Page 1

Postel No. G/RNP/VT/H/MBN-08/2005

Published from Mahabubnagar

dü+|ü⁄{Ï :10

dü+∫ø£ : 217 dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

Ä~yês¡+ 11 y˚T 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

Published from Hyderabad

dü+|ü⁄{Ï :03

dü+∫ø£ : 219

Ä~yês¡+ 11 y˚T 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

Follow us on

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

website :

www.vaarthatarangalu.com

.

Published from Hyderabad

website: www.vaarthatarangalu.com

dü+|ü⁄{Ï :8

dü+∫ø£ : 181

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

uÛÑj·T+‘√H˚ $eTs¡Ù\T ZNP[{qsAL`i\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔR∂ F~©yıá ¨sLSaRP, ¨sxqsˆx§¶ ¶ª][Æ©s[ μy≤T∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V «ÿLjiF°ªyLRiÆ©s[ ZNP[{qsAL`iNRPV À≥œ¡∏R∂VLi

|\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂, Æ™s[V 10 (ôdÿ’ q÷´dt) :…‘¡AL`iFs£qs @μ≥∂j Æ©s[ªΩR ZNP[q{ sAL`i\|ms æªΩáLigSfl· ˙xmsÆμ∂[a`P NSLi˙lgi£qs NRP≠sV…‘¡ @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤ÔyLRiV. ªRΩ©´s|\ ms ZNP[q{ sAL`i ¬ø¡[qz s©´s ≠s™´sVLRi+á©´sV ºΩzmsˆN]≤R∂VªRΩW A∏R∂V©´s ˙xmsºΩ ≠s™´sVLRi+áV gRiVzmsˆLiøyLRiV. FyLÌik áV ™´sWLjiË©´s ™´s˘QQNPT ,Ú ™´sW»¡\|ms ¨sá ¡≤R∂¨s ™´s˘QQNTPÚ ™yxqsÚ™yáV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩVLi¤…¡[ “¡LÒij LiøR¡VN][¤Õ¡[ZNP[ ªRΩ©´s|\ ms μy≤T∂NTP μj∂gSLRi¨s AL][mz sLiøyLRiV. J»¡≠sV À≥œ¡∏R∂VLiª][, ¨sLSaRP, ¨sxqsˆQXx§¶¶¶Ã¡ª][, ¨sLRiLiNRPVaRPªRΩ*Liª][, @x§¶¶¶LiNSLRiLiª][ μj∂gRi«ÿLji ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yı≤R∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ZNP[q{ sAL`iÕÿ ªy™´sVW ™´sW…˝ÿ≤R∂gRiá™´sV¨s, NS¨ds, A∏R∂V©´sÕÿ

ªRΩmx sˆV≤R∂V À≥ÿtx sQ ™´sW…˝ÿ≤R∂≤y¨sNTP ªRΩ©´sNRPV øR¡μR∂V™´so, qx sLiry‰LRiLi @≤Ô∂R V ™´sqx sVÚ©yı∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. FyLÌik áV ™´sWLji©´s A∏R∂V©´s ˙À‹[NPR LS? NTPLiμj∂ rÛyLiVV ©´sVLi¿¡ |\ msNTP ™´s¿¡Ë©´s ªy©´sV ˙À‹[NRPLS? æªΩ[áVËN][™yá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV. aRP¨s™yLRiLi gSLiμ≥∂k À≥¡œ ™´s©±sÕ‹[ F~©yıá ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ZNP[q{ sAL`i ªRΩ©´s|\ ms ¬ø¡[qz s©´s AL][xmsfl·Ã¡©´sV ºΩzmsˆN]…ÌÿLRiV. ªy©´sV ™yxqsÚ™yáV ™´sW…˝ÿ≤R∂V ªRΩVLi¤…¡[ ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[ZNP[ BxtsÌ QÆ™sVV¿¡Ë©´s»˝¡V ©Ø[LiR V FylLi[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ZNP[{qsAL`i ≠s™´sVLRi+á\|ms xqsˆLiμj∂xqsWÚ.. ªRΩ©´s xms¨s ªy©´sV ¬ø¡[qx sVNRPVLi»¡V©yı©´s¨s, NS™yáƩs[ A∏R∂V©´s ªRΩ©´sNRPV mx s¨s NRP÷¡ˆxqsVÚ©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ($T–‘ê `2˝À)

@NSÌÁ ª«sL<SÌÁ\|ms

ª«sV LiμR¶xqsVò |¤¦ ¿RÁèLjiNRPÌÁV @ª«sxqsLRiLi ªRΩ≤T∂qz s©´s μ≥y©y˘¨sı ªRΩORPQfl·Li N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏∂R Wá©´sı …”¡AL`iFs£qs |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,Æ™s[V10(ôdÿ’ q÷´dt): FsLi≤yNSáLiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘LigS G˙zmsÕfi, Æ™s[VÃ¡Õ˝‹[ @NSá ™´sL<SáV mx s≤R∂VªRΩVLi…ÿ∏R∂V¨s ™yªy™´sLRifl· ¨sxmsofl·VáV æªΩ÷¡FyLRiV. @LiVVæªΩ[ BÕÿLi…”¡≠s mx szqsgRi…Ì¡” ™´sVVLiÆμ∂[ l\LiªRΩVá©´sV |§¶¶ ø¡R ËLjiLi¬ø¡[ ™´s˘™´sqx sÛ DLi≤yá¨s ˙xms™´sVV≈¡ mx sLS˘™´sLRifl·Æ™s[ªΩR Ú ˙F~|mnsqx sL`i mx soLRiVu°ªRΩLÚ i lLi≤Ô∂T @©yıLRiV. C |§¶¶ ø¡R ËLjiNRPá ™´sÃ˝¡ NRP¨dsqx sLi NRPÕ˝ÿÕ˝‹[ D©´sı μ≥y©y˘¨sı LRiOTPQLiøR¡VNRPVÆ©s[ ≠dsáV NRPáVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li BÕÿLi…”¡ ≠sxtsQ∏R∂WÕ˝‹[ «ÿ˙gRiªRΩÚáV ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[ N]LiªRΩ™´sLRi\ZNP©y ©´suÌy¨sı ¨s™yLjiLiøR¡™´søR¡Ë©yıLRiV. LRiVªRΩVxms™´s©yá LSNRPNRPV ™´sVVLiμR∂V NRPVLji}qs ™´sL<SáVgS ™yªy™´sLRifl· aS≈¡ @μ≥∂j NSLRiVáV }msL]‰Li»¡V©´sıxmsˆ…”¡NUP ¡LigSŒÿΔÿªRΩLiÕ‹[ GLRiˆ≤T∂©´s @áˆ{ms≤R∂©´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLiª][Æ©s[ μR∂OTPQflÿμj∂Õ‹[ ≠sryÚLRiLigS ™´sL<SáV NRPVLRiVxqsVÚ©yı∏R∂V¨s ™yªy™´sLRifl· ¨sxmsofl·VáV ≠sZa˝P[ztsQLiøyLRiV. \Æ©sLRiVºΩ LRiVªRΩVxms™´s©yá AgRi™´sV©y¨sNTP ™´sVVLiμR∂V  ¡LigSŒÿΔÿªRΩLi ≠dsVμR∂VgS ªRΩWLRiVˆ μj∂aRP ©´sVLi¿¡ xmsbPË™´sW¨sNTP æªΩ[™s´ VgSáVáV ≠dsqx sVÚLi…ÿLiVV. @Æμ∂[ qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ FsLi≤R∂ ºdΩ˙™´sªRΩ ª][≤∂R V NS™´s≤R∂Liª][ ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ @¨sbPËºΩ Æ©sáN]¨s NRPV˘™´sVVÕ‹[ ¨sLi ¡£qs Æ™s[Vmx sn WáV GLRiˆ≤R∂VªRΩVLi…ÿLiVV. μk∂Liª][ Æ™s[qx s≠s NSáLiÕ‹[ DLRiV™´sVVáV, CμR∂VLRiVgSáVáª][ NRPW≤T∂©´s ™´sL<SáV NRPVLRiVxqsVÚLi…ÿLiVV. ryμ≥yLRifl·LigS G˙zmsÕfi 15 ©´sVLi¿¡ Æ™s[V Æ©sÕÿ≈¡LRiV ™´sLRiNRPW  ¡LigSŒÿΔÿªRΩLiÕ‹[ ªRΩVFny©˝s´ V qx sLiÀ≥¡œ ≠sxqsVÚLi…ÿLiVV. @≠s DªRΩLÚ iR LigS mx s∏R∂V¨sLi¿¡  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P Æ\™sxmso Æ™sŒœ¡ßªRΩVLi…ÿLiVV. IN]‰NRP‰ryLji B≠s N][ryÚ, ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V ºdΩLSá©´sV ªyNRPVªRΩVLi…ÿLiVV. μk∂¨sÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ gRiªRΩ ™yLRiLi F°LÌiR V ¤À¡˝ LiVVL`i ™´sμÙ∂R GLRiˆ≤T∂©´s @áˆ{ms≤R∂©´s˙μ][fl·” Æ\©sLRiVºΩ  ¡LigSŒÿΔÿªRΩLiÕ‹[ ˙xmsÆ™s[bPLi¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ NSÆ™sVLRiW©±s mx sLjiqx sLSÕ˝‹[ @áˆ{ms≤R∂©´sLigS ™´sWLjiLiμj∂. Bμj∂ mx sbPË™´sVLigS mx s∏R∂V¨sLi¿¡ @lLi[’¡∏R∂W qx s™´sVV˙μR∂LiÕ‹[ ˙xmsÆ™s[bPLi¿¡ ˙xmsxqsVÚªΩR Li DªRΩLÚ iR NRPLSı»¡NRP mx sLjiqx sLSÕ˝‹[ N]©´srygRiVªRΩVLiμj∂. μk∂Liª][ æªΩáLigSfl·NRPV A©´sVNRPV¨s NRPLSı»¡NRPÕ‹[ μR∂»Ì¡Æ\™sV©´s Æ™s[Vmx sn WáV GLRiˆ≤ÔyLiVV.

Ä~yês¡+ 11 y˚T 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

ø±+Á¬>dt$ ˙#· sê»ø°j·÷\T: yÓ+ø£j·T´ lgi÷¡øyNRP ™´sVμÙR∂ªRΩV gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂Li≤T∂ ZNP[{qsAL`iNRPV ’d¡¤«¡[{ms Æ©s[ªRΩ xqsWøR¡©´s …‘¡AL`iFs£qs, \Æ™s{qs{ms NSLi˙lgi£qsÕ‹[ NRP÷¡}qsÆ™s[ |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂, Æ™s[V 10 (ôdÿ’ q÷´dt):’d¡¤«¡[m{ s ˙xmsμ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ ˙xmsÀ≥¡œ Li «¡©y¨sı ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[NPR NSLi˙lgi£qs FyLÌik ¨dsøR¡ LS«¡NUP∏R∂WáNRPV Fyáˆ≤R∂Vª][LiμR∂¨s ’d¡¤«¡[{ms {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR FsLi.Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs ªRΩ©´s Æ\™sxmsn Õÿ˘Ã¡©´sV @LigkiNRPLjiLiøR¡¤Õ¡[NRP ’d¡¤«¡[{ms\|ms ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[r°ÚLiμR∂©yıLRiV. ªRΩ™´sV FyLÌik Q|\ ms ™´s˘QQNPT gÚ iR ªRΩ ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Æ™s[V ªRΩmx sˆ NSLi˙lgi£qsNRPV ™´sVL][ mx s¨s ¤Õ¡[μ∂R ¨s FsÆμ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV. Æ™sW≤U∂¨s Axms≤R∂Li Fs™´sLji ªRΩLRiLi NSμR∂¨s, 300NRPV |\ msgS q{ s»˝¡V lgiáVøR¡VN]¨s ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ @μ≥∂j NSLS¨sı ¬ø¡[xms≤R∂ªy™´sV¨s μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. Fs¨dsÔ π∏∂[VNRPV ™´sVμÙ∂R ºΩ™´s*À‹[™s´ V©´sı …‘¡AL`iFs£qs @μ≥∂j Æ©s[ªΩR ZNP[q{ sAL`i ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms©y Æ™sLiNRP∏R∂V˘ ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ™´sVVLiμR∂VgS lgi÷¡¿¡ øR¡WzmsLiøR¡Li≤T∂.. A ªRΩLS*ªRΩ ™´sVμÙ∂R ªRΩV gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤yá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV. «¡gRi©±s, ZNP[q{ sAL`i Fsxmsˆ…”¡\ZNP©y NSLi˙lgi£qsÕ‹[ NRP÷¡zqsF°π∏∂[V ™ylLi[©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. aRP¨s™yLRiLi FyLÌki NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ Æ™sLiNRP∏R∂V˘ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ ˙xmsÀ≥¡œ Li«¡©y¨sı ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[ZNP[ NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV NRPVá

˙xmsxqsNTPªÚ ][ ¨dsøR¡ LS«¡NUP∏R∂WáV ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. ™´s˘QQNPT gÚ iR ªRΩ μR∂WxtsQfl·Ã¡V ¬ø¡[qx sWÚ ¨dsøR¡ LS«¡NUP∏R∂WáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yı LRi©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs @μ≥∂j Æ©s[˙ºΩ r°¨s∏R∂WgSLiμ≥∂k ©´sVLi¿¡ Æ™sVVμR∂áVN]¨s ˙xmsºΩ INRP‰LRiW Æ™sW≤U∂|\ ms @ ¡μÙy áV ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ’d¡¤«¡[m{ s\|ms ™´s˘QQNPT gÚ iR ªRΩ ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ªRΩmx sˆ NSLi˙lgi£qsNRPV ™´sVL][ mx s¨s ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs ªRΩ©´s Æ\™sxmsn Õÿ˘Ã¡©´sV @LigkiNRPLjiLiøR¡¤Õ¡[NPR F°ª][Liμj∂.. ˙xms«¡Ã¡NRPV GLi ¬ø¡[ryÚÆ™sW ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[NPR ≠s™´sVLRi+áNRPV μj∂gRiVª][Li μR∂¨s FsÆμ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV. Æ™sW≤U∂ qx s™yÕfi©´sV FsμR∂VL][‰¤Õ¡[NPR ™´sW ˙xmsªRΩ˘LÛiR VáV ºΩ»˝¡VxmsoLS fl·Ã¡LiμR∂VNRPV©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. @≠sVª`Ω uy, qx sWı£mslgi[…fi ≠s™yμR∂Li\|ms NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áV ¤Õ¡[¨sF°¨s ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[aSLRi©yıLRiV. ™´s˘QQNPT gÚ iR ªRΩLigS μR∂WxtsQfl·Ã¡NRPV, @™´s™´sW©´sNRPLRi À≥ÿtx sQNPR V, ¨dsøR¡ LS«¡NUP∏R∂WáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV ©yıLRiV. @LRi¬ø¡[ª][Ú xqsWLRi˘NSLiºΩ¨s AFyá©´sVNRPVLi¤…¡[ GLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμ][ Æ™sW≤U∂¨s @≤Ô∂R VN][™yá©´sVN]Li¤…¡[ @Æμ∂[ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s @©yıLRiV. ∏R∂VW{msG Fyá©´s @Liªy @≠s¨dsºΩ™´sV∏R∂V\Æ™sVLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ¨dsøR¡

LS«¡NUP∏R∂Wá gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ §x ¶ ¶NPR V‰ NSLi˙lgi£qsNRPV ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. Æ™sW≤U∂¨s @≤Ô∂R VN][™s´ ≤R∂Li Fs™´sLji ªRΩLRiLi NSμR∂¨s Æ™sLiNRP∏R∂V˘ qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. Fs¨dsÔ π∏∂[V 300NRPV |\ msgS q{ s»˝¡V ryμ≥∂j qx sVÚLiμR∂¨s μ≥∂k ™´sW ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. G FyLÌik ¨s NRPW≤y ™´sVμÙ∂R ªRΩV @≤R∂gS÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi DLi»¡VLiμR∂¨s @©´sVN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ ˙ºΩ™´sVV≈¡ F°…‘¡, q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ ™´sVVΔÿ™´sVV–¡ F°…‘¡ DLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ ’d¡¤«¡[m{ sc…‘¡≤U∂m{ s NRPW»¡≠sV ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j qx sVÚLiμR∂¨s «‹[qx s˘Li ¬ø¡FyˆLRiV. Æ™sW≤U∂ x§¶¶¶™yª][ ™´sVLi¿¡ xmns÷¡ªyáV ™´sryÚ∏R∂V¨s AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. lgi÷¡øyNPR ™s´ W…ÿ˝ ≤∂R Li≤∂T .. Fs¨dÔsπ∏∂[VNRPV ™´sVμÙR∂ºΩ™´s*™´sV¨s, ∏R∂VW{msGNRPV ™´sVμÙ∂R ªRΩV DLi»¡VLiμR∂©´sı …‘¡AL`iFs£qs @μ≥∂j Æ©s[ªΩR ZNP[q{ sAL`i ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms Æ™sLiNRP∏R∂V˘ qx sˆLiμj∂Li yLRiV. ™´sVVLiμR∂V lgiá™y÷¡ NRPμy.. A ªRΩLS*ªRΩ

ád” rs¡Tô|’ eTs√e÷s¡T _CÒ|æ

LSx§¶¶¶ßÕfiNRPV @©´sV™´sVºΩLiøR¡≤R∂Li ™´sVV™´sW¯…”¡NUP xmsORPQFyªRΩÆ™s[V©´s©´sı \¤«¡…˝‘¡ ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ , Æ™s[V 10 (ôdÿ’ q÷´dt): Fs¨sıNRPá qx sLixmsn VLiª][ À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌik ™´sVL][™s´ WLRiV @≠dsVªRΩV≠dsVNTP zqsμÙR∂xms≤R∂Vª][Liμj∂. ™yLRiflÿzqsÕ‹[ ’d¡¤«¡[m{ s ˙xmsμ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ LS˘÷d¡NTP @©´sV™´sVºΩ B™´s*NRPF°™´s≤R∂Li\|ms A FyLÌik ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ ™´sVLi≤T∂mx s≤R∂Vª][Liμj∂. ˙xmsμ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij Æ™sW≤U∂ LS˘÷d¡NTP @©´sV™´sVºΩ B™´s*NRPVLi≤y, NSLi˙lgi£qs DFyμ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V LSx§¶ ¶ßÕfigSLiμ≥∂k LS˘÷d¡NTP @©´sV™´sVºΩ B™´s*≤R∂Li\|ms ’d¡¤«¡[m{ s q{ s¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR @LRiVfl„fi \¤«¡…˝‘¡ ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ ¨sxmsˆVáV ¬ø¡LjigSLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ J ™´sWLRiV ALiμ][Œ¡œ ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[qz s©y NS™yáƩs[ BÕÿ ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li Æ™s©´sNRP LS«¡NUP∏R∂V NSLRiflÿáV D©yı∏R∂VÆ©s[ @©´sV™´sW©´sLi ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. Fs¨sıNRPá qx sLixmsn VLi ’¡¤«¡zms mx s»˝¡ NS™yáƩs[ ≠s™´sORPQ øR¡Wxmsoª][LiμR∂¨s ≠s™´sVLji+Li øyLRiV. Æ™sW≤U∂ ™yLRiflÿzqsÕ‹[ ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©´sı LS˘÷d¡NTP C{qs À≥œ¡˙μR∂ªy NSLRiflÿá Lkiªy˘ @©´sV™´sVºΩ B™´s*¤Õ¡[μ∂R V. μk∂Liª][ C{qs\|ms ’d¡¤«¡[m{ s NSLSáV ≠sVLji∏R∂WáV ©´sWLRiVª][Liμj∂. aRP¨s™yLRiLi \¤«¡…˝‘¡ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. Æ™sW≤U∂ LS˘÷d¡NTP @©´sV™´sVºΩ B™´s*NRPF°™´s≤R∂Li Æ™s©´sVNRP À≥¡œ ˙μR∂ªRΩ NSLRifl·Li NSμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. C{qs @©´sV™´sVºΩ ¨sLSNRPfl·NRPV NSLRifl·Li À≥œ¡˙μR∂ªRΩ NSLRiflÿáV NSμR∂V.. LS«¡NUP∏R∂V NSLRifl·Ã¡V @¨s AL][zmsLiøyLRiV. Æ™sW≤U∂ LS˘÷d¡NTP @©´sV™´sVºΩ B™´s*¨s ˙FyLiªRΩLi ©´sVLi¬ø¡[ LSx§¶ ¶ßÕfi LS˘÷d¡ N]©´srygjiLiμR∂¨s, A∏R∂V©´sNRPV @©´sV™´sVºΩ FsÕÿ BøyËLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. À≥¡œ ˙μR∂ªRΩ B ¡˜LiμR∂VáV ZNP[™s´ áLi ’d¡¤«¡[m{ sNTP ™´sW˙ªRΩÆ™s[V DLi…ÿ∏R∂W? BªRΩLRi

™yLRiflÿzqsÕ‹[ LSx§¶ ¶ßÕfi L][≤`∂ u° ™yLRiflÿzqs, Æ™s[V 10 (ôd’ÿq÷´dt):@Æ™sV¥j∂Õ‹[ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ ªRΩ©´sNRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR LigS ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[qz s©´s ’d¡¤«¡[m{ s ˙xmsμ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂|\ ms NSLi˙lgi£qs DFyμ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V LSx§¶ ¶ßÕfigSLiμ≥∂k ¡μR∂VáV ºdΩLRiVËNRPV©yıLRiV. Æ™sW≤U∂ F°…‘¡Õ‹[ D©´sı ™yLRiflÿzqsÕ‹[

email:vtarangalu.222208@gmail.com

A∏R∂V©´sNRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR LigS ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. Æ™sW≤U∂ LS˘÷d¡NTP Fs¨sıNRPá qx sLixmsn VLi @©´sV™´sVºΩ ¨sLSNRP LjiLi¿¡©´s ˙FyLiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ L][≤`∂ u° ¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡©´s LSx§¶ ¶ßÕfi A∏R∂V©´s|\ ms mx sL][OPR QLigS ≠s™´sVLRi+áV gRiVzmsˆLiøyLRiV. LSx§¶¶¶ßÕfi aRP¨s™yLRiLi ™yLRiflÿzqsÕ‹[ Fs¨sıNRPá LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌik }msμR∂á ryμ≥∂j NSLRiªRΩ N][qx sLi NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLiμR∂¨s LSx§¶ ¶ßÕfigSLiμ≥∂k æªΩ÷¡FyLRiV. }msμR∂á qx sLixmsμR∂ |msLRigSá¨s NSLi˙lgi£qs øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ BªRΩLRiVáV FyLji˙aS≠sVNRP Æ™s[ªΩR ÃÚ ¡ qx sLixmsμR∂ |msLRigSá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s mx sL][OPR QLigS ’d¡¤«¡[m{ s ˙xmsμ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂¨s DÆμ∂Ù b[ PLi¿¡ ≠s™´sVLRi+áV gRiVzmsˆLiøyLRiV.

FyLÌik á ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ C{qsNTP A B ¡˜LiμR∂VáV DLi≤R∂™y? @¨s μ≥∂R *«¡Æ™sVªyÚLiR V. Bμj∂ ZNP[™s´ áLi ˙xmsμ≥y¨s mx sμR∂≠s N][qx sLi F°…‘¡ mx s≤R∂VªRΩV©´sı J ™´s˘QQNPT NÚ PT qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡©´s ™´s˘™´s•¶¶ LiR ™´sV©yıLRiV. ™yLRiflÿzqsÕ‹[ À≥ÿ«¡Fy ˙xmsμ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛji ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ LS˘÷d¡NTP @©´sV™´sVºΩ B™´s* NRPVL i≤y, LSx§¶ ¶ßÕfi gSLiμ≥∂k LS˘÷d¡NTP @©´sV™´sVºΩ B™´s*≤R∂Liª][Æ©s[ @©´sV™´sW©yáV  ¡Ã¡xms≤R∂VªRΩV ©yı∏R∂V¨s @©yıLRiV. Fs¨sıNRPá qx sLixmsn VLi ªRΩ™´sV mx s»˝¡ ≠s™´sORPQ øR¡Wxmsoª][LiμR∂¨s AÆ™s[μ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. C{qs @©´sV™´sVºΩ ¨sLSNRPLRifl·NRPV NSLRifl·Li À≥œ¡˙μR∂ªRΩ NSLRiflÿáV NSμR∂¨s, LS«¡NUP∏R∂V NSLRiflÿá¨s ¤\«¡…˝¡‘ AL][mz sLiøyLRiV. ™yLRiflÿzqsÕ‹[ Æ™sW≤U∂ gRiVLRiV™yLRiLi ¨sLRi*z§¶ ¶Li øy÷¡=©´s J LS˘÷d¡NTP Fs¨sıNRPá @μ≥∂j NSLRiVáV @©´sV™´sVºΩ B™´s*¨s qx sLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. Bμj∂Õÿ ™´soLi¤…¡[ Fs¨sıNRPá NRP≠sVxtsQ©s± mx sORPQFyªRΩ,GNRPmx sORPQ μ≥]L[ iR NRPfl”·¨s

¨sLRiqz sxqsWÚ ’¡¤«¡zms |msμÙ∂R FsªRΩVÚ©s´ ALiμ][Œ¡œ ©´sNRPV μj∂gjiLiμj∂. ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, ™yLRiflÿzqsáՋ[ NSuy∏R∂VμR∂ŒÿáV ¬ø¡[mx s…Ì¡” ©´s ALiμ][Œ¡œ ©´s ∏R∂VWzms Fs©´sV ™´sfl·VNRPV mx so…Ì¡” Li¬ø¡[Õÿ ¬ø¡[qz sLiμj∂. μk∂Liª][ ¿d¡£msn FsáORPQ©±s NRP≠sVxtsQ©´sL`i xqsLixmsª`Ω ≠dsV≤T∂∏R∂W qx s™´sWÆ™s[aPR Li |ms…Ì¡” ,’¡¤«¡zms AL][mx sfl·Ã¡©´sV ≈¡Li≤T∂Li øyLRiV. BzqsNTP LS«¡NUP∏R∂V DÆμ∂Ù a[ Sá©´sV @Li»¡gRi»Ì¡ ™´sμÙ∂R ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ aRP¨s™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLiª][ ˙xmsøyLRiLi ™´sVVgRiVxqsVÚLiμj∂. BNRP‰≤R∂ 12©´s Fs¨sıNRP «¡LRiVgRi©´sVLiμj∂. aRP¨s™yLRiLi LSx§¶ ¶ßÕfi J Æ\™sxmso, ∏R∂VWzms qz sFsLi @–¡¤Õ¡[a`P ™´sVL][Æ\™sxmso F°…ÿF°…‘¡gS LS˘÷d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. μk∂¨s\|ms \¤«¡…˝‘¡ ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. ™yLjiNTP ¤Õ¡[¨s À≥¡œ ˙μR∂ªy NSLRiflÿáV ZNP[™s´ áLi Æ™sW≤U∂ZNP[ FsÕÿ DLi…ÿ∏R∂V©yıLRiV. ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáV ™´sVVgRiVxqsVÚ©s´ ı Æ™s[Œ¡œ Fs¨sı NRPá qx sLixmsn VLi ºdΩqx sVNRPV©´sı ¨sLÒiR ∏R∂VLi\|ms ’d¡¤«¡[m{ s ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ ≠s™´sVLRi+áV gRiVzmsˆLi¿¡Liμj∂. ’d¡¤«¡[{ms ˙xmsμ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛji ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ ™yLRiflÿzqsÕ‹[ ªRΩá |ms…Ì¡” ©´s LS˘÷d¡NTP @©´sV™´sVºΩ B™´s*NRPF°™´s≤y¨sı NSuy∏R∂V FyLÌki ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ ™´sVLi≤T∂mx s≤T∂Liμj∂. ’d¡¤«¡[m{ s ˙xmsμ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ ™yLRiflÿzq sÕ‹[ ªRΩá|ms…Ì¡” ©´s LS˘÷d¡NTP @©´sV™´sVºΩ B™´s*NRPF°™´s ≤y¨sı ¨sLRiqz sxqsWÚ A FyLÌik gRiVLRiV™yLRiLi |msμÙ∂R FsªRΩVÚ©s´ ¨sLRiqx s©´sáV ¬ø¡[mx s…Ì¡” ©´s qx sLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ≤≥∂T ÷d¡˝ ª][ Fy»¡V ™yLRiflÿzqsÕ‹[©s´ W ’d¡¤«¡[m{ s ˙ZaP[fl·VáV ALiμ][Œ¡œ ©´sNRPV μj∂gSLiVV. ZNP[Li˙μR∂ Fs¨sıNRPá ˙xmsμ≥y©´s NRP≠sVxtsQ©s´ L`i ≠dsFs£qs qx sLixmsª`Ω©´sV NRP÷¡zqs ≠s©´sºΩxms˙ªRΩLi NRPW≤y qx s™´sVLjiˆLiøyLRiV.

ÊÁÌÁ{¤¦ ¦©«sxms²T¶©«s @ÌÁö{ms²R¶©«sLi ≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li,Æ™s[V10(ôd’ÿq÷´dt): N][ryÚLi˙μ≥R∂, æªΩáLigSfl· xmsLjixqsLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ N]©´srygRiVªRΩV©´sı @áˆ{ms≤R∂©´sLi ¡Ã¡{§¶¶¶©´sxms≤T∂F°LiVVLiμj∂. N][ryÚLi˙μ≥R∂ ©´sVLi¿¡ NRPLÒS»¡NRP ≠dsVμR∂VgS ZNP[LRiŒœ¡ ™´sLRiNRPV ≠sxqsÚLjiLi¿¡©´s @áˆ{ms≤R∂©´s ˙μ][fl”· \|qsªRΩLi  ¡Ã¡{§¶¶¶©´sxms≤T∂Liμj∂. @áˆ{ms≤R∂©y¨sNTP @©´sV ¡Liμ≥R∂LigS GLRiˆ≤T∂©´s DxmsLjiªRΩá A™´sLRiÚ©´sLi.. DªRΩÚLRi N][ryÚ, I≤T∂aS, ø≥R¡ºdΩÚ£qsgRi≤`∂ xmsLjixqsLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ zqÛsLRiLigS N]©´srygRiVª][Liμj∂. Bμj∂ ™´sVL][ 24 gRiLi»¡Õ˝‹[  ¡Ã¡{§¶¶¶©´sxmsÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi D©´sı»˝¡V ≠saS≈¡Õ‹[¨s ªRΩVFny©´sV |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPá ZNP[Li˙μR∂Li æªΩ÷¡zmsLiμj∂. @áˆ{ms≤R∂©´sLi ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi G ™´sW˙ªRΩLi DLi≤R∂NRPF°LiVV©y DxmsLjiªRΩá A™´sLRiÚ©´sLi ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ™´sÃ˝¡ LSgRiá 24 gRiLi»¡Õ˝‹[ N][ryÚLi˙μ≥R∂, æªΩáLigSfl·Õ˝‹[ xmsáVø][»˝¡, LS∏R∂Vá{qs™´sVÕ‹[ N]¨sıø][»˝¡ ™y©´sáV ¤Õ¡[μy DLRiV™´sVVáª][ NRPW≤T∂©´s «¡Ã˝¡VáV NRPVLji}qs @™´sNSaRPLi D©´sı»˝¡V @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsáVø][»˝¡ ™´sL<SáV xms≤ÔyLiVV. LS«¡™´sVLi˙≤T∂Õ‹[ DμR∂∏R∂VLi À≥ÿLki ™´sL<RiLi ©´sÆ™sWμR∂LiVV˘Liμj∂.

™´sVμÙ∂R ªRΩV gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤yá¨s @©yıLRiV. …‘¡AL`iFs£qs, NSLi˙lgi£qs Fsxmsˆ…”¡Z\ NP©y NRP÷¡zqs F°ªy∏R∂V¨s ªy™´sVV Fsxmsˆ…”¡ ©´sVLiø][ ¬ø¡ ¡VªRΩV ©yı™´sV¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. C Fs¨sıNRPáՋ[ F°…‘¡ xms≤T∂Liμj∂ ≤R∂W£ms \|mns…”¡Lig`iÕÿLi…”¡ μ∂[©s´ ©yıLRiV. ZNP[q{ sAL`i, «¡gRi©±s Fsxmsˆ…”¡Z\ NP©y NSLi˙lgi£qsÕ‹[ NRP÷¡}qs™ylLi[©s´ ©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ \Æ™sFsry=L`i{qs{ms …‘¡AL`iFs£qs©´sV ≠s™´sVLji+Li øR¡¤Õ¡[μR∂V.. …‘¡AL`iFs£qs \Æ™sFsry=L`i{qs{ms¨s ≠s™´sVLji+LiøR¡¤Õ¡[μ∂R V. mx sLRiqx sˆLRiLi INRPLjiN]NRPLRiV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøR¡VNRPV©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. «¡gRi©±s©´sV Æ©sLi.1 ˙μ][z§¶¶¶, æªΩáLigSfl·Õ‹[ @≤R∂VgRiV |ms…Ì‹μÙ∂R ©´sı ZNP[q{ sAL`i.. BxmsˆV≤R∂V ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @™´soªy≤R∂¨s FsÕÿ ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ G FyLÌik QZ\ NP©y ™´sVμÙ∂R ªRΩV B™´s*À‹[π∏∂[V ™´sVVLiμR∂V æªΩáLigSfl·Õ‹[ lgi÷¡¿¡ øR¡WzmsLiøyá¨s ZNP[q{ sAL`iNRPV qx sW¿¡LiøyLRiV.

ªyLRißØzqs\|ms xqs−sVztísQ ¬sLñRi¸R¶V®ªs[V ¼d½xqsVNRPV©yõLi: zqsBzqs ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,Æ™s[V10(ôd’ÿq÷´dt): ™yLRiflÿzqs ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ @¨sı ¨sLÒRi∏R∂WáV xqs≠sVztÌsQgSÆ©s[ ºdΩxqsVNRPV©yı™´sV¨s ZNP[Li˙μR∂ Fs¨sıNRPá NRP≠sVxtsQ©´sL`i xqsLixmsª`Ω æªΩ÷¡FyLRiV. Lji»¡LjiıLig`i @μ≥j∂NSLji ˙xmsLi«ÿÕfi ∏R∂WμR∂™±s øR¡LRi˘ xqs\lLiLiÆμ∂[©´s©yıLRiV. A∏R∂V©´s æªΩ÷¡zms©´s ≠s™´sLSá Æ™s[VLRiNRPV, xqsWøR¡©´sá Aμ≥yLRiLigS @NRP‰≤R∂ Æ™sW≤U∂ LS˘÷d¡NTP @©´sV™´sVºΩLiøR¡¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ¨sLÒRi∏R∂Wá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ C{qs ¨sxtsQˆQORPQFyªRΩLigSÆ©s[ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡LiμR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. Õ‹[ªRΩVgS øR¡LjiËLi¿¡©´s ªRΩLRi™yªRΩÆ©s[ xqs≠sVztÌsQgS ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yı™´sV¨s @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVá ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPVLi≤y DLi≤R∂¤Õ¡[™´sV¨s xqsLixmsª`Ω @©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ NSLi˙lgi£qs DFyμ≥R∂˘QORPV≤R∂V LSx§¶¶¶ßÕfigSLiμ≥k∂NTP ZNP[Li˙μR∂ Fs¨sıNRPá xqsLixmnsVLi N˝UP©±s¿¡…fi B¿¡ËLiμj∂. @Æ™s[V¥k∂Õ‹[ LSx§¶¶¶ßÕfi N][≤`∂ DÃ˝¡LixmnsV©´sNRPV Fyáˆ≤T∂©´s»˝¡V ™´s¿¡Ë©´s AL][xmsfl·Ã¡\|ms FsÕÿLi…”¡ Aμ≥yLSáV ¤Õ¡[™´s¨s {qsC{qs xqsLixmsª`Ω N]…Ì”¡FylLi[aSLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ™yLRiflÿzqsª][ xqs•¶¶¶ Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ªRΩVμj∂μR∂aRP F°÷¡Lig`iNRPV 10©´s ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ˙xmsøyLRiLi ™´sVVgjizqsLiμj∂. ˙xmsøyLRi ¨s≠sVªRΩÚLi ™yLRiflÿzqsÕ‹[ DLi»¡V©´sı {qs¨s∏R∂VL`i LS«¡NUP∏R∂V©y∏R∂VNRPVáV, ™yLji NRPV»¡VLi ¡xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V xqs•¶¶¶ BNRP‰≤R∂ J»¡LRiV NS¨s ™yLRiLiμR∂LRiW aRP¨s™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 6 gRiLi»¡Ã¡ Õ‹[xmso Æ™s◊˝¡F°™yá¨s —¡Õ˝ÿ Fs¨sıNRPá @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. À≥ÿ«¡Fy ˙xmsμ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛji ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂NTP, A£ms NRP¨ds*©´sL`i @LRi≠sLiμ`∂ ZNP[“¡˙™yÕfiNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩVgS ™yLRiflÿzqsÕ‹[ |msμÙR∂ xqsLi≈¡˘Õ‹[ NSLRi˘NRPLRiÚáV, Æ©s[ªRΩáV D©´sıLiμR∂V©´s  ¡∏R∂V…”¡ ™yLRiLiμR∂Lji¨ds C{qs xmsLizms¬ø¡[ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. ™yLRiflÿzqsÕ‹[¨s x§¶‹[»¡Œ˝œ¡ß, @ºΩ¥j∂gRiX•¶¶¶Õ˝‹[ ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ J»¡LRiV NS¨s ™yLji¨s gRiVLjiÚLi¿¡ BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ xmsLizmsryÚ™´sV¨s @μ≥j∂NSLRiVáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ZNP[“¡˙™yÕfi NRPV»¡VLi ¡xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V, À≥ÿ«¡Fy {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩáV @LRiVfl„fi\¤«¡…˝‘¡, @≠sVª`Ωuy, ªRΩμj∂ªRΩLRi Æ©s[ªRΩáV xqs•¶¶¶ BNRP‰≤R∂ J»¡V x§¶¶¶NRPV‰ ¤Õ¡[¨s™yLRiV Fs™´s\lLi©y Æ™s◊˝¡F°™yá¨s C{qs AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 6 gRiLi»¡Ã¡NRPV ˙xmsøyLRiLi ™´sVVgjizqs©´s ªRΩLS*ªRΩ ™yLRiflÿzqs @LiªRΩ…ÿ ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV.

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT yêsêÔ‘·s¡+>±\T ~q |üÁ‹ø£˝À |üì #˚j·TT≥≈£î eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝Àì »&ÉÃs¡¢, ø=˝≤¢|üPsY, cÕ<éq>∑sY, ø£\«≈£î]Ô, >∑<ë«\, Hêsêj·TDù|≥, eq|ü]Ô, ◊», <˚es¡ø£Á<ä, ø√&É+>∑˝Ÿ, n\+|üPsY ôd+≥s¡¢ qT+&ç $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. ÄdüøÏÔ>∑\ yês¡T yÓ+≥H˚ dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

ôd˝Ÿ : 9490603116, ùdºwüHé s√&é, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY


2

Á|üø£è‹ eTT+<äT z&çb˛sTTq nqï<ë‘· ˙xmsNRPXºΩ ™´sVVLiμR∂V @©´sıμyªRΩ ™´sVL][™s´ WLRiV J≤T∂F°∏R∂W≤R∂V. ¬ø¡[ºΩNTP @LiμR∂VªRΩVLiμR∂©´sVNRPV©´sı ™´sVVμÙR∂ ™´sV…Ì”¡Õ‹[ NRPázqsF°LiVVLiμj∂. |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáZNP[ NRPxtÌsQ™´sV©´sVNRPVLi»¡V©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ Æ™sVVªRΩÚÆ™s[V N]»Ì¡VNRPVF°LiVVLiμj∂. @NSá ™´sL<iR Li l\LiªRΩ©´sıá NRPLi…˝‹[ NRP¨dsıLRiV ¨sLizmsLiμj∂. Æ™s[Õÿμj∂ FsNRPLSÕ˝‹[ mx sLi»¡Ã¡ N]»Ì¡VNRPV¨s F°™´s≤R∂Liª][ NRPŒ˝¡œ ™´sVVLiÆμ∂[ «¡LRiVgRiVªRΩ©´sı |mnsWLS¨sı øR¡Wzqs μR∂VM≈¡Li @xmsoÕ‹[¤Õ¡[NPR ≠sá≠sÕ˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. À≥ÿLki ™´sL<Sáª][ @©´sıμyªRΩ NRPVÆμ∂[á™´s*gS æªΩáLigSfl·, N][ryÚÕ‹˝ [ ©´stx sÌ QLi @FyLRiLigS DLiμR∂¨s @LiøR¡©yáV Æ™s[qx sVÚ©yıLRiV. Æ™s[á |§¶¶ NSÌ QLiR˝ Õ‹[ mx sLi»¡ μ≥∂R *LixqsLi @LiVV˘Liμj∂. FsLi≤R∂á©´sV ©´s™´sVV¯NRPV¨s ALRiV ¡∏R∂V»¡ Æ™s[qx sVNRPV©´sı μ≥y©´s˘LiÆ™sVVμR∂áV NRPÃ˝¡LiÕ‹[ D©´sı μ≥y©´sLRi˘Li NRPW≤y ¬ø¡[ºΩNTP LSNRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. @NSá ™´sL<SáV @©´sıμyªRΩ©´sV ¨sáV™´so©y ™´sVVLi¬ø¡[aSLiVV. @xmsˆVáV ºdΩLRiVxqsVÚLiμR∂©´sVNRPV©´sı mx sLi»¡ ¨sáV™´so©y ¨ds…”¡Fy\¤Õ¡Liμj∂. l\LiªRΩV NRP¨dsıLRiV GLRiV\¤Õ¡ FyLjiLiμj∂. æªΩáLigSfl·Õ‹[ @μ≥∂j NRPaSªRΩLi l\LiªRΩVáV N][ªΩR áV mx spLjiÚ ¬ø¡[qz s, μ≥y©´s˘Li ≠s˙NRP∏R∂WáNRPV qz sμÙ∂R ™´sV∏R∂W˘LRiV. CÕ‹[gS @NSá ™´sL<SáV ™yLji AaRPá©´sV ¨ds…”¡FyáV ¬ø¡[aSLiVV. Æ™sVVNRP‰«‹©´sı, ≠sVLjiË xmsLi»¡Ã¡ª][Fy»¡V ™´sW≠sV≤T∂ ª][»¡Ã¡NRPW ©´sxtÌsQLi ™y…”¡÷˝¡Liμj∂. ¬ø¡[ºΩN]¿¡Ë©´s mx sLi»¡ ©Ø[…¡” μyNS LSNRPVLi≤yÆ©s[ Æ©s[áFyáVNS™´s≤R∂Liª][ l\LiªRΩVáV áÀ‹[μ∂j À‹[™s´ VLi»¡W ry∏R∂VLi N][qx sLi FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©yıLRiV. G…ÿ ™´s¬ø¡[Ë ˙xmsNRPXºΩ ≠sxmsªRΩVÚáNRPV l\LiªRΩVáV ≠sá≠sÕ˝ÿ≤R∂VªRΩV©yı NRP¨dsqx sLi ™yLji¨s JμylLi[Ë™yLRiV NRPLRiV™´s∏R∂W˘LRiV. AμR∂VZNP[Æ©s[ ¬ø¡[ªΩR VáV ¤Õ¡[NPR VLi≤y F°∏R∂WLiVV. Fs¨sıNRPáV, ™y…”¡ mx sn ◊¡ªyá\|ms D©´sı ˙aRPμÙ∂R l\LiªRΩVá ≠dsVμR∂ ¤Õ¡[μ∂R V. NRP¨dsLi ™yLji¨s JμyLSËá©´sı AÕ‹[ø¡R ©y ¤Õ¡[μ∂R V. @NSá ™´sL<iR Li l\LiªRΩ©´sıá©´sV ¨sáV™´so©y ™´sVVLi¬ø¡[qz sLiμR∂¨s ry©´sVÀ≥¡œ WºΩ ™´søR¡©yáª][ Æ©s[ªΩR áV qx sLji|ms»Ì¡VNRPV©yıLRiV. gRi™´sL`iıNRPV J ¤Õ¡[≈¡LSzqs ≠sV©´sıNRPV©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚ ™y˘xmsÚLigS NRPVLjiqz s©´s @NSá ™´sL<SáV l\LiªRΩ©´sıáNRPV @FyLRi©´suÌy¨sı ≠sVgjiÕÿË∏R∂V©´sıμj∂ ©´stx sÌ QF°LiVV©´s l\LiªRΩVZNP[ Àÿμ≥∂R æªΩáVxqsV. ªy©´sV FsLiªRΩgS NRPtx sÌ Qmx s≤T∂ rygRiV¬ø¡[aS≤][ @ªRΩ¨sZNP[ æªΩáVxqsV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ ™´sLji N][ªΩR áV 60 aSªRΩLi mx spLRi∏Ú ∂R W˘LiVV. @μ≥∂j NRPaSªRΩLi μ≥y©´s˘Li NRPŒ˝ÿÕ˝‹Æ[©s[ DLi≤T∂F°™´s≤R∂Liª][ ™´sL<SáNRPV D©´sı μ≥y©´s˘Li ªRΩ≤T∂qz s,N]»Ì¡VNRPVF°LiVV l\LiªRΩ©´sıáNRPV ºdΩ˙™´s ©´stx sÌ QLi ™y…”¡÷˝¡Liμj∂. ≠sVLjiË, Æ™sVVNRP‰«‹©´sı mx sLi»¡Ã¡V Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sgS, CμR∂VLRiVgSáVáª][ ™´sW≠sV≤T∂ ª][»¡Ã¡NRPV ©´stx sÌ QLi ™y…”¡÷˝¡Liμj∂. Æ™s[Õÿμj∂ FsNRPLSÕ˝‹[ ™´sLjimx sLi»¡ ¨ds»¡ ™´sVV¨sgjiLiμj∂. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[©s´ W @NSá™´sL<iR Li l\LiªRΩVáNRPV ©´suÌy¨sı ≠sVgji÷¡ËLiμj∂. ALRiVgSáLi NRPtx sÌ Qmx s≤T∂©y.. @NSá ™´sL<iR Liª][ ¿¡™´sLjiNTP @xmsˆV¤Õ¡[ ≠sVgRiá©´sV©yı∏R∂V¨s \lLiªRΩVáV NRP¨dsı…”¡ mx sLRi˘LiªRΩ™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. @NSá ™´sL<SáNRPV HZNP[m{ s ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ N]©´sVg][áV ¬ø¡[qz s©´s μ≥y©´s˘Li, ™´sWlLi‰…fiÕ‹[¨s μ≥y©´s˘Li mx spLjigÚ S ªRΩ≤T∂qz s F°LiVVLiμj∂. N]¨sıø][»¡˝ ™´sWlLi‰…fiNRPV ºdΩqx sVNRPV¨s ™´s¿¡Ë©´s μ≥y©´s˘Li ¨ds…”¡ ˙xms™yx§¶ ¶LiÕ‹[ N]»Ì¡VNRPV¨s F°LiVVLiμj∂. ™´sLiμR∂á FsNRPLSÕ˝‹[ ™´sLji mx sLi»¡ ¨ds»¡ ™´sVV©´sgRigS, ≠sVLjiË, ™´sLjimx sLi»¡ Æμ∂ ¡˜ºΩ¨sLiμj∂. BÕÿ mx sn Õÿ©y —¡Õ˝ÿ @¨s æªΩ[≤y ¤Õ¡[NPR VLi≤y @¨sı —¡Õ˝ÿÕ˝‹©[ s´ W mx sLi»¡Ã¡V qx sLRi*©yaRP©´sLi @∏R∂W˘LiVV. áORPQá NTP*Li…ÿŒ˝œ¡NRPV \|msgS μ≥y©´s˘Li ªRΩ≤T∂zqs ™´sVVμÙ∂R LiVV˘Liμj∂. Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ ™´sLji mx sLi»¡ Æ©s[áN]LjigjiLiμj∂. Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ ™´sW≠sV≤T∂ NS∏R∂VáV LS÷¡ F°∏R∂WLiVV. Æ™sVVªRΩLÚ igS @NSá ™´sL<iR Li @©´sıμyªRΩá©´sV @ªRΩÕÿNRPVªRΩáLi ¬ø¡[aSLiVV. @¨sıø][»¡˝ ™´sWlLi‰…fi ∏R∂WLÔiR VáNRPV ªRΩLRi÷¡Li¿¡©´s μ≥y©´s˘Li ªRΩ≤T∂qz s ™´sVVμÙ∂R LiVVLiμj∂. N][ªΩR μR∂aRPÕ‹[ D©´sı ™´sLji Æμ∂ ¡˜ºΩ¨sLiμj∂.DÀ≥¡œ ∏R∂Vg][μy™´sLji, NRPXuÒy —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ @NSá ™´sL<Sáª][ l\LiªRΩVáV ©´stx sÌ QF°∏R∂WLRiV. mx sbPË™´sVg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ mx sLi»¡ ¬ø¡[Ã¡Õ˝‹[ mx s©´sá\|ms D©´sı μ≥y©´s˘Li, NRPVxmsˆÃ¡VgS F°zqs©´s μ≥y©´s˘Li LSaRPVáV ªRΩ≤T∂qz sF°∏R∂WLiVV. CμR∂VLRiVgSáVáª][ NRPW≤T∂©´s ™´sL<SáV NRPVLRi™´s≤R∂Liª][ Æ™sV»Ì¡˙FyLiªRΩLiÕ‹[ NRPW≤y mx sLi»¡Ã¡NRPV ©´stx sÌ QLi ™y…”¡÷˝¡Liμj∂. GáWLRiVª][Fy»¡V ’≥¡d ™´sV™´sLRiLi, FyáN]Ã˝¡V, ©´sLRiryxmsoLRiLi, ªyÆ≤∂[xms÷˝¡gRiWÆ≤∂Li, N]™´sp*LRiV, «¡LigSlLi≤Ô∂T gRiWÆ≤∂Li, ¨s≤R∂μR∂™Ø[áV, ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ @NSá™´sL<SáV l\LiªRΩVá©´sV ©´suÌyáV FyáV ¬ø¡[aSLiVV. ªRΩWLRiVˆ g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sLji Æ©s[á™y÷¡Liμj∂. @NRP‰NRP≤R∂NRP‰≤y NRPŒ˝ÿÕ˝‹[ ©´sWLjiË©´s μ≥y©´s˘Li ™´sL<S¨sNTP ªRΩ≤T∂qz sF°LiVVLiμj∂. NRPXuÒy—¡Õ˝ÿÕ‹[ NRPÕ˝ÿÕ˝‹[ D©´sı ™´sLjiNTP FsNRPV‰™´s ©´stx sÌ QLi ™y…”¡÷˝¡Liμj∂. Æ™sVVªRΩÚLigS LSxtÌsQ˚™´sVLiªy ™´sLji,≠sVLjiË, ™´sVNRP‰ «‹©´sı,™´sW≠sV≤T∂ ªRΩμj∂ªRΩLRi mx sLi»¡Ã¡NRPV ©´stx sÌ QLi FsNRPV‰™´sgS D©´sı»˝¡V ™´s˘™´sry∏R∂Wμ≥∂j NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. C ©´stx sÌ QLi áORPQ Õ‹˝ Æ[©s[ DLi»¡VLiμR∂¨s @LiøR¡©y ªRΩORPQfl·LigS l\LiªRΩVáNRPV @Li≤R∂gS ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ¨sá™y÷¡. ™yLjiNTP JμyLRiVˆ©´sV B™y*÷¡. ™yLjiNTP Æ\μ∂≥ LRi˘LigS ¨sá™y÷¡. IN][‰ ˙gS™´sVLiÕ‹[ IN][‰™´s˘μ≥∂R . ™yLRiLiμR∂LjiNTP @Li≤R∂gS DLi…ÿ™´sV©´sı ©´s™´sV¯NRPLi NRP÷¡gjiLiøy÷¡. Fs™´sLRi©´sV @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©y ™´sVVLiμR∂VgS ©´stx sÌ QF°LiVV©´s @©´sıμyªRΩ©´sV AμR∂VNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[∏∂R W÷¡. LSxtsÌ Q˚™y˘xmsÚLigS NRPVLRiVxqsVÚ©s´ ı @NSá ™´sL<Sá NSLRifl·LigS 5Æ™s[á |§¶¶ NSÌ QLiR˝ Õ‹[ mx sLi»¡Ã¡V Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sı»˝¡V ≠sxmsªRΩVÚ ¨sLRi*x§¶ ¶fl· aS≈¡ @LiøR¡©y Æ™s[r°ÚLiμj∂. æªΩáLigSfl· —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ™´sLji, ™´sW≠sV≤T∂ @μ≥∂j NRPLigS Æμ∂ ¡˜ ºΩ©yı∏R∂V¨s @μ≥∂j NSLRi ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV. aRPV˙NRP™yLRiLi @NSá ™´sL<Sá\|ms gRi™´sLRiıL`i ©´sLRizqsLix§¶¶¶©±s xqs≠dsVORPQ ¬ø¡[aSLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V, ™´sWlLi‰…”¡Lig`i, ≠sxmsªRΩVÚ ¨sLRi*x§¶ ¶fl· aS≈¡ @μ≥∂j NSLRiVáV C qx s≠dsVORPQÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. ™´sWlLi‰…fi∏R∂WLÔiR VÕ˝‹[ ªRΩ≤T∂qz s©´s μ≥y©´s˘Li ≠s™´sLSá©´sV @μ≥∂j NSLRiVá ©´sVLi¿¡ @≤T∂gji æªΩáVxqsVNRPV©yıLRiV. ªRΩ≤T∂qz s©´s μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][áVNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVN][™yá¨s @μ≥∂j NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. F¢LRixqsLRixmsn LSá @μ≥∂j NS LRiVáV ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVVÕ‹[ xmsLjibdPá©´s ¬ø¡[zqs, Æ™sLi»¡Æ©s[ ≠s™´sLSáV xmsLiFyá¨s gRi™´sLRiıL`i AÆμ∂[bPLiøyLRiV. NSgS, mx sLi»¡©´stx sÌ QLi qx s™´sV˙gRi ≠s™´sLSá©´sV mx sLiFyá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌPR QLiR˝ ©´sV ≠sxmsªRΩVÚ ¨sLRi*x§¶ ¶fl· aS≈¡ NRP≠sVxtsQ©s´ L`i FyLÛiR ryLRi¥j∂ N][LSLRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ ©´sxtÌsQLi ≠s™´sLSá©´sV æªΩzmsˆLiøR¡VNRPV¨s ªyªy‰÷¡NRPLigS l\LiªRΩVáNRPV ry∏R∂VLi @Liμj∂Liøy÷¡. ¤Õ¡[NPR VLi¤…¡[ @©´sıμyªRΩáV @xmsn WLiVVªy˘Ã¡NRPV FyáˆÆ≤∂[ @ry‰LRiLi DLiμj∂.

zms≤R∂VgRiVFy»¡VNRPV μR∂LixmsªRΩVá ™´sVXºΩ $NSNRPVŒœ¡Li,Æ™s[V10(ôd’ÿq÷´dt):$NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿ NRPLi¿¡÷¡ ™´sVLi≤R∂áLi ¡WLRigSLi ˙gS™´sVLiÕ‹[ zms≤R∂VgRiVxmsry»¡VNRPV μR∂LixmsªRΩVáV μR∂VLRi¯LRifl·Li ¬ø¡LiμyLRiV. ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s NUPáV ©yLS∏R∂Vfl·(55), áOTPQ ¯(42) @Æ©s[ μR∂LixmsªRΩVáV zms≤R∂VgRiVFy»¡VNRPV gRiV\lLi ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms©´sVÕ˝‹[ À≥ÿgRiLigS xmsLiøy∏R∂VºdΩNTP ¬ø¡Liμj∂©´s N] ¡˜Lji Æ™sVVNRP‰Ã¡NRPV ¨dsLRiV |ms≤R∂VªRΩVLi≤R∂gS C μR∂VLÁRi»¡©´s «¡LjigjiLiμj∂. @NRPry¯ªRΩVÚgS ™´sV ¡V˜Ã¡V NRP™´sVV¯NRPV©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ zms≤R∂VgRiV xms≤T∂Liμj∂. μk∂Liª][ ™yLRiV @NRP‰≤T∂NRP‰Æ≤∂[ ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. ms™´sWμR∂ xmnsV»¡©´sª][ LS«¡™´sVLi˙≤T∂, NSNTP©y≤R∂ ™´sVμ≥R∂˘ lLiLi≤R∂V gRiLi»¡Ã¡Fy»¡V LSNRPF°NRPáV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV.

Ä~yês¡+ 11`05`2014

nHêï<ë‘·≈£î nø±\ ø£cÕº\T |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, Æ™s[V 10 (ôdÿ’ q÷´dt): @©´sıμyªRΩá\|ms @áˆ{ms≤R∂©´s mz s≤R∂VgRiV mx s≤T∂Liμj∂. @NSá ™´sL<Sá ™´sÃ˝¡ Æ™s[Õÿμj∂ FsNRPLSÕ˝‹[ xmsLi»¡ ©´sxtÌsQLi «¡LjigjiLiμj∂. xmns÷¡ªRΩLigS æªΩáLigSfl·ª][ Fy»¡V {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[©´sW À≥ÿLki ©´sxtÌsQLi qx sLiÀ≥¡œ ≠sLi¿¡Liμj∂. @NSá ™´sL<Sá ™´sÃ˝¡ 9988 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ xmsLi»¡ ©´sxtÌsQLi «¡Ljigji©´s»˝¡V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙Fy¥R∂≠sVNRPLigS @LiøR¡©y Æ™s[qz sLiμj∂. NRPXuÒy, NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿáª][ Fy»¡V æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s G≤R∂V —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ©´sxtÌsQLi «¡Ljigji©´s»˝¡V @LiøR¡©y Æ™s[zqsLiμj∂. ™´sL<Sá\|ms gRi™´sLRiıL`i ©´sLRiqz sLix§¶ ¶©s± aRP¨s™yLRiLi D©´sıªyμ≥∂j NSLRiVáª][ qx s≠dsVOTPQLiøyLRiV. mx sLi»¡ ©´sxtÌsQLi\|ms @LiøR¡©yáV LRiWF~Liμj∂Li¿¡ ¨sÆ™s[μ∂j NRP mx sLiFyá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ™´sL<iR Li ™´sÃ˝¡ NRP÷¡gji©´s ©´suÌyá\|ms NRP¤Õ¡NÌPR QLiR˝ ©´sVLi¿¡ ¨sÆ™s[μ∂j NRPáV N][LSá¨s gRi™´sLRiıL`i ©´sLRiqz sLix§¶ ¶©s± ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. @NSá ™´sL<Sá ©´stx sÌ QF°LiVV©´s l\LiªRΩVá©´sV AμR∂VN][™yá¨s AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩORPQfl·Æ™s[V qx s•¶¶ ∏∂R VNRP øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[mx s…Ìÿá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV. À≥ÿLki ™´sL<Sá Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ @μ≥∂j NSLRiVáV @˙xms™´sVªRΩLÚ igS DLi≤yá¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ Õ‹[ªΩR »Ì¡V ˙FyLiªyá ˙xms«¡Ã¡©´sV qx sVLRiOTPQªΩR

9988 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ xmsLi»¡ ©´sxtÌsQLi ¨ds…”¡Fy\¤Õ¡©´s μ≥y©´s˘Li ˙FyLiªyáNRPV ªRΩLRi÷¡Liøyá¨s, ™´sL<Ri ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩ ˙FyLiªyÕ˝‹[ qx s•¶¶ ∏∂R VNRP øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Ri©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. @áˆ{ms≤R∂©´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLiª][ gRiªRΩ lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡VgS æªΩáLigSfl·ª][ Fy»¡V {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[©´sW À≥ÿLkigS ™´sL<SáV NRPVLRiVxqsVÚ©yıLiVV. xmns÷¡ªRΩLigS Æ™s[Õÿμj∂ FsNRPLSÕ˝‹[ ¬ø¡[ºΩN]¿¡Ë©´s xmsLi»¡ ¨ds»¡ ™´sVV¨sgjiLiμj∂. N][ªΩR N][qz s ©´sWLjiˆ≤T∂ ¬ø¡[qz s©´s μ≥y©´s˘Li NRPW≤y ¨ds…”¡Fy\¤Õ¡Liμj∂. NRPÕ˝ÿÕ˝‹,[ N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ D©´sı »¡©´sVıá N]μÙ∂k μ≥y©´s˘Li ªRΩ≤T∂qz sF°LiVVLiμj∂. N][ªΩR NRPV qz sμÙ∂R LigS D©´sı ™´sLji, qx s«Í¡ mx sLi»¡Ã¡NRPV ºdΩ˙™´s ©´stx sÌ QLi «¡LjigjiLiμj∂. Æ™sVVªRΩLÚ i 9988 |§¶¶ NSÌ QLiR˝ Õ‹[ xmsLi»¡ ©´sxtÌsQLi «¡Ljigji©´s»˝¡V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙Fy¥R∂≠sVNRPLigS @LiøR¡©y Æ™s[zqsLiμj∂. xmsLi»¡©´sxtÌsQLi ≠s™´sLSá©´sV }qsNRPLjiLi¿¡ xmsLizmsLiøyá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Ri©´sV AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. N][ªΩR NRPV qz sμÙ∂R LigS D©´sı

μ≥y©´s˘Li, Æ™sVVNRP‰«‹©´sı, qx s«Í¡, ©´sV™´so* xmsLi»¡Ã¡V Æ©s[á™´sV»Ì¡™´sV∏R∂W˘LiVV. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, ¨s«ÿ™´sVÀÿμ`∂, ™´sLRiLigRiÕfi, NRPLkiLi©´sgRiL`i, Æ™sVμR∂N`P, LRiLigSlLi≤Ô∂T —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ @μ≥∂j NRPLigS ©´stx sÌ QLi qx sLiÀ≥¡œ ≠sLi¿¡Liμj∂. mx sáV —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ N][qz s©´s μ≥y©´s˘Li ªRΩ≤T∂qz s l\LiªRΩVáV ºdΩ˙™´sLigS ©´stx sÌ QLigS F°∏R∂WLRiV. NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[ N][ªΩR áV Aáxqs˘Li NS™´s≤R∂Liª][ xmsLi»¡ N][ªRΩáV BxmsˆV≤T∂xmsˆVÆ≤∂[ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ ™´sV∏R∂W˘LiVV. N][∏∂R W÷¡=©´s ™´sLjiª][ Fy»¡V ≠s˙NRPLiVVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV æªΩ¿¡Ë©´s μ≥y©´s˘Li ªRΩ≤T∂qz sF°LiVVLiμj∂. INRP‰ C —¡Õ˝ÿÕ˝‹Æ[©s[ ™´sLji l\LiªRΩVNRPV μyμyxmso Æ™sLiVV˘ N][»¡˝ ©´stx sÌ QLi «¡Ljigji©´s»˝¡V @μ≥∂j NSLRiVáV ¨sLÙS LjiLiøyLRiV. BNRP qx s«Í¡, ©´sV™´so*, ™´sW≠sV≤T∂ l\LiªRΩVáNRPV ≠sVgji÷¡©´s ©´stx sÌ QLi μk∂¨sNTP @μR∂©´sLi. 70 Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ ™´sW≠sV≤T∂ l\LiªRΩVáNRPV ©´stx sÌ QLi NRPáVgRigS, 40 Æ™s[á NTP*Li…ÿŒ˝¡œ mx sxqsVxmso ªRΩ≤T∂qz sF°LiVV©´s»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. 10 Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ ©´sV™´so*

ªRΩ≤T∂zqs©´s μ≥y©´s˘Li N]©yá¨s \lLiªRΩVá μ≥R∂LSı ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂, Æ™s[V 10 (ôdÿ’ q÷´dt):@NSá ™´sL<Sáª][ ºdΩ˙™´sLigS ©´stx sÌ QF°LiVV©´s l\LiªRΩ©´sı NRPÆ©sıQ˙LRi ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ≤T∂qz s©´s μ≥y©y˘¨sı N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[qx sWÚ l\LiªRΩVáV μ≥∂R LSıNRPV μj∂gSLRiV. μk∂Liª][ N]μÙ∂j }qsxmso D˙μj∂NRPÚªRΩ ªRΩ¤Õ¡ºΩÚLiμj∂. ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡VgS NRPVLRiVxqsVÚ©s´ ı @NSá ™´sL<Sáª][ Æ™s[á NTP*Li…ÿŒ˝¡œ μ≥y©´s˘Li ªRΩ≤T∂qz sF°LiVVLiμj∂. LRi’d¡ q{ s«¡©±sÕ‹[ Æ™s[á |§¶¶ NSÌ QLiR˝ Õ‹[ l\LiªRΩVáV ™´sLjirygRiV ¬ø¡[aSLRiV. qx sLjigÊS N][ªΩR N][}qs qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ @NSá ™´sL<SáV Æ™sLi…ÿ≤yLiVV. μk∂Liª][ ™´sLiμR∂Õÿμj∂ FsNRPLSÕ˝‹[ ™´sLji|\ msLRiV Æ©s[áN]LjigjiLiμj∂. BNRP N][qz s©´s μ≥y©´s˘Li mx sLi»¡ NRPÕ˝ÿÕ˝‹©[ s´ W, N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ ªRΩ≤T∂qz sF°LiVVLiμj∂. B…‘¡™´s¤Õ¡[ mx sLi»¡ ©´sWLjiˆ≤T∂ ¬ø¡[qz s©´s l\LiªRΩVáV μ≥y©y˘¨sı ™´sWlLi‰…fi ∏R∂WLÔiR VáNRPV, HZNP[{ms N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μyáNRPV ºdΩxqsVN]øyËLRiV. @LiVVæªΩ[, ™´sL<SáV LS™´s≤R∂Liª][ Æ™s[á NTP*Li…ÿŒ˝¡œ μ≥y©´s˘Li xmspLjiÚgS ªRΩ≤T∂zqsF°LiVVLiμj∂. μk∂Liª][ aRP¨s™yLRiLi ø_»¡VxmsˆÕfi, ≠sVLS˘Ã¡gRiW≤R∂ ™´s˘™´sry∏R∂V ™´sWlLi‰»˝¡Õ‹[ l\LiªRΩVáV ALiμ][Œ¡œ ©´sNRPV μj∂gSLRiV. ªRΩ≤T∂qz s©´s μ≥y©y˘¨sı N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏∂R Wá¨s, @μj∂ NRPW≤y ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s NRP¨dsqx s ™´sVμÙ∂R ªRΩV μ≥∂R LRiZNP[ N]©yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ø_»¡VxmsˆÕfiÕ‹[¨s 65™´s Æ©sLi ¡L`i «ÿºdΩ∏R∂V LRi§x ¶ ¶μyLji|\ ms l\LiªRΩVáV LSryÚL][N][ ¨sLRi*z§¶ ¶LiøyLRiV.

μk∂Liª][ À≥ÿLkigS ˙…ÿzmsn N`P xqsÚLi’≥¡Li¿¡Liμj∂. l\LiªRΩVá ALiμ][Œ¡œ ©´sNRPV ™´sVV©´sVg][≤∂R V ’d¡¤«¡[m{ s @À≥¡œ ˘LÛij gRiLigji≤T∂ ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`ilLi≤Ô∂T ™´sVμÙ∂R ªRΩV xms÷¡NSLRiV. LSryÚL][N][ªΩR À≥ÿLkigS ˙…ÿzmnsN`P xqsÚLi’≥¡LiøR¡≤R∂Liª][ F°÷d¡xqsVáV LRiLigRiLiÕ‹[NPT μj∂gSLRiV. ¡Ã¡™´sLiªRΩLigS l\LiªRΩVá©´sV @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li qx s\lLi©´s ™´sqx sªRΩVáV NRP÷¡ˆLiøR¡NRP F°™´s≤R∂Li ™´s¤Õ¡˝ [ ºdΩ˙™´sLigS ©´stx sÌ QF°∏R∂W™´sV¨s \lLiªRΩVáV ™yF°∏R∂WLRiV. @™´sxqsLRi\Æ™sV©´sLiªRΩ Æ™s[VLRi N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μyáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[qz s DLi¤…¡[ μ≥y©´s˘Li ªRΩ≤T∂¬ø¡[μj∂ NSμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. gRiªRΩ ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡VgS ∏R∂WLÔRiVÕ‹[ xms≤T∂gSxmsoáV NSxqsVÚ©yı μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s, @μ≥∂j NSLRiVáNRPV ≠s©´sı≠sLi¿¡©y mx s…Ì¡” LiøR¡VN][NPR F°™´s≤R∂Liª][ LSryÚL][N][NPR V μj∂gS™´sV©y æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* Æ\™sxmsn á˘Li ™´s¤Õ¡˝ [ ªy™´sVV ©´stx sÌ QF°∏R∂W™´sV¨s, ªRΩ≤T∂qz s©´s μ≥y©y˘¨sı ™´sVμÙ∂R ªRΩV μ≥∂R LRiNRPV N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩ @NÌ] [ ¡L`iÕ‹[ NRPVLjiqz s©´s ™´sL<Sá ™´sÃ˝¡ ≈¡Lki£msn mx sLi»¡©´sV ©´stx sÌ QF°∏R∂W™´sV¨s AÆ™s[μ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. BxmsˆV\Æ≤∂©´s NTP*Li…ÿÕfiNRPV LRiW.1345 ø]xmsˆV©´s ¬ø¡÷˝¡Li¿¡ ªRΩ≤T∂qz s©´s μ≥y©y˘¨sı N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏∂R Wá¨s N][LSLRiV. @Õÿlgi[, @NSá ™´sL<iR áª][ ©´stx sÌ QF°LiVV©´s l\LiªRΩVáNRPV ©´stx sÌ Qmx sLji•¶¶ LiR Li ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.

mx sLi»¡ Æ©s[áLS÷¡Liμj∂. ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿÕ‹[©s´ W l\LiªRΩV©´sıNRPV À≥ÿLki ©´stx sÌ QÆ™s[V ≠sVgji÷¡Liμj∂. 18 Æ™s[á |§¶¶ NSÌ QLiR˝ Õ‹[ ™´sLji, 5 Æ™s[á |§¶¶ NSÌ QLiR˝ Õ‹[ Æ™sVVNRP‰«‹©´sı, 8 Æ™s[á |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ ©´sV™´so*, 6 Æ™s[á |§¶¶ NSÌ QLiR˝ Õ‹[ qx s«Í¡ mx sLi»¡ ©´sxtÌsQLi ™y…”¡÷˝¡©´s»˝¡V ˙Fy¥R∂≠sVNRPLigS @LiøR¡©y Æ™s[aSLRiV. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ À‹gÊRiV DªRΩˆºΩÚNTP @LiªRΩLS∏R∂VLi NRP÷¡gjiLiμj∂. ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ Ez§¶¶¶LiøR¡¨s LkiºΩÕ‹[ ©´sxtÌsQLi qx sLiÀ≥¡œ ≠sLi¿¡Liμj∂. 25 Æ™s[á |§¶¶ NSÌ QLiR˝ Õ‹[ ™´sLji, 15 Æ™s[á |§¶¶¶NÌSQLiR˝ Õ‹[ xqs«Í¡, 9 Æ™s[á |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ ©´sV™´so* Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sı»˝¡V @μ≥∂j NSLRiVáV ˙Fy¥R∂≠sVNRP @LiøR¡©y Æ™s[aSLRiV. ™´sWlLi‰…fi ∏R∂WLÔRiVáV, N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ ¨sá* DLi¿¡©´s qx sV™´sWLRiV 50 Æ™s[á NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ ™´sLjiμ≥y©´s˘Li ªRΩ≤T∂zqsF°LiVVLiμj∂. NS™´sWlLi≤ÔT∂, À‹μ≥R∂©±s, ALRiW¯L`i ≤T∂≠s«¡©˝´sÕ‹[ xmsLi»¡©´sxtÌsQLi

ºdΩ˙™´sLigS xqsLiÀ≥œ¡≠sLi¿¡Liμj∂. @Õÿlgi[, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂, ≈¡™´sV¯Li, LRiLigSlLi≤Ô∂T —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ©´stx sÌ Q ºdΩ˙™´sªRΩ FsNRPV‰™´sgS DLiμj∂. ¬ø¡[ºΩN]¿¡Ë©´s μ≥y©´s˘Li, ™´sW≠sV≤T∂ xmsLi»¡ Æ©s[áLSá≤R∂Liª][ l\LiªRΩVáV ÀÿgS ©´stx sÌ QF°∏R∂WLRiV. ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ À≥ÿLki ™´sL<iR Li NRPVLji∏R∂V≤R∂Liª][ ™ygRiVáV ™´sLiNRPáV F~LigjiF~L˝iR VªRΩV©yıLiVV. xqsV™´sWLRiV 60 ˙gS™´sWáNRPV LSNRPF°NRPáV qx sÚLi’≥¡LiøyLiVV. @NSá ™´sL<iR Li ªRΩWLRiVˆg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ l\LiªRΩVáNRPV ºdΩ˙™´s ©´suÌy¨sı ≠sVgji÷¡ËLiμj∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s HμR∂V áORPQá FsNRPLSÕ˝‹[ l\LiªRΩVáV ™´sLji rygRiV ¬ø¡[aSLRiV. qx sV™´sWLRiV 3 áORPQá FsNRPLSÕ˝‹[ N][ªΩR áV mx spLjiÚ NSgS, BLiNS lLiLi≤R∂V áORPQá FsNRPLSÕ˝‹[ mx sLi»¡ N][∏∂R W÷¡= DLiμj∂. lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡VgS NRPVLRiVxqsVÚ©´sı ™´sL<SáNRPV ™´sLji Æ™sVVªRΩLÚ i Æ©s[áN]LjigjiLiμj∂. BNRP N][zqs©´s xmsLi»¡ NRPÕ˝ÿáV, ™´sWlLi‰…fi ∏R∂WLÔiR VáՋ[Æ©s[ DLi≤T∂F°LiVVLiμj∂. μk∂¨sª][ Fy»¡V N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μyÕ‹[ ¨sá* DLi¿¡©´s μ≥y©´s˘Li NRPW≤y ¨ds…”¡ Fy\¤Õ¡Liμj∂. xmsLi»¡ Aáxqs˘LigS Æ™s[zqs©´s ˙FyLiªyÕ˝‹[ FsNRPV‰™´s ©´sxtsÌ QLi DLiμR∂¨s @μ≥∂j NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. @Õÿlgi[ mx sμj∂ Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹¨[ s Æ™sVVNRP‰«‹©´sı mx sLi»¡NRPV ©´stx sÌ QLi ™y…”¡÷˝¡©´s»˝¡V }msL]‰©yıLRiV.

Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyá Æ™sÃ˝¡≤T∂NTP LRiLigRiLi zqsμÙR∂Li $NSNRPVŒœ¡Li, Æ™s[V10(ôd’ÿq÷´dt): ryLRi*˙ºΩNRP xmns÷¡ªyá©´sV Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV LRiLigRiLi zqsμÙR∂™´sVLiVV˘Liμj∂. 12,13©´s xmns÷¡ªyá Æ™sÃ˝¡≤T∂NTP LRiLigRiLi zqsμÙR∂Li NS™´sμR∂≤R∂Liª][ FyLÌkiáV BxmsˆV≤R∂V ¤Õ¡NRP‰Ã¡ª][ NRPV{qsÚ xms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. Fs™´sLRiV FsNRP‰≤R∂ lgiáVryÚLRiÆ©s[ ¤Õ¡NRP‰Ã¡V Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. C G≤yμj∂ ™´sWLjiË 30©´s ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPáV, G˙zmsÕfi 6, 11 æªΩ[μk∂Õ˝‹[ lLiLi≤R∂V ≠s≤R∂ªRΩáVgS FsLi{ms…‘¡{qs, ¤«¡≤U∂ˆ…‘¡{qs rÛy©yáNRPV F°÷¡Lig`i «¡Ljigji©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[.Fs¨sıNRPáV «¡Ljigji©´s xmsÕÿxqs, A™´sVμyá™´sáxqs, BøyËÈxmsoLRiLi, FyáN]Li≤R∂ ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Ã¡ N_Li…”¡Lig`i C Æ©sá 12©´s ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©yıLRiV. @Õÿlgi[ Fs¨sıNRPáV «¡Ljigji©´s 37 ¤«¡≤U∂ˆ…‘¡{qsáV, 675 FsLi{ms…‘¡{qsá rÛy©yá N_Li…”¡Lig`i 13©´s ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRiV. ™yxqsÚ™y¨sNTP F°÷¡Lig`i «¡Ljigji©´s lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ™´s˘™´sμ≥j∂Õ‹[Æ©s[ ≠ds…”¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso xmspLjiÚ NS™y÷¡= D©´sı ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá\|ms A xmns÷¡ªyá ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi DLi»¡VLiμR∂©´sı DÆμÙ∂[aRPLiª][ ryLRi*˙ºΩNRP F°÷¡Lig`i ™´sVVgjizqs©´s ªRΩLS*æªΩ[ rÛy¨sNRP Fs¨sıNRPá N_Li…”¡Lig`i ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi

AÆμ∂[bPLiøR¡≤R∂Liª][ @μ≥j∂NSLRiVáV A Æ™s[VLRiNRPV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Æ™sVVμR∂»¡ ™´sVV¨s=xmsÕfi.. A ™´sVLRiVxqs…”¡ L][¤«¡[ ˙FyÆμ∂[bPNRP xmns÷¡ªyáV Æ™sÃ˝¡≤T∂NS©´sVLi≤R∂»¡Liª][ @À≥œ¡˘LÙRiVÕ˝‹[ ºdΩ˙™´s DªRΩ‰LihRi Æ©sáN]Liμj∂. xmns÷¡ªRΩLi æªΩ[¤Õ¡[ xqs™´sV∏R∂VLi Axqs©´sıLi NS™´s≤R∂Liª][ ˙FyLiªyá™yLkigS F°\¤Õ¡©´s J»˝¡ ¤Õ¡NRP‰Ã¡ª][ lgiáVxmso @™´sNSaSá©´sV @LiøR¡©y Æ™s[∏R∂V≤R∂Li ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ryμ≥yLRifl· Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J…”¡Lig`i xqsLRi◊¡.. rÛy¨sNRP Fs¨sıNRPá ©y…”¡ xmsLjizqÛsºΩ¨s ¤À¡[Lki«¡Ÿ Æ™s[xqsVNRPVLi»¡W NSÕÿ¨sı Æ™sŒ˝œ¡μk∂xqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ G Fs¨sıNRPáV «¡Ljigji©y xmsLiμyáV «‹[LRiVgS rylgi[≠s. CryLji ™´sVV¨s=xmsÕfi, ¤«¡≤U∂ˆ…‘¡{qs, Fs≠dsVˆ…‘¡{qs Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyá\|ms xmsLiμy¤Õ¡[ «¡LRigRiNRP F°™´s≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. ryμ≥yLRifl· Fs¨sıNRPá\|ms xmsLiμyáV «‹[LRiV L][«¡ŸL][«¡ŸNRPW |msLRiVgRiVªRΩVLi≤R∂gS rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPá\|ms ™´sW˙ªRΩLi xmsLiμyáV «¡LRigRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso ™´sVVLiμR∂V L][«¡Ÿ ©´sVLi¿¡ xmsLiμyáV «‹[LRiVgS rygRi™´søR¡Ë¨s xmsáV™´soLRiV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. Æ™sVVªyÚ¨sNTP ¿¡N][‰Ã¡V C ryLji Fs™´sLji¨s ™´sLjixqsVÚLiμ][ @©´sı øR¡LRiË rygRiVª][Liμj∂.

gRiLi…ÿ $¨s™yxqsLS™´soª][ ágRi≤R∂Fy…”¡ ¤À≥¡[…‘¡ \Æ™sNSFy μy≤R∂VáNRPV ¨sLRixqs©´sgS «¡LRiı÷¡xqÌsVáV LS˘÷d¡ ≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li,Æ™s[V10(ôdÿ’ q÷´dt): ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ ™´sW“¡ FsLi{ms ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi ≠saS≈¡Õ‹[ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ gRiLi…ÿ $¨s™yxqsLS™´so©´sV ºΩLRiVxmsºΩ,Æ™s[V10(ôdÿ’ q÷´dt): Fs¨sıNRPá ≠sμ≥∂R VÕ˝‹[ ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ºΩLRiVxmsºΩ ˙|ms£qsN˝RPÀfi, AL][zmsxqsVÚ©yıLiVV. μk∂¨sı ¨sLRizqsxqsWÚ NRP÷¡aSLRiV. Fs¨sıNRPá mx sn ÷¡ªyáNRPV ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡ ™´sVVLiμR∂V ≠dsLji ¤À¡≥ …[ ¡‘ NTP FyÕÊ‹Li»¡V©´sı «¡LRiı÷¡xqÌsVá\|ms LS«¡NUP∏R∂V Gzms≤R∂ ˝¡W˘¤«¡[∏∂R VW Aμ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ ¨sLRiqx s©´s LS˘÷d¡ Fy˙ºΩZNP[∏R∂VVáV LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ˙Fyμ≥y©´s˘Li GLRiˆ≤T∂Liμj∂. NSLi˙lgi£qs FsLi{msgS D©´sı ágRi≤R∂Fy…”¡ A mx sμR∂≠sNTP FyLÌkiáV μy≤R∂VáNRPV Fyáˆ≤R∂≤R∂Li, ¨sLRi*z§¶ ¶LiøyLRiV. LS™´sVøR¡Li˙μyxmsoLRiLi ™´sVLi≤R∂áLi ©yáVgRiVNSŒ˝¡œ ™´sVLi≤R∂mx sLi ™´sμÙ∂R ™´sW©´s™´s•¶¶ LiR Li LS“¡©y™´sW ¬ø¡[qz s B…‘¡™´sá LS«¡NUP∏R∂WáNRPV μR∂WLRiLigS DLi»¡V©yıLRiV. @™´sW©´sVxtsQLigS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij LiøR¡≤y¨sı «¡LRiı÷¡£qsÌ ©´s≤R∂™´sVáWLRiVÕ‹[ F°÷¡Lig`iL][«¡Ÿ \Æ™sNSFy ¨sLRi*z§¶ ¶LiøyLRiV. Æ\™sNSFy L_≤U∂á\|ms øR¡LRi˘Ã¡V μk∂Liª][ …”¡≤T∂zmsNTP NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s gRiLi…ÿ©´sV ágRi≤R∂Fy…”¡ NRPá™´s≤R∂Li xqsLixmnsWáV ºdΩ˙™´sLigS ≈¡Li≤T∂LiøyLiVV. ≠sμ≥j∂ NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V ≠dsV≤T∂∏R∂W\|ms μy≤R∂VáV ¬ø¡[aSLRiV. ºdΩxqsVN][™yá¨s ™yLRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRP#Æ\™sVLiμj∂. gRiLi…ÿ©´sV NRPáVxqsVN][™s´ ≤R∂LiÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂V DÆμ∂Ù a[ PR Li ¨sLRi*x§¶ ¶fl·Õ‹[ LS«¡NUP∏R∂V «‹[NPR ˘Li |msLjigjiLiμR∂¨s J’d¡ ™y˘©˝s´ ©´sV μ≥∂R *LixqsLi ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y.. ¬ø¡[aSLRiV.{qs™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ Fs¨sıNRPá qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS G≠dsV ¤Õ¡[μ∂R ¨s, A∏R∂V©´sª][ D©´sı qx s¨sız§¶ ¶ªΩR qx sLi ¡Liμ≥∂R Liª][Æ©s[ NRPá™´s≤y¨sNTP ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLiVV. ¿¡ªRΩWÚLiR V —¡Õ˝ÿÕ‹[ ryLRi*˙ºΩNRP zqs ¡˜Liμj∂¨s gS∏R∂VxmsLjiøyLRiV. ªRΩ™´sVNRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ©´s≤R∂™´sáWLRiV F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μR∂Li ™´sμÙ∂R ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V ágRi≤R∂Fy…”¡ }msL]‰©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ©´sLki=xms»¡ıLiÕ‹[ Fs¨sıNRPá qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS ≠dsV≤T∂∏R∂W\|ms μy≤R∂VáNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ™yLRiÚáV BxqsVÚ©yıLRi©´sı \Æ™s{qs{ms NSLRi˘NRPLRiÚá μy≤R∂VáNRPV ¨sLRixqs©´sgS «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı J |ms◊˝¡NTP •¶¶ «¡LRi™´soªRΩW gRiLi…ÿ mz sáVxmso Æ™s[VLRiNRPV A∏R∂V©´s æªΩgRi ¡≤T∂©´s \Æ™sNSFy ºdΩLRiVNRPV ¨sLRixqs©´sgS @NRP‰xqsVª][Æ©s[ Æ\™sNSFy ™´sLÊSáV C μy≤R∂VáNRPV aRP¨s™yLRiLi —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS «¡LRiı÷¡xqsÌ VáV ¨s™yxqsLiÕ‹[ ≠sLiμR∂VNRPV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[ Fy˙ºΩZNP[∏R∂VVáV ALiμ][Œœ¡©´s æªΩgRi ¡≤Ôy™´sV¨s Fy˙ºΩZNP[∏R∂V xqsLixmnsWáV ALiμ][Œ¡œ ©´sNRPV μj∂gSLRiV. Æ™s[V7©´s F°÷¡Lig`i NRP™´slLi[«fi «ÿ«¡⁄á xqsVlLi[LiμR∂L`i FyLÌki ©´sVLi ¿¡ (yÓTT<ä{Ï ù|õ ‘·s¡TyêsTT)  ¡∏R∂V»¡NRPV mx sLizmsLi¿¡, BªRΩLRi FyLÌik á ©´sVLi¿¡ Dμ][˘gRiVá xmsLixmsNSÕ˝‹[ rÛy¨sNRPªRΩ©´sV @LRiV™´so æªΩøR¡VËNRPV©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. ˙Fy™´sWfl”·NRPLigS ºdΩqx sVN][™yá¨s N][LSLi. NS˘Limx soáV NSNPR ™s´ VlLi≠[ sV…¡” ? ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* Dμ][˘gRiVá @’≥¡˙Fy∏R∂W¤Õ¡[ ™´sW xmsn ÷¡ªyÕ‹øyËNRP FyLÌik Æ©s[ªΩR á©´sV ≤≥∂T ÷d¡˝ FyLÌki ≠sμ≥y©´s™´sV¨s ¬ø¡FyˆLi. ¤«¡≤U∂ˆ ¬\ø¡LRi¯©˝s´ V, ™´sVLi≤R∂á mx sLjitx sQª`Ω @μ≥∂R ˘QOPR Vá ©´sV, ©y øR¡μR∂V™´so, qx sLiry‰LRiLi @≤Ô∂R V ™´sqx sVÚ @˙NRP™´sV LRi™yflÿ, Fy£qsF°LÌiR V, ªRΩmx sˆV≤R∂V 2004Õ‹[ ™´sWª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VNRPV©yı ºdΩxqsVZNPŒÿÚ™s´ V©´s≤y¨sı NS˘LixmsoáV NSNRP Fs¨sıNRPáV ryμ≥yLRifl· Fs¨sıNRPá mx sn ÷¡ªyá ©yı∏R∂V¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. mz s÷˝¡ Æ™sVVgÊiR ≠dsryá ZNP[qx sV ™´sLi…”¡ @ryLizmsn VNRP NSLRi˘ ≤R∂V, 2009Õ‹[ …‘¡≤U∂m{ sª][ «¡ªRΩ NRP…Ìÿ≤R∂V, ™´sVlLi[™s´ VLi…ÿLRi¨s F~©yıá ˙xmsbPıLiøyLRiV. ªRΩLS*ªRΩ ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s N][LSLi. @NSá áV Æ™s[}qs ≠dsVLRiV ©´s©´sVı ˙À‹[NPR L`i @Li…ÿLS? ˙NRP™´sWá ™´sÃ˝¡ ∏R∂VWª`Ω NSLi˙lgi£qs  ¡∏R∂V»¡NRPV BxmsˆV≤R∂V Fs¨sıNRPá mx sn ÷¡ªyáV LSNRP™´sVVLiÆμ∂[ Æ™s[V 16©´s Fs¨sıNRPá mx sn ÷¡ªyáV ™´sryÚLiVV, ™´sL<Sá xmsLi»¡ ©´sxtsÌ QF°LiVV©´s l\LiªRΩVá©´sV @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. Æ©s[©s´ V ˙À‹[NPR L`i©y? mx sLizmsryÚLiR Æ©s[ À≥¡œ ∏R∂VLiª][Æ©s[ Fs¨dsÌ AL`i ™´sμÙ∂R INRPryLji Fs¨dsÔ π∏∂[V ™´sVμÙ∂R ºΩryÚLi, ™´sVL][ryLji 17©´s aSxqs©´sqx sÀ≥ÿmx sORPQLi qx s™´sWÆ™s[aPR Li |ms≤R∂V AμR∂VN][™yá¨s gRi™´sLRiıL`iNRPV ≠s«Ï¡mz sÚ ¬ø¡[aSLi. Æ©s[©s´ V ≠dsV FyLÌik ¨s ¿d¡Ã¡VxqsVÚ©yı ©y? ZNP[q{ s ¬ø¡[LSLRiV. @’≥¡™´sW©´sLiª][ N]≤R∂VNRPV }msLRiV©´sV ∏R∂VW{msGNRPV ™´sVμÙR∂ºΩryÚ™´sVLi…ÿ ≤R∂V. ªRΩV©yı≤R∂V. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V «ÿLjiF°ªyLRiÆ©s[ ZNP[{qsAL`i ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sıÆ™s[ Æ™s[V™´sVW AL`i ºdΩLRiV D…Ì¡” ZNPNRP‰¤Õ¡[©s´ ™´sV¯ aSxms©yLÛSáV ªyLRiNRP LS™´sWLS™´sogS |ms»Ì¡VNRPV©yı©´s¨s @™´sqx sLRiÆ\™sVæªΩ[ ¥R∂L`Ôi ˙xmsn Li…fiZNP[ ™´sW ™´sWμÙ∂R ªRΩV À≥¡œ ∏R∂VLiª][ A qx s™´sWÆ™s[aPR Li |ms≤R∂VªRΩV©yı≤R∂V. ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLi. @LiVV©y ©y xms©´s¨s¨s |ms…Ì¡” ©´s»˝¡VLiμj∂. ™yxqsÚ™yá©´sV “¡LÒij LiøR¡VN][¤Õ¡[NPR , A∏R∂V©´s FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. ¿¡™´sLRiNRPV A @Li…ÿ≤R∂V. A∏R∂V©´s FsxmsˆÆ≤∂[Li ™´sW…˝ÿ≤R∂ªy FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡LiμR∂Lji¨ds ≤≥∂T ÷d¡˝ NTP ºdΩqx sVZNPŒÿÚLiR Li øR¡Wzqs JLRi*¤Õ¡[NRP ©y\|ms ≠s™´sVLRi+áV qx s\lLi©´s mx sμÙ∂R ºΩÕ‹[ qx s™´sW μ≥y©yáV ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[NPR |msμÙy∏R∂V©´sNRPV Æ™s©´sVıF°»¡V F~≤T∂¿¡©´s L][ A∏R∂V©´sZNP[ æªΩ÷¡∏R∂VμR∂V @¨s ≠s™´sVLji+L …ÿ.. μk∂¨sı NS˘LixmsoáV ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡≤R∂Li ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. ™yxqsÚ™yáV ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[xqsVÚ©yı LRiV. A∏R∂V©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´sμÙ∂R bPxtsQ˘LjiNRPLi ¬ø¡[aS≤R∂V. ø≥ yLRiV. μR∂◊¡ªRΩV≤T∂ı ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡[ryÚ©s´ @©´sNRPVLi≤y G™´sVLi…ÿLRi¨s ¨sáμk∂aSLRiV. ¨ds À≥¡œ ∏R∂V»¡|ms≤R∂VªRΩVLi¤…¡[.. ¨sLSaRP, ¨sxqsˆQX§x ¶ ¶ ™yμR∂©´sÕ‹[ }§¶¶ ªΩR  ¡μÙ∂R ªRΩ ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Li ™´s¤Õ¡˝ [ A∏R∂V©´s ™´sμÙ∂R ™´sVLi˙ºΩ mx sμR∂≠s qx sLiFyμj∂Liøy ¨s @¨s ™´sW»¡ ™´sWLSË≤R∂¨s FsÆμ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aS BLi…”¡¨s ©´sV™´so* qx sNRP‰gRigS |ms»Ì¡VN][¤Õ¡[™s´ o.. ¨sLRiLiNRPVaRPªRΩ*Li, @x§¶ ¶LiNSLRiLi, @™´sgSx§¶ ¶©s´ ªyªy‰÷¡NRP D˙Æμ∂[NSáV lLiøR¡Ëg]≤R∂VªRΩV©yı ≤R∂V. ™´sV◊d¡˝ ™´sVLi˙ºΩ mx sμR∂≠s B™´s*NRPF°æªΩ[ LRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ 55 ™´sVLiμj∂ FyLÌik qx sÀ≥¡œ ˘ªRΩ*Li ©´s©´sVı ≠s™´sVLji+ryÚ™y? @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. LSz§¶ ¶ªΩR ˘Li, AÕ‹[ø¡R ©´sá ¤Õ¡[NPR VLi≤y μj∂gRi«ÿLji LRi¨s μ≥∂R *«¡Æ™sVªyÚLiR V. LS«¡NUP∏R∂V FyLÌik áV æªΩáLigSfl· ™yμR∂Li ªRΩáZNPªRΩVÚNPR V©yı≤R∂¨s ¤Õ¡[¨s ™yLjiNTP …”¡ZNP»˝¡V BøyË≤R∂V, æªΩáLigSfl· ZNP[q{ sAL`i Æ\™sFsry=L`i{qs{ms @μ≥∂j NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥∂j ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s FsÆμ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV. ™´sWLjiË©´s A∏R∂V©´s LS«¡NUP∏R∂Wá gRiVLjiLi¿¡ F~©yıá æªΩ÷¡FyLRiV. BxmsˆV≤R∂V ¬ø¡xmsˆLi≤T∂ ™yμy¨sNTP @≤Ô∂R V mx s≤T∂©´s ™yLjiNUP q{ s»˝¡V BøyË gS «¡gRi©±s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @™´soªy≤R∂¨s Æ™s[VLi ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı≠s @xqsªRΩ˘QÆ\™sVæªΩ[ ªRΩmx sˆ¨s ©yNRPV ¬ø¡ ¡Vªy≤y? @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. LRiLigRiVáV ™´sWLjiËLiμj∂ Fs™´sLRiV? ˙À‹[NPR L`i mx s©´sV ≤R∂¨s ™´sVLi≤T∂mx s ≤ÔyLRiV. @ÕÿLi…”¡ ™yLRiV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRi¨s FsÆμ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV. Fs™´sl\Li©y ¬ø¡xmsˆLi≤T∂.. ¤Õ¡[μy ˙xms«¡Ã¡ ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s¿¡Ë Dμ][˘gRiVá ≠sÀ≥¡œ «¡©´s|\ ms ™´sWLÊiR μR∂LRi+NSá©´sV áV ¬ø¡[qz sLiμj∂ Fs™´sLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ≠ds»¡ FsxmsˆV≤R∂V  ¡∏R∂V»¡NRPV F°ªyL][ æªΩ÷¡∏R∂VμR∂ ªRΩ©´s ™yŒ˝¡œ ©´sV q{ sFsLi ¬ø¡[∏∂R Wá¨s À≥ÿ≠sryÚLiR V. ™´sW…˝ÿ≤R∂Li≤T∂ ªRΩmz sˆæªΩ[ BÕÿLi…”¡ ™´sW»¡Ã¡V æªΩáLigSfl· Dμ][˘gRiVá @’≥¡˙Fy∏R∂Wá ¨sıLi…”¡¨ds G™´sVLi…ÿL][ ˙xms«¡¤Õ¡[ æªΩ[áVryÚLiR ¨s, A À≥¡œ ∏R∂VLiª][Æ©s[ ZNP[q{ sAL`i\|ms ªRΩ©´s|\ ms NS¨ds ZNP[q{ sAL`i ™´sW˙ªRΩLi μR∂◊¡ªRΩVáV, gjiLji«¡ ªy©´sV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NS™yá¨s ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li ªRΩgRiμR∂©yıLRiV. Æ™s[VLRiNRPV ¬ø¡[}qsÕÿ øR¡»Ì¡ xmsLjiμ≥∂j Õ‹[ ™´sW ©yıLRiV. Æ©s[©s´ V ≠dsVÕÿ LS«¡NUP∏R∂V Æ™s[uyáV ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRi ©yıLRiV. ANRP÷¡, ©´¬øs¡zVáª][ m sˆx q sVÚ © yı≤R∂V. BÕÿ A∏R∂W ™´sLÊSá À¡œ≥ ∏∂R VLiª]Æ[©s[ ≠s™s´ VLiR +áV.. ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[qx sVÚ©yıLi.. @μj∂ ªRΩFyˆ? Æ™s[∏∂R V¤Õ¡[μ∂R V.. «ÿ˙gRiªRΩ!Ú gji¿¡ËæªΩ[ lLi¿¡ËF°ªy @™´s}§¶¶ Œ¡œ ©´s¤Õ¡[ ªRΩ©´s©´sV @Æ™sVLjiNS mx sLiFy ˙xmsºΩ¨sμ≥∂R Váª][ ø¡[ mx sLjiqz sÛ ºΩ FsNRP‰ ZNP[q{ sAL`i À≥¡œ ∏R∂VLiª][, Gμ][ Ez§¶ ¶LiøR¡VN]¨s @¨s ¨sáμk∂aSLRiV. ∏R∂V¨s, }qs™´s ¬ø¡[∏∂R Wá©´sı DÆμ∂Ù a[ PR ˘Li ª][Æ©s[ ≤y øR¡W≤R∂¤Õ¡[μ∂R ¨s™´sW…˝≠s™´ÿs≤TVLj∂Li¬i+LiøyLR ≤R∂V F~©yıá @¨s æªΩ÷¡FyLRiV. iV. @x§¶ ¶Li AL][xmsfl·Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s F~©yıá gij ¿¡ËæªΩ[ lLi¿¡ËF°ªy.. ¿¡d áVry©Ú s´ ¨s @©s´ ¤Õ¡μ[ ∂R V.. Æμ∂[aS¨sNTP ºΩLjig]¿¡Ë NSLi˙lgi£qs FyLÌik Õ‹[ ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. ≠dsV FyLÌik ¨s ¿d¡Ã¡VryÚ©s´ ¨s 1978Õ‹[ ryμ≥yLRifl· NSLi˙lgi£qs NSLRi˘NRPLRigÚ S …‘¡AL`iFs£qsFs©´sV ¿d¡Ã¡VryÚ©s´ ¨s ªyÆ©s[©y≤R∂W ¬ø¡[LS©´s©yıLRiV. ZNP[q{ sAL`iÕÿ ªy©´sV ≠dsV ™´sμÙ∂R NSLRiLi, ¨sLSLiNRPVaRPÀ≥ÿ™´sLi, @μ≥∂j NSLRi μy™´sVLi Æ©s[©´sV FsxmsˆV≤R∂V ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[Æμ∂[. Fs™´sLjiª][ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹N[ PT ™´søyË©´sV. CL][«¡Ÿ FyLÌik @©´s¤Õ¡[μ∂R ¨s F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ qx sˆxtsÌ QLi D©´sı μR∂◊¡ªRΩVáV, gjiLji«¡©´sVáNRPV @©y˘∏R∂VLi A∏R∂V©´s ™´sW»¡Õ˝‹[ ¨s≠sV≤T∂ DLiμj∂. @LiμR∂VZNP[ ™´sW…˝ÿ≤R∂¤Õ¡[Æμ∂[? ≠dsVLRiV Ez§¶ ¶Li¿¡, À≥¡œ ∏R∂Vxms≤T∂, LSxtsÌ Q˚ @μ≥∂R ˘QOPR V≤T∂©´s∏R∂W˘. ¨dsÕÿ Æ©s[©s´ V ¬ø¡[aSLRiV. …‘¡AL`iFs£qs ©y∏R∂VNRPV¤Õ¡™´sLjiª][©s´ W ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. …‘¡AL`iFs£qs Õ‹[ FyLÌik ©y\|ms  ¡VLRiμR∂ «¡Ã˝¡VªRΩV©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂mx s≤Ôy BLiªRΩ LSμÙy LiªRΩLi ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiLi¤…¡[ ≠dsV μj∂gRi«ÿLRi¤Õ¡[μ∂R V. ∏R∂VWª`Ω NSLi˙lgi£qs ©´sVLi¿¡ qx sLi˙xmsμj∂LixmsoáV «¡LRimx s¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. μk∂¨s\|ms F~÷¡…fi ¡W˘L][ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡VgS D©´sı ≠s«¡∏R∂V LRiV. D˙N][aPR Li, A˙N][aPR Liª][ ™yxqsÚ™yáV ™´sV©´sqx sV=Õ‹[ À≥¡œ ∏R∂VLi DLiμj∂. @LiμR∂VZNP[ BÕÿ  ¡∏R∂V»¡NRPV mx sLizmsLi¿¡©´s Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ ≠dsVLRiV qx sLi«ÿLiVV{tsQ BøR¡VËN][™y÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi LS™´sWLS™´so, lLix§¶¶¶™´sW©±s, B˙ ¡{§¶¶¶Li,  ¡∏R∂V»¡xms≤R∂NRPVLi≤y DLi…ÿ∏R∂V©´sVN][™s´ ≤R∂Li ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. Æ©s[©s´ W ™´sW…˝ÿ≤R∂gRiá Fs¨dsÌ AL`i ™´sμÙ∂R NRPV Æ™sŒ˝ÿLRiV. ≠dsVLRiV ¬ø¡[qz s©´s ªRΩ©´sNRPV ¤Õ¡[μR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙aRP™´sfl„fiNRPV™´sWL`i, ¬ø¡LRiVNRPV xqsVμ≥yNRPL`i, F~LRiFy»¡V. ˙xms«ÿ ºdΩLRiVˆ©´sV g_LRi≠sμÙyLi,

uÛÑj·T+‘√H˚ $eTs¡Ù\T


3

Ä~yês¡+ 11`05`2014

-saSÅÁÍÜ[ LSÇÁμ³y¬s

FsLi{msNRP NRP-sVÉÔÁxmsLRiùÈÁ©«s

¬ødæÄsY $X‚¢wüD\qT |ü{Ϻ+#·Tø√ì {Ï&ç|æ ≤T∂xmsp˘…‘¡ xmsμR∂™´soá\|ms Æ©s[ªRΩá ªRΩLÍRi©´sÀ≥œ¡LÍRi©´sáV ≠s«¡∏R ∂ V™y≤R ∂ ,Æ ™ s[ V 10(ôd’ ÿ q÷´dt ) : {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyá\|ms æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ™´sLÊSáV gRi…Ì”¡ μ≥k∂™´sWgS DLi≤R∂≤R∂Liª][ ªRΩμR∂VxmsLji ™´sVLi˙ºΩxmsμR∂™´soáV, Dxms™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂™´soá\|ms @xmsˆVÆ≤∂[ @LiøR¡©yáV Æ™sVVμR∂á∏R∂W˘LiVV. …”¡AL`iFs£qs @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ZNPzqsAL`i ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV ™yLRiV |msμÙR∂gS xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. NSLi˙lgi£qs ™´sWxqÌsL`iF˝y©±sÕ‹[ ZNPzqsAL`i, «¡gRi©±s D©yıLRi¨s ªy™´sVV ™´sVVLiμR∂V©´sVLi¿¡ ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sıμj∂ BxmsˆV≤R∂V ZNPzqsAL`i ™y˘≈¡˘Ã¡ª][ xqsˆxtÌsQ™´sVLiVV˘μR∂¨s …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV ™y˘Δÿ˘¨sxqsVÚ©yıLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV ™´sVVLiÆμ∂[ «¡gRi©±s, ZNPzqsAL`iª][ ™´sW˘ø`¡ zmnsNTP=Lig`i «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ …”¡≤T∂zms ≠s«¡∏R∂VLi Δÿ∏R∂V™´sV¨s μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV©´sı @’≥¡˙Fy∏R∂VLi Æ©sáN]©´s≤R∂Liª][ …‘¡≤U∂{ms ™´sLÊSQÕ˝‹[ Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ Fs™´sLRiÆ©s[ @LiaRPLi\|ms ªRΩLÍRi©´sÀ≥œ¡LÍRi©´s Æ©sáN]Liμj∂. ªy™´sVV lgi÷¡}qsÚ NSxmsoáNRPV, ’d¡{qsáNRPV Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂™´soáV BryÚ™´sV¨s …‘¡≤U∂{ms @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. C ø≥y©±s=

Fs™´sLjiNTP μR∂NRPV‰ªRΩVLiμ][©´s¨s BxmsˆV≤R∂V A FyLÌki ™´sLÊSQÕ˝‹[ øR¡LRiË «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ FyLÌkiÕ‹[ {qs¨s∏R∂VL`i ’d¡{qs ©y∏R∂VNRPVáV øyÕÿ™´sVLiμj∂ D©yı BLiμR∂VÕ‹[ ˙xms™´sVV≈¡VáV N]LiμR∂lLi[ D©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ZNP[C NRPXxtÒsQ™´sVWLjiÚ, aSxqs©´s™´sVLi≤R∂÷¡Õ‹[ ˙xmsºΩxmsORPQ Æ©s[ªRΩgS D©´sı ∏R∂V©´s™´sVá LS™´sVNRPXxtÒsv≤R∂V FyLÌkiÕ‹[ xqsVμk∂LÁRi NSáLigS N]©´srygRiVªRΩV©yıLRiV. ≠dsLjiμÙR∂LjiNUP xqsVμk∂LÁRi LS«¡NUP∏R∂V øR¡Lji˙ªRΩ DLiμj∂. C BμÙR∂LRiW ˙xmsxqsVÚªRΩLi …‘¡≤U∂{ms F~÷¡…fi ¡W˘L][ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡VgS D©yıLRiV. ’¡zqsáNRPV ≤T∂xmsp˘…‘¡ zqsFsLi μR∂NTP‰æªΩ[ C BμÙR∂LjiÕ‹[ INRPLjiNTP ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi DLiμR∂©´sı ˙xmsøyLRiLi …”¡≤T∂zms ™´sLÊSQÕ˝‹[ DLiμj∂. @LiVVæªΩ[ NSxmsoáNRPV ALi˙μ≥y ©´sVLi¿¡, ’¡zqsáNRPV LS∏R∂Vá{qs™´sV©´sVLi¿¡ xmsμR∂™´soáV μR∂ZNP[‰ @™´sNSaSáV D©yı∏R∂V¨s @Li»¡V©yıLRiV. BNRP NSxmsoÃ¡Õ˝‹[ Fs™´sLji¨s FsLizmsNRP ¬ø¡[ryÚLRi©´sıμj∂ NRPW≤y øR¡LRiË rygRiVª][Liμj∂. CryLji A FyLÌki ªRΩLRixmso©´s F°…‘¡¬ø¡[xqsVÚ©´sı ™yLjiÕ‹[ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ gRiLi…ÿ $¨s™yxqsLS™´so, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ™´sVLi≤R∂÷¡  ¡VμÙR∂ ˙xmsryμ`∂, ªRΩWLRiVˆ g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s {qs¨s∏R∂VL`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V

¡Li≤yLRiV xqsªy˘©´sLiμR∂LS™´so, ª][»¡ ˙ºΩ™´sVWLRiVÚáV D©yıLRiV. NSxmso ™´sLÊS¨sNTP N]LiªRΩ μR∂gÊRiLRigS DLiÆ≤∂[ ªRΩWLRiVˆ NSxmso ry™´sW—¡NRP ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s NRPŒÿ Æ™sLiNRP˙…ÿ™´so ™´sVL][ {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ NRPW≤y F°…‘¡Ã¡V D©yıLRiV. ≠dsLjiÕ‹[ Fs™´sL][ INRPLjiNTP ø≥y©±s= ªRΩgRiá™´søR¡Ë¨s ˙xmsøyLRiLi «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. @LiVVæªΩ[, ≠dsLRiLiμR∂LRiW FyLÌki ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡NRPV Æ™s◊˝¡ ºΩLjigji ™´s¿¡Ë©´s ™yLRiV NS™´s≤R∂Li INRP \Æ™sV©´s£qs.  ¡VμÙR∂˙xmsryμ`∂ ™´sW˙ªRΩLi N]ªRΩÚgS …‘¡≤U∂{msÕ‹[NTP ™´søyËLRiV. ≠sVgji÷¡©´s™yLRiLiªy gRiªRΩLiÕ‹[ …‘¡≤U∂{msÕ‹[ DLi≤T∂ ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ ˙xms«ÿLS«¡˘Li FyLÌkiNTP Æ™s◊˝¡ ™´sV◊d˝¡ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiÕ‹[NTP ™´søyËLRiV. ≠dsLRiV NSNRPVLi≤y ªRΩWLRiVˆ, xmsbPË™´sVg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ%`¡Õ‹[ lgiáVF~Liμj∂©´s ™yLjiÕ‹[ INRPLjiNTP ø≥y©±s= μR∂ZNP[‰ @™´sNSaRPLi DLi≤R∂™´søR¡Ë©´sı ˙xmsøyLRiLi NRPW≤y DLiμj∂. @LiμR∂VZNP[ ªyÆ™s[V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV©´sı @LiøR¡©yª][ A FyLÌki Æ©s[ªRΩáV À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω ˙xmsflÿ◊¡NRPáV Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FsÕÿ DLi≤yá©´sı μy¨s\|ms ¤Õ¡NRP‰Ã¡V Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ —¡Õ˝ÿá ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[zqs©´s A FyLÌki Æ©s[ªRΩáV ªRΩ™´sV ªRΩ™´sV —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ FsÆ©sı¨sı {qs»˝¡V

DxmsˆV \lLiªRΩVáNRPV ºdΩLRi¨s ©´sxtÌsQLi GáWLRiV,Æ™s[V10(ôdÿ’ q÷´dt):xqs™´sVV˙μR∂ ºdΩLRi ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ DxmsˆV mx sLi»¡ aRPV˙NRP™yLRiLi NRPVLjiqz s©´s @NSá ™´sL<iR Liª][ ¨ds»¡ ™´sVV¨sgjiF°™´s≤R∂Liª][ l\LiªRΩVáV À≥ÿLkigS ©´stx sÌ QF°∏R∂WLRiV. ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s ªRΩWLRiVˆªyŒœ¡ß˛, |msμR∂Æ\™sV©´s™y¨sáLiNRP, xqsLÙRiVN]≤R∂xms ˙FyLiªyáª][ Fy»¡V Æ™sVVgRiáWÚLRiV ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ qx sV™´sWLRiV 3 Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ DxmsˆV rygRiVÕ‹[ DLiμj∂. ™´sVW≤R∂V Æ©sáá ˙NTPªRΩLi rygRiV Æ™sVVμR∂áV |ms…Ì¡” ™´sV…Ì¡” mx s©´sVáV mx spLjiÚ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsxqsVÚªΩR Li mx sLi»¡ ¬ø¡[ºΩNRPLiÆμ∂[ μR∂aRPÕ‹[ DLi≤R∂gS ™´sL<iR Li mx s≤R∂»¡Liª][ l\LiªyLigRiLi À≥ÿLkigS ©´stx sÌ QF°LiVVLiμj∂. FsLi≤R∂áV ÀÿgS NS}qsÚ mx sLi»¡ μj∂gRiV ¡≤T∂ AaS«¡©´sNRPLigS DLi»¡VLiμR∂¨s \lLiªRΩVáV À≥ÿ≠sLiøR¡gS μk∂¨sNTP ≠sLRiVμÙ∂R LigS ™´sL<iR Li mx s≤R∂»¡Liª][ ™´sV◊d¡˝

™´sV…Ì¡” mx s©´sVáª][ rygRiV Æ™sVVμR∂áV |ms…Ìÿ÷¡= DLiμj∂. μk∂Liª][ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW FsNRPLSNRPV LRiW.40 Æ™s[áV ©´sVLi¿¡ 50 Æ™s[áV ™´sLRiNRPV |ms…Ì¡” ©´s ≈¡LRiVË N][Õ‹[ˆ∏R∂WLRiV. μk∂¨sNTP ª][≤∂R V mx sLi≤T∂©´s mx sLi»¡©´sV gRi»˝¡V\|ms gRiV»Ì¡Ã¡VgS F°aSLRiV. ™´sL<iR Liª][ gRiV»Ì¡Ã¡VgS D©´sı DxmsˆV NRPLjigjiF°LiVVLiμj∂. Æ™sVVªRΩLÚ i ≠dsVμR∂ qx sV™´sWLRiV LRiW.20 áORPQá ™´sLRiNRPV ©´stx sÌ QLi ™y…”¡÷˝¡©´s»˝¡V l\LiªRΩVáV ™yF°∏R∂WLRiV. DxmsˆV mx sLi»¡©´sV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li gRiVLjiLÚ iøR¡NRP F°™´s≤R∂Liª][ l\LiªRΩVáV ALÛij NRPLigS Æμ∂ ¡˜ºΩLi»¡WÆ©s[ D©yıLRiV. À≥ÿLki ™´sL<Sá Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡V @˙xms™´sVªRΩLÚ igS DLi≤yá¨s @μ≥∂j NSLRiVáV qx sW¿¡LiøyLRiV. @ªRΩ˘™´sqx sLRi }qs™´sá N][qx sLi ≠s≠sμ≥∂R øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVNRPVLi»¡V©yıLRiV.

lgiá™´sÀ‹[ªRΩV©yıÆ™sW xqs™´sWøyLRiLi ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. FsNRP‰≤R∂ FsLiμR∂VNRPV lgiá™´sÀ‹[ªRΩV©yıÆ™sW ¤Õ¡NRP‰Ã¡V Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV ™´sVVLiμR∂V xms¥R∂NSá\|ms øR¡LRiË DLiÆ≤∂[μR∂¨s, ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ªRΩLS*ªRΩ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ LSuÌy˚¨sı Fs™´sLRiV ¨sá¤À¡≤R∂ªyLRi©´sı μy¨s\|ms ™´sW˙ªRΩÆ™s[V øR¡LRiË ZNP[Li˙μk∂NRPXªRΩ\Æ™sVLiμR∂¨s …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩáV ¬ø¡FyˆLRiV. C INRP‰ @LiaRP#Æ™s[V Æ™sVVªRΩÚLi {qs™´sWLi ˙μ≥R∂ ˙xms«ÿ¨dsNS¨sı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V Æ™s©´sVNRP ¨sá¤À¡…Ì”¡LiμR∂¨s, @LiμR∂VZNP[ C ryLji @NRP‰≤R∂ Àÿ ¡V ˙xmsÀ≥œ¡Li«¡©´sLi ≠ds¿¡LiμR∂¨s A∏R∂V©´s }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[©´sLiªRΩ À≥ÿLki F°÷¡Lig`i «¡LRigRi≤R∂Li, ∏R∂VV™´sNRPVáV, ≠sμy˘™´sLiªRΩVáV, ™´sVμ≥R∂˘ ªRΩLRigRiºΩ ˙xms«¡Ã¡V, ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V, \lLiªRΩVáV.. gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[©´sLiªRΩ xqsLi≈¡˘Õ‹[ ™´s¿¡Ë J»¡V Æ™s[∏R∂V≤R∂Li øR¡W}qsÚ …”¡≤T∂zms lgiáVxmso Δÿ∏R∂V™´sV¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. C ™´sLÊSáV J¤…¡[}qsLiμR∂VNRPV À≥ÿLkigS LS™´s≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ F°÷¡Lig`i aSªRΩLi ≠sxmsLkiªRΩLigS |msLjigjiLiμj∂. C ™´sLÊSá J»˝¡V ©´sW…”¡NTP ©´sWLRiV aSªRΩLi …‘¡≤U∂{msZNP[ xms≤Ôy∏R∂V¨s, .  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s™´sLÊSá ™yLjiÕ‹[ NRPW≤y CryLji …‘¡≤U∂{ms gS÷¡ ≠ds¿¡LiμR∂©´sı ≠saS*xqsLiÕ‹[ D©yıLRiV.

G©´sVgRiVá xqsLiøyLRiLiª][ ˙xms«¡Ã¡ ALiμ][Œœ¡©´s NRP≤R∂mx s,Æ™s[V10(ôdÿ’ q÷´dt): ZaP[uyøR¡Ã¡ @»¡≠ds ˙FyLiªRΩLi ©´sVLi¿¡ NRP≤R∂mx sc ¿¡ªRΩWÚLiR V —¡Õ˝ÿá qx sLji§x ¶ ¶μ∂RÙ V ˙FyLiªRΩÆ\™sV©´s μj∂Æ©sıá Æ\™sVμy©´s ˙FyLiªy¨sNTP G©´sVgRiVá ™´sVLiμR∂˙xmsÆ™s[bPLi¿¡LiμR∂©´sı qx s™´sWøyLRiLiª][ l\LiªRΩVáV ALiμ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. FsNRP‰≤R∂ B≠sªRΩ™´sV\|ms μy≤T∂ ¬ø¡[ryÚπ∏∂W©´s¨s qx s≠dsVxms ˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡V ALiμ][Œ¡œ ©´sgS D©yıLRiV. @Õÿlgi[ FsNRP‰≤R∂ B≠s ªRΩ™´sV F~Õÿáá©´sV ©yaRP©´sLi ¬ø¡[ryÚπ∏∂W©´s¨s À≥¡œ ∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. G©´sVgRiVá ™´sVLiμR∂ À≥ÿNRPLS}ms»¡ @≤R∂™´soá Æ\™sxmso Æ™s◊˝¡©´s»˝¡V @»¡≠ds ™´sLÊSá qx s™´sWøyLRiLi. @»¡≠ds qz s ¡˜Liμj∂, rÛy¨sNRPVáV qx sV™´sWLRiV 30 ™´sVLiμj∂NTP |\ msgS mx s…ÿNRPVáV, ≤R∂mx sˆVáª][ Æ\™sVμy©´s ˙FyLiªyáNRPV LSNRPVLi≤y μR∂WLRiLi ©´sVLi¿¡ aRPÀÙÿáV ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ N]LiªRΩ μR∂WLRiLi @»¡≠ds ˙FyLiªRΩLiÕ‹[NPT Æ™s◊˝¡ ºΩLjigji Æ\™sVμy©´s mx sLjiqx sLRi ˙FyLiªyáNRPV ™´s¿¡Ë, À≥ÿNRPLS}ms»¡ @≤R∂™´soá\Æ™sxmso ™´sVŒ˝ÿ∏R∂V¨s @»¡≠ds @μ≥∂j NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. B…‘¡™´sá À≥ÿNRPLS}ms»¡ @≤R∂™´soá ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ J Æ™sWxqsÚLiR V ™´sL<SáV NRPVLjiqz s©´s Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ @NRP‰≤R∂ ¨ds…”¡™´s©´sLRiVáVLi…ÿ∏R∂V¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV.

ºΩLRiV™´sVáՋ[ |msLjigji©´s À≥œ¡NRPVÚá LRiμÙk∂

aRPLiuyËØμ`¶ −sª«sW©yúaRP¸R¶VLiÍÜ[ @LRiNTPÍÜ[ ÊÁLigSLRiLi xmsÉíÓÁ®ªs[»R½

ºΩLRiV™´sVá,Æ™s[V10(ôd’ÿq÷´dt): ™yLRiLiªRΩxmso |qsá™´soáª][ ™´sV◊d˝¡ ºΩLRiV™´sVáՋ[ À≥œ¡NRPVÚá LRiμÙk∂ |msLjigjiLiμj∂. \Æ™sNRPVLihRiLi NRPW˘ NSLi|m˝sNRPV=Õ‹[¨s @¨sı NRPLiFyL`ÌiÆ™sVLi»˝¡V ¨sLi≤T∂ À≥œ¡NRPVÚáV Æ™sáVxmsá ÀÿLRiVáV ºdΩLSLRiV. $™yLji xqsLRi*μR∂LRi+©y¨sNTP 20gRiLi»¡Ã¡V, ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂LRi+©y¨sNTP 4gRiLi»¡Ã¡V, NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s ™´s¿¡Ë©´s À≥œ¡NRPVÚáNRPV 8gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLi xms≤R∂Vª][Liμj∂. μk∂Liª][ NTPÕ‹[≠dsV»¡L`i Æ™s[VLRi NRPW˘ ¡∏R∂V»¡NRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLiμj∂. Aμj∂™yLRiLi NRPW≤y BÕÿlgi[ DLi»¡VLiμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. aRP¨s,Aμj∂™yLSáNRPV ª][≤R∂V Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyáV NRPW≤y Æ™sáV™´s≤R∂©´sVLi≤R∂≤R∂Liª][ À≥œ¡NRPVÚáV ºΩLRiV™´sVáNRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLi»¡V©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ºΩLRiV™´sVá $™yLji¨s C DμR∂∏R∂VLi ≠dsH{ms ˙FyLRiLiÀ≥œ¡ μR∂LRi+©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ  ¡Ã¡LSLi©y∏R∂VN`P μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. æªΩáLigSfl·Õ‹[ ©´sW…”¡NTP ©´sWLRiVaSªRΩLi NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Æ™s[V @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´sxqsVÚLiμR∂¨s AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.μ

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,Æ™s[V10(ôd’ÿq÷´dt): \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ aRPLiuyÀÿμ`∂ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVL][™s´ WLRiV À≥ÿLkigS ¡LigSLRiLi mx s»Ì¡V ¡≤T∂Liμj∂. B…‘¡™´s÷¡ NSáLiÕ‹[ aRPLixtsQYÀÿμ`∂ @˙NRP™´sV  ¡LigSLS¨sNTP @≤Ô∂R gS A™´sVLRiVª][Liμj∂. ™´s¿¡Ë©´s  ¡LigSLRiLi mx s»Ì¡V ¡≤R∂VªRΩV©´sı ˙xmsøR¡∏R∂Wfl”·NRPVáV ™´sW˙ªRΩLi  ¡LigSLRiLi æªΩ[™s´ ≤y¨sı Axms≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. BÆμ∂[ ˙NRP™´sVLiÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi NRPW≤y J ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVLS÷¡ ©´sVLi¿¡ @LRiNTPÕ‹[  ¡LigSLS¨sı ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[qx sVNRPV©yıLRiV. @˙NRP™´sVLigS ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©s´ ı @LRiNTPÕ‹[  ¡LigSLS¨sı NRPqx sÌ ™±sV= @μ≥∂j NSLRiVáV mx s»Ì¡VNRPV©yıLRiV. Fs≠sVlLi[…fi= ≠s™´sW©´sLiÕ‹[ μR∂VÀÿ∏∫∂V ©´sVLi¿¡ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ™´s¿¡Ë©´s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ ©´sVLi¿¡  ¡LigSLRiLi ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[qx sVNRPV©´sı»˝¡V @μ≥∂j NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV.μR∂VÀÿ∏∫∂V ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVLSáV “¡©´sª`Ω ¤À¡[giR Li ™´sμÙ∂R ©´sVLi¿¡ @LRi NTPÕ‹[  ¡LigSLS¨sı aRPLiuyÀÿμ`∂ FsLiVVL`i F°LÌiR VÕ‹[ gRiVLjiLÚ i¿¡©´s NRPqx sÌ ™±sV= @μ≥∂j NSLRiVáV ry*μ≥∂k ©´sLi ¬ø¡[qx sVNRPV©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi aRPLiuyÀÿμ`∂ FsLiVVL`i F°L`i…˝‹[ μj∂gji©´s ¤À¡[giR Li álgi[“¡¨s NRPqx sÌ ™±sV= @μ≥∂j NSLRiVáV ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[aSLRiV.

JÈýÁ ÛÍÁNTPäLixmso»][ @˳ÏÁùLóRiVÍýÜ[ ÛÉÁ©<«s©±s NSNTP©y≤R∂,Æ™s[V10 (ôdÿ’ q÷´dt): ªRΩWLRiVˆg][μy™´sLji Õ‹[ @À≥¡œ ˘LÛiR Vá À≥¡œ ≠sªRΩ™y˘¨sı æªΩ[¤Õ¡[Ë J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso©´sNRPV mx sNS‰gS GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. 12©´s,13©´s N_Li…”¡Lig`iNRPV NRP¤Õ¡NÌPR L`i øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVNRPV©yıLRiV. ™´sWLjiË 30©´s «¡Ljigji©´s C Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyáV C Æ©sá 12©´s Æ™sáV™´s≤R∂©´sV©yıLiVV. ªRΩLRiV™yªRΩ G˙zmsÕfi 6, 11 æªΩ[μ∂k Õ˝‹[ lLiLi≤R∂V ≠s≤R∂ªRΩÕ˝‹[ «¡Ljigji©´s rÛy¨sNRP qx sLixqsÛ Ã¡ Fs¨sıNRPá mx sn ÷¡ªyáV C Æ©sá 13©´s, C Æ©sá 7©´s ¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡©´s ryLRi*˙ºΩNRP, ryμ≥yLRifl· Fs¨sıNRPá mx -n s÷¡ªyáV 16©´s Æ™sáV™´s≤R∂©´sV©yıLiVV. μk∂Liª][ ªRΩ™´sV À≥¡œ ≠sªRΩ™´s˘Li FsÕÿ DLi≤R∂À‹[ªΩR VLiμ][©s´ ©´sı ALiμ][Œ¡œ ©´s @À≥¡œ ˘LÛiR VÕ˝‹[ Æ©sáN]Liμj∂.LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ryμ≥yLRifl· Fs¨sıNRPá xms˙NTP∏R∂V xmspLRiÚLiVV©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ≠ds…”¡ xmsn ÷¡ªyá©´sV r°™´sV™yLRiLi Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV LSxtsÌ Q˚ Fs¨sıNRPá qx sLixmsn VLi ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @¨sı mx soLRiFyáNRP qx sLixmsn Wá mx sLjiμ≥∂j Õ‹[ ¤Õ¡NTP‰Lixmso©´sNRPV rÛy¨sNRP @μ≥j∂NSLRiVáV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[mx s≤R∂VªRΩV©yıLRiV.—¡Õ˝ÿÕ‹[ LS«¡™´sVLi˙≤T∂ ©´sgRiLRi FyáNRP qx sLixqsÛ , G≤R∂V mx soLRiFyáNRP qx sLixmsn WáV, ™´sVW≤R∂V ©´sgRiLRi xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ «¡Ljigji©´s Fs¨sıNRPÕ˝‹[ æªΩÆμ∂[Fy, Æ\™sNSFy ™´sVμ≥∂R ˘ ¡Ã¡\Æ™sV©´s F°…‘¡ Æ©sáN]Liμj∂. ≠ds…”¡Õ‹[ LS«¡™´sVLi˙≤T∂,

™´sVLi≤R∂}ms»¡ rÛy©yÕ˝‹[ F°LRiV LRixqs™´sªRΩLÚ iR LigS rygjiLiμj∂. μyμyxmso GÆ≤∂[Œ˝œ¡ xqsVμk∂LÁRiNSáLi ªRΩLRiV™yªRΩ mx soLRi Fs¨sıNRPáV «¡LRigRi≤R∂Liª][ @¨sı LS«¡NUP∏R∂V FyLÌik áW ˙xmsºΩuÓyªRΩ¯NRPLigS ºdΩqx sVNRPV©yıLiVV. 11 rÛy©yÕ˝‹©[ s´ W æªΩÆμ∂[Fy, Æ\™sNSFy ™´sVμ≥∂R ˘ ¡Ã¡\Æ™sV©´s F°…‘¡ Æ©sáN]Liμj∂. zqs…Ì”¡Lig`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ LS«ÿ @a][N`PÀÿ ¡V ø]LRi™´sª][ ªRΩV¨sÕ‹[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V NSLi˙lgi£qs mx spLjirÚ yÛ LiVVÕ‹[ @À≥¡œ ˘LÛiR Vá©´sV ¨s÷¡zmsLiμj∂.Fs¨sıNRPá LRifl·LRiLigRiLiÕ‹[ ™´sVL][ NUPáNRP mx sn V»Ì¡Li ¤Õ¡NTP‰Lixmsoá mx sLS*¨sNTP r°™´sV™yLRiLi ©´sVLi¿¡ æªΩLRi ¤Õ¡[™s´ ©´sVLiμj∂. lLiLi≤R∂V Æ©sáá NSáLiÕ‹[ ™´sLRiVxqsgS ™´s¿¡Ë©´s ™´sVW≤R∂V Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[qz s©´s @À≥¡œ ˘LÛiR VáV lgiáVxmso ªRΩ™´sVμR∂Li¤…¡[ ªRΩ™´sVÆμ∂[©s´ ¨s Fs™´sLji¤Õ¡NRP‰Ã¡V ™yLRiV B©yıŒ˝œ¡® ¬ø¡ ¡VªRΩW ™´søyËLRiV. ˙xmsμ≥y©´sLigS mx soLRiFyáNRP F°LRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s≠sμ≥R∂LigS x§¶‹[LSx§¶‹[LSgS rygjiLiμj∂. ªRΩLRiV™yªRΩ ™´s¿¡Ë©´s «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs, FsLi{ms…‘¡{qs Fs¨sıNRPá©´sV NRPW≤y FyLÌkiáV ˙xmsºΩuÓyªRΩ¯NRPLigS ºdΩxqsVNRPV©yıLiVV. BNRP FyL˝iR Æ™sVLi»¡V, @|qsLi’d¡˝ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ lgiáVxmso N][qx sLi FyLÌik áV qx sLRi*aRPNRPVÚáW I≤ÔyLiVV. ™´sVμR∂˘Li, μ≥∂R ©´sLi ≠søR¡Ëá≠s≤T∂gS ≈¡LRiVË ¬ø¡[zqs J»¡L˝Ri©´sV ˙xmsÕ‹[À¡œ≥ #|ms…Ì¡” ... ≠s«¡∏R∂VLi ªRΩ™´sVμR∂Li¤…¡[ ªRΩ™´sVÆμ∂[©s´ ¨s

@LiVVæªΩ[ ZNPzqsAL`i ™´sW˙ªRΩLi …”¡≤T∂zms xms¨s @LiVVF°LiVVLiμR∂©´sı ™yμR∂©´sá©´sV ™yLRiV ≈¡Li≤T∂xqsVÚ©yıLRiV. ZNPzqsAL`i LRix§¶¶¶xqs˘ Fs¤«¡Li≤y Æ™s[LRiVgS DLiμR∂©yıLRiV. 16©´s «¡Ljilgi[ ¤Õ¡NTP‰LixmsoÕ‹[ A∏R∂V©´s xqsªyÚ NRPW≤y æªΩ[÷¡F°©´sVLiμR∂©yıLRiV. \Æ™s{qs{ms @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡gRi©±sNRPV ÀÿgS xms»Ì¡VLiμR∂¨s @©´sVN]Li»¡V©´sı LS∏R∂Vá{qs™´sVÕ‹[Æ©s[ CryLji.. ©´sV ™y*Æ©s[©y @©´sı»Ì¡V F°…‘¡ Æ©sáN]Liμj∂. LS∏R∂Vá{qs™´sVÕ‹[ INRP ry™´sW—¡NRP™´sLÊS¨sNTP ¡Ã¡\Æ™sV©´s xms»Ì¡V DLiμj∂. \Æ™sV©yLji…‘¡Ã¡ xqsLiΔÿ˘ ¡Ã¡Li NRPW≤y @NRP‰Æ≤∂[ @μ≥j∂NRPLi. @LiVV©y @NRP‰≤R∂ D©´sı 53 {qs»˝¡Õ‹[ CryLji Æ™s[VLi xqsgRiLi lgiáVøR¡VN][À‹[ªRΩV©yı™´sV¨s {qs™´sVNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV μ≥k∂™´sWgS D©yıLRiV. ¿¡ªRΩWÚLRiV, @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ Æ™sV«ÿLji…‘¡ {qs»˝¡V ™´sWZNP[ ™´sryÚ∏R∂V¨s INRP‰ NRP≤R∂xmsÕ‹[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V \Æ™s{qs{msNTP @μ≥j∂NRPLigS {qs»˝¡V ™´sryÚ∏R∂V¨s ≠sÆ™˝s[ztsQxqsVÚ©yıLRiV. @NRP‰≤R∂ NRPW≤y ™´sWNRPV ©yáVgRiV {qs»˝¡V ™´sryÚ∏R∂V¨s @©´sVN]Li»¡V©yıLi. NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿÕ‹[ F°…ÿF°…‘¡gS DLiμj∂. LS∏R∂Vá{qs™´sVÕ‹[ NRPW≤y NRPVÕÿáV, ™´sVªyáNRPV @ºdΩªRΩLigS …‘¡≤U∂{msNTP J¤…˝¡[aSLRi¨s ≠sZa˝P[xtsQfl·Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

@À≥œ¡˘LÛRiVáV ≤≥R∂LiNS À≥œ¡«ÿLiVVLi¿¡ ¬ø¡xmsˆVN]øyËLRiV. BLiªRΩ ¬ø¡[zqs©y... J»¡LRiV Æμ∂[™s´ o≤R∂V Fs™´sLji¨s NRPLRiVfl”·Liøy≤][©s´ ©´sı aRPLi≈¡ ™´sW˙ªRΩLi Õ‹[Õ‹[mx sá @À≥¡œ ˘LÛiR V÷¡ı ª]÷¡¬ø¡[qx sWÚÆ©s[ DLiμj∂. BÆμ∂[ ªRΩ≤R∂™´sogS N]LiμR∂LRiV ˙xms ¡VμÙ∂R VáV ¤À¡…Ì¡” LigRiVáNRPV æªΩLRiºdΩaSLRiV. mx sn Õÿ©y FyLÌik NTP BLiªRΩ Æ™sV«ÿLÌik ™´sqx sVÚLiμR∂¨s, mx sn Õÿ©y @À≥¡œ ˘LÛij ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j ryÚ≤∂R ¨s mx sLiμyáV NSaSLRiV. C «‹[LiR V —¡Õ˝ÿÕ‹[ mx s»Ì¡flÿá ©´sVLi¿¡ mx s˝ ¤Õ¡»¡WL˝iR ™´sLRiNRPW FyNTPLiμj∂. BÕÿLi…”¡ E•¶¶¶gS©yá¨sıLi…”¡NUP æªΩLRiμj∂LiøR¡VªRΩW r°™´sV™yLRiLi xmsoLRiFyáNRP Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyá©´sV ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV xqs™´sW∏R∂VªRΩÚ™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. LS«¡™´sVLi˙≤T∂ ©´sgRiLRiFyáNRP qx sLixqsÛ ª][ Fy»¡V, G≤R∂V xmsoLRiFyáNRP xqsLixmnsWáV, ™´sVW≤R∂V ©´sgRiLRi xmsLiøy∏R∂VºdΩá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ 314 ™yLÔRiVáNRPV 1,084 ™´sVLiμj∂ @À≥¡œ ˘LÛiR VáV ≠s≠sμ≥∂R FyLÌik á ©´sVLi¿¡  ¡LjiÕ‹[ ¨s÷¡øyLRiV. ≠ds…”¡Õ‹[ ª]≠sV¯μj∂ ™yLÔiR VáV GNRP˙gki™´sLi NSgS æªΩÆμ∂[Fyc 4, Æ\™sNSFyc 2, qx s*ªRΩLi˙ªRΩVáVc 3 Z\ NP™´sqx sLi ¬ø¡[qx sVNRPV©yıLRiV. ≠sVgRiªy ™yLÔiR VÕ˝‹[ æªΩÆμ∂[Fy 303, Æ\™sNSFy, 294, NSLi˙lgi£qs 119, qx s*ªRΩLi˙ªRΩVáV 278, À≥ÿ«¡Fy 41, BªRΩLRi FyLÌik áV ªRΩLRimx sn Æ©s 44 ™´sVLiμj∂  ¡LjiÕ‹[ ¨s÷¡øyLRiV.

≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li,Æ™s[V10(ôdÿ’ q÷´dt): ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P LSxtsÌ Q˚ LS«¡μ≥y¨s GLSˆ»¡V N][qx sLi ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡©´s ¨sxmsofl·Vá NRP≠sV…‘¡ aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ ≠saS≈¡ mx sLjiqx sLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVV mx sLRi˘»¡©´s ¨sLRi*z§¶ ¶r°ÚLiμj∂. ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s gRi™´sLRiıL`i ¡Lig˝S ©´sVLi¿¡ DμR∂∏R∂VLi ALRiV©´sıLRi gRiLi»¡Ã¡NRPV NRP≠sV…‘¡NTP ªyªy‰÷¡NRPLigS ©y˘∏R∂VNRPªRΩ*Li ™´s§z ¶ ¶qx sVÚ©s´ ı ≤yNÌPR L`i LRiªRΩ©±sLS∏∫∂V Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡  ¡XLiμR∂Li ≠saS≈¡ ºdΩLRi˙FyLiªRΩLiª][Fy»¡V ™´sVμ≥∂R VLRi™y≤R∂, A©´sLiμR∂mx soLRiLi, @øR¡V˘ªyxmsoLRiLi, @©´sNSxms÷˝¡ ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ mx sLRi˘…”¡r°ÚLiμj∂. À≥¡œ W™´sVVá áÀ≥¡œ ˘ªRΩ, ªygRiV¨ds…”¡ r¢NRPLRi˘Li BªRΩLRi ™´s∞÷¡NRP qx sμR∂VFy∏R∂Wá NRPሩ´s ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá©´sV ≠dsLRiV qx sV¨sbPªRΩLigS mx sLjibdP÷¡xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVμ≥y˘x§¶ ¶ıLi ™´sVW≤R∂V gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ALRiVgRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV ≠saS≈¡ NRP¤Õ¡NÌPR L`i NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ NRP¤Õ¡NÌPR L`i AL][≈¡˘LS«fi, “¡≠dsFsLi{qs, ™´so≤y ªRΩμj∂ªRΩLRi @μ≥∂j NSLRiVáª][ NRP≠sV…‘¡ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V qx s™´sWÆ™s[aPR ™´s∞ªyLRiV. ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P LS«¡μ≥y¨s FsLizmsNRP N][qx sLi ≠saS≈¡Õ‹[ xmsLRi˘…”¡xqsVÚ©´sı bP™´sLS™´sVNRPXxtÒsQ©±s NRP≠sV…‘¡ xmsLRi˘»¡©´s LRix§¶¶¶xqs˘LigS N]©´srygRiVª][Liμj∂. ≠dsV≤T∂∏R∂WNRPV xqs™´sWøyLRiLi B™´s*μÙ∂R Li»¡W NRP≠sV…‘¡ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V ≤R∂…‘¡AL][*NRPV AÆμ∂[aSáV BøyËLRiV. ™´sVL][Æ\™sxmso bP™´sLS™´sVNRPXxtsÒ Q©s± NRP≠sV…‘¡ ™´sVVLiμR∂V ªRΩ™´sV ™yμR∂©´sáV ≠s¨szmsLiøR¡≤y¨sNTP q{ sHH, ≠ds≤U∂q{ s, ry™´sW—¡NRP }qs™y qx sLixqsÛ Ã¡V, FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªΩR ÃÚ ¡V, ¨sxmsofl·VáV qx s©yı•¶¶ áV ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. Fs™´sLjiNTP™ylLi[ ˙xmsæªΩ[˘NRP ¨sÆ™s[μ∂j NRPáV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV.

F~©yıÕÿ ¨ds xqsLigRiºΩ øR¡WxqsVN][: …”¡AL`iFs£qs Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,Æ™s[V10(ôdÿ’ q÷´dt): ZNPzqsAL`i©´sV ≠s™´sVLji+Li¬ø¡[ ™´sVVLiμR∂V mz szqszqs ¿d¡£mns F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ «¡©´sgS™´sVÕ‹[ lgiáVryÚ≤][ ¤Õ¡[μ][ æªΩáVxqsVN][™yá¨s …”¡AL`iFs£qs ©y∏R∂VNRPV≤R∂V «‹[giR VLS™´sV©´sı @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ ª]÷¡ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li …”¡AL`iFs£qs GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R VÀ‹[ª][LiμR∂¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ª]÷¡ryLjigS «¡Ljigji©´s ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …‘¡AL`iFs£qs FyLÌki @μ≥j∂NSLRiLi ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Li ªRΩ¥R∂˘™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. 60 GŒ˝¡œ F°LS»¡ mx sn ÷¡ªRΩLigSÆ©s[ ALi˙μ≥y FyáNRPVá ©´sVLi¿¡ ≠s™´sVVNTPÚ Ã¡’≥¡Li¿¡LiμR∂©yıLRiV. ªRΩ™´sVNRPV @μ≥∂j NSLRiLi ™´s}qsÚ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V Dμ][˘gRi, DFyμ≥∂j @™´sNSaSáª][Fy»¡V l\LiªyLigRiLi qx sxqs˘aS˘™´sVáLigS DLi»¡VLiμR∂¨s AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. ZNPzqsAL`i ≠s«¡∏R∂VLiª][ NSLi˙lgi£qs,…”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV NRPŒ˝œ¡ß æªΩLRi™yá©yıLRiV. æªΩáLigSfl· mx sxqsV©´sLjiıLS¯fl·Li …”¡AL`iFs£qsª][Æ©s[ ryμ≥∂R ˘™´sV¨s LRiV«¡Ÿ™´so ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV.

¡xqsV=,ÕÿLki ≤≥U∂ xmnsV»¡©´sÕ‹[ 25 ™´sVLiμj∂NTP gS∏R∂WáV NSNTP©y≤R∂,Æ™s[V10(ôd’ÿq÷´dt): ªRΩWLRiVˆg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ LRiLigRiLi}ms»¡Õ‹[¨s G≤U∂’d¡ L][≤ÔR∂V\|ms aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ALÌki{qs  ¡xqsV=, ÕÿLki ≤≥U∂N]©´sı ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ 25™´sVLiμj∂NTP gS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV. NSNTP©y≤R∂ ©´sVLi¿¡ LS«¡™´sVLi˙≤T∂ \Æ™sxmso ™´sxqsVÚ©´sı ALÌki{qs  ¡xqsV= LRiLigRiLi}ms»¡ ™´sμÙR∂ @μR∂VxmsoªRΩzmsˆ FsμR∂VLRiVgS ™´sxqsVÚ©´sı ÕÿLki¨s ≤≥U∂N]Liμj∂. C ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ 25™´sVLiμj∂ ˙xms∏R∂Wfl‘·NRPVáV gS∏R∂Vxms≤R∂gS, ÕÿLki \Æ≤∂Q˚™´sL`i NS˘’¡©±sÕ‹[ BLRiVNRPV‰F°∏R∂W≤R∂V. F°÷d¡xqsVáV ¤«¡[{qs’d¡ xqs•¶¶¶∏R∂VLiª][ lLiLi≤R∂V ™yx§¶¶¶©yá©´sV ≠s≤R∂μk∂zqs \Æ≤∂Q˚™´sL`i©´sV LRiOTPQLiøyLRiV. ORPQªRΩgS˙ªRΩVá©´sV 108 ™yx§¶¶¶©´sLiÕ‹[ LS«¡™´sVLi˙≤T∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AxqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. ˙xms™´sWμR∂

INRPÉÓÁ lLiLi²R¶V L][ÇÁÙÍýÜ[ N]»R½ò ²U¶Cª¯[ ¿Á[LjiNRP

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,Æ™s[V10(ôd’ÿq÷´dt): Fs»Ì¡ZNP[áNRPV Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘aSΔÿμ≥∂j NSLjigS ZNP.xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·lLi≤Ô∂T ¨s ¨s∏R∂V≠sVxqsWÚ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li DªRΩLÚ iR V*áV «ÿLki¬ø¡[qz sLiμj∂. μk∂Liª][ A∏R∂V©´s r°™´sV™yLRiLi ≠sμ≥∂R VÕ˝‹[ ¬ø¡[lLi[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. BLiªRΩNSáLi Fs¨sıNRPá ˙xms˙NTP∏R∂Vª][ ≤T∂B™Ø[ ¨s∏R∂W™´sVNRPLi AgjiF°LiVVLiμj∂. ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ Dxms≠sμy˘μ≥∂j NSLjigS mx s¨s¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı A∏R∂V©´sNRPV mx sμ][©s´ ıºΩ NRP÷¡ˆxqsWÚ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂NRPV ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[aSLRiV. NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ «¡≠sV¯NRPVLi»¡ ™´sVLi≤R∂áLi ™´sWøR¡©´sxms÷˝¡ ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·lLi≤ÔT∂ 2008 ≤T∂|qsLi ¡L`i 12©´s ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ Dxms≠sμy˘μ≥j∂NSLjigS ¨s∏R∂V≠sVªRΩVá∏R∂W˘LRiV.˙xmsxqsVÚªRΩLi —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘aSΔÿμ≥j∂NSLjigS @μR∂©´sxmso Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı {ms≠ds¤«¡[.LS™´sWLS™´so ©´sVLi¿¡ Àÿμ≥∂R ˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLiøR¡©´sV©yıLRiV. J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso Àÿμ≥∂R ˘ªRΩáV @xmsˆgjiLi¿¡©´sLiμR∂V©´s Aáxqs˘LigS ≠sμ≥∂R VÕ˝‹¬[ø¡[lLi[ @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. INRPÆ™s[Œ¡œ ¨s«ÿ™´sVÀÿμ`∂ NRP¤Õ¡NÌPR L`i Lji÷d¡™±s¬ø¡[}qsÚ r°™´sV™yLRiLi ™´s¿¡Ë ≠sμ≥∂R VÕ˝‹[ ¬ø¡[lLi[ @™´sNSaSáV D©yıLiVV.

xmnsV»¡©´sª][ LS«¡™´sVLi˙≤T∂, NSNTP©y≤R∂ ™´sVμ≥R∂˘ lLiLi≤R∂V gRiLi»¡Ã¡Fy»¡V LSNRPF°NRPáV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ @™´sV≤R∂ÀÿNRPVá ™´sμÙR∂ BLi—¡©±sÕ‹[ F~gRiáV LS™´s≤R∂Liª][ ™Ø[Õ‹[*  ¡xqsV= ¨s÷¡¿¡F°LiVVLiμj∂. BLi—¡©±sÕ‹[ F~gRiá©´sV gRiVLjiÚLi¿¡©´s  ¡xqsV=Q\Æ≤∂Q˚™´sL`i Æ™sLi»¡Æ©s[ @˙xms™´sVªRΩÚQ\Æ™sV F~gRiá©´sV ALjiˆÆ™s[∏R∂V≤R∂Liª][ ˙xms™´sWμR∂Li ªRΩzmsˆLiμj∂.  ¡xqsV= ¨s÷¡¿¡F°™´s≤R∂Liª][ LS˙ºΩ ©´sVLi¿¡ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV L][≤ÔR∂V\|msÆ©s[ D©yıLRiV. \|ms#˚Æ™s[»¡V  ¡xqsV= ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV ºdΩ˙™´s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.RP≠sV…‘¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ≤R∂…‘¡AL][*NRPV AÆμ∂[aSáV BøyËLRiV.

™´s˘’≥¡øyLRi gRiX•¶¶ á\|ms μy≤T∂ @©´sLiªRΩxmsoLRiLi,Æ™s[V10(ôd’ÿq÷´dt): @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿ ¡VNRP‰LS∏R∂V xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[ ™´s˘’≥¡øyLRi gRiX•¶¶¶Ã¡\|ms —¡Õ˝ÿ F°÷d¡xqsVáV aRP¨s™yLRiLi μy≤R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜LigS BμÙR∂LRiV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ª][Fy»¡V ©´sáVgRiVLRiV ¨sLS*x§¶¶¶NRPVá©´sV F°÷d¡xqsVáV @lLi£qÌs ¬ø¡[aSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ™yLji¨s F°÷d¡xqsVáV }qÌsxtsQ©±sNRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. ALRiVgRiVLji\|ms F°÷d¡xqsVáV ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.  ¡VNRP‰LS∏R∂V xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[ B…‘¡™´sá NSáLiÕ‹[ ™´s˘’≥¡øyLRiLi «‹[LRiVgS rygRiVªRΩVLiμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ rÛy¨sNRPVáV F°÷d¡xqsVáNRPV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV. μyLiª][ F°÷d¡xqsVáV aRP¨s™yLRiLi μy≤R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyá ©´sVLi%`¡¿¡ ™´s¿¡Ë BNRP‰≤R∂ ™´s˘’≥¡øyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂.

N_LiÉÓÁLig`iNRPV ª«sV Li®μ¶[ bPÕÁLSÌÁNRPV »R½LRiÌÁV»R½V©«sõ ®©s[»R½ÌÁV Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,Æ™s[V10(ôdÿ’ q÷´dt): F°…‘¡Õ‹[ D©´sı ™yLÔiR V qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡Liªy bP’¡LSÕ˝‹N[ PT ªRΩLRiáVªRΩV©yı LRiV. A∏R∂W FyLÌik áV ªRΩ™´sV @À≥¡œ ˘LÛiR Vá©´sV ˙xmsæªΩ[˘NRP bP’¡LSáNRPV ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©yıLRiV. 12©´s N_Li…”¡Lig`iÕ‹[ lgi÷¡¿¡©´s ™yLRiV bP’¡LSÕ˝‹[ DLi…ÿLRiV. J≤T∂©´s ™yLRiV BLi…”¡NTP Æ™sŒœ¡ªyLRiV. lgi÷¡¬ø¡[ @™´sNSaSáV©´sı qx s*ªRΩLi˙ªRΩVá©´sV |\ qsªRΩLi ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ bP’¡LSá NRPV ªRΩLRi÷¡Li¬ø¡[ GLSˆ»˝¡Õ‹[ D©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªΩR LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ qx sLjiN]ªRΩÚ qx s≠dsVNRPLRiflÿáV ø][»¡V ¬ø¡[qx sVNRPV©yıLiVV. μk∂Liª][ mx sáV ™yLÔiR VÕ˝‹[ lgiáVxmso ©´sV™y*.. Æ©s[©y.. @©´sı»Ì¡VgS DLiμj∂. μk∂Liª][ ˙xmsμ≥y©´s FyLÌik Q¤\Õ¡©´s NSLi˙lgi£qs, æªΩLSxqs, À≥ÿ«¡FyáV Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ mx soLRiFyáNS¨sı μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVÆ©s[Li μR∂VNRPV Fy™´soáV NRPμR∂VxmsoªRΩV©yıLiVV. μk∂Liª][ aRP¨s™yLRiLi ©´sVLi¬ø¡[ ªRΩLRi÷¡Lixmso ˙xms∏R∂VªyıáV ™´sVV™´sV¯LRiLi @∏R∂W˘LiVV. r°™´sV™yLRiLi ™´sVV¨s=xmsÕfi mx sn ÷¡ªyá N_Li…”¡Lig`i ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Li NS©´sVLi≤R∂≤R∂Liª][ LS«¡NUP∏R∂V FyLÌik áV §x ¶ ¶≤y≠s≤T∂ Æ™sVVμR∂áV |ms…ÌÿLiVV. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ mx soLRiFyáNRP qx sLixmsn VLi ¬\ø¡≥ LRi¯©±s mx sμR∂≠s áORPQ ˘LigS Fy™´soáV NRPμR∂VxmsoªRΩV©yıLiVV. Æ™sV«ÿLÌki N_¨s=áL`i xmsμR∂™´soáV μR∂NTP‰æªΩ[ \¬ø≥¡LRi¯©±s {qs»¡V μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV NSLi˙lgi£qs,…”¡AL`iFs£qs, ’¡¤«¡zms, …”¡≤T∂mz sáV Bxmsˆ…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªyıáV Æ™sVVμR∂áV |ms…ÌÿLiVV. N_Li…”¡Lig`iNRPV ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ F°…‘¡ ¬ø¡[zqs©´s @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV

bP’¡LSáNRPV ªRΩLRi÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. xmns÷¡ªyáV Æ™sáV™´s≤T∂©´s ªRΩLRiV™yªRΩ J»¡≠sV ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLji¨s mx sLizmsLi¬ø¡[qz s lgiáVF~Liμj∂©´s ™yLÔiR V xqsÀ≥¡œ V˘Ã¡ª][ bP’¡LSáV ¨sLRi*z§¶ ¶Li¬ø¡[ π∏∂WøR¡©´sÕ‹[ FyLÌik áV©yıLiVV. ™yLÔiR V qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡ J»˝¡ gRifl·©´s CÆ©sá 12©´s ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Li NS©´sVLi≤R∂≤R∂Liª][ C øR¡LRi˘Ã¡NRPV qz sμÙ∂R Li @∏R∂W˘LRiV. æªΩáLigSfl· LSxtsÌ QLi GLSˆ»¡Vª][ ExmsoÕ‹[ D©´sı æªΩLSxqs mx s»Ì¡fl·LiÕ‹[ FygS Æ™s[}qs ˙xms∏R∂VªRΩıLiÕ‹[ DLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ mx soLRiFyáNRP qx sLixmsn VLiÕ‹[ ™yLÔiR V qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡VgS FyLÌik ªRΩLRimx sn Qo©´s INRP‰LRiV NRPW≤y ¤Õ¡[¨s æªΩLSxqs BxmsˆV≤R∂V r~LiªRΩLigS xmsμR∂≠s¨s μR∂NTP‰LiøR¡VN][™yá¨s øR¡Wr°ÚLiμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV mx spLjiÚ Æ™sV«ÿLji…‘¡ ™´sqx sVÚLiμR∂Æ©s[ ©´s™´sV¯NRPLiª][ F°…‘¡Õ‹[ D©´sı ™yLÔiR V qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡©´sV gRifl·©´sNRPV INRP L][«¡Ÿ ™´sVVLiÆμ∂[ bP’¡LS¨sNTP ªRΩLRi÷¡Li¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLiÕ‹[ D©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ lLiLi≤R∂V ™yLÔiR VÕ˝‹[ lgi÷¡¿¡©´s À≥ÿ«¡Fy xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ ™´sVLjiLiªRΩ xms»Ì¡V ryμ≥∂j Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ≠dsáVgS ™yLÔiR VÕ˝‹[ @À≥¡œ ˘LÛiR Vá©´sV F°…‘¡Õ‹[ DLi¿¡Liμj∂. r~LiªRΩLigS Æ™sV«ÿLji…‘¡ LS¨s xmsORPQLiÕ‹[ xqs*LiªRΩLi˙ªRΩVáª][ \Æ©s©y \¬ø≥¡LRi¯©±s xmsμR∂≠s¨s r~LiªRΩLi ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ xmsoLRiFyáNRPLi FyLÌik áNRPV ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLi NS™´s≤R∂Liª][ FsÕÿ\lgi©y ¬\ø¡≥ LRi¯©±s mx sμR∂≠s r~LiªRΩLi ¬ø¡[qx sVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV Æ©s[ªΩR áV Fy™´soáV NRPμR∂VxmsoªRΩV©yıLRiV. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂

xmsoLRiFyáNRP xqsLixmnsVLi gRi≤R∂V™´so ™´sVVgjizqs©´s ™´sVW≤R∂V©´sıLRi GŒ˝œ¡ ªRΩLRiV™yªRΩ Fs¨sıNRPáV «¡LjigSLiVV. gRiªRΩLiÕ‹[ xmsoLRiFyáNRP ™yLÔRiVÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs, æªΩÆμ∂[Fy @À≥¡œ ˘LÛiR VáV xqs™´sW©´sLigS lgiáVF~LiμR∂≤R∂Liª][ FsLiHFsLi ™´sVμÙ∂R ªRΩVª][ ¬\ø¡≥ LRi¯©±s xmsμR∂≠s¨s NSLi˙lgi£qs FyLÌki μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªΩR Li J»¡L˝iR V G FyLÌik Æ\™sxmso Æ™sVVgÊiR V øR¡WFyLRiÆ©s[μ∂j J»˝¡V ¤Õ¡NTP‰}qsÚ gS¨s Æ™sÃ˝¡≤R∂π∏∂[V˘ mx sLjiqz sÛ ¤Õ¡[μ∂R V. μk∂Liª][ FyLÌik á ªRΩLRimx sn Æ©s F°…‘¡ ¬ø¡[}qs @À≥¡œ ˘LÛiR Vá©´sV gRifl·©´sNRPV INRP L][«¡Ÿ ™´sVVLiÆμ∂[ bP’¡LSáNRPV ªRΩLRi÷¡LiøR¡©´sV©yıLRiV. gRiªRΩ Æ\™sÀ≥¡œ ™y¨sı NSFy≤R∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌki aRPªRΩ≠sμ≥yáVgS ˙xms∏R∂VºΩıQr°ÚLiμj∂. FsNRPV‰™´s rÛy©yÕ˝‹[ ™yLÔiR V qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡©´sV lgi÷¡zmsLiøR¡VN]¨s r~LiªRΩLigS FyáNRP™´sLÊiR Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV A∏R∂W ™yLÔiR VÕ˝‹[ lgiáVF~LiÆμ∂[ @À≥¡œ ˘LÛiR Vá\|ms μR∂XztsÌ Q ryLjir°ÚLiμj∂. gRiªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ mx s»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s 36 ™yLÔiR VÕ˝‹[ ZNP[™s´ áLi 13 ™yLÔiR VÕ˝‹[ @À≥¡œ ˘LÛiR VáV lgiáVF~LiμyLRiV. @LiVVæªΩ[ FsLiHFsLiª][ «¡ªRΩ NRP÷¡zqs ¬\ø¡≥ LRi¯©±s gjiLji¨s xqsLiFyμj∂LiøR¡VNRPV©yıLRiV. Æ™sV«ÿLji…‘¡ LS¨s mx sORPQLiÕ‹[ BªRΩLRiVá ™´sVμÙ∂R ªRΩVª][Æ\©s©y mx sμR∂≠s¨s ¬ø¡[—¡NTP‰LiøR¡VN][™yáƩs[ ˙xms∏R∂VªyıQÕ˝‹[ FyLÌki DLiμj∂. . 12©´s N_Li…”¡Lig`iÕ‹[ lgi÷¡¿¡©´s ™yLRiV bP’¡LSÕ˝‹[ DLi…ÿLRiV. J≤T∂©´s ™yLRiV BLi…”¡NTP Æ™sŒœ¡ªyLRiV.


4

Ä~yês¡+ 11`05`2014

yÓ’ø±bÕ |üÁuÛÑ+»q+ U≤j·T+ 13 »&ûŒ mìïø£\ øö+{Ï+>¥≈£î @sêŒ≥T¢ À≥ÿLki Æ™sV«ÿLÌkiª][ «¡gRi©±s zqsFsLi NSÀ‹[ªRΩV©yıLRiV: @©´sLiªRΩ @©´sLiªRΩmx soLRiLi,Æ™s[V10(ôdÿ’ q÷´dt): LSxtsÌ Q˚Li Õ‹[ Æ\™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌik ˙xmsÀ≥¡œ Li«¡©´sLi Δÿ∏R∂V™´sV¨s A FyLÌik Æ©s[ªΩR @©´sLiªRΩ Æ™sLiNRP˙…ÿ≠sV lLi≤Ô∂T μ≥∂k ™´sW ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J»¡≠sV ˙gRi§z ¶ ¶Li¿¡©´s …”¡≤T∂mz s Æ©s[ªΩR áV AªRΩ¯LRiORPQfl·Õ‹[ mx s≤ÔyLRi¨s @©yıLRiV. 25 FsLi{ms, 130 ©´sVLi¿¡ 150 ™´sLRiNRPV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ q{ s»˝¡©´sV Æ\™sNSFy lgiáVxqsVÚLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Fs¨sıNRPá ªRΩLS*ªRΩ {qs™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ æªΩáVgRiV Æμ∂[aPR Li FyLÌik NRP©´sV™´sVLRiVgRi™´soªRΩVLiμR∂¨s Æ™sLiNRP˙…ÿ ≠sV lLi≤Ô∂T «‹[qx s˘Li ¬ø¡FyˆLRiV. …‘¡≤U∂m{ s |mnsWLRi mx sLS«¡∏R∂VLi øR¡≠søR¡WxqsVÚLiμR∂¨s, A FyLÌik NTP NRP¨dsqx sLi ˙xmsºΩxmsORPQ x§¶‹[μy NRPW≤y μR∂NRP‰μR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @©´sLiªRΩxmsoLRiLi zqs…Ì¡” Lig`i FsLi{ms @LiVV©´s Æ™sLiNRP˙…ÿ≠sVlLi≤Ô∂T BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ ™´sVL][ryLji F°…‘¡ ¬ø¡[aSLRiV. Æ™\ sNSFy ˙xmsÀ≥¡œ Li«¡©´sLiÕ‹[ …”¡≤T∂mz s N]»Ì¡VNRPVF°™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV©yıLRiV. Àÿ ¡V ™´sLRiVxqsgS ™´sVW≤][ryLki •¶¶ ˘˙…”¡N`P J»¡≠sV F~LiμR∂À‹[ªΩR V©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ Æ™\ sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌik @ªRΩ˘μ≥∂j NRP rÛy©yáV Z\ NP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s, Æ\™sFs£qs «¡gRi©±sÆ™sWx§¶ ¶©s± lLi≤Ô∂T ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @™´soªyLRi¨s μ≥∂k ™´sW ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV @’≥¡©´s™´s

g][¤À¡Õfi=gS @’≥¡™´sLÒij LiøyLRiV. 2009 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ©´sgRiμR∂V ¡μj∂÷d¡ @Li»¡W øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s¿¡Ë©y ˙xms«¡Ã¡V ©´s™´sV¯¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. 2012Õ‹[ 18 rÛy©yáNRPV «¡Ljigji©´s Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ 15 rÛy©yáV ™´sryÚ∏∂R V¨s …‘¡≤U∂m{ s Æ©s[ªΩR áV ¬ø¡FyˆLRi¨s, ºdΩLS INRP‰rÛy©´sLi NRPW≤y A FyLÌik lgiá™´s¤Õ¡[NPR F°LiVVLiμR∂©yıLRiV. C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ lL\ iªRΩVáNRPV LRiVfl·™´sW{msn ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¬ø¡zmsˆ©y ˙xms«¡Ã¡V, lL\ iªRΩVáV ©´s™´sV¯¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. LRiVfl·™´sW{msn |\ ms ’d¡¤«¡[{ms ˙xmsμ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ª][ INRP‰™´sW»¡ NRPW≤y øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¬ø¡zmsˆLiøR¡¤Õ¡[NPR F°∏R∂WLRi©yıLRiV. Æ™\ sFs£qsAL`i{qs{ms @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹ N[ PT ™´s¿¡Ë©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R ©´sV @¨sı LRiLigSÕ˝‹[ ™´sVVLiμR∂VNRPV ºdΩxqsVZNPŒÿÚ™s´ V©yıLRiV. ™´sV•¶¶¶Æ©s[ªΩR Æ\™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤Ô∂T ™´sVáV ¬ø¡[qz s©´s mx s¥R∂NSá¨dsı mx s…”¡tx sÌ QLigS @™´sVáV ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s, ˙Fy¤«¡NÌPR Vá©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. |msμÙ∂R FsªRΩVÚ©s´ mx sLji˙aRP™´sVáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[qz s ¨sLRiVμ][˘gRiVáNRPV DFyμ≥∂j @™´sNSaSáV NRP÷¡ˆryÚ™s´ V©yıLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω DªyˆμR∂©´s LRiLigS¨sı ™´sVLjiLiªRΩ  ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. ZNP[LiR Œœ¡ ªRΩLRi•¶¶ Õ‹[

12©´s G{msAlLÍi[{qs,AL`i≤U∂{qs |qs…fi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,Æ™s[V10(ôd’ÿq÷´dt): LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s lLizqsÆ≤∂¨<s∏R∂VÕfi «¡⁄¨s∏R∂VL`i NS¤Õ¡[—¡, ≤T∂˙gki NS¤Õ¡[“¡Õ˝‹[ ˙xmsÆ™s[aSá N][qx sLi C Æ©sá12©´s NS™´sV©±s FsLi˙¤…¡©±s= ¤…¡£qsÌ G{msAlLiÍ q{[ s/AL`i≤U∂q{ s |qs…fi ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. μk∂¨sNTP @¨sı GLSˆ»˝¡V mx spLjiÚ ¬ø¡[qz s©´s»˝¡V NRP¨ds*©´sL`i mz s.«¡gRi©Ø[¯§x ¶ ¶©s± lLi≤Ô∂T INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. @¨sı —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μyáՋ[ r°™´sV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi 10 ©´sVLi¿¡ 12.30 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV mx sLkiORPQ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. C mx sLkiORPQNPR V •¶¶ «¡LRiπ∏∂[V˘ ≠sμy˘LÛiR VáV Æ™sÀfi\|qs…fi ©´sVLi¿¡ •¶¶ Õfi…”¡ZNP»˝¡V ≤_©±sÕ‹[≤`∂ ¬ø¡[qx sVN][™s´ øR¡Ë¨s qx sW¿¡LiøyLRiV. ≠sμy˘LÛiR VáV 10 gRiLi»¡Ã¡NRPV INRP‰ ¨s≠sVxqsLi Aáxqs˘QÆ\™sV©y @©´sV™´sVºΩLiøR¡À‹[™s´ V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. 12.30 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV Fs™´sLji¨ds ¡∏R∂V»¡NRPV @©´sV™´sVºΩLiøR¡™´sμÙ∂R ¨s ¿d¡£msn qx sWxmsLjiLi ¤…¡LiÆ≤∂Li»˝¡©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. JFsLiAL`i t{ sQ»¡˝ ©´sV À˝ÿN`P ¤Õ¡[μy  ˝¡W ÀÿÕfi |ms©´sVıª][ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V mx spLji¬Úø¡[∏∂R Wá©yıLRiV. ≠sμy˘LÛiR VáV ™yLji }msLRiV, ªRΩLi˙≤T∂ }msLRiV, NRPVá ˙μR∂V≠dsNRPLRifl· ªRΩμj∂ªRΩLSÕ˝‹[ G\Æμ∂©y æªΩ[≤y D©´sıQ»¡˝ LiVVæªΩ[ mx spLjiÚ μ≥∂R X≠dsNRPLRifl· mx s˙ªyáª][ A∏R∂W ZNP[Li˙μyáՋ[¨s ¿d¡£msn qx sWxmsLjiLi ¤…¡LiÆ≤∂Li…fi μy*LS NRP¨ds*©´sL`i NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏∂R Wá¨s qx sW¿¡Li øyLRiV. |qsÕfiFn°©˝s´ V, NS˘÷¡NRPV¤Õ¡[»¡L˝iR V ™´sLi…”¡ FsáNÌSQ˙¨sN`P= ™´sqx sVÚ™s´ oá©´sV @©´sV™´sVºΩLiøR¡™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ©´s™´sVW©y JFsLiAL`i t{ sQ…fi©´sV ≠sμy˘LÛiR VáNRPV Æ©s…fiÕ‹[ @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi¿¡©´s»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV.

Æ©sÃ˝¡WLRiV Fs{qs= NSL][ˆlLi[xtsQ©±s Õ‹[ ø][Lki Æ©sÃ˝¡WLRiV,Æ™s[V10(ôd’ÿq÷´dt): Æ©sÃ˝¡WLRiV Fs{qs= NSL]ˆlLi[xtsQ©±s NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ø][Lki «¡LjigjiLiμj∂. aRPV˙NRP™yLRiLi LS˙ºΩ NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[NTP ø]LRi ¡≤T∂©´s μR∂VLi≤R∂gRiVáV NRPLixmsp˘»¡L˝RiV, μR∂ryÚQ˚áV FsªRΩVÚZNPŒ˝ÿLRiV. @LiVVæªΩ[ C μ]LigRiªRΩ©´sLi\|ms @©´sV™´sW©yáV ™´s˘QQNRPÚLi @™´soªRΩ©yıLiVV. BNRP‰≤R∂ \|mnsŒ˝œ¡ß FsªRΩVÚZNPŒ˝ÿ÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μy AgRiªRΩ˘Li FsLiμR∂VNRPV DLi»¡VLiμR∂¨s @©´sV™´sW¨sxqsVÚ©yıLRiV. Bμj∂ æªΩ÷¡zqs©´s™yLji xmsÆ©s[ @LiVV™´soLi»¡VLiμR∂¨s @©´sV™´sW¨sxqsVÚ©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiVá zmnsLS˘μR∂V Æ™s[VLRiNRPV F°÷d¡xqsVáV ZNP[xqsV©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

@ORPQLSxqs˘ªRΩ N][qx sLi NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s lLiLi≤R∂V FyL˝iR Æ™sVLi…fi, 14 @|qsLi’d¡˝ rÛy©yá©´sV Z\ NP™´sqx sLi ¬ø¡[qx sVNRPV¨s N˝PU ©±s q{ s*£ms ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáV ˙xmsaSLiªRΩLigS «¡Ljilgi[LiμR∂VNRPV qx sx§¶ ¶NPR LjiLi¿¡©´s @μ≥∂j NSLRiVáV, Dμ][˘gRiVáV, zqs ¡˜Liμj∂, F°÷d¡xqsVáV, ©y∏R∂VNRPVáNRPV NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[aSLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ —¡Õ˝ÿ qx sx§¶ ¶NSLRi ZNP[Li˙μR∂ Àÿ˘LiNRPV (≤U∂q{ s{qs’d¡), —¡Õ˝ÿ qx sx§¶ ¶NSLRi ™´sWlLi‰…”¡Lig`i r~\|qs…‘¡ (≤U∂q{ sFsLiFs£qs) ¬ø\ ¡LRi¯©±s rÛy©yá©´sV Z\ NP™´sqx sLi ¬ø¡[qx sVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV qx s™´sVztsÌ QgS NRPXztsQ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s Æ\™sFsry=L`i{qs{ms —¡Õ˝ÿ xmsLjibdPáNRPV≤R∂V zms.LRi≠dsLi˙μR∂©y¥`∂lLi≤Ô∂T FyLÌik ©y∏R∂VNRPVáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. aRP¨s, Aμj∂™yLSÕ˝‹[ ≤U∂q{ s{qs’d¡, ≤U∂q{ sFsLiFs£qs Fs¨sıNRPáV, ¬ø\ ¡LRi¯©±s FsLizmsNRP «¡LRigRi©´sVLi≤R∂»¡Li ª][ FyLÌik xmsLRiLigS @©´sVxqsLjiLiøy÷¡=©´s @LiaSá\|ms xqsWøR¡©´s÷¡øyËLRiV. gRiæªΩ[≤yμj∂ @μ≥∂j NSLRi NSLi˙lgi£qs, ˙xmsºΩxmsORPQ …‘¡≤U∂m{ s Æ©s[ªΩR áV NRPV™´sV¯QZ\ NPQQ‰ @≤Ô∂R μyLRiVÕ˝‹[ ≤U∂{qs{qs’d¡, ≤U∂{qsFsLiFs£qsá©´sV ¬ø¡[—¡NTP‰LiøR¡VN][™yáƩs[ FsªRΩVÚá©´sV ¿¡ªRΩVÚ ¬ø¡[aS™´sV¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ¨s ¡Liμ≥∂R ©´sáNRPV ≠sLRiVμÙ∂R LigS A lLiLi≤R∂V FyLÌik áV

™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡≤R∂Liª][ ©y˘∏R∂VrÛy©y¨sı A˙aRPLiVVLi¿¡ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j Liøy™´sV©yıLRiV. @LiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ Bxmso≤R∂V Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂V©yıLRiV. ™´sV•¶¶ Æ©s[ªΩR Æ™\ sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡L`ilLi≤Ô∂T @™´sVáV ¬ø¡[qz s©´s qx sLiZOP[Q™s´ V NSLRi˘˙NRP™´sWá μy*LS á’Ù¡ F~Liμj∂©´s lL\ iªRΩVáV xqsx§¶¶¶NSLRi Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Æ\™sFsry=L`i{qs{ms ™´sVμÙ∂R ªRΩVμyLRiVá©´sV AμR∂LjiLiøyLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. Bxmso≤R∂V A lLiLi≤R∂V m{ shSá\|ms ¬ø\ ¡LRi¯©±s @À≥¡œ ˘LÛiR VáVgS FyLÌik ™´sVμÙ∂R ªRΩVμyLRiVá©´sV NRPWL][ˤÀ¡…Ìÿá©yıLRiV. ≤U∂q{ sFsLiFs£qs ¬ø\ ¡LRi¯©±s @À≥¡œ ˘LÛij gS J ¡VŒÿxmsoLRiLi r~\|qs…‘¡ @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V À‹[∏∂R V ™´sV÷˝¡NSLÍiR V©´sNRPV @™´sNSaRPLi B™y*á¨s qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ ¨sLÒiR LiVVLiøyLRiV. ≤U∂q{ s{qs’d¡ ¬ø\ ¡LRi¯©±s @À≥¡œ ˘LÛij gS Bxmsˆ…”¡ZNP[ ÷¡LigSá bP™´saRPLiNRPL`ilLi≤Ô∂T }msLRiV©´sV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. ≤U∂q{ s{qs’d¡ Æ™\ s£qs ¬\ø¡LRi¯©±sgS ™´sV≤R∂NRPbPLRi r~\|qs…‘¡ @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V A©´sLiμR∂ LRiLigSlLi≤Ô∂T }msLRiV©´sV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[qz s©´s»˝¡V FyLÌik ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV. BNRP ≤U∂q{ sFsLiFs£qs Æ™\ s£qs ¬ø\ ¡LRi¯©±sgS Fs©±sm{ sNRPVLi»¡ r~\|qs…‘¡ @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V «¡gRiμk∂aRP*L`ilLi≤Ô∂T ¤Õ¡[μy ©yLRiˆÃ¡ r~\|qs…‘¡ @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V zms.«¡∏R∂VLS≠sVlLi≤Ô∂T }msL˝iR V mx sLjibdPá©´sÕ‹[ DLiøyLRiV.

¿¡ªRΩWÚLiR V ,Æ™s[V10(ôdÿ’ q÷´dt): —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQªΩR VÚ Fs¨sıNRPá J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso©´sV xmsNRP≤R∂˜Liμk∂gS ¬ø¡[mx s≤R∂VªRΩV©yıLRiV. FsNRP‰≤y FsÕÿLi…”¡ mx sn V»¡©´sáNRPV Ary‰LRiLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y xmsNRP≤R∂˜Liμk∂ ¡Liμ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. N_Li…”¡Lig`i mx sNS‰gS ¬ø¡[mx s…Ìÿá¨s —¡Õ˝ÿxmsLjixtsQª`Ω ™´sVV≈¡˘ NSLRi˘¨sLRi*x§¶¶¶flÿ μ≥j∂NSLji Æ™s[fl·Vg][FyÕfilLi≤Ô∂T AL][*, GAL][*á©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ™´sVLi≤R∂á, —¡Õ˝ÿmx sLjitx sQª`Ω ˙FyÆμ∂[bPNRP ¨sπ∏∂W«¡™´sLÊSá J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso 13©´s DμR∂∏R∂VLi 8gRiLi»¡Ã¡NRPV ˙FyLRiLiÀ≥¡œ ™´sV™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ™´sVLi≤R∂á Fs¨sıNRPá Lji»¡LjiıLig`i @μ≥j∂NSLRiVáV, xqs•¶¶¶∏R∂V Lji»¡LjiıLig`i @μ≥∂j NSLRiVáNRPV J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso\|ms bPORPQfl· qx s™´sWÆ™s[aPR Li ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[NPT @À≥¡œ ˘LÛij , INRP G¤«¡Li»¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V •¶¶ «¡LRiVNS™y÷¡= DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS á ¤Õ¡NTP‰Lixmso mx spLRiLÚ iVV©´s ªRΩLRiV™yªRΩ mx sn ÷¡ªyá©´sV qx sLi ¡Liμ≥∂j ªRΩ Lji»¡LjiıLig`i @μ≥∂j NSLji AÆ™sWμR∂Liª][ ˙xmsNRP…”¡Liøy÷¡= DLi»¡VLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso xqs˙NRP™´sVLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤y¨sNTP zqs ¡˜Liμj∂ xqs•¶¶¶∏R∂V xqsx§¶¶¶NSLSáV @Liμj∂Liøyá¨s N][LSLRiV. N_Li…”¡Lig`i NRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[ HμR∂V ZNP[Li˙μyá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. ¿¡ªRΩWÚLiR V lLiÆ™s©´sW˘ ≤T∂≠s«¡©±s xmsLjiμ≥∂j Õ‹[¨s ™´sVLi≤R∂Õÿá ¤Õ¡NTP‰Lixmso xmspªRΩáxms»Ì¡V ™´sVLi≤R∂áLi zms.N]ªRΩÚN][»¡ Æ™s[™´sVV BLi«¡¨dsLRiV NRPŒÿaSáՋ[, ºΩLRiVxmsºΩ ≤T∂≠s«¡©±s xmsLjiμ≥∂j Õ‹[¨s ™´sVLi≤R∂Õÿá ¤Õ¡NTP‰Lixmso ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[¨s $ xmsμy¯™´sºΩ ≤T∂˙gki NRPŒÿaSá, Fs{qs* AL`ÌiQ= NRPŒÿaSáՋ[, ™´sVμR∂©´sxm˝s¤Õ¡ ≤T∂≠s«¡©±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s

Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyá Æ™sÃ˝¡≤T∂NTP GLSˆ»˝¡V xmspLjiÚ r°™´sV™yLRiLi ©´sVLi¿¡ N_Li…”¡Lig`i xtsvLRiW Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,Æ™s[V10(ôdÿ’ q÷´dt): ™´sVV¨s=xmsÕfi, «¡≤U∂ˆ, ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso©´sNRPV N_Li…fi ≤_©Ø¯μR∂áLiVV˘Liμj∂. r°™´sV™yLRiLi ©´sVLi¿¡ aRPV˙NRP™yLRiLi ™´sLRiNRPV ¤Õ¡NTP‰Lixmso «¡LRiVgRi©´sVLiμj∂. r°™´sV™yLRiLi ™´sVV¨s=xmsÕfi,™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi «¡≤U∂ˆ, aRPV˙NRP™yLRiLi ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá N_Li…”¡Lig`i «¡LRiVgRi©´sVLiμj∂. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. FsNRP‰≤y FsÕÿLi…”¡ @™yLiø≥R¡¨ds∏R∂V xmnsV»¡©´sáV «¡LRiNRPV‰Li≤y F°÷d¡qx sVáV gRi…Ì¡” À≥¡œ ˙μR∂ªy øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVNRPV©yı LRiV. DμR∂∏R∂VLi 8 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso mx s˙NTP∏R∂V ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Li NS©´sV©´sı Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[qz s©´s @À≥¡œ ˘LÛiR VáV ¤Õ¡[μy ™yLji ˙xmsºΩ¨sμ≥∂R VáV NRP¨dsxqsLi gRiLi»¡ ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ ¤Õ¡NTP‰Lixmso ZNP[Li˙μyá ™´sμÙ∂R NRPV ¬ø¡[LiR VN][™yá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV. N_Li…”¡Lig`i GLSˆ»˝¡©´sV NRP¤Õ¡NÌPR L`i @x§¶ ¶¯μ`∂ Àÿ ¡V mx sLRi˘Æ™s[OPT QLiøyLRiV. C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS ≠s™´sLSáV NRPLixmsp˘»¡L`i «ÿ’¡ªyÕ‹[ ªRΩmx sˆVgS ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂VNRPW≤R∂μR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ aS≈¡Ã¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s NRPLixmsp˘»¡L`i AxmslLi[»¡L˝iR NRPV mx sáV qx sWøR¡©´sáV ¬ø¡[aSLRiV. INRP…”¡NTP lLiLi≤R∂V ryL˝iR V

xqsLjiøR¡WxqsVNRPV©´sı ªRΩLS*ªRΩÆ©s[ ≠s™´sLSáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≠ds…”¡¨s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡ ©´sVLi¿¡ \|qsªRΩLi @μ≥∂j NSLRiVáV mx sLRi˘Æ™s[OPT QryÚLiR ¨s }msL]‰©yıLRiV. BNRP C≠dsFsLiáV À≥¡œ ˙μR∂mx sLjiË©´s rÌy˚Lig`i LRiWLiáV, J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso ZNP[Li˙μyá©´sV —¡Õ˝ÿ «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌPR L`i áOUPQ ¯NSLi ªRΩLi mx sLjibdP÷¡LiøyLRiV. J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso ZNP[Li˙μyáV mx sLjibdP÷¡Li¿¡ @™´sqx sLRiÆ\™sV©´s r¢NRPLS˘Ã¡\|ms @μ≥∂j NSLRiVáNRPV qx sW¿¡Li ALRiV. «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs, FsLi{ms…‘¡ {qs J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso xms˙NTP∏R∂V\|ms @μ≥j∂NSLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. r¢NRPLS˘Ã¡V, À≥œ¡˙μR∂ªy GLSˆ»˝¡\|ms ALS ºdΩaSLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ 12©´s «¡Ljilgi[ ™´sVV¨s=xmsÕfi J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso xms˙NTP∏R∂V©´sV ≠s≤R∂ªRΩá ™yLkigS ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©yıLRiV. Æ™sVFy¯ {ms≤U∂ LS¤«¡[aPR *L`i LS¥][≤`∂ xmsoLRiFyáNRP xqsLixmsn V NRP≠sVxtsQ©s´ L˝iR ª][ NRP÷¡zqs GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[ryLRiV. J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso xms˙NTP∏R∂V©´sV ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi ILi…”¡ gRiLi»¡Õ‹[}ms xmspLjiÚ ¬ø¡[∏∂R V≤y¨sNTP @μ≥∂j NSLRiVáV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. xmsoLRiFyáNRP xqsLixmsn Wá ™yLkigS Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ 12 ¡Õ˝ÿáV, ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡NRPV 10,

¨sLRi¯Õfi, ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡, ¡μj∂Liry, NSgRi«fi©´sgRiL`i xmsoLRiFyáNRP xqsLixmnsWá J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ Fs¨s≠sVÆμ∂[zqs ø]xmsˆV©´s  ¡Õ˝ÿáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyá ™yLkigS A∏R∂W xmsoLRiFyáNRP xqsLixmsn Wá F°÷¡Lig`i  ¡Wª`Ωá©´sV ≠sÀ≥¡œ —¡Li¿¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso ¬ø¡[∏∂R V©´sV©yıLRiV. G ™yLÔiR Vá J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso «¡LRiVgRiVªRΩVLiμ][ A ™yLÔiR VÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV, ™yLji G¤«¡Li»˝¡©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¤Õ¡NTP‰Lixmso ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[NTP @©´sV™´sVºΩryÚLRiV. á J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS B ¡˜LiμR∂VáV NRPáVgRiNRPVLi≤y ZNP[Li˙μyá ™´sμÙR∂ ÀÿLjiZNP[≤˝R∂©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V Æ™sVFy¯ {ms≤U∂ LS¤«¡[aRP*™¸´s }msL]‰©yıLRiV. xmsn ÷¡ªyá©´sV Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V ˙xmsμR∂Lji+LiøR¡≤y¨sNTP GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰LixmsoÕ‹[ B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VLRiVNSNRPVLi≤y DLi≤R∂…ÿ¨sNTP J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso©´sNRPV ™´sVVLiμR∂V L][«¡Ÿ ™´sWN`P J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso xms˙NTP∏R∂V |\ qsªRΩLi ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©´sı»˝¡V Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ NRP≠sVxtsQ©s´ L`i uy{§¶¶¶μ`∂ ™´sVxqsWμ`∂ }msL]‰©yıLRiV.

™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ xmsá™´sVÆ©s[LRiV ™´sVμR∂L`iÆ¥∂Ljiry, ™´sVμR∂©´sxm˝s¤Õ¡ \Æ™sxtÒsQ≠s NRPŒÿaSáՋ[ «¡LRiVgRiVªy∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. FsLi{ms…‘¡{qs, «¡≤U∂ˆ…‘¡{qsá J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso IZNP[ryLji ˙FyLRiLi’≥¡Liøyá©yıLRiV. BLiμR∂VN][xqsLi Æ™s[LRiV*LRiVgS  ¡Ã˝¡Ã¡©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ™´sVVLiμR∂VgS Àÿ˘¤Õ¡…fi xms˙ªyá©´sV ºdΩxqsVNRPV¨s 25 ø]xmsˆV©´s LRi ¡˜LRiVÀÿ˘Li≤R∂Vª][ NRP…ÌÿNRP, C xms˙NTP∏R∂V xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs©´s ªRΩLRiV™yªRΩÆ©s[ ¤Õ¡NTP‰Lixmso ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ºΩLRiVxmsºΩ ≤T∂≠s«¡©±sNRPV xqsLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡©´s FsLi{ms…‘¡{qs, «¡≤U∂ˆ…‘¡{qsc2014 Fs¨sıNRPá J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso©´sV ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[¨s $ xmsμy¯™´sºΩ ™´sVz§¶¶¶Œÿ ≤T∂˙gki NRPŒÿaSá, Fs{qs* AL`ÌiQ= NRPŒÿaSáՋ[ CÆ©sá 13©´s ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V ALÔki™Ø[ æªΩ÷¡FyLRiV. Æ™sVVªRΩLÚ i 14 ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV xqsLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ 217 ™´sVLiμj∂ FsLi{ms…‘¡{qsáV  ¡LjiÕ‹[ D©yıLRiV. ≠dsLji À≥œ¡≠sªRΩ™´s˘Li CÆ©sá 13©´s J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmsoª][ æªΩ[á©´sVLiμj∂.GlLi[ˆ≤R∂V, ºΩLRiVxmsºΩ ˙gS≠dsVfl·Li, ª]»Ì¡Li¤À¡[≤R∂V, xmso÷¡¬ø¡L˝Ri, lLi[fl”·gRiVLi»¡, FyNSá, $NSŒœ¡x§¶¶¶zqsÚ, øR¡Li˙μR∂gjiLji ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV xqsLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ $ xmsμy¯™´sºΩ ™´sVz§¶¶¶Œÿ ≤T∂˙gki NRPŒÿaSáՋ[ J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso©´sNRPV ªRΩgji©´s GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V }msL]‰©yıLRiV. xqsªRΩ˘Æ™s[≤R∂V, ZNP.≠s.’¡.xmsoLRiLi, zmsøyË»¡WLRiV, ©ygRiÕÿxmsoLRiLi, ™´sLRiμR∂∏R∂V˘Fy¤Œ¡Li,  ¡V¿¡Ë©y∏R∂VV≤R∂V NRPLi˙≤T∂gRi ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ Fs{qs* AL`ÌiQ= NRPŒÿaSáՋ[ J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso «¡LRigRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV.

˳ØLki ª«sL<SÌÁ»][ ríyûLig`i LRiWª«sV ÍýÜ[NTP ª«sL<Rixmso ¬dsLRiV

NSNTP©y≤R∂ ¤«¡Fs©±s…”¡∏R∂VW©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s NRP¤Õ¡NÌRPL`i NSNTP©y≤R∂,Æ™s[V10(ôdÿ’ q÷´dt): ªRΩWLRiVˆg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ NRPVLjizqs©´s À≥ÿLki ™´sL<S¨sNTP B≠sFsLiáV ªRΩ≤T∂zqs ™´sVVμÙ∂R ∏R∂W˘LiVV. μk∂Liª][ ™y»¡¨s xmsLjibdP÷¡Li¬ø¡[ xms¨sÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV xms≤ÔyLRiV. ˙xmsºΩÚFy≤R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡©´s C≠dsFsLiáV NSNTP©y≤R∂ ¤«¡[Fs©±s…‘¡∏R∂VWÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s rÌy˚Lig`i LRiW™±sVÕ‹[ À≥¡œ ˙μR∂xmsLjiøyLRiV. LS˙ºΩ NRPVLjizqs©´s ™´sL<S¨sNTP rÌy˚Lig`i LRiW™±sVÕ‹[NPT ¨dsLRiV ¬ø¡[LiR ≤R∂Liª][ zqs ¡˜Liμj∂ ALiμ][Œ¡œ ©´sNRPV gRiVLRi∏R∂W˘LRiV. —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ¨dsªRΩW˙xmsryμ`∂ DμR∂∏R∂VLi rÌy˚Lig`i LRiW™±sV©´sV xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. NSNTP©y≤R∂ ¤«¡[Fs¨dsÌ ∏R∂VW rÌy˚Lig`i LRiWLiÕ‹[NPT ™´sL<iR xmso ¨dsLRiV ™´s¿¡Ë©´s ™´sW»¡ ™yxqsÚ™s´ Æ™s[V©´s¨s, @LiVVæªΩ[ C≠dsFsLiáV ™´sW˙ªRΩLi ™´sL<iR xmso ¨ds…”¡Õ‹[ ªRΩ≤R∂™´s¤Õ¡[μ∂R ¨s NRP¤Õ¡NÌPR L`i ¨dsªRΩW NRPV™´sWLji ˙xmsryμ`∂ xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. aRP¨s™yLRiLi rÛy¨sNRP ¤«¡[Fs¨dsÌ ∏R∂VWÕ‹[¨s rÌy˚Lig`i LRiWLi©´sV ¨dsªRΩW ˙xmsryμ`∂ xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi AÆ™sV ≠s¤Õ¡[NRPL˝Ri xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... C≠dsFsLiá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ @À≥œ¡˘LÛRiVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂™´sázqs©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μ∂R ¨s xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. NSNTP©y≤R∂ FyL˝iR Æ™sVLi…fi, ˙xmsºΩFy≤R∂V @|qsLi’d¡˝ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s C≠dsFsLi ÀÿN`Pxqs˝ NTPLiμR∂NTP ™´sL<iR xmso ¨dsLRiV ¬ø¡[Lij LiμR∂©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ C≠dsFsLiá©´sV ORPVQfl·Ò LigS xmsLjibdP÷¡LiøR¡gS xqsμR∂LRiV C≠dsFsLiáV ªRΩ≤R∂™´s¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ©´sVLi¿¡  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gji©´s @À≥œ¡˘LÛRiVáV Fs»¡V™´sLi…”¡ ALiμ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡Liμy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μ∂R ¨s æªΩ÷¡FyLRiV. BÕÿLi…”¡ xmsn V»¡©´sáV xmso©´sLS™´sXªRΩLi NSNRPVLi≤y xms…”¡xtsÌ QÆ\™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌPR L`i ¨dsªRΩW NRPV™´sWLji ˙xmsryμ`∂ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV.Æ™sVV©´sı…”¡ NRPVLjizqs©´s À≥ÿLki ™´sL<SáNRPV ªRΩWLRiVˆ g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ Õ‹[ªRΩ»Ì¡V ˙FyLiªyá¨dsı «¡Ã¡™´sV∏R∂VLi @∏R∂W˘LiVV. @LiμR∂VÕ‹[À≥ÿgRiLigS NSNTP©y≤R∂ ¤«¡[Fs¨dsÌ ∏R∂VWÕ‹[¨s C≠dsFsLiáV À≥¡œ ˙μR∂xmsLji¿¡©´s rÌy˚Lig`i LRiWLiÕ‹[NPT À≥ÿLkigS ™´sL<iR xmso ¨dsLRiV ¬ø¡[Lij Liμj∂. μyLiª][ À≥¡œ ˙μR∂ªRΩ zqs ¡˜Liμj∂ D©´sıªyμ≥∂j NSLRiVáNRPV zmsn LS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌPR L`i, Fs{qsˆÃ¡V aRP¨s™yLRiLi rÌyLi%`¡LRig`i LRiWLiÕ‹[ À≥¡œ ˙μR∂xmsLji¿¡©´s C≠dsFsLiá©´sV xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV.

e÷$T&ç ¬s’‘·T\ ì\Te⁄ <√|æ&ç ™´sWlLi‰…”¡Lig`i r¢NRPLRi˘Li ¤Õ¡[NRP π∏∂[V…ÿ ©´suÌyáV

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,Æ™s[V10(ôd’ÿq÷´dt): C π∏∂[V≤R∂V @μ≥∂j NRP ™´sL<Sáª][ ™´sLji, mx sºΩÚ mx sLi»¡Ã¡V ©´stx sÌ QF°gS, AaRPáV |ms»Ì¡VNRPV©´sı ™´sW≠sV≤T∂ mx sLi»¡NRPW≤y l\LiªRΩ©´sıNRPV ¨sLSaRP ≠sVgji÷¡ËLiμj∂. μ≥∂R LRiá ™´sW∏R∂V«ÿáLiÕ‹[ l\LiªRΩVáV G…ÿ ©´stx sÌ QF°ªRΩWÆ©s[ D©yıLRiV. gRiªRΩ 4 GŒ˝œ¡ßgS AbPLi¿¡©´s Æ™s[VLRi ™´sW≠sV≤T∂ μj∂gRiV ¡≤T∂ ¤Õ¡[NPR l\LiªRΩVáV ™´sLRiVxqs NRPLRiV™´soª][ @Õ˝ÿ≤T∂F°ªRΩV©yıLRiV. NRP¨dsqx sLi |ms…Ì”¡©´s |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV LSNRP ©´suÌyá Fyá™´soªRΩV ©yıLRiV. ≠s≠sμ≥∂R NSLRiflÿá NSLRifl·LigS mx sLi»¡ μj∂gRiV ¡≤T∂ μyLRiVfl·LigS mx s≤T∂F°LiVVLi μj∂. FsNRPLS¨sNTP NRP¨dsqx sLi 3 »¡©´sVıáV LS™y÷¡=©´s μj∂gRiV ¡≤T∂

@LRi»¡©´sVı NRPW≤y LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. G¤…¡[…ÿ Gμ][ INRP NSLRifl·Liª][ μj∂gRiV ¡≤T∂ ªRΩgÊjiF°ªRΩV©yı μy¨s ¨s™yLRifl·NRPV Dμy˘©´s™´s©´s aS≈¡ ˙xms∏R∂VºΩıLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sWlLi‰…fi aRPNRPVÚáV BuÌy©´sVryLRiLigS ¬ø¡Ã¡lLi[gjiF°ªRΩVLi ≤R∂≤R∂Liª][ ™´sW≠sV≤T∂ \lLiªRΩVáV ¨sLi≤y ™´sVV¨sgjiF° ªRΩV©yıLRiV. ™´sW≠sV≤T∂ l\LiªRΩVáV ˙xmsNRPXºΩ μR∂∏R∂W μyOTPQflÿ˘Ã¡ ≠dsVμR∂Æ©s[ Aμ≥yLRixms≤y÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. ©ygRimx spL`iÕ‹[ ªRΩWLRiVˆ —¡Õ˝ÿ ™´sW≠sV≤T∂ NS∏R∂VáNRPV ™´sVLi¿¡ ≤T∂™´sWLi≤`∂ DLi»¡VLiμj∂. ≠sÆμ∂[aSÕ˝‹[ NRPW≤y ™´sV©´s ™´sW≠sV≤T∂¨s BxtÌsQxms≤T∂ N]©´sVg][áV

¬ø¡[ryÚLRiV. BLiªRΩ ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ gRiá ™´sW≠sV≤T∂ mx sLi»¡ ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li @˙aRPμÙR∂ NRP©´s ¡LRiVr°ÚLiμj∂. \lLiªRΩVá©´sV AμR∂VN][™yáƩs[ ∏R∂W™´s G N][aS©´s NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 36 ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ’d¡™´sW ¬ø¡÷˝¡LiøyLRiLi¤…¡[ FsLiªRΩ ™´sVLiμj∂ l\LiªRΩVáNRPV @™´sgSx§¶¶¶©´s DLiμ][ @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™s´ øR¡VË. rÛy¨sNRPLigS ™´sW≠sV≤T∂ ™´sWlLi‰…fi ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Liª][ l\LiªRΩVáV μR∂WLRi ˙FyLiªyáNRPV Æ™s◊˝¡ ©´sxtsÌ QF°ªRΩV©yıLRiV. BNRP‰≤R∂ ©´sVLi¿¡ F~LRiVgRiV LSxtsÌ Q˚QÆ\™sV©´s ™´sV•¶¶ LSxtsÌ Q˚Õ‹[¨s ©yg`ixmspL`i ™´sWlLi‰…fi NRPV ™´sLiμR∂á ÕÿLkiá ™´sW≠sV≤T∂ NS∏R∂VáV ªRΩLRi÷¡ryÚLiR V. @NRP‰≤R∂ ˙xmsºΩL][«¡Ÿ Fy»¡ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s μ≥R∂LRi GLS«¡ŸNSL][«¡Ÿ ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRiV. @NRP‰≤T∂ μR∂ŒÿLRiVáV NRPV™´sV¯Q\ZNPQQ‰ μ≥R∂LRiá©´sV ªRΩNRPV‰™´sgS ¨sLRi*z§¶ ¶ryÚLiR Æ©s[ AL][mx sfl·Ã¡V ©yıLiVV. mx s…Ì¡” ¬ø¡[ºΩNTP ™´s¬ø¡[Ë qx sLjiNTP NS∏R∂VáNRPV G LRiNS¨sNTP G μ≥R∂LRi Æ™s[aSL][ \lLiªRΩVNRPV æªΩ÷¡∏R∂VÆ©s[ æªΩ÷¡∏R∂VμR∂V. ™´sLiμR∂á NTPÕ‹[ ≠dsV»¡L˝iR V Æ™s◊˝¡©´s ªRΩLS*ªRΩ ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ μR∂ŒÿLji G μ≥∂R LRi |ms≤T∂æªΩ[ A μ≥∂R LRiNRPV NTP™´sV¯©´sNRPVLi≤y @™´sVV¯N][™y÷¡=LiÆμ∂[.

μ≥R∂LRi ¨sLÒRi∏R∂VLi N][xqsLi μR∂ŒÿLRiVá μR∂∏R∂WμyOTPQ flÿ˘Ã¡\|msÆ©s[ Aμ≥yLRimx s≤y÷¡= ™´sqx sVÚLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ μyμyxmso 40 Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ ™´sW≠sV≤T∂ ª][»¡Ã¡V ≠sxqsÚLij Li¿¡ D©yıLiVV. ™y…”¡Õ‹[ FsNRPV‰™´s aSªRΩLi ªRΩWLRiVˆ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s Æ©sÆ©sıá, ¤\«¡xmspL`i, ¬ø¡©´sWı LRiV, N][»¡xms÷˝¡, Æ™s[™s´ V©´sxms÷˝¡, ™´sVLiμR∂™´sV˙Lji, ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡, ªyLi≤R∂WL`i ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[Æ©s[ D©yıLiVV. LRiLigRiV, LRiV¿¡, ™yxqs©´sáª][ Fy»¡V ©yfl·˘ªRΩ NRP÷¡gji D©´sı BNRP‰≤T∂ ™´sW≠sV≤T∂ NS∏R∂VáNRPV ≠sÆμ∂[aSÕ˝‹[ |\ qsªRΩLi ™´sVLi¿¡ ≤T∂™´sWLi≤`∂ DLiμj∂. gRiªRΩ 2 GLi≤˝R∂VgS LSxtÌsQ˚ LS«¡μ≥y¨sÕ‹[ ˙xmsμR∂LRi+©´s GLSˆ»¡V ¬ø¡[qz s ™´sVLi¿¡ μ≥∂R LRi ™´s¬ø¡[ËÕÿ @μ≥∂j NSLRiVáV øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[mx s…ÌÿLRiV. NS¨ds C π∏∂[V≤R∂V Fs¨sıNRPá x§¶¶¶≤y™´so≤T∂Õ‹[ ™´sW≠sV≤T∂ ˙xmsμR∂LRi+©´s GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R V≤y ¨sı ™´sVLjiËF°∏R∂WLRiV.C π∏∂[V≤R∂V xmspªRΩ ™´sVLi¿¡gSÆ©s[ ™´s¿¡Ë©´smx sˆ…”¡NUP @xmsˆ…˝‹[ NRPVLjiqz s©´s @NSá ™´sL<iR Li mx spªRΩ mz sLiÆμ∂á©´sV Æ©s[áFyáV ¬ø¡[qz sLiμj∂. ≠s≠sμ≥∂R qx sxqs˘ LRiORPQfl· øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[mx s≤T∂æªΩ[ @ºΩNRPtx sÌ QLi ≠dsVμR∂ 20 ©´sVLi¿¡ 30 aSªRΩLi NS∏R∂VáV ¨s÷¡øyLiVV. ™y…”¡Õ‹[ ™´sVLjiN]¨sıLi…”¡¨s 3

ryL˝RiV ™´s¿¡Ë©´s gS÷¡μR∂V™´sWLRiLi E≤R∂VËZNP◊˝¡Liμj∂. ™´sW≠sV≤T∂ l\LiªRΩV Gμ][ INRP ≠sμ≥∂R LigS ©´srÌyá©´sV øR¡≠søR¡WxqsWÚÆ©s[ D©yı≤R∂V. ©´suÌyáV mx sp≤R∂VËN][™s´ ≤y¨sNTP ™yªy™´sLRifl· Aμ≥yLjiªRΩ ’d¡™´sW D©´sıxmsˆ…”¡NUP @™´sgSx§¶ ¶©s´ ¤Õ¡[NPR ’d¡™´sW DLi≤T∂ NRPW≤y ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi ¬ø¡[NPR WLRi≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. BNRP‰≤T∂ l\LiªRΩVáV ™´sLji, mx sºΩÚª][ Fy»¡V ™´sW≠sV≤T∂ mx sLi»¡©´sV ˙xmsμ≥y©´sLigS xmsLi≤T∂ryÚLRiV. ™´sW≠sV≤T∂ xmsLi»¡ ˙xmsªRΩ˘QOPR QLigS mx sL][OPR QLigS Æ™s[á ™´sVLiμj∂NTP DFyμ≥∂j NRP÷¡ˆr°ÚLiμj∂. ™´sW≠sV≤T∂NTP ˙xmszqsμÙ∂j ¬ø¡Liμj∂©´s ªRΩWLRiVˆ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ Æμ∂[aPR LiÕ‹[ @¨sı LRiNSá ™´sW≠sV≤T∂ mx sLi≤˝∂R V BNRP‰≤R∂ áÀ≥¡œ ˘™´sV™´soªyLiVV. ¡Ligji©´smx s÷˝¡, μR∂}qsLji, áLig`i ≤y, AÕ‹[ˆ©y=, ¬ø¡LRiVNRPV LRiryáV, G©´sVgRiV ª]Li≤R∂Li, ª][ªΩR mx sLji, mx sLiøR¡μ≥yLRi, qx sVLiμR∂Lji, F~©yxqs, ¨dsáLi, N]ªRΩmxÚ s÷˝¡ N] ¡˜LjiÕÿLi…”¡ μyμyxmso 179 LRiNSá ™´sW≠sV≤T∂ mx sLi≤˝∂R V C ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ rygRiV™´soªRΩ©yıLiVV. ≠ds…”¡Õ‹[ μR∂}qsLji,  ¡Ligji©´smx s÷˝¡ LRiNSáNRPV ™´sVLi¿¡ ≤T∂™´sWLi≤R∂V DLi»¡VLiμj∂. C LRiNSáV ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ μ≥∂R LRi mx sáVNRPVªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ BªRΩLRi LRiNSá ¬ø¡»˝¡©´sV …ÿ£ms ™´sLji‰Lig`i xmsμÙR∂ºΩÕ‹[

μR∂}qsLji, ¡Ligji©´smx s÷˝¡ Æ™sVVNRP‰Ã¡ @Li»˝¡V NRP…Ì¡” mx sLi»¡ ™´sWLjiˆ≤T∂ ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. G…ÿ ™´sV©´s ™´sW≠sV≤T∂NS∏R∂Vª][ ™´sV•¶¶¶LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥œ¡V ªy*¨sNTP μyμyxmso N][…”¡ LRiWFy∏R∂Vá Aμy∏R∂VLi ™´sxqsVÚ©s´ ı»˝¡V @LiøR¡©y. q{ s«¡©±s ˙FyLRiLiÀ≥¡œ LiÕ‹[ NTPÕ‹[NPR V LRiW. 35 ™´sLRiNRPV mx s÷¡NTP©´s  ¡Ligji©´smx s÷˝¡ LRiNRPLi ˙xmsxqsVÚªRΩLi GNRPLigS xqsgS¨sNTP mx s≤T∂F°LiVV LRiW. 15 ©´sVLi¿¡ 18 ™´sLRiNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xmsáVNRPVª][Li μj∂. ™y˘©±s Àÿ≤R∂VgRi LRiW. 15 Æ™s[áV μR∂ŒÿLki NRP≠dsVxtsQ©s± 15 aSªRΩLi, NS∏R∂VÕ˝‹[ INRP »¡©´sVıNRPV INRP NTP*Li…ÿáV ªRΩLRiVgRiV, μyLji ≈¡LRiVËáV, ™´sWlLi‰…fi bPxqsVÚ,BÕÿ IN][‰ ™y˘©±sNRPV l\LiªRΩV\|ms LRiW. 35 Æ™s[á ©´sVLi¿¡ 40 Æ™s[á ™´sLRiNRPV @μR∂©´smx so À≥ÿLRiLi mx s≤R∂VªRΩVLiμj∂. G{ms FyzqsLig`i ™yx§¶ ¶©s´ Li NRP©´s ¡≤T∂æªΩ[ øyáV ™´sV•¶¶¶LSxtsÌ Q˚ F°÷d¡xqsVá NRPV xmsLi≤R∂lgi[. ¤Õ¡[¨sF°¨s ˙μR∂V≠dsNRPLRifl· mx s˙ªyáV @≤T∂gji B NRP‰≤T∂ \lLiªRΩVá©´sV Æ™s[μ≥j∂xqsVÚ©yıLRiV. mx s¿¡ËNS∏R∂V ™´sWlLi‰…fiNRPV @LiμR∂≤R∂LiÕ‹[ Aáxqs˘Q\Æ™sVæªΩ[ ©´sxtÌsQF° ªy™´sVÆ©s[ DÆμÙ∂[aRP˘Liª][ F°÷d¡xqsVá ¬ø¡[ªRΩVáV ªRΩ≤R∂Fy÷¡= ™´sxqsVÚLiμR∂¨s \lLiªRΩVáV ™yF°ªRΩV©yıLRiV. NRPtx sÌ Qmx s≤T∂ mx sLi≤T∂Li¿¡©´s l\LiªRΩVáV ©´stx sÌ QF°ªRΩVLi≤R∂gS ™y˘FyLRiVáV, μR∂ŒÿLRiVáV N][»¡˝ V gRi≤T∂qx sVÚ©yıLRiV. q{ s«¡©±s ˙FyLRiLiÀ≥œ¡LiÕ‹[ μ≥R∂LRi FsNRPV‰™´sgS D©´sıxmsˆ…”¡NUP NS∏R∂V LS™´s≤R∂Li |msLjigji©´s N]μÙ∂j μ≥∂R LRiáV FyªyÕÿ¨sNTP ¬ø¡[LiR VªRΩV©yı

LiVV. ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡Õ‹[ ™´sW≠sV≤T∂ ™´sWlLi‰…fi GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s l\LiªRΩVáV N][LiR VªRΩ©yıLRiV. gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRi ™´s¬ø¡[Ë ™´sLRiNRPV xmsLi»¡ ¨sá* ¬ø¡[xqsVN][™´s≤y¨sNTP bdPªRΩá gji≤ÔR∂LigRiVáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi¤…¡[ @LiμR∂VÕ‹[ ¨sá* ¬ø¡[qx sVNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμj∂. C μj∂aRPgS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[∏R∂W÷¡. μk∂¨sNTPª][≤R∂V xmsLi≤T∂Li¿¡©´s mx sLi»¡NRPV @©´sV ¡Liμ≥∂R LigS ˙Fy|qszqsLig`i F˝yLi»˝¡V GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R W÷¡. ™´sW≠sV≤T∂ gRiV«Í¡Ÿ ™´sW≠sV≤T∂ ªyLi˙≤R∂, A™±sVøR¡WL`i, «¡⁄˘£qs ÕÿLi…”¡ @©´sV ¡Liμ≥∂R DªRΩˆºΩÚ ¬ø¡[}qs ™y˘FyLS¨sı ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Li¬ø¡[ F˝yLi»˝¡ GLSˆ»¡VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[∏∂R Wá©yıLRiV. ™´sWlLi‰…fi r¢NRPLRi˘Li ¤Õ¡[NRP ™´sW≠sV≤T∂ \lLiªRΩV ©´suÌyá©´sV ™´sVW»¡gRi»Ì¡VNRPVLi»¡V©yı≤R∂V. ˙xmsºΩNRPWá ™yªy™´sLRifl· mx sLjiqz sÛ ªRΩVáV, ¿d¡≤R∂ m{ s≤R∂á©´sV ªRΩ»Ì¡VNRPV¨s NSzqs©´s ©yáVgRiV NS∏R∂Vá©´sV @™´sVV¯N][™s´ ≤y¨sNTP ™´sV•¶¶ LSxtsÌ Q˚NRPV Æ™s◊˝¡ ¨sáV™´so μ][zms≤U∂NTP gRiVLRi™´soªRΩV©yı≤R∂V. Æμ∂[bPd ∏R∂V ™´sWlLi‰…fiÕ‹[™s´ W≠sV≤T∂ μ≥∂R LRiáV xmsªRΩ©´s™´sV∏R∂W˘LiVV. μj∂gRiV ¡≤T∂ ¤Õ¡[NRP, μ≥∂R LRiLSNRP ©´suÌyá E’¡Õ‹[ ¿¡NRPV‰NRPV©´sı ™´sW≠sV≤T∂ l\LiªRΩVá©´sV AμR∂VN][™y÷¡=©´s Dμy˘©´s™´s©´s aS≈¡ ø][μR∂˘Li øR¡WxqsVÚLi≤R∂gS ©y∏R∂VNRPVáV, @μ≥j∂NSLRiVáV xms»Ì¡©´s»˝¡V ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij qx sVÚ©yıLRiV.


5

Ä~yês¡+ 11`05`2014

πødæÄsYô|’ ø±+¬>Ádt ô|ò’sY \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, Æ™s[V 10(ôd’ÿq÷´dt): …‘¡AL`iFs£qs @μ≥∂j Æ©s[ªΩR ZNP[q{ sAL`i\|ms NSLi˙lgi£qs FyLÌik ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤T∂Liμj∂. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ Æ\™sFsry=L`i{qs{ms @μ≥∂j Æ©s[ªΩR «¡gRi©±sÆ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @™´soªyLRi¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li Æ™s©´sVNRP ALiªRΩLRi˘ Æ™s[V≠sV»¡¨s …‘¡m{ s{qs{qs ™´sVV≈¡˘ @μ≥∂j NSLRi ˙xmsºΩ ¨sμ≥∂j μyr°«¡Ÿ ˙aRP™´sfl„fiNRPV™´sWL`i ˙xmsbPıLi øyLRiV. «¡gRi©±s lgiáVxqsVÚ©yı≤R∂¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li Æ™s©´sVNRPV ≠dsLjiμÙ∂R LjiNTP ™´sVμ≥∂R ˘ G\Æ™sV©y ¿d¡NRP…”¡ IxmsˆLiμR∂Li DLiμy? @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. \Æ™sFsry=L`i{qs{ms, …‘¡AL`iFs£qsá ™´sVμ≥R∂˘ D©´sı ¿d¡NRP…”¡ IxmsˆLiμy¨sı ¡∏R∂V»¡|ms…Ìÿ á¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. «¡gRi©±s gRiVLjiLi¿¡ qx slLi[* ¬ø¡[LiVVLiøy÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi G≠sV…”¡ @¨s ¨sáμk∂aSLRiV. L][«¡ŸN][ ™´sW»¡ ™´sWlLi[Ë ZNP[q{ sAL`i©´sV FsÕÿ ©´s™´sW¯Ã¡¨s ˙xmsbPıLi øyLRiV. aRP¨s™yLRiLi gSLiμ≥∂k À≥¡œ ™´s©±sÕ‹[ ™´sW“¡ ≠s£ms @¨sÕfiª][ NRP÷¡zqs ˙aRP™´sfl„fi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV.«¡gRi©±s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @™´soªyLRi¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li μy*LS ZNP[q{ sAL`i μ][zms≤U∂ μ]LigRiáNRPV ™´sVμÙ∂R ªRΩV xmsáVNRPV ªRΩV©yıLS? @¨s ¨sáμk∂aSLRiV. gRiªRΩ ©yáV\lgiÆμ∂[Œ¡œ˝ ßgS À≥¡œ Wμ][mz s≤U∂NTP, À≥¡œ WμR∂Liμy áNRPV Fyáˆ≤Ôy≤R∂¨s «¡gRi©±s©´sV ≠s™´sVLji+Li ¿¡©´s …‘¡AL`iFs£qs.. BxmsˆV≤R∂V lgiáVryÚ≤∂R ¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂LiÕ‹[ ALiªRΩLRi˘Li G≠sV…”¡? @¨s @≤T∂gSLRiV. @xqsáV «¡gRi©±s FyLÌik gRiVLjiLi¿¡ ˙xm-

\Æ™s{qs{ms, …‘¡AL`iFs£qs ™´sVμ≥R∂˘ ¿d¡NRP…”¡ IxmsˆLiμR∂Li «¡gRi©±sNRPV ™´sªyÚxqsV xmsáVNRPVªRΩV©yıLS? xqsW…”¡gS ˙xmsbPıLi¿¡©´s ˙aRP™´sfl„fi sryÚ≠sLiøy÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi G≠sV»¡©yı LRiV. «¡gRi©±s FyLÌik gRiVLjiLi¿¡ qx slLi[* ¬ø¡[LiVVLi øy÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi G≠sV…‹[ ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ¨sáμk∂aSLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Æ\™s{qs{ms F°…‘¡ ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ıxmsˆ…”¡NUP, INRP‰ryLji NRPW≤y A FyLÌik ¨s ≠s™´sVLji+LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][Æ©s[ A FyLÌik NTP, …‘¡AL`iFs£qsNRPV ™´sVμ≥∂R ˘ D©´sı ¿d¡NRP…”¡ IxmsˆLiμR∂Li ¡∏R∂V»¡xms≤T∂LiμR∂¨s ™´sVLi≤T∂mx s ≤ÔyLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV AμR∂˘LiªRΩLi @≤Ô∂R V mx s≤T∂©´s «¡gRi©±s lgiáVryÚ≤∂R ¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Æ™s[V ≠sV»¡¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. 2009Õ‹[ FyL˝iR Æ™sVLi…fiÕ‹[ xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ xm˝sNSLÔRiVáV ˙xmsμR∂Lji+LiøR¡≤R∂Li Æ™sVVμR∂áV LS«¡˘xqsÀ≥¡œ Õ‹[ ’¡Ã˝¡V Fyxqsπ∏∂[V˘ ™´sLRiNRPV @≤Ô∂R V mx s≤T∂©´s μR∂VLRi §x ¶ ¶LiNSLji «¡gRi©±s @¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. BxmsˆV≤R∂V A∏R∂V©´s lgiáVryÚ≤∂R ¨s …‘¡AL`i Fs£qs ¬ø¡xmsˆ≤R∂LiÕ‹[ ALiªRΩLRi˘Li G≠sV»¡ ©yıLRiV. «¡gRi©±s μ][mz s≤U∂NTP æªΩáLigSfl·©´sV

NRPLRiWõÌÁV Axqsöú¼½ÍÜ[ ª«sVLRiß᪫sVXμR¶LigRiLi ™´sVVgÊRiVLRiV ¿¡©yıLRiVá ™´sVXºΩ NRPLRiWıáV,Æ™s[V10(ôd’ÿq÷´dt): NRPLRiWıáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AxqsVxms˙ºΩÕ‹[ |mnsWLRiLi «¡LjigjiLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s xmnsV»¡©´sá ©´sVLi¿¡ FyhSáV Æ©s[LRiVËN][¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sV◊d˝¡ @ÕÿLi…”¡ ªRΩzmsˆμyáZNP[ @™´sNSaRPLi B™´s*≤R∂Liª][ ™´sVVgÊRiVLRiV xmszqsNRPLiμR∂VáV ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi LS˙ºΩ ©´sgRiLRiLiÕ‹[ À≥ÿLkigS ™´sL<RiLi NRPVLjizqsLiμj∂. μyLiª][ ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS ¨s÷¡¿¡F°LiVVLiμj∂. @Æμ∂[ xqs™´sV∏R∂W¨sNTP AxqsVxms˙ºΩÕ‹[¨s «¡©´slLi[»¡L˝][ NRPW≤y ryLiZNP[ºΩNRP Õ‹[xmsLi GLRiˆ≤T∂Liμj∂. μyLiª][ AxqsVxms˙ºΩÕ‹[ ™´sVVgÊRiVLRiV xmszqsNRPLiμR∂VáV ™´sVXªRΩV˘™yªRΩ xms≤ÔyLRiV. μyLiª][ AxqsVxms˙ºΩ FsμR∂V»¡ xmszqsNRPLiμR∂Vá ¡Liμ≥R∂V™´soáV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLRiV. NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AxqsVxms˙ºΩÕ‹[¨s aRP¨s™yLRiLi æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVV©´s J ¿¡©yıLji ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂Liμj∂. ªRΩNRPV‰™´s  ¡LRiV™´soª][ xmso»Ì¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ¿¡©yıLji øR¡¨sF°LiVVLiμR∂¨s \Æ™sμR∂V˘Ã¡V æªΩ÷¡FyLRiV. AxqsVxms˙ºΩÕ‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ¿¡©yıLji ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂LiμR∂¨s ™´sxqsVÚ©´sı AL][xmsfl·Ã¡©´sV AxqsVxms˙ºΩ ¿¡©´sızmsÃ˝¡Ã¡ ≠sÀ≥ÿgRiLi |§¶¶¶ø`¡.I.≤T∂ xqsVμ≥yNRPL`i ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. AxqsVxms˙ºΩÕ‹[ «¡©´slLi[»¡L`i r¢NRPLRi˘Li DLiμR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ ANTP=«¡©±s @LiμR∂NRP BNRP‰≤R∂ ¿¡©yıLRiVáV ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. C xmnsV»¡©´sª][ BxmsˆV≤R∂V BNRP‰≤T∂NTP ™´s¿¡Ë©´s Àÿ÷¡LiªRΩáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV.

˙xmsπ∏∂WgRiaSágS ™´sWLSË≤R∂©´sı ≠dsVLRiV.. A ™´s˘QQNPT Ú @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ™´sryÚ≤∂R ¨s ¬ø¡xmsˆ ≤R∂Li NRPLi¤…¡[ @©y˘∏R∂VLi ™´sVL]NRP…”¡ DLi»¡VLi μy? @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. G ≠s«Ï¡ªRΩª][ ZNP[{qsAL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıL][ @LÛRiLi NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. 1500 ™´sVLiμj∂ ’¡≤Ô∂R áV øR¡¨sF°™´s≤y¨sNTP ˙xmsªRΩ˘QOPR QLigS, mx sL][OPR QLigS «¡gRi©±s NSLRifl·Li NSμy? æªΩáLi gSfl· ’¡≤Ô∂R á mx sL][OPR Q§x ¶ ¶ªΩR ˘NRPV NSLRifl·\Æ™sV©´s ™´s˘QQNPT Ú @μ≥∂j NSLRi xmsÃ˝¡NTP FsNRPV‰ªy≤R∂¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li Æ™s©´sVNRP DÆμ∂Ù a[ PR ˘Li G≠sV…”¡? áLiNRPÕ‹[ mx so…Ì¡” ©´s ™yŒ˝¡œ Liªy LSORPQqx sVáV @¨s ¬ø¡zmsˆLRiV ≠dsVLRiV LSORPQqx sVá gRiVLjiLi¿¡ ≠dsVlLiLiμR∂VNRPV ™´sW…˝ÿ≤R∂ªyLRiV? «¡gRi©±s ¬ø¡[qz s©´s μ][mz s≤U∂Õ‹[ ¨dsZNP[Æ\™sV©y ™y…ÿ DLi μy? A FyLÌik ª][ ≠dsVZNP[Æ\™sV©y ¿d¡NRP…”¡ IxmsˆLiμR∂Li DLiμy? ¤Õ¡[NPR ≠dsV FyLÌik ˙xmsøy LS¨sNTP @LiVV©´s ≈¡LRiVËÕ‹[ «¡gRi©±s ≤R∂ ¡V˜

G\Æ™sV©y DLiμy? @¨s ¨sáμk∂aSLRiV. mx spÈÁN][ ª«sWÈÁ.. ZNP[q{ sAL`i Æ\™s≈¡Lji L][«¡ŸN][ ™´sW»¡ mx sp»¡N][ ryÆ™sVªRΩ @©´sı»˝¡V DLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+Liøy LRiV. 2014 Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVVLiμR∂V ™´sLRiN PR V ’d¡¤«¡[m{ sª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VN]Æ©s[LiμR∂VNRPV ∏R∂VºΩıLiøy≤R∂V. Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRiVªRΩV ©´sı qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´sWμj∂ |qsNRPW˘Ã¡L`i FyLÌik .. ¥R∂L`Ôi ˙xmsn Li…fiª][ «¡ªRΩNRP≤R∂ªy™´sV¨s ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. Fs¨sıNRPá ªRΩLS*ªRΩ ∏R∂VW{ms GNRPV ™´sVμÙ∂R ºΩryÚ™s´ VLi »¡V©yı≤R∂V. mx sn ÷¡ªy á ªRΩLS*ªRΩ A∏R∂V©´s FsÕÿ ™´sW…˝ÿ≤R∂ªy ≤][ A ˙ ¡x§¶ ¶¯Æμ∂[™s´ o≤T∂NTP NRPW≤y æªΩ÷¡∏R∂V μR∂V. øR¡xmsá¿¡ªRΩÚLi NRP÷¡gji©´s ZNP[{qsAL`i ™´sW»¡Ã¡V Fs™´sLRiV ©´s™´sVV¯ ªyLRi ¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩNRPV @LÛiR Li æªΩ÷¡zqs©´s ™yLRiV ZNP[q{ sAL`iÕÿ ˙xms™´sLjiLÚ iøR¡LRi ©yıLRiV. r°¨s∏R∂W©´sV Æμ∂[™´sªRΩ @¨s

mx s≤ÔyLRiV. ≠dsV FyLÌik ©´sVLi¿¡ lgi÷¡¿¡ BªRΩLRi FyLÌkiÕ‹[NTP Æ™s¤Œ˝¡[ ™yLji¨s AxmsoN][¤Õ¡[NRP ˙xmsªRΩ˘LÛij FyLÌik á©´sV ≠s™´sVLji+ryÚLS? ≠dsV FyLÌik FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V FsÆ™sV¯÷d¡= Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙NS£qs J…”¡Lig`iNRPV Fyáˆ≤T∂©´sxmsˆV≤R∂V ™yLji¨s ¿d¡Lji FsLiμR∂VNRPV ¿¡LiªyNRPVNRP»Ì¡¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsbPıLi øyLRiV. Fs™´sLRiV Fs™´sLji¨ds ¿d¡Lji ¿¡LiªyNRPV NRP…Ìÿ÷¡. DμR∂˘™´sW¨sNTP qx sLi ¡Liμ≥∂R Li ¤Õ¡[¨s ™yLji¨s, FyLÌik Õ‹[ ¤Õ¡[¨s ™yLjiNTP, ©Ø[»¡˝ NRP»Ì¡Ã¡V B¿¡Ë©´s ™yLjiNTP …”¡ZNP»˝¡V B¿¡Ë©´s ≠sV™´sV¯÷¡ı GLi ¬ø¡[∏R∂W÷¡? @¨s ¨sáμk∂aSLRiV. F~©yıá©´sV ºΩ≤T∂æªΩ[ FyLÌik ©´sVLi¿¡ Æ™s◊˝¡F°π∏∂[V ™yLRiV AgRiVªy LS? Æ™s◊˝¡F°π∏∂[V ™yLji¨s FsÕÿ @≤Ô∂R VN][™yá¨s AÕ‹[¿¡LiøR¡≤R∂Li ™´sWÆ©s[qz s ™´sW FyLÌik Q|\ ms mx s≤R∂≤R∂Li G≠sV…”¡? @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV.

ríyûLig`iLRiWLiÍÜ[NTP ª«sL<Rixmso ¬dsLRiV ALiμ][Œœ¡©´sÕ‹[ @À≥œ¡˘LÛRiVáV C≠dsFsLiáNRPV GLi NS¤Õ¡[μR∂©´sı @μ≥j∂NSLRiVáV NSNTP©y≤R∂, Æ™s[V 10 (ôdÿ’ q÷´dt):NSNTP©y≤R∂Õ‹[ Fs¨sıNRPá @μ≥∂j NSLRiVá ¨sL˝iR ORPQ ˘Li ¡»Ì¡ ¡∏R∂V\¤Õ¡Liμj∂. lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡VgS À≥ÿLki ™´sL<SáV NRPVLRiVxqsVÚ©yı C≠dsFsLiáNRPV LRiORPQfl· NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ Æ\™sxmsn á˘Li Æ™sáVgRiVøR¡WzqsLiμj∂. xmns÷¡ªRΩLigS C≠dsFsLiáV À≥¡œ ˙μR∂mx sLji¿¡©´s rÌy˚Lig`iLRiWLiáՋ[NPT ¨dsLRiV ¬ø¡[Lij Liμj∂. μk∂Liª][ @À≥œ¡˘LÛRiVáV ºdΩ˙™´s ALiμ][Œœ¡©´sÕ‹[ D©yıLRiV. @LiVVæªΩ[, ¨dsLRiV ¬ø¡[LRi≤R∂Li ™´sÃ˝¡ C≠dsFsLiáNRPV FsÕÿLi…”¡ ©´stx sÌ QLi ™y…”¡Ã˝¡¤Õ¡[μ∂R ¨s, @À≥¡œ ˘LÛiR VáV ALiμ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡Liμy÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi ¤Õ¡[μ∂R ¨s @μ≥∂j NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. @™´sqx sLRiÆ\™sVæªΩ[ C≠dsFsLiá©´sV ™´sVL][ø][…”¡NTP ™´sWLRiVryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. xmsbPË™´sVg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi «¡Ljigji©´s ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá @©´sLiªRΩLRiLi C≠dsFsLiá©´sV NSNTP©y≤R∂Õ‹[¨s

¤«¡[Fs¨dÌs∏R∂VWNRPV ¬ø¡[LSËLRiV. C≠dsFsLiá©´sV rÌy˚Lig`iLRiWLiáՋ[ À≥¡œ ˙μR∂mx sLji¿¡, À≥ÿLki À≥¡œ ˙μR∂ªRΩ NRP÷¡ˆLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[, lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡VgS NRPVLRiVxqsVÚ©s´ ı À≥ÿLki ™´sL<Sáª][ rÌy˚Lig`iLRiWLiáՋ[NPT ¨dsLRiV ¬ø¡[Lij Liμj∂. μk∂Liª][ mx sºΩÚFy≤R∂V @|qsLi’d¡˝ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Liª][ Fy»¡V NSNTP©y≤R∂ Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s C≠dsFsLiáՋ[NPT ¨dsLRiV ¬ø¡[Lij ©´s»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. @LiVVæªΩ[, C ≠sxtsQ∏∂R VLi ¡∏R∂V»¡NRPV LS™´s≤R∂Liª][ @μ≥j∂NSLRiVáV @˙xms™´sVªRΩ™Ú s´ V∏R∂W˘LRiV. rÌy˚Lig`i LRiWLiáV æªΩLji¿¡ C≠dsFsLiá©´sV xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. NRP¤Õ¡NÌRPL`i ¨dsªRΩW˙xmsryμ`∂, Fs{qsˆ ≠s«¡∏∫∂VNRPV™´sWL`i qx s™´sVORPQLiÕ‹[ C≠dsFsLiá mx sLjibdPá©´s «¡LjigjiLiμj∂. À≥¡œ ˙μR∂mx sLji¿¡©´s C≠dsFsLiáV ªRΩ≤R∂™´sNRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVNRPV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[, ≠dsV≤T∂∏R∂W©´sV ™´sW˙ªRΩLi

lgiÖÁÀÁ©«s ªyÎýÏÁNRPW G²R¶Vxmso »R½xmsöμR¶V: ²]NSä Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ≠søR¡Ëá≠s≤T∂gS ≈¡LRiVË.. @xms•¶¶¶xqs˘Li Fy\¤Õ¡©´s ˙xms«ÿry*™´sV˘Li

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, Æ™s[V 10 (ôd’ÿq÷´dt):B…‘¡™´s÷¡ ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙xms«ÿry*™´sV˘Li @xms•¶¶¶xqs˘Li Fy\¤Õ¡LiμR∂¨s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ, NSLi˙lgi£qs {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ ≤]NS‰ ™´sWfl”·NRP˘™´sLRi˙xmsryμ`∂ AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ «¡Ljigji©´s Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @¨sı FyLÌkiá @À≥œ¡˘LÛRiVáV ≤R∂ ¡V˜ ≠sxmsLkiªRΩLigS ≈¡LRiVË |ms…ÌÿLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. Bμj∂ ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sNTP ™´sVLi¿¡μj∂ NSμR∂¨s, BÕÿLi…”¡

INRPryLji, ¡÷¡Æμ∂[™s´ ªRΩ @¨s ™´sVL][ryLji ™´sW …˝ÿ≤T∂©´sxmsˆV≤R∂V ZNP[{qsAL`i FsLiμR∂VNRPV ™´sW…˝ÿ≤R∂¤Õ¡[μ∂R ¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. BxtsÌ QÆ™sVV ¿¡Ë©´s»˝¡V ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ÇÁLi£msÑÁÍجdsÌÁ©«sV AxmsÛÍÁ[NPR −sª«sVLRi+ÍØ..? FyLÌik ≠ds≤T∂ Æ™s◊˝¡F°π∏∂[V ™yLji¨s AxmsoN]Æ©s[ xqsªyÚ ¤Õ¡[NRP NSLi˙lgi£qs©´sV ≠s™´sVLji+LiøR¡≤R∂Li\|ms ˙aRP™´sfl„fi ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. ≠dsV FyLÌik Æ©s[ªΩR áV BªRΩLRi FyLÌkiÕ‹[NTP Æ™sŒœ¡ßÚLi¤…¡[ @≤ÔR∂VN][™´s≤R∂Li ™´sWÆ©s[zqs BªRΩLRiVá\|ms ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li G≠sV»¡¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. …‘¡{ms{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘©´sV ¿d¡Lji ¿¡LiªyNRPV NRP≤R∂VªyLRiV @¨s ZNP[q{ sAL`i @©´s≤R∂Li\|ms A∏R∂V©´s ™´sVLi≤T∂

Fs¨sıNRPáV À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ FsxmsˆV≤R∂W «¡LRigRiNRPW≤R∂μR∂¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. aRP¨s™yLRiLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s BLiμj∂LSÀ≥œ¡™´s©±sÕ‹[ ≤]NS‰ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. @¨sı FyLÌkiá @À≥œ¡˘LÛRiVáV ≠søR¡Ëá≠s≤T∂gS ≈¡LRiVË ¬ø¡[aSLRi¨s, Bμj∂ øyÕÿ Àÿμ≥yNRPLRi™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. lgi÷¡¿¡©´s ™yŒ˝œ¡ß BLi…”¡ZNP◊˝¡ G≤R∂VryÚLRi¨s, J≤T∂F°LiVV©´s ™yLRiV N_Li…”¡Lig`i ZNP[Li˙μR∂Li ™´sμÙR∂ G≤R∂VryÚLRi¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. ≤R∂ ¡V˜Ã¡V xmsLi¿¡©´s

N]LiμR∂LRiV @À≥œ¡˘LÛRiVáV LS«¡NUP∏R∂VLigS, ™´sW©´szqsNRPLigS, ALÛjiNRPLigS Æμ∂ ¡˜ºΩ¨s AªRΩ¯ x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V ¬ø¡[xqsVN]Æ©s[ xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]LiμR∂¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ≠sxmsLkiªRΩLigS ≤R∂ ¡V˜ ≈¡LRiVË ¬ø¡[zqs, Fs¨sıNRPÕ˝‹[ lgi÷¡¿¡ GLi ¬ø¡[μÙy™´sV©´sVNRPVLi»¡V©yıL][ ©y\ZNPæªΩ[ @LÛRiLi NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. BÕÿLi…”¡ Fs¨sıNRPáV À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ FsxmsˆV≤R∂W «¡LRigRiNRPW≤R∂μR∂¨s ANSLiOTPQLiøyLRiV. øyÕÿ ™´sVLiμj∂ @™´sW∏R∂V NRPLigS, AaRPª][ C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ μj∂gSL][ ™yLRiLiªy øyÕÿ ≈¡LRiVË |ms…ÌÿLRiV. @xmsˆVáV ¬ø¡[zqs ™´sVLki ˙xmsÕ‹[À≥ÿáV FsLRi Æ™s[aSLRiV. @ÕÿLi…”¡ ™yLji¨s øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ «ÿ¤Õ¡[xqsVÚLiμR∂©yıLRiV. øyÕÿ ™´sVLiμj∂ μ][øR¡VNRPVLiμy™´sV¨s LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[NTP ™´sxqsVÚ©yıLRi¨s, @μj∂ ≠sVºΩ≠dsVLjiæªΩ[ \¤«¡Ã¡VZNPŒ˝ÿ ÷¡= ™´sxqsVÚLiμR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂á\|ms ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ  ¡Ã¡LigS DLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Àÿ ¡VcÆ™sW≤U∂ «¡Li»¡\|ms {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ ºdΩ˙™´s ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ Æ©sáN]LiμR∂¨s, ™´s˘ºΩlLi[NRP J»˝¡V NSLi˙lgi£qsNRPV ¤Õ¡[μy \Æ™sFsry=L`i{qs{msZNP[ xms≤R∂ªy∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. INRPÆ™s[Œœ¡ \Æ™sFsry=L`i{qs{ms lgi÷¡}qsÚ A J»˝¡V |qsNRPV˘Ã¡L`i J»˝¡VgS À≥ÿ≠sLiøy÷¡= DLi»¡VLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV.

Õ‹[¨sNTP @©´sV™´sVºΩLiøR¡¤Õ¡[μ∂R V. D©´sıªyμ≥∂j NSLRiVá AÆμ∂[aSáª][Æ©s[ Õ‹[¨sNTP @©´sV™´sVºΩLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s À≥¡œ ˙μR∂ªy qz s ¡˜Liμj∂ æªΩ÷¡FyLRiV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[, C≠dsFsLiáV ªRΩ≤T∂zqsF°∏R∂W∏R∂V¨s æªΩ÷¡zqs @À≥œ¡˘LÛRiVáV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV gRiVLRi∏R∂W˘LRiV. @LiVVæªΩ[, @À≥¡œ ˘LÛiR VáV ALiμ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡Liμy÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi ¤Õ¡[μ∂R ¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌPR L`i ¨dsªRΩW˙xmsryμ`∂ æªΩ÷¡FyLRiV. rÌy˚Lig`i LRiWLiÕ‹[NPT ™´sL<iR Li ¨dsLRiV ¬ø¡[LiR ≤R∂Li ™yxqsÚ™s´ Æ™s[V©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @LiVVæªΩ[, C≠dsFsLiáNRPV FsÕÿLi…”¡ ©´sxtsÌ QLi ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. @À≥¡œ ˘LÛiR VáV FsÕÿLi…”¡ ALiμ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡Liμy÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi ¤Õ¡[μ∂R ¨s æªΩ÷¡FyLRiV. NSNTP©y≤R∂ Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ , ˙xmsºΩÚFy≤R∂V @|qsLi’d¡˝ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s C≠dsFsLi ÀÿN`P=á NTPLiμR∂NRPV ™´sL<Rixmso ¨dsLRiV ¬ø¡[LjiLiμR∂©yıLRiV. @LiVVæªΩ[, C≠dsFsLiá©´sV ORPVQfl·Ò LigS mx sLjibdP÷¡LiøR¡gS.. qx sμR∂LRiV C≠dsFsLiáV ªRΩ≤R∂™´s¤Õ¡[μ∂R ¨s ¬ø¡FyˆLRiV. BÕÿLi…”¡ mx sn V»¡©´sáV xmso©´sLS™´sXªRΩLi NSNRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[mx s≤R∂ªy™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ≠ds¤\Õ¡æªΩ[ C≠dsFsLiá©´sV Æ™s[lLi[ rÌy˚Lig`i LRiWLiÕ‹[NPT ™´sWLRiVryÚ™s´ V©yıLRiV.

DFyμ∂j≥ •¶ ¶≠sd V xms©s´ VáNPR V ¬ø¡÷¡˝ LixmsoáV xmspLij Ú ¿¡ªRΩWÚLRiV ,Æ™s[V10(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[ DFyμ≥j∂•¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLi ¬ø¡÷˝¡LixmsoáV xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V —¡Õ˝ÿ ¨ds…”¡∏R∂W«¡™´sW©´s˘ xqsLixqÛs @μ≥j∂NSLji æªΩ÷¡FyLRiV. DFyμ≥j∂ xms©´sVáV ¬ø¡[zqs©´s NRPW÷d¡Ã¡NRPV, BªRΩLRi xms©´sVáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ™yLjiNTP Æ™sVVªRΩÚLi LRiW.224 N][»˝¡V ¬ø¡÷˝¡L i¿¡©´s»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s \lLiªRΩVáNRPV, ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ ≠s≤R∂VμR∂ áπ∏∂[V˘ ¨sμ≥R∂VáV Bμj∂™´sLRiNRPV NRP≠sVxtsQ©´slLi[…fiNRPV ≠s≤R∂VμR∂á π∏∂[V˘™´s¨s, ˙xmsxqsVÚªRΩLi ≈¡«ÿ©y aS≈¡Õ‹[ «¡™´sV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi ©yıLRiV. Fs¨sıNRPá ¨s∏R∂V™´sW™´s◊¡ NSLRifl·LigS ≈¡«ÿ©yÕ‹[ xms˙NTP∏R∂V Aáxqs˘Q\Æ™sVLiμR∂©yıLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ xms©´sVáNRPVgS©´sV G˙zmsÕfi ™´sLRiNRPV LRiW. 19 N][»˝¡V ¬ø¡÷˝¡Liøy ™´sV©yıLRiV. DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLi ™´s˘∏R∂VLi N][xqsLi LRiW. 1920 N][»˝¡V ≠s≤R∂VμR∂ á∏R∂W˘ ∏R∂V©yıLRiV. ¨sμ≥R∂Vá N]LRiªRΩ ¤Õ¡[μR∂¨s, Fs¨sıNRPáV ™´sVVgjizqs©´sLi μR∂V©´s BNRP\|ms áORPQ ˘ryμ≥R∂©´s μj∂aRPgS øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ì”¡ ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s }msμR∂áNRPV xms©´sV áV NRP÷¡ˆryÚ™´sV©yıLRiV. xmsLi≤˝R∂ª][»¡Ã¡ |msLixmsNRPLi ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s \lLiªRΩVáNRPV NRPW≤y xqsNSáLiÕ‹[ ’¡Ã˝¡VáV ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©yı™´sV ©yıLRiV.∂

@μj¶ μR¶aSÊôÁmx so ÇÜ[NP` …‘¡AL`iFs£qsÕ‹[ ºΩLRiVgRiVÀÿ»¡V ªRΩmx sˆμR∂¨s ˙aRP™´sfl„fi @©yıLRiV. {qsFsLi Fs™´sLRiÆ©s[ ≠sxtsQ∏∂R VLi\|ms aSxqs©´sqx sÀ≥ÿmx sORPQLi ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPVLi»¡VLiμR∂©´sı ZNP[q{ sAL`i ™y˘≈¡˘Ã¡V C μR∂aS Ù¡mx so «‹[N`P @¨s A∏R∂V©´s FsÆμ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV. Fs™´sLjiNTP G ™´sVLi˙ºΩªRΩ* aS≈¡Ã¡V B™y*áƩs[μj∂ Bxmsˆ…”¡ZNP[ ™´sVLi¥R∂©yáV «¡LRiVxmsoªRΩV©´sı ≠dsVLRiV.. @Õÿ ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li FsLiªRΩ™´sLRiNRPV xqs™´sVLi«¡xqs™´sV¨s ˙xmsbPıLiøy LRiV. G @L>iR ªRΩª][ Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ mx sμR∂≠s¨s \Æ™sV©yLÌkiáNRPV BryÚ™´sV©yıLRi¨s ¨sáμk∂aSLRiV. ≤T∂xmsp˘…‘¡ {qsFsLi©´sV Fs©´sVıN]Æ©s[ @L>iR ªRΩ, Æ\©sºΩNRPªRΩ, ryμ≥∂j NSLRiªRΩ aSxqs©´sxqsÀ≥ÿxmsOSQ¨sNTP ¤Õ¡[μy? @¨s @≤T∂gSLRiV.

©«sxtísQF¡LiVV©«s \lLi»R½VÌÁNRPV »y»yäÖÁNRP xmsLji¥¦¦ LRiLi: ÕÁÛÇÁzms

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,Æ™s[V10(ôd’ÿq÷´dt): LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @NSá™´sL<Sá ˙xmsÀ≥ÿ™´sLiª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xmsáV ˙FyLiªyÕ˝‹[ NRPVLjizqs ™´sL<iR Li ºdΩ˙™´s©´suÌy¨sı NRPágRi¤«¡[zqsLiμR∂¨s ’¡¤«¡zms —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V @∏R∂V˘©´sıgSLji À≥œ¡W™´sV©´sı@©yıLRiV. ©´sxtÌsQF°LiVV©´s \lLiªRΩVá©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ AμR∂VN][™yá©yıLRiV. ™´sL<Sá ™´sÃ˝¡ @Æ©s[NRPø][»˝¡ xmsLi»¡ ©´sxtsÌ QF°LiVVLiμR∂©yıLRiV. ªRΩORPQfl·Æ™s[V xmsLi»¡ ©´sxtsÌ QLi ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s, ªyªy‰÷¡NTP xmsLji•¶¶¶LRiLi ¬ø¡÷˝¡Liøyá©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ryLRiLigRixmspL`i, «¡©yıLRiLi, μR∂LiÆ≤∂xms÷˝¡ ªRΩμj∂ªRΩLRi ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ NRPVLjizqs©´s ™´sL<Sá ™´sÃ˝¡ N][ªΩR μR∂aRPÕ‹[ D©´sı xmsLi»¡Ã¡©´sV l\LiªRΩVáV ©´sxtsÌ QF°∏R∂WLRiV. ™´sLji xmsLi»¡ª][Fy»¡V @™´sV¯NS¨sNTP D©´sı μ≥y©´s˘Li |\ qsªRΩLi Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sıμj∂. ˙xmsxqsVÚªΩR Li xmsáV ˙FyLiªyÕ˝‹[ μ≥y©´s˘Li @™´sV¯NS¨sNTP DLiμj∂. N]¨sı ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ xqsÛ Ã¡Li ¤Õ¡[NPR L][≤∂RÔ V xmsNRP‰Æ©s[ NRPVxmsˆÃ¡V F°zqs DLiøyLRiV. @™´sxqsLRiLi Æ™s[VLRiNRPV …ÿLSˆ÷¡©±s NRP™´sL˝iR V ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Liª][ μ≥y©´s˘Li ªRΩ≤T∂zqs F°LiVVLiμj∂. ™´sL<iR Li FsNRPV‰™´sgS NRPVLjizqs©´s ˙FyLiªyÕ˝‹[ N]LiªRΩ μ≥y©´s˘Li ¨ds…”¡Õ‹[ N]»Ì¡VNRPVF°LiVVLiμj∂. ˙xmsμ≥y©´sLigS ™´sW≠sV≤T∂ l\LiªRΩVáV À≥ÿLkigS ©´sxtsÌ QF°∏R∂WLRiV. NSªRΩ μR∂aRPÕ‹[ D©´sı ™´sW≠sV≤T∂ Æ©s[á LS÷¡Liμj∂. ¬ø¡©´sWıL`i, ªyLi≤R∂WL`i, \¤«¡xmspL`i, μR∂LiÆ≤∂xms÷˝¡, áZNP=…Ì¡” }ms»¡, ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ ™´sW≠sV≤T∂ Æ©s[á LS÷¡Liμj∂. ™yLRiLi xmsμj∂ L][«¡ŸÕ˝‹[ ™´sWlLi‰»˝¡Õ‹[ @™´sW¯÷¡= D©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ gSáVáª][ NRPW≤T∂©´s ™´sL<iR Li NRPVLji∏R∂V≤R∂Liª][ NSªRΩ Æ©s[á LS÷¡Liμj∂. μk∂Liª][ μ≥∂R LRi ªRΩgÊij ©´sxtÌsQF°™y÷¡= ™´s¿¡ËLiμR∂¨s \lLiªRΩVáV @©yıLRiV. ≠dsLji¨s ªRΩORPQfl·Li AμR∂VN][™yá©yıLRiV.

róy¬sNRP @μ³j¶NSLRiLi\|ms ÉÓÁAL`iFs£qsÍÜ[ μ³k¶ª«sW NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ˙ºΩxqsÀ≥œ¡˘ NRP≠sV…‘¡ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,Æ™s[V10(ôd’ÿq÷´dt): æªΩáLigSfl· @©´sVNRPWá mx s™´s©yáV D©yı∏R∂V¨s …”¡AL`iFs£qs æªΩLSxqs μ≥k∂™´sWgS DLiμj∂. ªy™´sVV «¡≤U∂ˆ rÛy©´sLi lgiáVËN][ ¡VªRΩV©yı™´sV¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ @À≥œ¡˘LÛji «‹[gRiVLS™´sV©´sı Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. BÆμ∂[≠sxtsQ∏R∂W¨sı ZNP[q{ sAL`i NRPV ≠s™´sLjiLiøy™´sV©yıLRiV. ª]áVªRΩ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s lLiLi≤R∂VFyL˝iR Æ™sVLi»¡V, mx sμj∂ @|qsLi’d¡˝ rÛy©yÕ˝‹[ ¤«¡Li≤y FsgRiVLRiVÆ™s[ryÚ™s´ V¨s ¬ø¡zmsˆ©´s qx sLi ¡LSáV ¬ø¡[qx sVNRPV©´sı —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªΩR áV ALRiV mx soLRiFyáNRP qx sLixmsn WÕ˝‹[ FsNRPV‰™´s N_¨s=áL`i @À≥¡œ ˘LÛiR VáV ªRΩ™´sVFyLÌik ™ylLi[ lgiáVryÚLiR ¨s }msL]‰©yıLRiV. «¡≤U∂ˆ, mx soLRi @μ≥∂R ˘QOPR Q rÛy©yáª][Fy»¡V ™´sVLi≤R∂á @μ≥∂R ˘QOPR Q rÛy©yÕ˝‹[ Fs™´sLji¨s FsLizmsNRP¬ø¡[∏∂R W÷¡, @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ BªRΩLRiFyLÌkiá ™´sVμÙR∂ªRΩV FsÕÿ NRPW≤R∂gRi»Ì¡VN][™y÷¡ @©´sı μy¨s\|ms BxmsˆV≤R∂V …”¡AL`iFs£qs —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªΩR áV qx s™´sWÕ‹[ø¡R ©´sáV ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS F°…‘¡Õ‹[ D©´sı @À≥¡œ ˘LÛiR Váª][ NS˘Li£ms |ms¤…¡Ì [ @™´sNSaSáV D©yıLiVV. 12©´s ™´sVV¨s=xmsÕfi,13©´s «¡≤U∂ˆ N_Li…”¡Lig`i «¡LRiVgRi©´sVLiμj∂. μk∂Liª][ gRi≠s«¡∏R∂W™´sNSaSá\|ms μ≥∂k ™´sWgS D©´sı …”¡AL`iFs£qs ™´sVVLiμR∂xqsVÚ ™´sp˘•¶¶¶Õ˝‹[ DLiμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ C ™´s˘™´s•¶¶¶LSá©´sV øR¡WxqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ZNP[{qsAL`i ™´sVVgÊiR VLjiNTP Àÿμ≥∂R ˘ªRΩáV @xmsˆgjiLiøyLRiV. @LiμR∂Lji¨s qx s™´sV©´s*∏R∂VLi ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ™yLjiNTP qx sW¿¡LiøyLRiV.A ™´sVVgÊiR VLRiV Æ©s[ªΩR áV ˙xmsæªΩ[˘NRP qx s™´sWÆ™s[aPR Li ¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡ LS«¡NUP∏R∂Wá\|ms øR¡LjiËLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ NUPáNRPÆ\™sV©´s —¡Õ˝ÿxmsLjixtsQª`Ω @μ≥R∂˘QORPQ rÛy©´sLiª][Fy»¡V ALRiV mx soLRiFyáNRPqx sLixmsn WÕ˝‹[ ¤«¡Li≤yÆ©s[ FsgRiVLRiÆ™s[∏∂R Wá¨s

…”¡AL`iFs£qs μ≥∂R X≤R∂xqsLiNRPˆÃ¡ˆLiª][ DLiμj∂. BLiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS NS˘Lixmso GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @LiμR∂LRiV Æ©s[ªRΩá©´sV xqs™´sV©´s*∏R∂VxmslLi[ËÕÿ FyLÌki @μ≥∂j uÓy©´sLi ™´sVVgÊiR VLjiNTP Àÿμ≥∂R ˘ªRΩáV @xmsˆgjiLi¿¡Liμj∂. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ «‹[giR VLS™´sV©´sıª][Fy»¡V FyLÌik xmsbPË™´sV, ªRΩWLRiVˆ ˙FyLiªyá @μ≥∂R ˘QOPR VáV Õ‹[NPR À≥¡œ W™´sVlLi≤Ô∂T , mx soLSfl·Li qx sºdΩ£tsQáNRPV C Àÿμ≥∂R ˘ªRΩ @xmsˆ¤«¡FyˆLRiV. —¡Õ˝ÿxmsLjixtsQª`Ω @μ≥∂R ˘QOPR Q rÛy©´sLi\|ms ª]÷¡ryLjigS æªΩLSxqs ¤«¡Li≤y FsgRiVLRiÆ™s[}qsLiμR∂VNRPV @™´sNSaRPLi ™´s¿¡ËLiμR∂¨s «‹[giR VLS™´sV©´sı @©yıLRiV. ALRiV mx soLRiFyáNRP qx sLixmsn WÕ˝‹[ ¤\À¡≥ LiryÕ‹[ FsLiHFsLiNRPV FsNRPV‰™´s rÛy©yáV ™´s}qsÚ A FyLÌik ZNP[ ™´sVμÙ∂R ªRΩV B¬ø¡[Ë @LiaRPLi\|ms AÕ‹[¿¡ryÚ™´sV©yıLRiV. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, ¨sLRi¯Õfi, ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡, ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ NSgRi«fi©´sgRiL`i mx soLRiFyáNSÕ˝‹[ FsÕÿ\lgi©y æªΩLSxqsNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™ylLi[ @μ≥∂R ˘QOPR Q rÛy©yÕ˝‹[ DLiÆ≤∂[Õÿ øR¡W≤yá¨s Æ©s[ªRΩáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. μk∂¨sN][qx sLi A∏R∂Wø][»¡˝ INRP Æ™s[Œ¡œ Æ™sV«ÿLÌik LSNRPVLi¤…¡[ FsLiHFsLi, BªRΩLRi FyLÌik á ™´sVμÙ∂R ªRΩV ºdΩqx sVN][™s´ ≤R∂Li\|ms©y øR¡LjiËLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿmx sLjitx sQª`Ω @μ≥∂R ˘QOPR Q rÛy©´sLiN][qx sLi À≥ÿLkigS ≈¡LRiËπ∏∂[V˘ @™´sNSaRP™´sVV©´sıLiμR∂V©´s G @À≥¡œ ˘LÛij DLi¤…¡[ ÀÿgRiVLi»¡VLiμR∂Æ©s[ μy¨s\|ms Æ©s[ªRΩáV ªRΩÕ‹[ @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. «¡≤U∂ˆ @μ≥∂R ˘QOPR Q rÛy©´sLiN][qx sLi ¨sLRi¯Õfi «¡≤U∂ˆ…‘¡q{ sgS F°…‘¡¬ø¡[qz s©´s æªΩLSxqs LSxtsÌ Q˚ NSLRi˘μR∂Lji+ qx sªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· g_≤`∂ qx sºdΩ™´sVfl”· a][Àÿ≥ LSfl”·, ©yLRiWıL`i «¡≤U∂ˆ…‘¡{qsgS F°…‘¡¬ø¡[zqs©´s LRiWxms™´sLiºΩ xmsoaRP‰L`i, ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ «¡≤U∂ˆ…‘¡{qsgS F°…‘¡¬ø¡[qz s©´s }§¶¶ ™s´ VáªRΩ }msL˝iR V mx sLjibdPá©´sÕ‹[ D©yıLiVV.


6

Ä~yês¡+ 11`05`2014

ø£ØHêø£|üPsY

@©«sõ¸R¶Vù N][xqsLi ÇÁÚ Fs¬dísAL`i NýS£ms ©´sLiμR∂™´sVWLji ˙ ¡μR∂L`i= «¡⁄ Fs¨dsÌ AL`i, NRPŒÿ˘fl„fi LS™±sV ™´sVμ≥∂R ˘ qx sªRΩ=Li ¡Liμ≥yáV ¤Õ¡[™s´ Æ©s[ ™yLRiÃÚ ¡V A ™´sVμ≥∂R ˘ ≠s¨szmsLi¿¡©´s qx sLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. @LiVVæªΩ[ A ™yLRiÃÚ ¡¨dsı mx s…ÿxmsLiøR¡Ã¡V ¬ø¡[qx sWÚ ªy™´sVV BμÙ∂R LRiLi INRP¤…¡[, @©´sıμR∂™´sVV¯Ã¡VgS Fsxmsˆ…”¡NUP NRP÷¡}qs DLi…ÿ™´sVV @¨s ¨sLRiWzmsLiøyLRiV. ªy«ÿgS @©´sı∏R∂V˘ NRPŒÿ˘fl„fi LS™±sV ©´s…”¡qx sVÚ©s´ ı mx s…ÿ£qs qz s¨s™´sWNRPV N˝S£ms N]…ÌÿLRiV «¡⁄

Fs¨dsÌ AL`i. NRPŒÿ˘fl„fi LS™±sV §{ ¶ ¶L][gS Fs¨dsÌ AL`i AL`ÌiQ= mx sªyNRPLi\|ms ¨sLji¯xqsVÚ©s´ ı À≥ÿLki ¿¡˙ªRΩLi xms…ÿ£qs xtsw…”¡Lig`i LS™´sW©y∏R∂VV≤R∂V qx sÌ W≤T∂π∏∂WÕ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sVLiμj∂. NRPLiμj∂LkigRi , AgRi≤R∂V ™´sLi…”¡ À≥ÿLki ¿¡˙ªyáNRPV LRiøR¡LiVVªRΩgS mx s¨s ¬ø¡[qz s©´s @¨sÕfi LS≠sxmsp≤T∂ C ¿¡˙ªRΩLi μy*LS μR∂LRi+NRPV≤T∂gS xmsLjiøR¡∏R∂VLi @™´soªRΩV©yıLRiV. ≠saRP*≠sΔÿ˘ªRΩ, ©´s»¡ryLRi*À≥›™´sV, ©´s»¡LRiªRΩı

©´sLiμR∂™´sVWLji ªyLRiNRPLS™´sWLS™´so Fn°…‹[|\ ms ºdΩqz s©´s ™´sVVx§¶ ¶®LRimxÚ so qx s¨sıaS¨sNTP ∏R∂VLig`i ¤\…¡gRiL`i «¡⁄ Fs¨dÌsAL`i N˝S£ms B™´s*gS, ©´sLiμR∂™´sVWLji «ÿ©´sNTPLS™±sV ZNPÆ™sVLS qz s*øy©±s ¬ø¡[ry≤R∂V. ª]÷¡ qx s¨sıÆ™s[aS¨sNTP NTPN`P qx sVlLi[LiμR∂L`i lLi≤Ô∂T g_LRi™´s μR∂LRi+NRPªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶LiøyLRiV. ©´sLiμR∂™´sVWLji x§¶¶¶LjiNRPXxtÒsQ xmsp«ÿ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶ ¶LiøyLRiV.


7

Ä~yês¡+ 11`05`2014

Á|üuÛÑT‘·«+‘√ bÕ≥T Á|üø£è‹øÏ ≈£L&É ¬s’‘·+fÒ ∫qï#·÷ù|. mø£ÿ&É ¬s’‘·T\ #Ó’‘·q´+ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY s¡÷s¡˝Ÿ, y˚T 10(ôd’ÿq÷´dt) : m+&Éqø£,yêqqø£ Äs¡T>±\+ sêÁ‹+ãefi¯ó¢ ÁX¯$T+∫ ø£wæº+∫ |ü+≥\T |ü+&ç+∫q <ÛëHê´ìøÏ <Ûäs¡\T \_Û+#·ø£ b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T Ä+<äT˝Àq #Ó+<äT‘·THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ø£*Œ+#·≈£î+&É ¬s’‘·T\ J$‘ê\‘√ Ä&ÉT≈£î+≥T+fÒ Ç~ #ê\<äqï≥T¢>± Á|üø£è‹ ≈£L&É ¬s’‘·T\ô|’ ø£HÓïs¡CÒdæ+~. ˇø£ yÓ’|ü⁄ Á|üuÛÑT‘·«+ eT<䛑·T <Ûäs¡ ø£*Œ+#·&É+ ˝Ò<äì uÛ≤<ä˝À ñqï ¬s’‘·T\≈£î eTs√ yÓ’|ü⁄ á Äø±\ es¡¸\T ≈£L&É ‘√&Ó’j·÷´sTT. n≥÷ Á|üuÛÑT‘·«+, Ç≥÷ Á|üø£è‹ ¬s+&ÉT ¬s’‘·qï\ô|’ ø£ø£å ø£{Ϻq $<Ûë+>± e´eVü≤]düTÔHêïsTT. m+&Éqø£ yêqqø£ Äs¡T>±\+ sêÁ‹ã+efi¯ó¢ ÁX¯$T+∫ ø£wæº+∫ |ü+≥\T |ü+&ç+∫q <ÛëHê´ìøÏ –≥Tº u≤≥T <Ûäs¡\T \_Û+#·ø£ b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T \uÀ~uÀ eT+≥THêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ eT<䛑·T <Ûäs¡\T ø£*Œ+#·&É+˝À

$|òü\eTe⁄‘·T+~. B+‘√ ¬s’‘·T\T ‘·eTT |ü+&ç+∫q |ü+≥\T ñ‘·Œ‘·TÔ\qT e÷¬sÿ{Ÿ≈£î neTàø±ìøÏ rdüT≈£îeùdÔ eT<䛑·T <Ûäs¡ \_Û+#·&É+ ˝Ò<äT. nqTø√H˚ |ü]dæú‘·T\ ø±s¡D+>± –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡˝Òø£ b˛sTTq |üs¡e˝Ò<äT nì neTTàø√yê\ì #·÷dæq ¬s’‘·T\≈£î á Äø±\ es¡¸\T X¯Á‘·Te⁄\ yÓ+{≤&ÉT‘·THêïsTT. Çø± e÷¬sÿ{Ÿ≈£î ‘·s¡*+∫q yê] |ü]dæú‹ <äj·Tìj·T+>± e÷]+~. <Ûëq´\T ‘·&çdæ eTT<ä›e⁄‘·THêïsTT es¡¸\ ø±s¡D+>± M{Ïì ø=qT>√\T #˚kÕÔs√ ˝Ò<√ nì ¬s’‘·T\T uÛÑj·T+<√fi¯q≈£î >∑Tsö‘·THêïs¡T. á |ü]dæú‹ #·÷ùdÔ neTàuÀ‘˚ n&É$, ø=quÀ‘˚ ø=]$ nqï #·+<ä+>± ¬s’‘·T\ Áã‘·T≈£î\T ‘·j·÷¬s’j·÷´sTT. |ü+≥ #˚‹ø£+<˚ ˝Àù| ø£fi¯¢eTT+<˚ H˚\sê* $\$˝≤¢&ÉT‘·THêïs¡T.. Äs¡T>±\+ ÁX¯$T+∫ |ü+&ç+∫q |ü+≥≈£î –≥Tºu≤≥T <äs¡ ˝Òø£ nqï<ë‘·T\T Ä+<√fi¯q #˚j·÷*‡q |ü]dæú‹ @sêŒ&ÉT‘·THêïsTT.

s¡;˝À Á|ü‹j˚T{≤ e&É>∑+&É¢, esê¸\T, Äø±\ es¡¸+, nqï<ë‘·\qT ì\e⁄Hê eTT+#·T‘·T+~. kÕ>∑Tô|≥Tºã&ç @ j˚T&ÉTø±j˚T&ÉT ô|]–b˛‘·Tqï sêã&ç e÷Á‘·+ ~>∑C≤]b˛‘·T+~. Çìï düeTdü´\ eT<ä´ nqï<ë‘·\T e´ekÕj·T+ n+fÒH˚ uÛÑj·T|ü&˚ |ü]dæú‘·T\T <ë|ü⁄]+#êsTT. <˚XÊìøÏ nqï+ô ô|fÒº ¬s’‘·qï H˚&ÉT nqïyÓ÷ sêeT#·+Á<ä nì n&ÉT≈£îÿH˚ |ü]dæú‘·T\≈£î ~>∑C≤] b˛‘·T+&É≥+ kÕ>∑T s¡+>∑+ |ü]dæú‹ m+‘· <äj·T˙j·T+>± e÷s¡T‘·T+<√ #Ó|üŒø£H˚ #ÓãT‘·T+~. ¬s’‘·T˝Ò <˚X¯ìïøÏ Á|ü>∑‹ yêπs ø£wüº\˝À¢ ø£≥Tº$T{≤º&ÉT‘·THêïs¡T. yê]ì Ä<äT≈£îH˚ Hê<ÛäT&˚ ˝Òø£ ˇ‹Ô&ç\≈£î ‘·≥Tºø√˝Òø£ yês¡T Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡T. <˚X¯+ Á|ü>∑‹|ü<∏ä+˝À kÕ>±\qï, n_eè~› #Ó+<ë\qï Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‹˝À¢ Á|üuÛÑT‘·«y˚T eTT+<äT≈£î e∫à ¬s’‘·T\ ø£wüº\T rsêÃ\ì |ü\Te⁄s¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

cÕ<éq>∑sY y˚T 10(ôd’ÿq÷´dt) : KØ|òt |ü+≥\ kÕ>∑T $<Ûëq+ #˚|ü{≤º*‡q düdü´s¡ ø£åD#·s¡´\T, Á|üuÛÑT‘·« düVü≤ø±s¡+, dü_‡ &ç\ô|’ ¬s’‘·T˝À¢ #Ó’‘·q´+ rdüT≈£îì sêe& ÜìøÏ Á|ü‹ @{≤ ìs¡«Væ≤düTÔqï ¬s’‘·T #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ dü«dæÔ |ü*øÏ+~. >∑‘· ø=HÓïfi¯ó¢>± ìs¡«Væ≤düTÔ edüTÔqï ¬s’‘·T #Ó’q‘·´ j·÷Á‘·\ ìs¡«Vü≤Dô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ }ôd‘·Ô&É+ ˝Ò<äT. e´ekÕj·T XÊK n~Û ø±s¡T\T mìïø£\ $<ÛäT˝À¢ ;J>± ñ+&É ≥+‘√ nedüs¡yÓTÆq düe÷#ês¡+ n+<äø£ nqï<ë‘·˝À¢ ÄjÓ÷eTj·T+ HÓ\ø=+~. KØ|òt |ü+≥n\ kÕ>∑Tô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ n+~+#˚ düVü≤ø±s¡+ô|’ ¬s’‘·T˝À¢ dü+~>∑›+ HÓ\ø=+~. e´ekÕj·T+ô|’qH˚ JeHê <Ûës¡+ ø£±ã{Ϻ õ˝≤¢˝Àì 75 XÊ‘·+ Á|ü» \T e´ekÕj·T+ ô|’H˚ Ä<ës¡|ü&ç Jeq+ >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À n‹ ô|<ä› õ˝≤¢>± ñqï bÕ\eT÷s¡T uÖ>√*ø£+>± 18.473 \ø£å\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À $dÔ]+∫ ñ+~.. 2.270 \ø£å\ ôV≤ø£º

sY¢˝À n&Ée⁄\T ñ+&É>±, 9.070 \ø£å\ ôV≤ø±ºs¡T¢˝À e´ekÕj·T+ |ü+≥\qT kÕ>∑T #˚düTÔHêïs¡T. e´ekÕj·TXÊK\ ˝…ø£ÿ\ Á|üø ±s¡+ >∑‘· KØ|t˝À ¬s+&ÉT \ø£å\ 30 y˚\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À |ü‹Ô \øå± 61 y˚\ ôV≤ø± ºs¡¢˝À yÓTTø£ÿC§qï , \øå± 20 y˚\ ôV≤ø± ºs¡¢˝À e], \øå± 10 y˚\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À ÄeTT <ä+, 29 y˚\ ôV≤ø±ºsY˝À¢ CÀqï, 15 y˚\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À y˚s¡TX¯q>∑ |ü+≥\qT kÕ>∑T #˚XÊs¡T. KØ|òt |ü+≥\ kÕ>∑Tã&ç, n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\ ø√dü+ #˚|ü{≤º*‡q #·s¡´\ô|’ ¬s’‘·T˝À¢ #Ó’q‘·´+ rdüT≈£îsêyê*‡q e´ekÕj·T XÊK n~Ûø±s¡T\T mìïø£\ $<äT˝À¢ ñHêïs¡T. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ KØ|òt |ü+≥\ kÕ>∑Tã&ç HÓ\s√E\ eTT+<äT>±H˚ Á>±eT Á>±e÷q dü<ädüT‡\qT ìs¡«Væ≤+#˚ yês¡T. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ≈£L&É õ˝≤¢˝À @Á|æ˝Ÿ 22 qT+∫ y˚T 8 es¡≈£î ¬s’‘·T #Ó’‘·q´j·÷Á‘·\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. e´ekÕj·÷XÊK n~Ûø±s¡T˝Ò ø±≈£î+&É nqT ã+<ä+>± ñqï ñ<ë´qXÊK, |ü≥Tº |ü]ÁXÊ

eTXÊK , e÷¬sÿ{Ÿ XÊK, $<äT´‘YXÊK, |üX¯ódü+es¡úø£ XÊK\‘√ bÕ≥T u≤´+≈£î dæã“+~ dü<ädüT‡˝À¢ bÕ˝ÀZH˚ yês¡T. eTTK ´+>± KØ|òt |ü+≥\ kÕ>∑Tã&ç ø√dü+<äT ≈£îÿ\T <äTqï&É+ yÓTT<ä\T≈£îì, uÛÑ÷kÕs¡ |üØø£å\T $‘·ÔX¯ó~›, kÕ>∑T $<Ûëq+, düdü´s¡ø£åD #·s¡´\qT ¬s’‘·T\≈£î $e]+#˚ yês¡T. n˝≤π> Á|üuÛÑT‘·«+ n+~+#˚ dü_‡&ç $‘·ÔHê\T, e´ekÕj·T |ü]ø£sê\qT $es ê\qT yÓ\¢&çdüTÔ e#êÃs¡T. KØ|òt |ü+≥\ kÕ>∑Tã&ç ø√dü+ düqï<ä›eTe⁄‘·Tqï ¬s’‘·T˝À¢ njÓ÷eTj·T+ HÓ\ø=+~. KØ|òt d”»Hé˝À dü_‡&û $‘·ÔHê\T @ y˚Ts¡≈£î ekÕÔsTT. n$ mø£ÿ&É \_kÕÔj˚Tqqï nqTe÷Hê\T ‘·˝…‘·TÔ‘·THêïsTT. dü_‡&ç $‘·ÔHê\ ø=qT>√\T, <Ûäs¡\qT ≈£L&É Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹ j˚T{≤ e÷s¡Tdü÷Ô edüTÔqï~. Ä $wüj· ÷\qT #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·˝À¢ ¬s’‘·T\≈£î $e]+ #˚yês¡T. nsTT‘˚ á j·÷Á‘·\qT ìs¡«Væ≤ +#·ø£b˛e&É+ ¬s’‘·T\T ø±sê´\j·÷\ #·T≥Tº ‹s¡T>±*‡q |ü]dæú‹ @sêŒ&ç+~.

ì+~‘·T&çì ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê* ¬s’‘·T\ ÁX¯eT <äfi≤s¡T\ bÕ\T |òüTq+>± e÷‘·è<˚y√uÛÑe Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, y˚T 10(ôd’ÿq÷´dt)ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ‘ê&É÷s¡T eT+&É\+ ◊H√˝Ÿ Á>±eT+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT eT<Ûë´Vü≤ï+ ãVæ≤s¡÷“$TøÏ yÓ[¢q <ä[‘· yÓTÆqsY u≤*ø£ n‘ê´#ês¡ j·T‘êïìøÏ bÕ\Œ&çq nÁ>∑≈£î˝≤\ e´øÏÔ uÛ≤düÿsY¬s&ç¶ô|’ md”‡,md”º nÁ{≤dæ{Ï πødüT, n‘ê´#ês¡j·T‘·ï+ πødüTqT qyÓ÷<äT #˚dæ ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ õ˝≤¢ düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù ø=eTTà uÛÑs¡‘Y, ¬ø$|æmdt Hêj·T≈£î\T n+‘·{Ï ø±X¯qï, X¯+ø£sY, yÓ+ø£≥kÕ«$T\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À &çe÷+&é #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝À s√Eø√ #√≥ <ä[‘·T\T ã\V”≤q esêZ\ô|’q <ë&ÉT\T n‘ê´#êsê\T »s¡T>∑T‘·Tqï b˛©düT n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ yê{Ïì n]ø£≥º&É+˝À rÁe+>± $|òü\+ ne⁄‘·Tqïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. nH˚ø£ ø£]ƒq #·{≤º\T ñqï yê{Ïì neT\T |üs¡Ãø£b˛e&É+

e\q s√Eø√ #√≥ |ü⁄qsêeè‘·+ ne⁄‘·Tqïj·THêïs¡T. ◊H√˝Ÿ Á>±eT+˝À Ç+‘·{Ï dü+|òüT≥q≈£î bÕ\Œ&ç πødüT qT+&ç ‘·|æŒ+#·Tø√e&ÜìøÏ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düTø√e&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#·&É+ πødüT qT+&ç •ø£å qT+&ç ‘·|æŒ+#·Tø√e&ÜìøÏ #˚dæq Á|üj·T‘êïy˚TqHêïs¡T. ìs¡“j·T ˝≤+{Ï #·{≤º\T e∫Ãq eTVæ≤fi¯\ô|’q n‘ê´#êsê\T H˚{ÏøÏ n>∑&É+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. ø√s¡Tº˝À ø£]ƒq •ø£å\T |ü&Éø£b˛e&É+ e\¢H˚ Ç˝≤+{Ï »s¡T>∑T‘·Tqïj·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê <√wüß\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì u≤~Û‘·Tsê* ≈£î≥T+u≤ìøÏ mø˘‡Áπ>wæj·÷ n+~+∫ nìï $<Ûë\ ≈£î≥T+u≤ìï n<äTø√yê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n<˚ $<Ûä+>± Ä]¶y√ Ä Á>±e÷ìï dü+<ä]Ù+∫ u≤~Û‘·Tsê*ì n<äTø√yê\ì yês¡T ø√sês¡T.

e] <Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Á<ä+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ô|uÒ“s¡T,, y˚T 10(ôd’ÿq÷´dt)eT+&É\ |ü]~Û˝Àì düT>∑÷s¡T Á>±eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D˝À e]<Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Á<ä+ X¯óÁø£yês¡+ s√E düs¡Œ+#Y sê»X‚KsY>ö&é ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝Àì ¬s’‘·T\T á neø±XÊìï $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì nHêïs¡T. e]<ÛëHê´ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ÇdüTÔqï eT<䛑·T <Ûäs¡ øÏ«+{≤˝Ÿ s¡÷. 1340 ÇdüTÔ+<äì nHêïs¡T. ¬s’‘·T\T eT<ä´<äfi≤s¡T\≈£î neTà≈£î+&Ü H˚s¡T>± á ø=qT>√\T πø+Á<ä+˝À neTTàø√e#·TÃqì ‘Ó*bÕs¡T. ¬s’‘·T\T á dü<äeø±XÊìï $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À düs¡Œ+#Y, ñ|üdüs¡Œ+#Y n+»H˚j·TT\T, eTVæ≤fi¯ düyÓTÆK´ Á>±eT n<Ûä´≈£åîsê\T Vü≤]»Hé uÛ≤>∑´eTà, u≤˝ÒX¯«s¡eTà, ø±s¡´<ä]Ù >=\¢ yÓ+ø£fÒXŸ, Á>±eT ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî\T lìyêdüT\T, ¬s’‘·T\T s¡y˚TXŸ, ô|<ä› Vü≤qàqï, eTVæ≤fi¯ dü+|òüT+ Hêj·T≈£îsê\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Ä<äs¡Ù bÕsƒ¡XÊ\˝À <=+>∑‘·q+ ô|uÒ“s¡T,, y˚T 10(ôd’ÿq÷´dt) Ä<äs¡Ù bÕsƒ¡XÊ\˝À >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T >∑<äT\ ‘êfi≤\T |ü>∑T\ø={Ϻ yê≥sY{≤´|t‡, q˝≤¢\T 80, yÓ’s¡T¢ <=+–*+∫q≥T¢ bÕsƒ¡X Ê\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ ]yêCŸ bòÕ‹e÷ ‘Ó*bÕs¡T. bÕsƒ¡XÊ \≈£î HÓ’{Ÿ yê#YyÓTHé ˝Òø£b˛ e&É+ e\q <=+>∑‘·q+ »]–+<äì Á|æì‡bÕ˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. Á|æì‡bÕ˝Ÿ |òæsê´ <äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ môd’‡ eTùV≤X¯«s Ysêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.

e÷‘·èeT÷s¡TÔ\≈£î bÕ<ä|üP» cÕ<éq>∑sY y˚T 10(ôd’ÿq÷´dt) düe÷»+˝À e÷‘·èeT÷s¡TÔ\≈£î ùde #˚j·T&É+ m+‘√ eTVü≤u≤>∑´+ nì l yêdü$ ø£Hê´ø£ |üs¡y˚TX¯«] <˚$ neTàyê] »j·T+‹ dü+<äs¡“+>± yêdü$ ø£¢uŸ Ä<ä«s¡´+˝À e÷‘·è<˚y√uÛÑe ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£eT+˝À neTàyê]ø£ÏÁ|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T yêdü$ ø£¢uŸ n<Ûä´≈£åî\T >∑TeT&ÉyÓ*¢ kÕsTTu≤ã, eì>∑‘ê ø£¢uŸ n<Ûä´≈£åsê\T >∑ãT“\ l\‘· nHêïs¡T. yêdü$ ø£í¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À e÷‘·è<˚y√uÛÑe ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. 50 @fi¯ó¢ <ë{Ïq e÷‘·èeT÷s¡TÔ\≈£î bÕ<ä|üP», düHêàq ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{º>± y˚~ø£ô|’ 25eT+~ ‘·\T¢\≈£î, bÕ<ä|üP» ìs¡«Væ≤+#ês¡T. bÕ<ä|üP» nq+‘·s¡+ yê]ì XÊ\Te, |üP\e÷\‘√ dü‘·ÿ]+∫ q÷‘·q eÁkÕÔ\qT n+~+#ês¡T.

n+<äTu≤≥T˝À ms¡Te⁄\T Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, , y˚T 10(ôd’ÿq÷´dt) eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷˝À¢ ¬s’‘·T\T KØ|t |ü+≥ô|’ yê&ÉT≥≈£î j·T÷]j·÷ nedüs¡+ ñqï ¬s’‘·T\+‘ê Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ _mdæmdt˝À dü+Á|ü~+#ê\ì _mdæmdt #Ó’s¡àHé yÓ+ø£{ŸsêeTT\T ‘Ó*bÕs¡T. j·T÷]j·÷, eT]j·TT ø±+ô|¢ø˘‡ ms¡Te⁄\T dæ»Hé≈£î eTT+<äT>±H˚ Çe«&ÜìøÏ @sêŒ≥T¢ #˚düTÔqïs¡ì ‘·eT jÓTTø£ÿ |ü{≤º<ës¡T bÕdüT|ü⁄düÔø£+‘√ _mdæmdt˝À dü+Á|ü~+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T.

ádü+<äs¡“+>± bÕ<ä|üP» #˚dæq ‘·\T¢\qT yê] ‘·\T¢\T Äos¡«~+#ês¡T. e÷‘·è<˚y√uÛÑe dü+<äs¡“+>± ø£qïyê]ì >ös¡$+#·&É+. X¯‘·düVü≤ÁkÕÔ<Ó’yês¡Ãq\ ø£qï|üPDYj·T+, J$‘·+ neTàô|{Ϻq _øå± neTàô|’ e<äT› MT≈£î ø£ø£å ny˚Tà ‘=* >∑Ts¡Te⁄, neTà≈£î Çe« >∑T+&Ó˝À düú\+ nì ìHê<ë\‘√ @sêŒ≥T #˚dæq |ü¢ø±s¡T¶\T ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ e∫Ãq yê]ì $X‚X¯+>± Äø£≥Tº≈£îHêïsTT á dü+<äs¡“+>± |ü\Te⁄s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yêdü$ »j·T+‹ dü+<äs¡“+>± e÷‘·è<˚y√uÛÑe ù|]≥ yêdü$ ø£¢uŸ Ä<ä«s¡´+˝À ø£qï ‘·\T¢\≈£î bÕ<ä|üP» ìs¡«Væ≤+#·&É+ n_Ûq+<ä˙j·T+ nHêïs¡T. eTìw” J$‘êìøÏ ‘·*¢j˚T Ä<ës¡eTì n˝≤+{Ï ‘·*¢ì >ö$+#·&É+ ùde #˚j·T&É+ |ü⁄s¡«»qàdüTø£è‘·eTì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T.

∫qï∫+‘·≈£î+≥ y˚T 10(ôd’ÿq÷´dt) : n~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å´+ ¬s’‘·T\qT ì+&ÜeTT+#·T‘·Tqï~ . Äs¡T>±\+ ø£wæº+∫, |ü+&ç+∫q |ü+≥ #˚‹ø£+~q düeTj·T+˝À ø=qT>√\T #˚j·÷*‡q ◊πø|æ, πø+Á<ë\T ˝Òì ø±s¡D+>± e] |ü+≥\qT ø√dæ, ø£fi≤fl\ e<˚› ≈£î|üŒ\T, ≈£î|üŒ\T>± b˛düTø√ì ¬s’‘·T\T Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. BìøÏ ‘√&ÉT Äø±\ esê¸\T ø±s¡D+>± m|ü⁄Œ&ÉT @$T »s¡T>∑T‘·T+<√ ‘Ó*j·T<äì ¬s’‘·T\T yêb˛‘·THêïs¡T. |ü+≥ ≈£î|üŒ\qT bı˝≤\ e<ä› ñ+#·Tø√ì ø£åDø£åD+ Ä+<√fi¯q‘√ ã‘·T≈£î‘·THêïs¡T. ø=+<äs¡T <äfi≤s¡T\T ¬s’‘·T\ ne÷j·Tø£‘ê«ìï ndüsê>± #˚düT≈£îì, øÏ«+{≤\T≈£î s¡÷. 11 e+<ä\ #=|üŒq e&É¢qT ø=qT>√\T #˚dæ ø±düT\qT <äT+&ÉT≈£î+≥THêïs¡T. u≤≥¢˝À¢ e&É¢qT b˛dæ eTØ ø=qT>√\T #˚dæ , ‘·eTqT ì+&ÜeT+#·T‘·THêïs¡ì ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç~ es¡πø ◊πø|” πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚j·÷*‡q n~Ûø±s¡ j·T+Á‘·+>∑+ |üP]Ô>± ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔHêïs¡ì ¬s’‘·T\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ‘·«s¡˝À ◊πødæ <ë«sê e] ø=qT>√\T πø+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

eTø£Ô˝Ÿ, y˚T 10(ôd’ÿq÷´dt) l yêdü$ ø£Hê´ø£ |üs¡y˚TX¯«] <˚$ neTàyê] »j·T+‹ dü+<äs¡“+>± yêdü$ ø£¢uŸ Ä<ä«s¡´+˝À e÷‘·è<˚y√uÛÑe ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£eT+˝À neTàyê]ø£ÏÁ|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚sTT+∫q nq+‘·s¡+ yêdü$ ø£fi≤´D eT+&É|ü+˝À yêdü$ ø£¢uŸ n<Ûä´≈£åî\T m~πs nXÀø˘ ≈£îe÷sY >∑T|üÔ Ä<Ûä«s¡´+˝À e÷‘·è<˚y√uÛÑe ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. »qàì∫Ãq ‘·*¢ ùde˝À ‘·s¡+#ê\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ yêdü$ e÷‘ê »j·T+‹ s√E\ e÷‘·è<˚y√uÛÑe ù|]≥ ‘·\T¢ bÕ<ä|üP»˝À Äs¡´yÓ’X¯ó´\T ‘·]+#ês¡T. 50 @fi¯ó ¢ <ë{Ïq e÷‘·èeT÷s¡TÔ\≈£î bÕ<ä|üP», düHêàq ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{º>± y˚~ø£ô|’ 28 eT+~ ‘·\T¢\≈£î, bÕ<ä|üP» ìs¡«Væ≤+#ês¡T. bÕ<ä|üP» nq+‘·s¡+ yê]ì XÊ\Te, |üP\e÷\‘√ dü‘·ÿ]+∫ q÷‘·q eÁkÕÔ\qT n+~+#ês¡T.

ádü+<äs¡“+>± bÕ<ä|üP» #˚dæq ‘·\T¢\qT yê] ‘·\T¢\T Äos¡«~+#ês¡T. e÷‘·è<˚y√uÛÑe dü+<äs¡“+>± ø£qïyê]ì >ös¡$+#·&É+. X¯‘·düVü≤ÁkÕÔ<Ó’yês¡Ãq\ ø£qï|üPDYj·T+, J$‘·+ neTàô|{Ϻq _øå± neTàô|’ e<äT› MT≈£î ø£ø£å ny˚Tà ‘=* >∑Ts¡Te⁄, neTà≈£î Çe« >∑T+&Ó˝À düú\+ nì ìHê<ë\‘√ @sêŒ≥T #˚dæq |ü¢ø±s¡T¶\T ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ e∫Ãq yê]ì $X‚X¯+>± Äø£≥Tº≈£îHêïsTT á dü+<äs¡“+>± |ü\Te⁄s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yêdü$ »j·T+‹ dü+<äs¡“+>± e÷‘·è<˚y√uÛÑe ù|]≥ yêdü$ ø£¢uŸ Ä<ä«s¡´+˝À ø£qï ‘·\T¢\≈£î bÕ<ä|üP» ìs¡«Væ≤+#·&É+ n_Ûq+<ä˙j·T+ nHêïs¡T. eTìw” J$‘êìøÏ ‘·*¢j˚T Ä<ës¡eTì n˝≤+{Ï ‘·*¢ì >ö$+#·&É+ ùde #˚j·T&É+ |ü⁄s¡«»qàdüTø£è‘·eTì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T.

ÇdüTø£ &É+|ü⁄\≈£î y˚\+ bÕ≥ n<ë«q s¡Vü≤<ës¡T\‘√ nedüú\T }≥÷ÿsY , y˚T 10(ôd’ÿq÷´dt) }≥÷ÿsY eT+&É\ |ü]~Û˝Àì nMTHé|üPsY Á>±eT |ü+#êsTTr •yês¡T Á>±eTyÓTÆq kÕeTq÷sY Á>±eT düMT|ü+˝À nÁø£eT+>± ÇdüTø£ ì\¢ #˚dæq &É+|ü⁄\qT ¬syÓq÷´ n~Ûø±] y˚\+ y˚XÊs¡T. nMTHé|üPsY, kÕeTq÷sY Á>±eT\ qT+∫ Á|ü‹ ì‘·´+ nÁø£eT+>± Hêsêj·TDù|≥≈£î ÇdüTø£ ‘·s¡*düTÔHêïs¡T. ø±>± X¯óÁø£yês¡+ $X¯«dü˙j·T es¡Z\ düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î ì\¢ #˚düT≈£îqï eT÷&ÉT &É+|ü⁄\ ÇdüTø£qT n~Ûø±s¡T\T y˚\+ bÕ≥y˚XÊs¡T. }≥÷ÿsY‘·Vü≤d”˝≤›sY ã+&Ü] sêeTT\T ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ nMTHé|üPsY Á>±eT

|ü+#êsTTr •yês¡T Á>±eTyÓTÆq kÕeTq÷sY Á>±eT düMT|ü+˝À nÁø£eT+>± eT÷&ÉT ÇdüTø£ &É+|ü⁄\qT ì\¢ #˚düT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T Vü≤qà+‘·T, Ä+»|üŒ\T nø£ÿ&çøÏ #˚s¡Tø√ì ÇdüTø£ y˚\+ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ÇdüTø£ y˚\+˝À n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q lìyêdt¬s&ç¶, s¡M+Á<ä¬s&ç¶, qs¡‡|üŒ\T 19 y˚\ 880 s¡÷bÕj·T\≈£î ÇdüTø£ y˚\+ bÕ\qT ¬ø’edü+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ÇdüTø£ nÁø£eTsêyêD #˚ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì á dü+<äs¡“+>± yês¡T‘Ó*bÕs¡T.

Ä<äs¡Ù bÕsƒ¡XÊ\˝À <=+>∑‘·q+ ô|uÒ“s¡T,, y˚T 10(ôd’ÿq÷´dt) Ä<äs¡Ù bÕsƒ¡XÊ\˝À >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T >∑<äT\ ‘êfi≤\T |ü>∑T\ø={Ϻ yê≥sY{≤´|t‡, q˝≤¢\T 80, yÓ’s¡T¢ <=+–*+∫q≥T¢ bÕsƒ¡XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ ]yêCŸ bòÕ‹e÷ ‘Ó*bÕs¡T. bÕsƒ¡XÊ\≈£î HÓ’{Ÿ yê#YyÓTHé ˝Òø£b˛e&É+ e\q <=+>∑‘·q+ »]–+<äì Á|æì‡bÕ˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. Á|æì‡bÕ˝Ÿ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ môd’‡ eTùV≤X¯«sYsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.

‘Ó\+>±Dyê<äT\<˚ $»j·T+ $T&ç®˝Ÿ, , y˚T 10(ôd’ÿq÷´dt)kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±Dyê<äT\<˚ $»j·T+ nì {ÏÄsYmdt yÓTÆHêغ ôd˝Ÿ n<ä´≈£åî\T ÇkÕàsTT˝Ÿ nHêïs¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+˝À $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mìïø£˝À¢ ‘ÓsêkÕ≈£î z≥s¡T¢ z≥T¢ y˚XÊs¡ì ‘Ó\+>±D˝À n‘·´~Ûø£ d”≥¢˝À ¬>*∫ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ekÕÔeTì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘ÓsêkÕ‘√H˚ sêÁwüº+ nìï s¡+>±˝À¢ n_Ûeè~› kÕ~ÛdüTÔ+<äHêïs¡T. »&ÉÃs¡¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À \øå±à¬s&ç¶ nK+&É y˚TC≤غ‘√ ¬>\Tbı+~q ‘ÓsêkÕ Á|üuÛÑT‘·«+˝À u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü&ÉT‘ês¡ì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ <äs¡U≤düTÔ\qT |ü]wüÿ]+#·+&ç

md”jº T· ÷‘Ó\+>±DsêwÁ ºü ñbÕ<´äÛ≈îå£&>ç ±dü‘´·HêsêjT· D

ñ|üŒqT+‘·\, y˚T 10(ôd’ÿq÷´dt) ¬s$q÷´ dü<ädüT‡˝À <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√ì @&Ü~ <ë{ÏHê n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝Ò<äì eT+&É\|ü]~Û˝Àì ô|<ë›|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q uÛ≤düÿsYsêe⁄ nH˚ ¬s’‘·T ˇø£ Á|üø£≥q˝À Äs√|æ+#ês¡T. . yê] dü÷#·q\ y˚Ts¡≈£î $yê<ä+˝À ñqï‘· uÛÑ÷$Tì düπs« #˚sTT+~ ‘·q≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ >∑‘· 3 @Á|æ˝Ÿ 2013 <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïeTì 90 s√E˝À¢>± düeTdü´ |ü]cÕÿ]kÕÔeTì #Ó|æŒq n~Ûø±s¡T\T @&Ü~ <ë{ÏHê Ç|üŒ{Ï es¡≈£î |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äHêïs¡T uÛÑ÷eTT\≈£î dü+ã+~+∫q düeTdü´\qT |ü]cÕÿ]+#·&É+ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± Á>±eTÁ>±e÷q

Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, , y˚T 10(ôd’ ÿ q÷´dt ) md” º j · T ÷ ‘Ó\+>±D sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈ £åî&ç>± ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ‘ê&É÷s¡T eT+&É\+ •s¡dü yê&É C…&çŒôV≤#Ymdt˝À uÛÖ‹ø£ XÊÁdüÔ ñbÕ<Ûë´j·TT\T>± |üì #˚düTÔqï dü‘·´Hêsêj·TD mìï ø£j·÷´s¡T. ôV’≤Á<ëu≤<é˝Àì sêÁwüº ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤ +∫q düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚X¯+˝À Äj·TqqT @qTï≈£îqï≥T¢ md”ºj·T÷ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´ <ä]Ù |üs¡«‘Y¬s&ç¶ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤+∫ ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T u≤~‘·T\ qT+∫ Ä]º\T d”«ø£]+#ês¡ì nHêïs¡T. yê] dü÷#·q\ y˚Ts¡≈£î $yê<ä+˝À ñqï‘· uÛÑ÷$Tì düπs« #˚sTT+~ ‘·q≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ >∑‘· 3 @Á|æ˝Ÿ 2013 <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïeTì 90 s√E˝À¢>± düeTdü´ |ü]cÕÿ]kÕÔeTì #Ó|æŒq n~Ûø±s¡T\T @&Ü~ <ë{ÏHê Ç|üŒ{Ï es¡≈£î |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äHêïs¡T. ‘·q <äs¡U≤düTÔ ãT≥º<ëK˝…’qf…Æ¢Hê nì Á|ü•ï+#ês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ düeTdü´\qT |ü]cÕÿ]+#ê\ì u≤~‘· ¬s’‘·T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

$T&ç®˝Ÿ, y˚T 9(ôd’ÿq÷´dt) Á>±MTD ÁbÕ+‘· n_Ûeè~›ì @ Hê&ÉT |ü{Ϻ+#·Tø√ì bÕ\≈£î\T mìïø£\ düeTj·T+˝À Vü‰MT\T >∑T|æŒ+∫ z≥T¢ <ä+&ÉTø√e&É+ ‘·s¡Tyê‘· $düà]+#·&É+ |ü]bÕ{Ï>± e÷]+~. eT+&É\+˝À Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\≈£î s¡Vü≤<ës¡T\T, Çã“+<äT\T düeTdü´\T rÁe+>± ñqï Á|üuÛÑT‘ê«\T Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. eT+&É\+˝Àì sêDÏù|≥, yÓ˝ÀZeTT\, $T&ç®˝Ÿ, ø=‘·÷Ôs¡T, ≈£îs¡«>∑&ɶ|ü*¢, &√q÷s¡T, uÀsTTHé|ü*¢, ø=‘·÷Ôs¡T, πse*¢, ø£\«≈£î]Ôs√&ÉT¶ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\ s¡Vü≤<ës¡T\qT ‘ês¡T>± e÷sêÃ\ì |ü\Te÷s¡T¢ $düà]+∫q @ Hê<∏äT&ÉT |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì Á>±e÷\ Á|ü»\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ø±e⁄q n~Ûø±s¡T\T dü‘·«s¡y˚T düŒ+~+∫ s¡Vü≤<ës¡T\ eTs¡à‘·TÔ\≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

esê¸\‘√ nqï<ë‘· $\$\ »&ÉÃs¡¢, y˚T 10(ôd’ÿq÷´dt) >∑‘· ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E\T>± ≈£îs¡TdüTÔqï Äø±\ esê¸\‘√ #˚‹ø=∫Ãq |ü+≥\T H˚\bÕ\e⁄‘·T+&É≥+‘√ ¬s’‘·T\T $\$˝˝≤&ÉT‘·THêïs¡T. Äs¡T>±\+ ø£wæº+∫ |ü+&ç+∫q |ü+≥\T esê¸s¡ŒD+ ne⁄‘·T+&É≥+‘√ ¬s’‘·T >∑T+&Ó Ä–b˛sTTq |üHÓ’‘·T+~. Äø±\ esê¸\≈£î ‘·TbòÕqT ‘√&Ée&É+‘√ esê¸\T eT]+‘· CÀs¡T>± ≈£îs¡TdüTÔHêïsTT. yêj·TT >∑T+&É+ ø±s¡D+>± >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ qT+∫ uÛ≤Ø esê¸\T |ü&ÉT‘·THêïsTT. X¯óÁø£yês¡+ ≈£L&Ü m&É‘Ó]|æ ˝Ò≈£î+&Ü uÛ≤Ø es¡¸+ |ü&ç+~. B+‘√ eT+&É\+˝À e\÷¢s¡T. ã÷¬s&ç¶|ü*¢, n\÷s¡T, øÏcÕºs¡+, ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ ¬s’‘·T\T y˚dæq e]|ü+≥\T rÁe+>± <Óã“‹HêïsTT. e\÷¢s¡T Á>±eT+˝À es¡¸+ n~Ûø£+>± ≈£îs¡e&É+‘√ e] #˚düT |üP]Ô>± ˙{Ï‘√ ì+&ÉTø√ì ¬s’‘·T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ @+<äT≈£î n<˚ $<Ûä+>± |ü+&É¢ ‘√≥˝À ø±j·T\T sê˝≤sTT. u≤<˚|ü*¢ e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ˝À ñqï <ëq´+ ≈£î|üŒ\T, <ëq´+ ãkÕÔ\T |üP]Ô>± ‘·&çdæ eTT<ä›sTTHêsTT. Ä<ëHê´ìï Ä<ÛëHê´ìï ¬s’‘·T\T es¡¸+˝ÀH˚ ãkÕÔ\˝ÀøÏ ì+|æ Ç+&É¢≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. yê´bÕs¡T\T ø=qT>√\T #˚dæq <ëq´+ ãkÕÔ\˝À ì+|æ ãj·T≥ ñ+&É≥+‘√ rÁe+>± qwüºb˛j·÷s¡T. B+‘√ u≤<˚|ü*¢ e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ôd\≈£î Á|üø£{Ï+#ês¡T. m+‘√ ø£wüº qcÕº\ø=]à ¬s’‘·T\T s¡;˝À e]kÕ>∑T #˚XÊs¡T. kÕ>∑T#˚ùd düeTj·T+˝À ms¡Te⁄\T n+<äø£ Çã“+<äT\T |ü&ܶs¡T. m˝≤>√˝≤ e]kÕ>∑T #˚XÊs¡T. kÕ>∑T nq+‘·s¡+ $<äT´‘Y ø√‘·\T , ˝À z˝ÀºJ\‘√ yÓ÷≥sY\T q&Éeø£ ô|’s¡¢≈£î ˙s¡T bÕs¡ø£ HêHê Çã“+<äT\T |ü&ܶs¡T. yÓ÷≥sY\T kÕº≥sY ø±*b˛j·÷sTT. yê≥ìï+{Ïì n~Û>∑$T+∫ |ü+≥\T |ü+&ç+∫q ¬s’‘·T\≈£î |ü+≥\T #˚‹ø√#˚à düeTj·T+˝À Äø±\ esê¸\T |ü+&ç+∫q ¬s’‘·T\≈£î |ü+≥\T #˚‹ø=#˚Ã

düj·T+˝À Äø±\ es¡¸\T¬s’‘·T\ ÄX¯\qT Ä$] #˚XÊsTT. e&É>∑+&É¢ es¡¸+‘√ |ü+≥ #˚qT˝ÀH˚ –+»\T, H˚\sê˝≤sTT. ø√‘·\T #˚j·Tì #˚düT¢ es¡¸+ <ë{ÏøÏ H˚\ø=]>±sTT B+‘√ n$ #˚qTô|’H˚ yÓTT\¬ø‘˚Ô neø±X¯+ ñ+~.. n<˚$<Ûä+>± #˚‹ø=∫Ãq |ü+≥\qT ø√‘·\T #˚<ë›qTqï ≈£L©\ ø√s¡‘· n~Ûø£+>± ñ+~. B+‘√ ø√‘·\T #˚j·T˝Òø£b˛j·÷s¡T. j·T+Á‘ê\˝À ø√‘·\T #˚j·÷\qTø=qï ¬s’‘·T\≈£î j·T+Á‘ê\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ dü]jÓÆTq düeTj·T+˝À q÷]Œfi¯ó¢ #˚j·T˝Òø£b˛j·÷eTì ¬s’‘·T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ø£Á¬s mÁ>± nsTT‘˚ ø£H˚ïs¡ ne⁄‘·T+<äH˚ HêqT&ç á esê¸\‘√ ì»eTe⁄‘·T+~. Ç˝≤ Á|ü‹ @&Ü~ s¡;˝À |ü+≥\T #˚‹ø=#˚à düeTj·T+˝ÀH˚ esê¸\T, e&É>∑+&É¢ ˝Òø£ |ü+≥\T m+&çb˛e&É+ »s¡T>∑T‘·÷H˚ ñ+~. n<˚ $<Ûä+>± ‘·÷bÕHé\˝À ¬s’‘·T\T ø√s¡Tø√˝Òì dæú‹øÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. m˝≤>√ #·÷dæHê ¬s’‘·T\T qwüºb˛‘·÷H˚ ñHêïs¡T. >± |ü+&É¢ ‘√≥˝À ø±j·T\T sê˝≤sTT. u≤<˚|ü*¢ e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ˝À ñqï <ëq´+ ≈£î|üŒ\T, <ëq´+ ãkÕÔ\T |üP]Ô>± ‘·&çdæ eTT<ä›sTTHêsTT. Ä<ëHê´ìï Ä<ÛëHê´ìï ¬s’‘·T\T es¡¸+˝ÀH˚ ãkÕÔ\˝ÀøÏ ì+|æ Ç+&É¢≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. yê´bÕs¡T\T ø=qT>√\T #˚dæq <ëq´+ ãkÕÔ\˝À ì+|æ ãj·T≥ ñ+&É≥+‘√ rÁe+>± qwüºb˛j·÷s¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ e÷Á‘·+ ‘·eT ¬ø+<äT≈£î˝Ò nqï $<Ûä+>± e´eVü≤]düTÔ+~. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ e÷Á‘·+ ‘·eT ¬ø+<äT≈£î˝Ò nqï $<Ûä+>± e´eVü≤]düTÔ+~. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ y˚T\Tø√ì ¬s’‘·T\≈£î ø±yê*‡q ms¡Te⁄\T, $‘·ÔHê\T düø±\+˝À Ç∫à n<˚ $<Ûä+>± |ü+≥\T qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î |ü+≥\ qwüº|ü]Vü≤s¡+ #Ó*¢+#ê*‡q nedüs¡+ m+‘˚Hê ñ+~


8

Ä~yês¡+ 11`05`2014

nuÛÑ´s¡Tú˝À¢ >∑TãT\T |ü⁄{ϺdüTÔqï Áø±dt z{Ï+>¥ u≤sYπø&ç+>¥\qT ‘·«s¡>± |üP]Ô #˚j·÷* eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, y˚T 9(ôd’ÿq÷´dt) Ç{°e\ ìs¡«Væ≤+∫q kÕs¡«Á‹ø£ mìï ø£\ ã]˝À ì*∫q nuÛÑ´s¡Tú˝À¢ Áø±dt z{Ï+>¥ uÛÑj·T+ HÓ\ø=+~. õ˝≤¢˝Àì ¬s+&ÉT bÕs¡¢yÓT+{Ÿ |ü]~Û˝Àì 14 ìjÓ÷»ø£es¡Z\˝À ≈£L&É uÛ≤Ø>± Áø±dt z{Ï+>¥ »]–q≥T¢ nuÛÑ´s¡Tú\T ìs¡Δ s¡D≈£î e#êÃs¡T. >∑‘· HÓ\ 30q ìs¡« Væ≤+∫q mìïø£\ |òü*‘ê\T eTs√ yê s¡+ s√E˝À¢ sêqT+&É≥+‘√ nuÛÑ´s¡Tú˝À¢ Ä+<äT˝Àq yÓTT<ä˝…’+~. ¬s+&ÉTbÕ s¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHê\≈£î $$<Ûä ìjÓ÷» ø£es¡Z\˝À uÛ≤Ø dü+K´˝ÀH˚ z≥¢ ã<ä˝≤ sTT+|ü⁄ »]–q≥T¢ kı+‘· bÕغ ø±´&ÉsY bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î $e]düTÔ+ &É≥+‘√ ¬>\T|ü⁄ z≥eTT\ô|’ Ä+<√\q yÓTT<ä˝…’+~. õ˝≤¢˝Àì eTVü≤ã÷u Ÿq>∑sY bÕs¡¢yÓT+{Ÿ|ü]~Û˝Àì eTVü≤ã ÷uŸq>∑sY, <˚es¡ø£Á<ä, Hêsêj·T Dù|≥, ø£\«≈£î]Ô ìjÓ÷»ø£es¡Z˝À¢ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T uÛ≤Ø>± z≥¢qT N\Ã&É+‘√ yê] z≥T¢ m≥÷ yÓ’|ü⁄ eT˝≤jÓ÷

n+#·Hê\T y˚düTÔHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ mìïø£\ eTT+<˚ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\qT s¡+>∑+˝À qT+∫ ‘·|æŒ+ #˚+<äT≈£î $X¯«Á|üj·T‘êï\T #˚dæq yês¡T düùd$Ts¡ nq&É+‘√ XÊdüq düuÛÑ nuÛÑ´s ¡Tú\≈£î ‘·\H=|æŒ>± e÷]+~. Á|ü<Ûëq bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î B≥÷>± mìïø£\ Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤+#·&É+‘√ bÕ≥T z≥s¡¢ eT∫Ãø£ #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T yê] #˚j·÷*‡q |üqT\T #˚j·T&É+‘√ b˛s¡T s¡kÕe‘·Ôs¡+>± e÷]+~ eTVü≤ ã÷uŸ q>∑sYbÕs¡¢yÓT+{Ÿ qT+∫ πø+Á<ä eT+Á‹ C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± _CÒ|æ qT+∫ Ä bÕغ H˚‘· Hê>∑+ »Hês¡ú Hé¬s&綑√ bÕ≥T {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú‘√ bÕ≥T e÷J m+|æ õ‘˚+<äsY¬s&ç¶\T s¡+>∑+˝À ñ+&ç. |ü≥Tº kÕ~Û+#˚+<äT≈£î m‘·TÔ≈£î ô|’ m‘·TÔ\T y˚XÊs¡T. dü«‘·+ Á‘·T\T ≈£L&É eT∫Ãø£ #˚düTø√e&É+‘√ ¬>\T|ü⁄ ‘·eT<ä+fÒ ‘·e÷~ nì eT÷&ÉT bÕغ\ yês¡T ÄXÊ uÛ≤Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. qπs+Á<ä yÓ÷&ç Á|üuÛ≤e+‘√

_CÒ|æ Á|üuÛ≤e+ ô|<ä›>± ˝Òø£ b˛sTTq $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔeTì Hê>∑+ »Hês¡ú Hé¬s&ç¶ ù|s=ÿqï>± ø±+Á¬>dt bÕغ n_Û eè~› dü+πøåeT |òü˝≤\‘√ ‘·eTT $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔeTì C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ #ÓãT‘·THêïs¡T. eTs√ yÓ’|ü⁄ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ |ü]~Û˝Àì 7 ìjÓ÷»ø£es¡Z\˝À bÕغøÏ >∑{Ϻ |ü≥Tº ñ+<ëì ø±+Á¬>dt‘√ bÕ≥T eT]ø=ìï esêZ\T ‘·q≈£î eT<䛑·T>± ì*#êj·Tì C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ #ÓãT‘·T+&É>±, ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À eTy˚Tø£+ nsTTq ‘·qqT $<ë´s¡TÔ\T, j·TTe≈£î \T, y˚T<ëe⁄\‘√ bÕ≥T Á|ü»\T n+&É <ä+&É\T n+~+ #ês¡ì {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú õ‘˚+<äsY¬s&ç¶ ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. B+‘√ me] n+#·Hê˝À yês¡T ñ+≥ ÷ $»j·T+ ‘·eT<˚qì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô + #˚düTÔ+ &É>± Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ bÕs¡¢yÓ T+{Ÿ |ü]~Û ˝À {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú>± ã]˝À ñqï bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ãø£ÿì q]‡eTT\T Á|ü#ês¡+˝À <ä÷düT≈£îb˛ ø£b˛e&É+‘√ {ÏÄsYmdt ø±+Á¬>dt\ eT<ä´ Á|ü<Ûëq

b˛s¡T kÕ–+~. ø±sÁ¬>dt nuÛÑ´]Ô>± Ä bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· q+~ m\¢j·T´qT ã]˝À ì\|ü>± kÕúìπø‘·s¡T\T nH˚ n_ÛÁbÕj·T+‘√ bÕ≥T Äj·Tq ≈£L&É Á|ü#ês¡+˝À ô|<ä›>± bÕ˝ÀZqø£ b˛e&É +‘√ yÓT+& ÉT>± ø±s¡Tπø neø±XÊ \T ñHêïsTT. q+~ m\¢j·T´ ø±+Á¬> dtb Õغ nuÛÑ´s¡Tú\ô|’ Ä<ës¡|ü&É>± {ÏÄsY mdt qT+∫ ã]˝À ñqï e÷J m+|æ eT+<ä »>∑Hêï<∏ä+ >∑‘· eT÷&ÉT |üsê´j ·÷\T>± bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´&ç>± mìïø£e ⁄‘·T+&É≥+‘√ Äj·Tq≈£î $$<Ûä bÕغ\ qT+∫ ≈£L&É dü+|üPs¡í eT<䛑·T \_Û+ ∫q≥T¢ düe÷#ês¡+ áìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À ≈£L&É ø±+Á¬>dt ,{ÏÄsYmdt nuÛÑ´s¡Tú\ ‘êeTT $»j·T+ kÕ~kÕÔe T+fÒ ‘êeTT kÕ~ÛkÕÔeTì ÄXÊu≤e+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. eT]ø=~› s√E\˝À |òü*‘ê\T sêqT+&É≥+‘√ Áø±dt z{Ï+>¥ uÛÑj·T+‘√ Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘ ·T+&É>± yê] nqT#ês¡T\T e÷Á‘·+ CÀs¡T>± u…{Ϻ+>∑T‘·T ø±düTÔHêïs¡T.

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY , y˚T 9(ôd’ÿq÷´dt) kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ πø+Á<ë\˝À u≤sY πø&ç+>¥\qT ‘·«s¡>± |üP]Ô #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ºø£sY j·T+.–]C≤X¯+ø£sY n<˚•+#ês¡T. X¯ìyês¡+ Äj·Tq <Ûäsêà|üPsY˝Àì »j·TÁ|üø±wt Hêsêj·TDY Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À@sêŒ≥T #˚dæq eTVü≤ã÷uŸq>∑sY bÕs¡¢yÓT+≥T‘√ bÕ≥T, ÄbÕs¡¢yÓT+{Ÿ |ü]~Û˝ÀøÏ e#˚à nôd+;¢

ìjÓ÷»es¡Z\ øö+{Ï+>¥ πø+Á<ë\qT ‘·ìF #˚XÊs¡T. n+‘˚ø±ø£ uÛÑ^s¡<∏ä ø±\˙˝À ñqï »j·TÁ|üø±XŸ Hês¡j·TD $<ë´ dü+düú˝À @sêŒ≥T #˚dæq Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ bÕs¡¢yÓT+H, nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\ øö+{Ï+>¥ πø+Á<ë\qT ≈£L&Ü ‘·ìF #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ z≥T¢ ˝…øÏÿ+#˚ øö+{Ï+>¥ Vü‰˝Ÿ˝˝À u≤sY πø&ç+>¥ |üqT\T ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. nuÛÑ´s¡Tú\ @CÒ+≥T¢ ≈£Ls¡TÃH˚+<äT≈£î M\T>± nqTyÓ’q ≈£îØÃ\qT @sêŒ≥T#˚j·÷\ì n+‘˚ø±ø£ øö+{Ï+>¥ πø+Á<ë\ e<ë› Á‘ê>∑T˙s¡T ‘·~‘·s¡ @sêŒ≥T¢ ≈£L&Ü #˚j·÷\ì #ÓbÕŒs¡T. ø£˝…ø£ºsY yÓ+≥ ÄsYn+&é_ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ $»jYT≈£îe÷sY , Hê>∑sY≈£s¡÷ï˝Ÿ, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ndæôdº+{Ÿ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] q>∑eTà ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ πø+Á<ä+‘√ b˛sê≥+ ‘·bÕŒ<äT mìïø£\ |òü*‘ê\ô|’ düs¡«Á‘· ñ‘·ÿ+sƒ¡ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY y˚T 10(ôd’ÿq÷´dt) ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À düeTdü´\qT |ü]cÕÿ]+#˚+<äT≈£î sêÁwüº kÕ<Ûäq¬ø’ b˛sê&É≥+ »]–+<äì ø±˙ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ wüs¡‘·TÔ\‘√ ≈£L&çq ‘Ó\+>±D Á|üø£{Ï+#·&É+ e\¢ sêuÀj˚T πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+‘√ b˛sê≥+ ‘·bÕŒ<äì {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú lìyêdt>ö&é nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq dü«>∑èVü≤+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTì‡|ü˝Ÿ m+|ü{Ïdæ, C…&çŒ{Ïdæ nuÛÑ´s¡Tú\‘√ düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+<äì düe÷y˚X¯+˝À {ÏÄsYmdt nuÛÑ´s¡Tú\T $»j·T|ü<∏ä+˝À ñHêïs¡ì $e]+#·&É+ »]–<äì sêuÀe⁄ mìïø£˝À¢ eTTì‡|ü˝Ÿ #Ó’s¡àHé‘√ bÕ≥T , m+|æ|æ, C…&çŒ{Ïdæ\qT {ÏÄsYmdt ¬ø’yêdü+ #˚düT≈£î+≥T+<äì ÄXÊu≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T>± ã]˝À ñqï yês¡T ≈£L&É ‘Ó\+>±D |ü⁄D:ìs¡êàD+ {ÏÄsYmdt‘√ kÕ<Ûä´+ ne⁄‘·T+<äì {ÏÄsYmdt˝À #˚sês¡ì

eT] ø=+<äs¡T ≈£L&É {ÏÄsYmdt˝À #˚πs+<äT≈£î dæ<ä›+>± ñHêïs¡Hêïs¡T. dü«‘·+Á‘· b˛sê≥+˝À ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+∫q HÓÁôVA @$<Ûä+>± Á|ü<Ûëì nj·÷´s√ ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï ìs¡«Væ≤+∫q ¬ødæÄsY ‘Ó\+>±D≈£î ‘=* eTTK´eT+Á‹ ne⁄‘ês¡ì nHêïs¡T. ¬ødæÄsY‘√H˚ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ n_eè~›øÏ kÕ<Ûä´+ ne⁄‘·T+<äì ‘Ó\+>±DÁ|ü»\T ø√s¡T≈£îqï ‘Ó\+>±D sê˝Ò<äì Äø±+ø£å\‘√ ≈£L&çq ‘Ó\+>±DqT Çe«&É+ e\¢ |ü]bÕ\q eTq #˚‹˝À¢ ˝Ò<äì , @ düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø±yê\ì ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ìs¡«Væ≤+#êyÓ÷ n düeTdü´\qT ◊<äT dü+e‘·‡sê\˝À¢ kÕ~Û+#·Tø√e\+fÒ ¬ødæÄsY‘√H˚ kÕ<Ûä´+ nì Äj·Tq kÕs¡<ä´+˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+‘√ b˛sê≥+ #˚j·Tø£ ‘·bÕŒ<äHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä\ ø√ã“] #Ó≥T¢ H˚\≈£î ˇ]–‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~düTÔ+~ ø±˙ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À e&É>∑+&É¢‘√ ¬s’‘·T\ |ü+≥ <Óã“‹qï, eTè‹#Ó+~q |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì

ñ|ü⁄Œ ˝≤Ø &Ûû` u≤\T&ç eTè‹ Ä‘·à≈£LsY,y˚T10(ôd’ÿq÷´dt) eT+&É\|ü]~Û˝Àì bÕ$T¬s&ç¶ |ü*¢ Á>±eT+˝À q&çs√&ÉT¶ô|’ X¯ìyês¡+ Hê&ÉT Ä‘·à≈£LsY qT+∫ eTø£Ô˝Ÿ≈£î yÓfi‚¢ m|æ 26 mø˘‡ 3339 HÓ+ãsY >∑\ ñ|ü⁄Œ ˝≤Ø u≤\T&çì &Ûû ø=q&É+‘√ ¬s+&ÉT #˚‘·T\T, m&Ée ø±\T $]– b˛>± #·T≥Tº |üø£ÿ\ yês¡T Ä‘·à≈£LsY Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. ÁbÕ<∏äeT ∫øÏ‘·‡ ìs¡«Væ≤+∫q yÓ’<äT´\T yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´+ ø√dü+ õ˝≤¢ ÄdüT|üÁ‹øÏ πs|òüsY #˚j·T>± e÷s¡Z eT<ä´+˝ÀH˚ u≤\T&ÉT eTè‹ #Ó+<ä&É+‘√ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ s√<äq\T #·÷|üs¡T\qT ø£+{≤‘·&ç ù|{Ï+#êsTT. bÕ$T¬s&ç¶ |ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q uÀj·T eTùV≤wt\≈£î Ç<ä›s¡T ø√&ÉT≈£î\T, ˇø£ ≈£î‘·÷Ôs¡T ñ+&É>± n+<äT˝À ∫qï yê&Ó’q nXÀø˘ (6) Ç+{Ï <ä>∑Zπs $&çà ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T e´ekÕj·T |üqT\ ì$T‘·Ô+ ≈£L*øÏ yÓfi¯fl&É+‘√ Ç+{Ï eTT+<˚ Ä&ÉT≈£î+≥Tqï u≤\T&çì ñ|ü⁄Œ ˝≤Ø &ûø=≥º&É+‘√yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´+ ø√dü+ ‘·s¡*düTÔ+&É>± e÷s¡Z eT<ä´˝À u≤\T&ÉT eTè‹ #Ó+<ä&É+‘√ Ä‘·à≈£LsY ÄdüT|üÁ‹øÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. á Á|üe÷<ä+ô|’ Á&Ó’esY edü+‘· ≈£îe÷sYô|’ Ä‘·à≈£LsY b˛©dtùdºwüHé˝À ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T |òæsê´<äT#˚XÊs¡T. $#ês¡D#˚dæ πødüT qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTì môd’‡ $˝Òø£s¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T.

nø±\esê¸\‘√ ‘·\¢&ç*¢q ¬s’‘·T\T >∑<ë«\s¡÷s¡˝Ÿ, y˚T 10(ôd’ÿq÷´dt) rÁe m+&Ü ø±\+˝À nø±\ esê¸\T ≈£îs¡Tj·T&É+‘√ ¬s’‘·T\T ‘·\¢&ç*¢b˛‘·THêïs¡T. s¡;˝À y˚düT≈£îqï $Ts¡|ü, e] |ü+≥ ø±düÔ esê¸s¡ŒD+ ø±e&É+‘√ ~≈£îÿ‘√#·ì $<Ûä+>± ¬s’‘·T\T ‘·j·÷s¡j·÷´s¡T. >∑<ë«\ &ç$»Hé ˝À nH˚ø£ eT+&É˝≤\˝À uÛ≤Ø esê¸\T sêe&É+‘√ ø£fi≤¢\˝À y˚düT≈£îqï $Ts¡|ü |ü+≥ ‘·&ç∫ b˛sTT+~. B+‘√ ¬s’‘·T\T $Ts¡|ü |ü+≥qT Äs¡u…&ÉT‘·THêïs¡T. e]|ü+≥ |ü+&ç+#êø£ <ëìì e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶≈£î rdüT≈£îb˛yê*‡q ¬s’‘·T\T ø£fi≤¢\˝À ≈£î|üŒ\T y˚dæ ñ+#·>± esê¸\T sêe&É+‘√ e]<Ûëq´+ ‘·&ç∫b˛sTT+~. Ç+‘˚ ø±ø£ >∑<ë«\ e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶˝À ≈£L&Ü e]<Ûëq´+ ‘·&çdæb˛sTTq≥T¢ ¬s’‘·T\T ‘Ó*bÕs¡T. Ç+‘·es¡≈£î @ Á>±eT+˝À ¬s’‘·T\T m+‘· qwüºb˛j·÷s√ ‘Ó\TdüTø√yê\ì n~ø±s¡T\≈£î dü÷∫düTÔ ‘·eT≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+<˚˝≤ ø£èwæ #˚j·÷\ì |ü\Te⁄s¡T ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

nø£åsêdü´‘· ô|+#ê* Ä‘·à≈£LsY ,y˚TT 10(ôd’ÿq÷´dt) eT+&É\+˝Àì ÄeTs¡∫+‘· ,psê\, ‹|üŒ&É+ |ü*¢, ‘·T+|ü*¢ Á>±e÷\˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï y˚dü$ ã&ÉT\˝À ã&ç ãj·T{Ï |æ\¢*ï rdüT≈£îe∫à nø£åsêdü´‘· ô|+#ê\ì m+áy√ q]‡eTT\T dü÷∫+#ês¡T. X¯ìyês¡+ Hê&ÉT sêJyé $<ä´ $TdüHé Ä]«m+ Ä<ä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï y˚dü$ ã&ÉT\qT m+áy√ q]‡eTT\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |æÄsY|æ\T #·÷düT≈£î+≥Tqï y˚dü$ ã&ÉT\˝ÀÄj·÷ bÕsƒ¡XÊ\\ Á|ü<ÛëH√bÕ<ä´j·TT\T düVü≤j·T düVü≤ø±s¡\T n+~+∫ ã&ç ãj·T{Ï |æ\¢\qT >∑T]Ô+∫ nø£åsêdü´‘·qT ô|+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yÓ+≥H˚ >∑es¡ïsY CÀø£´+ #˚düTø√ì ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\Hêïs¡T. Ä|ü¸Hé\ ù|s¡T‘√ Á|ü»\ eT<ä´ ∫#·Tà ô|&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. Ä|ü¸Hé\≈£î e´‹ππsø£+>± nìï bÕغ\T @ø£yÓTÆ b˛sê≥+ #˚j·÷\Hêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ ø√ ø£˙«qsY u…ø£ÿ+ »Hês¡úHé, sêCÒe«sY >ö&é, düTπs+<äsY¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ø√dæZ, {ÖHé y˚T 10(ôd’ÿq÷´dt) ÁbÕ<˚•ø£ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ eTT–j·T&É+‘√ bÕ≥T z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ eTs√ ¬s+&ÉT s√E˝À¢ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï+<äTq nuÛÑ´s¡Tú\ THêj· T≈£î\T z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ y˚≥˝À eTTì–b ˛j·÷´s¡T. Çø£ÿ&É mìï e#êÃsTT. mø£ÿ&É ‘·eT≈£î |ü&É˝Ò<äT n+≥÷ Hêj·T≈£î\T ‘·s¡®eTuÛÑs¡T®eT |ü&ÉT‘·THêïs¡T. HÓ\ s√E\T>± Á>±e÷\ìï mìïø£\ dü+<ä &ç˝À eTTì–b˛j·÷´sTT. á HÓ\ 13q ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\T , 16q kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ ˝…øÏÿ+|ü⁄ ñ+&É≥+‘√ n+<ä] <äèwæº m|üŒ&ÉT ˝…øÏÿ+|ü⁄ô|’ |ü&ç+~. b˛*+>¥≈£î z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄q≈£î eT<ä´ ø±kÕÔ $ÁXÊ+‹ <=s¡ø£>± ˝…øÏÿ+|ü⁄ düeTj·T+ eT]ø±kÕÔ <ä>∑Zs¡ |ü&É≥+‘√ ˇø£kÕ]>± #√≥ ã&É Hêj·T≈£î\T ˝…ø£ÿ˝À eTTì–b˛j·÷´s¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ◊<äT eT+&É\˝À¢ ◊<äT C…&çŒ{Ïdæ kÕúHê\≈£î >±qT 29 eT+~ C…&çŒ{Ïdæ düúHê\≈£î b˛{° |ü&ܶs¡T. 81 m+|æ{Ïdæ kÕúHê\≈£î >±qT 294 eT+~ b˛{° |ü&ܶs¡T. eTTK´+>±

m+|æ{Ïdæ mìïø£\˝À ‘˚<˚bÕ, ø±+Á¬>dt bÕغ\ eT<ä´H˚ Á|ü<Ûëq b˛s¡T ø=qkÕ–+~. á b˛*+>¥˝À 70.2 XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<äT nsTT´q≥T¢ >∑D+ø£\T ‘Ó\T|ü⁄ ‘·THêïsTT. z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ ‘˚~ 13q Hêsêj·TDù|≥˝Àì kÕsTT<ä‘êÔ ø±fi≤XÊ \˝À ñqï+<äTq n+<äs¡T Ä‘·ÿ+sƒ¡‘√ |òü* ‘ê\T m|ü⁄Œ&ÉT ekÕÔjÓ÷ nì Hêj·T≈£î\T m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T. b˛*+>¥≈£î ¬s+&ÉT s√E\ eTT+<äT ìjÓ÷»ø£esZ+˝À Ï ø±+Á¬>dt≈£î ô|<ä› ~≈£îÿ>± ñqï >∑Ts¡THê<∏é¬s&ç¶ ‘ÓsêkÕ˝À #˚sê&É+‘√ ˇø£ kÕ]>± düMTø£s¡D\T e÷] b˛j·÷´sTT. Ç$ m+|æ{Ïdæ nuÛÑ´s¡Tú\ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ædüTÔ+<äì sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T, Hêj·T≈£î\T n+≥THêïs¡T. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ‘=* kÕ]>± Á‹eTTK b˛{° HÓ\ø=+~. Çø£ÿ&É ø±+Á¬>dt qT+∫ $sƒ¡˝Ÿsêe⁄, ‘Ó<˚bÕ qT+∫ πse+‘Y¬s&ç¶, {ÏÄsYmdt qT+∫ >∑Ts¡THê<∏é¬s&ç¶ s¡+>∑+˝À ñHêïs¡T. ø=H˚ïfi¯ó¢>± ‘˚<˚bÕ ø±+Á¬>dt ‘·bÕŒ eTs√ bÕغøÏ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À |ü≥Tº

k˛eTyês¡+ õ˝≤¢˝À eTTì‡|ü˝Ÿ øö+{Ï+>¥ >∑<ë«\s¡÷s¡˝Ÿ,y˚T 10(ôd’ÿq÷´dt) :>∑<ë«\ |ü≥ºD+˝Àì eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ øö+{Ï+>¥ k˛eTyês¡+ õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À »s¡T>∑T‘·T+&É>± >∑<ë«\ |ü≥ºD+˝Àì 33 yês¡T¶\≈£î øöì‡\sY >± b˛{° #˚dæq nuÛÑ´s¡Tú\T õ˝≤¢ πø+Á<ëìøÏ ‘·s¡* yÓfi¯¢qTHêïs¡T. õ˝≤¢πø+Á<ä+˝À k˛eTyês¡+ yês¡T¶ øöì‡\s¡¢ uÛÑ$‘·e´+ ‘˚\qT+~. @Á|æ˝Ÿ 6 q mìïø£\T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ áHÓ\ 30q nìï mìïø£\TeTT–XÊsTT. HÓ\ s√E\ qT+&ç qTyê« H˚Hê nH˚ Ø‹˝À nuÛÑ´s¡Tú\ uÛÑ$‘·e´+ k˛eTyês¡+ ‘˚\qT+~. nuÛÑ´s¡Tú\ >∑T+&Ó˝À¢ @+ »s¡T>∑T‘·T+<√qH˚ ñ‘·ÿ+sƒ¡ HÓ\ø√+~. Ä~yês¡+ sêÁ‘˚ õ˝≤¢ πø+Á<ëìøÏ #˚s¡T≈£îì nø£ÿ&É »]π> ˝…øÏÿ+|ü⁄˝À bÕ˝ÀZqqTqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. øö+{Ï+>¥ n~Ûø±s¡T\≈£î X¯ìyês¡+ Äضz ø±sê´\j·T+˝À düe÷y˚X¯ |ü]à ˝…øÏÿ+|ü⁄ô|’ yê]øÏ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&É+ »]–+~. øö+{Ï+>¥ ˝À bÕ˝ÀZH˚ @»+≥¢qT Á|üC≤Á|ü‹ì~Û\qT

>±˙, H˚sê\‘√ dü+ã+<ä+ >∑\ yê]ì >±˙ ìj·T$T+#·sê<äì |ü\Te⁄s¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T. Ç~ @bÕ{° |òü*düTÔ+<√ #·÷&Ü* eT] mìïø£\ n~Ûø±] ìj·TeTìã+<Ûäq\T nqTdü]kÕÔsê ,ñ\¢+|òæTkÕÔsê #·÷&Ü*‡q ‘·s¡TD+ ÄdüqïyÓTÆ+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Äضz ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T , eTTì‡|ü˝Ÿ dæã“+~ , yês¡T¶ øöì‡\s¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

eT+&É\ |ü]wü‘Y ÁbÕ<˚•ø£ düuÛÑT´\, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ÁbÕ<˚•ø£ düuÛÑT´\ øö+{Ï+>¥.. >∑<ë«\ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì 14 eT+&É\ ÁbÕ<˚•ø£ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î »]–q mìïø£≈£î dü+ã+~+∫ øö+{Ï+>¥ áHÓ\ 13 e ‘˚Bq Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À »s¡T>∑T‘·Tqï+<äTq Äj·÷ bÕغ\≈£î #Ó+~q nuÛÑ´s¡Tú\≈£î n~Ûø±s¡T\≈£î , eT+&É\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] dü‘·´Hêsêj·TD ne>±Vü≤q

ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ºs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mìïø£\ øö+{Ï+>¥ ˝À bÕ˝ÀZH˚ n~ø±s¡T\≈£î m˝≤ ˝…øÏÿ+|ü⁄ #˚j·÷\H˚ n+XÊ\ô|’ yê]øÏ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. á mìïø£\ ˝…øÏÿ+|ü⁄˝À @»+≥¢qT H˚s¡#·]‘· ø£\ yê]ì ø±≈£î+&Ü nìï$<Ûë˝≤ HÓ’‹ø£$\Te\T >∑\ e´≈£îÔ\qT @»+≥T¢>± ìj·T$T+#ê\ì |ü\Te⁄s¡T n~ø±s¡T\qT ø√sês¡T. XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ <äècÕº b˛©düT n~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+∫ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Ä<˚•+#ês¡T. eT+&É\ ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ,nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬s#·Ã>√fÒº$<ÛëHê\≈£î bÕ\“&É≈£î+&Ü mìïø£\˝…øÏÿ+|ü⁄ ÁbÕ+>∑D≤ìøÏ zø£ øÏ˝ÀMT≥sY <ä÷s¡+˝À ñ+&˚˝≤ @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ n~Ûø±] nãT›˝Ÿ »u≤“sY, mìïø£\ n~ø±] dü‘·´Hêsêj·TD, s¡÷s¡˝Ÿ môd’‡ dü‘·´Hêsêj·TD, ‘·~‘·s¡T\TbÕ˝ÀZHêïs¡T.

˝Òø£b˛e&É+ e\¢ ‘=*kÕ]>± ‘ÓsêkÕ |ü≥Tº _–+∫+~ B+‘√ ˇø£kÕ]>± >∑D+ø±\T e÷]b˛sTT eTT>∑TZs¡T eT<ä´ b˛s¡T ôVAsêôVA]>± ø=qkÕ>∑T‘·T+~ me]øÏ yês¡T ‘·eT<˚ $»j·T+ nì Hêj·T≈£î\T BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ˇø=ÿ eT+&É\+ yê]>± ˇø=ÿ Á>±eT yê]>± m˝≤ b˛˝…’qy√ $esê\T sêdüTÔ ¬>\T|ü⁄ z≥eTT\ô|’ n+#·Hê\T y˚düTÔHêïs¡T. z≥s¡T¢ ‘·eT z≥TqT b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ\qT Ç≥÷ á$m+\˝À uÛÑÁ<ä|üs¡#·&É+‘√ Çø± $CÒ‘·\T mes√ |üs¡»j·TT\T mes√ øö+{Ï+>¥ ‘·sê«‘· ‘˚\T‘·T+<äì áHÓ\ 16q eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝Àì C…|æmHédæ ø£fi≤XÊ\˝À z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ »s¡T>∑T‘·T+<äì b˛*+>¥ XÊ‘·+ 65.5 XÊ‘·+ nì >∑D+ø±\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïsTT.. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\˝À Á‹eTTK b˛{° ñ+&É≥+‘√ mìïø£\ |òü*‘ê\ô|’ düs¡«Á‘· ñ‘·ÿ+sƒ¡ HÓ\ø=ìï ñ+&É>± |òü*‘ê\T m|ü⁄Œ&ÉT ekÕÔsTT n+≥÷ H˚‘·\T, Á|ü»\T m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡T.

y˚dü$ ã&ÉT\T ÁbÕs¡+uÛÑ+

*+>±\ y˚T 10(ôd’ÿq÷´dt) Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq y˚dü$ ã&ÉT\qT X¯ìyês¡+ eT+&É\ $<ë´~Ûø±] düTπs+<äsY¬s&ç¶ , õôV≤#Ym+\T bÕ+&ÉT\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. 1 qT+∫ 5 es¡≈£î _ Áπ>&é $<ë´s¡Tú\≈£î ‘Ó\T>∑T, Ç+^¢wt, >∑DÏ‘·, dü+|ò”Tø£ XÊÁdüÔ+ |ü≥Tº kÕ~Û+#˚+<äT≈£î ‘·s¡>∑‘·T\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì neT&ç|ü*¢, ø√e÷{Ï≈£î+≥, nbÕŒsTT|ü*¢ bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\≈£î K∫Ñ·yÓTÆq ‘·s¡>∑‘·T\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À bÕs¡«‘·\T, ø√eT{Ï≈£î+≥ ôV≤#Ym+ >√bÕ˝ŸHêj·Tø˘, dæÄsY|æ\T Hê–¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

z≥¢ ˝…ø£Ïÿ+|ü⁄ ø√dü+ ñbÕ<ë´j·T \≈£î •ø£åD <ÛäHê«&É, y˚T 10(ôd’ÿq÷´dt) eT+&É\ πø+Á<ä+˝ÀX¯ìyês¡+ Hê&ÉT eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À 13e ‘˚~q m+|æ{Ïdæ,C…&çŒ{Ïdæ mìïø£\ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ø√dü+ mìïø£\ n~Ûø±] düÁø±Hêj·Tø˘ m+|æ{Ïy√düTC≤‘·, j·T÷ÄsY|æÄsY&ç #·+Á<äX‚KsY, ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î •ø£åD ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTTK´+>± z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ düeTj·T+˝À bÕdüT\T ñqï @CÒ+≥¢qT ˝À|ü\øÏ |ü+|æ+#ê\ì eT]j·TT z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ düeTj·T+˝À #Ó\¢ì z≥T¢ ñ+fÒ @CÒ+≥¢≈£î #·÷|æ+#ê\ì eT]j·TT sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T≈£î me]øÏ ˝À+>∑≈£î+&Ü M<äT\qT düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì ø√sês¡T.

‘Ó\+>±D˝À d”≥¢qT {ÏÄsYmdt ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+≥T+~ ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç rs¡Ã+&ç eTVü‰Á|üuÀ

Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ,y˚T 10(ôd’ÿq÷´dt) »]–q mìïø£˝À¢ πødæÄsY Ç∫Ãq e÷´ìô|òdüTº <ë«sê ‘Ó\+>±D Á|ü»\T nos¡«~+∫ {ÏÄsYmdt bÕغøÏ |ü≥º+ ø£&ÉT‘·Tqïs¡ì ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ n_Ûeè~› #Ó+<ë\+fÒ πødæÄsY dæm+ ø±e&É+ ‘·<Ûä´eTì πødæÄsY ‘Ó\+>±DqT eTs√ dæ+>∑|üPsY>± #˚kÕÔs¡ì {ÏÄsYmdt ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#êØ® eTÁ] »Hês¡›Hé¬s&ç¶ nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ |ü≥ºD+˝Àì {ÏÄsYmdt ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ »]–q mìïø£˝À¢ {ÏÄsYmdt bÕغ <ë<ë|ü⁄>± 70 d”≥T¢ ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+≥T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZìï düdü´XÊ´eT\+>± r]Ã~<äT›‘êeTì Äj·Tq nHêïs¡T. >∑‘· 30 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç ìjÓ÷»ø£es¡Z+ n_Ûeè~›˝À ≈£î+≥T|ü&ç+<äì {ÏÄsYmdt bÕغ‘√H˚ n_Ûeè~› kÕ<Ûä´eTÚ‘·T+<äì ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~› ø√dü+ {ÏÄsYmdt

bÕ≥T|ü&ÉT‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± ìjÓ÷»ø£esêZìï düdü´XÊ´eT\+>± #˚dæ r]Ã~<äT›‘êeTì Äj·Tq nHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± >∑‘· eT÷&ÉT s√E\T>± esê¸\T, e&É>∑+&É¢ yêq\≈£î |ü+≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\qT Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åDy˚T n<äTø√yê\ì {ÏÄsYmdt ‘·s¡T|ü⁄q Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. |ü+≥\T #˚‹ø£+<˚ ~X¯˝À ñqï |ü+≥\T HêX¯q+ nj·÷´j·Tì á<äTs¡T>±\T\‘√ e÷$T&ç|ü+≥\T, e]|ü+≥\T rÁe+>± qwüºb˛j·÷j·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. qwüºb˛sTTq |ü+≥\qT Á|üuÛÑT‘·«y˚T ø=qT>√\T #˚dæ ˇø£ ôV≤ø±ºsY≈£î s¡÷. 15y˚\ #=|ü⁄Œq ¬s’‘·T\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+~+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T s¡eTD, #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶, e÷<Ûäe¬s&ç¶, uÛ≤düÿsY>ö&é, U≤C≤U≤Hé, Ç+Áu≤Hé, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

<Ûäs¡÷s¡T, y˚T 10(ôd’ÿq÷´dt) <Ûäs¡÷s¡T eT+&É\+˝Àì HÓf…º+bÕ&ÉT ,ñù|Œs¡T, >∑T&˚¶+<√&ç¶,n\¢bÕ&ÉT, bÕ‘·bÕfiË+, ∫+#·πse⁄\ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\˝À rÁe ˙{Ï m<ä›&ç HÓ\ø√+<äì Á>±eTdüTÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT Á>±eT+˝À ‘ê>∑T˙{Ï {≤´+≈£î\THêï yê{ÏøÏ düs¡|òüsê #˚ùd+<äT≈£î >±qT uÀs¡¢˝À ˙{Ï XÊ‘·+ ‘·–Zb˛sTTq+<äTq ˙s¡T sêe&É+ ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. á Á>±e÷\˝À Á|ü‹ s√E {≤´+ø£s¡¢ <ë«sê˙s¡T düs¡|òüsê #˚j·÷*‡ ñ+&É>± dü+ã+~Û‘· ÄsY&ÉãT¢mdt n~ø±s¡T\T >±˙, Á>±eT|ü+#êj·Tr n~ø±s¡T\T >±˙ düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. y˚dü$ rÁe‘· >∑\ á HÓ\˝À |üø£ÿH˚ ø£ècÕíq~ ñHêï ‘ê>∑T˙{ÏøÏ H√#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|ü‹ Á>±eT+˝À ¬s+&ÉT Á{≤ø£ºs¡¢qT @sêŒ≥T #˚dæ ‘ê>∑T˙{Ï düs¡|òüsê #˚ùdÔ >±˙ Á>±e÷\≈£î ‘ê>∑T˙s¡T n+<äeì ô|’ Á>±eTdüTÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T ô|’ Á>±e÷\˝À ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç rπsÃ˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£îì #˚‹|ü+|ü⁄\T eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚dæ, nes¡s¡yÓTÆq ø±\˙\≈£î {≤´+ø£s¡¢ <ë«sê ˙{Ï düs¡|òüsê #˚j·÷\ì |ü\Te⁄s¡T eTVæ≤fi¯\T, eè<äT›\T , .j·TTe≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. dü+u+~‘· n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T #˚|ü{≤ºø£b˛‘˚ Ä+<√fi¯q #˚kÕÔeTì ôV≤#êÃ]+#ês¡T.

&û\sY\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê* }≥÷ÿsY y˚T. 10(ôd’ÿq÷´dt) eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Á>±e÷\ ˝À πswüHé &û\sY\T düø±\+˝À düs¡T≈£î\T n+~+#·&É+ ˝Ò<äT. _j·T´+, øÏs√dæHé e+{Ï ¬s+&ÉT eT÷&ÉT edüTÔe⁄\T e÷Á‘·y˚T ÇdüTÔHêïs¡T. Á>±eT düTÔ\T &û\sY\qT n&É>∑>± düe÷<Ûäq+ Çe«&É+ ˝Ò<äT. m+Äs√«≈£î ≈£L&Ü düe÷ #ês¡+ Ç∫Ãq |ü{Ϻ+#·T ø√e&É+ ˝Ò<äT. bòÕe÷´˝Ÿ, $T]Ã, ø£+~ |ü|ü⁄Œ Çe«&É+ ˝Ò<äT. &û\sY\ô|’ dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√ì düø±\+˝À düs¡T≈£î\T düÁø£eT+>± n+<˚˝≤ #·÷&Ü\ì Á>±eTdüTÔ\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. &û\sY¢ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á>±eTd üTÔ\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

VaarthaTarangalu. Printed Published and owned by K.A.Vijayaraju Printed at S.R Publications,AMBERPETHyderabad,Hyderabad, Published from H.No: 1-9-9/1/A/23. F.NO: 301, Suryasadan Near e -seva Ramnagar Hyderabad. 48. Editor.K.A.VijayaRaju Ph.040-27421188, cell:9440788196.Email: vtarangalu.222208@gmail.com, RNI.NO:APTEL 2006/18987,

11 05 14 vaarthatarangalu web