Page 1

ôV’≤<äsêu≤<é 8`2`2014 X¯ìyês¡+

PUBLISHING IN: Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada ‰ www.indianewstoday.co

d”m+ sêJHêe÷? Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 7: eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ n~ÛcÕºq+ô|’ m<äTs¡T‹]–q H˚|ü<∏ä´+˝À ø±+Á¬>dt ôd’‘·+ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô ‘·|æŒ+#˚ Á|üj·T‘·ï+ yÓTT<ä\T ô|≥º&É+‘√ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ sêJHêe÷ #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îqï≥Tº n‘·´+‘· $X¯«dü˙j·T+>± ‘Ó*dæ+~. m˝≤>∑÷ n~ÛcÕºq+ y˚≥T y˚j·T&É+ ø£Hêï dü«#·Ã¤+<ä+>± ‘êH˚ |ü<ä$ qT+∫ ‘·|ü⁄Œ≈£îì |üs¡Te⁄ ì\u…≥Tºø√e&É+‘√bÕ≥T d”e÷+Á<Ûä˝À V”≤s√ ø±yê\qï uÛ≤eq‘√ Äj·Tq á ìs¡íj·÷ìøÏ e∫Ãq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. sê»´düuÛÑ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#·&É+ <ë«sê n~ÛcÕºq+ eTqïq\qT bı+<ë\ì uÛ≤$düTÔHêï n~ÛcÕºq+ e÷Á‘·+ rÁe ÄÁ>∑Vü≤+‘√ ñqï≥Tº düe÷#ês¡+. >∑‘·+˝À sêÁwüº+ qT+∫ mìï Á|üj·T‘êï\T #˚dæHê |ü{Ϻ+#·Tø√ì n~ÛcÕºq+ &Ûç©¢ y˚~ø£>± d”m+ Bø£å #˚|ü≥º&É+ô|’ k˛ìj·÷ >±+BÛ rÁe ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dæq≥Tº düe÷#ês¡+. Ç+<äT≈£î nqT>∑TD+>± Äj·Tqô|’ ø£∫Ñ·+>± y˚≥T y˚j·÷\H˚ ìs¡íj·T+‘√ n~ÛcÕºq+ eTT+<äT≈£î b˛‘√+~. Ç|üŒ{Ïπø sêÁwüº ø±+Á¬>dt bÕغ e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® ~–«»jYTdæ+>¥ >∑Ts¡Tyês¡+ &Ûç©¢˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á HÓ\ 10 ‘·s¡Tyê‘· @+ »s¡T>∑T‘·T+<√ #·÷kÕÔs¡T n+≥÷ yê´U≤´ì+#ês¡T. B+‘√ |üs√ø£å+>± eTTK´eT+Á‹ ‘·|üŒ<äì dü+πø‘ê\T Ç#êÃs¡T. B+‘√ eTTK´eT+Á‹ô|’ y˚≥T ‘·|üŒ<äH˚ dü+πø‘ê\T u\+>± $ì|ædüTÔHêïsTT. dü+πø‘ê\qT eTT+<˚ Á>∑Væ≤+∫q eTTK´eT+Á‹ á HÓ\ 10˝À>± @ ø£åD+˝ÀHÓ’Hê sêJHêe÷ #˚ùd neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. Ç|üŒ{Ïπø ‘·q nqT#·s¡T\‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆq eTTK´eT+Á‹ á $wüj·÷ìï yê]øÏ düŒwüº+ #˚dæq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. nedüs¡yÓTÆ‘˚ X¯ìyês¡+ ‘·q ìs¡íj·÷ìï Á|üø£{Ï+#˚ neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. sêÁwüº $uÛÑ»q $wüj·T+˝À πø+Á<ä+ yÓqøÏÿ‘·π>Z |ü]dæú‘·T\T ø£ì|æ+#·&É+˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ïπø ‘Ó\+>±D _\T¢˝À ;CÒ|” #˚düTÔqï dües¡D\qT d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt m+|”\ <ë«sê #Ó|æŒ+∫ yê{Ïì _\T¢˝À #˚πsÃ+<äT≈£î πø+Á<ä+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. ;CÒ|” #ÓãT‘·Tqï dües¡D\T #˚ùd+<äT≈£î πø+Á<ä+ dæ<ä∆+>± ñ+&É≥+‘√ ;CÒ|” eT<䛑·T $wüj·T+˝À m≥Te+{Ï nqTe÷Hê˝Ò¢e⁄. n<˚ø±≈£î+&Ü >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ ;CÒ|” d”ìj·TsY H˚‘· yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT‘√ Jzm+ düuÛÑT´&ÉT, πø+Á<äeT+Á‹ C…’sêyéT s¡y˚TXŸ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+˝ÀH˚ |ü\T n+XÊ\ô|’ #·]Ã+∫q MT<ä≥ ;CÒ|” düŒwüºyÓTÆq Vü‰MT Ç∫Ãq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. á |ü]D≤e÷\˙ï >∑eTì+∫q eTTK´eT+Á‹ m˝≤>∑÷ $uÛÑ»qqT Ä|ü˝Òø£b˛‘·THêïqH˚ ÄÁø√X¯+‘√ ø£˙dü+ d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\ <äèwæº˝À V”≤s√ ø±yê\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ ‘·q |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚j·÷\qï ìs¡íj·÷ìøÏ e∫Ãq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ Äj·TqqT nqTdü]+#˚ ø=+<äs¡T d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T eTTK´eT+Á‹ì yê]düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+.

z{Ï+>±?

eT÷EyêD≤?

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 7: bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ñuÛÑj·T düuÛÑ˝À¢ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï >∑+<äs¡>√fi¯+‘√ ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢qT @ $<Ûä+>± >∑f…ºøÏÿ+#ê\H˚ ~X¯>± ø±+Á¬>dt n~cÕºq+ rÁe ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. ‘=\T‘· ˝Àø˘düuÛÑ˝À Á|üy˚X¯ô|{≤º˝≤? sê»´düuÛÑ˝À Á|üy˚X¯ô|{≤º˝≤? nH˚ n+X¯+ô|’ ≈£L&Ü eT˝¢>∑T˝≤¢\T |ü&ÉT‘√+~. m˝≤¬>’Hê düπs {° _\T¢qT ÄyÓ÷~+#·Tø√yê\qï |ü≥Tº<ä\‘√ ø±+Á¬>dt ñqï≥Tº Vü≤dæÔq esêZ\T yÓ\¢&çdüTÔHêïsTT. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ z{Ï+>¥ ô|{≤º˝≤? ˝Òø£ eT÷EyêDÏ z≥T‘√ _\T¢ ÄyÓ÷<ëìøÏ j·T‹ï+#ê\H˚ $wüj·T+ô|’ ‘·s¡®quÛÑs¡®q ø=qkÕ>∑T‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± ‘Ó\+>±D _\T¢ô|’ z{Ï+>¥ »s¡>±\ì πø+Á<ä bÕs¡¢yÓT+≥Ø e´eVü‰sê\ XÊK eT+Á‹ ø£eT˝ŸHê<∏é yê´U≤´ì+#ês¡T. uÛ≤y√<˚«>±\‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï ‘Ó\+>±D n+X¯+ m+‘√ düTìï‘·yÓTÆq<äì, Bìï C≤Á>∑‘·Ô>± e´eVü≤]+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D n+XÊìï πøe\+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ e÷Á‘·y˚T |ü]wüÿ]+#·>∑\<äì, á _\T¢ô|’ z{Ï+>¥ »]–q ‘·s¡Tyê‘˚ ÄyÓ÷<ä+ bı+<äT‘·T+<äqï qeTàø£+ ‘·eT≈£î+<äì Äj·Tq yê´U≤´ì+#ês¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ‘Ó\+>±D _\T¢≈£î dü+|üPs¡í eT<䛑·T \_ÛdüTÔ+<äH˚ BÛe÷ ø£eT˝ŸHê<∏é yê´K´˝À ø£ì|ædüTÔqï≥Tº |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Vü≤dæÔq˝À ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]D≤e÷\qT |ü]o*ùdÔ ‘Ó\+>±D _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ q˝Ò¢s¡TMT<ä q&Éπøqì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ä]ºø£˝Ÿ 3ì nqTdü]+∫ düuÛÑ˝À »]π> z{Ï+>¥˝À kÕ<Ûës¡D yÓTC≤]{° dü]b˛‘·T+<äH˚~ |ü]o\≈£î\ uÛ≤eq. Á|üdüTÔ‘·+ ˝Àø˘düuÛÑ˝À düuÛÑT´\ dü+K´ 543. Ç+<äT˝À Á|üdüTÔ‘·+ 6 d”≥T¢ $$<Ûä ø±s¡D≤\‘√ U≤∞>± ñHêïsTT. n+fÒ Á|üdüTÔ‘· düuÛÑT´\ dü+K´

537. _\T¢ ÄyÓ÷<ëìøÏ kÕ<Ûës¡D yÓTC≤]{° n+fÒ 249 eT+~ düuÛÑT´\ eT<䛑·T nedüs¡+. ø±>± Á|üdüTÔ‘· n~Ûø±s¡ j·T÷|”@ ≈£L≥$TøÏ 275 eT+~ düuÛÑT´\THêïs¡T. Ç+<äT˝À 223 eT+~ düuÛÑT´\T H˚s¡T>± eT<䛑·T ÇdüTÔ+&É>±, 42 eT+~ düuÛÑT´\Tqï $$<Ûä bÕغ\T yÓ\T|ü* qT+∫ eT<䛑·T ÇdüTÔHêïsTT. Ç+<äT˝À 22eT+~ düuÛÑT´\Tqï düe÷CŸyê~ bÕغ ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+>± ñ+~. Çø£b˛‘˚ »q‘ê<äfiŸ mdt(1) z≥T $wüj·T+ Ç+ø± ‘˚˝≤*‡ ñ+~. eTs√ yÓ’|ü⁄ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À d”e÷+Á<Ûä≈£î #Ó+~q ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q 19 eT+~ ≈£L&Ü eT<䛑·T Ç#˚à neø±X¯+˝Ò<äT. n+fÒ yÓTT‘·Ô+>± j·T÷|”@ uÛ≤>∑kÕ«eTT˝À¢ 42 eT+~ m+|”\ z≥T¢ {° _\T¢≈£î |ü&Éø£b˛e#·TÃ. n+fÒ $T>∑‘ê j·T÷|”@ |üøå±\ qT+∫ 233 eT+~ nqT≈£L\+>± z≥T¢ y˚ùd neø±X¯+ ñ+~. Çø£ m˙¶j˚T $wüj·÷ìøÏ eùdÔ ;CÒ|”øÏ 117, •eùdq 11, •s√eTDÏ

˝Àø˘düuÛÑ k˛eTyêsêìøÏ yêsTT<ë Äغd”˝À ø±s¡TD´ ìj·÷eTø±\T: u§‘·‡ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 7: sêh s√&ÉT¶ s¡yêD≤ dü+düú (m|æmdt Äغd”)˝À Çø£ô|’ ìs¡+‘·sêj·T+>± ø±s¡TD´ ìj·÷eTø±\ Á|üÁøÏj·T ø=qkÕ–+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫+~. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ s¡yêD≤ XÊKeT+Á‹ u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. Äغd”˝À |üì#˚düTÔqï dæã“+~ me¬s’Hê eTs¡DÏ+∫q≥¢sTT‘˚, yê] ≈£î≥T+ã+˝À ns¡TΩ˝…’q yê]˝À ˇø£]øÏ ø±s¡TD´ ìj·÷eTø£+ øÏ+<ä ñ<√´>∑+ ø£*ŒkÕÔs¡T. <ë<ë|ü⁄ 1998 dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ Ä–b˛sTTq á Á|üÁøÏj·TqT yÓ+≥H˚ #˚|ü{≤º\qï &çe÷+&é Äغd”˝À #ê˝≤ø±\+>± ñ+~. á ø±s¡TD´ ìj·÷eTø±˝À¢ uÛ≤>∑+>± düTe÷s¡T 1120 eT+~øÏ e÷Á‘·y˚T Á|üjÓ÷»q+ ø£*π>˝≤, 2010 &çôd+ãsY ∫es¡≈£î es¡≈£î e÷Á‘·y˚T e]Ô+#˚˝≤ |ü]$T‹ì $~Ûdü÷Ô #˚dü÷Ô 2013 »qe]˝À $&ÉT<ä˝…’q Á|üuÛÑT‘·« ñ‘·Ôs¡T«\qT düe]düTÔqï≥T¢ eT+Á‹ u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

Á|üC≤ s¡yêD≤ e´edüú˝À¢ eTVæ≤fi¯\ uÛÑÁ<ä‘·≈£î ªìs¡“¤j·T ì~Ûµ <˚X¯+˝Àì Á|üC≤ s¡yêD≤ e´edüú˝À eTVæ≤fi¯\T, u≤*ø£\ uÛÑÁ<ä‘· ø√dü+ πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüT≈£î+{À+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ ªìs¡“¤j·T ì~Ûµì @sêŒ≥T #˚dæ+~. >∑‘· HÓ\˝ÀH˚ BìøÏ πø+Á<ä πø_HÓ{Ÿ ÄyÓ÷<äeTTÁ<ä y˚dæ+~. ªìs¡“¤j·T ì~Ûµ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä eTVæ≤fi¯\ uÛÑÁ<ä‘· ø√dü+ #·s¡´\T rdüT≈£î+{À+~. C≤rj·TkÕúsTT˝À yêVü≤Hê˝À¢ uÛÑÁ<ä‘·, yêVü≤Hê\ ø£<ä*ø£\qT >∑T]Ô+#˚ e´edüúqT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ô|’ <äèwæº ô|{Ϻ+~. sêhkÕúsTT˝À¢q÷ Á|üC≤ s¡yêD≤ e´edüú˝À¢ M&çjÓ÷ ]ø±]¶+>¥ e´edüúqT @sêŒ≥T #˚k˛Ô+~. yÓTT<ä{Ï <äX¯˝À 13 sêÁcÕº˝À¢ì 32 q>∑sê˝À¢ á |ü<∏äø£+ neT\T˝ÀøÏ ‘ÓkÕÔs¡T. á ÁbÕC…≈£îº yÓTT‘·Ô e´j·T+ s¡÷.1404.68 ø√≥T¢. πø+Á<ä Ä]úø£ XÊK M{Ïì $&ÉT<ä\ #˚k˛Ô+~. e#˚à ¬s+&˚fi¯¢˝À á ÁbÕC…≈£îº ø±s¡´s¡÷|ü+ <ë\TÑ·T+~. Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ edüTÔ+~.

C…mHémq÷´ÄsYmyéT <ë«sê 9532 ãdüT‡\ eT+ps¡T q÷´&Ûç©¢: 2013-14 dü+e‘·‡sêìøÏ dü+ã+~Û+∫ »eVü≤sY ˝≤˝Ÿ HÓÁVüA ns¡“Hé ¬sqT´e˝Ÿ $TwüHé (C…mHémq÷´ÄsYm+) |ü<∏äø£+ <ë«sê <˚X¯ yê´|üÔ+>± 17 sêÁcÕº˝À¢ì 111 |ü≥ºD≤˝À¢ s¡yêD≤ kÂø£sê´ìï yÓTs¡T>∑T |ü]#˚+<äT≈£î >±qT 9532 ãdüT‡*ï Á|üuÛÑT‘·«+ eT+ps¡T #˚dæ+~. á ÁbÕC…≈£îº≈£î <ë<ë|ü⁄ s¡÷.4597 ø√≥¢ yÓTT‘êÔìï Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ∫Ã+∫+~. q÷‘·q ãdüT‡ ì~Û |ü<∏äø£+˝À uÛ≤>∑+>± á ãdüT‡*ï Á|üuÛÑT‘·«+ eT+ps¡T #˚dæ+~. πø+Á<ä |ü≥ºD≤_Ûeè~∆ eT+Á‹‘·« XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝Àì ôd+Á≥˝Ÿ ùd+ø£åì+>¥ n+&é e÷ì≥]+>¥ ø£$T{° @&ÉT kÕs¡T¢ düe÷y X¯yÓTÆq nq+‘·s¡+ (dæmdtm$T‡ düe÷y˚X¯+) ãdüT‡*ï eT+ps¡T #˚j·T &É+ »]–+~.

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:263 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, |òæÁãe] 7: eT÷&√s√p n<˚ ‘·+‘·T.. bÕs¡¢yÓT+≥T ñuÛÑj·TdüuÛÑ˝À¢ yêsTT<ë\ |üs¡«+ ø=qkÕ–+~. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ˝Àø˘düuÛÑ ¬s+&ÉT ì$TcÕ ˝À¢H˚ >∑+≥bÕ≥T yêsTT<ë |ü&ç+~.. Ä ‘·s¡Tyê‘· ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq |üŒ{Ïø° |ü]dæú‹˝À e÷s¡TŒ ˝Òø£b˛e&É+‘√ k˛eTyêsêìøÏ yêsTT<ë |ü&ç+~. sê»´düuÛÑ˝Àq÷ n<˚ ‘·+‘·T ø=qkÕ–+~. ¬s+&ÉTe÷s¡T¢ yêsTT<ë |ü&ç+ ~. X¯óÁø£yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.30 >∑+≥\≈£î yêsTT<ë |ü&ç+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ ˝Àø˘düuÛÑ, sê»´düuÛÑ ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. düyÓTÆ ø±´+Á<Ûä m+|”\T, ‘Ó\+>±D m+|”\T ôd’‘·+ C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä, C…’ ‘Ó\+>±D, Hê´j·T+ ø±yê* ìHê<ë\‘√ Vü≤À¬s‹Ô+#ês¡T. düuÛÑ˝À >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=+~. nsTTq |üŒ{Ïø° ˝Àø˘düuÛÑ d”Œø£sY MTsê≈£îe÷sY Á|üXÀï‘·Ôsê\ düeTj·÷ìï ÁbÕs¡+ _Û+#ês¡T. düuÛÑT´\T ‘·eT ìHê<ë\qT ñ<Ûäè‘·+ #˚j·T&É+‘√ ˝Àø˘düuÛÑ ø±s¡´ø£ ˝≤bÕ\qT düyÓTÆø£´+ ø√dü+ nìï nÁkÕÔ\qT Á|üjÓ÷–düTÔHêïeTì m+|æ \>∑&ÉbÕ{Ï ‘=\T‘· >∑+≥bÕ≥T yêsTT<ë y˚XÊs¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· ‹]– ÁbÕs¡+ uÛÑyÓTÆ+~. sê»>√bÕ˝Ÿ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº+ nsTT‘˚ |ü]dæú‹˝À e÷s¡TŒ ˝Òø£b˛e&É+‘√ k˛eTyêsêìøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T. düyÓTÆø£´+>± ñ+&˚+<äT≈£î <˚ì¬ø’Hê dæ<ä∆eTì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt sê»´düuÛÑ˝Àq÷.. Ä≥˝À {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ø.#·+Á<äX‚KsYsêe⁄, yÓ’ø±bÕ n~ÛH˚‘· »>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶ sê»´düuÛÑ˝Àq÷ Ç<˚ ‘·+‘·T ø=qkÕ–+~. sê»´düuÛÑ #Ó’s¡àHé Vü≤MT<énHê‡] bÕe⁄\T nì nHêïs¡T. ˇø£ eTTK´ H˚‘· Ç∫Ãq düe÷#ês¡+‘√ |ü]dæú‹ ≈£L&Ü >∑+≥bÕ≥T yêsTT<ë y˚XÊs¡T. ‹]– sê»´düuÛÑ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. yÓ˝Ÿ˝ÀøÏ Ç+‘·es¡≈£î e∫Ã+<äì Äs√|æ+#ês¡T. d”m+ øÏs¡DY ôd’‘·+ düyÓTÆø£´yêDÏì m+|”\T <ä÷düT¬ø[¢ |ü¢ø±s¡T¶\‘√ ìHê<ë\T ø=qkÕ–+#ês¡T. >∑+<äs¡>√fi¯+ eT<Ûä´ #ê{≤s¡Hêïs¡T. eT+Á‘·T\T Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |ü\T _\T¢\qT sê»´düuÛÑ ÄyÓ÷~+∫+~. düuÛÑT´\ eTs√kÕ] Ä˝À∫+#·+&ç..: CÒ&û o\+ Ä+<√fi¯q eT]+‘· ñ<Ûäè‘·+ ø±e&É+‘√ sê»´düuÛÑ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT X¯óÁø£yês¡+ eTs√kÕ] Ä˝À∫+#·+&ç nì Á|ü<Ûëìì ø√]q≥Tº πø+Á<äeT+Á‹ CÒ&û o\+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.30>∑+≥\es¡≈£î &ç|üP´{° #Ó’s¡àHé ≈£î]j·THé yêsTT<ëy˚XÊs¡T. #ÓbÕŒs¡T. ‘·eT Á|ü‹bÕ<äq\qT ÄyÓ÷~+#ê\ì ≈£L&Ü dü÷∫+#êeTì Ç~˝≤ ñ+&É>± $uÛÑ»q _\T¢qT e´‹πsøÏdü÷Ô πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ n$XÊ«dü ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ Á|ü<Ûëq eT+Á‹ eTH√àVü≤Hé dæ+>¥‘√ d”e÷+Á<Ûä H√{°düT\qT ø±+Á¬>dt m+|æ Vü≤s¡¸≈£îe÷sY, {°&û|” m+|æ yÓ÷<äT>∑T\ ÁbÕ+‘· πø+Á<ä eT+Á‘·T\T uÛÒ{° nj·÷´s¡T. πø+Á<äeT+Á‘·T\T ∫s¡+J$, ø±eP] kÕ+ã•e sêe⁄, CÒ&û o\+, |üqu≤ø£ \øÏåà, ø√≥¢ dü÷s¡´Á|üø±XŸ¬s&ç¶, m+|æ nq+‘· y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ n+<äCÒXÊs¡T. á ôdwüHé˝ÀH˚.. ª_\T¢µ: ÄC≤<é, ø£eT˝ŸHê<Ûé yÓ+ø£Á{≤yéT ‘·~‘·s¡T\T Á|ü<Ûëìì ø£*dæq yê]˝À ñHêïs¡T. düe÷y˚X¯+ á ôdwüHé˝ÀH˚ ª_\T¢µqT bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ÄyÓ÷~+|üCÒkÕÔ+..n<˚ ‘·eT \ø£å´+ nq+‘·s¡+ yÓ\T|ü\≈£î e∫Ãq πø+Á<ä eT+Á‹ CÒ&û o\+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢ nì πø+Á<ä eT+Á‹ >∑T˝≤+q_ ÄC≤<é nHêïs¡T. nìï bÕغ\T düVü≤ø£]kÕÔj·Tì &Üs¡T. düyÓTÆø£´+>± ñ+#˚+<äT≈£î j·T‹ï+#ê\ì ø√sê+.. Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ düeT uÛ≤$düTÔHêï+. kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· ‘=+<äs¡>±H˚ sêÁwüº |ü⁄q]«uÛÑ»q _\T¢qT dü´\qT kÕeTs¡dü´ |üPs¡«ø£+>± |ü]wüÿ]+#ê\ì dü÷∫+#ê+.. 57 @fi¯ófl>± bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ÄyÓ÷<ä+ bı+<˚˝≤ j·T‹ïdüTÔHêïeTì nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é q>∑sêìï nìï $<Ûë˝≤ n_Ûeè~∆ #˚düT≈£îHêï+.. sêh+˝À Á|ü‹ kÕj·T+Á‘·+ πø+Á<ä eT+Á‹es¡Z+ Á|ü‘˚´ø£+>± düe÷y˚X¯+ ø±qTqï<äì, Ä $<ë´]úøÏ ôV’≤<äsêu≤<é˝ÀH˚ neø±X¯+.. ôV’≤<äsêu≤<é ˇø£ Jeq<Ûës¡>± sêh düe÷y˚X¯+˝À Jy√m+ s¡÷bı+~+∫q _\T¢qT n+<äCÒj·TqTqï≥Tº dü÷#·q Á|ü»\≈£î e÷]+~. yê≥ìï+{Ïì <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì ôV’≤<äsêu≤<éqT |ü<˚fi¯fl ÁbÕj·T+>± yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± eTs√ πø+Á<ä eT+Á‹ ø£eT˝ŸHê<Ûé bÕ≥T j·T÷{Ï>± ñ+#ê\ì dü÷∫+#ê+.. |ü<˚fi¯fl ‘·sê«‘· ‘Ó\+>±Dπø πø{≤ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·«s¡˝ÀH˚ bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î sêÁwüº |ü⁄q]«uÛÑ»q _\T¢ edüTÔ+~. sTT+#ê\ì ≈£L&Ü #ÓbÕŒ+.. n˝≤π>, uÛÑÁ<ë#·\+ |ü≥ºD+ $TqVü‰ $T–*q ÁbÕ+ ñuÛÑj·T düuÛÑ\T düC≤e⁄>± kÕπ>+<äT≈£î bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´\+<äs¡÷ düVü≤ø£]+ ‘êìï, b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº eTT+|ü⁄q≈£î >∑Ts¡j˚T´ neø±X¯+ ñqï |ü~ Á>±e÷ #ê\ì ø√sês¡T. d”e÷+Á<Ûä, ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· m+|”\T Ç|üŒ{Ϭø’Hê düVü≤ø£]+ \qT d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ πø{≤sTT+#ê\ì #ÓbÕŒ+.. n<˚ $<Ûä+>±, nq+ #ê*. 15˝Àø˘düuÛÑ˝À ∫e] düe÷y˚XÊ\T..yê{Ïì dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê*‡q ‘·|ü⁄s¡+, ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢\qT ‘Ó\+>±D sêh+˝À $©q+ #˚j·÷\ì dü÷∫+ nedüs¡+ ñ+~. #·s¡Ã˝À bÕ˝§Zì düeT]∆düTÔHêïs√.. e´‹πsøÏdüTÔHêïs√ ‘Ó*j·T #ê+.. ñ‘·Ôsê+Á<Ûä, sêj·T\d”eT\≈£î Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJ\T Çyê«*. n˝≤π>, |ü]ÁX¯ CÒj·÷\ì düuÛÑT´\≈£î dü÷∫+#ês¡T. @<˚yÓTÆHê z{Ï+>¥‘√H˚ sêÁwüº |ü⁄q]«uÛÑ»q eT\ @sêŒ≥T≈£î uÛ≤Ø sêsTTr\T Á|üø£{Ï+#ê*.. nôd+;¢ n_ÛÁbÕj·÷ìï _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ düTHêj·÷düeTe⁄‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√yê*.. ì<ÛäT\ >∑T]+∫ ≈£L&Ü n&ç>±+.. M≥ìï+{Ï‘√ nìï nÁkÕÔ\qT.. : \>∑&ÉbÕ{Ï s¡÷bı+~+∫q $q‹|üÁ‘êìï Á|ü<ÛëìøÏ n+<äCÒXÊeTì $e]+#ês¡T.

ø±+Á¬>dt$ ˙‹e÷*q sê»ø°j·÷\T:u≤ãT ôV’≤<äsêu≤<é: πø+Á<ä+˝À, sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ˙‹e÷*q sê»ø°j·÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï<äì {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT $eT]Ù+#ês¡T. ˙‹e÷*q sê»ø°j·÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï bÕغì Á|ü»\T nÁ&Édt˝Ò ≈£î+&Ü #˚j·÷\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. X¯óÁø£yês¡+ {°&ûm©Œ ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ sê»´düuÛÑ mìïø£˝À¢ {°ÄsYmdtqT ¬>*|æ+#˚+<äT≈£î ø±+Á¬>dt eTT>∑TZs¡T nuÛÑ´s¡Tú\H˚ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+|æ+<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. ø±+Á¬>dt #˚düTÔqï neø±X¯,

n$˙‹ sê»ø°j·÷\qT Á|ü»\T ‹|æŒø={≤º\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. >∑‘·+˝À |üX¯óe⁄\ø£Hêï V”≤q+>± ø±+Á¬>dt bÕغ ø=qT>√\T #˚ùd<äì, {°&û|” n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘˚ ˙‹e+‘·yÓTÆq bÕ\q≈£î Hê+~|ü* øÏ+<äHêïs¡T. z≥T¢, d”≥¢ ø√dü+ ø±+Á¬>dt bÕغ #˚düTÔqï <äTwüº sê»ø°j·÷\qT <˚X¯ Á|ü»\ <äèwæºøÏ ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î nìï sê»ø°j·T bÕغ\ H˚‘·\qT ø£\TdüTÔHêïqì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt‘√ yÓ’mkÕ‡sY d”|” ˝≤\÷∫|ü&ç sê»´düuÛÑ mìïø£˝À¢ nuÛÑ´]úì b˛{°øÏ HÓ\u…≥º˝Ò<äHêïs¡T.

{° _\T¢ ÄyÓ÷<ëìøÏ πø+Á<ä+ ‘·s¡®quÛÑs¡®q ;CÒ|” eP´Vü‰\qT ‹|æŒø=fÒº Ä˝À#·q˝À ø±+Á¬>dt nes√<Ûë\qT n~Û>∑$T+#˚+<äT≈£î ø£düs¡‘·TÔ d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\qT ãT»®–düTÔqï n~ÛcÕºq+ eTs√yÓ’|ü⁄ Vü≤dæÔq˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ˝≤;sTT+>¥

nø±©<äfiŸ 4, Vü≤sê´Hê »qVæ≤‘Y ø±+Á¬>dt≈£î 1 ñHêïsTT. á ≈£L≥$T yÓTT‘·Ô+ düuÛÑT´\ dü+K´ 133. ;CÒ|” nqT≈£L\ ìs¡íj·T+ô|’ ì\ã&ç‘˚ •eùdq $TqVü‰ $T–*q bÕغ\ z≥¢˙ï n+fÒ 122 z≥T¢ ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± |ü&˚ neø±X¯+ ñ+~. j·T÷|”j˚T ≈£L≥$T˝À 233, m˙¶j˚T˝À nqT≈£L\+ 122 z≥T¢ ‘Ó\+>±D _\T¢ ¬>*#˚+<äT≈£î <√Vü≤<ä|ü&É‘êj·Tì |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. nsTTHê ˇø£ y˚fi¯ düuÛÑ˝À rÁe >∑+<äs¡>√fi¯+ »]–‘˚ eT÷EyêDÏ nÁkÕÔìï ñ|üjÓ÷–+#ê\ì ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ uÛ≤$düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. {° _\T¢ ÄyÓ÷<äy˚T ‘·ø£åD \ø£å´+>± uÛ≤$düTÔqï j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü\T Á|ü‘ê´e÷ïj·÷\qT Ä˝À∫düTÔqï≥Tº Vü≤dæÔqesêZ\T yÓ\¢&çdüTÔHêïsTT. d”e÷+Á<Ûä m+|”\ eP´Vü‰\qT ∫‘·TÔ#˚ùd+<äT≈£î nH˚ø£ m‘·TÔ>∑&ÉT\T y˚düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. n+<äT˝À yÓTT<ä{Ï~ yê]ì ãT»®–+#·&É+. yê] ø√]ø£\T, dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T m$T≥H˚ ø√D+˝À yê]‘√ #·s¡Ã\≈£î ‘Ós¡rdæq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘·eT &çe÷+&ÉT¢ ÄyÓ÷~ùdÔ ‘·|üŒ _\T¢≈£î düVü≤ø£]+#·uÀeTì ø=+<äs¡T d”e÷+Á<Ûä≈£î #Ó+~q πø+Á<äeT+Á‘·T\T Jzm+≈£î düŒwüº+ #˚dæq≥Tº düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ yê] &çe÷+&ÉT¢ ÄyÓ÷~+#·&É+ kÕ<Ûä´+ ø±<äqï uÛ≤eq˝ÀH˚ ø±+Á¬>dt ô|<ä›\Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. @<√ ˇø£{Ï ¬s+&ÉT ∫qï∫qï &çe÷+&ÉT¢ ÄyÓ÷~+∫ yê] düVü≤ø±s¡+ ø√πs+<äT≈£î |ü<∏äø£+ dæ<ä∆+ #˚dæq≥Tº düe÷#ês¡+. Ç~˝≤ ñ+&É>± d”e÷+Á<Ûä≈£î #Ó+~q nìï bÕغ\ Hêj·T≈£î\T ∫e] Á|üj·T‘·ï+>± Vü≤dæÔq˝À ˝≤;sTT+>¥\qT CÀs¡T>± ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. m˝≤¬>’Hê {° _\T¢qT bÕs¡¢yÓT+{Ÿ≈£î sê≈£î+&Ü #˚j·÷\qï |ü≥Tº<ä\‘√ yês¡T.. Ä|üqïVü≤düÔ+ n+~+#˚ Á|ü‹>∑Te÷àìï ‘·&ÉT‘·THêïs¡T.

<ä>∑TZu≤{ ‹s¡düÿs¡D z≥T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 7: sê»´düuÛÑ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´ <ä>∑TZu≤{Ï yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ yÓTT<ä{Ï kÕ]>± ‹s¡düÿs¡D z≥T $ìjÓ÷–+#·&É+ #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. X¯óÁø£yês¡+ nôd+;¢˝À »]–q sê»´düuÛÑ mìïø£\ Á|üÁøÏj·T˝À <ä>∑TZu≤{Ï yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ ‹s¡düÿs¡D z≥T y˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q eTT>∑TZs¡T nuÛÑ´s¡Tú\≈£î Äj·Tq z≥T y˚j·T≈£î+&Ü ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘êqT ‹s¡düÿs¡D z≥T y˚düTÔqï≥Tº eTT+<äT>± eTTK´eT+Á‹øÏ, |”d”d” N|òt u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD≈£î #ÓbÕŒqì Äj·Tq nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\≈£î πø+Á<ä+ >ös¡e+ Çe«q+<äTπø me«]ø° z≥T y˚j·T˝Ò<äHêïs¡T. ‘·q≈£î sê»ø°j·÷\T ˝Òø£b˛sTTHê |üsê«˝Ò<äì, Á|ü»\≈ eTH√uÛ≤yê\≈£î nqT>∑TD+>±H˚ q&ÉT#·Tø√e&Éy˚T ‘·q≈£î ‘Ó*dæq sê»ø°j·TeTHêïs¡T. nsTT‘˚ ‘êqT ‹s¡düÿs¡D z≥T y˚j·÷\H˚ ìs¡íj·T+ yÓqTø£ |ü⁄s¡+<˚X¯«] Á|üy˚Tj·T+ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T.

mìïø£\ ˝≤+#Û·qy˚T! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 7: sê»´düuÛÑ mìïø£ b˛*+>¥ s¡düe‘·Ôs¡+>± kÕ>∑T‘√+~. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 9>∑+≥\≈£î nôd+;¢ ÁbÕ+>∑D+ ˝Àì ø£$T{° Vü‰\T-1˝À b˛*+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. ‘=* z≥TqT d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY y˚dæ b˛*+>¥ Á|üÁøÏj·TqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT ôd’‘·+ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. ª‹s¡düÿs¡D z≥TµqT Á|üy˚X¯ô|{Ϻq ‘·s¡Tyê‘· ‘=*kÕ]>± ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´ <ä>∑TZu≤{Ï yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. eT+>∑fi¯–] myÓTà˝Ò´ ø£eT\ U≤∞ u≤´˝…{Ÿ ù||üs¡TqT u≤≈£î‡˝À y˚XÊs¡T. {°&û|” nuÛÑ´]úøÏ ∫qï+ sêeTø√≥j·T´ z≥T y˚XÊs¡T.X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\πø 190 z≥T¢ b˛\j·÷´j·Tì ‘Ó\T k˛Ô+~. X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\ es¡≈£î b˛*+>¥ eTT– j·T>±H˚ ˝…øÏÿ+|ü⁄ ø=qkÕ>∑qTqï~. sêÁ‹ ø£˝≤¢ |òü*‘ê\T yÓ\¢&ç ø±qTHêïsTT. Ç~˝≤ñ+&É>± ø±+Á¬>dt ‘·s¡|òü⁄q {Ï.düTã“sê$T¬s&ç¶, ¬ø$|æ sêeT#·+Á<äsêe⁄, m+m U≤Hé, {°&û|” ‘·s¡|òü⁄q >∑]ø£bÕ{Ï yÓ÷Vü≤qsêe⁄, d”‘êsêeT\øÏåà, {ÏÄsYmdt ‘·s¡|òü⁄q ¬ø.πøX¯esêe⁄ ã]˝À ì*∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Äs¡T sê»´düuÛÑ kÕúHê\≈£î>±qT @&ÉT>∑Ts¡T nuÛÑ´s¡Tú\T ã]˝À ì\e&É+‘√ mìïø£ nìyês¡´yÓTÆ+~.. nsTT‘˚ ‘êqT b˛{° qT+&ç ‘·|ü⁄Œ≈£î+≥Tqï≥Tº dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]∆ Ä<ë\ Á|üuÛ≤ø£s¡¬s&ç¶ >∑Ts¡Tyês¡y˚T Á|üø£{Ï+#ês¡T..<ë+‘√ mìïø£ ˝≤+ #Û·qyÓTÆ+~. X¯ó Áø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ |òü*‘ê\T yÓ\Te&É qTHêïsTT. XÊdüqdüuÛÑ˝Àì 276eT+~ myÓTà˝Ò´\T ñqï $wüj·T+ $~‘·y˚T.

ôd’&é˝…’{Ÿ‡.. F F F F

F F F F

F

‘=* z≥Ty˚dæq nôd+;¢ d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY ˇø√ÿ nuÛÑ´]úøÏ 47 z≥T¢ πø{≤sTT+∫q ø±+Á¬>dt (46-46-47). {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú ¬ø.πøX¯esêe⁄≈£î {Ï&ç|æ ¬sã˝Ÿ\T z≥T y˚XÊs¡T. ¬ø.πøX¯esêe⁄≈£î {°&û|” ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT ‘=* ÁbÕ<Ûëq´‘· z≥TqT >∑+>∑T\ ø£eT˝≤ø£sY, Vü≤qà+‘Y, Vü≤ØX¯«sY¬s&ç¶ y˚XÊs¡T. b˛*+>¥≈£î yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt, dæ|æm+, _C…|æ <ä÷s¡+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغøÏ ˝Àø˘dü‘êÔ n~ÛH˚‘· »j·TÁ|üø±XŸ z≥T ø±+Á¬>dt≈£î m+◊m+ eT<䛑·T. Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é myÓTà˝Ò´\T Ç<ä›s¡T {ÏmdtÄsY≈£î.. eTs√ Ç<ä›s¡T ¬ø$|æøÏ y˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. z{Ï+>¥ Á|üÁøÏj·T ˝≤+#Û·qy˚T!

08page01  
Advertisement