Page 1

Postel No. G/RNP/VT/H/MBN-08/2005

Published from Mahabubnagar

dü+|ü⁄{Ï :10

dü+∫ø£ : 187

Published from Hyderabad

dü+|ü⁄{Ï :03

dü+∫ø£ : 190

Follow us on

eT+>∑fi¯yês¡+ 08 @Á|æ˝Ÿ 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

website :

www.vaarthatarangalu.com

.

Published from Hyderabad

website: www.vaarthatarangalu.com

dü+|ü⁄{Ï :8

dü+∫ø£ : 152

’¡¤«¡zms Fs¨sıNRPá ˙xmsflÿ◊¡NRP ≠s≤R∂VμR∂á LS™´sV™´sVLiμj∂LRi ¨sLS¯fl· ryμ≥y˘ryμ≥y˘Ã¡ xmsLjibdPá©´s BLi»¡L`iÆ©s…fiª][ ˙gS™´sWá @©´sVxqsLiμ≥y©´sLi ¨sLRiVμ][˘gRi ¨sLRiW¯Ã¡©´sNRPV NRPXztsQ ALÛjiNRPLigS À‹[á}msªRΩLi ¬ø¡[xqsÚ™´sV¨s ˙xmsNRP»¡©´s ©´sÃ˝¡μ≥R∂©´sLi LS ¡»Ì¡≤y¨sNTP, À˝ÿN`P ™´sWlLi‰…fi ¨sL][μ≥y¨sNTP øR¡LRi˘Ã¡V ˙xmsflÿ◊¡NRP ≠s≤R∂VμR∂á NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ LS™´sV™´sVLiμj∂LRi ¨sLS¯fl· ryμ≥y˘ryμ≥y˘Ã¡V, \Æ™sV©yLÌkiáNRPV @™´sNSaSáV ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá©´sV F~LiμR∂VxmsLjiËLiμj∂. INRP Æμ∂[aRPLi.. ™´sVx§¶‹[©´sıªRΩ À≥ÿLRiª`Ω ’¡¤«¡zms DÆμÙ∂[aRP˘™´sV©yı LRiV. @≠s¨dsºΩ ¨sLRiW¯Ã¡©´s, ©´sÃ˝¡μ≥R∂©´sLi\|ms Æ™s[V¨s|mnsrÌ°Õ‹[ ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ NRP÷¡ˆLiøyLRiV. À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌki r°™´sV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi Fs¨sıNRPá ˙xmsflÿ◊¡NRP©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμj∂. 17 ™´sVLiμj∂ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V μk∂¨s¨s LRiWF~Liμj∂LiøyLRiV. FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ

email:vtarangalu.222208@gmail.com

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

ˇπø <˚X¯+ . .eTVü≤√qï‘· uÛ≤s¡‘Y ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,G˙zmsÕfi7(ôd’ÿq÷´dt): À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aRP xmso©´sLjiıLS¯fl·Liª][ Fy»¡V xqs™´sVV¯©´sıªRΩL igS Æμ∂[aS¨sı ¨sLji¯LiøR¡≤R∂Li áORPQ ˘LigS ’¡¤«¡zms ªRΩ©´s Fs¨sıNRPá ˙xmsflÿ◊¡NRP ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμj∂. IZNP[ Æμ∂[aRPLi.. ™´sVx§¶‹[©´sıªRΩ À≥ÿLRiª`Ω ¨s©yμR∂Liª][ À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªyFyLÌki 52 }ms“¡Ã¡ Fs¨sıNRPá ˙xmsflÿ◊¡NRP©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμj∂. FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V LS«fi©y¥`∂zqsLig`i, ˙xmsμ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛji ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂, {qs¨s∏R∂VL`iÆ©s[ªRΩ FsÕfi.ZNP.@μy* ¨ds, ™´sVVLRi◊d¡Æ™sWx§¶¶¶©±s, xqsVxtsQ¯xqs*LS«fi ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV Fs¨sıNRPá

eT+>∑fi¯yês¡+ 08 @Á|æ˝Ÿ 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

™´sVVLRi◊d¡ ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i «‹[{tsQ Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ C ˙xmsflÿ◊¡NRP©´sV LRi¿¡LiøyLRiV. ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i «‹[{tsQ ˙xmsflÿ◊¡NRP©´sV øR¡μj∂≠s ≠s¨szmsLiøyLRiV. ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWxmsNRPáˆfl·NRPV áORPQ xqsWøR¡©´sáV @Liμy∏R∂V¨s «‹[{tsQ ¬ø¡FyˆLRiV. \lLiªRΩVáV, DFyμ≥y˘∏R∂VVáV, FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªRΩÚá ©´sVLi≤T∂ xqsWøR¡©´sáV @Liμj∂©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. DFyμ≥j∂ NRPሩ´sNRPV Æ™s[V¨s|mnsrÌ°Õ‹[ ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ NRP÷¡ˆLiøyLRiV. FyLÌki @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LSgSÆ©s[ ¨sLRiVμ][˘gRiVáNRPV Dμ][˘gS™´sNSaSáV áORPQ ˘LigS ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ªy™´sV©yıLRiV. F°÷d¡xqsV, ©y˘∏R∂V, xmsLji

Fyá©´s ≠sÀ≥ÿgSÕ˝‹[ xqsLixqs‰LRifl·Ã¡V ºdΩxqsVNRPV¨s ™´s¿¡Ë, ˙xmsºΩ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ À≥œ¡˙μR∂ªRΩNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP F°÷d¡xqsV ≠sÀ≥ÿgRiLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™´sV ¨s ˙xmsNRP…”¡Li øyLRiV. @LiμR∂LjiNUP A•¶¶¶LRi À≥œ¡˙μR∂ªRΩ NRP÷¡ˆLi ¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWF~Liμj∂Li¿¡, ˙ÀÿLi ≤`∂ BLi≤T∂∏R∂W©´sV LRiWF~Liμj∂ryÚ™´sV ©yıLRiV. ˙xmsºΩ INRP‰LjiNTP ªygRiV¨dsLRiV, ˙xmsºΩ \lLiªRΩVNRPV rygRiV¨dsLRiV @Liμj∂ryÚ™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂©´s LSuÌy˚áV, @’≥¡™´sXμÙj∂, Fs{qs=, Fs{qÌsá ryμ≥j∂NSLRiªRΩNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV ©yıLRiV. ($T–‘ê `3˝À)

eT+>∑fi¯yês¡+ 08 @Á|æ˝Ÿ 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

y˚T 7 ‘·sê«‘· eTTì‡|ü˝Ÿ |òü*‘ê\T : düTÁ|”+ ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,G˙zmsÕfi7(ôdÿ’ q÷´dt): ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPá mx sn ÷¡ªyá ≠s≤R∂VμR∂á NRPW≤y ™yLiVVμy mx s≤T∂Liμj∂. ryLRi* ˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáV ™´sVVgjiqz s©´s Æ™s[V 7 ªRΩLS*æªΩ[ ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPá xmsn ÷¡ªyáV ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s xqsV˙{msLiN][LiRÌ V AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáV mx spLRi∏Ú ∂R W˘ZNP[ ™´sVV¨s=xmsÕfi, mx sLjitx sQª`Ω Fs¨sıNRPá mx sn ÷¡ªyáV ˙xmsNRP…”¡Li øyá¨s qx sL][*©´sıªRΩ ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ ™´sVLi≤R∂á,«¡≤U∂ˆ Fs¨sıNRPáNRPV NRPW≤y BÕÿLi…”¡ AÆμ∂[aS¤Õ¡[ B¿¡ËLiμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ LSxtsÌ Q˚ Fs¨sıNRPá qx sLixmsn VLi\|ms ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi ºdΩ˙™´s A˙gRi§x ¶ ¶Li ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[qz sLiμj∂. C≠dsFsLiáV FsNRPV‰™´s L][«¡ŸÃ¡V DLiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ @gjiıQ˙xms™´sWμR∂Li «¡Ljilgi[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s C{qs }msL]‰©´sgS @ÕÿLi…”¡ NSLRiflÿáV ¬ø¡xmsˆ™´sμÙ∂R ¨s ©y˘∏R∂V rÛy©´sLi @xqsx§¶ ¶©s´ Li ™´s˘QQNPR LÚ i¬ø¡[qz s©´s»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. ryLRi* ˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáNRPV C≠dsFsLiáV qx sLjiF°™´s¨s ¬ø¡xmsˆgS C≠dsFsLiáV ªRΩgji©´s¨sı D©yı∏R∂V¨s xqsV˙{msLiN][LiRÌ V ™y˘Δÿ˘¨sLi¿¡Liμj∂. ryμ≥yLRifl· Fs¨sıNRPá\|ms ™´sVV¨s=xmsÕfi mx sn ÷¡ªyá ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi DLi»¡VLiμR∂©´sı mz s…”¡tx sQ©s´ L˝iR ™yμR∂©´sª][ qx sL][*©´sıªRΩ ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi GNUPÀ≥¡œ ≠sLi¿¡Liμj∂. mx sLjitx sQª`Ω Fs¨sıNRPÕ˝‹[ INRP Æ\™s≈¡Lji, ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ™´sVL][ Æ\™s≈¡LS @¨s ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi LSxtsÌ Q˚ Fs¨sıNRPá qx sLixmsn W ¨sı ˙xmsbPıLi¿¡Liμj∂. μk∂@Liª][ mx sn ÷¡ªyá ≠s≤R∂VμR∂áNRPV ™´sVL][ Æ©sáL][«¡ŸÃ¡V AgS÷¡= DLi»¡VLiμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ gRiªRΩÆ©sá 30©´s Fs¨sıNRPáV mx spLRi∏Ú ∂R W˘LiVV. ryLiZNP[ºΩNRP NSLRiflÿá©´sV øR¡Wzms mx sn ÷¡ªyá©´sV ™yLiVVμy Æ™s[∏∂R V

m|æ nuÛÑ´s¡TΔ\ m+|æø£ô|’

ø±+¬>Ádt ø£düs¡‘·TÔ `2˝À

ù|<ä]ø£ ìs¡÷à\H˚ ø±+Á¬>dt \ø£å´+ : sêVüQ˝Ÿ {Ï&ç|æ ‘Ó\+>±D

‘=* C≤_‘ê $&ÉT<ä\ F~ªRΩVÚá©´sV @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™yá©´sı Àÿ ¡V `2˝À

LS∏∫∂VøR¡WL`i,G˙zmsÕfi7(ôdÿ’ q÷´dt): }msμR∂LjiNRP ¨sLRiW¯Ã¡Æ©s[ NSLi˙lgi£qs áORPQ ˘™´sV¨s LSx§¶¶¶ßÕfi qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩ mx sÆμ∂[Œ¡œ˝ Õ‹[ 15 N][»¡˝ ™´sVLiμj∂¨s }msμR∂LjiNRPLi ©´sVLi¿¡ ¡∏R∂V»¡NRPV ºdΩxqsVNRPV™´søyË™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. \lLiªRΩVá qx sLiZOP[Q™s´ VLi N][qx sLi NSLi˙lgi£qs NRPXztsQ ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ıμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. NRPLÒS»¡NRP LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[¨s LS∏∫∂VøR¡W L`iÕ‹[ NSLi˙lgi£qs DFyμ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V LSx§¶ ¶ßÕfigSLiμ≥∂k Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. mx sÆμ∂[Œ¡œ˝ ∏R∂VWzmsFs Fyá©´sÕ‹[ ªy™´sVV B¿¡Ë©´s •¶¶ ≠sd V¨s Æ©sLRiÆ™s[LRiËgRi÷¡gS™´sV¨s @©yıLRiV. ªy™´sVV ˙xms«¡Ã¡NRPV ™yxqsÚ™yáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¬ø¡ ¡VªRΩV©yı ™´sV©yıLRiV. NS¨ds ’¡¤«¡zms @LRi¬ø¡[ºΩÕ‹[ Æ\™sNRPVLihRiLi øR¡WxmsoªRΩW Æ™sWxqsLi ¬ø¡[r°ÚLiμR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs }msμR∂á mx sORPQ™s´ V¨s @©yıLRiV. ªRΩLRiªRΩLSáVgS ™yLji xqsLiZOP[Q™´sVLi N][xqsLi Fy»¡Vxms≤R∂VªRΩV©´sı FyLÌki NSLi˙lgi£qs @©yıLRiV. ’¡¤«¡zms ENRPμR∂Lixmso≤R∂V Dxms ©y˘ryáª][ ˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sVÀ≥œ¡˘ |ms≤R∂Vª][Li μR∂©yıLRiV. μy¨s  ¡V≤R∂gRi }msá≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV©yı

LRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ NSLi˙lgixqsV DFyμ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V, @Æ™s[V¥k∂ FyLÌik @À≥¡œ ˘LÛij LSx§¶ ¶ßÕfi gSLiμ≥∂k |\ ms ’¡¤«¡zms @À≥¡œ ˘LÛij xqs¯QXºΩ BLS¨ds ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤ÔyLRiV. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ @’≥¡™´sXμÙ∂j G≠dsV ¤Õ¡[μ∂R ¨s AÆ™sV LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiμ≥∂k |\ ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ˙xmsgRiºΩ ryμ≥∂j ryÚ™s´ V¨s •¶¶ ≠sd V B¿¡Ë©´s LSx§¶ ¶ßÕfi gSLiμ≥∂k ˙xm-

s«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[aSLRi¨s AÆ™sV @©yıLRiV. @Æ™s[V¥k∂Õ‹[ @’≥¡™´sXμÙ∂j @Æ©s[Æμ∂[ NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s, C ˙FyLiªRΩLi @’≥¡™´sXμÙ∂j NTP LSx§¶ ¶ßÕfi gSLiμ≥∂k ¬ø¡[zqsLiμj∂ aRPW©´s˘™´sV¨s AÆ™sV @©yıLRiV. r°™´sV™yLRiLi BNRP‰≤T∂NTP ™´s¿¡Ë©´s AÆ™sV L][≤∂RÔ V u°Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶xqsWÚ ˙xms«¡Ã¡©´sV DÆμÙ∂[bPLi¿¡ ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. mx sÆμ∂[Œ¡œ˝ Fy»¡V FyL˝iR Æ™sVLi»¡V qx sÀ≥¡œ V˘≤T∂gS D©´sı LSx§¶ ¶ßÕfi gSLiμ≥∂k ∏R∂VV™´sªRΩNRPV Dμ][˘gS™´sNRPaSáV NRP÷¡ˆLiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s AÆ™sV ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ˙xms«¡Ã¡V BxmsˆV≤R∂V LSx§¶ ¶ßÕfi ¨s«¡Li qx s*LRiWFy¨sı gRiVLjiLÚ iøyLRi¨s, @’≥¡™´sXμÙ∂j }msLRi ªRΩ™´sV©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[aSLRi¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRi¨s AÆ™sV @©yıLRiV. Æμ∂[aPR ™´sVLiªy Æ™sW≤U∂ gS÷¡ ≠dsr°ÚLiμR∂¨s, ˙μR∂™Ø[˘Ã¡˜fl·Li, @≠s¨dsºΩª][ ˙xms«¡Ã¡V ≠szqsgjiF°∏R∂WLRi¨s, ™yLRiV ™´sWLRiVˆ©´sV N][LiR VNRPVLi »¡V©yıLRi¨s AÆ™sV @©yıLRiV. qx s¯QXºΩ BLS¨ds ˙xmsÆ™s[aRPLiª][ @Æ™s[V¥k∂Õ‹[ ˙ºΩ™´sVV≈¡F°…‘¡ «¡LRigRi©´sVLiμj∂. C ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP Æ™s[V 7™´s æªΩ[μ∂k ©´s F°÷¡Lig`i «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂.Æ

‘Ó\+>±D Á|üjÓ÷»Hê\qT >∑+&çø=fÒº Á|üj·T‘·ï+˝À u≤ãT b˛\es¡+ eTT+|ü⁄ô|’ MT yÓ’Kπs+{Ï. ? _CÒ|æ, {Ï&ç|æ bı‘·TÔ\ô|’ Vü≤Øwt ô|ò’sY \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi7(ôd’ÿq÷´dt): ’¡¤«¡zms,…”¡≤T∂zms F~ªRΩVÚáV ªRΩ™´sVNRPV @À≥¡œ ˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[NPR V©yı æªΩáLigSfl·NRPV qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ @©´sV™´sW ©yáV D©yı∏R∂V¨s …‘¡AL`iFs£qs FsÕfi{ms Dxms Æ©s[ªΩR §x ¶ ¶Lik a`PLS™´so @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR Li gS mx s¨s¬ø¡[qz s©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡Vª][ NRPázqs æªΩáLi gSfl· NRPV @©´sVNRPWáLigS ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPV©´sı ’¡¤«¡zms FsÕÿ mx s¨s¬ø¡[qx sVÚLiμR∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. Bμj∂ mx sLRiqx sˆ LRi Æ\™sLRiVμ≥∂R ˘Li D©´sı ≠sxtsQ∏∂R V™´sV©yıLRiV. …”¡≤T∂mz s, ’¡¤«¡zmsá F~ªRΩVÚ @\Æ©sºΩNRP™´sV¨s §x ¶ ¶Lik a`PLS™´so ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. æªΩáV gRiVÆμ∂[aPR Li, ’¡¤«¡zmsá F~ªRΩV |\ ms æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ qx s≠sVºΩ qz sμÙ∂j }ms»¡ aSxqs©´s qx sÀ≥¡œ V˘≤R∂V §x ¶ ¶Lik £tsQ LS™´so r°™´sV™yLRiLi ¨sxmsˆVáV ¬ø¡LjigSLRiV. æªΩáLigSfl· À≥¡œ ™´s©±sÕ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂V ªRΩW... æªΩáLigSfl· ˙xmsπ∏∂W«¡ ©y Ã≥ ¡©´sV ’¡¤«¡zms ªyNRP»Ì¡V |ms≤R∂Vª][LiμR∂¨s ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. Æμ∂[aPR Li N][qx sLi ’¡¤«¡zmsª][ F~ªRΩVÚ @¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V @©´s≤R∂Li ≠s≤Ô∂R WLRi™´sV©yıLRiV. ’¡¤«¡zmsª][ F~ªRΩVÚ …”¡≤T∂mz sNTP @™´sqx sLRi™´sW ¤Õ¡[NPR Æμ∂[aS¨sNTP @™´sqx sLRi™´sW ¬ø¡FyˆÃ¡©yıLRiV. ’¡¤«¡zmsª][

F~ªRΩVÚ øyLji˙ªRΩNRP ªRΩmz sˆμR∂™´sV©´sı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V BxmsˆV≤R∂V @Æμ∂[ FyLÌik ª][ Æ™sŒ˝¡œ ≤R∂Li qx sLjiNSμR∂©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂ Àÿ ¡V ™y≤R∂VN]¨s ™´sμj∂¤Õ¡[}qs LRiNRP™´sV©yıLRiV. ’¡¤«¡zms, …”¡≤T∂mz s F~ ªRΩVÚ AªRΩ¯x§¶ ¶ªy˘ qx sμR∂XaRP˘Æ™s[V @©yıLRiV. Fs©Ø[ı ryL˝iR V B¿¡Ë©´s ™´sW»¡©´sV ªRΩmz sˆ©´s Àÿ ¡V ™´sW»¡ Fs™´sLRiV ©´s™´sVV¯ ªyLRi©yıLRiV. Àÿ ¡VÕÿ ™´sW»¡ ™´sWlLi[Ë ™yLRiV ˙xmsxmsLiøR¡Li Õ‹[Æ©s[ ¤Õ¡[LiR ©yıLRiV. æªΩáLigSfl·©´sV @≤Ô∂R VNRPV©´sı …”¡≤T∂mz sª][ ’¡¤«¡zms F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VN][™s´ ≤R∂Li\|ms æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡NRPV qx s™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡FyˆÃ¡©yıLRiV. Àÿ ¡V ≤T∂ ™´sWLi≤˝∂R NRPV ’¡¤«¡zms AÆ™sWμj∂Li¿¡Liμy ¬ø¡FyˆÃ¡©yıLRiV. @Æμ∂[ ¨s«¡\Æ™sV æªΩ[ æªΩáLigSfl· NRPV ’¡¤«¡zms NRPW≤y Æ™sWxqsLi ¬ø¡[qz s©´s¤…¡˝ [ @™´so ªRΩVLiμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· N][qx sLi F°LS ≤T∂©´s NTPtx sQ©s± lLi≤Ô∂T ¨s, @≤Ô∂R VNRPV©´sı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV IZNP[ Æ™s[μ∂j NRP |\ ms©´s FsÕÿ øR¡W≤R∂gRiÃÊ¡Vªy™´sV©yıLRiV. …”¡≤T∂mz s ºdΩ˙™´s qx sLiO] Q[ À¡œ≥ LiÕ‹[ DLiμR∂©yıLRiV. Æ™sW≤U∂¨s @≤Ô∂R V|ms»Ì¡VN]¨s øR¡Li˙μR∂ Àÿ ¡V lgiá™yá©´sVNRPVLi »¡V©yıLRi¨s FsÆμ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ ’¡¤«¡zms ILi»¡LjigS F°…‘¡ ¬ø¡[}qsÚ 18 aSªRΩLi J»˝¡V ™´søyË∏R∂V¨s, …”¡≤T∂mz sª][ NRP÷¡aSNRP 3 aSªRΩLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´søyË∏R∂V©yıLRiV. BxmsˆV≤R∂V @Æμ∂[ mx sLjiqz sÛ ºΩ LS™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V qx s*∏R∂VLi ˙xmsNSaRPLi ¤Õ¡[¨s øR¡Li˙μR∂V≤R∂V @¨s FsÆμ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V FsxmsˆV\Æ≤∂©y ILi»¡LjigS F°…‘¡ ¬ø¡[aSLS ¬ø¡FyˆÃ¡©yıLRiV. ($T–‘ê `3˝À)

’¡¤«¡zms,…”¡≤T∂zmsáNRPV ZNPzqsAL`i ˙xmsaRPı

|\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi7 (ôdÿ’ q÷´dt): F°Ã¡™´sLRiLi ™´sVVLixmso ˙FyLiªyá ≠s÷d¡©´sLi\|ms …”¡≤T∂mz s, ’¡¤«¡zmsáV ªRΩ™´sV Æ\™s≈¡Lji G≠sV…‹[ ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s …”¡AL`iFs£qs @μ≥∂j Æ©s[ªΩR ZNPzqsAL`i ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. F°Ã¡ ™´sLRiLi ≤T∂¤\«¡©±s ™´sWLRiVˆQ|\ ms Àÿ ¡V, Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV ≤R∂Vá Æ\™s≈¡Lji G≠sV»¡¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. C lLiLi≤R∂V FyLÌik áV æªΩáLigS fl·NRPV qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ ≠s≠sμ≥∂R @LiaSá\|ms qx sˆxtsÌ QªΩR B™y*÷¡= DLiμR∂©yı LRiV. æªΩáLigSfl·FyLÌik ˙ZaP[fl·VáV ™´sμÙ∂R ©yı …”¡≤T∂mz s, ’¡¤«¡zmsáV F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VNRPV©yı∏R∂V¨s ZNP[q{ sAL`i @©yıLRiV. C «¡ ¡LÙiR q{ sÚ F~ªRΩVÚá ™´sVªRΩá ¡V G≠sV »¡¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ˙xms«¡Ã¡NRPV Æ™s[VáV «¡LRigSáLi¤…¡[ ™´sVLi¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LS™yá¨s, æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s ($T–‘ê `2˝À)

¤Õ¡[™s´ V¨s @≤R∂gRi™´sμÙ∂R ¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. NSgS, qx sV˙{msLi N][LiRÌ V DªRΩLÚ iR V*áV ªRΩ™´sVNRPV BLiNS @LiμR∂¤Õ¡[μ∂R ¨s LSxtsÌ Q˚ Fs¨sı NRPá qx sLixmsn VLi æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ªy™´sVV N][LiRÌ V ºdΩLRiVˆ ˙xmsNS LRiÆ™s[V ©´s≤R∂VøR¡VNRPVLi…ÿ™´sV¨s ¬ø¡zmsˆLiμj∂. NSgS, ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPá mx sn ÷¡ªyáV ™yLiVVμy Æ™s[∏∂R Wá¨s N][LiRÌ VÕ‹[ mz s…”¡tx sQ©s± μy≈¡\¤Õ¡©´s ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. C mz s…”¡tx sQ©s± |\ ms©´s qx sV˙{msLi N][LiRÌ V, |\ §¶¶ N][LiRÌ VáՋ[ ≠søyLRifl· «¡LjigjiLiμj∂. |\ §¶¶ N][LiRÌ V C Æ©sá 9™´s æªΩ[μ∂k Õ‹[gS mx sn ÷¡ªyáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ¬ø¡xmsˆ gS.. B…‘¡™´sá qx sV˙{msLi N][LiRÌ V }qÌs ≠sμ≥∂j Li¿¡Liμj∂. Æ™s[V 7 ªRΩLS*ªRΩÆ©s[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏∂R Wá¨s AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ B≠sFsLiáNRPV gRi…Ì¡” À≥¡œ ˙μR∂ªRΩ NRP÷¡ˆLiøyá¨s AÆμ∂[bPLi¬ø¡[ @™´sNSaSáV D©yıLiVV.

‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡TΔ

C≤_‘ê $&ÉT<ä\

aRPLiNRPL`i LS™´so,xqs’¡ªy,™´sV‚fl·™´sV¯Ã¡NRPV Æ™sVVLi≤T∂¬ø¡[LiVV ≠s|§¶¶ ø`¡NRPV @Li ¡L`i }ms»¡..≠s«¡∏R∂VaSLiºΩNTP Æ™sVμR∂N`P NRPV»¡VLi ¡LiÕ‹[ INRPLjiNTP IZNP[ …”¡ZNP‰…fi ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s FyLÌki ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,G˙zmsÕfi7(ôd’ÿq÷´dt): FyªRΩN]ªRΩÚá NRPáLiVVNRPª][ NSLi˙lgi£qs FyLÌki æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ @À≥œ¡˘LÛRiVá «ÿ’¡ªy©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμj∂.`2˝À

bÕغì M&çq yês¡T eT∞¢ sêyê* : m+|æ\ |æ\T|ü⁄ NSLi˙lgi£qsª][Æ©s[ æªΩáLigSfl· @’≥¡™´sXμÙj∂ |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi7(ôdÿ’ q÷´dt): NSLi˙lgi£qs FyLÌkiª][Æ©s[ æªΩáLigSfl· xmso©´sL`i¨sLS¯fl·Li ryμ≥R∂˘ ™´sV¨s NSLi˙lgi£qs FsLi{msáV @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs©´sV ≠ds≤T∂©´s Æ©s[ªΩR áV ºΩLjigji FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[LSá¨s FyLÌik FsLi{msáV NRPLkiLi©´sgRiL`i FsLi{ms F~©´sıLi ˙xmsÀ≥ÿNRP L`i,FsLi{ms ≠sÆ™s[N`P ,FsLi{ms ™´sVμ≥∂R V∏R∂W{tsQ‰Ã¡V mz sáV mx so¨søyËLRiV. æªΩáLigSfl· B¿¡Ë©´s r°¨s∏R∂W gSLiμ≥∂k ¨s ¡Ã¡xmsLRiøyá©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡V æªΩáLigS fl· J»˝¡V ¿d¡Ã¡NRPVLi≤y NSLi˙lgi£qsNRPV J¤…¡[∏∂R Wá ©yıLRiV. æªΩáLigSfl· B¿¡Ë©´s FyLÌik gS NSLi˙lgi£qs FyLÌik ™´sW˙ªRΩÆ™s[V mx so©´sLjiıLS¯fl·Li ¬ø¡[}qs xqsªyÚ NRP÷¡ gji DLiμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· mx so©´sLjiıLS¯fl·LiÕ‹[ ªRΩ™´sVª][ NRPázqs LS™yá©yıLRiV. @LiμR∂VNRPV ªy™´sVV NRPázqsNRP»Ì¡VgS F°LS≤R∂Vªy™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≠sÆ™s[N`P ºΩLjigji NSLi˙lgi£qsÕ‹[NPT LS™´s≤y¨sı ry*gRi ºΩxqsVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· æªΩ¿¡ËLi μj∂, B¿¡ËLiμj∂ NSLi˙lgi£qs FyLÌik Æ©s[©s´ ¨s F~©´sıLi ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i }msL]‰©yıLRiV. æªΩáLigSfl· B¿¡Ë©´s xmnsV©´sªRΩ r°¨s∏R∂WÆμ∂[©s´ ©yıLRiV. áLiNRPNRPV ™yLRiμ≥∂j ¨sLji¯LiøR¡≤R∂LiÕ‹[

FsLiμR∂L][ ªRΩ™´sV ry∏R∂VLi @Liμj∂Li ¡©y A™´sVVÆ≤∂[ μy¨s¨s ¨sLji¯LiøyLRi©yı LRiV. D≤R∂VªRΩ NRPW≤y ªRΩ©´s™´sLiªRΩVgS ry∏R∂VLi @Liμj∂Li ¿¡LiμR∂©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ™yLRiμ≥∂j ¨sLji¯Li¿¡Liμj∂ ™´sW ˙ªRΩLi LS™´sVV≤R∂¨s @©yıLRiV. @Õÿlgi[ æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ @Æ©s[NPR VáV D≤R∂ªyÀ≥¡œ NTPgÚ S ry∏R∂VLi @Liμj∂Li¿¡©y μy¨s¨s ryNSLRiLi ¬ø¡[qz s©´s mx sn V©´sªRΩ r°¨s∏R∂WμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR á Fy˙ªRΩ NUPáNRP™´sV¨s ™´sVμ≥∂R V∏R∂W t{ sQ‰ @©yıLRiV. @™´sVLRi≠dsLRiVá ªy˘gSá©´sV gRiVLjiLÚ i¿¡Liμj∂ NSLi˙lgi£qs FyLÌik @¨s ¬ø¡FyˆLRiV. LSxtsÌ Q˚mx sºΩ ˙xmsxqsLigS¨sı |\ qsªRΩLi ™´s˘ºΩlLi[NPT Li¿¡ F°LS≤y™´sV©yıLRiV


2

u≤ãT m‘·TÔ\T |òü*+#˚Hê? øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V BxmsˆV≤R∂V FsÕÿ\lgi©y @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT LS™´s≤y¨sNTP ≠saRP*˙xms∏R∂WªyıDá ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT LS™´s≤R∂Liª][ Fy»¡V ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ øR¡˙NRPLi ºΩFyˆÃ¡©´sıμj∂ A∏R∂V©´s N][Lij NRP. ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ mx s»Ì¡V DLi¤…¡[ ªRΩmx sˆ BNRP‰≤R∂ LS«¡NUP∏R∂VLigS ™´sV©´sgRiV≤R∂ rygjiLiøR¡¤Õ¡[™s´ V©´sıμj∂ Àÿ ¡V ™´sp˘x§¶ ¶Li. @LiμR∂VZNP[ æªΩáLigSfl·, q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ NRPázqs ≠ds¤\Õ¡©´s¨sı FsNRPV‰™´s FsLi{ms q{ s»˝¡V lgiáVøR¡VN ][™yá©´sıμj∂ ˙xmsflÿ◊¡NRP. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ @μ≥∂j NSLRiLiª][ Fy»¡V ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ Õÿ’d¡LiVVLig`iNRPV @™´sqx sLRiÆ\™sV©´s FsLi{ms{qs»˝¡V NS™y÷¡. BLiμR∂VN][qx sLi A∏R∂V©´s @™´sqx sLRiÆ\™sV©´s¨sı FsªRΩVÚáV Æ™s[qx sWÚÆ©s[ D©yı LRiV. ¿¡™´sLRigS A∏R∂V©´s Æ™s[qz s©´s ’¡¤«¡zms F~ªRΩVÚá FsªRΩVÚ NRPW≤y qx sZNP= %`¡ NS™´s≤R∂Liª][ BNRP lgi÷¡¬ø¡[LiμR∂VNRPV @™´sqx sLRiÆ\™sV©´s @¨sı ™´sp˘•¶¶ á ©´sV qz sμÙ∂R Li ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ ≈¡¿¡ËªRΩLigS @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ™´sryÚ™s´ V©´sı @LiøR¡©yáV DLi≤R∂≤R∂Liª][ @NRP‰≤R∂ ’¡¤«¡zmsNTP ªRΩNRPV‰™´s q{ s»˝¡V ZNP[…ÿLiVVLi¿¡, ªRΩ©´s |\ ms¬ø¡[LiVV øy»¡VNRPV ©yıLRiV. æªΩáLigSfl·ª][ F°Ã¡VËNRPVLi¤…¡[ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ FsNRPV‰™´s q{ s»˝¡V D©yı ’¡¤«¡zms AbPLi¿¡©´s q{ s»˝¡©´sV μR∂NTP‰LiøR¡VN][¤Õ¡[μ∂R V. BNRP æªΩáLigSflÿÕ‹[ …”¡≤T∂mz sNTP |msμÙ∂R gS ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi DLiÆ≤∂[ @™´sNS aSáV ¤Õ¡[™s´ o. μk∂Liª][ BNRP‰≤R∂ μyμyxmso qx sgRiLi q{ s»˝¡V ’¡¤«¡zmsNTP ZNP[…ÿ LiVVLi¿¡Liμj∂. Æ™sVVªyÚ¨sNTP ’¡¤«¡zmsª][ F~ªRΩVÚª][ Àÿ ¡V qx sZNP=£qs @™´soªyLS ¤Õ¡[μy @©´sıμj∂ øR¡W≤y÷¡=LiÆμ∂[. BNRP Dμ][˘gRiáV©´sV ™´sVøR¡ËNRP ¬ø¡[qx sVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV @a][N`PÀÿ ¡V©´sV ¬ø¡[LiR μk∂aSLRiV. @Õÿlgi[ ˙NTPtz sÌ Q∏∂R V©±s J»˝¡ gRiVLjiLi¿¡ FyÕfi©´sV ¬ø¡[LiR VËNRPV©yıLRiV. ’¡zqs J»˝¡ N][qx sLi NRPXxtsÒ Q∏∂R V˘©´sV ¬ø¡[LiR VËNRPV©yıLRiV. Æ™sVVªyÚ¨sNTP @¨sı ™´sLÊSá©´sV μR∂Lji¬ø¡[LiR VËNRPV¨s ™´sVVLiμR∂VNRPV F°ªRΩV©´sı Àÿ ¡V BxmsˆV ≤R∂V FsÕÿLi…”¡ ™´sp˘•¶¶ áV LRi¿¡ryÚL][ øR¡W≤y÷¡. æªΩáLigSfl· ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtsÌ Q˚Li GLSˆ»¡V @©´sLiªRΩLRiLi …”¡≤T∂mz s ©´sVLi¿¡ N]LiªRΩ™ s´ VLiμj∂ ©y∏R∂VNRPVáV …”¡AL`iFs£qs , NSLi˙lgi£qsÕ˝‹[ ¬ø¡[LSLRiV. ≈¡™´sV¯Li, LRiLigSlLi≤Ô∂T , |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ bP™yLRiV ˙FyLiªyáV, ™´sVx§¶ ¶ ¡WÀfi ©´sgRiL`i, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂™´sLi…”¡ —¡Õ˝ÿÕ˝‹¨[ s N]¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ qx sLirÛygRiªRΩLigS  ¡Ã¡LigS D©´sı …”¡≤T∂mz s ™´sWLji©´s LS«¡NUP∏R∂V mx sLjiqz sÚªΩR Vá ™´sÃ˝¡ ÀÿgS  ¡Ã¡{§¶ ¶©s´ mx s≤T∂LiμR∂Æ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. ©y∏R∂VNRPáV ™´sáxqs¤Õ¡[ BLiμR∂VNRPV Æ©s[BμR∂LRi+©´sLi. æªΩáLigSfl·Õ‹[ Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi¿d¡ FyLÌik NTP  ¡Ã¡Li D©yı ’d¡q{ sá©´sV ™´sVLjiLiªRΩgS ANRP»Ì¡VN][…ÿ¨sNTP ≠dsáVgS ªy™´sVV @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[N]}qsÚ ’d¡q{ s Æ©s[ªΩR ¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s …”¡≤T∂zms ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. ’d¡{qs xqsLixmnsVLi Æ©s[ªRΩ AL`i.NRPXxtsÒ Q∏∂R V˘¨s Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRi NRP≠sV…‘¡NTP @μ≥∂R ˘QOPR V¨sgS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. ’¡¤«¡zmsNTP N]¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ mx s»Ì¡VLiμj∂. ˙xmsμ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij gS ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyNRP æªΩáLigSfl· ™y˘xmsÚLigS  ¡Ã¡Li mx soLi«¡ŸNRPVLiμj∂. æªΩáLigSfl· @’≥¡™´sXμÙ∂j NTP ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ @μ≥∂j NS LRiLiÕ‹[N]¬ø¡[Ë ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li mx spLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ qx sx§¶ ¶NPR LjiLiøy÷¡= DLi»¡VLiμj∂. C Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ Æ™sW≤U∂ ˙xmsμ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij ªRΩ*Li NRP¿¡Ë ªRΩLigS mx s¨s¬ø¡[qx sVÚLiμR∂¨s ’¡¤«¡zms AbPr°ÚLiμj∂. NSLi˙lgi£qs, æªΩLSxqs áª][ «¡Ljilgi[ ™´sVVN][‰fl·xmso F°…‘¡Õ‹[ Æ™sW≤U∂, ’d¡q{ s ™´sVLi˙ªRΩLi mx sn ÷¡Li øR¡gRiáμR∂¨s @LiøR¡©´s™y Æ™s[qx sVÚ©s´ ı …”¡≤T∂mz sNTP , æªΩáLigSfl· ™´s˘ºΩLRiW GNRP DLi»¡VLiμR∂©´sı @LiøR¡©yÕ‹[ ¤Õ¡[μ∂R V. BNRP F~ªRΩVÚáV qx sx§¶ ¶«¡Li gSÆ©s[ lLiLi≤R∂V mx sOSQá ™´sVμ≥∂R ˘ gRiLiμR∂LRig][Œÿ¨sNTP μyLjiºdΩqz sLiμj∂. @LiVVæªΩ[ B≠s ryμ≥∂R ˘QÆ\™sV©´sLiªRΩ ªRΩ*LRigS ªRΩgÊij F°ªy∏R∂VÆ©s[ μ≥∂k ™´sW lLiLi≤R∂V FyLÌik á Æ©s[ªΩR Õ˝‹©[ s´ W ™´s˘QQNPR ™Ú s´ V™´soª][Liμj∂. Æ™sVVªyÚ¨sNTP lLiLi≤R∂V FyLÌkiáV @xqsLiªRΩXxmsoÚáNRPV FsLiªRΩ ªRΩ*LRigS ©´søR¡Ë¤«¡zmsˆ, qx s™´sV©´s*∏R∂VLi ryμ≥∂j Li¿¡ FyLÌik ≠s«¡∏R∂W¨sNTP NRPXztsQ ¬ø¡[}qsÕÿ ¬ø¡[ryÚLiR ©´sı μy¨s\|ms F~ªRΩVÚ mx sn áLi Aμ≥yLRimx s≤R∂VªRΩVLiμj∂. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ qx s™´sVxqs˘Ã¡V @Æ©s[NPR Li. ªRΩORPQfl·Li LS«¡μ≥y¨s ©´sgRiLS¨sı ¨sLji¯Liøy÷¡. ∏R∂VV™´sªRΩNTP DFyμ≥∂j NRP÷¡ˆLi¬ø¡[ ÿ FyLji˙aS≠sVNUPNRPLRifl· «¡LRigS÷¡. N][ryÚ, LS∏R∂Vá{qs™´sVá ™´sVμ≥∂R ˘, @LiªRΩLÊRiªRΩLigS —¡Õ˝ÿÕ˝‹[©´sW LRix§¶¶¶μyLji, \lLiáV ™´sWLÊSá @©´sVxqsLiμ≥y©´sLi |msLRigS÷¡. ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂W÷¡ı Aμ≥∂R V¨dsNRPLjiLiøy ÷¡. @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V rÛyLiVVNTP ¬ø¡[LSË÷¡. ≠ds…”¡NTP ¨sμ≥∂R VáVLi≤y÷¡. ≠s≠sμ≥∂R LRiLigSáV, ˙FyLiªyá @’≥¡™´sXμÙ∂j NTP qx s™´sV˙gRi ˙xmsflÿ◊¡NRPáV, ™y…”¡¨s ªRΩORPQfl·Li AøR¡LRifl·Õ‹[ |ms¤…¡Ì L[ iªRΩ mx sLjiFyá©y @©´sVÀ≥¡œ ™´sLi @ªRΩ˘™´sxqsLRiLi. ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ™´s¬ø¡[Ë ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Liª][ xqs≈¡˘ªRΩ @LiªRΩNRPLi¤…¡[ @™´sqx sLRiLi. LSxtsÌ Q˚ mx so©´sL`i™´s˘™Ûs´ q{ sNRPLRifl· ’¡Ã˝¡VÕ‹[ ˙xmsryÚ≠sLi¿¡©´s Æ™sxqsVáVÀÿ»˝¡V, ≠sμy˘xqsLixqsÛ Ã¡ GLSˆ»¡V μj∂aRPgS ZNP[Li˙μR∂Li\|ms IºΩÚ≤∂T ºdΩqx sVNRPVLS™y÷¡. B™´s¨dsı Æ©sLRiÆ™s[LS áLi¤…¡[ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ’¡¤«¡zms ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li DLi≤y÷¡. @NRP‰≤R∂ ’¡¤«¡zms DLi¤…¡[Æ©s[ ry™´sVLRixqs˘LigS @’≥¡™´sXμÙ∂j ryμ≥∂R ˘Li @™´soªRΩVLiμj∂. B™´s¨dsı gRi™´sV¨sLi¿¡ Àÿ ¡V ’¡¤«¡zmsª][ F~ªRΩVÚNPR V qz sμÙ∂R mx s≤ÔyLRiV. Æ™sW≤U∂ J»¡V Àÿ˘LiN`P©´sV Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™yá©´sıμj∂ A∏R∂V©´s ™´sp˘x§¶ ¶LigS DLiμj∂. ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P mx sLRi˘»¡©´sNRPV ™´s¿¡Ë©´smx sˆV≤R∂V A∏R∂V©´sª][Æ©s[ A ˙FyLiªRΩ @’≥¡™´sXμÙ∂j ˙xmsflÿ◊¡NRP©´sV A≠sxtsQ‰LjiLixms ¤«¡[∏∂R V©´sVLiμj∂. @LiμR∂VZNP[ ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P LSxtsÌ Q˚ ¨sLS¯fl·Æ™s[V Fs¤«¡Li ≤ygS lLiLi≤R∂V FyLÌik áW ˙xms«¡Õ˝‹N[ PT Æ™sŒ˝¡œ …ÿ¨sNTP qx s©yı•¶¶ áV ¬ø¡[qx sV NRPVLi»¡V©yıLiVV. mx s™´s©±sNRPÕÿ˘fl„fi ˙xmsªRΩ˘QOPR QLigS©Ø[, mx sL][OPR QLigS©Ø[ @Li≤R∂μR∂Li≤R∂áV @Liμj∂qx sVÚ©yıLRiV. BNRP Æ\™sNSFy©´sV FsμR∂VL][‰™´s≤y¨s NTP NRPW≤y @≠s¨dsºΩ @xqsÚQ˚LigS Àÿ ¡V Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[mx s…ÌÿLRiV. ™´sVVΔÿ™´sVV–d¡ F°LRiVÕ‹[ ªRΩáxms≤R∂VªRΩV©´sı Æ\™sNSFy C ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ÀÿgS Æ™s©´sVNRPLi«¡Õ‹[ DLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ mx sáV mx sLS˘∏R∂WáV ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ∏R∂VW{msGZNP[ ™´sVμÙ∂R ºΩryÚ™s´ V¨s Æ\™sNSFy ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. @˙NRP™´sWxqsVÚá ZNP[qx sVÕ˝‹[ ¤À¡LiVVÕfi ™´søyËNRP... LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs, Æ\™sNSFyá ™´sVμ≥∂R ˘ @™´sgSx§¶ ¶©s´ NRPVμj∂LjiLiμR∂©´sı ˙xmsøyLRiLi ≠sxqsÚQXªRΩLigS rygjiLiμj∂. μk∂Liª][ NSLi˙lgi£qsNTP ™´sVμÙ∂R ºΩ¬ø¡[Ë ≠sxtsQ∏∂R W¨sı Æ\™sNSFy Àÿ•¶¶ »¡LigS ¬ø¡xmsˆ »¡Li ™´sWÆ©s[qz sLiμj∂. @LiVVæªΩ[ μk∂¨s¨s ˙xmsøyLSxqsÚQ˚LigS ¬ø¡[qx sVN][™s´ ≤R∂Li ª][ …”¡≤T∂mz sNTP q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ ÀÿgS NRPázqs ™´s¿¡ËLiμj∂. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ NSLi˙lgi£qs |mnsWLRiLigS Æμ∂ ¡˜ºΩ©´s»¡Li, ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ™´s¬ø¡[Ë ≠dsáV¤Õ¡[NPR F°™´s»¡Li NRPW≤y μk∂¨sNTP ™´sVL][ NSLRifl·LigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ˙xmsμ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij gS ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂NTP |msLRiVgRiVªRΩV©´sı ry©´sVNRPWáªRΩ,@©´sVNRPWá mx s™´s©yáV ªRΩ™´sVNRPW NRPázqs ™´sryÚ∏∂R V©´sıμj∂ Àÿ ¡V AÕ‹[ø¡R ©´sgS DLiμj∂. @LiVVæªΩ[ BμR∂Liªy q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ Àÿ ¡VNRPV @©´sVNRPW÷¡Li¿¡©y, æªΩáLigSflÿÕ‹[ …”¡≤T∂mz sª][ Fy»¡V ’¡¤«¡zms mx so…Ì¡” NRPW≤y ™´sVV¨slgi[ ˙xms™´sWμR∂Li DLiμj∂.

eT+>∑fi¯yês¡+ 08`04`2014

{Ï&ç|æ ‘Ó\+>±D ‘=* C≤_‘ê $&ÉT<ä\ F~ªRΩVÚá©´sV @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™yá©´sı Àÿ ¡V

|\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi7(ôdÿ’ q÷´dt): F~ªRΩVÚá©´sV …”¡≤T∂mz s ˙ZaP[fl·VáV @LÛiR Li ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s …‘¡≤U∂{ms @μ≥∂j Æ©s[ªΩR øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V @©yıLRiV. ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂¨s  ¡Ã¡xmsLRiË≤R∂Li N][xqsÆ™s[V ’d¡¤«¡[{msª][ F~ªRΩVÚ NRPVμR∂VLRiVËNRPV©yı™´sV¨s qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. Æμ∂[aPR LiÕ‹[ mx sLjiqz sÚªΩR Vá©´sV μR∂XztsÌ QÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s C ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPV©yı™´sV¨s @©yıLRiV. r°™´sV™yLRiLi A∏R∂V©´s ªRΩ©´s ¨s™yxqsLiÕ‹[ æªΩáLigSfl· …”¡≤T∂mz s @À≥¡œ ˘LÛiR Vá «ÿ’¡ªy©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ ™´sVW≤R∂V FyL˝iR Æ™sVLi…fi, 27 ™´sV@|qsLi’d¡˝ rÛy©yáV D©yıLiVV. C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW F~ªRΩVÚÕ‹[ ªRΩ™´sV FyLÌik Æ©s[ªΩR áNRPV @©y˘∏R∂VLi «¡Ljigji©´s ™´sW»¡ ™yxqsÚ™s´ Æ™s[V @¨s ¬ø¡FyˆLRiV. BxmsˆV≤R∂V @©y˘∏R∂VLi «¡Ljigji©´s ™yLji¨s À≥¡œ ≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ AμR∂VNRPVLi…ÿ™´sV¨s •¶¶ ≠sd V BøyËLRiV. F~ªRΩVÚáV @LÛiR Li ¬ø¡[qx sVNRPV¨s ™´sVVLiμR∂VNRPV rygSá¨s NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡NRPV A∏R∂V©´s mz sáVxmso¨søyËLRiV. q{ s»˝¡V LS¨s ™yLRiV ¨sLSaRPmx s≤]μÙ∂R ¨s N][LSLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li GLRiˆ≤ÔyNRP ≠dsLjiNTP ªRΩgji©´s ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. ≠sVgRiªy «ÿ’¡ªy©´sV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. @Õÿlgi[  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi q{ s™´sWLi˙μ≥∂R

@À≥¡œ ˘LÛiR Vá «ÿ’¡ªy ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V æªΩ÷¡FyLRiV. Æμ∂[aPR ˙xmsπ∏∂W«¡©yá μR∂XuÌy˘ À≥ÿ«¡Fyª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VNRPV©yı™´sV¨s, BLRiVLSuÌy˚áV @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡LiμyáLi¤…¡[ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ qx s™´sVLÛiR ™´sLiªRΩÆ\™sV©´s ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li DLi≤yá¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V }msL]‰©yıLRiV. F~ªRΩVÚá ™´sÃ˝¡ ©´stx sÌ QF°LiVV©´s™yLjiNTP ™´sVL][ ≠sμ≥∂R LigS ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[}qs ˙xms∏R∂VªRΩıLi ªRΩmx sˆNRPVLi≤y «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s, @LiμR∂LRiW xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s rÛy©yÕ˝‹[ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ ©´sVLi¿¡ ˙xmsxqsVÚªΩR FsLizms LRiÆ™s[Va`P LS¥][≤`∂NRPV ™´sV◊d˝¡ …”¡ZNP‰…fi ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. «¡{§¶¶¶LSÀÿμ`∂c ZNP. ™´sVμR∂©±sÆ™sWx§¶¶¶©±sLS™´so, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀÿÀÿμ`∂c Àÿ©Ø[ª`Ω Æ™sWx§¶¶¶©±sÕÿÕfi ∏R∂V}msLRiV©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. BNRP «¡gjiªy˘Ã¡, ©´sLRi=Li}ms»¡Ã¡NRPV zqs…Ì”¡Lig`iá©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. BNRP‰≤R∂FsÕfi. LRi™´sVfl·, lLi[™s´ pLji ˙xmsNSa`P lLi≤Ô∂T áV F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚLRiV. Àÿ©´sV=™y≤R∂c  ¡μy*©y∏R∂VN`P,À‹[μ≥R∂©±sc ˙xmsNSa`P##lLi≤ÔT∂, ÀÿÕ‹‰Li≤R∂c ™´sV÷˝¡NSLÍRiV©´slLi≤ÔT∂, ™´sV}§¶¶ aPR *LRiLic ºdΩgRiá NRPXuÒylLi≤Ô∂T ,|msμÙ∂R mx s÷˝¡c ¿¡LiªRΩNRPVLi»¡ ≠s«¡∏R∂V LRi™´sVflÿLS™´so, À≥¡œ V™´s©´sgjiLjic D™´sW™´sWμ≥∂R ™´slLi≤Ô∂T ,

b˛\es¡+ eTT+|ü⁄ô|’ MT yÓ’Kπs+{Ï. ? (yÓTT<ä{Ï ù|õ ‘·s¡TyêsTT)N][…”¡ FsNRPLSáV xmsøR¡Ë ¡≤yá¨s ZNP[{qsAL`i ANSLiOTPQLiøyLRiV. DμR∂˘™´sVFyLÌik gS æªΩáLigSfl· ºdΩqx sVNRPV¨s ¨s ™´s¿¡Ë©´s …”¡AL`iFs£qs ™´sW˙ªRΩÆ™s[V æªΩáLigSflÿÕ‹[ Æ™sVLRiV\lgi©´s Fyá©´s @Liμj∂LiøR¡gRiáμR∂©yıLRiV. HFs©±s…‘¡∏R∂VW{qs Æ©s[ªΩR á ª][ Fy»¡V mx sáV NSLji¯NRP qx sLixmsn Wá Æ©s[ªΩR áV …‘¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[Lij ©´s qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS ZNP[q{ sAL`i ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. }msLRiVZNP[ ’d¡¤«¡[m{ s @¨s, @μ]NRP ©y∏R∂VV≤R∂V ™´sLÊiR Li. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V, Æ™sLiNRP∏R∂V˘ ©y∏R∂VV≤R∂V NRP÷¡zqs ™´sV©´s÷¡ı Æ™sWxqsLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. Æ™sLiNRP∏R∂V˘, øR¡Li˙μR∂ Àÿ ¡V ALi˙μ≥yNRPV N]™´sVV¯ NS}qs™y¤Œ˝¡[. æªΩáLigS fl· ’d¡¤«¡[{ms Æ©s[ªRΩáV F~ªRΩVÚ ™´sμÙR∂¨s Æ™sVVªRΩVÚNPR V©´sı Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V FsLiμR∂VNRPV μ][{qsÚ NRP…Ì”¡LiøyLRiV?@¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. 60 GŒ˝œ¡ß g][xqsxms≤ÔyLi. ™´sV◊d˝¡ Æ™sWxqsF°™´sμÙR∂V. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLi ©´s≤T∂¿¡LiÆμ∂[ ¨dsŒ˝¡œ ß, ¨sμ≥∂R VáV, ¨s∏R∂W™´sV NSá N][xqsLi. @¨sıLiQ…‹˝ [ æªΩáLigSfl·NRPV ©y˘∏R∂VLi «¡LRigS÷¡. 85 aSªRΩLi  ¡≤R∂VgRiV  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s ™´sLÊSá ˙xms«¡Õ˝‹[ ¿¡LRiV©´s™´so* øR¡W≤y¤Õ¡. …‘¡AL`iFs£qs©´sV lgi÷¡zms}qsÚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV BLiªRΩ ÀÿgRiVLi…ÿ∏R∂W.. @¨s AaRPËLRi˘F°ªRΩLRiV @LiμR∂LRiW. …‘¡AL`iFs£qs©´sV lgi÷¡zms}qsÚ Ez§¶¶¶LiøR¡¨s ≠sμ≥∂R LigS @’≥¡™´sXμÙ∂j «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s À≥¡œ L][ry BøyËLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ xqsNRPá xqs™´sVxqs˘Ã¡NRPV NSLRifl·Li NSLi˙lgi£qs, …‘¡≤U∂{ms ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¤Õ¡[©s´ ©yıLRiV. C

˙xmsÀ≥œ¡Vªy*á©´sV ™´sV©´sLi øR¡W≤R∂Liμj∂ NSμR∂©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[©´sW ≠ds…”¡ Fyá©´s FsÕÿgRiVLi»¡VLiμ][ æªΩáVxqs©yıLRiV. . ˙xms«¡Ã¡NRPV ™´sVLi¿¡ «¡LRigSáLi¤…¡[.. ™´sVLi¿¡ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li LS™yá¨s @©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂V @≠s¨dsºΩ¨s ™´sLiμR∂ aSªRΩLi À‹LiμR∂|ms…Ìÿá¨s, æªΩáLigSfl· ryμ≥j∂LiøR¡VNRPV©´sıLiμR∂VNRPV ©y «¡©´s¯ μ≥R∂©´s˘Q\Æ™sVLiμR∂©yıLRiV. F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ ™´sVV™´sW¯…”¡NUP xqs©yı}qs. @LiμR∂VÕ‹[ ≤_¤…¡[ ¤Õ¡[μ∂R ¨s ™´sVL][™´sWLRiV xmso©´sLRiVμÁy…”¡LiøyLRiV. ™´sW FyLÌki Æ™s[V¨s|mnsrÌ°©´sV øR¡Wzqs ZNP[{qsAL`i @LRi¬ø¡[ºΩÕ‹[ Æ\™sLiNRPVhS¨sı øR¡WzmsxqsVÚ©yıLRi¨s F~©yıá @©yıLRiV. ¡Ã¡{§¶¶¶©´s ™´sLÊSá BŒ˝¡œ }msLRiVª][ xmsLiμj∂ gRiV≤T∂|qsáV NRP…Ì¡” LiøyLRiV. BÆμ∂[©y xmsNS‰ BŒ˝¡œ Li¤…¡[ @¨s ¨sáμk∂aSLRiV. …‘¡AL`iFs£qs 125 gRi«ÿá xqsÛ Ã¡LiÕ‹[ xmsNS‰gS lLiLi≤R∂V ¤À¡≤`∂LRiW™±sVá BŒ˝œ¡ß NRP…”¡xqsÚμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ …‘¡AL`iFs£qsÕ‹[NTP ™´sáxqsá xmsLRi*Li N]©´srygRiVªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. ™´sáxqsáª][ gRiVÕÿ’d¡ gRiVÀ≥ÿ◊¡r°ÚLiμj∂. æªΩáLigSfl· À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ ZNP[{qsAL`i qx s™´sVORPQLiÕ‹[ mx sáVNSLji¯NRP qx sLixmsn Wá Æ©s[ªΩR áV ¬ø¡[LSLRiV. …‘¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[Lij ©´s ™yLjiÕ‹[ HFs©±s…‘¡∏R∂VW{qs ™´sW“¡ Æ©s[ªΩR FsÃ˝¡∏R∂V˘ª][ Fy»¡V mx sáV NSLji¯NRP qx sLixmsn Wá Æ©s[ªΩR áV D©yıLRiV. …‘¡AL`iFs£qsNRPV FsÕfiH{qs Dμ][˘gRiVáV ™´sVμÙ∂R ªRΩV æªΩ÷¡FyLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …‘¡AL`iFs£qsNRPV qx s*øR¡ËÈLiμR∂LigS J¤…¡[ryÚ™s´ V¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

qx sWLS˘}ms»¡c mx s¤…¡[Õfi LRiÆ™s[Va`P##lLi≤Ô∂T ,™´sVLi¥R∂¨s c NRP˙LRiV ©ygRi∏R∂V˘,™´sVVáVgRiV c q{ sªRΩNRP‰,™´sVx§¶ ¶ ¡WÀÿÀÿμ`∂c ÀÿáW ø_•¶¶¶©±s, x§¶¶¶ß«¡⁄L`i©´sgRiL`ic ™´sLigRiá ry*≠sVg_©´s≤`∂, Æμ∂[™´sLRiN]Li≤R∂c ’¡Õÿ˘©y∏R∂VN`P, ™´sW©´sN]Li≤R∂WLRiVc ≤y. NRP™´s*Lixms÷˝¡ qx sªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·, mx sLRiNSá c øR¡Õ˝ÿ μ≥∂R LS¯lLi≤Ô∂T ,@øR¡ËLi}ms»¡c mz s. LS™´sVVáV, øyLi˙μy∏R∂Vfl„figRiV»Ì¡c ˙xmsNSa`P ™´sVVμj∂LS«fi, ≠sVLS˘Ã¡gRiW≤R∂c  ¡Li»¡V Æ™sLiNRP¤…¡[aPR *L˝iR V, NRPWNRP…fixms÷˝¡c ™´sWμ≥∂R ™´sLRiLi , NRPXuÒyLS™´so,xqs©´sª`Ω©´sgRiL`ic ªRΩáry¨s $¨s™yxqs∏R∂WμR∂™±s,ªyLi≤R∂WLRiV c ©´slLi[a`P, LS¤«¡[Li˙μR∂©´sgRiL`ic …”¡. ˙xmsNSa`Pg_≤`∂, «¡{§¶ ¶LSÀÿμ`∂c ©´sL][ªΩR ™Ú s± V, ©yLS∏R∂Vfl„fi¤Δ¡[≤`∂ c FsLi. ≠s«¡∏R∂VFyÕfilLi≤Ô∂T gRi¤«¡[*Õfic ™´sLi¤…¡[LiR V ˙xmsªy£mslLi≤Ô∂T , B˙ ¡{§¶¶¶Lixms»¡ıLic ™´sVLi¿¡lLi≤ÔT∂ NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ }msL˝Ri©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ ©y≠sVÆ©s[tx sQ©s± NRPV 9™´s æªΩ[μ∂k @≈¡LRi¨s, BLiNS ≈¡¯™´sVLi, @μj∂ÕÿÀÿμ`∂, ™´sVx§¶ ¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ @À≥¡œ ˘LÛiR Vá©´sV qx s≠dsVORPQLiøR¡™´sázqs DLiμR∂¨s, ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi Æ™sVVªRΩLÚ i «ÿ’¡ªy©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV.  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi q{ s™´sWLi˙μ≥∂R

\Æ™sNSFyÕ‹[ ¬ø¡[Lji¨s ™´sW“¡ ≤T∂—¡zms \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi7(ôd’ÿq÷´ dt): ™´sW“¡ ≤T∂—¡zms μj∂Æ©s[£tsQ lLi≤Ô∂T r°™´sV™yLRiLi Æ\™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. Æ\™sFs£qsAL`i NSLi ˙lgi£qs FyLÌik @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V Æ\™sFs£qs «¡gRi ©±s Æ™sWx§¶¶¶©±s lLi≤Ô∂T xqs™´sVORPQLiÕ‹[ A∏R∂V©´s Õ‹[»¡£qs FyLi≤`∂Õ‹[ FyLÌik xqsÀ≥œ¡˘ªRΩ*Li ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. Æ\™sFs£qs «¡gRi©±s C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS μj∂Æ©s[£tsQ lLi≤Ô∂T NTP NRPLi≤R∂V™y NRPzmsˆ FyLÌkiÕ‹[NTP A•¶¶¶*¨sLiøyLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FyLÌki ≠s«¡∏R∂W¨sNTP NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ©´s¨s μj∂Æ©s[£tsQ lLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sV•¶¶ ©y∏R∂VNRPV≤R∂V Æ\™sFs£qs LS«¡ ZaP[≈¡LRi lLi≤Ô∂T LSuÌy˙¨sNTP ¬ø¡[qz s©´s }qs™´s á©´sV ªy©´sV μR∂gÊiR LRi ©´sVLi¿¡ øR¡WaS ©´s¨s @©yıLRiV. ˙xms«ÿ}qs™´s ¬ø¡[ ∏R∂WáƩs[ áORPQ ˘Liª][ Æ\™sFs£qsAL`i {qs{msÕ‹[ ¬ø¡[LS©´s¨s, LSuÌy¨sıQQ˚ @’≥¡™´sXμÙ∂j Æ\™sxmso ©´s≤T∂mz sLiøR¡≤R∂Li «¡gRi ©±s NRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ryμ≥∂R ˘™´sV¨s μj∂Æ©s[£ts QlLi≤Ô∂T ¬ø¡FyˆLRiV. FyLÌik FsNRP‰≤R∂ ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[∏∂R V™´sVLi¤…¡[ @NRP‰ ≤T∂ ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[∏∂R V≤y¨sNTP zqsμÙ∂R LigS D©yı©´s¨s μj∂Æ©s[£tsQlLi≤Ô∂T ¬ø¡FyˆLRiV.

m|æ nuÛÑ´s¡TΔ\ m+|æø£ô|’

ø±+¬>Ádt ø£düs¡‘·TÔ ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,G˙zmsÕfi7(ôdÿ’ q÷´dt) : NSLi˙lgi£qs LS«¡NUP∏R∂W¤Õ¡ ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ «‹[LRiVgS rygRiVªRΩV©yıLiVV. Fs¨sıNRPá ©y≠sVÆ©s[tx sQ©s´˝ mx sn V»Ì¡Li μR∂gÊiR LRimx s≤R∂≤R∂Liª][ @À≥¡œ ˘LÛiR Vá FsLizmsNRPÕ‹[ LSxtsÌ Q˚ ™´s˘™´s•¶¶¶LSá B©±sø≥yL`Íi μj∂gji*«¡∏∫∂Vª][ mx sáV™´soLRiV Æ©s[ªΩR áV NRPáVxqsVÚ©yıLRiV. LS«¡Li}ms»¡ FsLizms ry∏R∂VLiVV˙xmsªy£ms ºΩLjigji NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. @Õÿlgi[ …”¡≤T∂mz sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s Æ™sVμR∂N`P Æ©s[ªΩR NRPW≤y NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. BNRP ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ @À≥¡œ ˘LÛiR Vá FsLizmsNRP|\ ms NSLi˙lgi£qs q{ s‰Q˚¨sLig`i NRP≠sV…‘¡ øR¡LjiËr°ÚLiμj∂. ™yL`iLRiWLiÕ‹[ LSxtÌsQ˚ NSLi˙lgi£qs ™´s˘™´s•¶¶¶LSá B©±sø≥yLÍji μj∂gji*«¡∏∫∂VzqsLig`i, G{ms{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V LRimx sn VV≠dsLSlLi≤Ô∂T , ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ ¿¡LRiLi“¡≠s, À‹ªRΩ= qx sªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·, A©´sLi LSLi©yLS∏R∂Vfl·lLi ≤Ô∂T qx s™´sWÆ™s[aPR ™´sV∏R∂W˘LRiV. q{ s‰Q˚¨sLig`i NRP≠sV…‘¡ª][ LS«¡Li}ms»¡ FsLi{ms ryLiVV˙xmsªy£ms NRPW≤y xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘LRiV. LS«¡Li}ms»¡ FsLi{ms ryLiVV˙xmsªy£ms DμR∂∏R∂VLi ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ μj∂gji*«¡∏∫∂VzqsLig`i©´sV NRP÷¡aSLRiV. ryLiVV˙xmsªy£ms ºΩLjigji r~LiªRΩgRiW…”¡NTP ™´s¬ø¡[ËaSLRiV. A∏R∂V©´s NTPLRifl„fi FyLÌik ¨s ≠ds≤T∂ ™´sV◊d¡˛ FyLÌik Õ‹[NPT ™´søyËLRiV. A∏R∂V©´s LSNRP©´sV μj∂gji*«¡∏∫∂V ry*gRiºΩLiøyLRiV. ryLiVV˙xmsªy£ms NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¬ø¡[Lij æªΩ[ LS«¡Li}ms»¡ Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ …”¡ZNP…fi B¬ø¡[Ë @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. BÕÿ NRP≤R∂mx s —¡Õ˝ÿ LS«¡Li}ms»¡ FyL˝iR Æ™sVLi…fi qx sÀ≥¡œ V˘≤R∂V ryLiVV ˙xmsªy£ms ™´sV◊d¡˝ r~LiªRΩgRiW…”¡NTP ¬ø¡[lLi[LiμR∂VNRPV LRiLigRiLi qz sμÙ∂R Li ¬ø¡[qx sVNRPVLi©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T |ms…Ì¡” ©´s ¤\«¡ qx s\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R FyLÌik Õ‹[ ryLiVV ˙xmsªy£ms ¬ø¡[LSLRiV. ryLiVV ˙xmsªy£ms qx s•¶¶ \¤«¡ xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂Õ‹[ ¬ø¡[Lji©´s xmsáV™´soLRiV

©y∏R∂VNRPVáV FyLÌki¨s ≠ds≤R∂VªRΩW NTPLRifl„fiNRPV uyNTPøyËLRiV. ªy©´sV @LiμR∂Lji AbdPqx sV=áª][ NSLi˙lgixqsV FyLÌik Õ‹[ DLi…ÿ©´s¨s ryLiVV ˙xmsªy£ms ¬ø¡FyˆLRiV. FyLÌki AÆμ∂[bP}qsÚ ªy©´sV ™´sV◊d˝¡ LS«¡Li}ms»¡ ©´sVLi≤T∂ F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚ©s´ ©yıLRiV. ªRΩ©´sª][ Fy»¡V ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, ¤\«¡ qx s\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R FyLÌik @μ≥∂R ˘QOPR VáV NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T mx sNS‰ NSLi˙lgixqsV ™yμj∂ @©yıLRiV. ªy©´sV 36 GŒ˝œ¡ßgS NSLi˙lgixqsVÕ‹[ DLi¤…¡[ ™yLji NRPV»¡VLi ¡Li ∏R∂W\¤À¡≥ GŒ˝¡œ ßgS DLiμR∂©yıLRiV. NTPLRifl„fi ™´sLi…”¡ ™yLji¨s μR∂WLRiLi ¬ø¡[qx sVN][™s´ μÙ∂R ¨s ªy©´sV @μ≥j∂uÌy©y¨sNTP xqsW¿¡ryÚ©´s©yıLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[Æ©s[ NTPLRifl„fi ≠s¤À¡≥ μ[ ∂j LiøyLRi©yıLRiV. μj∂gji*«¡∏∫∂V ≤≥T∂÷d˝¡NTP LS™yáLi»¡W ªRΩ©´s©´sV mz s÷¡øyLRi¨s... ¿¡LRiLi“¡≠s, À‹ªRΩ=, LRimx sn VV≠dsLSáV ªRΩ©´s©´sV ™´sV◊d¡˝ NSLi˙lgi£qs FyLÌik Õ‹[NPT LS™yáLi»¡W A•¶¶ *¨sLiøyLRi©yıLRiV.ryLiVV ˙xmsªy£ms ºΩLjigji NSLi˙lgixqsV FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[LiR ≤R∂Li aRPVÀ≥¡œ mx sLjiflÿ™´sVLi @¨s μj∂gji*«¡∏∫∂V @©yıLRiV. ≠sVgRiªy ™yLRiV NRPW≤y NSLi˙lgixqsVÕ‹[NTP ºΩLjigji LS™yá¨s N][LRiVªRΩV©yı©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Fs¨sıNRPá ™´sp˘x§¶ ¶LiÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ ªy™´sVV C L][«¡Ÿ æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ NSLi˙lgixqsV @|qsLi’d˝¡ @À≥¡œ ˘LÛiR Vá «ÿ’¡ªy©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[qx sVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. …”¡≤T∂mz s, æªΩLSxqs @À≥¡œ ˘LÛiR Vá FsLizmsNRP©´sV mx sLjibdP÷¡Li¿¡ ªy™´sVV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ @À≥œ¡˘LÛRiVá ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV ≤T∂gÊki @μ≥∂R ˘QOPR QªΩR ©´s q{ s‰˙¨sLig`i NRP≠sV…‘¡ ¤À¡≥ …[ ¡‘ @LiVVLiμj∂. C ¤À¡≥ …[ ¡‘ Õ‹[ ¿¡LRiLi“¡≠s, À‹ªRΩ= qx sªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· A©´sLi LS™´sV©yLS ∏R∂Vfl· lLi≤Ô∂T , LRimx sn VV≠dsLS lLi≤Ô∂T ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV. ™´sVL][Æ\™sxmso …‘¡≤U∂m{ s @μ≥∂j Æ©s[ªΩR øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂VNRPV A FyLÌik

FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Æ\™sV©´sLixms÷˝¡ §x ¶ ¶©s´ ¯LiªRΩLS™´so LRi&VáN`P BøyËLRiV. GH{qs{qs LSxtÌsQ˚ ™´s˘™´s•¶¶¶LSá B©yËLÍji μj∂gji*«¡∏∫∂V zqsLig`i xqs™´sVORPQLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[Lij F°∏R∂WLRiV. ™´sVÕÿ‰—¡gjiLji @|qsLi’d¡˝ …”¡ZNP…fi BryÚ™s´ V¨s ¬ø¡zmsˆ, ¨s©´sı Æ™sVV©´sı…”¡ ™´sLRiNRPV FyLÌik N][qx sLi À‹[¤Õ¡≤R∂LiªRΩ ≈¡LRiVË |ms…Ì¡” Li¿¡ ºdΩLS BxmsˆV≤R∂V A rÛy©y¨sı NSryÚ F~ªRΩVÚÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ’d¡¤«¡[m{ sNTP B¬ø¡[ËaS™´sV¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s ºdΩ˙™´s ¨sLSaS ¨sxqsˆx§¶ ¶Ã¡NRPV Õ‹[©s´ ∏R∂W˘LRiV. Æ™sVμR∂N`P —¡Õ˝ÿ …‘¡≤U∂m{ s @μ≥∂R ˘QOPR V¨sgS D©´sı ªRΩ©´s©´sV ™´sVÕÿ‰—¡gjiLji ºdΩxqsVN]¿¡Ë, C @|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi B©yËLÍij gS ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRi¨s, ©yáVlgi[Œ¡œ˝ ©´sVLi¿¡ C ™´sW»¡ ¬ø¡ ¡VªRΩW ™´s¿¡Ë BxmsˆV≤R∂V ºdΩLSøR¡W}qsÚ A rÛy©y¨sı ’d¡¤«¡[m{ sNTP ZNP[…ÿLiVVLi¿¡ ªRΩ©´s©´sV @©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[aSLRi¨s \Æ™sV©´sLixms÷˝¡ ™yF°∏R∂WLRiV. @LiμR∂VZNP[ æªΩáLigSfl· m{ s{qs{qs @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ª][ NRP÷¡zqs ≤≥∂T ÷d¡˝ Æ™s◊˝¡, μj∂gji*«¡∏∫∂V qz sLig`i qx s™´sVORPQLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[Lij F°∏R∂WLRiV. A∏R∂V©´s ™´sVÕÿ‰—¡gjiLji @|qsLi’d¡˝ rÛy©y¨sNTP NSLi˙lgi£qs @À≥¡œ ˘LÛij gS F°…‘¡ ¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. Æ\™sV©´sLixms÷˝¡ §x ¶ ¶©s´ ¯LiªRΩLS™´so DμR∂∏R∂VLi LSxtsÌ Q˚ NSLi˙lgi£qs ™´s˘™´s•¶¶¶LSá B©±sø≥yLÍij μj∂gji*«¡∏∫∂VzqsLig`i©´sV NRP÷¡aSLRiV. æªΩáLigSfl· {ms{qs{ms @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ Æ\™sV©´sLixms÷˝¡¨s μj∂gji*«¡∏∫∂V ™´sμÙ∂R NRPV ºdΩxqsVZNP◊˝¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi.æªΩÆμ∂[Fy, À≥ÿ«¡Fy F~ªRΩVÚÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ™´sVÕÿ‰«figjiLji rÛy©y¨sı À≥ÿ«¡FyNRPV ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤y¨sı Æ\™sV©´sLixms÷˝¡ ºdΩ˙™´sLigS ™´s˘ºΩlLi[NPT Li¿¡©´s ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. FyLÌik Õ‹[NPT ™´søyËLRiV.

@À≥¡œ ˘LÛiR Vá©´sV ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV.FyLÌik Õ‹[ NRPtx sÌ Qmx s≤T∂ mx s¨s¬ø¡[qz s©´s ™yLjiNTP ªRΩgji©´s ≠sμ≥∂R LigS ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s, Fs™´sLRiW @xqsLiªRΩXzmsÚNPT Õ‹[©´sV NS™´sμÙR∂¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V }msL]‰©yıLRiV. Æμ∂[aPR , LSxtsÌ Q˚ ˙xmsπ∏∂W«¡©yá μR∂XuÌy˘ ’d¡¤«¡[m{ sª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VN][™s´ ≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. BLRiV FyLÌik á Æ©s[ªΩR áV @LÙiR Li ¬ø¡[qx sVN][™yá¨s, lLiLi≤R∂V FyLÌik á @À≥¡œ ˘LÛiR Vá ≠s«¡∏R∂W¨sNTP @LiμR∂LRiW qx s≠sVztsÌ QgS NRPXztsQ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V mz sáVxmso¨søyËLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ DxmsˆÕfi, ¤\Δ¡LRiªyÀÿμ`∂ q{ s»˝¡©´sV ’¡¤«¡zmsNTP ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤R∂Li\|ms NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. …”¡≤T∂mz s NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ™´sVVLiμR∂V μ≥∂R LSıNRPV μj∂gSLRiV. DxmsˆÕfi, ¤\Δ¡LRiªyÀÿμ`∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊSá NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V ALiμ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡[mx s…ÌÿLRiV. …‘¡≤U∂m{ s lgi÷¡¬ø¡[ rÛy©yá©´sV ’d¡¤«¡[m{ sNTP ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤R∂Li qx sLjiNSμR∂¨s ™yLRiV ¨s©yμyáV ¬ø¡[aSLRiV. @Æμ∂[ qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ NRP≤R∂mx sÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı ˙xms«ÿ gRiLÍiR ©´sNRPV Æ™s¤Œ¡˝ L[ iμR∂VNRPV  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´s¿¡Ë©´s A∏R∂V©´s NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡©´sV qx s™´sVVμyLiVVLiøyLRiV. ALiμ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı ™yLji¨s aSLiºΩLixms¤«¡[qz sA∏R∂V©´s NRP≤R∂mx s  ¡∏R∂VáVÆμ∂[Lij Æ™sŒÿ˛LRiV. @LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V BLi…”¡™´sμÙ∂R ˙lgi[»¡L`i æªΩáVgRiV ªRΩ™´sVV¯Œ˝¡œ ß ALiμ][Œ¡œ ©´sNRPV μj∂gSLRiV. DxmsˆÕfiNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s NSLRi˘NRPLRiÚ ™´sLi…”¡|\ ms NTPL][qz s©±s F°xqsVNRPV¨s AªRΩ¯x§¶ ¶ªΩR ˘NRPV ∏R∂VºΩıLiøy≤R∂V.

‘Ó\+>±D ø±+Á>∑dt nuÛÑ´s¡TΔ

C≤_‘ê $&ÉT<ä\ aRPLiNRPL`i LS™´so,xqs’¡ªy,™´sV‚fl·™´sV¯Ã¡NRPV Æ™sVVLi≤T∂¬ø¡[LiVV ≠s|§¶¶ ø`¡NRPV @Li ¡L`i }ms»¡..≠s«¡∏R∂VaSLiºΩNTP Æ™sVμR∂N`P NRPV»¡VLi ¡LiÕ‹[ INRPLjiNTP IZNP[ …”¡ZNP‰…fi ZNP…[ ÿLiVVLi¿¡©´s FyLikÌ

©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,G˙zmsÕfi7(ôdÿ’ q÷´dt): FyªRΩN]ªRΩÃÚ ¡ NRPáLiVVNRPª][ NSLi˙lgi£qs FyLÌik æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ V˘Ã¡ @À≥¡œ ˘LÛiR Vá «ÿ’¡ªy©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[qz sLiμj∂.Æ™sVVªRΩLÚ i 119 rÛy©yáNRPV gS©´sV 111 ™´sVLiμj∂ @À≥¡œ ˘LÛiR Vá©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ qx s’¡ªy BLi˙μylLi≤Ô∂T , ™´sVV{tsQLSÀÿμ`∂ qz s…Ì¡” Lig`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ™´sV‚fl·™´sV¯, NRPLi…‹[©s´ ZNP¯Li…fi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ aRPLiNRPL`i LS™´soáNRPV Æ™sVVLi≤T∂ ¬ø¡[LiVV øR¡WFyLRiV. @©´sWx§¶¶¶˘LigS Æ™sVμR∂N`P FsLi{ms ≠s«¡∏R∂VaSLiºΩNTP Æ™sVμR∂N`P @|qsLi’d¡˝ q{ s»¡V©´sV ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. BNRP LS«¡˘xqsÀ≥¡œ qx sÀ≥¡œ V˘≤R∂V ≠s. §x ¶ ¶©s´ V™´sVLiªRΩLS™´soNRPV @Li ¡L`i }ms»¡ q{ s»¡V©´sV ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. qx sVμk∂LÁiR LigS NRPqx sLRiªRΩVÚ ¬ø¡[qz s©´s ªRΩLRi™yªRΩ «ÿ’¡ªyNRPV r°¨s∏R∂W AÆ™sWμR∂™´sVV˙μR∂ Æ™s[aSLRi¨s qx s™´sWøyLRiLi. NRPV»¡VLi ¡LiÕ‹[ INRPLjiNTP INRP q{ s»¡V @©´sı qz sμÙyLiªy¨sNTP NRP»Ì¡V ¡≤T∂ …”¡ZNP‰»˝¡V ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. BNRP mz szqszqs ¿d¡£msn F~©yıáNRPV A∏R∂V©´s ˙FyºΩ¨sμ≥∂R ˘Li ™´s§z ¶ ¶Li¿¡©´s «¡©´sgS™´sV …”¡NRP‰…fi©´sV ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. A∏R∂V©´s N][≤∂R áV Æ\™saS÷¡NTP …”¡NRP‰¤…¡%`¡ B™y*á©´sı ˙xmsºΩFyμR∂©´s©´sV NSLi˙lgi£qs @μ≥∂j uÌy©´sLi mx sNRP‰©´s |ms…Ì¡” Liμj∂. BNRP mz szqszqs ™´sW“¡ ¿d¡£ms ≤T∂.$¨s™y£qsNRPV NRPW≤y ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ LRiWLRiÕfi …”¡NRP‰¤…¡%`¡ ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. FsÆ™sV¯÷d¡= tx sQ’¡d ˜L`iNRPV NRPW≤y …”¡NRP‰¤…¡%`¡ ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. @LiVVæªΩ[ DμR∂˘™´sVNSLRiVáNRPV …”¡ZNP‰»˝¡V ZNP[…ÿLiVVryÚLRi¨s ˙xmsøyLRiLi «¡Ljigji©y Æ™sVVLi≤T∂¬ø¡[LiVV øR¡WFyLRiV. æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs @À≥¡œ ˘LÛiR Vá «ÿ’¡ªy©´sV NSLi˙lgi£qs @μ≥∂R ˘QOPR VLSáV r°¨s∏R∂WgSLiμ≥∂k AÆ™sWμj∂Li¿¡©´s ªRΩLRi™yªRΩÆ©s[ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. r°™´sV™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi μk∂¨s¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. qz szmsHª][ F~ªRΩVÚÕ‹[ À≥ÿgRiLigS μy¨sNTP ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s {qs»˝¡©´sV ™´sμj∂÷¡ ≠sVgRiªy≠s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿá @À≥œ¡˘LÛRiVá «ÿ’¡ªyÕ‹[ qx s*ሠ™´sWLRiVˆÃ¡V ø][»¡V ¬ø¡[qx sVNRPV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ 16 ™´sVLiμj∂ FsLi{ms @À≥¡œ ˘LÛiR Vá «ÿ’¡ªy©´sV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ ™y…”¡|\ ms @μ≥∂j NSLjiNRP qx sLiªRΩNRPLi ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Liª][ AgjiF°LiVVLiμj∂. A «ÿ’¡ªyÕ‹[ r°™´sV™yLRiLi N]LiªRΩ ™´sWLRiVˆÃ¡V ¬ø¡[LiR VˆÃ¡V ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»˝¡V μj∂gji*«¡∏∫∂V qz sLig`i ¬ø¡FyˆLRiV. r°™´sV™yLRiLi ™´sVμ≥y˘x§¶ ¶ıLi r°¨s∏R∂Wª][ μj∂gji*«¡∏∫∂V qz sLig`i ¤À¡≥ …[ ¡‘ @∏R∂W˘LRiV. Æ™sVVªRΩLÚ i 111 @|qsLi’d¡˝ rÛy©yÕ˝‹[ …”¡. NSLi˙lgi£qs F°…‘¡ ¬ø¡[qx sVÚLiμj∂. F~ªRΩVÚÕ‹˝ [ À≥ÿgRiLigS 9 @|qsLi’d¡˝ , 1 FsLi{ms rÛy©´sLi q{ s{msHNTP ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. «ÿ’¡ªyÕ‹[ @À≥¡œ ˘LÛiR Vá }msL˝iR V C ≠sμ≥R∂LigS D©yıLiVV. «¡©´sgSLic F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘,@Liμ][Õfic LS«¡©´sLji=Li §x ¶ ¶, Æ™sVμR∂N`Pc ≠s«¡∏R∂VaSLiºΩ ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ LRiWLRiÕfic ≤T∂. $¨s™y£qs,gRi¤«¡[*Õfic ©´sLS=lLi≤Ô∂T ,zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂c «¡∏R∂VxqsVμ≥∂R , qz sLRiWˆL`ic ˙}ms™±sVrygRiL`iLS™´so ¬ø¡©´sWıLRiVc —¡. ≠s©Ø[μ`∂, ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡c @LRi≠sLiμ`∂lLi≤ÔT∂, @zqsFnyÀÿμ`∂c A˙ªRΩ™±sV xqsNRPV‰, À‹[μ≥`∂c @¨sÕfi, ¨sLRi¯Õfic™´sV}§¶¶ aPR *L`ilLi≤Ô∂T ,À‹[μ∂R≥ ©±sc qx sVμR∂LRi+©±slLi≤Ô∂T , NS™´sWlLi≤Ô∂T c tx sQ’¡d ˜L`i @÷¡,«¡ŸNRP‰Õfic gRiLigSLSLiN][LRiV»˝¡c ZNP. LS™´sVVáV, «¡gjiªy˘Ã¡c “¡™´s©±slLi≤Ô∂T ,@Li ¡L`i}ms»¡c ≠s. §x ¶ ¶©s´ V™´sVLiªRΩLS™´so, qx s©´sª`Ω©´sgRiL`ic ™´sV˙Lji aRPbPμ≥∂R L`ilLi≤Ô∂T ©yLS∏R∂Vfl·}ms»¡c ≠s. NRPXxtsÒ Q ,N]≤R∂LigRiÕfic ≠shRiÕfiLS™´so, «¡≤R∂ËL˝iR c ™´sVÃ˝¡V LRi≠s,Æμ∂[™s´ LRiNRP˙μR∂c mx s™´s©±sNRPV™´sWL`i, gRiμy*Õfic ≤U∂ZNP[ @LRiVfl·,™´sVNRPÕÚ fic LSÆ™sW¯x§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂, ™´s©´sxmsLjiÚc ¿¡©yılLi≤ÔT∂, ©ygRiL`iNRPLRiWıÕfic μyÆ™sWμR∂L`ilLi≤ÔT∂,@áLixmspL`ic xqsLixmsª`ΩNRPV™´sWL`i, @øR¡ËLi}ms»¡c ™´sLibdPNRPXxtÒsQ,NRPá*NRPVLjiÚc ™´sLibdP øR¡Liμ`∂lLi≤ÔT∂,uyμ`∂©´sgRiL`ic ˙xmsªyxmslLi≤Ô∂T ,x§¶ ¶ß«¡⁄L`i©´sgRiL`ic DªRΩ™Ú s± V NRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T , ≠sVLS˘Ã¡gRiW≤R∂c À≥ÿqx s‰L`iLS™´so ,©ygSLÍiR V©´srygRiL`i c«ÿ©ylLi≤Ô∂T D©yıLRiV. gkiªylLi≤Ô∂T , qx sV¨dsªy áOSQQ¯lLi≤Ô∂T áNRPV FyªRΩ q{ s»˝¡V ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV.

™´sVÕÿ‰—¡gjiLji ¡LjiÕ‹[ zms≠s ™´sV©´s™´s≤R∂V \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi7(ôd’ÿq÷´dt): A™±sV Aμk∂¯ FyLÌki ©´sVLi¿¡ ™´sVÕÿ‰«figjiLji Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ rÛy©y¨sNTP ™´sW“¡ ˙xmsμ≥y¨s m{ s≠ds ©´sLRiqz sLi•¶¶ LS™´so ™´sV©´sV™´s≤R∂V ≤y. qx sVμ≥yNTPLRifl„fi  ¡LjiÕ‹[ μj∂gRi©´sV©yıLRiV. A£ms Æ©s[ªΩR øR¡LiμR∂©y øR¡˙NRP™´sLjiÚ ªRΩ©´sNRPV ªyÆ©s[  ¡LjiÕ‹[ ©´sVLi¿¡ ªRΩmx sˆVNRPV©yıLRi¨s qx sVμ≥yNTPLRifl„fi qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVÕÿ‰«figjiLji Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ rÛy©y¨sNTP øR¡LiμR∂©y øR¡˙NRP™´sLjiÚ F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚLiR ¨s ™yLRiÃÚ ¡V ™´s¿¡Ë©´s ≠sxtsQ∏∂R VLi ≠sμj∂ªRΩÆ™s[V. BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ Õ‹[N`PxqsªyÚ @μ≥∂j Æ©s[ªΩR ¤«¡zms F°…‘¡ mx s≤R∂VªRΩV©yıLRiV.


3

ÇÁgRi©±s @μ³j¶NSLRiLiÍÜ[NTP ª«s}qsò

n$˙‹ |üs¡T\ ÄdüTÔ\ »|ü⁄Ô #˚kÕÔ+ : CÒ|æ |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi7(ôdÿ’ q÷´dt): @≠s¨dsºΩxmsLRiVá AxqsVÚáV «¡xmsoÚ ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s Õ‹[N`PxqsªyÚ FyLÌik «ÿºdΩ∏R∂V @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡∏R∂V˙xmsNS£tsQ©yLS∏R∂Vfl· xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVÕÿ‰«figjiLji ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ¤«¡[{ms L][≤`∂ u° ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... 18 GŒ˝œ¡ ˙NTPªRΩLi Õ‹[N`PxqsªyÚ @ryμ≥yLRifl· ˙xms∏R∂Wflÿ¨sı ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡LiμR∂©yı LRiV.

@≠s¨dsºΩ¨s LRiWxmso™´sWFyá©´sVNRPVÆ©s[ ™yLjiNTP Õ‹[N`PxqsªyÚ A•¶¶¶*©´sLi xmsáVNRPVªRΩVLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV ¿¡ªRΩaÚ PR VμÙ∂j ª][ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyá¨s ¤«¡[{ms xqsW¿¡LiøyLRiV. ˙xms™´sV≈¡ zqs¨ds μR∂LRi+NRPV≤R∂V LS«¡™´s∞◊¡, Õ‹[N`PxqsªyÚ Æ©s[ªΩR áV NRPhSLji $¨s™yxqsLS™´so, }§¶¶¶™´sV ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV L][≤`∂u°Õ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS LS«¡™´s∞◊¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ¤«¡zms Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ NRPV Æ™sŒœ¡ÃÔ¡Li @™´sxqsLRi™´sV©yıLRiV.

\ZNPQ ûxqsòª«soÌÁNRPV Fs{qs= x¤¦Ü[μy LSÇÁNUP¸R¶V®ªs[V

eT+>∑fi¯yês¡+ 08`04`2014

ª«sVL][ 2 ÌÁORPQÌÁ N][ÈýÁV μ][zms²U¶: ÛÇÁzqs

@©´sLiªRΩmx soLRiLi,G˙zmsÕfi7(ôdÿ’ q÷´dt): ¬ø¡»Ì¡V }msLRiV ¬ø¡xmsˆVNRPV¨s NS∏R∂Vá™´sVV¯NRPVÆ©s[ «¡gRi©±s ™´sW»¡Ã¡V ≠sLi¤…¡[ «¡©´sLi ¨sLi≤y ™´sVV©´sgRi»¡Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ, …”¡≤T∂mz sÆ©s[ªΩR ¤«¡[q{ s μj∂™yNRPL`ilLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. @©´sLiªRΩxmsoLRiLi ™´sVV¨s=xmsÕfi ™´sW“¡ ≤T∂mx sp˘…‘¡ ¬\ø¡≥ LRi¯©±s ryZNP Æ™sLiNRP»¡LS™´sVV≤R∂V…”¡≤T∂zmsÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. CxqsLiμR∂LRi˜ÈLigS μj∂™yNRPL`ilLi≤Ô∂T ™´sW…˝ÿ≤R∂V ªRΩW... Æμ∂[aS¨sNTP ry*ªRΩLiªRΩ˘Q˚Li æªΩ¿¡Ë©´s ™´sV•¶¶¶ªy¯gSLiμ≥k∂ ™yLRixqsV¤Õ¡[ Δÿ◊d¡gS DLi¤…¡[... \Æ™sFs£qs }msLRiV ¬ø¡zmsˆ «¡gRi©±s J»˝¡≤R∂gRi»¡Li qz sgÊiR V¬ø¡[»¡©yıLRiV. LRiW.áORPQN][»¡˝ V qx sLiFyμj∂Li¿¡©´s «¡gRi©±s CryLji @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ™´s}qsÚ ™´sVL][ lLiLi≤R∂V áORPQá N][»˝¡V qx sLiFyμj∂ryÚLiR ¨s ™y˘Δÿ˘¨sLi øyLRiV. «¡gRi©±s AaRPNRPV §x ¶ ¶μ∂RÙ V¤Õ¡[μ∂R ¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ˙xms«¡Ã¡ qx sLiZOP[Q™s´ VLi NSNRPVLi≤y... ªRΩ©´s qx sLiZOP[Q™s´ VLi, ¡Liμ≥R∂V™´soá xqsLiZOP[Q™´sVLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V øR¡WxqsVNRPVÆ©s[ ™´s˘QQNPT NÚ PT J¤…¡[∏∂R V™´sμÙ∂R ¨s ˙xms«¡Ã¡NRPV qx sW¿¡LiøyLRiV. ¬ø¡»Ì¡V }msLRiV ¬ø¡xmsˆVNRPV¨s NS∏R∂VáV @™´sVV¯NRPVÆ©s[ «¡gRi©±s ™´sW»¡Ã¡V

≠sLi¤…¡[ ˙xms«¡Ã¡V ¨sLi≤y ™´sVV©´sgRi≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s μj∂™yNRPL`i lLi≤ÔT∂ ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV.˙xms«¡Ã¡ qx sLiZOP[Q™s´ VLi N][qx sLi NSNRPVLi≤y ªRΩ©´s xqsLiZOP[Q™s´ VLi, ¡Liμ≥∂R V™´soá qx sLiZOP[Q™s´ VLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V øR¡WxqsVNRPVÆ©s[ «¡gRi©±sNRPV J»¡V Æ™s[∏R∂V™´sμÙR∂¨s A∏R∂V©´s ˙xms«¡Ã¡NRPV xqsW¿¡Liø yLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV ™´s˘ºΩlLi[NPT qx sWÚ ¤«¡zqs μj∂™yNRPL`i lLi≤Ô∂T NSLi˙lgixqsV FyLÌik NTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs, æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[Lji©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi¿d¡ ¤«¡zqs μj∂™yNRPL`i lLi≤Ô∂T Æ\™s∏R∂V£qs «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±s lLi≤ÔT∂¨s ºdΩ˙™´sLigS ™´s˘ºΩlLi[NPT qx sVÚ©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ gRiªRΩ mx sμj∂ xqsLi™´sªRΩ=LSá ∏R∂VW{msG Fyá©´sª][ F°Ã¡VËNRPVLi¤…¡[ Fs¨dÔsπ∏∂[V Fyá©´s FsLiª][ Æ™sVLRiV\lgi©´sμR∂¨s ˙xms™yryLi˙μ≥R∂VáV }msL]‰ ©yıLRiV. @Æ™sVLjiNSÕ‹[¨s NS÷¡Fn°Ljiı∏R∂WÕ‹[ 6™´s æªΩ[μ∂k ©´s Fs©yıQQl\Li æªΩÆμ∂[Fy NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘LRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS xmsáV™´soLRiV ©y∏R∂VNRPVáV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ªy«ÿgS @Æ™sVLjiNS Fs£msn ’d¡H ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[qz s©´s

F~ªRΩVÚá\|ms ’¡¤«¡zms NSLRi˘NRPLRiÚá ALiμ][Œœ¡©´s

™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i,G˙zmsÕfi7(ôd’ÿq÷´dt): \ZNPQQ˚xqsÚ™´s ™´sVªRΩLiÕ‹[ ¬ø¡[Lji©´s ™yLjiNTP Fs{qs= x§¶‹[μy NRP÷¡ˆryÚ™´sV¨s …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V }msL]‰©´s»¡Li\|ms —¡Õ˝ÿ Fs{qs= Lji«¡lLi[*xtsQ©±s F°LS»¡xqs≠sVºΩ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V NS¤Õ¡ ©´slLi[LiμR∂L`i ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. Bμj∂ Fs{qs=á©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V©´s¨s Fs{qs= Lji«¡lLi[*xtsQ©±s F°LS»¡ xqs≠sVºΩ ©y∏R∂VNRPVáV @©yıLRiV. Bμj∂ ZNP[™´sáLi \ZNPQQ˚xqsÚ™´soá J»˝¡V LS ¡»Ì¡VNRPVÆ©s[ NRPV˙»¡Õ‹[ À≥ÿgRi™´sV©yıLRiV. \ZNPQQ˚xqsÚ™´s ™´sVªRΩÀ‹[μ≥R∂NRPV≤R∂V ZNP[G FyÕfi …”¡≤T∂zmsÕ‹[ ¬ø¡[Lji©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V ™yLjiNTP ™´sVμÙR∂ªRΩV¨sxqsWÚ Fs{qs= x§¶‹[μy NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV©´s»¡Li μR∂◊¡ªRΩVá©´sV NTPLiøR¡xmsLRiøR¡»¡Æ™s[V©´s¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. Fs{qs= Lji«¡lLi[*xtsQ©±s μR∂◊¡ªRΩVá «¡©´s¯x§¶¶¶NRPV‰gS @’≥¡™´sLÒjiLiøyLRiV. μR∂◊¡ªRΩ ™´s˘ºΩlLi[NRP ≠sμ≥y©yáV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s øR¡W}qsÚ ªRΩgji©´s FyLÌki¨s J≤T∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂xms≤R∂Vªy™´sV¨s @©yıLRiV.

9 ©«sVLiÀÁ μR¶LRiÆØxqsVòÌÁ {qs*NRPLRißá GáWLRiV,G˙zmsÕfi7(ôd’ÿq÷´dt): ALi˙μ≥R∂ ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLi μR∂WLRi≠sμy˘ ZNP[Li˙μR∂Li μy*LS ’d¡G, ’d¡NSLi, ’d¡Fs{qs= øR¡μR∂V™´soªRΩV©´sı ≠sμy˘LÛRiVá ©´sVLi¿¡ xmsLkiORPQá μR∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV CÆ©sá 9,10,11 æªΩ[μk∂Õ˝‹[ {qs*NRPLjiryÚ™´sV¨s {qsAL`iAL`i NRPŒÿaSá ˙zms¨s=xmsÕfi, G∏R∂VW xqÌs≤U∂ |qsLi»¡L`i xqs™´sV©´s*∏R∂VNRPLRiÚ INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. A∏R∂W æªΩ[μk∂Õ˝‹[ {qsAL`iAL`i NRPŒÿaSá A™´sLRifl·Õ‹[¨s G∏R∂VW xqÌs≤U∂ |qsLi»¡L˝][ μR∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV @LiμR∂¤«¡[∏R∂V™´søR¡Ë¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ≠sμy˘LÛRiVáV gRiVLjiÚLixmso NSLÔRiVáՋ[ LS™yá©yıLRiV.

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi7(ôd’ÿq÷´dt): LSxtÌsQ˚ ’d¡¤«¡[{ms NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ A FyLÌik NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V ≠sμ≥R∂*LixqsLi xqsztÌsQLiøyLRiV. …‘¡≤U∂{msª][ F~ªRΩVÚ FsLiμR∂VNRPV |ms»Ì¡VNRPV©yıLRi¨s N]LiμR∂LRiV NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V ºdΩ˙™´s A˙gRix§¶¶¶Li Æ™s÷¡ ¡VøyËLRiV. ™´sLRiVxqsgS lLiLi≤][L][«¡⁄ NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡ ≠sμ≥∂R *LixqsLi NRP÷¡gjiLiøyLRiV. NSLS˘Ã¡∏R∂VLi Õ‹[¨s ≠dsV≤T∂∏R∂W NS©´sˆÈlLi©±s= •¶¶¶ÕfiÕ‹[¨s xmsn LjiıøR¡L`i©´sV μ≥∂R *LixqsLi ¬ø¡[aSLRiV. …‘¡≤U∂{msª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VN][™s´ ≤R∂Li ™´sÃ˝¡ {qs»˝¡V N][Õ‹[ˆ∏R∂W™´sV¨s Fs÷d¡ˆ©´sgRiL`i, «¡{§¶¶¶LSÀÿμ`∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V

\Æ≤∂á™´sWÕ‹[ \Æ™sV©´sLixms÷˝¡ LS«¡NUP∏R∂V “¡≠sªRΩLi. ? Æ™sVμR∂N`P,G˙zmsÕfi7(ôdÿ’ q÷´dt): æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik —¡Õ˝ÿ @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V, Æ™sVμR∂N`P FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Æ\™sV©´sLixms÷˝¡ §x ¶ ¶©s´ V™´sVLi ªRΩLS™´so lLiLi≤T∂NTP ¬ø¡≤Ô∂R lLi[™s´ ≤T∂Õÿ DLiμj∂. |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ Æ™sŒœ¡μy™´sV©´sVNRPV©´sı A∏R∂VLRiNRPV ’¡¤«¡zms F~ªRΩVÚª][ À≥¡œ LigRi Fy»¡V FsμR∂V\lLiLiμj∂. ™´sVÕÿ‰—¡gjiLji rÛy©y¨sı ’¡¤«¡zmsNTP ZNP[…ÿLiVVxqsVÚ©s´ ı»Ì¡V æªΩ÷¡∏R∂V≤R∂Liª][ uyN`PNRPV gRiVLRi∏R∂W˘ LRiV. Ez§¶ ¶LiøR¡¨s C mx sLjiflÿ™´sVLiª][ Aμj∂™yLRiLi FyLÌik NTP, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ mx sμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»Ì¡V |\ §¶¶ μ∂R LS Àÿμ`∂Õ‹[ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. qx s*ªRΩLi˙ªRΩ @À≥¡œ ˘LÛij gS ¡LjiÕ‹[ μj∂lgi[LiμR∂VNRPV ¨sLÒiR LiVVLiøR¡VNRPV©´sı»Ì¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. Æ\™sV©´sLixms÷˝¡ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiÆ©s[ qx s™´sWøyLRiLi Æ™sVμR∂N`P ¨sπ∏∂W«¡NRP™´s LÊiR Liª][Fy»¡V, —¡Õ˝ÿ æªΩÆμ∂[Fy ˙ZaP[fl·VáV ALiμ][Œ¡œ ©´sNRPV gRiVLji¬ø¡[qz sLiμj∂. NSgS @μ≥∂j uÓy©´sLi ©´sVLi¿¡ Æ\™sV©´sLi mx s÷˝¡NTP mz sáVxmso ™´s¿¡ËLiμR∂¨s, ª]LiμR∂LRimx s≤T∂ FsÕÿLi…”¡ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVN][™s´ μÙ∂R ¨s ™´sVV≈¡˘Æ©s[ªΩR áV qx sW¿¡Li¿¡©´s»Ì¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. μk∂Liª][ A∏R∂V©´s À≥¡œ ≠sªRΩ™´s*LiQ|\ ms @π∏∂W™´sV∏R∂VLiÕ‹[

mx s≤T∂Liμj∂. @Õÿlgi[ A∏R∂V©´s À≥¡œ ≠sªRΩ™´s˘Li @π∏∂W™´sV∏R∂VLigS ™´sWLjiLiμj∂. A ∏R∂V©´s gRiªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ™´sV•¶¶ NPR W»¡≠sV ªRΩLRi mx so©´s …”¡≤T∂mz s @À≥¡œ ˘LÛij gS F°…‘¡¬ø¡[qz s 21 Æ™s[á Aμ≥∂j NRP˘ªRΩª][ lgiáVF~Li μyLRiV. NSgS μyμyxmso G≤yμj∂ ˙NTPªRΩLi ©´sVLi¬ø¡[ |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s ™´sVÕÿ‰—¡gjiLji ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiQ|\ ms μR∂XztsÌ QryLjiLiøyLRiV. μy¨s mx sLjiμ≥∂j Õ‹[ Æ\™sV©´sLixms÷˝¡ qx s*øR¡ËÈLi μR∂ }qs™yxqsLixqsÛ }msLRiV ≠dsVμR∂ mx sáV ˙xms«‹[mx sπ∏∂WgRi mx s©´sVáV ¬ø¡[mx s…ÌÿLRiV. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR ™y˘xmsÚLigS À≥ÿLkirÛyLiVVÕ‹[ §x ¶‹L[ ijÔ LigRiVáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Liª][Fy»¡V Æ™sW»¡LRiV |\ qsNTPÕfi LS˘÷d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡ @LiμR∂Lji μR∂XztsÌ Q¨s ANRPL<ij Li øyLRiV. FsNRPV‰™´s qx s™´sV∏R∂VLi ™´sVÕÿ‰—¡gjiLjiZNP[ ZNP[…ÿLiVVLi øyLRiV. qz s…Ì¡” Lig`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS D©´sı A∏R∂V©´s ™´sVÕÿ‰ —¡gjiLjiNTP Æ™sŒœ¡ßÚ©s´ ı»Ì¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. …”¡≤T∂mz s …”¡ZNP‰…fi ªRΩ©´sZNP[ ™´sqx sVÚLiμR∂©´sı μ≥∂k ™´sWª][ D©´sı qx sxms™´sV∏R∂VLiÕ‹[ B mx sˆV≤R∂V …”¡ZNP‰…fi μR∂NRP‰NRPF°™´s≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s LS«¡NUP∏R∂V À≥¡œ ≠sxtsQ˘ª`Ω @π∏∂W™´sVLiπ∏∂WÕ‹[ mx s≤T∂Liμj∂.x

ALiμ][Œ¡œ ©´sNRPV μj∂gSLRiV. ™´sVL][™s´ |\ ms …‘¡≤U∂{msª][ ’d¡¤«¡[{ms F~ªRΩVÚ NRPVμR∂VLRiVËN][™s´ ≤R∂Liª][ NRP™´sVáLi Æ©s[ªRΩáV ºdΩ˙™´s A˙gRix§¶¶¶Liª][ D©yıLRiV. N]LiμR∂\lLiæªΩ[ LS“¡©y™´sW¤Õ¡[ ¬ø¡[}qsxqsVÚ©yıLRiV. ¨s©´sı ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V.. Æ©s[≤∂R V LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ≠dsVryá øR¡Li˙μR∂∏R∂V˘ ’d¡¤«¡[{msNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. LRiWLRiÕfi @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V @Li«¡©±sNRPV™´sWL`ig_≤`∂ NRPW≤y LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. …‘¡≤U∂{msª][ ’d¡¤«¡[{ms F~ªRΩVÚ NRPVμR∂VLRiVËN][™´s≤R∂Liª][ NRP™´sVáLi NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡NRPV ≠sVLigRiV≤R∂Vxms≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. ’d¡¤«¡[{ms

FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LRiVËNRPVLi»¡V©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. NRP™´sVW˘¨sxqÌsVáª][ F~ªRΩVÚ|ms»Ì¡VNRPV¨s ™yLji¨s ™y≤R∂VNRPV¨s ™´sμj∂¤Õ¡[aSLRi¨s @©yıLRiV. NRP™´sVW˘¨sxqÌsVá zqsμÙR∂LiAªRΩLiAáV NSáLi ¬ø¡Õ˝ÿ∏R∂V©yıLRi©´sı ≠sxtsQ∏∂R W¨sı gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. …”¡≤T∂zms @™´sxqsLRiLi À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aS¨sNS... æªΩáVgRiVÆμ∂[aS¨sNS @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. …”¡≤T∂mz s @™´sxqsLRiLi Æμ∂[aS¨sNTP @©´s≤R∂Li\|ms A∏R∂V©´s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ™´sVμR∂˘Fy©´sLi ¨s}tsQμy≥ ¨sı FsºΩÚÆ™s[qz s ¤À¡ÕfiÌuyxmsoá©´sV ÀÿL˝S æªΩLji¿¡©´s Æ©s[ªΩR øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V NSμy @¨s @≤T∂gSLRiV. À≥ÿLRiªRΩ Æμ∂[aRPLiÕ‹[ xqsLiO][QÀ≥œ¡Li ¤Õ¡[μR∂V...æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi xqsLiO][QÀ≥œ¡LiÕ‹[ DLiμR∂¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¬ø¡xmsˆVN][™yá¨s æªΩáFyLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌik ¨s NSFy≤R∂»¡Li Fs™´sLji ™´sÃ˝¡ NSμR∂©yıLRiV. ’d¡¤«¡[{ms c …‘¡≤U∂{msª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VN][™´s≤R∂Li AªRΩ¯x§¶¶¶ªy˘ xqsμR∂XaRP˘LiÕÿgRi DLiμR∂©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV xqs*∏R∂VLi˙xmsNSaRPLi ¤Õ¡[¨s øR¡Li˙μR∂V≤T∂gS x§¶¶¶Lkia`P @’≥¡™´sLÒjiLiøyLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V F~ªRΩVÚáV ¤Õ¡[NPR VLi≤y G©y\Æ≤∂©y F~ªRΩVÚ ¤Õ¡[NPR VLi≤y F°…‘¡ ¬ø¡[qz sLi≤y, øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V

˙xmsμ≥y©´s NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V ºdΩ˙™´s ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ xqsLiNTPÆ©s[¨s Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRi LS™´so @©´sVøR¡LRiV≤R∂V ILi…”¡\|ms NTPL][zqs©±s F°xqsVNRPV¨s AªRΩ¯x§¶¶ ¶ªy˘∏R∂Vªyı¨sNTP Fyáˆ≤Ôy≤R∂V. xqsWLS˘}ms»¡ {qs»¡V©´sV ’d¡¤«¡[{msZNP[ ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aS≤R∂V. AªRΩ¯x§¶¶¶ªy˘∏R∂Vªyı¨sNTP Fyáˆ≤T∂©´s NSLRi˘NRPLRi©Ú s´ V F°÷d¡xqsVáV @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi, ’d¡¤«¡[{msá F~ªRΩVÚ ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi BLRiV FyLÌkiQÕ˝‹[©´sW ¿¡øR¡VËlLi[xmsoª][Liμj∂. N]LiμR∂LRiV æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi ©y∏R∂VNRPVáV ¡z§¶¶¶LRiLigRiLigS ™´s˘ºΩlLi[ZNPxqsVÚLi ≤R∂gS, ’d¡¤«¡[{ms ©y∏R∂VNRPVáV GNRPLigS LS“¡ ©y™´sWá Àÿ»¡xms…ÌÿLRiV. …‘¡≤U∂{msª][ F~ªRΩVÚ©s´ V ™´s˘ºΩlLi[NPT xqsWÚ LRiLigSlLi≤Ô∂T —¡Õ˝ÿ ’d¡¤«¡[{ms LRiWLRiÕfi, @LRi˜©±s @μ≥∂R ˘QOPR VáV FyLÌik ¨s ≠ds≤yLRiV. —¡Õ˝ÿ @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V ≠dsVryá øR¡Li˙μR∂∏R∂V˘, LRiWLRiÕfi @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V @¨sÕfi NRPV™´sWL`i g_≤`∂ LS“¡©y ™´sWáV xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. @μ≥∂R ˘QOPR Váª][ Fy»¡V —¡Õ˝ÿ NSLRi˘™´sLÊiR Li NRPW≤y LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqsLiμj∂.

KÈÁL`i úxmsª«sWμyÌÁ ¬sªyLRißáNRPV NRPhji©«s ¿RÁLRiùÌÁV |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi7 (ôdÿ’ q÷´dt): K»¡L`i LjiLig`i L][≤∂RÔ V\|ms ˙xms™´sWμyá ¨s™yLRifl·NRPV ©´s≤R∂VLi ’¡gjiLiøyLRiV. B…‘¡™´s÷¡ NSáLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s ˙xms™´sWμyáª][ NRPŒ˝¡œ ß æªΩLji¿¡©´s F°÷d¡qx sVáV mx sNRP≤R∂˜Liμk∂ øR¡LRi˘Ã¡NRPV qz sμÙ∂R Li @™´soªRΩV©yıLRiV. ¨s ¡Liμ≥∂R ©´sá©´sV DÃ˝¡Lizmsn VLi¿¡©´s ™yx§¶ ¶©s´ μyLRiVá\|ms F°÷d¡qx sV @μ≥∂j NSLRiVáV NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVNRPVLi»¡V©yıLRiV. BNRP‰≤R∂ L][≤∂RÔ V ˙xms™´sWμyá©´sV ¨sáV™´sLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV «¡©´s™´sLji 24 ©´sVLi¿¡ F°÷d¡qx sVáV ˙xmsæªΩ[˘NRP gRiq{ sÚ ¨sLRi*z§¶ ¶qx sVÚ©yıLRiV. Æ™s[giR LigS Æ™sŒœ¡ßÚ©s´ ı ™yx§¶ ¶©yá\|ms À≥ÿLki |ms©y÷d¡Ì ≠sμ≥∂j qx sVÚ©yıLRiV. @ºΩÆ™s[giR LigS ™yx§¶ ¶©yáV ©´s≤R∂mx s≤R∂Li, FsNRP‰≤R∂mx s≤T∂æªΩ[ @NRP‰≤R∂ ™yx§¶ ¶©yáV ¨s÷¡zms ˙xms™´sWμyáNRPV NSLRifl·™´sV™´soªRΩVLi≤R∂≤R∂Li, JAL`iAL`i\|msNTP ªRΩmx sˆV≤R∂V LRi§x ¶ ¶μyLjiÕ‹[ ˙xmsÆ™s[bPLiøR¡≤R∂Li ™´sLi…”¡ ™y…”¡¨s ºdΩ˙™´sLigS mx sLjigRifl”·Li¿¡ Æ™sLiVV˘NTP ªRΩNRPV‰™´s ¤Õ¡[NPR VLi≤y @xmsLSμ≥∂R LRiVxqsVLi ≠sμ≥∂j qx sVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV 374 ZNP[qx sVáV ©´sÆ™sWμR∂V NSgS @LiμR∂VÕ‹[ LSLig`i FyLji‰Lig`i 123 ZNP[qx sVáV, LSLig`i Æ\≤∂Q˚≠sLig`i 251 ZNP[qx sVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[qz s ™yLji ©´sVLi¿¡ LRiW. 3.19 áORPQá Æ™sVVªyÚ¨sı ™´sqx sWáV ¬ø¡[aSLRiV. ™yLSLiªRΩLiÕ‹[ ™yx§¶ ¶©yáV ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[∏∂R VgS 189 ™´sVLiμj∂ ™´sVμR∂˘Li }qs≠sLi¿¡ ™yx§¶ ¶©yá©´sV ©´s≤R∂VxmsoªRΩV©´sı»˝¡V  ¡∏R∂V»¡xms≤T∂Liμj∂. ≠dsLji|\ ms μyμyxmso lLiLi≤R∂V áORPQá LRiWFy∏R∂Vá |ms©y÷d¡Ì ≠sμ≥∂j Li¿¡©´s»˝¡V @μ≥∂j NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡ NSLRifl·LigS ˙xms™´sWμyáV ªRΩgÊSLiVV©´s F°÷d¡qx sVáV æªΩ÷¡FyLRiV.

‘Ó\+>±D Á|üjÓ÷»Hê\qT >∑+&çø=fÒº Á|üj·T‘·ï+˝À u≤ãT (yÓTT<ä{Ï ù|õ ‘·sT¡ yêsTT) .™´sW™´sV Fs¨dsÌ AL`i μR∂gÊiR LRiNRPV ºdΩ}qsÚ A∏R∂V©´s©´sV Æ™s©´sVıF°»¡V F~≤T∂¿¡ @μ≥∂j NSLRiLi ¬ø¡[—¡NTP‰Li øR¡VNRPV©yıLRi¨s, A ªRΩLS*ªRΩ ™y™´sVxmsOSQáª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VNRPV©yıLRi¨s, ™yLji¨s mx sNRP‰©´s |ms…Ì¡” 1999Õ‹[ ’¡¤«¡zmsª][ NRP÷¡zqs Æ™sŒ˝ÿLRi¨s, @©´sLiªRΩLRiLi ’¡¤«¡zmsª][ F~ªRΩVÚ øyLji˙ªRΩNRP ªRΩmz sˆμR∂™´sV¨s ¬ø¡zmsˆ æªΩLSxqs, ¤Õ¡£msÌn FyLÌik áª][ NRP÷¡aSLRi¨s, BxmsˆV≤R∂V ™´sV◊d˝¡ ’¡¤«¡zmsª][ Æ™sŒœ¡ßÚ©yıLRi¨s, A∏R∂V©´s ™y≤R∂VN]¨s ™´sμj∂¤Õ¡[}qs LRiNRP™´sV©yıLRiV. Fs™´sLjiª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VNRPV©yı Àÿ ¡V©´sV NSFy≤R∂»¡Li À≥¡œ W™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ Fs™´sLjiNTP ryμ≥∂R ˘Li NSμR∂©yıLRiV. g][˙μyxmsn V»¡©´s ªRΩLS*ªRΩ Æ™sW≤U∂¨s ºdΩ˙™´sLigS ≠s™´sVLji+Li¿¡©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V À≥ÿ«¡Fyª][ FsÕÿ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VNRPV©yıLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VÕÿgRi ™´sW»¡Ã¡V ™´sWlLi[Ë™yLRiV ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[ Fs™´sLRiW DLi≤R∂LRi¨s ≠s™´sVLjiLiøyLRiV. ™´sW™´sV μR∂gÊiR LjiNTP ºdΩ}qsÚ Æ™s©´sVıF°»¡V F~≤T∂¿¡ gRiÆμ∂Ù Æ©sNTP‰Li≤R∂¨s FsÆμ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV. A÷d¡ÀÿÀÿ 40 μ]LigRiá¨s Æ\™sFs£qs ZNP[’¡Æ©s…fi©´sV ≠s™´sVLji+Li¿¡©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ...A ZNP[’¡Æ©s…fiÕ‹[ mx s¨s¬ø¡[qz s©´s ™yLjiÆ©s[

ZNP[xqsVáV øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ \Æ™sNSFy @≠s¨dsºΩ ≈¡Li≤yLiªRΩLSá ™´sLRiNRPV FsÕÿ ™y˘zmsLi¿¡Liμ][ @LÛRi™´sV™´soª][LiμR∂©yıLRiV. \Æ™sFsry=L`i øR¡¨sF°LiVV ™´sVW≤R∂V xqsLi™´sªRΩ=LS\¤Õ¡©y NRPW≤y Æ™sáVgRiVÕ‹[NPT ™´sqx sVÚ©s´ ı NRPVLiÀ≥¡œ N][flÿá ¿¡…Ìÿ øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ ≠ds…”¡NTP @LiªRΩÆ©s[Æμ∂[ ¤Õ¡[©s´ »Ì¡VgS NRP¨szmsr°ÚLiμR∂ ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ q{ s’d¡H «¡gRi©±s }msLji»¡ N]¨sı Æ™s[á }ms“¡Ã¡ @’≥¡π∏∂WgSáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂VgS ªy«ÿgS Fs£mns’d¡H AL][mx sfl·Ã¡V øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ Æ\™sFsry=L`i FsLiªRΩ ¨szqs=gÊRiVgS LSuyZ%¡¨sı ¡Liμ≥R∂VgRiflÿ¨sNTP μ][¿¡|ms…ÌÿL][ @LÛiR ™´sV™´soª][LiμR∂©yıLRiV. C Fs¨sıNRP¤Õ¡[ \Æ™sNSFyNRPV A≈¡Lji Fs¨sıNRPáV NS™yá¨s ™yLRiV }msL]‰©yıLRiV. B©yı Œ˝œ¡® r°¨s∏R∂W @Li≤R∂μR∂Li≤R∂áª][ «¡gRi©±s ªRΩzmsˆLiøR¡VNRPVLi»¡W ºΩLRiVgRiVªRΩV©yıLRi¨s BNRP™´sVVLiμR∂V Fs£mns’d¡H A A»¡Ã¡V rygRi¨ds∏R∂VμR∂¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. LSxtsÌ Q˚Li @’≥¡™´sXμÙ∂j Àÿ»¡ mx s…ÌÿáLi¤…¡[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LS™yá¨s AbPLiøyLRiV. À≥ÿ«¡FycæªΩÆμ∂[Fy NRPW»¡≠sV¨s lgi÷¡zmsLiøR¡≤R∂Li

ILi»¡LjigS FsxmsˆV\Æ≤∂©y ˙xms«¡Ã¡ ™´sVVLiμR∂VNRPV F°LiVVLi≤y @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ™y™´sVxmsORPQ FyLÌik á©´sV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™y≤R∂VNRPV¨s ™´sμj∂¤Õ¡[qz sLi≤R∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V {qs™´sWLi˙μ≥∂R {qsFsLi @LiVVæªΩ[ ’d¡¤«¡[{msª][ NRP÷¡zqs æªΩáLigSfl·NRPV gRiLi≤T∂N]≤R∂Ú≤R∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Æ™sW≤U∂¨s @≤Ô∂R V|ms»Ì¡VNRPV¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ÕÿÀ≥¡œ xms≤yá¨s øR¡WxqsVÚ©yı≤R∂¨s }msL]‰©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xmsπ∏∂W«¡©yá©´sV ’d¡¤«¡[{ms ªyNRP»Ì¡V |ms≤R∂VªRΩV©´sıμR∂©yıLRiV. …‘¡≤U∂{ms @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V\|ms …‘¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ x§¶¶¶Lki£tsQ LS™´so ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ≠sLRiVøR¡VNRPV mx s≤ÔyLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ˙xmsNSaRPLi ¤Õ¡[¨s øR¡Li˙μR∂V¨sÕÿ ™´sWLSLRi¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. J»¡≠sV À≥¡œ ∏R∂VLiª][Æ©s[ ’d¡¤«¡[m{ sª][ …‘¡≤U∂m{ s @\Æ©sºΩNRP F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VNRPVLiμR∂¨s §x ¶ ¶Lik £tsQ LS™´so @©yıLRiV. C lLiLi≤R∂V FyLÌik á F~ªRΩVÚ©s´ V ˙xms«¡Ã¡V AÆ™sWμj∂LiøR¡»¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. G ˙FyºΩxmsμj∂NRP©´s …‘¡≤U∂m{ sª][ |ms»Ì¡VNRPV©yıL][ ’d¡¤«¡[m{ s qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[∏∂R Wá¨s §x ¶ ¶Lik £tsQ LS™´so ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.

øyLji˙ªRΩNRP @™´sqx sLRi™´sV©yıLRiV. Fs©yıQQl\LiáLi μR∂LRiW ™yLji ˙gS™´sWÕ˝‹[¨s @≠s¨dsºΩ ©y∏R∂VNRPVá ≠s™´sLSá©´sV ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[zqs ™´sVLi¿¡ ©y∏R∂VNRPVá©´sV Fs©´sVıNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøyá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. ˙xms«¡Ã¡V ªyªy‰÷¡NRP ÕÿÀ≥ÿá¨s mx sNRP‰©´s|ms…Ì¡” μR∂WLRiμR∂XztÌsQª][ ™´sVLi¿¡ ©y∏R∂VNRPVá¨s Fs©´sVıN][™yá¨s mz sáVxmso¨søyËLRiV.

@ª«sVX»`½xqsL`i ©«sVLiÀÁ @LRiVßãÞ\ÛÇÁÉýÔÁ ©y−sV®©s[xtsQ©±s @™´sVXªRΩxqsL`i,G˙zmsÕfi7(ôd’ÿq÷´dt): {qs¨s∏R∂VL`i ’¡¤«¡zms ©y∏R∂VNRPV\Æ≤∂©´s @LRiVfl„fi\¤«¡…˝‘¡ @™´sVXª`ΩxqsL`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ©´sVLi¿¡ ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s Æ™s[aSLRiV. ª]áVªRΩ xqs*LÒRiÆμ∂[™yá∏R∂VLiÕ‹[ ˙FyLÛRi©´sáV «¡Ljizms©´s A∏R∂V©´s NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V, @NS◊d¡μR∂Œfi, ’¡¤«¡zms NSLRi˘NRPLRiÚáª][ NRP÷¡zqs Lji»¡LjiıLig`i @μ≥j∂NSLji LRi≠s À≥œ¡gRiª`ΩNRPV ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS \¤«¡…˝‘¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Æμ∂[aRPLi ALÛjiNRPLigS  ¡Ã¡{§¶¶¶©´sxms≤R∂≤y¨sNTP ∏R∂VWzmsFs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @©´sVxqsLjiLi¿¡©´s ≠sμ≥y©y¤Õ¡[ NSLRifl·™´sV©yıLRiV. ALÛjiNRPLigS  ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV Fs©±s≤T∂Fs @Æ©s[NRP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. ªy™´sVV xms…”¡xtÌsQ\Æ™sV©´s À≥ÿLRiª`Ω©´sV ¨sLji¯ryÚ™´sV©yıLRiV. Æ™sW≤U∂ ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[ Æμ∂[aRPLi ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV.

JÈÁV N][xqsLi −sμyùLóRiVÌÁ LSùÖdÁ ™´sLRiLigRiÕfi[,G˙zmsÕfi7(ôd’ÿq÷´dt): J…”¡Lig`i aSªRΩLi |msLiøyáLi»¡W ™´sLRiLigRiÕfi ≤T∂zqÌs˚N`ÌP \|ms#˚Æ™s[…fi xqsW‰Õfi= @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ≠sμy˘LÛRiVáV ™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[ À≥ÿLki LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. xm˝sxmsNSLÔRiVáV ¬ø¡[ªRΩxms…Ì”¡ ¨s©yμyáV ¬ø¡[xqsWÚ x§¶¶¶©´s¯N]Li≤R∂Õ‹[¨s xms’˝¡N`P gSlLÔi©±s= ©´sVLi¿¡ GNRPbPá FyLRiV‰ ™´sLRiNRPV ˙xmsμR∂LRi+©´s ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. J»¡L˝RiV FsÕÿLi…”¡ ˙xmsÕ‹[À≥ÿáNRPV Õ‹[©´sVNSNRPVLi≤y J»¡V x§¶¶¶NRPV‰©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™yá¨s N][LSLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ FyhRiaSááNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ≠sμy˘LÛRiVáV @μ≥j∂NRP xqsLi≈¡˘Õ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. J»¡V Æ™s[∏R∂VLi≤T∂ @Li»¡W ¨s©yμyáV ¬ø¡[aSLRiV. μk∂¨sNTP ˙xms«¡Ã¡V ry©´sVNRPWáLigS xqsˆLiμj∂LiøyáLRiV. J»¡V x§¶¶¶NRPV‰©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVLi…ÿ™´sV¨s @©yıLRiV.

JÈÁV N][xqsLi ®ªs×Á¾»½[ ª«sVX»R½Vùgki¼½NRP Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi7 (ôd’ÿq÷´dt): ª]÷¡μR∂aRP ™´sVLi≤R∂á, «¡≤U∂ˆ Fs¨sıNRPá NSLRifl·LigS BμÙR∂LRiV ™´sVXªRΩV˘™yªRΩ xms≤ÔyLRiV. FsLi≤R∂á Æ™s[≤T∂≠sVNTP ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[NRP ≠dsLRiV ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμR∂≤R∂Li\|ms —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsáV™´soLRiV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s r°™´sVgRiWÆ≤∂Li À≥œ¡LRiª`Ω NSá¨dsNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ LS™´soá LSμ≥R∂(47) Aμj∂™yLRiLi J»¡V N][xqsLi Æ™s◊˝¡ ™´s≤R∂Æμ∂ ¡˜ª][ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂Liμj∂.NSzqs}ms»¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s r°™´sVgRiWÆ≤∂Li FyªRΩ ¡{qsÚÕ‹[ J»¡V DLi≤R∂gS @NRP‰≤T∂ ZNP[Li˙μy¨sNTP BμÙR∂LRiLi NRPázqs Æ™sŒ˝ÿLi. J»¡LRiV «ÿ’¡ªyÕ‹[ }msL˝RiV ¤Õ¡[™´s¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ ºΩLjigji BLi…”¡NTP ™´søyËLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi D©´sı ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s r°™´sVgRiWÆ≤∂Li À≥œ¡LRiª`Ω NSá¨dsÕ‹[ J»¡Vx§¶¶¶NRPV‰ DLiμR∂¨s øR¡V»Ì¡VxmsNRP‰Ã¡ ™yLRiV æªΩáxms≤R∂Liª][ J»¡Vx§¶¶¶NRPV‰ ≠s¨sπ∏∂WgRiLi N][xqsLi ø]xmsˆLRixms÷˝¡

ZNP[Li˙μy¨sNTP BμÙR∂LRiLi NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s Æ™sŒ˝ÿLRiV. @NRP‰≤R∂ J»¡LRiV «ÿ’¡ªyÕ‹[ }msLRiV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ºΩLjigji BLi…”¡NTP ™´sxqsVÚLi≤R∂gS LSμ≥R∂ FsLi≤R∂Æμ∂ ¡˜NRPV xqsˆQXx§¶¶¶N][Õ‹[ˆLiVV xms≤T∂F°LiVVLiμj∂. AÆ™sV©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ 108Õ‹[ ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*xqsVxms˙ºΩNTP ºdΩxqsVZNPŒ˝œ¡gS @xmsˆ…”¡ZNP[ ™´sVLRifl”·Li¿¡©´s»˝¡V \Æ™sμR∂V˘Ã¡V ¨sLÙRiLjiLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV.\¤«¡xmspLRiV ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s |tsQ…fixms÷˝¡ ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s xmsLiμj∂L˝Ri Æ™sLiNRP»¡LS«¡Li(58) @Æ©s[ ™´s˘QQNTPÚ Aμj∂™yLRiLi ™´s≤R∂Æμ∂ ¡˜ª][ ™´sVXºΩ¬ø¡Liμy≤R∂V. ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi 12 gRiLi»¡Ã¡ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ J»¡V Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μy¨sNTP Æ™s◊˝¡ @NRP‰≤R∂ xqsV™´sWLRiV lLiLi≤R∂V gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡V ™´sLRiVxqsÕ‹[ ¨sá ¡≤Ôy≤R∂V. J¤…¡[zqs©´s @©´sLiªRΩLRiLi BLi…”¡NTP ºΩLjigji ™´søyË≤R∂V. Æ™sLi»¡Æ©s[ ºdΩ˙™´s @xqs*xqÛsªRΩNRPV gRiV\lLi N]μÙj∂}qsxms…”¡ZNP[ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμy≤R∂V. ™´sVXªRΩV≤R∂V ªRΩFyáaS≈¡Õ‹[ C≤U∂FsLi{qsgS xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yı≤R∂V.i

ˇπø <˚X¯+ . .eTVü≤√qï‘· uÛ≤s¡‘Y (yÓTT<ä{Ï ù|õ ‘·sT¡ yêsTT) ˙xmsºΩ ˙gS™´sW¨sı BLi»¡lLiı…fiª][ @©´sVxqsLiμ≥y©´sLi ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yı LRiV. ©´sÃ˝¡ ¡«ÿLRiV ¨s™yLRifl·NRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP N][LiRÌ Vá GLSˆ»¡V, ºdΩ˙™´s™yμR∂ ¨sL][μy≥ ¨sNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi, xms©´sVıá ≠sμ≥y©´sLiÕ‹[ xqsLixqs‰LRifl·Ã¡V BLiμR∂VÕ‹[ F~LiμR∂VxmsLjiøyLRiV. xmsLS˘»¡NRP @’≥¡™´sXμÙ∂j NTP N]ªRΩÚ xqsLRiW‰Q˘…fiá GLSˆ»¡Vª][ Fy»¡V, LS™´sV ™´sVLiμj∂LRiLi ¨sLS¯flÿ¨sNTP ryμ≥y˘ryμ≥y˘Ã¡ xmsLjibdPá©´s ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. ≠sÆμ∂[aSÕ˝‹[¨s ©´sÃ˝¡μ≥R∂©´sLi Æ™s©´sNTP‰ æªΩzmsˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV …ÿ£qs‰Fn°L`i= GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. ™´sV÷d¡Ì ˙ÀÿLi≤`∂ Lji¤\…¡ÕfiÕ‹[ Fs£msn ≤U∂HáNRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR Li @©yıLRiV. \Æ™sV©yLÌkiáNRPV xqs™´sW©´s @™´sNSaSáV, ™´sVμR∂LS=á Aμ≥∂R V¨dsNRPLRifl·NRPV •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. z§¶¶¶™´sWá∏R∂Wá @’≥¡™´sXμÙ∂j ¨s ˙xmsæªΩ[˘NRP ¨sμ≥∂j GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. ©´sWªRΩ©´s Æ\™s«Ïÿ¨sNRP A≠sxtsQ‰LRifl·Ã¡ª][Æ©s[ À≥ÿLRiª`Ω xmsoL][giR ºΩryμ≥∂R ˘ ™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. xqs™´sW©´sªRΩ* ryμ≥∂R ©´sNRPV

D™´sV¯≤T∂ F¢LRi xqs¯QXºΩ ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá©´sV Æ™s[V¨s|mnsrÌ°Õ‹[ F~LiμR∂VxmsLSËLRiV. μ≥R∂LRiá |msLRiVgRiVμR∂á, ©´sÃ˝¡μ≥R∂©´sLi ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl·, Dμ][˘gSá NRPሩ´s ˙xmsμ≥y©yLiaSáVgS ’d¡¤«¡[{ms Æ™s[V¨s|mnsrÌ° LRiWF~Liμj∂LiøR¡ ¡≤T∂Liμj∂. ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*LiÕ‹[ Æμ∂[aPR Li @μ≥]g[ iR ºΩ Fy\¤Õ¡LiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. 'INRP Æμ∂[aRPLi...™´sVx§¶‹[ıªRΩ À≥ÿLRiª`Ω' ’d¡¤«¡[{ms ¨s©yμR∂™´sV¨s «‹[ztsQ }msL]‰©yıLRiV. BNRP ALÛjiNRPLigS À≥ÿLRiªRΩVı  ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV Àÿ˘LiNRPVá ¨sLRiLÛiR NRP AxqsVÚá ªRΩgÊij Lixmso©´sNRPV NRPXxtsQ√¡ ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. DªyˆμR∂NRPLRiLigRiLiÕ‹[ ˙ÀÿLi≤`∂ BLi≤T∂∏R∂W xqsXztÌsQLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙aRPμÙR∂ ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. 50 N]ªRΩÚ »¡WLjixqsÌ V xqsLRiW‰Q˘»˝¡ GLSˆ»¡Vª][ Fy»¡V Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂©´s LSuÌy˙á @’≥¡™´sXμÙj∂NTP, Fs{qs=,Fs{qÌsá @À≥¡œ V˘©´sıºΩNTP NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. ˙xmsºΩ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ FsLiVV™±sV= ªRΩLRi•¶¶¶ AL][gRi˘ ZNP[Li˙μyá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. Æμ∂[aPR ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQáNRPV À≥ÿ«¡Fy Fs¨sıNRPá

˙xmsflÿ◊¡NRP @μÙ∂R Li xms≤R∂Vª][LiμR∂¨s AFyLÌik ˙xmsμ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ @©yıLRiV. Fs¨sıNRPá ˙xmsflÿ◊¡NRP©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS Æ™sW≤U∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... }msμR∂áNRPV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li @Li≤R∂gS DLi≤yá©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ¡Ã¡\Æ™sV©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li DLi¤…¡[Æ©s[ @’≥¡™´sXμÙj∂ ryμ≥∂R ˘™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s Æ™sW≤U∂ xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. Æμ∂[aPR ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQáNRPV À≥ÿ«¡Fy Fs¨sıNRPá ˙xmsflÿ◊¡NRP @μÙ∂R Li xms≤R∂Vª][LiμR∂©yıLRiV. }msμR∂áNRPV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li @Li≤R∂gS DLi≤yá¨s, ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[  ¡Ã¡\Æ™sV©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li DLi¤…¡[Æ©s[ @’≥¡™´sXμÙj∂ ryμ≥∂R ˘™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. FyLÌik {qs¨s∏R∂VL`iÆ©s[ªRΩ ™´sVVLRi◊d¡™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i «‹[ztsQ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW À≥ÿ«¡Fy Fs¨sıNRPá ˙xmsflÿ◊¡NRP ªRΩ∏R∂WLkiNTP 17 ™´sVLiμj∂ xqsÀ≥¡œ V˘Ã¡ª][ NRPW≤T∂©´s NRP≠sV…‘¡ xms¨s¬ø¡[zqsLiμR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWxmsNRPሩ´sNRPV l\LiªRΩVáV, DFyμ≥y˘∏R∂VVáV, FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªΩR ÃÚ ¡ ©´sVLi¿¡ áORPQá xqsWøR¡©´sáV @Liμj∂©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV.


4

eT+>∑fi¯yês¡+ 08`04`2014

zqsμôj¶}msÈÁÍÜ[ x¤¦ Lki£tsQ©«sV ²³U¶N]®©s[ ©y¸R¶VNRPV®²¶ª«s*L][. ? ‹s¡T|ü‹ _CÒ|æ nuÛÑ´]ú ø√dü+ _CÒ|æ ø£düs¡‘·TÔ zqsμÙj∂xms}qs»¡,G˙zmsÕfi7((ôd’ÿq÷´dt): zqsμÙj∂}ms»¡ {qs»¡VÕ‹[ Fs™´sLRiV ¨s÷¡¿¡©y x§¶¶¶Lki£tsQ LS™´so©´sV FsμR∂VL][‰™´s≤R∂Li NRPxtÌsQÆ™s[V. @LiVV©y ≠s≠sμ≥R∂ LS«¡NUP∏R∂V xmsOSQÕ˝‹[ @|qsLi’d˝¡ …”¡ZNP‰»˝¡ ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi ZN˝^P™´sWN`P=NRPV ¬ø¡[LRi≤R∂Liª][ zqsμÙj∂}ms»¡ LS«¡NUP∏R∂WáV INRP‰ryLjigS Æ™s[Æ≤∂NS‰LiVV. x§¶¶¶Lki£tsQª][ F°…‘¡ xms≤yá¨s BxmsˆV≤R∂ øyÕÿ™´sVLiμj∂ D ¡Õÿ»¡xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s μy≈¡Ã¡VNRPV 9™´sæªΩ[μk∂ ªRΩVμj∂ gRi≤R∂V™´so NS™´s≤R∂Liª][ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ …”¡ZNP‰»˝¡ @LiaRPLi J N]÷¡NTP‰ ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. zqsμÙj∂}ms»¡

{qs»¡V©´sV ’¡¤«¡zmsNTP ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s»˝¡V ˙xmsøyLRiLi «¡LRigRi≤R∂Liª][ …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩÕ˝‹[ \Æ©sLSaRP˘Li Æ©sáN]Liμj∂. ’¡¤«¡zms ˙ZaP[fl·VáV ™´sW˙ªRΩLi ªRΩ™´sVZNP[ {qs»¡V μR∂NTP‰LiμR∂©´sı A©´sLiμ][Õ‹[ D©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ Bxmsˆ»¡V NSLi˙lgi£qs ,’¡¤«¡zmsá ©´sVLi¿¡ Fs™´sLRiV x§¶¶¶Lki£tsQ©´sV ≤≥ U ∂ N]©´ s À‹[ ª R Ω V©yıLR i ©´ s ıμj ∂ æªΩ[Õÿ÷¡= DLiμj∂. ¡x§¶¶¶ßaS μk∂©´s\|ms 8™´s æªΩ[μk∂©y…”¡NTP xqsˆxtÌsQªRΩ ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi DLiμj∂. Fs™´sLRiV @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sıμj∂ øR¡LRiË «¡LRiVgRiVªRΩLiμR∂≤R∂≤R∂Liª][ zqsμÙj∂}ms»¡Õ‹[ INRP‰ryLjigS LS«¡NUP∏R∂WáV Æ™s[Æ≤∂NS‰LiVV. BNRP lLi[xqsVÕ‹[ D©´sı Æ©s[ªRΩáV ™´sW˙ªRΩLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ DLi»¡W ªRΩ™´sV™´sLiªRΩVgS …”¡ZNP‰…fi ≈¡LSLRiV ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ xms¨sÕ‹[ xms≤ÔyLRiV. zqsμÙj∂}ms»¡ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ rÛy©´sLi ©´sVLi¿¡ NSLi˙lgi£qs ªRΩLRixmnsQo©´s FsNRPV‰™´s xqsLi≈¡˘Õ‹[ Æ©s[ªRΩáV …”¡ZNP‰…fi AbPLiøyLRiV. Fs™´sLji μyLjiÕ‹[ ™yLRiV ºdΩ˙™´sLigS ˙xms∏R∂VªyıáV rygjiLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ¿¡™´sLji xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[...gRiªRΩLiÕ‹[ ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡ \¬ø≥¡LRi¯©±sgS xms¨s¬ø¡[zqs©´s J …”¡AL`iFs£qs Æ©s[ªRΩ©´sV

ZNP[FsÍÞ ª«sLji=ÉÔÁÍÜ[ −sμyùLóji¬s A»R½øx¤¦ »R½ù gRiVLi»¡WLRiV,G˙zmsÕfi7(ôd’ÿq÷´dt):gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ ªyÆ≤∂[xms÷˝¡ ZNP[FsÕfi ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ J ≠sμy˘LÛji¨s AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘∏R∂Vªyı¨sNTP Fyáˆ≤T∂Liμj∂. μk∂Liª][ AÆ™sV©´sV x§¶¶¶ß…ÿx§¶¶¶ß…”¡©´s ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. ™ylLÔi©±s Æ™s[μ≥j∂Lixmsoá ™´sÃ˝¡Æ©s[ AªRΩ¯x§¶¶¶ªy˘∏R∂Vªyı¨sNTP Fyáˆ≤T∂LiμR∂¨s ≠sμy˘LÛRiVáV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLRiV. BNRP‰≤R∂ AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V FsLiμR∂VNRPV «¡LRiVgRiVªRΩ©yıπ∏∂W @LÛRiLi NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li ¨sLRiÃfiORPQ ˘ \Æ™s≈¡Lji NSLRifl·LigSÆ©s[ BNRP‰≤R∂ ≠sμy˘LÛRiVÕ˝‹[ ALiμ][©´sá ¬ø¡Ã¡lLi[gRiVª][LiμR∂©yıLRiV. C μR∂aS˘Ã¡©´sV ¿¡˙ºdΩNRPLjixqsVÚ©´sı ≠dsV≤T∂∏R∂W\|ms NRPŒÿaSá ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li μy≤T∂¬ø¡[∏R∂V»¡Liª][ J ø≥y©´sÕfi J’d¡ ™yx§¶¶¶©´sLi @μÙyáV μ≥R∂*Lixqs™´sV™´s≤R∂Liª][Fy»¡V ZNPÆ™sVLSÆ™sV©±sNRPV gS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV. ZNP[FsÕfi ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡Õ‹[ J ≠sμy˘LÛji¨s AªRΩ¯x§¶¶¶ªy˘∏R∂VªRΩıLi ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li @©´sVxqsLjiLi¿¡©´s \Æ™s≈¡LjiNTP ¨sLRixqs©´sgS ≠sμy˘LÛRiVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. NRP¨dsxqsLi ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáNRPV NRPW≤y xqs™´sWøyLRiLi ¬ø¡xmsˆNRPVLi≤y g][xms˘LigS DLiøyLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. CÆ©sá 4©´s ZNP[FsÕfi ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡ xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ A…‹[ ≤≥U∂N]©´sı ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ J ≠sμy˘LÛji ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμy≤R∂V. A ™´sWLÊRiLiÕ‹[ Æ™sŒœ¡ßªRΩV©´sı ™´sLji=…‘¡ @μ≥y˘xmsNRPVáV NRP¨dsxqsLi NSLRiVμj∂gji øR¡W≤R∂¤Õ¡[μR∂¨s, xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ª][ ≠sμy˘LÛRiVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. xmsLjizqÛsºΩ D˙μj∂NRPÚLigS ™´sWLRi≤R∂Liª][ F°÷d¡xqsVáV LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gSLRiV.·

xmsÉØ©±s¿ÁLRiV©«sV ª«sμR¶VÌÁNRPV®©s[μj¶ ÛÍÁ[μR¶V Æ™sVμR∂N`P,G˙zmsÕfi7(ôd’ÿq÷´dt): xms…ÿ©±s¬ø¡LRiVÕ‹[ ’¡¤«¡zms ¡Ã¡LigS DLiμR∂¨s, ILi»¡LjigS F°…‘¡ ¬ø¡[zqs©y lgiáVryÚ™´sV¨s ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· æªΩ÷¡FyLRiV. C rÛy©y¨sı ’¡¤«¡zmsZNP[ ≠s≤T∂¿¡|ms≤T∂æªΩ[ 50 Æ™s[á Aμ≥j∂NRP˘ªRΩª][ lgi÷¡¿¡ øR¡Wxmsoªy™´sV©yıLRiV. Fs…Ì”¡ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[©´sW xms…ÿ©±s¬ø¡LRiV rÛy©y¨sı ™´sμR∂VáVNRPVÆ©s[ ˙xmsxqsZNP[Ú¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡FyˆLRiV. ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …”¡≤T∂zms, ’¡¤«¡zmsá ™´sVμ≥R∂˘ F~ªRΩVÚ NRPVμj∂Lji©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ xms…ÿ©±s¬ø¡LRiV aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ rÛy©y¨sı …”¡≤T∂zmsNTP ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤y¨sı ¨sLRizqsxqsWÚ ’¡¤«¡zms ˙ZaP[fl·VáV ºdΩ˙™´s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLiVV. Æ™sLi»¡Æ©s[ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi ©y∏R∂VNRPVá ≤T∂™´sWLi≤`∂ Æ™s[VLRiNRPV xms…ÿ©±s ¬ø¡LRiV©´sV ™´sμR∂VáVN][™´sμÙR∂¨s @©yıLRiV. 30 GŒ˝œ¡ßgS FyLÌki¨s ©´s™´sVV¯NRPV¨s D©´sı ™yLji¨s ≠sxqs¯LjiLi¿¡ {qs»¡V©´sV …”¡≤T∂zmsNTP ≠s≤T∂¿¡|ms»Ì¡≤R∂Li À≥ÿ™´s˘Li NSμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV @μ≥j∂uÓy©´sLi μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPVÆ™sŒ˝ÿ™´sV¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ªRΩ™´sV FyLÌki lgi÷¡¬ø¡[ {qs»¡V xms…ÿ©±s¬ø¡LRiV INRP‰¤…¡[©´s¨s, Æ™sVμR∂N`P Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ rÛy©´sLiÕ‹[ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Liøyá©yı C {qs»¡V FyLÌkiZNP[ DLi≤yáLi»¡W «¡™´sÆμ∂[NRPL`iNRPV ≠s™´sLjiLiøy™´sV©yıLRiV. @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™s◊˝¡ @μ≥j∂uÓy©´sLiª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂ªy™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV.

FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LRiVËN]¨s @ªRΩ¨sZNP[ …”¡ZNP‰…fi B™y*á¨s NSLi˙lgi£qs |msμÙR∂áV ¨sLÒRiLiVVLiøyLRi¨s æªΩáVr°Úª][Liμj∂. FyLÌki ¤«¡Li≤yáV Æ™sWzqs©´s rÛy¨sNRP Æ©s[ªRΩáNRPV Fs™´sLjiNTP¿¡Ë©y xms¨s ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s, BªRΩLRi FyLÌki Æ©s[ªRΩáNRPV B}qsÚ ™´spLRiVN][À‹[™´sV¨s æªΩ[÷¡Ë¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso zqsμÙj∂}ms»¡©´sV À≥ÿ«¡FyNRPV ZNP[…ÿLiVVLiøR¡™´sμÙR∂¨s …”¡≤T∂zms ˙xmsμ≥y©´s Æ©s[ªRΩáV N][LRiVªRΩVªRΩV©yıLRiV. \Æ™sV©´sLixms÷˝¡ æªΩÆμ∂[Fy©´sV ≠ds≤R∂≤R∂Li xms»˝¡ C Æ©s[ªRΩÕ˝‹[ ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi @™´soª][Liμj∂. ™´sVL][ \Æ™sxmso F~ªRΩVÚÕ‹[ À≥ÿgRiLigS zqsμÙj∂}ms»¡©´sV À≥ÿ«¡FyNRPV BxqsVÚ©yıLRi©´sı xqs™´sWøyLRiLi ¡∏R∂V»¡NRPV F~NRP‰≤R∂Liª][ æªΩÆμ∂[Fy Æ©s[ªRΩÕ˝‹[ @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi @™´soª][Liμj∂. ™´sVL][ \Æ™sxmso zqsμÙj∂}ms»¡ ©´sVLi¿¡ …”¡ZNP‰…fi F~LiμR∂≤y¨sNTP À≥ÿ«¡FyÕ‹[¨s Kªy=z§¶¶¶NRP Æ©s[ªRΩáV ∏R∂VªyıáV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRiV. Bμj∂Õÿ DLi≤R∂gS FyLÌkiÕ‹[ xqsVμk∂LÊRiNSáLi ©´sVLi¿¡ xms¨s¬ø¡[zqs©´s Æ©s[ªRΩáNRPV NSNRPVLi≤y Fs¨sıNRPá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´s¿¡Ë©´s ™yLjiNTP …”¡ZNP‰…fi B}qsÚ ªy©´sV xqs*ªRΩLi˙ªRΩ @À≥œ¡˘LÛjigS F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP zqsμÙR∂™´sV¨s ’d¡¤«¡[\Æ™sFsLiNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s J NUPáNRP Æ©s[ªRΩ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ zqsμÙj∂}ms»¡Õ‹[ LS«¡NUP∏R∂WáV Æ™s[Æ≤∂NS‰LiVV. BÆ™s[≠ds xms»Ì¡©´s»˝¡V x§¶¶¶Lki£tsQ LS™´so ªRΩ©´s˙xmsøyLRiLiÕ‹[ D©yıLRiV.

ºΩLRiVxmsºΩ,G˙zmsÕfi7 (ôd’ÿq÷´dt): …”¡≤T∂zmsª][ À≥ÿ«ÿFy F~ªRΩVÚ Δÿ∏R∂VLi NS™´s≤R∂Liª][ Fy»¡V ºΩLRiVxmsºΩ FyL˝iR Æ™sVLi…fi q{ s»¡V ’¡¤«¡zms ΔÿªyÕ‹[ xms≤T∂Liμj∂. μk∂Liª][ ºΩLRiVxmsºΩ FyL˝RiÆ™sVLi»¡V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiQ|\ ms Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi¿d¡ mx s»Ì¡V ¡…Ì¡” ryμ≥∂j LiøR¡VNRPVLiμj∂.˙xmsªRΩ˘LÛij NTP  ¡Ã¡\Æ™sV©´s F°…‘¡¨s¿¡Ë ≠s«¡∏R∂W¨sı Z\ NP™´sqx sLi ¬ø¡[qx sVNRPVÆ©s[ qx sªyÚ D©´sı @À≥¡œ ˘LÛij FsLizmsNRPNRPV N]ªRΩÚ ™yLjiZNP[ @™´sNSaRPLi B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV μy*LSáV æªΩLji¿¡Liμj∂. NSLi˙lgixqsV FyLÌik NTP ¬ø¡Liμj∂©´s FsLi{ms ¿¡Liªy Æ™sWx§¶ ¶©s± ©´sV ªRΩ»Ì¡VN][™yáLi¤…¡[  ¡Ã¡\Æ™sV©´s @À≥¡œ ˘LÛij ¨s ¨sáFyá¨s À≥ÿ«ÿFy NRPqx sLRiªRΩVÚ ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ |tsQ≤∂R W˘ÕfiÔ NRPVÕÿÕ˝‹Æ[©s[ ¿¡LiªyNRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR Dxms ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLji¨s FsLizmsNRP ¬ø¡[∏∂R WáLi¤…¡[ g_ªRΩ™±sV, ™´sVV¨s xqsV˙ ¡x§¶¶¶¯fl·˘Liá©´sV mx sLjigRifl·©´sÕ‹[NPT ºdΩqx sVN][™s´ øR¡Ë¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. mx s¥R∂NRPLi ˙xmsNSLRiLi ™´sVVLiÆμ∂[ ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[ ¨s÷¡}ms @À≥¡œ ˘LÛiR Vá\|ms N]©yıQŒ¡œ˝ NTPLiμR∂…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ ALS ºdΩr°ÚLiμj∂. @LÙiR , @LigRi  ¡Õÿá©´sV @LiøR¡©y Æ™s[r°ÚLiμj∂. D©´sıªRΩ ≠sμy˘Æ™s[ªΩR ÃÚ ¡\|msÆ©s[ μR∂XztsÌ Q |ms…Ì¡” Liμj∂. ºΩLRiVxmsºΩNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ˙xms™´sVV≈¡ Æ\™sμR∂V˘Ã¡V  Ù¡Æμ∂á qx sVNRPV™´sWL`i }msLRiV ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[Æ©s[ xmsLjibdPá©´sNRPV ™´s¿¡ËLiμj∂. xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ A∏R∂V©´s xqsºdΩ™´sVfl”·, ˙xms™´sVV≈¡ Æ\™sμR∂V˘LSáV LSŒ˝¡œ mx s÷˝¡ qx sVμ≥yLSfl”· øR¡VLRiV\ZNP©´s

≈¡™´sV¯Li NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¿¡øR¡VË ≤T∂zqszqs ¿d¡£mns ™´s©´s™´sWNRPV Æ™sVVLi≤T∂¬ø¡[LiVV ≈¡™´sV¯Li,G˙zmsÕfi7(ôd’ÿq÷´dt): NSLi˙lgi£qsc{qs{msHá F~ªRΩVÚ ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi —¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¿¡øR¡VË LRigRiVáVª][Liμj∂. ≤T∂zqszqs @μ≥R∂˘QORPV≤T∂ZNP[ μj∂NRPV‰Ã¡ GáNRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. N]ªRΩÚgRiWÆ≤∂LiÕ‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVV©´s ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ™´s©´s™´sW Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRiLS™´soNRPV @μ≥j∂uÓy©´sLi ˙xmsªy˘™´sWı ∏R∂VLi øR¡WzmsLiøR¡¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμj∂. ≈¡™´sV¯Li BryÚLRi¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©y B…‘¡™´sá FyLÌkiÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s xmso™y*≤R∂ @«¡∏∫∂VNRPV™´sWL`i NRPV …”¡ZNP»Ì¡V©´sV ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. N]ªRΩÚgRiWÆ≤∂LiÕ‹[ xqs*ªRΩLi˙ªRΩ @À≥œ¡˘LÛjigS gS¨ds, æªΩLSxqs @™´sNSaRPLi B}qsÚ ≈¡™´sV¯Li Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡NRPV F°…‘¡ ¬ø¡[}qs ≠dsáV©´sV xmsLjibdP÷¡xqsVÚ©yıLRiV. ™´s©´s™´sWª][Fy»¡V …”¡ZNP»Ì¡V©´sV N][Õ‹[ˆLiVV©´s lLi[gS NSLiªyLS™´soª][ Fy»¡V …”¡ZNP»Ì¡V\|ms @©´sV™´sW©´sLi D©´sı NRPVLi«ÿ

xqsªRΩ˘™´sºΩ, ≠sV˙ªRΩ}qs©´sáV NRPW≤y …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ ø][»¡VLi¤…¡[ Æ™sŒ˝œ¡≤y¨sNTP xmsLjibdPá©´s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»Ì¡V ≠saRP*xqs¨ds∏R∂V ™´sLÊSáV }msL]‰Li»¡V©yıLiVV. C xmsLjizqÛsªRΩVáª][ ™´s©´s™´sW μyμyxmsogS FyLÌki¨s ≠dsÆ≤∂[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂™´sV∏R∂W˘LRi¨s xqs™´sWøyLRiLi. —¡Õ˝ÿ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ ™´sWLjiF°ªRΩV©´sı xmsLjiflÿ™´sWá ª][ ˙xmsμ≥y©´s FyLÌkiQÕ˝‹[ AaS™yx§¶¶¶ßáV ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V ™´sWLÊSá©´sV @Æ©s[*ztsQLiøR¡≤R∂Li Õ‹[ ¨s™´sVgRiıLi @∏R∂W˘LRiV. ≈¡™´sV¯Li Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ rÛy©´sLiÕ‹[ {qs{msH @À≥œ¡˘LÛjigS ©yLS∏R∂Vfl· }msLRiV©´sV ZNP[Li˙μR∂NRP≠sV…‘¡ AÆ™sWμj∂Li¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ @μ≥j∂NSLjiNRPLigS ˙xmsNRP…”¡Liøy÷¡= DLiμj∂. \Æ™sLS FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ øR¡Li˙μy™´sºΩ¨s FyLÌki ©´sVLi¿¡ xqs|qsˆ©<´s©±s ¬ø¡[zqs©´s»Ì¡V —¡Õ˝ÿ {qs{msH NRP≠sV…‘¡ J ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso

{qs{msFsLi ™´sVL][ lLiLi≤R∂V rÛy©yáNRPV @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. ≈¡™´sV¯LiÕ‹[ Fs˙LS $NSLiª`Ω, \Æ™sLS ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP À≥œ¡WNRP˘ ≠dsLRiÀ≥œ¡˙μR∂Li F°…‘¡Õ‹[ DLi»¡V©yıLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. …”¡≤T∂zms, ’¡¤«¡zms F~ªRΩVÚÕ˝‹[ zms©´sFyNRP ¨sπ∏∂W «¡NRP™´sLÊS¨sı À≥ÿ«¡FyNRPV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡Liμj∂. BNRP‰≤R∂ ’¡¤«¡zms ªRΩLRiVxmso©´s áORPQ ¯∏R∂V˘, øR¡Liμy÷¡LigRi∏R∂V˘Ã¡ }msL˝RiV ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. BNRP …”¡≤T∂zms @À≥œ¡˘LÛRiVá «ÿ’¡ªy ™´sVLjiLiªRΩ Aáxqs˘Li @π∏∂[V˘Õÿ DLiμj∂. lLiLi˙≤][«¡ŸÕ˝‹[ ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[ryÚ©´s¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Li ª][ @À≥œ¡˘LÛRiVáVgS À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı Æ©s[ªRΩáV ¨sLSaRP ¬ø¡LiμyLRiV. zms©´sFyNRP©´sV N][Õ‹[ˆæªΩ[ DLiÆ≤∂[ B ¡˜LiμR∂VáV FyLÌki Æ©s[ªRΩáV @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVZNPŒœ¡ßÚ©yıLRiV. ≠sVgji÷¡©´s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´s LÊSQÕ˝‹[\Æ©s©y @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[}qsÚ ˙xmsøyLS¨sNTP Æ™sŒ˝œ¡≤y¨sNTP zqsμÙR∂™´sV™´soªy™´sV¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV.

róy¬sNRP F¡LRiVÍÜ[ ÉÓÁ²T¶zms ª«sV LiμR¶LiÇÁ : »][ÈÁ

»R½FyÍØ μy*LS LSª«sV¸R¶Vù »R½ÌÁLiúËØÌÁV GáWLRiV,G˙zmsÕfi7(ôd’ÿq÷´dt): ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡LiÕ‹[ «¡LRiVgRi©´sV©´sı ${qsªyLS™´sV NRPÕÿ˘fl·Li xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li {qsªyLS™´sVøR¡Li˙μR∂ Æμ∂[™´srÛy©´sLi À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V ªRΩFyÕÿaS≈¡ μy*LS ry*≠sV™yLji ™´sVVªy˘Ã¡ ªRΩáLi˙ÀÿáV, ˙xmsryμR∂Li, NRPLRixms˙ªRΩLi Lji—¡xqÌsL`i F°xqÌsV μy*LS À≥œ¡NRPVÚáNRPV @LiμR∂¤«¡[}qs NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂. . C Æ™s[VLRiNRPV ªRΩFyÕÿaS≈¡ gRiWÆ≤∂Li xqsWxmsLjiLi¤…¡LiÆ≤∂Li…fi Aμj∂™yLRiLi INRP ˙xmsNRP»¡©´s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsryμR∂Li ªRΩáLi˙ÀÿáV N][lLi[ À≥œ¡NRPVÚáV xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s ªRΩFyÕÿ NSLS˘Ã¡∏R∂VLi μy*LS NSLRi˘¨sLS*x§¶¶¶NRP @μ≥j∂NSLji, ${qsªyLS™´sVøR¡Li˙μR∂ry*≠sV ™yLji Æμ∂[™´srÛy©´sLi, À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Lic507111 NRPV LRiW.50 ™´sV¨dsALÔRiLRiV xmsLixms™´sV¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ™´sV¨dsALÔRiLRiV xmsLizms©´s ™yLRiLiL][«¡ŸÃ¡ Õ‹[xmso ˙xmsryμR∂Li, ªRΩáLi˙ÀÿáV @LiμR∂Vªy∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. C @™´sNSaRPLi Æ™s[V Æ©sá 31 ™´sLRiNRPV DLiμR∂¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV.

GáWLRiV,G˙zmsÕfi7(ôd’ÿq÷´dt): rÛy¨sNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[©´sW …”¡≤T∂zms xqsªyÚ øy»¡VªRΩVLiμR∂¨s …”¡≤T∂zms —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPVLSáV ª][»¡ {qsªyLS™´sVáOTPQ ¯ @©yıLRiV. Fs¨sıNRPáV «¡Ljigji©´s ºdΩLRiV …”¡≤T∂zmsNTP @©´sVNRPWáLigS DLiμR∂©yıLRiV. ª]÷¡μR∂aRPª][ Fy»¡V lLiLi≤][μR∂aRPÕ‹[©´sW xqsªyÚøy»¡Vªy™´sV©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂©´sV @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[}qs xqsªyÚ …”¡≤T∂zms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ©yLS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤T∂NTP ™´sW˙ªRΩÆ™s[V DLiμR∂¨s @©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ ˙xms«¡Ã¡V …”¡≤T∂zmsNTP J¤…¡[}qsLiμR∂VNRPV ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´søyËLRi¨s @©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ Fs¨sıNRPá Æ™s[V¨s|mnsrÌ°Õ‹[ @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …”¡≤T∂zms @ªRΩ˘μ≥j∂NRP rÛy©yáV μR∂NTP‰LiøR¡VNRPV¨s —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω \¬ø≥¡LRi¯©±s rÛy©´sLi ¬ø¡[—¡NTP‰LiøR¡VNRPVLi»¡VLiμR∂¨s @©yıLRiV. rÛy¨sNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ lgiáVxmso©´sNRPV \Æ™sNSFy @Æ©s[NRP ˙xmsÕ‹[À≥ÿáNRPV gRiVLji¬ø¡[zqsLiμR∂¨s, J»¡L˝RiV ≠s«Ï¡ªRΩª][ J¤…¡[zqs æªΩÆμ∂[FyNRPV ≠s«¡∏R∂VLi ¬ø¡[NRPWLRiVryÚLRi©yıLRiV. lLiLi≤][ ≠s≤R∂ªRΩÕ‹[ NRPW≤y …”¡≤T∂zmsZNP[ ZNP[ FsNRPV‰™´s rÛy©yÕ‹ryÚ∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV

…”¡NRP‰»˝¡ ZNP[…ÿLiVVLixmso\|ms ’¡¤«¡zms ˙ZaP[fl·VÕ˝‹[ ALiμ][Œœ¡©´s Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi7 (ôd’ÿq÷´dt): …”¡≤T∂mz sª][ F~ªRΩVÚáV Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ ’¡¤«¡zmsÕ‹[ ¿¡øR¡VË lLi[mx soª][Liμj∂. ªRΩ™´sVNRPV ILi»¡LjigS F°…‘¡ ¬ø¡[}qsÚ ™´sVLi¿¡ ≠s«¡∏R∂W™´sNSaRPáV D©yı∏R∂V¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©y @μj∂uÌy©´sLi ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒiR ∏R∂VLiª][ BxmsˆV≤R∂V G≠dsV ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩáV D©yıLRiV. …”¡≤T∂m{ sª][ NRP÷¡xqs Æ™s◊¡æªΩ[ @xqsáVZNP[ Æ™sWxqsLi ™´sqx sVÚLiμR∂©´sı ALiμ][Œ¡œ ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i @™´soª][Liμj∂. Æ™sW≤U∂ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLiª][ ’¡¤«¡zmsNTP AμR∂LRifl· |msLRiVgRiVª][LiμR∂¨s, æªΩáLigSfl·NRPV ªy™´sVV ¬ø¡[qz s©´s NRPXztsQ B˙xms«¡Õ˝‹[ ™´sVLi¿¡ AμR∂LRifl· DLiμR∂©yıLRiV. BÆμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR LiFyLÌik À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªyFyLÌik á ™´sVμ≥R∂˘ F~ªRΩVÚ ≈¡LSLRi™´s≤R∂Liª][ Bμj∂ ≠sNRP…”¡xqsVÚLiμR∂©´sı ALiμ][á©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. lLiLi≤R∂VFyLÌik á F~ªRΩVÚ, G FyLÌik NTP Fs¨sı {qs»˝¡V @Æ©s[μy¨s\|ms@μ≥j∂NSLjiNRPLigS ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[qz s©y Gπ∏∂[V rÛy©yáV Fs™´slLi™´sLjiNTP ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiÆ©s[μj∂ ™´sW˙ªRΩLi ¡∏R∂V»¡NRPV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. μk∂¨s\|ms BLRiVFyLÌkiá

Fy˙ªRΩ F°ztsQLiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªΩR Li Æ©sÃ˝¡WLRiVNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Bry‰ qx sV¨dsÕfi NRPV™´sWL`i, ºΩLRiVxmsºΩNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ©´sLi≤R∂WLji LS™´sWLS™´so, gRiVæªΩ[μÚ yLRiV qx sWLjiFyNRPVá ™´sVV¨s qx sV˙ ¡x§¶ ¶¯fl·˘Li, μj∂™´sLigRiªRΩ FsLi{ms Æ™sLiNRP»¡ry*≠sV ªRΩ©´s∏R∂VV≤R∂V ©´sLiμj∂FyNRPV g_ªRΩ™±sVáV …”¡ZNP‰»Ì¡VN][xqsLi ˙xms™´sVV≈¡LigS  ¡LjiÕ‹[ ≠sVgjiÕÿLRiV. ºΩLRiVxmsºΩ FyL˝iR Æ™sVLi»¡V rÛy©y¨sZNP[ @À≥œ¡˘LÛji¨s FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLiμj∂.™´sVμR∂©´smx s˝ ¤Õ¡, ªRΩLi ¡Œ˝¡œ mx s˝ ¤Õ¡Õ˝‹[ INRPμy¨s\|ms μR∂XztsÌ Q |ms…Ì¡” ™´sVμR∂©´smx s˝ ¤Õ¡©´sV μR∂NTP‰LiøR¡VNRPV©yıLRiV. BNRP @À≥¡œ ˘LÛiR Vá FsLizmsNRP|\ ms NRPqx sLRiªRΩVÚ Æ™sVVμR∂¤Õ¡…Ì¡” Liμj∂. ™´sVμR∂©´sxm˝s¤Õ¡ @|qsLi’d˝¡ rÛy©y¨sNTP øR¡Ã˝¡xms÷˝¡ ©´sLRiqz sLi•¶¶ lLi≤Ô∂T @À≥¡œ ˘LÛij ªRΩ*Li μyμyxmso ≈¡LS\lLi©´s¤…¡˝ .[ qx slLi[*mx s÷˝¡ @|qsLi’d¡˝ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR mx sLjiμ≥∂j Õ‹[¨s ™´sVVªRΩVNRPWLRiVNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s qx sV¨dsÕfi NRPV™´sWL`i }msLRiV ˙xms™´sVV≈¡LigS ≠s¨szmsr°ÚLiμj∂. A∏R∂V©´s HAL`iFs£qs NRPV FsLizms\ZNP ≤≥∂T ÷d¡˝ qx sLki*xqsVÕ‹[ ¬ø¡[Lij ©´smx sˆ…”¡NUP ªRΩLRi™yªRΩ Dμ][˘gS¨sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VÕ‹[ @Æ™sW¯¨s∏R∂W Àÿ…˝¡” Lig`i ∏R∂VW¨s…fi LRiry∏R∂V©´s mx sLji˙aRP™´sV©´sV ¨sLRi*z§¶ ¶qx sVÚ©yıLRiV. ºΩLRiVxmsºΩNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ©´sLi≤R∂WLji LS™´sWLS™´so NRPW≤y gRi…Ì¡” gSÆ©s[ ˙xms∏R∂VªyıáV rygjiqx sVÚ©yıLRiV. ’¡¤«¡zms @μ≥∂j Æ©s[ªΩR LS«fi©yμ≥`∂zqsLig`i Bxmsˆ…”¡ZNP[ LS™´sWLS™´so©´sV zms÷¡zmsLiøR¡VNRPV¨s ™´sVLiªRΩ©yáV «¡Ljimz s©´s»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi.μj∂™´sLigRiªRΩ

Æ©s[ªΩR áV ªRΩLÍiR ©´sÀ≥¡œ LÍiR ©´s mx s≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. …”¡≤T∂zmsNTP Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ FyL˝RiÆ™sVLi»¡V rÛy©´sLiª][Fy»¡V ALRiV @|qsLi’d¡˝ , ’¡¤«¡zmsNTP ©yáVgRiV @|qsLi’d˝¡ rÛy©yáV ZNP[…ÿLiVVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV Æ©s[ªΩR áV LS“¡N]øyËLRiV. @LiVVæªΩ[ rÛy©yá ZNP[…ÿLiVVLixmso\|ms \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ N]LiªRΩ ªRΩLÍRi©´sÀ≥œ¡LÍRi©´s «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. INRP…”¡lLiLi≤R∂V rÛy©yá\|ms BLRiV™´soLRiV xms»Ì¡V ¡≤R∂VªRΩV©yıLRiV. μk∂Liª][ FsNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ F°…‘¡¬ø¡[∏∂R Wá©´sıμy¨s\|ms ’¡¤«¡zms Æ©s[ªΩR áNRPV qx sˆxtsÌ QªΩR ¤Õ¡[μ∂R V. ’¡¤«¡zmsNTP Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡, ¬ø¡©´sWıL`i, ™´sVV¥][Õfi rÛy©yáV ZNP[…ÿLiVVLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. ALRiV rÛy©yáV @≤T∂gji©y ¿¡™´sLRiNRPV ©yáVgRiVLi…”¡NTP LS“¡ NRPVμj∂Lji©´s»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. …”¡≤T∂zms ©´sVLi¿¡ À≥ÿ«¡FyÕ‹[NTP …”¡ZNP»Ì¡V IxmsˆLiμR∂Li\|ms ™´s¿¡Ë©´s Fy∏R∂VÕfiaRPLiNRPL`iNRPV A FyLÌik @˙gRiÆ©s[ªΩR áV @Li≤R∂gS ¨s÷¡¿¡ …”¡ZNP‰…fi ryμ≥∂j LiøyLRiV. ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡Õ‹[ À≥ÿ«¡Fy LSxtÌsQ˚ NSLRi˘™´sLÊRi xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V g][Æ©s[aS˘LixqsVLiμR∂L`i, |\ ms#˚Æ™s[»¡V NRPŒÿaSáá

@μ≥j∂xmsºΩ ™´sVÕ˝ÿlLi≤ÔT∂áV …”¡ZNP‰»Ì¡V ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRiV. ≠dsLjiN][xqsÆ™s[V C rÛy©´sLi\|ms À≥ÿ«¡Fy xms»Ì¡V ¡≤T∂Liμj∂. ¬ø¡©´sWıL`iÕ‹[ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ À‹[≤∂R «¡©yLÙiR ©±s, @LiμR∂VgRiVá $¨s™y£qsáV …”¡ZNP‰»Ì¡V AbPxqsVÚLi≤R∂≤R∂Li, @NRP‰≤R∂ FyLÌik ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi DLi≤R∂≤R∂Liª][Æ©s[ ¬ø¡©´sWıL`i rÛy©´sLi À≥ÿ«¡Fy N][Lji©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ™´sVV¥][Õfi rÛy©´sLi B…‘¡™´s¤Õ¡[ FyLÌkiÕ‹[¬ø¡[Lji©´s LRi™´sWÆμ∂[≠sN][xqsLi xms»Ì¡V ¡…Ì”¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. À≥ÿ«¡Fy —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V @∏R∂V˘©´sıgSLji À≥œ¡W™´sV∏R∂V˘ r~LiªRΩ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiQ\Æ™sV©´s ¨sLRi¯Õfi rÛy©´sLiN][xqsLi N][xqsLi \|qsªRΩLi À≥ÿ«¡Fy ª]áVªRΩ xms»Ì¡V ¡…Ì”¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ @Æμ∂[ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s  ¡Ã¡\Æ™sV©´s Æ©s[ªRΩgS D©´sı æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sV NRP≠sV…”¡ N][NRP¨ds*©´sL`i LS™´soáLSLi©y¥`∂ F°…‘¡¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li\|ms ˙xmsbPıQ}qsÚ A∏R∂V©´s ≠s™´sVV≈¡ªRΩ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ ≠sV©´s•¶¶¶LiVV}qsÚ Δÿ©yxmspL`i, AzqsFnyÀÿμ`∂,

¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡, zqsLRiWˆL`i, À‹[¥`∂ ªRΩμj∂ªRΩLRi HμR∂V rÛy©yáV ™´sVVLiμR∂VgS @©´sVNRPV©´sı ≠sμ≥R∂LigSÆ©s[ μR∂NTP‰Li¿¡NRPV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. Δÿ©yxmspL`i ©´sVLi¿¡ FsLi{ms LS¥][≤`∂LRiÆ™s[V£tsQ NRPV™´sWLRiV≤R∂V LjiºdΩ£tsQLS¥][≤`∂, À‹[¥`∂ ©´sVLi¿¡ ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ r°∏R∂VLi ÀÿxmsoLS™´soáNRPV …”¡ZNP‰»˝¡V μR∂ZNP[‰ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. AzqsFnyÀÿμ`∂Õ‹[ FsLi{ms LS¥][≤`∂ LRiÆ™s[V£tsQ Bxmsˆ…”¡ZNP[ ©y∏R∂V≠sVÆ©s[xtsQ©±s Æ™s[aSLRiV. zqsLRiWˆL`i ©´sVLi¿¡ ªRΩWLRiVˆ —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂ @Ljilgiá ©ylgi[aRP*L`iLS™´so, ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi B©±sø≥yLÍki ¡V¿¡Ë÷¡LigRiLi, ™´sVL][Æ©s[ªRΩ LS≠s $¨s™y£qsáV F°…‘¡xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡ ©´sVLi¿¡ ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Fy…”¡xqsVÀ≥œ¡˙μR∂ …”¡ZNP»Ì¡V AbPxqsVÚ©yıLRiV. LS¥][≤`∂ LRiÆ™s[V£tsQ @|qsLi’d˝¡NTP Æ™s◊¡æªΩ[™´sW˙ªRΩLi Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ FsLi{msgS N]ªRΩÚ}msLRiV æªΩLRi\|msNTP LS©´sVLiμj∂. Æ™sVVªyÚ¨sNTP ©yáVgRiV {qs»˝¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V μR∂NRP‰≤R∂Li\|ms ’¡¤«¡zms ˙ZaP[fl·VáV ALiμ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLiVV.

FsLi{ms Æ™sLiNRP»¡ry*≠sV ªRΩ©´s∏R∂VV≤R∂V ©´sLiμj∂FyNRPV g_ªRΩ™±sV }msLRiV @À≥¡œ ˘LÛij ªy*¨sNTP mx sLjibdPá©´sÕ‹[ DLiμj∂. ºΩLRiVxmsºΩNTP ¬ø¡Liμj∂©´s qx sWLjiFyNRPVá ™´sVV¨s qx sV˙ ¡x§¶ ¶¯fl·˘Li mx soªRΩWÚLiR VÕ‹[¨s BLi—¡¨dsLjiLigRiV NRPŒÿaSáNRPV {qsCJgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ZNP[Li˙μy¨sNTP ¬ø¡[Lij ©´s «ÿ’¡ªy NRPW≤y rÛy¨sNRP N][L`iNRP≠sV…‘¡NTP mx sLizmsLiøyLRiV. μR∂LRiΔÿxqsVÚá ©´sV mx sLjibdP÷¡Li¿¡ ™yLji gRiVLjiLi¿¡©´s qx s™´sWøyLRiLi ≠s«¡∏R∂W™´sNSaSá @LiøR¡©yá©´sV LSxtsÌ Q˚ NRP≠sV…‘¡ μy*LS @μ≥∂j uÌy©y¨sNTP ¨sÆ™s[μ∂j qx sVÚLiμj∂. À≥ÿ«ÿFyª][ F~ªRΩVÚª][ @™´sNSaSáV N][Õ‹[ˆLiVV©´s ™´sVμR∂©´smx s˝ ¤Õ¡ æªΩáVgRiV ªRΩ™´sVV¯Œ˝¡œ ß §x ¶ ¶ß…ÿx§¶ ¶ß…”¡©´s LS«¡μ≥y¨sNTP xmsLRiVgRiVáV ºdΩaSLRiV. μk∂¨s¨s ’¡¤«¡zmsNTP FsÕÿ ZNP[…ÿLiVVryÚLiR ¨s ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV.

®©s[²R¶V @®´ý¶ÉÓÁN`P=NRPV ÑÁÍýØ ÇÁÈýÁ FsLizmsNRP ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i,G˙zmsÕfi7(ôd’ÿq÷´dt): DªRΩÚLS≈¡Li≤`∂ x§¶¶¶Ljiμy*L`iÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ 12™´s «ÿºdΩ∏R∂VrÛyLiVV @LiªRΩL`i —¡Õ˝ÿá ÀÿáÀÿ÷¡NRPá @Li≤R∂L`ic14, 16 F°…‘¡Õ˝‹[ FyÕÊ‹Æ©s[ —¡Õ˝ÿ «¡»˝¡NRPV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi FsLixmspBNRP «¡LRiVgRi©´sVLiμj∂. rÛy¨sNRP }qÌs≤T∂∏R∂VLi \Æ™sVμy©´sLiÕ‹[ FsLizmsNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V @Æ¥˝∂…”¡N`P= xqsLixmnsVLi ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. @Li≤R∂L`ic14, @Li≤R∂L`ic16áNRPV C FsLizmsNRPáV DLi…ÿLiVV, @Li≤R∂L`ic14 ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ 100≠dsV., 600≠dsV. xmsLRiVgRiV, ÕÿLig`i«¡Li£ms, \|§¶¶¶«¡Li£ms, uy…fixmso…fi, @Li≤R∂L`ic16 ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ 100≠dsV., 200≠dsV., 400≠dsV., Æ™sLiVV˘≠dsV»¡L˝Ri xmsLRiVgRiVª][ Axms»¡V ÕÿLig`i«¡Li£ms, \|§¶¶¶«¡Li£ms, uy…fixmso…fi, ≤T∂xqs‰£qs˙ª][, «ÿÆ™s÷¡©±s˙ª][ @LiaSÕ˝‹[ F°…‘¡Ã¡VLi…ÿ∏R∂V¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. AxqsNTPÚgRiá ≠sμy˘LÛji¨ds, ≠sμy˘LÛRiVáV ªRΩx§¶¶¶bdPÕÙÿLRiV μy*LS «¡©´s©´s ©´sÆ™sWμR∂V ˙μ≥R∂V™´sxms˙ªRΩLi, NRPVá˙μ≥R∂V≠dsNRPLRifl· xms˙ªRΩLi, ™´sVW≤R∂V Fn~…‹[áª][ FsLizmsNRPáNRPV •¶¶¶«¡LRiVNS™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV.

{qsH²U¶ @μR¶Vmx soÍÜ[ ©s« ÌÁVgiR VLiR V ¬sLiμ¶j »½R VÌÁV |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi7(ôdÿ’ q÷´dt): Fs¨dsÌ AL`i |§¶¶ ÕfiÚ ∏R∂VW¨s™´sLÌik Æ\™sμR∂˘ ≠sμR∂˘ m{ s“¡ ˙xmsÆ™s[aPR mx sLkiORPQ ˙xmsaRPıxms˙ªyá ÷d¡ZNP[“¡ NRPVLiÀ≥¡œ N][fl·LiÕ‹[ ªy«ÿgS ©´sáVgRiVLRiV ¨sLiμj∂ªRΩVá©´sV q{ sH≤U∂ @μ≥∂j NSLRiVáV @μR∂VxmsoÕ‹[NPT ºdΩqx sVNRPV©yıLRiV. ˙xmsμ≥y©´s ¨sLiμj∂ªRΩV≤R∂V @©´sW£msª][ Fy»¡V ™´sVL][ ™´sVVgÊiR VLRiV ¨sLiμj∂ªRΩVáV q{ sH≤U∂ @μR∂VxmsoÕ‹[ D©´sı»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. Bxmsˆ…”¡ZNP[ N]LiμR∂Lji¨s @lLi£qsÌ ¬ø¡[aSLRiV. ≠dsLRiLiªy Bxmsˆ…”¡ZNP[ ¤\«¡Ã¡V EøR¡Ã¡V ¤Õ¡NRP‰|ms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. @Æμ∂[≠sμ≥∂R LigS mz s—¡ mx sLkiORPQ©s´ V LRiμÙ∂R V ¬ø¡[qz s C Æ©sá 27©´s ºΩLjigji ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡À‹[ªΩR V©yıLRiV. FsLi|qs…fiÕ‹[, FsLi’¡’¡Fs£qsÕ‹[ ™´sWLRiV‰Ã¡V ryμ≥∂j LiøR¡¨s ™yLRiV mz s—¡ ˙xmsÆ™s[aPR mx sLkiORPQÕ‹[ …ÿ£ms LS˘LiN`PáV F~LiμyLRiV. μk∂Liª][ gRi™´sLRiıL`i AÆμ∂[aSáª][ qz sH≤T∂ LRiLigRiLiÕ‹[NPT μj∂gji ≠søyLRifl· ¬ø¡[qz sLiμj∂. øR¡VLRiVNRPVgS ≠søyLRifl· «¡Ljimz s ZNP[qx sV©´sV N]÷¡NTP‰ ºdΩqx sVNRPV¨s ™´s¿¡ËLiμj∂.

@LiÛËÁ[²R¶äL`i ²T¶úgki úxms®ªs[aS¬sNTP μR¶LRiÆØxqsVò gRi²R¶Vxmso |msLixmso NRPLRiWıáV,G˙zmsÕfi7(ôdÿ’ q÷´dt): ≤yNÌPR L`i ’d¡AL`i @Li¤À¡[μ∂R ‰L`i ryLRi*˙ºΩNRP ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLi μR∂WLRi≠sμR∂˘ μy*LS 2014c15 ≠sμy˘ qx sLi™´sªRΩ=LS¨sNTP ≤T∂˙gki Æ™sVVμR∂…”¡ qx sLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ ¬ø¡[lLi[LiμR∂VNRPV μR∂LRiΔÿxqsVÚ gRi≤R∂V™´so©´sV F~≤T∂gjiLiøyLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV qz sá*L`i«¡⁄’d¡˝ NRPŒÿaSá ˙FyL iºdΩ∏R∂V @μ≥∂R ˘∏R∂V©´s ZNP[Li˙μR∂Li qx s•¶¶ ∏∂R V qx sLiøyáNRPVáV æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sLiμR∂LRiW Fy∏R∂Vá Aáxqs˘ LRiVxqsVLiª][ CÆ©sá 12™´s æªΩ[μ∂k ™´sLRiNRPV μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[qx sVN][™s´ øR¡Ë©yıLRiV. ˙xmsÆ™s[aPR mx sLkiORPQ CÆ©sá 13™´s æªΩ[μ∂k DμR∂∏R∂VLi 10 ©´sVLi¿¡ ™´sVμ≥y˘x§¶ ¶ıLi 12.30 gRiLi»¡Ã¡NRPV «¡LRiVgRiVªRΩVLi μR∂©yıLRiV. ™´sVLji¨sı ≠s™´sLSáNRPV @μ≥∂R ˘∏R∂V©´s ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ qx sLiμR∂Lji+Liøyá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV.

xqs\Æ™sVNRP˘™yμy¨sı ªyNRP»Ì¡V |ms…Ì”¡©´s «¡gRi©±s : ∏R∂V©´s™´sVá

|\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi7(ôdÿ’ q÷´dt): À≥ÿ«¡Fy, æªΩÆμ∂[Fy F~ªRΩVÚ LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂V qx sV©y≠dsV qx sXztsÌ Qqx sVÚLiμR∂¨s, BLiμR∂VÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki, \Æ™sNSFyáV N]»Ì¡VNRPVF°ªy∏R∂VÆ©s[ À≥¡œ ∏R∂VLi A FyLÌik QÕ‹˝ [ NRP¨szmsr°ÚLiμR∂¨s …”¡≤T∂mz s q{ s¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR ∏R∂V©´s™´sVá LS™´sVNRPXxtsÒ v≤R∂V @©yıLRiV. ZNP[LRiŒœ¡Õ‹[ ™´sVVzq˝sLi ÷d¡g`iª][ F~ªRΩVÚ|ms»Ì¡VNRPV©´sıxmsˆV≤R∂V NSLi˙lgi£qsNRPV |qsNRPV˘Ã¡Lji«¡Li gRiVLRiVÚNRPVLS¤Õ¡[μy @¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. |qsNRPV˘Ã¡Lji«¡Li ™´sVVxqsVgRiVÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sVL][ryLji Æ™sWxqsLi ¬ø¡[∏∂R Wá¨s DÀ≥¡œ ∏R∂V NSLi˙lgi£qs FyLÌik áV øR¡WxqsVÚ©yı∏R∂V¨s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. …”¡≤T∂zms,’¡¤«¡zms D™´sV¯≤T∂ @¤«¡Li≤y @’≥¡™´sXμÙj∂, FyLRiμR∂LRi+NRP Fyá©´s @¨s, Æμ∂[aPR LiÕ‹[, LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[

™´sVøR¡Ë¤Õ¡[¨s ©y∏R∂VNRPªy*¨sı ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂, øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V @Liμj∂ryÚLiR ¨s ˙xms«¡Ã¡V ©´s™´sVV¯ªRΩV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. C F~ªRΩVÚ©s´ V ≠sÀ≥¡œ «¡©´s F~ªRΩVÚgS Æ\™sNSFy Æ©s[ªΩR áV ≠s™´sVLji+LiøR¡≤R∂Li qz sgÊiR V¬ø¡[»¡¨s, ALÌij NRPÕfi 3 μy*LS LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ¬ø¡[∏∂R V™´sV¨s ¬ø¡zmsˆLiμj∂ Æ\™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌik NSμy @¨s ∏R∂V©´s™´sVá ˙xmsbPıLiøyLRiV. ¤\«¡Õ˝‹[ ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡NRPV LS™´s≤y¨sNTP xqs\Æ™sVNRP˘™yμy¨sı r°¨s∏R∂WNRPV «¡gRi©±s ªyNRP»Ì¡V |ms»Ì¡≤R∂Li ¨s«¡Li NSμy @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ¤\«¡Õ˝‹[ ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡NRPV LS™´s≤y¨sNTP qx s\Æ™sVNRP˘™yμy¨sı NSLi˙lgi£qs FyLÌik @μ≥∂R ˘QOPR VLSáV r°¨s∏R∂W gSLiμ≥∂k NTP ªyNRP»Ì¡V |ms»Ì¡≤R∂Li ¨s«¡Li NSμy @¨s «¡gRi©±s©´sV ˙xmsbPıLiøyLRiV. À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌik ª][ …”¡≤T∂mz s F~ªRΩVÚ©s´ V ≠sÀ≥¡œ «¡©´s F~ªRΩVÚ @¨s Æ\™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌik @©´s≤R∂Li mx s»˝¡ ∏R∂V©´s™´sVá A˙gRi§x ¶ ¶Li ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. . |qsNRPV˘Ã¡Lji«¡Li ™´sVVxqsVgRiVÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sVL][ryLji Æ™sWxqsLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NSLi˙lgi£qs, Æ\™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌik áV øR¡WxqsVÚ©yı∏R∂V¨s ∏R∂V©´s™´sVá LS™´sVNRPXxtsÒ v≤R∂V ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. …”¡≤T∂mz s, ’¡¤«¡zms D™´sV¯≤T∂ @¤«¡Li≤y @’≥¡™´sXμÙ∂j , FyLRiμR∂LRi+NRP FyáƩs[ @¨s @©yıLRiV. Æμ∂[aPR LiÕ‹[ ’¡¤«¡zms ˙xmsμ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂, LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ …”¡≤T∂mz s @μ≥∂j Æ©s[ªΩR øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V ™´sVøR¡Ë¤Õ¡[¨s Fyá©´s @Liμj∂ryÚLiR ¨s ˙xms«¡Ã¡V ©´s™´sVV¯ªRΩV©yıLRi¨s ∏R∂V©´s™´sVá æªΩ÷¡FyLRiV.


5

eT+>∑fi¯yês¡+ 08`04`2014

‘Ó\+>±D Á|ü»\ ÄX¯\T ø±+ø£å\T {ÏÄsYmdt Á|üuÛÑT‘·«+˝ÀH˚ kÕ<Ûä´+ : #ê] Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi7 (ôd’ÿq÷´dt): æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ AaRPáV NSLiORPQáV …”¡AL`iFs£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[Æ©s[ Æ©sLRiÆ™s[LRiVªy ∏R∂V¨s ™´sVV¥][Õfi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘, …”¡AL`iFs£qs @À≥œ¡˘LÛji ≤yNÌRPL`i Æ™s[fl·Vg][FyáøyLji @©yı LRiV. C Fs¨sıNRPáV æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ ≠s«Ï¡ªRΩNRPV ¨sμR∂LRi+©´s™´sV©yıLRiV. …”¡AL`iFs£qs @ ¡˘LÛRiVá©´sV —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsxqsWLjiÚ Æ™sV«ÿ©´sLÌkiª][ lgi÷¡zmsLiøyá©yıLRiV. ª]÷¡ æªΩáLigSfl·Õ‹[ …”¡AL`iFs£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Æ™s[V DLi≤yá¨s @©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPáV øyÕÿ NUPáNRP™´sV¨s @Li»¡W ˙xms«¡Ã¡V F°LS≤T∂ æªΩáLigSfl· ryμ≥j∂Li¿¡©´s …”¡AL`iFs£qsNRPV J¤…¡[zqs lgi÷¡zmsLiøyá©yıLRiV. ryμ≥j∂LiøR¡VNRPV©´sı ≠s«¡∏R∂VLi ryLÛRiNRPLi NS™yáLi¤…¡[ …”¡AL`iFs£qs Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLRiˆ≤yá ©yıLRiV. N]ªRΩÚ LSxtÌsQ˚Li..N]ªRΩÚ xmsLi¥yª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV F°™yá©yıLRiV. …”¡AL`iFs£qs ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs©´s Fs¨sıNRPá ˙xmsflÿ◊¡NRP ˙FyNRPLi ™´s¬ø¡[Ë ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´s≤R∂VøR¡VNRPVLi »¡VLiμR∂¨s @©yıLRiV. \Æ™sμR∂˘Li @Liμj∂Liπ∏∂[VLi μR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[¨s Axqsˆ˙ªRΩVá©´sV xms…”¡xtÌsQLi ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV.

˙xmsºΩ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 30 xms≤R∂NRPá AxqsˆQ˚ºΩ, ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ ™´sLiμR∂ xms≤R∂NRPáV Axqsˆ˙ªRΩVáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. @Õÿlgi[ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ©´sV lLiLi≤R∂V —¡Õ˝ÿáVgS @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sxqsÚμR∂Æ©s[ ©´s™´sV¯NRPLi Fs™´sLjiNUP ¤Õ¡[NRPV©yı ™´sV©´sLi NRPxtÌsQxms≤T∂ DμR∂˘™´sVLi ¬ø¡[zqs æªΩáLigSfl·©´sV ryμ≥j∂LiøR¡VNRPV©yı™´sV¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. æªΩáLigSflÿÕ‹[ \lLiªRΩVá AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡NRPV NSLi˙lgi£qs,…”¡≤T∂zms ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¤Õ¡[ NSLRifl·™´sV©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ æªΩáLigSfl· FyLÌkigS ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Li N][xqsLi F°LS≤T∂©´s xmnsV©´sªRΩ ZNPzqsAL`iμR∂¨s, @LiμR∂VZNP[ …”¡AL`iFs£qsNRPV J¤…¡[∏R∂Wá©yı LRiV. ALi˙μ≥yFyLÌkiáNRPV æªΩáLigSfl·Õ‹[ rÛy ©´sLi¤Õ¡[μR∂¨s xmso©´sLRiVμÁy…”¡LiøyLRiV. C Fs¨sıNRPáV FsLiª][ ˙xmsæªΩ[˘NRP\Æ™sV©´s≠s. LS«¡NUP∏R∂V @≠s¨dsºΩ @LiªRΩÆ™s[V ZNP[{qsAL`i áORPQ ˘™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi N]…˝ÿ≤T∂©Ø[Œ˝œ¡ZNP[ J¤…¡[}qsÚ ™yLRiV @Li≤R∂gS DLi…ÿLRi¨s @©yıLRiV. BNRP ¡LigSLRiV æªΩáLigSfl·©´sV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[zqs æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡NRPV @Liμj∂LiøR¡≤R∂Æ™s[V ªRΩ©´s áORPQ ˘™´sV¨s

—¡Õ˝ÿÕ‹[ lLiLi≤R∂V {qs»fiÕ˝‹[ zqszmsH F°…‘¡ NRP≤R∂xms,G˙zmsÕfi7 (ôdÿ’ q÷´dt) ˙xms«ÿμ≥∂R ©y¨sı áW…‘¡ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV @μ≥∂j NSLS¨sı Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPV©´sı NSLi˙lgi£qs FyLÌik NTP ˙xms«¡Ã¡V ¡VμÙ∂j ¬ø¡FyˆÃ¡¨s qz szmsH mz sáVxmso¨s¿¡ËLiμj∂. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ lLiLi≤R∂V q{ s»˝¡Õ‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Liª][ Fy»¡V NSLi˙lgi£qsNRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR LigS mx s¨s ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s A FyLÌik —¡Õ˝ÿ ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ CaRP*LRi∏R∂V˘ æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿ©´sV qx s™´sV˙gRiLigS @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV LS©´sV©´sı ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ q{ s{msH  ¡LjiÕ‹[ ¨sáVr°ÚLiμR∂¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. NRP≤R∂mx s —¡Õ˝ÿÕ‹[ lLiLi≤R∂V rÛy©yá ©´sVLi¿¡ Fs¨sıNRPá  ¡LjiÕ‹[ ¨s÷¡¬ø¡[LiμR∂VNRPV qx s©´sıQμ∂RÙ ™´sV™´soªRΩV©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. NRP≤R∂mx sÕ‹[ —¡.CaRP*LRi∏R∂V˘,  ¡Æμ∂[*áVÕ‹[ Æ™sLiNRP»¡xqsV ¡˜∏R∂V˘©´sV  ¡LjiÕ‹[ ¨s÷¡}msLiμR∂VNRPV —¡Õ˝ÿ NSLRi˘™´sLÊiR qx s≠sVºΩ ºdΩLS¯¨sLi¿¡ @μ≥∂j uÌy©y¨sNTP ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV mx sLizms©´s»˝¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ˙xms«ÿ qx s™´sVxqs˘Ã¡ mx sLjiuy‰LRiLi N][qx sLi @≠s˙aSLiªRΩLigS F°LS…ÿáV ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı FyLÌik NTP ˙xms«¡Ã¡ @Li≤R∂μR∂Li≤R∂gS ¨sá™yá¨s N][LSLRiV. J»˝¡V.. {qs»˝¡ N][xqsLi ™´sVª][©y¯μR∂aRPNRPVÚá©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶ ¶qx sVÚ©s´ ı FyLÌik áNRPV gRiVfl·FyhRiLi ¬ø¡FyˆÃ¡¨s mz sáVxmso¨søyËLRiV. q{ s{msH Fs©Ø[ı F°LS…ÿáV ¬ø¡[}qsÚ ˙ ¡x§¶ ¶¯fl”· DNRPV‰ NRPLS¯gSLS¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li |qsLiVVÕfiNRPV @xmsˆgjiLi¿¡LiμR∂©yıLRiV.NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿ @Æ©s[NRP ≈¡¨s«ÿáNRPV ¨sá∏R∂V™´sV¨sc ry*LÛiR LS«¡NUP∏R∂Wá N][qx sLi FyNRPVÕÿÆ≤∂[ ©y∏R∂VNRPVáV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ LS∏R∂Vá{qs™´sV BLiNS Æ™s©´sVNRPÀÿ»¡VNRPV gRiV\lLiLiμR∂©yıLRiV. ¬ø¡»Ì¡V }msLRiV ¬ø¡zmsˆ NS∏R∂Vá™´sVV¯NRPVÆ©s[ ©y∏R∂VNRPVá©´sV ˙xms«¡Ã¡V ºΩLRiqx s‰LjiLiøyá¨s N][LSLRiV.

ZNP[{qsAL`i Bxmsˆ…”¡ZNP[ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRi©yıLRiV. }msμR∂áNRPV D¿¡ªRΩ ≠sμR∂˘©´sV @Liμj∂LiøR¡≤R∂Li, ZNP[“¡ ©´sVLi¿¡ {ms“¡ ™´sLRiNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≈¡LRiVËáª][Æ©s[ ≠sμR∂˘©´sV @Liμj∂ryÚ™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV.. ¡≤R∂VgRiV,  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s ™´sLÊSá™yLRiV AªRΩ¯g_LRi™´sLiª][  ¡ºΩZNP[Õÿ @¨sı øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ ™´sV¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. gjiLji«¡©´sVáV ªRΩ™´sV xqsLixqs‰ºΩ, ryLi˙xmsμy∏R∂Wá©´sV NSFy≤R∂V NRPVÆ©s[Õÿ ™yLji ªRΩLi≤yá©´sV ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩáVgS ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ …”¡AL`iFs£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li DLi¤…¡[Æ©s[ ˙xms«¡Ã¡NRPV B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsVá©´sV @™´sVáV ¬ø¡[zqs,  ¡LigSLRiV æªΩáLigSfl·©´sV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[xqsVN][™´sLi ryμ≥R∂˘™´sV™´soªRΩVLi μR∂¨s xmso©´sLRiVμÁy…”¡LiøyLRiV. ˙xmsºΩ INRP‰ ∏R∂VV™´sNRPV≤R∂V, ≠sμy˘LÛji C ≠sxtsQxqs∏R∂W¨sı gRiVLjiÚLi¿¡ …”¡AL`iFs£qs lgiáVxmso©´sNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. N]ªRΩÚ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ N]ªRΩÚ ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ N]ªRΩÚ xmsLi¥yÕ‹[ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[xqsVNRPVLiμy™´sV¨s øyLji @©yıLRiV. …‘¡≤U∂{ms, NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV øyÕÿ μR∂VLS¯LÊSáV

¬ø¡[aSLiVV.. æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s ˙Fy¤«¡NÌRPVáV xmspLjiÚ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y @˙NRP™´sV ˙Fy¤«¡NÌRPVáNRPV @©´sV™´sVªRΩV÷¡¿¡Ë ¨dsŒ˝œ¡ß ªRΩLRi÷¡Li¿¡Liμj∂ F~©yıá NSμy @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. F~©yıá NSLRifl·LigSÆ©s[ æªΩáLigSfl· ˙Fy¤«¡NÌRPVáNRPV @©y˘∏R∂VLi «¡LjigjiLiμR∂©yı LRiV. ˙xmsºΩ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP áORPQ FsNRPLSá ø]xmsˆV©´s N][…”¡ FsNRPLSá©´sV rygRiVÕ‹[NTP ºdΩxqsVN]ryÚ™´sV©yıLRiV. Bμj∂Õÿ ™´soLi¤…¡[ ™´sVV¥][Õfi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi …”¡AL`iFs£qs …”¡ZNP»Ì¡V F~Liμj∂©´s Æ™s[fl·Vg][FyÕÿ øyLji Aμj∂™yLRiLi ÀÿxqsLRi xqsLRixqs*ºΩ @™´sV¯™yLji¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©yıLRiV. FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ @LiμR∂¤«¡[zqs©´s ’d¡FnyLRiLi©´sV @™´sV¯™yLji xqs¨sıμ≥j∂Õ‹[ DLi¿¡ xmsp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS øyLji ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW @™´sV¯™yLji AbdPxqsV=áª][ ºΩLjigji ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂ryÚ©´s¨s }msL]‰©yıLRiV. BNRP‰≤R∂ ’¡¤«¡zms,…”¡≤T∂zms D™´sV¯≤T∂ @À≥œ¡˘LÛjiª][ Fy»¡V NSLi˙lgi£qs©´sV A∏R∂V©´s FsμR∂VL][‰ À‹[ªRΩV©yıLRiV.

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi7 (ôdÿ’ q÷´dt): FsLi≤y NSáLiÕ‹[ Fs¨sıNRPá NSáLi LS™´s≤R∂Liª][ @μ≥j∂NSLRiVáV ªRΩgji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][¨s NSLRifl·LigS J»¡L˝iR V ©y©y∏R∂WªRΩ©´s mx s≤ÔyLRiV. rÛy¨sNRP qx s™´sVLRiLi ™´sVVgjiqz s©y @xqsáV qx s™´sVLRiLi ™´sVVLiμR∂VLiμj∂. 11©´s ™´sVL][ ≠s≤R∂ªRΩ Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRi©´sV©yıLiVV. @Õÿlgi[ C Æ©sá 30 «¡Ljilgi[ ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá ©y…”¡NTP FsLi≤R∂áV ™´sVLjiLiªRΩ gS ™´sVVμR∂LRi©´sV©yıLiVV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ FsLi≤R∂áՋ[ ©y∏R∂VNRPVáVá, NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V ¤À¡Li¤À¡[¤Õ¡ªRΩVÚªΩR V ©yıLRiV. rÛy¨sNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FsLi≤R∂á NSLRifl·LigS ™´s≤R∂Æμ∂ ¡˜NRPV BμÙ∂R LRiV ™´sVXªRΩV˘™yªRΩ mx s≤ÔyLRiV. 21 «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs, 263 FsLi{ms…‘¡{qs rÛy©yáNRPV ª]÷¡μR∂aRPÕ‹[ F°÷¡Lig`i «¡LjigjiLiμj∂. ªRΩWLRiVˆ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡, AzqsFnyÀÿμ`∂ lLiÆ™s©´sW˘ ≤T∂≠s«¡©˝s´ mx sLjiμ≥∂j Õ‹[¨s HμR∂V aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ rÛy©yáV, 21 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ Aμj∂™yLRiLi «¡Ljigji©´s

™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[ J»¡V x§¶ ¶NRPV‰Q\|ms ˙xmsμR∂LRi+©´s ¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡©´s ≠sμy˘LÛRiVáV

NRP≤R∂mx s,G˙zmsÕfi7 (ôdÿ’ q÷´dt): GNRPbPá©´sgRiLRiLigS zms÷¡¬ø¡[ ILi…”¡≠sV»Ì¡ N][μR∂Li≤R∂LS™´sVry*≠sV ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yáV r°™´sV™yLRiLi ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Li @∏R∂W˘LiVV. C Æ©sá 17™´s æªΩ[μ∂k ™´sLRiNRPW @LigRiLRiLigRi \Æ™sÀ≥œ¡™´sLigS DªRΩ=™yáV «¡LRiVgRi©´sV©yıLiVV. BNRP‰≤R∂ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi LS™´sVVá NRPŒÿ˘fl·Li @gRiLigRiLRiLigRi Æ\™sÀ≥¡œ ™´sLigS «¡LRiVgRi©´sVLiμj∂.  ¡Æ™sV¯LRiF°ªRΩ©´s $™´sVμyLi˙μ≥∂R ™´sV•¶¶¶À≥ÿgRi™´sªy¨sı LRi¿¡Li¿¡ $LS™´sVøR¡Li˙μR∂™´sVWLjiNÚ PT @LiNTPªRΩLi ¬ø¡[zqsLiμj∂ BNRP‰Æ≤∂[. BLiªRΩ…”¡ xmnsV©´søR¡Lji˙ªRΩ D©´sı N][μR∂Li≤R∂LS™´sVry*≠sV ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yá CryLji NRP™´sV¨ds∏R∂VLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤y¨sNTP Æμ∂[™yμy∏R∂VaS≈¡, Aá∏R∂V NRP≠sV…‘¡ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[qz sLiμj∂. C DªRΩ=™yÕ˝‹[ À≥ÿgRiLigS 8©´s ry∏R∂VLi˙ªRΩLi NRP≠s xqsÆ™s[V¯Œœ¡©´sLi, F°ªRΩ©´s «¡∏R∂VLiºΩ, ry∏R∂VLi˙ªRΩLi À≥¡œ NTPqxÚ sLigkiªRΩLi, 10©´s LS˙ºΩ @©´sı™´sV∏R∂V˘, ªy˘gRiLS«¡ NUPLRi©Ú s´ áV, 11©´s LS˙ºΩ N][Õÿ»¡Li, 12©´s LS˙ºΩ ¬ø¡NRP‰À≥¡œ «¡©´s, 15©´sry∏R∂VLi˙ªRΩLi À≥¡œ LRiªRΩ©y»¡˘Li, NRPW¿¡xmsp≤T∂ ©´sXªy˘Ã¡V, 16 ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ™´sVVgÊRiVá F°…‘¡Ã¡V, 17©´s ry∏R∂VLi˙ªRΩLi N][Õÿ»¡Li DLi»¡VLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. DªRΩ=™yáNRPV ™´s¬ø¡[Ë À≥¡œ NRPVÚáNRPV ªygRiV¨ds…”¡ ™´sqx sºΩ NRP÷¡ˆLiøyLRiV.

NRPLkiLi©´sgRiL`i,G˙zmsÕfi7 (ôdÿ’ q÷´dt): —¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qs LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ xqsπ∏∂Wμ≥R∂˘NRPV NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÌy©±s $NRPLSLRiLi øR¡V…Ì¡” Liμj∂. B…‘¡™´s¤Õ¡[ FyLÌik Õ‹[ ºΩLjigji ¬ø¡[Lij ©´s |msμÙR∂xms÷˝¡ FsLizms ≠sÆ™s[N`P ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩª][ D©´sı ≠s¤À≥¡[μyáV ª]ágjiLiøR¡VN][™yá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÌy©´sLi xqsWøR¡©´s Æ™s[VLRiZNP[ A∏R∂V©´s $μ≥∂R L`iÀÿ ¡Vª][ ¤À¡≥ …[ ¡‘ @∏R∂W˘LRi¨s qx s™´sWøyLRiLi. ≤≥∂T ÷d¡˝ ©´sVLi¿¡ |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂NRPV ™´s¿¡Ë©´s ≠sÆ™s[N`P Æ©s[LiR VgS $μ≥R∂L`iÀÿ ¡V BLi…”¡NTP Æ™s◊¡˛ A∏R∂V©´sª][ øR¡LjiËLiøyLRi¨s qx s™´sWøyLRiLi. qx sV™´sWLRiV @LRigRiLi»¡ }qsxmso «¡Ljigji©´s ¤À≥¡[…‘¡Õ‹[ gRiªRΩLiÕ‹[ «¡LjigjiLiμj∂ ™´sVLjiËF°μy™´sV¨s.. ≠s¤À¡≥ μ[ yáV ≠ds≤T∂ FyLÌik ≠s«¡∏R∂VLi N][qx sLi NRPázqsNRP»Ì¡VgS mx s¨s¬ø¡[μyÙ ™´sV¨s BμÙ∂R LRiV Æ©s[ªΩR áV

FsLi≤R∂áª][ \|§¶¶ LS©y xms≤ÔR∂ J»¡L˝RiV F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyá ™´sμÙ∂R ˙xms«¡Ã¡V FsLi≤R∂áNRPV @xmsr°FyáV mx s≤Ô∂R μR∂XaS˘Ã¡V @Æ©s[NPR Li NRP¨szmsLi øyLiVV. DμR∂∏R∂VLi J»¡L˝iR Liªy Dªy=x§¶ ¶Liª][ F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyáNRPV LSgS.. ™´sVμ≥y˘x§¶ ¶ıLi ™´sW˙ªRΩLi ™´sVLiμR∂N]≤T∂gS N]©´srygjiLiμj∂. ºΩLjigji ry∏R∂VLi˙ªRΩLi «‹[LiR LiμR∂NRPVLiμj∂. J»¡L˝iR NRPVxqs\lLi©´s ™´sxqsªRΩVáV NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRi∏R∂VLi ˙ªyLigRiLi ≠sxmsn á\Æ™sVLiμj∂. FsNRPV‰™´s DuÒ°˙gRiªRΩáV ©´sÆ™sWμR∂™´soªRΩV©yı∏R∂V¨s æªΩ÷¡{qs, ¨ds≤R∂N][qx sLi NRP¨dsqx s GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[μ∂R Æ©s[ ≠s™´sVLRi+ ™´s˘QQNPR QÚ Æ\™sVLiμj∂. NSzqs}ms»¡ ™´sVLi≤R∂áLi r°™´sVgRiWÆ≤∂Li À≥¡œ LRiª`Ω©´sgRiL`i Õ‹[ J ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ ªRΩ©´s À≥¡œ LRiªÚ ][ NRP÷¡zqs J»¡V Æ™s[∏∂R V≤y¨sNTP ™´s¿¡Ë ™´s≤R∂Æμ∂ ¡˜ ªRΩgji÷¡ ˙FyflÿáV ™´sμj∂÷¡Liμj∂. À≥¡œ LRiª`Ω©´sgRiL`iNTP ¬ø¡Liμj∂©´s LS™´soá LSμ≥∂R (47) ªRΩ©´s J»¡V x§¶¶¶NRPV‰ r°™´sVgRiWÆ≤∂Li FyªRΩNSá¨dsÕ‹[ DLiμR∂¨s ™´sVVLiμR∂VgS @NRP‰≤T∂NTP FsLi≤R∂Õ‹[ Æ™s◊˝¡Liμj∂. @NRP‰≤R∂ ªRΩ©´s}msLRiV «ÿ’¡ªyÕ‹[

¤Õ¡[μ∂R ¨s æªΩ÷¡zqs ºΩLjigji ™´sVL][ F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μy¨sNTP Æ™s◊˝¡©y @NRP‰≤R∂ NRPW≤y ¨sLSZaP[ FsμR∂VLRiV @LiVVLiμj∂. À≥¡œ LRiªÚ ][ NRP÷¡zqs ºΩLjigji Æ™sŒœ¡ßÚLi≤R∂gS AÆ™sV FsLi≤R∂Æ™s[≤T∂NTP ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[NRP xqsˆQXx§¶¶¶ªRΩzmsˆ xms≤T∂F°LiVVLiμj∂. ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡ AxqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøR¡gS ¿¡NTPªRΩ= F~LiμR∂VªRΩW ™´sVLRifl”·Li¿¡Liμj∂. F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ ªygRiV¨ds…”¡ ™´sqx sºΩ ¤Õ¡[NPR ÀÿLRiVáV ºdΩLji©´s J»¡L˝iR V μyx§¶ ¶Liª][ ≠sá≠sÕ˝ÿ≤y÷¡= ™´s¿¡ËLiμj∂. BNRP lLiLi≤R∂V lLiÆ™s©´sW˘ ≤T∂≠s«¡©˝s´ mx sLjiμ≥∂j Õ‹[¨s 21 «¡≤U∂ˆ…‘¡q{ s rÛy©yáNRPV 103™´sVLiμj∂, 252 FsLi{ms…‘¡{qs rÛy©yáNRPV 1,144 ™´sVLiμj∂ @À≥¡œ ˘LÛiR VáV ªRΩ™´sV @μR∂XuÌy¨sı xmsLkiOTPQLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. 70aSªy¨sNTP\|msgS J…”¡Lig`i ©´sÆ™sW\Æμ∂©´s»˝¡V @μ≥j∂NSLRi™´sLÊSá xqs™´sWøyLRiLi. —¡Õ˝ÿ D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV J»¡L˝Ri©´sV B ¡˜LiμR∂Vá gRiVLjiLi¿¡ @≤T∂gji æªΩáVxqsVNRPV©yıLRiV.

©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ xqsLiÆμ∂[aS¨sı ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤T∂

˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s ILi…”¡≠sV»Ì¡ ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yáV

l<ÛäsY u≤ãT‘√ $y˚ø˘ uÛÒ{Ï

À≥œ¡˙μy˙μj∂Õ‹[ À≥ÿLkigS GLSˆ»˝¡V À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li,G˙zmsÕfi7 (ôd’ÿq÷´dt): À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡LiÕ‹[ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi «¡Ljilgi[ q{ sªyLS™´sVVá NRPÕÿ˘fl· ™´sVx§¶‹ª[ ΩR = ™y¨sNTP GLSˆ»˝¡V xmspLRi∏Ú ∂R W˘LiVV. FsNRP‰≤y FsÕÿLi…”¡ @™yLiø≥¡R ¨ds∏R∂V mx sn V»¡©´sáV «¡LRiNRPV‰Li≤y, qx sNRPá r¢NRPLS˘Ã¡V GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. ≠sHzmsáV •¶¶ «¡LRiVNS©´sVLi≤R∂≤R∂Liª][ ™yLjiNTP FsÕÿLi…”¡ @r¢NS˘Ã¡V ¤Õ¡[NRPVLi≤y øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. BNRP gRi™´sLRiıL`i ªRΩáLi˙ÀÿáV ºdΩqx sVNRPV¨s ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi DLiμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌPR L`i $¨s™yxqs $©´slLi[a`P ˙xmsªRΩ˘QOPR QLigS GLSˆ»˝¡©´sV mx sLjibdP÷¡LiøyLRiV. |§¶¶ ÷¡d Fy˘≤`∂, ≠s˙aSLiºΩ gRiμR∂VáV, NRPÕÿ˘fl· ™´sVLi≤R∂xmsLi ˙FyLigRifl·Li, LS™´sWá∏R∂V mx sLjiqx sLSá©´sV mx sLjibdP÷¡LiøyLRiV. À≥¡œ NRPVÚáNRPV FsÕÿLi…”¡ @r¢NRPLRi˘Li NRPágRiNRPVLi≤y øR¡W≤yá¨s C™Ø[ LRimx sn VV©y¥`∂©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ªygRiV¨dsLRiV, FyLjiaRPVμÙ∂R ˘Li, ALÌik q{ s ¡xqsV=á\|ms ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙aRPμÙ∂R øR¡WFyá©yıLRiV. $LS™´sV©´s™´s≠sVNTP gRi™´sLRiıLRiV ©´sLRiqz sLix§¶ ¶©s± LS©´sV©yıLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV A∏R∂V©´s mx sLRi˘»¡©´s @μ≥j∂NSLjiNRPLigS ≈¡LS\lLiLiμj∂. 8©´s DμR∂∏R∂VLi 7.25NTP |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂Õ‹[  ¡∏R∂VáVÆμ∂[Lij ˙xmsæªΩ[˘NRP |§¶¶ ÷¡d NÌSmx sL`i μy*LS 9 gRiLi»¡Ã¡NRPV À≥¡œ ˙μyøR¡Ã¡Li ¬ø¡[LiR NRPV¨s ≠s˙aSLiºΩ gRiμj∂NTP Æ™sŒÿÚLiR V. N]μÙ∂j }qsxmso @NRP‰≤R∂ DLi≤T∂ 9.40gRiLi»¡Ã¡NRPV Aá∏R∂W¨sNTP  ¡∏R∂VáVÆμ∂[LiR VªyLRiV. 9.50gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ 12.30gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV ˙NRPªRΩV™´so ≠dsOTPQryÚLiR V. ™´sVμ≥y˘x§¶ ¶ıLi À≥‹«[ ¡©´sLi @©´sLiªRΩLRiLi ºΩLjigji ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 4gRiLi»¡Ã¡NRPV |§¶¶ ÷¡d Fy˘≤`∂NRPV ¬ø¡[LiR VNRPV¨s ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 5.35 gRiLi»¡Ã¡NRPV LS«fiÀ≥¡œ ™´s©±sNRPV ¬ø¡[LiR VNRPVLi…ÿLRiV. gRi™´sLRiıL`i xqsºdΩ™´sVfl”· C ˙NRPªRΩV™´soÕ‹[ FyÕÊ‹Li…ÿLRiV. BLiN]LiªRΩ™´sVLiμj∂ @μ≥∂j NSLRiVáV LS©´sV©yıLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ D©´sıLiμR∂V©´s LS«¡NUP∏R∂V©y∏R∂VNRPVá ªyNTP≤T∂ ªRΩNRPV‰™´sgS DLi≤R∂™´søR¡VË.

NRP≤R∂mx s,G˙zmsÕfi7 (ôdÿ’ q÷´dt): ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ gS÷¡ ≠dsr°ÚLiμR∂¨s μk∂¨s¨s AxqsLS ¬ø¡[qx sVNRPV¨s FyLÌik ¨s ™´sVVLiμR∂VNRPV ºdΩqx sVNRPV¨s Æ™sŒ˝ÿá¨s A FyLÌik LSxtsÌ Q˚ ©y∏R∂VNRPVLSáV aSLiªylLi≤Ô∂T mz sáVxmso¨søyËLRiV. ’¡¤«¡zms¨s @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ºdΩxqsVNRPV¨s ™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV xm˝s¤Õ¡xm˝s¤Õ¡©y ∏R∂VV™´sºdΩ∏R∂VV™´sNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[∏∂R Wá©yıLRiV. ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ áV, l\LiªRΩVáV, }msμR∂, ¡≤R∂VgRiV  ¡Ã¡{§¶ ¶©s´ ™´sLÊSá ˙xms«¡Ã¡V A∏R∂V©´s LSNRPN][qx sLi FsμR∂LRiVøR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Æ™sW≤U∂ mz sáVxmso©´sV ELRiWLS ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏∂R Wá©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ …”¡≤T∂mz sª][ F~ªRΩVÚá NSLRifl·LigS ™´s¿¡Ë©´s q{ s»˝¡©´sV lgi÷¡zmsLixmsoN][™yá©yıLRiV. IN][‰ ∏R∂VV™´sNRPV≤R∂V NRP¨dsqx sLi ™´sLiμR∂ gRi≤R∂mx sáNRPV Æ™s◊˝¡ À≥ÿ«¡FyNRPV J»¡V Æ™s[∏∂R Wá¨s N][LSá©yıLRiV. FyLÌkiÕ‹[ xms¨s¬ø¡[}qs Fs™´s\lLi©y GrÛyLiVV\ZNP©y FsμR∂gRi™´søR¡Ë©´sıμy¨sNTP Æ™sW≤U∂Æ©s[ ¨sμR∂LRi+©´s™´sV©yıLRiV. Æμ∂[aPR LiÕ‹[ FsLiª][ ¨s ¡μÙ∂R ªRΩª][ aRPNTP™Ú s´ LiªRΩLigS Fsμj∂gji©´s À≥ÿ«¡Fyª][ B»¡V æªΩÆμ∂[Fy @»¡V Õ‹[N`PxqsªyÚ ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´søyË∏R∂V¨s, qz s¨ds©´s»¡V≤R∂V mx s™´s©±sNRPÕÿ˘fl„fi NRPW≤y Æ™sW≤U∂NTP qx sLixmspLÒiR ™´sVμÙ∂R ªRΩV BøyËLRi©yıLRiV. LS©´sV©´sı L][«¡ŸÕ˝‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ FyLÌik D©´sıªRΩrÛyLiVVNTP ¬ø¡[LiR VNRPVLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. Bxmso≤R∂V LS«¡Li}ms»¡ FyL˝iR Æ™sVLi»¡V …”¡ZNP‰…fi©´sV F~ªRΩVÚÕ‹[ À≥ÿgRiLigS À≥ÿ«¡FyNRPV BøyËLRi¨s, C rÛy©´sLi ©´sVLi¿¡ aSLiªylLi≤Ô∂T F°…‘¡ ¬ø¡[}qsÚ AÆ™sV lgiáVxmsoNRPV ªy™´sVLiªy aS∏R∂VaRPNRPVÚÕÿ mx s¨s¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s —¡Õ˝ÿ ©y∏R∂VNRPVáV æªΩ÷¡FyLRiV.

NRPLkiLigRi©«sLRigRiL`i ©«sVLi¿Á[ ZNPzqsAL`i Fs¬sõNRPÌÁ aRPLiÆØLSª«sLi

NRPLkiLi©´sgRiL`i,G˙zmsÕfi7 (ôd’ÿq÷´dt): ªRΩ©´sNRPV @ø]Ë¿¡Ë©´s NRPLkiLi©´sgRiL`i ©´sVLi¬ø¡[ ZNPzqsAL`i Fs¨sıNRPá aRPLiΔÿLS™´sLi xmspLjiLiøR¡©´sV©yıLRiV. 9©´s ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s xmnsV»Ì¡Li ™´sVVgjiaSNRP BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ A∏R∂V©´s ˙xmsøyLS¨sı ¬ø¡[xms≤R∂ªyLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ |§¶¶¶÷¡NSxmÌsL`i©´sV @ÆμÙ∂NRPV ºdΩxqsVNRPV©´sı ZNPzqsAL`i BNRP μR∂WNRPV≤R∂VgS ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLS¨sNTP $NSLRiLi øR¡V¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ZNP[{qsAL`i NRPLkiLi©´sgRiL`iÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡V©´sı aRPLiΔÿLS™´sLi xqsÀ≥œ¡ CÆ©sá 12©´s «¡LRigRi©´sVLiμj∂. ª]áVªRΩ C xqsÀ≥œ¡©´sV CÆ©sá 9©´s ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá©´sVNRPV©yı ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s xmnsV»Ì¡Li NSLRifl·LigS 12NRPV ™yLiVVμy Æ™s[xqsVNRPV©yıLRiV .CÆ©sá 12©´s aRPLiΔÿLS™´sLi xqsÀ≥œ¡ª][ Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLS¨sNTP $NSLRiLi øR¡V…Ìÿá¨s ZNP[{qsAL`i ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. C xqsÀ≥œ¡ μy*LS æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s 10 —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLS¨sNTP ZNP[{qsAL`i aRPLiΔÿLS™´sLi xmspLjiryÚLRi¨s.. xqsÀ≥œ¡ N][xqsLi À≥ÿLkigS «¡©´sxqs≠dsVNRPLRifl· ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©yı™´sV¨s NRPLkiLi©´sgRiL`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ gRiLigRiVá NRP™´sVÕÿNRPL`i æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩLSxqsNRPV @ø]Ë¿¡Ë©´s Fsry=LSL`i \Æ™sVμy©´sLiÕ‹[Æ©s[ xqsÀ≥œ¡ 12©´s ry∏R∂VLi˙ªRΩLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s.. GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @¨sı ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá ©´sVLi¿¡ |msμÙR∂ xqsLi≈¡˘Õ‹[ æªΩáLigSfl·™yμR∂VáV, æªΩLSxqs ˙ZaP[fl·VáV ªRΩLRi÷¡ ™´s¬ø¡[ËÕÿ ©y∏R∂VNRPVáV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. xqsÀ≥œ¡©´sV Fsry=LSL`i ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≤T∂˙gki NRPŒÿaSá \Æ™sVμy©´sLiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @©´sV™´sVºΩ N][xqsLi @μ≥j∂NSLRiVáNRPV ©y∏R∂VNRPVáV Bxmsˆ…”¡ZNP[ μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[aSLRiV.

¼½LRiVª«sVÌÁÍÜ[ ˳ÏÁNRPVòÌÁ LRiμôk¶ ryμ³yLRißáLi ºΩLRiV™´sVá,G˙zmsÕfi7 (ôd’ÿq÷´dt): ºΩLRiV™´sVáՋ[ À≥œ¡NRPVÚá LRiμÙk∂ ryμ≥yLRifl·LigS DLiμj∂. ©yáVgRiV NRPLiFyL`ÌiÆ™sVLi»˝¡Õ‹[ À≥œ¡NRPVÚáV Æ™s[¿¡ D©yıLRiV. $™yLji xqsLRi*μR∂LRi+©y¨sNTP 4gRiLi»¡Ã¡V, ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsÆ™s[aRPμR∂LRi+©y¨sNTP 2gRiLi»¡Ã¡V, NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s ™´s¿¡Ë©´s À≥œ¡NRPVÚáNRPV 3gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLi xms≤R∂Vª][Liμj∂. aRP¨s,Aμj∂™yLSÕ˝‹[ N]μÙj∂gS LRiμÙk∂ D©yı ™´sV◊d˝¡ ªRΩgÊjiLiμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ $NSŒœ¡x§¶¶¶{qsÚaRP*LSá ∏R∂VLiÕ‹[ C Æ©sá 8™´s æªΩ[μk∂ ©´sVLi¿¡ ry*≠sV, @™´sV¯™yL˝RiNRPV |msμÙR∂N]…ÿLiVV DªRΩ=™yáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V Aá∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ©´sVLi¿¡ r°™´sV™yLRiLi ™´sLRiNRPV C ˙xmsæªΩ[˘N][ªRΩ=™yáV «¡LRiVxmsoªRΩV©´sı»˝¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV. C ≠sZaP[u°ªRΩ=™yá©´sV xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VN]¨s DªRΩ=™´s™´sVWLRiVÚáNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP LkiºΩ©´s @áLiNRPLRifl·Ã¡V ¬ø¡[xms…Ì”¡ F~gRi≤R∂¬ø¡»Ì¡VNRPV

—¡Õ˝ÿÕ‹[ ªRΩgÊRiªRΩV©´sı ™´sVz§¶ ¶Œœ¡ @À≥œ¡˘LÛRiVá ˙Fy¨sμ≥R∂˘Li Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi7 (ôd’ÿq÷´dt): Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ LS©´sVLS©´sV ™´sVz§¶¶¶Œÿ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ ˙FyºΩ¨sμ≥R∂˘Li ªRΩgÊRiVª][Liμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ ©´sáVgRiVLRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V DLi≤R∂gS Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ™´sVVgÊRiVLRiV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V …”¡ZNP‰»˝¡V μR∂NS‰LiVV. @zmsˆ FyLÌkiáV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡©´sV ¨sL˝RiORPQ ˘Li ¬ø¡[zqs©y …”¡AL`iFsxqs ™´sW˙ªRΩLi BμÙR∂LjiNTP {qs»˝¡V ZNP[…ÿLiVVLi¿¡ ªRΩ©´s ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ øy»¡VNRPVLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 10 ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ Δÿ©yxmspL`i ©´sVLi¿¡ lLi[Δÿ©y∏R∂VN`PNRPV, AzqsFnyÀÿμ`∂ ©´sVLi¿¡ N][™´s áOTPQ ¯NTP …”¡AL`iFs£qs @™´sNSaRPLi B™´s*gS ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡ ©´sVLi¿¡ Fy…”¡ xqsVÀ≥œ¡˙μ≥R∂NRPV lLiLi≤][ryLji …”¡≤T∂zms @™´sNSaRPLi B¿¡ËLiμj∂. NSLi˙lgi£qsÕ‹[ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ ©´sVLi¿¡ gRiLi˙≤R∂ª`Ω xqsV«ÿªRΩ …”¡ZNP…fi N][xqsLi ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP Fs™´sLjiNRPÆ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLi BLiNS xqsˆxtÌsQLi NS¤Õ¡[μR∂V. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ gRiVLjiLi¿¡ À≥ÿLkigS Dxms©y˘ry÷¡¬ø¡[Ë FyLÌkiáV øR¡»Ì¡xqsÀ≥œ¡Õ˝‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV ˙Fy™´sVV≈¡˘ªRΩ G™´sW˙ªRΩLi BxqsVÚ©´sı»Ì¡VgS NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. 1952 ©´sVLi¿¡ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[ øR¡»Ì¡xqsÀ≥œ¡Ã¡NRPV Æ™s◊˝¡©´s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ZNP[™´sáLi ©´sáVgRiVlLi[ D©yıLRiV. C xqsLi≈¡˘ øR¡W}qsÚ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV FyLÌkiáV G Æ™s[VLRiNRPV @™´sNSaS÷¡xqsVÚ©yı∏R∂VÆ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLi @LÛRi™´sV™´soª][Liμj∂. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV {qs»˝¡V ZNP[…ÿLiVVLi¬ø¡[ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ @¨sı FyLÌkiáμk∂ IZNP[ \Æ™s≈¡Lji NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. CryLji NRPW≤y —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œÿ ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li @LiªRΩLiªRΩ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V

¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡ ¡VªRΩV ©yıLRiV. ™yLRiLi ˙NTPªRΩLi ≠sÆ™s[N`P ºΩLjigji NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¬ø¡[Lji©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS©´sW $μ≥R∂L`iÀÿ ¡V @xqsLiªRΩXzmsÚ gRiŒœ¡Li ≠s¨szmsLi¿¡©´s ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. 'FsLiμR∂VNRPV Æ™sŒ˝ÿL][.. FsLiμR∂VNRPV ™´søyË L][.. A∏R∂V©´sZNP[ æªΩ÷¡∏R∂Wá¨s xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. BLiªRΩÕ‹[Æ©s[ ≠sÆ™s[N`P ø]LRi™´s øR¡Wxms≤R∂Liª][ BμÙR∂Lji ™´sVμ≥R∂˘ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ryμ≥R∂˘™´sVLiVVLiμR∂¨s FyLÌki ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV. @LiVVæªΩ[ Bμj∂ FsLiªRΩNSáLi DLi»¡VLiμR∂©´sıμj∂ NRPW≤y @©´sV™´sW©yLigRiÆ©s[ DLiμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ μ≥∂R LRi¯xmsoLji ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li ©´sVLi¿¡ NSLi˙lgi£qs @À≥¡œ ˘LÛij gS ªyÆ©s[  ¡LjiÕ‹[ μj∂gRiVªy©´s¨s «¡≤U∂ˆ ™´sW“¡ ¬\ø¡≥ LRi¯©±s @≤˝∂R WLji áORPQ ¯©±sNRPV™´sWL`i qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ©´s @À≥œ¡˘LÛjiªRΩ*Li ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ μj∂gji*«¡∏∫∂VzqsLig`i qx sˆxtsÌ QÆ\™sV©´s •¶¶ ≠sd V B¿¡Ë©´s ªRΩLS*æªΩ[ ªy©´sV Fs{qs= NSL]ˆlLi[xtsQ©s± xmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aS©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. NS™yáƩs[ N]LiμR∂LRiV ªRΩ©´sNRPV …”¡ZNP‰…fi LSμR∂¨s. ªRΩmx sˆV≤R∂V ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRi¨s, æªΩLSxqs @À≥œ¡˘LÛji N]xmsˆVá CaRP*L`i NS™yá¨s ªRΩmx sˆVμ][™s´ mx s…Ì¡” qx sVÚ©yıLRi¨s AL][mz sLiøyLRiV.

NRP¨szmsr°ÚLiμj∂.@LiVVæªΩ[ N]LiªRΩ Æ™s[Vá©´sı»˝¡VgS xmsμj∂Õ‹[ lLiLi≤R∂V {qs»˝¡©´sV …”¡AL`iFs£qs ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV ZNP[…”¡LiVVLi¿¡Liμj∂. FyÕÿ*LiVV LS«¡˘Ã¡OTPQ ¯, Fy…”¡ xqsVÀ≥œ¡˙μR∂, xqsV™´sV©±sLS¥][≤`∂, @™´sVVLS«¡ŸÃ¡ $Æμ∂[≠s.. C ©´sáVgRiVlLi[ —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ ™´sVz§¶¶¶Œÿ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡VgS aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ @≤R∂VgRiV |ms…ÌÿLRiV. 1999Õ‹[ FyÕÿ*LiVV xmsoLRiVu°ªRΩÚLi LS™´so μR∂VLRi¯LRifl·Liª][ A∏R∂V©´s À≥ÿLRi˘ LS«¡˘Ã¡OTPQ ¯NTP …”¡≤T∂zms Fy {qs»¡V ZNP[…ÿLiVVLiøR¡gS, @Æμ∂[ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi AzqsFnyÀÿμ`∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS Fy…”¡ xqsVÀ≥œ¡˙μ≥R∂NRPV …”¡≤T∂zms …”¡ZNP»Ì¡V ZNP[…ÿLiVVLi¿¡Liμj∂. A Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ≠dsLjiμÙR∂LRiW ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ @≤R∂VgRiV |ms…ÌÿLRiV. ªRΩLS*ªRΩ 2004Õ‹[ …”¡≤T∂zms ©´sVLi¿¡ AzqsFnyÀÿμ`∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS @™´sVVLS«¡ŸÃ¡ $Æμ∂[≠s @|qsLi’d˝¡ gRi≤R∂xms ª]NS‰LRiV. 2008Õ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s Dxms Fs¨sıNRPÕ‹[ Δÿ©yxmspL`i ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[zqs©´s xqsV™´sV©±sLS¥][≤`∂ lgiáVF~Liμj∂ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ NRPWL][ËgS, Æ™sLi»¡Æ©s[ 2009 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NRPW≤y ™´sV◊d˝¡ F°…‘¡ ¬ø¡[zqs lgiáVF~LiμyLRiVxms. @LiVVæªΩ[ BxmsˆV≤yÆ™sV ªRΩ©´s NRPV™´sWLRiV≤T∂¨s ¡LjiÕ‹[NTP μj∂LiFyLRiV. lLiLi≤R∂VryL˝RiV lgi÷¡¿¡©´s ™´sVz§¶¶¶Œÿ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS xqsV™´sV©±sLS¥][≤`∂ xmnsV©´sªRΩ μR∂NTP‰LiøR¡VNRPV©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi NSLi˙lgi£qs, ’¡¤«¡zms,…”¡≤T∂zmsáV FsLiªRΩ™´sVLiμj∂NTP …”¡ZNP‰»˝¡V ZNP[…ÿLiVVryÚL][ øR¡W≤y÷¡LÛji C ≠sxtsQxqs∏R∂W¨sı gRiVLjiÚLi¿¡ …”¡AL`iFs£qs lgiáVxmso©´sNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV.

xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s D©´sı Æ™s[μj∂NRP ™´sμÙR∂NRPV ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsp«¡Ã¡V «¡LRixms©´sV©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ºΩLjigji Aá∏R∂VLiÕ‹[¨sNTP ºdΩxqsVZNPŒ˝œ¡©´sV©yıLRiV. ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V C ≠sZaP[u°ªRΩ=™yá©´sV «¡LRiVxmsoªRΩV©´sı»˝¡V @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. $NSŒœ¡x§¶¶¶{qsÚaRP*LSá∏R∂W¨sNTP @©´sV ¡Liμ≥R∂LigS D©´sı $Æμ∂[≠s, À≥œ¡WÆμ∂[≠s xqsÆ™s[VªRΩ ˙xmsxqs©´sı ™´sLRiμR∂LS«¡ry*≠sV Aá∏R∂VLiÕ‹[ $LS™´sV©´s™´s≠sV xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS LS™´sVVÕ‹[Lji NRPÕÿ˘flÓ·ªRΩ=™y¨sNTP GLSˆ»˝¡V xmnsV©´sLigS «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. gRiªRΩ G≤yμj∂ ©´sVLi¿¡ C ≠sZaP[u°ªRΩ=™y¨sı «¡LRixms≤R∂Li A©´s™yLiVVºdΩgS ™´sr°ÚLiμj∂. 8™´s æªΩ[μj∂ DμR∂∏R∂VLi 11 ©´sVLi¿¡ ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi 12 gRiLi»¡Ã¡Õ˝‹[xmso @’≥¡—¡ª`Ω Ã¡gRiıLiÕ‹[ {qsªyLS™´sVVá ™yLji NRPÕÿ˘fl„‹[ªRΩ=™y¨sı «¡LRiVxmsoªRΩV©´sı»˝¡V Aá∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV.

LSª«sVgRiVLi²R¶Li ©«sVLiÀÁ

AL`iFsÕfi≤T∂ F°…‘¡ NRPLkiLi©´sgRiL`i,G˙zmsÕfi7 (ôd’ÿq÷´dt): LS™´sVgRiVLi≤R∂Li ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi æªΩáLigSfl· LS{tÌsQ˚∏R∂V Õ‹[N`PμR∂Õfi @À≥œ¡˘LÛjigS zms.…”¡.ry*≠sV¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV FyLÌki LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPVLSáV BLiμj∂LSμj∂÷d¡£ms A∏R∂V©´s }msLRiV©´sV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi LS{tÌsQ˚∏R∂V Õ‹[N`PμR∂Õfi —¡Õ˝ÿ NRP¨ds*©´sL`igS xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı zms.…”¡.ry*≠sV gRiªRΩLiÕ‹[ …”¡≤T∂zms, …”¡AL`iFs£qs FyLÌkiQÕ˝‹[ xms¨s¬ø¡[aSLRiV. g][μy™´sLji≈¡¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s zms.…”¡.ry*≠sVNTP C ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ≠sμy˘ xqsLixqÛsá ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂gS, ry™´sW—¡NRP NSLRi˘NRPLRiÚgS gRiVLjiÚLixmso DLiμj∂. μk∂Liª][ A∏R∂V©´s BNRP‰≤R∂ @À≥œ¡˘LÛjigS F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂VÀ‹[ªRΩV©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ F~ªRΩVÚÕ‹[ À≥ÿgRiLigS x§¶¶¶ßryıÀÿμ`∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi {qs»¡V©´sV ªRΩ™´sVNRPV ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s ªRΩ™´sV FyLÌki ZNP[Li˙μR∂ NRP≠sV…‘¡ BLiNS xms»Ì¡V ¡≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s A FyLÌki LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ ™´sLÊRi xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V øy≤R∂ Æ™sLiNRP»¡lLi≤ÔT∂ }msL]‰©yıLRiV. x§¶¶¶ßryıÀÿμ`∂ {qs»¡V\|ms xqsˆxtÌsQªRΩ LS¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ x§¶¶¶ßryıÀÿμ`∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi {qs»¡V N][LRiVNRPVLi»¡V©yı™´sV¨s,  ¡Ã¡™´sVV©´sı ø][»¡Æ©s[ F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. ªRΩ™´sVNRPV ZNP[…ÿLiVV}qsÚ lgi÷¡¿¡ øR¡WzmsryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @¨s™yLRi˘ NSLRiflÿáª][ NSLi˙lgi£qsNRPV ™´sμR∂÷¡|ms≤T∂æªΩ[ LS™´sVgRiVLi≤R∂Li ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ©´sVLi¿¡ @À≥œ¡˘LÛjigS ªRΩ©´s©´sV FyLÌki F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LjiæªΩ[ @xmsˆV≤R∂V AÕ‹[¿¡ryÚ©´s¨s Æ™sLiNRP»¡lLi≤ÔT∂ ≠s™´sLjiLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ INRP {qs»¡V zqszmsHNTP B™´s*NRPF°æªΩ[ FsÕÿ @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ªRΩ©´sNRPV ˙xms«¡Ã¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPVÆ™s◊˝¡ xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV xmsμR∂≠s @™´sxqsLRi™´sV©yıLRiV.


6

eT+>∑fi¯yês¡+ 08`04`2014 k˛eTyês¡+ 7 @Á|æ˝Ÿ 2014

IV

§x ¶ ¶Xμ∂R ∏∂R V NS¤Õ¡∏[ ∂R W¨sNPT 4 N]»[ ¡˝ NPR ¤Õ¡OPR Q©s´˝ V ZNP[™s´ áLi r°xtsQÕfi ≠dsV≤T∂∏R∂W©´sV A∏R∂VVμ≥∂R LigS ¬ø¡[qx sVNRPV¨s Æ™sLi≤T∂æªΩLRi ≠dsVμR∂NRPV μR∂WxqsVN]¿¡Ë©´s §x ¶ ¶XμR∂∏R∂V NS¤Õ¡[∏∂R VLi ¿¡©´sı qz s¨s™´sWÕ˝‹[ LjiNSLÔiR V qx sXztsÌ QLi¬ø¡[ μj∂aRPgS μR∂WxqsVZNPŒ‹[LÚ iμj∂. ZNP[™s´ áLi N][…¡” ©´sıLRi LRiWFy∏R∂Vá ≈¡LRiV˪][ LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s C qz s¨s™´sWNRPV ª]÷¡ ™yLSLiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ μyμyxmso 4 N][»¡˝ LRiWFy∏R∂Vá ™´sqx sWŒ˝¡œ ß ™´søyËLiVV. qx s*Æμ∂[aPR Liª][ Fy»¡V @Æ™sVLjiNS ÕÿLi…”¡ ≠sÆμ∂[aSÕ˝‹[ NRPW≤y C qz s¨s™´sW ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j Li¿¡Liμj∂. ˙xmsxmsLiøR¡™y˘xmsÚLigS @¨sıø][…ÿ˝ NRP÷¡zms C qz s¨s™´sWNRPV LRiW. 3.9 N][»¡˝ ™´sqx sWŒ˝¡œ ß ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V ˙¤…¡[≤`∂ @©´s÷¡xqsÌ V ˙ºΩ©y¥`∂ ¬ø¡FyˆLRiV. ryμ≥yLRifl·LigS @LiVVæªΩ[ qx sWˆxms˝n Qo ¿¡˙ªRΩmx sLji˙aRP™´sVÕ‹[ @LiªRΩgS Æ™sŒÿÚπ∏∂W ¤Õ¡[μ][ ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[Li gS¨ds, C qz s¨s™´sW ™´sW˙ªRΩLi ÀÿgSÆ©s[ ©´s≤T∂¿¡LiμR∂¨s, ™´sVLi¿¡ ™´sxqsWŒ˝œ¡ß ryμ≥j∂r°ÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.¥j∂π∏∂[V»¡L˝iR NRPV «¡©´sLi ÀÿgS ™´sqx sVÚLi≤R∂»¡Liª][ aS…”¡¤\Õ¡…fi x§¶¶¶NRPV‰Ã¡V NRPW≤y ™´sVLi¿¡ μ≥∂R LRiNRPV Æ™s◊˝¡©´s»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. qz s¨s™´sWÕ‹[ @LiμR∂LRiW N]ªRΩÚ ©´s…‘¡©´s»¡V¤Õ¡[ D©yı NRPW≤y BLiªRΩ ™´sVLi¿¡ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøR¡≤R∂Li mx s»˝¡ ˙ºΩ©y¥`∂ qx sLiª][tx sQLi ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. q{ sÌ Æ™s©±s aRPLiNRPL`i μR∂LRi+NRPªRΩ*Li ™´s§z ¶ ¶Li¿¡©´s C ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ ¡LjiıLig`i rÌyL`i qx sLixmsplLiÒ £t[ sQ Àÿ ¡V J |qsÆ©s[=tx sQ©yÊ ¨s÷¡¿¡©´s ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[.

@—¡ª`ΩxqsLRixqs©´s @©´sVxtsQ‰

˙xmsxqsVÚªRΩLi æªΩáVgRiVÕ‹[ À≥ÿLki ¡Æ≤Í∂…fi BLiNS ≈¡LSLRiV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. B…‘¡™´s¤Õ¡[ zqs¨s™´sWáª][ ’¡“¡gS D©´sı {§¶¶¶L][LiVV©±s @Li¤…¡[ ªRΩ≠sVŒœ¡LiÕ‹[ «¡Ljigji©´s A≤T∂π∏∂W NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ @μj∂ @©´sVxtsQ‰ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V. B≠s NSNRPVLi≤y @©´sVxtsQ‰ ˙|mnsLi≤`∂, n+»* zmnsÕfi¯ Æ™s[VNRPL`i FsFsÕfi ˙xmsxqsVÚªRΩLi @©´sVxtsQ‰NTP ªRΩ≠sVŒœ¡LiÕ‹[ xmnsQoÕfi ≠s«¡∏∫∂V @—¡ª`Ω ª][ zqs¨s™´sW ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ DLiμj∂. gRiªRΩ N]μÙj∂ xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS @©_©±s= ¬ø¡[ryLRiV. @Æμ∂[ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP g_ªRΩLi ªRΩ≠sVŒœ¡LiÕ‹[ NRPW≤y xqsWxmsL`i z§¶¶¶…fi @LiμR∂VNRPV©´sı NRPW≤y @ºΩμ≥j∂gS ™´søyËLRiV.@Õÿlgi[ LRi—¡¨ds s¡$‘˚» C À≥ÿ™´í³sV…VŠæªΩáVgR ªRΩ≠sVŒfi ¡©´sW˘ ZNPFs£þ$Mæqü$s…¨LRi≠sNRA…fÍ. PV™´sWL`iïÜ™èμRþÐ∂LRèþ$iÃ+NRÐéMì PªRΩ*LiÕ‹[ üÐèþ*ÌŒiý,V,fȲ íÜ°Ðèþ*Õ‹[Ë™øNRPLi…”sêÅÌñ ý…sñýygS Šþ ¯éÆÿ$$MæNSLiª`Ω üV> °Ææÿ*cí³…^è üsZÏ.. zqíÜs¨s™´ Æ©s[ þÇDLiμj ∂.ªy«ÿ ‰©´þ sò³V©´§æsıþª ÝëtzqÆs¨s™´ NRPW≤y @©´sVxþ$t…§æ sQ‰þ¯¨sóþ °Ðèsþ*WáV ™ø ïÜ™è¬øþ¡[Vxq>sWÚA…§æ ± BMæ ür$tMæü$…¨. D íÜ°ÐèæªΩLRþ* iZNPNR ™èþÆP>Ó™è Šÿ ïßsWNT ýÆøÆÿP $$¯Œ þ AÆÿ$$´ù™è sWøyLRiLiÿ$. ˙xM>± msNSLRH…iLi {ç³@©´Äñsý*Vxtf¯è sQ‰þ…?@—¡ª`Ω ™´s≤y¨sNT A…™éxqs™´¿êÑ…^éÆæ B íÜ°Ðèþ* ò³§æþª çÜMðüÞ{§òܶ¶¶L][ O¯é ÐðLiVV©± þ…r sÐðþ…gSr¯óºdþ Ωò³xqsVN][ §æþª {´ëgñ ýMæü$tËMæPü$ MæüÑ$sŒý M>ÌôýMæü´xqùÆÿsLR$i$…¨. þ…Mî∂ü çÜ. ÆæC ÿçܯèzqþ s¨s™´ Ðèþ$ÝëÌê, ¯èþ "ºË$³æ xqs©´s Ðè©´sþ$…”ÆøÝëÇ ¡LiøR¡©´sÐðVLiμj sWNTP ÆæÿÑ™óþf çÜÆæ˙xÿçÜms∏R ∂VºΩıxq#'sVÚíÜ©°Ðè yıLRþ*iÌZÏV. Byì Cþ´lLëyìiLi≤Rþ…¨. ∂V AÆÿ$$¯é CÐóþÒ MæüÍíÜg_ªR Æ>ÌôΩý§Liæþ$. ™yx Ðèþ$«§qsVÆæþÅÌZμ∂[™»ê»êÄŒ ý $ , í ³ °²Ë™ø ÑÐé§æ þ … AÐè þ $ Ãyì þ ° Cº¾…§æ þ $ ÌZÏ M ì ü ¯ð þ s ô ý t í Ü …¨. §é…™ø ±s ≠dsV©´s©±s \Æ≤∂lLiNÌRPL`i. zqs¨s™´sWá\|ms ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ @μ≥j∂NSLjiNRP CsîýÐèþÍ M>Ë…ÌZþ Mö™èþ¢ {´ëgñ ý M æ ü $ t Ì ô ý Ò AÐè þ $ Ãyì þ ^ð þ … ™è þ M æ ü $ Æ>Ìô ý § æ þ $ . {ç ³ $âæý _{™è §æþVPæüfLiÆ>gê Ñyæþ$§æþËMæü$ NS¨ds g_ªRΩ™±sV ≠dsV©´s©±s NS¨ds, ˙xmçÜsNR$¢P™»¡©´èþ… s™èÆ™þÑsáV™´ sÆ≤∂[ þ…@™´Ðèsþ$NSaR íܧæþ®Ðèþ$Ðèþ#™ø…¨. B_ ™èþ*_ [í@©´ ÜPç³sVx#tÍtsQ²‰G…íNS¨d ³Mæüs^óC þÄæý$yæþ…, MóüÐèþË… ¯éÆÿ$$M> {ç ³ « § é¯è þ Å … E¯è þ ² ´ë{™èþË$ AÆÿ$$™óþ¯óþ KMóü DLiμj∂. ^óþÝ뢯èþ° ^ðþç³μyæþ… A…fÍMìü Ayæþz…Mæü$ËÄæý*ÅÄôý$Ððþ*! A…§æþ$Móü sêÎÐèþ#yŠþ ÆóÿçÜ$ÌZ Ððþ¯èþ$Mæüºyìþ…§óþÐðþ*? .. M>Ææÿ×êͲ Æ\≤∂lLiNÌPR L`i §x ¶ ¶Lik £tsQ aRPLiNRPL`i ªRΩ©´s ZNPLkiL˝][ ¬ø¡[qz sLiμj∂ 4 qz s¨s™´sW¤Õ¡[ @LiVV©´smx sˆ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ™èþÆæÿ_ ^èþ*çÜ$¢¯é²Ðé A…fÎ? …”¡NUP @LiμR VÕ‹[ þ$ ÆægRiÿÑ ¡˜L`i qz sLig`iþ$Móü ºË$³æ ÕÿLi…”¡#™øqz s¨síß™´ýrsWª][ qx sZNP=üÐèþ*Ææÿ$PyìþÌê ´ùÆ>yéyæþ$. CMæü KrÑ$ Ë$³æ∂#¯ø²yæ ™óþf. A…§æ $t Mösôqx sWx ýtÐèþÆmæÿMsL`i æü* Ñ{Mæ £qs ¨sÐð@LiμR ∂VNRPVLi¤…^è¡[,þ*õÜ uyN`P @»Ì¡L`i Fnþ$y˝. £m{ç³s çܨs$¢™NRPèþ…W "ç³ÐèþÆŠÿ' òÜsŒýÞÌZ E…¨. Ðèþ*‹ÜÆ>gê þOç³# ™ö…W CçÙt… ÌôÕÿL ýMæü ç³Ðèi…”þÆ¡ Šÿ qz ò³s¨s™´ …^èsWª][ þ$Mæü$…r$¯é²yæ ™èþ¯èþ§¤…¡[ðþO¯£qsÌ èþ ¬øÔð¡[rýOÍy≤RÌZ∂V. ¿êÈ ≤y §x ¶ ¶Lik £tsQÄæaRý*PLiNR„æPü¯L`iŒþ çÜ˙xmsx°²Ðó qsVÚªþÔΩR LiéÌZϪRΩ©´sCÆæªRΩÿVμR∂æü©VxmçÜsLj$¢i¯qz é²yæ s¨s™´þ$s.W\|^ðmsþ¯èþ²ÄŒý$ àÆæÿ¾ÆŠÿÌZ Dþ Gí³ÝùyŠþÞ ™ðμR∂þÆXzæÿMtsÌ ðüMQ ìüP|ms…Ì çÜ$¢¯ÿé²Ææ≤R∂V.ÿ$. ÌñªRΩýg©´sñý…yŠN]ªR þ° ΩÝëμÆæ ÿ t ¯ Œ þ Mì ü … VŠ ü Æó ÿ … kÌZ ^è þ * í ³ …_¯è þ Ú qz s¨s™´sWÕ‹[ mx spLjigÚ S FsLi»¡lLi^Ì Æ©s¯LRiÆ>ÐŒ …fi |\þ$msÆËMæ©s[ ü‡×Šý Ðèþ*çÜtÆæÿ$Ï òœOsŒýÞ° MöÇÄñý*{V>‹œ ^óFn°þçÜNRP$¢£q¯sé²Ææ ÿ $ . Ðè þ * ‹ Ü Æ>gê ÒÆæ ÿ Ì ñ ý Ð è þ Ì ZÏ CÆæ ÿ V æ ü © ç Ü $¢ ¯ é²yæ þ ° ç Ü Ðè þ * ^éÆæ ÿ … þ$Æøs 糨ÆøkË ´ër$ Ðèþ$…yóþ G…yæþÌZÏ ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»Ì¡V qx s™´sWøyLRiLi.Æ™sVgS Fny˘≠sV÷d¡NTP ¬ø¡Liμj∂©´s J .∏RÐè∂VV™´ ^ð§{ ¶þ¯¶L][èþ²ÄŒý$©´ÌZ ´ùÆ>r ç Ü °²Ðó þ Ô éͲ ™ð þ Æ æ ÿ M ð ü M ì ü P Ýë¢ Æ æ ÿ $ . Ar$ò ³ O MøÌŒ ý M æ ü ™ è þ s…”¡LiøR¡©´sV©´sı C qz s¨s™´sWNTP mx sLRiVøR¡WLji ˙xmsryμ`∂ ¨sLS¯ªRòÙyæΩ.þ*ÅÌŒýMìü Ððþâæý™éÆæÿ° çÜÐèþ*^éÆæÿ…. Ðè™´sþ*W™´‹ÜsÆ>gê ÿ$Pyæþ$@Li¤Æó…ÿ…¡[kmx s™´síßL`iýrFy˘N`P $t MøçÜ…∏R∂™éçWOR³PQ{™éÄæ ý$ ç³syæ=þ$™èþ$¯é²yæþ$. B Æóÿ…kÌZ Äæý*„æü¯Œþ VVáVgSÐèþ$äϧx ¶ ¶LÑ{Mæ ik £tsQ üÐaRPèþ*LiNRÆæPL`i ©s± q{ sZNP*©± G…rÆŠ ÿ s ñ ý O ¯ è þ Æ Š ÿ ° ™ð þ Ë $Væ ü $ {õ ³ „æ ü M æ ü $ ËMæ ü $ C_a, Æ>gêÌZ° ç ³ Ðè þ Æ Š ÿ ™è þ V æ ü Y Ì Ã¡NT P, mx sLiø`¡ Æ\≤∂Õÿg`i= NTP ÀÿgS }mns™´sV£qs. C qz s¨s™´sW N][qx sLi §x ôý§¶ ¶æþ°Lik £tsQ°Ææÿ*í³…^é˯óþ D ™èþ糯èþ. Ðèþ*‹Ü íÜ°Ðèþ*Ë Ææÿ^èþÆÿ$$™èþV> õ³Ææÿ$¯èþ² »ê¼ D _{™é°Mìü §æþÆæÿØMæü™èþÓ… ÐèþíßýçÜ$¢¯é²yæþ$. yðþº*Å Ðèþ$*Ò M>ºsìýt ^éÌê aRgê{Væ PLiNRPL`iü™èþ¢Ëqz sLigR L][«þ$¡ŸÃ¡ ø¡ qx[ þÆsVÚŠÿ ©yı≤R $ iÕfi¡çÜgS $Mæü$øyÕÿ …r$¯é²yæ . Äæ©´sVLi¿¡ ý*„æü¯Œþ mx s¨s¬gZ¯è §æþÆ∂æÿØV.Mæü$NS™´ ËMæsü$o©´s õÜ‹œ M>ºsìýt A§óþ ´ëϯŒþ™ø C ryLj i ≠s«¡∏R ∂ W¨sı @LiμR ∂ VNR P VLi…ÿÆ ≤ ∂Æ ™ sW øR ¡ W≤y÷¡.. Ðèþ$$…§æþ$Mðüâæý$™èþ$¯é²yæþ¯èþ²Ðèþ*r! H§óþÐðþ$O¯é ç³ÐèþÆŠÿ ç³°^óþçÜ$¢…§ø? Ìôý§ø ™ðþÆæÿò³O¯óþ ^èþ*yéÍ.

yÓ q ø£ u ≤≥ß≈£ î ø±s¡ D +? Úë

#ÓFsLi»¡qlLÌ^iÆ©s¯ïLjRi…fi \|msYTFn°VüNRP£qs ‰|mss¡…Ì”¡©´s“sx§¶ Y˝Lki£tsQ ÀaRPLiNRPL|ü`i es¡ßH√ï&ÉT

º

|üeHé nqß≈£îHêï+ ø±˙...

ø±»˝Ÿ

ø±uÀj˚ T yê&ç ø√dü y ˚ T ... Ðèþ$

…¨ Ðèþ*ÆæÿÂË…, çßý…çÜ™èþ*ÍM> ™èþËμ…, Bò³O °™èþÅ… ç³Ç^éÇMæüË$ ^èþ$r*t E…sôý B Æ>fçÜÐóþ$ ÐóþÆæÿ$. çÜÇV>Y AÌê…sìý Æ>fÝë¯óþ² BÝëÓ¨…_…¨ A…§éË M>fÌŒý. _¯èþ²ç³μr$²…_ çÜ$Mæü$Ðèþ*Ææÿ…V> ò³ÇW…¨. H MæüçÙt… ™ðþÍÄæý$Mæü$…yé¯óþ ò³§æþªÆÿ$$Å…¨. C…sZÏ ò³§æþª Mæü*™èþ$ÇV> ™èþ¯èþ…sôý ^éÌê V>Æ>º…. A…§æþ$Móü H¯éyæþ* H ÌZr* ÌôýMæü$…yé ÝëM>Ææÿ$ D V>Æ>Ë Mæü*™èþ$Ç°. AÆÿ$$™óþ AÐèþ±² íÜ°Ðèþ*ÌZÏMìü Ðèþ^éaMæü Mæü$§æþ$Ææÿ$™éÄæý*? Mæü$§æþÆæÿÌôý§æþ$.. A…§æþ$Móü MðüÈÆŠÿ BÆæÿ…¿æý…ÌZ M>çÜ¢ AçÜçßý¯é°Mìü Væü$ÆæÿÄôý$Ũ M>fÌŒý. òÜsŒýÞÌZ M>çÜ¢ Cº¾…¨MæüÆæÿ…V> E…yóþ¨. ÚësŒý Çï³sñýO™óþ B AçÜçßý¯èþ… Ðèþ$È ™éÆ>Ýë¦Æÿ$$Mìü ÐðþãÏ´ùÄôý$¨. M>± H… ^óþÝ뢅. Ðèþ–†¢ AÌê…sìý¨. Æ>iMìü ÐèþõÜ¢¯óþ CMæüPyæþ Ðèþ$¯èþVæüÍVóü¨. ò³Æðÿ¹„æü¯Œþ G³æ#μyæþ* ™öÍÚësŒýMóü Æ>§æþ$. Ðèþ_a¯é AyìþçÙ¯èþÌŒýV> yðþOÆðÿMæütÆŠÿ Äæý$†²Ýë¢yæþ$. M>ºsìýt M>fÌŒýMæü$ BÆæÿ…¿æý…ÌZ ¯èþr¯èþMæü$ ^éÌê Cº¾…¨ ç³yìþ…¨. M>± M>Ë{MæüÐóþ$×ê A¨ Kí³Mæü¯èþ$ ¯óþÇμ…¨. ÐèþÄæý$çÜ$ 30Mìü ^óþÆæÿ$ÐèþÐèþ#™ø…¨. ò³ãÏMìü çÜÐèþ$Äæý$… Bçܯèþ²Ððþ$O…¨. Ðèþ$ÆøÝëÇ çÜçßý¯èþ…™ø Ðóþ_ ^èþ*yéÍÞ¯èþ ç³Çíܦ†. ™é¯èþ$ Ððþ$_a¯è ÐèþÆæÿ$yæþ$ §öÇMóü ÐèþÆæÿMæü* Ðóþ_ ^èþ*yéÍÞ…§óþ. AÌê…sìýþ Ë„æü×ê™ø C…™èþÐèþÆæÿMæü* H Mæü${Æ>yæþ* §öÆæÿMæüÌôý§æþ$. yæþº$¾, §æþçÜP… E¯é² Ðèþ$…_ Ðèþ$Æ>ŧæþ ™ðþÍÄæý*Í. ™èþ¯èþÌêVóü Kí³Mæü, çÜçßý¯èþ… E¯é²ÐéyðþO™óþ Ðèþ$È Ðèþ$…_¨. Ðèþ$$QÅ…V> HM>…™èþ…ÌZ ™èþ¯èþ° H§ðþO¯é ©ÑMìü ¡çÜ$MðüãÏ´ùÄôý$ ÐéyðþO E…yéÍ. A© çÜ…Væü†.

Væ≤≥ߺ MT<ä Væ≤≥ߺ |ü≥ߺ..

ïß

ýÆø °†¯Œþ gZÆæÿ$Ò$§æþ$¯é² Mæü¯èþ*¹Åf¯ŒþÌZ E¯é²yæþ$. íßýr$t Ò$§æþ íßýr$t ç³sêtË…sôý H§ø JMæüsìý ^óþÄæý*Ë° BÌZ_çÜ$¢¯é²yæþ$. A…§æþ$Móü {糆 _¯èþ² ÑçÙÄæý*°Mìü B_™èþ*_ Ayæþ$VóüçÜ$¢¯é²yæþ$. ÐéÆæÿ…, ÐèþÆæÿjÅ…, ³æNfÅ…, †«¨, ¯èþ„æü{™èþ… A±² ^èþ*çÜ$Mæü$° Ðèþ$$…§æþyæþ$VóüçÜ$¢¯é²yæþ$. ©°Mìü M>Ææÿ×ý….. §é§é³æ# 12 ´ëÏç³#Ë ™èþÆ>Ó™èþ Æ>Mæü Æ>Mæü JMæüP ÑfÄæý$…. "C‹ÙP' Ææÿ*ç³…ÌZ ÑfÄæý$… §æþMìüP…¨. Aç³fÄæý*Ë$ gê{Væü™èþ¢Ë$ ¯óþÆ>μÆÿ$$. A…§æþ$Móü Ððþ…r¯óþ "Væü$…yðþ gêÇ VæüËÏ…™èþÆÿ$$Å…§óþ' Ðèþ…sìý Ðèþ*…_ {íÜP³æ#t¯èþ$ Ððþ†Mìü ç³r$tMøVæüÍV>yæþ$. B Ððþ…r¯óþ ÝëtÆŠÿ yðþOÆðÿMæütÆŠÿ° ÌñýO¯ŒþÌZ ò³sêtyæþ$ ™ðþÍÑV>. ³æNÇ fVæü¯é²£Šþ ÔðýOÍ MìüÏMæüMæüPÆÿ$$™óþ GÌê E…r$…§ø àÆŠÿt GsêMŠü ^èþ*í³…_…¨. ÐèþÆæÿ$çÜV> Ðèþ$*yæþ$ ÑfÄæý*Ë$ °†¯ŒþMìü ³æNÇ¢V> MìüMæü$PÒ$§æþ MìüMæü$P C^éaÆÿ$$. C糚yæþ$ü B_™èþ*_ Mæü£æþͲ G…^èþ$Mæü$…r$¯é²yæþ$. Aç³μsZÏ çÜ$Æóÿ…§æþÆŠÿÆðÿyìþz ÕççÙ$Åyæþ$ ^ðþí³μ¯èþ Mæü£æþ Ñ° KMóü ^óþÔéyæþ° A¯é².. Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ çßýÆæÿÛÐèþÆæÿ®¯Œþ A¿æýÅ…™èþÆæÿ… ^ðþç³μyæþ…™ø C…M> Ðóþ_

yêD° ø£|üPsY

Ðèþ$*

yæþ$ ¿êçÙÌZÏ JMóüÝëÇ Mæü£é¯éÆÿ$$MæüV> ç³Ç^èþÄæý$Ððþ$O¯èþ ËMîüPÝëtÆŠÿ Ðé×îýMæü³æNÆŠÿ. Äæý$ÔŒýÆ>gŒý íœÍ…‹Ü Ìê…sìý {糆Úëx™èþÃMæü »êůèþÆŠÿÌZ D AÐèþ$ÃyìþMìü §æþMìüP¯èþ AÆæÿ$§ðþO¯èþ AÐèþM>ÔèýÑ$¨. »êÅ…yŠþ »êgê ºÆ>™Œþ ÈÐóþ$MŠü "BàMæüâêÅ×ý…'™ø ™ðþË$Væü$ÌZWâæýÏÌZMìü Ayæþ$Væü$ò³sìýt…¨. CÌê…sìý K AÆæÿ$§ðþO¯èþ b鯌þÞ ¯éMæü$ ™èþç³μ ÐóþÆðÿÐèþÇMîü Æ>§æþ° çÜ…™øíÙ…_…¨ Ðé×ìý. M>± H… {ç³Äñý*f¯èþ…? BÆæÿ…¿æýÐóþ$ Aç³fÄæý$…. D íÜ°Ðèþ* AÐèþ$ÃyìþMìü HÐèþ*{™èþ… MæüÍíÜÆ>Ìôý§æþ$. ™ðþË$Væü$ÌZ AÐèþM>ÔéͲ ™óþÌôýMæü´ùÆÿ$$…¨. Ðé×ìý MðüÈÆŠÿMìü MæüÍíÜ Æ>Ìôý§æþ$. D íÜ°Ðèþ*ÌZ Mæü…sñý…sŒý ³æNÇ¢V> E™èþ¢Æ>¨ÐéÇMóü ç³ÇÑ$™èþÐðþ$O¯èþ¨ M>Ðèþyæþ…™ø ™ðþË$Væü$ÐéÆæÿ$ ò³§æþªV> ÇïÜÐŒþ ^óþçÜ$MøÌôýMæü´ùÄæý*Ææÿ$. §é…™ø Ðèþ$¯èþ §æþÆæÿØMæü°Æ>ÙèþÌñýÐèþÆæÿ* AÐèþ$ÃyìþÐðþO³æ# ^èþ*yæþ¯óþÌôý§æþ$. AÆÿ$$™óþ Aç³μsZÏ ç³ÐèþÆŠÿÝëtÆŠÿ ç³Ðèþ¯Œþ MæüÌêÅ׊ý çÜÆæÿçܯèþ "Væüº¾ÆŠÿíÜ…VŠü 2'ÌZ ¯èþsìýçÜ$¢…§æþ…r* ÐéÆæÿ¢ÌŸ^éaÆÿ$$. ç³Ðèþ¯Œþ òÜO™èþ… Ðé×ìýò³O BçÜMìü¢ Mæü¯èþºÇ^éÆæÿ° A¯é²Ææÿ$. M>± A…§æþ$ÌZ b鯌þÞ §æþMìüP…^èþ$MøÌôýMæü´ùÆÿ$$…¨. {ç³çÜ$¢™é°Mìü B íÜ°Ðèþ*ÌZ ¯éÆÿ$$Mæü GÐèþÆæÿ¯óþ¨ A«¨M>ÇMæü…V> {ç³Mæüsìý…^èþ¯óþÌôý§æþ$. ç³Ðèþ¯Œþ {ç³çÜ$¢™èþ… f¯èþõܯèþ ´ëÈt ò³sìýt .. Æ>fMîüÄæý*ÌZÏ ¼i AÆÿ$$´ùÄæý*Ææÿ$. D G°²MæüÌZÏ ´ùsîý ^óþÄæý$Ææÿ$ .. M>ºsìýt Væüº¾ÆŠÿíÜ…VŠü G¯ú¯ŒþÞÐðþ$…sŒý ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ Æ>»Z™ø…¨. AÌêVóü ¯éÆÿ$$MæüV> C…M> Ðé×îý õ³Ææÿ$¯óþ ç³ÇÖÍçÜ$¢¯é²Æ>? ÌôýMæü ÐóþÆóÿ GÐèþÆðÿO¯é ¯éÆÿ$$Mæü ¯èþsìýÝë¢Æ>? A¯èþ²¨ ™óþÌêÍÞ E…¨. {ç³çÜ$¢™é°MðüO™óþ Ðé×îýMæü³æNÆŠÿ Äæý$ÔŒýÆ>gŒý íœÍ…‹Ü™ø Mæü$§æþ$Ææÿ$aMæü$¯èþ² 3 íÜ°Ðèþ*Ë M>…{sêMŠüt {ç³M>Ææÿ….. »ê§ŠþÚë ÚëÆæÿ*MŠü™ø ¯èþsìý…^èþyé°Mìü ç³^èþagñý…yé Fí³…¨. ™ðþË$Væü$ÌZ AÐèþM>Ôèý… MøçÜ… G§æþ$Ææÿ$ ^èþ*Ýù¢…¨. ç³ÐèþÆŠÿÝëtÆŠÿ bé°ÞÝë¢yóþÐðþ* ^èþ*yéÍ.

Ýù

ì‹Hé ^èþ*çÜ$¢¯é²yæþ° çÜÐèþ*^éÆæÿ…. AÌêVóü MæüÆæÿ$×êMæüÆæÿ¯Œþ™ø¯èþ* {íÜP³æ#t C…M> KMóü M>ÐéÍÞ E…¨.. {ç³çÜ$¢™é°MðüO™óþ Vú™èþÐŒþ$ Ò$¯èþ¯Œþ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ° ¨Ó¿êÚë _{™èþ… MöÇÄæý$ÆŠÿ»ZÄŒý$ MæüâêÅ׊ý Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÌñýO¯ŒþÌZ E…¨. B ÐèþÆæÿ$çÜÌZ¯óþ íßýr$t Mösôýt {íÜP³æ#t MøçÜÐóþ$ D ÐðþÆÿ$$sìý…VŠü A…™é!

y˚T˝À bÕs¡«r |ü⁄s¡+

íÙÄñý* ¸ë…rïÜ Mæü£é…Ôèý…™ø Ææÿ*´÷…¨¯èþ {V>íœMæüÌŒý Ðèþ…yæþÆŠÿ &"´ëÆæÿÓ¡ç³#Ææÿ…'. G….G.^ú§æþÇ §æþÆæÿØMæüÆæÿ^èþÆÿ$$™èþ. GõÜPüÓÆŠÿ íœÍÐŒþ$Þ ç³™éMæü…ò³O ¯èþË$Ï Ððþ…Mæür çÜ$Æóÿ‹Ù çÜÐèþ$Ææÿμ×ýÌZ Mðü.MøsôýÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ# °ÇÃ…^éÆæÿ$. §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""500 HâæýÏ {Mìü™èþ… ´ëÆæÿÓ¡ç³#Ææÿ… A¯óþ {V>Ðèþ$…ÌZ fÇW¯èþ Äæý$£éÆæÿ¦ çœ$r¯èþË B«§éÆæÿ…V> ™ðþÆæÿMðüMìüP…_¯èþ ÝùíÙÄñý* ¸ë…rïÜ _{™èþÑ$¨. {V>íœMŠüÞ òßýOÌñýOsŒýV> E…sêÆÿ$$. D íÜ°Ðèþ* ÌZVø CsîýÐèþË J…VøË$ÌZ _¯èþiÄæý$ÆŠÿ ÝëÓÒ$i ^óþ™èþ$ËÒ$§æþ$V> ^èþË糆Æ>Ðèþ#, ™é™é f¯éÆæÿ®¯Œþ, ÑfÄŒý$, {V>Ðèþ$ ò³§æþªË B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ ÐðþO¿æýÐèþ…V> BÑçÙPÇ…^é…'' A¯é²Ææÿ$. °Æ>Ùèþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""™ðþË$Væü$, ™èþÑ$âŒýÌZ ™ðþÆæÿMðüMìüP¯èþ _{™èþÑ$¨. ¼h¯ðþ‹Ü »êVæü$…¨. D¯ðþË _ÐèþÇ ÐéÆæÿ…ÌZ ByìþÄñý*, Ðóþ$ÌZ íÜ°Ðèþ* ÇÎgŒý ^óþÝ뢅'' A¯é²Ææÿ$. §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""1 Væü…sê 20°Ñ$ÚëË {V>íœMŠüÞ òßýOÌñýOsŒýV> E…sêÆÿ$$. íÜ°Ðèþ* »êV> Æ>Ðèþyé°Mìü çÜçßýMæüÇ…_¯èþ Ýë…Móü†Mæü °ç³#×ý$Ë$, ¯èþsîý¯èþr$ËMæü$ Mæü–™èþfq™èþË$'' A¯é²Ææÿ$.

Á|æj·÷ Äq+<é

_]j·÷ì ôdŒwü*dtº

Î

yæþÆŠÿ íÜ°Ðèþ*™ø ™ðþË$Væü$ÐéÇMìü ç³Ç^èþÄæý$Ððþ$O¯èþ ^ðþ¯èþ²ÄŒý$ ÝùÄæý$Væü… {í³Äæý* B¯èþ…§Šþ. ^ðþ¯èþ²ÄŒý$ÌZ ѧéÅ¿êÅçÜ… ™èþÆ>Ó™èþ ѧóþÔéÌZÏ ^èþ§æþ$Ðèþ#Mæü$¯èþ² D Ðèþ$$§æþ$ªVæü$Ðèþ$à íÜ°Ðèþ* MðüÈÆŠÿ° G…^èþ$Mæü$…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… ïßýÆøÆÿ$$¯ŒþV> çÜ™é¢ ^ér$™ø…¨. MðüÈÆŠÿ BÆæÿ…¿æý… Mö°² Jyæþ$§æþ$yæþ$Mæü$Ͳ G§æþ$ÆöP¯é².. A¯èþ$¿æýÐèþ…ÌZ A°²sìý± Ðèþ*ůóþgŒý ^óþõÜÝù¢…¨. ™ðþË$Væü$Mì §æþ*ÆæÿÐðþ$O¯é.. {ç³çÜ$¢™èþ… K Ðèþ$*yæþ$ ™èþÑ$âæý íÜ°Ðèþ*ÌZÏ ¯èþsìýçÜ*¢ ¼iV> E…¨. JÆæÿ$ FÆæÏ Æðÿ…yæþ$ Æ>gê.. A¯óþ M>Ððþ$yîþ G…rÆŠÿsñýO¯èþÆŠÿÌZ ¯èþsìý…_…¨ AÐèþ$Ãyæþ$. AÆÿ$$™óþ D íÜ°Ðèþ* òÜsŒýÞÌZ A¯èþ*çßýÅ…V> K Ñ…™èþ fÇW…¨. _{™èþÄæý$*°sŒý Ððþ$$™é¢°Mìü {í³Äæý* çÜÓÄæý$… ´ëMæü… †¯óþ A§æþ–çÙt… §æþMìüP…¨. ò³OV> {í³Äæý* B¯èþ…§Šþ ¼ÇÄæý*± Ðèþ…yæþyæþ…ÌZ òÜμçÙÍ‹Üt. Ææÿ$_MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ¼ÇÄæý*±° çœ$$Ðèþ$çœ$$Ðèþ$Ìêyìþ…^óþçÜ$¢…¨. B E§æþ…™èþ… ™èþÆ>Ó™è 糨ÆøkË$ Rêä çÜÐèþ$Äæý$… _MìüP…¨ {í³Äæý$Ðèþ$ÃMæü$. §é…™ø Rêä çÜÐèþ$Äæý*°² çܨӰÄñý*Væü… ^óþçÜ$MøÐèþyé°Mìü »ôýMæüÈ ïÜÓsŒýÞ ¯èþ$…_ ¸ëÝët‹Ü, ^ðþO±‹Ü Ðèþ…rM>Ë$ CÌê ™èþ¯èþMìü ¯èþ_a¯èþÐèþ±² Ðèþ…yìþ ¯èþËÁÐèþ$ ´ëMæü… ^óþõÜÝù¢…§æþ° çÜÐèþ*^éÆæÿ…. CÌê §óþ±² Ðèþ¨Íò³rtMæü$…yé Ðèþ…rË$ ¯óþÆæÿ$aMæü$¯óþ¨ G…§æþ$Mø ™ðþË$Ýë? ™èþ¯èþ° ^óþçÜ$Mæü$¯óþÐéyìþ ´÷Væüyæþ¢Ë MøçÜÐèþ$r!


H˚&ÉT dü÷ÿ˝Ÿ d”«|üs¡¢ düe÷y˚X¯+ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY ä, @Á|æ˝Ÿ 07 (ôd’ÿq÷´dt): dü÷ÿ˝Ÿ d”«|üs¡¢ $düèÔ‘· kÕúsTT düe÷y˚XÊìï H˚&ÉT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó\+>±D bÕsYº f…Æ+ ø£+{Ï+C…˙‡ d”«|üs¡¢ j·T÷ìj·THé õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT õ. >∑≥ºqï ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. |ü≥ºD+˝Àì ‘Ó\+>±D #Ís¡kÕ¢˝À ◊m|òt{Ïj·T÷ ø±sê´\j·T+ Äes¡D˝À á düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. d”«|üs¡T¢ n‹ ‘·≈£îÿe y˚‘·Hê\‘√ Jeq+ >∑T&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡ì, ¬s>∑÷´\¬s’CŸ ø√dü+ Jy√ HÓ+. 112, 212 Á|üuÛÑT‘·«+ $&ÉT<ä\ #˚dæq|üŒ{ÏøÏ ¬s>∑÷´˝¬s’CÒwüHé≈£î H√#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À d”«|üs¡¢ J$‘ê˝À¢ e÷s¡TŒ sêyê\ì , n+<äTø√dü+ mìïø£ düeTj·T+˝À nuÛÑ´s¡Tú\ e<ä› Vü‰$T bı+<˚+<äT≈£î uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡D ìs¡ísTT+#·T≈£îH˚+<äT≈£î õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï $düèÔ‘· kÕúsTT düe÷y˚XÊìøÏ õ˝≤¢˝Àì nìï dü÷ÿ˝Ÿ\ qT+∫ d”«|üs¡T¢ ‘·s¡*sêyê\ì ø√sês¡T. á düe÷y˚XÊì eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\≈£î ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

7

eT+>∑fi¯yês¡+ 08`04`2014

sê»ø°j·÷˝À¢ j·T e‘·<˚ ø°\ø£ bÕÁ‘·

_dæ\≈£î 50 XÊ‘·+ kÕúHê\T πø{≤sTT+#ê*

qyêuŸù|≥ , @Á|æ˝Ÿ 07 (ôd’ÿq÷´dt): Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ mø£ÿ&É ˝Òì $<Ûä+>± πøe\+ uÛ≤s¡‘·<˚X¯ »HêuÛ≤˝À 60 XÊ‘·+ j·TTe≈£î\T ñHêïs¡ì ø± +s¡¬>dt bÕás¡ºøÏ j·TTe≈£î˝Ò yÓqTïeTTø£ÿ nì e÷J m+|æ &Ü. eT\T¢s¡$ ≈£îe÷s¡T&ÉT eT\T¢ dæ<ës¡ú nHêïs¡T. 60 @fi¯¢ ‘Ó\+>±D|òü sêÁwüº ø£fi¯ k˛ìj·÷>±+<Ûäè H˚s¡y˚]Ã+<äì ‘Ó\+>±D 10 õ˝≤¢˝À¢ m+|æ≥dæ, C…&çŒ{Ïdæ, nôd+;¢ kÕúHêø£\T ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´s¡Túfi¯≈£î eT<䛑·T |ü\ø±\ì Äj·Tq j·TTe‘·≈£î dü÷∫ +#ês¡T. qyêuŸù|≥ eT+&É\+˝À eT\T¢ dæ<ë›s¡ú $düèÔ‘· |üs¡´≥q #˚XÊs¡T. >∑‘·

yês¡+ s√E\ qT+∫ eT+&É\+˝Àì ø=\÷¢sY, #Í&É÷sY, <˚|ü*¢, b˛e÷˝Ÿ, ø±e÷s¡+, ˝ÀøÏπsyé, >∑Ts¡T≈£î+≥, qyêuŸù|≥, ne÷à|üPsY, ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ |ü\T düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+∫ ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î eT<䛑·T |ü*ø±s¡T. nìï bÕغ˝À¢ ñqï j·TTe≈£î\qT #Ó’‘·q´ |ü]∫ ‘Ó\+>±D Ç∫Ã+~ ø±+Á¬>dt bÕغj˚Tqì j·TTe ≈£î\+‘ê ø±+Á¬>dt yÓ+fÒ ñ+&Ü \Hêïs¡T. j·TTe H˚‘· sêVüQ˝Ÿ>±+B∏ <˚X ¯eT+‘ê j·TTe‘·qT Áb˛‘·‡Væ≤düTÔ <˚X¯ sê»ø°j·÷˝À¢øÏ j·TTe‘·qT ÄVü≤«ìdüTÔ Hêïs¡ì dü÷∫+#ês¡T. »&ÉÃs¡¢ ìjÓ÷»

ø£es¡Z+ n_Ûeè~› πøe\+ eT\T¢s¡$ <ë«sêH˚ kÕ<Ûä´yÓTÆ+<äì, 4 eT+&É˝≤\ Á|ü»\T dü«#·Ã+<ä+>± #ÓãT‘·THêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\qT eT\T¢s¡$øÏ eT<䛑·T |ü*πø +<äT≈£î j·TTe‘· eTT+<äT≈£î sêe&É+ dü+‘ √wüø£s¡eTì Äj·Tq nHêïs¡T. j·TTe»q ø±+Á¬>dt Ä<ä«s¡´+@\‘√ bÕ<äj·÷Á‘·, Ç+{Ï+{Ï Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔ ø±+Á¬>dt bÕØºì ¬>*|æ+#˚ uÛ≤<ä´‘· j·TTe‘· rdüTø√ e&É+ dü+‘√wüeTì eT\T¢ dæ<ë›s¡ú ù|s=ÿH êïs¡T. ‘Ó\+>±D ø£fi¯ H˚s¡y˚]Ãq k˛ìj·÷ >±+BÛ nì ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+ U≤j·TeTì nHêïs¡T.

Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ , @Á|æ˝Ÿ 07 (ôd’ÿq÷´dt): sêqTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ Á|ü<Ûëq sê»ø°j·T bÕغ\ìïj·TT ø±+Á¬>dt, _CÒ|æ, {ÏÄsYmdt, {Ï&ç|æ eT]j·TT Ç‘·s¡ bÕغ\T ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À >∑\ _dæ »HêuÛÑ Á|üø±s¡+ 50 XÊ‘·+ ô|’>± nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHêÄ\T πø{≤sTT+#ê*‡q neX¯´ø£‘· ñqï<äì _dæ dü+|òüT+ &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî&ÉT ‘Ó|üŒ bÕ+&ÉTs¡+>∑j·T´, ñbÕ<Ûë´≈£åî&ÉT >∑TÁs¡+ lìyêdüT\T , Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ìs¡+»Hé $$<Ûä bÕغ\qT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À 119 nôd+;¢ kÕúHê\ j·T+<äT Á|ü<Ûëq sê»ø°j·T bÕغ\T 60 kÕúHê\T _dæ\≈£î πø{≤sTT+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ j·T+<äT _dæ\πø düeTT∫‘· kÕúq+ ø£*ŒdüTÔ 7 nôd+;¢ kÕúq+, 1 bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúq+ πø{≤sTT+#ê\ì Á|ü<Ûëq sê»ø°j·T bÕغ\qT ø√s¡T‘·THêïeTHêïs¡T.

¬>\T|ü⁄ ø√dü+ ø£èwæ #˚j·÷* Á|ü#ês¡ yêVü≤Hê\≈£î nqTeT‹ ‘·|üŒì dü] sêyéT<˚yé u≤ã Á|ü#ês¡ s¡<∏ëìøÏ kÕ«>∑‘·+ <˚es¡ø£Á<ää, @Á|æ˝Ÿ 07 (ôd’ÿq÷´dt): á HÓ\ 11q m+|æ{Ïdæ, C…&çŒ{Ïdæ mìïø£˝À¢ {°Äs¡sYmdt nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#˚+<äT≈£î ø±s¡´<äø£s¡Ô\T n+<äs¡T ≈£L&Ü ø£èwæ #˚j·÷\ì <˚es¡ø£Á<ä ìjÓ÷»eø£es¡Z+ {°ÄsYmdt Ç+#ê]® Ä\ yÓ+ø£fÒX¯«sY¬s&ç¶ ø√sês¡T. eT+&É\|ü]~Û˝Àì &√≈£LsY Á>±eT+˝À Äj·Tq ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝ÀZì Á|üdü+–+#ês¡T. <˚es¡ø£Á<ä eT+&É\+˝À 17 m+|æ{Ïdæ kÕúHê\≈£î {ÏÄsYldt nuÛÑ´s¡Tú\T ¬ø’yêdü+ #˚düTø√yê\ì n<˚ $<Ûä+>± C…&çŒ{Ïdæ kÕúHêìï ≈£L&Ü ¬ø’yêdü+ #˚düTø√yê\ì bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î dü÷∫+#ês¡T. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ sêÁwüº+ {°ÄsYmdt bÕغ

n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ edüTÔ+<äì, n+<äs¡T ≈£L&Ü n_Ûeè~› #˚kÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T¬ø’ ¬ødæÄsY m+‘√ ø£èwæ #˚XÊs¡ì n+<äT≈£î á mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D dü‘êÔ @$T{À Çs¡T bÕغ\≈£î #·÷|æ+#ê\q|æ Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ {°ÄsYmdt nuÛÑ´s¡Tú˝Ò ¬>\Tbı+<ä&É+ U≤j·TeTì Äj·Tq nHêïs¡T. n<˚ $<Ûä:>± 200 eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\T Çs¡T bÕغ\≈£î #Ó+~q yês¡T {°ÄsYmdt bÕغ˝À #˚sês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À <˚es¡ø£Á<ä {°ÄsYmdt C…&çŒ{Ïdæ nuÛÑ´]ú »{Ϻ q]‡+Vü≤à¬s&ç¶, uÛ≤düÿsY¬s&ç¶, lìyêdt¬s&ç¶, qπs+<äsY¬s&ç¶, lø±+‘Y j·÷<äyé, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

#·*y˚+Á<ä+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ cÕ<éq>∑sY , @Á|æ˝Ÿ 07 (ôd’ÿq÷´dt): |ü≥ºD+˝Àì ãkÕº+&é Äes¡D˝À neTà uÛÑ>∑yêHé ùdyê dü+düúãTT Ä<ä«s¡´+@˝À #·*y˚+Á<ëìï uÛÑ≈£îÔ\T e&ç¬>X¯s¡¢ X¯+ø£sY Ä<ä«s¡´+˝À ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ Á|ü»\ <ëVü≤]Ôì rπsÃ+<äT≈£î #·*y˚+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚ùd $<Ûä+>±H˚ á dü+e‘·‡s¡+ ≈£L&Ü #·*y˚+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. cÕ<éq>∑sY ÁbÕ+‘êìøÏ Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ Á|ü»\T n~Ûø£ dü+K´˝À nedüsê\ ì$T‘·Ô+ e∫à ‘ê>∑T˙s¡T ø√dü+ Çã“+<äT\T |ü&É≈£î+&Ü #·*y˚+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTùV≤X¯«sY, lXË’\+, eT*¢U≤s¡T®Hé, yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ , sêE, lsê+, sêπøwt, eTùV≤+<äsY, \*‘·, e÷<ä$, eTTs¡[, s¡$, sê|òüTT, yÓ+ø£fÒwt, lqT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY ä, @Á|æ˝Ÿ 07 (ôd’ÿq÷´dt): mìïø£\ Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± Äj·÷ eT+&É˝≤˝À¢ ‹s¡T>∑T‘·Tqï yêVü≤Hê\≈£î ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\ nqTeT‹ ‘·|üŒì dü] nì ÁbÕ+rj·T s¡yêD≤ XÊU≤~Ûø±] ø£èwüíj·T´ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü#ês¡ yêVü≤Hê\qT $ìjÓ÷–+#˚ yês¡T $~Û>± yêVü‰HêìøÏ dü+ã+~+∫q nìï <äèe|üÁ‘ê\qT |ü]o*+#·ã&ÉT‘êj·Tì nqTeT‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü Á|ü#ês¡ s¡<∏ë\qT ‹|üŒ&É+ #·≥ºØ‘ê´ H˚s¡eTHêïs¡T. Äj·÷ bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T $ìjÓ÷–düTÔqï yêVü≤Hê\≈£î nqTeT‘·T\T ‘·|üŒì dü]>± rdüTø√yê\ì yês¡T á dü+<äs¡“+>± ø√sês¡T. Á|ü#ês¡ yêVü≤Hê\qT $ìjÓ÷–+#˚ yês¡T $~Û>± yêVü‰HêìøÏ dü+ã+~+∫q nìï <äèe|üÁ‘ê\qT |ü]o*+#·ã&ÉT‘êj·Tì nqTeT‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü Á|ü#ês¡ s¡<∏ë\qT ‹|üŒ&É+ #·≥ºØ‘ê´ H˚s¡eTHêïs¡T.

eTø£Ô˝Ÿ , @Á|æ˝Ÿ 07 (ôd’ÿq÷´dt): qπs+Á<ä yÓ÷&çì Á|ü<Ûëì>± #˚j·÷\H˚ ìHê<ä+‘√ sêyéT<˚yé u≤u≤ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ Á|ü#ês¡ s¡<∏ëìøÏ eTø£Ô˝Ÿ˝À |òüTq kÕ«>∑‘·+ \_Û+∫+~. Á|ü#ês¡ s¡<∏äj·÷Á‘· Á|üeTTUŸ ≈£îs¡àqï Ä<ä«s¡´+˝À Hêsêj·TDù|≥ qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq á s¡<∏äj·÷Á‘· }≥÷ÿsY eT+&É\+˝Àì _C≤«sY, eTø£Ô˝Ÿ eT+&É\+˝Àì »πø¢sY, Á>±e÷˝À¢ |üs¡´{Ï+#·>± Á|ü»\T, kÕÔìø£ m+|æ{Ïdæ nuÛÑ´s¡Tú\T, }≥÷ÿsY C…&çŒ{Ïdæ nuÛÑ´]Ô ≈£îs¡« ÄX¯|üŒ, eTø£Ô˝Ÿ u≤»bÕ C…&çŒ{Ïdæ nuÛÑ´]ú ø£]ï kÕ«$T s¡<∏äj·÷Á‘·≈£î |òüTq kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. á dü+<äs¡“+>± s¡<∏äj·÷Á‘· ÁeTTUŸ

>∑&ÉTe⁄ Ç+ø± ¬s+&ÉT s√E˝Ò <˚es¡ø£Á<ä ä, @Á|æ˝Ÿ 07 (ôd’ÿq÷´dt): kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ ø√dü+ Hê$TH˚wüq¢ >∑&ÉTe⁄ Ç+ø± ¬s+&ÉT s√E\T ñ+&É≥+ |ü≥¢ {Ï&ç|æ, ø±+Á¬>dt, _CÒ|æ Çs¡T bÕغ\ qT+∫ Ç+ø± nuÛÑ´s¡Tú\ ù|s¡T¢ Ksês¡T ø±ø£b˛e&É+ øÏ+~ kÕúsTT ø±s¡´ø£s¡Ô\T njÓ÷eTj·T+˝À |ü&ܶs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ lsê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ, &√≈£LsY |üeHé≈£îe÷sY¬s&ç¶\ eT<ä´ me]ø√ ˇø£]øÏ {Ϭø{Ÿ \_düTÔ+<äì ø±s¡´ø£s¡Ô\T n+≥THêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± {Ï&ç|æ bÕغ qT+∫ d”‘ê<äj·÷ø£sY¬s&ç¶, _dæ\ qT+∫

lsê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ≈£î {Ϭø{Ÿ edüTÔ+<äì ø±s¡´ø£s¡Ô\T m+‘√ ñ‘·‡Vü≤+>± ñHêïs¡T. @~@yÓTÆq düπs H˚&ÉT nuÛÑ´s¡Tú\ ù|s¡T¢ Ks¡ês¡T ne⁄‘·T+<äì Hêj·T≈£î\T ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Hê$TH˚wüq¢ ø£&ÉT|ü⁄ <ä>∑Zs¡ |ü&É≥+‘√ sê»ø°j·T bÕغ Hêj·T≈£î\T nuÛÑ´s¡Tú\ ù|s¡¢qT Ç+ø± Á|üø£{Ï+#·ø£b˛e&É+‘√ øÏ+<ä kÕúsTT ø±s¡´ø£s¡Ô\T ìsêX¯>± ñHêïs¡T. M˝…’q+‘· ‘=<äs√\H˚ nuÛÑ´s¡Tú\ ù|s¡¢qT Á|üø£{ÏùdÔ u≤>∑T≥T+<äì ø±s¡´ø£s¡Ô\T n+≥THêïs¡T.

Ksês¡T ø±˙ nuÛÑ´s¡Tú\T m>∑Zì q]‡eTT\T b˛{°˝À ñ+≥THêïs¡T. á Ç<ä›] eT<ä´ ≈£L&Ü me]ø√ ˇø£]øÏ ˇø£]øÏ bÕغ {Ϭø{Ÿ \_düTÔ+<äì ø±s¡´ø£s¡Ô\T n+≥THêïs¡T. _CÒ|æ bÕغ qT+∫ Ç+ø± nuÛÑ´s¡Tú\ ù|s¡T¢ Ksês¡T ø±ø£b˛e&É+‘√ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ìsêX¯>± ñHêïs¡T. {°ÄsYldt qT+∫ n\ yÓ+ø£fÒX¯«sY¬s&ç¶ ù|s¡T Ksês¡T ø±e&É+‘√ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T CÀs¡T>∑TÄ Á|ü#êsê\≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡ì, ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫

≈£îs¡àqï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ qπs+Á<ä yÓ÷&çì Á|ü<Ûëì>± ¬>*|æ+#ê\ì n+<äT≈£î Á|ü‹ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø£eT\+ >∑Ts¡TÔ≈£î z≥T y˚j·÷\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. n$˙‹, ndüeTs¡ú bÕ\q≈£î dü«dæú |ü*øÏ düeTs¡ú Hêj·Tø£‘ê«ìïøÏ |ü≥º+ ø£{≤º\ì |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T. Á|ü|ü#·+˝ÀH˚ düeTs¡úe+‘·yÓTÆq Hêj·T≈£î&ç>± >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q qπs+Á<äyÓ÷&çì Á|ü<Ûëìì #˚j·T\Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À s¡<∏äj·÷Á‘· düVü≤j·T≈£î\T yÓ+ø£fÒdt, m_e|æ Hêj·T≈£î\T sêE, eT+CÒHê<∏é, s¡$, sê|òüTTHê<∏é¬s&ç¶, <äj·÷q+<é sêCÒwt, sêCŸ≈£îe÷sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

H˚&ÉT d”‘êsêeTT\ ø£˝≤´D√‘·‡e+ eTø£Ô˝Ÿ , @Á|æ˝Ÿ 07 (ôd’ÿq÷´dt): lsêeTqe$T dü+<äs¡“+>± eTø£Ô˝Ÿ |ü≥ºD+˝Àì l |ü&ÉeT{Ï Ä+»H˚j·T kÕ«$T <˚yê\j·T ÁbÕ+>∑D+˝Àì sêyéT©˝≤ yÓTÆ<ëq+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT d”‘êsêeT\T ø£fi≤´D√‘·‡e y˚&ÉT≈£\T yÓ’uÛÑe+>± »s¡>∑qTHêïsTT. ø£fi≤´D y˚&ÉTø£\ ø√dü+ Ä\j·T ø£$T{Ï Ä<ä«s¡´+˝À uÛ≤Ø @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. l d”‘êsêeTT\T ø£fi≤´D y˚&ÉTø£˝À¢ <ä+|ü‘·T\T bÕ˝ÀZH˚ neø±X¯+ ø£*ŒdüTÔqï≥T¢ Ä\j·T <Ûäs¡àø£s¡Ô ;Ûe÷#ês¡Ã , y˚TH˚»sY sê»*+>∑+ ‘Ó*bÕs¡T. kÕeT÷Væ≤ø£ ø£fi≤´D√‘·‡e nq+‘·s¡+ ø£fi≤´D y˚&ÉTø£˝À¢ bÕ˝ÀZqï <ä+|ü‘·T\≈£î Ä\j·T ø£$T{Ï <ë«sê düHêàq+, rs¡úÁ|ükÕ<ä $‘·s¡D ñ+≥T+<äHêïs¡T. ô|<ä› m‘·TÔq »s¡>∑qTqï d”‘êsêeTT\ ø£fi≤´D y˚&ÉTø£˝À¢ uÛÑ≈£îÔ\T ô|<ä› dü+K´˝À bÕ˝ÀZì d”‘êsêeTT\ ø£è|ü≈£î bÕÁ‘·\T ø±yê*‡+~>± yês¡T ø√sês¡T.

Ä‘·à≈£LsYqT Ä<äs¡Ù+>± r]Ã~›<äT‘ê ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ÁãôVAà‘·‡yê\T >∑]“DÏ Ád”Ô\î bÂwæºø±Vü≤s¡+ rdüTø√yê* Ä‘·à≈£LsY , @Á|æ˝Ÿ 07 (ôd’ÿq÷´dt): eT+&É\+˝Àì >√|üHéù|≥ m+|æ{Ïdæ kÕúHê+ qT+∫ ø±+Á¬>dtbÕغ nuÛÑ´]ú>± Vü≤düÔ+ >∑Ts¡TÔ≈£î z≥T y˚dæ ¬>*|æùdÔ Ä‘·à≈£LsY eT+&É\ìï õ˝≤¢˝À Ä<äs¡Ù eT+&É\+>± r]Ã~›‘êeTì m+$ sêeTHé bÕsƒ¡XÊ\ ø£¬skÕŒ+&Ó+{Ÿ yÓTT–* l<∏äsY>ö&é nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ Hê&ÉT eT+&É\+˝Àì U≤Hê|üPsY, dæ+>∑+ù|≥, ‹q+#·s¡¢ , >√bÕHéù|≥, neTs¡∫+‘· , eTd”Ô|üPsY, q+~ eT\, ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ Äj·÷ m+|æ{Ïdæ nuÛÑ´ s¡Tú\‘√ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+ <äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡T|ü⁄q m+|æ|æ nuÛÑ´]ú>± >√|üHéù|≥ kÕúq+

qT+∫ ‘·qT m+|æ|æ nuÛÑ´]ú>± ã]˝À ì*#ê nì Ç|üŒ{Ï es¡≈£î bÕ*+#·q yês¡T dü«˝≤uÛÑ+ ø√dü+ n_eè~›ì ìs¡¢ø£å´+ #˚XÊs¡ì Vü≤düÔ+ >∑Ts¡TÔ≈£î z≥T y˚dæ C…&çŒ{Ïdæ, m+|æ{Ïdæ\T>± ¬>*|æùdÔ kÕ>∑T˙s¡T, ‘ê>∑T˙s¡T, $<ä´, Äs√>∑´ |üs¡+>± Ä‘·à≈£LsY eT+&É˝≤ìï eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝Àì Ä<äs¡Ù eT+&É\+>± rs¡TkÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T. Äj·Tq yÓ+≥ ø±+Á¬>dt bÕغ eT+&É˝≤<Ûä´≈£åî\T düs¡Œ+#Y >∑+>±<Ûä sY>ö&é ,&çdædæ_ &Ó’¬sø£ºsY ‹s¡T|ü‘·j·T´, |æôV≤#Ydæ mdt e÷J Á|üdæ&Ó+{Ÿ sêeTkÕ«$T >ö&é, ø±+Á¬>dtbÕغ eT+&É\ Hêj·T≈£î\T Ä{À ø£èwüí, e÷düqï, s¡M+<äsY »j·TeTà, øÏwüHé, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY , @Á|æ˝Ÿ 07 (ôd’ÿq÷´dt): õ˝≤¢˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ lsêeTqe$Tì |ü⁄s¡kÕÿ]+#·Tø√ì uÛÑÁ<ëÁ~ ÁãôVAà‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆj·÷´sTT.. õ˝≤¢˝Àì |ü\T eT+&É\˝À¢ ñqï d”‘êsêeTkÕ«$T <˚yê\j·÷˝À¢ ø£fi≤´DeTVü≤‘·‡yêìï ø£qTï\ |ü+&ÉT>±>∑ ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î k˛eTyês¡+ Hê&ÉT ñ‘·‡yê\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. õ˝≤¢˝Àì e+>∑÷s¡T eT+&É\+˝Àì •s¡düq >∑+&É¢ >∑T≥ºô|’ yÓ\dæq d”‘êsêeTkÕ«$T <˚yêkÕúq+˝À sêeTT˝À] ø£fi≤´D≤ìï ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. n<˚ $<Ûä+>± õ˝≤¢˝Àì |ü\T eT+&É\˝À cÕ<éq>∑sY˝Àì sêe÷\j·T+˝À, Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, ÄeTq>∑˝Ÿ, >∑≥Tº, ef…º+ \‘√ bÕ≥T, $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\˝À¢ ìs¡«Væ≤+#˚ ø£fi≤´D√‘·‡yêìï ‹\øÏ+#˚+<äT≈£î y˚˝≤~ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\ ‘·s¡*sêqTHêïs¡T. ø√dæZ {ÖHé , @Á|æ˝Ÿ 07 (ôd’ÿq÷´dt): >∑]“D° Ád”Ô\T ‘·|üŒì dü]>± bÂwæºø±Vü≤s¡+ rdüTø√yê\ì ø√dæZ eT+&É\ dü÷|üsYyÓ’»sY düs√» ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ Hê&ÉT |ü≥ºD+˝Àì ‘Ó\T>∑TM~Û, uÛÑVü≤sY ù|≥, ÁãVü≤àD M~Û, dü»ø£Héù|{Ÿ, Hê#·s¡+, eTT+–eTfi¯fl, uÀ˝À«ì

CÀs¡+<äT≈£îqï mìïø£\ Á|ü#ês¡+

ø£fi¯C≤‘· ãè+<ë\‘√ Á|ü#ês¡+

ø√dæZ {ÖHé , @Á|æ˝Ÿ 07 (ôd’ÿq÷´dt): C…&çŒ{Ïdæ, m+|æ{Ïdæ mìïø£\ Á|ü#ês¡\T CÀs¡+<äT≈£îHêïsTT. Á|ü‹ Á>±eT+˝À mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À nuÛÑ´s¡Tú\‘√ ‘·eT bÕغ >∑Ts¡TÔ\qT #·÷sTTdüTÔ Á|ü#ês¡+ ø=q kÕ–düTÔHêïs¡T. Á|ü<Ûëq bÕغ\˝À ¬sã˝Ÿ‡ u…&É<ä‘√ Äj·÷ bÕغ\ Hêj·T≈£î\T Á|ü#ê s¡+˝À ‘·\eTTqø£\T nj·÷´s¡T. ‘·eT sê»ø°j·T ã\ì #ê≥Tø√yê\ì ¬sã˝Ÿ‡ ô|<ä› m‘·TÔq Á|ü#ês¡+ #˚düTÔ+ &É≥+‘√ Á|ü<ëq bÕغ\ Hêj·T≈£î\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\T Ç+{Ï+{Ï Á|ü#ês¡+ #˚düTÔ ‘·eT >∑Ts¡TÔ\qT ‘Ó*j·T CÒdæ

z≥T¢qT y˚j·÷\ì Á|ü»\qT ø√s¡T‘·THêïs¡T. Ç+‘˚ ø±≈£î+&Ü ≈£î\ dü+|òü÷\T, eTVæ≤fi¯ dü+|òü÷\T, j·TTe»q dü+|òü÷\‘√ #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘·T yê]øÏ ø±e*‡q qCsê\qT Á|üø£{ÏdüTÔ ‘·eTqT ¬>*|æ+#ê\ì Á|ü<Ûëq bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. yês¡T¶\˝À ñqï ∫qïô|<ä› Hêj·T≈£î\‘√ #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘·T ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± z≥T¢qT y˚sTT+#ê\ì yê]ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. s¡Vü≤dü´ ˇ|üŒ+<ä\T #˚düT≈£î+≥T ‘·eT ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ $X¯« Á|üj·T‘·ï\T ø=qkÕ–+#ês¡T. mìïø£\T <ä>∑Zs¡ |ü&ÉT‘·T+&É≥+‘√ ‘Ó<˚bÕ,

ø±+Á¬>dtbÕغ˝À ¬sã˝Ÿ‡ u…&É<ä ñqï|üŒ{ÏøÏ ‘·eT bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\qT m˝≤¬>’q ¬>*|æ+#·Tø√yê\ì n~ÛcÕºq+ >∑{Ϻ>± Á|üj·T‹ïdüTÔqï|üŒ{ÏøÏ mes¡T ¬>\TkÕÔs√ #ÓbÕ\ì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. Á|ü<Ûëq bÕغ\ Hêj·T≈£î\T bÕغ\ e÷J myÓTà˝Ò´\T, m+|æ\T ‘·eT nuÛÑ´s¡Tú\ ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√, |ü\T Á>±e÷\˝À düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤düTÔ Á|ü#ês¡\T #˚düTÔHêïs¡T. z≥s¡T¢qT Äø£≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î Á|ü<Ûëq bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T ø£fi¯C≤‘· ãè+<ë\‘√ Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡T.

õ˝≤¢ yÓ÷{≤sY {Á ≤Hb‡é ˛sT¡ º Ä|üsπ ≥sY‡ nk˛djæ T˚ wHü é mìïø£

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY ä, @Á|æ˝Ÿ 07 (ôd’ÿq÷´dt): õ˝≤¢ yÓ÷≥sY Á{≤Hé‡b˛s¡Tº Ä|üπs≥sY‡ nk˛dæjÓ÷wüHé q÷‘·q ø±s¡´es¡Zìï mqTï≈£îqï≥T¢ Ä dü+|òüT+ s¡|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù nHê«sY bÕcÕ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ ˝≤Ø j·÷»e÷q´ nk˛dæj˚TwüHé ø±sê´\j·T+˝À düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ q÷‘·q ø±s¡´esêZìï @ø£Á^e<ä+>± mqTï≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n<Ûä´≈£åî&ç>± mdt|æ yÓ+ø£fÒwt, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± nq«sYbÕcÕ, ñbÕ<Ûë´≈£åî&ç>± X‚UŸ eTVæ≤ã÷uŸ, dü+j·TTø£Ô ø±s¡´ <ä]Ù>± sê|òüTy˚+<äsY, m+. sêeTT\T, XÖø£‘·*, Vü≤|ò”CŸ, bÕcÕ, |òüVæ≤<√B›Hé, dü\Vü‰< ës¡T&ç>± ≈£îs¡à j·T´\qT @ø£Á^e+>± mqTï≈£îqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. yÓ÷≥sY Á{≤Hé‡b˛s¡Tº Ä|üπs≥sY‡ nk˛dæjÓ÷wüHé q÷‘·q ø±s¡´es¡Zìï mqTï≈£îqï≥T¢ Ä dü+|òüT+ s¡|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù nHê«sY bÕcÕ ‘Ó*bÕs¡T.

|ü*¢, eTTÁobòÕ Á>±e÷\˝Àì n+>∑Héyê&ç πø+Á<ë˝À¢ >∑]“DÏ\≈£î bÂwæºø±Vü≤s¡+ n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑s¡“+ <ë*Ãq Á|ür Ád”Ô ÄVü≤s¡ ìj·TeTìã+<äq\qT bÕ{Ï+#ê\ì nHêïs¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&É Ä≈£î≈£Ls¡\T, >∑T&ÉT¢, bÕ\T ‘·|üŒì dü]>± s√E ‹H˚ ÄVü≤s¡+˝À ñ+&˚\ #·÷düTø√yê\ì ÄyÓT ø√sês¡T. >∑]“D°>± ñqï Ád”Ô bÂwæºø±Vü≤s¡+ rdüTø√e&É+‘√ Á|üdüe düeTj·T+˝À m˝≤+{Ï ne+‘·sê\T @sêŒ&Éeì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À n+>∑Héyê&ç ø±s¡´ø£s¡Ô\T nqdü÷j·T, s¡eT<˚$, |ü⁄wüŒeTà,>ös¡eTà, ns¡TD, #·+Á<äø£fi¯‘√ bÕ≥T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

C≤rj·T s¡Vü≤<ë]øÏ s√&ÉT¶ y˚sTTkÕÔ Ä‘·à≈£LsY, @Á|æ˝Ÿ 07 (ôd’ÿq÷´dt): eT +&É+\+˝Àì πs∫+‘·\ m+|æ{Ïdæ nuÛÑ´]ú>± ‘·qqT ¬>*|æùdÔ πs∫+‘·\ Á>±eT+ qT+∫ C≤rj·T s¡Vü≤<ë]øÏ dædæ s√&ÉT¶ y˚sTTkÕÔqì πs∫+‘·\ e÷J düs¡Œ+#Y ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ m+|æ|æ nuÛÑ´]ú m+. Vü≤s¡¸es¡úHé¬s&ç¶ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq ìyêdü+˝À $˝Òø£s¡˝‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä‘·à≈£LsY eT +&É\+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤º&É+ »]–+<äì n+<äTe˝Ò¢ Á|ü»\T Ç|üŒ{Ï es¡≈£î »]–q mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغì rs¡düÿ]+#ês¡ì

Ç|üŒ&ÉT ≈£L&É Ä‘·à≈£LsY eT+&É\+ n_Ûeè~› »s¡>∑\+fÒ C…&çŒ{Ïdæ, m+|æ{Ïdæ mìïø£˝À¢ ôd’øÏ˝Ÿ >∑Ts¡TÔ≈£î z≥T y˚dæ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ nuÛÑ´]úì ¬>*|æ+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. Á>±eT+˝À _dæ , md”‡, ø£eT÷´ì{Ï Vü‰˝Ÿ\‘√ bÕ≥T Á&Ó’H˚õ\T πs∫+‘·\ Á>±eT+ qT+∫ C≤rj·T s¡Vü≤<ë]øÏ s√&ÉT¶ y˚sTT+#˚ |üqT\ô|’ ÁX¯<ä› ô|&É‘êeTì Á|ü»\T ‘·qqT ¬>*|æ+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Hêj·T≈£î\T ‹s¡T|ü‘·j·T´, ;düqï, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

9 qT+∫ yê]¸ø£ |üØø£å\T eTVü≤ã÷uŸq>∑sY , @Á|æ˝Ÿ 07 (ôd’ÿq÷´dt): õ˝≤¢˝Àì 1e ‘·s¡>∑‹ qT+∫ 8e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î #·~y˚ Á|üuÛÑT‘·« Á|üyÓ’≥T, m&Ó’&é bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\≈£î á HÓ\ 9e ‘˚~ qT+∫ yê]¸ø£|üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î &çy√ #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé ‘Ó*bÕs¡T. ñ<äj·T+ 8 >∑+≥\ qT+∫ 10.30 >∑+≥\ es¡≈£î |üØø£å\T

ìs¡«Væ≤+#ê\ì Äj·Tq Á|ü<ëH√bÕ<ë´j·TT\qT Ä<˚•+#ês¡T. 21e ‘˚~ es¡≈£î »]π> |üØø£å\˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\T |üØø£å\T eTT–dæq yÓ+≥H˚ bÕsƒ¡XÊ\qT $&ç∫ yÓfi≤¢e<äì 12.30 ì$TcÕ\ ‘·sê«‘˚ ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕsƒ¡XÊ\qT $&ç∫ y˚fi≤flì Ä<˚•+#ês¡T.


8

eT+>∑fi¯yês¡+ 08`04`2014

≈£î~]q b˛‘·TÔ\T ô|]–q Ä+<√fi¯q\T eTVü≤ã÷uŸq>∑sY , @Á|æ˝Ÿ 07 (ôd’ÿq÷´dt): >∑‘· ø=~› s√E\T>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ _CÒ|æ\ eT<ä´ b˛‘·TÔ ≈£î<äTs¡T+~... ˇ+≥]>± ã]˝ÀøÏ ~>∑T‘ê... n+≥÷ Çs¡TbÕغ\ H˚‘·\T yêK´\T #˚j·T&É+‘√ kÕ<Ûäs¡D mìïø£˝À¢ M] b˛‘·TÔô|’ mH√ï }Vü≤>±D\T yÓ\T¢e&ÜsTT. ‘Ó\+>±D _CÒ|æ Hêj·T≈£î\T ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À dü«‘·+Á‘·+>±H˚ ã]˝ÀøÏ ~>±\ì Á|ü<Ûëq+>± Ä~ÛcÕºHê\ <äèwæºøÏ rdüT≈£î yÓ[¢q |òü*‘·+ ˝…ø£b˛sTT+~. _CÒ|æ C≤rj·T Hêj·Tø£‘·«+‘√ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT |ü\T <äbòÕ\T>± #·s¡Ã\T ìs¡«Væ≤+∫ ¬s+&ÉT bÕغ\ eT<ä´ düjÓ÷<ä´‘√ b˛‘·TÔ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îqï≥T¢ Ä~yês¡+ Hê&ÉT Çs¡TbÕغ\ H˚‘·\T Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ n≥÷ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Ç≥÷ _CÒ|æ bÕغ\˝À $eTs¡Ù\T, ìs¡düq\T yÓTT<ä˝…’j·÷´sTT. ‘·eT z≥T u≤´+≈£î‘√ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ >∑fÒºø±\ì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ j·T‹ïdüTÔ+<äì _CÒ|æ yêK´\T #˚düTÔ+&É>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ H˚‘·\T õ˝≤¢˝À _CÒ|æøÏ ã\+ ˝Ò<äì _CÒ|æ H˚‘·\T m≈£îÿe>± }Væ≤+#·T≈£î+≥THêïs¡ì yêK´\T #˚j·T&É+‘√ Çs¡TbÕغ\ eT<Ûä´ |ü#·Ã>∑&ç¶ y˚dæq uÛÑ>∑TZeTH˚ |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. nsTTq|üŒ{ÏøÏ øÏ+~ kÕúsTT H˚‘·\qT düeTT<äsTT+#·≈£î+&É sêÁwüº H˚‘·\T ≈£Ls=Ãì b˛‘·TÔ\ô|’ ìs¡ísTT+#·&É+‘√ õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä ìjÓ÷»ø£es¡Z\˝À Çs¡TbÕغ\˝À ndü‡eT‹ ôd>∑\T uÛÑ>∑TZeTHêïsTT. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ õ˝≤¢˝À eTVü≤ã÷uŸq>∑sY bÕs¡¢yÓT+{Ÿ

kÕúq+‘√ bÕ≥T eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, ø£\«≈£î]Ô, Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, ø=˝≤¢|üPsY, cÕ<éq>∑sY, >∑<ë«\, ìjÓ÷»ø£es¡Z\qT _CÒ|æøÏ πø{≤sTTdüTÔqï≥T¢ eTs√bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡ZyÓTÆq Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ‘√ bÕ≥T $T–*q ìjÓ÷»ø£es¡Z\qT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ πø{≤sTT+#·Tø√e&É+‘√ $$<Ûä ìjÓ÷»ø£es¡Z\˝À dü«‘·+Á‘·+>± ã]˝À ~>∑T‘·eTì Çs¡TbÕغ\ H˚‘·\T düŒwüº+ #˚XÊs¡T. b˛‘·TÔ˝À uÛ≤>∑+>± Hêsêj·TDù|≥, eTø£Ô˝Ÿ, kÕúHê\qT ≈£L&É ‘·eTπø πø{≤sTT+#ê\ì _CÒ|æ |ü≥Tº |ü&ÉT‘·T+&É>± Ä kÕúHê\ô|’ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ H˚‘·\T ≈£L&É |ü≥Tº M&Éø£b˛e&É+‘√ Äj·÷ ìjÓ÷»ø£es¡Z\˝À ndüeT‹ ôd>∑\T Ç≥÷ yÓ’|ü⁄ <ë]rkÕÔjÓ÷ njÓ÷eTj·T dæú‹ HÓ\ø=+~. Ç|üŒ{Ïπø Hêsêj·TDù|≥ ìjÓ÷»es¡Z+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ qT+∫ j·TdtÄsY¬s&ç¶ Hê$TH˚wüHé\T <äU≤\T y˚j·T&É+ô|’ _CÒ|æ H˚‘·\T >∑Ts¡T>± ñHêïs¡T. Hêsêj·TDù|≥, eTø£Ô˝Ÿ ∫#·Tà õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä ìjÓ÷»eø£s¡Z\˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ nuÛÑ´s¡Tú\ô|’ |ü&˚ Á|üuÛ≤e+ ñ+~. eTs√ yÓ’|ü⁄ Hêsêj·TDù|≥ {Ϭø{ŸqT ÄodüTÔqï _CÒ|æ õ˝≤¢ n<ä´≈£åî\T s¡‘·+>¥bÕ+&ÉT ¬s&ç¶ ≈£L&É bÕغøÏ sêJHêeT #˚dæ dü«‘·+Á‘·+>± ã]˝À ñ+&˚≥T ‘Ó*dæ+~. b˛‘·TÔ\T bÕغ\ $»j·TìøÏ <√Vü≤<ä+ #˚kÕÔj·Tì uÛ≤$ùdÔ á b˛‘·TÔ\ e\¢ õ˝≤¢˝À ¬sã˝Ÿ u…&É<ä ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. Hê$TH˚wüHé\≈£î >∑&ÉTe⁄ πs|ü{Ï‘√ eTT–j·TqT+&É≥+‘√ n+<ä]˝À b˛‘·TÔ\ô|’ CÀs¡T>± #·s¡Ã kÕ>∑T‘·T+~.

Hê>∑+ øÏ&Üï|t≈£î j·T‘·ï+ ?

πøåeT+>± Ç+{ÏøÏ #˚]q H˚‘· eTVü≤ã÷uŸq>∑sY bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nuÛÑ´]ú Hê>∑+ »Hês¡úHé¬s&ç¶ì k˛eTyês¡+ Hê&ÉT ‘·Ts¡®yéTq>∑sY e<ä› øÏ&Üï|t≈£î j·T‹ï+#ês¡H˚ yês¡Ô <äVü≤q+\ yê´|æÔ #Ó+<ä&É+‘√ Äj·Tq nqT#ês¡T\T, _CÒ|æ ÁX‚DT\T Ä+<√fi¯q #Ó+<ës¡T. Äj·Tq yêVü≤Hêìï k˛yéTø˘ u≤+ãTqT Á|üjÓ÷–+∫ <äT+&É>∑T\T n&ÉT¶ø√ì øÏ&Üï|t≈£î j·T‹ï+#ês¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. m˝≤+{Ï Á|üe÷<ä+ ˝Ò≈£î+&É kÕj·T+ø±\+ Äj·Tq ‘·q dü«>∑èVü≤ìøÏ #˚s¡Tø√e&É+‘√ n≥÷ ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T, Ç≥÷ Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, @Á|ææ˝Ÿ 07 (ôd’ÿq÷´dt): õ˝≤¢˝À _CÒ|æ ÁX‚DT\T Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. _CÒ|æ H˚‘·>± ù|s¡Tqï Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ myÓTà˝Ò´,

{ÏÄsYmdt≈£î neTπs+<äsY sêJHêe÷ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± ã]˝ÀøÏ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY , @Á|æ˝Ÿ 07 (ôd’ÿq÷´dt): _dæ Hêj·T≈£î&ç>± m~–q {ÏÄsYmdt õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T &Ü. neTπs+<äsY k˛eTyês¡+ Hê&ÉT {ÏÄsYmdt bÕغøÏ sêJHêeT #˚dæ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY XÊdüq düuÛÑ kÕúq+ qT+∫ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± ‘·q Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\qT mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±]øÏ n+<äCÒXÊs¡T. k˛eTyês¡+ Hê&ÉT uÛ≤Ø dü+K´˝À nqT#ês¡T\‘√ sê´© ìs¡«Væ≤+∫ »^®eHésêe⁄ $Á>∑Vü≤ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæq nq+‘·s¡+ sê´©>± Äj·Tq Ä]¶y√ ø±sê´\j·T+ es¡≈£î #˚s¡Tø=ì Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\qT <äU≤\T

#˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &Üø£ºsY>± |ü\T ùdyê\T #˚j·T&Éy˚T ø±≈£î+&É {ÏÄsYmdt n_Ûeè~›øÏ m+‘·>±H√ ø£èwæ #˚dæq ‘·q≈£î n~ÛH˚‘· ¬ødæÄsY {Ϭø{Ÿ ÇkÕÔeTì Vü‰$T Ç∫à H˚&ÉT Ç‘·s¡T\≈£î {Ϭø{Ÿ πø{≤sTT+#·&É+ <ës¡TD+ nHêïs¡T. ‘êqT dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± ã]˝À ì*∫ ‘·q dü‘êÔ #ê≥T‘êqì nHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T, j·TTe‘·, ‘Ó\+>±D yê<äT\T , ‘·q nuÛÑ´]ú‘·«ìï ã\|ü]∫ ¬>\T|ü⁄ u≤≥˝À ø£èwæ #˚kÕÔs¡ì Äj·Tq ÄXÊuÛÑe+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

nôd+;¢øÏ 21 Hê$TH˚wüqT¢ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY bÕs¡¢yÓT+{Ÿ≈£î 2 Hê$TH˚wüqT¢ <äU≤\T

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY , @Á|æ˝Ÿ 07 (ôd’ÿq÷´dt): õ˝≤¢˝Àì 14 ìjÓ÷»ø£es¡Z˝≈£î >±qT 9 ìjÓ÷»es¡Z\ qT+∫ 21 Hê$TH˚wüqT¢ k˛eTyês¡+ Hê&ÉT <äU≤\T nj·÷´sTT. ¬s+&ÉT bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHê\≈£î >±qT eTVü≤ã÷uŸq>∑sY bÕs¡¢yÓT+{Ÿ≈£î 2 Hê$TH˚wüqT¢ <äU≤\T ø±>±, Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ≈£î ˇø£ Hê$TH˚wüHé ≈£L&É <äU≤\T ø±˝Ò<äT. eq|ü]Ô ìjÓ÷»ø£es¡ZìøÏ ¬ø. Á|üø±wt, >∑<ë«\ ìjÓ÷»ø£es¡ZìøÏ Ä#·qï >ö&é, n\+|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À eT<äqï,

Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ‹s¡T|ü‘·qï, ø£\«≈£î]Ô ìjÓ÷»es¡Z+˝À u≤˝≤J dæ+>¥, ø=˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£s¡Z+˝À yÓ+ø£≥j·T´, m+&ç.C≤ãsY\T eTVü≤ã÷uŸq>∑sY XÊdüqdüuÛÑ≈£î neTπs+<äsY ,yÓ+ø£fÒwt\T cÕ<éq>∑sY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ eT≥+ X¯•<ÛäsY, u§_“* düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, »+>∑j·T´, Á|ü‘ê|t¬s&ç¶, \‘√ bÕ≥T Ç+&çô|+&é+{Ÿ\T>± sê~Ûø£, nH˚qTe⁄ eTùV≤+<äsY¬s&ç¶, $wüßí eTùV≤+<äsY¬s&ç¶, eT\T¢¬s&ç¶ eTùV≤+<äsY¬s&ç¶, m+&ç wü|ò”j·TTB›Hé\T , eTø£Ô˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ ∫qï j·÷<ä–], kÕ˝… ì+>∑qï, es¡ÿ≥+ »>∑Hê<∏é¬s&ç¶\T Hê$TH˚wüHé\qT <äU≤\T #˚j·T>± n#·Ã+ù|≥, <˚es¡ø£Á<ä, ø=&É+>∑˝Ÿ, Hêsêj·TDù|≥, »&ÉÃs¡¢, ìjÓ÷»ø£es¡Z\ qT+∫ ˇø£ Hê$TH˚wüHé ≈£L&É <äU≤\T ø±˝Ò<äT. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHêìøÏ nãT›˝Ÿ s¡uŸC≤MTHé, m+&ç dü©+\T Hê$TH˚wüHé\qT <äU≤\T #˚XÊs¡T.

Á|üC≤ #Ó’‘·q´+‘√H˚ <√eT\ ìyês¡D eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, @Á|æ˝Ÿ 07 (ôd’ÿq÷´dt):<√eT\ ø±s¡D+>± Á|ü»\T »ãT“\ u≤]q |ü&É≈£î+&Ü ne>±Vü≤D ø£*Œ+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\ô|’ ñ+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY j·T+. –]C≤X¯+ø£sY nHêïs¡T. Á|ü|ü+#· Äs√>∑´ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì k˛eTyês¡+ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝Àì &çm+ôV≤#Yz ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚XÊìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. õ˝≤¢˝À <√eT\T, ∫qï∫qï ÁøÏ$T ø°≥ø±\ e\¢ yê´|æ+#˚ yê´<ÛäT\T m≈£îÿe>± ñqïj·Tì, Ç+<äT≈£î Á|ü»\˝À ne>±Vü≤D ˝Òø£b˛&É≥y˚T ø±s¡DeTì nHêïs¡T. eTTK´+>± e÷s¡TeT÷\ –]»q ÁbÕ+‘ê\T, #Ó+#·Tô|+≥\T, ‘ê+&Ü\˝Àì Á|ü»\T m≈£îÿe>± »«sê\ u≤]q |ü&ÉT‘·Tqïs¡ì, Ç+<äT≈£î <√eT˝Ò eT÷\ø±s¡DeTì nHêïs¡T. <√eT\qT n]ø£fÒº+<äT≈£î Á|ü»\˝À ne>±Vü≤D ø£*Œ+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì, #Ó+#·Tô|+≥\T, ‘ê+&Ü\˝Àì Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤D ø£*Œ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. Á|ü‹ X¯óÁø£yês¡+ Á&Ó’&˚ ìs¡«Væ≤+∫

<√eT\ ìyês¡D≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì #ÓbÕŒs¡T. Ä s√Eq <√eT\ ìyês¡D,‘ê>∑T˙s¡T, bÕ]X¯ó<ä›´+ e+{Ï n+XÊ\˝À Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤D ø£*–+#ê\ì nHêïs¡T. n+>∑Héyê&û, ÄXÊ, mmHém+\T Á|ü‹ X¯óÁø£yês¡+ Á>±eT+˝Àì Á|ü‹ Ç+{Ïì dü+<ä]Ù+∫ Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤D ø£*–+#ê\ì nHêïs¡T. õ˝≤¢ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊU≤~Ûø±] &Ü.kÕ«$T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü|ü+#·+˝À Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ˇø£ _*j·THé eT+~ Á|ü»\T <√eT\ ø±s¡D+>± yê´<ÛäT\ u≤]q |ü&ç #·ìb˛‘·Tqïs¡ì nHêïs¡T. »ãT“\T sê≈£î+&Ü Á|ü»\≈£î eTT+<äT>± ne>±Vü≤D ø£*ŒùdÔ eTìwæ eTs¡DÏ+#˚ Á|üe÷<ëìï ìyê]+#·e#·TÃì nHêïs¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£ ns√>∑´ πø+Á<ë\ &Üø£ºs¡T¢ yê] |ü]~Û˝À Á|ü‹ X¯óÁø£yês¡+ Á&Ó’&˚ ìs¡«Væ≤+∫ ‘ê>∑T˙s¡T, bÕ]X¯ó<ä›´+ô|’ Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤D ø£*Œ+#ê\ì #ÓbÕŒs¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT &çm+ôV≤#Yy√ >∑~˝À ìs¡«Væ≤+∫q MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ Á|ü|ü+#·

Äs√>∑´ ~H√‘·‡yêìï »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï dü+<äs¡“+>± á dü+e‘·‡s¡+ <√eT\T, ∫qï∫qï ø°≥ø±\T ø±s¡D+>± yê´|æÔ #Ó+<˚ »ãT“\ ìyês¡D Á|ü<ÛëHê+X¯+>± ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. <√eT bı&Ée⁄ n+>∑Tfi¯+˝À ns¡ee+‘·T ñqï|üŒ{ÏøÏ ns¡&ÉT>∑T\ eTìwæì #·+|æy˚ùd dü‘êÔ <√eT≈£î+<äì nHêïs¡T. Á|ü|ü+#êìï »sTT+∫q n˝…>±®+&ÉsY ôd’‘·+ <√eT\ ø±s¡D+>± eT˝Ò]j·÷‘√ #·ìb˛sTTq≥T¢ eTq≈£î #·]Á‘· #ÓãT‘·Tqï<äì nHêïs¡T. <√eT\ e\¢ eT˝Ò]j·÷, &Ó+>∑÷´, ∫¬øHé>∑THê´, ô|ò’˝Ò]j·÷, yÓT<ä&ÉTyê|ü⁄ e+{Ï ÁbÕD≤+‘·ø£ yê´<ÛäT\T e#˚à neø±X¯+ ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. á yê´<ÛäT\T k˛≈£î+&Ü e⁄+&˚+<äT≈£î <√eT\T ≈£î≥º≈£î+&Ü #·÷düTø√yê\ì, eTqTwüß\T ìedæ+#˚ ÁbÕ+‘·+˝À <√eT\T ñ+&Ésê<äì, eTTK´+>± ˙s¡T ì\Te ñ+&˚ ÁbÕ+‘ê\T, bÕ‘· ≥÷´ãT\T, f…Æs¡T¢, @sTTsY≈£L\s¡T¢, #Ó‘êÔ#Ó<ës¡+, ñqï ÁbÕ+‘ê\qT <√eT\T m≈£îÿe>± #˚πs+<äT≈£î nkÕÿs¡+ ñ+<äì ø£˝…ø£ºsY nHêïs¡T. ˙s¡T ì\Te ˝Ò≈£î+&Ü

#·÷düTø√yê\ì, ‘ê– |ü&˚dæq ø=ã“] uÀ+&Ü\T |ü]düsê\≈£î <ä÷s¡+>± y˚j·÷\ì nì nHêïs¡T. &Ó+>∑÷´ e\¢ ù|¢{Ÿ\T e÷πsà kÂø£s¡´+ >∑‘·+˝À õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À ˝Ò≈£î+&ç+<äì, Bìï <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì mmHéõdæ düVü‰ø±s¡+‘√ Ç+&çj·THé ¬s&éÁø±dt kıôd’{°˝À 20\ø£å\ s¡÷bÕj·÷\‘√ ø±+bò˛ôd+{Ÿ dü|üπs≥sYqT @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ bÕ≥T m|æ XÊø˘‡ düVü‰ø±s¡+‘√ õ˝≤¢ ÄdüT|üÁ‹˝À ≈£L&Ü ø±+bÂôd+{Ÿ dü|üπs≥sYqT @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. <√eT\ e\¢ e#˚à yê´<ÛäT\qT ìyê]+#˚+<äT≈£î ˙s¡T ì\Te ñqï ÁbÕ+‘ê\˝À nsTT˝Ÿu≤˝Ÿ‡ y˚j·T&É+, bòÕ–+>¥ e+{Ï #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì, nìï ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ë\T, @]j·÷ ÄdüT|üÁ‘·T\˝À <√eT\ ø±s¡D+>± e#˚à »ãT“\ ìyês¡D e\¢ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì nHêïs¡T. &çdæôV≤#Ymdt &Ü.|ü<äà», õ˝≤¢ ÇeT÷´HÓ’CÒwüHé n~Ûø±] &Ü.X¯•ø±+‘Y, &ç|üP´{° &çm+ôV≤#Yy√ &Ü.düs¡dü«‹ ‘·~‘·s¡T\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝ÀZHêïs¡T.

mmHém+≈£î n_Ûq+~+∫q õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY eTVü≤ã÷uŸq>∑s, @Á|æ˝Ÿ 07 (ôd’ÿq÷´dt): yÓTT<ä{Ï $&É‘· C…&çŒ{Ïdæ, m+|æ{Ïdæ mìïø£\ dü+<äs¡“+>± nHês√>∑´+‘√ ÁbÕD≤bÕj·T dæú‹˝ÀøÏ yÓ[¢q eTVæ≤fi≤ z≥s¡T≈£î Á|ü<∏äeT ∫øÏ‘·‡ ìs¡«Væ≤+∫ ÁbÕD≤\T ø±bÕ&çq mmHém+ πsDTø±<˚$ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY j·T+. –]C≤X¯+ø£sY n_Ûq+~+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î k˛eTyês¡+ Äj·Tq ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä‘· #˚dü÷Ô yÓTT<ä{Ï $&É‘· C…&çŒ{Ïdæ, m+|æ{Ïdæ mìïø£\˝À uÛ≤>∑+>± <Ûäs¡÷s¡T

eT+&É\+ >√HébÕ&ÉT Á>±eT+˝À 11, 12b˛*+>¥ πø+Á<ä+˝À ˇø£ eTVæ≤fi≤ z≥s¡T k˛eTdæ*¢ |ü&çb˛>± nø£ÿ&˚ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï mmHém+ πsDTø±<˚$ düŒ+~+∫ eTVæ≤fi¯≈£î ˇÄsYmdt Á<ëeD+ n+~+∫ Á|ü<∏äeT ∫øÏ‘·‡ ìs¡«Væ≤+∫ ÁbÕD≤\T ì*|æ+~. Ç+<äT≈£î >±qT ø£˝…ø£ºsY mmHém+qT n_Ûq+~+#ês¡T. πsDTø±<˚$ì Ä<äs¡Ù+>± rdüTø=ì Ç‘·s¡ mmHém+\T, ÄXÊ, n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T u≤>±

|üì#˚dæ eT+∫ ù|s¡T bı+<ë\ì Äj·Tq ø√sês¡T. eTTK´+>± mìïø£\ dü+<äs¡“+>± z≥s¡¢ kÂø£sê´s¡ú+ nìï b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À Á|ü<∏äeT ∫øÏ‘·‡ n+~+#˚+<äT≈£î mmHém+\qT ìj·T$T+#·&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. mmHém+\+<äs¡÷ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&ç z≥s¡¢≈£î ùde #˚j·÷\ì, m+&É\ ø±s¡D+>± me¬s’Hê z≥s¡T¢ Çã“+<äT\≈£î >∑Tsö‘˚ ‘·ø£åDy˚T yê]øÏ Á|ü<∏äeT ∫øÏ‘·‡ n+~+#ê\ì nHêïs¡T.

mìïø£\ $<ÛäT\≈£î ¬>’s¡Ω»s¡T nsTT‘˚ düôdŒ+ø£åHé ‘·bÕŒ<äT eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, , @Á|æ˝Ÿ 07 (ôd’ÿq÷´dt):bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, nôd+;¢ kÕ<Ûës¡D mìïø£\ $<ÛTä \≈£î >¬ s’ Ω»¡ s¡T nj˚T´ ñ<√´>∑T\qT düôdŒ+&é #˚ùd+<äT≈£î dü+ã+~‘· XÊU≤~Ûø±s¡T\T dæ<+›ä #˚j÷· \ì õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] j·T+. –]C≤X¯+ø£sY ø√sês¡T. á y˚Ts¡≈î£ k˛eTyês¡+ Äj·Tq ˇø£ Á|üø≥£ q $&ÉT<ä\ #˚d÷ü Ô õ˝≤¢˝À kÕ<Ûës¡D mìïø£\qT düe´+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î õ˝≤¢˝Àì n+<äsT¡ n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~øÏ mìïø£\ $<ÛTä \˝ÀøÏ rdüTø√e&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ á dü+<äs“¡ +>± ìs¡«Væ≤+∫q mìïø£\ •ø£D å ≤ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ø=+‘· eT+~ |æz, m|æz\T Vü‰»s¡Tø±˝Ò<ìä , ø=+‘· eT+~ ñ‘·sÔ T¡ «\T rdüTø√˝Ò<ìä ‘Ó*bÕs¡T.

mìïø£\ $<ÛäT\≈£î ìj·T$T+#·ã&çq yês¡T K∫Ñ·+>± $<ÛTä \≈£î Vü‰»s¡T ø±yê\ì |ü<|˚ <ü ˚ |üÁ‹ø± eTTK+>± ø±˝Ò<ìä ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ ñ‘·sÔ T¡ «\T d”«ø£]+#·ì yê]øÏ, n˝≤π> •ø£Då ≈£î Vü‰»s¡Tø±ì yê]øÏ á HÓ\ 9 es¡≈î£ ∫e] neø±X¯+ Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·Tqï<äì, 9q ìs¡«Væ≤+#˚ •ø£Då ≈£î Vü‰»s¡Tø±yê\ì ˝Ò<+ä fÒ Á|üC≤Á|ü‹ì<Û´ä #·≥+º Á|üø±s¡+ n≥Te+{Ï yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø=+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T. $<ÛTä \≈£î >¬ s’ Ω»¡ s¡T nsTTq yê] $esê\qT Ç~ es¡øπ dü+ã+~‘· XÊU≤~Û|‘ü T· \≈£î |ü+|ü&+É »]–+<äì, 9e ‘˚~ •ø£Då ≈£î Vü‰»s¡Tø±≈£î+&Ü yê]ì $<ÛTä \ qT+&ç düôdŒ+&é #˚ùd+<äT≈£î Äj·÷ XÊU≤~Û|‘ü T· \T dæ<+›ä ø±yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

Yø±+Á¬>dt C≤_‘ê $&ÉT<ä\ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY , @Á|æ˝Ÿ 07 (ôdÿ’ q÷´dt): n|ü⁄Œ&ÉT Ç|ü⁄Œ&ÉT n+≥T yêsTT<ë y˚dTü qÔ ï ø±+ Á¬>dtbÕغ nuÛ´Ñ s¡T\ú C≤_‘êqT m{≤ºøπ \≈£î k˛eTyês¡+ Hê&ÉT kÕj·T+Á‘·+ $&ÉT<äT\ #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝Àì eTVü≤ã÷uŸq>∑sY ì jÓ÷»es¡ìZ øÏ zuÒ<Tä ˝≤¢ ø√‘ê« ˝Ÿ, »&ÉÃs¡≈¢ î£ eT\T¢s$¡ , cÕ<éq> s∑ ≈Y î£ Á|ü‘ê|ts¬ &ç,¶ ø√&É+>∑˝Ÿ≈î£ $sƒ¡˝Ÿsêe⁄, n\+|üPsY≈£î dü+|ü‘≈Y î£ e÷sY, >∑<ë«\ qT+∫ &ç.ø¬ ns¡TD, ø=˝≤¢|Pü sY qT+∫ Vü≤s¡¸es¡úHé¬s&ç¶, <˚es¡ø£Á<ä≈£î &√≈£LsY |üeHé≈£îe÷sY¬s&ç¶, eTø£˝Ô Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡ìZ øÏ ∫f…+º sêyÓ÷Vü≤Hés¬ &ç,¶ Hê>∑søY s£ ÷¡ ï˝Ÿ≈î£ <äyÓ÷<äsY¬s&ç¶, n#·Ã+ù|≥≈£î e+oø£èwüí, ø£\«≈£î]Ô ìjÓ÷ »ø£es¡ZìøÏ e+o#·+<é¬s&ç¶, eq|ü]Ô ìjÓ÷»ø£ es¡ZìøÏ ∫Hêï¬s&ç\¶ qT ìj·T$T+∫q≥T¢ n~Ûø±]ø£+>± Á|üø{£ +Ï #ês¡T.

düTÁ|”+ rs¡TŒ‘√ nuÛÑ´s¡Tú\˝À¢ Ä+<√fi¯q ôd’øÏ˝Ÿ >∑Ts¡TÔ≈£î zfÒdæ ¬>*|æ+#·+&ç CÀs¡T>± u…{Ϻ+>∑T\T eTVü≤ã÷uŸq>∑sY , @Á|æ˝Ÿ 07 (ôd’ÿq÷´dt): õ˝≤¢˝Àì 8 |ü⁄s¡bÕ\ø£, q>∑s¡ |ü+#êsTTr |ü]~Û˝Àì 206 øöì‡˝Ÿ düuÛÑT´\≈£î >∑‘· HÓ\ 30 e ‘˚~q mìïø£\T ìs¡«Væ≤+∫q|üŒ{ÏøÏ |òü*‘ê\ yÓ\¢&çô|’ ø=+<äs¡T ôV’≤ø√s¡Tº≈£î yÓfi¯fl&É+‘√ ø√s¡Tº á HÓ\ 9e ‘˚~q |òü*‘ê\qT yÓ\¢&ç+#ê\ì rs¡TŒqT Çe«&É+‘√ mìïø£\ |òü*‘ê\ Á|üuÛ≤e+ á HÓ\ 30q ìs¡«Væ≤+#˚ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ô|’ #·÷|ü⁄‘·T+<äì |ü\Te⁄s¡T Hê´j·Tyê<äT\T düTÁ|”+ ø√s¡Tº˝À |òü*‘ê\ ˝…øÏÿ+|ü⁄qT ì*|æy˚j·÷\ì |æfÒwüHé <äU≤\T #˚j·T&É+‘√ k˛eTyês¡+ Hê&ÉT $#ês¡D #˚|ü{Ϻq düTÁ|”+ ø√s¡Tº y˚T 7 e ‘˚~ ‘·<äT|ü] ˝…øÏÿ+|ü⁄qT #˚|ü{≤º\ì mìïø£\ ø£MTwüHé Ä<˚•+#·&É+‘√ ¬>\T|ü⁄ BÛe÷˝À ñqï

ÄXÊyêVüQ\T düTÁ|”+ rs¡TŒ‘√ Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. mìïø£˝À¢ Á‹eTTK b˛{° HÓ\ø=qï <Ûä]$T\ qTyê« H˚Hê nH˚ Ø‹˝À kÕ–q b˛*+>¥ |òü*‘ê\ô|’ m+‘√ ñ‘·ÿ+sƒ¡>± m<äTs¡T #·÷düTÔqï nuÛÑ´s¡Tú\≈£î düTÁ|”+ rs¡TŒ‘√ |òü*‘ê\ yÓ\¢&ç ø±e\+fÒ e÷s√ HÓ\ s√E\T Ä>±*‡+<˚Hê nì ndü+‘·è|æÔì e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. eTs√ yÓ’|ü⁄ |ü\q yês¡T¶˝À e÷ bÕغ nuÛÑ´πsú ˝Ò<ë |ü˝q dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú ¬>\TkÕÔs¡H˚ }Vü≤>±D\‘√ CÀs¡T>± yê] n_Ûe÷qT\T u…{Ϻ+>∑T\≈£î ~>∑TZ‘·THêïs¡T. M{Ï Á|üuÛ≤e+ düs¡«Á‹ø£ mìïø£\ô|’ ô|<ä›>± Á|üuÛ≤e+ #·÷|üø£b˛sTTq|üŒ{ÏøÏ ø√s¡Tº rs¡TŒ‘√ •s¡dü eVæ≤+#ê*‡+<˚qì n~Ûø±s¡T\T Á|üø£{Ï+#ês¡T.

}≥÷ÿsY 2e yês¡T¶ j·T+|æ{Ïdæ |ü]~Û˝Àì Á>±e÷\ n_Ûeè~›ø√dü+ ôd’øÏ˝Ÿ >∑Ts¡TÔ≈£î zfÒdæ qqTï ¬>*|æ+#·+&ç

eTVü≤à<é ≈£îظ<é {Ï&ç|æ nuÛÑ´]Δ }≥÷ÿsY`2 m+|æ{Ïdæ

}≥÷ÿsY ` 2e j·T+|æ{Ïdæ nuÛÑ´]ú

VaarthaTarangalu. Printed Published and owned by K.A.Vijayaraju Printed at S.R Publications,AMBERPETHyderabad,Hyderabad, Published from H.No: 1-9-9/1/A/23. F.NO: 301, Suryasadan Near e -seva Ramnagar Hyderabad. 48. Editor.K.A.VijayaRaju Ph.040-27421188, cell:9440788196.Email: vtarangalu.222208@gmail.com, RNI.NO:APTEL 2006/18987,

08 04 14 vaarthatarangalu web