Page 1

CMYK

CMYK

www. telanganakalam.in

>∑Ts¡Tyês¡+, @Á|æ˝Ÿ 10, 2014

s¡#·sTT‘·\≈£î ÄVü‰«q+ MTs¡T s¡∫+#·q qe\\T, ø£<∏ä\T, ø£<∏ëìø£\T, ø£$‘·\T Á|ü#·Ts¡D bı+<ë\qT≈£îH˚ W‘ê‡Væ≤ø£ s¡#·sTT‘·\≈£î Ç<˚ e÷ ÄVü‰«q+..

∫s¡THêe÷ s¡+>±¬s&ç¶

m&ç≥sY : ¬ø. eTùV≤wt

dü+∫ø£ 309

dü+|ü⁄{Ï 2

ù|J\T : 8

bòÕ¢{Ÿ HÓ+ : 403, e÷s¡T‹ bÕ¢C≤, U…’s¡‘êu≤<é, cÕ<ëHé ø±˝Òõ Á|üø£ÿq, ôV’≤<äsêu≤<é, 500004.

yÓ\ : s¡÷. 3/-

Email: tgknews@gmail.com.

Circulated to Hyderabad, Rangareddy, Karimnagar, Nalgonda, Adilabad, Mahaboobnagar, Khammam, Medak, Warangal, Nizamabad

Áo »j·THêeT dü+e‘·‡s¡+, ñ‘·Ôsêj·TD+, edü+‘·¡ s¡T‘·Te⁄, #Ó’Á‘·e÷dü+, X¯óø£¢|üø£å+, ‹~∏ : <äX¯$T 05:39, es¡®´+ : 03:18` 05:05, <äTs¡TàVüAs¡Ô+ : 11:55`12:44

|ü\T#√≥¢ nuÛÑ´s¡Tú\ n¬sdüTº, $&ÉT<ä\ ø√&é ñ\¢+|òüTq e\¢ 97 πødüT\T qyÓ÷<äT 41 kÕúHê˝À¢ ¬sãfi¯¢ u…&É<ä ôVAsêôVAØ>± Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚dæq nuÛÑ´s¡Tú\T ôV’≤<äsêu≤<äT˝À düπs« dü‘·´Hêsêj·TD, yÓTÆq+|ü*¢ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT $»j·÷¬s&ç¶, C≤|òüsYVüQùd‡Hé n¬sdüTº $&ÉT<ä\ ôV’≤<äsêu≤<é, Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Û: ‘Ó\+>±D |ü~ õ˝≤¢˝À Hê$TH˚wüq¢ |òüT≥º+ eTT–dæ+~. ø=ìï #Ó<äTs¡TeTT<äTs¡T dü+|òüT≥q\T $TqVü‰ m˝≤+{Ï nyê+#Û·˙j·T |òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü b˛©düT\T uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. mìïø£\ ø√&é ñ\¢+|òæT+∫q ø±s¡D+>± 97 πødüT\T qyÓ÷<äj·÷´sTT. yÓTT<ä{Ï kÕ] Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚dæq j·TTeH˚‘·\T yê] nqT#·s¡T\‘√ ≈£L&ç Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\T <ëK\T #˚XÊs¡T. nuÛÑ´]ú‘√bÕ≥T ◊<äT>∑Ts¡T e´≈£îÔ\qT e÷Á‘·y˚T Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚ùd+<äT≈£î b˛©düT\T nqTeT‹+#ês¡T. nìï bÕغ\T Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± rdüT≈£îì mìïø£˝À¢ ¬>\Tù| \ø£å´+>± ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡T. Hê$TH˚wüq¢ nq+‘·s¡+ nìï bÕغ\≈£î #Ó+~q nuÛÑ´s¡Tú\T $» j·T+ ‘·eT<ä+fÒ ‘·eT<˚qì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. á mìïø£˝À¢ d”ìj·Ts¡¢‘√bÕ≥T sê»ø°j·T yês¡düT\T, j·TTeH˚‘·\T, ñ<ä´eTdü+|òü÷\ H˚‘·\T, ‘·eT n<äècÕºìï |üØøÏå+#·Tø√qTHêïs¡T. d”ìj·TsY H˚‘·\T m≈£îÿe>± m+|” kÕúHê˝ô|’H˚ >∑T]ô|{≤ºs¡T. b˛©düT\T, mìïø£\ dü+|òüT+ n~Ûø±s¡T\T uÛ≤Ø kÕúsTT˝À ã+<√ãdüTÔqT @sêŒ≥T #˚dæ nuÛÑ´s¡Tú\T mìïø£\ ø√&é ñ\¢+|òæT+#·≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Hê$TH˚wüq¢≈£î ∫e] s√E ø±e&É+‘√ nìï bÕغ\ Á|ü<Ûëq nuÛÑ´s¡Tú\T Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚kÕs¡T. ∫e] s√E‘√ bÕ≥T $T>∑‘ê ˝À

#˚yÓfi¯¢ m+|”>± Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚dæq <˚yÓ+<äsY>ö&é ‘·qj·TT&ÉT Mπs+<äsY>ö&é

2

_C…|æ ¬s+&√ C≤_‘ê $&ÉT<ä\

X¯+cÕu≤<é msTTsYb˛sYº˝À..

13 πøJ\ ã+>±s¡+ kÕ«BÛq+ dü«\Œ >±j·÷\T

ôV’≤<äsêu≤<é,@Á|æ˝Ÿ 9 ({°Jπø q÷´dt): X¯+cÕu≤<é msTTsYb˛sY˝º À nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔqï 13 πøJ\ ã+>±sêìï ø£düºyéT‡ n~Ûø±s¡T\T ãT<Ûäyês¡+ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. <äTu≤sTT qT+∫ e∫Ãq eTVæ≤fi≤ Á|üj·÷DÏ≈£îsê*øÏ #Ó+~q \π>J˝À uÛ≤Ø>± ã+>±s¡+ ñqï≥T¢ ø£düºyéT‡ n~Ûø±s¡T\T ‘·ìF\˝À >∑T]Ô+#ês¡T. Ä ã+>±sêìï ø£düºyéT‡ n~Ûø±s¡T\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îì d”CŸ #˚XÊs¡T. eTVæ≤fi¯ Á|üj·÷DÏ≈£îsê*ì ø£düºyéT‡ n~Ûø±s¡T\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. ã+>±sêìï ‘·s¡*düTÔqï eTVæ≤fi¯ eTVü‰sêh ‘·q dü«düú\eTì #Ó|æŒq≥T¢ ø£düºyéT‡ n~Ûø±s¡T\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. nsTT‘˚ á s√E ñ<äj·T+ <äTu≤jYT qT+∫ e∫Ãq bòÕ‹e÷ nH˚ eTVæ≤fi¯ ‘·q ãTs¡U≤˝À <ë<ë|ü⁄ 3 πøJ\ ã+>±sêìï rdüT≈£îe∫à ø£düºyéT‡ n~Ûø±s¡T\≈£î n&ɶ+>± <=]øÏb˛sTTq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.

_C…|æ d”ìj·TsY H˚‘·..

2˝À

qπs+Á<ä ø£qTïeT÷‘·

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 9 ({°Jπø q÷´dt): m˝Ÿ_q>∑sY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú>± Hê$TH˚wüHé y˚ùd+<äT≈£î e∫Ãq Ä bÕغ ‘Ó\+>±D Á|ü#ês¡ ø£$T{° #Ó’s¡àHé ÄsY.ø£èwüíj·T´ô|’ >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T sêfi¯fl‘√ <ë&ç #˚XÊs¡T. >∑&ç¶ nHêïs¡+ eTTìdæ|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé e<ä› ãT<Ûäyês¡+ á dü+|òüT≥q #√≥T#˚düT≈£î+~. á <ë&ç˝À Äj·Tq yêVü≤q+ <Ûä«+dü yÓTÆ+~. sêfi¯fl‘√ <ë&ç#˚j·T&É+ e\¢ Äj·Tq≈£î >±j·÷\ j·÷´sTT. ø£èwüíj·T´ Hê$TH˚wüHé y˚j·T≈£î+&Ü Á|ü‘·´]ú es¡Z+ n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î j·T‹ï+#·>± ñÁ~ø£Ô‘·≈£î <ë]rdæ+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À Çs¡T esêZ\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D yÓTT<ä˝…’+~. s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚dæq b˛©düT\T |ü]dæú‹ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ ‘Ó#êÃs¡T. <ë&ç »]–q düeTj·T+˝À Ä ÁbÕ+‘·+˝À {Ï&ç|æ ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´]ú ‘·q nqTj·÷j·TT\‘√ Hê$TH˚wüHé y˚j·T&ÜìøÏ e#êÃs¡T. n<˚ düeTj·T+˝À {ÏÄsYmdt ø±s¡´ø£s¡Ô\T nø£ÿ&˚ ñ+&É&É+‘√ mes¡T <ë&çøÏ bÕ\Œ&ܶs¡qï $wüj·T+ ‘Ó*j·÷*‡ ñ+~. m˝Ÿ_q>∑sY myÓTà˝Ò´ kÕúHêìï ÄsY.ø£èwüíj·T´≈£î πø{≤sTT+#·&Üìï ìs¡dædü÷Ô {Ï&ç|æ ÇHé#ê]® ø£èwüíÁ|ükÕ<é {Ï&ç|æ sêJHêe÷#˚dæ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚XÊs¡T.

ø£èwüíj·T´ô|’ <ë&ç ùV≤j·T˙j·T+ : K+&ç+∫q $$<Ûä dü+|òü÷\T m˝Ÿ_q>∑sY XÊdüqdüuÛÑ nuÛÑ´]ú>± Hê$TH˚wüHé y˚ùd+<äT≈£î yÓ[flq _dæ dü+πøåeT dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT, {Ï&ç|æ Á|ü#ês¡ ø£$T{° #Ó’s¡àHé ÄsY.ø£èwüíj·T´ô|’ <ë&ç #˚j·T&É+ ùV≤j·T˙j·TeTì |ü\T dü+|òü÷\T, sê»ø°j·T bÕغ\T K+&ç+#êsTT. Äj·Tqô|’ <ë&ç #˚j·T&É+ |æ]øÏ|ü+<ä #·s¡´>± n_Ûe]í+#ês¡T. á <ë&ç yÓqø£ nÁ>∑ ≈£î˝≤\ ≈£îÁ≥ ñqï<äì Äs√|æ+#êsTT. _dæ esêZìøÏ #Ó+~q ø£èwüíj·T´ sê»ø°j·T+>± m<ä>∑&Üìï #·÷dæ zs¡«˝Òø£H˚ <ë&çøÏ bÕ\Œ&ܶs¡ì j·TTHÓ’f…&é düeT‘ê Á|òü+{Ÿ #Ó’s¡àHé ø£s¡D+ ‹s¡T|ü‹ Hêj·TT&ÉT, _dæ eTVæ≤fi≤ ◊ø£´y˚~ø£ n<Ûä´≈£åîsê\T \‘·, ñbÕ<Ûä´≈£åîsê\T \ø°åà eTT~sêCŸ, ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ ≈£L≥$T #Ó’s¡àHé m+ÄsY j·÷<äyé, ÄsYC…&ç sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT nq+‘·kÕ«$T, e&Ó¶s¡ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT y˚eTT\ yÓ+ø£fÒXŸ, uÛÑeq ìsêàD ø±]à≈£î\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT |æ+#ê\ @&ÉTø=+&É\T, _dæ ñ<√´>∑T\ $T>∑‘ê ˝À

2

ôV’≤<äsêu≤<é,@Á|æ˝Ÿ 9 ({°Jπø q÷´dt): ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À |ü~ùV≤qT eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\‘√ ≈£L&çq ¬s+&Ée C≤_‘êqT _C…|æ ãT<Ûäyês¡+ Á|üø£{Ï+∫+~. á C≤_‘ê˝À d”ìj·TsY H˚‘· ã<ä›+ u≤˝Ÿ ¬s&ç¶, bÕغ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û, u≤sY øöì‡˝Ÿ Ä|òt Ç+&çj·÷ d”ìj·TsY düuÛÑT´&ÉT mHé sêeT#·+Á<äsêe⁄, q>∑s¡ _C…|æ e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT ∫+‘·\ sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶\ ù|s¡T¢HêïsTT. {°&û|”‘√ ≈£î~]q bı‘·TÔ y˚Ts¡≈£î _C…|æ ‘Ó\+>±D˝À mì$T~ ˝Àø£düuÛÑ d”≥¢≈£î, 47 nôd+;¢ kÕúHê\≈£î b˛{° #˚düTÔ+~. ãT<Ûäyês¡+ bÕغ C≤Ø #˚dæq nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘ê Ç~. &ç yÓ+ø£≥¬s&ç¶ (eT\ø˘ ù|≥) Ä~ lìyêdt (y˚eTT\yê&É) πøXŸ |ü*¢ Äq+<é ¬s&ç¶ (ìC≤e÷u≤<é) Ä≈£î\ $»j·T (dæ]dæ\¢ ) j·T&Ée*¢ $»j˚T+<äsY ¬s&ç¶ (VüQkÕïu≤<é) ∫+‘·\ sêeT#·+Á<ë ¬s&ç¶ (U…’s¡‘êu≤<é) ã<ä›+ u≤\¬s&ç¶ (ø±sê«Hé) ≈£L‘·Ts¡T Áoìyêdü ¬s&ç¶ (q˝§Z+&É)

e&√<äs¡˝À Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚dæq yÓ÷B e&√<äs¡, @Á|æ˝Ÿ 9 ({°Jπø q÷´dt): uÛ≤»bÕ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú qπs+Á<äyÓ÷B e&√<äs¡ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHêìøÏ ás√E ñ<äj·T+ Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. e&√<äs¡ $e÷HêÁX¯j·÷ìøÏ #˚s¡T≈£îqï yÓ÷BøÏ uÛ≤»bÕ, Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ ø£s¡Ô\T |òüTqkÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. nø£ÿ&ç qT+∫ e&√<äs¡ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ es¡≈£î $»jYT$XÊ«dt ù|s¡T‘√ sê´© ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $T>∑‘ê 2˝À

n≥ºVü‰dü+>± πød”ÄsY Hê$TH˚wüHé

ˇø£ eT+∫e÷≥ {°&û|”, ;CÒ|”æ\ bı‘·TÔ |òü*+#˚Hê? ‘·TbÕ≈£î\ ˙&É˝À.. n#·+#·\yÓTÆq Ä‘·à$XÊ«dü+‘√ |üì#˚ùdÔ n<äT“¤‘·yÓTÆq |òü*‘ê\qT kÕ~Û+#·>∑\e⁄.

–≥T¢+{≤~.!

n|ü⁄&ÉT ‘Ó\+>±D ø√dü+ Ä‘·àVüQ‹øÏ ôd’ nqï yê]øÏ Ç|ü⁄&ÉT bÕغ {Ϭø≥T¢ HÓ’!!

|üs¡düŒs¡ z≥¢ ã<ä˝≤sTT+|ü⁄ »]π>Hê? Hê$TH˚wüq¢≈£î eTT+<˚ ô|\T¢_øÏq ìs¡düq\T ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 9 ({°Jπø q÷´dt): ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ\ eT<Ûä´ ≈£î~]q bı‘·TÔ |òü*düTÔ+<ë? nH˚ nqTe÷Hê\T e´ø£ÔeTe⁄ ‘·THêïsTT. <˚X¯ Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+ <˚X¯+˝À _C…|æ Á|ü<Ûëq nuÛÑ´]ú yÓ÷BøÏ nqT≈£L\+>± MdüTÔqï |üeHê\ <äècÕº´ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT _C…|æ‘√ »‘·ø£{≤ºs¡T. <ë<ë|ü⁄>± |ü<˚fi¯flbÕ≥T n~Ûø±sêìøÏ <ä÷s¡+>± ñqï #·+Á<äu≤ãT≈£î á mìïø£\T Jeqàs¡D düeTdü´>± e÷sêsTT. sêÁwüº $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À ‘Ó\+>±D˝À ø√\Tø√˝Ò≈£î+&Ü <Óã“‹qï Ä bÕغ d”e÷+Á<Ûä˝ÀHÓ’Hê n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêyê\qï ñ<˚›X¯´+‘√ <ä÷≈£î&ÉT>± eTT+<äT¬øfi¯ó‘·T+~. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ _C…|æ‘√ bı‘·TÔ≈£î ôd’ n+~. nsTT‘˚ á ¬s+&ÉT bÕغ\ eT<Ûä´ ô|’ kÕúsTT˝À bı‘·TÔ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îHêï øÏ+~kÕúsTT ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢, bÕغ Hêj·T≈£î˝À¢ rÁe ndü+‘·è|æÔ C≤«\\T #Ó\πs>∑T‘·THêïsTT. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Hê$TH˚wüq¢ |üs¡«+ eTT–j·Tø£eTT+<˚ ¬s+&ÉTbÕغ\ ø±s¡´ø£s¡Ô\T <Ûäsêï\≈£î, bÕغ ø±sê´\j·÷\ <Ûä«+kÕ\≈£î ‘Ó>∑|ü&ܶs¡T. bı‘·TÔqT e´‹πsøÏdü÷Ô |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\T bÕغ\qT ôd’‘·+ M&Üs¡T. á |ü]dæú‘·T˝À¢ bı‘·TÔ <Ûäs¡à+>± ˇø£] z≥T¢ $T>∑‘ê ˝À

2

_C…|æ m+ <Ûäsêàsêe⁄ (es¡+>∑˝Ÿ |ü•ÃeT) mHé sêeT#·+Á<ä sêe⁄ (eT˝≤ÿCŸ –]) sê+ y˚DT (#Óq÷ïs¡T) >∑TE®\ sêeTø£èwüí ¬s&ç¶ (sêeT>∑T+&É+) ã+&ç dü+»jYT (ø£Ø+q>∑sY) &ç m\¢j·T´ (Ä+<√˝Ÿ) Ç≥º+ dæ~∆ sêeTT\T (ø±e÷¬s&ç¶)

@y√; mìïø£\T ôV’≤<äsêu≤<é,@Á|æ˝Ÿ 9 ({°Jπø q÷´dt): mø£ÿ&É ø±˝ÒùdÔ @ eT+<äTbÕ‘·s¡ ù|\T‘·T+<√ ‘Ó©<äT. m≥T yÓfi¯óÔ+fÒ @ ‘·TbÕøÏ >∑T+&ÉT ù|\T‘·T+<√ ‘Ó©<äT. m|ü⁄Œ&=∫à mes¡T øÏ&Üï|t #˚dæ rdüT¬øfi≤Ôs√ #Ó|üŒ˝Òs¡T. nsTTHê.. ‘·|üŒìdü]>± b˛{° #˚j·÷*, mìïø£˝À¢ ì\ã&Ü*. Ä+Á<Ûë ˇ&çcÕ dü]Vü≤<äT› ÁbÕ+‘·+ (@y√;)˝À sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ |ü]dæú‹ Ç~. eTq sêh+˝Àì $XÊK|ü≥ï+, $»j·Tq>∑s¡+, lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢\‘√ bÕ≥T ˇ&çcÕ˝Àì |ü\T õ˝≤¢˝À¢ Ç<˚ |ü]dæú‹ ñ+~. ákÕ] eTq sêh+‘√ bÕ≥T ˇ&çcÕ˝À ≈£L&Ü nôd+;¢, ˝Àø˘düuÛÑ ¬s+&ç+{Ïø° mìïø£\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. e÷y√sTTdüTº\ Á|üuÛ≤e+ n‘·´+‘· rÁe+>± ñ+&É≥+‘√ á ÁbÕ+‘·+˝À mìïø£\T ø£‹Ô$÷<ä kÕeTT˝≤π> ñ+{≤sTT. m|ü⁄Œ&ÉT mìïø£\T »s¡T>∑T‘·THêï, yê{Ïì ãVæ≤wüÿ]+#ê\+≥÷ e÷y√sTTdüTº\T |æ\T|ü⁄ìe«&É+, nsTTHê ≈£L&Ü Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T>± mìïø£e«&É+ ø√dü+ Hêj·T≈£î\T m˝≤>√˝≤ HêHê ø£cÕº\T |ü&ç Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚j·T&É+ Çø£ÿ&É e÷eT÷˝Ò. Á>±eT|ü+#êj·Tr düs¡Œ+∫ <ä>∑Zs¡Tï+∫ myÓTà˝Ò´\ es¡≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° Çø£ÿ&É e÷y√sTTdüTº\ qT+∫ eTT|ü⁄Œ ñ+&É≥+ düs¡«kÕ<Ûës¡D+. >∑‘·+˝À eT+Á‹ u≤\sêEqT ˇø£kÕ] e÷y√sTTdüTº\T øÏ&Üï|t #˚j·T&É+ dü+#·\q+ düèwæº+∫+~. nuÛÑ´s¡Tú\T Á|ü#êsêìøÏ yÓfi≤Ôs¡qT≈£îH˚ <ës¡T˝À¢ eTT+<äT>±H˚ eT+<äTbÕ‘·s¡\T neTs¡Ã&É+, mìïø£\ @sêŒ≥T¢ #·÷ùd+<äT≈£î $T>∑‘ê ˝À

2

yÓT<äø˘ bÕs¡¢yÓT+≥T >∑C…«˝Ÿ XÊdüqdüuÛÑ≈£î <ëK\T sê»ø°j·T n$˙‹ n+‘·yÓTT+~<ë›+ Á|ü»\≈£î >∑T˝≤;u≤dt |æ\T|ü⁄ ˝À

2

Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚dæq bıHêï\ 2˝À

10 april page 1