûëì ÄyÓ÷<ä+ nj·÷´ø£ ã&Ó®{Ÿ <ë«sêH√, πø_HÓ{Ÿ <ë«sêH√ j·T÷]j·÷ <Ûäs¡qT ô|+#·T‘ês¡ì Á|üuÛÑT‘ê«~Ûø±s¡T\qT ñ≥+øÏdü÷Ô sêsTT≥sY‡ yêsêÔ dü+düΔ ‘Ó*|æ+~. j·TT.|æ.@ Á|üuÛÑT‘·«+ b˛‘·÷ b˛‘·÷ ]\j·THé‡ ø£+ô|˙ ñ‘·Œ‹Ô #˚düTÔqï düVü≤»yêj·TTe⁄ <Ûäs¡qT ˇø£ Á_{Ïwt <Ûäs¡à˝Ÿ j·T÷ì{Ÿ ≈£î 4.2 &Ü\s¡¢ qT+&ç 8.4 &Ü\s¡¢≈£î ô|+∫ b˛sTT+~. nq>± dü]>±Z ¬s{Ϻ+|ü⁄ #˚dæ+~. á <Ûäs¡ ô|+|ü⁄<ä\ ø√dü+ es¡Tdü>± eTT>∑TZs¡T eT+Á‘·T\qT e÷s¡Ã&ÜìøÏ ôd’‘·+ ]\j·THé‡ ø£+ô|˙ eT+Á‘ê+>∑+ q&ç|æ+~. >∑‘· eT÷&˚fi¯ó¢>± ø±+Á{≤≈£îº ˇ|üŒ+<ä+ Á|üø±s¡+ düVü≤»yêj·TTe⁄qT ñ‘·Œ‹Ô #˚j·T≈£î+&Ü ñ‘·Œ‹Ôì ne÷+‘·+>± eT÷&ç+≥ ¬s+&ÉT e+‘·T\T ‘·–Z+ ∫+~. ø±+Á{≤≈£îº≈£î $s¡T<äΔ+>± ñ‘·Œ‹Ôì ‘·–Z+∫ q+<äT≈£î ˇ|üŒ+<ä+ Á|üø±s¡+ 1 _*j·THé &Ü\s¡¢ qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê*‡ ñ+&É>± n~ ≈£L&Ü #Ó*¢+#·≈£î+&Ü ø±\j·÷|üq #˚dü÷Ô ∫e]øÏ Ä]“ ÁfÒwüHé ø√dü+ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ H√{°düT C≤Ø #˚dæ+~. á $yê<ä+ @fi¯¢ ‘·s¡ã&ç kÕ–Hê Á|ü‹|üø£å _.C….|æ ˇø£ÿkÕ] ≈£L&Ü H√s¡T yÓT~|æ+~ ˝Ò<äT. nÁø£eT+>± düVü≤»yêj·TTe⁄ <Ûäs¡ ô|+∫ Á|ü»\≈£î qwüº+ #˚≈£L]Ãq+<äT≈£î mm|æ H˚‘·è‘·«+˝Àì &Ûç©¢ Á|üuÛÑT‘·«+ n|üŒ{Ï πø+Á<ä #·eTTs¡T eT+Á‹ Ms¡|üŒ yÓTTsTT©, ø£+ô|˙ n~ÛH˚‘· eTTUÒwt n+u≤˙, #·eTTs¡T XÊK ø±s¡´<ä]Ù \ô|’ m.dæ._ πødüT qyÓ÷<äT #˚sTT+∫+~. á n+X¯+ô|’ ‘·eT $<Ûëq+ @$T{À #ÓbÕŒ\ì ns¡$+<é πøÁJyê˝Ÿ ø±+Á¬>dt, _.C….|æ\ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´s¡TΔ\sTTq sêVüQ˝Ÿ, yÓ÷&ç \≈£î nH˚ø£ düuÛÑ˝À¢ ãVæ≤s¡+>∑ düyêfi¯ófl $dæsês¡T. nsTTHê yê]<ä›s¡÷ H√s¡T ‘Ó]∫q bÕbÕq b˛˝Ò<äT. yÓ÷&ç ôd’‘·+ m+<äT≈£î H√s¡T ‘Ós¡e˝Ò<√ Ç|ü⁄Œ&ÉT ns¡Δ+ ne⁄‘√+~. ]\j·THé‡ ø£+ô|˙øÏ m{Ϻ |ü]dæΔ‘·T˝À¢q÷ y˚T\T #˚j·T&Éy˚T yÓ÷&ç, sêVüQ˝Ÿ \ \ø£å´+. Ä dü+>∑‹ ô|’øÏ #Ó|üŒ˝Òø£H˚ H√s¡T ‘Ós¡eø£b˛e&É+. b˛˙ ]\j·THé‡ ø£+ô|˙ >±´dt ≈£î @ø£+>± <Ûäs¡qT ¬s{Ϻ+|ü⁄ #˚j·T&ÜìøÏ ø±s¡D+ @eTHêï ñ+<ë n+fÒ nB ˝Ò<äT. #·eTTs¡T e´eVü‰sê\‘√ @e÷Á‘·+ dü+ã+<Ûä+ ˝Òì s¡+>∑sê»Hé H˚‘·è‘·«+˝À ø£$T{° y˚dæ Ä ø£$T{° #˚‘· eTeT nì|æ+#·T≈£îì >±´dt <Ûäs¡ ô|+#˚XÊs¡T. <Ûäs¡ ô|+|ü⁄≈£î ø£$T{° #Ó|æŒq ø±s¡D≤\T n‘·´+‘· Vü‰kÕ´düŒ<ä+. mø£ÿ&√ dæ+>∑|üPsY ˝Àq÷, Á_≥Hé ˝Àq÷ ñ+&˚ #·eTTs¡T

e÷¬sÿ{Ÿ ˝À ñqï <Ûäs¡\≈£L Ç+&çj·÷˝À ñqï <Ûäs¡\≈£î ‘˚&Ü ñqï<ä≥. á ¬s+&ÉT <Ûäs¡\qT düe÷q+ #˚j·T&ÜìøÏ Ç+&çj·÷˝À ñ‘·Œ‹Ô nj˚T´ #·eTTs¡T <Ûäs¡ì ô|+#ê*≥. Ç<=ø£ ø±s¡D+. ¬s+&√ ø±s¡D+ #·eTTs¡T <Ûäs¡\T ‘·≈£îÿe>± ñqï+<äTq, ˝≤uÛ≤\T ‘·≈£îÿe>± ñHêïj·T˙, n+<äTe\q #·eTTs¡T s¡+>∑+˝À $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\T sêe&É+ ˝Ò<ä˙ ø±s¡D+ #Ó|æŒq ø£$T{° m|òt.&ç.◊ \qT Äø£]¸+#ê\+fÒ #·eTTs¡T <Ûäs¡\T ô|+#ê\ì #Ó|æŒ+~. ‘ê{Ï #Ó≥Tº m+<äT≈£î mø±ÿe⁄sê eT>∑&Ü n+fÒ <ä÷&É y˚T‘·≈£î nì düe÷<Ûëq+ Ç∫Ãq ø£\T¢ <=+>∑ #·+<ä+ ø±<ë Ç~? ˇø£ düs¡T≈£î <Ûäs¡qT m˝≤ ìs¡ísTTkÕÔs¡T? Ä düs¡T≈£îì ñ‘·Œ‹Ô #˚j·T&ÜìøÏ nj˚T´ Ks¡TÃì ã{Ϻ ìs¡ísTTkÕÔs¡T. <Ûäs¡\ ìs¡íj·÷ìøÏ n+‘·≈£î $T+∫q <ëπs ˝Ò<äT. ø±˙ |òüTq‘· eVæ≤+∫q Ä]Δø£ y˚‘·Ô s¡+>∑sê»Hé e÷Á‘·+ >√¢ã˝Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ <Ûäs¡*ï ã{Ϻ Çø£ÿ&ç ñ‘·Œ‹Ô <Ûäs¡*ï ìs¡ísTT+#˚XÊs¡T. eTq #·eTTs¡Tì yÓ*øÏ rj·T&ÜìøÏ eTq z.mHé.õ.dæ ø£+ô|˙ ñ+~. <ëìøÏ n|üŒ–ùdÔ #·ø£ÿ>± #·eTTs¡T yÓ*øÏ rdæ ô|&ÉT‘·T+~. <ëìï X¯ó~Δ #˚dæ |ü+|üø£+ #˚ùd Á|üuÛÑT‘·« ø£+ô|˙\÷ ñHêïsTT. Çìï eqs¡T\T ñ+#·T≈£îì m|òt.&ç.◊ \ nedüs¡+ m+<äTø=∫Ã+~? Ç≥T <äøÏåD #Ó’Hê düeTTÁ<ä+ qT+&ç n≥T ÄÁ|òæø± düeTTÁ<ä rsê\ es¡≈£L ˇHé.mHé.õ.dæ ø£+ô|˙ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T $düÔ]+#êsTT. nsTTHê <ëìï ø±<äì ]\j·THé‡ øÏ ø±+Á{≤≈£îº Ç#˚ÃXÊs¡T. b˛˙ nqT≈£î+fÒ Ä ø£+ô|˙øÏ y˚T\T #˚j·T&É+ ø√dü+ ≈£î+{ÏkÕ≈£î\T #Ó|æŒ <Ûäs¡ì ¬s{Ϻ+|ü⁄ #˚j·T&É+ @ uÛ≤s¡rj·T $ìjÓ÷>∑<ës¡T&ç Á|üjÓ÷»q+ ø√dü+? á ìs¡íj·T+ $<˚o ø£+ô|˙\≈£î, ô|≥Tºã&ÉT\≈£î (m|òt.&ç.◊) y˚T\T #˚j·T&ÜìøÏ ‘·|üŒ »HêìøÏ y˚T\T #˚j·T&ÜìøÏ ø±<äT. Ç˝≤+{Ï ìs¡íj·÷ìï _.C….|æ @ e÷Á‘·+ ‘·|ü⁄Œ |ü≥º˝Ò<äT. $˝ÒKs¡T\T n&ç–q|ü⁄Œ&ÉT ‘·|üŒ düŒ+~+#·˝Ò<äT. ∫e]ì mìïø£\ Á|ü#ês¡+ dü+<äs¡“¤+>± @@|æ H˚‘· dü«j·T+>± >∑T»sê‘Y yÓ[fl n&ç–Hê yÓ÷&ç »yê_e«˝Ò<äT. Ä ‘·sê«‘· ≈£L&Ü nH˚ø£ düuÛÑ˝À¢ ns¡$+<é πøÁJyê˝Ÿ á n+XÊìï ˝ÒeHÓ‹Ô yÓ÷&ç düŒ+<äq ø√]Hê düe÷<Ûëq+ sê˝Ò<äT. rsê n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£ j·TT.|æ.@ ìs¡íj·÷ìï ‹s¡>∑<√&É&É+ e÷H˚dæ Ä ìs¡íj·T+ e\¢ |ü&˚ uÛ≤s¡+ ‘·–Z+#·Tø√e&É+ ø√dü+ ¬s’‘·T\ô|’ uÛ≤s¡+ yÓ÷|ü&ÜìøÏ yÓ÷&ç Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T¢ #˚düT≈£î+{À+~. ìs¡íj·÷ìï ‹s¡>∑<√&ç‘˚ eTTUÒwt n+u≤ìøÏ e÷Á‘·y˚T ø√|ü+ edüTÔ+~. ø±˙ ø√{≤¢~ eT+~ ¬s’‘·T\≈£î, >∑èVü≤, bÕ]ÁXÊ$Tø£ $ìjÓ÷ >∑<ës¡T\≈£î y˚T\T »]π>~. j·TT.|æ.@ ìs¡íj·÷ìï neT\T #˚ùdÔ e÷Á‘·+ yÓTT‘·Ô+ Ä]Δø£ e´edüΔì <Ûäs¡\ |üs¡+>± nH˚ø£ n&ÉT>∑T\ m‘·TÔ≈£î rdüTø=ìb˛sTT »HêìøÏ n+<ä≈£î+&Ü #˚j·÷*‡ ek˛Ô+~. >±´dt <Ûäs¡ ¬s{Ϻ+|ü⁄ #˚dæq+<äT≈£î >∑èVü≤ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î Çyê«*‡q dü_‡&û ≈£L&Ü ô|s¡T>∑T‘·T+~. ø±ã{Ϻ Ä dü_‡&û ‘·–Z+#·&ÜìøÏ >∑èVü≤ düs¡|òüsê (dæ*+&ÉsY) <Ûäs¡\T ô|+#·T‘ês¡T. j·T÷]j·÷ <Ûäs¡\T ô|s¡T>∑T‘êsTT ø±ã{Ϻ j·T÷]j·÷ dü_‡&û ‘·–Z+#·&ÜìøÏ j·T÷]j·÷ <Ûäs¡ ô|+#·T‘ês¡T. j·T÷]j·÷ <Ûäs¡ ô|+∫‘˚ ¬s’‘·T\≈£î ñ‘·Œ‹Ô Ks¡Tà ô|]–, –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ô|+#ê\ì Ä+<√fi¯q ‘·˝…‘·Ô&É+ U≤j·T+. –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ô|+∫‘˚ eT∞fl ÄVü‰s¡ <Ûäs¡\T ô|s¡T>∑T‘êsTT. yÓs¡dæ Ä]Δø£ e´edüΔ˝Àì $$<Ûä uÛ≤>±\T <Ûäs¡\ |üs¡+>± >±´dt <Ûäs¡ ô|]–q y˚Ts¡ ô|’øÏ yÓ[¢b˛‘êsTT. Ç~ eT∞fl Á<äy√´\“D≤ìï ô|+#·T‘·T+~. Á<äy√´\“D+ n]ø£≥º&ÜìøÏ e÷ì≥Ø bÕ\d”øÏ Á|ü‹≈£L\ dües¡D\T #˚j·÷*. Ç+‘· ‘·‘·+>±ìøÏ yÓ÷&û

Á|üuÛÑT‘·«+ dæ<äΔ|ü&ÉT‘√+~. sêsTT≥sY‡ Á|üø±s¡+ ms¡Te⁄\ eT+Á‹ nq+‘· ≈£îe÷sY j·T÷]j·÷ <Ûäs¡ ô|+#·&ÜìøÏ ‘·\÷bÕs¡T. E˝…’˝À ã&Ó®{Ÿ ˝À Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ ˝Ò<ë Ä ˝Àù| πø_HÓ{Ÿ #˚‘· ÄyÓ÷~+|üCÒdüTø√e&É+? á ¬s+&ç+ {Ï˝À @~ u…≥sY nì e÷Á‘·y˚T Ä˝À∫ düTÔHêïs¡T ‘·|üŒ <Ûäs¡ ô|+#ê˝≤ e<ë› nì ø±<äT. j·T÷]j·÷ <Ûäs¡ ô|+|ü⁄ <ë«sê yÓ÷&ç Á|üuÛÑT‘·«+ ˇø£ eTTK´yÓTÆq ìs¡íj·T+ rdüTø√uÀ‘√+<äì, ã\V”≤q Ä]Δø£ e´edüΔ e\¢ m<äTs¡e⁄‘·Tqï ø√XÊ>±s¡ ˇ‹Ô&ÉT\qT+&ç ‘·|æŒ+#·T≈£îì j·T÷]j·÷ eè<Ûë ø±≈£î+&Ü #·s¡´ rdüT≈£î+{À+<ä˙ sêsTT≥sY‡ eTVü≤ <ëq+<ä| ü&ÉT‘√+~. uÛ≤s¡‘· ¬s’‘·T\≈£î j·T÷]j·÷ n+<ä ≈£î+&Ü b˛‘˚ sêsTT≥sY‡ øÏ n+‘· Äq+<ä+ eT]! sêsTT≥sY‡ dü+‘√wü+ m+<äT≈£î? m+<äTø£+fÒ j·T÷]j·÷ <Ûäs¡ ô|+|ü⁄ ìs¡íj·T+ nyÓT]ø±, ◊s√bÕ\≈£î #Ó+~q b˛{≤wt, bÕùdŒ¤{Ÿ ms¡Te⁄\ ø£+ô|˙\T ≈£L&Ü \_› bı+<äqTHêïsTT. j·T÷]j·÷ <Ûäs¡ ô|]–‘˚ Ä y˚Ts¡≈£î j·T÷]j·÷ qT+&ç ¬s’‘·T\T ø±düÔ <ä÷s¡+ »]– b˛{≤wt, bÕùdŒ¤{Ÿ ms¡Te⁄\ yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘ês¡ì |ü]o\≈£î\ n+#·Hê. sêsTT≥sY‡ ≈£L&Ü n<˚ n+#·Hê y˚k˛Ô+~. b˛{≤wt, bÕùdŒ¤{Ÿ ms¡Te⁄˝À¢ n‘·´~Ûø£ yÓTT‘êÔìï Ç+&çj·÷ nyÓT]ø±, ¬øq&Ü, s¡cÕ´\ qT+&ç ~>∑TeT‹ #˚düT≈£î+≥T+~. nq>± j·T÷]j·÷ <Ûäs¡\ ô|+|ü⁄ e\q b˛{≤wt, bÕùdŒ¤{Ÿ ms¡Te⁄\≈£î –sêø° ô|]– nyÓT]ø±, ¬øq&Ü, s¡cÕ´\ ø£+ô|˙\T ˝≤uÛÑ|ü&É‘êsTT. b˛{≤wt, bÕùdŒ¤{Ÿ ms¡Te⁄\ <Ûäs¡\ô|’q 2010 qT+&ç ø£+Á{À˝Ÿ m‹Ôy˚dæq dü+>∑‹ á dü+<äs¡“¤+>± >∑eTHês¡Ω+. j·T÷]j·÷ <Ûäs¡*ï >∑‘· |ü<˚fi¯ó¢>± ndü\T ô|+#·H˚˝Ò<ä≥. n+<äTe\¢ ms¡Te⁄\ dü_‡&û uÛ≤s¡+ $|üØ‘·+>± ô|]–b˛sTT+<ä≥. (¬s’‘·T\ <ä>∑Z]¬ø[¢ á e÷≥+fÒ ãVüQXÊ ø£Ás¡ |ü≥Tº≈£îì ‘·s¡TeTTø√e&É+ U≤j·T+.) >±´dt <Ûäs¡ ô|+|ü⁄‘√ Çø£ ms¡Te⁄\ <Ûäs¡\T ô|+#·ø£ ‘·|üŒì |ü]dæΔ‹ @s¡Œ&ç+<ä≥. Çe˙ï yÓ÷&ç Á|üuÛÑT‘·«+ ˝Àì n~Ûø±s¡T\ (ã÷´s√Áø£≥¢) e÷≥\T. ªª>±´dt <Ûäs¡ ô|+|ü⁄ e\¢ j·T÷]j·÷ <Ûäs¡\ ô|+|ü⁄ ‘·|üŒìdü] nsTT+~. Á|üuÛÑT‘·«+ e<ä› eTs√ <ë] ˝Ò<äT. ã&Ó®{Ÿ ˝À|ü\ >±˙, ã&Ó®{Ÿ ˝À >±˙ ìs¡íj·T+ edüTÔ+<äì nqT≈£î+≥THêï+μμ nì Á|üuÛÑT‘·« ms¡Te⁄\ ø£+ô|˙ ˝Àì d”ìj·TsY n~Ûø±] #ÓbÕŒs¡ì sêsTT≥sY‡ ‘Ó*|æ+~. uÛ≤s¡‘· Á|ü»\≈£î πø+Á<ä+ #Ó*¢+#˚ dü_‡&û yÓTT‘·Ô+ 11 _*j·THé (s¡T. 65,000 \ø£å\ ø√≥T¢) &Ü\s¡¢sTT‘˚ n+<äT˝À dü>±ìøÏô|’>± j·T÷]j·÷ dü_‡&ûj˚T nì ‘Ó\Tk˛Ô+~. n+<äTπø j·T÷]j·÷ <Ûäs¡\T ô|+#·&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£+ø£D+ ø£≥Tº≈£î+~. Bìì ¬s’‘·T\ ø√D+ qT+&ç #·÷ùdÔ uÛ≤Ø dü+K´˝À ¬s’‘ê+>∑+ j·T÷]j·÷ <Ûäs¡ ô|+|ü⁄ e\¢ qwüºb˛ qTHêïs¡ì ns¡Δ+ #˚düTø√e#·TÃ. j·T÷]j·÷ <Ûäs¡ ô|+|ü⁄ $wüj·T+˝À n+‹eT ìs¡íj·T+ yÓ÷&û<˚qì ≈£L&Ü ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø±ã{Ϻ j·T÷]j·÷ <Ûäs¡ ô|]>±ø£, n+<äT˝À yÓ÷&ç bÕÁ‘· @$÷ ˝Ò<äì #Ó|üŒ&ÜìøÏ M\T ñ+&ÉuÀ<äT. ãVüQXÊ yÓ÷&ç #˚j·TuÀj˚T |üì HÓ|ü+ n+‘ê j·TT.|æ.@ ô|’øÏ HÓ{Ϻy˚j·T&É+. j·TT.|æ.@ >±´dt <Ûäs¡ ô|+∫+~ ø±ã{Ϻ ‘êeTT j·T÷]j·÷ <Ûäs¡ ô|+#·ø£ ‘·|üŒ˝Ò<äì #Ó|üŒe#·TÃ. ìC≤ìøÏ Ä ø±s¡D+ ≈£L&Ü yÓ÷&ûøÏ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&É<äT. m+<äTø£+fÒ yÓ÷&ç Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·\#·T≈£î+fÒ >±´dt <Ûäs¡*ï ‹]– j·T<Ûë‘·<Ûä dæΔ‹øÏ ‘˚e#·TÃ. ø±+Á{≤≈£îº ñ\¢+|òæT+∫q+<äT≈£î ]\j·THé‡ eTT≈£îÿ|æ+&ç »]e÷Hê edü÷\T #˚jÓTT#·TÃ. ˇ|üŒ+<ä+ Á|üø±s¡+ ]\j·THé‡ ÄBÛq+˝Àì #·eTTs¡T πøåÁ‘ê\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îì z.mHé.õ.dæ øÏ n|üŒ–+#·e#·TÃ. ‘·<ë«sê >±´dt <Ûäs¡ ô|+#·&ÜìøÏ ã<äT\T ‘·–Z+#˚

neø±XÊìï ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ bı+<äe#·TÃ. ø±˙ yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\ Á|üuÛÑT‘·«+ ø±<äT. n~ ø£+ô|˙\ Á|üuÛÑT‘·«+— ø±s=Œπs≥¢ Á|üuÛÑT‘·«+— m|òt.&ç.◊\ Á|üuÛÑT‘·«+— sêsTT≥sY‡ ˝≤+{Ï ø±s=Œπs{Ÿ |üÁ‹ø£\T yÓT∫Ãq Á|üuÛÑT‘·«+. ø±ã{Ϻ n<äT“¤‘ê\T »]– j·T÷]j·÷ <Ûäs¡ j·T<Ûë‘·<Ûä+>± ø=qkÕπ> neø±X¯+ <ë<ë|ü⁄ düTHêï. ô|’>± ø√XÊ>±s¡ Áø£eT•ø£åD HÓ\ø=\TŒ‘êeTqï mìïø£\ yê>±›Hêìï HÓs¡y˚s¡TÃø√yê*‡q uÛ≤s¡+ Ä]Δø£ eT+Á‹ ns¡TDY C…’{°¢ ô|’q ≈£L&Ü ñ+<ëj˚T. ø√XÊ>±s¡ Áø£eT •ø£åD n+fÒ eè<Ûë Ks¡Tà ‘·–Z+#·T≈£îì Á|ü‹ ô|’kÕqT ñ‘êŒ<äø£ Ks¡TÃ>± eT\#·&É+. bÕ\≈£î\ <äèwæº˝À Á|ü»\≈£î Ç#˚à dü_‡&û\T |üs¡eT eè<Ûë Ks¡TÃ. z≥¢ ø√dü+ yê{Ïì ø=qkÕ–kÕÔs¡T >±˙ @ e÷Á‘·+ M\T <=]øÏHê yê{Ïì m‹Ôy˚j·T&ÜìøÏ yês¡T m\¢|ü⁄Œ&É÷ dæ<äΔy˚T. >±´dt <Ûäs¡ ô|+|ü⁄ e\¢ uÛ≤s¡‘· ¬s’‘·T\T $ìjÓ÷–+#˚ j·T÷]j·÷ ñ‘·Œ‹Ô Ks¡Tà ø£˙dü+ 1.7 _*j·THé &Ü\s¡T¢ ô|s¡T>∑T‘·T+<äì ô|ò]º˝…’»sY nk˛dæj˚TwüHé Ä|òt Ç+&çj·÷ (m|òt.@.◊) n+#·Hê y˚dæ+~. Ç~ <ë<ë|ü⁄ 10 y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\≈£î düe÷q+. 2014`15 Ä]Δø£ dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT ø√XÊ>±s¡ ˝À≥T õ.&ç.|æ ˝À 4.1 XÊ‘êìøÏ ‘·–Z+#ê\ì \ø£å´+>± ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. >∑‘· Á|üuÛÑT‘·«+ 2014`15 Ä]Δø£ dü+e‘·‡sêìøÏ s¡T. 67,970 ø√≥T¢ ms¡Te⁄\ dü_‡&û Çyê«\ì ã&Ó®{Ÿ ˝À Á|ü‹bÕ~+∫+~. Ç~ ‘·≈£îÿe n+#·Hê n˙, yêdüÔyêìøÏ s¡T. \ø£å ø√≥T¢ <ë≥T‘·T+<äì m|òt.@.◊ n+#·Hê y˚k˛Ô+~. <ëìøÏ ø±s¡D+ >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ dü_‡&û˝À ø=+‘· uÛ≤>±ìï >∑‘· Ä]Δø£ eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+ á dü+e‘·‡sêìøÏ ã<ä˝≤sTT+#·&É+. n˝≤ ã<ä˝≤sTT+#·&É+ <ë«sê ∫<ä+ãs¡+ n+¬ø\ >±s¡&û #˚dæ |òædüÿ˝Ÿ &Ó|òædæ{Ÿ \øå±´ìï kÕ~Û+#ê+ nì|æ+#·T≈£îHêïs¡T. ø±ã{Ϻ >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ dü_‡&ûì ≈£L&Ü ‘·–Z+#ê*‡q uÛ≤s¡+ yÓ÷&ç Á|üuÛÑT‘·«+ ô|’q |ü&ç+~. á H˚|ü<Ûä´+˝À j·T÷]j·÷ <Ûäs¡qT yêdüÔyêìøÏ 40 qT+&ç 50 XÊ‘·+ es¡≈£L ô|+#ê*‡ ñ+<äì ˇπøkÕ] n+‘· ô|+∫‘˚ Á|ü»\ qT+&ç e´‹πsø£‘· edüTÔ+<äqï uÛÑj·T+‘√ Á|üdüTÔ‘êìøÏ 10 XÊ‘êìøÏ |ü]$T‘·+ #˚düTÔHêïeTì Á|üuÛÑT‘·« ms¡Te⁄\ ø£+ô|˙ n~Ûø±] #ÓbÕŒs¡T. ªª>±´dt <Ûäs¡ ô|+|ü⁄ e\¢ j·T÷]j·÷ <Ûäs¡*ï 40% qT+&ç 50& es¡≈£L ô|+#ê*‡ ñ+~. Á|üuÛÑT‘·«+ ˇπøkÕ] n+‘· ô|+#·˝Ò<äT. ø±ã{Ϻ 10 XÊ‘·+‘√ ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ ñ‘·ÔeT+μμ nì dü<äs¡T n~Ûø±] #ÓbÕŒs¡T. j·T÷]j·÷ <Ûäs¡ 2,000 qT+&ç Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 16.5 XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T ô|]–+<ä≥. (Ç|ü⁄Œ&ÉT j·T÷] j·÷ ≥qTï <Ûäs¡ sêsTT≥sY‡ Á|üø±s¡+ s¡T 5,360/`.) Ç<˚ ø±\+˝À &ç.@.|æ <Ûäs¡ eT÷&ÉT ¬s≥T¢ ô|s¡>±Z, bÕùdŒ¤{Ÿ (z˙K) Hê\T>∑T ¬s≥T¢ ô|]–+<äì <ëì‘√ ¬s’‘·T\T j·T÷]j·÷qT $#·ø£åD≤s¡Væ≤‘·+>± yê&ÉT ‘·THêïs¡ì Á|üuÛÑT‘·«+ uÛ≤$k˛Ô+~. >∑‘· <äXÊã› ø±\+˝À j·T÷]j·÷ $ìjÓ÷>∑+ 30 $T*j·THé ≥ qTï\≈£î ô|]–+<äì |ü]ÁX¯eT esêZ\ <ë«sê ‘Ó\T düTÔqï $wüj·T+. uÛ≤s¡‘· ms¡Te⁄\ |ü]ÁX¯eT\T 22 $T*j·THé ≥qTï\T ñ‘·Œ‹Ô #˚düTÔ+&É>± $T–*q 8 $T*j·THé ≥qTï\qT ~>∑TeT‹ #˚düTÔHêïs¡ì m|òt.@.◊ ˝…ø£ÿ\T #ÓãT‘·THêïsTT. j·T÷]j·÷ <Ûäs¡\ ô|+|ü⁄ <ë«sê á $ìjÓ÷>±ìï ‘·–ZùdÔ ¬s’‘·T \T ø=+‘·y˚Ts¡¬ø’Hê nyÓT]ø±, ¬øq&Ü, s¡cÕ´\T |ü+ù| &ç.@.|æ, m+.z.|æ \yÓ’|ü⁄ eTfi¯ó¢‘ês¡ì ‘·<ë«sê |ü•ÃeT ø£+ô|˙\T <ä+&ÉTø√e#·Ãì bÕ\ø£ esêZ\T ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. dü<äs¡T ÄX¯\qT HÓs¡y˚πsà +<äT≈£î yÓ÷&ç Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T¢ #˚k˛Ô+~. >∑T» sê‘Y yÓ÷&É˝Ÿ n+fÒ Ç<˚. `|ò”#·sY‡ &Ódtÿ


>∑Ts¡Tyês¡+ 12, pHé 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 11: 81 @fi¯¢ ÁøÏ‘·+.. 1933˝À z &ÜHé‡ Vü‰\T˝À Ä Ç<ä›]ø° eTqdüT\T ø£*XÊsTT.. eTs√ eT÷&˚fi¯¢ ‘·sê«‘·.. 1936˝À yê]øÏ ì•Ã‘ês¡ú+ »]–+~.. Ä eTT#·Ã≥ »]–q eT÷&˚fi¯¢≈£î 1939˝À Ä Áù|$T≈£î\T z Ç+{Ïyês¡j·÷´s¡T.. >∑‘· 75 @fi¯ó¢>± m˝≤+{Ï ns¡eT]ø£˝Ò¢≈£î+&Ü nH√´q´ <ä+|ü‘·T\T>± n+<ä] Á|üX¯+dü\qT n+<äT≈£î+≥THêïs¡T. Á_≥Hé≈£î #Ó+~q CÀôd|òt *{Ï˝Ÿe⁄&é (98), kÕ©

s¡Vü≤<ë] uÛÑÁ<ä‘· ø√dü+.. b˛sê≥+! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 11: ¬s+&ÉTqïπsfi¯¢ ‘·eT ∫Hêï]ì ‘=*kÕ]>± bÕsƒ¡XÊ\≈£î rdüT≈£îyÓfi¯ó‘·÷ Ä <ä+|ü‘·T\T Äq+<ä&√*ø£˝À¢ ‘˚*j·÷&Üs¡T.. #·<äTe⁄˝À ‘·eT ≈£îe÷¬sÔ u≤>± sêDÏ+#ê\ì mHÓ?qH√ï ø£\\T ø£Hêïs¡T.. ã&çøÏ dæ<äΔyÓTÆq Ä bÕ|üqT |ü≥Tº≈£îì ‘·+Á&ç, mì$T~ HÓ\\ ¬s+&√ ≈£îe÷¬sÔqT m‘·TÔ≈£îì ‘·*¢ s√&ÉT¶ô|’ ì\ã&ç ñ+&É>±` ãdüT‡ s¡÷|ü+˝À eTè‘·T´e⁄ ne÷+‘·+ <ä÷düT≈£îe∫Ã+~.. ãdüT‡ #·Áø±\ øÏ+<ä q*–b˛sTT uÛÑs¡Ô, ô|<ä› ≈£îe÷¬sÔ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒ>±, ¬s+&√ bÕ|ü‘√ ÄyÓT πøåeT+>± ãj·T≥|ü&ç+~. uÛÑs¡ÔqT, ô|<ä› ≈£îe÷¬sÔqT ø√˝ÀŒj·÷ø£ ÄyÓT≈£î ~≈£îÿ‘√#·ì |ü]dæú‹ m<äT¬s’+~. ì‘·´+ düTKdü+‘√cÕ\‘√ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&˚ Ä Ç+{À¢ ˇø£ÿkÕ] $cÕ<ä #Ûêj·T\T n\eTT≈£îHêïsTT. uÛÑs¡ÔqT, z ≈£îe÷¬sÔqT ø√˝ÀŒj·÷ø£ uÛÑ$wü´‘·TÔ n>∑eT´>√#·s¡yÓTÆq|üŒ{Ïø° ÄyÓT n<ÛÓ’s¡´ |ü&É˝Ò<äT. ‘·q≈£î m<äT¬s’q ø£cÕº\T me]ø° sê≈£L&É<äì ø√s¡T≈£î+≥÷ s√&ÉT¶ uÛÑÁ<ä‘· ø√dü+ ÄyÓT ˇ+≥] b˛sê≥+ ÁbÕs¡+_Û+∫+~. <˚X¯ sê»<Ûëì &Ûç©¢ dü$÷|ü+˝Àì >∑TsêZyé (Vü≤sê´Hê)˝À CÀ´‹ >∑TbÕÔ (35) #˚düTÔqï b˛sê{≤ìøÏ Ç|ü⁄&ÉT nìï esêZ\ qT+∫ eT<䛑·T \_Ûk˛Ô+~. Vü≤èÁ<√>∑ ì|ü⁄DT&Ó’q &Üø£ºsY |ü+ø£CŸ >∑TbÕÔ, CÀ´‹ <ä+|ü‘·T\T á @&Ü~ @Á|æ˝Ÿ 21q ‘·eT ô|<ä› ≈£îe÷¬sÔ *H˚wü´qT bÕsƒ¡XÊ\˝À #˚]Œ+#˚+<äT≈£î ãj·T\T<˚sês¡T. *H˚wü´qT |ü≥Tº≈£îì |ü+ø£CŸ, mì$T~ HÓ\\ Äwæj·÷qT m‘·TÔ≈£îì CÀ´‹ s√&ÉT¶ô|’ ì\ã&ç ñ+&É>± ªsê+>¥ s¡÷{Ÿμ˝À edüTÔqï z ãdüT‡ &Ûûø={Ϻ+~. á Á|üe÷<ä+˝À CÀ´‹, ÄyÓT ¬s+&√ ≈£îe÷¬sÔ πøåeT+>± ãj·T≥|ü&çHê, |ü+ø£CŸ, *H˚wü´ ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒj·÷s¡T. ãdüT‡ Á&Ó’esY nC≤Á>∑‘·Ô e˝Ò¢ á <ës¡TD+ »]–+<äì Á|ü‘·´ø£å kÕøÏå nsTTq CÀ´‹ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚dæ+~. Ç<ä›] ÁbÕD≤\qT ã*rdüT≈£îqï Á&Ó’esYqT ø=~› >∑+≥\ e´e~Û˝ÀH˚ u…sTT˝Ÿô|’ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡ì, mìï Á|üe÷<ë\T »s¡T>∑T‘·THêï s¡Vü≤<ë] uÛÑÁ<ä‘·ô|’ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äì ÄyÓT ˇ+≥] b˛sê{≤ìï ÁbÕs¡+_Û+∫+~. s¡Vü≤<ë] uÛÑÁ<ä‘·ô|’ Á|ü»˝À¢ uÛÑs√kÕ ø£*Œ+#ê\ì, Á&Ó’$+>¥ ˝…’ôdHé‡\qT ÇdüTÔq|ü⁄&ÉT ìã+<Ûäq\qT ø£]ƒq‘·s¡+ #˚j·÷\ì ÄyÓT <˚X¯ Á|ü<Ûëì qπs+Á<ä yÓ÷BøÏ Ç+≥¬sï{Ÿ <ë«sê |òæsê´<äT #˚dæ+~. s√&ÉT¶ uÛÑÁ<ä‘·ô|’ $düÔè‘· Á|ü#ês¡+ #˚dæ, n+<ä]˝À ne>±Vü≤q ô|+#ê\ì ÄyÓT $»„|æÔ #˚dæ+~. m+‘·eT+~ ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒ‘·THêï, mìï ≈£î≥T+u≤\T $cÕ<ä+˝À eTTì–b˛‘·THêï s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\T Ä>∑&É+ ˝Ò<äì, ø=~› s√E\ ÁøÏ‘·+ πø+Á<ä eT+Á‹ >√|”Hê<∏é eTT+&˚ s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À eTs¡DÏ+∫Hê n~Ûø±s¡T˝À¢ #·\q+ ˝Ò<äì CÀ´‹ ‘·q |òæsê´<äT˝À $e]+∫+~. Á|üe÷<ä+ »]–q ø=~› >∑+≥\ e´e~Û˝ÀH˚ u…sTT˝Ÿ <=s¡T≈£î‘·T+<äH˚ uÛ≤eq Á&Ó’es¡¢˝À ã\+>± ñ+<äì, n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´ yÓ’K] e\¢ me]˝Àq÷ uÛÑj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì, á $wüj·÷\ìï+{Ïô|’Hê Á|ü<Ûëì <äèwæº kÕ]+#ê\ì ÄyÓT ø√]+~. Á|ü<Ûëì CÀø£´+ ø√s¡T‘·÷ CÀ´‹ #˚dæq |òæsê´<äTô|’ kÕe÷õø£ $÷&çj·÷˝À m+‘√eT+~ düŒ+~+#ês¡T. s¡Vü≤<ës¡T\ô|’ |æ\¢\T, eè<äTΔ\T, bÕ<ä#ês¡T\T, ôd’øÏ¢düTº\ uÛÑÁ<ä‘· ø√dü+ C≤rj·T s√&ÉT¶ uÛÑÁ<ä‘· #·{≤ºìï |üø£&É“+B>± s¡÷bı+~+#ê\ì ÄyÓT Á|ü<ÛëìøÏ $»„|æÔ #˚dæ+~. ìã+<Ûäq\qT neT\T #˚ùd+<äT≈£î |ü{ÏwüºyÓTÆq |üs¡´y˚ø£åD ñ+&Ü\ì, bÕs¡<äs¡Ùø£‘·‘√ Á&Ó’$+>¥ ˝…’ôdHé‡*ï eT+ps¡T #˚j·÷\ì ÄyÓT dü÷∫k˛Ô+~.

Hê\T>∑T ì$TcÕ\ø√ eTs¡D+... s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\ ø±s¡D+>± ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒ‘·Tqï yê] dü+K´ uÛ≤s¡‘Y˝À n~Ûø£+>± ñ+<äì Á|ü|ü+#· Äs√>∑´ dü+düú >∑‘·+˝ÀH˚ Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚k˛Ô+~. <˚X¯ yê´|üÔ+>± Á|ü‹ Hê\T>∑T ì$TcÕ\ø=ø£s¡T eTè‘·T´yê‘· |ü&ÉT‘·THêïs¡T.

eÁCÀ‘·‡eμ <ë+|ü‘·´+! (99) ‘·eT Jeq >∑eTq+˝À mHÓ?qH√ï ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\qT #·$#·÷dæ, |üs¡düŒs¡ ne >±Vü≤q‘√ Áù|e÷qTsê>±\qT ÄkÕ«~düTÔHêïs¡T. ¬s+&√ Á|ü|ü+#· j·TT<äΔ+ »]–q|ü⁄&ÉT e÷Á‘·+

kÕ© ‘·q uÛÑs¡Ô CÀôd|òt≈£î Äπsfi¯¢ bÕ≥T <ä÷s¡+>± ˇ+≥] J$‘·+ >∑&ç|æ+~. Ä ‘·sê«‘· á <ä+|ü‘·T\T ˇø£]øÏ ˇø£s¡T ‘√&ÉT>± ñ+≥÷, eè<ëΔ|ü´+˝Àq÷ Vü‰sTT>± ø±\πøå|ü+

#˚düTÔHêïs¡T. düs¡<ë>± yê<äT˝≤&ÉTø√e&É+... Ä ‘·sê«‘· >±&ÛÉ+>± #·T+_+#·Tø√e&ÉeT+fÒ á »+≥≈£î m+‘√ ÇwüºeT≥! ‘êeTT ‘=*kÕ] ø£\TdüT≈£îqï z˝Ÿ¶Vü‰yéT ÁbÕ+‘·+˝ÀH˚ Ms¡T dæús¡ ìyêdü+ @s¡Œs¡#·T≈£îHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïø° Ms¡T ª?|òü{ŸHÓdtμ ø±¢düT\≈£î Vü‰»s¡e⁄ ‘·T+{≤s¡T. á <ä+|ü‘·T\≈£î Ç<ä›s¡T |æ\¢\T, Ç<ä›s¡T eTqe\T, z eTTìeTqe&ÉT ñHêïs¡T

sêeT#·+Á<äT&Ü? sêeTHêsêj·TDT&Ü?

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 11: uÛÑÁ<ë#·\ sêeTT&ÉT áeT<Ûä´ ø±\+˝À ‘·s¡#·÷ yês¡Ô˝À¢øÏ m≈£îÿ‘·THêï&ÉT. >∑‘·+˝À ˇø£ |üsê´j·T+ l d”‘êsêeT ø£fi≤´D≤ìï <äX¯$T s√E ìs¡«Væ≤+#·uÀ>±, Ä n+X¯+ô|’ rÁeyÓTÆq nuÛÑ´+‘·sê\T e´ø£ÔeTj·÷´sTT. Ç|ü⁄Œ&ÉT @ø£+>± lsêeTT&ç ù|s¡T ô|’H˚ $yê<ä+ eTTdüTs¡T≈£î+{À+~. uÛÑÁ<ë#·\+˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq $yê<ä+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì <˚yê<ëj·T XÊK ø£$TwüqsY e<ä›≈£î, ‘·sê«‘· sêh düsêÿs¡T e<ä›≈£î #˚]+~. uÛÑÁ<ë#·\+˝À yÓ\dæq <˚e⁄&çì ªsêeTT&ÉTμ nì e÷Á‘·y˚T |æ\yê˝≤? ˝Òø£ ªsêeTHêsêj·TDT&ÉTμ nì |æ\yê˝≤? nqï n+X¯+˝À $yê<ä+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. uÛÑÁ<ëÁ~ sêeTT&ç ù|s¡TqT ªsêeTHêsêj·TDT&ÉTμ nì e÷sêÃ\ì sêe÷\j·T+˝À |üì#˚düTÔqï ø=+‘·eT+~ ns¡Ã≈£î\T Á|üj·T‹ïdüTÔ+fÒ, sêeTT&ç ù|s¡TqT e÷s¡Ãe<ä›+≥÷ eT]ø=+<äs¡T >∑{Ϻ>± |ü≥Tºã&ÉT‘·THêïs¡T. sêeTHêsêj·TDT&ÉT nì lsêeTT&ç ù|s¡TqT e÷sêÃ\ì Á|üj·T‹ïdüTÔqï ns¡Ã≈£î\T |üP»˝À¢, ns¡Ãq˝À¢ sêeTHêsêj·TD nqï ù|s¡TqT $]$>± yê&ÉT‘·THêïs¡T. leTHêïsêj·TDT&ÉT H˚s¡T>± yÓ’≈£î+sƒ¡+ qT+&ç e∫à uÛÑÁ<ë#·\+˝À y˚+#˚dæ ñHêï&Éì, n+<äTe\¢ sêeTHêsêj·TDT&ÉT nì |æ\yê*‡ ñ+≥T+<äì ø=+<äs¡T ns¡Ã≈£î\T yê~düTÔHêïs¡T. á @&Ü~ lsêeT qe$T s√E ìs¡«Væ≤+∫q d”‘êsêeT ø£fi≤´D+˝Àq÷ sêeTHêsêj·TD ù|s¡TqT #˚s¡Ã&É+‘√ $yê<ä+ ô|<ä›<äsTT+~. uÛÑÁ<ëÁ~ sêeTT&çì lsêeTT&ÉT ˝Ò<ë sêeT#·+Á<äT&ÉT ˝Ò<ë d”‘êsêeTT&ÉT nì e÷Á‘·y˚T |æ\yê\ì uÛÑÁ<ë#·˝≤ìπø #Ó+~q ø=+<äs¡T |ü+&ç‘·T\T

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 11: y˚\+ yÓÁ]>± n+‘ê Ç+»˙]+>¥, yÓ’<ä´$<ä´ |ü≥¢ yÓ÷E |ü&ÉT‘·Tqï+<äTq nøö+f…˙‡ s¡+>∑+˝À eTVæ≤fi¯\ uÛ≤>∑kÕ«eT´+ Ç|üŒ{Ïø° HêeTe÷Á‘·+>±H˚ ñ+{À+~. ñbÕ~Û neø±XÊ\T |ü⁄wüÿ\+>± ñqï|üŒ{Ïø° eTq <˚X¯+˝À ª#ê¬sºsY¶ nøö+f…˙‡μ (dæm)˝À |ü⁄s¡TcÕ~Ûø£´‘· H˚{Ïø° nÁ|ü‹Vü≤‘·+>± ø=qkÕ>∑T‘√+~. <˚XÊìøÏ kÕ«‘·+Å‘·´+ e∫à 67 @fi¯ó ¢ >∑&ç∫Hê nøö+f…˙‡ ø√s¡T‡˝À¢ #˚πs+<äT≈£î j·TTe‘·T\T n+‘·>± ñ‘ê‡Vü≤+ #·÷|ü&É+ ˝Ò<äT. 1933˝ÀH˚ •ØHé ‘=* eTVæ≤fi≤ #ê¬sºsY¶ nøö+f…+{Ÿ>± #·]Á‘· düèwæº+∫+~. <äXÊu≤›\T >∑&ç∫b˛‘·THêï Ç|üŒ{Ïø° nøö+f…˙‡ n+fÒ eTVæ≤fi¯\T ÄdüøÏÔ #·÷|üì $<ä´>± e÷]b˛sTT+~. Á|üdüTÔ‘·+ <˚X¯ yê´|üÔ+>± ¬s+&ÉT \ø£å\ eTT|üŒ¤sTT y˚\ eT+~ #ê¬sºsY¶ nøö+f…+≥T¢ ùde\+~düTÔ+&É>±, n+<äT˝À eTVæ≤fi¯\ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ 21 XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+. H˚&ÉT <˚X¯+˝À dæm ø√s¡T‡ nuÛÑ´dædüTÔqï yê]˝À eTVæ≤fi¯\ dü+K´ 36 XÊ‘êìøÏ $T+#·˝Ò<äT.

ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. leTHêïsêj·TDT&ç ne‘êsê˝À¢ lsêeTT&ç ne‘ês¡+ ˇø£{Ï nsTTq|üŒ{Ïø°, πøåÁ‘· ÁbÕX¯kÕÔ´ìï <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì sêeTHêsêj·TDT&ÉT nì |æ\e&É+ dü]ø±<äqï<äì yê] yê<äq. sêh+˝ÀH˚ ø±<äT <˚X¯+˝Àì @πøåÁ‘·+ rdüT≈£îHêï, Ä πøåÁ‘·+˝À eT÷\$sê≥Tº≈£î ˇø£ ù|s¡T ñ+≥T+~. n<˚ ù|s¡T‘√ dü+ã+~Û‘· πøåÁ‘·+ ÁbÕX¯düÔ´+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. •e⁄&ÉT ˇø£ÿ&˚ nsTTq|üŒ{Ïø°, lXË’\+˝À eT*¢ø±s¡T®qT&ç>±, y˚eTT\yê&É˝À sê»sêCÒX¯«s¡T&ç>±, lø±fi¯Vü≤dæÔ˝À ø±fi¯Vü≤d”ÔX¯«s¡T&ç>± Ç˝≤π> ˇø√ÿ#√≥ ˇø£ ù|s¡T‘√ Á|üdæ~› #Ó+~ñHêï&ÉT. n<˚$<Ûä+>± Hêsêj·TDT&ç ne‘êsê\T nH˚ø£+ ñHêïsTT. j·÷<ä–]>∑T≥º˝À qs¡dæ+Vü≤kÕ«$T>±, ‹s¡TeT\˝À y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T>±, dæ+Vü‰#·\+˝À n|üŒqï>±, nq+‘·–]˝À |ü<äàHêuÛÑT&ç>±....Ç˝≤ ˇø√ÿ πøåÁ‘·+˝À ˇø£ ù|s¡T‘√ Á|üU≤´‹ #Ó+~ ñHêï&ÉT. n<˚$<Ûä+>± uÛÑÁ<ë#·\+˝À lsêeTT&ÉT ˝Ò<ë d”‘êsêeT#·+Á<äkÕ«$T>± ù|s¡T bı+~ñHêïs¡T. uÛÑÁ<ë#·\+ #·]Á‘· |ü]o*ùdÔ uÛÑÁ<äT&ÉT nH˚ eTVü≤]¸ Á‘˚‘êj·TT>∑+ ‘·sê«‘· sêeTT&ç <äs¡Ùq+ <ë«sêH˚ yÓ÷ø£å+ bı+<ë\ì ‘·|üdüT‡ #˚XÊ&ÉT. uÛÑÁ<äT&ç ‘·|üdüT‡≈£î yÓT∫Ãq leTHêïsêj·TDT&ÉT yÓ’≈£î+sƒ¡+ qT+&ç e∫à uÛÑÁ<äT&çøÏ <äs¡Ùq$T#êÃ&ÉT. sêeTTì s¡÷|ü+˝ÀH˚ <äs¡Ùq$T∫à yÓ÷ø£å+ ø£*–+#ê\qï uÛÑÁ<äT&ç ø√]ø£ y˚Ts¡≈£î <ÛäqTdüT‡, $\¢+ãT\T <Ûä]+∫ sêeTT&ç s¡÷|ü+˝ÀH˚ <äs¡Ùq$T∫Ã, yÓ÷ø£å+ Á|ükÕ~+#ê&Éì Á|ür‹. uÛÑÁ<äT&ç ù|s¡T‘√H˚ ª?uÛÑÁ<ë#·\+μ ù|s¡T Á|üU≤´‹ #Ó+~+<äì #·]Á‘· #ÓãT‘√+~. d”‘êsêeT \ø£ÎDT\T eqyêdü+˝À uÛ≤>∑+>± uÛÑÁ<ë#·\+ dü$÷|ü+˝Àì |üs¡íXÊ\ e<ä›

ø=+‘·ø±\+ ìedæ+#ês¡ì Á|ür‹. sêeD≤düTs¡T&ÉT d”‘·qT nø£ÿ&ç qT+&˚ n|üVü≤]+#·T≈£îb˛e&É+ ‘·~‘·s¡ bÂsêDÏø£ ø£<∏ä\T Á|ü#ês¡+˝À ñHêïsTT. 17e X¯‘êã›+˝À uÛÑÁ<ë#·\+ dü$÷|ü+˝Àì ˇø£ Á>±eT+˝À b˛ø£\ <äeTàø£ÿ nH˚ eTVæ≤fi¯≈£î lsêeTT&ÉT ø£\˝À ø£ì|æ+∫ d”‘êsêeT\ø£ÎD $Á>∑Vü‰\T uÛÑÁ<ëÁ~ô|’ ñHêïj·Tì, ∫qï Ä\j·T+ ì]à+#ê\ì dü÷∫+#ê&É≥. yÓ+≥H˚ <äeTàø£ÿ uÛÑÁ<ëÁ~ô|’ yÓ‘·ø£>±, d”‘êsêeT \ø£ÎDT\ $Á>∑Vü‰\T ø£ì|æ+#êj·Tì, $Á>∑Vü‰\≈£î <äeTàø£ÿ ∫qï Ä\j·T+ ì]à+∫ |üP»\T yÓTT<ä\Tô|{Ϻ+<äì Á|ür‹. ‘·sê«‘· ø£+#·s¡¢ >√|üqï (?uÛÑø£Ô sêeT<ëdüT) 1630˝À d”‘êsêeT\ø£ÎDT\≈£î ô|<ä› Ä\j·÷ìï ì]à+#ê&ÉT. ‘ê˙cÕ Á|üuÛÑTe⁄ d”‘êsêeTT\ ø£fi≤´D≤ìøÏ |ü≥TºeÅkÕÔ\T, eTT‘ê´\ ‘·\+Áu≤\T |ü+|æ+#˚yê&ÉT. n|üŒ{Ï qT+&ç @{≤ »]π> d”‘êsêeT ø£fi≤´D≤ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|òü⁄q eTT‘ê´\ ‘·\+Áu≤\T |ü+|æ+#·&É+ ÄqyêsTTr>± ek˛Ô+~. uÛÑÁ<ë#·\+ #·]Á‘· |ü]o*ùdÔ Á|ü‹#√{≤ lsêeTT&ÉT, d”‘êsêeTT&ÉT, uÛÑÁ<ëÁ~sêeTT&ÉT nqï ù|s¡T e÷Á‘·y˚T ñ+~ ø±ì sêeTHêsêj·TD ù|s¡T mø£ÿ&Ü ˝Ò<äì ø=+‘·eT+~ yê~düTÔHêïs¡T.

ìy˚~ø£ dæ<äΔ+ uÛÑÁ<ë#·\+ lsêeTT&ç ù|s¡Tô|’ ‘·˝…‹Ôq $yê<ä+ô|’ düeTÁ>∑+>± ˇø£ ìy˚~ø£qT Äj·T\ m–®≈£L´{Ïyé n~Ûø±] s¡|òüTTHê<∏é dæ<äΔ+ #˚dæq≥Tº ‘Ó*dæ+~. uÛÑÁ<ë#·\+˝À yÓ\dæq sêeTT&çì lsêeTT&ÉT, d”‘êsêeTT&ç>±H˚ |ü]>∑DÏ+#ê*‡ ñ+≥T+<äì ìy˚~ø£˝À düŒwüº+ #˚dæq≥Tº ‘Ó*dæ+~. 1966 <˚yê<ëj·T #·≥º+, 1987 <˚yê<ëj·T #·{≤º˝À¢ ≈£L&Ü á Ä\j·÷ìï d”‘êsêeT#·+Á<äkÕ«$T

ªnøö+f…˙‡μ˝À.. n‹e\≈£î #√fÒB? á |ü]dæú‘·T\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì dæm ø√s¡T‡ |ü≥¢ j·TTe‘·T˝À¢ ÄdüøÏÔ ô|+#˚+<äT≈£î ª?uÛÑs¡‘· #ê¬sºsY¶ nøö+f…+≥¢ dü+düúμ (◊dæm◊) <äèwæº kÕ]+∫+~. $T>∑‘ê ø√s¡T‡\ ø£+fÒ ø£wüº‘·s¡yÓTÆq~>± uÛ≤$+∫ ø=+<äs¡T, ñbÕ~Û neø±XÊ\T ‘·≈£îÿe nì eT]ø=+<äs¡T dæm #·<äTe⁄≈£î dü>∑+˝ÀH˚ dü«dæÔ |ü\T≈£î‘·THêïs¡T. eè‹Ô|üs¡yÓTÆq dü+‘·è|æÔ, ñbÕ~Û neø±XÊ\T |ü⁄wüÿ\+>± ñ+{≤j·Tì Á|ü#ês¡+ #˚dü÷Ô á ø√s¡T‡ |ü≥¢ j·TTe‘·T˝À¢ ÄdüøÏÔ ø£*–+#˚+<äT≈£î ◊dæm◊ Ç|üŒ{Ïπø |ü\T #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± Ç{°e\ ◊dæm◊˝À ªeTVæ≤fi≤ düuÛÑT´\ kÕ~Ûø±s¡ ø£$T{°μ (&ÉãT¢´m+ Çdæ)ì @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. dæm #·~y˚ j·TTe‘·T\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ b˛s¡º˝Ÿ (yÓuŸôd’{Ÿ)qT ≈£L&Ü ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ñbÕ~Û neø±XÊ\T ø£*Œ+#˚ $$<Ûä ø±s=Œπs{Ÿ dü+düú\‘√ nqTdü+<Ûëq+ nj˚T´+<äT≈£î á b˛s¡º˝Ÿ m+‘·>±H√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~.

j·÷»e÷Hê´\ nedüsê\T, nø£ÿ&ç |ü]dæú‘·T\qT ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î ôd’‘·+ yÓuŸôd’{Ÿ˝À @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. dæm |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î ‘·–q Á|üD≤[ø£\T, ñ<√´>±eø±XÊ\ $esê\T, Ç|üŒ{Ïπø ñ<√´>±\T bı+~q yê] düe÷#êsêìï yÓuŸôd’{Ÿ˝À n+<äTu≤≥T˝À ñ+#ês¡T. á düe÷#êsêìï ‘Ó\TdüT≈£îì m+‘√eT+~ j·TTe‘·T \T dü÷Œ¤]Ô bı+<äT‘·÷ dæm |ü≥¢ ÄdüøÏÔ ô|+#·T ≈£î+{≤s¡ì ◊dæm◊ #ÓãT‘√+~. |ü\T ø±s=Œπs{Ÿ dü+düú\T ≈£L&Ü j·TTe‘·T˝À¢ Hêj·Tø£‘·« \ø£åD≤\T, y˚T<Û√ $ø±dü+, ø£sƒ√s¡ ÁX¯eT≈£î dü+ã+~Û+∫ ‘·>∑T dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T ÇdüTÔHêïsTT. ãVüQfi¯ C≤‹ dü+düú\T, ø±s=Œπs{Ÿ dü+düú˝À¢ #ê¬sºsY¶ nøö+f…+≥T¢>± dæús¡|ü&ÉT‘·Tqï yê]˝À eTVæ≤fi¯\ dü+K´ Ç+ø± ‘·≈£îÿe>±H˚ ñ+<äì ◊dæm◊ Á|ü‹ì<ÛäT\T n+^ø£]düTÔHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ø£q‡˝…º˙‡ dü+düú˝À¢q÷ eTVæ≤fi≤ nøö+f…+≥¢ dü+K´ Ç+ø± ‘·≈£îÿe>±H˚

Ä\j·T+>±H˚ >∑T]Ô+#ês¡ì, ¬>õ{Ÿ˝À ≈£L&Ü á ù|s¡TH˚ ñ|üjÓ÷–+#ês¡ì, sêeTHêsêj·TD nqï |ü<ëìï ñ|üjÓ÷–+#·˝Ò<äì ìy˚~ø£˝À bı+<äT|üs¡∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~. uÛÑÁ<ë#·\ eTVü‰‘·à´+, bÕ+#·sêÁ‘· Ä>∑eT+˝À sêeTT&çì #·‘·Ts¡T“¤E&ç>± ù|s=ÿHêïs¡ì ìy˚~ø£˝À bı+<äT|ü]#ês¡ì ‘Ó*dæ+~. Ä\j·T ˝…ø£ÿ˝À¢, u≤´+≈£î #Óø˘|ü⁄düÔø£+˝À ≈£L&Ü d”‘êsêeT#·+Á<äkÕ«$T nH˚ ñ|üjÓ÷–düTÔHêïeTì, sêeTHêsêj·TDT&ÉT nqï |ü<ä+ yê&É≥+ ˝Ò<äì ù|s=ÿqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. sêeTT&ÉT @ø£|ürïÁe‘·T&ç>± Á|ü|ü+#êìøÏ Ä<äs¡Ù+>± ì*#ês¡ì, Hêsêj·TDT&çøÏ l<˚$, uÛÑ÷<˚$ ù|s¡¢‘√ Ç<ä›s¡T uÛ≤s¡´\T ñHêïs¡ì, n+<äTe\¢ sêeTHêsêj·TD nqï |ü<ëìï ñ|üjÓ÷–+#·&É+ dü]ø±<äì Ç+<äT˝À ù|s=ÿqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. #·]Á‘·qT, |ü⁄sêD≤\qT ñ≥+øÏdü÷Ô m–®≈£L´{Ïyé n~Ûø±] s¡|òüTTHê<∏é düeTÁ>∑+>± ìy˚~ø£qT dæ<äΔ+ #˚dæ <˚yê<ëj·T XÊK≈£î n+~+∫q≥Tº düe÷#ês¡+.

$#ês¡D≈£î ø£$T{° uÛÑÁ<ë#·\ sêeTT&ç ù|s¡Tô|’ ‘·˝…‹Ôq $yê<ä+ô|’ $#ês¡D »]ù|+<äT≈£î <˚yê<ëj·T XÊK ‘êC≤>± @ø£düuÛÑ´ ø£$T{°ì ìj·T$T+∫+~. <˚yê<ëj·T &ç|üP´{° ø£$TwüqsYqT $#ês¡D≤~Ûø±]>± ìj·T$T+#êeTì <˚yê<ëj·T, <Ûäsêà<ëj·T XÊK n&çwüq˝Ÿ ø£$TwüqsY ¬ø CÀ´‹ Ä+Á<ÛäuÛÑ÷$T Á|ü‹ì~Û‘√ #ÓbÕŒs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ, uÛÑÁ<ë#·\ lsêeTT&ç ù|s¡Tô|’ |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ qsê‡|ü⁄s¡+ düuŸø√s¡Tº˝À πødüT qyÓ÷<Ó’+~. áHÓ\ 17 Vü‰»s¡T ø±yê\+≥÷ Ä\j·T Çz≈£î, <˚yê<ëj·T, <Ûäsêà<ëj·T XÊK ø£$TwüqsY≈£î, Ä\j·T ns¡Ã≈£î\≈£î H√{ÏdüT\T yÓ[¢q≥Tº düe÷#ês¡+. ñ+{À+~. ìØí‘· |üìy˚fi¯\T, Ç+{Ï e<ä› qT+#˚ |üì #˚j·T&É+, Á|üdü÷‹ ôd\e⁄e+{Ï kÂø£sê´\T ø£*ŒùdÔ ø±s=Œπs{Ÿ ø£+ô|˙˝À¢, ø£q‡˝…º˙‡ dü+düú˝À¢ eTVæ≤fi≤ nøö+f…+≥¢ dü+K´ ô|]π> neø±XÊ\THêïsTT. |üì ˇ‹Ô&ç ˝Òø£b˛e&É+, dü«j·T+ ìs¡íj·÷\T rdüTø√e&É+ e+{Ï |ü]dæú‘·T\T ø£*ŒùdÔ nøö+f…˙‡ô|’ eTVæ≤fi¯˝À¢ ÄdüøÏÔ ô|+#·e#·TÃq+≥THêïs¡T. ñ<√´>∑ u≤<Ûä´‘·\qT düyê˝Ÿ>± rdüT≈£îH˚ yê]øÏ #ê¬sºsY¶ nøö+f…˙‡ |üP]Ô dü+‘·è|æÔìdüTÔ+<äì ì|ü⁄DT\T n+≥THêïs¡T. Hêj·Tø£‘·« \ø£åD≤\T, y˚T<Û√ $ø±kÕìøÏ dü+ã+~Û+∫ $$<Ûä kÕúsTT˝À¢ •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\qT ìs¡«Væ≤ùdÔ, dæm ø√s¡T‡˝À #˚πs+<äT≈£î eT]+‘·>± j·TTe‘·T\T eTT+<äT≈£î ekÕÔs¡ì ◊dæm◊ Á|ü‹ì<ÛäT\T n+≥THêïs¡T. dæm |ü≥¢ ÄdüøÏÔ ø£*–+#·&Éy˚T ø±<äT, eTVæ≤fi¯\≈£î ñqï‘· kÕúsTT |ü<äe⁄\qT Ç#˚Ã+<äT≈£î ø±s=Œπs≥T dü+düú\T #=s¡e #·÷bÕ*‡ ñ+~. Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑, ø±s=Œπs{Ÿ dü+düú\T ñ<ës¡+>± düVü≤ø£]ùdÔ ‘·eT Á|üD≤[ø£\T ø£∫Ñ·+>± dü‘·Œ¤*‘ê*kÕÔj·Tì, sêuÀj˚T ø±\+˝À eTVæ≤fi≤ #ê¬sºsY¶ nøö+f…+≥¢ dü+K´ ô|s¡T>∑T‘·T+<äì ◊dæm◊ n+#·Hê y˚k˛Ô+~.

nyÓT]ø± uÛÑ»q nedüs¡+ ˝Ò<äT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 11: Á|ü|ü+#·+˝À e÷s¡TŒ\T ø£qTï\T >∑T]Ô+#·˝Òq+‘·{Ï X¯s¡y˚>∑+>± #√ ≥T #˚düT≈£î+≥THêïsTT. n+‘·{Ï kÕúsTT y˚>∑e+‘·yÓTÆq e÷s¡TŒ #Ó’Hê $wüj·T+˝À á @&Ü~ #√≥T#˚düT≈£î+~. Ç+‘·es¡≈£î Bìï mes¡÷ >∑T]Ô+#·&Éb˛e&Éy˚T $∫Á‘·+! Ç+‘·≈£L Ä e÷πsŒ$T≥+fÒ.. #Ó’Hê Ä]úø£ e´edüú |ü]e÷D+ á @&Ü~ nyÓT]ø±qT yÓqøÏÿHÓ{Ϻ eTT+<äT≈£î <ä÷düT≈£îb˛qTqï~! ªª|üπsÃdæ+>¥ |üesY bÕ]{° yÓT<∏ä&é (|æ|æ|æ)μμ <ë«sê ˝…øÏÿ+∫q|ü⁄Œ&ÉT á $wüj·T+ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ã+~. q÷´j·÷sYÿ f…’yéT‡≈£î #Ó+~q yÓTÆUÒ˝Ÿ bò˛sYôd’~Û, ˙˝Ÿ >ö<∏é\T, 2011 Hê{Ï Á|ü|ü+#· u≤´+≈£î >∑D≤+ø±\qT Á|üdüTÔ‘·+ n+<äTu≤≥T˝À ñqï >∑D≤+ø±\‘√ u≤Vü≤´>∑Dq ìπøå|ü+ <ë«sê..ªªá @&Ü~ #Ó’Hê nyÓT]ø±qT yÓqøÏÿ HÓ{Ϻ Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‹ô|<ä› Ä]úø£ e´edüú>± s¡÷bı+<äqTqï<äìμμ ìsêΔ]+#ês¡T. Á|ü|ü+#·+˝Àì $$<Ûä Ä]úø£y˚‘·Ô\T >∑‘·+˝ÀH˚ Bìï n+#·Hê y˚dæq|üŒ{Ïø°, eTØ Ç+‘· y˚>∑+>± #Ó’Hê Ä]úø£ e´edüú <ä÷düT≈£îb˛‘·T+<äì e÷Á‘·+ yês¡T }Væ≤+#·˝Ò<äT. Çø£ uÛ≤s¡‘Y $wüj·÷ìøÏ eùdÔ, Á|ü|ü+#· Ä]úø£ e´edüú˝À eT÷&√ kÕúq+˝À ñqï »bÕHéqT n~Û>∑$T+∫ eTT+<äT≈£î <ä÷düT≈£îb˛qTqï<äì ≈£L&Ü Çy˚ >∑D≤+ø±\T düŒwüº+ #˚XÊsTT. <˚X¯ Ä]úø£e´edüúqT >∑DÏ+#·&É+˝À |æ|æ|æ $<Ûëq+ eT]j·TT kÕ<Ûës¡D+>± nqTdü]düTÔqï J&ç|æ (dü÷ú\ C≤rjÓ÷‘·Œ‹Ô) $<ÛëHê˝À¢ @~ dü¬s’q<äqï n+X¯+ô|’ $<ë´y˚‘·Ô\T m+‘· rÁe+>± #·]Ã+∫Hê ˇø£ÿ{Ï e÷Á‘·+ düŒwüº+. Çø£ nyÓT]ø± Ä]úø£ e´edüú Çø£ m+‘√ø±\+ Á|ü|ü+#·+˝À yÓTT<ä{Ï kÕúHêìï ì\u…≥Tºø√˝Ò<äT. á e÷s¡TŒ Á|ü|ü+#·+ô|’ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü&Éy˚Tø±<äT Á|ü|ü+#· Áø£e÷H˚?q düeT÷\+>± e÷]Ãy˚düTÔ+~. ªª>∑‘· <äXÊã›ø±˝≤ìøÏ ô|’>± Á|ü|ü+#· Ä]úø£ X¯øÏÔ ãVüQfi¯ <Ûäèyê‘·àø£+>± ñ+~. nyÓT]ø±, j·T÷s¡|t, »bÕHé, #Ó’Hê <˚XÊ\T Ç+<äT˝À Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· eVæ≤düTÔ+&É>± $T–*q <˚XÊ\T ÁbÕ<Ûëq´‘· ≈£L&Ü ô|s¡T>∑T‘√+~,μμ nì nyÓT]ø± y˚T<Ûë$ CÀdü|òt HÓ’

2010˝À yê~+#ês¡T. nsTT‘˚ Ç{°e* ø±\+˝À }Væ≤+#·ì Ø‹˝À uÛ≤s¡‘Y ª{≤|t ©>¥μ˝ÀøÏ #˚s¡Tø√e&É+‘√ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Á|ü|ü+#· Ä]úø£ e´edüú˝À Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· eVæ≤düTÔqï <˚XÊ\ es¡TdüÁø£eT+ düeT÷\ e÷s¡TŒ\≈£î ˝ÀHÓ’+~. eTTK´+>± nyÓT]ø± ‘·q nÁ>∑kÕúHêìï ø√˝ÀŒe&É+, Ä kÕúHêìï #Ó’Hê ÄÁø£$T+#·&É+ #·÷düTÔ+fÒ Á|ü|ü+#· Ä]úø£ s¡+>∑+˝À dü]ø=‘·Ô X¯ø£+ ñ<äsTT+∫+<äqï dü‘·´+ Ä$wüÿè‘·yÓTÆ+~. >∑‘·+˝À e\dü bÕ\q˝À eT>∑Z&Éy˚T ø±≈£î+&Ü, eT÷&ÉT X¯‘êu≤›\T>± #·]Á‘· >∑‹ ã\e+‘·+>± nD∫y˚‘·≈£î >∑T¬s’q ìs¡Tù|<ä <˚XÊ\T ‘·eT≈£î Á|üeTTK kÕúq+ ø£*Œ+#ê\ì ø√s¡T‘·THêïsTT. Vü≤Á˙ \÷d” ‘·q ªª nyÓT]ø£Hé ôd+#·Øμμ |ü⁄düÔø£+˝À ªªÁ|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‘·´+‘· X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq, eTTK´yÓTÆq <˚X¯+ nyÓT]ø±μμ n+≥÷ sêXÊs¡T. 1941 Hê{Ï á m&çwüHé˝À ù|s=ÿqï ô|’ n+X¯+ Çø£qT+∫ #·]Á‘· |ü⁄≥˝À¢øÏ #˚s¡Tø√qTqï~. nsTT‘˚ ôd’ìø£ X¯øÏÔ|üs¡+>± H˚{Ïø° nyÓT]ø± düs¡«X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq <˚X¯+. á $wüj·T+˝À #Ó’Hê ‘·~‘·s¡ Á|ü|ü+#· <˚XÊ\T nyÓT]ø± ø£+fÒ #ê˝≤ yÓqTø£ã&˚ ñHêïsTT. n+<äTe\¢ ôd’ìø£ X¯øÏÔ˝À nyÓT]ø±qT n~Û>∑$T+#·&É+ @ <˚XÊìøÏ Ç|üŒ{À¢ kÕ<Ûä´+ ø±<äT. ªª$düÔè‘·+>± Ä˝À∫ùdÔ ôd’ìø£X¯øÏÔ @ø£<Ûäèyê‘·àø£+. nyÓT]ø± á kÕúsTTì eT]ø=+‘·ø±\+ ì\T|ü⁄ø√e#·TÃ,μμ nì ªCÀdü|òt HÓ’μ eTq≈£î >∑Ts¡TÔ #˚düTÔHêïs¡T. n+<äTe\¢ Á|ü|ü+#êìøÏ ô|<ä›qï kÕúsTTì nyÓT]ø± ø√˝ÀŒj˚T~ πøe\+ Ä]úø£ dü÷∫ø£\≈£î e÷Á‘·y˚T |ü]$T‘·+! Ä]úø£ eT]j·TT ôd’ìø£ kÕeTsêΔ´˝À¢ e÷]Œ&ÉT\ n+XÊìï |ü]o*ùdÔ, nyÓT]ø± ôd’ìø£|üs¡+>± ‘·q Ä~Û|ü‘ê´ìï ø√˝ÀŒe&Üìï eTq J$‘·ø±\+ ˝ÀH˚ #·÷kÕÔ+. dü÷ú\ C≤rjÓ÷‘·Œ‹Ô(õ&ç|æ) düÔ+_Û+∫b˛sTTq|ü⁄Œ&ÉT, düTBs¡Èø±\+bÕ≥T Ä]úø£ e´edüú rÁe dü+øå√uÛ≤ìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·T+~. 2008 qT+∫ nyÓT]ø±˝À #√≥T#˚düT≈£îqï |ü]D≤eT+ Ç<˚. n+<äTe\¢ s¡ø£åD≈£î ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#·&É+, ôd’ìø£ |üs¡yÓTÆq $düÔs¡D $<ÛëHê\qT Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± neT\T |üs¡#·&É+ Çø£ m+‘√ø±\+

dü¬s’q ◊∫äø£+ ø±C≤\<äT. õ&ç|æ ìwüŒ‹Ô‘√ b˛*Ãq|ü⁄Œ&ÉT Á|üuÛÑT‘·« ˝À≥T e+<äXÊ‘·+ø£+f… ô|’øÏ #˚s¡Tø√e&É+, $düÔè‘·kÕúsTT˝À ã&Ó®{Ÿ˝À ø√‘·\ $~Û+|ü⁄ Bs¡Èø±\+˝À ôd’q´+ |ü]e÷D≤ìï ‘·–Z+#·&ÜìøÏ <ë] rj·Te#·TÃ. Ç|üŒ{ÏqT+∫ eTs√ |ü<˚fi¯fl ø±\+˝À á ã&Ó®{Ÿ ø√‘·\ Á|üuÛ≤e+ ôd’ìø£ X¯øÏÔô|’ |ü&Éø£ e÷q<äT. eT] nyÓT]ø± ôd’ìø£|üs¡+>± #√≥T#˚düTø√uÀ‘·Tqï á |ü]D≤eT+ á $<Ûä+>± ñ+&ÉuÀ‘·T+&É>±..<˚XÊ<Ûä´≈£åî&ÉT ãsêø˘ ˇu≤e÷ Ç{°e\ yÓdtºbÕsTT+{Ÿ˝Àì nyÓT]ø± $T*≥Ø nø±&É$÷˝À Á|üdü+–dü÷Ô, ªªÁ|ü‹ düeTdü´≈£î ôd’ìø£ |ü]cÕÿs¡+ ‘·|üŒìdü]>± ñ+≥T+~,μμnqï dü+Á|ü<ëj·Tø£ qeTàø±H˚?q |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+#·&É+ >∑eTHês¡Ω+. n+fÒ Çø£ÿ&É nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åî&ÉT, <˚X¯ Á|ü»\≈£î, y˚T<Ûëe⁄\≈£î ˇø£ $wüj·÷ìï #Ó|üŒø£H˚ #ÓbÕŒs¡T. n<˚+≥+fÒ..?uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À nyÓT]ø± >∑HéuÀ≥T¢, ô|ò’≥sY $e÷Hê\T ‘·~‘·sê\qT ñ|üjÓ÷–+#ê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT. \÷s¡T?dt ªnyÓT]ø£Hé ôd+#·TØμ˝À ù|s=ÿqï $<Ûä+>± m+‘√ ñ‘ê‡Vü≤+‘√, Ä‘·à$XÊ«dü+‘√ Á|ü|ü+#ê~Û|ü‘·´+ ø√dü+ nyÓT]ø± M{Ïì ñ|üjÓ÷–+#·uÀ<äì düŒwüºyÓTÆ+~. n+fÒ Çø£ eTT+<äT eT+<äT>∑T+&ÉT kÕeTÁ– ‘·]–b˛‘·Tqï<äqï dü‘ê´ìï ªøöu≤jYTμ >∑T]Ô+#ê&Éì ns¡ú+. Ç~˝≤e⁄+&É>± Ä]úø£s¡+>∑+˝À nyÓT]ø± Ä~Û|ü‘ê´ìï ‘√dæsê»ì #Ó’Hê eTT+ <äT≈£î <ä÷düTø=ì yÓ[flq Á|üuÛ≤e+ ‘·|üŒìdü]>± nyÓT]ø± ôd’q´+ô|’ |ü&çrs¡T‘·T+~. eT] n≥Te+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ @$<ÛäyÓTÆq dü]ø=‘·Ô X¯≈£îÔ\T Á|ü|ü+#·+ô|’ Ä~Û|ü‘·´+ #Ó˝≤sTTkÕÔsTT? nsTT‘˚ ˇu≤e÷ e÷Á‘·+ á $wüj·T+ô|’ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ªªÁ|ü |æ+#êìøÏ nyÓT]ø± e÷Á‘·y˚T ‘·|üŒìdü]>± Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤+#ê*. ˇø£y˚fi¯ n~ eTq≈£î kÕ<Ûä´+ ø±ø£b˛‘˚, eTs=ø£] e\¢ ø±<äT,μμ n+≥÷ ‘·q yêø±Ã‘·Tsê´ìï Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. Çø£ j·TTmdt s¡ø£åD XÊK ø±s¡´<ä]Ù ‘·q u≤dt #Ó|æŒq e÷≥\≈£î eT]+‘· s¡+>∑T |üPdæ, ªªÁ|ü|ü+#· uÛÑÁ<ä‘·≈£î nyÓT]ø± nìyês¡´yÓTÆq <˚X¯+μμ n+≥÷ ù|s=ÿHêïs¡T.

n+‘˚ø±<äT Á|ü|ü+#· s¡ø£åD $wüj·T+˝À ‘·eT <˚X¯+ #˚dæq $<Ûä+>± eTs√ <˚X¯+ @B #˚j·T˝Ò<äì ≈£L&Ü k˛«‘·ÿs¡¸>± #Ó|ü⁄Œ≈£îHêïs¡T. Ç‘·s¡ <˚XÊ˝À¢ ≈£L&Ü ôd’ìø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT ìs¡«Væ≤+#˚ X¯øÏÔ ø±s¡D+>± n+‘·sê®rj·T düTdæús¡‘· eT]j·TT Ä]úø£ kÂuÛ≤>±´ìøÏ nyÓT]ø± e÷Á‘·y˚T <√Vü≤<äø±] ø±>∑\<äì ...Ä <˚X¯+˝Àì $<ë´y˚‘·Ô\T, $÷&çj·÷ }<äs¡>=fÒºdüTÔHêïs¡T. n+‘˚ø±<äT, ªªnyÓT]ø± Hêj·Tø£‘·«+ m+‘√ düs¡fi¯yÓTÆ+~. <ëì Ä~Û|ü‘·´+ eVæ≤+#˚ rs¡T n‘·´+‘· ñ<ës¡dü«uÛ≤e+‘√ ≈£L&ç ñ+≥T+~. n~ Á|ü|ü+#· Á|ü»\≈£î nedüs¡yÓTÆq ªedüTÔe⁄μ\qT düs¡|òüsê #˚düTÔ+~. n+fÒ..yêDÏ»´ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ uÛÑÁ<ä‘·ø√dü+ düeTTÁ<ä e÷sêZ\ |ü]s¡ø£åD, n+‘·sê®rj·T ìã+<Ûäq\ |ü≥¢ >ös¡e+, yÓTT‘·Ô+ $÷<ä Á|ü|ü+#·+˝À n+<ä]ø° ÄyÓ÷<äjÓ÷>∑´yÓTÆq Á|ü|ü+#· b˛©düT ùde\ <ë«sê, ñÁ>∑yê<ëìï, ìj·T+‘·è‘ê«ìï n<äT|ü⁄˝À ñ+#·T‘√+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À nyÓT]ø±≈£î @~ ñ‘·ÔeTyÓ÷..Á|ü|ü+#êìø° n<˚ ñ‘·ÔeT+,μμ n+≥÷ nyÓT]ø±≈£î nqT≈£L\ Á|ü#ês¡+ rÁe kÕúsTT˝À ø=qkÕ>∑T‘√+~. eT] á Á|ü#êsêìï me¬s’Hê $X¯«dæùdÔ, nyÓT]ø± X¯øÏÔ kÕù|ø£å ø°åD‘· n+‘·sê®rj·T e´edüú≈£î m+‘√ #Ó&ɶ yês¡Ôø±>∑\<äT. m+<äTø£+fÒ mes¡÷ <ëìï ìs¡«Væ≤+#·˝Òs¡T. nyÓT]ø±˝Àì C≤rj·T uÛ≤e $<ë´y˚‘·Ô\T, $<Ûëq ø£s¡Ô\T Ç{°e\ á eTVü≤‘·«|üPs¡í kÕeTs¡Δ´ qcÕºìï |üP&ÉTÃ≈£îH˚ #·s¡´˝À¢ uÛ≤>∑+>±, Á|ü|ü+#· Á|ü»\ n_ÛÁbÕj·T y˚~ø£\ô|’ á dü]ø=‘·Ô yê<äqqT $ì|æ+#·&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. uÛ≤s¡‘Y˝À »ìà+∫q ¬øq&Ü $<ë´y˚‘·Ô n$T‘·yé Ä#ês¡´, ªª~ m+&é n|òt nyÓT]ø£Hé es¡˝Ÿ¶ Äs¡¶sYμ nH˚ |ü⁄düÔø£+˝À..ªª ìs¡“+<Ûä+, yÓqTïb˛≥T, <äTsêÁø£eTD e+{Ï yê{ÏøÏ e´‹πsø£+>± b˛sê≥+ dü\T|ü⁄‘·÷ nyÓT]ø± Á|ü|ü+#· XÊ+‹øÏ m+‘√ <√Vü≤<ä+ #˚düTÔqï<ä+≥÷μμ #˚düTÔqï~ |üìøÏe÷*q Á|ü#ês¡+ ‘·|üŒ eTs√{Ï ø±<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ndü\T nyÓT]ø± XÊdædüTÔqï bÕXÊÑ·´ Á|üC≤kÕ«eT´ eT]j·TT ô|≥Tºã&ç<ë] qeT÷Hê bÕ\q Á|ü|ü+#·+˝À ø°åDÏ+∫

b˛‘·Tqï<äì uÛÑj·T|ü&É≥+˝À @e÷Á‘·+ ns¡ú+ ˝Ò<äqï~ Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T+. Bì kÕúH˚ ªª ãVüQeTTU≤\ Á|ü|ü+#· Áø£eT+μμ ÄVü‰«ì+#·<ä>∑Z<äì Äj·Tq düŒwüº+>± #ÓãT‘·THêïs¡T. n≥Te+{Ï e´edüú˝À n~Ûø±s¡ düeT‘·T\´‘·, ø=+‘·y˚Ts¡ yÓ’$<Ûä´+, düTdæús¡‘· nH˚$ ªª Ä~Û|ü‘ê´q+‘·s¡ j·TT>∑+μμ˝À kÕ<Ûä´eTe⁄‘êj·Tqï~ Äj·Tq $XÊ«dü+. nyÓT]ø± @ø£#Û·Á‘ê~Û|ü‘·´+ ø°åDÏ+∫b˛sTT.. j·TTmdt‘√ bÕ≥T #Ó’Hê, s¡cÕ´, Ç+&çj·÷, Áu…õ˝Ÿ e+{Ï <˚XÊ\T X¯øÏÔe+‘·+>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À, n+≈£î˝Ÿ XÊyéT≈£î uÛÑj·T|ü&˚~ mes¡T? ìC≤ìøÏ Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± nH˚ø£ Á|ü‘˚´ø£ Á|üjÓ÷»Hê\T nqTuÛÑ$+∫+~, nqTuÛÑ$düTÔqï~ πøe\+ nyÓT]ø±≈£î #Ó+~q ñqï‘· esêZ\ yês¡T e÷Á‘·y˚T. >∑sê«‹X¯j·÷\‘√ ≈£L&çq Ms¡T Á|ü|ü+#· <˚XÊ˝À¢ ªwüØ|òtμ\ e÷~]>± nìï s¡ø±\ Á|üjÓ÷»Hê\T nqTuÛÑ$+#ês¡T. Ç~˝≤e⁄+&É>± nyÓT]ø±qT+∫ e´øÏÔ>∑‘· ˝≤uÛ≤\qT bı+~q ø=+<äs¡T nyÓT]ø±j˚T‘·s¡ C≤‘·T\ yês¡T ≈£L&É, ªªnyÓT]ø± Ä~Û|ü‘·´+ ‘=\–b˛‘˚ Á|ü|ü+#·+˝À >∑+<äs¡>√fi¯+, nsê#·ø£+, ne÷qMj·T‘· ‘ê+&É$kÕÔsTT,μμ n+≥÷ ∫\ø£|ü\T≈£î\T |ü\T≈£î‘·THêïs¡T. ìC≤ìøÏ nyÓT]ø± s¡÷bı+~+∫q ìã+<Ûäq\e\¢ ø=+‘· y˚Ts¡ ˝≤uÛÑy˚T »]–+~. Á|ü|ü+#· Hêj·Tø£‘·«+˝À Ç‘·s¡ <˚XÊ\T uÛ≤>∑kÕ«eTT˝…’Hê, á Á|üjÓ÷»Hê\qT n{≤¢π> ø=qkÕ–+#·e#·TÃ. Çø£ uÛ≤s¡‘Y $wüj·÷ìøÏ eùdÔ, nyÓT]ø± ã\V”≤q |ü&É≥+ e\¢..eTq+ #Ó’Hê Ä~Û|ü‘·´+ øÏ+<ä Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+{≤eTì uÛÑj·T|ü&Ü*‡q nedüs¡+ m+‘·e÷Á‘·+ ˝Ò<äT. ÁbÕ+rj·T, n+‘·s¡ ÁbÕ+rj·T dü+düú\qT ˇø£ÿ‘ê{ÏøÏ+~øÏ rdüTø=ì sêe&É+ <ë«sê #Ó’Hê, nyÓT]ø±\qT ìs√~Û+#ê*. eTq uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î ˇø£ s¡÷bÕìï rdüTø=#˚Ã+<äT≈£î #·s¡T¬ø’q <Í‘ê´ìï HÓs¡bÕ*‡q ‘·s¡TD$T~. n+‘˚ø±ì Á|ü|ü+#êìøÏ nyÓT]ø±j˚T Ä~Û|ü‘·´+ eVæ≤+#ê\qï Ä˝À#·q≈£î @e÷Á‘·+ ‘ê$e«sê<äT.


>∑Ts¡Tyês¡+ 12, pHé 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, pHé 11: j·TT|æm Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q |ü<˚fi¯¢ bÕ\q˝À s¡÷bı+~+∫ neT\T˝ÀøÏ ‘Ó∫Ãq nH˚ø£ |ü<∏äø±\qT neT\T#˚kÕÔeTì #Ó|üŒ≥+ ‘·|æŒ+∫ sêwüºÁ|ü‹ Á|üdü+>∑+˝À ø=‘·Ô<äq+ ˝Ò<äì sê»´düuÛÑ˝À Á|ü‹|üø£å Hêj·T≈£î&ÉT >∑T˝≤+ q; ÄC≤<é m<˚›yê #˚XÊs¡T. uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·\ô|{Ϻq ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ düŒwüº‘· ˝Ò<äì Á|ü‹|üø£å Hêj·T≈£î&ÉT ÄC≤<é düŒwüº+ #˚XÊs¡T. n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq _C…|æ <˚XÊ_Ûeè~ΔøÏ #˚|üfÒº Á|ü‹ ˇø£ÿ |ü<∏äø±ìøÏ ‘êeTT

ne˙ï ø±+Á¬>dt |ü<∏äø±˝Ò düVü≤ø£]kÕÔ eTì Äj·Tq Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. Äø£≥Tº≈£îH˚ ìHê <ë\ ‘√Á|ü»\qT m+‘√ø±\+ ÁuÛÑeT˝À ô|≥º≥+ kÕ<Ûä´|ü &É<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. eTTK´+>± yÓTÆHê]{°\ dü+πøåe÷ ìøÏ ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ ø£≥Tºã&ç ñ+<äì #˚dæq Á|üø£≥qô|’ Äj·Tq ÄX¯Ãs¡´+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. >∑s¡“¤+ <Ûä]+∫q|üŒ{Ï

qT+∫ _&ɶ|ü⁄fÒº+‘· es¡≈£L, Ä ‘·sê«‘· ‘·©¢ _&ɶ≈£î |üP]Ô dü+s¡ø£åD ø£*Œ+∫+<äì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. <˚X¯+˝À m≈£îÿeeT+~ì ã* rdüT≈£î+≥Tqï ø±q‡sYqT n<äT|ü⁄#˚j·T {≤ìøÏ ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ 70 |ü]XÀ<Ûäq ìyês¡D πø+Á<ë\qT ÁbÕs¡+_Û+∫+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. 73, 74 sêC≤´+>∑

dües¡D\ <ë«sê sêJyé>±+BÛ |ü+#êj·TrsêCŸ dü+düú\≈£î n~Ûø±sê\qT Ç#êÃs¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· eTVæ≤fi¯\≈£î 33XÊ‘·+, |ü<äe⁄\˝À 33XÊ‘·+ kÕúHê\qT k˛ìj·÷>±+BÛ eTVæ≤fi¯\≈£î ]»sY« #˚XÊs¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. #·≥ºdüuÛÑ˝À¢ eTVæ≤fi¯\≈£î 33XÊ‘·+ kÕúHê\qT ]»sY« #˚j·T{≤ìøÏ s¡÷bı+~+∫q _\T¢≈£î #·≥º ã<äΔ‘· ø£*Œ+∫ yÓ÷B Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q ∫‘·ÔX¯ó~Δì ìs¡÷|æ+#·Tø√yê\ì nC≤<é &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eTHéyÓ÷Vü≤Hé Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·÷+˝À 35y˚\ yÓT>±yê≥¢ ø£¬s+≥T ñ‘·Œ‹Ô kÕeTsêΔ´ìï ì]à+∫+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

neX‚wü ø±<äT` $X‚wü sêh+ ø±yê*...! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 11: Ä+>∑¢ uÛ≤wü≈£î nsêú˝Ò y˚s¡T! ‘Ó\+>±D sêh+ @s¡Œ&çq dü+<äs¡“¤+>± ¬s+&ÉT |ü<ë*ï |ü<˚ |ü<˚ $+≥THêï+. ˇø£{Ï pHé ¬s+&ÉTqT ‘Ó\+>±D≈£î nbÕsTT+f…&é &˚ (ìj·÷eTø£+) n+≥T+fÒ, $T>∑‘ê sêÅcÕºìï ¬sdæ&ÉT´j·T˝Ÿ (neX‚wü) nì n+≥THêïs¡T. ñ<√´>∑ ìj·÷eTø±\≈£î, ˝Ò<ë Á|üeTTKT\T Ç‘·s¡T\≈£î e÷{≤¢&É&ÜìøÏ Ç#˚à düeTj·÷ìï ªnbÕsTT+{Ÿμ nH˚ |ü<ä+‘√ yê&É&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. ñ<√´>∑ ìj·÷eTø£+ nsTT‘˚, @ s√C…’Hê, m|ü⁄Œ&Ó’Hê, m˝≤+{Ï H√{°düT ˝Ò≈£î+&Ü ‘=\–+#·e#·Tà nH˚ z yêø±´ìï nbÕsTT+≥TyÓT+≥T ˝…≥sY˝À bı+<äT|üs¡Ã&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. á ˝…ø£ÿq ‘Ó\+>±D≈£î pHé ¬s+&ÉT nbÕsTT+f…&é&˚. nsTT‘˚, ‹]– @s√C…’Hê ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T s¡<äT› nH˚ ns¡ú+ ≈£L&Ü düTŒ¤]düTÔ+~. Ç~ »s¡T>∑T‘·T+<ë nH˚~ $T©ìj·T+ Á|üX¯ï...! Çø£ $T>∑‘ê sêÅcÕºìï yÓTT<ä{Ï ù|s¡T‘√H˚ |æ\TdüTÔHêï, eTT+<äT neX‚wü nH˚ |ü<ëìï yê&É&É+, $&ÉeT]∫ #·÷ùdÔ, z s¡kÕj·Tq #·s¡´˝À ø=‘·Ô |ü<ësêú\T @s¡Œ&É>±, $T–*q yê{Ïì ¬sdæ&ÉT´j·T˝Ÿ>± e´eVü≤]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. ‘Ó\+>±D ø=‘·Ô |ü<ës¡úyÓTÆ‘˚, $T>∑‘ê Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ $T–*b˛sTTq edüTÔe⁄, |ü<ës¡ú+ ø±<äT. >∑‘·+˝À sêÅcÕºìï @s¡Œ]Ãq|ü⁄Œ&ÉT á |ü<äC≤˝≤ìï yê&Üs√ ˝Ò<√ ‘Ó*j·T<äT >±ì, neX‚wü nH˚ |ü<ä+ dü]>± e÷Á‘·+ ˝Ò<äT. ‘Ó\+>±D @s¡Œ&çq ‘·sê«‘· $T–*q sêh+, »HêuÛ≤|üs¡+>±, yÓ’XÊ\´|üs¡+>± n~Ûø£+>±, ô|<ä›>± e⁄+~. ˇø£ÿ u§>∑TZ ìπøåbÕ\T ‘·|üŒ, düeTTÁ<ä dü+|ü<ä‘√, sêj·T\d”eT ˝≤+{Ï ÁbÕ+‘·+˝À $|üØ‘·yÓTÆq Kì» dü+|ü<ä ñ+~. düeTdü´ n+‘ê M{Ïì dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚dæ, n_Ûeè~Δ #˚j·T&Éy˚T! eT* <äX¯ ñ<ä´eTø±\+˝À j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±DqT Á|üø£{Ï+∫q ‘·sê«‘· Ä+Á<Ûë, d”eT˝À¢ ìs¡düq C≤«\\T ˝Òe>±, ôV’≤<äsêu≤<é πø+Á<ä+>± sê»ø°j·T, ñ<√´>∑ ñ<ä´e÷\T |ü‘êø£ o]¸ø£≈£î #˚sêsTT. &çôd+ãsY 9, 2009Hê{Ï Á|üø£≥q ˝≤>± á Á|üø£≥q ≈£L&Ü yÓqøÏÿ b˛‘·T+<äH˚ uÛ≤eq u≤>± #√≥T#˚düTø√e&É+‘√, ñ<ä´eT+ n<˚ kÕúsTT˝À

#Ó\πs–+~. sê»ø°j·T bÕغ\T $»„‘·qT ø√˝ÀŒsTT, ñ<ä´e÷ìøÏ eT]+‘· ñ|üŒ+~+#êsTT. ∫e]øÏ ‘Ó\+>±D _\T¢qT |òæÁãe] 18, 2014q Á|üy˚X¯ô|fÒº<ëø£, ‹]– |òæÁãe] 20q sê»´düuÛÑ˝À n&ÉT¶≈£îH˚ Á|üj·T ‘·ï+ #˚j·T&É+ ‘·|üŒ, sêh $uÛÑ»q H˚|ü<Ûä´+˝À d”e÷+Á<Ûä Á|üjÓ÷»Hê*ï m˝≤ ø±bÕ&ÉTø√yê˝À @ ˇø£ÿ sê»ø°j·T bÕغ |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. ô|’>± e÷J eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ y˚dæq eTT>∑TZ˝À $T>∑‘ê sê»ø°j·T bÕغ\T ~>∑&É+ ÄX¯Ãs¡´ø£s¡+. b˛˙, n<˚ düyÓTÆø£´ ìHê<ä+‘√ ø£≥Tºã&ç e⁄+&ç, q$Tàq sê»ø°j·T bÕغ˝À ø=qkÕ>±sê n+fÒ nB ˝Ò<äT. ¬>*#˚ neø±X¯+ e⁄qï bÕغ˝À HÓ’‹ø£ $\Te\≈£î ‹˝À<äø±*∫Ã, bÕغ |òæsêsTT+#·&É+ #˚kÕs¡T. B+‘√ ì»yÓTÆq d”e÷+Á<Ûä düeTdü´\T #·s¡Ã≈£î sê≈£î+&Ü b˛j·÷sTT. ô|’>±, ø£*dæ e⁄+fÒH˚ n_Ûeè~Δ nH˚ z ‘·|ü⁄Œ&ÉT ìHê<ëìï eTT+<˚düTø=ì, <ëì #·TfÒº ñ<ä´e÷ìï q&çbÕs¡T >±ì, $uÛÑ»q ‘·sê«‘· e⁄+&Ü*‡q, »s¡>±*‡q $~Û $<ÛëHê\ >∑÷]à @ ˇø£ÿ sê»ø°j·T bÕغ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&Üìïã{Ϻ, M]øÏ Á|üC≤dü+πøåeT+ |ü≥¢ m+‘·>± |ü{Ϻ+|ü⁄ e⁄+<√ ns¡úyÓTÆsTT+~. Ç‘·s¡ sêÅcÕº\ @sêŒ≥T≈£î, ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î ø={§º∫Ãq e÷s¡TŒe⁄+~. z uÛ≤>∑+ y˚s¡Œ&ç, sê»<Ûëì‘√ düVü‰ $T>∑‘ê Vü≤˙ï Vü≤+>∑T*ï @sêŒ≥T#˚düTø√yê*‡q ÄeX¯´ø£‘· ø=‘·Ô>± @s¡Œ&çq sêÅcÕº\≈£î e⁄+&É>±, Çø£ÿ&É $&çe&çq ø=‘·Ô ÁbÕ+‘êìøÏ sêh sê»<Ûëì e⁄+&çb˛e&É+ $X‚wü+. á dü+<äs¡“¤+>±, Ä+Á<Ûë, d”eT ÁbÕ+‘· sê»ø°j·T bÕغ\T, e´≈£îÔ\T m+‘·ùd|ü⁄ e´øÏÔ>∑‘· ˝≤uÛ≤ìøÏ bÕ\Œ&ܶs¡T ‘·|üŒ, sê»<Ûëì >∑÷]Ã, eTTK´yÓTÆq ôV’≤ø√s¡Tº ˝≤+{Ï dü+düú\ >∑÷]Ã, dæìe÷ Ç+&ÉÅd”º >∑÷]Ã, $<ë´, yÓ’<ä´ s¡+>±\ >∑÷]Ã, Ä ÁbÕ+‘· ìs¡T<√´>∑ düeTdü´ >∑÷]Ã, ¬s’‘·T\, (ñuÛÑj·T >√<ëe], ø£ècÕí, >∑T+≥÷s¡T˝À ø=+‘· uÛ≤>∑+ ‘·|üŒ) #˚H˚‘· ø±]à≈£î\ >∑÷]Ã, $T>∑‘ê ≈£î{°s¡ |ü]ÁX¯eT\ >∑÷]à øÏ+∫‘·TÔ Ä˝À#·q #˚j·T˝Ò<äT. ˇøÏ+‘·>±, $<ë´, yÓ’<ä´+ ˝≤+{Ï ø±s=Œπs≥T X¯≈£îÔ\≈£î ‘·˝§–Z, yê] <√|æ&çøÏ ôV’≤<äsêu≤<é πø+Á<ä+ u≤>± |üì#˚düTÔqï<äH˚ qs¡à>∑]“¤‘· Ä˝À#·qqT |üdæ>∑≥ºø£, |üdæ>∑{ϺHê |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü düyÓTÆø£´ ìHê<ëìï eTT+<äT≈£î

rdüT≈£îsêe&É+ »]–+~. n˝≤π> ô|<ä›ô|<ä› yê´bÕs¡ dü+düú\T, ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ yê´bÕs¡T\ e÷j·÷C≤\+˝À sê»ø°j·T bÕغ\T Çs¡T≈£îÿb˛e&É+ Á|ü»\ dü+πøåeT+ ø±+ø£å e÷Á‘·+ ø±<äT. Á|ü‘·´ø£å+>± sê»ø°j·T bÕغ\πø M{Ï‘√ dü+ã+<Ûë\T+&É&É+ ≈£L&Ü Bìø√ Á|ü<Ûëq ø±s¡D+! n+fÒ, e´øÏÔ>∑‘· sê»ø°j·÷\ #·T≥÷º, ÄdüTÔ\ #·T≥÷º düyÓTÆø£´ ñ<ä´e÷ìï ‹bÕŒπs >±ì, yêdüÔe ∫+‘·q #˚dæ, d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\ dü+πøåe÷ìï @e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+, á $wüj·÷*ï Á|ü»\T, Á|üC≤dü+|òü÷\T, ñ<√´>∑, ñbÕ<Ûë´j·T, $<ë´]ú dü+|òü÷\T, y˚T<Ûëe⁄\T, s¡#·sTT‘·\T |ü{Ϻ+#·Tø√yê*‡q+‘·>± |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+, $#ês¡ø£s¡+! ôd’<ëΔ+‹ø£+>± $uÛÑ»q≈£î e´‹πsø£+>± >∑fi¯+ $|üŒ&É+ ˇø£ ‘·ô|’Œ‘˚, dü«+‘· ÁbÕ+‘· düeTdü´*ï, Á|üjÓ÷»Hê*ï eTs¡T>∑Tq |üπsÃ˝≤ #˚j·T&É+ eTs√ ‘·|æŒ<ä+. á ‘·|æŒ<äy˚T eTs√ |ü~ dü+e‘·‡sê\bÕ≥T d”e÷+Á<Ûä Á|ü»*ï yÓ+{≤&˚˝≤ #˚j·T&É+, sê»ø°j·T #·<äs¡+>∑+˝À uÛ≤>∑y˚T! eTÁ<ëdüTqT+∫ 1953˝À ãj·T{ÏøÏ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT #˚dæq ‘·|æŒ<ë˝Òï ‹]– nsTT<äT <äXÊu≤›\ ‘·sê«‘· #˚j·T&É+, >∑TDbÕsƒêìï >∑T]Ô+#·ø£b˛e&É+, sê»ø°j·T bÕغ\, Hêj·T≈£î\ kÕ«s¡ú ∫+‘·qH˚! 1956˝ÀH˚ ñeTà&ç sêÅcÕºìøÏ ø£s¡÷ï˝ŸH˚ sê»<Ûëì>± ˇ|üŒ+<ä+ #˚düTø=ì ø£*dæb˛sTTHê H˚{Ï |ü]dæú‹ @s¡Œ&˚~ ø±<äT` Hê&˚ ôV’≤<äsêu≤<éqT sê»<Ûëì>± (¬s&ûy˚T&é≈£î dü+‘·dæ+∫) ˇ|ü⁄Œø=ì d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\ H√{À¢ eT{Ϻ>=≥º&É+ »]–+~. B+‘√H˚ ªe\düμnH˚ |ü<ä+ ã\|ü&ç+~. n˝≤ø±ø£, sê»<Ûëì ø£s¡÷ï˝Ÿ˝À¢H√, ˝Ò<ë eTπs ÁbÕ+‘·+˝Àe⁄Hêï á |ü<ä+ >±ì, |ü]dæú‹ >±ì <ë|ü⁄]+#˚~ ø±<äT. »]–+<˚<√ »]–b˛sTT+~. Ç|ü⁄Œ&ÉHêï düÁø£eT+>± Ä˝À∫+∫Hê u≤>∑T+&˚~. nB »s¡ø£ÿ, ‹]– dü«+‘· sêh+ @s¡Œ&çq dü+ãs¡+ ˝Ò≈£î+&Ü Ä+Á<Ûë, d”eT Á|ü»\≈£î ø£*–+#·&É+ u≤<Ûëø£s¡+. ôV’≤<äsêu≤<é‘√ m+‘· m≈£îÿe ø±\+ dü+ã+<Ûë*ï ø£*–e⁄+fÒ n+‘· eT+∫<äH˚ uÛ≤eq

sê»ø°j·T|üs¡yÓTÆ+<˚>±ì, Á|üC≤Á|üjÓ÷»q+ MdüeT+‘ê ≈£L&Ü ˝Ò<äT. Ç+ø± Á|ü»*ï ÁuÛÑeT˝À¢øÏ HÓ≥º&ÜìøÏ |üìøÏe#˚à e÷j·÷C≤\+ ‘·|üŒ eTs√{Ï ø±<äT. Ç˝≤ |ü~ dü+e‘·‡sê\T ôV’≤<äsêu≤<é ñeTà&ç>± e⁄+fÒ, ÄdüTÔ*ï b˛>∑T#˚düT≈£îqïyê]øÏ ø=+‘· ø£*dæ sêe#·TÃ! nsTTHê, kÕúìø£ sê»ø°j·T |ü\T≈£îã&ç ˝Ò≈£î+&Ü, @ e´eVü‰s¡+ ≈£L&Ü »s¡>∑<äH˚ $wüj·T+ n+<ä]øÏ ‘Ó*dæ+<˚! ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ n&ɶ+≈£î*ï düèwæºùdÔ, qwüºb˛j˚T~ Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\yêπs! á $wüj·÷*ï mes¡T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ >±ì, $X‚?\wæ+#·Tø√e&É+ >±ì #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. M{ÏøÏ‘√&ÉT ñeTà&ç dü+düú\ C≤_‘êqT ô|+#·T‘·÷ b˛e&É+, düeTdü´*ï eT]+‘·>± »]ƒ\+ #˚düTø√e&Éy˚T ne⁄‘·T+~. á $wüj·÷ìï #·+Á<äu≤ãT Ä\dü´+>±HÓ’Hê >∑T]Ô+∫, ‘·q Á|üe÷D d”«ø±sêìï Hê>±s¡T®q $X¯«$<ë´\j·T+ ÁbÕ+>∑D+˝À @sêŒ≥T#˚j·T&É+ düããT>± e⁄+~. nsTTHê, ‘·q $»Hé 2020 qT+∫ 2019øÏ e÷]à e÷{≤¢&É&É+, n+<äTHê Çs¡T sêÅcÕº*ï, ‹]– ø£\T|ü⁄‘êqì e÷{≤¢&É&É+, e∫Ãq |ü<äTùV≤qT d”≥¢qT >∑+<äs¡>√fi¯ |üs¡TÃø√e&Éy˚T ne⁄‘·T+~. Çs¡T sêÅcÕº˝À¢ ‘Ó<˚bÕ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+ y˚s¡T, ˇπø sêh+>± e÷s¡TkÕúqq&É+ y˚s¡T. Ç+‘· »]>±ø£ ≈£L&Ü, á uÛ≤eC≤\+ u≤ãT˝À e⁄+<ä+fÒ, qwüº+ d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\πø ø±ì, ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î ø±<äT. ø±ã{Ϻ, »]–+<ëìï ‘·\e≈£î+&Ü, »s¡>±*‡q n_Ûeè~Δ>∑÷]Ã, #˚j·÷*‡q |üqT\>∑÷]Ã, $uÛÑ»q dü+<äs¡“¤+>± Çs¡TÁbÕ+‘ê˝À¢ @s¡Œ&çq >±j·÷\ e÷qTŒ>∑÷]Ã Ä˝À∫ùdÔ u≤ãT n_Ûq+<ä˙j·TT&˚! n~Ûø±s¡+ e∫Ã+<äì dü+ãs¡|ü&ç‘˚, b˛e&É+ ≈£L&Ü n+‘˚ U≤j·T+! á $wüj·T+ u≤ãT≈£î nqTuÛÑe+˝À e⁄qï<˚! á dü+<äs¡“¤+>± πø+ÁBø£]+#ê*‡+~ Ä+Á<Ûë, d”eT ÁbÕ+‘· Á|ü»\, $<ë´s¡Tú\, ø±]à≈£î\ yÍ*ø£ düeTdü´\ >∑÷]Ã. |æ&çøÏ* _–+∫ Á|ü»*ï |æ|æŒ#˚düTÔqï ø±s=Œπs{Ÿ X¯≈£îÔ\ >∑÷]à n_Ûeè~ΔøÏ ÄeT&É <ä÷s¡+˝Àe⁄qï lø±≈£îfi¯+, $»j·Tq>∑s¡+, $XÊK, ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝À¢ì @C…˙‡ ÁbÕ+‘ê\

>∑÷]Ã, sêj·T\d”eT s¡÷|ü⁄πsK\T e÷s¡Ã&É+ >∑÷]Ã, nq+‘·qT |üsê´es¡D+>± r]Ã~~›, ø£s¡Te⁄s¡Væ≤‘· õ˝≤¢>± e÷s¡Ã&É+ >∑÷]Ã. sêj·T\d”eT Á|ü»\≈£î bÕ˝Ò>±fi¯flqT+∫ s¡ø£åD>∑÷]Ã! ø√düº˝Ÿ ø±]&ÜsY ù|s¡Tq ôdCŸ\qT @sêŒ≥T#˚kÕÔeTì, uÛÑ÷eTT*ï ˝≤≈£îÿqï yÓ’q+ >∑÷]Ã! C≤\s¡¢, #˚H˚‘·, ∫qïdüqïø±s¡T ¬s’‘·T\ BHêedüú\ >∑÷]Ã Ä˝À∫+#ê*. ø±ì, u≤ãT $»Hé n+‘ê sê»<Ûëì #·T≥÷º ‹s¡>∑&É+ ÁbÕs¡+_Û+∫+~. Äj·Tq yÓT<ä&É+‘ê dæ+>∑|üPsY eTj·T+ nsTT+~. Ç~ eTs√ $»Hé 2020 ˝≤+{Ï Á|üe÷<äø£s¡ |òüT+{Ïø£˝Ò! |ü]bÕ\q nedüsê*ï rπsà düeTT<ëj·÷\‘√ kÕ<Ûës¡D+>± sê»<Ûëìì @sêŒ≥T#˚düT≈£î+fÒ dü]b˛‘·T+~. düs¡«X¯≈£îÔ*ï ˇ&ç>∑{Ϻ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î Bf…’q sê»<Ûëìì @sêŒ≥T n+fÒH˚, bÕ\q+‘ê sê»<Ûëì b˛{°‘√H˚ dü]b˛‘·T+~. Á|üdüTÔ‘· ôV’≤<äsêu≤<äT≈£î 400 @+&ÉT¢ |ü{Ϻ+~. Ç<√ #ê]Á‹ø£ q>∑s¡+! Ä+Á<Ûë, d”eT˝À nH˚ø£ eTVü‰q>∑sê\THêïj·T. #ê]Á‘·ø£ q>∑sê\THêïsTT. yê{ÏøÏ yÍ*ø£ dü<äbÕj·÷\>∑÷]Ã Ä˝À∫ùdÔ yÓTT‘·Ô+ sêh+ $sêõ\T¢‘·T+~. Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ $$<Ûä sêh ø±sê´\j·÷*ï dü‘·«s¡y˚T, ñqï düeTT<ëj·÷˝À¢ @sêŒ≥T#˚düT≈£î+fÒ, sêqTqï |ü~ dü+e‘·‡sê˝À¢H˚ Ä+Á<Ûä, d”eT düs¡«‘√eTTU≤_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘·T+~. ˝Ò<ä+fÒ, |ü<˚+&É¢Hê{ÏøÏ n<äq+>± eT]ø=ìï düeTdü´\T e∫à #˚s¡T‘êsTT. ‘√&ÉT, sêj·T\d”eT düeTdü´ »‘·ø£&ç‘˚, n|ü⁄Œ&ÉT H˚{Ï |ü]dæú‘˚ m<äTs√ÿe*‡ edüTÔ+~. Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T\T sê≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ, Ä+Á<Ûë, d”eT˝À »s¡>±*‡+~ |ü⁄qsYìsêàD+. BìøÏ ôV’≤<äsêu≤<éqT m+‘· ‘·«s¡>± eT]∫b˛‘˚, ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î ø±<äT, d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\≈£î n+‘· eT+∫<äì á sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T >∑T]Ô+#·>∑*–‘˚, dæ+>∑|üPsY nedüs¡+ ˝Ò<äT. Ä+Á<Ûä, d”eT z Äs√>∑´ø£s¡, ÄVü‰¢<äø£s¡, Äq+<ä<ëj·Tø£ sêh+>± s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+≥T+~. ø=+<ä]πø |ü]$T‘·yÓTÆq dü«sêí+Á<Ûä ø±<äT` n+<ä]øÏ ªdüTKμÄ+Á<Ûä, d”eT ø±yê*!

nyÓT]ø± e´eVü‰s¡XË’* e÷sê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 11: H˚M˝À |üì#˚düTÔqï ø±\eT~. 2006˝À ˇø£kÕ] ãÁôV’≤Hé˝Àì ªeTqeTμ˝À »]–q ˇø£ n+‘·sê®rj·T ôd$THêsY≈£î Vü‰»s¡Tø±e&É+ ‘·≥dæú+∫+~. e+<ä <˚XÊ\≈£î #Ó+~q sê»ø°j·Ty˚‘·Ô\T, ôd’ìø±~Ûø±s¡T¢, <Í‘·´y˚‘·Ô\T ‘·eT ¨<ë ø£*Œ+∫q düVü≤»dæ<äΔ <äs¡Œ+‘√ á dü<ädüT‡≈£î Vü‰»s¡j·÷´s¡T. M]qT<˚›•+∫ n‹<∏˚sTT <˚XÊìøÏ #Ó+~q ˇø£ eø£Ô Á|üdü+–+∫q $wüj·÷\T HêøÏ|üŒ{Ïø° >∑Ts¡TÔHêïsTT. ªªnyÓT]ø± ˇø£ >=|üŒ Á|üC≤kÕ«eT´ <˚X¯+. Á|ü|ü+#·+˝À mø£ÿ&Ó’Hê düeTdü´ ñ‘·ŒqïeTsTT‘˚, <ëì |ü]cÕÿsêìøÏ nedüs¡yÓTÆq nìï <ës¡T¢ eT÷düT≈£îb˛sTT, |ü]cÕÿs¡+ Á|üXÊïs¡úø£yÓTÆ‘˚, n+<äT≈£î ‘·ø£åD düe÷<Ûëq+ nyÓT]ø± e÷Á‘·y˚T!μμ á e÷≥\T Ç|üŒ{Ïø° Hê eT~˝À yÓT<äT\T‘·T+{≤sTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À uÛ≤s¡‘·`nyÓT]ø± dü+ã+<Ûë\T eT]+‘·>± ô|]π> neø±X¯eTTqï<ë? nqï n+XÊìï Ç|ü⁄Œ&ÉT |ü]o*<ë›+. >∑&É∫q 13@fi¯fl ø±\+˝À ¬s+&ÉT <˚XÊ\ eT<Ûä´ yêDÏ»´+ 500XÊ‘·+ ô|]–, e+<ä _*j·THé &Ü\s¡¢≈£î #˚s¡T≈£î+~. sêqTqï eTs√ |ü<˚fi¯fl ø±\+˝À eTs√ 500 _*j·THé &Ü\s¡T¢ ô|s¡T>∑T‘·T+<äì n+#·Hê! ì»+ #ÓbÕŒ\+fÒ uÛ≤s¡‘Y`nyÓT]ø± dü+ã+<Ûë\T yê{Ï≈£îqï |üP]Ô dü+uÛ≤e´ kÕúsTTøÏ #˚s¡Tø√˝Ò<äT. Ç{°e* ø±\+˝À ãTwt Vü≤j·÷+˝À ¬s+&ÉT <˚XÊ\ eT<Ûä´ nDT ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î~] m+‘√ kÕqT≈£L\ yê‘êes¡D+ ø£ì|æ+∫q|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü dü+ã+<Ûë\T |üP]Ô kÕúsTTøÏ #˚s¡Tø√˝Ò<äT. nsTT‘˚ j·TT|æ@`2 Á|üuÛÑT‘·«+ nyÓT]ø£q¢≈£î m+‘√ dü+‘√cÕìï∫Ã+~. m+<äTø£+fÒ, n|üŒ{Ï >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<ä yÓ÷BøÏ MkÕqT Çe«&ÜìøÏ nyÓT]ø± ìsêø£]+#·&É+ e÷Á‘·y˚T ø±<äT, n|üŒ{Ï nyÓT]ø± $<˚XÊ+>∑ eT+Á‹ Væ≤\¢Ø øÏ¢+≥Hé...2002 Hê{Ï >∑T»sê‘Y n\¢s¡¢˝À eTè‘·T˝…’qyê] düe÷<ÛäT\ >∑T]+∫ Äsê rj·TeTì ˇø£ j·T÷s√|æj·THé mHéõz≈£î |ü⁄s¡e÷sTT+∫q≥Tº n|üŒ{À¢ $÷&çj·÷ yês¡Ô\T ‘Ó*bÕsTT. eT] n<˚ qπs+Á<ä yÓ÷B ô|<ä›

yÓTC≤]{°‘√ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃs¡T. Ç+‘· #˚dæHê nyÓT]ø£qT¢ Á|üdüTÔ‘·+ eTq <˚X¯+‘√ Ä]úø£, ôd’ìø£ düVü≤ø±s¡+ |ü⁄qs¡T<äΔ]+#·Tø√yê\ì ‘·Vü≤‘·Vü≤˝≤&É≥+ ì»+>± $~Û $∫Á‘·+! mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À n_Ûeè~Δ eT+Á‘êìï e˝…¢y˚j·T&É+ <ë«sê yÓ÷B n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT Äj·Tq <˚X¯ Ä]úø£ |ü]dæú‹ì eT]+‘· eTT+<äT≈£î rdüT¬øfi≤fl\qï ñ<˚›X¯+‘√ #·s¡´\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T ≈£L&É. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ $<˚XÊ˝À¢ eT÷\T>∑T‘·Tqï 1500 _*j·THé &Ü\s¡¢ q\¢<ÛäHêìï yÓqøÏÿ rdüTø=ì sêe&ÜìøÏ #·s¡´\≈£î ñ|üÁø£$T+#ês¡T. nsTT‘˚ Ç~ ‘·ø£åDy˚T |òü*‘êìï#˚à n+X¯+ ø±<äT. eT]ø=+‘· düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+~. n+‘·ø£Hêï eTT+<äT yÓsTT´ _*j·THé &Ü\s¡¢ $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\qT yÍ*ø£ s¡+>∑+˝ÀøÏ ÄVü‰«ì+#ê*‡ ñ+~. eTq <˚X¯ yÍ*ø£ dü<äTbÕj·÷\ s¡+>∑+ <ës¡TDyÓTÆq |ü]dæú‹HÓ<äTs=ÿ+≥Tqï~. eT] Ç+‘·{Ï ô|≥Tºã&ÉT\‘√ eTq<˚X¯+˝ÀøÏ Á|üy˚•+#˚ kÕúsTT ñqï~ πøe\+ ¬s+&ÉT <˚XÊ\≈£î e÷Á‘·y˚T. yÓTT<ä{Ï~ #Ó’Hê (3,500 Á{Ï*j·THé &Ü\s¡¢ $<˚o e÷s¡ø£ Á<äe´ ì\«\THêïsTT), ¬s+&Ée~ »bÕHé (1000 _*j·THé &Ü\s¡T¢). qπs+Á<ä yÓ÷B >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹>± ñ+&É>± yÓTT‘·Ô+ Hê\T>∑TkÕs¡T¢ #Ó’Hê˝À |üs¡´{Ï+#ês¡T. eT] Ç|ü⁄Œ&ÉT #Ó’Hê $<˚XÊ+>∑ eT+Á‹, Á|ü<ÛëìøÏ ùdïVü≤ dü+<˚XÊìï rdüTø=ì e#êÃs¡T. eTTK´+>± Á|ü|ü+#·+˝À ¬s+&ÉT n‹|ü⁄sê‘·q Hê>∑]>∑‘·\ eT<Ûä´ |üs¡düŒs¡ düVü≤ø±s¡+, ùdïVü≤ dü+ã+<Ûë\T ô|s¡>±\qï ñ<˚›XÊìï #Ó’Hê e´ø£Ô+ #˚düTÔqï~. eT] Ç<˚ düeTj·T+˝À »bÕHé Á|ü<Ûëì wæ+CÀ nu… ≈£L&Ü uÛ≤s¡‘Y‘√ ùdïVü‰ìï yê+∫ÛdüTÔHêïs¡T. Çø£ ôd’ìø£ Vü‰sY¶y˚sY, n+‘·]ø£å |ü]XÀ<Ûäq, Ç+<Ûäq uÛÑÁ<ä‘· eT]j·TT nDT$<äT´‘Y πø+Á<ë\≈£î dü+ã+~Û+∫q+‘·es¡≈£î s¡cÕ´ eTq≈£î n‘·´+‘· eTTK´yÓTÆq uÛ≤>∑kÕ«$T. Ç~˝≤e⁄+&É>± e#˚à p˝…’ 15q Áu…õ˝Ÿ˝À »s¡T>∑uÀj˚T ªÁ_ø˘‡μ •KsêÁ>∑ düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§ZH˚eTT+<äT, Á|ü<Ûëì qπs+Á<ä yÓ÷B {Àø√´ dü+<ä]Ù+∫ »bÕHé Á|ü<Ûëì nuÒ‘√ #·s¡Ã\T »]ù| neø±X¯eTT+~. Çø£ e#˚à ôdô|º+ãsY HÓ˝≤Ks¡T˝Àe÷Á‘·y˚T yÓ÷B nyÓT]ø±

n<Ûä´≈£åî&ÉT ãsêø˘ ˇu≤e÷‘√ düe÷y˚X¯eTe⁄‘ês¡T. eT] ô|’ |ü]D≤e÷\ H˚|ü<∏ä´+˝À uÛ≤s¡‘·`nyÓT]ø± dü+ã+<Ûë\T @$<Ûä+>± s¡÷|ü⁄~<äT›ø√qTHêïsTT? ø=ìï <äXÊu≤›\T>± bÕøÏkÕÔHéqT düeT]Δdü÷Ô edüTÔqï nyÓT]ø±, ôd’ìø£+>±, Ä]úø£+>± Ç|üŒ{Ïø° Á|ü|ü+#·+˝À nÁ>∑ kÕúq+˝À ñqï<äqï dü+>∑‹ eTs¡Tesê<äT. Ädæj·÷` |üdæ|òæø˘ ÁbÕ+‘·+˝À #Ó’Hê≈£î e´‹πsø£+>± nyÓT]ø± Ç|üŒ{Ïø° uÛ≤s¡‘Y≈£î düVü‰j·T+ #˚ùd dæú‹˝À ñ+~. eTTK´+>± á ÁbÕ+‘·+˝À #Ó’Hê≈£î, Ç‘·s¡ <˚XÊ\‘√ dü]Vü≤<äT› düeTdü´\THêïsTT. nyÓT]ø±‘√ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îqï nDT ˇ|üŒ+<ä+ eTq <˚XÊìøÏ m+‘√ y˚T\T #˚düTÔ+~. eTq nDT$<äT´‘Y ñ‘·Œ‹ÔøÏ j·TTπsìj·T+ #ê˝≤ nedüs¡+. n+<äTe\¢ á ˇ|üŒ+<ä+ eTq+ j·TTπsìj·T+qT ùd«#·Ã¤>± ~>∑TeT‹ #˚düT≈£îH˚ M\T ø£*Œk˛Ô+~. nsTT‘˚ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î nDT ]j·÷ø£ºs¡¢qT eTq+ ~>∑TeT‹ #˚düTø√ø£b˛e&É+ |ü≥¢ nyÓT]ø± rÁe ndü+‘·è|æÔ‘√ ñ+~. nDT qwüº|ü]Vü‰s¡ _\T¢(mHém˝Ÿ_) n+<äT≈£î Á|ü<Ûëq n&ɶ+øÏ>± e÷]+<äH˚~ ô|’øÏ ø£ì|ædüTÔHêï, ìC≤ìøÏ ndü\T n&ɶ+øÏ n~ ø±<äT. nyÓT]ø± nDT ‘·j·÷Ø bÕ¢+{Ÿ (yÓdæº+>¥Vü≤ÖCŸ)qT »bÕHé≈£î #Ó+~q (‘√wæu≤) ø£+ô|˙ ø=qT>√\T #˚dæ+~. nsTT‘˚ nuÒ eTq<˚X¯+ |ü≥¢ ùdïVü≤<äè≈£îÿ\T Á|üdü]düTÔqï|üŒ{Ïø°, ªªnDT yêDÏC≤´ìïμμ #˚j·T&ÜìøÏ Ç+ø± n+^ø£]+#·&É+ ˝Ò<äT. Ç<˚düeTj·T+˝À nyÓT]ø± ≈£L&É, uÛ≤s¡‘Y $wüj·T+˝À ø=ìï n+XÊ\qT ‘Ó\TdüTø√yê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~. eTTK´+>± 150 dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T Á_{Ïwt e\düsê»´+>± ø=qkÕ–q <˚X¯ e÷qdæø£ |ü]dæú‹, ‘·q Hê{À düVü≤#·s¡ <˚XÊ˝…’q »bÕHé, <äøÏåD ø=]j·÷ e÷~]>± ñ+&ÉuÀ<äqï dü‘ê´ìï Á>∑Væ≤+#ê*. ‘·q uÛÑ÷uÛ≤>∑+ô|’ $<˚XÊ\T ôd’ìø£ kÕúesê\qT @sêŒ≥T #˚düTø√e&ÜìøÏ uÛ≤s¡‘Y @e÷Á‘·+ n+^ø£]+#·uÀ<äT. n+‘˚ø±<äT Á|ü|ü+#·+˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\˝À XÊ+‹|ü]s¡ø£åD u≤<Ûä´‘·\qT πøe\+ ◊ø£´sê»´dü$T‹ |ü‘êø£+ øÏ+<ä ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ e÷Á‘·y˚T uÛ≤s¡‘Y

n+^ø£]düTÔ+<äqï yêdüÔyêìï nyÓT]>± >∑T]Ô+#ê*. n+‘˚ø±<äT nsTTq<ëìøÏ ø±ì<ëìøÏ uÛ≤s¡‘YqT, bÕøÏkÕÔHé‘√ dü]b˛˝Òà e´eVü‰s¡XË’*ì nyÓT]ø± $&ÉHê&Ü*. uÛ≤s¡‘· ñ|üK+&É+˝À ªªnDTj·TT<äΔ Á|üe÷<ä+μμ eTT+#·Tø=ì ñqï<ä+≥÷ e÷{Ïe÷{ÏøÏ yê´K´\T #˚j·T&É+ e÷qTø√yê*. ì»+ #ÓbÕŒ\+fÒ ñÁ¬øsTTHé qT+∫ Á|üdüTÔ‘·+ ô|<ä› m‘·TÔq nDTj·TT<äΔ Á|üe÷<ä+ ñ+~. nyÓT]ø£q¢ n+#·Hê Á|üø±s¡+ Ä <˚X¯+ e<ä› yÓTT‘·Ô+ 200 {≤øϺø£˝Ÿ q÷øÏ¢j·TsY yÓ|üHé‡ ({ÏmHé&ÉãT¢´) ñHêïsTT. Çø£ j·T÷s¡|t, s¡wü´q¢ e<ä› ø£*dæ 2000 nD«ÅkÕÔ\ ≈£î|üŒ\T ñHêïsTT. eT] nD«ÅkÕÔ\ |üs¡+>± #·÷ùdÔ Ädæj·÷`|üdæ|æø˘ ÁbÕ+‘·+ ≈£L&Ü Á|üe÷<ä |òüT+{Ïø£\qT yÓ÷–dü÷ÔH˚ ñ+~. á ÁbÕ+‘·+˝À ÁbÕ<˚•ø£‘·ô|’ yÓTT‘·Ô+ eT÷&ÉT nD«g <˚XÊ\ eT<Ûä´ düŒs¡ú ø=qkÕ>∑T‘√+~. n$ es¡Tdü>± nyÓT]ø±,#Ó’Hê, ñ‘·Ôs¡ ø=]j·÷\T. sêqTqï <äXÊã›ø±\+˝À uÛ≤s¡‘Y ‘·q ôd’ìø£ Ä<ÛäT˙ø£s¡D ø√dü+ yÓTT‘·Ô e+<ä _*j·THé &Ü\s¡T¢ Ks¡Tà #˚j·÷\ì ‘·\b˛düTÔqï~. eT] nyÓT]ø± ø£+ô|˙\T á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\qT≈£î+fÒ, eTq<˚XÊìøÏ kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q ã<ä˝≤sTT+|ü⁄qT n+^ø£]+#ê*‡+<˚. Bìe\¢ <˚oj·T+>± Äj·TT<Ûë\qT ñ‘·Œ‹Ô #˚j·T&É+ kÕ<Ûä´yÍ‘·T+~. ø=ìï s¡+>±˝À¢ e÷Á‘·+ á kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q ã<ä˝≤sTT+|ü⁄qT $TqVü‰sTT+#ê*‡ ñ+≥T+~. nsTT‘˚ Äj·÷ s¡+>±˝À¢ 30 @fi¯flbÕ≥T ©E ÁbÕ‹|ü~ø£q rdüT≈£îH˚+<äT≈£î uÛ≤s¡‘Y≈£î nqTeT‹ìyê«*. nyÓT]ø±≈£î #Ó+~q ø=ìï eØ®ìj·÷ ‘·s¡>∑‹ mHémdtmHé ({≤øϺø£˝Ÿ n{≤ø˘ düuŸyÓTπsHé‡), á s¡ø±ìøÏ #Ó+~q$. M{Ïe\¢ uÛ≤s¡‘Y≈£î düeTTÁ<ä+˝À j·TT<äΔ≈£îX¯\‘· ô|s¡T>∑T‘·T+~. M{ÏøÏ‘√&ÉT nyÓT]ø± e<ä› >∑\ 22 ªª{Ïø=+&Ós=>±μμ s¡ø±ìøÏ #Ó+~q ¬>’&Ó&é $Tôd’˝Ÿ Á≈£LsTT»s¡¢˝À |ü<äø=+&ç+{Ïì (9,600 ≥qTï\ s¡ø£+) ‘·«s¡˝ÀH˚ $T*≥Ø ñ|üjÓ÷>∑+ qT+∫ ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√qTqï~. eT] M{Ïì uÛ≤s¡‘· H˚MøÏ ªªdüTVü≤è<들e <Ûäs¡\≈£îμμ ã~© #˚j·Te#·TÃ.

Væ≤+<ä÷ eTVü‰düeTTÁ<ä+˝À ã©j·TyÓTÆq uÛ≤s¡‘· H˚M n<˚$<Ûä+>± |üdæ|òæø˘ eTVü‰düeTTÁ<ä ÁbÕ+‘·+˝À nCÒj·TyÓTÆq »bÕHé H˚M\T |üs¡düŒs¡+ düVü≤ø£]+#·T≈£î+≥÷ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT ø=qkÕ–ùdÔ, á ÁbÕ+‘ê˝À¢ n+‘·sê®rj·T yêDÏ»´HÍø£\ sêø£b˛ø£\T @$<ÛäyÓTÆq Ä≥+ø£+ ˝Ò≈£î+&Ü ø=qkÕ>∑T‘êsTT. ñÁ>∑yê<äT\T, düeTTÁ<ä|ü⁄ <=+>∑\ u…&É<ä ˝Ò≈£î+&Ü $$<Ûä <˚XÊ\≈£î #Ó+~ yêDÏ»´ HÍø£\T ùd«#·Ã¤>± á düeTTÁ<äe÷sêZ\>∑T+&Ü dü+#·]+#·&É+ kÕ<Ûä´yÍ‘·T+~. n+‘˚ø±<äT á ÁbÕ+‘ê˝À @$<ÛäyÓTÆq ñÁ~ø£Ô\≈£î ‘êe⁄+&É<äT ≈£L&É. ªªÁ|üuÛÑT‘·« Áô|’y˚≥T uÛ≤>∑kÕ«eT´+μμ (|æ|æ|æ) $<ÛëHêìï neT\T »s¡|ü&É+ <ë«sê 2014 ∫e] Hê{ÏøÏ #Ó’Hê, nyÓT]ø± Ä]úø£ e´edüúqT ‘√dæsê»ì eTT+<äT≈£î <ä÷düT≈£îb˛qTqï~. Çø£ uÛ≤s¡‘Y $wüj·÷ìøÏ eùdÔ Ç|üŒ{Ïπø Á|ü|ü+#·+˝À n‹ã©j·TyÓTÆq eT÷&√ Ä]úø£ e´edüú>± ø=qkÕ>∑T‘√+~. n+‘·≈£î eTT+<äT á kÕúq+˝À ñqï »bÕHéqT yÓqøÏÿ HÓfÒºdæ uÛ≤s¡‘Y eTT+<äT≈£î <ä÷düT¬ø[fl+~. |òü*‘·+>± »bÕHé Á|üdüTÔ‘·+ Hê\T>√kÕúq+‘√ dü]ô|≥Tºø√yê*‡ e∫Ã+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À uÛ≤s¡‘Y.. nyÓT]ø±, s¡cÕ´, #Ó’Hê, »bÕHé <˚XÊ\‘√ düìïVæ≤‘· yÓTÆÁr dü+ã+<Ûë\qT ø√s¡T≈£î+{À+~. Ç<˚ düeTj·T+˝À ‘·q bıs¡T>∑Tqï ¬s+&ÉT nD«düÔÁ<˚XÊ\qT ìs√~Û+#·&ÜìøÏ ‘·–q nD«g kÕeTs¡ú´+ uÛ≤s¡‘Y≈£î n‘·´+‘· nedüs¡+. #Ó’HêqT+∫ Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\qT (m|òt&ç◊)≈£L&Ü ÄyÓ÷~+#·e#·TÃ. á H˚|ü<∏ä´˝À Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± uÛ≤s¡‘Y Ädü≈£îÔ\T, Á|üjÓ÷»Hê\ $wüj·T+˝À nyÓT]ø± düTìï‘·+>± e´eVü≤]+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+~. n+<äTe\¢ bÂs¡ nDT s¡+>∑+ e+{Ï eP´Vü‰‘·àø£ s¡+>±\≈£î ø±e\dæq kÕ+πø‹ø£ düVü≤ø±sêìï nyÓT]ø± ‘·|üŒìdü]>± Çyê«*. n+‘˚ø±<äT düeTTÁ<ä s¡+>∑+˝À ≈£L&Ü uÛ≤s¡‘Y≈£î düeTT∫‘· kÕúq+ ø£*Œ+#ê*. á H˚|ü<∏ä´+˝À yÓ÷B`ˇu≤e÷\T Çs¡T<˚XÊ\ dü+ã+<Ûë\ $wüj·T+˝À |üs¡düŒs¡ ˝≤uÛÑ<ëj·Tø£yÓTÆq n<Ûë´j·÷ìï ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡ì Ä•<ë›+.


>∑Ts¡Tyês¡+ 12, pHé 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 11: kÕºs¡º|t ø£+ô|˙\ ø√dü+ <˚X¯+˝ÀH˚ n‹ô|<ä› Ç+≈£î´uÒ≥sY‘√bÕ≥T, ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡eT+‘ê yÓ’ô|ò’ kÂø£s¡´+ $düÔ]+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫+~. Ç+≈£î´uÒ≥sY @sêŒ≥T≈£î Ç+≥πsïwüq˝Ÿ Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt ÇqŒ¤πsàwüHé f…ø±ï\J (◊◊◊{Ï), Ç+&çj·THé dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt _õHÓdt (◊mdt_) e+{Ï Á|üeTTK $<ë´dü+düú\qT uÛ≤>∑kÕ«eT´+ #˚j·÷\ì eTTK´eT+Á‹ #·+Á<äX‚KsYsêe⁄ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. dü∫yê\j·T+˝À eT+>∑fi¯yês¡+

$»Hé.. e+<ä s√E\T

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 11: Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÅcÕºìøÏ dü+ã+~Û+∫q nìï n+XÊ\q÷ Á|ü»\ eTT+<äT ñ+#·T‘êeTì eTTK´eT+Á‹ #·+Á<äu≤ãT ù|s=ÿHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À »]–q $÷&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $»Hé 2020 ‘·s¡Vü‰˝À $»Hé &Ü≈£î´yÓT+{ŸqT s¡÷bı+~kÕÔeTHêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ n_Ûeè~ΔøÏ e+<ä s√E\ Á|üD≤[ø£qT Á|ü»\ #·s¡Ã≈£î ñ+#·T‘êeTHêïs¡T. |ü]bÕ\qqT >±&ç˝À ô|fÒº+<äT≈£î e+<ä s√E\ Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~kÕÔeTì, |ü]bÕ\q˝À uÛ≤>∑kÕ«eT´+ ø√dü+ j·TTe‘· m+‘√ ÄdüøÏÔ‘√ ñ+<äHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À eqs¡T\T, Ä]Δø£ |ü]dæú‹, Çã“+<äT\T, Ä˝À#·q\‘√ ≈£L&çq X‚?e‘·|üÁ‘êìï $&ÉT<ä\ #˚kÕÔeTHêïs¡T. πø+Á<ä+ qT+∫ nedüs¡yÓTÆq Ä]Δø£ düVü≤ø±s¡+‘√ bÕ≥T ~XÊìπs›X¯ ø±sê´#·s¡D Á|üD≤[ø£≈£î yê] nqTuÛÑyêìï, HÓ’|ü⁄D≤´ìï ≈£L&Ü bı+<äT‘êeTHêïs¡T. 14, 15, 16 Ä]Δø£ dü+|òü÷\≈£î d”e÷+Á<Ûä≈£î dü+ã+~Û+∫q Ä]Δø£ n+XÊ\ |üÁ‘ê\qT n+<äCÒdæ Ä]Δø£ ˝À≥T qT+∫ ãj·T≥|ü&˚ ø£èwæ #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü»\qT uÛ≤>∑kÕ«eTT´\qT #˚düT≈£î+≥÷ bÕ\qqT eTT+<äT≈£î rdüT≈£îyÓfi≤ÔeTì, dü«\Œ Bs¡Èø±*ø£ Á|üD≤[ø£\‘√ n_Ûeè~ΔøÏ s¡÷|üø£\Œq #˚kÕÔeTHêïs¡T. $uÛÑ»q˝À ùV≤‘·Tã<äΔ‘· ˝Ò<äH˚~ düTdüŒwüºeTì, Ä nHê´j·÷ìï πø+Á<ëìøÏ $e]+∫ #ÓãT‘êeTì ù|s=ÿHêïs¡T. dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\q÷ Á|ü»\≈£î eT]+‘· #˚s¡Te #˚kÕÔeTì, Ä<ëj·÷ìøÏ ñqï nìï e÷sêZ\q÷ nH˚?ewækÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ yÓTT‘·Ô+>± #·÷ùdÔ øÏ¢wüº|ü]dæú‘·T˝À¢ ñ+<äì, mø£ÿ&É qT+&ç |üì ÁbÕs¡+_Û+#ê˝À m˝≤ ÁbÕs¡+_Û+#ê˝À ‘Ó*j·Tì njÓ÷eTj·Tdæú‹ ñ+<äHêïs¡T. nìï n+XÊ\q÷ |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£îì $»Hé &Ü≈£î´yÓT+{Ÿ s¡÷bı+~kÕÔeTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt |ü<˚fi¯¢ bÕ\q˝À nìï e´edüú\÷ ∫Hêï_ÛqïeTj·÷´j·Tì, sêh+˝À $<äT´‘Y m|ü⁄&ÉT edüTÔ+<√ m|ü⁄&ÉTb˛‘·T+<√ ≈£L&Ü ‘Ó*j·Tì |ü]dæú‹ ñ+<äHêïs¡T. Væ≤e÷#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ |òüT≥qô|’ ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ yÓqTyÓ+≥H˚ düŒ+~+∫+<äì, πø+Á<ä eT+Á‹ nXÀø˘>∑»|ü‹ sêE, sêh eT+Á‹ Hêsêj·TD <ä>∑Zs¡T+&ç düVü‰j·Tø£ #·s¡´\qT |üs¡´y˚øÏådüTÔHêïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À ◊{Ï s¡+>∑+ |üP]Ô>± ìs¡¢øå±´ìøÏ >∑T¬s’+<äì, m≈£îÿe ø£+ô|˙\T Ç‘·s¡ sêÅcÕº\≈£î ‘·s¡*yÓ[¢q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+<äHêïs¡T. n˝≤π> kÕ>∑T˙{Ï s¡+>∑+˝Àq÷ ÁbÕC…≈£îº\qT |üP]Ô #˚j·T˝Ò<äì, nø£åsêdü´‘·˝À sêh+ n≥º&ÉT>∑T≈£î yÓ[¢+<äì, ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À <˚X¯+˝À n$˙‹ ôV≤#·TÃ$÷]+<äì #ÓbÕŒs¡T. uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ ø=‘·Ô>± @sêŒf…’q ¬s+&ÉT sêÅcÕº\q÷ düe÷q+>± n_Ûeè~Δ #˚j·÷\ì, Ä]Δø£ e´eVü‰sê˝À¢ ˝À≥T˝À ñqï Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸqT Ä<äTø√yê\ì eTTK´eT+Á‹ #·+Á<äu≤ãT ø√sês¡T.

ªÇdüTø£μqT |æ+&ÉT‘·THêïs¡T! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ sê»eT+Á&ç, pHé 11: ìsêàD s¡+>±ìøÏ }‘·$T#˚à ø=‘·Ô ÇdüTø£ $<ÛëHêìï s¡÷bı+~+#˚+<äT≈£î sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ◊<äT>∑Ts¡T ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ ≈£L&çq ø£$T{°ì ìj·T$Tdü÷Ô ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø#˚dæ+~. ¬syÓq÷´XÊK Á|æì‡|ü˝Ÿ ôdÁø£≥Ø #Ó’s¡àHé>± e´eVü≤]+#˚ ø£$T{°øÏ >∑qT\T, uÛÑ÷>∑s¡“¤XÊK &Ó’s¡ø£ºsY düuÛÑ´ø±s¡´<ä]Ù>± u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«]ÔkÕÔs¡T. ø£$T{°˝À >∑qT\T, Ç]π>wüHé XÊK\ Á|æì‡|ü˝Ÿ ôdÁø£≥Ø\T, n≥M, |üsê´es¡DXÊK Á|ü‘˚´ø£ N|òt ø£q‡πs«≥sY, uÛÑ÷>∑s¡“¤ »\XÊK &Ó’s¡ø£ºsY düuÛÑT´\T>± ñ+{≤s¡T. ñqï‘·kÕúsTT ø£$T{° áHÓ\ 28˝À|ü⁄ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìy˚~ø£ düeT]Œ+#ê*‡ ñ+≥T+~. sêh+˝À ÇdüTø£ ø=s¡‘· rÁe+>± ñ+&É≥+, >∑‘· ÇdüTø£ $<Ûëq+, |üsê´es¡D nqTeT‘·T\T ‘·~‘·s¡ düeTdü´\‘√ ìsêàD s¡+>∑+ rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘√qï dü+>∑‹ $~‘·y˚T. |òü*‘·+>± ÇdüTø£ $<Ûëq+ô|’ n<Ûä´j·THêìøÏ ñqï‘·kÕúsTT ø£$T{° @sêŒf…’+~. n‘·´+‘· düs¡fi¯+>± ÇdüTø£ $<ÛëHêìï s¡÷bı+~+#·≥+, q<äT\T, Ç‘·s¡ Á|üyêVü‰\T, |ü{≤º uÛÑ÷eTT˝À¢ ÇdüTø£ ‘·e«ø±\≈£î nqTdü]+#ê*‡q $<Ûëq+, ÇdüTø£ sê´+|ü⁄\ ©E\T ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ ø£$T{° n<Ûä´j·Tq+ #˚dæ ìy˚~ø£qT Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düeT]ŒdüTÔ+~. nìï+{Ïø£Hêï eTTK´+>± nÁø£eT ‘·e«ø±\ô|’ ñ≈£îÿbÕ<ä+ yÓ÷ù|˝≤ ø=‘·Ô ÇdüTø£ $<Ûëq+ ñ+&ÉuÀ‘√+~. ÇdüTø£ nÁø£e÷s¡Tÿ\ Ä≥ø£{Ϻ+#˚+<äT≈£î rdüTø√yê*‡q #·s¡´\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ $<ÛëHêìï s¡÷bı+~+#ê*‡+~>± ñqï‘·kÕúsTT ø£$T{°ì sêh+ Ä<˚•+∫+~. >√<ëe] e+{Ï q<äT˝À¢ ÇdüTø£ sê´+|ü⁄˝À¢H˚ ø±≈£î+&Ü Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ |üP&çø£qT ‘=\–ùdÔ #ê˝≤es¡≈£î ÇdüTø£ &çe÷+&é r]Ãq≥ºe⁄‘·T+~. >∑T]Ô+∫q sê´+|ü⁄˝À¢ ÇdüTø£ ‘·e«ø±\T »s¡bÕ\+fÒ |üsê´es¡D nqTeT‘·T\T, Ç‘·s¡ ìã+<Ûäq\qT bÕ{Ï+#ê*‡ ñ+≥T+~. Ç˝≤ø±≈£î+&Ü |üP&çø£r‘· |üqT˝À¢ uÛ≤>∑+>± ÇdüTø£qT ‘·yê«\+fÒ e÷Á‘·+ |üsê´es¡D nqTeT‘·T\T nedüs¡+ ˝Ò<äT. Ç]π>wüHé n~Ûø±s¡T\ dæbòÕs¡T‡\ y˚Ts¡≈£î |üP&ç‘·r‘· |üqT\T #˚|ü&ç‘˚ ìsêàD s¡+>±ìøÏ nedüs¡yÓTÆq ÇdüTø£ ‘·ø£åD+ düs¡|òüsê ne⁄‘·T+~. Á|üdüTÔ‘·+ ÇdüTø£ ©E\ $<Ûëq+˝À nqTdü]düTÔqï ˝≤≥Ø $<Ûëq+ e\¢ ©E<ës¡T\T ˝≤uÛÑ|ü&ÉT‘·THêïπs ‘·|üŒ, Á|ü»\≈£î e÷Á‘·+ ô|<ä›>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&É≥+ ˝Ò<äT. ô|’ô|#·Tà Á|üdüTÔ‘· ÇdüTø£ $<Ûëq+ ø±s¡D+>± kÕúìø£ dü+düú\≈£î d”qπsõ s¡÷|ü+˝À sêyê*‡q ì<ÛäT\T u≤>± ‘·–Zb˛j·÷sTT. ˝≤≥Ø $<ÛëHêìøÏ eTT+<äT d”qπsõ s¡÷|ü+˝À düTe÷s¡T s¡÷.50ø√≥T¢ es¡≈£î \_ÛùdÔ, ˝≤≥Ø $<Ûëq+ ø±s¡D+>± Ç|ü⁄Œ&É~ s¡÷.8ø√≥¢≈£î ~>∑C≤]+~. n˝≤>∑ì ©E<ës¡T\ ˝≤uÛÑy˚T$÷ ‘·>∑Z˝Ò<äT. nÁø£e÷s¡Tÿ\ Ä>∑&Ü\÷ Ä>∑˝Ò<äT. ©E<ës¡T\≈£î >∑‘·+˝À \_Û+∫q ˝≤uÛÑ+ ø£Hêï ˝≤≥Ø $<Ûëq+˝À ≈£L´_ø˘ $÷≥s¡T≈£î s¡÷.200 ˝≤uÛÑ+ ô|]–+~. n+<äTe\¢ ˝≤≥Ø $<ÛëHêìï e÷]Ã, n≥T kÕúìø£ dü+düú\≈£î d”qπsõ Ä<ëj·T+ \_Û+#·≥+‘√bÕ≥T, ìsêàD s¡+>±ìøÏ ‘·≈£îÿe <Ûäs¡˝À ÇdüTø£ \_Û+#˚˝≤ ø=‘·Ô ÇdüTø£ $<Ûëq+ ñ+&Ü\ì ìsêàD s¡+>∑ ì|ü⁄DT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é≈£î Ç+≈£î´uÒ≥sY ◊{°, |ü+#êj·TrsêCŸ XÊK eT+Á‹ ¬ø ‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄‘√ ø£*dæ dæm+ πød”ÄsY á ¬s+&ÉT XÊK\qT dü$÷øÏå+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ôV’≤<äsêu≤<é≈£î sêqTqï ◊{Ï◊ÄsY ÁbÕC…≈£îº≈£î ø±yê*‡q yÍ*ø£ dü<äTbÕj·T\ ø£\Œq≈£î Á|üD≤[ø£ dæ<äΔ+ #˚düTø√yê*‡+~>± n~Ûø±s¡T\qT dæm+ Ä<˚•+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é Ç|üŒ{Ïπø ◊{° Vü≤uŸ>± $düÔ]+∫+<äì, ◊{Ï◊ÄsY ÁbÕC…≈£îº‘√ >∑∫ÃuÖ*˝À ◊{° |ü]ÁX¯eT eT]+‘· $düÔ]+#·&É+‘√bÕ≥T, ø=‘·Ô>± eTùV≤X¯«s¡+, b˛#·+|ü*¢ ◊{° Vü≤uŸ\T>± e÷s¡qTHêïj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. ◊{Ï◊ÄsY ÁbÕC…≈£îº e\¢ ‘Ó\+>±D≈£î, eTTK´+>± ôV’≤<äsêu≤<é≈£î eTVü‰s¡›X¯

|ü≥ºqT+<äHêïs¡T. ô|≥Tºã&ÉT\≈£î ‘·«]‘·>∑‹q nqTeT‘·T\T Ç#˚Ã+<äT≈£î, ◊{°XÊK, eTTK´eT+Á‹ ø±sê´\j·÷ìï nqTdü+<Ûëq+ #˚dü÷Ô dæ+–˝Ÿ $+&√ $<ÛëHêìï Á|üy˚X¯ô|&É‘êeTì n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. Á|ü‹ eT+&É\+˝À düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ˇø£ $uÛ≤>±ìï @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì, 20 s√E\˝À |ü]cÕÿs¡+ø±ì düeTdü´qT dæm+ ø±sê´\j·T+ |üs¡´y˚øÏå+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì πø{°ÄsY $e]+#ês¡T.

60.. n+<ä]ø°Hê!?

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 11: Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹ #·+Á<äu≤ãT Á|üø£{Ï+∫q ñ<√´>∑T\ |ü<äM $s¡eTD ejÓ÷ |ü]$T‹ ô|+|ü⁄ ø=‘·Ô>± kÕ+πø‹ø£ ∫≈£îÿ\T ‘Ó∫Ãô|&ÉT‘√+~. H˚s¡T>± ‘Ó\+>±D ñ<√´>∑T\≈£L Bìï e]Ô+|ü #˚j·÷*‡q kÕ+πø‹ø£ ∫≈£îÿ ‘·˝…‘·Ôe#·Ãì n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·T+fÒ, ndü\T |ü<äM $s¡eTD |ü]$T‹ neT\T H˚s¡T>± #·+Á<äu≤ãT #˚‘·T˝À¢ ñ+≥T+<ë! nqï~ ≈£L&Ü Á|üXÊïs¡úø£+>± e÷s¡T‘√+~. Bìô|’ n~Ûø±s¡T\T, ì|ü⁄DT\T _Ûqï yê<äq\T $ì|ædüTÔHêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT ñ<√´>∑T˝À¢ ≈£L&Ü Ç<˚ Á|ü<Ûëq+>± #·s¡Ã˙j·÷+X¯+ ne⁄‘·T+~. ñeTà&ç Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêh+˝Àì õ˝≤¢, CÀHé, eT©ºCÀHé kÕúsTT˝À |üì#˚düTÔqï ñ<√´>∑T\T Á|üdüTÔ‘·+ mø£ÿ&É |üì#˚düTÔHêïs√ yê]ì Ä sêÅcÕºìπø πø{≤sTTdü÷Ô ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. Çø£ dü∫yê\j·T+, sê»<Ûëì˝Àì $$<Ûä XÊK\ Á|ü<Ûëq XÊK˝À¢ |üì#˚düTÔqï yê]˝À düTe÷s¡T 9800 eT+~ ñ<√´>∑T\qT ªÄs¡¶sY ≥T düsY«μ y˚Ts¡≈£î ‘Ó\+>±D≈£î ‘ê‘êÿ*ø£+>± πø{≤sTT+#ês¡T. $T–*q yês¡+‘ê $uÛÑõ‘· Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÅcÕºìøÏ |üì#˚j·÷*‡ ñ+≥T+~. Çø£ |üP]ÔkÕúsTT |ü+|üø±\qT ‘·«s¡˝ÀH˚ πø+Á<ä+ ìs¡«Væ≤+#ê*‡ ñ+≥T+~. Bìø√dü+ e÷s¡Z<äs¡Ùø±\T ≈£L&Ü ‘·j·÷s¡T #˚ùd |üì˝À πø+Á<ä n~Ûø±s¡T\T ìeT>∑ïyÓTÆ ñHêïs¡T. á |üP]Ô |ü+|üø±\T nj˚T´+‘·es¡≈£L Çs¡T sêÅcÕº\ ùdº{Ÿ ø±&ÉsY ñ<√´>∑T\+‘ê πø+Á<ä &çy√|”{Ï $uÛ≤>∑+ ÄBÛq+˝ÀH˚ ñ+{≤s¡T. n~ ø£˙dü+ ◊<ës¡T HÓ\\ düeTj·T+ |üfÒº neø±XÊ\T ñHêïsTT. n|üŒ{Ïes¡≈£î yê]øÏ |ü<√qï‘·T\T ø£*Œ+#·&É+, ã~©\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ ≈£L&Ü kÕ<Ûä´+ ø±<äT. ‘·T~ |ü+|üø±\T »]–q ‘·s¡Tyê‘· @ sêÅcÕºìøÏ πø{≤sTT+∫q ñ<√´>∑T\ô|’ Ä sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |üP]Ô Vü≤≈£îÿ\T dü+Áø£$TkÕÔsTT. á |ü]dæú‘·T˝À¢ 60 @fi¯¢≈£î ñ<√´>∑T\ |ü<äM ø±\ |ü]$T‹ ô|+#·&É+ m+‘·es¡≈£î

kÕ+πø‹ø£+>± kÕ<Ûä´eTì n~Ûø±s¡T\T Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. ndü\T |üP]ÔkÕúsTT |ü+|üø±\T »]π>+‘·es¡≈£î 60 @fi¯¢ $<Ûëq+ neT\T kÕ<Ûä´+ø±<äH˚ uÛ≤yêìï yês¡T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ø±>±, πø+Á<ä+‘√ #·]Ã+∫ m˝≤¬>’Hê á $<ÛëHêìï neT\T #˚j·÷\ì u≤ãT uÛ≤$ùdÔ n|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü ø=‘·Ô ∫≈£îÿ\T ‘·˝…‘˚Ô Á|üe÷<ä+ ñ+≥T+<äqï uÛ≤eq e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. ñ<√´>∑T\ ‘·T~ $uÛÑ»q »]π>+‘·es¡≈£î ‘Ó\+>±D≈£î πø{≤sTT+|ü⁄ »]–q õ˝≤¢, CÀHé, eT©º CÀHé ñ<√´>∑T\T ‘·|üŒ $T–*q ùdº{Ÿ ø±&ÉsY ñ<√´>∑T\T n+‘ê Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸπø #Ó+<äT‘ês¡T. n+<äT˝À ø=+‘·eT+~ì ‘Ó\+>±D≈£î |üì#˚j·÷\ì πø+Á<ä+ Ä<˚•+#·>±, <ë<ë|ü⁄ 4600 eT+~ ‘Ó\+>±D ñ<√´>∑T\T Ä+Á<Ûë≈£î |üì#˚j·÷*‡ ek˛Ô+~. Ms¡+‘ê ≈£L&Ü Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ñ<√´>∑T\T>±H˚ #·˝≤eTDÏ ø±qTHêïs¡T. ‘êC≤>± u≤ãT 60 @fi¯¢ ìã+<Ûäq neT˝À¢øÏ rdüTø=ùdÔ sêh ø±&ÉsY˝À ñqï ‘Ó\+>±D yê]ø° $<Ûëq+ neT\T #˚j·÷*‡ ñ+≥T+~. Ç<˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT #·+Á<äu≤ãT≈£î •s√uÛ≤s¡+ ne⁄‘·T+<äì n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. n+‘ê nqT≈£îqï≥Tº>± áHÓ\ 30qT+∫ ø=‘·Ô $<Ûëq+ neT\T #˚j·÷*‡ ñ+fÒ e÷Á‘·+ n+‘·≈£î eTT+<˚ ‘·T~ |ü+|üø±\T »]–b˛yê*‡ ñ+≥T+~. ˝Ò<ä+fÒ e÷Á‘·+ Çã“+<äT\T ‘·ù|Œ≥≥Tº ˝Ò<äT. á H˚|ü<∏ä´+˝À πø+Á<ä+ ‘·T~ |ü+|üø±\T |üP]Ô #˚ùd+‘·es¡≈£î #·+Á<äu≤ãT ‘·q 60 @fi¯¢ |ü<äM $s¡eTD $<ÛëHêìï neT\T #˚j·T˝Òì |ü]dæú‹ ñ+≥T+~. ‘·s¡Tyê‘˚ ø=‘·Ô $<Ûëq+ neT\T #˚ùdÔ kÕ+πø‹ø£ düeTdü´\qT ≈£L&Ü n~Û>∑$T+#˚ neø±XÊ\T ñ+{≤j·Tì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. n+fÒ ø£˙dü+ Hê\T¬>’<äT HÓ\\ es¡≈£L ø=‘·Ô Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ñ<√´>∑T\≈£î 60@fi¯¢ $<Ûëq+ nø£ÿs¡≈£î e#˚à neø±XÊ\T <ë<ë|ü⁄ ˝ÒqfÒº.

Á|üDyé #·÷|æq u≤≥..

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 11: |ü<äVü‰s¡e ˝Àø˘düuÛÑ @s¡Œ&çq ‘·s¡Tyê‘· bÕs¡¢yÓT+≥T ñuÛÑj·T düuÛÑ\ qT<˚›•+∫ sêwüºÁ|ü‹ Á|üDyé eTTKØ® #˚dæq Á|ü<∏äeT Á|üdü+>∑+ q÷‘·q Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHê\≈£î n<ä›+! <˚X¯ Á|ü»\ Äø±+ø£å\≈£î nqT>∑TDyÓTÆq nuÛÑT´<äj·T \ø£å´ kÕ<Ûäq, dü+πøåeT kÕú|üq Á|üC≤kÕ«eT´ Á|üuÛÑT‘ê«\ düVü≤»yÓTÆq $<Ûëq+! n+<äTe\¢ á düVü≤» $<Ûëq+ Á|ü‹ @&ÜB yÓTT<ä{ÏkÕ] »]π> #·≥ºdüuÛÑ\ ñeTà&ç düe÷y˚X¯+˝À sêwüºÁ|ü‹ #˚ùd Á|üdü+>±ìøÏ Ç‹eè‘·Ô+ ø±e&É+ sêC≤´+>∑ yêdüÔe+! á $<Ûëq+ Ä#·s¡D≤‘·àø£ ø±s¡´Áø£eT+ ø±e&É+ Á|üC≤kÕ«eT´ $»j·T kÕ<Ûäq k˛bÕq+! Á|ü‹ sêwüºÁ|ür Á|ü‹ @&ÜB nH˚ø£ eTVü≤<ëX¯j·÷\qT ñ≥+øÏ+#·&É+ eTq >∑D‘·+Á‘· #·]Á‘·˝À ˝≤+#Û·qyÓTÆq dü+Á|ü<ëj·T+! á eTVü≤<ëX¯j·÷\qT Á|ü<ÛëqeT+Á‹ Hêj·Tø£‘·«+˝Àì eT+Á‹es¡Z+ @ y˚Ts¡≈£î kÕ~Û+#·>∑\>∑<äqï<˚ $yê<ë+X¯+! uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ bÕs¡¢yÓT+≥Ø |üø£å Hêj·T≈£î&ç>± mìïø£sTTq yÓ+≥H˚ q÷‘·q Á|ü<Ûëì qπs+Á<ä yÓ÷B #Ó|æŒq $wüj·T+ á \ø£å´ kÕ<Ûäq $wüj·T+˝À dü+<äs√“¤∫‘· yêdüÔe+! 1950˝À q÷‘·q sêC≤´+>∑ e´edüú neT\T˝ÀøÏ e∫Ãq|üŒ{ÏqT+∫ <˚X¯ e´eVü‰sê\qT ìs¡«Væ≤+∫q Á|üuÛÑT‘ê«\T @$÷ kÕ~Û+#·˝Ò<äì #Ó|üŒ&É+ ‘·|üŒì yÓ÷B Hêj·T≈£î&ç>±, mìïø£sTTq dü+<äs¡“¤+>± #Ó|æŒ ñHêï&ÉT! n+<äTe\¢ sêwüºÁ|ü‘·T\T >∑‘·+˝À Ä$wüÿ]+∫q $<ÛëHê\T ø=qïsTTHê kÕø±s¡eTj·÷´j·Tqï<˚ yÓ÷B #˚dæq ìsêΔs¡D! Ç˝≤ ìsêΔ]+#·&É+ yÓ÷B sê»ø°j·T k»Hê´ìøÏ ì<äs¡Ùq+...Á|üC≤kÕ«eT´ $»j·T+|ü≥¢ Äj·Tq≈£îqï $XÊ«dü ìwü˜≈£î ‘êsêÿD+! nsTT‘˚ sêwüºÁ|ü‹ Á|üdü+>±\˝À Ä$wüÿè‘·eTj˚T´ ª\øå±´\μ˝À ø=ìï e÷Á‘·y˚T yêdüÔyê\T ø±e&É+ ≈£L&É #·]Á‘·! nìï \øå±´\qT yêdüÔe+ #˚j·T>∑*– ñ+&çq≥ºsTT‘˚ @ Á|üuÛÑT‘·« |üø£å+ ≈£L&É ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\˝À |üsê»j·T+ bÕ\T nsTT ñ+&É≈£L&É<äT! n+<äTe\¢ sêwüºÁ|ü‹ ìπs›•+∫q $<ÛëHê\ neT\T˝À eT+Á‹esêZ\ ∫‘·ÔX¯ó~Δ, ìwü˜, ìC≤sTTr, kÕeTs¡Δ´+ ◊<˚fi¯¢ø√kÕ] »]π> mìïø£\˝À \_Û+#˚ |òü*‘ê\ e\¢ e÷Á‘·y˚T düŒwüºyÍ‘·THêïsTT. ìC≤ìøÏ sêwüºÁ|ü‹ #·≥ºdüuÛÑ\ Á|üdü+>∑+˝À Ä$wüÿ]+#˚ $<ÛëHê\qT ø±s¡´Áø£e÷\˝À eTT+<äT>± s¡÷bı+~+#˚~ Á|ü<Ûëì Hêj·Tø£‘·«+˝Àì eT+Á‹es¡Z+, Ä eT+Á‹esêZìï @sêŒ≥T #˚ùd n~Ûø±s¡|üø£å+!!

n+<äTe\¢ ‘·eT \øå±´\qT sêwüºÁ|ü‹ H√≥ |ü*øÏ+∫q yÓ÷B Á|üuÛÑT‘·«+ yê{Ïì kÕ~Û+#·&É+ Á|ü<Ûëq+! >∑‘· @&Ü~ #·≥ºdüuÛÑ\qT<˚›•+∫ Á|üdü+–+∫q düeTj·T+˝À sêwüºÁ|ü‹ eTTKØ® eTHéyÓ÷Vü≤Hé dæ+>¥ Hêj·Tø£‘·«+˝Àì ø±+Á¬>dt ≈£L≥$T $<ÛëHê\qT \øå±´\qT ñ˝Ò¢œ+#ês¡T! á @&Ü~ qπs+Á<äyÓ÷B Hêj·Tø£‘·«+˝Àì uÛ≤»bÕ Á|üuÛÑT‘·« \øå±´\qT $<ÛëHê\qT ø±s¡´Áø£e÷\qT Äø±+ø£å\qT Ä$wüÿ]+#ês¡T! >∑‘· Á|üuÛÑT‘·« yÓ’|òü\´+ ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|üC≤kÕ«eT´ bÕsƒ¡+! sêwüºÁ|ü‹ ‘·eT Á|üdü+>∑+ <ë«sê ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ á bÕsƒêìï >∑Ts¡TÔ #˚XÊ&É+‘˚... n$˙‹ s¡Væ≤‘·yÓTÆq |ü]bÕ\qqT düeT≈£Ls¡Ã&É+ k˛eTyês¡+ Hê{Ï sêwüºÁ|ü‹ Á|üdü+>∑+˝Àì Á|ü<Ûëq Ç‹eè‘·Ô+! bÕs¡<äs¡Ùø£‘· >∑T]+∫ ≈£L&É sêwüºÁ|ü‹ Á|ükÕÔ$+#ês¡T. q÷‘·q Á|üuÛÑT‘·«+ n$˙‹s¡Væ≤‘·yÓTÆq bÕs¡<äs¡Ùø£ |ü]bÕ\qqT düeT≈£Ls¡Ã >∑*–q≥ºsTT‘˚ düø£\ $<Ûä düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ, ì]›wüº \ø£å´ kÕ<Ûäq≈£î n~ ÁbÕ‹|ü~ø£ ø±>∑\<äT!! qπs+Á<ä yÓ÷B >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹>± n$˙‹ s¡Væ≤‘· bÕs¡<äs¡Ùø£‘·≈£î Á|ü‹_+ã+>± s¡÷bı+<ä&É+ #·]Á‘·! >∑T»sê‘Y Á|ü>∑‹ qeT÷HêqT Ä<äs¡ÙÁbÕj·TyÓTÆq~>± ø±+Á¬>dt bÕ*‘· sêÅcÕº\ eTTK´eT+Á‘·T\T ôd’‘·+ n+^ø£]+#·&É+ ≈£L&É #·]Á‘·! n+<äTe\¢ á

>∑‘· nqTuÛÑe+ <äècÕº´ n$˙‹ ìs¡÷à\q≈£î bÕs¡<äs¡Ùø£yÓTÆq |ü]bÕ\q≈£î yÓ÷B Á|üuÛÑT‘·«+ bÕ≥T|ü&É>∑\<äqï $XÊ«dü+ yêdüÔe $s¡T<äΔ+ ø±C≤\<äT! Á|üdüTÔ‘·+ ˝Àø˘düuÛÑ˝À Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å+ ¨<ëqT ôd’‘·+ ø√˝ÀŒsTT ñqï ø±+Á¬>dt ø±ì, Ç‘·s¡ Á|ü‹|üøå±\T ø±ì á $wüj·T+ dü+<˚Vü‰\qT e´ø£Ô+ #˚j·TC≤\e⁄!! düVü≤ø£]+#·>∑\eTì #Ó|üŒ&É+ e÷Á‘·y˚T sêwüºÁ|ü‹ Á|üdü+>±ìøÏ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*ù| rsêàq+ô|’ »]π> #·s¡Ã dü+<äs¡“¤+>± Á|ü‹|üøå±\T ìs¡«]Ô+#·e\dæq ø£s¡Ôe´+! HÓ\ø√ n$˙‹ ≈£î+uÛÑø√D+ #=|ü⁄Œq dü>∑≥Tq <˚X¯yê´|üÔ+>± n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ yês¡T ìs¡«Væ≤+∫q nÁø£eT ø£˝≤bÕ\≈£î Ç{°e* #·]Á‘· kÕø£å´+!! πø+Á<ä sêh Á|üuÛÑT‘ê«\ sê»ø°j·T ìsê«Vü≤≈£î\˝À nH˚ø£eT+~ n$˙‹ n_ÛjÓ÷>∑ Á>∑düTÔ˝…’b˛j·÷s¡T! $<˚XÊ\˝Àì u≤´+≈£î\˝À ìøÏå|üÔyÓTÆq q\¢<ÛäHêìï dü«<˚XÊìøÏ s¡|æŒ+#·˝Òø£b˛e&É+ >∑‘· Á|üuÛÑT‘·« yÓ’|òü\´+! Á<äy√´\“D+, <Ûäs¡\T ô|s¡>∑&ÜìøÏ ªq\¢&ÉãT“μ ˇø£ n‹ Á|ü<ÛëqyÓTÆq ø±s¡D+! n+<äTe\¢ yÓ÷B Á|üuÛÑT‘·«+ $<˚XÊ\˝Àì eTq ªq\¢&ÉãT“μqT m+‘· ‘·«s¡>± ˝≤ø=ÿì sê>∑*–‘˚, <˚X¯+˝Àì nÁø£eT <ÛäHêìï m+‘· ‘·«s¡>± yÓ*øÏ rj·T>∑*–‘˚ n+‘· ‘·«s¡>± Á<äy√´\“D+, <Ûäs¡\T ‘·–Zb˛‘êsTT!! n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î ø±s¡D+ Á|üuÛÑT‘·«+, sê»ø°j·T

n$˙‹... kÕ«e\+ãq‘√ ≈£L&çq düX¯ø£Ô dü«j·T+ düeTè<äΔ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ >∑T]+∫ sêwüºÁ|ü‹ Á|üeTTK+>± Á|ükÕÔ$+#ês¡T! Ç‘·s¡ <˚XÊ\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+&É&É+ Äs¡Tqïs¡ <äXÊãT›\ uÛ≤s¡‘· >∑D‘·+Á‘· #·]Á‘·! ªÁ|ü|ü+Nø£s¡Dμ`>√¢ã˝…’CÒwüHé`»s¡T>∑ø£ |üPs¡«+ n‘·´edüs¡yÓTÆq |ü<ës¡Δ |ü]ø£sê\ ø√dü+, |ü]C≤„q |ü<äΔ‘·T\ ø√dü+ eTq+ $<˚XÊ\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ܶeTT. ªÁ|ü|ü+Nø£s¡Dμ yÓTT<ä˝…’q ‘·s¡Tyê‘· nqedüs¡yÓTÆq yê{Ï ø√dü+ ≈£L&É eTq+ $<˚XÊ\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ÉT‘·THêïeTT. #ê¬ø¢≥T¢, $TsƒêsTT\T, u§eTà\T, <˚e‘ê $Á>∑Vü‰\T $<˚XÊ\qT+∫ ~>∑TeT‹ ne⁄‘·THêïsTT. ñ|ü⁄ŒqT, o‘·\ bÕ˙j·÷\qT, ◊dt Áø°yéT\qT, ∫e]øÏ d”kÕ\˝Àì eT+∫˙fi¯¢qT ôd’‘·+ eTq <˚X¯+˝À $<˚oj·T dü+düú\T ‘·j·÷s¡T#˚düTÔHêïsTT, eTqπø $Áø£sTTdüTÔHêïsTT! m>∑TeT‹ #˚j·T&É+ ˝Ò<äT! dü«j·T+ düeTè~Δ Á|üdüTÔ‘· dæú‹ ÇB!! ªª$<˚oj·TT\ ô|≥Tºã&ÉT\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç Á|ü>∑‹ kÕ~Û+#ê\ì ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ uÛ≤$+∫+~. <˚X¯+˝Àì Á|ü»\ ô|≥Tºã&ÉT\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç Á|ü>∑‹ì kÕ~Û+#·&ÜìøÏ uÛ≤»bÕ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£èwæ #˚düTÔ+~!μμ nì $<˚o e´eVü‰sê\ eT+Á‹ düTwüe÷ dü«sêCŸ n+‘·sêìï $e]+∫ ñHêïs¡T! á $<ÛëHêìï q÷‘·q Á|üuÛÑT‘·«+ ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ bÕ{Ï+∫q≥ºsTT‘˚ ì»yÓTÆq dü«j·T+ düeTè~Δ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+~. $<˚oj·T yêDÏ»´ dü+düú\ ø£ã+<Ûä ã+<Ûä+ qT+&ç <˚XÊìøÏ $eTTøÏÔ \_ÛdüTÔ+~!! ªdü«j·T+ düeTè~Δμ Á<äy√´\“D≤ìï n]ø£≥º&ÜìøÏ <√Vü≤<ä+ #˚düTÔ+~!! uÒ{° ã#êyé, uÒ{° |ü&ÛÜyé`Ä&É|æ\¢qT s¡øÏå+#·+&ç, Ä&É|æ\¢qT #·~$+#·+&ç`nqï~ sêwüºÁ|ü‹ Á|üdü+>∑+˝Àì eTs√ Á|ü<Ûëq dü+<˚X¯+! ÁdæÔ |ü⁄s¡Twü düe÷q‘·« kÕ<Ûäq eTVæ≤fi≤ kÕ~Ûø±s¡‘· düe÷» düeTÁ>∑ dü$÷ø£è‘· dü+πøåeT kÕ<Ûäq≈£î nìyês¡´+! #·≥ºdüuÛÑ\˝À eTVæ≤fi¯\≈£î eT÷&Ée e+‘·T kÕúHê\≈£î $~Û>± πø{≤sTT+#ê\qï \øå±´ìøÏ q÷‘·q Á|üuÛÑT‘·«+ ø£≥Tºã&ç ñ+<ä≥, sêwüºÁ|ü‹ #ÓbÕŒs¡T!! dü+ã+~Û‘· eTVæ≤fi≤ kÕ~Ûø±s¡ ª_\T¢μ ˝Àø˘düuÛÑ˝À ÄyÓ÷<ä+ bı+<ä≈£î+&Ü 1997`1997 qT+&û ≈£L&É Ä≥+ø±\T m<äTs¡e⁄‘·TH˚ ñHêïsTT. qπs+Á<äyÓ÷B Á|üuÛÑT‘·«+ á _\T¢qT #·≥º+ #˚sTT+#·>∑\>±*!! sêwüºÁ|ü‹ Á|üdü+>∑ \øå±´ìøÏ n~ Á|ü<ÛäeT kÕs¡Δø£‘· ø±>∑\<äT!!


20q }Vü≤\T >∑Tdü>∑Tdü˝≤&˚ >∑Ts¡Tyês¡+ 12, pHé 2014

Hê>∑XÖs¡´-sê•KHêï »+≥>± lìyêdt nedüsê\qT <äs¡Ù≈£î&ç>± |ü]#·j·T+ #˚dü÷Ô yêsêVæ≤ #·\q ∫Á‘·+ |ü‘êø£+ô|’ kÕsTT ø=Ás¡bÕ{Ï ì]àdüTÔqï ∫Á‘·+ ª}Vü≤\T >∑Tdü>∑Tdü˝≤&˚μ ø£˝≤´DÏ ø√&É÷] dü+^‘· kÕs¡<Ûä´+ eVæ≤+#ês¡T. ôdHê‡sY düVü‰ ìsêàD≤q+‘·s¡+

ø±s¡´Áø£e÷\T |üP]Ô #˚düT≈£îqï á ∫Á‘êìï pHé 20q $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î ∫Á‘· ãè+<ä+ düHêïVü‰\T #˚k˛Ô+~. á dü+<äs¡“¤+>± kÕsTT ø=Ás¡bÕ{Ï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Øôd+{Ÿ>± ]©C…’q e÷ Ä&çjÓ÷øÏ eT+∫ düŒ+<äq \_Ûk˛Ô+~. lìyêdt nedüsê\ ª}Vü≤\T

>∑Tdü>∑Tdü˝≤&˚μ ∫Á‘êìï #ê˝≤ n<äT“¤‘·+>± ‘Ós¡¬øøÏÿ+#ês¡T. V”≤s√ Hê>∑XÖs¡´≈£î á ∫Á‘·+ eT+∫ ÁuÒø˘ìdüTÔ+~. ø£˝≤´DÏ ø√&É÷s¡T n+~+∫q u≤D°\T j·T÷‘Y‘√ bÕ≥T bòÕ´$T© Ä&çj·THé‡qT ≈£L&Ü Äø£≥Tº≈£î+≥THêïsTT. ø°¢Hé j·TT dü]º|òæ¬ø{Ÿ n+<äT≈£îqï á ∫Á‘êìï á HÓ\ 20q $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêï+. e÷ eTTqT|ü{Ï ∫Á‘ê\ e˝… ª}Vü≤\T >∑Tdü>∑Tdü˝≤&˚μ ≈£L&Ü n+<äØï Äø£≥Tº≈£î+≥T+<äì Ä•düTÔHêïqT nHêïs¡T.

edü÷fi¯¢˝À {≤|üsY

es¡Tdü Væ≤≥¢‘√ u≤©e⁄&é˝À <ä÷düT≈£îb˛‘·Tqï B|æø±|ü<äT≈£îHÓ B|ü+ e⁄+&É>±H˚ Ç\T¢ #·ø£ÿu…≥Tº≈£î+{À+~. Çy˚TCŸ e⁄qï|ü⁄Œ&˚ Hê\T>∑Tsêfi¯ó¢ yÓqπødüTø√e&É+ yÓTT<ä\Tô|fÒºdæ+~. j·÷&é‡πø ø±<äT dæìe÷\≈£L m≈£îÿe>±H˚ ¬seTT´qπswüHé rdüT≈£î+{À+<ä≥. B|æø± >∑‘˚&Ü~ q{Ï+∫q Hê\T>∑T ∫Á‘ê\T e+<äø√≥¢ ø£¢uŸ˝ÀøÏ #˚sêsTT. ‘·q &çe÷+&éqT <äèwæº˝Àô|≥Tº≈£îqï á düT+<ä], bÕ]‘√wæø±ìï ne÷+‘·+>± ô|+#˚dæ+~. dü+»jYT ©˝≤ uÛÑHꇩ ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔqï ªu≤Jsêyé eTkÕÔ˙μ˝À V”≤s√sTTHé>± q{Ïk˛Ô+~. á eT÷MøÏ mì$T~ ø√≥T¢ rdüT≈£îqï≥T¢ u≤©e⁄&é düe÷#ês¡+. #ê]Á‘ê‘·àø£ k˛ºØ ø±e&É+‘√ m≈£îÿe &˚{Ÿ‡ Çyê«*‡ek˛Ô+<äì.. n+<äTπø á

yÓTT‘êÔìï ÇdüTÔqï≥Tº dü+»jYT düeT]ú+#·T≈£îHêï&É≥. á $wüj·T+˝À dü+»jYTô|’ $T>∑‘ê ìsêà‘·\T >∑TÁs¡T>± e⁄qï≥T¢ Á|ü#ês¡+ kÕ>∑T‘√+~. eTs√yÓ’|ü⁄ j·÷&é‡ <ë«sê ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\qT u≤>±H˚ yÓqπødüT≈£î+{À+~. ˇø√ÿ m+&ÜsY‡yÓT+{ŸøÏ 7.5 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T edü÷\T #˚düTÔqï≥T¢ Á|ü#ês¡+ kÕ>∑T‘√+~. $T>∑‘ê V”≤s√sTTq¢ ø£+fÒ n~Ûø£+>± sêã&ÉT‘√+~. u≤©e⁄&é qT+∫ n+~q düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î ◊X¯«s¡´sêjYT` 4.5 ø√≥T¢, ø£Á‹Hê ` 4, Á|æj·÷+ø£#√ÁbÕ` 3`4, $<ë´u≤\Hé` 2, ø£ØHêø£|üPsY 1.50 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T #ÛêsY® #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. dæìe÷\ ø£+fÒ B|æø±≈£î j·÷&é‡ u…≥s¡ì eT]ø=+<äs¡T ôdf…’s¡T¢ y˚düTÔHêïs¡T.

¬s+&√ ô|[¢øÏ ø£ØcÕà ø£|üPsY ¬s&û

n+‘·T∫ø£ÿì

eTs¡D≤\T

m+<äs√ ‘ês¡\T n+‘·T ∫ø£ÿì Ø‹˝À eTs¡DÏ+#ês¡T. M] $cÕ<ä eTs¡D≤\T Ç|üŒ{Ïø° $TdüºØ>±H˚ ñHêïsTT. 1993 @Á|æ˝Ÿ 5q ~e´uÛ≤s¡‹ eTT+u…’˝Àì ‘·q nbÕsYºyÓT+{Ÿ ◊<√ n+‘·düTÔ qT+∫ øÏ+<ä≈£î <ä÷øÏ dü÷ôd’&é #˚düT≈£î+~. n|üŒ{Ïπø ÄyÓT ìsêà‘· kÕõ<é q&çj·÷<éyê˝≤qT ô|[¢ #˚düT≈£î+~. áyÓT Ä‘·àVü≤‘·´≈£î ø±s¡D≤\T ‘Ó*j·T˝Ò<äT. Çø£ dæ˝Ÿÿ dæà‘· ≈£L&Ü #ÓHÓ’ï˝Àì ‘·q Ç+{À¢ X¯eyÓTÆ ø£ì|æ+∫+~. \yé mô|ò’sY˝À ô|òsTT\sTT+<ë ˝Òø£ Ábı&É÷´düsY>± $|òü\eTsTT+<ë ˝Òø£ eT<ë´ìøÏ n\yê≥T|ü&ç ÁbÕD≤\T rdüT≈£î+<ë nqï $wüj·÷\T ìsêΔs¡D ø±˝Ò<äT. Ç+ø± |üØ«Hé u≤;, $÷Hê≈£îe÷], õj·÷U≤Hé, (áyÓT 2013 pHé 3q eTT+u…’˝Àì ‘·q Ç+{À¢ eTs¡DÏ+∫+~) qd”bòÕ CÀôd|òt˝≤+{Ïyê]‘√u≤≥T Vü‰©e⁄&é kÕºsY‡, bÕ|tkÕºsY yÓTÆU…˝Ÿ C≤ø£‡Hé, Áã÷dt©˝≤+{Ïyês¡T ≈£L&Ü n+‘·T∫ø£ÿì |ü]dæú‘·T˝À¢ eTè‹ #Ó+<ës¡T. s¡ø£s¡ø±\ ø±s¡D≤\T #ÓãT‘·THêï.. Ç|üŒ{Ïø° M{Ï ]j·T˝Ÿ Ø»Hé‡ ‘Ós¡eTs¡T>∑TH˚ ñ+&çb˛e&É+ $X‚wü+.

u≤©e⁄&é˝À ˇø£|ü⁄Œ&ÉT z yÓ\T>∑T yÓ*–q V”≤s√sTTHé ø£ØcÕà ø£|üPsY yÓ’yêVæ≤ø£ J$‘·+ Á≥ãT˝Ÿ‡˝À |ü&çq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. 2003˝À &Ûç©¢øÏ #Ó+~q _õHÓdty˚THé dü+»jYT ø£|üPsYì ø£]cÕà ô|[¢ #˚düT≈£î+~. yêfi¯¢øÏ Ç<ä›s¡T |æ\¢\THêïs¡T. nsTT‘˚ dü+»jYT ‘·q yÓTT<ä{Ï uÛ≤s¡´ Á|æj·÷ì ‘·s¡#·T>± ø£\TdüTÔ+&É≥+ Çwüº+˝Òì ø£]cÕà n|üŒ{Ï qT+∫ n‘·ìøÏ y˚s¡T>± e⁄+≥÷ ek˛Ô+~. ‘êC≤>± uÛÑs¡Ô‘√ ©>∑˝Ÿ>± $&Ü≈£î\T rdüT≈£î+~. n+<äT≈£î ‘·q #Ó*¢ ø£ØHê uÛÑs¡Ô nsTTq ôd’|òt n© U≤Hé ÄyÓTøÏ düVü‰j·T|ü&ܶ&É≥. Ç~˝≤e⁄+fÒ ‘êC≤>± ø£]cÕà ¬s+&√ ô|[¢øÏ dæ<äΔeTe⁄‘·Tqï≥T¢ yês¡Ô˝§düTÔHêïsTT. ø=Hêïfi¯ó¢>± eTT+u…’øÏ #Ó+~q _õHÓdty˚THé dü+B|t ‘√w”ïyê˝Ÿ‘√ ÄyÓT sêdüT≈£î|üPdüT≈£î ‹s¡T>∑T‘√+<äì eTT+u…’˝À >±dæ|t‡ $ì|ædüTÔHêïsTT. eTT+u…’˝À z ôV≤˝ŸÔ Áb˛&Éø˘º‡ ø£+ô|˙øÏ dü+B|t ‘√w”ïyê˝Ÿ d”áz>± e⁄Hêï&ÉT. ‘·«s¡˝ÀH˚ M[¢<ä›s¡T ô|[¢øÏ ¬s&û ne⁄‘·THêïs¡H˚~ ˝Òf…dtº {≤ø˘. dü+B|t ≈£L&Ü uÛ≤s¡´øÏ $&Ü≈£î\T Ç∫à eTs√ ô|[¢øÏ dæ<äΔ+>± e⁄+&É≥+‘√ Çø£ Mfi¯¢ ô|[¢øÏ e∫Ãq n&ɶ+πø$÷ ˝Ò<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Á|üdüTÔ‘·+ ø£]cÕà Ç<ä›s¡T |æ\¢\‘√ ø£*dæ eTT+u…’˝À e⁄+{À+~.

C…+&Ü\T |”πøj·T+&ç ø=]j·÷ ø£ã&û¶ ø√#Y>± lìyêdt¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é: ‘Ó\T>∑Tyê&ÉT *+>∑+|ü*¢ lìyêdt¬s&ç¶ ns¡T<Ó’q |òüTq‘· kÕ~Û+#ê&ÉT. ø=]j·÷ C≤rj·T ø£ã&û¶ »≥Tº≈£î ø√#Y>± m+|æø£j·÷´&ÉT. á @&Ü~ Ç+∫j·÷Hé (ø=]j·÷)˝À »s¡T>∑TqTqï Ädæj·÷ Áø°&É\ H˚|ü<∏ä´+˝À lìyêdt¬s&ç¶ì ‘·eT C≤rj·T ø£ã&û¶ »≥Tº≈£î ø√#Y>± ìj·T$TdüTÔqï≥T¢ ø=]j·÷ ø£ã&û¶ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT #= CÒø° ‘·q ˝ÒK˝À ù|s=ÿHêï&ÉT. Á|üdüTÔ‘·+ ø=]j·÷˝À ñqï lìyêdt ø√#Y>± u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#ê&ÉT.

le*¢, •yêì X¯óuÛ≤s¡+uÛÑ+ Ädæj·÷ pìj·TsY sê´+øÏ+>¥ f…ìïdt

&ÛÜø±: ã+>±¢<˚XŸ |òü¤{Ÿu≤˝Ÿ »«s¡+‘√ eP–b˛‘√+~. @ Ç+{Ïô|’ #·÷dæHê Áu…õ˝Ÿ, n¬s®+{°Hê »≥¢ C…+&Ü˝Ò. nsTT‘˚ Ç~ n~Ûø±s¡T\≈£î e÷Á‘·+ q#·Ã˝Ò<äT. y˚πs <˚XÊ\≈£î #Ó+~q C…+&Ü\T.. ‘·eT <˚X¯+˝À m>∑s¡&Éy˚T+≥ì ø√|ü–+#·T≈£î+≥THêïs¡T. Ç|ü&ÉT yê{Ïì ‘=\–+#˚ |üì˝À |ü&ܶs¡T. n+‘˚ ø±<äT.. C…+&Ü\qT rùdj·÷*‡+~>± |üÁ‹ø£˝À¢ Á|üø£≥q\÷ >∑T|æŒdüTÔHêïs¡T. ªªn_Ûe÷q+ ñ+fÒ C…؇\T y˚düTø√eTq+&ç. nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äT. ø±˙ $<˚XÊ\≈£î #Ó+~q C…+&Ü\T Çø£ÿ&É m>∑s¡&É+ dü]ø±<äTμμ nì z n~Ûø±] ‘Ó*bÕ&ÉT.

#Û·+&û>∑&Ûé: Ädæj·÷ pìj·TsY sê´+øÏ+>¥ f…ìïdt {ÀØï˝À ‘Ó\T>∑e÷àsTT\T le*¢ s¡wæàø£, kÕsTT<˚B|ü´, ÁXÊe´•yêì, n$TH˚ì •yêì X¯óuÛ≤s¡+uÛÑ+ #˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ »]–q n+&ÉsY`14 u≤*ø£\ dæ+–˝Ÿ‡ ‘=* ™ı+&√¢ le*Ä¢ 6`0, 6`0‘√ q+~ìô|’, kÕsTT<˚B|ü´ 6`1, 6`0‘√ dæeTsY‡ô|’, ÁXÊe´•yêì 6`1, 6`2‘√ Á|æj·÷+ø£ô|’, n$TH˚ì •yêì 6`1, 6`2‘√ ]<∏äyéTô|’ HÓ>±Zs¡T.

12, 13 ‘˚B˝À¢ ¬sõ¢+>¥ ôd˝…ø£¸qT¢ ôV’≤<äsêu≤<é : @|” nyÓT#·÷´sY ¬sõ¢+>¥ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À áHÓ\ 12, 13e ‘˚B˝À¢ sêh kÕúsTT düuŸ pìj·TsY ôd˝…ø£¸qT¢ »s¡>∑qTHêïsTT. á m+|æø£\≈£î XÊ|t ôd’øÏ¢+>¥ yÓ˝ÀÁ&√yéT y˚~ø£>± ì\eqT+~. á ôd˝…ø£¸H釽À m+|æ¬ø’q Áø°&Üø±s¡T\T áHÓ\ 29 qT+∫ E˝…’ 2 es¡≈£î »eT÷à ø±oàsY˝À »]π> C≤rj·T düuŸ pìj·TsY #Ûê+|æj·THéwæ|t˝À bÕ˝§Z+{≤s¡T. $esê\≈£î dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù q]‡+>¥sêe⁄ (09440342814)qT dü+Á|ü~+#ê*.

Printed, Published & owned by Sangineedi Sitaram, Printed at SAMCO, Hyderabad, Published at # 6-2-40, Doller Chambers, 4th Floor, Flot No.3 & 4, AC Guards, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004. Andhrapradesh. RNI / APTEL/2012/48595; Tele Fax: 040-66348710, Editor-in-Chief Cell: 99666 98666, Nanduri Ravi Editor Cell:99666 77889, Mail:indianewstodaydaily@gmail.com. Web site: www.indianewstoday.co

12 06 14