Page 1

Postel No. G/RNP/VT/H/MBN-08/2005

Follow us on website :

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

www.vaarthatarangalu.com

.

Published from Hyderabad

website: www.vaarthatarangalu.com

dü+∫ø£ : 83

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

n< ˚ rs ¡T

dü+|ü⁄{Ï :8

email:vtarangalu.222208@gmail.com

X¯óÁø£yês¡+ 10 »qe] 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

_\T ¢ ô | ’ #· s ¡ Ã dü + ‘√ w ü ø £ s ¡ + nsTTHê #·s¡Ã ø√qkÕ–+~

AL][ L][«¡Ÿ NRPW≤y ªRΩgÊRi¨s ALiµ][Œœ¡©´sáV lLiLi≤R∂VryL˝RiV ™yLiVVµyxms≤ÔR∂ xqsÀ≥œ¡ |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji 9 (ôdÿ’ q÷´dt): aSxqs ©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ ™yLiVVµyá xmsLRi*Li N]©´sry gRiVª][Liµj∂. ª]áVªRΩ gRiVLRiV™yLRiLi qx sÀ≥¡œ ˙FyLRiLi À≥¡œ Li NSgSÆ©s[ lLiLi≤R∂VryL˝iR V ™yLiVVµy mx s≤T∂Liµj∂. ™yLiVVµy @©´sLiªRΩLRiLi qx sÀ≥¡œ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Li NSgS Æ©s[ Æ\™sNSFy qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V q{ sˆNRPL`i F°≤T∂∏R∂VLi©´sV

øR¡V»Ì¡V™´sVV…Ì¡” ALiµ][Œ¡œ ©´sNRPV µj∂gSLRiV. ZNP[Li˙µR∂Li AƵ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s|\ ms øR¡LRiË «¡Lji}msLiµR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqs©´sı•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ıxmsˆ…”¡NTP q{ s™´sWLi˙µR∂ …”¡≤T∂mz s, Æ\™szqszms Æ©s[ªΩR áV ™´sW˙ªRΩLi ªRΩ™´sV mx sLiªRΩLi Æ©sgÊij LiøR¡VNRPV Æ©s[LiµR∂VNRPV BLiNS ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[qx sWÚÆ©s[

D©yıLRiV. LSuÌy˚¨sı qx s\Æ™sVNRP˘LigSÆ©s[ DLiøy á¨s ºdΩLS¯fl·Li ¬ø¡[∏∂R Wá¨s Æ\™szqszms mx s»Ì¡V ¡≤R∂V ªRΩVLi≤R∂gS, …”¡≤T∂mz s ™´sW˙ªRΩLi ≠sÀ≥¡œ «¡©´s @LiaRPLi\|ms øR¡LjiËLiøyáLi¤…¡[ 8 @LiaSá\|ms xqs™´sV˙gRi qx s™´sWøyLRiLi B™y*á¨s AªRΩLS*æªΩ[ øR¡LRiË ¬ø¡[mx s…Ìÿá¨s N][LiR VªRΩW F°≤T∂Li∏R∂V©´sV øR¡V»Ì¡V ™´sVV…Ì¡” ALiµ][Œ¡œ ©´sáV ¬ø¡[mx s…Ìÿ LRiV. µk∂Liª][ qx sÀ≥¡œ gRiLiµR∂LRig][Œ¡œ ™yªy™´sLRiflÿ¨sNTP ¬ø¡[LiR VNRPVLiµj∂. ≠dsLji¨s ˙xmsºΩxmsn V…”¡qx sWÚ …‘¡AL`i Fs£qs NRPW≤y ALiµ][Œœ¡©´sNRPV ¬ø¡[aSLRiV. xqsÀ≥¡œ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sV©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ Æ\™sNSFy µj∂gjiLiµj∂. @xqsáV Fs™´slLi[Li FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V q{ sˆNRPL`i F°≤T∂∏R∂VLi©´sV øR¡V»Ì¡V™´sVV…Ì¡” ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıL][ æªΩ÷¡∏R∂V Aµ][Œ¡œ ©´sNRPV µj∂gSLRiV. øR¡LRiË NRPLi¤…¡[ ™´sVVLiƵ∂[ J…”¡Lig`i ¨s gRiLiµR∂LRig][Œœ¡ xmsLjizqÛsºΩ |ms…Ìÿá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. xqs\Æ™sVNS˘Li˙µ≥R∂ Æ©sáN]©´s≤R∂Liª][ GLi ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[NPR ¨s©yµyáª][ qx sÀ≥¡œ Õ‹[ gRiLiµR∂LRig][Œ¡œ Li qx sXztsÌ QLiøyLRiV. q{ sˆNRPL`i ©yƵ∂[Li≤˝∂R ™´sV©Ø[§x ¶ ¶L`i xqsÀ≥¡œ ©´sV ª]áVªRΩ @LRigRiLi»¡ ™yLiVVµy Æ™s[ryLRiV. µk∂Liª][ q{ sˆNRPL`i Æ\™sNSFy aSxqs©´s qx sÀ≥ÿ xmsORPQÆ©s[ªRΩ ≠s«¡∏R∂V™´sV¯NRPV ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ @™´sNSaRP≠sVøyËLRiV. ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... ªy™´sVV øR¡LRiËNRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR Li NSµR∂Li»¡WÆ©s[ qx s\Æ™sVNRP˘ ºdΩLS¯ ©´sLi ¬ø¡[∏∂R Wá©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ, ˙xmsºΩxmsORPQÆ©s[ªΩR qx sÀ≥¡œ Õ‹[ ¤Õ¡[¨s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ’¡Ã˝¡V

yÓ’ø±bÕ düuÛÑT´\T düôdŒq¸Hé |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji 9(ôdÿ’ q÷´dt): lLiLi≤][ ryLji ™yLiVVµy @©´sLiªRΩLRiLi aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ ºΩLjigji ˙FyLRiLiÀ≥¡œ ™´sV ∏R∂W˘NRP gRiLiµR∂LRig][Œœ¡Li ¬ø¡Ã¡lLi[gRi≤R∂Liª][ \Æ™sNSFy FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ qx s|qsˆ©<s´ ©±sNRPV µyLjiºdΩqz sLiµj∂. A ªRΩLRi™yªRΩ @LiµR∂VNRPV ¨sLRiqx s©´sgS ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ qx sÀ≥¡œ ©´sVLi¿¡ ™yN_…fi

eT+&É* yêsTT<ë

xqs™´sWøyLRiLi NS™yá©´sı …”¡≤T∂zms, \Æ™szqszms xqs™´sWµ≥y©´sLi ¬ø¡}msˆLiµR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©´s ™´sVLi˙ºΩ \ZaPá«ÿ©y¥`∂ @≤ÔR∂VNRPV©´sı \Æ™szqszms, \¬ø¡LRi¯©±s Æ™sÕfiÕ‹[ ¨sLRixqs©´s ºdΩ˙™´sLigS ™´sVLi≤T∂xms≤ÔR∂ \¬ø¡LRi¯©±s øR¡˙NRPFyfl”·, ™´sVLi˙ºΩ \ZaPá«ÿ©y¥`∂ |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji 9 (ôdÿ’ q÷´dt): ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡VÕ‹[ Õ‹[FyáV©yı ∏R∂V¨s, mx spLjiÚ qx s™´sWøyLRiLi qx sÀ≥¡œ ™´sVVLiµR∂V |ms…Ì¡” ©´s ªRΩLS*æªΩ[ øR¡LRiË ¬ø¡[mx s…Ìÿá¨s Æ\™sNSFy qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V ¬\ø¡≥ LRi¯©±s F°≤T∂∏R∂VLi ™´sµÙ∂R ALiµ][Œ¡œ ©´sNRPV µj∂gRi≤R∂Liª][ ™´sVLi≤R∂÷¡ ¬\ø¡≥ LRi¯©±s qx sÀ≥¡œ ©´sV @LRigRiLi»¡ ™yLiVVµy Æ™s[aSLRiV. @LiªRΩNRPV ™´sVLi˙ºΩ Z\ aPá«ÿ©y¥`∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.... LSxtsÌ Q˚Li qx s\Æ™sVNRP˘LigS DLi≤R∂»¡Li Æ\™sNSFyNRPV BxtsÌ QLi ¤Õ¡[µ∂R ¨s, Æ\™sNSFy Æ™sWxqsxmspLjiªRΩ Æ\™s≈¡Ljiª][ ™´s˘x§¶ ¶Lij r°ÚLiµR∂¨s ≠s™´sVLji+Li øyLRiV. ALiµ≥∂R ˙xmsƵ∂[a`P LSuÌy˚¨sNTP ˙µ][§x ¶ ¶Li ¬ø¡[π∏∂VVµÙ∂R ¨s Æ\™sNSFy qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡NRPV ™´sVLi˙ºΩ ≠s«Ï¡mz sÚ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ™´sµÙ∂R D©´sı qx s™´sWøyLS¨sı qx sÀ≥¡œ Õ‹[ ˙xmsÆ™s[aPR #|ms¤…¡Ì L[ iµR∂VNRPV @À≥¡œ ˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[µ∂R ¨s qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡V @xqs™´sV˙gRiLigS DLiµR∂¨s, ªRΩgji©´s qx s™´sWøyLRiLi B™y*á¨s ZNP[Li˙µy¨sı N][LS™´sV ¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Z\ aPá«ÿ©y¥`∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩVLi≤R∂gS Æ\™sNSFy qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V @≤Ô∂R VªRΩ gRiá≤R∂Liª][ q{ sˆNRPL`i qx sÀ≥¡œ ©´sV @LRigRiLi»¡Fy»¡V ™yLiVVµy Æ™s[aSLRiV.LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡ ©´s ’¡Ã˝¡V\|ms qx s™´sV˙gRiLigS øR¡LjiËLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV gS©´sV ¡VµR∂™yLRiLi «¡Ljigji©´s aSxqs©´s™´sVLi≤R∂÷¡ ’¡Fszqs qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ @LigkiNRPLjiLi¿¡©´s FyLÌik áV gRiVLRiV™yLRiLi xqsÀ≥œ¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NSgSÆ©s[ xqs™´sWøyLRiLi BøyËZNP[ øR¡LjiËLiøyá¨s mx s»Ì¡V ¡…ÌÿLiVV.

˙xmsÆ™s[aPR |ms»Ì¡≤R∂Li µR∂VLRiµR∂XxtsÌ QNPR LRi™´sV¨s ™y˘∆ÿ˘ ¨sLiøyLRiV. ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ ™y˘≈¡˘Ã¡ª][ A˙gRi§z ¶ ¶Li¿¡©´s …”¡≤T∂mz s qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V AÆ™sV ˙xmsxqsLigS ¨sNTP @≤Ô∂R V ªRΩgjiÕÿLRiV. µk∂Liª][ N]µÙ∂j }qsxmso qx sÀ≥¡œ Õ‹[ gRiLiµR∂LRig][Œ¡œ Li Æ©sáN]Liµj∂. @©´sLiªRΩLRiLi ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... ALÌij NRPÕfi 3 ˙xmsNSLRiLi ZNP[Li˙µy¨sNTP @µ≥∂j NSLRiLi D©yı... BxtsÌ QÆ™sVV¿¡Ë©´s»˝¡V ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij LiøR¡NRPW≤R∂µR∂©yı LRiV. @©´sLiªRΩLRiLi q{ sˆNRPL`i ©yƵ∂Li≤˝∂R ™´sV©Ø[§x ¶ ¶L`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... ’d¡G{qs ¨sLÒiR ∏R∂VLi ˙xmsNSLRiLi øR¡LRiË©´sV ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡VNRPVLiµy™´sV¨s qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡NRPV qx sW¿¡LiøyLRiV. BªRΩLRi LSuÌy˚Õ˝‹[ @©´sVxqsLjiL i¿¡©´s ≠sµ≥y©yÆ©s[ı qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡NRPV ≠s™´sLjiLi¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. øR¡LRiË qx sLiµR∂LRi˜ÈLigS qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V ªRΩ™´sVNRPV©´sı @™´sNSaSá©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLi øR¡VN][™yá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV. q{ sˆNRPL`i ≠s«Ï¡mz sÚ Æ™s[VLRiNRPV qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V aSLiºΩLiøyLRiV. ALÛij NRP™´sVLi ˙ºΩ A©´sLi LSLi©yLS∏R∂Vfl·lLi≤Ô∂T ™´sW…˝ÿ≤R∂V ªRΩW... aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ Õ‹[ LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡V\|ms qx sVµk∂LÁiR LigS øR¡LRiË «¡LRigSá¨s N][LSLRiV.

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,«¡©´s™´sLji 9 (ôd’ÿq÷´dt): LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V\|ms ALiµ≥R∂˙xmsƵ∂[a`P aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ øR¡LjiËxqsVÚ©´sıLi µR∂VNRPV xqsLiª][xtsQLigS DLiµR∂¨s, gRi≤R∂V™´soÕ‹[xmso øR¡LRiË xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s LSxtÌsQ˚ NSLi˙lgi£qs ™´s˘™´s•¶¶¶LSá B©±sø≥yLÍji µj∂gji*«¡∏∫∂VzqsLig`i N][LSLRiV. ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiË ™´sW˙ªRΩÆ™s[V DLi»¡VLiµR∂¨s, @’≥¡˙Fy∏R∂WáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¬ø¡Fyˆ÷¡= DLi»¡VLiµR∂¨s ≤T∂gÊkiLS«ÿ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi BNRP‰≤R∂ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V\|ms ZNP[™´sáLi @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¬ø¡FyˆÃ¡¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ’¡Ã˝¡V©´sV AÆ™sWµj∂LiøR¡≤y¨sN][, ºΩLRixqs‰LjiLiøR¡≤y¨sN][ LSuÌy˚¨sNTP xmsLixms¤Õ¡[µR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. C FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqs™´sWÆ™s[aSáՋ[Æ©s[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V ™´sxqsVÚLiµ][ LSµ][ ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[©´s¨s µj∂gji*«¡∏∫∂V zqsLig`i @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sVVryLiVVµy ’¡Ã˝¡V\|ms aSxqs©´s xqsÀ≥œ¡, aSxqs©´s ™´sVLi≤R∂÷¡Õ‹[ øR¡LRiË «¡LRigRiVªRΩV©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiƵ∂[. µk∂¨s\|ms A∏R∂V©´s xqsˆLiµj∂LiøyLRiV. ’¡Ã˝¡V\|ms©´s @|qsLi’d˝¡Õ‹[ øR¡LRiË «¡LRigRi≤R∂Li xqsLiª][xtsQNRPLRi™´sV¨s, Bµj∂ aRPVÀ≥œ¡ xmsLjiflÿ™´sV™´sV©yıLRiV. @’≥¡˙Fy∏R∂V }qsNRPLRifl· N][xqsÆ™s[V ªy™´sVV ’¡Ã˝¡V©´sV @|qsLi’d˝¡NTP xmsLizmsLiøy™´sV©yıLRiV. C Æ©sá 23™´s æªΩ[µk∂ ™´sLRiNRPV @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ¬ø¡}msˆLiµR∂VNRPV xqs™´sV∏R∂V≠sV¿¡Ë©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ ’¡Ã˝¡V ™´sxqsVÚLiµ][ LSµ][ æªΩ÷¡∏R∂VµR∂©yıLRiV. ˙xmsµ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛji¨s ™´sVVLiµR∂VgS ¬ø¡}msˆ xqsLi˙xmsµy∏R∂VLi NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¤Õ¡[µR∂¨s µj∂gji*«¡∏∫∂V }msL]‰©yıLRiV. NSgS, ZNP[Li˙µR∂™´sVLi˙ªRΩVáV NRP™´sVÕfi ©y¥`∂, gRiVÕÿLi ©´s’d¡ A«ÿµ`∂áV NRPW≤y æªΩáLigSfl· @LiaRPLi\|ms Æ™s[lLi[*LRiVgS xqsˆLiµj∂Li¿¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiƵ∂[. zmns˙ ¡™´sLji Æ™sVVµR∂…”¡ ™yLRiLiÕ‹[ FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqs™´sWÆ™s[aSáV DLi…ÿ∏R∂V¨s, A xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V |ms¤…Ì¡[ ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV BxmsˆVÆ≤∂[ ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[™´sV¨s ZNP[Li˙µR∂™´sVLi˙ºΩ NRP™´sVÕfi ©y¥`∂ ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[

z|æø£‘√ düVü≤ø£]+#·+&ç

\|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji 9 (ôd’ÿq÷´dt): xqsV¨sıªRΩ\Æ™sV©´s @LiaRPLi\|ms xqsÀ≥œ¡Õ‹[ øR¡LRiË «¡LRiVgRiVªRΩV©´sıxmsˆV≤R∂V xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V xqsx§¶¶¶NRPLjiLi øyá¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T ≠s«Ï¡mz sÚ ¬ø¡[aSLRiV. 9N][»¡˝ ™´sVLiµj∂ ˙xms«¡Ã¡V qx sÀ≥¡œ ©´sV øR¡WxqsVÚ ©yıLRiV, qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V INRPLji©ØNRPLRiV lLiøR¡Ëg]¤…¡Ì [ mx sµÙ∂R ºΩ Õ‹[ ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij Liø]µÙ∂R ¨s qx sW¿¡LiøyLRiV. ≠dsVLRiV ™´sW…˝ÿÆ≤∂[»¡xmsˆV≤R∂V ªy™´sVV @≤Ô∂R VN][™s´ V¨s æªΩáLi gSfl· ˙FyLiªRΩ Æ©s[ªΩR áNRPV q{ sFsLi qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. BLiªRΩ qx sV¨sıªRΩÆ\™sV©´s @LiaRPLi\|ms Fs™´sLji @’≥¡˙Fy ∏R∂WáV ™yLjiNTP DLi…ÿ∏R∂V©yıLRiV. BxtsÌ QLi ¤Õ¡[NPR F° æªΩ[ ≠s©´sNRPVLi≤y DLi≤y¤Õ¡[ ªRΩmx sˆ @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV @≤Ô∂R VN][™s´ µÙ∂R ©yıLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s N][LiR VNRPVLi»¡V©´sı ™yLRiV qx sLi∏R∂V™´sV©´sLiª][ ¿¡%`¡¿¡xmsoøR¡VËNRPVÆ©s[ µ≥]L[ iR fl”·Õ‹[ DLi≤yá©yıLRiV. ™´s…Ì¡” ™´sqx sLiª`Ω NRPV™´sWL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩVLi≤R∂gS …”¡AL`iFs£qs Æ©s[ªΩR §x ¶ ¶Lik £tsQ LS™´so ¤Õ¡[¿¡ @À≥¡œ ˘LiªRΩLRiLi ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. µk∂Liª][ zqsFsLi NTPLRifl„fi «‹[NRP˘Li ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. Bµj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T ªRΩ©´s ≠s™´sVV≈¡ªRΩ©´sV ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[qx sWÚÆ©s[ D©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡LjigjiæªΩ[ B ¡˜LiµR∂VáV

™´sryÚ∏R∂V¨s, NRP÷¡zqs DLi¤…¡[Æ©s[ @’≥¡™´sXµÙj∂ ryµ≥∂j ryÚ™s´ V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Æ™s[giR LigS @’≥¡™´sXµÙ∂j ¬ø¡LiµyáLi¤…¡[ LSxtsÌ Q˚Li xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLi≤y á©yıLRiV.@¨sı FyLÌkiá©´sV xqsLi˙xmsµj∂Li¿¡©´s ªRΩLS*æªΩ[ æªΩáLigSfl·\|ms NSLi˙lgi£qs ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiµR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. ™´sW FyLÌki «ÿºdΩ∏R∂V FyLÌik @LiVV©y ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sV NRPVLiµj∂. µy¨sı q{ s™´sWLi˙µ≥∂R ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sµ≥∂R VáLi µR∂LRiLi ™´s˘ºΩlLi[NPT qx sVÚ©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Æ™s[VLi ™´s˘ºΩlLi[NPT Li¿¡©y ™´sVVryLiVVµy ’¡Ã˝¡V©´sV @|qsL i’d˝¡NTP xmsLiFyLRi¨s

¬ø¡FyˆLRiV. ’¡Ã˝¡V\|ms xqsÀ≥œ¡, xqsÀ≥œ¡V˘ á @’≥¡˙Fy∏R∂WáV ¬ø¡Fyˆ÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi DLiµj∂. qx s\Æ™sVNRP˘™yµR∂Li @Æ©s[µ∂j ™´sW ¨s©yµR∂Li NSµR∂V... ™´sW ≠sµ≥y©´s™´sV©yıLRiV. Æ\™sFs£qsALki=, …‘¡≤U∂m{ s ≠s≠sµ≥∂R @’≥¡˙Fy∏R∂Wáª][ D©yıLiVV. ˙FyLiºdΩ∏R∂V FyLÌik ¤Õ¡[ qx s\Æ™sVNS˘Li˙µ≥∂R Æ\™sxmso ¤Õ¡[NPR VLi¤…¡[ «ÿºdΩ∏R∂V FyLÌkiáV @’≥¡˙Fy∏R∂WáV GÕÿ ™´sWLRiVËNRPVLi…ÿ∏R∂V¨s {qsFsLi ˙xmsbPıLiøyLRiV. \Æ™sFs£qsALkiˆ, …‘¡≤U∂{msNTP }qs*øR¡ËÈgS xqsÀ≥œ¡Õ‹[ @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ¬ø¡}msˆ @™´sNSaRPLi DLiµR∂©yıLRiV. A FyLÌkiáV ªRΩ™´sV @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ¬ø¡zmsˆ qx s\Æ™sVNSLi˙µ≥∂R mx s»˝¡ ¿¡ªRΩaÚ PR VµÙ∂j ¨s æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏∂R Wá ©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ™´sÃ˝¡ ÕÿÀ≥¡œ Æ™sW, ©´stx sÌ QÆ™sW qx sÀ≥¡œ Õ‹[ øR¡LjiËLi≤R∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ ’≥¡©yı’≥¡˙Fy∏R∂WáV ¬ø¡zmsˆ©´s ªRΩLS*ªRΩ... Ƶ∂[aPR LiÕ‹[ FsNRP‰≤y LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s «¡LRigRi¤Õ¡[µ∂R ©yı LRiV. FsNRP‰QÆ\≤∂©y GNS’≥¡˙Fy∏R∂VLiª][Æ©s[ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s «¡LjigjiLiµR∂©yıLRiV. @|qsLi’d˝¡ª][ @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[©s´ mx sˆV≤R∂V ’¡Ã˝¡V qx sÀ≥¡œ ©´sV FsLiµR∂VNRPV mx sLizmsryÚLiR ¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, FsÆ™sV¯÷d¡=á @’≥¡˙Fy∏R∂WáNRPV LS«ÿ˘LigRiLi ˙xmsNSLRiLi ≠sáV™´s

@©yıLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ZNP[Li˙µR∂Li ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiµR∂¨s, 2014 Fs¨sıNRPÕ˝‹[gS FszmsÕ‹[ lLiLi≤R∂V LSuÌy˙áV GLRiˆ≤R∂ªy∏R∂V¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı©´s¨s, ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V @|qsLi’d˝¡NTP ™´s¿¡ËLiµR∂¨s, µy¨sı AÆ™sWµj∂ryÚL][, ™´s˘ºΩlLi[NTPLi¿¡ xmsLizmsryÚL][ Æ™sV«ÿLÌki xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ @’≥¡˙Fy∏R∂VLi\|ms FyL˝RiÆ™sVLi…fi ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiµR∂¨s A«ÿµ`∂ \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµR∂VÕ‹[ @©yıLRiV. Æ©sá L][«¡ŸÃ¡VgS øR¡WxqsVÚ©yı @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiË «¡LRigRi≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s, LSxtÌsQ˚xmsºΩ B¿¡Ë©´s gRi≤R∂V™´so Õ‹[gS @|qsLi’d˝¡ ªRΩ©´s @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ZNP[Li˙µy¨sNTP xmsLixmsoªRΩVLiµR∂¨s AbPxqsVÚ©yı©´s©yıLRiV. @|qsLi’d˝¡ ªRΩ©´s @’≥¡˙Fy∏R∂W¨sı xmsLiFyá¨s, gRi≤R∂V™´soÕ‹[gS xmsLixmsoªyLRi¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı©´s¨s, µy¨s\|ms LS«ÿ˘LigRi ¡µÙR∂LigS FyL˝RiÆ™sVLi…fi ªRΩµR∂VxmsLji ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiµR∂©yıLRiV. @|qsLi’d˝¡ ©´sVLi¿¡ ZNP[Li˙µy¨sNTP ’¡Ã˝¡V ™´søyËNRP ˙xmsæªΩ[˘NRP FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqs™´sWÆ™s[aSá gRiVLjiLi¿¡ AÕ‹[¿¡ryÚ™´sV©yıLRiV. Bµj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ zmns˙ ¡™´sLjiÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ ’¡Ã˝¡V\|ms AÆ™sWµR∂Li «¡Ljilgi[ @™´sNSaSáV D©yı∏R∂V¨s @µy*¨ds NRPW≤y ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV.P

mÁs¡u…*¢ I bıHêï\ ºdΩ˙™´s xmsµR∂«ÿáLiª][ ≠s™´sVLRi+áVc˙xmsºΩ≠s™´sVLRi+áV @™yNRP‰LiVV©´s zqsFsLi, {qs™´sWLi˙µR∂ Æ©s[ªRΩáV |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji 9 (ôdÿ’ q÷´dt) ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s q{ s¨s∏R∂V L`i Æ©s[ªΩR á\|ms©´s Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ µR∂∏R∂WNRPL`iLS™´so, ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘Ã¡ ™´sVµ≥∂R ˘ gRiVLRiV™yLRiLi qz sFsLi qx s™´sVORPQLiÕ‹[ ºdΩ˙™´s ™ygS*µR∂Li ø][»¡V¬ø¡[qx sVNRPVLiµj∂. INRPLji|\ ms BLiN]NRPLRiV ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ ºΩ»˝¡ mx soLSfl·Li @LiµR∂VNRPV©yıLRiV. gRiVLRiV ™yLRiLi @|qsLi’d¡˝ ™yLiVVµy mx s≤Ô∂R ªRΩLS*ªRΩ …”¡≤T∂mz s Æ©s[ªΩR áV LRiLigSlLi≤Ô∂T —¡Õ˝ÿ LS∏R∂VµR∂VLÊiR Li ™´sµÙ∂R Æ\™sVx§¶‹L[ i ˙gRiW£ms©´sNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s À≥¡œ W™´sVVÕ˝‹[ lgi[≠sVLig`i «‹[©s± ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡≤R∂Li @©y˘∏R∂VLi @Li»¡W Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV qz sFsLi øyLi ¡ L`iNRPV Æ™sŒ˝ÿLRiV. BƵ∂[ qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ LS™´s≤R∂Liª][ A˙gRi§z ¶ ¶Li¿¡©´s Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ ™´sVLi˙ºΩ¨s øR¡Wzqs mx sLRiVxtsQ mx sµR∂«ÿáLi ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøy LRiV. µk∂Liª][ ©´sVÆ™s*LiªRΩLi¤…¡[ ©´sVÆ™s*LiªRΩ @¨s NRPW≤y ™´sW…˝ÿ≤R∂V N][™s´ ≤R∂Liª][ ≈¡LigRiVºΩ©´sı qz sFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T BLRiV™´soLji¨s ™yLjiLiøyLRiV. µk∂¨s\|ms qx s™´sV˙gRi ≠s™´sLRifl·©´sV «¡Ljimz sryÚ©s´ ¨s qz sFsLi ¬ø¡FyˆLRiV. C≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ qz sFsLi ™´sW»¡Ã¡V ≠s¨s  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´søyËLRiV. C qx sLixmsn V»¡©´s©´sV øR¡Wzqs©´s ™´sVLi˙ºΩ N]Li˙≤R∂V ™´sVVLRi◊¡ª][Fy»¡V BªRΩLRi NSLi˙lgi£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ¨sÆ™s*LRi F°∏R∂WLRiV. F~©yıá C ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ µR∂ŒÿLkigS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij Li øyLRiLi»¡W Æ©s[ªΩR áV q{ sFsLiNRPV mz sn LS˘µR∂V ¬ø¡[aSLRiV. @Ƶ∂[ qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ @NRP‰ ≤T∂NTP F~©yı á LS™´s≤R∂Liª][ ™yLji ™´sVµ≥∂R ˘ ™ygS*µR∂Li ø][»¡V ¬ø¡[qx sVNRPVLiµj∂. mx sLjiqz sÛ ºΩ @µR∂Vxmso ªRΩ}msˆ ˙xms™´sWµy¨sı gRiVLjiLÚ i¿¡©´s q{ sFsLi ªRΩgRiV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[ryÚ©s´ ¨s Fs˙LRi¤À¡÷˝¡NTP qx sLÙij ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ …”¡≤T∂mz s Æ©s[ªΩR áV @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´s¬ø¡[ËaSLRiV.

‘Ó\+>±D _\T¢˝À 9 dües¡D\T $uÛÑ»q‘√ 50 j˚Tfi¯ó¢ yÓqøÏÿ {qsˆNRPL`iNRPV æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ ˙xmsºΩFyµR∂©´s

\|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji 9 (ôd’ÿq÷´dt): LSxtÌsQ˚ xmso©´sL`i ™´s˘™´s{qÛsNRPLRifl· ™´sVVryLiVVµy ’¡Ã˝¡VÕ‹[ æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sµ≥R∂VáV 9 xqs™´sLRifl·Ã¡V xqsW¿¡LiøyLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV ÷¡–¡ªRΩ xmspLRi*NRP xms˙ªyá©´sV ™yLRiV zqsµÙR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPV©yı LRiV. xqsLixmspLÒRi æªΩáLigSfl·©´sV N][LRiVNRPVLi»¡V©´sı ©yáVgRiV©´sıLRi N][»˝¡™´sVLiµj∂ ˙xms«¡Ã¡V FsÕÿLi…”¡ ALiORPQá©´sV xqsz§¶¶¶LiøR¡LRi¨s ™yLRiV xqsˆxqÌsLi ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚ xmso©´sLRi*Q˘™´s{qÛsNRPLRifl· ™´sVVry LiVVµy ’¡Ã˝¡VÕ‹[ æªΩáLigSfl·\|ms ≠sµ≥j∂Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV

˙xmsºΩFyµj∂Li¿¡©´s @LiaSá©´sV xqs™´sLjiLiøy÷¡=L iƵ∂[©´s¨s æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV xms»Ì¡V ¡≤R∂VªRΩV©yıLRiV.LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ™´sVVry LiVVµy ’¡Ã˝¡VÕ‹[ æªΩáLigSfl· ˙FyLiªy¨sNTP @©y˘∏R∂VLi «¡Ljilgi[Õÿ D©´sı @LiaSá\|ms NRP¿¡ËªRΩLigS xqs™´sLRifl·Ã¡V N][LRiªy™´sV¨s …‘¡.NSLi ˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV.. Ƶ∂[aRPLiÕ‹[¨s BªRΩLRi LSuÌyÕ˝‹[˚ ¤Õ¡[¨s ≠sµ≥R∂LigS N]ªRΩÚgS GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂VÀ‹[π∏∂[V æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP @µ≥j∂NSLSáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y ¬ø¡[∏R∂V ≤R∂Li, gRi™´sLRiıL`i |msªRΩÚ©y¨sı ™´sLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡©´sV ™yLRiV ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©yıLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ ’¡Ã˝¡V AÆ™sWµy¨sNTP ™´sVVLiƵ∂[ BLiµR∂VÕ‹[¨s @À≥œ¡˘LiªRΩLSá©´sV ZNP[Li˙µR∂Li µR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPV ™´s¿¡Ë xqs™´sLRifl·Ã¡V ¬ø¡[LiVVLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV LRiLigRiLi zqsµÙR∂Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. …‘¡ ™´sVVryLiVVµy ’¡Ã˝¡VÕ‹[ æªΩáLigSfl·NRPV À≥ÿLRiLigS xmsLjifl·≠sVLiøR¡ À‹[ªRΩV©´sı N˝S«fiá\|ms …‘¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V xqs™´sLRifl· áV xqsW¿¡xqsWÚ {qsˆNRPL`iNRPV ¤Õ¡[≈¡ LS∏R∂V©´sV

©yıLRiV. ’¡Ã˝¡V\|ms LSªRΩxmspLRi*NRP xqs™´sLRifl·Ã¡NRPV {qsˆNRPL`i B¿¡Ë©´s gRi≤R∂V™´so aRPV˙NRP™yLRiLiª][ ™´sVVgji∏R∂V©´sVLiµj∂. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS æªΩáLigS fl· ˙FyLiªRΩ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V xqs™´sLRifl·Ã¡V xqsW¿¡ xqsWÚ ¤Õ¡[≈¡Õ‹[ }msL]‰©yıLRiV. ¤Õ¡[≈¡Õ‹[ gRi™´sLRiı L`i Fyá©´s LS«ÿ˘LigRiLi ˙xmsNSLRiLi «¡LRigSá¨s 8™´s N˝S«fi xqs™´sLRifl·NRPV ˙xmsºΩFyµR∂©´s. ™´sVVryLiVV µy ’¡Ã˝¡VÕ‹[ 9 N˝S«¡ŸÃ¡ xqs™´sLRifl·Ã¡\|ms ˙xmsºΩFyµR∂©´s ¬ø¡[aSLRiV. rÛy¨sNRPªRΩ Aµ≥yLRiLigSÆ©s[ Dµ][˘gRiVáV, |qs©<´s©´sL˝Ri ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqs™´sLRifl·NRPV ˙xmsºΩFyµR∂©´s. lLiLi≤R∂V LSuÌy˙áNRPV lLiLi≤R∂V \|§¶¶¶N][LÌRiVáV DLi≤yá¨s 30 ©´sVLi¿¡ 43 ™´sLRiNRPV N˝S«fiá xqs™´sLRifl·NRPV ˙xmsºΩFyµR∂©´s. æªΩáLigSfl· FsLiVV™±sV=, Æ™s»¡LRiıLki ∏R∂VW¨s™´s Lji=…‘¡ ≠sµR∂V˘ª`Ω F˝yLi…fi GLSˆ»¡VNRPV xqs™´sLRifl· ˙xmsºΩFyµR∂©´sáV ¬ø¡[aSLRiV. DªRΩÚLRi˙xmsƵ∂[a`P, ™´sVµ≥R∂˘˙xmsƵ∂[a`P, ’d¡•¶¶¶L`i LSuÌy˙á ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡Ljigji©´sxmsˆV≤R∂V AxqsVÚáV, @xmsˆVá xmsLixmsNRPLi G≠sµ≥R∂LigS @LiVVæªΩ[ «¡LjigjiLiµ][ @Ƶ∂[ ≠sµ≥R∂LigS ALiµ≥R∂˙xmsƵ∂[a`P ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡LRigSá¨s N][LSLRiV. BªRΩLRi LSuÌy˚á GLSˆ»¡V xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS ¤Õ¡[¨s ALiORPQáV æªΩáLigSfl·NRPV xqsLjiNSµR∂©yıLRiV

’¡Ã˝¡V LS«ÿ˘LigRi xqsWˆÈQ LjiÚNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLi ZNP[Li˙µR∂Li NRPORPQNRP…Ì”¡LiµR∂¨szmsr°ÚLiµj∂ @|qsLi’d˝¡ øR¡LRiËÕ‹[ AÆ™s[µR∂©´s, ALiµ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqs©´s ™´sVLi˙ºΩ ™´s…Ì”¡ \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji 9(ôd’ÿq÷´dt): ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V LS«ÿ˘LigRi xqsWˆÈQ LjiÚNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS DLiµR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ ™´s…Ì”¡ ™´sxqsLiªRΩNRPV™´sWL`i @©yıLRiV. @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiË©´sV N]©´srygjiLi¿¡©´s ™´sVLi˙ºΩ ™´s…Ì”¡ ªRΩ©´s AÆ™s[µR∂©´s©´sV, ALiµ][Œœ¡©´sá©´sV ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ZNP[Li˙µR∂Li ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi µy*LS {qs™´sWLi˙µ≥R∂\|ms NRPºΩÚ NRP…Ì”¡LiµR∂¨s @©yıLRiV. FsLiµR∂VNRPV ≠s ¡«¡©´s ¬ø¡[xqsVÚ©yıL][ GLi @™´sxqsLRiÆ™sVV¿¡ËLiµ][ ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ™˝´sá NRP÷¡lgi[ ˙xmsπ∏∂W«¡©y¤Õ¡[Li…‹[ NRPW≤y æªΩ÷¡∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. C ¨sLÒRi∏R∂VLi ™´sÃ˝¡ {qs™´sWLi˙µ≥R∂ 50 GŒ˝œ¡ß Æ™s©´sNTP‰ F°ªRΩVLiµR∂¨s ALiµ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiµyLRiV. LSuÌy˚¨sı ≠sÀ≥œ¡—¡LiøR¡™´sV¨s DªRΩÚLRi˙xmsƵ∂[a`P ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[zqs xmsLizms©y ZNP[Li˙µR∂Li ¨sLÒRi∏R∂VLi

ºdΩxqsVN][¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. @»¡V™´sLi…”¡µj∂ ºdΩLS¯©´sÆ™s[V ¤Õ¡[NRPVLi≤y ALiµ≥R∂˙xmsƵ∂[a`P ≠sÀ≥œ¡«¡©´s FsÕÿ ¬ø¡[ryÚLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. Æ™sV«ÿLÌki xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ @’≥¡˙Fy∏R∂W¨sNTP ≠sLRiVµÙR∂LigS ZNP[Li˙µR∂Li LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩVLiµR∂©yıLRiV lLiLi≤R∂V ryL˝RiV ™yLiVVµy, \Æ™sNSFy FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ xqs|qsˆ©<´s©±s ªRΩLS*ªRΩ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiË ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. DµR∂∏R∂VLi 9gRiLi»¡Ã¡NRPV aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡# \Æ™sV©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ BLRiV ˙FyLiªyá FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V {qsˆNRPL`i F°≤T∂∏R∂VLi©´sV øR¡V»Ì¡V™´sVV…Ì”¡ ALiµ][Œœ¡©´sNRPV µj∂gSLRiV. µk∂Liª][ xqsÀ≥œ¡©´sV {qsˆNRPL`i gRiLi»¡ Fy»¡V ™yLiVVµy Æ™s[aSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi xqsÀ≥œ¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡# \Æ™sV©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ \Æ™sNSFy FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V {qsˆNRPL`i F°≤T∂∏R∂VLi©´sV øR¡V»Ì¡V™´sVV…Ì”¡ ALiµ][Œœ¡©´sNRPV µj∂gRi≤R∂Liª][ xqsÀ≥œ¡

lLiLi≤][ ryLji @LRigRiLi»¡Fy»¡V ™yLiVVµy xms≤T∂Liµj∂. lLiLi≤][ ryLji xqsÀ≥œ¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ \Æ™sNSFy FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ALiµ][Œœ¡©´sNRPV µj∂gRi≤R∂Liª][ {qsˆNRPL`i 15 ™´sVLiµj∂ \Æ™sNSFy FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡©´sV xqsÀ≥œ¡ ©´sVLi¿¡ xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. BLiµR∂VNRPV ¨sLRixqs©´sgS \Æ™sNSFy aSxqs©´sxqsÀ≥ÿxmsORPQ Æ©s[ªRΩ \Æ™s.Fs£qs ≠s«¡∏R∂VáOTPQ ¯ xqsÀ≥œ¡©´sVLi¿¡ ™yN_…fi ¬ø¡[aSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi {qsˆNRPL`i xqsWøR¡©´s Æ™s[VLRiNRPV ™´sVLi˙ºΩ ™´s…Ì”¡ ™´sLixqsªRΩNRPV™´sWL`i LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiË©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV.


´dt)

2

bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢ ‘Ó\+>±D _\T¢≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· ìyê\«*‡+<˚

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

nqedüs¡ CÀø£´+ @≠s¨dsºΩ\|ms @xqsÚQ˚Li FsNRPV‰|ms…Ì¡” ©´s A™±sV Aµk∂¯ FyLÌik BxmsˆV≤R∂V @©´s™´sqx sLRi ¿¡NRPV‰Õ˝‹[ mx s≤T∂Liµj∂. ªRΩ©´sNRPV qx sLi ¡Liµ≥∂R Li ¤Õ¡[¨s ≠sxtsQ∏∂R WÕ˝‹[ Æ™s[áV |ms…Ì¡” Liµj∂. @µj∂ NRPW≤y øyá xqsV¨sıªRΩÆ\™sV©´s NSbdP¯L`i ≠sxqs∏R∂VLiÕ‹[. Bµj∂ Ƶ∂[aPR LiÕ‹[ @ªRΩ˘LiªRΩ qx sV¨sıªRΩÆ\™sV©´s @LiaRPLi @©´sı ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩáVxqsVN][NPR VLi≤y @©´s™´sqx sLRi ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li µy*LS ≠sVgRiªy LS«¡NUP∏R∂V FyLÌik áNRPV æªΩ[≤y ¤Õ¡[µ∂R ©´sı»˝¡VgS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij LiøyLRiV. Bµ][ LRiNRPLigS ™yLji LS«¡NUP∏R∂V @«Ïÿ©y¨sı øy»¡VNRPV©yıLRiV. @Æ©s[NPR ≠sxtsQ∏∂R WÕ˝‹[ ™´sVV≈¡˘LigS qx sV¨sıªRΩÆ\™sV©´s ≠sxtsQ∏∂R WÕ˝‹[ FsÕÿ ™´sW…˝ÿ≤yÕ‹[ @™´sgSx§¶ ¶©s´ ¤Õ¡[µ∂R ©´sı ≠sxtsQ∏∂R W¨sı  ¡∏R∂V»¡|ms»Ì¡V©yıLRiV. A£ms FyLÌik qx sÀ≥¡œ V˘≤R∂V aSLiºΩ À≥¡œ WxtsQfl„fi NSbdP¯L`i ¬ø¡[qz s©´s ™y%`¡∏R∂W≈¡˘Ã¡V BxmsˆV≤R∂V @©´s™´sqx sLRiLigS æªΩ[Æ©sªRΩV¤…¡Ì ©´sV NRPµj∂mz s©´s»˝¡V @LiVV˘Liµj∂. FsÕÿA™±sV Aµk∂¯ FyLÌik (GG{ms) q{ s¨s∏R∂VL`i ©y∏R∂VNRPV≤R∂V ˙xmsaSLiª`Ω À≥¡œ WxtsQfl„fi NSbdP¯L`iÕ‹[ ry∏R∂VVµ≥∂R  ¡Ã¡gSá ≠sxtsQ∏∂R V\Æ™sV ¬ø¡[qz s©´s ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms ºdΩ˙™´sÆ\™sV©´s ˙xmsºΩxqsˆLiµR∂©´sáV ™´s˘QQNPR LÚ i @∏R∂W˘LiVV. @¿¡æªΩ[ NSbdP¯L`i @©´sıµj∂ ™´sV©´sNRPV qx sLji§x ¶ ¶µ∂RÙ V LSxqsÌ ˚Æ™s[V gSNRPVLi≤y qx sLji§x ¶ ¶µ∂RÙ VÕ‹[ NUPáNRPÆ\™sV©´s LSxtsÌ Q˚Li NRPW≤y. Ƶ∂[aPR ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ©´s A…”¡©´sVLi¿¡ BNRP‰≤R∂ FyNTPryÚ©s± ª][ Fy»¡V, ¬\ø¡©y NRPW≤y ºdΩ˙™´s™yµR∂¨sı FsgRiµ][r°ÚLiµj∂. BNRP‰≤T∂ ∏R∂VV™´sNRPVáNRPV ™´sVªRΩLi ™´sVªRΩVÚ «¡÷˝¡ ºdΩ˙™´s™yµR∂ bPORPQfl· Br°ÚLiµj∂. BÕÿLi…”¡ mx sLjiqz sÚªΩR VÕ˝‹[ aSLiºΩÀ≥¡œ WxtsQfl„fi ™y˘≈¡˘Ã¡V ˙xms«¡Ã¡ xqsx§¶¶¶©y¨sı, Ƶ∂[aPR ryLRi*À≥›™´sVªy*¨sı ˙xmsbPıLi¬ø¡[≠sgS D©yıLiVV. @LiµR∂VZNP[ @≠s A˙gRi§x ¶ ¶Li æªΩzmsˆLiøR¡≤R∂Æ™s[V NSNRP, A£ms FyLÌik NSLS˘Ã¡∏R∂Wá\|ms µy≤R∂VáV NRPW≤y «¡LjigSLiVV. N]¨sı §z ¶ ¶LiµR∂WªRΩ* xqsLixqÛsá NSLRi˘NRPLRiÚáV DªRΩÚLRi˙xmsƵ∂[a`PÕ‹[©´sV, ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[©´sV GG{ms NSLS˘Ã¡∏R∂Wá\|ms µy≤R∂VáNRPV Fyáˆ≤ÔyLRiV. Æ™sVVµR∂»¡ ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡ ©´sVLi¿¡ ˙xmsaSLiª`Ω À≥¡œ WxtsQfl„fi Æ™s©´sVNRPNRPV ªRΩgÊiR ≤R∂Liª][ Fy»¡V, GG{ms @˙gRiÆ©s[ªΩR ZNP[“¡˙™yÕfi FyLÌik QÆ\™s≈¡Lji|\ ms ≠s™´sLRifl· B¿¡Ë©´smx sˆ…”¡NUP ¨sLRiqx s©´sáV ªRΩgÊiR ≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R V. ˙xmsaSLiª`Ω À≥¡œ WxtsQfl„fi ™y˘≈¡˘Ã¡V AxqsLSgS ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ªRΩ™´sV FyLÌik Q|\ ms µy≤R∂VáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLRi©´sı @’≥¡˙Fy∏R∂VLiÕ‹[ GG{ms D©´sıµj∂. @LiµR∂VZNP[ NSÀ‹[áV, µy≤R∂VáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©´sı™yLRiV ªRΩ©´s©´sV øR¡LixmsµR∂áøR¡VNRPV©yıLS @¨s A˙gRi§x ¶ ¶Liª][ ZNP[“¡˙™yÕfi ˙xmsbPıLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ BNRP‰≤R∂ ZNP[˙“¡™yÕfi C ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[∏∂R VNRPVLi≤y qx sLi∏R∂V™´sV©´sLigS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij Li¿¡ DLi¤…¡[ ÀÿgRiVLiÆ≤∂[µ∂j . BÕÿLi…”¡ ≠sxtsQ∏∂R Wá\|ms ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ ™´sVVLiµR∂V øR¡Lji˙ªRΩ æªΩáVxqsVN][™y÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi DLiµj∂. C INRP‰ qx sLixmsn V»¡©´sª][ ªy™´sVV @≠s¨dsºΩNTP ™´s˘ºΩlLi[NPR LigS F°LS≤R∂VªRΩW ryµ≥∂j LiøR¡VNRPV©´sı BÆ™s[V«fi©´sV ZNP[˙“¡™yÕfi gRiLigRiÕ‹[ NRPáVxmsoNRPV©yıLRiV. NSbdP¯L`iÕ‹[ ry∏R∂VVµ≥∂R  ¡Ã¡gSá ≠s¨sπ∏∂WgRiLi\|ms, |\ qs©y˘¨sNTP ˙xmsæªΩ[˘NSµ≥∂j NSLSá©´sV @©´sV™´sVºΩLi¬ø¡[ øR¡»Ì¡Li\|ms ˙xmsaSLiª`Ω À≥¡œ WxtsQfl„fi @’≥¡˙Fy∏R∂WáV N]ªRΩ≠Ú s NS™´so. B»¡V™´sLi…”¡ @’≥¡˙Fy∏R∂WáƩs[ ™´s˘QQNPR LÚ i¬ø¡[qz s©´sLiµR∂VNRPV 2011Õ‹[ A∏R∂V©´s|\ ms À≥›ºΩNRPLigS µy≤T∂ «¡LjigjiLiµj∂. @LiªRΩLÊiR ªRΩ À≥¡œ ˙µR∂ªRΩ N][qx sLi |\ qs©y˘¨sı ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[ qx sLiµR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ rÛy¨sNRPVá @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV æªΩáVxqsVN][™yá©´sıµj∂ ˙xmsaSLiª`Ω À≥¡œ WxtsQfl„fi ™yµR∂©´s. NSbdP¯L`iÕ‹[ ry∏R∂VVµ≥R∂ ¡Ã¡gSá gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Æ™s[V @xmsøyLRiLi @¨s À≥ÿ≠sLiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ NS™´søR¡VË, N]LiµR∂LRiV z§¶¶¶LiµR∂WªRΩ*™yµR∂VáV A∏R∂V©´s|\ ms µy≤R∂VáV «¡LjiFyLRiV. NSbdP¯L`i À≥ÿLRiªRΩƵ∂[aPR LiÕ‹[ NRPázqs DLiÆ≤∂[ ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ˙xms«ÿ’≥¡˙Fy∏R∂V}qsNRPLRifl· «¡LRiFyá©´sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ Æ™s[LiR V, ªy©´sV ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı Ljimx sn lLiLi≤R∂Li Æ™s[LiR V @¨s ˙xmsaSLiª`Ω À≥¡œ WxtsQfl„fi ≠s™´sLRifl· BxqsWÚÆ©s[ D©yıLRiV. F¢LRi aSLiºΩÀ≥¡œ ˙µR∂ªRΩá ¨sLRi*x§¶ ¶fl·Õ‹[ ry∏R∂VVµ≥R∂ ¡Ã¡gSá ≠s¨sπ∏∂WgRiLi\|ms©´s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. qx sLji§x ¶ ¶µ∂RÙ VÕ˝‹[ LRiORPQfl·N][qx sÆ™sW, «ÿºdΩ∏R∂V À≥¡œ ˙µR∂ªRΩ @™´sxqsLSá N][xqsÆ™sW «¡Ljilgi[ ry∏R∂VVµ≥∂R  ¡Ã¡gSá Æ™sWx§¶¶¶LjiLixmso gRiVLjiLiø][ ªy©´sV ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R ¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yı, @ÕÿLi…”¡ @LÛiR Li qx sVˆÈLij LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R V. ˙xmsaSLiª`Ω À≥¡œ WxtsQfl„fi ªy«ÿ ™y˘≈¡˘Ã¡ @©´sLiªRΩLRiLi, ZNP[“¡˙™yÕfi ≠s™´sLRifl· BxqsWÚ, ªRΩ™´sV FyLÌik NSbdP¯L`i©´sV À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[ @LiªRΩLS˜ÈgRiLigS xmsLjigRifl”·xqsVÚLiµR∂¨s, qx sLji§x ¶ ¶µ∂RÙ Vá LRiORPQfl· N][qx sLi, aSLiºΩÀ≥¡œ ˙µR∂ªRΩá ¨sLRi*x§¶ ¶fl· N][qx sLi |\ qs©y˘¨sı ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[ @µ≥∂j NSLRiLi ZNP[Li˙µy¨sNTP DLi»¡VLiµR∂¨s qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ C ≠s™´sLRifl·Ã¡V qx sLiªRΩXzmsÚ¨s B¬ø¡[Ë≠sgS NRP¨szmsLiøR¡¤Õ¡[µ∂R V. NSbdP¯L`i ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ºdΩ˙™´sÆ\™sV©´s «ÿºdΩ∏R∂V™yµR∂ ™´sV©Ø[À≥ÿ™yáV Fs™´sLji\ZNP©y DLi…ÿLiVV. @NRP‰≤R∂ Ƶ∂[aS¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NPR LigS ≠sV÷¡¤…¡Li»˝¡©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶ ¶qx sWÚ µy©ØıNRP ºdΩ˙™´s™yµR∂ ZNP[Li˙µR∂LigS ™´sWLjiË©´smx sˆV≤R∂V LRiORPQfl·NRPV qx sLi ¡Liµj∂Li¿¡ |\ qs©y˘¨sı ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡NRP ªRΩmx sˆ¨s mx sLjiqz sÛ ºΩ. µk∂¨sNTP ª][≤∂R V @NRP‰≤R∂ 370 ALÌij NRPÕfi NRP E≤y µy¨s¨s ™´sVLjiLiªRΩgS µR∂VL˝iR À≥¡œ LigS ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[qz sLiµj∂. µk∂¨s\|ms øR¡LjiËLiøy÷¡=©´s qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ @xqsáV |\ qs©´s˘Li ¨s∏R∂W™´sVNS¨sı ˙xmsbPıLiøR¡≤R∂Li qx sLjiNSµR∂V. J LRiNRPLigS A£ms FyLÌik NTP µk∂¨s\|ms mx spLjiÚ @™´sgSx§¶¶¶©±s ¤Õ¡[µR∂©´sıµj∂ xqsˆxqÌs™´sVLiVV˘Liµj∂. ≠sV÷¡¤…¡Li»˝¡ª][ xqsLi˙xmsµj∂LixmsoáV, FyN`Pª][ øR¡LRiËáª][ xqs•¶¶¶ ™´sVLjiLiªRΩ qx s*∏R∂VLi˙xmsºΩxmsºΩÚ B™´s*≤R∂Li µyNS @Æ©s[NPR mx sLjiuy‰LRi ™´sWLÊSá©´sV ≠s≠sµ≥∂R ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*áV π∏∂W¿¡LiøyLiVV, AøR¡LRifl·Õ‹[ |ms»Ì¡≤y¨sNUP ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLiVV. ˙xmsaSLiª`Ω À≥œ¡WxtsQfl„fi ™´sLi…”¡ ™yLji @’≥¡˙Fy∏R∂VLiÕ‹[, rÛy¨sNRP ˙xms«¡Ã¡©´sV ≠saS*xqsLiÕ‹[NPT ºdΩqx sVN][™s´ ≤R∂Li µy*LS qx s™´sVxqs˘ mx sLjiuy‰LRiLi qx sVáÀ≥¡œ ™´sV™´soªRΩVLiµR∂¨s ≠saS*ry¨sı Àÿ•¶¶ »¡LigS ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li qx sLjiNSµR∂V. BÕÿLi…”¡ @’≥¡˙Fy∏R∂WáV Ƶ∂[aPR ryLRi*À≥›™´sVªy*¨sı Ƶ∂ ¡˜ºdΩryÚ∏∂R V©´s≤R∂LiÕ‹[ qx sLiƵ∂[§x ¶ ¶Li ¤Õ¡[µ∂R V.

X¯óÁø£yês¡+ 10`01`2014

NRPLkiLi©´sgRiL`i,«¡©´s™´sLji 9 (ôdÿ’ q÷´dt): LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V Æ©s[≤R∂V •¶¶¶…fi •¶¶¶…fi …ÿzmsN`PgSÆ©s[ NSNRPVLi≤y FyL˝RiÆ™sVLi…fiNRPV ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLS*ªRΩ NRP¨dsxqsLi 400NRPV ªRΩNRPV‰™´s NSNRPVLi≤y FsLizmsáV AÆ™sWµj∂Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi D©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki ≠s™yµyxqsˆµR∂ ’¡Ã˝¡Vá©´sV ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë zmns˙ ¡™´sLji FyL˝RiÆ™sVLi…fi qx s™´sWÆ™s[aSá©´sV LRiøR¡Ë LRiøR¡Ë ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi¬ø¡[ AÕ‹[ø¡R ©´sáV ¬ø¡[∏∂R V™´sµÙ∂R ¨s æªΩáLigSflÿ LSxtÌsQ˚ xqs≠sVºΩ z§¶¶¶ªRΩ™´so mx s÷¡NTPLiµj∂. …”¡AL`iFs£qs F~÷¡…fi  ¡W˘L][ xqsÀ≥¡œ V˘≤R∂V, NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ BLiøyLÍij À‹[LiVV©±sxms÷˝¡ ≠s©Ø[µ`∂NRPV™´sWL`i Fy˙ºΩ ZNP[∏∂R VVá xqs™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW GHzqszqs CÆ©sá 17™´sæªΩ[µk∂©´s «¡Ljilgi[ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ ≠s™yµyxqsˆ µR∂Æ\™sV©´s ™´sVz§¶ ¶Œÿ ’¡Ã˝¡V©´sV, NRP™´sVV˘©´sÕfi ™´sπ∏∂VV¤Õ¡©±s= ’¡Ã˝¡V©´sV NRPW≤y BƵ∂[ xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ |ms¤…Ì¡[LiµR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩı Qr°ÚLiµR∂¨s AL][mz sLiøyLRiV. ’¡Ã˝¡VáV Fs¨sı |ms»Ì¡VNRPV©yı ªRΩ™´sVNRPV @À≥¡œ ˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[µ∂R ¨s @LiVVæªΩ[ æªΩáLigSflÿ ’¡Ã˝¡V©´sV™´sW˙ªRΩLi FyL˝iR Æ™sVLi…fi qx s™´sWÆ™s[aSáV ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Li L][¤«¡[ ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…Ì”¡ AÆ™sWµj∂Lixms ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AªRΩLS*æªΩ[ BªRΩLRi ’¡Ã˝¡VáV |ms»Ì¡VN][™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ª]÷¡ ™yLRiLi L][«¡ŸÕ˝‹mx[ sá lLiLi≤R∂V qx sÀ≥¡œ Õ˝‹[ æªΩáLigSflÿ LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V ’¡Ã˝¡V©´sV |ms…Ì”¡ AÆ™sWµj∂Lixms¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. AlLiLi≤R∂V

222 «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶ ¶µyLji¨s ¨sLRi¯Õfi©´sVLi¿¡ NRPLkiLi©´sgRiL`i ≠dsVµR∂VgS ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡ Æ©s[µR∂V©´sWL`i gS˘£qs F˝yLi…fiNRPV gS˘£qs ZNP[…ÿLiVVLiøy÷¡

…”¡AL`iFs£qs ≤T∂™´sWLi≤`∂ ’¡Ã˝¡Vá©´sV ªy™´sVV ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøR¡≤R∂L i¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ NRP™´sVV˘©´sÕfi ™´sπ∏∂W ¤Õ¡©±s= ’¡Ã˝¡V©´sV ’¡¤«¡zms @≤Ô∂R VNRPVLi»¡VLiµR∂¨s, ™´sVz§¶¶¶Œÿ ’¡Ã˝¡V©´sV xqs™´sW«fi™yµj∂ FyLÌik @≤Ô∂R VNRPVLi»¡VLiµR∂©yıLRiV. ClLiLi≤R∂V ≠s™yµy qx sˆµR∂ ’¡Ã˝¡VáV æªΩ¿¡Ë æªΩáLigS flÿ LSxtsÌ Q˚ GLSˆ»¡V xqs™´sVxqs˘ ºΩLjigji ˙NTPLiµR∂NRPV xms≤T∂F°π∏∂[V ˙xms™´sWµR∂Li DLiµR∂©yıLRiV. æªΩáLigSflÿN][qx sLi ˙xmsæªΩ[˘NRP qx s™´sWÆ™s[aSáV |ms¤…Ì¡[ AÕ‹[øR¡©´s NRPW≤y NSLi˙lgi£qs™´sµÙR∂ ¤Õ¡[µR∂¨szmsr°ÚLiµR∂©yıLRiV. CªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ªRΩ™´sVNRPV NSLi˙lgi£qs ¿¡ªRΩÚ aRPVµÙj∂¨s aRPLiNTPLiøy÷¡=©´s ™´sqx sLRiLi ™´s¿¡ËLi µR∂©yıLRiV. µk∂¨s\|ms æªΩáLigSflÿNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s FsLizmsáV, ™´sVLi˙ªRΩVáV, ©y∏R∂VNRPVáV, ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ºΩ ¤\«¡FyÕfilLi≤Ô∂T ’¡Ã˝¡VNRPV ˙Fyµ≥y©´s˘ªRΩ ™´s¬ø¡[ËÕÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVN][™yá¨s ≠s©Ø[µ`∂NRPV™´sWL`i ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. @Õÿlgi[ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡V Õ‹[ 13™´s |tsQ≤∂R W˘ÕfiÕ‹[ ¬ø¡zmsˆ©´s ˙xmsNSLRiLi @’≥¡™´sXµÙ∂j ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ æªΩáLigSflÿNRPV ˙Fyµ≥y©´s˘ªRΩ ¨s™y*÷¡=LiƵ∂[©´s©yıLRiV.

LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ gS˘£qs ¤À¡[£qs≤`∂ ≠sµR∂V˘ª`Ω F˝yL i»˝¡V 8 DLi¤…¡[ @¨sı NRPW≤y q{ s™´sWLi˙µR∂Õ‹[Æ©s[ D©yı∏R∂V¨s, NRPLkiLi©´sgRiL`iÕ‹[¨s Æ©s[µ∂R V©´sWL` ixms™´sL`i ˙Fy¤«¡NÌPR VNRPV gS˘£qs ZNP[…ÿLiVVLi¬ø¡[ @LiaRPLi ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Li µR∂VLS¯LÊiR ™´sV©yıLRiV. q{ s™´sWLi˙µR∂NRPV FsÆ™s[™Ø[ ™´sLSáV |tsQ≤∂R W˘Õfi Õ‹[ }msL]‰©yıLRi¨s, @LiVVæªΩ[ æªΩáLigSflÿ NRPV NRPW≤y NS™y÷¡=©´s≠s …”¡AL`iFs£qs ˙xmsºΩFyµj∂xqsVÚ©´sı≠s NRPW≤y ¬ø¡[LjiˆLiøy á©yıLRiV. …”¡AL`iFs£qs NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿNRPV qx sLi ¡Liµj∂Li¿¡ N]¨sıLi…”¡¨s ˙xmsºΩFyµj∂qx sVÚLi µR∂¨s, ≠ds…”¡NTP ª][≤∂R V æªΩáLigSflÿNRPV NS™y ÷¡=©´s ˙xmsºΩFyµR∂©´sá©´sV q{ sˆNRPL`iNRPV aRPV˙NRP™y LRiLi @LiµR∂¬ø¡[xqsVÚLiµR∂©yıLRiV. NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿNRPV gS˘£qsª][Fy»¡V, «ÿºdΩ∏R∂V LRi§x ¶ ¶µyLji 222©´sV @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLiøy á©yıLRiV. @Õÿlgi[ DªRΩLÚ iR æªΩáLigSflÿ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ @ªRΩ˘¥j∂NRPLigS µj∂gRiV ¡≤T∂ ryµj∂qx sVÚ©s´ ı mx sºΩÚ¨s ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV ™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[ ™´sVWªRΩ mx s≤Ô∂R A«ÿLi«ÿ{§¶ ¶ ≠sVÃ˝¡V rÛy©´sLiÕ‹[ ™´sVL][…¡” Æ©sáN]ÕÿˆÃ¡¨s,

@Õÿlgi[ ™´sVVLiÀÿLiVV ©´sVLi¿¡ Æ\™s«ÿg`iNRPV «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶µyLji¨s ¨sLji¯Liøyá¨s ªRΩá|ms…Ì¡” ©´s LRi§x ¶ ¶µyLji Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂ —¡Õ˝ÿ ¨sLRi¯Õfi ™´sLRiNRPV ™´s¿¡Ë AgjiF°LiVVLiµR∂¨s, Æ©s[≤R∂V BNRP‰≤T∂©´sVLi¿¡ FsÕÿ \Æ™s«ÿg`i ºdΩqx sVNRPVF°™yáƩs[ @LiaRPLi\|ms ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li xqsLiµj∂gÙRiLiÕ‹[ DLiµR∂©yıLRiV. µk∂¨s¨s ¨sLRi¯Õfi©´sVLi¿¡ «¡gjiªy˘Ã¡, NRPLkiLi©´sgRiL`i, ™´sLRiLigRiÕfi, ≈¡™´sV¯Li, @aRP*LS™´so }ms»¡≠dsVµR∂VgS LS«¡™´sVLi˙≤T∂ ≠saS≈¡xms»¡ıLi NRPV ºdΩqx sVNRPVF°™yá¨s ≠s©Ø[µ`∂ NRPV™´sWL`i ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. µk∂¨s¨s Æ©s[≤∂R V ¨sLRi¯Õfi ©´sVLi¿¡ øR¡ºdΩ£qÚ sxmsn V≤`∂ ≠dsVµR∂VgS ºΩxmsˆVªRΩW ≠saS≈¡xms»¡ıLi ºdΩqx sVNRPVF°™yá¨s øR¡WxqsVÚ ©yıLRi¨s AL][mz sLiøyLRiV. µk∂¨s™´sÃ˝¡ qx s™´sV ∏R∂VLi Aáxqs˘Li NS™´s≤R∂Æ™s[VNSNRP, ™´s˘∏R∂VLi NRPW≤y FsNRPV‰™´s™´soªRΩVLiµR∂©yıLRiV. ªy™´sVV ˙xmsºΩFyµj∂xqsVÚ©´sı LRix§¶¶¶µyLji¨s ¬ø¡[xms≤T∂æªΩ[ ªRΩ*LRigS mx spLjiÚ NS™´s≤R∂Æ™s[VNSNRP æªΩáLigS flÿNRPV NRPW≤y ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[qz sLiµR∂™´soªRΩVL iµR∂©yıLRiV. @Õÿlgi[ DªRΩLÚ iR æªΩáLigSflÿ Õ‹[

{qs™´sWLi˙µ≥R∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ NRPV˙»¡©´sV @≤ÔR∂VNRPVLiµyLi: Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ N]©´srygRiVªRΩV©´sı µk∂ORPQáV ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRi˪][ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøy÷¡ \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji 9 (ôd’ÿq÷´dt): @|qsLi’d˝¡Õ‹[ øR¡LRiË xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS «¡LRiVgRiVªRΩ©´sı xmsLjiflÿ™´sWáV ALiµ][Œœ¡©´sNRPLRiLigS D©yı∏R∂V¨s …”¡≤T∂zms æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ µR∂∏R∂WNRPL`iLS™´so @©yıLRiV. …”¡AL`iFs£qs Æ©s[ªRΩáV NRPV™´sV¯NRPV‰ LS«¡NUP∏R∂WáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yı LRi¨s @©yıLRiV. ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩVLi¤…¡[ NTP™´sV¯©´sNRPVLi≤y DLi≤T∂ BªRΩLRi xqs™´sV∏R∂WÕ˝‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li ™yLji LS«¡NUP∏R∂Wá©´sV @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡Ë©yıLRiV. æªΩáLigRiYfl· ˙FyLiªRΩ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡Liªy GNRP\Æ™sV ºdΩLS¯©´sLi |ms…Ìÿá©´sı {qs™´sWLi˙µ≥R∂ Æ©s[ªRΩá NRPV˙»¡©´sV @≤ÔR∂VNRPVLiµy™´sV¨s @©yıLRiV. @|qsLi’d˝¡ ≠dsV≤T∂∏R∂W FyLiVVLi…fi ™´sµÙR∂ Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... {qs™´sWLi˙µ≥R∂ Æ©s[ªRΩáV øR¡LRiË }msLRiVª][ Æ™sWxqsLi ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. …”¡AL`iFs£qs LS«¡NUP∏R∂V á’Ù¡N][xqsLi ˙xms∏R∂VºΩıLiøR¡NRPVLi≤y NRP÷¡zqs LS™yá¨s }msL]‰©yıLRiV. ZNP[™´sáLi ªRΩ™´sV ry*LÛRiLi N][xqsLi ™yLRiV ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s ™´sVL][ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Æ™sWªRΩV‰xms÷˝¡ @©yıLRiV. BLiªRΩNRP©yı µyLRiVfl·Li ™´sVL][…”¡ DLi≤R∂µR∂©yıLRiV. µk∂¨s™´sÃ˝¡ æªΩáLigSfl·™yµR∂Vá ™´sVµ≥R∂˘ HNRP˘ªRΩ Ƶ∂ ¡˜ºΩ©´sgRiáµR∂©yıLRiV.

Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji9(ôdÿ’ q÷´dt) : æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V N][LiR VªRΩW ¬ø¡[xms…Ì¡” ©´s µk∂ORPQáV —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[ N]©´srygRiVªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. gRiVLRiV™yLRiLi ©y…”¡NTP @≠s 1467™´s L][«¡ŸNRPV ¬ø¡[LiR VNRPV©yıLiVV. C µk∂ORPQáNRPV LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáª][ Fy»¡V ≠s≠sµ≥∂R qx sLixmsn Wá Æ©s[ªΩR áV ™´s¿¡Ë xqsLi{mnsVÀ≥ÿ™´sLi æªΩáVxmsoªRΩV©yıLRiV. B¨sıL][«¡ŸÃ¡VgS µk∂ORPQáV N]©´srygjiLiøR¡≤R∂Li\|ms mx sáV™´soLRiV @’≥¡©´sLiµj∂LiøyLRiV. LSxtsÌ Q˚mx sºΩ mx sLizms©´s æªΩáLigSfl· ™´sVVryLiVVµy ’¡Ã˝¡V\|ms aSxqs©´sÀ≥œ¡Õ‹[ øR¡LjiËLi¿¡©y.. øR¡LjiËLiøR¡NRPF°LiVV©y ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtsÌ Q˚Li GLRiˆ≤R∂»¡Li ∆ÿ∏R∂V™´sV¨s —¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qs @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V qz s. LS™´sVøR¡Li˙µylLi≤Ô∂T @©yıLRiV. µk∂ORPQ bP’¡LRiLiÕ‹[ NRPWLRiVË©´sı ™yLjiNTP ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ “¡™´s©±s lLi≤Ô∂T qx sLi{msn VÀ≥ÿ™´sLi æªΩ÷¡FyLRiV. ’¡Ã˝¡V\|ms @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ øR¡LRiË «¡LRiVgRiNRPVLi¤…¡[ q{ s™´sWLi˙µ≥∂R ˙xms«¡Ã¡ZNP[ FsNRPV‰™´sgS ©´sxtÌsQLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiµR∂©yıLRiV. r°¨s∏R∂W µR∂∏R∂VµyOTPQflÿ˘Ã¡ª][ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ mx sµR∂≠s¬ø¡[mx s…Ì¡” q{ s≤R∂ ˝¡W˘{qs ¨sLÒiR ∏R∂W¨sNTP NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi…ÿ©´s¨s ¬ø¡zmsˆ©´s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T NSLi˙lgi£qs FyLÌik NTP B ¡˜LiµR∂VáV NRP÷¡gjiLi¬ø¡[Õÿ ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij qx sVÚ©yıLRi¨s µR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. A∏R∂V©´s ™´s˘QQNPT gÚ iR ªRΩ ¨sLÒRi∏R∂Wáª][ xms¨s¤Õ¡[µR∂¨s ALÌjiNRPÕfi 3 ˙xmsNSLRiLi æªΩáLigSfl· A≠sLS˜È™´sLiøR¡≤R∂Li ∆ÿ∏R∂V™´sV©yıLRiV. øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V, \Æ™sFs£qs.«¡gRi©±s xqs\Æ™sVNRP˘Li˙µ≥y, xqs™´sV©y˘∏R∂VLi }msLji»¡ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡NRPV Æ™sWxqsgjiLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV ∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. ™ylLi¨sı NRPV˙»¡Ã¡V ¬ø¡[qz s©´s mz -n s˙ ¡™´sLji lLiLi≤][ ™yLRiLiÕ‹[ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡Liªy ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ DLi…ÿLRi¨s «‹[qx s˘Li ¬ø¡FyˆLRiV.

NSNTP©y≤R∂,«¡©´s™´sLji9(ôd’ÿq÷´dt): @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ALiµ≥R∂˙xmsƵ∂[a`P xmso©´sL`i™´s˘™Û´s{qsNRPLRifl· ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiË «¡LjigjiæªΩ[Æ©s[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s FsLiµR∂VNRPV ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøy÷¡= ™´sxqsVÚLiµ][ gRi…Ì”¡gS ¬ø¡}msˆ @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiµR∂¨s —¡Õ˝ÿ Fs¨dÍs™Ø[ Æ©s[ªRΩáV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. øR¡LRiË µy*LS ªRΩ™´sV @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV gRi…Ì”¡gS ≠s¨szmsLiøyá¨s ™yLRiV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. øR¡LRiË «¡LRixmsNRPF°LiVV©y ’¡Ã˝¡V FyL˝RiÆ™sVLi…fiNRPV Æ™s¤Œ˝¡[ @™´sNSaRPLi DLiµR∂©yıLRiV. @LiµR∂V™´sÃ˝¡ øR¡LRiËNRPV {qs™´sWLi˙µ≥R∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡Liªy xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s @©yıLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘ LSxtÌsQ˚ xmsLjiLRiORPQfl· Æ™s[µj∂NRP DµR∂˘™´sV NSLS˘øR¡LRifl·Õ‹[ À≥ÿgRiLigS ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı ALiµ][Œœ¡©´sNRPV ≠s˙aSLiªRΩ Dµ][˘gRiVáV NRPW≤y ™´sVµÙR∂ªRΩV æªΩ÷¡FyLRiV. øR¡LRiËÕ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[ ˙xmsºΩ INRP‰LRiW gRi…Ì”¡gS C ’¡Ã˝¡V\|ms ªRΩ©´s @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ¬ø¡FyˆÃ¡©yıLRiV. æªΩáVgRiV«ÿºΩ¨s ≠s¿¡ËÈ©´sıLi ¬ø¡[∏R∂V…ÿ¨sNTP ºdΩxqsVN]¿¡Ë©´s æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V©´sV {qs™´sWLi˙µ≥R∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤R∂V ¬ø¡[aSLRiV. @|qsLi’d˝¡Õ‹[ øR¡LRiË «¡LjizmsæªΩ[ Æ™sV«ÿLji…‘¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ©´suÌyá©´sV ≠s™´sLjiLiøR¡…ÿ¨sNTP ≠dsáV NRPáVgRiVªRΩVLiµR∂©yıLRiV. ªRΩµy*LS ’¡Ã˝¡V©´sV J≤T∂LiøR¡™´søR¡VË©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. {qs™´sWLi˙µ≥R∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V xqsÀ≥œ¡Õ‹[, Dµ][˘gRiVáV, xqsNRPá«¡©´sVáV ¡∏R∂V…ÿ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøyá¨s zmsáVxmso ¨søyËLRiV. C Æ©sá 10 ™´sLRiNRPW DµR∂˘™´sWáV ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. xmsLi≤R∂gRi ªRΩLRiV™yªRΩ ™´sV◊d˝¡ 16 ©´sVLi¿¡ DµR∂˘™´sWáV ¬ø¡[xms≤R∂ªy™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV.

™´sV N][‰…”¡ GNSµR∂bP DªRΩ=™yáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li $<ë´XÊK˝À ñ‘·ÔeT |òü*‘ê\ ø√dü+ ø£èwæ GáWLRiV,«¡©´s™´sLji9(ôd’ÿq÷´dt): xmsbPË™´sVg][µy™´sLji —¡Õ˝ÿ DLigRiV»¡WLRiV ™´sVLi≤R∂áLi g][{ms©y¥R∂ xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s À≥œ¡NRPÚ ALi«¡Æ©s[∏R∂V ry*≠sV xmsofl·˘QZOP[Q ˙ªRΩLiÕ‹[ ™´sVVN][‰…”¡ GNSµR∂bP DªRΩ=™yáV xmnsV©´sLigS ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘LiVV. gRiVLRiV™yLRiLi æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVV©´s ˙xmsæªΩ[˘NRP NSLRi˘˙NRP™´sWáª][ xmsp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ªyÆ≤∂[xms÷˝¡gRiWÆ≤∂Li ™´sW“¡ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V N]»Ì¡V Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRiLS™´so xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl·Õ‹[ DªRΩ=™yáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP À≥œ¡NRPVÚáV ≠sZaP[xtsQLigS •¶¶¶«¡\lLi xmsp«¡Õ˝‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi ™´sVVN][‰…”¡ xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsp«ÿNSLRi˘˙NRP™´sWáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. Bµj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ¿¡©´sı ºΩLRiVxmsºΩ µy*LSNS ºΩLRiV™´sVáՋ[ ™´sVVN][‰…”¡ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. BNRP‰≤R∂ aRP¨s™yLRiLi À≥œ¡NRPVÚáV @µ≥j∂NRPLigS LS©´sV©´sıLiµR∂V©´s @LiµR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V B™Ø[ æªΩ÷¡FyLRiV. µR∂LRi+©yáNRPV ˙xmsryµyáNRPV B ¡˜LiµR∂VáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. ™´sVVN][‰…”¡ xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS ≠s≠sµ≥R∂ ˙FyLiªyá ©´sVLi¿¡ ™´s¬ø¡[Ë À≥œ¡NRPVÚá N][xqsLi ALÌki{qs ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡xqsV=á©´sV ©´s≤R∂Vxmsoª][Liµj∂.

KeTà+, »qe],09 (ôd’ÿq÷´dt):` á q÷‘·q dü+e‘·‡s¡eTT˝À |ü<äe ‘·s¡>∑‹ |üØøå± |òü*‘ê\ XÊ‘·+ ô|+#˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì &ûáy√ s¡M+Á<ÛäHê<Ûé ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ïπø õ˝≤¢˝À $<ë´s¡T∆\qT eT+∫ #Ó’‘·q´ e+‘·T\T>± r]Ã~<äT›≥≈£î ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î |ü\T dü÷#·q\T Ç#êÃeTì f…HéÔ |üØø£å\≈£î eT+∫ |òü*‘ê\T ekÕÔj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. eT]j·TT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY lìyêdü qπswt Ä<˚XÊ\‘√ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\≈£î $$<Ûä |ü<∏äø±\ ÁøÏ+<ä e∫Ãq ì<ÛäT\‘√ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#·qTqï≥T¢ õ˝≤¢˝À Äs√|üD\T

s¡÷. 14 \ø£å\ $\TyÓ’q >∑T{≤ÿ bÕ´¬ø≥T¢ |ü{Ϻy˚‘·

ø£&|É ,ü »qe] 09 (ôdÿ’ q÷´dt)' u…+>∑Tfi¯Ss¡T qT+∫ ø£&|É ≈ü î£ s¡÷. 14 \ø£\å $\TyÓq’ >∑T{≤ÿ bÕ´¬ø≥¢‘√ edüTÔqï ◊wüsY yêVü≤Hêìï ø£&É|ü q>∑s¡+ eT]j·÷|ü⁄s¡+ #·]à e<ä› $õ˝…Hé‡ n+&é mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ n~Ûø±s¡T\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. $õ˝…H‡é n+&é mHéb˛ò sY‡yÓT+{Ÿ &ûmd”Œ sêeTø£èwüí $esê\ y˚Ts¡≈î£ nq+‘·|⁄ü s¡+ õ˝≤¢ <Ûsä à¡ esêìøÏ #Ó+~q @|” 02 mø˘‡ 6551 ◊wüsY yêVü≤q+ u…+>∑Tfi¯Ss¡T qT+∫ >∑T{≤ÿ bÕ´¬ø≥¢qT ø£&|É ≈ü î£ ‘·s*¡ düTqÔ ï≥T¢ düe÷#ês¡+ sêe&É+‘√ dæã“+~‘√ ø£*dæ <ë&ÉT\T #˚dqæ ≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. 200 dü+#·T˝À¢ $$<Ûä ø£+ô|˙\≈£î #Ó+~q >∑T{≤ÿ bÕ´¬ø≥T¢ >∑T]Ô+∫ kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. yêVü≤q+ Á&Óe’ sY #·sD¡ ,Y ø°q¢ sYqT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì $#ê]düTqÔ ï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. >∑T{≤ÿ bÕ´¬ø≥T¢ $\Te s¡÷. 14 \ø£\å T ñ+≥T+<äHêïs¡T ™´sW“¡ ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ºΩ NRPXxtsÒ QLiLS«¡Ÿ.. ™´sV◊d¡˝ NRP™´sVáLi gRiW…”¡NTP ¬ø¡[LiR ≤R∂Liª][ A ˙ZaP[fl·VÕ˝‹[ ©´sWªRΩ©Ø[ªy=x§¶ ¶Li Æ©sáN]Liµj∂ .2009 Fs¨sıNRPá ™´sWµj∂LjigSÆ©s[ ˙xmsxqsVÚªΩR Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NRPW≤y —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVW≤R∂V FyL˝iR Æ™sVLi…fi rÛy©yáNRPV ªRΩ™´sV @À≥¡œ ˘LÛiR Vá©´sV ¨sáFyá¨s ’¡¤«¡zms À≥ÿ≠sr°ÚLiµj∂. gRiªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSNTP©y≤R∂ ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[qz s©´s ’¡NTP‰©´s ≠sZaP[*aRP*LRiLS™´so CryLki NRPXxtsÒ QLiLS«¡Ÿ©´sV C lLiLi≤R∂V rÛy©yÕ˝‹[ …”¡ZNP‰…fi©´sV AbPxqsVÚ©yıLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV FsNRP‰≤R∂ ©´sVLi¿¡ F°…‘¡NTP µj∂LiFyÕÿ? A∏R∂V©´s NRPXztsQ ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. LS«¡™´sVLi @©´sıµy¨s\|ms @µ≥∂j uÓy©´sLi ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ J ˙≤T∂NTP ANRPVá qx sªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·, @™´sVÕÿ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVN][©s´ VLiµj∂. NRPXxtsÒ QLiLS«¡Ÿ mx soLRiLi …”¡ZNP‰…fi©´sV ™´sWÆ©s[mx s÷˝¡ @∏R∂W“¡ ™´sV◊d¡˝ FyLÌik ºdΩLÛiR Li mx soøR¡VËN][™s´ Liª][ Æ™s[™s´ V AbPxqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ |\ msNTP AFyLÌik ©y∏R∂VNRPVáV, NSLRi˘NRPLRiÕÚ ‹˝ [ §x ¶ ¶LiR< Li gRi…Ì¡” gS ¬ø¡xmsˆNRPV©yı «ÿºdΩ∏R∂V rÛyLiVVÕ‹[ ™´s˘QQNPR ™Ú s´ V™´soª][Liµj∂. ryµ≥yLRifl· Fs¨sıNRPáV ’¡¤«¡zmsª][ …”¡≤T∂mz s F~ªRΩVÚ ∆ÿ∏R∂V\Æ™sVLiµR∂¨s xqs≠dsVzmsxqsVÚ©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ æªΩáVr°ÚLiµj∂. C Æ™s[VLRiNRPV FsNRP‰Æ≤∂NRP‰≤R∂ À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌik (À≥ÿ«¡Fy)Õ‹[ F°…‘¡ @©´sıµj∂ BxmsˆVÆ≤∂[ æªΩ÷¡}qsÕÿ ¤Õ¡[µ∂R V. AxqsNTPNÚ PR LRi mx sLjiflÿ™´sWáV ø][»¡V¬ø¡[qx sVNRPV ªRΩWLRiVˆg][µy™´sLjiÕ‹[ D©´sı @™´sVÕÿxmso ©yıLiVV. CryLji Fs¨sıNRPÕ˝‹[ µ≥∂k ¤\…¡©´s LRiLi, LS«¡™´sVLi˙≤T∂, NSNTP©y≤R∂Õ˝‹[ INRP‰…”¡ @À≥œ¡˘LÛRiVá N][xqsLi ºdΩ˙™´sLigS ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ’¡¤«¡zmsNTP µR∂ZNP[‰ ø≥y©±s= DLiµj∂. ∏R∂VºΩıxqsVÚ©s´ ı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ qz s¨ds©´s»¡V≤R∂V, Bµj∂ NSNTP©y≤R∂ NS™´søR¡Ë¨s @Li»¡V©yıLRiV.

m<äTs=ÿ+≥Tqï ñbÕ<Ûë´j·TT\ô|’ #·≥º|üs¡+>± πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ dæ_dæ◊&ç XÊU≤|üs¡+>± yêfi¯flô|’ $#ês¡q ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì eT]j·TT yÓT&çø£˝Ÿ _\T¢\T nÁø£e÷\‘√ Äs√|üD\T m<äTs=ÿ+≥Tqï yê]øÏ eT÷&ÉT Ç+ÁøÏ+yÓT+≥T¢ ì*|æy˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø£dü÷Ôsꓤ>±+BÛ $<ë´\j·TeTT‘√ bÕ≥T Á|üuÛÑT‘·« $<ë´˝j·÷\˝À ≈£L&Ü eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T Çe⁄«≥≈£î ì<ÛäT\T Ks¡Tà #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 62 ø√≥¢ 52 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T ì<ÛäT\T Ks¡Tà #˚XÊeTì Ç+ø± $T–*q yê{Ï‘√ õ˝≤¢˝À nedüs¡yÓTÆq #√≥ ì<ÛäT\T ø£*ŒkÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ªRΩWLRiVˆÕ‹[ ™´sWLRiVªRΩV©´sı xqs≠dsVNRPLRiflÿáV NRPXxtÒsQLi LS«¡Ÿ ¬ø¡[LjiNRPª][ LRixqs™´sªRΩÚLRiLi NS©´sV©´sı NSNTP©y≤R∂ NSNT P ©y≤R ∂ ,«¡©´ s ™´ s Lj i 9(ôd’ ÿ q÷´dt ) : qz s¨ds©´s»¡V≤R∂V NRPXxtsÒ QLiLS«¡Ÿ ºΩLRigji ’¡¤«¡zms gRiW…”¡NTP ¬ø¡[LRi≤R∂Liª][ BxmsˆV≤y∏R∂V©´s FsNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚLRi©´sıµj∂ LS«¡NUP∏R∂V ™´sLÊSQÕ‹˝ [ øR¡LRiË «¡LRiVgRiVª][Liµj∂. gRiªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ LS«¡™´sVLi˙≤T∂ ©´sVLi¿¡ ˙xms«ÿLS«¡˘Li ªRΩLRixmnsQo©´s F°…‘¡ ¬ø¡[zqs J≤T∂F°LiVV©´s lLi ¡ÕfirÌyL`i BxmsˆV≤R∂V

˙Fyµ≥y©´s˘ªRΩ NRP÷¡gji©´s mx sxqsVxmso mx sLi»¡Ã¡NRPV NRPW≤y 13™´s |tsQ≤∂R W˘ÕfiÕ‹[ @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLiøyá¨s N][LSLRiV. Fsry=lLi{qsˆ ˙Fy¤«¡NÌPR V ˙NTPLiµR∂ A˙g][¤À¡[£qs≤`∂ ˙Fy¤«¡NÌPR V©´sV ¬ø¡[mx s…Ìÿá¨s ≠s©Ø[µ`∂ NRPV™´sWL`i ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LjiËLiøR¡NRPVLi≤y zqsFsLi xqs•¶¶¶ {qs™´sWLi˙µR∂VáLiªy µR∂VLS¯LÊRiLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. ’¡Ã˝¡V\|ms mx spLjiÚ @™´sgSx§¶ ¶©s´ ¤Õ¡[NPR VLi≤yÆ©s[ qz sFsLi J…”¡Lig`i @©´s≤R∂Li, N˝S«fi ™yLjigS øR¡LjiËryÚ™s´ V©´s≤R∂Li, ªRΩLS*ªRΩ ºdΩLS¯fl·Li ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li @≠sÆ™s[NPR ™´sV©yıLRiV. zqsFsLi ˙xmsºΩFyµj∂xqsVÚ©´sı xqs™´sLRifl·Ã¡NRPV J…”¡Lig`i @Æ©s[ @LiaS¨sı …”¡AL`iFs£qs mx spLjigÚ S ≈¡Li≤T∂qx sVÚLiµR∂¨s ≠s©Ø[µ`∂NRPV™´sWL`i }msL]‰©yıLRiV. …”¡AL`iFs£qs —¡Õ˝ÿ @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V CµR∂ aRPLiNRPL`ilLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW 126 qx sLi™´sªRΩ=LSá øR¡Lji˙ªRΩ DLiµR∂¨s ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡V©´sı NSLi˙lgi£qs FyLÌik ¨sLi≤R∂V xqsÀ≥œ¡Õ‹[ æªΩáLigSflÿ ’¡Ã˝¡V©´sV @≤Ô∂R VNRPVLi»¡V©´sı qz sFsLi\|ms FsLiµR∂VNRPV øR¡LRi˘ ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. gRi≤T∂¿¡©´s mx sµj∂ L][«¡ŸÃ¡VgS ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiË «¡LRiVgRiNRP F°™´s≤R∂Li™´sÃ˝¡ xmsµj∂N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá ©´stx sÌ QLi qx sLiÀ≥¡œ ≠sLi¿¡LiµR∂©yıLRiV. µk∂¨sÕ‹[ æªΩáLigSflÿNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s r~™´sVV¯ NRPW≤y µR∂VLji*¨sπ∏∂WgRiLi @LiVVLiµR∂©yıLRiV. ˙≤y™´sWáV ™´sWÆ©s[qz s qx s˙NRP™´sVLigS øR¡LRiËÕ‹[ FyÕÊ‹¨s @’≥¡˙Fy∏R∂WáV ¬ø¡FyˆÃ¡©yıLRiV.

NSNTP©y≤R∂ ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[}qs @™´sNSaSáV D©yı∏R∂V¨s qx s¨sız§¶ ¶ªΩR VáV @Li»¡V©yıLRiV. LS©´sV©´sı Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSNTP©y≤R∂ FyL˝iR Æ™sVLi…fi ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚLS? ¤Õ¡[NPR mx sbPË™´sVg][µy™´sLji —¡Õ˝ÿ ©´sLS=xmsoLRiLi ©´sVLi¿¡ ¡LjiÕ‹[NTP µj∂gRiVªyLS? @©´sıµy¨s\|ms A FyLÌik ™´sLÊSQÕ‹˝ [ ™y≤T∂ Æ™s[≤∂T øR¡LRiË rygRiVª][Liµj∂.

˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ FsNRPV‰™´sgS NSNTP©y≤R∂|\ msÆ©s[ AxqsNTPÚ øR¡WxmsoªRΩV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s xqs¨sız§¶¶¶ªRΩ ™´sLÊSáV @’≥ ¡ ˙Fy∏R ∂ Vx m s≤R ∂ VªR Ω V©yıLiVV. LS«¡™´sVLi˙≤T∂Õ‹[ …”¡≤T∂zms ©´sVLi¿¡ ™´sVVLRi◊d¡Æ™sWx§¶ ¶©s± F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚLiR V NRP©´sVNRP …”¡≤T∂mx sª][ F~ªRΩVÚÕ‹[ À≥ÿgRiLigS @NRP‰≤R∂ NRPVµR∂LRiNRPF°™´søR¡VË. @LiµR∂V™´sÕfi˝ NSNTP©y≤R∂ ©´sVLi¿¡ F°…‘¡NTP µj∂lgi[ @™´sNSaSáV D©yıLiVV. NRPXxtsÒ QLiLS«¡Ÿ LS«¡NUP∏R∂V™´sVLi ªy DÀ≥œ¡∏R∂Vg][µy™´sLji —¡Õ˝ÿáª][ ™´sVV≤T∂mx s≤T∂ DLi≤R∂≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s CryLji FsNRP‰≤R∂ ©´sVLi¿¡ F°…‘¡NTP µj∂gRiVªyLRi©´sıµj∂

AxqsNTPÚNRPLRiLigS ™´sWLjiLiµj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ ©´sLS=xmsoLRiLi, NSNTP©y≤R∂ FyL˝iR Æ™sVLi»¡V rÛy©yá ©´sVLi¿¡ ’¡¤«¡zms @À≥¡œ ˘LÛij gS A∏R∂V©´s F°…‘¡ ¬ø¡[aSLRiV. 1996Õ‹[ NSNTP©y≤R∂ ©´sVLi¿¡ ’¡¤«¡zms @À≥¡œ ˘LÛij gS F°…‘¡¬ø¡[qz s lgiáVF~LiµyLRiV. ©y…”¡ ˙xmsµ≥y¨s ™y«fi}ms∏∫∂V x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ ™´sVLi˙ºΩgS mx s¨s¬ø¡[aSLRiV. A ªRΩLRiV™yªRΩ GLRiˆ≤T∂©´s LS«¡NUP∏R∂V xmsLjiflÿ™´sWá NSLRifl·LigS À≥ÿ«¡Fy©´sV ≠ds≤T∂ 2009Õ‹[ LS«¡™´sVLi˙≤T∂ FyL˝iR Æ™sVLi…fiNRPV ˙xms«ÿLS«¡˘Li @À≥¡œ ˘LÛij gS F°…‘¡ ¬ø¡[qz s J≤T∂F°∏R∂WLRiV. ©y…”¡©´sVLi¿¡ NRPXxtsÒ QLiLS«¡Ÿ LS«¡NUP∏R∂WáNRPV µR∂WLRiLigS

DLi»¡V©yıLRiV. ’¡¤«¡zms ˙xmsµ≥y©´s @À≥¡œ ˘LÛij gS ©´slLi[Li˙µR∂Æ™sW≤U∂¨s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ NRPXxtsÒ QLiLS«¡Ÿ ™´sV◊d¡˝ A FyLÌik Q|\ ms ™´sV©´sqx sV FylLi[xqsVNRPV©yıLRiV. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[Æ©s[ A∏R∂V©´s A FyLÌik @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V LS«fi©y µ≥`∂zqsLig`i qx s™´sVORPQLiÕ‹[ ºΩLjigji ’¡¤«¡zmsÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV.…”¡≤T∂mz sª][ F~ªRΩVÚá qx sLigRiºΩ FsÕÿ ™´so©yı.. ryµ≥∂R ˘QÆ\™sV©´sLiªRΩ ™´sLRiNRPV r~LiªRΩLi gSÆ©s[ @À≥¡œ ˘LÛiR Vá©´sV ¡LjiÕ‹[NPT µj∂Liøyá¨s —¡Õ˝ÿ aS≈¡ À≥ÿ≠sr°ÚLiµj∂. C˙NRP™´sVLiÕ‹[Æ©s[ qz s¨ds©´s»¡V≤R∂V NRPXxtsÒ QLiLS«¡Ÿ©´sV FyLÌik Õ‹[NPT ¬ø¡[LRiVËNRPVLiµj∂. F~ªRΩVÚáV, ry™´sW—¡NRP qx s≠dsVNRPLRifl·Ã¡©´sV µR∂XztsÌ QÕ‹[ DLiøR¡VN]¨s


7

X¯óÁø£yês¡+ 10`01`2014

yÓ’ø±bÕ düuÛÑT´\T düôdŒq¸Hé |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji 9(ôdÿ’ q÷´dt): lLiLi≤][ ryLji ™yLiVVµy @©´sLiªRΩLRiLi aSxqs©´sxqsÀ≥¡œ ºΩLjigji ˙FyLRiLiÀ≥¡œ ™´sV∏R∂W˘NRP gRiLiµR∂LRig][Œ¡œ Li ¬ø¡Ã¡lLi[giR ≤R∂Liª][ Æ\™sNSFy FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ qx s|qsˆ©<s´ ©±sNRPV µyLjiºdΩqz sLiµj∂.

A ªRΩLRi™yªRΩ @LiµR∂VNRPV ¨sLRixqs©´sgS ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ xqsÀ≥œ¡©´sVLi¿¡ ™yN_…fi ¬ø¡[aSLRiV. qx sÀ≥¡œ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sV©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ \Æ™sNSFy FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V {qsˆNRPL`i F°≤T∂∏R∂VLi©´sV øR¡V»Ì¡V™´sVV…Ì¡” Aµ][Œ¡œ ©´sNRPV

ìs¡ø£åsêdüT´\qT nø£åsêdüT´\T>± r]Ã~<ë›* ø√sTT\ø=+&É, »qe]9(ôd’ÿq÷´dt): eT+&É\+˝À e⁄qï Á>±eT kÕúsTT ø√ÄضH˚≥s¡T¢ ìs¡ø£åsêdüT´\qT >∑T]Ô+∫ nø£åsêdüT´\T>± r]Ã~<ë›\ì eT+&É\ kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ ø√ÄضH˚≥sY s¡|òüTTHê<∏é ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT eT+&É\+˝Àì bÕsY|ü*¢, >±s¡¢bÕ&é, ne+>∑|ü≥ï+ Á>±e÷\˝À e⁄qï ôd+≥s¡¢qT Äj·Tq ‘·ìF #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T uÛ≤<Ûä´‘êj·TT‘·+>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. n<˚$<Ûä+>± ìs¡ø£åsêdüT´\ HÓ’|ü⁄D´‘·qT yÓ*øÏrdæ #·<äTe⁄ô|’ ne>±Vü≤ ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T.

$»j·Te+‘·yÓTÆq ø£fi≤XÊ\\ ã+<é {ÖHé eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, »qe]9(ôd’ÿq÷´dt): kÕÿ\sYwæ|t\ eT+p]øÏ Ä<ÛësYø±s¡T¶qT nqTkÕ+<Ûëq+ #˚j·Tsê<äH˚ &çe÷+&é‘√ m_$|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT ìs¡«Væ≤+∫q ø£fi≤XÊ\\ ã+<é $»j·Te+‘·+ nsTT´+<äì m_$|æ Hêj·T≈£î&ÉT >∑&ɶ+Hê>∑sêE ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT ø£fi≤XÊ\\ ã+<é dü+<äs¡“¤+>± m_$|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À sê´© ìs¡«Væ≤+∫ ‘Ó]∫ e⁄qï ø£fi≤XÊ\\qT eT÷dæy˚sTT+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î $<ä´qT <ä÷s¡+ #˚ùd+<äT≈£î Ä<ÛësYø±s¡T¶qT nqTkÕ+<Ûëq+ #˚dæ+<äHêïs¡T. sêÁwüº+˝À nH˚ø£ ÁbÕ+‘ê\˝À $<ë´s¡Tú\T Ä<ÛësYø±s¡T¶\T ~>∑˝Ò<äì Á|üuÛÑT‘·«+ Ç˝≤+{Ï düeTj·T+˝À $<ë´s¡Tú\≈£î Ä<ÛësYø±s¡T¶qT nqTkÕ+<Ûëq+ #˚j·T&É+ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î #·<äTe⁄qT n+<äì Á<ëø£å>± e÷s¡Ã≈£î+&Ü yÓ+≥H˚ ô|+&ç+>¥˝À e⁄qï kÕÿ\sYwæ|t\qT $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

Á|ü#êsêìπø |ü]$T‘·eTe⁄‘·Tqï bÂwæºø±Vü‰s¡+ <˚es¡ø£Á<ä, »qe]9(ôd’ÿq÷´dt): |ü⁄≥ºuÀj˚T |æ\¢\ Äs√>∑´+ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ n+>∑Héyê&ç πø+Á<ë\ <ë«sê u≤*+‘·\T, >∑s¡“¤e‘·T\≈£î |ü+|æD° #˚ùd bÂwæºø±Vü‰s¡+ πøe\+ Á|ü#êsêìπø |ü]$T‘·+ ne⁄‘·T+<äì neT\T ø±e&É+ ˝Ò<äì ã*+‘·\T, >∑s¡“¤e‘·T\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ e÷Á‘·+ >∑s¡“¤e‹ nsTTq|üŒ{Ï qT+&ç Á|üdüe+ »]–q Äs¡T HÓ\\ es¡≈£î ì‘·´+ n+>∑Héyê&ç πø+Á<ë\ <ë«sê >∑T&ÉT¢, bÕ\T ‘·|üŒìdü]>± Çyê«\ì e⁄qï|üŒ{Ïø° n~ Ä#·s¡D≈£î H√#·Tø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. uÛÀ»q+ ≈£L&Ü #ê˝≤ es¡≈£î n+>∑Héyê&ç πø+Á<ë\˝À ô|≥º&É+ ˝Ò<äì \_›<ës¡T\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Çø£HÓ’q ◊dæ&çmdt dü÷|üsYyÓ’»s¡T¢ >∑s¡“¤e‘·T\≈£î bÂwæºø±Vü‰s¡+ n+<˚˝≤ #·÷&Ü\ì ø√sês¡T.

µj∂gSLRiV. øR¡LRiË NRPLi¤…¡[ ™´sVVLiƵ∂[ J…”¡Lig`i |ms…Ìÿá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. xqs\Æ™sVNS˘Li˙µ≥R∂ ¨s©yµyáª][ xqsÀ≥œ¡Õ‹[ gRiLiµR∂LRig][Œœ¡Li xqsXztÌsQLiøyLRiV. xqsÀ≥œ¡ ¨sLRi*x§¶ ¶fl·NRPV qx sx§¶ ¶NPR LjiLiøyá¨s q{ sˆNRPL`i

xmsƵ∂[xmsƵ∂[ ¬ø¡[zqs©´s ≠s«Ï¡zmsÚ¨s \Æ™sNSFy xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[µR∂V. µk∂Liª][ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ ™´s˘™´s•¶¶¶LSá ™´sVLi˙ºΩ Z\ aPá«ÿ©y¥`∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... Æ\™sNSFy ORPQfl· ORPQflÿ¨sNTP ™´sW»¡Ã¡V ™´sWL]˵Ù∂R ¨s qx sW¿¡LiøyLRiV. qx sÀ≥ÿ NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV @≤Ô∂R VªRΩgRiVáVªRΩV©´sı 15 ™´sVLiµj∂ Æ\™sNSFy xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡©´sV xqsÀ≥œ¡©´sVLi¿¡ xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ™´sVLi˙ºΩ q{ sˆNRPL`iNRPV ≠s«Ï¡mz sÚ ¬ø¡[aSLRiV. µk∂Liª][ 15 ™´sVLiµj∂ Æ\™sNSFy FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡©´sV INRPL][«¡Ÿ Fy»¡V qx sÀ≥¡œ ©´sVLi¿¡ qx s|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»˝¡V q{ sˆNRPL`i ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. qx s|qsˆLiQÆ\≤∂©´s qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V xqsÀ≥¡œ ©´sVLi¿¡ Æ™s◊˝¡F°™yá¨s {qsˆNRPL`i xqsW¿¡LiøyLRiV. ≠dsLji¨s lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡Fy»¡V qx s|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s Æ™sVVµR∂»¡ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ™´sVLi˙ºΩ ªRΩLRi™yªRΩ

øyLRiV. C ºdΩLS¯©y¨sı ™´sVW«¡Ÿ™yfl‘· J»¡Vª][ AÆ™sWµj∂Li¿¡, @LiµR∂Lji¨ds xqsÀ≥¡œ ©´sVLi¿¡ ¡∏R∂V»¡NRPV Æ™sŒ˝ÿ÷¡=Liµj∂gS {qsˆNRPL`i ©yƵ∂Li≤˝R∂ ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i xqsW¿¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[.. ªRΩ™´sV FyLÌik FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡©´sV xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ª][ @LiµR∂VNRPV ¨sLRixqs©´sgS ªy™´sVV NRPW≤y xqsÀ≥œ¡ ©´sVLi¿¡ ™yN_…fi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V \Æ™sFsry=Lki={ms g_LRi ™yµ≥R∂˘QORPVLSáV Æ\™sFs£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ æªΩ÷¡FyLRiV. NSgS xqsÀ≥œ¡ ©´sVLi¿¡ ªRΩ™´sV©´sV  ¡∏R∂V»¡NRPV ºdΩxqsVN]¬ø¡[ËLiµR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©´s ™´sWL<iR Õfi= ©´sVLi¿¡ ≠s≤T∂zmsLiøR¡VNRPV¨s ™´sV◊d¡˝ xqsÀ≥œ¡Õ‹[NTP ˙xms∏R∂VºΩıLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV N]LiµR∂LRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. µyLiª][ ™yLji¨s ™´sWL<RiÕfi= xqsÀ≥œ¡ ©´sVLi¿¡

øR¡LRiËÕ‹[ FyÕÊ‹¨s ’¡Ã˝¡V©´sV J≤T∂ryÚLi LSxtÌsQ˚≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms LSxtÌsQ˚xmsºΩ ™´sVVLiµR∂VZNPŒ˝œ¡NRPVLi≤yøR¡WryÚLi …”¡≤T∂zmsÆ©s[ªRΩ Ƶ∂[≠sÆ©s[¨s D™´sV

\|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, «¡©´s™´sLji 9(ôd’ÿq÷´dt): aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ™´sVVryLiVVµy ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiËNRPV @≤ÔR∂Vxms≤R∂VªRΩV©´sı \Æ™sNSFy\|ms {qs™´sWLi˙µ≥R∂ …”¡≤T∂zms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ºdΩ˙™´sLigS ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. xqsÀ≥œ¡ ©´sVLi≤T∂ xqs|qsˆLiQ\Æ≤∂, ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V\|ms J…”¡Lig`i xqsLiµR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ Æ™sV«ÿLji…‘¡ ªRΩgÊjiLi¬ø¡[LiµR∂VZNP[ ALiµ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s …”¡≤T∂zms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V AL][zmsLiøyLRiV. \Æ™sFs£qs «¡gRi©±s xqs\Æ™sVNRP˘Li ™´sVVxqsVgRiVÕ‹[ D©´sı ≠sÀ≥œ¡«¡©´s™yµj∂ @¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Ƶ∂[≠sÆ©s[¨s D™´sV µ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡Ljilgi[LiµR∂VNRPV «¡gRi©±s ExqsLRiÆ™s÷˝¡Õÿ LRiLigRiVáV ™´sWLRiVxqsVÚ©yıLRi¨s

AL][zmsLiøyLRiV.LSuÌy˚¨sı xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV ªy™´sVV øR¡LRiËÕ‹[ FyÕÊ‹¨s ˙xmsºΩ @LiaRPLi\|ms J…”¡Lig`i©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ ’¡Ã˝¡V©´sV J≤T∂Li¿¡ ZNP[Li˙µy¨sNTP xmsLizmsLi¬ø¡[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s D™´sV }msL]‰©yıLRiV. @|qsLi’d˝¡ ™yLiVVµy xms≤ÔR∂ ªRΩLS*ªRΩ ≠dsV≤T∂∏R∂W FyLiVVLi…fi ™´sµÙR∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW øR¡LRiËÕ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[LiµR∂VNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s xqs™´sWøyLS¨sı BryÚ™´sV¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li {qsˆNRPL`i ¬ø¡zmsˆ©´sLiµR∂V©´s ªRΩ™´sV ™yfl”·¨s ≠s¨szmsryÚ™´sV©yıLRiV. CªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ zqsFsLi NTPLRifl„fi J|ms¨sLig`i Àÿ˘…fi=™´sV©±sgS øR¡LRiË©´sV ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡ ¡∏R∂V»¡ ¬ø¡}msˆ @LiaSá©´sV FsLiµR∂VNRPV xqsÀ≥œ¡Õ‹[

\Æ™sFs£qs ©y…”¡©´s ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ≠sxtsQ’d¡«¡Li ™´s»¡™´sXORPQLigS ¿d¡÷¡ËLiµj∂ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LjiËLiøy÷¡= LS™´s≤R∂Li µR∂VLRiµR∂XxtÌsQNRPLRiLi: xms¤Õ˝¡ LRixmnsVV©y¥R∂lLi≤ÔT∂ |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji 9 (ôdÿ’ q÷´dt): LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡V\|ms ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ µR∂VzqsÛ ºΩ ©yNRPV ™´sqx sVÚLiµR∂¨s NRPáՋ[ NRPW≤y @©´sVN][¤Õ¡[µ∂R ¨s mx so»Ì¡mx sLjiÚ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ xms¤Õ˝¡ LRixmnsVV©yµ≥R∂lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS, FsÆ™sV¯÷d¡=gS mx s¨s¬ø¡[qz s©´s ªy©´sV ≠s ¡«¡©´s øR¡LRiËÕ‹[ FyÕÊ‹©y÷¡= LS™´s≤R∂Li µR∂VLRiµR∂XxtsÌ QNPR LRi™´sV©yıLRiV. Æ\™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡L`i LRi Fs≤Ô∂T Æ™s[qz s©´s ≠sxtsQ’¡d «¡Li B™yŒœ¡ ™´s»¡™´sXORPQ Æ\™sV LSuÌy˚¨sı ¿d¡÷¡ËLiµR∂©yıLRiV. aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ Õ‹[ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡V\|ms «¡Ljigji©´s øR¡LRiËÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LSxtsÌ Q˚Li NRP÷¡zqs DLi¤…¡[Æ©s[ @¨sı LRiLigSÕ˝‹[ @’≥¡™´sXµÙ∂j ryµ≥∂R ˘™´sV©yıLRiV. q{ s™´sWLi˙µ≥∂R ˙xms«¡Ã¡ @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩqx sVN][™yá¨s ZNP[Li˙µy¨sNTP ≠s«Ï¡mz sÚ ¬ø¡[qx sVÚ©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡V µ≥∂R LRi¯ ¡µÙ∂R LigS, }§¶¶¶ªRΩV ¡µÙR∂LigS ¤Õ¡[µR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. @©´sıµR∂™´sVV¯Õ˝ÿLi…”¡ ˙xms«¡Ã¡ ™´sVµ≥∂R ˘ NRPORPQáV, \Æ™sxtsQ™´sW˘Ã¡V NRP÷¡ˆLiøyLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @©´sıµR∂™´sVV¯Õ˝ÿLi…”¡ ˙xms«¡Ã¡ ™´sVµ≥∂R ˘ Æ\™sxtsQ™s´ W˘Ã¡V lLi[FyLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡LiVV©y $NRPXxtsÒ Q NRP≠sV…‘¡ ¨sÆ™s[µ∂j NRP©´sV FyL˝iR Æ™sVLi…˝‹[ ˙xmsÆ™s[aPR #|ms»Ì¡NRPF°™´s≤R∂Li ˙xms«ÿry*™´sV˘™´sW @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡V©´sV |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂ NRPV ∏R∂VVµÙ∂R ≠s™´sW©´sLiÕ‹[ mx sLizmsLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ K¿¡ ªRΩ˘Li G≠sV»¡¨s ¨sáµk∂aSLRiV. 371≤U∂ @LiaS¨sı LS«ÿ˘LigRi ¨sxmsofl·VáV æªΩ[ÕÿË÷¡=LiƵ∂[©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. LSxtsÌ Q˚Li Æ\™sVNRP˘LigSÆ©s[ DLi¤…¡[Æ©s[ ALÛij NRP, LS«¡NUP∏R∂V, ry™´sW—¡NRP, FyLji˙aS≠sVNRP ˙xmsgRiºΩ ryµ≥∂R ˘™´sV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ r°¨s∏R∂W\|ms ¬ø¡[qz s©´s

gRiVLRiV™´sALRiLi INRP‰L][¤«¡[ @¨s ªRΩxmsˆVµj∂µÙR∂VNRPV©yıLRiV. µk∂Liª][ Æ\™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌik NTP ¬ø¡Liµj∂©´s 15 ™´sVLiµj∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡©´sV INRPL][«¡Ÿ Fy»¡V.. @Li¤…¡[ gRiVLRiV™yLRiLi ©y≤R∂V @|qsLi’d¡˝ ©´sVLi¿¡ xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. xqsÀ≥ÿ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV @≤ÔR∂Vxms≤R∂V ªRΩV©yıLRi©´sı NSLRifl·Liª][ ≠dsLji¨s xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. J…”¡Lig`i «¡Lji}msLi µR∂VNRPV {qsˆNRPL`i ¨sLSNRPLjiLiøR¡≤R∂Liª][ Æ\™sFsry=Lki={ms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V F°≤T∂∏R∂VLi ™´sµÙ∂R NRPV Æ™s◊˝¡ xqs\Æ™sVNS˘Li˙µ≥∂R ¨s©yµyáV ≠s¨szmsLiøyLRiV. µk∂Liª][ aSxqs©´s xqsÀ≥œ¡ ™´s˘™´s•¶¶¶LSá ™´sVLi˙ºΩ ryZNP[ \ZaPá«ÿ©y¥`∂ Æ™sVVªRΩÚLi 15 ™´sVLiµj∂ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡©´sV INRP L][«¡Ÿ Fy»¡V xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙xmsºΩFyµj∂Li

s ´ © s q z [ ¡ ø ¬ fi … _ N y ™ S g s ´ © s ¨sLRixq ≠s«¡∏R∂V™´sV¯

™y˘≈¡˘Ã¡NRPV NSLi˙lgi£qs qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V @À≥¡œ ˘LiªRΩLRiLi ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ qx sÀ≥¡œ Õ‹[ INRP‰ryLjigS gRiLiµR∂LRig][Œ¡œ Li lLi[gij Liµj∂. aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ Õ‹[ mx s¤Õ¡˝ LRimx sn VV©yµ≥`∂lLi≤Ô∂T ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW r°¨s∏R∂WgSLiµ≥∂k ... LSx§¶ ¶ßÕfigSLi µ≥∂k ¨s ˙xmsµ≥y¨s ¬ø¡[∏∂R V≤y¨sNTP LSuÌy˚¨sı ≠sÀ≥¡œ —¡xqsVÚ ©yıLRi¨s AL][mz sLiøyLRiV. r°¨s∏R∂WNRPV ™´s˘ºΩ lLi[NPR LigS q{ s™´sWLi˙µ≥∂R …”¡≤T∂mz s qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V ¨s©yµyáV ¬ø¡[aSLRiV. q{ s™´sWLi˙µ≥∂R ˙xms«¡Ã¡ g]LiªRΩVN][qz s ≠sÀ≥¡œ «¡©´s |\ ms ™´sVVLiµR∂VZNPŒœ¡ßÚ©yıLRi©´sı mx s˝ ¤Õ¡ LRimx sn VV©y¥R∂lLi≤Ô∂T N]Li¬ø¡Li mx sn W»¡VgSÆ©s[ qx sˆLiµj∂LiøyLRiV. Æ\™sNSFy ≠s ¡«¡©´s ™´sVVxqsVgRiV Æ™s[xqsVNRPV¨s xqs\Æ™sVNS˘¨sı ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[r°ÚLiµR∂ ©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ @’≥¡˙Fy∏R∂VLi g_LRi≠ sxqsVÚ©yı™´sV¨s «¡gRi©±s B≤R∂Vxmsoá Fy∏R∂VÕ‹[, æªΩáLi gSfl·NRPV @©´sVNRPWá™´sV¨s ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ mx sLRiNSá qx sÀ≥¡œ Õ‹[ ¬ø¡zmsˆ©´s ≠sxtsQ∏∂R VLi¨s«¡Li NSµy @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. qx s\Æ™sVNRP˘ ™´sVVxqsVgRiVÕ‹[ D©´sı @xqs\¤Õ¡©´s ≠sÀ≥¡œ «¡©´s™yµj∂ «¡gRi©±s @¨s µR∂V∏R∂V˘  ¡…ÌÿLRiV. Ƶ∂[aPR ™y˘xmsÚLigS 23 N]ªRΩÚ LSuÌy˚áV NS™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤˝R∂V©yı ZNP[™´sáLi ™´sV©´s LSuÌy˚¨sı ≠sÀ≥œ¡—¡LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ K¿¡ªRΩ˘Æ™s[V≠sV »¡©yıLRiV. LSuÌy˚¨sı ≠sÀ≥¡œ —¡LiøR¡™´sV¨s DªRΩLÚ iR ˙xms Ƶ∂[a`P aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[qz s©y  ¡V»Ì¡µy≈¡Ã¡V ¬ø¡[aSLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ™´sV©´s aSxqs©´sxqsÀ≥¡œ ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[∏∂R VNRPV©yı ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPV©yıLRiV. lLiLi≤R∂V LSuyáV ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[aSZNP[ qx sV≠saSá ALiµ≥∂R ˙xmsƵ∂[a`P GLRiˆ≤T∂Liµj∂. ’¡Ã˝¡V\|ms J…”¡Lig`i ¨sLRi*z§¶ ¶Liøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[qx sVÚ©yı¨s mx s¤Õ¡˝ @©yıLRiV. D™´sV¯≤T∂ LS«¡µ≥y¨s

@Æ©s[ mx sµR∂Li LS«ÿ˘LigRiLiÕ‹[ FsNRP‰≤y ¤Õ¡[µ∂R ¨s, ≠s≤T∂F°ªRΩV©´sı LSuÌy˚¨sNTP LS«¡µ≥y¨s¨s NRP»Ì¡¤À¡»Ì¡≤R∂Li @\Æ©sºΩNRP™´sV©yıLRiV. |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂ @’≥¡™´sXµÙj∂ @©´sıµj∂ ™´sW ©y∏R∂VNRPV≤R∂V øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V µy*LSÆ©s[ ryµ≥R∂˘™´sVLiVV˘LiµR∂ ©yıLRiV. D™´sV¯≤T∂ LS«¡µ≥y¨sÕ‹[ ¨s™´sqz sLi¬ø¡[™yLjiNTP G≠sµ≥∂R LigS LRiORPQfl· NRP÷¡ˆryÚLiR ©´sıµj∂ ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[µ∂R ©yı LRiV. q{ s™´sWLi˙µ≥∂R ˙FyLiªy¨sNTP ©´stx sÌ QLi ¬ø¡[NPR WlLi[Ë ≠sµ≥∂R LigS D©´sı ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡V©´sV ªy©´sV mx spLjigÚ S ™´s˘ºΩlLi[NPT qx sVÚ©yı©´s¨s @©yıLRiV. Bµj∂ 8 N][»¡˝ 60 áORPQá ™´sVLiµj∂ ˙xms«¡Ã¡ “¡™´s©´s¯LRifl· qx s™´sVxqs˘¨s, ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V\|ms ™´sW…˝ÿ≤y÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ ™´sqx sVÚLiµR∂¨s FsxmsˆV≤R∂W @©´sVN][¤Õ¡[µ∂R ¨s @©yıLRiV. FsLiª][ Æ™s[µ∂R ©´sª][ ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiËÕ‹[ FyÕÊ‹Li »¡V©yı©´s¨s, LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡V µ≥∂R LRi¯ ¡µÙ∂R Li gS, }§¶¶ ªΩR V ¡µÙ∂R LigS ¤Õ¡[µ∂R ¨s ªRΩmx sˆVxms…ÌÿLRiV. @©´sıµR∂™´sVV¯Õ˝ÿLi…”¡ ˙xms«¡Ã¡ ™´sVµ≥∂R ˘ NRPORPQáV, \Æ™sxtsQ™´sW˘Ã¡V NRP÷¡ˆLiøyLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLi¤…¡[Æ©s[ LS«¡NUP∏R∂V, ry™´sW—¡NRP, FyLji˙aS≠sVNRP mx soL][giR ºΩ ryµ≥∂R ˘Li. ALÌij NRPÕfi 371 ≤T∂ @LiaS¨sı LS«ÿ˘LigRi ¨sxmsofl·VáV æªΩ[ÕÿË÷¡=LiƵ∂[. ™´sVWÆ≤∂[Œ¡œ˝ LiVV©y $NRPXxtsÒ Q NRP≠sV…‘¡ ¨sÆ™s[µ∂j NRP©´sV FyL˝iR Æ™sVLi»¡VÕ‹[ |ms»Ì¡NRPF°™´s≤R∂Li ˙xms«ÿry*™´sV˘ ™´sW? À≥ÿ™Ø[Ƶ∂[*gSáV ˙xms«¡Ã¡NRPV DLi≤]øR¡VË NS¨ds ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áNRPV DLi≤R∂NRPW≤R∂µR∂©yıLRiV. BLiªRΩ…”¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li µy*LS ™´sV™´sVV¯Ã¡©´sV @≤R∂™´soáNRPV mx sLiFyLRi¨s @©yıLRiV. \|§¶¶¶µyLRiÀÿµ`∂ Aµy∏R∂VLiÕ‹[ ™y…ÿ LS™y÷¡=LiƵ∂[©s´ ©yıLRiV.

¬ø¡xmsˆ≤R∂Li¤Õ¡[µR∂¨s ¨sáµk∂aSLRiV. NS˘Li£ms NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[©´sV, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NSLRi˘˙NRP™´sWá Æ™s[µj∂NRPá\|ms ™´sW˙ªRΩÆ™s[V g]LiªRΩV ≠sxmsˆVªRΩV©´sı NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ FsLiµR∂VNRPV xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. @Õÿlgi[ \Æ™szqszms Æ©s[ªRΩáV xqs\Æ™sVNRP˘Li ™´sVVxqsVgRiVÕ‹[ xqsÀ≥œ¡ ©´s≤R∂V™´sNRPVLi≤y ™yLiVVµyáV Æ™s[LiVVxqsWÚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjir°ÚLiµR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. BÕÿlgi[ @≤ÔR∂VNRPV¨s xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPV¨s ˙xms«¡Õ˝‹[NTPÆ™s◊˝¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms µR∂VÆ™sV¯ºΩÚ F°xqsWÚ {qs™´sWLi˙µR∂Õ‹[ LS«¡NUP∏R∂V á’Ù¡F~Liµyá¨s øR¡Wr°ÚLiµR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. ™yLRiV NSlLi[Ë Æ™sVVxqs÷¡ NRP¨dsıLRiV©´sV ©´sÆ™s[V¯LiµR∂VNRPV ˙xms«¡Ã¡V zqsµÙR∂LigS¤Õ¡[LRi©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs @µ≥j∂uÌy©´sLiª][ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı IxmsˆLiµR∂LiÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ Æ©s[≤R∂V \Æ™szqszms ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiµR∂¨s Ƶ∂[≠sÆ©s[¨s D™´sV AL][zmsLiøyLRiV. æªΩáLigSflÿLSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V ’¡Ã˝¡V\|ms J…”¡Lig`i ¨sLRi*z§¶¶¶}qsÚ 159™´sVLiµj∂ {qs™´sWLi˙µR∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V FyÕÊ‹¨s ªRΩ™´sV @’≥¡˙Fy∏R∂W¨sı ¬ø¡xmsˆ≤R∂Æ™s[VNSNRP J≤T∂ryÚ™´sV©yıLRiV. ’¡Ã˝¡V©´sV J≤T∂Li¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ ©y˘∏R∂V F°LS»¡Li NRPW≤y ¬ø¡[ryÚ™´sV ¨s, LSxtÌsQ˚ xmsºΩ ™´sVVLiµR∂VNRPV Æ™sŒ˝œ¡NRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. Fs…Ì”¡ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[©´sW LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s @Æ©s[µj∂ xqs≠dsVxms NSáLiÕ‹[ «¡LRigRi¨s¬ø¡[˵j∂ ¤Õ¡[Æ©s[ ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. xqsÀ≥œ¡ ©´sVLi¿¡ xqs|qsˆLiQ\Æ≤∂ LS«¡NUP∏R∂V á’Ù¡ F~Liµyá©´sıƵ∂[ \Æ™sNSFy ™´sp˘x§¶¶¶™´sV¨s ™´sVL][ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NRPLiµR∂Vá ©yLS∏R∂Vfl· lLi≤ÔT∂ ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. s

C≤R∂VËN]øyËLRiV. xqs|qsˆ©<´s©±s ¨sLRizqsxqsWÚ @|qsLi’d¡˝ B©´sıL`i Õÿ’d¡Õ˝‹[ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ¤\À¡hSLiVVLi¿¡, xqs\Æ™sVNRP˘ ¨s©yµyáV ¬ø¡[xqsWÚ ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. |qsˆLi≤`∂ @LiVV©´s™yLjiÕ‹[ @™´sVL`i ©y¥R∂lLi≤Ô∂T , g]Ã˝¡ Àÿ ¡WLS™´so, æªΩÃ˝¡Li ÀÿáLS«¡Ÿ, Æ™s[VNRPFy…”¡ øR¡Li˙µR∂ZaP[≈¡L`i lLi≤ÔT∂, gRiVLSı¥R∂lLi≤ÔT∂, À≥¡œ W™´sV©´s NRPLRiVflÿNRPL`i lLi≤Ô∂T , µ≥∂R LS¯©´s NRPXxtsÒ QµyxqsV, NSxmso LS™´sVøR¡Li˙µylLi≤Ô∂T , zmsÆ©sıQ÷˝¡ LS™´sVNRPXuÒylLi≤ÔT∂, a][À≥ÿ ©ygjilLi≤Ô∂T , $NSLiª`Ω lLi≤Ô∂T , Àÿ÷¡Æ©s[¨s $¨s™yxqslLi≤ÔT∂, ZNP.$¨s™yxqsVáV, Æ™s[VNRPª][…¡” qx sVøR¡LjiªRΩ, Æ™sLiNRP˙…ÿ≠sVlLi≤Ô∂T áV D©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ™´sVLi˙ºΩ ™´s…Ì¡” ™´sxqsLiªRΩNRPV™´sWL`i ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiË©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV.

˙NUP≤y xqsLi ¡LSáª][ ™´sV LiƵ∂[ ™´s¿¡Ë©´s xqsLi˙NSLiºΩ GáWLRiV,«¡©´s™´sLji9(ôd’ÿq÷´dt): «ÿºdΩ∏R∂VrÛyLiVV ˙NUP≤y F°…‘¡Ã¡NRPV ¨s≤R∂µR∂™Ø[áV |qsLiVVLi…fi ALi˙À‹[£qs FyhRiaSá A™´sLRifl· qz sµÙ∂R Æ\™sVLiµj∂. C F°…‘¡Ã¡NRPV 20 «¡»˝¡V ™´sLRiNRPV LS©´sV©yıLiVV. qx sV™´sWLRiV 200 ™´sVLiµj∂ ˙NUP≤yNSLRiVáV FyÕÊ‹Li»¡V©yıLRiV. ≠dsLjiNTP @™´sqx sLRiÆ\™sV©´s @¨sı ™´sqx sºΩ qx sµR∂VFy∏R∂WáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. ÷d¡g`i, qx sWxmsL`i÷d¡g`i rÛyLiVVÕ‹[ C F°…‘¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. @LiµR∂VNRPV ©yáVgRiV N][LiRÌ Vá©´sV qz sµÙ∂R Li ¬ø¡[aSLRiV. Æ\™sVµy©´s ˙FyLiªy¨sı mx spLjigÚ S aRPV˙À≥¡œ Li ¬ø¡[qz s ¤«¡Li≤yáª][ @áLiNRPLjiLi¿¡, mx sLiµj∂Œ˝¡œ ß GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV.¨s≤R∂µR∂™Ø[áV mx s»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s rÛy¨sNRP |qsLiVVLi…fi ALi˙À‹[£qs |\ §¶¶ qx sW‰ÕfiÕ‹[ Æ\™s.FsLi.zqs.Fs Aµ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ CÆ©sá 9 ©´sVLi¿¡ 11 ™´sLRiNRPV «¡LRigRi©´sV©´sı «ÿºdΩ∏R∂VrÛyLiVV ™y÷d¡ÀÿÕfi F°…‘¡Ã¡NRPV GLSˆ»˝¡V mx spLRi∏Ú ∂R W˘LiVV. C qx sLiµR∂LRi˜ÈLigS gRiVLRiV™yLRiLi mx s»Ì¡fl·LiÕ‹[ qx sLiµR∂≤T∂ NRP¨szmsLi¿¡Liµj∂. ˙NUP≤yNSLRiVá LSNRPª][ LSáVgRiV L][«¡ŸÃ¡ ™´sVVLiµR∂VgSÆ©s[ mx s»Ì¡fl·LiÕ‹[ qx sLi˙NSLiºΩ qx sLiµR∂≤T∂ NRP¨szmsLi¿¡Liµj∂. C F°…‘¡Õ˝‹[ ™´sVVLi ¡LiVV, ZNP[LiR Œœ¡, ºΩLRiV™´sŒ˝¡œ , ¬ø¡\Æ©sQı, ©´sLiµR∂©´s, §z ¶ ¶LiµR∂WxmspL`i, NRPLkiLi©´sgRiL`i, NRP≤R∂mx s, ≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li, NRPºΩÚ™s´ áxqs, ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, DÀ≥¡œ ∏R∂Vg][µy™´sLji —¡Õ˝ÿá ©´sVLi¿¡ 8 «¡»˝¡V FyÕÊ‹Li»¡V©yıLiVV. C F°…‘¡Õ˝‹[ Æ™sVVªRΩLÚ i 20 ™´sLRiNRPV «¡»˝¡V FyÕÊ‹Li»¡V©´sı»˝¡V ¨sLS*x§¶ ¶NPR VáV æªΩ÷¡FyLRiV. ALi˙µ≥yÕ‹[Æ©s[ C F°…‘¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡≤R∂Li ª]÷¡ryLRi©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ FsLSıNRPVŒœ¡LiÕ‹[ F°…‘¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶ ¶Liøy™´sV©yıLRiV. ™y÷d¡ÀÿÕfi F°…‘¡¨s ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[ 1895Õ‹[ ª]÷¡ryLji NRP¨s|ms…Ì¡” Liµj∂ Æ\™sFsLi{qsGNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s ≠s÷¡∏R∂VLiÆ™sWLÊS©±s @©yıLRiV. @xmsˆ…˝‹[ C A»¡ }msLRiV ≠sVLi…fiÆ©s…figS DLiÆ≤∂[µ∂R ©yıLRiV. NSá˙NRP™´sVLiÕ‹[ Àÿ|qs‰…fiÀÿÕfi, ¤À¡[£qsÀÿÕfi, ¤…¡¨sı£qsá©´sV NRP÷¡zms ™y÷d¡ÀÿÕfigS ©y™´sVNRPLRifl·Li ¬ø¡[aSLRi©yıLRiV. ™y÷d¡ÀÿÕfiNRPV 1964Õ‹[ …‹[N][˘Õ‹[ «¡Ljigji©´s I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ rÛy©´sLi á’≥¡Li¿¡LiµR∂©yıLRiV. NRP©´sV™´sVLRiVgRi™´soªRΩV©´sı ™y÷d¡ÀÿÕfi ˙NUP≤R∂©´sV  ¡ºΩNTPLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV, ∏R∂VV™´sªRΩ ¬ø¡≤R∂V ™´s˘xqs©yá ÀÿLji©´s xms≤R∂NRPVLi≤y 2012c2015 ©y…”¡NTP INRP ≠sV÷¡∏R∂V©±s ∏R∂VV™´sªRΩ©´sV @˙gRirÛy©´sLiÕ‹[ ¨s÷¡}msLiµR∂VNRPV ªRΩ™´sV™´sLiªRΩV NRPXztsQ ¬ø¡[qx sVÚ©yı™´sV©yıLRiV.s

øR¡LRiË ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ryµ≥R∂˘Li: A©´sLi \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji 9 (ôd’ÿq÷´dt): LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V\|ms J…”¡Lig`i @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[µR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ A©´sLi LSLi©yLS∏R∂Vfl· lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. ’¡Ã˝¡V\|ms xqsVµk∂LÁRiLigS øR¡LRiË ™´sW˙ªRΩÆ™s[V «¡LRigSá¨s A∏R∂V©´s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ¨s«ÿ¨sNTP øR¡LRiË «¡LRiNRPV‰LiÆ≤∂[ ™´sVVLiƵ∂[ J…”¡Lig`i «¡LRigRiµR∂©yıLRiV. @|qsLi’d˝¡Õ‹[ gRiVLRiV™yLRiLi ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ @≤T∂gji©´s ˙xmsaRPıNRPV ™´sVLi˙ºΩ A©´sLi xqs™´sWµ≥y©´s≠sVøyËLRiV. LSxtÌsQ˚xmsºΩ ZNP[™´sáLi @’≥¡˙Fy∏R∂WáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @≤T∂gSLRi¨s.... BxmsˆV≤R∂V J…”¡Lig`i «¡LRiFyá¨s ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ @≤R∂gRi»¡Li xqsLjiNSµR∂©yıLRiV. @¨sı ˙FyLiªyá @’≥¡˙Fy∏R∂WáV æªΩ÷¡zmsæªΩ[ øyá¨s A©´sLi @©yıLRiV.

ø£˙ïs¡T ø±]Ãq ø£\+ <ä[‘·TD…Æíq qqTï ñ<√´>∑+ ù|s¡T‘√ y˚~Û+#ês¡T` ø±˝Ÿ]ø±sY¶ ñ+~ Hê´j·T+ #˚j·T≈£î+fÒ ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡ Bø£å` <ëdü] &˚$&é KeTà+ »qe] 09(ôd’ÿq÷´dt) ` ñ<√´>∑+ ø£*ŒkÕÔqì #Ó|æŒ qeTùdÔ ‘Ó\+>±D ~q |üÁ‹ø£ m&çwHü é ÇHé#ê]® ‘·qqT e+∫+#ês¡ì <ëdü] &˚$&é Äs√|æ+#ês¡T. Ä+Á<ÛÁä |üuÑÛ |üÁ‹ø£˝À |üì #˚dqæ ‘·qqT qeTùdÔ ‘Ó\+>±D |üÁ‹ø£ ;m+, düs¡Tÿ˝ÒwüHé Ä|ò”düsY, Jm+, ã÷´s√N|òt\T ‘·eT |üÁ‹ø£˝À |üì #˚jT· eTHêïs¡T. BìøÏ >±q÷ ø£\÷¢sT¡ ˝À 50 |üÁ‹ø£\ düsT¡ ÿ´˝ÒwHü é #˚sTT+#ê*‡+ ~>± {≤¬sZ{Ÿ $~Û+#ês¡Hêïs¡T. yê] Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈î£ .. ñ<√´>∑+ ø√dü+ ‘êqT 20 y˚\T #Ó*+¢ #êqì BìøÏ dü+ã+ ~Û+∫q s¡o<äT\T ‘·q e<ä› ñHêïj·Tì Áô|dtøu¢£ Ÿ˝À yê{Ïì Á|ü<]ä Ù+#ês¡T. ô|ø’ +£ yÓTT‘·Ô+ #Ó*¢+#êø£ ‘·qqT ø£\÷¢s¡T˝À yês¡\Ô T sêj·TeTì ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ dü‘T· |Ô *ü ¢ &ç$»Hé kÕº|tò ]b˛s¡sº ≈Y î£ n{≤#Y #˚XÊs¡T. ø±˙ dü‘T· |Ô *ü ¢ kÕº|tò ]b˛s¡sº Y m&çwHü é ÇHé#ê]® kÕ>∑sY ≈£îÁ≥ Á|üø±s¡+ ø£\÷¢sT¡ ]b˛s¡sº >Y ± ‹s¡dÿü ]+#ê&ÉHêïs¡T. B+‘√ ‹]– m&çwüHé ÇHé#ê]®, ã÷´s√\qT dü+Á|ü~+#·>± ìØøÏ+å #·eTì #Ó|Œæ 5 HÓ\\ ‘·sT¡ yê‘· ‹]– dü‘T· |Ô *ü ˝¢ À ˇπø ˇø£

Á>±eTyÓTqÆ >∑+>±s¡+ ù|s¡T‘√ ˇø£ &˚{Ÿ ˝…H’ é ÁøÏjT˚ {Ÿ #˚dæ yês¡\Ô T sêdüTø=eTàHêïs¡ì &˚$&é $e]+#ês¡T. HÓ\s√E\ ‘·sT¡ yê‘· ≈£\÷¢sT¡ ]b˛s¡sº >Y ± ñ<√´>∑+ ÇkÕÔeTì dü]∆#Ó|üŒ>±... ˇø£ HÓ\bÕ≥T 80 øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ ãdüT‡˝À n|tn+&é &ÍHé #˚dæ yês¡\Ô T sêXÊqHêï s¡T. HÓ\ s√E\ ‘·s¡Tyê‘· ≈£L&Ü ñ<√´ >∑+ Çe«ø£ b˛e&É+‘√ m&çwHü é ÇHé #ê]® kÕ>∑sqY T ø£*dæ n&É>±Z Äj·Tq &ÉãT“\T &çe÷+&é #˚XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ n|üŒ{Ïπø dü+e‘·‡s¡ø±\+>± ñ<√´>∑+ ˝Ò≈£î+&Ü s√&ÉTq¶ |ü&¶É ‘·qø£î ~≈£îÿ ‘√#·˝Ò <äì Äy˚<äq #Ó+<ës¡T. n|üŒ{Ïπø nÁø£e÷ s¡Tÿ&ÉT>± ñ+&ç 25 \ø£\å ÁbòÕ&é #˚dqæ ˇø£ e´øÏÔì ø£\÷¢s¡T≈£î ]b˛s¡ºsY>± ìj·T$T+#·Tø√e&É+ ‘·qqT ø£*∫y˚d+æ <äHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ Ç<˚ $wüj·÷ìï ã≥ºãj·T\T #˚ùd+<äT≈£î KeTà+˝À Áô|dtMT{Ÿ @sêŒ≥T #˚kÕÔqqï ‘·qqT.. kÕ>∑sY eTuÛ´Ñ ô|{Ϻ nÁø£e÷s¡TÿDÏí ñ<√´>∑+ ˝À+∫ ‘=\–+∫ ÄkÕúq+˝À ‘·q≈£î b˛dæº+>¥ ÇkÕÔqHêïs¡ì $e]+#ês¡T. ñ<√´>∑+ ø√dü+ yê] Ä<˚XÊ\T

bÕ{Ï+#êqì.. nsTTHê ‘·q≈£î b˛dæ+º >¥ Çe«ø£ b˛>± ñqï ñ<√´>∑+˝À+∫ rùdXÊs¡ì &˚$&é ø£˙ïfi¯¢ |üs´¡ +‘·eTj·÷´ s¡T.Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê m&çwHü é ÇHé #ê]® yÓK’ ]˝À e÷s¡TŒsêe\Hêïs¡T. á Áô|dtMT{Ÿ nq+‘·s+¡ 13 e ‘˚B es¡≈î£ y˚∫ #·÷kÕÔqì.. n|üŒ{Ï es¡≈£î ‘·q≈£î düe÷<Ûëq+ sê≈£î+fÒ ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚kÕÔqì &˚$&é n*ºyT˚ ≥+ Ç#êÃs¡T. <ä[‘·TD…qíÆ ‘·qqT e+∫+#ês¡ì, yÓ÷dü+ #˚XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Bì ø√dü+ md”‡ md”º nÁ{≤dæ{° #·≥+º øÏ+<ä øπ düT ô|≥ºqTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫q yêsTTdt ]ø±s¡T\¶ ˙ï ‘·q e<ä› ñqï≥Tº $e]+#ês¡T. N{Ï+>¥, u≤¢ø˘ yÓTsTT*+>¥ e+{Ï #·s´¡ \≈£î m&çwHü é ÇHé #ê]® kÕ>∑sY bÕ\Œ&É≥¶ Tº &˚$&é Äs√|æ+#ês¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚jT· qTqï≥T¢ MT&çj÷· ≈£î ‘Ó*bÕs¡T.


8

X¯óÁø£yês¡+ 10`01`2014

Hê>∑sYø£s¡÷ï˝ŸqT õ˝≤π¢ø+Á<ä+>± Á|üø£{Ï+#ê* ‘Ó\+>±D eTVæ≤fi≤ dü$T‹ e´ekÕú|üø£ n<Ûä´≈£åî\T ø£+~ø=+&É u≤˝sêE

Hê>∑søY s£ ÷¡ ï˝Ÿ, »qe] 09 (ôdÿ’ q÷´ dt): ‘Ó\+>±D eTVæ≤fi≤ dü$T‹ ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäqø√dü+ ìs¡+‘ ·s¡+ ñ<Û´ä e÷\T #˚|&ü TÉ ‘·THêï eTì ‘Ó\+>±D eTVæ≤fi≤ dü$T‹ e´ekÕú|øü £ n<Û´ä ≈£îå \T ø£+~ø=+&É u≤\sêE nHêï s¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬ødæÄsY ‘Ó\+ >±D sêÁwü+º ‘√ bÕ≥T Hê>∑søY s£ ÷¡ ï˝Ÿ øπ +Á<ä+qT õ˝≤¢ πø+Á<äeTT>± Á|üø£{Ï+ #ê\ì ø£s|¡ Áü ‘·eTT \ <ë«sê Á|ü»\ Äø±+ø£qå T sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\≈£î, n~Ûø±s¡T\≈£î e÷dü$T‹ Ä<Û«ä s¡´+˝À ‘Ó*j·T CÒXÊeTì yês¡Hêï s¡T. eTTK´+ >± Hê>∑søY s£ ÷¡ ï˝Ÿ

øπ +Á<ä+ õ˝≤¢>± @s¡Œ&É{≤ìøÏ Á|ü‘´˚ ø£‘· @$T≥+fÒ >∑‘+· ˝À ìC≤+ |ü]bÕ\q j·T+<äT õ˝≤¢ e´dü˝ú À yÓTT≥ºyTÓ T<ä{Ï kÕ]>∑ @s¡Œ&çq|ü⁄Œ&ÉT yÓTT≥ºyTÓ T<ä{Ï õ˝≤¢ Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ πø+ÁeTT>± ñqï<äì Äj·Tq nHêïs¡T. eT]j·TT Hê>∑søY s£ ÷¡ ï˝Ÿ bÕs¡y¢ TÓ +≥T ìjÓ÷»ø£ es¡+Z , s¬ yÓq÷´ &ç$»Hé øπ +Á<ä+ ø±ã{Ϻ ‘Ó\+>±D sêÁwü+º Á|üø£{Ï+#·≈£îqï|üŒ{ÏøÏ q÷‘·q+>± @s¡Œ&ÉuÀj˚T õ˝≤¢\ j·T+<äT Hê>∑søY s£ ÷¡ ï˝Ÿ õ˝≤¢ øπ +Á<ä+>± @s¡Œs¡#ê\ì eTTK´ eT+Á‹øÏ eT]j·TT dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T≈£î e÷dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À

Á|ü»\ <ë«sê n_ÛÁbÕj·÷\T ùdø£]+∫ $q‹ |üÁ‘ê\T |ü+bÕeTì nHêïs¡T. eTTK´+>± ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ {ÏÄsYmdt bÕغ Ä<Û«ä s¡´+˝À ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @s¡Œ&ç‘˚ Á|ü‹ bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£ es¡Z+qT õ˝≤¢ πø+Á<ä+>± Á|üø{£ kÏ ÕÔeTì ø¬ dæÄsY |ü\T dü+<äsꓤ\˝À Á|üø{£ +Ï #ês¡ì á Á|üø≥£ q Á|üø±s¡+ eTVü≤ã÷uŸq>∑sqY T s¬ +&ÉT>± $&ÉBdæ yêdüeÔ +>± Hê>∑søY s£ ÷¡ ï˝ŸqT õ˝≤¢ XÊK>± @s¡Œs¡∫ n<Û´ä ø£å ìj·÷eTø£+ #˚|{ü ≤º\ì Ç+<äT≈£î _qï+>± Hê>∑søY s£ ÷¡ ï˝Ÿ õ˝≤¢ øπ +Á<ä+>± Á|üø{£ +Ï ∫ n<Û´ä ø£å ìj·÷eTø£+ #˚|ü{≤º\ì ¬ødæÄsY≈£î $q‹|üÁ‘·+ |ü+|æ+#êeTì yês¡Hêïs¡T. ìC≤+ |ü]bÕ\q˝À ‘Ó\+>±Dj·T+<äT yÓTT≥ºyTÓ T<ä{Ï õ˝≤¢>± ñqï Hê>∑søY s£ ÷¡ ï˝Ÿ øπ +Á<ä+qT |ü]bÕ\q kÂ\uÛ´Ñ + ø√dü+ Ä+Á<Ûä Á|ü<X˚ Ÿ sêÁwü+º @s¡Œ&çq ‘·sT¡ yê‘· eTVü≤ã÷uŸq>∑sY≈£î e÷s¡Ãs¡ì Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ q+<äT n‘·´+‘· $düsÔ D¡ ø£*–q õ˝≤¢ j·T+<äT s¬ +&Ée kÕúq+ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ ‘Ó\+>±D q+<äT n‘·´+‘· $d”sÔ +í¡ ø£*–q yÓTT<ä{Ï õ˝≤¢ eTVü≤ã÷uŸq>∑sYõ˝≤¢ á õ˝≤¢qT

s¬ +&ÉT>± #˚dæ Hê>∑søY s£ ÷¡ ï˝ŸqT õ˝≤¢ πø+Á<ä+>± e÷sêÃ\ì Á|üuÛÑT‘·« |ü]o\q˝À ñqï<äì Á|üuTÑÛ ‘·«+ ‘·«s¡˝À ÄyÓ÷~düTÔ+<äì Á|ü»\T ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡ì Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ bÕs¡y¢ TÓ +≥T ìjÓ÷»ø£ es¡+Z ˝À nìï nôd+_¢ ìjÓ÷»ø£ es¡ZeTTq≈£î uÖ>√[ø£+>± 50øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ ñ+≥T+<äì düTe÷s¡T 5‘ê\÷ø±\ Á|ü»\T ø£\«≈£î]Ô, n#·Ã+ù|≥, ø=˝≤¢|Pü sY, Hê>∑søY s£ ÷¡ ï˝Ÿ, eq|ü]Ô ÁbÕ+‘ê\ yês¡T Hê>∑søY s£ ÷¡ ï˝Ÿ õ˝≤¢>± @s¡Œ&Ü\ì yês¡Hêïs¡T. ø±e⁄q Á|ü»\ Äø±+ø£qå T <äèwæ˝º À ô|≥Tºø√ì ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ {ÏÄsYmdt bÕغ Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ õ˝≤¢ XÊK>± e÷]à n<Û´ä ≈£îå &ç ìj·÷eTø£+ #˚|{ü ≤º\ì Á|ü»\ ‘·sT¡ |ü⁄q yês¡T ø√s¡T‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuTÑÛ ‘·«+ |ü]o\q˝À ñqï Hê>∑søY s£ ÷¡ ï ˝Ÿ õ˝≤¢ øπ +Á<ä+qT MT bÕغ ‘·sT¡ |ü⁄q Á|üuTÑÛ ‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç ô|+∫ Hê>∑søY s£ ÷¡ ï˝Ÿ õ˝≤¢>± Á|üø{£ +Ï #˚≥≥T¢ #·s´¡ \T rdüTø√yê \ì yês¡T ø√sês¡T. Hê>∑søY s£ ÷¡ ï˝Ÿ õ˝≤¢ XÊK>± @s¡Œs¡#ì· |üø´å£ +˝À Á|ü‹ eT+&É\ øπ +Á<ä+˝À ‘Ó\+>±D eTVæ≤fi≤ dü$T‹ ‘·sT¡ |ü⁄q ìs¡dqü ø±s¡´Áø£e÷\T eT]j·TT Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|&ü TÉ ‘êeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

dü+πøåeT |ü<∏äø±\≈£î ‘·÷≥T¢ neTàVü≤düÔ+ düs¡T≈£î\T düÁø£eT+>± |ü+|æD° #˚j·÷* Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, »qe] 09(ôd’ÿq÷´dt) : eTVü‰H˚‘· yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ kÕú|æ+∫q dü+πøåeT sêC≤´ìï ø±+Áπ>dt bÕ\≈£î\T eTs¡T>∑Tq |ü&˚XÊs¡ì ÄsêC≤´ì ‹]– kÕú|æ+#·&É+ yÓ’mdt‡ »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ˇø£ÿ&çπø kÕ<Ûä´+ ne⁄‘·T+<äì yÓ’mkÕ‡sYdæ|æ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û e÷~¬s&ç¶ uÛÑ>∑e+‘Y¬s&ç¶ nHêïs¡T. Äj·Tq dü«>∑èVü≤+˝À $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü+πøåeT |ü<∏äø±\T neT\T˝À πø+Á<ä sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T |üP]Ô>± $|òü\+ nj·÷´j·THêïs¡T. yÓ’mkÕ‡sY ¬sø£ÿ\ ø£wüº+‘√ sêÁwüº+˝À, πø+Á<ä+˝À n~Ûø±s¡+˝À

ñqï ø±+Áπ>dt Á|üuÛÑT‘ê«\T eTVü‰H˚‘· ≈£î≥T+u≤ìï y˚~Û+#·&É+ <äTsêàs¡Z+ nHêïs¡T. yÓ’mkÕ‡sY Á|üy˚X¯ô|{Ϻq dü+πøåeT |ü<∏äø±\T ˙s¡T >±s¡Tdü÷Ô ¬s’‘·T\ô|’ yÓ÷j·T˝Òì ms¡Te⁄\ <Ûäs¡\qT ô|+#·T‘·÷, dü¬s’q $<äT´‘·TÔ Çe«≈£î+&Ü ¬s’‘·T\ q&ç¶ $s¡TdüTÔ+<äHêïs¡T. »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ì sê»ø°j·T+>± m<äTs¡Tø√˝Òø£ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ |üø£åbÕغ\T ≈£îÁ{≤\T #˚dü÷Ô Äj·Tq≈£î uÒsTT˝Ÿ sê≈£î+&Ü #·÷düTÔHêïs¡ì sêÁwüº+˝À sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ yÓ’mkÕ‡mFdæ|æ ‹s¡T>∑T˝Òì X¯øÏ<ä‘·>± m<äT>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T.

>∑≥Tº, »qe] 9 (ôdÿ’ q÷´dt) >∑≥Tº eT+&É\+˝À neTàVü≤dü+Ô <ë«sê |ü+|æD° #˚ùd düsT¡ ≈£î\T düÁø£eT+>± |ü+|æD° #˚j÷· \ì eT+&É\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. Á|ü‹HÓ˝≤ 9 s¡ø±\ edüTeÔ ⁄\T |ü+|æD° #˚j÷· *‡ ñ+&É>± zø√ÿHÓ\ zø£ düsT¡ ≈£î sêe&É+ ˝Ò<ìä n+≥THêïs¡T. eT+∫q÷HÓ >∑‘· s¬ +&ÉTHÓ\\T>± sêe&É+ ˝Ò<Hä êïs¡T. n˝≤π> ø£+~|ü|⁄ü Œ sêe&É+ ˝Ò<ìä , Ç‘·s¡ düsT¡ ≈£î\T ≈£L&Ü düÁø£eT+>± n+<ä&+É ˝Ò<ìä ‘Ó*bÕs¡T. dü+ã+~‘· &û\s¡¢ <ë«sê n~ø±s¡T\T düÁø£eT+>± |ü+|æD° »]π>˝≤ #·÷&Ü\ì |ü\Te⁄s¡T sπ wüHé ø±s¡T¶ <ës¡T\T eT+&É\ s¬ $q÷´ n~ø±s¡T\qT ø√s¡T‘·THêïs¡T. eT+&É\+˝À düTe÷s¡T q\uÛ’… es¡≈î£ sπ wüHé cÕ|ü⁄\T+&É>± yê{Ï˝À neTàVü≤dü+Ô düsT¡ ≈£î\T |ü+|æD° »s¡T>∑T‘·THêïsTT.

$<äT´‘·TÔ n+‘·sêj·T+‘√ Á|ü»\ Çø£ÿ≥T¢

|ü‹Ôø=qT>√fi¯ófl πø+Á<ëì @sêŒ≥T #˚j·÷*

Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, »qe] 09(ôd’ÿq÷´dt) : |ü≥ºD+˝À $<äT´‘·TÔ ø√‘·\T düeTj·T bÕ\q ˝Ò≈£î+&Ü ø√‘·\T $~Û+#·&É+˝À Á|ü»\T , yê´bÕs¡düTÔ\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·Tqï≥T¢ yêb˛‘·THêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ $<äT´‘·TÔ ø√‘·\T ˝Ò≈£î+&É düeTj·T bÕ\q bÕ{Ï+∫ Á|ü»\≈£î Çã“+<äT\T »s¡T>∑≈£î+&É y˚T\T »]π>\#·÷&Ü\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs

e&˚¶|ü*¢, »qe]9(ôd’ÿq÷´dt): n\+|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À |ü‹Ôø=qT>√fi¯ófl πø+Á<ëì @sêŒ≥T #˚j·÷\ì á ÁbÕ+‘· ¬s’‘·T\T Á|üuÛÑT‘ê«ì &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. n\+|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À kÕs¡e+‘·yÓTÆq q\¢πs>∑&ç bı˝≤¢\T m≈£îÿe>± e⁄+&É&É+‘√ ¬s’‘·T\T |ü‹Ô|ü+≥qT m≈£îÿe>± kÕ>∑T #˚düTÔHêïs¡T. |ü‹Ôì $Áø£sTT+#˚+<äT≈£î ø£sêí≥ø£≈£î #Ó+~q sêsTT#·÷sY, Ä<√ì, »&ÉÃs¡¢≈£î ‘·s¡*+#ê*‡ edüTÔ+<äì ny˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. B+‘√ ¬s’‘·T\T sêyêD≤ Ks¡Tà ô|]b˛e&É+‘√ ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î nHêdüøÏÔ #·÷|ü⁄‘·÷ <äfi≤s¡T\qT ÄÁX¯sTT+#ê*‡ edüTÔ+<äì ny˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç<˚ Ä<äTqT>± uÛ≤$+∫q <äfi≤s¡T\T |ü‹Ô ø=qT>√fi¯ófl πø+Á<ä+ ø£+fÒ øÏ«+≥fi¯ófl≈£î s¡÷.5e+<ä\ ‘·≈£îÿe>± ø=qT>√fi¯ófl #˚düTÔ ¬s’‘·T\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïs¡T. |ü‹Ô ‘·÷ø£+˝À yÓ÷dü+ #˚düTÔ ¬s’‘·T\qT \÷{° #˚düTÔHêïs¡T. á$wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ |ü‹Ô ø=qT>√fi¯ófl πø+Á<ëì @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ìjÓ÷»ø£es¡Z ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

Vü≤Öõ+>¥ uÀs¡T¶ ø±\˙˝À M~ BbÕ\T yÓ*–+#·+&ç Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, »qe] 09(ôd’ÿq÷´dt): |ü≥ºD+˝Àì Vü≤Öõ+>¥ uÀs¡T¶ ø±\˙˝À >∑‘· HÓ\ s√E\ qT+∫ M~ BbÕ\T yÓ\T>∑ø£ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·Tqï≥T¢ Ä ø±\˙ Á|ü»\T yêb˛j·÷´s¡T. M~ BbÕ\T yÓ\T>∑ø£ b˛e&É+‘√ sêÁ‹ y˚fi≤¢˝À ãj·T≥≈£î yÓfi≤¢fi¯+fÒH˚ bÕeTT\ u…&É<ä ñ+≥T+<äì n˝≤π> <=+>∑\ ãj·T+‘√ ÁbÕD≤\T ns¡#˚‘·T˝À¢ ô|≥Tºø√ì Áã‘·T≈£î ‘·THêïeTì yês¡T Äy˚<Ûäq #Ó+<äT‘·THêïs¡T. mìï kÕs¡T¢ n~Ûø±s¡¢≈£î $qï$+∫q |òü*‘·+ ˝Òø£ b˛sTT+<äì Ä ø±\˙ yêdüT\T yêb˛‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q dü+ã+~+∫q n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ‘·ø£åDy˚T M~ BbÕ\qT @sêŒ≥T #˚dæ ø±\˙ yêdüT\ ÁbÕD≤\T ø±bÕ&Ü\ì ø±\˙ yêdüT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T

ns¡ú dü+e‘·‡s¡ |üØø£å\≈£î dæ<Ûä›+ eT\›ø£˝Ÿ, »qe] 9(ôd’ÿq÷´dt) »qe] ˝À »s¡>∑uÀj˚T ns¡ú dü+e‘·‡s¡ |üØø£å\≈£î Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\˝À n~ø±s¡T\T dæ<ä›+ #˚XÊs¡T. eT+&É\+˝Àì ñqï‘·, ÁbÕ<∏ä$Tø£, ÁbÕ<∏ä$Tø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À »s¡>∑uÀj˚T á |üØø£å\≈£î >±qT Á|üXÊï |üÁ‘ê\T #˚s¡T≈£îHêïsTT. ñ<äj·T+ 9.30 qT+&ç »s¡>∑uÀj˚T á |üØø£å\˝À |ü\Te⁄s¡T $<ë´s¡Tú\T Vü‰»s¡T ø±qTHêïs¡T. áHÓ\ 8 es¡≈£î á |üØø£å\T »s¡T>∑T‘êj·Tì Äj·÷ bÕsƒ¡XÊ\\ Á|ü<ÛëH√bÕ<ë´j·TT\T ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝À düTe÷s¡T 30 es¡≈£î bÕsƒ¡XÊ\\T |üì#˚düTÔHêïsTT.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À e´øÏÔ eTè‹ $T&ç®˝Ÿ, »qe]9(ôd’ÿq÷´dt): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì }s√ÿ+&É ùdºõ düMT|ü+˝À ø£\«≈£î]Ô, »&ÉÃs¡¢ Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]ô|’ >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À ñs√ÿ+&É Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø=eTTà yÓ+ø£≥j·T´(45) eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q yÓ+ø£≥j·T´ kÕj·T+Á‘· y˚Tø£\qT ‘√\T≈£îì edüTÔ+&É>± m<äTs¡T>± edüTÔqï yÓ÷≥sYôd’øÏfiŸ &ûø=≥º&É+‘√ >±j·T|ü&çq n‘·ì ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ ø£\«≈£î]Ô Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. |ü]dæú‹ $wü$T+#·&É+‘√ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î ‘·s¡*düTÔ+&É>± e÷s¡ZeT<ä´˝À eTè‹ #Ó+~q≥T¢ môd’‡.yÓ+ø£Á{≤+Hêj·Tø˘ ‘Ó*bÕs¡T. πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <Ûäsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ $e]+#ês¡T.

nìï esêZ\ bÕغ m+mdt|æ

M|üq>∑+&É¢, »qe]9(ôd’ÿq÷´dt): kÕe÷õø£ Ä]úø£ sê»ø°j·T \ø£å´ kÕ<ÛäH˚ <˚´j·T+>± eTVü≤»Hé k˛wü*dtº bÕغ n$s¡“¤$+∫+<äì me÷à]Œmdt sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù eT+<äq]‡+Vü‰ e÷~>∑ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT M|üq>∑+&É¢˝Àì n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤+ m<äT≥ bÕغ ø±´˝…+&ÉsY n$wüÿs¡D ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Äq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑T+&Ó»ãT“\ |æ\¢\ ø√dü+ Äs√>∑´Áo, $ø£˝≤+>∑T\ ø√dü+ s¡÷.1500 |æ+#·Hé ø±yê\ì b˛sê≥+ #˚düTÔ kÕ~Û+#·Tø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nìï esêZ\ eè<äT›\≈£î, $‘·+‘·Te⁄\≈£î s¡÷.yÓsTT´ |æ+#·Hé ø±yê\ì &çe÷+&é #˚düTÔ ñ<ä´e÷\T ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ $e]+#ês¡T. Çø£ eTT+<äT ≈£L&Ü ñ<ä´e÷\qT ñ<äè‘·+ #˚dæ sê»ø°j·T s¡+>±\˝À _dæ\≈£î düeTHê´j·T+ »s¡>±\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ bÕغì kÕú|æ+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ me÷à]Œmdt Ä~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û Ms¡kÕ«$T e÷~>∑, eT+&É\ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù sêeTT e÷~>∑, eT+&É\ dü\Vü‰<ës¡T&ÉT ≈£îs¡TeT÷]Ôe÷~>∑, ‘ê\TU≤ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT düVü≤<˚e⁄&ÉTe÷~>∑ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T $&ÉT<ä\ #˚j·÷* e÷>∑q÷sY, »qe]9(ôd’ÿq÷´dt): sêÁwüº yê´|üÔ+>± pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À ô|+&ç+>¥˝À e⁄qï ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\qT yÓ+≥H˚ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì m_$|æ eT+&É\ ø£˙«qsY eT¬s|üŒ, eT+&É\ Á|üeTTUŸ ÄXÀø˘>ö&é &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT eT+&É\ πø+Á<ä+˝À $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº yê´|üÔ+>± s¡÷.12y˚\ ø√≥¢ ñ|üø±s¡y˚‘·Hê\T ô|+&ç+>¥˝À e⁄qï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. y˚‘·Hê\qT yÓ+≥H˚ $&ÉT<ä\ #˚j·T\ì $TìwüºsY ø£«s¡ºsY‡qT eTT≥º&ç+∫q m_$|æ Hêj·T≈£î\ô|’ ˝≤؃#ê]® #˚j·T&É+ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À s¡$, e÷s¡T‹, q]‡+Vü‰, ø±ØÔø˘, s¡y˚Twt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø√˝≤Vü≤\+>± ô|’ø± ø°Á&É\T eTVü≤ã÷uŸq>∑s,Y »qe] 9 (ôdÿ’ q÷´dt) : sêÁwüº Á|üuTÑÛ ‘·«+ áHÓ\ 7e ‘˚~q ÁbÕs¡+_Û+∫q ô|ø’ ± C≤rj·T kÕúsTT Áø°&Ü b˛{°\T ø=˝≤Vü≤\+>± ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. Á>±MTD ÁbÕ+‘·+˝Àì Áø°&Üø±s¡T\qT ñ‘ê‡Vü≤ |ü]#˚+<äT≈£î yê]˝À Áø°&Üdü÷Œ]Ôì ì+ù|+<äT≈£î ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ qÆ Áø°&\É T 2es√E Áø°&Üø±s¡T\ πø]+‘·\ eT<ä´ ø=qkÕ>±sTT. õ˝≤¢˝À C≤rj·T kÕúsTT Áø°&\É qT yÓTT<ä{Ï kÕ] ìs¡«Væ≤düT+Ô &É&+É ‘√ Ä~Ûø±s¡T\T ô|<ä›m‘·TÔq @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. ô|<ä›m‘·TÔq Áø°&Ü_Ûe÷qT\T Á|ü»\T ùd&º j ç T· + Á>ö+&é≈î£ , {Ï{&Ï ç ø£fi≤´DeT+&ÉbÕìøÏ #˚sT¡ ≈£îì dü+<ä&ç #˚XÊs¡T. ñ<äjT· + 9>∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ qÆ Áø°&\É T ÁbÕs¡+uÛ+Ñ ø±>± ùd&º j ç T· + yÓT<Æ ëq+˝À yê©u≤˝Ÿ ø±«s¡sº Y ô|q’ò ˝Ÿ‡, Ä~∏˝{Ò øÏ ‡˘ b˛{°\T b˛{≤b˛{Ï>± kÕ>±sTT. ôV≤’ »+|t, n~∏˝{Ò øÏ ‡˘ ˝À Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ≈î£ #Ó+~q q˝§Z+&É Áø°&Üø±s¡T&ÉT Vü‰Ju≤u≤ u+>±s¡T |ü<øä∏ +£ kÕ~Û+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± u≤u≤≈£î õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿø˝£ ø… sº£ Y X¯sà¡ DY |ü‘ø· ±ì n+<ä#X˚ Ês¡T. ôV≤’ »+|t u≤\Te $uÛ≤>∑+˝À s¬ +&√ ãVüQeT‹ì ø£sêí≥ø£≈î£ #Ó+~q

ø£èwüeí T÷]Ô, eT÷&ÉekÕúq+˝À øπ s¡fi≈¯ î£ #Ó+~q <∏ëeTdtsê_Hés√Hê˝Ÿ¶ ì*#ês¡T. u≤*ø£\ $uÛ≤>∑+˝À yÓTT<ä{Ï kÕúq+˝À |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ≈î£ #Ó+~q |ü+bÕsêe⁄, ~«‹eT ãVüQeT‹ì ø¬ s¡fi≈¯ î£ #Ó+~q ø±]Ôøy£ ÷Ó Vü≤q, ‘·è‹j·T kÕúq+˝À &ç©ø¢ Ï #Ó+~q kÕ<Ûqä ì*∫+~. u≤\Ts¡ &çdÿü dtÁ‘√˝À yÓTT<ä{Ï kÕúq+˝À |ü+C≤uŸ≈£î #Ó+~q Vü≤sYB|td+æ >¥, ~«‘·jT· kÕúq+˝À Vü≤sê´Hê≈£î #Ó+~q ñ»«˝Ÿ, ‘·è‹j·T kÕúD+˝À ñ‘êÔsêK+&é≈î£ #Ó+~q yÓu’ yÑÛ #é ÍVü‰Hé\T ì*e>±, u≤*ø£\ $uÛ≤>∑+˝À yÓTT<ä{Ï ãVüQeT‹ |ü+C≤uŸ≈£î #Ó+~q øÏs¡DYB|tøösY, ~«‹j·T kÕúq+˝À eTVü‰sêÁwü≈º î£ #Ó+~q Ä•«ì düT<Ûë‘êπs, ‘·è‹j·T kÕúD+˝À Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ≈î£ #Ó+~q qe´ <äøÿÏ +#·T≈£îHêïs¡T. Áø°&Üø±s¡T\≈£î yÓ<’ ´ä düV‰ü j·T+ n+~+#˚+<äT≈£î ùdº&çj·T+˝À 15eT+~ yÓ<’ TäÛ ´\qT, 35eT+~ bÕsêyÓT&çø˝£ Ÿ dæã“+~‘√ bÕ≥T s¬ +&ÉT 108, ˇø£ÿ 104 yêVü≤Hê\qT n+<äTu≤≥T˝À e⁄+∫q≥T¢ yÓ’<Ûë´~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT‘·+Ô 446 eT+~ Áø°&Üø±s¡T\≈£î yÓ<’ ´äÛ düV‰ü j·T+ n+~+#·q≥T¢ yÓ\&¢ +ç #ês¡T.

yês¡T¶ düuÛÑT´\≈£î •ø£åD

}≥÷ÿsY, »qe] 9(ôd’ÿq÷´dt): m+|æ&çz ø±sê´\j·T+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT Á>±eT |ü+#êsTTr yês¡T¶ düuTÑÛ ´\ •ø£Då düe÷y˚X+¯ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À •ø£≈å î£ \T

Ä+<Ûøä ±s¡+˝À Vü≤]»qyê&É ø=&˚sT¡ , »qe]9(ôdÿ’ q÷´dt): eT+&É\ øπ +Á<ä+˝Àì md”‡ ø±\˙øÏ #Ó+~q 40 ≈£î≥T+u≤\T uÛeÑ Hê\T q÷‘·q+>± ì]à+#·T≈£îì Hê\T>∑T dü+e‘·‡sê\T >∑&TÉ düTqÔ ï H˚{øÏ Ï $<äT´‘Y dü<Tä bÕj·T+ ˝Òøb£ ˛e&É+ e\¢ Çø£ÿ&ç Á|ü»\T n+<Ûøä ±s¡+˝À eT>∑T‘Z T· Hêïs¡T. B+‘√ $<äT´‘Y mÇ.ÁoìyêdüT\TqT nH˚ø£ |üsê´j·÷\T dü+Á|ü~+∫ $<äT´‘Y dü<Tä bÕj·T+ ø£*Œ+#ê\ì ø√]Hê |ü{+ºÏ #·Tø√e&É+ ˝Ò<ìä $˝ÒKs¡T\‘√ yÓTTs¡ô|≥Tº≈î£ Hêïs¡T. Ç|üŒ{Ïø¬ q’ ø±\˙øÏ $<äT´‘Y dü<Tä bÕj·T+ ø£*Œ+#·øb£ ˛‘˚ n+<√fi¯q ìs¡«Væ≤+#ê*‡ e⁄+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±\˙yêdüT\T qe˙‘·+, >±\j·T´, ãT&Éj ¶ T· ´,‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü⁄wüŒ, ø£sT¡ D≤ø£sD¡ Y •ø£Då Çe«>± ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ô|<ä›bıs¡¢, ∫qïbıs¡¢, ‹ÁbÕdt|ü*¢, |ü⁄*e÷$T&ç, ne⁄dü˝Àì|ü*¢, ñ≥÷ÿsY yês¡T¶ düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À |ü⁄wüŒ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ yês¡T¶ düuTÑÛ ´\T uÛ<Ñ ´äÛ ‘· m+‘√ e⁄+<äì, eT<Ûë´Vü≤ï uÀ»q |ü<øä∏ +£ neT\T ne⁄‘·Tqï rs¡TqT yês¡T |ü]o*+#ê*‡q nedüs+¡ m+‘Óq’ e⁄+<äHêïs¡T. Á&ÓH’ J˚ \ X¯ó ÁuÛÑ‘·‘√ bÕ≥T Á>±e÷\˝À #Ó‘·Ô≈£î+&û\qT @sêŒ≥T #˚dæ Á|ü»\≈£î yê{Ïô|’ ne>∑V‰ü q ø£*Œ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. b˛kÕº|d”ò Tü , $<äT´‘Y ˝…H’ yé ÷Ó Hé\ |üqT\ |ü]o\qqT ìs¡«Væ≤+#ê\ì nyÓT $e]+#ês¡T.

<˚yê\j·T+˝À n_eè~Û› |üqT\T eT\›ø£˝Ÿ, »qe] 9(ôd’ÿq÷´dt) Ä~•˝≤πøåÁ‘·yÓTÆq eT\›ø£˝Ÿ dü«j·T+uÛÑ÷ l\øÏåàyÓ+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$T Ä\j·÷ìøÏ |üsê´≥ø£ XÀuÛÑ dü+‘·]+#·T≈£î+~. Ç+<äT≈£î >±qT düTe÷s¡T ø√{Ï s¡÷bÕj·T\T Á|üuÛÑT‘·«+ $&ÉT<ä\ #˚j·T>± Ä\j·T #Ó’πsàHé Á|üVü‰¢<äsêe⁄ <˚es¡>∑≥Tº düMT|ü+˝À |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T <˚yê\j·T+ s√Es√E≈£î eT]+‘· n_eè~› #Ó+<äT‘·T+<äì uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À n|üs¡‹s¡T|ü‹>± $\dæ\T¢‘·T+<äHêïs¡T. Ç+<äT≈£î uÛÑ≈£îÔ\ düVü‰j·TdüVü≤ø±sê\T |üP]Ô>± ñ+{≤j·THêïs¡T.

H˚&TÉ e+≥ø±]à≈î£ \ uÛeÑ HêìøÏ X¯+≈£îkÕ|ú qü eTTø√ÿ{Ï @ø±<ä•øÏ #·Ts¡T≈£î>± @sêŒ≥T¢

eTVü≤ã÷uŸq>∑s,Y »qe] 9(ôdÿ’ q÷´dt): |ü≥Dº +˝Àì Ms¡qïù|≥ ÁbÕ+‘·+˝À e⁄qï ‘Ó\+>±D e+≥ø±]à≈£î\ dü+|òTü +≈£î #Ó+~q dü\ú +˝À uÛeÑ q ìsêàD≤ìøÏ H˚&TÉ X¯+≈£îkÕú|qü #˚jT· qTqï≥T¢ dü+ |òTü + Ä<Û´ä ≈£îå \T yÓ+ø£fwÒ t ˇø£ Á|üø≥£ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT ñ<äjT· + 11>∑+≥\≈£î ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ $e]+#ês¡T.

Ç{Ïø±´\, »qe] 9 (ôd’ÿq÷´dt) áHÓ\ 11q X¯ìyês¡+ »s¡>∑uÀj˚T eTTø√ÿ{Ï @ø±<ä•øÏ ;#·T|ü*¢ |ü⁄D´ πøåÁ‘·+ düs¡«+ dæ<ä›eTe⁄‘·Tqï~. Ç+<äT≈£î >±qT<˚yê\j·T Çz sêeTHé >ö&ÉT Ä<ä«s¡´+˝À kÕïq|òüTe{≤º\ e<ä›, <˚yê\j·T+ e<ä› @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. eTTK´+>± á |ü+&ÉT>∑ dü+<äs¡“+>± |ü⁄D´ kÕïHê\T Ä#·]+#·&ÜìøÏ e#˚à eTVæ≤fi≤ uÛÑ≈£îÔ\≈£î @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. n˝≤π> <˚yê\j·÷ìøÏ e#˚à uÛÑ≈£îÔ\≈£î ≈£L&Ü kÂø£s¡´+ ø£*–+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n_Ûùwø±\T, Ç‘·s¡ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î M\T>± M|üq>∑+&É¢, »qe]9(ôd’ÿq÷´dt): kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ eT+&É\ <˚yê\j·T dæã“+~ dæ<ä›+>± ñHêïs¡T. Á|ü‹ @{≤ »qe]˝À ø±s¡´esêZì @ø£Á^e+>± mqTï≈£îqï≥T¢ eT+&É\ düeTq«j·Tø£sÔ¡ »]π> eTTø√ÿ{Ï @ø±<ä•øÏ q\TeT÷\\ qT+&ç n~ø£ dü+K´˝À #Ó+<äH>é ö&é ‘Ó*bÕs¡T. Ä<Û´ä ≈£îå &ç>± #·˝≤¢bÕ&ÉT≈£î #Ó+~q yÓ÷Vü≤H uÛÑ≈£îÔ\T edüTÔ+{≤s¡T. >é ö&é, ñbÕ<Û´ä ≈£îå \T>± \øÏàå |ü*¢ |æd.æ sê<Û,ä Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù ô|<ä<› >ä &∑ É |æd.æ ãT∫Ãu≤ãT, düV‰ü j·T ø±s¡´<ä]Ù>± ‘·÷eTT≈£î+≥≈£î #Ó+~q ã\sê+Hêj·Tø˘, MTj·÷|üPsY≈î£ #Ó+~q Hê>∑eTDÏ, Á|ü#ês¡ ø±s¡´ <ä]Ù>± nj·÷´yê]|ü*ø¢ Ï #Ó+~q ≈£îs¡àj·T´, eTVæ≤fi≤ Ä<Û´ä ≈£îå sê*>± yÓ\÷ºsT¡ ≈£î #Ó+~q es¡\øÏàå , düuTÑÛ ´\T>± Hê>∑sêE, XÊ´+\qT @ø£Á^ e+>± mqTïø√e&É+ »]–+<äì $e]+#ês¡T. Á>±e÷\˝À ìsêøå±´ >∑≥Tº, »qe] 9 (ôd’ÿq÷´dt) |üdüTe⁄\≈£î dü+Áø£$T+#˚ yê´<ÛäT\T sêdüT´\qTnø£så ê´düT´\T>±r]Ã~<˚+› <äT≈£î Á|üjT· ‹ï+#ê\ì ø√sês¡T. ìyê]+#˚+<äT≈£î >±qT |üX¯ódü+es¡úø£ XÊK Ä<ä«s¡´+˝À #˚|üfÒº |üX¯óyÓ’<ä´ •_sê\qT ¬s’‘·T\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì eT+&É\ |üX¯óyÓ’<ë´~Ûø±] s¡y˚TXŸ ø√sês¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ≈£î∫ÃHÓs¡¢ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\˝À >√bÕ\$TÁ‘· Ä<ä«s¡´+˝À »]–q $T&ç®˝Ÿ, »qe] 9(Á|üC≤‘·+Á‘· $˝ÒK]): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì yÓ’<ä´ •_s¡+˝À Äj·Tq Vü‰»s¡T ø±>± Á>±eTdüs¡Œ+#·T sêeTø£èwüí eTT#·Ãs¡¢|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Hê>∑eTDÏ(20) nH˚ eTVæ≤fi¯ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Á>±eT+˝Àì |üX¯óe⁄\≈£î ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT sêÁ‹ nqTe÷qdüŒ<ä dæú‹˝À eTè‹ #Ó+~q≥T¢ Äj·Tq ∫øÏ‘·‡\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |üX¯óyÓ’<ä´ ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT sêÁ‹ uÛ≤s¡´ uÛÑs¡Ô\ dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. eT<ä´ >=&Ée »]–+<äì, #·T≥º|üø£ÿ\ yês¡T dü]›#Ó|æŒ yÓfi¯fl>± ñ<äj·T+ ‘·q uÛ≤s¡´ #·ìb˛sTT+<ä+≥÷ uÛÑs¡Ô Hê>∑sêE ‘Ó*j·T#˚j·T&É+‘√ eTè‘·Tsê* ã+<ÛäTe⁄\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. eTè‘·TÔsê* ã+<ÛäTe⁄\T dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ ô|uÒ“s¡T, »qe]9(ôd’ÿq÷´dt): eT+&É\ |ü]~Û˝À dü÷>∑Ts¡T #˚s¡T≈£îì Hê>∑eTDÏì uÛÑs¡Ô Vü≤‘·´ #˚XÊ&É+≥÷ Äs√|ædü÷Ô Á>±eT+˝À Ç{°e\ yê>∑T˝À |ü&ç u≤\eTà nH˚ eTVæ≤fi¯ eTè‹ n+<√fi¯q≈£î ~>±Zs¡T. $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï kÕúìø£ b˛©düT\T #Ó+~+~. yÓ\T>∑T ø±sê´\j·T+˝À ;Ûe÷ |ü<øä∏ +£ ˝À düuTÑÛ ´sê\T dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îì uÛÑs¡Ô Hê>∑sêEqT Ä<äT|ü⁄˝ÀøÏ ø±e&É+‘√ ≈£î≥T+u≤ìøÏ s¡÷.30y˚\T eT+ps¡T nj·÷´sTT. á rdüT≈£îì $#ês¡D #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Vü≤‘·´ #˚dæq #Ó≈î£ ÿqT düsŒ¡ +#Y ø¬ .sê»X‚KsY>ö&é u≤~Û‘T· sê* ≈£î≥T+u≤ìøÏ Hê>∑sêEqT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì eTè‘·Tsê* ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T n+<ä#X˚ Ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñ|üdsü Œ¡ +#Y Ä+»H˚jT· T\T, u≤\j·T´, uÛ≤>∑´eTà b˛©düT\qT ø√sês¡T. $#ês¡D #˚|ü{Ϻ nyéTÄ~à, ;Ûe÷ $TÁ‘·, eTùV≤X¯«], eTVæ≤fi≤ dü+|òTü + düuTÑÛ ´\T ‘Ó*bÕs¡T. ì+~Û‘·Tì •øÏåkÕÔeTì môd’‡.yÓ+ø£Á{≤+Hêj·Tø˘ ‘Ó*bÕs¡T.

kÕø£så u¡ ≤Û s¡‹ eT+&É\ ø±s´¡ es¡+Z mìïø£

yÓ’<ä´ •_sê\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê*

eTVæ≤fi¯ nqTe÷qdüŒ<ä eTè‹

#Ó≈î£ ÿ n+<ä#‘˚ ·

VaarthaTarangalu. Printed Published and owned by K.A.Vijayaraju Printed at S.R.Publications,Amberpet,Hyderabad, Published from H.No: 1-9-9/1/A/23. F.NO: 301, Suryasadan Near e -seva Ramnagar Hyderabad. 48. Editor.K.A.VijayaRaju Ph.040-27421188, cell:9440788196, Website: www.vaarthatarangalu.com.Email: vtarangalu.222208@gmail.com, RNI.NO:APTEL 2006/18987,

10 01 13 vaarthatarangalu hyd web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you