Page 4

X¯ìyês¡+ 12, @Á|æ˝Ÿ 2014

ˇø£|ü⁄Œ&ÉT {§jÓ÷{≤ n+fÒ ø±s¡T. ø±s¡T n+fÒ {§jÓ÷{≤. ø±˙ HêD´‘ê|üs¡yÓTÆq düeTdü´\T Ç|ü⁄Œ&û C≤|ü˙dt Ä{ÀyÓTTu…’˝Ÿ ø£+ô|˙ì ∫ø±≈£î ô|fÒºdüTÔHêïsTT. HêD´‘ê|üs¡yÓTÆq düeTdü´\ e\¢ Ç|ü⁄Œ&û ø£+ô|˙ Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± ñqï 63.9 \ø£å\ yêVü≤Hê\qT yÓq≈£îÿ s¡|æŒ+#˚k˛Ô+~. Ç+»Hé kÕºs¡ºs¡¢˝Àì düeTdü´\ e\¢ n–ïÁ|üe÷<ë\T, j·÷øχ&Ó+≥¢ e\¢ ÄsY @ M 4, ø£s√˝≤, j·÷]dt, e÷Á{Ïø˘‡, ôV’≤˝≤+&ÉsY e+{Ï yÓ÷&É˝Ÿ‡ düVü‰ yÓTT‘·Ô+ 27 yÓ÷&É˝Ÿ‡ qT yÓqøÏÿ s¡|æŒk˛Ô+~. $+&é w”˝Ÿ¶ yÓ’|üsY yÓ÷{≤sY‡, d”º]+>¥ ø±\yéT Áu≤¬ø{Ÿ‡, Ç+»Hé kÕºs¡ºs¡T¢, msTTsY u≤–‡ÿ ø£HÓø˘º nsTTq πøãT˝Ÿ‡ e\¢

düeTdü´\ {§jÓ÷{≤ düeTdü´\T edüTÔHêïsTT. msTTsY u≤´>¥‡ düeTdü´\ e\¢ 35 \ø£å\ yêVü≤Hê\T, d”{Ÿ ¬ssTT˝Ÿ‡ düeTdü´\ e\¢ 16.7 \ø£å\ yêVü≤Hê\qT yÓqøÏÿ s¡|æŒk˛Ô+~. ø=~› s√E\ ÁøÏ‘·y˚T C…qs¡˝Ÿ yÓ÷{≤sY‡ dü+düú Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± Ç–ïwüHé dæ«#·Ã düeTdü´ e\¢ 26 \ø£å\ yêVü≤Hê\qT yÓqøÏÿ s¡|æŒ+∫+~. yÓTT‘·Ô+ $÷<ä Ä{À s¡+>∑+ nwüºø£cÕº˝À¢ ñ+~.

ñÁ¬øsTTHéô|’ ø£‘·TÔ\T <ä÷düTÔqï $<˚o X¯≈£îÔ\T ìs¡+≈£îX¯ ñHêà<ä+ |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ˝ÀH˚ ø±<äT, <˚X¯+˝À mø£ÿ&Ü ø£˙ $˙ ms¡T >∑ìÅ>±“¤¤+‹ø£s¡ #·]Á‘·qT ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt n~ÛH˚‘· eTeT‘ê u…qØ® düèwæºdüTÔHêïs¡T. ø°\ø£yÓTÆq á mìïø£\ y˚fi¯ sêÅcÕºìï sêC≤´ +>∑ dü+øå√uÛÑ+˝ÀøÏ q&ç|æ+#·&ÜìøÏ ÄyÓT dæ<äΔeTj·÷´s¡T. |üP]Ô>± ˙‹u≤Vü≤´yÓTÆq ø±s¡D≤\‘√ ÄyÓT @ø£+>± mìïø£\ ø£$TwüHé‘√H˚ qTyê« H˚Hê nqï kÕúsTT˝À |òüTs¡¸D≈£î ~>±s¡T. ÄyÓT yÓTT+ &ç‘·q+, ã+&É‘·q+ Ç˝≤π> ø=qkÕ–‘˚ |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ˝À ø=ìï #√≥¢ ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£˝Ò yêsTT<ë |ü&˚ nkÕ<Ûës¡D |ü]dæú‹ <ë|ü⁄]+#˚˝≤ sêC≤´+>∑ã<äΔ n~Ûø±sê\‘√ mìïø£\qT ìs¡«Væ≤ +#˚ mìïø£\ ø£$TwüHé n~Ûø±s¡ |ü]~Ûì dü«‘·+Á‘· uÛ≤s¡‘· mìïø£\ #·]Á‘·˝À Ç+‘·es¡≈£L @ Á|üuÛÑT‘·«eT÷, @ Á|ü<Ûë˙, @ eTTK´ eT+Ár Á|ü•ï+#·˝Ò<äT. |òü*‘·+>± mìïø£˝Ò yêsTT<ë |ü&É‘êj·÷ nì|æ+#˚ dæú‹ es¡≈£î q&ç|æ+#·˝Ò<äT. Ç|ü⁄Œ&Ü yÓ’|üØ‘ê´ìï eT eT‘ê u…qØ® düèwæºdüTÔHêïs¡T. sêh+˝À mìïø£\T ùd«#·Ã¤>±, kÕ| ò”>± »s¡>∑eH˚ yê‘êes¡D≤ìï Ç|üŒ{Ïπø ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt düèwæº+∫+~. eTeT‘· @\Tã&ç˝À eTVæ≤fi¯\ô|’ $#·Ã\$&ç>± » s¡T>∑T‘·Tqï <ë&ÉT\T, n‘ê´#êsê\‘√ XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\T m|ü⁄Œ&√ n&ÉT>∑+{Ïb˛j·÷sTT. Ç|ü⁄Œ&ÉT mìïø£\ y˚fi¯ Á|ü‹|üø£å ø±s¡´ø £s¡Ô\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï <ë&ÉT\T, Vü≤‘·´\T, Vü≤‘ê´ Á|üj·T‘êï\T, ø±sê´\j·T <äVü≤Hê\T, ‘·|ü⁄Œ&ÉT πødüT\ ãHêsTT+|ü⁄ yÓTT<ä˝…’q #·s¡´\‘√ XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ düeTdü´ eT]+‘· $wüeT s¡÷|ü+ <Ûä] +∫+~. eTTK´eT+Á‹ düVü‰ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ Á|ües¡ÔHê ìj·Te÷ e[ì ñ\¢+|òæT+#·&É+ ì‘·´ø£è‘·´yÓTÆ+~. eTeT‘· bÕ\q˝À mìïø£\ ìs¡«Vü≤D m˝≤ ñ+≥T+<√ Ç{°e* |ü+#êj·Tr mìï ø£˝Ò ìs¡›«+<ä«+>± ìs¡÷|æ+#êsTT. Ä mìïø£\T Á|ü‹ <äX¯˝Àq÷ Væ≤+kÕ‘·àø£+ nj·÷´sTT. mìï¬ø’q nsTT<äT>∑Ts¡T nuÛÑ´s¡Tú\T Vü≤‘·´≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. düs¡«Á‘ê uÛÑj·÷qø£ yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~. yêeT|üø£å dü+|òüT≥q‘√ düVü‰ $$<Ûä bÕغ\ qT+∫ yÓ\T¢yÓ‹Ôq |òæsê´<äT\‘√ mìïø£\ ø£$TwüHé dü«j·T+>± sêÅcÕºìï dü+<ä]Ù+∫ |ü]dæú‹ì n+#·Hê y˚dæ+~. ˇø£ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsYqT, nsTT<äT>∑Ts¡T md”Œ\qT ã~© #˚j·T&É+ <ë«sê ø±sê´#·s¡D≈£î ñ|üÁø£$T+∫+~. Ç|ü⁄Œ&Ü #·s¡´H˚ Á|ü•ï+#˚ <äTkÕ‡Vü≤kÕìøÏ eTeT‘ê u…qØ® bÕ\Œ&ܶs¡T. ]|òüØ $÷<˚ sêfi¯ó¢ y˚ùd n\Œ‘ê«˙ï, u≤<Ûä´‘êsêVæ≤‘ê´˙ï #ê≥T≈£îHêïs¡T. mìïø£\ ø£$TwüHéqT ñ<˚›•+∫ ÄyÓT #˚dæq Äs√|üD\qT, $eTs¡Ù\qT >∑eTìùdÔ ÄyÓT e÷qdæø£ Äs√>∑´+ô|’H˚ me]¬ø’Hê dü+<˚Vü‰\T ã\|ü &É‘êsTT. yêeT|üø£å dü+|òüT≥q‘√, Ç‘·s¡ Á|ü‹|üøå±\‘√ ø£\dæ mìïø£\ ø£$TwüHé ‘·q≈£î e´‹πsø£+>± ≈£îÁ≥|üqTï ‘√+<äHêïs¡T. mìïø£\qT ¬s+&ÉT e÷kÕ\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤+#·&Éy˚T ø±+Á¬>dt, ‘·~‘·s¡ bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#·&Üìø£qï $|üØ‘· yê´K´‘√ ø£$TwüHé ìC≤sTTrô|’H˚ ã+&É y˚XÊs¡T. XÊ+‹u ÛÑÁ<ä‘·\˝À ø£$TwüHé CÀø£´+ #˚düT≈£î+fÒ ñ‘·ŒqïeTj˚T´ ªn\¢ø£ ˝À¢\ dæú‹μøÏ ‘êqT u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#·qì u…~]+#ês¡T. n+fÒ, n\¢ø£˝À¢\ dæú‹ì ‘êeTT düèwæºkÕÔeTì #Ó|üŒø£H˚ #Ó|üŒ&Éy˚T. yêdüÔyêìøÏ »s¡T>∑T‘·Tqï<˚ n~. mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É uÛÑjÓ÷~«>∑ yê‘êes¡D≤ìï ø£*Œ+∫ mìïø£\ |òü*‘êìï ‘·eT≈£î nqT≈£L \+>± e÷s¡TÃ≈£îH˚ eP´Vü‰ìøÏ mìïø£\ ø£$TwüHé n&ÉT¶‘·>∑T \T‘·Tqï~ ø£qTø£H˚ á nø±+&É‘ê+&ÉyêìøÏ ã]‘Ó–+#ês¡qï~ düŒwüº+. ‘êqT eTTK´eT+Á‹>± ñ+&É>± @ ˇø£ÿ n~Ûø±]˙ ã~© ø±ìe«qq&É+, $÷s¡T @+ #˚düT≈£î+{≤s√ #˚düTø√+&Éì düyê\T $düs¡&É+, $÷πs eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ì rdüTø√+&Éì nq&É+ sêC≤´+>∑ Á|ü‹|ü‹Ô >∑\ dü+düú\ |ü≥¢, $\Te\ |ü≥¢ eTeT‘ê u…qØ®øÏ @bÕ{Ï >∑T], >ös¡e+ ñHêïjÓ÷ q>∑+>± ãj·T≥ô|&ÉT‘·THêïsTT. áyÓTqT Á|üC≤kÕ«eT´ |ü]s¡ø£å≈£îsê*>± Á|üX¯+dæ+#˚yê]øÏ~ ø£qT$|ü⁄Œ. mìïø£\ ‘˚B\T Á|üø£{Ï+∫q ‘·sê«‘· bÂs¡, b˛©dt j·T+Á‘ê+>±\T ¬s+&É÷ mìïø£\ ø£$TwüHé n~Ûø±s¡ |ü]~Û˝ÀøÏ ekÕÔj·T˙, n~Ûø±s¡T\qT ã~© #˚j·T&Üìø°, nedüs¡yÓTÆ‘˚ düôdŒ +&é #˚j·T&Üìø° yê]øÏ n~Ûø±s¡+ ñ+≥T+<äH˚ dü+>∑‹ ø=‘·Ô>± mìïø£\ ã]˝ÀøÏ ~π>yê]øÏ ôd’‘·+ ‘Ó*dæq Á|üC≤ ÁbÕ‹ì<Ûä´ #·≥º ìπs›X¯+. n+‘· sê»ø°j·÷qTuÛÑe+ ñqï eTeT‘ê u…qØ® ø£$Tw üHé≈£î >∑\ Ä n~Ûø±sêH˚ï Á|ü•ï+#·&É+ ÄX¯Ãs¡´+ ø£*–+#· ø£e÷q<äT. Bìì ã{Ϻ @ sêC≤´+>∑ã<äΔ ø±sê´#·s¡D, m˝≤+{Ï sêC≤´+>∑ dü+düú\÷, Á|üC≤kÕ«$Tø£ $~Û$<ÛëHê\T #=s¡&ÜìøÏ M\T˝Ò≈£î+&Ü sêÅcÕºìï ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\ Áô|’y˚{Ÿ C≤^sY>± Ç|üŒ{Ïπø e÷]à y˚XÊs¡˙, ˇø£ uÛÑjÓ÷‘ꌑ· yê‘êes¡D+˝À @ø£|üø£å+>± mìïø£\T »]|æ+∫ |òü*‘ê\qT ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± eT\#·T ≈£îH˚ |ü<∏äø£+ s¡∫+#·T≈£îHêïs¡˙ ns¡úeTe⁄‘·Tqï~. eTTK´yÓTÆq mìïø£\ $<ÛäT˝À¢ mìïø£\ ø£$TwüHé≈£î @ $<Ûä+>±q÷ »yêãT<ëØ ø±˝Òì ]f…’¬s’q ñ<√´>∑T\qT, ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´>∑T\qT, e\+{°s¡¢qT ìj·T$TdüTÔqï≥Tº eTeT‘· Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ edüTÔqï Äs√|üD Ç+<äT≈£î ˇø£ ‹s¡T>∑T˝Òì kÕø£å´+. mìïø£\ ø£$TwüHé nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü õ˝≤¢\˝Àì Äj·÷ Áø°&Ü dü+düú\≈£î, Áø°&Üø±s¡T\≈£î \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ |ü+<˚sêìøÏ bÕ\Œ&É&ÉeT÷, <ëìì ø£$TwüHé Á|ü•ï+#·&ÉeT÷ ø£$TwüHé ñìøÏ |ü≥¢ ndüVü≤HêìøÏ eTs√ nÁ|üø£ {Ï‘· ø±s¡D+. &Óu…’“ <äX¯ø£+ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À yêeT|üø£å dü+|òüT ≥q qT <Óã“rj·T&ÜìøÏ πø+Á<ä+˝Àì Hê{Ï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ |ü•Ã eT u…+>±˝Ÿ˝À ôd’Hê´ìï yÓ÷Vü≤]+∫ mìïø£\T »]|æ+∫q dü+>∑‹ Çø£ÿ&É >∑Ts¡TÔø=düTÔqï~. ø±ø£b˛‘˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT »s¡T>∑T‘·Tqï~ ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt≈£î #Ó+~q Áô|’y˚{Ÿ ôd’q´+ yÓ÷Vü≤]+|ü⁄. á |ü]D≤e÷\ yÓ\T>∑T˝À yêeT|üø£å dü+|òüT≥q Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ Ms¡T #˚dü÷Ô e∫Ãq ]–Z+>¥ Äs√|üD m+‘· ã÷≥ø£yÓ÷ ≈£L&Ü ns¡úeT e⁄‘·T+~. eT÷&ÉT <äXÊu≤›\≈£î ô|’ã&çq yêeT|üø£å n$∫äqï bÕ\q˝À mìïø£\ ø£$TwüHé≈£î, Á|üuÛÑT‘ê«ìø° Ç˝≤+{Ï |òüTs¡¸D m|ü⁄Œ&É÷ ‘·˝…‘·Ô˝Ò<äqï ì+&ÉT ì»y˚T eT÷&˚fi¯¢ eTeT‘· bÕ\ q≈£L, yêeT|üø£å bÕ\q≈£L eT<Ûä´qTqï n+‘·sêìï düŒwüº+#˚düTÔqï~. ø£$TwüHé |ü≥¢ eTeT‘· $eTs¡Ù\T e÷qTø√ø£b˛sTTHê <ëì Ä<˚XÊ\≈£î ‘·\e+#ê\ì ÄK]¬ø’Hê n+^ø£]+#·&É+ nìyês¡´ |ü]D≤eT+.

ñÁ¬øsTTHé dü+øå√uÛÑ+ $wüj·T+˝À |üs¡düŒs¡+ ø£‘·TÔ\T <ä÷düT≈£î+≥Tqï Çs¡T |üøå±\T #·s¡Ã\≈£î e÷Á‘·+ ‘·\T|ü⁄\T ‘Ó]#˚ ñ+#ês¡T. ñÁ¬øsTTHé ˝À ‘·eT ‘·eT Á|üjÓ÷»Hê\qT |òüTs¡¸D\T ˝Ò≈£î+&Ü dü+s¡øÏå+#·Tø√e&Éy˚T \ø£å´+>± nyÓT]ø±, Ç.j·TT, ñÁ¬øsTTHé, s¡cÕ´\T düe÷y˚X¯+ ne⁄‘·THêïsTT. Ç+<äT˝À ñÁ¬øsTTHé bÕÁ‘· HêeTe÷Á‘·+. ñÁ¬øsTTHé bÕ\qqT Á|üdüTÔ‘·+ n<äT|ü⁄˝À ñ+#·T≈£îqï~ Ç.j·TT, nyÓT]ø±˝Ò ø£qTø£ Ä y˚Ts¡≈£î |ü•ÃeT kÕÁe÷»´yê<äT\≈£î kÕqT≈£L\‘· @s¡Œ&ç ñ+~. nsTT‘˚ ñÁ¬øsTTHé ‘·÷s¡TŒ, <äøÏåD sêÅcÕº˝À¢ s¡cÕ´ uÛ≤wü e÷{≤¢&˚ Á|ü»\T XÊ+‹j·TT‘·+>± ˝Òs¡T. eT÷&ÉT sêÅcÕº˝À¢ Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·÷\qT ÄÁø£$T+#·T≈£îqï s¡cÕ´ nqT≈£L\ Ä+<√fi¯qø±s¡T\T ‘·eT≈£î ñÁ¬øsTTHé πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç eT]+‘· dü«‘·+Á‘·+ ø±yê\ì &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. ‘·eT ø√]ø£ HÓs¡y˚s¡ø£b˛‘˚ ]|òü¬s+&É+ »]|æ ñÁ¬øsTTHé qT+&ç $&çb˛e&ÜìøÏ ≈£L&Ü dæ<äΔy˚T nì yês¡T Á|üø£{Ï+#ês¡T. á $<Ûä+>± ñÁ¬øsTTHé ‘·÷s¡TŒ, <äøÏåD ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\ Ä+<√fi¯q\ ø±s¡D+>± s¡cÕ´≈£î ≈£L&Ü kÕqT≈£L\ |ü]dæΔ‹ @s¡Œ&ç ñ+~. á ¬s+&ÉT kÕqT≈£L\‘·\ |ü⁄Hê~>± Ç.j·TT, nyÓT]ø± \T ˇø£yÓ’|ü⁄, s¡cÕ´ eTs=ø£yÓ’|ü⁄ ≈£Ls=Ãì C…˙yê˝À #·s¡Ã\T »s¡|ü&ÜìøÏ s¡+>∑+ dæ<äΔ+ nsTT+~. ñÁ¬øsTTHé dü+øå√uÛÑ+ eTT–j·T&ÜìøÏ C…˙yê düe÷y˚XÊìï ñ<˚›•+#êeTì Ç.j·TT Á|ü‹ì<ÛäT\qT ñ≥+øÏdü÷Ô sêsTT≥sY‡ yêsêÔ dü+düΔ ‘Ó*|æ+~. nsTT‘˚ düe÷y˚XÊìøÏ ìπs›•+∫q mC…+&Üô|’ ‘·eT≈£î eT]ìï $esê\T Çyê«\ì s¡cÕ´ ø√s¡T‘√+~. nq>± mC…+&Üô|’ $esê\T Çe«≈£î+&ÜH˚ s¡cÕ´qT düe÷y˚XÊìøÏ |æ*#ês¡ì ns¡Δ+ ne⁄‘√+~. á $<Ûä+>± @ø£|üø£å+>± @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+ e\¢ |òü*‘·+ ñ+≥T+<ë nqï~ nqTe÷qy˚T. s¡cÕ´ ˇø£ |üø£ÿ ‘·eT≈£î eT]ìï $esê\T n&ÉT>∑T‘·Tqï|üŒ{Ïø° eTs√ |üø£ÿ düe÷y˚X¯+ ø√dü+ eTT+<äT≈£î kÕ–b˛‘·THêïeTì Ç.j·TT Á|ü‹ì<ÛäT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. ªª(s¡cÕ´ô|’) eT]ìï Ä+ø£å\T $~Û+#·&ÜìøÏ y˚TeTT dæ<äΔ+. nsTTq|üŒ{Ïø° #·s¡Ã\≈£î ‘·\T|ü⁄\T ‘Ó]∫ ñ+#·&É+ ≈£L&Ü nedüs¡+μμ nì Ç.j·TT Á|ü‹ì<ÛäT\T #ÓbÕŒs¡ì sêsTT≥sY‡ ‘Ó*|æ+~. C…˙yê˝À »]π> #·s¡Ã\T ñÁ¬øsTTHé ˝Àì $$<Ûä |üøå±\ eT<Ûä´ #·s¡Ã\T »s¡|ü&É+ô|’H˚ πø+ÁBø£]+#ê* ‘·|üŒ #·s¡Ã˝À¢ bÕ˝§ZH˚ <˚XÊ\ eT<Ûä´ <Ó’«bÕøÏåø£ dü+ã+<Ûë\ô|’ ø±<äì s¡cÕ´ $<˚XÊ+>∑ eT+Á‹ ôdØZ ˝≤es√yé, nyÓT]ø± $<˚o eT+Á‹ C≤Hé ¬øÁØøÏ bò˛Hé #˚dæ #Ó|æŒq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø±˙ á n+X¯+˝À Ç.j·TT G nyÓT]ø± eT]j·TT s¡cÕ´\ eT<Ûä´ @

y˚Ts¡≈£î @ø°uÛ≤e+ ñqïB ‘Ó*j·T˝Ò<äT. s¡cÕ´ e÷Á‘·+ ñÁ¬øsTTHé dü+øå√uÛ≤ìï Hê{À düuÛÑ´ <˚XÊ\ eT<Ûä´ ‘·eT Á|üuÛ≤yêìï ø±bÕ&ÉTø√e&ÜìøÏ $ìjÓ÷–düTÔHêïs¡ì á s√E Äs√|æ+∫+~. ñÁ¬øsTTHé $wüj·T+˝À ndü\T ñìøÏ˝À ˝Òì X¯Á‘·Te⁄ ñìøÏ˝À ñqï≥T¢ ÁuÛÑ$T+|üCÒdü÷Ô Hê{À ñìøÏì ø±bÕ&ÉTø√e&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì s¡cÕ´ Äs√|æ+∫+~. ñÁ¬øsTTHé ˝À $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\≈£î dü«j·T+ Á|ü‹|ü‹Ô ˝≤+{Ï eT]ìï n~Ûø±sê\T Çyê«\ì s¡cÕ´ ø√s¡T‘√+~. n˝≤ »s¡>∑q≥¢sTT‘˚ ñÁ¬øsTTHé ˝À Ä+<√fi¯q\qT n<äT|ü⁄ #˚j·T&É+ ø£wüº+ ne⁄‘·T+<äì yê~k˛Ô+~. Ç~ ì»+ ≈£L&Ü. $T‘·yê<ä X¯≈£îÔ\T, qj·÷ HêJ dü+düΔ\T ñÁ¬øsTTHé ˝À Á|üdüTÔ‘·+ n~Ûø±s¡+ #Ó˝≤sTTdüTÔqï yê]˝À ñHêïsTT. n~Ûø±s¡+ #˚õøÏÿ+#·T≈£îqï yÓ+≥H˚ s¡wü´Hé uÛ≤wüqT n~Ûø±s¡ uÛ≤wü>± s¡<äT› #˚dü÷Ô Ms¡T &çÁø° C≤Ø #˚XÊs¡T. Bì‘√ ‘·÷s¡TŒ, <äøÏåD ñÁ¬øsTTHé ÁbÕ+‘ê˝À¢ì s¡wü´Hé uÛ≤wü e÷{≤¢&˚yê]˝À Ä+<√fi¯q yÓTT<ä\sTT+~. $T‘·yê<ä X¯≈£îÔ\T, HêJ

bÕغ\T ‘·eTqT ‘·ìï ‘·>∑˝ÒkÕÔs¡ì yês¡T uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. |òü*‘·+>± \T>±Hé d”ÿ, U≤]ÿyé, <√HÓ‘Y‡ÿ \˝À Ä+<√fi¯q\T rÁe+ nj·÷´sTT. á |ü]dæΔ‹ì kıeTTà #˚düT≈£îì ÁøÏ$Tj·÷ ‘·s¡Vü‰˝À Ä ÁbÕ+‘ê\qT ≈£L&Ü ø£*ù|düTø√yê\ì s¡cÕ´ #·÷k˛Ô+<äì |ü•ÃeT <˚XÊ\T Äs√|ædüTÔHêïsTT. ø±˙ |ü⁄‹Hé Á|üø£≥q\T >±˙, Äj·Tq Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£î+≥Tqï #·s¡´\T >±˙ Ç|üŒ{Ïes¡¬ø’‘˚ Ä yÓ’|ü⁄>± ˝Òe⁄. ô|’>± #·s¡Ã\ <ë«sêH˚ düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ »s¡>±\˙, n~ ≈£L&Ü ñÁ¬øsTTHé ˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\ &çe÷+&é \qT |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüTø√yê\ì |ü⁄‹Hé dæΔs¡+>± &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. nyÓT]ø±, Ç.j·TT\ yÓ’K] e÷Á‘·+ Ç+<äT≈£î $s¡T<äΔ+>± ñ+~. Ä+<√fi¯q #˚düTÔqï Á|ü»\ n_ÛÁbÕj·÷\qT e~˝Òdæ s¡cÕ´ ‘√ #·]ÃkÕÔeTì #ÓãT‘·THêïsTT. ñÁ¬øsTTHé bÕ\≈£î\T ôd’‘·+ Ç<˚ <Û√s¡DÏ˝À ñHêïsTT. |ü<äM#·T´‘·T&ÉsTTq j·TqTø√$#Y ôd’‘·+ s¡cÕ´≈£î |üø±ÿ nqT≈£L\T&Ó$÷ ø±<äT. Äj·Tq

ñÁ¬øsTTHé ˝Àì ˇø£ <Ûäìø£ es¡Z Á>∑÷|ü⁄≈£î Á|ü‹ì~Û e÷Á‘·y˚T. Ç.j·TT ˝À ø£\e&É+ e\q á esêZ\ Á|üjÓ÷»Hê\≈£î uÛÑ+>∑+ ø£\>∑<äqï Vü‰$÷ Ç.j·TT, nyÓT]ø± \ qT+&ç \_Û+#·˝Ò<äT. ô|’>± yê] Ä]Δø£ eqs¡T\qT |ü•ÃeT <˚XÊ\T ‘·eT eX¯+ #˚düT≈£îH˚ Á|üe÷<ëìï yês¡T >∑eTì+#ês¡T. Bìì @ e÷Á‘·+ |ü]>∑DÏ+#·ì Ç.j·TT, nyÓT]ø±\T πøe\+ ‘·eT kÕ«s¡Δ Á|üjÓ÷»Hê\qT HÓs¡y˚s¡TÃø√e&É+ ø√dü+, s¡cÕ´qT @ø±øÏì #˚j·T&É+ ø√dü+ ñÁ¬øsTTHé ˝À bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·THêïsTT. Ç.j·TT, nyÓT]ø±\T á <Û√s¡DÏ˝À ñqï+‘·es¡≈£L yês¡T #˚ùd Á|ü‹bÕ<äq˝ÒM s¡cÕ´≈£î n+^ø±s¡ jÓ÷>∑+>± ø£ì|æ+#·e⁄. ø±ã{Ϻ ñÁ¬øsTTHé dü+øå√uÛ≤ìøÏ XÊ+‹j·TT‘· |ü]cÕÿs¡+ \_Û+#˚ ÄkÕÿs¡+ ≈£L&Ü ‘·≈£îÿe>± ø£ì|æk˛Ô+~. Ç.j·TT, nyÓT]ø±\T e÷]q Á|ü|ü+#· |ü]dæΔ‘·T\qT >∑T]Ô+∫ n+<äT≈£î nqT>∑TD+>± yÓqøÏÿ ‘·>∑Z&Éy˚T ñÁ¬øsTTHé dü+øå√uÛ≤ìøÏ ø£˙dü |ü]cÕÿs¡+. ˝Ò<ä+fÒ eT]ìï ø£]ƒq |òüTs¡¸D\qT, dü+øå√uÛ≤\qT ñÁ¬øsTTHé Á|ü»\T m<äTs√ÿø£ ‘·|üŒ<äT. `|”#·sY &Ódtÿ

bÕغ\T e÷]Hê |òü*‘·+ düTHêï! sêh+˝À eTs√ $∫Á‘· |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. mìïø£\ y˚fi¯ Ä bÕغ qT+∫ á bÕغ˝ÀøÏ, á bÕغqT+∫ Ä bÕغ˝ÀøÏ yÓfi¯¢&É≥+ nqï~ düVü≤»y˚T. ø±˙ Ç˝≤ Áe‘·+ #Ó&ç, »+|t nHêï ≈£L&Ü |òü*‘·+ <äø£ÿø£ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqïyês¡T m≈£îÿee⁄‘·THêïs¡T. m|ü⁄Œ&É÷ ˝Òq+‘·>± á mìïø£˝À¢ |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\T b˛{≤ b˛{°>± »+|t\T #˚kÕs¡T. dæ+Vü≤ uÛ≤>∑+ {Ï&ç|æ˝ÀøÏ e#êÃs¡T. _CÒ|æ˝ÀøÏ e∫Ãq yês¡T ≈£L&Ü {Ï&ç|æ˝ÀøÏ e∫ÃqfÒº. πøe\+ ‘˚<˚bÕ˝ÀøÏ yÓfi≤¢\qT≈£îì yÓfi¯¢˝Òø£H˚ uÛ≤»bÕ˝ÀøÏ yÓ[¢qyêπs m≈£îÿe. ô|’>± Ä ¬s+&É÷ ˇπø kÕe÷õø£ es¡Z+ Hêj·Tø£‘·«+˝À n\sês¡T‘·THêïsTT. Ä ¬s+&ÉT bı‘·TÔô|≥Tº≈£îHêïsTT. ø=‘·Ô>± e∫Ãq yê]øÏ {Ϭø{Ÿ >±´s¡+{° ù|s¡T‘√ #˚s¡TÃ≈£îHêïsTT. nø£ÿ&ç<ëø± u≤>±H˚ e⁄+~. ø±˙ rsê mìïø£\T, {Ϭøÿ≥T¢ e´eVü‰s¡+ <ä>∑Zs¡≈£î e#˚Ãdü]øÏ, ndü\T düeTdü´\T

yÓTT<ä\j·÷´sTT. Çø£ÿ&É $wüj·T+ @$T≥+fÒ >∑Ts¡TÔ, C…+&Ü e÷]q+‘· e÷Á‘êq z≥s¡T¢ Ä H˚‘·\qT eT]∫b˛s¡T. yês¡T #˚dæq ‘·|æŒ<ë\qT e~˝Òj·Ts¡T. ô|’>± |ü<˚fi¯¢ bÕ≥T n~Ûø±s¡+ yÓ\>∑u…{Ϻq yês¡T, düVü≤»+>±H˚ Á|ü»\ ndü+‘·è|æÔì eT÷≥ ø£≥Tº≈£î+{≤s¡T. ne˙ï yê]ì yÓ+{≤&ÉT‘·T+{≤sTT. bÕغ e÷]Hê ≈£L&Ü. á düeTdü´ bÕغ H˚‘·\≈£î ‘Ó*j·T+~ ø±<äT. ø±˙ yÓ’ø±bÕqT <Óã“ rj·T&Éy˚T \ø£å´+>± mes¡T eùdÔ yê]ì ˝À|ü\≈£î ˝≤π>dæ, ø£+&ÉTyê ø£ù|ŒkÕs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT düπs« #˚düTÔ+fÒ, Á|üC≤ e´‹s¡πø‘· ‘Ó*dæ ek˛Ô+~. Á|üC≤ e´‹πsø£‘· z |üø£ÿ, bÕغ »Hê\ e´‹s¡πø‘· eTs√|üø£ÿ ø£*dæ, á »+|t õ˝≤˙\ $»j·÷eø£XÊ\qT <Óã“rdüTÔHêïsTT. n+<äTπø Ç|ü⁄Œ&ÉT {°&û|” Hêj·Tø£‘·«+ »+|t õ˝≤˙\+<ä]ø° {Ϭøÿ{Ÿ \T Ç#˚à $wüj·T+˝À

|ü⁄qsê˝À#·q˝À |ü&ç+~. Ç|üŒ{Ïπø $&ÉT<ä\ #˚dæq yê{Ï˝À »+|t õ˝≤˙\qT #ê˝≤ es¡≈£î |üø£ÿq u…{Ϻ+~. ñ<äVü≤s¡D≈£î $XÊK e+{Ï Á|ü<Ûëq kÕúHêìπø {Ï&ç|æ {Ϭø{Ÿ Ksês¡T #˚j·T˝Ò<äT. á kÕúHêìï ø±+Á¬>dt qT+∫ e∫Ãq >∑+{≤ lìyêdüsêe⁄≈£î ÇkÕÔqì #·+Á<äu≤ãT e÷≥ Ç#êÃs¡T. nsTT‘˚ {Ï&ç|æ d”ìj·Ts¡T¢ Ä kÕúq+ e<äT\Tø√e&ÜìøÏ Çwüº|ü&É&É+ ˝Ò<äT. eTs√|üø£ÿ <ëìï uÛ≤»bÕ≈£î ÇkÕÔeT+≥THêïs¡T. ø±ì nø£ÿ&ç qT+∫ dæ{Ϻ+>¥ m+|”, ô|’>± πø+Á<ä eT+Á‹>± |üì #˚dæq |ü⁄s¡+<ÛäØX¯«] _CÒ|æ˝À ¬s&û>± e⁄+&ÉH˚ e⁄Hêïs¡T. ô|’>± $XÊK ÇkÕÔeTì ˇ|ü⁄Œ≈£î+fÒH˚ ÄyÓT bÕغ˝À #˚]+<ä+≥THêïs¡T. uÛ≤»bÕ˝ÀøÏ »+|t nsTTq q≥T&ÉT ø£èwüí+ sê»≈£î Ç+‘·es¡≈£î ù|¢dt ≈£î<äs¡˝Ò<äT. Ç˝≤+{Ï »Hê\T ø±düÔ m≈£îÿe>±H˚

e⁄Hêïs¡T. ÇùdÔ z u≤<Ûä, Çe«≈£î+fÒ eTs√ u≤<Ûä,. n+<äTπø nqTe÷q+‘√ yê]ô|’ #·+Á<äu≤ãT düπs« #˚sTT+#·T≈£îHêïs¡≥. Ä düπs«˝À #ê˝≤ eT+~ »+|t õ˝≤˙\T z&ç b˛‘ês¡H˚ ‘˚*+<ä+≥THêïs¡T. B+‘√ #·+Á<äu≤ãT n‘·´+‘· ‘Ó*$>± n˝≤+{Ï »+|t õ˝≤˙\T ñqï kÕúHê\qT _CÒ|æøÏ bı‘·TÔ˝À uÛ≤>∑+>± πø{≤sTTdüTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ e∫Ãq yê]øÏ Ç∫Ãq e÷≥ ‘·|æŒq≥Tº ne⁄‘√+~ ø£<ë. yê]øÏ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ myÓTੇ, Hê$TH˚fÒ&é e+{Ï |ü<äe⁄\qT ÇkÕÔqì ãT»®–düTÔHêïs¡T. B+‘√ ø=‘·Ô yê]ì #˚]Œ+#·T≈£îì bÕ‘· yê]ì $düà]+#ês¡qï ø√|ü+ ‘√ ñqï z˝Ÿ¶ ©&És¡¢qT, ø±´&ÉsY qT ≈£L&Ü ø±bÕ&ÉT ø√e#·TÃ. yê]ì _CÒ|æ‘√ q&ç|æ+#˚˝≤ #˚j·Te#·TÃ. Ç˝≤ &ÉãT˝Ÿ u…Hé |òæ{Ÿ bÕ¢Hé y˚kÕs¡T. ø±ì Ç~ m+‘· es¡≈£î |ü*düTÔ+~. nqï nqTe÷Hê\T ≈£L&Ü e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT.

¬sã˝Ÿ‡‘√ |òü*‘ê\T ‘ês¡Te÷s¡T ø±+Á¬>dt bÕغ, ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹, Çø£ eT˝≤ÿCŸ –]˝ÀHÓ’‘˚ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ˝Àì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ÄK]øÏ dü¬s’q nuÛÑ´s¡Tú\T <=s¡ø£ì kÕúsTT˝À ñqï yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt ≈£î ≈£L&Ü ¬sã˝Ÿ‡ u…&É<ä ‘·|üŒ˝Ò<äT. Hê$TH˚wüHé \ Á|üÁøÏj·T |üP]Ô nsTTq ‘·sê«‘· |ü]dæú‹ì dü$÷øÏåùdÔ ... ø±+Á¬>dt ≈£î 20 ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢q÷, ‘Ó\T>∑T<˚XÊìøÏ 20 ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢q÷, {°ÄsY mdt ≈£î 15 ìjÓ÷»ø £esêZ˝À¢q÷, ;CÒ|”øÏ 15 ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢q÷ ¬sã˝Ÿ‡ ‘·j·÷s¡j·÷´s¡T. zesê˝Ÿ >± ‘Ó\+>±D˝À 70 nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ¬sã˝Ÿ‡ Á|üuÛ≤e+ ‘·ù|Œ˝≤ ø£q|ü&ÉT‘√+~. bı‘·TÔ\‘√ ‘·eT d”≥T¢ >∑\¢+‘·T ø±e&É+‘√q÷, n~ÛHêj·Tø£‘·«+ {Ϭø≥T¢ ìsêø£]+ #·&É+‘√ ¬sã˝Ÿ‡ ‘·j·÷s¡j·÷´s¡T. ÄK]øÏ {°ÄsYmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT πød”ÄsY ô|’ ≈£L&Ü ¬sã˝Ÿ ‘·j·÷s¡j·÷´&É+fÒ |ü]dæú‹ì ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ.

ndü+‘·è|üÔ yê~ {°ÄsYmdt ˝À #˚]b˛>±... eTs√ Ç<ä›s¡T ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\T ã]˝À ì\ã&ܶs¡T! eT] á ¬sã˝Ÿ‡ Á|üuÛ≤e+ m+‘· es¡≈£L ñ+≥T+~? Hê$TH˚wüq¢ >∑&ÉTe⁄ |üP]Ô nsTT‘˚ M]˝À m+‘·eT+~ b˛{° ñ+{≤s¡T? m+‘·eT+~ $‘Y Á&Ü ne⁄‘ês¡T? $‘Y Á&Ü ≈£î >∑&ÉTe⁄ eTT–XÊø±... ≈£L&Ü ã]˝À ñqï nuÛÑ´s¡Tú\T ø£∫Ñ·+>± Äj·÷ bÕغ\≈£î Á|üe÷<äø±s¡T˝Òqì #Ó|üŒe#·TÃ. bÕغ H˚‘·\T e÷´H˚CŸ #˚dæ á ¬sã˝Ÿ‡ qT $‘Y Á&Ü #˚sTT+#·&É+ô|’ <äèwæº ô|{≤º]|ü⁄Œ&ÉT. Ä Á|üj·T‘êï\T n˙ï |òü*ùdÔ ø£˙dü+ Äj·÷ bÕغ\≈£î ø£˙dü+ dü>∑+ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ¬sã˝Ÿ‡ u…&É<ä ‘·ù|Œ neø±X¯+ ñ+<äì n+#·Hê. eT] á ¬sã˝Ÿ‡ ø£<∏ëø£e÷$÷wüß mø£ÿ&É es¡≈£L yÓfi¯ó‘·T+<√, m˝≤ eTT>∑TdüTÔ+<√ #·÷&Ü*!

12 04 14  
12 04 14  
Advertisement