Page 6

mìïø£˝À¢ n‘·´~Ûø£+>± z≥TqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îqï ø=+&É|æ ìjÓ÷»ø£ es¡Z z≥s¡T¢ X¯ìyês¡+ 12, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, ø=+&É|æ, @Á|æ˝Ÿ 11: myéT.|æ.{Ï.dæ, C…&é.|æ.{Ï.dæ ¬s+&Ée ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± ø=+&É|æ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ˝À n‘·´~Ûø£+>± z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. ≥+>∑T≥÷s¡T eT+&É\+˝À 18 myéT.|æ.{Ï.dæ kÕúHê\T ñ+&

u≤˝≤J Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü\Te⁄s¡T yÓ’ø±bÕ˝À #˚]ø£ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Nsê\, @Á|æ˝Ÿ 10: ñeTà sêE>±s¡T, lsê<ë\øÏÎ >±s¡¢ Ä<Ûä« s¡´+˝À j·T&É+ u≤˝≤J >±] düeTø£å+˝À ø=‘·Ôù|≥, bÕ‘· Nsê\ ≈£î #Ó+~q ªª100μμ eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\T yÓ’.ø±.bÕ rs¡Δ+ |ü⁄#·TÃ≈£î Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+≈£î ≈£îø£ÿ\ lìyêdü¬s&ç¶ >±s¡T n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. ≈£îø£ÿ\ lìyêdü¬s&ç¶ >±s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Nsê\˝À yÓ’.ø±.bÕ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe≥+ ø±j·TeTì #ÓbÕŒs¡T. yÓ’.ø±.bÕ ¬>\T|ü⁄qT Ä|ü&É+ me]‘·q+ ø±<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Nsê\ yÓ’.ø±.|ü ø£ì«qsY j·÷‘·+ Äq+<äsêe⁄, eTVæ≤fi≤ ø£ì«qsY bÕ]#·s¡¢ <äj·TeTà, j·T&É+ s¡$X¯+ø£sY, ãø±ÿ •eÁ|ükÕ<é ¬s&ç¶ >±s¡T¢ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À ˇø£s¡T eTè‹, eTs=ø£]øÏ rÁe >±j·÷\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, @Á|æ˝Ÿ 11 : ø√ePs¡T eT+&É\+ ÇqeT&ÉT>∑T π>≥T e<ä› X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq »]–q s√&ÉT¶Á|üe÷<ä+˝À m.$H√<é 28 dü+e‘·‡sê\T nH˚ e´øÏÔ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ä>± >√bÕ˝Ÿ nH˚ eTs√ e´øÏÔøÏ rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. Ms¡T Çs¡Te⁄s¡T @ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~qyês√ ‘Ó*j·Tsê˝Ò<äT. n+~q düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+. Ms¡T yÓ÷{≤s¡T ôd’øÏ˝Ÿô|’ ø√ePs¡TyÓ’|ü⁄ yÓfi¯ó‘·T+&É>±, ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq 4>∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À $»j·Tyê&É qT+&ç #ÓHÓ’ï yÓfi¯ó‘·Tqï ˝≤Ø &ûø=q&É+‘√ á Á|üe÷<ä+ #√≥T #˚düT≈£î+~. ø√ePs¡T b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

s√E s√EøÏ eT+&ÉT‘·Tqï m+&É\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, @Á|æ˝Ÿ 11: m+&É\T eT+&çb˛‘·THêïsTT. @Á|æ˝Ÿ Äs¡+ uÛÑ+˝ÀH˚ m+&É\ ‹Áe‘· n~Ûø£+>± ñ+~. ~ì‘√ Á|ü»\T ãj·T ≥≈£î e#˚Ã+<äT≈£î ôd’‘·+ uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. e÷]à Äs¡+uÛÑ+ ˝ÀH˚ m+&É rÁe‘· ô|]–+~. m+&É\ rÁe‘·‘√ bÕ≥T ñø£ÿb˛‘·, $<äT´‘Y ø√‘·\‘√ eè<äTΔ\T, ∫Hêïs¡T\T ‘·\¢&ç\T¢‘·THêïs¡T. nø√ºãsY qT+&ç esê¸\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ uÛÑ÷$T˝À ‘˚eTXÊ‘·+ ‘·–Z+<äì yê‘·es¡D XÊK n~Ûø±s¡T\T #˚ãT‘·THêïs¡T. yês¡+ s√E\T>± 35 qT+&ç 40 XÊ‘·+ ñc˛íÁ>∑‘· j·TyÓ÷<äT ne⁄‘·T+ <äì ù|s√ÿHêïs¡T. ñ<äj·T+ 10 >∑+ˆˆ \qT+&ç kÕj·TÁ‘·+ 6 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î rÁe‘· ñ+≥T+~. #·\¢ì bÕ˙j·÷\T, ‘ê{Ï eTT+»\T, eTõ®>∑≈£î –sêøÏ ô|]–+~. eTs√ 2 HÓ˝\T m+&É\qT ã]+#·ø£ ‘·|üŒ<äì Á|ü»\T yêb˛‘·THêïs¡T.

ªkÕúìø£μb˛s¡T˝À 11 >∑+≥\ es¡≈£î 40 XÊ‘·+ b˛*+>¥ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, @Á|æ˝Ÿ 11: ∫‘·÷Ôs¡T, ‹s¡T|ü‹ &ç$»q¢˝À X¯óÁø£yês¡+ »]–q C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£˝À¢ 11 >∑+≥\ es¡≈£î 40 XÊ‘êìøÏ ô|’>± b˛*+>¥ qyÓ÷<äT nsTTq≥Tº mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. ∫‘·÷Ôs¡T &ç$»Hé˝Àì 20 eT+&É˝≤˝À¢ C…&ûŒ{°d” mìïø£˝À¢ 42.13 XÊ‘·+ ø±>±, m+|”{°d”øÏ 40.07 XÊ‘·+>± qyÓ÷<äT nsTTq≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. ‹s¡T|ü‹ &ç$»Hé˝Àì 14 C…&ûŒ{°d” kÕúHê\≈£î 36 XÊ‘·+, 209 m+|”{°d” kÕúHê\≈£î 36 XÊ‘·+ qyÓ÷<äT nsTTq≥Tº yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤ ˝Àì |ü⁄*#·s¡¢ eT+&É\+˝À b˛*+>¥ πø+Á<ë\ e<ä› yÓ’mkÕ‡sY d”|”, {°&û|” esêZ\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D »]–+~.

|üP˝… ÄX¯j·T kÕ<Ûäq≈£î j·TTe‘· ø£èwæ #˚j·÷*: ø£˝…ø£ºsY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11: <ä[‘· |”&ç‘·, yÓqTø£ã&çq ù|<ä esêZ\ ≈£î kÕe÷õø£ kÕ«‘·+Á‘·´+ >∑T]+∫ b˛sê&çq eTVü‰‘·Tà&ÉT CÀ´‹ u≤ |üP˝…qì ø£˝…ø£ºsY Á|ü<äT´eTï nHêïs¡T. |üP˝… 188e »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± q>∑s¡+˝Àì n+uÒ<äÿsY uÛÑeHé e<ä› ñqï $Á>∑Vü‰ìøÏ Äj·Tq |üP\ e÷\ y˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ »]–q düuÛÑ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πøe\+ kÕ«‘·+Á‘·´+ ñ+fÒ dü]b˛ <äì, Á|ü»\+<ä]ø° düe÷q Vü≤≈£îÿ\T ñ+&Ü\ì |üP˝… ñ<√“~Û+ #ês¡Hêïs¡T. ø£≥Tºu≤≥T¢ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ø±\+˝ÀH˚ Ád”Ô\≈£î $<ä´ nedüs¡eTì #ê{Ï #ÓbÕŒs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nø£åsêdü´‘· e\¢ Vü≤≈£îÿ\T, düeTdü´\ô|’ ne>±Vü≤q ‘Ó\TdüT≈£î+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Á|ü»˝À¢ #Ó’‘·q´+ ≈£L&Ü edüTÔ+<äHêïs¡T. H˚{Ï j·TTe‘·, Á|ü»\T |üP˝… ÄX¯j·÷\‘√ eTT+<äT≈£î yÓfi≤¢*‡q ne düs¡+ ñ+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT dü+ j·TTø£Ô dü+#ê\≈£î\T ø±˝ÒuŸ, ;d” dü+πøåeT n~Ûø±] $eT˝≤<˚$ |ü\T dü+|òü÷\ Á|ü‹ì<ÛäT\T sêCÒX¯«sY, düT<Ûëø£sY, >∑+>±sê+, <äj·÷q+<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

É>± z≥s¡T¢ 43,793 eT+~ ñHêïs¡T. ø=+&É|æ eT+&É\+≈£î 12 myéT.|æ.{Ï.dæ kÕúHê\≈£î 30,571 eT+~ ñ+&É>± bıqï \÷s¡T˝À 12 myéT.|æ.{Ï.dæ kÕúHê\T+&É>± z≥s¡T¢ 29,446 ñHêïs¡T. eTÁ]|ü⁄&ç˝À 2 myéT.|æ.{Ï.dæ kÕúHê\T+&É>± z≥s¡T¢ 30,114 eT+~ ñHêïs¡T. »s¡T>∑TeT*¢ eT+&É\+˝À 12

myéT.|æ.{Ï.dæ kÕúHê\T+&É>± z≥s¡T¢ 30,376 eT+~ ñHêï s¡T. dæ+>∑sêj·Tø=+&É˝À 19 myéT.|æ.{Ï.dæ kÕúHê\T+&É>± z≥s¡T¢ 44,452 eT+~ ñHêïs¡T. $]˝À n‘·´~Ûø£+>± Äs¡T eT+&É˝≤˝À Ád”Ô\ z≥T¢ 1,05,033 ñ+&É>± |ü⁄s¡Twüß\ z≥T¢ e÷Á‘·+ 1,03,716 ñHêïsTT. yÓTT‘·Ô+ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À 75

πø&ÉsY #Ó≈£îÿ#Ó<äs¡˝Ò<äT: |üqu≤ø£ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 11: u≤|ü≥¢ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z nuÛÑ´]ú>± áHÓ\ 16e ‘˚Bq Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚j·TqTqï≥T¢ πø+Á<ä ô|Á{À*j·T+, düVü≤» yêj·TTe⁄\XÊK düVü‰j·TeT+Á‹ |üqu≤ø£ \ø°åà ‘Ó*bÕs¡T. ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î ˇ+>√\T˝À Hê$TH˚wüHé <ëK\T y˚j·TqTqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. bÕغ ÁX‚DT\‘√ ø£*dæ X¯óÁø£yês¡+ ÄyÓT $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ¬>\Tù| <Û˚´j·T+>± Á|ü»˝À¢øÏ yÓfi¯‘êqì nHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝Àì @&ÉT nôd+;¢˝À z≥s¡T¢ düŒwüº+>± ñHêïs¡ì, ø±+Á¬>dt πø&ÉsY #Ó≈£îÿ#Ó<äs¡ ˝Ò<äHêïs¡T. Hêj·T≈£î˝Ò n≥T Ç≥T ≈£î|æŒ>∑+‘·T\T y˚düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. n~Ûø±s¡+˝À ñ+&ç &ÉãT“\T dü+bÕ~+#·T≈£îì mìïø£\T e#˚Ãdü]øÏ mø£ÿ&É Ks¡Tà ô|{≤º*‡ edüTÔ+<√qì ø=+<äs¡T Hêj·T≈£î\T bÕغ\T e÷s¡T‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\qT ì\u…≥º˝Òø£b˛e&ÜìøÏ ø±s¡D+ HêeTj·T≈£î\ ‘·|æŒ<ä+ e˝Ò¢qHêïs¡T. Á|ü‹ õ˝≤¢≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘·ì∫à n_Ûeè~ú #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. C≤rj·T |ü]ÁX¯eT\‘√ bÕ≥T ø√düº˝Ÿ, ô|Á{À*j·T+ ø±]&Üs¡¢ @sêŒ≥T≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. {Ï&ç|æ dü«˝≤uÛÑ+‘√H˚ _C…|æ‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tºø=ì uÛÑ$wü´‘Y˝À yÓ’ø±bÕ bÕغ ≈£L&Ü _C…|æ‘√ »‘· ø£&ÉT‘·T+<äì $eT]Ù+#ês¡T. e÷JeT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ j·TTe‘· ø√düy˚T

sêJHêe÷ #˚XÊqì y˚~ø£\ô|’ #Ó|üŒ&É+ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À Hêj·T≈£î\T #˚»s¡¢ Hêsêj·TD¬s&ç¶, bÕ\&ÉT>∑T sêeTT, eTT~›uÀsTTq ‘ê‘·j·T´, ˝Òfi¯fl yÓ+ø£≥|üŒj·T´, &˚>∑\ sêC≤sêe⁄, <˚esêE bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÛ≤Ø @sêŒ≥¢ eT<Ûä´ Á|üXÊ+‘·+>± b˛*+>¥ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11 : õ˝≤¢˝À X¯óÁø£yês¡+ »]π> eT*$&É‘· ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\T uÛ≤Ø @sêŒ≥¢ eT<Ûä´ Á|üXÊ+‘·+>±, düC≤e⁄>± »]π>+ <äT≈£î õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ uÛ≤Ø @sêŒ ≥T¢ #˚dæ+~. eT*$&É‘·˝À 31 eT+&É ˝≤˝À¢ì 31 C…&ûŒ{°d”\≈£î, 370m+|”{°d”\≈£î yÓTT‘·Ô+ 1131 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. eT*$&É‘·>± »s¡>∑qTqï Ä~˝≤u≤<é &ç$»Hé ˝À 362 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT ìs¡à˝Ÿ ˝À 524, ñ≥÷ïs¡T 245 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á mìïø£\≈£î >±qT 6,232 eT+~ ñ<√´>∑T\T, 4,800 eT+~ b˛©düT\T $<ÛäT\qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ‘=*$&É‘· mìïø£\qT düC≤e⁄>±, Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤+ ∫q b˛©düT\T eT*$&É‘· mìïø£\qT Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î uÛ≤Ø m‘·TÔq b˛©dt ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. kÕúìø£+ >± ñ+&˚ b˛©düT\‘√bÕ≥T 200eT+Á‹

Áπ>ôV’≤Hé‡ ã\>±\T, 400eT+~ m|æmd”Œ b˛©düT ã\>±\qT ìj·T$T+#ês¡T. 272 b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ Á|ü‘˚´ø£+>± yÓuŸø±dæº+>¥ kÂø£sê´ìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. düeTdü´, n‹dü eTkÕ´‘·àø£, e÷y√sTTdüTº Á|üuÛ≤$‘· ÁbÕ+‘ê\qT >∑T]Ô+∫ Á|ü‘˚´ø£ ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. #Ó<äTs¡TeT<äTs¡T |òüT≥q\ $TqVü‰ Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝À ¬s+&√ $&É‘· ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\ b˛*+>¥ düC≤e⁄>± »s¡T>∑T ‘√+~. õ˝≤¢˝Àì Ä~˝≤u≤<é, ñ≥÷ïs¡T, ìs¡à˝Ÿ &ç$»q¢ |ü]~Û˝Àì 31 C…&ûŒ{°d” kÕúHê\≈£î 370 m+|”{°d” kÕúHê\≈£î ¬s+&√ $&É‘·>± X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 7>∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq b˛*+>¥ 9>∑+≥\ es¡≈£î 12.33XÊ‘·+>± qyÓ÷<Ó’+~. #ê˝≤ b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ ñ<äj·T+ |üPfÒ eTVæ≤fi¯\T, eè<äTΔ\T u≤s¡T\T r] ñHêïs¡T. #ê˝≤ πø+Á<ë˝À¢ z≥s¡¢C≤_‘ê˝À ù|s¡T¢ >∑\¢+‘·T ø±e&É+‘√ z≥s¡T¢ z≥T y˚j·T≈£î+&ÜH˚

dü«\Œ |òüTs¡¸D\T $TqVü‰ b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, @Á|æ˝Ÿ 11: ∫‘·÷Ôs¡T, ‹s¡T|ü‹ ¬syÓq÷´ &ç$»q¢˝À 34 »&çŒ{Ïdæ, 442 m+|æ{Ïdæ kÕúHê\≈£î X¯óÁø£yês¡+ »s¡T>∑T‘·THêïsTT. eT<Ûë´Vü≤ï+ ˇ+{Ï>∑+≥ düeTj·÷ìøÏ ∫‘·÷Ôs¡T &ç$»Hé |ü]~Û˝À 62.50 XÊ‘·+, m+|æ{Ïdæ 62.50 XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<äT ø±>±, ‹s¡T|ü‹ &ç$»Hé˝À »&çŒ{Ïdæ 55.84 XÊ‘·+, m+|æ{Ïdæ 55.94 XÊ‘·+ qyÓ÷<Ó’q≥Tº »&çŒ eTTK´ ø±s¡´ìs¡«Vü≤D≤~Ûø±] y˚DT>√bÕ\¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢˝Àì q–] eT+&É\+ m+|æ{Ïdæ kÕúHê\˝À {Ï&ç|æ ‘·s¡|òü⁄q ‘·$Tfi¯Hê&ÉT qT+&ç nÁø£eT+>± |ü~eT+~ z≥T¢ y˚ùd+<äT≈£î e∫Ãq dü+<äs¡“¤+˝À b˛©düT\T yê]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì $#ê]düTÔHêïs¡T. ‹s¡T|ü‹ &ç$»Hé˝À |ü⁄*#·s¡¢ eT+&É\+˝À yÓ’ø±bÕ, {Ï&ç|æ nuÛÑ´s¡Tú\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D #√≥T#˚düT ≈£îqï≥Tº b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. yê]ì #Ó<äs¡>=fÒº+<äT≈£î ˝≤؃#ê]® #˚j·÷*‡ e∫Ã+<äì nHêïs¡T. πsDÏ>∑T+≥ |ü]~Û˝Àì Hê\T>∑e yês¡T¶˝À {Ï&ç|æ nuÛÑ´s¡Tú\ nÁø£eT+>± <=+>∑z≥T¢ y˚ùd+<äT≈£î e∫Ãq yê]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥T¢ mìïø£\ n~Ûø±] ‘Ó*bÕs¡T. eT<äq|ü*¢ ¬syÓq÷´ &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì »&çŒ{Ïdæ, m+|æ{Ïdæ kÕúHê\ mìïø£\T >∑‘·yês¡+ eTT–dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À b˛*+>¥ πø+Á<ë\e<ä› e+<ä>∑C≤\ <ä÷sêìï n‹Áø£$T+∫ yÓ’ø±bÕ, {Ï&ç|æ H˚‘·\T z≥s¡¢qT Á|ü˝ÀuÛÑ #˚düTÔqï≥Tº ‘Ó*dæ+~.

ÁbÕ<˚•ø£ b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, ø=+&É|æ, @Á|æ˝Ÿ 11: ø=+&É|æ eT+&É\+˝Àì 12 myéT.|æ. {Ï.dæ Á|ü<˚•ø£, C…&é.|æ.{Ï.dæ mìïø£\≈£î b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+>± »]–+~. X¯óÁø£yês¡+ »]–q ¬s+&=e $&É‘· kÕúìø£ mìïø£\ b˛*+>¥ eT+&É\+˝Àì ˇø£{Ï ¬s+&ÉT #√≥¢ {Ï&ç|æ, yÓ’ø±bÕ ø±s¡´ø£s¡Ô\ eT<Ûä´ ‘√|ü⁄˝≤≥\T $TqVü‰ b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+>± »]–+~. b˛©düT\T nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆ b˛*+>¥ n+‘·sêj·T+ ø£\T>∑≈£î+&Ü Çs¡Te⁄s¡T ø±s¡´ø£s¡Ô

yÓqT~]>±s¡T. Ä~˝≤u≤<é eT+&É\+˝Àì ˝≤+&ÉkÕ+–« Á>±eT+˝À b˛*+>¥πø+Á<ä+˝À ô|<ä›m‘·TÔq z≥s¡T¢ >∑T$T>∑÷&ÉÉ&É+‘√ b˛©düT\T dü«\Œ+>± ˝≤؃#ê]® #˚XÊs¡T. Ä~˝≤u≤<é |ü≥ºD •yês¡T˝Àì e÷<ë\ Á>±eT|ü+#êj·Tr |ü]~Û˝À z≥s¡T¢ ô|<ä› m‘·TÔq u≤s¡T\T r] ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. #ê˝≤ Á>±e÷\˝À z≥s¡¢ ù|s¡T¢ ‘·|ü\‘·&Éø£>± sêe&É+, ˇø£]ù|s¡T ¬s+&ÉT eT÷&ÉTkÕs¡T¢ qyÓ÷<äT ø±e&É+, ø=+‘·eT+~ ù|s¡T¢ z≥s¡¢ C≤_‘ê˝À ˝Òø£b˛e&É+‘√ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ñ<äj·T+ b˛*+>¥ }|ü+<äTø√e&É+‘√ ñ<äj·T+ 11>∑+≥\ es¡≈£î 25XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’+~. #ê˝≤ b˛*+>¥ πø+Á<ë˝˝À z≥s¡¢ ù|s¡T¢ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ø=+‘· ñ<Ûäè‘·‘·‘· |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=HêïsTT. b˛*+>¥ kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\ es¡≈£î ø=qkÕ>∑qTqï~.

\≈£î dü]›#˚|æŒ b˛*+>¥qT düC≤e⁄>± »]bÕs¡T. eT+&É\+ ˝Àì nìï b˛*+>¥ πø+Á<ë\ e<ä› @˝≤+{Ï nyê+#·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü b˛©düT\T ã+<√ãdüTÔ, ø£≥Tº ~≥º+ #˚XÊs¡T. 144 ôdø£åHé neT\T˝À ñqï+<äTq Á|ü»\T >∑T$T >∑T&ç ñqï #√≥ yê]ì #Ó<äs¡T >√fÒºs¡T. eT<Ûä´Vü≤ïìøÏ <ë<ë|ü⁄ 60XÊ‘·+ b˛*+>¥ |üP]Ô nsTTq~. m+&É rÁe‘· e\¢ eT<Ûä´Vü≤ï+ qT+&ç b˛*+>¥ düs¡[ HÓeTà~>± kÕ–+~. z≥s¡T¢ m≥TyÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ #·÷|æ+#ês¡T nqï~ e÷Á‘·+ Hêj·T≈£î\≈£î n+‘·T ∫ø£ÿ≈£î+&Ü ñqï~. z≥s¡T¢ @˝≤+{Ï e‹Ô&çøÏ ˝ÀqTø±≈£î+&Ü ‘·eT ‘·eT z≥¢qT y˚düTø√Hêïs¡T.

q+~yê&É˝À Çs¡TesêZ\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 11: õ˝≤¢˝À »s¡T>∑T‘·Tqï eT*$&É‘· ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£˝À¢ X¯óÁø£yês¡+ bı+<ä÷s¡T eT+&É\ |ü]~Û˝À>∑\ q+~yê&É˝À Çs¡TesêZ\ eT<Ûä´ dü«\Œ ñÁ~ø£Ô‘· HÓ\ø=+~. {°&û|”, yÓ’mkÕ‡sY d”|” esêZ\ eT<Ûä´ ‘·˝…‹Ôq á $yê<ä+˝À ÄeT<ë\e\dü ìjÓ÷»ø£es¡Z+ {°&û|” nuÛÑ´]ú ø√q s¡$≈£îe÷sY‘√ bÕ≥T eT]ø=+‘· eT+~øÏ dü«\Œ+>± >±j·÷\j·÷´sTT. yÓ+≥H˚ yê]ì lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì ]yéT‡ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#·>± $yê<ëìøÏ ø±s¡DyÓTÆq yÓ’mkÕ‡sY d”|” nuÛÑ´s¡Tú\qT q\T>∑T]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. n˝≤π> õ˝≤¢˝Àì düs¡TãTõ®* eT+&É\+ |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+ |ü⁄s¡+˝À b˛*+>¥ πø+Á<ä+ e<ä› z≥s¡¢≈£î &ÉãT“qT |ü+#·T‘·Tqï Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\qT b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T.

Á|üXÊ+‘·+>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï b˛*+>¥ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 11: õ˝≤¢˝À X¯óÁø£yês¡+ eT*$&É‘· »s¡T>∑T‘·Tqï ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\ b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+>± ø=qkÕ>∑T‘√+~. Á|üdüTÔ‘ ◊<äT ìjÓ÷»esêZ\ |ü]~Û˝À 20 eT+&É˝≤\≈£î C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” kÕúHê\≈£î mìïø£\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î eT<Ûë´Vü≤ï+ es¡≈£î 40 XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’q≥Tº n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

12 qT+∫ |æ+#Û·q¢ |ü+|æD° Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11: e÷]à HÓ\≈£î dü+ã+~Û+∫ |æ+#Û·q¢qT á HÓ\ 12qT+∫ 19e ‘˚B es¡≈£î |ü+|æD° #˚düTÔqï≥Tº ø£˝…ø£ºsY Á|ü<äT´eTï ‘Ó*bÕs¡T. kÕe÷õø£ uÛÑÁ<ä‘· |æ+#Û·q¢ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä eè<ëΔ|ü´, $ø£˝≤+>∑T\T, $‘·+‘·Te⁄\T, #˚H˚‘·, ‘·~‘·s¡yê{Ïì |ü+|æD° #˚kÕÔeTHêïs¡T. ù|s=ÿqï ‘˚B˝À¢ |ü+|æD° πø+Á<ë\≈£î yÓ[¢ &ÉãT“\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T.

¬s+&ÉT sêÁcÕº˝À¢ m˙‡|” b˛{° d”e÷+Á<Ûä ø£$T{°ì Á|üø£{Ï+∫q sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡$ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11 : H˚wüq*düTº ø±+Á¬>dt bÕغ (m˙‡|”) ¬s+&ÉT sêÁcÕº˝À¢ b˛{° #˚düTÔqï≥Tº Ä bÕغ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT _. s¡$ ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ k˛e÷õ>∑÷&É Áô|dtø£¢uŸ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üC≤ düeTdü´˝Ò e÷ mC…+&Ü, y˚Tìô|òk˛º nì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T≈£î e÷ bÕغ n~ÛH˚‘· X¯s¡<é|üyêsY |üP]Ô kÕúsTT eT<䛑·T, dü+|üPs¡í düVü≤ø±sê\T n+~+#ês¡ì, n+<äT≈£î ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ‘·s¡|òü⁄q ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. n<Ûä´≈£åî&ç>± yêdüT<˚eHêj·TT&ÉT, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± lìyêdüT\T Hêj·TT &ÉT, ø√XÊ~Ûø±]>± eTùV≤XŸ\qT Á|üø£{Ï+#ês¡T. á düe÷y ˚X¯+˝À bÕغ H˚‘·\T »j·Tdæ+Vü≤#ê], düTπs+<äsY>ö&é bÕ˝§ZHêïs¡T.

myéT.|æ.{Ï.dæ \≈£î, 6 C…&é.|æ.{Ï.dæ \≈£î X¯óÁø£yês¡+ mìïø£\T »]>±sTT. ø=ìï#√≥¢ bı*+>¥ ì*|æy˚XÊs¡T. $T>∑‘ê nìï#√≥¢ z≥s¡T¢ n‘·´~Ûø£+>± z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêï yê\¢˝À eTVæ≤fi≤ z≥s¡T¢ m≈£îÿe XÊ‘·+ eT+~ ñHêïs¡T. >∑‘·+˝À mqï&ÉT ˝Òì $<Ûä+>± z≥s¡T¢ á mìïø£˝À¢ z≥T $ìjÓ÷–+ #·T≈£îHêïs¡T. Äs¡T eT+&É˝˝≤˝À {Ï&ç|æ, y˚ø±bÕ bÕغ eT<Ûä´ ‹Áe+>± bı{Ï »]–+~. myéT.|æ.{Ï.dæ kÕúHê˝À¢ Çs¡T bÕغ˝À¢ ˇø£{Ï, ¬s+&ÉT $TqVü≤ düe÷q+>±H˚ ¬>\T#·T≈£îH˚ |ü]dæú‹ H˚\ø=+~.

kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ 60 Hê$TH˚wüq¢ ‹s¡düÿè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11 : kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± ˝Àø˘düuÛÑ, XÊdüqdüuÛÑ kÕúHê\≈£î y˚dæq nuÛÑ´s¡Tú\ Hê$TH wüq¢ |ü]o\q˝À XÊdüqdüuÛÑ≈£î 58 <äs¡U≤düTÔ\qT ‹s¡düÿ]+#·>±, ˝Àø˘düuÛÑ≈£î ¬s+ &ÉT Hê$TH˚wüq¢qT ‹s¡düÿ]+#ês¡T. ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHêìøÏ 11eT+ ~ nuÛÑ´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ\T #˚j·T>±, õ˝≤¢˝ÀH˚ 10XÊdüqdüuÛÑ ìjÓ÷ »ø£esêZ\≈£î 183eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T, 337 Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚XÊs¡T Hê$TH˚wüq¢ |ü]o\q nq+‘·s¡+ $$<Ûä ø±s¡D≤\ e\¢ 58eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\ Hê$TH˚wüq¢ ‹s¡düÿs¡D≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. Ä~˝≤u≤<é ìjÓ÷ø£es¡Z+˝À Hê\T>∑T Hê$TH˚wüqT¢ ‹s¡düÿs¡D≈£î >∑T]ø±>±, dæs¡÷Œs¡T˝À 2, #Óq÷ïs¡T˝À 7, u…\¢+|ü*¢˝À 3,eT+∫ sê´\˝À 11, ndæbòÕu≤<é˝À 5, ø±Hê|üPsY˝À 14, uÀ‘Y˝À4, eTT<∏√˝Ÿ˝À 3 Hê$TH˚wüq¢qT n~Ûø±s¡T\T ‹s¡düÿ]+#ês¡T. Hê$T H˚wüq¢ |ü]o\q |üs¡«+ |üP]Ô ø±e&É+‘√ X¯ìyês¡+ Hê$TH˚wüq¢ ñ|üdü+Vü≤s¡D ñ+≥T+~. ø±>±, kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ {Ϭø≥T¢ Ä•+∫yê]øÏ |ü\T sê»ø°j·TbÕغ\T {Ϭø≥T¢ Çe«ø£b˛e&É+ #ê ˝≤eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T dü«‘·+Á‘·+>± b˛{°#˚ùd+<äT≈£î Hê$TH˚w üHé \T <ëK\T #˚XÊs¡T. yê]ì ñ|ü+düVü≤]+#˚+<äT≈£î |ü\T bÕغ\ Hêj·T≈£î\T s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T @ $<Ûä+>±HÓ’Hê yê]ì ãT»®–+ ∫ b˛{°qT+∫ ‘·|æŒ+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ‹s¡T>∑Tu≤≥T nuÛÑ´s¡Tú\T>± s¡+>∑+˝À ñ+&É&É+ e\¢ bÕغ |üs¡+>± b˛{° #˚ùd yê] z≥T¢ N\T‘êj·TH˚ ñ<˚›X¯´+‘√ yê]ì eT∫äø£ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\qT eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. mìïø£\ nq+‘·s¡+ bÕغ |üs¡+>±, ø±s=ŒπswüHé˝À |ü<äe⁄\T ø£*ŒkÕÔeTì Vü‰MT ÇdüTÔHêïs¡T. X¯ìyês¡+ Hê$TH˚wüqT¢ ñ|üdü+ Vü≤s¡D ñ+&É&É+‘√ ‹s¡T>∑Tu≤≥T nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT Hê$TH˚wüq¢ qT ñ|üdü+Vü≤]+#˚˝≤ ˇ‹Ô&ç ‘ÓdüTÔHêïs¡T.

z≥T Vü≤≈£îÿô|’ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£e÷\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11: Á|ü‹ ˇø£ z≥s¡T mìïø£˝À¢ z≥T y˚ùd $<Ûä+>± õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤düTÔ+ ~. HÓ\s√E\T>± Á|ü‹ ˇø£ÿ z≥s¡T mìïø£˝À¢ z≥T y˚ùd $<Ûä+ >± ne>±Vü≤q dü<ädüT‡\T, #Ó’‘·q´ ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü≥º&É+ »]–+~. Á|ü»\≈£î z≥T $\Te ‘Ó*j·TCÒj·T&É+‘√ bÕ≥T kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T z≥T $ìjÓ÷–+#·TH˚ $<Ûä+>±, õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± á HÓ\ 12 qT+&ç ø£fi≤C≤‘· ãè+<ë\‘√ ne>±Vü≤qø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤ºs¡T. ¬s+&ÉT ø£fi≤C≤‘· ãè+<ë\T Á|ü‹s√E Hê\T>∑T eT+&É˝≤\ #=|üq ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. áHÓ\ 12q uÒ˝≤, C…’q‘Y, C…Hêïs¡+, <ä+&˚ |ü*¢ eT+&É˝≤˝À¢ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. 13q ‘·\eT&ÉT>∑T, ‘ê+d”, eT+∫sê´\, \ø£å´s¡ ù|≥˝À, 14q Ä~˝≤ u≤<é, >∑T&çVü≤‘·÷ïsY, C…’|üPsY, #Óq÷ïsY, 15q Ç#√ä&É, ãC≤sYVü≤ ‘·÷ïsY, ‘√≥|ü*¢, y˚eTq|ü*¢ õ˝≤¢˝À ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ø±s¡´Áø£ e÷ìï ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. 16q H˚]&ç >∑T+&É, HÓHÓï\, ;Û$T* eT+&É˝≤ ˝À¢, 17q kÕs¡+>±|üPsY, _˝≤esY|üPsY, eT+<äeTÁ], ø±où|≥eT+ &É˝≤˝À¢ ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. 18q ≈£î+{≤\, ˝ÀπøX¯«s¡+, u…\¢|ü*¢, ‘ê+ &É÷s¡T\˝À,19q u…’Hê‡, ≈£L|æ˝Ÿ, ‹sê´ì, dæs¡÷ŒsY, 20q C…’q÷ s¡T, #Ós¡yÓT], ‘ê+&É÷s¡T, eTT<∏√\˝À ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. 21q ìs¡à˝Ÿ, yê+¬ø&ç, \ø£åàq#ê+<Ûë, ndæbòÕu≤<é eT+&É˝≤˝À¢ 22q e÷eT&É, ø±Hê|üPsY, ¬sã“q, ø±>∑CŸq>∑sY, 23q ñ≥÷ïsY, ø£&Ó+, dæs¡÷ŒsY, ø£e⁄{≤\ eT+&É˝≤˝À¢ 24q Ç+Á<äyÓ*¢, u…p´s¡T, Hês¡÷ïsY, C…Vü≤ >±e÷ eT+&É˝≤˝À¢ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü&É‘ês¡T.

düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#˚es¡≈£î z≥T yÓj·T´+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11: ‘·eT Á>±eT düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·˝Ò <äì ìs¡dædü÷Ô X¯óÁø£yês¡+ »s¡T>∑T‘·Tqï ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\qT ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. C…’q‘Y eT+&É\+˝Àì ø±+bÕø˘ Á>±eT Á|ü+#êj·Tr |ü]~Û˝Àì <äT|üŒ˝Ÿ>±yéT Á|ü»\T C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\qT ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ eT÷&ÉT øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À, õ˝≤¢ πø+Á<ëìøÏ 18 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñqï ‘·eT Á>±eT+˝Àì düeTdü´\T mH√ï dü+e‘·‡sê \T>± |ü]cÕÿs¡+ ø±≈£î+&Ü ñqï ø±s¡D+>± Á>±eTdüTú\+<äs¡÷ @ø£ Á^e+>± mìïø£\qT ãVæ≤wüÿ]+#ê\ì Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q \ø£åàDY, nì˝Ÿ, $H√<é\T ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eT qT+∫ eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ s√&ÉT¶ kÂø£s¡´+ ˝Òø£b˛e&É+ Á>±eT+˝À n+‘·s¡Z‘· s√&ÉT¢ Á&Ó’H˚J\T, eTs¡T>∑T<=&É¢ ìsêàD+ »s¡>∑q+<äTHê Á>±eTdüTú\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. z≥¢ ø√dü+ Hêj·T≈£î\T Á|ü‘·j·T ‹ïdüTÔHêïπs ‘·|üŒ ‘·eT düeTdü´\T e÷Á‘·+ |ü]cÕÿs¡+ ø±e&É+ ˝Ò<äì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. #ê˝≤ kÕs¡T¢ ‘·eT Á>±eT düeTdü´\ô|’ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>±ìøÏ, |ü\T bÕغ Hêj·T≈£î\≈£î $qï$+∫Hê Á|üjÓ÷»q+ ˝Ò≈£î+&Üb˛sTT+<äì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T. ø£˙dü+ mìïø£\qT ãVæ≤wüÿ]ùdÔ ‘·eT düeTdü´ \T |ü]cÕÿs¡eTe⁄‘êj·Tqï Ä˝À#·q\‘√ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£î HêïeTHêïs¡T. sêqTqï s√E˝À¢ düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø±ø£b˛‘˚ Ç<˚ $<Ûä+>± mìïø£\qT ãVæ≤wüÿ]kÕÔeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á Á>±eT+˝À 300 eT+~ z≥s¡T¢ ñHêïs¡T.

u≤ãT e÷≥\T Á|ü»\T qeTàs¡T: u≤\XÖ]

õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± b˛*+>¥ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, @Á|æ˝Ÿ 11: sê»ø°j·TbÕغ\ uÛÑ$‘·yê´ìøÏ sêqTqï nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+≥T mìïø£˝À¢ ^≥TsêsTT>± ì*#˚ C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d”\ mìïø£\T õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± X¯ó Áø£yês¡+Hê&ÉT ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. yÓTT<ä{Ï $&É‘· mìïø£\T 6 e‘˚Bq eTT–dæq $wüj·T+ >∑Ts¡TÔ+&˚ ñ+≥T+~. ¬s+&√ $&É‘· mìïø£\T X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 7>∑+≥\πø ÁbÕs¡+uÛÑ+ø±>±, yÓTT<ä{Ï >∑+≥˝ÀH˚ uÛ≤Ø>± b˛*+>¥πø+Á<ë\ e<ä› »q+ u≤s¡T\T rsês¡T. dü÷fi¯Sfls¡Tù|≥eT+&É\+˝À yÓ÷$T&ç Á>±eT+ e<ä› z≥s¡¢≈£î &ÉãT“qT |ü+|æD° #˚düTÔqï yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” H˚‘· ≈£îe÷s¡kÕ«$T nH˚ e´øÏÔì b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. n˝≤π> >∑÷&ÉTs¡T &ç$»Hé˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ z≥s¡¢qT Á|ü˝ÀuÛÑô|fÒº+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔqï $$<Ûä bÕغ\ H˚‘·\qT ≈£L&Ü

b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tdü÷Ô ñ+~. Ç~˝≤ ñ+&É>±, mìïø£\qT düeTs¡›e+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ uÛ≤Ø @sêŒ≥T¢ #˚dæ+~. HÓ\÷¢ s¡T õ˝≤¢˝Àì ¬s+&√ $&É‘· mìïø£\ »s¡T>∑T ‘·Tqï 25eT+&É˝≤˝À¢ 25 C…&ûŒ{°d”\ ≈£î, 311 m+|”{°d”\≈£î 7,83,654 eT+~ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. ¬s+&√ $&É‘· b˛*+>¥≈£î >±qT 1,062 b˛*+>¥ ùdºwüq¢qT 806ÁbÕ+‘ê\˝À @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Hê>∑T\|ü*¢ lø±+‘Y ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\qT |üs¡´y˚øÏå+#˚+<äT≈£î 1,172eT+~ Á|æôd’&ç+>¥ n~Ûø±s¡T\qT, 472eT+~ dæã“+ ~ì 56 CÀHé\˝À @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ md”Œ qeB|t dæ+>¥ Áπ>yê˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 25eT+&É˝≤˝À¢ 216 düeTkÕ´ ‘·àø£ ÁbÕ+‘ê\T >∑T]Ô+#êeTì M{Ï˝À uÛ≤Ø>± b˛©düT ã\>± \T ìj·T$T+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. b˛*+>¥

ôd+≥s¡¢˝À @<Ó’Hê nÁø£e÷\T »]–‘˚ ‘·ø£åD+ düŒ+~+#˚+<ä≈£î >±qT 64 yÓuŸ ø±dæº+>¥ ¬øyÓTsê\T, 117 M&çjÓ÷ ¬øyÓTsê\qT @sêŒ≥T #˚j·T>±, 174 yÓTÆÁø√ nã®s¡«s¡¢ <ë«sê m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT düe÷#êsêìï ùdø£]düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>±, yÓTT<ä{Ï <äX¯ C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£˝À¢ e÷~]>±H˚ ¬s+&√ <äX¯ mìïø£˝À¢ ≈£L&Ü ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dtbÕغ Á|ü<Ûëq+>± b˛{° |ü&ÉT‘·T+&É>±, n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt e÷Á‘·+ mìïø£˝À¢ yÓqTø£ã&ç ñ+~. Ä bÕغ yÓTT‘·Ô+ 311 m+|”{°d”\≈£î >±qT πøe\+ 148 d”≥¢≈£î e÷Á‘·y˚T b˛{° #˚k˛Ô+~. {Ï&ç|æqT 293 m+|”{°d” kÕúHê\≈£î b˛{° #˚düTÔ+&É>±, yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” 303kÕúHê ˝À¢ b˛{°˝À ñ+~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ bı‘·TÔ‘√ _C…|æ 17 m+|”{°d” kÕúHê˝À¢ mìïø£\ ã]˝À ì*∫+~.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 11: Á|ü‹|üø£å H˚‘· #·+Á<äu≤ãT e÷≥\T q$Tà eTs√kÕ] yÓ÷düb˛j˚T+<äT≈£î Á|ü»\T dæ<äΔ+>± ˝Òs¡ì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]ú e\¢uÛÑH˚ì u≤\XÖ] nHêïs¡T. 2009 mìïø£˝À¢ Ä#·s¡D≈£î kÕ<Ûä´+ø±ì Vü‰MT\T Ç∫Ãq #·+Á<äu≤ãT Ç|ü⁄Œ&ÉT yê{Ï }ôd‘·Ôø£+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. eTTK´+>± q>∑<äT ã~© |ü<∏äø£+ >∑T]+∫ #·+Á<äu≤ãT Á|ü»\≈£î düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘ÓHê*˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À u≤\XÖ] e÷{≤¢&ÉT‘·÷, sêh $uÛÑ»q≈£î ø±s¡≈£î&Ó’q #·+Á<äu≤ãT d”e÷+Á<ÛäqT |ü⁄q]ï]àkÕÔeTì #Ó|üŒ&É+ Vü‰kÕŒdüŒ<ä+>± ñ+<äHêïs¡T. u≤ãT ˝ÒK Ç∫à $uÛÑ»q≈£î düVü≤ø£]+∫ ñ+&Éø£b˛‘˚ |ü⁄q]ïsêàD+ nedüs¡+ @eTT≥T+<äì Á|ü•ï+#ês¡T. $uÛÑ»q $wüj·T+˝À #·+Á<äu≤ãTqT Á|ü»\T ì\Bj·÷*‡s¡ nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. n<˚eT+fÒ bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\qT bı>∑T#˚dæ ãdüT‡j·÷Á‘· ù|s¡T‘√ Á|ü#êsêìøÏ |ü+bÕ] $eT]Ù+#ês¡T. ù|<ä\qT yÓ÷dü+ #˚j·T&Éy˚T #·+Á<äu≤ãT HÓ’»eTHêïs¡T. yÓ’mdt eTs¡D≤q+‘·s¡+ sêh+˝À ¬s’‘·T\ >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<ÛäT&˚ ˝Ò&ÉHêïs¡T. $$<Ûä n_Ûeè~Δ |üqT\T ì*∫b˛j·÷j·Tì nHêïs¡T. |ü⁄*∫+‘·\ ÁbÕC…≈£îº <ë«sê &Ó˝≤¢ ¬s’‘·T\≈£î yÓ’mdt y˚T\T #˚XÊs¡ì nHêïs¡T. »>∑Hé dæm+ ø±>±H˚ Ä<ÛäT˙ø£s¡D |üqT\T |üP]#˚kÕÔeTì nHêïs¡T. yÓ’ø±bÕ >ös¡e n<Ûä´≈£åîsê\T $»j·TeTà 12q ‘ÓHê*˝À mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À $»j·T\øÏåà Á|üdü+–kÕÔs¡T.

12 04 14  
12 04 14  
Advertisement