Page 1

ôV’≤<äsêu≤<é 17`12`2013 eT+>∑fi¯yês¡+

PUBLISHING IN: Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada ‰ www.indianewstoday.co

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:221 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

nôd+;¢ s¡Ds¡+>∑+ eTTwæºj·TT<ë∆\≈£î j·T‘·ï+

XÊdüqdüuÛÑ Äes¡D˝À MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› yÓ’mkÕ‡sY d”|” H˚‘·\qT ì\Te]düTÔqï b˛©düT\T

nôd+;¢, eT+&É*˝À >∑˝≤≥ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 16: Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü⁄qs¡«´ ed”úø£s¡D _\T¢qT nôd+;¢˝À d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√ Vü≤sY k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á H˚|ü<∏ä´+˝À nôd+;¢ MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä›, XÊdüqeT+&É* MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› >∑\u≤ #√≥T#˚düT≈£î+~. nôd+;¢ MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› {Ï&ç|æ d”e÷+Á<Ûä myÓTà˝Ò´\T _\T¢ Á|ü‘·T\qT ∫+∫y˚dæ ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. yÓ’mkÕ‡sY dæ|æ myÓTà˝Ò´\T Á|ü‘·T\qT <ä>∑∆+#˚dæ ìs¡düq>∑fi¯+ kÕ–+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± XÊdüqeT+&É* MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› {ÏÄsYmdt, {Ï&ç|æ myÓTੇ\ eT<Ûä´ yê>±«<ä+ #√≥T#˚düT≈£î+~. Á|ü‘·T\qT ∫+∫y˚ j·T&É+ ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT nee÷ì+#·&Éy˚Tqì {ÏÄsYmdt myÓTੇ kÕ«$T>ö&é {Ï&ç|æ myÓTੇ\ô|’

eT+&ç|ü&ܶs¡T. Áø£y˚TD≤ |òüTs¡¸D≈£î <ë]rdæ+~. ‘√|ü⁄˝≤≥˝À {Ï&ç|æ myÓTੇ qqï|üH˚ì sê»≈£îe÷] øÏ+<ä |ü&çb˛j·÷s¡T. ôd≈£L´]{° eTVæ≤fi¯\T ÄyÓTqT nø£ÿ&ç qT+∫ |ü+|æ+∫y˚XÊs¡T.

XÊdüqdüuÛÑ H˚{ÏøÏ yêsTT<ë

$dæsês¡T. düuÛÑT´\T d”Œø£sY b˛&çj·÷ìï #·T≥Tº eTT{Ϻ ìHê<ë\T#˚j·T&É+‘√ d”Œø£sY düuÛÑqT πs|ü{ÏøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT ‘Ó\+>±D _\T¢ Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ô|’ eT+Á‹ l<ÛäsYu≤ãT, ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt H˚‘·\T bÕغ n~ÛcÕ˜HêìøÏ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. {°ÄsYmdt, {°&û|” H˚‘·\T Vü≤s¡¸+ yÓ*ãT#êÃs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 16: yêsTT<ë ‘·sê«‘· XÊdüqdüuÛÑ düe÷y˚X¯+ ‹]– ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. düuÛÑ˝À d”e÷+Á<Ûä myÓTà˝Ò´\ Ä+<√fi¯q ø=q kÕ–+~. _\T¢ Á|ü‘·T\T ∫+∫ b˛&çj·T+yÓ’|ü⁄

yÓ’mkÕ‡sY dæ|æ |òæsê´<äT.. MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› ‘·eTqT ø=+<äs¡T myÓTà˝Ò´\T ‘√dæy˚XÊs¡+≥÷, yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yÓ’mkÕ‡sY dæ|æ myÓTà˝Ò´\T |ü\Te⁄s¡T d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. |òæsê´<äT H˚|ü<∏ä´+˝À d”Œø£sY b˛©düT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. |ü⁄fÒJ\qT |ü]o*+∫ ìy˚~ø£ n+<äCÒkÕÔeTì &çdæ|æ ø£eT˝≤düHé ¬s&ç¶ k˛eTyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ d”Œø£sY≈£î #Ó|æŒq≥Tº ‘Ó*dæ+~.

ªÁ|ü‘˚´ø£µ düeTj·T+˝À øÏs¡DY, u≤ãT e÷j·T+? Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 16: ø°\ø£yÓTÆq ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢qT d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢eTH√Vü≤sY XÊdü qdüuÛÑ˝À Á|üy˚X¯ô|fÒº düeTj·T+˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, {°&û|” n~ÛH˚‘· Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT düuÛÑ˝À ˝Òø£b˛e&É+ düs¡«Á‘ê #·s¡Ã≈£î <ë] rdæ+~. k˛eTyês¡+ d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY Á&Ü|òtº _\T¢qT düuÛÑ˝À Á|üy˚X¯ô|{Ϻq $wüj·T+ $~‘·y˚T. á

düeTj·T+˝À øÏs¡DY, #·+Á<äu≤ãT düuÛÑ≈£î ¬>’sêΩ»s¡T ø±e&É+ |ü\T nqTe÷Hê\≈£î ‘ê$k˛Ô+<äì |ü]o\ ≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. düuÛÑ düe÷y˚XÊ\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ qT+∫ M]<ä›s¡T ˝Òø£b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+. eT÷&ÉT s√E\T>± eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ndü«düú ‘·>± ñqï≥Tº yês¡Ô\T yÓ\Te&ÉT‘·THêïsTT. ndü«düú‘· ø±s¡D+>± øÏs¡DY düuÛÑ≈£î $esê\T 2˝À ¬>’sêΩ»s¡j·÷´s¡ì

ÁbÕ+‘ê\ yêØ>± $&çb˛sTTq düuÛÑT´\T MT&çj·÷ô|’ yÓ’mkÕ‡sY d”|” |òæsê´<äT zj·T÷˝À ñÁ~ø£Ô‘· d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT øÏ+#·|ü]ùdÔ düVæ≤+#·+ {°&û|” myÓTà˝Ò´\T <˚$H˚ì, qπs+Á<ä ‘Ó\+>±D _\T¢ Á|ü‘·T\ ∫+∫y˚‘· {°ÄsYmdt myÓTà˝Ò´ >∑+>∑T\ n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î j·T‘·ï+ Ç~ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ $»j·T+ {°{°&û|” bò˛s¡+ ø£˙«qsY mÁs¡u…*¢ Vü≤s¡¸+ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ø£\ kÕø±s¡+: >∑+Á&É

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 16: sêÁwüº XÊdüqdüuÛÑ k˛eTyês¡+ s¡D s¡+>∑yÓTÆ+~. ÁbÕ+‘ê\T>± $&çb˛sTTq XÊdüqdüuÛÑT´\T ˇø£]ô|’ ˇø£s¡T eTTwæºj·TT<ë∆\T #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î j·T‹ï+#ês¡T. #ê]Á‘·ø£ $uÛÑ»q _\T¢ eTTkÕsTT<ëqT d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY XÊdüqdüuÛÑ eTT+<äT fÒãT˝Ÿ ◊≥yéT>± ô|{≤ºs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î XÊdüqdüuÛÑ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. B+‘√ ‘Ó\+>±D _\T¢ ô|≥ºe<ä›+≥÷ {°&û|”, yÓ’mkÕ‡sY d”|”, ø±+Á¬>dt d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\T ˇø£ yÓ’|ü⁄, ‘Ó\+>±D _\T¢qT yÓ+≥H˚ düuÛÑ˝À Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì {°ÄsYmdt, {° {°&û|” bò˛s¡+, {° ø±+Á¬>dt H˚‘·\T eTs√ yÓ’|ü⁄ b˛&çj·T+qT #·T≥TºeTT{Ϻ düuÛ≤ ø±s¡´Áø£e÷\qT n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. d”Œø£sY m+‘· #Ó|æŒHê düuÛÑT´\T XÊ+‹+#·ø£b˛e&É+‘√ d”Œø£sY düuÛÑqT >∑+≥ ùd|ü⁄ yêsTT<ë y˚XÊs¡T. ‹]– 10 >∑+≥\≈£î düuÛÑ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>±H˚ d”Œø£sY ‘Ó\+>±D _\T¢qT fÒãT˝Ÿ ◊≥yéT>± #˚sêÃs¡T. B+‘√ düuÛÑ˝À >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=+~. d”e÷+Á<Ûä myÓTà˝Ò´\qT Á|ü‘·T\qT ∫+∫y˚dæ >=&Ée düèwæº+#ês¡T. d”Œø£sY q#·Ã#Ó|æŒq|üŒ{Ïø° düuÛÑT´\T $qø£b˛e&É+‘√ d”Œø£sY düuÛÑqT ns¡>∑+≥ ùd|ü⁄ yêsTT<ë y˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› j·TT<ä∆yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~. ‘=\T‘· d”e÷+Á<Ûä {°&û|” H˚‘·\T MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› düyÓTÆø£´sêÁcÕºìï &çe÷+&é #˚dü÷Ô e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D _\T¢ Á|ü‘·T\qT ∫+∫y˚düTÔ+&É>± nø£ÿ&˚ ñqï eTs√ {°&û|” ¬sã˝Ÿ myÓTà˝Ò´ >∑+>∑T\ ø£eT˝≤ø£sY Äy˚X¯+‘√ }–b˛‘·÷ {°&û|” düuÛÑT´&ÉT <˚$H˚ì ñeTô|’øÏ y˚>∑+>± <ä÷düT≈£îyÓfi≤¢s¡T. Äj·Tq yÓ+≥ {°ÄsYmdt myÓTà˝Ò´\T _Ûø£å|ü‹, ø=|ü⁄Œ\ áX¯«sY ‘·~‘·s¡T\T ≈£L&Ü ø£eT˝≤ø£sY yÓ+≥ q&ç#ês¡T. B+‘√ b˛©düT\T n&ÉT¶≈£îì Çs¡TesêZ\qT XÊ+‹+|üCÒXÊs¡T. nq+‘·s¡+ yÓ’mkÕ‡sY d”|” düuÛÑT´\T MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› ‘Ó\+>±D Á|ü‘·T\qT ∫+∫ <ä>∑∆+#˚XÊs¡T. B+‘√ {°ÄsYmdt düuÛÑT´\T yê]ô|’øÏ ≈£îØÃ\T $düTs¡T‘·÷ <ë&çøÏ j·T‹ï+#·&É+‘√ |ü]dæú‹ ñÁ~ø£Ô+>± e÷]+~. ‹]– b˛©düT\T nø£ÿ&É s¡ø£åD #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. <ë<ë|ü⁄ >∑+≥ ùd|ü⁄ ñÁ~ø£Ô‘· |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=HêïsTT. yÓ’mkÕ‡sY d”|” Hêj·T≈£î\ Á|üdü+>±\qT n&ÉT¶≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. d”e÷+Á<Ûä düuÛÑT´\T Á|ü‘·T\qT ∫+∫y˚j·T&É+, ‘Ó\+>±D düuÛÑT´\T e´‹πsøÏ+#·&É+ nø£ÿ&É ø£ì|æ+∫+~. ø±>± yÓ’mkÕ‡sY d”|” myÓTà˝Ò´\T MT&çj·÷ô|’ d”Œø£sY≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. ‘·eT Á|üdü+>±\qT n&ÉT¶ø√e&Éy˚Tø±ø£ <ë&çøÏ j·T‹ï+#ês¡ì d”Œø£sY≈£î Ç∫Ãq |òæsê´<äT˝À ù|s=ÿHêïs¡T.

ÄkÕÿsY $CÒ‘· CÀHé bò˛Héf…ÆHé eTè‹ ø±*bò˛]ïj·÷: ÄkÕÿsY $CÒ‘· CÀHé bò˛Héf…ÆHé(96) Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ ø±¬sà˝Ÿ˝Àì ÄyÓT dü«>∑èVü≤+˝À eTè‹ #Ó+~q≥T¢ düìïVæ≤‘·T\T ‘Ó*bÕs¡T. ìÁ<ä˝ÀH˚ ÄyÓT ø£qTïeT÷XÊs¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Ä˝ŸÁô|ò&é Væ≤#Yø±ø˘ Á~∏\¢sY ªdüd”ŒwüHéµ˝À q≥q≈£î >±qT bò˛Héf…ÆHé

nø±&ÉMT nyês¡T¶ n+<äT≈£îHêïs¡T. Ä ‘·sê«‘· ÄyÓT ¬su…ø±ÿ, <ä ñeTHé, CÒHé ◊sY, u≤sYï ≥T _ u≤´&é ‘·~‘·s¡ dæìe÷˝À¢ q{Ï+#ês¡T. bò˛Héf…ÆHé k˛<ä] ˇ©$j·÷ &û Vü‰$˝≤+&é ≈£L&Ü q{Ï>± ù|s¡T‘Ó#·TÃ≈£îHêïs¡T.

»qe] 2 ˝À|ü⁄ $es¡D C…’\T qT+∫ ˝≤\÷ $&ÉT<ä˝ k˛ìj·÷≈£î j·T÷mdt ø√s¡Tº düeTqT¢ q÷´j·÷sYÿ: 1984 dæ≈£îÿ e´‹πsø£ n\¢s¡¢≈£î u≤<ÛäT´˝…’q bÕغ H˚‘·\qT ø±bÕ&ÉT ‘·THêï s¡qï Äs√|üD\T m<äTs=ÿ+ ≥Tqï ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛøÏ j·T÷mdt ô|ò&És¡˝Ÿ ø√s¡Tº »qe] 2˝À|ü⁄ $es¡D Çyê«\ì Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. dæ븇 |òüsY »dæºdt nH˚ dü+düú k˛ìj·÷ >±+BÛô|’ |òæsê´ <äT qyÓ÷<äT#˚dæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. k˛ìj·÷øÏ q÷´j·÷s¡Tÿ ÄdüŒÁ‹˝À ñqï|ü&ÉT á πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫q düeTqT¢ n+~+#ês¡T.

b˛©düT\‘√ yê>±«<ëìøÏ ~–q {°ÄsYmdt H˚‘·\T >∑+>∑T\ ø£eT˝≤ø£sY, áf…˝ sêCÒ+<äsY

zj·T÷˝À ñÁ~ø£Ô‘· b˛©düT\ô|’ sêfi¯¢<ë&ç u≤wüŒyêj·TTe⁄ Á|üjÓ÷>∑+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 16: ôV’≤<äsêu≤<é ñkÕà ìj·÷ j·T÷ìe]‡{°˝À ñÁ~ø£Ô |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. zj·T÷ $<ë´s¡Tú\T b˛©düT\ô|’ sêfi¯¢ <ë&çøÏ ~>±s¡T. Á|ü‹>± b˛©düT\T $<ë´s¡Tú\ô|’øÏ u≤wüŒyê j·TTe⁄ >√fi≤\T Á|üjÓ÷–+∫ $<ë´s¡Tú\qT #Ó<äs¡ >={≤ºs¡T. ‘Ó\+>±D _\T¢˝À ôV’≤<äsêu≤<é XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\qT >∑es¡ïsY≈£î n|üŒ–+#·&Üìï e´‹πsøÏdü÷Ô $<ë´]ú dü+|òü÷\ H˚‘·\T sêCŸuÛÑeHé eTT≥º&çøÏ ãj·T\T<˚sês¡T. $<ë´s¡Tú\ düeT÷Vü≤+ mHéd”d” π>≥T e<ä›≈£î sê>±H˚ yê]ì b˛©düT\T n&ÉT¶≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. á Áø£eT+˝À b˛©düT\≈£î $<ë´

düuÛÑ´‘· ø±<äT: ~^«»jYT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 16:nôd+;¢˝À _\T¢ Á|ü‘·T \qT ∫+∫y˚j·T&É+.. ø±*à y˚j·T&É+ düuÛÑ´‘· ø±<äì m◊dædæ ø±s¡´<ä]Ù, ø±+Á¬>dtbÕغ sêÁwüº e´eVü‰sê\ ÇHé#Ûê]® ~–«»jYT dæ+>¥ nHêïs¡T.

s¡Tú\≈£î eT<Ûä´ ‘√|ü⁄˝≤≥, yê>±«<ä+ »]–+~. á <äX¯˝À $<ë´s¡Tú\T b˛©düT\ô|’ sêfi¯¢ <ë&çøÏ ~>±s¡T. $<ë´s¡Tú\qT #Ó<äs¡>=fÒº+<äT≈£î b˛©düT\T u≤wüŒyêj·TTe⁄ >√fi≤\T Á|üjÓ÷–+#ês¡T.

sêCŸuÛÑeHé eTT≥º&çøÏ $<ë´s¡Tú\ j·T‘·ï+ sêCŸuÛÑeHéqT eTT≥º&ç+#˚+<äT≈£î j·T‹ï+∫q ‘Ó\+ >±D $<ë´s¡Tú\qT |ü+C≤>∑T≥º b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. sêCŸuÛÑeHé eTT≥º&çøÏ $<ë´]ú dü+|òü÷\T |æ\T|ü⁄ì∫Ãq H˚|ü<∏ä´+˝À sêCŸuÛÑeHés√&ÉT¶≈£î #˚s¡T ≈£îqï $<ë´s¡Tú\qT b˛©düT\T n¬sdüTº #˚dæ ùdºwüHé≈£î ‘·]+#ês¡T. MT&çj·÷‘√ k˛eTyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $uÛÑ»q $wüj·T+˝À nìï n+XÊ\ô|’ #·s¡Ã kÕ>∑T‘√+<äHêïs¡T. nôd+;¢˝Àì myÓTà˝Ò´\T ùd«#·Ã¤>± n_ÛÁbÕj·÷\T ‘Ó*j·TCÒ j·÷\Hêïs¡T. yês¡T n_ÛÁbÕj·÷\T #ÓbÕŒπø πø+Á<ä+ eTT+<ä&ÉT>∑T y˚düTÔ+<äì nHêïs¡T. »>∑Hé ‘·q ≈£îe÷s¡T&ÉT ˝≤+{Ï yê&Éì nHêïs¡T.

m|” |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D _\T¢ nôd+;¢øÏ #˚]+~ d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY eTTU≤´+XÊ\qT #·~$q nôd+;¢ ø±s¡´<ä]Ù dü<ësê+ 65 ù|J\T.. 13 ôw&É÷´fi¯ó¢.. Çs¡T sêÁcÕº\≈£î >∑es¡ïsY ˇø£ÿπs! ôV’≤<äsêu≤<é˝À d”e÷+Á<ÛäT\ u≤<Ûä´‘· >∑es¡ïsYπø! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 16: Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D _\T¢ Á|ü‘·T\T nôd+;¢øÏ #˚s¡T≈£îHêïj·Tì d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY ‘Ó*bÕs¡T. XÊdüqdüuÛÑT´\ ìs¡düq\ eT<Ûä´ k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ düeTj·T+˝À d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº|ü‹ Á|üDuŸ |ü+|æq Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁwüº |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D _\T¢ Á|ü‘·T\qT düuÛÑT´\≈£î n+<äCÒj·TqTqï≥Tº yÓ\¢&ç+#ês¡T. XÊdüqdüuÛÑ yÓuŸôd’{Ÿ˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D _\T¢ Á|ü‹ì ñ+#ê+.. ‘Ó\T>∑T,ñs¡÷› Á|ü‘·T\qT ôd’‘·+ n+<äTu≤≥T˝À ñHêïj·Tì, düuÛÑT´ \≈£î n+<äCÒj·TqTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± 65 ù|J\ _\T¢ Á|ü‹˝Àì Á|ü‘˚´ø±+XÊ \qT nôd+;¢ ø±s¡´<ä]Ù dü<ësê+ nôd+;¢˝À #·~yês¡T.

;Vü‰sY: Äπs®&û n~ÛH˚‘· ˝≤\÷ Á|ükÕ<é j·÷<äyé ás√» sê+N C…’\TqT+∫ u…sTT˝Ÿô|’ $&ÉT<ä\j·÷´s¡T. <ëD≤ ≈£î+uÛÑø√D+ πødüT˝À C…’\T •ø£å nqTuÛÑ$düTÔqï Äj·Tq≈£î >∑‘· yês¡+ Hê´j·TkÕúq+ düuÛÑ˝À yêsTT<ë\|üs¡«+ u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚dæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. >∑+≥ùd|ü⁄ yêsTT<ë nq+‘·s¡+ ‹]– >∑+.10.3ì$TcÕ\≈£î nôd+;¢ düe÷y˚X¯yÓTÆ+~. Á_CÒwt ≈£îe÷sY rs¡TŒô|’ düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé düuÛÑ˝À düyÓTÆø£´, ‘Ó\+>±D ìHê<ë\T..düuÛÑT´\ &Ûç©¢:Á_CÒwt≈£îe÷sY Åf…ÆãT´q˝Ÿ rs¡TŒô|’ düTÁ|”+ ìs¡düq\T kÕ>±sTT. düuÛÑT´\ ìs¡düq\ eT<Ûä´ ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé <ëK˝…’+~. Åf…ÆãT´q˝Ÿ rs¡TŒqT Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY e÷{≤¢&Üs¡T. Á|ü‘·T\qT düyê\T #˚dü÷Ô ‘Ó<˚bÕ myÓTà˝Ò´ <˚$H˚ì, ¬s’‘·T\T n+<äCÒj·TqTqï≥Tº Á|üø£{Ï+#ês¡T. düuÛÑqT eTs√ ns¡>∑+≥bÕ≥T yêsTT<ë y˚XÊs¡T. ø£*dæ á |æ{ÏwüHé <ëK\T#˚XÊs¡T.

Á|ü‘·T˝À¢ Ç˝≤..

Q

Q Q

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

Q

Q Q Q

yÓTT‘·Ô+ 65ù|J\T.. 13 ôw&É÷´fi¯¢‘√ m|æ |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D _\T¢ 1e ôw&É÷´\T˝À.. sê»´düuÛÑ $esê\T 2e ôw&É÷´\T˝À..nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+≥T $esê\T 3e ôw&É÷´\T˝À..XÊdüqeT+&É* $esê\T 4e ôw&É÷´\T˝À..myÓTੇ\ $uÛÑ»q 5e ôw&É÷´\T˝À.. <ä[‘·T\ $esê\T 6e ôw&É÷´\T˝À.. –]»qT\T 7e ôw&É÷´\T˝À.. ì<ÛäT\ πø{≤sTT+|ü⁄ 8e ôw&É÷´\T˝À ô|q¸qT¢ |ü+|æD° 9e ôw&É÷´\T˝À Á|üuÛÑT‘·« ø±s=Œπswüq¢ $esê\T 10˝À Á|üuÛÑT‘·« dü+düú\ $esê\T-11e ôw&É÷´˝À qB »˝≤\ |ü+|æD° 12˝À düVü≤» eqs¡T\ $uÛÑ»q $esê\T 13˝À $<ä´, eTÚ*ø£ edü‘·T\ $esê\T qB »˝≤\ |ü+|æD°øÏ πø+Á<ä »\eqs¡T\ XÊK eT+Á‹ #ÛÓ’s¡àHé>±, Çs¡T sêÁcÕº\ d”m+\T düuÛÑT´\T>± ñqï‘·kÕúsTT ø£$T{° ø=‘·Ô ôV’≤ø√s¡Tº @s¡Œ&˚ es¡≈£î Çs¡T sêÁcÕº\≈£î ˇπø ôV’≤ø√s¡Tº ¬s+&ÉT sêÁcÕº˝À¢q÷ XÊdüqeT+&É* ø=qkÕ–+|ü⁄ Çs¡T sêÁcÕº\≈£î Ç|ü⁄Œ&ÉTqï >∑es¡ïπs ø=qkÕ–+|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ñqï d”e÷+Á<ÛäT\ uÛÑÁ<ä‘· u≤<Ûä´‘· >∑es¡ïsY≈£î n|üŒ–+‘·.


eT+>∑fi¯yês¡+ 17, &çôd+ãsY 2013

ˇ+>√\T˝À yêVü≤Hê\ ‘·ìF

$<ë´s¡Tú\T, ¬s’‘·T\≈£î qwüº+

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 16: ˇHé {ÖHé mdt.◊ ø=≥¬s&ç¶ Áø£eT•ø£åD bÕ{Ï+#·≥+ ‘·|üŒìdü] Äì Äj·Tq ù|s√ÿHêïs¡T. Ä~yês¡+ Äj·Tq »j·TsêyéT ~Ûj˚T≥sY e<ä∆ Á|ü‹ yêVü≤Hêìï ‘·ìøÏ #˚XÊs¡T n<Û˚$<Ûä+>±.s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+ n+fÒ @$T{Ï, yÓ÷{≤s¡T yêVü≤q+ n+fÒ @$T{Ï, qwüº |ü]Vü‰s¡+ n+fÒ @$T{Ï, Vü‰˙ n+fÒ @$T{Ï, yÓTT<ä˝…’q $wüj·÷\T |ü≥¢ ne>±Vü‰q bÕsƒê\T H˚]Œ+#ês¡T. Á|üe÷<ë\˝À¢ qwüºb˛sTTq|ü⁄Œ&ÉT |ü]Vü≤sê\T @$<Ûä+>± ¬ø¢sTTyéT #˚j·÷*, mes¡T #˚j·÷* e+{Ï $wüj·÷\T, Ä{À Á&Ó’esY‡ eT]j·TT ≥÷y˚\sY‡, e´≈£îÔ\≈£î ‘˚*j·TCÒXÊs¡T. U≤ø°#√ø£ÿ ˝Òì Ä{ÀÁ&Ó’es¡T¢, Á&Ó’$+>¥ ˝…’ôdHé‡ ˝Òì yêVü≤Hê<ës¡T\ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, &çôd+ãsY 16 : sêh+ $&çb˛‘˚ $<ë´s¡Tú\T, ¬s’‘·T\T rÁe+>± qwüºb˛‘ês¡ì e÷JeT+Á‹, yÓ’ø±bÕ bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT |æ*¢ düTuÛ≤wt#·+Á<äuÀdt ù|s=ÿHêïs¡T. yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ #˚|ü{Ϻq düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± ìs¡«Væ≤+∫q düyÓTÆø±´+Á<Ûä eTVü‰düuÛÑ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À Á|üU≤´‹

nôd+;¢˝À, XÊdüqeT+&É*˝À Ç˝≤.. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 16 : nôd+;¢ düe÷y˚X¯+ k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY b˛&çj·T+ e<ä›≈£î #˚] d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· myÓTà˝Ò´\T, ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· myÓTà˝Ò´\T b˛{≤b˛{°>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. _\T¢ #·s¡Ã≈£î #˚|ü{≤º\ì ‘Ó\+>±D myÓTà˝Ò´\T, düyÓTÆø£´ rsêàq+ #˚j·÷\ì Ä+Á<ÛäÁbÕ+‘· myÓTà˝Ò´\T ìHê<ë\T kÕ–+#ês¡T. düuÛÑ˝À >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=q&É+‘√ düuÛÑ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq 10 ì$TcÕ\πø >∑+≥bÕ≥T düuÛÑ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT yêsTT<ë y˚XÊs¡T. yêsTT<ë nq+‘·s¡+ ‹]– 10 >∑+≥\≈£î düuÛÑ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D _\T¢ nôd+;¢øÏ #˚]+<äì Á|üø£{Ï+#ês¡T. XÊdüqdüuÛÑ yÓuŸôd’{Ÿ˝À _\T¢ Á|ü‘·T\qT ñ+#êeTì, ‘Ó\T>∑T, ñs¡÷› uÛ≤wü˝À¢ ≈£L&Ü Á|ü‘·T\T ñHêïj·Tì, n+<äCÒj·T qTqï≥Tº Á|üø£{Ï+#ês¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D _\T¢qT düuÛÑ˝À Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·Tqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. nôd+;¢ ø±s¡´<ä]Ù dü<ësê+ _\T¢˝Àì eTTU≤´+XÊ\qT #·~yês¡T. nq+‘·s¡+ düuÛÑqT yêsTT<ë y˚XÊs¡T. Ç~˝≤ñ+&É>± {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´\T ‘Ó\+>±D Á|ü‘·T\≈£î |üP»\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ n+<äØï Äø£≥Tº≈£î+~.

d”e÷+Á<Ûä\ eTH√uÛ≤yê\qT øÏ+#·|ü]ùdÔ düVæ≤+#·+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY16: d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT øÏ+#·|ü]#˚ $<Ûä+>± XÊdüqdüuÛÑ˝À _\T¢ Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡ì {°&û|” d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T eT+&ç|ü&ܶs¡T. düuÛÑ˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq nq+‘·s¡+ MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› <˚$H˚ì ñe÷eTùV≤X¯«s¡sêe⁄, <ä÷*bÕfi¯¢ qπs+Á<ä ‘Ó\+>±D _\T¢ Á|ü‘·T\qT ∫+#˚XÊs¡T. nø£ÿ&˚ ñqï {°ÄsYmdt myÓTà˝Ò´ >∑+>∑T˝ ø£eT˝≤ø£sY Bìï n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î j·T‹ï+#·>±.. ñÁ~ø£Ô‘· HÓ\ø=+~. ‘Ó\+>±D Á|ü‘·T\qT ∫+∫y˚j·T&É+‘√ >∑+>∑T\ rÁe ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚dü÷Ô yê]ô|’ <ë&ç

{°&û|” myÓTà˝Ò´\T <˚$H˚ì, qπs+Á<ä ‘Ó\+>±D _\T¢ Á|ü‘·T\ ∫+∫y˚‘· {°ÄsYmdt myÓTà˝Ò´ >∑+>∑T\ n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î j·T‘·ï+ #˚ùd+<äT≈£î j·T‹ï+#ês¡T. b˛©düT\T Äj·TqTï n&ÉT¶ø=ì ãj·T{ÏøÏ |ü+|æ+#ês¡T. á >=&Ée »s¡T>∑T‘·Tqï|ü⁄Œ&˚ {°&û|” d”e÷+Á<Ûä myÓTà˝Ò´ qπs+<äsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düuÛÑ dü+Á|ü<ëj·÷ìï eT+≥>∑*ù| $<Ûä+>± _\T¢qT Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ nÁ|üC≤kÕ«$Tø£eTì eT+&ç|ü&ܶs¡T. d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT πø+Á<ä+ @e÷Á‘·+ ˝…ø£ÿ #˚j·T&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ >∑+>∑T\

ø£eT˝≤ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 56dü+e‘·‡sê\ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ø£\ kÕø±s¡+ ne⁄‘·Tqï <äX¯˝À d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T _\T¢ n&ÉT¶ø√e&É+ <äTsêàs¡ZeTì $eT]Ù+#ês¡T. á _\T¢ Á|ü‘·T\T ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î |ü$Á‘· Á>∑+<∏ä+ e+{Ï+<äHêïs¡T. Hê\T>∑Tqïs¡¡ ø√≥¢ eT+~ Á|ü»\ >∑T+&Ó\ô|’ ‘·H˚ï $<Ûä+>± d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. $uÛÑ»qô|’ Äy˚X¯+, ÄÁø√X¯+ ñ+fÒ MT&çj·÷ eTT+<äT yÓfi¯¢>∑πøÿ ã<äT\T Ç˝≤ Á|ü‘·T\qT ∫+#·&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. πød”ÄsY ø£èwæ e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D edüTÔ+<äHêïs¡T. Bìï n&ÉT¶ø√yê\ì #·÷ùdÔ düVæ≤+#·uÀeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

XÊdüqeT+&É*˝À.. XÊdüqeT+&É*˝À #Ó’s¡àHé #·Áø£bÕDÏ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D _\T¢qT k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T. nq+‘·s¡+ ø=+<äs¡T myÓTੇ\T düyÓTÆø£´, ‘Ó\+>±D ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. eT+&É*˝À >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=q&É+‘√ XÊdüqeT+&É* ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·÷ìøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± eT+&É* MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› {°&û|”, {ÏÄsYmdt myÓTੇ\ eT<Ûä´ yê>±«<ä+ #√≥T #˚düT≈£î+~. ‘√|ü⁄˝≤≥ ≈£L&Ü #√≥T #˚düT≈£î+~.

nôd+;¢˝À yêsTT<ë rsêàHê*y˚! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 16 : nôd+;¢˝À k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ yêsTT<ë rsêàHê\qT bÕغ\T Á|üy˚X¯ô|{≤ºsTT. d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY≈£î ‘·eT yêsTT<ë rsêàHê \qT |ü+bÕsTT. $<äT´‘Y#êØ®\ ô|+|ü⁄ Á|ü‹bÕ<äq ñ|üdü+Vü≤s¡Dô|’ #·]Ã+#ê\ì d”|”m+.. $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À πø+Á<ä,sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\ yÓ’K]ô|’ #·]Ã+#ê\ì {°&û|”, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D _\T¢ô|’ #·s¡Ã #˚|ü{≤º\ì {ÏÄsYmdt, _C…|æ, dæ|æ◊ rsêàHê\T #˚XÊsTT. düyÓTÆø£´ rsêàq+ô|’ #·]Ã+#ê\ì yÓ’mdtÄsYdæ|æ rsêàq+ Á|üy˚X¯ô|{≤ºsTT. Ç~˝≤ ñ+&É>± $|üøå±\ yêsTT<ë rsêàHê\qT d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY Á‘√dæ|ü⁄#êÃs¡T.

nedüs¡yÓTÆ‘˚..bı&ç–kÕÔ+ : ø£eT˝ŸHê<Ûé Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 16 : nedüs¡yÓTÆ‘˚ bı&ç–kÕÔ+.. nì πø+Á<ä eT+Á‹ ø£eT˝ŸHê<Ûé ‘Ó*bÕs¡T. ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢≈£î n‘·´+‘· ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüTÔHêïeTì k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ eT+Á‹ nHêïs¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚ bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ\ ø±\|ü]$T‹ì eT]+‘· bı&ç–kÕÔeTì, ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+<˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ô|’ düVü≤ø£]+#ê\ì düe÷CŸyê~ bÕغ Á|ü‹ì<ÛäT\qT ø√s¡qTqï≥Tº yÓ\¢&ç+#ês¡T. _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+<äT‘·T+<äqï ÄXÊuÛ≤yêìï e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

Äj·TqTï nee÷ì+∫qfÒº : $ôV≤#Y Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 16: _\T¢ Á|ü‘·T\qT ∫+#·&ÉeT+fÒ sêÁwüº|ü‹ì nee÷ì+∫ qfÒºqì sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT $.Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ nHêïs¡T.MT&çj·÷‘√ k˛eTyês¡+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nôd+;¢˝ÀÄ+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D _\T¢ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq+<äT≈£î d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sYqT n_Ûq+~düTÔHêïqHêïs¡T. sêÁwüº|ü‹ Á|üDuŸ≈£î <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó\T|ü⁄≈£î+≥THêïqHêïs¡T. Jy√m+ H˚‘·\≈£î ≈£L&Ü ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïqHêïs¡T. nôd+;¢˝À _\T¢ Á|üy˚X¯ô|fÒº düeTj·T+˝À d”m+ øÏs¡DY ˝Òø£b˛e&É+ $#ês¡ø£s¡eTHêïs¡T. »>∑Hé≈£î yÓ’mdtÄsY &çmHém sê˝Ò<äì, Äj·Tq ‘ê‘· sêõ¬s&ç¶ &çmHém e∫Ã+<äì Äs√|æ+#ês¡T. á $wüj·T+ ‘Ó*j·Tì ~–«»jYT »>∑HéqT ø±+Á¬>dt &çmHém nì nHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

{Ï&ç|æ$ <=+>∑ Hê≥ø±\T: Vü≤Øwtsêe⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 16 : {Ï&ç|æì d”e÷+Á<Ûä, ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Á|ü»\T ndüVæ≤´+#·T≈£î+≥THêïs¡ì {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´ Vü≤Øwtsêe⁄ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ nôd+;¢˝Àì MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› e÷{≤¢&ÉT‘·÷, uÛÀbÕ˝Ÿ yÓfi‚fl+<äT≈£î r]ø£ ñ+~ø±˙ nôd+;¢øÏ sêe&ÜìøÏ #·+Á<äu≤ãT≈£î r]ø£ ˝Ò<ë nì Vü≤Øwtsêe⁄ Á|ü•ï+#ês¡T. <=+>∑ Hê≥ø±\‘√ Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. $uÛÑ»q y˚>∑+>± »s¡T>∑T‘·T+&É&É+‘√ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ @y˚T$T ø±yê˝À n&É>±*‡+~b˛sTT ‘·|æŒ+#·T≈£îì ‹s¡T>∑T‘·T+&É&É+|ü≥¢ Á|ü»\T ìs¡düq ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T e´eVü≤]düTÔqï rs¡T u≤>√˝Ò<äHêïs¡T. Á|ü»\≈£î y˚T\T #˚j·T≈£î+&Ü, ‘·eT≈£î |ü{°º|ü≥ºq≥Tº e´eVü≤]+#·&É+ düeT+»dü+ ø±<äHêïs¡T. Ç|üŒ {Ϭø’Hê, @y˚T$T ø±yê˝À πø+Á<ä+‘√ e÷{≤¢&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T.

‘Ó\+>±DqT n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î #·+Á<äu≤ãT _C…|æ‘√ bı‘·TÔ ìC≤e÷u≤<é, &çôd+ãsY 15: ‘Ó\+>±DqT n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT eTs√kÕ] _C…|æ‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì ìC≤e÷u≤<é bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´&ÉT eT<ÛäTj·÷w”ÿ>ö&é nHêïs¡T. Ä~yês¡+ ìC≤e÷u≤<é˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä+ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î y˚>∑e+‘·+>± #·s¡´\T rdüT≈£î+≥T+&É>± <ëìì n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î _C…|æ‘√ ø£*dæ ≈£îÁ≥\T |üqTï‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ˝À _C…|æ H˚‘·\ #·T≥÷º ‹]>±s¡ì nHêïs¡T. >∑T»sê‘Y˝À >√Á<ë dü+|òüT≥qô|’ qπs+Á<äyÓ÷&ûì $eT]Ù+∫q #·+Á<äu≤ãT ‹]– n<˚ H˚‘·‘√ »‘·ø£≥º&ÜìøÏ #˚düTÔqï Á|üj·T‘êï\T Á|ü»\T >∑eTì+#ê\ì nHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± yÓ’mdtÄsY dæ|æ n~ÛH˚‘· »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ Ç{°e\ n<ë«˙ì ø£*dæ sêh $uÛÑ»q #˚j·Te<ä›ì ø√sês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT ‘êùV≤sY, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó\+>±D Á|ü»\ ø£\ kÕø±s¡+: >∑+Á&É Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY16: ‘Ó\+>±D _\T¢qT XÊdüqdüuÛÑ˝À Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ N|òt $|t >∑+Á&É yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬ s&ç¶ Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. k˛eTyês¡+ Äj·Tq MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ∫s¡ø±\ yê+#Û·Û HÓs¡y˚]+<äì, Ç+<äT≈£î sêÁwüº|ü‹øÏ, k˛ìj·÷>±+BÛøÏ, Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤H édæ+>¥≈£î, Jy√m+ düuÛÑT´\≈£î Äj·Tq ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ πø+Á<ä+ >=|üŒ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+<äHêïs¡T. nsTT‘˚, _\T¢ Á|ü‘·T\qT d”e÷+Á<Ûä

{°&û|”, yÓ’d”|” myÓTà˝Ò´\T ∫+∫y ˚j·T&É+ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. Ç~ Á|üC≤kÕ«eT´ e´edüú˝À nHê>∑]ø£eTì, bÕغ\ø£r‘·+>± Bìï K+&ç+#ê\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± ˝ÒK Ç#êÃeTì #ÓãT‘·Tqï {°&û|”.. sêÁwüº|ü‹øÏ ÇdüTÔqï >ös¡e+ Ç<˚Hê Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. >∑‘·+˝À sêÁwüº|ü‹ mìïø£˝À¢ {°&û|” ôd’‘·+ bÕ˝§Z q≈£î+&Ü sêC≤´+>∑+ô|’ >ös¡e+ ˝Ò≈£î+&Ü e´eVü≤]+#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T. _\T¢ Á|ü‘·T\qT ∫+∫ ø±*Ãy˚dæq »>∑Hé •wü´ãè+<ä+ô|’ Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T.

»>∑Hé n$˙‹, Äs√|üD\qT ø£|æŒ|ü⁄#·TÃ≈£îH˚+<äTπø düyÓTÆø£´ ìHê<ä+ m‘·TÔ≈£îHêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. »>∑Hé≈£î @ e÷Á‘·+ <äeTTà, <ÛÓ’s¡´+ ñ+fÒ düuÛÑ˝À #·s¡Ã≈£î dæ<ä∆+ ø±yê\ì Äj·Tq düyê˝Ÿ $dæsês¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ Çìï dü+e‘·‡sê\T zs¡TŒ‘√ e´eVü≤] düTÔHêï eTì #ÓbÕŒs¡T. düe÷»+ yÓTT‘·Ô+ nôd+;¢ yÓ’|ü⁄ #·÷düTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT >±j·T|ü]ùdÔ düVæ≤+ #˚~ ˝Ò<äì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. M˝…’q+‘· ‘·«s¡˝À ‘Ó\+>±Dô|’ #·s¡Ã |üP]Ô #˚dæ <ëìï sêÁwüº|ü‹øÏ |ü+|æ+#ê\ì ø√sês¡T.

πød”ÄsY<˚ á |òüTq‘·: áf…\ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY16: ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ø.#·+Á<äX‚KsYsêe⁄ ø£èwæ e\¢ kÕø±s¡+ ne⁄‘·T+<äì Ä bÕغ XÊdüqdüuÛÑ |üø£å+ H˚‘· áf…\ sêCÒ+<äsY yê´U≤´ì+#ês¡T. _\T¢qT düuÛÑ˝À Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ô|’ Äj·Tq Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. k˛eTyês¡+ nôd+;¢ MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D_\T¢ô|’ <Ûäs¡àã<ä›+>±

#·]Ã+#˚ $<Ûä+>± d”Œø£sY #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü‘·T\qT ∫+∫ {°&û|”, yÓ’d”|” d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT nee÷q|ü]#ês¡ì Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T. >∑‘·+˝À ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\eTì ~e+>∑‘· H˚‘· yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶, »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶, $»j·TeTà\T yÓTTdü*ø£˙ïs¡T ø±sêÃs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. dü+<äs¡“¤+ e∫Ãq Á|ü‹ düeTj·T+˝À, ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ø£\ kÕø±s¡+ ne⁄‘·Tqï

düeTj·T+˝À d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T $wü+ ø£≈£îÿ‘·THêïs¡ì Äj·Tq ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sêC≤´+>∑+ô|’ qeTàø£+ ñ+∫ d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T e´eVü≤]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT nee÷q|ü]ùdÔ #·÷dü÷Ô }s¡Tø√uÀeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T düuÛÑ´‘·, dü+kÕÿsêìï bÕ{Ï+#ê\ì, ˝Ò≈£î+fÒ Á|üC≤πøåÁ‘·+˝À $\qT¢>± $T–*b˛‘ês¡ì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

Ç~ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ $»j·T+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY16: ‘Ó\+>±D _\T¢qT düuÛÑ˝À Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ô|’ {°{°&û|” bò˛s¡+ Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. k˛eTyês¡+ nôd+;¢˝À d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î XÊdüq|üuÛÑ ø±s¡´<ä]Ù dü<ësê+ _\T¢qT Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó\+>±D {°&û|” bò˛s¡+ ø£˙«qsY mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D _\T¢qT düuÛÑ˝À Á|üy˚X¯ô|{Ϻq+<äT≈£î πø+Á<ëìøÏ, d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢≈£î, ø±s¡´<ä]Ù dü<ësê+≈£î <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. Ç~ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ $»j·T+>± n_Ûe]í+#ês¡T. _\T¢ô|’ düeTÁ>∑+>± nôd+;¢˝À #·]Ã+∫ düuÛÑT´\ n_ÛÁbÕj·÷\qT rdüTø=ì yÓ+≥H˚ &Ûç©¢øÏ |ü+bÕ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. _\T¢ô|’ m˝≤+{Ï z{Ï+>¥ nedüs¡+ ˝Ò<äHêïs¡T. _\T¢qT n&ÉT¶≈£î+fÒ Hê\T>∑Tqïs¡ ø√≥¢ eT+~ Á|ü»\T düVæ≤+#·s¡ì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nìï bÕغ\ ˇ‹Ô&ç‘√H˚ ‘Ó\+>±Dô|’

_\T¢ Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ô|’ {°{°&û|” bò˛s¡+ ø£˙«qsY mÁs¡u…*¢ Vü≤s¡¸+ πø+Á<ä+ ~– e∫Ã+<äHêïs¡T. {°&û|” ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± ˝ÒK Ç∫Ãq+<äT e˝Ò¢ á ÁbÕ+‘· Á|ü»\ ø£\ kÕø±s¡+ ne⁄‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£åyÓTÆq {°&û|” sêÁwüº $uÛÑ»q≈£î nqT≈£L\+>± ˝ÒK Ç∫Ã+<äì n+<äTπø ‘Ó\+>±D Çe«ø£ ‘·|üŒ<äì πø+Á<ä Vü≤À+eT+Á‹ wæ+&˚ #˚dæq yê´K´\qT Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. eT÷&ÉT s√E\ qT+∫ _\T¢ düuÛÑ≈£î sê≈£î+&Ü eTTK´eT+Á‹ n&ÉT¶≈£îHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. d”m+ »«s¡+‘√ á s√E düuÛÑ≈£î sêø£b˛e&É+‘√ _\T¢qT Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡ì, Ç+ø± Äj·Tq≈£î »«s¡+ ‘·>∑Ze<ä›ì <˚e⁄&çì ø√s¡T≈£îqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ yÓsTT´ eT+~ j·TTe≈£î\T Ä‘·àã*<ëHê\T #˚düT≈£î Hêïs¡ì, yê] ‘ê´>±\ e˝Ò¢ ø£\ kÕø±s¡+ ne⁄ ‘·T+<äHêïs¡T. Á|üC≤, ñ<√´>∑, $<ë´]ú dü+|òü÷ \‘√ bÕ≥T

nìï esêZ\ Á|ü»\T #˚dæq b˛sê{≤\ |òü*‘·y˚T ‘Ó\+>±D @sêŒ≥e⁄ ‘·T+<äHêïs¡T. y˚\eT+~ ñ<ä´eTø±s¡T\T C…’\TbÕ\j·÷´s¡ì, ÄdüTÔ\T b˛>=≥Tº≈£îHêï s¡ì mÁs¡u…*¢ ‘Ó*bÕs¡T. kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT\ e÷~]>±H˚ neTs¡T\ ≈£î≥T+u≤\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ô|q¸Hé Çyê«\ì, s¡÷.10\ø£å\ qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. 60dü+e‘·‡sê\ ‘Ó\+>±D ø√dü+ ø£\\T ø£+≥Tqï ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î Á|ü»\ ø£\qT kÕø±s¡+ #˚ùd $<Ûä+>± Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T düVü≤ø£]+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

>±+∫q 21 $X¯«$<ë´\j·÷\T ñ+&É>± Ä+Á<Ûä˝À ˇø£ $X¯«$<ë´\j·T+ ≈£L&Ü ˝Ò<äì nHêïs¡T. $uÛÑ»q ù|s¡T‘√ sêÁcÕº\T $uÛÑõùdÔ ø£ècÕí, >√<ëe] q<äT\˝À ˙{Ï m<ä›&ç @s¡Œ&ç uÛÑ÷eTT\T ;&ÉTyê&˚ Á|üe÷<ä+ ñ+<äHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä m&Ü] ÁbÕ+‘·+>± e÷s¡T‘·T+<äì, á ÁbÕ+‘êìï n_Ûeè~∆ #˚j·÷\+fÒ eTs√ 50, 60 dü+e‘·‡sê\T |ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. »>∑Hé Hêj·Tø£‘·«+˝À sêÁcÕºìï düyÓTÆø£´+>± ñ+#˚+<äT≈£î ‘Ó\T>∑Tyês¡+‘ê ÁX¯$T+#ê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ õ˝≤¢ düeTq«j·Tø£s¡Ô ∫{≤ºu≤“sTT, e÷JeT+Á‹ $X¯«s¡÷|t, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£fi≤XÊ\ yê#YyÓTHé Vü≤‘·´! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 16 (m|æÇm+mdt):|ü+C≤>∑T≥º˝À <ës¡TD+ #√≥T #˚düT≈£î+~. lq>∑sYø±\˙˝Àì ˇø£ Áô|’y˚≥Tø£fi≤XÊ\ yê#YyÓTHé <ës¡TDVü≤‘·´≈£î >∑T¬s’q ñ<ä+‘·+ k˛eTyês¡+ #√≥T #˚düT≈£î+~. #√ØøÏ e∫Ãq <äT+&É>∑T\T yê#YyÓTHéqT Vü≤‘·´ #˚dæq≥Tº kÕúì≈£î\T, b˛©düT\T nqTe÷ìdüTÔHêïs¡T. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

bÕ&ÉT mdt.◊ Äs√>∑´sêEøÏ $&√ÿ\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 16: dü+‘·q÷‘·\bÕ&ÉT mdt.◊ ¬ø. Äs√>∑´sêE ns¡∆M&ÉT≈£î ã~* nj·T´s¡T á dü+<äsê“ìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Äj·Tq≈£î dü+‘·q÷‘·\bÕ&ÉT Á|ü»\T , b˛©düTXÊKyês¡T, sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T n+<äs¡T M&√ÿ\T dæ.◊, myéT.&ç.ˇ. |ü+#êsTT‹ düs¡Œ+#Y ÄsY. n+ø£sêe⁄,ùdºwüHé ¬s’≥sY yÓ+ø£Á{≤e⁄, dü+‘·q÷‘·\bÕ&ÉT eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T ‘·ìïs¡T Áoìyêdt bÕ˝ÀZì Äs√>∑´sêE >±] |üìrs¡Tì ø=ìj·÷&Üs¡T.

y˚eTT\yê&É |ü⁄D´πøåÁ‘·+˝À n<ÛäTHê‘·q kÂø£sê´\‘√

s¡÷|ü⁄~<äT›≈£îqï eTTq÷ïs¡T ø±|ü⁄ ì‘ê´qï düÁ‘·+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ y˚eTT\yê&É, &çôd+ãsY16 : ‘Ó\+>±D≤ õ˝≤¢˝À¢ì ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\≈£î #Ó+~q \ø£å˝≤~ uÛÑ≈£î\T ‘·eT Ç\y˚\TŒ>± uÛ≤$+#˚ düTÁ|üdæ<ä∆ |ü⁄D´πøåÁ‘·yÓTÆq y˚eTT\yê&É sê»qï düìï~ÛøÏ Á|ü‹ì‘·´+ ‘·s¡*e#˚à y˚˝≤~ eTTq÷ïs¡T ø±|ü⁄ kÕe÷õø£ es¡Z+ uÛÑ≈£îÔ\≈£î ñ∫‘· uÛÀ»q kÂø£s¡´+‘√ bÕ≥T edü‹>∑<äT\ kÂø£sê´ìï ø£*Œ+#ê\H˚ dü‘·‡+ø£\Œ+‘√ Á|üeTTK _\¶sY &Üø£ºsY ø=+&É <˚ej·T´ kÕs¡<Ûä´+˝À düTe÷s¡T 20 ø√≥¢ n+#·Hê e´j·T+‘√ n‘·´+‘· n<ÛäTHê‘·q kÕ+πø‹ø£ ìsêàD+‘√ lsê»sêCÒX¯«] eTTq÷ïs¡T ø±|ü⁄ ì‘ê´qï düÁ‘· uÛÑeq+ s¡÷|ü⁄~<äT›≈£îqï~. Ä\j·÷ìøÏ düMT|ü+˝À ì‘ê´qï düÁ‘·+ : ‘Ó\+>±D≤ õ˝≤¢\qT+&˚ ø±≈£î+&Ü eTVü‰sêh,#Û·rÔdt>∑&Ûé, ø£sêí≥ø£ ‘·~‘·s¡ düT<ä÷s¡ sêÁcÕº\ qT+&ç nqTì‘·´+ $#˚Ãùd y˚˝≤~ uÛÑ≈£îÔ\ kÂø£s¡´+ ø√dü+ y˚eTT\yê&É Á|ü<Ûëq ãkÕº+&é Á_&ç® qT+&ç »–‘ê´\ yÓ’|ü⁄ yÓfi‚fl ¬s+&√ u…’bÕdt s√&é |üø£ÿq, sê»qï Ä\j·÷ìøÏ düMT|ü+˝À á ì‘ê´qï düÁ‘·+ @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. u§eTà yÓ+ø£fÒX¯«sY, ø=+&É <˚ej·T´\ kÕs¡<Ûä´+˝À ìsê«Vü≤ø£ Á≥dtº : e÷J myÓTà˝Ò´, y˚eTT\yê&É <˚ekÕúq+ Á≥dtºuÀs¡T¶ #˚¬sàHé u§eTà yÓ+ø£fÒX¯«sY >ös¡yê<Ûä´≈£åî\T>±, Á|üeTTK _\¶sY &Üø£ºsY ø=+&É <˚ej·T´ n<Ûä´≈£åî\T>± eTTq÷ïs¡T ø±|ü⁄ ì‘ê´qï düÁ‘·+ Á≥dtº˝À ∫+‘·|ü+{Ï uÛÑ÷eTj·T´ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>±, u§+~\ qs¡‡j·T´ ø√XÊ~Ûø±]>±, nsTT\y˚DÏ qs¡‡j·T´ ø±s¡´<ä]Ù>± ≈£Ls¡>±j·T\ ø=eTTs¡j·T´, ≈£Ls¡>±j·T\ eT˝Ò¢X¯+ Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ø±s¡´<äs¡TÙ\T>±, ãTø±ÿ≈£î\ Á|üMDY≈£îe÷sY C≤sTT+{Ÿ ôdÁø£≥Ø eT]j·TT Á|ü#ês¡ ø±s¡´<ä]Ù>±, Hêe÷\ b˛#Ó{Ϻ Á≥dtº düuÛÑT´\T>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. >∑‘· eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ 2010 y˚T 2e ‘˚Bq X¯+KTkÕú|üq #˚j·T>±, e+<ä˝≤~ kÕúìø£, Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ <ë‘·\ düVü≤ø±s¡+, $sêfi≤\‘√ á düÁ‘· uÛÑeq ìsêàD+ X¯s¡y˚>∑+>± s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+~. &çôd+ãsY ∫e]yês¡+˝À ÁbÕs¡+_Û+∫, q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ Hê{ÏøÏ uÛÑ≈£îÔ\≈£î n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘˚e&ÜìøÏ ìsê«Vü≤≈£î\T düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. 2 y˚\ uÛÑ≈£îÔ\≈£î ñ∫‘· uÛÀ»q kÂø£s¡´+ : kÕø屑·÷Ô Ä~<ä+|ü‘·T˝…’q lbÕs¡«r, sê»sêCÒX¯«s¡kÕ«$T yês¡\T yÓ\dæq Vü≤]Vü≤s¡ πøåÁ‘·yÓTÆq y˚eTT\yê&É ~e´πøåÁ‘êìøÏ $#˚Ãùd eTTq÷ïs¡T ø±|ü⁄ uÛÑ≈£îÔ\≈£î ñ∫‘· uÛÀ»q kÂø£sê´ìï ø£*Œ+#·&ÜìøÏ ÁbÕs¡+_Û+∫q á düÁ‘·+˝À Á|ü‹s√p düTe÷s¡T ¬s+&ÉT y˚\ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T uÛÀ»q+ #˚j·T&ÜìøÏ M\T>± Á|üD≤[ø£ dæ<ä∆+ #˚XÊs¡T. Bì ø√dü+ düÁ‘·+ yÓqTø£yÓ’|ü⁄q $XÊ\yÓTÆq e+≥XÊ\qT @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. 72 n<ÛäTHê‘·q @dæ edü‹ >∑<äT\T : ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘·+˝À Á|üeTTK j·÷Á‘êdüú\yÓTÆq y˚eTT\yê&É≈£î $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç e#˚à ø±|ü⁄ kÕe÷õø£ es¡Z+ uÛÑ≈£îÔ\ edü‹ kÂø£sê´\ ø√dü+ n<ÛäTHê‘·q+>± ì]à+∫q eTTq÷ïs¡T ø±|ü⁄ düÁ‘· uÛÑeq+˝À Á|üdüTÔ‘·+ yÓTT<ä{Ï <äX¯ øÏ+<ä 8 n+‘·düTÔ\˝À ì]àdüTÔqï $XÊ\yÓTÆq 72 @dæ >∑<äT\ ìsêàD+ <ë<ë|ü⁄ |üP]Ôø±e∫Ã+~. <ë‘·\ $sêfi≤\‘√ ì]à+∫q á edü‹ >∑<äT\≈£î *|òtº kÂø£s¡´+ ≈£L&Ü ø£*Œ+#ês¡T. n˝≤π> ‘·eT düÁ‘·+˝À ãdü #˚ùd j·÷Ár≈£î\≈£î $Tqs¡˝Ÿ yê≥sY‘√ bÕ≥T k˛˝≤sY dædüº+ <ë«sê y˚&ç ˙{Ï kÂø£sê´ìï ø£*ŒdüTÔHêïs¡T. |üPs¡ÔsTTq >∑èVü≤Á|üy˚X¯ ‘·+‘·T : á HÓ\ ∫e]Hê{ÏøÏ ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï á ì‘ê´qï düÁ‘êìøÏ >∑‘· ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT XÊÁk˛Ôø£Ô+>± >∑èVü≤ Á|üy˚X¯ ‘·+‘·TqT |üP]Ô#˚XÊs¡T. düÁ‘·+ >ös¡yê<Ûä´≈£åî\T u§eTà yÓ+ø£fÒX¯«sY, n<Ûä´≈£åî\T &Üø£ºsY ø=+&É <˚ej·T´, Ç‘·s¡ düuÛÑT´\T ≈£Lsê&ÉT, yêdüTÔôVAeT+, ‘·~‘·s¡ |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ düÁ‘·+ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ düø£\+ dæ<ä∆+ #˚XÊs¡T. ø±>± düÁ‘·+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ s√Eq ô|<ä›m‘·TÔq düTe÷s¡T 50 y˚\ eT+~ì ÄVü‰«ì+#·&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔqï≥T¢ &Üø£ºsY ø=+&É <˚ej·T´ ‘Ó*bÕs¡T.

ªÁ|ü‘˚´ø£µ düeTj·T+˝À øÏs¡DY, u≤ãT @Ø? yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT n+≥THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ø±+Á¬>dt bÕغ sêÁwüº e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® ~–«»jYTdæ+>¥ sêÁcÕºìøÏ e∫Ãq Hê{Ï qT+∫ eTTK´eT+Á‹ MT&çj·÷ eTT+<äT≈£î sêø£b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+. eTs√ yÓ’|ü⁄ #·+Á<äu≤ãT ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D _\T¢ô|’ d”Œø£sY Á|üø£≥q #˚dæq düeTj·T+˝À düuÛÑ˝À ˝Òø£b˛e&É+ $∫Á‘·+. $uÛÑ»q˝À düeTHê´j·T+ ˝Ò<ä+≥÷ Vü≤dæÔqes¡≈£î >=+‘Ó‹Ô #ê{Ïq #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ôd’‘·+ ø°\ø£ düeTj·T+˝À düuÛÑ≈£î ¬>’sêΩ»s¡T ø±e&É+ #·s¡Ã≈£î <ë]rdæ+~. øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, #·+Á<äu≤ãT ¬>’sêΩ»s¡Tô|’ yÓ’mkÕ‡sY d”|” rÁe+>± eT+&ç|ü&ÉT‘√+~. ‘Ó\+>±D _\T¢qT n&ÉT¶≈£î+{≤qì #Ó|æŒq øÏs¡DY

<=&ç¶<ë]q ‘·|æŒ+#·T≈£îHêïs¡ì, Äj·Tq düVü≤ø£]+#·&É+ e˝Ò¢ _\T¢ nôd+;¢˝À Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. $uÛÑ»q $wüj·T+˝À yÓ’mkÕ‡sY d”|” ø±+Á¬>dt bÕغ düŒwüº‘·‘√ ñ+~. $uÛÑ»q _\T¢ nôd+;¢øÏ eùdÔ ‘êeTT n&ÉT¶≈£î+{≤eTì Á|üø£{Ï+ ∫+~. B+‘√ $uÛÑ»qqT Á|ü‘·´ø£å+>± e´‹πsøÏdüTÔqï øÏs¡DY, |üs√ø£å+>± e´‹πs øÏdüTÔqï #·+Á<äu≤ãT _\T¢ Á|üy˚X¯ô|fÒº düeTj·T+˝À @+ #˚kÕÔs¡H˚ #·s¡Ã kÕ>∑&É+ ‘√bÕ≥T á n+X¯+ n+<ä]˝Àq÷ ñ‘·ÿ+sƒ¡qT ø£*–+∫+~. _\T¢ Á|üy˚X ¯ô|{Ϻq düeTj·T+˝À øÏs¡DY sêJHêe÷ #˚kÕÔsê? ˝Òø£ Ç+¬ø˝≤ n&ÉT¶≈£î+{≤s¡qï n+X¯+ô|’ düs¡«Á‘ê #·s¡Ã »]–+~. rsê Äj·Tq düuÛÑπø sê˝Ò<äT. eTs√ yÓ’|ü⁄ _\T¢qT Á|üy˚X¯ô|{Ϻq|ü⁄Œ&ÉT #·+Á<äu≤ãT

ôd’‘·+ @+ #˚kÕÔs¡H˚ n+X¯+ô|’ n+<ä]˝À ñ‘·ÿ+sƒ¡ HÓ\ø=qï $wüj·T+ $~‘·y˚T. _\T¢ nôd+;¢øÏ e∫Ãq H˚|ü<∏ä´+˝À ‘êeTT @+ #˚j·÷˝À ‘Ó\TdüTqì #·+Á<äu≤ãT Ç{°e\ #ÓbÕŒs¡T ≈£L&Ü. Ç~ n+<ä]˝Àq÷ ÄdüøÏÔì πsøÏ‹Ô+∫+~. düyÓTÆø£´ düeTdü´\T #Ó|æŒ ‘Ó\+>±D≈£î zπø #ÓãT‘êsê? ˝Òø£ nq÷Vü≤´ ìs¡íj·T+ @<Ó’Hê rdüT≈£î+{≤sê? nH˚ n+XÊ\ô|’ n+<ä]˝À ñ‘·ÿ+sƒ¡ HÓ\ø=q>± ‘êqT e÷Á‘·+ düuÛÑ≈£î ¬>’sêΩ»s¡T ø±e&É+‘√ yê] ∫‘·ÔX¯ó~∆ @bÕ{Ï<√ ne> ∑‘·eT‘√+~. @~ @yÓTÆHê ‘Ó\+>±D _\T¢ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq düeT j·T+˝À øÏs¡DY, #·+Á<äu≤ãT eP´Vü‰‘·àø£+>±H˚ Vü‰»s¡T ø±˝Ò<äì |ü]o\≈£î\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T.

{Ï&û|” ø±sê´\j·T+˝À k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉTqT ø£\TdüT≈£îì $q‹ |üÁ‘·+ düeT]ŒdüTÔqï e&Ó¶s¡ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT y˚eTT\ yÓ+ø£fÒXŸ. ∫Á‘·+˝À dü+|òüT+ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ≈£î+#ê\ @&ÉTø=+&É\T, s¡÷|üì ˝Àø£Hê<Ûä+, e\¢|ü⁄ dü‘·´Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T.


H˚{Ï qT+&ç ‹s¡TeT\˝À <ÛäqTsêàdü ¬ø’+øÏsê´\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ eT+>∑fi¯yês¡+ 17, &çôd+ãsY 2013

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, &çôd+ãsY 16: ‹s¡TeT\ <ÛäqTsêàdü+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±e&É+‘√ ly˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T Ä\j·T+˝À k˛eTyês¡+ñ<äj·T+ Á|ü‘˚´ø£ ¬ø’+øÏsê´\T »]>±sTT. ñ<äj·T+ 10.31ìeTTcÕ\≈£î <ÛäqTsêàdü >∑&çj·T\T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq≥T¢ ns¡Ãø£kÕ«eTT\T ‘Ó*bÕs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À 17e ‘˚B y˚≈£îeC≤eTTqT+∫

s¡÷.20\ø£å\ mÁs¡#·+<äq+ |ü{Ϻy˚‘· Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, &çôd+ãsY16: eTÁ]bÕ&ÉT eT+&É\+˝À k˛eTyês¡+ s¡÷.20\ø£å\ $\Te#˚ùd mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\qT, {≤{≤ düTyÓ÷qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. <ä≥ºyÓTÆq n≥M ÁbÕ+‘·+ ø±e&É+‘√ düà>∑¢s¡T¢ yêVü≤Hêìï nø£ÿ&˚ e~*bÕ]b˛j·÷s¡T. ø±>±, Ä~yês¡+ ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝À düà>∑¢s¡T¢ n≥Mn~Ûø±s¡T\qT eT≥Tºu…{Ϻq |òüT≥qqT HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ n≥MXÊU≤~Ûø±] K+&ç+#ês¡T. eTÁ]bÕ&ÉT, u≤˝≤j·T|ü˝…¢ |ü⁄wüÿ\+>± mÁs¡#·+<äq+ #Ó≥T¢ ñHêïj·Tì, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT qT+∫ m≈£îÿe dü+K´˝À õ˝≤¢˝À Á|üy˚•+∫ düà–¢+>¥ #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ∫‘·÷Ôs¡T, ø£&É|ü õ˝≤¢\‘√ bÕ≥T HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À düà–¢+>¥ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T m≈£îÿe>± ñHêïj·Tì ‘·eT≈£î Äj·TT<Ûë\T, yêVü≤Hê\T πø{≤sTT+#ê\ì ø√sês¡T.

‹s¡TeT\˝À uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› kÕ<Ûës¡D+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, &çôd+ãsY 16: ‹s¡TeT\ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHês¡ú+ k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ 6>∑+≥\ qT+∫ 11>∑+≥\ es¡≈£î uÛÑ≈£îÔ\T kÕ<Ûës¡DkÕúsTT˝À ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. B+‘√ düs¡«<äs¡«HêìøÏ yÓ[fl y˚∫ ñ+&˚ ø£+bÕs¡TºyÓT≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\‘√ 17 ì+&É>±, M]øÏ düs¡«<äs¡Ùq+ <ë«sê kÕ«$Tyê]ì <ä]«+#·T≈£îH˚+<äT≈£î 9>∑+≥\ düeTj·÷ìï {Ï{Ï&ç πø{≤sTT+∫+~. 300s¡÷bÕj·T\ Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯ <äs¡ÙHêìøÏ 4>∑+≥\ düeTj·T+, ø±*u≤≥q ‹s¡TeT\≈£î e#˚à ~e´<äs¡Ùq+ {À¬øqT¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î Äs¡T>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+&É>±, 50s¡÷bÕj·T\ düT<äs¡ÙHé {Ϭø≥T¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î 2>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. πø+ÁBj·T $#ês¡D ø±sê´\j·T+ e<ä› ñ∫‘·, 50,100, 500s¡÷bÕj·T\ >∑<äT\T uÛÑ≈£îÔ\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñHêïsTT. ø£˝≤´Dø£≥º, ì‘ê´qïÁ|ükÕ<ä düeTT<ëj·÷\ e<ä› uÛÑ≈£îÔ\T kÕ<Ûës¡DkÕúsTT˝À ø£ì|æ+#ês¡T. Ä\j·T+˝À ˝À|ü\ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î eTVü‰\|òüTT <äs¡ÙHêìï {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T neT\T |üs¡TdüTÔHêïs¡T.

b˛©düTqì u…~]+∫ n‘ê´#ês¡+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, &çôd+ãsY16: b˛©düT\qì u…~]+∫ z j·TTe‹ô|’ n‘ê´#ês¡+ »]–+~. á πødüT˝À <=s¡yê] düÁ‘·+ eT+&É\+ ø±{Ïø±s¡T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ì Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. >∑÷&É÷s¡T &ûmd”Œ #Í&˚X¯«Ø ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+.. dü÷fi¯S¢s¡Tù|≥≈£î #Ó+~q j·TTe‹ |ü≥ºD+˝À z <äTdüTÔ\ <äTø±D+˝À |üì#˚k˛Ô+~. áyÓT≈£î ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ lø±fi¯Vü≤dæÔøÏ #Ó+~q lìyêdt‘√ |ü]#·j·T+ @s¡Œ&ç+~. dü÷fi¯S¢s¡Tù|≥˝À yê]<ä›s¡÷ ø£\TdüT≈£îH˚ yês¡T. á Áø£eT+˝À X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ #Ó+>±\|üs¡y˚TX¯«] neTàyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îì <˚ekÕúHêìøÏ düMT|ü+˝À ø±fi¯+– q~øÏ yÓfi≤¢s¡T. Ä düeTj·T+˝À ‘·q $TÁ‘·T\‘√ ø£\dæ eT<ä´+ ùd$+∫q sê»X‚K¬s&ç¶, lìyêdt¬s&ç¶ì u…~]+#ê&ÉT. $TÁ‘·T\qT nø£ÿ&ç qT+∫ |ü+|æ+#˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ ÄyÓTô|’ n‘ê´#ês¡+ »]bÕ&ÉT. nsTT‘˚ sêÁ‹ |ü~ >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À lìyêdüT\T, ø£Hê´≈£îe÷] ‹]– edüTÔ+&É>± b˛©düT\T yê]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì Á|ü•ï+#ês¡T. yê]∫Ãq düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ |ü~ >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À ì+~‘·T&ÉT sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. $#ês¡D˝À ‘êqT H˚sêìï n+^ø£]+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç‘·qT >∑‘·+˝À $<ë´]ú CÒ@d”>± |üì#˚XÊ&ÉT. ì+~‘·T&çô|’ ìs¡“¤j·T #·≥º+ øÏ+<ä πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ n¬sdüTº #˚XÊs¡T.

dü«*+>∑ dü+|üs¡Tÿ\ Vü≤≈£îÿ\qT uÛÑ+>∑+ ø£*–ùdÔ }s¡Tø√+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, &çôd+ãsY16: dü«*+>∑+ dü+|üs¡ÿ+ #˚j·T&É+ H˚s¡+ n+≥÷ düTÁ|”+ ø√s¡Tº Ç∫Ãq rs¡TŒqT e´‹πsøÏdü÷Ô HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À Væ≤ÁC≤\T Ä+<√fi¯q ñ<Ûäè‘·+ #˚XÊs¡T. k˛eTyês¡+ dü+ |òüT+ H˚‘·\T kÕúìø£ Áô|dtø£¢uŸ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T˝ düe÷ y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. Væ≤ÁC≤\ dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åîsê\T ÄsY n˝ÒK´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ eTìwæøÏ sêC≤´+>∑+˝Àì Ä]ºø£˝Ÿ 21˝À ù|s=ÿqï $<Ûä+>± düe÷C≤ìøÏ Çã“+~ ø£*–+# ·≈£î+&Ü ùd«#·Ã¤>± J$+#˚ Vü≤≈£îÿ ø£*Œ+∫+<äHêïs¡T. ø√s¡Tº ‘·eT JeHêìï ø±\sêdü÷Ô rs¡TŒ Çe«&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTì yê´U≤´ ì+#ês¡T. ◊|”d” 377 #·{≤ºìï s¡<äT› #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. yê] ùd«#·Ã¤qT Ä≥+ø£+ ø£*–+#·≈£L&É<äHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À #·≥º+ #˚j·Tø£b˛e&É+ e˝Ò¢ á |ü]dæú‹ <ë|ü⁄]+∫+<äHêïs¡T. o‘êø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢ 375 #·{≤ºìï s¡<äT› #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

eTTdæ¢+\≈£î HÓ\÷¢s¡T d”≥T πø{≤sTT+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, &çôd+ãsY16: sêqTqï kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ eTTdæ¢+ yÓTÆHêغ\≈£î nìï bÕغ\T HÓ\÷¢s¡T d”≥T πø{≤sTT+#êì Ä˝Ÿ Ç+&çj·÷ Çe÷yéT øöì‡˝Ÿ k˛eTyês¡+ &çe÷+&é #˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î Ä dü+düú õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT nãT›˝Ÿ düTu≤Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nH˚ø£ <äXÊu≤›\T>± eTTdæ¢+\T |ü\¢øÏ yÓ÷düTÔHêïπs ø±˙ |ü\¢øÏ mø£ÿ&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. mìïø£\T »]–q Á|ü‹kÕ] {Ϭøÿ{Ÿ ø√dü+ &çe÷+&é #˚j·T&É+.. bÕغ\T @<√ s¡ø£+>± eTuÛÑ´ô|&ÉT ‘·THêï j·Tì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝À 15y˚\ eT+~ eTTdæ¢+\T ñHêïs¡ì, HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝À 42y˚\ eT+~ eTTdæ¢+ z≥s¡T¢ ñqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø£qTø£ nìï sê»ø°j·T bÕغ\T ‘·eT düeTdü´ qT ns¡ú+ #˚düTø=ì HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+, @<√ ˇø£ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ {Ϭøÿ{Ÿ Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T nãT›˝Ÿ s¡Vü≤e÷Hé, nJCŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä<ÛësY düeTdü´\≈£î yÓ÷ø£å+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, &çôd+ãsY 16: $<ë´s¡Tú\T ñ|üø±s¡y˚‘·Hê\T, uÀ<ÛäHê s¡TdüeTT bı+<˚+<äT≈£î Ä<ÛësYø±s¡T¶ ‘·|üŒìdü] #˚j·T&É+‘√ á düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£îqï≥T¢ kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT XÊK ñ|üdü+#ê\≈£î\T s¡+>∑\øÏåà<˚$ ‘Ó*bÕs¡T. ø£fi≤XÊ\ Á|ü<Ûë Hê#ês¡T´\T ˝≤–Hé˝À $<ë´s¡Tú\ Ä<ÛësYHÓ+ãsY qyÓ÷<äT #˚düT ≈£îqï á◊&ç HÓ+ãsYqT j·T÷◊&ç HÓ+ãsY>± e÷πsà ne ø±X¯+ ø£*Œ+∫q≥T¢ á&ç yÓ\¢&ç+#ês¡T. B+‘√ Ä<ÛësYø±s¡T¶ sêì y˚˝≤~ eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î }s¡≥ \_Û+∫+~.

düTÁ|üuÛ≤‘· ùde kÕúq+˝À Çs¡TbÕŒyÓ’ eT÷\es¡¢≈£î ìy˚~+#·qTHêïs¡T. Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± 217 {Ï{Ï&ç nqTã+<Ûä Ä\j·÷˝À¢ eT+>∑fi¯yês¡+ qT+∫ düTÁ|üuÛ≤‘· ùde kÕúq+˝À ‹s¡TbÕŒyÓ’ ùdeqT ìy˚~kÕÔs¡T. H˚{Ï qT+∫ á <ÛäqTsêàdü+ >∑&ç j·T\T 2014 »qe] 14e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 6.20>∑+≥\≈£î eTT–j·TqTHêïsTT. <ë<ë|ü⁄ 8s√E\bÕ≥T kÕ«$Tyê]øÏ ‹s¡TbÕŒyÓ’ Á|üe#êHêìï |ü{Ï+#·qTHêïs¡T.

dü+Áø±+‹ qT+∫ düTÁ|üuÛ≤‘·+: lyê] Ä\j·T+˝À 2014 »qe] 15e ‘˚B eTø£s¡dü+Áø±+‹ y˚≈£îeC≤eTT qT+∫ düTÁ|üuÛ≤‘· ùde |ü⁄q' ÁbÕs¡+_Û+#·qTHêïs¡T. <ÛäqTsêàdü ÁbÕs¡+uÛÑ H˚|ü<∏ä´+˝À k˛eTyês¡+ lyê]øÏ »]π> Á|ü‘˚´ø£ $X‚wü |üPC≤ ùdeqT {Ï{Ï&ç s¡<äT› #˚dæ+~. Á|ü‘˚´ø£ ¬ø’+øÏsê´\T »s¡>∑qT+&É≥+‘√ düs¡«<äs¡Ùq+ ø=+‘· Ä\dü´+>± 11>∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~.

sêÁwüº|ü‹ Á|üDuŸ≈£î ø£è‘·»„‘·\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 16: Hê\T>∑Tqïs¡ ø√≥¢ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ø£\ kÕø±s¡yÓTÆ+~.. sêÁwüº|ü‹ Á|üDuŸ≈£î ø£è‘·»„‘·\T.. nì eT+Á‹ C≤Hê¬s&ç¶ nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D _\T¢qT düuÛÑ˝À Á|üy˚X¯ô|{Ϻq<äT≈£î Äj·Tq d”Œø£sY≈£î <Ûäq´yê <ë\T ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ nôd+;¢ MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› Äj·Tq e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ m˝≤+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡>∑ø£eTT+<˚ ‘Ó\+>±D _\T¢ô|’ #·s¡ÃqT eTT–+#ê\ì C≤Hê¬s&ç¶ nHêïs¡T. _\T¢ô|’ #·s¡Ã≈£î Ä\dü´yÓTÆ‘˚ >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=H˚ |ü]dæú‘·T\T ñ+&˚ Á|üe÷<ä+ ñ+<äHêïs¡T. Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ eT<Ûä´ $<˚«cÕ\T ‘ês¡kÕúsTTøÏ #˚s¡ø£eTT+<˚ ‘Ó\+>±D _\T¢ô|’ nôd+;¢˝À #·s¡Ã #˚|ü{Ϻ <ëìøÏ &Ûç©¢øÏ |ü+bÕ\Hêïs¡T. _\T¢ô|’ #·s¡Ã eT]+‘· Ä\dü´yÓTÆ‘˚ Çs¡T ÁbÕ+ ‘ê˝À¢ uÛ≤y√<˚«>±\T ô|]π> Á|üe÷<ä+ ñ+<äì C≤Hê¬s&ç¶ nHêïs¡T. 15 s√E˝À¢|ü⁄ ‘Ó\+>±D _\T¢ô|’ #·s¡ÃqT eTT–+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. #·s¡Ã »s¡>∑≈£î+&Ü ø=+<äs¡T d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T d”Œø£sYô|’ ˇ‹Ô&ç ‘ÓdüTÔHêïs¡ì Äj·Tq

eT+Á‹ C≤Hê¬s&ç¶

Äs√|æ+#ês¡T. nsTT‘˚ düuÛ≤dü+Á|ü<ëj·÷\≈£î nqT>∑TD+>± d”Œø£sY e´eVü≤]kÕÔs¡qï qeTàø£+ ‘·q≈£î ñ+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D eTT kÕsTT<ë _\T¢ #·s¡Ãô|’ ndües¡yÓTÆ‘˚ düe÷y˚ XÊ\qT eT]ø=ìï s√E\T bı&ç–+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D _\T¢ô|’ #·s¡Ã Ä\dü´yÓTÆ‘˚ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å\≈£î ≈£L&Ü n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D

_\T¢ Á|ü‘·T\qT yÓ’mkÕ‡sY d”|” myÓTà˝Ò´\T, {°&û|” d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T ∫+∫y˚j·T&Üìï Äj·Tq ‘·|ü⁄Œã{≤ºs¡T.yês¡T nqTdü]düTÔqï yÓ’K] Á|üC≤kÕ«eT´e÷ n+≥÷ Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. yÓ’mkÕ‡sY d”|” H˚‘·\ rs¡T‘√ yÓ’mkÕ‡sY Ä‘·à øå√_ÛdüTÔ+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T≈£î d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T düVü≤ø£]+ #ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. Á|ü‹ n+XÊìï &ÉãT“‘√ eTT&ç ô|≥º&É+ #·+Á<äu≤ãT≈£î dü]ø±<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ø=+<äs¡T d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\qT ø=qT >√\T #˚ùd+<äT≈£î ~–«»jYT dæ+>¥ &ÉãT“ dü+#·T\T ‘Ó#êÃs¡ì {°&û|” H˚‘·\T #˚düTÔqï Á|ü#êsêìï Äj·Tq K+&ç+#ês¡T. nq+‘·s¡+ eTs√ eT+Á‹ ^‘ê¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Çs¡T ÁbÕ+‘ê\≈£î Hê´j·T+ »]π> $<Ûä+>± e´eVü≤]+#·&É+ d”Œø£sY≈£î ø£‹ÔMT<ä kÕy˚Tqì nHêïs¡T. Ä kÕúq+˝À mes¡T ñHêï ìwüŒø£å bÕ‘·+>± e´eVü≤]+#ê*‡ ñ+<äHêïs¡T. düuÛÑ ˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ô|’ #·s¡Ã |üP]Ô #˚ùdÔ eTT K´ |òüT≥º+ |üPs¡Ôe⁄‘·T+<äì, $T–*q |òüT≥º+ ‘˚*ø£>± ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T.

{Ï._\T¢ô|’ #·s¡Ã ÁbÕs¡+_Û+#·+&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 16:‘Ó\+>±D _\T¢ô|’ nôd+;¢˝À k˛eTyês¡+ qT+&ç #·s¡Ã ÁbÕs¡+_Û+#ê* nì {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ø.#·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄ ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D uÛÑeHé˝À {ÏÄsYmdtm˝Ÿ$ düe÷y˚X¯+ »]–+~. nôd+;¢˝À bÕغ myÓTà˝Ò´\T nqTdü]+ #ê*‡q eP´Vü≤+ô|’ #·]Ã+∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~. düe÷y˚X¯+ nq+‘·s¡+ MT&çj·÷‘√ ¬ødæÄsY e÷{≤¢&Üs¡T. nôd+;¢øÏ e∫Ã+~ eTTkÕsTT<ë _\T¢ nì #ÓbÕŒs¡T. düuÛÑT´\T ‘·eT n_ÛÁbÕ j·÷\qT #Ó_‘˚ dü]b˛‘·T+ <äHêïs¡T. _\T¢ô|’ k˛eTyês¡+ qT+&ç #·s¡Ã #˚|ü≥ºø£b˛‘˚ sêÁwüº|ü‹ì nee÷ì+∫qfÒºqì nHêïs¡T. sêÁcÕº\qT @sêŒ≥T #˚ùd $X‚cÕ~Ûø±s¡+ πø+Á<ëì<˚qì nHêïs¡T. @yÓ’Hê dües¡D\T ñ+fÒ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À Á|üy˚X¯ô| fÒº≥|ü⁄Œ&ÉT bı+<äT |ü]ùdÔ dü]b˛‘·T+<äHêïs¡T. $uÛÑ»q˝À nôd+;¢øÏ m≥Te+{Ï bÕÁ‘· ñ+&ÉuÀ<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Ç#˚Ã+<äT≈£î j·TT|æm ø£è‘·ìX¯Ãj·T+‘√ ñ+~.sêÁwüº|ü‹ qT+&ç e∫Ãq düe÷#êsêìï d”Œø£sY fÒãT˝Ÿô|’ ô|{≤º*. ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T »]–b˛sTTqfÒº ˝…ø£ÿ. ‘Ó\+>±D _\T¢qT

371(&ç) n&ɶ+øÏ ø±<äT.. Ä+Á<Ûä˝À z≥¢ ø√düy˚T u≤ãT, »>∑Hé düyÓTÆø£´yê<ä+ ‘Ó\+>±D˝À Ä+Á<Ûë bÕغ\≈£î #√≥T ˝Ò<äT {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ødæÄsY mes¡÷ n&ÉT¶ø√˝Òs¡Hêïs¡T. nôd+;¢˝À _\T¢˝À ñqï ˝§düT>∑T\ô|’ πøe\+ n_ÛÁbÕj·÷\T #Ó|üŒ&Éy˚TqHêïs¡T. eTTkÕsTT<ë _\T¢˝À ñqï~ düs¡fi¯yÓTÆq Ä+>∑¢y˚Tqì nHêïs¡T. eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ πøe\+ n_ÛÁbÕj·÷\qT e÷Á‘·y˚T ‘Ó\TdüT≈£î+{≤s¡Hêïs¡T. z{Ï+>¥ ñ+&ÉuÀ<äHêïs¡T. sêÁcÕºìï düyÓTÆø£´+>± ñ+#ê\H˚ j·T‘êï\qT d”e÷+Á<ÛäT\T e÷qT ø√yê\Hêïs¡T. $uÛÑ»q ñ<ä´eT+ sêe&ÜìøÏ d”e÷+Á<Ûä bÕ\≈£î˝Ò ø±s¡DeT Hêïs¡T. Vü≤sê´Hê @sêŒ≥T düeTj·T+˝À nôd+;¢øÏ _\T¢ |ü+|ü˝Ò<äHêïs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q≈£î 371 (&ç) dües¡D nedüs¡+ ˝Ò<äT. sêÁwüº @sêŒ≥T≈£î 371 (&ç) n&ɶ+øÏ ø±<äì ôV’≤ø√πsº düŒwüº+ #˚dæ+<äHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT eT‹dæú

$T‘·+ ø√˝ÀŒsTTqyê&ç˝≤ e÷{≤¢&ÉT ‘·THêï s¡ì m<˚›yê #˚XÊs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝ÀHÓ’Hê Hê\T>∑T z≥T¢ sê\‘êj·Tì #·+Á<äu≤ãT Äsê≥|ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. düyÓTÆø£´ yê<äq e~˝Òdæ d”e÷+Á<Ûä≈£î @y˚TMT ø±yê˝À n&ç–‘˚ u≤>∑T+≥T+<äHêïs¡T. á düeTj·T+˝À ‘Ó\+>±DqT nbÕ\qTø√e&É+ eT÷s¡â‘·«y˚T ne⁄‘·T+<äHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT Ä+Á<Ûë ÁbÕ+‘· Hêj·T≈£î&ÉT.. Äj·Tq nø£ÿ&˚+ #˚düT≈£î+fÒ ‘·eT≈£î nqedüs¡eTHêïs¡T. Ä+Á<Ûä˝À z≥¢ ø√düy˚T #·+Á<äu≤ãT, »>∑Hé düyÓTÆø£´ ìHê<ë\T #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À Ä+Á<Ûë bÕغ\≈£î #√≥T ˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T nqï~ nìyês¡´‘·.. <ëHÓïes¡÷ n&ÉT¶ø√˝Òs¡ì düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T z≥s¡T>± qyÓ÷<äT #˚düTø√yê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 16 : uÛ≤s¡‘· mìïø£\ dü+|òüT+ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢˝Àì 18 dü+e‘·‡sê\T ì+&çq Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ z≥T qyÓ÷<äT #˚düT ø√yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY nVü≤à<é u≤ãT $»„|æÔ #˚XÊs¡T. 2014 »qe] Hê{ÏøÏ 18dü+e‘·‡sê\T ì+&çq j·TTer j·TTe≈£î\T, z≥s¡T C≤_‘ê˝À ù|s¡T¢ ˝Òìyês¡T ‘·|üŒìdü]>± ‘·eT z≥TqT qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì dü÷∫+ #ês¡T. Á|ü‹ b˛*+>¥ πø+Á<ä+˝À ã÷‘YkÕúsTT n~Ûø±s¡T\T, eTTì‡|ü˝Ÿ, eT+&É\, &ç$»Hé ø±sê´\j·÷\T, MT-ùdyê πø+Á<ë\T, ø£fi≤XÊ \\T, Á>±eT, eT+&É\, eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\ e<ä› z≥s¡T qyÓ÷<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q <äs¡U≤düTÔ bòÕsê\T \_ÛkÕÔj·Tì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. m+|æø£\ ø£$TwüHé>∑&ÉTe⁄ ˝À>± Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ z≥s¡T>± qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì á Á|üÁøÏj·T á HÓ\ 17‘√ eTT>∑TdüTÔqï+<äTq õ˝≤¢˝Àì n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ ‘·|üŒìdü]>± z≥T qyÓ÷<äT

ÄÁX¯eT bÕsƒ¡XÊ\\≈£î kÂs¡ yÓ\T>∑T\T! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, &çôd+ãsY 16: $<äT´‘Y yÓ|üq¢ qT+∫ $<ë´s¡Tú\≈£î $eTTøÏÔ ø£*–dü÷Ô uÛÑÁ<ë#·\+ ◊{Ï&çm ‘·q |ü]~Û˝Àì ÄÁX¯eT bÕsƒ¡XÊ\≈£î kÂs¡ $<äT´‘Y $<ÛëHêìï @sêŒ ≥T #˚dæ+~. uÛÑÁ<ë#·\+ ◊{Ï&çm |ü]~Û˝À >∑\ yÓTT‘·Ô+ 119 bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ á dü<äTbÕ j·T+ ø£*Œ+#ê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. Ç+<äT ˝À Ç|üŒ{Ïπø ø=ìï bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ á $<Ûëq+ @sêŒf…Æ+~. nø£ÿ&É ≈£L&Ü BbÕ\T yÓ\T>∑T ‘·THêïsTT. ˇø√ÿ ÄÁX¯eT bÕsƒ¡XÊ\\≈£î eT÷&ÉT BbÕ\ e+‘·Tq @sêŒ≥T #˚düTÔ Hêïs¡T. >∑‘·+ e÷~]>± m+&É rÁe+>± ñ+fÒH˚ #ê]®+>¥ nj˚T´ |ü]dæú‹ Ç|ü&ÉT

#˚düTø√yê\ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

õ˝≤¢˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï z≥s¡T qyÓ÷<äT Á|üÁøÏj·T õ˝≤¢˝À #˚|ü{Ϻq z≥s¡T qyÓ÷<äT Á|üÁøÏj·T˝À õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 1,24,096eT+~ <äs¡U≤düTÔ\T #˚düT≈£îHêïs¡T. >∑‘· ¬s+&ÉT HÓ\\T>± »s¡T>∑T‘·Tqï á Á|üÁøÏj·T˝À õ˝≤¢˝À Á|ü»\ qT+&ç eT+∫ düŒ+<äq e∫Ã+~. mìïø£\ ø£$TwüHé ˝ø£å´+ 1,94,498 eT+~ ì z≥s¡T>± qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì ù|s=ÿ+~. õ˝≤¢j·T+Á‘ê+>∑+ nìï XÊK\ dü$Twæº

düeTq«j·T+‘√ á ø±s¡´Áø£e÷ìï ô|<ä› m‘·TÔq #˚|ü{≤ºs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY nVü≤à<éu≤ãT Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä∆ rdüT≈£îì á ø±s¡´Áø£e÷ìï eTT+ <äT+&ç q&ç|ædüTÔHêïs¡T. >∑‘· ¬s+&ÉT HÓ\\T>± õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± sê´© \T, Á|ü<äs¡Ùq\T, Á|ü#ês¡ ø±s¡´ Áø£e÷ìï #˚|ü{Ϻ Á|ü»\qT #Ó’‘·q´ e+‘·+ #˚XÊs¡T. z≥s¡T qyÓ÷<äT Á|üÁøÏj·T˝À j·TTe»qdü+|òüT\T, dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\T, eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷ bÕ\T|ü+#·T≈£î+ ≥THêïsTT. õ˝≤¢ »HêuÛ≤ 27.41\ø£å\T ø±>±, Ç+<äT˝À 13.69,597eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T ø±>±, 13,71,632eT+~ eTVæ≤fi¯\TñHêïs¡T. Ç+<äT˝À 8,80,290eT+~ |ü⁄s¡Twü z≥s¡T¢ ø±>± eTVæ≤fi≤ z≥s¡T¢ 8,62,401eT+~ ñHêïs¡T. á z≥s¡T qyÓ÷<äT Á|üÁøÏj·T á HÓ\ 17‘√ eTT–j·TqTqï~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T Á|ü<Ûëq+>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY rdüT≈£îqï #=s¡e e\¢ õ˝≤¢˝À ô|<ä› dü+K´˝À z≥s¡T¢ ‘·eT ù|s¡TqT qyÓ÷<äT #˚düTø√>∑*>±s¡T.

˝Ò<äT. πøe\+ yÓ\T‘·Ts¡T eùdÔ #ê\T, dü&É*+|ü⁄ ñ+≥THêïs¡T. #ÛêØ®+>¥ nj˚T´ k˛˝≤sY $<ÛëHêìï |üì>∑+≥\T K∫Ñ·+>± bÕ{Ï+#ê* ÄÁX¯e÷˝À¢ Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, &çôd+ãsY 16 : n+>∑Hê«&û πø+Á<ë \ |üì>∑+≥\T ñ<äj·T+ 9 qT+∫ kÕj·T +Á‘·+ 4>∑+≥\ es¡≈£î K∫Ñ·+>± bÕ{Ï+ #ê\ì ◊{Ï&çmdtdæ&ç|æy√ s¡a≤˙‡sêDÏ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, &çôd+ãsY 16: $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ Ä<˚•+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ $~Û+∫q ìã+<Ûä bòıs¡+˝À pìj·TsY ôdºH√Á>±|òüsY b˛düTº q\qT bÕ{Ï+#·ì n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T, uÛÑØÔøÏ <äs¡U≤düTÔ\T ÄVü‰«ìdüTÔqï≥T¢ bò˛s¡+ Äj·÷\ô|’ XÊK|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£î+ #Ó’s¡àHé sê\j·T øÏs¡DY ‘Ó*bÕs¡T. {≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. |üì>∑+≥\T bÕ <äs¡U≤düTÔ\T |ü+bÕ*‡q nuÛÑ´s¡Tú\T »qe] {Ï+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ düŒwüºyÓTÆq Ä<˚ XÊ\T 25e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\ ˝À|ü⁄ C≤Ø #˚dæHê |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ neT\T ø±e bòıs¡+˝À n+<äCÒj·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. &É+ ˝Ò<äqï $wüj·T+ ‘·eT <äèwæºøÏ e∫Ã+ ø£˙dü+ Ç+≥sY ñrÔs¡Tí˝…’ ñ+&Ü\ì 18 <äHêïs¡T. Á|”dü÷ÿ˝Ÿ ø±s¡´Áø£e÷\qT yÓTT≈£îÿ qT+∫ 34@fi¯fl ej·TdüT ñ+&Ü\ì ;d”, ã&ç>±ø±≈£î+&Ü kÕe÷õø£ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT, md”‡, md”º nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ◊sTT<˚fi¯fl uÛ≤>∑kÕ«eTT´\qT #˚j·÷\Hêïs¡T.

ôdºH√Á>±|òüsY ñ<√´>±ìøÏ <äs¡U≤düTÔ\T ÄVü‰«q+

õ˝≤¢˝À @sêŒ≥T ø±qTqï –]»q $X¯«$<ë´\j·÷\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 16: sêÁwüº+˝À n‘·´+‘· yÓqTø£ã&çq õ˝≤¢>±, –]»q õ˝≤¢>± ù|s=+~q Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝À –]»q $X¯«$<ë´\j·T @sêŒ≥Tø√dü+ –]»q dü+|òü÷\T Ä+<√fi¯q #˚düTÔ+&É>±, eTs√ |üø£ÿ $X¯«$<ë´\j·T @sêŒ≥T Á|ü‹bÕ<äq\qT ñqï‘· $<ë´eT+&É*øÏ #˚s¡Tø√e&É+‘√ Á|ü»˝À¢ ÄX¯\T ∫>∑T]düTÔHêïsTT. 2008˝À Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝À –]»q $X¯«$<ë´\ @sêŒ≥T≈£î πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Jy√ C≤Ø #˚dæq H˚|ü<∏ä´+˝À 2011˝À sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L&Ü $X¯«$<ë´\j·T @sêŒ≥T≈£î Jy√qT $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T Ç+<äT≈£î ø±yê*‡q düú˝≤ìï >∑T]Ô+#·&É+ »]–+~. sêÁcÕºìøÏ eT+p¬s’q –]»q $X¯«$<ë´\j·÷ìï –]»qT\T n‘·´~Ûø£+>± ñqï ñ‘·Ôsê+Á<Ûä˝À @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Ä ÁbÕ+‘· Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T |ü≥Tº|ü≥º&É+‘√ õ˝≤¢˝À Á|ü‹bÕ<äq\T ì*∫b˛j·÷sTT. ‘êC≤>± sêÁwüº+˝À ‘=$Tà~ $X¯«$<ë´\j·T @sêŒ≥T≈£î πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Á^Hé dæ¬>ï˝Ÿ Çe«&É+‘√, Ç+<äT˝À ¬s+&ÉT –]»q $X¯«$<ë´\j·÷\T ñHêïsTT. ˇø£{Ï $XÊK õ˝≤¢˝Àì bÕ&˚s¡T˝À, eTs=ø£{Ï Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝Àì ñ≥÷¢s¡T˝À @sêŒ≥T≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ düTeTTK‘· e´ø£Ô+ #˚j·T&É+‘√ mH√ï HÓ\\T>± Bì ø√dü+ b˛sê&ÉT‘·Tqï –]»qT\ ø√]ø£ HÓs¡y˚]qf…ƺ+~. á @sêŒ≥T≈£î ‘·T~ s¡÷|ü+ Ç#˚Ã+<äT≈£î ôV’≤<äsêu≤<é˝À á HÓ\ 20,21 ‘˚B˝À¢ ñqï‘· $<ë´eT+&É˝Ò düe÷y˚X¯+ ø±qTqï~. eTq sêÁcÕºìøÏ ¬s+&ÉT –]»q $X¯«$<ë´j·÷\T eT+ps¡T ø±e&É+‘√ ÁbÕ+‘ê\ yêØ>± m˝≤+{Ï >=&Ée\T ˝Ò≈£î+&Ü ñ‘·Ôsê+Á<Ûä˝À, ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À á –]»q $X¯«$<ë´\j·÷\T @sêŒ≥T ø±qTqï+<äTq ÁbÕ+‘ê\yêØ>± ñqï >=&Ée\T düeTdæb˛qTHêïsTT. õ˝≤¢˝À düTe÷s¡T 5\ø£å\eT+~ –]»qT\T ìe•düTÔHêïs¡T. á $X¯«$<ë´\j·T @sêŒ≥T‘√ –]»q ‘Ó>∑\ dü+düÿè‹ |ü]s¡ø£åD‘√ bÕ≥T $<ë´, ñbÕ~Û s¡+>±\T yÓTs¡T>∑T |ü&˚ neø±XÊ\THêïsTT. $<ë´|üs¡+>± –]»qT\‘√ bÕ≥T –]»H˚‘·s¡T\≈£î ≈£L&Ü \_› #˚≈£Ls¡qTqï~. kÕúìø£+>± á $X¯«$<ë´\j·T+ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sêe&É+‘√ nH˚ø£ eT+~ –]»qT\T <ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î yÓfi¯fl≈£î+&Ü Çø£ÿ&˚ #·<äTe⁄\T ø=qkÕπ> neø±XÊ\T @s¡Œ&ܶsTT.

–]»q ñ<√´>∑T\ô|’ ø£ø£åkÕ~Û+|ü⁄\T e÷qTø√yê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 16: –]»q ÁbÕ+‘ê\˝À |üì#˚düTÔqï Ä~yêdæ, ñ<√´>∑, ñbÕ<Ûë´j·TT\ô|’ n~Ûø±s¡T\T ø£ø£å kÕ~Û+|ü⁄ #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì Ä~eT –]»q ñ<√´>∑ dü+πøåeT dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å ø±s¡´<äs¡TÙ\T yêeTHésêe⁄, $sƒ¡˝Ÿ Äs√|æ+#ês¡T. ñ<√´>∑T\T m˝≤+{Ï ‘·|ü\≈£î bÕ\Œ&É≈£îHêï dü+C≤sTTw”ì ø√s¡≈£î+&ÜH˚ ñ<√´>∑ ñbÕ<Ûë´j·TT\qT n~Ûø±s¡T\T düôdŒ+&é #˚düTÔHêïs¡ì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. ‹]– |ü⁄qsY ìj·÷eTø£+˝À ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]dü÷Ô ø£ø£å kÕ~Û+|ü⁄≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. ◊{Ï&çm |ü]~Û˝Àì nH˚ø£eT+~ ñ<√´>∑T\T HÓ\\ ‘·s¡ã&ç ‹]– b˛dæº+>¥\ ø√dü+ ‹s¡T>∑T‘·THêï n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]k˛Ô+<äì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. yÓ+≥H˚ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ düŒ+~+∫ düôdŒ+&é #˚dæq yê]ì yÓ+≥H˚ $<ÛäT˝À¢øÏ rdüT≈£îì #·s¡´\T rdüTø√e&É+‘√ bÕ≥T, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À n~Ûø±s¡T\T ø£ø£å kÕ~Û+|ü⁄ #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&É≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì yês¡T $»„|æÔ#˚XÊs¡T.

Ç+ø± ‘Ós¡#·Tø√ì –]»q ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, &çôd+ãsY 16: e÷eT÷\T>± Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\T pHé HÓ\˝À ‘Ós¡#·T≈£î+{≤sTT. õ˝≤¢˝Àì ∫+‘·÷s¡T eT+&É\+ yÓTT‘·T>∑÷&Ó+ y˚T»sY |ü+#êsTTr˝À ˇ&çj·÷ ø±´+|t, <˚es¡|ü*¢ –]»q ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ Ç+‘·es¡≈£î ‘Ós¡#·Tø√˝Ò<äT. bÕsƒ¡XÊ\\ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ 7HÓ\\T ø±edüTÔHêï ≈£L&Ü Ç+‘·es¡≈£î ‘Ó\TdüTø√˝Ò<äT. B+‘√ Çø£ÿ&ç $<ë´s¡Tú˝À¢ ø=+‘·eT+~ bı\+ |üqT\≈£î yÓfi¯ó‘·THêïs¡T. eT]ø=+<äs¡T |üX¯óe⁄\ ø±|üs¡T\T>± e÷sês¡T. bò˛sYu…’ ø±´+|t, Ç+‘·T\÷s¡T yê>∑T @ø√bÕ<Ûë´j·T bÕsƒ¡XÊ˝˝À¢qT ñbÕ<Ûë´j·TT\T ôd\e⁄ ô|&ç‘˚ Ä bÕsƒ¡XÊ\\T ≈£L&Ü eT÷‘·|ü&Ü*‡+<˚. Á|üdüTÔ‘·+ yÓTT‘·T>∑÷&Ó+ y˚T»sY |ü+#êsTTr˝Àì ˇ&çj·÷ ø±´+|t, <˚es¡|ü*¢ –]»q ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ @ø√bÕ<Ûë´j·T bÕsƒ¡XÊ\, Çø£ÿ&É |üì#˚ùd ñbÕ<Ûë´j·TT\+‘·÷ ‘·s¡#·T n~Ûø±s¡T\T ìs¡«Væ≤+#˚ düe÷y˚XÊ\T, •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T, Ç‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î yÓ[flq|ü&ÉT ã&ç‘·\T|ü⁄\T eT÷j·÷*‡+<˚. >∑‘·+˝À Çø£ÿ&É |üì#˚dæq $<ë´e\+{°s¡T¢ <äj·T‘·*ùdÔ ‘·|üŒ ã&ç ‘·\T|ü⁄\T ‘Ós¡#·Tø√e⁄. ∫+‘·÷s¡T eT+&É\+˝À yÓTT‘·Ô+ 49 @ø√bÕ<Ûë´j·T bÕsƒ¡XÊ\\T ñHêïsTT. M{Ï˝À ø£˙dü+ $<ë´e\+{°s¡¢qT ≈£L&Ü ìj·T$T+#·˝Ò<äT. B+‘√ ñbÕ<Ûë´j·TT\T ôd\e⁄ MT<ä yÓ[flq|ü&ÉT –]»q $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄≈£î <ä÷s¡eTe⁄‘·THêïs¡T. ñbÕ<Ûë´j·TT\ ø=s¡‘·‘√ &ç|üP´fÒwüHéô|’ |ü+|ü˝Òø£b˛‘·THêïeTì m+áy√ s¡y˚Twt $es¡D Ç#êÃs¡T.


$÷≈£î q#˚à s¡+>∑T˝À¢ ÁøÏdüàdt Á{°øÏ ã\T“\T ôd\ø˘º #˚düTø√+&ç. Ç~ $÷≈£î kÕqT≈£L\yÓTÆq mqØ®ì n+~düTÔ+~. Çø£ ø±´+&ç˝Ÿ‡ ≈£L&Ü s¡+>∑T*ï ã{Ϻ.. n–ï ~X¯\qT nqTdü]+∫ @sêŒ≥T #˚düTø√+&ç. Ç+<äT≈£î ô|ò’Ø >√˝Ÿ¶ eT]j·TT ¬s&é ÁøÏdüàdt Á{°\qT n+≥THêïs¡T. @sêŒ≥T #˚düTø√e#·TÃ. ô|ò+>¥wüßjYT Á|üø±s¡+ ms¡T|ü⁄, ˝Ò‘· ms¡T|ü⁄ eTT+<äT>± ÁøÏdüàdt Á{° @sêŒ≥T˝À $÷≈£î nqT≈£L\yÓTÆq ~X¯qT s¡+>∑T*ï ÁøÏdüàdt Á{°\qT m+#·Tø√e#·TÃ. dæ\«sY, Áπ>, yÓ’{Ÿ, ã÷¢\qT @sêŒ≥T #˚düTø√+&ç. ÁøÏdüàdt≈£î $÷ Ç+{ÏøÏ e#˚à düìïVæ≤‘·T\T, ≈£L&Ü m+#·Tø√e#·TÃ. ùdïVæ≤‘·T\≈£î ø£*kı#˚à s¡+>∑T˝À¢ –|òtº\T eTT+<äT>±H˚ rdæ ô|≥Tºø√+&ç.

ô|ò+>¥wüßjYT {Ï|t‡.. $÷ ø√dü+..! eT+>∑fi¯yês¡+ 17, &çôd+ãsY 2013

ÁøÏdüàdt |ü+&ÉT>∑ e#˚Ãk˛Ô+~. Ç+{Ïì dü÷|üsY>± r]Ã~<˚›j·÷* nqT≈£î+≥THêïsê.. nsTT‘˚ ô|ò+>¥wüßjYT Á|üø±s¡+ $÷ ÁøÏdüàdt Á{°ì @sêŒ≥T #˚düTø√+&ç. |ü+&É>∑ e#˚Ãdæ+<ä+≥÷ @e÷Á‘·+ f…q¸Hé |ü&É≈£î+&Ü ô|ò+>¥wüßjYT {Ï|t‡ bÕ{ÏùdÔ dü]b˛‘·T+<äì ô|ò+>¥wüßjYT ì|ü⁄DT\T

C≤_*ì ‘êøÏ q eT÷&√ < ˚ X ¯ + #Ó ’ H ê MT&çj·÷˝ÀqT y˚~Û+|ü⁄˝Ò

Á|ü|ü+#· yê´|æ‘·+>± eTVæ≤fi≤ $˝ÒKs¡T\T nH˚ø£ >∑&ÉT¶ |ü]düT∆‘·T\ eT<Ûä´ eè‹Ô <Ûäs¡à+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. »s¡ï*düTº\T>± |üì #˚düTÔqï eTVæ≤fi¯˝À¢ eT÷&ç+≥ ¬s+&ÉT e+‘·T\ eT+~ y˚~Û+|ü⁄\T, u…~]+|ü⁄\T, ˝…’+–ø£ n‘ê´#êsê\qT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. eTVæ≤fi≤ $˝ÒKs¡T\ ô|’q yÓTT<ä{ÏkÕ] »]–q düπs«˝À á dü+>∑‹ yÓ\¢&ç nsTT+~. yês¡Ô\ $÷&çj·÷˝À |üì #˚düTÔqï Åd”Ô\T m<äTs=ÿ+≥Tqï $$<Ûä Væ≤+dü\ >∑T]+∫ á düπs« »]–+~. á y˚~Û+|ü⁄\T @ kÕ∆sTT˝À »s¡T>∑T‘·THêïjÓ÷ ‘ÓôV≤˝≤ÿ m&ç≥sY`ÇHé`N|òt ‘·s¡TDY ‘˚CŸ bÕ˝Ÿ ñ+<ä+‘·+ ‘Ó*j·TCÒk˛Ô+~. ‘·eT eè‹ÔøÏ dü+ã+~Û+∫ ªy˚~Û+|ü⁄\T, u…~]+|ü⁄\T, <äTsꓤwü\T, ˝…’+–ø£ y˚~Û+|ü⁄\Tµ m<äTs=ÿ+≥THêïsê nqï Á|üX¯ï≈£î düe÷<ÛëHê\qT düπs« ùdø£]+∫+~. Á|ü|ü+#·yê´|æ‘·+>± 822 eT+~ eTVæ≤fi≤ $˝ÒKs¡T\qT düπs« #˚j·T>± yê]˝À 530 eT+~ ªne⁄qTµ nì düe÷<Ûëq+ Ç#êÃs¡T. nq>± 64 XÊ‘·+ eT+~. yêwæ+>∑ºHé &ç.dæ qT+&ç |üì #˚ùd ªÇ+≥πsïwüq˝Ÿ e⁄yÓTHé‡ $÷&çj·÷ bòÂ+&˚wüHéµ dü+dü∆, \+&ÉHé qT+&ç |üì #˚ùd ªÇ+≥πsïwüq˝Ÿ q÷´dt ùd|ò”º Çìdæº≥÷´{Ÿµ (◊.mHé.mdt.◊), ◊sêdü≈£î #Ó+~q ª>√¢ã˝Ÿ bò˛s¡+ |òüsY $÷&çj·÷ n+&é C…+&ÉsYµ dü+dü∆? á eT÷&É÷ ñeTà&ç>± á düπs« ìs¡«Væ≤+#êj·Tì ~ Væ≤+<äT ‘Ó*|æ+~. y˚~Û+|ü⁄˝À¢ Á|ü<ÛëqyÓTÆq$: ô|’ |ü<ä$ <ë«sê n+<äTu≤≥T˝À n~Ûø±s¡+ ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îì y˚~Û+|ü⁄\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì 22.5 XÊ‘·+ eT+~ #ÓbÕŒs¡T. <äTsꓤwü\T, sê‘· |üPs¡«ø£yÓTÆq eT]j·TT uÛÖ‹ø£ y˚~Û+|ü⁄\T m<äTs=ÿ+≥Tqï≥T¢ 21 XÊ‘·+ eT+~ #ÓbÕŒs¡T. |üs¡Te⁄ Á|ü‹wüº\≈£î uÛÑ+>∑+ ø£*–+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·T&É+ ˝Ò<ë n˝≤ #˚kÕÔeTì u…~]+#·&É+ ˝≤+{Ï y˚~Û+|ü⁄\T m<äTs=ÿ+≥THêïeTì 18.73 XÊ‘·+ eT+~ #ÓbÕŒs¡ì ~ Væ≤+<äT ‘Ó*|æ+~. M{Ï˝À yÓTC≤]{° πødüT˝À¢ u≤dt, dü÷|üsY yÓ’»sY, dü¨<√´–, Ç+≥s¡÷«´ #˚ùd e´øÏÔ? Mπs Á|ü<Ûëq ì+~‘·T\T. 46 XÊ‘·+ eT+~ eTVæ≤fi≤ $˝ÒKs¡T\T ˝…’+–ø£ y˚~Û+|ü⁄\T m<äTs=ÿHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ˝…’+–ø£ y˚~Û+|ü⁄\T m<äTs=ÿH˚ kÕ<Ûës¡D dü∆\+ ø±sê´\j·Ty˚T (˙ff‹xe) nì 59 XÊ‘·+ eT+~ #ÓbÕŒs¡T. Ä|ò”düT˝À¢ y˚~Û+|ü⁄\øÏ bÕ\Œ&˚yê]˝À Á|ü<ÛäeT kÕ∆Hêìï dü¨<√´>∑T\T ÄÁø£$T+#ês¡T. Ä ‘·sê«‘· kÕ∆q+ Ç+≥s¡÷«´ #˚ùdyê]~ ø±>± eT÷&√ kÕ∆q+ u≤dt \~. ˝…’+–ø£ y˚~Û+|ü⁄\T m˝≤ ñ+{≤sTT? ª<äTdüTÔ\ <Ûës¡D >∑T]+∫, ø£q|ü&˚ $<Ûëq+ (JppeJrJìxe) >∑T]+∫ ndüuÛÑ´ ≈£L‘·\T ≈£Lj·T&É+µ ˇø£ |ü<ä∆‹. 68 XÊ‘·+ eT+~ Ç˝≤+{Ï y˚~Û+|ü⁄\T m<äTs=ÿ+≥Tqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ˝…’+–ø£ dü÷#·q\T, X¯u≤›\T #˚j·T&É+ #˚kÕÔs¡ì 57 XÊ‘·+ eT+~ #ÓbÕŒs¡T. ˝…’+–ø£ nsê∆\‘√ CÀø˘ \T y˚j·T&É+ <ë«sê y˚~ÛkÕÔs¡ì 57 XÊ‘·+ eT+~ #ÓbÕŒs¡T. eTVæ≤fi≤ $˝ÒKs¡T˝À¢ 63 XÊ‘·+ eT+~ ˝…’+–ø£ Væ≤+düqT m<äTs=ÿ+≥THêïeTì #ÓbÕŒs¡T. Ç$ Ä|ò”düT˝À¢q÷, $~Ûìs¡«Vü≤D #˚ùd #√≥¢˝Àq÷ »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì yês¡T #ÓbÕŒs¡T. ‘·eT ÇcÕºìøÏ e´‹πsø£+>± ˝…’+–ø£ |ü<ä∆‘·T˝À¢ ‘êø£&É+ <ë«sê Væ≤+dü m<äTs=ÿHêïeTì 85 XÊ‘·+ eT+~ #ÓbÕŒs¡T. |üìøÏ dü+ã+~Û+∫ Væ≤+dü ˝Ò<ë y˚~Û+|ü⁄\ |ü]dæ∆‹ì m<äTs√ÿe&ÜìøÏ ‘·eT j·÷»e÷Hê´\T ˝Ò<ë ô|’ n~Ûø±s¡T\T ‘·eTqT @ $<Ûä+>±q÷ ôV≤#·Ã]+#·&É+, dæ<ä∆|üs¡#·&É+ #˚j·T˝Ò<äì 80 XÊ‘·+ eT+~ #ÓbÕŒs¡T. düπs«˝À bÕ˝§Zqïyê]˝À 50 XÊ‘·+ eT+~ yêsêÔ |üÁ‹ø£˝À¢ |üì #˚ùdyês¡T. yê]˝À ≈£L&Ü n‘·´~Û≈£î\T ]b˛s¡ºπs¢. ô|’q ù|s=ÿqï ◊sêdü dü+dü∆ eTVæ≤fi≤ $˝ÒKs¡T\T m<äTs=ÿ+≥Tqï nH˚ø£ Çã“+<äT\qT ùdø£]+∫ ]ø±s¡T¶ #˚k˛Ô+~. <äTsꓤwü\T, ˝…’+–ø£ Væ≤+dü, uÛÖ‹ø£ Væ≤+dü, ˝…’+–ø£ y˚~Û+|ü⁄\T, C≤‹ $eø£å‘√ ≈£L&çq y˚~Û+|ü⁄\T, ej·TdüT dü+ã+~Û‘· y˚~Û+|ü⁄\T, &çõ≥˝Ÿ uÛÑÁ<ä‘·≈£î dü+ã+~Û+∫q u…~]+|ü⁄\T M{Ï˝À ø=ìï. y˚~Û+|ü⁄\qT m+‘·es¡≈£î ìs√~ÛdüTÔqï~, u≤~Û‘·T\qT m+‘·es¡≈£î s¡øÏådüTÔqï~, yê]ì @ y˚Ts¡≈£î dæ<ä∆+ #˚düTÔqï~ ≈£L&Ü á dü+dü∆ ø=\TdüTÔ+~. ˝…’+–ø£ y˚~Û+|ü⁄\ e\q eTVæ≤fi≤ $˝ÒKs¡T\ô|’ e÷qdæø£+>± rÁe Á|üuÛ≤e+ ø£\T>∑T‘√+~. nsTTq|üŒ{Ïø° yê]˝À 50 XÊ‘·+ eT+~ ‘·eT #˚<äT nqTuÛÑyê\qT |òæsê´<äT #˚j·T&É+ ˝Ò<äì düπs«˝À ‘˚*+~. ªª$˝ÒKs¡T\ uÛÑÁ<ä‘· nq>±H˚ eTq+ kÕ<Ûës¡D+>± j·TT<ä∆s¡+>±˝À¢ s¡ø£åD bı+<ä&É+, n\»&ÉT\T, Ä+<√fi¯q\T »]π> yês¡Ô\T ø£esY #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT s¡ø£åD bı+<ä&É+, |üsê´es¡D $HêX¯Hê\T, Á|üe÷<ë\T »]π> yês¡Ô\qT ø£esY #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT bı+<äe\dæq s¡ø£åD? Ç˝≤H˚ Ä˝À∫kÕÔeTT. ø±˙ ø±sê´\j·Ty˚T X¯Á‘·T|üP]‘· yê‘êes¡D≤ìï eTVæ≤fi¯\≈£î n+~düTÔHêïj·Tì eTq+ m+‘· ‘·s¡#·T>± Ä˝À∫kÕÔ+?µµ nì ◊.mHé.mdt.◊ &Ó’¬sø£ºsY Vü≤Hêï kÕºsYà Á|ü•ï+#ês¡T.

ª#ê+>¥`m 3? ñ|üÁ>∑Vü≤ Á|üjÓ÷>∑+ $»j·Te+‘·+ ø±e&É+‘√ #Ó’Hê ns¡T<Ó’q ]ø±s¡T¶ düèwæº+∫+~. #·+Á<äT&çô|’øÏ ñ|üÁ>∑Vü‰ìï ~+|æq eT÷&√ <˚X¯+>± #Ó’Hê n+‘·]ø£å Á|üjÓ÷>±\ ]ø±s¡T¶ |ü⁄≥\≈£î møÏÿ+~. nyÓT]ø±, (bÕ‘·) k˛$j·T{Ÿ s¡cÕ´ <˚XÊ\T >∑‘·+˝À á |ò”{Ÿ kÕ~Û+#êsTT. 1970\ ‘·sê«‘· #·+Á<äT&çô|’ ˇø£ e÷qe ì]à‘· ñ|üÁ>∑Vü≤+ kÕ|òtº`˝≤´+&ç+>¥ ˝À dü|òü©ø£è‘·+ ø±e&É+ Ç<˚ yÓTT<ä{ÏkÕ]. #·+Á<äT&çô|’q Ç+Á<ä<ÛäqTdüT‡\ nU≤‘·+ ('Jy ˙f FJ‹ìb˙*ã) >± |æ*#˚ #√≥ #ê+>¥`m 3 ñ|üÁ>∑Vü≤+ X¯ìyês¡+ sêÁ‹ >∑+. 9:11 ì. \≈£î ~–+<äì #Ó’Hê Á|üuÛÑT‘·« yêsêÔ dü+dü∆ õHé VüQyê ‘Ó*|æ+~. #·+Á<äT&ç ñ|ü]‘·\+ô|’ düÁø£eT+>± ~>∑&É+ ø√dü+ ø=~› ì$TcÕ\T n≥÷ Ç≥÷ ‹]–q #ê+>¥`m 3 m≥ºπø\≈£î #·+Á<äT&çô|’ ~–+<äì õHé VüQyê ‘Ó*|æ+~. kÕ|òtº ˝≤´+&ç+>¥ e\q ñ|üÁ>∑Vü‰ìøÏ m≥Te+{Ï qwüºeTT »s¡>∑˝Ò<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. #Ûê+>¥`m 3 ˝À e÷qe⁄˝…es¡÷ ˝Òs¡T. #Ûê+>¥µm`3 Á|üjÓ÷>∑+ $»j·Te+‘·+ #˚ùd \ø£å´+‘√H˚ >∑‘·+˝À #Ûê+>¥µm`1, #Ûê+>¥µm`2 ñ|üÁ>∑Vü‰\qT #Ó’Hê Á|üjÓ÷–+∫+~. á ¬s+&ÉT Á|üjÓ÷>±\ <ë«sê ‘·–q nqTuÛÑyê\qT bı+~q #Ó’Hê eT÷&√ <äX¯˝À ñ|üÁ>∑Vü‰ìï $»j·Te+‘·+>± #·+Á<äT&çô|’ ~+|ü>∑*–+~. 2007 ˝À »]–q #Ûê+>¥`m 2 Á|üjÓ÷>∑+˝À ìj·T+Á‹‘· |ü<ä∆‘·T˝À¢ ñ|üÁ>∑Vü‰ìï Áø±wt ˝≤´+&ç+>¥ #˚XÊs¡T. #Ûê+>¥µm`3 ñ|üÁ>∑Vü≤+ ‘·q‘√ bÕ≥T ˇø£ f…*k˛ÿ|ü⁄qT rdüT¬ø[¢+~. á f…*k˛ÿ|ü⁄≈£î ª#Ûê+>¥µm`3 Áb˛uŸµ nì HêeTø£s¡D+ #˚XÊs¡T. Ç~ dü+e‘·‡s¡+ ø±\+ bÕ≥T #·+Á<äT&çô|’ $<ÛäT\T ìs¡«]ÔdüTÔ+~. #·+Á<äT&ç ñ|ü]‘·\+ ô|’ qT+&ç n+‘·]ø£å $XÊ«ìï |ü]o*+#·&ÜìøÏ #Ûê+>¥µm`3 Áb˛uŸ qT ñ<˚›•+#ês¡T. n‹ ˙\˝ÀVæ≤‘· øÏs¡D≤\‘√ |üì #˚ùd ¬øyÓTsê ≈£L&Ü #Ûê+>¥`m 3 ñ|üÁ>∑Vü≤+ ô|’ neTsêÃs¡T. á ¬øyÓTsê <ë«sê uÛÑ÷$Tì <ëìô|’q yê‘êes¡D≤ìï n<Ûä´j·Tq+ #˚j·TqTHêïs¡T. f…*k˛ÿ|ü⁄, ¬øyÓTsê \‘√ bÕ≥T #Ûê+>¥µm`3 ñ|üÁ>∑Vü≤+ ô|’q ˇø£ s√esY ≈£L&Ü ñ+#ês¡T. Ç~ dü÷s¡´ X¯øÏÔ‘√ |üì #˚düTÔ+~. eT÷&ÉT HÓ\\bÕ≥T #·+Á<äT&çô|’ |üì #˚ùd á s√esY ≈£î ªj·TT≥Tµ nì HêeTø£s¡D+ #˚XÊs¡T. #·+Á<äT&ç ñ|ü]‘·\+ô|’q ô|’ uÛ≤>∑+˝À ñ+&˚ eT{Ϻì Ç~ n<Ûä´j·Tq+ #˚düTÔ+~. 100 >∑C≤\ y˚Ts¡ es¡≈£L Ç~ n<Ûä´j·Tq+ #˚düTÔ+<äì ÄsY.{Ï ‘Ó*|æ+~. á e+<ä >∑C≤\T #·T≥÷ºHê ˝Òø£ ñ|ü]‘·\+ qT+&ç øÏ+<äø± nqï~

‘Ó*j·T˝Ò<äT. ÁbÕ+‘êìï ñ<˚›X¯´|üPs¡«ø£+>±H˚ #Ó’Hê mqTï≈£î+<äì õHé VüQyê ‘Ó*|æ+~. á ÁbÕ+‘·+˝À dü÷sêÔ´s¡•à ‘·–q+‘·>± k˛≈£î‘·T+<äì, düTBs¡È <ä÷sê\≈£î düe÷#êsêìï #˚s¡y˚j·T&ÜìøÏ Ç~ nqTe⁄>± ñ+&˚ ÁbÕ+‘·eTì n+<äTπø #Ó’Hê á ÁbÕ+‘êìï m+#·T≈£î+<äì |üÁ‹ø£ ‘Ó*|æ+~. á ÁbÕ+‘êìï Ç+‘·es¡≈£î mes¡÷ n<Ûä´j·Tq+ #˚j·T˝Ò<äì ≈£L&Ü ‘Ó\Tk˛Ô+~. #Ûê+>¥µm`3 Áb˛uŸ, s√esY \T ¬s+&É÷ ˇø£<ëìø=ø£{Ï bò˛{À\T rdüT≈£îì uÛÑ÷$TøÏ |ü+|ækÕÔj·Tì yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï bò˛{À Ä~yês¡+ edüTÔ+<äì ÄsY.{Ï ‘Ó*|æ+~. #·+Á<äT&çô|’ nyÓT]ø±, k˛$j·T{Ÿ s¡cÕ´\T Á|üjÓ÷–+∫q ñ|üÁ>∑Vü‰\T ~–q|üŒ{Ïø° á |ò”{Ÿ Ç|üŒ{Ïø° n+‘·]ø£å XÊgE„\≈£î ˇø£ düyê˝Ò nì ‘Ó\Tk˛Ô+~. #·+Á<äT&çô|’ yê‘êes¡D+ u§‹Ô>± ˝Òø£b˛e&É+ BìøÏ ˇø£ ø±s¡D+. yê‘êes¡D+ ˝Òq+<äTq (>∑Ts¡T‘ê«ø£s¡¸D X¯øÏÔ n‘·´+‘· ‘·≈£îÿe) bÕsê#·÷´{Ÿ \ düVü‰j·T+‘√ #·+Á<äT&çô|’ ~>∑&ÜìøÏ M\T ˝Ò<äT. sê¬ø{Ÿ yÓ÷{≤s¡¢ <ë«sêH˚ ñ|ü]‘·\+ô|’ ~>∑e\dæ ñ+≥T+~. dü¬s’q ø√D+˝À, dü¬s’q y˚>∑+‘√ ~–‘˚H˚ ˝≤´+&ç+>¥ düT\uÛÑ+ ne⁄‘·T+~. ˝Òq≥¢sTT‘˚ ñ|üÁ>∑Vü≤+ <Óã“‹q&ÜìøÏ, Á|üjÓ÷>∑+ $|òü\+ ø±e&Üìø° n˙ï neø±XÊ\T ñ+{≤sTT. á n+XÊ\ Ø‘ê´ #Ó’Hê Á|üjÓ÷>∑+ $»j·Te+‘·+ ø±e&É+ #Ó|ü⁄Œø√<ä>∑Z $wüj·Ty˚T. n+<äTπø ¬s+&ÉT $&É‘·\ Á|üjÓ÷>±\ nq+‘·s¡y˚T #Ó’Hê Á|üjÓ÷>∑+ $»j·Te+‘·+ ø±>∑*–+~. 2007˝À #·+Á<äT&ç #·T≥÷º

|ü]ÁuÛÑ$T+#˚ \ø£å´+‘√ #Ûê+>¥µm`1 ñ|üÁ>∑Vü‰ìï #Ó’Hê Á|üjÓ÷–+∫+~. 2010˝À #Ûê+>¥µm`2 qT #Ó’Hê Á|üjÓ÷–+∫+~. á ¬s+&ÉT Á|üjÓ÷>±\ <ë«sê #·+Á<äT&ç ñ|ü]‘·˝≤ìï #Ó’Hê ≈£åîDí+>± n<Ûä´j·Tq+ #˚dæq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á n<Ûä´j·Tq+ <ë«sêH˚ 'Jy ˙f FJ‹ìb˙*ã ÁbÕ+‘·+ ñ|üÁ>∑Vü≤ Á|üjÓ÷>±\≈£î nqTyÓ’q ÁbÕ+‘·+>± #Ó’Hê >∑T]Ô+∫+~. #Ûê+>¥µm`1 Á|üjÓ÷>∑+˝À #·+Á<äT&ç |üP]Ô <äèXÊ´ìï Äb˛düq |ü{Ϻq #Ó’Hê #Ûê+>¥µm 2 <ë«sê ‘êC≤ kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„Hêìï |üØøÏå+#·T≈£î+~. #Ûê+>¥µm n+fÒ #Ó’Hê uÛ≤wü˝À ª#·+Á<ä <˚e‘·µ nì ns¡∆+. 2017˝À eTs√ ñ|üÁ>∑Vü‰ìï Á|üjÓ÷–+#·&ÜìøÏ #Ó’Hê düHêïVü‰\T #˚k˛Ô+~. ákÕ] Á|üjÓ÷>∑+˝À Áb˛uŸ, s√esY \qT #·+Á<äT&ç $÷<ä≈£î |ü+|üqTqï #Ó’Hê Áb˛uŸ qT ‹]– uÛÑ÷$T $÷<ä≈£î ‘Ó#˚à ñ<˚›X¯´+˝À ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. 2020 Hê{Ïø£˝≤¢ n+‘·]ø£å+˝À ˇø£ Á|üjÓ÷>∑XÊ\qT @sêŒ≥T #˚düT≈£îH˚ ~X¯>± #Ó’Hê ø£èwæ #˚k˛Ô+~. n+‘·]ø£å+ ˝ÀøÏ eTìwæì |ü+|ü&ÜìøÏ 1992˝Àì Á|üj·T‘·ï+ ÁbÕs¡+_Û+∫q #Ó’Hê 2003 Hê{ÏøÏ dü|òü\+ nsTT+~. 2003˝À ‘·eT yÓTT<ä{Ï f…’ø√Hê{Ÿ (nyÓT]ø±≈£î ÄÅk˛ºHê{Ÿ, s¡cÕ´≈£î ø±k˛àHê{Ÿ) ◊q ªj·÷+>¥ *Mµ qT n+‘·]ø£å+˝ÀøÏ #Ó’Hê |ü+|æ+~. á Á|üjÓ÷>±\˙ï ô|s¡T>∑T‘·Tqï #Ó’Hê Á|üuÛ≤yê˙ï, n_Ûeè~∆ #Ó+<äT‘·Tqï kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„Hê˙ï ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïj·Tq&É+˝À |ò”#·sY‡ &Ódtÿ m≥Te+{Ï dü+<˚Vü≤eT÷ ˝Ò<äT.

uÛ≤s¡‘· n_Ûeè~›øÏ n≥+ø£+ uÛÑ÷$<ÛëHê\T Á>±$÷D düe÷»+˝À ô|’ bıs¡˝À ñqïyês¡T ‘·eT j·÷»e÷q´+˝À ñqï uÛÑ÷eTT\qT, ÁX¯eT kÕ<ÛäHê\qT Á>±e÷˝À¢ì uÛÑ÷$T˝Òì ù|<ä\ ÁX¯eTX¯øÏÔ‘√ ø£*|æ ñ‘·Œ‹Ô rdüTÔHêïs¡H˚~ ì»y˚T. ø±˙ Á>±$÷D ÁbÕ+‘ê˝À¢ ùd«#êä ÁX¯eT X¯øÏÔ‘√ ≈£L&çq kÕ∆ìø£ e÷¬sÿ≥T¢ s¡÷bı+<äT‘·THêïj·Tì #Óù|Œ+<äT≈£î Ä<Ûës¡+ ˝Ò<äT. ≈£L©\≈£î kÕ+Á|ü<ëj·T πs≥¢ Á|üø±s¡y˚T edüTÔ s¡÷ù|D≤ ≈£L&Ü ≈£L* #Ó*¢düTÔHêïs¡T. Á>±$÷D uÛ≤s¡‘·+˝À Ä]∆ø£`bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô ‘·s¡Vü‰ X¯≈£îÔ\T Ä$wüÿè‘·+ ø±≈£î+&Ü Á_{Ïwt uÛÑ÷$T •düTÔ $<Ûëq+ n&ÉT¶|ü&ç+~. XÊX¯«‘· ôd{Ï˝…à+{Ÿ eT]j·TT ¬s’‘ê«Ø dü+düÿs¡D\T ¬s+&ç+{Ï˝Àq÷ ñqï‘· ôdø£åqT¢ ô|<ä›>± ñ‘êŒ<äø£‘ê kÕeTs¡∆´+ ˝Òì Ä<ëj·T |ü<ä∆‘·T\qT m+#·T≈£îHêïs¡T. uÛÑ÷eTT\qT düuŸ ©E≈£î Çe«&É+, e&û¶\≈£î n|ü⁄Œ\T Çe«&É+, yê´bÕs¡+ Ç˝≤+{Ï |ü<ä∆‘·T˝À¢ ø=ìï. n<äq|ü⁄ øö\T n<Ó› ˝Ò<ë n~Ûø£ e&û¶ s¡TD≤\qT Ä~eT (ô|≥Tºã&ç) dü+#·j·T+>± |ü]>∑DÏ+#·&ÜìøÏ M\T ˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ n‹eTTK´+>± Ç+<äT˝À ˇø£ ñ‘·Œ‹Ô<ës¡T&ç kÕ∆q+˝À eTs=ø£]ì Á|ü‹πøå|æ+#·&É+ e÷Á‘·y˚T »]–+~ ‘·|üŒ e´ekÕj·T j·÷»e÷q´ |ü<ä∆‹˝À m˝≤+{Ï e÷s¡÷Œ dü+uÛÑ$+#· ˝Ò<äT. øö\T n<Ó› ˇ‹Ô&ç eT]j·TT e&û¶<ës¡T\ &çe÷+&É¢ y˚Ts¡≈£î e´ekÕj·T ñ‘·Œ‘·TÔ\ yê´bÕØø£s¡D ô|]–+~ >±˙ ñ‘·Œ‹Ô Áø£eT+ ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À yê´bÕØø£s¡D #Ó+<ä&ÜìøÏ á |ü<ä∆‘·T˝Ò Ä≥+ø£+ nj·÷´sTT. uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À Á_{Ïwt bÕ\q dæ∆s¡|ü&˚ Á|üÁøÏj·T |üP]Ô nj·÷´ø£ |ü\T düeTdü´\qT ˝ÒeHÓ‹Ô+~: yÓTT<ä{Ï~: uÛÑ÷kÕ«eT´ esêZ\ n~Ûø±sêìï <Ûä«+dü+ #˚j·T&ÜìøÏ dü+ã+~Û+∫q düeTdü´\T. ¬s+&√~: uÛÑ÷kÕ«eT´ esêZ\ eT<Ûä´ ñ+&˚ n+‘·s¡Z‘· yÓ’s¡T<Ûë´\T. uÛÑ÷eTT\≈£î dü+ã+~Û+∫ $$<Ûä ôd{Ï˝…à+≥¢ Á|üuÛ≤yê\T <ë<ë|ü⁄ ˇπø $<Ûä+>± ñHêïsTT. yê´bÕs¡ ô|≥Tºã&ç Á|üy˚•+∫q|ü⁄&ÉT n~ ô|≥Tºã&ç<ëØ $<Ûëq+>± n_Ûeè~∆ #Ó+<äT‘·T+<äì ø=+<äs¡T kÕÁe÷»´yê<ä j·T»e÷qT\T uÛ≤$+#ês¡T. yêdüÔe+˝À n~ e´ekÕj·T yê´bÕsêìï Áb˛‘·‡Væ≤+∫+~ ‘·|üŒ e´ekÕj·T ñ‘·Œ‹Ô$<Ûëq+ yê´bÕØø£s¡D #Ó+<ä&ÜìøÏ <√Vü≤<ä|ü&É˝Ò<äT. e´ekÕj·T+˝À ô|≥Tºã&ç düeT≈£Ls¡≈£î+&ÜH˚ Á>±e÷˝À¢øÏ es¡Ôø£ ô|≥Tºã&ç Á|üy˚•+#·&ÜìøÏ kÕÁe÷»´yê<ä $<ÛëHê\T <√Vü≤<ä+ #˚XÊsTT. ¬s$q÷´ Ks¡TÃ\qT >∑eTì+∫q≥¢sTT‘˚ yêdüÔe+ @$T{À ns¡∆+ #˚düTø√e#·TÃ. $$<Ûä n+XÊ\ yêØ>± Ks¡TÃ\qT

øÏ+~ |ü{Ϻø£˝À #·÷&Ée#·TÃ. n+¬ø\T XÊ‘ê\qT dü÷∫kÕÔsTT. ¬s$q÷´˝À dü>∑≥Tq 2/3 e+‘·T kÕÁe÷»´yê<ä Á|üjÓ÷»Hê\ ø√düy˚T Ks¡Tà #˚j·T&Üìï ô|’ |ü{Ϻø£˝À >∑eTì+#·>∑\+. XÊX¯«‘· ôd{Ï˝…à+≥T¢ ˝Òì #√≥ ≈£L&Ü n~Ûø£ Ä<ëj·T+ sêã≥Tºø√&ÜìøÏ yÓTs¡T>∑sTTq eTÚ*ø£ ìsêàD edü‘·T\qT n_Ûeè~∆ #˚XÊs¡T. e´ekÕj·T s¡+>∑+˝À Ç≥Te+{Ï |ü]dæ∆‹ Á_{Ïwt ø±\+ n+‘·{≤ ø=qkÕ–+~. á ‘·s¡Vü‰ Ä]∆ø£ n_Ûeè~∆ >∑T]+∫ ãT#êqHé á øÏ+~ $<Ûä+>± dü+øÏå|”Ôø£]+#ês¡T. ªªuÛ≤s¡‘· <˚X¯+ #·$#·÷dæq e÷s¡TŒ\qT bÕ]ÁXÊ$Tø£ $|ü¢e+>± ø£+fÒ yê´bÕs¡ e÷s¡TŒ\T>± #Ó|üŒ&Éy˚T ñ∫‘·+ ne⁄‘·T+~. ¬s’˝Ò«\˝Àq÷, $<˚o yêDÏ»´+˝Àq÷ y˚>∑+>± e∫Ãq e÷s¡TŒ\T yêDÏ»´ |ü+≥\˝À ôdŒwü˝…’CÒwüHé ≈£î <ë]rdæ+~. uÛ≤s¡rj·T ¬s’‘·T\πøyÓ÷ eTT&ç e´ekÕj·T ñ‘·Œ‘·TÔ\≈£î ã<äT\T>± #·eø£ $ìjÓ÷>∑<ëØ düs¡T≈£î\qT n+<äCÒXÊs¡T. dü«j·T+ düeTè<ä∆yÓTÆq kÕ∆ìø£ Ä]∆ø£ e´edü∆ kÕ∆Hêìï n+‘·sê®rj·T b˛{° ÄÁø£$T+∫+~?µµ (ô|’ |ü⁄düÔø£+— ù|J 252). u…+>±˝Ÿ >∑es¡ïsY #˚ ìj·T$T+#·ã&çq Ä]∆ø£ ì|ü⁄DT&ÉT yÓTø˘ ˙˝Ÿ 1872 ˝ÀH˚ Ç˝≤ yê´U≤´ì+#ês¡T. ªª?<ä]$T˝≤

n+X¯+ edü÷fi¯¢ô|’ ¬s$q÷´ #ÛêØ®\T yÓTT.$ bÂs¡ bÕ\q e&û¶ ôd’q´+ Á|üC≤ |üqT\T ø£s¡Te⁄ Ç‘·s¡eTT\T

1841`50 22.10 22.25 10.69 43.64 01.15 ` 00.30

ˇø£ Á|üX¯ï ‘·q≈£î ‘êqT>± ñ<䓤$düTÔ+~: <˚X¯+˝À nH˚ø£ ¬s≥T¢ edü÷\T #˚j·Tã&çq |üqTï Ä<ëj·T+ |òü˝≤\qT mes¡T nqTuÛÑ$+#ês¡T? Á|üuÛÑT‘·«+ ì]›wüº yÓTT‘êÔìï nqTuÛÑ$+#·>± »$÷+<ës¡T\T (uÛÑ÷kÕ«eTT\T) ˝≤uÛ≤˝À¢ ø=+‘· uÛ≤>±ìï kÕ«j·T‘·Ô+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ø±˙ #ê˝≤ ∫qï yÓTT‘·Ô+ e÷Á‘·y˚T ¬s’‘·T\ (e´ekÕj·T<ës¡T\T) #˚‹øÏ e∫Ã+~? yÓTT‘·Ô+ $÷<ä #·÷ùdÔ e´ekÕj·T<ës¡T\ |ü]dæ∆‹˝À ø=+‘· yÓTs¡T>∑T<ä\ e∫Ã+<äq&É+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. ≈£L©\/ø±]à≈£î\ y˚‘·Hê\ &ÉãT“ $\Te eT]j·TT ∫qï ∫qï ÄdüTÔ\ ˝≤uÛ≤\T ≈£L&Ü ø=+‘· ô|]–q e÷≥ ì»y˚T. nsTTq|üŒ{Ïø° e´ekÕj·T<ës¡T\T Ç+ø± ‘·eT ‘·ø£åD nedüsê\T e÷Á‘·y˚T rs¡TÃø√>∑*>±s¡T. m<ä›&ç ˝Ò<ë ø£s¡Te⁄ |ü]dæ∆‘·T\T e∫Ãq|ü⁄&ÉT Ä<Ûës¡|ü&É&ÜìøÏ yê] e<ä› $T>∑T\T nH˚~ mqï&É÷ düeT≈£Ls¡˝Ò<äT?µµ ªªes¡Ô≈£î\T, e&û¶<ës¡T\T? á ¬s+&ÉT esêZ\T >∑eTì+#ê*‡q ¬s+&ÉT eTTK´yÓTÆq esêZ\T>± m\¢|ü⁄Œ&É÷ ñ+≥÷ e#êÃs¡T. mìï düeTdü´\T ñqï|üŒ{Ïø° <˚X¯+˝À eè~∆ #Ó+<äT‘·÷ e∫Ãq dü+|ü<ä\˝À n‘·´~Ûø£ uÛ≤>∑+ á ¬s+&ÉT esêZ˝Ò düeT≈£Ls¡TÃ≈£îHêïsTT?µµ 1940˝À bò¢&é ø£$TwüHé

1851`60 17.84 21.60 09.88 41.69 06.23 ` 01.90

1861`70 18.36 18.43 11.33 33.56 13.92 ` 03.40

≈£î u…+>±˝Ÿ ¬s’‘·T dü+|òüT+ düeT]Œ+∫q yÓTyÓ÷sê+&É+˝À <ë<ë|ü⁄ Çy˚ n+XÊ\T ñHêïsTT. ªªøö\T e´ekÕj·T+ ô|s¡T>∑T<ä\≈£î <√Vü≤<ä+ #˚düTÔqï Ç‘·s¡ ø±s¡D≤˝À¢ ˇø£{Ï>± e&û¶<ës¡T&ÉT eT]j·TT uÛÑ÷kÕ«$T>± ¬s+&ÉT s¡÷bÕ˝À¢ ñ+&˚ ø=‘·Ô ‘·s¡Vü‰ uÛÑ÷kÕ«$T eè~∆ #Ó+<ä&Üìï eTq+ >∑eTì+#·e#·TÃ? @yÓTÆq|üŒ{Ïø° Á|üdüTÔ‘· |ü]dæ∆‘·T˝À¢ bÕ]ÁXÊ$Tø£ dü+dü∆˝À ô|≥Tºã&ç ô|≥º&É+ ø£+fÒ uÛÑ÷eTT˝À¢ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|≥º&Éy˚T n‘·ìøÏ ˝≤uÛÑ<ëj·Tø£+— ø±˙ n‘·qT <ëìï (uÛÑ÷$Tì) ‘·q+‘·≥ ‘êqT>± ùd<ä´+ #˚ùd ñ<˚›X¯´+˝À ˝Ò&ÉT, ùd<ä´+ #˚j·Tì uÛÑ÷kÕ«$T>± ñ+&É&Üìπø n‘·ì ÄdüøÏÔ m≈£îÿe? Ç˝≤+{Ï ø=‘·Ô ‘·s¡Vü‰ uÛÑ÷kÕ«$T n|üŒ{Ïπø p{Ÿ <Ûëq´+˝À yê´bÕ]>± ≈£L&Ü ñHêï&ÉT.µµ Ç≥Te+{Ï e´ekÕj·T ÁbÕôddæ+>¥ |ü]ÁX¯eT\ n_Ûeè~∆ ≈£L&Ü ¬s+&ÉT $_ÛqïyÓTÆq |ü+<Ûë\˝À kÕ–+~: (1) {À≈£î yê´bÕ] ‘·eT eTT&ç |ü<ësê∆\qT ÁbÕôddæ+>¥ #˚ùd yêDÏ»´ $düÔs¡D Á|ü<Ûëq n_Ûeè~∆ |ü+<Ûë>± ñ+&É&É+ (2) ø=ìï πødüT˝À¢ <Ûäìø£ ñ‘·Œ‹Ô<ës¡T˝Ò ÁbÕôddæ+>¥ j·T÷ì≥¢qT n_Ûeè~∆ #˚j·T&É+. yê´bÕs¡+ qT+&ç e÷qT´bòÕø£Ã]+>¥ ≈£î $düÔ]+#·&É+˝À uÛ≤>∑+>± eDÏE&ÉT ÁbÕôddæ+>¥ |ü]ÁX¯eT\qT n_Ûeè~∆ #˚dæq+<äTe\q ø£*–q Á|üuÛ≤e+ ô|≥Tºã&ç<ëØ e´ekÕj·T n_Ûeè~∆øÏ Vü‰ìø£s¡+>± e÷]+~. yês¡T ô|≥Tºã&ç<ëØ ñ‘·Œ‹Ô $<Ûëq+˝À e´ekÕj·T+ #˚|ü≥º&ÜìøÏ ã<äT\T>± yÓqTø£ã&çq e´ekÕj·T ñ‘·Œ‹Ô $<Ûëq+ <ë«sê <√|æ&ûøÏ |üPqT≈£îHêïs¡T. #Ós¡T≈£î qT+&ç q÷HÓ –+»\ es¡≈£î Ç<˚ ø£<Ûä |ü⁄qsêeè‘·+ nsTT+~. <Ûëq´+ –+»\ yê´bÕs¡+˝Àì ø=ìï n+XÊ\˝À ‘·|挑˚, ÁbÕôddæ+>¥ |ü]ÁX¯eT nH˚~ yêDÏ»´ ô|≥Tºã&çøÏ nqT≈£L\+>± e´ekÕj·T<ës¡T\ Ä]∆ø£ e´edü∆qT $∫äqï+ ø±$+#˚ <Û√s¡DÏ˝À ø=qkÕ–+~. |ò”#·sY‡ &Ódtÿ

1871`80 13.99 17.55 09.25 31.95 20.59 03.40 01.00

1881`90 11.55 15.15 06.02 27.85 25.27 02.10 12.11


n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± |ü&ç|üP» eT+>∑fi¯yês¡+ 17, &çôd+ãsY 2013

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 16 : n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± eTVü≤|ü&ç|üP»qT nj·T´|üŒ kÕ«eTT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. J&çyÓT≥¢˝Àì ñcÕ eTTfi¯fl|üPŒ&ç Vü‰dæŒ≥˝Ÿ m<äTs¡T>± ôV≤#Ym˝Ÿ ø±\˙˝À dæ.ôV≤#Y.

»>∑Hé yê´K´\T u≤<Ûëø£s¡+ : s¡|òüTTMsê Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, &çôd+ãsY 16: ~^«ô|’ »>∑Hé yê´K´\T u≤<Ûëø£s¡+ nì sêÁwüº ¬syÓq÷´ eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ nHêïs¡T. MT&çj·÷‘√ Ä~yês¡+ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ »>∑Hé yê´U´\T Äj·Tq dü+kÕÿsêìï ‘Ó*j·TCÒ düTÔHêïj·THêïs¡T. yÓ’mdtÄsY m|üŒ{Ïø° ø±+Á¬>dt yê<˚qqï uÛ≤eq‘√H˚ ~^« e÷{≤¢&ç‘˚ ‘·|ü⁄Œã&É‘êsê nì Á|ü•ï+#ês¡T. Äs¡Ty˚\ $ÄsYy√\ b˛düTº\qT »qe]˝À uÛÑØÔ #˚j·TqTqï≥Tº yÓ\¢&ç+#ês¡T.

d”e÷+Á<ÛäT\ uÛ≤yê\T >∑T]Ô+#·+&ç: Vü≤]ø£èwüí Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 16: d”e÷+Á<ÛäT\ eTH√uÛ≤yê*ï _C…|æ ns¡∆+ #˚düTø√yê\ì sê»´düuÛÑ e÷J düuÛÑT´&ÉT mHé.Vü≤]ø£èwüí nHêïs¡T. <˚X¯yê´|üÔ+>± _C…|æ~ düyÓTÆø£´ |üs¡T>∑T nsTT‘˚.. sêÁwüº+˝À e÷Á‘·+ $uÛÑ»q |üs¡T>∑T nì Vü≤]ø£èwüí n_Ûe]í+#ês¡T. |ü#·Ã>±ñ+&˚ ‘Ó\T>∑TC≤‹ì ¬s+&ÉT>± N\Ã&É+ nHê´j·T+. ‘Ó\T>∑TC≤‹ $&çb˛‘·T+&É&É+ |ü≥¢ m˙ºÄsYÄ‘·à øå√_Ûk˛Ô+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. düyÓTÆø£´+>± ñ+&Ü*‡+<˚qì nHêïs¡T.

neø±X¯yê<ä+‘√H˚ _C…|æ‘√ bı‘·TÔ: >∑T‘êÔ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q˝§Z+&É, &çôd+ãsY 16: ø±+Á¬>dt ˝Ò≈£î+fÒ yÓ’mdt ˝Ò&ÉT.. yÓ’mdt ˝Ò≈£î+fÒ »>∑Hé ˝Ò&ÉT.. nì m+|æ >∑T‘êÔ düTπø+<äsY¬s&ç¶ nHêïs¡T. MT&çj·÷‘√ Ä~yês¡+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Hê&ÉT yÓ÷&ûì $eT]Ù+∫q #·+Á<äu≤ãTqT H˚&ÉT _C…|æ ø°]Ô+#·&É+ $#ês¡ ø£s¡eTì m+|æ >∑T‘êÔ nHêïs¡T. neø±X¯ yê<ä+‘√H˚ _C…|æ‘√ {°&û|” bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£î+<äì Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Ç∫Ãq ø±+Á¬>dt≈£î ¬ødæÄsY n+&É>± ñ+&Ü*.

dü‘·´Hêsêj·TD >∑Ts¡TkÕ«$T Ä<Ûä«s¡´+˝À lìyêdt >∑Ts¡TkÕ«$T #Ó+‘· »]–+~. n~Ûø£ dü+K´˝À nj·T´|üŒ kÕ«eTT\T, uÛÑ≈£îÔ\T $#˚Ãdæ nj·T´|üŒkÕ«$T eTVü≤|ü&ç |üPC≤ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. qπswt,

Äq+<é, u≤˝ŸsêCŸ, #ê] >∑Ts¡TkÕ«eTT\T uÛÑ»Hê ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. dü‘·´Hêsêj·TD >∑Ts¡TkÕ«$T á |üP» ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ e∫Ãq nj·T´|üŒ kÕ«eTT\≈£î, uÛÑ≈£îÔ\≈£î nj·T´|üŒkÕ«$T |ü&ç|üP» >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. yê]øÏ

»j·TÁ|ü<ä≈£î ª$uÛÑ»qµ ø£*kı#˚ÃHê? ‘·«s¡˝À ø±+Á¬>dt rs¡ú+! sê»eT+Á&ç kÕúq+ Ksês¡T! ñ+&Ée*¢ bÕغ ~Ûø±ÿs¡y˚T ø±s¡D+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 16: ø=+‘·ø±\+>± sêh sê»ø°j·÷\ô|’ ø£H˚ïdæq ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ sê+|üPsY bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´sê\T »j·T Á|ü<ä≈£î ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T ø£*kı#˚à neø±XÊ\T yÓT+&ÉT>± ø£ì|ædüTÔHêïsTT. ‘·q≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ neø±X¯$TùdÔ sê»eT+Á&ç m+|æ kÕúq+ qT+∫ b˛{°#˚kÕÔqì n|üŒ{À¢ ÄyÓT ‘·q eTqdüT˝Àì e÷≥qT e´ø£Ô+#˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î ø±+Á¬>dt C≤rj·T H˚‘·\‘√ ôd’‘·+ ÄyÓT eT+‘·Hê\T »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. sê»eT +Á&ç qT+∫ b˛{° #˚kÕÔqì »j·TÁ|ü<ä Á|üø£{Ï+ ∫q H˚|ü<∏ä´+˝À m+|” ñ+&Ée*¢ ns¡TDY ≈£îe÷sY n\s¡ºj·÷´s¡T. »j·TÁ|ü<ä ø±+Á¬>dt bÕغ˝ÀøÏ sê≈£î+&Ü &Ûç©¢ ô|<ä›\‘√ C≤Á>∑‘·Ô |ü&ܶs¡T. nsTT‘˚ ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T ≈£î d”&Éã÷¢´d”˝À ìs¡íj·T+ rdüTø√e&É+, $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T y˚>∑e+‘·+ ø±e&É+, πø+Á<ä πø_HÓ{Ÿ ÄyÓ÷<ä+ bı+<ä≥+‘√ K+>∑T‹qï d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt m+|”\T @ø£+>± n~ÛcÕº HêìøÏ e´‹πsø£+>±, $uÛÑ»qqT e´‹πsøÏdü÷Ô

πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ n$XÊ«dü rsêàq+ H√{°düT Ç#êÃs¡T. á H√{°düTô|’ m+|” ñ+&Ée*¢ ôd’‘·+ dü+‘·ø£+ #˚XÊs¡T. @ø£+>± kı+‘· bÕغô|’H˚ H√{°düT Ç∫Ãq düuÛÑT´\ô|’ bÕغ n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛ ÄÁ>∑Vü≤+‘√ ñqï≥Tº düe÷#ês¡+. B+‘√ e#˚à mìïø£˝À¢ Äj·Tq≈£î ø±+Á¬>dtbÕغ {Ϭøÿ{Ÿ e#˚Ã~ nqTe÷qy˚Tqì düŒwüºeTe⁄‘√+~. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü ñ+&Ée*¢ Á|ü‘·´ø£å sê»ø°j·÷\ qT+∫ ‘·|ü⁄Œ≈£î+{≤s¡qï yês¡Ô\T $ì|æ düTÔHêïsTT. dæ&Éã÷¢´d” rsêàq+ ‘·sê«‘·

eT\¢qï düìï~Û˝À C≤Hê¬s&ç¶ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 16: lXË’\+ eT\¢qïqT sêÁwüº eT+Á‹ C≤Hê¬s&ç¶ Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T, ns¡Ãø£kÕ«eTT\T Äj·Tq≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. eT\¢qï≈£î s¡TÁ<ë_Ûùwø£+, ÁuÛÑeTsê+ã≈£î ns¡Ãq ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À C≤Hê¬s&ç¶ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± uÛÑ≈£îÔ\T uÛ≤Ø dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.

>∑Hé \uÛÑ´+.. b˛©düT\≈£î n|üŒ–+‘·

ñ+&Ée*¢ ‘·q m+|æ düuÛÑ´‘ê«ìøÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. j·T÷|”@ô|’ n$XÊ«dü+ô|fÒº ñ<˚›X¯+‘√ sêJHêe÷qT yÓqøÏÿ rdüT≈£î Hêïs¡T. n$XÊ«dü rsêàq+ H√{°düT Ç∫Ãq yê]ô|’ y˚≥T≈£î n~ÛcÕºq+ s¡+>∑+ dæ<ä∆+ #˚k˛Ô+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À ñ+&Ée*¢ ø±+Á¬>d tbÕغ düuÛÑ´‘ê«ìøÏ sêJHêe÷#˚ùd neø±XÊ\T ñqï≥T¢ Á|ü#ês¡+. »j·TÁ|ü<ä≈£î sê»eT+Á&ç {Ϭøÿ{Ÿ <ë<ë|ü⁄ Ksê¬s’q≥T¢ bÕغ esêZ˝À¢ #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. kÕ<Ûës¡D mìïø£\ Hê{ÏøÏ sêh sê»ø°j·÷˝À¢øÏ sêe&ÜìøÏ >∑‘· dü+e‘·‡s¡ø±\+>± »j·TÁ|ü<ä ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ, yÓ’mkÕ‡sYd”|” H˚‘·\‘√ dü+Á|ü~+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. yÓ’mkÕ‡sY d”|”, {Ï&ç|æ\T sê» eT+Á&çøÏ nuÛÑ´s¡Tú\T Ksês¡T #˚XÊs¡T. B+‘√ ÄyÓT ø±+Á¬>dtyÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ#·÷bÕs¡T. ø±+Á¬>dt˝À #˚s¡&ÜìøÏ, sê»eT+Á&ç qT+∫ b˛{°#˚ùd n+X¯+ô|’ »j·TÁ|ü<ä k˛ìj·÷ì ≈£L&Ü ø£*XÊs¡T. n|üŒ{À¢ k˛ìj·÷ m˝≤+{Ï Vü‰MT Çe«ø£b˛sTTHê ñ+&Ée*¢ yÓ’K]e\¢ »j·TÁ|ü<ä≈£î Á^Hédæ>∑ï˝Ÿ Ç#˚à neø±X¯+ ñqï≥T¢ düŒwüºeTe⁄‘√+~. ‘·«s¡˝À ÄyÓT ø±+Á¬>dt rs¡ú+ |ü⁄#·TÃø√qTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. @<˚yÓTÆHê, ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T »j·TÁ|ü<ä≈£î ø£*dæ e∫Ã+<äì #Ó|üŒ&É+˝À n‹X¯jÓ÷øÏÔ ˝Ò<äT.

_dæ\ düuÛÑ≈£î zd”\T eTTK´ n‹<∏äT˝≤?

\+ãdæ+–˝À 2 &çÁ^\T.. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $XÊK|ü≥ï+/ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 16: sêÁwüº+˝À #·*|ü⁄* $»è+_Ûk˛Ô+~. s√E s√E≈£î #·* ô|s¡T>∑T‘·T+&É&É+‘√ eè<äT∆\T, ∫Hêïs¡T\T, eTVæ≤fi¯\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT ‘·THêïs¡T. $XÊK, KeTà+, n~˝≤u≤<é @C…˙‡\˝Àì Á|ü»\T #·*øÏ eDT≈£î‘·T Hêïs¡T. ñ<äj·T+ 10>∑+≥\≈£î ≈£L&Ü eT+#·T M&Éø£b˛e&É+‘√ nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\πø #·* ÁbÕs¡+uÛÑ eTe⁄‘√+~.kÕj·T+Á‘·+ 6>∑+≥\πø @C…˙‡˝À¢ì Á|ü<Ûëq M<ÛäT\˙ï ìsêàqTwü´+>± ñ+≥THêïsTT. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ $XÊK @C…˙‡˝Àì \+ã dæ+–˝À 2.. ∫+‘·|ü*¢˝À 5 &çÁ^\ ñc˛íÁ>∑‘· qyÓ÷<Ó’+~.

≈£î≥T+u≤ìøÏ nj·T´|üŒkÕ«$T m\¢|ü⁄Œ&ÉT n+&É>± ñ+&Ü\ì B$+#ês¡T. nq+‘·s¡+ _ø£å ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. $#˚Ãdæq bÕÁ‹πøj·TT\≈£î dü‘·´Hêsêj·TD >∑Ts¡TkÕ«$T <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 16: ìC≤+ ø£fi≤XÊ\ uÛÑeq+˝À Ä~yês¡+ ‘·\ô|{Ϻq _dæ dü+Vü≤>∑s¡®q düuÛÑ≈£î eTTK´ n‹<∏äT\T>± nÁ>∑esêí\ H˚‘·\qT ÄVü‰«ì+#·&É+ |ü≥¢ düs¡«Á‘ê #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. 60 dü+e‘·‡sê\ kÕ«‘·+Á‘· #·]Á‘·˝À nÁ>∑≈£î\ bÕ\≈£î\T _dæ\qT m<äT>∑≈£î+&Ü nq>∑<=≈£îÿ‘·THêïs¡ì, _dæ\T sêC≤´~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ‘·|üŒ _dæ\T n_Ûeè~∆ #Ó+<äs¡qï ÄsY.ø£èwüíj·T´ ˝≤+{Ï _dæ

H˚‘·\T _dæ sêC≤´~Ûø±s¡+, _dæ\ Vü≤≈£îÿ\ >∑÷]à y˚~ø£\T møÏÿ ‘Ó>∑ ñ|üHê´kÕ\T ÇdüTÔqï|üŒ{Ïø° _dæ >∑s¡®q düuÛÑ˝À _dæ H˚‘·\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· ˝Òø£b˛e&É+ |ü≥¢ |ü\Te⁄s¡T ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç+‘·ø±\+ nÁ>∑≈£î\ bÕ\≈£î\ Ä~Û|ü‘·´+˝À ñqï sê»ø°j·T bÕغ\T _dæ\qT C…+&Ü\T yÓ÷ùd ø±s¡´ø£s¡Ô\T>±, C…’ø=fÒº j·T+Á‘ê\T>± yê&ÉT≈£îHêïs¡T. M] yÓ’K]øÏ e´‹πsø£+>± ÄsY.ø£èwüíj·T´ mH√ï ñ<ä´e÷\T, _dæ\ Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ sêC≤´~Ûø±s¡+ ø√dü+ b˛sê{+

#˚dü÷Ô edüTÔHêïs¡T. Ä~yês¡+ ‘·\ô|{Ϻq _dæ >∑s¡®q≈£î sê»ø°j·T bÕغ\≈£î #Ó+~q #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ({Ï&ç|æ), {ÏÄsYmdt H˚‘· ¬ødæÄsY, |ædædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD, yÓ’mdtÄsY dæ|æ H˚‘· »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶, _C…|æ H˚‘· øÏwüHé¬s&ç¶, dæ|æm+ H˚‘· sê|òüTe⁄\T, dæ|æ◊ H˚‘· Hêsêj·TD\qT eTTK´ n‹<∏äT\T>± ÄVü‰«ì+#ês¡T. _dæ\ düuÛÑ≈£î zdæ\T n‹<∏äT\T>± e∫à @+ e÷{≤¢&ÉT‘ês¡T nqï~ Á|üXÊïs¡∆ø£yÓTÆ+~. MT¬s|ü⁄Œ&É÷ øÏ+<äH˚, y˚TyÓT|ü⁄Œ&É÷ ô|’H˚ n+{≤sê ˝Òø£ z≥T u≤´+≈£î sê»ø°j·÷\ ø√dü+ MT≈£î n~Û#˚kÕÔ Ç~ #˚kÕÔ+ nì }ø£<ä+|ü⁄&ÉT yê>±›Hê\‘√ _dæ\qT eTs√kÕ] yÓ÷dü+ #˚ùd Á|üj·T‘·ï+, _dæ\ |ü≥¢ eTTdü*ø£˙ïs¡T ø±s¡Ã&É+ ‘·|üŒ yês¡T ˇs¡>∑u…fÒº~ @$T≥qï~ |ü\Te⁄s¡T _dæ H˚‘·\T #·]Ã+#·T≈£î+≥THêïs¡T. ˇø£ <äX¯˝À ø£èwüíj·T´ nÁ>∑esêZ\ Ä~Û|ü‘·´+ô|’ <Ûä«»yÓT‘·Ô&Éy˚T ø±≈£î+&Ü @ø£+>± sê»ø°j·T bÕغ ô|&ÜÔqHêïs¡T. sê»ø°j·T bÕغ ô|fÒº _dæ\T πs|ü⁄ zdæ H˚‘·\ n&ÉTø√ÿe&É+ ‘·|üŒ yê]ì m<äTs=ÿH˚ dü‘êÔ ñ+<ë nqï~ ≈£L&Ü Á|ü»˝À¢ #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~.

yÓ’.j·Tdt.ÄsY {°#·sYà ô|&ÉπswüHé $düè‘· #·sêà y˚~ø£

eTT>∑TZs¡T ø±ìùdºãTfi¯ó¢ n¬sdüTº

ãdüT‡ uÀ˝≤Ô.. ˇø£s¡T eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $XÊK|ü≥ï+, &çôd+ãsY 16: $XÊK õ˝≤¢˝Àì u§Ásê ¬s’˝Ò« Á{≤ø˘ e<ä› ≥÷]düTº ãdüT‡ Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ ˝Àj·T˝ÀøÏuÀ˝≤Ô|ü&ç+~. á |òüT≥q˝À mHé.eTTs¡[<ÛäsY nH˚ e´øÏÔ eTè‹ #Ó+<ës¡ì kÕúì≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. eTTs¡∞<ÛäsY Á|üuÛÑT‘√«<√´– nì düe÷#ês¡+. |ü\Te⁄]øÏ >±j·÷\j·÷´sTT. $T–*q Á|üj·÷D° ≈£î\T düTs¡øÏå‘·+>± ñHêïs¡T. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

Äø£≥Tº≈£îqï s¡Hé |òüsY j·T÷ì{° Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 16: q>∑s¡+˝À s¡Hé |òüsY j·T÷ì{° n+<äØï Äø£≥Tº ≈£î+~. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ s¡Hé |òüsY j·T÷ì{° s¡HéqT _C…|æ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û »e<˚ø£sY ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À _C…|æ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T dæôV≤#Y $<ë´kÕ>∑sYsêe⁄, ã+&Üs¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·T, sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&ç¶, e÷J ÁøϬø≥sY \ø£åàDY, dæ˙ q{°eTDT\T J$‘· sê»X‚KsY, eT+#·T \øÏåà, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e&√<äs¡, &çôd+ãsY 16: _Ûqï‘·«+˝À @ø£‘ê«ìï ø±bÕ&ÉTø√e&É+ eTq+<ä] u≤<Ûä´‘·.. n<˚ eTq ã\+ ..düsê›sY e\¢u≤jYT |üfÒ˝Ÿ ùde\T n|üPs¡«yÓTÆqeì >∑T»sê‘Y d”m+, _C…|æ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]› qπs+Á< yÓ÷&ç ø=ìj·÷&Üs¡T. Ä~yês¡+ e\¢u≤jYT |üfÒ˝Ÿ 63e es¡∆+‹. á dü+<äs¡“¤+>± e&√<äsê˝À s¡Hé |òüsY j·T÷ì{°ì qπs+Á<äyÓ÷&ç ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ‘=\T‘· Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚XÊìï düyÓTÆø£´+>± ñ+#˚+<äT≈£î |üfÒ˝Ÿ m+‘√ bÕ≥T|ü&ܶs¡ì nHêïs¡T. n+<äTø√dü+ ¬s’‘·T\qT uÛ≤>∑kÕ«eTT\qT #˚dæq rs¡T n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T. j·T÷ì{° |üs¡T>∑TqT.. düyÓTÆø£´‘ê |üs¡T>∑T>± n_Ûe]í+#ês¡T. <˚X¯yê´|üÔ+>± yÓsTT´ ÁbÕ+‘ê˝À¢ s¡Hé |òüsY j·T÷ì{°ì ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. düsê›sY |üfÒ˝Ÿ $Á>∑Vü≤ @sêŒ≥T˝À <˚X¯ Á|ü»\+<äs¡÷ uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø±yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Ç~˝≤ñ+&É>± n\Vü‰u≤<é˝À ìs¡«Væ≤+∫q s¡Hé |òüsY j·T÷ì{°ì _C…|æ nÁ>∑H˚‘· m˝Ÿ¬ø n<ë«˙ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. eTT+ãsTT˝À _C…|æ d”ìj·TsY H˚‘· m+.yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT Äs¡+_Û+#ês¡T.

bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À {Ï._\T¢ nqTe÷qy˚T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 16: bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ ô|&˚Ô eT<䛑·T ‘Ó\|ü&ÜìøÏ _C…|æ dæ<ä∆+>± ñ+<äì _»|æ C≤rj·T n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û Á|üø±XŸ »e<˚ø£sY nHêïs¡T. Ä~yês¡+ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À bÕغ C≤rj·T ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT ã+&Üs¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·T, sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&ç¶, e÷J πø+Á<ä Vü≤À+eT+Á‹ dæôV≤#Y $<ë´kÕ>∑sYsêe⁄\‘√ ø£*dæ e÷{≤¢&Üs¡T. á o‘êø±\+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ _\T¢ ô|&ÉTÔ+<ë nqï nqTe÷q+ ø£\T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. m+<äTø£+fÒ >∑‘·+˝À eTVæ≤fi≤ _\T¢, ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢, ‘Ó\+>±D _\T¢\T sê»´düuÛÑ˝À ÄyÓ÷<ä+ bı+~q|üŒ{Ïø° bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À e÷Á‘·y˚T ô|≥º˝Ò<äì πs|ü⁄ ‘Ó\+>±D _\T¢ ô|&ÉTÔ+<ë nqï nqTe÷q+ ø£\T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. >∑‘·+˝À yêCŸbÕjYT Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»˝À¢ m˝≤+{Ï $<˚«XÊ\T ¬s#·Ã>=≥º≈£î+&Ü eT÷&ÉT sêÁcÕº\qT @sêŒ≥T #˚dæq $wüj·÷ìï á dü+<äs¡“¤+>± »e<˚ø£sY >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ z≥T u≤´+≈£î sê»ø°j·÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·T+<äì Äj·Tq <äTj·T´ã{≤ºs¡T. á |ü<ä∆‹ì $&ÉHê&Éø£b˛‘˚ sêh+˝Àì ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê\˝À z&çb˛e&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. sêh $uÛÑ»qô|’ d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T, Á|ü»\T ø√s¡T‘·Tqï ø√¬sÿ\T dü¬s’qy˚qHêïs¡T. Ä]ºø£˝Ÿ 371 &çì düe]+#ê\ì ø±+Á¬>dt H˚‘·\T n+≥THêïs¡ì, eTT+<äT <ëìô|’ yê] yÓ’K] @$T{À düŒwüº+ #˚j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. H˚&ÉT sêh+˝À ñ<ä´e÷\T »s¡>∑&ÜìøÏ ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡DeTì, ˝ÒeHÓ‹Ôq yêπs #·˝≤¢sêÃ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. <˚X¯+˝À mìïø£\T edüTÔHêïj·Tqï yês¡Ô\ô|’ düŒ+<äq ø√s¡>± Ç|üŒ{À¢ mìïø£\T sêeHêïs¡T. yê{Ï >∑÷]à #Ó|üŒ&ÜìøÏ Ç~ ∫e] MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+ n+‘·ø£Hêï ø±<äHêïs¡T.

πø+Á<ä eT+Á‹ dædüTsêyéT z˝≤ ø£qTïeT÷‘· Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 16: πø+Á<ä eT+Á‹ dædüT sêyéT z˝≤ (86) Ä~yês¡+ >∑TsY>±yé˝Àì y˚T<ë+‘· ÄdüT|üÁ‹˝À ø£qTïeT÷XÊs¡T. nHês√>∑´+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï Äj·Tq ø=~› s√E\T>± ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêïs¡T. Äs√>∑´ |ü]dæú‹ $wü$T+#·&É+‘√ Ä~yês¡+ eTè‹ #Ó+~q≥Tº Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T. dædüTsêyéT z˝≤≈£î uÛ≤s¡´, Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\T, ˇø£ ≈£L‘·Ts¡T ñHêïs¡T.

dædüTsê+ z˝≤ e´øÏÔ>∑‘·+..

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, &çôd+ãsY 16: ¬s’˝Ò«ùdºwüHé düMT|ü+˝À Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ dü+#·\q+ #√≥T #˚düT≈£î+~. ¬s’˝Ò«ùdºwüHé düMT|ü+˝À dæ+–˝Ÿ u≤´s¡˝Ÿ >∑Hé ø£ì|æ+#·&É+‘√ kÕúìø£+>± ø£\ø£\+ πs–+~. kÕúì≈£î\T <ëìï b˛©düT\≈£î n|üŒ–+#ês¡T. B+‘√ b˛©düT\T >∑Hé <=]øÏq ÁbÕ+‘êìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. |ü]düsê\qT |ü]o*+#ês¡T. kÕúì≈£î\qT $esê\&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 16: eTT>∑TZs¡T U≤ø°\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø√e&É+ kÕúìø£+>± dü+#·\q+ πs¬ø‹Ô+∫+~. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ mkÕ‡sYq>∑sY˝À eTT>∑TZs¡T ø±ìùdºãTfi¯¢qT b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. y˚XÊ´ >∑èVü‰\ qT+&ç e÷eT÷fi¯ó¢ edü÷\T #˚düTÔHêïs¡qï kÕúì≈£î\ Äs√|üD\ô|’ n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. Ä eTT>∑TZ]ï Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T.

|üfÒ˝Ÿ ùde\T n|üPs¡«+: qπs+Á<äyÓ÷&ç

düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï p|üP&ç Á|üuÛ≤ø£sY, ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»¬s’q ñbÕ<Ûë´j·TT\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ≥+>∑T≥÷s¡T, &çôd+ãsY 16: ≥+>∑T≥÷s¡T Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ñbÕ<Ûë´j·TT\T $düè‘· #·sêà y˚~ø£ »]–+~.á dü<ädüT‡≈£î eTTK´ n‹~>± ÄbÕغ πø+Á<ä bÕ\ø£eT+&É* düuÛÑT´&ÉT j·T+.j·T˝Ÿ.dæ p|üP&ç Á|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. düuÛ≤ n<Ûä´ø£å‘·>± yÓ’j·TdtÄsY {°#·sYà ô|&ÉπswüHé sêÁwüº Hêj·T≈£î&ÉT eT{Ϻ>∑T+≥ eTôV≤X¯«s¡sêe⁄ eVæ≤+#ês¡T.düe÷» m<äT>∑T<ä\≈£î bÕ≥T|ü&Ée\dæ+~ ñbÕ<Ûë´j·TT˝Òqì p|üP&ç Á|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. sêuÀj˚T s√E˝À¢ ñbÕ<ë´ñ\T ùde\qT $ìjÓ÷–+#˚+<äT≈£î yÓ’.j·Tdt »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ dæ<ä›+>± ñHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·« n_Ûeè~› |üqT\qT |ü¬s‡+fÒõ\≈£î neTTà≈£îH˚ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\≈£î düe÷»+˝À kÕúq+ ˝Ò<äHêqïs¡T. &Ü._.ÄsY.n+uÒ&ÉÿsY sêC≤´+>∑ $\Te⁄\qT Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î dü÷∫+#ês¡T. j·T+.j·T˝Ÿ.dæ >±

ñqïyês¡T ñbÕ<Ûë´j·TT\T düeTdü´\ô|’ XÊdüq eT+&É*˝À rÁe+>± b˛sê&ÉT‘·Tqï yê]øÏ Hê eT<䛑·T m|ü⁄Œ&É÷ ñ+≥T+<ì ‘Ó*bÕs¡T.»>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ #˚ùd bısê{≤\≈£î ñbÕ<Ûë´j·TT\T n+&É>± ñ+&Ü\ì ø√sês¡T.&ç©¢ q>∑s¡+˝À Á|ü<Ûëq sê»ø°j·T bÕغ\qT eT≥Tº ø£]|æ+∫q ÁπøJyê˝Ÿ ≈£L&Ü ˇø£ kÕe÷qT´&˚qì, ∫Û‘·ÔX¯ó~› ø£*–q Hêj·T≈£î&ÉHêïs¡T. yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ≈£L&Ü ∫‘·ÔX¯ó~Û› ø£*–q bÕغ nì Á|ü<Ûëq sê»ø°j·T bÕغ\qT eT{Ϻ ø£]|ædüTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ eTTK´ eT+Á‹ ne>±H˚ ñbÕ<Ûë´j·TT\ düeTdü´\qT rs¡TkÕÔeTì Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêÁwüº düuÛÑT´\T C≤*¬s&ç¶, eTùV≤X¯«s¡sêe⁄ yÓ’j·TdtÄsY {°#·sYà ô|ò&És¡÷wüHé õ˝≤¢n<Ûä´≈£åî&ÉT sê»X‚Ks¡¬s&ç¶, õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û qs¡•+>∑sêe⁄ ìjÓ÷õø£ es¡Z eT+&É\ ø£˙«qsY \T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Á^yÓHé‡ ôd˝Ÿ≈£î nØ®\T yÓ\T¢e\

|òüTq+>± nj·T´|üŒ kÕ«$T q>∑s√‘·‡e+

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ≥+>∑T≥÷s¡T, &çôd+ãsY 16: k˛eT yês¡+ »]–qq yÓ\T¢e˝≤ e#êÃsTT. nØ®\T Ç∫Ãqyê]˝À m≈£îÿeeT+~ πswüHé ø±s¡T¶\T, Ç+{Ï ìy˚X¯ düú\+, z≥T >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶,bıõwüHé dü]º|òæπø{Ÿ ø=s¡≈£î nØ®\T Ç#êÃs¡T. s¡#·Ãã+&É »]π>≥|ü⁄Œ&ÉT Á^yÓHé‡ ôd˝Ÿ ≈£î mìïkÕs¡T¢ nØ®\T Ç∫ÃHê n~Ûø±s¡T\T me«s¡T |ü{Ϻ+eTTø√e&É+˝Ò<äì yÓTTÁs¡ u…≥Tº≈£îHêïs¡T.ø±\˙ ˝ÀqT ô|≥Tºø√yê\+fÒ \+#·+ n&ÉT>∑T‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.bıõwüHé dü]º|òæπø{Ÿ ø=s¡≈£î ø±fi¯ófl n]π>˝≤ HÓ\\T ‘·s¡ã&ç ‹s¡T>∑T‘·THêï |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝Ò<äì Äy˚<äqe´ø£Ô+ #˚dü÷Ô Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T ‘·eT nØ®\qT |ü]o*+∫ e÷≈£î ‘·«s¡>± Hê´j·T+ #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ≥+>∑T≥÷s¡T, &çôd+ãsY 16: ≥+>∑T≥÷s¡T : X¯ìyês¡+ ns¡∆sêÁ‹ nj·T´|üŒkÕ«eTT\T |òüTq+>± qs¡>√‘·‡yêìï »]bÕs¡T. yÓTT<ä≥ nj·T´|üŒ <˚yê\ j·T+˝À Á|ü‘˚´ø£ n_ùwø±\T |üP»\T ìs¡«Væ≤+ ∫ nq+‘·s¡+ <˚yê\j·T+ e<ä› qT+&ç q>∑s√‘·‡e+ ÁbÕs¡+ãyÓTÆq~. |ü⁄*ô|’ ≈£Ls¡TÃqï nj·T´|üŒ $Á>∑Vü‰ìï M<äT˝À¢ }πs–+#ês¡T. kÕúìø£ •yê\j·T+ Äes¡D˝À ns¡{Ï uÀ<Ó\‘√ Á|ü‘˚´ø£ n+ã\+ ìs¡à+∫ |üP»\T #˚XÊs¡T. n–ï≈£î+&É+ ìs¡«Væ≤+∫ nj·T´|üŒ kÕ«eTT\T uÛÑøÏÔ ÁX¯<ä›\‘√ n–ï≈£î+&É+˝À ~>±s¡T.

1927, E˝…’ 30q »ìà+#ês¡T sê»kÕúHé˝Àì EHéEVüQï ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç mìïø£e⁄‘·÷ edüTÔHêïs¡T. C≤{Ÿ Hêj·T≈£îì>± ù|s=+<ës¡T sê»kÕúHé nôd+;¢˝À myÓTà˝Ò´>± 1957 qT+&ç 1990 es¡≈£î ø=qkÕ>±s¡T 1980 qT+&ç 1990 es¡≈£î sê»kÕúHé sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+˝À πø_HÓ{Ÿ eT+Á‹>± |üì#˚XÊs¡T 1996-1997˝À ¬ø$Tø£˝Ÿ‡, ms¡Te⁄\ XÊK πø+Á<ä eT+Á‹>± |üì#˚XÊs¡T. 1997-1998˝À yê≥sY ]k˛¬s‡dt XÊK u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«]Ô+#ês¡T. 2004, y˚T 23 ñ+&ç 2004 qe+ãsY 27 es¡≈£î >∑qT\ XÊK eT+Á‹>± |üì#˚XÊs¡T.

ñ|üsêÁwüº|ü‹ dü+‘ê|ü+ πø+Á<ä eT+Á‹ dædüTsê+ z˝≤ eTè‹ |ü≥¢ ñ|üsêÁwüº|ü‹ Vü≤MT<é nHê‡Ø dü+‘ê|ü+ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥, j·TT|æm #Ó’sY|üs¡‡Hé, ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛ, ø±+Á¬>dt ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ ‘·~‘·s¡T\T dü+‘ê|ü+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.


eT+>∑fi¯yês¡+ 17, &çôd+ãsY 2013

HÓ\÷¢s¡T, &çôd+ãs¡T16: C≤‹ düeTÁ>∑‘·, <˚X¯ kÕs¡«uÛÖe÷~Ûø±s¡ |ü]s¡ø£åD, Á|ü»\ ø£\sTTø£ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\T ÁbÕ‹|ü~ø£>± düsê›sY e\¢uÛ≤sTT |üfÒ˝Ÿ $Á>∑Vü‰$wüÿs¡D |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì Ä~yês¡+ HÓ\÷¢s¡T˝À #˚|ü{Ϻq C≤rj·T düyÓTÆø£´‘ê ¬s+&ÉT øÏ.MT≥s¡¢ |üs¡T>∑T≈£î Á|ü»\ qT+∫ n|üPs¡« düŒ+<äq e´ø£ÔyÓTÆ+~. $$<Ûä bÕsƒ¡XÊ\\ qT+∫ Hê\T>∑T y˚\ eT+~ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T. q>∑s¡+˝Àì {ÖHéVü‰\T qT+∫ á |üs¡T>∑T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<äyÓ÷&û

#·]Ã˝À |üdæ>∑T&ÉT¶qT e~*yÓ[¢q n>∑+‘·≈£î\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, &çôd+ãsY 16 : #·]Ã˝À |üdæ>∑T&ÉT¶qT e~˝Òdæ yÓ[¢q dü+|òüT≥q ñ+>∑T≥÷s¡T eT+&É\+ •yê|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À Ä~yês¡+ »]–+~. Ä~yês¡+ Ä Á>±eT+˝Àì #·]Ã˝À ÁbÕs¡úq\T eTT–XÊø£ düe÷y˚X¯ eT+~sêìï X¯óÁuÛÑ|üs¡TdüTÔ+&É>± >∑T&ɶ˝À #·T{Ϻq |üdæ>∑T&ÉT¶ ø£ì|æ+∫+~. düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À ˇø£ eT÷\q á |üdæ>∑T&ÉT¶qT mes¡T e~* yÓfi≤¢s¡T. nsTT‘˚ ø£<ä*ø£ ˝Òø£b˛e&É+‘√ #·]à dæã“+~ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. yês¡T kÕúìø£+>± yÓ’<äT´\≈£î #·÷|æ+#·>± ˙s¡dü+ ø±s¡D+>± •X¯óe⁄˝À ø£<ä*ø£\T ˝Òeì #ÓbÕŒs¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£ ∫øÏ‘·‡ nq+‘·s¡+ yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´ ùde\ ø√dü+ |üdæ>∑T&ÉT¶qT $»j·Tyê&É Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. kÕúì≈£î˝Ò á |üì #˚dæ ñ+{≤s¡qï ø√D+ qT+&ç b˛©düT\T <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

ñ≈£îÿeTìwæ dü÷Œ¤]Ô>± |üs¡T>∑T|ü+<ë\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, &çôd+ãsY 16 : düsê›sY e\¢u≤jYT |üfÒ˝Ÿ es¡∆+‹ dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢˝À |ü\T #√≥¢ Ä~yês¡+ |üs¡T>∑T |ü+<ë´\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. _C…|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À $»j·Tyê&É dü«sêCŸyÓTÆ<ëHé˝À »]–q |üs¡T>∑T |ü+<ä´+˝À ô|<ä› dü+K´˝À Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T. eTTK´+>± j·TTe‘· n~Ûø£+>± Vü‰»¬s’+~. <˚XÊìï düyÓTÆø£´+>± ñ+#·&É+˝À ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+∫q ñ≈£îÿeTìwæ |üfÒ˝Ÿ nì, Äj·Tq n+<ä]ø° Ä<äs¡ÙÁbÕj·TT&Éì _C…|æ H˚‘·\T ù|s=ÿHêïs¡T. n˝≤π> >∑T&çyê&É m˙ºÄsY ùdº&çj·T+˝À ≈£L&Ü 2πø s¡Hé »]–+~. _C…|æ á |üs¡T>∑T|ü+<ë´ìï ìs¡«Væ≤+#·>± kÕúì≈£î\T ñ‘ê‡Vü≤+>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

ÇdüTø£ Á{≤ø£ºs¡¢ d”CŸ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, &çôd+ãsY 16 : »>∑Zj·T´ù|≥ eT+&É\+˝À Ä~yês¡+ |ü\T#√≥¢ n~Ûø±s¡T\T <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫ ÇdüTø£ nÁø£eT+>± s¡yêD≤ #˚düTÔqï yêVü≤Hê\qT kÕ«BÛq|üs¡TÃ≈£îHêïs¡T. sê$˝≤\, mHé¬ø|ü⁄s¡+, mdtm+ ù|≥, ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ <ë&ÉT\T »]>±sTT. á dü+<äs¡“¤+>± <ë<ë|ü⁄ |ü~ ÇdüTø£ Á{≤ø£ºs¡¢qT n~Ûø±s¡T\T d”CŸ #˚XÊs¡T. ˇø£ Ábı¬ø’¢qsYqT ≈£L&Ü kÕ«BÛq|üs¡TÃ≈£îHêïs¡T. õ˝≤¢yê´|üÔ+>± ÇdüTø£ ø±«Ø\ e<ä› <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ ≈£L&Ü @sêŒ≥T¢ #˚düTÔqï≥T¢ yÓTÆì+>¥ n~Ûø±] uÛ≤qTÁ|üø±XŸ ‘Ó*bÕs¡T. y˚\+ bÕ≥ bÕ&Éì ÇdüTø£ Ø#Y\ qT+&ç nÁø£eT+>± ÇdüTø£qT ‘·y˚«düTÔHêïs¡ì, Bìì n]ø£fÒº #·s¡´\T |üø±ÿ>± #˚|ü&É‘êeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

{Ï&ç|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|üC≤ø√s¡Tº Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, &çôd+ãsY 16 : düyÓTÆø±´+Á<ÛäqT ø±+øÏådü÷Ô ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Ä~yês¡+ ≈£L&Ü Ä+<√fi¯q kÕ–+∫+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± Ä{Àq>∑sY˝À Á|üC≤ø√s¡Tº ìs¡«Væ≤+#ês¡T. bÕغ Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£qï, >∑<Ó› sêyÓ÷àVü≤Hé, Ä+»H˚j·TT\T, <˚$H˚ì #·+Á<äX‚KsY ‘·~‘·s¡T\T á ø±s¡´Áø£e÷ìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Á|üC≤ ø√s¡Tº˝À ô|<ä› dü+K´˝À bÕ˝§Zqï Á|ü»\T sêh $uÛÑ»q e<ä›ì ø√sês¡T. Á|üC≤ ø±+ø£å≈£î _Ûqï+>± sêÁcÕºìï $uÛÑõùdÔ á <˚X¯+ qT+&ç ø±+Á¬>dtqT ãVæ≤wüÿ]kÕÔeTì Á|ü»\T Á|üø£{Ï+#ês¡T. ø±>± sêh $uÛÑ»q ì*∫b˛j˚T es¡≈£î ‘·eT b˛s¡T Ä>∑<äì, $$<Ûä s¡ø±\T>± Ä+<√fi¯q\T kÕ–kÕÔeTì >∑<Ó› sêyÓ÷àVü≤Hé ‘Ó*bÕs¡T.

#·+Á<äu≤ãT }düs¡yÓ*¢ : eT+Á‹ s¡|òüTTMsê Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, &çôd+ãsY 16 : {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT s¡+>∑T\T e÷s¡Ã&É+˝À, kÕ«s¡∆ sê»ø°j·÷\T #˚j·T&É+˝À }düs¡yÓ*¢ì $T+∫b˛j·÷s¡ì sêh ¬syÓq÷´ XÊKeT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä≈£î yÓ[‘˚ Ä ÁbÕ+‘êìøÏ, Ç≥T ‘Ó\+>±D≤≈£î nqT≈£L\+>± e÷{≤¢&É&É+ #·+Á<äu≤ãTøÏ #Ó*¢+<äì yê´U≤´ì+#ês¡T. ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± ˝ÒK Ç∫à Ç|ü⁄Œ&ÉT #·+Á<äu≤ãT eTTdü*ø£˙ïs¡T ø±s¡TÑ·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. »>∑Hé #˚düTÔqï yê´K´\T n‘·ì dü+kÕÿsêìøÏ e~*y˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq yê´U≤´ì+#ês¡T. ~–«»jYT dæ+>¥ô|’ »>∑Hé yê´K´\ô|’ Äj·Tq ô|’ $<Ûä+>± düŒ+~+#ês¡T. ~–«»jYTdæ+>¥ ej·TdüT˝À b˛*Ñ˚ »>∑Hé ej·TdüT m+‘· n+≥÷ Á|ü•ï+#ês¡T. yÓ’mdtÄsY ≈£î≥T+ã+ ø±+Á¬>dtyê~ ≈£î≥T+ã+ nH˚ uÛ≤e+‘√ ~–«»jYTdæ+>¥ yê´K´\T #˚ùdÔ »>∑Hé ‘·|ü⁄Œ|ü≥º&É+ dü¬s’q $<Ûëq+ ø±<äHêïs¡T. n‹ ‘·«s¡˝À ¬syÓq÷´˝À U≤∞b˛düTº\qT uÛÑØÔ #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Äs¡T y˚\ $Äs√« b˛düTº\≈£î »qe] ∫e]Hê{ÏøÏ uÛÑØÔ #˚j·TqTqï≥T¢ $e]+#ês¡T.

ø√H˚s¡T #·T≥Tº >√&É ø£{≤º* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ≥+>∑T≥÷s¡T, &çôd+ãsY 16 : ≥+>∑T≥÷s¡T eT+&É\+˝À Hêj·TT&ÉT bÕ˝…+˝Àì Á‘ê>∑T&ÉT ˙{Ï ø√dü+ $ìjÓ÷–+#˚ ø√HÓs¡TqT ìs¡÷|üjÓ÷>∑+>± e~˝ÒkÕÔs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ mHé.ôV≤#Y.5 s√&ÉT¶qT 4 ˝…’qT qT+&ç 6 ˝…’qT>± $düÔs¡D |üì#˚ùd ø±s¡D+‘√ Ä ø√HÓs¡TqT |üP&ç+∫ <ëìøÏ }]øÏ ø=+#·+ Á|üø£ÿøÏ eT]Œ+#ês¡T Äø√H˚s¡TqT dü>∑+ |üìì|üP]Ô #˚dæ e~˝ÒkÕs¡T. ø£˙dü+ ø√HÓs¡T #·T≥÷º >√&ÉqT |üP]Ô #˚j·÷\ì Ä Á>±eT Á|ü»\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T. $.j·TT.|æ. nH˚ n+&ÉsY bÕdt>± ‹|æŒ $düÔs¡D |üqT\T #˚kÕÔs¡T. ø±ì ã+>√\T yÓfiËflyÓ’e⁄ dü>∑+ |üì #˚kÕs¡T. HÓ\÷¢s¡T yÓfiËfl yÓ’|ü⁄ n+&ÉsYbÕ|t ìj·T$T+#·˝Ò<äT. Çs¡TyÓ’|ü⁄˝≤ dü>∑+ s√&ÉT¶ rXÊs¡T. yêVü≤Hê\T Á|üj·÷ì+#˚ yê] ø√dü+ ø£˙dü+ s√&ÉT¶ uÛÑÁ<ä‘· ˝Ò<äT Ç|æŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√ì ‘·>∑T#·s¡´\T rdüTø√e\dæ+~>± yêVü≤Hê\ <ës¡T\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T.

eè<ë›|ü´ |òæ+#·qT≈£î H˚qT ns¡TΩsê*ì ø±Hê? Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 16: eè<ë›|ü´ |òæ+#·qT≈£î ‹düTø=e{≤ìøÏ H˚qT ns¡TΩsê*ì ø±Hê nì dæ+>∑sêj·Tø=+&É≈£î #Ó+~q |ü{≤º_q>∑sY yêdæ »>∑Hêï<Ûä b˛\eTà ‘·q u≤<ÛäqT Ç+&çj·÷ q÷´dt≥÷&˚≈£î e´ø£Ô+ #˚dæHês¡T 70dü+ˆˆ\ ô|’ã&çq Ç|üŒ{ÏøÏ eè<ë›|ü´ |òæ+#·qTø√s¡≈£î mìïkÕs¡T¢ n~Ûø±s¡T\≈£î n]®\T Ç∫ÃHê ‘·q≈£î eTÁ‘·+ |æ+#Û·qT eT+Es¡T ø±˝Ò<äì bı\eTà Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô >∑‘· 4dü+ˆˆ\qT+&ç Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\ #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·THêï Hê u≤<ÛäqT mes¡T ns¡›+#˚düTø√˝Ò<äì Ä eè<ë›|ü´ eTVæ≤fi¯ ø£+≥‘·&ç ô|≥Tº≈£î+~.

düyÓTÆø£´‘ê s¡Hé≈£î $X‚wü düŒ+<äq C≤‹qT<˚›•+∫ Á|üdü+–+∫q ñ|üHê´dü+ |üP]Ôø±>±H˚ düyÓTÆø£´‘ê |üs¡T>∑TqT ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. õ˝≤¢˝Àì Á|üeTTK Ä~‘·´ $<ë´dü+düú\ n~ÛH˚‘· Ä#ês¡ Ä~‘·´ á |üs¡T>∑TqT C…+&Ü }|æ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. düsê›sY e\¢uÛÑu≤jYT |üfÒ˝Ÿ $Á>∑ø£Vü‰$wüÿs¡D ø£$T{° #Ó’s¡àHé ø√{Ϭs&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕ«‘·+Á‘·+ e∫Ãq ‘·sê«‘· <˚X¯+˝Àì 565 dü+kÕú\qT

$©q+ #˚j·T&É+˝À |üfÒ˝Ÿ ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ÄHê{Ï πø+Á<ä+˝Àì Á|üeTTKT\‘√ sê»ø°j·T $uÛÒ<ë\Tqï|üŒ{Ïø° yês¡+<ä]˙ ˇ|æŒ+∫ dü+kÕú\qT $©q+ $»j·T+ #˚j·T>∑*>±s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. C≤‹ düeTÁ>∑‘·≈£î bÕ≥T|ü&ɶ |üfÒ˝Ÿ $Á>∑Vü‰ìï >∑T»sê‘Y˝À Ä$wüÿ]+#·&É+ C≤‹ ◊ø£´‘·≈£î ˇø£ dü+<˚X¯+ |ü+|æq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ø£$T{°

Ç~ øÏsêD≤ ø={≤º? ˝Òø£ øÏ≈£îÿ Ç#˚à ø={≤º.. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ <=s¡yê] düÁ‘·+, &çôd+ãsY 16 : <=s¡yê] düÁ‘·+ eT+&É\+˝À C≤rj·T s¡Vü≤<ë] Á|üø£ÿq ñqï ∫qï ∫qï ø=≥¢˝À eT<Ûä´+ yê´bÕs¡+ CÀs¡T>± kÕ>∑T‘·T+~. ø=≥Tºyê]ì $es¡D ø√s¡>± e÷≈£î <=s¡yê] düÁ‘·+ JãT e∫à e÷≈£î eT+<äT y˚dæ yÓfi¯‘ês¡T.n$ y˚TeTT n$Tà kıeTTà #˚dæ ø£&É‘êeTì yêfi¯ó¢ düe÷<Ûëq+ ÇdüTÔHêïs¡T. Ç+ø√ ø=dü yÓTs¡T|ü⁄ @+≥+fÒ <=s¡yê] düÁ‘·+ eT+&É\+ nø£ÿs¡bÕø£ Á>±eT+ e<ä› C≤rj·T s¡Vü≤<ë] Á|üø£ÿq, Áø°yéT]#Y bÕ\ bòÕ´ø£ºØ m<Ós¡T>± z &Üu≤ ñ+~. n~

ù|s¡Tπø bòÕ´$T© &Üu≤ ˝À|ü\ u…\Tº Áu≤+B &Üu≤>± q&ÉTdüTÔ+~.Ç˝≤ #Ó|ü⁄Œ≈£îb˛‘˚ u…\TºcÕ|ü⁄\T , ∫qï ∫qï n+>∑&ç ô|≥Tº≈£îqï Á|ü‹

ã+≈£î˝À u…\TºcÕ|ü⁄\T yÓ\Tdü÷Ô u≤{Ïfi¯ófl <=s¡T≈£î‘·THêïsTT. |ü⁄≥º>=&ÉT>∑T˝≤¢ |ü⁄≥Tºø=düTÔHêï mìï |üÁ‹ø£˝À¢ yês¡Ô\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·Tqï dü+ã~Û‘· n~Ûø±s¡T\T ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥T¢ #√<ä´+ #·÷düTÔHêïs¡T. dü+ã~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT $es¡D ø√s¡>± e÷≈£î ‘Ó*j·T<äT. n˝≤ »s¡T>∑T‘·T+<ë..? nsTT‘˚ j·÷ø£åHé rdüT≈£î+{≤+ nì s={°Hé &Ó’˝≤>¥\T $ì|ædü÷ÔH˚ ñHêïsTT. u…\TºcÕ|ü⁄\qT |ü˝…¢˝À¢ ñqï <äTø±D≤\qT |ü≥Tº≈£îqï &ÜK˝≤\T ˝Òe⁄ Bì Á|üuÛ≤e+ eTVæ≤fi¯\ô|’ m≈£îÿe>± |ü&ÉT‘·T+<äì Á|ü»\T yêb˛‘·THêïs¡T.

ô|Á{Àø±]&ÜsYô|’ ñ<ä´e÷ìøÏ düqï<ä∆+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, &çôd+ãsY 16 : ø±øÏHê&É qT+∫ $XÊK|ü≥ï+ es¡≈£î @sêŒ≥T #˚j·TqTqï ô|Á{Àø±]&ÜsYô|’ yêeT|üøå±\T ñ<ä´e÷\≈£î dæ<ä∆eTe⁄‘·THêïsTT. ¬s’‘·T\T, eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î ñbÕ~Û neø±XÊ\≈£î $|òü÷‘·+ ø£*–+#˚ ô|Á{À ø±]&ÜsYqT m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ @sêŒ≥T #˚j·Tìe«uÀeTì Á|üø£{Ï+#êsTT. á y˚Ts¡≈£î k˛eTyês¡+ yêeT|üøå±\

Ä<Ûä«s¡´+˝À ô|Á{Àø±]&ÜsY e´‹πsø£ düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ô|Á{Àø±]&ÜsY‘√ ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝Àì ñbÕŒ&É, ø=‘·Ô|ü*¢, ø±øÏHê&É s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É˝≤˝À¢ì 23 Á>±e÷\˝À rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+<äì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. Bì e\¢ |üsê´es¡D≈£î eTT|ü⁄Œ yê{Ï\¢&Éy˚T ø±≈£î+&Ü eT‘·‡´ dü+|ü<ä≈£î qwüº+ @s¡Œ&˚ neø±XÊ\THêïj·THêïs¡T.

ô|Á{Àø±]&ÜsY≈£î ìs¡düq>± á HÓ\ 19 qT+∫ d”|”◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|ü#ês¡ j·÷Á‘·\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. ◊<äT s√E\bÕ≥T ìs¡«Væ≤+#˚ á ne>±Vü≤q Á|ü#ês¡ j·÷Á‘·˝À¢ ô|Á{Àø±]&ÜsY e\¢ @s¡Œ&˚ qcÕº\qT Á|ü»\≈£î $e]kÕÔeTHêïs¡T. n+‘˚ø±ø£ á HÓ\19q $XÊK|ü≥ï+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ Á|üC≤_ÛÁbÕj·T ùdø£s¡DqT ≈£L&Ü ì*|æy˚j·÷\ì yêeT|üøå±\T &çe÷+&é #˚düTÔHêïsTT.

&ûyéT¶ j·T÷ìe]‡{°>± |”ÄsY Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, &çôd+ãsY 16 : ø±øÏHê&É˝À |ü⁄sê‘·q |”sƒê|ü⁄s¡+ sêC≤ Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\qT &ûyéT¶ j·T÷ìe]‡{°>± @sêŒ≥T ø±qT+~. á y˚Ts¡≈£î Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\qT düTe÷s¡T 58 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ &ûyéT¶ j·T÷ìe]‡{°>± r]Ã~<˚› ìy˚~ø£\qT πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düeT]Œ+#ês¡T. yês¡+ s√E\T>± q÷´&Ûç©¢˝À

»s¡T>∑T‘·Tqï $<ë´ XÊK dü<ädüT‡˝À n{≤qeTdt Vü≤À<ë ø£*–q ø£fi≤XÊ\\≈£î j·T÷ìe]‡{° ø£*Œ+#˚ neø±X¯+ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« <äèwæº˝À ñ+<äì düe÷y˚X¯+˝À yÓ\¢&ç+#ês¡T. |”ÄsY ø£fi≤XÊ\≈£î kÕºsY ø±˝ÒJ ùdº≥dt Vü≤À<ë ø£\Œq≈£î nedüs¡yÓTÆq Á|ü‹bÕ<äq\T &çbÕsYºyÓT+{Ÿ Ä|òt ãjÓ÷ f…ø±ï\JøÏ düeT]Œ+∫q≥Tº ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. 22

\ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ ø£fi≤XÊ\˝À XÊX¯«‘· ø£≥º&Ü\T ì]àdüTÔqï≥Tº #ÓbÕŒ s¡T. nyÓT]ø±≈£î #Ó+~q e+>∑÷s¡T bòÂ+&˚wüHé #Ó’s¡àHé ∫f…ºHésêE düVü≤ ø±s¡+‘√ 50\ø£å\‘√ e#˚à e&û¶‘√ @{≤ Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤ kÕÔs¡ì, Hê\T>∑T \ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ ø£fi≤XÊ\˝À ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø±ìøÏ neT\T #˚düTÔqï≥Tº Á|æì‡bÕ˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T.

ø£˙«qsY Ä≈£î $»j·T\øÏåà e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£$T{° rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷\ Á|üø±s¡+ ‘·«s¡˝À õ˝≤¢˝Àì nìï Á>±e÷\≈£î yÓ[¢ Á|ü‹ Á>±eT+˝À ˇø£ ÇqT|ü eTTø£ÿqT, Á>±eT+ eT{Ϻì ùdø£]kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. Bìï düsê›sY e\¢uÛÑu≤jYT |üfÒ˝Ÿ $Á>∑Vü≤+‘√ bÕ≥T @sêŒ≥j˚T´ eT÷´õj·T+˝À qeT÷Hê>± ô|&ÉT‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. B+‘√ bÕ≥T Á|ü‹düs¡Œ+#Y bòı{À eT÷´õj·T+˝À ô|&É‘êeTì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ;CÒ|” õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT düTπs+Á<ä¬s&ç¶, ø±s¡´<ä]Ù düTπswt¬s&ç¶, ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´&ÉT s¡y˚Twt bÕ˝§ZHêïs¡T.

$uÛÑõ+#·&É+ ø±<äT n_Ûeè~∆ #˚j·T+&ç : ‘·$TàH˚ì Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, &çôd+ãsY 16 : sêÁcÕºìï $uÛÑõ+#˚ eTT+<äT ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê\qT n_Ûeè~∆ #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ñ+<äì dæ|æm+ πø+Á<äø£$T{° düuÛÑT´&ÉT ‘·$TàH˚ì Ms¡uÛÑÁ<ä+ nHêïs¡T. sêh+ $&çb˛e&É+ ø±<äT düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø±yê\ì, n˝≤+{Ï$ @$ #˚j·T≈£î+&Ü ‘=+<äs¡bÕ≥T ìs¡íj·÷\T #˚düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. bÕغ ø±sê´\j·T+ ìsêàD≤\T #˚|üfº&É+ ø±\πøå|ü+>± ñ+&˚+<äT≈£î ø±<äì, Á|ü»\+<ä]ø° y˚TeTT ñHêïeT+≥÷ <ÛÓ’s¡´+ Ç#˚Ã+<äT≈£î nì Äj·Tq nHêïs¡T. <˚X¯+˝À »]–q ◊<äT sêÁcÕº\ mìïø£˝À¢ |òü*‘ê\T Á|üø£{Ï+∫Hê Hê\T>∑T sêÁcÕº˝À¢ _C…|æ $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+ düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ ø±<äì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغô|’ ñqï e´‹πsø£‘·‘√ eTs√ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ ˝Òø£ _C…|æì ¬>*|æ+#ês¡Hêïs¡T. ≈£î+uÛÑø√D≤\T #˚dæ Çs¡T≈£îÿqï ¬s+&ÉT bÕغ\T |üì#˚j·T˝Òø£b˛e&É+‘√ e´ekÕj·T s¡+>∑+ ≈£î+≥T|ü&ç+<äì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

dæm+ @ø£|üø£å yÓ’K] u≤<Ûëø£s¡+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, &çôd+ãsY 16 : sêh eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ @ø£|üø£å+>± πøe\+ d”e÷+Á<Ûäπø yÓTT>∑TZ#·÷|ü&É+ u≤<Ûëø£s¡eTì ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Ä‘·à>ös¡yêìï <Óã“rùd˝≤ e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì ‘Ó\+>±D >∑õf…&é n~Ûø±s¡T\ dü+|òüT+ sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù lìyêdüsêe⁄ nHêïs¡T. |ü~ õ˝≤¢\‘√ ≈£L&çq Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D ø√dü+ Á|ü»\T #˚ùd b˛sê≥+ 1969 qT+∫ q&ÉTdüTÔ+<äHêïs¡T. 1200 eT+~ ‘Ó\+>±D ø√dü+ Ä‘·àã*<ëHê\T #˚XÊs¡ì, <ëì |òü*‘·+>±H˚ ‘Ó\+>±D≈£î ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ nqT≈£L\ ìs¡íj·T+ Á|üø£{Ï+∫+<äHêïs¡T. yÓTC≤غ Á|ü»\T ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï e´‹πsøÏdüTÔHêïs¡ì eTTK´eT+Á‹ #ÓãT‘·THêïs¡ì, mø£ÿ&Ó’Hê Á|ü|ü+#·+˝À yÓTÆHêغ\T>± ñqï yêπs ‘·eT≈£î Á|ü‘˚´ø£ sêh+ ø±yê\ì ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡qï $wüj·T+ eTTK´eT+Á‹ >∑T]Ô+#ê\Hêïs¡T. |üP]ÔkÕúsTT˝À ‘Ó\+>±D sêh+ Á|üø£{Ï+#˚ es¡≈£î ‘·eT b˛sê≥+ Ä>∑<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêh b˛sê≥+˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT˝…’q {ÏÄsYmdt, q÷´&ÓyÓ÷Áø£dæ, _C…|æ, dæ|æ◊, |ü\T ñ<√´>∑ dü+|òü÷\T nìï+{ÏøÏ Äj·Tq Á|ü‘˚´ø£ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

31˝À>± dæ+>∑πsDÏ >∑T]Ô+|ü⁄ dü+|òü÷ìøÏ mìïø£\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, &çôd+ãsY 16 : á HÓ\ 31e ‘˚B˝À>± dæ+>∑πsDÏ˝À >∑T]Ô+|ü⁄ dü+|òüTyÓTÆq ‘Ó\+>±D u§>∑TZ>∑ì ø±]àø£ dü+|òü÷ìøÏ Ø»q˝Ÿ ˝ÒãsY ø£$TwüqsY mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì sêh ñqï‘· Hê´j·TkÕúq+ Ä<˚•+∫+~. eT÷&Ée ‘˚Bq Ç∫Ãq ñ‘·Ôs¡T«\ Á|ü‘·T\T dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î n+<ësTT. mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#˚ es¡≈£î Á|üdüTÔ‘·+ @s¡Œf…Æq ‘ê‘êÿ*ø£ ø£$T{° ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T.

Ç-|üVü‰ì˝À uÛÑ÷$T >∑\¢+‘·T

nqïes¡+ <˚ekÕúq+˝À ñ<√´>∑T\ düôdŒq¸Hé Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, &çôd+ãsY 16 : nqïes¡+ dü‘·´<˚e⁄ì <˚ekÕúq+˝À |ü\T $uÛ≤>±˝À¢ |üì#˚düTÔqï dæã“+~ô|’ Äs√|üD\T sêe&É+‘√ Ä ñ<√´>∑T\qT ôddüŒ+&é #˚XÊs¡T. ø=+<äs¡T ñ<√´>∑T\qT $<ÛäT\ qT+∫ ‘ê‘êÿ*ø£+>± ‘·|æŒ+#·&Éy˚Tø±ø£, eT]ø=+<ä]øÏ c˛ø±CŸ H√{°düT\T C≤Ø

#˚dæq≥Tº <˚ekÕúq+ áz yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ôd+Á≥˝Ÿ ]»πs«wüHé ø±sê´\ j·T+˝À <äfi≤s¡T\ CÀø£´+ ô|s¡>∑&É+‘√ Ä XÊK dü|ü]+f…+&Ó+{Ÿ dü‘·´≈£îe÷sY≈£î c˛ø±CŸ H√{°dt Ç∫à eTs√ $uÛ≤>±ìøÏ ã~© #˚XÊs¡T. πøX¯K+&Éq $uÛ≤>∑+˝À &ÉãT“ edü÷\T #˚düTÔHêïs¡qï Äs√|üD\ô|’ eTT>∑TZ] dæã“+<äì düôdŒ+&é #˚XÊs¡T. Áe‘ê\ ìs¡«Vü≤D˝À uÛÑ≈£îÔ\

qT+∫ <ëHê\ ù|]≥ &ÉãT“ edü÷\T #˚düTÔqï Äs√|üD\ô|’ |ü⁄s√Væ≤‘·T\T X‚wü–], eT+>±sêe⁄\qT $<ÛäT\ qT+∫ ‘·|æŒ+#ês¡T. ø=+&Éô|’ dæ>∑πs≥T¢ ‘ê>∑T‘·THêïs¡qï Äs√|üD\‘√ >∑+≥XÊ\ dürwtqT $<ÛäT\ qT+∫ |üP]Ô>± ‘=\–+∫ HÓ’{Ÿyê#YeTHé sêeT#·+Á<ësêe⁄qT düôdŒ+&é #˚dü÷Ô áz ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T.

Äs¡T HÓ\\T>± ‘·eT≈£î J‘ê\T n+<ä≥+ ˝Ò<äì ø±+Á{≤≈£îº $<äT´‘Y ñ<√´>∑T\T eTVü‰ã÷uŸq>∑sY˝À k˛eTyês¡+ Hê&ÉT ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô _øå±≥q ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºs¡T. Ç+&çj·÷ q÷´dt≥÷&˚, eTVü‰ã÷uŸq>∑sY q>∑sY˝Àì Ç+{Ïe<ä› e~* ‹]– edüTÔqï düeTj·T+˝À ¬s’˝Ò«π>≥T y˚dæñ+&É>± <ëìì <ë≥Tø=ì edüTÔqï düeTj·T+˝À ¬s’\T &Ûçø=ì Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Á|üeT<ä+ »]–+~ á |òüT≥D˝À ÁãVü≤àj·T´ ø±fi¯fl≈£î rÁe>±j·T\T ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 16 : q>∑s¡+˝À X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ‘·–˝≤sTT Á|üdüTÔ‘·+ ã~Û‘·T&ÉT ]yéT‡˝À yÓ’<Ûä´+ b˛+<äT‘·THêïs¡T dæ~∆ø˘ 7dü+ˆˆsê\ u≤\T&ÉT ‘·|æŒb˛j·÷&ÉT ø=b˛Œ\T≈£î #Ó+~q dæ~∆ø˘ q>∑s¡+˝Àì •yê˙ dü÷ÿ\T˝À j·T÷πøJ #·<äTe⁄‘·THêï&ÉT. u≤\T&ÉT ‘·+Á&ç u≤cÕ Ç{Ïe\ uÛÀbÕ˝Ÿ≈£î Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Çd”Ôj·÷¬ø’ yÓfi≤¢&ÉT <ë+‘√ ‘·*¢ s¡w”yê Ä u≤\T&çï Á|ü‹s√E ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 16: ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î >∑DÏ‘·+ ô|’ eè‹Ô HÓ’|ü⁄D´‘· dü÷ÿ\T qT+&ç H˚s¡T>± ø=b˛Œ\T≈£î ø±≈£î+&Ü •ø£åD ø±s¡´Áø£eT+ kıeTyês¡+ ñ+≥T+<äì ÇHé#êsY® myéT,Ç.z. |”s¡¢e÷q´+˝Àì ‘·eT ã+<ÛäT\ Ç+{Ï e<ä› ~+bÕ\ì |üPs¡í#·+Á<äsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T Ä+>∑¢ düu…®ø£º≈£î Vü≤»s¡Tø±ìyês¡+<äs¡T ‘·|üŒì dü+ã+~Û‘· dü÷ÿ\T ãdt yê]øÏ ‘Ó*j·TCÒj·T&É+‘√ yês¡T dü]>± >∑DÏ‘·+ô|’ Ç#˚à •ø£åD˝À Vü≤»s¡Tø±yê\ì Ä<˚•+#ês¡T. n<˚$<Ûä+>± #˚ùdyês¡T nsTT‘˚ X¯ìyês¡+ e÷Á‘·+yês¡T |”s¡¢e÷q´+ e<ä›ø±≈£î+&Ü Ä u≤\T&çï ø=‘·Ô|ü≥ï+ ãkÕº+&é e<ä› ~+|æq≥T¢ ‘Ó*dæ+~ <ë+‘√ u≤\T&ÉT Ç+{ÏøÏ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ sêø£b˛e&É+‘√ ‘·*¢ s¡w”<ë Ä+<√fi¯q #Ó+~q dü÷ÿ\T ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 16: Á{≤ø£ºsY Á&Ó’esY nC≤Á>∑‘·Ô˝À ìs¡¢ø£å´+>± j·÷»e÷q´+qT b˛Hé #˚dæ n&É>±Z »]–q$wüj·÷ìï q&ÉT|ü⁄‘·÷ Á|üø£ÿH˚ ñqï ø±\e˝À |ü&˚XÊ&ÉT . á Á|üe÷<ä+˝À Á{≤ø£ºsY #ÓbÕŒs¡T <ëì‘√ ÄyÓT ≥÷{ÖHé b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT ÁøÏ+<ä|ü&ç bÕ\|ü]Ô uÛ≤>∑´+ nH˚ eTVæ≤fi¯ eTè‹ #Ó+~q~ . e÷s√ #˚dæ+~ |òæsê´<äT n+<äT≈£îqï ≥÷{ÖHé d”{Ï $. Ç<ä›]øÏ ∫qï ∫qï >±j·T\T n$HêsTT. dü+‘·q÷‘·\bÕ&ÉT mdt.◊ dü÷s¡´Hêj·TD u≤\T&çï yÓ‹øÏ+#˚<äT≈£î 15 eT+~ dæã“+~ì ¬ø.Äs√>∑´sêE e∫à πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô#˚düTÔHêïs¡T. q>∑s¡+˝À >±*+|ü⁄ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T dü÷ÿ\Tj·÷»e÷ìï dæ.◊ |æ*|æ+∫ u≤\T&çï yÓ‹øÏ+#˚˝≤ nì $<Ûë˝≤#·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T.

‘·|æŒb˛sTTq u≤\T&ÉT

ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î >∑DÏ‘·+ ô|’ •ø£åD

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, &çôd+ãsY 16 : ‘·eT ù|s¡TMT<ä qyÓ÷<Ó’q |ü{≤º uÛÑ÷$T m 4.25 ≈£î+≥\ uÛÑ÷$T Ç - |üVü‰ì˝À >∑\¢+‘·T #˚XÊs¡ì yÓ\T>∑TeT≥¢ ¬syÓq÷´ |ü]~Û˝Àì |ü⁄≥º‘√≥≈£î #Ó+~q _Ûø£å+ nH˚ ¬s’‘·T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘·q ù|s¡T MT<ä düπs« q+ãsY 195/Ä˝À m 4.25 ≈£î+≥\ uÛÑ÷$T |ü{≤º<ës¡T bÕdt|ü⁄düÔø£+‘√ bÕ≥T ø£qŒπsàwüHé, 1_ ]ø±s¡T¶˝À ≈£L&Ü qyÓ÷<Ó’ ñ+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ m+‘√ Á|ü‹cÕ˜‘·àø£+>± ìs¡«Væ≤düTÔqï á |üVü‰ì˝À e÷Á‘·+ ‘·q ù|s¡T≈£î ã<äT\T ∫+‘·ø±ì eT+&É\+ ø=<äTeT÷s¡T≈£î #Ó+~q ˇø£ ¬s’‘·T ù|s¡T qyÓ÷<äT #˚XÊs¡ì _Ûø£å+ Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á $wüj·TyÓTÆ ‘·Vü≤o˝≤›sY≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒdæHê Ç+‘·es¡≈£î ‘·q uÛÑ÷$Tì Ç ]ø±s¡T¶˝À dü]#˚j·T˝Ò<äHêïs¡T. uÛÑ÷$Tì Ç |üVü‰ì˝À ‘·q ù|s¡T dü]#˚j·T&ÜìøÏ kÕúìø£ ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T &ÉãT“\T &çe÷+&é #˚XÊs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘·q≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&ÜH˚ |üVü‰ì˝À e÷]+<äì nsTTHê ≈£L&Ü &ÉãT“ &çe÷+&é #˚dæ ‘·q≈£î eTH√y˚<äq≈£î >∑T]#˚düTÔHêïs¡ì _Ûø£å+ Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á $wüj·TyÓTÆ kÕúìø£ $Äs√«qT $es¡D ø√s¡>± yêdüÔe+>± |üfÒº<ës¡T _Ûø£åy˚Tqì nHêïs¡T. ø±˙ Ç |üVü‰ì˝À ‘·|ü⁄Œ>± qyÓ÷<Ó’+<äì Äj·Tq #˚dæq <äs¡U≤düTÔô|’ <ÛäèMø£]+∫ ôdø£åHé˝À n|üŒ–+#êeTHêïs¡T. ‘·Vü≤o˝≤›sY <ë«sê e÷]Œ&ç »s¡T>∑T‘·T+<äì, e÷]Œ&ç ø√dü+ &ÉãT“ n&ç–q $wüj·T+ ‘·q <äèwæºøÏ sê˝Ò<äHêïs¡T.

$$<Ûä n_Ûeè~∆ |üqT\≈£î ì<ÛäT\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, &çôd+ãsY 16 : õ˝≤¢˝Àì y˚˝Òs¡TbÕ&ÉT qT+&ç <Ó+<äT≈£Ls¡T yÓfi‚¢ s√&ÉT¶ n_Ûeè~∆ |üqT\≈£î 7.69 ø√≥T¢ eT+ps¡T #˚dü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î Jy√ q+ãsY 1316qT s√&ÉT¢, uÛÑeHê\ XÊK eTTK´ ø±s¡´<ä]Ù XÊ+u≤ãT C≤Ø #˚XÊs¡T. uÛÑÁ<ë#·\+ eT+&É\+˝Àì sêj·Tqù|≥ Á>±eT+˝À ì]à+∫ ‘·\ô|{Ϻq m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±ìøÏ n<äq|ü⁄ ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚dü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. >∑‘·+˝À á |ü<∏äø±ìøÏ 5.79 ø√≥T¢ πø{≤sTT+#·>± Á|üdüTÔ‘·+ 6.16 ø√≥T¢ πø{≤sTTdüTÔqï≥T¢ ñ‘·Ôs¡T«˝À¢ ù|s=ÿHêïs¡T. á m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+ <ë«sê Äj·Tø£≥Tº |ü]~Û˝À 1212 mø£sê\ uÛÑ÷$T kÕ>∑T˝ÀøÏ sêqTqï<äì Á|üuÛÑT‘·« eTTK´ ø±s¡´<ä]Ù Vü≤]$+<ä¬s&ç¶ ñ‘·Ôs¡T«˝À¢ ù|s=ÿHêïs¡T.

Á{≤ø£ºsY ÁøÏ+<ä |ü&ç eTVæ≤fi¯ eTè‹

¬s’\TÁ|üe÷<ä+˝À e´øÏÔøÏ >±j·T\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 16: ¬s’\T |ü{≤º\T <ë≥T‘·Tqï e´øÏÔì &Ûûø√qï dü+|òüT≥q ø±ìø£bÕø£\ s√&ÉT¶ ¬s’˝Ò«π>≥T e<ä› Ä~yês¡+ »]–+~. u≤~Û‘·T&ÉT ÁãVü≤àj·T´ n+~+∫q Á|üø±s¡+ ˇ+>√\T »j·TÁ|üø±wt q>∑sY≈£î #Ó+~q ÁãVü≤àj·T´ ‘·qT ≈£îe÷¬sÔqT ‹s¡TeT\ |ü{≤º_Û

>∑Ts¡Tyês¡+ uÛ≤<ä´‘·\T #˚|ü≥ºqTqï mdt◊.eT*¢ø±s¡T®qsêe⁄

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 16: Ç{°e\ mdt◊ ã~©\ H˚|ü<ä´+˝À dæ+>∑sêj·Tø=+&É mdt◊ bÕ+&ÉTs¡+>±sêe⁄qT ˇ+>√\T≈£î ã~* #˚j·T>± eTs¡Tºs¡T˝À $<ÛäT\qT ìs¡«Væ≤Ôqï ¬ø.eT*¢ø±s¡T®qsêe⁄qT dæ+>∑sêj·Tø=+&É≈£î ã~*#˚XÊs¡T. u≤<ä´‘·\qT >∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT #˚|ü≥Tº‘·Tqï&ÉT¢>± Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

sêyÓ÷J |òæ˝Ÿàdæ{° @]j·÷˝À bÕ¢≥T¢ ø=Hê\Hêï, ne÷à\Hêï dü+Á|ü~+#·+&ç. bò˛Hé: 7207294490

X¯+cÕu≤<é ø=‘·÷ÔsY˝À ôV≤#Ym+&û@ nÁ|òüPyé¶ bÕ¢{Ÿ‡. u≤´+≈£î˝ÀHé kÂø£s¡´+ ø£\<äT. bò˛Hé: 8686663632


eT+>∑fi¯yês¡+ 17, &çôd+ãsY 2013

@\÷s¡T, &çôd+ãsY 16 : ‘Ó\T>∑TC≤‹ ø°]Ô Á|ü‹wüº\qT Á|ü|ü+#êìøÏ ‘Ó*j·TCÒdæq neTs¡J$ bı{Ϻ lsêeTT\T J$‘·+ n+<ä]øÏ Ä<äs¡Ù˙j·TeTì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ<ë∆s¡úC…’Hé nHêïs¡T. kÕúìø£ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝À Ä~yês¡+ neTs¡J$ bı{Ϻ lsêeTT\T 61e es¡∆+‹ dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ ø£˝…ø£ºsY dæ<ë∆s¡úC…’Hé, C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY u≤ã÷sêe⁄Hêj·TT&ÉT, õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±]

Á&Ü|tu≤≈£î‡\ <ë«sê 94 <äs¡U≤düTÔ\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ u§_“*, &çôd+ãsY 16 : u§_“* sêC≤ ø£fi≤XÊ\, >±j·TÁ‹ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À @sêŒ≥T #˚dæq Á&Ü|tu≤≈£î‡\ <ë«sê 94 <äs¡U≤düTÔ\T e∫Ãq≥T¢ mìïø£\ &û{° X¯+ø£sY |ü{≤ïj·Tø˘ ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡Tú\T kı+‘· eT+&É˝≤˝…’q ã*õù|≥≈£î 7, d”‘êq>∑sêìøÏ 11, kÕ\÷s¡T≈£î 8, sêeTuÛÑÁ<ä|ü⁄sêìøÏ 1, bÕs¡«r|ü⁄sêìøÏ 4, eT≈£îÿe≈£î 4, ‘Ósê¢+≈£î 3, u≤&É+–øÏ 5, >∑s¡T>∑T_*¢øÏ 1, >∑TeTà\ø°åà|ü⁄sêìøÏ 1, yÓT+{≤&É≈£î 1, e+>∑s¡≈£î 1, u§_“*øÏ 37 |ü+|æq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

28q Ä&ç{Ÿ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, &çôd+ãsY 16 : me÷à؇ uÛÑeq+˝À á HÓ\ 28q ‘=* $&É‘·˝À 25 bÕsƒ¡XÊ\\≈£î ÄsY$m+ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä&ç{Ÿ ñ+≥T+<äì m+áz πøÄsYm˝Ÿ$ Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. á y˚Ts¡≈£î k˛eTyês¡+ Äj·Tq ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. bÕsƒ¡XÊ\\ Á>±+≥T¢, bÕsƒ¡XÊ\ ìs¡«Vü≤D Á>±+≥T¢ô|’ Ä&ç{Ÿ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.

ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À 5037 z≥s¡¢ qyÓ÷<äT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ yÓTs¡ø£eTT&ç<ë+, &çôd+ãsY 16 : ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À N|ü⁄s¡T|ü*¢, >∑]$&ç, >∑Ts¡¢, yÓTs¡ø£eTT&ç<ë+ eT+&É˝≤˝À¢ Ç+‘·es¡≈£î 5037 eT+~ z≥s¡T¢>± qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêïs¡ì ndæôdº+{Ÿ m\Áø√º ]õÁùdºwüHé n~Ûø±], ‘·Vü≤o˝≤›sY {Ï. sêeTø£èwüí #ÓbÕŒs¡T. z≥sY qyÓ÷<äT ø√dü+ Ç{°e\ ‘·\ô|{Ϻ d”«|t ø±s¡´Áø£eT+ dü|òü©ø£è‘·yÓTÆ+<äHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ z≥s¡T qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ #·ø£ÿì düŒ+<äq \_Û+∫+<äHêïs¡T.

<ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\T ñ+fÒH˚ z≥T qyÓ÷<äT

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ nq+<ä|ü⁄s¡+, &çôd+ãsY 16 : πswüHéø±s¡T¶\T, ìyêdü <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\T K∫Ñ·+>± rdüT≈£îqï ‘·sê«‘·H˚ z≥T Vü≤≈£îÿ ø£*Œ+#·+&ç nì >∑Ts¡¢ eT+&É\ ‘·Vü≤o˝≤›sY ;m˝Ÿz\qT Ä<˚•+#ês¡T. nq+<ä|ü⁄s¡+, >∑]øÏe\dü, >∑Ts¡¢, ø£\e#·s¡¢, ø√≥>∑+Á&˚&ÉT ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ z≥T qyÓ÷<äTqT Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. eT+&É\+˝À $$<Ûä XÊK\≈£î #Ó+~q 55 eT+~ì _m˝Ÿz\T>± ìj·T$T+#ês¡T. M]˝À ø±s¡´<äs¡TÙ\T, n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T, $ÄsYy√\THêïs¡T.

bı{Ϻ lsêeTT\T J$‘·+ n+<ä]øÏ Ä<äs¡Ù+ : ø£˝…ø£ºsY Á|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄ |üP\e÷\\T y˚dæ |òüTq+>± ìyêfi¯ó \]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± neTs¡J$ bı{Ϻ lsêeTT\T Ä‘·à≈£î XÊ+‹ø£\>±\ì ñ<√´>∑T\T ¬s+&ÉT ì$TcÕ\T eTÚq+ bÕ{Ï+#ês¡T. ‘Ó\T>∑TC≤‹øÏ Á|ü‘˚´ø£ sêh+ ø±yê\ì 58 s√E\T neTs¡D ìsêVü‰s¡Bø£å #˚dæ ÁbÕD≤\T n]Œ+∫q

bı{ϺlsêeTT\T ‘ê´>±ìï ‘Ó\T>∑THê≥ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ eTs¡∫b˛≈£L&É<äHêïs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bı{Ϻ lsêeTT\T J$‘· #·]Á‘·qT Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ‘Ó\TdüTø=ì Ä<äs¡Ù+>± rdüTø=ì düe÷» ùde˝À bÕ˝§ZHê\Hêïs¡T. õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 1901 e÷]à 16q »ìà+∫q

πø+Á<äeT+Á‹ z˝≤ eTè‹|ü≥¢ ÁX¯<ë∆+»*

#·+Á<äu≤ãT @ø±πøHê! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY16: sê»ø°j·T <äTs¡+<ÛäT&çqì, X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq Hêj·T≈£î&çqì, C≤rj·T kÕúsTT˝À #·Áø£+ ‹|ü⁄Œ‘êqì uÛ≤$+#˚ {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT e#˚à mìïø£\ Hê{ÏøÏ @ø±øÏ>± $T>∑\uÀ‘·THêï&Ü nH˚ nqTe÷Hê\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·THêïsTT. sêÁwüº $uÛÑ»q $wüj·T+˝À Äj·Tq e´eVü≤]+∫q rs¡Tô|’ nH˚ø£ $eTs¡Ù\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. ˇø£ sê»ø°j·T bÕغ>± ø£∫Ñ·yÓTÆq ìs¡íj·÷ìï rdüT≈£îH˚ <ÛÓ’s¡´+ #˚j·Tø£b˛e&É+‘√ ‘Ó\+>±D, d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ Ä bÕغ <Óã“‹H˚ |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=HêïsTT. ∫es¡≈£î m|üŒ{Ï qT+&√ n+&É>± ì\TdüTÔqï yêeT|üøå±\T, yÓTÆHêغ\T <ë<ë|ü⁄>± <ä÷s¡+ nj˚T´ |ü]dæú‹ <ë|ü⁄]+∫+~. e#˚à mìïø£˝À¢ ;CÒ|”‘√ bı‘·TÔ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î rÁe Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡T. >∑T»sê‘Y n\¢s¡¢ dü+<äs¡“¤+>± yÓ÷&ûô|’ rÁe Äs√|üD\T >∑T|æŒ+∫q #·+Á<äu≤ãT Ç|ü⁄Œ&ÉT yÓ÷&ûH˚ ã‹$T˝≤&ç Ä bÕغ‘√ bı‘·TÔ≈£î dæ<ä›+ ne⁄‘·THêïs¡T. yÓ÷&û #·]cÕà‘√HÓ’Hê sêÁwüº+˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêyê\ì Äj·Tq uÛ≤$ düTÔHêïs¡T. á Áø£eT+˝À eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ eTTK´ eT+Á‹>± #ÍVü‰Hé

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 16: bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, ñuÛÑj·T düuÛÑ\T yêsTT<ë |ü&ܶsTT. k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î ˝Àø˘düuÛÑ ø=\Te⁄B]+~. πø+Á<äeT+Á‹ •wtsê+ z˝≤ Ä~yês¡+ ø£qTïeT÷dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Äj·Tq eTè‹|ü≥¢ dü+‘ê|ü dü+<˚XÊìï düuÛÑ˝À d”Œø£sY MTsê≈£îe÷sY Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T. ¬s+&ÉT ìeTTcÕ\ bÕ≥T eTÚq+ bÕ{Ï+#ês¡T. z˝≤ ùde\qT düuÛÑT´\T ø=ìj·÷&Üs¡T. nq+‘·s¡+ düuÛ≤ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·÷ìøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T. Ç˝≤ ñ+&É>±, sê»´düuÛÑ˝Àq÷ z˝≤ eTè‹|ü≥¢ ÁX¯<ë∆+»* ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Hê{ÏøÏ düuÛÑqT sê»´düuÛÑ #Ó’s¡àHé Vü≤MT<é nHê‡Ø yêsTT<ë y˚XÊs¡T.

bı‘·TÔ≈£î ;CÒ|” nÁ>∑H˚‘·\ ôd’ düùd$Tsê n+≥Tqï ‘Ó\+>±D H˚‘·\T Ç|üŒ{Ïπø <ä÷s¡yÓTÆq yêeT|üøå±\T, yÓTÆHêغ\T Á|üe÷Dd”«ø±s√‘·‡yêìøÏ #·+Á<äu≤ãT Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± bı‘·TÔ≈£î ôd’‘·+ eT+‘·Hê\T »]|æq≥T¢ yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. u≤ãT‘√ bı‘·TÔ≈£î C≤rj·T H˚‘·\T ôd’ n+≥Tqï kÕúìø£ H˚‘·\T düùd$Tsê n+≥THêïs¡T. B+‘√ bı‘·TÔô|’ ∫es¡≈£î @eTe⁄‘·T+<√ me]ø° ‘Ó*j·T<äT. yêeT|üøå±\T ôd’‘·+ #·+Á<äu≤ãT‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îH˚ Á|üdüπøÔ ˝Ò<äì Á|üø£{Ï+#êsTT. ;CÒ|”‘√ bı‘·TÔô|’ ø±+Á¬>dt, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt,

m+◊m+\T Ç|üŒ{Ïπø Äs√|üD\ es¡¸+ ≈£î]|ædüTÔHêïsTT. ∫es¡≈£î ;CÒ|”‘√ bı‘·TÔ ≈£î<äs¡ø£ b˛‘˚ yêeT|üøå±\T yÓTÆHêغ\qT <ä÷s¡+ #˚düTø=ì #·+Á<äu≤ãT @ø±øÏ>± $T>∑T\T‘êsê nH˚ nqTe÷Hê\T sê»ø°j·T esêZ˝À¢ #·ØÃ˙j·÷+X¯+>± e÷]+~.

bı‘·TÔ\ô|’ Ç|ü⁄Œ&˚ #Ó|üŒ˝Ò+: »e<˚ø£sY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 16: ˝Àø˘bÕ˝Ÿ, eTVæ≤fi≤ _\T¢˝≤.. {Ï._\T¢ ≈£L&Ü nqTe÷q+˝À |ü&ç+<äì.. BìøÏ ø±+Á¬>ùd‡ Á|ü<Ûëq ø±s¡DeTì _C…|æ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û »e<˚ø£sY nHêïs¡T. MT&çj·÷‘√ Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷

d”e÷+Á<Ûä Ä+<√fi¯q\qT |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ‘·eT yÓ’K]˝À e÷s¡TŒ˝Ò<äì »e<˚ø£sY ‘Ó*bÕs¡T.e#˚à mìïø£˝À¢ bı‘·TÔ\ô|’ Ç|ü⁄Œ&˚ ‘êy˚TMT #Ó|üŒC≤\eTHêïs¡T. MT&çj·÷˝À edüTÔqï yês¡Ô\˙ï ì»+ ø±<äì nHêïs¡T.

#·Ts¡T>±Z z≥s¡Ç+&ç¢ qyÓ ÷<äT j·÷ q÷´dt ≥T&˚ C≤$T, &çôd+ãsY 16 : z≥s¡¢ qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+ #·Ts¡T>±Z kÕ>∑T‘√+~. eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷˝À¢ _m˝Ÿz\T Á|ü‘˚´ø£ z≥s¡¢ qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ºs¡T. ‘·Vü≤o˝≤›s¡<é eT÷]Ô, dü÷|üsYyÓ’»s¡T¢ _.>öØX¯+ø£sY, dü‘·´+, düπs«j·TsY, •yêõ dü÷]Hêj·TT&ÉT b˛*+>¥ qyÓ÷<äT Á|üÁøÏj·TqT Á>±e÷˝À¢ |üs¡´{Ï+∫ z≥s¡¢ qyÓ÷<äT rs¡TqT |ü]o*+#ês¡T. 450 <äs¡U≤düTÔ\T z≥s¡¢ #˚s¡TŒ\ ø√dü+ e∫Ãq≥T¢ ‘·Vü≤o˝≤›sY ‘Ó*bÕs¡T.

Á|üe÷<äø£s¡+>± ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, &çôd+ãsY 16: kÕúìø£ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ Á|üe÷<äø£s¡+>± ñ+~. á $wüj·÷ìï |ü\Te÷s¡T¢ Çø£ÿ&ç n~Ûø±4s¡T\T, ñqï‘· n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêï yê] qT+∫ düŒ+<äq \_Û+#·&É+ ˝Ò<äT. XÊ¢uŸ ô|#·TÃ\T }&çb˛sTT es¡¸+ ≈£î]ùdÔ ø±]b˛‘√+~. XÊ¢uŸ≈£î ñqï bòÕ´Hé ø=¬øÿ+ }&çb˛sTT |ü&çb˛sTT+~. Ä düeTj·T+˝À mes¡÷ ˝Òø£b˛ã{Ϻ Á|üe÷<ä+ ‘·|æŒ+~. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T düŒ+~+∫ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

uÛ≤Ø nqï düeÇ+&ç ÷sê<Û äq j·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, &çôd+ãsY 16 : ô|’&ç‘·\¢eTà Ä\j·T ÁbÕ+>∑D+ e<ä› nqï düe÷sê<Ûäq »]–+~. uÛÑyêì uÛÑ≈£îÔ\T n–ï>∑T+&É+ |üPC≤ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTT+<äT>± ô|’&ç‘·\¢eTà yê]øÏ |üP»\T #˚XÊs¡T. ã+&Üs¡T ∫qïu≤ãT düVü‰j·T+‘√ »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä\j·T ns¡Ã≈£î\T $.kÕsTTøÏs¡DY, s¡‘êïJ uÛÑyêì, nj·T´|üŒkÕ«$T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n+<äTu≤≥T˝À &çm|æ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, &çôd+ãsY 16 : eT+&É\+˝Àì ¬s’‘·T\≈£î s¡; d”»Hé≈£î nedüs¡yÓTÆq &çm|æ n+<äTu≤≥T˝À ñ+<äì my√ {Ï.dü+^‘· ‘Ó*bÕs¡T. yÓT+{≤&É s√&ÉT¶˝Àì Á>√yÓ÷sY ms¡Te⁄\ πø+Á<ä+˝À 17 ≥qTï\ &çm|æ dæ<ä∆+>± ñ+<äHêïs¡T. ms¡Te⁄\T, s¡; d”»Hé $‘·ÔHê\T ø±yê*‡q ¬s’‘·T\T e´ekÕj·T XÊK ø±sê´\j·T+˝À dü+Á|ü~+#ê\ì ø√sês¡T.

H˚&ÉT ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ N|ü⁄s¡T|ü*¢, &çôd+ãsY 16: >∑Ts¡¢ Á>±eT+˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ eT+&É\ kÕúsTT ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ eT+>∑fi¯yês¡+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ bÕغ N|ü⁄s¡T|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z düeTq«j·Tø£s¡Ô MTkÕ\ es¡Vü‰\Hêj·TT&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝Àì kÕúìø£ yÓ’mdtÄsY dæ|æ ø±sê´\j·T+˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á düe÷y˚XÊìøÏ ñ‘·Ôsê+Á<Ûä yÓ’mdtÄsY dæ|æ düeTq«j·Tø£s¡Ô düT»j·Tø£èwüí s¡+>±sêe⁄, $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢ düeTq«j·Tø£s¡Ô ô|qTeT‘·‡ kÕ+ã•esêE $#˚ÃqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü*¢ø£èwüí, dü÷s¡´Hêsêj·TD, eT+Á‹ yÓ+ø£≥s¡eTD, ã&ç>∑+{Ï yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶, sêeTCÀ>∑T\T, sêeT#·+Á<äT&ÉT, π><Ó\ s¡eTD, s=_“ s¡eTD bÕ˝§ZHêïs¡T.

neTs¡J$ ñqï‘· $<ä´qT nuÛÑ´dæ+∫ >±+BÛJ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î nVæ≤+kÕ ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡ì nq+‘·s¡+ Ä+Á<Ûä sêh ne‘·s¡D≈£î ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡Bø£å #˚dæ ÁbÕD‘ê´>∑+ #˚XÊs¡Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ bÂs¡düs¡|òüsê\ n~Ûø±] •eX¯+ø£s¡¬s&ç¶, mdtdæ ø±s=ŒπswüHé Ç&ç dü‘·´Hêsêj·TD, eTVæ≤fi≤ •X¯ó dü+πøåeT XÊK |æ&ç edü+‘·u≤\, Äs√>∑´ l õ˝≤¢ ø√ Ä]¶H˚≥sY Á|üuÛ≤ø£sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£ì|æùdÔ ø±*Ãy˚‘·ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæq X¯Á‘·T#·s¡¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, &çôd+ãsY 15: ‹s¡TeT\ X‚cÕ#·\ n&Ée⁄˝À¢ Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ n≥MXÊK≈£î #Ó+~q Ç<ä›s¡T n~Ûø±s¡T\qT düà>∑¢s¡T¢ Vü≤‘·e÷s¡Ã&É+.. ‘Ó*dæ+<˚. sêÁwüº n≥M XÊK eT+Á‹ X¯Á‘·T#·s¡¢ $»j·TsêeTsêE á dü+|òüT≥qô|’ ‹s¡T|ü‹ ns¡“Hé mdt|æ sê»X‚KsY u≤ãT≈£î, eTs√ 15 eT+~øÏ n<ÛäTHê‘·q ‘·TbÕ≈£î\‘√ mÁs¡#·+<äq+ düà>∑¢s¡T¢ ø£ì|æùdÔ ø±*à y˚j·T+&ç nì ñ‘·Ôs¡T«*#êÃs¡T. bÕπs«≥T eT+&É|ü+ düMT|ü+˝Àì |ü⁄\T¢≥T¢ n≥M ÁbÕ+‘·+˝À mdt|æ sê»X‚ø£sY, mmdt|æ ñe÷eTùV≤X¯«s¡X¯s¡à dü+|òüT≥q düú˝≤ìï |ü]o*+#ês¡T. düTe÷s¡T 100 eT+~ 150 eT+~ düà>∑¢s¡T¢ mÁs¡#·+<äHêìï nÁø£eT+>± ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïsê nqï düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î yÓ[¢q n≥MXÊK dæã“+~ô|’ n‹ øÏsê‘·ø£+>± <ë&çøÏ bÕ\Œ&ܶs¡ì yês¡Hêïs¡T. B+‘√ ndæôdº+≥T |ò”\T¶ Ä|ò”düsY l<ÛäsY, ndæôdº+{Ÿ |ò”\T¶ Ä|ò”düsY &˚$&é düà>∑¢s¡¢ <ë&ç˝À eTè‹ #Ó+<ës¡T. eTs√ n~Ûø±] s¡eTD |ü]dæú‹ Ä+<√fi¯qø£s¡+>± ñqï≥Tº ÄdüT|üÁ‹ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. n≥MXÊK eT+Á‹ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î 15 eT+~ mdt|æm|òt dæã“+~‘√ bÕ≥T n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\T,b˛©düT\T X‚cÕ#·\ n&Ée⁄˝À¢ eTTeTàs¡+>± >±*+|ü⁄ #˚|ü{≤ºs¡T. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT≈£î #Ó+~q düà>∑¢s¡T¢ nì, yês¡T <äè&ÛÉ+>± ñqï≥Tº n≥MXÊK dæã“+~ ‘Ó*bÕs¡T.

q>∑s¡+˝À s¡Hé |òüsY j·T÷ì{°ì Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À _C…|æ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û Á|üø±wt »e<˚ø£sY, _C…|æ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&ç¶, πø+Á<ä e÷J eT+Á‹ dæôV≤#Y $<ë´kÕ>∑sYsêe⁄, _C…|æ d”ìj·TsY H˚‘· ã+&Üs¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·T, e÷J ÁøϬø≥sY $$mdt \ø£åàDY, yê©u≤˝Ÿ e÷J ¬øô|ºHé s¡$ø±+‘Y¬s&ç¶, dæ˙ q{°eTDT\T J$‘· sê»X‚KsY, eT+#·T \øÏåà, e÷J &ûJ|” ÄsY|æ dæ+>¥ ‘·~‘·s¡T\T q>∑s¡+˝À Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq s¡Hé |òüsY j·T÷ì{°˝À _C…|æ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û »e<˚ø£sY, e÷J ÁøϬø≥sY \ø£åàDY ‘·~‘·s¡T\T

120 #·]Ã\ n_Ûeè~∆øÏ ø√{Ï 20 \ø£å\T

<ÛäqTsêàdü+ Äs¡+uÛÑ+<ÛäqTsêàdü Áe‘· yÓ’uÛÑe+ m+‘Ó+‘√!! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 16: <Ûäq÷sê•˝À dü÷s¡´ uÛÑ>∑yêqT&ÉT Á|üy˚•+∫q|üŒ{Ï qT+&ç.. »qe] 14q eTø£s¡sê•˝ÀøÏ Á|üy˚•+#˚ es¡≈£î ñqï ø±˝≤ìï <ÛäqTsêàdüeTì n+{≤s¡T. Ä uÛÑ>∑e+‘·T&çï bı+<ä&ÜìøÏ e÷s¡Z+ #·÷|æ+#˚<˚ <ÛäqTsêàdü Áe‘·+. &çôd+ãsY 16q <ÛäqTsêàdü+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ »qe] 14, 2014q eTT>∑TdüTÔ+~. <ÛäqTsY dü+Áø£eTDqT yê&ÉTø£˝À ªHÓ\ |ü≥º&É+µ n+{≤s¡T. Væ≤+<äTe⁄\≈£î.. eTTK´+>± yÓ’wüíe⁄\≈£î <ÛäqTsêàdü+ |üs¡eT |ü$Á‘·yÓTÆ+~. á HÓ\˝À yÓ’≈£î+sƒ¡ <ë«sê\T ‘Ó]∫ ñ+{≤j·Tì |ü⁄sêD≤\T #ÓãT‘·THêïsTT. n+<äTπø uÛÑ÷ ˝Àø£ yÓ’≈£î+sƒ¡+>± uÛ≤$+#˚ ‹s¡TeT\qT á HÓ\˝À <ä]Ù+#·T≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚kÕÔs¡T. á HÓ\˝À #˚ùd |üP»\‘√ yÓ’≈£î+sƒ¡yêdüT&ÉT ÇfÒº Á|üdüqTï&Ée⁄‘ê&ÉT. $wüßíeT÷]Ôì, Äj·Tq Á|ü‹ s¡÷|üyÓTÆq l yÓ+ø£fÒX¯«s¡T&çï <ÛäqTsêàdü $X‚wü ~Hê˝À¢ Á|ü‘˚´ø£+>± Äsê~Û+#ê*. Äfi≤«s¡T\˝À eTTKT´sê˝…’q >√<ë<˚$ l$*¢|ü⁄‘·÷Ôs¡T˝À <ÛäqTsêàdü Áe‘êìï Ä#·]+∫ ‘·q ‘√{Ï yê]‘√ Ä#·]+|üCÒdæ ls¡+>∑Hê<ÛäT&çï bı+<ä>∑*–+~. >√<ë<˚$ njÓ÷ì». l$*¢|ü⁄‘·÷Ôs¡T˝À l$wüßí∫‘·TÔ\ yê]øÏ ‘·T\dæeq+˝À \_Û+∫+~. ‘·$Tfi¯+˝À ø√<ë n+fÒ |üP<ä+&É.. ÄyÓTπø >√<ë nì ù|s¡T e∫Ã+~. ‘·+Á&ç‘√ u≤fÒ e÷\\T ø£{Ϻ, yê{Ïì eTT+<äT>± ‘êqT <Ûä]+∫ ‘·sê«‘· kÕ«$TøÏ Ç#˚Ã~. ‘·+Á&ç n|ü#ês¡eTì eT+<ä*+∫Hê n˝≤π> ‘·q≈£î ÇwüºeTì #Óù|Œ~. kÕ«$T yê{Ïì Á|”‹‘√ d”«ø£]+#ê&ÉT. n+<äTπø ÄyÓT ÄeTTø£Ôe÷\´<ä, X¯S&çø=&ÉT‘·ÔHê∫Ãj·÷sY nsTT+~. s√Eø=ø£ bÕX¯ós¡eTT #=|ü⁄Œq eTT|üŒ~ bÕX¯ós¡eTT\‘√ ls¡+>∑Hê<ÛäT&çï düTÔ‹+∫ ∫es¡>± kÕ«$T˝À ©qyÓTÆ+~. ˇø£{Ï qT+&ç 5 es¡≈£î ñqï bÕX¯ó sê\˝À Áe‘· $<Ûëq+ >∑T]+∫, 6 qT+&ç 15 es¡≈£î >∑\ bÕX¯ósê\˝À ‘·q ‘√{Ï #Ó* ø£‘ÓÔ\qT ìÁ<ä˝Ò|æ q+<ä>√|ü⁄ì >∑èVü‰ìøÏ yÓfi¯¢&É+.. 16, 17, 18 bÕX¯ósê\˝À q+<ä>√|ü⁄&ÉT, j·TXÀ<ä, ã\sêeTT\qT y˚T˝§ÿ\Œ&É+, 23e bÕX¯ós¡+˝À eT+>∑fi≤XÊdüq+ #˚j·T&É+, 25, 26 kÕ«$TøÏ n\+ø±sê˝…’q Äj·TT<Ûë\qT ª|üs¡µ nH˚ yêsTT<ë´ìï ø√s¡T≈£î+≥÷ ‘·eT X¯s¡D≤>∑‹ì nqTÁ>∑Væ≤+∫ ‘·eT dü+ø£˝≤Œìï HÓs¡y˚s¡ÃeTì ÁbÕ]∆düTÔ+~. 27e bÕX¯ós¡+˝À |üs¡e÷‘·à≈£î Jyê‘·à≈£î >∑\ dü+ã+<Ûëìï ª≈£L&ܬs’µ Á|ükÕ<ä+‘√ b˛*à $e]+∫+~. 30e bÕX¯ó

s¡+ |òü\X¯óÁ‹˝À uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ, eTq≈£î >∑\ dü+ã+<Ûä+ ‘Ó*ùdÔ ø√]ø£\qT eTq+ ø√s¡e\dæq |üì˝Ò<äì dü«‘·+Á‹+∫ uÛÑ>∑e+‘·T&çì n&ç– bı+<äe#·Ãì >√<ë<˚$ ‘Ó*j·T|ü]∫+~.

Áe‘· ìj·Te÷\T ‹s¡TbÕŒyÓ’ Áe‘·+.. eTTK´ Áe‘·+. ìj·TeT, ìwüº\‘√ ≈£L&çq <ëH˚ï Áe‘·+ n+{≤+. $˝≤dü e+‘·yÓTÆq JeHêìï e~*ô|{≤º*.

ìsê&É+ãs¡+>± ñ+&Ü*. ìwüº>±.. ìwüÿ\àwü+>± |üPC≤ $<ÛëHêìï bÕ{Ïdü÷Ô, s¡+>∑&ç HêeT+ »|ædü÷Ô Ç‘·s¡T\ eTqdüT\T ø£wüº|ü&˚ |üqT\T #˚j·T≈£î+&Ü.. #˚‘·HÓ’q <ëq+ #˚j·÷*. ô|<ä›\qT ùd$dü÷Ô ô|s¡Te÷fi¯¢ j·T+<äT uÛÑøÏÔ Á|ü|ü‘·TÔ\‘√ X¯s¡D≤>∑‹ #˚dü÷Ô eTq <Ó’q+~q ø±s¡´Áø£e÷\T HÓs¡y˚s¡TdüTÔ+&Ü*. Hê\T>∑T y˚<ë\ kÕs¡+ ‹s¡TbÕŒyÓ’. ‹s¡TbÕŒyÓ’qT nqTdü+~Û+#·ì yê] ã‘·T≈£î e´s¡∆+. n˝≤+{Ï yê]ì uÛÑ]+#·&ÜìøÏ uÛÑ÷e÷‘· y˚<äq|ü&ÉT‘·T+<ä≥. eTqeT+<äs¡eT÷ á <ÛäqTsêàdü |ü⁄D´ düeTj·÷q y˚≈£îeC≤eTTH˚ X¯ó∫jÓÆT ‹s¡TbÕŒyÓ’ bÕX¯ósê\qT bÕ&ÉT‘·÷ kÕ«$T yê] ø£è|ü≈£î bÕÁ‘·T\e⁄<ë+. |ü&É‘·T\T <ÛäqTsêàdü+ sê>±H˚ Äq+~kÕÔs¡T. ñ<äj·÷H˚ï ˝Ò∫ yêøÏfi¯¢qT s¡+>∑e\T¢\‘√ r]à ~<äT›‘ês¡T. Äe⁄ ù|&É‘√ >=u…“eTà\qT r]à yê{Ïì ≈£î+≈£îeT, |üP\‘√ n]ÃkÕÔs¡T. lø£èwüí uÛÑ>∑yêqT&çï ø=*#˚+<äT≈£î dæ<ä∆eTe⁄‘ês¡T. n\Hê&ÉT $wüßí∫‘·TÔì ≈£L‘·T¬s’q >√<ë<˚$ s¡+>∑kÕ«$Tì m˝≤ düà]düTÔ+&˚<√.. nqTø£åDeT÷ Äj·Tq yÓT|ü⁄ŒqT bı+<ë\ì m˝≤ ‘·Vü≤ ‘·Vü≤˝≤&˚<√ n˝≤H˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT ø£èwüí uÛÑ≈£îÔ\T, >√<ë<˚$ uÛÑ≈£îÔ\T á e÷dü+ ø√dü+ m<äTs¡T #·÷düTÔ+{≤s¡T. ñ<äj·÷H˚ï ˝Ò∫ X¯ó#·T˝…’ ‹s¡TbÕŒyÓ’ >±q+ #˚kÕÔs¡T. @ >∑T&ç #·÷dæHê >√<ë<˚$ì, ø£èwüí|üs¡e÷‘·àqT ø=\TdüTÔ+{≤s¡T. <ÛäqTsêàdü Áe‘·+ ø√dü+ $wüßíe⁄ $Á>∑Vü‰ìï <ÛäqTsêàdü ÁbÕs¡+uÛÑ ~q+ Hê&ÉT |üPC≤ eT+~s¡+˝À eT<ÛäTdü÷<äqT&ÉT nH˚ ù|s¡T‘√ Á|ü‹wæº+#·Tø√yê*. Á|ü‹s√p dü÷s√´<äj·÷ìø£+fÒ ◊<äT |òüT&çj·T\ eTT+<˚ dü+<Ûëe+<äHê~ nqTcÕºHê\qT eTT–+#·T≈£îì ‘·sê«‘· <ÛäqTsêàdü Áe‘êìï #˚j·÷*. eT<ÛäTdü÷<äqT&çøÏ Á|ü‹s√E Äe⁄bÕ\T, ø=ã“] ˙s¡T, |ü+#êeTè‘ê\‘√ n_ÛùwøÏ+#ê*. ‘·sê«‘· ‘·T\d” <äfi≤\T, $$<Ûä s¡ø±˝…’q |ü⁄cÕŒ\‘√ n\+ø£]+∫ c˛&ÉXÀ|ü #êsê\T, nc˛º‘·Ôsê\‘√ |üPõ+#ê*. ‘·sê«‘· HÓ’y˚<ë´ìï düeT]Œ+#ê*. HÓ’y˚<ä´+>± ‘=* |ü~ùV≤qT s√E\T #·¬øÿs¡ bı+>∑* ˝Ò<ë |ü⁄\>∑+qT ñ+#ê*. ‘·sê«‹ |ü~ùV≤qT s√E\T <ä<√›»q+ düeT]Œ+#ê*. n˝≤π> Áu≤Vü≤àDT\≈£î nqï<ëq+ #˚j·÷*. ø±o, sêy˚TX¯«s¡+, Á|üj·÷>∑ e+{Ï |ü⁄D´ πøåÁ‘ê˝À¢ Áu≤Vü≤àDT\≈£î uÛÀ»q+ ô|{≤º*. Á|ü‹s√E ‘·T\dæì |üPõ+#ê*. HÓ\ s√E\ bÕ≥T #˚j·T˝Òì yês¡T ˇø£ÿs√C…’Hê #˚j·÷*.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, &çôd+ãsY 15 : dü+>±¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì 120 #·]Ã\ n_Ûeè~∆øÏ ø√{Ï 20 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T eT+ps¡T #˚sTTkÕÔqì dü+>±¬s&ç¶ myÓTà˝Ò´ »j·TÁ|üø±XŸ¬s&ç¶ nHêïs¡T. Ä~yês¡+Hê&ÉT #·]à Äes¡D˝À »]–q ÁøÏdüàdt ÁbÕs¡úq dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T. á ì<ÛäT\T ‘êqT z≥¢ ø√dü+ πø{≤sTT+#·&É+ ˝Ò<äì, πøe\+ Á|ü»˝À¢ uÛÑøÏÔ uÛ≤e+ ô|+bı+~+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚k˛Ô+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. Hê\T>∑T Ä~yêsê˝À¢ 120 #·]Ã\qT dü+<ä]Ù+∫ #·]ÃøÏ \ø£å s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq ì<ÛäT\T ÇkÕÔqì Äj·Tq Vü‰MT Ç#êÃs¡T. @düT ÁøÏdüTÔ »qà~q+ á HÓ\ 25q ñqï+<äTq Á|ü»\T uÛÑøÏÔ uÛ≤e+‘√ »s¡T|ü⁄ø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À #·]à bòÕ<äs¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


@ ∫Á‘êì¬ø’Hê ˇø£fÒ |ü+<∏ë : Çfi¯j·TsêC≤ ôV’≤<äsêu≤<é: &ÉãT“ ø√düy˚T..dü+^‘êìï n+~+#·fÒ¢<äT.. nì Á|üeTTK dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT Çfi¯j·TsêC≤ nHêïs¡T. dü+^‘·+ n+~+∫q ˇs¡T ePs¡T˝Ò ∫Á‘·+ Ä&çjÓ÷ d”&û\qT <äs¡Ù≈£î&ÉT u≤\÷ eTùV≤+Á<ä‘√ ø£*dæ

eT+>∑fi¯yês¡+ 17, &çôd+ãsY 2013

|òæÁãe] 14q Vü‰sYºm{≤ø˘?

Ä$wüÿ]+#ês¡T. Çfi¯j·TsêC≤ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˇs¡T ePs¡T˝Ò ∫Á‘êìï |üP]Ô>± ‹\øÏ+#êπø dü+^‘·+ n+~+#˚+<äT≈£î n+^ø£]+#êqHêïs¡T. @ ∫Á‘êìøÏ ≈£L&Ü ‘êqT eT÷&ÉT s√E\≈£î $T+∫ dü+^‘·+

n+~+∫+~ ˝Ò<äì, n~ e+<äs√E\ ∫Á‘·yÓTÆHê, eÁCÀ‘·‡e ∫Á‘·yÓTÆq ‘·q |ü+<∏ë ˇø£fÒqì nHêïs¡T. ø=‘·Ô <äs¡Ù≈£î\ ∫Á‘ê\≈£î dü+^‘·+ n+~+#·&É+ |ü≥¢ ‘êHÓ|ü⁄Œ&É÷ yÓqø±&É˝Ò<äì, nsTT‘˚ n˝≤+{Ï <äs¡Ù≈£î\ ∫Á‘ê\≈£î dü+^‘·+ n+~+#·e<ä›+≥÷ |ü\Te⁄s¡T ‘·q e<ä› Á|ükÕÔ$+∫q≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T.

u§<äT›>± ñ+fÒH˚ Ä|òüs¡¢≥..!

ôV’≤<äsêu≤<é: dü+Áø±+‹øÏ dæ˙ Á|æj·TT\≈£î |ü+&ÉT>∑ nqT≈£î+≥T+fÒ... ˇø√ÿ dæìe÷ ã] qT+∫ ‘·|ü⁄Œ≈£î+≥THêïsTT. ‘êC≤>± |üPØ »>∑Hêï<∏é <äs¡Ùø£‘·«+˝À ì‹Hé V”≤s√>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï Vü‰sYº m{≤ø˘ ‘·|ü⁄Œø=ì ìsêX¯|ü]∫+~. á ∫Á‘·+ yÓTT<ä≥ »qe] 15 nqT≈£îHêïs¡T. bÕ´#YesYÿ kÕ>∑T‘√+<äì, |òæÁãe] 14q $&ÉT<ä\ #˚<ë›eTì ìs¡ísTT+#·T≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Áù|eT ø£<∏ä\T ‘Ós¡¬øøÏÿ+#·&É+˝À |üP] »>∑Hêï<∏é~ Á|ü‘˚´ø£ XË’*. n+<äT˝ÀH˚ $H√<ä+, b˛sê≥+ <äèXÊ´\T ñ+&˚˝≤ #·÷kÕÔs¡T. Äj·Tq <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï ∫Á‘·+ ªVü‰sYºm{≤ø˘µ.

s¡»˙ ªmdtµ n+fÒH˚.

ôV’≤<äsêu≤<é: Ç|ü⁄Œ&ÉT d”¬ø«˝Ÿ‡ j·TT>∑+ q&ÉTk˛Ô+~. Á|ür Væ≤{Ÿ dæìe÷≈£î d”¬ø«˝Ÿ‡ bÕ¢Hé #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. ø√©e⁄&é˝À ª#·+Á<äeTTœµ dæìe÷ düèwæº+∫q Vü≤+>±e÷ >∑T]+∫ #ÓbÕŒ*‡q |üì˝Ò<äT. ‘Ó\T>∑T˝Àq÷ |òüTq $»j·÷H˚ï qyÓ÷<äT #˚dæ+~. ‘Ó\T>∑T˝À ªHê>±e*¢µ>± d”¬ø«˝Ÿ ‘Ós¡¬øøÏÿ+#ês¡T. ‘·$Tfi¯+˝À e÷Á‘·+ e#˚à dü+e‘·‡s¡+ #·+Á<äeTTœ d”¬ø«˝Ÿ n+≥÷ yês¡Ô˝§düTÔHêïsTT. nsTT‘˚ s¡»˙ôd’&é qT+∫ @ $<ÛäyÓTÆq ø£qŒπsàwüHé sê˝Ò<äT. á dæìe÷ô|’ n_Ûe÷qT\˝À düôdŒHé‡ HÓ\ø=+~. eT<Ûä´˝À nõ‘Y #·+Á<äeTTœ-2˝À q{ÏkÕÔs¡H˚ yês¡Ô˝§∫ÃHê ø±s¡´s¡÷|ü+ <ë\Ã˝Ò<äT. s¡»˙ q{ÏkÕÔq+fÒ ¬s+&√ uÛ≤>∑+ ‘Ós¡¬øøÏÿ+#˚+<äT≈£î ‘êqT dæ<ä∆y˚T n+≥THêïs¡T #·+Á<äeTTœ <äs¡Ù≈£î&ÉT yêdüT. dü÷|üsYkÕºsY nsTTHê.. kÕ<ëd”<ë>± ñ+&É&Üìï s¡»˙ qT+#˚ H˚s¡TÃø√yê*. me¬s’Hê Äj·Tq‘√ ˇø£ÿkÕ] e÷{≤¢&ç‘˚ #ê\T.. n_Ûe÷ì+#·&É+ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é: ‘·q n+<ä#·+<ë\‘√ {≤©e⁄&éì Äø£≥Tº≈£î+~ $T©ÿã÷´{° ‘·eTHêï. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT |òü⁄˝Ÿ _J>± ñqï ÄyÓT...Ç|ü⁄Œ&ÉT neø±XÊ\ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷k˛Ô+~. ‘·$Tfi¯+˝À Ç|ü⁄Œ&ç|ü⁄Œ&˚ Ä|òüs¡¢ ø√dü+ j·T‹ïk˛Ô+~.ø±düÔ u§<äT›>± ñ+fÒH˚ #ÛêH釽§kÕÔj·Tì áyÓT≈£î z ìsêà‘· dü\Vü‰ Ç#êÃ&É≥. #ê˝≤ eT+~ V”≤s√sTTqT¢ dæ¢yéT>± ñ+&˚+<äT≈£î ø£wüº|ü&É‘ês¡T. &˚ n+&é HÓ’{Ÿ õyéT˝À m¬ø’‡sYôd’CŸ\T #˚j·T&É+, ø£&ÉT|ü⁄ e÷&ÉTÃø√e&É+ eTq+ #·÷dü÷ÔH˚ ñ+{≤+. ø±˙ ‘·eTHêï Ç|ü⁄Œ&ÉT u§<äT›>± ñ+&Ü\qT ≈£î+{À+~. >∑‘·+˝À nõ‘Y q{Ï+∫q Ms¡yéT˝À ‘·eTHêï V”≤s√sTTHé. á eT÷M ‘·sê«‘· ‘·$Tfi¯+˝À neø±XÊ˝§kÕÔj·Tì ÄX¯|ü&ç+~. ø±˙ Ç+‘·es¡≈£î ˇø£ÿ Ä|òüsY ≈£L&Ü sê˝Ò<äT. B+‘√ ˝ÀbÕ\qT dü]~<äT›≈£îH˚ |üì˝À |ü&ç+~. ø±düÔ u§<äT›>± ñ+fÒ Ä|òüs¡T¢ ny˚ ekÕÔj·Tì á ã÷´{°øÏ z dü\Vü‰ Ç#êÃs¡≥. ø±düÔ ˝≤e⁄ nj˚T´+<äT≈£î j·T‘êï\T yÓTT<ä\T ô|{Ϻ+<äì ø√©e⁄&é˝À #·s¡Ã kÕ>∑T‘√+~.

ôdŒwü˝Ÿ mÁ{≤øå±Hé>± eT+#·T eTH√CŸ! ôV’≤<äsêu≤<é : lyêdt <äs¡Ùø£‘·«+˝À.. eT+#·T bòÕ´MT* qT+&ç s¡÷bı+<äT‘·Tqï ∫Á‘·+ ªbÕ+&Ée⁄\T bÕ+&Ée⁄\T ‘·TyÓTà<äµ. yÓ÷Vü≤Héu≤ãT ø°\ø£bÕÁ‘·˝À q{Ï+#ês¡T. eT+#·T $wüßí b˛©dt Ä|ò”düsY>±, Çø£ eTH√CŸ Áù|ø£å≈£î\T ÄX¯Ãs¡´b˛j˚T bÕÁ‘·˝À ‘Ós¡ô|’ ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. es¡TDYdü+<˚XŸ, ‘·˙wt ≈£L&Ü Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À¢ q{ÏdüTÔHêïs¡T. s¡MHê{≤+&ÉHé, Vü≤ì‡ø£ Á|üD°‘· V”≤s√sTTqT¢>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. á ∫Á‘·+ »qe]˝À $&ÉT<ä\j˚T´ neø±X¯+ ñ+~. á ∫Á‘·+˝À

\+&ÉHé ø±¢dæø˘ #Ódt {Às¡ïyÓT+{Ÿ qT+∫

Äq+<é W{Ÿ

k˛eTyês¡+, 16 &çôd+ãsY: \+&ÉHé ø±¢dæø˘ #Ódt {Às¡ïyÓT+{Ÿ qT+∫ e÷J Á|ü|ü+#· HÓ+ãsY eHé uÛ≤s¡‘· Á>±+& ée÷düºsY $X¯«Hê<∏äHé Äq+<é ø±«s¡ºsY ô|ò’q˝À¢ $w” 0.5`105 k˛ÿs¡¢‘√ yê¢~$TsY Áø±$Tïø˘ #˚‹˝À z≥$T bÕ\j·÷´&ÉT. Áø±$Tïø˘ ‘√ ‘=* π>yéT˝À q\¢bÕe⁄\‘√ ôd$T`ùd¢yé &Ûçô|òH金√ Ä≥ yÓTT<ä\Tô|{Ϻq Äq+<é.. ˇø£ ~X¯˝À ¬>\T|ü⁄ ~X¯>± |üj·Tì+∫Hê Áø±$Tïø˘ $w”... 20 m‘·TÔ\ ‘·sê«‘· Á|ü‘·´]ú e\˝À ∫≈£îÿ≈£îìb˛j·÷&ÉT. Áø±$Tïø˘, düø£eTTsê, ¬>˝≤Œ¤+&é, yÓTÆπø˝Ÿ Ä&ÉyéT‡\T ôd$÷ô|ò’q˝Ÿ #˚s¡T≈£îHêïs¡T.

e÷{≤¢&ÉTø√yê*‡+~ eTH√CŸ >∑T]+#˚! eTH√CŸ ‘·q bÕÁ‘·˝À yÓT|æŒ+#·qTHêï&ÉT. Ç+<äT˝À eTH√CŸ ªπ>µ bÕÁ‘·˝À q{Ï+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*dæ+<˚! ôdŒwü˝Ÿ mÁ{≤ø£¸Hé>± eTH√CŸ ì\eqTHêï&ÉT. á ∫Á‘·+˝À j·÷ø£åHé m+≥sYÁf…ÆsTTqsY>± ø±≈£î+&Ü, ø±düÔ ø±yÓT&û ≥#Y ≈£L&Ü ÇdüTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. n˝≤π> eT+#·T bòÕ´$T{° #˚düTÔqï ∫Á‘·+ Ä&çjÓ÷ ‘·«s¡˝ÀH˚ Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äTø=#˚à neø±X¯+ ñ+~. wüO{Ï+>¥ |üqT\T X¯s¡y˚>∑+>± kÕ>∑T‘·THêïsTT.

uÛ≤s¡‘Y ø√#YY≈£î <äøÏåD≤Á|òæø± f…düTº k˛eTyês¡+, 16 &çôd+ãsY : <äøÏåD≤Á|òæø±‘√ eH˚¶ dæØdt˝À |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆq uÛ≤s¡‘· Ä≥ >±fi¯¢≈£î Ç|ü⁄Œ&ÉT eTs√ n–ï|üØø£å m<äTs¡T ø±qT+~. <äøÏåD≤Á|òæø±‘√ f…düTº dæ]dt≈£î uÛ≤s¡‘· Ä≥>±fi¯ó¢ düqï<ä›eTe⁄‘·THêïs¡T. eTTK´+>± á f…düTº dæØdt Ä≥>±fi¯¢ ø£+fÒ ø√#Y ô|ò¢#·sY≈£î z düyê˝Ÿ>± ñ+~. dü«<˚X¯+˝À ø=+‘· yÓTs¡T>±Z Ä&ÉT‘·THêï, eTùV≤+Á<ä dæ+>¥ <Û√˙ Hêj·Tø£‘·«+˝Àì uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ »≥Tº Á{≤ø˘ ]ø±s¡T¶ $<˚XÊ˝À¢ #Ó|ü⁄Œ<ä>∑Z~>± ˝Ò<äT. >∑‘· mì$T~ f…düTº\qT #˚C≤s¡TÃ≈£îqï uÛ≤s¡‘Y eTs√kÕ] n<˚ |ü]dæú‹ì m<äTs=ÿ+fÒ |üs¡Te⁄ b˛>=≥Tº≈£î+≥T+~. ø√#Y>± ô|ò¢#·sY ]ø±s¡T¶ ≈£L&Ü $<˚XÊ˝À¢ n+‘·+‘· e÷Á‘·y˚T. dü«<˚X¯+˝À sêDÏ+#·&É+ @ »≥Tº¬ø’Hê düVü≤»y˚T. $<˚XÊ˝À¢ sêDÏ+#·&É+˝ÀH˚ »≥Tº

kÕeTs¡ú´+, ø√#Y Á|ü‹uÛÑ ãj·T≥|ü&É‘êsTT. d”ìj·TsY Ä≥>±fi¯ó¢ dü∫Hé f…+&É÷\ÿsY, Á<ë$&é, \ø£ÎDY\T ˝Òì ˝À≥T Ç|ü⁄Œ&ÉT »≥Tº˝À düŒwüº+>± ø£ì|æk˛Ô+~. »≥Tº˝À

n+‘ê ø=‘·ÔeTTU≤\T ø£ì|æ+#·&É+‘√ nqTuÛÑsêVæ≤‘·´+ ø£ì|æk˛Ô+~. d”ìj·Ts¡¢ ¬>’s¡Ω»Ø˝À Á|üdüTÔ‘·+ j·TTe≈£î\≈£î ô|ò¢#·sY ˇø£ÿ&˚ ô|<ä›~≈£îÿ˝≤ ø£ì|ædüTÔHêï&ÉT. j·TTe≈£î\qT u≤>± sê≥T<˚*à $<˚XÊ˝À¢ ≈£L&Ü uÛ≤s¡‘Y sêDÏdüTÔ+<äì ìs¡÷|æ+∫ #·÷|æ+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· ø√#Yô|’ ñ+~. $<˚XÊ˝À¢ uÛ≤s¡‘Y Ç{°e\ ø±\+˝À es¡Tdü>± mì$T~ |üsê»j·÷\qT #·$#·÷dæ+<äqï yêdüÔe+ ô|ò¢#·sYô|’ $eTs¡Ù\≈£î ‘ê$k˛Ô+~. >±Ø øÏsYôdºHé‘√ ô|ò¢#·sYqT b˛\Tdü÷Ô, n‘·ì˝À dü‘êÔ˝Ò<äì m+‘√eT+~ yê~düTÔHêïs¡T. Ä≥>±fi¯¢‘√ ªeT+∫µ>± ñ+&É&É+ $TqVü‰ ô|ò¢#·sY kÕ~Û+∫q |òüTq‘· @B ˝Ò<äT. <äøÏåD≤Á|òæø± ≥÷sY˝À f…düTº dæØdt {°$T+&çj·÷ ø£+fÒ n‘·ìπø n–ï |üØø£å>± e÷]+~.

n+&ÉsY`19 bÕøÏkÕúHé‘√ uÛ≤s¡‘Y &Ûû! ÁbÕø°ºdt e÷´#Y s¡<äT› e#˚à @&Ü~ |òæÁãe] 14 qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï n+&ÉsY`19 Á|ü|ü+#· ø£|t ÁøϬø{Ÿ #ê+|æj·THéwæ|t˝À ìs¡T{Ï $CÒ‘· uÛ≤s¡‘Y ‘=* e÷´#Yì ∫s¡ø±\ Á|ü‘·´]ú bÕøÏkÕúHé‘√ Ä&ÉT‘·T+~. á e÷´#Y |òæÁãe] 15q <äTu≤jYT Ç+≥πsïwüq˝Ÿ ùdº&çj·T+˝À »s¡T>∑T‘·T+~. 16 s√E\T ø=qkÕπ> á {Às¡ïyÓT+{ŸqT @&ÉT ùdº&çj·÷˝À¢ ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. 48 e÷´#Y\T »s¡T>∑T‘êsTT. n+‘·sê®rj·T ÁøϬø{Ÿ eT+&É* (◊dædæ)˝À |üP]Ô kÕúsTT düuÛÑ´‘·«+ ñqï uÛ≤s¡‘Y, bÕøÏkÕÔHé, Ç+>±¢+&é, ÄÅùdº*j·÷, q÷´õ˝≤+&é, ã+>±¢<˚XŸ, õ+u≤uÒ«, yÓdæº+&ûdt, l\+ø£ ‘·~‘·s¡ »≥T¢ bÕ˝§Z+{≤sTT. e÷]à ˇø£{À ‘˚B es¡≈£L »]π> á {Às¡ïyÓT+{Ÿ˝À Á|ü<Ûëq+>± uÛ≤s¡‘Y, bÕø˘, ÄÅùdº*j·÷, Ç+>±¢+&é »≥¢ eT<Ûä´ b˛{° ñ+≥T+<äì Áø°&Ü $X‚¢wü≈£î\T n+≥THêïs¡T.

ø°\ø£yÓTÆq f…düTº dæØdt≈£î eTT+<äT ¬s+&ÉT s√E\ ÁbÕø°ºdt \_ÛdüTÔ+<äì uÛ≤$+∫q <Û√ìùdq≈£î es¡TDT&ÉT n&ÉT¶ ‘·–˝≤&ÉT. <äøÏåD≤Á|òæø± Çì«fÒwüq˝Ÿ m˝…eHé‘√ ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T »s¡>±*‡q ÁbÕø°ºdt e÷´#Y uÛ≤Ø es¡¸+ ø±s¡D+>± s¡<ä›sTT´+~. ne⁄{Ÿ |ò”˝Ÿ¶ ∫‘·Ô&ç>± ñ+&É≥+‘√ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. ¬s+&√ s√E es¡¸+ eTT|ü⁄Œ ˝Òø£b˛sTTHê |üP]Ô kÕúsTT ÁbÕø°ºdt ôdwüHé ø√dü+ uÛ≤s¡‘· »≥Tº y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ e÷´#Y s¡<äT›yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ#·÷|æ+~. X¯óÁø£yês¡+ es¡¸+ Ä≥+ø£+ ø£*Œ+∫Hê... <Û√ìùdq e÷Á‘·+ j·T<∏ë$~Û>± ‘·eT ÁbÕø°ºdtqT ø=qkÕ–+∫+~. e÷´#Y n~Ûø±s¡T\ nqTeT‹‘√ Á|ü<Ûëq |æ#Y #·T≥÷º HÓ{Ÿ‡ @sêŒ≥T #˚dæ n+<äT˝ÀH˚ ø£düs¡‘·TÔ\T #˚dü÷Ô... Ä≥>±fi¯¢+<äs¡÷ eT÷&ÉT Á>∑÷|ü⁄\T>± $&çb˛sTT |ò”*¶+>¥ ø±´∫+>¥ ÁbÕø°ºdt #˚XÊs¡T. HÓ{Ÿ uÖ\s¡T¢ n+<äTu≤≥T˝À ˝Òø£b˛e&É+‘√ u≤´{Ÿ‡yÓTHé≈£î uÛ≤s¡‘· uÖ\πs¢ uÖ*+>¥ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ u≤´{Ÿ‡yÓTHé »+≥\T>± ÁbÕø°ºdt #˚j·T&É+ $X‚wü+.

◊d”d” ≥«+{°`20 sê´+≈£î\T C≤_‘ê

{≤|t`2˝À uÛ≤s¡‘Y!

k˛eTyês¡+, 16 &çôd+ãsY :n+‘·sê®rj·T ÁøϬø{Ÿ eT+&É* (◊d”d”) ‘êC≤>± Á|üø£{Ï+∫q ≥«+{°`20 sê´+≈£î\ |ü{Ϻø£˝À uÛ≤s¡‘Y ¬s+&˚ kÕúq+˝À ì*∫+~. uÛ≤s¡‘· U≤‘ê˝À 123 bÕsTT+≥T¢ ñHêïsTT. bÕøÏkÕúHéô|’q ¬s+&√ ≥«+{°`20 e÷´#Y ¬>*∫q ‘·sê«‘· l\+ø£ ‹]– sê´+øÏ+>¥‡˝À nÁ>∑kÕúHêìøÏ #˚s¡T≈£î+~. l\+ø£ 129 bÕsTT+≥¢‘√ yÓTT<ä{ÏkÕúq+˝À ñ+&É>±, bÕøÏkÕúHé 121 bÕsTT+≥¢‘√ Hê\T>√ kÕúq+˝À ì*∫+~. l\+ø£ HÓ+ãsY eHé kÕúq+˝À 8 nø√ºãsY 2012 qT+∫ ø=qkÕ>∑T‘√+~. ø±>±, uÛ≤s¡‘· f…dtº u≤´{Ÿ‡yÓTHé #·fÒX¯«sY |ü⁄C≤sê ‘=*kÕ] n+‘·sê®rj·T ÁøϬø{Ÿ eT+&É* nyês¡T¶≈£î m+|æ¬ø’q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á @&Ü~ ◊d”d” meT]®+>¥ ù|¢j·TsY nyês¡T¶qT #·fÒX¯«sY |ü⁄C≤sê <äøÏÿ+#·T≈£îHêï&ÉT. ◊d”d” yê]¸ø£ nyês¡T¶\T ¬>\T#·T≈£îqï uÛ≤s¡‘· ÁøϬø≥s¡¢˝À |ü⁄C≤sê‘√bÕ≥T ¬øô|ºHé eTùV≤+Á<ä dæ+>¥ <Û√˙ ≈£L&Ü ñHêï&ÉT. á @&Ü~ |”|ü⁄˝Ÿ‡ #ÛêsTTdt nyês¡T¶≈£î <Û√˙ m+|æø£j·÷´&ÉT. ø±>± yÓTT‘·Ô+ 11 e´øÏÔ>∑‘· $uÛ≤>±˝À¢ ◊d”d” yê]¸ø£ nyês¡T¶\qT X¯óÁø£yês¡+ Á|üø£{Ï+∫+~.

{Ï`20 sê´+øÏ+>¥‡˝À l\+ø£ {≤|t! bÕøÏkÕÔHé‘√ »]–q ∫e], ¬s+&√ {Ï`20 e÷´#Yì 24 |üs¡T>∑T\ ‘˚&Ü‘√ ¬>\TÃ≈£îqï l\+ø£ ¬s+&ÉT e÷´#Y\ dæØdtqT Á&Ü #˚düT≈£î+~. n+‘˚>±ø£, Á|ü|ü+#· {Ï`20 sê´+øÏ+>¥‡˝À q+ãsYeHé kÕúHêìï ì\u…≥Tº≈£î+~. á e÷´#Y˝À {≤dt ¬>*∫q bÕøÏkÕÔHé |ò”*¶+>¥ m+#·Tø√e&É+‘√ ‘=\T‘· u≤´{Ï+>¥≈£î ~–q l\+ø£ 20 zes¡¢˝À eT÷&ÉT $¬ø≥¢≈£î 211 |üs¡T>∑T\T #˚dæ+~. \+ø£ ìπs›•+∫q 212 |üs¡T>∑T\ \øå±´ìï #Û˚~+#·&ÜìøÏ q&ÉT+ _–+∫q bÕøÏkÕÔHé 19.2 zes¡¢˝À 187 |üs¡T>∑T\≈£î Ä˝Öf…’+~. cÕØ®˝Ÿ U≤Hé 50, f…sTT˝…+&ÉsY kıôV’≤˝Ÿ ‘·˙«sY 41 |üs¡T>∑T\‘√ sêDÏ+∫Hê $T>∑‘ê u≤´{Ÿ‡yÓTHé $|òü\eTj·÷´s¡T. \+ø£ uÖ\s¡¢˝À dü∫Á‘· ùdHêHêj·Tπø eT÷&ÉT $¬ø≥T¢ |ü&É>=≥º>±, qTyêHé ≈£î\X‚Ks¡, d”≈£îπ> Á|üdüqï, ‹düs¡ ô|¬ssê ‘·˝≤ ¬s+&ÉT $¬ø≥T¢ ≈£L˝≤Ãs¡T.

Printed, Published & owned by Sangineedi Sitaram, Printed at SAMCO, Hyderabad, Published at # 6-2-40, Doller Chambers, 4th Floor, Flot No.3 & 4, AC Guards, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004. Andhrapradesh. RNI / APTEL/2012/48595; Tele Fax: 040-66348710, Cell: 99 666 98 666, 99666 77889, Mail:indianewstodaydaily@gmail.com

24-12-13 Indiatoday news  

24-12-13