Page 3

es¡+>∑˝Ÿ |ü•ÃeT˝À ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´ mÁs¡u…*¢ dü«s¡í Á|ü#ês¡+ X¯ìyês¡+ 12, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿã÷´s√, @Á|æ˝Ÿ 11: es¡+>∑˝Ÿ |ü•ÃeT ìjÓ÷»ø£es¡Z ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]Δ, e÷J y˚Tj·TsY mÁs¡u…*¢ dü«s¡í H˚&ÉT nãs¡Ms¡T\qT+&ç ñ<äj·T+ neTs¡T˝…’q ‘ê´>∑Ms¡T\≈£î ìyêfi¯ó\]Œ+∫ ‘·eT Á|ü#êsêìï nyÓT ÁbÕs¡+_Û+∫

sêC≤s¡|ü⁄ Á|ü‘ê|t Hê$TH˚wüHé ‹s¡düÿs¡D Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ s¡|òüTTHê<Ûä|ü*¢ @Á|òæ˝Ÿ 11: ùdºwüHé|òüTHé|üPsY nôd+;¢ kÕúq+ qT+∫ Hê$TH˚wüHé y˚dæq ø±+Á¬>dt ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´]Δ sêC≤s¡|ü⁄ Á|ü‘ê|t Hê$TH˚wüHéqT n~Ûø±s¡T\T ‹s¡düÿ]+#ês¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ 20 eT+~ myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´s¡TΔ\T Hê$TH˚wüqT¢ y˚j·T>±, n+<äT˝À ◊<äT>∑Ts¡T nuÛÑ´s¡TΔ\ Hê$TH˚wüqT¢ ‹s¡düÿ]+∫q≥T¢ mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘Ó*bÕs¡T. M]˝À ‘ê{Ï ø=+&É Áø±+‹ sêCŸ, |ü⁄≥º\ kÕ«$T, yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ Á|üuÛ≤ø£sY, <=e÷à {Ï Á|üdüqï ≈£îe÷sY, sêC≤s¡|ü⁄ Á|ü‘ê|t\ Hê$TH˚wüqT¢ ‹s¡düÿ ]+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± Hê$TH˚wüq¢ Ádü÷ÿ{Ïìì ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]Δ $»j·Tsêe÷sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T dü+<ä]Ù+#ês¡T.

bÕ\≈£î]Ô˝À... kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± b˛{° #˚dæq $$<Ûä bÕغ nuÛÑ´s¡TΔ\ Hê$TH˚wüq¢qT >∑Ts¡Tyês¡+ Ádü÷ÿ{Ïì #˚j·T>±, eTT>∑TZs¡T Hê$TH˚wüqT¢ ‹s¡düÿ]+∫q≥T¢ mìïø£\ n~Ûø±] C≤Hé yÓdæ¢ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Hê$TH˚wüqT¢ ‹s¡düÿ]+∫q yê]˝À ÄyéT Ä~à bÕغ nuÛÑ´]Δ uÛ≤s¡‘· düT<äs¡ÙHé, _C…|æ nuÛÑ´]Δ m+. ≈£î≥T+ã sêe⁄, <äT>±´\ Vü≤]wt sêe⁄\T ñqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

es¡Δqïù|≥˝À... es¡Δqïù|≥ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]Δ>± Hê$TH˚wüqT¢ y˚dæq yê]˝À q\T>∑T]ì n~Ûø±s¡T\T ‹s¡düÿ]+#ês¡T. _C…|æ nuÛÑ´]Δ>± Hê$TH˚wüHé y˚dæq mdt. $»jYT ≈£îe÷sY, dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡TΔ\T>± Hê$TH˚wüqT¢ y˚dæq mÁs¡ <˚e<ë dt, »qTï eT<ÛäTø£sY, b˛‘·sêE q]‡+Vü‰ sêE\ Hê$TH˚wüq¢qT n~Ûø±s¡T\T ‹s¡düÿ]+#ês¡T.

nÁø£eT eT<ä´+ |ü{Ϻy˚‘· Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ Á¬ø’+ @Á|æ˝Ÿ 11: eTVü≤ã÷u≤u≤<é |ü≥ºD+˝Àì Ç\¢+ <äT s√&ÉT¶˝À>∑\ nXÀø£ <ëu≤ Vü≤√≥˝Ÿ˝À nÁø£eT+>± ñqï 150 ;s¡T¢, 18 ø±«s¡ºsY u≤{Ïfi¯¢qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ {ÖHé dæ◊ |æ+–[ qπswt ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± dæ◊ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nÁø£eT+>±eT<ë´ìï neTTà‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+ ‘Ó*j·T&É+‘√ dü<äs¡T Vü≤√≥˝Ÿô|’ <ë&ç #˚j·T>±, düTe÷s¡T s¡÷.20y˚\ $\TyÓ’q eT<ë´ìï kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

n$˙‹|üs¡T\≈£î ãT~› #Ó|üŒ+&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ ã÷´s√ @Á|æ˝Ÿ 11: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ n$˙‹|ü s¡T\≈£î ãT~› #ÓbÕŒ\ì {ÏÄsYmdt XÊdüqdüuÛÑ nuÛÑ´]Δ u≤H√‘·T X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ nHêïs¡T. H˚&ÉT |ædædæ ø±s¡´<ä]Ù sê»es¡ΔHé ¬s&ç¶ ìyêdü+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ @sêŒ≥T¢ {ÏÄsYmdt |òüTq‘˚qHêïs¡T. |ædædæ ø±s¡´<ä]Ù sê»es¡ΔHé ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À mø£ÿ&Ü ˝Òì Á>∑÷|ü⁄\qT eTVü≤ã÷u≤u≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À myÓTà˝Ò´ e÷˝À‘·T ø£$‘· ô|+∫ b˛wædüTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. e∫Ãq n_Ûeè~Δ |üqT\qT |üs¡‡+fÒJ\≈£î neTTàø=ì ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î nHê´j·T+ #˚dæ+<äì nHêïs¡T. eTVü≤ã÷u≤u≤<é ìjÓ÷»ø £es¡Z+˝À mø£ÿ&Ü n_Ûeè~Δ »s¡T>∑˝Ò<äì, n+‘ê n$˙‹eTj·T yÓTÆ+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. eTTì‡bÕ*{° mìïø£˝À¢ ˇø=ÿø£ÿ yês¡T¶ düuÛÑT´\qT s¡÷.2\ø£å\ es¡≈£î rdüT≈£îHêïs¡ì Äs√|æ+ #ês¡T. ‘êqT ø±+Á¬>dt bÕغøÏ e´‹πsø£+ ø±<äì, kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ≈£î e÷Á‘·y˚T ‘êqT e´‹πsøÏqì nHêïs¡T. ø£qï‘·*¢ ˝≤+{Ï ø±+Á¬> dt bÕغøÏ m|ü⁄Œ&É÷ Á<√Vü≤+ #˚j·T˝Ò<äHêïs¡T. n$˙‹, nÁø£e÷ \≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï myÓTà˝Ò´≈£î ‘·–q ãT~› #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À eTVü≤ã÷u≤u≤<é e÷J düs¡Œ+#Y uÛÑ÷ø±´ HÓÁVüA Hêj·Tø˘, |òüØ<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<ä›yÓTÆq Hê$TH˚wüq¢qT ‹s¡düÿ]+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ õ˝≤¢|ü]wü‘Y @Á|æ˝Ÿ 11: ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<ä›+>± ñqï Hê$TH˚wüqT¢ n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ ‹s¡düÿ]+#ê\ì q+>±sêuÛÒ] \+u≤&É Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ dü$T‹ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T b˛]ø£ áX¯«sY dæ+>¥ Hêj·Tø˘ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. H˚&ÉT m˝ŸôV≤#Y|æmdt õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+˝À u≤H√‘·T düTì˝Ÿ Hêj·Tø˘ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑+˝À ñqï ‘·yÓTÆq |ü<äM˝À Ábıô|òdüsY>± ñqï≥Te+{Ï {ÏÄsYmdt eTVü≤ ã÷u≤u≤<é bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z nuÛÑ´]Δ nõàsê d”‘ês¡+ Hêj·Tø˘ Hê$TH˚wüHé˝À <=]¢q ‘·|ü⁄Œ\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+, >∑es¡ïsY ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ q&ÉTyê\ì, me¬s’Hê ‘·eT Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´ >±ìøÏ sêJHêe÷ #˚ùdÔ 30 s√»\T eT+<äT ‘·eT n~Ûø± s¡T\≈£î sêJHêe÷ ñ‘·Ôs¡T«\qT düeT]Œ+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á $wü j·T+ô|’ mìïø£\ ø£$TwüqsY |üP]Ô düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüTø=ì #·s¡´ \T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À >∑T>∑T˝À‘·T CÒ‘·Tsê+ Hêj·Tø˘, u≤H√‘·T sêE Hêj·Tø˘, C≤{À‘·T ø°e÷, s¡y˚TXŸ, >∑<ä›sY, øÏwüHé Hêj·Tø˘, Ms¡qï Hêj·Tø˘, lqT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ª|ü•ÃeTμ˝À {ÏÄsYmdt˝À #˚]ø£\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ õ˝≤¢|ü]wü‘Y @Á|æ˝Ÿ 11: es¡+>∑˝Ÿ |ü•ÃeT ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À |ü\Te⁄s¡T {ÏÄsYmdt bÕغ˝À #˚sês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· πødæÄsY düeTø£å+˝À H˚&ÉT #˚]q yê]˝À e÷J &ç|üP´{Ï y˚Tj·TsY {Ï. nXÀø˘ >ö&é, ]f…ÆsY¶ &ç|üP´{Ï &çÇz (Ä<äs¡ÙHê´ j·Tø£fi≤XÊ\ n~ÛH˚‘·ã÷s¡ $<ë´kÕ>∑sY >ö&é ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Ms¡T {ÏÄsYmdt H˚‘· πø{ÏÄsYqT ø£*XÊs¡T. M] yÓ+≥ es¡+>∑˝Ÿ |ü•ÃeT myÓTà˝Ò´, {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]Δ <ëdü´+ $qjYT uÛ≤düÿsY, {Ïõm sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T eTÁ] j·÷<äe ¬s&ç¶, e÷J ø±s√Œπs≥s¡T¢ •eX¯+ø£sY, nãTãø£sY, Hêj·T≈£î\T ¬ø. kÕ+ãj·T´ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T. .

z&ÉT<äT&ÉT≈£î\ eT<Ûä´ eTT–dæq mìïø£\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ #˚sê´\, @Á|òæ˝Ÿ 11: ñ<äj·T+ 7>∑+≥\ qT+&ç >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ eT<Ûä´q b˛©+>¥ yÓTT<ä˝…’+~. #˚sê´\ eT+&É\+ eT]j·TT Á>±e÷\˝À b˛©+>¥ πø+Á<ë\˝À »q+ u≤s¡T\T rsê\T z≥s¡¢≈£î b˛˝Ÿ∫{°º\T n+<äø£ ø=ìï #√≥¢ yÓqT~]>±s¡T. eT]ø=ìï ôd+≥s¡¢˝À z≥s¡T¢ ˝Òø£ U≤∞>± ø£ì|æ+#êsTT. eè<ÛäT›\T, $ø£˝≤+>∑T\T ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T.

ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Á|ü#ês¡+ #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. 44,45 e &ç$»Hé ô|<ä›eTà>∑&ɶ qT+∫ Á|ü#ês¡+ ÁbÕs¡+_Û+∫ kÕj·T+Á‘·+ ø±ø£rj·Tø±\ì Ä\+ø±sY#Ís¡kÕÔ \ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ k˛ìj·T s¡TD+ rs¡TÃø√yê\+fÒ ø±+Áπ>dt≈£î z≥T

y˚dæ uÛ≤] y˚TC≤]{Ï‘√ es¡g+x>∑a˝Ÿ Á|ü»\T ¬>*|ækÕÔs¡Hêï qeTàø£+ ÄyÓT yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø±uÀj˚T Á|ü<Ûëì sêVüQ˝Ÿ nHêïs¡T. n<˚•<ä+x>± {Ï|ædædæ n<Ûä´zñ&ÉT b˛Hêï\ ‘Ó\+>±D eTTK´eT+‘·ÁÇ ne&É+ ø±e&É+ U≤j·TeTì &Éçdædæ_ #Ó’¬sàHé »+>±sê|òüTe¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ádü+<äs¡“+>±

bÕ\πø+Á<ä+ e~˝Ò e´sêΔ\‘√ nedüú\T ì*∫b˛sTTq eTTs¡T>∑T.. yê´<ÛäT\T Á|üuÛÑ\≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√s¡T‘·Tqï Á|ü»\T.. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 11: {Ïqs¡kÕ|ü⁄s¡+ eT+&É\+ eT÷&ÉTs√&É¢ »+ø£åHé, uÛÑ+<Ûä+#·s¡¢ s√&ÉT¶˝À ñqï ‹s¡TeT\ bÕ\πø+Á<ä+ e<äT\T ‘·Tqï e´sêΔ\‘√ <äTsê«düq yê´|ædüTÔ+<äì, Ä eTTs¡T>∑T m≥÷ yÓfi¯fl&ÜìøÏ neø±X¯+ ˝Òø£ nø£ÿ&˚ ì*∫b˛e&É+‘√ rÁe <äTs¡Z+<Ûä+ yê´|ædüTÔ+<äì kÕΔì≈£î\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ á &Ó’Ø eT÷&ÉT Á>±e÷\≈£î yÓfi‚fl eT÷&ÉTs√&É¢ »+ø£åHé <ä>∑Zs¡˝À ñ+&É≥+‘√ ì‘·´+ Á>±e÷\≈£î sêø£b˛ø£\T kÕ–+#˚ Á|üj·÷DÏ≈£î\T eT]j·TT nø£ÿ&˚ ñqï ãkÕº+ &é˝À ì*∫ ñ+&˚ Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î ≈£L&Ü Çã“+~>± e÷s¡T‘·T+<äì Á|ü»\T n+≥T Hêïs¡T. |ü]düsê\T |ü]X¯óÁuÛ·+>± ñ+#ê* n+≥Ts√>±\ì <ä÷s¡+>± ñ+#ê\ì #Óù|Œ n~Ûø±s¡T\≈£î s√p Çø£ÿ&É »s¡T>∑T‘·Tqï yÓ’q+ ‘Ó*j·T&É+ ˝Ò<ë n+≥÷ kÕúì≈£î\T

Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. á <äTs¡Z+<Ûä+ e\¢ eTTs¡T>∑T ì*∫ ñ+&É≥+ e\¢ mH√ïs¡ø±\ »ãT“\T, n+≥Tyê´<ÛäT\T Á|üã˝Ò neø±X¯+ ñ+<äì, eTTK´+>± eT˝Ò]j·÷, &Éj˚T]j·÷, e+{Ï nH˚ø£ yê´<ÛäT\T eTTs¡T>∑T ì*∫q <ä>∑Zs¡

ñ+&˚ <√eT\ e\¢ ekÕÔj·Tì kÕúì≈£î\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T #=s¡erdüT≈£îì ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£î+fÒ Á>±eTdüTú\≈£î y˚T\T #˚dæqyêsö‘êì n+≥THêïs¡T.

‘·÷‘·÷ eT+Á‘·+>± <ë&ÉT\T >∑eTHês¡Ω+. Bì˝À uÛ≤>∑+>± >∑T≥Tº#·|ü⁄Œ&ÉT ø±≈£î+&Ü eT<ä´+ <äTø±D≤\ qT+∫ ø±≈£î+&Ü Äj·÷ nuÛÑ´s¡TΔ\T ø√]q Á|ü<˚XÊ\˝À eTT+<äT>±H˚ ø=qT>√\T #˚dæ ì\« ñ+∫q Á|ü<˚XÊ\ qT+∫ eT<ä´+ es¡<Ó’ bÕs¡T‘·T+~. ‘·÷‘·÷ eT+Á‘·+>± m¬ø’‡CŸ b˛©dt XÊK\T <ë&ÉT\T #˚dæ eT<ä´+ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï HêeTe÷Á‘·y˚T. yês¡T ø√]q y˚Ts¡≈£î ˇø£s¡T, Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\qT πødüT\≈£î ø√dü+ Äj·÷ bÕغ\ nuÛÑ´s¡TΔ\T, |ü+|ædüTÔ+&É&É+ $X‚wü+. nuÛÑ´s¡TΔ\T dü÷∫+∫q e´≈£îÔ\ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ m¬ø’‡CŸ b˛©dt XÊK\T #˚‘·T\T <äT\T |ü⁄≈£î+ ≥THêïsTT. <=&ç¶<ë]q z≥s¡¢≈£î eT<ä´+

#˚s¡T‘·÷H˚ ñ+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À >∑‘· ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ eT<ä´+ ø=qT>√fi¯ó¢ düTe÷s¡T 10 ¬s≥T¢ es¡≈£î ô|]–q≥T¢ &çÁdæºã÷´≥Ø Ä|ò”dt n~Ûø±s¡T˝Ò ‘Ó*j·TCÒdüTÔ Hêïs¡T. Bìï ã{Ϻ eT<ä´+ @ y˚Ts¡ mìïø£\ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+<√ ns¡ΔeTe⁄‘·T+~. bÕ\≈£î\T, m\ø£åHé n~Ûø±s¡T\T dü«#·Ã+<ä+>± z≥T¢ y˚j·÷\+≥÷ mìï $<Ûë\T>± Á|ü»\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚ùd+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+∫q z≥s¡T¢ e÷Á‘·+ ‘êeTT m+#·T≈£îqï u≤≥˝ÀH˚ Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ô|<ä› |”≥ y˚dü÷Ô mìïø£˝À¢ eT<ë´ìøÏ u≤ìdü ne⁄‘·÷ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT neTTàø√e&É+ >√<ëe] õ˝≤¢˝À¢ z≥T |ü]Vü‰dü+ #˚düTÔ+~.

¬s+&ç+{Ï˝Àq÷ ¬>\T|ü⁄ ‘·<∏ä´+: C…’sê+s¡y˚Twt Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q˝§Z+&É, @Á|æ˝Ÿ 11: ¬s+&ÉT sêÁcÕº˝À¢q÷ ø±+Á¬>dt ¬>\T|ü⁄ ‘·<∏ä´eTì πø+Á<ä eT+Á‹ C…’sê+s¡y˚Twt nHêïs¡T. MT&çj·÷‘√ X¯óÁø£yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D≤˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ düŒwüºyÓTÆq yÓTC≤]{° edüTÔ+~. ø±+Á¬>dt e˝Ò¢ n_Ûeè~Δ kÕ<Ûä´eTì #ÓbÕŒs¡T. pHé 2e ‘˚B ø£+fÒ eTT+<˚ Çs¡T sêÁcÕº˝À¢q÷ ¬s+&ÉT ôV’≤ø√s¡Tº\T.. ‘Ó\+>±D≤ ˝À düØ«dt ø£$TwüHé ø±sê´\j·T+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D≤ ø√dü+ b˛sê&ç+~ ø±+Á¬>dt m+|”˝Òqì nHêïs¡T. yê¬sH√ï ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\qT, u…~]+|ü⁄\qT m<äTs=ÿHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\ Äø±+ø£åqT

yÓ\¢&ç+#˚+<äT≈£î nVü≤]ïX¯\T ÁX¯$T+#ês¡T. yê] ø£èwæ e\¢ ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\≈£î nH˚ø£ y˚Tfi¯ó¢ »]>±sTT. ôV’≤<äsêu≤<é qT+&ç e#˚à ¬syÓq÷´ ‘Ó\+>±D≤ õ˝≤¢\πø |ü]$T‘·+. ôV’≤<äsêu≤<é qT+&ç e#˚à ¬syÓq÷´ Á|ü‹ @{≤ 30y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T+ ≥T+<äì, yê{Ïì Ä sêÁwüº n_Ûeè~Δπø πø{≤ sTT+#·qTqï≥Tº yÓ\¢&ç+#ês¡T. ‘Ó\+>± D≤˝À n‹ ô|<ä› |üesY ÁbÕC…≈£îºqT HÓ\ø=\Œ qTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. 3y˚\ yÓT>±yê≥¢ $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹ÔøÏ>±qT bÕ¢+{ŸqT ì]àkÕÔ+. n˝≤π> |ü]ÁX¯eT\T HÓ\ø=˝ÒŒ+<äT≈£î eTT+<äT≈£î e#˚à yê]øÏ nìï sêsTTr\T ø£*ŒkÕÔ+. ‘Ó\+>±D≤ ˝À n<äq+>± eTs√

10 õ˝≤¢\qT @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥Tº yÓ\¢&ç+#ês¡T. ñ<√´>∑T\ $wüj·T+˝À ¬ødæÄsY yê´K´\T $yê<ëdüŒ<ä+>± ñHêïj·Tì Äs√|æ+#ês¡T. á HÓ\ 16q ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢˝À @sêŒ≥T #˚j·TqTqï ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ˝À m◊dædæ n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷ >±+BÛ bÕ˝§Z qqTHêïs¡T. n˝≤π> @Á|æ˝Ÿ 17q es¡+>∑˝Ÿ˝À m◊dædæ ñbÕ<Ûä´ ≈£åî&ÉT, m+|æ sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ bÕ˝§Z qqTHêï s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY, yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝À¢ ¬s+&ÉT <äbòÕ |üs¡´≥q˝À bÕ˝§ZqqT Hêïs¡T. @Á|æ˝Ÿ 14e ‘˚Bø£˝≤¢ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\ ‘·T~ C≤_‘êqT $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï≥Tº yÓ\¢&ç+#ês¡T.

H˚&˚ ªÁbÕ<˚•ø£μ mìïø£\ ‘·T~ b˛s¡T Á|üXÊ+‘·+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿã÷´s√, @Á|æ˝Ÿ 11: õ˝≤¢˝À H˚&ÉT ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\ ‘·T~ $&É‘· b˛s¡T »s¡T>∑qT+~. õ˝≤¢˝Àì es¡+>∑˝Ÿ, eTVü≤ã÷u≤u≤<é, »q>±eT ¬syÓq÷´ &ç$»q¢ |ü]~Û˝Àì 30 eT+&É˝≤˝À¢ 30 C…&çŒ{Ïdæ, 457 m+|æ{Ïdæ kÕúHê\≈£î á mìïø£\qT ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ es¡≈£î »s¡T>∑qTqï á b˛*+>¥ ø√dü+ n~Ûø±s¡T\T @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ïπø Äj·÷ b˛*+>¥ πø+Á<ë\≈£î b˛*+>¥ dæã“+~ b˛*+>¥ kÕe÷Á–‘√ ‘·s¡*yÓfi≤fls¡T. yÓTT‘·Ô+ 461 m+|æ{Ïdæ kÕÔHê\≈£î mìïø£\T »s¡T>±*‡ ñ+&É>±, 4 m+|æ{Ïdæ\T @ø£Á^e+ ø±e&É+‘√ Á|üdüTÔ‘·+ 457 m+|æ{Ïdæ kÕúHê\≈£î mìïø£\T »s¡T>±sTT. eT÷&ÉT ¬syÓq÷´ &ç$Cq¢ |ü]~Û˝À yÓTT‘·Ô+ 11,50,426 eT+~ z≥s¡T¢ ñ+&É>±, M]˝À |ü⁄s¡Twüß\T 5,74,786, eTVæ≤fi≤ z≥s¡T¢ 4,75,640 eT+~ ñHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ ‘·T~ $&É‘· 1457 b˛*+>¥ ã÷‘Y\qT @sêŒ≥T #˚j·T>±,8010 eT+~ dæã“+~ì ìj·T$T+#ês¡T. M]˝À 1602 eT+~ |æz\T, 1602 eT+~ m|æz\T, 4,806 n<äq|ü⁄ |æz\T $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. C…&çŒ{Ïdæ mìïø£\ ø√dü+ ‘Ó\T|ü⁄ s¡+>∑T u≤´˝…{ŸqT, m+|æ{Ïdæ mìïø£\≈£î |æ+≈£î s¡+>∑T u≤´˝…{Ÿ ù||üs¡¢qT ñ|üjÓ÷–kÕÔs¡T. ø±>± ‘·T~ $&É‘· ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\ b˛s¡T˝À ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ 30 C…&çŒ{Ïdæ kÕúHê\≈£î

uÛ≤Ø m‘·TÔq b˛©düT ‘·˙F\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ Á¬ø’+ @Á|òæ˝Ÿ 11: Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+˝Àì mìïø£\˝À &ÉãT“, eT<ä´+ |ü+|æD° #˚j·T≈£î+&Ü b˛©düT\T uÛ≤Ø m‘·TÔq ‘·˙F\T #˚|ü{≤ºs¡T. m+|æ{Ïdæ, C…&ûŒ{Ïdæ mìïø£\˝À n&ÉT>∑&É>∑Tq uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. b˛©düT\T Á>±e÷\˝À ‹s¡T>∑T‘·T nuÛÑ´s¡TΔ\T z≥s¡¢≈£î @yÓTÆHê &ÉãT“\T |ü+#·T‘·THêïsê nì Äsê rdüTÔHêïs¡T. b˛©düT n~Ûø±s¡T\T eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô>± ‘·>∑T#·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. n~Ûø±s¡T\T ì|òü÷ ô|+#ês¡T.

C…&ûŒ{Ïdæ\ ôVAsê ôVAØ

@s¡T˝…’ bÕs¡T‘·Tqï eT<ä´+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 11: eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ ø£ã+<Ûä Vü≤kÕÔ\ eT<Ûä´ m¬ø’‡CŸ XÊK ã+~Û ne«&É+ »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£˝À¢ Äj·÷ bÕغ\ nuÛÑ´s¡TΔ\≈£î es¡+>± e÷]+~. n<˚ $<Ûä+>± eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢≈£î ø£qø£es¡¸+ ≈£î]|ædüTÔ+~. kÕ<Ûës¡D+>± eT<ä´+ dæ+&çπø≥T¢, m¬ø’‡CŸ, b˛©dt XÊK\≈£î HÓ\yêØ e÷eT÷fi¯ó¢ n+<äCÒj·T&É+ ]yêE. nsTT‘˚ >∑‘· ¬s+&ÉT HÓ\\T>± mìïø£\T dü+<ä&ç yÓTT<ä\T ø±e&É+, |ü]wü‘,Y eTTì‡|ü˝Ÿ, kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À z≥s¡¢qT eX¯|üs¡T#·T≈£îH˚ $<Ûä+>± Äj·÷ bÕغ\ nuÛÑ´s¡TΔ\T eT<ä´+ô|’ <äèwæº πø+ÁBø£]+#ês¡T. Bì˝À uÛ≤>∑+>± ø=+<äs¡T nuÛÑ´s¡TΔ\T Hê≥T kÕsê yÓ’|ü⁄ <äèwæº eT[¢+#·>± n~Ûø£ XÊ‘·+ eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢‘√ ≈£îeTà¬ø’ÿ H˚s¡T>± ‘êeTT ø√]q Á|ü<˚XÊ\πø eT<ë´ìï s¡|æŒ+#·Tø√e&É+

mÁs¡u…*¢ dü«s¡íá HÓ\ 28 es¡≈£î |ü•ÃeT ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£eT ôw&É÷´˝ŸqT dü«s¡í $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. Á|ü‹ s√p ¬s+&ÉT &ç$»q¢ #=|ü⁄Œq Á|ü#ês¡+ #˚|ü{Ϻ z≥s¡¢qT ø£*ùd+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. á Á|ü#ês¡+˝À mÁs¡u…*¢ dü«s¡í yÓ+≥ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~qmÁs¡u…*¢ es¡<äs¡êCÒX¯«s¡sêe⁄ Ç$,lqTyêdüTsêe⁄ ã{ϺlqTyêdüT es¡›qïù|≥ myÓTà˝Ò´ ø=+&˚{Ï l<ÛäsY, &çdædæ_ #Ó’¬sàHé »+>±sêe|òüTe¬s&ç¶ ‘√bÕ≥T ‘·T$TàXÀuÛÑsêDÏ õ˝≤¢, q>∑s¡ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

30 eT+~, {ÏÄsYmdt qT+∫ 30 eT+~, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ qT+∫ 28, _C…|æ qT+∫ 26, yÓ’mdtÄsYdæ|æ qT+∫ 10, dæ|æm+ qT+∫ 10, dæ|æ◊ qT+∫ 6>∑Ts¡T, dü«‘·+Á‘·T\T 56 eT+~ C…&çŒ{Ïdæ nuÛÑ´s¡TΔ\T>± ã]˝À ì*#ês¡T. eT*$&É‘·˝À X¯óÁø£yês¡+ »s¡T>∑qTqï C…&çŒ{Ïdæ, m+|æ{Ïdæ mìïø£\˝À b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡TΔ\ $esê\qT &ç$»Hé yê]>± õ˝≤¢ |ü]wü‘Y dæÇz Ä+»H˚j·TT\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. es¡+>∑˝Ÿ &ç$»Hé˝Àì Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+˝À 9 eT+~ C…&çŒ{ÏdæøÏ, 78 eT+~ m+|æ{Ïdæ\≈£î b˛{° #˚j·TqTHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> <Ûäs¡àkÕ>∑sY˝À 10 C…&çŒ{Ïdæ, 93 m+|æ{Ïdæ\T, ^düTø=+&É˝À 9 C…&çŒ{Ïdæ\T, 43 m+|æ{Ïdæ \T, ùdºwüHé|òüTHé|üPsY˝À 8 eT+~ C…&çŒ{Ï dæ\T, 128 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, Vü≤düHé|ü]Ô˝À 6 C…&çŒ{Ïdæ\T, 37 m+|æ{Ïdæ\T b˛{° #˚düTÔ qï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> |üs¡«‘·–] eT+&É\+ ˝À 7>∑Ts¡T C…&çŒ{Ïdæ\T, 52 eT+~m+|æ {Ïdæ\T, sêj·T|ü]Ô˝À 8 eT+~ C…&çŒ{Ïdæ\T, 57 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, dü+¬>+ eT+&É\+˝À 7>∑Ts¡T C…&çŒ{Ïdæ\T, 67 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, es¡Δqïù|≥˝À 11 eT+~ C…&çŒ{Ïdæ\T, 78 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, »|òüsY>∑&é˝À 6>∑Ts¡T C…&çŒ{Ïdæ\T, 62 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T b˛{° #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. »q>±eT &ç$»Hé˝À ì ã#·Ãqù|≥˝À 7 >∑Ts¡T C…&çŒ{Ïdæ\T, 53 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, #˚sê´\˝À 5>∑Ts¡T C…&çŒ {Ïdæ\T, 52 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, »q>±eT

eT+&É+˝À 6>∑Ts¡T C…&çŒ{Ïdæ\T, 56 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, ø=&Éø£+&É¢˝À 6>∑Ts¡T C…&çŒ{Ïdæ \T, 54 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, *+>±|òüTq |ü⁄s¡+˝À 7>∑Ts¡T C…&çŒ{Ïdæ\T, 40 eT+~ m+ |æ{Ïdæ\T, eT<ä÷›s¡T˝À 5>∑Ts¡T C…&çŒ{Ïd \T, 46 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, q¬sà≥º˝À 7>∑Ts¡T C…&çŒ{Ïdæ\T, 52 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, bÕ\≈£î ]Ô˝À 6>∑Ts¡T C…&çŒ{Ïdæ\T, 62 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T b˛{° #˚j·TqTHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ≈£îs¡$˝À eT+&É\+˝À 6>∑s¡TC…&çŒ{Ïdæ\T, 62 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, eTVü≤ã÷u≤u≤<é &ç$»Hé˝Àì &√s¡ïø£\ eT+&É\+˝À 6>∑Ts¡T C…&çŒ{Ïdæ\T, 65 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, πødüeTT Á<ä+˝À eT+&É\+˝À 5>∑Ts¡T C…&çŒ{Ïdæ\T, 89 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, eTVü≤ã÷u≤u≤<é eT+ &É\+˝À 7>∑Ts¡T C…&çŒ{Ïdæ\T, 61 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, eT]ô|&É˝À 8 eT+~ C…&çŒ{Ï dæ\T, 84 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, q]‡+VüQ \ù|≥˝À 10 eT+~ C…&çŒ{Ïdæ\T, 47 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, HÓø=ÿ+&É˝À 3>∑Ts¡T C…&çŒ{Ïdæ \T, 54 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, HÓ*¢≈£î<äs¡T˝À 4>∑Ts¡T C…&çŒ{Ïdæ\T, 76 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, ‘=Ás¡÷s¡T˝À 9 eT+~ C…&çŒ{Ïdæ\T, 78 eT+~ m+|æ{Ïdæ kÕúHê\≈£î b˛{° #˚j·TqT qï ≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> ≈£îs¡$ eT+&É\+ yÓTT– *#·s¡¢ kÕúq+ @ø£Á^e+ ø±>±, q]‡+VüQ\ù|≥ eT+&É\+ πsb˛ì, Vü≤düHé|ü]Ô eT+&É\+˝Àì dæ<ë›|üPsY, ùdºwüHé|òüTHé|üPsY eT+&É\+˝Àì MT~ø=+&É kÕúHê\T @ø£Á^e+>± mìï¬ø’q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä‘·à≈£Ls¡T, @Á|òæ˝Ÿ 11: Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ : Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+˝À C…&ûŒ{Ïdæ mìïø£\˝À Á‹eTTK b˛{° HÓ\ø=qï~. {ÏÄsYmdt bÕغ qT+∫ ô|<ë›|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø=+ô|*¢ <Ûäs¡àsêE, ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ Ä‘·à≈£Ls¡T ≈£î #Ó+~q ˝Ò‘ê≈£î\ dü+Je¬s&ç¶, {Ï&ç|æ qT+∫ ø£{≤ø£å|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q <äT+|ü\ô|*¢ ãT∫ìs&ç¶,\T ôVAsê ôVAØ>± Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. qTyê«H˚Hê nì Á>±e÷\˝À n~Ûø£ z≥T¢ bı+<˚+<äT≈£î m‘·TÔ\T y˚düTÔHêïs¡T. Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+˝Àì 17 m+|æ{Ïdæ\ |ü]~Û˝À n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ |ü⁄s¡Twüß\T 20679 ñ+&É>±, eTVæ≤fi¯\T 21287 \T z≥T Vü≤≈£îÿqT X¯óÁø£yês¡+ $ìjÓ÷–+#·T≈£î+≥THêïs¡T. Á>±e÷\˝À n~Ûø£ m+|æ{Ïdæ\qT ¬>*|æ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î C…&ûŒ{Ïdæ nuÛÑ´s¡TΔ\T b˛{° |ü&ÉT‘·THêïs¡T. C…&ûŒ{Ïdæ\T yê] yê] >±&é bòÕ<äsY\qT ø£*dæ ¬>*#˚+<äT≈£î m‘·TÔ\T y˚düTÔHêïs¡T

ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡TΔ\qT n~Ûø£ yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿã÷´s√É, @Á|æ˝Ÿ 11: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´s¡TΔ\qT n‘·´~Ûø£ yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ‘·ø£ÿfi¯¢|ü*¢ lìyêdü sêe⁄ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ es¡+>∑˝Ÿ •eq>∑sY˝Àì dæ|æ◊ ø±sê´\j·T+ ‘·yÓTàs¡uÛÑeHé˝À dæ|æ◊ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ Ms¡>∑+{Ï dü<ëq+<ä+ n<Ûä´ø£å‘·q »s¡T>∑>±,eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’q lìyêdü sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˝ÖøÏø£ bÕغ nsTTq ø±+Á¬>dt bÕغì nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ mìïø£˝À¢ Á|ü»\T ‘·eT neT÷\´yÓTÆq z≥T¢ y˚dæ ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T. eT‘·‘·‘·Ô« bÕغ _C…|æ neø±X¯yê<ä bÕغ {ÏÄsYmdt\qT z&ç+∫ á õ˝≤¢˝Àì ø±+Á¬>dt nuÛÑT´s¡TΔ\qT ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T. dæ|æ◊ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù y˚Tø£\ s¡$ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À dæ|æ◊ ø±+Á¬>dt˝À mìïø£\ bı‘·TÔ H˚|ü<Ûä´+˝À es¡+>∑˝Ÿ ‘·÷s¡TŒ˝À e÷J eT+Á‹ ãdü«sêE kÕs¡j·T´qT, |ü•ÃeT˝À mÁs¡u…*¢ dü«s¡íqT, es¡Δqïù|≥˝À ø=+&˚{Ï l<ÛäsY\≈£î ‘·eT z≥T¢ y˚dæ uÛ≤Ø yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì Äj·Tq Á|ü»\≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À dæ|æ◊ es¡+>∑˝Ÿ |ü•ÃeT ìjÓ÷»ø£es¡Z ø±s¡´<ä]Ù dæs¡uÀsTTq ø£s¡TD≤ø£sY, m◊mdtm|òt C≤rj·T n<Ûä´≈£åî\T düj·T´<é e© ñ˝≤¢ U≤Á~, m◊{Ïj·TTdæ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù, dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T |üHêdü Á|ükÕ<é, q>∑s¡ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T m+&ç U≤dæ+, ãTdü‡ s¡M+<äsY, <ä+&ÉT \ø£åàDY, mdt¬ø u≤wüß$Tj·÷, »qTï Á|ükÕ<é, >∑Hêïs¡|ü⁄ s¡y˚TXŸ, sêeT–], l$<ë´, ø£+&Ó qs¡‡j·T´, XÊK ø±s¡´<äs¡TÙ\T m\>=+&É düT<äs¡ÙHé, ‘êfi¯¢|ü*¢ s¡ùV≤˝≤, ¬ø. eT\¢j·T´, kÕ«$T, ¬ø. ø£|üPsY, düs√»q, ÄsY. dü÷]u≤ãT, |æ. Á|üuÛ≤ø£sY, düT>∑TDeTà, #·Áø£bÕDÏ, »qTï s¡$ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±s¡´ø£s¡Ô\ n;Ûwüº+ y˚Ts¡πø b˛{°˝À ñ+{≤ &çdædæ n<Ûä´≈£åî\T <=+‹ e÷<Ûäe ¬s&ç¶ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿã÷´s√É, @Á|æ˝Ÿ 11: ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ ;bòÕyéT sêq+<äTq dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]Δ>± ø±s¡´ø£s¡Ô\ n;Ûwüº+ y˚Ts¡≈£î ã]˝À ñ+{≤qì &çdædæ n<Ûä´≈£åî\T <=+‹ e÷<Ûäe ¬s&ç¶ nHêïs¡T. H˚&ÉT @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç|üŒ{Ϭø’Hê ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛcÕºq+ ‘·q nuÛÑ´]Δ‘·«+ô|’ |ü⁄qsê˝À#·q #˚j·÷\Hêïs¡T. ‘êqT dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]Δ>± ¬>\Tbı+~Hê ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ø=qkÕ>∑T‘êqì, ø±+Á¬>dt bÕغ m+|æ nuÛÑ´]Δ ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e+<ä˝≤~ ø±+Á¬>dt bÕغ eTTK´ ø±s¡´ø£s¡Ô\T <=+‹ e÷<Ûäe ¬s&ç¶ ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ ø£èwæ #˚kÕÔeTì Á|ü‹»„ #˚XÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T eTTì>±\ yÓ+ø£{Ÿ ¬s&ç¶, >∑TE®\ e÷<Ûäe ¬s&ç¶, U≤Hê|ü⁄s¡+ |æmdæmdt #Ó’s¡àHé s¡M+<äsY sêe⁄\‘√ e+~˝≤~ eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n>∑eT´>√#·s¡+>± {Ï&ç|æ e´eVü‰s¡+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, @Á|æ˝Ÿ 11: {Ï&ç|æ‘√ bı‘·TÔ ≈£î~]q H˚|ü<∏ä´+˝À y˚eTT\yê&É ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç _C…|æøÏ πø{≤sTT+#ês¡T. á ÁbÕ+‘·+˝À {Ï&ç|æ H˚‘·\ e´eVü‰s¡+ n>∑eT´>√#·s¡+>± e÷]+~. _C…|æ nuÛÑ´]ú Hê$TH˚wüHé y˚dæq düeTj·T+˝À {Ï&ç|æ H˚‘·\T sêø£b˛e&É+‘√ _C…|æ H˚‘·˝À¢ uÛÑj·T+ @s¡Œ&ç+~. >∑‘·+˝À Ä~ lìyêdt ø±+Á¬>dt qT+∫ mìïø£\ ã]˝À ì\Te>±, n‘·ìøÏ ø±+Á¬>dt ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´]ú>± ÇÁãV”≤+ mìïø£˝À¢ ì\ã&ç 2500 z≥¢qT kÕ~Û+#·T≈£îHêï&ÉT. <ë+‘√ lìyêdt 1800 z≥¢‘√ z&çb˛j·÷&ÉT. n<˚ Ø‹˝À {Ï&ç|æøÏ #Ó+~q H˚‘·\T mìïø£˝À¢ eT<䛑·T Çe«ø£b˛‘˚ {ÏÄsYmdt n~Ûø£ yÓTC≤]{°‘√ ¬>*#˚ neø±X¯+ ñqï≥Tº _C…|æ ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ ~>∑T\T |ü⁄{Ϻ+~. {Ï&ç|æøÏ #Ó+~q H˚‘·\qT n~ÛcÕºq+ ãT»®–+∫ yê]ì <ë]˝ÀøÏ ‘˚yê\ì dü÷∫düTÔHêïs¡T. m˝≤¬>’Hê {ÏÄsYmdt, _C…|æ eT<Ûä´H˚ y˚eTT\yê&É˝À Á|ü<Ûëq b˛{° »s¡T>∑T‘·T+<äì Á|ü»\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

CONSULT FOR Building plans estimates, Surveying and Plotting, Municipal Building Permissions. Plot No.40, H.No: 2-7-773, KLN Reddy colony, Hanamkonda, Warangal. Cell: 7396790112

12 04 14  
12 04 14  
Advertisement