Page 1

ôV’≤<äsêu≤<é 12`3`2014 ãT<Ûäyês¡+

PUBLISHING IN: Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada ‰ www.indianewstoday.co

e÷y√\ |òü÷‘·Tø£+.. 20eT+~

dæÄsY|æm|òt »yêqT¢ eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ #·rÔdt>∑&é, e÷]à 11: #·rÔdt>∑&é˝Àì düT≈£îe÷ õ˝≤¢˝À e÷y√\T eTs√kÕ] ¬s∫Ãb˛j·÷s¡T. düT≈£îe÷ õ˝≤¢ kı+|ü\ n≥M ÁbÕ+‘·+˝À d”ÄsY|æm|òt »yêqT¢ Á|üj·÷DÏdüTÔqï yêVü≤q düMT|ü+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ eT+<äT bÕ‘·s¡ ù|˝≤Ãs¡T. n+‘˚>±ø£ ‘·TbÕ≈£î\‘√ yê]ô|’ ø±\TŒ\T »]bÕs¡T. á |òüT≥q˝À nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ 12eT+~ dæÄsY|æm|òt »yêqT¢ eTs¡DÏ+#ês¡T. eTs√ 15 eT+~øÏ rÁe >±j·÷˝…’q≥Tº ‘Ó*dæ+~. >±j·T|ü&çq yê]ì düMT|ü+˝À »>∑<ä˝Ÿ|üPsY˝Àì ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. eTè‘·T\ dü+K´ eT]+‘· ô|s¡>∑e#·Ãì ‘Ó\Tk˛Ô+~.Ç~˝≤ñ+&É>± e÷y√\ @]y˚‘· ø√dü+ dæÄsY|æm|òt ã\>±\T ø=~› s√E\T>± ≈£L+_+>¥ ìs¡«Væ≤düTÔHêïsTT. á $wüj·÷ìï |üdæ>∑{Ϻq e÷y√\T á |òü÷‘·Tø±ìøÏ bÕ\Œ&ç ñ+{≤s¡ì nqTe÷ìdüTÔHêïs¡T. düTe÷s¡T 50eT+~ »yêqT¢ >∑\ dæÄsY|æm|òt ãè+<ä+ kı+|ü\ ÁbÕ+‘êìøÏ #˚s¡Tø√>±H˚ ‘=\T‘· eT+<äT bÕ‘·s¡qT ù|*Ã, Ä ‘·s¡Tyê‘· ø±\TŒ\T »]bÕs¡T. düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï b˛©düT\T VüQ{≤VüQ{Ïq dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. e÷y√\ Ä#·÷ø° ø√dü+ >±*düTÔHêïs¡T.Ç~˝≤ñ+&É>± 2013,y˚T 13‘·sê«‘· »]–q ô|<ä› <ë&ç Ç<˚qì b˛©düT\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. #·rÔdt>∑&é d”m+ s¡eTDdæ+>¥ Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+∫ |ü]dæú‹ô|’ Äsê rdüTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+.

13 qT+&ç |üs¡´≥q : ~^« Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, e÷]à 11 : á HÓ\ 13 qT+&ç ôV’≤<äsêu≤<é˝À ñ+{≤qì m◊dædæ ø±s¡´<ä]Ù, sêÁwüº ø±+Á¬>dt e´eVü‰sê\ ÇHé#Ûê]® ~–«»jYT dæ+>¥ ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ Hê\T>∑T s√E\ bÕ≥T nø£ÿ&˚ ñ+{≤qì nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ ø£˝≤¢ ¬s+&ÉT sêÁcÕº\≈£î |”d”d” n<Ûä´≈£åî\qT ìj·T$TkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. bÕغ ô|≥ºe<ä›ì e÷J dæm+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ dü÷∫+#êqHêïs¡T. ø±˙ Äj·Tq bÕغ ô|fÒº+<äTπø yÓTT>∑TZ #·÷bÕs¡T. Ä bÕغ >∑+>∑˝À ø£\e&É+ U≤j·TeTì CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. Vü≤À© ‘·sê«‘· ôV’≤<äsêu≤<é˝À uÛ≤Ø düuÛÑ ñ+≥T+<äì, Ä düuÛÑ˝À m◊dædæ n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛ bÕ˝§Z+{≤s¡ì #ÓbÕŒs¡T. myÓTà˝Ò´, m+|” nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ô|’ ø£düs¡‘·TÔ ø=qkÕ>∑T‘√+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ‘Ó\+>±D sêÁwüº |”d”d” n<Ûä´≈£åîì>± <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤qT>±ì bıHêï\ \ø£åàj·T´qT >±ì ìj·T$T+#˚ neø±X¯+ ñqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. d”e÷+Á<Ûä sêÁcÕºìøÏ u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TDH˚ ø=qkÕ–+#˚ neø±X¯+ ñ+<äì ‘Ó*dæ+~.

q˝≤¢] ø=‘·Ô bÕغ

H˚&˚ Ä$sꓤe düuÛÑ |ü⁄s¡T&ÉTb˛düTø√qTqï ªC…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûäµ ‘Ó\T>∑Tyê] Ä‘·à>ös¡ey˚T ìHê<ä+ mìïø£˝À¢ Á|üuÛ≤e+ô|’ düs¡«Á‘ê #·s¡Ã

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 11: sêÁwüº sê»ø°j·÷˝À¢øÏ eTs√ q÷‘·q sê»ø°j·T bÕغ ãT<Ûäyês¡+ ‘Ós¡ô|’øÏ sêqT+~. sêÁwüº $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºHêìï rÁe+>± e´‹πsøÏ+∫ sêJHêe÷ #˚dæq eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ H˚‘·è‘·«+˝À C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ |ü⁄s¡T&ÉT b˛düTø√qT+~. sê»eT+Á&ç˝Àì C…$T˙ Á>ö+&釽À øÏs¡DY düuÛÑqT ìs¡«Væ≤+∫ n+<äT˝ÀH˚ bÕغ $<ÛëHê\qT dæ<ë∆+‘ê\qT yÓ\¢&ç+#·qTHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚dæq ‘·s¡Tyê‘· ‘·s¡®quÛÑs¡®q »]|æq nq+‘·s¡+ eTTK´eT+Á‹ sê»ø°j·T ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. nsTT‘˚ $uÛÑ»q _\T¢ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ñuÛÑj·T düuÛÑ˝À¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+<äø£eTT+<˚ |ü\TkÕs¡T¢ øÏs¡DY ‘·q≈£î‘êqT wüs¡‘·T\T $~Û+#·T≈£îì sêJHêe÷ô|’ <√ã÷#·T˝≤&ç ∫es¡≈£î #˚‘·T\T ø±˝≤ø£ Ä≈£î\T |ü≥Tº≈£îqï≥Tº>± Á|üÁøÏj·T n+‘ê |üPs¡Ôj·÷´ø£ eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ eTTK´eT+Á‹>± ñq düeTj·T+˝À Äj·Tq yÓ+≥ ñqï eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T Äj·Tq qT+∫ <ä÷s¡eTj·÷´s¡T. πøe\+ $uÛÑ»q _\T¢qT ˝Àø˘düuÛÑ˝À Á|üy˚X¯ô|{Ϻq dü+<äs¡“¤+˝À n&ÉT¶≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚dæ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq ÄÁ>∑Vü‰ìøÏ >∑T¬s’ ãVæ≤wüÿè‘·T˝…’q Äs¡T>∑Ts¡T m+|”˝À¢ πøe\+ eTT>∑TZs¡T e÷Á‘·y˚T øÏs¡DY yÓ+≥ $T–˝≤s¡T. neT˝≤|ü⁄s¡+ m+|” Vü≤s¡¸≈£îe÷sY, sê»eT+Á&ç m+|” ñ+&Ée*¢ ns¡TDY≈£îe÷sY, nqø±|ü*¢ m+|” düã“+Vü≤] e÷Á‘·y˚T øÏs¡DY

ns¡TD≤#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ˝Àq÷ 9q Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, e÷]à 11: ns¡TD≤#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ˝Àq÷ mìïø£\≈£î ‘Ós¡ ˝Ò∫+~. e÷]à 6q nôd+;¢ì s¡<äT› #˚dü÷Ô Ä sêÁwüº ˝…|òæºHÓ+{Ÿ >∑es¡ïsY Á|üø£{Ï+#·&É+ ‘Ó*dæ+<˚. <ë+‘√ πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òüT+ k˛eTyês¡+ sêÁ‹ ns¡TD≤#·˝ ŸÁ|ü<˚XŸ˝Àq÷ mìïø£ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº Á|üø£{Ï+∫+~. ns¡TD≤#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ˝À ¬s+&ÉT bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHê\T.. 60nôd+;¢ kÕúHê\T ñqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ¬s+&ÉT bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHê\≈£î @Á|æ˝Ÿ 9q.. 60 nôd+;¢ kÕúHê\≈£î b˛*+>¥ »s¡>∑qT+~. B+‘√ ˝Àø˘düuÛÑ‘√ bÕ≥T mìïø£\T »s¡T>∑T‘·Tqï sêÁcÕº\ dü+K´ Hê\T>∑T≈£î #˚]+~. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, dæøÏÿ+, ˇ&çkÕ‡\˝À mìïø£\ ôw&É÷´\TqT e÷]à 3q πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òüT+ Á|üø£{Ï+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

nsTT<äT>∑Ts¡T düJe<äVü≤q+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ sê»eT+Á&ç, e÷]à 11: ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢ <Ûäefi‚X¯«s¡+ düMTbÕq ø=‘·Ôù|≥˝À |üP]fi¯ó¢ n–ïøÏ <ä>∑∆eT j·÷´sTT. k˛eTyês¡+ ns¡∆sêÁ‹ »]–q á Á|üe÷<ä+˝À ˇπø ≈£î≥T +u≤ìøÏ #Ó+~q nsTT<äT>∑Ts¡T düJe <äVü≤qeTj·÷´s¡T. uÛ≤Ø eT+ ≥\‘√ ô|’ ø£|ü⁄Œ ≈£L\&É+‘√ Ä düeTj·T+˝À Ä Ç+{Ï˝À ìÁ~düTÔqï nsTT<äT>∑Ts¡T eTVæ≤fi¯\T nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ ÄVüQ‘·j·÷´s¡ì kÕúì≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.Ä ≈£î≥T+u≤ìπø #Ó+~q eTs=ø£s¡T düTs¡øÏå‘·+>± ãj·T≥|ü&ɶ≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T nø£ÿ&çøÏ #˚s¡T≈£îì |ü]dæú‹ì düMTøÏådüTÔHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± cÕsYºdüs¡÷ÿ´{Ÿ e˝Ò¢ á Á|üe÷<ä+ »]–+<äì kÕúì≈£î\T n+≥THêïs¡T.

bÕغ˝À #˚sês¡T. Ä Äs¡T>∑T]˝À nq+‘·yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ yÓ’mkÕ‡sY d”|”˝ÀøÏ yÓfi¯¢>±, sêj·TbÕ{Ï kÕ+ã•esêe⁄ ø±+Á¬>dt bÕغ˝ÀH˚ ø=qkÕ>±\ì, $»j·Tyê&É m+|” \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ\T sê»ø°j·T düHê´dü+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. Äj·Tq yÓ+≥ Á|üdüTÔ‘·+ eT+Á‹es¡Z+˝À |üì#˚dæq |æ‘êì dü‘·´Hêsêj·TD, XË’\C≤Hê<∏é e÷Á‘·y˚T $T–˝≤s¡T. Ç+<äT˝À XË’\C≤Hê<∏é nyÓT]ø±˝À ÄdüŒÁ‹˝À ñHêïs¡T. øÏs¡DY yÓ+≥ 20 dü÷Á‘ê\ |ü<∏äø£+ neT\T #˚s¡àHé ‘·T\d”¬s&ç¶ e+{Ï HêeTe÷Á‘·|ü⁄ Á|üC≤<Ûäs¡D ø£*–q Hêj·T≈£î\T e÷Á‘·y˚T ñHêïs¡T. ô|<ä›>± Á|üC≤<Ûäs¡D ø£*–q Hêj·T≈£î\T Äj·Tq yÓ+≥ ˝Òs¡T. bÕغ Á|üø£≥q≈£î eTT+<˚ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ bÕغ ø±s¡´esêZìï Á|üø£{Ï+#ês¡T. Äs¡T>∑Ts¡T ñbÕ<Ûä´≈£åî\T, Äs¡T>∑Ts¡T Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T, ø√XÊ~Ûø±]‘√ bÕ≥T, Ç<ä›s¡T düuÛÑT´\T e÷Á‘·y˚T ñHêïs¡T. nsTT‘˚ C…’düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغì n+‘·≈£îeTT+<˚ #·T+Á&ÉT lVü≤]sêe⁄ ád” e<ä› qyÓ÷<äT #˚sTT+#ês¡T. Äj·Tq e´ekÕú|üø£ n<Ûä´≈£åî\T>± ñ+{≤s¡T. bÕغøÏ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ n<Ûä´≈£åî\T>± ñ+&Ée*¢ ns¡TDY≈£îe÷sY, kÕsTTÁ|ü‘ê|t, düã“+Vü≤], Vü≤s¡¸≈£îe÷sY, XË’\C≤Hê<∏é, |æ‘êì dü‘·´Hêsêj·TD\T ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>±, m+ ‘·T\d”¬s&ç¶, πødæsêE lìyêdt, <=¬s’kÕ«$T, m+M s¡‘·ï_+<ÛäT, &Üø£ºsY õ. >∑+>±<ÛäsY\T Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T>± ñHêïs¡T. e÷$T&çù|≥ sêeTeT÷]Ô ø√XÊ~Ûø±]>±, eTVü≤à<é nãT›˝Ÿ K©˝Ÿ, ã+&ç düT<Ûëø£sY\T düuÛÑT´\T>± ñ+{≤s¡T. á y˚Ts¡≈£î ø±s¡´esêZìï øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Á|üø£{Ï+#ês¡T. nsTT‘˚ m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢ eT∞¢ ¬s+&ÉT sêÁcÕº\T ø£*dæ düyÓTÆø±´+Á<Ûä sêÁwüº+>± @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì øÏs¡DY $X¯«dædüTÔHêïs¡T.

kÕúìø£ dü+düú\qT |ü{Ϻ+#·Tø√ì Á|üuÛÑT‘ê«\T ˝Àø˘dü‘êÔ H˚‘· »j·TÁ|üø±XŸHêsêj·TD eTTì‡b˛˝Ÿ‡ y˚Tìô|òk˛º $&ÉT<ä\

b˛\es¡+ ì]àkÕÔ+ : C…’sê+s¡y˚Twt Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, e÷]à 11: b˛\es¡+ ì]à+∫ rs¡T‘êeTì πø+Á<ä e÷J eT+Á‹ C…’sê+s¡y˚Twt nHêïs¡T. nsTT<ëπsfi¯¢˝À¢ |üP]Ô #˚kÕÔ+. b˛\es¡+ ìsêàD+ô|’ πø+Á<ä+ ∫‘·ÔX¯ó~∆‘√ ñ+~. ìsê«dæ‘·T\≈£î Ç\T¢≈£î Ç\T¢.. uÛÑ÷$TøÏ uÛÑ÷$T ÇkÕÔ+ nì #ÓbÕŒs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ »>∑Hé, #·+Á<äu≤ãT, øÏs¡DY ø±+Á¬>dt bÕغ |æ\¢˝Òqì yê´U≤´ì+#ês¡T.

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:290 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 11: kÕúìø£ dü+düú\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ mìïø£\qT yÓTT≈£îÿã&ç>± ìs¡«Væ≤düTÔqï<äì ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ C≤rj·T ø£˙«qsY »j·TÁ|üø±XŸHêsêj·TD Äs√|æ+ #ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ y˚Tìô|òk˛ºqT Äj·Tq $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷

kÕúìø£ dü+düú\≈£î mìïø£\T Á|ü‹ ◊<˚fi¯¢≈£î ˇø£kÕ] ìs¡«Væ≤+#ê\ì sêC≤´+>∑+˝À düŒwüº+>± ñHêï Á|üuÛÑT ‘ê«\ ìs¡¢ø£å´+ e\¢ n$ düø±\+˝À »s¡>∑˝Ò<äHêïs¡T. |”M q]‡+Vü‰sêe⁄ Á|ü<Ûëì>± ñqï düeT j·T+˝À kÕúìø£ dü+düú\ ã˝Àù|‘·+ ø√dü+ 73, 74 sêC≤´+>∑ dües¡D ‘Ó#êÃs¡ì CÒ|” nHêïs¡T. á dües¡D\≈£î ‘·÷≥T¢ bı&ç#˚ $<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘ê«\T e´eVü≤]düTÔHêïj·Tì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\ô|’ ø√s¡Tº\T CÀø£´+ #˚düTø√yê*‡q |ü]dæú‹ sêe&É+ <äTs¡<äèwüº ø£s¡eTHêïs¡T. eTTK´+>± Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ πødüT\ |ü]cÕÿs¡+˝À m+<äT≈£î C≤|ü´+ »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘ê«\ dü÷Œ¤]ÔøÏ

$s¡T<ä∆+>± mìïø£\T »s¡T>∑T‘·THêïj·THêïs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q »]– ˝Àø˘düuÛÑ, nôd+;¢ mìïø£\ Á|üø£≥q\T e∫Ãq düeTj·T+˝À Vü≤&Üe⁄&ç>± kÕúìø£ dü+düú\≈£î mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ yÓTT≈£îÿ&çπøqì Äj·Tq nHêïs¡T. kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\T, $<ÛäT\T, n~Ûø±sê\ ã<ä˝≤sTT+|ü⁄\ô|’ sê»ø°j·T bÕغ\T, Á|üuÛÑT‘ê«\T, ∫es¡≈£î Hê´j·TkÕúHê\T ≈£L&Ü yÓTT≈£îÿã&ç>±H˚ uÛ≤$düTÔHêïj·THêïs¡T. kÕúìø£ dü+düú\ n~Ûø±sê\ ã<ä˝≤sTT+|ü⁄\ô|’ ˝Àø˘dü‘êÔ düTBs¡È b˛{≤s¡+ #˚dæ+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt, ;CÒ|”\T kÕúìø£ dü+düú\ n~Ûø±sê\ ã<ä˝≤sTT+|ü⁄\ô|’ Hê≥ø±\T Ä&ÉT‘·THêïj·THêïs¡T. kÕúìø£ dü+düú\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ πøe\+ ã&Ó®{Ÿ˝À 5 XÊ‘·+ ì<ÛäT\T πø{≤sTTùdÔ dü]b˛‘·T+<äHêïs¡T. kÕúìø£ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À Á|üuÛÑT‘ê«\T |üP]Ô>± ìs¡¢ø£å´+ #˚k˛Ô+<äHêïs¡T.

bı‘·TÔ n+≥÷H˚ ∫#·TÃ: Vü≤Øwtsêe⁄

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 11: ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘· C…’sê+ s¡y˚TXŸô|’ {°ÄsYmdt myÓTà˝Ò´ Vü≤Øwtsêe⁄ rÁe kÕúsTT˝À <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. {°ÄsYmdt, CÒ@d”\ eT<Ûä´ n+‘·sêìï ô|+#˚+<äT≈£î C…’sê+ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì eT+>∑fi¯yês¡+ ‘Ó\+>±DuÛÑeHé˝À Vü≤Øwtsêe⁄ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ˇø£ yÓ’|ü⁄ {°ÄsYmdt‘√ bı‘·TÔ ñ+≥T+<äì #ÓãT‘·÷H˚ eTs√yÓ’|ü⁄ ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt H˚‘·\‘√ bı‘·TÔ e<ä›ì ˝ÒK\T sêsTT+#·&É+ {°ÄsYmdt, CÒ@d”\ eT<Ûä´ n+‘·sêìï ô|+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#·&É+ C…’sê+ #˚düTÔqï ≈£îÁ≥˝À uÛ≤>∑y˚Tqì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. CÒ@d” H˚‘·\≈£î neTs¡ Ms¡T\ ≈£î≥T+u≤\≈£î e#˚à mìïø£˝À¢ {Ϭø≥T¢ ÇkÕÔeTì C…’sê+ #˚dæq yê´K´\T Vü‰kÕ´düŒ<äeTì Äj·Tq nHêïs¡T. CÒ@d” H˚‘·\T #Ó|æŒq≥Tº $q&É+ Çwüº+˝Òπø ø±+Á¬>dt CÒ@d” qT+∫ ãj·T≥≈£î yÓ[¢+<äì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. Vü≤‘·´\T #˚dæqyêπs X¯yê\ô|’ |üP\T #·*¢ ÁX¯<ë∆+»*|òüT{Ï+∫q≥Tº C…’sê+ yÓ’K] ñ+<äì Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T. CÒ@d” ìs¡«Væ≤+∫q düø£\»qT\ düyÓTà˝À ø±+Á¬>dt m+<äT≈£î bÕ˝§Zq˝Ò<äì Äj·Tq

Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ {° ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\T sêJHêe÷ #˚j·÷\ì CÒ@d” #˚dæq &çe÷+&éqT ø±+Á¬>dt m+<äT≈£î |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äì Äj·Tq ì\BXÊs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ ñ<ä´$T+∫q CÒ@d”, ñ<√´>∑ dü+|òü÷\ H˚‘·\ô|’ πødüT\T ãHêsTT+∫+~ ø±+Á¬>dt bÕغ ø±<ë nì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ |üø£ÿq Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï j·÷<ä–] X¯yêìï ≈£L&Ü dü+<ä]Ù+#·ì C…’sê+ s¡y˚TXŸ Ç|ü⁄Œ&ÉT @+ eTTK+ ô|≥Tº≈£îì CÒ@d” H˚‘·\≈£î, neTs¡Ms¡T\ ≈£î≥T+u≤\≈£î {Ϭø≥T¢ ÇkÕÔqì #Ó|üŒ&É+ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. C…’sê+ yÓ’K]e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D≈£î sêyê*‡q &Ûç©¢˝Àì Ä+Á<ÛëuÛÑeHé πø{≤sTT+#·˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\ bÕ*≥ C…’sê+ $\Hé>± e÷sês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ @s¡Œ&ç+<äì dü+‘√wü+>± dü+ãsê\T »s¡T>∑T‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT ôV’≤<äsêu≤<é≈£î e∫Ãq C…’sê+ ‘Ó\+>±D sêe&É+ Çwüº+˝Ò<äì düyÓTÆø£´sêÁcÕºìπø ‘·eT eT<䛑·T nì #Ó|æŒ Çø£ÿ&ç Á|ü»\qT nee÷q|ü]#ês¡Hêïs¡T. C…’sê+ s¡y˚TXŸ ‘Ó\+>±D |ü≥¢ e´‹πsø£‘· ñ+<äHêïs¡T. n+<äTπø ‘Ó\+>±D ñ<ä´eTø±s¡T\T, {°ÄsYmdt eT<Ûä´ ∫#·Tà ô|fÒº+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. {° _\T¢ô|’ sêÁwüº|ü‹ dü+‘·ø£+ Äs¡ø£eTT+<˚ @&ÉT eT+&É˝≤\qT d”e÷+Á<Ûä˝À ø£*ù|+<äT≈£î C…’sê+ Ä]¶HÓHé‡ ‘Ó#êÃs¡Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À {°ÄsYmdt ã\yÓTÆq X¯øÏÔ nì, n~ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Ç+{ÏbÕغ nì nHêïs¡T. {°ÄsYmdt ñ+fÒ d”e÷+Á<Ûä nqT≈£L\ mC…+&Ü neT\T #˚j·TeTqï uÛÑj·T+‘√H˚ C…’sê+ Çwüº+ e∫Ãq Ø‹˝À e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT nee÷q|ü]#˚$<Ûä+>± yê´K´\T #˚j·T&É+ e÷qTø√yê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt‘√ bı‘·TÔ ñHêï, ˝Òø£b˛sTTHê ‘·eT≈£î e#˚à qwüºy˚TMT˝Ò<äì nHêïs¡T.

bı‘·TÔ≈£î #ê˝≤ bÕغ\T

ÄdüøÏÔ #·÷|ü⁄‘·THêïsTT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’ ≤ <ä s êu≤<é , e÷]à 11: ‘·eT‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£î H˚+ <äT≈£î #ê˝≤ bÕغ\T ÄdüøÏÔ #·÷|ü⁄‘·THêïj·Tì uÛ≤»bÕ C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT sêCŸHê<∏édæ+>¥ nHêïs¡T. ã+>±s¡T \ø£ÎDY ≈£î≥T+u≤ìï |üsêeT]Ù+#·&ÜìøÏ ôV’≤<äsêu≤<é e∫Ãq Äj·Tq Ç|üŒ{Ïes¡≈£î Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À @ bÕغ‘√q÷ bı‘·TÔ ô|≥Tºø√˝Ò<äì düŒwüº+#˚XÊs¡T


ãT<Ûäyês¡+ 12, e÷]Ã 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 11: qs¡düsêe⁄ù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À eT÷&ÉT s√E\T>± ÄdüøÏÔø£s¡ |ü]D≤e÷\T #√≥T #˚düT≈£îHêïsTT. e÷J eT+Á‹ &Üø£ºsY ø√&Ó\ •eÁ|ükÕ<äsêe⁄, dü‘ÓÔq|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ b˛{° #˚j·÷\H˚ bÕغ n~ÛcÕ˜q+ dü÷∫+#·&É+‘√ {Ï&ç|æ ÁX‚DT\T qT+∫ rÁe ìs¡düq e´ø£ÔyÓTÆ+~. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À HÓ\ø=qï |ü]D≤e÷\qT |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüTø=ì ø±s¡´ø£s¡Ô\T, H˚‘·\ n_ÛÁbÕj·T+ y˚Ts¡≈£î bÕغ n~ÛcÕ˜q+ |ü⁄qsê˝À#·q≈£î e∫Ã+~. B+‘√ qs¡düsêe⁄ù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+#˚

düTdæús¡ bÕ\q n+~+#˚ Á|üuÛÑT‘ê«ìï mqTïø√yê*

qs¡‡sêe⁄ù|≥ qT+#˚ ø√&Ó\ b˛{° &Üø£ºsY ø√&Ó\ •eÁ|ükÕ<äsêe⁄ b˛{° #˚ùd+<äT≈£î n~ÛcÕ˜q+ Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç∫Ã+~. bÕغ ÁX‚DT\T njÓ÷eTj·÷ìøÏ bÕغ n~ÛcÕ˜q+ ‘Ós¡~+∫+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT &Üø£ºsY ø√&Ó\‘√ b˛{° n+X¯+ô|’ #·]Ã+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. dü‘ÓÔq|ü*¢, qs¡düsêe⁄ù|≥ á

bı‘·TÔ\T.. m‘·TÔ\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì Á|üeTTK Vü≤À≥˝Ÿ˝À eT+>∑fi¯yês¡+ MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À Á|üdü+–düTÔqï sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT ns¡TDY C…’{°¢. ∫Á‘·+˝À _C…|æ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT õ.øÏwüHé¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é: düTdæús¡bÕ\q n+~+#˚ Á|üuÛÑT‘ê«ìï Á|ü»\T mqTïø√yê\ì uÛ≤»bÕ H˚‘· ns¡TDYC…’{°¢ ù|s=ÿHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<äT˝À Äj·Tq d”◊◊, |òæø°ÿ Á|ü‹ì<ÛäT\T, bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\‘√ @sêŒ≥T#˚dæq Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚X¯+˝À Á|üdü+–+#ês¡T. m˙¶j˚T Vü≤j·÷+˝À 8.5 XÊ‘·+ ñqï eè~∆ Á|üdüTÔ‘·+ 4.5 XÊ‘êìøÏ |ü&çb˛sTT+<äì C…’{°¢ ù|s=ÿHêïs¡T. mìïø£˝À¢ q>∑<äT <ë«sê z≥s¡¢qT Á|ü˝ÀuÛÑô|≥Tº≈£L&É<äHêïs¡T. >∑‘· ø=H˚ïfi¯ó¢>± mìïø£˝À¢ @ bÕغ |üP]Ô Ä~Ûø£´‘· ø£qãs¡#·˝Òø£b˛‘√+<äì C…’{°¢ ù|s=ÿHêïs¡T.

H˚‘·\T e÷{≤¢&É&Éy˚T ø±<äT, $Hê*: sêVüQ˝Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é: uÛ≤»bÕ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú qπs+Á<äyÓ÷&û kı+‘· sêh+˝À ø±+Á¬>dt ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ uÛ≤»bÕô|’ $eTs¡Ù\T ≈£î]|æ+#ês¡T. UÒ<é õ˝≤¢˝À sê´©˝À bÕ˝§Zì e÷{≤¢&çq sêVüQ˝Ÿ uÛ≤»bÕ Hêj·Tø£‘·«+˝À ù|<ä\T @e÷Á‘·+ n_Ûeè~∆ #Ó+<ä˝Ò<äHêïs¡T. >∑T»sê‘Y düsê›sY |üfÒ˝Ÿ, eTVü‰‘êà>±+BÛ\qT Ç∫Ãq sêheTì, uÛ≤»bÕ yê] ù|s¡¢qT e÷Á‘·y˚T ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+{À+~ ø±˙ dæ<ë∆+‘ê\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. H˚‘·\T Á|üdü+–+#·&Éy˚T ø±<äì, Á|ü»\ e÷≥\T $Hê\ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. uÛ≤»bÕ e<ä› ø√|ü+ ‘·|üŒ dæ<ë∆+‘ê\T ˝ÒeHêïs¡T.

Ç+≥sY |üØø£å\≈£î düs¡«+ dæ<ä∆+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 11: Ç+≥sY |üØø£å\≈£î düs¡«+ dæ<ä∆+. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À yÓTT‘·Ô+ 2,00,749eT+~ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å≈£î Vü‰»s¡T ø±qTHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\ qT+&ç Ç+≥sY |üØø£å ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 220 |üØøå± πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Á|ü<ÛäeT dü+e‘·‡s¡+ |üØø£å\≈£î 99,392eT+~.. ~«rj·T dü+e‘·‡s¡+ |üØø£å\≈£î 1,01,357eT+~ Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡T.

#Ós¡Te⁄ø£≥º eTs¡eTà‘·T≈£î s¡÷.5.50\ø£å\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $qTø=+&É, e÷]à 11: ‘ê>∑T˙{Ï |ü<∏äø±\≈£î πø{≤sTT+∫q ì<ÛäT\qT yê{Ïπø düÁø£eT+>± $ìjÓ÷–+#ê\ì ÄsY&ÉãT¢´mdt &çÇÇ nXÀø˘≈£îe÷sY nHêïs¡T. eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq XÊe˝≤´|ü⁄s¡+˝Àì eT+∫˙{Ï #Ós¡Te⁄ ø£≥º eTs¡eTà‘·T |üqT\qT Äj·Tq eT+>∑fi¯yês¡+ |ü]o*+#ês¡T. #Ós¡Te⁄ eT{Ϻø£≥º <Óã“‹q≈£î+&É ñ+&˚+<äT≈£î düTe÷s¡T 5.50 \ø£å\‘√ dæyÓT+{Ÿ >√&É ì]àkÕÔeTì nHêïs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì eTTÁ&ÉTyê]bÕ˝…+, ∫qø£+#Ós¡¢ |ü<∏äø±\≈£î dü+ã+~Û+∫ ≈£L&Ü ì<ÛäT\T eT+ps¡j˚T´ neø±XÊ\T ñHêïj·Tì Ä ì<ÛäT\T n+~q yÓ+≥H˚ |üqT\T |üP]Ô #˚kÕÔeTì nXÀø˘≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. eTs¡eTà‘·T |üqT\qT |ü]o*+∫q yê]˝À mÇ nXÀø˘¬s&ç¶, ø£$T{° #Ó’s¡àHé dü‘·´Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

¬s+&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ\ qT+∫ ø√&Ó\ mø£ÿ&ç qT+∫ b˛{° #˚dæHê nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äì bÕغ n~ÛcÕ˜q+ düŒwüº+ #˚dæ+~. B+‘√ ø√&Ó\ •eÁ|ükÕ<äsêe⁄ qs¡düsêe⁄ù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ b˛{° #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îqï≥T¢ bÕغ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. ø√&Ó\ b˛{° #˚ùd n+X¯+ô|’ düŒwüº‘· sêe&É+‘√

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 10: sêÁwüº+˝Àì nìï bÕغ˝À¢q÷ bı‘·TÔ\ >√\ HÓ\ø=+~. ªø£*dæµ e#˚à yê]‘√ bı‘·TÔ\T ô|≥Tº≈£îì Á|ü<Ûëq bÕغ\qT <Óã“ø=fÒº+<äT≈£î eP´Vü‰‘·àø£+>± n&ÉT>∑T\T y˚düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. n‘·´+‘· C≤>∑÷s¡Tø£‘·‘√ bÕغ\T e´eVü≤]düTÔqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î @ bÕغ bı‘·TÔ\ô|’ ãVæ≤s¡+>∑+>± Á|üø£≥q #˚j·T&É+˝Ò<äT. Ç≥T ‘Ó\+>±D˝À e#˚Ã~ ‘·eT<˚ Á|üuÛÑT‘·«eTì {°ÄsYmdt |òüT+{≤|ü<∏ä+>± #ÓãT‘√+~. bı‘·TÔ\ô|’ Ä bÕغ˝À <äTe÷s¡+ #Ó\πs>∑T‘·THêï bÕغ $»j·T+ô|’H˚ πød”ÄsY <äèwæº πø+ÁBø£]+∫q≥Tº düe÷#ês¡+. ø±+Á¬>dt‘√ ø=+<äs¡T bı‘·TÔ e<ä›ì, eT]ø=+<äs¡T bı‘·TÔ ñ+fÒH˚ u…≥sY nì n~ÛHêj·T≈£î&çøÏ $qï$düTÔHêïs¡T. ø±>± n≥T d”e÷+Á<Ûä˝À {°&û|”, yÓ’mkÕ‡sYd”|” qTyê«.. H˚Hê nH˚ Ø‹˝À b˛sê&ÉT‘·THêïsTT. nsTT‘˚ Á|ü<Ûëq bÕغ nsTTq ø±+Á¬>dt bÕغ˝À rÁe dü+øå√uÛÑ+ HÓ\ø=qï≥Tº bÕغ esêZ\ uÛ§>∑{≤º. B+‘√ ÄbÕغøÏ Hêj·Tø£‘·«+ ñøÏÿ]_øÏÿ] ne⁄‘·Tqï≥Tº düe÷#ês¡+. d”e÷+Á<Ûä˝À s√Es√E≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ Ç‘·s¡ bÕغ˝ÀøÏ ô|s¡T>∑T‘·Tqï e\dü\T Ä bÕغ n~ÛcÕºHêìï ø£+{ÏMT<ä ≈£îqT≈£î˝Ò≈£î+&Ü #˚k˛Ô+~. eTs√yÓ’|ü⁄ $©q+ô|’ düŒwüº‘· Ç∫ÃHê, bı‘·TÔô|’ m˝≤+{Ï düŒwüº‘· Çe«≈£î+&Ü Á|ü‘˚´ø£ |ü+<∏ëqT nqTdü]düTÔqï {°ÄsYmdt yÓ’K] ø±+Á¬>dt≈£î $T+>∑T&ÉT|ü&É≥+˝Ò<äT. sêÁwüº+˝À Vü≤düÔ+ |ü]dæú‹ ndüÔe´düÔ+>± ‘·j·÷¬s’+<äì Ä bÕغ H˚‘·˝Ò ãVæ≤s¡+>∑+>± ù|s=ÿq&É+ >∑eTHês¡Ω+. d”e÷+Á<Ûä˝À bÕغ U≤∞ ne⁄‘·T+&É≥+‘√ nø£ÿ&É Á|ü‘ê´e÷ïj·T Hêj·Tø£‘ê«ìï m+|æø£ #˚dæ qwüº ìyês¡D #·s¡´\T rdüTø√e&É+ m˝≤ nqï ø√D+˝À n~ÛcÕºq+ Ä˝À∫düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. yÓ’mdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ø±+Á¬>dt bÕغì M&çq|üŒ{Ï qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î e\dü\T ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ ñHêïsTT. eTTK´eT+Á‹>± øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºø£ d”e÷+Á<Ûä

nìï bÕغ˝À¢q÷ bı‘·TÔ\ >√\ ø±+Á¬>dt, {°ÄsYmdt eT<Ûä´ ø=*øÏÿsêì e´eVü‰s¡+ {°&û|”‘√ »‘· ø£fÒº+<äT≈£î |üeHé eP´Vü≤+? eTs√|üø£ÿ |üeHé≈£î >±\y˚TdüTÔqï ˝Àø˘dü‘êÔ yÓ’mkÕ‡sYd”|”, d”|”m+ eT<Ûä´ düjÓ÷<Ûä´! ø±¬sπøÿ+<äT≈£î d”|”◊ ‘·Vü≤‘·Vü≤ düs¡«Á‘ê bı‘·TÔ\ô|’H˚ #·s¡Ã ø±+Á¬>dt˝À e\dü\T ø±düÔ ‘·–ZHê eT∞¢ |ü⁄+E≈£î+≥THêïsTT. e÷J eT+Á‘·T\T yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTD, <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄, ‘êC≤>± nq+‘·|ü⁄s¡+ m+|” nq+‘·yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ yÓ’mkÕ‡sYd”|” rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. <ä>∑TZu≤{Ï |ü⁄s¡+<˚X¯«] ;CÒ|”˝À #˚s¡>± eT]ø=+<äs¡T m+|”\T øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ bÕغyÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ#·÷|ü⁄‘·Tqï≥Tº düe÷#ês¡+. ø±>± e÷J eT+Á‘·T\T @sêdüT Á|ü‘ê|t¬s&ç¶, {°J yÓ+ø£fÒXŸ, >∑+{≤ lìyêdt ‘·~‘·s¡T\T {°&û|”˝ÀøÏ yÓ[¢q $wüj·T+ $~‘·y˚T. ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ã˝yÓTÆq ø±´&ÉsY ñqï d”ìj·TsY myÓTà˝Ò´\T ôd’‘·+ Ä bÕغøÏ <ä÷s¡+>± ñ+≥Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. yÓTT‘·Ô+ MT<ä sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt |ü]dæú‹ <äj·T˙j·T+>± ñ+<äH˚ #ÓbÕŒ*. Çø£ {°&û|” $wüj·÷ìøÏ eùdÔ yÓTT<ä≥ ;CÒ|”‘√ »‘· ø£fÒº+<äT≈£î Hêsê#·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ‘·Vü≤‘·Vü≤˝≤&çHê Ç|ü⁄Œ&ÉT ñ‘ê‡Vü≤+ ø±qsêe&É+˝Ò<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘·«s¡˝À ø=‘·Ô bÕغ kÕú|æ+#˚+<äT≈£î eTT+<äT≈£î yÓfi¯óÔqï |üesY kÕºsY |üeHé ø£˝≤´DY≈£î {°&û|” eT<Ûä´ #·s¡Ã\T »s¡T>∑T‘·Tqï≥Tº uÛ§>∑{≤º. |üeHé ø£˝≤´Hé {°&û|” n~ÛH˚‘· m<äT≥ ø=ìï &çe÷+&ÉT¢ ô|{Ϻq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. yê{Ïì n+^ø£]ùdÔ ø£*dæe#˚Ã+<äT≈£î ‘·qT≈£î m≥Te+{Ï nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äì |üeHéø£˝≤´DY #ÓãT‘·Tqï≥Tº bÕغesêZ\ <ë«sê ‘Ó\Tk˛Ô+~. ¬s+&ÉT m+|”, 15 nôd+;¢ kÕúHê\T Çyê«\ì &çe÷+&é #˚düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. n˝≤π> bı≥÷¢] es¡Á|ükÕ<é≈£î $»j·Tyê&É m+|” {Ϭø{Ÿ πø{≤sTT+#ê\ì

Á|ü<Ûëq+>± &çe÷+&é #˚düTÔqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. n<˚ $<Ûä+>± ø±øÏHê&É bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHêìï ôd’‘·+ ‘·eTπø πø{≤sTT+#ê\ì ø√s¡T‘·Tqï≥Tº bÕغ esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. bÕغ ô|fÒº+<äT≈£î düeTj·T+ ˝Òq+<äTHê, ô|’>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ‘√ »‘· ø£&ç‘˚ $»j·÷eø±XÊ\T |ü⁄wüÿ\+>± ñ+{≤j·Tì |üeHé düìïVæ≤‘·T\T ≈£L&Ü Äj·Tq≈£î dü\Vü‰ÇdüTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. á Á|ü‹bÕ<äq\≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ qT+∫ düŒ+<äq sêyê*‡ ñ+~. ‘Ó\+>±D, d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢q÷ |üeHé Á|üuÛ≤e+ n~Ûø£+>± ñ+&˚ neø±XÊ\Tqï <äècÕº´ Äj·Tq bÕغ‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î {°&û|” ôd’‘·+ düTeTTK+>±H˚ ñqï≥Tº $ìøÏ&ç. ø±>± |üeHé‘√ ø£*dæ b˛{° #˚ùd+<äT≈£î ˝Àø˘dü‘êÔ n~ÛH˚‘· »j·TÁ|üø±XŸHêsêj·TD ôd’‘·+ ÄdüøÏÔ #·÷|ü⁄‘·Tqï≥Tº yês¡Ô\T yÓ\Te&ÉT‘·THêïsTT. dü«j·T+>± ˝Àø˘dü‘êÔ n~ÛH˚‘· bÕغ˝ÀøÏ ÄVü‰«q+ |ü\ø£&É+ ‘Ó*dæ+<˚. á~X¯>± »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·TD bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·Tqï≥Tº düe÷#ês¡+. Ç~˝≤ ñ+&É>± ‘Ó\+>±D˝À {°ÄsYmdt‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î d”|”◊ Á|üj·T‹ïk˛Ô+~. Ä bÕغ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù düTs¡es¡+ düT<Ûëø£sY¬s&ç¶ dü«j·T+>± á $wüj·T+ yÓ\¢&ç+#·&É+ >∑eTHês¡Ω+. {°ÄsYmdt‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î ÄdüøÏÔ ø£qãs¡TdüTÔHêïeTì, Ç+ø± ‘·T~ ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äHêïs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q≈£î ‘·eT bÕغ nqT≈£L\yÓTÆq+<äTHê d”|”m+‘√ ø£*dæyÓfi‚¢ |ü]dæú‹ ˝Ò<äHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À @ bÕغ‘√ ø£*dæyÓfi≤¢˝À Ç+ø± ‘˚\q+<äTq @|”˝À Ç+ø± nuÛÑ´s¡Tú\qT Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äHêïs¡T. ø±>± d”e÷+Á<Ûä˝À yÓ’mkÕ‡sY d”|”, d”|”m+ »‘·ø£fÒº neø±XÊ\T ñqï≥Tº $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+. á~X¯>± Ĭs+&ÉT bÕغ\ eT<Ûä´ #·s¡Ã\T »s¡T>∑T‘·Tqï≥Tº uÛ§>∑{≤º. @~ @yÓTÆHê nìï bÕغ˝À¢q÷ bı‘·TÔ\T >√\ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äq&É+˝À dü+<˚Vü≤+˝Ò<äT. ‘·«s¡˝À bı‘·TÔ\ e´eVü‰s¡+ ø=*øÏÿ e#˚à neø±XÊ\T ñqï≥Tº düe÷#ês¡+.

bÕغ $<ÛëHê\T u≤~ÛdüTÔHêïsTT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 11: ‘êqT ø±+Á¬>dt bÕغì Ç+ø± M&É˝Ò<äì, ø±+Á¬>dt yê~>±H˚ ñHêïqì myÓTà˝Ò´ >±<Ó yÓ+ø£≥¬s&ç¶ nHêïs¡T. u≤|ü≥¢˝À ‘·q >∑èVü≤+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt qT+∫ >±<Ó yÓ[¢b˛‘·THêïs¡T, mìïø£˝À¢ {Ϭøÿ{Ÿ Çe«s¡+≥÷ ø=+<äs¡T ‘·qô|’ <äTÁ|üŒ#ês¡+ #˚XÊs¡Hêïs¡T. y˚πsyê]øÏ u≤|ü≥¢ {Ϭøÿ{ŸqT Ç|æŒdüTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡Hêïs¡T. |ü≥ºD ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åîì ‘=\–+∫ ø=‘·Ôyê]ì ìj·T$TdüTÔqï $wüj·÷ìï kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ nsTTHê ‘·q≈£î ø£˙dü+ z e÷≥ ≈£L&Ü #Ó|üŒ˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. mø£ÿ&Ü ˝Òì$<Ûä+>± ø±+Á¬>dt |ü≥ºD e]ÿ+>¥ n<Ûä´≈£åî&ç>± ìj·T$T+#ês¡ì ‘·q eTqdüTqT m+‘√ u≤<Ûäô|{≤ºs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. ‘êqT bÕغ e÷s¡T‘·THêïqì, ‘Ó<˚bÕ˝ÀøÏ yÓfi¯óÔHêïqì |üÁ‹ø£˝À¢ e∫ÃHê ø±+Á¬>dt ô|<ä›\T mes¡÷ ø£˙dü+ n&É>∑˝Ò<äHêïs¡T. |ü<˚fi¯ó¢>± XÊdüqdüuÛÑT´&ç>± ñqï ‘·q≈£î |ü⁄s¡bÕ\ø£ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\qT m+|æø£ #˚ùd n~Ûø±sêìï Çe«˝Ò<äì yêb˛j·÷s¡T. Ç‘·s¡T\≈£î Ä u≤<Ûä´‘·\qT n|üŒ–+#·&É+ m+‘√ u≤<Ûäø£*–+∫+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\T ñqï#√≥T yê]πø u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–+#ês¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. @ bÕغ˝À¢ Á>∑÷|ü⁄\T ˝Òy√ #ÓbÕŒ\ì Á|ü•ï+#ês¡T. u≤|ü≥¢ ø±+Á¬>dt˝ÀqT ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT <äTø±D≤\T ñHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. bÕغ e÷s¡ì ‘·q≈£î |ü⁄s¡bÕ\ø£ nuÛÑ´s¡Tú\qT m+|æø£ #˚ùd n~Ûø±s¡+ Çe«q|ü⁄Œ&ÉT ø±+Á¬>dt ‘·s¡|òü⁄q b˛{° #˚j·÷\ì m˝≤ #ÓãT‘êqHêïs¡T. ‘·q MT<ä n_Ûe÷q+‘√ e∫Ãqyês¡T, u≤|ü≥¢ n_Ûeè~∆ì ø√s¡T≈£îH˚yê]ì |ü⁄s¡bÕ\ø£ mìïø£˝À¢ Hê$TH˚wüqT¢ y˚j·÷\ì #ÓãT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. yês¡T dü«‘·+Á‘·T\T>± b˛{° #˚kÕÔs¡ì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. nìï yês¡T¶˝À¢qT nuÛÑ´s¡Tú\T Hê$TH˚wüqT¢ y˚kÕÔs¡Hêïs¡T. ndü\T dædü˝…’q düyÓTÆø£´yê~ e÷J dæm+

j·TTe‘· n+&É‘√H˚ ø±+Á¬>dt eT]+‘· ã˝Àù|‘·+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $qTø=+&É, e÷]à 11 : j·TTe‘· n+&É ñ+fÒ ø±+Á¬>dt bÕغ eT]+‘· ã˝Àù|‘·+‘√ eTT+<äT≈£î yÓfi¯óÔ+<äì &çdædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT eT¬øÿq eT*¢ø±s¡T®qsêe⁄ nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ sêJyé bòÂ+&˚wüHé Á≥dtº˝À @sêŒ≥T #˚dæq j·TTe»q ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêJyé >±+BÛ Vü≤j·÷+˝À <˚X¯+˝À ◊{Ïì Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+ e\¢H˚ j·TTe‘·≈£î H˚{Ïes¡≈£î Ä s¡+>∑+˝À ñ<√´>±\T Çã“&ç eTTã“&ç>± \_ÛdüTÔHêïj·Tì nHêïs¡T. yÓTs¡T¬>’q düe÷»+ ø√dü+ j·TTe‘· bÕ≥T|ü&Ü\ì nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ j·TTe»qT\T #˚|ü{Ϻq yÓ÷{≤s¡T ôd’øÏ˝Ÿ Á|ü<äs¡ÙqqT |ü≥ºD+˝À Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T Á|ükÕ<é, ‘·T\dæ¬s&ç¶, eTùV≤wt, d”‘êsê+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

qÁ‘·»ì ms¡Te⁄qT yÓ÷‘ê<äT≈£î $T+∫yê&Ésê<äT : m&çm Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $qTø=+&É, e÷]à 11: $qTø=+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ¬s’‘·T\T ‘·eT |ü+≥\≈£î qÁ‘·»ì ms¡Te⁄qT n~Ûø£ yÓ÷‘ê<äT˝À yê&É&É+ e\¢ |ü+≥\T <Óã“‹H˚ neø±X¯+ ñ+<äì |ü≥ºD @&çm u≤wü nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+Hê&ÉT Äj·Tq ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì XÊe˝≤´|ü⁄s¡+ e´ekÕj·T XÊK n~Ûø±] ø±sê´\j·÷ìï Äj·Tq ‘·ìF #˚XÊs¡T. @&çm u≤wü e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $qTø=+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ¬s’‘·T\T n~Ûø£ $d”Ôs¡í+˝À yÓTTø£ÿC§qï |ü+≥qT y˚XÊs¡ì nHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ |ü+≥ ø£+øÏ<äX¯≈£î #˚s¡T≈£îqï<äì nHêïs¡T. qÁ‘·»ì ms¡Te⁄qT yê&É&É+ e\¢H˚ e÷>±DÏ uÛÑ÷eTT\T #Í&ÉT uÛÑ÷eTT\T>± e÷] yÓT≥º|ü+≥\ ~>∑Tã&ç ‘·–Zb˛sTT+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. qÁ‘·»ì ms¡Te⁄qT yÓ÷‘ê<äT≈£î $T+∫ yê&É≈£L&É<äì n~Ûø±s¡T\ dü÷#·q y˚Ts¡≈£î ms¡Te⁄\qT yê&Ü\ì ¬s’‘·T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @z Vü≤]Á|ükÕ<é, mÇz\T düTì‘·, $y˚ø˘, lìyêdüsêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

9 õ˝≤¢˝À¢.. Hê$TH˚wüqT¢ dü«\Œ+>±.. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 11: ‘=*s√E.. ‘Ó\+>±D≤˝Àì 9 õ˝≤¢˝À¢ì 53eTTìdæbÕ*{°˝À¢ Hê$TH˚wüqT¢ k˛eTyês¡+Hê&ÉT dü«\Œ+>± <ëK\j·÷´sTT. ø£Ø+q>∑sY ø±s=ŒπswüHé˝À 41 ø±s=Œπs≥sY |ü<äe⁄\≈£î>±qT 18 Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\j·÷´sTT. q˝§Z+&É õ˝≤¢˝Àì nsTT<äT eTTìdæbÕ*{°˝À¢q÷, ¬s+&ÉT q>∑s¡ |ü+#êj·Tr˝À¢q÷ πøe\+ ¬s+&ÉT Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\j·÷´sTT. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝À @&ÉT eTTìdæbÕ*{°˝À¢q÷, ˇø£ q>∑s¡ |ü+#êj·Tr˝Àq÷ yÓTT‘·Ô+ 14 Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\j·÷´sTT. Ç~˝≤ ñ+&É>± sêÁwüº yê´|üÔ+>± 10 ø±s=Œπswüq¢ |ü]~Û˝À 513 ø±s=Œπs≥sY kÕúHê\≈£î.. 146 eTTìdæbÕ*{°z\ïÇ 3990 øöì‡\sYkÕúHê\≈£î mìïø£\ ôw&É÷´\T Á|üø£{Ï+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À.. õ˝≤¢˝À ÁbÕ<˚•ø£ düeTsêìøÏ ‘Ós¡˝Ò∫+~. õ˝≤¢˝À 614 m+|æ{Ïd”\T, 33 »&é|æ{Ïdæ kÕúHê\THêïsTT. @Á|æ˝Ÿ 6q b˛*+>¥ »s¡>∑qTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ q>∑s¡ •yês¡¢˝Àì 35 |ü+#êj·Tr˝À¢ m+|æ{Ïdæ mìïø£\ô|’ düôdŒHé‡ ø=qkÕ>∑T‘√+~. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î n$ &û H√{Ïô|ò’ ø±ø£b˛e&É+‘√ |ü+#êj·TrsêCŸXÊK M{ÏøÏ ≈£L&Ü ]»πs«wüq¢qT Ksês¡T #˚dæ+~. á Áø£eT+˝ÀH˚ mìïø£\ dü+|òüT+ ≈£L&Ü mìïø£ »s¡|üqTqï≥Tº ù|s=ÿ+~. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ˝ÒK sêj·÷\ì ø£˝…ø£ºsY l<ÛäsY ìs¡ísTT+#·T≈£îqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. ˇø£y˚fi¯ 35 m+|æ{Ïdæ kÕúHê\≈£î mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·ì |üø£å+˝À düs¡÷sYq>∑sY, sêCÒ+Á<äq>∑sY eT+&É˝≤\ »&é|æ{Ïdæ\≈£î ≈£L&Ü mìïø£\T »s¡>∑uÀeì ‘Ó*dæ+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À z≥s¡T¢ 17,21,138 ø±>± yê]˝À |ü⁄s¡Twüß\T 8,73,471eT+~.. eTVæ≤fi¯\T 8,47,667 eT+~ ñHêïs¡T.

øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&˚¶qì, Äj·Tq bÕغ ô|≥º&É+ ‘·ù|Œ$Tø±<äì myÓTà˝Ò´ >±<Ó yÓ+ø£≥¬s&ç¶ nHêïs¡T. sêh $uÛÑ»q $wüj·T+˝À πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+, ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q+ e´eVü≤]+∫q rs¡T ‘Ó\T>∑Tyê] Vü≤è<äj·÷ìï >±j·T|ü]∫+<äHêïs¡T.

¬s’‘·T >∑s¡®q≈£î \_Û+#·ì nqTeT‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 11: ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT á HÓ\ 16e ‘˚Bq ÁãVü≤àq+<ä¬s&ç¶ ùdº&çj·T+˝À ìs¡«Væ≤+#· ‘·\ô|{Ϻq ¬s’‘·T>∑s¡®q ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ≈£î õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ qT+∫ nqTeT‹ \_Û+#·˝Ò<äT. B+‘√ bÕغ H˚‘·\T Á|ü‘ê´e÷ïj·T Á|ü<˚XÊ\ô|’ nH˚«wüD ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT Á|ü‹ÔbÕ{Ï |ü⁄˝≤¢sêe⁄ H˚‘·è‘·«+˝À Ç‘·s¡ Hêj·T≈£î\T CÒπød” ø£fi≤XÊ\ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘·+, ◊<äT q+ãsY C≤rj·T s¡Vü≤<ë] e+{Ï Á|ü<˚XÊ\qT |ü]o*+∫ ‘·T~y˚~ø£qT Ksês¡T j·TeTHêïs¡T. düTe÷s¡T eT÷&ÉT \ø£å\ eT+~ ¬s’‘·T\‘√ _ÄsY ùdº&çj·T+˝À ¬s’‘·T >∑s¡®q düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#ê\ì {Ï&ç|æ sêh ø£$T{° Ç{°e˝Ò ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. 16e ‘˚Bq ùdº&çj·T+qT me]øÏ πø{≤sTT+#·ø£b˛e&É+‘√ ø£∫Ñ·+>± ¬s’‘·T>∑s¡®q≈£î ÇkÕÔs¡qï qeTàø£+‘√ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T ñHêïs¡T. nsTT‘˚ Vü≤sƒê‘·TÔ>± $ÄsY ùdº&çj·T+˝À düuÛÑ ìs¡«Vü≤D≈£î õ˝≤¢ b˛©düT j·T+Á‘ê+>±\T nqTeT‹ì ìsêø£]+#êsTT. _ÄsY ùdº&çj·T+ õ˝≤¢ Áø°&Ü ÁbÕ~Ûø±s¡ dü+düú~ ø±e&É+, mìïø£\ ø√&é <äècÕº´ Á|üuÛÑT‘·« düú˝≤\qT sê»ø°j·T bÕغ\ nedüsê\≈£î πø{≤sTT+#·sê<äqï ìã+<Ûäq ñ+&É&É+‘√ á ìs¡íj·÷ìï rdüT≈£îqï≥T¢ düe÷#ês¡+. ¬s’‘·T>∑s¡®q≈£î nqTeT‹ sêø£b˛e&É+‘√ Áô|’y˚{Ÿ düú˝≤\ô|’ õ˝≤¢ H˚‘·\T <äèwæº kÕ]+#ês¡T. CÒπød” ø£fi≤XÊ\ düMT|ü+˝Àì bı˝≤˝À¢ düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#ê\ì ˇø£ Ä˝À#·q #˚düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ nø£ÿ&çøÏ yêVü≤Hê˝À¢ #˚s¡Tø√e&É+ ø£wüºeTe⁄‘·T+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À C≤rj·Ts¡Vü≤<ë] yÓ+≥ mø£ÿ&Ó’Hê ìs¡«Væ≤+#ê\ì

bÕغ ÁX‚DT\T }|æ]|”\TÃ≈£îHêïsTT. bÕغ n~ÛcÕ˜q ìs¡íj·÷ìï •s¡kÕ eVæ≤kÕÔqì, Á|üC≤_ÛÁbÕj·T+ y˚Ts¡≈£î q&ÉT#·T≈£î+{≤qì ø√&Ó\ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. dü‘ÓÔq|ü*¢ $wüj·T+˝À bÕغ n~ÛcÕ˜q+ ìs¡íj·T+ e÷s¡&É+‘√ qs¡düsêe⁄ù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+#˚ b˛{° #˚ùd+<äT≈£î Äj·Tq düe÷j·T‘·ÔeTe⁄‘·THêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T düe÷y˚X¯+ ˇø£{Ϭs+&ÉT s√E˝À¢ ìs¡«Væ≤+∫ ø√&Ó\ ‘·q n_ÛÁbÕj·÷ìï ‘Ó*j·T|üs¡#·qTHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À |ü≥ºD+˝Àì 29e yês¡T¶˝À ø√&Ó\ $düÔè‘·+>± Äràj·T bÕ<äj·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

eTs√ Ä˝À#·q˝À ñHêïs¡T. >∑‘·+˝À j·TTe>∑s¡®q düuÛÑqT Ä#ês¡´ Hê>±s¡T®q $X¯«$<ë´\j·T+ m<äT≥ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ìs¡«Væ≤+∫+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À Ä düú\+ ø±ø£b˛sTTHê õ˝≤¢˝Àì nìï ÁbÕ+‘ê\ yê]øÏ nqTe⁄>± ñ+&˚ eTπsdüú\+˝ÀHÓ’Hê düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#ê\ì H˚‘·\T jÓ÷∫düTÔHêïs¡T.

q>∑<äT..kÕ«BÛq+ ôV’≤<äsêu≤<é: eqdüú*|ü⁄s¡+ e<ä› b˛©düT\T 14.50\ø£å\ s¡÷bÕj·T\qT eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤düTÔ+&É>±.. á kıeTTà \uÛÑ´+ ø±e&É+‘√ kÕ«BÛq|üs¡TÃ≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ q>∑<äTqT d”CŸ #˚XÊs¡T. ø±s¡T Á&Ó’esYqT b˛©düTùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. n˝≤π> ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À z ø±s¡T qT+&ç 4 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T.


Äj·TT<Ûë\ ø√dü+ Á|ü‹bÕ<äq\T ãT<Ûäyês¡+ 12, e÷]Ã 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ n~˝≤u≤<é, e÷]à 11 : õ˝≤¢˝À ø£\|ü düà>∑¢s¡¢qT ìs√~Û+#˚+<äT≈£î n≥MXÊK Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ+~. n&É e ⁄\ õ˝≤¢ > ± ù|s=+~q n~˝≤u≤<é ˝ À ø£ \ |ü dü à >∑ ¢ s ¡ T ¢ n≥M XÊK n~Û ø ±s¡ T \ô|’ <ë&É T \T

H˚&ÉT {°&û|”˝À #˚s¡qTqï Á‹eT÷s¡TÔ\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, e÷]à 11 : á HÓ\ 12e ‘˚Bq $XÊK|ü≥ºD+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ dæ+Vü‰>∑s¡®q˝À bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT düeTø£å+˝À sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+ myÓTà˝Ò´ ‘√≥ Á‹eT÷s¡TÔ\T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝ÀøÏ #˚s¡qTHêïs¡T. bÕغ˝ÀøÏ #˚πs n+X¯+ô|’ Äj·Tq ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\‘√ düMTøå± düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+∫ {°&û|”˝ÀøÏ #˚sê\H˚ ø±s¡´ø£s¡Ô\ eTH√_ÛÁbÕj·÷\ y˚Ts¡≈£î #˚s¡T‘·Tqï≥Tº Á|üø£{Ï+#ês¡T. $XÊK|ü≥ï+˝À eT]ø=+<äs¡T myÓTà˝Ò´\T, z e÷J eT+Á‹ #˚s¡qTqï≥Tº düe÷#ês¡+. ø±>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À >∑‘·+˝À ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ myÓTà˝Ò´>± |üì#˚dæq Á‹eT÷s¡TÔ\T 2009˝À Á|üC≤sê»´+˝À #˚] n|üŒ{Ï ø±+Á¬>dt sêeT#·+Á<ë|ü⁄s¡+ myÓTà˝Ò´ |æ*¢ düTuÛ≤wt#·+Á<äuÀdt #˚‹˝À z&çb˛j·÷s¡T. ∫s¡+J$ Á|üC≤sê»´+ bÕغì ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚dæq nq+‘·s¡+ sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ e∫Ãq ñ|ü mìïø£˝À ‘√≥ Á‹eT÷s¡TÔ\T ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]∆>± b˛{° #˚dæ ¬>\Tbı+<ä&É+ ‘Ó*dæ+<˚. yÓ’mdtÄsYô|’ #ê]®w”≥T˝À ù|s¡T qyÓ÷<äT #˚dæq+<äT≈£î ìs¡düq>± |æ*¢ düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀdt myÓTà˝Ò´ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚j·T>± ñ|ü mìïø£ »s¡>∑&É+ $~‘·y˚T. ø±>± Á|üdüTÔ‘·+ sêÁwüº $uÛÑ»q n+X¯+ô|’ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ @ø£|üø£å+>± e´eVü≤]+∫q+<äT≈£î ìs¡düq>± ‘√≥ Á‹eT÷s¡TÔ\T ø±+Á¬>dt bÕغ düuÛÑ´‘ê«ìøÏ, myÓTà˝Ò´ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

lyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îqï |ü⁄s¡+<äπsX¯«] Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, e÷]à 11 : lyê] ùde˝À πø+Á<ä e÷J eT+Á‹ |ü⁄s¡+<äπsX¯«].. ‹s¡TeT\˝Àì lyê] <äs¡ÙHês¡∆+ πø+Á<ä e÷J eT+Á‹ |ü⁄s¡+<˚X¯«] eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ HÓ’y˚<ä´ $sêeT düeTj·T+˝À lyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT ÄyÓT ‘·q ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ k˛eTyês¡+ sêÁ‹ ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. kÕúìø£ |ü<ëàe‹ n‹~∏ >∑èVü≤+ e<ä› {°{°&û n~Ûø±s¡T\T ÄyÓT≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. {°{°&û n~Ûø±s¡T\T eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ ìs¡«Væ≤+#˚ lyê] HÓ’y˚<ä´ $sêeT düeTj·T+˝À ÄyÓT≈£î <äs¡Ùq+ @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. ø±qTø£\T düeT]Œ+#ês¡T. s¡+>∑Hêj·Tø£ eT+&É|ü+˝À |ü+&ç‘·T\ Äos¡«Hê\T d”«ø£]+#ês¡T. C…Çy√ lìyêdüsêE lyê] rs¡úÁ|ükÕ<ë\qT n+<äCÒXÊs¡T. yÓ\T|ü\ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä+˝À sêuÀj˚T~ _C…|æj˚Tqì #ÓbÕŒs¡T.

‘·–Z+|ü⁄ <Ûäs¡\≈£î Äb˛ÿ eÅkÕÔ\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+,e÷]à 11: ñ>±~ |ü+&ÉT>∑qT |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì õ˝≤¢˝Àì nìï Äb˛ÿ $Áø£j·TXÊ\˝À¢ nìï s¡ø±\ eÅkÕÔ\ô|’ 30 XÊ‘·+, Á|æ+f…&é f…Øø±≥Hé u…&éw”≥¢ô|’ 50 XÊ‘·+ ‘·–Z+|ü⁄q≈£î $Áø£sTTdüTÔqï≥T¢ &ç$õq˝Ÿ e÷¬sÿ{Ï+>¥ n~Ûø±] |æ.C….¬ø sêCÒX¯«s¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À lø±≈£îfi¯+, bı+<ä÷s¡T, sêC≤+, bÕ\ø=+&É, f…ø£ÿ*, ø±oãT>∑Z |ü≥ºD≤˝À¢ì Äb˛ÿ $Áø£j·TXÊ\˝À¢ q÷‘·q &çC…’q¢‘√ dü]ø=‘·Ô eÅkÕÔ\qT n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·&ÉyÓTÆ+<äHêïs¡T. á neø±X¯+ á HÓ˝≤Ks¡Tes¡≈£î e÷Á‘·y˚T ñ+≥T+<äHêïs¡T. lø±≈£îfi¯+˝Àì õ.{Ïs√&ÉT¶, bÕ\ø=+&É s√&ÉT¶˝Àì Äb˛ÿ $Áø£j·TXÊ\˝À¢ m+|æø£ #˚dæq eÅkÕÔ\ô|’ 70 XÊ‘·+ ‘·–Z+|ü⁄ ÇdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\≈£î á HÓ˝≤Ks¡T es¡≈£î Á|üuÛÑT‘·« ñ‘·Ôs¡T«\ Á|üø±s¡+ ns¡Te⁄ dü<äTbÕj·T+ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«~Ûø±s¡T\T ‘·eT XÊK\≈£î ø±e*‡q eÅkÕÔ\qT Äb˛ÿ <ë«sê ø=qT>√\T #˚j·÷\ì ‘·<ë«sê #˚H˚‘· |ü]ÁX¯eTqT Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\ì ø√sês¡T. Á|ü»\T Äb˛ÿ eÅkÕÔ\qT ø=qT>√\T #˚dæ H˚‘·qï\≈£î JequÛÑè‹ ø£*Œ+∫ #˚H˚‘·≈£î #˚j·T÷‘·ìyê«\ì ø√sês¡T.

Ç+{Ïπø z≥s¡T N{°\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+,e÷]à 11 : |ü⁄s¡bÕ\ø£ mìïø£\T áHÓ\ 30q »s¡>∑qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À õ˝≤¢˝Àì Hê\T>∑T eTTì‡bÕ*{°˝À¢ ñqï z≥s¡¢≈£î bòı{À‘√ ≈£L&çq z≥s¡T Á|ü‘·T\qT n+<äCÒj·÷\ì sêh mìïø£\ dü+|òüT+ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. Á|ür z≥s¡T≈£î ‘·|üŒìdü]>± z≥s¡T Á|ü‘·T\qT n+<äCÒj·÷\ì, z≥T y˚ùd düeTj·T+˝À á Á|ü‘·T\T rdüT≈£îeùdÔ dü]b˛‘·T+<äì mìïø£\ dü+|òüT+ düŒwüº+#˚dæ+~. õ˝≤¢˝Àì Hê\T>∑T |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷˝À¢ 1,13,300 eT+~ z≥s¡T¢ ñHêïs¡T. Ms¡+<ä]ø° ã÷‘YkÕúsTT n~Ûø±s¡T\ <ë«sê z≥s¡T dæ¢|t\T n+~+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ eTTeTàs¡+ #˚düTÔHêïs¡T. õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±], ø£˝…ø£ºsY kÂs¡uÛŸ>ösY Ç|üŒ{Ïπø eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$Twüqs¡¢≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. áHÓ\ 18e ‘˚B Hê{ÏøÏ z≥s¡T dæ¢|t\T dæ<ä∆+ #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. eTT>∑TZs¡T |ü]o\≈£î\T :- eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ |üs¡´y˚ø£åD ø√dü+ õ˝≤¢≈£î sêh mìïø£\ dü+|òüT+ eTT>∑TZs¡T |ü]o\≈£î\qT ìj·T$T+∫+~. Ç<ä›s¡T kÕ<Ûës¡D |ü]o\≈£î\T, e´j·T|ü]o\q≈£î ˇø£]ì ìj·T$T+∫+~. >∑‘· |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ me]ì πø{≤sTT+#ês√ yê]H˚ õ˝≤¢≈£î |ü+|ædüTÔHêïs¡T.

Ç+≥sY |üØø£å\≈£î @sêŒ≥T¢ |üP]Ô Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ n~˝≤u≤<é, e÷]à 11 : H˚{Ï qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï Ç+≥sY |üØø£å\≈£î >±qT õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 60,574eT+~ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å\T sêj·TqTHêïs¡T. M] ø√dü+ 96 |üØøå± πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Ç+≥sY Á|ü<∏äeT dü+e‘·‡s¡+ |üØø£å\≈£î 27,843eT+~ $<ë´s¡Tú\T Vü‰»s¡T ø±qTHêïs¡T. ~«rj·T dü+e‘·‡s¡+ |üØø£å≈£î 27,805eT+~ |üØø£å\T sêj·TqTHêïs¡T. 5y˚\ 526 eT+~ Áô|’y˚≥T $<ë´s¡Tú\T |üØø£å≈£î Vü‰»s¡T ø±qTHêïs¡T. Á|ü‹s√E ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\ qT+&ç eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\ es¡≈£î |üØø£å »s¡>∑qTqï~. ákÕ] $<ë´s¡Tú\T ns¡∆>∑+≥ eTT+<äT>± |üØøå± πø+Á<ë\≈£î #˚s¡T≈£îH˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£îHêïs¡T. Ç+≥sY |üØø£å\T ìØí‘· düeTj·÷ì ø£+fÒ ˇø£ÿ ì$Twü+ Ä\dü´yÓTÆHê nqTeT‹+#·uÀeTì ÄsY◊y√ |òü»\T˝≤¢ #ÓbÕŒs¡T. |üØø£å˝À¢ m˝≤+{Ï neø£‘·eø£\≈£î bÕ\Œ&çHê #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. |üØø£å\qT |üø£&É“+B>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î nìï @sêŒ≥T¢ #˚XÊeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á |üØø£å\≈£î Á|ü‘˚´ø£ kÕ«ÿ&éqT ìj·T$T+#·&Éy˚T >±ø£ $<ë´s¡Tú\≈£î nkÂø£s¡´+ ø£\>∑≈£î+&Ü nìï @sêŒ≥T¢ #˚XÊeTì nHêïs¡T.

ìs¡ « Væ ≤ dü T Ô + &É & É + ‘Ó * dæ + <˚ . <ë&É T \≈£ î yÓ fi ‚ ¢ n~Û ø ±s¡ T \≈£ î Äj· T T<Û ë \T n+<ä C Ò ù d+<ä T ≈£ î Á|ü u Û Ñ T ‘ê«ìøÏ Á|ü ‹ bÕ<ä q \T |ü + |æ + #ês¡ T . Ç#√Ã&É , U≤Hê|ü P sY , õHêïs¡ + n≥M ÁbÕ+‘ê\˝À n≥M n~Ûø±s¡T\ô|’ düà>∑¢s¡T¢ <ë&ç #˚dæ eTT>∑TZs¡T eTè‹øÏ

<ë]rj· T &É + ‘Ó * dæ + <˚ . n≥M XÊK n~Û ø ±s¡ T ˝À¢ Ä+<√fi¯q HÓ\ø=+~. õ˝≤¢˝À øÏ+~ kÕúsTT˝À ø£\|üqT Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î düà>∑¢s¡T¢ $$<Ûä dü + |ò ü T ≥q\≈£ î bÕ\Œ&É T ‘· T Hêïs¡ T . n≥MXÊK˝À nedüs¡yÓTÆq dæã“+~ ˝Òø£b˛e&É+, ñqï dæã“+~øÏ

z≥s¡¢≈£î |üØø£å! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 11: ákÕ] mìïø£\T z≥s¡¢≈£î |üØø£å>± e÷sêsTT. nìï mìïø£\T bÕغ\ >∑Ts¡TÔô|’H˚ ø=qkÕ>∑T‘·T+&É&É+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ nôd+;¢ kÕúHê\ mìïø£˝À¢ zfÒj·T&É+ ákÕ] z≥s¡¢≈£î |üØø£å>± e÷]q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î »]–q mìïø£˝À¢ n~Ûø±s¡ bÕغ, Á|ü‹|üø£å bÕغ, eTs√ bÕغ, dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T e÷Á‘·y˚T mìïø£\ ã]˝À ñ+&˚yês¡T. ø±+Á¬>dt, {°&û|”, yÓ’ø±bÕ, _C…|æ, dæ|æ◊, d”|”m+, ˝Àø˘dü‘êÔ e÷Á‘·y˚T ã]˝À ñ+&˚$. ø=‘·Ô>± øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ C…’düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ, πsb˛ e÷b˛ |üeHé ø£˝≤´DY bÕغ sêqT+&É&É+‘√ njÓ÷eTj·T+ HÓ\ø=H˚ neø±X¯+ ñ+<äì ø=+<äs¡T z≥s¡T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. Á|ü‹ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø£˙dü+ Ç<ä›s¡T eTT>∑TZs¡T Ç+&çô|+&Ó+≥T¢ ñ+{≤s¡T. yês¡T >±ø£ ¬>\TkÕÔs¡H˚ nuÛÑ´]∆ì z&ç+#˚+<äT≈£î Á|ü‹|üø£å bÕغ\T n<˚ ù|s¡Tqï e´øÏÔì Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ>± b˛{°øÏ ô|&ÉT‘·T+{≤sTT. nuÛÑ´]∆ ù|s¡TqT.. bÕغ >∑Ts¡TÔqT >∑Ts¡TÔ+#·Tø=ì z≥T y˚j·T&É+ |üØø£å>± e÷s¡qTqï<äì ø=+<äs¡T z≥s¡T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T.

{Ϭøÿ≥¢ ø√dü+..

n+‘ê njÓ÷eTj·T+!

‘Ó*dæ+~. Ä ‘·sê«‘˚ eTs√ bÕغ >∑T]+∫ jÓ÷∫düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À e÷Á‘·+ Ç+ø± {Ϭøÿ≥¢ Vü≤&Üe⁄&ç ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±˝Ò<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø±+Á¬>dt bÕغ |ü<˚fi¯¢ bÕ≥T n~Ûø±s¡+˝À ñ+&É&É+‘√.. nìï õ˝≤¢\¢ì Ä bÕغ ø±sê´\j·÷\T Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ ì‘·´+ ø√˝≤Vü≤\+>± ñ+&˚$. Á|üdüTÔ‘·+ eTTìdæ|ü˝Ÿ, »&ç|æ{Ïdæ, m+|æ{Ïdæ, bÕs¡¢yÓT+≥T, nôd+;¢ mìïø£\≈£î ‘Ós¡ ˝Ò∫q|üŒ{Ïø° ø±+Á¬>dtbÕغ˝À {Ϭøÿ≥¢ ø√dü+ ø=+<äs¡T ÄXÊeVüQ\T ô|’s¡M\T ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. ˇø£y˚fi¯ ø±+Á¬>dt˝À {Ϭøÿ{Ÿ sê<äì ‘˚*‘˚H˚ eTs√ bÕغ˝ÀøÏ n&ÉT–&˚+<äT≈£î j·T‹ïdüTÔqï≥Tº ‘Ó*dæ+~.

{Ϭøÿ≥¢ ø√dü+ nìï sê»ø°j·T bÕغ˝À¢ ø√˝≤Vü≤\+! {°&û|”, yÓ’ø±bÕ\˝À CÀs¡T>± {Ϭøÿ≥¢ πø{≤sTT+|ü⁄\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïj·Tì Äj·÷ bÕغ\ n_Ûe÷qT\T ø=+<äs¡T #ÓãT‘·THêïs¡T. ¬>\T|ü⁄ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘·ìdü÷Ô.. {Ϭøÿ≥¢qT πø{≤sTTdüTÔqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø=‘·Ô>± sê»ø°j·÷˝À¢øÏ e∫Ãq n+‘ê njÓ÷eTj·T+.. yês¡T ≈£L&Ü Ä ¬s+&ÉT bÕغ\πødæ #·÷düTÔqï≥Tº nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºHêìøÏ

uÛ≤s¡+>± e÷]q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. eTTK´+>± d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ ø£wüº+>± e÷]q≥Tº ‘Ó*dæ+~. bÕغøÏ #Ó+~q ø=+<äs¡T Ç‘·s¡ bÕغ˝À¢øÏ e÷s¡&É+.. eT]ø=+<äs¡T \ø£åàDπsK <ëfÒ+<äT≈£î dæ<ä∆+>± ñHêïs¡qï düe÷#ês¡+ n+<äT‘·T+&É&É+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ô|’ ‘·s¡®quÛÑs¡®q |ü&ÉT‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. d”e÷+Á<Ûä˝À yÓTC≤]{° dæ{Ϻ+>¥ düuÛÑT´\T b˛{°øÏ dæ<ä∆+>± ˝Òø£b˛e&É+.. ø=‘·Ôyêfi¯ó¢ eTT+<äT≈£î edüTÔ+&É&É+‘√ @$T #˚j·÷˝À bÕ\Tb˛ì dæú‹˝À n~ÛcÕºq+ ñqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. d”e÷+Á<Ûä˝À 25 ˝Àø˘düuÛÑ d”≥T¢ ñqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. n+<äT˝À ø±+Á¬>dt d”≥T¢ 21 nqï $wüj·T+ $~‘·y˚T. $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T H˚|ü<∏ä´+˝À Äs¡T>∑Ts¡T m+|”\T <ä÷s¡+ ø±e&É+.. yês¡T øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ bÕغ yÓ’|ü⁄ ñ+&É&É+‘√ yê] kÕúHê˝À¢ me]øÏ d”≥T Çyê«\qï <ëìô|’ ø£düs¡‘·TÔ kÕ>∑T‘·Tqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. d”e÷+Á<Ûä˝À ø±+Á¬>dt ‘·s¡|òü⁄q mes¡T b˛{° #˚dæHê &çbÕõ≥T¢ >∑\¢+‘·e⁄‘êj·TH˚~ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚qì sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T n+≥THêïs¡T. á ø±s¡D+ e˝Ò¢ ø±+Á¬>dt ‘·s¡|òü⁄q ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\≈£î b˛{° #˚ùd+<äT≈£î øÏ+~ kÕúsTT ø±s¡´ø£s¡Ô\T ≈£L&Ü eTT+<äT≈£î sêe&É+ ˝Ò<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± ‘Ó\+>±D≤˝À ˝Àø˘düuÛÑ d”≥T¢ 17 nqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. |ü\Te⁄s¡T n≥÷ Ç≥÷ b˛>± ø±+Á¬>dtbÕغ m+|”\T ‘=$Tà~ eT+~ ñHêïs¡T. yê]πø eT∞¢ neø±X¯+ ÇùdÔ m˝≤ ñ+≥T+<äqï <ëìô|’ H˚‘·\T eT\¢>∑T˝≤¢\T |ü&ÉT‘·Tqï≥Tº ‘Ó*dæ+~.

‘·÷s¡TŒ >√<ëe] »&é|æ #ÛÓ’s¡àHé {°&û|” nuÛÑ´]ú>± ∫qsê»|üŒ? Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, e÷]à 11 : ‘·÷s¡TŒ »&çŒ {°&û|” nuÛÑ´]∆>± ∫qsê»|üŒ.. ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y #Ó’s¡àHé |ü<ä$ì »qs¡˝Ÿ≈£î πø{≤sTT+#·&É+‘√ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y #Ó’s¡àHé {°&û|” nuÛÑ´]∆>± ìeTàø±j·T\ ∫qsê»|üŒ ù|s¡T Ksês¡T ø±qT+~. »&é|æ{Ïdæ, m+|æ{Ïdæ mìïø£\≈£î @Á|æ˝Ÿ 6q b˛*+>¥ »s¡>∑qT+&É&É+‘√.. õ˝≤¢˝À m+|æ{Ïdæ, »&é|æ{Ïdæ mìïø£\≈£î s¡+>∑+ dæ<ä∆eTe⁄‘√+~. »qs¡˝Ÿ>± »&é|æ #Ó’s¡àHé |ü<ä$ì πø{≤sTT+#·&É+‘√ á |ü<ä$øÏ uÛ≤Ø düŒ+<äq sêqT+~. ÄXÊeVüQ\T ≈£L´ ø£fÒº neø±X¯+ ñ+~. nìï bÕغ\ Hêj·T≈£î\T ã\yÓTÆq nuÛÑ´]∆ì ì\bÕ\ì jÓ÷∫düTÔ+&É>± {°&û|” á e´eVü‰s¡+˝À eTT+<äT+~. {°&û|” õ˝≤¢

n<Ûä´≈£åîì>± 11kÕs¡T¢ bÕغ ìs¡«Vü≤D u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq ∫qsê»|üŒ õ˝≤¢ |ü<ä$øÏ yÓTT>∑TZ #·÷|ü&É+‘√ Äj·Tq »&é|æ #Ó’s¡àHé>± <ë<ë|ü⁄ Ksês¡T ø±qT+~. á HÓ\ 17e ‘˚B qT+&ç 20 es¡≈£î Hê$TH˚wüq¢ d”«ø£s¡D.. 21q Hê$TH˚wüq¢ |ü]o\q.. 24 es¡≈£î ñ|üdü+Vü≤s¡D≈£î >∑&ÉTe⁄ ñqï H˚|ü<∏ä´+˝À eTs√ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E˝À¢ ∫qsê»|üŒ nuÛÑ´]ú‘ê«ìï Ksês¡T #˚ùd neø±XÊ\THêïsTT. õ˝≤¢˝À 60 eT+&É˝≤\≈£î ñ+&É>±.. ø±øÏHê&É, sê»eT+Á&ç ns¡“Hé eT+&É˝≤\≈£î »&é|æ{Ïdæ, m+|æ{Ïdæmìïø£ ñ+&É<äT. $T–*q eT+&É˝≤˝À¢ mìïø£ »s¡>∑qTqï~. eT+&Éù|≥, Á|ü‹ÔbÕ&ÉT, sê»eT+Á&ç s¡÷s¡˝Ÿ, ô|+<äT]Ô ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ {°&û|” myÓTà˝Ò´\T

ñ+&É&É+.. ø=‘·Ôù|≥˝À dü‘ê´q+<äsêe⁄ #˚]ø£.. ¬s+&ÉT s√E˝À¢ {°&û|”˝ÀøÏ ekÕÔqì sêeT#·+Á<ë|ü⁄s¡+ myÓTà˝Ò´ Á‹eT÷s¡TÔ\T Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ õ˝≤¢˝À {°&û|” πø&ÉsY |ü{Ïwüº+>±H˚ ñ+~. XÊdüqeT+&É* Á|ü‹|üø£å H˚‘·, {°&û|” bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´\T j·TqeT\ sêeTø£èwüßí&ÉT kÕe÷õø£ esêZ\ ÁbÕ<Ûëq´‘·˝À uÛ≤>∑+>± ∫qsê»|üŒ yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ #·÷ù| neø±XÊ\THêïsTT. M]‘√ bÕ≥T sêuÀj˚T s√E˝À¢ eTs√ Ç<ä›s¡T eTT>∑TZs¡T myÓTà˝Ò´\T {°&û|”˝À #˚πs neø±XÊ\Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø√qd”eT &ç$»Hé˝À {°&û|”øÏ Á|ü<Ûëq+>± ìeTàø±j·T\ ∫qsê»|üŒ≈£î ã\yÓTÆq πø&ÉsY ñ+~. uÒØE y˚düT≈£î+fÒ ã\yÓTÆq nuÛÑ´]∆>± ìeTàø±j·T\ ∫qsê»ù|Œ ñ+&˚ neø±XÊ\THêïsTT.

H˚{Ï qT+∫ lyê] ‘Ób˛Œ‘·‡yê\T

>∑+≥ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥Tº uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. πø+ÁBj·T $#ês¡D ø±sê´\j·T+ e<ä› ñ∫‘·, s¡÷.50, s¡÷.100, s¡÷.500 >∑<äT\T n+<äTu≤≥T˝À ñHêïsTT. ø£˝≤´Dø£≥º, ì‘ê´qïdüeTT<ëj·÷\ e<ä› uÛÑ≈£îÔ\T kÕ<Ûës¡D kÕúsTT˝À ø£ì|æ+#ês¡T. Ä\j·T+˝À|ü\ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î \|òüTT<äs¡Ùq+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ø±>± k˛eTyês¡+ y˚≈£îeC≤eTT qT+∫ ns¡∆sêÁ‹ es¡≈£î 63,089 eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T ≈£îqï≥Tº {°{°&û n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

93 eT+~ N|òt dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ\T, 93 eT+~ XÊU≤~Ûø±s¡T\qT ìj·T$T+#ês¡T. @ $<ÛäyÓTÆq bıs¡u≤≥T¢ »]–Hê πødüT\T ‘·|üŒeì yê]øÏ ôV≤#·Ã]ø£\T C≤Ø #˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡+. Á|üX¯ï|üÁ‘ê\qT 37 b˛©dtùdºwüq¢\≈£î #˚s¡y˚XÊs¡T. eT+∫˙s¡T, |òü]ï#·sY düÁø£eT+>± ñ+&˚˝≤ #·÷&Ü\ì N|òt dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ\qT Ä<˚•+#ês¡T. ø=ìï#√≥¢ ‘ê‘êÿ*ø£ eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T. |üØø£å πø+Á<ë\≈£î düMT|ü+˝À ñqï õsêø˘‡ <äTø±D≤\qT eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\ es¡≈£L eT÷dæy˚sTTdüTÔqï≥T¢ b˛©düT n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. πø+Á<ë\ e<ä› 144 ôdø£åHé $~Û+#ê*‡+~>± ‘·Vü≤o˝≤›s¡¢qT &ûÄs√« q÷sYuÛ≤cÕU≤dæ+ Ä<˚•+#ês¡T. πø+Á<ë\ ‘·ìFøÏ ˇø£ ôV’≤|üsY ø£$T{°, Hê\T>∑T ô|ò’¢sTT+>¥ kÕÿ«&é\T, nsTT<äT dæ{Ï+>¥ kÕÿ«&é\qT @sêŒ≥T #˚dæq≥¢ Ç+≥sY ÁbÕ+rj·T |üs¡´y˚ø£åD n~Ûø±]ì m.nqïeTà #ÓbÕŒs¡T. |üØø£å\≈£î Vü‰»s¡j˚T´ $<ë´s¡Tú\T ñ<äj·T+ 8.45 >∑+≥\˝À|ü⁄ |üØøå± πø+Á<ë \≈£î #˚s¡Tø√yê\ì 9 >∑+≥\ ‘·s¡Tyê‘· e#˚à yê]ì nqTeT‹+#·eTì ÄyÓT ù|s=ÿHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡TeT\, e÷]à 11 : lyê] ‘Ób˛Œ‘·‡yê\T ãT<Ûäyês¡+ qT+∫ ◊<äT s√E\ bÕ≥T {°{°&û ìs¡«Væ≤+#·qT+~. ñ‘·‡yê˝À¢ ‘=* s√E d”‘ê\ø£åàD, Ä+»H˚j·T düy˚T‘· lsêeT#·+Á<äeT÷]Ô ne‘ês¡+˝À y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T eT÷&ÉT e÷s¡T¢ |ü⁄wüÿ]DÏ˝À $Vü≤]dü÷Ô uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq$TkÕÔs¡T. ¬s+&√ s¡TøÏàD° düy˚T‘· lø£èwüíkÕ«$T, ∫e] eT÷&ÉT s√E\T l<˚$, uÛÑ÷<˚$ düy˚T‘· eT\j·T|üŒkÕ«$T |ü⁄wüÿ]DÏ˝À $Vü≤]+#·qTHêïs¡T. ‘Ób˛‡yê‘·‡yê\˝À uÛ≤>∑+>± ◊<äT s√E\ bÕ≥T lyê]øÏ ìs¡«Væ≤+#˚ Ä]®‘· ùde˝…’q edü+‘√‘·‡e+, BbÕ\+ø£s¡D ùde\qT {°{°&û s¡<äT› #˚dæ+~. Áø°.X¯. 1468 kÕ\Te q]‡+Vü≤sêj·TT\T |ü⁄wüÿ]DÏ eT<Ûä´˝À ñ‘·‡yê\≈£î nqTe⁄>± H˚sê© eT+&É|ü+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT qT+#˚ lyê] ‘Ób˛Œ‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº #·]Á‘· #ÓãT‘√+~. |ü⁄wüÿ]DÏ yÓTT‘êÔìï ˙{Ï‘√ ì+bÕs¡T. uÛÑ≈£îÔ\T MøÏå+#˚+<äT≈£î nìï @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T.

‹s¡TeT\˝À s¡B› kÕ<Ûës¡D+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡TeT\, e÷]à 11: ly˚+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$T <äs¡ÙHês¡ú+ eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ 6 >∑+≥\ qT+∫ 11 >∑+≥\ es¡≈£î uÛÑ≈£îÔ\T kÕ<Ûës¡D kÕúsTT˝À ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. B+‘√ düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ yÓ[¢ y˚∫ ñ+&˚ uÛÑ≈£îÔ\ ø£+bÕsYºyÓT+≥T¢ 10 ì+&ÜsTT. M]øÏ düs¡«<äs¡Ùq+ <ë«sê kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î 5 >∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥Tº uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. s¡÷.300 Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯ <äs¡ÙHêìøÏ ¬s+&ÉT >∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+&É>±, ø±*u≤≥q ‹s¡TeT\≈£î e#˚à ~e«<äs¡Ùq+ {Ϭø≥T¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î 4 >∑+≥\ düeTj·T+, s¡÷.50 düT<äs¡Ùq+ {Ϭø≥T¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î

eT<äq|ü˝…¢˝À >∑T{≤ÿ bÕ´¬ø≥¢ kÕ«BÛq+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡TeT\, e÷]à 11 : sêÁwüº+˝À ìùw~Û+∫ >∑T{≤ÿ bÕ´¬ø≥¢qT ‘·s¡*düTÔqï e´øÏÔì n¬sdüTº #˚dæq≥Tº eT<äq|ü˝…¢ &ûmd”Œ sê|òüTe¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT sêÁwüº+ qT+∫ nÁø£eT+>± eT<äq|ü˝…¢≈£î rdüT≈£îe∫à |ü\T cÕ|ü⁄\≈£î |ü+|æD° #˚düTÔ+&É>± kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

25 Hê≥T ‘·TbÕ≈£î\T kÕ«BÛq+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, e÷]à 11 : mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À |ü\Te⁄] <ä>∑Zs¡ ñqï 25 Hê≥T ‘·TbÕ≈£î\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥Tº ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ md”Œ sêeTø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± s¡÷.\øå± 16y˚\ q>∑<äTqT eT<äq|ü˝…¢˝À kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À #Óø˘b˛düTº\T @sêŒ≥T#˚dæ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T. q>∑<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ m≥Te+{Ï Ä<Ûësê\T ˝Òø£b˛‘˚ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥Tº md”Œ ‘Ó*bÕs¡T.

H˚{Ï qT+∫ Ç+≥sY |üØø£å\T lø±≈£îfi¯+,e÷]à 11: á HÓ\ 12q ÁbÕs¡+uÛÑ+ø±qTqï Ç+≥s¡T |üØø£å\≈£î Á|ü<∏äeT, ~«rj·T dü+e‘·‡s¡ $<ë´s¡Tú\T 58,160 eT+~ Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡T. õ˝≤¢yê´|üÔ+>± 93 πø+Á<ë\qT dæ<ä∆+ #˚XÊs¡T.

|ü~ \ø£å\ $\Te >∑\ mÁs¡#·+<äq+ |ü{Ϻy˚‘· Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡ T eT\, e÷]à 11: ‹s¡ T |ü ‹ |ü ≥ º D + dü M T|ü + ˝Àì ø£ ˝ Ÿ s √&é |ü * ¢ e<ä › nÁø£ e T+>± ‘· s ¡ * +#˚ + <ä T ≈£ î dæ < ä ∆ + >± ñ+∫q s¡ ÷ .10\ø£ å \ mÁs¡ # · + <ä H êìï ne⁄{Ÿ #Ó ø ˘ b ˛dü T º b˛©dü T \T eT+>∑ fi ¯ y ês¡ + kÕ«BÛ q + #˚ d ü T ≈£ î Hêïs¡ T . ‹s¡ T |ü ‹ X‚ c Õ#· \ n&É e ⁄\ qT+∫ nÁø£ e T+>± ø£ s êí ≥ ø£ sêÁcÕº ì øÏ ‘· s ¡ * +#˚ + <ä T ≈£ î j· T ‹ïdü T Ô + &É > ± b˛©dü T \T kÕ«BÛ q + #˚ d ü T ≈£ î Hêïs¡ T . á dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± ˇø£ ˝≤Øì d” C Ÿ #˚ d æ , @&É T >∑ T s¡ T qT n¬ s dü T º #˚ d æ q ≥Tº ‘Ó * bÕs¡ T .

s¡ ø £ å D ø£ * Œ+#· & É + ˝À m˝≤+{Ï #· s ¡ ´ \T rdüTø√ø£b˛e&É+‘√ düà>∑¢s¡¢ Ä≥\T kÕ>∑T‘·TH˚ ñHêïsTT. õ˝≤¢˝À ø£\|ü düà>∑¢s¡¢ Ä>∑&Ü\qT n]ø£fÒº+<äT≈£î n≥M dæ ã “+~øÏ Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ •ø£ å D ‘√ bÕ≥T Äj· T T<Û ë \T n+<äCÒj·÷\ì #ê˝≤ ø±\+>± &çe÷+&ÉT #˚düTÔ+&É&É+ ‘Ó*dæ+<˚. á y˚Ts¡≈£î n≥M dæã“+~øÏ ¬s+&ÉT s¡ø±\ Äj· T T<Û ë \T n+<ä C Ò ù d $<Û ä + >± Á|ü u Û Ñ T ‘ê«ìøÏ Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+|æ+#ês¡T. BìøÏ ‘√&ÉT n≥MXÊK˝À ñqï U≤∞\qT ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T.

Hêj·T≈£î˝À¢ Ä+<√fi¯q Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ n~˝≤u≤<é, e÷]à 11 : es¡Tdü mìïø£\‘√ n~Ûø±s¡T\T ôV’≤sêHê |ü&ÉT‘·T+fÒ.. eTs√ |üø£ÿ $$<Ûä bÕغ\ Hêj·T≈£î˝À¢ Ä+<√fi¯q HÓ\ø=+~. |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£\T, kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\‘√ _J_J>± ñqï õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ MT<ä »&é|æ{Ïdæ, m+|æ{Ïdæ mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ ø±e&É+‘√ n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ ñs¡T≈£î\T.. |üs¡T>∑T\T ô|&ÉT‘·THêïs¡T. |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£\‘√ |ü≥ºD≤\˝À ñqï Vü≤&Üe⁄&ç kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\≈£î ôw&É÷´\T $&ÉT<ä\ ø±e&É+‘√ sê»ø°j·T y˚&ç ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. düTe÷s¡T eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ ‘·sê«‘· »&é|æ{Ïdæ, m+|æ{Ïdæ\≈£î mìïø£\T ìs¡«Væ≤düTÔ+&É&É+‘√ Á|ü‘˚´ø£ bÕ\q qT+&ç bÕ\ø£esêZ\T |”sƒêìï n~Ûwæº+#·qTHêïsTT. á HÓ\ 30q |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£\ b˛*+>¥ ìs¡«Væ≤+#·&É+˝À n~Ûø±s¡T\T ìeT>∑ïyÓTÆ ñHêïs¡T. m+|æ{Ïdæ, »&é|æ{Ïdæ mìïø£\ @Á|æ˝Ÿ 6q ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ @sêŒ≥¢˝À eTTì–b˛j·÷s¡T. Ç+ø√ |üø£ÿ |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£\‘√ Ä+<√fi¯q˝À ñqï $$<Ûä bÕغ\T ‘êC≤>± »&é|æ{Ïdæ, m+|æ{Ïdæ mìïø£\T ìs¡«Væ≤düTÔ+&É&É+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ $wüj·TyÓTÆ ‘·s¡®q uÛÑs¡®q |ü&ÉT‘·THêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\qT m+|æø£ #˚j·T&É+˝À Hêj·T≈£î\T C≤_‘ê\qT dæ<ä›+ #˚düTÔHêïs¡T. d”≥T¢ sêì nuÛÑ´s¡Tú\T kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ‹s¡T>∑Tu≤≥T #˚ùd neø±XÊ\T ñ+&É&É+‘√ b˛{° #˚ùd Hêj·T≈£î˝À¢ ˇøÏ+‘· Ä+<√fi¯q HÓ\ø=+~. Ç|üŒ{Ïπø |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£\ nuÛÑ´s¡Tú\qT m+|æø£ #˚j·T&É+˝À _J>± ñqï Hêj·T≈£î\T »&é|æ{Ïdæ, m+|æ{Ïdæ mìïø£\≈£î nuÛÑ´s¡Tú\ $wüj·TyÓTÆ nH˚«wædüTÔHêïs¡T. |ü⁄s¡bÕ\ø£ Hê$TH˚wüq¢ Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq|üŒ{Ïø° $$<Ûä sê»ø°j·T bÕغ\T ‘·eT nuÛÑ´s¡Tú\qT H˚{Ïø° Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äT. á ¬s+&ÉT mìïø£\T kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ô|’ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷ù| neø±XÊ\T ˝Òø£b˛˝Ò<äì sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

düeTTÁ<ä rs¡+˝À ‘˚*q ø£èwüíøÏXÀsY eTè‘·<˚Vü≤+ lø±≈£îfi¯+,e÷]à 11 : $»j·Tq>∑sêìøÏ #Ó+~q j·TTe≈£î&ÉT ñ+Á&Üfi¯¢ yÓ+≥ø£ ø£èwüíyÓ÷Vü≤Hé (38) nH˚ j·TTe≈£î&ÉT düeTTÁ<ä+˝À eTTì– eTè‹#Ó+<ë&ÉT. õ˝≤¢˝Àì >±s¡ eT+&É\ |ü]~Û˝À >∑\ ø£[+>∑|ü≥ï+ düeTTÁ<ärs¡+˝À n‘·ì eTè‘·<˚Vü≤+ ãj·T≥|ü&É>± n‘·qT Á|üe÷<äeXÊ‘·÷Ô düeTTÁ<ä+˝À ø=≥Tº≈£îb˛j·÷&Ü ˝Òø£ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï&Ü nqï <ëìô|’ nqTe÷Hê\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. b˛©düT\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ $esê*˝≤ ñHêïsTT. $»j·Tq>∑sêìøÏ #Ó+~q yÓ+ø£≥ø£èwüíøÏXÀsY ôV’≤<äsêu≤<é˝À kÕ|òtºy˚sY yê´bÕs¡+ ìs¡«Væ≤düTÔHêï&ÉT. Ç‘·qT >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ Çø£ÿ&ç ø£[+>∑|ü≥ï+ #˚s¡T≈£îì kÕúìø£+>± ñqï ≥÷]»+ Vü≤À≥˝Ÿ˝À ãdü#˚XÊs¡T. kÕj·T+Á‘·+ düeTj·T+˝À kÕïq+ ø√dü+ düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ yÓ[¢q n‘·qT ‘·<äT|ü] ‘·q >∑~øÏ #˚s¡Tø√˝Ò<äT. ñ<äj·T+ n‘·ì eTè‘·<˚Vü≤+ ˇ&ÉT¶≈£î #˚s¡Tø√e&É+‘√ >∑T]Ô+∫q kÕúì≈£î\T Á>±eT ¬syÓq÷´ n~Ûø±]øÏ ‘Ó*j·TCÒj·T>± Äj·Tq >±s¡ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ >±s¡ ôV≤&é ø±ìùdºãT˝Ÿ ôV≤#Yd” lìyêdüsêe⁄ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ eTè‘·<˚Vü‰ìï b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ ]yéT‡≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. eTè‘·T&ÉT ãdü #˚dæq Vü≤À≥˝Ÿ˝À n‘·ì u≤´>∑T <äTdüTÔ\T Ä<Ûës¡+>± eTè‘·T&ç ù|s¡T, ∫s¡THêe÷, n‘·ì eè‹Ô >∑T]Ô+#ês¡T. dü÷ôd’&é H√{ŸqT b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. Áù|eT $|òü\yÓTÆ n‘·qT Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç ñ+{≤s¡ì eTè‘·T&ç u≤´>∑T˝À <=]øÏq dü÷ôd’&é H√{Ÿ Ä<Ûës¡+>± b˛©düT\T nqTe÷q+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

m¬ø’‡CŸ ø±ìùdºãT˝Ÿ‡ ø±s¡´es¡Z+˝À õ˝≤¢ Á|ü‹ì<ÛäT\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+,e÷]à 11: Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ÁbıVæ≤_wüHé m¬ø’‡CŸ ø±ìùdºãT˝Ÿ‡, ôV≤&é ø±ìùdºãT˝Ÿ‡ dü+|òüT+˝À õ˝≤¢≈£î #Ó+~q Ç<ä›s¡T Á|ü‹ì<ÛäT\T≈£î düeTT∫‘· kÕúq+ \_Û+∫+~. õ˝≤¢≈£î #Ó+~q ôV≤&é ø±ìùdºãT˝Ÿ _.$.s¡eTDeT÷]Ô sêh dü+|òüT Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ø±s¡´<ä]Ù>±q÷, ø±ìùdºãT˝Ÿ $.k˛eTX‚Ks¡Hêj·TT&ÉT sêh dü+|òüT ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>±q÷ mìïø£j·÷´s¡T. yê]e⁄] mìïø£|ü≥¢ dü+|òüT õ˝≤¢ XÊK n<Ûä´≈£åî\T |æ.sêCÒX¯«s¡sêe⁄ ˇø£ Á|üø£≥q˝À Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

]»πs«wüq¢ e÷s¡TŒô|’ e÷J eT+Á‹ ø√+Á&ÉT Äsê Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+,e÷]à 11: m+|”|”, »&ûŒ{°d” kÕúHê\ ]»πs«wüqT¢ e÷πs+<äT≈£î >∑\ ø±s¡D≤\ô|’ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y d”áy√ $.Hê>±s¡T®q kÕ>∑sYqT e÷J eT+Á‹ ø√+Á&ÉT eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé Á|ü•ï+#ês¡T. õ˝≤¢ |ü]wü‘Y d”áy√qT Äj·Tq ø±sê´\j·T+˝À ø£*dæ ‘·q ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì e+>∑s¡, πs–&ç ÄeT<ë\e\dü, e+>∑s¡, dü+‘·ø£${Ï kÕúHê˝À¢ m+<äT≈£î e÷s¡TŒ\T #˚j·÷*‡ e∫Ã+<äì, me] Á|üy˚Tj·T+‘√ #˚XÊs¡ì ì\BXÊs¡T. á ]»πs«wüq¢ Ksês¡T˝À dæã“+~ #˚dæq ∫qïbÕ{Ï ‘·|æŒ<ä+ e\q yÓTT<ä≥ ‘·|ü⁄Œ\T <=sê¢j·Tì Ç+<äT˝À m˝≤+{Ï sê»ø°j·T Á|üy˚Tj·T+ ˝Ò<äì , Äj·Tq dü+<˚Vü‰\qT ìeè‹Ô #˚XÊs¡T.

f…{Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î dü÷#·q Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+,e÷]à 11 : áHÓ\ 16q »s¡>∑qTqï f…{Ÿ |üØø£å≈£î dü+ã+~Û+∫ yÓuŸôd’{Ÿ qT+∫ &ÍHé˝À&é #˚düT≈£îqï Vü‰˝Ÿ{Ϭø≥Tºô|’ nuÛÑ´]ú bòı{À ˝Òì |üø£å+˝À |üØø£å≈£î nqTeT‹+#˚~ ˝Ò<äì õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] mdt.ns¡TD≈£îe÷] ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. bòı{À ˝Òì|üø£å+˝À ‘·eT bòı{ÀqT kÕÿHé #˚dæ n|t˝À&é #˚dæ dües¡D nsTTq Vü‰˝Ÿ{Ϭø≥TºqT &ÍHé˝À&é #˚düT≈£îH˚ |üØø£å≈£î Vü‰»s¡Tø±yê\ì ø√sês¡T. á$wüj·T+˝À dü+<˚Vü‰\ ìeè‹Ô ø√dü+ 9985552084 q+ãs¡T˝À dü+Á|ü~+#ê\ì ÄyÓT ø√sês¡T.

õ˝≤¢˝À Á|ü‘˚´ø£ #Óø˘b˛düTº\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ∫‘·÷Ôs¡T, e÷]à 11 : eTTì‡|ü˝Ÿ, kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+ ˝Àõ˝≤¢˝À 30 Á|ü‘˚´ø£ #Óø˘ b˛düTº\T @sêŒ≥T #˚dæq≥Tº md”Œ sêeTø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T. ∫‘·÷Ôs¡T |ü]~Û˝À 10, |ü\eTH˚s¡T˝À 4, eT<äq|ü˝…¢˝À 5, |ü⁄+>∑q÷s¡T˝À 5, |ü⁄‘·÷Ôs¡T˝À 3, q>∑]˝À 3 #Óø˘b˛düTº\T @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. á #Óø˘b˛düTº\˝À πø+Á<ä bÕs¡$T\≥Ø ã\>±\‘√ bÕ≥T @|”md”Œ, kÕúìø£ b˛©düT\T ñ+{≤s¡Hêïs¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T »s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À lø±fi¯Vü≤dæÔ ÁbÕ+‘·+˝À 3 n<äq+>± #Óø˘b˛düTº\qT @sêŒ≥T #˚dæq≥Tº ‘Ó*bÕs¡T.


ãT<Ûäyês¡+ 12, e÷]Ã 2014

>∑èVü≤+˝À XÊ+‹, kÂuÛ≤>∑´+ m\¢|ü⁄Œ&É÷ ìyêdüeTT+&Ü\ì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ uÛ≤$+#·&É+ HÓ’»+. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ yêdüTÔ Á|üø±s¡+ >∑èVü‰ìï ì]à+#·&É+ #˚kÕÔs¡T. >∑èVü‰\+ø£s¡D˝À ≈£L&Ü ø=+<äs¡T yêdüTÔ dü÷Á‘ê\qT bÕ{Ï+∫ yÓTTø£ÿ\T, eèøå±\T, >±¬s¶qT¢ @sêŒ≥T #˚düT≈£î+≥Tqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç˝≤+{Ï yê] ø√dü+ >∑èVü‰es¡D˝À eèø£ådæú‹ <√cÕ\≈£î dü+ã+~Û+∫q n+XÊ\qT >∑T]+∫ |ü]o*<ë›e÷.... >∑èVü‰es¡D˝À ‘·÷s¡TŒq sê$#Ó≥Tº, <äøÏåD≤q E$«#Ó≥Tº, |ü•ÃeTeT+<äT eTÁ]#Ó≥Tº, ñ‘·Ôs¡~X¯˝À y˚T&ç #Ó≥Tº ñqïf…’¢‘˚ Ç+{Ïô|’ yê{Ï Á|üuÛ≤e+ ñ+≥T+<äì,

>∑èVü‰˝À¢ ñ+&˚ eèø£ådæú‹ <√cÕ\T Bì‘√ Ç+{Ï j·T»e÷ìøÏ nX¯óuÛÑeTT\T ø£*π> neø±X¯eTT+<äì yêdüTÔ |ü+&ç‘·T\T #Ó|ü⁄‘·THêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± ‘·÷s¡TŒ yÓTT<ä\>∑T Hê\T>∑T ~≈£îÿ\+<äT es¡Tdü>± sê»eèø£åeTT˝…’q y˚|ü, e÷$T&ç, ns¡{Ï #Ó≥T¢qï#√ <√wü+ ø£\T>∑T‘·T+~. |ü•ÃeT~X¯˝À eT+~s¡eTT\T, eTsƒ¡eTT\T+&ÉT≥, ñ‘·Ôs¡~X¯˝À ô|<ä›

#Ós¡Te⁄\T+&ÉT≥ e\q <√wüeTT\T dü+uÛÑ$+#·e#·TÃqì yêdüTÔ ì|ü⁄DT\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. >∑èVü‰es¡D Äπ>ïj·T ~X¯˝À bÕ\T>±s¡T #Ó≥T¢, HÓ’s¡T‹ ~X¯˝À ø£&ç$T #Ó≥T¢, yêj·TTe´eT+<äT eTT+&É¢ #Ó≥T¢, áXÊq´ ~X¯˝À ns¡{Ï #Ó≥T¢ ñqï≥ºsTT‘˚ <√wüeTT\T dü+uÛÑ$kÕÔsTT.

yÓ ÷ &ç qHÓ ï +<ä T ≈£ î ø£ \ es¡ T , H˚ q T f… Á s ¡ ] dü T º H ê? »+|æ+>¥ »bÕ+>¥\T... mìïø£\ d”»Hé e#˚Ãdæ+~... ˇø£{Ï ø±<äT.. ¬s+&ÉT ø±<äT... @ø£+>± ◊<äT mìïø£\T.. bÕs¡¢yÓT+≥T.. nôd+;¢... ø±s=ŒπswüHé... eTTìdæbÕ*{°, eT+&É\-õ˝≤¢ |ü]wü‘Y mìïø£\T.. n˙ï ø£≥ºø£≥Tº≈£îì ˇπøkÕ] eTq eTT+<äT≈£î e#˚ÃXÊsTT. Çø£ sê»ø°j·T H˚‘·\≈£î ø±yê*‡q+‘· |üì... Ç|üŒ{Ï es¡≈£L |ü<ä$ ˝Òì yês¡T... n~Ûø±s¡+ ˝Òø£ Á|ü‹|üø£å+˝À ≈£Ls¡TÃ+≥Tqï yêfi¯ó¢... sêqTqï mìïø£˝À¢ ‘·eT C≤‘·ø£+ ‹s¡>∑ã&ÉT‘·T+<˚yÓ÷qqï uÛÑj·T+ ñqï yêfi¯ó¢ Ç˝≤ me]øÏ yês¡T C≤Á>∑‘·Ô |ü&ÉT‘·÷ »+|æ+>¥ »bÕ+>¥\T>± e÷]b˛‘·THêïs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q |ü⁄D´e÷ n+≥÷ Ç≥T d”e÷+Á<Ûä, n≥T ‘Ó\+>±D≤˝À á »+|æ+>¥\T CÀs¡T>± kÕ>∑T‘·THêïsTT. ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘·+˝À {ÏÄsYmdtqT ‘·eT˝À ø£*ù|düT≈£îì ô|‘·Ôq+ #Ó˝≤sTT+#ê\qï Vü≤düÔ+ bÕغøÏ >∑T˝≤; <äfi¯|ü‹ >∑{Ϻ s¡a\ø˘ Ç#êÃs¡T. Bì‘√ ~≈£îÿ‘√#·ì ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ‘Ósêdü˝ÀøÏ |üs¡T>∑T\T ô|&ÉT‘·THêïs¡T. ‘Ósêdü ø±<äì yÓfi¯¢>=≥ºã&ÉT‘·Tqï yês¡T eTT+<äT ø£eT\<äfi¯+˝ÀøÏ @ ~≈£Lÿ ˝Òø£b˛‘˚ nø£ÿyÓTT>∑T&˚ ~ø£ÿqï≥Tº ∫e]øÏ ø±+Á¬>dt˝ÀøÏ düs¡T›≈£î+≥THêïs¡T. á ∫es¡ #Ó|æŒq u≤|ü‘·T H˚‘· dæ˙q{Ï $»j·TXÊ+‹ ø±+Á¬>dt˝À ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº $©HêìøÏ ‘êH˚ n&ɶsTT‘˚ ‘êqT bÕغ qT+&ç ‘·|ü⁄Œ≈£î+{≤q+≥÷ ‘·q e÷J nqï >±]øÏ ã+|üsY Ä|òüsY Ç#êÃs¡T. Çø£ Ç{°e* es¡≈£L e÷J eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ yÓ+≥ q&ç∫q eT+Á‘·T\T {°J yÓ+ø£fÒwt, @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T #·+Á<äu≤ãT düeTø£å+˝À ôd’øÏ˝…πøÿXÊs¡T. uÛÑ÷$T >∑T+Á&É+>± ñ+≥T+<äqï HêqT&çøÏ ‘êH˚ kÕø£å´eT+≥÷ á dü+<äs¡“¤+>± {°J yÓ+ø£fÒwt ‘·q MT<ä ‘·H˚ ô|<ä› CÀ≈£î ≈£L&Ü y˚düT≈£îHêïs¡T. sêÁwüº+ n_Ûeè~∆ #Ó+<ë\+fÒ #·+Á<äu≤ãT kÕs¡<Ûä´+˝ÀH˚ ‘·<∏ä´eTì á H˚‘·\T á dü+<äs¡“¤+>± H=øÏÿ eø±ÿDÏ+#ês¡T. M]‘√ bÕ≥T myÓTà˝Ò´\T •˝≤Œ yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, \_“ yÓ+ø£≥kÕ«$T, e÷J myÓTà˝Ò´ #·˝≤¢ sêeTø£ècÕí¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T dü|ü]yês¡+>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À #˚]b˛j·÷s¡T. Çø£ nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘·, e÷J eT+Á‹ C…dæ ~yêø£sY¬s&ç¶ ≈£L&Ü ôd’øÏ˝…πøÿ+<äT≈£î dæ<ä∆eTe⁄‘·THêïs¡T. Çø£ >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢≈£î #Ó+~q e÷J yÓ’dæ|æ qT+&ç kı+‘· >∑÷{ÏøÏ #˚s¡T≈£îH˚+<äT≈£î dæ<ä∆eTe⁄‘·THêïs¡T. Ç‘·s¡ bÕغ\ qT+&ç e#˚à H˚‘·\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘·ìdü÷Ô bÕغ C…+&Ü yÓ÷düTÔqï ‘·eTqT ìs¡¢ø£å´+ #˚düTÔHêïs¡+≥÷ Ç|üŒ{Ïes¡≈£L {Ï&ç|æ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û>± e´eVü≤]+∫q düTBwt sê+u§≥¢ _C…|æ˝À #˚πs+<äT≈£î dæ<ä∆eTe⁄‘·THêïs¡T. πø+Á<ä e÷J eT+Á‹ |ü⁄s¡+<äπsX¯«] Ç|üŒ{Ïπø _C…|æ rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ô|’>± ‘êeTT ø±+Á¬>dtqT e<ä˝Ò¢<äì, ‘·eTH˚ ø±+Á¬>dt e~*+#·T≈£îqï<äì ÄyÓT n+≥THêïs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q˝À d”e÷+Á<Ûä≈£î Hê´j·T+ »s¡>∑q+<äTH˚ ‘êqT ø±+Á¬>dt qT+&ç ‘·|ü⁄Œ≈£îHêïqì, _C…|æ‘√ Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äqï $XÊ«dü+‘√ ø£eT\Hê<ÛäT\‘√ »‘· ø£&ÉT‘·THêïqì ÄyÓT #ÓãT‘·THêïs¡T. Çø£ Ç|üŒ{Ïes¡≈£L {°&û|”, ø±+Á¬>dt, yÓ’kÕ‡sY ø±+Á¬>dt\ #·T≥÷º Á|ü<äøÏåD\T #˚dæq q{Ï J$‘· ≈£L&Ü _C…|æ |ü+#·q #˚]b˛j·÷s¡T. ‘·«s¡˝À ‘·q uÛÑs¡Ô sê»X‚KsYqT ≈£L&Ü ø£eT\<äfi¯+˝À #˚]Œ+#˚+<äT≈£î ÄyÓT Á|üj·T‹ïkÕÔs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. yÓ’kÕ‡sYdæ|æ˝ÀøÏ ≈£L&Ü uÛ≤Ø kÕúsTT˝ÀH˚ e\dü\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. $XÊK≈£î #Ó+~q e÷J eT+Á‹ >∑T&çyê&É >∑Ts¡THê<Ûäsêe⁄ uÛ≤s¡´ Hê>∑eTDÏ, ≈£îe÷s¡T&ÉT neTsY >∑Ts¡Tyês¡+ bòÕ´qT øÏ+<ä≈£î #˚s¡qTHêïs¡T. á »+|æ+>¥\ |üs¡e÷s¡∆+ ˇø£ÿfÒ. ‘·eT≈£î ø±ø£b˛‘˚ ‘·eT yês¡düT\≈£î |ü<äe⁄\T <äø±ÿ* ‘·|üŒ eTs=ø£]øÏ <äø£ÿ≈£L&É<äqï <äTπ>›...! ø±<ä+{≤sê...! ø±ø£b˛‘˚ Ç|üŒ{Ïes¡≈£L ‘êeTT ø=qkÕ–q bÕغ˝À ø£ìŒ+#·ì ˝ÀbÕ\T, n$˙‹, ndüeTs¡∆‘· e+{Ï n+XÊ\T yês¡T ãj·T≥|ü&É>±H˚ ø£ìŒdüTÔHêïj·T+fÒ |ü<äM ø±+ø£å ‘·|üŒ eTs=ø£{Ï ø±<äqï~ q÷s¡T XÊ‘·+ ì»+..

ns¡$+<é πøÁJyê˝Ÿ ns¡$+<é πøÁJyê˝Ÿ qT+&ç <ä÷s¡+>± bÕ]b˛‘·Tqï qπs+Á<ä yÓ÷&ç eTs√kÕ] ‘·q |ü]øÏ‘·q+ #ê≥T≈£îHêïs¡T. ]\j·THé‡ >±´dt <Ûäs¡\ ô|+|ü⁄ $wüj·TyÓTÆ >∑T∫à >∑T∫à n&ç–Hê ã<äT\T Çe«ì yÓ÷&ç ∫e]øÏ ns¡$+<é πøÁJyê˝Ÿ dü«j·T+>± >∑T»sê‘Y e∫à Ç+≥s¡÷«´ ø√]Hê yÓTTK+ #êfÒXÊs¡T. ‘·qqT ø£\e&ÜìøÏ edüTÔqï ns¡$+<é ãè+<ëìï ‘·q ìyêkÕìøÏ 5 øÏ.$÷ <ä÷s¡+˝ÀH˚ n&ÉT¶≈£îì yÓqøÏÿ |ü+ù|XÊs¡T. ˇø£ sêh e÷J eTTK´eT+Á‹ì ø£\eø£b˛‘˚ b˛j˚T, ø£\e˝Òø£b˛‘·THêïqì ø£˙dü+ bò˛Hé ø±˝Ÿ ≈£L&Ü #˚j·T≈£î+&Ü yÓ÷&ç ‘·q uÛÑj·÷ìï #ê≥T≈£îHêïs¡ì, øÏ.$÷≥s¡¢ <ä÷s¡+˝ÀH˚ ì*ù|j·T&ÜìøÏ H˚eTHêï f…Ás¡]düTºHê nì m.¬ø Á|ü•ï+#ês¡T. >∑T»sê‘Y n_Ûeè~∆ >∑T]+∫ >=|üŒ>± #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ _.C….|æ, yÓ÷&ç\T Ä n_Ûeè~∆ì ø£fi≤flsê #·÷<ë›eTì e∫Ãq πøÁJyê˝Ÿ qT |ü<˚ |ü<˚ n&ÉT¶ø√e&É+ <ë«sê ‘êeTT {≤+ {≤+ y˚düT≈£îqï n_Ûeè~∆ n+‘ê ñ‘·Ô<˚ nì #Ó|üŒø£H˚ #Óù|ŒXÊs¡T. <˚XÊìπø qeT÷Hê sêh+˝À ìC≤ìøÏ n_Ûeè~∆ nqï~ ÁuÛ≤+‹ e÷Á‘·y˚Tqì, ñqï<ä+‘ê <√|æ&ç, nD∫y˚‘·, n$˙‹ e÷Á‘·y˚T nì πøÁJyê˝Ÿ #ÓbÕŒs¡T. Hê\T>∑T s√E\ >∑T»sê‘Y |üs¡´≥q nq+‘·s¡+ X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ (e÷]à 7) $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&çq πøÁJyê˝Ÿ <˚XÊìï q&ç|ædüTÔqï~ yêdüÔyêìøÏ ø±+Á¬>dt, _.C….|æ\T ø±<äì, á ¬s+&ÉT bÕغ˝À¢ @~ n~Ûø±s¡+˝À ñHêï yê] yÓqTø£ ñqï~ e÷Á‘·+ n+u≤˙˝Ò nì ndü\T >∑T≥Tº $bÕŒs¡T. ø£eT÷´ìdüTº $|ü¢e dü+dü∆\T <ë<ë|ü⁄ q\uÛ…’ j˚Tfi¯ó¢>± #ÓãT‘·÷ e∫Ãq #˚<äT yêdüÔyê\H˚ ns¡$+<é πøÁJyê˝Ÿ #Ó|üŒ&É+ ã{Ϻ uÛ≤s¡‘· <˚X¯ kÕe÷õø£ e´edü∆ dæ∆‹ >∑‘·T\qT n+#·Hê y˚j·T&É+˝À yês¡T Hê\T>∑T <äXÊu≤›\T eTT+<˚ ñHêïs¡ì düŒwüº+ ne⁄‘√+~. ªªH˚ì|ü⁄Œ&ÉT Äj·Tìï ø£\yê\ì nqT≈£î+≥THêïqT. ø±˙ Äj·Tq Ç+{ÏøÏ 5 øÏ.$÷ <ä÷s¡+˝ÀH˚ eTeTà*ï Äù|XÊs¡T. H˚H˚$÷ f…Ás¡]düTºqT ø±<˚. ˇø£ e÷J eTTK´eT+Á‹>± yÓ÷&ç qT+&ç ø£˙dü+ eTsê´<ä |üPs¡«ø£ |ü\ø£]+|ü⁄¬ø’Hê H˚qT ns¡TΩ&çì. <ëìøÏ ã<äT\T eTeTà*ï yÓfi¯¢≈£î+&Ü

n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. Ç~ Á|üC≤kÕ«eT´+ ø±C≤\<äTµµ nì ns¡$+<é πøÁJyê˝Ÿ C…’|üPsY ˝À $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À #ÓbÕŒs¡T. >∑T»sê‘Y sêh+ n_Ûeè~∆ $wüj·T+˝À ˇø£ qeT÷Hê sêh+ nì #Ó|üŒ&Üìï m.¬ø ø={ϺbÕπsXÊs¡T. rÁeyÓTÆq n$˙‹ ‘·|üŒ >∑T»sê‘Y ˝À Ç+πø$÷ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ¬s’‘·T\ >=+‘·T H=øÏÿ ô|{Ϻ ˝Òì n_Ûeè~∆ì #ê≥T‘·THêïs¡ì ndü\T $wüj·T+ #ÓbÕŒs¡T. >∑‘· dü+e‘·‡s¡ ø±\+>± yÓ÷&ç >±˙, $÷&çj·÷˝Àì ˇø£ ôdø£åHé >±˙ >∑T»sê‘Y >∑T]+∫ eTq eTT+<äT ñ+∫q <äèX¯´+ |üP]Ô>± yêdüÔe $s¡T<ä∆+>± ñqï<äì ¬s+&ÉT s√E\T>± >∑T»sê‘Y ˝À |üs¡´{Ï+∫q m.¬ø #ÓbÕŒs¡T. ªª>∑T»sê‘Y Á|üuÛÑT‘·«+ #ÓãT‘·Tqï <ëì‘√ b˛*ùdÔ H˚qT >∑‘· eT÷&ÉT s√E\T>± #·÷düTÔqï~ |üP]Ô _Ûqï+>± ñ+~. e÷ ãè+<ë\T Á>±e÷\T dü+<ä]Ù+∫ ìC≤\qT yÓ*øÏ rkÕsTT. mm|æ dü+<äs¡Ùq\ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£îqï Á>±eTdüT∆\T eTeTà*ï |æ*#ês¡T. yêdüÔe+ @$T{À yês¡T e÷≈£î ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. nì πøÁJyê˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq

Ç+ø± Ç˝≤ nHêïs¡T. ªª>∑T»sê‘Y ˝À n$˙‹ rÁe kÕ∆sTT˝À ñ+~. Äj·÷ ã~©\≈£î, ìj·÷eTø±\≈£î |òæø˘‡ &é πs≥T¢ ñHêïj·Tì Hê≈£î #ÓbÕŒs¡T. ùdº{Ÿ ]õÅkÕºsY |ü<ä$øÏ ñqï πs≥T s¡T. 33 \ø£å\T. &ç.mdt.|æ ã~© πs≥T s¡T. 2.75 ø√≥T¢. \+#·+ ˝Ò≈£î+&Ü ˝…’ôdHé‡ >±˙, <ë]Á<ä´ πsK≈£î ~>∑Teq ñ+&˚yê]øÏ Ç#˚à ø±s¡T¶ >±˙ \_Û+#·e⁄. ˇø£ |ü]ÁX¯eT kÕ∆|æ+#ê\Hêï \+#·+ Çyê«*‡+<˚.µµ ªª>±´dt <Ûäs¡\ $wüj·T+˝À Hê ˝ÒK≈£î ã<äT\T Çe«q+<äTH˚ H˚qT yÓ÷&çì ø£\yê\ì nqT≈£îHêïqT. (ø±˙ Ä neø±X¯+ Çe«˝Ò<äT.) b˛©düT\T qqTï n&ÉT¶ø√e&ÜìøÏ, n~ ≈£L&Ü qπs+Á<ä yÓ÷&ç ìyêkÕìøÏ 5 øÏ.$÷ <ä÷s¡+˝ÀH˚ ì*ù|j·T&ÜìøÏ H˚H˚eTHêï f…Ás¡]düTºHê? eTs√ eTT>∑TZ]‘√ düVü‰ H˚qT eTTK´eT+Á‹ì ø£\yê\ì uÛ≤$+#êqT. ø±˙ eTeTà*ï n&ÉT¶≈£îHêïs¡T.µµ ªª‘·q≈£î eTT+<˚ ìs¡ísTT+#·ã&çq |üqT\T ñ+{≤j·Tì H˚qT n+^ø£]kÕÔqT. ø±˙ düe÷y˚XÊìï m>∑y˚ùd |ü<ä∆‹ e÷Á‘·+ Ç~ ø±<äT. eTeTà*ï

ø£\e&ÜìøÏ Äj·Tq≈£î düeTj·T+ ˝Òø£b˛sTTHê düπs, ˇø£ e÷J eTTK´eT+Á‹ì nsTTq Hê≈£î ø£˙dü+ bò˛Hé #˚ùd eTsê´<äsTTHê #·÷|üe\dæ ñ+~. qqTï ‘·q Ä|ò”düT≈£î ÄVü‰«ì+∫ qqTï ø£\e˝Òø£b˛‘·THêïqì nsTTHê #Ó|æŒ ñ+&Ü*‡+~.µµ ªªˇø£ Á|üuÛÑT‘·« n‘·T´qï‘· ÁbÕ<Ûëe÷´\T uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#·&É+, Ä ‘·sê«‘· düeTj·÷ìøÏ Hê´j·T+ n+<˚˝≤ #·÷&É&É+, n$˙‹ s¡Væ≤‘· bÕ\q n+~+#·&É+? Çy˚. >∑T»sê‘Y dü+<äs¡Ùq˝À e÷ ô|’q eT÷&ÉTkÕs¡T¢ <ë&ç #˚XÊs¡T. z e÷J eTTK´eT+Á‹ |ü]dæ∆‘˚ Ç˝≤ ñ+fÒ Çø£ >∑TC≤{Ÿ Á|ü»\ |ü]dæ∆‹ m˝≤ ñ+≥T+~?µµ ªªbÕsƒ¡XÊ\\T, ÄdüT|üÁ‘·T\T, Äs√>∑´ uÛÑÁ<ä‘ê πø+Á<ë\ |ü]dæ∆‹ n‘·´+‘· |òüTÀs¡+>± ñqï~. H˚H=ø£ ÁbÕ<Ûä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+ dü+<ä]Ù+#êqT. n~ #Ó‘·ÔqT bÕπsùd #√≥TqT ‘·\|æ+∫+~. 2005˝À qs¡à<ë &Ü´+ m‘·TÔ ô|+#ês¡T. ø±˙ <ëìe\¢ n~ ñ<˚›•+∫q \ø£å´+ e÷Á‘·+ HÓs¡y˚s¡˝Ò<äT. &Ü´+ >√&É\T HÓÁ¬s\T $∫à ñHêïsTT. á yêdüÔey˚T n$˙‹ >∑T]+∫ #·ø£ÿ>± #ÓãT‘√+~. ‘·eT uÛÑ÷eTT\T ˝≤≈£îÿì bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\≈£î |ü+∫ ô|{≤ºs¡ì qwüº|ü]Vü‰s¡+>± ‘·eT≈£î ˇø£ÿ ô|’kÕ Çe«˝Ò<äì ¬s’‘·T\T #ÓbÕŒs¡T. n˝≤+{Ï >∑T»sê‘Y qT n_Ûeè~∆øÏ qeT÷Hêø± #Ó|üŒ&É+ ÄX¯Ãs¡´ø£s¡+.µµ ªªe#˚à ˝Àø˘ düuÛÑ˝À m bÕغøÏ yÓTC≤]{° e#˚à neø±XÊ\T ˝Òe⁄. ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘·«+ ˇø£{Ï ˝Ò<ë ˇø£{Ïqïs¡ dü+e‘·‡sê\T e÷Á‘·y˚T ì\TdüTÔ+~. eTH√àVü≤Hé dæ+>¥, sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ ˝Ò<ë k˛ìj·÷ >±+BÛ Mfi¯ófl ø±<äT ndü\T <˚XÊìï q&ç|ædüTÔqï~? eTTUÒwt n+u≤˙, n˝≤+{Ï e´≈£îÔ˝Ò <˚XÊìï yêdüÔe+>± q&ç|ædüTÔHêïs¡T. á sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\+‘ê πøe\+ eTT+<äT ì\ã&˚ yÓTTU≤\T e÷Á‘·y˚T. yÓ÷&ç >±\+≥÷ @$÷ ˝Ò<äT. ñqï<ä˝≤¢ yÓ÷&ûøÏ ‘·q kı+‘· sêh+˝ÀH˚ u≤<Ûä, ø√|ü+ ‘ê\÷≈£î >±* e÷Á‘·y˚T. >∑T»sê‘Y ˝À n<ë˙ Á>∑÷|ü⁄≈£î #·{≤º\+≥÷ @$÷ e]Ô+#·e⁄. m+#·T≈£îqï ø±s=Œπs{Ÿ ø£+ô|˙\≈£î ø√kÕÔ ÁbÕ+‘êìï neTTà≈£îHêïs¡T.µµ X¯+K+˝À b˛ùdÔH˚ rs¡∆+ ne⁄‘·T+<äqï≥T¢, πøÁJyê˝Ÿ ˝≤+{Ïyês¡T #Ó_‘˚H˚ ø±k˛Ô, ≈£Lk˛Ô $\Te ‘·|üŒ kÕe÷qT´\ ndü+‘·è|æÔ, ìs¡düq\T mqï{Ïø° ˝…ø£ÿ˝ÀøÏ sêC≤\e⁄. ` |òæ#·sY‡ &Ódtÿ

$Tdüº]>±H˚ eT˝Òwæj·÷ $e÷q+ n#·÷ø° eT˝Òwæj·÷ $e÷q Á|üe÷<ä+ eT]+‘· $TdüºØ˝ÀøÏ C≤]b˛sTT+~. <äøÏåD #Ó’Hê düeTTÁ<ä+˝À ø£q|ü&çq ¬s+&ÉT uÛ≤Ø #·eTTs¡T ‘Ó≥T¢ $e÷q Ç+<Ûäq+≈£î dü+ã+~Û+∫q$ ø±eì |üØø£å˝À¢ ‘˚*+~. $j·T‘êï+ Hê$ø± ã\>±\≈£î ø£q|ü&ܶj·Tì #ÓãT‘·Tqï $e÷q •~Û˝≤\T ≈£L&Ü yêdüÔyêìøÏ mø£ÿ&Ü ø£q|ü&É˝Ò<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Bì‘√ ≈£L*b˛sTT+<äì uÛ≤$düTÔqï eT˝Òwæj·÷ msTTsY ˝…’Hé‡ $e÷q+ #·T≥÷º eT]+‘· $TdüºØ n\T¢≈£îqï≥¢sTT+~. #√]øÏ >∑Ts¡sTTq bÕdt b˛sYº \‘√ Á|üj·÷DÏdüTÔqï Çs¡Te⁄s¡T Á|üj·÷D°≈£î\T eT˝Òwæj·÷ <˚X¯düT∆\T ø±s¡ì, #Ó’Hê <˚X¯düT∆\T ≈£L&Ü ø±s¡ì eT˝Òwæj·÷ n~Ûø±s¡T\T #Ó|æŒq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. yê] s¡÷|ü+ Ädæj·÷ ‘·s¡Vü‰ s¡÷|ü+ ø±<äì ù|s¡T #Ó|üŒ&ÜìøÏ Çwüº|ü&Éì n~Ûø±s¡T\T #ÓbÕŒs¡ì sêsTT≥sY‡ yêsêÔ dü+dü∆ ‘Ó*|æ+~. #Ó’Hê≈£î #Ó+~q eTTdæ¢+ sêh+ –®Hé õj·÷+>¥ f…Ás¡]düTº\T eT˝Òwæj·÷ $e÷q+˝À Á|üj·÷DÏ+#ês¡ì, #√]øÏ >∑Ts¡sTTq bÕdt b˛sYº \qT yês¡T ñ|üjÓ÷–+#ês¡ì, yêπs $e÷q+ ≈£L*b˛e&ÜìøÏ ø±s¡D+ nsTT ñ+&Ée#·Ãì |üÁ‹ø£\T |üs√ø£å+>± }Vü‰>±Hê\T #˚XÊsTT. ø=~› s√E\ ÁøÏ‘·+ #Ó’Hê˝À »]–q }#·ø√‘·≈£î –®Hé õj·÷+>¥ f…Ás¡]düTº˝Ò ø±s¡D+ nì #Ó’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ Äs√|æ+∫q H˚|ü<Ûä´+˝À á }Vü‰>±Hê\ $÷~øÏ Á|ü|ü+#·+ <äèwæº eT[fl+~. nsTT‘˚ #√]øÏ >∑Ts¡sTTq bÕdt b˛sYº \T ñ|üjÓ÷–+∫ $e÷q+ møÏÿqyê]ì >∑T]Ô+#êeTì, yês¡T Ädæj·÷ eTTK ø£e[ø£\‘√ ˝Òs¡ì eT˝Òwæj·÷ n~Ûø±s¡T\T #Ó|üŒ&É+‘√ –®Hé õj·÷+>¥ nqTe÷Hê\T ‘=\–b˛j·÷sTT. ~ Væ≤+<ä÷ |üÁ‹ø£ Á|üø±s¡+ dü<äs¡T ‘·|ü⁄Œ&ÉT bÕdt b˛sYº \‘√ Á|üj·÷DÏ+∫qyês¡T @ <˚X¯düT∆˝À ≈£L&Ü eT˝Òwæj·÷ n~Ûø±s¡T\T >∑T]Ô+#ês¡T. nsTT‘˚ Ä <˚X¯+ ù|s¡T #Ó|üŒ&ÜìøÏ yês¡T ìsêø£]+#ês¡T. eT˝Òwæj·÷, #Ó’Hê\≈£î #Ó+~qyês¡T e÷Á‘·+ ø±<äì yês¡T ìsê∆]+#ês¡T. BìøÏ ‘√&ÉT ≈£L*b˛sTTq $e÷q+ Ç+<Ûäq+>± uÛ≤$+∫q #·eTTs¡T ‘Ó≥T¢ yêdüÔyêìøÏ $e÷q Ç+<Ûäq+ ø±<äì eT˝Òwæj·÷ Á|ü<Ûëq <äsê´|ü⁄Ô n~Ûø±] #ÓbÕŒs¡ì sêsTT≥sY‡ ‘Ó*|æ+~. nq>± <=]øÏ+<äì uÛ≤$+∫q ˇø£ÿ ≈£L¢ ≈£L&Ü ≈£L¢ ø±<äì ‘˚*b˛sTT+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT $e÷q+ Ä#·÷ø° >∑T]+∫ ‘Ó*ù| ≈£L¢\T Çø£ ˝ÒqfÒ¢. #√]øÏ >∑Ts¡sTTq bÕdt b˛sYº \qT $ìjÓ÷–+∫qyê]ì >∑T]Ô+#ês¡ì #ÓãT‘·Tqï~ ì»y˚T nsTT‘˚ yê] <ë«sê nsTTHê ø=‘·Ô ≈£L¢\T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ

sêyê*. ˝Òq≥¢sTT‘˚ Çø£ ©&é‡ @$÷ ˝ÒqfÒ¢. $e÷q Á|üj·÷D°≈£î˝À¢ ø£˙dü+ Ç<ä›s¡T #√ØøÏ >∑Ts¡sTTq bÕdt b˛sYº \qT yê&Üs¡ì Ç+≥sY b˛˝Ÿ Ç|üŒ{Ïπø ìsê∆]+∫+~. $e÷q Á|üj·÷D°≈£î\ bÕdt b˛sYº \qT ‘·eT e<ä› ñqï &˚{≤ uÒdt ‘√ dü]b˛*à ‘·|ü⁄Œ&ÉT bÕdt b˛sYº \qT m]y˚j·÷\ì Ç+≥sY b˛˝Ÿ (Ç+≥πsïwüq˝Ÿ b˛©dt) n~Ûø±s¡T\T m|üŒ{ÏqT+&√ #ÓãT‘·THêï |ü{Ϻ+#·T≈£îqï~ ø=~› <˚XÊ˝Òqì ø£˙dü+ Ç|ü⁄Œ&ÉsTTHê ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Ç+≥sY b˛˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. X¯ìyês¡+ ‘Ó\¢yês¡T s¡a≤eTTq n<äèX¯´yÓTÆq eT˝Òwæj·÷ $e÷q+ ªô|ò’¢{Ÿ m+ôV≤#Y370? Á|üdüTÔ‘·+ mø£ÿ&É @ |ü]dæ∆‘·T˝À¢ ñqïB n+‘·Tã≥ºì $wüj·T+>± e÷]+~. ªªeTTHÓïqï&É÷ ms¡>∑ì $TdüºØµµ>± eT˝Òwæj·÷ dæ$˝Ÿ @$j˚TwüHé n~Ûø±s¡T\T n_Ûe]ídüTÔHêïs¡T. 10 <˚XÊ\≈£î #Ó+~q $e÷Hê\T, HÍø£\T <äøÏåD #Ó’Hê düeTTÁ<ëìï »˝…¢&É |ü&ÉT‘·THêï ∫qï Ä#·÷ø° ≈£L&Ü \_Û+#·ø£b˛e&É+ $e÷qj·÷q s¡+>∑+ ì|ü⁄DT\qT ôd’‘·+ Vü≤‘êX¯ó\qT #˚k˛Ô+~. <äøÏåD #Ó’Hê düeTTÁ<ä+ $wüj·T+˝À ÁbÕ+rj·T+>± Äj·÷ <˚XÊ\ eT<Ûä´ m&É‘Ó>∑ì $uÛÒ<ë\T ñHêïsTT. á $uÛÒ<ë\qT ôd’‘·+ |üø£ÿqu…{Ϻ #Ó’Hê, $j·T‘êï+, <ÛësTT˝≤+&é, eT˝Òwæj·÷, |òæ*ô|’ŒHé‡ <˚XÊ\T ‘·eT z&É\qT, $e÷Hê\qT ~+|æ yÓ‹øÏdüTÔHêï |òü*‘·+ <äø£ÿ˝Ò<äT.

Ç|üŒ{Ïπø yÓ‘·T≈£î‘·Tqï ÁbÕ+‘êìï $düÔ]+∫q eT˝Òwæj·÷, eT+>∑fi¯yês¡+ qT+&ç eT]+‘· $düÔ]+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*|æ+~. kÕj·TT<ÛäT˝…’q e´≈£îÔ\T ‘·|ü⁄Œ&ÉT |üÁ‘ê\‘√ øö˝≤ \+|üPsY ˝À $e÷q+ mø£ÿ&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+∫q |òüT≥q\T >∑‘·+˝À »]>±j·Tì eT˝Òwæj·÷ b˛©düT\T

#ÓãT‘·THêïs¡T. ø£˙dü+ ¬s+&ÉT ˝Ò<ë eT÷&ÉT |òüT≥q\T n˝≤+{Ï$ »]>±j·Tì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À Á|üdüTÔ‘·+ n+<ä] <äèwæº Ä ¬s+&ÉT bÕdt b˛sYº \ô|’H˚ πø+ÁBø£è‘·+ nsTT+~. $e÷q+ •~Û˝≤\T ˇø£ÿ{Ï ≈£L&Ü Ç+‘·es¡≈£î ø£q|ü&Éø£b˛e&Üìï ã{Ϻ $e÷q+ 35,000 n&ÉT>∑T\ m‘·TÔq ñ+&É>±H˚ ù|*b˛sTT ñ+&Ée#·Ãqï nqTe÷Hê\qT ø=+<äs¡T ì|ü⁄DT\T ã\+>± e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. n+‘· m‘·TÔq ù|\&É+ e\q #ê˝≤ $kÕÔs¡yÓTÆq ÁbÕ+‘·+˝À •~Û˝≤\T #Ó˝≤¢ #Ó<äTs¡T nsTT ñ+&Ée#·Ãì n+<äTπø n$ Ç|üŒ{Ïø° ø£q|ü&Éø£b˛sTT ñ+&Ée#·Ãì yês¡T dü÷∫düTÔHêïs¡T. nyÓT]ø± ‘·q >∑÷&ÛÉ#ês¡ ñ|üÁ>∑Vü‰\ ]ø±s¡T¶\qT ≈£åîDí+>± ‘·ìF #˚dæq≥T¢ sêsTT≥sY‡ ‘Ó*|æ+~. m+‘·>± ‘·ìF #˚dæHê yê]øÏ @$÷ <=s¡ø£˝Ò<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. nÁø£eT e\dü<ës¡T\≈£î eT˝Òwæj·÷ πø+Á<ä+ n˙ ø±ã{Ϻ nÁø£eT bÕdt b˛sYº \ô|’ Á|üj·÷DÏ+#˚yês¡+‘ê f…Ás¡]düTº˝Ò nqï ìs¡íj·÷ìøÏ sêe&É+ ‘=+<äs¡bÕ≥T‘·q+ ne⁄‘·T+<äì øö˝≤ \+|üPsY ˝Àì j·T÷s√|æj·THé sêj·Tu≤] ˇø£s¡T #ÓbÕŒs¡T. eT˝Òwæj·÷, ;õ+>¥ \ <ë«sê ◊s√bÕ sêe &ÜìøÏ nH˚ø£eT+~ nÁø£eT bÕdt b˛sYº \‘√ Á|üj·÷ DÏdüTÔ+{≤s¡ì ø±ã{Ϻ ˇø£ ìs¡íj·÷ìøÏ e#˚à eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#ê\ì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ` |òæ#·sY‡ &Ódtÿ


Äy˚X¯+‘√#˚ùd ñ<ä´e÷\‘√ düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø±e⁄: ‘·$TàH˚ì ãT<Ûäyês¡+ 12, e÷]Ã 2014

KeTà+, e÷]à 11: Äy˚X¯+‘√ #˚ùd ñ<ä´e÷\ e\¢ düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø±eì dæ | æ m + ‘Ó \ +>±D sêh q÷‘· q , yÓ T T<ä { Ï ø±s¡ ´ <ä ] Ù ‘· $ TàH˚ ì Ms¡ u Û Ñ Á <ä + nHêïs¡T. k˛eTyês¡+Hê&ÉT Äj·Tq

nsTT<äT>∑Ts¡T e÷Á‘·y˚T Hê$TH˚wüqT¢! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ n~˝≤u≤<é, e÷]à 11 : õ˝≤¢˝À Äs¡T |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£\≈£î k˛eTyês¡+ qT+&ç Hê$TH˚wüq¢ Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆHê $$<Ûä bÕغ\ qT+&ç mes¡÷ ≈£L&Ü Hê$TH˚wüqT¢ y˚j·T˝Ò<äT. |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£\qT nìï sê»ø°j·T bÕغ\T Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± rdüTø√e&É+‘√ á mìïø£\T kÕ<Ûës¡D mìïø£\ô|’ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|üqT+&É&É+‘√ düeTs¡T∆˝…’q nuÛÑ´s¡Tú\qT m+|æø£ #˚j·T&É+˝À $$<Ûä bÕغ\ Hêj·T≈£î\T ‘·s¡®q uÛÑs¡®q |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Äs¡T eTTìdæbÕ*{°\≈£î >±qT k˛eTyês¡+ πøe\+ nsTT<äT>∑Ts¡T dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T>± ‘·eT Hê$TH˚wüq¢qT <ëK\T #˚XÊs¡T. n~˝≤u≤<é |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+˝À 10e yês¡T¶ kÕúHêìøÏ uÛÑyêì nH˚ eTVæ≤fi¯ Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚j·T>±.. ìs¡à˝Ÿ |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+ |ü]~Û˝À ‘=$Tà~, 25, 27, 34 yês¡T¶\≈£î dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚XÊs¡T. uÛ…’+kÕ, ø±>∑CŸq>∑sY, u…\¢+|ü*¢, eT+∫sê´\ |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\˝À @ ˇø£ÿ Hê$TH˚wüHé <ëK\T ø±˝Ò<äT. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î eTT+<äT |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£\T sêe&É+.. ‘êC≤>± »&é|æ{Ïdæ, m+|æ{Ïdæ mìïø£\≈£î H√{Ï|òæπøwüHé C≤Ø ø±e&É+‘√ nìï sê»ø°j·T bÕغ\T mìïø£\qT düyê\T>± rdüT≈£îì nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ô|’ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› ô|{≤ºs¡T. m+|æ, myÓTà˝Ò´ kÕúHê\≈£î b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ ø√dü+ e&Éb˛‘· #˚|ü{≤ºs¡T. M] $»j·T+ ‘·eT≈£î ‘êC≤ mìïø£˝À¢ ø°\ø£+ ø±e&É+‘√ @ bıs¡bÕ≥T #˚dæHê ‘·eT≈£î qwüº+ ñ+≥T+<äH˚ uÛ≤eq‘√ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ $wüj·T+˝À ÁX¯<ä∆ rdüT≈£î+≥THêïs¡T. ¬>\T|ü⁄ nuÛÑ´s¡Tú\qT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+∫‘˚ ‘·|üŒ kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ ‘·eT $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔeTH˚ ñ<˚›X¯+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ $wüj·TyÓTÆ ˇø£{ÏøÏ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ Ä˝À∫+∫ ìs¡íj·T+ rdüTø√qTHêïs¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Äs¡T eTTìdæbÕ*{°\ |ü]~Û˝À 189 kÕúHê\≈£î >±qT 95 kÕúHê\qT eTVæ≤fi¯\≈£î πø{≤sTT+#ês¡T. eTVæ≤fi≤ nuÛÑ´s¡Tú\qT m+|æø£ #˚j·T&É+˝À Hêj·T≈£î\T ø£düs¡‘·TÔ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.

17q |æ{ÏwüqT¢ d”«ø£]+#·ã&Ée⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, e÷]à 11: Vü≤À∞ |ü+&ÉT>∑ <äècÕº´ á HÓ\ 17q õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À Á|üC≤yêDÏ˝À |æ{ÏwüqT¢ d”«ø£]+#·ã&Éeì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæà‘ê düuÛÑsê«˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 17q Vü≤À∞ |ü+&ÉT>∑ dü+<äs¡“¤+>± ø±sê´\j·÷\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ôd\e⁄ ñqï+<äTq Á|ü»\T á$wüj·÷ìï >∑eTì+∫ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ≈£î sêe<ä›ì ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+#ês¡T. ‹]– á HÓ\ 24q πøe\+ Á|üC≤yêDÏ |òæsê´<äT\ øö+≥s¡T¢ e÷Á‘·y˚T |üì #˚kÕÔj·Tì, Ä |òæsê´<äT\qT øö+≥s¡¢˝À düeT]Œ+∫ yÓfi≤flì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T.

y˚Tj·TsY>± yÓ’dæ|æ nuÛÑ´]ú nãT›˝Ÿ s¡C≤CŸ HÓ\÷¢s¡T, e÷]à 11: sêqTqï eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\qT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ, HÓ\÷¢s¡T |ü≥ºD y˚Tj·TsY nuÛÑ´]ú>± Á|üeTTK bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô mdtπø nãT›˝Ÿ s¡C≤CŸqT Á|üø£{Ï+∫+~. 54 dü+e‘·‡sê\ ‘·sê«‘· HÓ\÷¢s¡T eTTì‡|ü˝Ÿ #Ó’s¡àHé, y˚Tj·TsY {Ϭøÿ{Ÿ yÓTÆHêغøÏ πø{≤sTT+#·&É+ Ç~ Á|ü<∏äeT+. 1954≈£î |üPs¡«+ HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝Àì ãdüT‡\ j·T»e÷ì nsTTq mdtπø eVü≤ã÷uŸU≤Hé nH˚ e´øÏÔøÏ ø±+Á¬>dt bÕغ eTTì‡|ü˝Ÿ #Ó’s¡àHé nuÛÑ´]ú>± Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ Äj·TqqT ¬>*|æ+∫+~. Ä ‘·sê«‘· á |ü<ä$ì @ sê»ø°j·T bÕغ ≈£L&Ü yÓTÆHêغ\≈£î πø{≤sTT+#·˝Ò<äT. >∑‘·+˝À yÓ’dæ|æ #˚|ü{Ϻq z<ës¡TŒ j·÷Á‘·˝À »>∑Hé HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À |üs¡´{Ï+∫q dü+<äs¡“¤+>± eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ yÓTÆHêغ\πø y˚Tj·TsY |ü<ä$ì πø{≤sTTkÕÔeTì nHêïs¡T. <ëì Á|üø±s¡+ nãT›˝Ÿ s¡C≤CŸ≈£î ns¡T<Ó’q á neø±X¯+ <äøÏÿ+~. k˛eTyês¡+ HÓ\÷¢s¡T≈£î e∫Ãq yÓ’mdtÄsY dæ|æ eTTK´ H˚‘·, ˇ+>√\T myÓTà˝Ò´ u≤*H˚ì lìyêdü¬s&ç¶, HÓ\÷¢s¡T m+|æ sê»yÓ÷Vü≤q¬s&綑√ düTBs¡È #·s¡Ã nq+‘·s¡+ nãT›˝Ÿ s¡C≤CŸqT nuÛÑ´]ú>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± sê»yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ y˚Tj·TsY nuÛÑ´]ú‘√ bÕ≥T 54e yês¡T¶≈£î ≈£L&Ü nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ |üPs¡ÔsTT+<äì, H˚&ÉT, πsb˛ yê] ù|s¡T¢ yÓ\¢&ç+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. nãT›˝Ÿ s¡JCŸ @ bÕغ qT+&ç b˛{° #˚j·÷\qï~ Äj·Tq ìs¡íj·÷ìπø e~*y˚kÕÔeTì nHêïs¡T. y˚Tj·TsY nuÛÑ´]ú nãT›˝Ÿ s¡JCŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝À @&ÉT XÊ‘·+ eTTdæ¢+ »HêuÛ≤ ñ+&ç ≈£L&Ü >∑‘· 54 dü+e‘·‡sê\T>± @ bÕغ ≈£L&Ü eTTdæ¢+\qT |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äì nHêïs¡T. yê] ù|<ä]ø£+, kÕe÷õø£ dæú‹>∑‘·T\qT ns¡ú+ #˚düTø=ì yÓ’mdtÄsY dæ|æ ‘·eTqT nuÛÑ´]ú>± Á|üø£{Ï+∫q+<äT≈£î Ä bÕغ n~ÛH˚‘· »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶øÏ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡ ÇHé#ê]® |æ.nì˝Ÿ≈£îe÷sY j·÷<äyé, s¡÷s¡˝Ÿ ÇHé#ê]® ø√≥+¬s&ç¶ l<ÛäsY¬s&ç¶, yÓ’mdtÄsY dæ|æ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT eTTs¡[ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

z≥¢&çπ> Vü≤≈£îÿ ø±+Á¬>dt≈£î ˝Ò<äT : #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, e÷]à 11: sêh $uÛÑ»q≈£î ø±s¡DeTe«&Éy˚T ø±≈£î+&Ü, d”e÷+Á<Ûä, ‘Ó\+>±D Á|ü»\ eT<Ûä´ ∫#·TÃπs|æq ø±+Á¬>dt bÕغ á mìïø£˝À¢ Á|ü»\qT z≥&çπ> Vü≤≈£îÿ ø√˝ÀŒj· ÷ s¡ ì {Ï & ç | æ d” ì j· T sY H˚ ‘ · k˛$T¬ s &ç ¶ #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+Hê&ÉT ô|<ä› dü+K´˝À $$<Ûä bÕغ\ qT+∫ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À #˚sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh $uÛÑ»q <˚ X ¯ s ê»ø° j · T #· ] Á‘· ˝ ÀH˚ <ä T s¡ < ä è wü º ø £ s ¡ |ü ] D≤eTeTì nHêïs¡ T . Çs¡ T ÁbÕ+‘ê\ Á|ü » \ eTH√uÛ ≤ yê\qT ‘Ó\TdüTø√≈£î+&Ü ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷>±+BÛ rdüT≈£îqï <äTsêàs¡Z|ü⁄ ìs¡íj·T+ Ç~ nì nHêïs¡T. Bì‘√ sêh+ n<Û√>∑‹ bÕ˝…’+<äì nHêïs¡T. $uÛÑ»q e\¢ d”e÷+Á<Ûä ø√\T≈£îH˚+<äT≈£î 50 dü+e‘·‡sê\T |ü&ÉT‘·T+<äì Äj·Tq yê´U≤´ì+#ês¡ T . Ç˝≤+{Ï nì•Ã‘· sê»ø° j · T yê‘êes¡D+˝À sêÁcÕºìï ø±bÕ&˚ @¬ø’ø£ bÕغ ‘Ó\T>∑T<˚X¯y˚Tqì nHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Ç‘·s¡ sê»ø°j·T bÕغ\ qT+&ç m+<äs√ d”ìj·TsY H˚‘·\T {Ï&ç|æ˝À #˚s¡T‘·THêïs¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. Bìe\¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغπø ø±≈£î+&Ü sêÁcÕºìøÏ ≈£L&Ü X¯óuÛÑ dü÷∫ø£eTì nHêïs¡T. uVüQX¯' mìïø£\T »]π> ˝À|ü⁄ d” e ÷+Á<Û ä ÁbÕ+‘· + ˝À ø±+Á¬ > dt bÕغ |ü P ]Ô > ± U≤∞ nsTTb˛sTTq ÄX¯Ãs¡´|ü&Éqø£ÿs¡˝Ò<äì #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ nHêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À bÕغ H˚‘·\T lìyêdüT\¬s&ç¶, øÏ˝≤] yÓ + ø£ ≥ kÕ«$THêj· T T&É T , q÷HÓ eT*¢ U ≤s¡ T ® q j· ÷ <ä y é , düTÁãVü≤àD´+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

KeTà+˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ<ä´e÷\T @yÓ’Hê düπs Ä˝À∫+∫ Á|ü » \≈£ î ñ|ü j Ó ÷ >∑ | ü & ˚ ˝ ≤ #˚ j · ÷ \Hêïs¡ T . ∫qï sêÁcÕº\ e\¢ n_Ûeè~∆ »s¡>∑<äì Äj· T q n_Û Á bÕj· T |ü & ܶ s ¡ T . ‘Ó \ +>±D˝À

ø£eT÷´ìdüTº\ ñ<ä´eT+ ã˝Àù|‘êìøÏ X¯ ø Ï Ô e +#· q ˝Ò ≈ £ î +&Ü ø£ è wæ #˚ k ÕÔ q Hêïs¡ T . neTs¡Ms¡T\ ÄX¯j·Tdü÷Œ¤]Ô‘√ eTT+<ä T ¬ ø fi≤Ô q Hêïs¡ T . ‘Ó \ +>±D n_Û e è~∆ ø√dü + nìï bÕغ \ T ø£ è wæ #˚ j · ÷ \ì Äj· T q

õ˝≤¢˝À mìïø£\ Vü≤&Üe⁄&ç

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+,e÷]à 11 : >∑‘·+˝À mqï&É÷ ˝Òì kÕúsTT˝À á <äbòÕ mìïø£\T nìï esêZ\ yê]øÏ.. Á|ü‘˚´øÏ+∫ Á|üuÛÑT‘·« dæã“+~øÏ <ä&É |ü⁄{ϺdüTÔHêïsTT. eTs√yÓ’|ü⁄ ˇπøkÕ] ◊<äT mìïø£*ï mqTïø=H˚+<äT≈£î sê»ø°j·T bÕغ\T, H˚‘·˝À¢q÷ Vü≤&Üe⁄&ç HÓ\ø=+~. Mfi¯¢‘√ bÕ≥T ø=‘·Ô z≥s¡T¢ ≈£L&Ü |üs¡T>∑T\T rdüTÔHêïs¡T. kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\≈£î H√{Ï|òæπøwüHé C≤Ø #˚dæq H˚|ü<∏ä´+˝À sê»ø°j·T esêZ˝À¢ Vü≤&Üe⁄&ç eT]+‘· ô|]–+~. Ç+ø√yÓ’|ü⁄ sê»ø°j·T bÕغ\ H˚‘·\T ‘·eT≈£î nqT≈£L\ kÕúHê˝À¢ {Ϭøÿ≥T¢ <äøÏÿ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ô|’s¡M\T kÕ–+#˚ j·T‘êï˝À¢ ‘·\eTTqø£\e⁄‘·THêïs¡T. Ç+ø£ dü]>± 58 s√E˝À¢ yÓTT‘·Ô+ mìïø£\ Áø£‘·Te⁄ |üP]Ôø±qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\T, m+|”{°d”, C…&ûŒ{°d”, m+|”|” mìïø£\T, myÓTà˝Ò´ m+.|æ. kÕúHê\≈£î mìïø£\T |üP]Ô #˚j·÷*‡ ñ+~. õ˝≤¢˝À ¬s+&ÉT m+|” kÕúHê\T, 10 nôd+;¢ kÕúHê\‘√ bÕ≥T Hê\T>∑T eTTì‡bÕ©º\T, 38 C…&ûŒ{°d”\T, 675 m+|”{°d” kÕúHê\≈£î, 38 m+|”|” kÕúHê\≈£î mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ø±düÔ düúã›+>± ñqï sê»ø°j·T bÕغ˝À¢ mìïø£\ ø±ø£ yÓTT<ä˝…’+~. ‘Ó<˚bÕ, yÓ’ø±bÕ, ø±+Á¬>dt bÕغ\T kÕúìø£ mìïø£\qT Á|ü‹cÕ˜‘·àø£+>± rdüT≈£îHêïsTT. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ eTs√ ¬s+&ÉT bÕغ\T ñìøÏ ø√dü+ eP–dü˝≤&ÉT‘·THêïsTT.

kÕúìø£ mìïø£\≈£î düe÷j·T‘·Ô+˝À dæã“+~

nHêïs¡ T . Á|ü d ü T Ô ‘ · + ñqï <˚ X ¯ |ü ] dæ ú ‹ øÏ ø±s¡D+ ø±+Á¬>dt bÕغ nì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt, _C…|æ $<ÛëHê\qT, yê{ÏøÏ e´‹π s ø£ + >± |ü ì #˚ j · ÷ *‡q ø£ s ¡ Ô y ê´ìï Á|ü ‹ Ç+{ÏøÏ rdüT¬øfi≤ÔeTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt, _C…|æ‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îH˚ bÕغ\≈£î e´‹π s ø£ + >± ‘· e T bÕغ |ü ì #˚ d ü T Ô + <ä H êïs¡ T . sêÁcÕºìï ¬s+&ÉT>± $uÛÑõ+#·&É+ e\¢ n_Û e è~∆ »s¡ > ∑ < ä H êïs¡ T .

Äfi¯–]øÏ H√ #ÛêHé‡! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ #ÓqïjYT, e÷]à 11: &çm+¬ø ‘=* C≤_‘ê˝À Äfi¯–]øÏ #√≥T <äø£ÿ˝Ò<äT. ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À ‘·q bÕغ ‘·s¡|òü⁄q nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘êqT k˛eTyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. &çm+¬ø n~ÛH˚‘· ø£s¡TD≤ì~Û ô|<ä› ≈£îe÷s¡T&ÉT m+¬ø Äfi¯–]øÏ ‘=* C≤_‘ê˝À #√≥T <äø£ÿ˝Ò<äT. yÓTT‘·Ô+ 35 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\‘√ &çm+¬ø ‘·q nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘êqT Ksês¡T #˚dæ+~. yÓ\¢&ç+∫+~. bÕغ ìj·Te÷\≈£î e´‹πsø£+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡qï ø±s¡D+˝À Äfi¯–]ì á @&Ü~ »qe]˝À ‘ê‘êÿ*ø£+>± düôdŒ+&é #˚j·T&É+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç~˝≤ ñ+&É>± &çm+¬ø $&ÉT<ä\ #˚dæq ‘=* C≤_‘ê˝À mì$T~ eT+~ dæ{Ϻ+>¥ nuÛÑ´s¡Tú\T ñHêïs¡T. |ü\T πødüT˝À¢ ì+~‘·T˝…’q πø+Á<ä e÷J eT+Á‘·T\T m.sêC≤, <äj·÷ì~Û e÷s¡Hé\≈£î e÷Á‘·+ {Ϭøÿ≥T¢ <äø±ÿsTT. ˙\–] ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç m.sêC≤, #ÓqïjYT ôd+Á≥˝Ÿ qT+&ç <äj·÷ì~Û e÷s¡Hé ã]˝ÀøÏ ~>∑qTHêïs¡T.

yÓ’ø±bÕ˝À |ü]o\≈£î\T Mπs

es¡≈£î |üÁ‘ê\qT n+<äCÒXÊs¡T. M{Ïì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ düMTø£]+#˚ |üì˝À ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T. m+|”{°d” kÕúHê\≈£î b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ e÷s¡TŒ\T ñ+{≤sTT. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫q @sêŒ≥T¢ dü]b˛e⁄. B+‘√ n≥T m+|”&ûy√ ø±sê´\j·÷\T, Ç≥T ‘·Vü≤o˝≤›s¡T ø±sê´\j·÷˝À¢ mìïø£\ Á|üÁøÏj·T≈£î y˚πs«s¡T>± düHêïVü‰\T eT+&É˝≤\≈£î #˚]q mìïø£\ kÕe÷Á–: kÕúìø£ mìïø£\≈£î dü+ã+~+∫ eT+&É˝≤\≈£î #˚sTTdüTÔHêïs¡T. Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\‘√ bÕ≥T $$<Ûä kÕeTÁ–ì ø=‘·Ô z≥s¡¢ <äs¡U≤düTÔ\ |ü]o\q\T : |ü+|æ+#ês¡T. bòÕs¡+-2 qT+∫ bòÕs¡+ 27 á HÓ\ 9q ìs¡«Væ≤+∫q Á|ü‘˚´ø£ •_sê˝À¢

e∫Ãq 23,284 ø=‘·Ô z≥s¡¢ qyÓ÷<äT <äs¡U≤düTÔ*ï |ü≥Tº≈£îì 2,540 eT+~ ;m˝Ÿy√\T yê{Ïì dü] #·÷ùd |üìô|’ Á>±e÷˝À¢ |üs¡T>∑T\T rdüTÔHêïs¡T. M˝…’q+‘· ‘·«s¡>± z≥s¡¢ C≤_‘ê\T dæ<ä∆+ #˚ùd+<äT≈£î ;m˝Ÿy√\T |ü]o\q\T |üP]Ô #˚j·÷*‡e⁄+~. |ü\T Á>±e÷˝À¢ z≥s¡¢ C≤_‘ê\T ‘·|ü⁄Œ\ ‘·&Éø£\T>± ñHêïj·Tì sê»ø°j·T bÕغ\ H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T nuÛÑ´+‘·sê\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ yê{Ïì Ç|üŒ{À¢ düe]+#˚ |üì ô|≥Tºø√uÀs¡ì n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ düe÷#ês¡+.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 11 : nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ô|’ yÓ’ø±bÕ ‘·q ø£düs¡‘·TÔqT eTTeTàs¡+ #˚dæ+~. ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘·+˝Àì ‘=$Tà~ õ˝≤¢\≈£î |ü]o\≈£î\qT ìj·T$T+∫+~. k˛eTyês¡+Hê&ÉT á y˚Ts¡≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. q˝§Z+&Éõ˝≤¢≈£î-u≤\eTD…eTà, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢≈£î->∑TDí+ Hê–¬s&ç¶, KeTà+ õ˝≤¢≈£î-bı+>∑T˝Ò{Ï lìyêdü¬s&ç¶, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢≈£î >±<Ó ìs¡+»Hé¬s&ç¶, es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢≈£î-õHêï¬s&ç¶ lìyêdü¬s&ç¶, ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢≈£î-Hêj·TT&ÉT Á|üø±wt, yÓT<äø˘ õ˝≤¢≈£î-ÁX¯eDY≈£îe÷sY¬s&ç¶, ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢≈£î ø=+&Ü sê|òüTe¬s&ç¶, n~˝≤u≤<é õ˝≤¢≈£î-$Hêj·Tø˘¬s&ç¶ ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T.

H˚&ÉT #·s¡Ã\≈£î s¡+&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 11: Äغd” j·T÷ìj·Tq¢qT Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡Ã≈£î |æ*∫+~. eT+>∑fi¯yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\≈£î #·s¡Ã≈£î sêyê\ì n~Ûø±s¡T\ ãè+<ä+ ÄVü‰«ì+∫+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± sêÁwüº yê´|üÔ+>± á HÓ\ 12e ‘˚B qT+&ç Äغd” ø±]àø£ j·T÷ìj·THé\T düyÓTà≈£î ~>∑qTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

ÄsYm˝Ÿ&ç˝À #˚]q »j·TÁ|ü<ä

H√&É˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T ôd˝ŸŒ¤ yÓ÷{Ïy˚wüHé‘√ |üì#˚j·÷* : ø£˝…ø£ºsY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, e÷]à 11: 2014 eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î ìj·T$T+∫q H√&É˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T dü«j·T+ ìs¡íj·÷\‘√ mìïø£\ ø£$TwüHé e÷s¡Z<äs¡Ùø±\ø£qT>∑TD+>± |üì#˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Ms¡ÁãVü≤àj·T´ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ H√&É˝Ÿ n~Ûø±s¡T\‘√ ø£˝…ø£ºsY düe÷y˚X¯eT+~s¡+˝À düMTøå± düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±sê´#·s¡D Á|üD≤[ø£qT dæ<ä∆+ #˚düTø√yê\ì nHêïs¡T.

mìïø£\ ìj·TeT ìã+<Ûäq\ô|’ dü+|üPs¡í ne>±Vü≤q @s¡Œs¡TÃø√yê\ì nHêïs¡T. ôd˝ŸŒ¤ yÓ÷{Ïy˚wüHé‘√ |üì#˚j·÷\ì nHêïs¡T. 11, 14 ‘˚B\˝À H√&É˝Ÿ n~Ûø±s¡T\≈£î, e÷kÕºs¡T Áf…qsY‡≈£î ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À •ø£åD ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ç$m+ ‘·ìF Á|ü‹ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ¬s+&ÉT {°+\qT @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ ãè+<ä+˝À Äs¡T>∑Ts¡T düuÛÑT´\T ñ+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. @&ÉT y˚\ Ç$m+\T ‘·ìFøÏ 10 s√E\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+<äì n+#·q

{°&û|æì ¬>*|æ+#ê*: ô|~›¬s&ç¶ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, e÷]à 11: ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕq˝À n_Ûeè~∆ #˚dæq |üqT\ô|’ $düèÔ‘· Á|ü#êsê \T eTTeTàs¡+>± #˚|ü{≤º\ì e÷J eT+Á‹, sêeT>∑T+&É+ ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#êØ® Ç. ô|~›¬s&ç¶ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ Äj·Tq ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷, >∑ ‘ · ‘=$Tà~ dü + e‘· ‡ sê\ ø±+Á¬ > dt Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D˝À n_Ûeè~∆ @MT

#˚j·T˝Ò<äì, {°&û|” bÕ\q˝À #˚dæq |üqT\≈£î ô|’ô|’ yÓTs¡T>∑T˝…’Hê ~<ä›˝Ò<äì rÁe+>± $eT]Ù+#ês¡ T . sêeT>∑ T +&É + eTTì‡|ü˝Ÿ q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú˝À ˇø=ÿø£ &ç$»Hé yê]>± nuÛÑ´s¡Tú\qT Ksês¡T #˚dæ Hê$TH˚wüq¢qT y˚sTT+#ê\ì |æ\T|ü⁄ ì#êà s¡T. Hê$TH˚wüqT¢ y˚dæq ‘·sê«‘· #·+Á< äu≤ãTHêj·TT&ÉT #˚|ü{Ϻq |üqT\ $wü j·T+ Á|ü»˝À¢øÏ rdüT≈£îyÓfi≤¢ì Äj·Tq nHêïs¡T.

;CÒ|”‘√H˚ ‘Ó\+>±D: dü+»jYT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, e÷]à 11: uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ ø£èwæ e\¢H˚ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @s¡Œ&ç+<äì Ä bÕغ q>∑s¡ H˚‘·, mø˘‡ øöì‡˝Ÿ _. dü+»jYT nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷, &ç$»q¢˝À nH˚ø£ n_Ûeè~∆ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü≥º&É+ »]–+<äì, yê{Ïì >∑T]Ô+#˚ ;CÒ|”øÏ z≥T¢ y˚j·÷\ì ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D sêe&ÜìøÏ bÕغ πø+Á<ä H˚‘·\T

düTcÕàdü«sêCŸŸ, ns¡DYC…{°¢, sêCŸHê<∏édæ+>¥, yÓ+ø£j·T´Hê&ÉT e+{Ï H˚‘·\ e\¢H˚ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @s¡Œ&ç+<äì nHêïs¡T. yÓ÷&û, Á|ü<Ûëì nj˚T´+<äT≈£î nH˚ø£ sêÁcÕº˝À¢ì $$<Ûä bÕغ\≈£î #Ó+~q H˚‘·\T Ç|üŒ{Ïπø eT<䛑·T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. πø+Á<ä+˝À uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ edüTÔ+<äì, <ë+‘√ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ nìï s¡+>±˝À¢ n_Ûeè~∆

y˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. z≥s¡¢≈£î z≥T Vü≤≈£îÿô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&ÜìøÏ $düÔè‘·+>± Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. sê´©\T, MT{Ï+>∑T\qT @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. eTTìï|ü˝Ÿ mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î Hê\T>∑T y˚\T, »&ûŒ{°d”, m+|æ{°d” mìïø£\≈£î 16y˚\ dæã“+~ nedüs¡eTe⁄‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |æ&ç &çÄsY&çm $»j·T>√bÕ˝Ÿ, H√&É˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. eTTK´+>± dæ+>∑πsDÏ ø±]à≈£î\≈£î nH˚ø£ kÂø£ s ê´\T ø£ * Œ+∫+~ ‘Ó \ T>∑ T <˚ X ¯ + bÕ\q˝ÀH˚ qì nHêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± Á|üC≤ ùde˝À eTT+<äT+&˚ Hêj·T≈£î\qT b˛{°øÏ Ábı‘· ‡ Væ ≤ +#ê\ì Äj· T q nHêïs¡ T . õ˝≤¢˝À, sêÁwüº+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ #·Ts¡T¬ø’Hê ø±s¡´ø£s¡Ô\T ñHêïs¡ì, n˝≤+{Ï yê]ì mìïø£\ ã]˝ÀøÏ ~+bÕ\ì ø√sê s¡T. á düe÷y˚X¯+˝À e÷J myÓTà˝Ò´ bÕ‘ê+– qs¡düj·T´, {°&û|” H˚‘·\T, πøX ¯yé¬s&ç¶, mHé.¬ø nã®˝Ÿ, lìyêdt¬s&ç¶, m.$. sêe⁄ e÷DÏø£´+, ø=eTTs¡j·T´, bÕcÕ, sêõ ¬s&ç¶, $»j·T\ø°Î bÕ˝§ZHêïs¡T. #Ó+<äT‘·T+<äì ÄXÊuÛ≤e e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á Áø£eT+˝ÀH˚ ;CÒ|”øÏ z≥T¢ y˚dæ ¬>*|æ+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. eT‘·+ ù|s¡T‘√ z≥T¢ dü+bÕ~+#·Tø√e&ÜìøÏ m+◊m+ bÕغ H˚‘·\T Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. yê] yê] &ç$»q¢˝À m+◊m+ n_Ûeè~∆ #˚dæq <ëK˝≤\T @MT ˝Òeì nHêïs¡T. q>∑s¡ Á|ü»\T m<äTs=ÿ+≥Tqï @ ˇø£ÿ düeTdü´ô|’HÓ’Hê Ä bÕغ <äèwæºô|{Ϻ+<ë nì Á|ü•ï+#ês¡T. H˚{Ï qT+&ç Hê$TH˚wüq¢ Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+<äì dü+»jYT >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.

ôV’≤]dtÿ πø+Á<ë\ <ë«sê ôV’≤˝…e˝Ÿ yÓ’<ä´+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, e÷]à 11: õ˝≤¢˝À eTVæ≤fi¯˝À¢ s¡ø£ÔV”≤q‘· n~Ûø£ XÊ‘·+ ñ+&É&É+‘√ Äs√>∑´|ü s¡yÓTÆq düeTdü´\qT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. á s¡ø£ÔV”≤q‘· eTTK´+>± >∑]“¤D°\˝À n~Ûø£+>± ñ+&É&É+, yÓTT<ä{Ï Hê\T>∑÷<äT HÓ\\T yÓ’<ä´ dü\Vü‰\T, ∫øÏ‘·‡\T bı+<ä≈£î+&Ü ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+#·&É+‘√ õ˝≤¢˝À ô|<ä› dü+K´˝À e÷‘ê, •X¯ó eTs¡D≤\ dü+K´ ñ+&˚~, Á|üdüe düeTj·T+˝À e÷‘·è, •X¯óeTs¡D≤\ dü+K´ n~Ûø£+>± ñ+&É&É+‘√ C≤rj·T, sêÁwüºkÕúsTT˝À yÓT<äø˘ õ˝≤¢≈£î e÷j·Tì eT#·Ã>± @s¡Œ&É&É+‘√ Bìì n]ø£fÒº+<äT≈£î õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæà‘· düuÛÑsê«˝ŸÁ|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+#ês¡T. s¡ø£ÔV”≤q‘·‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ düeTdü´\‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·TqïeTVæ≤fi¯\T n~Ûø£+>± ñqï dæ~∆ù|≥˝À dæe÷+ø˘ ôV’≤]dtÿ ôd+≥sYqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. áôV’≤]dtÿ

ôd+≥sY˝À Á|ü‘˚´ø£+>± ¬>’qø±\õdtº‘√bÕ≥T HÓ’|ü⁄D´‘· ø£*–q kÕsê yÓT&çø£˝Ÿ dæã“+~ì ø£˝…ø£ºsY Á|ü‘˚´ø£+>± ìj·T$T+#ês¡T. Bìï |òæÁãe] 1e‘˚Bq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. \øå±´ìøÏ eT÷&ÉT ¬s≥T¢ eT+~ 64eT+~ >∑]“¤D°\T Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü yÓ’<ä´ ∫øÏ‘·‡\T bı+<äT‘·THêïs¡T. ø±s=Œπs{Ÿ ÄdüT|üÁ‘·\ kÕúsTT˝À ôV’≤]dtÿ ôd+≥sY\T ùde\+

~düTÔHêïsTT. Hês¡à˝Ÿ &Ó*eØ nsTT‘˚ eT÷&ÉT s√E\≈£î, dæC…]j·THé nsTT‘˚ 8s√E\≈£î &çXÊÃØ® #˚dæ, &çXÊÃ]® nj˚T´yês¡T _|æm˝Ÿ øÏ+<ä ñ+fÒ »q˙ düTs¡øå± jÓ÷»q øÏ+<äs¡÷.700 q>∑<äT ≈£L&Ü Ç∫Ã|ü+ |ü⁄‘·THêïs¡T. Á|üdüe+ ø±e&ÜìøÏ ˇø=ÿø£ÿ]øÏ s¡÷.40y˚\ ne⁄‘·Tqï|üŒ{Ïø° á ôV’≤]dtÿ ôd+≥sY˝À ñ∫‘·+>± yÓ’<ä´ ùde\qT n+~düTÔHêïs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ e÷‘ê •X¯ó dü+ s¡ø£åD¬ø’ õ˝≤¢ bÕ\Hê j·T+Á‘ê+>∑+ #˚|ü{Ϻq Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T e\¢ sêÁwüº+˝Àì yÓT<äø˘ õ˝≤¢ yÓTT<ä{Ï kÕúq+˝À ì*∫+<äì Ç{°e˝Ò C≤rj·T Äs√>∑´ $TwüHé Á|üø£{Ï+∫+~. Á|üdüT Ô‘·+ @sêŒ≥T #˚dæq dæe÷+ø˘ ôV’≤]dtÿ πø+Á<ë\ <ë«sê >∑]íD°≈£î ø±s=Œπs{Ÿ kÕúsTT˝À yÓ’<ä´ ∫øÏ‘·‡\T n+<ä&É+‘√ bÕ≥T y˚˝≤~ s¡÷bÕj·T\T Ä<ë ø±e&É+ e\¢ õ˝≤¢ Á|ü»\T Äq+<ëìï e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ \ø√ï, q÷´&Ûç©¢, e÷]à 11: sê+|üPsY ˝Àø˘düuÛÑ düuÛÑT´sê\T, dæ˙ q{Ï »j·TÁ|ü<ä k˛eTyês¡+Hê&ÉT sêÁw”ºj·T ˝Àø˘<äfiŸ (ÄsYm˝Ÿ&ç)˝À #˚sês¡T. Ä bÕغ n~ÛH˚‘· nõ‘Ydæ+>¥ düeTø£å+˝À neTsYdæ+>¥‘√ bÕ≥T ÄyÓT ≈£L&Ü ÄsYm˝Ÿ&ç˝À #˚sês¡T. ‘êC≤ ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£˝À¢ neTsYdæ+>¥ |òü‘˚|üPsYdæÁøÏ qT+&ç, »j·TÁ|ü<ä _CÀïsY qT+&ç b˛{° #˚j·TqTqï≥Tº ‘Ó*dæ+~.

eTT+#˚ b˛\es¡+ e÷ø=<äT› Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, e÷]à 11 : Ä~yêd”\qT eTT+#˚ b˛\es¡+ e÷ø=<ä›ì, ‘êeTT ø√s¡T≈£îqï ‘Ó\+>±D ø√dü+ eTs√ ñ<ä´eT+ #˚|ü&É‘êeTì ‘Ó\+>±D $<ë´]ú ◊ø£´y˚~ø£ sêh n<Ûä´≈£åî\T $»jYT nHêïs¡T. Ä~yêd”\qT qfÒº≥ eTT+#˚ ‘Ó\+>±D e÷ø=<ä›ì, Ä~yêd”\qT ø£wüºô|fÒº $»j·T+ e÷ø=<ä›ì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝ÀøÏ uÛÑÁ<ë#·\+ @C…˙‡˝Àì eT+&É˝≤\ìï ø£\T|ü⁄≈£î+fÒ ˇø£ bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT ≈£L&Ü H√s¡T yÓT<ä|üø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº ìsêàD+ e\¢ ñuÛÑj·T>√<ëe] õ˝≤¢\≈£î uÛ≤Ø Á|üe÷<ä+ bı+∫ ñ+<äHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì @&ÉT eT+&É˝≤\qT b˛\es¡+ eTT+|ü⁄ eT+&É˝≤\ ù|s¡T‘√ d”e÷+Á<Ûä˝À ø£*ù|+<äT≈£î Ä]¶HÓHé‡ ‘˚e&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. Á|üC≤kÕ«eT´yê<äT\+‘ê Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷ìï e´‹πsøÏ+∫ @&ÉT eT+&É˝≤\T ‘Ó\+>±D˝À ø=qkÕ–+#˚+<äT≈£î b˛sê&Ü\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

ô|]–q ˝…’ôdHé‡\ bÕ¢≥T¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, e÷]à 11 : yêVü≤q<ës¡T\ ˝…]ï+>¥ ˝…’ôdHé‡\ bÕ¢{Ÿ‡ ãTøÏÿ+>¥qT Ä XÊK ø£$TwüqsY ô|+#ês¡T. KeTà+˝Àì ÁbÕ+rj·T s¡yêD XÊK n~Ûø±] ø±sê´\j·T+ |ü]~Û˝À ˝…]ï+>¥ ˝…’ôdHé‡\T bÕ¢{Ÿ‡ ãTøÏÿ+>¥qT n<äq+>± 24≈£î ô|+#ês¡T. 120 bÕ¢{Ÿ‡ ˝…]ï+>¥ ˝…’ôdHé‡\ ø√dü+ ãTøÏÿ+>¥ ne⁄‘·T+&É>±, yêVü≤q<ës¡T\T ˝…]ï+>¥ ˝…’ôdHé‡\ bÕ¢{Ÿ‡ ãTø˘ #˚düT≈£î+fÒ ø£˙dü+ eT÷&ÉT HÓ\\T ø±\+ |ü&ÉT‘·T+~. yêVü≤q<ës¡T\ Çã“+<äT\qT kÕúìø£ Äغz eTTVæ≤$THé ø£$TwüqsY <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤¢s¡T. düŒ+~q n~Ûø±s¡T\T 120 bÕ¢{Ÿ‡qT+&ç 144≈£î ô|+#ês¡T. n+fÒ n<äq+>± 24 bÕ¢{Ÿ‡ ô|+#ês¡T. yêVü≤q<ës¡T\T ˝…]ï+>¥ ø√dü+ bÕ¢{Ÿ‡ ãTøÏ+>¥ #˚düT≈£î+fÒ ˝…]‡+>¥ ˝…’ôdHé‡\T bı+<äe#·TÃ. |üs¡àHÓ+{Ÿ ˝…’ôdHé‡\ dü+K´qT ≈£L&Ü ô|+#ê*‡+~>± n~Ûø±s¡T\T ø£$TwüqsYqT ø√sês¡T.

b˛*+>¥ πø+Á<ë\≈£î ø£˙dü kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê* C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY X¯s¡‘Y dü+>±¬s&ç¶, e÷]à 11: õ˝≤¢˝À $$<Ûä ìjÓ÷»ø£ esêZ\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T ‘·eT |ü]~Û˝Àì b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT ‘·ìF #˚dæ ø£˙dü kÂø£sê´\T ø£*Œ+#˚ $<Ûä´+>± #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY &Ü.m.X¯s¡‘Y k˛eTyês¡+Hê&ÉT ø£˝…ø£ºπs{Ÿ M&çjÓ÷ ø±HÓŒ¤¬sHé‡ Vü‰˝Ÿ˝À n~Ûø±s¡T\‘√ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± n~Ûø±s¡T\+<ä]‘√ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£˙dü kÂø£sê´\T ‘·ìF #˚dæ ìy˚~ø£ düeT]Œ+#ê\ì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. b˛*+>¥ πø+Á<ä+˝À yÓuŸø±dæº+>¥ @sêŒ≥T≈£î ≈£L&Ü #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì, n<˚ $<Ûä+>± yÓuŸø±dæº+>¥ ¬ø’ $$<Ûä ø£fi≤X¯è≤\˝À #·~y˚ m+.dæ.m. _.dæ.m, Ç+»˙]+>¥ $<ë´s¡Tú\qT m+|æø£ #˚j·÷\ì, yê]øÏ •ø£åD ≈£L&Ü Çyê\ì C…dæ ù|s=ÿHêïs¡T. b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ $<äT´‘Y düs¡|òüsê m≥Te+{Ï Ä≥+ø±\T ñ+&É≈£L&É<äì nHêïs¡T. áHÓ\ 9q #˚|ü{Ϻq z≥s¡¢ qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê ∫Ãq <äs¡U≤düTÔ\qT |ü]o*+∫ ns¡TΩ˝…’q yês¡+<ä]˙ >∑T]Ô+∫ C≤_‘·˝À bı+<äT|üsêÃ\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±HÓŒ¤¬sH釽À õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] <äj·÷q+<é, õ˝≤¢|ü]wü‘Y dæáz Äosê«<ä+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


Ä<ÛësYπø+Á<ä+ ÁbÕs¡+uÛÑ+

neø±X¯$Te«+&ç... n_Ûeè~∆ #˚kÕÔ...: {°J ãT<Ûäyês¡+ 12, e÷]Ã 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£s¡÷ï\T, e÷]à 11: sêqTqï mìïø£˝À¢ ø£s¡÷ï\T nôd+;¢ kÕúq+ qT+&ç ‘·qqT ¬>*|æùdÔ ø£s¡÷ï\T |ü≥ºD≤ìï n_Ûeè~∆ |ü<∏ä+˝ÀøÏ rdüT¬øfi≤ÔeTì e÷J eT+Á‹ {°J yÓ+ø£fÒXŸ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ Äj·Tq q>∑s¡+˝Àì 12e yês¡T¶˝À |üs¡´≥q »]bÕs¡T. Äj·Tq

ø=‘·Ô e´≈£îÔ\qT u≤&ÉT>∑≈£î ‹|üŒsê<äT |ü≥ºD mdt◊ s¡eTDj·T´ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£+<äT≈£Ls¡T , e÷]à 11: mìïø£\ <äècÕº´ ø=‘·Ô e´≈£îÔ\≈£î yêVü≤Hê\qT u≤&ÉT>∑≈£î ‹ù|ŒeTT+<äT |ü]o*+∫ u≤&ÉT>∑≈£î yÓfi≤¢\ì ø±s¡T Á&Ó’es¡¢≈£î |ü≥ºD mdt◊ s¡eTDj·T´ dü÷∫+#ês¡T. k˛eTyês¡+ |ü≥ºD b˛©düT ùdºwüHé Äes¡D˝À kÕúìø£ ø±sYkÕº+&é≈£î dü+ã+~Û+∫q Á&Ó’es¡¢‘√ mdt◊ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mìïø£\ <äècÕº´ yêVü≤Hê˝À¢ q>∑<äT, eT<ä´+ #˚s¡y˚ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒeì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. n˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T »]–q düeTj·T+˝À b˛©düTXÊK≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. ø±sYkÕº+&é düMT|ü+˝À u≤*ø£\ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ ñ+<äì Á&Ó’es¡T¢ Á|üVü≤]>√&ÉMT<ä ≈£Ls¡TÃ+fÒ ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒeì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

yÓ÷{≤s¡T ôd’øÏ˝Ÿ #√Ø Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£+<äT≈£Ls¡T , e÷]à 11 : |ü≥ºD |ü]~Û˝Àì Äغdæ ãkÕº+&é Äes¡D+˝À ‘·q yêVü≤q+ #√Ø nsTT´+<äì »s¡T>∑TeT*¢ eT+&É\+ q]‡+>√\T≈£î #Ó+~q y˚»s¡¢ eTkÕÔHé b˛©düT ùdºwüHé˝À |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. ãkÕº+&é Äes¡D˝À {Ϭøÿ≥Tº ]»πs«wüHé≈£î yÓfi¯SÔ V”≤¬s ôd¢+&ÉsY|ü¢dt yêVü≤Hêìï bÕ]ÿ+>¥ #˚j·T>± >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T <=+–*+∫q≥T¢ eTkÕÔHé ‘·q |òæsê´<äT˝À ù|s=ÿqï≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~.

n≥MÁbÕ+‘ê˝À¢ |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åD Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ô|<ä›<√sêï\ , e÷]à 11 : n≥MÁbÕ+‘·+˝À |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åD¬ø’ bÕ¢dæºø˘, e´s¡∆ |ü<ësêú\T ìs¡÷à*+#˚ ø±s¡´Áø£e÷ìï bòÕ¬sdtº dæã“+~ Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ mHédædæ $<ë´s¡Tú\T k˛eTyês¡+ #˚|ü{≤ºs¡T. e÷sêÿ|ü⁄s¡+ &çm|òtz X¯s¡eDHé Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î eTVü‰•esêÁ‹ |ü+&ÉT>∑≈£î lXË’\+ e∫Ãq uÛÑ≈£îÔ\T ñ|üjÓ÷–+∫q $düs¡®q, bÕ¢dæºø˘, ø±´]u≤´>¥\T, yê≥sYu≤{Ïfi¯¢qT n≥Mdæã“+~, Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ mHédædæ $<ë´s¡Tú\T ø£*dæ ô|<ä›eT+‘·Hê\, q\¢>∑T+≥¢, ∫+‘·\ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ yê{Ïì ìs¡÷à*+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± –]»q ÁbÕ+‘ê\ #Ó+#·T\≈£î bÕ¢dæºø˘qT ñ|üjÓ÷–+#·&É+ e\q ø£*π> nqsê∆\ >∑T]+∫ yê{Ïì ‹ì n≥M»+‘·Te⁄\T #·ìb˛‘êj·Tì yê]øÏ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m|òtÄsYz lìyêdüT\T, s¡÷s¡˝Ÿ ny˚sYH˚dt bò˛ø˘ ÄsY¶ Äs¡ZHÓ’»sY düuÛÑT´\T ¬ø »j·TX¯+ø£sY, mdt u≤ãT, yÓ’ •eø£èwüí, ¬ø eT*¢ø±s¡T®q, bòÕ¬sdtº dæã“+~, bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÇHé#Ûê]® m+|æ&çz>± ¬ø e÷DÏø£´sêe⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ô|<ä›<√sêï\ , e÷]à 11: <√sêï\ ÇHé#Ûê]® m+|æ&çz>± ¬ø e÷DÏø£´sêe⁄ k˛eTyês¡+ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. mìïø£\qT ñ<˚›•+∫ >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ $qTø=+&É m+|æ&çz>± |üì#˚dü÷Ô Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ Á‹|ü⁄sê+‘·ø£+ m+|æ&çz>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq ‘·s¡Tyê‘· n~Ûø±s¡T\ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î <√sêï\ ÇHé#Ûê]® m+|æ&çz>± k˛eTyês¡+ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T.

Á‹|ü⁄sê+‘·ø£+˝À »&é|æ{Ïdæ, ◊<äT m+|æ{Ïdæ kÕúHê\≈£î dæ|æ◊ b˛{° Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Á‹|ü⁄sê+‘·ø£+ , e÷]à 11: uÛ≤s¡‘· ø£eT÷´ìdüTº bÕغ Á‹|ü⁄sê+‘·ø£+ eT+&É\ kÕúsTT n‘·´edüs¡ eTTK´ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ k˛eTyês¡+ ¬s’‘·T dü+|òüT+ ø±sê´\j·T+˝À &ç ôd’E\T n<Ûä´ø£å‘·q »]–q düe÷y˚X¯+˝À dæ|æ◊ õ˝≤¢ düVü‰j·Tø£ ø±s¡´<ä]Ù eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zì Á|üdü+–dü÷Ô sêÁwüº+˝À ñqï sê»ø°j·T ]b˛s¡Tº $e]+#ês¡T. ø£eT÷´ìdüTº bÕغ ˇ+≥]>± b˛{° #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ñ+<äì ø±s¡´ø£s¡Ô\T ˇø£ ôd’ì≈£îì˝≤ X¯øÏÔe+‘·+>± ø£èwæ #˚j·÷\ì sêuÀj˚T kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ b˛{° #˚j·÷\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. eT+&É\+˝Àì 18 m+|æ{Ïdæ kÕúHê\≈£î ◊<äT m+|æ{Ï kÕúHê\≈£î Á‹|ü⁄sê+‘·ø£+ »&é|æ{ÏdæøÏ dæ|æ◊ nuÛÑ´s¡Tú\qT ì\u…fÒº+<äT≈£î düe÷y˚X¯+ ìs¡ísTT+∫+<äì Á‹|ü⁄sê+‘·ø£+ 2, yÓ\¢+|ü*¢, k˛y˚T|ü*¢, sêEbÕ˝…+, ñeTà&çes¡+, sêeTdüeTTÁ<ä+ m+|æ{Ïdæ kÕúHê\≈£î b˛{° #˚j·TqTqï≥T¢ düe÷y˚X¯+ @ø£Á^e+>± rsêàì+∫+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù >±* düTã“sêj·TT&ÉT, düVü‰j·T ø±s¡´<äs¡TÙ\T &ç lqT, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, düuÛÑT´\T sêeTj·T´, Hê>∑j·T´, Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, >√$+<ë#ê], ‹s¡TeT\j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e´øÏÔ nqTe÷HêdüŒ<ä eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, e÷]à 11: Ç+ÁãV”≤+|ü≥ï+ eT+&É\+ p|üP&ç˝À ˇø£ e´øÏÔ nqTe÷HêdüŒ<ä |ü]dæú‘·T˝À eTè‹ #Ó+<ä>± kÕúì≈£î\T >∑T]Ô+∫ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. Ç+~sê ø±\˙˝À ìedæ+#˚ s¡+>±sêe⁄ ‘·q Ç+{À¢ eTs¡DÏ+∫ ñ+&É>± k˛eTyês¡+ Çs¡T>∑Tbıs¡T>∑T >∑T]Ô+#ês¡T. n‘·&ç ˇ+{Ïô|’ ã\yÓTÆq >±j·÷\T+&É&É+‘√ bÕ≥T ‘·\ |ü–* ñ+~. ø±>± Ç+{À¢ ñ+&Ü*‡q uÛ≤sê´ |æ\¢\T ø±qsêø£b˛e&É+‘√ yê]ô|’H˚ nqTe÷Hê\T @s¡Œ&ܶsTT. s¡+>±sêe⁄ eT<ë´ìøÏ u≤ìôd’ uÛ≤sê´|æ\¢\qT y˚~ÛdüTÔ+{≤&Éì, Ä~yês¡+ ≈£L&Ü yê] Ç+{À¢ >=&Ée »]–+<äì, k˛eTyês¡+ ñ<äj·÷ìøÏ s¡+>±sêe⁄ eTs¡DÏ+#·&Üìï ã{Ϻ uÛ≤s¡´ n‘·&çì ø={Ϻ |üsê¬s’ ñ+≥T+<äì nqTe÷ìdüTÔHêïs¡T. eTè‘·<˚Vü‰ìï b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ ÄdüT |üÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫q b˛©düT\T eTè‘·T&ç uÛ≤s¡´ Ä#·÷øÏ ø√dü+ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. ÄyÓT <=]øÏ‘˚ $TdüºØ M&çb˛>∑\<äì n+≥THêïs¡T.

H˚&ÉT Á>±e÷˝À¢ Á>±eTdüuÛÑ\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ sê#·s¡¢ , e÷]à 11: eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷˝À¢ H˚&ÉT Á>±eT düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì eT+&É\ ‘·Vü≤d”˝≤›s¡T m+$_$ Á|ükÕ<äsêe⁄ nHêïs¡T. Á|üø±X¯+ nø£ås¡$»j·T+ bÂwæºø± Vü‰s¡+, Äs√>∑´+‘√ bÕ≥T |ü\T n+XÊ\ô|’ #·s¡Ã\T »s¡|ü&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ø±e⁄q á düuÛÑ˝À dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T, Á|ü»\T bÕ˝§Zì düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£u≤®<ës¡T\≈£î, n$˙‹ |üs¡T\≈£î Á|ü»\ Ä<ääs¡D ˝Ò<äì, πøe\+ z≥T¢, d”≥¢ ø√düy˚T yês¡T Á|ü»\qT eTuÛÑ´ô|&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&˚ eTTK´eT+Á‹ ne⁄‘ês¡ì Äj·Tq CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. Áø£eT•ø£åD ø£*–q

ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘·eT yÓ+≥ ñHêïs¡ì {Ïõ nHêïs¡T. kÕúìø£ yês¡T¶\˝À >∑\ düeTdü´\qT eTVæ≤fi¯\T {°JøÏ $e]+#·>±, |ü]cÕÿsê\T ‘·«s¡˝À #˚kÕÔqì yê]øÏ Vü‰MT Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J ø±s=Œπs≥s¡T¢ »j·T+‹ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, $sƒ¡˝Ÿ, ø±o$X‚«X¯«s¡sêe⁄, *+>∑j·T´ ‘·~‘·s¡ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt≈£î nuÛÑ´s¡Tú\T ø±e˝…Hé...! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£s¡÷ï\T, e÷]à 11: nHê~>± ø=qkÕ>∑T‘·÷ edüTÔqï ø±+Á¬>dt≈£î b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\T nedüs¡yÓTÆq |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~... sêh $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À d”e÷+Á<Ûä˝À ø±+Á¬>dt bÕغ |üP]Ô>± ã\V”≤q|ü&ç+~. Ç<˚ düeTj·T+˝À õ˝≤¢˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q Hêj·T≈£î&ÉT bÕغøÏ sêJHêe÷\T #˚dæ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À #˚sês¡T. Á|üeTTK H˚‘·\+‘ê yÓ’mdtÄsY dæ|æ, {Ï&ç|æ\˝À #˚]b˛e&É+‘√ q>∑s¡+˝Àì ø±+Á¬>dt bÕغ ø±sê´\j·T+ uÀdæb˛‘√+~. πø+Á<äeT+Á‹

ø√≥¢ dü÷s¡´Á|üø±XŸ¬s&ç¶ ø±+Á¬>dt bÕغ qT+#˚ b˛{° #˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. nsTT‘˚ Äj·Tq @ kÕúq+ qT+&ç b˛{° #˚kÕÔs√ nqï~ Ç+‘·es¡≈£î ‘Ó*j·Tsê˝Ò<äT. B+‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ yÓ+≥ mes¡T ñqï~ ‘Ó*j·T˝Òì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î q+~ø=≥÷ÿs¡T myÓTà˝Ò´ m˝Ÿ. yÓ+ø£≥kÕ«$T ø±+Á¬>dt bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚j·T≈£î+&Ü ‘·≥düú+>± ñHêïs¡T. @ bÕغ˝Àq÷ U≤∞\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ Äj·Tq Ä+<√fi¯q˝À |ü&ܶs¡T. πsb˛ e÷b˛ {Ï&ç|æ˝À #˚πs+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

eTTK´ nqT#·s¡Tsê˝…’q $»j·Tyê&É e÷J y˚Tj·TsY s¡‘·ï_+<äT øÏs¡DY bÕغ˝À ñbÕ<Ûä´≈£åîsê*>± mìïø£j·÷´s¡T. sêh $uÛÑ»q »]–‘˚ sê»ø°j·T düHê´dü+ d”«ø£]kÕÔqì Á|üø£{Ï+∫q \>∑&ÉbÕ{Ï Ä e÷≥ MT<˚ ì\ã&ç ‘·q m+|æ |ü<ä$ì e<äT\Tø=ì Á|ü‘·´ø£å sê»ø°j·÷\ qT+&ç yÓ’<=\>∑&É+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ øÏs¡DY≈£î e÷sY¬s&ç¶ bÕغ @sêŒ≥T≈£î \>∑&ÉbÕfÒ nìï @sêŒ≥T¢ #˚XÊ s¡qï~ ãVæ≤s¡+>∑ s¡Vü≤dü´+. Çø£ eTT+<äT ≈£L &Ü Äj·Tq n<˚ bÕغ˝À ø°\ø£ uÛÑ÷$Tø£ b˛wæ+

$#·Ã\$&ç>± u…\TºcÕ|ü⁄\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ j·TÁs¡>=+&ÉbÕ˝…+, e÷]à 11: j·TÁs¡>=+&É bÕ˝…+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì eT+&É˝≤˝À¢ eT<ä´+ u…\TºcÕ|ü⁄\T $#·Ã\$&ç>± q&ÉTdüTÔ HêïsTT.. mìïø£\ ø√&é neT˝À¢ ñqï|üŒ{Ïø° u…\TºcÕ|ü⁄\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. Á|ü‹ Á>±eT+˝À ¬s+&ÉT <äTø±D≤\T ñHêïsTT. <äTø±D≤˝À¢ m+ÄsY|æ πs≥T ne÷à\ì neT˝À¢ ñ+fÒ m+ÄsY|æøÏ $T+∫ 50 XÊ‘·+ n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T. j·TÁs¡>=+&ÉbÕ˝…+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À

Hê\T>∑T <äTø±D≤\T ñ+fÒ M≥ìï+{Ï |ü]~Û˝À 80øÏ ô|’>± u…\TºcÕ|ü⁄\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝À ñqï <äTø±D≤\T n~Ûø£+>± 50 XÊ‘·+ $Áø£sTTdüTÔ+fÒ Äô|’ Á>±e÷˝À¢ ñqï u…\TºcÕ|ü⁄\T n<äq+>± 20 XÊ‘·+ $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ ìs¡ø£åsêdüT´\T n~Ûø£+ ø±e&É+‘√ u…\TºcÕ|ü⁄\ ìsê«Vü≤≈£î\T yê] ÇwüºyÓTT∫Ãq≥T¢ eT<ë´ìï $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ N|òt*ø£ÿsY $Áø£j·÷\T n~Ûø£+>±

#·qTHêïs¡ì düŒwüºeTe⁄‘√+~. sê»ø°j·T düHê´ dü+ d”«ø£]+∫q|üŒ{Ïø° ‘Ós¡yÓqø£ sê»ø°j·÷\T q&É|ü&ÜìøÏ dæ<ä∆yÓTÆq \>∑&ÉbÕ{Ï @ $<ÛäyÓTÆq $»j·÷\T kÕ~ÛkÕÔs√ y˚∫ #·÷&Ü*. ø±>± eTT+<äT>± \>∑&ÉbÕ{Ï $»j·Tyê&É q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú mìïø£˝À¢H˚ ‘·q eTTÁ<ä y˚j·T &ÜìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì düe÷#ês¡+. ø±s=Œπ swüHé˝À ñqï 59 &ç$» Hé\˝À \>∑&ÉbÕ{Ï nqT#·s¡T\T b˛{°øÏ ~>∑uÀ ‘·THêïs¡T. yês¡+<ä]øÏ ñeTà&ç >∑Ts¡TÔ kÕ~Û+#˚+<äT≈£î ≈£L&Ü Äj·Tq düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T.

m+ÄsY|æøÏ $T+∫ 30 qT+&ç 50 XÊ‘·+ es¡≈£î n~Ûø£ <Ûäs¡\T |ü{Ϻ+#·Tø√ì m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\T »s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ ≈£L©Hê© #˚düTø=ì J$+#˚ ≈£L©\T e∫Ãq &ÉãT“\T ø±düÔ ‘ê>∑T&ÉT≈£î Ks¡Tà #˚düTÔHêïs¡T. N|òt*ø£ÿsY ‘ê–‘˚ Ä]∆ø£+>± qwüºb˛e&Éy˚T ø±≈£î+&Ü nHês√>±´ìï ø=ì‘Ó#·TÃ≈£î+≥THêïs¡ì ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\≈£î HÓ\HÓ˝≤ e÷eT÷fi¯ó¢ #Ó+<ä&É+‘√ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. yÓ+≥H˚ u…\TºcÕ|ü⁄\qT ‘=\–+#ê\ì m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\qT Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ø√H˚s¡T sêø£‘√ yÓ’ø±bÕ˝À ø=‘·Ô }|ü⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, e÷]à 11: $»j·Tyê&É q>∑sê_Ûeè~∆øÏ ø=‘·Ô ø=‘·Ô Á|üD≤[ø£\‘√ eTT+<äT≈£î ekÕÔqì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT ø√H˚s¡T sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. $»j·Tyê&É ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç yÓ’ø±bÕ nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚j·T&ÜìøÏ dü+dæ<ä∆+>± ñqï Á|ükÕ<é k˛eTyês¡+ q>∑sêìøÏ e∫à bÕغ H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. ‘·qqT ‘êqT Äj·Tq n+<ä]øÏ |ü]#·j·T+ #˚düT≈£îHêïs¡T. bÕغ n~ÛH˚‘· »>∑Hé≈£î düìïVæ≤‘·T&Ó’q ø√H˚s¡T sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é $»j·Tyê&É qT+&ç ˝Àø˘düuÛÑ≈£î b˛{° #˚j·T&É+ <ë<ë|ü⁄ U≤j·T+ ø±e&É+‘√ Äj·Tq≈£î bÕغ ÁX‚DT\ qT+&ç |òüTqkÕ«>∑‘·+ \_Û+∫+~. eTT+<äT>± q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú mìïø£˝À¢ ‘·q dü‘êÔ #·÷ù|+<äT≈£î ø√H˚s¡T Á|ükÕ<é uÛ≤sêq+‘ê ‘·qô|’H˚ y˚düT≈£îHêïs¡T. ¬s+&ÉT s√E\T $»j·Tyê&É˝ÀH˚ ñ+&ç yÓ’ø±bÕ nuÛÑ´s¡Tú\ #˚‘· Hê$TH˚wüqT¢ y˚sTT+#·&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. yê] Ks¡TÃ˝À n~Ûø£ uÛ≤sêìï uÛÑ]+#˚+<äT≈£î ≈£L&Ü Äj·Tq eTT+<äT≈£î sêe&É+‘√ yÓ’ø±bÕ˝À ø=‘·Ô }|ü⁄ ø£ì|æk˛Ô+~. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷ {≤¢&ÉT‘·÷ bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·ÔHÓ’q ‘·q≈£î $»j·T yê&É˝À bÕ]ÁXÊ$Tø£ Á|ü>∑‹øÏ rdüTø√yê*‡q #·s¡´\ô|’ düŒwüºyÓTÆq ne>±Vü≤q ñ+<äHêïs¡T. $»j·Tyê&É q>∑sêìï, ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷» ø£esêZìï n_Ûeè~∆ #˚j·T&ÜìøÏ nVü≤]ïX¯\T ø£wæºkÕÔqì, ùde≈£îì e÷~] Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤qì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

{Ï&ç|æ˝ÀH˚ ø=qkÕ>∑T‘ê... : e÷J eT+Á‹ sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ #Í<ä] Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£s¡÷ï\T, e÷]à 11: sê»ø°j·÷\ ø√dü+ bÕغ\T e÷πsÃyê]πø ‘·>∑T ÁbÕ‹ì<Ûä´ \_ÛdüTÔqï<äì e÷J eT+Á‹ sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ #Í<ä] Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. kÕúìø£ uÛÑ÷bÕ˝Ÿ ø±+ô|¢ø˘‡˝À ìs¡«Væ≤+∫q bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. e÷J eT+Á‹ {°J yÓ+ø£fÒXŸ ‘·q kÕ«s¡∆+ ø√dü+ ø±+Á¬>dt bÕغ qT+&ç {Ï&ç|æ˝ÀøÏ sêe&É+... #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT nôd+;¢ d”≥T πø{≤sTTkÕÔs¡qï H˚|ü<∏ä´+˝À Äj·Tq {Ï&ç|æ˝À #˚]q $wüj·T+ $~‘·y˚T. yÓ+ø£fÒXŸ {Ï&ç|æ˝À #˚s¡&É+‘√ ‘·q nôd+;¢ d”{ŸqT Äj·Tq≈£î πø{≤sTT+#·&É+ |ü≥¢ Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {Ï&ç|æ yÓTÆHêغ Hêj·T≈£î\T s¡TdüTÔ+ U≤Hé, u≤˝≤J, düTπs+Á<ä, sêeTø£èwüí ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

kÕ>∑sY˙{Ïì e÷]à HÓ˝≤Ks¡Tes¡≈£î düs¡|òüsê #˚j·÷*

øÏs¡DY bÕغ˝À \>∑&ÉbÕ{Ï<˚ ø°\ø£bÕÁ‘· Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, e÷]à 11: e÷J eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ kÕú|æ+∫q C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ˝À $»j·Tyê&É e÷J m+|æ \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#·qTHêïs¡T. k˛eTyês¡+ MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚dæ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ø=‘·Ô bÕغ ù|s¡TqT Á|üø£{Ï+#ês¡T. n˝≤π> ø±s¡´esêZìï ≈£L&Ü yÓ\¢&ç+#ês¡T. á Áø£eT+˝À bÕغ eP´Vü≤ø£s¡Ô>± \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ |üì#˚kÕÔs¡ì øÏs¡DY≈£î e÷sY¬s&ç¶ yÓ\¢&ç+#ês¡T. n˝≤π> \>∑&ÉbÕ{ÏøÏ

sê#·s¡¢ , e÷]à 11 : sê#·s¡¢ ãkÕº+&é˝Àì MTùde πø+Á<ä+˝À Ä<ÛësYπø+Á<ëìï ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï≥T¢MTùde πø+Á<ä Á|ü‹ì<∏äT\T u≤\düTu≤“¬s&ç¶, ù|s¡¢ |üs¡y˚TX¯«s¡¬s&ç¶ k˛eTyês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü»\T á $wüj·÷ìï >∑eTì+∫ Ä<ÛësYπø+Á<ä+ ùde\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì yês¡T ø√sês¡T.

m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢qT ø±uÀj˚T eTTK´eT+Á‹ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì yê] ø£\\T ø£\\T>±H˚ $T–*b˛j˚T neø±X¯+ ñ+~q Äj·Tq »>∑H˚qì ø√H˚s¡T ñ<ëÈ{Ï+#ês¡T. yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕØºì ¬>*#˚ m<˚›yê #˚XÊs¡T. Á|ü‹ ø±s¡´ø£s¡Ô ˇø£ ôd’ì≈£î˝≤¢ |üì#˚dæ 2014 kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ yÓ’ø±bÕ $<Ûä+>± Á|ü‹ ø±s¡´ø£s¡Ô Á|üj·T‹ï+#ê* ‘êfi¯S¢s¡T: ‘·«s¡˝À »s¡>∑uÀj˚T m+|æ{Ïdæ, n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#˚Ã+‘· es¡≈£î ø£èwæ »&é|æ{Ïdæ mìïø£˝À¢ yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ #˚j·÷\ì nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Á>±eT nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#˚ $<Ûä+>± Ç|üŒ{Ï düs¡Œ+∫ ô|~›¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ’j·TdtÄsY qT+&˚ Á|ü‹ ø±s¡´ø£s¡Ô ø£èwæ #˚j·÷\ì <ä]Ù ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ◊ø£eT‘·´+>± nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z yÓ’ø±bÕ düeTq«j·Tø£s¡Ô |üì#˚dæ bÕغ n_Ûeè~∆øÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì e÷J XÊdüqdüuÛÑT´\T ã÷#˚|ü*¢ nHêïs¡T. ã÷#˚|ü*¢ •eÁ|ükÕ<é¬s&ç¶ •eÁ|ükÕ<é¬s&ç¶ nHêïs¡T. eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq Hêj·Tø£‘·«+˝À eTq˝Àì nHÓ’ø£´‘·qT <ä÷s¡+ ‘êfi¯S¢s¡T˝Àì Á>±eT düs¡Œ+∫ Ç&ÉeTø£+{Ï #˚dæ bÕغ |ü{Ïwüº‘·≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì nHêïs¡T. ô|~›¬s&ç¶ Ç+{Ïe<ä› k˛eTyês¡+ yÓ’j·TdtÄsY H˚{Ï kÕúìø£ mìïø£\ ñ‘ê‡Vü≤y˚T nôd+;¢ ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\ Äràj·T düe÷y˚X¯+ mìïø£\ es¡≈£î ø=qkÕ– ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚XÊìï ñ<˚›•+∫ yÓ’j·Tdt»>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ì eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ ã÷#˚|ü*¢ •eÁ|ükÕ<é¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e#˚Ã+‘· es¡≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì nHêïs¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î eT<䛑·T>± $uÛÑ»q≈£î e÷J düs¡Œ+∫ nq|ü]Ô »ø£ÿs¡j·T´ e´‹πsø£+>± b˛sê&ç+~ »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ ˇø£ÿπsqì Äj·Tq ÄX¯j·÷\≈£î yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ $»j·T<äT+~_ nqT>∑TD+>± q&ÉT#·Tø√e&É+ dü+‘√wü+>± yÓ÷–düTÔ+<äì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ñ+<äì nHêïs¡T. yÓ’j·Tdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ dü+<äs¡“¤+>± 16 Á>±eT |ü+#êsTTr\ ÄX¯j·÷\≈£î nqT>∑TD+>± Äj·Tq u≤≥˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚XÊìï q&ç#˚ »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ì dæm+ #˚ùd+‘· es¡≈£î ìs¡«Væ≤+#ês¡T. m+|æ{Ïdæ, »&é|æ{Ïdæ Á|ü‹ ø±s¡´ø£s¡Ô ø£èwæ #˚j·÷\ì Äj·Tq nuÛÑ´s¡Tú\ mìïø£ á dü+<äs¡“¤+>± ˇø£ ø=*øÏÿ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ e#˚à neø±X¯+ ø£ìŒdüTÔ+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ $»j·T<äT+~_ yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ j·TTe n<Ûä´≈£åî\T yÓ÷–+#·&É+ U≤j·TeTì nHêïs¡T. ‘êfi¯S¢s¡T j·÷&çø£ lìyêdü¬s&ç¶, eT+&É\ yÓ’ø±bÕ eT+&É\+˝À 14 m+|æ{Ïdæ, ˇø£ »&é|æ{Ïdæ ø£˙«qsY e÷s¡+ yÓ+ø£≥¬s&ç¶, d”ìj·TsY kÕúHêìï e+<äXÊ‘·+ kÕ~Û+#·T≈£îH˚ $<Ûä+>± Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£≥düTu≤“¬s&ç¶, Ç&ÉeTø£+{Ï Á|üj·T‘êï\T eTTeTàs¡+ #˚j·÷\ì nHêïs¡T. yÓ+ø£≥¬s&ç¶, |ü⁄* Á|ükÕ<é¬s&ç¶, yÓTÆHêغ ø±+Á¬>dt bÕغ, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ\T ≈£îeTà¬ø’ÿ Hêj·T≈£î\T ãTõ®, yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶, Hê–¬s&ç¶, yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغì <Óã“rj·T&ÜìøÏ eTH˚ï¬s&ç¶, jÓ÷–¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ <=qø=+&É , e÷]à 11 : Hê>±s¡T®q kÕ>∑sY Á|ü<Ûëq ø±\Te ˙{Ï düs¡|òüsêqT e÷]à HÓ˝≤Ks¡T es¡≈£î bı&ç–+∫ ¬s’‘·T\ |ü+≥\qT Ä<äTø√yê\ì eT+&É\ dæ|æ◊ ¬s’‘·T dü+|òüT ø±s¡´<ä]Ù dæôV≤#Y >∑Ts¡TeT÷]Ô ˇø£ Á|üø£≥q˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ |ü+≥\T y˚\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À ‘·≈£îÿe <äX¯˝À ñHêïj·Tì eT]ø=ìï |ü+≥\T áHÓ˝≤Ks¡T es¡≈£î ˙{Ï düs¡|òüsê #˚ùdÔ ø±˙ Ä |ü+≥\T #˚‹ø£+<äeì á <äX¯˝À á HÓ\ 20e ‘˚Bq ˙{Ï düs¡|òüsê Ä|æy˚kÕÔeTì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó\|ü&É+ u≤<Ûëø£s¡eTì nHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü eT+&É\+˝Àì Á‘ê>∑T˙{Ï #Ós¡Te⁄˝…’q \ø°åà|ü⁄s¡+, #·+<äes¡+ ‘·~‘·s¡ #Ós¡Te⁄\≈£î |üP]Ô kÕúsTT˝À kÕ>∑sY˙{Ïì ì+|æ Á>±e÷\ <ëVü‰]Ôì rsêÃ\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø=ì kÕ>∑sY˙{Ïì e÷]à HÓ˝≤Ks¡T es¡≈£î düs¡|òüsê #˚ùd˝≤ #·÷&Ü*‡q ÄeX¯´ø£‘· m+‘Ó’Hê ñ+<äì Äj·Tq ø√sês¡T.

düeTs¡∆ Hêj·T≈£î\ ø√dü+ Á‹eTTK bÕغ\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ <=qø=+&É , e÷]à 11: eT+&É\+˝À m+|æ|æ zdæ eTVæ≤fi¯ ø±e&É+‘√ bÕ≥T eT+&É\ »&é|æ{Ïdæ zdæ »qs¡˝Ÿ ø±e&É+‘√ düeTs¡∆e+‘·yÓTÆq Hêj·T≈£î\ ø√dü+ Á|üeTTK bÕغ\T Ä y˚≥˝À ìeT>∑ïeTj·÷´sTT. <=qø=+&É eT+&É\+˝À 13 m+|æ{Ïdæ kÕúHê\T, ˇø£ »&é|æ{Ïdæ kÕúq+≈£î mìïø£\T »s¡>∑qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À m+|æ|æ n<Ûä´ø£å |ü<ä$ zdæ eTVæ≤fi¯ ø±e&É+‘√ b˛{° #˚ùd+<äT≈£î m≈£îÿe dü+K´˝À Hêj·T≈£î\T dæ<ä∆eTj·÷´s¡T. Á|ü<Ûëq+>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À eT+&É\ <˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T •eø√fÒX¯«s¡sêe⁄ uÛ≤s¡´qT ì*ù|+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔ+&É>± yÓ’j·TdtÄsY bÕغ˝À ô|<ä›qïbÕ˝…+ e÷J düs¡Œ+∫ ø±ø£s¡¢ ø£ècÕí¬s&ç¶ Äj·Tq uÛ≤s¡´qT ì\bÕ\ì Á|üj·T‹ïdüTÔ+&É>± n<˚ bÕغ˝À Á|üdüTÔ‘· eT+&É\ yÓ’j·TdtÄsY dæ|æ ø£˙«qsY ø£+<äT\ Hês¡|ü⁄¬s&ç¶ ‘·q uÛ≤s¡´qT ì\u…{Ϻ n<Ûä´ø£å |ü<ä$ø√dü+ rÁe Á|üj·T‘êï\T #˚ùd+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<ä∆+ #˚düT≈£î+≥T+&É>± e÷πø ;bòÕsê\T n+≥÷ Çs¡Te⁄s¡T eØZj·TT\T #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥THêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغøÏ e÷Á‘·+ nuÛÑ´s¡Tú˝Ò ø£s¡Tej˚T´ neø±XÊ\T ø£ìŒdüTÔHêïsTT. »&é|æ{Ïdæ zdæ »qs¡˝Ÿ ø±e&É+‘√ nìï bÕغ\ qT+&ç nuÛÑ´s¡Tú\T ì\ã&˚+<äT≈£î ‘·eT‘·eT Á|üj·T‘êï\T #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À <˚X¯+ bÕغ Hêj·T≈£î\T <ä]Ù ìjÓ÷»ø£es¡Z ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ÇHé#Ûê]® •<ë∆ sê|òüTesêe⁄ #·T≥Tº Ä•düTÔqï nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eTπø ;bòÕsê\T ‘·eTπøÇyê«\ì ˝≤;\T #˚düTÔ+&É>± yÓ’j·TdtÄsY dæ|æ Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü <ä]Ù e÷J myÓTà˝Ò´ ã÷#˚|ü*¢ •eÁ|ükÕ<é¬s&ç¶ #·T≥Tº me]øÏyês¡T eP´Vü‰\T dæ<ä∆+ #˚düTÔHêïs¡T. @<˚yÓTÆHê á mìïø£\T zdæeTVæ≤fi¯, zdæ »qs¡˝Ÿ ø±e&É+‘√ õ˝≤¢ mìïø£\T s¡düe‘·Ôs¡+>± »]π> neø±X¯+ ñ+<äì sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\ ìj·÷eTø£+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, e÷]à 11: ‘·«s¡˝À »s¡>∑qTqï XÊdüqdüuÛÑ mìïø£\T õ˝≤¢˝Àì XÊdüqdüuÛÑ kÕúHê\≈£î ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\qT ìj·T$T+∫q≥T¢ õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] dæà‘· düuÛÑsê«˝Ÿ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\ ìj·÷eTø£+‘√ bÕ≥T Á|ü‹ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z πø+Á<ë˝À mìïø£\ ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷yéTqT ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] ‘Ó*bÕs¡T. Äj·÷ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À mìïø£\ Á|üesêÔHê ìj·Te÷e[ n‹Áø£eTD, Ç‘·s¡ mìïø£\ dü+ã+~Û‘· |òæsê´<äT\ô|’ ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷+≈£î bò˛Hé #˚j·Te#·Ãì z≥s¡T¢≈£î ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+#ês¡T.

Äغd” ø±]à≈£î\ Ä+<√fi¯q $»j·Tq>∑s¡+, e÷]à 11: Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\‘√ düe÷q+>± Äغd” ø±]à≈£î\≈£î ≈£L&Ü eT<Ûä´+‘·s¡ uÛÑè‹ neT\T #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ Äغd” Ç∫Ãq Vü‰MTì >∑Ts¡TÔ #˚dü÷Ô k˛eTyês¡+ õ˝≤¢yê´|üÔ+>± m+bÕ¢sTTdt j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T, düuÛÑT´\T Ä+<√fi¯q #˚|ü{≤ºs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± &çb˛ m<äT≥, Äغd” ø±sê´\j·÷\ m<äT≥, eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q $sêeT düeTj·T+˝À Ä+<√fi¯q\T #˚|ü&É‘êeTì nHêïs¡T. j·÷»e÷q´+ düŒ+~+#·ø£b˛‘˚ 12e ‘˚B ns¡úsêÁ‹ qT+&ç düyÓTà≈£î ~>∑T‘êeTì m+bÕ¢sTTdt j·T÷ìj·THé CÀq˝Ÿ ø±s¡´<ä]Ù dü‘·´Hêsêj·TD, Ø»q˝Ÿ ø±s¡´<ä]Ù uÛ≤qTeT÷]Ô yÓ\¢&ç+#ês¡T.

sê$T¬s&ç¶ô|’ õ˝≤¢ ãVæ≤wüÿs¡D y˚≥T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+,e÷]à 11: õ˝≤¢˝Àì dü+‘·u§e÷à[ eT+&É\+ Äø±X¯\Kes¡+ e÷J düs¡Œ+∫, <∏äs¡à˝Ÿ e´‹πsø£ b˛sê≥ ø£$T{° e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT düT>∑TZ sê$T¬s&ç¶ì Äs¡THÓ\\ bÕ≥T õ˝≤¢ qT+∫ ãVæ≤wüÿ]dü÷Ô ø£˝…ø£ºs¡T kÂs¡uÛŸ>ösY ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î md”Œ qMHé>∑T˝≤؃ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ø±oãT>∑Z &ûmd”Œ m+.<˚eÁ|ükÕ<é nø£ÿ&ç dü]ÿ˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT]ìï $esê\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. sêh dü+|òüT e´‹πsø£ X¯≈£îÔ\ ìj·T+Á‘·D #·≥º+ 1980 ôdø£åHé 3(3@)

ø£˝…ø£ºs¡T Ä<˚X¯+ Äs¡T HÓ\\bÕ≥T neT\T Á|üø±s¡+ á ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡Hêïs¡T. |òæÁãe] 28q C≤Ø nsTTq á Ä<˚XÊ\qT düT>∑TZ sê$T¬s&ç¶øÏ n+<äCÒXÊeTHêïs¡T. ø£˝…ø£ºs¡T Ä<˚XÊ\T Ç|üŒ{Ïπø neT˝À¢øÏ sê>± Ĭsïfi¯¢ bÕ≥T Äj·Tq õ˝≤¢qT e~* y˚πs ÁbÕ+‘êìøÏ yÓ[¢b˛yê\ì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Äj·Tq @ õ˝≤¢˝À ñ+{≤s√nø£ÿ&É <ä>∑Zs√¢ì &ûmd”Œì>±˙, @md”Œì>±˙ Á|ü‹ k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ eT<Ûä´ ø£\yê*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. á

ñ‘·Ôs¡T«\qT n‹Áø£$T+∫ sê$T¬s&ç¶ õ˝≤¢˝ÀøÏ eùdÔ Ä düe÷#ês¡+ Ç∫Ãq yê]øÏ ‘·–q Áb˛‘ê‡Vü≤ø£+ n+<äCÒkÕÔeTHêïs¡T. 2005 qT+∫ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø nsTTq ‘˚B Hê{ÏøÏ yÓTT‘·Ô+ 42 πødüT\T sê$T¬s&ç¶ô|’ qyÓ÷<äj·÷´j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·Vü≤o˝≤›s¡T dü+‘·ø£+ bò˛s¡®Ø‘√ bÕ≥T >∑èVü≤ ìsêàD+, kÕe÷õø£ |æ+#Û·qT¢, eTVü‰‘êà>±+BÛ C≤rj·T Á>±MTD ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø±˝À¢ ì<ÛäT\ <äT]«ìjÓ÷>∑+, b˛©düT\T, b˛©dt ùdºwüq¢ô|’ uÛÖ‹ø£ <ë&ÉT\T, md”‡ nÁ{≤dæ{° πødüT\T qyÓ÷<äj·÷´j·Tì $e]+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Áf…’˙ &ûmd”Œ ¬ø.l\øÏÎ, d”◊ |æ.lìyêdüsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±¢dæô|ò’&é‡ sêyÓ÷J |òæ˝Ÿàdæ{° @]j·÷˝À bÕ¢≥T¢ ø=Hê\Hêï, ne÷à\Hêï dü+Á|ü~+#·+&ç. bò˛Hé: 7207294490 X¯+cÕu≤<é ø=‘·÷ÔsY˝À ôV≤#Ym+&û@ nÁ|òüPyé¶ bÕ¢{Ÿ‡. u≤´+≈£î˝ÀHé kÂø£s¡´+ ø£\<äT. bò˛Hé: 8686663632


Ä~Û‘·T´&çì ‘êøÏq dü÷s¡´ øÏs¡D≤\T ãT<Ûäyês¡+ 12, e÷]Ã 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, e÷]à 11: Á|üdæ<ä∆ |ü⁄D´πøåÁ‘·yÓTÆq ns¡düe*¢ ldü÷s¡´Hêsêj·TD kÕ«$Tyê]ì k˛eTyês¡+ dü÷s¡´&ç ˝Ò‘· øÏs¡D≤\T ‘êø£&É+‘√ uÛÑ≈£îÔ\T Äq+<ä|üs¡eXÊìøÏ ˝Àqj·÷´s¡T. ‘=*s√E

{Ï&ç|æ $»j·T+ U≤j·T+! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 11: ‘·«s¡˝À »s¡>∑qTqï kÕs¡«Á‹ø£, kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ nK+&É $»j·T+ kÕ~ÛdüTÔ+<äì Ä bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· nXÀø˘ >∑»|ü‹sêE nHêïs¡T.eT+&É\+˝Àì sê#·÷s¡T l uÛÑ÷<˚M düy˚T‘· \øÏåàHêsêj·TDkÕ«$T $Á>∑Vü≤ |ü⁄q'Á|ü‹cÕ˜ eTVü≤À‘·‡yê˝À¢ bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î e∫Ãq Äj·Tq kÕúìø£ $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. |òüTq #·]Á‘· ø£*–q ø±+Á¬>dtbÕغ ø√s¡TºyÓTT{Ϻø±j·T\‘√ kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\qT »s¡bÕ*‡q dæú‹ @s¡Œ&ç+<äHêïs¡T. eT÷&ÉTqïπsfi¯ó¢>± z≥$T bÕ\e⁄‘êeTqï uÛÑj·T+‘√ ø±+Á¬>dt ø±+Á¬>dt kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\qT yêsTT<ë y˚düT≈£î+≥÷ e∫Ã+<äHêïs¡T. Ç|ü&ÉT mìïø£\qT yêsTT<ë y˚düT≈£î+≥÷ e∫Ã+<äHêïs¡T. Ç|ü&ÉT mìïø£\ MT<ä mìïø£\T »s¡|ü≥+ ùV≤j·TyÓTÆq #·s¡´ nHêïs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q $wüj·T+˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ @ø£|üø£å ìs¡íj·T+‘√ |ü~ ì$TcÕ˝À¢H˚ $uÛÑ»q _\T¢qT ÄyÓ÷~+∫ 57dü+e‘·‡sê\T>± ø£*dæ ñqï ‘Ó\T>∑Tyê]ì $&ÉBdæ rs¡ì Á<√Vü≤+ #˚dæ+<äHêïs¡T. 83 XÊ‘·+ ¬syÓq÷´ ‘Ó\+>±D≈£î n|üŒ–+∫ 60XÊ‘·+ n|ü\qT d”e÷+Á<Ûä≈£î $T–*Ã+<äHêïs¡T. yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”, øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ @sêŒ≥T #˚ùd bÕغ\T uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ø±+Á¬>dt‘√ ø£*dæb˛j˚Ty˚qì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. $uÛÑ»q $wüj·T+˝À ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ nHê´j·T+ #˚dæq _C…|æì ≈£L&Ü Á|ü»\T qy˚Tà dæú‹˝À ˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D, Ä+Á<Ûë sêÁwüº @sêŒ≥T pHé2e ‘˚Bq #˚kÕÔeT+≥THêïs¡ì, n<˚ s√E Ç≥© ]|ü_¢ø˘ &˚ nqï $wüj·÷ìï >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. #·+Á<äu≤ãT eTTK´eT+Á‹ø±e&É+ <ë«sêH˚ d”e÷+Á<Ûä ‘·«]‘·>∑‹q n_Ûeè~∆ kÕ~ÛdüTÔ+<äH˚ qeTàø£+ n≥T Á|ü»˝À¢, Ç≥T sê»ø°j·T Hêj·T≈£î˝À¢ ñqï+<äTH˚ nq÷Vü≤´ düŒ+<äq edüTÔ+<äHêïs¡T.

yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” <ë«sêH˚ sêÁcÕº_Ûeè~∆ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 11: õ˝≤¢˝À eTTì‡bÕ*{°\T, »&ûŒ, eT+&É\ |ü]wü‘Y\T, nôd+;¢, ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\˝À yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ $»j·Tu≤e⁄{≤ m>∑Ts¡Ty˚j·T&É+ U≤j·TeTì Ä bÕغ õ˝≤¢ ø£˙«qsY eTÁ] sê»X‚KsY nHêïs¡T. >∑T+≥÷s¡T ns¡+&É˝Ÿù|≥˝Àì Ä bÕغ ø±sê´\j·T+˝À »]–q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À bÕغ ø√-Ä]¶H˚≥sY\‘√ ø£*dæ Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ\T ≈£îeTà¬ø’ÿ sê»´+>±ìï ñ\¢+|òæTdü÷Ô Hê\Tπ>fi¯ó¢>± kÕúìø£ dü+düú\T mìïø£\T »s¡T|ü≈£î+&Ü ø±\j·÷|üq #˚XÊeTì $eT]Ù+#ês¡T. qs¡‡sêe⁄ù|≥ ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” ø√-Ä]¶H˚≥sY Äfi¯fl njÓ÷<Ûä´ sê$T¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTì‡|ü˝Ÿ, »&ûŒ, eT+&É\|ü]wü‘Y, nôd+;¢, ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\≈£î ôd’‘·+ bÕغ düe÷j·T ‘·ÔyÓTÆ+<äHêïs¡T. bÕغ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û n+ã{Ï sê+u≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˇπø <äbòÕ »]π> mìïø£\ìï+{Ï˝Àq÷ $»j·T u≤e⁄{≤ m>∑Ts¡ y˚ùd+<äT≈£î ø±s¡´ø£s¡Ô\T düqï<ä›eTj·÷´s¡Hêïs¡T. Ç+ø± myÓTà˝Ò´ y˚Tø£‘√{Ï düT#·]‘·\T, |æHÓï*¢ sêeTø£ècÕí¬s&ç¶ e÷{≤¢&Üs¡T. düe÷y˚X¯+˝À yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” ø£˙«qsY, >∑T+≥÷s¡T |ü•ÃeT ø√-Ä]¶H˚≥sY ˝Òfi¯fl n|挬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\T kÕ«BÛq+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£&É|ü, e÷]à 11: õ˝≤¢˝Àì y˚πs«s¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ uÛ≤Ø m‘·TÔq ‘· s ¡ * b˛‘· T qï ø√≥¢ s¡ ÷ bÕj· T \T $\Te #˚ ù d 539 mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\qT, ¬s+&ÉT ˝≤Ø\qT, Çs¡Te⁄s¡T düà>∑s¡¢qT bòÕ¬sdtº, b˛©düT n~Ûø±s¡T\T k˛eTyês¡+ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. õ˝≤¢˝À U≤Jù|≥, q+<ä\÷s¡T, sê»+ù|≥ ÁbÕ+‘ê˝À¢ á mÁs¡ # · + <ä q + <ä T +>∑ \ T kÕ«BÛ q + #˚düT≈£îHêïs¡T. á dü+|òüT≥q\≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. sê»+ù|≥ eT+&É \ + sêe÷|ü ⁄ s¡ + #Óø˘b˛düTº e<ä› sê»+ù|≥ bòÕ¬sdtº πs+»sY qs¡dæ+VüQ\T, &ç|üP´{° πs+»sY $»jYT≈£îe÷sY Ä<Ûä«s¡´+˝À dæã“+~ yêVü ≤ Hê\ ‘· ì F #˚ | ü { ≤º s ¡ T . Ç<˚ dü e Tj· T +˝À ¬s’˝Ò«ø√&É÷s¡T qT+&ç ø£&É|ü yÓ’|ü⁄q≈£î yÓfi¯óÔqï f…Hé f…ÆsY ˝≤Øì bòÕ¬sdtº n~Ûø±s¡T\T Ä|æ ‘·ìF #˚XÊs¡T. á ˝≤Ø˝Àì Äs¡ T ≥qTï\ ãs¡ T e⁄>∑ \ 428 <ä T +>∑ \ qT kÕ«BÛ q + #˚düT≈£îHêïs¡T. ˝≤Ø˝À ñqï HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢≈£î #Ó+~q dü à >∑ ¢ s ¡ T ¢ u≤\#· + <ä s Y d æ + >¥ , <ä j · ÷ ø£ s Y \ qT n<ä T |ü ⁄ ˝À rdüTø=ì πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. n˝≤π> q+<ä\÷s¡T eT+&É\ eTÁ]|ü˝…¢ düMT|ü+˝Àì #Ój˚T´s¡Tq~˝À <ë∫ ñ+∫q mÁs¡#·+<äq+ &É+|tqT q+<ä\÷s¡T mdt◊ ø£èwüíj·T´ ø£qT>=Hêïs¡T. eTT+<ädüTÔ>± n+~q düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î môd’‡ #Ój˚T´s¡T q~˝À ‘·ìF #˚|ü{≤ºs¡T. á &É+|t˝À 85 mÁs¡ + #· + <ä q + <ä T +>∑ \ qT kÕ«BÛ q + #˚ d ü T ≈£ î Hêïs¡ T . q+<ä\÷s¡T b˛©düT\≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. U≤Jù|≥˝Àì yÓTÆ<äT≈£Ls¡T u…’bÕdt s√&ÉT¶˝À U≤Jù|≥ môd’ ‡ eT+EHê<∏ é ¬ s &ç ¶ z ˝≤Ø˝Àì 36 mÁs¡ # · + <ä q + <ä T +>∑ \ qT kÕ«BÛ q + #˚ d ü T ≈£ î Hêïs¡ T . b˛©düT\T yêVü≤Hê\ ‘·ìF #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡qï düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüTø=qï düà>∑¢s¡T¢ ˝≤Øì nø£ÿ&˚ e~˝Òdæ bÕ]b˛j·÷s¡T. b˛©düT\T Ä yêVü≤Hêìï kÕ«BÛq+ #˚düTø=ì πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

e÷$T&ç|ü+≥ô|’ @qT>∑T\ <ë&ÉT\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£&É|ü, e÷]à 11: õ˝≤¢˝Àì ¬s’˝Ò«ø√&É÷s¡T eT+&É\+˝À @qT>∑T\ <ë&ÉT\T ‹]– yÓTT<ä\j·÷´sTT. >∑‘· @&Ü~ ¬s’˝Ò«ø√&É÷s¡T eT+&É\+˝À ô|<ä› m‘·TÔq @qT>∑T\T e÷$T&ç, u§bÕŒsTT. ns¡{Ï ‘√≥\ô|’ <ë&ÉT\T #˚dæ ¬s’‘·T\≈£î rÁe qcÕºìï ø£\>∑ #˚XÊsTT. á @&Ü~ e÷]Ã˝À yÓTT≥º yÓTT<ä{ÏkÕ]>± Ä~yês¡+ sêÁ‹ XË{Ϻ>∑T+≥˝À @qT>∑T\ >∑T+|ü⁄ <ë&ÉT\T #˚XÊsTT. XË{Ϻ>∑T+≥ e÷J Á>±eT düs¡Œ+#Y uÛ≤düÿs¡sêe⁄≈£î #Ó+~q e÷$T&ç ‘√≥˝À @qT>∑T\T >∑T+|ü⁄ <ë&ÉT\T #˚XÊsTT. ‘√≥˝Àì <ë<ë|ü⁄ 25 e÷$T&ç #Ó≥¢qT <Ûä«+dü+ #˚XÊsTT. #Ó≥¢ ø=eTà\qT ‘·T+∫ y˚j·T&É+‘√ bÕ≥T, ø±j·T\qT q$T*y˚XÊsTT. ‹]– @qT>∑T\ >∑+|ü⁄\ <ë&ÉT\T yÓTT<ä\T ø±e&É+‘√ n≥M ÁbÕ+‘·+ düMT|ü+˝Àì ¬s’‘·T\T uÛÑj·÷+<√fi¯q\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. >∑‘· @&Ü~ rÁe+>± qwüºb˛sTTq ‘êeTT á @&Ü~ ≈£L&Ü @qT>∑T\T <ë&ÉT\T ‘·ù|Œ≥T¢ ˝Òeì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. n&Ée⁄˝À¢ ˙s¡T, ÄVü‰s¡+ ˝Òq+<äTq @qT>∑T\ >∑T+|ü⁄ ‘√≥\ô|’ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïj·Tì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

Ä~yês¡+ Äø±X¯+˝À ñqï eTãT“\ ø±s¡D+>± kÕ«$Tyê]ì dü÷s¡´ øÏs¡D≤\T ‘êø£ø£b˛e&É+‘√ e∫Ãq uÛÑ≈£îÔ\T ìsêX¯≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. Á|ü‹ @&Ü~ ñ‘·Ôsêj·TD+, <äøÏåD≤j·÷D düeTj·÷\˝À (e÷]Ã, nø√ºãsY) es¡Tdü>± eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T

dü÷s¡´ì ˝Ò‘· øÏs¡D≤\T kÕ«$Tyê]ì ‘ê≈£î‘·T+&É≥+ Çø£ÿ&É ÄqyêsTTr. á düT+<äs¡ <äèXÊ´ìï MøÏå+#˚+<äT≈£î uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À edüTÔ+{≤s¡T. k˛eTyês¡+ Çø£ÿ&É≈£î #˚s¡T≈£îqï uÛÑ≈£îÔ\T á düT+<äs¡ <äèXÊ´ìï ‹*øÏ+∫ Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. düTe÷s¡T 7 ì$TcÕ\ bÕ≥T kÕ«$Tyê]ì øÏs¡D≤\T ‘êø±sTT. Äø±X¯+ ìs¡à\+>± ñ+fÒ á düT+<äs¡ s¡÷|ü+ eT+>∑fi¯yês¡+ ≈£L&Ü MøÏå+#˚+<äT≈£î neø±X¯+ ñ+~.

sêqT+~ u≤ãT bÕ\q : e÷J eT+Á‹ |æ.ns¡TD $»j·Tq>∑s¡+, e÷]à 11: <ë<ë|ü⁄ |ü~ dü+e‘·‡sê\ ‘·sê«‘· sêh+˝À ‹]– #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT bÕ\q sêqTqï<äì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ e÷J eT+Á‹ |ü&Ü\ ns¡TD nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ ÄyÓT e÷Hê|ü⁄s¡+˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À ÄyÓT eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À eTs√kÕ] ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ $»j·Tπø‘·q+ m>∑Ts¡y˚düTÔ+<äì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. $»j·Tq>∑s¡+ m+|æ kÕúq+‘√ bÕ≥T, 9 nôd+;¢ kÕúHê\qT {Ï&ç|æ ¬>\T#·Tø√e&É+ U≤j·TeTì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø {Ï&ç|æ mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ }|ü+<äT≈£î+<äì ÄyÓT nHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À bÕغ sêh ø±s¡´<ä]Ù •esêeTø£èwüí ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä<ÛësY ˝Ò≈£î+fÒ >±´dt sêsTTr dæ˝…+&ÉsY >√$+<ë! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 10 : >∑èVü‰edüsê\ dæ*+&ÉsY $wüj·T+˝À πøe\+ q>∑<äT ã~© |ü<∏äø±ìï e÷Á‘·y˚T ì*|æy˚XÊs¡T. >±´dt @C…˙‡˝À Ä<ÛësY qyÓ÷<äT e÷Á‘·+ ‘·|üŒìdü] #˚XÊs¡T. πø+Á<ä ñ‘·Ôs¡T«\ Á|üø±s¡+ H˚{Ï qT+&ç dü_‡&û dæ˝…+&ÉsY b˛+<ë\+fÒ >±´dt @C…˙‡˝À Ä<ÛësY qyÓ÷<äT ‘·|üŒìdü]>± ñ+&É*‡+<˚. ˝Ò≈£î+fÒ s¡÷.1160 #Ó*¢+∫ dü_‡&û ˝Òì dæ*+&ÉsY bı+<ë*‡ ñ+≥T+~. á y˚Ts¡≈£î πø+Á<ä+ C≤Ø #˚dæq ñ‘·Ôs¡T«˝À¢ á $wüj·÷ìï düŒwüº+>± ù|s=ÿ+~. Ç{°e\ »]–q ∫e] bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢ πø+Á<äeT+Ô] ∫<ä+ãs¡+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä<ÛësY qyÓ÷<äT≈£î ø±+Á¬>dt ø£≥Tºã&ç ñ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. nq+s¡‘·+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ yÓ\T|ü\ >±´dtdü_‡&ûøÏ Ä<ÛësY *+ø˘ ‘=\–düTÔHêïeTì

‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ yÓTT<ä{Ï $wüj·÷ìï eT]∫ nH˚ø£ eT+~ >±´dt≈£î Ä<ÛësY *+ø˘ ‘=\T>∑T‘·T+<äì dü+‘√wæ+#ês¡T. nsTT‘˚ πø+Á<ä+ $&ÉT<ä\ #˚dæq ñ‘·Ôs¡T«\T Á|üø±s¡+

>±´dt sêsTTrøÏ πøe\+ q>∑<äT ã~© |ü<∏äø±ìï e÷Á‘·y˚T ì*|æy˚XÊs¡T. n+‘˚ø±˙ Ä<ÛësY *+ø˘ e÷Á‘·+ ‘=\–+#·˝Ò<äì düŒwüº+>± ù|s=ÿHêïs¡T. á ñ‘·Ôs¡T«\ Á|üø±s¡+ sêsTTr dæ*+&ÉsY ø±yê\+fÒ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T ‘·|üŒìdü]>± yê] ø£HÓø£åHéqT >±´dt @C…˙‡˝À Ä<ÛësY‘√ nqTdü+<Ûëq+ #˚sTT+#·Tø√yê*‡ ñ+~. õ˝≤¢˝À yÓTT‘·Ô+ 11,47,758 >∑èVü≤edüsê\ ø£HÓø£åqT¢ ñHêïsTT. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 70XÊ‘·+ eT+~ yê] >±´dt ø£HÓø£åHéqT Ä<ÛësY‘√ nqTdü+<Ûëq+ #˚sTT+#·T≈£îHêïs¡T. Ç<˚ düeTj·T+˝À >±´dt sêsTTrøÏ Ä<ÛësY nqTdü+<Ûëq+ ì*|æy˚kÕàì πø+Á<äeT+Á‹ Á|üø£{Ï+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À $T–*q 30XÊ‘·+ eT+~ Ä<ÛësY qyÓ÷<äT≈£î <ä÷s¡+>± ñHêïs¡T.

n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ <ä[‘·T&ÉT dæm+ : »j·Tsê+ s¡y˚Twt Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, e÷]à 11: ‘Ó\+>±D sêh+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ <ä[‘·T&çπø eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ sêe&É+ U≤j·TeTì πø+Á<äeT+Á‹ »j·Tsê+ s¡y˚Twt nHêïs¡T. Äj·Tq õ˝≤¢˝À ¬s+&ÉT s√E\ |üs¡´≥q ì$T‘·Ô+ k˛eTyês¡+ e÷{≤¢&Üs¡T. dü«ØZj·T m˙º sêe÷sêe⁄≈£î Ä s√E˝À¢ Á|üuÛÑT‘·«+ sê»´düuÛÑ d”≥T Ç∫à ñqï≥ºsTT‘˚ H˚&ÉT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘Ós¡ô|’øÏ e#˚Ã~ ø±<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T≈£î {ÏÄsYmdt bÕÁ‘· m+‘·e÷Á‘·+ ˝Ò<äì, k˛ìj·÷ #=s¡e e\¢H˚ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T »]–+<äì nHêïs¡T. bı‘·TÔ\ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛcÕ˜qy˚T Ä $wüj·T+ #·÷düT≈£î+≥T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. kÕe÷õø£ Hê´j·T+ ø±yê\+fÒ, 20-20 e÷´#Y n+‘· ‘˚*ø£ ø±<äì »j·Tsê+ ø={Ϻ bÕπsXÊs¡T. ø±+Á¬>dt H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, k˛ìj·÷>±+BÛ ø£èwæ e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D sêh+ @s¡Œ&ç+<äì nHêïs¡T. e÷J eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ø±+Á¬>dt bÕغ N|òt $|t yÓTT<ä\Tø=ì eTTK´eT+Á‹ es¡≈£î |ü<äe⁄\ qT k˛ìj·÷H˚ Ç#êÃs¡ì, ÄyÓTqT $eT]Ù +#·&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTì nHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ #˚dæq ìsê«ø£+ e˝Ò¢ ø±+Á¬>dt

n~ÛcÕ˜HêìøÏ Çã“+<äT\T @s¡Œ&ܶj·Tì, á $wüj·T+ øÏs¡DY |ü⁄qsê˝À∫+#·Tø√yê\ì »j·Tsê+ s¡y˚Twt nHêïs¡T. πø+Á<äe÷J eT+Á‹ |ü⁄s¡+<˚X¯«]øÏ ø±+Á¬>dt˝À ô|<ä›|”≥ y˚dæq |üŒ{Ïø° ø±+Á¬>dtqT $eT]Ù+#·&É+ dü¬s’+~ ø±<äì nHêïs¡T. ‘êqT |ü≥Tº<ä\‘√ d”eT ÁbÕ+‘êìøÏ Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJ\‘√ bÕ≥T ø=ìï ÁbÕ+‘ê\≈£î bÕ´πøJ\‘√ bÕ≥T n_Ûeè~∆øÏ ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#˚+<äT≈£î ‘·qe+‘·T ø£èwæ #˚XÊqì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> ‘Ó\+>±D˝Àì ôV’≤<äsêu≤<é, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢\T ‘·|üŒ

Ä~˝≤u≤<é, es¡+>∑˝Ÿ, KeTà+\˝À yÓqø£ã&ç q ÁbÕ+‘ê\≈£î m+|æ ì<ÛäT\ qT+&ç 20 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T πø{≤sTT+#·&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìï eT]+‘· n_Ûeè~∆ #˚ùd+<äT≈£î πø+Á<ä+ düVü≤ø£]düTÔ+<äì nHêïs¡T. Çs¡TÁbÕ+‘ê\ H˚‘·\T m˝≤+{Ï nqTe÷Hê\T ô|≥Tºø√e<ä›ì nHêïs¡T. ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê˝À¢ ø±+Á¬>dtqT eTT+<äT≈£î rdüT≈£îyÓfi‚¢˝≤ ø£èwæ #˚j·÷\ì ø±s¡´ø£s¡Ô\T dü÷∫+#ês¡T. {Ï.CÒ@d” H˚‘·\T ø√]‘˚ ø±+Á¬>dt {Ϭøÿ{Ÿ Ç#˚Ã+<äT≈£î dæ<ä∆eTì nHêïs¡T. bı‘·TÔ\THêï ˝Ò≈£îHêï ‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø£ d”≥T¢ kÕ~Û+∫ Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚düTÔ+<äì e÷J eT+Á‹ l<ÛäsYu≤ãT nHêïs¡T. k˛ìj·÷>±+BÛ, Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé\ #êø£#·ø£´+ e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D sêh+ e∫Ã+<äì m+|æ bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#˚Ã+<äT≈£î Á>±eTÁ>±e÷q ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\T $düÔè‘· Á|ü#êsê\T »s¡bÕ\ì bıqï+ ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &çdædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡M+<äsY sêe⁄, myÓTà˝Ò´\T yÓ÷Vü≤Hé, Á|üMDY¬s&ç¶, ÇHé #ê]®\T, \ø°Îqs¡dæ+Vü≤sêe⁄, md”‡, md”º sêh #Ó’s¡àHé \ø£åàD≈£îe÷sY, õ˝≤¢ eTVæ≤fi≤ n<Ûä´ ≈£åî\T »j·Tl, #ê+<éu≤wü, uÛ≤düÿsY¬s&ç¶, eTT s¡∞<Ûäs¡sêe⁄, lìyêdü>ö&é bÕ˝§ZHêïs¡T.

<˚X¯+˝À düTdæús¡ bÕ\q yÓ÷&û‘√H˚ kÕ<Ûä´+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 11: n$˙‹s¡Væ≤‘· düe÷»+, düTdæús¡ bÕ\q ø√dü+ qπs+Á<äyÓ÷&û Hêj·Tø£‘ê«ìï ã\|ü]à _C…|æì ¬>*|æ+#ê\ì Ä bÕغ sêh n<Ûä´≈£åî\T øÏwüHé¬s&ç¶ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. k˛eTyês¡+ Á|üeTTK &Üø£ºsY q÷´s√\õdtº m+ÄsYdæ Hêj·TT&ÉT ‘·q nqTj·÷j·TT\‘√ øÏwüHé¬s&ç¶ düeTø£å+˝À _C…|æ˝À #˚sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± øÏwüHé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ H˚&ÉT <˚X¯+ n$˙‹, ≈£î+uÛÑø√D≤\‘√ ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT+<äì, <˚X¯ Ä]úø£ e´edüú ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT+<äHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À düTdæús¡ bÕ\q ø√dü+ <˚X¯ Á|ü»\T m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡Hêïs¡T. _C…|æ bÕغ qπs+Á<äyÓ÷&ûì Á|ü<ÛëqeT+Á‹ nuÛÑ´]ú>± Á|üø£{Ï+∫q ‘·sê«‘· j·÷e‘Y <˚X¯+ yÓ÷&û yÓ’|ü⁄

_C…|æ H˚‘· øÏwüHé¬s&ç¶ #·÷k˛Ô+<äHêïs¡T. H˚&ÉT sêh+˝À yÓ÷&û Hêj·Tø£‘ê«ìï ã\|üs¡Tdü÷Ô düTdæús¡ bÕ\q ø√dü+ _C…|æ bÕغ˝À #˚s¡T‘·THêïs¡Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ m+ÄsYdæ Hêj·TT&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ H˚&ÉT <˚X¯+˝À düTdæús¡ bÕ\q sêyê\+fÒ n_Ûeè~∆øÏ e÷s¡Tù|s¡T nsTTq qπs+Á<äyÓ÷&û Á|ü<ÛëqeT+Á‹ ø±yê\Hêïs¡T. yÓ÷&ûì Á|ü<ÛëqeT+Á‹ #˚j·T&É+ ø√düy˚T ‘êqT _C…|æ˝À #˚]q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. sêh+˝À, <˚X¯+˝À bÕغ n_Ûeè~∆ ø√dü+ ‘·qe+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Hêj·TT&ÉT‘√ bÕ≥T &Üø£ºsY õm˝ŸmHé eT©¢X¯«sYsêe⁄, y˚DT ‘·~‘·s¡T\T øÏwüHé¬s&ç¶ düeTø£å+˝À _C…|æ˝À >√bÕ\Hêj·TT&ÉT, |æ$ s¡eTD, m+.<Ûäs¡àø°]Ô #˚sês¡T.

n_Ûeè~∆ |ü<∏äø±\‘√ Á|ü»˝À¢øÏ yÓfi≤¢* : eT¬øÿq #Óø˘b˛düTº\T, cÕ&√ {°+\ @sêŒ≥T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $qTø=+&É, e÷]à 11: $qTø=+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø±+Á¬>dt #˚dæq n_Ûeè~∆ |ü<∏äø±\qT Á|ü»˝À¢øÏ rdüT¬ø[¢ <ÛÓ’s¡´+>± z≥T n&çπ> Vü≤≈£îÿ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\≈£î ñ+<äì e÷J myÓTà˝Ò´, &çdædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT eT¬øÿq eT*¢ø±s¡T®qsêe⁄ nHêïs¡T. |ü≥ºD+˝Àì sêJyé bÂ+&˚wüHé ø±sê´\j·T+˝À k˛eTyês¡+ »]–q ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\ Äràj·T düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T. ø±+Á¬>dt $»j·÷ìøÏ ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø£èwæ #˚j·÷*‡q u≤<Ûä´‘· m+‘Ó’Hê ñ+<äì nHêïs¡T. bÕغì >∑fÒºøÏÿ+#˚+<äT≈£î ø±s¡´ø£s¡Ô\T q&ÉT+ _–+#ê\ì nHêïs¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+‘√ bÕغøÏ qwüº+ »]–q e÷≥ yêdüÔey˚TqHêïs¡T. myÓTà˝Ò´>± JM Ä+»H˚j·TT\T $qTø=+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À #˚dæq n_Ûeè~∆ @$T{À #ÓbÕŒ\ì nHêïs¡T. Äj·Tq eT÷&ÉT ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà #˚dæ kı+‘· Ç\T¢ ì]à+#·T≈£îHêïs¡T ‘·|üŒ n_Ûeè~∆ |üqT\T #˚dæ+~ X¯Sq´eTì nHêïs¡T. mìïø£˝À¢ &ÉãT“ $#·Ã\$&ç>± Ks¡Tà #˚j·÷\ì #·÷düTÔqï sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\≈£î mìïø£\ ø£$TwüHé ø£fiË¢+ y˚k˛Ô+<äì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘·«s¡˝À ø±+Á¬>dt bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À MT&çj·÷ ôd˝ŸqT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì eT*¢ø±s¡T®qsêe⁄ nHêïs¡T.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À Ç<ä›s¡T eTVæ≤fi¯\T eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, e÷]à 11: ø£[~+&ç e<ä› k˛eTyês¡+ »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À Ç<ä›s¡T eTVæ≤fi¯\T eTè‹ #Ó+<ä>± eTs√ q\T>∑Ts¡T rÁe+ >± >±j·T|ü&ܶs¡T. yê]˝À Ç<ä›] |ü]dæú‹ Á|üe÷<äø£s¡+>± ñ+~. ø£[~+&ç˝Àì e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° ø±sê´\j·T+ düMT|ü+˝À øÏøÏÿ]dæq Á|üj·÷DÏ≈£î\‘√ yÓfi¯óÔqï Ä{ÀqT ˝≤Ø &Ûûø=q&É+‘√ á Á|üe÷<ä+ »]–+~. Ç<ä›s¡T eTVæ≤fi¯\T eTè‹ #Ó+<ës¡T. kÕúì≈£î\T n+~+∫q düe÷#ês¡+‘√ $T–*q ø£å‘·>±Á‘·T\ qT 108 n+ãT˝…H釽À ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. b˛©düT\T πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, e÷]à 11: mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À <ÛäqÁ|üyêVü‰ìï n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î õ˝≤¢yê´|üÔ+>± dü]Vü≤<äT› ÁbÕ+‘ê˝À¢ 21 #Óø˘b˛düTº\qT HÓ\ø=*Œq≥Tº md”Œ Á|üuÛ≤ø£sYsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\T nj˚T´+‘·es¡≈£î ìs¡+‘·s¡+ yêVü≤Hê\ ‘·ìF »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü dü¬s’q |üÁ‘ê\T ˝Ò≈£î+&Ü mes¡T q>∑<äTqT rdüT¬øfi¯óÔHêï πødüT\T qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. n+‘˚ø±ø£ n˝≤+{Ï q>∑<äTqT »|ü⁄Ô #˚dæ Ä<ëj·T|üqTï XÊK≈£î n|üŒ–+#˚kÕÔeTHêïs¡T. $~Û ìs¡«Vü≤D˝À b˛©düT\+<äs¡T ìwüŒø£åbÕ‘·+>± e´eVü≤]+#ê\Hêïs¡T. yê]øÏ nìï sê»ø°j·T bÕغ\T düVü≤ø£]+#ê\ì md”Œ ø√sês¡T. ø±>± mìïø£\ ‘·s¡TD+˝À Á>±e÷˝À¢ >=&Ée\qT Áù|πs|æ+#˚yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø cÕ&√ {°+\T õ˝≤¢yê´|üÔ+>± dü+#·]dü÷Ô mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É düe÷#êsêìï sêã&ÉT‘·THêïj·THêïs¡T. XÊ+‹j·TT‘· yê‘êes¡D+˝À mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ Á|ü»\T ≈£L&Ü düVü≤ø£]+#ê\Hêïs¡T.

b˛\es¡+ô|’ $wüÁ|ü#ês¡+ ‘·>∑<äT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, e÷]à 11: b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îºqT uÛÑ÷ø£+|ü ‘êøÏ&çøÏ >∑Ts¡ j˚T´ Á|ü<˚X¯+˝À ì]àdüTÔHêïs¡ì {ÏÄsYmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT πødæÄsY #Ó|üŒ&Ü ìï e÷J myÓTà˝Ò´ »j·TÁ|üø±XŸ K+&ç+#ês¡T. sêÁcÕºìï $uÛÑõ+#˚ es¡≈£î ìÁ<äb˛ì πødæÄsY Ç|ü⁄Œ&ÉT Ç+ø± d”e÷+Á<ÛäT˝À¢ $wü;C≤\T Hê{Ï ‘·q ô|’XÊ∫ø£ Á|üeè‹Ôì #ê≥T≈£î+≥THêïs¡ì Äj·Tq k˛eTyês¡+ Çø£ÿ&É MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ìC≤ìøÏ b˛\es¡+ ÁbÕC… ≈£îºqT n‘·´+‘· düTs¡øÏå‘·yÓTÆq ÁbÕ+‘·+˝À ì]àdüTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. yêdüÔ e+ Ç~ ø±>± πødæÄsY nyê≈£î\T #Óyê≈£î\T ù|\&É+ @e÷Á‘·+ düeT+ »dü+ ø±<äHêïs¡T. Ç+ø± $<˚«cÕ\qT ô|+∫ b˛wæ+#ê\ì πødæÄsY Á|üj·T‹ïùdÔ Á|ü‹|òüT≥q ‘·|üŒ<äHêïs¡T. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº ìsêàD Á|ü<˚X¯+ >∑T]+∫ ‘·q‘√ ãVæ≤s¡+>∑ πødæÄsY≈£î düyê˝Ÿ $dæsês¡T.

14 qT+∫ |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+ Hê$TH˚wüq¢ d”«ø£s¡D Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $qTø=+&É, e÷]à 11: $qTø=+&É |ü≥ºD |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+ |ü]~Û˝À »s¡>∑qTqï mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À 26 yês¡T¶\≈£î dü+ã+~Û+∫q bò˛{À z≥s¡¢ C≤_‘êqT $&ÉT<ä\ #˚düTÔqï≥T¢ eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY k˛eTyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø±sê´\j·T+ e÷]à 14 es¡≈£î Á|ü‹s√E ñ<äj·T+ 11 qT+&ç eT<Ûë´Vü≤ï+ eT÷&ÉT >∑+≥\ es¡≈£î $$<Ûä bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\ qT+&ç Hê$TH˚wüqT¢ d”«ø£]kÕÔs¡ì nHêïs¡T. ˇø£{Ï qT+&ç ◊<äT yês¡T¶\≈£î #Ó+~q Hê$TH˚wüq¢qT |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+ ø±sê´\j·T+˝ÀqT, Äs¡T qT+&ç |ü~ es¡≈£î #Ó+~q yês¡T¶\ Hê$TH˚wüq¢qT C≤wüßyê ø£fi≤ÁbÕ+>∑D+˝ÀqT, 11 qT+&ç 20 yês¡T¶\ es¡≈£î Hê$TH˚wüq¢qT eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝ÀqT, 21 qT+&ç 26e yês¡T¶\ Hê$TH˚wüq¢qT m+Çz ø±sê´\j·T+˝ÀqT d”«ø£]kÕÔs¡ì ø£$TwüqsY ‘Ó*bÕs¡T.

nuÛÑ´s¡Tú\ Hê$TH˚wüq¢‘√ ø±sê´\j·÷˝À¢ Vü≤&Üe⁄&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, e÷]à 11: õ˝≤¢˝Àì @&ÉT eTTì‡|ü˝Ÿ, ¬s+&ÉT q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú\≈£î nìï bÕغ\≈£î #Ó+~q nuÛÑ´s¡Tú\ Hê$TH˚wüqT¢ y˚ùd Vü≤&Üe⁄&ç k˛eTyês¡+ qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. >∑‘· eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± q>∑s¡ eTTì‡|ü˝Ÿ ÁbÕ+‘ê˝À¢ mìïø£\T m|ü⁄Œ&Ó|ü⁄Œ&ÉT ekÕÔj·÷ nì m<äTs¡T#·÷düTÔqï düeTj·T+˝ÀH˚ mìïø£\T sêe&É+ Á|ü»˝À¢ Vü≤s¡¸+ e´ø£ÔyÓTÆ+~. ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt, {Ï&ç|æ, _C…|æ, dæ|æ◊, dæ|æm+ bÕغ\‘√ bÕ≥T Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\T ≈£L&Ü Hê$TH˚wüqT¢ y˚ùd+<äT≈£î Äj·÷ bÕغ\ ø±sê´\j·÷˝À¢ dü+<ä&ç ø£ì|æ+∫+~. q>∑s¡ bÕ\ø£, eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·÷˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT‘·eT Hê$TH˚wüq¢ bòÕsê\‘√ eT<䛑·T <ës¡T\‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ÉT‘√+~. m˝≤¬>’Hê z≥s¡¢qT ˝Àãs¡TÃø=ì ‘·eT‘·eT bÕغ˝yêπs n~Ûø±s¡+ ¬ø’edü+ #˚düTø√yê\qï Ä˝À#·q˝À nuÛÑ´s¡Tú\T ñHêïs¡T.

ñbÕ~Û Vü‰MT ≈£L©\ >∑s¡®q Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ yÓT<äø˘, e÷]à 11: yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝À eTVü‰‘êà>±+BÛ C≤rj·T ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ øÏ+<ä |üì#˚ùd ≈£L©\≈£î |üì~Hê\T e+<ä qT+&ç ¬s+&ÉT e+<ä\≈£î ô|+#·T‘·÷, ~qdü] ≈£L© 250 s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô ñbÕ~Û Vü‰MT ≈£L©\T e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛eTyês¡+ uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. 46 eT+&É˝≤\ qT+∫ dü+>±¬s&ç¶ |ü≥ºD≤ìøÏ ‘·s¡*e∫Ãq ≈£L©\T πøe˝Ÿ øÏwüHé uÛÑeHé qT+&ç ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ es¡≈£î uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î&ÉT kÕsTT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñbÕ~Û Vü‰MT ≈£L©\≈£î ãø±sTT|ü&çq y˚‘·Hê\qT yÓ+≥H˚ #Ó*¢+#ê\ì nHêïs¡T. &Ü«e÷ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ \øÏåà, kÕsTT\T‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ >∑‘· ø=~›s√E\ ÁøÏ‘·+ ≈£L©\≈£î e+<ä s√E\ |üì~Hê\qT 150 s√E\≈£î, 170 s¡÷bÕj·T\ ~qdü] ≈£L©ì ô|+#·T‘·÷ Jy√ C≤Ø #˚dæ+<äì Ä y˚Ts¡≈£î ≈£L©\≈£î ~qdü] ≈£L* #Ó*¢kÕÔeTì nHêïs¡T. ≈£L©\≈£î ãø±sTT|ü&çq ≈£L*ì yÓ+≥H˚ #Ó*¢kÕÔeTì Vü‰MT Çe«&É+‘√ <Ûäsêï $s¡$T+#·T≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢˝Àì 46 eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q eTVü‰‘êà>±+BÛ ñbÕ~Û Vü‰MT ≈£L©\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñbıŒ+>∑T‘·Tqï >√<ëe] Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, e÷]à 11: >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\T>± Ä~˝≤u≤<é, ø£Ø+q>∑sY\˝À uÛ≤Ø>± esê¸\T ≈£î]j·T&É+ e\¢ >√<ëe] q~ ñbıŒ+>∑T‘√+~. ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢˝Àì >√<ëe] rs¡ÁbÕ+‘ê˝…’q kÕs¡+>±|üPsY, <Ûäs¡à|ü⁄], yÓ\Z≥÷s¡T, sêeT>∑T+&É+ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì e´ekÕj·T uÛÑ÷eTT˝À¢ es¡<ä ˙s¡T sêe&É+‘√ ¬s’‘·T\T e´ekÕj·T πøåÁ‘ê\≈£î yÓfi¯¢e<ä›+≥÷ ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T Á>±e÷˝À¢ #ê{Ï+|ü⁄ y˚sTT+#ês¡T. >√<ëe] q~ ô|’ ÁbÕ+‘ê˝À¢ esê¸\T ≈£îs¡e&É+‘√ q<ä ñbıŒ+>∑T‘·Tqï+<äTq Á|ü»\T, ¬s’‘·T\T Ä ÁbÕ+‘ê\≈£î yÓfi¯¢e<ä›ì n~Ûø±s¡T\T ôV≤#·Ã]ø£\T C≤Ø #˚XÊs¡T. ¬s’‘·T\T ‘·eT bı˝≤˝À¢ y˚dæq |ü‹Ô, ô|düs¡, yÓTTø£ÿC§qï, $T]à |ü+≥\T ˙{Ï<ë{ÏøÏ bÕ&Ó’b˛‘êj˚TyÓ÷qï uÛÑj·T+‘√ uÛÑ÷eTT\≈£î yÓfi≤¢*‡ edüTÔ+<äì, ˝Òì#√ n&É$ |ü+<äT\ <ë&ÉT\‘√ |ü+≥\T HêX¯qeTe⁄‘êj·Tì, #˚‹øÏ e#˚à |ü+≥ qwüºb˛j˚T |ü]dæú‹ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì ¬s’‘·T\T yêb˛j·÷s¡T. @<˚yÓTÆq|üŒ{Ïø° |ü+≥\T qwüºb˛≈£î+&Ü n~Ûø±s¡T\T ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T.

Á|üuÛÑT‘·« ñbÕ<Ûë´j·TT&çô|’ <ë&ç... |ü]dæú‹ $wüeT+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, e÷]à 11: Á|üuÛÑT‘·« ñbÕ<Ûë´j·TT&çô|’ <ë&ç »]–+ ~. á <ë&ç˝À dü<äs¡T ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT rÁe+>± >±j·T|ü&É>± ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. $dü‡qïù|≥ eT+&É\+ qsê‡|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝Àì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À ñbÕ<Ûë´j·TT&ç>± |üì#˚düTÔqï \ø£åàj·T´ô|’ >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T ø£‘·TÔ\‘√ <ë&ç #˚dæ |üsês¡j·÷´s¡T. \ø£åàj·T´ dü÷ÿ˝Ÿ≈£î edüTÔ+&É>± á <ë&ç »]–+~. kÕúì≈£î\T b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ ì+~‘·T\ ø√dü+ >±*düTÔHêïs¡T. $yêùV≤‘·s¡ dü+ã+<Ûä H˚|ü<∏ä´+˝À á <ë&ç »]–q≥T¢ nqTe÷ìdüTÔHêïs¡T. nìï ø√D≤\ qT+&ç <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.


eTT+<äT>±H˚ ôd{Ÿ‡ô|’øÏ edüTÔqï≥T¢ @Á|æ˝Ÿ 15q Hê>±s¡T®q-m˙ºÄsY eT÷MøÏ eTTVüAs¡Ô+? eT÷M düe÷#ês¡+. m˙ºÄsY‘√ ªãè+<ëeq+µ, #ÓÁØHê>±s¡T®q- m˙ºÄsY ø£*dæ q{Ï+#˚ eT©ºkÕºs¡sY eT÷MøÏ eTTVüAs¡Ô+ @Á|æ˝Ÿ 15q ø£qŒ¤sYà nsTTq≥Tº $ì|æk˛Ô+~. ôd’˝…+{Ÿ>± Á|” Ábı&Éø£åHé esYÿ‡ »s¡T>∑T‘·Tqï á eT÷MøÏ eT+∫ k˛ºØ˝…’Hé ôd{Ÿ nsTT+<äì {≤ø˘. |æ$|æ u≤´qsYô|’ bı≥÷¢]

ãT<Ûäyês¡+ 12, e÷]Ã 2014

Á|æH金√ ø=s¡{≤\ ø=‘·Ô eT÷M

qj·Tq‘ês¡ ªsêC≤ sêDϵ k˛ºØ ˝…’Hé

dü÷|üsY kÕºsY eTùV≤wtu≤ãT, ø=s¡{≤\ •e ø±+_H˚wüHé˝À dæìe÷ sêuÀ‘√+<äì >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± yês¡Ô\T $ì|ædüTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ‘êC≤>± n+<äT‘·Tqï düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ m≥ºπø\≈£î á ∫Á‘·+ ˇπø nsTT+~. eTùV≤wtu≤ãT Á^Hédæ>∑ï˝Ÿ Çe«&É+‘√ ø=s¡{≤\ •e Ád”ÿHé ù|¢ esYÿ yÓTT<ä\T ô|{≤ºs¡ì düe÷#ês¡+. u≤©e⁄&é dæ˙ ìsêàD dü+düú j·TT{Ï$ yês¡T á ∫Á‘êìï ì]à+#·qTHêïs¡T. düeTàsY ¬s+&Ée yês¡+ qT+&ç dæìe÷ ¬s>∑T´\sY wüO{Ï+>¥ ÁbÕs¡+_Û+#˚+<äT≈£î bÕ¢Hé #˚düTÔHêïs¡T. á dæìe÷ ˝≤+#Yì uÛ≤Ø>± #˚j·T&ÜìøÏ @sêŒ≥T¢ #˚düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Á|üdüTÔ‘·+ eTùV≤wtu≤ãT Ä>∑&ÉT dæìe÷ wüO{Ï+>¥˝À _J>± ñHêïs¡T.

ª>∑õìµ, ªsƒê>∑÷sYµ e+{Ï dü+#·\q ∫Á‘ê\ <äs¡Ù≈£î&ÉT eTTs¡T>∑<ëdt düeTs¡ŒD˝À eTs√ dü÷|üsY&É÷|üsY Væ≤{Ÿ ∫Á‘·+ sêC≤ sêDÏ. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À $&ÉT<ä˝…’ dü+#·\q $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. á dæìe÷ k˛ºØ ˝…’Hé... Á|æj·TTsê*ì ø√˝ÀŒsTTq V”≤s√, Á|æj·TT&çì ø√˝ÀŒsTTq V”≤s√sTTHé Ms¡<ä›]øÏ nqTø√ì |ü]dæú‘·T˝À¢ ô|[¢ »s¡T>∑T‘·T+~. yê] Áù|eT\qT eTs¡∫b˛˝Òì yê]<ä›] eT<Ûä´ <ë+|ü‘·´ J$‘·+ m˝≤ kÕ–+~ nH˚ n+XÊìï ø£\sY|ü⁄˝Ÿ>± j·T÷‘Y|ü⁄˝Ÿ s=e÷+{Ïø˘ m+≥sYf…ÆqsY>± ‘Ós¡¬øøÏÿ+#ês¡T. n<˚ Äs¡´, qj·Tq‘ês¡ f…Æ{Ï˝Ÿ s√˝Ÿ‡ #˚dæq ªsêC≤ sêDϵ ø±HÓŒ|ü⁄º. á ∫Á‘·+ ‘·$Tfi¯+˝À |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. ≥«+{°j·T‘Y ôd+#·Ø bòÕø˘‡kÕºsY dü÷º&çjÓ÷dt ìsêàD+˝À <äs¡Ù≈£î&ÉT mÄsY eTTs¡T>∑<ëdt düeTs¡ŒD˝À s¡÷bı+~q á ∫Á‘·+ n<˚ ù|s¡T‘√ ‘Ó\T>∑T˝À sêuÀ‘√+~. á HÓ\ 14q n‘·´~Ûø£ ~∏j˚T≥sY˝À $&ÉT<ä\≈£î dæ<ä∆yÓTÆ+~. bòÕø˘‡ dü÷º&çjÓ÷dt dæm|òtz lsêeTø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <äs¡Ù≈£î&ÉT eTTs¡T>∑<ëdt düeTs¡ŒD˝À >∑‘·+˝À »Øï e+{Ï dü÷|üsYVæ≤{Ÿ ‘·sê«‘· e÷ ø±+_H˚wüHé˝À edüTÔqï eTs√ dü÷|üsY&É÷|üsY Væ≤{Ÿ ∫Á‘·+ sêC≤ sêDÏ nHêïs¡T. ‹$Tfi¯Hê&ÉT˝À $&ÉT<ä˝…’ dü+#·\q $»j·T+ kÕ~Û+∫+<äHêïs¡T. õ$ Á|üø±XŸ dü+^‘· kÕs¡<Ûä´+˝À s¡÷bı+~q Äs¡T bÕ≥\qT nq+‘· lsêyéT sêj·T>± õ$ Á|üø±XŸ, s¡MHê¬s&ç¶, q˝Ÿ e÷˝Ÿ, ø±˝Ÿ >±&Ó, düwü e+{Ï Á|üeTTK >±j·T˙ >±j·T≈£î\T bÕ&É&É+ »]–+~.

yÓ+ø£fÒwt düs¡düq q~j·÷

|üeHé ø£˝≤´DY V”≤s√>± s¡÷bı+~q ªn‘êÔ]+{ÏøÏ <ëπs~µ ∫Á‘·+˝À |üesYkÕºsY n‘·Ô bÕÁ‘·˝À q{Ï+ ∫+~ q{Ï q~j·÷. Ç|ü⁄Œ&Üy˚T yÓ+ø£fÒwt düs¡d üq q{Ï+#·qT+~. <äèX¯´+ Øy˚Tø˘>± s¡÷bı+ <äT‘·Tqï ∫Á‘·+˝À ÄyÓTqT yÓ+ø£fÒwt uÛ≤s¡´ bÕÁ‘·≈£î rdüT≈£îqï≥T¢ düe÷#ês¡+. yÓTT<ä≥ MTHêì Ä bÕÁ‘·≈£î nqT≈£îHêï ∫e] ì$Twü+ ˝À á e÷s¡TŒ »]–+<äì |òæ˝ŸàesêZ\

Á|ükÕ<é ì]à+#˚ á eT÷MøÏ e+o ô|’&ç‘·*¢ &Ó’¬sø˘º #˚düTÔHêïs¡T. ìC≤ìøÏ á eT÷M Çj·TsY m+&é˝À ôd{Ÿ‡ô|’øÏ edüTÔ+<äì $ì|æ+∫Hê m˙ºÄsY ªs¡uÛÑdüµ eT÷M wüO{Ï+>¥ ˝Ò{Ÿ ne&É+, Hê>¥-eTùV≤wt eT©ºkÕºs¡sY ø=ìï HÓ\\T b˛dtºb˛Hé ø±e&É+‘√ á

düe÷#ês¡+. $T]à ∫Á‘·+‘√ eT∞¢ ˝…’yéT ˝…’{À¢ øÏe∫Ãq q~j·÷... |üesY kÕºsY dæìe÷‘√ ô|<ä› kÕºsY>± e÷]b˛sTT+~. B+‘√ ÄyÓTqT ‘·eT ∫Á‘ê˝À¢ rdüTø√yê\ì ìsêàD dü+düú\T b˛{° |ü&ÉT‘·THêïsTT. ˇø£f…Æ+˝À ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯, eT\j·÷fi¯ dæìe÷\qT }ù|dæq q~j·÷øÏ $yêVü≤+‘√ >±´|t e∫Ã+~. #ê˝≤ ø±\+ ‘·sê«‘· Øm+Á{°‘√ eT∞¢ _õ nsTTb˛‘·T+~.

bı˝≤¢∫Ã˝À ø£èwüíe+o-sêyéT#·s¡DY\ ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥!

ø£èwüíe+o-sêyéT#·s¡DY ø±+_H˚wüHé ˇø£ ø=‘·Ô ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ »s¡T>∑T‘·Tqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. •eu≤ãT ã+&É¢ düeTs¡ŒD˝À, |üs¡y˚TX¯«] ÄsYº‡ Ábı&Éø£åHé‡ |ü‘êø£+ n‘·´+‘· uÛ≤Ø ‘êsê>∑D+‘√ ì]àdüTÔqï ∫Á‘· j·T÷ì{Ÿ ô|’ ø£Hê´≈£îe÷] ôw&É÷´˝ŸqT Ç{°e\ |üP]Ô #˚düT≈£î+~. á ∫Á‘êìøÏ ã+&É¢ >∑DÒdü|t ìsêà‘·>± e´Vü≤]düTÔHêïs¡T. eTs√ôw&É÷´˝Ÿ ì$T‘·Ô+ ∫Á‘· j·T÷ì{Ÿ e÷]à 9q Ä~yês¡+Hê&ÉT bı˝≤¢∫à yÓfi¯flqT+~. á ôw&É÷´˝Ÿ˝À ø=ìï düìïy˚XÊ\‘√ bÕ≥T ˇø£ bÕ≥qT ≈£L&Ü ∫Árø£]+#·qTHêïs¡T. |òæÁãe] 6 qT+&ç ¬s>∑T´\sY wüO{Ï ÁbÕs¡+_Û+∫ ø£Hê´≈£îe÷]˝À ∫Árø£s¡D |üP]Ô#˚XÊs¡T. á+>∑ ∫Á‘·+˝À ø£èwüíe+o düs¡düq ø±»˝Ÿ V”≤s√sTTHé>± q{ÏdüTÔ+~. Ç|üŒ{Ïπø eT>∑BÛs¡, Hêj·Tø˘ ∫Á‘ê\˝À #·s¡D düs¡düq q{Ï+∫q ø±»˝Ÿ ªme&ÉTµ ∫Á‘·+˝À ¬>dtºs√˝Ÿ˝À Y q{Ï+∫+~. B+‘√ ø±»˝Ÿ sê+#·s¡DY düs¡düqq{Ï+#·&É+ Ç~ Hê\T>√kÕ] ne⁄‘·T+~. Ç+<äT˝À lø±+‘Y, ø£eT*˙eTTKØ®\T ø°\ø£bÕÁ‘·˝À¢ q{ÏdüTÔHêïs¡T. yÓTT<ä≥ lø±+‘Y bÕÁ‘·≈£î yÓ+ø£fÒwtqT nqT≈£îqï|üŒ{Ïø° nìyês¡´ ø±s¡D≤\ e\¢ lø±+‘Y Ä bÕÁ‘·˝À b˛wæ+#·qTHêïs¡T. Ç{°e\ lø±+‘Y, sê+#·s¡DY\ eT<Ûä´ ø=ìï düìïy˚XÊ\q Ç{°e˝Ò ∫Árø£]+#·&É+ »]–+~. á HÓ\ 9qT+&ç 26 T es¡≈£î bı˝≤¢∫Ã˝À wüO{Ï+>¥ »s¡>∑qT+~.

mes¡T u≤~‘˚ yê]<˚ ¬>\T|ü⁄.. {Ï-20 Á|ü|ü+#·ø£|t b˛s¡T 16 qT+&ç Äs¡+uÛÑ+ $»j·T|ü<Ûëq q&ç|æ+∫q |òüTq‘· j·T÷M<˚. 16 ã+‘·T\T Ä&ç 58 |üs¡T>∑T\T #˚dæ n+<äØï n\]+#·&É+ $~‘·y˚T. |ü‘·´]∆ Ç+>∑¢+&ÉT »≥Tº m<äT≥ 218 |üs¡T>∑T\ \øå±´ìï ñ+#ê&ÉT. 200 |üs¡T>∑T\ e<ä› Ä »≥Tº ì*∫b˛e&É+‘√ uÛ≤s¡‘Y $»j·TuÛÒ] yÓ÷–+∫+~. ‘êC≤ b˛s¡T˝Àq÷ j·T÷M yÓTs¡T|ü⁄\T U≤j·TeTì Äj·Tq n_Ûe÷qT\T n+≥THêïs¡T. j·T÷M ‘·q ‘·&ÜU≤qT eTs√ e÷s¡T #·÷|ü&É+ U≤j·TeTì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± Ç|üŒ{Ïes¡≈£î {Ï-20 Á|ü|ü+#·ø£|t b˛{°\T Hê\T>∑T »]>±sTT. 2007˝À uÛ≤s¡‘· »≥Tº HÓ–Z+~.. 2009˝À bÕøÏkÕÔHé $»j·T+ kÕ~Û+∫+~.. 2010˝À Ç+>±¢+&ÉT.. 2012˝À $+&ûdt $»j·TuÛÒ] yÓ÷–+#êsTT. n˝≤π> {°-20 es¡˝Ÿ¶ø£|t˝À π>˝Ÿ ˇø£ÿ&˚ 43 dæø£‡s¡T¢ ø={≤º&ÉT. n<˚$<Ûä+>± {Ï-20 es¡˝Ÿ¶ø£|t˝À.. n‘·´~Ûø£ $¬ø≥T¢ rdæq |òüTqT&ÉT eT*+>∑.. 33 $¬ø≥T¢ kÕ~Û+#ê&ÉT.

dü÷s¡´‘√ yÓ+ø£{ŸÁ|üuÛÑT ø=‘·Ô eT÷M

‘·q ‘·eTTà&ÉT ø±ØÔ‘√ ª_]j·÷ìµ eT÷Mì yÓ+ø£{ŸÁ|üuÛÑT ‘Ós¡¬øøÏÿ+∫q $<ÛëHêìøÏ eTT#·Ã≥|ü&çq dü÷s¡´, Äj·Tq <äs¡Ùø£‘·«+˝À q{Ï+#˚+<äT≈£î ÄdüøÏÔ ø£qãsêÃs¡T. <ëìøÏ ‘·–q $<Ûä+>±H˚ dü÷s¡´ ø√dü+ z ø£<∏äqT $ì|æ+#ês¡T yÓ+ø£{ŸÁ|üuÛÑT. yÓ+≥H˚ dü÷s¡´ qT+∫ |ü#·ÃC…+&Ü e∫Ã+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À y˚T˝À ∫Árø£s¡D ÁbÕs¡+_Û+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ »s¡T>∑T‘·THêïsTT. @ø£_–q |üP]Ô #˚dæ $˝…’q+‘· ‘·«s¡>± ∫Á‘êìï Áù|ø£å≈£î\ #Ó+‘·≈£î rdüT≈£îsêyê\H˚ jÓ÷#·q˝À ñHêï&É≥ <äs¡Ù≈£î&ÉT. eTTK´+>± ∫Hêïs¡T\qT Äø£≥Tº≈£îH˚˝≤ ø£<∏äqT dæ<ä∆+ #˚düT≈£îqï≥T¢ yÓ+ø£{ŸÁ|üuÛÑT düìïVæ≤‘· esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. dü÷s¡´ Á|üdüTÔ‘·+ *+>∑TkÕ«$T <äs¡Ùø£‘·«+˝À n+C≤Hé˝À q{ÏdüTÔHêïs¡T. >∑‘· qe+ãsY˝À yÓTT<ä˝…’q Bì wüO{Ï+>¥ Á|üdüTÔ‘êìøÏ 50 XÊ‘·+ |üPs¡ÔsTT+~. kÕ«‘·+Á‘·´ ~H√‘·‡e ø±qTø£>± Áù|ø£å≈£î\ #Ó+‘·≈£î rdüTø=#˚Ã+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T.

n+<ä] #·÷|ü⁄ j·T÷Mô|’H˚.. q÷´&Ûç©¢, e÷]à 11 : n+<ä] #·÷|ü⁄ j·T÷Mô|’H˚.. {Ï-20 Á|ü|ü+#·ø£|t {Às¡ïyÓT+≥T eTs√ Hê\T>∑T s√E˝À¢ Äs¡+uÛÑ+ ø±qTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. eT÷&É+fÒ eT÷&ÉT >∑+≥˝À¢ eTT–dæb˛j˚T e÷´#Y n+fÒ n+<ä]ø° Çwüºy˚T. Ä&˚~ @ »≥ºsTTq|üŒ{Ïø° Ms¡u≤<äT&ÉT u≤<˚ »≥TºH˚ $»j·T+ e]düTÔ+~. á @&Ü~ {Ï-20 Á|ü|ü+#·ø£|t˝À yÓTT‘·Ô+ 16 »≥T¢ bÕ˝§Z+≥T HêïsTT. ã+>±¢<˚XŸ, õ+u≤uÒ«, n|òüZìkÕÔHé, Vü‰+ø±+>¥, HÓ<äsê¢+&é‡, ◊sê¢+&é j·TTmÇ e+{Ï |üdæ≈£Lq »≥T¢ ≈£L&Ü {ÀØï˝À ì*#êsTT. ø±«*|òüsTT+>¥ {ÀØï á HÓ\ 16 qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï~. 21q uÛ≤s¡‘Y-bÕø˘ eT<Ûä´ e÷´#Y »s¡>∑qTqï~. Ç~˝≤ ñ+&É>± 2007 Hê{Ï Á|ü|ü+#·ø£|t {ÀØï˝À j·T÷M ¬s∫Ãb˛e&É+.. dæø£‡s¡¢ es¡<ä bÕ]+#·&É+.. j·T÷M, ¬s’Hê*<ä›s¡÷ b˛sê&É&É+.. ÄHê&ÉT Á|ü|ü+#·ø£|t kÕ~Û+#·&É+ ‘Ó*dæ+<˚. ˇπø zes¡T˝À Äs¡T dæø£‡s¡T¢ u≤~ »≥TºqT

ã˙ï\‘√ ªme&ÉTµqT Væ≤{Ÿ Á{≤ø˘ô|’ ì*|æq e+o á Áô|d”ºõj·Tdt eT©ºkÕºs¡sYô|’ Ç|üŒ{Ïπø #ê˝≤ ø±ìŒ¤&ÓH金√ ñHêï&Éì, eT]ø=~› s√E˝À¢ á eT÷M &ûf…Æ˝Ÿ‡ n|ò”wæj·T˝Ÿ>± nHÍHé‡ ne⁄‘êj·Tì Ç+&ÉÁd”º {≤ø˘.

{ÀØï Ç˝≤..

ø±«*|òüsTT+>¥ sö+&é˝À.. ã+>±¢<˚XŸ, n|òüZìkÕÔHé, Vü‰+ø±+>¥, H˚bÕ˝Ÿ »≥T¢ Á>∑÷|ü⁄-m˝Àq÷.. Á>∑÷|ü⁄-_˝À.. ◊sê¢+&é, HÓ<äsê¢+&é‡, j·TTmÇ, õ+u≤uÒ« »≥T¢ Ä&ÉqTHêïsTT. Ç~˝≤ ñ+&É>± {Ï20 es¡˝Ÿ¶ø£|t Ä&˚+<äT≈£î <Û√ì ùdq á HÓ\ 14q ã+>±¢<˚XŸ≈£î ãj·T˝Ò›] yÓfi¯¢qTqï~. l\+ø£, Ç+>∑¢+&é\‘√ ÁbÕøϺdüT e÷´#Y\T Ä&ÉqT+~. <Û√ì, <∏ëeHé, s√Væ≤‘Y, ø√Væ≤¢, ¬s’Hê, j·TTesêCŸ, s¡Vü‰HÓ, »&˚C≤, n•«Hé, uÛÑTeH˚X¯«sY, wü$T, _˙ï, $TÁXÊ, ns√Hé, yÓ÷Væ≤‘Y Ä&ÉqTHêïs¡T.

e÷]à 16 ã+>±¢<˚XŸ I nbòÕZìkÕÔHé Vü‰+ø±+>¥ I H˚bÕ˝Ÿ e÷]à 17 ◊sê¢+&é I õ+u≤uÒ« HÓ<ës¡¢+&é‡ I j·TTmá e÷]à 18 nbòÕZìkÕúHé I Vü‰+ø±+>¥ ã+>±¢<˚XŸ I H˚bÕ˝Ÿ e÷]à 19 HÓ\sê¢+&é‡ I õ+u≤uÒ« ◊sê¢+&é I j·TTmá e÷]à 20 nbòÕZìkÕúHé I H˚bÕ˝Ÿ ã+>±¢<˚XŸ I Vü‰+ø±+>¥ e÷]à 21 õ+u≤uÒ« I j·TTmá ◊sê¢+&é I HÓ<äsê¢+&é‡ e÷]à 21 uÛ≤s¡‘Y I bÕøÏkÕúHé e÷]à 22 <äøÏåD≤Á|òæø± I l\+ø£ Ç+>±¢+&é I q÷´õ˝≤+&é e÷]à 23 ÄÁùdº*j·÷ I bÕøÏkÕúHé uÛ≤s¡‘Y I yÓdüº+&ûdt.. e÷]à 24 q÷´õ˝≤+&é I <äøÏåD≤Á|òæø± l\+ø£I ø±«*|òüj·TsY-_(1) e÷]à 25 yÓdæº+&ûdt I ø±«*|òüsTTsY-m(m)

e÷]à 27 <äøÏåD≤Á|òæø± I ø±«*|òüsTTsY _(1) Ç+>±¢+&é I l\+ø£ e÷]à 28 uÛ≤s¡‘Y I ø±«*|òüsTTsY m(1) ÄÁùdº*j·÷ I yÓdæº+&ûdt e÷]à 29 Ç+>±¢+&é I <äøÏåD≤Á|òæø± q÷´õ˝≤+&é I ø±«*|òüsTTsY _(m) e÷]à 30 uÛ≤s¡‘Y I ÄÁùdº*j·÷ bÕøÏkÕúHé I ø±«*|òüsTTsY m(1) e÷]à 31 q÷´õ˝≤+&é I l\+ø£ Ç+>±¢+&é I ø±«*|òüsTTsY _(1) @Á|æ˝Ÿ 1 ÄÁùdº*j·÷ I ø±«*|òüsTTsY m(1) bÕøÏkÕúHé I yÓdæº+&ûdt @Á|æ˝Ÿ 3 Á>∑÷|t-1˝À ‘=*kÕúq+ I Á>∑÷|t-2˝À ¬s+&√ kÕúq+ @Á|æ˝Ÿ 4 Á>∑÷|t-1˝À ¬s+&√kÕúq+IÁ>∑÷|t-2˝À ‘=*kÕúq+

@Á|æ˝Ÿ 6 ô|ò’q˝Ÿ

#Ó‘·Ô uÖ*+>¥ e˝Ò¢ z&çb˛j·÷+ $TkÕ“e⁄˝Ÿ Vü≤ø˘ Ädæj·÷ ø£|t ô|ò’q˝À¢ \+ø£ #˚‹˝À z≥$Tô|’ bÕøÏkÕÔHé kÕs¡~∏ $TkÕ“e⁄˝Ÿ Vü≤ø˘ düŒ+~+#ê&ÉT. Ä |üsê»j·÷ìøÏ uÖ\s¡¢ #Ó‘·Ô Á|ü<äs¡ÙH˚ ø±s¡DeTì Äs√|æ+#ê&ÉT. Á|ü‘·´]úô|’ ˇ‹Ô&ç ô|+#·&É+˝À yês¡T $|òü\eTj·÷´s¡ì $eT]Ù+#ê&ÉT. ã+>±¢<˚XŸ˝Àì $Ts¡÷ŒsY y˚~ø£>± X¯ìyês¡+ »]–q ô|ò’q˝Ÿ e÷´#Y˝À bÕø˘ »≥Tº \+πøj·TT\ #˚‹˝À z≥$T bÕ˝…’q $wüj·T+ ‘Ó*‡+<˚. á e÷´#Y nq+‘·s¡+ $TkÕ“e⁄˝Ÿ Vü≤ø˘ $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªÇ˝≤+{Ï e÷´#Y\˝À Äs¡+uÛÑ+˝ÀH˚ $¬ø≥T¢ rj·T&É+ m+‘√ nedüs¡+. ø±˙, Ä |üì #˚j·T˝Òø£b˛j·TeTHêïs¡T. n<˚düeTj·T+˝À Ä|òt dæŒqïsY düsT÷<é n»à˝Ÿ dü¬s’q ÁuÒø˘ Ç∫ÃHê <ëìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√˝Òø£ b˛j·÷+. Ä ‘·sê«‘· @ ˇø£ÿ uÖ\s¡÷ \+ø£ u≤´{Ÿ‡yÓTHéqT Çã“+~øÏ >∑T] #˚j·T˝Òø£b˛j·÷s¡T. <ë+‘√ yê]øÏ \ø£å´ #Û˚<äq düT\TyÓ’+~µ nì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶ&ÉT. Çø£ÿ&ç k˛¢ |æ#Yô|’ $¬ø{Ÿ ≥T $¬ø{Ÿ uÖ*+>¥ #˚ùdÔ |òü*‘·+ eTs√˝≤ ñ+&˚<äì #Ó|ü⁄Œø=#êÃ&û yÓ≥s¡Hé u≤´{Ÿ‡eTHé. ø±>±, á &˚`HÓ’{Ÿ e÷´#Y ˝À ‘=\T‘· u≤´{Ï+>¥ #˚dæq bÕø˘ ◊<äT $¬ø≥¢≈£î 260 |üs¡T>∑T\T #˚j·T>±, \+ø£ ◊<äT $¬ø≥¢‘√ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. zô|qsY ‹]eTH˚ï ôd+#·Ø kÕ~Û+∫ »≥Tº ¬>\T|ü⁄˝À Á|ü<ÛëqbÕÁ‘· b˛wæ+#ê&ÉT.

Printed, Published & owned by Sangineedi Sitaram, Printed at SAMCO, Hyderabad, Published at # 6-2-40, Doller Chambers, 4th Floor, Flot No.3 & 4, AC Guards, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004. Andhrapradesh. RNI / APTEL/2012/48595; Tele Fax: 040-66348710, Editor-in-Chief Cell: 99666 98666, Nanduri Ravi Editor Cell:99666 77889, Mail:indianewstodaydaily@gmail.com. Web site: www.indianewstoday.co

12 03 14 (1)