Page 1

ôV’≤<äsêu≤<é 11`4`2014 X¯óÁø£yês¡+

Publishing In: Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada

»j·Tsê+ s¡y˚Twt‘√ bıHêï\ uÛÒ{°!

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 10: ‘Ó\+>±D Á|ü<˚XŸ ø±+Á¬>dt ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT bıHêï\ \ø£åàj·T´, @◊dædæ Hêj·T ≈£î&ÉT, πø+Á<äeT+Á‹ »j·Tsê+s¡y˚Twt ‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. sêÁwüº+˝À ‘=* $&É‘· Hê$TH˚wüq¢ |òüT≥º+ eTT–j·T &É+‘√ @s¡Œ&çq sê»ø°j·T |ü]D≤ e÷\ô|’ yês¡T #·]Ã+∫q≥T¢ düe÷ #ês¡+. n~Ûø±s¡bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\ ≈£î e´‹πsø£+>± ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\ Hê$T H˚wüqT¢, dæ|æ◊øÏ πø{≤sTT+∫q d”≥¢˝À ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\ b˛{° ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ #·]Ã+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ ‘Ó\+>±D ÇùdÔ ø±+Á¬>dt˝À $©q+ ne⁄‘êeTì Vü‰MT Ç∫à nq+‘·s¡+ e÷≥ô|’ ì\ã&Éø£b˛e&Üìï ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ rÁe+>± |ü]>∑DÏk˛Ô+~. mìïø£˝À¢ m˝≤¬>’Hê.. {ÏÄsYmdt≈£î ãT~Δ#ÓbÕŒ\H˚ Ä˝À#·q‘√ ñqï ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ Ä bÕغì m<äTs=ÿyê*‡q n+XÊ\ô|’ ≈£L&Ü »j·Tsê+s¡y˚Twt.. bıHêï\‘√ #·]Ã+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. n~Ûø±]ø£ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î e´‹πsø£+>± Hê$TH˚wüqT¢ y˚dæq yê]ì yÓ+≥H˚ ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£îH˚˝≤.. #˚ùd+<äT≈£î ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì bıHêï\qT »j·Tsê+s¡y˚Twt Ä<˚•+#ês¡T. dæ|æ◊øÏ πø{≤sTT+∫q eTùV≤X¯«s¡+ XÊdüqdüuÛÑ kÕúHê˝À¢ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± eT˝Ÿ¬s&ç¶s¡+>±¬s&ç¶ Hê$TH˚wüqT¢ y˚dæq n+X¯+ ≈£L&Ü #·s¡Ã≈£î e∫Ãq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. Ç+ø± @@ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\T ñHêïs√? yê] $esê\T ‘Ó\TdüT≈£îqï≥T¢ düe÷#ês¡+. πødæÄsY b˛{° #˚düTÔqï >∑CÒ«˝Ÿ XÊdüqdüuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]úì ãT<Ûäyês¡+ C…’sê+s¡y˚Twt |æ*|æ+∫ #·]Ã+∫q $wüj·T+‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ C≤_‘ê Á|üø£{Ï+∫q nq+‘·s¡+ C…mdæ Hêj·T≈£î\≈£î πø{≤sTT+∫q d”≥¢ e´eVü‰s¡+ ≈£L&Ü á #·s¡Ã˝À¢ Á|ükÕÔ$+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ‘=\T‘· Á|üø£{Ï+∫q eT÷&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ\ nuÛÑ´s¡Tú\qT e÷sêÃs¡T. ø£+{ÀHÓà+{Ÿ qT+∫ ÁøÏXÊ+‘Y ‘·T+>∑‘·T]Ô qT+&ç >∑T&çbÕ{Ï qs¡‡j·T´, qs¡‡+ù|≥ qT+&ç >=+‹ e÷<Ûäe¬s&ç¶ ù|s¡¢qT e÷]à yê] kÕúHê˝À¢ ø£+{ÀHÓà+{Ÿ qT+∫ >∑C…®\ ø±+‘·+, ‘·T+>∑‘·T]Ô qT+&ç <äj·÷ø£sY, qs¡‡+ù|≥ qT+&ç ø£‹Ô yÓ+ø£≥kÕ«eTT\≈£î ø±+Á¬>dt {Ϭø≥T¢ Ç∫Ã+~. á eT÷&ÉT kÕúHê˝À¢ ≈£L&Ü ‘=\T‘· Á|üø£{Ï+∫q nuÛÑ´s¡Tú\T ¬sã˝Ÿ>± ì*#ês¡T. M]ì ñ|üdü+Vü≤]+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì bıHêï\qT C…’sê+s¡y˚Twt Ä<˚•+#ês¡T. dü+kÕú>∑‘·+>± mìïø£\ eP´Vü≤+ô|’ |ü\T n+XÊ\ô|’ #·s¡Ã˝À¢ Á|ükÕÔeq≈£î e∫Ãq≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

‘Ó\+>±Dô|’ e÷y√sTTdüTº\ <äèwæº! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 10 (m|æÇm+mdt): sêÁwüº $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À e÷y√sTTdüTº\ ôd’‘·+ ‘·eT |ü≥TºqT ô|+#·T≈£îH˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. 2004˝À Á|üuÛÑT‘·«+ e÷y√sTTdüTº\qT #·s¡Ã\≈£î ÄVü‰«ì+∫+~. n|üŒ{Ï qT+∫ e÷y√sTTdüTº\ Á|üuÛ≤e+ Áø£y˚T|” ‘·>∑TZ‘·÷ e∫Ã+~. Ä bÕغ nÁ>∑H˚‘·\+<ä]˙ <ë<ë|ü⁄>± mHéøö+≥sY\T #˚dü÷Ô e÷y√sTTdüTº ñ<ä´e÷ìï ñ≈£îÿbÕ<ä+‘√ nD∫y˚j·T&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ñ<ä´e÷ìøÏ nqT≈£L\+ |ü]dæú‹ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ˇ]kÕ‡, #Û·rdt|òüT&é, C≤s¡ÿ+&é ‘·~‘·s¡ sêÁcÕº\≈£î e÷y√sTTdüTº\T ‘·s¡*yÓfi≤fls¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì Çs¡TÁbÕ+‘ê˝À¢q÷ e÷y√sTTdüTº <ë<ë|ü⁄ ø£qTeTs¡T¬>’+~. á |ü]dæú‘·T˝À¢ sêÁwüº $uÛÑ»q ‘·s¡Tyê‘· ‘Ó\+>±D˝À |ü⁄qsYyÓ’uÛÑe+ kÕ~Û+#˚+<äT≈£î e÷y√sTTdüTº bÕغ ô|<ä› m‘·TÔq eP´Vü‰‘·àø£+>± #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± #·+Á<äqï n*j·÷dt eT˝≤ÿ|ü⁄s¡+ uÛ≤düÿsY≈£î ‘Ó\+>±D bÕغ ìsêàD u≤<Ûä´‘·\qT n|üŒ–+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. >∑‘·+˝À e÷y√sTTdüTº\≈£î ñ‘·Ôs¡ ‘Ó\+>±D |ü≥Tºø=eTà>± ì*∫+~. Ä~˝≤u≤<é, ø£Ø+q>∑sY, es¡+>∑˝Ÿ, KeTà+õ˝≤¢˝À¢ e÷y√sTTdüTº bÕغ ã\+>± ñ+&˚~. nsTT‘˚ e÷]q |ü]dæú‘·T\ H˚|ü<∏ä´+˝À <ë<ë|ü⁄>± e÷y√sTTdüTº ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T |üP]Ô>± ‘·–Zb˛j·÷sTT. $uÛÑ»q nq+‘·s¡+ ‘Ó\+>±D˝À m˝≤¬>’Hê ã\|ü&Ü\H˚ \ø£å´+‘√ Ä bÕغ ø=ìï #·s¡´\T #˚|ü{Ϻq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. eT˝≤ÿ|ü⁄s¡+ uÛ≤düÿsY‘√ bÕ≥T eT]ø=+<ä]ì ôd’‘·+ á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT´\T #˚j·÷\ì e÷y√sTTdüTº bÕغ ìs¡ísTT+∫+~. Ç+<äT≈£î nqT>∑TD+>± yÓqTyÓ+≥H˚ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìøÏ e÷y√sTTdüTº bÕغ nìï $<Ûë\T>± düVü≤ø£]+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D &çe÷+&é≈£î e÷y√sTTdüTº\T dü+|üPs¡í eT<䛑·T ‘Ó*|æq $wüj·T+ ≈£L&Ü $~Û‘·y˚T. á H˚|ü<∏ä´+˝À ñ<ä´eT ã˝Àù|‘êìøÏ n≥Te+{Ï #·s¡´\T |üìøÏ ekÕÔj·Tì uÛ≤$düTÔqï e÷y√sTTdüTº Hêj·Tø£‘·«+ <ëìï Ädüsê #˚düT≈£îì ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝À¢ $düÔ]+#ê\ì Á|üj·T‹ïk˛Ô+~.

‰

www.indianewstoday.co

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:315 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

nìï bÕغ˝≈£T ª¬sã˝Ÿ‡μ b˛≥T! <ë]˝ÀøÏ e#˚Ã~ m+<äs√? $»j·÷ìøÏ >∑+&çø=≥º&É+ U≤j·Ty˚T! bÕغ˝ n~ÛH˚‘·˝À¢ >∑TãT\T <ë]øÏ ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î ‘·+{≤\T

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 10: ‘Ó\+>±D˝À Hê$TH˚wüq¢ |òüT≥º+ eTT–dæ+~. ¬sã˝Ÿ‡ u…&É<ä yÓTT<ä˝…’+~. <ë<ë|ü⁄ nìï bÕغ\≈£L ¬su…˝Ÿ‡ >∑TãT\T |ü≥Tº≈£î+~. ¬su…˝Ÿ‡ nuÛÑ´s¡Tú\T n~Ûø±]ø£ nuÛÑ´s¡Tú\ $»j·÷ìøÏ mø£ÿ&É >∑+&ç ø=&É‘ês¡H˚ uÛÑj·T+ bÕغ\ n~ÛH˚‘·˝À¢ HÓ\ø=+~. {° ø±+Á¬>dt, {°ÄsYmdt, {° {°&û|”, ;CÒ|” ‘·~‘·s¡ bÕغ˝≈£î ¬su…˝Ÿ‡ b˛≥T ñqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. nìï bÕغ\ ø£+fÒ ø±+Á¬>dt˝ÀH˚ ¬sã˝Ÿ‡ u…&É<ä n~Ûø£+>± ñqï≥Tº Hê$TH˚wüq¢ dü][ì ã{Ϻ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ˇø£yÓ’|ü⁄ bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\qT Ksês¡T #˚düT≈£îì C≤_‘ê $&ÉT<ä\≈£î HêHê ôV’≤sêHê |ü&ç .. ∫e] ì$Twü+ es¡≈£î nuÛÑ´s¡Tú\qT Á|üø£{Ïdü÷Ô b˛sTTq bÕغ\≈£î Ç~ ô|<ä› düeTùd´qì #Ó|üŒe#·TÃ.‘·eTqT ø±<äì y˚πs yêfi¯¢≈£î {Ϭø≥T¢ Ç#êÃs¡+≥÷ bÕغ nÁ>∑H˚‘·\ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚XÊs¡T. Á|ü<Ûëq+>± ;CÒ|”, {°&û|”\ bı‘·TÔ\ ø±s¡D+>± Ç+ø± ndü+‘·è|ü⁄Ô\ C≤«\ m>∑dæ |ü&ÉT‘·÷H˚ ñ+~. bÕغ\ yêØ>± >∑eTìùdÔ... ø±+Á¬>dt bÕغ... ¬su˝Ÿ‡ $wüj·T+˝À nÁ>∑kÕúq+˝À ñqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. á bÕغ˝À ‹s¡T>∑Tu≤≥T nuÛÑ´s¡Tú\T n~Ûø£ yÓTT‘·Ô+˝À Hê$TH˚wüqT¢ y˚dæq≥Tº yês¡Ô\T e#êÃsTT. {°|”d”d” N|òt bıHêï\ \ø£åàj·T´, e]ÿ+>¥ Áô|dæ&Ó+{Ÿ ñ‘·ÔyéT≈£îe÷sY¬s&ç¶\T ôd’‘·+ ¬sã˝Ÿ‡ u…&É<äqT m<äTs=ÿ+≥T+&É≥+ >∑eTHês¡Ω+. bıHêï\ b˛{° #˚düTÔqï es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ »q>±eT qT+∫ »ø°sY ¬sVü≤e÷Hé, »&ɇHé ¬sã˝Ÿ‡>± Hê$TH˚wüHé y˚XÊs¡T. ñ‘·ÔyéT≈£î b˛{°>± VüQpsYq>∑sY˝À kÕ+ã•yê¬s&ç¶, eTq÷‡sY n© dü«‘·+Á‘·T\T>± ã]˝À ì*#ês¡T. ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ ø√s¡T≥¢ nôd+;¢ kÕúq+˝À q]‡+>¥sêe⁄, &Üø£ºsY yÓ+ø£{Ÿ Hê$TH˚wüqT¢ y˚XÊs¡T. n˝≤π> ô|<ä›|ü*¢ nôd+;¢øÏ eTT≈£î+<ä¬s&ç¶, VüQpsêu≤<é˝À bÕ´≥ s¡y˚TXŸ ({°|”d”d” n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û), |”.s¡M+<äsY¬s&ç¶ Hê$TH˚wüqT¢ y˚XÊs¡T. sêeT>∑T+&É+˝À øödæø˘Vü≤], es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ qs¡‡+ù|≥˝À <=+‹ e÷<Ûäe¬s&ç¶, ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ Eø£ÿ˝Ÿ˝À {Ï. ns¡TD‘ês¡, »V”≤sêu≤<é kÕúq+ qT+∫ &ç. edü+‘· bÕغ n~Ûø±s¡ nuÛÑ´s¡Tú\ô|’ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. ô|’>± b˛{° qT+∫ ‘·|ü⁄Œ≈£îH˚~ ˝Ò<äì ;ÛwæàdüTÔqï≥Tº bÕغ esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. q˝¢>=+&É õ˝≤¢ $Tsê´\>∑÷&É qT+∫ uÛÑTø±´ u≤\THêj·Tø˘, ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì U…’s¡‘êu≤<é nôd+;¢ kÕúq+ qT+∫ |”d”d” ø±s¡´<ä]Ù düj·T´<é j·T÷düT|òt Vü≤wæà, eTTw”sêu≤<é qT+∫ e÷J eT+Á‹ eTTUÒwt>ö&é ≈£îe÷s¡T&ÉT, j·TTe»q ø±+Á¬>dt H˚‘· $Áø£yéT>ö&é ¬sã˝Ÿ‡>± Hê$TH˚wüqT¢ y˚XÊs¡T. e÷J eT+Á‹ X¯+ø£sYsêe⁄, $<ë´]ú H˚‘· ÁøÏXÊ+ø˘ ø£+{ÀHÓà+{Ÿ kÕúq+ qT+∫ ¬su˝Ÿ‡>± ì*#ês¡T. eT˝≤ÿõ–] nôd+;¢ kÕúHêìøÏ ø£ècÕísêe⁄, $ø±sêu≤<é qT+∫ e÷J eT+Á‹ #·+Á<äX‚KsY, #˚yÓfi¯¢ qT+∫ yÓ+ø£≥kÕ«$T, ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ m˝≤¢¬s&ç¶ qT+∫ Ä≈£î\ sêCÒ+<äsY>ö&é, yÓT<äø˘ nôd+;¢ kÕúq+ qT+∫ e÷J myÓTà˝Ò´ X¯•<ÛäsY¬s&ç¶ Hê$TH˚wüqT¢ y˚XÊs¡T. Ä~˝≤u≤<é nôd+;¢ kÕúq+ qT+∫ &ûd”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT

sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶, KeTà+ õ˝≤¢ |æqbÕø£ dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´ πs>∑ ø±+‘·sêe⁄ bÕغøÏ >∑T&éu…’ #Ó|æŒ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. bı‘·TÔ˝À¢ uÛ≤>∑+>± d”|”◊ ø√dü+ e~*ô|{Ϻq eTùV≤X¯«s¡+, eTTqT>√&ÉT, <˚es¡ø=+&É kÕúHê˝À¢q÷ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T Hê$TH˚wüqT¢ y˚XÊs¡T. Ç˝≤ Ç+#·T$T+#·T Á|ü‹ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àq÷ ¬sã˝Ÿ‡ b˛≥T HÓ\ø=+~. Çø£ {°&û|” $wüj·÷ìøÏ eùdÔ.. bı‘·TÔe\¢ ;CÒ|”øÏ n~Ûø£ yÓTT‘·Ô+˝À d”≥T¢ πø{≤sTT+#ê*‡ sêe&É+, ‘·eTqT ø±<äì y˚πs H˚‘·\≈£î {Ϭø≥T¢ Çe«&É+ {°&û|” ÁX‚DT˝À¢ ndü+‘·è|æÔøÏ ø±s¡DyÓTÆ+<äH˚ #ÓbÕŒ*. |òü*‘·+>± nH˚ø£ eT+~ {°&û|” Hêj·T≈£î\T ¬sã˝Ÿ‡>± ã]˝À ~>±s¡T. Ç~ @ø£+>± {°&û|” d”m+ nuÛÑ´]ú>± Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·Tqï

ÄsY.ø£èwüíj·T´ô|’ <ë&çπø <ë] rdæ+~. m©“q>∑sY qT ÄsY.ø£èwüíj·T´ ≈£î πø{≤sTT+#·&É+ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ Ä bÕغ m©“q>∑sY ÇHé#ê]® ø£èwüíÁ|ükÕ<é Ä bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚dæ Ç<˚ kÕúq+ qT+∫ Hê$TH˚wüHé y˚XÊs¡T. Ç<˚ kÕúq+ qT+∫ kÕeT s¡+>±¬s&綽À ≈£L&Ü ã]˝À ì*#ês¡T. U…’s¡‘êu≤<é qT+∫ {°&û|” ¬sã˝Ÿ>± \+ø£\ B|üø˘¬s&ç¶ Hê$TH˚wüHé düeT]Œ+#ês¡T. Ç˝≤ |ü\T ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À {°&û|”øÏ ¬sã˝Ÿ‡ u…&É<ä ñ+~. Çø£ ;CÒ|”˝Àq÷ ¬sã˝Ÿ‡ ‘·\H=|æŒ>± e÷sês¡T. á Á|üuÛ≤e+ m≈£îÿe>± eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À ñ+~. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ uÛÑ÷bÕ\ |ü*¢ kÕúHêìï ø=‘·Ô>± bÕغ˝ÀøÏ e∫Ãq >∑+Á&É dü‘·´Hêsêj·TD≈£î Ç#êÃs¡T. nø£ÿ&É {Ϭø{Ÿ Ä•+∫q sê»eTÚ[ ¬s&É˝Ÿ>± Hê$TH˚wüHé y˚XÊs¡T.

ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. bÕغô|’ yê]øÏ e´‹πsø£‘· ˝Ò<äì, πøe\+ {Ϭø≥T¢ sê˝Ò<äqï Ä+<√fi¯q‘√H˚ ¬sã˝Ÿ‡>± m+‘√ eT+~ Hê$TH˚wüqT¢ y˚XÊs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. Hê$TH˚wüq¢ ñ|üdü+Vü≤s¡D Hê{ÏøÏ nìï düs¡T›≈£î+{≤j·Tqï ÄXÊuÛ≤yêìï Äj·Tq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À {Ϭø≥¢ b˛{° $|üØ‘·+>± ñ+<äì ‘Ó\+>±D ‘·eT e˝Ò¢ e∫Ã+<äì #Ó|ü⁄Œø√e&É+ ‘Ó\+>±D |”d”d” N|òt bıHêï\ \ø£åàj·T´ nHêïs¡T. dæ>∑TZe÷*q #·s¡´ nì, ‘Ó\+>±D Á<√VüQ\ ≈£î {Ϭø≥T¢ Ç∫Ãq πød”ÄsY≈£î ‘Ó\+>±D >∑T]+∫ >∑Ts¡Tyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&˚ ns¡Ω‘· ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ U≤j·TeTì Äj·Tq nHêïs¡T. bÕغ Á<√VüQ\≈£î {Ϭø≥T¢ Ç∫à {°ÄsY mdt ‘·q HÓ’C≤ìï qT+∫ {Ϭø≥T¢ bı+<äì yês¡T m˝≤+{Ï Ä+<√fi¯q #ê≥T≈£îqï<äì bıHêï\ nHêïs¡T. πød”ÄsY ≈£î≥T+u #Ó+<äe<ä›ì , bÕغ yê] ùde\qT >∑T]Ô+∫ $$<Ûä düuÛÑT´\≈£î {Ϭø≥T¢ Ç#˚à ã<äT\T neTs¡Ms¡T\ s¡ø±\\ |ü<äe⁄˝À¢ ìj·T$TdüTÔ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ≈£î≥T+u≤\≈£î ÇùdÔ u≤>∑T+&˚<äì nHêïs¡T. eTTK´+>± nqT≈£îqï<ëìø£qï m≈£îÿe dü+K´˝À ø±+Á¬>dt ø±+Á¬>dte˝Ò¢ ‘Ó\+>±D e∫Ã+<äHêïs¡T. m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ nuÛÑ´s¡Tú\T ø=+<äs¡T ¬sã˝Ÿ‡>± Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚XÊs¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«y˚T @sêŒ≥T ne⁄‘·T+<äì Äj·Tq nsTT‘˚ ¬sã˝Ÿ‡ n+<äs¡÷ ‘·eT Hê$TH˚wüq¢qT BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

‘Ó\+>±D˝À e#˚Ã~ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«y˚T: bıHêï\


X¯óÁø£yês¡+ 11, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Vü≤qàø=+&É,{ÖHé @Áô|˝Ÿ 10. Ç+&çj·÷q÷´dt≥T&˚˚ &ÓyÓ÷Áø£{Ïø˘ {°#·sY‡ ô|ò&ÉπswüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ 13q qs¡‡+ù|≥ õ˝≤¢ $<ë´ eTVü‰düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ &ç{Ïm|òt e´ekÕú|üø£ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù m+. >∑+>±<ÛäsY ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Áô|dtø£¢uŸ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &ÓyÓ÷Áø£{Ïø˘ {°#·sY‡ ô|ò&ÉπswüHé Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ ø=s¡≈£î >∑‘· 15 @fi¯ó¢>± uÛ≤eC≤\ yê´|æÔøÏ $X‚wü+>± ø£èwæ #˚dæ+<äì, ‘Ó\+>±D

Hê>∑]ø£ Á|ü|ü+#·+˝À $wüdü+düèÿ‹ì bÕs¡<√˝≤* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ »s¡T>∑TeT*¢ @Á|æ˝Ÿ 10: Hê>∑]ø£ Á|ü|ü+#·+˝À $wüdü+düèÿ‹ì bÕs¡<√˝≤* nì‘Ó*eTCÒdüTÔHêï+.Á|ü|ü<ëq+>± ∫Á‘·d”eT˝À dü÷Á‘·bÕj·TyÓTÆq $wüj·÷\≈£î <ëìøÏ ø=+‘· |ü]<äT\T ˝Òì dü+düèÿ‹ì CÀ&ç+∫ eT]+‘· $wüdü+düè‹øÏ bÕXÊÑ·´ b˛ø£&É\≈£î u≤≥\T y˚j·T&É+ düããT ø±<äì ùV≤‘·Tyê<ä dü+|òüT+ ‘Ó*j·TCÒdüTÔ+~. düe÷»+˝À »]π> ø=ìï dü+|òüT≥q\qT Ädüsê #˚düTø=ì ø=H=ï X¯≈£îÔ\T ‘·eT düTÁ|üjÓ÷»Hê\≈£î <ÛäHês¡®q <˚´j·T+>± e´øÏÔ ÁX‚j·TdüT‡≈£î uÛÑ+>∑+ yê{Ï˝Ò¢˝≤ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïj·Tì ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïeTT Bì Á|üuÛ≤e+ e\¢ ≈£î≥T+ã e´edüÔ ∫Hêï_qïyÓTÆ eTVæ≤fi¯\ô|’ ˝…’+–ø£<ë&ÉT\T ô|]–b˛‘·THêïsTT. Bì Á|üuÛ≤e+e\¢ m≈£îÿe XÊ‘·+ Ád”Ô\≈£î nHê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+~n+‘˚ ø±≈£î+&Ü ∫Á‘· d”eTqT ìj·T+Á‘·D #˚j·Te\dæq ôdHê‡sY e´edüÔ m+‘·es¡≈£î Hê´j·TeTì Á|ü•ïdüTÔHêïeTT. Çø£HÓ’Hê Væ≤+dü, no¢\ <äèXÊ´\ ø£≥º&çøÏ ôdHê‡sY e´edüÔ ø£‘ÓÔs¡≈£î |ü<äTqT ô|{≤º*‡q nedüs¡+ kÕe÷õø£+>± m+‘Ó’Hê ñ+<äì n+‘˚ø±≈£î+&Ü ãT*¢‘Ós¡ô|’ ({Ï.$.) Áb˛Á>±yéT‡\˝À e+‘·<Û√s¡DÏ\≈£î ∫qï |æ\¢\≈£î eÁdüÔ <Ûä]+#·T $wüj·T+˝ÀqT n&ÉT¶ø£≥º y˚j·÷\ì ùV≤‘·Tyê<ä dü+|òüT+ &çe÷+&é #˚düTÔ+~ BìøÏùV≤‘·Tyê<ä dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

eT<Ûä´+ ` q>∑<äT |ò”CŸ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, @Á|æ˝Ÿ 10: mìïø£\ H˚|ü<Ûä´+˝À Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À u≤]>± q>∑<äT, eT<Ûä´+qT n~Ûø±s¡T\T d”CŸ #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ yê´ bÕÔ+>± 100\ ø=~› πødüT\T ]õwüºsY #˚XÊs¡T. dü÷e÷s¡T 70.80 * ≥s¡¢ eT<Ûä´+‘√ bÕ≥T ô|’¢sTT+>¥ kÕÿ&é bı<ë˝À¢ 8,66,800 s¡÷bÕj·÷\T b˛©düT\T ‘·DÏøÏ˝À¢ 18,65,970 \ø£å\T |ü\T¢ø=ì Á|üuÛÑT‘·« KC≤Hê≈£î n|üŒ–+#ês¡T. sêqTqï nôd+_¢, bÕs¡¢yÓT+ {Ÿ≈£î Ç+ø± u≤] yÓTT‘·Ô+˝À q>∑<äT, eT<Ûä´+ |ü≥Tºã&˚ neø±X¯+ ñ+~.

‘·è{Ï˝À ‘·|æŒq ÁbÕD≤bÕj·T+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, e÷s¡÷ºs¡T, @Á|æ˝Ÿ 10: >∑T+≥÷s¡T qT+&ç »HêsêΔq|ü⁄ s¡+ yÓfi¯óÔqï Ä{À ˇø£ yÓ÷≥sY u…’ø˘ ô|’ yÓfi¯óÔqï e´øÏÔì &Ûçø={Ϻ+~. nø£ÿ&ç yê] ø£<Ûäq+ Á|üø±s¡+ >∑T+≥÷s¡T˝À $Ts¡|üø±j·T\T ˝À&ÉTqT ~+ù|dæ »Hês¡Δq|ü⁄s¡+ edü÷Ô ñ+&É>± e÷s¡÷ºs¡T b˛©dt ùdºwüHéøÏ düMT|ü+˝À ñqï≥Te+{Ï ø£+ø£s¡ >∑T≥ºqT ‘·|æŒ+#˚ Á|üj·T‘·ï+˝À Ä{ÀqT q&ÉT|ü⁄‘·Tqï≥T e+{Ï eP+&É¢ »Hês¡Δq sêe⁄ nH˚ Á&Ó’es¡T n<˚ s√&ÉT¶˝À ‘·q eTT+<äT u…’ø˘ ô|’ yÓfi¯ó Ôqï≥Te+{Ï e\|üs¡¢≈£î #Ó+~q ãùw˝Ÿ nH˚ |üX¯óe⁄\ &Üø£ºsY u…’≈£îqT &Ûû ø=≥º&É+‘√ dü«\Œ >±j·÷\j·÷´sTT. Á|üø£ÿH˚ ñqï≥Te+{Ï yês¡T 108 øÏ bò˛Hé #˚dæ Vü‰düŒ≥˝Ÿ≈£î ‘·s¡*+#ês¡T.

n‘·´~Ûø£+>± ø=‘·Ô z≥T¢ qyÓ÷<äT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, @Á|æ˝Ÿ 10: sêÁwüº mìïø£\ n~Ûø±] z≥T qyÓ÷<äT ø=s¡≈£î ∫e]>± neø±X¯+ Çe«≥+ e\q Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À n‘·´~Ûø£+>± z≥T¢ qyÓ÷<äT »]–+~. MT ùdyê <ë«sê »]–q ø=‘·Ô z≥¢ qyÓ÷<äT˝À m≈£îÿe XÊ‘·+ eT+~ j·TTe‘· ñ+&É≥+ $X ‚wü+. Ç{Ïe\ <äs¡U≤düTÔ #˚düTø=qï 40 y˚\ eT+~øÏ ô|’>± ñqï yê\¢˝À 40 XÊ‘·+ <äs¡U≤düTÔ\T ‹s¡düÿ]+#·ã&ܶsTT. yê\¢+<äs¡T ≈£L&Ü eT*¢ ø=‘·Ô z≥T¢ ø=dü+ qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêïs¡T.

sêqTqï~ ø±+Áπ>dt Á|üuÛÑT‘·«y˚T b˛Hêï\ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ »q>±eT{ÖHé @Áô|˝Ÿ 10: ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À @sêŒ≥T ø±uÀj˚T~ ø±+Áπ>dt Á|üuÛÑT‘·«y˚Tqì{Ï|ædædæ n<Ûä´≈£åî\T bıHêï\ \ø£åàj·T´ nHêïs¡T. H˚&ÉT »q>±eT˝À Á|ü#ês¡+˝À u≤>±+>± ‘Ó\+>±D≤ ÇkÕÔeTqï e÷≥ø£≥Tºã&ç ø±+Áπ>dt e´eVü≤]+∫+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ Çe«&É+ |ü≥¢ Ä+Á<Ûë˝À bÕغì |üP]Ô ‘·T&çÃô|≥Tºø£b˛sTTHê k˛ìj·÷>±+BÛ yÓq>∑&ÉT>∑T y˚j·T˝Ò<äì b˛Hêï\ á dü+<äs¡“+>± nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ‘Ó#êÃeTì #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ Vü≤≈£îÿ ¬ødæÄsY≈£î ˝Ò<äHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À yÓTC≤]ºº düuÛÑT´˝…’q ø±+Áπ>dt bÕغ Hêj·T≈£î\ ø£èwæ |òü*‘·+>±H˚ ‘Ó\+>±D e∫Ã+<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ »]–q dü+<äsê“˝À¢ ¬ødæÄsY bòÕ+ôVA+˝À qT+&ç ãj·T≥≈£î sê˝Ò<äHêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\+>±D ‘Ó#êÃqì #Ó|ü⁄Œø£e&É+ dæ>∑TZ #˚≥ì eT+&ç|ü&Éܶs¡T.1969 qT+&˚ ‘Ó\+>±D ø√dü+ e+<ä˝≤~ eT+~ ÁbÕD≤\T‘ê´>±\≈£î bÕ\Œ&ɶs¡ì #ÓbÕŒs¡T. πøe\+ z≥¢ ø√düy˚T ¬ødæÄsY sê»ø°j·÷\T #˚düTÔHêïs¡ì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. neTs¡Ms¡T\ ≈£î≥T+u≤\≈£î e~* ¬ødæÄsY ø=&ÉT≈£î ≈£L‘·Ts¡T≈£î n\T¢c&çøÏ nôd+;¢ {Ϭøÿ≥T¢ Ç#·TÃø√e&É+ nHê´j·T+ ‘Ó\+>±D |ü⁄q]àD≤+ ¬ødæÄsY e\¢ø£<ëHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ Á|üy˚X¯ô|≥º≈£î+&Ü #·+Á<äu≤ãT\‘√ ø£*dæ mÁs¡u…*¢ ≈£îÁ≥\T |üHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ dæìj·TsYHêj·T≈£î\T yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ∫\Ty˚s¡T ø£èwüíeT÷]Ô, ìs¡+»Hé, _˝≤\ düTBÛsY¬s&ç¶, sêbÕø£dü‘·´Hêsêj·TD, –]>±ì ≈£îe÷s¡kÕ«$T, düT+ø£] _ø£å|ü‹,C…&çŒ{Ïdæ nuÛÑ´]ú ãHÓïbÕø£>∑DÒwt m+|æ{Ïdæ nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e´j·T|ü]o\≈£î Á|ü»\T H˚s¡T>± |òæsê´<äT #˚jÓ÷#·Tà Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£˝Òø£ºπs{Ÿ @Áô|˝Ÿ 10: õ˝≤¢˝À á HÓ\ 30 »s¡T>∑qTqï kÕ<Ûës¡D mìïø£\T bÕs¡q¢yÓT+{Ÿ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ |ü]o\qsêΔ+ õ˝≤¢≈£î #˚s¡T≈£îqï »qs¡˝Ÿ Á|ü‘˚´ø£ |ü]o\≈£î Á|ü»\T H˚s¡T>± ø£*dæ |òæsê´<äT #˚j·Te#·Ãì õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY.õ.øÏwüHé ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. q>∑s¡+˝Àì qø£ÿ\>∑T≥º˝À >∑\ ôVA≥˝Ÿ Vü≤]‘· ø£±ø£rj·T˝Àì s¡÷yéT HÓ+ãsY 115˝À |ü]o\≈£î\qT õ˝≤¢ Á|ü»\T Á|ü‹ s√E kÕj·T+Á‘·+ 5 qT+&ç 6 >∑+≥\es¡≈£î ø£\TdüTø√ì mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ @<Ó’Hê |òæsê´<äT\+fÒ ‘Ó*j·TCÒj·÷\Hêïs¡T. |ü]o\≈£î\≈£î á yÓTsTT˝Ÿ <ë«sê ≈£î&Ü |òæsê´<äT #˚j·Te#êÃHêïs¡T. |ü]o\≈£î\ ˝…’»Hé n~Ûø±s¡T\≈£î ôd’‘·+ mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫q |òæsê´<äT\qT ‘Ó*j·TCÒj·Te#·Ãì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T.

13q &ç{Ïm|òt õ˝≤¢ $<ë´ eTVü‰düuÛÑ\T ñ<ä´eT+˝À X¯øÏÔe+#·q ˝Ò≈£î+&Ü bÕ˝§Zqï<äì nHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ Ä$sꓤe+ eTT+–{À¢øÏ e∫Ãq dü+<äs¡“¤+>± ø=‘·Ô sêÁwüº+˝À Á|üC≤kÕ«eT´ düe÷»+ m˝≤ ñ+&Ü˝À #·]Ã+#·&É+ ø=s¡≈£î &ç{Ïm|òt õ˝≤¢ $<ë´ eTVü‰düuÛÑ\qT @sêŒ≥T #˚dæ+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á

$<ë´ eTVü‰düuÛÑ\T qs¡‡+ù|≥˝Àì »j·Tl {≤ø°dt yÓqTø£>∑\ õÄsY >±¬s¶H釽À ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\ es¡≈£î »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á eTVü‰düuÛÑ˝À eø£Ô\T>± ‘Ó\+>±D sêÁwüº Ä$sꓤe+ ‘·s¡Tyê‘· Á|ü»\ Äø±+ø£å\T @$T{À, n$ m˝≤ HÓs¡y˚sê˝À nH˚

Á|ü|ü+#· <ä[‘· »Hê<äsêD b˛+~q n+uÒ<äÿsY

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿã÷´s√ @Á|æ˝Ÿ 10: n+uÒ<äÿsY Jeqj·÷q+ 1891 dü+. @Á|æj·T˝Ÿ 14 e ‘˚Bq ;e÷u≤jYT, s=Jqø±‡˝Ÿ <ä+|ü‘·T\≈£î 14 e dü+‘êq+>± n+@<äÿsY »ìà+#ês¡T. nsTT<˚fi¯fl ej·TdüT‡˝À ‘·*¢ì b˛>=≥Tº≈£îHêïs¡T. 1900 dü+. dü‘êsê ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À |òüdtºkÕº+&ÉsY¶˝À #˚sês¡T. Äø£ÿ&É nj·Tq ù|s¡Tì dü÷ÿ\T ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT n+u≤yê&˚ø£sYøÏ ã<äT\T n+uÒ<äÿsY>± e÷s¡Ã&ÉT. mH√ïs¡ø±\ yÓTø£ÿ\T mHÓïH√ï s¡ø±\ |ü⁄e⁄«*ï |üPkÕÔsTT. ø±˙ ø£\Te\T, ‘êeTs¡\T ñs¡<äqT+#˚ ñìøÏì e´ø£Ô+ #˚düTÔ $ø£dæ+∫ Á|ü‘˚´ø£+>± Äø£≥Tº≈£î+{≤sTT. <ä[‘·T\T>± #Ó|üŒã&ÉT‘·Tqï Á|üC≤®e+‘·T\T Ç˝≤+{Ï yêπs.yê]˝À &Üø£ºsY._.ÄsY.n+uÒ<äÿsY ÄÁ>∑kÕúq+˝À ì\ã&É‘ês¡T.1907 ˝À n+uÒ<äÿsY yÓTÁ{Ïø˘ bÕdüj·T´s¡T. s¡e÷u≤sTTì $eyêVü≤+ #˚düT≈£îHêïs¡T. 1911˝À ãs√&Ü eTVü‰sêE HÓ\≈£î s¡T.25 #=|ü⁄q ø±˝Òõ #·<äTe⁄≈£î kÕÿ\sYwæ|t eT+ps¡T #˚XÊs¡T. 1915˝À Äj·Tq ø=\+_j·÷ $X¯«$<ë´\j·T+˝À myéT.m. bÕdüj·÷´s¡T. 1918˝À dæ&ÓHéôVAyéT ø±˝ÒJ˝À ˝…ø£Ãs¡s¡T>± #˚sês¡T. 1919˝À wæ+&˚‘√ ø£*dæ k‘Yãs√ ø£$T{° ìy˚~ø£ düeT]Œ+#ês¡T. ìeTï esêZ\≈£î »HêuÛ≤øÏ ‘·–q ÁbÕ‹|ü~ø£>± ÁbÕ‹ì<Ûä´+ ñ+&Ü\ì n+<äT˝À ø√sês¡T. |òü*‘·+>± Á|üuÛÑT‘·«+ ìj·T$T+∫q 14 eT+~ XÊdüqdüuÛÑT´˝À¢ ìeTï esêZ\ qT+&ç ˇø£]øÏ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ \_Û+∫+~. 1920 dü+ˆˆ ø√˝≤Ω|üPsY\˝À yÓTT<ä{Ï nD>±]q esêZ\ dü<ädüT‡ kÕVüQ eTVü≤sêCŸ H˚‘·è‘·«+˝À »]–+~. n+uÒ<äÿsY ‘·q ñ|üHê´dü+‘√ n+<ä]ï eTT>∑TΔ*ï #˚XÊs¡T. n<˚ dü+ˆˆeTT Äj·Tq ªeT÷ø˘ Hêj·Tø˘μ nH˚ |üø£å|üÁ‹ø£ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. 1922 dü+ˆˆeTT ªu≤sYm{Ÿ˝≤μ #˚XÊs¡T. 1923 p˝…’ 5q u§+u≤sTT ôV’≤ø√s¡Tº˝À Hê´j·Tyê<ä eè‹Ô ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. n+uÒ<äÿsY ø=\+_j·÷, \+&ÉHé $X¯«$<ë´\j·÷\ $<ë´]ú>± mqTqø=qï bÕsƒê´+XÊ\T uÛ≤s¡‘·<˚X¯ sê»ø°j·T, Ä]úø£, kÕ+|ò”Tø£, kÕ+düÿ‹ø£ dæú‹>∑‘·T\ |ü]o\qT m+‘√ ‘√&ÉŒ&ܶsTT. |æ.ôV≤#Y.&ç ø√dü+ Äj·Tq ÁbÕNq uÛ≤s¡‘· yêDÏ»´+, H˚wüq˝Ÿ &ç$&Ó+{Ÿ Ä|òt Ç+&çj·÷

Væ≤kÕº]ø£˝Ÿ n+&é mq*{Ïø£˝Ÿ düº&û nH˚ |üÁ‘ê\T ‘·j·÷s¡T #˚XÊs¡T. ‘·sê«‘· ø±\+˝À ª~ myê\T´@wüHé Ä|òt Ábı$»q˝Ÿ ô|ò’HêHé‡ ÇHé Á_{Ïwt Ç+&çj·÷μ nH˚ Á>∑+<∏ä+>± ¬s+&√ |üÁ‘·+ Á|ü#·T]‘·yÓTÆ+~. ≈£î\+, ø£¬s˙‡ nH˚ ¬s+&ÉT n+XÊ\ MT<ä nì‘·s¡ kÕ<Ûä´yÓTÆq Ø‹˝À #˚dæq s¡#·q\T ÁbÕe÷DÏø£ Á>∑+<∏ë\T>± Á|üdæ~Δ>±+#êsTT. dü+düÿs¡D≤_Û˝≤wü`ñ<ä´e÷\T:` <ä[‘·T&ç>± »ìà+∫, n|üŒ{Ï ø±\e÷q |ü]dæú‘·T˝À¢ nH˚ø£ nee÷Hê\T, $#Û·ø£åD\‘√ $dæ>±b˛sTTq n+uÒ<äÿsY Á≈£Ls¡yÓTÆq dü+Á|ü<ëj·÷\T, eT‘· eTÚ&ÛÜ´\T ‘=\–+#·{≤ìøÏ, ìeTï esêZ\ nuÛÑT´qï‹øÏ n$ÁXÊ+‘· ø£èwæ #˚XÊs¡T. n|üŒ{Ï düe÷»+˝À ÁãVü≤àD n~Û|ü‘·´ <ÍcÕº´\qT e´‹πsøÏ+∫Hê, Áu≤Vü≤àDT\qT <˚«wæ+#·ì dü+kÕÿ] Äj·Tq, Äj·Tq ù|s¡T e÷]Ãq ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT Áu≤Vü≤àDT&ÉT. Äj·Tq ‘·q ù|s¡T˝À >∑\ ªn+uÒ<äÿsYμ |ü<ëìï •wüß´&çøÏ yê‘·‡\´+‘√ nqT Á>∑Væ≤+#ê&ÉT. eTq <˚XÊìï m+<äs√ #·Áø£es¡TÔ\T eTVü≤sêE\T |ü]bÕ*+#ês¡T. ø±ì, yê]˝À me¬s’Hê, ndüŒèX¯ó´\qT ìs¡“¤+<ä <ëdü´+ qT+&ç ‘·|æŒ+#·>∑*>±sê?μμ nì #·÷{Ï>± Á|ü•ïdü÷Ô`eTVü‰‘·Tà\T, eTVü≤s¡T¸\T, ‘Ó\¢<=s¡\T`me«s¡÷ <ä[‘·T*ï ñ<äΔ]+#·˝Ò<äì s‘·eTì ‘êy˚T ñ<ä›]+#·Tø√yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Ä‘·à>ös¡e s¡ø£åD dü«j·T+ø£èwæ‘√H˚ <ä[‘·T\T n_Ûeè~Δ #Ó+<ä>∑\s¡ì n+uÒ<äÿsY ñ<ëÈ{Ï+#ês¡T. ªãVæ≤wüÿè‘· Væ≤‘·ø±]DÏdüuÛÑμ <ë«sê <ä[‘· »H√<äΔs¡D≈£î $<ä´, dü+düø£ÿè‹, |ü]ÁX¯eT\T, kÕ+πø‹ø£ •ø£åD\ e+{Ï yê{Ï MT<ä <äèwæº πø+ÁBø£]+#ês¡T. sê»ø°j·T J$‘·+:` uÛ≤s¡‘· sê»ø°j·÷˝À¢ n+uÒ<äÿsY ˇø£ÿπs dü÷{Ï>± ‘·q n_ÛÁbÕj·÷\T #Óù|Œyês¡T. sê»ø°j·T n~Ûø±s¡+˝À, n~Û|ü‘·´+˝À ≈£î\, es¡í e´edüú\ eT÷˝≤\T ñHêïj·Tì Äj·Tq dæ<ëΔ+rø£]+#ês¡T. Á|üC≤kÕ«e÷´ìï z≥T‘√ >±ø£ $\Te>∑\ eTìwæ>± #·÷&Ü\ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. n+uÒ<äÿsY ì‘·´ n<Ûä´j·Tq #˚dæ nìï <˚XÊ\ #·]Á‘·qT, sêC≤´+>±\qT ≈£åîDí+>± #·~yês¡T.

z kÕs¡qï e÷ düeTdü´\ >√\yÓTÆ+~..!

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿã÷´s√ @Á|æ˝Ÿ 10: es¡+>∑˝Ÿ q>∑s¡+˝À n‹ø°\ø£yÓTÆq düeTdü´ Çfi¯¢ düú˝≤\T, ã‘·T≈£î<Ós¡Te⁄ ø√dü+ bı≥º #˚‘·ã≥Tºø=ì q>∑sêlqìøÏ e∫Ãq ≈£î≥T+u≤\T nH˚ø£+. |ü⁄≥Tºø£ qT+&ç >∑÷&ÉT y˚düT≈£îH˚+<äT≈£î düú\+˝Òø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·TqTï yês¡T n~Û≈£î\T Ms¡+<ä]ø° Çfi¯¢ düú˝≤\ düeTdü´ ø°\ø£yÓTÆ+~. >∑‘· mìïø£˝À¢q÷ ù|<ä\≈£î Çfi¯ó¢ <äø£ÿ˝Ò<äT. eT∞¢ mìïø£˝À¢ Çfi¯¢ |ü{≤º\T Ç|æŒkÕÔq+≥÷ Vü‰MT\T >∑T|æŒdüTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ >∑‘·+˝À Ç∫Ãq Vü‰MT\T H˚s¡y˚s¡ø£ ù|<ä Á|ü»\T Hêq nekÕú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. B+‘√ q>∑s¡+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT˝À¢ ù|<ä\T >∑T&çôd\T y˚XÊs¡T. düTe÷s¡T 20y˚\ ≈£î≥T+u≤\T >∑T&çôd\T y˚düTø=ì ìyêdü+ ñ+≥THêïsTT. yê]øÏ Ç|üŒ{Ïø° |ü{≤º\T Çe«˝Ò<äT. mqTe÷eTT\ e÷¬sÿ{Ÿ düMT|ü+˝Àì düT+<äs¡j·T´ q>∑sY˝À >∑‘· 22@fi¯¢ ÁøÏ‘·+ ù|<ä\T >∑T&Óôd\T y˚düT≈£îHêïs¡T. y˚sTT´ ≈£î+{Ï+u≤\T nø£ÿ&É ìyêdü+ ñ+≥THêïsTT. |üø±ÿ Çfi¯ó¢ ìsêàD+ #˚düT≈£îHêïs¡T. yê]øÏ Ç+{ÏHÓ+ãs¡T¢ z≥sY C≤_‘ê˝À ù|s¡T¢ ñHêïsTT. πswüqø±s¡T¶\T ≈£î&Ü ñHêïsTT. Á|üuÛÑT‘·« |üs¡+>± bÕsƒ¡XÊ\ ìsêàD+#˚XÊs¡T. ‘ê>∑Tq˙{Ï ø√dü+ uÀs¡T y˚XÊs¡T. M~Û˝…’≥T¢ neTsêÃs¡T. ø±ì Ç+{Ï |ü{≤º\T e÷Á‘·+ Ç|üŒ{ÏøÏ Çe«&É+˝Ò<äT.Ç<äø£ÿ{Ï=. ø±s¡˝Ÿ düq>∑sY, ˝…ìHé q>∑sY, ˝ÒãsYø±\ì, düeTàj·T´q>∑sY, q÷´XÊj·T+ù|≥ e+{Ï düTe÷s¡T 25 πø+Á<ë˝À¢

H˚&˚ C…&é.|æ.{Ï.dæ eT]j·TT myéT.|æ.{Ï.dæ mìïø£\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, ≥+>∑T≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 10: ≥+>∑T≥÷s¡T eT+&É\+˝À H˚&˚ C…&é.|æ.{Ï.dæ, myéT.|æ.{Ï.dæ mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT ùd«#·Ã>± $ìjÓ÷–+#·Tø√Hêïs¡T. {Ï.&ç.|æ,yÓ’.ø±.bÕ eT<Ûä´ b˛{≤ b˛{Ï>± qTyê« H˚Hê nqï≥T¢>± ñ+~. Á|ü‹ ˇø£ÿ] z≥T ≈£L&Ü ø°\ø£+ ø±qT+~. á |ü]dæú‘·T\˝À ø±+Áπ>dt bÕغøÏ #Ó+~q z≥T¢ ø°\ø£+ ø±qTHêïsTT. eT+&É\+ yÓTT‘·Ô+ MT<ä 1 C…&é.|æ.{Ï.dæ, 18 myéT.|æ.{Ï.dæ \T ñ+&É>± πøe\+ 5>∑Ts¡T nuÛÑ´s¡TΔ\qT ã]˝À ~+|æ,ˇø£ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ΔøÏ eT<䛑·T Ç∫à Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. 8 Hê$TH˚wüq¢˝À ≥+>∑T≥÷s¡T ˝À 3Hê$TH˚wüqT¢ y˚XÊs¡T. ≥+>∑T≥÷s¡T 2e yês¡T¶˝À uÀ&ÉT¶ lqT, 3 e yês¡T¶˝À düj·T´<é düH˚j·÷, 4 e yês¡T¶˝À ‘·˙ïs¡T ø=+&Éj·T´ Hê$TH˚wüHé y˚XÊs¡T. $T>∑‘ê ¬s+&ÉT #√≥¢ myéT ì&Ée÷qTs¡T ˝À ù|sêã‹Ôq XË’\» nq+‘·s¡+ qT+&ç j·Ts¡e÷\ s¡y˚Twt Hê$TH˚wüqT¢ yÓj·T´>± eTs¡¢bÕ&ÉT dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]›>± |üsƒêHé ∫qï eTkÕúHé ã]˝À ñHêïs¡T. |üsƒ¡Hé ∫q eTkÕÔHé ≈£î ø=+&˚|æ meTH.m˝Ÿ.@ õ$ X‚wüß ø±+Áπ>dt bÕغ qT+&ç eT<䛑·T Ç∫à Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á 6 >∑Ts¡T nuÛÑ´s¡TΔ\T u≤Ø>± yÓ’ø±bÕ z{Ï+>¥ N\TkÕÔs¡ì Bì e\q {Ï.&ç.|æ ã\+ |ü⁄+E≈£î+≥T+<äì kÕúì≈£î\T n+≥THêïs¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü eT+&É\+˝À mø£ÿ&É ø±+Áπ>dt nuÛÑ´]› ã]˝À ˝Òs√ nø£ÿ&É e÷Á‘·+ ø±+Áπ>dt z{Ï+>¥ {Ï&ç|æ y˚j·TTqTqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. @~ myÓTÆHê á mìïø£˝À¢ ø±+Áπ>dt z{Ï+>¥ ø°\ø£+ ø±qT+~. Ç|üŒ{ÏøÏ kÕúìø£+>± ñqï ø=+‘·eT+~ ø±+Áπ>dt Hêj·T≈£î\T Bìô|’ ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔHêï]ì düe÷#ês¡+ Ç<˚ »]–‘˚ yÓ’ø±bÕ ≈£î ‹Áe qwüº+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ø=+‘·eT+~ sê»ø°j·T Hêj·TT≈£î\ $X‚¢wü≈£î\ n+#·Hê!

>∑T&çôd\T y˚düTø√ì ù|<ä\T J$düTÔHêïs¡T. düeTàj·T´q>∑sY q÷´XÊj·T+ù|≥ mqe÷eTT\ e÷¬sÿ{Ÿ @]j·÷˝À¢ ù|<ä\T y˚düT≈£îqï >∑T&çôd\T ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T, b˛©düT\T <ä>∑›+#˚XÊs¡T. #ÓbÕŒô|≥º≈£î+&Ü sêÁ‹øÏsêÁ‹j˚T <ë&ÉT\T #˚XÊs¡T.ù|<ä\T ìsêÁX¯j·TT\j·T´s¡T. >∑T&çôd\T ≈£î*Ãy˚‘·‘√ u…~s¡+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü πødüT\T ≈£î&Ü kÕs¡j·T´ ô|{Ϻ+∫+&ÉT, Ç˝≤ nH˚ø£ dü+|òüT≥q\T #·ê˝≤ »]>±sTT. es¡+>∑˝Ÿ q>∑s¡+˝À >∑÷&ÉT >√&ÉT $q˝Ò<äT esê¸ø±\+ dü+<äs¡“+>± es¡<ä\≈£î >∑T&çôd\T »\eTj·T+ nsTTHê á kÕs¡j·T´ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£ q˝≤¢]øÏs¡D≈£îe÷sY <ä>∑Zs¡ qwüº|ü]Vü≤s¡+ <=_“q≥T¢ dæ|æm+ Hêj·T≈£î\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{ÏøÏ Çfi¯¢ düú˝≤\T <äø£ÿø£ ù|<ä\T |ü{≤º\ø√dü+ m<äTs¡T#·÷dü÷ÔHêïs¡T. ø±+Áπ>dt Ç+~s¡eTà Çfi¯ó¢ n$ì‹ Çfi¯ó¢>±..... ø±+Áø£π>dt ¬s+&√kÕ] n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ Ç+~s¡eTà |ü<∏äø£+ øÏ+<ä ù|<ä\≈£î Çfi¯¢ düú˝≤\\‘√ bÕ≥T Çfi¯ó¢ eT+ps¡T #˚dæ+~. nsTT‘˚ n~ n~Ûø±s¡ bÕغøÏ es¡+>± e÷]+~. õ˝≤¢˝À dü÷e÷s¡T 4 \ø£å\≈£î ô|’>± Çfi¯ó¢ eT+ps¡T #˚XÊs¡T. es¡+>∑˝Ÿ 1ù|òdt3 |ü<䛋˝À Çfi¯ó¢ Ç#êÃs¡T. ø£&ç|æø=+&É, ã≥Tº|ü*¢˝À Çfi¯¢ düú˝≤\T eT+ps¡T #˚XÊs¡T. nø£ÿ&É ù|<ä\≈£î <äøÏÿ+~ 20 XÊ‘·+ nsTT‘˚ n~Ûø±s¡ bÕ]ºøÏ #Ó+~q Hêj·T≈£î\≈£î <äøÏÿ+~ 80 XÊ‘·+ >∑T&çôd\T y˚düT≈£îqï ÁbÕ+‘ê˝À¢ ù|<ä*ï >∑T]Ô+∫ Ç+~s¡eTà øÏ+<ä ≈£L&Ü düú˝≤\T Ç#˚à neø±XÊ\T ñHêïsTT. ø±˙ πø{≤sTT+#·˝Ò<äT. eTT+<˚ m¬ø’‡+CŸ n~Ûø±s¡T\T eT<Ûä´+ cÕ|ü⁄\qT eTTdæy˚sTT+ #ês¡T. m¬ø’Œ+CŸ dæ.◊ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mìïø£\ H˚|ü<Ûä´+˝À nÁø£eT+>± eT<Ûä´+ s¡yêD≤ #˚dæHê, eT<Ûä´+ $Áø£sTTdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*dæHê eTs¡Tø£åDy˚T πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

|æ&ÉT>∑TbÕ≥T≈£î j·TTe ¬s’‘·T <äTs¡às¡D+ <äeTàqïù|≥˝À $cÕ<ä#êj·T\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ ã÷´s√ @Áô|˝Ÿ 10: |æ&ÉT>∑TbÕ≥T≈£î ¬s’‘·T <äTs¡às¡D bÕ˝…’q dü+|òüT≥q Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+ <äeTàqïù|≥ Á>±eT+˝À ìqï sêÁ‹ »]–+~. Á>±eTdüTú\, b˛©düT\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ Á>±e÷ìøÏ#Ó+~q ¬s’‘·T dü+øϬs uÛÑs¡‘Y (23) nH˚ ¬s’‘·T es¡¸+ |ü&ÉT‘·T+&É>± eTø£ÿC§qï #˚qT e<ä› Äs¡uÀdæq e]ø£+≈£î\ ô|’ |üs¡<ë ø£ô|Œ+<äT≈£î yÓfi≤fl&ÉT, n|ü⁄Œ&ÉT ñs¡TeTT\T,yÓTs¡T|ü⁄\T e∫à |æ&ÉT>∑T|ü&É≥+‘√ uÛÑs¡‘Y nø£ÿ&çø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. á $wüj·÷ìï ‘Ó\TdüT≈£îqï ã+<äTe⁄\T VüQ{≤VüQ{Ïq dü+|òüT≥q düΔ˝≤ìøÏ yÓfi≤fls¡T. eTè‹#Ó+~q düe÷#êsêìï b˛©düT\≈£î n+ ~+#ês¡T. ¬s’‘·T <äTs¡às¡D+ bÕ\e&É+‘√ Á>±eT+˝À $cÕ<ä#ê j·T\T n\TeTT≈£îHêïsTT. ã+<äTe⁄\T ø£˙ïs¡TeTT˙ïs¡j·÷´s¡T. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø√>± mdt◊ Áø±+‹ ≈£îe÷sY <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt ‘√H˚ düeTs¡Δe+‘·yÓTÆq bÕ\q Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ ã÷´s√ @Áô|˝Ÿ 10: ø±+Á¬>dt‘√H˚ düeTs¡Δe+‘·yÓTÆq bÕ\q n+<äT‘·T+<äì õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt bÕغ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Çq>±\ yÓ+ø£Á{≤yéT¬s&ç¶ nHêïs¡T. Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\ πø+Á<ä+˝À sê´©˝À bÕ˝§Zì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±e÷\˝À ø±+Á¬>dt |ü\T dü+πøåeT|ü<∏äø±\T Á|üy˚X¯ ô|{Ϻ n_Ûeè~› #˚dæ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±DqT ‘Ó#êÃeT+≥T |ü\T bÕغ\T n+≥THêïj·Tì m<˚›yê #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D Ç∫Ã+~ ø±+Á¬>dt bÕغj˚Tqì ‘Ó*bÕs¡T. düeTÁ>∑ Á>±e÷\ n_Ûeè~› kÕ~Û+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì ‘Ó* bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± |ü\Te⁄s¡T |üs¡ø±\ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]Δ {Ϭø{Ÿ e∫Ãq+<äT≈£î |ü\Te⁄s¡T ø±s¡´ø£s¡Ô\T yÓ+ø£Á{≤ yéT¬s&ç¶ $TsƒêsTT\T ‹ì|æ+#ês¡T. yê&É yê&É˝≤ e+<ä ˝≤~ eT+~ eTVæ≤fi¯\‘√ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± u≤D≤ dü+#ê\T ø±*à Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. {ÏÄsYmdt nuÛÑ´s¡TΔ\qT ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä‘·à≈£Ls¡T düs¡Œ+#Y Hê¬>*¢ kÕyÓT˝Ÿ, C…&ûŒ{Ïdæ nuÛÑ´]Δ ˝Ò‘ê≈£î\ dü+Je¬s&ç¶, m+|æ{Ïdæ nuÛÑ´s¡TΔ\T |üs¡«‘·–] eTùV≤X¯«Ø, ãs¡T|ü≥¢ düT˙‘·, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù õHêï sêeTø£ècÕí¬s&ç¶. õ˝≤¢ ø£$T{° düuÛÑT´&ÉT ñ|ü⁄Œ\ düT<äs¡ÙHé, ÄsYm+|æ\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT u≤wüuÀsTTq ô|’&ç, Á>±eT n<Ûä´≈£åî&ÉT ãj·T´ ô|’&û, j·TTe»qdü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù ô|s¡Te÷+&É¢ _ø£å|ü‹, Hê¬>*¢ Ä+Á<Ûäj·T´, πseP] düT<Ûëø£sY ¬s&ç¶ ‘√bÕ≥T ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬>\Tù| \ø£å´+ ùdy˚ e÷s¡Z+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ eTVü≤ãTu≤u≤<é, 9 @Á|æ˝Ÿ: π>\Tù| \ø£å´+ ùdy˚ e÷s¡Z+>± ≈£îs¡$ m+|æ{°dæ `1 {ÏÄsYmdt bÕ]º nuÛÑ´]ú e<äT›\ düTì‘ê eTùV≤+<äsY ¬s&ç¶ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤dü÷Ô <ä÷düT¬øfi¯óÔHêïs¡T ãT<äyês¡+ Ç+{ÏÇ +{Ï Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ùde #˚ôdyê]ì Á|ü»\T Ä<ä]+∫ ¬>*|æ+#ê\Hêïs¡T. ø±s¡T >∑Ts¡TÔ≈£î z≥T y˚dæ ‘·eTqT ¬>\T|æùdÔ n_Ûeè~› n+fÒ @$T{À #˚dæ ìs¡÷|ækÕÔeTHêïs¡T.á ÁbÕ+‘· Á|ü»\ ø√dü+ e÷≈£î≥T+ã+ yÓTT<ä{Ï qT+∫ ùdyê <äèø£Œ<ä+‘√ Á|ü»\≈£î n+&É>± ñ+<äHêïs¡T. uÛÑ$wü´‘Y ‘·sêìøÏ eT]+‘· ùde\T n+~#ê\+fÒ eTeTTà*ï u≤] yÓTC≤]{°‘√ ¬>\T|æ+#ê\ì z≥s¡¢qT ø√sês¡T. Á>±eT+˝Àì n+‘·s¡Z‘· s√&ÉT¢, ôd’&é ø±\Te\T, M~ BbÕ\T, Á‘ê>∑T ˙s¡T düeTdü´\T ˝Ò≈£î+&É XÊX¯«‘· |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ#˚kÕÔeTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+˝À ‘Ósêdü Á|üuÛÑT‘·« @sêŒ≥T ø±j·TeTì Be÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘Ósêdü Á|üuÛÑT‘·«+˝À $<ä´, yÓ’<ä´ s¡+>±\‘√ bÕ≥T kÕe÷qT´\≈£î dü+πøåeT |ü<∏äø±\T n+~+#˚kÕÔeTHêïs¡T.Á|ü‹ ù|<äyê]øÏ >∑èVü≤ìsêàD+ #˚düT≈£îH˚<äT≈£î eT÷&ÉT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T {ÏÄsYmdt bÕ]º n~ø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ n+~kÕÔeTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ø√dü+ b˛sê&ç kÕ~+∫q {ÏÄsYmdt bÕ]ºì Á|ü»\+<äs¡÷ Ä<ä]+∫ ¬>\T|æ+#ê\Hêïs¡T.ì‘·´+ Á|ü»\qT yÓ÷dü–dü÷Ô mìïø£\ eTT+<äT eT∞fl eTq eTT+<äT≈£î edüTÔqï n$˙‹, düyÓTÆø£´yê<ä bÕغ\qT z&ç+#ê\Hêïs¡T.

n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ¬s’‘·T\ ãTTD≤\T e÷|òæ #˚kÕÔ+

m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ø£*–+∫Hê ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T ô|&É‘êeTì dæ+>∑sêj·Tø=+&É dæ.◊ sê+u≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. b˛*+>¥ ã÷‘Y\ e<ä› ø±ì #·T≥Tº Á|üø£ÿ\ Á|ü<˚XÊ˝À¢ ø±ì mø£ÿ&Ó’Hê nkÕ+|òæTø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ ñù|øÏå+#˚~ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ bÕ\≈£î]Ô @Á|æ˝Ÿ 10: bÕغ sêh+˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ¬s’‘·T\ ãTTD≤\T ,&Ü«Áø± s¡TD≤\T s¡<äT› #˚kÕÔeTì bÕ\≈£î]Ô my˚Tà˝Ò´,{°.{°&ç|æ e]ÿ+>¥ Áô|dæ&Ó+{Ÿ mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄ nHêïs¡T.eT+&É\+˝Àì eT\¢+|ü*¢, yê$˝≤\, <ä¬s›|ü*¢, ø=+&Ü|ü⁄s¡+,Á>±e÷˝À¢ m+|”{Ïdæ,»&ûŒ{°dæ mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À <äj·÷ø£sYsêe⁄ bÕ˝ÀZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ {Ï&û|” πø+Á<ëìøÏ Ç∫Ãq ˝ÒK‘√H˚ ‘Ó\+>±D sêh+ @s¡Œ&ç+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ì‘ê´edüs¡ <Ûäs¡\T ô|+∫ ù|<ä\ô|’ uÛ≤s¡+ yÓ÷|æ+<äHêïs¡T. ñbÕ~ Vü‰MT |ü<∏äø±ìï ¬s’‘·T≈£î nqTdü+<Ûëq+ #˚kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T.$ø£˝≤+>∑T\≈£î s¡÷.1500,eè<äT›\≈£î ,$‘·+‘·Te⁄\≈£î s¡÷.1000 ô|+#ê\ì ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïeTHêïs¡T.ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì nìï Á>±e÷˝À¢ Á‘ê>∑T ˙{Ï düeTdü´qT ìyê]+∫q≥T¢‘Ó*bÕs¡T. ‘êqT H˚&ÉT ãT<Ûäyês¡+ bÕ\≈£î]Ô˝À @y˚Tà˝Ò´ kÕúHêìøÏ Hê$TH˚wüHé y˚düTÔqï≥T¢ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À »&ûŒ{°dæ nuÛÑ´]ú |üdüT˝≤~ yÓ+ø£fÒwt, m+|”{Ïdæ nuÛÑ´s¡Tú\T ‘êfi¯¢ô|*¢ düeTàj·T´,ø√qTø£{Ï uÛ≤>∑´eTà, >√H˚ düTeT‹\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À ÄsY◊≈£î >±j·÷\T nj·÷´sTT

¬>\Tù| <Û˚´j·T+>± |üì#˚j·÷*

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, ã*¢≈£îs¡e, Hê>∑sêE|ü*¢, @Á|æ˝Ÿ 10: kÕúìø£ ‘·Vü≤d”˝≤ΔsY ø±sê´\j·T+˝À ¬syÓq÷´ ÇHéôdŒø£ºsY >± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï eTkÕÔHé sêe⁄ ~«#·Áø£ yêVü≤q+ ô|’ qT+∫ |ü&ç >±j·T|ü&ܶs¡T. e÷s¡÷ºs¡T qT+∫ ã*¢≈£îs¡e ø±sê´\j·÷ìøÏ edüTÔ+&É>± á Á|üe÷<ä+ »]–+~. #˚‘·T\≈£î, ø±fi¯¢≈£î >±j·÷\j·÷´sTT.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä‘·à≈£Ls¡T, @Á|æ˝Ÿ 10: ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\T ¬>\Tù| <Û˚´j·T+ >± |üì#˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt ø±s¡´<ä]Ù õHêï sêeTø£ècÕí¬s&ç¶ nHêïs¡T. Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+˝À H˚&ÉT ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕØºì ¬>*|æùdÔH˚ Á>±e÷\ n_Ûeè~› kÕ<Ûä´eTì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Ç∫Ãq |òüTq‘· ø±+Á¬>dt bÕغ <˚qì nHêïs¡T. Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+˝Àì dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{Ϻq Çq>±\ yÓ+ø£Á{≤yéT ¬s&ç¶ì ¬>*|æ+#˚+<äT≈£î ø±s¡´ø£s¡Ô\T ôd’ì≈£î \ e˝Ò |üì#˚j·÷\ì ø√sês¡T. |ü\T bÕغ\ qT+∫ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚s¡T‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± eT+&É\ j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ô|s¡T e÷+&É¢ _ø£å|ü‹, eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T bı>±≈£î\ >ö‘·yéT, eT+&É\ yÓTÆHêغ n<Ûä´≈£åî&ÉT m+&ç s¡V”≤eTTB›Hé, mdtdæ ôd˝Ÿ n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏØ{Ï, eT+&É\ ÄsYm+|æ\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT u≤wüuÀsTTq ô|’&ç, πseP] düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, Á>±eT bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT ãj·T´ ô|’&ç, ‘·~‘·s¡T\‘√bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T bÕ˝§ZHêïs¡T.

2e <äX¯ mìïø£\≈£î ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq @sêŒ≥T¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, dæ+>∑sêj·Tø=+&É, @Á|æ˝Ÿ 10: dæ+>∑sêj·Tø=+&É eT+&É\+˝À »s¡T>∑qTqï ¬s+&Ée <äX¯ myéT.|æ.{Ï.dæ, C…&é.|æ.{Ï.dæ mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫q düe÷y˚X¯+ myéT.|æ.&ç.z ø±sê´\j·T+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫q u≤´˝Ò{Ÿ u≤≈£î‡\qT, u≤´˝Ò{Ÿ |üÁ‘ê\qT dæ+>∑sêj·Tø=+&É, ô|<ä›ø£qTeT\¢, k˛eTsêE|ü*¢, dæ+>∑sêj·Tø=+&É {ÖHé πø+Á<ë\≈£î ‘·s¡[+∫ ãÁ<ä |ü]#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ n~Ûø±s¡T\T düT>∑TDeTà, s¡$+Á<Ûäu≤ãT, Á|ükÕ<é bÕ˝ÀZHêïs¡T.

z≥s¡T¢≈£î Çã“+~ ø£*–ùdÔ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πøùd

~«#·Áø£ yêVü≤Hêìï ‘·|æŒ+#˚ $wüj·T+˝À Çs¡T esêZ\ |òüTs¡¸D

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, ã*¢≈£îs¡e, ø=$TàH˚ìyê] bÕ˝…+, @Á|æ˝Ÿ 10: ã*¢≈£îs¡e eT+&É\+˝À ø=$TàH˚ìyê] bÕ˝…+˝À yê≥sY {≤´+ø˘ düMT|ü+˝À dü«\Œ |òüTs¡¸D #√≥T #˚düT≈£î+~. ~« #·Áø£ yêVü≤q+ ‘·|æŒ+#˚ $wüj·T+˝À #Ó\πs>±q yê>±«<ä+ ô|<ä› <Ó’ Çs¡TesêZ\T |òüTs¡¸D≈£î Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, @Á|æ˝Ÿ 10: ≥+>∑T≥÷s¡T eT+&É\+˝À »s¡>∑uÀjÓ÷ <ë] rdæ+~. $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï mdt.◊ #Í&Éj·T´ dü+|òüT≥Hê myéT.|æ.{Ï.dæ, C…&é.|æ.{Ï.dæ mìïø£\ H˚|ü<Ûä´+˝À ¬s+&ÉT s√E\ düú˝≤ìøÏ dæã“+~ì |ü+|æ+∫ |ü]dæú‹ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ ‘Ó#êÃs¡T.

mìïø£\ ìsê«Vü≤Hê Á|üÁøÏj·T˝À uÛ≤>∑+>± eT<Ûä´+ cÕ|ü⁄\T eTTdæy˚‘·

n+X¯+ô|’ ‘Ó\+>±D CÒmdæ #Ó’s¡àHé Ábıô|òdüsY m+. ø√<ä+&Ésê+ Á|üdü+–kÕÔs¡ì, n˝≤π> $<ë´s¡+>∑ düeTdü´\T @$T{À yê{Ï |ü]cÕÿsêìøÏ m˝≤ b˛sê≥+ #˚j·÷˝À ôV’≤<äsêu≤<é πø+ÁBj·T $X¯«$<ë´\j·T+ Ábıô|òdüsY ¬ø. \øÏåàHêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘ês¡ì, n˝≤π> n_Ûeè~Δ n+fÒ @$T{Ï, n_Ûeè~Δ $<ÛëHê\T m˝≤ ñ+&Ü\H˚ $wüj·T+ MT<ä Mø£åD+ dü+bÕ<ä≈£î\T mHé. y˚DT>√bÕ˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT ‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á eTVü‰düuÛÑ\≈£î ñbÕ<Ûë´j·TT \T, $<ë´s¡TΔ\T, $<ë´_Ûe÷qT\T Á|ü»\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.


mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ ‘Ós¡|ü&çHê... yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”, {Ï&ç|æ mìïø£\ Á|ü#ês¡+ X¯óÁø£yês¡+ 11, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, @Á|æ˝Ÿ 10 : ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ |ü]~Û X¯óÁø£yês¡+ »s¡>∑qTqï C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” kÕúHê\ nuÛÑ´s¡Tú\ ¬>\T|ü⁄ø√dü+ Á|ü#êsêìï #˚|ü{Ϻq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ‘·eT nuÛÑ´s¡Tú\ $»j·T+ ø√dü+ >∑+>±<Ûäs¡HÓ\÷¢s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ e÷J myÓTà˝Ò´ {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú nsTTq

õ˝≤¢˝À uÛ≤Ø>± <ëK˝…’q Hê$TH˚wüqT¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 10 : kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± |ü~ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î, ˇø£ m+|” kÕúHêìøÏ uÛ≤Ø>± <äs¡U≤düTÔ Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\j·÷´sTT. áHÓ\ 2e ‘˚B qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq Hê$TH˚wüq¢ Á|üÁøÏj·T yÓTT<ä{Ï yês¡+ s√E\ bÕ≥T q‘·Ôq&Éø£q kÕ– ∫e] s√E }|ü+<äT≈£î+~. Hê$TH˚wüq¢ ∫e] s√E nôd+;¢ kÕúHê\≈£î 221 Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T ø±e&É+ $X‚wü+. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 10ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î >±qT yÓTT‘·Ô+ 337Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T ø±>±, Ä~˝≤u≤<é ˝Àø˘düuÛÑ≈£î 12 Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\j·÷´sTT. nuÛÑ´s¡Tú\T eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô>± Äj·÷ bÕغ\ qT+&ç b˛{° #˚ùdyês¡T Hê$TH˚wüqT¢ ‹s¡düÿs¡D≈£î >∑T]ø±≈£î+&Ü eTT+<äTC≤Á>∑‘·Ô>± ˇø=ÿø£ÿs¡T 2qT+&ç 3 ôd≥¢ Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À Ä~˝≤u≤<é nôd+;¢ kÕúHêìøÏ 48Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T ø±>±, ìs¡à˝Ÿ˝À 25, eTT<∏√˝Ÿ˝À 19, ø±Hê|üPsY˝À 32, uÀ‘Y˝À 20, Vü≤dæbòÕu≤<é 21, dæs¡÷ŒsY˝À 40, u…\¢+|ü*¢˝À 45, eT+∫sê´\ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À 46 Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\j·÷´sTT. Äj·÷ Á|ü<Ûëq sê»ø°j·TbÕغ\T nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘êqT eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ ∫e] s√E ãT<Ûäyês¡+ Hê$TH˚wüqT¢ ô|<ä›m‘·TÔq <ëK\j·÷´sTT. #ê˝≤eT+~ ÄXÊeVüQ\T {Ϭø{ŸqT Ä•+∫ uÛÑ+>∑|ü&É&É+‘√ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T>± Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚XÊsTT.

‹s¡T>∑Tu≤≥T nuÛÑ´s¡Tú\T>± d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 10 : õ˝≤¢˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, ø±+Á¬>dt bÕغ˝Àì d”ìj·TsYHêj·T≈£î\T ‹s¡T>∑Tu≤≥T nuÛÑ´s¡Tú\T>± Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚j·T&É+‘√ Ä+<√fi¯q e´ø£ÔeTe⁄‘·T+~. õ˝≤¢ ø±+Á¬>dtbÕغ n<Ûä´≈£åî\T, e÷J eT+Á‹ sê+#·+Á<ë¬s&ç¶, bÕغ ìs¡íj·÷ìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+{≤qì Á|üø£{Ï+∫ {Ϭø{Ÿ \_Û+#·ø£b˛e&É+‘√ Hê$TH˚wüq¢ ∫e] s√E bÕغ ‹s¡T>∑Tu≤≥T nuÛÑ´]ú>± Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚j·T&É+‘√ bÕغ˝À #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. d”ìj·TsY nsTTq sê+#·+Á<ë¬s&ç¶ bÕغ ìs¡íj·÷ìøÏ _Ûqï+>± e´eVü≤]+#·&Üìï Hêj·T≈£î\T K+&çdüTÔ+&É>±, eTs√|üø£ÿ ø±s¡´ø£s¡Ô\ ˇ‹Ô&ç y˚Ts¡πø ‘êqT á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïqì sê+#·+Á<ë¬s&ç¶ Á|üø£{Ï+#ês¡T. yÓ’j·Tdt ø±+Á¬>dt bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚dæ Ç{°e\ ø±+Á¬>dtbÕغ˝À #˚]q e÷Jm+|” Ç+Á<äø£s¡DY¬s&ç¶, ø√H˚s¡Tø=q|üŒ\≈£î {Ϭø{Ÿ sêø£b˛e&É+‘√ ìs¡à˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç ;md”Œ nuÛÑ´]ú>± Ç+Á<äø£s¡DY¬s&ç¶ Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. dæs¡÷ŒsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç ø√H˚s¡T ø=q|üŒ _md”ŒnuÛÑ´]ú>± s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. n<˚ $<Ûä+>± dæs¡÷ŒsYìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À {Ï&ç|æ {Ϭø{Ÿ Ä•+∫q ãT∫Ã*+>∑+ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]Ô>± Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚XÊs¡T. Ä~˝≤u≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç {Ï&ç|æ ‹s¡T>∑Tu≤≥T nuÛÑ´]ú>± q]‡+>¥ eTT<∏√˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À e÷J myÓTà˝Ò´ Hêsêj·TD¬s&ç¶, z+Á|üø±wt {Ï&ç|æ ‹s¡T>∑Tu≤≥T nuÛÑ´s¡Tú\T Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚XÊs¡T. Ä~˝≤u≤<é bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHêìøÏ ø±+Á¬>dt ¬sã˝Ÿ>± e÷J »&ûŒ#Ó’s¡àHé >∑D|ü‹ Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. eT+∫sê´\ ìjÓ÷»ø£esêZìï _C…|æøÏ πø{≤sTT+#·&É+‘√ {Ï&ç|æ qT+&ç {Ϭø{Ÿ Ä•+∫q dü‘·´Hêsêj·TD, s¡|òüTTq+<äHé, eTTs¡∞<ÛäsY\T dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T>± Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚XÊs¡T.

≈£î‘·÷Vü≤\eTà mìïø£\ ìã+<Ûäq\qT |üø£ÿqô|{Ϻ bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ãT<Ûäyês¡+sêÁ‹ ≈£L&Ü Á|ü#ês¡+ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. B+‘√ yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” #Ó+~q nuÛÑ´s¡Tú\T ≈£L&Ü b˛{° |ü&ç Á|ü#ês¡+ #˚kÕs¡T. mìïø£\ Á|ü#êsê\ $wüj·T+ b˛©düT\ <äèwæºøÏ yÓfi¯fl>± yês¡T ≈£L&Ü ‘Ó*j·Tq≥T¢>±

e´eVü≤]+#·&É+‘√ MT&çj·÷yês¡T >∑>√Z\T ô|{≤º*‡q |ü]dæú‹ e∫Ã+~. C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” kÕúHê\ nuÛÑ´s¡Tú\T z≥s¡¢≈£î ms¡>± eT<ä´+, Ns¡\qT |ü+#·T‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. B+‘√ z≥s¡T¢ e÷ ø£+fÒ.. e÷≈£î..q>∑<äT, Ns¡\T, eT<ë´ìï ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

∫{°º\ sêDÏ $»j·T sêDÏ u…+>∑Tfi¯Ss¡T˝À n¬sdüTº!! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑Ts¡Tyês¡+, 10 @Á|æ˝Ÿ ∫{°º\ ù|]≥ |ü\Te⁄s¡T pìj·TsY Ä]ºdüTº\qT yÓ÷dü+ #˚dæq πødüT˝À ãT*¢‘Ós¡ q{Ï $»j·TsêDÏì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ b˛©düT\T m≥ºπø\≈£î u…+>∑Tfi¯Ss¡T˝À n¬sdüTº #˚kÕs¡T. ÄyÓT‘√ bÕ≥T eTs√ |ü~ eT+~ ã+<ÛäTe⁄\qT ≈£L&Ü n¬sdüTº #˚XÊs¡T. düVü≤#·s¡ q{°q≥T\ e<ä› ∫{°º\ ù|s¡T‘√

HêsTTìøÏ πød”ÄsY yÓTT+&ç#˚sTT..

Ç+&çj÷· q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 10 : ‘·q yÓqï+{Ï ñ+≥÷.. ‘·q≈£î ìs¡+‘·s+¡ dü÷#·q\T, dü\Vü‰\T ÇdüTqÔ ï d”ìj·TsY H˚‘˝ · À¢ ˇø£ÿs¡+fÒ ˇø£ÿ]øÏ nôd+;¢ ˝Ò<ë ˝Àø˘duü ÑÛ {Ïø¬ ÿ≥¢qT {°ÄsYmdt n~ÛH‘˚ · πød”ÄsY πø{≤sTT+#·˝Ò<äT. Ç˝≤+{Ï yê]˝À Á|ü<ëÛ q+>± HêsTTì q]Ù+Vü‰ s¬ &ç,¶ <ëk˛E ÁX¯eDY ≈£îe÷sY\T Á|ü<ëÛ q+>± ñHêïs¡T. M] |ü]dæú‹ eT]+‘· <ës¡TD+>± ñ+~. e\düyê<äT\≈£î, ô|≥Tºã&ç<ës¡T\≈£î ô|<ä|› ≥ ” y˚dæq πød”ÄsY.. ‘·q‘√ ñqïyê]ì $düà]+#·&É+‘√ ndü+‘·è|æÔ ôd>∑\T $Tqï+≥THêïsTT. bÕغ bı*{Ÿã÷´s√ düuTÑÛ ´&ÉT, d”ìj·TsY H˚‘· nsTTq HêsTTì q]‡+Vü‰s¬ &ç¶ ‘=\T‘· bÕغ neø±X¯+ ÇùdÔ sê»´düuÛÑ≈£î yÓfi≤¢\qT≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ sê»´düuÑÛ neø±X¯+ ø=‘·Ô>± bÕغ˝ÀøÏ e∫Ãq ¬ø.πøX¯esêe⁄≈£î <äøÿ£ ≥+‘√, yÓT<äø˘ ˝Àø˘duü ÑÛ kÕúq+ô|’ ÄX¯\T ô|≥Tº≈î£ Hêïs¡T. nø£ÿ&ç qT+∫ @ø£+>± bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT øπ d”ÄsY ã]˝À ~>∑T‘·T+&É≥+‘√, ø£˙dü+ nôd+;¢ø¬ H’ ê b˛{° #˚j÷· \qT≈£îHêïs¡T. ∫e]øÏ Äj·Tq≈£î mø£ÿ&Ü d”≥T πø{≤sTT+#·˝Ò<äT. eTs√ bÕغ bı*{Ÿã÷´s√

e\düyê<äT\≈£î ô|<ä›|”≥!

düuÛÑT´&ÉT <ëk˛E ÁX¯eDY≈£îe÷sY. áj·Tq |ü]dæ‹ú eTØ <ës¡TD+. Äj·Tq q˝§Z+&É õ˝≤¢ uÛTÑ eq–] {Ïø¬ {Ÿ Ä•+#ês¡T. nø£ÿ&É ø=‘·>Ô ± bÕغ˝ÀøÏ rdüT≈£îqï _\¶sY ô|’˝≤ X‚KsY s¬ &çø¶ Ï {Ïø¬ {Ÿ øπ {≤sTT+#ês¡T. B+‘√ ÁX¯eDY ≈£îe÷sY eTTw”sêu≤<é Çyê«\ì nuÛ´Ñ ]ú+#ês¡T. nø£ÿ&É {°&|û ” qT+∫ eTTsƒê >√bÕ˝ŸqT {°ÄsYmdt˝ÀøÏ rdüTø=ì {Ïø¬ {Ÿ ø£≥uº { … ≤ºsT¡ . ∫e]øÏ p;¢V≤æ ˝Ÿ‡ {Ïø¬ {Ÿ nsTTHê Çyê«\ì ÁX¯eDY $»„|Ôæ #˚XÊs¡T.

nø£ÿ&É ≈£L&Ü {°&û|” qT+∫ ãT<Ûäyês¡+ bÕغ˝ÀøÏ rdüT≈£îqï eTTs¡∞>ö&é≈£î {Ϭø{Ÿ Ç#êÃs¡T. Çø£ bÕغ |üsø¡ ±\ dæ{+Ï >¥ myÓTà˝Ò´ yÓTT\T>∑÷] _Ûø|å£ ‹ü øÏ ≈£L&Ü {Ïø¬ {Ÿ <äøÿ£ ˝Ò<Tä . nø£ÿ&É Hê´j·Tyê~ dü¨<äsY¬s&ç¶øÏ {Ϭø{Ÿ Ç#êÃs¡T. n˝≤π>, πød”ÄsY yÓqï+{Ï ñqï {°ÄsYmdt ø±s¡´Áø£e÷\ neT\T ø£$T{° #Ûs’Ó à¡ Hé ø£s¬ ï Á|üu≤Û ø£sY q˝§Z+&É õ˝≤¢ eTTqT>√&ÉT qT+∫ b˛{° #˚jT· {≤ìøÏ nìï @sêŒ≥T¢ #˚dTü ≈£îHêïs¡T. {Ïø¬ {Ÿ sπ düT˝À ∫e]es¡≈î£ ñqï Äj·Tq≈£L bÕغ Hêj·Tø£‘«· + yÓTT+&ç#s˚ TT #·÷|æ+~. Ä ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ê]® ≈£LdüT≈£î+≥¢ Á|üu≤Û ø£ss¬Y &çø¶ Ï {Ïø¬ {Ÿ Ç∫Ã+~. yÓTT<ä{Ï qT+∫ {°ÄsYmdt˝À ñqï $<ë´]ú Hêj·T≈£î&ÉT mÁs√fi¯¢ lìyêdt yÓTT<ä≥ yÓT<äø˘ õ˝≤¢ Ä+<√˝Ÿ, ‘·sê«‘· ø£+{ÀHÓà+{Ÿ d”≥¢ô|’ ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. ∫e] es¡≈î£ }]+∫q ø£+{ÀHÓà+{Ÿ {Ïø¬ {Ÿ Äj·Tq≈£î <äøÿ£ ˝Ò<Tä . ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ê]® >∑C˝ ®… Ÿ qπ>XŸ≈î£ bÕغ {Ïø¬ {Ÿ \_Û+∫+~. Ç˝≤ nH˚ø£ eT+~ d”ìj·TsY H˚‘\ · ≈£î, Ä~ qT+∫ bÕغì qeTTà≈£îì e⁄qï H˚‘·\≈£î πød”ÄsY yÓTT+&ç #˚sTT #·÷|æ e\düyê<äT\≈£î ô|<ä|› ≥ ” y˚jT· &É+ |ü\T $eTs¡Ù\≈£î <ë]rk˛Ô+~.

HÓ\÷¢s¡T s¡÷s¡˝Ÿ˝À yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” nuÛÑ´]úøÏ e´‹πsø£‘·! HÓ\÷¢s¡T, @Á|æ˝Ÿ 10 : HÓ\÷¢s¡T s¡÷s¡˝ŸìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚düTÔqï ø√≥+¬s&ç¶ l<ÛäsY¬s&ç¶øÏ ‘·q kı+‘· bÕغ H˚‘·\ qT+#˚ rÁe e´‹πsø£+ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. Á|ü‘˚´øÏ+∫ Ç<˚ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ bÕغ {Ϭø{Ÿ Ä•+∫ uÛÑ+>∑|ü&ç ndü+‘·è|æÔ‘√ ñqï Äq+ yÓ+ø£≥ s¡eTD≤¬s&ç¶ ø√≥+¬s&ç¶ l<ÛäsY¬s&ç¶ $»j·÷ìï <ë<ë|ü⁄>± XÊdæ+#·qTHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>∑T‘·Tqï HÓ\÷¢s¡T s¡÷s¡˝Ÿ e÷J myÓTà˝Ò´ Äq+ $y˚ø±q+<ä¬s&ç¶ k˛<äs¡T&ÉT Äq+ $»jYT≈£îe÷sY ¬s&ç¶ n<˚ ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q Äq+ »j·T≈£îe÷sY¬s&ç¶ C…’düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ ‘·s¡|òü⁄q b˛{°˝ÀøÏ ~>∑&É+ |ü]dæú‹ì eT]+‘· ~>∑C≤s¡TdüTÔ+~. 2009˝À @sêŒf…Æq HÓ\÷¢s¡Ts¡÷s¡˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ ‘=*kÕ]>± Äq+ $y˚ø±q+<ä¬s&ç¶ b˛{° #˚j·T>±, Äj·Tq≈£î Á|ü‘·´]ú>± Á|üC≤sê»´+bÕغ ‘·s¡|òü⁄q ‘·q≈£î ≈£îe÷s¡T&ÉT es¡ôd’q Äq+ yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶ Á|ü‘·´]ú>± s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. á mìïø£˝À¢ dæ|æm+ b˛{° #˚dæq|üŒ{Ïø° Á|ü<Ûëq b˛{° ø±+Á¬>dt, |æÄsY|æ eT<Ûä´H˚ ø=qkÕ–+~. Äq+

yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶ $y˚ø±q+<ä ¬s&ç¶ #˚‹˝À πøe\+ 2,772z≥¢ ‘˚&Ü‘√ z&çb˛j·÷s¡T. 2014 mìïø£\ Hê{ÏøÏ Äq+ yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶ yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”˝À #˚] {Ϭø{ŸqT Ä•+#·>±, $$<Ûä ø±s¡D≤\e\¢ ø√≥+¬s&ç¶ l<ÛäsY¬s&ç¶øÏ Ä {Ϭø{Ÿ Çe«&É+ »]–+~. B+‘√ ndü+‘·è|æÔøÏ >∑T¬s’q Äq+ yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶ #ê˝≤ ø±\+>±bÕغ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&É&É+‘√bÕ≥T nø£ÿ&É qT+&ç b˛{° #˚düTÔqï ø√≥+¬s&ç¶ l<ÛäsY¬s&ç¶øÏ düVü≤ø£]+#˚ |ü]dæú‹ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. HÓ\÷¢s¡T m+|” y˚Tø£bÕ{Ï sê»yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ esêZìøÏ #Ó+~q Äq+ yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶øÏ, Äj·Tq ‘·+Á&ç Äq+ uÛÑø£Ôe‘·‡\¬s&ç¶øÏ HÓ\÷¢s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À eT+∫ |ü≥Tº ñ+~. ‘=* qT+&ç Äq+ ≈£î≥T+ã+ á ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ‹s¡T>∑T˝Òì n~Ûø±sêìï #·˝≤sTTdüTÔqï|üŒ{Ïø° 2009 mìïø£˝À¢ ‘·q kı+‘· ≈£î≥T+ã düuÛÑT´&ÉT Äq+ $y˚ø±q+<ä¬s&ç¶ b˛{° #˚j·T&É+‘√ |æÄsY|æ ‘·s¡|òü⁄q b˛{°#˚dæq Äq+ uÛÑø£Ôe‘·‡\¬s&ç¶ ≈£îe÷s¡T&ÉT yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶ z&çb˛e&É+ »]–+~. nsTT‘˚ 2014 mìïø£˝À¢HÓ’Hê HÓ\÷¢s¡T s¡÷s¡˝Ÿ

ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” ‘·s¡|òü⁄q b˛{° #˚dæ K∫Ñ·+>± ¬>\yê\ì Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. <äTs¡<äèwüºeXÊ‘·÷Ô yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶øÏ ndü\T {ϬøfÒº Çe«ø£b˛e&É+‘√ HÓ\÷¢s¡T s¡÷s¡˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Á|üdüTÔ‘·+ yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” ‘·s¡|òü⁄q b˛{°#˚düTÔqï ø√≥+¬s&ç¶ l<ÛäsY¬s&ç¶ |ü]dæú‹ Ä+<√fi¯qø£s¡+>± e÷]+~. Ç{°e\ HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À |üs¡´{Ï+∫q yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” H˚‘· wü]à\, n+‘·≈£îeTT+<äT |üs¡´{Ï+∫q »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶\T ≈£L&Ü ø√≥+¬s&ç¶ l<ÛäsY¬s&ç¶øÏ, Äq+ yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶øÏ eT<Ûä´ düjÓ÷<Ûä´ ≈£î~πsÃ+<äT≈£î $X¯«Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. Ä düeTj·T+˝À yê]s¡Te⁄s¡T sêJ |ü&ɶ≥Tº q{Ï+∫q|üŒ{Ïø° ˝À˝À|ü\ e÷Á‘·+ ˇø£]H=ø£s¡T e´‹πsøÏ+#·T≈£î+≥÷H˚ edüTÔHêï s¡T. 2014˝À »]–q mìïø£˝À¢ HÓ\÷¢s¡T s¡÷s¡˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ mìïø£\ bı‘·TÔ‘√ _C…|æ, yÓ’j·TkÕ‡s Yd”|”, C…’düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ, dæ|æ◊, dæ|æm+ Äs¡TbÕغ\T s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>∑T‘·T+&É>± z≥T¢ >∑D˙j·T+>± N*b˛sTT $»j·÷eø±XÊ\Tqï yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”ì <Óã“rùd neø±XÊ\T düŒwüº+>± ø£ì|ædüTÔHêïsTT.

{Ï&ç|æ˝À ;d”\≈£î <ä>±! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 10 : >∑‘· 30dü+e‘·‡sê\T>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ˝À |üì#˚dæq|üŒ{ÏøÏ ‘·qqT ø±<äì pìj·TsY≈£î dæs¡÷Œs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z {Ϭø{ŸqT πø{≤sTT+#·&Üìï Ä bÕغ dæs¡÷Œs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#ÛêsY® ãT∫Ã*+>∑+ ù|s=ÿHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ es¡≈£î {Ï&ç|æqT+&ç ‘·q≈£î {Ϭø{Ÿ πø{≤sTTdüTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫ {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT, Ä~˝≤u≤<é m+|” s¡y˚Twt sê<∏√&é q$Tà+∫ yÓ÷dü–+#ês¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. >∑‘· 30dü+‘·‡sê\T>± bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚dü÷Ô, bÕغì uÛÑTC≤q y˚düT≈£îì nVü≤]ïX¯\T ø£èwæ #˚dæq ‘·qqT ø±<äì lìyêdt≈£î {Ϭø{Ÿ πø{≤sTT+#·&É+ m+‘·es¡≈£î düeT+»düeTì Á|ü•ï+#ês¡T. bÕغ u≤<Ûä´‘·\qT yÓ÷dü÷Ô ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Á>±eTÁ>±e÷q bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚dæq ‘·q≈£î nìï s¡ø±\T>± nHê´j·T+ #˚kÕs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. ;d” e´øÏÔì ‘Ó\+>±D eTTK´eT+Á‹>± #˚kÕÔqì Á|üø£≥q #˚dæq #·+Á<äu≤ãT ;d” nsTTq ‘·q≈£î bÕغ {Ϭø{Ÿ πø{≤sTT+#·≈£î+&Ü #·+Á<äu≤ãT kÕe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q e´øÏÔøÏ {Ϭø{Ÿ Çe«&É+ m+‘·es¡≈£î düeT+»düeTì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. ø±s¡´ø£s¡Ô\ n_ÛÁbÕj·T+ y˚Ts¡≈£î yê] ˇ‹Ô&ç y˚Ts¡≈£î dæs¡÷ŒsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚dæq≥T¢ Äj·Tq $e]+#ês¡T.

H˚&ÉT ∫‘·÷Ôs¡T, ‹s¡T|ü‹ ¬syÓq÷´ &ç$»Hé\˝À

C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, @Á|æ˝Ÿ 10 : ‹s¡T|ü‹, ∫‘·÷Ôs¡T &ç$»Hé\˝Àì 34 C…&ûŒ{°d”, 442 m+|”{°d” kÕúHê˝À¢ X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT mìïø£\T »s¡>∑qTqï≥T¢ õ˝≤¢ bÕ\Hê~Ûø±] sê+>√bÕ˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. ∫‘·÷Ôs¡T &ç$»Hé |ü]~Û˝À 20 eT+&É˝≤˝À¢ C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” kÕúHê\T, yÓTT‘·Ô+ 594eT+<ä nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{° |ü&ÉT‘·T+&É>±, ‹s¡T|ü‹ &ç$»Hé|ü]~Û˝À 14 C…&ûŒ{°d”, 218 m+|”{°d” kÕúHê˝À¢ Ç|üŒ{Ïπø ‘=$Tà~ @ø£Á^eyÓTÆq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. $T–*q 209 kÕúHê\≈£î 665eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{° |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ Äj·Tq MT&çj·÷ yê]øÏ yÓ\¢&ç+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ñ<äj·T+ 7>∑+≥\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 6>∑+≥\ es¡≈£î mìïø£\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì z≥s¡¢+<äs¡÷ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. mìïø£\ $<ÛäT\˝À 8,650eT+~ n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~, mìïø£\ $<ÛäT\˝À bÕ˝§ZqqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á|ür πø+Á<ëìøÏ ˇø£ b˛*+>¥ n~Ûø±], düVü‰j·T b˛*+>¥ n~Ûø±]‘√ bÕ≥T eTT>∑TZs¡T düVü‰j·T≈£î\T ñ+{≤s¡Hêïs¡T. mìïø£\ »s¡>∑qTqï b˛*+>¥ πø+Á<ë\≈£î Ç|üŒ{Ïπø mìïø£\ kÕe÷Á–ì |ü+|æ+∫ y˚dæq≥T¢ Äj·Tq nHêïs¡T. ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î nìï @sêŒ≥T¢ #˚dæq≥T¢ õ˝≤¢ Á|üC≤ |ü]wü‘Y eTTK´ ø±s¡´ìs¡«Vü‰D≤~Ûø±] y˚DT>√bÕ\¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T.

bÕغ˝À #˚s¡ø£eTT+<˚.. sêbÕø£≈£î d”≥T Ksês¡T! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 10 : XÊdüqdüuÛÑ≈£î b˛{° #˚ùd+<äT≈£î nìïbÕغ\˝À nuÛÑ´s¡Tú\T me] kÕúsTT˝À ô|’s¡M\T #˚düTÔ+&É>±, sêCÀ\T ‘êC≤ e÷J myÓTà˝Ò´ sêbÕø£ es¡Á|ükÕ<é≈£î nqTø√ì es¡+ m<äT¬s’+~. me]¬ø’Hê... bÕغ˝À #˚]q ‘·s¡Tyê‘˚ d”≥T e#˚à neø±XÊ\T+{≤sTT. ø±˙.. sêbÕø£es¡Á|ükÕ<é≈£î bÕغ˝À #˚s¡ø£eTT+<˚ d”≥T Ksês¡T #˚düT≈£îHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ myÓTà˝Ò´>± sêCÀ\T myÓTà˝Ò´ sêbÕø£ es¡Á|ükÕ<é e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT düeTj·T+˝À Äj·Tq ‘·q XÊdüqdüuÛÑ nuÛÑ´]ú‘ê«ìøÏ sêJHêe÷ #˚kÕÔqì nH˚ø£e÷s¡T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. ˇø£H=ø£düeTj·T+˝À ø±+Á¬>dt bÕغô|’ Á|ü»\≈£î ñqï $eTTK‘· <äècÕº´ mìïø£˝À¢ b˛{° #˚ùd+<äT≈£î ≈£L&Ü ÄdüøÏÔì Á|ü<ä]Ù+#·˝Ò<äT. nsTT‘˚ ‘êC≤>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ, uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ\ eT<Ûä´ ≈£î~]q mìïø£\ bı‘·TÔ sêbÕø£ es¡Á|ükÕ<é≈£î nqTø√ì es¡yÓTÆ+~. bı‘·TÔ˝À

_C…|æ˝À #˚]q sêbÕø£ uÛ≤>∑+>± sêCÀ\T nôd+;¢ kÕúHêìï {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغøÏ πø{≤sTT+#ês¡T. n|üŒ{Ïπø uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ˝À ÁøÏj·÷o\ø£ bÕÁ‘· b˛wædüTÔqï sêCÀ\T≈£î #Ó+~q e÷J myÓTà˝Ò´ e÷H˚|ü*¢ ◊j·÷Jy˚eT bÕغ {Ϭø{ŸqT Ä•düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘· ‘·s¡TD+˝À yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dtbÕغì m<äTs=ÿH˚ dü‘êÔ y˚eT≈£î ˝Ò<äì uÛ≤$+∫q uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ Hêj·Tø£‘·«+ Äj·TqqT |üø£ÿq ô|{Ϻ+~. bı‘·TÔ˝À¢ uÛ≤>∑+>± sêCÀ\T kÕúHêìï uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغøÏ Ç∫Ãq #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT Ä kÕúHêìï ‘êC≤ e÷J. myÓTà˝Ò´, ø±+Á¬>dtbÕغøÏ #Ó+~q sêbÕø£ es¡Á|ükÕ<é≈£î ÇùdÔ ¬>\T|ü⁄ U≤j·TeTì _C…|æ Hêj·Tø£‘ê«ìøÏ dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢ {Ï&ç|æ ø£$T{° ìy˚~ø£\T uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ ÁX‚DT\ n_ÛÁbÕj·÷\qT |ü]>∑DÏ+∫q _C…|æ Hêj·T≈£î\T sêCÀ\T

kÕúHêìï sêbÕø£≈£î Ç#˚Ã+<äT≈£î dæ<äΔeTj·÷´s¡T. á y˚Ts¡≈£î _C…|æ ÁX‚DT\T, sêbÕø£ es¡Á|ükÕ<é\≈£î eT<Ûä´ »]–q dü+Á|ü~+|ü⁄\T H˚|ü<∏ä´+˝À sêbÕø£ es¡Á|ükÕ<é ãT<Ûäyês¡+ _C…|æ rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. eTs√ ¬s+&ÉT s√E˝À¢ _C…|æ Á|üø£{Ï+#˚ nôd+;¢ nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘ê˝À sêCÀ\T kÕúHêìï sêbÕø£ es¡Á|ükÕ<é≈£î πø{≤sTT+#·qTHêïs¡T. 2009˝À »]–q nôd+;¢ mìïø£˝À¢ ‘=*kÕ]>± sêCÀ\T myÓTà˝Ò´\ ¬>\Tbı+~q sêbÕø£ sêÁwüº $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À b˛{° #˚ùd+<äT≈£î dü+X¯sTTdüTÔHêïs¡T. á ‘·s¡TD+˝À Äj·Tq≈£î _C…|æ qT+&ç ÄVü‰«q+ Äj·Tq ø√s¡ø£eTT+<˚ sêCÀ\T kÕúHêìï πø{≤sTT+#·&É+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\T Äj·Tq≈£î nqT≈£L\+>±e÷sêsTT. sêCÀ\T |ü]~Û˝À ã\+>±ñqï yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dtbÕغì m<äTs=ÿH˚ BÛf…Æq <ä[‘· Hêj·T≈£î&ÉT sêbÕø£ es¡Á|ükÕ<é nì {Ï&ç|æ, _C…|æ esêZ\T ù|s=ÿ+≥THêïsTT.

nìï bÕغ˝À¢ ‹s¡T>∑Tu≤≥T <ës¡T\ u…&É<ä! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 10 : kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ nìï bÕغ\≈£î ‹s¡Tu≤≥T <ës¡T\ u…&É<ä ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. Á|ü<Ûëq sê»ø°j·T bÕغ\ qT+ &ç b˛{° <ës¡T\T m≈£îÿe ø±e&É+, ø=ìï bÕغ \T @s¡Œs¡T#·T≈£îqï b˛‘·TÔ\ e\¢ {Ϭø≥T¢ <äø£ÿø£b˛e&É+‘√ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T>± b˛{° #˚ùd+<äT≈£î dæ<äΔeTj·÷´s¡T. _C…|æ, {Ï$ |æ bı‘·TÔ\ e\¢ õ˝≤¢˝Àì 10ìjÓ÷»ø£ esêZ\≈£î >±qT {Ï&ç|æ, _C…|æøÏ Hê\T>∑T nôd+;¢ kÕúHê\T πø{≤sTT+∫ $T>∑‘ê Äs¡T ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À ‘·eT nuÛÑ´s¡Tú\qT b˛{°øÏ ì*|æ+~. B+‘√ n≥T _C…|æ˝À, Ç≥T ‘Ó\T >∑T<˚X¯+ bÕغ˝À {Ϭø≥¢ ø√dü+ m<äTs¡T #·÷dæq ÄXÊyêVüQ\≈£î {Ϭø{Ÿ \_Û+#·ø£b˛e&É+‘√ ‹s¡T>∑Tu≤≥T nuÛÑ´s¡Tú\T>± Hê$TH˚wüHé

<ëK\T #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt, dæ|æ◊\ bı‘·TÔ\ e\¢ u…\¢+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£esêZìï dæ|æ◊øÏ πø{≤sTT+#·&É+‘√ nø£ÿ&É ≈£L&Ü Çs¡TbÕغ\ qT+&ç ‹s¡Tu≤≥T nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{°øÏ dæ<ä›eTj·÷´s¡T. {ÏÄsYmdt bÕغ @ bÕغ‘√ bı‘·TÔ˝Ò≈£î+&ÜH˚ |ü~ ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À b˛{°øÏ dæ<ä›yÓTÆ+~. á kÕ] mìïø£\˝À á bÕغ qT+&ç b˛{°#˚ùd yê] dü+K´ m≈£îÿe ø±e&É+‘√ {Ϭø{Ÿ \_Û+#·ì yês¡T dü«‘·+ Á‘·+>± b˛{° #˚ùd+<äT≈£î dæ<äΔeTj·÷´s¡T. ãT<Ûäyês¡+ Hê$TH˚wüq¢ <ëK\T Á|üÁøÏj·T |üP]Ô ø±e&É+‘√ s¡+>∑+˝À ñqï ‹s¡T>∑Tu≤≥T nuÛÑ´s¡Tú\qT eT∫Ãø£ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î nìï bÕغ\ Hêj·T≈£î\T s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. Hê$TH˚wüHé ñ|üdü+Vü≤s¡D es¡≈£î ‹s¡T>∑T u≤≥T nuÛÑ´s¡Tú\≈£î q#·ÃC…ù|Œ+<äT≈£î

Á|üj·T‘êï\qT eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. mìïø£\ ‘·s¡Tyê‘· {Ϭø{Ÿ sêì nuÛÑ´s¡Tú\≈£î nìï $<Ûë\T>± Ä<äT≈£î+{≤eTì yês¡T Vü‰MT ÇdüTÔHêïs¡T. á kÕ] mìïø£\˝À ‹s¡T>∑Tu≤≥T nuÛÑ´s¡Tú\T m≈£îÿe dü+K´˝À ñ+&É&É+‘√ bÕغ|üs¡+>± {Ϭø{Ÿ \_Û+∫q nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ‘·\H=|æŒ>± e÷sêsTT. Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚dæq ‹s¡T>∑Tu≤≥T nuÛÑ´s¡Tú\T >=+‘·eTà ø√]ø£\T ø√s¡&É+, düŒwüºyÓTÆq Vü‰MT\T Çyê«\ì &çe÷+&é #˚dæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. á mìïø£\qT nìï sê»ø°j·÷bÕغ\T Á|ü‹cÕº‘·à ø£+>± rdüTø√e&É+‘√ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T>± Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚dæq ‹s¡T>∑Tu≤≥T nuÛÑ´s¡Tú\qT ñ|üdü+Vü≤]+#˚ $<Ûä+>± Äj·÷ bÕغ\ sêÁwüºkÕúsTT Hêj·T≈£î\T s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–q≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

s¡÷.10 ø√≥¢ es¡≈£î yÓ÷dü+ #˚dæq $»j·TsêDÏ >∑‘· ø=ìï s√E\ ÁøÏ‘·+ me]ø° ø£ì|æ+#·≈£î+&Ü bÕ]b˛sTTq $wüj·T+ ‘Ó*‡+<˚. ÄyÓTô|’ ôV’≤<äsêu≤<é Á¬ø’yéT Áu≤+#Y˝À |ü\Te⁄s¡T |òæsê´<äT #˚j·T&É+‘√ ÄyÓTqT b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. ÄyÓTøÏ mø£ÿ&Óø£ÿ&É, m+‘· yÓTT‘·Ô+˝À ÄdüTÔ\THêïj·TH˚ ø√D+˝À b˛©düT\T <äsê´|ü⁄Ô »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T.

Hêe÷ ÄdüTÔ\T s¡÷.338 ø√≥T¢ Hêsêj·TD ÄdüTÔ\T s¡÷.1.50 ø√≥T¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑Ts¡Tyês¡+, 10 @Á|æ˝Ÿ KeTà+ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúq+ qT+∫ b˛{° #˚düTÔqï {°&û|” nuÛÑ´]ú Hêe÷ Hêπ>X¯«s¡ sêe⁄ ÄdüTÔ\ $\Te s¡÷.338 ø√≥T¢ ø±>±, n<˚ kÕúq+ qT+∫ d”|”◊ ‘·s¡|ü⁄q ã]˝À ì*∫q Hêsêj·TD ÄdüTÔ\T s¡÷.1.50 s¡÷bÕj·T\T>± ñqï≥Tº yês¡T <ëK\T #˚dæq mìïø£\ n|òæ&É${Ÿ˝À ù|s=ÿHêïs¡T. Hêe÷ ≈£î≥T+ã ÄdüTÔ\ $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. ‘·q ù|s¡T $÷<ä ÄdüTÔ\T #·sêdüTÔ\T: s¡÷.141 ø√≥T¢ ø±>±, dæúsêdüTÔ\T s¡÷45.5 ø√≥T¢>± ñqï≥Tº ù|s=ÿHêïs¡T. n˝≤π>, #˚‹˝À q>∑<äT s¡÷|ü+˝À s¡÷.69.5 \ø£å\T, u≤´+≈£î˝À s¡÷.32.6 \ø£å\T, uÛ≤s¡´ ∫qïeTà ù|s¡T $÷<ä #·sêdüTÔ\T s¡÷.76 ø√≥T¢, dæúsêdüTÔ\T s¡÷.67.7 ø√≥T¢, #˚‹˝À q>∑<äT s¡÷ù|D≤ s¡÷.44.4 \ø£å\T, ô|<ä› ≈£îe÷s¡T&ÉT |üèB∏«‘˚» ù|s¡T $÷<ä #·sêdüTÔ\T s¡÷.3 ø√≥T¢, ∫qï ≈£îe÷s¡T&ÉT uÛÑe´‘˚» ù|s¡T$÷<ä #·sêdüTÔ\T s¡÷.2.85 ø√≥T¢ #=|ü⁄Œq yÓTT‘·Ô+ ÄdüTÔ\T s¡÷.338 ø√≥T¢ ñqï≥Tº ù|s=ÿHêïs¡T. n˝≤π>, d”|”◊ sêh ø±s¡´<ä]Ù, KeTà+ ˝Àø˘düuÛÑ nuÛÑ´]ú ¬ø Hêsêj·TD ÄdüTÔ\ $\Te s¡÷.1.50>± ñqï≥Tº ù|s=ÿHêïs¡T. M{Ï˝À #·sêdüTÔ\T>± s¡÷.25 \ø£å\T, dæúsêdüTÔ\T s¡÷.1.44 ø√≥¢‘√ ø£*|æ yÓTT‘·Ô+ s¡÷.1,69,10,510 s¡÷bÕj·T\T ø±>± s¡÷. 1\ø£å n|ü⁄Œ ñ+<äì Hêsêj·TD ‘·q n|òæ&É${Ÿ˝À ù|s=ÿHêïs¡T. Ç<˚ kÕúq+ qT+∫ ã]˝ÀøÏ ~>∑T‘·Tqï ;CÒ|” nuÛÑ´]ú qπs+Á<äHê<∏é ÄdüTÔ\ $\Te s¡÷.21.30 ø√≥T¢>± ñqï≥Tº ù|s=ÿHêïs¡T.

ª‘·÷s¡TŒμq ¬s+&√ $&É‘·˝À 31 C…&ûŒ{°d”\≈£î mìïø£\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 10 : ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝À ¬s+&√ $&É‘· |ü]wü‘Y mìïø£\T X¯óÁø£yês¡+ ìs¡«Væ≤+#·qT+&É>±, 31 C…&ûŒ{°d” kÕúHê\≈£î mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. 31eT+&É˝≤˝À¢ 540 m+|”{°d” kÕúHê\≈£î mìïø£\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. ¬s+&√ $&É‘·˝À neT˝≤|ü⁄s¡+ &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì 16 eT+&É˝≤˝À¢ 16 C…&ûŒ{°d”\T, 309 m+|”{°d” kÕúHê\T, sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+ &ç$»Hé |ü]~Û˝À 8eT+&É˝≤˝À¢ 8 C…&ûŒ{°d”\T, 156 m+|”{°d”\T, s¡+|ü#√&Ées¡+ &ç$»Hé˝À 7eT+&É˝≤˝À¢ 7 C…&ûŒ{°d”\T, 62 m+|”{°d” kÕúHê\≈£î mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. áHÓ\ 11q ìs¡«Væ≤+#·qTqï |ü]wü‘Y mìïø£˝À¢ õ˝≤¢˝Àì 31 eT+&É˝≤˝À¢ 31 C…&ûŒ{°d”\T, 540 m+|”{°d” kÕúHê\≈£î mìïø£\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ámìïø£˝À¢ 13,43,711 eT+~ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. M]˝À |ü⁄s¡Twüß\T 6,73,403eT+~ ø±>±, 6,70,308eT+~ eTVæ≤fi¯\T, mìïø£\ ì$T‘·Ô+ 1,705 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚j·TqTHêïs¡T. mìïø£\T düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ Á|ü‹wüºyÓTÆq ã+<√ãdüTÔ #·s¡´\T rdüT≈£î+~. |ü]wü‘Y mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫q mìïø£\ Á|ü#ês¡+ >∑Ts¡Tyês¡+‘√ eTT–dæ+~.

lyê] Ä\j·T+˝À ‘=øÏÿdü˝≤≥! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, @Á|æ˝Ÿ 10 : ‹s¡TeT\ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHês¡ú+ y˚˝≤~eT+~ ‹s¡TeT\ ø=+&É≈£î sêe&É+‘√ lyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚ düeTj·T+˝À ˝Àπøwt, ÁXÊeDÏ nH˚ Ç<ä›s¡T ∫Hêïs¡T\≈£î ‘=øÏÿdü˝≤≥˝À dü«\Œ>±j·÷˝…’q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ qT+&ç kÕ«$T<äs¡Ùq+ ø√dü+ ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ yÓfi‚fl ø£+bÕs¡TºyÓT+≥¢˝À y˚∫ ñ+&çq M]øÏ {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ 7>∑+≥\ nq+‘·s¡+ kÕ«$T<äs¡ÙHêìøÏ nqTeT‹ì#êÃs¡T. á Áø£eT+˝À 300s¡÷bÕj·T\ Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯<äs¡Ùq+ uÛÑ≈£îÔ\T, 50 s¡÷bÕj·T\ düT<äs¡Ùq+ {Ϭø≥T¢ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\T, ø±*u≤≥q ‹s¡TeT\≈£î e#˚à ~e´<äs¡Ùq+ {À¬øqT¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\T, düs¡«s¡<äs¡Ùq+ uÛÑ≈£îÔ\T ≈£L´˝…’q¢˙ï Ä\j·T eTTK<ë«s¡+ e<ä›ø£\TdüTÔ+~. M]ì @ø£ø±\+˝À kÕ«$T<äs¡ÙHêìøÏ nqTeT‹ìe«&É+‘√ e+<ä˝≤~eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T ˇπø düeTj·T+˝À Ä\j·T+˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. á Áø£eT+˝À ˝Àπøwt, ÁXÊeDÏ, eTs√ ∫Hêï]øÏ >±j·÷\T ø±>±, M]ì dü+J$ì n+ãT˝…Hé‡ <ë«sê ‹s¡TeT\˝À n•«ì ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫ Á|ü<∏äeT∫øÏ‘·‡qT #˚sTT+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ÄdüT|üÁ‹øÏ C…áy√ lìyêdüsêE #˚s¡T≈£îì |üsêeT]Ù+#ês¡T.

‹s¡TeT˝˝À ô|]–q uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, @Á|æ˝Ÿ 10 : ‹s¡TeT\ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHês¡ú+ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ 6>∑+≥\ qT+&ç 10>∑+≥\ es¡≈£î uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. B+‘√ düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ yÓ[fl y˚∫ ñ+&˚ uÛÑ≈£îÔ\≈ø£+bÕs¡TºyÓT+≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\‘√ 22 ì+&É>±, M]øÏ düs¡«<äs¡Ùq+ <ë«sê kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î 14>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. 300s¡÷bÕj·T\ Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯s¡<äs¡ÙHêìøÏ 4>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+&É>±, ø±*u≤≥q ‹s¡TeT\≈£î e#˚à ~e´<äs¡Ùq+ {À¬øqT¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î 7>∑+≥\ düeTj·T+, 50s¡÷bÕj·T\ düT<äs¡Ùq+ {Ϭø≥T¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î 5>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. ≈£L´˝…’H√¢ uÛÑ≈£îÔ\≈£î ñ<äj·T+ bÕ\T, bı+>∑*ì nqï<ëq düeTT<ëj·T+ qT+&ç uÛÑ≈£îÔ\≈£î {Ï{Ï&ç dæã“+~ n+~+#ês¡T. πø+ÁBj·T $#ês¡D ø±sê´\j·T+ e<ä› ñ∫‘·, 50,100, 500s¡÷bÕj·T\ >∑<äT\ ø√dü+ >∑+≥≈£î ô|’>± uÛÑ≈£îÔ\T y˚∫ ñ+&Ü*‡q |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. ø£˝≤´Dø£{≤º, ì‘ê´qïÁ|ükÕ<ädüeTT<ëj·T+ e<ä› uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› ø£qã&ç+~. Ä\j·T+ ˝À|ü\ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T eTVü‰\|òüT<äs¡ÙHêìï neT\T #˚düTÔHêïs¡T. H˚&ÉT >∑Ts¡Tyês¡+ ø±e&É+‘√ kÕ«$Tyê]øÏ ‹s¡TbÕŒyÓ’ ùde ìs¡«Væ≤+#·&É+‘√ düs¡«<äs¡Ùq+ uÛÑ≈£îÔ\qT 7>∑+≥\ nq+‘·s¡+ kÕ«$T<äs¡ÙHêìøÏ uÛÑ≈£îÔ\qT nqTeT‹+#ês¡T. ø±>± ãT<Ûäyês¡+ y˚≈£îe C≤eTTqT+&ç ns¡úsêÁ‹ es¡≈£î 41,450eT+~ uÛÑ≈£îÔ\TkÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îqï≥T¢ {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.


X¯óÁø£yês¡+ 11, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ä{Àyê˝≤ #Ó+|ü<Óã“, πøÁJyê˝Ÿ >±+BÛ <Óã“ &Ûç©¢˝À Á|ü#ês¡+ #˚düTÔ+&É>± eT+>∑fi¯yês¡+ (@Á|æ˝Ÿ 8) ˇø£ Ä{Àyê˝≤ #˚‹˝À #Ó+|ü<Óã“ ‹qï ns¡$+<é πøÁJyê˝Ÿ á s√E dü<äs¡T Ä{Àyê˝≤≈£î ‘·q<Ó’q düŒ+<äqqT s¡T∫ #·÷|æ+#ê&ÉT. ‘·q #Ó+|ü #ÛÓfi¯ófle÷ì|æ+∫q Ä{À yê˝≤ Ç+{ÏøÏ dü«j·T+>± yÓ[fl Äj·Tq m+<äT≈£î n˝≤ #˚j·Te\dæ e∫Ã+~ ø£qT≈£îÿH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#ê&ÉT. Ä{À Á&Ó’es¡¢ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·q+<äTH˚ ‘êqT n˝≤ #˚j·Te\dæ e∫Ã+<äì dü<äs¡T e´øÏÔ #Ó|üŒ&É+‘√ Äj·TqqT ø£å$T+∫q≥T¢ πøÁJyê˝Ÿ Á|üø£{Ï+#ês¡T. yêj·Te´ &Ûç©¢˝Àì düT˝≤ÔHé |ü⁄] @]j·÷˝À ns¡$+<é πøÁJyê˝Ÿ eT+>∑fi¯yês¡+ mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± |ü\Te⁄s¡T e´≈£îÔ\T Äj·Tq≈£î |üP\e÷\\T y˚XÊs¡T. ˇø£ e´øÏÔ |üP\<ä+&É y˚dæq≥T¢ y˚dæ nø£kÕà‘·TÔ>± ns¡$+<é #Ó+|ü #ÛÓfi¯ófleTì|æ+#ê&ÉT. Ä yÓ+≥H˚ m.¬ø #·T≥÷º ñqï mm|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, b˛©düT\T Ä{Àyê˝≤qT #·T≥TºeTT{Ϻ Äj·TqqT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. b˛©düT\T Äj·TqTï ùdºwüHé øÏ rdüT¬ø[¢q|üŒ{Ïø° m.¬ø qT+&ç |òæsê´<äT n+<äø£b˛e&É+‘√ yÓ+≥H˚ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. dü+|òüT≥q »]–q yÓ+≥H˚ Á|ü#êsêìï nsêΔ+‘·s¡+>± ì*|æy˚dæq ns¡$+<é nø£ÿ&ç qT+&ç sêCŸ |òü÷{Ÿ ≈£î ãj·T\T<˚] yÓfi≤¢s¡T. >±+BÛ düe÷~Û <ä>∑Zs¡ >∑+≥bÕ≥T eTÚq Bø£å #˚|ü{≤ºs¡T. nq+‘·s¡+ ‘·qô|’ |ü<˚ |ü<˚ <ë&ç »s¡>∑&É+ yÓqTø£ ô|<ä› ≈£îÁ≥ ñqï<äì Äs√|æ+#ês¡T. ªªÁ|ü<Ûëì eT+Á‹ ø±e&ÜìøÏ ø=+‘·eT+~ Væ≤+dü≈£î m+<äT≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs√ Hê≈£î ns¡Δ+ ø±e&É+ ˝Ò<äT. e÷ ô|’q <ë&ç #˚j·T&É+ <ë«sê e÷ H√s¡T eT÷sTT+#·>∑\eTì uÛ≤$+∫q≥¢sTT‘˚ $÷s¡T bıs¡|ü&ÉT‘·TqïfÒ¢μμ nì πøÁJyê˝Ÿ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. πøÁJyê˝Ÿ qT ø={Ϻq e´øÏÔ ù|s¡T ˝≤* nì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ˝≤* ô|’q |òæsê´<äT #˚j·T&ÜìøÏ m.¬ø ìsêø£]+#ês¡T. uÛÑÁ<ä‘·qT n+^ø£]+#·&ÜìøÏ ≈£L&Ü ìsêø£]+#ês¡T. ns¡$+<é ô|’ »]–q <ë&ç eTT+<˚ |ü<Ûäø£+ y˚dæ »]|æq |òüT≥q>± _.C….|æ n_Ûe]í+∫+~. &Ûç©¢ Á|ü»\ ÄÁ>∑Vü‰ìøÏ Á|ü‹s¡÷|ü+>± ˝≤* #·s¡´qT ø±+Á¬>dt ù|s=ÿ+~. nsTT‘˚ Çs¡T bÕغ\T |òüT≥qqT K+&ç+#êj·Tì ~ Væ≤+<ä÷ ‘Ó*|æ+~. eT+>∑fi¯yês¡+ <ë&ç »s¡>±Z ãT<Ûäyês¡+ ns¡$+<é ˝≤* Ç+{Ïì dü+<ä]Ù+#ês¡T. W≥sY &Ûç©¢˝Àì neTHé $Vü‰sY ìyêdæ nsTTq 38 j˚Tfi¯fl ˝≤* ‘·eT Ä{Àyê˝≤\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·q+<äTπø ø={≤ºqì #Ó|æŒq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ˝≤* #Ó+|ü<Óã“ |òü*‘·+>± m.¬ø ø£fi¯flCÀ&ÉT |ü–*b˛sTT+~. ø£+{ÏøÏ dü«\Œ >±j·T+ ≈£L&Ü nsTT+~. ˝≤* Ç+{Ïì dü+<ä]Ù+∫q nq+‘·s¡+ n‘·ìï ø£å$T+#êqì ns¡$+<é Á|üø£{Ï+#ês¡T. ns¡$+<é πøÁJyê˝Ÿ >∑‘· ø=ìï s√E\T>± mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À #Ó+|ü <Óã“\T ‹+≥THêïs¡T. b˛©düT s¡ø£åD ˝Òø£b˛e&É+‘√ Äj·TqqT dü$÷|æ+#·&É+ n+<ä]ø° ‘˚*ø£>± ñqï≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. Vü≤sê´Hê˝À eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Zqï|ü⁄Œ&ÉT <ëÁ~ e<ä› ˇø£ j·TTe≈£î&ÉT Äj·TqqT ø={≤ºs¡T. Ç<˚ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Vü≤sê´Hê ø±+Á¬>dt eT+Á‹ øÏs¡DY #Í<ä] ô|’q ≈£L&Ü <ë&ç »]–q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. <ëÁ~ ˝À m.¬ø ô|’ <ë&ç #˚dæq e´øÏÔ ù|s¡T õ‘˚+<äsY dü+>±«Hé. m.¬ø s√&é c˛ #·÷dü÷Ô nø£kÕà‘·TÔ>± Äj·Tqô|’ <ë&ç #˚dæ yÓT&Éô|’ ø={≤º&ÉT. yÓ+≥H˚ mm|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T n‘·ìï #·T≥TºeTT{Ϻ ø=≥ºuÀ>± m.¬ø yê]+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. dü+|òüT≥q »]–+~ _Ûyê˙ õ˝≤¢˝À. Äq+‘·s¡+ _Ûyê˙ õ˝≤¢ mdt.|æ |üÁ‹ø£\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m.¬ø ô|’ <ë&ç #˚dæq|ü⁄Œ&ÉT õ‘˚+<äsY ‘ê– ñHêï&Éì, Äj·Tq ˝≤ Á>±&ÉT´j˚T{Ÿ nì ‘Ó*bÕs¡T. nHêï Vü≤C≤πs Ä+<√fi¯qqT m.¬ø ôV’≤C≤ø˘ #˚XÊs¡ì uÛ≤$dü÷Ô õ‘˚+<äsY <ë&ç #˚XÊs¡ì mdt.|æ ‘Ó*bÕs¡T. ‘·qô|’ <ë&ç #˚dæqyê] |ü≥¢ Væ≤+kÕ‘·àø£+>± e´eVü≤]+#·e<ä›ì ‘·eT ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ø√s¡T‘·÷ dü+|òüT≥q nq+‘·s¡+ m.¬ø {Ï«≥ºsY ˝À dü+<˚X¯+ ô|{≤ºs¡T. ªªá ñ<ä´eT+˝À $÷s¡T uÛ≤>∑kÕ«eTT\sTTq≥¢sTT‘˚ <ë&ç m+‘· ô|<ä›~ nsTTq|üŒ{Ïø° Á|ü‹<ë&ç #˚j·TuÀeTì $÷s¡T e÷≥ Çyê«*μμ nì Äj·Tq {Ï«≥ºsY ˝À ø√]q≥T¢ ~ Væ≤+<äT ‘Ó*|æ+~.

μμ<äT'K <ë]Á<ä´ HêXÊj·T l $c˛ík˛ÔwüD≤j·T #· 1 ÁbÕ‘·' kÕïq+ ø£s√eT´<ä´ e÷ù|òT bÕ|ü$HêXÊq+ 2 eTø£s¡ùdú s¡yÍ e÷ù|òT >√$+<ë#·T´‘· e÷<Ûäe 1 kÕïH˚HêH˚qy˚T <˚e j·T<∏√ø£Ô |òü\<√uÛÑeμμ nH˚ á XÀ¢ø±ìï #·~$ kÕïq+ #˚ùdÔ.. ◊<äT dü+e‘·‡sê\ n|òüT|òüTs¡¸D kÕïq|òü\+ \_ÛdüTÔ+~. dü÷s¡T´&ÉT eTø£s¡+˝À ñ+&˚ düeTj·T+ (e÷|òüTe÷dü+˝À) dü÷s√´<äj·÷ìøÏ eTT+<äT Ç+{À¢H˚ kÕïq+ #˚ùdÔ Äs¡T dü+e‘·‡sê\ n|òüT|òüTs¡¸D kÕïq|òü\+ \_ÛdüTÔ+<äì |ü⁄sêD≤\T #ÓãT‘·THêïsTT. n<˚ e÷|òüTe÷dü+˝À

dü÷s¡T´&ÉTøÏ ø°åsêqï+ HÓ’y˚<ä´+>± ô|&ç‘˚ <ë]Á<ä´+ ‘=\–b˛‘·T+~!! u≤$˙{Ï kÕïq+ |üHÓï+&˚fi¯¢ |ü⁄D´kÕïq |òü˝≤ìï, eTVü‰qB dü+>∑eT kÕïq+ #˚ùdÔ #·‘·Ts¡ZD+, >∑+>± j·TeTTHê dü+>∑eT (Á‹y˚D° dü+>∑eT) kÕïq+ qB X¯‘·>∑TD |òü˝≤ìï ÇdüTÔ+<äì |ü+&ç‘·T\T n+≥THêïs¡T. e÷|òüT e÷dü+˝À Á|ü‹ì‘·´+ e÷Á‘·y˚T ø±≈£î+&Ü e÷|òüTe÷dü bÕ&ÛÉ´$T, $~j·T, ‘·~j·T ‹<∏äT\˝À ô|’ XÀ¢ø±ìï ñ#·Ã]+∫, |æ<ä|ü kÕïq+ #˚j·T&É+ Äs√>∑´<ëj·Tø£eTì

|ü+&ç‘·T\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. Ç+ø±.. e÷|òüTe÷kÕ˝À¢ e#˚à Ä~yêsê˝À¢ ìj·TeTã<äΔ+>± dü÷s¡T´&ç≈£î ø°åsêqï+ e+&ç ìy˚~+∫‘˚ s√>∑, <ë]Á<ë´\T ‘=\–b˛‘êsTT. e÷|òüTe÷dü|ü⁄ Ä~yêsê˝À¢ e÷+dü+, ñ*¢, yÓ\T¢*¢ ‹q&É+ ≈£L&É<äT. n<˚$<Ûä+>± e÷|òüTe÷dü+ |üP]Ô>± eTT\¢+– ÄVü‰s¡+>± rdüTø√≈£L&É<äì |ü⁄sêD≤\T #ÓãT‘·THêïsTT.

_.C….|æ~ H√`|òüdtº`j·T÷CŸ dæ<ëΔ+‘·+ ø±<ë? πs|ü⁄ kÕ<Ûës¡D mìïø£\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ne⁄‘êj·Tq>± _.C….|æ á s√E ‘·q y˚Tìô|òk˛ºqT $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. Ä bÕغ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]Δ yÓ÷&ç Á|ü#êsêÅkÕÔ\≈£î, y˚Tìô|òk˛º s¡#·sTT‘·\ n_ÛÁbÕj·÷\≈£î yÓ’s¡T<Ûä´+ ‘·˝…‘·Ô&É+ e\¢H˚ y˚Tìô|òk˛º $&ÉT<ä\ Ä\dü´+ nsTT+<äì ø=ìï |üÁ‹ø£\T #ÓãT‘·THêïsTT. n_Ûeè~Δ, ñ<√´>±\T n+≥÷ yÓ÷&ç Á|ü#ês¡+ #˚düTÔ+&É>± dü+|òtT |ü]yêsY ô|{°º &çe÷+&É¢sTTq ø±oàsY dü«j·T+ Á|ü‹|ü‹Ô s¡<äT›, sêeTT&ç >∑T&ç ìsêàD+, j·T÷ìbòÕ+ dæ$˝Ÿ ø√&é ˝≤+{Ï n+XÊ\qT y˚Tìô|òk˛º˝À bı+<äT|üs¡#·&É+‘√ <ëì $&ÉT<ä\ Ä\dü´+ nsTT+<äì ø=ìï |üÁ‹ø£\T #ÓãT‘·THêïsTT. _.C….|æ y˚Tìô|òk˛º≈£î dü+ã+~Û+∫ uÛ≤s¡‘· |üÁ‹ø£\T ô|<ä›>± |ü{Ϻ+#·Tø√ì n+X¯+, nD«ÅkÕÔ\T. uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q~ ªH√`|òüdtº`j·T÷CŸμ &ÜÅøϺHé nì #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥T+~. ªÇ‘·s¡T\T me¬s’Hê eTqô|’q nD«ÅkÕÔ\‘√ <ë&çøÏ ~–‘˚ ‘·|üŒ eTq+>± yÓTT<ä{ÏkÕ] nD«ÅkÕÔ\T Á|üjÓ÷–+#·uÀeTTμ nqï~ á dæ<ëΔ+‘·+ n+‘·sês¡Δ+. _.C….|æ ≈£L≥$T n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ªH√`|òüdtº`j·T÷CŸμ dæ<ëΔ+‘êìøÏ ‹˝À<äø±\T Çe«qTHêïs¡ì á s√E $&ÉT<ä\ nsTTq _.C….|æ y˚Tìô|òk˛º <ë«sê ns¡Δ+ ne⁄‘√+~. uÛ≤s¡‘· nDT dæ<ëΔ+‘êìï |ü⁄q' |ü]o*kÕÔeTì _.C….|æ y˚Tìô|òk˛º Á|üø£{Ï+∫+~. @ <˚X¯+‘√HÓ’Hê j·TT<äΔ+ eùdÔ ‘êeTT>± yÓTT<ä≥ nD«ÅkÕÔ\T Á|üjÓ÷–+#·ø£b˛e&É+ nqï~ uÛ≤s¡‘· nDT dæ<ëΔ+‘·+ jÓTTø£ÿ πø+Á<ä kÕs¡+. Bìì |ü⁄q' |ü]o*kÕÔeTì #Ó|üŒ&É+ n+fÒ Á|ü‘·´]Δ #·s¡´\‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ nD«ÅkÕÔ\qT Á|üjÓ÷–+#˚ n+XÊìï |ü]o*kÕÔeTì #Ó|üŒ&Éy˚T nì uÛ≤$+#ê*‡ ek˛Ô+~. ø±˙ _.C….|æ y˚Tìô|òk˛º˝À ª|ü⁄q' |ü]o\qμ (re\‹ãe) n+fÒ ns¡Δ+ @$T{À $es¡+ ˝Ò<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. nD«g Á|üjÓ÷>±ìï ‘Ós¡$÷~øÏ ‘˚e&É+ <ë«sê eTs√kÕ] uÛ≤s¡‘· Á|ü»˝À¢ ø£èÁ‹eT uÛ≤y√Á<˚ø±\qT ¬s#·Ã>=fÒº |üìøÏ _.C….|æ |üPqT≈£î+≥T+<ë nqï nqTe÷Hê\T ø£\T>∑T‘·THêïsTT. 1974˝À Ç+&çj·÷ yÓTT<ä{ÏkÕ] b˛ÁU≤Hé e<ä› nD«ÅkÕÔ\qT |üØøÏå+∫+~. ÄHê{Ï Á|ü<Ûëì Ç+~sê >±+BÛ #·s¡´qT e÷J Á|ü<Ûëì yêCŸ ù|sTT ãVüQ<Ûë ø°]Ô+#ês¡T. Ç+~sê >±+BÛì kÕVü≤düe+‘·Tsê\T>±, ø±[ø± <˚$ (˝Ò<ë <äTsêZ <˚$) >± Äj·Tq ø°]Ô+#ês¡T. eT∞fl 1998˝À eTs√kÕ] Ç+&çj·÷ nDT u≤+ãT\qT n<˚ #√≥ |üØøÏå+∫+~. ¬s+&√kÕ] »]–q á |üØø£å\T b˛ÁU≤Hé ?mm >± Á|üdæ~Δ¬øø±ÿsTT. b˛ÁU≤Hé mm |üØø£å\T yêCŸ ù|sTT H˚‘·è‘·«+˝Àì _.C….|æ n~Ûø±s¡+˝À ñ+&É>± »s¡>∑&É+ >∑eTHês¡Ω+. b˛ÁU≤Hé mm |üØø£å\T <˚XÊìøÏ nedüs¡yÓTÆq |ü]dæΔ‘·T˝À¢ »]>±j·Tì ø=+<äs¡T düeTs¡Δ≈£î\T ‘·s¡#·T>± #Óù|Œ e÷≥. ø±˙ 1998 ˝À Ç+&çj·÷ uÛÑj·T|ü&Ü*‡q |ü]dæΔ‘·T\T >±˙, nDT |üØø£å\ <ë«sê uÛÑj·Tô|≥ºe\dæq X¯Á‘·Te⁄\T >±˙ #·Ts¡T≈£î>± ˝Òì e÷≥ ˇø£ yêdüÔe+. 1990˝À k˛$j·T{Ÿ s¡cÕ´ ≈£L*b˛sTTq+<äTq n+‘·sê®rj·T+>± s¡ø£åD|üs¡+>± ˇø£ qeTàø£yÓTÆq $TÁ‘·T&çì ø√˝ÀŒsTTq+<äTq nDT |üØø£å\T »s¡|üe\dæ e∫Ã+<äì nDT |üØø£å\ düeTs¡Δ≈£î\T yê~kÕÔs¡T. ø±˙ yêdüÔe+˝À k˛$j·T{Ÿ s¡cÕ´ yês¡düTsê\T s¡wü´Hé ô|ò&ÉπswüHé Ç+&çj·÷≈£î eT]ìï s¡ø£åD |ü]ø£sê\T neTTàø√e\dæq |ü]dæΔ‹˝ÀH˚ ñ+~. ô|’>± Ä|òüÈìkÕΔHé qT+&ç k˛$jÓT{Ÿ ùdq\ ñ|üdü+Vü≤s¡D e\q bÕøÏkÕÔHé |ü•ÃeT dü]Vü≤<äT›˝À¢ ‘·q ôd’ìø£ bÕ≥yêìï πø+ÁBø£]+#·e\dæq |ü]dæΔ‹˝À ñ+~. eTs√ X¯Á‘·Te⁄>± uÛ≤$+#˚ #Ó’Hê,

<˚oj·T+>± rj·÷HêHÓàHé nq+‘·s¡ dü+øå√uÛÑ+˝À |”ø£˝À¢‘·T ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT ñ+&É>± $<˚o |üs¡+>± ‘Ó’yêHé B«|ü+ dü+øå√uÛÑ+ ˝Àq÷, ñ‘·Ôs¡ ø=]j·÷ô|’ nyÓT]ø± <ë&ç »s¡>∑e#·Ãqï Á|üe÷<ä+˝Àq÷ ≈£Ls¡T≈£îì ñ+~. ø±ã{Ϻ uÛ≤s¡‘· bÕ\≈£î\T m|ü⁄Œ&É÷ #Óù|Œ $<˚o X¯Á‘·Te⁄\T ‘·eT ‘·eT düeTdü´˝À¢ ñHêïπs ‘·|üŒ Ç+&çj·÷qT u…~]+#˚ |ü]dæΔ‘·T˝À¢ ˝Òs¡T. b˛ÁU≤Hé mm |üØø£å\≈£î uÛ≤s¡‘· bÕ\≈£î\qT |ü⁄]ø=*Œq @¬ø’ø£ ø±s¡D+ <˚X¯+˝À|ü\ HÓ\ø=qï n+‘·s¡Z‘· sê»ø°j·T |ü]dæΔ‘·T\T e÷Á‘·y˚T. n|üŒ{Ï _.C….|æ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘êeTT |üø±ÿ <˚X¯ uÛÑ≈£îÔ\T>±q÷, nedüs¡+ nsTT‘˚ nD«g |üØø£å\≈£î ôd’‘·+ yÓqTBj·Tì >=|üŒ C≤rj·Tyê<äT\T>±q÷ Á|ü»\≈£î #ê≥Tø√e\dæq |ü]dæΔ‹˝À ñ+~. _.C….|æ Á|ü<Ûëq ng+ sêeT »qà uÛÑ÷$T `u≤Á; eTd”<äT $yê<ä+ n|üŒ{Ïπø sêeTT&ç $\T¢ qT+&ç dü+~Û+#·ã&çq sêeTu≤D+ nsTTb˛sTT+~. (Á|üjÓ÷–+∫q u≤D≤ìï sêeTT&ÉT ‹]– Á|üjÓ÷–+#·&Éì |ü⁄sêD≤\T #Óù|Œ e÷≥.) Væ≤+<ä÷‘·« u≤D+ ˇ{Ϻb˛>± _.C….|æ H˚‘·\≈£î Ä|ü<들+<Ûäe⁄ì˝≤ ø£ì|æ+∫q u≤D+ ªnDT u≤D+μ. Ä $<Ûä+>± nedüs¡+ ˝Òì |ü]dæΔ‘·T˝À¢ ôd’‘·+ b˛ÁU≤Hé mm nDT |üØø£å\T »]>±sTT. Ç|ü⁄Œ&ÉT eT∞fl _.C….|æ nq«ÅkÕÔ\ ôd+{ÏyÓT+≥TqT ‹]– ¬s#·Ã>=≥º&ÜìøÏ düe÷j·T‘·Ô+ ne⁄‘·Tqï≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. uÛ≤s¡‘· nDT u≤+ãT bÕøÏkÕΔHé qT @ e÷Á‘·+ u…<äs¡>=≥ºø£b˛>± Ä <˚X¯+ ≈£L&Ü nDT |üØø£å\T »]|æ >∑T≥º\T >∑T≥º\T>± nD«ÅkÕÔ\T b˛π>düTø√e&ÜìøÏ <√Vü≤<ä|ü&ç+~. n+‘·sê®rj·T |ü]o\≈£î\ n+#·Hê Á|üø±s¡+ Ç|ü⁄Œ&ÉT dü+U≤´ |üs¡+>± uÛ≤s¡‘Y e<ä›

ñqï nD«ÅkÕÔ\ ø£+fÒ bÕøÏkÕΔHé e<ä› nD«ÅkÕÔ˝Ò m≈£îÿe. #Ó’Hê m˝≤>∑÷ n~Ûø±]ø£ nD«g <˚X¯+. á H˚|ü<Ûä´+˝ÀH˚ _.C….|æ ªH√`|òüdtº`j·T÷CŸμ dæ<ëΔ+‘êìï |üø£ÿq ô|≥º&É+ <ë«sê ñ|üK+&É+˝À eTs√kÕ] Äj·TT<Ûä, nD≤«j·TT<Ûä b˛{°øÏ ‘Ós¡˝Ò|ü⁄‘√+~. Ç~ |üP]Ô>± u≤<Ûä´‘ê sêVæ≤‘·´+. <˚X¯ Ä]Δø£ eqs¡T\qT eT]+‘·>± s¡ø£åD ã&Ó®{Ÿ ˝ÀøÏ Á|üeVæ≤+#˚+<äT≈£î <ë] rùd+<äT≈£î ‘·|üŒ uÛ≤s¡‘· Á|ü»\≈£î m+<äT≈£L ñ|üjÓ÷>∑|ü&Éì eP´Vü≤+. Ädæj·÷`|æy√{Ÿ eP´Vü≤+ <ë«sê nyÓT]ø± Ç|üŒ{Ïπø ‘·q kÕÁe÷»´yê<ä j·TT<äΔ πø+Á<ëìï eT<Ûä´ ÁbÕ#·´+ qT+&ç eT<Ûä´ Ädæj·÷≈£î, ‘·÷s¡TŒ Ädæj·÷≈£î »]|æ+~. Ç+<äT˝À Ç+&çj·÷qT ≈£L&Ü uÛ≤>∑kÕ«$Tì #˚düT≈£îì #Ó’Hê≈£î e´‹πsø£+>± Ç+&çj·÷qT ì\u…≥º&ÜìøÏ nyÓT]ø± ‘·Vü≤‘·Vü≤˝≤&ÉT‘√+~. _.C….|æ y˚Tìô|òk˛º, nD«g dæ<ëΔ+‘êìï XÊ+‹j·TT‘· Á|üjÓ÷»Hê\≈£î ø±≈£î+&Ü ñÁ~ø£Ô‘·\T ¬s#·Ã>=fÒº <Û√s¡DÏ˝ÀøÏ e÷s¡Ã&É+ nyÓT]ø± Ädæj·÷`|æy√{Ÿ eP´Vü‰ìï dü+‘·è|æÔ |üs¡#·&ÜìøÏ ñ<˚›•+∫+~ nsTTHê ÄX¯Ãs¡´+ ˝Ò<äT. á eP´Vü‰ìï $&ÉHê&ç _.C….|æ bÕغ ‘·eT Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]Δ #ÓãT‘·Tqï≥T¢ Á|ü»\ n_Ûeè~Δ, ñ<√´>±\ ô|+|ü⁄ ô|’q πø+ÁBø£]ùdÔ n~ Á|ü»\≈£î y˚T\T #˚j·T>∑\<äT. n_Ûeè~Δ ìHê<ëìï ≈£L&Ü yÓ÷&ç >∑T»sê‘Y ˝Àe˝Ò ø±s=Œπs{Ÿ ø£+ô|˙\≈£î y˚T\T #˚ùd~>± ø±≈£î+&Ü Á|ü»\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ ì»yÓTÆq n_Ûeè~ΔøÏ <√Vü≤<ä+ #˚ùd~>± ñ+&Ü\ì Á|ü»\T Ä•düTÔHêïs¡T. Á|ü»\ ÄX¯\T, Äø±ø£å\qT _.C….|æ W<ä\<ë\Ã&É+ nqTe÷qy˚T nsTTHê yê{Ïì e´ø£Ô+ #˚j·T&É+˝À ‘·|ü⁄Œ ˝Ò<äT

Vü≤è<äj·TÁkÕe+: Ç+≥¬sï{Ÿ ì eDÏøÏdüTÔqï ‘êC≤ ÁøÏ$T @Á|æ˝Ÿ 09, 2014 ‘·≥Tºø√˝Òì <äèX¯´+ #·÷dæq|ü⁄Œ&ÉT Vü≤è<äj·T+ Á<ä$+∫b˛sTT+~ n+{≤+ ø£<ë! yÓTTHêïeT<Ûä´ ‘Ó\+>±D _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+<ä≈£î+&Ü n&ÉT¶ø√e&ÜìøÏ d”e÷+Á<Ûä m+.|æ \T rÁe >∑˝≤uÛ≤ düèwæºdüTÔqï|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü eTq Á|ü<Ûëì ªHê Vü≤è<äj·T+ Á<ä$+∫b˛‘√+~μ n+≥÷ yêb˛j·÷s¡T. dü]>±Z Ä ù|s¡T‘√H˚ ñqï ˇø£ kÕ|òtº y˚sY ÁøÏ$T (ã>¥) nH˚ø£ ù|s¡T bı+~q Ç+≥¬sï{Ÿ ø£+ô|˙\qT eDÏøÏk˛Ô+~. Ç+≥¬sï{Ÿ s¡ø£åD ø√dü+ @s¡Œs¡T#·T≈£îqï mHé ÁøÏ|ü¸Hé e´edüΔ ˝ÀH˚ á ÁøÏ$T ñqï≥T¢ ø£qT>=q&É+‘√ eTs√ s¡ø£åD ø√dü+ ø£+ô|˙\T ñs¡T≈£î\T |üs¡T>∑T\T ô|&ÉT‘·THêïsTT. á ÁøÏ$Tì Á|üdüTÔ‘·+ (eTq+ Vü≤è<äj·T ÁkÕe+ n+<ë+!) nì |æ\TdüTÔHêïs¡T. Ç+≥¬sï{Ÿ s¡ø£åD≈£î >∑T+&Óø±j·T ˝≤+{Ï mHé ÁøÏ|ü¸Hé e´edüΔ ˝Àπø #=s¡ã&çq+<äTq BìøÏ Ä ù|s¡T ô|{≤ºπsyÓ÷ ‘Ó*j·T<äT. Á|ü|ü+#· yê´|æ‘·+>± ù|s¡T bı+~q ◊.{Ï ø£+ô|˙\≈£î #Ó+~q 10 $T*j·Tq¢ düs¡«s¡T¢ á ÁøÏ$T u≤]q |ü&ܶj·Tì ◊.{Ï uÛÑÁ<ä‘ê ø£+ô|˙\T #ÓãT‘·THêïsTT. OpeìSSˇ nH˚ zô|Hé k˛sY‡ uÛÑÁ<ä‘ê ø£e#·+ Ç+≥¬sï{Ÿ ˝Àì e´øÏÔ>∑‘·, s¡Vü≤dü´ $esê\qT ø±bÕ&ÉT‘·÷ ñ+≥T+~. Ç+≥¬sï{Ÿ ˝À düs¡«s¡¢ qT+&ç ø£¢sTT+≥¢≈£î Á|üeVæ≤+#˚ &çõ≥˝Ÿ &˚{≤ bÕ´¬ø≥¢qT SSˇ (Sex;re S˙xke_ ˇJyer) ø£e#·+˝À uÛÑÁ<ä|ü]#·&É+ <ë«sê Vü‰´ø£s¡T¢, yÓ’s¡dt \T, Ç‘·s¡ nyê+#Û·˙j·T X¯≈£îÔ\ qT+&ç ø±bÕ&É‘ês¡T. á ø£e#·+˝ÀH˚ ã>¥ ñ+<äì ‘Ó*j·T&É+‘√ &˚{≤ Á|üyêVü‰ìøÏ uÛÑÁ<ä‘· ˝Òì dü+>∑‹ yÓ\¢&ç nsTT+~. ã>¥ (˝Ò<ë ÁøÏ$T) n+fÒ ø£+|üP´≥sY kÕ|òtº y˚sY e´eVü‰s¡+˝À yÓ’s¡dt nì ø±<äT. yÓ’s¡dt n+fÒ ñ<˚›X¯´|üPs¡«ø£+>± |üPqT≈£îì ‘·j·÷s¡T #˚ùd kÕ|òtº y˚sY. ã>¥ n+fÒ ˇø£ kÕ|òtº y˚sY ‘·j·÷s¡T #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT ‘·j·÷Ø<ës¡T\≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&Ü @s¡Œ&˚ ˇø£ ã\V”≤q‘·. kÕ|òtº y˚sY ‘·j·÷s¡T #˚dæ $düÔè‘· ñ|üjÓ÷>∑+˝À ô|fÒº eTT+<äT <ëìì

yê\+{°s¡¢ <ë«sê |üØøÏåkÕÔs¡T. yÓTÆÁø√ kÕ|òtº ˝≤+{Ï uÛ≤Ø dü+düΔ\T ôd’‘·+ ø=‘·Ô Ä|üπs{Ï+>¥ dædüº+ ‘·j·÷s¡T #˚dæq ‘·sê«‘· yÓTT<ä≥ Á≥j·T˝Ÿ >± $&ÉT<ä\ #˚dæ |üØø£å≈£î ô|&É‘êsTT. á |üØø£å˝À¢H˚ ∫qï ∫qï kÕ|òtº y˚sY Áb˛Á>±yéT ˝ÀbÕ\T ‘Ó\TdüT≈£îì dü]#˚kÕÔs¡T. |üP]Ô kÕΔsTT neTàø±ìøÏ ô|{Ϻq ‘·sê«‘· ≈£L&Ü ˝ÀbÕ\T u…’≥|ü&ç‘˚ n|t &˚{Ÿ‡ s¡÷|ü+˝À bÕ´#Y \T $&ÉT<ä\ #˚dæ yê{Ïì düe]kÕÔs¡T. mHêïfi¯ó¢>±H√ Ç+≥¬sï{Ÿ ˝À düs¡«s¡¢ qT+&ç ø£¢sTT+{Ÿ ø£+|üP´≥s¡¢≈£î, ø£¢sTT+≥¢ qT+&ç düs¡«s¡¢≈£î Á|üeVæ≤+#˚ &çõ≥˝Ÿ &˚{≤qT dü+s¡øÏådüTÔqï SSˇ mHé ÁøÏ|ü¸Hé ˝ÀH˚ Ç˝≤+{Ï ã\V”≤q‘· (\;lìerJb‹l‹_y) ñqï≥T¢ ‘Ó*j·T&É+‘√ ˇø£ÿkÕ]>± dü+#·\q+ ø£*–+~. á ã>¥ ì düe]+#·&ÜìøÏ k˛eTyês¡+ (@Á|æ˝Ÿ 7) OpeìSSˇ ÁbÕC…ø˘º yêfi¯ófl ˇø£ n‘·´edüs¡ uÛÑÁ<ä‘ê dü\Vü‰ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á ÁøÏ$Tì ˝Ò<ë ã\V”≤q‘·qT yê&ÉT≈£îì Ç+≥¬sï{Ÿ ˝À Á|üeVæ≤düTÔqï &˚{≤ bÕ´¬ø≥¢ qT+&ç e´øÏÔ>∑‘·, s¡Vü≤dü´ $esê\qT |æ+&ÉT≈£îH˚ kÂ\uÛÑ´+ nyê+#Û·˙j·T X¯≈£îÔ\≈£î \_Û+∫+~. Ç+<äT˝À j·T÷»sY H˚yéT \T, bÕdt esY¶ \T, Ç+ø± Ç‘·s¡ e´øÏÔ>∑‘· $esê\T ñ+&Ée#·TÃ.

ø£+ô|˙\≈£î #Ó+~q s¡Vü≤dü´ düe÷#ês¡+, ø£+ô|˙\ ø£¢sTT+≥¢≈£î #Ó+~q s¡Vü≤dü´ düe÷#ês¡+ ≈£L&Ü M{Ï˝À ñ+&Ée#·TÃ. düs¡«s¡¢qT nqTø£]dü÷Ô ø£¢sTT+≥¢ düe÷#êsêìï ùdø£]+#˚ kÂ\uÛÑ´+ ≈£L&Ü ªVü≤è<äj·TÁkÕe+μ ÁøÏ$T <ë«sê \_Û+∫+<äì Äj·÷ dü+düΔ\T ‘Ó*bÕsTT. <ä esY® nH˚ dü+düΔ Vü‰sYº ;¢&é >∑T]+∫ Ç˝≤ ‘Ó*|æ+~. ªªˇø£ düs¡«sY ˝Àì e]ÿ+>¥ yÓTyÓTTØ qT+&ç 64k yÓTT‘·Ô+˝À &˚{≤qT ˇπøkÕ] dü+Á>∑Væ≤+#˚ neø±XÊìï Ç~ ø£*ŒdüTÔ+~. Ç~ |òæwæ+>¥ (ˇø£ yÓuŸ ôd’{Ÿ >± nqTø£]dü÷Ô $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ $esê\qT ùdø£]+#˚ yÓ’s¡dt) ‘·s¡Vü‰ ˝À ñ+≥T+~ ‘êeTT <=+–*+∫q &˚{≤˝À ‘·eT≈£î $ìjÓ÷>∑|ü&É>∑\ düe÷#ês¡+ @ y˚Ts¡≈£î ñ+≥T+<√ Ä <=+>∑\≈£î ‘Ó*j·Tø£b˛e#·TÃ. ø±˙ Ä |üìì |ü<˚|ü<˚ #˚j·T>∑\ kÂø£s¡´+ ñ+&É&É+ e\q uÛ≤Ø yÓTT‘·Ô+˝À düTìï‘·yÓTÆq &˚{≤ yê] #˚‘·T˝À¢øÏ yÓfi¯¢e#·TÃ. düs¡«sY jÓTTø£ÿ Áô|’y˚{Ÿ mHé ÁøÏ|ü¸Hé ø° \T eTTK´+>± <ë&çøÏ nqT≈£L\+>± ñHêïsTT. m+<äTø£+fÒ nedüs¡+ Ø‘ê´ yê{Ïì e]ÿ+>¥ yÓTyÓTTØ ˝ÀH˚ ñ+#·T‘ês¡T. ô|’>± $$<Ûä &˚{≤˝À¢ yê{Ïì ‘˚*ø£>± >∑T]Ô+#·e#·TÃ. |òü*‘·+>± n≥÷ Ç≥÷ Á|üeVæ≤+#˚ Ç+≥¬sï{Ÿ Á{≤|òæø˘ ô|’q ø±|ü⁄ ø±#˚ neø±X¯+ <=+>∑\≈£î ‘˚*ø£>± \_ÛdüTÔ+~. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü mHé Áø°|tº #˚j·Tã&ç >∑‘·+˝À <=+–*+#·ã&çq Á{≤|òæø˘ ì ≈£L&Ü &û Áø°|tº #˚dæ ns¡Δ+ #˚düTø√>∑\ neø±X¯+ ≈£L&Ü \_ÛdüTÔ+~.μμ s¡cÕ´ ≥T&˚ |üÁ‹ø£ Á|üø±s¡+ Á|ü|ü+#·+˝Àì yÓTT‘·Ô+ Ç+≥¬sï{Ÿ ˝Àì düs¡«s¡¢˝À 66 XÊ‘·+ OpeìSSˇ mHé ÁøÏ|ü¸Hé ì ñ|üjÓ÷–kÕÔsTT. j·T÷»sY H˚yéT \T, bÕdt esY¶ ø£e#·+˝ÀH˚ ñ+∫ n≥÷ Ç≥÷ |ü+|ü⁄‘ês¡T. Äj·÷ düs¡«s¡T¢ n|t &˚{Ÿ #˚dæq SSˇ es¡¸Hé qT ÇHé kÕº˝Ÿ #˚düT≈£îì á ã>¥ qT+&ç u…’≥|ü&˚+<äT≈£î |üs¡T>∑T\T ô|&ÉT‘·THêïsTT. nsTT‘˚ Ç~ Çø£ qT+&ç s¡ø£åD bı+<ä&ÜìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~ >±˙ Ç|üŒ{Ïπø <=+–*+∫q &˚{≤ qT &û Áø°|tº #˚j·T≈£î+&Ü n&ÉT¶ø√C≤\<äT.

nq>± <=+>∑\T Ç|üŒ{Ïπø <=+–*+∫q düe÷#êsêìï Vü‰sYº ;¢&é <ë«sê dü+bÕ~+∫q mHé ÁøÏ|ü¸Hé ø° \ düVü‰j·T+‘√ ‘Ó]∫ #·÷&É>∑\ kÂø£s¡´+ ‘·eT #˚‘·T˝À¢ ñ+#·T≈£îqïfÒ¢. á $<Ûä+>± ø=ìï |ü<äT\ ø=B› $T*j·Tq¢ düs¡«s¡¢ ˝Àì düe÷#ês¡+ Vü≤sƒê‘·TÔ>± <=+>∑\ #˚‹øÏ yÓ[flq≥¢sTT+~. Vü‰sYº ;¢&é øÏ >∑Ts¡sTTq ◊.{Ï ø£+ô|˙˝À¢ j·÷VüA n‹ ô|<ä›~ nì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Vü‰sYº ;¢&é ì ø£ìô|{Ϻ 2 dü+e‘·‡sê\T nsTT+~≥. ø±˙ ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ <äèwæºøÏ e∫Ã+~ e÷Á‘·+ á yês¡y˚T. >∑÷>∑T˝Ÿ ø£+ô|˙˝À |üì #˚düTÔqï ˙˝Ÿ yÓTVü≤‘ê nH˚ |ü]XÀ<Ûä≈£î&ÉT Vü‰sYº ;¢&é qT yÓTT≥ºyÓTT<ä≥ ø£ìô|{≤ºs¡ì ÄsY.{Ï ‘Ó*|æ+~. ‘·eT düs¡«s¡¢qT $»j·Te+‘·+>± n|t &˚{Ÿ #˚XÊeTì j·÷VüA á s√E ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. j·÷VüA ¨yéT ù|J, j·÷VüA düsYÃ, j·÷VüA yÓTsTT˝Ÿ, j·÷VüA ô|ò’HêHé‡, j·÷VüA k˛ŒsYº‡, j·÷VüA |òü⁄&é, j·÷VüA f…ø˘, |òæ¢ø£sY, ≥+ã¢sY düs¡«s¡¢qT ‘êC≤ kÕ|òtº y˚sY ‘√ n|t &˚{Ÿ #˚XÊeTì j·÷VüA ‘Ó*|æ+~. Ç‘·s¡ düØ«düT\ düs¡«s¡¢qT n|t &˚{Ÿ #˚ùd Á|üÁøÏj·T˝À ñHêïeTì ‘Ó*|æ+~. j·÷|æ˝Ÿ, >∑÷>∑T˝Ÿ, yÓTÆÁø√ kÕ|òtº ‘·~‘·s¡ ô|<ä› á`u≤´+øÏ+>¥ düØ«düT\≈£î e∫Ãq Á|üe÷<ä+ @$÷ ˝Ò<äì ì|ü⁄DT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. {≤sY (nC≤„‘· ÁuÖ»sY) ÁbÕC…ø˘º øÏ #Ó+~q ì|ü⁄DT\T e÷Á‘·+ eTs√ ø=~› s√E\ es¡≈£î Ç+≥¬sï{Ÿ CÀ*øÏ b˛ø£b˛e&Éy˚T ñ‘·ÔeTeTì, n˝≤ #˚ùdÔH˚ Vü‰sYº ;¢&é u≤]q |ü&É≈£î+&Ü ‘·|æŒ+#·Tø√e#·Ãì ôV≤#·Ã]+∫+~. Vü‰sYº ;¢&é øÏ $s¡T>∑T&ÉT>± $&ÉT<ä\ #˚dæq bÕ´#Y ì neT\T #˚dæq|üŒ{Ïø° Áô|’y˚≥T mHé ÁøÏ|ü¸Hé ø° \T Ç|üŒ{Ïø° <ë&çøÏ nqT≈£L\+>± ñqïfÒ¢qì ì|ü⁄DT\T ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T. Äj·÷ ôd’≥¢ SSˇ dü]º|òæπø{Ÿ \qT |üP]Ô kÕΔsTT˝À qMø£]+∫q ‘·sê«‘·H˚ bÕdt esY¶ \qT e÷s¡TÃø√yê\ì ˝Òq≥¢sTT‘˚ ø=‘·Ô bÕdt esY¶ \T ≈£L&Ü <=+>∑\ #˚‹øÏ yÓfi¯¢e#·Ãì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T.


Hê>∑]ø£ Á|ü|ü+#·+˝À $wüdü+düèÿ‹ì bÕs¡<√˝≤* X¯óÁø£yês¡+ 11, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ »s¡T>∑TeT*¢ @Á|æ˝Ÿ 10: Hê>∑]ø£ Á|ü|ü+#·+˝À $wüdü+düèÿ‹ì bÕs¡<√˝≤* nì‘Ó*eTCÒdüTÔHêï+. Á|ü|ü<ë q+>± ∫Á‘·d”eT˝À dü÷Á‘·bÕj·TyÓTÆq $wüj·÷\≈£î <ëìøÏ ø=+‘· |ü]<äT\T ˝Òì dü+düèÿ‹ì CÀ&ç+∫ eT]+‘· $wüdü+düè‹øÏ bÕXÊÑ·´

12q m+|”, myÓTà˝Ò´ mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHé Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, @Á|æ˝Ÿ 10: õ˝≤¢˝Àì ˝Àø˘düuÛÑ, 9 nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î áHÓ\ 12e ‘˚Bq H√{Ï|òæπøwüHé C≤Ø #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±], õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±+‹˝≤˝Ÿ <ä+&˚ ‘Ó*bÕs¡T. @Á|æ˝Ÿ 12,15,16,17,19‘˚B˝À¢ Hê$TH˚wüqT¢ d”«ø£]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. 13,14,18 ‘˚B\T Á|üuÛÑT‘·« ôd\e⁄ ~Hê\T ø±e&É+ e\¢ Äj·÷ ‘˚B\˝À Hê$TH˚wüqT¢ d”«ø£]+#·ã&Éeì, á $wüj·÷ìï nuÛÑ´s¡Tú\T >∑eTì+#ê\Hêïs¡T. Hê$TH˚wüqT¢ ñ<äj·T+ 11>∑+≥\ qT+&ç eT<Ûë´Vü‰ï+ 3>∑+≥\ es¡≈£î dü+ã+~Û+∫ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ d”«ø£]kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHê\≈£î b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\T bòÕs¡+2@, XÊdüqdüuÛÑ kÕúHê\≈£î b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\T bòÕs¡+-2_ <ëK\T #˚j·÷\ì #ÓbÕŒs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHê\≈£î b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡TÔ\T <äsêe‘·TÔ kıeTTà øÏ+<ä s¡÷.25y˚\T, XÊdüqdüuÛÑ kÕúHêìøÏ b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\T s¡÷.10y˚\T q>∑<äT s¡÷|ü+˝À Hê$TH˚wüHé |üÁ‘·+‘√ bÕ≥T #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ôw&É÷´\ ≈£î˝≤\T, ôw&É÷´˝Ÿ ‘Ó>∑\≈£î #Ó+~q nuÛÑ´s¡Tú˝…’‘˚ bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHêìøÏ s¡÷.12,500 s¡÷bÕj·T\T, XÊdüqdüuÛÑ kÕúHêìøÏ s¡÷.5y˚\T <äsêe‘·TÔ #Ó*¢+#ê\ì, Hê$TH˚wüHé |üÁ‘·+‘√ bÕ≥T dü+ã+~Û‘· n~Ûø±]#˚ C≤Ø #˚j·Tã&çq ≈£î\ <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘êìï $~Û>± düeT]Œ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.

mìïø£\ ìj·Te÷e[ ñ\¢+|òæTùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, @Á|æ˝Ÿ 10: eT+&É\ C…&ûŒ ÁbÕ<˚•ø±\‘√ bÕ≥T kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ ìj·Te÷e[ì ñ\¢+|òæT+∫q yê]ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì HÓ*¢eTs¡¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] >∑D|ü‹ sêe⁄ nHêïs¡T. mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î nìï sê»ø°j·TbÕغ\ Hêj·T≈£î\T düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. kÕúìø£ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À nìï sê»ø°j·T bÕغ\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\‘√ ìs¡«Væ≤+∫q düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. mìïø£\ düeTj·T+˝À bÕ{Ï+#ê*‡q ìã+<Ûäq\≈£î $e]+#ês¡T. ìã+<Ûäq\qT ñ\¢+|òæT+∫q Hêj·T≈£î\ô|’ nìï #·s¡´\T rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. z≥s¡¢+<äs¡÷ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚˝≤ Hêj·T≈£î\T ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì nHêïs¡T. |üÁ‹ø£\≈£î Á|üø£≥q\T Ç#˚à eTT+<äT ‘·eT≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îì nqTeT‹ bı+<ë\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. Á|üø£≥q\ Ks¡Tà ≈£L&Ü nuÛÑ´]ú Ks¡Tà ˝Àìπø »eT ne⁄‘·T+<äHêïs¡T. á $wüj·÷ìï Hêj·T≈£î\T >∑eTì+#ê\ì nHêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” Hêj·T≈£î&ÉT &Üø£ºsY |æ$$ dü÷s¡´Hêsêj·TD sêE, dæ|æm+ Hêj·T≈£î&ÉT ‘ê˝≤&É düìïu≤ãT, ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢ n+uÒ<äÿsY, |ü<ëàe‹ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

u…~]+|ü⁄≈£î ø±s¡´ø£s¡Ô\T ˝§+>=<äT› ø=+&ÉdüTπsK Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ eTVü≤ãTu≤u≤<é @Á|æ˝Ÿ 10: {ÏÄsYmdt nuÛÑ´s¡Tú\ ‘·s¡|ü⁄q düTπsK e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |æ+#·qT¢ ˝ÀHé‡ πswüHéø±s¡T‡\T s¡<äT›#˚kÕÔeTì ø±+Áπ>dt‘·s¡T|ü⁄yês¡T u…~]+#·&É+ e÷qTø√yê\ì ‘·s¡+>∑˝Ÿ ‘·÷s¡TŒ nôd+;¢ nuÛÑ´]Ô leT‹ ø=+&É düTπsK {ÏÄsYmdt qqTï ¬>*|ædüTÔ+<äHêïs¡T.{ÏÄmsYmdt ¬>*ùdÔ |æ+#·qT¢ j·TT»eq Á|ü»\qT qqTï ¬>*|ækÕÔs¡ì á dü+<äs¡“+>± ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.á ÁbÕ+‘êìøÏ msTTsYb˛sYº, nC≤+»Væ≤ $T\T¢ ÄdüTÔ\T ø±bÕ&ÉT‘·q˙ , |ü‹Ô dæŒìï+>¥ $T˝Ÿ 1000 $ø£\˝≤+>∑T\ |æ+#·Hé ‘·~‘·s¡ dü+düú\T ‘√&ÉŒ&É\ì ‘Ó*bÕs¡T. á düeTy˚X¯+˝ÀkÕúìø£ Hêj·T≈£î\T bÕ˝ÀZHêïs¡T]

es¡Δqïù|≥˝À eTT–dæq Hê$TH˚wüqT¢ Á|üÁøÏj·T: yÓTT‘·Ô+ 22 Hê$TH˚wüqT¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡Δqïù|≥, @Á|æ˝Ÿ 10: á HÓ\ 30e ‘˚~q »]π> nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ mìïø£\≈£î ∫e] s√E es¡≈£î yÓTT‘·Ô+ 22 Hê$T H˚wüqT¢ <ëK\j·÷´sTT. Hê$TH˚wüqT¢ y˚dæq nuÛÑ´s¡TΔ\ $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. eT+<ä ø£èwüíe÷~>∑ (m+mdt|æ), qs¡T≈£î&ÉT yÓ+ø£ ≥j·T´(Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ), edüTÿ\ X¯+ø£sY(Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ), ø=+ &˚{Ï l<ÛäsY (ø±+¬>Ádt), ns¡÷] s¡y˚Twt({°ÄsYmdt), u§»®|ü*¢ sê» j·T´(yÓ’mdtÄsYdæ|æ), ‘·÷fi¯fl ≈£îe÷s¡kÕ«$T({°&û|” ¬sã˝Ÿ), eT*¢ U≤s¡T®Hé(Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ), s¡$ ≈£îe÷sY(˝Àø˘dü‘êÔ), ‘ê{Ïø±j·T\ dürwtu≤ãT(Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ), mÁs¡ j·÷KTuŸ(ÄyéTÄ~à bÕغ), sêeT÷à]Ô(Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ), mÁs¡ <˚e<ëdüT(Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ), b˛‘·sêE q]‡+Vü≤sêE(Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ), >∑+<ä+ •e(_mdt|æ), Ç\¢+<äT\ düT<Ûëø£sY(Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ), ˇ+f…\ C…’bÕ˝Ÿ (Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ), ]|æø£ ø=eTTs¡j·T´(Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ)\T Hê$TH˚qT¢ <ëK\T #˚XÊs¡T.

Á{≤ø£ºsY uÀ˝≤Ô|ü&ç ˇø£s¡T eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ eTVü≤ãTu≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 10: n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ Á{≤ø£ºsY uÀ˝≤Ô|ü &ç ˇø£s¡T eTè‹ #Ó+<ä>±,Ç<ä›]øÏ >±j·÷˝…’q dü+|òüT≥q H˚&ÉT d”s√˝Ÿ Á>±eT •yês¡T˝À #√≥T #˚düT≈£î+~. d”s√˝Ÿ ôV≤&éø± ìùdºãT˝Ÿ nã®˝Ÿ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ q\¢>=+&É õ˝≤¢ ‹s¡à\–] eT+&É\+˝Àì yÓ*XÊ\ Á>±eT •yês¡T sê– #Ó≥Tº‘·+&Ü≈£î #Ó+~q uÛÑ÷ø±´ yÓ+ø£qï(20) ø=&Éø£+&É¢ eT+&É\ •yês¡T Vü≤{≤´‘·+&Ü≈£î #Ó+~q uÛÑ÷ø£´ dü÷], u≤H√‘Y s¡$\T H˚&ÉT q\¢>=+&É õ˝≤¢ ‹s¡à\–] eT+&É\+˝Àì m*XÊ\ Á>±eT+ qT+&ç Á{≤ø£ºsYô|’ yÓfi¯óÔ+&É>± ≈£îs¡$ eT+&É\+˝Àì d”s√˝Ÿ Á>±eT düMT|ü+˝À Á{≤ø£ºsY y˚>∑+>± edüTÔqï Áø£eT+˝À n<äT|ü⁄‘·|æŒ uÀ˝≤Ô|ü&ç+~. á Á|üe÷<ä+˝À uÛÑ÷ø±´ yÓ+ø£qï eTè‹#Ó+<ä>±, uÛÑ÷ø£´ yÓ+ø£qï, uÛÑ÷ø£´ dü÷], u≤H√‘Y s¡$\≈£î rÁe >±j·÷\j·÷´j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. eTT>∑TZ]ì 108 düVü≤j·T+‘√ es¡+>∑˝Ÿ m+õm+≈£î ‘·s¡*+#·>± ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·Tqï Áø£eT+˝À uÛÑ÷ø£´ yÓ+ø£qï eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. uÛÑ÷ø£´ dü÷],uÛ≤H√‘Y s¡$\T ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·Tqï≥T¢, á y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT#˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ ôV≤&éø±ìùdºãT˝Ÿ nã®˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T.

b˛ø£&É\≈£î u≤≥\T y˚j·T&É+ düããT ø±<äì ùV≤‘·Tyê<ä dü+|òüT+ ‘Ó*j·TCÒdüTÔ+~. düe÷»+˝À »]π> ø=ìï dü+|òüT≥q\qT Ädüsê #˚düTø=ì ø=H=ï X¯≈£îÔ\T ‘·eT düTÁ|üjÓ÷»Hê\≈£î <ÛäHês¡®q <˚´j·T+>± e´øÏÔ ÁX‚j·TdüT‡≈£î uÛÑ+>∑+

yê{Ï˝Ò¢˝≤ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïj·Tì ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïeTT Bì Á|üuÛ≤e+ e\¢ ≈£î≥T+ã e´edüÔ ∫Hêï_qïyÓTÆ eTVæ≤fi¯\ô|’ ˝…’+–ø£<ë&ÉT\T ô|]–b˛‘·THêïsTT. Bì Á|üuÛ≤e+e\¢ m≈£îÿe XÊ‘·+ Ád”Ô\≈£î nHê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+~n+‘˚ ø±≈£î+&Ü ∫Á‘· d”eTqT

ìj·T+Á‘·D #˚j·Te\dæq ôdHê‡sY e´edüÔ m+‘·es¡≈£î Hê´j·TeTì Á|ü•ïdüTÔHêïeTT. Çø£HÓ’Hê Væ≤+dü, no¢\ <äèXÊ´\ ø£≥º&çøÏ ôdHê‡sY e´edüÔ ø£‘ÓÔs¡≈£î |ü<äTqT ô|{≤º*‡q nedüs¡+ kÕe÷õø£+>± m+‘Ó’Hê ñ+<äì n+‘˚ø±≈£î+&Ü ãT*¢‘Ós¡ô|’ ({Ï.$.) Áb˛Á>±yéT‡\˝À e+‘·<Û√s¡DÏ\≈£î ∫qï |æ\¢\≈£î eÁdüÔ <Ûä]+#·T $wüj·T+˝ÀqT n&ÉT¶ø£≥º y˚j·÷\ì ùV≤‘·Tyê<ä dü+|òüT+ &çe÷+&é #˚düTÔ+~ BìøÏùV≤‘·Tyê<ä dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

düs¡«+ dæ<äΔ+

kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ {°&û|”<˚ $»j·T+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 10: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ õ˝≤¢˝À ‹s¡T>∑T˝Òì yÓTC≤Ø{Ï kı+‘·+ #˚düT≈£î+≥T+<äì m+|” sêj·TbÕ{Ï kÕ+ã•esêe⁄ nHêïs¡T. n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT düeTø£å+˝À {Ï&ç|æ˝À #˚]q ‘·sê«‘· yÓTT<ä{ÏkÕ]>± ãT<Ûäyês¡+ õ˝≤¢ ø±sê´\j·÷ìøÏ e#êÃs¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T e÷J myÓTà˝Ò´ &Üø£ºsY sêj·TbÕ{Ï lìyêdt, q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú e÷J y˚Tj·TsY sêj·TbÕ{Ï yÓ÷Vü≤qkÕsTT ø£èwüí≈£î bÕغ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù eTqïe düTu≤“sêe⁄ {Ï&ç|æ düuÛÑ´‘·«+ Ç#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ sêj·TbÕ{Ï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷ ≈£î≥T+ã+ 30dü+e‘·‡sê\bÕ≥T ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ eTT+<äT≈£î yÓ[¢+<äHêïs¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûäø√dü+ b˛sê&çq+<äT≈£î ‘·eTqT bÕغ qT+&ç ãVæ≤wüÿ]+#ês¡Hêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· |ü]dæÔ‘·T˝À¢ d”e÷+Á<Ûä≈£î n_Ûeè~Δ #˚ùd düeTs¡ú Hêj·Tø£‘·«+ #·+Á<äu≤ãT e˝Ò¢ kÕ<Ûä´eTì n+<äTπø ‘êeT+‘ê {Ï&ç|æ˝À #˚]q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. á ÁbÕ+‘ê\ n_Ûeè~ΔøÏ XÊj·TX¯≈£îÔ˝≤ ø£èwæ#˚kÕÔqHêïs¡T. qs¡düsêe⁄ù|≥ m+|” kÕúHêìï ‘êqT n&É>∑&É+ »]–+<äHêïs¡T. nìyês¡´ ø±s¡D≤\ e\¢ qs¡düsêe⁄ù|≥ d”≥T e#êÃs¡ì á $wüj·T+˝À kÕúìø£ m+|” yÓ÷<äT>∑\y˚DT>√bÕ\¬s&ç¶ eTqdüT H=#·TÃ≈£îì ñ+fÒ Äj·Tìï ø£åe÷|üD\T ø√s¡T‘·THêïqHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì 17 nôd+;¢ 13 bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHê˝À¢ {Ï&ç|æ ¬ø’edü+ #˚düT ≈£î+≥T+<äHêïs¡T. qs¡düsêe⁄ù|≥ m+|” yÓ÷<äT>∑T\ y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêj·TbÕ{Ï kÕ+ã•esêe⁄ es¡Z+ {Ï&ç|æ˝À #˚s¡&É+ e\¢ bÕغøÏ eT]+‘· ã\+ #˚≈£L]+<äHêïs¡T. Äj·Tq $»j·÷ìøÏ H˚qT Hê $»j·÷ìøÏ Äj·Tq |üs¡düŒs¡+ düVü≤ø£]+#·T≈£î+{≤eTHêïs¡T. {Ï&ç|æ, ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\ eT<Ûä´ düeTq«j·T+ #˚dü÷Ô eTT+<äT≈£îkÕ>±\ì

{ÏÄsYmdt‘√H˚ ‘Ó\+>±D≤ |ü⁄q]àD≤+ ø√sês¡T. e÷J eT+Á‹ &Üø£ºsY e÷øÏH˚ì ô|<äs¡‘·Ôj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº uÛÑ$wü´‘·TÔqT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì z≥s¡¢ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\Hêïs¡T. {Ï&ç|æ nuÛÑ´s¡Tú\qT n‘·´~Ûø£ yÓTC≤]{°‘√ ¬>*|æ+#˚+<äT≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ø£èwæ#˚j·÷\ì ø√sês¡T. myÓTà˝Ò´ qø±ÿ Äq+<äu≤ãT, {Ï&ç|æ >∑T+≥÷s¡T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ÇHé#Ûê]® >∑˝≤¢ »j·T<˚yé, eTqïe düTu≤“sêe⁄, u§quÀsTTq lìyêdüsêe⁄, |üP>∑+{Ï <äTsêZsêe⁄, eTTeTàH˚ì yÓ+ø£≥düTã“j·T´ ø√yÓ\eT÷&ç s¡M+Á<ä _. dü‘·´Hêsêj·TD bÕ˝§ZHêïs¡T.

∫e] s√E uÛ≤Ø>± Hê$TH˚wüqT¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿã÷´s√ @Á|æ˝Ÿ 10: kÕ<ës¡D mìïø£\≈£î Hê$TH˚wüq¢ >∑&ÉTe⁄ eTT–+|ü⁄ s√C…’q H˚&ÉT õ˝≤¢˝À uÛ≤Ø>± Hê$TH˚wüqT¢ y˚XÊs¡T. ˝Àø˘düuÛÑ, XÊdüqdüuÛ≤ kÕúHê\≈£î b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡TΔ\T ô|<ä› dü+K´˝À ‘·s¡*e∫à Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚XÊs¡T. Äj·÷ bÕغ\ qT+∫ Á|üeTTK H˚‘·\‘√ bÕ≥T dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´\T Hê$TH˚wüqT¢ y˚dæq yê]˝À ñHêïs¡T. H˚&ÉT ∫e] s√E ø±e&É+‘√ bÕ≥T eT+∫ eTTVüQs¡Ô+ ñ+<ä+≥÷ nuÛÑ´s¡TΔ\T eTT–+|ü⁄ s√CÒ Hê$TH˚wüqT¢ y˚XÊs¡T. Hê$TH˚wüq¢ <ëK\T dü+<äs¡“¤+>± Äj·÷ ìjÓ÷»ø£es¡Z πø+Á<ë\˝À ã\Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|ü<Ûëq+>± ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt, {Ï&ç|æ, _C…|æ\T b˛{° |ü&ç ã\Á|ü<äs¡Ùq>± ø±s¡´ø£s¡Ô\ sê´©‘√ yÓ[fl Hê$TH˚wüqT¢ y˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝À Hê$TH˚wüqT¢ y˚dæq Á|üeTTKT\˝À es¡+>∑˝Ÿ m+|æ kÕúHêìøÏ {ÏÄsYmdt b˛*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´\T ø£&çj·T+ lVü≤], ø±+Á¬>dt qT+∫ dæ{Ϻ+>¥ m+|æ dæ]dæ\¢ sê»j·T´ ‘·s¡|ü⁄q Äj·Tq ‘·qj·TT&ÉT dæ]dæ\¢ nì˝Ÿ, _C…|æ qT+∫ sêeT>∑fi¯¢ |üs¡y˚TX¯«sY, eTVü≤ã÷u≤u≤<é

m+|æ kÕúHêìøÏ dæ{Ϻ+>¥ m+|æ b˛]ø£ ã\sê+ Hêj·Tø˘\T, {Ï&ç|æ qT+∫ u≤H√‘·T yÓ÷Vü≤Hé ˝≤˝Ÿ, {ÏÄsY mdt qT+∫ Ábıô|òdüsY d”‘êsê+ Hêj·Tø˘\T Hê$TH˚wüqT¢ y˚j·T>±, nôd+;¢ kÕúHê\˝À »q>±eT qT+∫ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]Δ>± bıHêï\ \ø£åàj·T´, {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]Δ>± eTT‹Ô¬s&ç¶ j·÷<ä–]¬s&ç¶, es¡+>∑˝Ÿ ‘·÷s¡TŒ qT+∫ ø±+ Á¬>dt ‘·s¡|ü⁄q e÷J eT+Á‹ ãdü«sêE kÕs¡ j·T´, {ÏÄsYmdt qT+∫ e÷J eT+Á‹ ø=+&Ü düTπsK, _C…|æ qT+∫ sêe⁄ |ü<äà, es¡+>∑˝Ÿ |ü•ÃeT qT+∫ {ÏÄsYmdt, ø±+Á¬>dt, _C…|æ\ ‘·s¡|ü⁄q <ëdü´+ $qjYT uÛ≤düÿsY, e÷J y˚Tj·TsY mÁs¡u…*¢ dü«s¡í, e÷J myÓTà˝Ò´ e÷]ÔH˚ì <Ûäsêàsêe⁄, uÛÑ÷bÕ\|ü*¢ qT+∫ ø±+Á¬>dt ‘·s¡|ü⁄q e÷J Á|üuÛÑT‘·« N|òt $|t >∑+Á&É yÓ+ø£≥s¡eTD≤ ¬s&ç¶, {Ï&ç|æ qT+∫ >∑+Á&É dü‘·´Hêsêj·TD, {ÏÄsYmdt qT+∫ dæ]ø=+&É eT<ÛäTdü÷<äHê #ê], &√s¡ïø£˝Ÿ˝À ø±+Á¬>dt ‘·s¡|ü⁄q e÷J eT+Á‹ &çmdt ¬s&Ü´Hêj·Tø˘, {ÏÄsYmdt qT+∫ dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´ dü‘·´e‹ sê<∏√&é, es¡Δqïù|≥ qT+∫ {ÏÄsYmdt ‘·s¡|ü⁄q Äs¡÷] s¡y˚TXŸ, ø±+Á¬>dt qT+∫ dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´ ø=+&˚{Ï l<ÛäsY, qs¡‡+ù|≥˝À {Ï&ç|æ qT+∫

dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´ πseP] Á|üø±XŸ ¬s&ç¶, {ÏÄsYmdt qT+∫ ô|~› düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶, bÕ\≈£î]Ô qT+∫ {Ï&ç|æ ‘·s¡|ü⁄q dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´ mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sY sêe⁄, {ÏÄsYmdt qT+∫ e÷J myÓTà˝Ò´ &Üø£ºsY mHé. düT<Ûëø£sY sêe⁄, ø±+Á¬>dt qT+∫ e÷J myÓTà˝Ò´ <äT>±´\ lìyêdü sêe⁄, ùdºwüHé|òüTHé|üPsY˝À ø±+Á¬>dt qT+∫ e÷J eT+Á‹ õ. $»j·T sêe÷sêe⁄, {Ï&ç|æ qT+∫ <=e÷à{Ï kÕ+ãj·T´, ø±+Á¬>dt ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´]Δ>± sêC≤s¡|ü⁄ Á|ü‘ê|t, |üs¡ø±\˝À ø±+Á¬>dt qT+∫ ÇqT>±\ yÓ+ø£Á{≤+ ¬s&ç¶, {Ï&ç|æ qT+∫ #·˝≤¢ <Ûäsêà ¬s&ç¶, {ÏÄsYmdt qT+∫ eTT<ä›kÕì düVü≤√<äsY ¬s&ç¶, dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´ yÓTT\T>∑÷] _ø£å|ü‹ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]Δ>± Hê$TH˚wüHé y˚XÊs¡T. eTVü≤ã÷u≤u≤<é nôd+;¢ kÕúHêìøÏ {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]Δ>± X¯+ø£sY Hêj·Tø˘, ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]Δ>± dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´ e÷˝À‘·T ø£$‘·, {Ï&ç|æ qT+∫ eT÷&ÉT u≤\T #ÍVü‰Hé, eTT\T>∑T˝À {Ï&ç|æ qT+∫ dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´ <äqdü] nqdü÷j·T (d”‘·ø£ÿ), ø±+Á¬>dt qT+∫ e÷J myÓTà˝Ò´ bı<Ó+ Ms¡j·T´, {ÏÄsYmdt qT+∫ nJàs¡ #·+<äT˝≤˝Ÿ\T ñHêïs¡T.

kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î dæã“+~ ø±yê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, @Á|æ˝Ÿ 10: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\qT düeTs¡Δ+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î j·T+Á‘ê+>∑+ düqï<äΔ+>± ñ+&Ü\ì sêÁwüº mìïø£\ Á|ü<ÛëHê~Ûø±] uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î rdüT≈£îqï #·s¡´\ô|’ M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mìïø£\ dæã“+~øÏ ‘·«s¡>± •ø£åD Çyê«\Hêïs¡T. z≥s¡¢ C≤_‘ê qT+∫ nÁø£eT+>± ‘=\–+∫q≥T¢ e#·Ã |òæsê´<äT\qT ≈£L\+≈£îwü+>± $#ês¡D »s¡bÕ\ì ø£˝…ø£ºsYqT

Ä<˚•+#ês¡T. ‘·T~ z≥s¡T C≤_‘ê s¡÷|üø£\Œq, düeTkÕ´‘·àø£, b˛*+>¥ πø+Á<ë\ >∑T]Ô+|ü⁄, Á|æôd’&ç+>¥ n~Ûø±s¡T\≈£î •ø£åD, øö+{Ï+>¥ πø+Á<ë\T, ÁkÕº+>¥ s¡÷+\ @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚j·÷\Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ ø£˝…ø£ºsY ø±+‹˝≤˝Ÿ <ä+&˚ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dæã“+~ πs+&ÉyÓTÆCÒwüHé ìs¡«Væ≤+#êeTHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À md”Œ ‘·|ò”‡sY Çø±“˝Ÿ, C…d” _.sêe÷sêe⁄, @C…dæ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, ‘=$Tà~ ìjÓ÷»ø£esêZ\ ]≥]ï+>¥ Ä|ò”düs¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

C≤eTsTT˝Ÿ s¡yêD≤ Ç+{Ï <=+>∑\|üH˚Hê?

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿã÷´s√ @Áô|˝Ÿ 10. Ç+&çj·÷q÷´dt≥T&˚ bòÕ¬sdtº ø±s√ŒπswüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À 2007 qT+&ç &Óe˝Ÿ|tyÓT+{Ÿ es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ eT+>∑ù|≥ eT+&É\+ ø£e÷˝≤|üPs¡+, ø√eT{Ï*¢, Hêsê‡sTT>∑T&Ó+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï C≤e÷sTT˝Ÿ bÕ¢+fÒHé q]øÏy˚‘· ≈£î+uÛÑø√D+˝À Ç+{Ï <√+>∑\ |üH˚qì ~ì yÓqTø£ z ˝≤Ø ÁuÀø£sY ñqï≥T¢ Äs√|üD\THêïsTT, ø±+Á≥ø£ºsY ø£\T¢ >∑|æŒ Ä~Ûø±s¡T\T ˝≤] Á&Ó’esY düVü≤j·T+‘√ eTT\T>∑T kÕúìø£ ˝≤]\˝À¢ \øå±˝≤~ s¡÷bÕj·T\ C≤j·Te÷sTT˝Ÿ ø£Ás¡qT sêÁ‹ yÓ\˝À¢ _˝Ÿº≈£î ‘·s¡*düTÔqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. sê»<Ûëì˝À ìs¡«Væ≤+∫q f…+&És¡¢\˝À ø£e÷˝≤|ü⁄s¡+ bÕ¢+fÒwüHé ≈£î #Ó+~q 20 ôVAø±ºs¡¢\˝À 1.52 ¬swæjÓ÷ Á|üø±s¡+ 1065 yÓTÁ{Ïø˘≥qTï\ ø£Ás¡ , ø√eT{Ï|ü*¢ bÕ¢+f…wüHé˝Àì 47.34 ôVAø±ºs¡¢\˝À 1.51 ¬swæjÓ÷ Á|üø±s¡+ 1931 yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\T qsê‡sTT>∑T&Ó+≈£î #Ó+~q bÕ¢+f…wüHé\˝À 38.55 ôVAø±ºs¡¢\˝À 1.51. ¬swæjÓ÷ Á|üø±s¡+ 22e+<ä\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï C≤e÷sTT˝Ÿ qT uÛÑÁ<Ûä#·\+ kÕs¡bÕø£˝Àì ◊{ÏdæøÏ ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î ø±+Á{≤ø£ºsY #·+ÁX‚KsY ˇ|üŒ+<ä+ bı+<ës¡T. nsTT‘˚ á bÕ¢+fÒwüHé Ädæùdº+{Ÿ bÕ¢+fÒHé y˚TH˚»sY eTs√ uÒdt ø±´+|t dæã“+~ ø£Ás¡ ø£{Ï+>¥ |üqT\qT yÓT<ä\T ô|{≤ºs¡T. n+<äTu≤≥T˝À ø±+Á{≤ø£ºsY ˝Òø£b˛e&É+‘√ n<äTqT>± uÛ≤$+∫q n~Ûø±s¡T\T ø£Ás¡qT ‘·s¡*+∫ ‘·eT CÒãT\T ì+|ü⁄ø√e&ÜìøÏ |üì>± ô|≥Tº≈£îHêïs¡ì Äs√|üD\THêïsTT. eTT\T>∑T ‘ê\Tø± ˝≤Ø nk˛dæj˚TwüHé ≈£î #Ó+~q ˝≤Ø\˝À kÕúìø£ ñ&é ø±+Á≥ø£ºsY ù|s¡T‘√ nqTe÷q+ sê≈£î+&Ü ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E\ø√ø£kÕ] ˝≤]˝À¢ ‘·s¡*düTÔHêïs¡T. _\Tº≈£î ≈£î nÁø£eT+>± ‘·s¡*+#˚ »e÷sTT˝Ÿ ø£Ás¡≈£î j·÷eπsCŸ>± ˇø£ ˝≤]øÏ 90 y˚\T |ü\T≈£î‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. á sêyêD≤ <ä+<ë˝À »qe] qT+&ç kÕ–düTÔqï≥T¢ \ø£å˝≤~ s¡÷bÕj·T\T dü+bÕ~+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. ø±+Á≥ø£ºsY ù|s¡T‘√ »]π> ÄÁø£eT s¡yêD≤ _\T¢\T Á&Ó’es¡¢ e<ä› ñ+#·&É+ $X‚wü+. e÷s¡Z eT<ä´+˝À ø£e÷˝≤|ü⁄s¡+ , eT+>∑ù|≥, ô|Á{À˝Ÿ ã+ø˘ y˚Á_&ç® e<ä› ‘·÷ø£eTT y˚sTT+#·Tø√ì yÓfi≤¢*‡ñ+&É>±

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ »s¡T>∑TeT*¢ @Á|æ˝Ÿ 10: »s¡>∑TeT*¢ eT+&É\ |ü]~˝Àì j·T+.|æ.{Ï.dæ eT]j·TT »&é.|æ.{Ï.dæ »s¡T>∑T m\ø£åHé dæã“+~øÏ m≥Te+{Ï Çã“+<äT\T »s¡T>∑≈£î+&Ü nìï $<äeTT\T>± düeT≈£LsêÃeTì sêÁ‹øÏ nø£ÿ&É ñ+&˚ yê]øÏ uÀ»q edü‘·T\T ø±ì nø£ÿ&É ìedæ+#·Tyê]øÏ ñ+&ÉT düú\eTTø±ì |ü]ø£sê\Tø±ì ÄjÓTTø£ÿ |ü]ø£s¡eTT\≈£î s¡ø£åq>± b˛©dtyê] düVü‰j·T+ rdüT≈£îHêïeTì m≥Te+{Ï nyê+#·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑≈£î+&Ü |üP]Ô u≤<Ûä´‘·\T rdüT≈£îHêïeTì sêø£b˛ø£\≈£î yêVü≤Hê\T dæ<ä›+ #˚XÊeTì BìøÏ dü+ã+~+∫ nìï $<ë\T>± düs¡«+ dæ<ä›+ #˚XÊeTì Çø£b˛‘˚ z≥s¡T¢ Á|üXÊ+‘·+>± e∫à z≥T¢ y˚j·÷\ì z≥s¡¢qT ø=s¡T‘·THêïs¡T

‘·÷ø£+ nq+‘·s¡+ sêÁ‹ |ü~ >∑+≥\ düeTj·T+˝À yÓfi¯ó¢‘·T+&É>± ˝≤] Á&Ó’esYqT Á|ü•ï+#·>± nqTe÷q düŒ<ä yêø±´\‘√ á $wüj·T+ u…’≥|ü&ç+~. nsTT‘˚ ø±s√ŒπswüHé ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ ø£e÷˝≤|ü⁄s¡+, ø√eT{Ï|ü*¢, Hêsê‡sTT>∑T&Ó+, bÕ¢+fÒwüHé qT+&ç ø£Ás¡ ˝À&é‘√ yÓfi‚¢ ˝≤]\T y˚Á_&ç® qT+&ç ø£e÷˝≤|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝ÀìøÏ yÓfi¯¢sê<äì ìã+<Ûäq\T|üŒ{ÏøÏ _\Tº düMT|ü+˝ÀH˚ ô|Á{À˝Ÿ ã+ø˘ <ä>∑Zs¡ ˝≤] nqTe÷qdüŒ<ä+>± |ü≥Tºã&ç+~. ø±s√ŒπswüHé ndæôdº+{Ÿ bÕ¢+{Ï+>¥ y˚TH˚»sY øÏs¡DY qT $es¡D ø√s¡>± es¡+>∑˝Ÿ ˝À ñqï ‘·|ü⁄Œ&ÉT düe÷#ês¡+ Ç#êÃ&ÉT. ‘·<äq+‘·s¡+ 30 ì$TcÕ˝À¢H˚ Á|ü‘·´ø£å+ ø±e&É+‘√ nqTe÷q+ ã\|ü&ɶ~. ndæôdº+{Ÿ y˚TH˚»sY ˝≤] Á&Ó’esY, Çs¡Te⁄s¡T Ç∫Ãq $es¡D˝À bı+‘·q ˝Ò≈£î+&Ü ñ+&É&É+ >∑eTHês¡Ω+. _\Tº ≈£î kÕúìø£ ø±+Á≥ø£ºsY ù|s¡T‘√ e∫Ãq ˝≤]\ $esê\T ø±yê\ì _\Tº &çõm+. πøX¯e¬s&ç¶ì ôd≈£L´]{Ï Ä~Ûø±] »j·TÁ|üø£±XŸqT $$s¡D ø√s¡>± ‘·eT≈£î á $düj·T+˝À Äyê>±Vü≤q ˝Ò<äì ‘·|ü⁄Œ≈£îHêïs¡T. @fi¯¢ ‘·s¡ã&ç »s¡T>∑T‘·Tqï á e´eVü≤s¡+˝À _\Tº ≈£î #Ó+~q ôd≈£L´]{Ï n~Ûø±s¡T\T bÕ¢+{Ï+>¥ y˚TH˚»s¡T¢, ˝≤] Á&Ó’es¡T¢ dü+ã+~Û‘· dæã“+~ ô|’ nqTe÷Hê\T e´ø£Ô+ ne⁄‘·Hêïj·TH˚~ yêdüÔe+. >∑‘·+˝À »]–q ≈£î+uÛÑø√D≤ìøÏ ñ<√´>±\qT+&ç ‘=\–+∫q yÓ’q+ ‘Ó*dæq $wüj·Ty˚T. nsTTq|üŒ{ÏøÏ Ç≥Te+{Ï dü+|òüT≥q\T |ü⁄qsêe⁄‘·THêïsTT. Çø£ HÓ’Hê Ç≥Te+{Ï Ç+{Ï <√+>∑\ e´eVü≤s¡+ »s¡T>∑≈£î+&Ü Á|üdüTÔ‘· dü+|òüT≥qô|’ ‘Ó*ùdÔ ‘·|üŒ eTs√{Ï »s¡T>∑≈£î+&Ü ñ+≥<äì Á|ü»\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T.eT<Ûä´e]Ô düVü≤ø±s¡+‘√ H˚s¡T>± ø±+Á{≤ø£ºsY U≤‘ê˝§øÏ _˝Ÿº _\T¢\T yÓ÷HêsYÿ>± ñqï ˝≤] ÁuÀø£sY≈£î ã&Ü ø±+Á{≤ø£ÁH n+&É ñqï≥T¢ $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+.1998.99˝À @sêŒf…Æq eTT\T>∑T ‘ê\Tø± ˝≤] Ä|ò”dt˝À 2004 Ä|ò”dt ÇHé#ê]®>± ì<∏äT\T ø=fÒºdæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. $õ˝ÒHé‡ yês¡T $#ês¡D #˚|ü{Ϻq|üŒ{Ïø£Ï Ç+ø± j·T<˚X¯Ã>± Ç <ä+<ë »s¡T>∑T‘·THêï~ Çø£ÿ&É. _\Tº yês¡T ≈£î&Ü n+&É ñqï~ õm+. dæõm+ ≈£î&Ü Ç+<äT˝À u≤>±kÕ«eTT\ì ‘Ó*+~. me]ô|’ y˚≥T |ü&ÉqT+<√ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚....

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ sêj·T|ü]Ô @Áô|˝Ÿ 10: ‘Ó\+>±D≤ |ü⁄q]àD≤+ πødæÄsY‘√H˚ kÕ<Ûä´+ nì C…&çŒ{Ïdæ nuÛÑ´]ú ∫Ás¡ ñù|+Á<äy˚+ø£qï nHêïs¡T. H˚&ÉT sêj·T|ü]Ô eT+&É\+˝Àì yÓTÆ˝≤s¡+ Á>∑eT+˝À Á|ü»\‘√ Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹s¡T>∑T‘·T qï dü+<äs¡“+˝À kÕ¢ì≈£îsê˝…’Hê qqTï>∑T]Ô+∫ $T neT÷\´yÓTÆHê z≥T y˚dæ ¬>*|æ+#ê\ì Á|ü»\qT y˚&ÉT≈£îHêïs¡T. πødæÄsY‘√H˚ |ü⁄Hê]àD+ ne⁄‘·<äì Á|ü»\T {ÏÄsYmdt ≈£î ÁãVü≤às¡<∏ä+ |ü&ÉT‘·Ts¡Hêïs¡T. áyÓT yÓ+≥ ∫Ás¡ yÓ+ø£qï s¡+>∑T ≈£îe÷sY ì]‡+Vü≤, ∫Ás¡ kÕy˚T˝Ÿ , k˛eTeT\¢eTà, sêDÏ, j·÷ø£eTà, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Vü≤ÖEãTEs¡TZ ˝À ¬>\TkÕÔ+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä‘·à≈£Ls¡T, @Áô|˝Ÿ 10: Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\ Vü≤ÖEãTEs¡TZ m+|æ{Ïdæ mìïø£\˝À {Ï&ç|æì ¬>*|ækÕÔeTì eT+&É\ {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î&ÉT ‹s¡à\–] düs¡Œ+#Y ã÷s¡kÕs¡+>∑bÕDÏ nHêïs¡T. ‹s¡à\–] Á>±eT+˝À Ç+{Ï+{Ï Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á>±e÷\ qT n_Ûeè~› #˚dæq |òüTq‘· {Ï&ç|æ<˚qì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D {Ï&ç|æ e\¢H˚ e∫Ã+<äì nHêïs¡T.ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T @Hê&ÉT düeTdü´\T |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. »&ûŒ{Ïdæ nuÛÑ´]Δ <äT+|æ\¢ãT∫ìs&ç¶ì m+|æ{Ïdæ nuÛÑ´]Δ >∑T+&ÓuÀsTTq ˝≤eD´\qT ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T. á dü+<äs¡“+>± Á>±eT {Ï&ç|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT ã÷s¡kÕ+ãj·T´, >∑T+&ÓuÀsTTq ˝≤eD´, eT+&É\ {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<ä[‘· ãVüQ»qT\ n_Ûeè~›¬ø’ ø£èwæ #˚kÕÔ: eT+<ä ÁøÏwüí Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ eT&çø=+&É @Áô|˝Ÿ 10: ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝ÀH˚ <ä[‘·T\T ãVüQ» qT\ dü+πøåeT_Ûeè~›¬ø’ $sêe÷+˝Ò≈£î+&Ü ø£èwæ #˚j·T&Üìπø #·≥ºdüuÛÑ\ ÁbÕ‹ì<Ûë´ìøÏ b˛{Ï |ü&ܶqì m+dt|æ C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT ÁøÏwüí e÷~>∑ nHêïs¡T. H˚&ÉT eT&çø=+&É˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÄÁ>∑≈£î\ bÕ]º\≈£î <ä[‘·T\ ãVüQ»q düeTdü´\T ø±ì yê] dü+πøåeT+ ø±ì |ü{Ϻ+#·T≈£îqï Hê<ÛäT&˚ ø£s¡Tej·T´&Éì Äj·Tq á dü+<ä s¡“+>± >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. mìïø£\ düeTj·T+˝À ÄÁ>∑≈£î\ bÕغ Hêj·T≈£î\T Vü‰$T\qT >∑T|æŒ+∫ z≥¢ sê»ø°j·T+ #˚düTÔ+≥s¡ì ‘·<äq+‘·s¡+ $]ì $düà]kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n+<äTπø yê]ì qeTàe<ä›ì Á|ü»\≈£î Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. á $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À b˛*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT uÀ&ÉT¶ <äj·÷ø£sY, eT+<ä≈£îe÷sYe÷~>∑, eTùV≤+<äsY kÕs¡+>∑bÕDÏ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

n~Ûø±s¡T\≈£î ø£˝…ø£ºsY ôV≤#·Ã]ø£ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, @Á|æ˝Ÿ 10: áHÓ\ 11q »s¡>∑qTqï ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\ ì<ÛäT\≈£î dæã“+~ ‘·|üŒìdü]>± Vü‰»s¡Tø±yê\ì ø£˝…ø£ºsY ø±+‹˝≤˝Ÿ <ä+&˚ Ä<˚•+#ês¡T. $<ÛäT\≈£î ¬>’sêΩ»¬s’‘˚ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. mìïø£\ $<ÛäT\≈£î Á|æôd’&ç+>¥, düVü‰j·T Á|æôd’&ç+>¥ dæã“+~ì ìj·T$T+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. bÕs¡«r|ü⁄s¡+ &ç$»Hé˝À á HÓ\ 6q »]–q ‘=* $&É‘· ÁbÕ<˚•ø£ b˛*+>¥˝À 759 eT+~ $<ÛäT\≈£î ¬>’s¡Ω»s¡ j·÷´s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. yê]ô|’ @|” |ü+#êj·Tr j·÷ø˘ºÁ|üø±s¡+ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£îHêïeTHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À $»j·Tq>∑s¡+ &ç$»Hé˝À »s¡>∑qTqï mìïø£˝À¢ nÁ|üeT‘·Ô+>± e´eVü≤]+#ê\ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

|ü≥ºD+˝ÀøÏ VüQ+<ësTT møχ+{Ÿ ø±s¡T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 10: lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ ô|<ä›bÕ&ÉT s√&ÉT¶˝À >∑\ e÷´+>√VüQ+<ësTT c˛s¡÷yéT˝À møχ+{Ÿ ø±s¡TqT e÷J eT+Á‹ <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. nH˚ø£ kÂø£sê´\T ø£*–q á ø±s¡T ô|Á{À\T, &ûõ˝Ÿ ¬s+&ÉT yÓ÷&É˝Ÿ‡>±, nsTT<äT Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq s¡+>∑T\˝À \uÛÑ´eTe⁄‘·T+<äì c˛s¡÷+ y˚TH˚»sY ‘Ó*bÕs¡T.

myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´s¡TΔ\T>± 20 eT+~ Hê$TH˚wüqT¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ s¡|òüTTHê<∏ä|ü*¢, @Á|æ˝Ÿ 10: ùdºwüHé|òüTHé|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z nôd+;¢ nuÛÑ´s¡TΔ\T>± 20 eT+~ Hê$TH˚wüqT¢ y˚j·T&É+ »]–+<äì ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘Ó*bÕs¡T. {ÏÄsYmdt qT+∫ dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´ &Üø£ºsY ‘ê{Ïø=+&É sê»j·T´, {ÏÄsYmdt(mdt)>± ‘ê{Ïø=+&É Áø±+‹sêCŸ, yÓ’mdtÄsYdæ|æ nuÛÑ´]Δ>± eTTì>±\ $*j·TyéT, {Ï&ç|æ nuÛÑ´]Δ>± <=e÷à{Ï kÕ+ãj·T´, {Ï&ç|æ(mdt) nuÛÑ´]Δ>± <=e÷à{Ï Á|üdüqï ≈£îe÷sY, ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]Δ>± &Üø£ºsY >∑T+&Ó $»j·T sêe÷sêe⁄, _dæ j·TTe»Hé Á|òü+{Ÿ nuÛÑ´]Δ>± <ä+&ÉT ø£s¡TD, dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡TΔ\T sêC≤s¡|ü⁄ Á|ü‘ê|t, <ä+&ç j·÷<ä–], u≤düTÿ\ Á|üuÛ≤ø£sY, |ü⁄≥º\ kÕ«$T, dæ+>∑|ü⁄s¡+ düeTàj·T´, s=&É¢ eTTs¡∞ø£èwüí, yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ Á|üuÛ≤ø£sY, mÁs¡ sê+#·+<äsY, >∑TÁs¡+ j·÷<ä–], J&ç s¡y˚TXŸ ≈£îe÷sY, eT+<ä s¡y˚TXŸ, uÀq–] s¡M+<äsY, e÷s¡bÕø£ s¡y˚TXŸ\T Hê$TH˚wüqT¢ y˚j·T&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T.


y˚T 19 qT+∫ X¯óuÛÑÁ|ü<ä+ y˚dü$•ø£åD •_s¡+ X¯óÁø£yês¡+ 11, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 10 : ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúq+ Væ≤+<ä÷ <Ûäs¡àÁ|ü#ês¡|ü]wü‘Y |üs¡«y˚ø£åD˝À X¯óuÛÑÁ|ü<ä+ y˚dü$ •ø£åD •_s¡+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‹‹<˚ <Ûäs¡àÁ|ü#ês¡ eT+&É* Á|ü‹ì<ÛäT\T |æ.Vü≤≥πøX¯+, ãsê≥+ ø±y˚TX¯«s¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.

¬s+&√ $&É‘· C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\≈£î @sêŒ≥T¢ |üP]Ô Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 10: á HÓ\ 11q »s¡>∑qTqï ¬s+&√ $&É‘· C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\≈£î n~Ûø±s¡T\T nìï @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ mìïø£\ dæã“+~, n~Ûø±s¡T\T b˛*+>¥ πø+Á<ë\≈£î ‘·s¡*yÓfi≤¢s¡T. õ˝≤¢˝À 18 C…&ûŒ{°d”\T, 285 m+|”{°d”\≈£î X¯óÁø£yês¡+ mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. M{ÏøÏ >±qT 866 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT n~Ûø±s¡T\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Äs¡÷àsY, u≤˝§ÿ+&É, ;ÛyéT>∑˝Ÿ, _Û≈£îÿq÷s¡T, <√eTø=+&É, >±+<Ûë], ø±e÷¬s&ç¶, ø£eTàsY |ü*¢, *+>∑+ù|≥, e÷#ê¬s&ç¶, yÓ÷sêÔ&é, Hê–¬s&ç¶ù|≥, q+Bù|≥, dü<ë•eq>∑sY, dæ]ø=+&É, ‘ê&Ü«sTT, y˚\÷ŒsY, m˝≤¢¬s&ç¶ eT+&É\+˝À m+|”{°d”, C…&ûŒ{°d” mìïø£\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. 6,86,344 eT+~ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. 18 C…&ûŒ{°d” kÕúHê\≈£î 103 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T, 288 m+|”{°d”\≈£î 1266 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{°˝À ñHêïs¡T. Hê$TH˚wüq¢ >∑≥º+ eTT–dæq ‘·s¡Tyê‘·, Äj·÷ sê»ø°j·T bÕغ\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\T $düÔè‘·+>± |üs¡´{Ï+∫ ‘·eT‘·eT nuÛÑ´s¡Tú\ ‘·s¡|òü⁄q Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

Hê$TH˚wüq¢ |ü]o\q˝À n~Ûø±s¡T\T _J_J Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 10: nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHê\≈£î b˛{° #˚düTÔqï nuÛÑ´s¡Tú\ Hê$TH˚wüq¢qT >∑Ts¡Tyês¡+ mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T |ü]o\q˝À ‘·\eTTqø£\j·÷´s¡T. ìC≤e÷u≤<é bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHêìøÏ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 59 ôd≥¢ Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚j·T>±, M]˝À ˇø=ÿø£ÿs¡T ¬s+&ÉTø±ì, n+‘·≈£î ô|’>±ì Hê$TH˚wüHé y˚dæqyê]˝À ñHêïs¡T. Hê$TH˚wüq¢ ∫e] s√Eq Äs¡÷àsY ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ 17 Hê$TH˚wüqT¢, uÀ<ÛäHé ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ 18 eT+~, Eø£ÿ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ 28 eT+~, u≤qT‡yê&É˝À 19 ôd≥T¢ Hê$TH˚wüqT¢ y˚XÊs¡T. m˝≤¢¬s&ç¶ qT+∫ 13 Hê$TH˚wüqT¢, ø±e÷¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ 6, ìC≤e÷u≤<é ns¡“Hé qT+∫ 40 eT+~, ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ qT+∫ 18, u≤˝§ÿ+&É qT+∫ 14 Hê$TH˚wüq¢ ôd≥T¢ <ëK\j·÷´sTT. M{Ïì >∑Ts¡Tyês¡+ mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Hê$TH˚wüq¢ πø+Á<ä+ e<ä› Äj·÷ nuÛÑ´s¡Tú\ nqT#·s¡T\T, nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·s¡*e#êÃs¡T.

Á|üXÊ+‘·+>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï 19e &ç$»Hé mìïø£\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 10: ìC≤e÷u≤<é ø±s=ŒπswüHé |ü]~Û˝À 19e &ç$»Hé mìïø£\T >∑Ts¡Tyês¡+ Á|üXÊ+‘·+>± ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. Hê$TH˚wüqT¢ y˚dæq ‘·s¡Tyê‘· 19 &ç$»Hé˝À {°&û|” nuÛÑ´]ú uÛÑ÷eTj·T´ >∑T+&Ób˛≥T‘√ eTs¡DÏ+#·&É+‘√ >∑‘· HÓ\ 30q »]–q ø±s=ŒπswüHé mìïø£˝À¢ 19e &ç$»Hé≈£î mìïø£\T »s¡|ü˝Ò<äT. nq+‘·s¡+ >∑Ts¡Tyês¡+ &ç$»Hé˝À mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. {°&û|”, ;CÒ|”, {°ÄsYmdt, ø±+Á¬>dt bÕغ\≈£î #Ó+~q nuÛÑ´s¡Tú\T Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\T s¡+>∑+˝À ñHêïs¡T. mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± Ä &ç$»Hé˝À b˛©düT\T uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.

lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝À kÕúìø£ ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúq+ ø£˝≤´DeT+≥|ü+˝À ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Væ≤+<ä÷<Ûäs¡à+ dü+Á|ü<ëj·÷\ |ü≥¢ $XÊ«dü+ ø£*–+#ê\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ á@&Ü~˝À 8,9,10 ‘·s¡>∑‘·T\T |üØø£å\T sêdæq $<ë´s¡Tú\≈£î •ø£åD •_s¡+

ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡C≤&É $<ë´dü+düú\ ÁbÕ+>∑D+˝À y˚THÓ\ 19 qT+∫ 25 es¡≈£î X¯óuÛÑÁ|ü<ä+ •ø£åD ñ+≥T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï $<ë´s¡Tú\≈£î ñ∫‘· uÛÀ»q edü‹ dü<äTbÕj·÷\T, sêqTb˛qT s¡yêD≤Ks¡TÃ\≈£î bÕ]‘√wæø£+ Çe«qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

{Ï&ç|æ C…&é|æ{Ïdæ nuÛÑ´]ú »j·TyÓ+ø£≥\øÏåàøÏ ÁãVü≤às¡<∏ä+ ñ<√“<Ûä #˚düTÔHêïs¡T. Á|ü#ês¡ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄyÓT≈£î eTVæ≤fi¯\T eT+>∑fi¯ Vü‰s¡‘·T*dü÷Ô eT<䛑·T‘Ó*|æ $»sT÷uÛÑe nì Äos¡«~düTÔHêïs¡T. ÄyÓT≈£î nìï esêZ\ qT+∫eT<䛑·T \_ÛdüTÔ+&É>±, ‘êC≤>± ø£\T¢^‘·, #˚H˚‘·, #˚‹ eè‘·TÔ\ yês¡T, ø±]àø£, ¬s’‘·T esêZ\ qT+∫ ≈£L&Ü |üP]ÔkÕúsTT n+&É<ä+&É\T #˚≈£Ls¡Ã&É+‘√ $»j·T+ q˝Ò¢s¡T MT<ä q&Éπøì sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T #ÓãT‘·T Hêïs¡T. »j·TyÓ+ø£≥\øÏåà uÛÑs¡Ô n~Ûø±] ls¡ø±eT yÓ÷Vü≤qsêe⁄ (u≤_®), bÕغ˝À d”ìj·TsYø±e&É+‘√ j·TTe≈£î\T, <ä[‘·T\T, ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\ Á|ü»\‘√ dü‘·‡+ã+<Ûë\T ø£*– ñ+&É≥+‘√ C…&é|æ{Ïdæ>± ÄyÓT $»j·T+ düTHêj·÷düy˚T. á Á|ü#ês¡+˝À Hêj·T≈£î\T eT\T¢\ b˛\j·T´, q˝≤¢ kÕ«$T, n˝≤¢&É X¯s¡‘Y, q˝≤¢ ∫{Ϻu≤ãT, >∑T‘·TÔ\ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, eT\T¢\ sêeTø£èwüí, Hê–¬s&ç¶ düTu≤“sêe⁄, |æ˝≤¢ yÓÁ]j·T´, yÓ÷≥÷] n‘ÓÔqï, •s¡>∑+ e÷<Ûäesêe⁄, bÕeT]Ô yÓ+ø£≥ø£ècÕísêe⁄, <ä+π>{Ï dü‘·´Hêsêj·TD, ô|~›¬s&ç¶ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ neT˝≤|ü⁄s¡+, @Á|æ˝Ÿ 10: ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ neT˝≤|ü⁄s¡+ C…&é|æ{Ïdæ nuÛÑ´]ú n~Ûø±] »j·TyÓ+ø£≥\øÏåàøÏ n|üPs¡« düŒ+<äq \_Û+∫+~. »q+ CÒCÒ\T |ü\T≈£î‘·THêïs¡T. ÄyÓT eT+&É\+˝Àì Á>±e÷˝À¢ì e÷s¡TeT÷\ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ôd’‘·+ mø£ÿ&É Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+∫Hê n|üPs¡« düŒ+<äq \_Û+∫+~. ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T &Üø£ºsY yÓT≥¢ s¡eTDu≤ãT, {Ï&ç|æ m+|æ{Ïdæ nuÛÑ´]ú yÓ÷≥÷]í yÓ+ø£≥\øÏåà‘√ ø£*dæ »j·TyÓ+ø£≥\øÏåà Ç+<äT|ü*¢, á<äs¡|ü*¢ Á>±e÷˝À¢ eTTeTàs¡ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷í d”e÷+Á<Ûä n_Ûeè~› ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì, n+‘˚ø±≈£î+&Ü eTVæ≤fi¯\T Ä]úø£ kÕ«e\+ãq #˚≈£Ls¡T‘·T+<äì z≥s¡¢≈£î #ÓãT‘·THêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Á|ü#ês¡ s¡<∏äj·÷Á‘·ô|’ Á>±e÷˝À¢ Á|ü#ês¡+#˚|ü{≤ºs¡T. $»j·T+ ‘·<∏ä´eTì, nsTT‘˚ n‘·´~Ûø£ yÓTC≤غ‘√ |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+#ê\ì Hêj·T≈£î\T,ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·TTe‘· ùdyê ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ eTT+<äTqï|ü⁄Œ&˚ Á>±eT+ nìï $<Ûë\T>± n_Ûeè~Δ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ #Ó+<äT‘·T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À j·T÷‘Y u≤<ÛäT´\T C≤* s¡|òüTTHê<Ûä|ü*¢, @Á|æ˝Ÿ 9: eT+&É\+˝Àì ø=+&Ü|üPsY˝À qej·TT>∑ Á|üMDY, ˝À&É+ dü+|ü‘Y, *+>∑quÀsTTq qπswt, m+. dü+‘√wt, j·T÷‘Y nk˛dæj˚TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À #·*y˚+Á<ëìï @sêŒ≥T s¡M+<äsY, l<ÛäsY, Á|üXÊ+‘Y, s¡|òüTT, sêE, s¡y˚Twt ‘·~‘·s¡T\T #˚j·T>±, düs¡Œ+#Y CÀ&çeTT+‘·\ ãT∫ÃsêeTT\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡|òüTHê<Ûä|ü*¢˝À #·*y˚+Á<ä+ @s¡Œ≥T

n|ü]X¯óÁuÛÑ+ |ü&É>∑˝À õ˝≤¢ Á|üuÛÑT‘ê« ÄdüT|üÁ‹

12q $»j·TeTà |üs¡´≥q Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 10 (m|æÇm+mdt): yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ >ös¡e n<Ûä´≈£åîsê\T yÓ’j·Tdt $»j·TeTà áHÓ\ 12q ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À |üs¡´{ÏdüTÔqï≥T¢ Ä bÕغ sêÁwüº Hêj·T≈£î\T >∑T]ã+&ç ∫qyÓ+ø£≥ ¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#Ûê]® nHêïã‘·TÔì •e≈£îe÷sY‘√ ø£*dæ e÷{≤¢&Üs¡T. 10e ‘˚Bq #˚j·÷*‡q |üs¡´≥q eT+&É\, õ˝≤¢|ü]wü‘Y mìïø£\ ø±s¡D+>± yêsTT<ë |ü&çq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î õ˝≤¢˝À, sêÁwüº+˝À »]–q eTTì‡|ü˝Ÿ, eT+&É\ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y mìïø£˝À¢ yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” Ä~Û|ü‘·´+ ‘·<Ûä´eTHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Á|ü»\T yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” yÓ+fÒ ñqï<äHêïs¡T. •e≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 12q $»j·TeTà |üs¡´≥q s√&ée÷´|tqT $e]+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì ø=\ø£\÷s¡T, U≤Jù|≥, ø√|ü˝Ò¢, >∑T&çyê&É, n+>∑\≈£îs¡Ts¡T ‘·~‘ês¡ ÁbÕ+‘ê\T Ç|üŒ{Ï e≈£î Ksês¡T #˚dæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 10: |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ÄdüT|üÁ‹ n|ü]X¯óÁuÛÑ+‘√ ì+&çb˛sTT+~. Vü‰düŒ≥˝Ÿ ÁbÕ+>∑D+ n+‘ê mø£ÿ&É |ü&ç‘˚ nø£ÿ&É &É+|æ+>¥ j·÷s¡T¶\qT ‘·\|æ+#˚˝≤ #Ó‘·Ô≈£î|üŒ\T ù|s¡T≈£îb˛‘·THêïsTT. ô|’>± rÁeyÓTÆq <äTsê«düq ≈£L&Ü yê´|æ+#·&É+‘√ kÕúìø£\T, ÄdüT|üÁ‹øÏ e#˚´yês¡T eTT≈£îÿ eT÷düT≈£îì sêyê*‡edüTÔ+~. õ˝≤¢ q\TeT÷\\ ÁbÕ+‘ê\ yê]øÏ kÕ<Ûës¡D, n‘·´edüs¡ yÓ’<Ûä´ ùde\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚~ @\÷s¡T õ˝≤¢ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«ÄdüT|üÁ‹. ì‘·´+ m+‘√ eT+~ Çø£ÿ&çøÏ yÓ’<Ûä´+ #˚sTT+#·Tø√e&ÜìøÏ edü÷Ô ñ+{≤s¡T. nsTT‘˚ yÓTs¡T¬>’q yÓ’<Ûä´+ e÷≥ n≥T+∫‘˚ Çø£ÿ&É |ü~ì$TcÕ\T ñ+fÒ eT¬sìï Çã“+<äT\T m<äTsö‘êjÓ÷qì Á|ü»\T ãj·T|ü&˚ dæΔ‹øÏ ÄdüT|üÁ‹ yê‘êes¡D+ ‘·j·÷¬s’+~. á <äTsê«düq e\¢ yê´<ÛäT\T ≈£L&Ü yê´|æ+#˚ neø±X¯+ ≈£L&Ü ñ+~. #Ó‘·Ô ≈£î|üŒ\≈£î Á|üø£ÿH˚ ø±qTŒ\ yês¡T¶ ≈£L&Ü ñ+~. ì‘·´+ á <äTs¡Z+<Ûä+‘√H˚ yês¡T >∑&çù|düTÔHêïs¡T. uÛ≤~Û‘·T\qT |üsêeT]Ù+#·&ÜìøÏ $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ e#˚à ã+<ÛäTe⁄\T ãj·T≥ @ #Ó≥¢ øÏ+<ä ùd<ärs¡T<ëeTHêï ≈£î<äs¡<äT. |ü+<äT\T #Ó‘·Ô≈£î|üŒ\qT #Ó<äs¡>=&ÉT‘·÷ #Ó‘·ÔqT s√&É¢ô|’øÏ HÓ≥Tº≈£î+≥÷ ôd’«s¡$Vü‰s¡+ #˚dü÷Ô

kÕ<Ûës¡D mìïø£\ @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚j·÷*: d”áy√ uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 10: kÕ<Ûës¡D mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤+ #˚+<äT≈£î nìï @sêŒ≥T¢ |üP]Ô#˚j·÷\ì mìïø£\ Á|ü<Ûëq mìïø£\ n~Ûø±] uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ Ä<˚•+#ês¡T. mìïø£\ ìs¡«Vü≤Dô|’ Äj·Tq õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢‘√ M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ z≥s¡¢ C≤_‘ê dæ<äΔ+ #˚j·÷\ì, áMm+\T dü]#·÷&Ü\ì #ÓbÕŒs¡T. b˛*+>¥ πø+Á<ë\ e<ä› ‘ê>∑T˙s¡T, eTs¡T>∑T<=&É¢ kÂø£s¡´+ e+{Ï ø£˙dü edü‘·T\T ø£*Œ+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. Á|ür n+XÊìï ≈£åîDí+>± |ü]o*+ #ê\ì #ÓbÕŒs¡T. m˝≤+{Ï ˝ÀbÕ\T ˝Ò≈£î+&Ü #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ Hêïs¡T. á M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sH釽À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsYkÂs¡uÛŸ>ösY, md”Œ &Ü. qMHé>∑T˝≤؃ n<äq|ü⁄ CÒd” Vü≤w”+ wüØ|òt, &ûÄsYz q÷sYu≤cÕ U≤d”+, ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

16 qT+∫ zô|Hé dü÷ÿ\T |üØø£å\T &ûÄsYz q÷sYu≤cÕU≤d”+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 10: Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ zô|Hé dü÷ÿ\T |üØø£å\T áHÓ\ 16e ‘˚B qT+∫ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] q÷sYu≤cÕU≤d”+ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝À á y˚Ts¡≈£î düeTq«j·Tø£$T{° düe÷y˚X¯+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± &çÄs√« q÷sYu≤cÕU≤d”+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç+≥sY |ü<√ ‘·s¡>∑‘·T \≈£î áHÓ\ 16 qT+∫ 25 es¡≈£î Á|ü‹s√E ¬s+&ÉT|üP ≥\÷ |üØ ø£å\T ñ+{≤j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ñ<äj·T+ 10.30 >∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.30 >∑+≥\ es¡≈£î, eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.30 qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5.30 >∑+≥\ es¡≈£î »s¡T>∑T‘êj·THêïs¡T. õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] ns¡TD≈£îe÷], ÇeTT´HÓ’CÒwüHé n~Ûø±] &Ü. _.»>∑Hêï<∏äsêe⁄, zô|Hé dü÷ÿ\T õ˝≤¢ düeTq«j·Tø£s¡Ô |æ.$.sêeTsêE ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äT mìïø£˝À¢ b˛{° #˚kÕÔ+: u≤\ø£èwüí

<ä[‘·T\ nuÛÑT´qï‹ ø±+Á¬>dt <ë«sêH˚ kÕ<Ûä´+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 10 (m|æÇm+mdt): ù|<ä\ ñqï‹øÏ ø±+Á¬>dt bÕغ ø£èwæ #˚k˛Ô+<äì πø+Á<ä Ä]úø£ XÊK düVü‰j·TeT+Á‹ C…&ç o\+ nHêïs¡T. ¬ø.¬ø.|òü+ø£åHé Vü‰\T˝À @sêŒf…Æq <ä[‘·, –]»q #Ó’‘·q´ dü<ädüT‡˝À Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T. πø+Á<äeT+Á‹ C…&ç o\+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ _.dæ. md”Œ mdt.{Ï esêZ\ ñqï‹ô|’ e÷J Á|ü<ÛëqT\T Ç+~sê>±+BÛ, sêJyé>±+BÛ\T Á|ü‘˚´ø£ <äèwæºkÕ]+#ês¡Hêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ù|<ä\≈£î Ç+~s¡eTà Çfi¯ófl, eTVæ≤fi¯\≈£î e&û¶˝Òì s¡TD≤\T, ¬s’‘·T\≈£î s¡÷.1\ø£å˝À|ü⁄ e&û¶˝Òì s¡TD≤\T neT\T #˚dæ+<äHêïs¡T. |ü\TbÕغ\T ø±+Á¬>dt bÕغì #·÷dæ zs¡«˝Òø£ ns¡ús¡Væ≤‘· $eTs¡Ù\T >∑T|æŒdüTÔHêïeTì Á|ü»\T yê{Ïì qeTàsê<äì dü÷∫+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT &ÉT #Óù|Œø£fi¯flu§*¢ e÷≥*ï Á|ü»\T qeTàdæú‹˝À ˝Ò<äHêïs¡T. |ü⁄s¡+<˚X¯«] ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ñqï‘· |ü<äe⁄\T nqTuÛÑ$+∫ Ç|ü&ÉT _C…|æ˝À #˚] >=|üŒ\T #Ó|üø√e&É+ <Ój·÷´\T y˚<ë\T e*¢+∫q≥T¢ ñHêïj·THêïs¡T.ø±+Á¬>dtbÕغ˝À ñqï|ü&ÉT _C…|æ n_Ûeè~› >∑T]+∫ ‘Ó*j·÷<ë nì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. e÷J eT+Á‹ ø£Hêï\øÏåà Hêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dtbÕغ Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£îqï ¬s’‘·T\T Çfi¯¢≈£î yÓ[fl yê] ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+∫yê]ì Ä<äT≈£îHêïeTHêïs¡T. ¬s’‘·T\T dü+ø£åeT+ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#˚ @¬ø’ø£ bÕغ ø±+Á¬>dt bÕغj˚T nHêïs¡T. md”‡,md”º\T ø±+Á¬>dtbÕغøÏ ¬s+&ÉT ø£fi¯ófl e+{Ï yês¡Hêïs¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕØºì ‹]– n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ rdüT≈£îsêyê\ì ù|s=ÿHêïs¡T. e÷J eT+Á‹ &=ø±ÿ e÷DÏø£´es¡Á|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT‘·+ ù|s¡T‘√ Á|ü»*ï $&É>=&ÉT‘·Tqï yÓ÷&ûì Á|ü»\T qy˚Tà dæú‹˝À ˝Òs¡Hêïs¡T. dü+πøåeT |ü<∏äø±\T neT\T‘√ Á|ü»˝À¢øÏ yÓfi¯ó‘·Tqï ø±+Á¬>dtbÕغ ‹]– n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+ U≤j·TeTHêïs¡T.

$<ë´]úqT\≈£î $XÊK|ü≥ºD+˝À •ø£åD ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕ s¡T. mì$T~s√E\ bÕ≥T »]π> á•ø£åD •_s¡+˝À yÓTT<ä {Ïs√E, ∫e]s√E ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T bÕ˝§Zqe#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢πø+Á<ä+˝À ‹‹<˚ ø£˝≤´D eT+≥|ü+˝À, f…ø£ÿ* &ç$»Hé˝À jÓ÷>± #·+Á<äX‚KsY (bò˛HéHÓ+ãs¡T-98859531 47), sêC≤+˝À eTqà<∏äsêe⁄\ (9849439299), e<ä› <äs¡ U≤düTÔ\T \_ÛkÕÔj·THêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À &Ü.|ü⁄\K+&É+ lìyêdüsêe⁄, |òü\TZDsêe⁄, dü‘·´Hêsêj·TD, \*‘·eTDÏ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ+{≤sTT. n+‘˚Hê Vü≤düŒ≥˝Ÿ ≈£î sêyê\+fÒ Á|ü<Ûëq<ë«s¡+ e<ä› øÏsêsTT\≈£î m>∑ã&ÉT‘·÷ Ä{Àyê˝≤\T ˝À|ü*¬øfi‚fl yê]øÏ <ë]ì e<ä\≈£î+&Ü Ä{À\T π>≥TeT+<äπs ì*|æ ñ+#·T‘·THêïs¡T. |ü\Te÷ s¡T¢ Vü‰düŒ≥˝Ÿ dæã“+~øÏ á $wüj·T+ ‘Ó*j·TCÒdæHê Á|üjÓ÷»q+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. <ëìøÏ ‘·>∑Z≥Tº Ä{Àyê˝≤\T ≈£L&Ü nedüs¡yÓTÆ‘˚ |òü⁄{ŸbÕ‘Y MT<Ó’Hê yêVü≤Hê\T ì*|æ ñ+#·&É+‘√ bÕ<ä#ês¡T\T, rÁe nkÂø£sê´\≈£î >∑Tsö‘·THêïs¡T. Á{≤|òæø˘ b˛©düT yês¡T á bÕsTT+{Ÿ ô|’ <∏äèwæ˜ ô|&ç‘˚ Vü‰düŒ≥˝Ÿ˝ÀøÏ sêø£b˛ø£\≈£î n+‘·sêj·T+ ø£\T>∑≈£î+&Ü ñ+≥T+<äì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. n˝≤π> ì‘·´+ ÄdüT|üÁ‹˝À ñ+≥÷ yÓ’<Ûä´ùde\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚ $<ä+>± ÄsYm+z, dü÷|ü]+&Ó+{Ÿ \≈£î edü‹>∑èVü‰\T ≈£L&Ü ñ+&˚$. nsTT‘˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± e÷]b˛j·÷sTT. \ø£å˝≤~ s¡÷bÕj·T\ Á|üC≤<Ûäq+ Ç˝≤ eè<Ûë nsTTb˛e&É+ ô|’ |ü\Te⁄s¡T Á|üC≤dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T, kÕe÷õø£ y˚‘·Ô\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Çø£HÓ’Hê Á|üC≤<Ûäq+ eè<Ûëø±≈£î+&Ü e#˚à Á|üuÛÑT‘·«yÓTÆHê ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, Á|üuÛÑT‘·« ÄdüTú\T ìØ«s¡´+ ø±≈£î+&Ü <äT+&É>∑T\ u≤]q |ü&ç ¬ø’+ø£s¡´+ ø±≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, @Á|æ˝Ÿ 10: á mìïø£˝À¢ ‘êqT mø£ÿ&ç qT+&ç b˛{° #˚ùd~ Ç+ø± ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äì, mìïø£˝À¢ b˛{° e÷Á‘·+ #˚kÕÔqì dæ˙ q≥T&ÉT u≤\ø£èwüí #ÓbÕŒs¡T. <Ûäs¡à|ü⁄] |ü≥ºD+˝Àì l\ø°åàqs¡dæ+Vü≤kÕ«$Tì ˝…C…+&é dæqe÷ j·T÷ì{Ÿ düuÛÑT´\‘√ bÕ≥T uÀj·TbÕ{Ï lìyêdt‘√ ø£*dæ Äj·Tq <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. ns¡Ãø£kÕ«eTT\T Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ yê]øÏ rs¡úÁ|ükÕ<ë\T n+~+#ês¡T. XÊ\Te\‘√ dü‘·ÿ]+∫ lyê] ∫Á‘· |ü{≤\qT n+~+#ês¡T. y˚<äÁu≤Vü≤àDT&ÉT u§»® s¡y˚Twt Ä<Ûä«s¡´+ ˝À y˚<äÁu≤Vü≤àDT\T Äos¡«#·q+ n+~+#ês¡T. nq+‘·s¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À u≤\ø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ˝…C…+&é dæìe÷ Áù|ø£å≈£î\‘√ bÕ≥T kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T ø√e&É+ #ê˝≤ Äq+<ä+>± ñ+<äì nHêïs¡T. {Ï&ç|æ ‘·s¡|òü⁄q ‘êqT ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À Á|ü#êsê\T #˚|ü&É‘êqì nHêïs¡T.

_C…|æ˝À Ä~ lìyêdt Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, @Á|æ˝Ÿ 10: Ç{°e\ yÓ’ø±bÕ qT+&ç Ä~ lìyêdt y˚eTT\yê&É <˚ekÕúq+ #Ó’s¡àHé>± yÓ’mkÕ‡sY Vü≤j·÷+˝À |ü<äe⁄\T bı+<ës¡T. nq+‘·s¡+ Ç≥T ø±+Á¬>dt, n≥T _C…|æ\ qT+&ç {Ϭøÿ{Ÿ Ä•+#ês¡T. ø±+Á¬>dt˝À d”≥T \_Û+#·ø£b˛e&É+‘√ ns¡ΔsêÁ‹ 12 >∑+≥\≈£î _C…|æ ø£+&ÉTyê y˚düT≈£îqï $wüj·T+ Hê$TH˚wüHé y˚ùd+‘·es¡≈£î á ÁbÕ+‘· Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·T<äT. B+‘√ Á|ü»\T ˇø£ÿkÕøÏ cÕø˘≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. y˚eTT\yê&É≈£î #Ó+~q _C…|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T _C…|æ õ+<ëu≤<é n+≥÷ ìHê<ë\T #˚j·T>±, lìyêdt õ+<ëu≤<é n+≥÷ eTs√yÓ’|ü⁄ Ä~ lìyêdt eØZj·TT\T ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. M≥ìï+{Ïì >∑eTì+∫q Á|ü»\T ∫Á‘·$∫Á‘ê\T>± bÕغ\ H˚‘·\T e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì Äs√|ædüTÔHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± lìyêdt e÷{≤¢&ÉT‘·÷, kÕúì≈£î\≈£î e÷Á‘·y˚T z≥T¢y˚dæ ¬>*|æ+#ê\+≥÷ {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú #ÓqïeTH˚ì s¡y˚Twtu≤ãTqT ñ<˚›•+∫ Á|üdü+–+#ês¡T. #ÓqïeTH˚ì >∑‘· {Ï&ç|æ, {ÏÄsYmdt˝À myÓTà˝Ò´>± ¬>\Tbı+<ës¡T. >∑‘· Çs¡yÓ’ @fi¯¢≈£îô|’>± »s¡à˙˝À s¡y˚Twtu≤ãT ñ<√´>∑Ø‘ê´ nø£ÿ&˚ ñ+≥÷ yês¡dü‘·«+ ≈£L&Ü rdüT≈£îHêïs¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° »s¡à˙ ì<ÛäT\qT y˚eTT\yê&É, dæ]dæ\¢ ÁbÕ+‘êìøÏ yÓ∫Ã+∫ n_Ûeè~Δ#˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ <˚ekÕúq + #Ó’s¡àHé u§eTà yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ VüQkÕïu≤<é ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~qyês¡T. nsTTHê y˚eTT\yê&É qT+&ç ø±+Á¬>dt {Ϭøÿ{Ÿ kÕ~Û+#ês¡T. y˚eTT\yê&É ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #Ó’s¡àHé @qT>∑T eTH√Vü≤sY¬s&ç¶ myÓTà˝Ò´ {Ϭøÿ{Ÿ ø√dü+ Á|üj·T‘êï\T #˚dæHê Á|üjÓ÷»q+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛ sTT+~. B+‘√ eTH√Vü≤sY¬s&ç¶ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± ã]˝À ì* #ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ y˚eTT\yê&É ìjÓ÷»ø£es¡Z mìïø£\T {ÏÄsYmdt, _C…|æ eT<Ûä´H˚ rÁekÕúsTT˝À b˛{° ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì Á|ü»\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

¬s+&√ $&É‘· b˛*+>¥≈£î n~Ûø±s¡T\T dæ<äΔ+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, @Á|æ˝Ÿ 10: áHÓ\ 11q m+|æ{Ïdæ, »&çŒ{Ïdæ kÕúHê\≈£î ¬s+&√ $&É‘· b˛*+>¥≈£î n~Ûø±s¡T\T dæ<äΔeTj·÷´s¡T. mìïø£\ kÕe÷Á–‘√ bÕ≥T yê]øÏ πø{≤sTT+∫q ÁbÕ+‘ê\≈£î n~Ûø±s¡T\T ãj·T\T<˚sês¡T. ø£Ø+q>∑sY, dæ]dæ\¢, y˚eTT\yê&É, #=|üŒ<ä+&ç, VüQEsêu≤<é, »$Tà≈£î+≥, ø£eT˝≤|üPsY, VüQkÕïu≤<é, u…»®+øÏ, ø√ôV≤&É, ∫>∑Ts¡Te÷$T&ç ÁbÕ+‘ê\˝À ¬s+&√ $&É‘· mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\qT n~Ûø±s¡T\T ‘·eT ÄBÛq+˝ÀøÏ #˚düT≈£îHêïs¡T.

13q Hêsê˝Àπøwt õ˝≤¢≈£î sêø£ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 10: {Ï&ç|æ j·TTeH˚‘· Hêsê˝Àπøwt #˚|ü≥ºqTqï j·TTe Á|üuÛÑ+»q+ j·÷Á‘·qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì Ä bÕغ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù eTqïe düTu≤“sêe⁄ nHêïs¡T. {Ï&ç|æ õ˝≤¢ ø±sê´ \j·T+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ á HÓ\ 13q ˝Àπøwt õ˝≤¢≈£î sêqTHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. 13e ‘˚B ñ <äj·T+ MM◊{Ï Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\≈£î #Ó+~q $<ë´s¡Tú\‘√ eTTU≤eTTœ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Z+{≤s¡Hêïs¡T. nq+‘·s¡+, eT+>∑fi¯–] s√&éc˛˝À bÕ˝§Zì ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À e÷{≤¢&É‘ê s¡Hêïs¡T. nø£ÿ&ç qT+∫ ‘ÓHê* #˚s¡T≈£îì s√&éc˛ n+>∑\≈£îs¡Ts¡T, dü+>∑+ C≤>∑s¡¢eT÷&ç, Hê<äø=&É÷s¡T, ãT&É+bÕ&ÉT MT<äT>± >∑T+≥÷s¡T≈£î #˚s¡T≈£î+{≤s¡Hêïs¡T.


z≥s¡¢ #˚‹˝À nuÛÑ´s¡TΔ\ uÛÑ$wü´‘Y X¯óÁø£yês¡+ 11, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, @Á|æ˝Ÿ 10: ¬s+&Ée ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\≈£î H˚{Ï‘√ ‘Ós¡|ü&ÉqT+~. myéT.|æ.{Ï.dæ kÕúHê˝À¢ 969, C…&é.|æ.{Ï.dæ kÕúHê˝À¢ 100 eT+~ ¬>\T|ü⁄ ø=dü+ ‹Áe+>± ø£wüº|ü&ܶs¡T. Ä ø£wüºìøÏ H˚&˚ |òü*‘·+ <äø£ÿqT+~. H˚&ÉT »s¡>∑uÀjÓ÷ b˛*+>¥

@j·T÷ Md” sêE≈£î mHéd”d” ø£\ï˝Ÿ ø£e÷+&Ó+{Ÿ ôVA<ë Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

$XÊK|ü≥ï+, @Á|æ˝Ÿ 10: Ä+Á<Ûä $X¯«$<ë´\j·T+ yÓ’dt#êq‡\sY JmdtmHé sêE≈£î H˚wüq˝Ÿ ¬ø&ç{Ÿ ø√sY(mHéd”d”) ns¡T<Ó’q >ös¡yêìï n+~+#·qT+~. mHéd”d” <ë«sê ø£\ï˝Ÿ ø£e÷+&Ó+{Ÿ >ös¡e ôVA<ëqT Md”øÏ n+~düTÔ+~. á y˚Ts¡≈£î &Ûç©¢˝À mHéd”d” ø±sê´\j·T+ qT+∫ kÕúìø£ mHéd”d” n~Ûø±s¡T\≈£î ñ‘·Ôs¡T«\T n+<ësTT. á dü+<äs¡“¤+>± mHéd”d” ø£e÷+&Ó+{Ÿ Ä|ò”düsY s¡$≈£îe÷sY eTsê´<ä |üPs¡«ø£+>± Md” sêEqT ø£*dæ X¯ó uÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘·«s¡˝À e]‡{°˝À @sêŒ≥T #˚ùd Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£\ï˝Ÿ ø£e÷+&Ó+{Ÿ ôVA<ëqT n+~+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq≈£î ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´ø£ÁeT+˝À @j·T÷ mHéd”d” Ä|ò”düsY, ø±´&ç{Ÿ &Üø£ºsY mHém+ j·TT>∑+<ÛäsY, Ä#ês¡´ j·T÷ wüMTHé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ<√´>±\ ñ‘·Ôs¡T«\ô|’ d”;◊ $#ês¡D #˚|ü{≤º* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $XÊK|ü≥ï+, @Á|æ˝Ÿ 10: JMm+d” |ü]~Û˝Àì ìã+<Ûäq\≈£î e´‹πsø£+>± bÕ]X¯ó<Ûä´ ø±]à≈£î\ ìj·÷eTø±\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡+≥÷ JMm+d” ø±sê´\j·T+ m<äT≥ ø±s=ŒπswüHé m+bÕ¢sT÷dt j·T÷ìj·THé Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ô|‘·ø£+XË{Ϻ yÓ+ø£≥¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø±]à≈£î\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“¤+>± yÓ+ø£≥¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, bÕ]X¯ó<Ûä´ |üqT\T #˚dü÷Ô nHês√>∑´ ø±s¡D≤\‘√ eTè‹#Ó+~q ø±]àø£ ≈£î≥T+u≤\qT |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. eTè‹#Ó+~q ø±]à≈£î&ç kÕúq+˝À ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\qT >±ì, Äj·Tq ã+<ÛäTe⁄\qT >±ì ìj·T$T+#ê*‡ ñ+&É>± ø£˙dü+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ø=+<äs¡T j·T÷ìj·THé H˚‘·\T, n~Ûø±s¡T\T ø£*dæ dü+düú‘√ dü+ ã+<Ûä+ ˝Òì e´≈£îÔ\ e<ä› eTT&ÉT|ü⁄\T rdüT≈£îì ñ<√´>∑T\T>± ìj·÷eTø±\T #˚|ü≥º&É+ n‘·´+‘· <äTsêàs¡ZeTì nHêïs¡T. ns¡TΩ˝…’q yê]øÏ bÕ]X¯ó<Ûä´ ø±]à≈£î\T>± ìj·÷eTø±\T #˚|ü≥º≈£î+fÒ b˛sê{≤\T ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ]X¯ó<Ûä´ ø±]à≈£î\‘√ bÕ≥T j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T õ.düTu≤“sêe⁄, Ç+Bs¡e, dü÷Ø&ÉT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓ’d”|”øÏ n~Ûø±s¡+ U≤j·T+ bÕغ q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî&ÉT e+oø£èwüí Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $XÊK|ü≥ï+, @Á|æ˝Ÿ10: sêqTqï mìïø£˝À¢ yÓ’d”|” $»j·T&ÛÉ+ø± yÓ÷–düTÔ+<äì Ä bÕغ q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî&ÉT e+oø£èwüí lìyêdt nHêïs¡T. $XÊK ñ‘·Ôs¡ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ yÓ’d”|” ÁøÏj·÷o\ø£ düuÛÑT´\ $düèÔ‘· kÕúsTT düe÷y˚X¯+ q>∑s¡+˝Àì z |òü+ø£åHéVü‰\T˝À »]–+~. ‘=\T‘· ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ ∫Á‘· |ü{≤qøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ ìyê[ n]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e+oø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷, yÓ’mdt »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ eTTK´eT+Á‹ ø±e&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. eTs√ H˚‘· eTfi¯¢ $»j·TÁ|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n≈£î+]ƒ‘· Bø£å‘·≈£î eTT>∑TΔ&ÉTHÓ’ bÕغ˝À #˚sêqHêïs¡T. $XÊK bÕs¡¢yÓT+≥Ø |ü]o\≈£î&ÉT e÷J myÓTà˝Ò´ ‹|üŒ\ >∑Ts¡TÔeT÷]Ô¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ’d”|”øÏ n~Ûø±s¡+ ø£≥ºu…≥º&ÜìøÏ X¯øÏÔe+#·q ˝Ò≈£î+&Ü ø£èwæ #˚j·÷˝Hêïs¡T. q>∑s¡ eTVæ≤fi≤ $uÛ≤>∑+ ø£˙«qsY |üdüT|ü⁄˝Ò{Ï ñcÕøÏs¡DY e÷{≤¢&ÉT‘·÷Y õ˝≤¢˝Àì nìï ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#·T≈£îì »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶øÏ ãVüQeT‹øÏ ÇkÕÔeTHêïs¡T. ñ‘·Ôs¡ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ düeTq«j·T ø£s¡Ô #=ø±ÿ≈£î\ yÓ+ø£Á{≤e⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕغì n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ‘˚e&ÜìøÏ Hê\Tπ>fi¯ó¢>± ø±s¡´ø£s¡Ô\T m+‘√ ÁX¯$T+#êeTHêïs¡T. eTs√ 30 s√E\T ø£wüº|ü&ç‘˚ \ø£å´+ kÕ~ÛkÕÔeTHêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À q>∑s¡ Á|ü#ês¡ ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT JM s¡$¬s&ç¶, nqTã+<Ûä $uÛ≤>∑+ ø£˙«qs¡T¢ sê<Ûä, u…’bÕ ns¡TDY≈£îe÷sY, >∑T&É¢ b˛*¬s&ç¶, n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û ø£+bÕ Vü≤H√ø˘, sêwüÁÔ j·TTe»q $uÛ≤>∑+ n<Ûä´≈£åî&ÉT @Mmdt Hêj·TT&ÉT , >∑DÒwt >ö&é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT b˛*+>¥ ÁbÕ+‘ê˝À¢ kÕúìø£ ôd\e⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 10: õ˝≤¢˝À X¯óÁø£yês¡+ ¬s+&√ $&É‘· »&ûŒ {°d”, m+|”{°d” mìïø£\T »]π> eT+&É˝≤˝À¢ kÕúìø£ ôd\e⁄qT Á|üø£{Ï+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ |ü]wü‘Y eTTK´ ø±s¡´ ìs¡«Vü≤ D≤~Ûø±](dæǡ), n<äq|ü⁄ õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] $.Hê>± s¡T®qkÕ>∑sY ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. Äj·÷ eT+&É˝≤˝À¢ì nìï Á|üuÛÑT‘·«, Á|üy˚≥T ø±sê´\j·÷\T, ø£sêà>±sê\≈£î ôd’‘·+ ôd\e⁄ e]ÔdüTÔ+<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. á mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ b˛*+>¥ »]π> bÕsƒ¡XÊ\\T, Ç‘·s¡ uÛÑeHê\qT dü+ã+~Û‘· XÊK n~Ûø±s¡T\T Äj·÷ eT+&É\ |ü]wü‘Y n_Ûeè~Δ n~Ûø±s¡T\≈£î n|üŒ–+#ê\ì ø√sês¡T. Á|ü‹ z≥s¡T ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì á dü+<äs¡“¤+>± ø√sês¡T.

yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿfi¯¢˝À¢ Á|üy˚XÊ\≈£î <äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«q+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 10: õ˝≤¢˝Àì 14 yÓ÷&É˝Ÿ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ sêqT qï $<ë´dü+e‘·‡sêìøÏ dü+ã+~Û+∫ Äs¡T, Á|ü<∏äeT Ç+≥sY\˝À yÓTT‘·Ô+ d”≥¢≈£î, @&ÉT, mì$T~, ‘=$Tà~ ‘·s¡>∑‘·T˝À¢ì $T>∑T\T d”≥T¢˝À Á|üy˚XÊìøÏ ns¡TΩ˝…’q $<ë´s¡Tú\ qT+∫ <äs¡U≤düTÔ\T ÄVü‰«ìdüTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] mdt.ns¡TD≈£îe÷] ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

˝À z≥s¡T¢ n‘·´~Ûø£+>± ‘·eT z≥TqT $ìjÓ÷–+ #·qTHêïs¡T. 9,42,722 eT+~ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·T ø=+≥THêïs¡T. 374 myéT.|æ.{Ï.dæ kÕúHê˝À¢ ø±+Áπ>dt ã\Væ≤q+ |ü&çb˛e&É+‘√ {Ï.&ç.|æ, yÓ’.mdt.ÄsY e÷Á‘·+ dü¬s’q b˛{Ï˝À ã\+>± ì\ã&ܶsTT. ø±+Áπ>dt

35 kÕúHê˝À¢qT, yÓ’.mdt.ÄsY.dæ.|æ 363 kÕúHê˝À¢, {Ï.&ç.|æ 363 kÕúHê˝À¢qT dæ.|æ.myéT 16 kÕúHê˝À¢ b˛{Ï˝À ñ+&É>± dü«‘·+ Á‘·T\T e÷Á‘·+ n‘·´~Ûø£+>± 166 eT+~ b˛{Ï˝À ñHêïs¡T. n˝≤H˚ C…&é.|æ.{Ï.dæ 28 kÕúHê\≈£î, yÓ’.mdt.ÄsY.dæ.|æ 27 kÕúHê˝À¢qT, {Ï.&ç.|æ

28 kÕúHê˝À¢qT, ø±+Áπ>dt 7 kÕúHê˝À¢qT bı{Ï #˚düTÔ+&ÉT>± _.mdt.|æ 5, _.CÒ.|æ 2 , dæ.|æ.◊ 3, dæ.|æ.myéT 2 ˝Àø˘dü‘êÔ 1, kÕúHê˝À¢ bı{Ï #˚düTÔHêïs¡T. dü«‘·+Á‘·T\T e÷Á‘·+ Á|ü‘·´s¡Tú\ô|’ ã\+>± Çfes¡T#·T≈£î |ü&É{≤ìøÏ 25 eT+~ bı{Ï˝À ñHêïs¡T. Á|ü<Ûëq bÕغ Hêj·T≈£î\T yêfi¯fl nuÛÑ´s¡TΔ\qT ¬>*|æ+#·eTì ‹Áe+>± Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT] Ä Á|ü#êsêìøÏ z≥T¢ |ü&É‘êjÓ÷ ˝Ò<√ á s√E ‘Ó*dæ b˛j˚T neø±X¯+ ñ+~.

H˚&ÉT ‘·T~ $&É‘· b˛*+>¥ düs¡«+ dæ<äΔ+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $XÊK|ü≥ï+, @Á|æ˝Ÿ 10: ‘·T~ $&É‘· m+|”{°d”, »&ûŒ{°d” b˛*+>¥≈£î @sêŒ≥T¢ |üPs¡Ôj·÷´sTT. 17 »&ûŒ{°d”\T, 277 m+|”{°d”˝À¢ X¯óÁø£yês¡+ mìïø£\T »s¡T>∑qTHêïsTT. Ç+<äTø√dü+ 795 b˛*+>¥ ã÷‘Y\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ‘=* $&É‘·˝À 22 eT+&É˝≤˝À¢ mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>± eTT–dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. eT* $&É‘· ≈£L&Ü $»j·Te+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\ qT+∫ b˛©düT\ es¡≈£L n+<äs¡÷ |üø£&É“+B @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. b˛*+>¥ düeTj·T+˝À m≥Te+{Ï |òüT≥q\T #√≥T#˚düT≈£îHêï düø±\+˝À düŒ+~+#˚+<äT≈£î dæ<äΔ+>± ñHêïs¡T. ô|’ kÕúsTT n~Ûø±s¡T\ qT+∫ øÏ+<äkÕúsTT dæã“+~ es¡≈£L n+ <äs¡÷ nÁ|üeT‘·Ô+ nj·÷´s¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Äs√ K´sêCŸ |üs¡´y˚ø£åD˝À õ˝≤¢ |ü]wü‘Y d”áy√ eTùV≤X¯«sY¬s&ç¶ mìïø£\ @sêŒ≥T¢ #·÷düTÔHêïs¡T. nqø±|ü*¢˝À ¬s+&ÉT, q؇|ü≥ï+˝À Hê\T>∑T, bÕ&˚s¡T˝À 11 eT+&É˝≤˝À¢ mìïø£\T ìs¡«Væ≤düTÔHêï s¡T. nqø±|ü*¢˝À ¬s+&ÉT »&ûŒ{°d”\T, 38 m+|” {°d”\T, q؇|ü≥ï+˝À Hê\T>∑T »&ûŒ{°d”\T, 67 m+|”{°d”\T, bÕ&˚s¡T˝À 11»&ûŒ{°d”\T, 172 m+|”{°d”˝À¢ mìïø£\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. m+|”{°d” \≈£î dü+ã+~Û+∫ ¬s+&ÉT #√≥¢ @ø£Á^eeTj·÷´sTT. B+‘√ 275 kÕúHê˝À¢H˚ mìïø£\T »s¡T>∑qTHêïsTT. yÓTT‘·Ô+>± 17 eT+&É˝≤˝À¢ 6.84 \ø£å\ eT+~ z≥s¡T¢ ñHêïs¡T. düeTkÕ´‘·àø£ b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ yÓTÆÁø√ nã®s¡«s¡T¢, yÓuŸ ø±dæº+>¥ M&çjÓ÷ Á>±|òüs¡¢qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. »&ûŒ{°d”\≈£î dü+ã+~Û+∫ {°&û|” qT+∫ 17, yÓ’d”|” qT+∫17, ;CÒ|” qT+∫ @&ÉT>∑Ts¡T, ø±+Á¬>dt qT+∫ 14, ;mdt|” qT+∫ Ç<ä›s¡T, d”|”◊ qT+∫ Äs¡T>∑Ts¡T, d”|”m+ qT+∫ 12,

˝Àø˘dü‘êÔ qT+∫ ˇø£s¡T, dü«‘·+Á‘·T\T 24 yÓTT‘·Ô+>± 100 eT+~ b˛{° #˚düTÔHêïs¡T. 277 m+|”{°d”\≈£î dü+ã+~Û+∫ 1062 eT+~ b˛{° #˚düTÔHêïs¡T.

ª>√bÕ˝Ÿ X¯s¡à CÒ@d” nuÛÑ´]ú ø±<äTμ

#ês¡T. õ˝≤¢ CÒ@d” >√bÕ˝Ÿ X¯s¡àqT nuÛÑ´]ú>± Á|üø £{Ï+#·˝Ò<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ á eT÷&ÉT bÕغ\ ‘·s¡|òü⁄q Á|üdüTÔ‘·+ »s¡T >∑T‘·Tqï mìïø£˝À¢ ‘·eT‘·eT nuÛÑ´s¡Tú\qT ì\u…{≤ºs¡ì, n˝≤+{Ï düeTj·T+˝À >√bÕ˝ŸX¯s¡àqT mes¡÷ ã\|üs¡#·ø£ b˛sTTq ‘·q≈£î‘êqT nuÛÑ´]ú>± Á|üø£{Ï+#·Tø√e&É+ ‘·>∑<äHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 10: ìC≤e÷u≤<é ns¡“Hé myÓTà˝Ò´>± CÒ@d” ‘·s¡|òü⁄q b˛{° #˚düTÔqï >√bÕ˝ŸX¯s¡à CÒ@d” nuÛÑ´]ú ø±<äì d”|”◊m+m˝Ÿ q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” õ˝≤¢ Hêj·T≈£î&ÉT y˚\÷ŒsY uÛÑ÷eTj·T´ Äs√|æ+

mìïø£\ @sêŒ≥T¢ 189 e÷y√sTTdüTº ÁbÕã\´ ÁbÕ+‘ê\qT >∑T]Ô+#ês¡T. 13 Á>±e÷˝À¢ s¡Vü≤<ës¡T\T ˝Òì Á>±e÷\T>± >∑T]Ô+#ês¡T. n+<äT≈£î ‘·–q≥T¢ @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. ¬s+&ÉT $&É‘·˝À yÓTT‘·Ô+ 29 b˛*+>¥ ùdºwüq¢˝À yÓuŸ¬øyÓTsê\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. bÕ&˚s¡T 8, nqø±|ü*¢˝À 15, q؇|ü≥ï+˝À 6 πø+Á<ë˝À¢ yÓuŸ ¬øyÓTsê\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. 41 πø+Á<ë˝À¢ dü÷ø£åà |ü]o\≈£î\qT ìj·T$T+#ês¡T. bÕ&˚s¡T˝À 17 eT+~, nqø±|ü*¢˝À 9 eT+~, q؇|ü≥ï+˝À 15 eT+~ ìj·T$T+#ês¡T. 519 eT+~ M&çjÓ÷ Á>±|òüs¡¢qT πø{≤sTT+#ês¡T. mìïø£\ ø√dü+ 317 yêVü≤Hê\T düeT≈£LsêÃs¡T. ‘·T~ $&É‘· m+|”{°d”, »&ûŒ{°d” mìïø£\ ø√dü+ πø{≤sTT+∫q mìïø£\ kÕeTÁ–ì >∑Ts¡Tyês¡+ |ü+|æD° #˚XÊs¡T.

ùd«#·Ã¤>± zfÒj·T+&ç: md”Œ m+|”{°d”, »&ûŒ{°d” mìïø£˝À¢ z≥s¡¢+‘ê ùd«#·Ã¤>± zfÒj·÷\ì md”Œ $Áø£yéTõ‘Y <äT>∑Z˝Ÿ dü÷∫+#ês¡T. e÷y√sTTdüTº ÁbÕã\´ ÁbÕ+‘ê˝À¢ |üø£&É“+B @sêŒ≥T #˚XÊeTì, mes¡÷ uÛÑj·T|ü&Ü*‡q |üì˝Ò<ä ì nHêïs¡T. Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á HÓ\ 11e ‘˚Bq »]π> kÕúìø£ mìïø£\≈£î |ü{Ïwü˜ ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. @C…˙‡˝À n‘·´+‘· düeTkÕ´‘·àø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ôV≤*ø±|üºs¡T¢ @sêŒ≥T≈£î Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+bÕeTì, Bìô|’ ‘·«s¡˝À ‘·eT≈£î |üP]ÔkÕúsTT düVü≤ø±s¡+ n+<äT ‘·T+<äHêïs¡T. ‘=*$&É‘·˝À düVü≤ø£]+∫qfÒ¢ á kÕ] Á|ü»\+‘ê $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î dæã“+~ ìj·÷eTø£+ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ 2ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 10: õ˝≤¢˝À bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, nôd+;¢ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î dæã“+~ ìj·÷eTø£+ ø√dü+ $esê\qT düeT]Œ+#·ì ø±sê´\j·÷~Û|ü‘·T\ô|’ mìïø£\ ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ #·s¡´ ¬>’ø=+{≤eTì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é ôV≤#·Ã]ø£ C≤Ø #˚XÊs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ ø√s¡Tº Vü‰\T˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\ n~Û|ü‘·T\‘√ Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ $<ÛäT\ ìs¡«Vü≤D≈£î ìj·÷eTø£+ ø√dü+ dæã“+~ &˚{≤uÒdt düeTs¡ŒD n+X¯+ô|’ Ä<˚X¯è≤\T C≤Ø #˚X¯è≤s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À 4058 b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ ìs¡«Væ≤düTÔqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ b˛*+>¥ ø=s¡≈£î 30 y˚\ eT+~ dæã“+~ nedüs¡eTì, >∑‘· HÓ\ s√E\T>± $$<Ûä ø±sê´\j·÷\ dæã“+~ &˚{≤ düeTs¡ŒD≈£î |ü\Te÷s¡T¢ ø±sê´\j·÷~Û|ü‘·T\qT ø√]Hê Ç+ø± |ü\T ø±sê´\j·÷\ qT+∫ á düe÷#ês¡+ |ü+|ü˝Ò<äì, düe÷#êsêìï ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘êìøÏ düeT]Œ+#·ì ø±sê´\j·÷\T, XÊK\ n~Û|ü‘·T\ô|’ Á|üC≤Á|ü‹ì<Ûä´ #·≥º+, 1951 ôdø£åHé 135 øÏ+<ä #·s¡´\T #˚|ü&É‘êeTì düŒwüº+ #˚X¯è≤s¡T. mìïø£\ ìs¡«Vü≤D n‘·´+‘· ÁbÕ<Ûëq´‘· ø£*–q n+X¯eTì, Bì |ü≥¢ ìs¡¢ø£å´ <Û√s¡DÏ eVæ≤ùdÔ ñù|øÏå+#· C≤\eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£L 25 y˚\ eT+~ dæã“+~ &˚{≤uÒdt e÷Á‘·y˚T ‘·eT≈£î n+~+<äì, Ç+ø± nedüs¡yÓTÆq 5 y˚\ eT+~ düe÷#ês¡+ ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+˝À>± ø±sê´\j·÷~Û|ü‘·T\T ‘·eT≈£î düeT]Œ+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY ÄsY.eTT‘ê´\sêE, &ûÄsYy√ _.j·÷<ä–], πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\ n~Û|ü‘·T\T, H√&É˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

áMm+ j·T+Á‘ê\ô|’ mìïø£\ dæã“+~øÏ, Á|ü»\≈£î $düèÔ‘· ne>±Vü≤q ø£*Œ#˚+<äT≈£î Áf…Æì+>¥ áMm+\ πø{≤sTT+|ü⁄ ô|+#ê* kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± $ìjÓ÷–düTÔqï áMm+ j·T+Á‘ê\ô|’ mìïø£\ dæã“+~øÏ, Á|ü»\≈£î $düèÔ‘· ne>±Vü≤q ø£*Œ#˚+<äT≈£î Áf…Æì+>¥ áMm+\ πø{≤sTT+|ü⁄ ô|+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é sêh Á|ü<Ûëq mìïø£\ n~Ûø±]øÏ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. sêh Á|ü<Ûëq mìïø£\ n~Ûø±] uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T¢, b˛©dt dü÷|ü]+f…+&Ó+≥¢‘√ M&çjÓ÷ ø±H錤¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+∫ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ b˛*+>¥, øö+{Ï+>¥

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, @Á|æ˝Ÿ 10: myéT.|æ.{Ï.dæ, C…&é.|æ.{Ï.dæ mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫q n~Ûø±s¡T\T ìqï kÕj·T+Á‘êìπø Äj·÷ Á|ü<˚XÊ\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. ¬s+&Ée <äX¯ mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ 1270 b˛*+>¥ ùdºwüq¢qT dæ<ä›+ #˚XÊs¡T. n~Ûø±s¡T\T yÓTT‘·Ô+ 6,855 eT+~ dæã“+~ì @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. 1395 eT+~ Á|æôd’&ç+>¥ n~Ûø±s¡\T, 1395 ndæôdº+{Ÿ Á|æôd’&ç+>¥ n~Ûø±s¡T\T, Ç‘·s¡ b˛*+>¥ ìsê«Vü≤D≈£î 4,065 eT+~ n~Ûø±s¡T\T H˚{Ï mìïø£\≈£î dæ<ä›eTj·÷´s¡T.

<ä[‘· z≥s¡¢≈£î Çã“+~ ø£*–ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T n~Ûø±s¡T\qT n<˚•+∫q ø£˝…ø£ºsY

πø+Á<ë\T, ÁkÕº+>¥ s¡÷yéT\ uÛÑÁ<ä‘ê Á|üD≤[ø£\ô|’ dü÷#·q\T C≤Ø #˚XÊs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q düeTÁ>∑yÓTÆq ìy˚~ø£\qT πø+Á<ä mìïø£\ ø£$TwüHé≈£î düeT]Œ+#ê*‡ ñqï+<äTq áHÓ\ 12 Hê{ÏøÏ düeT]Œ+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T¢, md”Œ\qT ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À 3 ˝§πøwüq¢˝À øö+{Ï+>¥ πø+Á<ë\T, ÁkÕº+>¥ s¡÷yéT\T @sêŒ≥T #˚XÊeTì, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, nôd+;¢ mìïø£\ øö+{Ï+>¥ y˚s¡T y˚s¡T s¡÷yéT\˝À ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î nqTeT‹ ø√s¡T‘·÷ Á|ü‹bÕ~+#êeTHêïs¡T. b˛*+>¥ ìs¡«Vü≤D˝À düTe÷s¡T 4 y˚\ eT+~ mHémdtmdt, kÂÿ{Ÿ‡ n+&é ¬>’&é‡, mHéd”d” yê\+{°s¡¢ ùde\T $ìjÓ÷–+#·<ä\#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ πø{≤sTT+∫q 2 XÊ‘·+ Áf…Æì+>¥ áMm+\T dæã“+~, Á|ü»\ ne>±Vü≤Hê ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ #ê\eì, ]»s¡T« ø√{≤ ‘·–Z+∫ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ ø£˙dü+ 20 Áf…Æì+>¥ áMm+\T ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. n˝≤π> 10 y˚\ |üesY ù|ø˘\T düs¡|òüsê≈£î, áMm+ Áf…Æì+>¥ ø±s¡´Áø£e÷\ ìs¡«Vü≤D≈£î ád”◊m˝Ÿ, uÛ…˝Ÿ Ç+»˙s¡T¢ |ü+bÕ\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À md”Œ\T $»jYT≈£îe÷sY, {Ï.s¡$≈£îe÷sYeT÷]Ô, πø+Á<ä <äfi≤\ nedüsê\qT $e]+∫ düeTÁ>∑yÓTÆq ìy˚~ø£ á HÓ\ 12 Hê{ÏøÏ düeT]ŒkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY ÄsY.eTT‘ê´\sêE, ◊{°&û@ |”y√ >∑+<Ûä+ #·+Á<äT&ÉT, ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T, H√&É˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s+&√ $&É‘· ªkÕúìø£μb˛s¡T≈£î düs¡«+ dæ<äΔ+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 10: ¬s+&√ $&É‘·>± á HÓ\ 11q »s¡>∑qTqï »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” b˛*+>¥≈£î nìï @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚XÊeTì ø£˝…ø£ºsY nVü≤à<éu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ¬s+&√ $&É‘·>± Ä~˝≤u≤<é, ìs¡à˝Ÿ, ñ≥÷ïs¡T &ç$»q¢˝Àì 3s¡1 C…&ûŒ{°d”, 373 m+|”{°d” kÕúHê\≈£î mìïø£\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. m+|”{°d” kÕúHê\ ø√dü+ 1534 eT+~ b˛{° #˚düTÔ+&É>±, C…&ûŒ{°d”øÏ 59 eT+~ b˛{° #˚düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á mìïø£\˝À 8,73,696 eT+~ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡ì

b˛*+>¥ ã÷‘Y\≈£î #˚s¡T≈£îqï dæã“+~

‘Ó*bÕs¡T. ¬s+&√ $&É‘· »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£\≈£î yÓTT‘·Ô+ 1131 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊeTì, 6,230 eT+~ b˛*+>¥ dæ+ã“+~ bÕ˝§Z+≥THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À 226 n‹ düeTkÕ´‘·àø£+>±, 316 düeTkÕ´‘·àø£+>±, 59 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT e÷y√sTTdüTº Á|üuÛ≤$‘· b˛*+>¥ πø+Á<ë\T>± >∑T]Ô+#êeTì nHêïs¡T. 272 b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À yÓuŸ ¬øy˚Tsê\qT @sêŒ≥T #˚XÊeTì, á mìïø£\≈£î 361 eT+~ yÓTÆÁø√ nã®s¡«s¡¢qT ìj·T$T+#êeTì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. m+&É rÁe‘· n~Ûø£+>± ñ+<äì, õ˝≤¢˝À |ü>∑{Ï ñc˛íÁ>∑‘·\T 41 &çÁ^\T qyÓ÷<äT ne⁄‘·Tqï+<äTHê z≥s¡T¢ ñ<äj·T+ y˚fi‚ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT

$ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+#ês¡T. nìï b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À z≥s¡¢≈£î m˝≤+{Ï Çã“+~ ˝Ò≈£î+&Ü nìï s¡ø±\T>± @sêŒ≥T #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. m+&É rÁe‘· n~Ûø£+>± ñqï+<äTHê yÓ’<ä´ dæã“+~ì n+<äTu≤≥T˝À ñ+∫ zÄsYm|òt bÕ´¬ø≥¢qT n+<äTu≤≥T˝À ñ+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. z≥s¡T¢ ùd«#·Ã¤>± z≥TqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\Hêïs¡T. z≥s¡T¢ m˝≤+{Ï Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝§+>∑≈£î+&Ü ñ+&Ü\Hêïs¡T. kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· es¡≈£î b˛*+>¥ XÊ‘·+ ô|+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|òü⁄q nìï #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì ø£˝…ø£ºsY $e]+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ◊{°&û@ |”z »Hês¡›Hé ìyêdt‘√ bÕ≥T $$<Ûä XÊK\ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, ≥+>∑T≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 10: ≥+>∑T≥÷s¡T eT+&É\+˝À myéT.|æ.{Ï.dæ, C…&é.|æ.{Ï.dæ ¬s+&Ée <äX¯ mìïø£˝À¢ me¬s’Hê <ä[‘· z≥s¡T¢qT Çã“+~ ô|{ϺHê, uÛÑj·Tô|{ϺHê ø£]ƒq #·s¡´\T ‹düTø=yê\ì n~Ûø±s¡T\qT n<˚•+#ês¡T. mìïø£˝À¢ <ä[‘·T\T Á|üXÊ+‘·+>±, ùd«#·Ã>±, dü«‘·+Á‘·+>± z≥T¢qT $qjÓ÷–+#·T ø=yê\ì n+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq $<Ûä+>± |ü{ÏwüºyÓTÆq #·s¡´\T rdüTø=yê\ì mdt.◊ ‘ê´>∑sêE≈£î, myéT.ÄsY.z •\Œ≈£î ø£˝…ø£ºsY n<Û˚•+#ês¡T.

eT+>∑fi¯+bÕ˝…+˝À ˝Àø˘dü‘êÔ $q÷‘·ï Á|ü#ês¡+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, @Á|æ˝Ÿ 10: kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ z≥s¡T &ÉãT“≈£î eT<ë´ìøÏ <ä÷s¡+>± ñ+&Ü\ì ˝Àø˘dü‘êÔ μá\ª y˚dü÷Ô Á|ü#ês¡+ #˚|ü{Ϻ+~. ø=‘·Ôe\dü eT+&É\+ eT+>∑fi¯+bÕ˝…+˝À ˝Àø˘dü‘êÔ ‘·s¡|ü⁄q nsTT‘·+XË{Ϻ Hê>∑eTDÏ <˚X¯bÕÁ‘·TìbÕ˝…+˝À m+|”{°d” düuÛÑT´sê*>± b˛{° #˚düTÔHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ eT<äsY<∏Ó]kÕ‡ j·T÷‘Y, $y˚ø±q+<ä j·T÷‘Y dü+j·TTø£Ô+>± uÛ≤Ø Á|ü#ês¡ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á sê´© eT+>∑fi¯bÕ˝…+, <˚X¯bÕÁ‘·TìbÕ˝…+, ‘ê{ÏyêìbÕ˝…+, 102ø±\˙, ¬s*¢ø±\˙˝À¢ ø=qkÕ–+~. q÷‘·q sê»ø°j·T+ ø√dü+ ˝Àø˘dü‘êÔ≈£î ˇø£ neø±X¯+ Çyê«\ì bÕغ düuÛÑT´\T ø√sês¡T. n$˙‹ Á|üuÛÑT‘ê«ìï e÷πsÃ+<äT≈£î j·TTe‘· eTT+<äT≈£î sêyê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ø=‘·Ôe\dü eT+&É\ ˝Àø˘dü‘êÔ ÇHé#ê]® nsTT‘·+XË{Ϻ lìyêdt, eT<äsY <∏Ó]kÕ‡ ÁøϬø{Ÿ nk˛dæj˚TwüHé düuÛÑT´\T ñ\÷¢] s¡y˚Twt, bı\eTs¡XË{Ϻ ø£s¡TDY≈£îe÷sY, bı\eTs¡XË{Ϻ q+<äu≤\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s+&√ $&É‘· ªÁbÕ<˚•ø£μ mìïø£\≈£î uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 10: á HÓ\ 11q »]π> ¬s+&ÉT $&É‘· ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\≈£î b˛©düT\T uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. yÓTT<ä{Ï $&É‘· mìïø£\qT düC≤e⁄>±, Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤+∫q≥Tº>±H˚ á mìïø£\qT ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î b˛©düT\T uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\T Ä~˝≤u≤<é, ñ≥÷ïs¡T, ìs¡à˝Ÿ &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì 688 Á>±e÷\˝À »s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ z≥s¡T¢ ìs¡“¤j·T+>± z≥T y˚ùd+<äT≈£î #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. 1131 b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À n‹ düeTkÕ´‘·àø£, e÷y√sTTdüTº Á|üuÛ≤$‘· b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT >∑T]Ô+∫ @md”Œ, d”ÄsY|”mdt kÕj·TT<Ûä <äfi≤\qT yÓ÷Vü≤]+#ês¡T. yÓTT‘·Ô+ 1131 b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À 4,300 eT+~ b˛©düT\T $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔ+&É>±, 59 e÷y√sTTdüTº Á|üuÛ≤$‘· ÁbÕ+‘ê\˝À 400 eT+~ n<äq|ü⁄ ã\>±\qT ã+<√ãdüTÔ≈£î ìj·T$T+#ês¡T.


uÛÑ≈£îÔ&ÉT ø±<äT Áù|$T≈£î&ÉT!

dü]b˛‘ê&Ü nì n+<ä]˝Àq÷ dü+<˚Vü≤+ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. á H˚|ü<Ûä´+˝À á dæìe÷˝À ‘·q bÕÁ‘·m˝≤e⁄+≥T+<√ nqï<ëìô|’ düT˙˝Ÿ $es¡D Ç#êÃ&ÉT. ¬sã˝ŸkÕºsY ø£èwüí+sêE q{Ï+∫q uÛÑø£Ôø£qï|üŒ˝À e÷~]>± Ç+<äT˝À Hê bÕÁ‘· e⁄+&É<äT. á f…’{Ï˝ŸqT #·÷dæ n+<äs¡÷ Hê~ uÛÑ≈£îÔ&çbÕÁ‘· nì nqT≈£î+≥THêïs¡T. ø±˙ Ç~ z –]»q Áù|eTø£<∏ë ∫Á‘·eTì düT˙˝Ÿ μ;ÛeTes¡+ ãT˝À¢&ÉTμ düT˙˝Ÿ‘√ Á|üeTTK q≥T&ÉT, <äs¡Ù≈£î&ÉT uÛÑs¡DÏ ªuÛÑø£Ô yÓ\¢&ç+#ê&ÉT. Á>±$÷D ÁbÕ+‘·+˝À n+<ä+>± kÕ–b˛j˚T Áù|eTø£<∏ë ∫Á‘·yÓTÆq ø£qï|üŒμ nH˚ dæìe÷ #˚j·T&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç+<äT˝À ø±yê*‡q+‘· $H√<ä+ ≈£L&Ü e⁄+≥T+<äì, n_Ûe÷qT\T @e÷Á‘·+ Ç|üŒ{Ïes¡≈£L j·÷ø£åHé, ø±yÓT&û dæìe÷\˝À q{Ï+#˚ düT˙˝Ÿ uÛÑ≈£îÔ&ç bÕÁ‘·≈£î ìsêX¯#Ó+<=<ä›ì düT˙˝Ÿ #ÓbÕŒ&ÉT.

X¯óÁø£yês¡+ 11, @Á|æ˝Ÿ 2014

@Á|æ˝Ÿ 18q ª\&ÉT¶u≤ãTμ $&ÉT<ä\...

Ç*j·÷Hê eTs√ u≤©e⁄&é ∫Á‘·+˝À! Ä>∑düTº qT+∫ sê+#·s¡DY

ø=‘·Ô ∫Á‘·+! s¡$u≤ãT <äs¡Ùø£‘·«+˝À n\¢]qπswt V”≤s√>± q{Ï+∫q ª\&ÉT¶u≤ãTμ ∫Á‘·+ áHÓ\ 18q $&ÉT<ä\ ø±qT+~. Á‹|ü⁄s¡H˚ì sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é ì]àdüTÔqï ª\&ÉT¶u≤ãTμ∫Á‘·+˝À |üPs¡í, uÛÑ÷$Tø£\T V”≤s√sTTqT¢>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. 18e ‘˚B $&ÉT<ä\ ø±qTqï á∫Á‘·+ ôdHê‡sY ≈£L&Ü Ç{°e˝Ò |üPs¡ÔsTT+~. nsTT‘˚ á∫Á‘·+˝À n\¢] qπswt 228øÏ˝À\ ãs¡Te⁄qï e´øÏÔbÕÁ‘·˝À q{Ï+#·qTHêïs¡T. Bì ì$T‘·Ô+ y˚Tø£|t ø√dü+ n\¢] qπswt rÁe+>± ÁX¯$T+∫q≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. á ∫Á‘·+˝À n~Ûø£ ãs¡Te⁄‘√ n\¢] qπswt |ü&˚ Ä|ük˛bÕ\qT, ø±düÔ ø±yÓT&û $Tø˘‡ #˚dæ ∫Á‘êìï Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT

ñ+#·qTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø s¡$u≤ãT-n\¢]qπswt ø±+_H˚wüHé e∫Ãq n\¢]øÏ ÁπøCŸ n˝≤H˚ ñ+~. <ë<ë|ü⁄ á∫Á‘·+ e∫à |ü<˚fi¯ófl ne⁄‘·THêï Ä ∫Á‘·+ ù|s¡T qπswt Ç+{Ïù|s¡T>± e÷]b˛sTT+~. eT∞fl á ø±+_H˚wüHé \&ÉT¶u≤ãT‘√ Ø|”{Ÿø±qT+~. ø√≥lìyêdüsêe⁄, ÁãVü‰àq+<ä+, n©, »j·TÁ|üø±wt¬s&ç¶, s¡|òüTTu≤ãT, myÓTàdt Hêsêj·TD, ø£èwüíu≤ãT, ø=+&Ée\dü, m©“ lsê+, @Mj·Tdt, –]u≤ãT, sêfi¯¢|ü*¢, ‘Ó\+>±D X¯≈£î+‘·\ ‘·~‘·s¡T\T q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘·+˝À dü+^‘êìï #·Áø°, bÕ≥\qT uÛ≤düÿs¡uÛÑ≥¢ n+~+#·qTHêïs¡T. Ç~>±ø£ n\¢]qπswt ‘Ó\T>∑T˝À eTs√ ¬s+&ÉT ∫Á‘ê\˝À q{ÏdüTÔHêï&ÉT.

&˚$&é <ÛëeHé <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªø£+~ Ø>∑μ ∫Á‘·+ u≤©e⁄&é Øy˚Tø˘˝À Ç*j·÷ Hê V”≤s√sTTHé>± m+|æ¬ø’+~. <˚e<ëdt ∫Á‘·+‘√ {≤©e⁄&é≈£î m+Á{° Ç∫Ãq Ç*j·÷Hê b˛øÏ], eTTHêï, sêF, »˝≤‡, øÏø˘, E˝≤sTT e+{Ï u≤¢ø˘ u≤düºsY Væ≤≥¢qT ‘·q U≤‘ê˝À y˚düT≈£îqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. {≤©e⁄&é˝À bòÕ+˝À ñ+&É >±H˚ Ç*j·÷Hê≈£î u≤©e⁄&é qT+&ç |æ\T |ü⁄ e∫Ã+~. ªãØŒ¤μ ∫Á‘·+˝À q{Ï+#˚ neø±X¯+ <äøÏÿ+#·T≈£î+~. á∫Á‘·+‘√ Ç*j·÷Hê <ë<ë|ü⁄>± u≤©e⁄&é˝À

ôd{Ï˝…’b˛e&Éy˚T >±ø£, eT+∫ q{Ï>± >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó∫Ãô|{Ϻ+~. ‘·<äT|ü] q{Ï+∫q cÕVæ≤<é ø£|üPsY‘√ #˚dæq ∫Á‘·+ |üsê»j·T+ nsTT+~. ø±˙ ªyÓTsTTHé ‘˚sê V”≤s√μ ∫Á‘·+ $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+ ‘√ eT∞¢ u≤©e⁄&é˝À bòÕ+˝ÀøÏ e#˚Ãdæ+ ~. B+‘√ &˚$&é <ÛëeHé <äs¡Ùø£+‘√ ì+#˚ neø±X¯+ e∫Ã+~. ‘Ó\T>∑T˝À sêyéT, Vü≤ì‡ø£\T »+≥>± q{Ï+∫q ªø£+~Ø>∑μ u≤¢ø˘u≤düºsY ø±e&É+‘√ á ∫Á‘êìï Væ≤+B˝À Øy˚Tø˘ #˚j·TqTHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T˝À Vü≤ì‡ø£ bÕÁ‘·˝À Ç*j·÷HêqT m+|æø£#˚XÊs¡T.

y˚T 9q u≤\ø£èwüí ø=‘·Ô ∫Á‘·+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ dü‘·´<˚yê <äs¡Ùø£‘·«+˝À ‘Ós¡¬øø£ÿqTqï ∫Á‘êìøÏ u≤\ø£èwüí Á^Hé dæ¬>ï˝Ÿ Ç#êÃs¡T. m˝Ÿ.m˝Ÿ.$. dæìe÷ |ü‘êø£+ô|’ s¡TÁ<äbÕ{Ï s¡eTDsêe⁄ ì]àdüTÔqï á∫Á‘êìï y˚T 9qÁ>±+&é>± ˝≤+#Y #˚j·TqTHêïs¡T. qs¡dæ+Vü≤Hêj·TT&ÉT, düeTs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶, \ø°åàqs¡dæ+Vü‰ ∫Á‘ê\≈£î dü+^‘êìï eTDÏX¯s¡à n+~+#ês¡T. Ç|ü&ÉT dü‘·´<˚yê-u≤\ø£èwüí ø±+_H˚wüHé˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï á∫Á‘êìøÏ ≈£L&Ü eTDÏX¯s¡àH˚ dü+^‘êìï n+~düTÔHêïs¡T. ≈£î≥T+ã nqTã+<Ûë\‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï ∫Á‘·+>± s¡÷bı+<äqTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. ª˝…C…+&éμ ∫Á‘·+‘√ u≤¢ø˘u≤düºsY Væ≤{Ÿ ø={Ϻq u≤\ø£èwüí eTs√ ø=‘·Ô ∫Á‘êìøÏ dæ<äΔ+ ø±e&É+ n_Ûe÷qT\≈£î Äq+<ä+ ø£*–k˛Ô+~. ˝…C…+&é ∫Á‘·+˝À »>∑|ü‹ u≤ãT yÓTT<ä{ÏkÕ]>± Á|ü‹Hêj·T≈£î&ç>± q{Ï+#·>±, u≤\ø£èwüí düs¡düq sê~Ûø± Äù|º, k˛Hê˝Ÿ #ÍVü≤Hé\T V”≤s√sTTqT¢ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ Ç|üŒ{Ïπø V”≤s√sTTqT¢ m+|æø£ ø±˝Ò<äT. eTs√yÓ’|ü⁄ á∫Á‘êøÏ uÀj·TbÕ{Ï ≈£L&Ü <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#˚ neø±X¯+ ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+. y˚T 9q Á>±+&é ˝≤+#Y #˚j·TqTqï á ∫Á‘·+ $esê\T, q{°q≥T\ $wüj·T+ ‘·«s¡˝À ‘Ó*j·TqT+~

lqTyÓ ’ ≥ ¢ - sê+#· s ¡ D Y \ ø±+_H˚wüHé‘√ ˇø£ ø=‘·Ô∫Á‘·+ ‘Ós¡ô|’øÏ sêqT+~. j·T÷ìes¡‡˝Ÿ MT&çj·÷ n~ÛH˚‘· &ç.$.$.<ëqj·T´ á∫Á‘êìï ì]à+#·qTHêïs¡T. uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ ∫Á‘·+‘√ s¡÷bı+<äqTqï sê+#·s¡DY ∫Á‘êìøÏ lqTyÓ’≥¢ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#·qTHêïs¡T. me&ÉT, Hêj·Tø˘ e+{Ï∫Á‘ê\‘√ u≤¢ø˘ Væ≤{Ÿ\T n+<äT≈£îqï sê+#·s¡DY ø£èwüíe+o <äs¡Ùø£‘·«+˝À ∫Árø£s¡D »s¡T>∑T‘·Tqï ª>√$+<äT&ÉT n+<ä]yê&˚˝Òμ ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥˝À _J>± ñHêï&ÉT. n˝≤π> lqTyÓ’≥¢ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î n+~+∫q &Ûû, ¬s&û, qyÓ÷yÓ+ø£fÒX¯, <ä÷≈£î&ÉT, u≤<écÕ ‘·~‘·s¡ ∫Á‘ê\˝À j·÷ø£åHé‘√ ø±yÓT&çì $Tø˘‡ #˚dæ Áù|ø£å≈£î\qT Äø£≥Tº≈£î+≥Tqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç~˝≤ ñ+fÒ Á|üdüTÔ‘·+ eTùV≤wtu≤ãT‘√ ªÄ>∑&ÉTμ ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï lqTyÓ’≥¢ eTùV≤wt≈£î <ä÷≈£î&ÉT e+{Ï u≤¢ø˘ u≤düºsY Væ≤{Ÿ Çe«qTqï≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. Ç|ü&ÉT sê+#·s¡DY‘√ ø=‘·Ô ÁbÕC…≈£îº #˚j·TqTHêïs¡T. lqTyÓ’≥¢ <äs¡Ùø£‘·«+˝À q{Ï+∫ u≤¢ø˘u≤düºsY Væ≤{Ÿ kı+‘· #˚düTø√yê\qT≈£î+≥THêï&ÉT sê+#·s¡DY. á ∫Á‘êìï Ä>∑düTº qT+∫ Äs¡+_Û+#·qTqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

Printed, Published & owned by Sangineedi Sitaram, Printed at SAMCO, Hyderabad, Published at # 6-2-40, Doller Chambers, 4th Floor, Flot No.3 & 4, AC Guards, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004. Andhrapradesh. RNI / APTEL/2012/48595; Tele Fax: 040-66348710, Editor-in-Chief Cell: 99666 98666, Nanduri Ravi Editor Cell:99666 77889, Mail:indianewstodaydaily@gmail.com. Web site: www.indianewstoday.co

11 04 14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you