Page 1

Postel No. G/RNP/VT/H/MBN-08/2005

Published from Mahabubnagar

dü+|ü⁄{Ï :10

dü+∫ø£ : 166

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

ãT<Ûäyês¡+ 12 e÷]Ã 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

Published from Hyderabad

dü+|ü⁄{Ï :03

dü+∫ø£ : 169

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

ãT<Ûäyês¡+ 12 e÷]Ã 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

Follow us on

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

website :

www.vaarthatarangalu.com

.

Published from Hyderabad

website: www.vaarthatarangalu.com

dü+|ü⁄{Ï :8

dü+∫ø£ : 131

email:vtarangalu.222208@gmail.com

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

ãT<Ûäyês¡+ 12 e÷]Ã 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

#Û·rÔdt|òüT&é˝À e÷y√\ <ë&ç 20™´sVLiμj∂ F°÷d¡xqsVá©´sV ™´sV»Ì¡V|ms…Ì”¡©´s ™´sW™Ø[áV

{Ï&ç|æ‘√ b˛‘·TÔ ˝Ò<äqï sêCŸHê<∏é F~ªRΩÚá\|ms ZNP[≤R∂L`iNRPV ˙gki©±s zqsgRiıÕfi B¿¡Ë©´s Àÿ ¡V düTdæΔ‘· bÕ\q n+~+#˚ Á|üuÛÑT‘ê«ìï mqTïø√yê* : ns¡TDYC…’{°¢ |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,™´sWLjiË11(ôdÿ’ q÷´dt): ’¡¤«¡zmsª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV øyÕÿ FyLÌik áV AxqsNTPÚ øR¡WxmsoªRΩV©yı ∏R∂V¨s A FyLÌik «ÿºdΩ∏R∂V @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V LS«fi©y¥`∂zqsLig`i @©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ’¡¤«¡zms @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT LS™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV©yıLRiV.  ¡LigSLRiV áORPQ ¯fl„fi NRPV»¡VLi Àÿ¨sı mx sLS™´sVLji+LiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡V, BNRP‰≤T∂ ’¡¤«¡zms  ¡z§¶ ¶LiR LigRi qx sÀ≥¡œ Õ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[LiμR∂VNRPV |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ ™´s¿¡Ë©´s A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW, Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ G FyLÌik ª][©s´ W F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VN][¤Õ¡[μ∂R ¨s qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik ª][ F~ªRΩVÚ ≠sxtsQ∏∂R V\Æ™sV À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌik «ÿºdΩ∏R∂V @μ≥∂R ˘QOPR V áV LS«fi ©y¥`∂ qz sLig`i ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi qx sˆLiμj∂LiøyLRiV. ªy™´sVV …”¡≤T∂mz sª][ F~ªRΩVÚ ≠sxtsQ∏∂R V\Æ™sV BLiNS ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVN][¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. Fs™´sLjiª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VN][™yáƩs[ ≠sxtsQ∏∂R V\Æ™sV «ÿºdΩ∏R∂VrÛyLiVVÕ‹[ øR¡LRiËáV «¡LRiVxmsoªy™´sV ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV FszmsÕ‹[ G FyLÌik ª][©s´ V F~ªRΩVÚ

|ms»Ì¡VN][¤Õ¡[μ∂R ¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ªRΩ™´sVª][ F~ªRΩVÚ N][qx sLi øyÕÿ FyLÌik áV AxqsNTPÚ øR¡WzmsxqsVÚ©yı∏R∂V¨s LS«fi ©y¥`∂ qz sLig`i æªΩ÷¡FyLRiV. @LiVVæªΩ[ §x ¶‹…[ fiÕ‹[ ¡xqs¬ø¡[qz s©´s LS«fi ©y¥`∂ª][ …”¡≤T∂mz s FsLi{ms qx sV«¡©yø_μR∂Lji ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ¤À¡[…¡‘ @∏R∂W˘ LRiV. ™´sVL][Æ\™sxmso …”¡≤T∂mz s @μ≥∂R ˘QOPR VáV ©yLS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V FyLÌik Æ©s[ªΩR áNRPV ’¡¤«¡zmsª][ F~ªRΩVÚQ|\ ms qx sWøR¡ ©´sáV ¬ø¡[qz s©´s»˝¡VgS æªΩáVr°ÚLiμj∂. rÛy¨sNRP, ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ’¡¤«¡zmsª][ NRP÷¡zqs Æ™sŒ˝ÿá¨s qx sW¿¡LiøyLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. ™y™´sVxmsOSQáª][ NRP÷¡zqs Æ™s¤Œ¡˝ [ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μ∂R ¨s, rÛy¨sNRPLigS ’¡¤«¡zmsª][ B ¡˜LiμR∂VáV DLi¤…¡[ ªRΩ©´s μR∂XztsÌ QNPT ºdΩqx sVNRPV LS™yá¨s ¬ø¡FyˆLRi¨s qx s™´sWøyLRiLi. C LRiNRPLigS À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌik ª][ F~ªRΩVÚNPR V æªΩáV gRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V ˙gki©±s qz sgRiıÕfi B¿¡Ë©´s»˝¡VgS æªΩáVr°ÚLiμj∂. BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏∂R W¨sı LSxtsÌ Q˚ ™y˘xmsÚLigS D©´sı …‘¡≤U∂m{ s Æ©s[ªΩR áNRPV ¤…¡÷d¡NS©´sˆ lÈLi©±s= μy*LS æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[qz s©´s»˝¡VgS qx s™´sWøyLRiLi.

|üø£&É“¤+B>± @sêŒ≥T #˚dæq uÀs¡T¶

H˚{Ï qT+&ç Ç+≥sY |üØø£å\T

|\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,™´sWLjiË11(ôdÿ’ q÷´dt): @’≥¡™´sXμÙ∂j NTP Fy»¡Vxms≤R∂VªRΩW qx sVzqsÛ LRiFyá©´sª][ @Liμj∂Li¬ø¡[ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sı ˙xms«¡Ã¡V Fs©´sVıN][™yá¨s ’¡¤«¡zms Æ©s[ªΩR @LRiVfl„fi¤\«¡…˝¡‘ }msL]‰©yıLRiV. Æμ∂[aS’≥¡™´sXμÙ∂j NTP qx sVzqsÛ LRi Fyá©´s øyÕÿ ™´sVV≈¡˘ ™´sV¨s @©yıLRiV. |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμR∂VÕ‹[’¡¤«¡zms ¡z§¶ ¶LiR LigRi qx sÀ≥¡œ Õ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[Li μR∂VNRPV ™´s¿¡Ë©´s A∏R∂V©´s BNRP‰≤R∂ q{ sHH, mz sn NUP‰ ˙xmsºΩ¨sμ≥∂R VáV, FyLji˙aS ≠sVNRPÆ™s[ªΩR ÃÚ ¡ª][ GLSˆ»¡V¬ø¡[qz s©´s ˙xmsæªΩ[˘NRP qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. Fs¨dsÔ π∏∂[V §x ¶ ¶∏∂R WLiÕ‹[ 8.5 aSªRΩLi D©´sı ™´sXμÙ∂j ˙xmsxqsVÚªΩR Li 4.5 aSªy¨sNTP mx s≤T∂F°LiVVLiμR∂¨s ¤\«¡…˝¡‘ }msL]‰©yıLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ©´sgRiμR∂V μy*LS J»¡L˝iR ©´sV ˙xmsÕ‹[À¡œ≥ #|ms»Ì¡VNRPW≤R∂μR∂©yıLRiV. gRiªRΩ N]Æ©s[ıŒ˝¡œ ßgS Fs¨sıNRPÕ˝‹[ G FyLÌik mx spLjiÚ Aμ≥∂j NRP˘ªRΩ NRP©´s ¡LRiøR¡¤Õ¡[NPR F°ª][LiμR∂¨s ¤\«¡…˝¡‘ }msL]‰©yıLRiV. Bμj∂ Æμ∂[aS’≥¡ ™´sXμÙ∂j |\ ms ºdΩ˙™´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡Wxms©´sVLiμR∂©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsªRΩ˘LÛiR Vá©´sV Æ™s[μ∂j≥ Li¬ø¡[LiμR∂VZNP[ q{ s’d¡H¨s ™y≤R∂VNRPV©yıLRi¨s @LRiVfl„fi ¤\«¡…˝¡‘ AL][mz sLiøyLRiV. ∏R∂VW{msG •¶¶ ∏∂R WLiÕ‹[ @≠s¨dsºΩ NSLRifl·LigS ALÛij NRP ˙xmsgRiºΩ μyLRiVfl·LigS mx s≤T∂F°LiVVLiμR∂©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂V ZNP[…ÿLiVVLixmsoÕ˝‹[ @≠s¨dsºΩ ≠søR¡Ë≠s≤T∂gS |msLjigjiLiμR∂¨s AÆ™s[μ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. qz sÛ LRiÆ\™sV©´s ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[ DLi¤…¡[Æ©s[ FyLji˙aS≠sVNS’≥¡™´sXμÙ∂j ryμ≥∂R ˘Li @¨s @LRiVfl„fi ¤\«¡…˝¡‘ ¬ø¡FyˆLRiV.

Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ ≠sHzmsá À≥œ¡˙μR∂ªRΩNRPV øR¡LRi˘Ã¡V

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,™´sWLjiË11(ôd’ÿq÷´dt): Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ ≠sHzmsá\|ms ∏R∂W™Ø[á μy≤R∂VáV «¡Ljilgi[ ˙xms™´sWμR∂Li DLiμR∂¨s ≤U∂“¡{ms ˙xmsryμR∂LS™´so æªΩ÷¡FyLRiV. @LiμR∂VZNP[ ™yLjiNTP mx s…”¡tx sÌ Q ¡Liμ][ ¡xqsVÚ NRP÷¡ˆryÚ™s´ V©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ «¡LRiVgRi©´sV©´sı ≠s≠sμ≥R∂ Fs¨sıNRPáNRPV xms…”¡xtÌsQ  ¡Liμ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»¡V ¬ø¡[aS™´sV¨s,

qx s™´sVry˘ªRΩ¯NRP ˙FyLiªyá©´sV ™´sVVLiÆμ∂[ gRiVLjiLÚ i¿¡ @NRP‰≤R∂ xms…”¡xtÌsQ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s @©yıLRiV. Fs¨sıNRPáV qx s«ÿ™´sogS, ˙xmsaSLiªRΩ ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ «¡Ljilgi[LiμR∂VNRPV mx s…”¡tx sÓ Q ¡Liμ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»¡V¬ø¡[qz s©´s»˝¡V ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ©y≤T∂NRP‰≤R∂ ≠dsV≤T∂∏R∂W xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ 30 F°÷d¡£qs ∏R∂WNÌPR V, mx s»Ì¡flÿÕ˝‹[ qz s…‘¡ F°÷d¡£qs ∏R∂WNÌPR V @™´sVáV ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sV•¶¶ LSxtsÌ Q˚, ø≥¡R ºdΩ£qÚ sgRi≤≥`∂, I≤T∂aS xqsLjix§¶¶¶μÙR∂V ˙FyLiªyÕ˝‹[ xms…”¡xtÓsQ  ¡Liμ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»¡V¬ø¡[zqs©´s»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. «¡≤U∂ˆ…‘¡q{ s, FsLi{ms…‘¡q{ s, ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ xms…”¡xtsÌ Q  ¡Liμ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»¡V ¬ø¡[aS™´sV¨s ≤U∂“¡{ms ˙xmsryμR∂LS™´so æªΩ÷¡FyLRiV.

Fs¨sıNRPáV xqs«ÿ™´sogS, ˙xmsaSLiªRΩ ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ «¡Ljilgi[LiμR∂VNRPV @¨sı LRiNSá øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ©y≠sVÆ©s[tx sQ©s´˝ qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS FyLÌik áV ¨s ¡Liμ≥∂R ©´sáV DÃ˝¡LizmnsVLiøR¡™´sμÙR∂¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. ¨s ¡Liμ≥∂R ©´sáV DÃ˝¡Lizmsn VLi¿¡\Æ©s¤…¡˝ æªΩ[ NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVNRPVLi…ÿ™´sV¨s |§¶¶ ø¡R ËLjiLiøyLRiV. ©y≠sVÆ©s[tx sQ©s´˝ xqsLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ FyLÌkiáV ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV DÃ˝¡LizmnsVLiøR¡™´sμÙR∂¨s N][LSLRiV. F°÷¡Lig`i  ¡Wª`ΩáՋ[ {qs{qs ZNPÆ™sVLSá GLSˆ»¡V ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. LS˘÷d¡Ã¡V, ≠dsV…”¡Lig`iá N][qx sLi rÛy¨sNRP F°÷d¡qx sVá @©´sV™´sVºΩ ªRΩmx sˆ¨sxqsLRi¨s ≤T∂—¡zms ¬ø¡FyˆLRiV. |\ §¶¶ Æ™s[á\|ms ¬ø¡N`PF°£qsÌ Ã¡©´sV NRPW≤y GLSˆ»¡V ¬ø¡[qx sVÚ©yı™´sV©yıLRiV.

C…’sê+ s¡y˚TXŸ ‘Ó\+>±D Á<√Væ≤ d”e÷+Á<Ûä ø√düy˚T b˛\es¡+

Li[Œ˝œ¡Õ‹[ ˙Fy¤«¡NÌRPV©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[ryÚ™´sV©´sı \¤«¡LS™±sV ©Ø[LRiV @μR∂VxmsoÕ‹[ |ms»Ì¡VN][™yá©´sı x§¶ ¶Lkia`PLS™´so GáWLRHμyl iV,™´sWLjiË11(ôd’ÿq÷´dt): NSLi˙lgi£qs FyLÌki¨s

|\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,™´sWLjiË11(ôdÿ’ q÷´dt)): ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ ¤\«¡LSLi LRiÆ™s[Va`P æªΩáLigSfl· Fy÷¡»¡ ≠sᩱsgS ™´sWLRiLS¨s …”¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ §x ¶ ¶Lik a`PLS™´so ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. A∏R∂V©´s æªΩáLigSfl·NRPV ¡μÙ∂R ™´s˘ºΩlLi[NPR ¨s, C ≠sxtsQ∏∂R VLi A∏R∂VÆ©s[ ¬ø¡xmsˆVNRPV©yıLRi¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ≠sxqs∏R∂VLiÕ‹[ ¤\«¡LS™±sV ©Ø[LiR V @μR∂VxmsoÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s ™´sW…˝ÿ≤yá¨s …”¡AL`iFs£qs Æ©s[ªΩR mx sn W»¡VgS |§¶¶ ø¡R ËLjiLiøyLRiV. r°¨s∏R∂WgSLiμ≥∂k ¨s NRPW≤y A∏R∂V©´s ªRΩxmsˆVμ][™´s xms…Ì”¡xqsVÚ©yıLRiÆ©s[ @©´sV™´sW©´sLi

NSáVˆÃ¡V «¡Ljigji©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. NSáVˆÃ¡V «¡Ljigji©´s ˙xmsÆμ∂[aRPLi μR∂»Ì¡\Æ™sV©´s @»¡≠ds˙FyLiªRΩLi NS™´s≤R∂Liª][ F°÷d¡xqsVáNRPV xmspLjiÚ xqs™´sWøyLRiLi @LiμR∂≤y¨sNTP xqs™´sV∏R∂VLi xms…Ì¡” Liμj∂. @NRP‰≤T∂NTP Æ™s¤Œ¡˝ [ ™´sWLÊRiLiÕ‹[ ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáV ™´sVLji¨sı ™´sVLiμR∂VFyªRΩLRiáV @™´sVLjiË DLi…ÿLRi¨s F°÷d¡xqsVáV @©´sV™´sW¨sxqsVÚ©yıLRiV. L][≤ÔR∂V ™´sWLÊRiLi μy*LS Æ™sŒ˝¡œ ≤R∂Li xqsVLRiOTPQªΩR Li NSNRPF°™´s≤R∂Liª][ «¡gRiμR∂ÕfixmspL`i, LS∏∫∂VxmspL`i ©´sVLi¿¡ lLiLi≤R∂V |§¶¶¶÷¡NÌSxmsL˝RiÕ‹[ xqs•¶¶¶∏R∂Vzqs ¡˜Liμj∂, D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV xmnsV»¡©yxqÛs÷¡NTP Æ™sŒ˝ÿLRiV. gS∏R∂Vxms≤ÔR∂ «¡™y©˝´s©´sV r°Lixmsá AxqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡Li¬ø¡[ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. xmsn V»¡©´s «¡Ljigji©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ zqsFsLi LRi™´sVfl„fi zqsLig`i D©´sıªyμ≥∂j NSLRiVáª][ øR¡LjiËLiøyLRiV. ªRΩORPQfl· xqs•¶¶¶∏R∂VNRP øR¡LRi˘Ã¡\|ms μR∂XztsÌ Q ryLjiLiøyLRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ ªRΩgji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsN][™yá¨s F°÷d¡£qs @μ≥∂j NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ™´sVL][Æ\™sxmso ZNP[Li˙μR∂ x§¶‹[LiaS≈¡ NRPW≤y @˙xms™´sVªRΩLÚ i @LiVV˘Liμj∂.

mìïø£\≈£î |ü{Ïwü˜ ã+<√ãdüTÔ : &ûJ|” <ä[‘· dæm+ô|’ $uÛÒ~+∫q ~–«»jYT

D™´sV¯≤T∂ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ BLi»¡L`i xmsLkiORPQáV ¨s™´sVVxtsQLi Aáxqs˘Q\Æ™sV©´s @©´sV™´sVºΩ ¨sLSNRPLRifl· —¡zmsFs£qs ≠sμ≥y©´sLi @™´sVáV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,™´sWLjiË11(ôd’ÿq÷´dt) LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS D™´sV¯≤T∂ LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ¿¡™´sLji BLi»¡Lki¯≤T∂∏R∂V…fi ™yL<ij NRP mx sLkiORPQáV ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi 12™´sæªΩ[μ∂k ©´sVLi¿¡ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Li NS©´sV©yıLiVV. D™´sV¯≤T∂ LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ BNRP BÆ™s[ ¿¡™´sLji mx sLkiORPQáV NS©´sV©yıLiVV. ™´s¬ø¡[Ëπ∏∂[V≤R∂V ©´sVLi¿¡ lLiLi≤R∂V LSuÌy˚Õ˝‹[ ≠s≤T∂≠s≤T∂gS mx sLkiORPQáV «¡LRiVgRiVªyLiVV. Fs¨sıNRPá Æ™s[Œ¡œ mx sLkiORPQáNRPV FsÕÿLi…”¡ ≠sxmsn WªRΩLi NRPágRiNRPVLi≤y LSxtsÌ Q˚ BLi»¡Lki¯≤T∂∏R∂V…fi À‹[LiRÔ V @¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[qz sLiμj∂. BLiμR∂VN][qx sLi ˙xmsæªΩ[˘NRP @μ≥∂j NSLRiVá©´sV ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡Liμj∂. C π∏∂[V≤R∂V mx sLkiORPQ Õ‹˝ [ N]ªRΩÚ ¨s ¡Liμ≥∂R ©´sá©´sV ≠sμ≥∂j LiøyLRiV DμR∂∏R∂VLi 9gRiLi»¡Ã¡NRPV ˙FyLRiLiÀ≥¡œ ™´sVπ∏∂[V˘ mx sLkiORPQáNRPV INRP‰ ¨s™´sVVxtsQLi Aáxqs˘QÆ\™sV©y @©´sV™´sVºΩLiøR¡LRiV. @Õÿlgi[ —¡zmsFs£qs ≠sμ≥y©´sLi μy*LS ©´sNRPŒ˝œ¡©´sV ¨sL][μ≥j∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. |qsÕfiFn°©˝s´ μy*LS Æ™sV}qs«fi Æ™sŒ˝¡œ NRPVLi≤y —¡zmsFs£qs ≠sμ≥y©´sLiª][ mx sNRP≤R∂˜Liμk∂gS GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV.

LS∏∫∂VxmspL`i,™´sWLjiË11 : ø≥¡R ºdΩ£ÚqsgRi≤≥`∂ Õ‹[ ™´sW™Ø[áV ™´sVL][™´sWLRiV lLi¿¡ËF°∏R∂WLRiV. Æ™sVLRiVxmsoμy≤T∂Õ‹[ NRP¨dsxqsLi 20™´sVLiμj∂ «¡™y©˝s´ V ™´sVXªRΩV˘™yªRΩ xms≤ÔyLRi¨s xqs™´sWøyLRiLi. @μR∂©´sVøR¡Wzqs ≠sLRiVøR¡VNRPV xms≤R∂≤R∂Liª][ F°÷d¡xqsVáV G≠dsV ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[NPR F°∏R∂WLRiV. xqsVNRPV™´sW —¡Õ˝ÿ …‹[Lig`iFyÕfi @»¡≠ds ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ “¡≤U∂gS…”¡ ™´sμÙ∂R ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáV Æ™sVLRiVxmsoμy≤T∂ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVLiμR∂VFyªRΩLRi }ms÷¡Ë, NSáVˆÃ¡V «¡LRixms≤R∂Liª][ 20 ™´sVLiμj∂ {qsALkiˆFs£mns «¡™y©˝´sV ™´sVXºΩ¬ø¡LiμyLRiV. ™´sVXªRΩVáV {qsAL`i{msFs£mns 80™´s ¤À¡…ÿ÷¡∏R∂V©±sNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s™yLjigS gRiVLjiLÚ iøyLRiV. 50 ™´sVLiμj∂ «¡™y©˝s´ V L][≤∂RÔ V ˙FyLRiLiÀ≥‹ª[ ΩR =™y¨sNTP Æ™s◊˝¡ ºΩLjigji ™´sxqsVÚLi≤R∂gS 300 ™´sVLiμj∂ ™´sW™Ø[LiVVxqsÌ VáV À≥¡œ ˙μR∂ªy ¡Ã¡gSá©´sV øR¡V»Ì¡V™´sVV…Ì”¡ C μyLRiVflÿ¨sNTP Fyáˆ≤T∂©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. C xmnsV»¡©´sÕ‹[ 12 ™´sVLiμj∂ gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. DμR∂∏R∂VLi xmsμj∂©´sıLRi gRiLi»¡Ã¡ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ C xmsn V»¡©´s «¡LjigjiLiμj∂. {qsALkiˆFs£msn «¡™y©˝´sV, ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVá ™´sVμ≥R∂˘ øyÕÿ}qsxmso

NRPáVgRiVª][LiμR∂¨s §x ¶ ¶Lik £tsQ LS™´so @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· À≥¡œ ™´s©±sÕ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... ¤\«¡LSLi LRiÆ™s[Va`P ™´sW»¡Ã¡V ©Ø[…¡” ª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂... ©Øxqs…”¡ª][ Æ™sNTP‰LjiLi¿¡©´s»˝¡VgS D©yı∏R∂V©yıLRiV. ¤\«¡LSLi LRiÆ™s[V£tsQ ™´sW»¡Ã¡V, ¬ø¡[tx sÌ QáV æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs©´sV ¨sLi≤y ™´sVVLi¬ø¡[ryÚ∏R∂V¨s, NSLi˙lgi£qs, …”¡AL`iFs£qs ™´sVμ≥R∂˘ xqsπ∏∂Wμ≥R∂˘©´sV \¤«¡LSLi ¬ø¡≤R∂g]≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. ¤\«¡LSLi LRiÆ™s[Va`P æªΩáLigSfl· Fy÷¡»¡ ≠sᩱsgS §x ¶ ¶Lik a`PLS™´so @’≥¡™´sLÒij LiøyLRiV. NSLi˙lgi£qsc …‘¡AL`iFs£qs ™´sVμ≥∂R ˘ qx sπ∏∂Wμ≥∂R ˘ Æμ∂ ¡˜ºdΩ}qsÕÿ ¤\«¡LS™±sV LRiÆ™s[Va`P øR¡LRi˘Ã¡V©yı∏R∂V¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· Õ‹[¨s ™yxqsÚ™s´ mx sLjiqz sÛ ªRΩVáV æªΩ÷¡∏R∂VNRPVLi≤y ¤\«¡LSLi ≠sV≤T∂≠sV≤T∂«Ïÿ©´sLiª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s §x ¶ ¶Lik £tsQ LS™´so ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. …‘¡AL`iFs£qs©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩ}qsLiμR∂VNRPV NRPV˙»¡ mx s©´sVıªRΩV©´sı»Ì¡V @©´sV™´sW©´sLigS DLiμR∂¨s §x ¶ ¶Lik £tsQ AL][zmsLiøyLRiV. …‘¡AL`iFs£qs©´sV B ¡˜Liμj∂ |ms¤…¡Ì Õ[ ÿ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı ¤\«¡LS™±sV LRiÆ™s[Vtx svı BNRP øR¡WxqsVÚ ELRiVN][™s´ V¨s |§¶¶ ø¡R ËLjiLiøyLRiV. ©Ø[LiR V @μR∂VxmsoÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPVLi¤…¡[ ™´sVLi¿¡μR∂¨s ¤\«¡LSLiNRPV qx sW¿¡LiøyLRiV. NSLi˙lgi£qsª][ F~ªRΩVÚ ¤Õ¡[NPR F°æªΩ[ …‘¡AL`iFs£qsNRPV ™´s¬ø¡[Ë ©´stx sÌ QÆ™s[V≠sV ¤Õ¡[μ∂R ¨s §x ¶ ¶Lik £tsQ LS™´so @©yıLRiV.

INRP‰LRiV ≠s≤T∂¿¡ Æ™s◊¡æªΩ[ xmsμj∂™´sVLiμj∂ ∏R∂VV™´sNRPVáV FyLÌkiÕ‹[NTP LS™´s…ÿ¨sNTP zqsμÙR∂LigS D©yıLRi¨s ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ, “¡™Ø[FsLi xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V \¤«¡LSLi LRiÆ™s[V£tsQ ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ©y∏R∂VNRPVáNRPV N]μR∂V™´s ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. A∏R∂V©´s ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi F°Ã¡™´sLRiLi zqsˆ¤Õ¡[*©´sV xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS \¤«¡LSLi LRiÆ™s[V£tsQ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW F°Ã¡™´sLRiLi «ÿºdΩ∏R∂V x§¶‹[μyNRPV NS™´spLji ryLi ¡bP™´sLS™´so, xmsÃ˝¡LiLS«¡ŸÃ¡V gRi…Ì”¡gS NRPXztsQ ¬ø¡[aSLRi©yıLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ¨sLS¯fl·Li ZNP[™´sáLi {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xmsπ∏∂W«¡©yá N][xqsÆ™s[V©´s©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[Æ©s[ F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡N`ÌP xmspLRiÚ™´soªRΩVLiμR∂¨s \¤«¡LSLi LRiÆ™s[V£tsQ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. I≤T∂aS, ø≥R¡ºdΩÚxqÊs≤≥`∂ LSxtÌsQ˚á ©´sVLi¿¡ @À≥œ¡˘LiªRΩLSáV D©yı @NRP‰≤R∂ ¨sLS*zqsªRΩVáNRPV LRiW.600 N][»˝¡Vc B™´s*…ÿ¨sNTP ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li IxmsˆVNRPVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. C ˙Fy¤«¡NÌRPV©´sV ™´s¬ø¡[Ë HμylLi[Œ˝œ¡Õ‹[ xmspLjiÚ ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPV ˙FyLiªy¨sı \¤«¡LSLi LRiÆ™s[Va`P xqsLiμR∂Lji+LiøyLRiV. xmsbPË™´sVg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s

F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPV ˙FyLiªy¨sı DμR∂∏R∂VLi xqsLiμR∂Lji+LiøyLRiV. A∏R∂V©´sª][ Fy»¡V xmsáV™´soLRiV NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV NRPW≤y xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV NS™´spLji ryLi ¡bP™´sLS™´so, xmsŒ˝œ¡LiLS«¡Ÿ NSLi˙lgi£qsÕ‹[Æ©s[ DLi…ÿLRi¨s NSLi˙lgi£qs {qs¨s∏R∂VL`iÆ©s[ªRΩ, ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ \¤«¡LSLi LRiÆ™s[Va`P Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPV ˙FyLiªy¨sı xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPV©´sV 5,6 GŒ˝œ¡Õ‹[ xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs xmso©´sLS™yxqs Àÿμ≥j∂ªRΩVáNRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV.

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ™´sVNSLi N][xqsLi LS©´sV©´sı ≤T∂gÊki

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,™´sWLjiË11(ôd’ÿq÷´dt): ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ \¤«¡LS™±sV LRiÆ™s[V£tsQ μR∂◊¡ªRΩ zqsFsLi ˙xmsNRP»¡©´s\|ms ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P NSLi˙lgixqsV FyLÌki ™´s˘™´s•¶¶¶LSá B©±sø≥yL`Íi μj∂gji*«¡∏∫∂V zqsLig`i ’≥¡©´sıLigS xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. A∏R∂V©´s ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... μR∂◊¡ªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @LiaRPLi\|ms xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. NSLi˙lgixqsV FyLÌki @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s}qsÚ μR∂◊¡ªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s \¤«¡LS™±sV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. μk∂¨s\|ms μj∂gji*«¡∏∫∂V ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... μR∂◊¡ªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @Æ©s[μj∂ \¤«¡LS™±sV LRiÆ™s[V£tsQ ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ @’≥¡˙Fy∏R∂V™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. μk∂¨s\|ms FyLÌki FsÕÿLi…”¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P LS«¡NUP∏R∂Wá\|ms ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW lLiLi≤R∂V ˙FyLiªyá zmszqszqsá©´sV ˙xmsNRP…”¡ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. 13, 14, 15 æªΩ[μk∂áՋ[ ªy©´sV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VÕ‹[ DLi…ÿ©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. x§¶‹[÷d¡ ªRΩLS*ªRΩ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VÕ‹[ À≥ÿLki xqsÀ≥œ¡ DLi»¡VLiμR∂¨s, A xqsÀ≥œ¡Õ‹[ GHzqszqs @μ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂W gSLiμ≥k∂ FyÕÊ‹Li…ÿLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘, FsLi{ms @À≥œ¡˘LÛRiVá\|ms ªy™´sVV NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV.. F~ªRΩVÚá\|ms NRP≠sV…‘¡c øR¡LjiËLi¿¡ ALi…‹[¨ds NRP≠sV…‘¡cNTP ¨sÆ™s[μj∂NRP BxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. A NRP≠sV…‘¡π∏∂[V ªRΩVμj∂ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. NSLi˙lgixqsV FyLÌki ©´sVLi≤T∂ BªRΩLRi FyLÌkiáՋ[NTP Æ™s¤Œ˝¡[LiμR∂VNRPV Fs™´sLji\ZNP©y }qs*øR¡ËÈ DLiμR∂©yıLRiV. @LiVVæªΩ[, BªRΩLRi FyLÌkiáՋ[NTP Æ™s¤Œ˝¡[ ™yLjiNTP NRP≠sV…fi Æ™sVLi…fi ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. Æ™s[V¨s|mnsrÌ°, ˙xmsøyLRiLi NRP≠sV…‘¡Ã¡\|ms NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ ºdΩLRiV ªRΩ©´s©´sV AÆ™s[μR∂©´sNRPV gRiVLji ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s μj∂gji*«¡∏∫∂V zqsLig`i ¬ø¡FyˆLRiV. FyLÌki |ms»Ì¡©´s¨s •¶¶¶≠dsV B¿¡Ë A∏R∂V©´s \¤«¡ xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRi©yıLRiV. NSLi˙lgixqsVÕ‹[Æ©s[ N]©´srygRiVªy©´s¨s ¿¡™´sLji ™´sLRiNRPV ¬ø¡FyˆLRi¨s, BxmsˆV≤R∂V BÕÿ ¬ø¡[aSLRi¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ @μ≥j∂uÌy©´sLi zmsáVxmsoª][ ˙xmsÆμ∂[a`P NSLi˙lgixqsV NRP≠sV…‘¡c @μ≥R∂˘QORPVáV À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi Dμ≥R∂∏R∂VLi ≤≥T∂÷d˝¡NTP ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. A∏R∂V©´sª][ Fy»¡V F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ NRPW≤y μj∂gji*«¡∏∫∂V©´sV NRPáVxqsVNRPV©yıLRiV. ªy«ÿ LS«¡NUP∏R∂V xmsLjiflÿ™´sWá\|ms ≠dsLRiV øR¡LjiËLi¿¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi.æªΩáLigSfl· {ms{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤T∂gS «ÿ©ylLi≤ÔT∂¨s, {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV {ms{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤T∂gS À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ¨s∏R∂V≠sVryÚLRi¨s ˙xmsøyLRiLi «¡LjigjiLiμj∂. æªΩáLigSfl·, {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªyá {ms{qs{qsá©´sV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiÆ™s[V ˙xmsNRP…”¡ryÚ™´sV¨s GH{qs{qs LSxtÌsQ˚ ™´s˘™´s•¶¶¶LSá B©yËLÍji μj∂gji*«¡∏∫∂V zqsLig`i ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xms«ÿry*™´sV˘LiÕ‹[ FyLÌkiáV ™´sWlLi[ }qs*øR¡ËÈ @LiμR∂LjiNUP DLiμR∂¨s, {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki ©´sVLi¿¡ xmsáV™´soLRiV ©y∏R∂VNRPVáV ¡∏R∂V»¡NRPV Æ™sŒœ¡ßÚLi¤…¡[.. æªΩáLigSfl·Õ‹[ ™´sW˙ªRΩLi xmsáV™´soLRiV NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LRiVªRΩV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, FsLi{ms @À≥œ¡˘LÛRiVá }msL˝Ri©´sV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡Vc ¬ø¡FyˆLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLS*ªRΩ lLiLi≤R∂V {ms{qs{qsá ˙xmsøyLRi, Æ™s[V¨s|mnsrÌ° NRP≠sV…‘¡Ã¡ ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. ˙xmsøyLRiLi..F~ªRΩVÚáV ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá\|ms øR¡LjiËLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV CÆ©sá 13™´s æªΩ[μk∂©´s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ LS©´sV©yıLRiV. ALi…‹[¨ds NRP≠sV…‘¡cNTP ¨sÆ™s[μj∂NRP BxqsVÚLiμR∂©yıLRiV.


2 C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

mìïø£\ eTT+<˚ n+<äs¡T >∑Ts¡TÔ≈£î ekÕÔs¡T Fs¨sıNRPáV ™´s¬ø¡[Ë xqsLjiNTP @¨sı LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáNRPV }msμR∂áV, μR∂◊¡ªRΩVáV, ¡Ã¡{§¶¶¶©´s™´sLÊSáV gRiVLRiVÚNRPV ™´sryÚLiVV. ™yLji\|ms Fs©´s¤Õ¡[¨s ˙}ms™´sV©´sV IáNRPÀ‹[ryÚLiVV. gRiªRΩ xmsÆμ∂[Œ˝œ¡ßgS @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ D©´sı NSLi˙lgi£qs NRPW≤y Fs©´sı≤R∂W AÕ‹[øR¡©´s ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y xqs≤R∂©±sgS BxmsˆV≤R∂V @ÕÿLi…”¡ AÕ‹[øR¡©´sáª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´sr°ÚLiμj∂. BNRP …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡NRPV NRPW≤y  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s™´sLÊSáV, ry™´sW—¡NRP ©y˘∏R∂VLi gRiVLRiVÚNRPV ™´sxqsVÚ©yıLiVV. @μj∂ NRPW≤y ™´s˘ºΩlLi[NTPLi¿¡©´s æªΩáLigSfl·Õ‹[ C ™ygÙS©´sLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li AaRPËLRi˘Li NRP÷¡gjiLiøR¡NRP ™´sW©´sμR∂V. J»˝¡N][xqsLi Æ©s[ªRΩáV FsÕÿLi…”¡ gRi≤ÔT∂\Æ©s©y ºΩLi…ÿLRi©´s≤y¨sNTP BLiªRΩNRPLi¤…¡[ ¨sμR∂LRi*©´sLi ™´sVL][…”¡ DLi≤R∂μR∂V. @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ D©´sı ™yLRiV ¬ø¡[∏R∂VNRPF°gS, @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ ¤Õ¡[¨s™yLRiV •¶¶¶≠dsV B}qsÚ FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li @á™y»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· GLRiˆ≤ÔyNRP ª]÷¡ μR∂÷¡ªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s ¬ø¡[ryÚ©´s¨s …”¡AL`iFs£qs @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ZNPzqsAL`i ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[}qsÚ @LiμR∂LRiW FsgRiªy◊¡ ¬ø¡[aSLRiV. NS¨ds BxmsˆV≤R∂V @LiμR∂LRiW A∏R∂V©´s©´sV ≠sVLi¿¡F°LiVV ªy™´sVLiªy @LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂Æ™s[V©´sLi»¡W ˙xmsNRP»¡©´sáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Bμj∂ μj∂gRi«ÿLRiV≤R∂V LS«¡NUP∏R∂VLi NSNRP ™´sVL][…”¡ NSμR∂V. xmsÆμ∂[Œ˝œ¡ßgS LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ D©´sı NSLi˙lgi£qs G©y≤R∂V BÕÿLi…”¡ μR∂◊¡ªRΩ zqsFsLi ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. BxmsˆV≤R∂V ™´sW˙ªRΩLi æªΩáLigSfl· LSuÌy˚¨sNTP μR∂◊¡ªRΩV≤T∂¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ \¤«¡LSLi LRiÆ™s[Va`P @Li»¡V©yıLRiV. ¨s«ÿ¨sNTP Bμj∂ FsÕÿgRiW ryμ≥R∂˘™´sVπ∏∂[V˘ xms¨sNSμR∂¨s æªΩáVxqsV. ¨s«ÿ¨sNTP ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ DLi¤…¡[ FsxmsˆV≤][ ¬ø¡[zqs DLiÆ≤∂[™yLRiV. ¤Õ¡[μy zqsFsLigS NTPLRifl„fi LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ Dxms™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS D©´sı μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶©´sV zqsFsLi ¬ø¡[zqs DLi¤…¡[ Æ©s[…”¡ ˙xmsNRP»¡©´sNRPV @LÛRiLi DLiÆ≤∂[μj∂. NSLi˙lgi£qs©´sV ©´sÆ™s[V¯™yLRiV. NS¨ds NSLi˙lgi£qs ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ æªΩ÷¡∏R∂V¨sÆμ∂™´sLjiNTP @©´sıμj∂ AÕ‹[¿¡LiøR¡VN][™y÷¡. {qs™´sWLi˙μ≥R∂, æªΩáLigSfl· ˙FyLiªyá ™´sVμ≥R∂˘ xqsx§¶¶¶Xμy˜È™´s ™yªy™´sLRifl·Li Æ©sáN]áˆ≤y¨sNTP CÆ©sá 18©´s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ BLRiV˙FyLiªyá HNSxqsáª][ xqs™´sWÆ™s[aRPLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V NRPW≤y \¤«¡LSLi ¬ø¡FyˆLRiV. ¨s«ÿ¨sNTP ≠sÀ≥œ¡«¡©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS Fs™´sLRiV g]xmsˆ @©´sı μy¨sNTP F°NRPVLi≤y BÆμ∂[ xms¨s¨s J G≤yμj∂ ™´sVVLiÆμ∂[¬ø¡[zqs DLi¤…¡[ BxmsˆV≤R∂V lLiLi≤R∂V LSuÌy˚á ≠s ¡«¡©´s xqs«ÿ≠sDgS rygji DLiÆ≤∂[μj∂. {qs™´sWLi˙μR∂Õ‹[ NRPW≤y ˙xms«¡Ã¡NRPV ≠sÀ≥œ¡«¡©´s xmnsÕÿáV øR¡WzmsLi¿¡ DLi¤…¡[ ©´sÆ™s[V¯™yLRiV. NS¨ds NSLi˙lgi£qs NRPV…”¡Ã¡ LS«¡NUP∏R∂WáV A FyLÌki¨s xmso…Ì”¡ ™´sVVLiøR¡NRP™´sW©´s™´so. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ gRiªRΩ xmsÆμ∂[Œ˝œ¡ßgS @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ D©´sı NSLi˙lgi£qs FyLÌki ™´sVVgÊRiVLRiV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ªRΩVá©´sV ™´sWLjiË©y, INRP‰ryLji NRPW≤y μR∂◊¡ªRΩV≤T∂NTP @™´sNSaRPLi B™´s*¤Õ¡[μR∂V. @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ D©´sıxmso≤R∂V A FyLÌki μR∂◊¡ªRΩV≤T∂¨s FsLiμR∂VNRPV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μ][ ¬ø¡Fyˆ÷¡. @Li¤…¡[μk∂¨sNTP NSLi˙lgi£qs ™´sμÙR∂ xqs™´sWμ≥y©´sLi ¤Õ¡[μR∂V. ¨s«ÿ¨sNTP C AÕ‹[øR¡ ™´soLi≤T∂™´soLi¤…¡[ @LiμR∂VNRPV ªRΩgji©´s NSLS˘øR¡LRifl· «¡Ljigji DLiÆ≤∂[μj∂. BNRP ™´sW“¡™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ,…”¡≤T∂zms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V NRPW≤y BLiμR∂VNRPV ªRΩNRPV‰Æ™s[Li NSμR∂V. @μ≥j∂NSLRiLi D©´sı©y≤R∂V FsÕÿLi…”¡ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[∏R∂V¨s Àÿ ¡V BxmsˆV≤R∂V @μk∂ æªΩáLigSfl·Õ‹[ ’¡zqsáNRPV zqsFsLi xmsμR∂≠s @Li»¡W AaRPáV lLi[NTPºΩÚLi¬ø¡[ ˙xmsNRP»¡©´sáV ¬ø¡[aSLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ DLi¤…¡[, A∏R∂V©´s ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı xqs™´sV©y˘∏R∂VLi «¡LRigSáLi¤…¡[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ NRPW≤y ’d¡{qsÆ©s[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡[ryÚ©´s¨s ¬ø¡Fyˆ÷¡. @xmsˆVÆ≤∂[ Fs™´s\lLi©y ©´s™´sVV¯ªyLRiV. ¨s«ÿ¨sNTP C ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V zqsgÊRiVxms≤y÷¡. æªΩáLigSfl·NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´s˘QQNTPÚ, μR∂◊¡ªRΩV\Æ≤∂©´s Æ™sWªRΩV‰xms÷˝¡ LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ NS™yá¨s zqsgÊRiV≠s≤T∂¿¡ @≤T∂gji©y B™´s*NRPVLi≤y μy…”¡Æ™s[zqs©´s \Æμ∂LS˜ÈgRi˘ LS«¡NUP∏R∂VÆ™s[ªRΩÚ Àÿ ¡V @©´s≤R∂LiÕ‹[ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[μR∂V. BNRP‰≤R∂ |qs…”¡Ã¡L`i @LiVV©´s, ªRΩ©´s ry™´sW—¡NRP™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s gRiLjiNRPFy…”¡NTP LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ BøyËLRiV. A∏R∂V©´sZNP[ FsLiμR∂VNRPV BøyËLRi©´sı μy¨sNTP xqs™´sWμ≥y©´sLi Fs™´sLjiNTP æªΩ÷¡∏R∂V¨sμj∂ NSμR∂V. ≤R∂ ¡V˜©´sı ™yLjiZNP[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V Æ™sVVμR∂…”¡ ˙Fyμ≥y©´s˘Li DLi»¡VLiμR∂©´sıμj∂ Fs™´sLjiNTP æªΩ÷¡∏R∂VLiμj∂ NSμR∂V. LS“¡NRP∏R∂WÕ˝‹[ øR¡LRi™´sWLiNS¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPVÆ©s[ μR∂aRPÕ‹[ @LiVV©y Àÿ ¡V ¨s«ÿáV ™´sW…˝ÿ≤y÷¡. ¨s«ÿLiVVºdΩ @á™y»¡V ¬ø¡[xqsVN][™y÷¡. ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ øR¡Lji˙ªRΩ ORPQ≠sVLiøR¡μR∂V. NRPVÕÿá ™´sVμ≥R∂˘ ¿¡øR¡VËáV |ms…Ì”¡ J»˝¡V μR∂Li≤R∂VNRPVÆ©s[ LS«¡NUP∏R∂VLi F°æªΩ[ ªRΩxmsˆ BÕÿLi…”¡ ˙xmsNRP»¡©´sáV ™´sW©´sLRiV. μR∂◊¡ªRΩ zqsFsLi @¨s \¤«¡LSLi @©´sgSÆ©s[ ’¡zqsáZNP[ B™y*áLi»¡W ≠s.x§¶¶¶©´s¯LiªRΩLS™´so ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ™´sVNRPV Fs©yıQŒ˝œ¡ ©´sVLiø][ @μ≥j∂NSLRiLi μR∂NRP‰¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. J LRiNRPLigS BÕÿLi…”¡ ˙xmsNRP»¡©´sáV NTPLiμj∂rÛyLiVVÕ‹[ DLi≤y÷¡. LS«¡NUP∏R∂VLigS Fsμj∂gji©´s ©y∏R∂VNRPVáV NRPVÕÿá ™´sVμ≥R∂˘ ¿¡øR¡VËlLi[}ms ˙xmsNRP»¡©´sáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li xqsLjiNSμR∂V. BNRP gRi™´sLRiıL`i ©y≠sVÆ©s[¤…¡≤`∂ N][…ÿÕ‹[ ©yáVgRiV FsÆ™sV¯÷d¡= {qs»˝¡©´sV G≤yμj∂ Fy»¡V Δÿ◊d¡gS DLiøR¡≤R∂Li μy*LS @LiμR∂VÕ‹[ ªy«ÿgS ¨s∏R∂V≠sVªRΩV\¤Õ¡©´s Fs{qs=, Fs{qÌsáNRPV @©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[aSLRi¨s {ms{qs{qs ˙NRP™´sVbPORPQfl· xqsLixmnsVLi \¬ø¡LRi¯©±s, FsÆ™sV¯÷d¡= NRPLiæªΩ[…”¡ xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·LS«¡Ÿ AL][zmsLiøyLRiV. FyLÌki @μ≥j∂uÓy©´sLi @©´sV™´sVºΩ ¤Õ¡[NRPVLi≤y ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s NRPVμR∂LRiμR∂¨s æªΩ÷¡zqs©y A∏R∂V©´s xqs¨sız§¶¶¶ªRΩV≤R∂V LRixmnsVVLS≠sVlLi≤ÔT∂ N][xqsLi xms»Ì¡V xms…Ì”¡ NRPWLRiVË©yıLRi¨s ¬ø¡[zqs©´s AL][xmsfl·Ã¡NRPV xqs™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡Fyˆ÷¡. BNRP Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘LigS NSLi˙lgi£qsÕ‹[ N]LiμR∂LjiZNP[ xmsμR∂™´soáV @á™y»¡V ¬ø¡[aSLRiV. FyLÌki¨s xms»Ì¡VNRPV¨s D©´sı FsLiμR∂L][ μR∂◊¡ªRΩVáNRPV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘,FsÆ™sV¯{qs=áՋ[ @™´sNSaRPLi B™´s*¤Õ¡[μR∂V. Æ™sVV©´sı…”¡ LS«¡˘xqsÀ≥œ¡Õ‹[ NRPW≤y NSLi˙lgi£qs μR∂◊¡ªRΩVá©´sV FsLiμR∂VNRPV xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂V. B™´s¨dsı xqs™´sWμ≥y©yáV ¬ø¡xmsˆ≤y¨sNTP BxtÔsQxms≤R∂¨s ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLigSÆ©s[ øR¡W≤y÷¡. ˙xms«¡Ã¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V AÕ‹[¿¡Liøy÷¡. NRPVNRP‰NRPV À‹NRP‰ Æ™s[}qs ≠sμ≥y©yá©´sV @™´sáLi’¡Li¬ø¡[ LS«¡NUP∏R∂V Æ©s[ªRΩáNRPV  ¡VμÙj∂ ¬ø¡Fyˆ÷¡.Fs¨sıNRPá ™´sVVLiμR∂V ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ Æ©s[ªRΩáNRPV J»˝¡ª][ xqs™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡Fyˆ÷¡. BNRP™´sVVLiμR∂V BÕÿLi…”¡ ˙xmsNRP»¡©´sáV ¬ø¡xmsˆNRPVLi≤y ªRΩgji©´s aSzqsÚ ¬ø¡[∏R∂W÷¡. @xmsˆVÆ≤∂[ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ BÕÿLi…”¡ ˙xmsNRP»¡©´sáV ¬ø¡[∏R∂VLRiV. «ÿ˙gRiªRΩÚ xms≤R∂ªyLRiV. J»¡Àÿ˘LiN`P LS«¡NUP∏R∂WáV ¬ø¡[∏R∂VLRiV. μR∂◊¡ªRΩ, ¡≤R∂VgRiV ¡Ã¡ {§¶¶¶©´s™´sLÊSáV NRPW≤y Fs™´sL][ INRPLji ™´sW»¡Ã¡NRPV Æ™sWxqsF°™´sμÙR∂V. ªy™´sVV ZNP[™´sáLi J»¡VÀÿ˘LiN`P LS«¡NUP∏R∂WáNRPV  ¡÷¡NS™´sμÙR∂V. ªyÆ™s[V Æ©s[ªRΩá™´sV¨s gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™y÷¡.

ãT<Ûäyês¡+ 12`03`2014

f…HéÔ |üØø£å\≈£î |üø£&É“+B>± @sêŒ≥T¢ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,™´sWLjiË11(ôd’ÿq÷´dt): ≠sμy˘aS≈¡ øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[Æ©s[ @»¡V LSxtsÌ Q˚mx sºΩFyá©´s, B»¡V Fs¨sıNRPá N][≤`∂ @™´sVáVÕ‹[ D©´sı qx sLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ ª]÷¡ryLji mx sμ][ ªRΩLRigRiºΩ mx sLkiORPQáV «¡LRigRiÀ‹[ªΩR V©yıLiVV. ™´sVV©´sV|ms©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s BÕÿLi…”¡ qx sLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı C mx sLkiORPQ ≠sμ≥∂R VáV ¨sLRi*z§¶ ¶Li¬ø¡[ ™ylLi™´sLRiLiVV©y @™´sªRΩ™´sNRPá NRPVFyáˆ≤T∂æªΩ[ NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVN][À‹[ªΩR V©yı LRiV. CÆ©sá 23 ©´sVLi¬ø¡[ mx sLkiORPQáV ˙FyLRiLiÀ≥¡œ LiNS ©´sVLi≤R∂»¡Liª][ —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘aS≈¡ @μ≥∂j NSLRiVáV GLSˆ»˝¡Õ‹[ ¨s™´sVgRiıQQÆ\™sV D©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ mx sLkiOSQ ZNP[Li˙μyá ¿d¡£msn qx sWxmsLjiLi¤…¡LiÆ≤∂Li»˝¡V, ≤T∂FyL`ÌiÆ™sVLi…fi @μ≥∂j NSLRiVáNRPV bPORPQflÿ NSLRi˘ ˙NRP™´sW÷¡ı mx spLji¬Úø¡[aSLRiV. mx sLkiORPQá ¨sLRi*x§¶ ¶fl·NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s @LiaSá©´sV A∏R∂W —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘aSΔÿμ≥∂j NSLRiVáV qx s*∏R∂VLigS mx sLRi˘Æ™s[OPT Qqx sVÚ ©yıLRiV. C Æ©sá 23™´s æªΩ[μ∂k ©´sVLi¿¡ ™´s¬ø¡[ËÆ©sá 17™´s æªΩ[μ∂k ™´sLRiNRPV mx sLkiORPQáV «¡LRigRi©´sV©yıLiVV. DμR∂∏R∂VLi 9.30 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ™´sVμ≥y˘x§¶ ¶ıLi 12.30 gRiLi»¡Ã¡™´sLRiNRPV «¡LRiVgRiVªyLiVV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS Bxmsˆ…”¡ZNP[ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. gRiæªΩ[≤yμj∂ xmsLkiORPQ Õ‹˝ [ ≠sμ≥∂R VáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s

B¨s*—¡¤Õ¡[»¡L˝iR V @˙NRP™´sWáV, @™´sNRPªRΩ™´sNRPáNRPV Fyáˆ≤ÔyLRiV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS |msμÙ∂R qx sLi≈¡˘Õ‹[Æ©s[ BÕÿLi…”¡ ™yLRiLiμR∂Lji¨ds ≠sμ≥∂R Vá ©´sVLi¿¡ Lji÷d¡™±s ¬ø¡[aS LRiV. ˙xmsxqsVÚªΩR Li LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ LSxtsÌ Q˚mx sºΩ Fyá©´s ©´s≤R∂Vr°ÚLiμj∂. μk∂¨sNTPª][≤∂R V Fs¨sıNRPá N][≤`∂ @™´sVá VÕ‹[ DLiμj∂. ˙xmsμ≥y©´sLigS LSxtsÌ Q˚mx sºΩ Fyá©y DLi≤R∂»¡Liª][ mx sLkiORPQá qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ @˙NRP™´sWáNRPV FyáˆÆ≤∂[ B¨s*—¡¤Õ¡[»¡L˝RiQ\|ms NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVN][™s´ ≤y¨sNTP qz sμÙ∂R LigS D©yıLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV À‹[LiRÔ V D©´sıªyμ≥∂j NSLRiVá ©´sVLi¿¡ ªRΩgji©´s AÆμ∂[aS áV |\ qsªRΩLi «ÿLki @∏R∂W˘LiVV. ≠sμ≥∂R VÕ˝‹[ FyÕÊ‹Æ©s[ ™yLRiV @™´sNRPªRΩ™´sNRPáNRPV Ary‰LRiLi ¤Õ¡[NPR VLi≤y ªRΩ™´sV ≠sμ≥∂R VáV ¨sLRi*z§¶ ¶Liøy÷¡. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS mx sμj∂ xmsLkiORPQáNRPV DFyμ≥y˘∏R∂VVá©´sV B¨s*—¡¤Õ¡[xtsQ©s± ≠sμ≥∂R VáNRPV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡V NRPVLi»¡V ©yıLRiV. ≠dsLji ª][Fy»¡V ≤T∂FyL`ÌiÆ™sVLi…fi @μ≥∂j NSLRiVà ¡©´sV ¨s∏R∂V ≠sVLiøyLRiV. ˙xmsμ≥y©´sLigS D©´sıªRΩ FyhRiaSÃ¡Õ˝‹¨[ s qx sW‰Õfi @zqs|qÌsLi…fiáƩs[ C ≠sμ≥∂R VáNRPV ≠s¨sπ∏∂Wgji qx sVÚ©yıLiLRiV. ªRΩμy*LS ˙Fy¥R∂≠sVNRP FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ªRΩLRigRiªRΩVáNRPV G™´sW˙ªRΩLi A»¡LiNRPLi NRPágRiNRPVLi≤y GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. ÕÿLilgi[*¤«¡£qs, ©y©±sÕÿLilgi[* ¤«¡£qs xmsLkiORPQáxmsˆV≤R∂V A∏R∂W xqÍs¤À¡NÌRPVáNRPV

’≥¡©´sıLigS DFyμ≥y˘∏R∂VV á©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiryÚLiR V. DªRΩ™Ú s´ V mx sn ÷¡ªyá N][qx sLi LSxtsÌ Q˚ rÛyLiVVÕ‹[ —¡Õ˝ÿáNRPV …ÿlLiÊ »˝¡V ≠sμ≥∂j LiøyLRiV. BLiμR∂VN][qx sLi gRiæªΩ[≤yμj∂ ≤T∂|qsLi ¡L`i 12 ©´sVLi¿¡ CÆ©sá 25 ™´sLRiNRPW 90 L][«¡ŸÃ¡ À‹[μ∂R≥ ©´s, @À≥¡œ ˘xqs©´s ˙xmsæªΩ[˘NRP FyhRi˘˙xmsflÿ◊¡NRP©´sV LRiWF~Liμj∂Li¿¡ @™´sVVá¬ø¡[ryL iR V. C ˙xmsflÿ◊¡NRP©´sV mx sNRP≤R∂˜Liμk∂gS DFyμ≥y˘ ∏R∂VVáV @™´sVáV ¬ø¡[aS LRiV. DªRΩ™Ú s´ V mx sn ÷¡ªyá\|ms mx spLji©Ú s´ ™´sV¯NRPLiª][ mx s¨s¬ø¡[LiVVLiøyLRiV. gRiæªΩ[≤yμj∂ @NRP‰≤R∂NRP‰≤y ≠sμy˘LÛiR VáV Æ©s[á\|ms NRPWLRiV˨s mx sLkiORPQáVLSzqs©´s mx sn V»¡©´sá μR∂XuÌy˘ @LiªRΩ…ÿ mx sn LkiıøR¡L`i GLSˆ »¡VNRPV AÆμ∂[≠sLiøyLRiV. @LiμR∂VZNP[ CryLji qx sLixmspLÒiR r¢NRP LS˘Ã¡V©´sı FyhRiaSá Õ˝‹Æ[©s[ mx sLkiOSQ ZNP[Li˙μy áV GLSˆ»¡V¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. qx s\lLi©´s r¢NRPLS˘ áV¤Õ¡[¨s ZNP[Li˙μyá©´sV ™´sWLjiË ™y…”¡ rÛy©´sLiÕ‹[ N]ªRΩ™Ú y…”¡¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. NRP¨dsxqsLi 75 aSªRΩLi •¶¶¶«¡LRiV D©´sı™yLjiZNP[ •¶¶ Õfi…”¡ZNP»˝¡V BryÚ LRiV. @Õÿ¤Õ¡[¨s ™yLjiNTP B™´s*Li. C ≠sxtsQ∏∂R V\Æ™sV ≠sxqsˆxtsÌ QÆ\™sV©´s AÆμ∂[aSá©´sV |\ qsªRΩLi BøyËLRiV. Æ™sVV ªyÚ¨sNTP mx sμj∂ mx sLkiORPQáNRPV FsÕÿLi…”¡ B ¡˜LiμR∂VáV ¤Õ¡[NPR VLi≤y øR¡W≤yá¨s D©´sıªyμ≥∂j NSLRiVáV @¨sı —¡Õ˝ÿáNRPV AÆμ∂[aSáV BøyËLRiV.

NTPLRifl„fi FyLÌki¨s …”¡≤T∂zms gRiVLjiÚLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V ™´sVVμÙR∂VNRPXxtÒsQ™´sV ©y∏R∂VV≤R∂V \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,™´sWLjiË11(ôd’ÿq÷´dt): ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T FyLÌik ¨s ªy™´sVV @xqsáV gRiVLjiLÚ iøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s …”¡≤T∂mz s Æ©s[ªΩR gS÷¡ ™´sVVμÙ∂R VNRPXxtsÒ Q™s´ V©y∏R∂VV≤R∂V @©yıLRiV. A∏R∂V©´s NSLi˙lgi£qsNRPV uy≤][gS mx s¨s¬ø¡[qx sVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV. r°¨s∏R∂W AÆμ∂[aSáª][Æ©s[ NTPLRifl„fi N]ªRΩÚ ©y»¡NS¨sı A≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s AL][mz sLiøyLRiV. N]ªRΩÚ FyLÌik áV …”¡≤T∂mz sNTP ™´sVμÙ∂R ºΩ™y*á¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¬ø¡zmsˆLiμj∂ mx s™´s©±s NRPÕÿ˘fl„fi gRiVLjiLi¿¡ @¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. N]ªRΩÚ FyLÌik áV ªRΩ™´sVNRPV ™´sVμÙ∂R ºΩ™y*á©´sı øR¡Li˙μR∂Àÿ  ¡V ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms gS÷¡ ≠s™´sLRifl· BøyËLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¬ø¡zmsˆLiμj∂ mx s™´sL`i rÌyL`i mx s™´s©±s NRPÕÿ˘fl„fi gRiVLjiLi¿¡ @©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[ lLiLi≤R∂V æªΩáVgRiV LSuÌy˙áV ºΩLjigji GNRP™´sV™´soªy∏R∂V©±s ≠saS*ry¨sı ™´sVVμÙ∂R VNRPXxtsÒ Q™s´ V ©y∏R∂VV≤R∂V ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T N]ªRΩÚ FyLÌik ¨s ªy™´sVV gRiVLjiLÚ iøR¡™´sV©yıLRiV. r°¨s∏R∂W gSLiμ≥∂k AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV NTPLRifl„fi FyLÌik |ms…Ì¡” ˙≤y™´sWáV A≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s μ≥∂R *«¡Æ™sVªyÚLiR V. ™´sVL][ HÆμ∂[Œ¡œ˝ ªRΩLS*ªRΩ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ NRPáFyá¨s æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V DμR∂˘≠sVryÚLiR ©yıLRiV. @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[ D©´sıxmsˆV≤R∂V ≠sÀ≥¡œ «¡©´s Axms¤Õ¡[¨s NTPLRifl„fi BxmsˆV≤R∂V ˙xmsgRiÕÿ˜Ã¡V mx sáVNRPVªRΩV©yıLRi©yıLRiV. ¤\«¡ qx s\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R FyLÌik Æ©s[ªΩR áNRPV ˙xms«¡Ã¡V æªΩgjiF°LiVV©´s ¬ø¡xmsˆVá μR∂Li≤R∂©´sV Æ™s[ryÚLiR ¨s mx sn W»¡VgS ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. LSxtsÌ Q˚Li ≠s≤T∂F°™´s≤y¨sNTP NTPLRi‚fl·[ NSLRifl·™´sV©yıLRiV. BLiNS Õÿ£qsÌ ÀÿÕfi DLiμR∂¨s NTPLRifl„fi @Li»¡V©yı≤R∂¨s... Àÿ˘…fi, ÀÿÕfi lLiLi≤R∂W r°¨s∏R∂WNRPV @xmsˆgjiLi¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ... BLiN]NRP ÀÿÕfi FsNRP‰≤R∂ ©´sVLi¿¡ ™´sqx sVÚLiμR∂¨s FsÆμ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV.

Fs¨sıNRPá ≈¡LRiVË N][xqsLi FsúLRiÛËÁÖýÁNTP ª«sù¼½lLi[NRPLigS NSLiúlgi£qs ®©s[»R½ÌÁ ¬sLRixqs©«s ª«sLRiVxqs Fs¬sõNRPÌÁ»][ F¡ÖdÁxqsVÌÁ @úxmsª«sV»R½òLi

Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi LRi™yflÿ..?

NRP≤R∂xms,™´sWLjiË11(ôd’ÿq÷´dt)@¨sı Fs¨sıNRPáV IZNP[ryLji LS™´s≤R∂Liª][ @μ≥j∂NSLRiVáV ªRΩ™´sV©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[LRi©´sı μ≥k∂™´sW Fs˙LRiøR¡LiμR∂ıLi xqs¯g˝RiQL˝][ NRP¨szmsr°ÚLiμj∂.™´sVL][\Æ™sxmso Fs¨sıNRPá ≈¡LRiVËá N][xqsLi N]LiμR∂LRiV xqs¯g˝jiLig`iNRPV æªΩgjixqsVÚ©yıLRi©´sı xqs™´sWøyLRiLi @μ≥j∂NSLRiVá ™´sμÙR∂ DLiμj∂. μy¨s\|ms ALS ºdΩxqsVÚ©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ gRiV»Ì¡V øR¡xmsˆV≤R∂V NSNRPVLi≤y ©´sLjiNTP©´s NRPáxms©´sV ≠s≠sμ≥R∂ ø][»˝¡ gRiV»Ì¡gS μyxqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™s|ms Fs˙LRi øR¡LiμR∂©´sLi @˙NRP™´sV LRi™yflÿª][ ™´s¬ø¡[Ë ≤R∂ ¡V˜©´sV Fs¨sıNRPá ™´s˘∏R∂VLi N][xqsLi ≠s¨sπ∏∂WgjixqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. N]LiμR∂LRiV LS«¡NUP∏R∂V xqs¯g˝RiL˝RiV @Li≤R∂L`i˙g_Li≤`∂Õ‹[ μy¿¡©´s Fs˙LRi ¡LigSLS¨sı Æ™s÷¡NTPºdΩzqs ÕÿLkiá N]μÙk∂ ªRΩLRi÷¡Li¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @»¡≠dsaS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV ¿¡NTP‰æªΩ[ ¿¡NTP‰©´s»˝¡V... ¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[ FsÃ˝¡Ã¡V μy…”¡F°ª][Liμj∂. LS«¡Li}ms»¡ @»¡≠dsaS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVá ≠s™´sLSá ˙xmsNSLRiLi \lLi¤Õ¡[*N][≤R∂WLRiVNRPV xqs≠dsVxms ™´sVLigRiLi}ms»¡ ˙FyLiªRΩLi ©´sVLi¿¡ BÕÿ ¨sá*áV D©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. @˙NRP™´sVLigS μy¿¡©´s NRPáxms©´sV Æ™sVÃ˝¡gS ªRΩLRi÷¡xqsWÚ r~™´sVV¯ ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. BμR∂Liªy LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVá @Li≤R∂μR∂Li≤R∂áª][ rygRiVªRΩV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. Fs¨sıNRPá xqs™´sV∏R∂VLi NS™´s≤R∂Liª][ BÕÿ NRPáxms μy*LS ™´s¿¡Ë©´s ≤R∂ ¡V˜©´sV J»˝¡ N]©´sVg][áVNRPV ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[ @™´sNSaSá\|ms @μ≥j∂NSLRiVáV μR∂XxtsQ…”¡ ryLjiLiøyLRiV. LS«¡Li}ms»¡ ™´sVLi≤R∂áLi LS™´sWxmsoLRiLi ¬ø¡N`PF°xqÌsV ™´sμÙR∂ xms»Ì¡VNRPV©´sı ÕÿLkiÕ‹[ ªRΩLRiáVªRΩV©´sı μR∂VLigRiá ≠sáV™´s  ¡z§¶¶¶LRiLigRi ™´sWlLi‰…fi%`¡Õ‹[ 1.9 N][»˝¡V DLi»¡VLiμR∂¨s @LiøR¡©y. ÕÿLkiÕ‹[ Æ©sÃ˝¡WLRiVNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ÀÿáøR¡LiμR∂L`izqsLig`i, μR∂∏R∂WNRPL`iá©´sV @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. ÕÿLkiÕ‹[¨s 428 Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi μR∂VLigRiá  ¡LRiV™´so ALRiV »¡©´sVıáV DLiμj∂. μk∂¨s\|ms LS«¡NUP∏R∂V N][fl·LiÕ‹[ NRPW≤y ALS ºdΩxqsVÚ©yıLRiV. \lLi¤Õ¡[*N][≤R∂WLRiV ™´sVLi≤R∂á xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s xqsWLRixmsoLS«¡Ÿxm˝s¤Õ¡ ™´sμÙR∂ r°™´sV™yLRiLi æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVV©´s F°÷d¡xqsVáV J ÕÿLki¨s @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. ÕÿLki¨s xmsLjibdP÷¡LiøR¡gS \|ms©´s Æ™sVVNRP‰«‹©´sıá  ¡ryÚáV, ™y…”¡NTPLiμR∂ Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi μR∂VLigRiáV ªRΩLRi÷¡F°ªRΩV©´sı»˝¡V gRiVLjiÚLiøy™´sV¨s F°÷d¡xqsVáV æªΩ÷¡FyLRiV. ªRΩ™´sVNRPV ™´s¿¡Ë©´s xqs™´sWøyLRiLiª][ ™´sW»¡V Æ™s[∏R∂VgS aSLiºΩ©´sgRiL`i™´sμÙR∂ ™yx§¶¶¶©y¨sı @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. @LiμR∂VÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 200 μR∂VLigRiáVLi≤R∂gS ™y…”¡ ≠sáV™´s xqsV™´sWLRiV 1.40 N][»˝¡¨s æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[aSLRiV. C LRi™yflÿ Æ™s©´sVNRP Fs™´sLRiV©yıLRi©´sıμj∂ ≠søyLjixqsVÚ©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @Õÿlgi[ ©´sLiμR∂áWLRiV ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s ™´sV˙Ljixm˝s¤Õ¡ xqs≠dsVxms ¬ø¡π∏∂[V˘LRiV©´sμj∂Õ‹[ μy¿¡ DLi¿¡©´s 73 Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi μR∂VLigRiá©´sV F°÷d¡xqsVáV gRiVLjiÚLiøyLRiV. BxqsVNRPÕ‹[ μy¿¡ DLi¿¡©´s 73 Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sxmso μR∂VLigRiá©´sV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVN]©yıLRiV. ™y…”¡  ¡LRiV™´so 1730 NTPÕ‹[á¨s, ≠sáV™´s LRiW. 20 áORPQá¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi μR∂VLigRiá©´sV @˙NRP™´sVLigS μy¿¡ |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ªRΩLRi÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyÕ˝‹[ zqsμÙR∂LigS D©Ì´s©˝´sV xqs™´sWøyLRiLi.

™´sLRiLigRiÕfi ,™´sWLjiË11(ôd’ÿq÷´dt): ™´sLRiLigRiÕfi NSLi˙lgi£qsÕ‹[ @xmsˆV≤R∂VG Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ ¿¡øR¡VË lLi[gjiLiμj∂. …”¡≤T∂zmsÆ©s[ªRΩ Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ μR∂∏R∂WNRPL`iLS™´so NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¬ø¡[LRiVªyLRi©´sı xqsLiZNP[ªyáV LS™´s≤R∂Liª][ rÛy¨sNRP NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV ™´sVLi≤T∂xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. Fs˙LRi¤À¡÷˝¡¨s FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LRiVËN][ ™´sμÙR∂Li»¡W ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ FyáNRPVLjiÚ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV, NSLRi˘NRPLRiÚáV ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. FyáNRPVLjiÚ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV, NSLRi˘NRPLRiÚáV x§¶¶¶©´s¯N]Li≤R∂ ™´sV∏R∂VWLji gSlLÔi©±s=Õ‹[ xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘LRiV. Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ NSLi˙lgi£qsÕ‹[NTP ™´s}qsÚ ªyÆ™s[V J≤T∂ryÚ™´sV¨s ™yLRiV }msL]‰©yıLRiV. μk∂¨sNTPª][≤R∂V Fs˙LRi¤À¡÷˝¡NTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿÕ‹[ …”¡≤T∂zms {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ μR∂∏R∂WNRPLRi LS™´so NSLi˙lgixqsV FyLÌkiÕ‹[NTP Æ™sŒÿÚLRiÆ©s[ ˙xmsøyLRiLi «‹[LRiVgS rygRiVªRΩV©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ FyáNRPVLjiÚ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi NSLi˙lgixqsV Æ©s[ªRΩáV xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘LRiV. Fs˙LRi¤À¡÷˝¡¨s FyLÌkiÕ‹[NTP ºdΩxqsVN][™´sμÙR∂¨s GNRP˙gki™´sLigS ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. A∏R∂V©´s©´sV FyLÌkiÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[ J≤T∂ryÚ™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qsNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS xms¨s¬ø¡[zqs©´s Æ©s[ªRΩáV NSLi˙lgi£qsÕ‹[NTP FsÕÿ ™´sryÚLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. Fs˙LRi¤À¡÷˝¡NTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[aSLRiV.

ILig][áV,™´sWLjiË11(ôdÿ’ q÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[ F°÷d¡£qs ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi ™´sLRiVxqs Fs¨sıNRPá N][qx sLi qx s©´sıQμ∂RÙ ™´sV™´soª][Liμj∂. C Æ©sá 30©´s ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡ Fs¨sıNRPáV, G˙zmsÕfi 6©´s FsLi{ms…‘¡q{ s, ¤«¡≤U∂ˆ…‘¡q{ s Fs¨sıNRPáV, Æ™s[V Æ©sá 7©´s ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáV «¡LRigRi©´sV©´sıLiμR∂V©´s @¨sıLi…”¡¨ds qx s™´sVLÛiR ™´sLiªRΩLigS FsμR∂VL]‰Æ©s[LiμR∂VNRPV Fs{qsˆ mz s.˙xmsÆ™sWμ`∂NRPV™´sWL`i Æ©s[ªΩR XªRΩ*LiÕ‹[ qz s ¡˜Liμj∂¨s qx s©yıx§¶ ¶Li ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ —¡Õ˝ÿ F°÷d¡£qs ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi ¨sxmsn W ™´sLÊSá©´sV NRPW≤y @˙xms™´sVªRΩLÚ i ¬ø¡[qz sLiμj∂. Fs¨sıNRPá ™´sVVLiμR∂qx sVÚ øR¡LRi˘Õ˝‹[ À≥ÿgRiLigS Bxmsˆ…”¡ZNP[ 37 ¬ø¡N`PF°xqsÌ Vá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[qz s ≠sxqsÚQXªRΩ ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¬ø¡[mx s≤R∂VªRΩV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @¨sı LRi§x ¶ ¶μyLRiVá©´sV ªRΩ™´sV NRP©´sVxqs©´sıQÕ‹˝ N[ PT æªΩøR¡VËNRPVLi»¡V©yıLRiV. |qsˆxtsQÕfi ˙ÀÿLi¿¡, BLi¤…¡÷¡¤«¡©±s= ≠sÀ≥ÿgSáª][ Fy»¡V ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ¨sxmsn W ≠sÀ≥ÿgSáV NRPW≤y LRiLigRiLiÕ‹[NPT μj∂gSLiVV. aSLiºΩÀ≥¡œ ˙μR∂ªRΩá©´sV mx sLjiLRiOTPQLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV L_≤U∂t{ sQ»¡L˝iR V, ZNP[≤∂U áª][ Fy»¡V ˙gS™´sWÕ˝‹[ @Ã˝¡L˝iR NRPV FyáˆÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi D©´sı ™yLji¨s gRiVLjiLÚ i¿¡ ¤\À¡Li≤][™s´ L`i ZNP[qx sVáV |ms…ÌÿLRiV. Æ™sVVªRΩLÚ i 58 ZNP[qx sVáV |ms…Ì¡” 782 ™´sVLiμj∂¨s Bxmsˆ…”¡ZNP[ ¤\À¡Li≤][™s´ L`i ¬ø¡[qx sVNRPV©yıLRiV. ¬ø¡N`PF°xqsÌ Vá μy*LS 73 @˙NRP™´sV ™´sVμR∂˘Li ZNP[qx sVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[aSLRiV.736 ™´sVμR∂˘Li Àÿ…”¡Œ˝¡œ ©´sV ry*μ≥∂k ©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. ˙gS™´sWÕ˝‹[ xms»Ì¡flÿÕ˝‹[ xqs™´sVry˘ªRΩ¯NRPÆ\™sV©´s ™y…”¡|\ ms F°÷d¡qx sVáV ¨sxmsn W |msLi¿¡ mx sn VL<iR fl·Ã¡NRPV FyáˆÆ≤∂[ ™yLji¨s gRiVLjiLÚ iøyLRiV.

…”¡AL`iFs£qsÕ‹[ Õ‹[NRPÕfi \|mns…fi Æ™sVVμR∂áV NRP≤T∂∏R∂VLi, LS«¡∏R∂V˘ ™´sLÊki∏R∂VVá ™´sVμ≥R∂˘ xmnsVL<Rifl· ™´sLRiLigRiÕfi,™´sWLjiË11(ôd’ÿq÷´dt): Fs¨sıNRPáV qx s≠dsVzmsxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ }qÌstx sQ©s± xmnsV©´sxmspL`i …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ ≠s¤À≥¡[μyáV À≥œ¡gÊRiV™´sV©yıLiVV. «¡xmnsL`igRi≤≥`∂ ™´sVLi≤R∂áLi qx sWLSLRiLiÕ‹[ NRP≤T∂∏R∂VLi $x§¶ ¶Lij , FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ LS«¡∏R∂V˘ ™´sLÊik ∏R∂VVá ™´sVμ≥∂R ˘ mx sn VL<iR fl· «¡LjigjiLiμj∂. }qÌstx sQ©s± mx sn V©±smx spL`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ …”¡ZNP…fi ≠sxtsQ∏∂R V\Æ™sV NRP≤T∂∏R∂VLi, LS«¡∏R∂V˘ ™´sLÊik ∏R∂VVá ™´sVμ≥∂R ˘ ≠s™yμR∂Li ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPV©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. NRP≤T∂∏R∂VLi $x§¶ ¶Lij |\ ms ZNP[q{ sAL`iNRPV mz sn LS˘μR∂V ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ LS«¡∏R∂V˘ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂V ¡∏R∂V¤Õ¡Ù L[ ij ©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. BNRP‰≤R∂ gRiªRΩLiÕ‹[ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS lgi÷¡¿¡ ™´sVLi˙ºΩ mx sμR∂≠s ¬ø¡[mx s…Ì¡” ©´s NRP≤T∂∏R∂VLi B…‘¡™´s¤Õ¡[ …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. NRP≤T∂∏R∂VLi\|ms NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛjigS lgi÷¡¿¡©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ LS«¡∏R∂V˘ NRPW≤y …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[Lij ™´sV◊d¡˝ Fs¨sıNRP∏R∂W˘LRiV. ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ FyLÌkiQÕ˝‹[ ≠s¤À≥¡[μyáV LS«¡ŸNRPVLi»¡V©yıLiVV. ™´sLRiLigRiÕfi, ™´sVx§¶ ¶ ¡WÀfi ©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[ æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ qx s≠sVºΩNTP ¿¡NRPV‰Ã¡V ™´s¿¡Ë mx s≤R∂VªRΩV©yıLiVV. ™´sLRiLigRiÕfi

—¡Õ˝ÿÕ‹[ }qÌstx sQ©s± mx sn V©´smx spL`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li N][qx sLi NRP≤T∂∏R∂VLi $x§¶ ¶Lij , LS«¡∏R∂V˘Ã¡ ™´sVμ≥∂R ˘ ≠s¤À¡≥ μ[ yáV ªRΩ¤Õ¡ªyÚLiVV. }qÌsxtsQ©s± xmsn V©´sxmspL`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li NRP≤T∂∏R∂VLi $x§¶ ¶Lij NTP B™y*á¨s A∏R∂V©´s ™´sLÊiR Li NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V mx s»Ì¡V ¡≤R∂VªRΩV©yıLRiV. A∏R∂V©´s N]LiªRΩNSáLi ˙NTPªRΩLi æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik ©´sVLi≤T∂ æªΩLSxqsÕ‹[NPT ™´søyËLRiV. ˙xmsxqsVÚªΩR Li }qÌstx sQ©s± mx sn V©´smx spL`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS LS«¡∏R∂V˘ D©yıLRiV. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi N][xqsLi BLRiV ™´sLÊSáV mx s»Ì¡V ¡xms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. LS«¡∏R∂V˘©´sV ™´sLRiLigRiÕfi Õ‹[NRPxqsÀ≥œ¡ rÛy©y¨sNTP xmsLiFyá¨s NRP≤T∂∏R∂VLi @©´sVøR¡LRiVáV ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[∏∂R VgS, mx sn V©´smx spL`i {qs»¡V©´sV ™´sμR∂Õ‹μÙR∂¨s @»¡V LS«¡∏R∂V˘ @©´sVøR¡LRiVáV mx s»Ì¡V ¡≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ¿¡™´sLjiNTP FyLÌik @μ≥∂j Æ©s[ªΩR NRPá*NRPVLi»˝¡ øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡LRi LS©´sV©´sV NRPá™yá¨s BμÙR∂LRiV Æ©s[ªRΩá @©´sVøR¡LRiVáV ¨sLÒiR LiVVLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ GLSˆ»¡VNRPV AÆ™sWμR∂Li á’≥¡LiøR¡≤R∂Liª][ BLRiV ˙FyLiªyÕ˝‹©[ s´ W LS«¡NUP∏R∂V qx s≠dsVNRPLRiflÿáV ™´sWLjiF°ªRΩV©yıLiVV. N]¨sı FyLÌik áV Δÿ÷d¡ @™´soªRΩVLi≤R∂gS.. ™´sVLjiN]¨sı FyLÌik QÕ‹˝ [ …”¡ZNP‰»˝¡ N][qx sLi ºdΩ˙™´s F°…‘¡ Æ©sáN]Liμj∂.

æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ qx s≠sVºΩÕ‹[ …”¡ZNP‰»˝¡ g][á Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂.…‘¡AL`iFs£qs Æ©s[ªRΩáV NRP≤T∂∏R∂VLi $x§¶ ¶Lij , LS«¡∏R∂V˘ ™´sLÊik ∏R∂VVáV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi mx sn VL<iR fl· mx s≤ÔyLRiV. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ …”¡ZNP‰…fi ªRΩ™´sV ÷d¡≤R∂lLi[‰ ZNP[…ÿLiVVLiøyáLi»¡W BLRiV ™´sLÊSáV Àÿ•¶¶¶Àÿ{§¶¶¶NTP ªRΩáxms≤ÔyLiVV. «ÿxmnsL`igRi≤≥`∂ ™´sVLi≤R∂áLi ¿d¡gSLRiLi ™´sμÙ∂R C mx sn V»¡©´s ø][»¡V ¬ø¡[qx sVNRPVLiμj∂. Fyá™´sVWLRiV —¡Õ˝ÿ ™´sVx§¶ ¶ ¡WÀfi ©´sgRiL`i @|qsLi’d¡˝ BLiø≥yLÍij gS …”¡Fs¨dsÍ ™Ø[ Æ©s[ªΩR $¨s™y£qs g_≤`∂©´sV ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡≤R∂Li\|ms Æ\™sV©yLÌik Æ©s[ªΩR , gRiªRΩ Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FyLÌik ªRΩLRimx sn Qo©´s F°…‘¡ ¬ø¡[qz s©´s B˙ ¡{§¶ ¶Li A˙gRi§x ¶ ¶Li ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. ªRΩ©´sNRPV …”¡ZNP‰…fi B™´s*NRPVLi¤…¡[\Æ™sV©yLÌkiáNRPV @©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[qz s©´s¤…¡˝ ©[ s´ ¨s, A ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi FyLÌik Q|\ ms xms≤R∂VªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ªy©´sV FsÆ™sV¯÷d¡= NS™´s≤y¨sNTP LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹N[ PT LS¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. $¨s™y£qs g_≤`∂NRPV ˙xms«¡Ã¡ ™´sVμÙ∂R ªRΩV ¤Õ¡[μ∂R ¨s, FyLÌik ˙ZaP[∏R∂VxqsV= N][xqsLi ªRΩ©´sNRPV …”¡ZNP‰…fi B™y*á©yıLRiV. ªRΩ©´s LS«¡NUP∏R∂V À≥¡œ ≠sxtsQ˘ªRΩVÚ NSáƙs[V ¨sLÒiR LiVVxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. s

˙gS™´sWÕ˝‹[ rÛy¨sNRP Fs¨sıNRPá xqsLiμR∂≤T∂ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,™´sWLjiË11(ôd’ÿq÷´dt): æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ AÆ™sWμR∂Li F~Liμj∂©´s ªRΩLS*ªRΩ ™´s¿¡Ë©´s C Fs¨sıNRPá\|ms BxmsˆV≤R∂V —¡Õ˝ÿÕ‹[ AxqsNTPÚ Æ©sáN]Liμj∂. Fs™´sLRiV Fs™´sLjiª][ NRPáVryÚLiR ©´sı μy¨s\|ms øR¡LRiË rygRiVª][Liμj∂. …”¡AL`iFs£qs NSLi˙lgi£qs FyLÌik Õ‹[ ≠s÷d¡©´s™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s @LiμR∂LRiW À≥ÿ≠sLi¿¡©y @ÕÿLi…”¡ @™´sNSaSáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ BNRP ¡x§¶¶¶ß™´sVV≈¡ F°…‘¡ ªRΩ}msˆÕÿ ¤Õ¡[μR∂V. NSLi˙lgi£qs, …”¡AL`iFs£qs, ’¡¤«¡zms, …”¡≤T∂zmsáV ILi»¡LjigS F°…‘¡ ¬ø¡[}qs @™´sNSaSáV D©yıLiVV. INRP‰ zqszmsH ™´sW˙ªRΩLi …”¡AL`iFs£qsª][ F~ªRΩVÚáV NRPVμR∂VLRiVËNRPVÆ©s[ ø≥y©±s= DLiμj∂. @¨sı FyLÌik áV ILi»¡Lji F°LRiVNRPV μj∂gRi≤R∂Liª][ rÛy¨sNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …”¡AL`iFs£qs , NSLi˙lgi£qs FyLÌik á ™´sVμ≥∂R ˘ ˙xmsμ≥y©´s F°…‘¡ Æ©sáN]©´s©´sVLiμj∂. «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs, FsLi{ms…‘¡{qsá\|ms NRPÆ©s[ızqs©´s @À≥œ¡˘LÛRiVáV FyLÌkiá ©y∏R∂VNRPVá \Æ™sxmso

@¨sı FyLÌkiáV ILi»¡Lji F°LRiVNRPV zqsμÙR∂Li xmsLRiVlgi≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV ˙gS™´sWÕ˝‹[ NSLRi˘NRPLRiÚáª][ LRix§¶¶¶xqs˘ ™´sVLiªRΩ©yáV «¡LRiVxmsoªRΩV©yıLRiV. «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs ,FsLi{ms…”¡zqs rÛy©yá N][xqsLi x§¶‹[LSx§¶‹[Lki F°…‘¡ Æ©sáN]Æ©s[ @™´sNSaSáV©yıLiVV. rÛy¨sNRP Fs¨sıNRPá xm-n s÷¡ªyá ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi @|qsLi’d¡˝ , FyL˝iR Æ™sVLi…fi Fs¨sıNRPá\|ms ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi xms≤R∂©´sVLiμR∂¨s LS«¡NUP∏R∂V xmsLjibdPáNRPVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. Fs¨sıNRPá ©Ø[…¡” zmsn ZNP[xtsQ©s± Æ™sáV™´s≤R∂≤R∂Liª][ ˙gS™´sWÕ˝‹[ xqsLiμR∂≤T∂ Æ©sáN]Liμj∂. rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPá ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s r°™´sV™yLRiLi «ÿLki NS™´s≤R∂Liª][ FyLÌik QÕ‹˝ [ xqsLiμR∂≤T∂ Æ©sáN]Liμj∂. FsLi{ms…‘¡{qs, «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs rÛy©yá N][xqsLi AaRP™yx§¶¶¶ßáV F°…‘¡NTP

zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. …”¡ZNP»Ì¡V ªRΩ™´sVZNP[ ZNP[…ÿLiVVLiøyáLi»¡W μj∂*ºdΩ∏R∂V˙ZaP[fl”· ©y∏R∂VNRPVáV A∏R∂W FyLÌik á |msμÙ∂R á©´sV NRPáVxqsVÚ©yıLRiV. BLiªRΩNSáLi FyLÌkiáV ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡V ©´s≤R∂VøR¡VNRPV©yı™´sV¨s, BxmsˆV≤R∂V Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ªRΩ™´sVNRPV @™´sNSaRPLi B™y*áLi»¡W N][LRiVªRΩV©yıLRiV. ™´sVL][xmsNRP‰ ˙xms«¡Ã¡ @’≥¡˙Fy∏R∂Wá }qsNRPLRifl·Õ‹[ ¨s™´sVgRiı™´sV∏R∂W˘LRiV. r°™´sV™yLRiLi Fs¨sıNRPá NRP≠sVxtsQ©±s FsLi{ms…‘¡{qs, «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs Fs¨sıNRPá©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. 2006Õ‹[ ™´sVLi≤R∂á FyáNRPVá Fs¨sıNRPáV «¡LRigRigS.. «¡Ÿ\¤Õ¡ 2011Õ‹[ gRi≤R∂V™´so ™´sVVgjizqsLiμj∂. NS¨ds ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li BLiªRΩNSáLi Fs¨sıNRPáV

¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPª][ μj∂gji™´s¿¡Ë Fs¨sıNRPá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV GLSˆ»˝¡V ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡Liμj∂. ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩÆ™s[V FsLi{ms…‘¡{qs, «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs Lji«¡lLi[*xtsQ©˝´s©´sV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Li G˙zmsÕfi 6©´s Fs¨sıNRPá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV æªΩ[μ∂k ≈¡LSLRiV ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Liª][ BNRP xms˝ ¤Õ¡ F°LRiV ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Li NS©´sVLiμj∂. μk∂Liª][ LS©´sV©´sı ryLRi*˙ºΩNRP, rÛy¨sNRP xqsLixqsÛ Ã¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …”¡AL`iFs£qs xqsªyÚ øy…ÿá¨s A FyLÌik ªRΩWLRiVˆ —¡Õ˝ÿ @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V xmsoLSfl·Li xqsºdΩ£tsQ @©yıLRiV. F°LS…ÿá xmsn ÷¡ªRΩLigS ryμ≥j∂LiøR¡VNRPV©´sı æªΩáLigSfl·©´sV xmso©´sLjiıLS¯fl·Li ¬ø¡[xqsVN][™y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂©yıLRiV. @LiμR∂VNRPV C

Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …”¡AL`iFs£qs @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV lgi÷¡zmsLi¿¡ ≠sVgji÷¡©´s NSLS˘¨sı xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVN][™yá©yıLRiV. Fs¨sıNRPá ™´sVVLiμR∂V @¨sı FyLÌkiáV æªΩáLigSfl· ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ªRΩ™´sVª][Æ©s[ «¡LjigjiLiμR∂¨s ™´sW∏R∂V™´sW»¡Ã¡ª][ ™´sVVLiμR∂VN]ryÚLRi¨s, μk∂¨s¨s ˙xms«¡Ã¡V gRi™´sV¨sLiøyá©yıLRiV. æªΩáLigSfl· xmso©´sLjiıLS¯fl·Li ZNP[™s´ áLi ZNPzqsAL`iª][Æ©s[ ryμ≥∂R ˘™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s xqsºdΩ£tsQ @©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚Li N][xqsLi Fs©Ø[ı DμR∂˘™´sWáV ¬ø¡[zqs æªΩáLigSfl·©´sV ryμ≥j∂LiøR¡VNRPV©yı ™´sV©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso ≠s≠sμ≥R∂ ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s …”¡≤T∂zms FyLÌik —¡Õ˝ÿ ©y∏R∂VNRPVáV, ™´sVLi≤R∂á ©y∏R∂VNRPVáV, NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V B…‘¡™´s¤Õ¡[ …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[Lij ©´s À‹[¥`∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ©´slgi[£tsQ Aμ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. ZNP[{qsAL`i ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[ ry™´sW—¡NRP æªΩáLigSfl·©´sV xmso©´sLjiıLS¯fl·Li ¬ø¡[μyÙ ™´sV¨s ©´slgi[a`P zmsáVxmso¨søyËLRiV.


3

ãT<Ûäyês¡+ 12`03`2014

Ç+≥sY |üØø£å\≈£î |üø£&É“+B>± @sêŒ≥T¢ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,™´sWLjiË11(ôd’ÿq÷´dt): BLi»¡L`i mx sLkiORPQáNRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[ mx sNRP≤R∂˜Liμk∂ gS GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. C Æ©sá 12 ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ©´sVLi¿¡ «¡Ljilgi[ BLi»¡L`i mx sLkiORPQá©´sV mx sNRP≤R∂˜Liμk∂gS ¨sLRi*z§¶ ¶Li¬ø¡[Li μR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVN][™yá¨s NRP¤Õ¡NÌPR L`i @x§¶ ¶¯μ`∂ Àÿ ¡V ≠sμy˘aS≈¡ @μ≥∂j NSLRiVá ©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. Fs¨sıNRPá ≠sμ≥∂R Vá N][qx sLi ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡©´s xm˝sLiVVLig`iry‰Q* ≤`∂  ¡XLiμy¤Õ¡[ C xmsLkiORPQá©´sV \|qsªRΩLi xmsLRi˘Æ™s[OPT QLiøyá©yıLRiV. ™´sW£qsNS{msLiVVLi g`i «¡LRigRiNRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVN][™yá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Fs™´s\lLi©y NS{msLiVVLig`i©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶}qsÚ ˙NTP≠sV©´sÕfi øR¡LRi˘Ã¡NRPV Àÿμ≥R∂V˘Ã¡™´soªyLRi¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ≠sμy˘LÛRiVá r¢NRPLS˘LÛRiLi xqs™´sV∏R∂W¨sNTP  ¡xqsV=áV ©´s≤R∂Fyá¨s A aS≈¡ @μ≥∂j NSLRiV áNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. @Õÿlgi[ ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡xqsV=á©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R Wá©yıLRiV. BLi»¡L`i xmsLkiORPQ Õ˝‹[ C ryLji ¨sLÒkiªRΩ xqs™´sV∏R∂W¨sNTP ¨s≠sVxtsQLi Aáxqs˘Q\Æ™sV©y

ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[NTP @©´sV™´sVºΩLiøR¡™´sV¨s @μ≥∂j NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS Æ™sVVªRΩÚLi 60,574 ™´sVLiμj∂ xmsLkiORPQáV LS∏R∂V©´sV©yıLRiV. ™yLjiNTP 96 xmsLkiORPQ ZNP[Li˙μyá©´sV GLSˆ»¡V¬ø¡[aSLi. BLiμR∂VÕ‹[ ˙xms¥R∂™´sV qx sLi™´sªRΩ=LRi ≠sμy˘LÛiR VáV 27,843 ™´sVLiμj∂, μj∂*ºdΩ∏R∂VxqsLi™´sªRΩ=LRiLi ≠sμy˘LÛiR VáV 27,205™´sVLiμj∂, |\ ms#˚Æ™s[»¡V ≠sμy˘LÛiR VáV 5526™´sVLiμj∂ D©yıLRiV. CryLji mx sLkiORPQNPR V ¨s≠sVxtsQLi Aáxqs˘Q\Æ™sV©y ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[NTP @©´sV™´sVºΩLiøR¡™´sμÙ∂R Æ©s[ ¨s ¡Li μ≥∂R ©´s ™´s¿¡ËLiμj∂. xmsLkiORPQ DμR∂∏R∂VLi 9gRiLi»¡ áNRPV Æ™sVVμR∂á™´soªRΩVLiμj∂. @LiμR∂VNRP¨s ≠sμy˘LÛiR VáV DμR∂∏R∂VLi 8c30 gRiLi»¡Ã¡ZNP[ ZNP[Li˙μyáNRPV ¬ø¡[LiR VN][™yá¨s xqsW¿¡Liøy LRiV. xmsLkiORPQ ZNP[Li˙μyáNRPV g˝] [ ¡Õfi F~—¡xtsQ ¨sLig`i Lki≤T∂Lig`i zqsxqÌsLi (“¡{msAL`iFs£qs) @©´sVxqsLiμ≥y©´sLi ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ˙xmsaRPıxms˙ªyá ÷d¡ZNP[“¡¨s @LjiNRP≤R∂ªy ™´sV©yıLRiV. NRPŒÿaSá m{ sn «¡Ÿ NRP»Ì¡¤Õ¡[μR∂¨s ≠sμy˘LÛRiVáNRPV •¶¶¶Õfi…”¡ZNP»˝¡V B™´s*NRPV ©yı.. xmsLkiORPQ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[

øR¡W¿¡LSªRΩ Ã¡©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Li¿¡©´s ∏R∂W«¡™´sW©y˘ á\|ms, xmsLRi˘Æ™s[OPR QNPR Vá\|ms ˙NTP≠sV©´sÕfiZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V¬ø¡[ryÚ™´sV¨s BLi»¡L`iÀ‹[LiRÔ V ˙FyLiºdΩ∏R∂V mx sLRi˘Æ™s[OPR Qflÿμ≥∂j NSLji Fs.Fs£msn .xmsn «¡Ã¡VÕ˝ÿ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi ©´sVLi¿¡ BLi»¡L`i xmsLkiORPQáV ˙FyLRiLiÀ≥¡œ ™´sV ™´soªRΩV©´sı Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ mx sLkiORPQ GLSˆ»˝¡V, N]ªRΩÚgS ™´s¿¡Ë©´s xmsLkiORPQ ¨s ¡Liμ≥∂R ©´sá\|ms A∏R∂V©´s ≠s™´sLRifl· BøyËLRiV. øR¡W¿¡LS ªRΩá ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ BLi»¡L`iÀ‹[LiRÔ V CryLji NRPhji©´s ¨s ¡Liμ≥∂R ©´sáV @™´sVáV¬ø¡[r°ÚLi μj∂. øR¡W¿¡LSªRΩáNRPV FyáˆÆ≤∂[ ≠sμy˘LÛiR V á\|ms ™´sWÕfi˙FyNÌPU £qs ZNP[qx sVá ©´sÆ™sWμR∂Vª][ Fy»¡V mx sLRi˘Æ™s[OPR QNPR Vá\|ms ˙NTP≠sV©´sÕfi ZNP[qx sVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ¨sLÒiR LiVVLiøyLRiV. C ≠sxtsQ∏∂R W¨sı Bμj∂™´sLRiZNP[ B¨s*—¡¤Õ¡[»¡L˝iR NRPV, {qsFs£qs, ≤U∂JáNRPV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ≠sμy˘LÛRiVáNRPV •¶¶¶Õfi…”¡ZNP»˝¡V B™´s*¨s ∏R∂V«¡™´sW©y˘Ã¡\|ms ˙NTP≠sV©´sÕfiZNP[xqsVáV |ms≤R∂ªy™´sV©yıLRiV. BÕÿLi…”¡ qx s™´sVxqs˘Ã¡V G\Æ™s©y DLi¤…¡[ ™´sW μR∂XztsÌ QNPT ºdΩqx sVNRPLS

™yá©yıLRiV. xmsLkiORPQ ¨sLRi*x§¶¶¶NRPVáV, B¨s*—¡¤Õ¡[»¡L˝iR V ZNPÆ™sVLS |qsÕfiFn°©˝s´ V NRPW≤y ºdΩxqsVNRPLS™´sμÙ∂R ¨s ¨s ¡Liμ≥∂R ©´sáV |ms…ÌÿLRiV. lLiLi≤R∂V ¨s≠sVuyá ™´sVVLiμR∂V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ˙xmsaRPıxms˙ªyáV ZNP[Li˙μyáNRPV ¬ø¡[LiR VªyLiVV. ¨s≠sVxtsQLi ¨s ¡Liμ≥∂R ©´sª][ ≠sμy˘LÛiR VáV mx sLkiORPQ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ DLi…ÿLRiV NRP©´sVNRP Fs…Ì¡” mx sLjiqz sÛ ºΩÕ‹[©s´ W ˙xmsaRPıxms˙ªRΩLi  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´s¬ø¡[Ë Ary‰LRiLi DLi≤R∂μR∂V. —¡Õ˝ÿÕ‹[ A∏R∂W ZNP[Li˙μyáNRPV ≠sμy˘LÛiR V áV ¬ø¡[LiR Æ™s[}qsÕÿ ALÌik q{ s @μ≥∂j NSLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂ @™´sqx sLRi \Æ™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. NRPÃ˝¡WLRiVcNRPVLi…ÿá, ªyLi≤R∂WLRiVc¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡, NRPÆ©sı xms÷˝¡c μR∂LiÆ≤∂[xms÷˝¡, áORPQ ¯fl·øyLi μR∂c™´sW™´sV≤R∂, ªyLizqscAμj∂ÕÿÀÿμ`∂ ™´sWLÊSQÕ‹˝ [ BLi»¡L`i ≠sμy˘LÛiR Vá N][qx sLi ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS  ¡xqsV=áV ©´s≤yFyá¨s ≠sμy˘aS≈¡ @μ≥∂j NSLRiVáV ALÌik q{ s¨s N][LSLRiV. BNRPgRiªRΩLiÕ‹[ ™´s¿¡Ë©´s zmnsLS˘μR∂Vá©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨sCryLji G INRP‰≠sμy˘LÛji Æ©s[á\|ms NRPWL][ËNRPVLi≤y

æªΩáLigSfl· xmso©´sLjiıLS¯fl·Li ZNPzqsAL`iNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ryμ≥R∂˘Li: …”¡AL`iFs£qs Æ™sVμR∂N`P,™´sWLjiË11(ôd’ÿq÷´dt): æªΩáLigSfl· xmso©´sLjiıLS¯fl·Li …”¡AL`iFs£qs @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ZNP[q{ sAL`iª][Æ©s[ ryμ≥∂R ˘™´sV¨s ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ r°÷¡ }ms»¡ LS™´sV÷¡LigSlLi≤Ô∂T @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· æªΩ¿¡Ë©´s ZNPzqsAL`i ™´sW˙ªRΩÆ™s[V C˙FyLiªRΩ @’≥¡™´sXμÙj∂NRP NRP»Ì¡V ¡≤T∂ xms¨s ¬ø¡[∏R∂VgRiá≤R∂¨s @©yıLRiV. À≥¡œ ˙μyøR¡Ã¡Li ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[¨s gjiLRi«¡©´s ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ NRPáVxmsoªRΩW ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ALÔij Æ©s©±s= ºdΩqx sVN]¿¡Ë NSLi˙lgi£qs @©´sV™´sW©yáNRPV ’d¡«¡Li Æ™s[qz sLiμR∂©yıLRiV. μk∂Liª][ 450 Æ™sVgS™y»˝¡ ≠sμR∂V˘μR∂VªRΩˆºΩÚ ZNP[Li˙μy¨sı N][Õ‹[ˆ™y÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. AxqsVÚáV, ©´sμk∂ «¡ÕÿáV, Dμ][˘gSá mx sLizmsfl‘· ≠sxtsQ∏∂R WÕ˝‹[ æªΩáLigSfl· g]LiªRΩV ≠s¨szmsLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV …”¡AL`iFs£qs ©´sV ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[∏R∂VNRPW≤R∂μR∂¨s ZNP[{qsAL`i ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. ry*ªRΩLiªRΩ˘Q˚Li N][xqsLi F°LS≤T∂©´s NSLi˙lgi£qs FyLÌik ¨s |\ qsªRΩLi LRiμÙ∂R V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s gSLiμ≥∂k “¡ A©y ≤R∂V @©yıLRi¨s, @LiVVæªΩ[.. Æμ∂[aPR mx so©´sLjiıLS¯fl·Li N][qx sLi FyLÌik DLi≤yá¨s GH{qs{qs ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. A ºdΩLRiVgSÆ©s[..

…”¡AL`iFs£qs NRPW≤y ˙xms«¡Ã¡ N][qx sLi DLi»¡VLi μR∂©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ZNP[q{ sAL`i FsNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[∏∂R Wá©´sı ≠sxtsQ∏∂R VLi FyLÌik NRP≠sV…‘¡ ¨sLÒiR LiVVxqsVÚLiμj∂. ZNP[q{ sAL`i BNRP‰≤T∂©´sVLi¬ø¡[ F°…‘¡ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s @Liªy N][LiR VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s, @LiμR∂VNRPV ªy™´sVW ry*gRiºΩxqsVÚ©yı™´sV¨s }msL]‰©yı LRiV. ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ á μk∂ORPQáV, ≠sμy˘LÛiR Vá ªy˘gSáV, ZNP[q{ sAL`i mx s»Ì¡VμR∂áª][ æªΩáLigSfl· ryNSLRiÆ\™sVLi μR∂¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ˙xmsºΩ INRP‰Lji ¬ø¡[ºΩ ¨sLi≤y mx s¨s, NRP≤R∂Vxmso ¨sLi≤y ºΩLi≤T∂, NRPLi…”¡ ¨sLi≤y ¨s˙μR∂ DLiÆ≤∂[ Õÿ mx so©´sLjiıLS¯flÿ¨sNTP NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. ZNP[q{ sAL`i 2001Õ‹[ DμR∂˘™´sVLi ˙FyLRiLi’≥¡LiøyNRP G©y≤R∂V Æ™s©´sVμj∂Ljigji øR¡W≤R∂¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ªRΩVáV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤Ô∂T , L][aPR ∏R∂V˘, NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T ™´sLRiNRPV ZNP[q{ sAL`i g]LiªRΩV©´sV÷¡Æ™s[VLiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi ¿¡©y.. Æ™sVVNRP‰™Ø[¨s μk∂ORPQª][ ©´s≤T∂mz s ZNP[q{ sAL`i LSuÌy˚¨sı ryμ≥∂j LiøyLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. μk∂ORPQáª][ ZNP[{qsAL`i DμR∂˘™´sW¨sNTP @Li≤R∂gS ¨s÷¡¿¡©´s

®ªs×Áþ F¡¹¸¶[VªyLRiLi»y

@ª«sNSaRPªyμR¶VÛÍÁ[: NRP©yõ gRiVLi»¡WLRiV,™´sWLjiË11(ôd’ÿq÷´dt): NSLi˙lgi£qs FyLÌki ªRΩ÷˝¡ÕÿLi…”¡μR∂¨s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ NRP©yı áOUPQ ¯ ©yLS∏R∂Vfl· @’≥¡™´sLÒjiLiøyLRiV. @ÕÿLi…”¡ FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[Lji N]™´sVV¯Ã¡V ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLS*ªRΩ A FyLÌki¨s Æ™sWxqsLi ¬ø¡[zqs BªRΩLRi FyLÌkiQÕ˝‹[NTP Æ™sŒœ¡ßÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s AL][zmsLiøyLRiV. @ÕÿLi…”¡ ™yLjiNTP ˙xms«¡¤Õ¡[ ªRΩgji©´s ¡VμÙj∂ ¬ø¡ ¡VªyLRi¨s xmsL][ORPQLigS ™´sW“¡ zqsFsLi NTPLRifl„fi©´sV DÆμÙ∂[bPLi¿¡ @©yıLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi gRiVLi»¡WLRiVÕ‹[ A∏R∂V©´s ≠s¤Õ¡[NRPL˝Ri xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki ©´sVLi¿¡ ©y∏R∂VNRPVáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V Æ™s◊˝¡F°∏R∂WLRi¨s NSLRi˘NRPLRiÚáV NSμR∂¨s A∏R∂V©´s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms NSLi˙lgi£qs FyLÌki ªRΩ©´s\Æμ∂©´s \ZaP÷¡Õ‹[ ™´s˘x§¶¶¶LjiLi¿¡Liμj∂. BLiμR∂VNRPV A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsWÚ NTPLRifl„fi ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠s, FyLÌki xqsÀ≥œ¡˘ªy*¨sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs, N]ªRΩÚ FyLÌki¨s rÛyzmsLiøR¡©´sV©yıLRiV. @Õÿlgi[ ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ xmsoLRiLiÆμ∂[aRP*Lki NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs ’d¡¤«¡[{msÕ‹[ ¬ø¡[Lji©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki¨s ≠s≤R∂VªRΩV©´sı Æ©s[ªRΩá\|ms ≠s¤Õ¡[NRPL˝RiV @≤T∂gji©´s ˙xmsaRPıNRPV NRP©yı \|ms ≠sμ≥R∂LigS xqs™´sWμ≥y©´s≠sVøyËLRiV.

™´sVz§¶ ¶Œ¡œ á F°LS»¡ mx s…”¡™´sV©´sV N]¨s∏R∂W ≤yLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ Æ™sVVμR∂…”¡ryLji «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …”¡AL`iFs£qs @À≥¡œ ˘LÛiR Vá©´sV lgi÷¡zmsLi¿¡ ZNP[q{ sAL`iNRPV ¡x§¶ ¶ß™´sVºΩgS B™y*á¨s A∏R∂V©´s mz sáVxmso¨søyËLRiV. Bxmsˆ…”¡NUP q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Fy»¡ Fy≤R∂VªRΩV©´sı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V FyLÌik ¨s ªRΩLji≠sVN]»Ì¡Õÿ á¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi F°LS≤T∂©´s …”¡≤T∂mz s ©y∏R∂VNRPVáV.. @™´sVLRiVá NRPV»¡VL iÀÿá©´sV NRP¨dsqx sLi mx sáNRPLjiLiøR¡¨s øR¡Li˙μR∂ Àÿ ¡V NTPLiμR∂ mx s¨s¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li AªRΩ¯™´sLiøR¡Æ©s[ @™´soªRΩVLiμR∂ ©yıLRiV. mx so©´sLjiıLS¯fl·LiÕ‹[ FyáV mx sLiøR¡VNRPV Æ©s[LiμR∂VNRPV ™yLRiLiªy  ¡∏R∂V»¡NRPVLS™y á©yıLRiV. æªΩáLigSfl·©´sV @¨sıLRiLigSÕ˝‹[ ™´sVVLiμR∂V ¨s÷¡}msLiμR∂VNRPV ZNP[{qsAL`i ™´sμÙR∂ ≠s«¡©±s DLiμR∂©yıLRiV. A∏R∂V©´s ™´sW»¡Ã¡V, F°LS…ÿ¤Õ¡[ BLiμR∂VNRPV ¨sμR∂LRi+©´s™´sV¨s r°÷¡}ms»¡ @©yıLRiV. μy¨s ˙xmsNSLRiLi æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩLi qx sxqs˘aS˘™´sVáLi ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. ˙Fyfl·z§¶ ¶ªΩR c¬ ø¡[Æ™sŒ˝¡œ ˙Fy¤«¡NÌPR V μy*LS gRi¤«¡[*ÕfiÕ‹[ áORPQ©s´ ıLRi FsNRPLSáNRPV ¨dsLRiLiμR∂VªRΩVLiμR∂©yıLRiV.

mx sn LjiıøR¡L`i qx s™´sVNRPWLSËLRiV. ˙xmsºΩ mx sLkiORPQ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ AL][gRi˘zqs ¡˜Liμj∂ @LiμR∂V Àÿ»¡VÕ‹[ DLi…ÿLRiV. ¨ds…”¡™´sqx sºΩ, …ÿLiVV ¤Õ¡…fi ™´sqx sºΩ NRP÷¡ˆLiøyLRiV. ≠sμy˘LÛiR VáV G\Æ™s©y xqs™´sVxqs˘Ã¡V DLi¤…¡[ ™y…”¡¨s @μ≥j∂NSLRiVá μR∂XztÌsQNTP æªΩ¬ø¡[ËÕÿ |§¶¶¶ÕfiˆÆ≤∂£qs‰©´sV GLSˆ»¡V¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsaSLiªRΩ ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ xmsLkiORPQáNRPV LS}qsLiμR∂VNRPV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aS™´sV¨s,. NS{msLiVVLig`iNRPV FsÕÿLi…”¡ Ary‰LRiLi DLi≤R∂μR∂¨s @©yıLRiV. @©´s™´sxqsLRiLigS NS{msLiVVLig`iNTP Fyáˆ≤T∂ À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ©´sV ©yaRP©´sLi ¬ø¡[qx sVN][™s´ μÙ∂R ¨s, ˙aRPμÙ∂R gS øR¡μj∂≠s xmsLkiORPQ ZNP[Li˙μy¨sNTP xqs™´sV∏R∂W¨sZNP[ LS™yá©yıLRiV. ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáNRPV, NRPŒÿaSáNRPV, —¡Õ˝ÿNRPV }msLRiVæªΩ¬ø¡[ËÕÿ ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij Liøyá©yıLRiV. ˙xmsºΩ INRP‰LRiW xqs™´sV∏R∂W¨sNTP xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μy©´sNTP ¬ø¡[LRiVN][™yá¨s, ¿¡™´sLji ¨s™´sVVxtsQLiÕ‹[ |\ §¶¶ LS©y mx s≤T∂ ≠sμy˘ qx sLi™´sªRΩ=LS¨sı N][Õ‹[ˆ™´sμÙ∂R ©yıLRiV.

™´sVx§¶ ¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i,™´sWLjiË11(ôdÿ’ q÷´dt): ™´sVx§¶ ¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i @|qsLi’d¡˝ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li …‘¡AL`iFs£qs B©±søyLÍik gS æªΩáLigSfl· LS«¡NUP∏R∂V ¤«¡[Gq{ s N][ ¬\ø¡LRi¯©±s, …‘¡“¡™Ø[ @μ≥∂R ˘QOPR VáV ≠s. $¨s™y£qs g_≤`∂©´sV ¨s∏R∂V≠sVxqsVÚ©s´ ı»˝¡V AFyLÌik @μ≥∂R ˘QOPR VáV ZNP[q{ sAL`i ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ NUPáNRP À≥¡œ W≠sVNRP F°ztsQLi¿¡©´s Æ©s[ªΩR gS A∏R∂V©´s …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. ªRΩ©´s Dμ][˘gS¨sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[qz s LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ ¬ø¡[LSLRiV. ™´sVL][Æ\™sxmso Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ™´sVx§¶ ¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR B©±søyLÍik gS D©´sı B˙ ¡{§¶ ¶Li©´sV qx s≠dsVxms FsÆ™sV¯÷d¡= Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FsÆ™sV¯÷d¡=gS lgi÷¡zmsryÚ™s´ V¨s ZNPzqsAL`i •¶¶ ≠sd V BøyËLRiV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ @˙gRigS≠sVgS xms¨s ¬ø¡[zqs©´s $¨s™y£qsg_≤`∂©´sV LS«¡NUP∏R∂VLigS AμR∂VN][™yá¨s ZNPzqsAL`i ¨sLÒiR LiVVLiøy LRiV. @LiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigSÆ©s[ A∏R∂V©´sNRPV ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Fyá™´sVWLRiV …”¡ZNP‰…fi BryÚ©s´ ¨s •¶¶ ≠sd V BøyËLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ æªΩáLigSfl· mx so©´sLjiı LS¯fl·Li N][qx sÆ™s[V ªy©´sV …”¡≤T∂mz s¨s ≠ds≤T∂, …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[LiR VªRΩV©´sı»˝¡V ©yLS∏R∂Vfl·}ms»¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ FsÕ‹[‰…”¡ FsÕ˝ÿlLi≤Ô∂T ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ ¿¡LRiNSá ANSLiORPQ ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtsÌ Q˚Liª][ Æ©s[LiR Æ™s[Lij LiμR∂¨s, Bxmso≤R∂V @Æμ∂[ rÛyLiVVÕ‹[ æªΩáLigSfl· @’≥¡™´sXμÙ∂j ryμ≥∂j LiøyáLi¤…¡[ ZNP[{qsAL`iª][Æ©s[ ryμ≥∂R ˘™´sV™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV.  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi ªRΩ©´s @©´sVøR¡LRiVáª][ NRPázqs æªΩLSxqsÕ‹[ ¬ø¡[LiR VªRΩV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. C Æ©sá 12©´s |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμR∂VÕ‹[ ZNP[{qsAL`i xqs™´sVORPQLiÕ‹[ æªΩLSxqsÕ‹[ ¬ø¡[LiR VªRΩV©´sı»˝¡V ©yLS∏R∂Vfl·}ms»¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ FsÕ˝ÿlLi≤Ô∂T ≠s¤Õ¡[≈¡LRiVáNRPV æªΩ÷¡FyLRiV. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[¨s ªRΩ©´s @©´sVøR¡LRiVáV, @’≥¡™´sW©´sVáª][ qx sLi˙xmsμj∂Liøy©´s¨s, @LiμR∂Lji GNS’≥¡˙Fy∏R∂VLi Æ™s[VLRiNRPV æªΩLSxqsÕ‹[ ¬ø¡[LSá¨s ¨sLÒiR LiVVLiøR¡VNRPV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ™´s¬ø¡[Ë @|qsLi’d¡˝ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …”¡AL`iFs£qs ªRΩLRimx so©´s  ¡LjiÕ‹[ DLi…ÿ©´s©yıLRiVs.

@˳ÏÁùLóRiVÌÁ FsLizmsNRP\|ms FyLíkiQÍýÜ[ g][xmsù»R½

GáWLRiV,™´sWLjiË11(ôd’ÿq÷´dt): ™´sV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ r°™´sV™yLRiLi ©´sVLi¿¡ ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s ˙xms˙NTP∏R∂V ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li @LiVV©y xms»Ì¡flÿÕ˝‹[ @À≥œ¡˘LÙRiVá N][Õÿx§¶¶¶Ã¡Li |msμÙR∂gS NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V A∏R∂W FyLÌkiáV BLiªRΩ™´sLRiNRPV @μj∂NSLjiNRPLigS @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. ZNP[™´sáLi A∏R∂W FyLÌki Æ©s[ªRΩá BŒ˝œ¡ ™´sμÙR∂ ™´sW˙ªRΩLi @LÙRiLS˙ºΩ μy¤…¡[ ™´sLRiNRPV NRPW≤y Æ©s[ªRΩá xqsLiμR∂≤T∂ NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. GáWLRiV ©´sgRiLRiFyáNRP xqsLixqÛs xqs•¶¶¶, ≠sVgji÷¡©´s øyÕÿ xms»Ì¡flÿÕ˝‹[ A∏R∂W FyLÌkiáV ªRΩ™´sV @À≥œ¡˘LÙRiVá «ÿ’¡ªyá©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. Æ™s[V∏R∂VLRiV @À≥œ¡˘LÛRiVáVgS Fs™´sLRiV F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚLRiV @Æ©s[ @LiaSá©´sV NRPW≤y  ¡z§¶¶¶LRiLigRiLigS ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[μR∂V. @¨sı ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Õ˝‹[ …”¡≤T∂zms, \Æ™s.NS.Fyá «ÿ’¡ªyáVzqsμÙR∂\Æ™sV©y  ¡∏R∂V…”¡NTP ™´sW˙ªRΩLi Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøR¡NRPVLi≤y g][xms˘ªRΩ Fy…”¡xqsVÚ©yıLRiV. ¿¡™´sLji L][«¡Ÿ ™´sLRiNRPV Æ™s[¿¡øR¡W}qs μ≥][LRifl”·

@™´sáLi’¡xqsVÚ©´sı»˝¡V @LÛRiLi @™´soª][Liμj∂. Fs¨sıNRPá xms˙NTP∏R∂V r°™´sV™yLRiLi ©´sVLi¿¡ ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s {qs*NRPLRifl·ª][ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li @LiVV˘Liμj∂. GáWLRiV ©´sgRiLRi FyáNRP xqsLixqÛsª][ Fy»¡V, G≤R∂V ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Ã¡V, INRP ©´sgRiLRi xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ‹[ ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´sV {qs*NRPLjiLiøR¡©´sV ©yıLRiV. CÆ©sá 14 ™´sLRiNRPV 291 ™yLÔRiVáNRPV F°…‘¡ ¬ø¡[}qs @À≥œ¡˘LÛRiVá ©´sVLi¿¡ ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s©´sV A∏R∂W ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Õ˝‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV {qs*NRPLjiryÚLRiV. ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s Æ™s[∏R∂VÀ‹[π∏∂[V @À≥œ¡˘LÛRiVá «ÿ’¡ªyá©´sV A∏R∂W FyLÌkiáV N]¨sı ø][»˝¡ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ xms»Ì¡flÿÕ˝‹[ xqsLiμR∂≤T∂ ™yªy™´sLRifl·Li Æ©sáN]Liμj∂. ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s μy≈¡Ã¡VNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV @™´sVÕ˝‹[ DLi…ÿLiVV. ™´sWLjiË 30™´s æªΩ[μk∂©´s ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ r°™´sV™yLRiLi ©´sVLi¿¡ ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´sV {qs*NRPLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´sVV¨s=xmsÕfi, Fs¨sıNRPá @μ≥j∂NSLRiVáV Bxmsˆ…”¡ZNP[ GLSˆ»˝¡V

H˚{Ï qT+&ç ◊<äT s√E\ bÕ≥T @$j˚TwüHé Á|ü<äs¡Ùq ¿¡™´sLji lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡V xqsLiμR∂LRi+NRPVáNRPV @©´sV™´sVºΩ \ | §¶¶¶μR ∂ LSÀÿμ`∂,™´ s WLj i Ë11(ôd’ ÿ q÷´dt ) : \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ©´sVLi¿¡ Fs∏R∂VL`i u° @áLjiLiøR¡©´sVLiμj∂. 12 ©´sVLi¿¡ HμR∂V L][«¡ŸÃ¡Fy»¡V C ˙xmsμR∂LRi+©´s ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»Ì¡V @μ≥j∂NSLRiVáV Bxmsˆ…”¡ZNP[ }msL]‰©yıLRiV. À≥ÿLRiªRΩ F¢LRi∏R∂W©´s ™´sVLi˙ºΩªRΩ*aS≈¡, À≥ÿLRiªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li, zmnsNUP‰ xqsLi∏R∂VVNRPÚ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ¤À¡[gRiLi}ms»¡Õ‹[¨s FyªRΩ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLiÕ‹[ 4™´s À≥ÿLRiªRΩ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ≠s™´sW©´s ˙xmsμR∂LRi+©´s ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. CÆ™s[VLRiNRPV ¤À¡[gRiLi}ms»¡ FsLiVVL`iF°LÌRiV \Æ≤∂lLiNÌRPL`i INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. À≥ÿLRiªRΩ F¢LRi ≠s™´sW©´s∏R∂W©´saS≈¡

™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i …‘¡AL`iFs£qs B©±søyLÍkigS $¨s™y£qs g_≤`∂

™´sVLi˙ºΩ @—¡ª`ΩzqsLig`i C ˙xmsμR∂LRi+©´s©´sV ˙FyLRiLi’≥¡ryÚLRi¨s, ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS gRi™´sLRiıL`i ©´sLRizqsLix§¶¶¶©±s •¶¶¶«¡LRiVNS©´sV©yıLRi¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. FsLiVVL`i ¡£qs, À‹[LiVVLig`i ÀÿLi ¡L`i\Æ≤∂∏R∂VL`i, ≤R∂ry=ÕfiÌ, L][Õfi=LSLiVV£qs LRiNS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s 250 ≠s™´sW©yáV C ˙xmsμR∂LRi+©´sÕ‹[ DLi…ÿ∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[ @ºΩ|msμÙR∂ ≠s™´sW©´sLi Gc380, À‹[LiVVLig`ic787áV C ˙xmsμR∂LRi+©´sÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP ANRPL<Rifl·gS ¨sáV™´s©´sV©´sı»Ì¡V xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. À≥ÿLRiªRΩ ≠s™´sW©´s∏R∂W©´s LRiLigS¨sı ™´sXμÙj∂Õ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV™´s¬ø¡[ËLiμR∂VZNP[ BLi≤T∂∏R∂W G≠sπ∏∂[VxtsQ©±sc 2014 NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı

¬ø¡[xms…Ì”¡©´s»˝¡V F¢LRi ≠s™´sW©´s∏R∂W©´s ™´sVLi˙ºΩªRΩ* aS≈¡ æªΩ÷¡zmsLiμj∂. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ «¡LRigRiÀ‹[π∏∂[V 4™´s @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V F¢LRi ≠s™´sW©´s∏R∂W©´s xqsμR∂xqsV=, ˙xmsμR∂LRi+©´sÕ‹[ 18 Æμ∂[aSá ©´sVLi¿¡ 250 xqsLixqÛsáV FyÕÊ‹Li…ÿ∏R∂V¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. HμR∂V L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V «¡Ljilgi[ C @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙xmsμR∂LRi+©´sÕ‹[ Æ™sVVμR∂…”¡ ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡V xmspLjiÚrÛyLiVV ™y˘FyLRi, ™yfl”·«¡˘ @™´sNSaSá N][xqsLi ZNP[…ÿLiVVLiøR¡gS.. ¿¡™´sLji lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡V ry™´sW©´s˘ ˙xms«¡Ã¡©´sV @©´sV™´sVºΩLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ≠s™´sW©´s∏R∂W©´s ˙xmsμR∂LRi+©´sNRPV xqs©yıx§¶¶¶NRPLigS ¤À¡[gRiLi}ms»¡ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s gRigRi©´sªRΩá ≠s©y˘ryáV @ ¡V˜LRixmsLjiøyLiVV.

xmspLjiÚ ¬ø¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂\Æ™sV©´s GáWLRiVÕ‹[ 50 ≤T∂≠s«¡©˝´sNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´sV {qs*NRPLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV 10 ZNP[Li˙μyáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. 39 ™yLÔRiVáV D©´sı ’≥d¡™´sV™´sLRiLiÕ‹[ Fs¨s≠sVμj∂ ZNP[Li˙μyáV, 20 ™yLÔRiVáV©´sı «¡LigSlLi≤ÔT∂gRiWÆ≤∂Li ©´sgRiLRi xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ‹[ xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[, 23 ™yLÔRiVáV D©´sı N]™´sp*LRiVÕ‹[ N_¨s=Õfi•¶¶¶ÕfiÕ‹[ @LiVVμR∂V, 31 ™yLÔRiVáV D©´sı ©´sLRiryxmsoLRiLiÕ‹[ ALRiV, 31 ™yLÔRiVáV D©´sı FyáN]Ã˝¡VÕ‹[ ALRiV, 28 ™yLÔRiVáV D©´sı ¨s≤R∂μR∂™Ø[áVÕ‹[ @LiVVμR∂V, 34 ≤T∂≠s«¡©˝´sV D©´sı ªRΩfl·VNRPVÕ‹[ G≤R∂V ZNP[Li˙μyá μy*LS ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´sV {qs*NRPLjiryÚLRiV. GáWLRiV NSL]ˆlLi[xtsQ©±sNRPV CÆ©sá 13 ™´sLRiNRPV, xmsoLRiFyáNRP xqsLixmnsWÕ˝‹[ CÆ©sá 14 ™´sLRiNRPV ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´sV {qs*NRPLjiLiøR¡©´sV©yıLRiV. Fs¨sıNRPá zqs ¡˜Liμj∂ª][ Fy»¡V, À≥ÿLki F°÷d¡xqsV  ¡Liμ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

xmsLjiúaRPª«sVÍÜ[ @gjiõQúxmsª«sWμR¶Li. . NSLjiøNRPV²T¶ xqsÒÁª«sμR¶x¤¦ ©«sLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,™´sWLjiË11(ôd’ÿq÷´dt): LRiLigSlLi≤ÔT∂—¡Õ˝ÿ xmnsV…fiZNP[xqsL`i ™´sμÙR∂ }msxmsL`i%`¡Ã¡}ms»˝¡ ªRΩ∏R∂WLki xmsLji˙aRP™´sVÕ‹[ CL][«¡Ÿ DμR∂∏R∂VLi @gjiıQ˙xms™´sWμR∂Li xqsLiÀ≥œ¡≠sLi¿¡Liμj∂. C xmnsV»¡©´sÕ‹[ J NSLji¯NRPV≤R∂V xqs“¡™´sμR∂x§¶¶¶©´s\Æ™sV©´s»˝¡V xqs™´sVøyLRiLi. Æ™sLi»¡Æ©s[ xqs•¶¶¶∏R∂VNRP øR¡LRi˘Ã¡©´sV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. øR¡¨szmsJLiVV©´s NSLji¯NRPV≤T∂ ≠s™´sLSáV æªΩ÷¡∏R∂W÷¡= DLiμj∂.

NRPμj¶Lji ©«sLRizqsLix¤¦ ry*-sV úÊÁx¤¦Ü[ø»R½=ªyÌÁV úFyLRiLi˳ÏÁLi

NRP≤R∂xms,™´sWLjiË11(ôdÿ’ q÷´dt): LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[¨s ©´s™´s ©yLRizqsLi•¶¶¶Ã¡∏R∂WáՋ[ INRP‰Q\¤…¡©´s $Δÿ˙μj∂áOUPQ ¯ ©´sLRizqsLix§¶¶¶ry*≠sV Aá∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ©´sVLi¿¡ ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘LiVV. ≠s«¡∏R∂V©y™´sV xqsLi™´sªRΩ=LRiLi FnyÃÊ¡Vfl· aRPVμÙ∂R μR∂aRP≠sV L][«¡Ÿ©´s DªRΩ=™yáV ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sV  ¡x§¶¶¶ßŒœ¡ ©´s™´s≠sV L][«¡Ÿ©´s ™´sVVgRiVryÚLiVV. 15L][«¡ŸÃ¡Fy»¡V rylgi[ C DªRΩ=™yÕ˝‹[ ry*≠sV™yLRiV IN][‰ L][«¡Ÿ IN][‰ @áLiNSLRiLiÕ‹[ A∏R∂W Æμ∂[™´sªy™´sVWLRiVÚá ™yx§¶¶¶©yá\|ms ™´splLi[gRiVªRΩW À≥œ¡NRPVÚáNRPV μR∂LRi+©´s≠sVryÚLiR V. BLiμR∂VN][xqsLi ˙xmsæªΩ[˘NRP GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. ≠s≠sμ≥∂R ˙FyLiªyá ©´sVLi¿¡ À≥¡œ NRPVÚáV DªRΩ=™yá N][xqsLi ªRΩLRi÷¡ ™´sryÚLiR V. ≠dsLjiNTP FsÕÿLi…”¡ @r¢NRPLRi˘Li NRPágRiNRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV.

™´sLRiVxqs Fs¨sıNRPáª][ —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVá @˙xms™´sVªRΩÚLi ÑÁÍýØÍÜ[ ÉÓÁAL`iFs£qs FygS ®ªs[xqsVòLiμj¶

NRP≤R∂xms,™´sWLjiË11(ôd’ÿq÷´dt): ™´sLRiVxqs Fs¨sıNRPáª][ —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi @˙xms™´sVªRΩÚLi @LiVV˘Liμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS ™´s¿¡Ë©´s Fs¨sıNRPáª][ BxmsˆV≤R∂V @μ≥j∂NSLRiVáV ¡x§¶¶¶ß™´sVV≈¡ ˙xms«Ï¡ª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒ˝ÿ÷¡= DLiμj∂. @LiμR∂VZNP[ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá©´sV ≈¡¿¡ËªRΩLigS @™´sVáV¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μy*LS C Fs¨sıNRPá xmsLkiORPQ©´sV FsμR∂VL][‰™yá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ @¨sı Fs¨sıNRPá\|ms @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂XztÌsQ ryLjiLiøyá¨s Bxmsˆ…”¡ZNP[ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i N][©´s aRPbPμ≥R∂L`i AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáª][Fy»¡V «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs, FsLi{ms…‘¡{qs Fs¨sıNRPáV ™´søyË∏R∂V©yıLRiV. μy≤R∂Vá  ¡XLiμyáV øR¡VLRiVgÊS xms¨s¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ¨sLRiV≤R∂V ™´sWLjiËÕ‹[ FsLiªRΩ ™´sVμR∂˘Li ≠s˙NRPLiVVLiøyL][ BxmsˆV≤R∂V NRPW≤y @LiæªΩ[ xqsLRiVNRPV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. gRiLixmsgRiVªRΩÚgS ™´sVμR∂˘Li @™´sV¯NSáVLi≤R∂LS μR∂©yıLRiV. ¨sªRΩ˘Li lLiLi≤R∂V ™´sVW≤R∂V ryL˝RiV @Liμj∂©´s zmnsLS˘μR∂Vá\|ms ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV NRPLi˙…‹[Õfi LRiWLiNRPV ¨sÆ™s[μj∂Liøyá©yıLRiV. aSLiºΩ

À≥œ¡˙μR∂ªRΩá©´sV, FsLi{qs{qs ¨sÆ™s[μj∂NRPá©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s ≠dsVμR∂»¡ —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μy¨sNTP xmsLiFy á©yıLRiV. @¨sı ¨sπ∏∂W«¡™´sLÊRi, ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ D©´sı @μ≥j∂NSLRiVáª][ Fsxmsˆ…”¡NRPx msˆV≤R∂V xqs≠dsVOTPQxqsWÚ ™yLjiNTP ªRΩgji©´s xqsWøR¡©´sáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ≤R∂ ¡V˜, ™´sVμR∂˘Li, ™´sxqsVÚ xmsLizmsfl‘·Ã¡V NRP»Ì¡≤T∂ ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. ˙F~μÙR∂V»¡WLRiVÕ‹[ LRiW.35 áORPQáV xms»Ì¡VNRPV©´sı @μ≥j∂NSLRiVá©´sV @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV. ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J»¡V Æ™s[zqs©´s™yLRiV xmsoLRiFyáNRPÕ˝‹[ J»¡V Æ™s[∏R∂VLSμR∂©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS @˙NRP™´sV ™´sVμR∂˘Li NRP»Ì¡≤T∂ ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ≠sxqsÚQXªRΩ μy≤R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶L iøyá¨s,. xqs™´sVry˘ªRΩ¯NRP μR∂VNSflÿá\|ms ¨sxmnsW |msLiøyá©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ @˙NRP™´sV ™´sVμR∂˘Li xqsLRixmnsLS NSNRPVLi≤y ¨sªRΩ˘Li ≠s˙NRP∏R∂V ™´s˘™´s•¶¶¶LSáV gRiVLjiÚLi¿¡.. @˙xms™´sVªRΩÚLigS DLi≤yá¨s ™´sVμR∂˘Li aS≈¡ Fs©±sFn°LRiV=Æ™sVLi»¡V xqs•¶¶¶∏R∂V NRP≠sVxtsQ©´sL`i AÆμ∂[bPLiøyLRiV. @˙NRP™´sVLigS ¨sá* DLi¿¡©´s ™´sVμR∂˘Li ¨sá*á\|ms μy≤R∂VáV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ™´sVW≤R∂V

¨sxmnsW ¡XLiμyá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aS™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVW≤R∂V ˙xmsæªΩ[˘NRP ry*Q˘≤`∂©´sV ¨s∏R∂V≠sVLiøy™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Fs¨sıNRPáV ™´sVVgji}qs ™´sLRiNRPV FsÕÿLi…”¡ |qsá™´soáW |ms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ≠ds¤Õ˝¡[μR∂©yıLRiV. Fs¨sıNRPá ≠sμ≥R∂Vá©´sV «ÿ˙gRiªRΩÚgS ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsμj∂ ªRΩ¨s–d¡ NRPLiG˙μyáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aS™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Fs¨sıNRPá xqsLixmnsVLi AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV g]áVxqsV μR∂VNSflÿá\|ms μy≤R∂VáV ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. μR∂VNSflÿá©´sV DμR∂∏R∂VLi 11 ©´sVLi¿¡ LS˙ºΩ 10 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V æªΩLRi™yá©yıLRiV. ÀÿL˝RiV DμR∂∏R∂VLi 10 ©´sVLi¿¡ 11 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xms¨s ¬ø¡[LiVVLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. LRiORPQNRP, lLiÆ™s©´sW˘ ™yLji xqsx§¶¶¶NSLRiLi ºdΩxqsVNRPV¨s Fs¨sıNRPá ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá©yıLRiV. LS∏R∂Vø][…”¡, áNTP‰lLi≤ÔT∂xm˝s¤Õ¡, ˙F~μÙR∂V»¡WLRiV ˙FyLiªyÕ˝‹[ DLiÆ≤∂[ ©y»¡V ryLS rÛy™´sLSá\|ms μy≤R∂Vá©´sV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV.s

LRiLigSlLi≤Ô∂T , ™´sWLjiË11(ôdÿ’ q÷´dt): LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ @¨sı Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …”¡AL`iFs£qs ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j xqsVÚLiμR∂¨s B…‘¡™´s¤Õ¡[ FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[Lij ©´s ªyLi≤R∂WLRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ mz s.™´sV}§¶¶ LiμR∂ L`ilLi≤Ô∂T μ≥∂k ™´sW ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVV¨s=xmsÕfi, «¡≤U∂ˆ…‘¡q{ s, FsLizms…‘¡q{ s Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …”¡AL`iFs£qs ≠s«¡ ∏R∂VLi Δÿ∏R∂V™´sV¨s @©yıLRiV. @¨sı Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …”¡AL`i Fs£qs ≠s«¡∏R∂VLi N][qx sLi ˙xms«¡Ã¡V AbdPLRi*μj∂Li øyá©yıLRiV. æªΩáLigSfl· æªΩ¿¡Ë©´s …”¡AL`iFs£qs©´sV AμR∂Lji}qsÚÆ©s[ mx so©´sLjiıLS¯fl·LiÕ‹[ ™´sVVLiμR∂VLi…ÿ ™´sV¨s @©yıLRiV. ZNP[q{ sAL`i ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[ æªΩáLigSfl· mx so©´sLjiıLS¯fl·Li ¬ø¡[}qs @™´sNSaS¨sı NRP÷¡ˆLiøyá©yıLRiV. B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsVá©´sV Æ©sLRiÆ™sLSËáLi¤…¡[ æªΩLSxqsZNP[ mx s»Ì¡Li NRP…Ìÿ÷¡=©´s @™´sqx sLS¨sı ≠s™´sLjiLi¿¡ ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ ¿¡LRiNSá ™yLiø≥R¡ Æ©sLRiÆ™s[LjiË©´s gRiVÕÿ’d¡μR∂Li≤R∂VZNP[ ˙xms«¡Ã¡V xms»Ì¡Li NRP»Ì¡≤y¨sNTP zqsμÙR∂LigS D©yıLRi©yıLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV @≤Ô∂R Vxms≤T∂©´s …”¡≤R∂mz sNTP J¤…¡[}qsÚ øR¡Lji˙ªRΩ §{ ¶ ¶©s´ VáVgS ≠sVgji÷¡F°ªyLRi©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ∏R∂VV™´sªRΩ BLi…”¡Li…”¡NUP ºΩLjigji ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶ ¶Liøyá

’d¡{qsÆ©s[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s ¬ø¡[ryÚ©´s¨s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡ DLi¤…¡[ ˙xms«¡Ã¡V ©´sÆ™s[V¯™yLRi¨s @©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ™´sVV¨s=xmsÕfi qx sLixmsn VLi ™yLÔiR VÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV @À≥¡œ ˘LÛiR VáV NSLi˙lgi£qs FyLÌik ©´sVLi¿¡ …”¡ZNP»˝¡V F~LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV ≠sNSLSÀÿμ`∂Õ‹[ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ˙xmsryμ`∂NRPV™´sWL`i BLi…”¡ ™´sVVLiμR∂V ™y÷¡F°∏R∂WLRiV. ™´sLiμR∂á xqsLi≈¡˘Õ‹[ NSLRi˘NRPLRiÚáV A∏R∂V©´s @©´sV™´sVºΩ N][qx sLi Æ™s[¿¡ D©yıLRiV. Fs¨sıNRPá ¡LjiÕ‹[ ¨s÷¡¬ø¡[LiμR∂VNRPV AxqsNTPÚ øR¡WzmsxqsVÚ©´sı @À≥¡œ ˘LÛiR VáNRPV ™´sVμÙ∂R ªRΩV μyLRiVáVgS ™´s¿¡Ë©´s NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V, Dμ][˘gRiVáV ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ BLi…”¡ FsμR∂V»¡ gRiLi»¡Ã¡ ªRΩLRi ¡≤T∂ ¨sLkiOTPQLiøyLRiV. …”¡ZNP»˝¡V Fs™´sLjiNTP ≈¡LSLRiV ¬ø¡[ryÚL][©´s¨s @À≥œ¡˘LÛRiVáV DªRΩ‰LihRigS D©yıLRiV. qx slLi[* @©´sLiªRΩLRiLi …”¡ZNP…fi ≈¡LSLRiV @™´soªRΩVLiμR∂¨s ˙xmsryμ`∂NRPV™´sWL`i qx sLÙij ¬ø¡FyˆLRiV. lLiLi≤R∂V, ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ™´sLRiNRPV Æ™s[¿¡ DLi≤yá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV. lgi÷¡¬ø¡[™yLjiZNP[ …”¡ZNP»˝¡V ≈¡LSLRiV ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s, …”¡ZNP»˝¡V ™´s¿¡Ë©y LSNRPF°LiVV©´s @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´sμÙR∂¨s, FyLÌki NSLRi˘NRPLRiÚáNRPV, ©y∏R∂VNRPVáNRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[qx sVÚLiμR∂¨s À≥¡œ L][ry BøyËLRiV.

Fs®ªsVøÛÍÁ[ù ª«sV}¤¦¦ LiμR¶L`ilLi²ïT¶ ©yıLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡Vª][ æªΩáLigSfl·Õ‹[ zqÛsLRixms≤ÔR∂ {qs™´sWLi˙μ≥R∂V á©´sV æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩLi ™yLjigSÆ©s[ gRiVLjiÚLi¿¡ qx s™´sVV¿¡ªRΩ g_LRi™´sLi NRP÷¡ˆryÚ™s´ V©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏∂R V\Æ™sV FsÕÿLi…”¡ À≥¡œ ∏R∂WLiμ][Œ¡œ ©´sáNRPV Õ‹[©s´ V NS™y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[NPR VLi≤y æªΩLSxqsNRPV Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J»¡V Æ™s[∏∂R W÷¡=Liμj∂gS @À≥¡œ ˘LÛij Li øyLRiV. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡Vª][ ≠sNSLSÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂LigS @™´sªRΩLjiLiøR¡©´sVLiμR∂¨s æªΩ÷¡Fy LRiV. BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏∂R W¨sı @μ≥∂j Æ©s[ªΩR ZNP[q{ sAL`i mx sáV ™´sWL˝iR V ≠sNSLSÀÿμ`∂ mx sLRi˘»¡©´sNRPV ™´s¿¡Ë©´smx sˆV ≤R∂V ˙xmsryÚ≠sLi¿¡©´s ≠sxtsQ∏∂R W¨sı gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FsÕÿLi…”¡ ˙xmsÕ‹[Àÿ≥ áNRPV gRiVLjiNSNRPVLi ≤y, ™´s˘NRPVÚáª][ ˙xmsÆ™s[V∏R∂VLi ¤Õ¡[NPR VLi≤y …”¡AL`i Fs£qsZNP[ J»¡V Æ™s[∏∂R Wá¨s N][LSLRiV. @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ™´s}qsÚ ’d¡q{ s¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s ¬ø¡ryÚ©s´ ¨s …”¡≤T∂mz s @μ≥∂j Æ©s[ªΩR øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Li ≠s≤Ô∂R WLRiLigS DLiμR∂©yıLRiV. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ NRPW≤y


4

ãT<Ûäyês¡+ 12`03`2014

C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìï\≈£î

$XÊK Á|üC≤>∑s¡®q düuÛÑ≈£î n~Ûø±s¡T\ nuÛÑ´+‘·s¡+ dæ<ä›+ø£+&ç! 19 qT+∫ Hê$TH˚wüq¢ d”«ø£s¡D ˇπø $&É‘·˝À mìïø£\T ôd{Ÿ ø±qŒ¤¬sH釽À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø√q X¯•<ÛäsY

…”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩá ªRΩLÍRi©´sÀ≥œ¡LÍRi©´s ≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li,™´sWLjiË11(ôd’ÿq÷´dt): CÆ©sá 12©´s ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ≠saS≈¡ AlLi[‰’d¡ø`¡Õ‹[ …”¡≤T∂zms ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡ ªRΩá|ms…Ì”¡©´s ˙xms«ÿgRiLÍRi©´s xqsÀ≥œ¡NRPV @μ≥j∂NSLRiVáV @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi æªΩ÷¡FyLRiV. xqsÀ≥œ¡NRPV @©´sV™´sVºΩ¤Õ¡[μR∂¨s, ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi Õ‹[gS @©´sV™´sVºΩ LSNRPF°æªΩ[ Æ™s[μj∂NRP©´sV ª]ágjiryÚ™´sV¨s ¤«¡[{qs xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV ªRΩLÍRi©´sÀ≥œ¡LÍRi©´s xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ≠saS≈¡Õ‹[  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı ˙xms«ÿgRiLÍRi©´s xqsÀ≥œ¡NRPV @μ≥j∂NSLRiVáV @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi æªΩ÷¡FyLRiV. ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s AlLi[‰’d¡ø`¡Õ‹[ xqsÀ≥ÿÆ™s[μj∂NRP ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi @μR∂©´sxmso xqsLi∏R∂VVNRPÚ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ©´sLRizqsLi•¶¶¶LS™´so xqsÀ≥œ¡ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV @©´sV™´sVºΩ ¤Õ¡[μR∂¨s, ªRΩORPQfl·Li xqsÀ≥ÿ xqÛsÕÿ¨sı Δÿ◊d¡ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AÆμ∂[bPLiøR¡≤R∂Li …”¡≤T∂zmsÕ‹[ gRiLiμR∂LRig][Œœ¡Li Æ©sáN]Liμj∂. ≠s˙aSLiªRΩ HGFs£qs @μ≥j∂NSLji CGFs£qs aRPLRi¯ AlLi[‰ ’d¡ø`¡Õ‹[ ˙xms«ÿgRiLÍRi©´s xqsÀ≥œ¡

¨sLRi*x§¶¶¶fl·\|ms @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsWÚ Fs¨sıNRPá xqsLixmnsW¨sNTP zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV @˙xms™´sVªRΩÚQ\Æ™sV ªRΩμR∂VxmsLji øR¡LRi˘Ã¡NRPV zqsμÙR∂™´sV∏R∂W˘LRiV. xqsÀ≥œ¡ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi ©´sVLi¿¡ @©´sV™´sVºΩ ºdΩxqsVNRPV©yı™´sV¨s …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV NRP¤Õ¡NÌRPL`i AL][≈¡˘ $LS«fiª][ xqsLi˙xmsμj∂LixmsoáNRPV …”¡≤T∂zms ™´sLÊSáV xqs©´sıQμÙR∂™´sV∏R∂W˘LiVV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS ˙xmsºΩuÓyªRΩ¯NRPLigS ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı ˙xms«ÿgRiLÍRi ©´sÕ˝‹[ AL][ xqsÀ≥œ¡NRPV ™´sV•¶¶¶ ©´sgRiLRiLi Æ™s[μj∂NRP NSÀ‹[ªRΩVLiμj∂. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV ºΩLRiVxmsºΩ, ILig][áV, ªyÆ≤∂[xms÷˝¡gRiWÆ≤∂Li, ≠s«¡∏R∂V ©´sgRiLRiLi, Æ©sÃ˝¡WLRiVÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ˙xms«ÿ gRiLÍRi©´s xqsÀ≥œ¡Ã¡V ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩ™´sV ∏R∂W˘LiVV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ≠saS≈¡ AlLi[‰’d¡ø`¡Õ‹[  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi «¡Ljilgi[ AL][ xqsÀ≥œ¡©´sV @LiªRΩNRPV ≠sVLi¿¡©´s rÛyLiVVÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩáV GLSˆ»˝¡V

¾»½ÌÁVgRiV ryz¤¦ »R½ùLiQ\|ms lLiLi²R¶VL][ÇÁÙÌÁ xqsμR¶xqsV=

NRP≤R∂xms,™´sWLjiË11(ôd’ÿq÷´dt): 21™´s aRPªy Ù¡ æªΩáVgRiV ryz§¶¶¶ªRΩ˘Lic ºdΩLRiVæªΩ©´sVıáV @Æ©s[ @LiaRPLi\|ms Æ™s[™´sV©´s ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ «ÿºdΩ∏R∂V xqsμR∂xqsV= ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. C Æ©sá 12, 13©´s μk∂¨s¨s ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV¨s xqsμR∂xqsV= ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV, ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂V æªΩáVgRiV aS≈¡ xqs•¶¶¶∏R∂WøyLRiV˘Ã¡V ≤yNÌRPLRiV zms.LRi™´sWÆμ∂[≠s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. π∏∂WgjiÆ™s[™´sV©´s ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂V æªΩáVgRiVaS≈¡ xqs™´sV©´s*∏R∂VNRPLRiÚ ≤yNÌRPL`i Fs©±s.CaRP*LRilLi≤ÔT∂ xqsÀ≥ÿ ¨sLS*x § ¶¶¶NR P VáVgS ™´ s ˘™´ s x § ¶¶¶Lj i ryÚ L R i V. ryz § ¶¶¶ºd Ω Æ ™ s[ ª R Ω Ú Ã ¡V, À≥ÿuy’≥¡™´sW©´sVáV A•¶¶¶*¨sªRΩV¤Õ¡[©´s©yıLRiV. xqsÀ≥ÿμ≥R∂˘QORPVáVgS AøyLRi˘ LSøR¡Fy¤Œ¡Li øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`ilLi≤ÔT∂ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiryÚLRiV. ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS AøyLRi˘ ¤À¡[ªRΩ©´sÀ≥œ¡»˝¡ aS˘™´sVxqsVLiμR∂L`i •¶¶¶«¡LRi™´soªyLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP @ºΩ¥j∂gS $ NRPXxtÒsQÆμ∂[™´sLS∏R∂V ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLi xmspLRi* DxmsNRPVáxmsºΩ AøyLRi˘ NRPVxqsV™´sVNRPV™´sWLji, ˙xmsæªΩ[˘NRP @ºΩ¥j∂gS AøyLRi˘ …”¡.™yxqsLiºΩ, g_™´s @ºΩ¥j∂gS AøyLRi˘ FsLi.μ≥R∂©´sVLi«¡∏R∂V©y∏R∂VV≤R∂V ™´sxqsVÚ©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ºΩLRiVxmsºΩ Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRi ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLi æªΩáVgRiVaS≈¡ ©´sVLi¿¡ AøyLRi˘ Æ™s[V≤T∂xms÷˝¡ LRi≠sNRPV™´sWL`i NUPáN][xms©y˘xqsLi ¬ø¡[ryÚLRi©yıLRiV.

¬ø¡[ryLRiV. ª]áVªRΩ G∏R∂VW BLi—¡¨dsLjiLig`i NRPŒÿaSá \Æ™sVμy©´sLi Õ‹[ xqsÀ≥œ¡ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV xqs©yı•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[zqs©y Fs¨sıNRPá ¨s∏R∂V™´sW™´s◊¡ Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ Æ™s[μj∂NRP©´sV ™´sWLSËá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. ¿¡™´sLRiNRPV AlLi[‰ ’d¡ø`¡Õ‹[ ˙xms«ÿgRiLÍRi©´s ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. 3.50 áORPQáNRPV\|msgS ˙xms«¡Ã¡V C xqsÀ≥œ¡NRPV •¶¶¶«¡LRi™´soªyLRi¨s @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yı™´sV¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ @μ≥j∂NS LRiVáV @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V FsÕÿLi…”¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ LRi©´sıμj∂ DªRΩ‰LihRigS ™´sWLjiLiμj∂. Bμj∂Õÿ™´soL i¤…¡[ ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ©y…”¡ ˙xms«ÿgRiLÍRi©´sÕ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[LiμR∂VNRPV @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡ V©y∏R∂VV≤R∂V ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi ≠saS≈¡ ¬ø¡[LRiV NRPVLi…ÿLRiV. @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ Æ©s[LRiVgS μR∂xqsxms Õ˝ÿ x§¶‹[»¡ÕfiNRPV ¬ø¡[LRiVN]¨s ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ı À≥‹[«¡©´sLi ªRΩLRiV™yªRΩ 3.30 gRiLi»¡Ã¡NRPV ˙xms«ÿgRiLÍRi©´sÕ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[LiμR∂VNRPV  ¡∏R∂VáV Æμ∂[LRiVªyLRi©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS

ºΩLRiV™´sVá,™´sWLjiË11(ôd’ÿq÷´dt): ºΩLRiV™´sVá $Æ™s[LiNRP¤…¡[aPR *LRiry*≠sV™yLjiNTP ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi ©´sVLi¿¡ HμR∂V L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V æªΩF°ˆªRΩ=™yáV mx sn V©´sLigS «¡LRigRi©´sV©yıLiVV. ry*≠sV™yLji mx soxtsQ‰Ljifl”·Õ‹[ @Æ©s[NRP @™´sªyLSáª][ xqsLiμ≥y˘xqs™´sV∏R∂W©´s $¨s™yxqsV≤R∂V A©´sLiμR∂ ≠s•¶¶ LiR Li ¬ø¡[∏∂R V©´sV©yı LRiV.DªRΩ=™yáNRPV qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡©´s GLSˆ»˝¡©´sV …”¡…”¡≤T∂ mx spLjiÚ ¬ø¡[qz sLiμj∂. ry*≠sV™yLRiV ElLi[lgi[ æªΩxmsˆ©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡Liμj∂. NRP©´sV≠sLiμR∂VgS ≠sμR∂V˘μÙ∂k FyáLiNRPLRifl· ¬ø¡[qz s Æ™s÷¡gjiLi¿¡Liμj∂. À≥¡œ NRPVÚáV μk∂¨s¨s ≠dsOTPQLi¬ø¡[≠sμ≥∂R LigS GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsºΩ G…ÿ 5 L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V «¡Ljilgi[ C æªΩF°ˆªRΩ= ™yáV FyÃÊ¡Vfl·™´sWxqsLi aRPVμÙ∂R GNSμR∂bP L][«¡Ÿ©´s ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sV F¢LÒiR ≠sV ™´sLRiNRPV mx sn V©´sLigS «¡LRiVgRiV ªyLiVV. DªRΩ=™yÕ˝‹[ Æ™sVVμR∂…”¡ L][«¡Ÿ q{ sªy áORPQ ¯ fl· @Li«¡Æ©s[∏∂R V qx sÆ™s[VªRΩLigS $LS™´sV øR¡Li˙μR∂

LS«¡NUP∏R∂WáNRPV μR∂WLRiLigS DLi»¡W, ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*QQLjiÚLiøy÷¡= DLi»¡VLiμR∂¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. G ™´s˘QQNTPÚNUP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Dμ][˘gRiLi, LS«¡NUP∏R∂V xmsμR∂≠s lLiLi≤R∂V x§¶‹[μyáV DLi≤R∂LSμR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. Fs™´s\lLi©y Dμ][˘gRiLi ¬ø¡[xqsWÚ FyL˝RiÆ™sVLi»¡V, @|qsLi’d˝¡, xmsoLRiFyáNRP xqsLixmnsWáV, xmsLiøy∏R∂VºdΩ LS«fiáՋ[ xmsμR∂≠s NRP÷¡gji DLi¤…¡[, ™yLji ™´sÃ˝¡ ªRΩ™´sV ryμ≥yLRifl· ≠sμ≥R∂Vá©´sV ¨sLRi*QQLjiÚLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y, xqsLixqÛs NSLRi˘NRPÕÿFyáNRPV @r¢NRPLRi˘Li NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Li, xqsx§¶‹[μ][˘gRiVá ≠sμ≥j∂ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·Õ‹[ @©´s™´sxqsLRi «‹[NRP˘Li ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[zqsLiμj∂. F°…‘¡ N][xqsLi ¬ø¡[zqs©´s LS“¡©y™´sW©´sV AÆ™sWμj∂Li¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyáª][ ¨s≠sVªRΩÚLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y, ™´sVL][ryLji xmso©´sLjiı∏R∂W™´sVNRPLi @Æ©s[μj∂ Fs…Ì”¡ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[©´sW DLi≤R∂μR∂¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂.

ª«sVV¬s=xmsÍÞ Fs¬sõNRPÌÁ ®ªs[V¬s|mnsrí¡ −s²R¶VμR¶ÌÁ ¿Á[zqs©«s ÍÜ[N`Pxqs»yò \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,™´sWLjiË11(ôd’ÿq÷´dt):™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPá Æ™s[V¨s|mnsrÌ°©´sV Õ‹[N`PxqsªyÚFyLÌik «ÿºdΩ∏R∂V @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V «¡∏R∂V˙xmsNS£tsQ©yLS∏R∂Vfl· ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aS LRiV. rÛy¨sNRP qx s*xmsLjiFyá©´s μy*LSÆ©s[ ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Ã¡V ¡Ã¡xms≤R∂ªy ∏R∂V¨s C qx sLiμR∂LRi˜LigS ¤«¡zms @©yıLRiV. DμR∂∏R∂VLi FyLÌik NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ A∏R∂V©´s Æ™s[V¨s|mnsrÌ° ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS ¤«¡[m{ s ™´sW…˝ÿ

xmspá™´sWá Æ™s[aSNRP xqsÀ≥ÿ ˙FyLigRiflÿ¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPVLi…ÿLRi©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS xqsLi˙xmsμy∏R∂V xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVáV xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[ À‹[»˝¡V\|ms øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNTP ry*gRiªRΩLi xms÷¡ZNP[Õÿ GLSˆ»˝¡V NRPW≤y ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙xms«ÿ gRiLÍRi©´s xqsÀ≥œ¡©´sV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ≠s≠sμ≥R∂ NRP≠sV…‘¡Ã¡©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. Ω

Æ©s[…”¡©´sVLi¿¡ $™yLjiNTP HμR∂VL][«¡ŸÃ¡Fy»¡V æªΩF°ˆªRΩ=™yáV

Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂Wá©´sVNRPVLi¤…¡[ Dμ][˘gS¨sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂W÷¡=LiÆμ∂[ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,™´sWLjiË11(ôd’ÿq÷´dt): BxmsˆV≤R∂V Dμ][˘gRiáVNRPV gRiªRΩLiÕ‹[ ÕÿgS Æ™sxqsVáÀÿ»¡V ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[NTP LS™yá©´sVNRPV©´sı ™yLRiV ≈¡¿¡ËªRΩgS ªy™´sVV xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı Dμ][˘gS¨sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂W÷¡=LiÆμ∂[. B…‘¡™´s¤Õ¡[ @™´sVÕ˝‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s C ¨s ¡Liμ≥R∂©´s NSryÚ Dμ][˘gS¨sNTP |qsá™´so |ms…Ì”¡ LS“¡NRP∏R∂V À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω øR¡WμÙy™´sV©´sVNRPV©´sı ™yLjiNTP aRPLSxmnsWªRΩLiÕÿ xmsLjifl·≠sVLi¿¡Liμj∂. zqsLigRilLi[fl‘· Dμ][˘gRiVáV xmsoLRiFyáNRP xqsLixmnsVLiª][Fy»¡V FsLi{ms…‘¡{qs, «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs, ryμ≥yLRifl· Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂Wá©´sVNRPVLi¤…¡[ ™´sVVLiμR∂VgS Dμ][˘gS¨sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. zqsLigRilLi[fl”· xqsLixqÛs «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s DªRΩÚLRiV*á ˙xmsNSLRiLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LRiLigRi xqsLixqÛsá Dμ][˘gRiVáV

À≥ÿLki ™yx§¶¶¶©´s LS˘÷d¡ GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μR∂xqsxmsÕ˝ÿ x§¶‹[»¡Õfi ©´sVLi¿¡ «¡gRiμyLi ¡ NRPW≤R∂÷¡, ˙gki©±sFyLRiV‰ x§¶‹[»¡Õfi, |qsÆ™s©±sz§¶¶¶Õfi= •¶¶¶zqsˆ»¡Õfi, zqsLjixmsoLRiLi NRPW≤R∂÷¡, A÷¡Li≤T∂∏R∂W lLi[≤T∂π∏∂W, Æ©s[≠ds x§¶›£qs ≠dsVμR∂VgS ’d¡ø`¡L][≤ÔR∂VÕ‹[¨s Fs¨dÌsAL`i ≠s˙gRix§¶¶¶Li ™´sLRiNRPV LS˘÷d¡ DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. Fs¨dÌsAL`i ≠s˙gRi•¶¶¶¨sNTP øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V

≤R∂VªRΩW... rÛy¨sNRP qx sLixqsÛ Ã¡NRPV @μ≥∂j NSLSá ¡μR∂ÕÿLiVVLi xmso N][xqsLi Õ‹[N`PxqsªyÚ xqsVμk∂LÁiR LigS F°LS≤T∂LiμR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. rÛy¨sNRP qx sLixqsÛ Ã¡ ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li Æ™sVVNRPV‰ ¡≤T∂gS ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiμR∂©yıLRiV. ™y…”¡¨s qx s*∏R∂VLi qx s™´sVXμÙ∂j ¬ø¡[∏∂R W÷¡= DLiμR∂©yıLRiV. rÛy¨sNRP qx sLixqsÛ Ã¡V  ¡Õ‹[}msªRΩLi μy*LSÆ©s[ mx s»Ì¡flÿáV @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡LiμR∂Vªy∏R∂V©´sıμj∂ ªRΩ™´sV ©´s™´sV¯NRP™´sV©yıLRiV.

™´sVWLjiÚ @™´sªyLRiLiÕ‹[ $¨s™yxqsV ≤R∂V mx soxtsQ‰Lji fl”·Õ‹[ æªΩxmsˆQ|\ ms ElLi[giR VªRΩW À≥¡œ NRPVÚáNRPV NRP©´sV≠sLiμR∂V ¬ø¡[∏∂R V©´sV©yıLRiV. C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sVW≤R∂V ryL˝iR V mx soxtsQ‰Ljifl”·Õ‹[ ˙xmsμR∂OTPQfl·LigS ≠sx§¶ ¶Lij ryÚLiR V. lLiLi≤][ L][«¡Ÿ μy*μR∂bP©´s LRiVNTP¯fl‘· qx sÆ™s[VªRΩLigS $NRPXxtsÒ Qry*≠sV @™´sªyLRiLiÕ‹[ xmsoLRi≠dsμ≥∂R VÕ˝‹[ ˙xmsμR∂OTPQfl·LigS ElLi[gRiVªRΩW xmsoxtsQ‰Lji fl”·Õ‹[ æªΩxmsˆQ|\ msNTP ¬ø¡[LiR VNRPV¨s ™´splLi[giR ©´sV©yıLRiV. ™´sVW≤][ L][«¡Ÿ $Æμ∂[≠s, À≥¡œ WÆμ∂[≠s qx sÆ™s[VªRΩLigS $™´sVá∏R∂V mx sˆry*≠sV ºΩLRiV¿¡ËÆ©sNTP‰ qx sLS*áLiNSLRi À≥¡œ WztsQ ªRΩV\Æ≤∂ N][Æ©s[…¡” Õ‹[¨s æªΩxmsˆQ|\ ms AbdP©´sV\¤Õ¡ ≠s™´s§x ¶ ¶ Ljiqx sWÚ À≥¡œ NRPVÚá©´sV @©´sV˙gRi§z ¶ ¶ryÚLiR V. ©yáVg][ L][«¡Ÿ HμR∂V, Hμ][ L][«¡Ÿ G≤R∂V ˙xmsμR∂OTPQfl·Ã¡V mx soxtsQ‰Lji fl”·Õ‹[ æªΩxmsˆQ|\ ms ©´sVLi¿¡ ≠sx§¶ ¶Lij Li¿¡ À≥¡œ NRPVÚá©´sV NRP…ÿOTPQryÚLiR V. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ºΩLRiV™´sVá $™yLji Aá∏R∂VLiÕ‹[ mx s¨s ¬ø¡[}qs @LRiËNRPVáNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP

bPORPQflÿ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP $NSLRiLi øR¡V…ÌÿLRiV. mx sÆμ∂[ Œ˝¡œ ªRΩLS*ªRΩ @LRiËNRPV áNRPV bPORPQfl· B™y*÷¡=©´s A™´saRP˘NRPªRΩ©´sV gRiVLjiLÚ i ¿¡Liμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV ºΩLRiV ™´sVá @LRiËNRP À≥¡œ ™´s©±sÕ‹[ bPORPQflÿ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. $™yLjiNTP \ZNPLiNRPLS˘Ã¡ ¨sLRi*x§¶ ¶fl·Õ‹[ μ][uyáV μ]L˝iR VªRΩV©´sı»˝¡V @LRiËNRPV á\|ms À≥¡œ NRPVÚá ©´sVLi¿¡ mz sn LS˘μR∂VáV @LiμyLiVV. C Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[AgRi™´sV qx sᕶ¶ μyLRiV qx sVLiμR∂LRi ™´sLRiμR∂À≥¡œ …ÌÿøyLRiV˘Ã¡V, ™´sVVgÊiR VLRiV ˙xmsμ≥y©´s @LRiËNRPVáª][ ˙xmsæªΩ[˘NRP bPORPQfl·©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. BNRP|\ ms ¨sLRiLiªRΩLRiLigS bPORPQfl· N]©´srygSá¨s C™Ø[ AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ™´sVL][Æ\™sxmso ºΩLRiV™´sVáՋ[ À≥¡œ NRPVÚá LRiμÙ∂k ryμ≥yLRifl·LigS DLiμj∂. $™yLji qx sLRi*μR∂LRi+ ©y¨sNTP 5gRiLi»¡Ã¡V, ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsÆ™s[aPR μR∂LRi+©y¨sNTP 2gRiLi»¡Ã¡V, NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s ™´s¿¡Ë©´s À≥¡œ NRPVÚáNRPV 3gRiLi»¡Ã¡ qx s™´sV∏R∂VLi mx s≤R∂Vª][Liμj∂.

ø£&É|ü, e÷]à 11(ôd’ÿq÷´dt) ' m+|”{°d”, C…&ûŒ{°d” mìïø£\T ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq @sêŒ≥¢ eT<Ûä´ |üø£&É“+B>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T düe÷j·T‘·Ô+ ø±yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø√q X¯•<ÛäsY Ä<˚•+#ês¡T. ø£&É|ü˝Àì ‘·q ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+ qT+∫ ôd{Ÿ ø±qŒ¤¬sHé‡ <ë«sê ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T, ôdŒwü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T, m+|”&ûz\T, ‘·Vü≤o˝≤›s¡¢‘√ ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘·+˝À mqï&É÷ ˝Òì$<Ûä+>± ˇπøkÕ] m+|”{°d”, C…&ûŒ{°d”, eTTì‡|ü˝Ÿ, kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#ê*‡ e∫Ã+<äHêïs¡T. m˝≤+{Ï düeTdü´\T ñ‘·Œqï+ ø±≈£î+&Ü |üø±ÿ Á|üD≤[ø£‘√ mìïø£\ Á|üÁøÏj·TqT düC≤e⁄>± »]ù|+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T dæ<ä›+>± ñ+&Ü\Hêïs¡T. m+|”{°d”, C…&ûŒ{°d” mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHé C≤Ø nsTT+<äHêïs¡T. ‘·<äq+‘·s¡+ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤º\Hêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\≈£î Hê$TH˚wüq¢ |òüT≥º+ 18e ‘˚~ es¡≈£î »s¡T>∑T‘√+<äHêïs¡T. 19e ‘˚~ qT+∫ m+|”{°d”, C…&ûŒ{°d” kÕúHê\≈£î Hê$TH˚wüq¢ |üs¡«+ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. ˇπø $&É‘·˝À mìïø£\T s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<Ûä´+˝À mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±]>± ìj·T$T+∫q yêπs nìï mìïø£\≈£î dü÷|üsYyÓ’»sY>± |üì#˚kÕÔs¡Hêïs¡T. 2014 »qe] 31 Hê{ÏøÏ Á|ü#·T]+∫q mìïø£\ C≤_‘ê Ä<Ûës¡+>± m+|”{°d”\ yêØ>± $uÛÑõ+#ê\Hêïs¡T. @<Ó’Hê |ü+#êj·Tr˝À m≈£îÿe dü+K´˝À m+|”{°d”\T+fÒ yês¡T¶\ yêØ>± $uÛÑõ+∫ m+|”{°d” kÕúHê\qT s¡÷bı+~+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. 12q b˛*+>¥ πø+Á<ë\ Á&Ü|òü⁄ºqT s¡÷bı+~+∫ 13q Á|ü#·T]+#ê\Hêïs¡T. 14q nuÛÑ´+‘·sê\T d”«ø£]+∫ 15q sê»ø°j·T bÕغ\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ê\Hêïs¡T.16q ø£˝…ø£ºsY ÄyÓ÷<ä+ ø√dü+ |ü+|æ 18q ‘·T~ C≤_‘ê $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. m+|”{°d”, C…&ûŒ{°d” mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ Ç|üŒ{Ïπø 1768 b˛*+>¥ πø+Á<ë\T >∑T]Ô+#êeTHêïs¡T. b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢, m+|”&ûz\T |ü]o*+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. mìïø£\ ø£$TwüHé Ä<˚XÊ\T, ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡πø b˛*+>¥ πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ z≥s¡¢≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T »s¡>∑≈£î+&Ü kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. Ç{°e\ »]–q Á>±eT |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ ø=ìï Çã“+<äT\T e#êÃj·THêïs¡T. n˝≤+{Ï |ü]dæú‹ sê≈£L&É<äHêïs¡T. md”‡ md”º\T m≈£îÿe>± ñ+&˚ ÁbÕ+‘ê˝À¢ b˛*+>¥ πø+Á<ä+ ñ+&Ü\Hêïs¡T. nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+≥T mìïø£\≈£î dü++ã+~Û+∫ düeTkÕ´‘·àø£ Á>±e÷\qT, b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT >∑T]Ô+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. mìïø£\ |üs¡´y˚ø£åD˝À nÁø£e÷\T »s¡>∑≈£î+&Ü |òü¢sTT+>¥ kÕ«ÿ&éqT s¡+>∑+˝À ~+bÕeTì, yê]øÏ yêVü≤Hê\T πø{≤sTT+#êeTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î kÕº{Ïø˘ düπs« {°yéT 9.5 \ø£å\T q>∑<äT, >±´dt kºyé\T d”CŸ #˚XÊs¡Hêïs¡T. á ôd{Ÿ ø±qŒ¤¬sH釽À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY sêe÷sêe⁄, C…&ûŒ d”áz e÷˝≤´Á~, &û|”z n|üPs¡« düT+<ä] ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

IZNP[ g]≤R∂VgRiV NTPLiμR∂NRPV ≠sμy˘ ™´s˘™´sxqÛs FyLíkiÍÜ[ ¿Á[LjiNRPÌÁ»][ @ÌÁNRPÌÁV xqsx¤¦ ÇÁ®ªs[V : ÉÓÁ²T¶zms

©´sÕÊ‹Li≤R∂,™´sWLjiË11(ôdÿ’ q÷´dt): ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ ˙xmsxqsVÚªΩR Li ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*, mx sLiøy∏R∂VºdΩLS«fi, FsLiVVÆ≤∂≤`∂ ™´sVV¨s=xmsÕfi, H…‘¡≤U∂G ªRΩμj∂ªRΩLRi 14 LRiNSá ≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li,™´sWLjiË11(ôd’ÿq÷´dt): Fs¨sıNRPá ∏R∂V«¡™´sW©y˘Ã¡ NTPLiμR∂ mx s¨s¬ø¡[}qs FyhRiaSá ≠sμy˘ ™´s˘™´sqx sÛ Æ™sVVªyÚ¨sı IZNP[ ™´sVVLiμR∂V FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[Lij NRPáV FsLiªRΩ qx s™´sV«¡Æ™sW, FyLÌik Õ‹[ g]≤R∂VgRiV NTPLiμR∂NRPV ºdΩxqsVN]¿¡Ë ≠sμy˘LRiLigS¨sı xmsLjiLRiOTPQLiøyá¨s D©´sı™yLjiNTP ,™´s¬ø¡[Ë Æ©s[ªΩR á ™´sVμ≥∂R ˘ @xqsLiªRΩXxmsoÚáV, ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P DFyμ≥y˘∏R∂V qx sLixmsn VLi ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. ≠s≠sμ≥∂R @’≥¡˙Fy∏R∂V ¤À¡≥ μ[ yáV @LiæªΩ[ qx sx§¶ ¶«¡Æ™s[V©´s¨s …”¡≤T∂mz s ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡ NTPLiμR∂ DFyμ≥y˘∏R∂V ™´s˘™´sqx sÛ DLi≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡ gRiLiμR∂LRig][Œ¡œ Li q{ s¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR ∏R∂V©´s™´sVá LS™´sVNRPXxtsÒ v≤R∂V …”¡≤T∂mz sÕ‹[ ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚª][LiμR∂¨s @Li»¡V©yıLRiV. μk∂¨sNTP DFyμ≥y˘∏R∂V qx sLixmsn WáV NRPW≤y xqs™´sVxqs˘Ã¡¨dsı ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ xqsLÙRiVNRPVF°ªy∏R∂V¨s qx sV™´sVV≈¡LigSÆ©s[ D©yıLiVV. 2001Õ‹[Æ©s[ Axms£qs æªΩáLigSfl· N][qx sLiÆ™sVVμR∂»¡ }msL]‰©yıLRiV. C qx s™´sVxqs˘Ã¡¨dsı FyLÌik ,ExqsVNRPVLi» ºdΩLS¯fl·Li ¬ø¡[qz sLiμj∂. æªΩáLigSfl· mx so©´sLjiıLS¯fl·LiÕ‹[ DFyμ≥y˘∏R∂VVá ¡VLiμR∂¨s @©yıLRiV. FyLÌik ™´s˘™´s•¶¶ LSÕ˝‹[ F~÷¡…fi ¡W˘L][ Fy˙ªRΩ NUPáNRPÆ\™sVLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ©´sWªRΩ©´s ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP æªΩáLigSfl· xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V @∏R∂V˘©´sıFy˙ªRΩV≤R∂V xqsWøR¡©´sá©´sV qx s™´sV˙gS’≥¡™´sXμÙ∂j NTP DFyμ≥y˘∏R∂VVáV qx s\lLi©´s qx sWøR¡©´sáV ¬ø¡[∏∂R Wá©yıLRiV. {qs*NRPLjiryÚ™´sV¨s ™´sVL][Æ©s[ªRΩ gRiLjiNRPFy…”¡ ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ ryμ≥∂R ©´s GINRP‰ LS«¡NUP∏R∂V FyLÌik r~ªRΩVÚ NSμR∂¨s, gRiLi…ÿª][ Fy»¡V FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[LiR VªRΩV©´sı FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡™´sÃ˝¡ @™´sVLRi≠dsLRiVá ªy˘gRiLi, DFyμ≥y˘∏R∂V, Dμ][˘gRiVá qx sÆ™sV¯, ≠sμy˘LÛiR V FyLÌkiNTP Æ™s[V¤Õ¡[ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s, ≠dsLji LSNRPª][ áDμR∂˘™´sVxqsWˆÈQ Lij ,Ú ˙xmsμ≥y©´s˙xmsºΩxmsORPQ FyLÌik qx sx§¶ ¶NSLRiLi ª][Æ\≤∂ æªΩáLigSfl· BxmsˆV≤R∂V©´sı Æ©s[ªRΩáV B ¡˜Liμj∂ xms≤R∂ªyLRi¨s A≠sLRi˜È≠sLi¿¡LiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªRΩ À≥ÿ≠sLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. @∏R∂V˘©´sı NRPV™´sWLRiV≤R∂V DFyμ≥y˘∏R∂VVáV mx s¨s¬ø¡[qx sVÚ©s´ ıLiμR∂V©´s ™yLji r~LiªRΩ —¡Õ˝ÿáNRPV  ¡μj∂÷d¡|\ ms ≠s«¡∏∫∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV NRP÷¡zqs©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. Æ™s¤Œ¡˝ L[ iμR∂VNRPV @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLiøyá¨s ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP ≠s«Ï¡mz sÚ ¬ø¡[qz s©´s»˝¡V …”¡≤T∂mz sÕ‹[ ¬ø¡[lLi[LiμR∂VNRPV @Æ©s[NPR ™´sVLiμj∂ Æ©s[ªΩR áª][ Fy»¡V FsLiª][ LS«¡NUP∏R∂V øR¡Lji˙ªRΩ D©´sı NRPV»¡VLiÀÿáV AxqsNTPÚ qx sLixmsn VLi —¡Õ˝ÿ @μ≥∂R ˘QOPR VáV gSL˝iR Fy…”¡ @a][N`PlLi≤Ô∂T æªΩ÷¡FyLRiV.

øR¡WxmsoªRΩV©yı∏R∂V¨s, q{ s™´sWLi˙μ≥∂R , æªΩáLigSfl· @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡LiμyáLi¤…¡[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V }qs™´sáV @™´sxqsLRi™´sV¨s ˙xms«¡Ã¡V À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRi¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. LSuÌy˚¨sı xmspLjiÚgS @’≥¡™´sXμÙj∂ xms¥R∂LiÕ‹[ ©´s≤T∂zmsLi¬ø¡[ xqsªyÚ ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[INRP‰ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂VZNP[ DLiμR∂¨s A FyLÌik LSxtsÌ Q˚ ©y∏R∂VNRPVáV, ™´sW“¡ aSxqs©´sqx s À≥¡œ V˘Ã¡V ≤yNÌPR L`i Fs£qsG lLi•¶¶ ¯©±s @©yıLRiV. gRiªRΩ ª]≠sV¯ Æμ∂[Œ¡œ˝ ßgS LSuÌy˚¨sı G÷¡©´s ™yLRiV mx spLjigÚ S ¨sL˝iR OSQQ˘¨sNTP gRiVLji ¬ø¡[zqs ALi˙μ≥∂R g_LRi™y¨sı  ¡«ÿLRiVNUP≤yËLRi¨s AÆ™s[μ∂R ©´s ¬ø¡LiμyLRiV. ry£msÌ Æ™s[L`i LRiLigS¨sı@’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡[qz s ≠sÆμ∂[aSÕ˝‹[ BNRP‰≤T∂ ∏R∂VV™´sªRΩ DFyμ≥∂j , ≠sμy˘™´sNSaS á©´sV F~LiμR∂VªRΩV©yıLRiLi¤…¡[ @μj∂ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V xmnsV©´sæªΩ[©´s©yıLRiV. NSáVxtsQ˘Li}msLRiVª][ F°LÌRiV ˙gS™´sWá©´sV ªRΩLRi÷¡}qsÚ øR¡WxqsWÚ ELRiVN][À‹[™s´ V¨s @Æμ∂[ «¡LjigjiæªΩ[LS«¡NUP∏R∂V qx s©y˘xqsLi ºdΩqx sVNRPVLi…ÿ©´s©yıLRiV. μR∂OTPQfl· ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s @¨sı ™yLÔRiVá©´sV æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j qx sVÚLiμR∂©yıLRiV.

BLiÈÁL`i xmsLkiORPQÌÁNRPV ¥¦¦ ÇÁLRi¹¸¶[Vù −sμyùLóRiVÌÁNRPV úxms¾»½[ùNRP ÊÁxqsV=ÌÁV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,™´sWLjiË11(ôd’ÿq÷´dt): BLi»¡Lki¯≤T∂∏R∂V…fi xmsLkiORPQáNRPV LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS ALÌki{qs ˙xmsæªΩ[˘NRP GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyá ©´sVLi¿¡ xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μyáNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP ¡xqsV=á©´sV ©´s≤R∂Vxmso ªyLRiV. CÆ©sá 12  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ©´sVLi¿¡ xmsLkiORPQáV Æ™sVVμR∂áVNS©´sV©´sı xqsLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ «¡Li»¡©´sgRiLSÕ˝‹[ ALÌki{qs ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡xqsV=áV ©´s≤R∂xms©´sV©´sı»˝¡V ˙lgi[»¡L`i ALÌki{qs C≤U∂ Fs.N][¤…¡[aRP*LRiLS™´so æªΩ÷¡FyLRiV. «¡Li»¡©´sgRiLS Õ˝‹[ xmsLkiORPQ ZNP[Li˙μyáNRPV ≠sμy˘LÛRiVá©´sV @LRigRiLi»¡ ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ ¬ø¡[lLi[ËLiμR∂VNRPV ≠dsáVgS L][«¡ŸNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS 175  ¡xqsV=áV ©´s≤R∂Vxmsoªy™´sV©yıLRiV. xmsLkiORPQáV DμR∂∏R∂VLi 9gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi 12gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV DLi…ÿLiVV. xmsLkiORPQ ™´sVVgjizqs©´s ªRΩLS*ªRΩ ºΩLjigji gRi™´sV˘rÛy©´sLi ¬ø¡[LRiVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ≠dsDgS  ¡xqsV=á©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. C  ¡xqsV=á\|ms

BLi»¡Lki¯≤T∂∏R∂V…fi |qsˆxtsQÕfi @Æ©s[ Æ≤∂%`¡»¡zqsÆ©s[xtsQ©±s À‹[LÔRiV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V©´sV ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. C @™´sNSaS¨sı «¡Li»¡©´sgRiLSÕ˝‹[¨s ≠sμy˘LÛRiVáV ≠s¨sπ∏∂WgjiLi øR¡VN][™y÷¡=Liμj∂gS N][LSLRiV. C ¡xqsV= áV zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂ ©´sVLi¿¡ N][hji, @xmÍsÕfi gRiLi«fi, μj∂ÕfixqsVΔfi©´sgRiL`i LRiW…˝‹[ ©´s≤R∂Vry ÚLiVV. @Õÿlgi[ zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂ ©´sVLi¿¡ @xmÍsÕfigRiLi«fi, ÀÿLS‰£qs,C{qsHFsÕfi ©´sVLi¿¡ @xmÍsÕfigRiLi«fi, Æ™sVz§¶¶¶μk∂xms»¡ıLi ©´sVLi¿¡ zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂, Ljiryá ¡«ÿL`i, Æ™sVz§¶¶¶μk∂ xms»¡ıLi ©´sVLi¿¡ C{qsHFsÕfi ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyáNRPV ©´s≤R∂VxmsoªyLRiV. zqsNTPLi˙μy Àÿμ`∂,Ljiryá ¡«ÿL`i ©´sVLi¿¡ A’¡≤`∂=, øyLji¯©yL`i ™´sLRiNRPV NRPW≤y DLi…ÿLiVV. “¡≤T∂Æ™sV»˝¡,À‹[LRi ¡Li≤R∂ ©´sVLi¿¡ xqs©´sª`Ω©´sgRiL`i, NRPWNRP…fixms÷˝¡ LRiW…fi ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡xqsV=áV ©´s≤R∂VxmsoªyLRiV. “¡≤T∂Æ™sV»˝¡, À‹[LRi ¡Li≤R∂ ©´sVLi¿¡ N][hji, øyLji¯©yL`i,

zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂ ©´sVLi¿¡ xqs©´sª`Ω©´sgRiL`i, NRPWNRP…fixms÷˝¡ zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂ ©´sVLi¿¡ ™´sVÕÿ‰—¡gjiLji, xqszmnsÕfigRiW≤R∂, C{qsHFsÕfi, C{qsHFsÕfi ©´sVLi¿¡ zqsNTPLi˙μy Àÿμ`∂, DxmsˆÕfi, ªyLSıNRP ©´sVLi¿¡ zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂, zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂ ©´sVLi¿¡ Æ™sLiNRP…ÿ xmsoLRiLi, zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂ ©´sVLi¿¡ Ljiryá ¡ «ÿL`i, «¡gRiμÊj∂LjigRiV»Ì¡, ÀÿÕÿ©´sgRiL`i ©´sVLi¿¡ zqsNTPLi ˙μyÀÿμ`∂, N][hji, @a][N`P©´sgRiL`i, NRP™y≤T∂gRiW ≤R∂ ©´sVLi¿¡ zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂ ™´sLRiNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡xqsV=áV ©´s≤R∂VryÚLiVV. N][hji, ALÌki{qs ˙NS£qs L][≤`∂ ©´sVLi¿¡ CFs£qsH, À‹[LRi ¡Li≤R∂, zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂ ©´sVLi¿¡ bPÕÿˆLS™´sVLi, N]Li≤yxmspL`i ™´sLRiNRPV,zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂ ©´sVLi ¿¡ ©yLixms÷˝¡, Æ™sVz§¶¶¶μk∂xms»¡ıLi ™´sLRiNRPV, g][Õ‹‰Li≤R∂, Æ™sVz§¶¶¶μk∂xms»¡ıLi ©´sVLi¿¡ øyLji¯©yL`i ™´sLRiNRPV, zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂ ©´sVLi¿¡ Àÿg`i÷¡LigRiLixms÷˝¡, LSLi©´sgRiL`i, @xmÍsÕfigRiLi«fi ™´sLRiNRPV, Fs÷d¡˜©´sgRiL`i, ©yg][Õfi,

DxmsˆÕfi ©´sVLi¿¡ zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂ ™´sLRiNRPV ,z§¶¶¶™´sW∏R∂Vª`ΩrygRiL`i, ¡x§¶¶¶μR∂WL`ixmsoLRi ©´sVLi¿¡ N][hji ™´sLRiNRPV ™´sVμ≥R∂V ¡©±sNSá¨ds, Fs.—¡.NSá¨ds ©´sVLi¿¡ N][hji ™´sLRiNRPV, ≠sVμ≥y¨s/ Õÿ˘Àfi NS*LÌRiL`i= ©´sVLi¿¡ zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂ ™´sLRiLRiNRPV C  ¡xqsV=áV DLi…ÿLiVV. BNRP zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂ ©´sVLi¿¡ LSLi©´sgRiL`i, μj∂ÕfixqsVN`P©´sgRiL`i ™´sLRiNRPV, DxmsˆÕfi ©´sVLi¿¡ Æ™sVz§¶¶¶μk∂xms»¡ıLi/ NRPWNRP…fixms÷˝¡ ™´sLRiNRPV, μj∂ÕfixqsVΔfi ©´sgRiL`i ©´sVLi¿¡ N]Li≤yxmspL`i ™´sLRiNRPV,C{qsHFsÕfi ©´sVLi¿¡ ©yLixms÷˝¡ ™´sLRiNRPV, Fs÷d¡˜©´sgRiL`i ©´sVLi¿¡ Æ™sVz§¶¶¶μk∂xms»¡ıLi ™´sLRiNRPV,μj∂ÕfixqsVN`P©´sgRiL`i ©´sVLi¿¡ xqs©´sª`Ω©´sgRiL`i ™´sLRiNRPV, zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂ ©´sVLi¿¡ xms…ÿ©±s¬ø¡LRiV ™´sLRiNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡xqsV=áV ©´s≤R∂VryÚLiVV. B≠s lLigRiV˘Ã¡L`i  ¡xqsV=áNRPV @μR∂©´sLigS ©´s≤R∂VryÚLiVV. BLiμR∂VÕ‹[ ≠sμy˘LÛRiVá©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @©´sV™´sVºΩryÚLRi¨s @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV.


5

ãT<Ûäyês¡+ 12`03`2014

sêÁwüº $uÛÑ»q≈£î Á|ü<Ûëq ø±s¡D+ {°&û|”H˚!

ñ]•ø£åqT s¡<äT› #˚kÕÔ+ ≤U∂FsLiZNP[ Fs¨sıNRPá Æ™s[V¨s|mnsrÌ° ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡\Æ©sQı,™´sWLjiË11 : ≤U∂FsLiZNP[ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V NRPLRiVflÿ¨sμ≥j∂ Fs¨sıNRPá Æ™s[V¨s|mnsrÌ°©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. DLji bPORPQLRiμÙR∂V, ©´sμR∂Vá «ÿºdΩ∏R∂VLi, @©´sVxqsLiμ≥y©´sLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s, \lLiªRΩVá LRiVflÿáV, ≠sμy˘LRiVflÿáV ™´sW{mns ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s Æ™s[V¨s|mnsrÌ°Õ‹[ }msL]‰©yıLRiV. LS“¡™±s x§¶¶¶LiªRΩNRPVá©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s DLjibPORPQ ™´s˘™´s•¶¶¶LS¨sı Æ™s[V¨s|mnsrÌ°Õ‹[ ¬ø¡[LSËLRiV. ≠dsLji¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s B…‘¡™´sá «¡∏R∂VxqsLS‰L`i ¨sLÒRiLiVVLiøR¡≤R∂Liª][ μk∂¨sNTP ≠sLRiVgRiV≤R∂VgS A∏R∂V©´s C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂.≤U∂FsLiZNP[ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V NRPLRiVflÿ¨sμ≥j∂ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi Fs¨sıNRPá Æ™s[V¨s|mnsrÌ°©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. ≤U∂FsLiZNP[ ZNP[Li˙μR∂ NSLS˘Ã¡∏R∂V\Æ™sV©´s @©yı @Lji™yŒœ¡∏R∂VLiÕ‹[ NRPLRiVflÿ¨sμ≥j∂ FyLÌkiÆ©s[ªRΩá

xqs™´sVORPQLiÕ‹[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs©´s Æ™s[V¨s|mnsrÌ°Õ‹[ DLjibPORPQ, ©´sμR∂Vá©´sV @©´sVxqsLiμ≥y©´sLi, \lLiªRΩVá LRiVflÿáV, ≠sμy˘LRiVflÿáV ™´sW{mns ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLi gS NRPLRiVflÿ¨sμ≥j∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ «ÿºdΩ∏R∂V FyLÌkiáª][ F~ªRΩVÚáV ¤Õ¡[NRPVLi≤yÆ©s[ ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gji ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂ ryÚ™´sV©yıLRiV. ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ @À≥œ¡˘LÛRiVÕ˝‹[ Fs™´sLjic\ZNPc©y ªRΩ™´sV ™´sVμÙR∂ªRΩV DLi»¡VLiμR∂ ©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ A∏R∂V©´s Õ‹[N`P xqsÀ≥œ¡NRPV F°…‘¡ ¬ø¡[}qs @À≥œ¡˘LÛRiVá ª]÷¡ «ÿ’¡ªy©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. 2—¡ NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·LiÕ‹[ AL][xmsfl· áV FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı G.LS«ÿ ¨dságjiLji, μR∂∏R∂W©´sμj∂ ™´sWLRi©±s ™´sVμ≥R∂˘ ¬ø¡©´sı∏∫∂V ˙FyLiªRΩLi ©´sVLi≤T∂ F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV.

»R½*Lji»R½gRi¼½©«s xmsLiÈÁ©«sxtísQLi −sª«sLSÌÁ }qsNRPLRißá Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,™´sWLjiË11(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡VgS NRPVLjizqs©´s ™´sL<S¨sNTP ©´sxtÌsQF°LiVV©´s xmsLi»¡Ã¡\|ms xqslLi[* ¬ø¡[zqs ≠s™´sLSá©´sV ªRΩ*LRigS @Liμj∂Liøyá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i @x§¶¶¶¯μ`∂Àÿ ¡V AÆμ∂[bPLiøyLRiV. xmsLi»¡©´suÌyá\|ms ≠s™´sLSá©´sV ªRΩ*LRigS @μ≥j∂NSLRiVáNRPV @LiμR∂¤«¡[∏R∂W÷¡= DLiμR∂©yıLRiV. Fsπ∏∂[V™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ FsLiªRΩ ©´sxtÌsQLi «¡LjigjiLiμk∂ ≠s™´sLSáV }qsNRPLjiLiøyá©yıLRiV. A∏R∂W aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVáª][ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV ≠dsAL`iJáV, GCJá ry∏R∂VLiª][ xmsLi»¡ ©´suÌy¨sı @LiøR¡©y Æ™s[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. xmsLi»¡Ã¡ ©´sxtÌsQLi\|ms ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xmsLizmsLi¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. C lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ «¡Ljigji©´s ©´sxtÌsQLi\|ms ¨sÆ™s[μj∂NRPá©´sV xmsLiFy÷¡= DLiμR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. xmsLji•¶¶¶LRiLi ªRΩ*LRigS ™´sVLi«¡⁄LRi™´soªRΩVLiμR∂Æ©s[ xqsLiZNP[ªyáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ @Liμy∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ NRPVLjizqs©´s ™´sL<SáNRPV ©´sxtÌsQF°LiVV©´s xmsLi»¡Ã¡ ≠s™´sLSá©´sV lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ xmsLizmsLiøyá¨s }msL]‰©yıLRiV. A ¨sÆ™s[μj∂NRPá©´sV aRPV˙NRP™yLRiLi LS«¡μ≥y¨sNTP xmsLizmsryÚ™´sV¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. Fs¨sıNRPá ≠sμ≥R∂VáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ A∏R∂W aS≈¡Ã¡ Dμ][˘gRiVá ≠s™´sLSáV B™y*á¨s Æ©sáL][«¡ŸÃ¡ ©´sVLi¿¡ @≤T∂gjiæªΩ[ FsLiμR∂VNRPV B™´s*≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ¨sL˝RiORPQ ˘LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡NRPVLi≤y xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ≠s™´sLSá©´sV lLiLi≤R∂V, ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ @Liμj∂LiøR¡NRPF°æªΩ[ øR¡LRi˘Ã¡V ªRΩxmsˆ™´s¨s }msL]‰©yıLRiV.

NRPV™´sWLRiV≤R∂V AŒœ¡gjiLjiNTP …”¡ZNP‰…fi B™´s*NRPVLi≤y Æ™sVVLi≤T∂¬ø¡[LiVV øR¡WFyLRiV. ≤U∂FsLiZNP[ ¬ø¡LiªRΩ ¬ø¡[LSá¨s ªRΩx§¶¶¶ªRΩx§¶¶¶Õÿ≤T∂©´s NSLi˙lgi£qs NRPV @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[©´s¤…˝¡[©´s¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. @¨sı rÛy©yáNRPV @À≥œ¡˘LÛRiVá ©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Liª][ μy*LSáV ™´sVWxqsV NRPF°∏R∂W∏R∂V¨s, ILi»¡Lji F°LRiV ªRΩxmsˆμR∂¨s LS«¡NUP∏R∂V≠sZa˝P[xtsQNRPVáV }msL]‰Li»¡V©yı LRiV. Æ™sVVªRΩÚLi 35™´sVLiμj∂ª][ FyLÌki @À≥œ¡˘LÛRiVá «ÿ’¡ªy ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂VgS ≠sVgRiªy 5 {qs»˝¡©´sV ≠ds{qsZNP[, FsLiFsLiZNP[, {ms…‘¡, H∏R∂VW FsLiÕfiNRPV ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáNRPV ©´sgSLS Æ™sWgRigSÆ©s[ Õ‹[N`P xqsÀ≥œ¡ NRPV F°…‘¡ ¬ø¡[}qs @À≥œ¡˘LÛRiVá ÷¡xqÌsVá©´sV A∏R∂W FyLÌkiáV ˙xmsNRP…”¡xqsVÚ©yıLiVV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ ≤U∂FsLiZNP[ @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ

FyLÌki¨s ≠ds≤R∂©´sV©´sı gRiVLSı¥`∂lLi≤ÔT∂ @©´ s LiªR Ω x m soLR i Li,™´ s WLj i Ë11(ôd’ ÿ q÷´dt ) : @©´sLiªRΩxmsoLRiLi \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌkiÕ‹[ @xqsLiªRΩXzmsÚ LS«¡ŸNRPVLiμj∂. @©´sLiªRΩ NSLi˙lgi£qs FyL˝RiÆ™sVLi»¡Vc xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V @©´sLiªRΩ Æ™sLiNRP˙…ÿ≠sV lLi≤ÔT∂ \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LRiVËN][™´s≤R∂Liª][ ¿¡øR¡VË LRigji÷¡Liμj∂. FsLi{ms ¬ø¡[LRi≤y¨sı BLiªRΩNSáLi FyLÌkiÕ‹[ DLi»¡V©´sı FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ gRiVLSı¥`∂ lLi≤ÔT∂ ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøyLRiV. μk∂Liª][ A∏R∂V©´s FyLÌki ≠dsÆ≤∂[ AÕ‹[øR¡©´sÕ‹[ D©yıLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. @©´sLiªRΩ©´sV ¬ø¡[LRiVËN][™´s≤y¨sı ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsWÚ gRiVLSı¥`∂ lLi≤ÔT∂ @©´sVøR¡LRiVáV @©´sLiªRΩÕ‹[ ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLRiV. FsLiª][NS áLigS FyLÌkiÕ‹[ DLi»¡V©´sı ™yLji¨s NSμR∂¨s N]ªRΩ Ú™yLji¨s FsÕÿ ºdΩxqsVNRPVLi…ÿLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV.

™´sVWzqsÆ™s[LiVVLiøyá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV. @©´sV™´sVºΩ D©´sı ÀÿL˝iR ©´sV DμR∂∏R∂VLi 11gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ LS˙ºΩ 10™´sLRiNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V æªΩLji¿¡ DLiøyá¨s, @LiªRΩNRPV≠sVLi¿¡ æªΩLji¿¡ DLi¿¡æªΩ[ ZNP[qx sVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s }msL]‰©yıLRiV. J»¡L˝iR «ÿ’¡ªyá©´sV A∏R∂W F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyá g][≤R∂áNRPV @ºΩNTPLiøyá¨s @©yıLRiV. «ÿ’¡ªyÕ‹[ ™´sWLRiVˆÃ¡V, ¬ø¡[LiR VˆÃ¡V ¬ø¡[}qsÚ ™´sW˙ªRΩLi ªRΩ©´s @©´sV™´sVºΩ NRP¿¡ËªRΩLigS ºdΩxqsVN][™yá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ªRΩ©´s @©´sV™´sVºΩ ¤Õ¡[NPR VLi≤y FsÕÿLi…”¡ ™´sWLRiVˆÃ¡V ¬ø¡[∏∂R VLSμR∂¨s qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. mx soLRiFyáNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ©y≠sVÆ©s[tx sQ©s± Æ™s[}qs @À≥œ¡˘LÛjiª][ BμÙR∂Lji¨s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V Õ‹[¨sNTP @©´sV™´sVºΩLiøyá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ©y≠sVÆ©s[xtsQ©s± Æ™s[}qs ZNP[Li˙μyáNRPV 200≠dsV»¡L˝iR μR∂WLRiLiÕ‹[Æ©s[ Æ™s[lLi[ ™yLji¨s ¨s÷¡zmsÆ™s[∏∂R Wá¨s æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ LS˘÷d¡Ã¡V, xqsÀ≥œ¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶}qsÚ @μ≥j∂NSLRiVá @©´sV™´sVºΩ ªRΩmx sˆ¨sxqsLjigS ºdΩqx sVN][™yá¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

™´s≤R∂gRiŒ˝œ¡ Àÿμ≥j∂ªRΩVá©´sV AμR∂VN][™y÷¡ LRiLigSlLi≤ÔT∂, ™´sWLjiË11(ôd’ÿq÷´dt): @NSá ™´sL<SáV, ™´s≤R∂gRiŒ˝œ¡ª][ Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sı xmsLi»¡ ©´suÌy¨sı @LiøR¡©y Æ™s[zqs \lLiªRΩVáNRPV Æ™sLi»¡Æ©s[ xmsLji•¶¶¶LRiLi @LiμR∂¤«¡[∏R∂Wá¨s …”¡≤T∂zms N][LjiLiμj∂. ©´sxtÌsQF°LiVV©´s \lLiªRΩVáNRPV ªRΩORPQfl· ry∏R∂VLi @Liμj∂Liøyá¨s N][LjiLiμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V, B˙ ¡{§¶¶¶Lixms»¡ıLi aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ™´sVLi¿¡lLi≤ÔT∂ NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ LSxtÌsQ˚ gRi™´sLRiıL`i ©´sLRizqsLix§¶¶¶©±sNRPV ¤Õ¡[≈¡ LSaSLRiV. @NSá ™´sL<SáV, ™´s≤R∂gRiŒ˝œ¡ ™y©´sª][

—¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ªyLi≤R∂WLRiV, ≠sNSLSÀÿμ`∂, ¬ø¡[Æ™sŒ˝œ¡, B˙ ¡{§¶¶¶Lixms»¡ıLi, NRPVªRΩV˜Õ˝ÿxmspL`i, LS¤«¡[Li˙μR∂©´sgRiL`i, Æ™s[V≤R∂ËÕfiÕ‹[¨s Æ™sVVªRΩÚLi 14 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ™´sLji, NRPLiμj∂, NRPWLRigS∏R∂Vá ª][»¡Ã¡V, xmsLi≤˝R∂ ª][»¡Ã¡V xmspLjiÚgS Æμ∂ ¡˜ºΩ©yı∏R∂V©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s ©´s≤R∂VxqsVÚ©´sıLiμR∂V©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ ™´s˘™´sry∏R∂V, lLiÆ™s©´sW˘ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV xmsLizmsLi¿¡ xmsLi»¡©´sxtÌsQLi @LiøR¡©y Æ™s[LiVVLi¿¡, \lLiªRΩVáNRPV xmsLji•¶¶¶LRiLi @Liμj∂Liøyá¨s N][LSLRiV.≥œ

Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi≤T∂ @©´sLiªRΩ Æ™sLiNRP˙…ÿ≠sV lLi≤ÔT∂ª][ gRiVLSı¥`∂ lLi≤ÔT∂NTP ≠s¤À≥¡[μyáV D©yıLiVV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌkiÕ‹[NTP @©´sLiªRΩ LS™´s≤y¨sı gRiVLSı¥`∂ “¡LÒjiLiøR¡VN][¤Õ¡[NRPF°ªRΩV ©yıLRiV. μk∂Liª][ A∏R∂V©´s FyLÌkiNUP gRiV≤`∂ \¤À¡ ¬ø¡FyˆÃ¡©´sV NRPVLi»¡V©yıLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. A∏R∂V©´s ™´sLÊRiLi @©´sLiªRΩ ¬ø¡[LjiNRP©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPr°ÚLi μj∂.μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki ¿d¡÷¡F°LiVVLiμj∂. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ Bxmsˆ…”¡ZNP[ ªRΩ©´s NSLRi˘NRPLRiÚáª][ gRiVLSı¥`∂ lLi≤ÔT∂ xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘LRiV. ªRΩ©´s À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω NSLS˘øR¡LRifl· ˙xmsNRP…”¡LiøR¡©´sV©yıLRiV.  ¡V«Í¡gjiLi xmsoáª][ FyLÌkiÕ‹[ N]©´srygRiVªyLS ¤Õ¡[NRP G FyLÌkiÕ‹[NTP Æ™sŒÿÚL][ æªΩ[á©´sVLiμj∂. NSgS, @©´sLiªRΩxmsoLRiLi NSLi˙lgi£qs FyL˝RiÆ™sVLi»¡Vc

xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V @©´sLiªRΩ Æ™sLiNRP˙…ÿ≠sV lLi≤ÔT∂ Aμj∂™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi BNRP‰≤R∂ \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[Lji©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ @©´sLiªRΩ ¡Ã¡\Æ™sV©´s ©y∏R∂VNRPV≤R∂V. \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPVáV \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±s lLi≤ÔT∂ xqs™´sVORPQLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ªRΩ©´s @©´sVøR¡LRiVáª][ NRP÷¡zqs FyLÌki ºdΩLÙRiLi xmsoøR¡VËNRPV©yıLRiV. ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáNRPV xqs™´sV∏R∂VLi μR∂gÊRiLRi xms≤R∂VªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ ™´sáxqsáV «‹[LRiLiμR∂VNRPVLi»¡V©yıLiVV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV ¨sLRizqsxqsWÚ B…‘¡c™´s¤Õ¡[ NSLi˙lgi£qs FsLi{ms @©´sLiªRΩ Æ™sLiNRP˙…ÿ≠sVlLi≤ÔT∂ \Æ™szqszms ºdΩLÛRiLi ºdΩxqsVNRPV©´sı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. μk∂¨sª][ gRiVLRiV©y¥`∂ lLi≤ÔT∂ ºdΩ˙™´s @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡Vc æªΩáVr°ÚLiμj∂. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω NSLS˘øR¡LRifl·©´sV ˙xmsNRP…”¡ryÚ©´s©´s¨s gRiVLRiV©y¥`∂ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV.

@NSÌÁ ª«sL<SÌÁNRPV ¬sÇØLirygRiL`iÍÜ[NTP ª«sLRiμR¶¬dsLRiV ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂,™´sWLjiË11(ôd’ÿq÷´dt): B…‘¡™´sá NRPVLjizqs©´s ™´sL<SáNRPV ¨s«ÿLirygRiL`i ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ‹[NTP ™´sLRiμR∂¨dsLRiV ™´s¿¡Ë ¬ø¡[LjiLiμj∂. NRPÕÿ˘fl”·, zqsLigkiªRΩLi ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ˝‹[NTP NRPW≤y ¨dsLRiV ™´sxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ @≠s ¨sLi≤R∂VNRPVLi»¡V©yıLiVV. NRPÕÿ˘fl”· ˙Fy¤«¡NÌRPV xmspLjiÚrÛyLiVV ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li 409 ≠dsV»¡L˝RiVNSgS ˙xmsxqsVÚªRΩLi 408.20 ≠dsV»¡L˝RiNRPV ¬ø¡[LjiLiμj∂. zqsLigkiªRΩLi ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ‹[NTP 150 NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡ ¨dsLRiV ¬ø¡[LRiVª][Liμj∂. ˙Fy¤«¡NÌRPV xmspLjiÚrÛyLiVV ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li 416.50 ≠dsV»¡L˝RiVNSgS ˙xmsxqsVÚªRΩLi 415 ≠dsV»¡L˝RiNRPV ¬ø¡[LjiLiμj∂. gRiªRΩ ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡VgS NRPVLRiVxqsVÚ©´sı @NSá ™´sL<Sáª][ lLiLi«¡Õfi ™´sVLi≤R∂áLi NRPLiμR∂NRPVLjiÚ ˙ºΩÆ™s[fl”· xqsLigRi™´sVLi ¨sLi≤R∂VNRPVLiÕÿ μR∂LRi+©´s≠sVr°ÚLiμj∂. ™´sLRiVxqsgS NRPVLRiVxqsVÚ©´sı ™´sL<Sáª][ Àÿ’d˝¡ lgi[»˝¡V FsªRΩÚ≤R∂Li, ™´sVLi“¡LS, x§¶¶¶Lji˙μy ©´sμR∂VÕ˝‹[ ™´sL<RiLi ¨dsLRiV ¬ø¡[LRi≤R∂Liª][ NRPLiμR∂NRPVLjiÚ ˙ºΩÆ™s[fl”· xqsLigRi™´sVLi ™´sμÙR∂ ¨sLi≤R∂VgS g][μy™´sLji FyLRiVª][Liμj∂. DxmsLjiªRΩá ˙μ][fl·Váª][ GLRiˆ≤T∂©´s NRPW˘™´sVVÕ‹[¨sLi ¡£qs Æ™s[VxmnsWá ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi —¡Õ˝ÿ\|ms ºdΩ˙™´sLigS DLiμj∂.Fs≤R∂æªΩLRizms ¤Õ¡[¨s @NSá ™´sL<SáV ™´sL<SNSÕÿ¨sı ªRΩázmsLiøyLiVV. ™yªy™´sLRifl·Li \|qsªRΩLi xmspLjiÚgS øR¡Ã˝¡ ¡≤T∂F°LiVVLiμj∂. INRP‰ ™´sWøylLi≤ÔT∂ ™´sVLi≤R∂áLi ≠sV©´s•¶¶¶ Aμj∂™yLRiLi —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS ™´sL<SáV NRPVLjiaSLiVV. ªy≤y*LiVV ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS 4.42 |qsLi.≠dsV. ™´sL<RiLi NRPVLjizqsLiμj∂. N][»¡gjiLji ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 4.12 |qsLi.≠dsV., ’≥¡NRP‰©´sWLRiVÕ‹[ 3.74 |qsLi.≠dsV., gSLiμ≥yLjiÕ‹[ 3.64 |qsLi.≠dsV., μR∂LRiˆ÷˝¡ 3.42 |qsLi.≠dsV., ™´sVμR∂WıL`i, ™´sLjiı ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ 3.40 |qsLi.≠dsV., ≤T∂ø`¡xms÷˝¡ 3.24 |qsLi.≠dsV., xqsμybP™´s©´sgRiL`i 3.22 |qsLi.≠dsV., Àÿ©´sV=™y≤R∂, ’¡øR¡V‰LiμR∂ ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ 3.16 |qsLi.≠dsV.á ™´sL<RiLi NRPVLjizqsLiμj∂. gRiªRΩ Æ©sá ¿¡™´sLji ™yLRiLi ©´sVLi¿¡ Æ©s[…”¡ ™´sLRiNRPV NRPVLRiVxqsVÚ©´sı @NSá ™´sL<Sá ™´sÃ˝¡ \lLiªyLigS¨sı N][áVN][¤Õ¡[¨s Æμ∂ ¡˜ ºdΩzqsLiμj∂. Aμj∂™yLRiLi ™´sLRiNRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[ @NSá ™´sL<Sá ™´sÃ˝¡ 25,873 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ xmsLi»¡ ™´sL<Sá ªyNTP≤T∂NTP Æ©s[áN]LjigjiLiμj∂.

BLi»¡L`i xmsLkiORPQáNRPV 13 «‹[©˝´sVgS ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ≈¡™´sV¯Li,™´sWLjiË11(ôd’ÿq÷´dt): BLi»¡L`i xmsLkiORPQáNRPV ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS 13«‹[©˝´sVgS ≠sÀ≥œ¡—¡LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS 226 ryμ≥yLRifl·, ™´sXºΩÚ ≠sμR∂˘ «¡⁄¨s∏R∂VL`i NRPŒÿaSáá ©´sVLi¿¡ ryμ≥yLRifl·, ™´sXºΩÚ ≠sμy˘ N][LRiV=áNRPV ˙xms¥R∂™´sV xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ©´sVLi¿¡ 27,974 ™´sVLiμj∂, μj∂*ºdΩ∏R∂V xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ lLigRiV˘Ã¡L`i, ˙xmsLiVVÆ™s[»¡VgS 34922 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV xmsLkiORPQáV LSryÚLRi©yıLRiV. Æ™sVVªRΩÚLigS lLigRiV˘Ã¡L`igS 53,719, ˙xmsLiVVÆ™s[»¡VgS 9,177 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV xmsLkiORPQáNRPV •¶¶¶«¡LRi™´soªyLRi¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. FsLizmsNRP

ø£&|É ,ü e÷]à 11(ôdÿ’ q÷´dt) ' sêÁwüº $uÛ»Ñ q˝À ø±+Á¬>dtqT |ü⁄]>=*Œq ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغH˚ sêÁwüº $uÛ»Ñ q≈£î Á|ü<ëÛ q ø±s¡DeTì yÓm’ kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ Áø£eT•ø£Då ≤ dü+|òTü + düuTÑÛ ´&ÉT, e÷J myÓT à˝Ò´ mdt.s¡|Tüò Tsê$T¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. yÓm’ kÕ‡sY d”d” e÷J myÓTà˝Ò´\T s¡|Tüò Tsê$T¬s&ç,¶ Ä~Hêsêj·T D¬s&ç,¶ ÄπøbÕ{Ï neTsYHê<∏s¬ä &ç,¶ &ûd” >√$+<äs¬ &ç,¶ bÕغ õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå &ÉT düTsπ wtu≤ãT, myÓTà˝Ò´ nuÛ´Ñ s¡T\ú T n+C≤<éu≤wü, »j·TsêeTT\T, m+|” nuÛ´Ñ ]ú yÓm’ dt n$Hêwts¬ &ç\¶ ‘√ ø£*dæ ø£&|É ˝ü Àì yÓm’ kÕ‡sY >¬ dtVº ≤ü Ödt˝À s¡|Tüò Tsê$T¬s&ç¶ MT&çj÷· Á|ü‹ì<ÛTä \ düe÷y˚X+¯ ˝À e÷{≤¢&Üs¡T. kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢, kÕúìø£ mìïø£˝À¢ ôd‘’ +· nuÛ´Ñ s¡T\ú qT Á|üø{£ +Ï #·˝ìÒ |ü]dæ‹ú ˝À {°&|û ” ñ+<äì yês¡T m<˚›yê #˚XÊs¡T. yÓTÆHêغ˝À ñqï ø±+Á¬>dt Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï {°&|û ” eT<ä‘› T· Ç∫à Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï ì\u…{+ºÏ <äHêïs¡T. eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘+· »s¡>±*‡q kÕúìø£ mìïø£\T Á|üdTü ‘Ô +· sêÁwü|º ‹ü

nq+‘· yÓ’ø±bÕ˝À ndü+‘·è|æÔ ∫#·TÃ

QxmsNRP≤R∂˜Liμk∂gS rÛy¨sNRP Fs¨sıNRPá xms™´sLRiÚ©´s ¨s∏R∂V™´sW™´s◊¡ @™´sVáV Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,™´sWLjiË11(ôd’ÿq÷´dt): ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPáª][Fy»¡V «¡≤`∂zms,™´sVLi≤R∂á Fs¨sıNRPáNRPV Lji«¡lLi[*tx sQ©s´˝ V ≈¡LS\lLi Fs¨sıNRPá ©Ø[…¡” mz sn ZNP[tx sQ©s± ≠s≤R∂VμR∂á NS™´s»¡Liª][ ˙gS™´sWÕ˝‹[ Fs¨sıNRPá qx sLiμR∂≤T∂ Æ©sáN]Liμj∂ .FsLiª][ AaRPª][ FsμR∂LRiVøR¡WxqsVÚ©s´ ı rÛy¨sNRP qx sLixqsÛ Ã¡ Fs¨sıNRP ©´sgSLS Æ™sWgjiLiμj∂. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi NRPW≤y @˙xms™´sVªRΩLÚ i @LiVV˘Liμj∂. FsNRP‰≤y FsÕÿLi…”¡ F~LRi Fy»˝¡V ¤Õ¡[NPR VLi≤y mx sNRP≤R∂˜Liμk∂gS Fs¨sıNRPá ¨sLRi*x§¶ ¶fl·NRPV xqs©´sıμR∂‰μR∂Li @™´soª][Liμj∂. ™´sVV≈¡˘LigS NRP¤Õ¡NÌRPL`i @x§¶ ¶¯μ`∂ Àÿ ¡V Fsxmsˆ…”¡NRPmx sˆV≤R∂V @μ≥∂j NSLRiVáª][ qx s™´sV ©´s*∏R∂VLi ¬ø¡[qx sVNRPVLi»¡W Æ™sŒœ¡ßªRΩV©yıLRiV. Fs¨sıNRPá ˙xms™´ sLRi©Ú s´ ¨s∏R∂V™´sW™´s◊¡¨s mx sNRP≤R∂˜Liμk∂gS @™´sVáV ¬ø¡[∏∂R W á¨s, Fs™´sl\Li©y @ºΩ˙NRP≠sV}qsÚ øR¡LRi˘Ã¡NRPV Dxms˙NRP≠sVryÚ™s´ V¨s @x§¶¶¶¯μ`∂Àÿ ¡V xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. Fs¨sıNRPáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ A∏R∂V©´s @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs≠dsVORPQ ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. . —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ¤À¡ÃÌ¡V ™´sVμR∂˘Li μR∂VNSflÿá©´sV

NRPLRiVflÿ¨sμ≥j∂ FyLÌki @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV ˙xmsNRP…”¡Liøy LRiV. 35™´sVLiμj∂ª][ A∏R∂V©´s ª]÷¡ «ÿ’¡ ªy©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. C «ÿ’¡ªyÕ‹[ FyLÌki ©´sVLi≤T∂ ¡z§¶¶¶xtsQ‰QXªRΩV\Æ≤∂©´s A∏R∂V©´s NRPV™´sWLRiV≤R∂V AŒœ¡gjiLji }msLRiV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. μR∂∏R∂W¨sμ≥j∂ ™´sWLRi©±s, G.LS«¡ ªRΩ™´sV FyªRΩ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá ©´sVLi≤T∂ F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso ªRΩ≠sVŒœ¡©y ≤R∂VÕ‹[ ’¡¤«¡zms, ˙xms™´sVV≈¡ ©´s»¡V≤R∂V ≠s«¡∏R∂V NSLiª`Ω ryLRi¥R∂˘LiÕ‹[¨s ≤U∂FsLi≤U∂ZNP[NRPV F~ªRΩVÚ ≈¡LS\lLiLiμj∂. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s 39 Õ‹[N`P xqsÀ≥œ¡ rÛy©yÕ˝‹[ 14 rÛy©yá ©´sVLi¿¡ ≤U∂FsLi≤U∂ZNP[ F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ’¡¤«¡zms FsLi≤U∂FsLiZNP[ª][ F~ªRΩVÚ NRPVμR∂VLRiVËNRPVLiμj∂. @Õÿlgi[ ™´sVL][ ˙FyLiºdΩ∏R∂V FyLÌki {msFsLiZNP[ª][©´sW F~ªRΩVÚ NRPVμR∂VLRiVËN][™´s≤y¨sNTP ’¡¤«¡zms xqs©yı•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[r°ÚLiμj∂.[ A∏R∂V©´s ª]÷¡ «ÿ’¡ªy©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV.

ø£&É|üõ˝≤¢˝À nuÛÑ´s¡Tú\ Ksês¡T mqï&√ »]–b˛sTT+~ sêÁwüº+˝À 135 kÕúHê˝À¢ ¬>\T|ü⁄ U≤j·T+ MT&çj·÷‘√ yÓ’mkÕ‡sY d”|” Áø£eT•ø£åD≤ dü+|òüT+ düuÛÑT´&ÉT s¡|òüTTsê$T¬s&ç¶

¬ø¡[zqs©´s 93 ZNP[Li˙μyáՋ[ 21 NRPŒÿaSáՋ[ r~LiªRΩ ZNP[Li˙μyáVgS D©yı∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. μk∂¨s\|ms ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂XztÌsQ ryLjiryÚ™´sV©yıLRiV. C Æ©sá 12 ©´sVLi¿¡ ™yL<jiNRP xmsLkiORPQáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV GLSˆ»˝¡V xmspLjiÚ ¬ø¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS 93 xmsLkiORPQ ZNP[Li˙μyáՋ[ xmsLkiORPQáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV FsLizmsNRP ¬ø¡[aSLRiV. xmsLkiORPQ ZNP[Li˙μyáNRPV ™´sVW≤R∂V ™´sLiμR∂á ≠dsV»¡L˝Ri xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ “¡{msFs£qs, “¡{msAL`iá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV.B¨s*—¡¤Õ¡[»¡L˝RiV, BªRΩLRi NSLS˘Ã¡∏R∂V zqs ¡˜Liμj∂ FsÕÿLi…”¡ |qsÕfiFn°©±s= ™y≤]μÙR∂¨s xqsW¿¡LiøyLRiV.

ZNP[Li˙μR∂Li {qsFs£qsáV, ≤U∂™Ø[áV ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ @μ≥R∂V©yªRΩ©´s |qsÕfiFn°©±s= ™y≤R∂≤y¨sNTP @©´sV™´sVºΩ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ |qsÕfi ≠s¨sπ∏∂WgjixqsVÚ©´sı»Ì¡V Æ©s…fi™´sL`i‰ μy*LS gRiVLjiÚLi¿¡ Æ™sLi»¡Æ©s[ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. xmsLkiORPQáNRPV •¶¶¶«¡LRiV NS©´sV©´sı ≠sμy˘LÛRiVá©´sV DμR∂∏R∂VLi 8:30 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[NTP @©´sV™´sVºΩ BryÚ™´sV©yıLRiV. ≠sμy˘LÛRiVáNRPV 8:59 ¨s≠sVuyá ªRΩLRi™yªRΩ @©´sV™´sVºΩ DLi≤R∂μR∂©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ BÕÿ ≠sμy˘LÛRiVá©´sV xmsLkiORPQ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡# \Æ™sV©´s ªRΩLRi™yªRΩ N]LiªRΩ Aáxqs˘LigS @©´sV™´sVºΩLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ Õ‹[FyáV «¡Ljigji©´s»Ì¡V

˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li gRiVLjiÚøR¡≤R∂Liª][ C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yıLRi¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. xmsLkiORPQáV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ºdΩLRiV©´sV xmsLjibdP÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ©yáVgRiV xm˝sLiVVLig`i= ry*Q‰≤`∂=, @LiVVμR∂V zqs…Ì”¡Lig`i ry*Q‰≤`∂ ¡XLiμyá©´sV ¨s∏R∂V≠sVLiøy™´sV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS 15 ZNP[Li˙μyá©´sV xqs™´sVry˘ªRΩ¯NRP ZNP[Li˙μyáVgS ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. A∏R∂W ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ gRiªRΩLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s xmsLkiORPQá xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS «¡Ljigji©´s xmsáV @™yLiø≥R¡¨ds∏R∂V xqsLixmnsV»¡©´sáV, ™´sW£qsNS{msLiVVLig`i AL][xmsfl·Ã¡V ™´søyËLiVV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sı»Ì¡V ¬ø¡FyˆLRiV. Q

|ü⁄D´e÷ nì »s¡T>∑T‘·THêïj·THêïs¡T. sêÁwü+º ˝À ìwüŒø£åbÕ‘·+>± mìïø£\T »s¡bÕ\ì, 175 kÕúHê\≈£î 135 kÕúHê\T yÓm’ kÕ‡sY d”|” ø¬ e’ dü+ #˚düT≈£î+≥T+<äHêïs¡T.ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡+˝À eT+Á‘·T\T>± n~Ûø±sêìï #·˝≤sTT+∫ Ç|ü⁄&ÉT Ç‘·s¡ bÕغ˝ÀøÏ b˛e&É+ dæ>T∑ #Z ≥˚ Hêïs¡T. ndü\T {°&û|” sêÁcÕºìøÏ @$T #˚dæ+<äì yês¡T Á|ü•ï+#ês¡T. Ç|üŒ{ÏøÏ ≈£L&Ü #·+Á<äu≤ãT H√{Ï yÓ+≥ düyTÓ øÆ ´£ + nH˚ |ü<+ä sê˝Ò<Hä êïs¡T.ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T {°&|û ˝” À #˚]q+‘· e÷Á‘êq n~ ã\eTH˚ ÁuÛeÑ T˝À ñHêïs¡Hêïs¡T. Á|ü»\+<äs÷¡ yÓm’ kÕ‡sY d”|” Á|üøÿ£ q ñHêïs¡Hêïs¡T. Ç|üŒ{ÏøÏ ≈£L&Ü sêÁwü+º düyTÓ øÆ ´£ +>± ñ+≥T+<äH˚ qeTàø£+ ñ+<äHêïs¡T. øπ +Á<ä+˝À ø=‘·Ô Á|üuTÑÛ ‘·«+ @sêŒ≥T nj·÷´ø£ yÓTC≤غ n_ÛÁbÕj·T+ y˚Ts¡≈î£ sêÁwüº $uÛ»Ñ q »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. sêÁwüº n_Ûeè~›øÏ mes¡T düV≤ü ø£]ùdÔ Ä bÕغH˚ øπ +Á<ä+˝À ‘·eT bÕغ eT<ä‘› T· ñ+≥T+<äì düŒwü+º #˚XÊs¡T.

»R½−sVø®©s[¬s xqs»yòNRPV Fs¬sõNRPÌÁV J xmsLkiORPQ ≈¡™´sV¯Li,™´sWLjiË11(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ªRΩ≠sV¯Æ©s[¨s ≠dsLRiÀ≥œ¡˙μR∂Li zqszmsFsLi æªΩáLigSfl· NSLRi˘μR∂Lji+gS ¨s∏R∂V≠sVªRΩVáV NS™´s≤R∂Liª][ ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ A∏R∂V©´sNRPV C Fs¨sıNRPáV ˙xmsºΩrÌyªRΩ¯NRPLi NSÀ‹[ªRΩV©yıLiVV. @LiμR∂VZNP[ A∏R∂V©´s lgiáVxmso gRiV˙LSá Æ™s[»¡Õ‹[ D©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ™´sVLi¿¡ ™´sp˘x§¶¶¶NRPLRiÚgS }msLRiV©´sı ªRΩ≠sV¯Æ©s[¨s C Fs¨sıNRPá©´sV xqs™yÕfigS ºdΩxqsVNRPV¨s ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ßªRΩV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ HμR∂V @|qsLi’d˝¡ rÛy©yÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sı»Ì¡V æªΩáLigSfl· {qs{msFsLi LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ ªRΩ≠sV¯Æ©s[¨s ≠dsLRiÀ≥œ¡˙μR∂Li æªΩ÷¡FyLRiV. ≈¡™´sV¯Li, Fy¤Õ¡[LRiV, \Æ™sLS, ™´sVμ≥j∂LRi, À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. ≠sVgji÷¡©´s rÛy©yÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs, ’¡¤«¡zms NSNRPVLi≤y NRP÷¡zqs ™´s¬ø¡[Ë FyLÌkiáª][ F~ªRΩVÚáNRPV @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPÕ˝‹[©´sW NRP÷¡zqs ™´s¬ø¡[Ë FyLÌkiáª][ ™´sVVLiμR∂VZNPŒÿÚ™´sV©yıLRiV. {qs{msH NRP÷¡zqs ™´s}qsÚ ™´sVLi¿¡Æμ∂[©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. FyLÌki¨s ≠sxqsÚLjiLiøR¡≤R∂Li, lgiáVxmso μj∂aRPgS ™´sV◊˝¡LiøR¡≤y¨sNTP ˙xms∏R∂VºΩıQryÚ©´s©yıLRiV. ™´sVμ≥j∂LRiÕ‹[ À≥œ¡…Ì”¡ª][ FsÕÿLi…”¡ aRPªRΩXªRΩ*Li ¤Õ¡[μR∂V.. ªRΩ©´sNRPV ™´sVLi¿¡ ≠sV˙ªRΩV≤R∂¨s ªRΩ≠sV¯Æ©s[¨s }msL]‰©yıLRiV. ZNP[™´sáLi FyLÌki xmsLRi\Æ™sV©´s ˙xmsªRΩ˘LÛjigSÆ©s[ ªRΩxmsˆ ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩLigS ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ A∏R∂V©´s ª]÷¡ryLSgS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´sLiμR∂V©´s BLiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS ªRΩ©´s xqsªyÚ øy…ÿá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRiV.

ËØxqsLRi úÉÓÁxmsoÍÞ HÉÓÁÍÜ[ ª«sVL][ - sμyùLóji μR¶VLRiøLRißá

@μj∂ÕÿÀÿμ`∂,™´sWLjiË11(ôd’ÿq÷´dt): ÀÿxqsLRi ˙…”¡xmsoÕfi H…‘¡c NRPŒÿaSá ™´sV◊d˝¡ ™yLRiÚÕ˝‹[ZNPNTP‰Liμj∂. BNRP‰≤R∂ ™´sLRiVxqsgS ≠sμy˘LÛRiVáV AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡NRPV Fyáˆ≤R∂≤R∂Li NRPáNRPáLi lLi[xmsoª][Liμj∂. BNRP‰≤T∂ ˙…”¡xmsoÕfi H…‘¡c NRPŒÿaSá ≠sμy˘LÛji @©´sV™´sW©yxqsˆμR∂zqÛsºΩÕ‹[ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμy≤R∂V. ≠sμy˘LÛji ©ygRiLS«¡Ÿ AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘ xmnsV»¡©´s ™´sVLRiV™´sNRP ™´sVVLiÆμ∂[ ™´sVL][ xmnsV»¡©´s ø][»¡V ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Li NRPá™´sLS¨sNTP gRiVLji ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. ºΩLRiVxmsºΩNTP ¬ø¡Liμj∂©´s gSLiμ≥k∂ ÀÿxqsLRi ˙…”¡xmsoÕfi H…‘¡ NRPŒÿaSáՋ[ Æ™sVVμR∂…”¡ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi øR¡μR∂V™´soªRΩV©yı≤R∂V. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi gSLiμ≥k∂ ™´sVXªRΩÆμ∂[x§¶¶¶Li \lLiáV xms…Ìÿá\|ms xms≤T∂ DLi≤R∂≤y¨sı rÛy¨sNRPVáV gRi™´sV¨sLiøyLRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ NRPŒÿaSá ∏R∂W«¡™´sW©y˘¨sNTP, F°÷d¡xqsVáNRPV

xqs™´sWøyLRiLi @Liμj∂LiøyLRiV. gSLiμ≥k∂ ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶¨sı ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı F°÷d¡xqsVáV F°xqÌsV™´sWLÌRiLi ¨s≠sVªRΩÚLi @μj∂ÕÿÀÿμ`∂ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*xqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡L iøyLRiV. gSLiμ≥k∂μj∂ AªRΩ¯x§¶¶¶ªy˘...x§¶¶¶ªy˘ @Æ©s[μj∂ F°xqÌsV™´sWLÌRiLi ¨sÆ™s[μj∂NRP ªRΩLRiV™yªRΩ æªΩáVxqsVÚLiμR∂¨s F°÷d¡xqsVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. ™´sVL]NRP ≠sμy˘LÛji ™´sVLRifl”·LiøR¡≤R∂Liª][ NRPŒÿaSá ≠sμy˘LÛRiVáV ºdΩ˙™´s ALiμ][Œœ¡©´sNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. ©´sÕÊ‹Li≤R∂ —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ©ygRiLS«¡Ÿ B…‘¡™´s¤Õ¡[ NRPŒÿaSá À≥œ¡™´s©´s\|ms ©´sVLi≤T∂ μR∂WNTP AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. NRPŒÿaSá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Æ™s[V μk∂¨sNTP NSLRifl·™´sV¨s ≠sμy˘LÛRiVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ xmsáV™´soLRiV D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVá©´sV ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂.

$™yLji¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©´sı xmsáV™´soLRiV ≠sHzmsáV ºΩLRiV™´sVá,™´sWLjiË11(ôd’ÿq÷´ dt): ºΩLRiV™´sVá $ ™yLji¨s DμR∂∏R∂VLi ≠dsH{ms ˙FyLRiLiÀ≥œ¡ μR∂LRi+©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ \|§¶¶¶N][LÌRiV ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ «Ì¡zqs£qs μR∂VLÊS Q˙xmsryμ`∂ μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©yıLRiV. Aá∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVáV ©y˘∏R∂V ™´sVWLjiÚNTP ry*gRiªRΩLi xms÷¡NTP μR∂LRi+©y©´sLiªRΩLRiLi ry*≠sV™yLji ºdΩLÛRiQ˙xmsryμyá©´sV @LiμR ∂¤«¡[aSLRiV.A∏R∂V©´sNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS μR∂LRi+©´sLi ¬ø¡[LiVVLiøyLRiV. ºΩLRiV™´sVá $Æ™s[LiNRP¤…¡[aRP* LRiry*≠sV ™yLji¨s ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩáV, ZNP[Li˙μR∂ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ªRΩVáV, μR∂gÊRiVÀÿ…”¡ xmsoLRiLiÆμ≥∂[aRP*Lji, NRPXxtÒsQL iLS«¡Ÿ μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©yıLRiV. ry*≠sV ™yLji xqsV˙xmsÀ≥ÿªRΩ }qs™´sÕ‹[ NRPXxtÒsQLiLS«¡Ÿ μR∂Lji+LiøR¡V N][gS, ≠dsH{ms ˙FyLRiLiÀ≥œ¡ μR∂LRi+©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ xmsoLRiLiÆμ∂[aRP*Lji μR∂LixmsªRΩVáV ry*≠sV™yLji¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©yıLRiV. ≠dsLjiNTP …”¡…”¡≤T∂ @μ≥j∂NSLRiVáV ry*gRiªRΩLi xms÷¡NSLRiV.


6

IV

ãT<Ûäyês¡+ 12`03`2014 eT+>∑fi¯yês¡+ 11 e÷]à 2014

Ððþ*

çßý¯Œþ»êº$, Ðèþ$…^èþ$ ÑçÙ$~ {糫§é¯èþ ´ë{™èþÌZÏ Æ>ÐŒþ$Vø´ëÌŒýÐèþÆæÿà §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ Ææÿ*´÷…§æþ$™èþ$¯èþ² _{™èþ… "Æúyîþ'. G.Ñ.í³MæüaÆŠÿÞ ç³™éMæü…ò³O ÑfÄŒý$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ.BÆŠ ÿ&í³.Væügôý…{§æþ¯é Äæý$$yæþ$&G….´ëÆæÿ®ÝëÆæÿ¤¯éÄæý$$yæþ$ çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> °ÇÃçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ððþ*çßý¯Œþ»êº$Mæü$ f…rV> fÄæý$çÜ$«§æþ, ÑçÙ$~ çÜÆæÿçܯèþ Ôé°Ó ¯èþsìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D _{™èþ… _{¡MæüÆæÿ×ý ç³NÆæÿ¢Æÿ$$…¨. D¯ðþË 28¯èþ {õ³„æüMæü$Ë Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyé°Mìü çܯé²àË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÝëÆÿ$$M>È¢MŠü A…¨…_¯èþ çÜÓÆ>˯èþ$ ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ BÑçÙPÇ…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$.

Væü$

×ê sîýÐŒþ$ ÐèþÆŠÿPüÞ ç³™éMæü…ò³O Æ>W×îý Væü$×ý çÜÐèþ$Ææÿμ×ýÌZ Væü$×ýÔóýQÆŠÿ ïÜÓÄæý$ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ Ææÿ*´÷…§æþ$™èþ$¯èþ² 3yîþ _{™èþ… "Ææÿ${§æþÐèþ$§óþÑ'. D _{™èþ… ™égê òÙyæþ*ÅÌŒý Ðèþ*Ça 10 ¯èþ$…_ A¯èþ²ç³NÆæÿ~ çÜ*tyìþÄñý*ÌZ° òÜÐðþ¯Œþ GMæüÆŠÿÞÌZ {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O…¨. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Væü$×ýÔóýQÆŠÿ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""M>Mæü¡Äæý$ ÐðþO¿æýÐé°², ™ðþË$Væü$ gê† ´ûÆæÿ$Úë°² ^èþÇ{™èþÌZ °Í_´ùÄôý$ Ñ«§æþ…V> ¡Ça¨§æþ$ª™èþ$¯èþ² Ææÿ${§æþÐèþ$§óþÑ ™égê òÙyæþ*ÅÌŒý A¯èþ²ç³NÆæÿ~ çÜ*tyìþÄñý*ÌZ° òÜÐðþ¯Œþ GMæüÆŠÿÞÌZ° ¸ùÏÆŠÿÌZ BÆŠÿt yðþOÆðÿMæütÆŠÿ ™ør ™èþÆæÿ×ìý Ðóþíܯèþ Æ>f MöË$Ðèþ#(§æþÆ>¾ÆŠÿ) òÜsŒýÌZ MîüËMæü çÜ°²ÐóþÔéË _{¡MæüÆæÿ×ý fÆæÿ$Væü$™ø…¨. D òÜsŒýÌZ ÝëÐèþ$…™èþ Æ>kË™ø MöË$Ðèþ#©Ç¯èþ ^éÇ{™èþMæü çœ$sêtË$ _{¡MæüÇçÜ$¢¯é²…. §æþ„ìü×ý ¿êÆæÿ™èþ §óþÔé°² ´ëÍ…_¯èþ M>Mæü¡Äæý$ ^èþ{MæüÐèþÆæÿ$¢Ë Ñ{VæüàË™ø HÆæÿμÆæÿ_¯èþ ÒÆæÿÐèþ$…rç³… D òÜsŒýMóü K òßýOÌñýOsŒý. D òÙyæþ*ÅÌŒýÌZ A¯èþ$çÙP, Æ>¯é, Mæü–çÙ~…Æ>k, {ç³M>‹ÙÆ>gŒý, çÜ$Ðèþ$¯Œþ, B¨™èþÅÒ$¯èþ¯Œþ, °™éÅÒ$¯èþ¯Œþ, Móü£æþǯŒþ {™ðþÝë, çßý…Ýë¯èþ…¨°, »ê»ê òÜçßýVæüÌŒý, fÄæý${ç³M>‹ÙÆðÿyìþz, AfÄŒý$, Ðóþ×ý$Ðèþ*«§æþÐŒþ, ^èþË糆Æ>Ðèþ#, Bçßý$†{ç³Ý맊þ, Mæü–çÙ~¿æýVæüÐ鯌þ, {糿æý, A¨†^ðþ…Væüç³μ, çÜ…«§éÅf¯èþMŠü, iÐé ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY…r$¯é²Ææÿ$. H{í³ÌŒý 5 ÐèþÆæÿMæü$ HMæü«§ésìýV> D òÙyæþ*ÅÌŒý fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨'' A¯é²Ææÿ$. D _{™é°Mìü çÜ…X™èþ…: CâæýÄæý$Æ>gê, BÆŠÿt@ ™ør ™èþÆæÿ×ìý, ¸÷sZ{Væüïœ: AfÄŒý$ ѯðþÞ…sŒý, Gyìþsìý…VŠü: }MæüÆŠÿ {ç³Ý맊þ, GWjMæü*ÅsìýÐŒþ °Æ>Ùèþ: Mðü.Æ>ÐŒþ$Vø´ëÌŒý.

ôdø°‡jÓTdtº V”≤s√

§ó

þÔèý…ÌZ òÜMîüÞÄñý$‹Üt Äæý$$ÐèþïßýÆøË$ GÐèþÆæÿ$? K {ç³RêÅ™èþ çÜ…çܦ CsîýÐèþË A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþíÜ sꋳ 5 ïßýÆøË gê¼™é ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíÜ…¨. Ææÿ×ý½ÆŠÿMæü³æNÆŠÿ, Úëíßý§ŠþMæü³æNÆŠÿ, Ææÿ×ýÒÆŠÿíÜ…VŠü, ÐèþÆæÿ$׊ý þ«§éÐèþ¯Œþ... B ™èþÆ>Ó™èþ ^èþÆæÿ׊ý I§ø Ý릯鰲 §æþMìüP…^èþ$MøÐèþyæþ… ÑÔóýçÙ…. "f…iÆŠÿ'™ø »êÎÐèþ#yŠþÌZ {ç³ÐóþÕ…_ ÐðþOçœÌêÅ°² ^èþÑ^èþ*íܯèþ ^èþÆæÿ׊ý .. ¯èþr$yìþV>, Ë$MŠüÞ ç³Ææÿ…V> AÐèþ*ÃÆÿ$$ÌZÏ Ñç³È™èþÐðþ$O¯èþ {Móük ™ðþ^èþ$aMæü$¯é²yæþ$. Ðèþ$$…»ñýO M> ïßýÆø.. A…r* Äæý*…{X ´ù΋ÜV> Ðèþ$Væü$ÐèþË Ðèþ$¯èþçÜ$Ë$ MöËÏVösêtyæþ$. A…§æþ$Móü òÜMîüÞÄñý$‹Üt ïßýÆøË gê¼™éÌZ ^ør$ çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯é²yæþ$. ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ

ã+>±s¡T ø√&çô|≥º˝À qeB|t, kÕ«‹ »êÎÐèþ#yŠþÌZ Æðÿ…yø íÜ°Ðèþ*™ø çÜ™é¢ ^ésê Ë° EÑÓâæý*ÏÆæÿ$ ™èþ$¯èþ² ^ðþ{ÈMìü C¨ çÜÆðÿO¯èþ sñýOÑ$…Væü$ÌZ Ðèþ_a¯èþ Væü$Ç¢…ç³#.

ª«sV}¤¦¦ £tsQ ËØÊÁV c N]LRiÉØÌÁ bPª«s N]»R½ò zqs¬sª«sW

Àÿ÷d¡™´so≤`∂ À≥ÿ™´sVá©´sV ANRPL<jixqsVÚ©´sı ™´sV}§¶¶ £tsQ Àÿ ¡V!

xqsWxmsL`i rÌyL`i ™´sV}§¶¶¶£tsQ Àÿ ¡V - c N]LRi…ÿá bP™´s NRP÷¡zqs N]ªRΩÚ zqs¨s™´sWÕ‹[ xms¨s ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. C zqs¨s™´sW¨s ∏R∂VW…‘¡≠ds ¨sLji¯Liøy©´sV©´sVLiμj∂. C zqs¨s™´sW lLigRiV˘Ã¡L`i xtsw…”¡Lig`i xqs™´sV¯L`i lLiLi≤R∂™´s ™yLRiLi ©´sVLi≤T∂ Æ™sVVμR∂á™´soªRΩVLiμj∂. C zqs¨s™´sW ÕÿLiø`¡ ¨s À≥ÿLki gS ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. ˙xmsxqsVÚªRΩLi C zqs¨s™´sW {qs‰˙©±s }m˝s N][xqsLi N]LRi…ÿá bP™´s, ™´sVLji N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ™´sV}§¶¶¶£tsQ Àÿ ¡V AgRi≤R∂V zqs¨s™´sW xtsw…”¡Lig`i Õ‹[ ’¡“¡gS ™´so©yı≤R∂V. C zqs¨s™´sW ªRΩLRiV™yªRΩ N]ªRΩÚ zqs¨s™´sW |qs…fi= Õ‹[ «ÿLiVV©±s @π∏∂[V˘ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. N]LRi…ÿá bP™´s C zqs¨s™´sW N][xqsLi xms™´sL`i xmnsQoÕfi \Æ≤∂Õÿg`i= LSxqsV©yıLRi¨s æªΩ÷¡zqsLiμj∂. C zqs¨s™´sW gRiVLjiLi¿¡ ™´sVLji¨sı ≠s™´sLSá N][xqsLi N]μÙj∂ L][«¡ŸÃ¡V Æ™sLiVV…fi ¬ø¡∏R∂W˘÷¡=LiÆμ∂[.y¨sNTP ªRΩ™´sVZNP[≠dsnqßwü V @À≥œ¡˘LiªRÿ ΩLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s ™yLRiV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV.Ú

¯è

þr$yæþÐéÓ˯èþ²¨ ¯é MæüË. A¨ ¯ðþÆæÿÐóþÆ>Ë…sôý VæüsŒýÞ™ø ¯èþsìý…^éÍÞ…§óþ¯èþ° Ðèþ$õßý‹Ù ^ðþ´ëμÆæÿ$. B çÜËà¯óþ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯é². òÜsŒýÞÌZ Ðèþ$õß‹Ù° ^èþ*íÜ ¯èþr$yìþV> òÙO¯Œþ AÐéÓË…sôý H… ^óþÄæý*ÌZ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²'' A…r$¯é²Ææÿ$ Mæü–çÙ~Ðèþ*«§æþÐŒþ. D Äæý$$ÐèþïßýÆø "çßý–§æþÄæý$… GMæüP-yæþ$-¯èþ²-¨' _{™èþ…™ø Ððþ…yìþ™ðþÆæÿMæü$ ç³Ç^èþÄæý$Ðèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²yæþ$. çÜ…çÜP-−–† íÙ¯èþÄŒý$, A¯èþ*çÙ Mæü£é-¯é-Æÿ$$MæüË$V> ¯èþsìý…^éÆæÿ$. {Mìü† Ò$yìþÄæý*&íßýÐèþ$ {MìüÄôý$-çÙ¯ŒþÞ çÜ…Äæý$$-Mæü¢…V> °ÇÃ-…^éÆÿ$$. H.B-ÆŠÿ.-Ðèþ$$-Ææÿ-Væü-§é‹Ü ÕçÙ$Åyæþ$ Ñ.I.-B-¯èþ…§Šþ (ç³-Ç-^èþ-Äæý$…) §æþÆæÿØ-Mæü™èþÓ… Ðèþíßý-…^éÆæÿ$. ç³Ðèþ¯Œþ Ðèþ$…{†{ç³-Væüyæþ, Ðèþ$$ç³μ-¯óþ° çÜ…fÄŒý$ °Æ>Ã-™èþË$. D ¯ðþË 15¯èþ íÜ°Ðèþ* ÇÎgŒý çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ´ë{†MóüÄæý$$Ë™ø Mæü–çÙ~Ðèþ*«§æþÐŒþ (VæüÌêÏ AÆæÿ$×ýMæü$Ðèþ*Ç Ðóþ$¯èþË$Ïyæþ$) Ðèþ$$^èþasìýçÜ*¢&""Mæü${Æ>âæýÏ BÌZ^èþ¯èþË$ íܦÆæÿ…V> E…yæþÐèþ#. Ðèþ$¯èþçÜ$Mìü çÜ…™èþ–í³¢ A¯óþ§óþ E…yæþ§æþ$.

AÐèþ*ÃÆÿ$$ ÑçÙÄæý$…ÌZ AÆÿ$$™óþ Ðèþ$ȯèþ$! JMæüÐèþ*ÃÆÿ$$Mìü Ðèþ$¯èþíÜ_a ÐóþÆóÿ AÐèþ*ÃÆÿ$$ BMæüÆæÿÛ×ýÌZ ç³yóþ Mæü${Æ>yìþV> D íÜ°Ðèþ*ÌZ ¯èþsìý…^é. íܦÆæÿ™èþÓ… Ìôý° Mæü¯èþ*¹üÅf¯Œþ Mæü${Æ>yìþV>, {糆 VæüäÏÌZ¯èþ* Mæü°í³…^óþ Mæü${Æ>yìþ Mæü£æþ A¨. AÐèþ*ÃÆÿ$$™ø KÝëÇ {õ³Ðèþ$Mæü$ MæüÑ$rÄæý*ÅMæü †ÇW BÌZ_…^èþMæü*yæþ§æþ$ A¯óþ çÜ…§óÔèý… A…™èþÈϯèþ…V> E…r$…¨'' A° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {†Ñ{MæüÐŒþ$, }¯èþ$ÐðþOrÏ Ðèþ§æþª Ðèþ$õßý‹Ù íÜ°Ðèþ*ËMæü$ ç³°^óþÔé¯èþ$. ÐéÇ çÜ*PÌŒýÌZ¯óþ ¯èþr¯èþ A¿æýÅíÜ…^é. ^ðþ¯èþ²ÄŒý$ÌZ çÜ*ÆæÿÅ, Ñ{MæüÐŒþ$ËMæü$ Õ„æü×ý°_a¯èþ Væü$Ææÿ$Ðèþ# Ðèþ§æþª ¯èþrÕ„æü×ý ¡çÜ$Mæü$¯é². _¯èþ²ç³μr$²…_ ïßýÆø¯èþÐéÓË° ™èþí³…^é. B MæüË ¯ðþÆæÿÐóþÆæÿ$™ø…¨..A¯é²Ææÿ$. ѧéÅÆæÿ$¦ÌZÏ D íÜ°Ðèþ* sîýfÆŠÿMìü, ´ërËMæü$ çÜμ…§æþ¯èþ »êVæü$…¨. ÑfÄæý$… A…§æþ$Mæü$…sê¯èþ° BÔé¿êÐé°² ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ Ðèþ$õßý‹ÙMìü D íÜ°Ðèþ* ^èþ*Ýë¢Ææÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

™´sLRiVxqs ≠s«¡∏R∂Wáª][ μR∂WxqsVNRPVF° ªRΩV©´sı …ÿ÷d¡™´so≤`∂ {§¶¶¶L][ ™´sV}§¶¶¶£tsQ Àÿ ¡Vª][ «¡ªRΩNRP¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV Àÿ÷d¡™´so≤`∂ À≥ÿ™´sVáV FsgRi ¡≤R∂VªRΩV©yıLRiV. …ÿ÷d¡™´so≤`∂ Õ‹[ ©´s…”¡LiøR¡≤R∂Li NRPLi¤…¡[ Àÿ÷d¡™´so≤`∂ Õ‹[ ©´s…”¡LiøR¡≤R∂™´sVLi¤…¡[ ™´sV©´s {§¶¶¶L][LiVV©˝´sNTP AxqsNTPÚ FsNRPV‰™´s. Àÿ÷d¡™´so≤`∂ Õ‹[ FygS Æ™s[}qsÚ BNRP ªRΩ™´sVNRPV FsμR∂VLRiV¤Õ¡[μR∂¨s BNRP‰≤T∂ À≥ÿ™´sVáV À≥ÿ≠sxqsVÚLi…ÿLRiV. BxmsˆV≤R∂V A A©´s™yLiVVºdΩ ™´sWLRi©´sVLiμy? @Li¤…¡[ @™´so©´sÆ©s[ ¬ø¡xmsˆNRPªRΩxmsˆμR∂V. …ÿ÷d¡™´so≤`∂ Fyá ¡VgÊRiá ¿¡©Ø[ı≤R∂V ™´sV}§¶¶¶£tsQ ª][ ©´s…”¡LiøR¡≤y¨sNTP Àÿ÷d¡™´so≤`∂ À≥ÿ™´sVáV ªy™´sVLi¤…¡[ ªy™´sV¨s F°…‘¡ xms≤R∂VªRΩW NRPW˘ NRP≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi A lLi[xqsVÕ‹[ r°©´s™±sV NRPxmspL`i, r°©yOTPQ zqs©>y, NRPLigRi©y LRi©_ª`Ω Ã¡V D©yıLRiV. μR∂LRi+NRPVáV ªRΩgji©´s NRP¥R∂©´sV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[}qsÚ ™´sV}§¶¶¶£tsQ ª][ ©´s…”¡LiøR¡≤y¨sNTP ªRΩ™´sVZNP[≠dsV @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s ™yLRiV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV.Ú {§¶¶¶L][LiVV©±s= ©´sV ªRΩ™´sV zqs¨s™´sWÕ˝‹[ |ms»Ì¡VN][™´s≤y¨sı ˙ZNP[«fi gS À≥ÿ≠sLi¬ø¡[ …ÿ÷d¡™´so≤`∂ \Æ≤∂lLiNÌRPQL˝RiNRPV Bμ]NRP ™´sVLi¿¡ xmsLjiflÿ™´sVÆ™s[V. Àÿ÷d¡™´so≤`∂ {§¶¶¶L][LiVV©±s= æªΩáVgRiV zmnsÕfi¯ BLi≤R∂{qÌs˙NTP LS™´s≤R∂Li BxmsˆVÆ≤∂[≠dsV N]ªRΩÚ NSNRPF°LiVV©y, ˙xmsxqsVÚªRΩLi D©´sı ∏R∂VV™´s {§¶¶¶L][LiVV©˝´sV ™´sV}§¶¶¶£tsQ ª][ «‹[≤U∂NTP NRP»Ì¡≤y¨sNTP FsgRi ¡≤R∂»¡Li …ÿ÷d¡™´so≤`∂ Õ‹[ •¶¶¶…fi …ÿzmsN`P gS ™´sWLjiLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi AgRi≤R∂V ¿¡˙ªRΩLiª][ ’¡“¡gS D©´sı ™´sV}§¶¶¶£tsQ.. A ™´sVVμÙR∂VgRiV™´sV¯Ã¡ ™´sW»¡÷¡ı AáNTPLi¿¡ @™´sNSaRPLi BryÚ≤y?¤Õ¡[μy?@Æ©s[μj∂ Æ™s[¿¡ øR¡W≤y÷¡=LiÆμ∂[.

™ð <˚MÁ|ükÕ<é, Ms¡X¯+ø£sY

™ð

<äs¡Ù≈£î\ dü+|òüT+ bé q÷‘·q ø±s¡´es¡Z+ Ç<˚!

þË$Væü$ íܱ §æþÆæÿØMæü$Ë çÜ…çœ$… ¯èþ*™èþ¯èþ A«§æþÅ„æü$yìþV> ÒÆæÿÔèý…MæüÆŠÿ, {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØV> Ðèþ$¨ª¯óþ° ÆæÿÐóþ$‹Ù G°²MæüÄæý*ÅÆæÿ$. 2014&16 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ §æþÆæÿØMæü$Ë çÜ…çœ$… G°²MæüË$ íœÍ…b酺ƊÿÌZ fÇV>Æÿ$$. A«§æþÅ„æü$yìþV> ÒÆæÿÔèý…MæüÆŠÿ, {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ…V> Ðèþ$¨ª¯óþ° ÆæÿÐóþ$‹Ù çÜà Ñ$Væü™é M>ÆæÿÅÐèþÆ>Y°² G¯èþ$²Mæü$¯é²Ææÿ$. E´ë«§æþÅ„æü$Ë$V> ^èþ…{§æþÐèþ$õßý‹Ù, M>ÖÑÔèýӯ飊þ, MøÔ髨M>ÇV> M>§æþ…ºÇ MìüÆæÿ׊ý, çÜ…Äæý$$Mæü¢ M>ÆæÿŧæþÆæÿ$ØË$V> G.Mæü–çÙ~Ððþ*Ðèþ$¯Œþ, ÝëÆÿ$$Ððþ…MæüsŒý, BÆæÿY¯ðþOh…VŠü M>ÆæÿŧæþÆæÿ$ØË$V> »êÌêi íÜ.òßý^Œþ., Ðèþ$«§æþ$Ææÿ }«§æþÆŠÿ G°²MæüÄæý*ÅÆæÿ$. GWjMæü*ÅsìýÐŒþ Ððþ$…ºÆŠÿÞV> AfÄŒý$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, A°ÌŒý M>ÐèþNÇ, °Ðèþ$ÃM>Äæý$Ë MøsôýÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ#, íÜ.òßý^Œþ.ËMæü‡×ýÆ>Ðèþ#, ¼.}°ÐéçÜÆ>Ðèþ#, G‹Ü.}°ÐéçÜÆ>Ðèþ#, Mðü.Ææÿ…V>Æ>Ðèþ#, íÜ.Væü…V>«§æþÆŠÿ VðüË$´÷…§éÆæÿ$.

C

Çà {糫§é¯èþ ´ë{™èþÌZ ^èþÇ{™èþ_{™èþ ç³™éMæü…ò³O ™èþÐèþ*ÃÆðÿyìþz ¿æýÆæÿ§éÓgŒý ïÜÓÄæý$ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ ™ðþÆæÿMðüMæü$P™èþ$¯èþ² _{™èþ… "{糆çœ$r¯èþ'. ¯óþsìý çÜÐèþ*f…ÌZ ï܈ËMæü$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² A¯éÅÄæý*ËMæü$ çÜÐèþ*«§é¯èþ…V> Ææÿ*´÷…§æþ$™èþ$¯èþ² D _{™èþ…ÌZ A™éÅ^éÆæÿ »ê«¨™èþ$Æ>ÍV> ÆóÿçÙà ¯èþsìýÝù¢…¨. {ºàïèþ…§æþ…, ™èþ°Mðüâæýå¿æýÆæÿ×ìý, A™èþ$ÌŒý Mæü$ËMæüÇ~, Ææÿçœ$$»êº$ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ C™èþÆæÿ ´ë{™èþÌZÏ ¯èþsìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. G….G….MîüÆæÿÐé×ìý çÜÓÆæÿÝëÆæÿ£æþÅ… Ðèþíßý…_¯èþ D _{™èþ… ByìþÄñý* BÑçÙPÆæÿ×ý¯èþ$ D¯ðþË 15¯èþ °ÆæÿÓíßý…^èþyé°Mìü Æðÿyîþ AÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$. D _{™é°² H{í³ÌŒý 5¯èþ {õ³„æüMæü$Ë Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyé°Mìü çܯé²àË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.

z s√E @+ »]–+~?

sîýÐèþË ïœ^èþÆŠÿ íœÍ…‹ÜMìü {õ³„æüM>§æþÆæÿ×ý ™èþMæü$PÐðþO…¨. ò³§æþª íÜ°Ðèþ*Ë$ ™èþç³μ K Ðèþ*¨Ç íÜ°Ðèþ*Ë$ f¯éÌZÏMìü Ððþâæýåyæþ… MæüçÙtÐèþ$Ðèþ#™ø…¨. M>± CMæüPyæþ {糧æþÇØ…_¯èþ ÚëÆŠÿt íœÍ…Mìü ç³Ðèþ¯ŒþMæüÌêÅ׊ý, Ðèþ$õßý‹Ù»êº$ íÜ°Ðèþ* Ñyæþ$§æþÌñýO™óþ... G…™èþV> MøÌêçßýË… E…r$…§ø A§óþ CMæüPyæþ Mæü°í³Ýù¢…§æþ° {ç³Ðèþ$$Q Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ, §æþÆæÿØMæü$yæþ$ gñý.Mðü.¿êÆæÿÑ A¯é²Ææÿ$. ç³¼ÏíÜsîý yìþgñýO¯èþÆŠÿ Mæü–çÙ~ M>È¢MŠü ™öÍÝëÇ §æþÆæÿØMæü™èþÓ… Ðèþíßý…_¯èþ ÚëÆŠÿt íœÍ… "K Æøk'. } {MìüÄôý$sìýÐŒþ Ò$yìþÄæý*&AÐèþ$$M>¢ _{™èþ… ç³™éMæü…ò³O Æ>k »ŸrÏ&{çÜÐèþ…™Œþ&M>È¢MŠü °ÇÃ…^éÆæÿ$. }°Ðé‹Ü, {ÔèýÐèþ×ý ™èþ$ËíÜ, Ðèþ$çßý, _¯èþ², ÐéíÜÐŒþ$, çÜ™èþÅ…, _¯èþ² }¯èþ$ Ðèþ$$QÅ ´ë{™èþË$ ´ùíÙ…^éÆæÿ$. D ÚëÆŠÿt íœÍ…° {ç³Ý맊þÌêÅ»ŒýÌZ {糧æþÇØ…^éÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> gñý.Mðü.¿êÆæÿÑ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""D ÚëÆŠÿt íœÍ…MøçÜ… M>È¢MŠü G…™èþV>¯ø ™èþ糯èþ ç³yézyæþ° D íœÍ… ^èþ*ÔéMæü ¯éMæü$ A°í³…_…¨. D ÚëÆŠÿt íœÍ… ç³¼ÏíÜsîý ^èþ*çÜ$¢…sôý A™èþ°Mìü Ðèþ$…_ ´ëÏ°…VŠü E…§æþ° ™ðþË$Ýù¢…¨. ™öÍ yìþ.sìý.G‹Ü.ÚëÆŠÿt íœÍ… C¨. C§æþ…™é ^èþ*ÔéMæü Ðèþ* VøϺ̌ý ï³‹Ü »êůèþÆŠÿÌZ M>È¢MŠüMìü §æþÆæÿØMæü$yìþV> AÐèþM>Ôèý… CÐéÓË°í³Ýù¢…¨'' A¯é²Ææÿ$.

#Ûê]à

þË$Væü$ ™ðþÆæÿò³O ¯èþÐèþÅ ç³…£é _{™èþÑ$¨. Æ>ÐŒþ$ ™óþÇ Væü…V> Ððþ$OÎ, Ðèþ$*VæüÐèþ$¯èþçÜ$Ë$ Æóÿ…kÌZ° íÜ°Ðèþ*. A…§æþÇMîü ¯èþ^èþ$a™èþ$…¨. ™öÍ Ðèþ$*yæþ$ ÆøkË$ ByìþõÜ¢, AMæüPyìþ ¯èþ$…_ f¯éÌZÏ ^ö^èþ$aMæü$´ù™èþ$…¨'' A…r$¯é²Ææÿ$ ÕÐéi. "1940 JMæü {V>Ðèþ$…' õœ… ¯èþÆæÿíÜ…à¯èþ…¨ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ "MæüÐèþ$Ë™ø ¯é {ç³Äæý*×ý…' _{™èþ…ÌZ Mæü£é¯éÄæý$Mæü$yìþV> ¯èþsìý…^éÆæÿ$. AÆæÿa¯èþ D _{™èþ…ÌZ Mæü£é¯éÆÿ$$Mæü. ÍÑ™èþ Äæý$*°ÐèþÆæÿÞÌŒý íœÍ…‹Ü ç³™éMæü…ò³O CçܯéMæü çÜ$±ÌŒýÆðÿyìþz, íܧé®Ææÿ® »ZVøË$ çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> °ÇÃ…^éÆæÿ$. D¯ðþË 14¯èþ ÇÎgŒý çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ÕÐéi òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ Ðèþ$$^èþasìýçÜ*¢ ò³OÑ«§æþ…V> çÜμ…¨…^éÆæÿ$. °Æ>Ùèþ çÜ$±ÌŒýÆðÿyìþz Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""Ðèþ…§æþÌZ

JMæüPyìþV> M>§æþ$. 糨Ðèþ$…¨ÌZ JMæüPyìþV> E…yéÍ. B E§óþ®Ôèý…™ø¯óþ ^èþMæüP° íÜ°Ðèþ*° °ÇÃ…^é…'' A¯é²Ææÿ$. Ðèþ$ÆøÝëÇ çÜ…ç³™Œþ¯èþ…¨ gê¡Äæý$ AÐéÆæÿ$z A…§æþ$Mæü$…sêÆæÿ° Ðèþ$ÎtyðþOÐèþ$¯èþÛ¯Œþ ÐéçÜ$, Ðèþ$«§æþ$Ææÿ }«§æþÆŠÿ A¯é²Ææÿ$. ç³…í³×îý§éÆæÿ$Ë$ Ððþ$_a¯èþ íÜ°Ðèþ* C§æþ° Mö°Äæý*yéÆæÿ$. MðüÈÆŠÿÌZ Væü$Ç¢…ç³#°^óþa

BÛ s ¡ ß &É T ¬ s &û ! Ñ

ÔéÌŒý, AÆæÿ$j¯Œþ Mæü$Ðèþ*Æðÿ¢ IÔèýÓÆæÿÅ f…rV> ¿æý*糆 ´ë…yæþůŒþ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ ™ðþÆæÿMðüMìüP¯èþ _{™èþ… "«©Ææÿ$yæþ$'. ÑÔéÌŒý íœÌŒýà ¸ëÅMæütÈ ç³™éMæü…ò³O ÑÔéÌŒý °ÇÃ…^éÆæÿ$. òܯéÞÆŠÿ ç³NÆæÿ¢Æÿ$$…¨. D _{™èþ… D¯ðþË 14¯èþ {õ³„æüMæü$Ë Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>¯èþ$…¨. Äæý$*™ŒþMìü M>ÐéÍÞ A°² A…ÔéË$ C…§æþ$ÌZ E…sêÆÿ$$. D _{™é°Mìü G‹Ü.G‹Ü.£æþÐèþ$¯Œþ A…¨…^éÆæÿ$. ÑÔéÌŒý Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""Äæý*„æü¯Œþ, {õ³Ðèþ$, M>Ððþ$yîþ A…ÔéË™ø D _{™é°² ™ðþÆæÿMðüMìüP…^éÆæÿ$. §æþÆæÿØMæü$yæþ$ ¿æý*糆 ´ë…yæþůŒþ D™èþÆæÿ… {õ³„æüMæü$Ë$ Ððþ$^óþa Ñ«§æþ…V> Ðèþ$Í^éÆæÿ$. D íÜ°Ðèþ*™ø ¯éMæü$ Ðèþ$…_ õ³Ææÿ$ ÐèþçÜ$¢…¨. Äæý*„æü¯Œþ ïܯŒþÞ çÜ*ç³ÆŠÿ¾V> E…sêÆÿ$$. D _{™èþ… D¯ðþË 14¯èþ {õ³„æüMæü$Ë Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyé°Mìü çܯé²àË$ ^óþçÜ$¢¯é²…'' A¯é²Ææÿ$. D _{™èþ…ÌZ Ðèþ$$ÆæÿäÔèýÆæÿÃ, Æ>gôý…{§æþ¯Œþ, AfÄŒý$, fVæü¯Œþ, ïÜ™èþ, Ðèþ$¯ø»êË C™èþÆæÿ ´ë{™èþÌZÏ ¯èþsìý…^éÆæÿ$. Gyìþsìý…VŠü@ G.GÌŒý.ÆæÿÐóþ$‹Ù, Mæüâæý@ ÆæÿÐóþ$‹Ù, °Æ>Ã×ý ÝëÆæÿ£æþÅ…@ Ðèþyìþz Æ>Ðèþ*¯èþ$f….

íÜ°Ðèþ*ÌZ ¯èþsìý…^é¯èþ° AÆæÿa¯èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. M>§æþ…ºÇ MìüÆæ׊ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. MðüÐðþ$Æ>: G‹Ü.Ðèþ$$ÆæÿäÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz, Mæüâæ ý: »ê½j, çÜ…X™èþ…: Mðü.Mðü, Gyìþsìý…VŠü: ¯éWÆðÿyìþz, ´ërË$: Ðèþ¯èþÐèþ*Í, Ææÿ^èþ¯èþ&§æþÆæÿØMæü™èþÓ…: ¯èþÆæÿíÜ…à¯èþ…¨.

◊X¯«s¡´, $XÊ˝Ÿ


7

H˚&ÉT {ÏÄsYmdt˝À #˚s¡qTqï Hêsêj·TDù|≥ myÓTà˝Ò´ m˝≤¢¬s&ç¶ eTø£Ô˝Ÿ e÷]à 11 (ôd’ÿq÷´dt) : H˚&ÉT ôV’≤Á<ëu≤<é˝À ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ n~ÛH˚‘· πødæÄsY düeTø£å+˝À bÕغ˝À #˚s¡T‘·Tqï≥T¢ {°&ç|æ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT Hêsêj·TDù|≥ myÓTà˝Ò´ m˝≤¢¬s&ç¶ Á|üø£{Ï+#ês¡T. Äj·Tq $˝Òø£s¡T\ düe÷y ˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ {°&û|æ Ä$sê“e+ qT+∫ bÕغ˝À |üì#˚düTÔHêï nHêïs¡T. 1994,99˝À ¬s+&ÉT |üsê´ j·÷\T eTø£Ô˝Ÿ myÓTà˝Ò´>± ¬>\Tbı+~q ‘·qqT 2009˝À Hêsêj·TDù|≥≈£î #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ã\e+‘·+>± |ü+bÕs¡Hêïs¡T. ù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\T ‘·qqT Ä<Ûä]+∫,

n_Ûe÷ì+∫ myÓTà˝Ò´>± ¬>*|æ+# ês¡Hêïs¡T. nsTT‘˚ ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq ø√dü+ ñ<ä´e÷\T »s¡T>∑T‘·Tqï dü+<äs¡“+˝À u≤ãT nqTdü]+∫q $<Ûëq+ nH˚ø£ e÷s¡T¢ ‘·q≈£î u≤<ÛäqT ø£*Œ+∫+<äHêïs¡T. ˇø£ yÓ’|ü⁄ sêÁwüº @sêŒ≥T≈£î nqT≈£L\+>± ˝ÒKì∫Ã, eTs√ yÓ’|ü⁄ sêÁcÕºìï n&ÉT¶ø√e&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#êsêHêïs¡T. á |ü]D≤e÷\T ‘·q eTqdüT‡qT H=|æŒ+#êj·THêïs¡T. ∫e]>± sêÁcÕºìï kÕ~Û+∫q dü+<äs¡“+>± á ÁbÕ+‘· Á|ü»\ Ä<Ûësê_Ûe÷Hê\T bı+~ Á|ü»\ düeTdü´\qT |ü]cÕÿ]düTÔ á

ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~›øÏ ‘√&ÉŒ&Ü\H˚ \ø£å´+‘√H˚ {°ÄsYmdt˝À #˚s¡T‘·Tqï≥T¢ Äj·Tq Á|üø£{Ï+#ês¡T. 12q ‘Ó\+>±D uÛÑeHé˝À {°ÄsYmdt˝À #˚s¡T‘·Tqï dü+<äs¡“+>± ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ‘Ó\+> ±D yê<äT\+‘ê ‘·q≈£î eT<䛑·T ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ nø£ÿ&çøÏ sêe\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. áj·Tq yÓ+ã&ç eTø£Ô˝Ÿ e÷J düs¡Œ+#Y dü÷s¡´Hêsêj·TD >∑TbÕÔ , e÷J e÷¬sÿ{Ÿ #Ó’s¡àHé <äj·÷q+<é, e÷J m+|”{°dæ ø=\T¢] qπs+<äsY, Hêj·T≈£î\T dü+‘√wt¬s&ç¶, Äj·÷ Á>±e÷\≈£î #Ó+~q {°&û|æ Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ãT<Ûäyês¡+ 12`03`2014

n+øÏ‘· uÛ≤e+‘√ |üì#˚dæq yê]πø >∑T]Ô+|ü⁄ ø=+<äTs¡TZ , e÷]à 11 (ôd’ÿq÷´dt) : ìkÕ«s¡ú ùde>± bÕغøÏ n+øÏ‘· uÛ≤e+‘√ |üì#˚dæq Hêj·T≈£îìπø bÕغ˝À >∑T]Ô+|ü⁄ ñ+≥T+<äì {Ï&ç|æ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ãø£ÿì q]‡eTT\T nHêïs¡T. ø=‘·÷ÔsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì q+~>±eT bÕ]ÁXÊ$Tø£ yê&É˝À õÄsY >±¬s¶Hé˝À eT+&É\ {Ï&ç|æ n<Ûä´≈£åî\T »+>∑>∑fi¯fl ø£èwüíj·T´ Ä<ä«s¡´+˝À eT+&É\ kÕúsTT {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´n‹~Û>± Vü≤»¬s’q ãø£ÿì q]‡eTT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ {Ï&ç|æ bÕغ˝À Áø£eT•ø£å‘√ bÕ]ºøÏ ùde #˚dæq

Á|ü‹ ø±s¡´ø£s¡ÔqT bÕغ >∑T]ÔdüTÔ+<äì $e]+#ês¡T. Ç{°e\ »]–q Á>±eT|ü+#êsTTr mìïø£˝À¢ eT+&É\+˝À düs¡Œ+#Y\qT ¬>*|æ+#·˝Òø£b˛j·÷eTì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. dæ<ë›|üPsY , s¡+>±|üPsY düs¡Œ+#Y\T ‘·|üŒ $T>∑‘ê |ü+#êsTTr˝À¢ düs¡Œ+#Y\qT ¬>*|æ+#·Tø√ø£ b˛e&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡+ nHêïs¡T. »s¡T>∑uÀjÓ÷ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝Òz¢ m+|æ{Ïdæ, C…&çŒ{Ïdæ ,m+|æ|æ , XÊdüq düuÛÑ mìïø£˝À¢ {Ï&ç|æ ã\|ü]∫q nuÛÑ´s¡Tú\qT n~Ûø£ yÓ÷C≤]{Ï‘√ ¬>*|æ+#·Tø√yê\ì ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î

dü÷∫+#ês¡T. Á|ü‹ Á>±eT+˝À m+|æ{Ïdæì ¬>*|æ+#ê*‡q uÛ≤<ä´‘· ø±s¡´ø£s¡Ô\ô|’ ñ+<äHêïs¡T. ø±s¡´ø£s¡Ô\T ôd’ì≈£î˝≤¢ |üì#˚dæq|üŒ&˚ bÕغ ã\|ü&ÉT‘·T+<äì nuÛ´s¡Tú ¬>*#˚+<äT≈£î neø±X¯+ ñ+≥T+<äì nHêïs¡T. m+|æ|æ, C…&çŒ{Ïdæ qTyê«.. H˚Hê nqï $wüj·÷ìï Á|üø£ÿq ô|{Ϻ bÕغ ã\|ü]∫q nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#·Tø√yê\ì nHêïs¡T. bÕغøÏ ø±s¡´ø£s¡Ô˝Ò |ü⁄Hê~ sêfi¯ófl>± ñqï|üŒ&˚ bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ M\T+≥T+<äì nHêïs¡T.

Á>±e÷\qT dü+<ä]Ù+∫q &ç|üP´{Ï m+Äs√« 16q n]ºdæ ø±]à≈£î\≈£î sê‘·|üØø£å {ÏÄsYmdt˝À#˚]q ø±+Á¬>dt Áã<äsY >∑<ë«\ s¡÷s¡˝Ÿ , e÷]à 11 (ôd’ÿq÷´dt) : >∑<ë«\ eT+&É+˝À Á>±e÷\qT dü+<ä]Ù+∫q &ç|üP´{Ï m+Äs√« eTVü≤à<é nãT›˝Ÿ C≤|òüsY eT+&É\+˝Àì eT+&É\ |ü]wü‘Y mìïø£\T <ä>∑Zs¡ |ü&ÉT‘·Tqï dü+<äs¡“+>± e÷]à 16 qT+∫ s¡kÕe‘·s¡yÓTÆq b˛s¡T≈£î dæ<ä›+ ø±qTqï dü+<äs¡“¤+>± Á>±e÷˝À¢ ñqï ÄXÊyêVü≤\T >∑T+&Ó˝À¢ ¬s’\T |üs¡T¬>&ÉT‘·THêïsTT. ÄXÊyêVüQ\T bÕغ\≈£î nr‘·+>± ˇø£ bÕغ qT+∫ eTs√ bÕغ˝ÀøÏ e\dü\ >∑TãT\T yÓTT<ä˝…’+~ . á dü+<äs¡“+>± eT+&É˝≤~Ûø±] Á>±e÷\qT dü+<ä]Ù+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì 14 kÕúHê\˝À eT+&É\ |ü]wü‘Y b˛{°\T »s¡>∑T‘·Tqï

y˚fi¯ ø±≈£î\s¡+, nq+‘·|ü⁄s¡+, md”º eTVæ≤fi¯\≈£î &çø£¢sY #˚j·T>±, Ä‘·à≈£LsY, yÓTT\ÿ\|ü*¢ b˛HébÕ&é Msê|ü⁄s¡+, ø=‘·Ô|ü*¢, ø=+&É|ü*¢ , |üs¡eT\ _dæ eTVæ≤fi¯\≈£î πø{≤sTT+#·&É+ »]–+~. »s¡ï˝Ÿ kÕúHê\˝À ‘ÓqT>√ì|ü*¢, »$Tà#Ó&ÉT, ~&ç*¢, |üP&É÷s¡T, y˚T\ #Ós¡Te⁄, Á>±e÷\qT ]C≤s¡T« ø±>± eT+&É˝≤~Ûø±] dü+<äs]Ù∫ Á>±e÷\˝À b˛*+>¥ ã÷‘Y\˝À ‘ê>∑T˙s¡T, $<äT´‘Y, $XÊ\yÓTÆq |ü]düsê\qT |ü]o*+#·&ÉyÓTÆq~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É˝≤~Ûø±]‘√ bÕ≥T ø±s¡´ø£s¡Ô\T Á>±eT düs¡Œ+#·T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY , e÷]à 11 (ôd’ÿq÷´dt) : õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä Ä]ºdæ &çb˛˝À¢ |üì#˚düTÔqï 68 eT+~ yÓTj·T+f…HÓHé‡ ø±]à≈£î\≈£î á HÓ\ 16q ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 1 >∑+≥\ es¡≈£î pìj·TsY ndæôdº+{Ÿ sê‘· |üØø£å ôV’≤Á<ëu≤<é Hêsêj·TD>∑÷&É˝Àì e÷&ÉbÕ{Ï Vü≤qà+‘· sêe⁄ u≤*ø£\ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡>∑T‘·T+<äì Ä]ºdæ ‘Ó+>±D eTp›sY j·T÷ìj·THé sêÁwüº Á|ü#ês¡ ø±s¡´<ä]Ù m.sê»dæ+VüQ\T ‘Ó*bÕs¡T. pìj·TsY ndæôdº+{Ÿ U≤∞\qT uÛÑØÔ #˚j·÷\ì {°m+M &çe÷+&é y˚Ts¡≈£î á |üØø£å\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘ê\T j·÷ &çb˛ y˚TH˚»s¡¢≈£î , j·÷»e÷q´+ |ü+|æq≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. kÕúìø£ &çb˛ y˚TH˚»s¡¢‘√ Vü‰˝Ÿ{Ϭøÿ≥¢‘√ |üØø£å\≈£î düeTj·÷ìøÏ Vü≤»s¡Tø±yê\Hêïs¡T.

>∑<ë«˝Ÿs¡÷s¡˝Ÿ , e÷]à 11 (ôd’ÿq÷´dt) : >∑<ë«\ |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q Á|üeTTK yê´bÕs¡y˚‘·˝…’q ø±y˚T¢ k˛<äs¡T\T eT+>∑fi¯yês¡+ ø±+Á¬>dt , ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ\≈£î sêJHêe÷\T #˚dæ ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹˝À #˚sês¡T. á $wüj·T+ ø±y˚T¢ k˛<äs¡T\T Á|üø£{Ï+#ês¡T. ÁbÕeTTK yê´bÕs¡ y˚‘· ~e+>∑‘· eT\¢sêe⁄ ø±y˚T¢ ≈£îe÷s¡T\T sêeT*+π>X¯«sY ø±y˚T¢ , z+ Á|üø±wt ø±y˚T¢, Ç<ä›s¡T ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ ‘ê\Tø± ÇHé#ê]® ø£èwüíyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ Ä<ä«s¡´+˝À |bÕغ˝À #˚sês¡T. |ü≥ºD+˝Àì Hê\T>√e yês¡T¶ qT+∫ sêeT*+π>X¯«s¡ ø±y˚T¢, 28e yês¡T¶ qT+∫ z+ Á|üø±wt ø±y˚T¢ düreTDÏ e÷<ä$\T

‘Ó\+>±D s¡êÁwüº dü$T‹ nuÛÑ´s¡Tú\T>± b˛{Ï #˚düTÔqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. sêeT*+π>X¯«s¡ ø±y˚T¢ Ç+‘·≈£îeTT+<äT {Ï&ç|æ yêDÏ»´ $uÛ≤>∑+˝À ø=qkÕ>±s¡T. >∑‘· ø=ìï dü+e‘·‡sê\T>± ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ˝À z+ Á|üø±wt ø±y˚T¢ #·Ts¡T¬ø’q Hêj·T≈£î&ç>± ø=qkÕ>±s¡T. M]<ä›s¡T bÕغ˝À #˚s¡&É+ e\¢ eTTK´yÓTÆq Hêj·T≈£î\qT ø√˝ÀŒsTTq yês¡T nj·÷´s¡T. {ÏÄsYmdt˝À sêe&É+ e\¢ {ÏÄsYmdt bÕغøÏ eT]+‘· ã\+ #˚≈£î]q≥T¢ nsTT+<äì e÷J #Ó’s¡àHé _mdt πøX¯yé , ‹s¡TeT˝Ÿ¬s&ç¶, #·+Á<äX‚ø£sY¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T ù|s=ÿHêïs¡T.

$»jÓ÷‘·‡e düuÛÑ≈£î ‘·s¡*yÓ[¢q Hêj·T≈£î\T á kÕ] mìïø£\≈£î eTVæ≤fi¯\ zfÒ¢ ø°\ø£+ ø£s¡TyÓ’q bÕغ ø±sê´\j·÷\T

}≥÷ÿsY , e÷]à 11 (ôd’ÿq÷´dt) : ‘ÓÓ\+>±D $»jÓ÷‘·‡e düuÛÑ≈£î ‘·s¡*yÓ[¢q u≤C≤bÕ Hêj·T≈£î\T eTq ôV’≤Á<ëu≤<é˝Àì ìC≤+ ø±˝ÒCŸ Á>ö+&é˝À $»jÓ÷‘·‡e düuÛÑ≈£î _CÒ|æ n<ä´ø£å‘·q »s¡>∑qT+~ . Ç{Ϻ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ }≥÷ÿsY _CÒ|æ Hêj·T≈£î\T ‘·s¡*yÓfi≤¢s¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ _CÒ|æ eT+&É˝≤<Ûä´≈£åî\T ø£èwüíj·T´ >ö&é, ø±s¡´<ä]Ù \ø£åàHé, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ≈£îs¡« ÄX¯|üŒ, Vü≤qTeT+‘·T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ _CÒ|æ e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @sêŒ&ç+~. áø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±eT düs¡Œ+#Y uÛ≤düÿsY, ñ|üdüs¡Œ+#Y >√bÕ˝Ÿ\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêuÀj˚T _CÒ|æøÏ, yÓ÷&ç e÷{≤\≈£î ø£≥Tºã&ç mìïø£\˝À $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔeTì m+|æ|æ, C…&çŒ{Ïdæ kÕúHê\≈£î ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø£èwæ #˚dæ ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T.

m+|æ|æ C…&çŒ{Ïdæ\ô|’H˚ bÕغ Hêj·T≈£î\ >∑T]

eTVæ≤fi¯\ n+&É<ä+&É\‘√ eTT+<äT≈£î yÓfi¯óÔqï ns¡TDeTà n+&É<ä+&É\T>± ñ+{≤eTì eTVæ≤fi¯\T Vü‰$T\T ÇdüTÔHêïs¡T. @~ @yÓTÆq á kÕ] mìïø£\T e´≈£îÔ\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· ìdüTÔHêï≥T¢ ø£ì|ædüTÔ+~. eTVæ≤fi¯\ zfÒ¢ ø°\ø£+>± e÷πs neø±X¯+ ñ+<äì $X‚¢wü≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

Hê$TH˚wüq¢ <ëK\T nsTT» , e÷]à 11 (ôd’ÿq÷´dt) : nsTT» q>∑s¡ |ü+#êsTTr mìïø£\ ìsê«Vü≤D˝À uÛ≤>∑+>± Hê$TH˚wüq¢ <ëK\T #˚ùd+<äT≈£î Á|üdüTú‘·+ nqTeT‹ Ç∫Ã+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± |ü≥ºD+˝À yÓTT‘·Ô+ 20 yês¡T¶\T ñ+&É>± 10e yês¡T¶ md”‡, ˇø£ eTVæ≤fi¯ e´øÏÔ {Ï&ç|æ qT+&ç uÛ≤s¡‹ Hê$TH˚wüHé y˚j·T&É+ »]–+<äì mìïø£\ n~Ûø±] ‘Ó*bÕs¡T.

bÕغ u˝Àù|‘êìøÏ ø£èwæ #˚j·÷* }≥÷ÿsY , e÷]à 11 (ôd’ÿq÷´dt) : kÕúìø£ }≥÷ÿsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À {ÏÄsYmdt eT+&É˝≤<Ûä´≈£åî\T m+. sê»|üŒ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D |ü⁄q:ìsêàD≤ìøÏ {ÏÄsYmdt≈£î |üP]Ô eT<䛑·T Çe«\ì Á|ü»\qT ø√s¡&É+ »]–+~. eTq≈£î ‘Ó\+>±D e∫Ãq m˝≤+{Ï bÕ´πøõ\T sê˝Òeì d”e÷+Á<ä≈£î bÕ´πøõ\T yÓfi≤flj·÷Hêïs¡T. mH√ï mfi¯fl ‘Ó\+>±D <√|æ&çøÏ >∑T] ø±>± ∫es¡øÏ bÕ´πøõ ≈£L&Ü n+<ä˝Ò<äHêïs¡T. Ä ø±s¡D+>± ‘Ó\+>±DqT n_Ûeè~› |üs¡T#·Tø√e\+fÒ n~ {ÏÄsYmdtπø kÕ<ä´+ nHêïs¡T. ã+>±s¡T ‘Ó\+>±DqT n_Ûeè~Δ #˚düTø√yê\ì {ÏÄsYmdtqT ã\|ü]∫q nuÛÑ´]úì ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T. ádüe÷y˚XÊìøÏ ø£èwüíj·T´, ø£èwüíMTqHé, ‹eT¬s&ç¶, ãT&ɶ¬s&ç¶, X‚ø£sY¬s&ç¶, X¯+ø£sY¬s&ç¶, e÷s¡T‹ lìyêdüT\T, $<ë´kÕ>∑sY, øÏXÀsY, u≤˝ŸsêE ‘·· ~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

düe÷y˚X¯\≈£î eTVæ≤fi¯˝Ò : <Ûäs¡÷sY e÷]à 11( ôd’ÿq÷´dt) ) &ç.¬ø ns¡TDeTà eT+Á‹ ñqï düeTj·Tq >∑<ë«\ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝§ eTVæ≤fi¯|ü≥¢ ÁX¯<ä›#·÷|æ yê]øÏ #Ó+<Ó dü+πøåeT |ü<Ûäø±\˝§ n+<ä]øÏ n+<˚ $<Ûä+>± #·TXÊs¡T. bÕغ\≈£î n‹‘·+>± >∑<ë«\ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝§ Á|ü‹ Ç+{ÏøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq @<√ ˇø£ dü+πøåeT |ü<∏äø£+ n+<˚$<Ûä+>± #·TXÊs¡T. eTVæ≤fi¯ Á>∑÷|ü⁄\≈£î Á|ü‹ Á>∑÷|ü⁄≈£î e&綽Òì ãTTD≤\T n~+#ês¡T. eTVæ≤fi¯\≈£î @ nedüsê\T e∫Ãq ny˚T <äèwæíøÏ rdüTπø[¢q y˚+≥H˚ düeTdü´\qT |ü]cÕÿ]+∫ Hê´j·T+ #˚dæ n<äTø=Hêïs¡ì eTVæ≤fi¯\T n+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. &ç.¬ø ns¡TDeTà @ bÕغ nsTTq |æ\TùdÔ n<äTø=H˚ ô|<ä› eTqdüT >∑\ e´øÏÔ, ny˚T ã\|ü]∫ ì\u…{Ïq nuÛÑ´s¡Tú\≈£î z≥T y˚dæ ¬>\T|ækÕÔeTì eTVæ≤fi¯\T >∑{Ϻ>± n+≥T Hêïs¡T. bÕغ\≈£î nr‘·+>± eTVæ≤fi¯\eTDT\T á kÕ] mìïø£\\˝À e´øÏÔøÏ ÁbÕ<Ûëq´‘· Ç∫Ã, ns¡TDeTà≈£î

>∑‘·+˝À @ sê»ø°j·T bÕغ düe÷y˚X¯yÓTÆHê eTT+<äT e#˚Ã~ |ü⁄s¡Twüß˝Ò nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘· |ü]dæΔ‘·T\˝À @düe÷y˚X¯ì¬ø’Hê e÷Væ≤fi¯\T n~Ûø£ dü+K´˝À sêe&É+ >∑eTHês¡í+. B+‘√ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ\≈£î eTVæ≤fi¯\T n~Ûø£ dü+K´˝À ‘·s¡*edüTÔHêïs¡T. eTK´+>± n~Ûø±s¡+˝À ñqï bÕغ\ düuÛÑ\≈£î eT]+‘· ÁπøJ ô|s¡T>∑T‘·T+~. 1983 es¡≈£î eTVæ≤fi¯\ |ü≥¢ ∫qï #·T|ü⁄ #·÷dæq bÕ\ø£ bÕغ\T sêqT sêqT eTVæ≤fi¯\ô|’ <äèwæº kÕ~+∫ yê]øÏ ≈£L&É nìïs¡+>±\˝À eTT+<äT≈£î rdüT≈£îsêyê \ì ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. n|üŒ{À¢ ~e+>∑‘· eTJ eTTK´eT+Á‹ q+<äeT÷] ‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ\T @s¡Œ≥T #˚ùdÔ düuÛÑ≈£î e#˚à yê]øÏ |ü⁄*Vü≤s¡ bı{≤¢\T @s¡Œ≥T #˚dæ ø=‘·Ô kÕ+Á|ü‘êj·TìøÏ ‘Ós¡rXÊs¡T. B+‘√ n|üŒ{À¢ nH˚ø£ eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T e÷Á‘·y˚T düuÛÑ\≈£î ‘·s¡*yÓfi‚flyês¡T. ‘·s¡«‘· eTTK´eT+Á‹ nsTTq #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT eTVæ≤fi¯\ô|’ n~ø£ ÁX¯<ä› ø£qãs¡∫ eTVæ≤fi¯ X¯øÏÔì yÓT˝Àÿ*Œ Á>±eT Á>±eTq eTVæ≤fi¯ dü+|òüT\ @s¡Œ≥T≈£î ø£èwæ #˚dæ yê]øÏ s¡TD≤*#˚à ø±s¡´Áø±eT+ #˚|ü{≤ºs¡T. ÄHê{Ï qT+&ç

H˚{Ï es¡≈£î @ Á|üuÛÑT‘·« düe÷y˚X¯yÓTÆHê eTVü≤fi¯\T n~Ûø£+>± bÕ˝À¢+≥T edüTÔHêïs¡T. »HêàuÛÑ÷$T ø±s¡´Áø±e÷\˝À πøe\+ eTVæ≤fi¯˝Ò n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝ÀZ+≥T e#êÃs¡T. ‘·s¡«‘· eTTK´eT+Á‹ nsTTq yÓ’j·Tdt sê»X‚ø£sY¬s&ç¶ eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\≈£î eT]+‘· ã˝Àù|‘·+ #˚j·÷\ì bÕe˝≤e&û¶πø s¡TD≤*#˚à ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{Ϻ sêÁwüº+˝Àì eTVæ≤fi¯\qT eT]+‘· <ä>∑Zs¡≈£î #˚s¡TÃ≈£îHêïs¡T. B+‘√ yÓ’mdt düuÛÑ\≈£î }Væ≤+#·ì Ø‹˝À eTVæ≤fi¯ó bÕ˝ÀZ+≥T e#êÃs¡T. ‘·sê«‘· .e∫Ãq s√X¯j·T´ Á|üuÛÑT‘·«+˝À düTe÷s¡T 75 XÊ‘·+ eTVæ≤fi¯˝Ò düe÷y˚XÊ\≈£î ø°\ø£+ ø±e&É+ >∑eTHês¡Δ+, Á|üdüTÔ‘· dæ.m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ e&û¶ ˝Òì s¡TD≤\T Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ Çø£ eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\≈£î |ü≥º |ü>±Z\T ˝Ò≈£î+&Ü b˛j·÷sTT. mø£ÿ&É s¡#·Ãã+&É, Á|üC≤|ü<Ûä+, Ç+~s¡àu≤≥ ô|{Ϻq eTVæ≤fi≤˝Ò düuÛÑqT q&ç|æ+#·&É+ >∑]«+#·<ä>∑Z $wüj·T+, <˚X¯+˝À mø£ÿ&É ˝Òì $<Ûä+>± eTqsêÁwüº+˝À 10 \ø£å\ eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\T+&É>± 1 ø√{Ϻ 50 \ø£å\ eT+~ düuÛÑT´\THêïs¡T. yê{Ï˝À bÕ\eT÷s¡T õ˝≤¢≈£î 40 y˚\ Á>∑÷|ü⁄\T+&É>± düTe÷s¡T 6 \ø£å\ eT+~ düuÛÑT´\T õ˝≤¢˝À ñHêïs¡T. >∑<ë«˝ ìjÓ÷»ø£es¡ZìøÏ 5 y˚\ô|’∫\T≈£î eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\˝À düTe÷s¡T 60 y˚\ eT+~ eTVæ≤fi≤ düuÛÑT´\T ñHêïs¡T. $]˝À ø£ìdü+ 10 y˚\ eT+~ eTVæ≤fi≤\T ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ\≈£î Vü≤»¬s’q düuÛÑ dü¬ø‡dt ‘·<ä´+.á kÕ] }Væ≤+#·ì Ø‹˝À eTVæ≤fi¯\ z≥T¢ ¬>\Tb˛≥eTT\≈£î ø°\ø£+>± e÷]+~

ô|<ä›ø=‘·Ô|ü*¢, e÷]à 11 (ôd’ÿq÷´dt) : XÊdüqdüuÛÑ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ m+|æ{Ïdæ C…&çŒ{Ïdæ mìïø£\T @Á|æ˝Ÿ HÓ\˝À ñqï+<äTq $$<Ûä bÕغ\ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕغ\ ¬>\T|ü⁄q≈£î n+#·Hê\T y˚düTÔHêïs¡T. eT+&É\πø+Á<ä+˝À eTT≈£îÿeTà&ç>± b˛{°˝À ñqï ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt, {Ï&ç|æ, _C…|æ, dæ|æ◊ bÕغ Hêj·T≈£î\T ø±s¡´ø£s¡Ô\T ≈£Ls√Ãì e÷{≤¢&ÉTø√e&ÜìøÏ bÕغ ø±sê´\j·÷\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ s√&É¢ô|’ ì\ã&ç Vü≤√≥fi¯¢˝À ≈£Ls√Ãì bÕغ\ >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT≈£î+≥Tqïs¡ì Á|ü»\T nqT≈£î+≥THêïs¡T. yÓ’mkÕ‡sYdæ|æ ø±sê´\j·T+˝À dæ+–˝Ÿ$+&√ mìïø£\ eTT+<äT bÕغ Hêj·T≈£î\T n+<äT˝À ø£qã&˚yês¡T ¬>*∫q|üŒ{Ï qT+&ç Ç|üŒ{Ï es¡≈£î yÓ’mkÕ‡sYdæ|æ˝À ñqï Hêj·T≈£î\T ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø=+<äs¡T _C…|æ˝À ø±+Á¬>dt˝À #˚s¡&É+‘√ bÕغø±sê´\j·÷ìøÏ ‘·\T|ü⁄\T ‘Ós¡e˝Òø£b˛j·÷s¡T. eTT+<äT>± edüTÔqï mìïø£\≈£î m+|æ{Ïdæ, C…&çŒ{Ïdæ ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ bÕغ\ yês¡T >∑T] ô|{Ϻ ‘·s¡®quÛÑs¡®q>± Á>±e÷\˝À ‹s¡T>∑T‘·÷ n+<ä] ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ø£\T|ü⁄ø=ì b˛sTT eTq bÕØºì ¬>*|æ+#ê\ì $$<Ûä bÕغ\ Hêj·T≈£î\T ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

¬s+&Ée s√E ≈£L&Ü Hê$TH˚wüHé\T ì˝Ÿ >∑<ë«\ , e÷]à 11 (ôd’ÿq÷´dt) : yÓTT<ä{Ï s√E nwüº$T, ¬s+&Ée s√E qe$T »eTT\eTà yês¡+ ø±e&É+‘√ >∑<ë«\ |ü≥ºD+˝À ¬s+&Ée s√E ≈£L&Ü Hê$TH˚wüHé\T <ëU≤\T #˚j·T˝Ò<äT. eTTì‡|ü˝Ÿ øöì‡\sY\T>± b˛{° #˚ùd+<äT≈£î Hê$TH˚wüHé y˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\T yÓTT<ä{Ï s√E nwüº$T s√E Hê$TH˚wüHé\T y˚ùdÔ ¬>\TkÕÔyÓ÷ ˝Ò<√ nì uÛÑj·T+‘√ ˇø£ÿs¡T ≈£L&Ü Hê$TH˚wüHé\T y˚j·T˝Ò<äT. ¬s+&Ée s√E ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ, {ÏÄsYmdt, Ç+{Ïô|+&é≥T\T ≈£L&Ü Hê$TH˚wüHé\T y˚j·Tø£b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+, Á|ü<Ûëq |üø£å\T ÄsTTq ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt\T e÷Á‘·+ nuÛÑ´s¡Tú\ ù|s¡T¢ Á|üø£{Ï+#·≈£î+&É düôdŒHé‡ ô|≥º&É+‘√ Ä bÕغ\≈£î #Ó+~q nuÛÑ´s¡Tú\T zs¡TŒ>± Hê$TH˚wüHé\T y˚j·T˝Ò<äT. {ÏÄsYmdt, ø±+Á¬>dt bÕغ\ nÁ>∑ Hêj·T≈£î\T ¬>\T|ü⁄ >∑TÁs¡\ ø√dü+ nH˚«wædüTÔHêïs¡T. ø±+Á¬>dt˝À >∑‘· mìïø£˝À mìï¬ø’q nuÛÑ´s¡Tú\T eTs√ kÕ] ‘·eT n<äèwüºìï |ü]øÏå+#·Tø√yê\ì bÕغ {Ϭøÿ≥T ø√dü+ rÁe Á|üj·T‘·ï\T #˚düTÔHêïs¡T.

_dæ\˝À yÓ&ÓøÏÿq sê»ø°j·T+ Hê≥TkÕsê n$Tà‘˚ ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒe⁄ mìïø£\ düeTs¡+˝À nuÛÑ´s¡Tú\ CÀs¡T

eT\›ø£˝Ÿ , e÷]à 11 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]wü‘Y, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y mìïø£\qT mìïø£\ dü+|òüT+ ‘˚~ Á|üø£{Ï+∫ eT\›ø£˝Ÿ m+|æ|æ kÕúq+ _dæ\≈£î C…&çŒ{Ïdæ kÕÔHêìï md”‡\≈£î πø{≤sTT+#·&É+‘√ eT+&É\+˝À m+|æ|æ kÕúq+≈£î _dæ esêZ\ qT+∫ n~Ûø£ b˛{° HÓ\ø√+~. B+‘√ eT+&É\+˝Àì |ü\T Á>±e÷\ qT+∫ _dæ\˝À m+|æ|æ kÕÔHêìïøÏ rÁe b˛{° @sêŒ&ç+~. eT+&É\+˝À 15 m+|æ{Ïdæ kÕúHê\T ñ+&É>± yê{Ï˝À 8 kÕúHê\˝À me]øÏ eùdÔ yê] nuÛÑ´]ú m+|æ|æ>± @ø£Á^e+ ø±qT+~. B+‘√ ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt, {Ï&ç|æ, bÕغ\ qT+∫ nuÛÑ´s¡Tú\T s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>∑T‘·THêïs¡T. eT+&É\+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ s¡+>∑kÕ«$T Hêj·TT&ÉT, sêeTT&ÉT, b˛{°˝À ñ+&É>± {ÏÄsYmdt qT+∫ »≈£îÿ eT\›ø£˝Ÿ ô|<ä›|ü*¢ n»jYT b˛{°˝À ñHêïs¡T. Ç+‘˚ø±ø£ {Ï&ç|æ qT+∫ Äj·÷ Á>±e÷\˝À nuÛÑ´s¡Tú\qT m+|æø£ #˚ùd |üì˝À bÕغ es¡Z\T ñqï≥T¢ ‘Ó*‡+~. _CÒ|æ bÕغ

m+|æ|æ ã]˝À Çs¡TbÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T dü]>±Z >∑T]Ô+|ü⁄ ˝Òø£ b˛e&É+‘√ Ä bÕغ qT+∫ b˛{°˝À mes¡T ˝Òs¡T. >∑‘· 20 dü+e‘·‡sê\T>± _dæ\≈£î m+|æ|æ d”≥T sêø£b˛e&É+‘√ _dæ\˝À rÁe ndü+‘·è|æÔ HÓ\ø=ì ñ+&É>± Á|üdüTÔ‘· mìïø£\˝À _dæ\≈£î e]+∫+~. >∑‘·+˝À ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ {Ï&ç|æ ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ ø±+Á¬>dt bÕغ m+|æ|æ |ü<äe⁄\T nqTuÛÑ$+#·>± Á|üdüTÔ‘·+ ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT |ü<äe⁄\qT ì\T|ü⁄ø√yê\ì #·÷düTÔHêïs¡T. á kÕ] m˝≤¬>’q m+|æ|æ |ü<ä$ì Ä•+#ê\ì {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. >∑‘·+˝À ø£èwüíyÓ÷Vü≤Hé Hêj·Tø£‘·«+˝À |æmdæmdt düs¡Œ+#Y, |ü\T düs¡Œ+#Y |ü<äe⁄\T dü>∑+ sê>± yê{ÏøÏ ‘√&ÉT>± Ç|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü m+|æ{Ïdæ kÕúHê\T kÕ~Û+∫. m+|æ|æ |”sƒ¡+ô|’ ≈£Ls√Ãyê\ì #·÷düTÔHêïs¡T. B+‘√ eT+&É\+˝À sê»ø°j·T yÓ&ç }|ü+<äT≈£î+~.

Ä‘·à≈£LsY, e÷]à 11 (ôd’ÿq÷´dt) : m¬ø’‡CŸ |ü]~Û˝Àì eT+&É˝≤˝À Hê≥TkÕsê ‘·j·÷s¡T #˚dæ $Áø£sTTùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì m¬ø’‡CŸ dæ◊ eTTø£ÔsY nVü≤à<é, môd’‡ U≤C≤yÓTÆH√~›Hé\T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Á>±e÷\˝À mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHé Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ Ä‘·à≈£LsY eT+&É\ |ü]~Û˝Àì |ü\T kÕúHê˝À¢ <ë&ÉT\T »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. $Áø£j·÷\T #˚düTÔqï yê]ô|’ <ë&ç #˚ùd düeTj·T+˝À |ü\T düeTdü´\T edüTÔqïj·Tì yê{Ïô|’ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î ìy˚~ø£\T ÇdüTÔqïeTHêïs¡T. |ü\T #√≥¢ á <ë&ÉT\ düeTj·T+˝À Ç<ä›s¡T eTVæ≤fi¯ ø±ìùdºãTfi¯¢qT @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. eTVæ≤fi¯ø±ìùdºãTfi¯ó¢ H˚&ÉT $<ÛäT˝À¢ #˚s¡T‘·Tqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

e÷]à 16q f…{Ÿ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY , e÷]à 11 (ôd’ÿq÷´dt) : ‘Ó\+>±D d”e÷+Á<Ûä ñ<ä´e÷\ ø±s¡D+>± yêsTT<ë |ü&ÉT‘·÷ edüTÔqï ñbÕ<Ûë´j·T ns¡Ω‘· |üØø£å f…{Ÿ á HÓ\ 16q ìs¡«Væ≤+#ê\ì bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´XÊK ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚j·T&É+‘√ õ˝≤¢ $<ë´XÊK f…{Ÿ |üØø£å ìs¡«Vü≤Dô|’ <äèwæ kÕ]+∫+~. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± f…{Ÿ |üØø£å≈£î 38 y˚\ eT+~ $<ë´s¡Tú\T Vü≤»s¡T ø±qTHêïs¡T. á |üØø£å\≈£î dü+ã+~+∫q @sêŒ≥¢qT $<ë´XÊK |üP]Ô #˚düTÔ+~.

<Í˝≤Ôu≤<é , e÷]à 11 (ôd’ÿq÷´dt) : ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\ ]Cπs«wüHé Ksês¡T nsTTq yÓ+≥H˚ mìïø£\ ôw&É÷´˝Ÿ¶ $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+‘√ mìïø£\ düeTs¡+˝À Äj·÷ bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\ CÀs¡T ø=qkÕ>∑T‘·T+~ . Äj·÷ bÕغ\ Hêj·T≈£î\T nuÛÑ´s¡Tú\ ø√dü+ ø£düs¡‘·TÔ yÓTT<ä\T ô|&ç‘˚ eTs√ yÓ’|ü⁄ nuÛÑ´s¡Tú\T Hêj·T≈£î\ e<ä› ‘·eT dü‘êÔ #ê≥T≈£îH˚+<äT≈£î |ü\T Á|üj·T‘·ï\T ÁbÕs¡+_Û +#ês¡T. C…&çŒ{Ïdæ nuÛÑ´]ú>± md”‡ eTVæ≤fi¯≈£î πø{≤sTT+#·&É+‘√ n+<ä] <äèwæº nø£ÿ&˚ ñ+~. ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]úøÏ C…&çŒ{Ïdæ nuÛÑ´]úøÏ ø±+Á¬>dt qT+&ç ‹e÷à¬s&ç¶|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø=Áf…+ neTè‘·, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ qT+&ç #Ó\¢|üPsY≈£î #Ó+~q yÓ+ø£≥eTà ã]˝À ì*#˚+<äT≈£î ‘·eT Á|üj·T‘êï\T eTTeTàs¡+>± ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. m+|æ|æ nuÛÑ´]ú>± _dæ »qs¡˝Ÿ≈£î πø{≤sTT +#·&É+‘√ Äj·÷ bÕغ\ Hêj·T≈£î˝À¢ ÄXÊyê <äT\T eTTeTàs¡Á|üj·T‘êï\T yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. B+‘√ Á|ü<Ûëq bÕغ\ eT<Ûä´ rÁe b˛{°

HÓ\ø=+~. ø±+Á¬>dt qT+&ç m+|æ|æ nuÛÑ´]ú>± #·+Á<äø£fi¯, lìyêdt, q]‡+>∑eTà, ñ+&Ó|ü*¢ qs¡‡|üŒ, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ qT+&ç XÊs¡<ä, q]dü+>∑|üŒ, qs¡‡|üŒ\T b˛{°˝À ñHêïs¡T. Ç‘·s¡ bÕغ\T kÕúìø£+>± yê] ã\ã˝≤\T n+‘·+‘·e÷Á‘·+>± ñ+&É&É+‘√ kÕúìø£+>± ã&É Hêj·T≈£î\T @ bÕغ˝À ø=qkÕ–‘˚ Ä bÕغ\≈£î ã\+ ô|s¡T>∑T‘·T+<äì n+<äs¡÷ Ä•düTÔHêïs¡T. C…&çŒ{Ïdæ nuÛÑ´]ú>± md”‡ eTVæ≤fi¯≈£î πø{≤sTT+#·&É+‘√ n+<ä] <äèwæº nø£ÿ&˚ ñ+~. ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]úøÏ C…&çŒ{Ïdæ nuÛÑ´]úøÏ ø±+Á¬>dt qT+&ç ‹e÷à¬s&ç¶|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø=Áf…+ neTè‘·, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ qT+&ç #Ó\¢|üPsY≈£î #Ó+~q yÓ+ø£≥eTà ã]˝À ì*#˚+<äT≈£î ‘·eT Á|üj·T‘êï\T eTTeTàs¡+>± ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. m+|æ|æ nuÛÑ´]ú>± _dæ »qs¡˝Ÿ≈£î πø{≤sTT+#·&É+‘√ Äj·÷ bÕغ\ Hêj·T≈£î˝À¢ ÄXÊyê<äT\T eTTeTàs¡Á|üj·T‘êï\T yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T.‘·


8

ãT<Ûäyês¡+ 12`03`2014

2e s√E eT+<äø√&ç>± Hê$TH˚wüqT¢ bÕ\eT÷s¡T qT+#˚ b˛{° #˚kÕÔ düj·T´<é ÇÁãV”≤+

8 eTTì‡bÕ*{Ï\˝À 29 Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, e÷]à 11 (ôd’ÿq÷´dt) : sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\≈£î H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ #˚dæq 10e ‘˚~ qT+&ç Hê$TH˚wüq¢ <ëK\ Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTT´+~. á dü+<äs¡“+˝À eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝Àì 8 eTTì‡bÕ*º\˝À 2e s√E ≈£L&Ü Hê$TH˚wüq¢ Á|üÁøÏj·T eT+<äø√&ç>±H˚ kÕ–+~. õ˝≤¢ yê´|üÔ>± yÓTT‘·Ô+ 206 yês¡T¶\≈£î mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#ê*‡ ñ+&É>± eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT<ä õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 8 eTTì‡bÕ*º\˝À 35 Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T nsTTq≥T¢ n~Ûø±s¡ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. $esê\ Á|üø±s¡+ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY eTTì‡bÕ *{°˝À 15, eq|ü]Ô eTTì‡bÕ*{°˝À 5, cÕ<éq>∑sY eTTì‡bÕ*{°˝À 3, Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ˝À¢ 1, nsTT»˝À 1, Hêsêj·TDù|≥˝À 4 Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T ø±>± >∑<ë«\, ø£\«≈£î]Ô eTTì‡bÕ*{°\˝À ¬s+&Ée s√E ≈£L&Ü ˇø£ÿ Hê$TH˚wüqT¢ ≈£L&Ü <ëK\T ø±ø£b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY eTTì‡bÕ*{Ï

$wüj·÷ìøÏ eùdÔ yÓTT‘·Ô+ 15 eT+~ ‘·eT Hê$TH˚wüq¢qT <ëK\T #˚j·T>± M]˝À 15e yês¡T¶ qT+&ç eVæ≤<ëuÒ>∑+, 16e yês¡T¶ qT+&ç m+.&ç ñkÕàHé 2 ôd≥T¢ <ëK\T #˚j·T>±, n<˚ yês¡T¶ qT+&ç eTVü≤à<é eT‹q÷sY s¡Væ≤e÷Hé 19e yês¡T¶ qT+&ç düTuÛ≤wt>ö&é, 21e yês¡T¶ qT+&ç |ü<äàC≤, 25e yês¡T¶ qT+&ç bÕ+&ÉT, n<˚ yês¡T¶ qT+&ç eTùV≤X¯«] 2 ôd≥T¢, 27e yês¡T¶ qT+&ç Hê>∑eTDÏ 4ôd≥T¢, 39e yês¡T¶ qT+&ç q]‡+\T, 34e yês¡T¶ qT+&ç yÓ+ø£≥kÕ«$T, 36e yês¡T¶ qT+&ç $»j·YT≈£îe÷sY, n+‘·j·T´, 37e yês¡T¶ qT+&ç |üeHé≈£îe÷sY, 40e yês¡T¶ qT+&ç MT]®düj·T´<éuÒ>¥, lìyêdüT\T ‘·eT Hê$TH˚wüq¢qT <ëK\T #˚XÊs¡T. eq|ü]Ô eTTì‡bÕ*{Ï˝À 23e yês¡T¶ qT+&ç ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q ˝Àø˘Hê<∏é¬s&ç¶, n<˚ $<Ûä+>± 18e yês¡T¶ qT+&ç uÛ≤>∑´eTà, \øÏåà\T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ qT+&ç 6e yês¡T¶≈£î |ü⁄s¡+CÀ´‹, 4e yês¡T¶≈£î _C…|æ qT+&ç Áù|eT©\\T <ëK\T #˚XÊs¡T. cÕ<éq>∑sY

eTTì‡bÕ*{Ï qT+&ç 12e yês¡T¶≈£î $»jYT≈£îe÷sY¬s&ç¶, 14e yês¡T¶ qT+&ç s¡‘·ï, 19e yês¡T¶ qT+&ç $»j·Tl\T Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚XÊs¡T. nsTT» eTTì‡bÕ*{Ï qT+&ç {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú>± 10e yês¡T¶ qT+&ç uÛ≤s¡‹ Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚j·T>± Hêsêj·TDù|≥ qT+&ç ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ nuÛÑ´]ú>± 4e yês¡T¶ qT+&ç $»j·T\øÏåà\T <ëK\T #˚j·T>± _C…|æ qT+&ç 8e yês¡T¶≈£î #ÓHêï¬s&ç¶, 12e yês¡T¶≈£î q+>∑THêyÓ÷J, 21e yês¡T¶≈£î q]‡+Vü≤àsêe⁄#Í<ä]\T <ëK\T #˚j·T>± Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ eTTì‡bÕ*º qT+&ç 11e yês¡T¶ nuÛÑ´]ú>± #·+Á<äø£fi¯ Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚XÊs¡T. Ç~ Ç˝≤ ñ+fÒ ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT Hê$TH˚wüqT¢ uÛ≤Ø kÕúsTT˝À |ü&˚ neø±XÊ\T ñHêïsTT. n<˚ $<Ûä+>± mìïø£\ >∑&ÉTe⁄ es¡≈£î Á|ü<Ûëq bÕغ\≈£î #Ó+~q nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT Hê$TH˚wüqT¢ y˚ùd+<äT≈£î y˚∫ #·÷ùd+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡T. düTBs¡È ø±\+ ‘·s¡Tyê‘· eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T ìs¡«Væ≤düTÔ+&É&É+‘√ nìï bÕغ\T mìïø£\qT Á|ü‹cÕº‘·àø£+>±

rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. Á|ü<Ûëq+>± M{Ï Á|üuÛ≤e+ ‘·«s¡˝À »s¡>∑qTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ô|’ |ü&ÉqT+&É&É+‘√ n uÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ Á|üÁøÏj·T˝À Á|ü<Ûëq |üø£å\T nìï s¡ø±\T>± C≤Á>∑‘·Ô |ü&ÉT‘·THêïsTT. eTTK´+>± Á|ü‹ yês¡T¶˝À Ç<ä›s¡T≈£î $T+∫ nuÛÑ´s¡Tú\T s¡+>∑+˝À ñ+&É&É+‘√ ¬>\T|ü⁄ >∑TÁsê\T m+#·Tø√e&É+˝À bÕغ esêZ\T ‘·s¡®quÛÑs¡®q\T |ü&ÉT‘·THêïsTT. ¬>*#˚ nuÛÑ´s¡Tú\H˚ \ø£å´+>± #˚düTø=ì ∫e] ø£åD≤˝À¢ {Ϭøÿ≥¢qT πø{≤sTT+∫ Vü≤+>∑T nsê“{≤\T ˝Ò≈£î+&Ü Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚sTT+∫ ‘·s¡Tyê‘· $T–‘ê ÄXÊyêVüQ\qT düeTT<ësTT+#ê\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ Á|ü<Ûëq bÕغ\T ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á ø√D+˝À #·÷ùdÔ 14e ‘˚~ Hê$TH˚wüq¢ Á|üÁøÏj·T≈£î ∫e] ‘˚~ ø±qT+&É&É+‘√ 13 qT+&ç Hê$TH˚wüq¢ Á|üÁøÏj·T eT]+‘· ñ|ü+<äT≈£îH˚ neø±X¯+ ˝Òø£b˛˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ïπø {Ϭøÿ≥T¢ sêeH˚ ìs¡›s¡D≈£î e∫Ãq yês¡T ãT<Ûä >∑Ts¡T yêsê˝À¢ Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚ùd+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<ä›+ #˚düT≈£î+≥THêïs¡T.

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY , e÷]à 11 (ôd’ÿq÷´dt) : @Á|æ˝Ÿ e÷dü+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ XÊdüq düuÛÑ kÕ<äs¡D mìïø£˝˝À ‘·q bÕ\eT÷s¡T ìjÓ÷»ø£ es¡Z+ qT+#˚ b˛{° #˚kÕÔqì {ÏÄsYmdt b˛*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´\T düj·÷´<é ÇÁãV”≤+ nHêïs¡T. eT+>∑fi¯ yês¡+ Hê&ÉT ‘êq ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2009 mìïø£\ eTT+<äT {ÏÄsYmdt˝À #˚] m+‘√ ø£wüº|ü&ç bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚j·T&ÉyÓTÆ ø±≈£î+&É ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À nìï X¯≈£îÔ\qT ø£\T|ü⁄ø√ì Á|ü»\ eT<ä´ ñ+≥T ñ<ä´e÷ìøÏ ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. e÷J ôd’ìø£ ñ<√´>∑ ≈£î≥T+ã+˝À »ìà+∫q ‘êqT m+‘√ ø£wüº|ü&ç ô|’øÏ sêe&Ée

»]–+<äì ≈£î\eT‘ê\≈£î nr‘·+>± ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\T ‘êqT≈£î m+‘√ #Ó<√&ÉTyê<√&ÉT>± ì*#ês¡ì ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\ ø√dü+ ÁbÕD‘ê´>∑+ #˚dæq ‘·≈£îÿy˚ nHêïs¡T. 2009 mìïø£\˝À bÕغ n~ÛH˚‘· ¬ødæÄsY Ä<ä]+∫ ‘êq≈£î {Ϭøÿ{ŸqT πø{≤sTT+ #·&É+ »]–+<äì ø=ìï ø±s¡D\ e\¢ z≥$T #Ó+~q Á|ü»\ eT<˚´ ñ+≥T Á|ü» Hêj·T≈£î&ç>± m<äT>∑T‘·÷ Á|ü»\qT ‘êqqT ¬>*|ækÕÔs¡H˚ ÄX¯‘√ |üì #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. nq+‘·s ¡+ »]–q ñ|ü mìïø£\˝À b˛{° #˚j·T&É+‘√ ø=ìï X¯≈£îÔ\ ≈£îÁ{≤\ e\¢ z≥$T #Ó+~q Á|ü» ùde ø√düy˚T ñ<ä´eT+ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Á|ü» düeTdü´\ô|’ b˛sê&É≥+ »]–+<äHêïs¡T. ñ<ä´eT dü+|òü÷ Hêj·T≈£î\≈£î neø±X¯+ Çe«&Üì ‘·|ü⁄Œ |ü≥&É+ ˝Ò<äì ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~›øÏ ø£èwæ #˚dæq ‘êq≈£î {Ϭøÿ≥T πø{≤sTT+∫ yê]øÏ Ç‘·s¡ ìjÓ÷»ø£es¡Z\qT πø{≤sTT+#ê\ì ø√sês¡T. ‘êq≈£î Á|ü» eT<䛑·T, Á|ü»\ kÕqTuÛÑ÷‹ ñ+<äHêïs¡T. ‘êq≈£î {Ϭøÿ{Ÿ πø{≤jsTT +#·ø£b˛‘˚ 119 kÕúHê\˝À yÓTÆHêغ\T Á|üuÛ≤e+ bÕغô|’ |ü&ÉT‘·T+<äì |üs√ø£å+>± n~ÛH˚‘· ¬ødæÄsYqT ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Á|ü»\ eT<ä´ ñ+&˚ ‘êq≈£î {Ϭøÿ≥T πø{≤sTT+∫ myÓTੇ {Ϭøÿ≥TqT ñ<ä´eT dü+|òü÷ Hêj·T≈£î&çøÏ πø{≤sTT+#ê \Hêïs¡T. mìï ne+‘·sê\T m<äT¬s’q bÕ\eT÷ s¡T qT+∫ b˛{° #˚j·T&É+ ‘·<Ûä´+ nHêïs¡T.

H˚{Ï qT+∫ Ç+≥sY |üØø£å\T z≥T Vü≤≈£îÿ Á|ü‹ ˇø£ÿ] u≤<Ûä´‘· s¡kÕø£+<ä+˝À |ü⁄s¡bÕ\ø£ mìïø£\T 75y˚\≈£î ô|’>± Vü≤»s¡T ø±qTqï $<ë´s¡Tú\T @sêŒ≥¢qT |ü]o*+∫q n~Ûø±s¡T\T

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY , e÷]à 11 (ôd’ÿq÷´dt) : Ç+≥Øà&çj·T˝Ÿ yÓTT<ä{Ï, B«‹j·T dü+e‘·‡s¡ |üØø£å\T H˚{Ï qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ø±qTqïsTT. |üØø£å\qT |üø£&É“+~>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î n~ø±s¡T\T |üP]Ô kÕúsTT˝À @sêŒ≥¢qT #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 75,973 eT+~ $<ë´s¡Tú\T á |üØø£å\≈£î Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡T. M]ø£Ï 107 |üØø£å πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. |üØø£å\qT |üø£&É“+B>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î J|”mdt &˚{≤ |ü]ø£sê\qT neTsêÃs¡T. |üØø£å\ ìs¡«Vü≤D≈£î 5 ô|’¢sTT+>¥ kÕÿ&é ãè+<ë\T, 5 dæ{Ϻ+>¥ kÕ«ÿ&é ãè+<ë\T, |üØø£å πø+Á<ëìøÏ ˇø=ÿø£ÿs¡T #√|ü⁄Œq N|òt dü÷|ü]+f…+&É¢qT 107 eT+~ì ìj·T$T+#ês¡T. m˝≤+{Ï neø£‘·eø£\T »s¡>∑≈£î+&Ü |üØø£å πø+Á<ë\ e<ä› b˛©düT ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T. eT+∫˙{Ï, yÓ’<ä´ kÂø£sê´\T @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï πø ôV’≤|üesY ø£$T{Ï ãè+<ë\T, &û@dæ ãè:<ë\T |üØø£å πø+Á<ë\qT |ü]o*+#ês¡T. H˚{Ï qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ Ç+≥sY MT&çj·T{Ÿ |üØø£å\≈£î ì$Twü+ Ä\dü´yÓTÆq ÄqTeT‹+|üCÒj·TeTì ÄsY◊z <ëyÓ÷<äsY nHêïs¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉTm‘·÷ H˚{Ï qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï |üØø£å\T ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\ es¡≈£î ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêqs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î πø{≤sTT+∫q |üØø£å πø+Á<ë\≈£î ns¡>∑+≥ eTT+<˚ #˚s¡Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. @Á|æ˝Ÿ 1 es¡≈£î »s¡T>∑T‘êj·÷Hêïs¡T. eT+∫ |òü*‘ê\ ø√dü+ ø£èwæ #˚j·÷\ì |ü\Te⁄s¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T. >∑‘· ø=ìï dü+e‘·‡sê\T>± bÕ\eT÷s¡T≈£î ∫e] kÕúqy˚T $T–*+~. ákÕ] @ kÕúq+˝À ì\TdüTÔ+<√ y˚∫#·÷&Ü*‡+<˚...

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, e÷]à 11 (ôd’ÿq÷´dt) : z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·Tø√e&É+ Á|ü‹ bÂs¡T&ÉT Á|ü<Ûëq u≤<Ûä´‘·>± >∑T]Ô+#ê\ì õ˝≤¢ md”Œ Hêπ>+Á<ä≈£îe÷sY nHêïs¡T. mìïø£\ ã+<√ãdüTÔ |üs¡´y˚ø£åD˝À uÛ≤>∑+>± eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ b˛©ídt n~Ûø±s¡T\‘√ ôd{Ÿø±qŒ¤¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ, nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À Á>±e÷\˝À $ÁdüèÔ‘·+>± |üs¡´{Ï+#ê\ì ì|òü÷ e´edüúqT |ü{Ïwüº |üs¡T#·Tø√yê\ì Äsê#·ø£ X¯≈£îÔ\T n\¢] eT÷ø£\ ø£<ä*ø£\T e´eVü‰s¡\ |ü≥¢ ø£]ƒq+>± e´eVü≤]+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î @sêŒ≥T #˚dæq ‘·ìF πø+Á<ë\T, Á|ü‘˚´ø£ ã\>±\ |üìrs¡T |ü≥¢ dü+‘·è|æÔì e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. e÷s¡TeT÷\ ÁbÕ+‘ê\˝À |üì#˚düTÔqï dæã“+~‘√ ìs¡+‘·s¡+ nqTdü+<ëq+ ø£*– ñ+&Ü\ì m≥Te+{Ï düeTdü´\HÓ’Hê m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î dü+dæ<ä›+>± ñ+≥÷

XÊ+‹j·TT‘· yê‘êes¡D≤ìï n+~+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä b˛©dtùdºwüq¢ |ü]~Û˝À 936 ˝…’ôdHé‡ ‘·TbÕ≈£î\qT »|ü⁄Ô #˚j·T&É+ »]–+<äì nqTe÷qdüŒ<ä |ü]dæú‘·T˝À¢ 206 πødüT\qT qyÓ÷<äT #˚dæ 2097 eT+~ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì e´øÏÔ>∑‘· |ü⁄∫ø£‘·TÔô|’ $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. dü+ã+~‘· XÊK\ düeTq«j·T+‘√ Hê≥TkÕsê, ÄÁø£eT eT<ë´ìøÏ dü+ã+~+∫ <äTKD≤\ô|’ »]|æq <ë&ÉT\T dü‘·Œ¤*‘ê\qT Ç#êÃj·Tì 161 πødüT\qT qyÓ÷<äT #˚dæ 2542 eT<ä´+ d”kÕ\qT 62 øÏ«+{≤fi¯¢ q\¢u…\¢+, ô|<ä› m‘·TÔqï dü+ã+~‘· |ü<ës¡ú\qT kÕ«BÛq |üs¡TÃ≈£îqïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Hê$TH˚wüqT¢ ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTTq H˚|ü<∏ä´+˝À }πs–+|ü⁄\qT, sê´©\≈£î nqTeT‹+#·≈£î+&Ü ø£≥º&ç #˚j·÷\ì Á|ü»\ kÕ<Ûës¡D JeHêìøÏ Çã“+<äT\T ø£*–+#˚ #·s¡´\qT ìyê]+#ê\ì ø√sês¡T.

2e s√E eT÷&ÉT Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T cÕ<éq>∑sY , e÷]à 11 (ôd’ÿq÷´dt) : |ü⁄s¡¡bÕ*ø£ mìïø£\T 2e s√E eT÷&ÉT Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T nj·÷´j·Tì mìïø£\ n~Ûø±] |ü⁄s¡bÕ*ø£ n~Ûø±] y˚e÷¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Hê$TH˚wüqT¢ Ç∫Ãq yê]˝À 12e yês¡T¶ qT+&ç $»jYT≈£îe÷sY¬s&ç¶, 14e yês¡T¶

qT+&ç ÄsY.mHé s¡‘·ï, 19e yês¡T¶ qT+&ç $»j·Tl\T Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚dæq≥T¢ mìïø£\ ø£MTwüqsY ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 14e ‘˚~ es¡≈£î Hê$TH˚wüqT¢ dæ«ø£]+#·ã&ÉTqì ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\¬ø’ Á|ü‘˚´ø£ @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

CÀs¡T>± #·s¡Ã\T

Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ , e÷]à 11 (ôd’ÿq÷´dt) : Ç{°e\ q÷‘·q+>± @s¡Œ&çq Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷ìøÏ á HÓ\ 30 e ‘˚~q mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·qT+&É≥+‘√ nìï bÕغ\T ¬>\T|ü⁄ >∑TÁs¡\¬ø’ m<äTs¡T #·÷düTÔ+&É≥+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\ Á|üø£≥q ø=*øÏÿ sê˝Ò<äT. Hê$TH˚wüHé\ |òüT≥+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTT ¬s+&ÉT s√E\T >∑&ç∫q ˇπø ˇø£ Hê$TH˚wüHé <ëU≤\T ø±e&É+ »]–+~. eTTì‡|ü*{Ï |ü]~Û˝Àì 20 yês¡T¶\qT ¬ø’yêdü+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î ø±+Á¬>dt, _CÒ|æ, {ÏÄsYmdt bÕغ\T b˛{° |ü&ÉT‘·T+&É>± ‘Ó\T>∑T ‘·eTTà\T e÷Á‘·+ nuÛÑ´s¡Tú\ y˚≥˝À nuÛÑ´s¡Tú\¬ø’ nH˚«wüD ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. eT÷&ÉT bÕغ\˝À ‘·eTπø #Ó’s¡àHé nuÛÑ´s¡Tú‘·«+ U≤sês¡T ne⁄‘·T+<äì ÄX¯˝À¢ ñqï ÄXÊyêVüQ\T ‘·eT bÕ´q˝ŸqT s¡÷bı+~+#·Tø√e&É+˝À ìeT>∑ïyÓTÆj·÷´s¡T. H˚‘·\qT Á|üdüï+ #˚düT≈£î+≥T nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ô|’ düe÷˝À#·q »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ qT+∫ b˛{° #˚kÕÔs¡ì uÛ≤$+∫q e÷J düs¡Œ+#Y X¯s¡‘Yu≤ãT, {ÏÄsYmdt rs¡ú+ |ü⁄#·TÃø√e&É+‘√ {ÏÄsYmdt {Ϭøÿ{Ÿ¬ø’ b˛{° |ü&çq dü+<Ûä´ sêDÏ uÛÑ$‘·e´+ Á|üX¯ïs¡úø£+>± e÷]+~. e÷J düs¡Œ+#Y>± |üì#˚dæq ÄyÓT #Ó’s¡àHé –]ô|’ ø£qTï y˚dæ e÷J m+|æ eT+<ä »>∑Hêï<∏é Ä<ä«s¡´+˝À {ÏÄsYmdt rs¡ú+ |ü⁄#·TÃø√e&É+‘√ ÄyÓT ù|s¡T

Á|üeTTK+>± $ì|æ+∫+~. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À Á|üdüTÔ‘· bÕغ eT+&É˝≤<Ûä´≈£åî\T Vü≤;uŸ ù|s¡T Á|üeTTK+>± $ì|æ+∫q ‘êC≤>± e÷J myÓTà˝Ò´ yÓ÷Vü≤Hé>ö&é düreTDÏ \øÏåà<˚eeTà‘√ bÕ≥T r>∑\ yÓ+ø£≥kÕ«$T ù|s¡T Á|üeTTK+>± $ì|ædüTÔ+~. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À b˛{° #Ó’s¡àHé –]ô|’ ø±≈£î+&Ü , øöì‡\sY nuÛÑ´]ú‘·«+ô|’ ≈£L&Ü b˛{° rÁe+>±H˚ ñ+~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À Áø°j·To\ bÕÁ‘· b˛wæ+∫ #·Áø£+ ‹|æŒq Hê>∑+ »qs¡úHé ø£eT\+ >∑÷{ÏøÏ #˚s¡&É+‘√ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì bÕ‘·, ø=‘·Ô _CÒ|æ\ es¡Z\ eT<ä´ {Ϭøÿ≥¢ |ü+#êsTTr ø=qkÕ>∑T‘·T+~. ‘·eT nqT#ês¡T\πø _ bòÕsê\qT n+<äCÒùd+<äT≈£î Hê>∑+ dæ<ä›+ ø±>± bÕ‘· _CÒ|æ qT+∫ ≈£L&Ü ø=+‘· eT+~ b˛{°øÏ ôd’ nq&É+‘√ Çs¡Tes¡Z\qT XÊ+r+|ü #˚ùd+<äT≈£î sêÁcÕº bÕغ ≈£L&Ü #·s¡Ã\T ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغøÏ nuÛÑ´s¡Tú\ ø√s¡‘· @sêŒ&ç+~. Ç{°e\ |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q düTπs+<äsY¬s&ç¶ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+˝À #˚πs+<äT≈£î n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT‘√ #·s¡Ã\T ø=qkÕ–+∫q≥T¢ ‘Ó*‡+~. @~@yÓTÆq Á|ü<Ûëq bÕغ\˝À nuÛÑ´s¡T›\ eT<Ûä´ b˛{° HÓ\ø=qï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ e÷Á‘·+ nuÛÑ´s¡Tú\ y˚≥˝À |ü&ç+~.

‘·|ü⁄Œ\ ‘·&Éø£>± m+|æ{Ïdæ, C…&çŒ{Ïdæ\ ]C≤πs«wüHé\T dü‘·T\ ø√dü+ |ü‘·T\ bÕ≥T¢

ø=‘·÷ÔsY , e÷]à 11 (ôd’ÿq÷´dt) : Ç{°e\ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q m+|æ{Ïdæ, C…&çŒ{Ïdæ ]C≤πs«wüqT¢ ‘·|ü⁄Œ\ ‘·≥ø£>± ñHêïj·Tì eT+&É\ md”‡ Hêj·T≈£î\T eT+>∑fi¯yês¡+ ìs¡« Væ≤+∫q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T yêb˛ j·÷´s¡T. ádü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ |ü+#êsTTr sêCŸ e´edüú @sêŒ≥T qT+∫ H˚{Ï es¡≈£î ø=‘·÷ÔsY eT+&É\+ m+|æ|æ dü+ã+ ~+∫ md”‡ ]C≤πs«wüHé ø±˝Ò<äì yês¡T Äs√|æ+ #ês¡T.

n<˚ $<Ûä+>± m+|æ{Ïdæ, C…&çŒ{Ïdæ ]C≤πs«wüqT¢ ≈£L&Ü uÛ≤s¡‘· sê»´+>±ìøÏ $s¡T<ä+>± ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ]C≤πs«wüHé\ Á|üÁøÏj·TqT ‘·|ü⁄Œ |ü≥&Éy˚T ø±≈£î+&Ü M{Ïì dü]#˚j·Tì |üø£å+˝À ø√s¡TºHÓ’q ÄÁX¯sTT kÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À q+~>±eT düs¡Œ+#Y dü‘·´Hêsê j·TD, Ç‘·s¡ Hêj·T≈£î\T ø£èwüíj·T´, e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï &Ó’¬sø£ºsY eT<ÛäTdü÷<äHé sêe⁄, dü+Je, |ü<äàsêe⁄, \ø£åàj·T´ ‘·<ä‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

yÓ’ø±bÕ bÕغ˝À |ü\Te⁄] #˚]ø£ Ä‘·à≈£LsY, e÷]à 11 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\+ qT+&ç >∑T&ç|ü*¢ Á>±eT+˝À $$<Ûä bÕغ\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT eTø£Ô˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#êØ® es¡ÿ≥+ »>∑Hêï<∏é¬s&ç¶ düeTø£å+˝À yÓ’ø±bÕ˝À #˚sês¡T. á dü+<äs¡“+>± Ä bÕغ Ç+#êØ® »>∑Hêï<∏é¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘·+˝À eTTK´eT+Á‹>± |üì#˚dæq yÓ’mkÕ‡sY #˚dæq n_Ûeè~› |ü<∏äø±˝Ò ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À ù|<ä Á|ü»\≈£î ÄH˚ø£ |ü<∏äø£\T e]ú+| ü#˚XÊs¡ì nHêïs¡T. ù|<ä Á|ü»\ dü+πøåeT+ ø√dü+ bÕ≥T|ü&ÉT‘·Tqï yÓ’ø±bÕ ø±s¡´Áø£e÷\qT Äø£]¸ ‘·T˝…’ nH˚ø£ bÕغ\ qT+&ç ‘·eT bÕغ˝ÀøÏ #˚s¡T ‘·Tqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. >∑‘· sê»X‚KsY¬s&ç¶ Vü≤j·T+˝À nH˚ø£ Á>±e÷˝À¢ Ç+~s¡eTà Ä<äs¡ÙÁ>±e÷\T πswüHé_j·T´+, ‘·~‘·s¡ dü+πøåeT

|ü<∏äø±\qT e]Ô+|ü#˚dæq |òüTq‘· ‘·eT bÕغπø <äøÏÿ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. sêuÀj˚T ˝Àø˘düuÛÑ nôd+;¢ mìïø£˝À¢ Á>±eTÁ>±eTq b˛{° #˚ùd+<äT≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T dæ<ä›+ ø±yê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. »s¡>∑uÀj˚T nôd+;¢, ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£˝À¢ yÓ’ø±bÕ bÕغ $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+ U≤j·TeTì ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À eTTK´eT+Á‘·T\T>± ‘·eT bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ edüTÔ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. Á>±eTÁ>±eTq bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq nHêïs¡T. |ü\T bÕغ\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£fÒXŸ, ≈£îs¡àqï, Á|üB|t, |ü\Te⁄s¡T yÓ’ø±bÕ bÕغ˝À #˚sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ yÓ’ø±bÕ Hêj·T≈£î\T »ã“sY, uÀ]+>¥ lqT, »e÷˝Ÿ, ø£e÷˝Ÿ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

(s¡$ Á|üø±wt >∑<ë«\) >∑<ë«\ , e÷]à 11 (ôd’ÿq÷´dt) : eTTì‡bÕ˝Ÿ mìïø£\T »s¡>∑TqT+& É≥+‘√ mìïø£\˝À m˝≤¬>’q ‘·eT düreTDT\qT ¬øöì‡\sY kÕúHê\≈£î ì\u…≥º ¬>*|æ+#˚+<äT≈£î ø±+Á¬>dt, ‘ÓsêkÕ Hêj·T≈£î\T |ü&Ésê˙ |ü≥T¢ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ #Ó’s¡àHé kÕúq+ Ä•düTÔqï yê] dü+K´ düTe÷s¡T Äs¡ &É»Hé≈£î ô|’>± ñHêïs¡T. |ü≥ºDìøÏ #Ó+~q ø°\ø£ H˚‘·\T>± uÛ≤$düTÔqï Hêj·T≈£î\T <ë<ë|ü⁄ {Ϭøÿ≥T¢ U≤sês¡T ø±e&É+‘√ ø=+<äs¡T Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. |ü≥ºD+˝À yÓTT‘·Ô+ 33 yês¡T¶\≈£î >±qT n~Ûø±s¡ bÕغ Hêj·T≈£î\T nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘êqT s¡÷bı+~+#ês¡T. {Ϭøÿ≥T <=s¡ø£ì yês¡T Ç‘·s¡ bÕغ\ yÓ’|ü⁄ yÓfi¯fl ≈£î+&É Hê$TH˚wüHé ∫e] s√Eq n+<ä]øÏ _ bòÕs¡+\T n+~+#˚ neø±X¯+ ñ+<ëì bÕغ es¡Z\ düe÷#ês¡+ ø±+Á¬>dt ø°\ø£ Hêj·T≈£î˝…’q yÓ+ø£Á{≤eTT\T, sêe÷+»H˚j·TT\T, m\¢|üŒ, k˛eTqï , q]‡+Vü≤, ≈£îeT] lqT, ‘ê´>∑sêE, ]f…Æs¡¶ md” u≤dæ¬s&ç¶ düreTDÏ, $wüßí es¡úHé¬s&ç¶, e÷J e÷¬sÿ{Ÿ #Ó’s¡àHé

uÛ≤s¡´ ø£fi¯e‹ì 23e yês¡T¶ qT+∫ b˛{° #˚sTT+#· qTHêïs¡T. #Ó’s¡àHé kÕúq+ »qs¡˝Ÿ eTVæ≤fi¯ ø±e&É+‘√ n‘·´~ø£ d”≥T¢ ‘ÓsêkÕ ¬>\Tbı+<˚+<äT≈£î e⁄´eVü≤ s¡#·q #·÷dæ ‘·q uÛ≤s¡´qT ¬>\T|æ+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T #Ó|ü&ܶs¡T. ‘ÓsêkÕ ‘·s¡T|ü⁄q ø°\ø£ nuÛÑ´s¡Tú\qT ã]˝À ì*ù|+<äT≈£î Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T ø£èwüíyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, πøX¯e⁄, sê»X‚ø£sY¬s&ç¶, ‹s¡TeT˝Ÿ ¬s&ç¶ \T rÁe+>± ø£düsê‘·TÔ\T #˚düTÔHêïs¡T. πøX¯yé düreTDÏ ø£fi≤e‹, sêE, #ê], Hê>∑ X¯+ø£sY, q]‡eTT\T düreTDÏ düT˙‘·, »j·T\øÏåà, >√$+<äT, sêeT*+π>X¯«s¡ ø£MT¢‘√ bÕ&ÉT eTs√ 10 eT+~ C≤_‘êqT ãT<Ûäyês¡+ yÓ\¢&ç+#˚ neø±X¯+ ñ+<ëì‘ ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ {Ϭøÿ≥T sêì yê]øÏ bÕغ˝À #˚s¡TÃø√ì _ bòÕsê\T Ç#˚Ã+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêï≥T¢ ‘Ó*düTÔ+~. {Ï&ç|æ, u≤»bÕ ˝Àì yês¡T ≈£L&Ü b˛{° #˚ùd+<äT≈£î dæ<ä›+ ne⁄‘·THêï≥T¢ ø±+Á¬>dt , ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, ‘ÓsêkÕ, Ç+&ç+ô|+&é≥T\T>± mes¡T Hê$TH˚wüHé #˚düTÔHêïs√ ãT<Ûäyês¡+ es¡≈£î m<äTs¡T #·÷&Ü*‡+<˚....

bÕغ ø±sê´\j·T+ e<ä› |ü&ç>±|ü⁄\T ø±düTÔqï ÄXÊyêVüQ\T ø√&É\T e÷<äT Á|æj·T, lìyêdüT\T, yÓ+ø£fÒwt, Hê>∑sêE, >∑+õù|≥ X¯+ø£sY, ;+ùdHésêe⁄, ‘·~‘·s¡T\≈£î {Ϭøÿ≥T¢ U≤sês¡T nsTTq≥T¢ düe÷#ês¡+ n<˚ $<Ûä+>± e÷s√ ◊<äT eT+~øÏ U≤sês¡T ø±>± b˛{° m≈£îÿe>± ñ+&É≥+‘√ ô|+&ç+>¥˝À ñ+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. >∑‘· 4 s√E\ qT+∫ e÷J eT+Á‹ &ç.¬ø ns¡TD, e÷J myÓTà˝Ò´ \øå±à¬s&ç¶, e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #Ó’¬sàHé >∑&ɶ+ ø£èwüí¬s&ç¶\T, md”Œ ÇyÓ+{Ÿ Vü‰˝Ÿ˝À düe÷y˚X¯+ nsTT nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£˝À ‘·\eTTqø£˝…’ ñHêïs¡T. ÄodüTÔqïyê] dü+K´ |òüTq˙j·T+>± ñ+&É≥+‘√ yê]ì dü]› #Óù|+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ ‘·+Á&ÉT\ #ê≥T ‘·qj·TT\T , |ü‘·T\ #ê≥Tq dür\T nqï\ #ê≥Tq ‘·eTTà\T ¬>\Tb˛+<Ó+<äT≈£î ÄdüøÏÔ #·÷ù|+<äT≈£î ÄdüøÏÔ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. ‘·eT yê]ì mìïø£\˝À ¬>\Tb˛+<Ó+<äT≈£î ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡T. ≈£î≥T+ã bÕ\q≈£î

bÕغ\T ô|<ä› |”sƒ¡ y˚düTÔ+&É≥+‘√ >∑<ë«\ eTTì‡bÕ˝Ÿ sê»ø°j·T+ ÄdüøÏÔø£ s¡+>± e÷]+~. sê»ø°j·T+˝À XÊX¯« ‘· ÁX¯‘·Te⁄\T, XÊX¯«‘· $TÁ‘·T\T ñ+&ÉsêH˚ $wüj·T+ >∑<ë«\˝À ø£ì|ædüTÔ+~. yês¡+ s√E\ ÁøÏ‘·+ ñqï sê»ø°j·T+ ˇø£ s√E˝Àe÷ ]+~. e÷J eTTì‡bÕ˝Ÿ #Ó’s¡àHé\T nqTVü≤´+>± bÕs¡º ø£+&ÉTe\T e÷sêà s¡T. e÷J eTTì‡bÕ˝Ÿ #Ó’¬sàHé πøX¯e⁄ \T ø±+Á¬>dt˝À #ê˝≤ ø±\+>± ø=qkÕ >∑T‘·T ˇø£ kÕ]>± Ä bÕغøÏ >∑T&éu…’ #Ó|æŒ ¬ødæÄsY düeTø£å+˝À {ÏÄsYmdt˝À #˚sês¡T. n<˚ $<Ûä+>± 13 dü+e‘·‡sê \T>± ø±+Á¬>dt≈£î <ä÷s¡+ nsTTq e÷J #Ó’s¡àHé õ. y˚DT>√bÕ˝Ÿ {Ï&ç|æøÏ sêJHêeT #˚dæ n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À 14q #˚s¡T‘·THêïs¡T. Äj·Tq ‘·q ≈£î≥T+ã+ qT+∫ Hê\T>∑T]ï ã]˝À ì\T|ü⁄‘·THêï≥T¢ Á|ü#ês¡+˝À ñ+~ . y˚DT>√bÕ˝Ÿ sêø£qT ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ø=+<äs¡T J]í+#·Tø√˝Òø£ b˛‘·THêïs¡T. e÷J #Ó’s¡àHé πøX¯yé ‘·q

VaarthaTarangalu. Printed Published and owned by K.A.Vijayaraju Printed at S.R.Publications,Amberpet,Hyderabad, Published from H.No: 1-9-9/1/A/23. F.NO: 301, Suryasadan Near e -seva Ramnagar Hyderabad. 48. Editor.K.A.VijayaRaju Ph.040-27421188, cell:9440788196, Website: www.vaarthatarangalu.com.Email: vtarangalu.222208@gmail.com, RNI.NO:APTEL 2006/18987,

12 03 14 vaarthatarangalu web  
12 03 14 vaarthatarangalu web