Page 1

APTEL/2012/48595

ôV’≤<äsêu≤<é 9`10`2013 ãT<Ûäyês¡+

ø£\Œeèø£åô|’ lyês¡T

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:161 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

Publishing in : Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada

n+<Ûäø±s¡+˝À

d”e÷+Á<Ûä

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡TeT\, nø√ºãsY 8: dü|üÔ–ØX¯óì yê]¸ø£ Áã¨à‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± Hê\T>√s√E eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ l<˚$, uÛÑ÷<˚$ düy˚T‘· eT\j·T|üŒkÕ«$T ø£\Œeèø£å yêVü≤q+ô|’ e÷&É M<ÛäT˝À¢ ePπs>±s¡T. ø√]q ø√¬sÿ\qT rπsà ø£\Œeèøå±ìï ‘·q yêVü≤q+>± eT\#·T≈£îì ø±eT<Û˚qTe⁄‘√ lìyêdüT&ÉT ‹s¡T M<ÛäT\˝À ePπs>∑T‘·÷ uÛÑ≈£îÔ\≈£î nuÛÑj·T Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T. ø°ås¡kÕ>∑s¡ eT<∏äq+˝À ñ<䓤$+∫q ø£\Œeèø£å+ ˙&Éq ñ+fÒ Äø£* <ä|ü\T ñ+&Éeì uÛÑ≈£îÔ\ $XÊ«dü+. ø£\Œeèø£å+ øÏ+<ä lyê] <äs¡Ùq+ ø£*<√wü Vü≤s¡D+>± uÛÑ≈£îÔ\T uÛ≤$kÕÔs¡T. uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À Vü‰»¬s’ yêVü≤q ùdeqT ‹\øÏ+∫ ‘·]+#ês¡T. ‹s¡TeT\˝À uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› kÕ<Ûës¡D+ ‹s¡TeT\˝À uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› kÕ<Ûës¡D+>± ñ+~. 12 ø£+bÕsYºyÓT+≥¢˝À uÛÑ≈£îÔ\T y˚∫ ñHêïs¡T. lyê] düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ 5>∑+≥\T, Á|ü‘˚´ø£ <äs¡ÙHêìøÏ >∑+≥, ø±*q&Éø£q e#˚à uÛÑ≈£îÔ\≈£î ¬s+&ÉT >∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘√+~. ìqï kÕ«$Tyê]ì 53,032 eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T.

mø£ÿ&ç¬s’fi¯ó¢ nø£ÿ&˚... >∑+≥\ ‘·s¡ã&ç Ä\dü´+>± q&ç∫q eTTK´¬s’fi¯ó¢ ns¡∆sêÁ‹ es¡≈£î n+<Ûäø±s¡+... düsêÿs¡T rs¡Tô|’ eT+&ç|ü&ɶ »q+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 8: d”e÷+Á<Ûä rÁe $<äT´‘Y dü+øå√uÛÑ+˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT+~. sêh $uÛÑ»qqT ìs¡dædü÷Ô $<äT´‘·TÔ ñ<√´>∑T\T ‘·\ô|{Ϻq ìs¡e~Ûø£ düyÓTà rÁes¡÷|ü+ <ë*Ã+~. eTTqTô|qï&É÷ ˝Òì Ø‹˝À $<äT´‘Y düs¡|òüsê düÔ+_Û+∫b˛sTT+~. düyÓTÆø±´+Á<Ûä $<äT´‘·TÔ ñ<√´>∑T\ ◊ø±dü‘√ Ç+<ÛäqXÊK n~Ûø±s¡T\T k˛eTyês¡+ »]|æq #·s¡Ã\T $|òü\eTj·÷´sTT. eTTK´eT+Á‹ qT+∫ düŒwüºyÓTÆq Vü‰$÷ e#˚Ães¡≈£î düyÓTà Äù|~˝Ò<äì yês¡T Á|üø£{Ï+#ês¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ãT<Ûäyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ #·s¡Ã\T »s¡bÕ\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä˝Àì 13 õ˝≤¢˝À¢ì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ düuŸùdºwüq¢≈£î $<äT´‘·TÔqT Äù|XÊs¡T. ÄdüT|üÁ‘·T\≈£î düs¡|òüsê ì*∫b˛e&É+‘√ s√>∑T\T n˝≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. ø£˙dü+ ‘ê>∑&ÜìøÏ ≈£L&Ü

eT+∫˙fi¯ó¢ ≈£L&Ü <=s¡ø£ø£b˛e&É+‘√ Á|ü»\T >∑>√Z\Tô|&ÉT‘·THêïs¡T. @{°m+\T |üì#˚j·Tø£ b˛e&É+e\¢ Á|ü»\T nedüú\T|ü&ܶs¡T. 13 õ˝≤¢˝À¢ì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ düuŸùdºwüq¢≈£î $<äT´‘·TÔqT Äù|XÊs¡T. ÄdüT|üÁ‘·T\≈£î düs¡|òüsê ì*∫b˛e&É+‘√ s√>∑T\T n˝≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. ø£˙dü+ ‘ê>∑&ÜìøÏ ≈£L&Ü eT+∫˙fi¯ó¢ ≈£L&Ü <=s¡ø£ø£b˛e&É+‘√ Á|ü»\T >∑>√Z\Tô|&ÉT‘·THêïs¡T. @{°m+\T |üì#˚j·Tø£ b˛e&É+e\¢ Á|ü»\T nedüú\T|ü&ܶs¡T. ‘·÷s¡TŒ $<äT´‘Y eT+&É* |ü+|æD° dü+düú (á|”&ûd”m˝Ÿ)

|ü]~Û˝À düeTdü´ #ê˝≤ rÁe+>± ñ+~. k˛eTyês¡+ yÓTT‘·Ô+ 51.60 \ø£å\ ø£HÓø£åq¢≈£î $<äT´‘·TÔ ì*∫+~. $XÊK|ü≥ºD+ rÁe n+<Ûäø±s¡+˝À ∫≈£îÿ≈£î+~. ñ‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢˝…’q lø±≈£îfi¯+, $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢˝À¢ ˇø£ÿ ã\T“ ≈£L&Ü yÓ\>∑˝Ò<äT. e÷#YK+&é »\ $<äT´‘Yπø+Á<ä+˝À 57 yÓT>±yê≥¢ ñ‘·Œ‹Ô ì*ù|j·T&É+‘√ ñ‘·Ôsê+Á<Ûä õ˝≤¢\T n+<Ûäø±s¡+˝ÀøÏ yÓfi≤¢sTT. lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝À 3,649, $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢˝À 2,751, $XÊK|ü≥ï+˝À 5,014, ‘·÷s¡TŒ>√<ëe]˝À 9,744,

|ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢˝À 1,146 |ü]ÁX¯eT\T eT÷‘·|ü&ܶsTT. |ü\Te⁄s¡T yê´bÕs¡T\T ø=~›>∑+≥\ bÕ≥T »qπs≥s¡T¢, Çq«s¡ºs¡¢ Ä<Ûës¡+>± yê´bÕsê*ï ø=qkÕ–+∫Hê m≈£îÿe düeTj·T+ yê{Ïô|’ Ä<Ûës¡|ü&É˝ÒeT+≥÷ <äTø±D≤\T eT÷ùdXÊs¡T. ‘·÷s¡TŒ>√<ëe]

$esê\T 2˝À

yÓ’uÛÑe+>± ã‘·Tø£eTà dü+ãsê\T

$»j·Tyê&É˝À >±j·TÁ‹<˚M>± <äTs¡ZeTà 10q ãVüQ»q >∑s¡®q

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ eTVæ≤fi¯\‘√ ø£*dæ ÄyÓT Ä&çbÕ&Üs¡T. y˚&ÉTø£˝À¢ zs¡T>∑\T¢ es¡+>∑˝Ÿé, nø√ºãsY 8: ã+>±s¡T ã‘·Tø£eTà dü+ãsê\T n+>∑s¡+>∑ eTVæ≤fi¯\T ô|<ä›dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. yÓ’uÛÑe+>± »s¡T>∑T‘·THêïsTT. ìqï es¡+>∑˝Ÿ˝À »]–q y˚&ÉTø£˝À¢ ‘Ó\+>±D C≤>∑è‹ n<Ûä´≈£åîsê\T ø£$‘· dü+ãsê˝À¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, nø√ºãsY 8: sêÅcÕºìï $uÛÑõ+#ê\qï Hêj·T≈£î\ ≈£î{Ï\ Á|üj·T‘êï\≈£î e´‹πsø£+>± áHÓ\ 10q $»j·Tyê&É˝Àì õ+U≤Hê Á>ö+&釽À md”‡, md”º, ;d”, yÓTÆHê]{° dü+|òü÷\ H˚‘·è‘·«+˝À ãVüQ»q >∑s¡®q düuÛÑqT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ e÷\ eTVü‰düuÛÑ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT eT˝…¢\ yÓ+ø£Á{≤e⁄ ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ Äj·Tq >∑qïes¡+˝Àì |ü\Te⁄s¡T ãVüQ»q Hêj·T≈£î\qT ø£\dæ düuÛÑqT $»j·Te+‘·+ #˚j·Te\dæ+~>± $»„|æÔ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D, d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘ê\˝Àì md”‡, md”º, ;d”\T $uÛÑ»q≈£î nqT≈£L\+>±H˚ ñHêïs¡+≥÷ ø=+<äs¡T <äTÅwüŒ#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. $uÛÑ»q »]–‘˚ nD>±]q esêZ\≈£î Á|üdüTÔ‘·+ n+<äT‘·Tqï dü+πøåeT |ü<∏äø±\T eT÷‘·|ü&˚ Á|üe÷<äeTT+<äHêïs¡T. sêhyê´|üÔ+>± nD>±]q esêZ\˝Àì n‘·´~Ûø £XÊ‘·+ Á|ü»\T sêÅcÕºìï düyÓTÆø£´+>±H˚ ñ+#ê\ì n_Û\wædüTÔHêïs¡Hêïs¡T. q>∑s¡+˝À »]π> á eTVü‰ düuÛÑ≈£î ô|<ä›m‘·TÔq ãVüQ»qT\T Vü‰»s¡T ø±yê\ì Äj·Tq $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑qïes¡+ düs¡Œ+∫ ˙\+ Á|üMDY≈£îe÷sY, Hêj·T ≈£î\T n–ï |ü]Ô n+uÒ<äÿsY, eqe÷\ Äq+<é, yÓT+&Ó+ sê+ u≤ãT, e÷s¡Tÿ, <ëdüT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝£ZHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ u…»yê&é, nø√ºãsY 8: <ädüsê XÀuÛÑ‘√ neTàyê] Ä\j·÷\T n\sês¡T ‘·THêïsTT. u…»yê&É <äTs¡ZeTà >±j·TÁr<˚$>± ø£s¡TDÏdüTÔHêïs¡T. n≥T.. lXË’\ ÁuÛÑeTsê+ã #·+Á<ä|òüT+≥ n\+ø±s¡+˝À yÓT]dæb˛j·÷s¡T. uÛÑø£Ô»q Á|üyêVü≤+‘√ Ç+Á<äø°˝≤Á~ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ÉT‘√+~. X¯s¡qïesêÁ‘·T˝À¢ uÛ≤>∑+>± eT÷&√s√Eq |ü#·ÃìNs¡‘√ u≤˝≤Á‹|ü⁄s¡ düT+<ä]>± ø£qø£<äTs¡ZqT n\+ ø£]+#ês¡T. uÛÑyê˙ Bøå± eT+&É|ü+˝À ≈£î+≈£îe÷s¡Ãq\T n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. >±j·TÁr<˚$>± <äTs¡ZeTà ø£s¡TDÏk˛Ô+~. düø£\ y˚<äeT+Á‘ê\≈£î eT÷\X¯øÏÔ... >±j·TÁ‹.

{°`ø±+Á¬>dt C…’Á‘·j·÷Á‘·‘√ »q+˝ÀøÏ

‰ ‰ ‰ ‰ ‰

‘Ó\+>±D Ç∫Ã+~, ‘Ó∫Ã+~ y˚Ty˚T.. Á|ü#ês¡+ #˚ùd+<äT≈£î {°`ø±+Á¬>dt ¬s&û ‘Ó\+>±D˝À C…’Á‘·j·÷Á‘·≈£î Á|üD≤[ø£ ‘=$Tà~ õ˝≤¢˝À¢ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ\T ÄKs¡Tq ôV’≤<äsêu≤<é˝À uÛ≤Ø düuÛÑ

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 8: ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêh+ ‘·eT bÕغ e˝Ò¢ kÕ<ä´yÓTÆ+<äqï n+XÊìï Á|ü»˝À¢øÏ rdüT¬ø˝Ò¢ Á|ü‘·j·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡T {° ø±+Á¬>dt H˚‘·\T. ‘Ó\+>±D C…’Á‘·j·÷Á‘· ù|s¡T‘√ nìï õ˝≤¢˝À uÛ≤Ø uÛÑVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+ #ê\ì {° eT+Á‘·T\T ìs¡ísTT+#ês¡T. >∑&É| ü>∑&É|ü≈£î ø±+Á¬>dt ø±s¡´Áø£eT+ <ë«s¡ ‘Ó\+>±D Á¬ø&ç{Ÿ qT ‘·eT U≤‘ê˝ÀøÏ y˚düT≈£îH˚+<äT≈£î yês¡T uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡D s¡÷bı+~+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêÅcÕºìï @sêŒ≥T Á¬ø&ç{ŸqT ‘·eT U≤‘ê˝À y˚düT≈£îH˚+<äT≈£î {° ø±+Á¬>dt H˚‘·\T dæ<ä›eTe⁄‘·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D Ç∫Ã+~..

nø√ºãsY 18 q ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ uÀ<ÛäHé.. nø√ºãsY 21 q KeTà+ nø√ºãsY 24 q ø£Ø+q>∑sY nø√ºãsY 29 q eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY qe+ãsY 6 q es¡+>∑˝Ÿ qe+ãsY 10 q s¡+>±¬s&ç¶ qe+ãsY 15 q n~˝≤u≤<é qe+ãsY 21 q yÓT<äø˘ qe+ãsY 25 q q˝§Z+&É... ‘Ó∫Ã+~ ‘êy˚Tqì ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î #ê{Ï#Óù|Œ+<äT≈£î Á|üD≤[ø£\T dæ<ä›+ #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î eT+Á‹ C≤Hê¬s&ç¶ ìyêdü+˝À {°` eT+Á‘·T\T Á|ü‘˚´ø£+>± uÛÒ{° nj·÷´s¡T. Á|ü‘˚´ø£ sêh+ ø±+Á¬>dt bÕغ e˝Ò¢ kÕ<Ûä´yÓTÆ+<äqï $wüj·÷ìï ‘Ó\+>±D yê´|üÔ+>± #ê{Ï#ÓbÕŒ\ì {° eT+Á‘·T\T ìs¡ísTT+#ês¡T. n+<äTø√dü+ |ü~ õ˝≤¢˝À¢ C…’Á‘·j·÷Á‘·ù|s¡T‘√ uÛ≤Ø uÛÑVæ≤s¡+>∑

düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î ø±sê´#·s¡D s¡÷bı+~+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\+‘ê ø±+Á¬>dt≈£î, k˛ìj·÷ >±+BÛøÏ n+&É>± ñ+&Ü\ì |æ\T|ü⁄ì#˚Ã+<äT ¬s&û ne⁄‘·THêïs¡T.. ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#ê\ì {°` eT+Á‘·T\T ìs¡ísTT+#ês¡T. Çø£ ÄKs¡Tq ôV’≤<äsêu≤<é ˝À uÛ≤Ø uÛÑVæ≤s¡+>∑ düuÛÑqT ìs¡«Væ≤+#ê\ì rsêàì+#ês¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î d”e÷+Á<ä Á|ü»\T, H˚‘·\T düVü≤ø£]+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ düyÓTÆø£´ ñ<ä´eT+˝ÀøÏ nkÕ+|ò”Tø£ X¯≈£îÔ\T #=s¡ã&ÉT‘·THêïj·Tqï nqTe÷Hê\qT {° eT+Á‘·T\T e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. |”dædæ N|òt u§‘·‡ ÄdüTÔ\ô|’ <ë&ÉT\qT rÁe+>± K+&ç+#ês¡T. yÓ+≥H˚ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ø£*Œ+#·T≈£îì |ü]dæÔ‘·T\qT dü<äT›eTìπ>˝≤ #˚j·÷\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

09page01  

09page01

Advertisement