Page 1

ôV’≤<äsêu≤<é 12`4`2014 X¯ìyês¡+

l #ê+Á<äe÷dü »j·THêeT dü+e‘·‡s¡+, ñ‘·Ôsêj·TD+, #Ó’Á‘·e÷dü+, ‹~∏: X¯óø£¢ <ë«<ä• ñ.11.40 es¡≈£î ‘·<äT|ü] Á‘·jÓ÷<ä•— es¡®´+: ‘Ó.3.56`5.38 es¡≈£î— <äTs¡TàVüAs¡Ô+: ñ.5.55`7.35 es¡≈£î

uÛÑ>∑TZeT+≥Tqï uÛ≤qT&ÉT

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:316 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

dü«\Œ dü+|òüT≥q\T $TqVü‰ ‘·T~ $&É‘·

ÁbÕ<˚•ø£+ Á|üXÊ+‘·+

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11: sêh+˝À X¯óÁø£yês¡+ m+&Éy˚&ç$T ô|]–+~. Á|ü»\T Ç+{Ïãj·T≥≈£î sêyê\+fÒH˚ uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. n‘·´edüs¡ |üqT\T+fÒ ‘·|üŒ $T>∑‘ê düeTj·÷˝À¢ Ç+{À¢H˚ ñ+≥THêïs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ y˚fi¯˝À¢ $<äT´‘Y ø=‘·\e\¢ q>∑s¡yêdüT\T ñøÏÿ]_øÏÿs¡e⁄‘·THêïs¡T. ùd<äBπs+<äT≈£î #·\¢ì bÕ˙j·÷\qT ÄÁX¯sTTdüTÔHêïs¡T. ø±>±, es¡+>∑˝Ÿ, ø£Ø+q>∑sY, sêeT>∑T+&É+\˝À 42 n‘·´~Ûø£ ñc˛íÁ>∑‘·\T qyÓ÷<äT ø±>±, eT∫©|ü≥ï+, lø±≈£îfi¯+, $»j·Tq>∑s¡+, ø±øÏHê&É\˝À 35 &çÁ^\T qyÓ÷<äj·÷´sTT. $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ qyÓ÷<Ó’q ñc˛íÁ>∑‘·\ $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. es¡+>∑˝Ÿ 42, ø£Ø+q>∑sY 42, sêeT>∑T+&É+ 42, ôV’≤<äsêu≤<é 41, nq+‘·|ü⁄s¡+ 41, Ä~˝≤u≤<é 40, KeTà+ 40, yÓT<äø˘ 40, ìC≤e÷u≤<é 40, ø£&É|ü 39, KeTà+ 39, eT+>∑fi¯–] 39, ∫‘·÷Ôs¡T 39, q˝§Z+&É 38, uÛÑÁ<ë#·\+ 38, >∑T+≥÷s¡T 38, ˇ+>√\T 38, $»j·Tyê&É 38, HÓ\÷¢s¡T 37, sê»eT+Á&ç 36, ø±øÏHê&É 35, eT∫©|ü≥ï+ 35, lø±≈£îfi¯+ 35, $»j·Tq>∑s¡+ 35 &çÁ^\ #=|ü⁄Œq ñc˛íÁ>∑‘·\T qyÓ÷<äj·÷´sTT.

H˚&ÉT d”e÷+Á<Ûä H√{Ï|òæπøwüHé Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11: d”e÷+Á<Ûä˝À kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHé X¯ìyês¡+ $&ÉT<ä\ ø±qTqï~. X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î mìïø£\ dü+|òüT+ H√{Ï|òæπøwüHéqT yÓ\Te]+#· qTqï~. 25 ˝Àø˘düuÛÑ, 175 nôd+;¢ kÕúHê˝À¢ Hê$TH˚wüq¢ <ëK\T |üsê«ìøÏ ‘Ós¡˝Òe qTqï~. X¯ìyês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq Hê$TH˚wüq¢ |òüT≥º+ 19e ‘˚B‘√ eTT–j·TqTqï~. eT<Ûä´˝À eT÷&ÉT s√E\T ôd\e⁄ ~Hê\T. Ä ôd\e⁄ s√E˝À¢ Hê$TH˚wüq¢qT d”«ø£]+#·s¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± á HÓ\ 13q Ä~yês¡+.. 14q k˛eTyês¡+ n+uÒ<äÿsY »j·T+‹.. á HÓ\ 18q >∑T&é Áô|ò’&˚.. dü+<äs¡“¤+>± Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\≈£î ôd\e⁄ Á|üø£{Ï+#ês¡T. $T–*q |üì~Hê˝À¢H˚ Hê$TH˚wüq¢qT <ëK\T #˚j·÷*‡ ñ+≥T+~. Ç|üŒ{Ïπø |ü\T bÕغ\T ‘·eT nuÛÑ´s¡Tú\qT Á|üø£{Ï+#êsTT. eT]ø=ìï bÕغ\T ø£düs¡‘·TÔ |üP]Ô #˚düT≈£îì H˚&√ πsb˛ yÓ\Te]+#·qTHêïsTT. nìï bÕغ\T ¬>\T|ü⁄ nuÛÑ´s¡Tú\ ø√dü+ »˝…¢&É |ü{≤ºsTT. ¬>\T|ü⁄ nuÛÑ´s¡Tú\T mø£ÿ&É ñqï|üŒ{Ïø° yê]ì ‘·eT ‘·eT bÕغ˝À¢øÏ #˚s¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î ø=ìï bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛäT\T Ç|üŒ{Ïπø ø£düs¡‘·TÔ #˚XÊs¡T. Ä $wüj·T+˝À ø=+<äs¡T $»j·T+ kÕ~Û+#·>±.. Á|üjÓ÷»q+ #˚≈£Ls¡ø£ b˛e&É+‘√ eT]ø=+<äs¡T &û˝≤ |ü&çq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. d”e÷+Á<Ûä˝À mìïø£\ b˛*+>¥ y˚T 7q »s¡>∑qTqï $wüj·T+ $~‘·y˚T.

>∑T»sê‘Y n\¢s¡¢ô|’ eTs√ dæ{Ÿ nedüs¡+ ˝Ò<äT: düTÁ|”+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, @Á|æ˝Ÿ 11: 2002 >∑T»sê‘Y n\¢s¡¢ô|’ eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<äyÓ÷&ûøÏ Á|ü‘˚´ø£ <äsê´|ü⁄Ô ãè+<ä+ ø°¢Hé∫{Ÿ Çe«&Üìï Á|ü•ïdü÷Ô <ëK˝…’q |æ{ÏwüHéqT n‘·T´qï‘· Hê´j·TkÕúq+ X¯óÁø£yês¡+ ‹s¡düÿ]+∫+~. á |æ{ÏwüHéqT Ä<Ûës¡+˝Òì |æ{ÏwüHé>± ù|s=ÿ+~. n‘·T´qï‘· Hê´j·TkÕúHêìøÏ #Ó+~q $ÁXÊ+‘· Hê´j·TeT÷s¡TÔ\T, yÓTÆHêغ esêZìøÏ #Ó+~q ˇø£ e´øÏÔ‘√ Á|ü‘˚´ø£ <äsê´|ü⁄Ô ãè+<ëìï(dæ{Ÿ) eT∞¢ @sêŒ≥T #˚j·÷\qï <äs¡U≤düTÔ<ës¡T yê<äqq÷ ø√s¡Tº ø={Ϻ|ü&˚dæ+~. »dæºdt ôV≤#Y.m˝Ÿ. <ä‘·TÔ, »dæºdt mdt.@. uÀuÒ¶\‘√ ≈£L&çq <Ûäsêàdüq+ á |æ{ÏwüHéqT |ü]o*+∫+~.

πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î düTÁ|”+ø√s¡Tº H√{°düT\T q÷´&Ûç©¢: Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ $uÛÑ»q sêC≤´+>∑ $s¡T<äΔeT+≥÷ Hê´j·Tyê~ πøπø X‚sê«ì düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. X‚sê«ì |æ{ÏwüHéqT $#ês¡D≈£î d”«ø£]+∫q Hê´j·TkÕúq+ πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î H√{°düT\T C≤Ø #˚dæ+~.

ø£ècÕí Åf…ÆãT´q˝Ÿ rs¡TŒô|’ $#ês¡D yêsTT<ë q÷´&Ûç©¢: ø£ècÕí Åf…ÆãT´q˝Ÿ rs¡TŒô|’ $#ês¡DqT düTÁ|”+ø√s¡Tº E˝…’≈£î yêsTT<ë y˚dæ+~. ø£ècÕí Åf…ÆãT´q˝Ÿ rs¡TŒô|’ πødüT\˙ï ˇπøkÕ] $#ê]kÕÔeTì á dü+<äs¡“¤+>± düTÁ|”+ø√s¡Tº düŒwüº+ #˚dæ+~.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11: nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü.. dü«\Œ dü+|òüT≥q\T.. $T–*q ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|üXÊ+‘·+>±H˚ b˛*+>¥ ø=qkÕ–+~. »&çŒ{Ïdæ, m+|æ{Ïdæ eT*$&É‘· b˛*+>¥ X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\≈£î Äs¡+uÛÑyÓTÆ kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\≈£î eTT–dæ+~. 536 »&çŒ{Ïdæ |ü<äe⁄\≈£î, 7975 m+|æ{Ïdæ |ü<äe⁄\≈£î b˛*+>¥ »]–+~.

$X‚cÕ+XÊ*y˚.. u≤´˝…{Ÿ

|üÁ‘ê\T ¬s+&ÉT#√≥¢ e÷Á‘·y˚T ‘ês¡Te÷s¡j·÷´j·Tì, Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ m\T¢+&ç b˛*+>¥ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº mìïø£\ dü+|òüT+ ‘Ó*j·TCÒdæ+~. Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ bıqï\÷s¡T eT+&É\+ düT+øϬs&ç¶bÕ˝…+˝À yÓ’ø±bÕ düs¡Œ+#Y.. Ç‘·s¡ bÕغ\≈£î #Ó+~q nuÛÑ´s¡Tú\qT, @C…+≥¢qT ˝À|ü\≈£î sê˙j·T≈£î+&Ü n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. B+‘√ {°&û|” Hêj·T≈£î\T Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ΔøÏ Vü≤düÔ+ >∑Ts¡TÔ πø{≤sTT+#·&É+‘√ ≥+>∑T≥÷s¡T eT+&É\+ ‘·÷s¡TŒHêj·TT&ÉTbÕ˝…+˝À b˛*+>¥ ì*∫+~. u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘ê\qT dü]CÒXÊs¡T. n|üŒ{Ïπø b˛*+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ eT÷&ÉT >∑+≥˝…’+~. n|üŒ{Ï qT+&˚ mìïø£\ dü+|òüT+ ÁbÕs¡+_Û+∫+~. ø£&É|ü õ˝≤¢ Ç&ÉT|ü⁄\bÕj·T˝À yÓ’ø±bÕ H˚‘· ø=+&ܬs&ç¶ì b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ lø±fi¯Vü≤dæÔ myÓTà˝Ò´ u§»®\ >√bÕ\¬s&ç¶ì b˛©düT\T >∑èVü≤ ìs¡“+<Ûä+˝À ñ+#ês¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ »&ÉÃs¡¢ eT+&É\+ øÏwüº+|ü*¢˝À b˛*+>¥qT ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. øÏwüº+|ü*¢ì |ü+#êj·Tr>± >∑T]Ô+#ê\ì Á>±eTdüTÔ\T &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T.

ˇ+>√\T˝À ªÁbÕ<˚•ø£μ mìïø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± X¯óÁø£yês¡+ z b˛*+>¥ πø+Á<ä+ u≤s¡T\T r]q z≥s¡T¢, z≥T y˚düTÔqï <äèX¯´+ $»j·Tq>∑s¡+

õ˝≤¢ qø£ÿes¡|ü⁄ø√≥ eT+&É\+ ˙\ø£+sƒê|ü⁄s¡+˝Àì md”º ø±\˙yêdüT\ b˛*+>¥qT ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ es¡<ëj·TbÕ˝…+ eT+&É\+ ‘êπ>* |ü+#êj·Tr˝À ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ |ü]wüÿ]+#·˝Ò<ä+≥÷ b˛*+>¥qT ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. ‹s¡T|ü‹\ì kÕsTTq>∑sY˝À qøÏ© z≥T y˚düTÔqï Ç<ä›s¡T b˛©düT\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. KeTà+ õ˝≤¢ ø=DÏ»s¡¢ eT+&É\+ bÕ‘·ø±#ês¡+, ø=+&Éeqe÷\

nãT ÄJà nsê#·ø£yê<ä+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ eTT+u…’, @Á|æ˝Ÿ 11: eTT˝≤j·T+øÏ ‘·>∑Z •wüfl´&çqì|æ+#·T≈£îHêïs¡T düe÷CŸyêB bÕغ eTVü‰sêh sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT nãT ÄJà. ÇkÕ¢+˝À n‘ê´#ês¡+ •øå±s¡ΩyÓTÆq H˚s¡+. ø±ø£b˛‘˚ |ü⁄s¡Twüfl&ÉT ˇø£ÿ&çH˚ ø±<äT, Ád”Ôì ≈£L&Ü ñ]rj·÷*... nì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. Ä<ÛäTìø£ #·{≤º\T |ü⁄s¡Twüfl\qT e÷Á‘·y˚T •øÏådüTÔHêïj·Tì, d”Yì e~˝ÒdüTÔHêïj·Tì Äj·Tq u≤<Ûä|ü&ܶs¡T. Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT |òüsêΩHé ÄJà e÷Á‘·+ ‘·+Á&ç n_ÛÁbÕj·T+‘√ @ø°uÛÑ$+#·˝Ò<äT. eTT+ãsTT HêsYÔ ôd+Á≥˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+qT+∫ b˛{°#˚düTÔqï |òüsêΩHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n‘ê´#ês¡ <√wüfl\qT ˇø£ÿkÕ] ø±<äT e+<äkÕs¡T¢ ñ]rj·÷\Hêïs¡T. ‘·q≈£î ◊<äT>∑Ts¡T ‘√ãT≥Tºe⁄\THêïs¡ì, ‘·q ≈£î≥T+ã+˝Àì yês¡+‘ê Ç<˚ n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

|üìø£e÷*q e÷≥\T |ü{Ϻ+#·Tø√+: uÛ≤»bÕ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 11: ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\ b˛s¡T˝À Hêj·T≈£î\ eT<Ûä´ e´øÏÔ>∑‘· $eTs¡Ù\T m≈£îÿyÓ’b˛‘·THêïsTT. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ uÛ≤»bÕ e´eVü‰sê\ Ç+#Ûê]® n$T‘YcÕ eTT»|òüsY q>∑sY n\¢s¡¢ô|’ Á|ürø±sêìï z{Ï+>¥ <ë«sê rs¡TÃø√yê\ì Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄ô|’ düe÷CŸyêB bÕغ H˚‘· Ä»+U≤Hé rÁe+>± düŒ+~+#ês¡T. n$T‘YcÕqT ñ<˚›•dü÷Ô Ä»+ U≤Hé ªe÷ MT<ä Á|ürø±s¡+ rs¡TÃø√yê\qT≈£î+≥Tqï Äj·Tq ‘·q ‘·\ MT<ä E≥TºH˚ ø±bÕ&ÉTø√˝Òø£b˛j·÷s¡T. Çø£ $TeTà*ï @+ ø±bÕ&ÉT‘ês¡ìμ e´øÏÔ>∑‘· $eTs¡Ù\≈£î ~>±s¡T. uÛ≤»bÕ ndü\T |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüTø√<äì, Ç˝≤+{Ï á yê´K´\ô|’ düŒ+~+∫q uÛ≤»bÕ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û |üìøÏe÷*q yê´K´\ô|’ düŒ+~+#ê*‡q nedüs¡+ ≈£L&Ü dü+_‘Y |üÁ‘ê eTT˝≤j·T+ dæ+>¥, Ä»+U≤Hé ˝≤+{Ï yê]ì ˝Ò<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

H˚&˚ dæøÏÿ+˝À kÕs¡«Á‹ø£+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, @Á|æ˝Ÿ 11: dæøÏÿ+˝À b˛*+>¥≈£î düs¡«+ dæ<äΔyÓTÆ+~. X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ 7>∑+≥\≈£î dæøÏÿ+˝Àì 32 nôd+;¢ kÕúHê\≈£î, @¬ø’ø£ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHêìøÏ b˛*+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï~. nsTT‘˚ Çø£ÿ&É ~«eTTK b˛{° HÓ\ø=+~. n~Ûø±s¡+˝À ñqï dæøÏÿ+ &ÓyÓTTÁø£{Ïø˘ Á|òü+{Ÿ≈£î.. dæøÏÿ+ Áø±+‹ø±] yÓ÷sêà eT<Û˚´ Á|ü<Ûëq b˛{° HÓ\ø=+~. >∑‘· 20 @fi¯ó¢>± |üeHé #ê$T¢+>¥ H˚‘·è‘·«+˝Àì dæøÏÿ+ &ÓyÓ÷Áø±{Ïø˘ Á|òü+{Ÿ $»j·T+ kÕ~Ûdü÷Ô ek˛Ô+~. ‘êC≤ mìïø£˝À¢ #ê$T¢+>¥ ¬>*ùdÔ.. eTTK´eT+Á‹>± dæ\«sYp;¢ #˚düT≈£îH˚ neø±XÊìï <äøÏÿ+#·T≈£îqï yês¡e⁄‘ês¡T. n+‘˚>±ø£ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ñqï CÀ´‹ãdüT ]ø±s¡T¶qT n~Û>∑$T+∫q yês¡e⁄‘ês¡T. yÓTT‘·Ô+ 32 nôd+;¢ kÕúHê\ qT+&ç $$<Ûä bÕغ\≈£î #Ó+~q 121 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT

n<äècÕºìï |üØøÏå+#·Tø√qTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ nìï kÕúHê˝À¢q÷ nuÛÑ´s¡Tú\qT ì*|æ+~. _C…|æ ‘·s¡|òü⁄q 13eT+~, ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt ‘·s¡|òü⁄q @&ÉT>∑Ts¡T ã]˝À ñHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± dæøÏÿ+ @¬ø’ø£ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúq+˝À n~Ûø±s¡ dæøÏÿ+ &ÓyÓTTÁø£{Ïø˘ Á|òü+{Ÿ qT+&ç dæ{Ϻ+>¥ m+|æ Áù|eT<ëdtsêjYT ã]˝À ñHêïs¡T. Äj·Tq≈£î Á|ü‘·´]ú>± dæøÏÿ+ Áø±+‹ø±] yÓ÷sêà ‘·s¡|òü⁄q ‘Óø˘Hê<Ûé <ë˝Ÿ >∑{Ϻ b˛{°ì ÇdüTÔHêïs¡T. sêÁwüº+˝À yÓTT‘·Ô+ z≥s¡T¢ 3.70\ø£å\ eT+~. yÓTT‘·Ô+ 538 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. mìïø£\ dæã“+~øÏ Ç|üŒ{Ïπø mìïø£\ kÕe÷Á–ì |ü+|æD° #˚XÊs¡T. ‘·eT≈£î πø{≤sTT+∫q b˛*+>¥ πø+Á<ë\≈£î mìïø£\ dæã“+~ Ç|üŒ{Ïπø Á|üj·÷DeTj·÷´s¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± Á‹|ü⁄s¡˝Àì eTs√ ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àq÷ mìïø£≈£î nìï @sêŒ≥T¢ |üPs¡Ôj·÷´sTT.

$XÊK ˝Àø£düuÛÑ Ç#˚Ãj·T+&ç: ‘Ó<˚bÕ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11: $XÊK m+|” d”≥TqT uÛ≤»bÕ qT+∫ rdüT≈£îH˚ jÓ÷#·q˝À ‘Ó<˚bÕ ñ+~. $XÊK ã<äT\T>± uÛ≤»bÕ≈£î ø±øÏHê&É d”≥T πø{≤sTT+#˚ Ä˝À#·q˝À ÄbÕغ

H˚‘·\T ñHêïs¡T. d”≥¢ e÷]Œ&çô|’ uÛ≤»bÕ nÁ>∑Hêj·Tø£‘·«+‘√ ‘Ó<˚bÕ H˚‘·\T eT+‘·Hê\T »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. $XÊK qT+∫ ‘Ó<˚bÕ m+|” nuÛÑ´]Δ>± >∑+{≤ lìyêdüsêe⁄ ã]˝ÀøÏ ~π> neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT.

Á>±e÷˝À¢ b˛*+>¥ πø+Á<ë\T e÷sêsTT. Äj·÷ Á>±e÷\≈£î yÓ[¢ z≥T¢ y˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\T ø√sês¡T. n<˚ õ˝≤¢ y˚+dü÷s¡T eT+&É\+ \#·Ãqï>∑÷&Ó+˝À z≥s¡¢≈£î &ÉãT“\T |ü+#·T‘·÷ Ç<ä›s¡T ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\T |ü≥Tºã&ܶs¡T. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝Àì Vü≤\Vü≤]« eT+&É\+ eT*¢ø±s¡T®q Á>±eT+˝À yÓ’ø±bÕ eØZj·TT\ô|’ <ë&ÉT\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡T. zfÒj·T&ÜìøÏ yÓ[‘˚ eT÷≈£îeTà&ç <ë&çøÏ bÕ\Œ&çq≥Tº ‘Ó*dæ+~. b˛*+>¥ ã÷‘Y e<ä› sêfi¯¢ es¡¸+.


X¯ìyês¡+ 12, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11: bÕغ n~ÛcÕºq+ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ¬sã˝Ÿ‡>± ã]˝À ñqïyês¡+<äs¡÷ yê] Hê$TH˚wüqT¢ ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì {°|”d”d” N|òt bıHêï\ \ø£åàj·T´ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. X¯óÁø£yês¡+ >±+BÛuÛÑeHé˝À d”|”◊ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD.. bıHêï\‘√ uÛÒ{° nsTT ¬suŸ˝Ÿ‡ nuÛÑ´s¡Tú\ $wüj·TyÓTÆ #·]Ã+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬sã˝Ÿ‡>± Hê$TH˚wüHé y˚dæqyês¡+<äs¡÷ ‘·eT Hê$TH˚wüqT¢ ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£î+fÒH˚ yê]øÏ sê»ø°j·T

‘Ó\+>±D |ü⁄q]ïsêàD+ ;CÒ|”‘√H˚ kÕ<Ûä´+ ;CÒ|” dæøÏ+Á<ëu≤<é m+|” nuÛÑ´]ú <ä‘êÔÁ‘˚j·T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11: ‘Ó\+>±D sêÁwüº |ü⁄q]ïsêàD+ ;CÒ|”‘√H˚ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì ÁbÕ+rj·T bÕغ\‘√ ø±<äì bÕغ C≤rj·T ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT dæøÏ+Á<ëu≤<é bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nuÛÑ´]ú ã+&Üs¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·T nHêïs¡T. H˚&ÉT <˚X¯+˝À ø±ì, sêÁwüº+˝À ø±ì ;CÒ|”, ø±+Á¬>dt eT<Ûä´ mìïø£\T »s¡T>∑T‘·THêïj·THêïs¡T. <ä‘êÔÁ‘˚j·T mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ dü+ã+~Û+∫q Á|ü#ês¡ s¡<∏ë\qT X¯óÁø£yês¡+ bÕغ ø±sê´\j·T Äes¡D˝À bÕغ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&ç¶ C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù eTTs¡∞<ÛäsYsêe⁄‘√ ø£*dæ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± <ä‘êÔÁ‘˚j·T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À <˚XÊìï ÁuÛÑwüߺ |ü{Ϻ+#ês¡ì nHêïs¡T. H˚&ÉT <˚X¯+, n$˙‹ ≈£î+uÛÑø√D≤\‘√ ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT+<äì , B+‘√ $dæ–y˚XÊ]q Á|ü»\T Á|ü‘ê´e÷ïj·T Á|üuÛÑT‘·«+ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTÔ+<äHêïs¡T. yÓ÷&û Hêj·Tø£‘·«+˝À ;CÒ|”ì ã\|ü]∫ ø±+Á¬>dt bÕغì z&ç+#ê\ì Äj·Tq Á|ü»\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. C≤r Á|üjÓ÷»Hê\T, <˚X¯ Á|üjÓ÷»Hê\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì {°&û|”‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tºø√e&É+ »]–+<äHêïs¡T. á mìïø£˝À¢ {°&û|”, ;CÒ|” nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#ê\ì <ä‘êÔÁ‘˚j·T ø√sês¡T.

Ä ¬s+&ç+{Ïì z&çùdÔH˚.. : πøÁJyê˝Ÿ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ neTè‘YdüsY, @Á|æ˝Ÿ 11 : Ä ¬s+&ÉT bÕغ\qT z&çùdÔH˚.. Á|ü»\≈£î $eTTøÏÔ \_ÛdüTÔ+<äì Äe÷Bà n~ÛH˚‘·, &Ûç©¢ e÷J d”m+ πøÁJyê˝Ÿ nHêïs¡T. neTè‘YdüsY˝À ‘·q bÕغ nuÛÑ´]Δ Á|ü#ês¡+˝À X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT bÕ\T|ü+#·T≈£îHêïs¡T. sê´©˝À ôd’‘·+ ø=qkÕ>±s¡T. Á|ü»\ qT<˚›•+∫ Á|üdü+–+#ês¡T. ø±+Á¬>dt, _C…|æ |üìrs¡T ˇø£ÿfÒ. Ä ¬s+&ÉT bÕغ\T ø£*ùd |üì#˚düTÔHêïsTT. ‘·eT bÕغøÏ πøe\+ 28 d”≥T¢ sêe&É+ e˝Ò¢ @MT #˚j·T˝Òø£b˛j·÷+. _\T¢\ ÄyÓ÷<ëìøÏ _C…|æ düVü≤ø£]+#·˝Ò<äT. n&ÉT>∑&ÉT>∑THê n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. @MT #˚j·T˝Òq|ü⁄Œ&ÉT |ü<äe⁄˝À¢ ñ+&É&É+ eè<Ûë>± uÛ≤$+∫ sêJHêe÷ #˚XÊ+. ‘êC≤ mìïø£˝À¢ 50 d”≥T¢ kÕ~Û+#ê\qï \ø£å´+‘√ b˛sê&ÉT‘·THêï+. 50 d”≥T¢ ‘·eT bÕغøÏ ø£≥ºu…≥º+&ç. Á|üC≤kÕ«eT´ã<ä›+>± |ü]bÕ\q ø=qkÕ–kÕÔeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. neTè‘YdüsY˝À ne÷Bà nuÛÑ´]Δì ¬>*|æ+#·+&ç. q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ lø±s¡+ #·T≥º+&ç nì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

#Ó<äTs¡TeT<äTs¡T dü+|òüT≥q\T $TqVü‰mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, @Á|æ˝Ÿ 11: õ˝≤¢˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ¬s+&√$&É‘· »&çŒ{Ïdæ, m+|æ{Ïdæ mìïø£˝À¢ m˝≤+{Ï neø£‘·eø£\T »s¡>∑≈£î+&Ü mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T nìï @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. ñ<äj·T+ 7 qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\ es¡πø 60 XÊ‘·+ b˛*+>¥ »]–q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. #Ó<äTs¡TeT<äT\T dü+|òüT≥q\T ‘·|üŒ mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>± »]>±sTT. ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ {ÏÄsYmdt, {Ï&ç|æ, _C…|æ\T &ÉãT“ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ b˛©düT\T |ü≥Tº≈£îì e~*ô|{Ϻq dü+|òüT≥q\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. Ä ÁbÕ+‘ê˝À¢ì Á|ü»\T uÛÑj·TÁu≤+‘·T\≈£î >∑T]ø±≈£î+&Ü b˛©düT\T <ä>∑Zs¡T+&ç z≥T¢ y˚sTT+∫q dü+|òüT≥q\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. b˛©düT ã+<√ãdüTÔ >∑‘·+˝À mìïø£˝À¢ ˝Òì$<Ûä+>± @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T.

sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\≈£î ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $qTø=+&É, @Á|æ˝Ÿ 11: |ü≥ºD+˝Àì $$<Ûä sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\≈£î ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À ne>±Vü≤q dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] >√¢]j·÷ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mìïø£˝À¢ b˛{° #˚ùd Hêj·T≈£î\T Hê$TH˚wüqT¢ düÁø£eT+>± |üP]Ô #˚j·÷\ì yê{Ï‘√ bÕ≥T mìïø£\ n~Ûø±]øÏ <ëK\T #˚j·÷*‡q bòÕsê\T »‘· #˚j·÷\ì Hêj·T≈£î\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. mìïø£\ ìj·Te÷e[ì n‹Áø£$T+#·sê<äì, düuÛÑ\T, düe÷y˚XÊ\≈£î mìïø£\ n~Ûø±s¡T\ qT+&ç nqTeT‘·T\T bı+<ë\ì nuÛÑ´s¡Tú\T nqTeT‹ bı+<äì yêVü≤Hê\qT e÷Á‘·y˚T mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ $ìjÓ÷–+#ê\ì nHêïs¡T. á HÓ\ 12 qT+&ç 19e ‘˚B es¡≈£î Hê$TH˚wüq¢ d”«ø£s¡D »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. ne>±Vü≤q dü<ädüT‡˝À {Ï&ç|æ, ø±+Á¬>dt, yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”, dæ|æ◊, dæ|æm+,_C…|æ, ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ\ Hêj·T≈£î\‘√ bÕ≥T ◊<äT eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$Twüqs¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

27˝À|ü⁄ <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√+&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $qTø=+&É, @Á|æ˝Ÿ 11 : q÷C…fi¯¢ eT+&É\+˝Àì ñ|üŒ\bÕ&ÉT kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À 2014-15 dü+e‘·‡sêìøÏ ◊<äe ‘·s¡>∑‹˝À $<ë´s¡Tú\ Á|üy˚XÊ\≈£î á HÓ\ 27e ‘˚B ˝À|ü⁄ <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√yê\ì bÕsƒ¡XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ s¡a≤˙‡sêDÏ ‘Ó*bÕs¡T. ns¡TΩ˝…’q md”‡,md”º, ;d”, zd” nuÛÑ´s¡Tú\T H˚s¡T>± <äs¡U≤düTÔ\T bÕsƒ¡XÊ\≈£î n+<äCÒj·÷\ì, yê{Ïì ÄHé˝…’Hé˝À bı+<äT|üs¡TkÕÔeTì Á|æì‡|ü˝Ÿ #ÓbÕŒs¡T. á neø±XÊìï ns¡TΩ˝…’q $<ë´s¡Tú\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ÄyÓT ø√sês¡T.

‘Ó\T>∑TC≤‹ ªCÀ&ÉTμ>± ñ+&Ü* : øÏs¡DY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ∫‘·÷Ôs¡T, @Á|æ˝Ÿ 11: Ä ¬s+&ÉT bÕغ\ e˝Ò¢ $uÛÑ»q »]–+<äì e÷J d”m+, C…mdt|æ n~ÛH˚‘· øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+#ês¡T. mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± ¬s+&√s√C…’q X¯óÁø£yês¡+ ≈£L&Ü Á|ü#ês¡ |üs¡«+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. |ü\eTH˚s¡T, |ü⁄+>∑q÷s¡T\˝À s√&ÉT¶ c˛\˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Á|ü»\ qT<˚›•+∫ Á|üdü+–+#ês¡T.bÕغì HÓ˝ø=˝≤Œ+. C…’düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î ø£≥Tºã&ç ñHêï+. {°&û|”, yÓ’ø±bÕ yê>±›Hê\qT qy˚Tà dæú‹˝À Á|ü»\T ˝Òs¡T. yêπs$T #Ó|æŒHê ìÁwüŒjÓ÷»qy˚T. bÕ<äs¡ø£å\T n+fÒ ‘Ó\T>∑TC≤‹ CÀ&ÉT>± ñ+&Ü\qï<˚ ‘·eT n_Û˝≤wü nì nHêïs¡T. ˇø£ #Ó|ü⁄Œ‘√ q&Ée&É+ n+fÒ $uÛÑ»q »]–q #·+<ä+>± ñ+≥T+~. m|ü⁄Œ&É÷ ‘Ó\T>∑TC≤‹ CÀ&ÉT>±H˚ ñ+&Ü*. n<˚ ‘·eT bÕغ >∑Ts¡TÔ nsTTq bÕ<äs¡ø£å\ yÓqTø£ <ë– ñqï dü÷øÏÔ n<˚qHêïs¡T.

¬sã˝Ÿ‡ n+<äs¡÷ Hê$TH˚wüqT¢ ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê*: bıHêï\ uÛÑ$wü´‘·TÔ ñ+≥T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. d”|”◊‘√ bı‘·TÔ‘√ ‘·eT bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø=+<äs¡T ndü+‘·è|æÔ‘√ ñqïe÷≥ ì»y˚Tqì bıHêï\ nHêïs¡T. eTTK´+>± eTùV≤X¯«s¡+˝À n~ÛcÕºq+ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡πø ; bòÕs¡+ Çe«&É+ »]–+<äì, nsTT‘˚ n~ÛcÕºq+ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡πø Hê$TH˚wüHé ñ|üdü+Vü≤ ]+#·Tø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ Hêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D˝À 119 ìjÓ÷»esêZ\ ˝À ‘êeTT

πøe\+ 7 nôd+;¢ kÕúHê\H˚ n&ç>±eTì, yê{Ïô|’ ≈£L&Ü ndü+‘·è|ü⁄Ô\T ¬sã˝Ÿ‡>± b˛{° #˚ùdÔ m˝≤ Äj·Tq Á|ü•ï+ #ês¡T. {Ϭø≥T¢ sêø£b˛e&É+‘√ ndü+‘·è|æÔ ñqï e÷≥ yêdüÔey˚Tqì nsTT‘˚ Bs¡Èø±\ Á|üjÓ÷»Hê\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì ‘·eT Hê$TH˚wüqT¢ ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\Hêïs¡T. <˚es¡ø=+&É˝À düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ nsTT´+<äì, u…\¢+|ü*¢, eTTqT>√&ÉT, eTùV≤X¯«s¡+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ ¬su…˝Ÿ‡>±

Hê$TH˚wüHé y˚dæq yês¡T ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ø±+Á¬>dt d”|”◊ bı‘·TÔ e\¢ ‘Ó\+>±D˝À eT+∫ yê‘êes¡q+ @s¡Œ&ç+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ndü+‘·è|ü⁄Ô\T ‘·eT Hê$TH˚wüq¢qT ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£î+fÒ Á|üuÛÑT‘·«+ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&É≥+ U≤j·TeTì Hêsêj·TD nHêïs¡T. ˇø£kÕ] bı‘·TÔ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îHêïø£ dü+K´ ‘·eT≈£î eTTK´+ø±<äì Äj·Tq nHêïs¡T. {°ÄsYmdt ‘·eT‘√ ø£\eø£b˛e&É+ e˝Ò¢ á |ü]dæú‹ <ë|ü⁄]+∫+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt, {°ÄsYmdt, d”|”◊ bı‘·TÔ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îqï |üø£å+˝À |òü*‘ê\T @ø£|üø£å+>± ñ+&˚eHêïs¡T.

dü‘ÓÔq|ü*¢ qT+&ç b˛{° #˚kÕÔ : ø√&Ó\

Ç<˚+ bı‘·TÔ?

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é/>∑T+≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ: sêqTqï mìïø£˝À¢ dü‘ÓÔq|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç b˛{° #˚kÕÔqì e÷J eT+Á‹ ø√&Ó\ •eÁ|ükÕ<äsêe⁄ nHêïs¡T. MT&çj·÷‘√ X¯óÁø£yês¡+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ qs¡düsêe⁄ù|≥ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúq+ qT+&ç ã]˝ÀøÏ ~–q sêj·TbÕ{Ï kÕ+ã•esêe⁄ $»j·÷ìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. ‘êqT dü‘ÓÔq|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç ã]˝ÀøÏ ~>∑qTqï≥Tº yÓ\¢&ç+#ês¡T. qs¡düsêe⁄ù|≥qT e~* yÓfi≤¢\+fÒ u≤<Ûä>± ñ+~. Á|ü»\ $»„|æÔì, n~ÛcÕºq+ ìs¡íj·÷ìï •s¡kÕeVæ≤+∫ dü‘ÓÔq|ü*¢ qT+&ç ã]˝ÀøÏ ~>∑qTqï≥Tº yÓ\¢&ç+#ês¡T. uÛ≤Ø yÓTC≤]{°‘√ ¬>\Tbı+<ä&É+ U≤j·TeTì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

KeTà+˝À.. #·‘·Ts¡TàK+.. Á‹eTTK+!

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11: ‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dt bÕغ‘√ bı‘·TÔô|≥Tº≈£îqï d”|”◊øÏ ∫≈£îÿeTT&ÉT\T M&É≥+˝Ò<äT. ndü˝Ò ns¡ø=s¡ d”≥¢ πø{≤sTT+|ü⁄\T, n+<äT˝Àq÷ ø±+Á¬>dt ¬sã˝Ÿ‡ s¡+>∑+˝À ñ+&É≥+‘√ Ä bÕغ H˚‘·\≈£î ~≈£îÿ‘√#·&É+˝Ò<äT. Hê$TH˚wüq¢ ñ|üdü+Vü≤s¡D≈£î ˇø£ÿ s√CÒ $T–* ñ+&É≥+‘√ yê]ì ø±+Á¬>dt bÕغ m˝≤ <ë]˝ÀøÏ ‘ÓdüTÔ+<äH˚ dü+X¯j·T+ d”|”◊˝À HÓ\ø=qï≥Tº düe÷#·sê+. ‘·eT≈£î πø{≤sTT+∫q d”≥¢˝À ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T m˝≤ b˛{° #˚kÕÔs¡ì, Ç<˚+ ø±+Á¬>dt rs¡T nì ø±Áy˚T&ÉT¢ eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± X¯óÁø£yês¡+ Vü≤&Üe⁄&ç>± d”|”◊ sêÁwüº Hêj·T≈£î&ÉT Hêsêj·TD {° |”d”d” N|òt‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. |ü\T #√≥¢ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q ¬sã˝Ÿ‡ ñ+&É≥+‘√ M] eT<Û˚´ Ç<˚ $wüj·T+ô|’ #·s¡Ã kÕ–+~. ¬sã˝Ÿ‡qT ãT»®–+#˚+<äT≈£î bıHêï\ X¯‘·$<Ûë\ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêï ¬sã˝Ÿ‡ <ë]˝ÀøÏ edüTÔqï≥Tº ø£qã&É≥+˝Ò<äT. kÕ<Ûës¡D mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHé yÓ\Te&ܶø£ z≥T¢ N\≈£L&É<äqï ø±s¡D+‘√ d”|”◊, ø±+Á¬>dt bÕغ\T |üs¡düŒs¡ ne>±Vü≤q‘√ d”≥¢ düs¡T›u≤≥T #˚düT≈£îHêïsTT. Ç+<äTø√dü+ ‘·s¡eT≈£î Çìï d”≥T¢ n+fÒ Çìï d”≥T¢ nì <ë<ë|ü⁄ yês¡+, |ü~ s√E\ bÕ≥T ø£düs¡‘·TÔ »]–+~. ∫es¡≈£î d”≥¢ dü+K´ô|’ Çs¡T bÕغ\T z düŒwüºyÓTÆq ne>±Vü≤q≈£î e#êÃsTT. Çø£ ø£*dæ Á|üj·÷D+ #˚j·÷\ì uÛ≤$+#êsTT. á bı‘·TÔ <Ûäs¡à+ mìïø£˝À¢ z≥¢ ã<ä˝≤sTT+|ü⁄ nj˚T´ yÓTT<ä\T.. |òü*‘ê\T yÓ\Te&ç düsêÿsY @sêŒ≥T es¡≈£î ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì Çs¡T bÕغ\ H˚‘·\T BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ _ÛqïyÓTÆq |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. Ä ¬s+&ÉT bÕغ\ eT<Ûä´ bı‘·TÔ nH˚ ø£+fÒ yÓqTïb˛fÒ¢ m≈£îÿe>± ñHêïj·Tì sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Ç∫Ãq n‘ÓÔdüs¡T d”≥¢˝À ‘·q nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#·Tø√yê\ì uÛ≤$+∫q d”|”◊ bÕغ Hêj·Tø£‘ê«ìøÏ ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·Tø£‘·«+ cÕø˘ Ç∫Ã+<äH˚ #ÓbÕŒ*. d”|”◊øÏ bı‘·TÔ ø=+<ä πø≥sTT+∫q yê{Ï˝À¢ eTùV≤X¯«s¡+, ø√<ë&É, eTTqT>√&ÉT kÕúHê\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. á kÕúHê\˝À eTùV≤X¯«s¡+, ø√<ë&É\˝À ‘·q bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ø±+Á¬>dt Hêj·Tø£‘·«y˚T dü«j·T+>± ; bòÕsê\qT n+<äCÒj·T>±, eTTqT>√&ÉT˝À ø±+Á¬>dt bÕغ sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT bÕ˝≤«sTT >√es¡›Hé¬s&ç¶ ≈£îe÷¬sÔ ¬s+ã˝Ÿ>± ã]˝À ~>±s¡T. B+‘√ ø±+Á¬>dt Hêj·Tø£‘·«+ rs¡Tô|’ ø±Áy˚T&ÉT¢ eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ø√<ë&É nôd+;¢ì d”|”◊øÏ πø{≤sTT+∫Hê Hê$TH˚wüHé ∫e] s√Eq ‘Ó\+>±D e]ÿ+>¥ ø£$T{° Áô|dæ&Ó+{Ÿ ñ‘·ÔyéT≈£îe÷sY¬s&ç¶ düreTDÏøÏ Ä ìjÓ÷»ø£es¡Z+ nuÛÑ´]ú>± ìs¡ísTTdü÷Ô ø±+Á¬>dt ; bòÕs¡+ n+<äCÒdæ+~. ÄyÓT ø±+Á¬>dt ‘·s¡|òü⁄q ø√<ë&É˝À Hê$TH˚wüHé ≈£L&Ü <ëK\T #˚XÊs¡T. Ç<˚ ‘·s¡Vü‰˝À eTùV≤X¯«s¡+ nôd+;¢øÏ dü+ã+~Û+∫q eT˝Ÿ¬s&ç¶ s¡+>±¬s&ç¶øÏ ø±+Á¬>dt bÕغ ; bòÕs¡+ n+<äCÒdæ+~. Äj·Tq ø£&Ü d”|”◊øÏ πø{≤sTT+∫q kÕúq+˝À Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. Çø£ eTTqT>√&ÉT nôd+;¢øÏ ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘·, sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT bÕ˝≤«sTT

ø±+Á¬>dt rs¡Tô|’ eT+&ç|ü&ÉT‘·Tqï d”|”◊ πø{≤sTT+∫q d”fÒ¢ ns¡ø=s¡.. Äô|’ ¬sã˝Ÿ‡‘√ b˛sê≥+ bıHêï\‘√ Hêsêj·TD uÛÒ{° nsTTHê <ë]˝ÀøÏ sêì ¬sã˝Ÿ‡.. H˚&˚ Hê$TH˚wüq¢ ñ|üdü+Vü≤s¡D≈£î ÄKs¡T >√es¡›Hé¬s&ç¶ ≈£îe÷¬sÔ Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ nuÛÑ´]ú>± Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. Ç˝≤ bı‘·TÔ <Ûäsêàìï dü«j·T+>± ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·Tø£‘·«y˚T ñ\¢+|òæT+∫+<äì d”|”◊ H˚‘·\T eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T. á Áø£eT+˝À @ ñ<˚›X¯+‘√ bı‘·TÔ ø£{≤ºs√ n~ HÓs¡y˚s¡T‘·T+<ë? nqï #·s¡Ã sê»ø°j·T esêZ˝À¢ kÕ>∑T‘√+~. #·‘·Ts¡àK b˛{°˝À z≥T¢ N\≈£L&É<äì, ‘Ó\+>±D ø√dü+ b˛sê&Éì bÕغ\T ã\|ü&É≈£L&É<äqï ñ<˚›X¯+‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îqï≥Tº ø±+Á¬>dt , d”|”◊ H˚‘·T\ ù|s=ÿHêïs¡T. ø±ì á bı‘·TÔ ñ\¢+|òüTq‘√ Çs¡T bÕغ\ eT<Ûä´ ‘·eT kÕqTuÛÑ÷‹ |üs¡T\ z≥¢qT ã<ä˝≤sTT+#·T≈£îH˚˝≤ #˚kÕÔsê ˝Òø£ me]øÏ yês¡T>± eTT+<äT¬øfi≤Ôsê nqï Á|üdüTÔ‘·+ #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. ‘êeTT bı‘·TÔ <ÛäsêàìøÏ $s¡T<äΔ+>± mqï&É÷ b˛˝Ò<äì d”|”◊ H˚‘·T\ ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ d”|”◊, ø±+Á¬>dt bÕغ\ eT<Ûä´ HÓ\ø=qï bı‘·TÔ mìïø£˝À¢ z≥T¢ ã<ä˝≤sTT+#˚ es¡≈£î kÕ>∑T‘·T+<ë ˝Òø£ n+‘·≈£îeTT+<˚ ≈£L\T‘·T+<ë nqï~ sê»ø°j·T esêZ˝À¢ #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. Ç~˝≤ ñ+&É>±... bÕغ ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\qT <ë]˝ÀøÏ ‘Ó#·TÃ≈£îH˚+<äT≈£î neø±X¯eTTqï Á|ü‹ e÷sêZìï m+#·Tø√yê\ì {° ø±+Á¬>dt Hêj·Tø£‘·«+ uÛ≤$düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. n+<äT˝ÀuÛ≤>∑+>±H˚.. nuÛÑ´s¡Tú\≈£î @$T Vü‰MT Çyê«*? mes¡T bÕغz @+ Ä•düTÔHêïs¡T? nqï düe÷#êsêìï ≈£L&Ü ùdø£]düTÔqï≥Tº ø±+Á¬>dt esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. á Áø£eT+˝ÀH˚ ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\ sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î nuÛÑj·T+ Çdü÷Ô eTT+<äT¬øfi≤¢\ì ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. neø±X¯+ ñqïyê]øÏ myÓTੇ |ü<äe⁄\T ÇkÕÔeTì ≈£L&Ü Vü‰MT ÇdüTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. ¬sã˝Ÿ>± ã]˝À ñqï H˚‘·\ kÕúsTTì ã{Ϻ |ü<äe⁄\ $wüj·T+˝À Vü‰MT\T ÇdüTÔqï≥Tº $ìøÏ&ç. ¬sã˝Ÿ‡ $wüj·T+˝À n\ø£å´+>± e´eVü≤]ùdÔ bÕغ $»j·÷\T ≈£î&ç, m&ÉeT nj˚T´ neø±XÊ\T ˝Òø£b˛˝Ò<äì ø±+Á¬>dt ô|<ä›\T uÛ≤$düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. n+<äTe˝Ò¢ ¬sã˝Ÿ‡ nuÛÑ´s¡Tú\+<ä]‘√ #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. @~@yÓTÆHê Hê$TH˚wüq¢ ñ|üdü+Vü≤s¡D≈£î X¯ìyês¡+ s√CÒ $T–* ñ+&É≥+‘√ ¬sã˝Ÿ‡qT ãT»®–+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T eTTeTàs¡+ #˚dæq≥Tº ø±+Á¬>dt bÕغ esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11: n+<ä]#·÷|ü⁄ KeTà+ô|’H˚.. dæ|æ◊ ‘·s¡|òü⁄q KeTà+ m+|æ nuÛÑ´]Δ>± Hêsêj·TD ì\e&É+‘√ n+<ä] <äèwæº KeTà+ô|’H˚ πø+ÁBø£è‘·yÓTÆ+~. KeTà+ bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À #·‘·Ts¡TàK b˛{° HÓ\ø=q>±.. KeTà+ õ˝≤¢˝Àì 10 nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ Á‹eTTK b˛{° ø=qkÕ>∑T ‘√+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± KeTà+˝À ø±+Á¬>dt≈£î ø£cÕº\T. ø±+Á¬>dt, {°&û|” nuÛÑ´s¡Tú\T ÄuÛÑÁ<ä‘ê uÛ≤e+‘√ ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·THêïs¡T. z≥s¡¢qT Äø£≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·÷dü |ü&ÉT‘·THêïs¡T. _C…|æ‘√ <√d”Ô ø£{Ϻq|üŒ{Ïø° {°&û|” |ü]dæú‹ e÷Á‘·+ mø£ÿ&É y˚dæq >=+>∑[ nø£ÿ&˚ nqï #·+<ä+>± ñ+<äqï yê´K´\T $qedüTÔ HêïsTT. d”|”m+‘√ yÓ’ø±bÕ ne>±Vü≤q ≈£î<äTs¡TÃ≈£î+~. d”|”m+≈£î eT÷&ÉT nôd+;¢ kÕúHê\qT πø{≤sTT+∫+~. $T–*q @&ÉT nôd+;¢ kÕúHê˝À¢ yÓ’ø±bÕ ‘·q nuÛÑ´s¡Tú\qT ì*|æ+~. n+‘˚>±ø£ KeTà+ ˝Àø˘düuÛÑ d”≥T≈£î yÓ’ø±bÕ ‘·q nuÛÑ´]Δì ì*|æ+~. KeTà+ õ˝≤¢˝À U≤‘ê ‘Ós¡yê\ì {ÏÄsYmdt eP´Vü≤ Á|ü‹eP´Vü‰\qT |üqTï‘√+~. Á|ü#ês¡|üs¡«+˝À <ä÷düT≈£îb˛‘√+~.

KeTà+ bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À.. {°&û|” m+|æ nuÛÑ´]Δ Hêe÷ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ eP´Vü≤ Á|ü‹eP´Vü‰\qT |üqTï‘·THêïs¡T. ‘·q<Ó’q XË’*˝À Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. 2004 mìïø£˝À¢ |üsêõ‘·T\e«&É+.. 2009 mìïø£˝À¢ {°&û|” m+|æ>± ¬>\Tbı+<ä&É+ ‘Ó*dæ+<˚. {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]Δ>± mdt_ uÒ>¥, ø±+Á¬>dt-dæ|æ◊ bı‘·TÔ˝À uÛ≤>∑+>± dæ|æ◊ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD ã]˝ÀøÏ ~>±s¡T. yÓ’ø±bÕ-bı+>∑T˝Ò{Ï lìyêdü¬s&ç¶, d”|”m+-düMTHê ã]˝À ñHêïs¡T. #·‘·Ts¡TàK b˛{° HÓ\ø=+~. KeTà+ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ e÷Á‘·+ Á‹eTTK b˛{° kÕ>∑T‘√+~.

KeTà+˝Àì nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢.. KeTà+ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç ø±+Á¬>dt-|ü⁄yê«\ n»jYT≈£îe÷sY, yÓ’ø±bÕ-n»jYT≈£îe÷sY, {°&û|”-‘·TeTà\ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ (dæ{Ϻ+>¥), {ÏÄsYmdt-ø£èwüí ã]˝À ñHêïs¡T. n˝≤π> bÕ˝Òs¡T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À.. ø±+Á¬>dt-sê+¬s&ç¶ yÓ+ø£≥¬s&ç¶ (dæ{Ϻ+>¥), {°&û|”-dü«s¡í≈£îe÷], d”|”m+-b˛‹H˚ì düT<äs¡ÙHé, {ÏÄsYmdt-sêyÓfi¯¢ s¡M+<äsYsêe⁄ ã]˝À ñHêïs¡T. eT~Ûs¡ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç ø±+Á¬>dt-uÛÑ{Ϻ $Áø£e÷s¡ÿ (dæ{Ϻ+>¥), {°&û|”-yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+VüQ\T, {ÏÄsYmdt-u§eTàs¡ sêeT÷à]Ô, d”|”m+-*+>±\ ø£eT˝ŸsêCŸ ñHêïs¡T. yÓ’sê ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç ø±+Á¬>dt-dæ|æ◊ bı‘·TÔ˝À uÛ≤>∑+>± dæ|æ◊øÏ πø{≤sTT+#·&É+ ‘Ó*dæ+<˚. dæ|æ◊-Hêsêj·TD, yÓ’ø±bÕ-eT<äHé˝≤˝Ÿ, {°&û|”u≤˝≤JHêj·Tø˘, {ÏÄsYmdt-#·+Á<ëe‹ (dæ|æ◊ dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´) b˛{°˝À ñHêïs¡T. dü‘·TÔ|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç ø±+Á¬>dtdü+uÛ≤ì #·+Á<äX‚KsY, {°&û|”-dü+Á&É yÓ+ø£≥ Ms¡j·T´ (dæ{Ϻ+>¥), {ÏÄsYmdt-|æ&ÉeT]Ô s¡$, yÓ’ø±bÕ-eT{≤º <äj·÷q+<é ñHêïs¡T. n˝≤π> nXÊ«sêe⁄ù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç ø±+Á¬>dt-e¬>Z\ $TÁ‘·ùd (dæ{Ϻ+>¥), {°&û|”-eT#êà Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, {ÏÄsYmdtÄ~Hêsêj·TD, yÓ’ø±bÕ-‘ê{Ï yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ñHêïs¡T. ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç.. bı‘·TÔ˝À uÛ≤>∑+>± ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ kÕúHêìï dæ|æ◊øÏ ø±+Á¬>dt πø{≤sTT+∫+~. dæ|æ◊-≈£Lq+H˚ì kÕ+ã•esêe⁄ (dæ{Ϻ+>¥), yÓ’ø±bÕ-eqe÷ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± m&Ée*¢ ø£èwüí, {ÏÄsYmdt-»\>∑+ yÓ+ø£Á{≤e⁄, {°&û|” -ø√H˚s¡T dü‘·´Hêsêj·TD ‘·eT n<äècÕºìï |üØøÏå+#·Tø√qTHêïs¡T.

nuÛÑ´s¡Tú\T »yêãT<ë]‘·q+‘√ yÓT\>±*

Vü‰´Á{Ïø˘ ø√dü+ Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY j·T‘·ï+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11 : Ä+Á<ÛëbÕ]dt˝À mìïø£\ b˛s¡T m|ü⁄Œ&É÷ ÄdüøÏÔ<ëj·Tø£y˚T. nø£ÿ&ç sê»ø°j·T XË’* me]ø° n+‘·T |ü≥ºì~.. n+‘·T∫ø£ÿì~. ‘ÓHê* |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q Á|üeTTKT\T Ä\bÕ{Ï yÓ+ø£Á{≤eTj·T´ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T @&ÉTkÕs¡T¢ ¬>*#ês¡+fÒ Ä ìjÓ÷»ø£es¡Z+ m˝≤+{Ï<√ ÇfÒº ns¡ΔeTe⁄‘·T+~. 1952 qT+&ç Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 12kÕs¡T¢ mìïø£ »s¡>±Z..

ø±+Á¬>dt, ø±+Á¬>dt (◊) Äs¡TkÕs¡T¢.. {°&û|” Hê\T>∑TkÕs¡T¢.. »q‘êbÕغ ˇø£kÕ] .. dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]Δ ˇø£kÕ] ¬>\Tbı+<ës¡T. 1952 qT+&ç es¡Tdü>± eT÷&ÉTkÕs¡T¢ Ä\bÕ{Ï yÓ+ø£Á{≤eTj·T´ ¬>\Te>±.. Ä ‘·sê«‘· eT÷&ÉTkÕs¡T¢ Ä\bÕ{Ï yÓ+ø£Á{≤eTj·T´ ≈£îe÷¬sÔ <=&ɶ|üH˚ì Ç+~s¡ ¬>\Tbı+<ës¡T. n˝≤π> 1999 mìïø£˝À¢ <=&ɶ|üH˚ì Ç+~sê ≈£îe÷¬sÔ >√–H˚ì ñeT ¬>\Tbı+<ës¡T. ˇπø ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q ‘·+Á&ç, Äj·Tq ≈£îe÷¬sÔ, Äj·Tq eTqTeTsê\T

¬>\Tbı+<ä&É+ $X‚wü+. n˝≤π> {°&û|” nuÛÑ´]Δ>± nHêïã‘·TÔì dü‘·´Hêsêj·TD ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ ¬>*#ês¡T. 2004˝À Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY, 2009˝À Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY ¬>\Tbı+<ës¡T. ‘êC≤ mìïø£˝À¢ Vü‰´Á{Ïø˘ kÕ~Û+#˚+<äT≈£î Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY Á|ü#êsêìï ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. |ü≥ºD≤_Ûeè~ΔøÏ $X‚wü+>± ø£èwæ #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ‘êqT #˚dæq n_Ûeè<˚Δ ‘·qqT ¬>*|ædüTÔ+<äì Äj·Tq BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

ªÁ|üdüqï+μ ø√dü+..‘·+{≤˝Ÿ! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11: ¬sã˝Ÿ‡qT Á|üdüqï+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î ø=+<äs¡T H˚‘·\T ‘·+{≤\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. nsTTq yê]<ë«sê.. ã+<ÛäTe⁄\ <ë«sê.. ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wüß\ <ë«sê.. ùdïVæ≤‘·T\ <ë«sê.. Ç˝≤ nìï <ës¡T˝qT ÄÁX¯sTTdü÷Ô s¡+>∑+˝À+∫ ‘·|ü⁄Œø√yê\ì y˚&ÉT≈£î+≥THêïs¡T.

düs¡«Á‘ê ¬sã˝Ÿ >∑TãT˝Ÿ..! ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\qT ãT»®–+#˚+<äT≈£î ø=ìï bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛäT\T dü«j·T+>± s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. qj·÷H√.. uÛÑj·÷H√.. ã‹e÷˝À.. ã]˝À qT+&ç ‘·|ü⁄Œ≈£îH˚˝≤ düs¡«X¯≈£îÔ\T Á|üjÓ÷–düTÔqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. eT]ø=+<äs¡T ‘·eT ‘·eT nqT#·s¡ >∑D+ <ë«sê bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·÷ yês¡+‘·≥ yês¡T $s¡$T+#·T≈£îH˚˝≤ #˚ùd+<äT≈£î j·T‹ïdüTÔHêïs¡T. Ç+ø=+<ä¬s’‘˚ ‘êsTT˝≤\T Ç∫à ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£îH˚≥Tº bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·Tqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. yê{ÏøÏ ˝§+>∑ø£b˛‘˚ düôdŒq¸Hé y˚≥T y˚ùd+<äT≈£î düe÷j·T‘·ÔeTe⁄‘·Tqï≥Tº düe÷#ês¡+.á HÓ\ 12e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î ñ|üdü+Vü≤s¡D≈£î >∑&ÉTe⁄ ñqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ä ‘·sê«‘· m+‘·eT+~ Hê$TH˚wüqT¢ ‹s¡düÿs¡D≈£î >∑Ts¡j·÷´sTT.. ndü\T ã]˝À ì*∫+<Ó+<äs¡÷ ‘·~‘·s¡ $esê\T n+<äqTHêïsTT. ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt, {Ï&ç-_C…|æ ≈£L≥$T, m+◊m+, yÓ’ø±bÕ, Äe÷Bà

bÕغ\T b˛{°˝À ñqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç~˝≤ñ+&É>± |ü\T bÕغ\≈£î #Ó+~q ÄXÊ eVüQ\T {Ϭø≥T¢ Ä•+∫ uÛÑ+>∑|ü&ç #˚ùd~ ˝Òø£ ‹s¡T>∑Tu≤≥T nuÛÑ´s¡Tú\T>± Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚XÊs¡T. mH√ï @fi¯ó ¢>± bÕغøÏ ùde\+~+∫Hê.. {Ϭøÿ≥Tº \_Û+#·ø£b˛e&É+‘√ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T>± s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. ‘·q≈£î Çyê«*‡q {Ϭøÿ≥Tº.. y˚s=ø£]øÏ πø{≤sTT+#·&É+‘√ #ê˝≤eT+~ Vü≤‘êX¯ó\j·÷´s¡T. dü«‘·+Á‘·T\T>± ã]˝ÀøÏ ~>±s¡T. nìï bÕغ˝À¢q÷ Ç+#·T$T+#·T>± n<˚ ‘·+‘·T..düs¡«Á‘ê n<˚ n+X¯+ô|’ #·s¡Ã!bÕغ nuÛÑ´]ú ¬>\T|ü⁄q≈£î mø£ÿ&É >∑+&ç ø=&ÉT‘êsêqH˚ uÛÑj·T+‘√ yê]ì <ë]˝ÀøÏ ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î Ç|üŒ{Ïπø nìï bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛäT\T, Hêj·T≈£î\T s¡+>∑+˝ÀøÏ ~– ãT»®–+|ü⁄\ |üs¡«+ ø=qkÕ–düTÔqï≥Tº yês¡Ô˝§düTÔHêïsTT. Ç~˝≤ ñ+&É>± ndü+‘·è|æÔ düVü≤»eTì, |ü]dæú‘·T\qT ns¡›+ #˚düT≈£îì düVü≤ø£]+#ê\ì {°|”d”d” N|òt bıHêï\ \ø£åàj·T´ MT&çj·÷ <ë«sê ã]˝À ì*∫q ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. sêqTqï s√E˝À¢ yês¡+<ä]ø° #·ø£ÿ{Ï neø±XÊ\T ø£*ŒkÕÔeTì ≈£L&Ü Vü‰MT Ç#êÃs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ‘Ó\+>±D≤˝Àì 17 bÕs¡¢yÓT+≥T.. 119 nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\ |ü]~Û˝À á HÓ\ 30q b˛*+>¥ »s¡>∑qTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11: Á|üdüTÔ‘·+ õ˝≤¢˝À »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£˝À¢ b˛{°#˚düTÔqï nuÛÑ´s¡Tú\T õ˝≤¢ düeTdü´\ô|’ »yêãT<ë]‘·q+‘√ ñ+&Ü\ì ‘Ó\+>±D $<ë´e+‘·T\ y˚~ø£ õ˝≤¢ ø£$T{° dü÷∫+∫+~. X¯óÁø£yês¡+ õ˝≤¢ ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT ÄX¯ Hêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷, õ˝≤¢ düeTdü´\ô|’ s¡÷bı+~+∫q |”|ü⁄˝Ÿ‡ y˚Tìô|òk˛ºqT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D sêh kÕ<Ûäq≈£î Çø£ÿ&ç Á|ü»\ ø£èwæ m+‘·>±H√ ñ+<äì, uÛÑ$wü´‘Y ‘Ó\+>±D˝À õ˝≤¢˝À |ü]wüÿ]+#ê*‡q e´ekÕj·T Ä<Ûë]‘· |ü]ÁX¯eT\T, eT+∫˙{Ï |ü<∏äø±\T, ¬s’˝Ò«, $<äT´‘Y, kÕ+düÿè‹ø£ s¡+>±\ô|’ m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT düŒ+~+#ê\ì ø√sês¡T. ;&û |ü]ÁX¯eT≈£î n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘·ì∫à ø±]à≈£î\qT ø±bÕ&Ü\ì, n˝≤π> ≈£î{°s¡ |ü]ÁX¯eT\qT eè~Δ#˚j·÷\ì, >∑˝ŸŒ¤ u≤~Û‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì ø√sês¡T. yÓT&çø£˝Ÿ ø£fi≤XÊ\˝À s√>∑T\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚$<Ûä+>± Ábıô|òdüs¡T¢, dæã“+~ ø=s¡‘·qT rsêÃ\ì nHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± õ˝≤¢ qT+&ç dæøÏ+Á<ëu≤<é es¡≈£î $<äT´‘Y ¬s’\TqT Áø£eTãB›ø£]#ê\ì nHêïs¡T. ø£+<ä≈£î]Ô e<ä› Á|üuÛÑT‘·«y˚T $<äT´‘Y bÕ¢+{ŸqT ì]à+#ê\ì, ÁbÕDVæ≤‘·-#˚yÓfi¯fl ÁbÕC…≈£îº |üqT\qT |üP]Ô#˚j·÷\ì nHêïs¡T. $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî&ÉT <ëdü] |ü⁄wü´$TÁ‘·, ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT dü+‘√wt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷Œ¤´ yê‘êes¡D+ ø£*Œ+∫q n~Ûø±s¡T\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11: mìïø£\ ìã+<Ûäq\ ù|s¡T‘√ ‘Ó\+>± D õ˝≤¢˝À¢ mø£ÿ&Ü ˝Òì$<Ûä+>± ø£s¡÷Œ¤´ yê‘êes¡D+ ‘·\|æ+ #˚˝≤ mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T bÕÁ‹πøj·TT\ô|’ Ä+ø£å\T $~Û+#·&É+ XÀ#·˙j·TeTì õ˝≤¢ C…mdæ #Ó’s¡àHé >√bÕ\X¯s¡à Äs√|æ+#ês¡T. {ÏmHéJy√ uÛÑeHé˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, mìïø£\ ìã+<Ûäq\T <˚X¯yê´|üÔ+>± ˇπø$<Ûä+>± ñ+{≤j·Tì, Hê$TH˚wüqT¢ düeT]Œ+#˚ nuÛÑ´s¡Tú\ bò˛{À\qT ∫Árø£]+#˚ bÕÁ‹πøj·TT\qT ˝ÀìøÏ sê≈£î+&Ü n&ÉT¶ø√e&É+, Ä+ø£å\T $~Û+#·&É+ XÀ#·˙j·TeTì nHêïs¡T. $T>∑‘ê õ˝≤¢˝À¢ dü&É*+|ü⁄\T Çe«>±, õ˝≤¢˝À mìïø£\ n~Ûø±] uÛÑj·TÁu≤+‘·T\≈£î >∑T]#˚ùd $<Ûä+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. n‘·ìô|’ N|òt m\ø£åHé n~Ûø±]øÏ |òæsê´<äT #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.


es¡+>∑˝Ÿ |ü•ÃeT˝À ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´ mÁs¡u…*¢ dü«s¡í Á|ü#ês¡+ X¯ìyês¡+ 12, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿã÷´s√, @Á|æ˝Ÿ 11: es¡+>∑˝Ÿ |ü•ÃeT ìjÓ÷»ø£es¡Z ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]Δ, e÷J y˚Tj·TsY mÁs¡u…*¢ dü«s¡í H˚&ÉT nãs¡Ms¡T\qT+&ç ñ<äj·T+ neTs¡T˝…’q ‘ê´>∑Ms¡T\≈£î ìyêfi¯ó\]Œ+∫ ‘·eT Á|ü#êsêìï nyÓT ÁbÕs¡+_Û+∫

sêC≤s¡|ü⁄ Á|ü‘ê|t Hê$TH˚wüHé ‹s¡düÿs¡D Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ s¡|òüTTHê<Ûä|ü*¢ @Á|òæ˝Ÿ 11: ùdºwüHé|òüTHé|üPsY nôd+;¢ kÕúq+ qT+∫ Hê$TH˚wüHé y˚dæq ø±+Á¬>dt ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´]Δ sêC≤s¡|ü⁄ Á|ü‘ê|t Hê$TH˚wüHéqT n~Ûø±s¡T\T ‹s¡düÿ]+#ês¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ 20 eT+~ myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´s¡TΔ\T Hê$TH˚wüqT¢ y˚j·T>±, n+<äT˝À ◊<äT>∑Ts¡T nuÛÑ´s¡TΔ\ Hê$TH˚wüqT¢ ‹s¡düÿ]+∫q≥T¢ mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘Ó*bÕs¡T. M]˝À ‘ê{Ï ø=+&É Áø±+‹ sêCŸ, |ü⁄≥º\ kÕ«$T, yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ Á|üuÛ≤ø£sY, <=e÷à {Ï Á|üdüqï ≈£îe÷sY, sêC≤s¡|ü⁄ Á|ü‘ê|t\ Hê$TH˚wüqT¢ ‹s¡düÿ ]+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± Hê$TH˚wüq¢ Ádü÷ÿ{Ïìì ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]Δ $»j·Tsêe÷sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T dü+<ä]Ù+#ês¡T.

bÕ\≈£î]Ô˝À... kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± b˛{° #˚dæq $$<Ûä bÕغ nuÛÑ´s¡TΔ\ Hê$TH˚wüq¢qT >∑Ts¡Tyês¡+ Ádü÷ÿ{Ïì #˚j·T>±, eTT>∑TZs¡T Hê$TH˚wüqT¢ ‹s¡düÿ]+∫q≥T¢ mìïø£\ n~Ûø±] C≤Hé yÓdæ¢ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Hê$TH˚wüqT¢ ‹s¡düÿ]+∫q yê]˝À ÄyéT Ä~à bÕغ nuÛÑ´]Δ uÛ≤s¡‘· düT<äs¡ÙHé, _C…|æ nuÛÑ´]Δ m+. ≈£î≥T+ã sêe⁄, <äT>±´\ Vü≤]wt sêe⁄\T ñqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

es¡Δqïù|≥˝À... es¡Δqïù|≥ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]Δ>± Hê$TH˚wüqT¢ y˚dæq yê]˝À q\T>∑T]ì n~Ûø±s¡T\T ‹s¡düÿ]+#ês¡T. _C…|æ nuÛÑ´]Δ>± Hê$TH˚wüHé y˚dæq mdt. $»jYT ≈£îe÷sY, dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡TΔ\T>± Hê$TH˚wüqT¢ y˚dæq mÁs¡ <˚e<ë dt, »qTï eT<ÛäTø£sY, b˛‘·sêE q]‡+Vü‰ sêE\ Hê$TH˚wüq¢qT n~Ûø±s¡T\T ‹s¡düÿ]+#ês¡T.

nÁø£eT eT<ä´+ |ü{Ϻy˚‘· Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ Á¬ø’+ @Á|æ˝Ÿ 11: eTVü≤ã÷u≤u≤<é |ü≥ºD+˝Àì Ç\¢+ <äT s√&ÉT¶˝À>∑\ nXÀø£ <ëu≤ Vü≤√≥˝Ÿ˝À nÁø£eT+>± ñqï 150 ;s¡T¢, 18 ø±«s¡ºsY u≤{Ïfi¯¢qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ {ÖHé dæ◊ |æ+–[ qπswt ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± dæ◊ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nÁø£eT+>±eT<ë´ìï neTTà‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+ ‘Ó*j·T&É+‘√ dü<äs¡T Vü≤√≥˝Ÿô|’ <ë&ç #˚j·T>±, düTe÷s¡T s¡÷.20y˚\ $\TyÓ’q eT<ë´ìï kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

n$˙‹|üs¡T\≈£î ãT~› #Ó|üŒ+&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ ã÷´s√ @Á|æ˝Ÿ 11: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ n$˙‹|ü s¡T\≈£î ãT~› #ÓbÕŒ\ì {ÏÄsYmdt XÊdüqdüuÛÑ nuÛÑ´]Δ u≤H√‘·T X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ nHêïs¡T. H˚&ÉT |ædædæ ø±s¡´<ä]Ù sê»es¡ΔHé ¬s&ç¶ ìyêdü+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ @sêŒ≥T¢ {ÏÄsYmdt |òüTq‘˚qHêïs¡T. |ædædæ ø±s¡´<ä]Ù sê»es¡ΔHé ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À mø£ÿ&Ü ˝Òì Á>∑÷|ü⁄\qT eTVü≤ã÷u≤u≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À myÓTà˝Ò´ e÷˝À‘·T ø£$‘· ô|+∫ b˛wædüTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. e∫Ãq n_Ûeè~Δ |üqT\qT |üs¡‡+fÒJ\≈£î neTTàø=ì ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î nHê´j·T+ #˚dæ+<äì nHêïs¡T. eTVü≤ã÷u≤u≤<é ìjÓ÷»ø £es¡Z+˝À mø£ÿ&Ü n_Ûeè~Δ »s¡T>∑˝Ò<äì, n+‘ê n$˙‹eTj·T yÓTÆ+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. eTTì‡bÕ*{° mìïø£˝À¢ ˇø=ÿø£ÿ yês¡T¶ düuÛÑT´\qT s¡÷.2\ø£å\ es¡≈£î rdüT≈£îHêïs¡ì Äs√|æ+ #ês¡T. ‘êqT ø±+Á¬>dt bÕغøÏ e´‹πsø£+ ø±<äì, kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ≈£î e÷Á‘·y˚T ‘êqT e´‹πsøÏqì nHêïs¡T. ø£qï‘·*¢ ˝≤+{Ï ø±+Á¬> dt bÕغøÏ m|ü⁄Œ&É÷ Á<√Vü≤+ #˚j·T˝Ò<äHêïs¡T. n$˙‹, nÁø£e÷ \≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï myÓTà˝Ò´≈£î ‘·–q ãT~› #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À eTVü≤ã÷u≤u≤<é e÷J düs¡Œ+#Y uÛÑ÷ø±´ HÓÁVüA Hêj·Tø˘, |òüØ<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<ä›yÓTÆq Hê$TH˚wüq¢qT ‹s¡düÿ]+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ õ˝≤¢|ü]wü‘Y @Á|æ˝Ÿ 11: ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<ä›+>± ñqï Hê$TH˚wüqT¢ n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ ‹s¡düÿ]+#ê\ì q+>±sêuÛÒ] \+u≤&É Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ dü$T‹ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T b˛]ø£ áX¯«sY dæ+>¥ Hêj·Tø˘ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. H˚&ÉT m˝ŸôV≤#Y|æmdt õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+˝À u≤H√‘·T düTì˝Ÿ Hêj·Tø˘ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑+˝À ñqï ‘·yÓTÆq |ü<äM˝À Ábıô|òdüsY>± ñqï≥Te+{Ï {ÏÄsYmdt eTVü≤ ã÷u≤u≤<é bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z nuÛÑ´]Δ nõàsê d”‘ês¡+ Hêj·Tø˘ Hê$TH˚wüHé˝À <=]¢q ‘·|ü⁄Œ\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+, >∑es¡ïsY ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ q&ÉTyê\ì, me¬s’Hê ‘·eT Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´ >±ìøÏ sêJHêe÷ #˚ùdÔ 30 s√»\T eT+<äT ‘·eT n~Ûø± s¡T\≈£î sêJHêe÷ ñ‘·Ôs¡T«\qT düeT]Œ+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á $wü j·T+ô|’ mìïø£\ ø£$TwüqsY |üP]Ô düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüTø=ì #·s¡´ \T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À >∑T>∑T˝À‘·T CÒ‘·Tsê+ Hêj·Tø˘, u≤H√‘·T sêE Hêj·Tø˘, C≤{À‘·T ø°e÷, s¡y˚TXŸ, >∑<ä›sY, øÏwüHé Hêj·Tø˘, Ms¡qï Hêj·Tø˘, lqT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ª|ü•ÃeTμ˝À {ÏÄsYmdt˝À #˚]ø£\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ õ˝≤¢|ü]wü‘Y @Á|æ˝Ÿ 11: es¡+>∑˝Ÿ |ü•ÃeT ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À |ü\Te⁄s¡T {ÏÄsYmdt bÕغ˝À #˚sês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· πødæÄsY düeTø£å+˝À H˚&ÉT #˚]q yê]˝À e÷J &ç|üP´{Ï y˚Tj·TsY {Ï. nXÀø˘ >ö&é, ]f…ÆsY¶ &ç|üP´{Ï &çÇz (Ä<äs¡ÙHê´ j·Tø£fi≤XÊ\ n~ÛH˚‘·ã÷s¡ $<ë´kÕ>∑sY >ö&é ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Ms¡T {ÏÄsYmdt H˚‘· πø{ÏÄsYqT ø£*XÊs¡T. M] yÓ+≥ es¡+>∑˝Ÿ |ü•ÃeT myÓTà˝Ò´, {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]Δ <ëdü´+ $qjYT uÛ≤düÿsY, {Ïõm sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T eTÁ] j·÷<äe ¬s&ç¶, e÷J ø±s√Œπs≥s¡T¢ •eX¯+ø£sY, nãTãø£sY, Hêj·T≈£î\T ¬ø. kÕ+ãj·T´ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T. .

z&ÉT<äT&ÉT≈£î\ eT<Ûä´ eTT–dæq mìïø£\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ #˚sê´\, @Á|òæ˝Ÿ 11: ñ<äj·T+ 7>∑+≥\ qT+&ç >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ eT<Ûä´q b˛©+>¥ yÓTT<ä˝…’+~. #˚sê´\ eT+&É\+ eT]j·TT Á>±e÷\˝À b˛©+>¥ πø+Á<ë\˝À »q+ u≤s¡T\T rsê\T z≥s¡¢≈£î b˛˝Ÿ∫{°º\T n+<äø£ ø=ìï #√≥¢ yÓqT~]>±s¡T. eT]ø=ìï ôd+≥s¡¢˝À z≥s¡T¢ ˝Òø£ U≤∞>± ø£ì|æ+#êsTT. eè<ÛäT›\T, $ø£˝≤+>∑T\T ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T.

ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Á|ü#ês¡+ #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. 44,45 e &ç$»Hé ô|<ä›eTà>∑&ɶ qT+∫ Á|ü#ês¡+ ÁbÕs¡+_Û+∫ kÕj·T+Á‘·+ ø±ø£rj·Tø±\ì Ä\+ø±sY#Ís¡kÕÔ \ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ k˛ìj·T s¡TD+ rs¡TÃø√yê\+fÒ ø±+Áπ>dt≈£î z≥T

y˚dæ uÛ≤] y˚TC≤]{Ï‘√ es¡g+x>∑a˝Ÿ Á|ü»\T ¬>*|ækÕÔs¡Hêï qeTàø£+ ÄyÓT yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø±uÀj˚T Á|ü<Ûëì sêVüQ˝Ÿ nHêïs¡T. n<˚•<ä+x>± {Ï|ædædæ n<Ûä´zñ&ÉT b˛Hêï\ ‘Ó\+>±D eTTK´eT+‘·ÁÇ ne&É+ ø±e&É+ U≤j·TeTì &Éçdædæ_ #Ó’¬sàHé »+>±sê|òüTe¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ádü+<äs¡“+>±

bÕ\πø+Á<ä+ e~˝Ò e´sêΔ\‘√ nedüú\T ì*∫b˛sTTq eTTs¡T>∑T.. yê´<ÛäT\T Á|üuÛÑ\≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√s¡T‘·Tqï Á|ü»\T.. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 11: {Ïqs¡kÕ|ü⁄s¡+ eT+&É\+ eT÷&ÉTs√&É¢ »+ø£åHé, uÛÑ+<Ûä+#·s¡¢ s√&ÉT¶˝À ñqï ‹s¡TeT\ bÕ\πø+Á<ä+ e<äT\T ‘·Tqï e´sêΔ\‘√ <äTsê«düq yê´|ædüTÔ+<äì, Ä eTTs¡T>∑T m≥÷ yÓfi¯fl&ÜìøÏ neø±X¯+ ˝Òø£ nø£ÿ&˚ ì*∫b˛e&É+‘√ rÁe <äTs¡Z+<Ûä+ yê´|ædüTÔ+<äì kÕΔì≈£î\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ á &Ó’Ø eT÷&ÉT Á>±e÷\≈£î yÓfi‚fl eT÷&ÉTs√&É¢ »+ø£åHé <ä>∑Zs¡˝À ñ+&É≥+‘√ ì‘·´+ Á>±e÷\≈£î sêø£b˛ø£\T kÕ–+#˚ Á|üj·÷DÏ≈£î\T eT]j·TT nø£ÿ&˚ ñqï ãkÕº+ &é˝À ì*∫ ñ+&˚ Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î ≈£L&Ü Çã“+~>± e÷s¡T‘·T+<äì Á|ü»\T n+≥T Hêïs¡T. |ü]düsê\T |ü]X¯óÁuÛ·+>± ñ+#ê* n+≥Ts√>±\ì <ä÷s¡+>± ñ+#ê\ì #Óù|Œ n~Ûø±s¡T\≈£î s√p Çø£ÿ&É »s¡T>∑T‘·Tqï yÓ’q+ ‘Ó*j·T&É+ ˝Ò<ë n+≥÷ kÕúì≈£î\T

Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. á <äTs¡Z+<Ûä+ e\¢ eTTs¡T>∑T ì*∫ ñ+&É≥+ e\¢ mH√ïs¡ø±\ »ãT“\T, n+≥Tyê´<ÛäT\T Á|üã˝Ò neø±X¯+ ñ+<äì, eTTK´+>± eT˝Ò]j·÷, &Éj˚T]j·÷, e+{Ï nH˚ø£ yê´<ÛäT\T eTTs¡T>∑T ì*∫q <ä>∑Zs¡

ñ+&˚ <√eT\ e\¢ ekÕÔj·Tì kÕúì≈£î\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T #=s¡erdüT≈£îì ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£î+fÒ Á>±eTdüTú\≈£î y˚T\T #˚dæqyêsö‘êì n+≥THêïs¡T.

‘·÷‘·÷ eT+Á‘·+>± <ë&ÉT\T >∑eTHês¡Ω+. Bì˝À uÛ≤>∑+>± >∑T≥Tº#·|ü⁄Œ&ÉT ø±≈£î+&Ü eT<ä´+ <äTø±D≤\ qT+∫ ø±≈£î+&Ü Äj·÷ nuÛÑ´s¡TΔ\T ø√]q Á|ü<˚XÊ\˝À eTT+<äT>±H˚ ø=qT>√\T #˚dæ ì\« ñ+∫q Á|ü<˚XÊ\ qT+∫ eT<ä´+ es¡<Ó’ bÕs¡T‘·T+~. ‘·÷‘·÷ eT+Á‘·+>± m¬ø’‡CŸ b˛©dt XÊK\T <ë&ÉT\T #˚dæ eT<ä´+ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï HêeTe÷Á‘·y˚T. yês¡T ø√]q y˚Ts¡≈£î ˇø£s¡T, Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\qT πødüT\≈£î ø√dü+ Äj·÷ bÕغ\ nuÛÑ´s¡TΔ\T, |ü+|ædüTÔ+&É&É+ $X‚wü+. nuÛÑ´s¡TΔ\T dü÷∫+∫q e´≈£îÔ\ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ m¬ø’‡CŸ b˛©dt XÊK\T #˚‘·T\T <äT\T |ü⁄≈£î+ ≥THêïsTT. <=&ç¶<ë]q z≥s¡¢≈£î eT<ä´+

#˚s¡T‘·÷H˚ ñ+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À >∑‘· ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ eT<ä´+ ø=qT>√fi¯ó¢ düTe÷s¡T 10 ¬s≥T¢ es¡≈£î ô|]–q≥T¢ &çÁdæºã÷´≥Ø Ä|ò”dt n~Ûø±s¡T˝Ò ‘Ó*j·TCÒdüTÔ Hêïs¡T. Bìï ã{Ϻ eT<ä´+ @ y˚Ts¡ mìïø£\ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+<√ ns¡ΔeTe⁄‘·T+~. bÕ\≈£î\T, m\ø£åHé n~Ûø±s¡T\T dü«#·Ã+<ä+>± z≥T¢ y˚j·÷\+≥÷ mìï $<Ûë\T>± Á|ü»\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚ùd+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+∫q z≥s¡T¢ e÷Á‘·+ ‘êeTT m+#·T≈£îqï u≤≥˝ÀH˚ Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ô|<ä› |”≥ y˚dü÷Ô mìïø£˝À¢ eT<ë´ìøÏ u≤ìdü ne⁄‘·÷ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT neTTàø√e&É+ >√<ëe] õ˝≤¢˝À¢ z≥T |ü]Vü‰dü+ #˚düTÔ+~.

¬s+&ç+{Ï˝Àq÷ ¬>\T|ü⁄ ‘·<∏ä´+: C…’sê+s¡y˚Twt Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q˝§Z+&É, @Á|æ˝Ÿ 11: ¬s+&ÉT sêÁcÕº˝À¢q÷ ø±+Á¬>dt ¬>\T|ü⁄ ‘·<∏ä´eTì πø+Á<ä eT+Á‹ C…’sê+s¡y˚Twt nHêïs¡T. MT&çj·÷‘√ X¯óÁø£yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D≤˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ düŒwüºyÓTÆq yÓTC≤]{° edüTÔ+~. ø±+Á¬>dt e˝Ò¢ n_Ûeè~Δ kÕ<Ûä´eTì #ÓbÕŒs¡T. pHé 2e ‘˚B ø£+fÒ eTT+<˚ Çs¡T sêÁcÕº˝À¢q÷ ¬s+&ÉT ôV’≤ø√s¡Tº\T.. ‘Ó\+>±D≤ ˝À düØ«dt ø£$TwüHé ø±sê´\j·T+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D≤ ø√dü+ b˛sê&ç+~ ø±+Á¬>dt m+|”˝Òqì nHêïs¡T. yê¬sH√ï ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\qT, u…~]+|ü⁄\qT m<äTs=ÿHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\ Äø±+ø£åqT

yÓ\¢&ç+#˚+<äT≈£î nVü≤]ïX¯\T ÁX¯$T+#ês¡T. yê] ø£èwæ e\¢ ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\≈£î nH˚ø£ y˚Tfi¯ó¢ »]>±sTT. ôV’≤<äsêu≤<é qT+&ç e#˚à ¬syÓq÷´ ‘Ó\+>±D≤ õ˝≤¢\πø |ü]$T‘·+. ôV’≤<äsêu≤<é qT+&ç e#˚à ¬syÓq÷´ Á|ü‹ @{≤ 30y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T+ ≥T+<äì, yê{Ïì Ä sêÁwüº n_Ûeè~Δπø πø{≤ sTT+#·qTqï≥Tº yÓ\¢&ç+#ês¡T. ‘Ó\+>± D≤˝À n‹ ô|<ä› |üesY ÁbÕC…≈£îºqT HÓ\ø=\Œ qTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. 3y˚\ yÓT>±yê≥¢ $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹ÔøÏ>±qT bÕ¢+{ŸqT ì]àkÕÔ+. n˝≤π> |ü]ÁX¯eT\T HÓ\ø=˝ÒŒ+<äT≈£î eTT+<äT≈£î e#˚à yê]øÏ nìï sêsTTr\T ø£*ŒkÕÔ+. ‘Ó\+>±D≤ ˝À n<äq+>± eTs√

10 õ˝≤¢\qT @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥Tº yÓ\¢&ç+#ês¡T. ñ<√´>∑T\ $wüj·T+˝À ¬ødæÄsY yê´K´\T $yê<ëdüŒ<ä+>± ñHêïj·Tì Äs√|æ+#ês¡T. á HÓ\ 16q ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢˝À @sêŒ≥T #˚j·TqTqï ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ˝À m◊dædæ n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷ >±+BÛ bÕ˝§Z qqTHêïs¡T. n˝≤π> @Á|æ˝Ÿ 17q es¡+>∑˝Ÿ˝À m◊dædæ ñbÕ<Ûä´ ≈£åî&ÉT, m+|æ sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ bÕ˝§Z qqTHêï s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY, yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝À¢ ¬s+&ÉT <äbòÕ |üs¡´≥q˝À bÕ˝§ZqqT Hêïs¡T. @Á|æ˝Ÿ 14e ‘˚Bø£˝≤¢ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\ ‘·T~ C≤_‘êqT $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï≥Tº yÓ\¢&ç+#ês¡T.

H˚&˚ ªÁbÕ<˚•ø£μ mìïø£\ ‘·T~ b˛s¡T Á|üXÊ+‘·+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿã÷´s√, @Á|æ˝Ÿ 11: õ˝≤¢˝À H˚&ÉT ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\ ‘·T~ $&É‘· b˛s¡T »s¡T>∑qT+~. õ˝≤¢˝Àì es¡+>∑˝Ÿ, eTVü≤ã÷u≤u≤<é, »q>±eT ¬syÓq÷´ &ç$»q¢ |ü]~Û˝Àì 30 eT+&É˝≤˝À¢ 30 C…&çŒ{Ïdæ, 457 m+|æ{Ïdæ kÕúHê\≈£î á mìïø£\qT ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ es¡≈£î »s¡T>∑qTqï á b˛*+>¥ ø√dü+ n~Ûø±s¡T\T @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ïπø Äj·÷ b˛*+>¥ πø+Á<ë\≈£î b˛*+>¥ dæã“+~ b˛*+>¥ kÕe÷Á–‘√ ‘·s¡*yÓfi≤fls¡T. yÓTT‘·Ô+ 461 m+|æ{Ïdæ kÕÔHê\≈£î mìïø£\T »s¡T>±*‡ ñ+&É>±, 4 m+|æ{Ïdæ\T @ø£Á^e+ ø±e&É+‘√ Á|üdüTÔ‘·+ 457 m+|æ{Ïdæ kÕúHê\≈£î mìïø£\T »s¡T>±sTT. eT÷&ÉT ¬syÓq÷´ &ç$Cq¢ |ü]~Û˝À yÓTT‘·Ô+ 11,50,426 eT+~ z≥s¡T¢ ñ+&É>±, M]˝À |ü⁄s¡Twüß\T 5,74,786, eTVæ≤fi≤ z≥s¡T¢ 4,75,640 eT+~ ñHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ ‘·T~ $&É‘· 1457 b˛*+>¥ ã÷‘Y\qT @sêŒ≥T #˚j·T>±,8010 eT+~ dæã“+~ì ìj·T$T+#ês¡T. M]˝À 1602 eT+~ |æz\T, 1602 eT+~ m|æz\T, 4,806 n<äq|ü⁄ |æz\T $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. C…&çŒ{Ïdæ mìïø£\ ø√dü+ ‘Ó\T|ü⁄ s¡+>∑T u≤´˝…{ŸqT, m+|æ{Ïdæ mìïø£\≈£î |æ+≈£î s¡+>∑T u≤´˝…{Ÿ ù||üs¡¢qT ñ|üjÓ÷–kÕÔs¡T. ø±>± ‘·T~ $&É‘· ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\ b˛s¡T˝À ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ 30 C…&çŒ{Ïdæ kÕúHê\≈£î

uÛ≤Ø m‘·TÔq b˛©düT ‘·˙F\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ Á¬ø’+ @Á|òæ˝Ÿ 11: Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+˝Àì mìïø£\˝À &ÉãT“, eT<ä´+ |ü+|æD° #˚j·T≈£î+&Ü b˛©düT\T uÛ≤Ø m‘·TÔq ‘·˙F\T #˚|ü{≤ºs¡T. m+|æ{Ïdæ, C…&ûŒ{Ïdæ mìïø£\˝À n&ÉT>∑&É>∑Tq uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. b˛©düT\T Á>±e÷\˝À ‹s¡T>∑T‘·T nuÛÑ´s¡TΔ\T z≥s¡¢≈£î @yÓTÆHê &ÉãT“\T |ü+#·T‘·THêïsê nì Äsê rdüTÔHêïs¡T. b˛©düT n~Ûø±s¡T\T eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô>± ‘·>∑T#·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. n~Ûø±s¡T\T ì|òü÷ ô|+#ês¡T.

C…&ûŒ{Ïdæ\ ôVAsê ôVAØ

@s¡T˝…’ bÕs¡T‘·Tqï eT<ä´+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 11: eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ ø£ã+<Ûä Vü≤kÕÔ\ eT<Ûä´ m¬ø’‡CŸ XÊK ã+~Û ne«&É+ »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£˝À¢ Äj·÷ bÕغ\ nuÛÑ´s¡TΔ\≈£î es¡+>± e÷]+~. n<˚ $<Ûä+>± eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢≈£î ø£qø£es¡¸+ ≈£î]|ædüTÔ+~. kÕ<Ûës¡D+>± eT<ä´+ dæ+&çπø≥T¢, m¬ø’‡CŸ, b˛©dt XÊK\≈£î HÓ\yêØ e÷eT÷fi¯ó¢ n+<äCÒj·T&É+ ]yêE. nsTT‘˚ >∑‘· ¬s+&ÉT HÓ\\T>± mìïø£\T dü+<ä&ç yÓTT<ä\T ø±e&É+, |ü]wü‘,Y eTTì‡|ü˝Ÿ, kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À z≥s¡¢qT eX¯|üs¡T#·T≈£îH˚ $<Ûä+>± Äj·÷ bÕغ\ nuÛÑ´s¡TΔ\T eT<ä´+ô|’ <äèwæº πø+ÁBø£]+#ês¡T. Bì˝À uÛ≤>∑+>± ø=+<äs¡T nuÛÑ´s¡TΔ\T Hê≥T kÕsê yÓ’|ü⁄ <äèwæº eT[¢+#·>± n~Ûø£ XÊ‘·+ eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢‘√ ≈£îeTà¬ø’ÿ H˚s¡T>± ‘êeTT ø√]q Á|ü<˚XÊ\πø eT<ë´ìï s¡|æŒ+#·Tø√e&É+

mÁs¡u…*¢ dü«s¡íá HÓ\ 28 es¡≈£î |ü•ÃeT ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£eT ôw&É÷´˝ŸqT dü«s¡í $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. Á|ü‹ s√p ¬s+&ÉT &ç$»q¢ #=|ü⁄Œq Á|ü#ês¡+ #˚|ü{Ϻ z≥s¡¢qT ø£*ùd+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. á Á|ü#ês¡+˝À mÁs¡u…*¢ dü«s¡í yÓ+≥ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~qmÁs¡u…*¢ es¡<äs¡êCÒX¯«s¡sêe⁄ Ç$,lqTyêdüTsêe⁄ ã{ϺlqTyêdüT es¡›qïù|≥ myÓTà˝Ò´ ø=+&˚{Ï l<ÛäsY, &çdædæ_ #Ó’¬sàHé »+>±sêe|òüTe¬s&ç¶ ‘√bÕ≥T ‘·T$TàXÀuÛÑsêDÏ õ˝≤¢, q>∑s¡ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

30 eT+~, {ÏÄsYmdt qT+∫ 30 eT+~, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ qT+∫ 28, _C…|æ qT+∫ 26, yÓ’mdtÄsYdæ|æ qT+∫ 10, dæ|æm+ qT+∫ 10, dæ|æ◊ qT+∫ 6>∑Ts¡T, dü«‘·+Á‘·T\T 56 eT+~ C…&çŒ{Ïdæ nuÛÑ´s¡TΔ\T>± ã]˝À ì*#ês¡T. eT*$&É‘·˝À X¯óÁø£yês¡+ »s¡T>∑qTqï C…&çŒ{Ïdæ, m+|æ{Ïdæ mìïø£\˝À b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡TΔ\ $esê\qT &ç$»Hé yê]>± õ˝≤¢ |ü]wü‘Y dæÇz Ä+»H˚j·TT\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. es¡+>∑˝Ÿ &ç$»Hé˝Àì Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+˝À 9 eT+~ C…&çŒ{ÏdæøÏ, 78 eT+~ m+|æ{Ïdæ\≈£î b˛{° #˚j·TqTHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> <Ûäs¡àkÕ>∑sY˝À 10 C…&çŒ{Ïdæ, 93 m+|æ{Ïdæ\T, ^düTø=+&É˝À 9 C…&çŒ{Ïdæ\T, 43 m+|æ{Ïdæ \T, ùdºwüHé|òüTHé|üPsY˝À 8 eT+~ C…&çŒ{Ï dæ\T, 128 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, Vü≤düHé|ü]Ô˝À 6 C…&çŒ{Ïdæ\T, 37 m+|æ{Ïdæ\T b˛{° #˚düTÔ qï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> |üs¡«‘·–] eT+&É\+ ˝À 7>∑Ts¡T C…&çŒ{Ïdæ\T, 52 eT+~m+|æ {Ïdæ\T, sêj·T|ü]Ô˝À 8 eT+~ C…&çŒ{Ïdæ\T, 57 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, dü+¬>+ eT+&É\+˝À 7>∑Ts¡T C…&çŒ{Ïdæ\T, 67 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, es¡Δqïù|≥˝À 11 eT+~ C…&çŒ{Ïdæ\T, 78 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, »|òüsY>∑&é˝À 6>∑Ts¡T C…&çŒ{Ïdæ\T, 62 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T b˛{° #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. »q>±eT &ç$»Hé˝À ì ã#·Ãqù|≥˝À 7 >∑Ts¡T C…&çŒ{Ïdæ\T, 53 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, #˚sê´\˝À 5>∑Ts¡T C…&çŒ {Ïdæ\T, 52 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, »q>±eT

eT+&É+˝À 6>∑Ts¡T C…&çŒ{Ïdæ\T, 56 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, ø=&Éø£+&É¢˝À 6>∑Ts¡T C…&çŒ{Ïdæ \T, 54 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, *+>±|òüTq |ü⁄s¡+˝À 7>∑Ts¡T C…&çŒ{Ïdæ\T, 40 eT+~ m+ |æ{Ïdæ\T, eT<ä÷›s¡T˝À 5>∑Ts¡T C…&çŒ{Ïd \T, 46 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, q¬sà≥º˝À 7>∑Ts¡T C…&çŒ{Ïdæ\T, 52 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, bÕ\≈£î ]Ô˝À 6>∑Ts¡T C…&çŒ{Ïdæ\T, 62 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T b˛{° #˚j·TqTHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ≈£îs¡$˝À eT+&É\+˝À 6>∑s¡TC…&çŒ{Ïdæ\T, 62 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, eTVü≤ã÷u≤u≤<é &ç$»Hé˝Àì &√s¡ïø£\ eT+&É\+˝À 6>∑Ts¡T C…&çŒ{Ïdæ\T, 65 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, πødüeTT Á<ä+˝À eT+&É\+˝À 5>∑Ts¡T C…&çŒ{Ïdæ\T, 89 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, eTVü≤ã÷u≤u≤<é eT+ &É\+˝À 7>∑Ts¡T C…&çŒ{Ïdæ\T, 61 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, eT]ô|&É˝À 8 eT+~ C…&çŒ{Ï dæ\T, 84 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, q]‡+VüQ \ù|≥˝À 10 eT+~ C…&çŒ{Ïdæ\T, 47 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, HÓø=ÿ+&É˝À 3>∑Ts¡T C…&çŒ{Ïdæ \T, 54 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, HÓ*¢≈£î<äs¡T˝À 4>∑Ts¡T C…&çŒ{Ïdæ\T, 76 eT+~ m+|æ{Ïdæ\T, ‘=Ás¡÷s¡T˝À 9 eT+~ C…&çŒ{Ïdæ\T, 78 eT+~ m+|æ{Ïdæ kÕúHê\≈£î b˛{° #˚j·TqT qï ≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> ≈£îs¡$ eT+&É\+ yÓTT– *#·s¡¢ kÕúq+ @ø£Á^e+ ø±>±, q]‡+VüQ\ù|≥ eT+&É\+ πsb˛ì, Vü≤düHé|ü]Ô eT+&É\+˝Àì dæ<ë›|üPsY, ùdºwüHé|òüTHé|üPsY eT+&É\+˝Àì MT~ø=+&É kÕúHê\T @ø£Á^e+>± mìï¬ø’q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä‘·à≈£Ls¡T, @Á|òæ˝Ÿ 11: Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ : Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+˝À C…&ûŒ{Ïdæ mìïø£\˝À Á‹eTTK b˛{° HÓ\ø=qï~. {ÏÄsYmdt bÕغ qT+∫ ô|<ë›|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø=+ô|*¢ <Ûäs¡àsêE, ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ Ä‘·à≈£Ls¡T ≈£î #Ó+~q ˝Ò‘ê≈£î\ dü+Je¬s&ç¶, {Ï&ç|æ qT+∫ ø£{≤ø£å|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q <äT+|ü\ô|*¢ ãT∫ìs&ç¶,\T ôVAsê ôVAØ>± Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. qTyê«H˚Hê nì Á>±e÷\˝À n~Ûø£ z≥T¢ bı+<˚+<äT≈£î m‘·TÔ\T y˚düTÔHêïs¡T. Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+˝Àì 17 m+|æ{Ïdæ\ |ü]~Û˝À n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ |ü⁄s¡Twüß\T 20679 ñ+&É>±, eTVæ≤fi¯\T 21287 \T z≥T Vü≤≈£îÿqT X¯óÁø£yês¡+ $ìjÓ÷–+#·T≈£î+≥THêïs¡T. Á>±e÷\˝À n~Ûø£ m+|æ{Ïdæ\qT ¬>*|æ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î C…&ûŒ{Ïdæ nuÛÑ´s¡TΔ\T b˛{° |ü&ÉT‘·THêïs¡T. C…&ûŒ{Ïdæ\T yê] yê] >±&é bòÕ<äsY\qT ø£*dæ ¬>*#˚+<äT≈£î m‘·TÔ\T y˚düTÔHêïs¡T

ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡TΔ\qT n~Ûø£ yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿã÷´s√É, @Á|æ˝Ÿ 11: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´s¡TΔ\qT n‘·´~Ûø£ yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ‘·ø£ÿfi¯¢|ü*¢ lìyêdü sêe⁄ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ es¡+>∑˝Ÿ •eq>∑sY˝Àì dæ|æ◊ ø±sê´\j·T+ ‘·yÓTàs¡uÛÑeHé˝À dæ|æ◊ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ Ms¡>∑+{Ï dü<ëq+<ä+ n<Ûä´ø£å‘·q »s¡T>∑>±,eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’q lìyêdü sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˝ÖøÏø£ bÕغ nsTTq ø±+Á¬>dt bÕغì nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ mìïø£˝À¢ Á|ü»\T ‘·eT neT÷\´yÓTÆq z≥T¢ y˚dæ ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T. eT‘·‘·‘·Ô« bÕغ _C…|æ neø±X¯yê<ä bÕغ {ÏÄsYmdt\qT z&ç+∫ á õ˝≤¢˝Àì ø±+Á¬>dt nuÛÑT´s¡TΔ\qT ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T. dæ|æ◊ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù y˚Tø£\ s¡$ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À dæ|æ◊ ø±+Á¬>dt˝À mìïø£\ bı‘·TÔ H˚|ü<Ûä´+˝À es¡+>∑˝Ÿ ‘·÷s¡TŒ˝À e÷J eT+Á‹ ãdü«sêE kÕs¡j·T´qT, |ü•ÃeT˝À mÁs¡u…*¢ dü«s¡íqT, es¡Δqïù|≥˝À ø=+&˚{Ï l<ÛäsY\≈£î ‘·eT z≥T¢ y˚dæ uÛ≤Ø yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì Äj·Tq Á|ü»\≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À dæ|æ◊ es¡+>∑˝Ÿ |ü•ÃeT ìjÓ÷»ø£es¡Z ø±s¡´<ä]Ù dæs¡uÀsTTq ø£s¡TD≤ø£sY, m◊mdtm|òt C≤rj·T n<Ûä´≈£åî\T düj·T´<é e© ñ˝≤¢ U≤Á~, m◊{Ïj·TTdæ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù, dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T |üHêdü Á|ükÕ<é, q>∑s¡ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T m+&ç U≤dæ+, ãTdü‡ s¡M+<äsY, <ä+&ÉT \ø£åàDY, mdt¬ø u≤wüß$Tj·÷, »qTï Á|ükÕ<é, >∑Hêïs¡|ü⁄ s¡y˚TXŸ, sêeT–], l$<ë´, ø£+&Ó qs¡‡j·T´, XÊK ø±s¡´<äs¡TÙ\T m\>=+&É düT<äs¡ÙHé, ‘êfi¯¢|ü*¢ s¡ùV≤˝≤, ¬ø. eT\¢j·T´, kÕ«$T, ¬ø. ø£|üPsY, düs√»q, ÄsY. dü÷]u≤ãT, |æ. Á|üuÛ≤ø£sY, düT>∑TDeTà, #·Áø£bÕDÏ, »qTï s¡$ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±s¡´ø£s¡Ô\ n;Ûwüº+ y˚Ts¡πø b˛{°˝À ñ+{≤ &çdædæ n<Ûä´≈£åî\T <=+‹ e÷<Ûäe ¬s&ç¶ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿã÷´s√É, @Á|æ˝Ÿ 11: ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ ;bòÕyéT sêq+<äTq dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]Δ>± ø±s¡´ø£s¡Ô\ n;Ûwüº+ y˚Ts¡≈£î ã]˝À ñ+{≤qì &çdædæ n<Ûä´≈£åî\T <=+‹ e÷<Ûäe ¬s&ç¶ nHêïs¡T. H˚&ÉT @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç|üŒ{Ϭø’Hê ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛcÕºq+ ‘·q nuÛÑ´]Δ‘·«+ô|’ |ü⁄qsê˝À#·q #˚j·÷\Hêïs¡T. ‘êqT dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]Δ>± ¬>\Tbı+~Hê ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ø=qkÕ>∑T‘êqì, ø±+Á¬>dt bÕغ m+|æ nuÛÑ´]Δ ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e+<ä˝≤~ ø±+Á¬>dt bÕغ eTTK´ ø±s¡´ø£s¡Ô\T <=+‹ e÷<Ûäe ¬s&ç¶ ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ ø£èwæ #˚kÕÔeTì Á|ü‹»„ #˚XÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T eTTì>±\ yÓ+ø£{Ÿ ¬s&ç¶, >∑TE®\ e÷<Ûäe ¬s&ç¶, U≤Hê|ü⁄s¡+ |æmdæmdt #Ó’s¡àHé s¡M+<äsY sêe⁄\‘√ e+~˝≤~ eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n>∑eT´>√#·s¡+>± {Ï&ç|æ e´eVü‰s¡+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, @Á|æ˝Ÿ 11: {Ï&ç|æ‘√ bı‘·TÔ ≈£î~]q H˚|ü<∏ä´+˝À y˚eTT\yê&É ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç _C…|æøÏ πø{≤sTT+#ês¡T. á ÁbÕ+‘·+˝À {Ï&ç|æ H˚‘·\ e´eVü‰s¡+ n>∑eT´>√#·s¡+>± e÷]+~. _C…|æ nuÛÑ´]ú Hê$TH˚wüHé y˚dæq düeTj·T+˝À {Ï&ç|æ H˚‘·\T sêø£b˛e&É+‘√ _C…|æ H˚‘·˝À¢ uÛÑj·T+ @s¡Œ&ç+~. >∑‘·+˝À Ä~ lìyêdt ø±+Á¬>dt qT+∫ mìïø£\ ã]˝À ì\Te>±, n‘·ìøÏ ø±+Á¬>dt ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´]ú>± ÇÁãV”≤+ mìïø£˝À¢ ì\ã&ç 2500 z≥¢qT kÕ~Û+#·T≈£îHêï&ÉT. <ë+‘√ lìyêdt 1800 z≥¢‘√ z&çb˛j·÷&ÉT. n<˚ Ø‹˝À {Ï&ç|æøÏ #Ó+~q H˚‘·\T mìïø£˝À¢ eT<䛑·T Çe«ø£b˛‘˚ {ÏÄsYmdt n~Ûø£ yÓTC≤]{°‘√ ¬>*#˚ neø±X¯+ ñqï≥Tº _C…|æ ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ ~>∑T\T |ü⁄{Ϻ+~. {Ï&ç|æøÏ #Ó+~q H˚‘·\qT n~ÛcÕºq+ ãT»®–+∫ yê]ì <ë]˝ÀøÏ ‘˚yê\ì dü÷∫düTÔHêïs¡T. m˝≤¬>’Hê {ÏÄsYmdt, _C…|æ eT<Ûä´H˚ y˚eTT\yê&É˝À Á|ü<Ûëq b˛{° »s¡T>∑T‘·T+<äì Á|ü»\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

CONSULT FOR Building plans estimates, Surveying and Plotting, Municipal Building Permissions. Plot No.40, H.No: 2-7-773, KLN Reddy colony, Hanamkonda, Warangal. Cell: 7396790112


X¯ìyês¡+ 12, @Á|æ˝Ÿ 2014

ˇø£|ü⁄Œ&ÉT {§jÓ÷{≤ n+fÒ ø±s¡T. ø±s¡T n+fÒ {§jÓ÷{≤. ø±˙ HêD´‘ê|üs¡yÓTÆq düeTdü´\T Ç|ü⁄Œ&û C≤|ü˙dt Ä{ÀyÓTTu…’˝Ÿ ø£+ô|˙ì ∫ø±≈£î ô|fÒºdüTÔHêïsTT. HêD´‘ê|üs¡yÓTÆq düeTdü´\ e\¢ Ç|ü⁄Œ&û ø£+ô|˙ Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± ñqï 63.9 \ø£å\ yêVü≤Hê\qT yÓq≈£îÿ s¡|æŒ+#˚k˛Ô+~. Ç+»Hé kÕºs¡ºs¡¢˝Àì düeTdü´\ e\¢ n–ïÁ|üe÷<ë\T, j·÷øχ&Ó+≥¢ e\¢ ÄsY @ M 4, ø£s√˝≤, j·÷]dt, e÷Á{Ïø˘‡, ôV’≤˝≤+&ÉsY e+{Ï yÓ÷&É˝Ÿ‡ düVü‰ yÓTT‘·Ô+ 27 yÓ÷&É˝Ÿ‡ qT yÓqøÏÿ s¡|æŒk˛Ô+~. $+&é w”˝Ÿ¶ yÓ’|üsY yÓ÷{≤sY‡, d”º]+>¥ ø±\yéT Áu≤¬ø{Ÿ‡, Ç+»Hé kÕºs¡ºs¡T¢, msTTsY u≤–‡ÿ ø£HÓø˘º nsTTq πøãT˝Ÿ‡ e\¢

düeTdü´\ {§jÓ÷{≤ düeTdü´\T edüTÔHêïsTT. msTTsY u≤´>¥‡ düeTdü´\ e\¢ 35 \ø£å\ yêVü≤Hê\T, d”{Ÿ ¬ssTT˝Ÿ‡ düeTdü´\ e\¢ 16.7 \ø£å\ yêVü≤Hê\qT yÓqøÏÿ s¡|æŒk˛Ô+~. ø=~› s√E\ ÁøÏ‘·y˚T C…qs¡˝Ÿ yÓ÷{≤sY‡ dü+düú Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± Ç–ïwüHé dæ«#·Ã düeTdü´ e\¢ 26 \ø£å\ yêVü≤Hê\qT yÓqøÏÿ s¡|æŒ+∫+~. yÓTT‘·Ô+ $÷<ä Ä{À s¡+>∑+ nwüºø£cÕº˝À¢ ñ+~.

ñÁ¬øsTTHéô|’ ø£‘·TÔ\T <ä÷düTÔqï $<˚o X¯≈£îÔ\T ìs¡+≈£îX¯ ñHêà<ä+ |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ˝ÀH˚ ø±<äT, <˚X¯+˝À mø£ÿ&Ü ø£˙ $˙ ms¡T >∑ìÅ>±“¤¤+‹ø£s¡ #·]Á‘·qT ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt n~ÛH˚‘· eTeT‘ê u…qØ® düèwæºdüTÔHêïs¡T. ø°\ø£yÓTÆq á mìïø£\ y˚fi¯ sêÅcÕºìï sêC≤´ +>∑ dü+øå√uÛÑ+˝ÀøÏ q&ç|æ+#·&ÜìøÏ ÄyÓT dæ<äΔeTj·÷´s¡T. |üP]Ô>± ˙‹u≤Vü≤´yÓTÆq ø±s¡D≤\‘√ ÄyÓT @ø£+>± mìïø£\ ø£$TwüHé‘√H˚ qTyê« H˚Hê nqï kÕúsTT˝À |òüTs¡¸D≈£î ~>±s¡T. ÄyÓT yÓTT+ &ç‘·q+, ã+&É‘·q+ Ç˝≤π> ø=qkÕ–‘˚ |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ˝À ø=ìï #√≥¢ ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£˝Ò yêsTT<ë |ü&˚ nkÕ<Ûës¡D |ü]dæú‹ <ë|ü⁄]+#˚˝≤ sêC≤´+>∑ã<äΔ n~Ûø±sê\‘√ mìïø£\qT ìs¡«Væ≤ +#˚ mìïø£\ ø£$TwüHé n~Ûø±s¡ |ü]~Ûì dü«‘·+Á‘· uÛ≤s¡‘· mìïø£\ #·]Á‘·˝À Ç+‘·es¡≈£L @ Á|üuÛÑT‘·«eT÷, @ Á|ü<Ûë˙, @ eTTK´ eT+Ár Á|ü•ï+#·˝Ò<äT. |òü*‘·+>± mìïø£˝Ò yêsTT<ë |ü&É‘êj·÷ nì|æ+#˚ dæú‹ es¡≈£î q&ç|æ+#·˝Ò<äT. Ç|ü⁄Œ&Ü yÓ’|üØ‘ê´ìï eT eT‘ê u…qØ® düèwæºdüTÔHêïs¡T. sêh+˝À mìïø£\T ùd«#·Ã¤>±, kÕ| ò”>± »s¡>∑eH˚ yê‘êes¡D≤ìï Ç|üŒ{Ïπø ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt düèwæº+∫+~. eTeT‘· @\Tã&ç˝À eTVæ≤fi¯\ô|’ $#·Ã\$&ç>± » s¡T>∑T‘·Tqï <ë&ÉT\T, n‘ê´#êsê\‘√ XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\T m|ü⁄Œ&√ n&ÉT>∑+{Ïb˛j·÷sTT. Ç|ü⁄Œ&ÉT mìïø£\ y˚fi¯ Á|ü‹|üø£å ø±s¡´ø £s¡Ô\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï <ë&ÉT\T, Vü≤‘·´\T, Vü≤‘ê´ Á|üj·T‘êï\T, ø±sê´\j·T <äVü≤Hê\T, ‘·|ü⁄Œ&ÉT πødüT\ ãHêsTT+|ü⁄ yÓTT<ä˝…’q #·s¡´\‘√ XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ düeTdü´ eT]+‘· $wüeT s¡÷|ü+ <Ûä] +∫+~. eTTK´eT+Á‹ düVü‰ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ Á|ües¡ÔHê ìj·Te÷ e[ì ñ\¢+|òæT+#·&É+ ì‘·´ø£è‘·´yÓTÆ+~. eTeT‘· bÕ\q˝À mìïø£\ ìs¡«Vü≤D m˝≤ ñ+≥T+<√ Ç{°e* |ü+#êj·Tr mìï ø£˝Ò ìs¡›«+<ä«+>± ìs¡÷|æ+#êsTT. Ä mìïø£\T Á|ü‹ <äX¯˝Àq÷ Væ≤+kÕ‘·àø£+ nj·÷´sTT. mìï¬ø’q nsTT<äT>∑Ts¡T nuÛÑ´s¡Tú\T Vü≤‘·´≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. düs¡«Á‘ê uÛÑj·÷qø£ yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~. yêeT|üø£å dü+|òüT≥q‘√ düVü‰ $$<Ûä bÕغ\ qT+∫ yÓ\T¢yÓ‹Ôq |òæsê´<äT\‘√ mìïø£\ ø£$TwüHé dü«j·T+>± sêÅcÕºìï dü+<ä]Ù+∫ |ü]dæú‹ì n+#·Hê y˚dæ+~. ˇø£ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsYqT, nsTT<äT>∑Ts¡T md”Œ\qT ã~© #˚j·T&É+ <ë«sê ø±sê´#·s¡D≈£î ñ|üÁø£$T+∫+~. Ç|ü⁄Œ&Ü #·s¡´H˚ Á|ü•ï+#˚ <äTkÕ‡Vü≤kÕìøÏ eTeT‘ê u…qØ® bÕ\Œ&ܶs¡T. ]|òüØ $÷<˚ sêfi¯ó¢ y˚ùd n\Œ‘ê«˙ï, u≤<Ûä´‘êsêVæ≤‘ê´˙ï #ê≥T≈£îHêïs¡T. mìïø£\ ø£$TwüHéqT ñ<˚›•+∫ ÄyÓT #˚dæq Äs√|üD\qT, $eTs¡Ù\qT >∑eTìùdÔ ÄyÓT e÷qdæø£ Äs√>∑´+ô|’H˚ me]¬ø’Hê dü+<˚Vü‰\T ã\|ü &É‘êsTT. yêeT|üø£å dü+|òüT≥q‘√, Ç‘·s¡ Á|ü‹|üøå±\‘√ ø£\dæ mìïø£\ ø£$TwüHé ‘·q≈£î e´‹πsø£+>± ≈£îÁ≥|üqTï ‘√+<äHêïs¡T. mìïø£\qT ¬s+&ÉT e÷kÕ\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤+#·&Éy˚T ø±+Á¬>dt, ‘·~‘·s¡ bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#·&Üìø£qï $|üØ‘· yê´K´‘√ ø£$TwüHé ìC≤sTTrô|’H˚ ã+&É y˚XÊs¡T. XÊ+‹u ÛÑÁ<ä‘·\˝À ø£$TwüHé CÀø£´+ #˚düT≈£î+fÒ ñ‘·ŒqïeTj˚T´ ªn\¢ø£ ˝À¢\ dæú‹μøÏ ‘êqT u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#·qì u…~]+#ês¡T. n+fÒ, n\¢ø£˝À¢\ dæú‹ì ‘êeTT düèwæºkÕÔeTì #Ó|üŒø£H˚ #Ó|üŒ&Éy˚T. yêdüÔyêìøÏ »s¡T>∑T‘·Tqï<˚ n~. mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É uÛÑjÓ÷~«>∑ yê‘êes¡D≤ìï ø£*Œ+∫ mìïø£\ |òü*‘êìï ‘·eT≈£î nqT≈£L \+>± e÷s¡TÃ≈£îH˚ eP´Vü‰ìøÏ mìïø£\ ø£$TwüHé n&ÉT¶‘·>∑T \T‘·Tqï~ ø£qTø£H˚ á nø±+&É‘ê+&ÉyêìøÏ ã]‘Ó–+#ês¡qï~ düŒwüº+. ‘êqT eTTK´eT+Á‹>± ñ+&É>± @ ˇø£ÿ n~Ûø±]˙ ã~© ø±ìe«qq&É+, $÷s¡T @+ #˚düT≈£î+{≤s√ #˚düTø√+&Éì düyê\T $düs¡&É+, $÷πs eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ì rdüTø√+&Éì nq&É+ sêC≤´+>∑ Á|ü‹|ü‹Ô >∑\ dü+düú\ |ü≥¢, $\Te\ |ü≥¢ eTeT‘ê u…qØ®øÏ @bÕ{Ï >∑T], >ös¡e+ ñHêïjÓ÷ q>∑+>± ãj·T≥ô|&ÉT‘·THêïsTT. áyÓTqT Á|üC≤kÕ«eT´ |ü]s¡ø£å≈£îsê*>± Á|üX¯+dæ+#˚yê]øÏ~ ø£qT$|ü⁄Œ. mìïø£\ ‘˚B\T Á|üø£{Ï+∫q ‘·sê«‘· bÂs¡, b˛©dt j·T+Á‘ê+>±\T ¬s+&É÷ mìïø£\ ø£$TwüHé n~Ûø±s¡ |ü]~Û˝ÀøÏ ekÕÔj·T˙, n~Ûø±s¡T\qT ã~© #˚j·T&Üìø°, nedüs¡yÓTÆ‘˚ düôdŒ +&é #˚j·T&Üìø° yê]øÏ n~Ûø±s¡+ ñ+≥T+<äH˚ dü+>∑‹ ø=‘·Ô>± mìïø£\ ã]˝ÀøÏ ~π>yê]øÏ ôd’‘·+ ‘Ó*dæq Á|üC≤ ÁbÕ‹ì<Ûä´ #·≥º ìπs›X¯+. n+‘· sê»ø°j·÷qTuÛÑe+ ñqï eTeT‘ê u…qØ® ø£$Tw üHé≈£î >∑\ Ä n~Ûø±sêH˚ï Á|ü•ï+#·&É+ ÄX¯Ãs¡´+ ø£*–+#· ø£e÷q<äT. Bìì ã{Ϻ @ sêC≤´+>∑ã<äΔ ø±sê´#·s¡D, m˝≤+{Ï sêC≤´+>∑ dü+düú\÷, Á|üC≤kÕ«$Tø£ $~Û$<ÛëHê\T #=s¡&ÜìøÏ M\T˝Ò≈£î+&Ü sêÅcÕºìï ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\ Áô|’y˚{Ÿ C≤^sY>± Ç|üŒ{Ïπø e÷]à y˚XÊs¡˙, ˇø£ uÛÑjÓ÷‘ꌑ· yê‘êes¡D+˝À @ø£|üø£å+>± mìïø£\T »]|æ+∫ |òü*‘ê\qT ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± eT\#·T ≈£îH˚ |ü<∏äø£+ s¡∫+#·T≈£îHêïs¡˙ ns¡úeTe⁄‘·Tqï~. eTTK´yÓTÆq mìïø£\ $<ÛäT˝À¢ mìïø£\ ø£$TwüHé≈£î @ $<Ûä+>±q÷ »yêãT<ëØ ø±˝Òì ]f…’¬s’q ñ<√´>∑T\qT, ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´>∑T\qT, e\+{°s¡¢qT ìj·T$TdüTÔqï≥Tº eTeT‘· Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ edüTÔqï Äs√|üD Ç+<äT≈£î ˇø£ ‹s¡T>∑T˝Òì kÕø£å´+. mìïø£\ ø£$TwüHé nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü õ˝≤¢\˝Àì Äj·÷ Áø°&Ü dü+düú\≈£î, Áø°&Üø±s¡T\≈£î \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ |ü+<˚sêìøÏ bÕ\Œ&É&ÉeT÷, <ëìì ø£$TwüHé Á|ü•ï+#·&ÉeT÷ ø£$TwüHé ñìøÏ |ü≥¢ ndüVü≤HêìøÏ eTs√ nÁ|üø£ {Ï‘· ø±s¡D+. &Óu…’“ <äX¯ø£+ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À yêeT|üø£å dü+|òüT ≥q qT <Óã“rj·T&ÜìøÏ πø+Á<ä+˝Àì Hê{Ï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ |ü•Ã eT u…+>±˝Ÿ˝À ôd’Hê´ìï yÓ÷Vü≤]+∫ mìïø£\T »]|æ+∫q dü+>∑‹ Çø£ÿ&É >∑Ts¡TÔø=düTÔqï~. ø±ø£b˛‘˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT »s¡T>∑T‘·Tqï~ ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt≈£î #Ó+~q Áô|’y˚{Ÿ ôd’q´+ yÓ÷Vü≤]+|ü⁄. á |ü]D≤e÷\ yÓ\T>∑T˝À yêeT|üø£å dü+|òüT≥q Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ Ms¡T #˚dü÷Ô e∫Ãq ]–Z+>¥ Äs√|üD m+‘· ã÷≥ø£yÓ÷ ≈£L&Ü ns¡úeT e⁄‘·T+~. eT÷&ÉT <äXÊu≤›\≈£î ô|’ã&çq yêeT|üø£å n$∫äqï bÕ\q˝À mìïø£\ ø£$TwüHé≈£î, Á|üuÛÑT‘ê«ìø° Ç˝≤+{Ï |òüTs¡¸D m|ü⁄Œ&É÷ ‘·˝…‘·Ô˝Ò<äqï ì+&ÉT ì»y˚T eT÷&˚fi¯¢ eTeT‘· bÕ\ q≈£L, yêeT|üø£å bÕ\q≈£L eT<Ûä´qTqï n+‘·sêìï düŒwüº+#˚düTÔqï~. ø£$TwüHé |ü≥¢ eTeT‘· $eTs¡Ù\T e÷qTø√ø£b˛sTTHê <ëì Ä<˚XÊ\≈£î ‘·\e+#ê\ì ÄK]¬ø’Hê n+^ø£]+#·&É+ nìyês¡´ |ü]D≤eT+.

ñÁ¬øsTTHé dü+øå√uÛÑ+ $wüj·T+˝À |üs¡düŒs¡+ ø£‘·TÔ\T <ä÷düT≈£î+≥Tqï Çs¡T |üøå±\T #·s¡Ã\≈£î e÷Á‘·+ ‘·\T|ü⁄\T ‘Ó]#˚ ñ+#ês¡T. ñÁ¬øsTTHé ˝À ‘·eT ‘·eT Á|üjÓ÷»Hê\qT |òüTs¡¸D\T ˝Ò≈£î+&Ü dü+s¡øÏå+#·Tø√e&Éy˚T \ø£å´+>± nyÓT]ø±, Ç.j·TT, ñÁ¬øsTTHé, s¡cÕ´\T düe÷y˚X¯+ ne⁄‘·THêïsTT. Ç+<äT˝À ñÁ¬øsTTHé bÕÁ‘· HêeTe÷Á‘·+. ñÁ¬øsTTHé bÕ\qqT Á|üdüTÔ‘·+ n<äT|ü⁄˝À ñ+#·T≈£îqï~ Ç.j·TT, nyÓT]ø±˝Ò ø£qTø£ Ä y˚Ts¡≈£î |ü•ÃeT kÕÁe÷»´yê<äT\≈£î kÕqT≈£L\‘· @s¡Œ&ç ñ+~. nsTT‘˚ ñÁ¬øsTTHé ‘·÷s¡TŒ, <äøÏåD sêÅcÕº˝À¢ s¡cÕ´ uÛ≤wü e÷{≤¢&˚ Á|ü»\T XÊ+‹j·TT‘·+>± ˝Òs¡T. eT÷&ÉT sêÅcÕº˝À¢ Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·÷\qT ÄÁø£$T+#·T≈£îqï s¡cÕ´ nqT≈£L\ Ä+<√fi¯qø±s¡T\T ‘·eT≈£î ñÁ¬øsTTHé πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç eT]+‘· dü«‘·+Á‘·+ ø±yê\ì &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. ‘·eT ø√]ø£ HÓs¡y˚s¡ø£b˛‘˚ ]|òü¬s+&É+ »]|æ ñÁ¬øsTTHé qT+&ç $&çb˛e&ÜìøÏ ≈£L&Ü dæ<äΔy˚T nì yês¡T Á|üø£{Ï+#ês¡T. á $<Ûä+>± ñÁ¬øsTTHé ‘·÷s¡TŒ, <äøÏåD ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\ Ä+<√fi¯q\ ø±s¡D+>± s¡cÕ´≈£î ≈£L&Ü kÕqT≈£L\ |ü]dæΔ‹ @s¡Œ&ç ñ+~. á ¬s+&ÉT kÕqT≈£L\‘·\ |ü⁄Hê~>± Ç.j·TT, nyÓT]ø± \T ˇø£yÓ’|ü⁄, s¡cÕ´ eTs=ø£yÓ’|ü⁄ ≈£Ls=Ãì C…˙yê˝À #·s¡Ã\T »s¡|ü&ÜìøÏ s¡+>∑+ dæ<äΔ+ nsTT+~. ñÁ¬øsTTHé dü+øå√uÛÑ+ eTT–j·T&ÜìøÏ C…˙yê düe÷y˚XÊìï ñ<˚›•+#êeTì Ç.j·TT Á|ü‹ì<ÛäT\qT ñ≥+øÏdü÷Ô sêsTT≥sY‡ yêsêÔ dü+düΔ ‘Ó*|æ+~. nsTT‘˚ düe÷y˚XÊìøÏ ìπs›•+∫q mC…+&Üô|’ ‘·eT≈£î eT]ìï $esê\T Çyê«\ì s¡cÕ´ ø√s¡T‘√+~. nq>± mC…+&Üô|’ $esê\T Çe«≈£î+&ÜH˚ s¡cÕ´qT düe÷y˚XÊìøÏ |æ*#ês¡ì ns¡Δ+ ne⁄‘√+~. á $<Ûä+>± @ø£|üø£å+>± @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+ e\¢ |òü*‘·+ ñ+≥T+<ë nqï~ nqTe÷qy˚T. s¡cÕ´ ˇø£ |üø£ÿ ‘·eT≈£î eT]ìï $esê\T n&ÉT>∑T‘·Tqï|üŒ{Ïø° eTs√ |üø£ÿ düe÷y˚X¯+ ø√dü+ eTT+<äT≈£î kÕ–b˛‘·THêïeTì Ç.j·TT Á|ü‹ì<ÛäT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. ªª(s¡cÕ´ô|’) eT]ìï Ä+ø£å\T $~Û+#·&ÜìøÏ y˚TeTT dæ<äΔ+. nsTTq|üŒ{Ïø° #·s¡Ã\≈£î ‘·\T|ü⁄\T ‘Ó]∫ ñ+#·&É+ ≈£L&Ü nedüs¡+μμ nì Ç.j·TT Á|ü‹ì<ÛäT\T #ÓbÕŒs¡ì sêsTT≥sY‡ ‘Ó*|æ+~. C…˙yê˝À »]π> #·s¡Ã\T ñÁ¬øsTTHé ˝Àì $$<Ûä |üøå±\ eT<Ûä´ #·s¡Ã\T »s¡|ü&É+ô|’H˚ πø+ÁBø£]+#ê* ‘·|üŒ #·s¡Ã˝À¢ bÕ˝§ZH˚ <˚XÊ\ eT<Ûä´ <Ó’«bÕøÏåø£ dü+ã+<Ûë\ô|’ ø±<äì s¡cÕ´ $<˚XÊ+>∑ eT+Á‹ ôdØZ ˝≤es√yé, nyÓT]ø± $<˚o eT+Á‹ C≤Hé ¬øÁØøÏ bò˛Hé #˚dæ #Ó|æŒq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø±˙ á n+X¯+˝À Ç.j·TT G nyÓT]ø± eT]j·TT s¡cÕ´\ eT<Ûä´ @

y˚Ts¡≈£î @ø°uÛ≤e+ ñqïB ‘Ó*j·T˝Ò<äT. s¡cÕ´ e÷Á‘·+ ñÁ¬øsTTHé dü+øå√uÛ≤ìï Hê{À düuÛÑ´ <˚XÊ\ eT<Ûä´ ‘·eT Á|üuÛ≤yêìï ø±bÕ&ÉTø√e&ÜìøÏ $ìjÓ÷–düTÔHêïs¡ì á s√E Äs√|æ+∫+~. ñÁ¬øsTTHé $wüj·T+˝À ndü\T ñìøÏ˝À ˝Òì X¯Á‘·Te⁄ ñìøÏ˝À ñqï≥T¢ ÁuÛÑ$T+|üCÒdü÷Ô Hê{À ñìøÏì ø±bÕ&ÉTø√e&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì s¡cÕ´ Äs√|æ+∫+~. ñÁ¬øsTTHé ˝À $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\≈£î dü«j·T+ Á|ü‹|ü‹Ô ˝≤+{Ï eT]ìï n~Ûø±sê\T Çyê«\ì s¡cÕ´ ø√s¡T‘√+~. n˝≤ »s¡>∑q≥¢sTT‘˚ ñÁ¬øsTTHé ˝À Ä+<√fi¯q\qT n<äT|ü⁄ #˚j·T&É+ ø£wüº+ ne⁄‘·T+<äì yê~k˛Ô+~. Ç~ ì»+ ≈£L&Ü. $T‘·yê<ä X¯≈£îÔ\T, qj·÷ HêJ dü+düΔ\T ñÁ¬øsTTHé ˝À Á|üdüTÔ‘·+ n~Ûø±s¡+ #Ó˝≤sTTdüTÔqï yê]˝À ñHêïsTT. n~Ûø±s¡+ #˚õøÏÿ+#·T≈£îqï yÓ+≥H˚ s¡wü´Hé uÛ≤wüqT n~Ûø±s¡ uÛ≤wü>± s¡<äT› #˚dü÷Ô Ms¡T &çÁø° C≤Ø #˚XÊs¡T. Bì‘√ ‘·÷s¡TŒ, <äøÏåD ñÁ¬øsTTHé ÁbÕ+‘ê˝À¢ì s¡wü´Hé uÛ≤wü e÷{≤¢&˚yê]˝À Ä+<√fi¯q yÓTT<ä\sTT+~. $T‘·yê<ä X¯≈£îÔ\T, HêJ

bÕغ\T ‘·eTqT ‘·ìï ‘·>∑˝ÒkÕÔs¡ì yês¡T uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. |òü*‘·+>± \T>±Hé d”ÿ, U≤]ÿyé, <√HÓ‘Y‡ÿ \˝À Ä+<√fi¯q\T rÁe+ nj·÷´sTT. á |ü]dæΔ‹ì kıeTTà #˚düT≈£îì ÁøÏ$Tj·÷ ‘·s¡Vü‰˝À Ä ÁbÕ+‘ê\qT ≈£L&Ü ø£*ù|düTø√yê\ì s¡cÕ´ #·÷k˛Ô+<äì |ü•ÃeT <˚XÊ\T Äs√|ædüTÔHêïsTT. ø±˙ |ü⁄‹Hé Á|üø£≥q\T >±˙, Äj·Tq Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£î+≥Tqï #·s¡´\T >±˙ Ç|üŒ{Ïes¡¬ø’‘˚ Ä yÓ’|ü⁄>± ˝Òe⁄. ô|’>± #·s¡Ã\ <ë«sêH˚ düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ »s¡>±\˙, n~ ≈£L&Ü ñÁ¬øsTTHé ˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\ &çe÷+&é \qT |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüTø√yê\ì |ü⁄‹Hé dæΔs¡+>± &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. nyÓT]ø±, Ç.j·TT\ yÓ’K] e÷Á‘·+ Ç+<äT≈£î $s¡T<äΔ+>± ñ+~. Ä+<√fi¯q #˚düTÔqï Á|ü»\ n_ÛÁbÕj·÷\qT e~˝Òdæ s¡cÕ´ ‘√ #·]ÃkÕÔeTì #ÓãT‘·THêïsTT. ñÁ¬øsTTHé bÕ\≈£î\T ôd’‘·+ Ç<˚ <Û√s¡DÏ˝À ñHêïsTT. |ü<äM#·T´‘·T&ÉsTTq j·TqTø√$#Y ôd’‘·+ s¡cÕ´≈£î |üø±ÿ nqT≈£L\T&Ó$÷ ø±<äT. Äj·Tq

ñÁ¬øsTTHé ˝Àì ˇø£ <Ûäìø£ es¡Z Á>∑÷|ü⁄≈£î Á|ü‹ì~Û e÷Á‘·y˚T. Ç.j·TT ˝À ø£\e&É+ e\q á esêZ\ Á|üjÓ÷»Hê\≈£î uÛÑ+>∑+ ø£\>∑<äqï Vü‰$÷ Ç.j·TT, nyÓT]ø± \ qT+&ç \_Û+#·˝Ò<äT. ô|’>± yê] Ä]Δø£ eqs¡T\qT |ü•ÃeT <˚XÊ\T ‘·eT eX¯+ #˚düT≈£îH˚ Á|üe÷<ëìï yês¡T >∑eTì+#ês¡T. Bìì @ e÷Á‘·+ |ü]>∑DÏ+#·ì Ç.j·TT, nyÓT]ø±\T πøe\+ ‘·eT kÕ«s¡Δ Á|üjÓ÷»Hê\qT HÓs¡y˚s¡TÃø√e&É+ ø√dü+, s¡cÕ´qT @ø±øÏì #˚j·T&É+ ø√dü+ ñÁ¬øsTTHé ˝À bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·THêïsTT. Ç.j·TT, nyÓT]ø±\T á <Û√s¡DÏ˝À ñqï+‘·es¡≈£L yês¡T #˚ùd Á|ü‹bÕ<äq˝ÒM s¡cÕ´≈£î n+^ø±s¡ jÓ÷>∑+>± ø£ì|æ+#·e⁄. ø±ã{Ϻ ñÁ¬øsTTHé dü+øå√uÛ≤ìøÏ XÊ+‹j·TT‘· |ü]cÕÿs¡+ \_Û+#˚ ÄkÕÿs¡+ ≈£L&Ü ‘·≈£îÿe>± ø£ì|æk˛Ô+~. Ç.j·TT, nyÓT]ø±\T e÷]q Á|ü|ü+#· |ü]dæΔ‘·T\qT >∑T]Ô+∫ n+<äT≈£î nqT>∑TD+>± yÓqøÏÿ ‘·>∑Z&Éy˚T ñÁ¬øsTTHé dü+øå√uÛ≤ìøÏ ø£˙dü |ü]cÕÿs¡+. ˝Ò<ä+fÒ eT]ìï ø£]ƒq |òüTs¡¸D\qT, dü+øå√uÛ≤\qT ñÁ¬øsTTHé Á|ü»\T m<äTs√ÿø£ ‘·|üŒ<äT. `|”#·sY &Ódtÿ

bÕغ\T e÷]Hê |òü*‘·+ düTHêï! sêh+˝À eTs√ $∫Á‘· |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. mìïø£\ y˚fi¯ Ä bÕغ qT+∫ á bÕغ˝ÀøÏ, á bÕغqT+∫ Ä bÕغ˝ÀøÏ yÓfi¯¢&É≥+ nqï~ düVü≤»y˚T. ø±˙ Ç˝≤ Áe‘·+ #Ó&ç, »+|t nHêï ≈£L&Ü |òü*‘·+ <äø£ÿø£ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqïyês¡T m≈£îÿee⁄‘·THêïs¡T. m|ü⁄Œ&É÷ ˝Òq+‘·>± á mìïø£˝À¢ |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\T b˛{≤ b˛{°>± »+|t\T #˚kÕs¡T. dæ+Vü≤ uÛ≤>∑+ {Ï&ç|æ˝ÀøÏ e#êÃs¡T. _CÒ|æ˝ÀøÏ e∫Ãq yês¡T ≈£L&Ü {Ï&ç|æ˝ÀøÏ e∫ÃqfÒº. πøe\+ ‘˚<˚bÕ˝ÀøÏ yÓfi≤¢\qT≈£îì yÓfi¯¢˝Òø£H˚ uÛ≤»bÕ˝ÀøÏ yÓ[¢qyêπs m≈£îÿe. ô|’>± Ä ¬s+&É÷ ˇπø kÕe÷õø£ es¡Z+ Hêj·Tø£‘·«+˝À n\sês¡T‘·THêïsTT. Ä ¬s+&ÉT bı‘·TÔô|≥Tº≈£îHêïsTT. ø=‘·Ô>± e∫Ãq yê]øÏ {Ϭø{Ÿ >±´s¡+{° ù|s¡T‘√ #˚s¡TÃ≈£îHêïsTT. nø£ÿ&ç<ëø± u≤>±H˚ e⁄+~. ø±˙ rsê mìïø£\T, {Ϭøÿ≥T¢ e´eVü‰s¡+ <ä>∑Zs¡≈£î e#˚Ãdü]øÏ, ndü\T düeTdü´\T

yÓTT<ä\j·÷´sTT. Çø£ÿ&É $wüj·T+ @$T≥+fÒ >∑Ts¡TÔ, C…+&Ü e÷]q+‘· e÷Á‘êq z≥s¡T¢ Ä H˚‘·\qT eT]∫b˛s¡T. yês¡T #˚dæq ‘·|æŒ<ë\qT e~˝Òj·Ts¡T. ô|’>± |ü<˚fi¯¢ bÕ≥T n~Ûø±s¡+ yÓ\>∑u…{Ϻq yês¡T, düVü≤»+>±H˚ Á|ü»\ ndü+‘·è|æÔì eT÷≥ ø£≥Tº≈£î+{≤s¡T. ne˙ï yê]ì yÓ+{≤&ÉT‘·T+{≤sTT. bÕغ e÷]Hê ≈£L&Ü. á düeTdü´ bÕغ H˚‘·\≈£î ‘Ó*j·T+~ ø±<äT. ø±˙ yÓ’ø±bÕqT <Óã“ rj·T&Éy˚T \ø£å´+>± mes¡T eùdÔ yê]ì ˝À|ü\≈£î ˝≤π>dæ, ø£+&ÉTyê ø£ù|ŒkÕs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT düπs« #˚düTÔ+fÒ, Á|üC≤ e´‹s¡πø‘· ‘Ó*dæ ek˛Ô+~. Á|üC≤ e´‹πsø£‘· z |üø£ÿ, bÕغ »Hê\ e´‹s¡πø‘· eTs√|üø£ÿ ø£*dæ, á »+|t õ˝≤˙\ $»j·÷eø£XÊ\qT <Óã“rdüTÔHêïsTT. n+<äTπø Ç|ü⁄Œ&ÉT {°&û|” Hêj·Tø£‘·«+ »+|t õ˝≤˙\+<ä]ø° {Ϭøÿ{Ÿ \T Ç#˚à $wüj·T+˝À

|ü⁄qsê˝À#·q˝À |ü&ç+~. Ç|üŒ{Ïπø $&ÉT<ä\ #˚dæq yê{Ï˝À »+|t õ˝≤˙\qT #ê˝≤ es¡≈£î |üø£ÿq u…{Ϻ+~. ñ<äVü≤s¡D≈£î $XÊK e+{Ï Á|ü<Ûëq kÕúHêìπø {Ï&ç|æ {Ϭø{Ÿ Ksês¡T #˚j·T˝Ò<äT. á kÕúHêìï ø±+Á¬>dt qT+∫ e∫Ãq >∑+{≤ lìyêdüsêe⁄≈£î ÇkÕÔqì #·+Á<äu≤ãT e÷≥ Ç#êÃs¡T. nsTT‘˚ {Ï&ç|æ d”ìj·Ts¡T¢ Ä kÕúq+ e<äT\Tø√e&ÜìøÏ Çwüº|ü&É&É+ ˝Ò<äT. eTs√|üø£ÿ <ëìï uÛ≤»bÕ≈£î ÇkÕÔeT+≥THêïs¡T. ø±ì nø£ÿ&ç qT+∫ dæ{Ϻ+>¥ m+|”, ô|’>± πø+Á<ä eT+Á‹>± |üì #˚dæq |ü⁄s¡+<ÛäØX¯«] _CÒ|æ˝À ¬s&û>± e⁄+&ÉH˚ e⁄Hêïs¡T. ô|’>± $XÊK ÇkÕÔeTì ˇ|ü⁄Œ≈£î+fÒH˚ ÄyÓT bÕغ˝À #˚]+<ä+≥THêïs¡T. uÛ≤»bÕ˝ÀøÏ »+|t nsTTq q≥T&ÉT ø£èwüí+ sê»≈£î Ç+‘·es¡≈£î ù|¢dt ≈£î<äs¡˝Ò<äT. Ç˝≤+{Ï »Hê\T ø±düÔ m≈£îÿe>±H˚

e⁄Hêïs¡T. ÇùdÔ z u≤<Ûä, Çe«≈£î+fÒ eTs√ u≤<Ûä,. n+<äTπø nqTe÷q+‘√ yê]ô|’ #·+Á<äu≤ãT düπs« #˚sTT+#·T≈£îHêïs¡≥. Ä düπs«˝À #ê˝≤ eT+~ »+|t õ˝≤˙\T z&ç b˛‘ês¡H˚ ‘˚*+<ä+≥THêïs¡T. B+‘√ #·+Á<äu≤ãT n‘·´+‘· ‘Ó*$>± n˝≤+{Ï »+|t õ˝≤˙\T ñqï kÕúHê\qT _CÒ|æøÏ bı‘·TÔ˝À uÛ≤>∑+>± πø{≤sTTdüTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ e∫Ãq yê]øÏ Ç∫Ãq e÷≥ ‘·|æŒq≥Tº ne⁄‘√+~ ø£<ë. yê]øÏ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ myÓTੇ, Hê$TH˚fÒ&é e+{Ï |ü<äe⁄\qT ÇkÕÔqì ãT»®–düTÔHêïs¡T. B+‘√ ø=‘·Ô yê]ì #˚]Œ+#·T≈£îì bÕ‘· yê]ì $düà]+#ês¡qï ø√|ü+ ‘√ ñqï z˝Ÿ¶ ©&És¡¢qT, ø±´&ÉsY qT ≈£L&Ü ø±bÕ&ÉT ø√e#·TÃ. yê]ì _CÒ|æ‘√ q&ç|æ+#˚˝≤ #˚j·Te#·TÃ. Ç˝≤ &ÉãT˝Ÿ u…Hé |òæ{Ÿ bÕ¢Hé y˚kÕs¡T. ø±ì Ç~ m+‘· es¡≈£î |ü*düTÔ+~. nqï nqTe÷Hê\T ≈£L&Ü e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT.

¬sã˝Ÿ‡‘√ |òü*‘ê\T ‘ês¡Te÷s¡T ø±+Á¬>dt bÕغ, ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹, Çø£ eT˝≤ÿCŸ –]˝ÀHÓ’‘˚ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ˝Àì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ÄK]øÏ dü¬s’q nuÛÑ´s¡Tú\T <=s¡ø£ì kÕúsTT˝À ñqï yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt ≈£î ≈£L&Ü ¬sã˝Ÿ‡ u…&É<ä ‘·|üŒ˝Ò<äT. Hê$TH˚wüHé \ Á|üÁøÏj·T |üP]Ô nsTTq ‘·sê«‘· |ü]dæú‹ì dü$÷øÏåùdÔ ... ø±+Á¬>dt ≈£î 20 ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢q÷, ‘Ó\T>∑T<˚XÊìøÏ 20 ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢q÷, {°ÄsY mdt ≈£î 15 ìjÓ÷»ø £esêZ˝À¢q÷, ;CÒ|”øÏ 15 ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢q÷ ¬sã˝Ÿ‡ ‘·j·÷s¡j·÷´s¡T. zesê˝Ÿ >± ‘Ó\+>±D˝À 70 nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ¬sã˝Ÿ‡ Á|üuÛ≤e+ ‘·ù|Œ˝≤ ø£q|ü&ÉT‘√+~. bı‘·TÔ\‘√ ‘·eT d”≥T¢ >∑\¢+‘·T ø±e&É+‘√q÷, n~ÛHêj·Tø£‘·«+ {Ϭø≥T¢ ìsêø£]+ #·&É+‘√ ¬sã˝Ÿ‡ ‘·j·÷s¡j·÷´s¡T. ÄK]øÏ {°ÄsYmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT πød”ÄsY ô|’ ≈£L&Ü ¬sã˝Ÿ ‘·j·÷s¡j·÷´&É+fÒ |ü]dæú‹ì ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ.

ndü+‘·è|üÔ yê~ {°ÄsYmdt ˝À #˚]b˛>±... eTs√ Ç<ä›s¡T ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\T ã]˝À ì\ã&ܶs¡T! eT] á ¬sã˝Ÿ‡ Á|üuÛ≤e+ m+‘· es¡≈£L ñ+≥T+~? Hê$TH˚wüq¢ >∑&ÉTe⁄ |üP]Ô nsTT‘˚ M]˝À m+‘·eT+~ b˛{° ñ+{≤s¡T? m+‘·eT+~ $‘Y Á&Ü ne⁄‘ês¡T? $‘Y Á&Ü ≈£î >∑&ÉTe⁄ eTT–XÊø±... ≈£L&Ü ã]˝À ñqï nuÛÑ´s¡Tú\T ø£∫Ñ·+>± Äj·÷ bÕغ\≈£î Á|üe÷<äø±s¡T˝Òqì #Ó|üŒe#·TÃ. bÕغ H˚‘·\T e÷´H˚CŸ #˚dæ á ¬sã˝Ÿ‡ qT $‘Y Á&Ü #˚sTT+#·&É+ô|’ <äèwæº ô|{≤º]|ü⁄Œ&ÉT. Ä Á|üj·T‘êï\T n˙ï |òü*ùdÔ ø£˙dü+ Äj·÷ bÕغ\≈£î ø£˙dü+ dü>∑+ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ¬sã˝Ÿ‡ u…&É<ä ‘·ù|Œ neø±X¯+ ñ+<äì n+#·Hê. eT] á ¬sã˝Ÿ‡ ø£<∏ëø£e÷$÷wüß mø£ÿ&É es¡≈£L yÓfi¯ó‘·T+<√, m˝≤ eTT>∑TdüTÔ+<√ #·÷&Ü*!


Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\ô|’ |üP]Ô $esê\T ñ+&Ü* X¯ìyês¡+ 12, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 11 : Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\T <ëK\T #˚ùd eTT+<äT>± nuÛÑ´s¡Tú\ #˚‹|ü⁄düÔø£+ (ø±+&ç&˚{Ÿ Væ≤+B ãTø˘) ≈£åîDí+>± #·~$ C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{Ï+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. n|òæ&É${Ÿ |üÁ‘ê\≈£î dü+ã+~Û+∫ yÓTT<ä{Ï ù|J $TìeT+

Äe⁄≈£î ˇø£ ø±qTŒ˝À ¬s+&ÉT <ä÷&É\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

s¡÷. 10 \T $\Te >∑\ kÕº+|ü⁄ ù||üs¡T nuÛÑ´]ú dü+‘·ø£+ H√≥Ø n&çùdºwüHé #˚sTT+#ê\Hêïs¡T. n˝≤π> Á|ü‹ù||üs¡T ô|’ ‘·|üŒì dü]>± nuÛÑ´]ú dü+‘·ø£+, H√≥Ø n&çùdºwüHé y˚+&˚˝≤ #·÷&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. ÄHé˝…’Hé <ë«sê ≈£L&Ü n|òæ&É${Ÿ, Hê$TH˚wüHé ô|ò’˝Ÿ #˚düT≈£îH˚ neø±X¯+ e⁄+<äì M≥ìï+{Ïì

H√{°dt uÀs¡T¶, yÓuŸôd’{Ÿ˝À e⁄+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ø£˝…ø£ºs¡T ‘Ó*bÕs¡T. ‘·|ü⁄Œ&ÉT n|òæ&É${Ÿ\T sTT∫Ãq yê]ô|’ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òüT+ #·s¡´\T #˚|ü&ÉTÔ+<äHêïs¡T. mìïø£\˝À ì\ã&˚ e´≈£îÔ\T Á|ü‘˚´ø£+>± C≤rj·T u≤´+≈£î˝À e´øÏÔ>∑‘· U≤‘ê ‘Ós¡yê\ì á U≤‘ê

H˚{Ï qT+&ç eT÷&ÉTs√E\ bÕ≥T lyê] Ä\j·T+˝À dü+‘√‘·‡yê\T

@\÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 11: kÕ<Ûës¡D+>± Äe⁄≈£î ø±qTŒ≈£î ˇø£ <ä÷&É |ü⁄≥º&É+ düVü≤»+, ø±˙ Çø£ÿ&É á Äe⁄ e÷Á‘·+ @+#·ø±ÿ ø£e\ |æ\¢\≈£î »qàì∫à Ç≥T j·T»e÷ìì Á|ü»©ï ÄX¯Ãs¡´#·øÏ‘·T*ï #˚dæ+~. ns¡T<äT>± »]π> á dü+|òüT≥q {.Ïqs¡kÕ|ü⁄s¡+ eT+&É\+ eTøÏÿqyê]>∑÷&Ó+ Á>±eT•yês¡T Áoìyêdü|ü⁄s¡+˝À #√≥T#˚düT≈£î+~. ¬>&Ü Á|üø±wtsêe⁄ nH˚ ¬s’‘·T≈£î #Ó+~q Äe⁄≈£î ˇø£ Äe⁄≈£î ¬s+&ÉT –‘·Ô <ä÷&É\T »ìà+#êsTT. nsTT‘˚ düVü≤»+ >± Äe⁄\≈£î ¬s+&ÉT <ä÷&É\T |ü⁄≥º&É+ ns¡T<äT. ˇø£ y˚fi¯ |ü{ϺHê »qT´|üs¡yÓTÆq ˝ÀbÕ\‘√q÷, n+>∑yÓ’ø£\´+‘√H˚ ˝Òø£ ìØ®e+>±H√ |ü⁄&ÉT‘·÷ ñ+{≤sTT. nsTT‘˚ á ¬s+&ÉT –‘·Ô <ä÷&É\T Äs√ >∑´+>± ñHêïj·Tì Äe⁄≈£î Äs=e ø±qTŒ˝À ¬s+&ÉT <ä÷&É\T |ü⁄{Ϻ Äs√>∑´+>± ñ+&É≥+‘√ ns¡T<Ó’q á dü+|òüT≥q #·÷&É{≤ ìøÏ nH˚ø£ eT+~ edüTÔHêïs¡ì ¬s’‘·T ‘Ó*bÕ&ÉT.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, @Á|æ˝Ÿ 11: ‹s¡TeT\ lyê] Ä\ j·T+˝À áHÓ\ 12 qT+&ç 14e ‘˚B es¡≈£î eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T kÕ\ø£≥¢ edü+‘√‘·‡ yê\T »s¡>∑qTHêïsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À edü+‘· eT+&É|ü+ eTTkÕÔãe⁄‘·T+~. n≥M ÁbÕ+‘ê ìï ‘·\|æ+#˚ $<Ûä+>± edü+‘· eT+&É|ü+˝À n\+ø£s¡D\T #˚düTÔHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ $<äT´‘Y BbÕ\qT @sêŒ≥T |üqT\T Ç|üŒ{Ïπø |üPs¡Ô j·÷´sTT. y˚dü$˝À kÕ«$Tyê]øÏ y˚&ç$T ‘ê |ü+ qT+&ç ñ|üX¯eTHêìï ø£*Œ+ #·&É+˝À uÛ≤ >∑+>± Á|ü‹ @&Ü~ #Ó’Á‘· bÂs¡í$TøÏ eTT –ùd≥ ≥T¢>± á ñ‘·‡yê\T eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤+#·&É+ ÄqyêsTTr. Ç+<äT˝À uÛ≤ >∑+>± 12e ‘˚B ñ<äj·T+ 8>∑+≥\≈£î l< ˚$, uÛÑ÷<˚$ düy˚T‘·+>± eT\j·T|üŒkÕ«$T Hê\T>∑T e÷&ÜM <ÛäT˝À¢ }πs>∑T‘·÷ edü+‘· eT+&ÉbÕìøÏ y˚+#˚|ü⁄ #˚kÕÔs¡T. nø£ÿ&É edü+ ‘√‘·‡e n_Ûùwø£ ìy˚<äq\T, ÄkÕÔHê\T |üPs¡ÔsTTq ‘·s¡Tyê‘· ‹]– ñ‘·‡es¡T\T Ä\j·÷ìøÏ #˚s¡T≈£î+{≤s¡T. 13e ‘˚Bq ñ<ä j·T+ 8>∑+≥\qT+&ç 9>∑+≥\ es¡≈£î ã+>±

s¡T s¡<∏ëìï n~Ûs√ Væ≤+∫ ‹s¡Te÷&Ü M<ÛäT˝À¢ }πs>∑T‘ês¡T. nq+‘·s¡+ edü+‘· eT+&É |ü+˝À ns¡Ã≈£î\T edü+‘√‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤ kÕÔs¡T. 14e ‘˚Bq eT\j·T|üŒkÕ«$T‘√bÕ≥T d”‘êsêeT\ø£åD düy˚T‘· Ä+»H˚ j·TkÕ«$T ñ‘·‡es¡T\T s¡TøÏàDÏ düy˚T‘· lø£èwüíkÕ«$T

eT+<äø=&ç>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ y˚>∑+ |ü⁄+E≈£îqï »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” b˛*+>¥ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 11: ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝À neT˝≤|ü⁄s¡+, sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+, s¡+|ü#√&Ées¡+ &ç$»Hé\ |ü]~Û˝À 31 eT+&É˝≤˝À¢ ¬s+&Ée <äX¯ »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\T X¯ó Áø£yês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. á eT+&É˝≤˝À¢ kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ es¡≈£î »]π> mìïø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\ qT+∫ eT+<äø=&ç>± z≥s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T. eTTK´+>± s¡+|ü#√&Ées¡+ @C…˙‡ &ç$»Hé |ü]~Û˝À @C…˙‡ Á>±e÷˝À¢ z≥s¡T¢ n‘·T´‘ê‡Vü≤+>± bÕ˝§ZHêïs¡T. neT˝≤|ü⁄s¡+, sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+, eT+&É˝≤˝À¢ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\ es¡≈£î 19 XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T b˛*+>¥ nsTT´+~. 2 >∑+≥\ düeTj·÷ìøÏ 35 XÊ‘·+ ø±>± kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ düeTj·÷ìøÏ düTe÷s¡T 75 XÊ‘·+ z≥T¢ qyÓ÷<äj·÷´sTT. õ˝≤¢˝À ø=ìï Á>±e÷˝À¢ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T >∑\¢+‘·j·÷´j·TH˚ |òæsê´<äT\T ‘·bÕŒ b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+>± »]–+~. eTTK´+>± @C…˙‡ Á>±e÷˝À¢ n‘·´+‘· Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± b˛*+>¥ ã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤+∫ b˛*+>¥ Á|üÁøÏj·TqT n~Ûø±s¡T\T $»j·Te+‘·+>± |üP]Ô #˚XÊs¡T. m.>∑+>∑es¡+, n&ɶr>∑\, <˚M|ü≥ï+, e÷πs&ÉT$T*¢, sê»y=eTà+>±, s¡+|ü#√&Ées¡+, yÓ’.sêeTes¡+ eT+&É˝≤\T @C…˙‡ eT+&É˝≤\T ø±>± M{Ï ìs¡«Vü≤D¬ø’ 1505 b˛*+>¥ πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. düTe÷s¡T 6 \ø£å\ 73 y˚\ 403 eT+~ |ü⁄s¡Twü z≥s¡T¢ ñ+&É>± 6 \ø£å\ 70 y˚\ 308 eT+~ eTVæ≤fi≤ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·Tø√yê*‡ ñ+&É>± M]˝À 75 XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. ¬s+&Ée <äX¯ »]–q 31 »&ûŒ{°d” kÕΔHê\≈£î >±qT 131 eT+~ nuÛÑ´s¡TΔ\T b˛{°˝À ñ+&É>± bÕغ\ yêØ>± ;md”Œ ‘·s¡|ü⁄q 10 eT+~, ;CÒ|” ‘·s¡|ü⁄q eTT>∑TZs¡T, d”|”m+ ‘·s¡|ü⁄q 4, ◊mHéd” ‘·s¡|ü⁄q 22 eT+~, yÓ’mdtÄsYd”|” ‘·s¡|ü⁄q 31, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘·s¡|ü⁄q 31 eT+~ ˝Àø˘dü‘êÔ ‘·s¡|ü⁄q ˇø£s¡T ‘·eT n<äècÕºìï |ü]øÏå+#·Tø√qTHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± ¬s+&Ée <äX¯≈£î dü+ã+~Û+∫ yÓTT‘·Ô+ 540 m+|”{°d” kÕΔHê\≈£î á mìïø£\T »]>±sTT. X¯ó Áø£yês¡+ »]–q »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\ z{Ï+>¥˝À uÛ≤>∑+>± z{Ï+>¥ u≤ø˘‡\qT n‘·´+‘· Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ eT<Ûä´ ÁkÕº+>¥ s¡÷yéT\˝À uÛÑÁ<ä|ü]#ês¡T. y˚T HÓ\˝À »s¡>∑uÀj˚T ˝Àø˘düuÛÑ, nôd+;¢ mìïø£\ ‘·s¡Tyê‘· M{Ïì ˝…øÏÿ+ #˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüT≈£îHêïs¡T. n+‘· es¡≈£î yÓTT <ä{Ï <äbòÕ, ¬s+&Ée <äbòÕ »]–q »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\T z{Ï+>¥ u≤≈£î‡\qT ÁkÕº+>¥ s¡÷yéT\˝À uÛÑÁ<ä|ü]#ês¡T. nsTT‘˚ M{Ïì mø£ÿ&É ˝…øÏÿ+#ê\H˚ dü+–Δ>∑Δ‘· H˚{ÏøÏ n~Ûø±s¡T˝À¢ HÓ\ø=+ ~. kÕ<Ûës¡D+>± m+|”{°d” mìïø£\T Äj·÷ eT+&É\ πø+ Á<ë˝À¢ ˝…øÏÿ+#ê*‡ ñ+&É>± düTÁ|”+ ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\‘√ düTe÷s¡T HÓ\s√ E\ bÕ≥T z{Ï+>¥ j·T+Á‘ê\qT ÁkÕº+>¥ s¡÷yéT\˝À uÛÑÁ<ä|üsêà *‡ sêe&É+ n~Ûø±s¡T\≈£î ø£‹ÔMT<ä kÕeTT>± e÷]+~.

|æ+#Û·Hé\ |ü+|æD° Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 11 : õ˝≤¢˝Àì nìï Á>±eT\T eT]j·TT eTTìdæ|ü˝Ÿ yês¡T¶\˝À e÷]à 2014 e÷düeTTq≈£î dü+ã+~Û+ ∫q kÕe÷õø£ uÛÑÁ<ä‘ê |æ+#Û·qT\T ~. 12`4`2014 ‘˚B qT+&ç |ü+|æD° #˚j·Tã&ÉTqì ‘Ó*j·T#˚j·TT#·THêïeTT. õ˝≤¢˝Àì 57 eT+&É\eTT˝Àì nìï Á>±eTeTT\˝À kÕe÷õø£ uÛÑÁ<ä‘ê |æ+#Û·qT\T b˛kÕº|ò”düT\ <ë«sê eT]j·TT nìï eTTìdæ|ü˝Ÿ yês¡T¶\˝À j·÷øχdt u≤´+ø˘ düØ«dt Áb˛yÓ’&És¡¢<ë«sê ~. 12`4` 2014 qT+&ç 19`4`2014 es¡≈£î |æ+#Û·qT kıeTTà |ü+|æD° #˚j·T ã&ÉTqT. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î y˚*eTTÁ<ä\ $esê\T ø±ì Ä<ÛësY dü+K´ ø±ì qyÓ÷<äT #˚sTT+#·Tø=qì |æ+#Û·qT<ës¡T\ |æ+#Û·qT kıeTTà ì\T|ü⁄<ä\ #˚j·Tã&çq$. yês¡T yÓ+≥H˚ yê] y˚*eTTÁ<ä\T qyÓ÷<äT #˚sTT+#·Tø√e˝…qT.

12q C≤rj·T ˝Àø˘ n<ë\‘Y Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ ©>∑˝Ÿ, @Á|òæ˝Ÿ 11: á HÓ\ 12q ¬s+&Ée C≤rj·T ˝Àø˘ n<ë\‘Y ìs¡«Væ≤düTÔqï ≥T¢ õ˝≤¢ Hê´j·T ùdyê n<∏ë]{Ï ø±s¡´<ä]Ù

&ç. düs¡fi¯ ≈£îe÷] ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ ø√s¡Tº düeTT<ëj·T+˝À »]π> á yÓT>± ˝Àø˘ n<ë\‘Y˝À ø±+bÂ+&ÉãT˝Ÿ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T, mdtÇ j·÷ø˘º πødüT\T. yÓ÷{≤s¡T yêVü≤q

ñ‘·‡e eT÷s¡TÔ\T edü+‘· eT+&ÉbÕìøÏ }πs –+|ü⁄>± yÓ[fl edü+ ‘√‘·‡e y˚&ÉTø£˝À¢ bÕ˝§Z+ {≤s¡T. edü+‘√‘·‡ yê\T »]π> á eT÷ &ÉTs√E ˝À¢ ø£˝≤´D√‘·‡ e+, }+»˝Ÿ ùde, Ä]®‘· ÁãVü≤Àà ‘·‡e+, edü+‘√ ‘·‡e+, düVü≤ÁdüÔ BbÕ\+ø£s¡D ùde\qT {Ï{Ï&ç s¡<äT›#˚dæ+~. Á|üe÷<ä Á{Ïã÷´q˝Ÿ πødüT\T, bòÕ´$T © ø√s¡Tº πødüT\T, ˝ÒãsY ø√s¡Tº πødüT\T, ¬syÓ q÷´ πødüT\‘√ bÕ≥T ø√s¡Tº\˝À ô|+&ç+>¥˝À ñqï Ç‘·s¡ πødüT\T, Á|” *{Ïπ>wüHé kÕúsTT πødüT\T |ü]cÕÿsê ìøÏ #·s¡´\T rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+ <äì $e]+#ês¡T. ô|’q ‘Ó*|æq πødüT\‘√ dü+ã+<Ûä+ ñqï Á|ü»\T á yÓT>± ˝Àø˘ n<ë\‘YqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ÄyÓT ø√sês¡T.

mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHéô|’ ø£˝…ø£ºsY düe÷y˚X¯+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 11 : õ˝≤¢˝À »s¡T>∑qTqï bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, XÊdüqdüuÛÑ mìïø£\≈£î á HÓ\ 12 e ‘˚Bq H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T, õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] l mdt. düTπswt ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À >∑\ düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À sê»ø°j·T bÕغ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. á HÓ\ 12 e ‘˚B qT+&ç 19e ‘˚B es¡≈£î Á|ü‹s√E ñ<äj·T+ 11 >∑+ˆˆ\ qT+&ç eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\T d”«ø£]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ôd\e⁄ ~qeTT\T áHÓ\ 13,14,18e ‘˚B\˝À Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\T d”«ø£]+#·ã&Éeì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. á HÓ\ 21e ‘˚Bq Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\ |ü]o\q 23e ‘˚Bq eT<ë´Vü≤ï+ 3 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ñ|üdü+Vü≤s¡D≈£î düeTj·T+ e⁄+<äì ø£˝…ø£ºs¡T #ÓbÕŒs¡T. >∑T+≥÷s¡T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ìjÓ÷»ø£ esêZìøÏ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±]>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T, düVü‰j·T ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡+>± |æ.m.≥T ôdŒwü˝Ÿ ø£˝…ø£ºs¡T l y˚DT>√bÕ˝Ÿ e´eVü≤]kÕÔs¡ì n˝≤π> qs¡‡sêe⁄ù|≥ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±]>± õ˝≤¢ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºs¡T, düVü‰j·T]≥]ï+>¥ n~Ûø±]>± DM dæ$˝Ÿ düô|’¢dt n~Ûø±] l s¡y˚Twt eÿeVü≤]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ø£˝…ø£ºs¡T ‘Ó*bÕs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nuÛÑ´]ú>± Hê$TH˚wüHé y˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\T ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À >∑\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\ e<ä› Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\T düeT]Œ+#·e\dæe⁄+ ≥T+<ä Hêïs¡T. XÊdüqdüuÛÑ ìjÓ÷»ø£ esêZìøÏ dü+ã+~Û+∫ Äj·÷ ìjÓ÷»ø £es¡Z ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\ e<ä› Hê$TH˚wüHé\T <ëK\T #˚j·Te\d æe⁄+≥T+<äì Äj·Tq $e]+#ês¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nuÛÑ´]ú>± Hê$TH˚wüHé

y˚ùdyês¡T ôd≈£L´]{° &çbÕõ{Ÿ ÁøÏ+<ä s¡÷. 25 y˚\T XÊdüqdüuÛÑ nuÛÑ´]ú>± Hê$TH˚wüHé y˚ùdyês¡T s¡÷. 10 y˚\T ôd≈£L´]{° &çbÕõ{Ÿ>± ø£≥ºe\dæe⁄+≥T+<äHêïs¡T. SC, ST nuÛÑ´s¡Tú˝…’ bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î s¡÷. 12,500 XÊdüq düuÛÑ≈£î s¡÷. 5 y˚\T &çbÕõ{Ÿ #˚j·Te\dæe⁄+≥T+<äì ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ &çbÕõ{ŸqT q>∑<äT>± >±ì, Áf…»Ø <ë«sê #·˝≤Hê s¡÷|ü+˝À e÷Á‘·y˚T ø£≥ºe\dæe⁄+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\‘√ bÕ≥T, n|òæ&É${ŸqT nuÛÑ´s¡Tú\T düeT]Œ+#· e\dæe⁄+≥T+<äì n|òæ&É${Ÿ˝À>∑\ Á|ü‹ø±\+ ‘·|üŒì dü]>± |üP]+#ê\ì ndü+|üP]Ô>± >∑\ n|òæ&É${Ÿ\T |ü]o\q düeTj·T+˝À ‹s¡düÿ]+#˚ n~Ûø±s¡+ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±]øÏ e⁄+≥T+<äì ø£˝…ø£ºs¡T düŒwüº+ #˚XÊs¡T. dü<äs¡T n|òæ&É${Ÿ\T |üP]ÔkÕúsTT˝À |üP]+∫ düeT]Œ+#ê\Hêïs¡T. Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\T sTT‘·s¡ &Ü≈£îÿyÓT+fÒwüHé‘√ nuÛÑ´s¡Tú\T düeT]Œ+#·e\dæe⁄+≥T+<äì n|òæ&É${Ÿ˝À >∑\ Á|ü‹ø±\+ ‘·|üŒì dü]>± |üP]+#ê\ì ndü+|üP]Ô>± >∑\ n|òæ&É${Ÿ\T |ü]o\q düeTj·T+˝À ‹s¡düÿ]+#˚ n~Ûø±s¡+ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±]øÏ e⁄+≥T+<äì ø£˝…ø£ºs¡T düŒwüº+#˚XÊs¡T. dü<äs¡T n|òæ&É${Ÿ\T |üP]Ô kÕúsTT˝À |üP]+∫ düeT]Œ+#ê\Hêïs¡T. Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\T sTT‘·s¡ &Ü≈£î´yÓT+fÒwüHé‘√ nuÛÑ´]ú‘√ bÕ≥T q\T>∑Ts¡T e÷Á‘·y˚T ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] e<ä›≈£î sêe\dæe⁄+≥T+<äHêïs¡T. 200 MT≥s¡¢ ãj·T≥es¡≈£î e÷Á‘·y˚T }πs–+|ü⁄\T, yêVü≤Hê\T nqTeT‹+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì M{ÏøÏ eTT+<ädüTÔ>± ]≥]ï+>¥ n~Ûø±], SP M] e<ä› qT+&ç nqTeT‘·T\T bı+<ë\Hêïs¡T. @s√E bÕ¢Hé #˚düT≈£îHêïs√ }πs–+|ü⁄\T e+{Ï yê{ÏøÏ 48 >∑+ˆˆ\ eTT+<äT>± ‘Ó*j·TCÒj·÷*‡e⁄+≥T+<äHêïs¡T.

∫‹øÏq Áã‘·T≈£î\≈£î #˚‹eè‘·TÔ˝Ò #˚j·T÷‘· u≤<ä+bÕ\ ã+&˚ Áã‘·T≈£î ã+&ç..

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 11: ∫qï‘·q+ qT+#˚ ‘·*¢˝Òø£ Ä<äs¡D ˝Òø£ #·<äTe⁄ eT<Ûä´˝À Äù|dæq á u≤\T&ÉT #·<äTyÓ+<äT≈£î eNÃsêì |üì‘·q+‘√ ‘·+Á&çøÏ ‘√&ÉT+fÒ #ê\+≥THêï&ÉT. @\÷s¡T ˝À Jeq+ kÕ–düTÔqï á ≈£î≥T+u≤ìøÏ ‘·+Á&ç ˇø£ÿ&˚ Ä<Ûës¡+, |æ\¢\T q\T>∑Ts¡T. ◊Hê @ e÷Á‘·+ #·*+#·≈£î+&Ü ˇ+≥]‘·HêìøÏ ˝Àqe≈£î+&Ü ≈£î≥T+ã+ yÓTT‘êÔ˙ï ◊dt ã+&ç‘√H˚ ˝≤>∑T‘·THêïs¡T Ä |æ\¢\T. #·<äTe⁄\T #Ó|æŒkÕÔqqï Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡“¤+<Ûä $<Ûä´ n+≥÷ e÷≥\T #Ó|üŒ&Éy˚T ø±˙ ˇø£ÿ] Áã‘·T≈£î˝Àq÷ yÓ\T>∑T ì+|ü˝Òø£ b˛‘·T+~. #·<äTe⁄≈£î+fÒ @yÓTTdüTÔ+~ |üì #˚düT≈£î+fÒ e÷ q\T>∑T] bı≥º ì+&ÉT‘·T+~. e÷ #Ó*¢øÏ eT+∫ ã≥º\T ø=+{≤+, eT+∫ #·<äTe⁄\T

Á|üuÛÑT‘·« dü+düú\≈£î ôd\e⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 11: õ˝≤¢˝À á HÓ\ 11e ‘˚B (X¯óÁø£yês¡+)q >∑T+≥÷s¡T >∑Ts¡C≤\ ¬s$q÷´ &ç$»Hé eT+&É˝≤\˝À m+|æ{°dæ »&é|æ{Ïdæ mìïø£\T »s¡T>∑T ÁbÕ+‘ê\˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\ j·÷\T, kÕúìø£ dü+düú\T, Á|üuÛÑT‘·« dü+düú\≈£î ôd\e⁄ ~qeTT>± Á|üø£{ÏdüTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY eT]j·TT õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] l mdt. düTπswt ≈£îe÷sY H˚&=ø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*j·T CÒXÊs¡T. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝Àì >∑T+≥÷s¡T, >∑Ts¡C≤\ ¬s$q÷´ &ç$»Hé |ü]~Û˝À 11`4`2014e ‘˚Bq eT+&É\ |ü]wü‘Y eT]j·TT õ˝≤¢ |ü]wü‘Y mìïø£\T »]π> ÁbÕ+‘ê˝À¢ cÕ|ü⁄\T, yêDÏ»´ dü+düú\T, |ü]ÁX¯eT\T, ø£sêà>±s¡+˝À |üì#˚ùd ø±]à≈£î\≈£î y˚‘·q+‘√ ≈£L&çq ôd\e⁄ ~q+ Á|üø£{Ïdü÷Ô Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêh ø±]àø£ ø£MTwüqsY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. n+<äT≈£î $s¡T<äΔ+>± ø±]à≈£î\#˚ |üì#˚sTT+#˚ dü+düú\ô|’ #·≥º|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø=qã&ÉTqT. ø±]à≈£î\≈£î @yÓTÆHê düeTdü´\T ñqï jÓT&É\ á ÁøÏ+~ HÓ+ãs¡T≈£î ‘Ó*j·TCÒj·Te\dæq~>± ø√s¡T#·THêïeTT.

z≥Tº Vü≤≈£îÿô|’ ne>±Vü≤q

eT*<äX¯˝Àq÷ qTyê« H˚Hê.. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 11: »&ûŒ{°d” m+|”{°d” mìïø£\ eT*<äX¯ b˛*+>¥˝Àq÷ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ yÓ’mdtÄsYd”|”\T qTyê« H˚Hê nH˚ ‘·s¡Vü‰˝À mìïø£\T »]>±sTT. @C…˙‡ Á>±e÷\H˚ ø±≈£î+&Ü ø√qd”eT˝Àq÷ n<˚ ‘·s¡Vü‰˝À |ü]wü‘Y mìïø£\T »s¡>∑&É+ #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. Çs¡T bÕغ\ nuÛÑ´s¡TΔ\T ‘·eT<˚ $»j·TeTì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚düTÔ+&É&É+ $X‚wü+. Ç|üŒ{Ï es¡≈£L õ˝≤¢˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü sêh+˝Àq÷ ø±+Á¬>dt≈£î BÛf…Æq bÕغ>± ì*∫q ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ H˚&ÉT yÓ’mdtÄsYd”|”‘√ &Ûû ø=q&É+ $X‚wü+. yÓ’mdtÄsYd”|” ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ\ eT<Ûä´ ø=ìï Á>±e÷˝À¢ ø±s¡´ø£s¡Ô\T b˛{≤¢≥≈£î ~>∑&É+ yê{Ïì b˛©düT\T ìs√~Û+#·&É+ #Ó<äTs¡TeT<äTs¡T dü+|òüT≥q\T »]–q|üŒ{Ïø° Á|üXÊ+‘·+>± b˛*+>¥ eTT–dæ+~.

<ë«sêH˚ mìïø£\ Ks¡TÃ\T #˚|ü≥ºe\dæe⁄+≥T+<äì ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ Hê$TH˚wüHé |üÁ‘·+‘√ bÕ≥T á u≤´+ø˘ U≤‘ê HÓ+ãs¡TqT »‘·|üs¡∫ düeT]Œ+#·e\dæ e⁄+≥T+<äì ø£˝…ø£ºs¡T ‘Ó*bÕs¡T. |ü]o\q »]π>≥|ü⁄Œ&ÉT nuÛÑ´]ú>±ì nuÛÑ]ú ‘·s¡|ü⁄q bÕ˝§ZH˚ e´øÏÔ ù|s¡T‘√ Ä<Ûä¬s’CÒwüHé ˝ÒK sTTyê«\ì dü÷∫+#ês¡T. nuÛÑ´]ú ìjÓ÷»ø£ es¡Z z≥s¡T ø±ø£b˛‘˚ @ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À z≥s¡T C≤_‘ê˝À ù|s¡T>∑\<√ Ä C≤_‘êqT dü]ºô|ò’ #˚sTT+∫ Hê$TH˚wüHé |üÁ‘·+˝À »‘·|üs¡∫ düeT]Œ+#·e\dæe⁄+≥T+<äHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 11 : <˚XÊìøÏ sêÁcÕºìøÏ, düe÷C≤ìøÏ eT+∫ #˚ùd Hêj·T≈£îDÏí mqTï≈£îH˚˝≤ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T, õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] l mdt. düTπswt ≈£îe÷sY j·TTe‘·qT ø√sês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ |ü\ø£\÷s¡T˝À >∑\ $C≤„Hé Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ $<ë´]úqT\≈£î (d”«|t) dædüºe÷{Ïø˘ z≥sY‡ m&ÉT´πøwüHé n+&é m\ø=ºs¡˝Ÿ bÕ]ºdæù|wüHé ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£eT+ Äj·Tq eTTK´ n‹~Û>± bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T. <˚X¯uÛÑ$‘·≈£î ~XÊ ìπsúX¯+ ‘Ó*ù| dü‘êÔ j·TTe‘·˝ÀH˚ e⁄+<äHêïs¡T. Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‹ ô|<ä› Á|üC≤kÕ«eT´ <˚X¯+ nì 80 ø√≥¢ eT+~ z≥s¡T¢ e⁄Hêïs¡ì ø£˝…ø£ºs¡T ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü|ü+#·+˝À e⁄qï Á|üC≤kÕ«eT´ <˚XÊ˝À¢ e⁄qï z≥s¡¢ dü+K´‘√ b˛*ùdÔ 35 ø√≥¢ eT+~ j·TTe‘· z≥TVü≤≈£îÿ ø£*Zq yês¡THêïs¡ì ø£˝…ø£ºs¡T #ÓbÕŒs¡T. z≥s¡T¢qT #Ó’‘·q´e+‘·T\T>± #˚j·T&ÜìøÏ d”«|t ø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê |ü\T ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉTÔHêïeTHêïs¡T. z≥T Vü≤≈£îÿ‘√ Á|üC≤kÕ«e÷´ìï <äè&ÛÉ|üs¡#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. ≈£î\+, eT‘·+, &ÉãT“ eTπs sTT‘·s¡ edüTÔe⁄\≈£î Á|ü˝ÀuÛÑ|ü&É≈£î+ &Ü ùd«#·Ã¤>± z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø=yê\ì dü÷∫+#ês¡T. ø£fi≤XÊ\ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ nuÛÑ´]úô|’ qeT÷Hê b˛*+>¥ πø+Á<ä+ @sêŒ≥T #˚j·T&ÜìøÏ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ dæ<äΔ+>± e⁄+<äHêïs¡T. õ˝≤¢ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºs¡T l $y˚ø˘ j·÷<äyé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ z≥TVü≤≈£îÿ ø£*Zq yês¡+<äs¡÷ z≥s¡T>± qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì mìïø£\˝À ‘·|üŒìdü]>± ‘·eT düMT|ü b˛*+>¥ùdºwüHé˝À ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. m≥Te+{Ï Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝§+>∑≈£î+&Ü ìC≤sTTr>±, ùd«#·Ã¤>± z≥TqT dü~«ìjÓ÷>∑|üs¡#·Tø√yê\ì j·TTe‘·≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ #ÛÓ’s¡àHé ˝≤e⁄ s¡‘·Ôj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÁøÏj·÷o\+>± Ä˝À∫+∫ HÓ’‹ø£ $\Te\‘√ z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\Hêïs¡T. ˇø=ÿø£ÿs¡T eTs=ø£ ◊<äT>∑T]øÏ z≥TVü≤≈£îÿ >∑T]+∫ ‘Ó*j·TCÒdæ yê]ì #Ó’‘·q´|üs¡∫ z≥TVü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚˝≤ #·÷&Ü\Hêïs¡T. yÓTbÕà ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºs¡T HÓ’‹ø£ $\Te\‘√ ≈£L&çq z≥T Vü≤≈£îÿ >∑T]+∫ |üesY bÕsTT+{Ÿ Áô|C…+fÒwüHé <ë«sê $<ë´]úqT\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. n˝≤π> Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ m+|æø£˝À j·TTe z≥s¡¢ ø°\ø£+ nì ‘Ó*bÕs¡T.ø±s¡´Áø£eT+˝À JD dü÷ÿ˝Ÿ m&ÉT´πøwüHé leT‹ bÕs¡«‹, >∑T+≥÷s¡T, RDO l sêeTeT÷]Ô, õ˝≤¢ $<ë´XÊK n~Ûø±] l Ä+»H˚j·TT\T >∑T+≥÷s¡T ‘·Vü≤d”˝≤›sY #Óqïj·T´, ø£fi≤XÊ\ ˝…ø£Ãs¡sY‡ dæã“+~ $<ë´]úqT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä<äs¡Ù bÕsƒ¡XÊ\ Á|üy˚X¯\≈£î <äs¡U≤düTÔ\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 11 : õ˝≤¢˝Àì u§˝≤¢|ü*¢, <ë#˚|ü*¢, <äT]Z, >∑Ts¡C≤\, ø±s¡+|üP&ç, Áø√dü÷s¡T, ∫s¡Te÷$Tfi¯fl (Hê<Ó+&É¢), <˚#·e s¡+ (HÓø£]ø£\T¢), q÷C…+&É¢, C…{ϺbÕ˝…+ (¬s+≥∫+‘·\), $|üŒs¡¢ ¬s&ç¶bÕ˝…+ (s=+|æ#·s¡¢), ø£+&É¢≈£î+≥ (yÓ\T›]Ô), Nø£{°>∑\bÕ˝…+ ($qTø=+&É) ˝Àì 13 Ä<äs¡Ù bÕsƒ¡XÊ\˝À 2014`15 $<ë´ dü+e ‘·‡s¡eTTq≈£î 6e ‘·s¡>∑‹ eT]j·TT Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡eTTq≈£î Á|üy˚XÊ\ ø=s¡≈£î <äs¡U≤düTÔ\qT ø√s¡≥yÓTÆq~. Á|üy˚XÊ\T ø√s¡T≈£îH˚yês¡T ~. 11`4`2014 qT+&ç. ~. 29`4`2014 es¡≈£î ÄHé˝…’Hé˝À <äs¡U≤düTÔ\T |üP]Ô#˚j·Te˝…qT. ÄHé˝…’Hé˝À düeT]Œ+∫q <äs¡U≤düTÔ\ qø£\T‘√bÕ≥T nedüs¡yÓTÆq ≈£î\, Ä<ëj·T, Ä<Ûës¡, ]ø£¬>’ïCŸ&é bÕsƒ¡XÊ\˝À #·~$q <Ûäèe|üÁ‘ê\T »‘·|üs¡∫ Á|üy˚X¯eTT ø√s¡T≈£îH˚ bÕsƒ¡XÊ\˝À ~. 30`4`2014 Hê{ÏøÏ n+<äCÒj·Te˝…qT. Á|üuÛÑT‘·« e÷s¡Z<äs¡Ùø±\≈£î ˝Àã&ç Á|üy˚XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫q $~Û $<ÛëHê\≈£î ôw&É÷´\qT nqTdü]+∫ ns¡Ω‘· bı+~q 6e ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\ C≤_‘ê ~. 18`5`2014q Á|üø£{Ï+#·ã&ÉTqT. Á|üy˚XÊs¡Ω‘· bı+~q $<ë´]ú˙ ` $<ë´s¡Tú\T ‘·eT jÓTTø£ÿ ˇ]õq˝Ÿ <Ûäèe|üÁ‘ê\T ~. 18`5`2014 qT+&ç. ~. 25`5`2014 Hê{ÏøÏ düeT]Œ+#ê*. n<˚ $<Ûä+>± Ç+≥sY yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡eTTq≈£î Á|üy˚XÊ\ ns¡Ω‘· bı+~q $<ë´s¡Tú\ C≤_‘ê ~. 30`5`2014q Á|üø£{Ï+#·ã&ÉTqT. Á|üy˚XÊs¡Ω‘· kÕ~Û+∫q $<ë´]ú˙ ` $<ë´s¡Tú\T ‘·eT jÓTTø£ÿ ˇ]õq˝Ÿ <Ûäèe |üÁ‘ê\T ~. 1`6`2014 qT+&ç 11`6`2014 es¡≈£î düeT]Œ+#ê*. Ç‘·s¡ $es¡eTT\ ø=s¡≈£î <ä>∑Zs¡˝Àì Ä<äs¡Ù bÕsƒ¡XÊ\\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ‡qT dü+Á|ü~+#·e#·TÃqì õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] l&ç. Ä+»H˚j·TT\T >±s¡T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

CÀ´‹sêe⁄ |òüP˝Ò »j·T+‹

#Ó|æŒkÕÔ+ n+≥THêï&ÉT á u≤\T&ÉT. |æ\¢\ ∫qï‘·q+˝À Ks¡Tà ‘·≈£îÿe>± ñ+&˚<äì n|üŒ{Ï ì‘·´edüs¡ düs¡T≈£î\ <Ûäs¡\T ≈£L&Ü n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚eì ø±˙ Ç|ü⁄Œ&ÉT @+ ø=Hê\Hêï Äø±XÊqï+fÒ <Ûäs¡\‘√ ‘·eT ˝≤+{Ï yêfi¯fl Áã‘·T≈£î\T Ç˝≤ ‘√|ü⁄&ÉT ã+&É¢ |ü]dæú‹øÏ e#˚ÃkÕj·Tì n+≥THêïs¡T. |æ\¢\T ô|]π> ø=B› yê] #·<äTe⁄\T ô|qT uÛ≤s¡+>±

e÷s¡&É+‘√ |æ\¢\T ≈£L&Ü |üì˝ÀøÏ ~>∑ø£ ‘·|üŒ˝Ò<äì ‘·+Á&ç sêeTHêπ>X¯«Ásêe⁄ n+≥THêï&ÉT. e#˚à Á|üuÛÑT‘ê«˝…’Hê |æ\¢\ #·<äTe⁄ ô|’ dü¬s’q ìs¡íj·T+ rdüT≈£îì Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ $<Ûä´ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘˚yê\ì ø±s=Œπs{Ÿ $<Ûä´≈£î BÛ≥T>± Á|üuÛÑT‘·« $<Ûë´\j·÷\T yÓTs¡T>∑T|üsêÃ\ì ø√s¡T‘·THêï&ÉT.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 11 : eTVü‰‘·à CÀ´‹sêe⁄ |òüP˝Ò 188e »j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì Äj·Tq »j·T+‹ ñ‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+#·T≥≈£î sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·«s¡T«\T C≤Ø #˚dæj·TTHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eTVü‰‘·à CÀ´‹sêe⁄ |òüP˝Ò »j·T+‹ ñ‘·‡yê\qT õ˝≤¢ kÕúsTT˝À yÓqTø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\ dü+πøåeTXÊK yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À ~. 11`4`2014 ñ. 9.30 >∑+ˆˆ\≈£î eTTì‡|ü˝Ÿ ¬>dtº Vü≤Ödtq+<äT >∑\ eTVü‰‘·à CÀ´‹sêe⁄ |òüP˝Ò >±] $Á>∑Vü≤eTTq≈£î |ü⁄cÕŒ\+ø£s¡D ‘·<äT|ü] ñ.10.00 >∑+ˆˆ\≈£î mdt.dæ. ø±s√ŒπswüHé düe÷y˚X¯eT+~s¡eTT, >∑T+≥÷s¡T q+<äT ìs¡«Væ≤+#·T≥≈£î ìs¡ísTT+#·&ÉyÓTÆq~. á ñ‘·‡e+˝À õ˝≤¢˝Àì Á|ü»\T n+<äs¡÷ eT]j·TT õ˝≤¢˝Àì nìï XÊK\ n~Ûø±s¡T\T n+<äs¡÷ bÕ˝§Zì »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·Te\dæq~>± Ä<˚•+#·&ÉyÓTÆq~.


mìïø£˝À¢ n‘·´~Ûø£+>± z≥TqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îqï ø=+&É|æ ìjÓ÷»ø£ es¡Z z≥s¡T¢ X¯ìyês¡+ 12, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, ø=+&É|æ, @Á|æ˝Ÿ 11: myéT.|æ.{Ï.dæ, C…&é.|æ.{Ï.dæ ¬s+&Ée ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± ø=+&É|æ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ˝À n‘·´~Ûø£+>± z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. ≥+>∑T≥÷s¡T eT+&É\+˝À 18 myéT.|æ.{Ï.dæ kÕúHê\T ñ+&

u≤˝≤J Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü\Te⁄s¡T yÓ’ø±bÕ˝À #˚]ø£ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Nsê\, @Á|æ˝Ÿ 10: ñeTà sêE>±s¡T, lsê<ë\øÏÎ >±s¡¢ Ä<Ûä« s¡´+˝À j·T&É+ u≤˝≤J >±] düeTø£å+˝À ø=‘·Ôù|≥, bÕ‘· Nsê\ ≈£î #Ó+~q ªª100μμ eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\T yÓ’.ø±.bÕ rs¡Δ+ |ü⁄#·TÃ≈£î Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+≈£î ≈£îø£ÿ\ lìyêdü¬s&ç¶ >±s¡T n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. ≈£îø£ÿ\ lìyêdü¬s&ç¶ >±s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Nsê\˝À yÓ’.ø±.bÕ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe≥+ ø±j·TeTì #ÓbÕŒs¡T. yÓ’.ø±.bÕ ¬>\T|ü⁄qT Ä|ü&É+ me]‘·q+ ø±<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Nsê\ yÓ’.ø±.|ü ø£ì«qsY j·÷‘·+ Äq+<äsêe⁄, eTVæ≤fi≤ ø£ì«qsY bÕ]#·s¡¢ <äj·TeTà, j·T&É+ s¡$X¯+ø£sY, ãø±ÿ •eÁ|ükÕ<é ¬s&ç¶ >±s¡T¢ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À ˇø£s¡T eTè‹, eTs=ø£]øÏ rÁe >±j·÷\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, @Á|æ˝Ÿ 11 : ø√ePs¡T eT+&É\+ ÇqeT&ÉT>∑T π>≥T e<ä› X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq »]–q s√&ÉT¶Á|üe÷<ä+˝À m.$H√<é 28 dü+e‘·‡sê\T nH˚ e´øÏÔ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ä>± >√bÕ˝Ÿ nH˚ eTs√ e´øÏÔøÏ rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. Ms¡T Çs¡Te⁄s¡T @ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~qyês√ ‘Ó*j·Tsê˝Ò<äT. n+~q düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+. Ms¡T yÓ÷{≤s¡T ôd’øÏ˝Ÿô|’ ø√ePs¡TyÓ’|ü⁄ yÓfi¯ó‘·T+&É>±, ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq 4>∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À $»j·Tyê&É qT+&ç #ÓHÓ’ï yÓfi¯ó‘·Tqï ˝≤Ø &ûø=q&É+‘√ á Á|üe÷<ä+ #√≥T #˚düT≈£î+~. ø√ePs¡T b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

s√E s√EøÏ eT+&ÉT‘·Tqï m+&É\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, @Á|æ˝Ÿ 11: m+&É\T eT+&çb˛‘·THêïsTT. @Á|æ˝Ÿ Äs¡+ uÛÑ+˝ÀH˚ m+&É\ ‹Áe‘· n~Ûø£+>± ñ+~. ~ì‘√ Á|ü»\T ãj·T ≥≈£î e#˚Ã+<äT≈£î ôd’‘·+ uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. e÷]à Äs¡+uÛÑ+ ˝ÀH˚ m+&É rÁe‘· ô|]–+~. m+&É\ rÁe‘·‘√ bÕ≥T ñø£ÿb˛‘·, $<äT´‘Y ø√‘·\‘√ eè<äTΔ\T, ∫Hêïs¡T\T ‘·\¢&ç\T¢‘·THêïs¡T. nø√ºãsY qT+&ç esê¸\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ uÛÑ÷$T˝À ‘˚eTXÊ‘·+ ‘·–Z+<äì yê‘·es¡D XÊK n~Ûø±s¡T\T #˚ãT‘·THêïs¡T. yês¡+ s√E\T>± 35 qT+&ç 40 XÊ‘·+ ñc˛íÁ>∑‘· j·TyÓ÷<äT ne⁄‘·T+ <äì ù|s√ÿHêïs¡T. ñ<äj·T+ 10 >∑+ˆˆ \qT+&ç kÕj·TÁ‘·+ 6 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î rÁe‘· ñ+≥T+~. #·\¢ì bÕ˙j·÷\T, ‘ê{Ï eTT+»\T, eTõ®>∑≈£î –sêøÏ ô|]–+~. eTs√ 2 HÓ˝\T m+&É\qT ã]+#·ø£ ‘·|üŒ<äì Á|ü»\T yêb˛‘·THêïs¡T.

ªkÕúìø£μb˛s¡T˝À 11 >∑+≥\ es¡≈£î 40 XÊ‘·+ b˛*+>¥ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, @Á|æ˝Ÿ 11: ∫‘·÷Ôs¡T, ‹s¡T|ü‹ &ç$»q¢˝À X¯óÁø£yês¡+ »]–q C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£˝À¢ 11 >∑+≥\ es¡≈£î 40 XÊ‘êìøÏ ô|’>± b˛*+>¥ qyÓ÷<äT nsTTq≥Tº mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. ∫‘·÷Ôs¡T &ç$»Hé˝Àì 20 eT+&É˝≤˝À¢ C…&ûŒ{°d” mìïø£˝À¢ 42.13 XÊ‘·+ ø±>±, m+|”{°d”øÏ 40.07 XÊ‘·+>± qyÓ÷<äT nsTTq≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. ‹s¡T|ü‹ &ç$»Hé˝Àì 14 C…&ûŒ{°d” kÕúHê\≈£î 36 XÊ‘·+, 209 m+|”{°d” kÕúHê\≈£î 36 XÊ‘·+ qyÓ÷<äT nsTTq≥Tº yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤ ˝Àì |ü⁄*#·s¡¢ eT+&É\+˝À b˛*+>¥ πø+Á<ë\ e<ä› yÓ’mkÕ‡sY d”|”, {°&û|” esêZ\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D »]–+~.

|üP˝… ÄX¯j·T kÕ<Ûäq≈£î j·TTe‘· ø£èwæ #˚j·÷*: ø£˝…ø£ºsY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11: <ä[‘· |”&ç‘·, yÓqTø£ã&çq ù|<ä esêZ\ ≈£î kÕe÷õø£ kÕ«‘·+Á‘·´+ >∑T]+∫ b˛sê&çq eTVü‰‘·Tà&ÉT CÀ´‹ u≤ |üP˝…qì ø£˝…ø£ºsY Á|ü<äT´eTï nHêïs¡T. |üP˝… 188e »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± q>∑s¡+˝Àì n+uÒ<äÿsY uÛÑeHé e<ä› ñqï $Á>∑Vü‰ìøÏ Äj·Tq |üP\ e÷\ y˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ »]–q düuÛÑ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πøe\+ kÕ«‘·+Á‘·´+ ñ+fÒ dü]b˛ <äì, Á|ü»\+<ä]ø° düe÷q Vü≤≈£îÿ\T ñ+&Ü\ì |üP˝… ñ<√“~Û+ #ês¡Hêïs¡T. ø£≥Tºu≤≥T¢ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ø±\+˝ÀH˚ Ád”Ô\≈£î $<ä´ nedüs¡eTì #ê{Ï #ÓbÕŒs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nø£åsêdü´‘· e\¢ Vü≤≈£îÿ\T, düeTdü´\ô|’ ne>±Vü≤q ‘Ó\TdüT≈£î+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Á|ü»˝À¢ #Ó’‘·q´+ ≈£L&Ü edüTÔ+<äHêïs¡T. H˚{Ï j·TTe‘·, Á|ü»\T |üP˝… ÄX¯j·÷\‘√ eTT+<äT≈£î yÓfi≤¢*‡q ne düs¡+ ñ+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT dü+ j·TTø£Ô dü+#ê\≈£î\T ø±˝ÒuŸ, ;d” dü+πøåeT n~Ûø±] $eT˝≤<˚$ |ü\T dü+|òü÷\ Á|ü‹ì<ÛäT\T sêCÒX¯«sY, düT<Ûëø£sY, >∑+>±sê+, <äj·÷q+<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

É>± z≥s¡T¢ 43,793 eT+~ ñHêïs¡T. ø=+&É|æ eT+&É\+≈£î 12 myéT.|æ.{Ï.dæ kÕúHê\≈£î 30,571 eT+~ ñ+&É>± bıqï \÷s¡T˝À 12 myéT.|æ.{Ï.dæ kÕúHê\T+&É>± z≥s¡T¢ 29,446 ñHêïs¡T. eTÁ]|ü⁄&ç˝À 2 myéT.|æ.{Ï.dæ kÕúHê\T+&É>± z≥s¡T¢ 30,114 eT+~ ñHêïs¡T. »s¡T>∑TeT*¢ eT+&É\+˝À 12

myéT.|æ.{Ï.dæ kÕúHê\T+&É>± z≥s¡T¢ 30,376 eT+~ ñHêï s¡T. dæ+>∑sêj·Tø=+&É˝À 19 myéT.|æ.{Ï.dæ kÕúHê\T+&É>± z≥s¡T¢ 44,452 eT+~ ñHêïs¡T. $]˝À n‘·´~Ûø£+>± Äs¡T eT+&É˝≤˝À Ád”Ô\ z≥T¢ 1,05,033 ñ+&É>± |ü⁄s¡Twüß\ z≥T¢ e÷Á‘·+ 1,03,716 ñHêïsTT. yÓTT‘·Ô+ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À 75

πø&ÉsY #Ó≈£îÿ#Ó<äs¡˝Ò<äT: |üqu≤ø£ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 11: u≤|ü≥¢ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z nuÛÑ´]ú>± áHÓ\ 16e ‘˚Bq Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚j·TqTqï≥T¢ πø+Á<ä ô|Á{À*j·T+, düVü≤» yêj·TTe⁄\XÊK düVü‰j·TeT+Á‹ |üqu≤ø£ \ø°åà ‘Ó*bÕs¡T. ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î ˇ+>√\T˝À Hê$TH˚wüHé <ëK\T y˚j·TqTqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. bÕغ ÁX‚DT\‘√ ø£*dæ X¯óÁø£yês¡+ ÄyÓT $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ¬>\Tù| <Û˚´j·T+>± Á|ü»˝À¢øÏ yÓfi¯‘êqì nHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝Àì @&ÉT nôd+;¢˝À z≥s¡T¢ düŒwüº+>± ñHêïs¡ì, ø±+Á¬>dt πø&ÉsY #Ó≈£îÿ#Ó<äs¡ ˝Ò<äHêïs¡T. Hêj·T≈£î˝Ò n≥T Ç≥T ≈£î|æŒ>∑+‘·T\T y˚düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. n~Ûø±s¡+˝À ñ+&ç &ÉãT“\T dü+bÕ~+#·T≈£îì mìïø£\T e#˚Ãdü]øÏ mø£ÿ&É Ks¡Tà ô|{≤º*‡ edüTÔ+<√qì ø=+<äs¡T Hêj·T≈£î\T bÕغ\T e÷s¡T‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\qT ì\u…≥º˝Òø£b˛e&ÜìøÏ ø±s¡D+ HêeTj·T≈£î\ ‘·|æŒ<ä+ e˝Ò¢qHêïs¡T. Á|ü‹ õ˝≤¢≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘·ì∫à n_Ûeè~ú #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. C≤rj·T |ü]ÁX¯eT\‘√ bÕ≥T ø√düº˝Ÿ, ô|Á{À*j·T+ ø±]&Üs¡¢ @sêŒ≥T≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. {Ï&ç|æ dü«˝≤uÛÑ+‘√H˚ _C…|æ‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tºø=ì uÛÑ$wü´‘Y˝À yÓ’ø±bÕ bÕغ ≈£L&Ü _C…|æ‘√ »‘· ø£&ÉT‘·T+<äì $eT]Ù+#ês¡T. e÷JeT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ j·TTe‘· ø√düy˚T

sêJHêe÷ #˚XÊqì y˚~ø£\ô|’ #Ó|üŒ&É+ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À Hêj·T≈£î\T #˚»s¡¢ Hêsêj·TD¬s&ç¶, bÕ\&ÉT>∑T sêeTT, eTT~›uÀsTTq ‘ê‘·j·T´, ˝Òfi¯fl yÓ+ø£≥|üŒj·T´, &˚>∑\ sêC≤sêe⁄, <˚esêE bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÛ≤Ø @sêŒ≥¢ eT<Ûä´ Á|üXÊ+‘·+>± b˛*+>¥ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11 : õ˝≤¢˝À X¯óÁø£yês¡+ »]π> eT*$&É‘· ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\T uÛ≤Ø @sêŒ≥¢ eT<Ûä´ Á|üXÊ+‘·+>±, düC≤e⁄>± »]π>+ <äT≈£î õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ uÛ≤Ø @sêŒ ≥T¢ #˚dæ+~. eT*$&É‘·˝À 31 eT+&É ˝≤˝À¢ì 31 C…&ûŒ{°d”\≈£î, 370m+|”{°d”\≈£î yÓTT‘·Ô+ 1131 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. eT*$&É‘·>± »s¡>∑qTqï Ä~˝≤u≤<é &ç$»Hé ˝À 362 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT ìs¡à˝Ÿ ˝À 524, ñ≥÷ïs¡T 245 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á mìïø£\≈£î >±qT 6,232 eT+~ ñ<√´>∑T\T, 4,800 eT+~ b˛©düT\T $<ÛäT\qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ‘=*$&É‘· mìïø£\qT düC≤e⁄>±, Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤+ ∫q b˛©düT\T eT*$&É‘· mìïø£\qT Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î uÛ≤Ø m‘·TÔq b˛©dt ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. kÕúìø£+ >± ñ+&˚ b˛©düT\‘√bÕ≥T 200eT+Á‹

Áπ>ôV’≤Hé‡ ã\>±\T, 400eT+~ m|æmd”Œ b˛©düT ã\>±\qT ìj·T$T+#ês¡T. 272 b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ Á|ü‘˚´ø£+>± yÓuŸø±dæº+>¥ kÂø£sê´ìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. düeTdü´, n‹dü eTkÕ´‘·àø£, e÷y√sTTdüTº Á|üuÛ≤$‘· ÁbÕ+‘ê\qT >∑T]Ô+∫ Á|ü‘˚´ø£ ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. #Ó<äTs¡TeT<äTs¡T |òüT≥q\ $TqVü‰ Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝À ¬s+&√ $&É‘· ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\ b˛*+>¥ düC≤e⁄>± »s¡T>∑T ‘√+~. õ˝≤¢˝Àì Ä~˝≤u≤<é, ñ≥÷ïs¡T, ìs¡à˝Ÿ &ç$»q¢ |ü]~Û˝Àì 31 C…&ûŒ{°d” kÕúHê\≈£î 370 m+|”{°d” kÕúHê\≈£î ¬s+&√ $&É‘·>± X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 7>∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq b˛*+>¥ 9>∑+≥\ es¡≈£î 12.33XÊ‘·+>± qyÓ÷<Ó’+~. #ê˝≤ b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ ñ<äj·T+ |üPfÒ eTVæ≤fi¯\T, eè<äTΔ\T u≤s¡T\T r] ñHêïs¡T. #ê˝≤ πø+Á<ë˝À¢ z≥s¡¢C≤_‘ê˝À ù|s¡T¢ >∑\¢+‘·T ø±e&É+‘√ z≥s¡T¢ z≥T y˚j·T≈£î+&ÜH˚

dü«\Œ |òüTs¡¸D\T $TqVü‰ b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, @Á|æ˝Ÿ 11: ∫‘·÷Ôs¡T, ‹s¡T|ü‹ ¬syÓq÷´ &ç$»q¢˝À 34 »&çŒ{Ïdæ, 442 m+|æ{Ïdæ kÕúHê\≈£î X¯óÁø£yês¡+ »s¡T>∑T‘·THêïsTT. eT<Ûë´Vü≤ï+ ˇ+{Ï>∑+≥ düeTj·÷ìøÏ ∫‘·÷Ôs¡T &ç$»Hé |ü]~Û˝À 62.50 XÊ‘·+, m+|æ{Ïdæ 62.50 XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<äT ø±>±, ‹s¡T|ü‹ &ç$»Hé˝À »&çŒ{Ïdæ 55.84 XÊ‘·+, m+|æ{Ïdæ 55.94 XÊ‘·+ qyÓ÷<Ó’q≥Tº »&çŒ eTTK´ ø±s¡´ìs¡«Vü≤D≤~Ûø±] y˚DT>√bÕ\¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢˝Àì q–] eT+&É\+ m+|æ{Ïdæ kÕúHê\˝À {Ï&ç|æ ‘·s¡|òü⁄q ‘·$Tfi¯Hê&ÉT qT+&ç nÁø£eT+>± |ü~eT+~ z≥T¢ y˚ùd+<äT≈£î e∫Ãq dü+<äs¡“¤+˝À b˛©düT\T yê]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì $#ê]düTÔHêïs¡T. ‹s¡T|ü‹ &ç$»Hé˝À |ü⁄*#·s¡¢ eT+&É\+˝À yÓ’ø±bÕ, {Ï&ç|æ nuÛÑ´s¡Tú\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D #√≥T#˚düT ≈£îqï≥Tº b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. yê]ì #Ó<äs¡>=fÒº+<äT≈£î ˝≤؃#ê]® #˚j·÷*‡ e∫Ã+<äì nHêïs¡T. πsDÏ>∑T+≥ |ü]~Û˝Àì Hê\T>∑e yês¡T¶˝À {Ï&ç|æ nuÛÑ´s¡Tú\ nÁø£eT+>± <=+>∑z≥T¢ y˚ùd+<äT≈£î e∫Ãq yê]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥T¢ mìïø£\ n~Ûø±] ‘Ó*bÕs¡T. eT<äq|ü*¢ ¬syÓq÷´ &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì »&çŒ{Ïdæ, m+|æ{Ïdæ kÕúHê\ mìïø£\T >∑‘·yês¡+ eTT–dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À b˛*+>¥ πø+Á<ë\e<ä› e+<ä>∑C≤\ <ä÷sêìï n‹Áø£$T+∫ yÓ’ø±bÕ, {Ï&ç|æ H˚‘·\T z≥s¡¢qT Á|ü˝ÀuÛÑ #˚düTÔqï≥Tº ‘Ó*dæ+~.

ÁbÕ<˚•ø£ b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, ø=+&É|æ, @Á|æ˝Ÿ 11: ø=+&É|æ eT+&É\+˝Àì 12 myéT.|æ. {Ï.dæ Á|ü<˚•ø£, C…&é.|æ.{Ï.dæ mìïø£\≈£î b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+>± »]–+~. X¯óÁø£yês¡+ »]–q ¬s+&=e $&É‘· kÕúìø£ mìïø£\ b˛*+>¥ eT+&É\+˝Àì ˇø£{Ï ¬s+&ÉT #√≥¢ {Ï&ç|æ, yÓ’ø±bÕ ø±s¡´ø£s¡Ô\ eT<Ûä´ ‘√|ü⁄˝≤≥\T $TqVü‰ b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+>± »]–+~. b˛©düT\T nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆ b˛*+>¥ n+‘·sêj·T+ ø£\T>∑≈£î+&Ü Çs¡Te⁄s¡T ø±s¡´ø£s¡Ô

yÓqT~]>±s¡T. Ä~˝≤u≤<é eT+&É\+˝Àì ˝≤+&ÉkÕ+–« Á>±eT+˝À b˛*+>¥πø+Á<ä+˝À ô|<ä›m‘·TÔq z≥s¡T¢ >∑T$T>∑÷&ÉÉ&É+‘√ b˛©düT\T dü«\Œ+>± ˝≤؃#ê]® #˚XÊs¡T. Ä~˝≤u≤<é |ü≥ºD •yês¡T˝Àì e÷<ë\ Á>±eT|ü+#êj·Tr |ü]~Û˝À z≥s¡T¢ ô|<ä› m‘·TÔq u≤s¡T\T r] ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. #ê˝≤ Á>±e÷\˝À z≥s¡¢ ù|s¡T¢ ‘·|ü\‘·&Éø£>± sêe&É+, ˇø£]ù|s¡T ¬s+&ÉT eT÷&ÉTkÕs¡T¢ qyÓ÷<äT ø±e&É+, ø=+‘·eT+~ ù|s¡T¢ z≥s¡¢ C≤_‘ê˝À ˝Òø£b˛e&É+‘√ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ñ<äj·T+ b˛*+>¥ }|ü+<äTø√e&É+‘√ ñ<äj·T+ 11>∑+≥\ es¡≈£î 25XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’+~. #ê˝≤ b˛*+>¥ πø+Á<ë˝˝À z≥s¡¢ ù|s¡T¢ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ø=+‘· ñ<Ûäè‘·‘·‘· |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=HêïsTT. b˛*+>¥ kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\ es¡≈£î ø=qkÕ>∑qTqï~.

\≈£î dü]›#˚|æŒ b˛*+>¥qT düC≤e⁄>± »]bÕs¡T. eT+&É\+ ˝Àì nìï b˛*+>¥ πø+Á<ë\ e<ä› @˝≤+{Ï nyê+#·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü b˛©düT\T ã+<√ãdüTÔ, ø£≥Tº ~≥º+ #˚XÊs¡T. 144 ôdø£åHé neT\T˝À ñqï+<äTq Á|ü»\T >∑T$T >∑T&ç ñqï #√≥ yê]ì #Ó<äs¡T >√fÒºs¡T. eT<Ûä´Vü≤ïìøÏ <ë<ë|ü⁄ 60XÊ‘·+ b˛*+>¥ |üP]Ô nsTTq~. m+&É rÁe‘· e\¢ eT<Ûä´Vü≤ï+ qT+&ç b˛*+>¥ düs¡[ HÓeTà~>± kÕ–+~. z≥s¡T¢ m≥TyÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ #·÷|æ+#ês¡T nqï~ e÷Á‘·+ Hêj·T≈£î\≈£î n+‘·T ∫ø£ÿ≈£î+&Ü ñqï~. z≥s¡T¢ @˝≤+{Ï e‹Ô&çøÏ ˝ÀqTø±≈£î+&Ü ‘·eT ‘·eT z≥¢qT y˚düTø√Hêïs¡T.

q+~yê&É˝À Çs¡TesêZ\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 11: õ˝≤¢˝À »s¡T>∑T‘·Tqï eT*$&É‘· ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£˝À¢ X¯óÁø£yês¡+ bı+<ä÷s¡T eT+&É\ |ü]~Û˝À>∑\ q+~yê&É˝À Çs¡TesêZ\ eT<Ûä´ dü«\Œ ñÁ~ø£Ô‘· HÓ\ø=+~. {°&û|”, yÓ’mkÕ‡sY d”|” esêZ\ eT<Ûä´ ‘·˝…‹Ôq á $yê<ä+˝À ÄeT<ë\e\dü ìjÓ÷»ø£es¡Z+ {°&û|” nuÛÑ´]ú ø√q s¡$≈£îe÷sY‘√ bÕ≥T eT]ø=+‘· eT+~øÏ dü«\Œ+>± >±j·÷\j·÷´sTT. yÓ+≥H˚ yê]ì lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì ]yéT‡ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#·>± $yê<ëìøÏ ø±s¡DyÓTÆq yÓ’mkÕ‡sY d”|” nuÛÑ´s¡Tú\qT q\T>∑T]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. n˝≤π> õ˝≤¢˝Àì düs¡TãTõ®* eT+&É\+ |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+ |ü⁄s¡+˝À b˛*+>¥ πø+Á<ä+ e<ä› z≥s¡¢≈£î &ÉãT“qT |ü+#·T‘·Tqï Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\qT b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T.

Á|üXÊ+‘·+>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï b˛*+>¥ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 11: õ˝≤¢˝À X¯óÁø£yês¡+ eT*$&É‘· »s¡T>∑T‘·Tqï ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\ b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+>± ø=qkÕ>∑T‘√+~. Á|üdüTÔ‘ ◊<äT ìjÓ÷»esêZ\ |ü]~Û˝À 20 eT+&É˝≤\≈£î C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” kÕúHê\≈£î mìïø£\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î eT<Ûë´Vü≤ï+ es¡≈£î 40 XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’q≥Tº n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

12 qT+∫ |æ+#Û·q¢ |ü+|æD° Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11: e÷]à HÓ\≈£î dü+ã+~Û+∫ |æ+#Û·q¢qT á HÓ\ 12qT+∫ 19e ‘˚B es¡≈£î |ü+|æD° #˚düTÔqï≥Tº ø£˝…ø£ºsY Á|ü<äT´eTï ‘Ó*bÕs¡T. kÕe÷õø£ uÛÑÁ<ä‘· |æ+#Û·q¢ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä eè<ëΔ|ü´, $ø£˝≤+>∑T\T, $‘·+‘·Te⁄\T, #˚H˚‘·, ‘·~‘·s¡yê{Ïì |ü+|æD° #˚kÕÔeTHêïs¡T. ù|s=ÿqï ‘˚B˝À¢ |ü+|æD° πø+Á<ë\≈£î yÓ[¢ &ÉãT“\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T.

¬s+&ÉT sêÁcÕº˝À¢ m˙‡|” b˛{° d”e÷+Á<Ûä ø£$T{°ì Á|üø£{Ï+∫q sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡$ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11 : H˚wüq*düTº ø±+Á¬>dt bÕغ (m˙‡|”) ¬s+&ÉT sêÁcÕº˝À¢ b˛{° #˚düTÔqï≥Tº Ä bÕغ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT _. s¡$ ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ k˛e÷õ>∑÷&É Áô|dtø£¢uŸ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üC≤ düeTdü´˝Ò e÷ mC…+&Ü, y˚Tìô|òk˛º nì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T≈£î e÷ bÕغ n~ÛH˚‘· X¯s¡<é|üyêsY |üP]Ô kÕúsTT eT<䛑·T, dü+|üPs¡í düVü≤ø±sê\T n+~+#ês¡ì, n+<äT≈£î ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ‘·s¡|òü⁄q ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. n<Ûä´≈£åî&ç>± yêdüT<˚eHêj·TT&ÉT, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± lìyêdüT\T Hêj·TT &ÉT, ø√XÊ~Ûø±]>± eTùV≤XŸ\qT Á|üø£{Ï+#ês¡T. á düe÷y ˚X¯+˝À bÕغ H˚‘·\T »j·Tdæ+Vü≤#ê], düTπs+<äsY>ö&é bÕ˝§ZHêïs¡T.

myéT.|æ.{Ï.dæ \≈£î, 6 C…&é.|æ.{Ï.dæ \≈£î X¯óÁø£yês¡+ mìïø£\T »]>±sTT. ø=ìï#√≥¢ bı*+>¥ ì*|æy˚XÊs¡T. $T>∑‘ê nìï#√≥¢ z≥s¡T¢ n‘·´~Ûø£+>± z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêï yê\¢˝À eTVæ≤fi≤ z≥s¡T¢ m≈£îÿe XÊ‘·+ eT+~ ñHêïs¡T. >∑‘·+˝À mqï&ÉT ˝Òì $<Ûä+>± z≥s¡T¢ á mìïø£˝À¢ z≥T $ìjÓ÷–+ #·T≈£îHêïs¡T. Äs¡T eT+&É˝˝≤˝À {Ï&ç|æ, y˚ø±bÕ bÕغ eT<Ûä´ ‹Áe+>± bı{Ï »]–+~. myéT.|æ.{Ï.dæ kÕúHê˝À¢ Çs¡T bÕغ˝À¢ ˇø£{Ï, ¬s+&ÉT $TqVü≤ düe÷q+>±H˚ ¬>\T#·T≈£îH˚ |ü]dæú‹ H˚\ø=+~.

kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ 60 Hê$TH˚wüq¢ ‹s¡düÿè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11 : kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± ˝Àø˘düuÛÑ, XÊdüqdüuÛÑ kÕúHê\≈£î y˚dæq nuÛÑ´s¡Tú\ Hê$TH wüq¢ |ü]o\q˝À XÊdüqdüuÛÑ≈£î 58 <äs¡U≤düTÔ\qT ‹s¡düÿ]+#·>±, ˝Àø˘düuÛÑ≈£î ¬s+ &ÉT Hê$TH˚wüq¢qT ‹s¡düÿ]+#ês¡T. ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHêìøÏ 11eT+ ~ nuÛÑ´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ\T #˚j·T>±, õ˝≤¢˝ÀH˚ 10XÊdüqdüuÛÑ ìjÓ÷ »ø£esêZ\≈£î 183eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T, 337 Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚XÊs¡T Hê$TH˚wüq¢ |ü]o\q nq+‘·s¡+ $$<Ûä ø±s¡D≤\ e\¢ 58eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\ Hê$TH˚wüq¢ ‹s¡düÿs¡D≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. Ä~˝≤u≤<é ìjÓ÷ø£es¡Z+˝À Hê\T>∑T Hê$TH˚wüqT¢ ‹s¡düÿs¡D≈£î >∑T]ø±>±, dæs¡÷Œs¡T˝À 2, #Óq÷ïs¡T˝À 7, u…\¢+|ü*¢˝À 3,eT+∫ sê´\˝À 11, ndæbòÕu≤<é˝À 5, ø±Hê|üPsY˝À 14, uÀ‘Y˝À4, eTT<∏√˝Ÿ˝À 3 Hê$TH˚wüq¢qT n~Ûø±s¡T\T ‹s¡düÿ]+#ês¡T. Hê$T H˚wüq¢ |ü]o\q |üs¡«+ |üP]Ô ø±e&É+‘√ X¯ìyês¡+ Hê$TH˚wüq¢ ñ|üdü+Vü≤s¡D ñ+≥T+~. ø±>±, kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ {Ϭø≥T¢ Ä•+∫yê]øÏ |ü\T sê»ø°j·TbÕغ\T {Ϭø≥T¢ Çe«ø£b˛e&É+ #ê ˝≤eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T dü«‘·+Á‘·+>± b˛{°#˚ùd+<äT≈£î Hê$TH˚w üHé \T <ëK\T #˚XÊs¡T. yê]ì ñ|ü+düVü≤]+#˚+<äT≈£î |ü\T bÕغ\ Hêj·T≈£î\T s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T @ $<Ûä+>±HÓ’Hê yê]ì ãT»®–+ ∫ b˛{°qT+∫ ‘·|æŒ+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ‹s¡T>∑Tu≤≥T nuÛÑ´s¡Tú\T>± s¡+>∑+˝À ñ+&É&É+ e\¢ bÕغ |üs¡+>± b˛{° #˚ùd yê] z≥T¢ N\T‘êj·TH˚ ñ<˚›X¯´+‘√ yê]ì eT∫äø£ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\qT eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. mìïø£\ nq+‘·s¡+ bÕغ |üs¡+>±, ø±s=ŒπswüHé˝À |ü<äe⁄\T ø£*ŒkÕÔeTì Vü‰MT ÇdüTÔHêïs¡T. X¯ìyês¡+ Hê$TH˚wüqT¢ ñ|üdü+ Vü≤s¡D ñ+&É&É+‘√ ‹s¡T>∑Tu≤≥T nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT Hê$TH˚wüq¢ qT ñ|üdü+Vü≤]+#˚˝≤ ˇ‹Ô&ç ‘ÓdüTÔHêïs¡T.

z≥T Vü≤≈£îÿô|’ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£e÷\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11: Á|ü‹ ˇø£ z≥s¡T mìïø£˝À¢ z≥T y˚ùd $<Ûä+>± õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤düTÔ+ ~. HÓ\s√E\T>± Á|ü‹ ˇø£ÿ z≥s¡T mìïø£˝À¢ z≥T y˚ùd $<Ûä+ >± ne>±Vü≤q dü<ädüT‡\T, #Ó’‘·q´ ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü≥º&É+ »]–+~. Á|ü»\≈£î z≥T $\Te ‘Ó*j·TCÒj·T&É+‘√ bÕ≥T kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T z≥T $ìjÓ÷–+#·TH˚ $<Ûä+>±, õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± á HÓ\ 12 qT+&ç ø£fi≤C≤‘· ãè+<ë\‘√ ne>±Vü≤qø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤ºs¡T. ¬s+&ÉT ø£fi≤C≤‘· ãè+<ë\T Á|ü‹s√E Hê\T>∑T eT+&É˝≤\ #=|üq ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. áHÓ\ 12q uÒ˝≤, C…’q‘Y, C…Hêïs¡+, <ä+&˚ |ü*¢ eT+&É˝≤˝À¢ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. 13q ‘·\eT&ÉT>∑T, ‘ê+d”, eT+∫sê´\, \ø£å´s¡ ù|≥˝À, 14q Ä~˝≤ u≤<é, >∑T&çVü≤‘·÷ïsY, C…’|üPsY, #Óq÷ïsY, 15q Ç#√ä&É, ãC≤sYVü≤ ‘·÷ïsY, ‘√≥|ü*¢, y˚eTq|ü*¢ õ˝≤¢˝À ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ø±s¡´Áø£ e÷ìï ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. 16q H˚]&ç >∑T+&É, HÓHÓï\, ;Û$T* eT+&É˝≤ ˝À¢, 17q kÕs¡+>±|üPsY, _˝≤esY|üPsY, eT+<äeTÁ], ø±où|≥eT+ &É˝≤˝À¢ ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. 18q ≈£î+{≤\, ˝ÀπøX¯«s¡+, u…\¢|ü*¢, ‘ê+ &É÷s¡T\˝À,19q u…’Hê‡, ≈£L|æ˝Ÿ, ‹sê´ì, dæs¡÷ŒsY, 20q C…’q÷ s¡T, #Ós¡yÓT], ‘ê+&É÷s¡T, eTT<∏√\˝À ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. 21q ìs¡à˝Ÿ, yê+¬ø&ç, \ø£åàq#ê+<Ûë, ndæbòÕu≤<é eT+&É˝≤˝À¢ 22q e÷eT&É, ø±Hê|üPsY, ¬sã“q, ø±>∑CŸq>∑sY, 23q ñ≥÷ïsY, ø£&Ó+, dæs¡÷ŒsY, ø£e⁄{≤\ eT+&É˝≤˝À¢ 24q Ç+Á<äyÓ*¢, u…p´s¡T, Hês¡÷ïsY, C…Vü≤ >±e÷ eT+&É˝≤˝À¢ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü&É‘ês¡T.

düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#˚es¡≈£î z≥T yÓj·T´+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11: ‘·eT Á>±eT düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·˝Ò <äì ìs¡dædü÷Ô X¯óÁø£yês¡+ »s¡T>∑T‘·Tqï ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\qT ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. C…’q‘Y eT+&É\+˝Àì ø±+bÕø˘ Á>±eT Á|ü+#êj·Tr |ü]~Û˝Àì <äT|üŒ˝Ÿ>±yéT Á|ü»\T C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\qT ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ eT÷&ÉT øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À, õ˝≤¢ πø+Á<ëìøÏ 18 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñqï ‘·eT Á>±eT+˝Àì düeTdü´\T mH√ï dü+e‘·‡sê \T>± |ü]cÕÿs¡+ ø±≈£î+&Ü ñqï ø±s¡D+>± Á>±eTdüTú\+<äs¡÷ @ø£ Á^e+>± mìïø£\qT ãVæ≤wüÿ]+#ê\ì Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q \ø£åàDY, nì˝Ÿ, $H√<é\T ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eT qT+∫ eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ s√&ÉT¶ kÂø£s¡´+ ˝Òø£b˛e&É+ Á>±eT+˝À n+‘·s¡Z‘· s√&ÉT¢ Á&Ó’H˚J\T, eTs¡T>∑T<=&É¢ ìsêàD+ »s¡>∑q+<äTHê Á>±eTdüTú\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. z≥¢ ø√dü+ Hêj·T≈£î\T Á|ü‘·j·T ‹ïdüTÔHêïπs ‘·|üŒ ‘·eT düeTdü´\T e÷Á‘·+ |ü]cÕÿs¡+ ø±e&É+ ˝Ò<äì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. #ê˝≤ kÕs¡T¢ ‘·eT Á>±eT düeTdü´\ô|’ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>±ìøÏ, |ü\T bÕغ Hêj·T≈£î\≈£î $qï$+∫Hê Á|üjÓ÷»q+ ˝Ò≈£î+&Üb˛sTT+<äì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T. ø£˙dü+ mìïø£\qT ãVæ≤wüÿ]ùdÔ ‘·eT düeTdü´ \T |ü]cÕÿs¡eTe⁄‘êj·Tqï Ä˝À#·q\‘√ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£î HêïeTHêïs¡T. sêqTqï s√E˝À¢ düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø±ø£b˛‘˚ Ç<˚ $<Ûä+>± mìïø£\qT ãVæ≤wüÿ]kÕÔeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á Á>±eT+˝À 300 eT+~ z≥s¡T¢ ñHêïs¡T.

u≤ãT e÷≥\T Á|ü»\T qeTàs¡T: u≤\XÖ]

õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± b˛*+>¥ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, @Á|æ˝Ÿ 11: sê»ø°j·TbÕغ\ uÛÑ$‘·yê´ìøÏ sêqTqï nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+≥T mìïø£˝À¢ ^≥TsêsTT>± ì*#˚ C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d”\ mìïø£\T õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± X¯ó Áø£yês¡+Hê&ÉT ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. yÓTT<ä{Ï $&É‘· mìïø£\T 6 e‘˚Bq eTT–dæq $wüj·T+ >∑Ts¡TÔ+&˚ ñ+≥T+~. ¬s+&√ $&É‘· mìïø£\T X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 7>∑+≥\πø ÁbÕs¡+uÛÑ+ø±>±, yÓTT<ä{Ï >∑+≥˝ÀH˚ uÛ≤Ø>± b˛*+>¥πø+Á<ë\ e<ä› »q+ u≤s¡T\T rsês¡T. dü÷fi¯Sfls¡Tù|≥eT+&É\+˝À yÓ÷$T&ç Á>±eT+ e<ä› z≥s¡¢≈£î &ÉãT“qT |ü+|æD° #˚düTÔqï yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” H˚‘· ≈£îe÷s¡kÕ«$T nH˚ e´øÏÔì b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. n˝≤π> >∑÷&ÉTs¡T &ç$»Hé˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ z≥s¡¢qT Á|ü˝ÀuÛÑô|fÒº+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔqï $$<Ûä bÕغ\ H˚‘·\qT ≈£L&Ü

b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tdü÷Ô ñ+~. Ç~˝≤ ñ+&É>±, mìïø£\qT düeTs¡›e+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ uÛ≤Ø @sêŒ≥T¢ #˚dæ+~. HÓ\÷¢ s¡T õ˝≤¢˝Àì ¬s+&√ $&É‘· mìïø£\ »s¡T>∑T ‘·Tqï 25eT+&É˝≤˝À¢ 25 C…&ûŒ{°d”\ ≈£î, 311 m+|”{°d”\≈£î 7,83,654 eT+~ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. ¬s+&√ $&É‘· b˛*+>¥≈£î >±qT 1,062 b˛*+>¥ ùdºwüq¢qT 806ÁbÕ+‘ê\˝À @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Hê>∑T\|ü*¢ lø±+‘Y ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\qT |üs¡´y˚øÏå+#˚+<äT≈£î 1,172eT+~ Á|æôd’&ç+>¥ n~Ûø±s¡T\qT, 472eT+~ dæã“+ ~ì 56 CÀHé\˝À @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ md”Œ qeB|t dæ+>¥ Áπ>yê˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 25eT+&É˝≤˝À¢ 216 düeTkÕ´ ‘·àø£ ÁbÕ+‘ê\T >∑T]Ô+#êeTì M{Ï˝À uÛ≤Ø>± b˛©düT ã\>± \T ìj·T$T+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. b˛*+>¥

ôd+≥s¡¢˝À @<Ó’Hê nÁø£e÷\T »]–‘˚ ‘·ø£åD+ düŒ+~+#˚+<ä≈£î >±qT 64 yÓuŸ ø±dæº+>¥ ¬øyÓTsê\T, 117 M&çjÓ÷ ¬øyÓTsê\qT @sêŒ≥T #˚j·T>±, 174 yÓTÆÁø√ nã®s¡«s¡¢ <ë«sê m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT düe÷#êsêìï ùdø£]düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>±, yÓTT<ä{Ï <äX¯ C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£˝À¢ e÷~]>±H˚ ¬s+&√ <äX¯ mìïø£˝À¢ ≈£L&Ü ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dtbÕغ Á|ü<Ûëq+>± b˛{° |ü&ÉT‘·T+&É>±, n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt e÷Á‘·+ mìïø£˝À¢ yÓqTø£ã&ç ñ+~. Ä bÕغ yÓTT‘·Ô+ 311 m+|”{°d”\≈£î >±qT πøe\+ 148 d”≥¢≈£î e÷Á‘·y˚T b˛{° #˚k˛Ô+~. {Ï&ç|æqT 293 m+|”{°d” kÕúHê\≈£î b˛{° #˚düTÔ+&É>±, yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” 303kÕúHê ˝À¢ b˛{°˝À ñ+~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ bı‘·TÔ‘√ _C…|æ 17 m+|”{°d” kÕúHê˝À¢ mìïø£\ ã]˝À ì*∫+~.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 11: Á|ü‹|üø£å H˚‘· #·+Á<äu≤ãT e÷≥\T q$Tà eTs√kÕ] yÓ÷düb˛j˚T+<äT≈£î Á|ü»\T dæ<äΔ+>± ˝Òs¡ì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]ú e\¢uÛÑH˚ì u≤\XÖ] nHêïs¡T. 2009 mìïø£˝À¢ Ä#·s¡D≈£î kÕ<Ûä´+ø±ì Vü‰MT\T Ç∫Ãq #·+Á<äu≤ãT Ç|ü⁄Œ&ÉT yê{Ï }ôd‘·Ôø£+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. eTTK´+>± q>∑<äT ã~© |ü<∏äø£+ >∑T]+∫ #·+Á<äu≤ãT Á|ü»\≈£î düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘ÓHê*˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À u≤\XÖ] e÷{≤¢&ÉT‘·÷, sêh $uÛÑ»q≈£î ø±s¡≈£î&Ó’q #·+Á<äu≤ãT d”e÷+Á<ÛäqT |ü⁄q]ï]àkÕÔeTì #Ó|üŒ&É+ Vü‰kÕŒdüŒ<ä+>± ñ+<äHêïs¡T. u≤ãT ˝ÒK Ç∫à $uÛÑ»q≈£î düVü≤ø£]+∫ ñ+&Éø£b˛‘˚ |ü⁄q]ïsêàD+ nedüs¡+ @eTT≥T+<äì Á|ü•ï+#ês¡T. $uÛÑ»q $wüj·T+˝À #·+Á<äu≤ãTqT Á|ü»\T ì\Bj·÷*‡s¡ nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. n<˚eT+fÒ bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\qT bı>∑T#˚dæ ãdüT‡j·÷Á‘· ù|s¡T‘√ Á|ü#êsêìøÏ |ü+bÕ] $eT]Ù+#ês¡T. ù|<ä\qT yÓ÷dü+ #˚j·T&Éy˚T #·+Á<äu≤ãT HÓ’»eTHêïs¡T. yÓ’mdt eTs¡D≤q+‘·s¡+ sêh+˝À ¬s’‘·T\ >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<ÛäT&˚ ˝Ò&ÉHêïs¡T. $$<Ûä n_Ûeè~Δ |üqT\T ì*∫b˛j·÷j·Tì nHêïs¡T. |ü⁄*∫+‘·\ ÁbÕC…≈£îº <ë«sê &Ó˝≤¢ ¬s’‘·T\≈£î yÓ’mdt y˚T\T #˚XÊs¡ì nHêïs¡T. »>∑Hé dæm+ ø±>±H˚ Ä<ÛäT˙ø£s¡D |üqT\T |üP]#˚kÕÔeTì nHêïs¡T. yÓ’ø±bÕ >ös¡e n<Ûä´≈£åîsê\T $»j·TeTà 12q ‘ÓHê*˝À mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À $»j·T\øÏåà Á|üdü+–kÕÔs¡T.


‹s¡TeT\˝À uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› kÕ<Ûës¡D+ X¯ìyês¡+ 12, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, @Á|æ˝Ÿ 11: ‹s¡TeT\ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHês¡Δ+ X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 6>∑+≥\qT+&ç 10>∑+≥\ es¡≈£î uÛÑ≈£îÔ\T kÕ<Ûës¡DkÕúsTT˝À ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡T≈£î Hêïs¡T. B+‘√ düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ yÓ[fl y˚∫ ñ+&˚ uÛÑ≈£îÔ\ ø£+

õ˝≤¢ sê»ø°j·T+˝À #·Áø£+ ‹|ü‘·Tqï u≤*H˚ì Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, @Á|æ˝Ÿ 11: Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ sê»øÏj·T+˝À Á|üdüTÔ‘·+ #·Áø£+ ‹|ü‘·Tqï @¬ø’ø£ e´øÏÔ u≤*H˚ì nì #˚|üŒ{≤ìøÏ m≥Te+{Ï dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. õ˝≤¢˝À ñqï nìï ìjÓ÷»ø£ esêZ\˝À u≤*H˚ì e÷s¡Tÿ ø£ì|ædüTÔ+~. <ë<ë|ü⁄>± Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ nôd+_¢ mìïø£\≈£î nuÛÑ´s¡TΔ\qT u≤*H˚ì |üP]Ô>± ø£düs¡‘·TÔ #˚XÊs¡T. nuÛÑ´s¡TΔ\ ¬>\T|ü⁄øÏ @e¬s’‘˚ nedüs¡+ ne⁄‘êjÓ÷ Ä˝À∫+∫q u≤*H˚ì Ä Hêj·T≈£î\qT $$<Ûä bÕغ\ qT+&ç Äj·Tq yÓ’|ü⁄øÏ ‹|üø=ì bÕغ ‹s¡Δ+ |ü⁄#·TÃ≈£îH˚˝≤ #˚XÊs¡T. Á|ü‹ ìjÓ÷»ø£ esêZìøÏ <ë<ë|ü⁄>± ¬>*#˚ kÕeTs¡Δ´+ ñqï Hêj·T≈£î\H˚ u≤*H˚ì >∑T]Ô+#ês¡T. ø=+‘· eT+~ bÕغ qT+&ç ãj·T≥øÏ yÓ[¢Hê bÕغøÏ qwüº+ yê{Ï\¢≈£î+&Ü u≤*H˚ì C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îHêïs¡T. $T>∑‘ê bÕغ˝À¢ dæìj·TsY Hêj·T≈£î\T ñqï|üŒ{ÏøÏ Á|üdüTÔ‘·+ yê] sê»ø°j·T m‘·TÔ>∑&É\T bòÕ´Hé >±*øÏ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü˝Òø£ bı‘·THêïsTT. ø±+Áπ>dt bÕغ˝À ñqï õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\qT ‘·q‘√ bÕ≥T q&ç#˚+<äT≈£î yÓ’.mdt.ÄsY.dæ.|æ yÓ’|ü⁄ #·÷ùd˝≤ #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ø±+Áπ>dt bÕغ ˇø£ Hêj·Tø£‘·«+ ø=s¡≈£î m<äTs¡T #·÷düTÔ+~. n‹ ∫qï ej·TdüT‡˝À sê»ø°j·÷*ï |üP]Ô>± #·~$ n+<äT˝À &çÁ– |ü{≤º ≈£L&Ü bı+~q e´øÏÔ u≤*H˚ì.

¬s+&Ée <äX¯ b˛*+>¥˝À b˛{Ï‹Ôq z≥s¡T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, @Á|æ˝Ÿ 11: C…&é.|æ.{Ï.dæ, myéT.|æ.{Ï.dæ ¬s+&Ée <äX¯ b˛*+>¥ ˝À z≥s¡T¢ n‘·´~Ûø£+>± z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. ñ<äj·T+ qT+&˚ b˛*+>¥ πø+Á<ë\≈£î #Ós¡T≈£îqï z≥s¡T¢ m+‘· düeTj·T+ ne⁄‘·THêï ø£<ä\ ≈£î+&Ü z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. 28 eT+&É˝≤\˝À 28 C…&é.|æ.{Ï.dæ kÕúHê\≈£î 100 nuÛÑ´s¡TΔ\T ã]˝À ì*#ês¡T. 374 myéT.|æ.{Ï.dæ kÕúHê˝À¢ 969 eT+~ nuÛÑ´s¡TΔ\T ã]˝À ì*#ês¡T. á mìïø£˝À¢ 9,42,722 eT+~ z≥T Vü≤≈£îÿ ñ+&É>± $]˝À 80XÊ‘·+ es¡≈£î z≥T¢ $ìjÓ÷–+#· ã&ܶsTT. ~ì ø=dü+ 1270 πø+Á<ë\qT msêŒ≥T #˚j·T>± n~Ûø±s¡T\qT 6,855 eT+~ì ìj·T$T+#ês¡T. ø=ìï #√≥¢ ñÁ~ø£Ô‘· H˚\ ø=+~. nuÛÑ´s¡TΔ\ eT<Ûä´ n~Ûø±s¡T\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D\T #√≥T #˚düT≈£îHêïsTT. ø=ìï #√≥¢ bı*+>¥ ì*|æy˚XÊs¡T. ˇø£]øÏ πø{≤sTT+∫q >∑Ts¡TÔ eTs√ø£]øÏ πø{≤sTT+#·&É+ e\¢ |òüTs¡¸D H˚\ø=+~. bı*+>¥ ì*|æ y˚dæ eT*¢ eT*¢ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ n~Ûø±s¡T\T |ü]ƒwüºyÓTÆq uÛÑÁ<ä‘· msêŒ≥T¢ #˚j·T≥+ e\q z≥s¡T¢ ùd«#·Ã>± z≥T Vü≤≈£îÿì $ìjÓ÷–+#·T ø=Hêïs¡T.

H˚{Ï qT+∫ Hê$TH˚wüqT¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, Nsê\, @Á|æ˝Ÿ 11: #·nsê\ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À Hê$T H˚wüq¢ y˚&ç yÓTT<ä˝…’+~. @ s√E Hê$TH˚wüHé y˚kÕÔs√ Á|üø£{Ï+#·ø£ b˛sTTHê ø±ì yÓ’.ø±.bÕ ‘·s¡T|ü⁄q ªªj·T&É+ u≤˝≤Jμμ >±s¡T ø±s¡´ ø£s¡Ô\‘√ ø£\dædæ<ä›eTe⁄‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. n˝≤π> ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘·s¡T|ü⁄q n~Ûø±]ø£+>± n~ÛH˚‘· Á|üø£{Ï+#·ø£ b˛sTTq Nsê\ {Ï&ç|æ øÏ nìï‘êHÓ’ q&ç|ædüTÔqï ªªb˛‘·T\ düT˙‘·μμ >±s¡T n~ÛH˚‘· qT+∫ Á|üø£≥q yÓ\Te&çq yÓ+≥H˚ Hê$TH˚wüHé y˚j·T{≤ìøÏ dæ<ä›eTe⁄‘·THêïs¡T. n˝≤π> düø£e‘·+Á‘· nuÛÑ´]Δ>± ªªNsê\ |ü]s¡ø£åD dü$T‹ Á|üø£{Ï+∫q ªªÄeT+∫ ø£èwüí yÓ÷Vü≤Héμμ >±s¡T Ä{À møÏÿ <ä÷düT≈£î b˛yê\ì #·÷düTÔHêïs¡T. eTs√ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]Δ>± Hê$TH˚wüHé y˚j·÷\qT≈£îqï Á|üyêdü uÛ≤s¡rj·TT&ÉT ªª>±Á‘·+ u≤\ düTÁãVü≤àD´+μμ >±s¡T ˝Àø˘ dü‘êÔ bÕغ ø£+&ÉTe ø£|ü≈£îHêïs¡T. ø±+Áπ>dt bÕغ qT+∫ jÓT+&ÉT ìcÕ+‘Y, _{≤º uÛ≤s¡‹ >±s¡T {Ïø£ÿ{Ÿ ø√dü+ ã]˝À ñHêïs¡T. XÊdüq düuÛÑ≈£î Hê$TH˚wüHé y˚ùd nuÛÑ´s¡TΔ\T ø£∫Ñ·+>± ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+#ê\ì düÁø£eT ìs¡«Vü≤D≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì ìjÓ÷»ø£ es¡Z ªª&ç.ÄsY.&ç.m |æ.&ç |ü<äà» >±s¡T $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

Ç<ä›s¡T eTVæ≤fi≤ m+|æ&çy√ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, @Á|æ˝Ÿ 11: X¯óÁø£yês¡+ »s¡T>∑T‘·Tqï eT* $&É‘· mìïø£\ $<ÛäT˝À¢ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+∫q dü+>±¬s&ç¶ m+|æ&çy√ dü+<Ûä´, düTuÛ≤wæDÏ\qT düôdŒ+&é #˚dü÷Ô õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] dæà‘ê düãsê«˝Ÿ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø#˚XÊs¡T. ô|+<äT]Ô eT+&É\+ #·s¡¢|ü*¢ Á>±eT+˝À 44 u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘ê\T ‘ês¡Te÷s¡T ø±e&É+‘√ nø£ÿ&É b˛*+>¥qT ì*|æy˚XÊs¡T. á mìïø£˝À¢ yÓTT<ä{Ï $&É‘· mìïø£\ nuÛÑ´s¡Tú\ ù|s¡T¢ eTTÁ~+∫q u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘ê\T sêe&É+ ‘√ b˛*+>¥ ì*|æy˚XÊs¡T. eT+&É\ mìïø£\ n~Ûø±] ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]+∫q+<äTq mìïø£\T ì*∫b˛j·÷j·Tqï ÄÁ>∑Vü≤+‘√ ô|+<äT]Ô m+|æ&çy√qT düôdŒ+&é #˚XÊs¡T.

Ç$m+\ ‘·s¡*+|ü⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 11: e÷#·s¡¢, |æ&ÉT >∑Tsêfi¯fl |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷ \˝À »]–q mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ Ç$m+\qT qs¡düsêe⁄ ù|≥≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£\ b˛*+>¥ e#˚ÃHÓ\≈£î yêsTT<ë |ü&É≥+‘√ Ç$m+\qT uÛÑÁ<ä|ü]#˚+<äT≈£î qs¡düsêe⁄ ù|≥˝Àì ÁkÕº+>¥s¡÷yéT\≈£î ‘·s¡*+ #ês¡T. qs¡düsêe⁄ù|≥, ∫\ø£ \÷]ù|≥, $qTø=+&É, |æ&ÉT>∑T sêfi¯fl, e÷#·s¡¢, $qTø=+&É s√&ÉT¶ ˝Àì mm+¬s&ç¶ ø£fi≤XÊ\˝À¢ uÛÑÁ< |ü]#ês¡T. Ç$m+\qT ÁkÕº+>¥s¡÷yéT\≈£î |ü{Ïwüº b˛©düT ã+<√ ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. øö+{Ï+>¥ »]π> es¡≈£î ◊<äT eTTìdæ bÕ*{° Ç$m+\qT Çø£ÿ&˚ uÛÑÁ<ä|üs¡TkÕÔs¡T. e÷#·s¡¢, |æ&ÉT>∑Tsêfi¯fl Ç$m+\ ‘·s¡*+|ü⁄q≈£î Äضy√ m.lìyêdüsêe⁄ |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T. ø±>±, m+|æ{Ïdæ, »&çŒ {Ïdæ mìïø£\≈£î dü+ã+ ~Û+∫q u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\T ≈£L&Ü qs¡dü sêe⁄ù|≥˝ÀH˚ uÛÑÁ<ä|ü] #ês¡T. mHémdtmdt ø£fi≤XÊ\˝À ÁkÕº+>¥ s¡÷yéTqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. qs¡düsêe⁄ù|≥, ∫\ø£\÷]ù|≥, $qTø=+&É ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ì |ü~ eT+&É˝≤ \T, dü‘ÓÔq|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì q]ø£\T¢≈£î dü+ã+~Û+∫q u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\T Çø£ÿ&˚ ÁkÕº+>¥s¡÷yéT\˝À ñHêï sTT. á dü+<äs¡“¤+>± ÁkÕº+>¥ s¡÷yéT\ e<ä› >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.

bÕs¡TºyÓT+≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\‘√ 13 ì+&É>±, M]øÏ düs¡«<äs¡Ùq+ <ë« sê kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î 7>∑+≥\düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. s¡÷.300Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯ <äs¡ÙHêìøÏ 4>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+&É>±, ø±*u≤≥q ‹s¡TeT\≈£î e#˚à ~e´<äs¡Ùq+ {À¬øqT¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î 6

>∑+≥\ düeTj·T+, 50s¡÷bÕj·T\ düT<äs¡Ùq+ {Ϭø≥T¢ ø£* –q uÛÑ≈£îÔ\≈£î 5>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. ≈£L´˝…’Hé˝Àì uÛÑ≈£îÔ\≈£î sì‘ê´qï Á|ükÕ<ä düeTT <ëj·T+ qT+&ç {Ï{Ï&ç dæã“+~ ñ<äj·T+ eT+∫˙s¡T, bı+ >∑*ì uÛÑ≈£îÔ\≈£î n+<äCÒXÊs¡T. πø+ÁBj·T $#ês¡D ø±sê´

\j·T+˝À ñ∫‘·, 50,100,500s¡÷bÕj·T\ >∑<äT\T uÛÑ≈£îÔ\ ≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñHêïsTT. ø£˝≤´Dø£{≤º, ì‘ê´qïÁ|ükÕ<ä düeTT<ëj·÷\ e<ä› uÛÑ≈£îÔ\T s¡B› kÕ<Ûës¡D kÕúsTT˝À ñ+~. yês¡+‘·|ü⁄ ùde˝…’q n_Ûùwø£ ùdeqT kÕ«$Tyê]ì H˚&ÉT ìs¡«Væ≤+#·&É+ ‘√ düs¡«<äs¡Ùq+ uÛÑ≈£îÔ\qT 9>∑+≥\ nq+‘·s¡+ kÕ«$T<äs¡Ù HêìøÏ nqTeT‹ì#êÃs¡T. ø±>±, >∑Ts¡Tyês¡+ y˚≈£îeC≤eTT qT+&ç ns¡úsêÁ‹ es¡≈£î 53,884eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îqï≥T¢ {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

ø=+&É|æ ìjÓ÷õø£es¡Z+ me]~? Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, ø=+&É|æ, @Á|æ˝Ÿ 11: Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ ø=+&É|æ ìjÓ÷»ø£ esêZìøÏ {Ï&ç|æ bÕغ me]ì mìïø£˝À¢ ìu…≥ºbı‘·T+<√ nì Hêj·T≈£î\ eTqdüT˝À¢ Ä+<√fi¯q yÓTT<ä˝…’+~. n~ÛcÕºq+ ìs¡íj·T+ @yÓTÆñ+≥T+<√ nì ‘Ó*j·Tø£ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ñøÏÿ] _øÏÿ] ne⁄‘·THêïs¡T. Ç{Ïe\ {Ï&ç|æ bÕغ _CÒ|æ ‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tºø=e&É+‘√ n+<äT˝À u≤>∑+>± Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ dü+‘·q÷‘·\bÕ&ÉT ìjÓ÷»ø£es¡Z+ πø{≤sTT+#ês¡T. ø±ì n+<äT≈£î e´‹πsøÏ+∫q Hêj·T≈£î\T,ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‹Áe Ä+<√fi¯q #˚+<ä≥+ ‘√bÕ≥T |ü\T |òüTs¡¸D\T, ìs¡düq\T, $<ä«+XÊ\T düèwæº+#ês¡T. Ç~ >∑eTì+∫q #·+Á<äu≤ãT |ü⁄qsê ˝À#·q #˚dæ dü+‘·q÷‘·\bÕ&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ ã<äT\T ø=+&É|æ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+ _CÒ|æøÏ πø{≤sTT+#˚ Ä˝À#·q˝À ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+. <ë<ë|ü⁄>± ø=+&É|æ ìjÓ÷»ø£ esêZìï _CÒ|æøÏ Ç#˚à $<Ûä+>± ø£düs¡‘·TÔ |üP]ÔsTT+<äì _CÒ|æ Hêj·T≈£î\T n+≥THêïs¡T, nsTT‘˚ Ç<˚ »]–‘˚ ø√+&É|æ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À ‹Áe ìs¡düq\T yÓ\¢ãT#˚à neø±X¯+ ñ+~. >∑‘· ø=ìï dü+e‘·‡sê\T>± bÕغH˚ qeTTàø=ì |üP]Ô düeTj·T+ bÕغ ø=düy˚T |üì#˚düTÔ ø±s¡´ø£s¡Ô\øÏ ñ‘ê‡Vü≤ìï ì+|ü⁄‘·÷ |üì #˚düTÔqï &=˝≤ u≤\$sê+»H˚j·TkÕ«$T Äj·Tq nqT#· s¡es¡Z+ qT+&ç ‹Áe e´‹πsø£‘· e#˚à neø±X¯+ ñ+ ~. n˝≤H˚ á eT<Ûä´ ø±\+˝À ø=+&É|æ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À eTs√ j·TTeHêj·TT ≈£î&ÉT <ä÷düT≈£î e#êà &ÉT. Ç‘·ìøÏ dü+ã+~+∫q ù|¢øχ\T, >=&É |üÁ‹ø£\T á eT<ä´ ø±\+˝À u≤>± <äs¡Ùq$T#êÃsTT. Ç~˝≤ ñ+&É>± >∑‘· mìïø£˝À¢ ∫e] ì$Twü+˝À neø±X¯+ #˚C≤]q ø£fi≤´DÏ ≈£L&Ü ø=+&É|æ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+ ô|’ Çwüº+ #·÷|ædüTÔ+<äì kÕúì≈£î\ düe÷#ês¡+. Ç˝≤ #Ó|ü≈£î+≥÷ bı‘˚ nôd+_¢ mìïø£˝À¢ ø=+&É|æ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+ {Ϭøÿ{Ÿ m˝≤¬>’Hê dü+bÕ~+#ê\ì

Hêj·T≈£î\ eTqdüT˝À¢ Ä+<√fi¯q {Ϭøÿ{Ÿ ø=dü+ n~ÛcÕºq+ e<ä› |ü\Te⁄s¡T |ü&ç>±|ü⁄\T ‘·\ H=|æŒ>± e÷]q _CÒ|æ b˛‘·TÔ Á|üj·T‹ï+#˚ yê\T¢ #ê˝≤ eT+<˚ ñHêïs¡T. Ç+‘· eT+~ #·÷|ü⁄ ø=+&É|æ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+ ô|’H˚ m+<äT≈£î |ü&ç+<√ nì #ê˝≤ eT+~ u≤$düTÔHêïs¡T. n+<äT≈£î ø±s¡D+ Çø£ÿ&É {Ï&ç|æ bÕغ ã\+>± ñ+<äì #Ó|üŒe#·TÃ. >∑‘·+˝À »]–q mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ {Ï&ç|æ bÕغ z≥$T bÕ\sTT+~. nsTT‘˚ ø±+Áπ>dt ¬>\T#·T≈£îqï~ n‹ ‘·≈£îÿe y˚T C≤غ. Ç|ü&ÉT yÓ’.mdt.ÄsY bÕغ ñqï+<äTq ø±+Áπ>dt bÕغ˝À ñqï 75 XÊ‘·+ z≥¢qT yÓ’.mdt.ÄsY.dæ.|æ ∫\TÃ≈£î+~. nsTT‘˚ {Ï&ç|æ qT+&ç e÷Á‘·+ yÓ’.mdt.ÄsY bÕغ˝ÀøÏ ô|<ä›>± mes¡T bı˝Ò<äT. n+<äTe\¢ @≥T #·÷dæq Á|ü‘·´]ΔøÏ {Ï&ç|æ Çø£ÿ&É >∑{Ϻ bı{Ï Çe«>∑\<äT. Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ ø=+&É|æ ìjÓ÷»ø£ esêZìï _CÒ|æøÏ πø{≤sTT+∫‘˚ e#˚à e´‹πsø£‘· e\¢ bÕغ πø&ÉsY <Óã“‹H˚ neø±X¯+ ñ+<äì düŒwüº+>± ‘Ó\TdüTÔ+~. á e´‹πsø£‘· yÓ’.mdt.ÄsY.dæ.|æ øÏ yÓTT+&ÉT>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ |ü]dæú‹ ≈£L&Ü ø£ìŒdüTÔ+~. Ç<˚ »]–‘˚ ø=+&É|æ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À yÓ’.mdt.ÄsY.dæ.|æ nuÛÑ´]Δ ¬>\e&É+ U≤j·T+. eT] ø=+&É|æ ìjÓ÷»ø£ esêZìï {Ï&ç|æ n~ÛcÕºq+ _CÒ|æøÏ n|üŒ–+∫ #˚‘·T\T ø±\TÃ≈£î+≥T+<ë ˝Òø£b˛‘˚ {Ï&ç|æ nuÛÑ´]Δπø dæ≥T πø{≤sTTdüTÔ+<√ ˝Ò<√ y˚∫ #·÷&Ü*. nsTT‘˚ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì $$<Ûä bÕغ\ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\ eT<Ûä´ ˇø£fÒ Vü‰{Ÿ {≤|æø˘ »s¡T>∑T‘·T+~. n<˚$T≥+fÒ ø=+&É|æ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+ {Ï&ç|æ<ë?, _CÒ|æ<ë?

ª‘·÷s¡TŒμq eT*$&É‘· |ü]wü‘Y mìïø£\ b˛*+>¥ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 11: ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ ˝≤¢˝À eT*$&É‘· |ü]wü‘Y mìïø£\ b˛*+>¥≈£î s¡+>∑+ dæ<äΔyÓTÆ+~. 31 C…&ûŒ{°d” kÕúHê\≈£î 527m+|”{°d” kÕúHê\≈£î X¯óÁø£yês¡+ b˛*+>¥ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. 31 C…&ûŒ{°d” kÕúHê\≈£î >±qT 131eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T, 527m+|”{°d” kÕúHê\≈£î >±qT 1,384eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T s¡+ >∑+˝À ì*#ês¡T. 1,705 b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À 13,43,000eT+~ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿ qT

$ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. neT˝≤ |ü⁄s¡+, sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+, s¡+|ü#√&Ées¡+ &ç$»q¢ |ü]~Û˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï ¬s+&√ $&É‘· ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\˝À 6,73,403eT+~ |ü⁄ s¡Twüß\T, 6,70,308 eTVæ≤fi¯\ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿ qT $ìjÓ÷–+#·Tø√qT Hêïs¡T. neT˝≤|ü⁄s¡+ &ç$»Hé |ü]~Û˝À ìs¡«Væ≤+#·qT qï C…&ûŒ{°d” kÕúHê\˝À ¬>\Tbı+<˚ nuÛÑ´]ú õ˝≤¢|ü]wü‘Y #Ó’s¡àHé nuÛÑ´]ú>± mìïø£˝À¢ ¬>\Tbı+<˚ neø±X¯+ ñ+~. düeTkÕ´‘·àø£, n‹düeTkÕ´‘·àø£ b˛*+>¥

πø+Á<ë˝˝À yÓuŸø±dæº+>¥ $<Ûëq+ <ë«sê b˛*+>¥ düs¡[ì |üs¡´ y˚øÏå+#·qTHêïs¡T. eT÷&ÉT &ç$»q¢ |ü]~Û˝À 495 düeTkÕ´‘·àø£ Á>±e÷\qT, 706 n‘·´+‘· düeTkÕ´‘·àø£ πø+Á<ë\qT õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ >∑T]Ô+∫+~. @C…˙‡ ÁbÕ+‘ê˝…’q s¡+|ü#√ &Ées¡+ &ç$»Hé|ü]~Û˝Àì n&ɶr>∑\, <˚M|ü ≥ï+, >∑+>∑es¡+ e÷πs&ÉT$T*¢, sê»eeT+–, s¡+|ü#√&Ées¡+, yÓ’.sêeTes¡+ eT+&É˝≤˝À¢ n‘·´+‘· |ü{ÏwüºyÓTÆq ã+<√ãdüTÔ eT<Ûä´ mìïø£\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.

#·+&ûj·÷>∑ ø±s¡´Áø£eTs Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” kÕúHê\≈£î ø=qkÕ>∑T‘·Tqï b˛*+>¥ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, @Á|æ˝Ÿ 11: ∫‘·÷Ôs¡T ¬syÓq÷´, ‹s¡T|ü‹ ¬syÓq÷´ &ç$»Hé |ü]~Û˝À C…&ûŒ{°d”, m+|”{° kÕúHê\≈£î >±qT mìïø£\T X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 7>∑+≥\ qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. ¬s+&ÉT &ç$»Hé\ |ü]~Û˝Àì C…&ûŒ{°d” kÕúHê\T 34 kÕúHê\≈£î >±qT 1259eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T Á|ü<Ûëq+>± b˛{°˝À ñHêïs¡T. m+|”{°d” 442kÕúHê\≈£î >±qT 8,650eT+~

nuÛÑ´s¡Tú\T mìïø£\ ã]˝ÀñHêïs¡T. 512 düeTkÕ´‘·àø£ b˛*+>¥ πø+Á<ë\ e<ä› b˛©düT ñqï‘ê~ø±s¡T\T dü÷#·q y˚Ts¡≈£î Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T #˚|ü{Ϻq≥T¢ mìïø£\ ìs¡«Vü‰D≤~Ûø±] sê+>√bÕ˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. ñ<äj·T+ 7>∑+≥\ qT+&ç 9>∑+≥\ es¡≈£î C…&ûŒ{°d” 18.76 XÊ‘·+, b˛*+>¥ ø±>±, m+|”{°d” 18.83XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’q≥T¢ mìïø£\ |üsê´y˚ø£åD≤ ~Ûø±] ‘Ó*bÕs¡T.‹s¡T|ü‹ ¬syÓq÷´ |ü]~Û

&ç$»Hé˝À C…&ûŒ{°d” 13.90XÊ‘·+ ø±>±, m+|” {°d” 13.79XÊ‘·+ qyÓ÷<Ó’q≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. 10.30>∑+≥\ düeTj·÷ìøÏ 26XÊ‘·+>± qyÓ÷<Ó’q≥T¢ |üsê´y˚ø£åD˝À ñqï n~Ûø±s¡T\T MT&çj·÷ yê]øÏ yÓ\¢&ç+#ês¡T. ∫‘·÷Ôs¡T, ‹s¡T|ü‹ &ç$»Hé |ü]~Û˝À |ü\T#√≥¢ {Ï&ç|æ, yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” nuÛÑ´s¡Tú\ eT<Ûä´ dü«\Œ+>± |òüTs¡¸D »]–q≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î Ç∫Ãq e÷≥qT ì\u…≥Tº≈£îHêï+ e÷J πø+Á<ä eT+Á‹ C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY @Á|æ˝Ÿ 10: ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î Ç∫Ãq e÷≥qT ì\u…≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î ‘Ó\+>±DqT kÕ~Û+∫ z≥T n&ÉT>∑T‘·THêïeTì e÷J πø+Á<äeT+‹ C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ myÓTੇ »>∑BX¯«sY¬s&ç¶ dü«>∑èVü≤+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq Á|üdü+–düTÔ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï Ç∫Ãq ‘Ó∫Ãq >∑D‘· k˛ìj·Tπø <äøÏÿ+<äHêïs¡T. d”e÷+Á<ä ÁbÕ+‘·+˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ qwüº+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*dæq ø±+Á¬>dt Á|ü»\≈£î Ç∫Ãq e÷≥qT ì\u…≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î k˛ìj·T ø£≥Tºã&ç |üì#˚X¯s¡ì #ÓbÕŒ&ÉT. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ ø√dü+ 60 dü+e‘·‡sê\T>± ñ<ä´eT+ ø√qkÕ>∑T‘·÷ >∑‘· 8 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç eT∞fl ñ<ä´eT+ ÁbÕ+s¡uÛÑeTsTT´+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. πødæÄsY eTVü≤ã÷uŸq>∑sY m+|”>± ñ+&ç õ˝≤¢≈£î #˚dæ+~ @$T ˝Ò<äHêïs¡T. πødæÄsY ◊<˚+&É¢ bÕ\q˝À bÕ\eT÷s¡T Á|ü»\T Á‘ê>∑T˙s¡T e\dü Ç+~s¡eTà Ç+&É¢ |ü<∏äø±\≈£î H√#·Tø√˝Òø£ b˛j·÷s¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. {Ï&ç|æ _C…|æ b˛‘·TÔ ì‹e÷*q sê»ø°j·T\‘√ ì<äs¡ÙqeTì $eT]Ù+#ês¡T. {° _\T¢ uÛ≤s¡‘· sê»´+>∑+˝Àì Ä]ºø£˝Ÿ 3 4 Á|üø±s¡+ $uÛÑ»q »]–+<äHêïs¡T. ‘Ó\T>∑Tyê] Äsê<ä´<Ó’eyÓTÆq õ˝≤¢˝À lsêeT #·+Á<äT&çì ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î <äπøÿ\ πø{≤sTT+#·eTì ø√sês¡T. >∑‘· 10 @fi¯fl ø±\+˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ #˚dæq n_Ûeè~› dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT Á|ü»\˝ÀøÏ rdüT¬ø[fl z≥T¢ n&ÉT>∑T‘êeTHêïs¡T. á mìïø£\˝À ø±+Á¬>dt bÕغ $»j·T&É+ø£ yÓ÷–düTÔ+<äHêïs¡T. {ÏÄsYj·Tdt, _C…|æ bÕغ\ Hêj·T≈£î\T õ˝≤¢˝À n+‘·s¡Z‘·+>± ‘Ó\+>±D ù|]≥ eT+‘·Hê\T »s¡T|ü⁄‘·÷ dü«j·T+>± ñ<Ûä´e÷\T #˚dæ ‘Ó\+>±D @$T kÕ~Û+#·eTì >√|üŒ\T #Ó|ü≈£î+≥THêïs¡T. á <äX¯˝À z≥s¡T¢ ø±+Á¬>dt bÕغ yÓ’|ü⁄ ~X¯ e÷πsà neø±X¯+ ñ+<äì ÄX¯uÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

Á|üj·T‘êï\qT ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYj·Tdt kÕ«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T ndüsê>± rdüT≈£î+≥THêïs¡ì Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ e÷J _C…|æ myÓTà˝Ò´ Hê>∑+ »qsê›Hé¬s&ç¶ Äs√|æ+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ Äj·Tq dü«>∑èVü≤+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· n_eè~› >∑T]+∫ >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ yÓ÷&ç Ä˝À∫+∫ @◊dædæ n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·T>±+~ <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃ&Éì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊ&ÉT. Á|üdüTÔ‘· mìïø£˝À¢ _C…|æ ˝Àø˘düuÛÑ, nôd+;¢ kÕúHê\≈£î b˛{Ï #˚dæq nuÛÑ´s¡Tú\T n~Ûø£ y˚TC≤]{Ï‘√ ¬>\Tbı+~ yÓ÷&ç e÷≥ ì\u…&ÉT‘ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. yÓ÷&ç bÕ\q ø√dü+ bÕ\eT÷s¡T Á|ü»\T m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡ì Ä˝≤+{Ï bÕ\q ñ+fÒ _C…|æ bÕ]º‘√ bÕ≥T ‘Ó\+>±D 10 õ˝≤¢˝À kÕ>∑T, Á‘ê>∑T ˙{ÏøÏ m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ñ+&Éeì Äj·Tq nHêïs¡T. @Á|æ˝Ÿ HÓ\ qT+&ç uÛÑ÷>±s¡“¤»˝≤\T n&ÉT>∑+{Ï b˛sTT Á‘ê>∑T˙s¡T {Ï&ç|æ, _C…|æ bı‘·TÔ≈£î<äTs¡THê ? eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝À {Ï&ç|æ, _C…|æ ˇø£ <äX¯˝À bı‘·TÔ ≈£î<äTs¡TÃø√ì <√s¡ø£˝Òì |ü]dæÔ‹ <ë|ü⁄]+#˚ neø£XÊ\T ñHêïj·TH˚ Äj·Tq düŒwüº+ ¬>\T|ü⁄u≤≥˝À eTT+<äT≈£î kÕ>±\ì Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔqï yê] #˚XÊs¡T.

u…\¢+|ü*¢, @Á|æ˝Ÿ 11: l |ü+#·eTTœ Ä+»H˚j·TkÕ«$T <˚yê\j·T+˝À Ä+»H˚j·T kÕ«$T e÷˝≤<Ûës¡D dü+<äs¡“¤+>± Ä\j·TeTTq+<äT Vü≤qTeT‘YdüVæ≤‘· #·+&ûj·÷>∑ ø±s¡´Áø£eTeTT »]–q~. ø±e⁄q uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì Ä+»H˚j·T kÕ«$T eT]j·TT neTàyê] ø£è|ü≈£î bÕÁ‘·T\T ø±>∑\s¡ì eTq$. ‘˚~ 11`04`2014 X¯óÁø£yês¡+ ñˆˆ 8`00 >∑+ˆˆ\ qT+&ç eTˆˆ 12`00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉTqT. Bì˝À uÛ≤>∑+>± s¡TÁ<ëVü‰eqeTT, ã*Á|ü<ëqeTT, |üPsêíVüQ‹, n_Ûùwø£eTT, Äos¡«#·q+ ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉTqT. á ø±s¡´Áø£eTeTT ‘·sê«‘· nqï<ëq ø±s¡´Áø£eTeTT eTˆˆ 1`00 >∑+ˆˆ qT+&ç »s¡T>∑TqT. ø±e⁄q uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Ä\j·T ø£$T{Ï ø√s¡T‘·Tqï~.

sê»eT+Á&ç _C…|æ nuÛÑ´]ú>± k˛eTTMÁsêE Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 11 : mìïø£\ bı‘·TÔ˝À uÛ≤>∑+>± uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ eT<Ûä´ ≈£î~]q ˇ|üŒ+<ä+ y˚Ts¡≈£î sê»eT+Á&ç dæ{° kÕúq+ _C…|æøÏ πø{≤sTT+#·qTHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î sê»eT+Á&ç dæ{Ï _C…|æ nuÛÑ´]ú>± k˛eTTMÁsêEqT _C…|æ n~ÛcÕºq+ Ksês¡T#˚j·TqT+~. sêÁwüº $uÛÑ»q ìs¡íj·T+ nq+‘·s¡+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ ø£$T{°˝À k˛eTTMÁsêE ø°\ø£ bÕÁ‘· eVæ≤+#·&É+‘√ bÕ≥T {Ï&ç|æ, _C…|æ\ bı‘·TÔ e´eVü‰s¡+˝À ≈£L&Ü Äj·Tq Á|ü<ÛëqbÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T. uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ sê»eT+Á&ç &ç$»Hé |ü]~Û˝À |ü{Ïwüºe+‘·+>± ñ+&É&ÜìøÏ k˛eTTMÁsêE m+‘√ ø£èwæ #˚XÊs¡T. áy˚Ts¡≈£î k˛eTTMÁsêE ìs¡«Væ≤+∫q bÕÁ‘·≈y˚Ts¡≈£î Äj·Tq≈£î sê»eT+Á&ç dæ{° kÕúq+ <äø£ÿqT+~. bı‘·TÔ˝À uÛ≤>∑+>± sê»eT+Á&ç bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHêìï ≈£L&Ü Çyê«\ì uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ ‘=\T‘· &çe÷+&é #˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ bÕs¡¢yÓT+≥T nuÛÑ´]ú>± Ä≈£î\ dü‘·´Hêsêj·TDqT b˛{°øÏ ì\bÕ\ì n~ÛcÕºq+ jÓ÷∫+∫+~. nsTT‘˚ sê»eT+Á&ç bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúq+ ø±≈£î+&Ü sê»eT+Á&ç dæ{° Çe«&É+‘√, nø£ÿ&É b˛{° Á|ü<Ûëq bÕغ\≈£î ñ+&É&É+‘√ _C…|æ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\≈£î Ä kÕúq+ Çyê«\ì _C…|æ õ˝≤¢ ø£$T{° nÁ>∑Hêj·Tø£‘ê«ìøÏ ‘Ó*j·TCÒdæ+~. Á|ü<Ûëq nuÛÑ´]ú>± qπs+Á<äyÓ÷&ç Á|üuÛ≤e+ ñqï H˚|ü<∏ä´+˝À Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ ø£+fÒ |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê˝À¢H˚ _C…|æøÏ Ä<äs¡D \_Ûk˛Ô+~. á n+XÊ\˙ï <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îqï uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ d”e÷+Á<Ûä ø£$T{° n<Ûä´≈£åî\T ø£+ã+bÕ{Ï Vü≤]u≤ãT sê»eT+Á&ç dæ{° kÕúHêìøÏ k˛eTTMÁsêE nsTT‘˚ ¬>\T|ü⁄ U≤j·TeTH˚ n_ÛÁbÕj·T+‘√ ñ+&É&É+‘√ k˛eTT MÁsêE nuÛÑ´]ú‘·«+ ¬s+&ÉT,eT÷&ÉT s√E˝À¢ Ksês¡T ø±qT+~.


e÷dtbÕ≥ wüO{Ï+>¥˝À dü+B|tøÏwüHé

sêsê ø£èwüíj·T´˝À e÷dt bÕ≥ wüO{Ï+>¥˝À _J>± ñHêï&ÉT V”≤s√ dü+B|t øÏwüHé. ≈£îe÷sY Hêπ>+Á<ä ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔqï ˇø£ ∫Á‘·+˝À ø±≈£î+&Ü sêsê ø£èwüíj·T´ ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔqï dü+B|t øÏwüHé Á|üdüTÔ‘·+ á∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q ø£\sY|òü⁄˝Ÿe÷dt bÕ≥qT nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷dt˝À wüO{Ï+>¥ »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. $H√<ë‘·àø£+>± ñ+&ÉqTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. dü+B|t øÏwüHé düs¡düq ¬sJHê

X¯ìyês¡+ 12, @Á|æ˝Ÿ 2014

V”≤s√sTTHé>± q{Ïk˛Ô+~.»>∑|ü‹u≤ãT dü+B|tøÏwüHé≈£î nqïj·T´ bÕÁ‘· b˛wæ+#·qTHêïs¡T. Ç+<äT˝À ÁãVü‰àq+<ä bÕÁ‘· ÄdüøÏÔø£s¡+>± ì\eqT+~. Á|æj·÷u…qØ®, sêoU≤Hêï eTTK´bÕÁ‘·<ës¡T\T>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. á∫Á‘·+ @&Ü~ ∫es√¢ $&ÉT<ä\ø±qT+~. Á|üdüTÔ‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ∫Árø£s¡D »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T.

πsdüT>∑TÁs¡+ ¬>\T|ü⁄ >∑TÁs¡y˚T! dæ˙ düMTø£å

|ü{≤º˝…øÏÿq >√|”#·+<é ø=‘·Ô ∫Á‘·+! >√|”#·+<é ø=‘·Ô ∫Á‘·+ |ü{≤º˝…ø£ÿqT+~. >√|”#·+<é j·÷ø£åHé m+≥sY f…ÆqsY>± ‘·q ‘·<äT|ü] ∫Á‘·+‘√ Áù|ø£å≈£î\ e#˚Ã+<äT≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·THêïs¡T. uÛÑe´ÁøÏj˚TwüHé ì]àdüTÔqï á∫Á‘êìï lyêdt ‘Ós¡¬øøÏÿ+#·qTHêï&ÉT. ôV’≤<äsêu≤<é˝À ˝≤+#Y #˚j·T&É+ »]–+~. kÕVü≤dü+ ∫Á‘·+ ‘·<äT|ü] >√|”#·+<é q{ÏdüTÔqï ∫Á‘·$T<˚. >√|”#·+<é düs¡düq ‘ê|”‡ q{Ï+∫+~. kÕVü≤dü+ nq+‘·s¡+ _.>√bÕ˝Ÿ <äs¡Ùø£‘·«+˝À q{Ï+#ê*‡ ñ+~. ø±˙.. nìyês¡´ ø±s¡D≤\ e\¢ Ä ∫Á‘·+ &ç˝Ò ø±e&É+‘√ eTs√ j·÷ø£åHé m+≥sYf…ÆqsY˝À q{Ï+#·qTHêï&ÉT. Ç~˝≤ ñ+fÒ Á|üdüTÔ‘·+ _.>√bÕ˝Ÿ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ø=‘·Ô ∫Á‘·+˝À >√|”#·+<é q{Ï+#·qTHêï&ÉT. n˝≤π> yÓ+ø£{≤Á~mø˘‡Áô|dt˝À V”≤s√sTTHé>± bòÕ+˝ÀøÏ e∫Ãq sê≈£î˝ŸÁ|”‘Y >√|”#·+<é düs¡düq q{Ï+#·qT+~. dü+^‘êìï nq÷|t s¡÷u…Hé‡ n+~+#·qTHêï&ÉT. wüO{Ï+>¥ »s¡T>∑T‘·T+&É>±H˚, >√bÕ˝Ÿ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<ä qTqï ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥˝À ≈£L&Ü bÕ˝§ZH˚ neø±X¯+ ñ+~. >√|”#·+<é düs¡düq qj·Tq‘ês¡ q{Ïk˛Ô+~.

13q ª#·+<äe÷eT˝À neTè‘·+μ Ä&çjÓ÷! >∑TDí+ >∑+>∑sêE <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+~q ª#·+<äe÷eT˝À neTè‘·+μ. f…*$»Hé˝À Ä<äs¡D bı+~q {°M dæs¡j·T˝Ÿ ªneTè‘·+μì dü÷Œ¤]Ô>± rdüT≈£îì #˚düTÔqï ∫Á‘·+ ª#·+<äe÷eT˝À neTè‘·+μ. Ç+&çj·÷˝ÀH˚ yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï kÕ] #·+<äe÷eTô|’ #˚dæq á∫Á‘êìøÏ >∑TDí+ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔ+&É>± á∫Á‘·+ Ä&çjÓ÷qT áHÓ\ 13q ôV’≤<äsêu≤<é˝À $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î düHêïVü‰\T

#˚düTÔHêïs¡T. mdtmdt sê»eTÚ[ Vü‰»s¡j˚T´ neø±XÊ\THêïsTT.l eT÷´õø˘ n+~+∫q á∫Á‘·+˝À lìyêdt nedüsê\, yêdüT, Vü≤s¡Twt, <Ûäq´ ø°\ø£bÕÁ‘·˝À¢ ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. á∫Á‘· Ábı&Éø£åHé {°+ dü]ø=‘·Ô>± Á|üyÓ÷{Ÿ #˚j·÷\ì #·÷düTÔHêïs¡T. nìï nqT≈£îqï≥T¢ »]–‘˚ y˚T HÓ\˝À ª#·+<äe÷eT˝À neTè‘·+μ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì <äs¡Ùø£ ìsêà‘·\T Ä˝À#·q˝À ñHêïs¡T.

u≤´qsY: \ø°Îqs¡dæ+Vü‰ Ábı&Éø£åHé‡, ‘êsê>∑D+: n\T¢ ns¡T®Hé, X¯è‹Vü‰düHé, XÊ´yéT, s¡$øÏwüHé, Á|üø±wtsêCŸ, ÁãVü‰àq+<ä+, dü˝Àì ‘·~‘·s¡T\T, ø£<∏ä: eø£ÿ+‘·+ e+o, e÷≥\T: y˚e÷¬s&ç¶, dü+^‘·+: ‘·eTHé, ≈£Ls¡TŒ: >ö‘·+sêE, #Ûêj·÷Á>∑Vü≤D+: eTH√CŸ |üs¡eTVü≤+dü, ìsêà‘·\T: q\¢eT\T|ü⁄ lìyêdt, ¬ø. yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, ø£<∏äq+, <äs¡Ùø£‘·«+: düTπs+<äsY ¬s&ç¶. n\T¢ ns¡T®Hé mqØ®øÏ ‘·>∑Z |òüHé m+≥sYf…’qsY rkÕ nì, Ç<˚<√ ø=‘·Ô<äqeTTqï dæìe÷ nì, ø=‘·Ô nqTuÛÑ÷‹ì ø£*–düTÔ+<äì #Ó|üŒqì.. ø±˙ dæìe÷ #·÷dæq yê]øÏ $düT>∑T ø£*–+#·ì $H√<ä+ ñ+≥T+<äì düTπs+<äsY¬s&ç¶ #ÓbÕŒ&ÉT. nqï≥Tº>±H˚ ªπsdüT>∑TÁs¡+μì |òü≈£îÔ {≤©e⁄&é m+≥sYf…’qsY>± eT*#ê&ÉT. ˝≤õ≈£îÿ˝…‹πø |üì nø£ÿπs¢<äT.. \÷|t¨˝Ÿ‡øÏ ø=<äy˚ ˝Ò<äT. ø±˙ $H√<ä+ e÷≥Tq n˙ï eTs¡T>∑Tq |ü&çb˛‘êsTT. n\T¢ ns¡T®Hé á ∫Á‘êìï kÕºsYº ≥T m+&é ‘·q uÛÑTC≤\ô|’ yÓ÷ùdkÕ&ÉT. sêyéT (XÊ´yéT), \ø£ÎDY n*j·÷dt \ø°ÿ (n\T¢ ns¡T®Hé) nqï<äeTTà\T. Ç<ä›]ø° ˇø£ÿ ø£åD+ |ü&É<äT. sêyéT b˛©kÕ|ò”düsY, \ø°ÿ |ü˙ bÕ{≤ ˝Ò≈£î+&Ü ‹]π> Äyêsê. sêyéT ‘·qøÏ n&ÉT¶ edüTÔHêï&Éì •yê¬s&ç¶ (s¡$øÏwüHé) ‘·qì #·+bÕ\ì #·÷kÕÔ&ÉT. á $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï \ø°ÿ n‘·&çì #êe>=&É‘ê&ÉT. •yê¬s&ç¶ ‹]– |ü>∑ rs¡TÃø√e&ÜìøÏ @+ #˚kÕÔ&ÉT, <ëìøÏ \ø°ÿ m˝≤ ã<äT*kÕÔ&ÉT nH˚~ πsdüT>∑TÁs¡+. n\T¢ ns¡T®Hé á ∫Á‘·+˝À ‘·q düVü≤»dæ<äΔyÓTÆq mq]®{Ïø˘ ø±´¬sø£ºsY˝À πøø˘ yêø˘ #˚ùdkÕ&ÉT. ø±yÓT&û f…’$T+>¥ eTTqT|ü{Ï ø£+fÒ yÓTs¡T>∑e&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ‘·q e÷s¡Tÿ #·eT≈£îÿ\T ≈£L&Ü »‘· #˚kÕ&ÉT. ª<˚e⁄&Ü..μ nì ˇø£ s¡ø£yÓTÆq j·÷dü‘√ |ü\T≈£î‘·÷ n‘·qT #˚dæq ø±yÓT&û á ∫Á‘êìøÏ ô|<ä› |ü¢dt bÕsTT+{Ÿ nsTT+~. nsTT‘˚ n\T¢ ns¡T®Hé qT+∫ ø√s¡T≈£îH˚ &ÜqT‡\T e÷Á‘·+ á dæìe÷˝À |üP]Ô>± $Tdt nj·÷´sTT. X¯è‹Vü‰düHé ø±´¬sø£ºsYì ≈£L&Ü ø±yÓT&û>±H˚ eT*#ês¡T. ÄyÓT |òüsê«˝Ò<äì|æ+∫+~. s¡$øÏwüHé á dæìe÷øÏ ô|<ä› Mø˘ bÕsTT+{Ÿ. $\Hé>± n‘·qT Á≈£Ls¡+>±qT ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. n˝≤π> yÓT|æŒ+#˚˝≤ q{Ï+#·q÷ ˝Ò<äT. Á|üø±wtsêCŸ ø±´¬sø£ºsY |òü˙ï>± ñ+~ ø±˙ <ëìì nsêú+‘·s¡+>± e~˝ÒkÕs¡T. ÁãVü‰àq+<ä+ ø£¢sTTe÷ø˘‡øÏ eTT+<äT e∫à ªøÏ˝Ÿ_˝Ÿ bÕ+&˚μ>± #Ó\πs–b˛j·÷&ÉT. XÊ´yéT øÏø˘ ‘·sê«‘· eTs√ >∑Ts¡TÔ+&çb˛j˚T ø±´¬sø£ºsY Ç+<äT˝À #˚kÕ&ÉT. $T>∑‘ê yês¡+‘ê ‘·eT |ü]<ÛäT\ y˚Ts¡≈£î q{Ï+#ês¡T. ‘·eTHé bÕ≥\T Áf…+&û>± #ê˝≤ u≤>∑THêïsTT. bÕ≥\˙ï #·ø£ÿ>± ≈£î~sêsTT ø±˙ yê{Ï ù|¢dtyÓT+{Ÿ‡ ≈£î<äπs¢<äT. n˝≤π> Ä&çjÓ÷˝À ñqï øÏø˘øÏ ‘·>∑Z≥Tº ø=]jÓ÷Á>∑|ò” ≈£L&Ü ˝Ò<äT. H˚|ü<∏ä´ dü+^‘·+ u≤>∑T+~. ‘·eTHé |òü⁄˝Ÿ e÷sYÿ‡ k˛ÿsY #˚dæq dæìe÷˝À¢ Ç<=ø£{Ï. eTH√CŸ |üs¡eTVü≤+dü dæìe÷{ÀÁ>∑|ò” eTs√ môd‡{Ÿ. Á|ü‹

Áù|òyéT #ê˝≤ #ê˝≤ Á>±+&é>± ñ+~. áeT<Ûä´ #ê˝≤ dæìe÷\øÏ edüTÔqïfÒº Bìø° m&ç{Ï+>¥ düeTdü´ ‘·˝…‹Ô+~. eTØ n+‘· ì&ç$ Ç˝≤+{Ï dæìe÷øÏ nedüs¡+ ˝Ò<äT. ˇø£ Çs¡yÓ’ ìeTTcÕ\ ì&ç$ ‘·–Z+#·T≈£îì ñ+fÒ Ç+ø± mô|òøϺyé>± ñ+&˚~. ìsêà‘·\T dæìe÷øÏ u≤>± Ks¡Tà ô|{≤ºs¡T. yês¡T ô|{Ϻq Ks¡TÃì <äs¡Ù≈£î&ÉT, dæìe÷{ÀÁ>±|òüsY ‘Ós¡ô|’ #·÷|æ+#ês¡T. dü+uÛ≤wüD\T u≤>∑THêïsTT... eTTK´+>± n\T¢ ns¡T®HéøÏ sêdæq$. düTπs+<äsY¬s&ç¶ ‘·qøÏ ø£eT]¸j·T˝Ÿ dæìe÷\T rj·T&É+ô|’ ñqï ø£e÷+&é eT∞¢ #·÷|æ+#ê&ÉT. ø±yÓT&û mø£ÿ&Ü ‘·>∑Z≈£î+&Ü #·÷düT≈£îHêï&ÉT. dæìe÷˝À ñqï<ä+‘ê s={°Hé ‘·+‘˚ nsTTHê ø±˙ $H√<ëìï $Tdt ne˝Ò<äT. Á|ü‹ ø±´¬sø£ºsY‘√ m+‘√ ø=+‘· $H√<ä+ n+~+#·&ÜìøÏ #·÷kÕs¡T. n˝≤π> bòÕ´$T© myÓ÷wüHé‡øÏ ≈£L&Ü #√≥T ø£*Œ+#ê&ÉT. ˇø±H=ø£ ø°\ø£ düìïy˚X¯+˝À... n\T¢ ns¡T®Hé ˇø£ ôV≤˝ŸŒ #˚j·TeTì b˛kÕì ø£èwüíeTTs¡[ì n&ç–‘˚... ªeTØ n˝≤ m˝≤ #˚kÕÔeTj·÷´ ˝≤õø˘ ˝Ò≈£î+&Üμ nì b˛kÕì n+{≤&ÉT. Ç~ ˝≤õø˘øÏ n+<äì $wüj·TeTì ‘Ó*dæHê

ø±˙ ∫Á‘· s¡#·sTT‘·\T, <äs¡Ù≈£î&ÉT $H√<ä+ ø√dü+ ˝≤õø˘ì ªø±yê\ìμ e~˝ÒkÕs¡T. eTkÕ˝≤ m+≥sYf…’qsY‡˝À ˝≤õø˘‡ yÓ‘·T≈£î‘·÷ ≈£Ls¡TÃ+fÒ Çø£ dæìe÷ì m+C≤jYT #˚j·T&É+ ø£wüº+. e+<ä\ ø=B› eTkÕ˝≤ m+≥sYf…’qsY‡ #·÷ùddæ ñqï eTq Áù|ø£å≈£î\T ≈£L&Ü Ç|ü⁄Œ&ÉT yê{Ïì n+‘· d”]j·Tdt>± rdüTø√e&É+ ˝Ò<äì Ç|üŒ{Ïø° #Ó\T¢u≤≥T nsTTb˛‘·÷ ø√≥T¢ ø=\¢>=&ÉT‘·Tqï dæìe÷\ì ã{Ϻ ns¡úeTe⁄‘√+~. πsdüT>∑TÁs¡+ dæìe÷ ÁfÒ&ée÷sYÿ {≤©e⁄&é m+≥sYf…’qsY. yÓTT<ä\T ô|{Ϻq <ä>∑Zs¡Tï+∫ ∫e] es¡≈£î m˝≤ $H√<ä+ n+~+#ê˝≤ nH˚ <ëì $÷<˚ s¡#·sTT‘·\T, <äs¡Ù≈£î&ÉT ø±q‡HéÁfÒ{Ÿ #˚kÕs¡T. Á|ü‹ ø±´¬sø£ºsY‘√qT M\sTTq+‘· q$«+#ê\ì #·÷kÕs¡T. nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü yê] Á|üj·T‘·ï+ ª&ÓdüŒπswüHéμ nì|æ+∫Hê ø±˙ msTTyéT nsTT‘˚ Ø#Y nsTTb˛j·÷s¡T. πøe\+ ø±yÓT&û‘√ ˇø£ dü+|üPs¡íyÓTÆq ‘Ó\T>∑T dæìe÷ ‘·j·÷s¡e<äT ø±ã{Ϻ ˇø£ $\qT, ˇø£ ∫qï \yék˛ºØ, ∫qï ôd+{ÏyÓT+≥T ≈£L&Ü »‘· #˚kÕs¡T. n˙ï n+~+#ê\H˚ Á|üj·T‘·ï+˝À nedüs¡+ ˝Òì$ ≈£L&Ü ø=ìï ø£*ù|kÕs¡ì|ædüTÔ+~. ø=ìï Á‘Ó&é‡ ndü\T ˝Ò≈£î+&ÜH˚ á dæìe÷ rdæ ñ+&=#·TÃ. nsTT‘˚ rdüT≈£îqï bÕsTT+{Ÿ˝À ô|<ä›>± y˚T≥sY ˝Òq|ü⁄&ÉT @<√ ˇø£{Ï #˚dæ e÷´õø˘ #˚j·÷\ì #·÷düTÔ+{≤s¡T. Ä Á|üj·T‘·ï+˝À πsdüT>∑TÁs¡+ |üs¡T¬>‘êÔ*‡+~ b˛sTT ˇø√ÿkÕ] n\dæb˛sTT ì\ã&çb˛sTT+~. nsTT‘˚ ∫e] Ø˝Ÿ‡˝À eTs√kÕ] }|ü+<äT≈£îì ÁãVü‰àq+<ä+ kÕj·T+‘√ Vü‰´|”>± πsdüT ¬>*#˚dæ+~. düeTàsY ôd\e⁄˝À¢ bòÕ´$T©‘√ ø£*dæ dæìe÷ #·÷&Ü\qT≈£îH˚ yê]øÏ u…dtº Ä|ü¸Hé Ç~. e÷¬sÿ{Ÿ˝À eTπs Ä|ü¸Hé‡ ˝Òø£b˛e&É+ πsdüT>∑TÁs¡+øÏ ø£*dæ edüTÔ+~. m+≥sYf…’HéyÓT+{ŸøÏ ‘√&ÉT ]©CŸ f…’$T+>¥ ø£*dæ e∫Ã+~ ø±ã{Ϻ ø=ìï s√E\T á >∑TÁs¡+ <Í&ÉT rdüTÔ+~. BìøÏ n\T¢ ns¡T®Hé dæìe÷\ìï{Ï˙ <ëfÒ X¯øÏÔ ñ+<ë ˝Ò<ë nH˚~ y˚∫ #·÷&Ü*.

ø±«s¡ºsY ô|ò’q˝À¢øÏ lø±+‘Y! Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ j·TTe Áø°&Üø±s¡T&ÉT lø±+‘Y dæ+>∑|üPsY zô|Hé dü÷|üsY dæØdt u≤´&çà+≥Hé {ÀØï˝À dü‘êÔ #ê{≤&ÉT. es¡dü>± Ä˝Ÿ Ç+>±¢+&é, Ç+&çj·THé dü÷|üsY dæØdt, dæ«dt zô|Hé\˝À ‘=* sö+&É¢˝ÀH˚ ìÅwüÿ$T+∫q lø±+‘Y.. ∫e]>± dæ+>∑|üPsY dü÷|üsY dæØdt˝À bòÕyéT n+<äT≈£îHêï&ÉT. $j·T‘êï+≈£î #Ó+~q Á|ü|ü+#· HÓ+ãsYeHé Ä≥>±&ÉT ~∏Hé $THé ì>∑Tj·÷Héô|’ lø±+‘Y $»j·T+ kÕ~Û+#ê&ÉT. >∑Ts¡Tyês¡+ »]–q ¬s+&√ sö+&é e÷´#Y˝À lø±+‘Y 18`21, 21`15, 21`8‘√ $j·T‘êï+ Ä≥>±&çì Ç+{ÏøÏ |ü+|æ+#ê&ÉT. ‘=* ôd{Ÿ ø√˝ÀŒsTTq lø±+‘Y, ‘·sê«‹ ¬s+&ÉT ôd≥¢˝À n<äT“‘· b˛sê≥ |ü{ÏeT #·÷bÕ&ÉT. {≤|t Ä≥>±&çô|’ $»j·T+‘√ ø±«s¡ºsY‡˝À n&ÉT>∑Tô|{Ϻq lø±+‘Y, ‘·sê«‹ sö+&é˝À Vü‰+>¥ø±+>¥≈£î #Ó+~q j·TTHé VüQ‘√ ‘·\|ü&ÉqTHêï&ÉT.

<Û√˙ yê+>∑÷à\ |ü]o\q Ç+&çj·THé Á|”$Tj·TsY ©>¥ (◊|”m˝Ÿ) u…{Ϻ+>¥‡, kÕŒ{Ÿ |òæøχ+>¥ kÕÿyéT≈£î dü+ã+~Û+∫ »dæºdt eTT≈£î˝Ÿ eTT<äZ˝Ÿ ø£$T{° eTT+<äT uÛ≤s¡‘· ¬øô|ºHé <Û√˙, mHé.lìyêdüHé, ◊|”m˝Ÿ d”zz düT+<äsY s¡eTDY\T Ç∫Ãq yê+>±à\ Ä&çjÓ÷ ]ø±s¡T¶\qT |ü]o*+#˚+<äT≈£î uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ ø£+Á{À˝Ÿ uÀs¡T¶ (;d”d”◊)≈£î düTÁ|”+ø√s¡Tº nqTeT‹ ìsêø£]+∫+~. á y˚Ts¡≈£î ;d”d”◊ |æ{ÏwüHéqT $#ê]+∫q »dæºdt @πø |ü{≤ïj·Tø˘, »dæºdt CÒmdt U…Vü‰sY Ä<Ûä«s¡´+˝Àì u…+#Y rs¡TŒì∫Ã+~. ◊|”m˝Ÿ kÕÿ+ πødüT ‘·eT e<ä›≈£î $#ês¡D≈£î eùdÔ Ä Ä&çjÓ÷ ]ø±]¶+>∑T\qT ‘êy˚T rdüT≈£îì |ü]o*kÕÔeTì ;d”d”◊ Hê´j·Tyê<äT\≈£î #Ó|ü⁄‘·÷.. á πødüT ‘·<äT|ü] $#ês¡DqqT 16e ‘˚BøÏ yêsTT<ë y˚dæ+~. Printed, Published & owned by Sangineedi Sitaram, Printed at SAMCO, Hyderabad, Published at # 6-2-40, Doller Chambers, 4th Floor, Flot No.3 & 4, AC Guards, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004. Andhrapradesh. RNI / APTEL/2012/48595; Tele Fax: 040-66348710, Editor-in-Chief Cell: 99666 98666, Nanduri Ravi Editor Cell:99666 77889, Mail:indianewstodaydaily@gmail.com. Web site: www.indianewstoday.co

12 04 14  
12 04 14  
Advertisement