Page 1

www.metrovaartha.co.in

zqsFsLiª][ LSxmnsV™´soáV ¤À≥¡[…‘¡. xqs™´sVxqs˘Q\|ms ≠s™´sLRifl·

12-02-2014.qxd

2/12/2014

10:06 AM

Page 1

(Black plate)

N][ÕfiNRPªy,zmns˙ ¡™´sLji11 : xmsbPË™´sV ¤À¡LigSÕfi LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi |mnsWLRi L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμR∂Li «¡LjigjiLiμj∂. C ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ 16 ™´sVLiμj∂ ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. ≠dsLRiLiªy J aRPVÀ≥œ¡NSLS˘¨sNTP ™´s¿¡Ë Æ™sŒœ¡ßÚLi≤R∂gS C ˙xms™´sWμR∂Li ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. μj∂©y«fi xmspL`i —¡Õ˝ÿ LSLiVVgRiLi«fi ˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s J NRPV»¡VLi ¡Li ≠s™yx§¶¶¶ Lji|qsxm<s©±s NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP •¶¶¶«¡\lLi ºΩLjigji NSLRiVÕ‹[ ™´sxqsVÚLi≤R∂gS ™´sWÕÙÿ xms»Ì¡fl· xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s 34™´s ©´sLi ¡LRiV «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLji\|ms ÕÿLki¨s ≤≥U∂N]…Ì”¡Liμj∂. C xmnsV»¡©´sÕ‹[ 12 ™´sVLiμj∂ @NRP‰≤T∂NRP‰Æ≤∂[ ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. ™´sVL][ ©´sáVgRiVLRi¨s ¿¡NTPªRΩ= ¨s≠sVªRΩÚLi AxqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡xqsVÚLi≤R∂gS ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV.

"≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji11: ˙xmsxqsVÚªRΩLi LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ D©´sı ˙xms«ÿxqs™´sVxqs˘Ã¡¨sıLi…”¡¨ds zqsFsLi NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂NTP ≠s™´sLjiLiøy™´sV¨s zqszmsFsLi LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ ’¡≠s LSxmnsV™´soáV æªΩ÷¡FyLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPV¨s ™´s¿¡Ë xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s N][LRiVªRΩW zqsFsLi©´sV zqszmsFsLi ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV NRP÷¡aSLRiV. @LiVVæªΩ[ @≠s FsLiªRΩ ™´sLRiNRPV xmsLjiuy‰LRiLi @™´soªyπ∏∂W Æ™s[¿¡ øR¡W≤yá¨s }msL]‰©yıLRiV.

ã¨OѨÙ\˜ : 9

ã¨OzHõ : 72

¤À¡LigSÕfi L][≤ÔR∂V ˙xms™´sVμyáLiÕ‹[ 16™´sVLiμj∂ ™´sVXºΩ

ã¨Oáê^Œ‰õΩÅ∞ : „HÀã¨∂i ã¨∞Éσ~å=Ù

ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£, |∞^èŒ"å~°O, Ѷ≤„|=i 12, 2014

=∞m¡ "≥Ú^Œ\˜H˘zÛ# aÅ∞¡

¿ÑrÅ∞: 4

"≥Å : ~°∂ 2

P~°∞QÆ∞~°∞ ã¨ÃãÊ#¬<£ @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi B™´s*≤R∂Li\|ms NSLi˙lgi£qs {qsLji∏R∂V£qs

ºΩLjigji LSxtÌsQ˚xmsºΩNTP ¬ø¡[Lji©´s æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[ ˙xmsÆ™s[aRP |ms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV NRPxqsLRiªRΩVÚ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,zmns˙ ¡™´sLji11 : æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V\|ms NSLi˙lgi£qs ™´sp˘x§¶¶¶Li ™´sWLRiVËNRPVLiμj∂. J \Æ™sxmso FsÕÿgRiLiVV©y C xqs™´sWÆ™s[™yÕ˝‹[Æ©s[ ˙xmsÆ™s[aRP |ms…Ìÿá©´sı xms»Ì¡VμR∂áª][ …‘¡. ’¡Ã˝¡V\|ms GLRiˆ≤T∂©´s DªRΩ‰LihRiNRPV æªΩLRiμj∂Li¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªyıáV ºdΩ˙™´sªRΩLRiLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. μyLiª][ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[Æ©s[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V©´sV Æ©s[LRiVgS ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ìÿá¨s ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ™´s¿¡ËLiμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡VÕ‹[ ALÛjiNRP @LiaSáV DLi≤R∂»¡Liª][ LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ \¬ø¡LRi¯©±s @©y=Lki μk∂¨s¨s ºΩzmsˆ xmsLiFyLRiV. μk∂Liª][ Æ™sVVμR∂»¡ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[Æ©s[ ’¡Ã˝¡V©´sV |ms…Ìÿá¨s ZNP[Li˙μR∂Li π∏∂W¿¡r°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ’¡Ã˝¡V©´sV Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[ FsxmsˆV≤R∂V ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…ÌÿáƩs[ μy¨s\|ms BLiNS xqsˆxtÌsQªRΩ LS¤Õ¡[μR∂V. 'NS©y=÷¡Æ≤∂[¤…¡≤`∂ xmnsLi≤`∂ NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ˙xmsryÚ™´s©´s DLi≤R∂»¡Liª][.... xmso©´sLji*À≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V©´sV ˙μR∂™´s˘ ’¡Ã˝¡VgS LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. LS«ÿ˘LigRiLi ˙xmsNSLRiLi ˙μR∂™´s˘ ’¡Ã˝¡V G\Æμ∂©y ª]áVªRΩ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[Æ©s[ ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ìÿ÷¡. μk∂Liª][ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V LS«¡˘xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ˙xmsÆ™s[aRP#|ms»Ì¡≤R∂Li NRPVμR∂LRiμR∂¨s

xqsˆxtÌsQ\Æ™sVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[¨s N]LiμR∂LRiW LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V ˙μR∂™´s˘’¡Ã˝¡V NSμR∂¨s ™yμj∂xqsVÚ©yıLRiV. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ©y˘∏R∂V xqsᕶ¶¶ N][LSá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. Gμj∂ G\Æ™sV©y ’¡Ã˝¡V FsxmsˆV≤R∂W ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ìÿá©´sıμj∂ Æ©s[≤R∂V ¨sLÒRiLiVVLi¬ø¡[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[Æ©s[ ’¡Ã˝¡V ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…Ìÿá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVV}qsÚ ™´sVL][ryLji LSxtÌsQ˚xmsºΩ zqsFnyLRiV= @™´sxqsLRi™´sV™´soªRΩVLiμj∂. Æ™sVVªyÚ¨sNTP LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂Li ºdΩ˙™´s gRiLiμR∂LRig][Œœ¡LiÕ‹[ DLiμR∂Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLi ™´sVL][ryLji xqsˆxtÌsQ\Æ™sVLiμj∂.æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V\|ms ’≥¡©yı’≥¡˙Fy∏R∂WáV©yıLiVV, @μj∂ \|mns©y©±s= ’¡Õ˝ÿ NSμy @©´sıμy¨s\|ms xqsLiμj∂gÙRiªRΩ DLiμR∂¨s FyL˝RiÆ™sVLi»¡Lki aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ NRP™´sVÕfi©y¥`∂ æªΩ÷¡FyLRiV. ’¡Ã˝¡V G xqsÀ≥œ¡Õ‹[ |ms…Ìÿá©´sıμy¨s\|ms ©y˘∏R∂Vxqsᕶ¶¶ N][LS™´sV¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ’¡Ã˝¡V©´sV ºΩLjigji LSxtÌsQ˚xmsºΩNTP xmsLiFyLRiV. μk∂Liª][ æªΩáLigSfl·’¡Ã˝¡V LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ ™´sVVLiμR∂VNRPV LSμR∂¨s ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ LS“¡™±saRPVN˝S æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... ’¡Ã˝¡V©´sV LS«¡˘xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…ÌÿÕÿ ¤Õ¡[NRP Æ©s[LRiVgS Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[©y @©´sı @LiaRPLi\|ms øR¡LRiË «¡LRiVgRiVª][LiμR∂¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. μk∂¨s\|ms B™yŒœ¡ xqsˆxtÌsQªRΩ LS™´søR¡Ë¨s }msL]‰©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V ™´sV◊d˝¡ LSxtÌsQ˚xmsºΩ ™´sμÙR∂NRPV Æ™s◊˝¡Liμj∂. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V©´sV Æ™sVVμR∂»¡ LS«¡˘xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ìÿá¨s ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©y @LiμR∂VNRPV LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ \¬ø≥¡LRi¯©±s x§¶¶¶≠dsVμ`∂ @©y=Lki @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi æªΩ÷¡FyLRiV.

J^Õ QÆO^Œ~°QÀà◊O LÉèíÜ«∞ ã¨ÉèíÖ’¡ ~°K«Û ~°K«Û...Ö’H±ã¨Éèí <Õ\˜H˜ "å~Ú^• ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,zmns˙ ¡™´sLji11 : ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FsLi{msá ¨sLRixqs©´sáV, ¨s©yμyáV, ALiμ][Œœ¡©´sáª][ FyL˝RiÆ™sVLi…fi DÀ≥œ¡∏R∂V xqsÀ≥œ¡Ã¡V ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi μR∂μÙR∂LjiÕ˝ÿLiVV. gRiªRΩ HμR∂V L][«¡ŸÃ¡VgS DÀ≥œ¡∏R∂VxqsÀ≥œ¡Ã¡V FsÕÿLi…”¡ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[xms»Ì¡NRPVLi≤yÆ©s[ ™yLiVVμy xms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. DÀ≥œ¡∏R∂V xqsÀ≥œ¡Õ˝‹[©´sW {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FsLi{msáV Æ™sÕfiÕ‹[NTP μR∂WxqsVZNP◊˝¡ xmn˝sNSLÔRiVáª][ ªRΩ™´sV ¨sLRixqs©´sáV æªΩ÷¡FyLRiV. μyLiª][ xqsÀ≥ÿ NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV @LiªRΩLS∏R∂VLi NRPágRi»¡Liª][ FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ ™yLiVVμyá xmsLRi*Li N]©´srygjiLiμj∂. Õ‹[N`P xqsÀ≥œ¡ ™yLiVVμy @©´sLiªRΩLRiLi xqs™´sWÆ™s[aSáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li @LiVV©y xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ ™´sWLRiVˆ LS¤Õ¡[μR∂V. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FsLi{msáV Æ™sÕ˝‹[NTP μR∂WxqsVNRPV Æ™s◊˝¡ ¨s©yμyáª][ x§¶‹[lLiºΩÚLiøyLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FsLi{msáV NRPW≤y ªRΩ™´sV ªRΩ™´sV rÛy©yÕ˝‹[ ¨sá ¡≤T∂ ¨sLRixqs©´s æªΩ÷¡FyLRiV. μk∂Liª][ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[ ™yLiVVμyá xmsLRi*Li N]©´srygjiLiμj∂. C μR∂aRPÕ‹[ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡©´sV  ¡Vμ≥R∂™yLRi©y¨sNTP ™yLiVVμy Æ™s[xqsVÚ©´sı»Ì¡V {qsˆNRPL`i ≠dsVLSNRPV™´sWL`i ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Liª][Æ©s[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂, æªΩáLigSfl· xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ ALiμ][Œœ¡©´sá ™´sVμ≥R∂˘ xqsÀ≥œ¡ N]©´srygjiLiμj∂. μk∂Liª][ {qsˆNRPL`i xqsÀ≥œ¡©´sV lLi[xms…”¡NTP ™yLiVVμy Æ™s[aSLRiV ™yLiVVμy @©´sLiªRΩLRiLi xqsÀ≥œ¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡# \Æ™sV©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FsLi{msáV xm˝sNSLÔRiVáV ˙xmsμR∂Lji+xqsWÚ {qsˆNRPL`i Æ™sÕfiÕ‹[NTP μR∂WxqsVZNPŒ˝ÿLRiV. xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂NRPV ™´sVμÙR∂ªRΩVgS |msμÙR∂|ms»Ì¡V©´s ¨s©yμyáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ xqsÀ≥œ¡Õ‹[ gRiLiμR∂LRig][Œœ¡Li Æ©sáN]Liμj∂. xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ ALiμ][Œœ¡©´s ™´sVÆμ≥∂[˘ {qsˆNRPL`i

˙xmsa][ıQªRΩÚLSáV N]©´srygjiLiøyLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms N]©´sNRPŒ˝œ¡ ©yLS∏R∂Vfl·, ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi, xqs ¡˜Li x§¶¶¶Lji B¿¡Ë©´s @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi ©Ø[…‘¡xqsVáV @Liμy∏R∂V¨s, xqsÀ≥œ¡ @μR∂VxmsoÕ‹[ ¤Õ¡[©´sLiμR∂V©´s @≠saS*xqs ©Ø[…‘¡xqsV©´sV ¬ø¡[xms»Ì¡¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©yı©´s¨s {qsˆNRPL`i ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV ªRΩ™´sV rÛy©yÕ˝‹[ ¨sá ¡≤T∂ ¨sLRixqs©´s æªΩ÷¡FyLRiV. xqsÀ≥œ¡ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s {qsˆNRPL`i N][Lji©y xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPF°™´s≤R∂Liª][ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ lLi[xms…”¡NTP ™yLiVVμy xms≤T∂Liμj∂. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms FsLi{msáV B¿¡Ë©´s @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi ©Ø[…‘¡xqsVáV @Liμy∏R∂V¨s, @LiVVæªΩ[ xqsÀ≥œ¡ @μR∂VxmsoÕ‹[ ¤Õ¡[©´sLiμR∂V©´s øR¡LRiË ¬ø¡[xms»Ì¡¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©´sı»˝¡Vc Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ºdΩ˙™´s gRiLiμR∂LRig][Œœ¡Li ™´sVÆμ≥∂[˘ N]μÙj∂}qsxmso xqs™´sWÆ™s[aSá©´sV {qsˆNRPL`i

≠dsVLSNRPV™´sWL`i ©´s≤T∂zmsLi¿¡©y @©´sLiªRΩLRiLi xqsÀ≥œ¡©´sV ¡Vμ≥R∂™yLS¨sNTP ™yLiVVμy Æ™s[aSLRiV. @LiªRΩNRPV ™´sVVLiμR∂V xqsÀ≥œ¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS™´s»¡Liª][Æ©s[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FsLi{msáV F°≤T∂∏R∂VLi ™´sμÙR∂NRPV μR∂WxqsVNRPV Æ™s◊˝¡ xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂NRPV ™´sVμÙR∂ªRΩVgS ¨s©yμyáV ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso LS«¡˘x qsÀ≥œ¡Õ‹[©´sW BÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªRΩ FsLi{msáV \¬ø≥¡LRi¯©±s Æ™sÕ˝‹[NTP μR∂WxqsVNRPV Æ™s◊˝¡ ¨s©yμyáV ¬ø¡[aSLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FsLi{msáNRPV @©yı ≤U∂FsLiZNP[, ≤U∂FsLiZNP[ FsLi{msáV ™´sVμÙR∂ªRΩV æªΩ÷¡FyLRiV. @©yı≤U∂FsLiZNP[ FsLi{ms \Æ™sV˙æªΩ[ ∏R∂V©±sª][ NRP÷¡zqs NSgjiªyáV ¿¡Li¿¡ \¬ø≥¡LRi¯©±s\|ms ≠szqsLjiÆ™s[aSLRiV. LS«¡˘xqsÀ≥œ¡Õ‹[ NRPW≤y {qs™´sWLi˙μ≥R∂ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ALiμ][Œœ¡©´s©´sV DμÙR∂QXªRΩLi ¬ø¡[aSLRiV. ZNP.≠s.zms LSLiøR¡Li˙μR∂LS™´so, {qsFsLi LRiÆ™s[V£tsQ, xqsV«¡©yá¯μR∂Lji ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV áμÁj∂LRi¯©±s F°≤T∂∏R∂VLi ™´sμÙR∂ xm˝sNS LÔRiVáV ˙xmsμR∂Lji+xqsWÚ ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLRiV. xmsLjizqÛsºΩ @μR∂Vxmso ªRΩxmsˆ»¡Liª][ \¬ø≥¡LRi¯©±s x§¶¶¶≠dsVμ`∂ @©y=Lki xqsÀ≥œ¡©´sV ª]áVªRΩ xmsμj∂ ¨s≠sVuyáV ™yLiVVμy Æ™s[aSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi xqsÀ≥œ¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©y ˙xmsºΩxtÌsQLiÀ≥œ¡©´s N]©´srygRi»¡LiÕ‹[ ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi 12 gRiLi»¡Ã¡NRPV ™yLiVVμy xms≤T∂Liμj∂. ™´sV◊d˝¡ xqsÀ≥œ¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li @LiVV©y {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FsLi{msáV ªRΩ™´sV xms»Ì¡V≠ds≤R∂NRPF°™´s»¡Liª][ xqs™´sWÆ™s[aSáV ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi lLiLi≤R∂V gRiLi»¡Ã¡NRPV ™yLiVVμy xms≤T∂Liμj∂

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,zmns˙ ¡™´sLji11 : xqs*LiªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|msÆ©s[ @≠saS*xqs ©Ø[…‘¡xqsV B¿¡Ë NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÌy©´sLi A˙gRi•¶¶¶¨sNTP gRiV\lLi©´s ALRiVgRiVLRiV NSLi˙lgi£qs FsLi{msá\|ms FsHzqszqs Æ™s[»¡VÆ™s[zqsLiμj∂. ™yLji¨s FyLÌki©´sVLi¿¡  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLi¿¡Liμj∂. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V FyL˝RiÆ™sVLi…fiNRP ™´sVVμR∂VNRPV ™´s¿¡Ë©´s Æ™s[Œœ¡ NSLi˙lgi£qs {qsLji∏R∂V£qsgS xqsˆLiμj∂Li¿¡ ™yLji\|ms NRPhji©´s øR¡LRi˘NRPV Dxms˙NRP≠sVLi¿¡Liμj∂. gRiªRΩN]LiªRΩNSáLigS μ≥j∂NS‰LRi xqs*LRiLi ≠s¨szmsxqsVÚ©´sı ALRiVgRiVLRiV {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FsLi{msá\|ms NSLi˙lgi£qs {qsLji∏R∂V£qs ∏R∂WORPQ©±s ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. NSLi˙lgi£qs FyLÌki ©´sVLi¿¡ A ALRiVgRiVLji¨s xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. FsLi{msáV ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi(≠s«¡∏R∂V™y≤R∂), DLi≤R∂™´s÷˝¡ @LRiVfl„fi NRPV™´sWL`i(LS«¡™´sVLi˙≤T∂), ryLiVV ˙xmsªy£ms(LS«¡Li}ms»¡), x§¶¶¶L<RiNRPV™´sWL`i(@™´sVÕÿxmsoLRiLi), LS∏R∂VFy…”¡ ryLi ¡ bP™´sLS™´so(gRiVLi»¡WLRiV), xqs ¡˜Li x§¶¶¶Lji(@©´sNSxms÷˝¡)á\|ms NSLi˙lgi£qs \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPLiμj∂. gRiªRΩ ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡VgS C ALRiVgRiVLRiV Õ‹[NRPxqsÀ≥œ¡Õ‹[ NRPW≤y ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xqsWÚ xqsÀ≥œ¡NRPV A»¡LiNRPLi NRP÷¡gjixqsVÚ©yıLRiV. ≠dsLji¨s xqsÀ≥œ¡©´sVLi¿¡ \|qsªRΩLi |qs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[}qs @™´sNSaRP ™´sVV©´sı»˝¡Vc æªΩáVr°ÚLiμj∂. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ ALRiVgRiVLji\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ≠sVgRiªy {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FsLi{msá©´sV μyLjiÕ‹[NTP æªΩøR¡VËN][øR¡ËÆ©s[μj∂ NSLi˙lgi£qs ™´sp˘x§¶¶¶LigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ALRiVgRiVLRiV {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FsLi{msá xqs|qsˆ©<´s©±s\|ms GH{qs{qs @μ≥j∂NSLjiNRP ˙xmsNRP»¡©´s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμj∂. @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi ©Ø[…‘¡xqsV B¿¡Ë©´s ALRiVgRiVLRiV {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FsLi{msá©´sV FyLÌki©´sVLi¿¡  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjixqsVÚ©´sı»˝¡V GH{qs{qs ˙xmsNRP …”¡Li¿¡Liμj∂. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´s˘ºΩZNP[NRPLigS @≠saS* xqsºdΩLS¯©´sLi ©Ø[…‘¡xqsVáV B¿¡Ë©´s FsLi{msáV ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi, LS∏R∂VFy…”¡ ryLi ¡bP™´sLS™´so, DLi≤R∂™´s÷˝¡ @LRiVfl„fiNRPV™´sWL`i, x§¶¶¶L<RiNRPV™´sWL`i, xqs ¡˜Li x§¶¶¶Lji, ryLiVV˙xmsªy£ms\|ms xqs|qsˆ©<´s©±s Æ™s[»¡V xms≤T∂Liμj∂. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms NSLi˙lgi£qs ™´sVL][ ™´sp˘•¶¶¶¨sNTP æªΩLRi ºdΩzqsLiμj∂. r~LiªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|msÆ©s[ ºΩLRiVgRiVÀÿ»¡Vc Àÿ™´so…ÿ FsgRiVLRiÆ™s[zqs©´s {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FsLi{msá\|ms Æ™s[»¡V Æ™s[zqsLiμj∂. ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ™´sVVryLiVVμy ’¡Ã˝¡V©´sV ZNP[Li˙μR∂ ZNP[’¡Æ©s…fi AÆ™sWμj∂LiøR¡»¡Liª][ ∏R∂VW{msG xqsLS‰L`i\|ms NSLi˙lgi£qs FyLÌki {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FsLi{msáV ALRiVgRiVLRiV @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi ˙xmsºΩFyμj∂xqsWÚ {qsˆNRPL`iNRPV ©Ø[…‘¡xqsVáV B¿¡Ë©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. μk∂Æ©s[ı ryNRPVgS øR¡WzmsLi¿¡ BxmsˆV≤R∂V FsLi{msá\|ms xqs|qsˆ©<´s©±s Æ™s[»¡V Æ™s[zqsLiμj∂. INRPÆ™s[Œœ¡ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ìÿ÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ ™´s}qsÚ, @xmsˆV≤R∂V ≠dsŒ˝œ¡ß ªRΩ™´sV FsLi{msáV NSLRi¨s, ™yLji¨s FyLÌki ©´sVLi¿¡ xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[aS™´sV¨s ¬ø¡xmsˆVN][≤y¨sNTP ≠dsáVLi»¡VLiμR∂©´sıμj∂ NSLi˙lgi£qs FyLÌki |msμÙR∂á ™´sp˘x§¶¶¶LiÕÿ NRP¨szmsr°ÚLiμj∂.x qs|qsˆ©<´s©±s\|ms ágRi≤R∂Fy…”¡ xqsˆLiμj∂xqsWÚ ... ªRΩ™´sV\|ms NSLi˙lgi£qs Æ™s[»¡V Æ™s[}qsÚ.. ˙xms«¡Ã¡V ™yLji\|ms Æ™s[»¡V Æ™s[ryÚLRi¨s

≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ Æ™s[Æ≤∂NTP‰©´s LS«¡NUP∏R∂VLi ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,zmns˙ ¡™´sLji11 : ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s LS«¡NUP∏R∂WáV ™´sV◊d˝¡ Æ™s[Æ≤∂NS‰LiVV. J \Æ™sxmso {qs™´sWLi˙μ≥R∂, ™´sVL][\Æ™sxmso æªΩáLigSfl· Æ©s[ªRΩáV @NRP‰Æ≤∂[ ºΩxtÌsQÆ™s[zqs Fs™´sLji xms©´sVÕ˝‹[ ™yLRiV D©yıLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyá Æ©s[ªRΩáV NSLi˙lgi£qs ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩá©´sV NRPáVxqsWÚ ªRΩ™´sV @LÍkiá©´sV xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV Æ©s[≤R∂V ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ LSxtÌsQ˚ NSLi˙lgi£qs ™´s˘™´s•¶¶¶LSá Àÿμ≥R∂V˘Ã¡V μj∂gji*«¡∏∫∂VzqsLig`iª][ ¤À≥¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V©´sV FyL˝RiÆ™sVLi»¡VÕ‹[ ˙xmsÆ™s[aRP# |ms¤…Ì¡[ ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms ™yLRiV A∏R∂V©´sª][ øR¡LjiËLiøyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso Õ‹[N`PxqsªyÚ @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ¤«¡zmsNTP Fszms À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ øR¡VZNP‰μR∂VLRiLiVV˘Liμj∂. A∏R∂V©´s©´sV æªΩáLigSfl· ™yμR∂VáV ¨sáμk∂aSLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi»¡V DÀ≥œ¡∏R∂VxqsÀ≥œ¡Õ˝‹[ ˙xmsÆ™s[aRP#|ms¤…Ì¡[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡VNRPV ™´sVμÙR∂ºΩ™y*á¨s ’d¡¤«¡[{ms¨s N][Lji©´s»˝¡Vc æªΩáLigSfl· …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩ ©y™´sW©ylgi[aRP*LRiLS™´so æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ©y≤R∂V ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ @μy*¨ds¨s NRP÷¡aSNRP A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[xmsÀ≥œ¡WLiVVxtÌsQ\Æ™sV©´s ’¡Ã˝¡V©´sV ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡, @μj∂ Fy£qs NSNRPF°æªΩ[ A Æ©sFy¨sı ’d¡¤«¡[{ms\|ms ª][}qs}qs NRPV˙»¡ ¬ø¡[r°ÚLiμR∂Li»¡W ’d¡¤«¡[{ms Æ©s[ªRΩáV AL][zmsLiøyLRi¨s ©y™´sW xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV ªy™´sVV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yı™´sV¨s ’d¡¤«¡[{ms Æ©s[ªRΩáV xqsˆxtÌsQLi

@μy*¨dsª][ …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩá ¤À≥¡[…‘¡ xqsVuy¯ª][ ’¡¤«¡zms LSxtÌsQ˚ Æ©s[ªRΩá ™´sVLiªRΩ©yáV ¤«¡zmsNTP Fszms À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ øR¡VZNP‰μR∂VLRiV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡Vc C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ©y™´sW }msL]‰©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡Vc ’¡Ã˝¡V\|ms ’d¡¤«¡[{ms \Æ™s≈¡Lji\|ms Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[ ˙xmsºΩxmsORPQÆ©s[ªRΩ xqsVuy¯xqs*LS«fiª][ æªΩáLigSfl· ’d¡¤«¡[{ms Æ©s[ªRΩáV xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘LRiV. C ¤À≥¡[…‘¡Õ‹[ FyÕÊ‹©´sı FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ π∏∂V©´sıLi $¨s™yxqslLi≤ÔT∂ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW NSLi˙lgi£qs ’¡Ã˝¡V |ms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s, ªy™´sV FyLÌki xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ ™´sVμÙR∂ºΩryÚ™´sV¨s xqsVuy¯xqs*LS«fi ¬ø¡FyˆLRi¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ’d¡¤«¡[{ms \Æ™s≈¡Lji¨s A FyLÌki LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ Fn˝°L`i ÷d¡≤R∂L`i @LRiVfl„fi\¤«¡…˝‘¡ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ryμ≥R∂˘Q\Æ™sV©´sLiªRΩ ª]LiμR∂LRigS FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V |ms…Ìÿá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡VNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV BryÚ™´sV¨s ’d¡¤«¡[{ms FsxmsˆV≤][ ¬ø¡zmsˆLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V N][xqsLi FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yı™´sV¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Li

GLSˆ»¡VNRPV æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @≤ÔR∂VNSμR∂¨s A FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ μR∂∏R∂WNRPL`i LS™´so xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi…˝‹[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡VNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV B™y*á¨s …”¡.…”¡≤T∂zms ©y∏R∂VNRPVáV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ’d¡¤«¡[{ms @˙gRiÆ©s[ªRΩáV FsÕfi.ZNP. @μy*¨ds, @LRiVfl„fi \¤«¡…˝‘¡Ã¡©´sV ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ NRPázqs ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. A ¤À≥¡[…‘¡ @©´sLiªRΩLRiLi …”¡.…”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. æªΩáLigSfl· B}qsÚ …‘¡≤U∂{ms, ’d¡¤«¡[{msáV ¡Ã¡xms≤R∂ªy∏R∂V¨s NSLi˙lgi£qs À≥ÿ≠sxqsVÚLiμR∂¨s, @LiμR∂V NRPVÆ©s[ NSLi˙lgi£qsFyLÌki ©y»¡NSáV A≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s AL][zmsLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V©´sV @≤ÔR∂VN][™yá¨s ªRΩ™´sV FyLÌki ’d¡¤«¡[{ms\|ms  ¡Ã¡™´sLiªRΩLigS IºΩÚ≤T∂ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡Vc ™´sxqsVÚ©´sı ™yLRiÚáՋ[ ™yxqsÚ™´sLi ¤Õ¡[μR∂¨s Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP ¿¡ªRΩÚaRPVμÙk∂ ¤Õ¡[μR∂¨sı Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[ …‘¡≤U∂{ms ©y∏R∂VNRPV≤R∂V ©y™´sW ©ylgi[aRP*LRiLS™´so xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. C FyL˝RiÆ™sVLi…fi xqs™´sWÆ™s[aSáՋ[Æ©s[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V ˙xmsÆ™s[aRP |ms≤R∂ªy™´sV¨s ¤…¡[ ¡VÕfi ©Ø[…fi BøyËLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡VÕ‹[ ©y˘∏R∂VxmsLRi\Æ™sV©´s xqs™´sVxqs˘Ã¡V D©yı∏R∂V¨s ryOSQªRΩVÚ FyL˝RiÆ™sVLi…fi ™´s˘™´sx§¶¶¶LSá aS≈¡ ™´sVLi˙æªΩ[ @LigkiNRPLjiLiøyLRi©´sı xqsLigRiºΩ¨s C xqsLiμR∂LRi˜LigS ©y™´sW ©ylgi[aRP*LRiLS™´so gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV.

™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. xqs|qsˆ©<´s©±s\|ms ágRi≤R∂Fy…”¡ xqsˆLiμj∂xqsWÚ... ªRΩ™´sV\|ms NSLi˙lgi£qs Æ™s[»¡V Æ™s[}qsÚ.. ˙xms«¡Ã¡V ™yLji\|ms Æ™s[»¡V Æ™s[ryÚLRi¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. @¨sıLi…”¡NUP zqsμÙR∂xmsÆ≤∂[ xqs\Æ™sVNRP˘ LSxtÌsQ˚Li N][xqsLi F°LS»¡Li ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s LS«¡g][FyÕfi @©yıLRiV. «¡LiªRΩL`i ™´sVLiªRΩL`i ™´sμÙR∂ xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ ≠sμy˘LÛji HNSxqs ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s μ≥R∂LSıNRPV ágRi≤R∂Fy…”¡ xqsLi{mnsVÀÿ™´sLi æªΩ÷¡FyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... ªRΩ™´sV\|ms xqs|qsˆ©<´s©±s Æ™s[»¡V Æ™s[zqs©y... ªRΩ™´sV F°LS»¡LiÕ‹[ xqs≤R∂÷¡Lixmso DLi≤R∂μR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. @˙xms«ÿry*≠sVNRP xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V©´sV FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ FsÕÿ ˙xmsÆ™s[aRP#|ms≤R∂ªyLRi¨s ágRi≤R∂Fy…”¡ ˙xmsbPıLiøyLRiV. LSuÌy˚¨sı xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV F°LS≤R∂VªRΩV©yı™´sV¨s gRiVLi»¡WLRiV FsLi{ms LS∏R∂VFy…”¡ ryLi ¡bP™´sLS™´so @©yıLRiV. @¨sıLi…”¡NUP zqsμÙR∂xmsÆ≤∂[ @≠saS*xqsºdΩLS¯©´sLi ©Ø[…‘¡xqsV\|ms xqsLiªRΩNRPLi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ªy™´sVV @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi ©Ø[…‘¡xqsV B¿¡ËLiμj∂ NSLi˙lgi£qsFyLÌkiNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS NSμR∂¨s, FyLÌki ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ™´sW˙ªRΩÆ™s[V©´s¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. C xqs|qsˆ©<´s©±s NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP ¬ø¡[zqs©´s }qs™´sáNRPV  ¡x§¶¶¶ß™´sVºΩgS À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı©´s¨s, CÆ©sá 21 ªRΩLS*ªRΩ ªRΩ™´sV À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω NSLS˘øR¡LRifl·©´sV ˙xmsNRP…”¡ryÚ™´sV¨s LS∏R∂VFy…”¡ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi»¡VÕ‹[ ¨sLRixqs©´s æªΩáVxmsoªy™´sV©´sı ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ªRΩV÷¡ı @μ≥j∂uÓy©´sLi GLi ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s FsLi{ms x§¶¶¶L<RiNRPV™´sWL`i ˙xmsbPıLiøyLRiV. @≠saS*xqsLi FsxmsˆV≤][ B}qsÚ BxmsˆV≤R∂V xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[VLi»¡©´sı A∏R∂V©´s @μ≥j∂uÓy©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi μ]LigRiáV xms≤ÔR∂ AlLiıQÃ˝¡NRPV.. @©´sı ryÆ™sVªRΩ©´sV gRiVLRiVÚ¬ø¡[r°ÚLiμR∂©yıLRiV. @μ≥j∂uÓy©´sLi, r°¨s∏R∂W©´sV ªRΩxmsˆVμ][™´s xms…Ì”¡Li¿¡©´s ¿¡μR∂Li ¡LRiLi, \¤«¡LSLi LRiÆ™s[Va`PáV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂Wá¨s x§¶¶¶L<RiNRPV™´sWL`i @©yıLRiV.“¡≠sªRΩNSáLi @©´sV ¡Liμ≥R∂Li D©´sı ªRΩ™´sV©´sV  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLi¿¡ NSLi˙lgi£qs ªRΩxmsˆV ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s FsLi{m ryLiVV˙xmsªy£ms @©yıLRiV. ªRΩ™´sV©´sV  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLi¿¡©´s™yLRiV ™´sV…Ì”¡Õ‹[ NRP÷¡zqsF°ªyLRi¨s A∏R∂V©´s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. ˙xmsºΩxmsOSQáNRPV xqs™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡xmsˆVN]Æ©s[LiμR∂VNRPV ªRΩ™´sV©´sV xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRi¨s FsLi{ms xqs ¡˜Li x§¶¶¶Lji @©yıLRiV. C Æ©sá 21 ªRΩLS*ªRΩ {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki ’d¡FnyLRiLi BryÚ™´sV©yı ºdΩxqsVNRPVÆ©s[™yLRiV DLi≤R∂LRi¨s A∏R∂V©´s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. 24 ªRΩLS*ªRΩ Fs¨sıNRPá ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s LSÀ‹[ª][LiμR∂¨s, ªy™´sVV ALRiVgRiVlLi[ NSμR∂¨s, ≠sVgRiªy FsLi{msáV ªRΩ™´sVª][ ™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV zqsμÙR∂LigS D©yıLRi¨s xqs ¡˜Li x§¶¶¶Lji @©yıLRiV. FyLÌki xqsLiZNPŒ˝œ¡ß æªΩLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ™yLRiLiªy zqsμÙR∂LigS D©yıLRi©yıLRiV.  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLiøR¡≤R∂Li μy*LS ’¡Ã˝¡V©´sV @≤ÔR∂VNRPV¨s, ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS J¤…¡[}qs }qs*øR¡ËÈ NRP÷¡ˆLi¿¡ NSLi˙lgi£qs ªRΩ™´sVNRPV Æ™s[VáV ¬ø¡[zqsLiμR∂©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë 15 L][«¡ŸÕ˝‹[ ’¡Ã˝¡V FyL˝RiÆ™sVLi»¡VNRPV LSNRPVLi≤y @≤ÔR∂VN][™´s≤R∂Æ™s[V BxmsˆV≤R∂V ªRΩ™´sV áORPQ ˘™´sV©yıLRiV.

≤≥U∂÷d˝¡ EøR¡N][ªRΩá\|ms zqs…fi ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,zmns˙ ¡™´sLji11 : BLiμj∂LSgSLiμ≥k∂ x§¶¶¶ªy˘©´sLiªRΩLRiLi ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ «¡Ljigji©´s @Ã˝¡L˝RiQ\|ms ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂LS˘xmsoÚ  ¡XLiμR∂Li (zqs…fi) GLSˆ»¡VNRPV Fs»Ì¡ZNP[áNRPV ≤≥T∂÷d˝¡ ¤Õ¡zmnÌsÆ©sLi…fi gRi™´sLRiıL`i ©´s“¡Àfi «¡Lig`i AÆ™sWμR∂™´sVV˙μR∂ Æ™s[aSLRiV. C @Ã˝¡L˝RiÕ‹[ zqsNRPV‰Ã¡ EøR¡N][ªRΩ «¡LjigjiLiμj∂. @xmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ C ≠s™yμR∂Li ©´s≤R∂VªRΩr°ÚLiμj∂. μk∂Liª][ ªy«¡gS ≠søyLRifl· «¡LRiFyá¨s A£ms ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. C ¨sLÒRi∏R∂VLiª][ A™±sV Aμk∂¯ FyLÌki ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¤Õ¡zmnÌsÆ©sLi…fi gRi™´sLRiıL`iNRPV ™´sVμ≥R∂˘ ≠s™yμR∂Li xqs™´sVzqsF°LiVV©´s»˝¡LiVVLiμj∂. @Õÿlgi[ ZNP[“¡˙™yÕfi xqsLS‰LRiVNRPV ™´sVL][ ≠s«¡∏R∂VLi μR∂NTP‰©´s»˝¡LiVVLiμj∂. zqsNRPV‰Ã¡NRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS «¡Ljigji©´s ™´sVªRΩxmnsVL<Rifl·Ã¡\|ms zqs…fi GLSˆ»¡V @Æ©s[μj∂ A™±sV Aμk∂¯ FyLÌki Æ™s[V¨s|mnsrÌ°Õ‹[ J •¶¶¶≠dsV. @LiVVæªΩ[, μy¨sNTP ¤Õ¡zmnÌsÆ©sLi…fi gRi™´sLRiıL`i @≤ÔR∂Vxms≤ÔyLRiV. BxmsˆV≤R∂V A∏R∂V©´s μy¨sı @©´sV™´sVºΩLiøR¡≤R∂Li Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVVLiμR∂V ZNP[“¡˙™yÕfiNRPV Bμj∂ øyÕÿ ry©´sVNRPWá @LiaRPLi @™´soªRΩVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ NSLi˙lgi£qs μk∂¨sNTP FsÕÿ xqsˆLiμj∂xqsVÚLiμR∂©´sıμj∂ øR¡W≤y÷¡. zqsNRPV‰ ™´s˘ºΩlLi[NRP ™´sVªRΩ xmnsVL<Rifl·Ã¡\|ms zqs…fi GLSˆ»¡V¬ø¡[∏R∂Wá©´sı ˙xmsºΩFyμR∂©´s©´sV ≤≥T∂÷d˝¡ xqsLS‰LRiV ¤Õ¡zmnÌsÆ©sLi…fi gRi™´sLRiıL`i ™´sμÙR∂NRPV CÆ©sá ˙FyLRiLiÀ≥œ¡LiÕ‹[Æ©s[ xmsLizmsLiμj∂. 1984 ©´s™´sLi ¡L`i Æ©sáՋ[ «¡Ljigji©´s C @Ã˝¡L˝Ri©´sV ¨s∏R∂VLi˙ºΩLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ©y…”¡ LS“¡™±s gSLiμ≥k∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩORPQfl· øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLiμR∂¨s NSLi˙lgi£qs DFyμ≥R∂˘QORPV≤R∂V LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiμ≥k∂ J …‘¡≠ds øy©´sÕfi BLi»¡LRiW*Q˘Õ‹[ ¬ø¡zmsˆ©´s N]μÙj∂ L][«¡ŸÃ¡ZNP[ A£ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li zqs…fi GLSˆ»¡VNRPV ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. @Æμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ gRiV«¡LSª˝][¨s ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ xqsLS‰LRiV ™´sW˙ªRΩLi 2002 g][˙μ≥y @©´sLiªRΩLRi @Ã˝¡L˝Ri©´sV ¨s∏R∂VLi˙ºΩLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ≠sxmnsáLi @LiVV˘LiμR∂¨s LSx§¶¶¶ßÕfi @xmsˆ…˝‹[ @©yıLRiV. μk∂Liª][ zqsNRPV‰ xqsLixmnsWáV ºdΩ˙™´s ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLiVV. Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVVLiμR∂V zqsNRPV‰ @Ã˝¡L˝RiV ™´sVL][™´sWLRiV NSLi˙lgi£qs Æ™sV≤R∂NRPV gRiVμj∂ ¡Li≤R∂ NS©´sV©yı∏R∂V¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV


2

12-02-2014.qxd

2/12/2014

10:06 AM

Page 2

"≥∞„\’"å~°Î ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£, |∞^èŒ"å~°O, Ѷ≤„|=i 12, 2014

¡Æ≤Í∂…fi@LiZNPáVNSμR∂V... ry™´sW©´sV˘Ã¡ NRPrÌyá\|ms øR¡÷¡Liøy÷¡ áORPQN][»˝¡  ¡Æ≤Í∂…fi. @LiZNPá gSLRi≤U∂. xmnsV©´sLigS }msLRiVNRPV ZNP[…ÿLiVVLixmsoáV. ˙xmsºΩμy¨sNTP ªRΩxmsˆ¨s xms©´sVıáV. @LiVV©y N]LiμR∂Lji “¡≠sªyÕ˝‹[ Æ™sáVgRiV ¨sLixms¨s  ¡Æ≤Í∂…fi Bμj∂. NRP¨dsxqsLi N]LiμR∂Lji¨s ™´sV©´sV xtsváVgS øR¡W≤y¨s Fyá NRPVáV. G…ÿ áORPQáN][»˝¡  ¡Æ≤Í∂…fi xqs™´sVLjiˆ xqsVÚ©yı NTPLiμj∂rÛyLiVVÕ‹[ ™´sV©´s N][xqsLi ™yLji AL][gS˘Ã¡©´sV xmsfl·LigS |ms¤…Ì¡[ ™yLji¨s ™´sV©´sVxtsvá©´sV gRiVLjiÚLi øR¡¨s ˙xms«ÿry*™´sV˘ Æμ∂[aRPLi ™´sV©´sμj∂. FyLjiaRPVμ≥R∂˘ NSLji¯NRPVáNRPV NRP¨dsxqs Æ™s[ªRΩ©y áV ¬ø¡÷˝¡Liøyá©´sı AÕ‹[øR¡©´s ¬ø¡[∏R∂V¨s FyáNRPV©´sı μ_LS˜ÈgRi˘Li ™´sV©´sμj∂. F~μÙR∂V©´s ¤Õ¡[xqsWÚ ≠dsμ≥R∂Vá¨dsı aRPV˙ ¡ ¬ø¡[zqs, ¬ø¡ªRΩÚ GLjiF°}qs NRPxtÌsQ“¡™´soá ≠sxtsQ ∏R∂VLiÕ‹[ FsLiμR∂VNRPV AÕ‹[¿¡LiøR¡Æ™sW. ¨s«ÿ¨sNTP ™yLRiV ¿d¡xmsoLRiV xmsNRP‰©´s |ms≤T∂æªΩ[ zqs…‘¡ FsÕÿ™´soLi»¡VLiμR∂VLiμ][ ≠dsμ≥R∂VÕ˝‹[NTP Æ™s◊¡æªΩ[ æªΩáVxqsVÚLiμj∂. Æ™s[á N][…fi LRiWFy∏R∂VÕ˝‹[ xms©´sVıáV ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı FsLiμR∂VNRP©Ø[ ™yLjiNTP ™´sW˙ªRΩLi “¡ªyáNRPV ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ¤Õ¡[™´sLi…ÿLRiV. AÕ‹[øR¡©´sáZNP[ xmsLji≠sVªRΩ\Æ™sV©´s ™yLjiNTPFszqs ágÍRiLki NSL˝RiV, NSL][ˆlLi[…fi \Æ™sμR∂˘Li, ≠s™´sW©´s r¢NRPLS˘Ã¡V @¨dsı ™´sryÚLiVV. AøR¡LRiøR¡ ¬ø¡[}qs xms¨s™yŒ˝œ¡NRPV ™´sW˙ªRΩLi NRP¨dsxqs r¢NRPLS˘Ã¡V DLi≤R∂™´so. NRP≤R∂Vxmso¨sLi≤y ºΩLiμy™´sV©´sVNRPV¨s “¡ªRΩLi |msLiøR¡™´sVLi¤…¡[ NRPVμR∂ LRiμR∂ Li…ÿLRiV. BLiªRΩ…”¡ μ_LS˜ÈgRi˘Li ©´sVLi¿¡ ™´sV©´sLi  ¡∏R∂V»¡xms≤R∂¤Õ¡[™´sW @©´sı AÕ‹[øR¡©´s ¬ø¡[∏R∂W÷¡. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s @LiaRPLiÕ‹[ FyáNRPVáV ªRΩá™´sVV©´sNRP\¤Õ¡ DLi≤R∂≤R∂Liª][ @xmsLjixtsQ‰QXªRΩLigS D©´sı ˙xms«ÿxqs™´sVxqs˘Ã¡V ™´sVLjiLiªRΩ «¡…”¡Ã¡™´sV™´soªRΩV©yıLiVV.FyLjiaRPVμÙR∂˘ NSLi˙…ÿN`ÌP NSLji¯NRPVáNRPV ™´sWxqsV‰Ã¡V, g˝_«¡ŸÃ¡V, ∏R∂VW¨sFnyLSáV @Liμj∂Liøyá¨s,BLiμj∂LRi™´sV¯ xms¥R∂ NRPLiÕ‹[ BŒœ¡ß˛ B™y*á¨s, Lji£qs‰ @áƙs©±s= LRiW.500, LS˙ºΩxmsp»¡ @áƙs©±s= LRiW.100áV ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s N][LRiVªRΩW xmsoLRiFyáNRP Dμ][˘gRiVáV \|qsªRΩLi N]LiªRΩNSáLigS ≠s≠sμ≥R∂ LRiWFyÕ˝‹[ ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. xmsgRiá©´sNRP, LS˙ªRΩ©´sNRP ¬ø¡™´sV…‹[≤T∂Ë NRPztÌsQLi¿¡©y øy÷d¡ øyá¨s “¡ªyáª][ xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV™´soªRΩV©´sı ™´sVV¨sˆxmsÕfi NSLji¯NRPVáV «¡©´s™´sLji 20 ©´sVLi¿¡ ALiμ][Œœ¡©´sáV, LSryÚL][N][áV, μ≥R∂LSıáV, ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRP F°™´s≤R∂Liª][ xqsÆ™sV¯ F°LS…ÿ¨sNTP μj∂gSLRiV. ªygRiV ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS, ≠dsμ≥j∂ \¤Õ¡»˝¡  ¡Liμ`∂, ™´sVV¨s=xmsÕfi NSLS˘Ã¡∏R∂V ™´sVV»Ì¡≤T∂, 12©´s NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fiá ™´sμÙR∂ zmsZNP…”¡Lig`iáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s NSLji¯NRP xqsLixmnsWáV zmsáVxmso¨søyËLiVV. Lji¤Õ¡[ μk∂ORPQáV, ¨sLRi™´sμ≥j∂NRP μk∂ORPQáV, À≥ÿLki ˙xmsμR∂LRi+©´sáV, ™´sVLi˙ªRΩVá μj∂ztÌsQÀ‹™´sV¯Ã¡ μR∂gÙRiLi, ™´sW©´s™´s•¶¶¶LSáV, LSryÚL][N][áV, xqs™´sV¯NRP‰cryLRiNRP‰Ã¡NRPV xmsp«¡Ã¡V ªRΩμj∂ªRΩLRi LRiWFyÕ˝‹[ ALiμ][Œœ¡©´sáV x§¶‹[lLiªyÚLiVV. @LiVV©y xqs©y‰L`i NRP¨sNRPLjiLiøR¡μR∂V. øR¡LjiËLiøR¡≤y¨sNTP |msμÙR∂gS xqs™´sV∏R∂VLi ºdΩxqsVN][LRiV. ™´sVVLiμR∂V xqs™´sVxqs˘ æªΩáVxqsVN][LRiV. @LiμR∂LRiW FszqsNSL˝][ ºΩLjilgi[ @á™y»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ™yLjiNTP ry™´sW©´sV˘Ã¡  ¡ªRΩVNRPVáV @LÛRiLi NS™´so. NRP¨dsxqs Æ™s[ªRΩ©yáV, ™´sVμ≥R∂˘LiªRΩLRi À≥œ¡XºΩ N][xqsLi LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Ã¡V, NSL]ˆlLi[xtsQ©±sáՋ[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı NSLi˙…ÿNÌRPV, K…fir°Lji=Lig`i Dμ][˘gRiVáV, NSLji¯NRPVáV xqsÆ™sV¯ Àÿ»¡ xms…ÌÿLRiV. ™´sVV¨s=xmsÕfi aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ™´sVz§¶¶¶μ≥R∂L`i lLi≤ÔT∂ª][ ™´sVV¨s=xmsÕfi LRiLigRiLiÕ‹[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı 9 NSLji¯NRPVá xqsLixmnsWáV «¡Ljizms©´s øR¡LRiËáV ≠sxmnsá™´sV™´s≤R∂Liª][ xmsoLRiFyáNRP xqsÆ™sV¯ DμÙR∂QXªRΩ\Æ™sVLiμj∂. NSLi˙…ÿN`ÌP, K…fir°Lji=Lig`i NSLji¯NRPVá Æ™s[ªRΩ©´sLi LRiW. 6,500 ©´sVLi¿¡ LRiW. 12,500NRPV |msLiøyá¨s, ≤T∂Fs, ™´sVμ≥R∂˘LiªRΩLRi À≥œ¡XºΩª][Fy»¡V NSLji¯NRPVá 20 μk∂LÁRiNS÷¡NRP xqs™´sVxqs˘÷¡ı xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s NSLji¯NRP xqsLixmnsWáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ≤T∂™´sWLi≤`∂©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºΩLRixqs‰LjiLi¿¡Liμj∂. μyLiª][ @ªRΩ˘™´sxqsLRi }qs™´s÷¡ı ¨s÷¡zmsÆ™s[zqs ¨sLRi™´sμ≥j∂NRP xqsÆ™sV¯ ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV NSLji¯NRP xqsLixmnsWáV zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s @LigRi©±s™y≤U∂ ™´sLRi‰L˝RiV, AaS ™´sáLi…‘¡L˝RiV ªRΩμj∂ªRΩLRi ≠s≠sμ≥R∂ ≠sÀ≥ÿgSÕ˝‹[¨s NSLi˙…ÿNÌRPV, K…fi r°Lji=Lig`i Dμ][˘gRiVáV ªRΩ™´sV xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LRiLi N][xqsLi gRiªRΩ N]μÙj∂ NSáLigS DμR∂˘≠sVxqsVÚ©yıLRiV. NRP¨dsxqs Æ™s[ªRΩ©´s }qs‰Ã¡V, ªyªy‰÷¡NRP Dμ][˘gRi NSLji¯NRPVá©´sV xmsLji¯Æ©sLi…fi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li, xmsLji¯Æ©sLi…fi Dμ][˘gRiVáNRPV |§¶¶¶ÕfiÚ NSLÔRiVáV, “¡{msFs£mns @N_Li»˝¡©´sV @Liμj∂Liøyá¨s, μk∂Liª][ LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS 152 ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Õ˝‹[¨s 1.30 áORPQá ™´sVLiμj∂ Dμ][˘gRiVáV xqsÆ™sV¯ ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ FsNRP‰≤T∂ ¬ø¡ªRΩÚ @NRP‰≤R∂ }msLRiVNRPVF°LiVVLiμj∂. LSxtÌsQ˚™´sVLiªy NRPLixmsoN]≤R∂VªRΩW ˙xms«¡Ã¡NRPV ºdΩ˙™´s @r¢NRPLRi˘Li NRP÷Ê¡xqsVÚ©yı ™´sVV¨s=xmsÕfi Dμ][˘gRi xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LS¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ø]LRi™´s øR¡WxmsNRPF°™´s≤R∂Li ≠søyLRiNRPLRiLi. ¨sªy˘™´sxqsLSá μ≥R∂LRiáV |msLjigjiF°LiVV “¡™´s©´sLi μR∂VLRi˜ÈLRiLigS ™´sWLji©y NSLji¯NRPVáNRPV NRP¨dsxqs Æ™s[ªRΩ©yá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. FyLjiaRPVμÙR∂˘ xms©´sVá©´sV LSLiNUP ™´sLi…”¡ NSL]ˆlLi[…fi xqsLixqÛsáNRPV @xmsˆgjiLiøR¡≤R∂Liª][ NSLi˙…ÿN`ÌP NSLji¯NRPVáV DFyμ≥j∂¨s N][Õ‹[ˆªRΩV©yıLRiV. NSLi˙…ÿN`ÌP Dμ][˘gRiVá©´sV xmsLji¯Æ©sLi…fi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li NRPLi¤…¡[ \|ms#˚Æ™s[…fi xqsLixqÛsáNRPV FyLjiaRPVμÙR∂˘Li NSLi˙…ÿNÌRPVá©´sV NRP»Ì¡|ms»Ì¡≤R∂Li ™´sá©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms N][…˝ÿμj∂ LRiWFy∏R∂Vá @μR∂©´sxmso À≥ÿLRiLi xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s NSLji¯NRP xqsLixmnsWáV ≠s™´sVLji+xqsVÚ©yıLiVV. ˙μR∂™Ø[˘Ã¡˜fl·Li, ALÛjiNRP xqsLiO][QÀ≥œ¡ À≥ÿLS÷¡ı NSLji¯NRPVáV, ˙xms«¡Ã¡\|ms Æ™sWzms, NSLSˆlLi[…fi xqsLixqÛsáNRPV ™´sW˙ªRΩLi ÕÿÀ≥ÿáV ¬ø¡[NRPWlLi[Ë ≠sμ≥y©yá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V A xqsLixmnsWáV AL][zmsxqsVÚ©yıLiVV. gRiªRΩ G≤yμj∂ @NÌ][ ¡L`iÕ‹[ LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚ ™´sVV¨sˆxmsÕfi xqsÆ™sV¯ NSLRifl·LigS xmslLi¯Æ©sLi…fi Dμ][˘gRiVáª][Fy»¡V ™´sVμ≥R∂˘LiªRΩLRi À≥œ¡XºΩ, ¤…¡NTPıNRPÕfi NSLji¯NRPVáNRPV ¤…¡NTPıNRPÕfi Æ™s[ªRΩ©yáV NSLi˙…ÿNÌRPV NSLji¯NRPVáNRPV NRPW≤y @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li 1615 “¡™Ø[©´sV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. IxmsˆLiμR∂Li ˙xmsNSLRiLi Æ©sáL][«¡ŸÕ˝‹[ Æ™s[ªRΩ©yáV |msLiøR¡Vªy™´sV©´sı •¶¶¶≠dsV¨s ™´sLiμR∂L][«¡ŸÃ¡V μy…”¡©y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Æ©sLRiÆ™s[LRiˤա[μR∂V. 75 L][«¡ŸÃ¡ |qsá™´soáV, BFs£qsH, {msFs£mns Æ™sLi»¡Æ©s[ @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, ˙xmsxqsWºΩ |qsá™´soáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, ©yáVgRiV áORPQá LRiWFy∏R∂Vá ©´sxtÌsQxmsLji•¶¶¶LRiLi ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s, xmsLji¯Æ©sLi…fi NSLji¯NRPVá ™´s¤Õ¡ ¬ø¡xmsˆVáV, ©´sWÆ©s, xqs ¡V˜Ã¡V NSLi˙…ÿNÌRPV NSLji¯NRPVáNRPW ™´sLjiÚLixms¬ø¡[∏R∂Wá¨s NSLi˙…ÿN`ÌP Dμ][˘gRiVáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. BÆ™s[≠dsV g]LiæªΩ™´sV¯ N][lLi‰Ã¡V NSμR∂V. @Õÿlgi[ xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡¤Õ¡[¨s xqs™´sVxqs˘Ã¡V @xqs¤Õ¡[ NSμR∂V. @LiVV©y xqsLS‰L`i |msμÙR∂áNRPV ™yLji¨s ™´sV©´sVxtsváVgS øy≤yá¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[Æμ∂[Æ™sW. @LiμR∂VNRPV ªyªy=LRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. BÕÿlgi[ ¬ø¡[}qsÚ }msLRiNRPVF°LiVV©´s ¬ø¡ªRΩÚ, NRPLixmsoª][ @Li»¡V™y˘μ≥R∂VáNRPV  ¡Ã¡™´s*NRP ªRΩxmsˆμR∂V.

ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£, |∞^èŒ"å~°O, Ѷ≤„|=i 12, 2014

"≥∞„\’"å~°Î

(Black plate)

@μR∂©´sxmso NRP»¡ıLi Æ™s[μj∂LixmsoáNRPV ≠s™yz§¶¶¶ªRΩ AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘

xms¤…¡[Õfi ≠s˙gRix§¶¶¶ ¨sLS¯flÿ¨sNTP

DNRPV‰, ™´sV…Ì”¡ }qsNRPLRifl· "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, NRPLkiLi©´sgRiL`i,zmns˙ ¡™´sLji11 : @μR∂©´sxmso ™´sLRiNRP»¡ıLi N][xqsLi ªRΩ©´s À≥œ¡LRiÚ Æ™s[μ≥j∂LixmsoáV ªyŒœ¡# ¤Õ¡[NRP J ≠s™yz§¶¶¶ªRΩ ªRΩ©´s |ms◊˝¡L][«¡ŸÆ©s[  ¡Ã¡™´s©´s¯LRiflÿ¨sNTP Fyáˆ≤T∂Liμj∂. C ≠suyμ≥R∂ xmnsV»¡©´s NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s Æ™sLiNRP…ÿxmsoLRiLi ™´sVLi≤R∂áLi Æ™sáVªRΩVL˝Rixms÷˝¡Õ‹[ «¡LjigjiLiμj∂. AÆ™sV ™´sVXºΩNTP NSLRifl·\Æ™sV©´s À≥œ¡LRiÚQ\|ms ™´sLRiNRP»¡ı Æ™s[μ≥j∂Lixmsoá ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™´sVXªRΩVLS÷¡  ¡Liμ≥R∂V™´soáV F°÷d¡xqsVáNRPV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV.r°™´sV™yLRiLi ªRΩ©´s |ms◊˝¡ L][«¡Ÿ©´sV xqsLiª][xtsQLigS gRi≤R∂VxmsoN][™y÷¡= DLi≤R∂gS xqs*xmsı  ¡Ã¡™´s©´s¯LRiflÿ¨sNTP Fyáˆ≤R∂»¡Liª][ AÆ™sV  ¡Liμ≥R∂V™´soáV ºdΩ˙™´s AÆ™s[μR∂©´sNRPV gRiVLRi∏R∂W˘LRiV. ªRΩ™´sV NRPWªRΩVLRiV AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Q\|ms ªRΩ™´sVNRPV @©´sV™´sW©yáV©yı∏R∂V¨s, ≠søyLRifl· «¡Ljizms ªRΩ™´sVNRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LRiVªRΩW ™´sVXªRΩVLS÷¡ ªRΩLi˙≤T∂ F°÷d¡xqsVá©´sV A˙aRPLiVVLiøyLRiV. ™´sVXªRΩVLS÷¡  ¡Liμ≥R∂™´soá NRP¥R∂©´sLi ˙xmsNSLRiLi.. Æ™sáVªRΩVL˝Rixms÷˝¡ ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ªf…fixmsLjiÚ ˙xms≠dsfl„fiLS™´soNRPV, g][μy™´sLji≈¡¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s

Æ™s÷¡aSá xqs*xmsı(27)ª][ ª]≠sV¯Æμ∂[Œ˝œ¡ ˙NTPªRΩLi ≠s™yx§¶¶¶Li «¡LjigjiLiμj∂. ™yLjiNTP BμÙR∂LRiV NRPV™´sWLRiVáV ™´sL<jiª`Ω, @LÍRiV©±s D©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ |msŒ˝œ¡LiVV©´s ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ ©´sVLi¿¡ ˙xms≠dsfl„fi @μR∂©´sxmso ™´sLRiNRP»¡ıLi N][xqsLi xqs*xmsı©´sV ªRΩLRiøR¡W Æ™s[μ≥j∂LixmsoáNRPV gRiVLji ¬ø¡[xqsWÚ, AÆ™sV©´sV xmso…Ì”¡Li…”¡NTP xmsLizmsLi¬ø¡[™y≤R∂V. @μR∂©´sxmso NRP»¡ıLi N][xqsLi ™yLji NRPV»¡VLi ¡LiÕ‹[ ªRΩLRiøR¡W g]≤R∂™´sáV «¡LRiVgRiVªRΩVLiÆ≤∂[™´s¨s  ¡Liμ≥R∂V™´soáV æªΩ÷¡FyLRiV. NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ª][Fy»¡V xqs*xmsı, ˙xms≠dsfl„fi LS™´soáV Æ™s[V≤yLRiLi «ÿªRΩLRiNRPV Æ™s◊˝¡ Aμj∂™yLRiLi LS˙ºΩ ºΩLjigji BLi…”¡NTP ™´søyËLRiV. ˙xms≠dsfl„fi, xqs*xmsıá ™´sVμ≥R∂˘ Aμj∂™yLRiLi LS˙ºΩ NRPW≤y g]≤R∂™´s «¡Ljigji©´s»˝¡Vc æªΩ÷¡zqsLiμj∂. μk∂Liª][ r°™´sV™yLRiLi æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVV©´s xqs*xmsı xmsoLRiVgRiVá ™´sVLiμR∂Vªygji AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV Fyáˆ≤T∂LiμR∂¨s  ¡Liμ≥R∂V™´soáV ¬ø¡FyˆLRiV. NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V xqs*xmsı©´sV ™´sVVáVgRiV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøR¡gS ¿¡NTPªRΩ= F~LiμR∂VªRΩW ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂Liμj∂.

"≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, LRiLigSlLi≤ÔT∂, zmns˙ ¡™´sLji11 : gRiV«¡LSª`Ω ©´sLRi¯μy©´sμj∂ ºdΩLRiLiÕ‹[ xqsLÙSL`i ™´sÃ˝¡À≥fiÀ≥ÿ∏∫∂V xms¤…¡[Õfi ≠s˙gRix§¶¶¶ ¨sLS¯fl·Li N][xqsLi LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ’¡¤«¡zms ©y∏R∂V NRPVáV DNRPV‰, ™´sV…Ì”¡ }qsNRPLRifl·NRPV $NSLRiLi øR¡V…ÌÿLRiV. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Li μ≥j∂Li¿¡ ™yÕfi F°xqÌsL˝Ri©´sV A≠sxtsQ‰ LjiLiøyLRiV. ˙xmsºΩ INRP‰LRiW C NSLRi˘ ˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yá©yıLRiV. NUPxqsLRiÕ‹[ «¡Ljigji©´s NSLRi˘˙NRPÆ™sWá xqsLRiˆLi¿¡ gRi‚fl·[a`P, DxmsxqsLRiˆLi¿¡ LSLiVVá ˙aS™´sfl„fi NRPV™´sWL`igRiVxmsÚ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW...FsLiª][ xqsμR∂VÆμÙ∂[aRPLiª][ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ˙xmsºΩ INRP‰LRiW xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s N][LSLRiV.

ªRΩLRi÷¡™´søyËLRiV. D»¡WıLRiV ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ xqs™´sVxqs˘Ã¡V ºdΩLSËá¨s N][LRiVªRΩW LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi H…‘¡≤U∂G©´sV ¬ø¡[LRiVN]¨s {msJ ¨s™y£qsNRPV ≠s©´sºΩ xms˙ªRΩLi B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV @NRP‰≤R∂ \¤À¡hSLiVVLiøyLRiV. {msJ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW @LÍkiáV {qs*NRPLjixqsVÚ©yı™´sV¨s, ≠dsVLRiV BÕÿ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li xqsLjiNSμR∂¨s @©yıLRiV. ≠dsV xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[Õÿ NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ©´s¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ™yLji¿¡Ë©´s xqs™´sVxqs˘Ã¡ xms˙ªyá©´sV {qs*NRPLjiLiøyLRiV. H…‘¡≤U∂G {msJ ™yLji xqs™´sVxqs˘Ã¡V ≠sÆ©s[LiμR∂VNRPV LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ≤][áV Æ™sWgjixqsWÚ ¨s©yμyáV ¬ø¡[xqsWÚ H…‘¡≤U∂G {msJ μR∂gÊRiLRiNRPV Æ™s¤Œ˝¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. μyLiª][ F°÷d¡xqsVáV ™yLji¨s A}ms ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[∏R∂VgS.. ™yLji™´sVμ≥R∂˘ ª][xmsoÕÿ»¡ «¡LjigjiLiμj∂. Æ™sLi»¡Æ©s[ C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı @NRP‰≤R∂ D©´sı @μ≥j∂NSLRiVáV {msJNRPV æªΩáxms≤R∂Liª][ @NRP‰≤T∂NTP ™´søyËLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™yLRiV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´sW xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjiuy‰LRiLi NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂Li»¡W ™yF°∏R∂WLRiV. @LiVVæªΩ[ ≠s≠sμ≥R∂ xms¥R∂NSá Æ™s[VLRiNRPV ™yLji xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjixqsVÚ©yı™´sV¨s @©yıLRiV

Àÿ˘LiNRPL˝Ri xqsÆ™sV¯ª][ xqsÚLi’≥¡Li¿¡©´s Õÿ™yÆμ∂[≠dsáV "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji11: Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS Àÿ˘LiNRPV Dμ][˘gRiVá xqsÆ™sV¯ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi NRPW≤y ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS N]©´srygjiLiμj∂. xqsÆ™sV¯ NSLRifl·LigS Àÿ˘LiNRPVáV ™´sVWªRΩxms≤ÔyLiVV. Àÿ˘LiNRPV Õÿ™yÆμ∂[≠dsáV xmspLjiÚgS xqsÚLi’≥¡Li¿¡F°∏R∂WLiVV. Fs…”¡FsLiáՋ[ ≤R∂ ¡V˜Ã¡V @LiVVF°∏R∂WLiVV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, ≠saS≈¡ ™´sLi…”¡ ˙xmsμ≥y©´s ©´sgRiLSáՋ[ ≠sμ≥R∂VáV  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLi¿¡ Dμ][˘gRiVáV Àÿ˘LiNRPVá FsμR∂V»¡ μ≥R∂LSı ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. lLiLi≤R∂VL][«¡ŸÃ¡ xqsÆ™sV¯ NSLRifl·LigS Àÿ˘LiN`P Õÿ™yÆμ∂[≠dsáV xqsÚLi’≥¡Li¿¡≤R∂Liª][ ™y˘FyLRiVáV B ¡˜LiμR∂VáV xms≤ÔyLRiV. ∏R∂VWzmsFs ≠sμ≥y©yá©´sV xmspLjiÚgS ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsWÚ Dμ][˘gRiVáV ≠sμ≥R∂VáV  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLi¿¡ ¨s©yμyáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ∏R∂VV\Æ©s¤…¡≤`∂ Fn°LRiLi Aμ≥R∂*LRiLiÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı xqsÆ™sV¯Õ‹[ 67 aS≈¡Ã¡V FyÕÊ‹©yıLiVV. 10áORPQá ™´sVLiμj∂ Dμ][˘gRiVáV xqsÆ™sV¯Õ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ∏R∂VW¨s∏R∂V©±s Æ©s[ªRΩáV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. 10™´s Æ™s[ªRΩ©´s xqs™´sLRifl· IxmsˆLiμy¨sı @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. Dμ][˘gRiVá ©y˘∏R∂V\Æ™sV©´s N][lLi‰Ã¡©´sV @≤R∂VgRiVªRΩV©yı™´sV©yıLRiV. ªy™´sVV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRP¨dsxqsLi øR¡LRiËáV NRPW≤y «¡LRixms≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s Dμ][˘gRiVáV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. |msLRiVgRiVªRΩV©´sı μ≥R∂LRiáNRPV

@©´sVgRiVfl·LigS “¡ªyá©´sV |msLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s, ªRΩ™´sVª][ Æ™s…Ì”¡øyNTPLki ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s ™yF°ªRΩV©yıLRiV. Àÿ˘LiNRPVáV ALÍjiLi¿¡©´s ÕÿÀ≥ÿá©´sV ¡≤y FyLji˙aS≠sVNRP Æ™s[ªRΩÚá LRiVfl· ™´sW{mnsNTP Dxmsπ∏∂WgjixqsVÚ©yıLRi¨s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ªy™´sVV Àÿ˘LiNRPVáNRPV E≤T∂gRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP.. ≤R∂ ¡V˜Ã¡¨dsı Dμ][˘gRiVáZNP[ BxqsVÚ©yı™´sV¨s ZNP[Li˙μR∂ ALÛjiNRP ™´sVLi˙ºΩ ¿¡μR∂Li ¡LRiLi ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRi¨s, BLiªRΩgS @ ¡μÙyáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı A∏R∂V©´sNRPV @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V @ ¡μÙyá N][LRiVgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y ªRΩ™´sVNRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ¤Õ¡[¨sxmsORPQLiÕ‹[ ALiμ][Œœ¡©´s Dμ≥R∂XªRΩLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjixqsVÚ©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ Àÿ˘LiNRPV Dμ][˘gRiVá xqsÆ™sV¯ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li xqs\lLiLiÆμ∂[©´s¨s ˙xms™´sVV≈¡ LS«¡NUP∏R∂V ≠sZa˝P[xtsQNRPVáV, FsÆ™sV¯÷d¡= ˙F~.ZNP.©ylgi[aRP*L`i @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi 25 ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* LRiLigRi Àÿ˘LiNRPVáV, 18 \|ms#˚Æ™s[»¡V Àÿ˘LiNRPV zqs ¡˜Liμj∂ Æ™sVVªRΩÚLi 10 áORPQá ™´sVLiμj∂ Dμ][˘gRiVáV xqsÆ™sV¯Õ‹[ FyÕÊ‹Li»¡V©yıLRiV. ©´s™´sLi ¡L`i 2012 ©´sVLi≤T∂ ≠dsLjiNTP Æ™s[ªRΩ©´s xqs™´sLRifl· «¡LRigS÷¡. NS¨s Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV «¡LRigRi¤Õ¡[μR∂V. LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Dμ][˘gRiVáNRPV 27 aSªRΩLi, ALÌki{qs Dμ][˘gRiVáNRPV 27 aSªRΩLi Æ™s[ªRΩ©yáV |msLiøyLRiV.

©s[…”¡©´sVLi¿¡ BLi»¡L`i Õÿ˘Àfi=

18©´sVLi¿¡ ªRΩFyÕÿ Dμ][˘gRiVá xqsÆ™sV¯

"≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, ≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li,zmns˙ ¡™´sLji11 : C Æ©sá 12 ©´sVLi¿¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sV©´sı BLi»¡L`i μj∂*ºdΩ∏R∂V xqsLi™´sªRΩ=LRi ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ˙xmsπ∏∂WgRi xmsLkiORPQNRPV @¨sı GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS ≠s≠sμ≥R∂ NS¤Õ¡[“¡Õ˝‹[  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ©´sVLi¿¡ Õÿ˘Àfi xmsLkiORPQá©´sVxmsNRP≤R∂˜Liμk∂gS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS 164 ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ ©yáVgRiV ≠s≤R∂ªRΩáVgS ˙xmsπ∏∂WgRi xmsLkiORPQáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. C xmsLkiORPQáNRPV 31,773 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV •¶¶¶«¡LRiVNS©´sV©´sı»˝¡V }msL]‰©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ NRPŒÿaSáՋ[ ˙xmsπ∏∂WgRi xmsLjiNRPLSá¨dsı GLSˆ»¡V ¬ø¡[aS™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ @™´sNRPªRΩ™´sNRPáNRPV Fyáˆ≤T∂æªΩ[ NRPŒÿaSáá gRiVLjiÚLixmso LRiμÙR∂V ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s BLi»¡L`i ˙FyLiºdΩ∏R∂V xmsLRi˘Æ™s[ORPQNRPVLSáV FsÕfi.¤«¡.«¡∏R∂V$ |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ≠sμy˘LÛRiVáNRPV Fs»¡V™´sLi…”¡ A»¡LiNSáV NRPágRiNRPVLi≤y xmsNRP‰gS ˙xmsπ∏∂WgRi xmsLkiORPQáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V @Æ™sV æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NRPŒÿaSáNRPV Bxmsˆ…”¡ZNP[ ¨sμ≥R∂Vá¨dsı ™´sVLi«¡⁄LRi∏R∂W˘∏R∂V¨s @©yıLRiV. ˙xmsπ∏∂WgRi xmsLjiNRPLSáV, ZNP[Li˙μyá©´sV xqs*∏R∂VLigS xmsLjibdP÷¡Liøy™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ, \Æ™sμR∂˘, LRi™yflÿ xqsμR∂VFy∏R∂WáV xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂ NRP÷¡ˆLiøR¡≤y¨sNTP xmspLjiÚ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV.

"≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji11 : ªRΩFyá aS≈¡Õ‹[ xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ˙gS≠dsVfl· ≤yN`P }qs™´sÕfi Dμ][˘gRiVáV C Æ©sá 18 ©´sVLi¿¡ ¨sLRi™´sμ≥j∂NRP xqsÆ™sV¯NRPV μj∂gRiÀ‹[ªRΩV©yıLRiV. μk∂Liª][ ≤yN`P }qs™´sáV ¨s÷¡¿¡F°π∏∂[V ˙xms∏R∂V™´sWμR∂Li DLiμj∂. ©y˘∏R∂V\Æ™sV©´s ≤T∂™´sWLi≤˝R∂ ryμ≥R∂©´s N][xqsLi xqsÆ™sV¯NRPV μj∂gRiVªRΩV©´sı»˝¡V AÕfi BLi≤T∂∏R∂W ˙gS≠dsVfl· ≤yN`P }qs™´sN`P ∏R∂VW¨s∏R∂V©±s —¡Õ˝ÿ ©y∏R∂VNRPVáV æªΩ÷¡FyLRiV. C Æ©sá 18 ©´sVLi¿¡ «¡Ljilgi[ ¨sLRi™´sμ≥j∂NRP xqsÆ™sV¯Õ‹[ ˙xmsºΩ “¡≤U∂Fs£qs Dμ][˘gji FyÕÊ‹¨s ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™yLRiV N][LSLRiV. Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS ªRΩFyá aS≈¡Õ‹[ xqsV™´sWLRiV ™´sVW≤R∂V áORPQá ™´sVLiμj∂ “¡≤U∂Fs£qs Dμ][˘gRiVáV øy÷d¡øyá¨s Æ™s[ªRΩ©yáª][ ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ }qs™´sáLiμj∂xqsVÚ©yıLRi©yıLRiV.ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li “¡≤U∂Fs£qs Dμ][˘gRiVá }qs™´sá©´sV gRiVLjiÚLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. xqsV˙{msLi ºdΩLRiVˆ B¿¡Ë©y ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li “¡≤U∂Fs£qs Dμ][˘gRiVá©´sV zqs≠sÕfi Dμ][˘gRiVáVgS gRiVLjiÚLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ªRΩ™´sV ©y˘∏R∂V\Æ™sV©´s ≤T∂™´sWLi≤˝R∂©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[LiªRΩ ™´sLRiNRPV ¨sLRi™´sμj∂NRP xqsÆ™sV¯ ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. “¡≤U∂Fs£qs Dμ][˘gRiVáNRPV zqs≠sÕfi xqslLi[*Li…fi= x§¶‹[μy NRP÷¡ˆLi¿¡ “¡≤U∂Fs£qs Dμ][˘gRiVá xqsLki*xqsV NRPLi≤T∂xtsQ©±s=, Æ™s[ªRΩ©´s xqs™´sLRifl·, 7™´s Æ™s[ªRΩ©´s xqsLixmnsVLi xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ ¬ø¡[LSËá©yıLRiV. {qs¨s∏R∂VL`i “¡≤U∂Fs£qs Dμ][˘gRiVáNRPV xmsLkiORPQáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y xmsμ][©´sıªRΩVáV NRP÷¡ˆLiøyá©yıLRiV.

J∏R∂VW NS˘Lixms£qsÕ‹[ ™´sVL][™´sWLRiV D˙μj∂NRPÚªRΩ Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤T∂ BÃ˝¡V ™´sVV»Ì¡≤T∂ "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè,|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji11: J∏R∂VV NS˘Lixms£qsÕ‹[ ™´sVL][ryLji ALiμ][Œœ¡©´sáV Æ™sVVμR∂á∏R∂W˘LiVV. ’¡¤«¡zms A{mnsxqsV¯»Ì¡≤T∂NTP ™yLRiV ¬ø¡[zqs©´s ˙xms∏R∂Vªyı¨sı F°÷d¡xqsVáV @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. NS˘Lixms£qs μy…”¡ LSNRPVLi≤y Fs©±szqszqs lgi[»¡V ™´sμÙR∂ ™yLji¨s F°÷d¡xqsVáV ¨sL][μ≥j∂LiøyLRiV. ALiORPQáV ¤Õ¡[¨s æªΩáLigSfl· NS™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ ≠sμy˘LÛRiVáV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi  ¡Liμ`∂ Fy…”¡xqsVÚ©yıLRiV. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ∏R∂VW¨s™´sLji+…‘¡ ©´sVLi≤T∂  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´s¿¡Ë ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s øR¡Wzqs©´s ™yLji¨s F°÷d¡xqsVáV @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. μk∂Liª][ @NRP‰≤R∂ D˙μj∂NRPÚ xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩ Æ™sLiNRP∏R∂V˘ ©y∏R∂VV≤R∂V, øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V NRPázqs æªΩáLigRiYgSfl·©´sV @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[ NRPV˙»¡ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ’¡¤«¡zms @≤ÔR∂NRPVLi¤…¡[ ªRΩgji©´s ™´sVWá˘Li ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡= DLi»¡VLiμR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. N]μÙj∂}qsxmso ≠sμy˘LÛRiVáNRPV

"≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji11 : ˙Fyfl·z§¶¶¶ªRΩ ¬ø¡[Æ™s[Œ˝œ¡ À≥œ¡W ¨sLS*zqsªRΩVáNRPV ©´sxtÌsQ xmsLji•¶¶¶LRiLiª][ Fy»¡V À≥œ¡W≠sVNTP  ¡μR∂VáV À≥œ¡W≠sV¨s @LiμR∂¤«¡[∏R∂Wá¨s rÛy¨sNRPLigS ©´sxtÌsQF°ªRΩV©´sı gjiLji«¡©´sVáV, xqsLixmnsWá Æ©s[ªRΩáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. @™´sW∏R∂VNRP ˙xms«¡Ã¡NRPV ™´sW∏R∂V™´sW»¡Ã¡V ¬ø¡zmsˆ @μ≥j∂NSLRiLi ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s Æ©s[ªRΩáV ™yLji Àÿg][gRiVá©´sV ≠sxqs¯LjixqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. xmsLji•¶¶¶LRiLi ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. gjiLji«¡©´sVáNRPV BLiμj∂LRi «¡Ã¡˙xmsÀ≥œ¡ xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ Æ™s[zqs©´s À‹[LRiVÀÿ™´soáNRPV ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Li FyáNRPVá @áxqsªy*¨sNTP ¨sμR∂LRi+©´s™´sV©yıLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi»¡VÕ‹[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V |ms≤T∂æªΩ[ ™´sVμÙR∂ºΩryÚ™´sV¨s ¬ø¡zmsˆ©´s ’¡¤«¡zms BxmsˆV≤R∂V ™´sW»¡ªRΩxmsˆ≤R∂Li xqsLjiNSμR∂¨s @©yıLRiV. Fs¨sıNRPáV xqs≠dsVzmsLiøR¡gSÆ©s[ ©y∏R∂VNRPVáNRPV gjiLji«¡©´sVáV, x§¶¶¶Lji«¡©´sVáV, }msμ][Œ˝œ¡ß, ∏R∂WøR¡NRPVáV @LiμR∂LRiW gRiVLRiVÚN]ryÚLRi¨s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. gjiLji«¡©´s ˙gS™´sWÕ˝‹[ xmsÆμ∂[Œ˝œ¡ NTPLiμR∂»¡ LRiOTPQªRΩ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ …ÿ˘LiNRPVáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ˙ºdΩ}mns«fi ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS ¤Õ¡[NRP øR¡VNRP‰ ¨dsLRiV @Liμj∂LiøR¡NRP F°™´s≤R∂Li FyáNRPVá ¨sL˝RiOSQQ˘¨sNTP ¨sμR∂LRi+©´s™´sV©yıLRiV.

˙xmsμ≥y©Ø[Fyμ≥y˘∏R∂VVáNRPV lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡ xqs™´sWÆ™s[aSáV

gjiLji«¡©´sVá xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms μR∂Li≤R∂∏R∂W˙ªRΩ "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji11: gjiLji«¡©´s gRiW≤yÕ˝‹[ L][≤˝R∂V, ™´sVLi¿¡¨dsLRiV, ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ r¢NRPLS˘Ã¡V ¤Õ¡[NRP xmsáV B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yı™´sV¨s gjiLji«¡©´s xqsLixmnsWá Æ©s[ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©Ø[ı™´sWL˝RiV ≠s©´sºΩxms˙ªyáV B¿¡Ë©y xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjiuy‰LRiLi NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsªRΩ˘QORPQ NSLS˘øR¡LRifl·NRPV μj∂gSLRiV. μk∂Liª][ ≠dsLji ALiμ][Œœ¡©´s BxmsˆV≤R∂V xqsLRi*˙ªy øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRPLigS ™´sWLjiLiμj∂. H…”¡≤T∂Fs D©yı gRiW≤yÕ˝‹[ xqs™´sVxqs˘Ã¡NRPV ˙Fyμ≥y©´s˘Li B™´s*≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. Aμj∂™yxqsVá gRiW≤R∂Õ˝‹[¨s ˙xms«¡Ã¡V xmsáV xqs™´sVxqs˘Ã¡ª][ xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV™´soªRΩV©yıLRi¨s, xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s N][LRiVªRΩW Aμj∂™y{qs xqsLiZOP[Q™´sV xmsLjixtsQª`Ω Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. N]Li≤R∂N][©´sÕ˝‹[¨s Aμj∂™y{qs gRiW≤yá ˙xms«¡Ã¡V xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjiuy‰LRiLi NSNRP B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiLi»¡W NRPμj∂ÕÿLRiV. xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LRiLi N][xqsLi Aμj∂™yxqsVáV ≤][áV Æ™sWgjiLiøR¡≤R∂Liª][ gjiLjigRiW≤yá ©´sVLi¿ Aμj∂™yxqsVá μR∂Li≤R∂V NRPμj∂÷¡Liμj∂. ’d¡LS=LiVV}ms»¡ ©´sVLi¿¡ ™´sLiμR∂Õÿμj∂ ™´sVLiμj∂ Aμj∂™yxqsVáV FyμR∂∏R∂W˙ªRΩÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ ©´sáV™´sVWáá ©´sVLi¿¡ ˙xms«¡Ã¡V

À≥œ¡W¨sLS*zqsªRΩVáNRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂W÷¡

F°÷d¡xqsVáNRPV ™ygS*μR∂Li ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. ªRΩ™´sV©´sV ¡∏R∂V»¡NRPV Æ™sŒ˝œ¡¨ds∏R∂Wá¨s ™yLRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ’¡¤«¡zms «ÿºdΩ∏R∂V ©y∏R∂VNRPV≤R∂V Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V ¨s™yxqsLi FsμR∂V»¡ Dry¯¨s∏R∂W ∏R∂VW¨s ™´sLji+…‘¡ ≠sμy˘LÛji HNSxqs Æ©s[ªRΩáV μ≥R∂LSı ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi»¡VÕ‹[ æªΩáLi gSfl· ’¡Ã˝¡VNRPV ™´sVμÙR∂ºΩ™y*á¨s ™yLRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV @≤ÔR∂Vxms≤R∂VªRΩV©´sı Æ™sLiNRP∏R∂V˘ ©y∏R∂VV≤T∂ BLi…”¡¨s J∏R∂VW ¤«¡[G{qs ™´sVV»Ì¡ ≤T∂Li¿¡Liμj∂.J∏R∂VW ¤«¡[G{qs Æ©s[ªRΩáV zms≤R∂™´sVLjiÚ LRi≠s, \ZNPÕÿ£qsÆ©s[ªRΩ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤T∂ ¨s™yxqsLiNRPV Æ™s◊˝¡ ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yı™´sV¨s ¬ø¡ ¡VªRΩWÆ©s[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xmsπ∏∂W«¡©yá ™´sVVxqsVgRiVÕ‹[ æªΩáLigSfl·NRPV @≤ÔR∂Vxms≤R∂VªRΩV©yı≤R∂¨s ™yLRiV ≠s™´sVLji+LiøyLRiV.

"≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji11 : ™yL<jiNRP ˙xmsflÿ◊¡NRP ªRΩ∏R∂WLki\|ms CÆ©sá 12, 13 æªΩ[μk∂Õ˝‹[ ˙xmsμ≥y©Ø[Fyμ≥y˘∏R∂VVáNRPV xqs™´sWÆ™s[aSáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*, —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω, A˙aRP™´sV, ZNP[“¡’d¡≠ds, G{msAL`iFs£qs r~\|qs…‘¡ ˙xmsμ≥y©Ø[Fyμ≥y˘∏R∂VVNRPV C xqs™´sWÆ™s[™´sLi ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘aSΔÿμ≥j∂NSLji zms.≠s.¤«¡.LS™´sWLS™´so INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. CÆ©sá 12©´s DμR∂∏R∂VLi 10 gRiLi»¡Ã¡NRPV NSgRi«fi©´sgRiL`iÕ‹[¨s Àÿá≠sμy˘™´sVLiμj∂L`iÕ‹[ NSgRi«fi©´sgRiL`i ≤T∂≠s«¡©±s™yLjiNTP, @Æμ∂[ L][«¡Ÿ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 3 gRiLi»¡Ã¡NRPV ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ ≤T∂≠s«¡©±s™yLjiNTP ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡Õ‹[¨s —¡Õ˝ÿxmsLjixtsQª`Ω ÀÿáVLRi D©´sıªRΩFyhRiaSáՋ[, CÆ©sá 13©´s DμR∂∏R∂VLi 10gRiLi»¡Ã¡NRPV Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, D»¡WıLRiV ≤T∂≠s«¡©±s™yLjiNUP —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘aSΔÿμ≥j∂NSLji xqs™´sWÆ™s[aRP™´sVLiμj∂LRiLiÕ‹[, @Æμ∂[L][«¡Ÿ ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi 3 gRiLi»¡Ã¡NRPV ¨sLRi¯Õfi ≤T∂≠s«¡©±s™yLjiNUP ¨sLRi¯ÕfiÕ‹[¨s ≤U∂ALki= À≥œ¡™´s©´sLiÕ‹[ xqs™´sWÆ™s[aRPLi DLi»¡VLiμR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ˙xmsμ≥y©Ø[Fyμ≥y˘∏R∂VVáV ™´s¬ø¡[Ë»¡xmso≤R∂V LRiW.15Æ™s[á ¨sμ≥R∂VáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ∏R∂VW{qsáV, ™Ø[øR¡L˝RiV, ™´s∞◊¡NRP ™´sxqsªRΩVá ≠s™´sLSá©´sV Æ™sLi»¡ ºdΩxqsVNRPLS™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV

≤≥T∂÷d˝¡NTP ¬ø¡[LRiNRPVLi»¡V©´sı Æ©s[ªRΩáV "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji11 : æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V\|ms —¡Õ˝ÿÕ‹[ DªRΩ‰LihRi Æ©sáN]©´s≤R∂Liª][™´sVL][™´sWLRiV —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Æ©s[ªRΩáV ≤≥T∂÷d˝¡NTP  ¡∏R∂VáVÆμ∂[LSLRiV. BNRP ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl·ª][Æ©s[ BNRP‰≤T∂NTP ¬ø¡[LRiVN][™yá©´sı xms»Ì¡VμR∂á Æ©s[ªRΩÕ˝‹[ NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. @NRP‰≤R∂ GLi «¡LRiVgRiÀ‹[ªRΩV©´sıμR∂Æ©s[ AxqsNTPÚ, DªRΩ‰LihRi xqsLRi*˙ªy Æ©sáN]Liμj∂. aSxqs©´s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡Liªy LSxtÌsQ˚  ¡Æ≤Í∂…fi xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ D©´sıxmsˆ…”¡NTP ™yLji μR∂XztÌsQ, ™´sV©´s xqsLiªy ≤≥T∂÷d˝¡ \Æ™s}ms DLiμj∂. μk∂Liª][ N]LiμR∂LRiV Bxmsˆ…”¡ZNP[ ≤≥T∂÷d˝¡ ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. FyLÌkiáNRPºdΩªRΩLigS æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩLi ’¡≤ÔR∂áLiªy FsμR∂VLRiV øR¡Wzqs©´s¤…Ì¡[ ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V N][xqsLi —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡V, —¡Õ˝ÿ FyLÌkiá ©y∏R∂VNRPVáV, NSLRi˘NRPLRiÚáV FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ ˙xmsºΩ INRP‰LRiV ≤≥T∂÷d˝¡ \Æ™s}ms øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s xmsáV™´soLRiV ¤«¡[G{qs ©y∏R∂VNRPVáV ≤≥T∂÷d˝¡NTP Æ™sŒ˝ÿLRiV. ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ¤«¡[G{qs Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ @NRP‰≤R∂ ALiμ][Œœ¡©´sáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][ \Æ™sxmso NSLi˙lgi£qs FyLÌki \Æ™sxmso ©´sVLi¿¡, …‘¡AL`iFs£qs \Æ™sxmso ©´sVLi¿¡ NRPW≤y xmsáV™´soLRiV ©y∏R∂VNRPVáV ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ™´sVNSLi Æ™s[zqs D©yıLRiV. ™yLRiV NRPW≤y FsLiª][ C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ DªRΩ‰LihRiª][ D©yıLRiV.™´sVV¥][Õfi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Æ™s[fl·Vg][FyÕÿøyLji Bxmsˆ…”¡ZNP[ ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ D©yıLRiV. LS«¡˘ xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ’¡Ã˝¡V AÆ™sWμR∂Li F~LiμR∂VªRΩVLiμR∂¨s, ’d¡¤«¡[{ms xqsLixmspLÒRi ™´sVμÙR∂ºΩ}qsÚ FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[©´sW Fy£qs @™´soªRΩVLiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ aSxqs©´s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. Æ™sVVªyÚ¨sNTP —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s æªΩáLigSfl· ™yμR∂VáLiªy ˙xmsxqsVÚªRΩ ªRΩLRiVflÿ¨sı xmsLkiORPQ xqs™´sV∏R∂VLigS À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV.

13©´s FyhRiaSááV xms¨s¬ø¡[ryÚLiVV "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, NRP≤R∂xms,zmns˙ ¡™´sLji11 : —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @¨dsı ∏R∂W«¡™´sW©´s˘ FyhRiaSááW C Æ©sá 13©´s ªRΩLRigRiªRΩVáV ∏R∂V¥y≠sμ≥j∂gS ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘μ≥j∂NSLji @Li«¡∏R∂V˘ AÆμ∂[bPLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿ D™´sV¯≤T∂ xmsLkiORPQá ™´sVLi≤R∂÷¡ «ÿ’¡ªyÕ‹[ zmns˙ ¡™´sLji 13 ≠sVÕÿμ`∂©´s’d¡gS ˙xmsøR¡VLjiªRΩ\Æ™sVLiμj∂. ≠sVÕÿμ`∂©´s’d¡ «¡©´s™´sLji 14©´s ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ≠sxtsQ∏R∂W¨sı A∏R∂V©´s gRiVLRiVÚ¬ø¡[aSLRiV. CÆ©sá 13©´s ˙Fy¥R∂≠sVNRP, ˙Fy¥R∂≠sVN][©´sıªRΩ, D©´sıªRΩ FyhRiaSáá¨dsı xms¨s¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤U∂C™Ø[ xqsW¿¡LiøyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ LSxtÌsQ˚rÛyLiVV ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ Dμ][˘gRiVá ˙NTPZNP…fi F°…‘¡Õ˝‹[ ª]÷¡L][«¡Ÿ NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿ «¡»Ì¡V ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ r°™´sV™yLRiLi ©´sVLi¿¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s G{ms ˙…ÿ©±s=N][, ≤T∂xqs‰Liá @LiªRΩL`i ≠sÀ≥ÿgSá F°…‘¡Õ˝‹[ ª]÷¡L][«¡Ÿ LRiLigSlLi≤ÔT∂ª][ NRP≤R∂xms ªRΩáxms≤T∂Liμj∂. LRiLigSlLi≤ÔT∂ «¡»Ì¡V 20 J™´sL˝RiÕ‹[ 8 ≠sZNP»˝¡ ©´suÌy¨sNTP 124 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqsLiμj∂. À›÷¡Lig`iÕ‹[ xqsVμR∂LRi+©±slLi≤ÔT∂, ©y∏R∂VN`P LSfl”·Li¿¡ ¬ø¡L][ lLiLi≤R∂V ≠sZNP»˝¡V ryμ≥j∂LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi Àÿ˘…”¡Lig`i ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s NRP≤R∂xms «¡»Ì¡V @μR∂V˜ÈªRΩ ˙xmsºΩÀ≥œ¡ øR¡Wzms ZNP[™´sáLi lLiLiÆ≤∂[ ≠sZNP»˝¡V N][Õ‹[ˆLiVV 18 J™´sL˝RiÕ‹[ 124 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqs ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. xms™´s©±sNRPV™´sWL`i 37, xqsV ¡˜LS∏R∂VV≤R∂V 20, LS«ÿ™´sLRi¯ 37 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqs «¡»Ì¡V©´sV ≠s«¡∏R∂Vxms¥R∂LiÕ‹[ ©´s≤T∂FyLRiV

˙ ¡x§¶¶¶¯fl”· N][xqsLi 17©´s NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fi ™´sVV»Ì¡≤T∂ "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, NRP≤R∂xms,zmns˙ ¡™´sLji11 : —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¨sLRiVμ][˘gRi ∏R∂VV™´sªRΩNRPV Dμ][˘gSáV LS™yáLi¤…¡[ NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙ ¡x§¶¶¶¯fl”· DNRPV‰ NRPLS¯gSLS¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ≠s≠sμ≥R∂ xqsLixqÛsáV, FyLÌkiáV C Fny˘NÌRPLki N][xqsLi DμR∂˘≠sVxqsVÚ©yıLRiV. ¨sLRiVμ][˘gRi ∏R∂VV™´sªRΩNRPV DFyμ≥j∂ @™´sNSaSáV |msLiøyá¨s N][LRiVªRΩW @–¡Ã¡ À≥ÿLRiªRΩ ∏R∂VV™´s«¡©´s xqs™´sW≈¡˘, ≠sμy˘LÛji xqs™´sW≈¡˘ xqsLi∏R∂VVNRPÚLigS DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹Li»¡V©yLiVV. BLiμR∂VN][xqsLi CÆ©sá 17©´s ªRΩá|ms…Ì”¡©´s NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fi μj∂gRi˜Liμ≥R∂©´sLiÕ‹[ @LiμR∂LRiW À≥ÿgRiry*™´sVVáV NS™yá©yıLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[¨s @ªRΩ˘LiªRΩ Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂©´s LS∏R∂Vá{qs™´sVÕ‹[ FyLji˙aS≠sVNS’≥¡™´sXμÙj∂ N][xqsLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ˙ ¡x§¶¶¶¯fl”· DNRPV‰NRPLS¯gSLS¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Æ™s[V ¬ø¡[xms…Ì”¡ ¨sLji¯Liøyá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV.


ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£, 2/12/2014 |∞^èŒ"å~°O, Ѷ10:06 ≤„|=i 12, 2014 AM Page 3

12-02-2014.qxd

(Black plate)

À‹ªRΩ=ª][ GNUPÀ≥œ¡≠sLi¿¡©´s μy©´sLi NSLi˙…ÿNÌRPQL˝Ri©´sV À˝ÿN`P÷¡£qÌsÕ‹[ |ms…Ìÿá¨s xqsWøR¡©´s "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji11 : ™´sVLi˙ºΩ À‹ªRΩ= Àÿ»¡Õ‹[©´sW ™´sVL][™´sVLi˙ºΩ μy©´sLi ©ylgi[LiμR∂L`i NRPW≤y xqsLS‰L`i ºdΩLRiV\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. @μR∂©´sxmso ZNP[…ÿLiVVLixmsoá NSLRifl·LigS ©´sxtÌsQF°π∏∂[Vμj∂ ˙xms«¡¤Õ¡[ @¨s @©yıLRiV. BLiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS NSLi˙…ÿNÌRPQL˝RiQ\|ms ©ylgi[LiμR∂L`i ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ ¨sxmsˆVáV ¬ø¡LjigSLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki¨s, ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı NSLi˙…ÿNÌRPQlL˝i[ ˙À≥œ¡xtÌsv xms…Ì”¡xqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s AL][zmsLiøyLRiV. ˙Fy¤«¡N`P»˝¡Õ‹[ @LiøR¡©y ™´s˘∏R∂Wá©´sV @≤ÔR∂g][áVgS |msLiøR¡≤y¨sNTP FsÕÿ @LigkiNRPLjiLiøyLRi¨s A∏R∂V©´s ˙xmsÀ≥œ¡V ªy*¨sı, @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ˙xmsbPıLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* r~™´sVV¯©´sV μ]≤ÔT∂ μyLji©´s NSLi˙…ÿNÌRPL˝RiV μ][øR¡VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s A∏R∂V©´s AL][zmsLiøyLRiV. @ÕÿLi…”¡ NSLi˙…ÿNÌRPQL˝Ri©´sV À˝ÿN`P ÷¡xqÌsVÕ‹[ |ms…Ìÿá¨s A∏R∂V©´s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* r~™´sVV¯©´sV μj∂gRi≠sVLigji©´s NSLi˙…ÿNÌRPL˝RiV ªRΩ*LRiÕ‹[ \¤«¡Õ˝‹[ DLi…ÿLRi¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ªRΩVáV xqs’¡ªRΩ, μ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryμR∂ LS™´soáV ¬ø¡[∏R∂V¨s ªRΩxmsˆVáNRPV ¨sLiμR∂áV xms≤ÔyLRi¨s μy©´sLi @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. @LiøR¡©yáV |msLiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ˙Fyfl·z§¶¶¶ªRΩ ¬ø¡[Æ™sŒ˝œ¡NRPV «¡LjigjiLiμj∂ aRPW©´s˘™´sV©yıLRiV. x§¶¶¶Li˙μj∂¨ds™yNRPV ™´sW˙ªRΩLi 8 }qÌs«fiá¨s @©yıLRi¨s @LiVVæªΩ[ Bxmsˆ…”¡NTP 34 }qÌs«fiáNRPV ™´s¿¡ËLiμR∂©yıLRiV. ˙…”¡ ¡V˘©´sÕfi ˙xmsNSLRiLi 15 …‘¡FsLi{qsá ¨ds…‘¡¨s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV ªRΩLRi÷¡Liøyá¨s ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV D©yı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li FsNRP‰≤y }msL]‰©´sı¤Õ¡[μR∂¨s μy©´sLi ©ylgi[LiμR∂L`i æªΩ÷¡FyLRiV.BÕÿ μR∂LRiáV |msLiøR¡VNRPVLi»¡W F°æªΩ[ FsNRP‰≤T∂ ™´sLRiNRPV Æ™sŒœ¡ªyLRi¨s @©yıLRiV.

æªΩáLigSfl·\|ms ™´sW»¡NRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yıLi: «¡™´sÆμ∂[NRPL`i ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,zmns˙ ¡™´sLji11 : æªΩáLigSfl· ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡V ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sW ¨s«ÿLiVVºdΩ¨s aRPLiNTPLiøR¡≤y¨sNTP ≠ds¤Õ˝¡[μR∂¨s ’d¡¤«¡[{ms ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ ˙xmsNSa`P «ÿ™´sÆμ∂[NRPL`i xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi A∏R∂V©´s ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V FyL˝RiÆ™sVLi…˝‹[ ˙xmsÆ™s[aRP |ms¤…Ì¡[ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki ¨s«ÿLiVVºdΩgS ™´s˘™´s•¶¶¶ LjiLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s AL][zmsLiøyLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi LS«¡˘xqsÀ≥œ¡Õ‹[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V ˙xmsÆ™s[aRP#|ms≤R∂ªy™´sV¨s ™´sVVLiμR∂VgS NSLi˙lgi£qs Æ™sÃ˝¡≤T∂Li ¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ …”¡.’¡Ã˝¡V©´sV |ms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ \¬ø≥¡LRi¯©±s ˙xmsNRP…”¡Li øyLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV.NS¨ds ... NSLi˙lgi£qs FsLi{ms¤Õ¡[ DÀ≥œ¡∏R∂VxqsÀ≥œ¡Ã¡©´sV @≤ÔR∂VNRPVLi»¡V©yıLRi©yıLRiV. xqsÀ≥œ¡ xqs™´sWÆ™s[aSáNRPV @≤ÔR∂Vxms≤R∂VªRΩV©´sı NSLi˙lgi£qs FsLi{msá©´sV xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[zqs xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ©´sVLi¿¡  ¡z§¶¶¶xtsQ‰ LjiLiøyá¨s A∏R∂V©´s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ BÆ™s[≠dsV ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y NSLi˙lgi£qs FyLÌki ≤R∂ ¡VÕfi lgi[™±sV A≤R∂Vª][LiμR∂¨s ˙xmsNSa`P «¡™´sÆμ∂[NRPL`iÆ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV.’¡Ã˝¡V\|ms æªΩ¿¡Ë©´s»˝¡V ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[zqs æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sVÀ≥œ¡˘|ms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. BLRiV xqsÀ≥œ¡Ã¡Õ‹[¨s {qsˆNRPL`i F°≤T∂∏R∂VLi ™´sμÙR∂NRPV Æ™s◊˝¡ ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ªRΩVáV ¨sLRixqs©´sáV æªΩáVxmsoªRΩV©´sı NSLi˙lgi£qs FyLÌki ™´sW˙ªRΩLi DáVNRPVxmsáVNRPV ¤Õ¡[NRPVLi≤y NRPWLRiVËLiμR∂¨s ˙xmsNSa`P «¡™´sÆμ∂[™´sNRPL`i AL][zmsLiøyLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqs™´sWÆ™s[aSá©´sV @≤ÔR∂VNRPVLi»¡V©´sı {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡©´sV NSLi˙lgixqsV NRP»Ì¡≤T∂ ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li\|ms ’d¡¤«¡[{ms ºdΩ˙™´s ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. ªy™´sVV ’¡Ã˝¡VNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV BryÚ™´sV¨s @Li»¡WÆ©s[ ≠s≠sμ≥R∂ xtsQLRiªRΩVáV |ms≤R∂Vª][Liμj∂. @LiVVæªΩ[, r~LiªRΩ FyLÌki ™yŒ˝œ¡Æ©s[ NRP»Ì¡≤T∂ ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[LS, @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ ™yŒ˝œ¡©´sV xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[∏R∂VLi≤T∂ @Li»¡W «¡™´sÆμ∂[NRPL`i ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. μk∂Liª][ NSLi˙lgixqsV FyLÌkiNTP INRP xmsLjiuy‰LRiLi μ]LjiNTP©´s»˝¡LiVVLiμj∂. Æ™sVVμR∂…˝‹[ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™´sμÙR∂©´sı ’d¡¤«¡[{msπ∏∂[V BxmsˆV≤R∂V ™´sWLÊRiLi øR¡WzmsLi¿¡LiμR∂¨s xqsLiª][ztsQxqsWÚ, ™´sVVLiμR∂VgS FyLÌki ©´sVLi¿¡ xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. lLi[F° ™´sWF° æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V©´sV FyL˝RiÆ™sVLi»¡VcÕ‹[ ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ìÿ÷¡= ™´s}qsÚ, @xmsˆV≤R∂V {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FsLi{msáV μy¨sı @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi Fs»¡W ¬ø¡[ryÚLRiV NS ¡…Ì”¡, @xmsˆV≤R∂V xqsÀ≥œ¡ ©´sVLi¿¡ NRPW≤y ™yLji¨s xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[LiVVLiø]øR¡Ë¨s NSLi˙lgi£qs |msμÙR∂áV π∏∂W¿¡xqsVÚ©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi.

NSLi˙lgi£qs ™´sVVLiμR∂V ªRΩ©´s BLi…”¡¨s øR¡NRP‰μj∂μÙR∂VN][™y÷¡: Æ™sLiNRP∏R∂V˘ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,zmns˙ ¡™´sLji11 : ©y˘∏R∂VaS≈¡ ¬ø¡}msˆ™´sLRiNRPV ’¡Ã˝¡V GμR∂Æ©s[μj∂ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP æªΩ÷¡∏R∂V¤Õ¡[μy @¨s ’¡¤«¡zms «ÿºdΩ∏R∂V Æ©s[ªRΩ Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ˙xmsbPıLiøyLRiV. ’¡Ã˝¡V FsxmsˆV≤R∂V FsNRP‰≤R∂ ˙xmsÆ™s[aRP |ms…ÌÿÕ‹[ NRPW≤y æªΩáVxqsVN][NRPVLi≤y ªRΩ™´sV\|ms  ¡VLRiμR∂«¡¤Õ˝¡[ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı xqsz§¶¶¶LiøR¡™´sV¨s @©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[ ’¡Ã˝¡V |ms≤R∂ªyLRi¨s ©´s™´sV¯NRPLi ¤Õ¡[μR∂©´sı A∏R∂V©´s, ≠dsVlLi[ ’¡Ã˝¡V |ms≤R∂ªyLRiV, ≠dsVlLi[ ™´s˘ºΩlLi[NTPryÚLRiV, ≠dsVlLi[ ≠dsμ≥R∂VÕ˝‹[NTP Æ™sŒœ¡ªyLRiV... @Li»¡W NSLi˙lgi£qs©´sV μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. ªRΩ™´sV ¨s«ÿ∏R∂VºdΩ¨s aRPLiNTPLi¬ø¡[ @μ≥j∂NSLRiLi G FyLÌkiNTP ¤Õ¡[μR∂¨s Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V @©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡©´s ALRiVgRiVLRiV {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FsLi{msá\|ms NSLi˙lgi£qs FyLÌki Æ™s[»¡V Æ™s[∏R∂V≤R∂Li\|ms ’d¡¤«¡[{ms {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ Æ™sLiNRP∏R∂V˘ ©y∏R∂VV≤R∂V ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌkiQ\|ms, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms  ¡z§¶¶¶LRiLigRiLigS ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FsLi{msá©´sV B©yıŒ˝œ¡ß FsLiμR∂VNRPV  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLiøR¡¤Õ¡[μR∂V @¨s Æ™sLiNRP∏R∂V˘ ©y∏R∂VV≤R∂V ˙xmsbPıLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki A≤R∂VªRΩV©´sı ˙≤y™´sWÕ‹[ À≥ÿgRiÆ™s[V {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FsLi{msá Æ™s[»¡Vc @¨s Æ™sLiNRP∏R∂V˘ ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV ’d¡¤«¡[{ms Fsxmsˆ≤R∂W @©´sVNRPWáƙs[V @¨s Æ™sLiNRP∏R∂V˘ @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡ @©´sV™´sW©yáV, xqsLiÆμ∂[•¶¶¶Ã¡V ºdΩLSËá¨s.. A˙FyLiªy¨sNTP ©y˘∏R∂VLi «¡LRigSá¨s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ’d¡¤«¡[{ms N][LRiVNRPVLi…‹[Liμj∂ @¨s Æ™sLiNRP∏R∂V˘ ©y∏R∂VV≤R∂V @©yıLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ .. NSLi˙lgi£qs FyLÌki ¬ø¡[∏R∂W÷¡=Liμj∂ ™´sWÆ©s[zqs ªRΩxmsˆV≤R∂V ˙xmsøyLSáV ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V }msL]‰©yıLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ©y≤R∂V A∏R∂V©´s ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ’¡¤«¡zms æªΩáLigSfl·LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡VNRPV NRP»Ì¡V ¡Æ≤∂[ DLiμR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki ’¡¤«¡zms¨s @©´sV™´sW¨sLiøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y NSLi˙lgi£qs FyLÌki BLRiV ˙FyLiªyá Æ©s[ªRΩáª][ xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV ™yLji¨s xqs™´sV©´s*∏R∂VLi ¬ø¡[zqs xqs˙NRP™´sV ™´sWLÊRiLiÕ‹[ ©´s≤T∂zmsLiøyá©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÌy©y¨sNTP @ªRΩ˘LiªRΩ xqs¨sız§¶¶¶ªRΩVáV NRPW≤y ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS xm˝sNSLÔRiVáV xms»Ì¡VNRPV©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV.

3

"≥∞„\’"å~°Î

xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ ≠sμy˘LÛji HNSxqs μ≥R∂LSı ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,zmns˙ ¡™´sLji11 : FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V |ms»Ì¡™´sμÙR∂¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[¨s «¡LiªRΩL`i ™´sVLiªRΩL`i ™´sμÙR∂ xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ ≠sμy˘LÛji HNSxqs μ≥R∂LSı ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂. μ≥R∂LSı xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sLiμR∂Õÿμj∂ ™´sVLiμj∂ xqs\Æ™sVNRP˘ ¨s©yμyáª][ x§¶‹[lLiºΩÚLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂NRPV ™´sVμÙR∂ªRΩVgS ≠sμy˘LÛRiVáV ¨s©yμyáV ¬ø¡[aSLRiV. ≠sμy˘LÛji HNSxqs μ≥R∂LSıNRPV ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ FsLi{ms ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi, G{msFs¨dÍs™Ø[ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V @a][N`PÀÿ ¡V xqsLi{mnsVÀÿ™´sLi æªΩ÷¡FyLRiV.Æ™sLi»¡Æ©s[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V©´sV Æ™s©´sNTP‰ ºdΩxqsVN][™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.μk∂¨s™´sÃ˝¡ LSxtÌsQ˚ À≥œ¡≠sxqs˘ª`Ω Æμ∂ ¡˜ºΩLi»¡VLiμR∂¨s @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs NRPV…”¡Ã¡ LS«¡NUP∏R∂Wá©´sV @≤ÔR∂VN][™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. NSLi˙lgi£qs FsLi{msáV, ™´sVLi˙ªRΩVáV ≠s ¡«¡©´s

’¡Ã˝¡V©´sV @≤ÔR∂VN][™yá©yıLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ FyL˝RiÆ™sVLi»¡VÕ‹[ xqsLS‰L`i©´sV ¨sáμk∂∏R∂Wá¨s ™yLRiV @©yıLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi»¡VÕ‹[ G ’¡Ã˝¡V NRPW≤y AÆ™sWμR∂Li F~LiμR∂NRPVLi≤y ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @©yıLRiV. ªRΩ™´sVNRPV À≥œ¡∏R∂VxmsÆ≤∂[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V©´sV Æ™s©´sNTP‰ ºdΩxqsVNRPV©yıLRi¨s @©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ FyL˝RiÆ™sVLi»¡V bdPªyNSáLi xqs™´sWÆ™s[aSá©´sV lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ™´sVVLiÆμ∂[ ™´sVVgjiLiøR¡VNRPV©yıLRi¨s, BxmsˆV≤R∂V NRPW≤y @Æμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ DLi»¡VLiμR∂¨s ™yLRiV @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsWÚ @|qsLi’d˝¡ ¬ø¡[zqs©´s ºdΩLS¯©y¨sı NRPW≤y ZNP[Li˙μR∂Li xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVN][NRPVLi≤y ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms ™´sVVLiμR∂VZNPŒ˝œ¡≤R∂Li Àÿμ≥yNRPLRi™´sV©yıLRiV. @|qsLi’d˝¡ ºΩLRixqs‰LjiLi¿¡©´s ’¡Ã˝¡V©´sV J≤T∂Liøyá¨s }msL]‰©yıLRiV

NSLi˙lgi£qs xqsÀ≥œ¡V˘¤Õ¡[ xqsÀ≥œ¡©´sV @≤ÔR∂VNRPVLi»¡V©yıLRiV ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,zmns˙ ¡™´sLji11 : xqsÀ≥œ¡©´sV ©´s≤T∂zms™´søR¡VN][™´s≤R∂LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qsNRPV |msμÙR∂gS AxqsNTPÚ D©´sı»˝¡V NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ’¡¤«¡zms μR∂V∏R∂V˘ ¡…Ì”¡Liμj∂. r~LiªRΩFyLÌkiÆ©s[ªRΩ¤Õ¡[ @≤ÔR∂VªRΩVgRiVáVªRΩV©yı @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[ zqÛsºΩ ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμR∂¨s ’¡¤«¡zms LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V LRi≠saRPLiNRPL`i˙xmsryμ`∂ @©yıLRiV. DÀ≥œ¡∏R∂V xqsÀ≥œ¡Ã¡V ©´s≤R∂™´sNRPVLi≤y NSLi˙lgi£qs xqsÀ≥œ¡V˘¤Õ¡[ @≤ÔR∂VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. @μ≥j∂NSLRi FyLÌki xqsÀ≥œ¡V˘¤Õ¡[ BÕÿ ¬ø¡[xqsVÚ©yı FsLiμR∂VNRPV xms…Ì”¡LiøR¡VN][LRi¨s ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW @©yıLRiV. .r~LiªRΩFyLÌki FsLi{msáƩs[ ¨s∏R∂VLi˙ºΩLiøR¡¤Õ¡[¨s μR∂VzqÛsºΩÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki DLiμR∂©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ μ≥R∂LSı ¬ø¡[zqs©y... A∏R∂V©´s\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. xqsÀ≥œ¡ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·Õ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmspLjiÚgS ≠sxmsá\Æ™sVLiμR∂©yıLRiV. xtsQLRiªRΩVáV¤Õ¡[¨s æªΩáLigSfl·NRPV ™´sVμÙR∂ºΩxqsVÚ©yı™´sV¨s, {qs™´sWLi˙μ≥R∂ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ’¡¤«¡zmsNTP xqsˆxtÌsQªRΩ DLiμR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki ªRΩ©´s

\Æ™sxmnsÕÿ˘¨sı ’¡¤«¡zms \Æ™sxmso Æ©s…Ì”¡Æ™s[∏R∂Wá¨s øR¡Wr°ÚLiμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡VNRPV À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌki ¤À¡[xtsQLRiªRΩVgS ™´sVμÙR∂ªRΩV BxqsVÚLiμR∂¨s ˙xmsryμ`∂ æªΩ÷¡FyLRiV. @LiVVæªΩ[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªRΩ ≤T∂™´sWLi≤˝R∂©´sV NRPW≤y xms…Ì”¡LiøR¡VN][™yá©´sıμj∂ ’d¡¤«¡[{ms ≤T∂™´sWLi≤`∂ @¨s }msL]‰©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V\|ms NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÆ©s[ gRiLiμR∂LRig][Œœ¡Li xqsXztÌsQr°ÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V©´sV ™´sVVLiμR∂VgS G xqsÀ≥œ¡Õ‹[ |ms≤R∂ªyLRiÆ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms xqsˆxtÌsQªRΩ B™y*á¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡ @À≥œ¡˘LiªRΩLSá©´sV ≈¡¿¡ËªRΩLigS xmsLjigRifl·©´sÕ‹[NTP ºdΩxqsVN][™yá¨s LRi≠saRPLiNRPL`i ˙xmsryμ`∂ @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi…˝‹[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡VNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV BryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV.™´sVL][\Æ™sxmso æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V©´sV ™´sVVLiμR∂VgS Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[Æ©s[ ˙xmsÆ™s[aRP#|ms»Ì¡©´sV©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. C Æ™s[VLRiNRPV ZNP[Li˙μR∂ x§¶‹[LiaS≈¡ ™´sVVLiμR∂VgS ’¡Ã˝¡V©´sV Õ‹[NRP=À≥œ¡Õ‹[ ˙xmsÆ™s[aRP#|ms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV zqsFnyLRiV= ¬ø¡[∏R∂Wá¨s LSxtÌsQ˚xmsºΩ @©´sV™´sVºΩ¨s N][Lji©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[

æªΩáLigSfl·\|ms Æ™s©´sNTP‰ ªRΩgÊRiLi: NTPxtsQ©±s lLi≤ÔT∂ "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji11 : æªΩáLigSfl·\|ms ªRΩ™´sV FyLÌki Æ™s©´sNTP‰ ªRΩgÊRiμR∂¨s À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌki LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V NTPxtsQ©±s lLi≤ÔT∂ ™´sVL][™´sWLRiV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ªy™´sVV ’¡Ã˝¡VNRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yı™´sV¨s @©yıLRiV. ’¡Ã˝¡V ˙xmsÆ™s[aRP |ms≤T∂æªΩ[ ™´sVμÙR∂ªRΩV B™´s*≤y¨sNTP ªRΩ™´sV FyLÌki Æ©s[ªRΩáV zqsμÙR∂LigS D©yıLRi¨s @©yıLRiV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ˝][ Æ™sW≤U∂NTP J»¡V... NRP™´sVÕÿ¨sNTP ©Ø[»¡V NSLS˘˙NRP™´sW¨sı A∏R∂V©´s ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠s¤Õ¡[NRPL˝Ri xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡VNRPV FyL˝RiÆ™sVLi…˝‹[ ’d¡¤«¡[{ms ™´sVμÙR∂ªRΩV B™´s*μR∂¨s ™´sxqsVÚ©´sı ™yLRiÚá¨dsı @À≥œ¡WªRΩNRPሩ´s¤Õ¡[ @¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. lLiLi≤R∂V LSuÌy˚áV GLRiˆ≤T∂©´s ªRΩLS*æªΩ[ F~ªRΩVÚá\|ms AÕ‹[¿¡ryÚ™´sV©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki μR∂*LiμR∂* ≠sμ≥y©yá©´sV @™´sáLi’¡xqsWÚ ªRΩ™´sVNRPV¨dsªRΩVáV ¬ø¡ ¡Vª][LiμR∂¨s ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩ ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ’¡Ã˝¡V ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ˙≤y™´sWáV @≤R∂VªRΩW ªRΩ™´sV©´sV ¨sLiμj∂}qsÚ FsÕÿ ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms B¿¡Ë©´s ™´sW»¡NRPV ªRΩ™´sV FyLÌki NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLiμR∂¨s xmso©´sLRiVμÁy…”¡LiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki æªΩáLigSfl·, {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªyá Æ©s[ªRΩáª][ LS«¡NUP∏R∂WáV ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs μR∂*LiμR∂* ≠sμ≥y©yá xms»˝¡ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V @˙xms™´sVªRΩÚLigS DLi≤yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V\|ms gRiLiμR∂LRig][Œœ¡Li xqsXztÌsQxqsVÚ©´sıμR∂Liªy NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÓy©´sÆ™s[V©´s¨s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı Æ©s[ªRΩá\|ms NSLi˙lgi£qs FsLiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V

ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs NRPV˙»¡xmspLjiªRΩLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚLiμR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms NSLi˙lgi£qsNRPV ¨s«ÿLiVVºdΩ ¤Õ¡[μR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P {qsFsLi NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ª][ NS™yáƩs[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sgS ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÌy©´sLi ™´sW…˝ÿ≤T∂r°ÚLiμR∂¨s @©yıLRiV. @μ≥j∂uÌy©´sLi @Li≤R∂ ¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ FyL˝RiÆ™sVLi…˝‹[ Æ™sÕfiÕ‹[NTP NSLi˙lgi£qs FsLi{msáV FsLiμR∂VNRPV ™´sxqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. Æ™sÕfiÕ‹[NTP ™´sxqsVÚ©´sı NSLi˙lgi£qs FsLi{msá©´sV ªRΩORPQfl·Li xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi…fi xqs™´sWÆ™s[aSá©´sV @≤ÔR∂VNRPVLi»¡V©´sı ªRΩ™´sV FyLÌki FsLi{msá©´sV NSLi˙lgi£qs FsLiμR∂VNRPV ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ ˙xmsbPıLiøyLRiV.

r°¨s∏R∂W©´sV NRP÷¡zqs©´s ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩáV À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li ≤T∂≠s«¡©±s©´sV ∏R∂Vμ≥yªRΩ¥R∂LigS N]©´srygjiLiøyá¨s ≠s©´sºΩ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,zmns˙ ¡™´sLji11 : ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s xmsáV™´soLRiV NSLi˙lgi£qs FyLÌki Æ©s[ªRΩáV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂Æ©s[˙ºΩ r°¨s∏R∂VgSLiμ≥k∂¨s NRP÷¡aSLRiV. À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li ≤T∂™´s—¡©±s©´sV ™´sVVNRPV‰Ã¡ ¬ø¡[π∏∂VVμÙR∂¨s, BNRP‰≤T∂ gjiLji«¡©´s ˙gS™´sWá©´sV {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ NRPáF~μÙR∂¨s ≠s©´sı≠sLiøyLRiV. @Õÿlgi[ F°Ã¡™´sLRiLi FsªRΩVÚ ªRΩgÊjiLi¿¡ Àÿ˘lLi[«fi ¨sLji¯LiøR¡≤R∂Li μy*LS ©´suÌy¨sı ªRΩgÊjiLiøR¡VN][™´søR¡Ë¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ  ¡Ã¡LSLi©y∏R∂VN`P ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li ™´sVVLixmso ˙gS™´sWá©´sV ≈¡™´sV¯LiÕ‹[Æ©s[ DLiøyá¨s r°¨s∏R∂WNRPV ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVVLixmso ™´sÃ˝¡ Æ™s[Õÿμj∂ gRiLji«¡©´s ˙gS™´sWáV ™´sVVLixmso©´sNRPV gRiVLRi™´soªy∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. DxmsxqsÀ≥ÿxmsºΩ ™´sVÃ˝¡V  ¡…Ì”¡ ≠s˙NRP™´sWLRi‰, ™´sVLi˙ºΩ LSLilLi≤ÔT∂ Æ™sLiNRP»¡lLi≤ÔT∂, FsÆ™sV¯÷d¡= F~LigRiV¤Õ¡[…”¡ xqsVμ≥yNRPL`i ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV r°¨s∏R∂W©´sV NRP÷¡zqs©´s ™yLjiÕ‹[ D©yıLRiV. ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li ≤T∂≠s«¡©±s©´sV ™´sVVNRP‰Ã¡V NS¨s™´s*™´sV¨s LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV, xqsLixmnsWáV ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLiVV. @|qsLi’d˝¡ gSLiμ≥k∂ ≠s˙gRix§¶¶¶Li ™´sVVLiμR∂V r°™´sV™yLRiLi ≈¡™´sV¯Li Æ©s[ªRΩáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi «ÿ©yNRPV ≠s©´sºΩ xms˙ªRΩLi xqs™´sVLjiˆLi¿¡ ≤R∂≠s«¡©±s ≠s≤T∂F°NRPVLi≤y øR¡W≤yá©yıLRiV. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[Æ©s[ ≠dsLRiLiªy ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™sáŒfiB r°¨s∏R∂Wª][ ¤À≥¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso ≈¡™´sV¯LiÕ‹[ ™´sVL][™´sWLRiV À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li N][xqsLi

ALiμ][Œœ¡©´sáV ExmsLiμR∂VNRPV©yıLiVV. r°™´sV™yLRiLi 8 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ¡Liμ`∂ xqsLixmspLÒRiLigS «¡LjigjiLiμj∂. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨sLS¯fl·Li AFyá¨s Aμj∂™yzqs xqsLixmnsWáV À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li H…‘¡≤U∂G©´sV ™´sVV»Ì¡≤T∂LiøyLiVV. LSuÌy˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s N][xqsLi ™´sV©y˘¨sı ¨ds»¡ ™´sVVLiøR¡≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩ©´s ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ™´sWLRiVËN][™yá¨s ©y∏R∂VNRPVáV μ≥R∂LSı ¬ø¡[aSLRiV. gjiLji«¡©´s xqsLixmnsWá HNRP˘ Æ™s[μj∂NRP ©y∏R∂VNRPVáV ≠sÆ™s[N`P ≠s©y∏R∂VN`P Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ μk∂ORPQáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li ≤T∂≠s«¡©±s©´sV ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[Æ©s[ DLiøyá¨s {qs{msFsLi —¡Õ˝ÿ NSLRi˘μR∂Lji+ F°ºΩÆ©s[¨s xqsVμR∂LRi+©±s, ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ xqsV©´sıLi LS«¡∏R∂V˘ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ZNP[Li˙μR∂ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV ˙xms«¡Ã¡ “¡≠sªyáª][ A≤R∂VN][™´s≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV¨s …”¡≤T∂zms LSxtÌsQ˚ ©y∏R∂VNRPVáV }msL]‰©yıLRiV. ©y˘∏R∂V™yμR∂VáV ≠sμ≥R∂VáV  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLiøyLRiV. Aμj∂™y{qs HNSxqs Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ “¡™Ø[FsLi μj∂ztÌsQÀ‹™´sV¯©´sV μR∂x§¶¶¶©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. ™y¤«¡[≤R∂VÕ‹[ ™´sW©´s™´s•¶¶¶LRiLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs ªRΩ™´sV©´sV æªΩáLigSfl· ©´sVLi¿¡ ≠s≤R∂μk∂∏R∂V¤Õ¡[LRi¨s HNSxqs ©y∏R∂VNRPVáV ¨s©´sμj∂LiøyLRiV. Æ™sLiNRP…ÿxmsoLRiLiÕ‹[ gjiLji«¡©´s xqsLixmnsWáV ZNP[LiμR∂˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* μj∂ztÌsQÀ‹™´sV¯©´sV μR∂x§¶¶¶©´sLi ¬ø¡[zqs ¨sLRixqs©´s æªΩ÷¡FyLiVV. μR∂V™´sVV¯gRiWÆ≤∂LiÕ‹[ {qs{msFsLi Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ˙xmsμR∂LRi+©´s, LSryÚL][N][ «¡LjigjiLiμj∂. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPV }msLji»¡ BuÌy©´sVryLRiLi C ˙FyLiªy¨sı ™´sVVNRP‰Ã¡V ¬ø¡[}qsÚ xqsz§¶¶¶LiøR¡™´sV©yıLRiV.

æªΩáLigSfl·NRPV @≤ÔR∂Vxms≤R∂NRPLi≤T∂: ≠s|§¶¶¶ø`¡ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,zmns˙ ¡™´sLji11 : æªΩáLigSfl· ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡VNRPV @¨sı FyLÌkiáV ™´sVμÙR∂ºΩ™y*á¨s NSLi˙lgi£qs {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ ≠s. x§¶¶¶©´sV™´sVLiªRΩLS™´so N][LSLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi…fi xqs™´sWÆ™s[aSáՋ[ Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sı FyLÌkiá¨dsı BxmsˆV≤R∂V ∏R∂VW»¡L`iı ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yı∏R∂V©yıLRiV. ’¡¤«¡zms ªRΩ™´sV ™´sVμÙR∂ªRΩV©´sV N]©´srygjiLiøyá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. …”¡.’¡Ã˝¡V©´sV FyL˝RiÆ™sVLi»¡VÕ‹[ ˙xmsÆ™s[aRP#|ms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV gS©´sW ªRΩ™´sV @μ≥j∂uÌy©´sLi ©y˘∏R∂V xqsᕶ¶¶NRPV xmsLizmsLi¿¡LiμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ AªRΩ¯ ¡÷¡μy©yáV «¡LRiVg]μÙR∂Li¤…¡[ μy¨sNTP @¨sı FyLÌkiáV NRP÷¡zqs LS™yá¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. æªΩáLigS©´s ªRΩVμj∂μR∂aRPNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı μR∂aRPÕ‹[ BÕÿLi…”¡ @≤ÔR∂LiNRPVáª][ LS™´s≤R∂Li xqsLjiNSμR∂©yıLRiV. Bμj∂ J LRiNRPLigS æªΩáLigSfl· ™yLji¨s lLiøR¡Ëg]»Ì¡≤R∂Li ªRΩxmsˆ

™´sVL][…”¡ NSμR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs g]≤R∂VgRiV NTPLiμR∂ LS«¡NUP∏R∂VLigS Fsμj∂gji©´s ™ylLi[ NSLi˙lgi£qs ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøR¡≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV©yıLRiV.æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V FyL˝RiÆ™sVLi»¡V DÀ≥œ¡∏R∂V xqsÀ≥œ¡Õ˝‹[©´sW AÆ™sWμR∂Li F~LiμR∂VªRΩVLiμR∂Æ©s[ ≠saS*xqsLi DLiμR∂¨s @©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ªRΩ™´sV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂W gSLiμ≥k∂ xqsV™´sVV≈¡LigS D©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Li @≤R∂VgRiVªRΩV©´sıxmsˆV≤R∂V BLiNS xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLi≤yá¨s @©´s≤R∂Li xqsLji NSμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi ™´sW»¡ B¿¡Ë©´s FyLÌkiáV æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V AÆ™sWμy¨sNTP xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. LSxtÌsQ˚ xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVNRPV¨s B ¡˜LiμR∂VáV LSNRPVLi≤y @¨sı FyLÌkiá {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FsLi{msáV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s NRPW≤y A∏R∂V©´s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV.

•¶¶¶Õfi…”¡ZNP‰…fi B™´s*NRPF°™´s≤R∂Liª][ ≠sμy˘LÛji AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘∏R∂VªRΩıLi "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji11 : ™´s©´sxqÛs÷¡xmsoLRiLiÕ‹[¨s ©yLS∏R∂Vfl· NS¤Õ¡[—¡Õ‹[ J μyLRiVfl·Li ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. {mns«¡Ÿ NRP»Ì¡¤Õ¡[μR∂©´sı Æ©sxmsLiª][ J ≠sμy˘LÛjiNTP •¶¶¶÷Ì¡ZNP»Ì¡Vc B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV NRPŒÿaSá ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li ¨sLSNRPLjiLi¿¡Liμj∂. xqsVlLi[£tsQ @Æ©s[ A ≠sμy˘LÛji ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá©´sV NSŒ˝ÿÆ™s[Œ˝ÿ xms≤T∂©y ™yŒ˝œ¡ß G™´sW˙ªRΩLi NRP¨sNRPLjiLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. Æ™sVVªRΩÚLi {mns«¡Ÿ NRP≤T∂æªΩ[Æ©s[ •¶¶¶÷Ì¡ZNP…fi BryÚ™´sV¨s æªΩ[÷¡Ë¬ø¡FyˆLRiV. ≠ds\¤Õ¡©´sLiªRΩ ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ NRP¤…Ì¡[ryÚ©´s¨s, ªRΩ©´s øR¡μR∂V™´so Fy≤R∂™´s*NRPVLi≤y øR¡W≤yá¨s @ªRΩ≤R∂VN][Lji©y ≠s¨szmsLiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂V. μyLiª][ gRiªRΩ˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ xqsVlLi[£tsQ AªRΩ¯x§¶¶¶ªy˘∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[aS≤R∂V. @ªRΩ≤T∂¨s Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. xmsLjizqÛsºΩ BLiNS ALiμ][Œœ¡©´sNRPLRiLigSÆ©s[ D©´sı»˝¡Vc æªΩáVr°ÚLiμj∂.

™´sVz§¶¶¶Œœ¡ μyLRiVfl· x§¶¶¶ªRΩ˘ "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji11 : \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ bP™yLRiVÕ‹[¨s Æ™s[V≤T∂xms÷˝¡ F°÷d¡xqsV }qÌsxtsQ©±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ μyLRiVfl·Li ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. À‹[≤R∂VxmsˆÕfiNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s áORPQ ¯™´sV¯ (50) @Æ©s[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ gRiªRΩ @LÛRiLS˙ºΩ μyLRiVfl· x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV gRiV\lLiLiμj∂. μk∂Liª][ rÛy¨sNRPVáV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi Æ™s[V≤T∂xms÷˝¡ F°÷d¡xqsVáNRPV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV. F°÷d¡xqsVáV xqsLixmnsV»¡©´s xqÛsÕÿ¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPV¨s ™´sVXªRΩÆμ∂[x§¶¶¶¨sı ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. áORPQ ¯™´sV¯ ™´sVXºΩNTP gRiá NSLRiflÿá\|ms F°÷d¡xqsVáV rÛy¨sNRPVá©´sV ≠søyLjixqsVÚ©yıLRiV. ™´sVXªRΩÆμ∂[x§¶¶¶¨sı F°rÌy¯LÌRiLi ¨s≠sVªRΩÚLi ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AxqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. áORPQ ¯™´sV¯Q\|ms @ªy˘øyLRiLi ¬ø¡[zqs A\|ms x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[zqs DLi…ÿLRi¨s F°÷d¡xqsVáV @©´sV™´sW¨sxqsVÚ©yıLRiV. ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

G{qs’d¡NTP ¿¡NTP‰©´s «¡⁄¨s∏R∂VL`i @zqs|qÌsLi…fi "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, ≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li,zmns˙ ¡™´sLji11 : Fszqs’¡NTP ™´sVL][ @μ≥j∂NSLji ¿¡NS‰≤R∂V. áLiøR¡Li ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı @μ≥j∂NSLji¨s ™´sáxms¨sı xms»Ì¡VNRPV©yıLRiV. “¡≠dsFsLi{qs «‹[©±sc2Õ‹[ «¡⁄¨s∏R∂VL`i @zqs|qÌsLi…figS xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı ©ylgi[aRP*LRiLS™´so FyLjiaRPVμ≥R∂˘ NSLji¯NRPV≤T∂ ©´sVLi¿¡ LRiW.5Æ™s[áV áLiøR¡Li ºdΩxqsVNRPVLi»¡W ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi G{qs’d¡NTP ¿¡NS‰LRiV. J FyLjiaRPVμ≥R∂˘ NSLji¯NRPV¨s gRiªRΩ HÆμ∂[Œ˝œ¡ BLi˙NTPÆ™sVLi…fi \|mnsáV ªRΩ∏R∂WLkiNTP ©ylgi[aRP*LRiLS™´so xmsμj∂Æ™s[áV áLiøR¡Li ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. Æ™sVVμR∂…”¡ ≠s≤R∂ªRΩgS 5Æ™s[áV B™´s*≤y¨sNTP @LigkiNRPLjiLi¿¡©´s NSLji¯NRPV≤R∂V G{qs’d¡ ≤U∂Fs{qsˆ ©´sLji=Lix§¶¶¶©±s©´sV NRP÷¡aSLRiV. IN THE COURT OF THE II ADDL SENIOR CIVIL JUDGE:R.R.DISTRICT AT L.B.NAGAR O.S.No. 1968/2012 BETWEEN STATE BANK OF HYDERABAD IDPL Kukatpally Branch, HYDERABAD .....Pliantiff And Mr.Loya Naveen Kumar And Another ..... Defendants To 1.Mr. Loya Naveen Kumar Yadav S/o. Suryanarayana, R/o. H.No.8-201/1, Prasoona Nagar, Opp: Tagore School, HMT Road,Chintal, Hyderabad-500054. 2.Mr.Loya Suryanarayana, S/o. Venkatappaiah, R/o. H.No.8-201/1, Prasoona Nagar, Opp: Tagore School, HMT Road, Chintal, Hyderabad-500054. Please take notice that the above mentioned plaintiff has filed the above mentioned suit against you for recovery of the suit amount and as you have been avoiding to recive the summons, the Hon’ble court has ordered to issue the notice through paper publication as substituted service. Therefore you are hereby summoned to appear before the above mentioned Hon’bel court on 25-02-2014 at 10-30 A.M either in person or through an advocate. If you fial to appear on the day and time mentioned herein, the case will be headr EXPARTE. By Order Of The Court Y.Venkataramana Y.V.Subrahmanyam Counsel for Pliantiff flat no: 213, 2nd floor, shanti gardens, block-f, nacharam, Hyderabad-76 Cell : 9391125055

IN THE COURT OF THE VII SENIOR CIVIL JUDGE, CITY CIVIL COURT AT HYDERABAD. O.S.No. 859 of 2006 Between: Sri Sanjay Sharma .......... Plaintiff And Sri. Raju Singh & another ............. Defendants To Sri. Raju Singh S/o Heera Singh, Agrd about 52 years, Occ: Business. R/o 14-10-419, Dhoolpet, Hyderabad. Whereas the plaintiff has instituted a suit against you for perpetual injunction. you are hereby summoned to appear in this court in person or by a plaaer on 20-02-2014 at 10.30 a.m to answer the claim. take notice that in default of your appearance, the suit will be heard and determind in your absence. By order of the Court P. Narsing Rao, B.sc. L.L.B. ADVOCATE Counsel for plaintiff 3--5-43/1.First Floor Ramkote. HYDERABAD-500 001. cell; 9985134909


4

12-02-2014.qxd

2/12/2014

10:06 AM

Page 4

INRP…‹[ryLji... lLiLi≤][ryLji... B™yŒœ¡ H{msFsÕfi A»¡gSŒœ¡˛ Æ™s[áLi ¤À¡LigRiŒœ¡®L`i ,zmns˙ ¡™´sLji 11 : BLi≤T∂∏R∂V©±s ˙{ms≠sV∏R∂VL`i ÷d¡g`i G≤][ {qs«¡©±sNRPV xqs©yı•¶¶¶Ã¡V Æ™sVVμR∂á∏R∂W˘LiVV.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ©´sVLi≤T∂ «¡Ljilgi[ A»¡gSŒœ¡˛ Æ™s[áLiª][ μk∂¨sNTP æªΩLRi¤Õ¡[™´s©´sVLiμj∂. lLiLi≤R∂VL][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V rylgi[ Æ™s[áLiÕ‹[ Æ™sVVªRΩÚLi 514 ™´sVLiμj∂ A»¡gSŒœ¡ß˛ FyÕÊ‹Li»¡V©yıLRiV. ≠dsLjiÕ‹[ 219 ™´sVLiμj∂ «ÿºdΩ∏R∂V «¡»Ì¡VNRPV A≤T∂©´s™yLRiV ( 169 ™´sVLiμj∂ À≥ÿLRiª`Ω , 50 ™´sVLiμj∂ ≠sÆμ∂[bdP A»¡gSŒœ¡ß˛). @Õÿlgi[ 292 ™´sVLiμj∂ @©±sNS˘£mÔs }m˝s∏R∂VL`i= D©yıLRiV. Hzqszqs @r°zqsπ∏∂[V…fi Æμ∂[aSá ©´sVLi≤T∂ Æ©sLiVVÕfi I˙¤À¡LiVV©±s , ZNP≠s©±s I˙¤À¡LiVV©±sª][ Fy»¡V LS˘©±s ≤R∂ryˤ…¡[ Æ™s[áLiÕ‹[ |qsˆxtsQÕfi Fs˙…ÿORPQ©±sgS ¨sá™´so©´sV©yıLRiV.H{msFsÕfi ryˆ…fizmnsNTP=Lig`ic¤À¡…Ì”¡Lig`i ZNP[xqsV\|ms ™´sVVNRPVÕfi ™´sVVgÙRiÕfi NRP≠sV…‘¡ ¨sÆ™s[μj∂NRP B¿¡Ë©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ A»¡gSŒœ¡˛ Æ™s[áLi\|ms AxqsNTPÚ Æ©sáN]Liμj∂. AORPQ©±s ™yLiVVμy xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s ™yLRiÚáV ™´s¿¡Ë©y ’d¡zqszqsH ™´sW˙ªRΩLi ™y…”¡¨s ≈¡Li≤T∂Li¿¡Liμj∂. |tsQ≤R∂W˘Õfi ˙xmsNSLRiLi 12 , 13 æªΩ[μk∂áՋ[ ∏R∂V¥y≠sμ≥j∂gS «¡LRixms©´sV©yıLRiV. NSgS C ryLji «¡Ljilgi[ Æ™s[áLiÕ‹[ NRP¨dsxqsLi BμÙR∂LRiV ∏R∂VV™´sA»¡gSŒœ¡ß˛ @ªRΩ˘μ≥j∂NRP μ≥R∂LRi xms÷¡ZNP[ @™´sNSaRP™´sVV©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ H{msFsÕfi ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s «ÿ’¡ªyÕ‹[ NRP÷˝¡£qs , «¡∏R∂V™´sLÛRiÆ©s[ , ∏R∂VV™´sLS«fizqsLig`i , {ms»¡LRi=©±s N][xqsLi F°…‘¡ Æ©sáN]Æ©s[ @™´sNSaRP™´sVV©´sı»Ì¡V @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. ≠dsLjiª][

Fy»¡V ™´sVLki‰ }m˝s∏R∂VL`i= x§¶‹[μy F~Liμj∂©´s ™yLjiÕ‹[ ≠sV¬ø≥¡Õfi «ÿ©´s=©±s , ™´sVVLRi◊d¡ ≠s«¡∏∫∂V , Æ≤∂[≠s≤`∂ ™yLRiıL`i , «ÿL`Íi ¤À¡LiVV÷d¡ , ≤R∂V|m˝szqs£qs ,\Æ™sVZNP[Õfi x§¶¶¶{qs= , μj∂Æ©s[£tsQ NSLkiÚN`P , «¡{§¶¶¶L`iΔÿ©±s , ˙¤À¡Li≤R∂©±s Æ™sVN`PNRPÃ˝¡™±sV , @≠sVª`Ω≠sV˙aS , ≤ylLi©±s ry≠sV D©yıLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi C 16 ™´sVLiμj∂ N][xqsLi ˙FnyLi\¬ø¡“¡Ã¡V F°…‘¡ xms≤]øR¡Ë¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. @»¡V NTP≠ds£qs |qsÆ©s[=xtsQ©±s N]Lji ALi≤R∂LRi=©±s N][xqsLi ˙FnyLi\¬ø¡“¡Ã¡V F°…‘¡ xmsÆ≤∂[ @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. B…‘¡™´sá ≠sLi≤U∂£qs\|ms ™´sÆ©Ôs[Õ˝‹[ Fny|qÌs£qÌs |qsLiøR¡Lki (36 ¡LiªRΩVÕ˝‹[Æ©s[) ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μy*LS INRP‰ryLjigS Æ™sáVgRiVÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s ALi≤R∂LRi=©±s ˙xmsxqsVÚªRΩLi À≥ÿLRiª`Ωª][ «¡LRiVgRiVª][©´sı zqsLki£qsÕ‹[©´sW ¨sáNRP≤R∂gS LSfl”·xqsVÚ©yıLRiV. ALi≤R∂LRi=©±s Æ™s[áLiÕ‹[ N][…”¡ LRiWFy∏R∂Vá ¤À¡[£qs \|ms#˚£qs μR∂NTP‰LiøR¡VNRPV©yı≤R∂V. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá ˙xmsNSLRiLi ˙xmsºdΩ ˙FnyLi\¬ø¡“¡ HμR∂VgRiVLRiV A»¡gSŒœ¡˛ª][ gRiªRΩ IxmsˆLiμyáV N]©´srygjiLiøR¡VN][™´søR¡VË. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ¬ø¡\Æ©sQı xqsWxmsL`iNTPLig`i= , ™´sVVLi\¤À¡ BLi≤T∂∏R∂V©±s= , LS«¡rÛy©±s LS∏R∂VÕfi= HμR∂VgRiVLji¨s , ¤À¡LigRiŒœ¡®L`i LS∏R∂VÕfi ø≥y¤Õ¡Li«¡L`i= , NTPLig`i= Fs¤Õ¡™´s©±s xmsLi«ÿÀfi ™´sVVgÊRiVLji¨s , xqs©±s\lLi«¡L`i= \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ BμÙR∂Lji¨s Lji\¤…¡©±s ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLiVV. ≠sVgji÷¡©´s ˙FnyLi\¬ø¡“¡Ã¡¨dsı N]ªRΩÚgS «¡»Ì¡V©´sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsVN][©´sV©yıLiVV. C Æ™s[áLi ˙xms˙NTP∏R∂V xmspLjiÚgS À≥ÿLRiªRΩ NRPlLi¨ds=Õ‹[Æ©s[ «¡LRigRi©´sVLiμj∂. Æ™sVVªRΩÚLi

Fs¨s≠sVμj∂ ˙FnyLi\¬ø¡“¡Ã¡V 274.5 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV Æ™s[áLiÕ‹[ ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVÆ©s[ @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ ryˆ…fizmnsNTP=Lig`i ≠s™yμR∂Li Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ª]÷¡ryLjigS «ÿºdΩ∏R∂V «¡»Ì¡VNRPV A≤R∂¨s À≥ÿLRiªRΩ A»¡gSŒœ¡ß˛ NRPW≤y Æ™s[áLiÕ‹[ Æ©s[LRiVgS FyÕÊ‹Li»¡V©yıLRiV. lLiLi≤R∂VL][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V rylgi[ Æ™s[Õÿ¨sNTP ¤À¡LigRiŒœ¡®L`i AºΩ¥R∂˘≠sVr°ÚLi≤R∂gS...˙xms™´sVV≈¡ AORPQ¨dsL`i LjiøR¡L`Ôi ™´sW˘≤˝U∂ μk∂¨s¨s ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. H{msFsÕfi G≤][ {qs«¡©±s Æ™s[áLi iM Æ™sVVªRΩÚLi A»¡gSŒœ¡ß˛ 514 219 ™´sVLiμj∂ NS˘£mÔs }m˝s∏R∂VL`i= ( 169 À≥ÿLRiªRΩ A»¡gSŒœ¡ß˛ , 50 ≠sÆμ∂[bdP A»¡gSŒœ¡ß˛) 292 ™´sVLiμj∂ @©±sNS˘£mÔs }m˝s∏R∂VL`i= (255 À≥ÿLRiªRΩ A»¡gSŒœ¡ß˛ , 37 ≠sÆμ∂[bdP A»¡gSŒœ¡ß˛) 8 ˙FnyLi\¬ø¡“¡Ã¡V Æ™s¿¡ËLi¬ø¡[ Æ™sVVªRΩÚLi c 274.5 N][»˝¡V ˙FnyLi\¬ø¡“¡Ã¡V Lji\¤…¡©±s ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı A»¡gSŒœ¡˛ xqsLi≈¡˘ 23 ¬ø¡\Æ©sQı xqsWxmsL`iNTPLig`i= c μ≥][¨ds,\lLi©y,@bP*©±s , «¡Æ≤∂[«ÿ , ≤R∂*∏R∂W©±s ˙¤À¡[™Ø[ ™´sVVLi\¤À¡ BLi≤T∂∏R∂V©±s= c ™´sV÷¡LigRi , F~Õ˝ÿL`Ôi , LS∏R∂VV≤R∂V ,L][z§¶¶¶ª`ΩaRPLRi¯ ,x§¶¶¶LRi˜È«¡©±szqsLig`i LS«¡rÛy©±s LS∏R∂VÕfi= c xqÌsV™´sL`Ìi ’¡¨dsı , FnyቨdsL`i,LRi•¶¶¶Æ©s[,xqsLi«¡⁄ aSLixqs©±s , ™y»¡=©±s ¤À¡LigRiŒœ¡®L`i LS∏R∂VÕfi ø≥y¤Õ¡Li«¡L`i= c ≤T∂≠ds÷¡∏R∂VL`i= , ˙NTP£qs lgi[Õfi , N][{§˝¶¶¶ NTPLig`i= Fs¤Õ¡™´s©±s xmsLi«ÿÀfi c Æ≤∂[≠s≤`∂ ≠sVÃ˝¡L`i , ™´sV©´s©±s ™Ø˙•¶¶¶ xqs©±s\lLi«¡L`i= \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ c bP≈¡L`i μ≥y™´s©±s,Æ≤∂[Õfi |qÌsLiVV©±s

NRPXxtÒsv≤R∂V Fy˙ªRΩÕ‹[ xms™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fi NRPXxtÒsv≤R∂V Fy˙ªRΩÕ‹[ xms™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fi NRP¨szmsLiøR¡©´sV©yı≤y..@™´so©´sÆ©s[ ≠s¨szmsr°ÚLiμj∂. Àÿ÷d¡™´so≤`∂ ¿¡˙ªRΩLi J \Æ™sVgS≤`∂ LkiÆ™s[VN`P NRPV A∏R∂V©´s ˙gki©±s zqsgRiıÕfi BøyË≤R∂¨s zmnsÕfi¯ xqsLji‰Õfi= Õ‹[ ¡Ã¡LigS ≠s©´sxms≤R∂Vª][Liμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ @ORPQ∏∫∂V NRPV™´sWL`i ¬ø¡[zqs©´s Fy˙ªRΩNRPV A∏R∂V©´sVı FsLiøR¡VNRPV©yıLRi¨s ¬ø¡xmsoÚ©yıLRiV. xmslLi[£tsQ LSÆ™sÕfi ¬ø¡[zqs©´s NUPáNRP\Æ™sV©´s Fy˙ªRΩNRPV gS©´sW Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQ Bxmsˆ…”¡ZNP[ JZNP[ ¬ø¡[zqs D©yıLRiV. xqsVlLi[£tsQ ˙F~≤R∂ORPQ©±s= Õ‹[ C ¿¡˙ªRΩLi LRiWF~LiμR∂©´sVLiμj∂. ≤y÷d¡ C ¿¡˙ªRΩLi \Æ≤∂LRiN`ÌP ¬ø¡[ryÚLRiV. NRPXxtÒsv≤R∂V Fy˙ªRΩNRPV FsNRPV‰™´s {qs©±s= DLi≤R∂™´so NS ¡…Ì”¡ gRi ¡˜L`i zqsLig`i 2 ª][ Fy»¡V C ¿¡˙ªRΩ™´sVW ¬ø¡[ryÚ≤R∂¨s ¬ø¡xmsoÚ©yıLRiV. Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQ xqs*∏R∂VLigS xms™´s©±s ¨s @≤T∂gS≤R∂¨s @LiμR∂VZNP[ xms™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fi ˙gki©±s zqsgRiıÕfi Bø≥yË≤R∂¨s @Li»¡V©yıLRiV. xmslLi[£tsQ LS™´sÕfi ˙xmsμ≥y©´s Fy˙ªRΩÕ‹[ ©´s…”¡xqsWÚ ¨sLji¯Li¿¡©´s ¿¡˙ªRΩLi 'J \Æ™sV gS≤`∂'. @ORPQ∏∫∂V NRPV™´sWL`i NRPW≤y J NUPáNRP Fy˙ªRΩÕ‹[ ©´s…”¡Li¿¡ ¨sLS¯fl·LiÕ‹[ À≥ÿgRiry*≠sVgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyLRiV. DÆ™s[V£tsQ aRPVN˝S μR∂LRi+NRPªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶LiøyLRiV.

'NRPLi—¡ ≠sLRiVμ`Ù∂ NRPLi—¡' ©y»¡NRPLi C ¿¡˙ªy¨sNTP Aμ≥yLRiLi. 'J \Æ™sV gS≤`∂'NRP¥R∂ G≠sV»¡Li¤…¡[... xmslLi[£tsQ LSÆ™sÕfi J ©yzqsÚNRPV≤R∂V. @ªRΩ¨sNTP ∏R∂WLi…”¡N`P= uy£ms DLi»¡VLiμj∂. JL][«¡Ÿ @ªRΩ¨s ™y˘FyLRiLi À≥œ¡WNRPLixmsLi Æμ∂ ¡˜NRPV ©yaRP©´s\Æ™sVF°ªRΩVLiμj∂. μyLiª][ @ªRΩ©´sV B©´sW=lLi©±s= ™yLji¨s A˙aRPLiVVryÚLRiV. @LiVVæªΩ[ ™yŒ˝œ¡ß

¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[Úzqs... @μj∂ À≥œ¡gRi™´sLiªRΩV≤R∂V xms¨s NS ¡…Ì”¡ ªRΩ™´sVZNP[Li xqsÀ≥œ¡LiμR∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡FyÚLRiV. μyLiª][ N][xmsLi æªΩøR¡VËNRPV©´sı @ªRΩ©´sV À≥œ¡gRi™´sLiªRΩV≤R∂V\|ms ZNP[xqsV Æ™s[ryÚ≤R∂V. @xmsˆV≤R∂V À≥œ¡gRi™´sLiªRΩV≤R∂V ™´s¿¡Ë GLi ¬ø¡[ryÚ≤R∂V @Æ©s[μj∂ ≠sVgRiªy NRP¥R∂. À≥ÿLki  ¡Æ≤Í∂…fiª][ FsLiª][ ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS C ¿¡˙ªy¨sı æªΩLRiZNPNTP‰LiøyLRiV. 'J \Æ™sV gS≤`∂'Õ‹[ @ORPQ∏∫∂V Aμ≥R∂V¨sNRP $NRPXxtÒsv¨sgS NRP¨szmsLiøy≤R∂V. xmslLi[£tsQLS™´sÕfi J NUPáNRP Fy˙ªRΩ ¬ø¡[zqs©´s C zqs¨s™´sW¨s @aRP*¨ds ∏R∂WLÙji μR∂LRi+NRPªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶LiøR¡gS ˙lgi[—¡Lig`i g][…fiÀÿ˘©´sL`i\|ms @ORPQ∏∫∂V xqs*∏R∂VLigS ¨sLji¯Liøy≤R∂V. C NRP¥R∂ ˙xmsμ≥y©´sLigS ©yzqsÚNRPV≤T∂gS ©´s…”¡xqsVÚ©´sı xmslLi[£tsQLS™´sÕfi øR¡V»Ì¡W ©´s≤R∂VxqsVÚLiμj∂. J ZNP[xqsV ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV @ªRΩ©´sV $NRPXxtÒsv≤T∂¨s FsÕÿ N][LÌRiVNTP ÕÿgRiVªy≤R∂V, NRPXxtÒsv≤R∂V ™´s¿¡Ë GLi ¬ø¡[ryÚ≤R∂©´sıμj∂ NRP¥R∂. J gRiV«¡LSºdΩ ©y»¡NRPLi μk∂¨sNTP Aμ≥yLRiLi. ªRΩ≠sVŒœ¡LiÕ‹[ C ¿¡˙ªy¨sı LkiÆ™s[VN`P ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ¨sLS¯ªRΩ NRPXxtÒsQ˙xmsryμ`∂ ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @¨dsı NRPVμj∂LjiæªΩ[ A∏R∂V©´sª][ Fy»¡V @ORPQ∏∫∂V, ∏R∂WLÙji NRPW≤y C zqs¨s™´sW ¨sLS¯fl·LiÕ‹[ FyáVxmsLiøR¡VNRPVÆ©s[ @™´sNSaS áV©yıLiVV

LS™±sV øR¡LRifl„fi ªRΩLi˙≤T∂ Fy˙ªRΩÕ‹[ ©ygSLÍRiV©´s? Æ™sVgS xms™´sL`i rÌyL`i LS™±sV øR¡LRifl„fi æªΩ[«fi {§¶¶¶L][gS ˙NTPπ∏∂[V…”¡™±s μR∂LRi+NRPV≤R∂V NRPXxtÒsQ ™´sLibdP J zqs¨s™´sW æªΩLRiZNPNTP‰xqsVÚ©´sı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. B…‘¡™´s¤Õ¡[ C ¿¡˙ªRΩLi ˙FyLRiLiÀ≥‹[ªRΩ=™´sLi NRPW≤y «¡LjigjiLiμj∂. ªy«ÿgS C ¿¡˙ªy¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s J AxqsNTPÚNRPLRi\Æ™sV©´s ™yLRiÚ ≠s¨szmsr°ÚLiμj∂. C ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ LS™±sV øR¡LRifl„fi ªRΩLi˙≤T∂ Fy˙ªRΩ ©ygSLÍRiV©´sª][ ¬ø¡[LiVVLiøyáƩs[ F˝y©˝Ø[ D©yı≤R∂»¡ NRPXxtÒsQ ™´sLibdP. gRiªRΩLiÕ‹[ Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQª][ C Fy˙ªRΩ Fs%`¡Õÿ©±s ¬ø¡[ryLRiV. NS˘lLiNÌRPQ\lLi¤«¡[xtsQ©±s ©´søR¡ËNRP F°™´s≤R∂Liª][ Æ™sLiNUP C ¿¡˙ªRΩLi ©´sVLi≤T∂ ªRΩxmsˆVNRPV©yıLRiV. zqs¨s™´sWÕ‹[NTP $NSLiª`Ω FsLi»¡L`i

NS™´s≤R∂Liª][.... A Fy˙ªRΩ©´sV @ªRΩ¨sª][ ¬ø¡[LiVVryÚLRi¨s @Liªy À≥ÿ≠sLiøyLRiV. $NSLiª`Ω C¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ ¬ø¡˙Lki ÀÿÀÿ∏∫∂V Fy˙ªRΩ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s.... ªRΩLi˙≤T∂ Fy˙ªRΩ ©ygSLÍRiV©´sª][ ¬ø¡[LiVVLiøyá¨s μR∂LRi+NRPV≤R∂V À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı≤R∂¨s @Li»¡V©yıLRiV. ©ygSLÍRiV©´s BÆ™s[V«fi G ™´sW˙ªRΩLi ≤y˘Æ™s[V“¡ NSNRPVLi≤y, A∏R∂V©´sNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP gRiVLjiÚLixmso ™´s¬ø¡[ËÕÿ Fy˙ªRΩÕ‹[ ™´sWLRiVˆÃ¡V, ¬ø¡[LRiVˆÃ¡V ¬ø¡[zqs IzmsˆLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı≤R∂»¡ NRPXxtÒsQ ™´sLibdP. gRiªRΩLiÕ‹[ ªRΩ©´sNRPV '¨sÆ©s[ı |msŒ˝ÿ≤R∂ªy' ÕÿLi…”¡ z§¶¶¶…fi ¿¡˙ªy¨sı @Liμj∂Li¿¡©´s NRPXxtÒsQ ™´sLibdP ™´sW»¡©´sV ©ygSLÍRiV©´s NSμR∂©´sLRi¨s, A∏R∂V©´s ¬ø¡˙Lki ªRΩLi˙≤T∂ Fy˙ªRΩÕ‹[

©´s…”¡Li¬ø¡[ @™´sNSaSáV D©yı∏R∂V¨s zmnsÕfi¯ ©´sgRiL`i …ÿN`P. xmsLRiÆ™s[VaRP*LRi AL`ÌiQ= ˙F~≤R∂ORPQ©±s= Àÿ˘©´sL˝][, bP™´sÀÿ ¡V  ¡Li≤˝R∂ xqs™´sVLRiˆfl·Õ‹[  ¡Li≤˝R∂ gRi‚fl·[£tsQ C ¿¡˙ªy¨sı ¨sLji¯xqsVÚ©yıLRiV. C Æ©sá 6©´s ˙FyLRiLiÀ≥‹[ªRΩ=™´sLi ¨sLS≤R∂Li ¡LRiLigS zmns÷¡Li©´sgRiL`i \Æμ∂™´s xqs¨sıμy©´sLiÕ‹[ xmsp«ÿ NSLRi˘ ˙NRP™´sWáª][ «¡LjigjiLiμj∂. ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ xtsw…”¡Lig`i @©´sLiªRΩLRiLi μyμy xmso 40 L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V LSÆ™s[VaRP*LRiLi, ©ygRiL`i N][LiVVÕfi, F~Õ˝ÿ¿¡ËÕ‹[¨s @LiμR∂\Æ™sV©´s Õ‹ZNP[xtsQ©˝´sÕ‹[ xtsw…”¡Lig`i ¬ø¡[∏R∂V À‹[ªRΩV©yıLi. xqs≠dsVL`i lLi≤ÔT∂ zqs¨s™´sW…‹[˙gRi{mns @Liμj∂xqsVÚ©yıLRiV

…‘¡ »¡*Li…‘¡ «¡»Ì¡VÕ‹[ ∏R∂VV≠ds,\lLi©y BaSLiª`Ω\|ms Æ™s[»¡V c ™´sÆ©Ôs[ «¡»Ì¡VÕ‹[ xmso«ÿLS ¤À¡LigRiŒœ¡®L`i ,zmns˙ ¡™´sLji 11 : ªRΩ*LRiÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı Azqs∏R∂WNRP£ms , …‘¡ »¡*Li…‘¡ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£msá N][xqsLi À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. Ez§¶¶¶Li¿¡©´s»Ì¡VgSÆ©s[ N]¨sı ™´sWLRiVˆÃ¡V ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLiVV. Fny™±sV N][Õ‹[ˆLiVV©´s }m˝s∏R∂VL˝RiQ\|ms Æ™s[»¡V xms≤T∂Liμj∂. øyÕÿ NSáLigS \Æ™sxmnsÕÿ˘Ã¡ª][Æ©s[ «¡»Ì¡VÕ‹[ N]©´srygRiVª][©´sı xqsVlLi[£tsQ\lLi©y©´sV |qsáNÌRPL˝RiV ™´sÆ©Ôs[ …‘¡™±sV ©´sVLi≤T∂ ªRΩzmsˆLiøyLRiV. \lLi©y©´sV ZNP[™´sáLi …‘¡ »¡*Li…‘¡ ™´sLRiÕfiÔNRP£msZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩ G≤yμj∂ BLig˝SLi≤`∂\|ms ©yáVgRiV •¶¶¶£mns |qsLiøR¡Lkiáª][ 277 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqs©´s \lLi©y ªRΩLS*ªRΩ |mnsWLRiLigS ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘≤R∂V. 24 B¨sıLig`i=áՋ[ ZNP[™´sáLi IZNP[ INRP •¶¶¶£mns |qsLiøR¡Lki ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¬ø¡[aS≤R∂V. μk∂Liª][ @ªRΩ¨s rÛy©´sLiÕ‹[ øR¡¤…¡[aRP*LRi xmso«ÿLSNRPV ø][»¡V μR∂NTP‰Liμj∂. øyÕÿ NSáLigS ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ ¨sáNRP≤R∂gS LSfl”·r°Ú©´sı xmso«ÿLS ™´sÆ©Ôs[áNRPV FsLizmsNRP™´s≤R∂Li BÆμ∂[ ª]÷¡ryLji. ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ xmsLRi˘»¡©´sNRPV μR∂WLRi\Æ™sV©´s ∏R∂VV™´sLS«fizqsLig`i ™´sV◊d¡˛ «¡»Ì¡VÕ‹[NTP ºΩLjigji ™´søyË≤R∂V. @LiVVæªΩ[ ∏R∂VV≠ds¨s Azqs∏R∂WNRP£msNRPV xmsNRP‰©´s |ms…Ì”¡©´s |qsáNÌRPL˝RiV …‘¡ »¡*Li…‘¡ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£msNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V FsLizmsNRP ¬ø¡[aSLRiV. BNRP øyÕÿ NSáLigS «ÿºdΩ∏R∂V «¡»Ì¡VNRPV μR∂WLRi\Æ™sV©´s gRiLiÀ≥œ¡L`i , |qs•¶¶¶*g`i , x§¶¶¶LRi˜È«¡©±sáNRPV ™´sVL][ryLji ¨sLSZaP[ ≠sVgji÷¡Liμj∂. NSgS ˙xmsxqsVÚªRΩLi ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ ≠sxmnsá\Æ™sV©´s }ms£qs À›Ã¡L`i BaSLiª`ΩaRPLRi¯ lLiLi≤R∂V «¡»˝¡Õ‹[©´sW ø][»¡V N][Õ‹[ˆ ∏R∂W≤R∂V.

À›÷¡Lig`iÕ‹[ {qs¨s∏R∂VL`i }msxqsL`i «¡{§¶¶¶L`i Δÿ©±s NRPW≤y ø][»¡V μR∂NTP‰Li øR¡VN][¤ Õ¡[NRPF°∏R∂W≤R∂V. μk∂Liª][ À≥œ¡V™´sÆ©s[aRP*L`i , xtsQ≠dsV , ™´sLRiVfl„fi AL][©±s, CaRP*L`i FyLiÆ≤∂[áV }ms£qs À≥ÿLS¨sı Æ™sW∏R∂V ©´sV©yıLRiV. zqsˆ©±s ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ @bP*©±sª][ Fy»¡V @≠sVª`Ω ≠sV˙aSNRPV ø][»¡V μR∂NTP‰Liμj∂. @Õÿlgi[ xqÌsV™´sL`Ìi ’¡¨dsı , @Li ¡…”¡ LS∏R∂VV≤R∂V lLiLi≤R∂V «¡»˝¡Õ‹[NTP FsLizmsNRP∏R∂W˘LRiV. Azqs∏R∂WNRP£ms zmns˙ ¡™´sLji 25 ©´sVLi≤T∂ Æ™sVVμR∂áVNS©´sVLi≤R∂gS... …‘¡ »¡*Li…‘¡ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£ms ™´sWL`iË 16 ©´sVLi≤T∂ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV™´soªRΩVLiμj∂. C lLiLi≤R∂V …‹[LkiıáNRPV  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P AºΩ¥R∂˘≠sVr°ÚLiμj∂. Azqs∏R∂WNRP£msNRPV À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V iM μ≥][¨ds (ZNP|mÌs©±s), bP≈¡L`i μ≥y™´s©±s, L][z§¶¶¶ª`ΩaRPLRi¯, N][{§˝¶¶¶, xmso«ÿLS, LS∏R∂VV≤R∂V, LRi•¶¶¶Æ©s[, «¡Æ≤∂[«ÿ, @bP*©±s , À≥œ¡V™´sÆ©s[aRP*L`iNRPV™´sWL`, ™´sVx§¶¶¶¯μ`∂ xtsQ≠dsV, ™´sLRiVfl„fi AL][©±s, xqÌsV™´sL`Ìi ’¡¨dsı, @≠sVª`Ω≠sV˙aS, CaRP*L`i FyLiÆ≤∂[ …‘¡ »¡*Li…‘¡ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£msNRPV À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡VM μ≥][¨ds (ZNP|mÌs©±s), μ≥y™´s©±s, L][z§¶¶¶ª`ΩaRPLRi¯, N][{§˝¶¶¶, xqsVlLi[£tsQ\lLi©y, ∏R∂VV™´sLS«fizqsLig`i, LRi•¶¶¶Æ©s[, «¡Æ≤∂[«ÿ, @bP*©±s, À≥œ¡V™´sÆ©s[aRP*L`iNRPV™´sWL`i, ™´sVx§¶¶¶¯μ`∂ xtsQ≠dsV, xqÌsV™´sL`Ìi ’¡¨dsı, @≠sVª`Ω≠sV˙aS, Æ™sVVz§¶¶¶ª`ΩaRPLRi¯, ™´sLRiVfl„fi AL][©±s

H™ØFs\|ms ¨s}tsQμ≥R∂Li FsºΩÚÆ™s[zqs©´s H™Øzqs ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡ ,zmns˙ ¡™´sLji 11 : À≥ÿLRiªRΩ @Æ¥˝∂»˝¡NRPV ELRi»¡¨s¬ø¡[Ë ™yLRiÚ... À≥ÿLRiª`Ω I÷¡LizmsN`P xqsLixmnsVLi\|ms ≠sμ≥j∂Li¿¡©´s ¨s}tsQμ≥y¨sı @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V I÷¡LizmsN`P xqs™´sW≈¡˘ FsºΩÚÆ™s[zqsLiμj∂. B…‘¡™´sá «¡Ljigji©´s Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Æ©s[LRiøR¡LjiªRΩáV Fs™´sLRiW ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li , H™Øzqs ¨s ¡Liμ≥R∂á©´sNRPV @©´sVgRiVfl·LigSÆ©s[ Fs¨sıNRPáV «¡LRigRi≤R∂Liª][ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V I÷¡LizmsN`P xqs™´sW≈¡˘ C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. μk∂Liª][ 14 Æ©sáá ªRΩLS*ªRΩ I÷¡LizmsN`P ¤«¡Li≤y NTPLiμj∂NTP À≥ÿLRiª`Ω ºΩLjigji ™´s¿¡ËLiμj∂. xqsLjigÊS ≤T∂|qsLi ¡L`i 4 , 2012©´s H™Øzqs À≥ÿLRiª`Ω\|ms ¨s}tsQμ≥R∂Li Æ™s[»¡V Æ™s[zqsLiμj∂. @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s Fs¨sıNRPáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨s ¡Liμ≥R∂á©´sNRPV @©´sVgRiVfl·LigS «¡LRixms≤R∂Liª][ Fy»¡V @≠s¨dsºΩ AL][xmsfl·Ã¡V FsμR∂VL]‰Li…‹[©´sı xmsáV™´soLRiV LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV H™ØFs xmsμR∂™´soáNRPV F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ¨s}tsQμ≥R∂Li ≠sμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. AL][xmsfl·Ã¡V ™´s¿¡Ë©´s LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPá©´sV ª]ágjiLi¿¡ ™´sV◊d¡˛ ªRΩ™´sV ¨s ¡Liμ≥R∂áNRPV ªRΩgÊRi»Ì¡V Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶}qsÚ ºΩLjigji gRiVLjiÚryÚ™´sV¨s xmsáVryL˝RiV |§¶¶¶øR¡ËLjiLi¿¡Liμj∂. C ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ H™Øzqs ¨s ¡Liμ≥R∂©´sÕ˝‹[ N]¨sıLi…”¡ZNP[ H™ØFs @LigkiNRPLjiLi¿¡

LS“¡ ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©y xmns÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμj∂. xmsáVryL˝RiV Fs¨sıNRPá ˙xms˙NTP∏R∂V©´sV ™yLiVVμy Æ™s[xqsWÚ ™´s¿¡Ë©´sxmsˆ»¡NUP B…‘¡™´s¤Õ¡[ N]ªRΩÚgS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡Liμj∂. μk∂¨sÕ‹[ ™´sLRiÕfiÔ ry‰Q*£tsQ |mns≤R∂lLi[xtsQ©±s ¿d¡£mnsgS D©´sı Fs©±s.LS™´sVøR¡Li˙μR∂©±s H™ØFs ˙|mszqsÆ≤∂Li…figS Fs¨sıNRP∏R∂W˘LRiV. ’d¡zqszqsH ˙|mszqsÆ≤∂Li…fi $¨s™yxqs©±sNRPV LS™´sVøR¡Li˙μR∂©±s r°μR∂LRiV≤R∂V. @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V I÷¡LizmsN`P xqs™´sW≈¡˘ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá xqs™´sVORPQLiÕ‹[Æ©s[ Fs¨sıNRPá ˙xms˙NTP∏R∂V ™´sVVgjizqsLiμj∂. ªRΩLS*ªRΩ H™Øzqs ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV xqs™´sW≈¡˘NRPV ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV B™´s*≤R∂Liª][ ry©´sVNRPWáLigS xqsˆLiμj∂Li¿¡ ¨s}tsQμ≥R∂Li FsºΩÚÆ™s[zqs©´s»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. H™Øzqs ¨s}tsQμ≥R∂Li FsºΩÚÆ™s[r°Ú©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı Fn°©±s μy*LS æªΩ÷¡∏R∂V ¤«¡[zqs©´s»Ì¡V H™ØFs |qs˙NRP»¡Lki LS“¡™±s Æ™sVx§¶¶¶ªy ¬ø¡FyˆLRiV. ªy«ÿ xmsLjiflÿ™´sVLiª][ r~¿¡ I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ À≥ÿLRiªRΩ @Æ¥˝∂»˝¡V «ÿºdΩ∏R∂V xmsªyNRPLiª][Æ©s[ F°…‘¡Õ˝‹[ FyÕÊ‹©´s™´søR¡VË. @Õÿlgi[ lgi[™±sV= ™´sVVgjiLixmso NSLRi˘ ˙NRP™´sVLiÕ‹[ À≥ÿLRiªRΩ «ÿºdΩ∏R∂V xmsªyNS¨sı μ≥R∂LjiLi¿¡ ™´sWL`iËFny£qÌs ¬ø¡[π∏∂VVøR¡VË. ¨s}tsQμ≥R∂Li NSLRifl·LigS ≠sLi»¡L`i I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ À≥ÿLRiª`Ω @Æ¥˝∂»˝¡V xqs*ªRΩLiªRΩ˚Q˘ x§¶‹[μyÕ‹[ ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gSLRiV.

¨dsxtsQ™±sV,Õÿ¥R∂™±sVáNRPV zmsáVxmso

AN˝SLi≤`∂ ,zmns˙ ¡™´sLji 11 : À≥ÿLRiª`Ωª][ «¡LRigRi©´sV©´sı lLiLi≤][ ¤…¡£qÌs N][xqsLi ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ «¡»Ì¡V©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. gRiªRΩ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ A≤T∂©´s «¡»Ì¡VÆ©s[ μyμyxmsogS N]©´srygjiLi¿¡©´sxmsˆ»¡NUP ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV @ºΩ˙NRP≠sVLi¿¡©´s ¤«¡{qs= \lLi≤R∂L`i , ˙¤À¡[£qsÆ™sÕfi\|ms Æ™s[»¡V xms≤T∂Liμj∂. ≠dsLjiμÙR∂LRiW AN˝SLi≤`∂ ™´sW˘ø`¡NRPV ™´sVVLiμR∂V ™´sVμR∂˘Li }qs≠sLiøR¡≤R∂Liª][ NTP≠ds£qs À‹[L`Ôi ˙NRP™´sVbPORPQflÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. \lLi≤R∂L`i ,˙¤À¡[£qsÆ™sÕfi©´sV lLiLi≤][ ¤…¡£qÌs FsLizmsNRPÕ‹[ xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ N]ªRΩÚgS —¡≠dsV¯ ¨dsxtsQ™±sV , …ÿ™±sV Õÿ¥R∂™±sVáNRPV ¤…¡£qÌs «¡»Ì¡VÕ‹[ ø][»¡V μR∂NTP‰Liμj∂. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW xmsLji≠sVªRΩ J™´sL˝Ri FnylLi[¯…fiÕ‹[ ™´sVLi¿¡ AÕfiL_Li≤R∂L`igS }msLRiV æªΩøR¡VËNRPV©´sı ¨dsxtsQ™±sV ª]÷¡ryLjigS ¤…¡£qÌs «¡»Ì¡VÕ‹[NTP FsLizmsNRP∏R∂W˘≤R∂V. À≥œ¡NRPVÚáN][lLi‰Ã¡V ºdΩlLi[Ë N]LigRiV  ¡LigSLRiLigS μj∂©´s μj∂©´s ˙¤À¡[£qsÆ™sÕfiNRPV Lki }m˝s£qsÆ™sVLi…figS ¨dsxtsQ™±sV©´sV |qsáNÌRPL˝RiV ˙xms™´sLÙRi™´sW©´sLigS @’≥¡™´sμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂VªRΩW Æ™s[V≤yLRiLigS ˙xmszqsμÙj∂ FsLizmsNRP ¬ø¡[aSLRiV. @»¡V ¤«¡{qs= \lLi≤R∂L`i rÛy©´sLiÕ‹[ Õÿ¥R∂™±sV ¬ø¡Liμj∂LiμR∂©yıLRiV. Æ™s[V≤yLRiLiÕ‹[ N]áV\Æ™s©´s xqs™´sV¯NRP‰©´sV ø][»¡V μR∂NTP‰LiøR¡VNRPV©yı≤R∂V. @LiVVæªΩ[ ¤…¡[áL`i ªRΩLi˙≤T∂ μR∂Lji+LiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV xmsgji≤T∂μÙR∂LS«¡Ÿª][Fy»¡Vc xmsp©´sVg]Li≤˝R∂ zqsμÙR∂™´sVLiVVLiμj∂. ªRΩ™´sV ALSμ≥R∂˘Q\Æμ∂™´sLigS N]÷¡¬ø¡[ xmsgji≤T∂μÙR∂LS«¡Ÿ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ™´sVVLi μR∂VgSÆ©s[ Æ™s[V≤yLRiLi ˙gS™´sW¨sNTP ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,zmns˙ ¡™´sLji11 : LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV ºdΩxqsVNRPF°π∏∂[VLiμR∂VNRPV ELRiV ELRiLiªy ™´sVVryÚQ\¤À¡Liμj∂. A≤R∂xms≤R∂VøR¡VáV xmsgji≤T∂μÙR∂LS«¡Ÿ gRiV≤T∂ ™´sμÙR∂NRPV ™´s¿¡Ë gRiV≤T∂¨s ºdΩ˙™´sLigS ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©´sı @©´sNSxms÷˝¡ FsLi{ms xqs ¡˜Li x§¶¶¶Lji aRPVμÙj∂¬ø¡[aSLRiV. xmsgji≤T∂μÙR∂LS«¡Ÿ ™´sÆ≤Ô∂ |ms©´sNRP  ¡V¿¡ËLS™´sVVáV xqsLiøR¡Ã¡©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. Õ‹[NRPxqsÀ≥œ¡Õ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsp«ÿ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. À≥œ¡NRPVÚá æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V ˙xmsÆ™s[aRP# |ms≤T∂æªΩ[ Aªy¯x§¶¶¶ßºΩ «¡∏R∂V«¡∏R∂V μ≥R∂*©yá ©´s≤R∂V™´sV xmsgji≤T∂μÙR∂ LS«¡Ÿ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi…ÿ©´s¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. DμR∂∏R∂VLi xmsp©´sVg]Li≤˝R∂ ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂VáVÆμ∂[LSLRiV. ˙xmsºdΩ BLi…”¡ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V©´sV xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ˙xmsÆ™s[aRP#|ms≤T∂æªΩ[.. Æ™sÕfi Õ‹[NTP ™´sVVLiμR∂V •¶¶¶LRiªRΩVáV xms≤R∂VªRΩW ’¡LiÆμ∂áª][ ¨dsŒ˝œ¡ß ALRiÀ‹[xqsWÚ Æ™s◊˝¡ Aªy¯x§¶¶¶ßºΩ ¬ø¡[xqsVNRPVLi…ÿ©´sV @¨s xqs ¡˜Li x§¶¶¶Lji N] ¡˜Lji NS∏R∂VáV N]…Ì”¡ xmsgji≤T∂μÙR∂LS«¡Ÿ©´sV Æ™s[V≤yLS¨sNTP @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV rygRi©´sLiFyLRiV. xmsgji≤T∂μÙR∂LS«¡Ÿ©´sVÆ™s[V≤yLRiLi ºdΩxqsVNRPF°ªRΩV©´sı ªRΩ©´sª][Fy»¡Vc ™´sVL][ BμÙR∂LRiV xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V NRPW≤y xqsLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ ˙gS™´sVLiÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ xqsLixmnsV»¡©´sáV «¡LRiVgRiNRPVLi≤y Aªy¯x§¶¶¶ßºΩ ¬ø¡[xqsVN][™´s≤y¨sNTP zqsμÙR∂LigS D©yıLRi©yıLRiV. xqs ¡˜Li©´sV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi NSLi˙lgi£qs xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[zqs©´s ELRiVNRP»Ì¡Vc ¬ø¡[aSLRiV.

Æ©s[…”¡ ©´sVLi¿¡ Æ™s[V≤yLRiLi «ÿªRΩLRi "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè,™´sLRiLigRiÕfi,zmns˙ ¡™´sLji11:Æ™s[V≤yLRiLi xqs™´sV¯NRP‰cryLRiá™´sV¯ «ÿªRΩLRiNRPV xqsLRi* zqsμR∂™´sVLiVV˘Liμj∂.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi «ÿªRΩLRi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ xmsμj∂}§¶¶¶©´sV L][«¡ŸÃ¡ ™´sVVLiμR∂V©´sVLi¬ø¡[ À≥œ¡NRPVÚáV Æ™s[Õÿμj∂gS ªRΩLRi÷¡ LS™´s≤R∂Liª][ Æ™s[V≤yLRiLi «¡©´sxqsLi˙μR∂™´sVLiVV˘Liμj∂. μR∂LRi+©y¨sNTP Æ™s¤Œ˝¡[ À≥œ¡NRPVÚáV ™´sVVLiμR∂VgS ™´sVVáVgRiV xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s gRi»Ì¡™´sV¯ Æμ∂[™yá∏R∂VLiÕ‹[ Æ™sVVμR∂…”¡ Æ™sVVNRPV‰Ã¡V ¬ø¡÷˝¡LiøR¡VNRPVLi…ÿLRiV. gRi»Ì¡™´sV¯ gRiV≤T∂ ˙FyLigRifl·™´sVLiªy À≥œ¡NRPVÚáª][ xqsLiμR∂≤T∂gS ™´sWLjiLiμj∂. gRi»Ì¡™´sV¯NRPV xmsp«¡Ã¡V ¬ø¡[zqs Æμ∂[™yá∏R∂V ˙FyLigRifl·LiÕ‹[ D©´sı xqs™´sV¯NRP‰cryLRiá™´sV¯ gRiÆμÙ∂áNRPV gjiLji«¡©´s xqsLi˙xmsμy∏R∂V xmsμÙR∂ªRΩVÕ˝‹[ xmsxqsVxmso, NRPVLiNRPV™´sV xqs™´sVLjiˆLi¿¡ Æ™s[V≤yLRiLi xqs™´sV¯NRP‰cryLRiá™´sV¯ «ÿªRΩLRiNRPV ªRΩLRi÷¡Æ™sŒ˝ÿLRiV. @μ≥j∂NRP xqsLi≈¡˘Õ‹[ ™yx§¶¶¶©yáV ¨sá™´s≤R∂Liª][ ˙…ÿzmnsNRPV‰ @LiªRΩLS∏R∂VLi NRPáVgRiNRPVLi≤y F°÷d¡xqsVáV ˙xmsæªΩ[˘NRP GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVVLiμR∂VgS «¡Lixms©´sı™ygRiVÕ‹[ xmsofl·˘ryı©yáV AøR¡LjiLi¿¡©´s À≥œ¡NRPVÚáV xqs™´sV¯NRP‰, ryLRiá™´sV¯Ã¡©´sV μR∂Lji+LiøR¡VNRPV¨s Æ™sVVNRPV‰Ã¡V ºdΩLRiVËNRPVLi»¡V©yıLRiV. À≥œ¡NRPVÚá r¢NRPLS˘LÛRiLi @μ≥j∂NSLRiVáV @¨sı

ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£, |∞^èŒ"å~°O, Ѷ≤„|=i 12, 2014

"≥∞„\’"å~°Î

(Black plate)

NSÀ‹[ªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ Õÿ¥R∂™±sV ªRΩVμj∂ «¡»Ì¡VÕ‹[ AÆ≤∂[ @™´sNSaSáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. 21 GŒœ¡˛ Õÿ¥R∂™±sV Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW 13 ™´sÆ©Ôs[áV , 7 …‘¡ »¡*Li…‘¡Ã¡V A≤y≤R∂V. ¨dsxtsQ™±sV 11 ™´sÆ©Ôs[áV , HμR∂V …‘¡ »¡*Li…‘¡Ã¡Õ‹[ «¡»Ì¡VNRPV ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶Liøy≤R∂V. ¤…¡£qÌs «¡»Ì¡VÕ‹[ ¨dsxtsQ™±sV ÕÿLi…”¡ AÕfiL_Li≤R∂L`i @™´sxqsLRiLi DLiμR∂©´sı NTP≠ds£qs À‹[L`Ôi À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ ™´sVLji¨sı @™´sNSaSáV B™´s*©´sV©´sı»Ì¡V æªΩ÷¡zmsLiμj∂. zmns˙ ¡™´sLji 14 ©´sVLi≤T∂ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sVπ∏∂[V˘ lLiLi≤][ ¤…¡xqÌsVNRPV Æ™s÷˝¡LigÌRi©±s AºΩ¥R∂˘≠sVr°ÚLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ª]÷¡ ¤…¡xqÌsVÕ‹[ lgi÷¡¿¡©´s NTP≠ds£qs zqsLki£qsÕ‹[ 1c0 Aμ≥j∂NRP˘Li ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ ¤…¡£qÌs «¡»Ì¡V iM {ms»¡L`i xmnsQoÃÌ¡©±s , LRiW¥R∂L`ixmnsL`Ôi , ≠s÷¡∏R∂V™´sV=©±s , LS£qs ¤…¡[áL`i , ˙¤À¡Li≤R∂©±s Æ™sVN`PNRPÃ˝¡™±sV (ZNP|mÌs©±s) , N]Lji ALi≤R∂LRi=©±s , ’¡¤«¡ ™y…˝”¡Lig`i (≠sZNP…fi NUPxmsL`i) , …ÿ™±sV Õÿ¥R∂™±sV , —¡≠dsV¯ ¨dsxtsQ™±sV , …”¡™±sV r¢¥k∂ , r¢μ≥k∂ , ™ygRiıL`i , ˙¤…¡Li…fi À›Õfi

’¡Ã˝¡V |ms≤T∂æªΩ[ Aªy¯x§¶ ¶ßªRΩNTP NRPW≤y Æ™s©´sNS≤R∂Li: xqs ¡˜Li x§¶ ¶Lji

GLSˆ»˝¡V xmspLjiÚ ¬ø¡[aSLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ™´sVVáVgRiV FsÆ™sV¯÷d¡˘ {qsªRΩNRP‰ gRiÆμÙ∂á©´sV xqsLiμR∂Lji+Li¿¡ xmsp«¡Ã¡V ©´sÃ˝¡¤À¡÷˝¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s g][≠sLiμyxmspL`i bP™yLRiV \¤Õ¡©±sªRΩLi≤y xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ D©´sı Æ™s[V≤yLS¨sNTP ¡Vμ≥R∂™yLRiLi |msμÙR∂ Æ™s[V≤yLRiLi xmsp«ÿLRiVáV C xqsLixqs™´sV¯∏R∂V˘, |ms©´s‰ LS«¡Ÿ, xqs™´sV¯∏R∂V˘, ©yLS∏R∂Vfl· ™´sxqsVÚ©´sı»˝¡V Æ™s[V≤yLRiLi \¬ø¡LRi¯©±s gRi…Ì”¡ ©´sLRi=∏R∂V˘, xqs™´sV¯NRP‰ xmsp«ÿLji xmsgji≤R∂∏R∂V˘ æªΩ÷¡FyLRiV. xqs™´sV¯NRP‰, ryLRiá™´sV¯Ã¡V

xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ALi˙μ≥R∂ ˙xmsÆμ∂[a`P xmso©´sL`i ™´s˘™´s{qÛsNRPLRifl· ’¡Ã˝¡V 2013 NRPV LSxtÌsQ˚xmsºΩ ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍki AÆ™sWμR∂Li æªΩ÷¡zms©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ xqs ¡˜Li x§¶¶¶Lji C ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V\|ms NSLi˙lgi£qs ª][ xqsx§¶¶¶ @¨sı FyLÌkiá ≠s¤À¡[μ≥yáV Æ©sáN]©´sıLiμR∂V©´s FyL˝RiÆ™sVLi…fi Õ‹[ FsxmsˆV≤R∂W ¤Õ¡[©´sLiªRΩgS gRiLiμR∂LRig][Œœ¡Li æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V©´sV @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÌy©´sLi @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLi¿¡LiμR∂¨s xqs ¡˜Li x§¶¶¶Lji @©yıLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V©´sV @≤ÔR∂VN][™´s≤R∂Li, ™´s˘ºΩlLi[NTPLi¿¡ J»¡V Æ™s[}qs @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLi¿¡ NSLi˙lgi£qs ªRΩ™´sVNRPV Æ™s[VáV ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV.

Printed Published and owned by Krosuri Subbarao, 1-1-5/2, Jawaharnagar, Street No.10, RTC X Roads, Hyderabad. Printed at Karmik art Printers, APHB Shop 35, Vidyanagar, Hyderabad. Published from. H.No. 2-1-162/1/1, Opp. Moon cafe, Vegetable Market Lane, Nallakunta, Hyderabad. Cell No. 9949925009, Editor : Krosuri Subba Rao, RNI No. APTEL No. 2004/16426. metrovaarthatd@gmail.com

12 02 2014 (2)  
12 02 2014 (2)