Page 1

Postel No. G/RNP/VT/H/MBN-08/2005

Published from Mahabubnagar

dü+|ü⁄{Ï :10

dü+∫ø£ : 163

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

X¯ìyês¡+ 08 e÷]à 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

Published from Hyderabad

dü+|ü⁄{Ï :03

dü+∫ø£ : 166

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

X¯ìyês¡+ 08 e÷]à 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

Follow us on

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

website :

www.vaarthatarangalu.com

.

Published from Hyderabad

website: www.vaarthatarangalu.com

dü+|ü⁄{Ï :8

dü+∫ø£ : 128

email:vtarangalu.222208@gmail.com

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

m+|æ{Ïdæ, »&ç‡{Ïdæ mìïø£\T

yÓ+≥H˚ »s¡|ü+&ç

X¯ìyês¡+ 08 e÷]à 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

∫s¡Tqe⁄«\ ‘Ó\+>±DÒ \ø£å´+ ¾»½ÌÁLigSßá xmso©«sLjiõLSøßáLi N][xqsLi FyÈÁVxms²R¶μyLi gjiLjiÇÁ©«sVÌÁNRPV 12aS»R½Li LjiÇÁlLi[*xtsQ©ý«sV μR¶×Á»R½VÌÁ ÊÁ®²ê¶ÉÞ ªyLji @Õ³Áª«sXμôj¶ZNP[ ÌÁORPQN][ÈýÁ ÊÁ®²ê¶ÉÞ»][ @Õ³Áª«sXμôj¶ ryμ³j¶μôyLi: ZNPzqsAL`i

xmsLiøyLiVVºdΩFs¨sıNRPá\|ms xqsV˙{msLi {qsLji∏R∂V£qs Æ™sLi»¡Æ©s[ ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AÆμ∂[aRPLi

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,™´sWLjiË7(ôd’ÿq÷´dt): LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ªRΩORPQfl·Æ™s[V «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs, FsLi{ms…‘¡{qs Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s xqsV˙{msLiN][LÌRiV aRPV˙NRP™yLRiLi ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P LSxtÌsQ˚ Fs¨sıNRPá xqsLixmnsW¨sı AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A @Æμ∂[aSáՋ[ }msL]‰Liμj∂. ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s B™´s*NRPVLi¤…¡[ N][LÌRiV

μ≥j∂NS‰LRifl· Æ©s[LRiLi NTPLiμR∂ xmsLjigRifl”·Lixms™´sázqs DLi»¡VLiμR∂¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. 2013, zmns˙ ¡™´sLji 18©´s «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs, FsLi{ms…‘¡{qs Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s ¬ø¡zmsˆ©y LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li FsLiμR∂VNRPV xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂¨s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. Fs¨sıNRPá ¨sLRi*x§¶¶¶fl· ryμ≥R∂˘Li NSμR∂©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ™yμR∂©´s©´sV ª][zqsxmso¿¡ËLiμj∂. FsxmsˆV≤][ ¨sLRi*z§¶¶¶Liøy÷¡=©´s Fs¨sıNRPá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡NRPVLi≤y NSá∏R∂Wxms©´s øR¡ G∏R∂V≤y¨sı ªRΩxmsˆVxms…fi…”¡Liμj∂. μk∂Liª][ ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPá xmsLjizqÛsºΩ BxmsˆV≤R∂V «¡≤U∂ˆÃ¡NRPV ªRΩ}msˆÕÿ ¤Õ¡[μR∂V. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ≠s™´sLRifl· B™y*á¨s LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP, Fs¨sıNRPá xqsLixmnsW¨sNTP ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. ryμ≥yLRifl· Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVVLiÆμ∂[ —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s xqsV˙{msLiN][LÌRiV xqsW¿¡Li¿¡Liμj∂. ™´sWLjiË 30©´s ™´sVV¨s=xmsÕfi, ªRΩLS*ªRΩ ¤«¡≤U∂ˆ…‘¡{qs, FsLi{ms…‘¡{qs A ªRΩLS*ªRΩ

@|qsLi’d˝¡, FyL˝RiÆ™sVLi»¡V Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s AÆμ∂[aSáՋ[ }msL]‰Liμj∂.™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPáV, ryμ≥yLRifl· «¡≠sV÷¡ Fs¨sıNRPáNRPV Bxmsˆ…”¡ZNP[ ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s ≠s≤R∂VμR∂\¤Õ¡©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. xqsV˙{msLi AÆμ∂[aSáª][ «¡≤`∂{ms…‘¡{qs, FsLi{ms…‘¡{qs Fs¨sıNRPáNRPV NRPW≤y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©Ø[…‘¡zmnsZNP[xtsQ©±s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. rÛy¨sNRP Fs¨sıNRPáNRPV r°™´sV™yLRiLi Õ‹[xmso ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s «ÿLki ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsV˙{msLiN][LÌRiV AÆμ∂[bPLiøR¡≤R∂Liª][ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gjiLiμj∂. rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Lji«¡lLi[*xtsQ©˝´s xms˙NTP∏R∂V\|ms xmsLiøyLiVVºdΩ LS«fi aS≈¡ NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[xqsVÚLiμj∂. ry∏R∂VLi˙ªRΩLi rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Lji«¡lLi[*xtsQ©±s xms˙NTP∏R∂V \|mnsÕfi gRi™´sLRiıL`iNRPV ¬ø¡[LRi©´sVLiμj∂. gRi™´sLRiıL`i AÆ™sWμR∂Li æªΩ÷¡}ms @™´sNSaRPLi DLiμj∂. Lji«¡lLi[*xtsQ©˝´s «ÿ’¡ªy©´sV xmsLiøyLiVVºdΩLS«fi aS≈¡ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ C{qsNTP B™´s*©´sVLiμj∂. r°™´sV™yLRiLi Õ‹[xmso ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s ™´s¬ø¡[Ë øy©±s= D©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi.

|\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,™´sWLjiË7(ôdÿ’ q÷´dt): æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚Li ryμ≥∂j LiøR¡VN][™s´ ≤R∂Liª][ Fy»¡V LS«ÿ˘μ≥∂j NSLRiLi ™´sV©´s ¬ø¡[ªΩR VÕ˝‹[ DLi¤…¡[Æ©s[ B¿¡Ë©´s •¶¶ ≠sd Vá ©´sV Æ©sLRiÆ™s[LiR VËN][giR áVgRiVªy™´sV¨s …”¡AlLi£qs @μ≥∂j Æ©s[ªΩR ZNPzqsAL`i @©yıLRiV. ªRΩ©´s“¡≠sªy¨sNTP æªΩáLigSfl· ryμ≥∂j Li¿¡©´s ªRΩXzmsÚ øyá¨s, @LiVVæªΩ[ ¿¡LRiV©´s™´so*á æªΩáLigSfl· N][qx sLi BLiNS DμR∂˘≠sVLiøy÷¡=Li Æμ∂[©s´ ¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· mx so©´sLjiı%`¡™´sWfl·Li Õ‹[ À≥ÿgRiLigS @μ≥∂j NSLRiLi μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV @LiμR∂LRiW DμR∂˘≠sVLiøy á¨s @©yıLRiV. ™´sW∏R∂W ™´sVbdPËLi˙μR∂á ™´sW»¡Ã¡V ©´s≠sV¯ Æ™sWxqsF°™´sμÙ∂R ¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· N][qx sLi Fs™´sLRiV FsÕÿLi…”¡ DμR∂˘™´sWáV ¬ø¡[aSL][ æªΩ÷¡∏R∂VLiμj∂ NSμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ gjiLji«¡©´sVá NRPV 12 aSªRΩLi Lji«¡lLi[*tx sQ ©˝s´ V NRP÷¡ˆryÚ™s´ V¨s æªΩLSxqs @μ≥∂j Æ©s[ªΩR

ZNP[q{ sAL`i }msL]‰ ©yıLRiV. æªΩáLigSfl· À≥œ¡™´s ©±sÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW A ∏R∂V©´s æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s gjiLji«¡©´sªRΩLi≤yá©´sV ˙xmsæªΩ[˘ NRP xmsLiøy∏R∂VºdΩáVgS gR i VLj i Ú r yÚ ™ ´ s V©yıLR i V. ™y…”¡ª][ Fy»¡V ¬ø¡LiøR¡V,N][∏∂R V ªRΩLi≤yá©´sV NRPW≤y ˙xmsæªΩ[˘NRP mx sLiøyLiVVºdΩáVgS ¬ø¡[qz s @’≥¡™´sX μÙ∂j ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s, ™yLji gjiLji«¡©´s qx sLixqs‰QXºΩ¨s NSxms≤R∂V ªy™´sV¨s •¶¶ ≠sd V BøyËLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ gjiLji«¡©´s qx sLixqs‰QXºΩ K©´sıªRΩ˘Li NSFy≤R∂ªy™´sV ©yıLRiV. ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀÿÀÿμ`∂ …‘¡≤U∂{ms B©±sø≥yLÍik Æ©s˙x§¶¶¶ß ©y∏R∂VN`P …‘¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. …‘¡AL`iFs£qs @μ≥∂j Æ©s[ªΩR ZNP[q{ sAL`i æªΩáLigSfl·À≥¡œ ™´s©±sÕ‹[ «¡Ljigji©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ©y∏R∂VN`PNRPV gRiVÕÿ’d¡ NRPLi≤R∂V™y NRPzmsˆ FyLÌkiÕ‹[NTP A•¶¶¶*¨sLiøyLRiV. C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS ZNPzqsAL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s øR¡»Ì¡Æ\™sVF°LiVVL iμR∂¨s BNRP BxmsˆV≤R∂V μy¨sı Fs™´sLRiW Axms¤Õ¡[LiR ¨s qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV.

LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s©´sV Axmsoªy ™´sVLi»¡W q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Æ©s[ªRΩáV BLiNS ™´sVÀ≥œ¡˘ |ms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+Li øyLRiV. ¤«¡[«¡™´sV¯Ã¡V μj∂g]¿¡Ë©´s æªΩáLigSfl· AgRiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. 14 GŒ˝¡œ ß DμR∂˘™´sVLi ¬ø¡[zqs æªΩáLigSfl·©´sV ryμ≥j∂LiøR¡VNRPV©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @LiVVæªΩ[ xqs™´sVxqs˘Ã¡V @Õÿlgi[ D©±sA∏R∂V¨s ™y…”¡¨s xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡VNRPVLiμy™´sV¨s @©yıLRiV. BNRP|\ ms æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V DμR∂˘™´sVxqsWˆÈQ Lij ªÚ ][ mx so©´sLjiı LS¯flÿ¨sNTP Fy»¡Vxms≤yá¨s mz sáVxmso¨søyËLRiV. ¿¡LRiV©´s™´so*á æªΩáLigSfl· N][qx sLi F°LS»¡Li N]©´s rygjiryÚ @¨s @©yıLRiV. μk∂¨sN][qx sLi ¨sLRiVμ][˘ gRiVáV, l\LiªRΩVáV FsLiª][ AaRPª][ Fsμj∂Lji øR¡WxqsVÚ©yı LRi¨s }msL]‰©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ FsNRPV‰™´sgS Dxmsπ∏∂WgRimx sÆ≤∂[μ∂j gjiLji«¡©´s, μR∂◊¡ªRΩV¤Õ¡[ ©´s¨s ZNP[q{ sAL`i @©yıLRiV. gjiLji«¡©´sVáNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP qx sLixqs‰QXºΩ DLiμR∂¨s, ™yŒ˝¡œ NRPV ˙xmsºΩ LRiLigRiLiÕ‹[ 12 aSªRΩLi Lji«¡lLi[*tx sQ©s´˝ V NRP÷¡ˆryÚ™s´ V¨s }msL]‰ ©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ N][∏∂R V, g]Li≤R∂V, ¬ø¡LiøR¡V gRiW≤yá©´sV ˙gS™´sVxmsLiøy∏R∂VºdΩáVgS gRiVLjirÚ yÚ™s´ V©yıLRiV.

LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms

es¡¸ u≤~Û‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ qwüº+ n+#·Hê }qísNRPV ¬sLSNRPLjiLiÀÁ©«s xqsVú{msLiN][LíRiV

NRP¬dsxqs @ª«sxqsLSÌÁ\|ms

@LiμR¶LRiW μR¶XztísQ|msÉíØÖÁ: \ÛÇÁFyÍÞlLi²ïT¶

|\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,™´sWLjiË7(ôdÿ’ q÷´dt): ˙xms«¡Ã¡ NRP¨dsqx s @™´sqx sLSá\|ms @LiμR∂LRiW μR∂XztsÌ Q|ms…Ìÿá¨s ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ ¤\«¡FyÕfilLi≤Ô∂T qx sW¿¡LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· Æ™s[Vμ≥y™´soá Aμ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ Æ≤∂Æ™sW˙NRPq{ s, r°xtsQ÷¡«¡Li ≠s«¡©±s 21 |qsLiøR¡Lki |\ ms @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V qx sμR∂qx sV= |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂Õ‹[ «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. qx sμR∂qx sV=NRPV ™´sVV≈¡˘@ºΩμ≥j∂gS ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ \¤«¡FyÕfilLi≤ÔT∂ •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. 21™´s aRPªy Ù¡Li ≠s«¡©±s r°xtsQ÷¡«¡Li @©yıLRiV. Æ™s[á N][»¡˝ V ≈¡LRiVË |ms≤R∂VªRΩV©yı }msμR∂LjiNRPLiÕ‹[ ™´sWLRiVˆLS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. μk∂¨sNTP FsNRP‰≤R∂ Õ‹[xmsLi DLiμ][ gRiVLjiÚLi¿¡ @LiμR∂VNRPV ©´s@DgRiVfl·LigS ™´sV©´s™´sVLiªy NRPázqs mx s¨s¬ø¡[∏∂R Wá©yıLRiV. }msμR∂LjiNS¨sı ¨sLRiW¯÷¡LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ≠sxmnsá™´sV™´soªRΩV©yı™´sV¨s, @LiVVæªΩ[ }msμR∂LjiNRP ¨sLRiW¯Ã¡©´sNRPV ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*áV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi≤y÷¡=LiÆμ∂[©s´ ©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡ NRP¨dsxqs @™´sxqsLSáV ºdΩLjiæªΩ[ Aμy∏R∂VLi |msLRiVgRiVμR∂áՋ[ ™´sWLRiVˆ NRP¨szmsxqsVÚLiμR∂¨s @©yıLRiV. L][«¡Ÿ L][«¡ŸNRPV qx s™´sW«¡LiÕ‹[ ™´sV÷d¡Ì NRPáËLji«¡Li |msLjigjiF°ª][Liμj∂. ˙xmsºΩ INRP‰LRiW NRPáËLRiÕfi HÆ≤∂Li…”¡…‘¡ N][xqsLi ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV.

|\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,™´sWLjiË7(ôdÿ’ q÷´dt): @NSá ™´sL<Sá ™´sÃ˝¡ Æ™sVVªRΩLÚ i mx sμj∂ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ mx sLi»¡Ã¡V FsNRPV‰™´sgS Æμ∂ ¡˜ ºΩ©yıLiVV. mx sLi»¡ ©´stx sÌ QLi @LiøR¡©yNRPV  ¡XLiμyá©´sV xmsLi Fyá¨s @μ≥∂j NSLRiVá©´sV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ {msZNP[ ™´sVx§¶¶¶LiºΩ AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ™´sLji, Æ™sVVNRP‰«‹©´sı, F~μÙ∂R VºΩLRiVgRiV≤R∂V xmsLi»¡Ã¡NRPV À≥ÿLkigS ©´sxtÌsQLi ™y…”¡÷˝¡Liμj∂. ™´sL<Sá ™´sÃ˝¡ LSxtsÌ Q˚™y˘xmsÚLigS ª]≠sV¯μj∂ ™´sVLiμj∂ ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμR∂gS Æ™sVVªRΩLÚ i 72, 669 |§¶¶ NSÌ QLiR˝ Õ‹[ mx sLi»¡ ©´sxtÌsQLi xqsLiÀ≥œ¡≠sLi¿¡Liμj∂. 536 BŒ˝œ¡ß Æμ∂ ¡˜ºΩ©yıLiVV. ™´sVX ªRΩVá NRPV»¡VLiÀÿáNRPV Æ™sLi»¡Æ©s[ FsN`P=˙lgi[qz s∏R∂W ¬ø¡÷˝¡Liøy á¨s q{ sFs£qs @μ≥∂j NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ≠s≠sμ≥∂R —¡Õ˝ÿ Õ˝‹[ mx sLi»¡©´suÌy¨sı @LiøR¡©yÆ™s[∏∂R Wá¨s gRi™´sLRiıL`i ©´sLRiqz sLix§¶ ¶©s± Bxmsˆ…”¡ZNP[ AÆμ∂[bPLiøyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi ¤…¡[ ™´sLRiLigRiÕfi, Æ™sVμR∂N`P, ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, LRiLi gSlLi≤Ô∂T ªRΩμj∂ªRΩLRi —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ™´s≤R∂gRiŒ˝¡œ NSLRifl·LigS ≠sxmsLki ªRΩLigS mx sLi»¡©´sqx sÌ F° ∏R∂WLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ gRiªRΩ ALRiV L][«¡ŸÃ¡VgS NRPVLjiqz s©´s @NS á ™´sL<SáV, |ms©´sVgSáV áV

{Ï&ç|æ˝À #˚s¡T≈£îqï >∑˝≤¢ ns¡TD, »j·T<˚yé ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,™´sWLjiË7(ôd’ÿq÷´dt): ¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ gRiÕ˝ÿ @LRiVfl·NRPV™´sWLji, AÆ™sV NRPV™´sWLRiV≤R∂V ˙xms™´sVV≈¡ FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªRΩÚ gRiÕ˝ÿ «¡∏R∂VÆμ∂[™±s …”¡≤T∂zms ºdΩLÛRiLi xmsoøR¡VËN][©´sV©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V xqs™´sVORPQLiÕ‹[ ≠dsLji™´soLRiV FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LRi©´sV©yıLRiV. gRiÕ˝ÿ «¡∏R∂VÆμ∂[™±s gRiVLi»¡WLRiV Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ rÛy©´sLi ©´sVLi¿¡ …”¡≤T∂zms @À≥œ¡˘LÛjigS F°…‘¡ ¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi D©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi.@LiVVæªΩ[ gRiÕ˝ÿ @LRiVfl·NRPV™´sWLji NRPW≤y N]≤R∂VNRPVª][ Fy»¡V …”¡≤T∂zmsÕ‹[ ¬ø¡[LRiÀ‹[ªRΩV©yıLRiV. BLiªRΩ™´sLRiNRPV ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ, NSLi˙lgixqsV FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ gRiÕ˝ÿ @LRiVfl· NRPV™´sWLji NRPV™´sWLRiV≤R∂V

gRiÕ˝ÿ «¡∏R∂VÆμ∂[™±s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LRiVªRΩV©yıLRi¨s @©´sVNRPV©yıLRiV. NS¨ds @LRiVfl· NRPW≤y æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LRi©´sV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV AÆ™sV ªRΩ©´s∏R∂VV≤R∂V gRiÕ˝ÿ «¡∏R∂VÆμ∂[™±s …”¡≤T∂zmsÕ‹[ ¬ø¡[LRiVªyLRi¨s, LS©´sV©´sı ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáՋ[ gRiVLi»¡WLRiV FyL˝RiÆ™sVLi»¡V rÛy©´sLi ©´sVLi≤T∂ F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚLRiÆ©s[ ˙xmsøyLRiLi «¡Ljigji©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. «¡∏R∂VÆμ∂[™±sª][ Fy»¡Vc @LRiVfl· NRPW≤y ¬ø¡[LRi©´sV©yıLRiV. ™yLjiμÙR∂LRiV aRP¨s™yLRiLi …”¡≤T∂zmsÕ‹[ ¬ø¡[LRi©´sV©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ gRiÕ˝ÿ @LRiVfl· NRPV™´sWLji øR¡Li˙μR∂gjiLji ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ©´sVLiÆ≤∂[ F°…‘¡ ¬ø¡[}qs @™´sNSaSáV©yıLiVV. «¡∏R∂VÆμ∂[™±s ™´sW˙ªRΩLi gRiVLi»¡WLRiV Õ‹[NRPxqsÀ≥œ¡NRPV F°…‘¡c ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ªRΩ©´s NRPV™´sWlLiÚ |ms◊˝¡NTP LS™y÷¡=Liμj∂gS @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V©´sV ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ A©´sLi LSLi©yLS∏R∂Vfl·lLi≤ÔT∂ N][LSLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi A∏R∂V©´s Àÿ ¡Vª][ xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘LRiV. ªRΩ©´s NRPV™´sWlLiÚ ≠s™yx§¶¶¶ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP LS™y÷¡=Liμj∂gS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV A©´sLi A•¶¶¶*¨sLiøyLRiV.i

l\LiªRΩVá©´sV ¨sáV™´so©y ™´sVVLiøyLiVV. ™´s≤R∂gRiLi≤˝∂R ™y©´sáV, gSáVáV @©´sı μyªRΩ Ã¡NRPV NRP≤R∂gRiLi≤˝∂R V ≠sVgjiÕÿËLiVV. —¡Õ˝ÿá ©´sVLi¿¡ @μ≥∂j NSLjiNRPLigS @Liμj∂©´s ˙Fy¥R∂≠sVNRP @LiøR¡©y ˙xmsNSLRiÆ™s[V 2.51 áORPQá FsNRPLSÕ˝‹[ mx sLi»¡Ã¡V μ≥∂R *Lixqs™´sV∏R∂W˘LiVV. ™yxqsÚ™s´ LigS ©´stx sÌ QF°LiVV©´s mx sLi»¡ ≠s{qsÚLiRÒ Li 5 áORPQá FsNRPLSáNRPV\|msgS DLi»¡VLiμR∂¨s @©´sμ≥j∂NSLjiNRP @LiøR¡©y. N][ªΩR , F~»Ì¡ μR∂aRPÕ‹[ D©´sı ™´sLji mx sLi»¡ Æμ∂ ¡˜ºΩ©´s≤R∂Liª][ l\LiªRΩVáV AÆ™s[μ∂R ©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV ©yıLRiV. @μ≥∂j NSLjiNRP ¤Õ¡NRP‰Ã¡ ˙xmsNSLRiÆ™s[V qx sV™´sWLRiV 81 Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ ™´sLji |\ msLRiV Æμ∂ ¡˜ºΩLiμj∂.

Æ™sVVªRΩLÚ i xmsμj∂ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ™´sL<SáV l\LiªRΩVá©´sV ™´sVVLi¬ø¡[aSLiVV. NRPLkiLi©´sgRiL`i, ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ μk∂¨s™´sÃ˝¡ @μ≥∂j NRP ©´stx sÌ QLi «¡LjigjiLiμj∂. ˙Fy¥R∂≠sVNRPLigS @μ≥∂j NSLRiVáV mx sLizms©´s ¨sÆ™s[μ∂j NRP ˙xmsNSLRiLi ™´sL<Sáª][ mx sμj∂ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ 1.81áORPQá FsNRPLSÕ˝‹[ mx sLi»¡Ã¡V Æμ∂ ¡˜ºΩ©yıLiVV. ™´sLji, Æ™sVVNRP‰«‹©´sı, «‹©´sı, F~μÙ∂R VºΩLRiVgRiV≤R∂V, qx s«Í¡ mx sLi»¡Ã¡ NRPV @μ≥∂j NRP ©´stx sÌ QLi ™y…”¡÷˝¡Li μj∂. Dμy˘©´s mx sLi»¡Õ˝‹[ ™´sW≠sV≤T∂ ª][»¡Ã¡V FsNRPV‰™´sgS Æμ∂ ¡˜ºΩ©yıLiVV. 38 Æ™s[á FsNRPLS Õ˝‹[ ™´sW≠sV ≤T∂ mx spªRΩ, mz sLiÆμ∂áV LS÷¡F°∏R∂WLiVV. 17, 500 FsNRPLSÕ˝‹[ ≠sVLRi mx s,7,500 FsNRPLSÕ˝‹[ NRPWLRigS ∏R∂Vá ª][»¡Ã¡V Æμ∂ ¡˜ ºΩ©yıLiVV. Æ™sVVªRΩÚ≠dsV¯μR∂ 69 Æ™s[á \|msgS FsNRPLSÕ˝‹[ NRPWLRigS∏R∂Vá ª][»¡Ã¡V μ≥∂R *Lixqs™´sV ∏R∂W˘LiVV. BμR∂Liªy ˙Fy¥R∂≠sVNRPLigS @Liμj∂©´s qx s™´sWøyLRi Æ™s[V. ™yxqsÚ™s´ LigS Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sı mx sLi»¡ ≠s{qsÚLiRÒ Li μk∂¨sNTP lLi…Ì¡” Lixmso DLi»¡VLiμR∂¨s @μ≥∂j NSLRiVáV |\ qsªRΩLi @©´sμ≥∂j NS LjiNRPLigS @LigkiNRPLjiqx sVÚ©yı LRiV.™´s≤R∂gRiLi≤˝∂R ™y©´sáV |msμÙ∂R qx sLi≈¡˘Õ‹[ ˙xms«¡Ã¡©´sV NRPW≤y gS∏R∂VxmsLjiøyLiVV. ™´s≤R∂gRiLi≤˝∂R V ≠dsVμR∂ mx s≤R∂»¡Li™´sÃ˝¡ 3,058 ™´sVLiμj∂ gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV.

≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms xqsV˙{msLi }qÌs ¨sLSNRPLRifl· aRPVÀ≥œ¡xmsLjiflÿ™´sVLi x§¶ ¶Lkia`PLS™´so \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,™´sWLjiË7(ôd’ÿq÷´dt): LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms }qÌs B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV xqsV˙{msLiN][LÌRiV ¨sLSNRPLjiLiøR¡≤R∂Li aRPVÀ≥œ¡xmsLjiflÿ™´sV™´sV¨s …”¡AL`iFs£qs Æ©s[ªRΩ x§¶¶¶Lkia`PLS™´so @©yıLRiV. ©y˘∏R∂VrÛy©yá©´sV ryNRPVgS øR¡WzmsLi¿¡ LS«¡NUP∏R∂WáV ¬ø¡[∏R∂Wá©´sVNRPVÆ©s[ ™yLjiNTP Bμj∂ ¬ø¡Lixms|ms»Ì¡V @¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡NUP æªΩáLigSfl·©´sV @≤ÔR∂VN][™yá¨s @©´sVN][™´s≤R∂Li ™´sVWLÂRiªRΩ*™´sV©yıLRiV. LS«ÿ˘LigRi ¡μÙR∂LigS GLSˆQ\¤…¡©´s æªΩáLigSfl·\|ms {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s NRPVx§¶¶¶©y LRi A«¡NUP∏R∂VÆ™s[ªRΩÚáV BLiNS @≤ÔR∂VN][™yá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi…fi xqsV˙{msLi @©´sı xqsLigRiºΩ ™yLjiNTP æªΩ÷¡∏R∂VLiμj∂ NSμR∂©yıLRiV. LS«ÿ˘LigRi ≠sLRiVμÙR∂\Æ™sV©´s ™´s˘™´s•¶¶¶LSÕ˝‹[Æ©s[ xqsV˙{msLi «‹[NRP˘Li DLi»¡VLiμR∂¨s æªΩáVxqsVN][™yá©yıLRiV. ™yLji μj∂gRi«ÿLRiV≤R∂V ªRΩ©y¨sNTP Bμj∂ ¨sμR∂LRi+©´s™´sV©yıLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi»¡Lki ˙xms«ÿry*™´sV˘Li gRiVLjiLi¿¡, LS«ÿ˘LigRiLi gRiVLjiLi¿¡ æªΩ÷¡∏R∂V¨s ™´slLi[ BÕÿ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV.Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsáV™´sWL˝RiV xqsV˙{msLi BÕÿLi…”¡ zms…”¡xtsQ©˝´s©´sV ºΩLRixqs‰LjiLi¿¡LiμR∂©yıLRiV. ≠dsLjiNTP æªΩáLigSfl·©´sV μ][øR¡VN][™´s≤R∂Li ªRΩxmsˆ ™´sVL][…”¡ æªΩ÷¡∏R∂VμR∂©yıLRiV. BLiNS æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ªRΩ™´sV @ºΩ¨s NRP…Ì”¡ |ms…Ìÿá©yıLRiV. C ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡ x§¶¶¶NRPV‰Ã¡©´sV x§¶¶¶LjiLiøyá©´sVN][™´s≤R∂Li ™yLji ™´sVWLÂRiªRΩ*Li NSNRP ™´sVL][…”¡ NSμR∂©yıLRiV.

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,™´sWLjiË7(ôd’ÿq÷´dt): ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV @≤ÔR∂VN][™yá¨s xqsV˙{msLi gRi≤R∂xms ª]NTP‰©´s ™yLjiNTP ™´sVL][™´sWLRiV ¬ø¡[μR∂V @©´sVÀ≥œ¡™´sLi FsμR∂VLRiLiVV˘Li μj∂. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms }qÌs B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV xqsV˙{msLiN][LÌRiV ¨sLSNRPLjiLi¿¡Liμj∂. ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s LS«ÿ˘LigRi ≠sLRiVμÙR∂™´sVLi»¡W ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV ™´sWL`i lLi≤ÔT∂ª][ Fy»¡V xmsáV™´soLRiV FsLi{msáV, ≠s≠sμ≥R∂ FyLÌkiá ©y∏R∂VNRPVáV μy≈¡ áV ¬ø¡[zqs©´s zms…”¡xtsQ©˝´s\|ms xqsV˙{msLiN][LÌRiV aRPV˙NRP™yLRiLi ≠søyLjiLi¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV }qÌs B™´s*≤y¨sNTP ¨sLSNRPLjiLiøR¡≤R∂Liª][ ™yLjiNTP ¨sLSaRP ªRΩxmsˆ¤Õ¡[μR∂V. @LiVVæªΩ[ ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡V ªy*¨sNTP xqsV˙{msLi N][LÌRiV ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. @Æμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ≠sÀ≥œ¡«¡ ©´s\|ms }qÌs B™y*á©´sı zms…”¡xtsQ©´sL˝Ri ™yμR∂©´sª][ ≠s¤À≥¡[μj∂Li¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ æªΩáL igSfl· ’¡Ã˝¡VNRPV ©y˘∏R∂VxmsLRiLigS @≤ÔR∂LiNRPVáV ª]÷¡gSLiVV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms ¨sÆ™s[μj∂ NRP B™y*á¨s ZNP[Li˙μy¨sNTP, ˙xmsºΩ™yμR∂VáNRPV xqsV˙{msLi ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki¬ø¡[zqsLiμj∂. ªRΩμR∂VxmsLji ≠søyLRifl·©´sV «¡⁄©±s 2 NRPLi¤…¡[ ™´sVVLiÆμ∂[ ¨sLÒRiLiVVLiøyá©´sı @À≥œ¡˘LÛRi©´s ©´sV N][LÌRiV C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ª][zqsxmso¿¡ËLiμj∂. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms ¨sÆ™s[μj∂NRP B™y*á¨s ZNP[Li˙μy¨sı AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms }qÌs B™y*á¨s ©y˘∏R∂V™yμR∂VáV N][L jiæªΩ[, }qÌs B™´s*¤Õ¡[™´sV¨s N][LÌRiV ºΩLRixqs‰LjiLi¿¡Liμj∂. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ xqs•¶¶¶ xmsμj∂}§¶¶¶≤R∂V ™´sVLiμj∂ ™´sLRiNRPV xqsV˙{msLi N][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLiøyLRiV.

ª«s²R¶gRiÎýÏÁ \lLi»R½VÌÁ©«sV AμR¶VN][ªyÖÁ

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,™´sWLjiË7(ôd’ÿq÷´dt): gRi™´sLRiıL`i ©´sLRizqsLix§¶¶¶©±s©´sV …‘¡AL`iFs£qs Æ©s[ªRΩáV NRP÷¡aSLRiV. CÆ™s[VLRiNRPV æªΩáLigSfl·Õ‹[ Æ™sVV©´sı…”¡ ™´s≤R∂gRiŒ˝œ¡ ™y©´sÕ‹[ ˙FyflÿáV N][Õ‹[ˆLiVV©´s ™yLji NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡NRPV LRiW.2 áORPQáV ©´sxtÌsQxmsLji•¶¶¶LRiLi ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s N][LRiVªRΩW B™yŒœ¡ ≠s©´sºΩ xms˙ªRΩLi xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. xmsLi»¡ ©´sxtÌsQF°LiVV©´s \lLiªRΩVáNRPV |§¶¶¶NÌSLRiVNRPV LRiW.20 Æ™s[áV B™y*á¨s N][LSLRiV.

C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiμR∂L`i Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ ≠dsLRiV gRi™´sLRiıL`i©´sV NRPázqs ≠s©´sºΩxms˙ªRΩLi xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi C¤…¡Ã¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´s≤R∂gRiŒ˝œ¡ Àÿμ≥j∂ªRΩV á©´sV ªRΩORPQfl·Li AμR∂VN][™yá©yıLRiV. ªRΩVxmns©±s Àÿμ≥j∂ªRΩV á©´sV AμR∂VNRPV©´sı»˝¡VgSÆ©s[ ≠dsLji¨s AμR∂VN][™y á©yıLRiV. ™yLjiNTP ªRΩORPQfl· ry∏R∂VLi ˙xmsNRP…”¡Liøyá ©yıLRiV. C¤…¡Ã¡ª][ Fy»¡V F°øyLRiLi, FsLi{ms ≠sÆ™s[NRP, ZNP≠s LRi™´sVflÿøyLji gRi™´sLRiıL`i©´sV NRP÷¡aSLRiV.


C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

bÕغ\Tô|≥º&É+ bÕ´wüHé>±e÷]+~ @Liª][LiVVLiª][ ˙xms«¡Ã¡V gRiVLjiÚLiøR¡gRi÷¡gjiæªΩ[ J N]ªRΩÚ FyLÌki |ms¤…¡Ì ∏[ ∂R V≤R∂Li BxmsˆV≤R∂V Fny˘xtsQ©s± gS ™´sWLjiLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ @LiVVæªΩ[ …”¡ZNP‰…fi LSNRPVLi¤…¡[©Ø[ ¤Õ¡[NPR F°æªΩ[ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ mx s»Ì¡VLi¤…¡[©Ø[ N]ªRΩÚ FyLÌik |ms¤…¡Ì ™[ yLRiV. A ˙¤…¡Li≤`∂ ™´sWLjiLiμj∂. ˙xmsºΩ INRP‰LRiW J N]ªRΩÚ FyLÌik ª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´sqx sVÚ©yıLRiV. BxmsˆV≤R∂V LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂V æªΩLRi|\ ms ™´sVL][ N]ªRΩÚ FyLÌik A≠sLRi˜È≠sLiøR¡À‹[ª][Liμj∂. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s©´sV ºdΩ˙™´sLigS ™´s˘ºΩlLi[NPT Li¿¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ mx sμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´s NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ C N]ªRΩÚ FyLÌki¨s rÛymz sLiøR¡À‹[ªΩR V©yıLRiV. BÆμ∂[ NSμR∂V mx s™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fi FyLÌik NRPW≤y L][À‹[ªΩR VLiμR∂»¡. ™yŒ˝¡œ ©´sı∏R∂V˘ ¿¡LRiLi“¡≠s FyLÌik NSLi˙lgi£qsÕ‹[ NRPázqsF°™´s≤R∂Liª][ §x ¶ ¶≤y≠s≤T∂gS BxmsˆV≤R∂V ªRΩ™´sVV¯≤R∂V ™´sVL][ FyLÌik NTP ˙xms∏R∂VªyıáV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. Bxmsˆ…”¡ZNP[ LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ qx sLi˙xmsμy∏R∂V FyLÌik áNRPV ª][≤∂R V ˙FyLiºdΩ∏R∂VFyLÌik áV @Æ©s[NPR Li ™´søyËLiVV. gRiªRΩLiÕ‹[ ©´sLiμR∂™´sVWLji ªyLRiNRPLS™´sWLS™´so æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik ª][ qx sLiøR¡Ã¡©´sLi qx sXztsÌ QLiøyNRP, A rÛyLiVVÕ‹[ FyLÌik áV LS¤Õ¡[μ∂R Æ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚qx s≠sVºΩ¨s ZNPzqsAL`i rÛymz sLiøyNRP ZNP[™s´ áLi DμR∂˘™´sV FyLÌik gSÆ©s[ @μj∂ N]©´srygjiLiμj∂. BNRP BxmsˆV≤R∂V xmspLjiÚrÛyLiVV LS«¡NUP∏R∂Wáª][ @μj∂ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ßª][Liμj∂. NSLi˙lgi£qs,’¡¤«¡zms, DÀ≥¡œ ∏R∂VNRP™´sVW¯¨sxqsÌ VáV, …”¡AL`iFs£qs, æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi, \Æ™sNSFy,Õ‹[N`PxqsªyÚ, A£ms, ©´sW˘Æ≤∂™´sV˙NRP{qs, ™´sV•¶¶ «¡©´sFyLÌik , NTPLRifl„fi FyLÌik , mx s™´s©±s FyLÌik , BÕÿ ™´sVlLi©Ø[ı FyLÌik áV æªΩLRi|\ ms lLixmslLixmsÕÿ≤R∂©´sV©yıLiVV. ªRΩ÷˝¡æªΩáLigSfl·, ˙xms«ÿLS«¡˘Li, ©´s™´sæªΩáLigSfl· B™´s¨dsı NRP©´sV™´sVLRiVgRiV NSNRPVLi¤…¡[ Àÿ˘¤Õ¡…fiÕ‹[ FyLÌik áNRPV ø][»¡VLiÆ≤∂[μ∂j NSμR∂V. æªΩáVgRiV ˙xms«¡Ã¡ AªRΩ¯g_LRi™´s ¨s©yμR∂Liª][ @©´sı ©´sLiμR∂™´sVWLji rÛymz sLi¿¡©´s FyLÌik ˙xmsÀ≥¡œ Li«¡©´sLi qx sXztsÌ QLi¿¡Liμj∂. NS¨ds BxmsˆV≤R∂V @Æμ∂[ ¨s©yμR∂Liª][ Fy»¡V @’≥¡™´sXμÙ∂j , LRiORPQfl·¤Õ¡[ áOSQQ˘Ã¡VgS FyLÌik ¨s |ms≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. æªΩáVgRiV ˙xms«¡Ã¡ ™´sV©´sxqsV©´sV Fs™´sLRiW @LÛiR Li ¬ø¡[qx sVN][¤Õ¡[μ∂R ¨s, gS∏R∂Vxms≤T∂©´s æªΩáVgRiV™y≤T∂ gRiVLiÆ≤∂NRPV @Li≤R∂gS DLi…ÿ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ¨s«ÿ¨sNTP ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡NRPV \|msgS ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS Æ™ságRi¤À¡…Ì¡” ©´s ™´s˘QQNPT NÚ PT æªΩáVgRiV ˙xms«¡Ã¡ ™´sV©´sqx sVáV æªΩ÷¡∏R∂V¤Õ¡[μy... INRPÆ™s[Œœ¡ æªΩáVgRiV ˙xms«¡Ã¡Li¤…¡[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xms«¡¤Õ¡[©y... æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V NSμy...? BNRP NTPLRifl„fi FyLÌik NTP ˙xmsμ≥y©´s @Li≤R∂ A ALRiVgRiVLRiV D©yıLRi©´sıμj∂ æªΩ[÷¡F°LiVVLiμj∂. ™yLRiLiªy NSLi˙lgi£qs ¡z§¶ ¶tx sQ‰QXªRΩ FsLi{ms¤Õ¡[. .BLiμR∂VÕ‹[ NSLi˙lgi£qs  ¡z§¶¶¶xtsQ‰QXªRΩ FsLi{msáV ryLiVV˙xmsªy£ms, xqs ¡˜Li x§¶¶¶Lji, §x ¶ ¶LiR< NRPV™´sWL`i, ™´sW“¡ FsLi{ms ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ zmsªy¨s xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·ª][Fy»¡V lLi≤ÔR∂xmslLi≤ÔT∂ FyÕÊ‹©yıLRiV. ˙xmsºΩL][«¡⁄ @xmsˆ…Ì‹[ xms¨sgRi»Ì¡VNRPV¨s L][«¡⁄ ≠dsV≤T∂∏R∂W ™´sVVLiμR∂V NRP¨szmsLi¿¡, @xmsˆ©´sLigS aSxqs©´sxqsÀ≥ÿ ™´s˘™´s•¶¶ LSá aS≈¡©´sV N]¤…¡Ì qz[ s©´s ryZNP[ Z\ aPá«ÿ©y¥`∂ FyLÌik ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[ xqs™´sV∏R∂W¨sNTP ≤R∂V™´sW¯N]…ÌÿLRiV. @©´sLÊRiŒœ¡LigS @≤ÔR∂μj∂≤ÔR∂LigS ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ DLi≤R∂™´s÷˝¡ NRPW≤y ¤«¡Ã˝¡N]…ÌÿLRiV. ZNP[™s´ áLi ≠sÀ≥¡œ «¡©´s©´sV ™´s˘ºΩlLi[NPT LiøR¡≤R∂Æ™s[V áORPQ ˘LigS NTPLRifl„fi FyLÌik LSÀ‹[ªΩR V©´sıμR∂Æ©s[μ∂j qx sˆxtsÌ Q™s´ VLiVV˘Liμj∂. ¨s«ÿ¨sNTP BÆμ∂[ áORPQ ˘Q Æ\™sVæªΩ[ BLiªRΩ Aáxqs˘LigS FsLiμR∂VNRPV ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPV©yıLRi©´sıμj∂ @LÛiR Li NS¨s ˙xmsaRPı. …”¡≤T∂mz s@μ≥∂j Æ©s[ªΩR øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V q{ s™´sWLi˙μ≥∂R , æªΩáLigSfl· @Li»¡W Bxmsˆ…”¡NUP lLiLi≤R∂VNRPŒ˝œ¡ zqsμÙyLiªRΩLiª][ Æ™sŒœ¡ßªRΩV©yıLRi¨s NTPLRifl„fi ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. A∏R∂V©´s @Æ©s[NPR @LiaSÕ˝‹[ qx s*ÕÿÀ≥¡œ #Æ™s[V áORPQ ˘LigS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij LiøyLRi¨s, NRP¨dsqx sLi aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ Õ‹[ ªRΩ©´s @’≥¡˙Fy∏R∂VLi NRPW≤y ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[μ∂R ¨s @©yıLRiV. FsÕÿ\lgi©y ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NS™yá¨s @©´sVNRPV©yıLRiV ªRΩxmsˆ... æªΩáVgRiV «ÿºΩ¨s xms…Ì¡” LiøR¡VN][¤Õ¡[μ∂R ¨s AZOP[QzmsLiøyLRiV. \Æ™sNSFy @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ «¡gRi©±sÆ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ \|msNTP qx s\Æ™sVNRP˘™yμR∂Li @Li»¡W... Õ‹[mx sá ™´sW˙ªRΩLi ª]LiμR∂LRigS LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s «¡LjigjiæªΩ[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NS™yá¨s @©´sVNRPV©yıLRi©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s @LiaRPLi BLiNS æªΩ[áNRP™´sVVLiÆμ∂[ FyLÌik {ms˝ ©´sLki GLSˆ»¡V¬ø¡[xqsVNRPV¨s... 50L][«¡ŸÕ˝‹[ ªy©´sV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @™´soªy©´s¨s «¡gRi©±s ˙xmsNRP…”¡LiøR¡VNRPV©yıLRi¨s gRiVLRiVÚ¬ø¡[aSLRiV. «ÿºdΩ∏R∂V FyLÌik áVgS D©´sı NSLi˙lgi£qs, ’¡¤«¡zmsáV NRP÷¡zqs æªΩáVgRiV ˙xms«¡Ã¡©´sV @©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[aS∏R∂V©yıLRiV. ’¡¤«¡zmsÆ©s[ªRΩ ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ xmsoLRiV≤R∂VF°zqs æªΩáLigSfl· B¿¡Ë ªRΩ÷˝¡¨s øR¡Li}msaSLRi¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRi¨s, FsÕfi.ZNP.@μy*¨ds 50GŒ˝œ¡ FyL˝RiÆ™sVLi»¡Lki øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ BLiªRΩ ªRΩxmsˆVá ªRΩ≤R∂NRP ’¡Ã˝¡V©´sV FsxmsˆV≤R∂W øR¡W≤R∂¤Õ¡[μ∂R ¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRi¨s @©yıLRiV. @Õÿlgi[ ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i... FsLi{msáV Æ™sÕfiÕ‹[NPT Æ™s¤Œ¡˝ »[ ¡xmsˆ…”¡NTP ªRΩ©´s ™´sV©´sxqsV gS∏R∂Vxms≤T∂LiμR∂¨s @©yıLRi©yıLRiV. NS¨ds ≠ds¤Œ¡˝ ™´sLRiW æªΩáVgRiV™yLji xmsOSQ©s´ ™´sW˙ªRΩLi ¨sá™´s¤Õ¡[μ∂R ¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Aªy¯’≥¡™´sW©´sLi D©´sı æªΩáVgRiV™ylLi™´sLRiW æªΩáVgRiV«ÿºΩ¨s Æ™sWxqsxmso¿¡Ë©´s FyLÌik áNRPV J»¡V Æ™s[}qs xmsLjizqsÛ ºΩ ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. æªΩáVgRiV«ÿºΩ Aªy¯’≥¡™´sW©y¨sı NSFyÆ≤∂[LiμR∂VNRPV, ™yLji AÕ‹[ø¡R ©´s Æ™s[VLRi ©´s≤T∂¬ø¡[LiμR∂VNRPV, ™yLji ™´sV©´sxqsV÷¡ı @LÛiR Li ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV N]ªRΩÚ FyLÌki |ms…Ìÿá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøy™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @Li¤…¡[ Bxmsˆ…”¡NUP @LÛRiLi NS™y÷¡=LiÆμ∂[™s´ VLi¤…¡[ æªΩáVgRiV ˙xms«¡Ã¡Li¤…¡[ {qs™´sWLi˙μ≥∂R «¡©´sLi @¨s. ¨s«ÿ©´sNTP ≠sÀ≥¡œ «¡©´s «¡LjigSNRP gS¨ds æªΩ÷¡zqsLiμj∂ ™yLRiLiªy ≠sÀ≥¡œ «¡©´s|\ ms |msμÙ∂R gS mx s…Ì¡” LiøR¡VN][™s´ ≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s. ¨s«ÿ¨sNTP FyLÌik |ms»Ì¡μR∂áVËNRPVLi¤…¡[ zqsFsLi xmsμR∂≠s ™´sμj∂÷¡ «¡⁄\¤Õ¡30©´sÆ©s[  ¡∏R∂V»¡NRPV LS™y÷¡=Liμj∂. NS¨ds @Õÿ¬ø¡[∏∂R VNRPVLi≤y ªy{msgS FsNRP‰≤T∂™yLRiNRP‰≤R∂ |qs…”¡Ã¡∏R∂W˘NRP Æ™sVÃ˝¡gS ™´sV©´sVıºΩ©´sı Fy™´sVV™´s¤Õ¡ BxmsˆV≤R∂V FyLÌik ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. æªΩáLigRiYfl·NRPV LRiWFyLiVV NRPW≤y ≠sμj∂á˩´s©´sı ™´s˘QQNPT NÚ PT BNRP‰≤T∂ ˙xms«¡Ã¡ gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ x§¶¶¶NRPV‰¤Õ¡[μR∂V. ry*LÛRiLi N][xqsLi, ™´sVV≤R∂Vxmsoá N][xqsLi AμR∂LSÀÿμR∂LSgS |\ mnsŒ˝¡œ |\ ms xqsLiªRΩNSáV ¬ø¡[zqs, ªRΩ©´s™yLji¨s BxtsÌ QLi D©´sıø][»¡ NRPWL][ˤÀ¡…Ì¡” ©´s ™´s˘QQNPT Ú ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ ™´sW»¡Ã¡NRPV ≠sáV™´s FsÕÿ DLi»¡VLiμj∂. LS«¡™´sVLi˙≤T∂Õ‹[ C Æ©sá 12™´s æªΩ[μk∂©´s ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 4gRiLi»¡Ã¡NRPV  ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yı™´sV¨s, @LiμR∂VÕ‹[ BªRΩLRi ≠sxtsQ∏R∂Wá¨sıLi…”¡¨ds ˙xmsNRP…”¡ryÚ™s´ V¨s NRPW≤y NTPLRifl„fi æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáVgRiV™y≤T∂ gRiVLiÆ≤∂ øR¡xmsˆVÆ≤∂[ ªRΩ™´sV FyLÌik ≠sμ≥y©´s™´sV©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚≠sÀ≥¡œ «¡©´s «¡Ljigji©´s ºdΩLRiV ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sZNP[ zqsgÊiR V¬ø¡[»¡¨s, ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV NSLRifl·\Æ™sV©´s FyLÌki¤Õ¡[ @μ≥j∂NSLRiLi N][xqsLi ALS»¡xms≤R∂VªRΩVLi¤…¡[ AaRPËLRi˘Æ™s[Vr°ÚLiμR∂©´sı ™y˘≈¡˘Ã¡V NRPW≤y ¬ø¡[aSLRiV. NTPLRifl„fi ™´s˘™´s•¶¶¶LRi Z\ aP÷¡ øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ , A∏R∂V©´s ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı ™´sW»¡Ã¡V øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ Gμ][ xms¨dsFy…ÿ ¤Õ¡[NPR VLi≤y FyLÌik |ms…Ì¡” ©´s¤…¡˝ [ DLiμj∂ ªRΩxmsˆ ™´sVL][…¡” NSμR∂V. @LiVVæªΩ[ ˙xms«¡Ã¡V AμR∂LjiLiøR¡gRi÷¡gjiæªΩ[ A∏R∂V©´s FyLÌik ¨sá ¡≤R∂VªRΩVLiμj∂. ¤Õ¡[NPR VLi¤…¡[ @¨sı FyLÌik QÕÿ˝ gSÆ©s[ NSLi%`¡lLi£qsÕ‹[ NRPázqsF°ªRΩVLiμj∂. μk∂¨sNTP |msμÙ∂R gS À≥¡œ WªRΩ,À≥¡œ ≠sxtsQ˘ª`Ω ™´sLRi™Ú s´ W©yáV æªΩ÷¡∏R∂W÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi ¤Õ¡[μ∂R V.

2

X¯ìyês¡+ 08`03`2014

eTT+#·Tø=düTÔqï ªeTTì‡b˛˝Ÿ‡μ˝À

, ü d ê s Ó ‘ , Õ b ˚ < Ó C≤&É˝Òì ‘ ·T≈£î\T yÓ’ø±bÕ Hêj ø±s¡´ø£s¡Ô\T À ˝ + T · j T e ÷ Ó nj s ê Á c Õ º ì ï

Hêsêj·TDù|≥, e÷]à 7 (ôdÿ’ q÷´dt) : eTTì‡bÕ*{° mìïø£\ Hê$TH˚wüHé >∑&TÉ e⁄ eTT+#·Tø=düTHÔ êï Hêsêj·Tq ù|≥ eTTì‡bÕ*{°˝À Á|ü<ëÛ q bÕغ˝q’… ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ , ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹, yÓm’ kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ\ Hêj·T≈£î\ C≤&É ø£ì|æ+#·øb£ ˛e&É+‘√ ø±s¡´ ø£s\Ô¡ T njÓ÷eTj·÷ìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêï s¡T. ø±>± eTs√ Á|ü<ëÛ q bÕغ˝q’… _C…|,æ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T e÷Á‘·+ ¬>\T|ü⁄>∑TÁsê\ y˚≥˝À ìeT>∑ïeT j·÷´s¡T. ábÕ{Ïøπ _C…|æ mìïø£\ ø√dü+ Ç+#ÛêØ®\‘√ bÕ≥T ◊<äT>∑Ts¡T

düuTÑÛ ´\ ø£$T{Ïì ìj·T$T+∫ nuÛ´Ñ s¡T\ú y˚≥˝À |ü&ܶsT¡ . á s¬ +&ÉT bÕغ\T πs|ü{Ï˝À>± nuÛÑ´s¡Tú\qT U≤sês¡T #˚ùd+<äT≈£î dæ<ä›eTj·÷´s¡T. nsTT‘˚ sêÁwü+º ˝À Á|ü<ëÛ q Á|ü‹|üøyå£ TÓ qÆ ‘Ó<b˚ Õ eTTì‡bÕ*{°˝À yÓTT<ä{ÏqT+N ã\ V”≤q+>±H˚ ñ+~. bÕغ Ä$sꓤe+ qT+∫ yÓTT<ä\T Ç|üŒ{Ïes¡\≈£î eTT>∑T s¡T øöì‡\s¡≈¢ î£ $T+∫ >¬ \Tbı+<ä˝<Ò Tä . >∑‘· øöì‡˝Ÿ˝À øπ e\+ Ç<äs› T¡ düuTÑÛ ´\T e÷Á‘·yT˚ ñHêïs¡T. ø±>± e÷]q sê»ø j ° T· |ü]D≤e÷\‘√ Á|üdTü ‘Ô · eTTì‡|ü˝Ÿ b˛s¡T˝À ‘Ó<b˚ Õ |ü]dæ‹ú n>∑eT´>√#·s+¡

˝À m˝≤

eTT+<äTø¬ fi≤¢˝À ‘Ó*j·Tì n jÓ÷eTj·T dæú‹˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø=≥Tº$T {≤º&TÉ ‘·THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ñ<ä´eT bÕغ>± }|ü⁄MT<äTqï ‘Ósêdü bÕغ ôd‘’ +· ∫‹øÏ\|ü&+ç ~. >∑‘· øöì‡˝Ÿ˝À Ç<ä›s¡T øöì‡\s¡¢qT ¬>\T|æ+#·T≈£îì ø±+Á¬>dt eT<ä‘› T· ‘√ yÓd’ #t s¬’Ó àHé |ü<$ä ì <äøÿÏ +#·T≈£î+~. nsTT‘˚ Ç<äs› T¡ øöì‡\ s¡T¢ ≈£L&Ü ø£sT¡ _C…|,æ ˇø£sT¡ yÓø’ ±bÕ˝À #˚]b˛j·÷s¡T. nsTT‘˚ ‘Ó\+>±D ñ<ä´ eT+ ñyÓ«‘·TÔq m>∑dæ ‘Ó\+>±D

ILig][áV,™´sWLjiË7(ôdÿ’ q÷´dt): LS«¡NUP∏R∂Wá\|ms ™´sVL][Æ©s[ªΩR ≠s™´sVV≈¡ªRΩ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s Æ™s[Œ¡œ Bxmsˆ…”¡ZNP[ BμÙ∂R LRiV Æ©s[ªΩR áV LS“¡NRP∏R∂Wá\|ms A©yxqsNTPgÚ S DLi≤R∂gS ªy«ÿgS ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ ˙xmsNSaRPLi —¡Õ˝ÿ mx sLRiWËLRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘, ™´sW“¡ ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ xmsoLRiLiÆμ∂[aPR *Lji À≥¡œ LRiÚ μR∂gÊiR VÀÿ…”¡ Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRiLS™´so LS«¡NUP∏R∂Wá ©´sVLi¿¡ ªRΩmx sˆVNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. À≥¡œ ≠sxtsQ˘ª`Ω NSLS˘øR¡LRifl·\|ms øR¡LjiËLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV A∏R∂V©´s NSLRiLi¬ø¡[≤R∂VÕ‹[ ™´sVV≈¡˘ @©´sVøR¡LRiVáª][ xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘LRiV. xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV©´sLiªRΩLRiLi ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LS«¡NUP∏R∂Wá ©´sVLi¿¡ aSaRP*ªRΩLigS ªRΩxmsˆVNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso μR∂gÊRiVÀÿ…”¡ Æ™sLiNRP¤…¡[aPR *˙LS™´so À≥ÿLRi˘ mx soLRiLiÆμ∂[aPR *Lji aRPV˙NRP™yLRiLi ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ ’¡¤«¡zms @˙gRiÆ©s[ªΩR á qx s™´sVORPQLiÕ‹[ A FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[LiR ©´sV©yıLRiV.AÆ™sV ’¡¤«¡zmsÕ‹[ ¬ø¡[LiR VªRΩV©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ xmnsVVLRiV™yLRiLi ≠saS≈¡Õ‹[ μR∂gÊiR V ¡…”¡ mx sNRP‰Æ©s[ D©yıLRiV. Fs¨dsÌ AL`i |msμÙ∂R Ã˝¡V≤T∂gS LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ ≠sáV™´soáª][ NRPW≤T∂©´s LS«¡NUP∏R∂WáNRPV A∏R∂V©´s }msLRiV æªΩøyËLRiV.

@LiVVæªΩ[ À≥ÿLRi˘LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ N]©´srygji©y ªy©´sV ™´sW˙ªRΩLi μR∂WLRiLigS DLi≤yá¨s @©´sVNRPV©´sı»˝¡VgS æªΩáVr°ÚLiμj∂. @LiμR∂VZNP[ ªy©´sV ˙NTP∏R∂WbdPá LS«¡NUP∏R∂Wá ©´sVLi¿¡ ªRΩxmsˆVNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ Fs©±s.…”¡.LS™´sWLS™´so |msμÙR∂ @Ã˝¡V≤R∂V, NSLi˙lgi£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ μR∂gÊRiVÀÿ…”¡ Æ™s[LiNRP¤…¡[aPR *LRiLS™´so ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi ˙xmsNSaRPLi —¡Õ˝ÿ NSLRiLi¬ø¡[≤R∂VÕ‹[ A∏R∂V©´s xqs*gRiXx§¶¶¶LiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´sª][ ªy©´sV ºdΩ˙™´s ™´sV©´sryÚFy¨sNTP gRiV\lLi©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. @LiμR∂V™´s¤Õ¡˝ [ ˙NTP∏R∂WbdPá LS«¡NUP∏R∂Wá ©´sVLi¿¡ ªRΩxmsˆVN][™yá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsNSaRPLi —¡Õ˝ÿ xmsLRiWËLRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ©´sVLi¿¡ μR∂gÊRiVÀÿ…”¡ Æ™s[LiNRP¤…¡[aPR *LRiLS™´so NSLi˙lgi£qs FyLÌik ªRΩLRixmsn Qo©´s lgiáVF~LiμyLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s|\ ms NSLi˙lgi£qs FyLÌik @©´sVxqsLjiLi¿¡©´s Æ\™s≈¡Lji|\ ms ¨sLRiqx s©´sgS A FyLÌik NTP, ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ mx sμR∂≠sNTP mx soLRiLiÆμ∂[aPR *Lki LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ μR∂gÊiR VÀÿ…”¡ ¨sLÒiR ∏R∂VLi NSLRifl·LigS

_dæ ≈£î˝≤\ eT<Ûä´ ∫#·T´ô|&ÉT‘·Tqï ÄsY.ø£èwüíj·T´ eT<Ûä´ $uÛÒ<ë\T @s¡Œ&É≥+‘√ yê{Ïì dü]~<ë›\ì #Ó|æŒHê |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äHêïs¡T. y˚~ø£ô|’øÏ $<ë´]Δ dü+|òTü + Hêj·T≈£î\T>± Ç<ä]› ˙ ÄVü‰«ìùdÔ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ç ôVA<ë˝À eT˝Òw¢ qt T |æ\e&É+‘√ $yê<äyT˚ s¡Œ&ç+<äì ‘Ó*bÕs¡T. _dæ dæ+Vü≤>∑sq®¡ ˝À bÕ˝§ZHe˚ TT+ <äT >√<ëe] >∑≥Tºq e⁄qï eTVü‰‘êàCÀ´‹ u≤|üP˝Ò $Á>∑V‰ü ìøÏ, düsê›sY >ö‘·T \#·Ãqï $Á>∑V‰ü ìøÏ Ä ‘·sê«‘· n+uÒ<ÿä sY $Á>∑V‰ü ìøÏ |üP\e÷\ y˚dæ dæ+Vü≤>∑sq®¡ ˝À bÕ˝§ZH˚ $<Û+ä >± ø±s¡´Áø£e÷ìï s¡÷|üø\£ Œq #˚ùdÔ CÀ´‹u≤|üP˝Ò, >ö‘·T \#·Ãqï $Á>∑V‰ü \ e<ä≈› î£ yÓfi≈¢¯ î£ +&Ü n+uÒ<ÿä sY $Á>∑V‰ü ìøÏ e÷Á‘·y˚T |üP\e÷˝ y˚dæ düuÛ≤ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§ZHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Ç~ _dæ\ eTH√uÛ≤yê\qT >±j·T|ü]∫+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. _dæ\ eT<Û´ä nHÓø’ ´£ ‘·qT ô|+∫b˛wæ+#˚ ÄsY.ø£èwüj í T· ´ $<ÛëHê\≈£î ìs¡dqü >± ‘·eT |ü<eä ⁄\≈£î sêJHêe÷ #˚düTÔHêïeTì, _dæ dü+πøåeTdü+|òüT+‘√ dü+ã+<Ûë\qT ‘Ó>∑‘Ó+|ü⁄\T #˚dTü ≈£î+≥THêïeTì, _dæ\ eT<Û´ä ◊ø£´‘·≈î£ ø£èwæ#k˚ ÕÔeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

ìs¡düq>± _dædü+πøåeTdü+|òü÷ìøÏ eT÷≈£îeTà&ç sêJHêe÷\T sê»eT+Á&ç,e÷]Ã7(ôd’ÿq÷´dt): ˇπø |ü<ä$˝À |ü\Te⁄]ì ìj·T$Tdü÷Ô _dæ ≈£î˝≤\ eT<Û´ä ∫#·TÃô|fÒغ ‹˝À _dæd+ü øπ eå T dü+|òTü + sêÁwüº n<Û´ä ≈£îå &ÉT ÄsY.ø£èwüj í T· ´ e´eVü≤]düTHÔ êïs¡ì, n+<äT≈£î ìs¡dqü >± _dæ dü+øπ eå T dü+|òTü + |ü<eä ⁄\≈£î sêJHêe÷\T #˚düTÔHêïeTì _dæ dü+πøåeT dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T |ü\Tes¡T Á|üø{£ +Ï #ês¡T. ‘·eT sêJHêe÷˝ÒK\qT ø£èwüíj·T´≈£î |ü+|æ+ #êeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. kÕ›ìø£ Áô|dtøu¢£ Ÿ˝À X¯óÁø£yês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X+¯ ˝À õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå &ÉT |æìï+{Ï @ø£u≤ãT‘√bÕ≥T q>∑s¡ n<Û´ä ≈£îå &ÉT b˛˝≤øÏ |üsy¡ T˚ wt, &ç$»Hé ø£$T{° n<Û´ä ≈£îå &ÉT ãfi≤¢ lìyêdt, ô|~¬s&É¢ lìyêdt, sêyéT≈£îe÷sY, $<ë´]Δdü+|òüT+ Hêj·T≈£î&ÉT U≤dæyéT‘√ bÕ≥T>±|ü\Te⁄s¡T bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T ._dæ\qT n+<ä]ì @ø£Á‘ê{Ïô|ø’ Ï rdüT≈£îe #˚Ã+<äT≈£î sê»eT+Á&ç˝À ìs¡«Væ≤+∫q _dæ dæ+Vü≤>∑s¡®q $»j·Te+‘·yÓTÆq|üŒ{ÏøÏ Hêj·T≈£î\ eT<Û´ä e⁄qï düeTq«j·T˝ÀbÕìï dü]#˚jT· &É+˝À ÄsY.ø£èwüj í T· ´ ìs¡ø¢ ´å£ +>±

kÕ~Û+#·T≈£îHêï Hêsêj·TD ù|≥˝À e÷Á‘·+ bÕغ ñìøÏì ô|+#·T ø√˝Òøb£ ˛sTT+~ ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#ÛêØ® $sƒ¡˝Ÿsêe⁄ Äs¡´ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ô|<ä>› ± |üs´¡ {Ï+#·øb£ ˛e&É+, ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq¬ø’ m˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|≥ü øº b£ ˛e&É+‘√ ø±s¡´ø£s˝Ô¡ À¢ HÓs’ êX¯´+ n\TeTT≈£î+~. eTTì‡bÕ*{°˝À yÓTT‘·+Ô yês¡T˝¶ À¢ nuÛ´Ñ s¡T\ú T <=s¡øì£ |ü]dæ‹ú HÓ\ø=+~. yÓTT‘·+Ô MT<ä eTTì‡|ü˝Ÿ b˛s¡T _C…|æ, ø±+Á¬>dü eT<Û˚´ ø=qkÕ>∑qT+~.

LS«¡NUP∏R∂WáNRPV μR∂gÊRiVÀÿ…”¡ gRiV≤`∂\¤À¡

NRPhji©«sLigS ª«sVV¬s=xmsÍÞ Fs¬sõNRPÌÁ úxmsª«sLRiò©y ¬s¸R¶Vª«sWª«s×Á LRiLigSlLi≤ÔT∂,™´sWLjiË7(ôd’ÿq÷´dt): ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPá ˙xms™´sLRiÚ©y ¨s∏R∂V™´sW™´s◊¡ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV NRPhji©´sLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡©´sV©yıLRiV. Bzqs AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV NRP¤Õ¡NÌRPL`i @μ≥j∂NSLRiVá©´sV @˙xms™´sVªRΩÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV @™´sVáV «¡Ljilgi[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV.—¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPá©´sV xmsNRP≤R∂˜Liμk∂gS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @¨sı øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i $μ≥R∂L`i æªΩ÷¡FyLRiV. BLiμR∂VNRPV ≠dsáVgS ™´sVV¨s=Fy÷d̡áՋ[ rÛy¨sNRP ™´sVV¨s=xmsÕfi NRP≠sVxtsQ©´sL`i, F°÷d¡xqsV}qÌsxtsQ©±s x§¶›£qs @μ≥j∂NSLji, rÛy¨sNRP ªRΩx§¶¶¶{qsÕÙÿL˝Riª][ xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl·  ¡XLiμyá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs, ˙xms™´sLRiÚ©y ¨s∏R∂V™´sW™´s◊¡ DÃ˝¡LixmnsV©´sVá\|ms øR¡»Ì¡xmsLRiLigS ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. gRiªRΩ Fs¨sıNRPá xqsLixmnsV»¡©´s Aμ≥yLRiLigS xqsV¨sıªRΩ, @ºΩxqsV¨sıªRΩ F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyá©´sV gRiVLjiÚLi¿¡ gRi…Ì”¡ F°÷d¡xqsV  ¡Liμ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. Fs¨sıNRPá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ @˙NRP™´sV ™´sVμR∂˘Li LRi™yflÿ©´sV @LjiNRP¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV LSxtÌsQ˚ xqsLjix§¶¶¶μÙR∂VÕ˝‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP ¬ø¡N`PF°xqÌsVáª][ Fy»¡V £ms¤Õ¡LiVVLig`i ry‰Q*≤`∂á©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ¤Õ¡NRP‰Ã¡V ¤Õ¡[NRPVLi≤y ≤R∂ ¡V˜Ã¡V LRi™yflÿ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı™yLji¨s gRiVLjiÚLi¿¡ ™yLji\|ms ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ Æ™sÀfiNSzqÌsLig`i ¤Õ¡[μy \Æ™sV˙N][ @ Í¡LRi*L`i ¤Õ¡[μy ≠ds≤T∂π∏∂W˙gRi{mns¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. BLiμR∂VN][xqsLi rÛy¨sNRP BLi—¡¨dsLjiLig`i NRPŒÿaSá ≠sμy˘LÛRiVá xqsx§¶¶¶NSLRiLi ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. s

>± ‘·j÷· s¬ +’ ~. ù|≥ eTì‡bÕ*{° |ü]~Û˝À yÓTT‘·+Ô 23 yês¡T\¶ ≈£î >±qT ˇø£ÿs¡T ≈£L&Ü <=s¡ø£ì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. ‘Ó<b˚ Õ, kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ‘êqT ñ+&É>±H˚ ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#ÛêØ® >± mdt.ÄsY. s¬ &çì¶ ìj·T$T+#·&+É ‘√ n\ø£ã÷ì n+{°eTT≥ºq≥T¢>± e´eVü≤ ]düTHÔ êïs¡T. B+‘√ m˝≤¢s¬ &ç¶ Hêj·Tø ‘£ «· +˝À |üì#˚j÷· ˝≤ ˝Òø£ mdt.ÄsY. s¬ &ç¶ Hêj·Tø£‘·«+˝À |üì#˚j·÷˝≤ nì ø±s¡´ø£s\Ô¡ T njÓ÷eTj·T+˝À ñHêïs¡T. Ç<äs› T¡ Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü n+<äTu≤≥T ˝À ˝Òøb£ ˛e&É+‘√ eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\

e´eVü≤]+#·&É+‘√ düuÛÑ˝À >∑+<äs¡>√fi¯ |ü]dæ‘ú T· \T @ s¡Œ&ܶjT· ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. n<Û´ä ø£å |ü<$ä ì ˇø£]øÏ ã<äT\T>± |ü\Te]øÏ Çe«&É+ e\¢ Çã“+<äT\T @s¡Œ&ÉT‘·THêï j·Tì, düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê*‡+~b˛sTT $uÒ<ëÛ \qT Áb˛‘·‡Væ≤+#·&+É ‘√ nHÓø’ ´£ ‘· ô|s¡T>∑T‘√+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ ø£˙«qsY>± eTT+<äT ‘·qqT ìj·T$T+#ês¡ì, ‘·sê«‘· õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå &ç>± ìj·T$T+#ês¡ì |æìï+{Ï @ø£u≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À me]øÏ @ |ü<äe⁄\T Ç∫ÃHê õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå &çøÏ ‘Ó*j·T#˚kÕÔeTì #Ó|Œæ ‘·q≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&ÜH˚ nH˚ø£ eT+~ì |ü<eä ⁄˝À¢ ìj·T$T+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ $<ë´]Δ dü+|òüT+ ø£˙«qsY>± \~›ø£ eT˝Ò¢wtqT ìj·T$TùdÔ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ç>± y˚s=ø£s¡T e⁄+&É>± \~›ø£ eT˝Ò¢wt Ä |ü<ä$‘√ Á|üø£≥q\T Ç#êÃs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ñ<√´>∑dü+|òü÷\ ìj·÷eTø±˝À¢qT ˇπø |ü<ä$ì |ü\Te⁄]øÏ Çe«&É+‘√ ≈£L&Ü $yê<ë\T #Ó\sπ >±j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´]› dü+|òTü + Hêj·T≈£î\T \~›ø£ eT˝Òw¢ ,t U≤dæyTé \

—¡Õ˝ÿÕ‹[ A∏R∂V©´s @’≥¡™´sW©´sVáV ALiμ][Œ¡œ ©´s ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s NSLRifl·LigS ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ FsLizms ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi, ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ ™´s…Ì¡” ™´sqx sLiªRΩNRPV™´sWL`iáV Bxmsˆ…”¡ZNP[ LS«¡NUP∏R∂Wá ©´sVLi¿¡ ªRΩxmsˆVNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV.

xms’˝¡N`P xmsLkiORPQá ¨sLRi*x§¶ fl·NRPV xmsNS‰ ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiLigSlLi≤ÔT∂,™´sWLjiË7(ôd’ÿq÷´dt): BLi»¡L`i, ¤…¡©±sÚ xmsLkiORPQá\|ms @μ≥j∂NSLRiVáV @˙xms™´sVªRΩÚLi @∏R∂W˘LRiV. J \Æ™sxmso Fs¨sıNRPáV ™´sVVLiøR¡VN]xqsVÚ©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ≠ds…”¡¨s xmsNRP≤R∂˜Liμk∂gS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV xmsNS‰ ˙xmsflÿ◊¡NRP ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. Fs™´sLjiNUP B ¡˜LiμR∂VáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y @μj∂NSLRiVáV NSLS˘øR¡LRifl· ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. CÆ©sá 12 ©´sVLi¿¡ BLi»¡Lki¯≤T∂∏R∂V…fi, 27 ©´sVLi¿¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡LiNS©´sV©´sı xmsμ][ ªRΩLRigRiºΩ xmsLkiORPQáV ˙xmsaSLiªRΩLigS «¡Ljilgi[Õÿ @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s @¨sı øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ lLiÆ™s©´sW˘ @μ≥j∂NSLji Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*L˝RiV xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. BLi»¡L`i, xmsμ][ ªRΩLRigRiºΩ xmsLkiORPQá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·\|ms ≠s≠sμ≥R∂ aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. BLi»¡L`i xmsLkiORPQáV ™´sWLjiË 12 ©´sVLi¿¡ G˙zmsÕfi 1 ™´sLRiNRPV DμR∂∏R∂VLi 9 ©´sVLi¿¡ ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi 12 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV «¡LRiVgRiVªy∏R∂V©yıLRiV. xmsLkiORPQáV ˙xmsaSLiªRΩLigS «¡Ljilgi[Õÿ F°÷d¡xqsV, \Æ™sμR∂˘, AL][gRi˘, ≠sμR∂V˘ª`Ω, ALÌki{qs ªRΩμj∂ªRΩLRi aS≈¡Ã¡V xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ xms¨s¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. xmsLkiORPQáNRPV «¡Li’˝¡Lig`i xmsμÙR∂ºΩ¨s @™´sVáV xmsLRiVxqsVÚ©´sıLiμR∂V©´s ≠sμy˘LÛRiVáV xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μyáNRPV @LRigRiLi»¡ ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ ¬ø¡[LRiVN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. 8.45 gRiLi»¡Ã¡ ªRΩLRi™yªRΩ xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μyÕ˝‹[NTP @©´sV™´sVºΩLiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiμR∂¨s, |qsÕfiFn°©˝´s©´sV Õ‹[xms÷¡NTP @©´sV™´sVºΩLiøR¡LRi¨s ≤U∂AL][* xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsºΩ xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ Æ™sV≤T∂NRPÕfi NTP…fi DLiÆ≤∂[Õÿ, ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS ¨sLRiLiªRΩLRiLi DLiÆ≤∂[Õÿ øR¡W≤yá¨s, xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μyá ˙FyLiªyáNRPV  ¡xqsV= xqsLki*xqsVáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. BLi»¡Lki¯≤T∂∏R∂V…fiNRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[ 220 xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μyá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ ˙FyLiºdΩ∏R∂V xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl· @μ≥j∂NSLji æªΩ÷¡FyLRiV.

GáWLRiV Æ™s[V∏R∂VL`i xmsμR∂≠sNTP |msLRiVgRiVªRΩV©´sı F°…‘¡ GáWLRiV,™´sWLjiË7(ôdÿ’ q÷´dt): GáWLRiV NSL]ˆlLi[xtsQ©s± Õ‹[ Æ™s[V∏R∂VL`i xmsμR∂≠s ’d¡{qs ™´sVz§¶¶¶Œœ¡NRPV ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤R∂Liª][ Æ©s[ªΩR áV ªRΩ™´sV À≥ÿLRi˘Ã¡©´sV, ¡Liμ≥∂R ™´soá©´sV LRiLigRiL iÕ‹[NPT μj∂Li}ms ∏R∂VªRΩıLiÕ‹[ D©yıLRiV. μk∂Liª][ BNRP‰≤R∂ F°…‘¡ AxqsNTPNÚ PR LRiLigS ™´sWLjiLiμj∂. @¨sı FyLÌik áV @À≥¡œ ˘LÛiR Vá©´sV LRiLigRiLiáՋ[NTP μj∂Lixms≤R∂LiÕ‹[  ¡Liμ≥R∂V gRiflÿá©´sV @Æ©s[*tz sQqx sVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ μk∂¨s\|ms ˙xmsμ≥y©´s FyLÌkiáV NRPxqsLRiªRΩVÚ ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLiVV. lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ INRP @LiøR¡©yNRPV ™´s¿¡Ë, @À≥œ¡˘LÛji }msLRiV©´sV ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[ @™´sNSaSáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPá ˙xmsNRP»¡©´sª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ INRP NSL]ˆlLi[tx sQ©s± , INRP ©´sgRiLRimx sLiøy∏R∂VºdΩ, ≠s≠sμ≥∂R ™´sVV¨s=Fy÷d¡Ì Õ˝‹[ Fs¨sıNRPá Æ™s[≤∂T LS«¡ŸNRPVLiμj∂. CÆ©sá 10™´s æªΩ[μ∂k ©´sVLi¿¡ ©y≠sVÆ©s[tx sQ©s´˝ mx s˙NTP∏R∂V ˙FyLRiLiÀ≥¡œ LiNS©´sVLiμj∂. @À≥¡œ ˘LÛiR Vá FsLizmsNRP|\ ms ˙xmsμ≥y©´s FyLÌik áV μR∂XztÌsQ ryLjiLiøyLiVV. IZNP[ryLji ™´sVV¨s=xmsÕfi, @|qsLi’d˝¡, FyL˝RiÆ™sVLi»¡V Fs¨sıNRPáV LS™´s≤R∂Liª][ FyLÌik áV NRPW≤y IN][‰ @LiaRPLi\|ms μR∂XztsÌ Q ryLjiLi¿¡ NRPqx sLRiªRΩVÚ

¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ Æ©s[ªRΩáV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ …”¡ZNP‰»Ì¡V©´sV AbPxqsVÚ©yıLRiV. @»¡V™´sLi…”¡ ™yLji¨s Fs™´sLjiÆ\©s©y ™´sVV¨s=Fy ÷dÌ¡NTP xmsLji≠sVªRΩLi ¬ø¡[ryÚLRiÆ©s[ À≥œ¡∏R∂VLiª][ N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ AaS™´s§x ¶ ¶ßáV ™´sVV¨s=xmsÕfi øR¡LRiËÕ˝‹[ FyáVxmsLiøR¡VN][™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. Æ™sV«ÿLÌik ™´sVV¨s=Fy÷d¡Ì áV, GáWLRiV NSL]ˆ lLi[tx sQ©s± áՋ[ Bxmsˆ…”¡NUP @À≥¡œ ˘LÛiR Vá FsLizmsNRP J N]÷¡NTP‰LS¤Õ¡[μ∂R V. …”¡≤T∂mz s mx sLRiLigS ™´sVV«¡Ÿ ¡Õfi ©´sWLÍRi•¶¶¶©±s, xmsμy¯™´sºΩ }msL˝RiV ˙xms™´sVV≈¡LigS ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. Æ\™sNSFy mx sLRiLigS mz sŒ˝¡œ Lig][Œ¡œ˝ $áOTPQ ¯, gRiLixmsá ˙ ¡•¶¶ ¯™´sºΩ, áOUPQ ¯aSLRiμR∂ }msL˝iR V øR¡LRiËÕ‹[NPT ™´sqx sVÚ©yıLiVV. FyLÌik áV ™´sW˙ªRΩLi @¨sı @LiaSá©´sV xmsLjibdP÷¡xqsVÚ©yıLiVV. ™yLÔRiV qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡ FsLizmsNRPNRPV @©´sVgRiVfl·LigS INRP Fy˘Æ©sÕfi©´sV qx s™´sVªRΩWNRPLiÕ‹[ LRiWF~Liμj∂qx sVÚ ©yıLiVV. @Õÿlgi[ ≠s«¡∏R∂W™´sNSaSáV FsNRPV‰™´sgS D©´sı, ALÛij NRPLigS  ¡Ã¡LigS D©´sı ™yLji¨s xmsLjibdP÷¡xqsVÚ©yıLiVV. ™´sWLRiVªRΩV©´sı LS«¡NUP∏R∂V xqs≠dsVNRPLRifl·Ã¡ Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sVV¨s=Fy÷dÌ¡Õ˝‹[ \¬ø≥¡LRi¯©±s xmsμR∂≠s¨s AbPLi¿¡ ™yLji xqsLi≈¡˘

|msLRiVgRiVª][Liμj∂.©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s xmsLRi*Li ™´sVVgji}qs ©y…”¡NTP Bμj∂ INRP N]÷¡NTP‰ LSgRiáμR∂©´sı À≥ÿ™´s©´s ™´s˘QQNPR ™Ú s´ V™´soª][Liμj∂. ’≥d¡™´sV™´sLRiLi …”¡≤T∂zmsÕ‹[ AxqsNTPÚNRPLRi øR¡LRiË rygRiVªRΩVLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ @À≥œ¡˘LÛjiªy*á©´sV N][LRiVNRPVLi»¡V©´sı N]LiμR∂Lji¨s ™´sVV¨s=Fy÷d¡Ì Æ\™sxmso ™´sV◊˝¡LiøR¡≤R∂Li μy*LS INRP™´sLÊRiLi @xqsLiªRΩXzmsÚ¨s ªRΩgÊjiLiøyáƩs[ ™´sp˘x§¶¶¶Liª][ FyLÌki Æ™sŒœ¡ßªRΩVLiμj∂. C ˙xmsºΩFyμR∂©´sá\|ms A∏R∂W ©y∏R∂VNRPVáV @LiªRΩgS AxqsNTPÚ øR¡Wxms≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. N]ªRΩÚ™yLjiNTP @™´sNSaRPLi B}qsÚ ˙xmsμ≥y©´sLigS N]…”¡NRPáxmsp≤T∂ ¿¡©´sÀÿ ¡V, AL`i.LRixmnsVVLS™´sVLS«¡Ÿ, \Æ™sNSFy xmsLRiLigS... xmsÃ˝¡ GxqsVÀÿ ¡V, Æ™s[Li˙≤R∂ Æ™sLiNRP»¡ry*≠sV }msL˝iR ©´sV mx sLjibdP÷¡xqsVÚ©yıLiVV. ªRΩfl·VNRPV «¡©´sLRiÕfiNRPV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©y ≠s≠sμ≥∂R qx s≠dsVNRPLRifl·Ã¡ Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ BNRP‰≤R∂ q{ s»¡V©´sV «¡©´sLRiÕfi ™´sVz§¶¶¶Œœ¡NRPV ZNP[…ÿLiVVLiøyáƩs[ AÕ‹[øR¡©´sª][ …”¡≤T∂zms D©´sı»˝¡VgS ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. á∏R∂V©±s=N˝RPÀfi @μ≥∂R ˘QOPR VLSáV, LSxtsÌ Q˚™´sVz§¶ ¶Œÿ ˙xmsøyLRi NSLRi˘μR∂Lji+ ™y≠sÕÿá xqsLRiŒÿÆμ∂[≠s¨s

LRiLigRiLiÕ‹[NPT μj∂Li}ms @™´sNSaS DLiμj∂. ™´sVL][ Æ\™sxmso «¡©´sLRiÕfi q{ s»¡V NS™´s≤R∂Liª][ μ]Æ™s[V¯…”¡ Æ™sLiNRP»¡xqsVμ≥yNRPL`i NRPW≤y F°…‘¡mx s≤R∂VªRΩV©y ıLRiV. Æ\™sNSFy FyLÌik ™´sLÊSáV ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS qx s™´sWÆ™s[aPR ™´sVLiVV ≠s≠sμ≥∂R }msL˝iR Q|\ ms øR¡LRiËáV «¡LjiFyLiVV. FyáN]Ã˝¡VÕ‹[ …”¡≤T∂mz s ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Àÿ’Í¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi\|msÆ©s[ @À≥œ¡˘LÛjiªRΩªRΩ*Li Fs™´sLjiNTP™y*áƩs[μj∂ Aμ≥yLRimx s≤T∂ DLi»¡VLiμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. BNRP‰≤R∂ ™´sÃ˝¡À≥¡œ ©yLS∏R∂Vfl·™´sVWLjiÚ }msLRiV ˙xms™´sVV≈¡LigS ≠s¨szmsxqsVÚLiμj∂. \Æ™sNSFy xmsLRiLigS @À≥œ¡˘LÛji FsLizmsNRPNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP NRP≠sV…‘¡¨s Æ™s[aSLRiV. ¨s≤R∂μR∂™Ø[áVÕ‹[ …”¡≤T∂mz s ©´sVLi¿¡ gRiW≤R∂Fy…”¡ Æ™sLiNRP˙…ÿ™´so, ªRΩ¨dsı≤T∂ $¨s™yxqsLS™´so, N]≠sV¯©´s Æ™sLiNRP¤…¡[aPR *˙LS™´so }msL˝iR V mx sLjibdP÷¡xqsVÚ©yıLRiV. \Æ™sNSFy... Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPW μk∂¨s\|ms xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ μR∂XztÌsQ ryLjiLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. ©´sLRiryxmsoLRiLiÕ‹[ …”¡≤T∂mz s ©´sVLi¿¡ À≥¡œ WxmsºΩ ©´slLi[£tsQ, Æ\™sNSFy ©´sVLi¿¡ ryLiVV©yμ≥`∂ ˙xmsryμ`∂, F°ªRΩVá «¡gRi©±s }msL˝RiV ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. BNRP‰≤R∂ INRPLjiμÙ∂R LRiV NUPáNRP ©y∏R∂VNRPVáV FyLÌik Õ‹[NPT ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi

D©´sı μR∂XuÌy˘ @LiªRΩ™´sLRiNRPW @À≥œ¡˘LÛji FsLizmsNRP «¡LRigRiNRPF°™´søR¡Ë©´sı @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soª][Liμj∂. ªyÆ≤∂[xms÷˝¡gRiWÆ≤∂Li {qs»¡V©´sV «¡©´sLRiÕfiNRPV ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. N]LiμR∂LRiV ’d¡{qs @À≥œ¡˘LÛji¨s FsLizmsNRP ¬ø¡[∏∂R Wá©´sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ ≠s©´smx s≤R∂Vª][Liμj∂. A FyLÌik ©´sgRiLRi @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V g]˙lLiá $μ≥∂R L`i N][LiR VªRΩVLi≤R∂gS, «¡©´sLRiÕfi ©´sVLi¿¡ À‹÷¡ZaP…Ì¡” $©´sV, ¡VμÙyá LS™´sWLS™´soáV NRPW≤y AbPxqsVÚ©yıLRiV. G ™´sLÊS¨sNTP ZNP[…ÿLiVVLiøyáƩs[μj∂ BLiNS ¨sLÒiR LiVVLiøR¡¤Õ¡[μ∂R V. N]™´sp*LRiVÕ‹[ …”¡≤T∂mz s ©´sVLi¿¡ qx sWLRimx sÆ©s[¨s ¿¡¨sı, NRPLihRi™´sVÆ©s[¨s LS™´sVNRPXxtÒsQ xmsLjibdPá©´sÕ‹[ DLi≤R∂gS... \Æ™sNSFy ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP N]™´sp*LRiV ™´sVV¨s=xmsÕfi \¬ø≥¡LRi¯©±sgS lLiLi≤R∂VryL˝iR V xms¨s¬ø¡[zqs©´s bP™´sLS™´sVNRPXxtsÒ Q ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´sxqsVÚ©yıLRiV. «¡LigSlLi≤Ô∂T gRiWÆ≤∂Li ©´sgRiLRi xmsLiøy∏R∂VºdΩ¨s ’d¡q{ s ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ NRPV ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. …”¡≤T∂mz s ©´sVLi¿¡ ™´sW“¡ ¤«¡≤U∂ˆ…‘¡{qs  ¡LigSLRiV bP™´sáOTPQ ¯ AbPxqsVÚ©yıLRiV. μk∂¨s\|ms mx spLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ øR¡LRiË «¡LRigS÷¡= DLiμj∂.


3

eTTì‡bÕ*{°˝À¢ {ÏÄsYmdt, ø±+Á¬>dt\≈£î uÛÑ˝Ò &çe÷+&é Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,™´sWLjiË7(ôdÿ’ q÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[ Fs¨sıNRPáV «¡Ljilgi[ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, ¨sLRi¯Õfi, ¤\À¡≥ Liry, ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡, ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡, NSgRi«fi©´sgRiL`i ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Ã¡NRPV AaS™´s§x ¶ ¶ßáV F°…‘¡mx s≤R∂VªRΩV ©yıLRiV. FsNRPV‰™´s™´sVLiμj∂ …”¡ZNP‰»˝¡V AbPxqsVÚ©yı LRiV. ™´sVWÆ≤∂[Œ¡œ˝ xqsVμk∂LÁiR ≠sLS™´sVLi ªRΩLRi™yªRΩ ™´sxqsVÚ©´sı Fs¨sıNRPáV NS™´s≤R∂Liª][ Fy»¡V æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V @∏R∂W˘NRP ™´s¿¡Ë©´s Fs¨sıNRPáV NS™´s≤R∂Liª][ F°…‘¡ FsNRPV‰LiVV˘Liμj∂. ™´sVV≈¡¯LigS NSLi˙lgi£qs, …”¡AL`iFs£qsáՋ[ F°…‘¡ ÀÿgS DLiμj∂. C ALRiVø][»¡˝ …”¡ZNP»˝¡ qx sLiμR∂≤T∂ FsNRPV‰™´sgS DLiμj∂. ˙xmsμ≥y©´s FyLÌik Q¤\Õ¡©´s …”¡AL`iFs£qs , NSLi˙lgi£qs, ’¡¤«¡zmsáª][Fy»¡V FsLiHFsLi, …”¡≤T∂mz s ªRΩμj∂ªRΩLRi FyLÌik QÕ‹˝ [ NRPW≤y …”¡ZNP»˝¡ ≤T∂™´sWLi≤`∂ FsNRPV‰™´sgS DLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ˙xmsμ≥y©´sLigS …”¡AL`iFs£qs, NSLi˙lgi£qsá ©´sVLi¿¡ …”¡ZNP»˝¡N][qx sLi F°…‘¡mx s≤R∂VªRΩV©´sı ™ylLi[ FsNRPV‰™´sgS D©yıLRiV. INRPÆ™s[Œ¡œ C lLiLi≤R∂V FyLÌik QÕ‹˝ [ ryμ≥∂R ˘LiNSNRPF°æªΩ[ BªRΩLRi FyLÌkiá©´sVLi¿¡ ¡LjiÕ‹[NTP μj∂lgi[LiμR∂VNRPV Fy™´soáV NRPμR∂VxmsoªRΩV©yıLRiV. …”¡ZNP»˝¡V

μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV mx soLRiFyáNRP qx sLixmsn WÕ˝‹[ D©´sı FyLÌik FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, FyLÌik ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Æ©s[ªΩR á BŒ˝¡œ øR¡V»Ì¡W øR¡NRP‰L˝iR V N]≤R∂VªRΩV©yıLRiV. FyLÌik áV @LiμR∂Lji ©´sVLi¿¡ μR∂LRiΔÿxqsVÚáV q{ s*NRPLji qx sVÚ©yıπ∏∂[V ªRΩmx sˆ Fs™´sLjiNTP™y*áƩs[ ¨sLÒiR ∏R∂W¨sNTP LS¤Õ¡[NPR F°ªRΩV©yıLiVV. xmsoLRiFyáNRP xqsLixmsn WÕ˝‹[ …”¡ZNP»˝¡ ≤T∂™´sWLi≤`∂ NSLRifl·LigS ˙xmsμ≥y©´s FyLÌik á©´sVLi¿¡ LRiLigRiLiÕ‹[NPT μj∂gjiæªΩ[ FyLÌik mx sLRiLigS mx sÆ≤∂[ J»˝¡ª][Fy»¡V ªRΩ™´sV mx sLRimx sºΩª][ ™´s¬ø¡[Ë J»˝¡ μy*LS ≠s«¡∏R∂VLi qx sV©y∏R∂Wxqs™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s @À≥¡œ ˘LÛiR VáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. BLiμR∂VN][qx sLi A∏R∂W FyLÌkiá ©y∏R∂VNRPVá øR¡V»Ì¡W ˙xmsμR∂OTPQfl·Ã¡V Æ™sVVμR∂¤Õ¡…ÌÿLRiV. 10™´s æªΩ[μ∂k ©´sVLi¿¡ ©y≠sVÆ©s[tx sQ©s´˝ q{ s*NRPLRifl· Æ™sVVμR∂áVNS©´sVLi≤R∂»¡Liª][, qx s™´sV∏R∂VLi ªRΩNRPV‰™´sgS DLi≤R∂≤R∂Liª][ …”¡ZNP»˝¡ N][qx sLi Æ©s[ªΩR á BLi…”¡NTP mx sLRiVgRiVáV ºdΩqx sVÚ©yıLRiV. IN][‰™yLÔiR V ©´sVLi¿¡ BμÙ∂R LjiNRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´sgS AaS™´s§x ¶ ¶ßáV ©´sıø][»¡˝ Æ©s[ªΩR áNRPV …”¡ZNP»˝¡V ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤R∂Li xmsLkiORPQgS ™´sWLjiLiμj∂.μk∂¨s N][xqsLi xmsáV™´soLRiV LSxtsÌ Q˚rÛyLiVVÕ‹[©s´ W |\ msLRi≠dsáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

Æ™s[lLi[*LRiV ˙…ÿNÌRPL`i ˙xms™´sWμyÕ˝‹[ HμR∂VgRiVLRiV NRPW÷d¡Ã¡ ™´sVXºΩ

14 ™´sVLiμj∂NTP gS∏R∂WáV NRPLRiWıáV,™´sWLjiË7(ôdÿ’ q÷´dt): lLiLi≤R∂V Æ™s[lLi[*LRiV ˙…ÿNÌPR L`i ˙xms™´sWμyÕ˝‹[ HμR∂VgRiVLRiV NRPW÷d¡Ã¡V μR∂VLRi¯LRifl·Li¬ø¡LiμyLRiV. NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿ gRi≤T∂Æ™s[™s´ VVá ™´sVLi≤R∂áLi ™´sLi≤R∂V»˝¡ ˙gS™´sVLi ™´sμÙ∂R aRPV˙NRP™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi «¡Ljigji©´s L][≤∂RÔ V ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ ™´sVVgÊiR VLRiV NRPW÷d¡Ã¡V ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. NRPW÷d¡Ã¡ª][ Æ™sŒœ¡ßÚ©s´ ı ˙…ÿNÌPR L`i DμR∂∏R∂VLi NRP©´sV™´sV ™´sμÙ∂R @μR∂VxmsoªRΩzmsˆ À‹[ÕÿÚ xms≤T∂Liμj∂. C ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ Æ™sLiNRP»¡™´sV¯ (36) @Æ©s[ NRPW÷d¡ @NRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ™´sVXºΩ¬ø¡LiμR∂gS.. AxqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡xqsVÚLi≤R∂gS ™´sVL][ BμÙ∂R LRiV NRPW÷d¡Ã¡V áOUPQ ¯Æμ∂[≠s(25), μyxqsLji ©ygRi™´sV¯(52) ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. C ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ xmsáV™´soLRiV ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV, ™yLji¨s Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ ¨s«ÿLixms»¡ıLi ™´sVLi≤R∂áLi ZNP[Li˙μR∂Li xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ xmsoÃ˝¡Æ™sVLRiNRP bP™yLRiVÕ‹[ DμR∂∏R∂VLi «¡Ljigji©´s L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ BμÙ∂R LRiV ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμR∂gS, 14 ™´sVLiμj∂ gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ©´sgRiLRiLi ™´sVLi≤R∂áLi zqsLjixmsp≤T∂ ©´sVLi¿¡ ™´sxqsVÚ©s´ ı A…‹[©s´ V lLi[xms˝ ¤Õ¡ ©´sVLi¿¡ ¨s«ÿLixms»¡ıLi Æ\™sxmso Æ™sŒœ¡ßÚ©s´ ı ˙…ÿNÌPR L`i FsμR∂VLRiVgS ™´s¿¡Ë ≤≥∂U N]Liμj∂. C ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ NRPXuÒy —¡Õ˝ÿÕ‹[ NRPW÷¡xms©´sVá N][xqsLi A…‹[Õ‹[ Æ™sŒœ¡ßÚ©s´ ı Fyg][áV À≥¡œ WáOTPQ ¯(42), Fyg][áV @LiNRP∏R∂V˘(45) ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. ORPQªRΩgS˙ªRΩVáV lLi[xm˝s¤Õ¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* \Æ™sμR∂˘aSáՋ[ ¿¡NTPªRΩ= F~LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. Àÿμ≥j∂ªRΩVáLiªy xqsLjixmsp≤T∂ ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s™yLRiVgS gRiVLjiÚLiøyLRiV. ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V @LRi™´sáμk∂≠s F°÷d¡xqsVáV æªΩ÷¡FyLRiV.Æ™s[LiNRP¤…¡[aRP*LRiLS™´so NSLi˙lgi£qs FyLÌik ªRΩLRixmsn Qo©´s lgiáVF~LiμyLRiV.

ªRΩ™´sVNRPV À≥¡œ ≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ Dxmsπ∏∂WgRimx sÆ≤∂[ Fs¨sıNRPáV NS™´s≤R∂Liª][ C ©yáVgRiVø][»¡˝ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ …”¡ZNP»Ì¡V AbPxqsVÚ©´sı ™yLRiV FsNRPV‰™´s rÛy©yáN][xqsLi ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. N_¨s=áL`i …”¡ZNP‰»Ì¡V N][qx sLi F°…‘¡mx s≤R∂VªRΩV©´sı AaS™´s§x ¶ ¶ßáV ¡≤yÆ©s[ªΩR á BŒ˝¡œ øR¡V»Ì¡W ˙xmsμj∂ORPQfl·Ã¡V ¬ø¡[qx sVÚLi≤R∂ »¡Liª][ øyÕÿ ™´sVLiμj∂ |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂Õ‹[ FyLÌik qx s™´sWÆ™s[aSáV, BªRΩLRi mx s©´sVá≠dsVμR∂ ™´sVNSLi Æ™s[aS LRiV. ˙gRiWxmso ≠s¤À¡≥ μ[ yáV©´sı NSLi˙lgi£qs FyLÌik Õ‹[ …”¡ZNP »˝¡V ZNP[…ÿLiVVLixmsoÕ‹[ DªRΩ‰LihRi Æ©sáN]Liμj∂. ALRiV mx soLRiFyáNRP qx sLixmsn WÕ˝‹[ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, ™´sVLi¿¡ LS˘Ã¡,  ¡μj∂Liry, ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡ ªRΩμj∂ªRΩLRi ©yáVgRiV mx soLRiFyáNRP qx sLixmsn WÕ˝‹[ Æ©s[ªΩR áV ªRΩ™´sV @©´sVøR¡ LRiVáNRPV …”¡ZNP»˝¡V BzmsˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV F°…‘¡ mx s≤R∂VªRΩV ©yıLRiV. BNRP‰≤R∂ …”¡ZNP»˝¡V G ™´sLÊS¨sNTP á’≥¡ryÚ∏∂R V Æ©s[μ∂j AxqsNTPNÚ PR LRiLigS ™´sWLjiLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áLiªy |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ Õ‹[ «¡Ljilgi[ FyLÌik qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ FyÕÊ‹©´s≤y¨sNTP lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡VgS @NRP‰Æ≤∂[ ™´sVNSLi Æ™s[aSLRiV. μk∂Liª][ AaS™´s§x ¶ ¶ßáV ™yLji BLi…”¡NTP ™´s¿¡Ë Æ™s◊˝¡F°ªRΩV©yıLRiV.

X¯ìyês¡+ 08`03`2014

»>∑Hé ‹s¡TeT\ |üs¡´≥qô|’ ìy˚~ø£ düeT]Œ+#ê+ ºΩLRiVxmsºΩ,™´sWLjiË7(ôd’ÿq÷´dt): Æ\™sNSFy @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V Æ\™sFs£qs «¡gRi©±s ºΩLRiV™´sVá mx sLRi˘»¡©´s|\ ms ¨sÆ™s[μ∂j NRP qz sμÙ∂R Li ¬ø¡[qz s ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP mx sLizms©´s»˝¡V …”¡…”¡≤T∂ C™Ø[ FsLi“¡ g][FyÕfi æªΩ÷¡FyLRiV. «¡gRi©±s mx sLRi˘»¡©´s|\ ms ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ¨sÆ™s[μ∂j NRP N][Lij LiμR∂¨s... ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* AÆμ∂[aS©´sVryLRiLi ¨sÆ™s[μ∂j NRP ªRΩ∏R∂WLRiV¬ø¡[qz s xmsLiFy™´sV¨s μk∂¨s\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Æ™s[V øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s C™Ø[ }msL]‰©yıLRiV. «¡gRi©±s xmsLRi˘»¡©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS xmsáV ≠s™yμyáV ø][»¡V¬ø¡[qx sVNRPV©´sı ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ≤T∂N˝PR lLi[tx sQ©s± B™´s*NRPF°™´s≤R∂Li.. Aá∏R∂VLi qx s≠dsVxmsLi ™´sLRiNRPV «¡gRi©±s FyμR∂LRiORPQáV μ≥∂R LjiLi¿¡ LS™´s≤R∂Li ™´sLi…”¡ mx sn V»¡©´sáV ≠s™yμyxqsˆμR∂™´sV∏R∂W˘ LiVV. μk∂¨s\|ms ALiμ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡Ã¡lLi[giR ≤R∂Liª][ gRi™´sLRiıL`i ¨sÆ™s[μ∂j NRP N][LSLRiV. «¡gRi©±s Æ™sWx§¶ ¶©s± lLi≤Ô∂T ºΩLRiV™´sVáՋ[ $™yLji¨s μR∂Lji+LiøR¡VN][™´s≤R∂Liª][ FsÕÿLi…”¡ ≠s™yμR∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s …‘¡…‘¡≤U∂ C™Ø[ FsLi“¡ g][FyÕfi xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. \Æ™sFs£qs «¡gRi©±s z§¶¶¶LiμR∂W xqsLi˙xmsμy∏R∂V ¡μÙR∂LigSÆ©s[ ry*≠sV™yLji¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂W @ªRΩV˘ªy=x§¶¶¶Li

áy√ >√bÕ˝Ÿ ˙xmsμR∂Lji+r°ÚLiμR∂¨s C™Ø[ g][FyÕfi ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV.≠dsV≤T∂∏R∂WÕ‹[ \Æ™sFs£qs «¡gRi©±s $™yLji μR∂LRi+©´sLi\|ms ≠sxmsLkiªRΩLigS ˙xmsøyLRiLi «¡LRigRi≤R∂Li, A ≠s™yμR∂Li GLi…‹[ ≠s™´sLSáV mx sLiFyá¨s gRi™´sLRiıL`i ©´sLRiqz sLix§¶ ¶©s± NRPW≤y …‘¡…‘¡≤U∂ @μ≥∂j NSLRiVá©´sV N][LiR ≤R∂Li ÕÿLi…”¡ ≠sxtsQ∏∂R WáV æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. BxmsˆV≤R∂V qx s*∏R∂VLigS …‘¡…‘¡≤U∂ C™Ø[Æ©s[ ≠sxtsQ∏∂R VLi ¡∏R∂V»¡|ms»Ì¡≤R∂Liª][ ≠s™yμy¨sNTP æªΩLRi mx s≤T∂©´s»˝¡LiVVLiμj∂. «¡gRi©±s qx sLi˙xmsμy∏R∂V μR∂VxqsVÚÕ‹˝ Æ[©s[ $™yLji μR∂LRi+©y¨sNTP ™´søyËLRi¨s @LiμR∂VÕ‹[ }msL]‰©yıLRiV. «¡gRi©±s ≤T∂N˝PR lLi[tx sQ©s± qx s™´sVLjiˆLi øy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡VgS æªΩáVr°ÚLiμj∂. $™yLji¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV L][«¡ŸNRPV Æ™s[Õÿμj∂gS ™´sqx sVÚ©s´ ı @©´s˘™´sVªRΩqx sVÚá ©´sVLi≤T∂ ≤T∂N˝PR lLi[tx sQ©s± ºdΩqx sVN][™s´ ≤R∂Li ryμ≥∂R ˘Li NSμR∂¨s, @©´sV™´sW¨sªRΩVá ©´sVLi≤T∂ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ≤T∂N˝PR lLi[tx sQ©s± ºdΩqx sVNRPVLi…ÿ™´sV¨s @LiμR∂VÕ‹[ }msL]‰©´sı»˝¡VgS

æªΩáVr°ÚLiμj∂. …”¡…”¡≤T∂ C™Ø[ ¨sÆ™s[μ∂j NRP©´sV ¡…Ì¡” gRi™´sLRiıL`i øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVN][©s´ V©yıLRiV. gRi™´sLRiıL`i AÆμ∂[aS©´sVryLRiLi ¨sÆ™s[μ∂j NRP mx sLiFy™´sV¨s C™Ø[ g][FyÕfi æªΩ÷¡FyLRiV. Aμj∂™yLRiLi ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[ «¡©´s¤À≥¡[Lji NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı «¡gRi©±s @©´sLiªRΩLRiLi $™yLji μR∂LRi+©y¨sNTP Æ™s◊˝¡©´smx sˆV≤R∂V ¨s ¡Liμ≥∂R ©´sáV @ºΩ˙NRP≠sVLi¿¡©´s»˝¡VgS AL][mx sfl·Ã¡V ™´s¿¡Ë©´s ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. «¡gRi©±s Æ\™sNRPVLihRiLi NRPW˘ NSLi|m˝sN`P= ™´sLRiNRPV FyμR∂LRiORPQáª][ Æ™sŒ˝ÿLRiV. @LiVVæªΩ[ @NRP‰≤R∂ zqs ¡˜Liμj∂ gRiVLjiÚLi¿¡ FyμR∂LRiORPQáª][ LSNRPW≤R∂μR∂¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s @NRP‰Æ≤∂[ A FyμR∂LRiORPQáV ≠s≤T∂¿¡|ms…Ì¡” μR∂LRi+©y¨sNTP Æ™sŒ˝ÿLRiV. @LiªRΩNRP©yı ™´sVV≈¡˘LigS @©´s˘™´sVªRΩqx sVÚáV ry*≠sV ™yLji¨s μR∂Lji+LiøR¡VN]Æ©s[ ™´sVVLiμR∂V Æ™sLiNRP©´sıQQ|\ ms ªRΩ™´sVNRPV mx sLjimx spLÒiR QÆ\™sV©´s ≠saS*xqsLi DLiμR∂¨s, §z ¶ ¶LiμR∂W ryLi˙xmsμy∏R∂VLi mx s»˝¡ ≠saS*xqsLi DLiμR∂¨s æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[qx sWÚ …”¡…”¡≤T∂ qz sμÙ∂R Li ¬ø¡[qz s©´s Lji—¡xqsÌ L`iÕ‹[ ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[qz s qx sLiªRΩNRPLi ¬ø¡[∏∂R W÷¡= DLiμj∂. @LiVVæªΩ[ @ÕÿNSNRPVLi≤y «¡gRi©±s μR∂LRi+©y¨sNTP Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Liª][ ≠s™yμR∂Li ¬ø¡Ã¡lLi[gij Liμj∂.

J»¡L˝RiNRPV 9©´s ™´sVL][ @™´sNSaRPLi

Fs£qsAL`i NRPŒÿaSá ∏R∂W«¡™´sW©´s˘LiQ\|ms øR¡LRi˘Ã¡NRPV ≤T∂™´sWLi≤`∂

øyá¨s N][LSLRiV. qx sLixmsp LÒiR F°÷¡Lig`i ¤Õ¡[μy NRP¨dsqx sLi 95 aSªRΩLi ™´sVLiμj∂ J»¡V ©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLi øR¡VNRPVÆ©s Õ[ ÿ NRPqx sLRiªRΩVÚ ¬ø¡[qx sVÚ©yı ™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡Li øyLRiV. ™´sVL][™s´ W LRiV J»¡L˝Ri ©´sÆ™sWμR∂VNRPV @™´sNSaRPLi DLi≤R∂≤R∂Liª][ ˙gS™´sWÕ˝‹[ «ÿªRΩLRi Æ™sVVμR∂á LiVV˘Liμj∂. BxmsˆV≤R∂V @LiμR∂Lj iNUP J»¡V §x ¶ ¶NPR V‰ ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[LiVVLiøR¡V N][™yà ¡©´sı ªRΩmx s©´s |msLjigjiLiμj∂. Fs¨sıNRP á |tsQ≤∂R W˘Ã¡V ≠s≤R∂VμR∂¤\Õ¡, ˙xmsøyLRi qx sLiμR∂≤T∂ Æ™sVVμR∂¤\ Õ¡Liμj∂. 9©´s @¨dsı F°÷¡LigRiV ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ N]ªRΩÚ J»¡L˝Ri ©´sÆ™sW μR∂VNRPV μR∂LRiΔÿxqsVÚáV {qs*NRPLjiLiøR¡©´sV©´sı »˝¡V @μ≥j∂ NSLRiVáV Bxmsˆ…”¡ZNP[ }msL]‰©yıLRiV. ¡W ª`ΩrÛy LiVV @μ≥∂j NS LRiVáV F°÷¡LigRiV ¡WªRΩVá ™´sμÙ∂R 9©´s DμR∂∏R∂VLi 9gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ 5™´sLRiNRPV @LiμR∂V Àÿ»¡VÕ‹[ DLi…ÿLRi©yıLRiV. J»¡Vx§¶ ¶ NRPV‰ ©´sV ¨sL˝iR ORPQ ˘Li ¬ø¡[ ∏R∂V™´sμÙ∂R ¨s @L>iR ªRΩ D©´sı @LiμR∂LRiW

LRiLigSlLi≤Ô∂T ,™´sWLjiË7(ôdÿ’ q÷´dt): NRPáVztsQªy•¶¶¶LRiLi |ms…Ì¡” ≠sμy˘LÛiR Vá @xqs*xqsÛ ªRΩNRPV NSLRifl·\Æ™sV©´s Fs£qsAL`i NRPŒÿaSá ∏R∂W«¡™´sW©´s˘LiQ|\ ms ˙NTP≠sV©´sÕfi øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[mx s…Ìÿá¨s ≠sμy˘LÛij qx sLixmsn WáV, Æ©s[ªΩR áV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ≠s≠sμ≥∂R FyLÌik áNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ©y∏R∂VNRPVáV, NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V, ≠sμy˘LÛij qx sLixmsn Wá ˙xmsºΩ¨sμ≥∂R VáV ALiμ][Œ¡œ ©´sNRPV μj∂gSLRiV. Fs£qsAL`i NRPŒÿaSá @©´sV™´sVªRΩVáV LRiμÙ∂R V ¬ø¡[qz s ™´sLiμR∂á ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛiR Vá @xqs*xqsÛ ªRΩNRPV NSLRifl·\Æ™sV©´s NRPŒÿaSá ¨sLS*x§¶ ¶NPR Vá©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ @lLixqsÌ V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ¨s©´sμj∂LiøyLRiV. NSL]ˆlLi[…fi ≠sμy˘ μ][mz s≤U∂¨s @LjiNRP…Ìÿá¨s LSxtsÌ Q˚ gRi™´sLRiıL`iNRPV ≠s«Ï¡mz sÚ ¬ø¡[aSLRiV. ≠sμy˘LÛiR Vá©´sV @©yL][giR ˘Li FyáV ¬ø¡[qz s©´s Fs£qsAL`i ∏R∂W«¡™´sW©´s˘LiQ|\ ms NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[mx s…ÌÿáLi»¡W @μ≥∂j NSLRiVáNRPV ≠s«Ï¡mz sÚ ¬ø¡[aSLRiV. NRPŒÿaSá ™´sqx sºΩgRiXx§¶ ¶LiÕ‹[ mx sLjiaRPV˙À≥¡œ ªRΩ©´sV Fy…”¡LiøR¡NRPF°™´s»¡Liª][ @Æ©s[NPR ™´sVLiμj∂NTP À≥‹«[ ¡©´sLi ≠sNRP…”¡Li¿¡ Axqsˆ˙ºΩFyá∏R∂W˘LRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. NRPŒÿaSá gRiVLjiLÚ ixmso©´sV ª]ágjiLi¿¡ ∏R∂W«¡™´sW©´s˘LiQ|\ ms F°÷d¡qx sVáV ZNP[qx sV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.μk∂Liª][ Fs£qsAL`i NRPŒÿaSá ™´sμÙ∂R FsÕÿLi…”¡ @™yLiøR¡¨ds∏R∂V qx sLixmsn V»¡©´sáV ø][»¡V ¬ø¡[qx sVN][NPR VLi≤y À≥ÿLki ¡Liμ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. @xqs*xqsÛ ªRΩNRPV gRiV\lLi©´s ≠sμy˘LÛiR VáLiªy N][áVNRPV©yıLRi¨s NRPŒÿaSá B©±sø≥yLÍij Æ™sLiNRP…filLi≤Ô∂T ¬ø¡FyˆLRiV. NRPáVztsQªy•¶¶ LiR Li NSLRifl·LigSÆ©s[ ≠sμy˘LÛiR VáV ™yLiªRΩVáV, ≠slLi[ø¡R ©yáV, NRP≤R∂Vxmso©Øzmsˆª][ Àÿμ≥∂R mx s≤T∂©´s»˝¡V }msL]‰©yıLRiV. Fs™´sLjiNUP ˙FyflÿFy∏R∂VLi ¤Õ¡[μ∂R ¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≠sμy˘LÛiR Vá AL][giR ˘Li NRPVμR∂V»¡xms≤T∂©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV.

NRPLkiLi©´sgRiL`i,™´sWLjiË7(ôdÿ’ q÷´dt): Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV J»¡LRiVgS ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[qx sVN][¤Õ¡[¨s™yLjiNTP ˙xmsæªΩ[˘NRPLi gS CÆ©sá 9©´s ™´sVL][ @™´sNSaRPLi μR∂NTP‰Liμj∂. @ ¨sıF°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[qx sVNRPV Æ©s[Õÿ Fs¨sıNRPá qx sLixmsn VLi¿¡™´sLji @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLi ¿¡LiμR∂ ¨s NRP¤Õ¡NÌPR L`i FsLi.≠dsLRi˙ ¡x§¶ ¶¯∏R∂V˘ @©yıLRiV. Bxmsˆ …”¡ ™´sLRiNRPV J»¡V ¤Õ¡[¨s ™yLRiV C @™´sNS aS¨sı ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™yá©yıLRiV.Fs¨sıNRPá qx sLi˙gS ™´sVLiÕ‹[ ¨s ¡Liμ≥∂R á©´sV Fy…”¡Liøyá©yıLRiV. J»¡LRiV gRiVLjiLÚ ixmso NSLÔiR VáV @LiμR∂LRiW F~Li μyá©yıLRiV. Aμj∂™yLRiLi @¨sı F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyÕ˝‹[  ¡Wª`Ω¤Õ¡ ™´sÕfi @μ≥∂j NSLRiVáV qx sLi ¡Liμj∂ªRΩ J»¡L˝iR «ÿ’¡ªyª][ DLi…ÿLRi©yı LRiV. 18 GŒ˝¡œ ™´s∏R∂VxqsV= ¨sLi≤T∂©´s ∏R∂VV™´sºdΩ, ∏R∂VV™´sNRPVáV ªRΩ™´sV J»¡V §x ¶ ¶NPR V‰ N][ qx sLi μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[qx sVN][™yá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. J»¡ LRiV «ÿ’¡ªyÕ‹[ }msL˝iR V¤Õ¡[¨s™yLRiV, @L>iR ªRΩ D©´sı ™yLRiV N]ªRΩgÚ S J»¡LRiVgS ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[qx sVNRPV Æ©s[LiμR∂VNRPV 9©´s ˙xmsæªΩ[˘NRP J»¡LRiV ©´sÆ™sWμR∂V bP’¡LRiLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ry μ≥∂R ˘QÆ\™sV©´sLiªRΩ ™´sLRiNRPV F°÷¡Lig`i aSªRΩLi |msLiøR¡≤R∂Li Õ‹[ ˙xmsryLRi ™´sWμ≥∂R ˘™´sWáV J»¡L˝iR ©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶ ¶Li

J»¡LRiVgS ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[LiVVLiøR¡V N][™yá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV. CryLji FsNRPV‰™´s aSªRΩLi F°÷¡Li g`i ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[LiVVLiøyá¨s, ™´sVLi¿¡ ©y∏R∂VNRPV á©´sV Fs©´sVıNRPV Æ©s[LiμR∂VNRPV J»¡L˝iR Õ‹[ ¿¡ªRΩ©´s˘Li æªΩ[™yá¨s @μ≥∂j NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi AÕ‹[¿¡r°ÚLi μj∂.™´sVμR∂˘Li, ≤R∂ ¡V˜NRPV AaRPmx s≤T∂ Fs™´sLjiNTP mx s≤T∂æªΩ[ ™yLjiNTP J»¡V Æ™s[}qsÚ NRP÷¡lgi[ @©´sLÛSá©´sV J»¡L˝iR NRPV @LÛiR ™´sVπ∏∂[V˘Õÿ ≠s™´sLjiLi¬ø¡[ áORPQ ˘Liª][ @μ≥∂j NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi ™´sVVLiμR∂VZNP Œ˝¡œ ©´sVLiμj∂. BLiμR∂VNRPV gS©´sV J»¡L˝iR NRPV ™´sVLi¿¡ ™´sW»¡ áV ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ¨sLÒiR LiVVLiøyLRiV.

b˛©düT dæã“+~ n|üÁeT‘·Ô+>± ñ+≥÷ u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«]Ô+#ê*! Bzqs A®μ¶[aSÌÁ»][ @μ³j¶NSLRiVÌÁ @úxmsª«sV»R½òLi 9q ø£\Te Ábıô|òwüq˝Ÿ Çìdæº≥÷´{Ÿ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ‘=Áπs&ÉT˝À düT$XÊ\yÓTÆq uÛÑeHê\˝À Ä<ÛäTìø£ kÂø£sê´\‘√ õ˝≤¢ b˛©düT n~Ûø±] JMJ nXÀø˘≈£îe÷sY

ø£&|É ,ü e÷]à 7(ôdÿ’ q÷´dt) ' eTTì‡|ü˝Ÿ, kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+≥÷ u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«]Ô+#ê*‡ ñ+≥T+<äì õ˝≤¢ md”Œ JMJ nXÀø˘≈î£ e÷sY b˛©düT dæã“+~øÏ dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢ b˛©düT •ø£Då ≤ øπ +Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤+∫q b˛©düT øπ +Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤+∫q b˛©düT n~Ûø± s¡T\T, dæã“+~ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Ü s¡T. áHÓ\ 1e ‘˚~q Ábı<äT≥› ÷s¡T &ûmd”Œ ÁoìyêdüT\T¬s&ç,¶ zmdt&û n&çàHé #·+Á<äXK‚ sYs¬ &ç¶ ôV≤’ <äsêu≤<äT˝Àì b˛©düT nø±&É$T˝À mìïø£\ $<ÛTä \ô|’ ìs¡«Væ≤+∫q •ø£Då ≤ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zì e#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ dü+ã+~Û+ ∫q |üP]Ô $esê\‘√bÕ≥T •ø£Då qT Çø£ÿ&ç b˛©düT dæã“+~øÏ ‘Ó*j·TCÒùd+<äT≈£î á ø±s¡´Áø e£ T+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +>± md”Œ mìïø£ \ eTT+<äT, »]π> s√E, ‘·sê«‘· m˝≤+{Ï uÛÁÑ <ä‘ê #·s´¡ \T #˚|{ü ≤º˝À yê{Ï >∑T]+∫ ≈£îå Dí+>± $e]+ #ês¡T. HêHé u…sTT\ãT˝Ÿ yê¬s+≥T¢ ñ+fÒ yê{Ïì

K∫Ñ·+>± neT\T #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. mìïø£\ Á|ües¡HÔ ê ìj·÷eTe[ ìã+<Ûqä \ y˚Ts¡≈î£ Á|ü‹ b˛©düT |üì#˚j÷· *‡ ñ+≥T+ <äHêïs¡T. ˝…ø£ÿ#·÷|üì q>∑<äT ã~©\ô|’ ì|ò÷ü ñ+#·T‘êeTHêï s¡T. |òs¢ü TT+>¥ kÕ«ÿ&é $esê\T, mìïø£\T yê{Ï ìs¡«Vü≤D |ü<‹›ä ô|’ m|üŒ{Ïø|£ ⁄ü Œ&ÉT M&çj÷Ó ø±qŒ¤s¬ Hé‡ <ë«sê ‘·q≈£î ‘Ó\Tk˛Ô+<äHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì düeTkÕ´‘·àø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ |üì#˚ùd dæã“+~ eT]+‘· nÁ|üeT‘·+Ô >± ñ+&Ü\Hêïs¡T. @ ∫qï neø±X¯+<=]øÏHê sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\T b˛©düTXÊKqT ‘·|⁄ü ŒãfÒº neø±X¯+ ñ+<äì, n≥Te+{Ï yê{ÏøÏ ÄkÕÿs¡+ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷düTø√yê\Hêïs¡T. @s√Eø±s√E nÁø£eT eT<ä´+, q>∑<Tä ã~© ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ #·]ÃkÕÔeTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈î£ 417 u≤{Ïfi¢¯ eT<ä´+ 13 πødüT\ <ë«sê kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïeTHêïs¡T. düeTdü´ ñ‘·ŒqïyÓTÆ‘˚ dü+ã+~Û‘· &ç$»Hé ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î, düeTdü´ eT]+‘· »]ƒ\yÓT‘Æ ˚ ‘·q <äèwæøº Ï rdüT≈£î sêyê\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À »eTà\eT&ÉT>∑T &ûmd”Œ yÓ+ø£≥|üŒ\Hêj·TT&ÉT, ø£&É|ü &ûmd”Œ sêCÒX«¯ s¡s¬ &ç,¶ d”◊\T, mdt◊\T, Ç‘·s¡ b˛©düT dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

LRiLigSlLi≤ÔT∂,™´sWLjiË7(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ ™´sxqsªRΩVá NRPሩ´sNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yı™´sV¨s LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i $μ≥R∂L`i Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV.ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ ™´s∞÷¡NRP ™´sxqsªRΩVáV NRP÷¡ˆLi¬ø¡[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. Fs¨sıNRPá xqsLixmnsVLi «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s NRPLRiμk∂zmsNRP©´sV øR¡μj∂≠s @™´sgSx§¶¶¶©´s ¬ø¡[xqsVNRPV¨s μy¨sNRP©´sVgRiVfl·LigS F°÷¡Lig`i, N_Li…”¡Lig`i ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ ™´sxqsªRΩVá NRPሩ´sNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. ©´sNTP÷d¡ J»¡L˝Ri ª]ágjiLixmso©´sNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ˙xmsºΩ INRP‰LRiV Fs¨sıNRPá N][≤`∂ Fy…”¡Li¬ø¡[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. \|qs ¡LSÀÿμ`∂ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ @©´sV™´sVºΩ F~Liμj∂©´s A∏R∂VVμyáV FsNRPV‰™´sgS D©´sıLiμR∂V©´s Fs¨sıNRPá xqsLixmnsVLi ≠ds…”¡NTP ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLixmso B™y*á¨s N][LSLRiV. Àÿ˘LiNRPVá LRiORPQfl·NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ F°÷d¡xqsV aS≈¡ μy*LS, ≠sVgRiªy™y…”¡NTP Fs¨sıNRPá xqsLixmnsVLi ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLixmso ≈¡¿¡ËªRΩLigS F~Liμyá¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. Fs¨sıNRPá ˙xms™´sLRiÚ©y ¨s∏R∂V™´sW™´s◊¡¨s @©´sVxqsLjiLi¿¡ «¡LRigRiÀ‹[π∏∂[V ™´sVV¨s=xmsÕfi, ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáՋ[ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá©´sV N][LSLRiV. —¡Õ˝ÿNRPV N]ªRΩÚgS C{qsHFsÕfi NRPLi|ms¨ds ©´sVLi¿¡ C≠dsFsLiá©´sV æªΩzmsˆLiøR¡VN][™´s≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s, ™y…”¡¨s xmsLjibdP÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @¨sı LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá©´sV A•¶¶¶*¨sLiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s @©yıLRiV. ˙xmsºΩ ™´sVV¨s=Fy÷dÌ¡NTP ˙xmsæªΩ[˘NRP @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡  ¡Wª`Ωá ™yLji «ÿ’¡ªy©´sV CÆ©sá 22Õ‹[gS @¨sı LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáNRPV @LiμR∂¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. F°÷d¡xqsV @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ ˙xmsºΩ xqsLji‰ÕfiNRPV ©Ø[≤R∂Õfi @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ¨s∏R∂V≠sVryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV.

sê»eT+Á&ç,e÷]Ã7(ôdÿ’ q÷´dt):sê»eT+Á&ç eT+ &É\+ ‘=Áπs&ÉT˝À õ˝≤¢|]ü wü‘Y ñqï‘· bÕsƒX¡ Ê\ m<äTs¡T>± ì]à+∫q düT$XÊ\yÓTqÆ uÛeÑ Hê\˝À ªø£\Teμ Ábıô|wò qü ˝Ÿ Çìdæ≥º ÷´{ŸqT á HÓ\ 9e ‘˚Bq ÁbÕs¡+_ÛdTü qÔ ï ≥T¢ dü+düΔ &Ós¬’ ø£sº Y #ê¬ssº ¶Y nøö+f…+{Ÿ ¬ø.$.mHé.mdt.#·+Á<äø±+‘Y,bòÕ´ø£©º #ê¬ssº ¶Y nøö+f…+{Ÿ ø=+&É|*ü ¢ u≤\Á‹|ü⁄s¡ ø±ØÔø \˘ T ‘Ó*bÕs¡T. yêDÏ»´XÊÁdüÔ ø√s¡T‡\T nuÛ´Ñ dæ+#˚ $<ë´]›˙$<ë´s¡T\Δ ø√dü+ \ø£å #·<sä |¡ ⁄ü n&ÉT>∑T\ $d”sÔ +í¡ ˝À ì]à+∫q uÛeÑ Hê\˝À ‘·eT dü+düqΔ T ÁbÕs¡+_ÛdTü HÔ êïeTì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+≥Øà &çjT· {Ÿ˝À myéTÇdæ, dæÇdæ, dæm˝À nìïkÕΔsTT\ ˝À •ø£Då ‘√ dü+düΔ ÁbÕs¡+uÛeÑ Te⁄‘√+ <äì ‘Ó*bÕ s¡T. á HÓ\ ‘=$Tà<√ ‘˚B ñ<äjT· + 11.10 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+ uÛÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑T‘·T+ <äì ‘Ó*bÕs¡T. sê»eT+Á&ç˝À X¯óÁø£yês¡+ @sêŒ≥T #˚dqæ $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Ü s¡T. eTTK´n‹ ~Û>± dæm |æ.sêeTø£èwü,í n‹~Û\T>± dæm düT+<äs¡ sêe÷sêe⁄, Á|ükÕ<é|_ü ø¢ ˘ dü÷ÿ˝Ÿ &Ós¬’ ø£sº Y $.mHé.$. Á|ükÕ<é, Á|ü‹uÛÑ m&É÷´πøsY &Ós¬’ ø£sº Y mHé.mdt.ø¬ . $.eT÷]Ô, nœ\uÛ≤s¡‘· nHémsTT&Ó&é yÓT&çø˝£ Ÿ ø£fi≤ XÊ\\ n<Û´ä ≈£îå \T &Üø£sº Y >∑ìï uÛ≤düÿs¡ sêe⁄, Á|üeTT K e÷qdæø£ yÓ<’ Tä ´\T &Üø£sº Y ø£Á] sêe÷¬s&ç,¶ sêJ yé $<ë´dü+dü\Δ m–®≈L£ ´{Ïyé &Ós¬’ ø£sº T¡ ¢ õ.$.lsêCŸ,

õ.$.düT+<äs\Y T bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. $•wü‘º ˝· H… √ï.. ‘·eT dü+düΔ $•wü‘º \· TqT ø£*–e⁄+<äì dü+düΔ &Ós¬’ ø£º sY #·+Á<äø±+‘Y ‘Ó*bÕs¡T. sê»eT+Á&ç˝À yÓTT≥º yÓTT<ä{>Ï ± dæm ô|q’ò ˝Ÿ ø±¢dqt T ÁbÕs¡+_ÛdTü HÔ êïeTì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+≥Øà&çjT· {Ÿ˝À myéTÇdæ, dæÇdæ, dæm˝À dæ|{æ ,Ï ◊|æddæ ,æ ô|q’ò ˝Ÿ ø√s¡T‡\≈£î •ø£Då ÇkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+≥Øà&çjT· {Ÿ ø√s¡T‡\≈£î Á|üuTÑÛ ‘·«+ qT+&ç nqTeT‹ e∫Ã+<äì ‘Ó*bÕs¡T. nqTuÛeÑ E„˝q’… dæm, dæmdt,dæmyéTm\#˚ •ø£Då ÇkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. &çõ≥˝Ÿ ø±¢dst ÷¡ yéT‡, dæm ø√s¡T‡\˝À düu…®ø˘º\yêØ>± •ø£åD ÇkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. ÄVü‰<¢ øä s£ y¡ TÓ qÆ s¡T∫ø£sy¡ TÓ qÆ yÓTdt‘√ >∑s‡¢Y øÏ ø±´+|üd˝t ÀH˚ Vü≤dü˝º Ÿ edü‹ e⁄+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø±´+|üd˝t À ˝…Á’ ãØ kÂø£s´¡ + e⁄+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø±´+|üdt≈£î q\TyÓ’|ü⁄˝≤ k˛˝≤sYô|ìò ‡+>¥‘√ ôd≈£L´]{° kÂø£s´¡ + @sêŒ≥T #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+&√sY, ne⁄{Ÿ&√sY >π yéT‡ kÂø£s´¡ + @sêŒ≥T #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡T\Δ Á|ü‹uÛqÑ T m|üŒ{Ïø|£ ü &ÉT yê] ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\≈£î ‘Ó*j·T#˚kÕÔeTì, $<ë´s¡TΔ\≈£î ãdtkÂø£s¡´+ e⁄+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ $<ë´]Δô|’ Á|ü‘´˚ ø£ ÁX¯<›ä eVæ≤kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. s¬ >∑T´\sY>± f…dºt dæØdt ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.

ryª«sWÑÁNRP ¾»½ÌÁLigSßáNRPV ÊÁÌÁLi ¿Á[NRPWlLi[©y..?

x q sLigSl L i≤Ô T ∂ ,™´ s WLj i Ë7 (ôd’ ÿ q÷´dt ) : ry™´sW—¡NRP æªΩáLigSfl· @LiaRPLi ™´sVL][ ™´sWLRiV øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRPLi NSÀ‹[ªRΩV©´sı μj∂. ¡≤R∂VgRiV  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s™´sLÊSáZNP[ @μ≥j∂ NSLRiLi μR∂NS‰Ã¡©´sı ™yμR∂©´s BxmsˆV≤R∂V  ¡Ã¡xms≤R∂Vª][Liμj∂.Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV @μ≥j∂NS LS¨sNTP μR∂WLRiLigS D©´sı ™´sLÊSáNRPV @μ≥j∂NSLRiLi μR∂NRP‰¨s xmsORPQLiÕ‹[ æªΩáLigS fl· GLRiˆ≤T∂ ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi G≠sV»¡©´sı ™yμR∂©´sáV @xmsˆVÆ≤∂[  ¡∏R∂VáVÆμ∂[LSLiVV. æªΩáLigSfl· GLRiˆ≤R∂»¡Li ™´sÃ˝¡ ªRΩ™´sVZNP[≠sV Æ™s[VáV «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ˙xms«¡Ã¡V À≥ÿ≠s xqsVÚLi≤R∂gS, DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı ªRΩ™´sV LS«¡NUP∏R∂V À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ G≠sV»¡¨s ©y∏R∂VNRPVáV ™yF°ªRΩV©yıLRiV. C

xqsLixmnsVL<Rifl· ™´sVV©´sV¯LiμR∂V Fs»¡V μyLjiºdΩxqsVÚLiμ][ æªΩ÷¡∏R∂VμR∂V. μk∂Liª][ ry ™´sW—¡NRP©y˘∏R∂VLi @LiaS¨sı ºdΩxqsVNRPV¨s æªΩáLigSfl·Õ‹[ FyLÌki¨s ¡ºΩNTPLiøR¡VN] [™yá©´sı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ˙xms∏R∂VªRΩıLi NRPW≤y ¤À¡≤T∂zqs N]¤…Ì¡[Õÿ DLiμj∂. FsLiμR∂V NRPLi¤…¡[ æªΩáLigSflÿÕ‹[ ’¡zqs «¡xmsLi ¬ø¡[xqsVÚ ©´sı Àÿ ¡V {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ ™´sW˙ªRΩLi A ™´sW»¡ ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ A∏R∂V ©´s ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂\|ms Fs™´sLjiNTP ©´s™´sV¯NRPLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. BNRP‰≤R∂ ’¡zqs «¡xmsLi ¬ø¡[}qsÚ NRP¨dsxqsLi N]¨sı @|qsLi’d˝¡, FsLi{ms {qs»˝¡LiVV©y lgiá™´sNRPF°ªy™´sW @©´sıμj∂ AaRPgS DLiμj∂. @LiμR∂VZNP[ ªRΩ©´s @μR∂XuÌy¨sı {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ xmsLkiOTPQLiøR¡V

N][™yá©´sı ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V æªΩáLigSfl·Õ‹[ ’d¡{qsá \|msÆ©s[ Aμ≥yLRixms≤yá©´sı @’≥¡˙Fy∏R∂W¨s NTP ™´søyËLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiNTP @μ≥j∂ NSLRiLi @xmsˆgji}qsÚ ’d¡{qs ry™´sW—¡NRP™´sLÊS ¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s Æ©s[ªRΩ©´sV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s ¬ø¡[ryÚLi @©´sı ¨s©yμR∂Liª][ Fs¨sıNRPá  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gSá¨s æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. Fs©Ø[ı GŒ˝œ¡ßgS NRPááV NRP©´sı æªΩáLigSfl· ™´s¿¡ËLiμR∂©´sı xqsLi ¡ LSÕ˝‹[ D©´sı æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Õ˝‹[ ry™´sW—¡NRP©y˘∏R∂VLi ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi C Fs¨sıNRPáՋ[ DLi»¡VLiμy @©´sıμj∂ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Æ™s[V! ’¡zqs xqsLiZOP[Q™´sVxqsLixmnsVLi Æ©s[ªRΩ NRPXxtÒsQ∏R∂V˘ÕÿLi…”¡ ™yLRiV øR¡Li˙μR∂

Àÿ ¡V ˙xmsNRP»¡©´s©´sV A•¶¶¶*¨sLi¿¡©y |msμÙR∂gS ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi DLi≤R∂NRPF°™´s øR¡VË. FsLiμR∂VNRPLi¤…¡[ Àÿ ¡V ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ ¨s«ÿLiVVºdΩ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Æ™s[V μk∂¨sNTP NSLRi fl·Li. NSLi˙lgi£qsc…‘¡AL`iFs£qs ™´sVμ≥R∂˘ Æ™sVV μR∂\¤Õ¡©´s ˙xmsøR¡ËÈ©´sı ∏R∂VVμÙR∂Li NRPW≤y @μ≥j∂ NSLRiLi ZNP[Li˙μR∂LigSÆ©s[ rygRiVª][Liμj∂. @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ D©yı, ˙xmsºΩxmsORPQLiÕ‹[ D©yı ™´sV©´sÆ™s[V DLi≤y÷¡gS¨ds ™´sVW≤][ FyLÌkiNTP rÛy©´sLi NRP÷¡ˆLiøR¡NRPW≤R∂μR∂©´sı áORPQ ˘LigS C lLiLi≤R∂V FyLÌkiáV ™´sp˘x§¶¶¶ LRiøR¡©´s ¬ø¡[aS∏R∂V©´sı @©´sV™´sW©yá©´sV NRPW≤y N]LiμR∂LRiV ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ æªΩáLigSfl· LS«¡NUP∏R∂W

áV FsÕÿ DLi≤R∂À‹[ªRΩV©yı∏R∂V©´sıμj∂. NSLi˙lgi£qsc…‘¡AL`iFs£qs \Æ™s≈¡Lji¨s ¡…Ì”¡ DLi»¡VLiμR∂¨s LS«¡NUP∏R∂V ≠sZa˝P[xtsQNRPVá @LiøR¡©y. …‘¡AL`iFs£qs ™´sVV≈¡˘ ©y∏R∂V NRPVáV ¬ø¡zmsˆ©´s»Ì¡V NSLi˙lgi£qsª][ F~ªRΩVÚ NRPW≤y DLi≤R∂¨s xmsORPQLiÕ‹[ æªΩáLigSfl· Õ‹[ ˙ºΩ™´sVV≈¡ ¤Õ¡[μy øR¡ªRΩVLRiV¯≈¡ F°…‘¡ «¡Ljilgi[ @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμj∂. FsxmsˆV\ Æ≤∂©y B¿¡Ë©´s ™yLjiÆμ∂[ \|ms¬ø¡[LiVVgS DLi »¡VLiμj∂ NRP©´sVNRP æªΩáLigSfl· B¿¡Ë©´s ªRΩ™´sV FyLÌkiÆμ∂[ \|ms¬ø¡[LiVVgS DLi»¡VLiμR∂¨s NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩá μ≥k∂™´sWgS DLiμj∂. @LiμR∂VZNP[ F~ªRΩVÚá\|ms ™yLRiV |msμÙR∂gS xqsˆLiμj∂LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. NSLi˙lgi£qs FyLÌki ©y∏R∂VNRPVá ©´sVLi¿¡ B»¡V™´sLi…”¡ ™y˘≈¡˘

áV Fs¨sı ™´s¿¡Ë©y ZNP[{qsAL`i ™´sW˙ªRΩLi ªRΩ©´s\Æμ∂©´s \ZaP÷¡Õ‹[ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ßªRΩV ©yıLRiV. @LiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ BNRP\|ms æªΩáLigSfl· xmso©´sLjiıLS¯fl· DμR∂˘™´sVLi Æ™sVVμR∂áV |ms≤R∂μy™´sV¨s zmsáVxmso¨søyË LRiV. @Li¤…¡[ æªΩáLigSfl·\|ms ªRΩ©´s xms»Ì¡V «ÿLRiNRPW≤R∂μR∂Æ©s[ A∏R∂V©´s C LRiNRP\Æ™sV©´s AÕ‹[øR¡©´sNRPV ™´s¿¡Ë DLi…ÿLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki ™´sÃ˝¡ ¡Ã¡{§¶¶¶©´s™´sLÊSáNRPV FsLiª][N]LiªRΩ ©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVªRΩVLi μR∂¨ds, …‘¡AL`iFs£qs @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s}qsÚ μ]LRiá Aμ≥j∂xmsªRΩ˘Li Æ©sáN]Li»¡VLiμR∂¨s ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[}qs™yLRiV D©yıLRiV. ≠dsLRiLiªy ZNPzqsAL`i ™´s˘ºΩlLi[NRP NRPW»¡ ≠sVÕ‹[ DLi≤T∂ ™´sVVLiμR∂V©´sVLi¿¡ ≠s™´sVLRi+

áV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı™ylLi[. @LiVVæªΩ[ BÕÿLi…”¡ ™yLRiV FsLiªRΩgS ¬ø¡zmsˆ©y æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V A ™´sW»¡Ã¡V ≠sÆ©s[ xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi ¤Õ¡[LRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ AaRPá ZNP[{qsAL`i ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ºdΩLRiËgRiá≤R∂©´sı ©´s≠sV¯NRP æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡Vª][ ¡Ã¡xms≤T∂Liμj∂. @LiμR∂VZNP[ xmso©´sLjiıLS¯fl· ryLRi¥R∂˘ Àÿμ≥R∂˘ªRΩá©´sV ªRΩ©´sNRPV ªy©´sVgS {qs*NRPLjixqsVÚ©´sı»Ì¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ZNP[{qsAL`i FsªRΩVÚáNRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌki \|msFsªRΩVÚ©´sV Æ™s[xqsVÚLiμy? ¤Õ¡[NRP LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s xmns÷¡ªyá©´sV æªΩáLigSfl·Õ‹[ NRPW≤y @LiμR∂VN][¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsºΩÕ‹[NTP Æ©s…Ì”¡Æ™s[∏R∂V ¡≤R∂VªRΩVLiμy? @©´sıμj∂ Æ™s[¿¡ øR¡W≤y÷¡.


4

X¯ìyês¡+ 08`03`2014

Æ©s[≤R∂V ™´sVz§¶ ¶Œÿ μj∂©Ø[ªRΩ=™´sLi

eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ ¬>\T|ü⁄ô|’ ø±+¬>Ádt eP´Vü≤+ B©±sø≥yL`Íiá ¨s∏R∂W™´sVNRPLi...Àÿμ≥R∂˘ªRΩá @xmsˆgjiLiªRΩ

™´sLRiLigRiÕfi,™´sWLjiË7(ôdÿ’ q÷´dt): æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V AÆ™sWμR∂Li F~LiμyNRP «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı Æ™sVVμR∂»¡gS ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRiV ªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ ™y…”¡¨s ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS ºdΩxqsV NRPV¨s NSLi˙lgi£qs Fy™´soáV NRPμR∂Vxmsoª][Liμj∂. @¨sı rÛy©yá©´sV lgiáVËN][™´s≤R∂Li μy*LS æªΩáLi gSfl· xmnsV©´sªRΩ©´sV øy…ÿá¨s —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩáV Dªy=x§¶ ¶LigS D©yıLRiV. «¡©´sLRiÕfi Fs¨sıNRPá NRPV ™´sVVLiμR∂V ™´sqx sVÚ©s´ ı≠s NS™´s≤R∂Liª][ C Fs¨sıNRPá©´sV NSLi˙lgi£qs ˙xmsºΩuÓyªRΩ¯NRPLigS ºdΩxqsVNRPVLi…‹[Liμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVV¨s=xmsÕfi

Fs¨sıNRPá\|ms NSLi˙lgi£qs μR∂XztsÌ Q ryLjiLi¿¡, lgiáV}ms áORPQ ˘LigS @≤R∂VgRiV¤Õ¡[r°ÚLiμj∂. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ªy«ÿgS ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡, ©´sgRiLRi mx sLiøy∏R∂VºdΩáNRPV B©±sø≥yLÍij á©´sV ¨s∏R∂V≠sVLi ¿¡Liμj∂. lgiáVxmso Àÿμ≥R∂˘ªRΩá©´sV FyLÌki B©±sø≥yLÍij áNRPV @xmsˆgjiLi¿¡Liμj∂. «¡©´sgS™´sV, ™´sVx§¶¶¶ ¡W ÀÿÀÿμ`∂ ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Ã¡V, ©´sLRi=Li}ms»¡, À≥¡œ WFyáxms÷˝¡, mx sLRiNSá ©´sgRiLRi mx sLiøy∏R∂VºdΩáV D©yıLiVV. 30™´sæªΩ[μ∂k ©´s «¡LRiVgRi©´sV©´sı C Fs¨sıNRPáV ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáNRPV ˙{ms\|mns©´sÕfi gS À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sVV¨s= Fy÷¡…‘¡, ©´sgRiLRi xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛRiVá lgiáVxmso Àÿμ≥∂R ˘ªRΩá©´sV FyLÌik ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li ™´sVV≈¡˘ Æ©s[ªΩR á À≥¡œ V«ÿ©´s |ms…Ì¡” Liμj∂. HμR∂V ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Ã¡V, ©´sgRiLRi mx sLiøy∏R∂VºdΩáNRPV B©±sø≥yLÍij á©´sV ¨s∏R∂V≠sVLi ¿¡©´s»˝¡V —¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qs NRP≠sV…‘¡ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. ™´sVx§¶ ¶ ¡WÀÿÀÿμ`∂ ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡, ©´sLRi=L i}ms»¡, À≥¡œ WFyáxms÷˝¡, mx sLRiNSá ©´sgRiLRi mx sLiøy ∏R∂VºdΩáV GLRiˆ≤ÔyNRP ≠ds…”¡NTP ª]÷¡ryLji Fs¨sıNRP áV «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Fs¨sıNRPáV «¡Ljilgi[ HμR∂V ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Ã¡V,

¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂á ™´sLRiLigRiÕfi,™´sWLjiË7(ôd’ÿq÷´dt): «ÿºdΩ∏R∂V Àÿá NSLji¯NRP xqsLixqÛsNRPV LRiW.96 áORPQá ¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂á∏R∂W˘LiVV. 2013c14 ALÛjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTPgS©´sV lLiLi≤][ ≠s≤R∂VªRΩ ¨sμ≥R∂Vá NTPLiμR∂ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqsLiμj∂. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS 60 «ÿºdΩ∏R∂V Àÿá NSLji¯NRP FyhRiaSááV xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. C FyhRiaSá NTPLiμR∂ xms¨s ¬ø¡[}qs DFyμ≥y˘∏R∂VVáV, A∏R∂WáNRPV, BLi…”¡ @ÆμÙ∂ ªRΩμj∂ªRΩLRi ¨sLRi*x§¶¶¶fl· ≈¡LRiVËá©´sV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂.VV≈¡˘ NSLRi˘NRPLRiÚáLiªy •¶¶¶«¡LRiVNS™yá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV.

xqsWˆÈQ LjiÚ¨s LRigji÷¡Ë©´s HNSxqs μk∂ORPQáV Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,™´sWLjiË7(ôdÿ’ q÷´dt): qx sVμk∂LÁiR NSáLigS FsNRP‰≤y ¤Õ¡[¨s ≠sμ≥∂R LigS —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ HNSxqs μk∂ORPQáV 1523 L][«¡ŸÃ¡VgS N]©´srygSLiVV. ZNPzqsAL`i μk∂ORPQª][ ˙xmsLSLiÀ≥¡œ #Æ\™sV©´s μk∂OSQbP’¡LRiLi æªΩáLigSfl· ˙xmsNRP»¡©´s ™´s¿¡Ë @FyLiVVLi¤…¡≤`∂ Æ≤∂[…fi ™´s¬ø¡[Ë ™´sLRiNRPV N]©´srygjiLiμj∂. ¿¡™´sLRiNRPV HNSry Æ©s[ªΩR á qx sWøR¡©´sá Æ™s[VLRiNRPV gRiVLRiV™yLRiLi ™´sVVgjiLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡NRPV Bμ]NRP xqsWˆÈQ LjiÚgS ¨s÷¡¿¡Liμj∂. ZNP[{qsAL`i A™´sVLRifl·μk∂ORPQ qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS ZNP[Li˙μR∂Li æªΩáLigSfl· ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[qz s©´s ªRΩLRi™yªRΩ NRPV…”¡Ã¡ LS«¡NUP∏R∂Wáª][ @μj∂Æ™s©´sNTP‰ Æ™s◊˝¡Liμj∂. A qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS GLSˆ»¡V ¬ø¡[qz s©´s μk∂ORPQ bP’¡LRiLi ˙xms«¡Õ˝‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP™yμy¨sı ©y…”¡,DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ FsLiªRΩgS©Ø[ μ][§x ¶ ¶μ∂R Li ¬ø¡[qz sLiμj∂. æªΩáLigSfl· N][qx sLi Fy»¡Vxms≤T∂©´s FyLÌik á©´sV ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[qx sWÚ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R FyLÌik á©´sV mx spLjigÚ S À≥¡œ WrÛymz sªRΩLi ¬ø¡[∏∂R Wá¨s C mx sáV™´soLRiV ™´sNRPÃÚ ¡V ™´sVVgjiLixmso qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS @©yıLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP LSuÌy˚¨sı ANSLiOTPQxqsWÚ Aªy¯LRiˆfl·Li ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı @™´sVLRi≠dsLRiVá ªy˘gSá qx sWˆQQLij gÚ S æªΩáLigSfl· mx so©´sLjiıLS¯fl·Li «¡LRigSá¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. @LiμR∂VÕ‹[ ˙xmsºΩ INRP‰LRiW À≥ÿgRiry*™´sVVáV NS™yá¨s mz sáVxmso¨søyËLRiV. rÛy¨sNRP HNSxqs μk∂ORPQá ™´sVVgjiLixmso NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP mx sáV™´soLRiV Æ©s[ªΩR áV ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS •¶¶ «¡\lLi ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. Fs¨sı NRPuÌyáV FsμR∂V\lLi©y ¤Õ¡NRP‰¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y μk∂ORPQ bP’¡LS¨sı N]©´srygjiLiøR¡≤R∂Li @’≥¡©´sLiμR∂¨ds∏R∂V™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ G ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li GLRiˆ≤T∂©´s @™´sVLRi≠dsLRiVá NRPV»¡VLiÀÿá©´sV @¨sı ≠sμ≥yáVgS AμR∂VN][™y÷¡=©´s @™´sqx sLRi™´sVVLiμR∂©yıLRiV. μk∂ORPQ bP’¡LRiLi ¨sLRi*x§¶ ¶fl·NRPV qx sx§¶ ¶NPR LjiLi¿¡©´s μk∂ORPQ Õ‹˝ [ NRPWLRiVË©´sı qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡NRPV, qx sLi{msn VÀ≥ÿ™´sLi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s @¨sı™´sLÊSá ™yLjiNTP HNSxqs @μ≥∂j NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥∂j ZNP.μyÆ™sWμR∂L`i NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩá©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. μk∂ORPQbP’¡LRiLi qx sÛ Ã¡LiÕ‹[ @™´sVLRi≠dsLRiVá ry¯LRiNRP À≥¡œ ™´s©´sLi ¨sLji¯Liøyá¨s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s Æ©s[ªΩR áV μy¨sNTP qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡©´s Àÿ˘©´sL`i©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. xqsVμk∂LÁRiNSáLigS μk∂ORPQbP’¡LS¨sı N]©´srygjiLi¿¡ ˙xms«¡Õ˝‹[ æªΩáLigSfl· ™yμy¨sı NRP÷¡gjiLi¬ø¡[Õÿ NRPXztsQ¬ø¡[qz s©´s NSLjiLigRiVá μyÆ™sWμR∂L`i©´sV qx s©y¯¨sLi¿¡, «Ïÿmz sNRP©´sV @LiμR∂¤«¡[qz s @’≥¡©´sLiμR∂©´sáV æªΩ÷¡FyLRiV.

©´sgRiLRi xmsLiøy ∏R∂VºdΩáNRPV NSLi˙lgi£qs B©±sø≥yLÍij á ¨s∏R∂W™´sVNS ¨sı mx sLjibdP÷¡}qsÚ ™´sp˘•¶¶¶ªRΩ¯NRPLigS «¡Ljigji©´s»˝¡V Æ™sÃ˝¡≤R∂™´soª][Liμj∂. ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPáNRPV qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ FyLÌik ™´s˘™´s•¶¶ LSá¨sı B©±sø≥y LÍij ¤Õ¡[ øR¡WxqsVNRPVLi…ÿLRi¨s ≤U∂q{ s{qs @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V ™´sWμ≥R∂™´slLi≤ÔT∂ ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáNRPV æªΩ÷¡FyLRiV. A∏R∂W ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡, ©´sgRiLRi mx sLiøy∏R∂VºdΩ mx sLjiμ≥∂j Õ‹[ N_¨s=áL`i, ¬\ø¡LRi¯©±s, Æ\™s£qs ¬\ø¡LRi¯©±s @À≥¡œ ˘LÛiR Vá FsLizmsNRP, lgiáVxmso Àÿμ≥∂R ˘ªRΩá¨sı B©±sø≥yLÍji¤Õ¡[ ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. «¡©´sgS™´sV ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡ B©±sø≥yLÍij áVgS rÛy¨sNRP FsÆ™sV¯¤ Õ¡[˘, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘, À≥¡œ V™´s©´sgjiLji FsLi{ms N][™s´ V…”¡lLi≤Ô∂T LS«¡g][FyÕfilLi≤Ô∂T ¨s∏R∂V≠sVªRΩVá ∏R∂W˘LRiV. μk∂Liª][ «¡©´sgS™´sV ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡ Õ‹[ lgiáVxmso Àÿμ≥∂R ˘ªRΩá©´sV rÛy¨sNRP FsÆ™sV¯ ¤Õ¡[˘, FsLi{msNTP @xmsˆgjiLi¿¡©´s»˝¡ LiVVLiμj∂. ™´sVx§¶ ¶  ¡WÀÿÀÿμ`∂ ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡ B©±sø≥yLÍij áV gS rÛy¨sNRP FsLi{ms, ZNP[Li˙μR∂ qx s•¶¶ ∏∂R V ™´sVLi˙ºΩ F°LjiNRP  ¡Ã¡LSLi ©y∏R∂VN`P, m{ s{qs{qs qx sÀ≥¡œ V˘≤R∂V À≥¡œ LRiª`ΩøR¡LiμR∂L`ilLi≤Ô∂T ¨s∏R∂V≠sVªRΩVá ∏R∂W˘LRiV. BNRP‰≤R∂ rÛy¨sNRP FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ™´sWÕ‹ ªRΩV NRP≠sªRΩ

rÛy©´sLiÕ‹[ FsLi{msNTP ª][≤∂R V À≥¡œ LRiª`ΩøR¡Li μR∂L`ilLi≤Ô∂T B©±sø≥yLÍjigS ¨s∏R∂V≠sVªRΩVáV NS™´s»¡Li ≠sZaP[tx sQLi. ©´sLRi=Li }ms»¡ ©´sgRiLRi mx sLiøy∏R∂VºdΩ B©±sø≥yLÍij áVgS ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ ¡Ã¡LSLi ©y∏R∂VN`P, rÛy¨sNRPLi gS FyLÌik Àÿμ≥∂R ˘ªRΩáV ¨sLRi*z§¶ ¶qx sVÚ©s´ ı ≤U∂q{ s{qs @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V μ]LiºΩ ™´sWμ≥∂R ™´slLi≤Ô∂T ¨s∏R∂V≠sVªRΩV á ∏R∂W˘LRiV. ™´sVx§¶ ¶ ¡WÀÿÀÿ μ`∂ ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡, ©´sLRi=Li }ms»¡ ©´sgRiLRi mx sLiøy∏R∂VºdΩáV lLiLi≤R∂V NRPW≤y Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ NRPV ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ  ¡Ã¡LSLi ©y ∏R∂VN`P ˙FyºΩ¨sμ≥∂R ˘Li ™´s§z ¶ ¶qx sVÚ©s´ ı ™´sVx§¶ ¶ ¡W ÀÿÀÿμ`∂ FyL˝iR Æ™sVLi»¡V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li mx sLjiμ≥∂j Õ‹[¨sÆ™s[. BNRP À≥¡œ WFyáxms÷˝¡ ©´sgRiLRi xmsLiøy∏R∂VºdΩ B©±sø≥yLÍjiáVgS rÛy¨sNRP FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ gRiLi˙≤R∂ Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVflÿlLi≤ÔT∂, ™´sLRiLigRiÕfi FsLi{ms zqsLjizqsÃ˝¡ LS«¡∏R∂V˘, mx sLRiNSá ©´sgRiLRi mx sLiøy∏R∂VºdΩ B©±sø≥yLÍij áVgS ™´sLRiLigRiÕfi ªRΩWLRiVˆ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ  ¡xqs*LS«¡Ÿ ryLRi∏R∂V˘, rÛy¨sNRPLigS FyLÌik Àÿμ≥∂R ˘ªRΩáV ¨sLRi*z§¶ ¶qx sVÚ©s´ ı ≤U∂q{ s{qs ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ B©´sVgSá Æ™sLiNRP˙…ÿLilLi≤Ô∂T , «¡≤U∂ˆ ™´sW“¡ ¬\ø¡LRi¯©±s Fs£qs.xqs™´sW¯LS™´so ¨s∏R∂V≠sVªRΩVá∏R∂W˘LRiV.

JÈÁLRiV ©«s®ªsWμR¶V. Aª«saRPùNRP»R½\|msª«sV ª«sVøLRi úxms¿yLRiLi

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,™´sWLjiË7(ôdÿ’ q÷´dt): ™´sVL][™s´ WLRiV J»¡L˝Ri ©´sÆ™sWμR∂VNRPV @™´sNSaRPLi DLi≤R∂≤R∂Liª][ ˙gS™´sWÕ˝‹[ «ÿªRΩLRi Æ™sVVμR∂áLiVV˘Liμj∂. BxmsˆV≤R∂V @LiμR∂LjiNUP J»¡V §x ¶ ¶NPR V‰ ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[LiVVLi øR¡VN][™yá©´sı ªRΩxms©´s |msLjigjiLiμj∂. Fs¨sıNRPá |tsQ≤R∂W˘Ã¡V ≠s≤R∂VμR∂\¤Õ¡, ˙xmsøyLRi xqsLiμR∂≤T∂ Æ™sVVμR∂¤\Õ¡Liμj∂. 9©´s @¨dsı F°÷¡LigRiV ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ N]ªRΩÚ J»¡L˝iR ©´sÆ™sWμR∂VNRPV μR∂LRiΔÿxqsVÚáV q{ s*NRPLjiL iøR¡©´sV©´sı»˝¡V @μ≥∂j NSLRiVáV Bxmsˆ…”¡ZNP[ }msL]‰ ©yıLRiV. Aμj∂™yLRiLi @¨sı F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ ¡Wª`Ω¤Õ¡™´sÕfi @μ≥∂j NSLRiVáV qx sLi ¡Liμj∂ªRΩ J»¡L˝iR «ÿ’¡ªyª][ DLi…ÿLRi©yıLRiV. 18 GŒ˝œ¡ ™´s∏R∂VxqsV= ¨sLi≤T∂©´s ∏R∂VV™´sºdΩ, ∏R∂VV™´sNRPVáV ªRΩ™´sV J»¡V §x ¶ ¶NPR V‰ N][qx sLi μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[qx sVN][™yá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. J»¡LRiV «ÿ’¡ªyÕ‹[ }msL˝iR V¤Õ¡[¨s™yLRiV, @L>iR ªRΩ D©´sı™yLRiV N]ªRΩgÚ S J»¡LRiVgS ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[qx sVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV 9©´s ˙xmsæªΩ[˘NRP J»¡LRiV ©´sÆ™sWμR∂V bP’¡LRiLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV.  ¡Wª`ΩrÛyLiVV @μ≥∂j NSLRiVáV F°÷¡LigRiV ¡WªRΩVá ™´sμÙ∂R 9©´s DμR∂∏R∂VLi 9gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ 5™´sLRiNRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi…ÿLRi©yıLRiV. J»¡Vx§¶ ¶NPR V‰ ©´sV ¨sL˝iR ORPQ ˘Li ¬ø¡[∏∂R V™´sμÙ∂R ¨s @L>iR ªRΩ D©´sı @LiμR∂LRiW

J»¡LRiVgS ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[LiVVLiøR¡VN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. CryLji FsNRPV‰™´s aSªRΩLi F°÷¡Lig`i ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[LiVVLiøyá¨s, ™´sVLi¿¡ ©y∏R∂VNRPVá©´sV Fs©´sVıNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV J»¡L˝RiÕ‹[ ¿¡ªRΩ©´s˘Li æªΩ[™yá¨s @μ≥∂j NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi AÕ‹[¿¡r°ÚLiμj∂. BLiμR∂VNRPVgS©´sV J»¡L˝iR NRPV ™´sVLi¿¡ ™´sW»¡Ã¡V ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ¨sLÒiR LiVVLiøyLRiV. J»¡VNRPV ©´sı ˙Fyμ≥y©y˘¨sı ≠s™´sLjiqx sWÚ ™´sVLi¿¡ @À≥¡œ ˘LÛiR V á©´sV Fs©´sVıN][™y÷¡=©´s A™´saRP˘NRPªRΩ©´sV æªΩ÷¡∏R∂V ¤«¡[∏∂R V©´sV©yıLRiV. ©y∏R∂VNRPVáV øR¡W}ms ˙xmsÕ‹ À[ ÿ≥ áNRPV Õ‹Ligji ≠sáV\Æ™s©´s J»¡V©´sV Æ™s[π∏∂VVμÙ∂R ¨s ≠s™´sLjiLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. ™´sVμR∂˘Li, ≤R∂ ¡V˜NRPV AaRPmx s≤T∂ Fs™´sLjiNTP mx s≤T∂æªΩ[ ™yLjiNTP J»¡V Æ™s[}qsÚ NRP÷¡lgi[ @©´sLÛSá©´sV J»¡L˝iR NRPV @LÛiR ™´sVπ∏∂[V˘Õÿ ≠s™´sLjiLi¬ø¡[ áORPQ ˘Liª][ @μ≥∂j NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi ™´sVVLiμR∂VZNPŒ˝œ¡©´sVLiμj∂. μk∂¨sN][xqsLi @¨sı ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ˙gS™´sVxqsÀ≥¡œ áV ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡©´sV©yı LRiV. ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV NRP≠sV…‘¡gS GLSˆ¤…¡ ≠ds…”¡¨s ¨sLRi*z§¶ ¶ryÚLiR V. lLiÆ™s©´sW˘ B©±s |qsˆNÌPR L`i, ≠dsAL][*, ˙gS™´sVF°÷d¡qx sV, mx sLiøy∏R∂VºdΩ NSLRi˘μR∂Lji+ ˙gS™´sVxqsÀ≥¡œ áNRPV •¶¶¶«¡LRi™´soªyLRiV. ªRΩ§x ¶ ¶q{ sÕÙÿL`i, Fs\|qs#= ˙gS™´sVxqsÀ≥¡œ á©´sV mx sLRi˘Æ™s[OPT Q

ryÚLiR V. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ BLiμR∂VNRPV qx sLi ¡Liμ≥∂j Li ¿¡©´s NSLS˘øR¡LRifl· ªRΩ∏R∂W\lLiLiμj∂. ™´sVVLiμR∂VgS ªRΩNRPV‰™´s F°÷¡Lig`i ©´sÆ™sWμR∂™´soªRΩV©´sı ˙gS™´sWá |\ ms μR∂XztsÌ Q ryLjiLiøyá¨s D©´sıªyμ≥∂j NSLRiVá ©´sVLi¿¡ ™´sVLi≤R∂á rÛyLiVVNTP AÆμ∂[aSÕ‹øyËLiVV. mx s¨sÕ‹[ mx s¨sgS C ˙gS™´sVxqsÀ≥¡œ Õ˝‹Æ[©s[ @μ≥∂j NSLRiVáV CryLji J…”¡Lig`i ∏R∂VLi˙ªyÕ˝‹[ N]ªRΩgÚ S NRP¨szmsLi¬ø¡[ ºΩLRixqs‰LRifl·(©Ø[…ÿ) J»¡V |\ ms©y ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. ºΩLRixqs‰LRifl· J»¡V Æ™s[π∏∂VVøR¡Ë©´sı @LiaS¨sı Bxmsˆ…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ «¡©yÕ˝‹[NTP ºdΩxqsVZNP¤Œ˝¡[LiμR∂VNRPV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. BLiμR∂VN][xqsLi BxmsˆV≤R∂V ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı ˙gS™´sVxqsÀ≥œ¡Õ˝‹[ @LiμR∂VNRPV qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡©´s @LiaS¨sı J»¡L˝iR NRPV @μ≥∂j NSLRiVáV ≠s™´sLjiLiøR¡©´sV©yıLRiV. BÆμ∂[ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS Fs¨sıNRPá N][≤`∂ ≠sxtsQ∏∂R VLi\|ms©y μR∂XztsÌ Q ryLjiryÚLRiV. FsNRP‰Q\Æ≤∂©y N][≤`∂ DÃ˝¡LixmnsV©´s «¡LRiVgRiVªRΩVLiμy @Æ©s[ ≠sxtsQ∏∂R W¨sı @μ≥∂j NSLRiVáV gRi™´sV¨sLiøy÷¡= DLi»¡VLiμj∂. Æ™sVVªyÚ¨sNTP ˙xmsøyLRiLiª][ J»¡LRiV ©´sÆ™sWμR∂Vª][ Fy»¡V @™´sNSaS\¤Õ¡©y, Àÿμ≥R∂˘ªRΩá\|ms©y ˙xmsøyLRiLi ™´sVV™´sV¯LRiLi NS©´sVLiμj∂.

10 ©«sVLiÀÁ ¬dsÉÓÁ NSLjiøNRPVÌÁ xqs®ªsVø NTPLRißãÞ FyLíki ËÜ[ÍØò N]ÈíÁNRP »R½xmsöμR¶V: ˳ÏÁWª«sV©«s

GáWLRiV,™´sWLjiË7(ôd’ÿq÷´dt): xqsªRΩ˘ryLiVV ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xms¥R∂NRPLiÕ‹[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı NSLji¯NRPVáV CÆ©sá 10 ©´sVLi¿¡ ¨sLRi™´sμ≥j∂NRP xqsÆ™sV¯ ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V ∏R∂VW¨s∏R∂V©±s ©y∏R∂VNRPVáV ¬ø¡FyˆLRiV. |qsNRPW˘Lji…‘¡ gSLÔRiVáNRPV 5 Æ©sááVgS, \¤Õ¡©±sÆ™s[V©˝´sV, AxmslLi[»¡L˝RiNRPV ™´sVW≤R∂V Æ©sááVgS “¡ªyáV ¤Õ¡[™´s©yıLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ™´sVLi≤R∂áLi NRP©yıxmsoLRiLi «¡LiORPQ©±s ©´sVLi¿¡ —¡Õ˝ÿ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s 17 ™´sVLi≤R∂ÕÿáV, 240 ˙gS™´sWáNRPV ¨sªRΩ˘Li ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ªRΩ™´sV NRPV»¡VLiÀÿáV xmsxqsVÚáª][ NSáLi gRi≤R∂Fy÷¡= ™´sxqsVÚLiμR∂¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ∏R∂W«¡™´sW©y˘¨sNTP Fs¨sıryL˝RiV ¬ø¡zmsˆ©y xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ªRΩ™´sV B ¡˜LiμR∂Vá©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VNRPV¨s xqsÆ™sV¯NRPV ˙xms«¡Ã¡V xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s A∏R∂V©´s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV.

ºΩLRiVxmsºΩ,™´sWLjiË7(ôd’ÿq÷´dt): NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ |ms¤…Ì¡[ N]ªRΩÚ FyLÌkiNTP INRP‰ {qs»¡V NRPW≤y LSμR∂¨s \Æ™sFs£qsALki={ms Æ©s[ªRΩ À≥œ¡W™´sV©´s NRPLRiVflÿNRPLRi lLi≤ÔT∂ ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÓy©y¨sNTP xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ xqsx§¶¶¶NRPLjiLi¿¡Liμj∂ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLiÆ≤Ô∂[©´s¨s, BxmsˆV≤R∂V A∏R∂V©´s N]ªRΩÚ FyLÌki @Li»¡W ©y»¡NSáV A≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. BμR∂Liªy NSLi˙lgi£qs A≤T∂xqsVÚ©´sı ˙≤y™´sW @¨s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. ˙xms«¡Ã¡V C ™´sW%`¡ªRΩLRiLi gRiVLjiÚLiøR¡LRi¨s @©´sVNRPVLi¤…¡[ F~LRiFy»¡©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡V Fs™´sLRiV FsÕÿ ˙≤y™´sWáV A≤R∂VªRΩV©yıL][ ÀÿgS gRiVLjiÚLiøR¡gRiáLRi¨s @©yıLRiV. \Æ™sFs£qs «¡gRi©±s Æ™sWx§¶¶¶©±s lLi≤ÔT∂\|ms BxmsˆV≤R∂V NTPLRifl„fi ¨sLiμR∂áV Æ™s[∏R∂V≤R∂Li zqsgÊRiV¬ø¡[»¡¨s À≥œ¡W™´sV©´s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. @xqsáV «¡gRi©±s }msLRiV ≠sLi¤…¡[Æ©s[ NTPLRifl„fi, øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VáNRPV Æ™s©´sVıÕ‹[ ™´sfl·VNRPV xmso≤R∂Vª][LiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ≠dsLjiNTP ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ «¡gRi©±s À≥œ¡∏R∂VLi ªRΩxmsˆμR∂©yıLRiV.

Fs¨sıNRPá ¨s∏R∂V™´sW™´s◊¡ @™´sVáVÕ‹[ NRPhji©´sLigS ™´s˘™´sx§¶ LjiryÚLi Aμj ∂ ÕÿÀÿμ`∂,™´ s WLj i Ë7 (ôd’ ÿ q÷´dt ) : ™´sVV¨s=xmsÕfi,ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ˙xms™´sLRiÚ©y ¨s∏R∂V™´sW™´s◊¡¨s ≈¡¿¡ËªRΩLigS @™´sVáV NSÀ‹[ª][Liμj∂. gRi™´sLRiıL`i Fyá©´sª][ Fy»¡V Bzqs AÆμ∂[aSáV ≈¡¿¡ËLiªRΩLigS DLi≤R∂≤R∂Liª][ @μ≥j∂NSLRiVáV FsÕÿLi…”¡ Lji£qs‰ ºdΩxqsVN][™y≤R∂¨sNTP ™´sVVLiμR∂VNRPV LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V NRP¤Õ¡NÌRPL`i @x§¶¶¶¯μ`∂Àÿ ¡V NRPW≤y ¨s ¡Liμ≥∂R ©´sá Æ™s[VLRiNRPV Æ™sŒ˝ÿá¨s @μ≥∂j NSLRiVáNRPV AÆμ∂[aSáV BøyËLRiV. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ Fs¨sıNRPá ¨s ¡Liμ≥∂R ©´sáV xms…”¡xtsÌ QLigS @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Fs¨sıNRPáV }qs*øR¡ËÈgS, ˙xmsaSLiªRΩLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV GLSˆ»˝¡V ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ™´sVLjiLiªRΩ xmsNRP≤R∂˜Liμk∂gS @™´sVáV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yı™´sV¨s NRP¤Õ¡NÌPR L`i ≠s™´sLjiLiøyLRiV. LSxtsÌ Q˚ Fs¨sıNRPá ˙xmsμ≥y©yμ≥∂j NSLji À≥¡œ ©´s*L`iÕÿÕfi ≠ds≤T∂π∏∂W NS©´sˆÈlLi©±s= xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS B¿¡Ë©´s AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. Fs¨sıNRPá

C lLiLi≤R∂V ©´sgRiLRi mx sLiøy∏R∂VºdΩáV ™´sLRiLigRiÕfi Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li mx sLjiμ≥∂j Õ‹[¨sÆ™s[. ˙xmsμ≥y ©´sLigS mx sLRiNSá ©´sgRiLRi mx sLiøy∏R∂VºdΩNTP «¡Ljigji©´s NSLi˙lgi£qs B©±sø≥yLÍij á ¨s∏R∂W™´sVNRPLi LS«¡NUP ∏R∂VLigS øR¡LRi˨ds∏R∂V\Æ™sVLiμj∂. BÆμ∂[ ¨sπ∏∂W «¡NRP™´sLÊiR Li ©´sVLi¿¡ aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ NRPV ˙FyºΩ¨sμ≥∂R ˘Li ™´s§z ¶ ¶Li¿¡©´s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ N]Li≤y qx sVlLi[≈¡, AÆ™sV À≥¡œ LRiÚ @LiVV©´s ™´sW“¡ FsÆ™sV¯÷d¡= N]Li≤y ™´sVVLRi◊d¡μ≥R∂L`iLS™´so Æ\™sNSFyNRPV gRiV≤`∂\¤À¡ ¬ø¡zmsˆ N]μÙ∂j Æ©sáá NTPLiμR∂»¡ ™´sV◊d¡˝ NSLi˙lgi£qs gRiW…”¡NTP ¬ø¡[Lij ©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. C ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ N]Li≤y qx sVlLi[≈¡ BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ NSLi˙lgi£qs @À≥¡œ ˘LÛij gS ™´sVL][ryLji ¡LjiÕ‹[ μj∂gSá¨s AbPxqsVÚ©s´ ı»˝¡V ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ DLiμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sLRiLigRiÕfiªRΩWLRiVˆ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘  ¡xqs*LS«¡Ÿ ryLRi∏R∂V˘, ≤U∂q{ s{qs ˙xmsμy©´s NSLRi˘μR∂Lji+ Æ™sLiNRP˙…ÿLilLi≤ÔT∂, Fs£qs.xqs™´sW¯LS™´so xmsLRiNSá ©´sgRiLRi xmsLiøy∏R∂VºdΩ NSLi˙lgi£qs B©±sø≥yLÍjiáVgS ¨s∏R∂W™´sVNRPLi NS™´s»¡Li LS«¡NUP∏R∂VLigS AxqsNTPNÚ PR LRi øR¡LRiËNRPV æªΩLRi¤Õ¡[mz sLiμj∂.

GLSˆ»˝¡©´sV @μ≥j∂NSLRiVá©´sV @≤T∂gji æªΩáVxqsVNRPV©yıLRiV. Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ Fs¨sıNRPáV ˙xmsaSLiªRΩLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. ¨s∏R∂V™´sW™´s◊¡¨s @™´sVáV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙xmsºΩ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP ¡XLiμy¨sı GLSˆ»¡V¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. Lji»¡LjiıLig`i, F°÷d¡xqsV, AÀÿ‰Lki, xm˝sLiVVLig`iry‰Q*≤`∂ ªRΩμj∂ªRΩLRi  ¡XLiμyá μy*LS ˙xmsæªΩ[˘NRP ¨sxmsn W GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙xms™´sLRi©Ú y ¨s∏R∂V™´sW™´s◊¡NTP ≠sLRiVμÙ∂R LigS D©´sı x§¶‹[LijÔ LigRiVáV, Àÿ˘©´sL˝iR V, F°xqsÌ L˝iR V, ˙xmsøyLRi ry™´sV˙gji¨s ª]ágjixqsVÚ©yı™´sV ©yıLRiV. BNRP ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPáNRPV xqsLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ NRPW≤y NRPhji©´sLigS ™´s˘x§¶¶¶LjiLiøR¡ À‹[ªRΩV©yıLRiV. J»¡L˝iR ©´sV ˙xmsÕ‹[Àÿ≥ áNRPV gRiVLj i¬ø¡[}qsÕÿ ™´sVμR∂˘Li, ≤R∂ ¡V˜Ã¡V xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[}qsÚ ™yLji\|ms NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. Fs¨sıNRPáV ˙xmsaSLiªRΩLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[Õÿ @™´sxqsLRiÆ\™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s LSxtsÌ Q˚

Fs¨sıNRPá NRP≠sVxtsQ©´sL`i LRi™´sWNSLiª`Ω lLi≤ÔT∂ Bxmsˆ…”¡ZNP[ xqsW¿¡LiøyLRiV. Fs¨sıNRPá ˙xms™´sLRi©Ú y ¨s∏R∂V™´sW™´s◊¡¨s DÃ˝¡LizmnsVLi¿¡©´s ™yLji\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ªRΩxmsˆ™´s¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ¤…¡©±sÚ xmsLkiORPQá N][xqsLi ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡©´s DFyμ≥y˘ ∏R∂VVáV, @μ≥y˘xms NRPVá©´sV Fs¨sıNRPá ≠sμ≥∂R VáNRPV μR∂WLRiLigS DLiøyá¨s xqsW¿¡Li øyLRiV. BªRΩLRi DFyμ≥y˘ ∏R∂VVáV, @μ≥y˘xmsNRPVá }qs™´sáV ≠s¨sπ∏∂WgjiLi øR¡VN][™yá¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @μR∂©´sLi gS F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá©´sVNRPVLi¤…¡[ ™´sVV¨s=xmsÕfi NRP≠sVxtsQ©´sL˝RiV —¡Õ˝ÿ Fs¨sıNRPá @μ≥j∂NSLjiNTP ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV xmsLizmsLiøyá¨s }msL]‰©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ xqs™´sVry˘ªRΩ¯NRP, @ªRΩ˘LiªRΩ xqs™´sVry˘ªRΩ¯NRP F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyá©´sV gRiVLjiÚLi¿¡ @NRP‰≤R∂ Æ™sÀfiNSzqÌsLig`i, xqsWORPQ ¯xmsLjibdPá©´s μy*LS F°÷¡Lig`i©´sV xmsLjibdP÷¡Liøyá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ALRiV xmsoLRiFyáNSá xmsLjiμ≥∂j Õ‹[56,000 ™´sVLiμj∂ N]ªRΩgÚ S J»¡L˝iR VgS ©´sÆ™sWμR∂∏R∂W˘LRi¨s NRP¤Õ¡NÌPR L`i ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS LS˘÷d¡Ã¡V ™´sLRiLigRiÕfi,™´sWLjiË7(ôd’ÿq÷´dt): @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ™´sVz§¶¶¶Œÿ μj∂©Ø[ªRΩ=™y¨sı xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VNRPV¨s —¡Õ˝ÿÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi @Æ©s[NRP NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ˙xmsμ≥y©´sLigS ™´sVz§¶¶¶Œœ¡©´sV xqs©y¯¨sLi¬ø¡[ NSLRi˘˙NRP™´sWáV D©yıLiVV. á∏R∂V©±s= N˝RPÀfi LSfl”·LRiV˙μR∂™´sV, «ÿ¨ds=LSfl”· ªRΩμj∂ªRΩLRi N˝RPÀfiá @μ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi ©´sgRiLRiLiÕ‹[ À≥ÿLki LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V }msL]‰©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œÿ μj∂©Ø[ªRΩ=™´sLi xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqs™´sW©´sªRΩ*Li.. @LiμR∂LjiNUP @À≥œ¡V˘μR∂∏R∂VLi @Æ©s[ ¨s©yμR∂Liª][ À≥ÿLki LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤y¨sNTP GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. DμR∂∏R∂VLi 10gRiLi»¡Ã¡NRPV @Li¤À¡[μR∂‰L`i ≠s˙gRix§¶¶¶Li©´sVLi¿¡ xqsV¤À¡[μyLji A{mnsxqsL`i= N˝RPÀfi ™´sLRiNRPV LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi «¡Ljilgi[ xqsμR∂xqsV=Õ‹[ —¡Õ˝ÿ «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i F¢xqsV≠sV ¡xqsV, ZNP[Li˙μR∂ ryz§¶¶¶ªRΩ˘ @NS≤R∂≠dsV @™yLÔRiV ˙gRi{§¶¶¶ªRΩ NSªy˘∏R∂V¨s ≠sμR∂¯}§¶¶¶, ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsWá Æ©s[ªRΩáV ≤yNÌRPL`i ≠s«¡∏R∂VáOTPQ ¯, ≤yNÌRPL`i x§¶¶¶LjiLRi™´sWÆμ∂[≠s ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹Li…ÿLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV øR¡»Ì¡xqsÀ≥œ¡Õ˝‹[ 50aSªRΩLi Lji«¡lLi[*xtsQ©±s NRP÷¡ˆLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. xqs™´sW«¡LiÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV xmspLjiÚ À≥œ¡˙μR∂ªRΩ NRP÷¡ˆLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿ ©´sáV™´sVWáá ©´sVLi¿¡ á∏R∂V©±s= N˝RPÀfi, ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsWá Æ©s[ªRΩáV LS˘÷d¡Õ‹[ FyÕÊ‹©yá¨s N][LSLRiV. @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ™´sVz§¶¶¶Œÿ μj∂©Ø[ªRΩ=™y¨sı xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VN]¨s ™´sVz§¶¶¶Œÿ \¬ø¡ªRΩ©´s˘ xqsμR∂xqsV= ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V Æ≤∂Æ™sW˙NRP…”¡N`P …‘¡øR¡L`i= |mns≤R∂lLi[xtsQ©±s —¡Õ˝ÿ ©y∏R∂VNRPVáV INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. \¬ø¡ªRΩ©´s˘ ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsVLi, ≤U∂…‘¡Fs£mns, NRPVá ¨sLRiW¯Ã¡©´s F°LS»¡ xqs≠sVºΩá Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ xqsV¤À¡[μyLjiÕ‹[¨s ZNP[∏R∂VW AL`ÌiQ= @Li≤`∂ \|qs©±s= NRPŒÿaSáՋ[ DμR∂∏R∂VLi 10.30 gRiLi»¡Ã¡NRPV xqsμR∂xqsV= ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. @ªy˘øyLSáV ryLixqs‰Q˚ºΩNRP N][fl·Li, @ªy˘øyLSáV c ¨sLRi˜È∏R∂V øR¡»Ì¡Li, æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sWáV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ Fy˙ªRΩ, ™´sVz§¶¶¶Œÿ DμR∂˘™´sWáV c LS«¡˘Li Fy˙ªRΩ, @ªy˘øyLSá ™´sVWÕÿáV NRPLRiÚ™y˘Ã¡V @Æ©s[ @LiaSá\|ms ˙xmsxqsLigSáV DLi…ÿLiVV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V, ≠sμy˘LÛRiVáV, Dμ][˘gRiVáV @μ≥j∂NRP xqsLi≈¡˘Õ‹[ •¶¶¶«¡LRiVNS™yá¨s ™yLRiV N][LSLRiV.NTP GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV.

zqsμÙj∂}ms»¡NRPV Æ©s[≤R∂V ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ \¤«¡LSLi LRiÆ™s[Va`P LSNRP

Æ™sVμR∂N`P,™´sWLjiË7(ôd’ÿq÷´dt): æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚LiGLRiˆ≤T∂©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ zqsμÙj∂}ms»¡Õ‹[ 8©´s NSLi˙lgi£qs Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ≠s«¡π∏∂WªRΩ=™´sxqsÀ≥œ¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ —¡%`¡Õÿ Æ©s[ªRΩáV μk∂¨s¨s Àÿμ≥R∂˘ªRΩgS ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. aRP¨s™yLRiLi ªy≤R∂WLji ÀÿÕÿg_≤`∂xmnsLiORPQ©±s•¶¶¶ÕfiÕ‹[ C xqsÀ≥œ¡©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ≤U∂{qs{qs @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ zqsNTPLiμR∂L`i Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi 12 gRiLi»¡Ã¡NRPV «¡Ljilgi[ C xqsÀ≥œ¡NRPV ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ \¤«¡LSLi LRiÆ™s[Va`P •¶¶¶«¡LRiVNS©´sV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ \¤«¡LS™±sV ™´sLRiLigRiÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ªRΩVáV, —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s NSLi˙lgi£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘, FsÆ™sV¯÷d¡=áV \¤«¡LSLi LRiÆ™s[Va`P NS©y*∏∫∂V©´sV @©´sVxqsLjixqsWÚ zqsμÙj∂}ms»¡ ¬ø¡[LRiVNRPVLi…ÿLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ …”¡AL`iFs£qsª][ F~ªRΩVÚ ¤Õ¡[NRPV©yı NSLi˙lgi£qsNRPV ™´s¬ø¡[Ë ©´sxtÌsQLi ¤Õ¡[μR∂¨s Æ©s[ªRΩáV @Li»¡V©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ xqs*ªRΩLi˙ªRΩLigS F°…‘¡ ¬ø¡[zqs©y NSLi˙lgi£qsZNP[ æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚LiÕ‹[©´sW ≠s«¡∏R∂VLi μR∂NRPV‰ªRΩVLiμR∂¨s ≤U∂{qs{qs @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ zqsNTPLiμR∂L`i @©yıLRiV. B¿¡Ë©´s ™´sW»¡ ˙xmsNSLRiLi NSLi˙lgi£qs FyLÌki æªΩáLigSfl· B¿¡ËLiμR∂¨s, C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡Liªy FyLÌkiZNP[ xms»Ì¡Li NRP…Ìÿá©yıLRiV. GLRiVμy…ÿNRP æªΩxmsˆªRΩgji¤Õ¡[zqs©´s øR¡LiμR∂LigS ˙xmsxqsVÚªRΩLi …”¡AL`iFs£qs Æ©s[ªRΩáV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ ©´sxtÌsQLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s æªΩ÷¡zqs©y NSLi˙lgi£qs æªΩáLigSfl· B¿¡ËLiμR∂¨s, @LiVVæªΩ[ …”¡AL`iFs£qs FyLÌki¨s ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y Æ™sWxqsLi ¬ø¡[zqsLiμR∂©yıLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘™yμR∂VáV æªΩáLigSfl·Õ‹[ xqsÀ≥œ¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Æ™s[VLi»¡¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. xmso©´sLjiıLS¯fl·Li NSLi˙lgi£qs ™´s¤Õ˝¡[ ryμ≥R∂˘™´sV©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FyLÌkiá©´sV ˙xms«¡Ã¡V ºΩLRixqs‰LjiLiøyá©yıLRiV.

bÕ\eT÷s¡T˝À &ç¬ø ns¡TD≈£î #Óø˘ ô|fÒºj·T‘·ï+ NRPXxtÒsQÆ™sWx§¶ ¶©±s ¬ø¡[LjiNRPª][ ™´sWLRiVªRΩ©´sı xqs≠dsVNRPLRiflÿáV ™´ s Vx § ¶¶¶ ¡WÀfi©´ s gR i L`i,™´ s WLj i Ë7 (ôd’ ÿ q÷´dt ) Fyá™´sVWLRiVÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂V qx s≠dsVNRPLRiflÿáV ™´sWLRiV ªRΩV©yıLiVV. ™´sVLi˙ªRΩVáV D©´sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ gRi…Ì¡” @À≥¡œ ˘LÛiR á N][qx sLi …”¡AL`iFs£qs F˝y©±s Æ™s[r°ÚLiμj∂. BLiμR∂VNRPV …”¡AL`iFs£qs @μ≥∂j Æ©s[ªΩR ZNPzqsAL`i ªy©´sV ˙FyºΩ¨sμ≥∂R ˘Li ™´s§z ¶ ¶qx sVÚ©s´ ı Fy™´sVWLRiV ©´sVLi¬ø¡[ BLiμR∂VNRPV $NSLRiLi øR¡V…ÌÿLRiV. gRiμy*á ¨sπ∏∂W«¡NRPLRi™Ês´ Æ\™sNSFy B©±sø≥yLÍij ’¡.NRPXxtsÒ QÆ™sWx§¶ ¶ ©±slLi≤Ô∂T ¨s …”¡AL`iFs£qsÕ‹[NPT LRimz sˆLiøR¡≤R∂Liª][ BNRP‰≤R∂ ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ ≤T∂ZNP @LRiVfl·NRPV ¬ø¡N`P |ms…Ìÿá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. ªy«ÿgS NRPXxtsÒ QÆ™sWx§¶¶¶©±slLi≤Ô∂T …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[LiR ≤R∂Liª][ ©´s≤T∂gRi≤Ô∂R Õ‹[ LS«¡NUP∏R∂V xqs≠dsVNRPLRiflÿáV ™´sWLRi©´sV©yıLiVV. @μ≥∂j Æ©s[ªΩR ZNP[q{ sAL`i qx s™´sVORPQLiÕ‹[ NRPXxtsÒ QÆ™sWx§¶ ¶©s± gRiVÕÿ’d¡ ºdΩLÛiR Li mx soøR¡VËN]©´sı Æ™s©´sVÆ™sLi»¡Æ©s[ Æ™s[μ∂j NRP|\ msÆ©s[

A∏R∂V©´s©´sV gRiμy*á FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ @À≥œ¡˘LÛjigS ZNP[q{ sAL`i ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Li ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ qx sLiªRΩLjiLi øR¡VNRPVLiμj∂. C qx sÀ≥¡œ NRPV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥∂R ™´sVLi≤R∂Õÿá ©´sVLi¿¡ Æ™s[Õÿμj∂gS «¡©´sLi ªRΩLRi÷¡LS ™´s≤R∂Li NRPW≤y øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRPLigS ™´sWLjiLiμj∂. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ≤U∂ZNP[ @LRiVfl·, NRPXxtsÒ QÆ™sWx§¶ ¶©s± lLi≤Ô∂T NRPV»¡VLiÀÿá ™´sVμ≥R∂˘ ¡Liμ≥R∂VªRΩ*™´sVV©yı gRiμy*áՋ[ C lLiLi≤R∂V ™´sLÊSá ©´s≤R∂V™´sV Aμ≥j∂xmsªRΩ˘F°LRiV ©´s≤R∂Vr°ÚLiμj∂. @LRiVfl· À≥œ¡LRiÚ À≥œ¡LRiªRΩzqsLi•¶¶¶lLi≤ÔT∂NTP xqs*∏R∂W©y Æ™s[V©´sÃ˝¡V\Æ≤∂©´s NRPXxtsÒ QÆ™sWx§¶ ¶©s± 2009 @|qsLi’d¡˝ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ≤U∂ZNP[ @LRiVfl·\|ms …”¡≤T∂mz s @À≥¡œ ˘LÛij gS F°…‘¡¬ø¡[qz s gRi…Ì¡” F°…‘¡ BøyËLRiV. 10 Æ™s[á Æ™sV«ÿLÌik ª][ AÆ™sV Fs»Ì¡ZNP[áNRPV  ¡∏R∂V»¡xms≤ÔyLRiV. 2005Õ‹[ …”¡≤T∂mz s ªRΩLRimx sn Qo©´s gRiμy*á «¡≤U∂ˆ…‘¡q{ s qx sÀ≥¡œ V˘¨sgS NRPXxtsÒ QÆ™sWx§¶ ¶©s±

Fs¨sıNRP∏R∂W˘LRiV. lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ NTPLiμR∂»¡ …”¡≤T∂zmsNTP ≠ds≤][‰Ã¡V ¬ø¡zmsˆ, Æ\™sNSFyÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. gRiæªΩ[≤yμj∂ xqsx§¶¶¶NSLRi Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Æ\™sNSFy @À≥¡œ ˘LÛiR Vá©´sV LRiLigRiLiÕ‹[NPT μj∂Lizms 23 ™´sVLiμj∂ Æ\≤∂lLiNÌPR QLiR˝ ©´sV, INRP ¬\ø¡LRi¯©±s rÛy©y¨sı Z\ NP™´sqx sLi ¬ø¡[qx sVNRPV©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi «¡Ljigji©´s mx sLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹©[ s´ W \Æ™sNSFy ªRΩLRixmnsQo©´s¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ 37 qx sLRiˆLi¿¡ @À≥¡œ ˘LÛiR Vá©´sV lgi÷¡zmsLiøR¡VNRPV©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms «¡gRi©±s Æ\™s≈¡Lji NSLRifl·LigS gRiªRΩ @LiVVμR∂V Æ©sááVgS A FyLÌik NSLRi˘NRPÕÿFyáNRPV μR∂WLRiLigS DLi»¡V©yıLRiV. B…‘¡™´sá ™´sV◊d˝¡ …”¡≤T∂zmsÕ‹[ ¬ø¡[LS÷¡=Liμj∂gS —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s N]LiμR∂LRiV Æ©s[ªΩR áV A∏R∂V©´sª][ ™´sVLiªRΩ©yáV «¡Ljizms©y.. …”¡AL`iFs£qs Õ‹[ ¬ø¡[LS÷¡=Liμj∂gS @©´sVøR¡LRiVáV, ™´sVμÙ∂R ªRΩVμyLRiVáV IºΩÚ≤∂T |msLi¿¡ IzmsˆLiøyLRiV. μk∂¨sNTPª][≤∂R V ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V NS™´s≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. ™´sVL][Æ\™sxmso BNRP‰≤R∂ ≤T∂ZNP @LRiVfl·NRPV A∏R∂V©´s gRi…Ì¡” F°…‘¡ BryÚLiR ¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. s


5

X¯ìyês¡+ 08`03`2014

øÏs¡DY ìs¡íj·÷\qT düMTøÏå+#·&É+ H˚s¡e÷.. ? \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,™´sWLjiË7(ôd’ÿq÷´dt): ªy©´sV ªRΩq{ sDNRPV©´sı ¨sLÒiR ∏R∂Wá©´sV qx s≠dsV OTPQLiøR¡≤y¨sNTP gRi™´sLRiıL`i Fs™´sLRi¨s ™´sW“¡ |qsLi NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T ˙xmsbPıLi¿¡©´s ºdΩLRiV A∏R∂V©´s @x§¶ ¶LiÀ≥ÿ™y¨sNTP ¨sμR∂LRi+©´sL igS ¬ø¡xmsˆVN][™y÷¡. BxmsˆV≤R∂V ™´sV©´s LSxtsÌ Q˚Li LSxtsÌ Q˚mx sºΩ Fyá©´s NTPLiμR∂ DLiμR∂ ©´sı ≠sxtsQ∏∂R VLi A∏R∂V©´sNRPV æªΩ÷¡∏R∂V©´s»˝¡VLi μj∂. @LiªRΩVZNP[ gRi™´sLRiıL`i Fs™´sLRi¨s ˙xmsbPıLi øyLRiV. @LiæªΩ[gSNRPVLi≤y ªyÆ©s[≠sd V ªRΩmx sˆV ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[μ∂R ¨s ¡VNSLiVVLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[aSLRiV. @Õÿ @LiVVæªΩ[ F°ªRΩWF°ªRΩW ¬ø¡[qz s©´s |\ mnsŒ˝¡œ qx sLiªRΩNSá\|ms  ¡Li≤yLRiLi ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[  ¡∏R∂V»¡xms≤R∂gRiáμR∂V. Bxmsˆ…”¡ZNP[ N]¨sı ¨s∏R∂W™´sVNSá©´sV gRi™´sLRiıL`i LRiμÙ∂R V ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVLji¨sıLi…”¡|\ ms ALS ºdΩqx sVÚ©yı LRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS D©´sıxmsˆV≤R∂V ºdΩxqsVN][¤Õ¡[¨s ryx§¶¶¶r°}msªRΩ\Æ™sV©´s ©´s BLÒiR ∏R∂Wá\|ms ©´sLRiqz sLix§¶ ¶©s± ORPQflÿÕ˝‹[ ¨sLÒiR ∏R∂Wá©´sV ºdΩqx sVNRPVLi»¡V©yıLRiV. |ms˙»¡Õ‹[  ¡LiNRPVáV  ¡Liμ`∂ Fy…”¡}qsÚ ORPQflÿÕ˝‹[ AÆμ∂[aSáV Æ™sŒ˝ÿLiVV. ™´s≤R∂gRiŒ˝¡œ ™y©´sª][ l\LiªRΩVáV ©´stx sÌ QF°æªΩ[ @LiøR¡©yNRPV AÆμ∂[aSáV Æ™sŒ˝ÿLiVV. NTPLRifl„fi BÕÿLi…”¡ mx s©´sVáV ¬ø¡[aS ≤y @©´sıμj∂ ˙xmsaRPı. Fy¤Õ¡Li  ¡xqsV= μR∂VLÁiR »¡©´sÕ‹[ 40™´sVLiμj∂ @™´sW∏R∂VNRP ˙Fyfl· áV @gÊij Õ‹[ ªRΩgRiVá ¡≤T∂æªΩ[ ™yLji¨s NRP¨dsqx sLi mx sáNRPLjiLi¿¡ JμylLi[Ë ºdΩLjiNRP ¤Õ¡[¨s ™´s˘QQNPT Ú FyLÌik |ms…Ì¡” ˙xms«¡Ã¡©´sV DμÙ∂R LjiryÚ©s´ ©´s≤R∂Li qz sgÊiR V¬ø¡[»¡V NSNRP™´sVL][…¡” NSμR∂V. C INRP‰

FyLÌki ˙xmsNRP»¡©´sª][ @»¡VB»¡V NS¨s™yLjiNTP ø≥y©±s= qx sLixmsn V»¡©´s øyáV NTPLRifl„fi FsLiªRΩ…”¡ @xqs™´sVLÛiR ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ@¨s ¬ø¡xmsˆ≤y¨sNTP. ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩgS DLi≤R∂gS ªy©´sV ºdΩqx sVNRPV©´sı ¨sLÒiR ∏R∂Wá\|ms ≠søyLRifl· ¬ø¡[qx sVN][™s´ øR¡Ë¨s NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T qx s™yáV ≠szqsLSLRiV. @μ≥∂j NSLRiLi ¿¡™´sLjiÕ‹[ |\ mnsŒ˝¡œ |\ ms qx sLiªRΩNSáV |ms…Ì¡” LRiW.5Æ™s[á N][»¡˝ V qx sLiFyμj∂LiøyLRi¨s N]LiμR∂LRiV gRi™´sLRiıL`iNRPV mz sn LS˘μR∂V BøyË LRiV NRPμy? @¨s ˙xmsbPıLi¿¡©´smx sˆV≤R∂V... Fs™´sLjiZ\ NP©y Æ\μ∂≥ LRi˘™´sVVLi¤…¡[ ©y ¨sLÒiR ∏R∂W á\|ms N][LiRÌ VNRPV Æ™sŒ˝¡œ ™´søR¡Ë©yıLRiV. μk∂¨sNTP Æ\μ∂≥ LRi˘Li @™´sqx sLRiLi ¤Õ¡[μ∂R V. ≠søyLRifl· «¡Ljimz s æªΩ[ ¨s«ÿáV FsÕÿgRiV æªΩáVryÚLiVV. NRPŒ˝¡œ ™´sVVLiμR∂V NRP¨szmsLi¬ø¡[ @˙NRP™´sWá©´sV Æ™s÷¡NTP ºdΩ∏R∂V≤y¨sNTP Æ\μ∂≥ LRi˘Li NS™yÕÿ.? @©´sıÆμ∂[ ˙xmsaRPı. A≈¡Lji L][«¡ŸÕ˝‹[ @©´sLiªRΩmx soLRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ¤Õ¡[FyOTPQ ©y¤Õ¡≤`Í∂ qz s…‘¡ À≥¡œ W™´sVV á ZNP[…ÿLiVVLixmso©´sV, ¨s«ÿLi øR¡ZNP‰LRi NRPLS¯gSLRiLi @™´sV¯NS¨sı, r°Li}ms»¡Õ‹[ À≥¡œ W™´sVVá ZNP[…ÿLiVVLixmso©´sV LRiμÙ∂R V ¬ø¡[aS ©´sV. B™´s¨dsı ≠dsVNRPW æªΩ÷¡∏R∂VμR∂V. Æ©s[©s´ V ¬ø¡[zqs©´s xms©´sVá\|ms ≠søyLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV gRi™´sLRiıL`i Fs™´sLRiV? Fs¨sıQQZ\ NP©´s ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ™´søyËNRP ©y ™´sVWÆ≤∂[Œ¡œ˝ Fyá©´sÕ‹[¨s ¨sLÒiR ∏R∂Wá\|ms ≠søyLRifl· ¬ø¡[qx sVN][™s´ øR¡Ë¨s xqs™yÕfi ¬ø¡[xqsVÚ©yı? BNRP‰Æ≤∂™´sLRiW

À≥¡œ ∏R∂VxmsÆ≤∂[™yLRiV ¤Õ¡[LiR V @¨s }msL]‰©yı LRiV. mz s¿¡ËNRPWªRΩáV NRPW∏R∂V≤R∂Li NSNRPVLi≤y G\Æ™s©y Aμ≥yLSáVLi¤…¡[ ¡∏R∂V»¡|ms»Ì¡øR¡Ë ¨s qx s™yÕfi ¬ø¡[aSLRiV. ¨s«ÿ¨sNTP §x ¶ ¶ßLiμy¤Õ¡[ ¨s ™y˘≈¡˘Ã¡V ªRΩmx sˆ ™´sVL][…¡” NSμR∂V. ™´sVWÆ≤∂[ Œ˝¡œ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgjiLji @xmsˆ©´sLigS ™´s¿¡ËLiÆμ∂[ ªRΩmx sˆ @’≥¡™´sW©´sLiª][ NSμR∂©´sı ≠sxtsQ∏∂R VLi NTPLRifl„fiNRPV æªΩ÷¡∏R∂V¨sμj∂ NSμR∂V. 40c50GŒ˝¡œ ©´sVLi¿¡ ªRΩ©´s NRPV»¡VLi ¡Li LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ DLiμR∂¨s, Fs©´sı≤R∂W ™´sVøR¡Ë mx s≤R∂¤Õ¡[μ∂R ¨s, ™´sVøR¡Ë LSÀ‹[μ∂R ¨s @©yıLRiV. @Li¤…¡[ gRiªy¨sı øR¡Wzms ™´sVøR¡Ë©´sV ªRΩV≤T∂}ms qx sVNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[∏∂R VÀ‹[∏∂R WLRiV. ¨s«ÿ¨sNTP ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ ≤]NRP‰ ™´sWfl”·NRP˘ ™´sLRi˙xmsryμ`∂ ºdΩ˙™´s\Æ™sV©´s AL][xmsfl·Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. μy¨sNTP A∏R∂V©´s qx s™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡xmsˆNRPVLi≤y qx s™yÕfi ≠sxqsLRi≤R∂Li øR¡ªRΩNS¨s ªRΩ©´sLi ªRΩmx sˆ ™´sVL][…¡” NSμR∂V. @Õÿlgi[ LS“¡ ©y™´sW ¬ø¡[∏R∂VμR∂áVËNRPV©´sıxmsˆV≤R∂V, B™´s¨dsı FsLiμR∂VNRPV ¬ø¡[aSLRi©´sıμj∂ ryμ≥y©´sLi ¤Õ¡[¨s ˙xmsaRPı. ≠ds…”¡NTP NTPLRifl„fi «¡™y ¡V ¬ø¡zmsˆ DLi¤…¡[ ÀÿgRiVLiÆ≤∂[μ∂j . @Õÿ NSNRPVLi≤y gRi™´s LRiıL`i Fs™´sLRi©Ø[, mz s¿¡ËNRPWªRΩáV NRP NSμR∂¨s ™´sV…˝ÿ≤R∂≤R∂Æ™s[V ™´sVLi¿¡gS ¤Õ¡[μ∂R ©´sıμj∂ ≠s«Ï¡ŸÃ¡ @’≥¡˙Fy∏R∂VLi. mx sμR∂™´soá N][qx sÆ™sW, FsLi{ms áV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V @π∏∂[V˘LiμR∂VN][ FyLÌik

−sμR¶Vù»`½ N][»R½ÌÁV. Fs¬sõNRPÌÁN][ÍØx¤¦ ÌÁLi ALiμ][Œœ¡©´sÕ‹[ ≠sμy˘LÛRiVáV

≈¡™´sV¯Li,™´sWLjiË7(ôd’ÿq÷´dt): ™yL<jiNRP xmsLkiORPQáV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ Fs¨sıNRPáV LS™´s»¡Liª][ ≠sμy˘LÛiR VáV ALiμ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. C Æ©sá mx sμ][ æªΩ[μ∂k ©´sVLi¿¡ mx soLRiFyáNRP qx sLixmsn VLi Fs¨sıNRPá ©y≠sVÆ©s[tx sQ©s´˝ mx s˙NTP∏R∂V ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Li NS©´sVLiμj∂. 30™´s æªΩ[μk∂©´s Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRi©´sV©yıLiVV. ™´sVL][\Æ™sxmso G˙zmsÕfiÕ‹[ FyL˝RiÆ™sVLi»¡V, @|qsLi’d˝¡ Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRi©´sV©yıLiVV. xmsLkiORPQá Æ™s[Œ¡œ Fs¨sıNRPá g][á GLi»¡¨s ≠sμy˘LÛiR VáV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li, Fs¨sıNRPá NRP≠sVxtsQ©s± ºdΩLRiV\|ms A˙gRi§x ¶ ¶Li ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. mx sLkiORPQáLi¤…¡[Æ©s[ ˙xmsaSLiªRΩ ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ rygS÷¡. C Fs¨sıNRPá Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ ≠sμy˘LÛiR VáNRPV mx sLkiORPQáV N]LiªRΩ B ¡˜Liμj∂ NRPLRiÆ\™sV©´s mx sLjiqz sÛ ºΩ ªRΩmx sˆμR∂¨s @Li»¡V©yıLRiV. mx sLkiORPQá Æ™s[Œœ¡ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV @¨sı ≠sμ≥yá NRPuÌy¤Õ¡[ FsμR∂VLRi™´soªRΩV©yıLiVV. Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRig][áª][ Fy»¡V ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ N][ªΩR áV ALiμ][Œ¡œ ©´s NRP÷¡gjiryÚLiVV. ≤T∂˙gki mx sLkiORPQáV LS}qs ≠sμy˘LÛiR VáV ˙xmsxqsVÚªΩR Li ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ N][ªΩR áª][ qx sªRΩ™´sVªRΩ™´sV™´soªRΩV ©yıLRiV. ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ N][ªΩR áV, Fs¨sıNRPáª][ qx sLi™´sªRΩ= LRiLi @Liªy NRPtx sÌ Qmx s≤T∂ ¿¡™´sLRiÕ‹[ B ¡˜LiμR∂Váª][ Æ™s[VÆ™s[VLi FyxmsLi ¬ø¡[aS™´sV¨s ≠sμy˘LÛiR VáV ™yF°ªRΩV©yıLRiV. C Æ©sá 4™´s æªΩ[μ∂k

©´sVLi¿¡ ≤T∂˙gki ™yL<ij NRP mx sLkiORPQáV ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Li @∏R∂W˘LiVV. 12™´s æªΩ[μ∂k ©´sVLi¿¡ BLi»¡Lki¯≤T∂∏R∂V…fi, 27™´s æªΩ[μ∂k ©´sVLi¿¡ mx sμ][ ªRΩLRigRiºΩ ™yL<ij NRP mx sLkiORPQáV ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Li NS©´sV©yıLiVV. mx soLRiFyáNRP qx sLixmsn VLi ©y≠sVÆ©s[tx sQ©s´˝ mx sn V»Ì¡Li mx spLRiLÚ iVV©´s ™´sVLRiVORPQfl·Li ©´sVLi¿¡ Æ\™sVNRPVá «‹[LiR V x§¶‹[lLiªRΩ©Ú s´ VLiμj∂. ™yLÔiR VáV, ¡{qsÚÕ‹˝ [ xqs™´sWÆ™s[aSáV, BLi…”¡Li…”¡ ˙xmsøyLSáª][ mx sLkiORPQáNRPV qz sμÙ∂R Li NS™´s»¡Liª][ N]LiªRΩ B ¡˜Liμj∂NRPLRiÆ\™sV©´s ≠sxtsQ∏∂R V™´sV¨s xmsáV™´soLRiV ≠sμy˘LÛRiVáV ™yF°ªRΩV©yıLRiV. F°…‘¡ ¬ø¡[}qs @À≥¡œ ˘LÛiR VáV, ™yLjiNTP ™´sVμÙ∂R ªRΩV¨s¬ø¡[Ë ™yLji BŒ˝¡œ Õ‹[ ≠sμy˘LÛiR Vá ™´sVLi¿¡ ¬ø¡≤R∂V mx s…Ì¡” LiøR¡VNRPVÆ©s[ ™yLRiVLi≤R∂LRi¨s DFyμ≥y˘∏R∂VVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V FsNRPV‰™´sgS F°…‘¡Õ‹[ D©´sı ˙NRP™´sVLiÕ‹[ A∏R∂W NRPV»¡VLiÀÿÕ˝‹[ mx sLkiORPQáV LS}qs ≠sμy˘LÛiR VáV DLi¤…¡[ ™yLjiNTP NRPuÌyáV ªRΩmx sˆ¨s mx sLjiqz sÛ ºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. BLi…”¡ μR∂gÊiR LRiNRPV ™´s¬ø¡[Ë™yLjiª][ øR¡μR∂V™´soNRPV A»¡LiNRPLi NRP÷¡lgi[ @™´sNSaSáV FsNRPV‰™´sgS D©yıLiVV. LRix§¶¶¶μyLji mx sNRP‰Æ©s[ D©´sı FyhRiaSááV, NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ mx sLkiORPQáV LS}qs ≠sμy˘LÛiR VáNRPV Æ\™sVNRPVá §x ¶‹L[ iR V ˙xmsaSLiªRΩªRΩNRPV À≥œ¡LigRiLi ™y…”¡¤Õ˝¡[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s xmsáV™´soLRiV ≠sμy˘Æ™s[ªΩR ÃÚ ¡V }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. u

ª«sV ¬s=xmsÍÞ Fs¬sõNRPÌÁV ªyLiV μy ®ªs[¸R¶VLi²T¶

NRPLkiLi©´sgRiL`i,™´sWLjiË7(ôdÿ’ q÷´dt): mx soLRiFyáNRP Fs¨sıNRPáV mx sμ][ ªRΩLRigRiºΩ mx sLkiORPQá\|ms ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡Wxms©´sV©´sıLiμR∂VLRiV ™y…”¡¨s ™yLiVVμy Æ™s[∏∂R Wá¨s ≠sμy˘LÛiR Vá ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV N][LiR VªRΩV©yıLRiV. mx sLkiORPQá qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶ ¶qx sVÚLi≤R∂»¡Li ªRΩ™´sV©´sV ALiμ][Œ¡œ ©´s NRP÷¡gjir°ÚLiμR∂©yıLRiV. ≠ds…”¡¨s mx sLkiORPQáV mx spLRi∏Ú ∂R W˘NRP ¤Õ¡[μy ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáª][ NRP÷¡zms ¨sLRi*z§¶ ¶Liøyá¨s qx sW¿¡xqsVÚ©yıLRiV. C Æ©sá 30©´s mx soLRiFyáNRP Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡©´sV©´sı ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. C Æ©sá 27 ©´sVLi¿¡ mx sμ][ ªRΩLRigRiºΩ mx sLkiORPQáV ˙FyLRiLiÀ≥¡œ ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. F°÷¡Lig`iNRPV ™´sVVLiμR∂V L][¤\«¡©´s 29©´s §z ¶ ¶Liμk∂ mx sLkiORPQ «¡LRigRi©´sVLiμj∂. Fs¨sıNRPá ≠sμ≥∂R VáV ¨sLRi*QQLij LÚ i¬ø¡[ DFyμ≥y˘∏R∂VVáV 28Æ©s[ Fs¨sıNRPá @μ≥∂j NSLRiVáNRPV LjiF°L`Ìi ¬ø¡[∏∂R W÷¡= DLi»¡VLiμj∂. 29©´s F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyáNRPV ¬ø¡[LS÷¡= DLi»¡VLiμj∂. mx sμ][ ªRΩLRigRiºΩ mx sLkiORPQNPR V |qsá™´so L][¤\«¡©´s Aμj∂™yLRiLi F°÷¡Lig`i ¨sLRi*z§¶ ¶qx sVÚ©yı, ZNP[Li˙μyá©´sV ™´sW˙ªRΩLi 27©´s Fs¨sıNRPá @μ≥∂j NSLRiVáNRPV @xmsˆgjiLiøy÷¡. B≠s mx sLkiORPQ ¨sLRi*x§¶ ¶fl·NRPV A»¡LiNRPLi NS©´sV©yı∏R∂V©´sı @’≥¡˙Fy∏R∂WáV DFyμ≥y˘∏R∂VVáV ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. DFyμ≥y˘∏R∂VV¤Õ¡[ Fs¨sıNRPá ≠sμ≥∂R VáV ¨sLRi*QQLij LÚ iøy÷¡= DLi≤R∂»¡Li, mx sLkiORPQ ZNP[Li˙μyÕ˝‹Æ[©s[ F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Liª][ B ¡˜LiμR∂VáV ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚªy∏R∂V©´sı @’≥¡˙Fy∏R∂WáV ™´s˘QQNPR ™Ú s´ V™´soªRΩV©yıLiVV.˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* FyhRi aSáՋ[Æ©s[ F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Æ™s[V gSNRPVLi≤y, F°÷¡L ig`i ≠sμ≥∂R Vá©´sV |\ qsªRΩLi DFyμ≥y˘∏R∂VV¤Õ¡[ ¨sLRi*z§¶ ¶ryÚLiR V. F°÷¡Lig`i N][qx sLi Fs¨sıNRPá @μ≥∂j NSLRiVáV ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ™´sVVLiÆμ∂[ FyhRiaSáá©´sV ry*μ≥∂k ©´sLi ¬ø¡[qx sVN]Li…ÿLRiV. Fs¨sıNRP ™´sÃ˝¡ A∏R∂W FyhRiaSáՋ[ B ¡˜L iμR∂VáV ªRΩ¤Õ¡ªRΩV ªÚ y∏R∂V©´sı @’≥¡˙Fy∏R∂WáV ™´s˘QQNPR ™Ú s´ V™´soªRΩV©yıLiVV. ≠sμy˘ LÛiR VáNRPV B ¡˜Li μR∂VáV ªRΩ¤Õ¡ªRΩNÚ PR VLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVN][™yá¨s ≠sμy˘LÛiR Vá ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV N][LiR VªRΩV©yıLRiV. @™´sqx sLRiÆ\™sVæªΩ[ ™yLiVVμy Æ™s[∏∂R Wá¨s N][LiR VªRΩV©yıLRiV.

9©´s @LRiVfl„‹[μR∂∏R∂V —¡Õ˝ÿ ™´sV•¶ ¶xqsÀ≥œ¡Ã¡V Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,™´sWLjiË7(ôd’ÿq÷´dt):™´sVLi¿¡LS˘Ã¡Õ‹[ CÆ©sá 9©´s @LRiVfl„‹[μR∂∏R∂V ryLixqs‰QXºΩNRP xqs™´sW≈¡˘ —¡Õ˝ÿ ™´sVW≤][ ™´sV•¶¶¶xqsÀ≥œ¡Ã¡V «¡LRiVgRi©´sV©yıLiVV. ≠ds…”¡¨s ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqs™´sW≈¡˘ NSLRi˘μR∂Lji+ N][LSLRiV. ©´sÕÊ‹Li≤R∂ —¡Õ˝ÿ xqsWLRi˘}msÕ‹[ «¡Ljilgi[ @LRiVfl„‹[μR∂ ∏R∂V LSxtÌsQ˚ ™´sV•¶¶¶xqsÀ≥œ¡Ã¡ g][≤R∂˙xmsªRΩVá©´sV xqsLixmnsVLi ©y∏R∂VNRPVáV A≠sxtsQ‰LjiLiøyLRiV. áLigSfl· ˙xms«¡Ã¡NRPV Bμ]NRP xqsWˆÈQ LjiÚgS ¨s÷¡¿¡Liμj∂.

|ms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. @ÕÿgRi¨s ªyÆ™s[V≠dsV qx s©y˘xqsLi ºdΩqx sVN][™s´ ≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s NRPW≤y qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][Fy Õfi©´sV NRPW≤y Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡¬ø¡[∏∂R Wá¨s IºΩÚ≤∂T ¬ø¡[qx sVÚ©yı™´sV©yıLRiV. ™´sV©´sry=QOPT QgS qx s\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R N][qx sLi F°LS≤y™´sV¨s, Æ™sWxqsLi, NRPV˙»¡ª][ LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s «¡LjigjiLi μR∂¨s... C Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s N][LiR VªRΩV©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´sª][ ªRΩ©´s ™´sV©´sqx sV gS∏R∂Vxms≤T∂LiμR∂¨s, ªRΩ©´sª][ D©´sı Æ©s[ªRΩá ™´sV©´sxqsVáW gS∏R∂Vxms≤Ôy∏R∂V¨s, @LiμR∂VZNP[ FyLÌki |ms…Ìÿ™´sV©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ DLi≤T∂ A FyLÌkiÆ©s[ Fsμj∂LjiLiøy™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV.A∏R∂V©´s ™´sW»¡Ã¡©´sV ¡…Ì”¡ A∏R∂V©´sZNP[ qx sˆxtsÌ QªΩR ¤Õ¡[μ∂R ©´sı ≠sxtsQ∏∂R VLi @LÛiR Li ¬ø¡[qx sVN][™s´ øR¡VË. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ mx sμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[qz s©´s ªRΩLRiV™yªRΩ À≥¡œ ≠sxtsQ˘ªRΩVÚ NSLS˘øR¡LRifl· gRiVLjiLi¿¡ N]¨sı L][«¡ŸÃ¡Fy»¡V DªRΩ‰LihRi NRP÷¡gjiLi¿¡©´s NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T Fs»Ì¡ZNP[áNRPV ™´s∞©´sLi ≠ds≤T∂ FyLÌik GLSˆ»¡V ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡Li øyLRiV. A∏R∂V©´sª][ qx s¨sız§¶ ¶ªΩR LigS Æ™sVáV gRiVªRΩV©´sı NSLi˙lgi£qs  ¡z§¶ ¶tx sQ‰QXªRΩ FsLi{ms áV ™´sVVLiμR∂VgS qx sW¿¡Li¿¡©´s»˝¡VgS LS«¡ ™´sVLi˙≤T∂Õ‹[ ¨sLRi*z§¶ ¶Li¬ø¡[ qx sÀ≥¡œ Õ‹[ ≠sVgji÷¡©´s

≠s™´sLSá¨sıLi…”¡¨ds Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøR¡©´sV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ Lji—¡xqsÌ L`i ¬ø¡[qz s©´s FyLÌik áՋ[ INRPμy¨s¨s A∏R∂V©´s FsLiøR¡VNRPVÆ©s[ @™´sNSaRP ™´sVVLiμj∂.\¤«¡ qx s\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R FyLÌik }msLRiV\|ms NTPLRifl„fi ™´sVNRPV‰™´s øR¡WxmsoªRΩV ©yıLRiV. μk∂¨s ¨s ™´sW“¡ FsLi{ms INRPLRiV Lji—¡xtsÌ QL`i ¬ø¡[aSLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s «¡LjigjiF°∏R∂WNRP BLiNS A }msLRiV qx s\lLiLiμj∂ NSÆμ∂[Æ™sW©´s©´sı @’≥¡˙Fy ∏R∂W¨sı N]LiμR∂LRiV ™´s˘QQNPR LÚ i¬ø¡[qx sVÚ©yı... Bxmsˆ…”¡ZNP[ @μj∂ ÀÿgS ˙xms«ÿμR∂LRifl· F~Li μj∂LiμR∂¨s NTPLRifl„fi À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. BNRP A∏R∂V ©´sª][ NRP÷¡zqs ™´s¬ø¡[ËÆμ∂™´sLRi©´sıμj∂ æªΩ[Õÿ÷¡= DLiμj∂. NSLi˙lgi£qs ¡z§¶ ¶tx sQ‰QXªRΩ FsLi{msáV ALRiVgRiVLRiW C FyLÌik Æ™sLi»¡ ©´s≤R∂VryÚLiR V. INRPLjiμÙR∂LRiV ™´sW“¡™´sVLi˙ªRΩVáV NRPW≤y LS™´søR¡VË. A∏R∂W FyLÌik QÕ‹˝ [ …”¡ZNP‰»˝¡V μR∂NRP‰¨s ™yLRiV ¿¡™´sLRigS ˙xms∏R∂VºΩıLi øR¡™´søR¡VË. N]LiμR∂LRiV @À≥¡œ ˘LÛiR Vá ªRΩLRimx sn Qo©´s Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[ @™´sNSaRP ™´sVVLiμj∂. Æ™sVVªRΩLÚ i≠dsVμR∂  ¡z§¶ ¶tx sQ‰QXªRΩ FsLi m{ sáV FyLÌik ª][ Fy»¡V Gμ][INRP LRiWxmsLiÕ‹[ ©´s≤R∂™´s»¡Li Δÿ∏R∂VLigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ≠dsLRiVNSNRP BLiZNP™´sLRiV FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[LiR ªyLRi©´sı μj∂ AxqsNTPNÚ PR LRiLi. Æ™sVV©´sı…”¡ ™´sLRiNRPV NTPLRifl„fiª][ xqs¨sız§¶¶¶ªRΩLigS Æ™sV÷¡gji©´s ™yLjiÕ‹[ @ªRΩ˘μ≥∂j NRPVáV A∏R∂V©´sª][ ©´s≤T∂¬ø¡[LiμR∂VNRPV

16©«s ÛÉÁÉÞNRPV GLSöÈýÁV

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,™´sWLjiË7(ôdÿ’ q÷´dt): ™yLiVVμyáV xms≤R∂VªRΩW ™´sxqsVÚ©s´ ı DFyμ≥y˘∏R∂V @L>iR ªRΩ mx sLkiORPQ(¤…¡…fi) æªΩ[μ∂k Fs»Ì¡ZNP[áNRPV ≈¡LS\lLiLiμj∂. μk∂Liª][ FsxmsˆVÆ≤∂xmsˆV≤y @¨s FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©s´ ı @À≥¡œ ˘LÛiR VáNRPV ªy«ÿ ¨sLÒiR ∏R∂VLi N]LiªRΩ ™´spLRi»¡¨sr°ÚLiμj∂.—¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS ¤…¡…fi mx sLkiORPQNPR V 7185 ™´sVLiμj∂ •¶¶ «¡LRiVNS©´sV©yıLRiV.

_C…|æ {Ϭø{Ÿ ø√dü+ b˛{≤b˛{° Hêsêj·TDù|≥, e÷]à 7 (ôd’ÿq÷´dt) : Hêsêj·TDù|≥ eTTì‡bÕ*{° mìïø£˝À¢ _C…|æ bÕغ ‘·s¡|ü⁄q ã]˝À ì\e&ÜìøÏ nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{≤b˛{° |ü&ÉT‘·THêïs¡T. bÕغ á u≤<Ûä´‘·\qT ø£$T{Ï düuÛÑT´\≈£î n|üŒ–+#·&É+‘√ {Ϭø{Ÿ Ä•düTÔqï ÄXÊyêVüQ\T ≈£L´ ø£&ÉT‘·THêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ _C…|æ sêÁwüº Hêj·T≈£î\T Hê>∑÷sêyé Hêe÷J, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T s¡‘·+>¥bÕ+&ÉT¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q düe÷y˚X¯+˝À {Ϭø≥¢ πø{≤sTT+|ü⁄ u≤<Ûä´‘·\qT ø£$T{Ï düuÛÑT´\≈£î n|üŒ–+∫+~. ÄdüøÏÔ ñqïyês¡T á ø£$T{ÏøÏ <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì dü÷∫+∫+~. <ë+‘√ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ qT+∫ ø£$T{Ï düuÛÑT´˝…’q CÀ´‹sêï<∏é, #·+Á<äø±+‘Y, eTHÓï yÓ+ø£Á{≤eTT\T, dæ~› yÓ+ø£Á{≤eTT\T <äs¡U≤düTÔ\qT d”«ø£]+#ês¡T. yÓTT‘·Ô+ 23 yês¡T¶\≈£î >±q÷ 1e yês¡T¶ $TqVü‰ nìï yês¡T¶\≈£î 4 qT+∫ 6 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ\T #˚düT≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ <äs¡U≤düTÔ\qT |ü]o*+∫ yê]˝À ¬>\T|ü⁄>∑TÁsê\qT m+|æø£ #˚ùd+<äT≈£î ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔqï≥T¢ ø£$T{Ï düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T.

qz sμÙ∂R LigS ¤Õ¡[LiR V. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ªRΩV áV gRiLi…ÿ $¨s™yxqsLS™´so, …”¡.—¡.Æ™sLi NRP¤…¡[£tsQ, GLSxqsV ˙xmsªyxmslLi≤Ô∂T ™´sLi…”¡ ™yLRiV …”¡≤T∂mz sÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. ™´sVL][ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ FyLÛiR ryLRi¥j∂ …”¡≤T∂mz sÕ‹[ ¬ø¡[lLi[LiμR∂VNRPV AxqsNTPÚ ª][ D©yıLRiV. NTPLRifl„fiª][ ÀÿgS qx s¨sız§¶ ¶ ªRΩLigS D©´sı ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ Z\ aPá«ÿ ©y¥`∂ @Æ™sVLjiNSÕ‹[ ¿¡NTPªRΩ= ºdΩqx sVNRPVÆ©s[ qx s©yı•¶¶ Õ‹˝ [ D©yıLRiV. A∏R∂V©´s C FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[LiR ªyLRi¨s NTPLRifl„fi À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı, @©´sV ™´sW©yLigSÆ©s[ DLiμj∂. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ mz sªy ¨s qx sªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ™´sW˙ªRΩLi NTPLRifl„fi Æ™s©´sıLi…”¡ D©yıLRiV. ¿¡ªRΩWÚLiR V —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s FsÆ™sV¯÷d¡= lLi≤Ô∂R mx sˆlLi≤Ô∂T |\ qsªRΩLi C FyLÌik Õ‹[ DLi…ÿLRiV. FyLÌik GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[zqs©´sxmsˆV≤R∂V FsLi{msáV LS∏R∂VFy…”¡ ryLi ¡bP™´sLS™´so, DLi≤R∂™´s÷˝¡ @LRiVfl„fiNRPV™´sWL`iáV •¶¶ «¡LRiVNS ¤Õ¡[μ∂R V. ≠dsLjiμÙ∂R LRiV BªRΩLRi NSLRiflÿáª][ @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[LiR ¨s NTPLRifl„fi ¬ø¡FyˆLRiV. Bμj∂ NRPW≤y @©´sV™´sW¨sLi¬ø¡[ ≠sxtsQ∏∂R VÆ™s[V. FyLÌik |ms≤R∂ªyLRi¨s EμR∂LRig]…Ì¡” ©´s Æ©s[ªΩR ¤Õ¡[ ºdΩLS qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ NRP¨szmsLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li @©´sV™´sW¨sLiøR¡μR∂gÊRi ≠sxtsQ∏R∂VÆ™s[V. BNRP q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ NSLi˙lgi£qs ÀÿgS Æμ∂ ¡˜ºΩLi μR∂©´sı À≥ÿ™´s©´s ˙xms ¡Ã¡LigS DLi≤R∂»¡Liª][ A

™´sVz§¶ Œÿ Lji«¡lLi[*xtsQ©±sª][ Æ©s[ªRΩÕ˝‹[ ALiμ][Œœ¡©´s ≈¡™´sV¯Li,™´sWLjiË7(ôd’ÿq÷´dt): ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs©´sıNTPá Æ™s[≤T∂ xmsoLi«¡ŸNRPVLiμj∂. ˙xmsμ≥y©´sLigS B¤Õ˝¡LiμR∂VÕ‹[ ’d¡{qs ™´sVz§¶¶¶Œœ¡NRPV Lji«¡lLi[*xtsQ©±s ≈¡LSLRiV NS™´s»¡Liª][ ªRΩ™´sVNRPV xmsμR∂™´soáV ™´sryÚ∏R∂V¨s AbPLi¿¡©´s ©y∏R∂VNRPVáV ªRΩ™´sV À≥ÿLRi˘Ã¡V, NRPV»¡VLi ¡xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡©´sV LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂Li}msLiμR∂VNRPV xqs©´sıQμÙR∂Li @™´soªRΩV©yıLRiV. ˙xmsμ≥y©´sLigS NSLi˙lgi£qs, …”¡≤T∂zmsÕ‹[ C F°LRiV FsNRPV‰™´sgS DLi≤R∂»¡Liª][ ©y∏R∂VNRPVáV ªRΩááV xms»Ì¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ Lji«¡lLi[*xtsQ©±s ™yLÔRiVáª][ Fy»¡V «¡©´sLRiÕfi ™yLÔRiVá\|ms ©y∏R∂VNRPVáV μR∂XztÌsQ ryLjiLiøyLRiV. xmsoLRiFyáNRP xqsLixmnsVLiÕ‹[ 24 ™yLÔRiVáNRPV gS©´sW 12 ™yLÔRiVáV ˙xmsxqsVÚªRΩLi ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV Lji«¡lLi[*xtsQ©±s @∏R∂W˘LiVV. ªy™´sVV DLi»¡V©´sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ Lji«¡lLi[*xtsQ©˝´sV B ¡˜Liμj∂NRPLRiLigS ™´sWLRi»¡Liª][ \¬ø≥¡LRi¯©±s xmsμR∂≠s AbPLi¬ø¡[ ™´sVz§¶¶¶Œÿ @À≥œ¡˘LÛRiVáV «¡©´sLRiÕfi rÛy©yÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV xqs©´sıQμÙR∂Li @™´soªRΩV©yıLRiV. BLiμR∂VNRPV gS©´sW «¡©´sLRiÕfi rÛy©yÕ˝‹[ F°…‘¡Õ‹[ D©´sı @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV FyLÌkiá ™yLkigS ©y∏R∂VNRPVáV  ¡V«Í¡gjixqsVÚ©yıLRiV. ªRΩ™´sVNRPV ™´s¿¡Ë©´s @™´sNSaS¨sı xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[Õÿ AaS™´sx§¶¶¶ß\¤Õ¡©´s

ª«s²R¶gRiÎýÏÁ ËØμ³j¶»R½ \lLi»R½VÌÁ©«sV AμR¶VN][Li²T¶

™´sLRiLigRiÕfi,™´sWLjiË7(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ™´s≤R∂gRiŒ˝¡œ Àÿμ≥∂j ªRΩVá©´sV AμR∂VN][™yá¨s LSxtsÌ Q˚ gRi™´sLRiıL`i©´sV N][LiR VªRΩW @¨sı FyLÌik áV ≠s«Ï¡mz sÚ ¬ø¡[aSLiVV. ˙xmsμ≥y©´sLigS ™´s≤R∂gRiŒ˝œ¡ª][ xmsºΩÚ, ≠sVLjiË, Æ™sVVNRP‰«‹©´sı, xmsoøR¡Ë, ™´sW≠sV≤T∂, BªRΩLRi ª][»¡Ã¡NRPV ºdΩ˙™´s ©´stx sÌ QLi ™y…”¡÷˝¡LiμR∂¨s, }msμR∂á BŒ˝¡œ ß Æμ∂ ¡˜ºΩ©yı∏R∂V¨s ALiμ][Œ¡œ ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s ≠sμ≥∂R LigS À≥ÿLkigS l\LiªRΩVáV ©´stx sÌ QF°∏R∂WLRiV. N]μÙ∂j L][«¡ŸÃ¡©´sVLi¿¡ NRPVLjiqz s©´s ™´s≤R∂gRiŒ˝¡œ ™y©´sª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ l\LiªRΩVáV mx sLi»¡ ©´stx sÌ QF°∏R∂WLRi¨s, }msμR∂áV BŒ˝¡œ ß N][Õ‹[ˆ∏R∂WLRi¨s ™´sLRiLigRiÕfi FsLi{ms qz sLjiqz sÃ˝¡ LS«¡∏R∂V˘ }msL]‰©yı LRiV. ryμ≥∂R ˘QÆ\™sV©´sLiªRΩ ª]LiμR∂LRigS qx sLi ¡Liμ≥∂j ªRΩ @μ≥∂j NSLRiVáª][ mx sLi»¡ ©´suÌyá\|ms qx slLi[* «¡Ljimz sLiøy á¨s, Àÿμ≥∂j ªRΩ l\LiªRΩVáNRPV ©´stx sÌ Q mx sLji•¶¶ LiR Li @LiμR∂¤«¡ ∏[ ∂R Wá¨s N][LSLRiV. ™´s≤R∂gRiŒ˝¡œ ª][ BÃ˝¡V Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sı

LRiV. ORPQªΩR gS˙ªRΩVáNRPV LRiW.50Æ™s[áV B™y*á¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. NRPW ÷¡©´s BŒ˝¡œ rÛy©´sLiÕ‹[ N]ªRΩ≠Ú s ¨sLji¯L øyá¨s N][LSLRiV. ™´s≤R∂gRiLi≤˝∂R ™´sL<iR Li —¡Õ˝ÿ l\LiªRΩVá©´sV N]áVN][¨s ≠sμ≥∂R LigS Æμ∂ ¡˜ºdΩqz sLi μR∂¨s, C μR∂V%`¡¥R∂qz sºΩ¨s «ÿºdΩ∏R∂V ≠sxmsªRΩVÚgS ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s ’¡¤«¡zms —¡Õ˝ÿ @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V Fs≤˝∂R @a][N`PlLi≤Ô∂T ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV μ≥∂R *Lixqs\Æ™sV©´s ™´sLji, Æ™sVVNRP‰«‹©´sı mx sLi»¡Ã¡©´sV A∏R∂V©´s mx sLjibdP÷¡Liøy LRiV. ™´s≤R∂gRiLi≤˝∂R ªyNTP≤T∂NTP gS∏R∂W\¤Õ¡ ¿¡NTPªRΩ= F~Li μR∂VªRΩW HμR∂VgRiVLRiV NRPW÷d¡Ã¡V ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRi ©yıLRiV. mx sLi»¡Ã¡V ©yaRP©´sLi NS™´s»¡Liª][ BμÙ∂R LRiV N_áV l\LiªRΩVáV AªRΩ¯x§¶ ¶ªΩR ˘ ¬ø¡[qx sVNRPV©yıLRi©yı LRiV. Àÿμ≥∂j ªRΩ NRPV»¡VLiÀÿáNRPV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li LRiW. HμR∂V áORPQáV FsN`P=˙lgi[tz sQ∏∂R W ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s N][LS LRiV. mx sLjiqz sÛ ºΩ¨s ≠s™´sLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV gRi™´sLRiıL`i©´sV ’¡¤«¡zms mx sOSQ©s´ NRPá™´s©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV.

gRi™´sLRiıL`iNRPV Æ©s[ªRΩá ≠s©´sºΩ Àÿμ≥j∂ªRΩVáNRPV HG\Æ™s ©´sVLi¿¡ xmsNS‰BŒ˝œ¡ß ™´sVLi«¡⁄LRiV¬ø¡[∏R∂Wá¨s, ™´sVLRifl”·Li¿¡©´s ™yLji NRPV»¡VLiÀÿáNRPV LRiW.10áORPQá ø]xmsˆV©´s FsN`P= ˙lgi[tz sQ∏∂R W B™y*á¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. @NSá ™´sL<Sáª][ ºdΩ˙™´sLigS ©´stx sÌ QF°LiVV©´s l\LiªRΩVá ©´sV AμR∂VN][™yá¨s q{ s{msFsLi —¡Õ˝ÿ NSLRi˘μR∂Lji+ —¡.©ygRi ∏R∂V˘ N][LSLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sVLRimx s, Æ™sVVNRP‰ «‹©´sı, mx sºΩÚ, ™´sLji, NRPWLRigS∏R∂VáV, mx sLi≤˝∂R ª][»¡ áV.. Æ™sVV ªRΩLÚ i áORPQ FsNRPLSÕ˝‹[ mx sLi»¡ ©´stx sÌ QLi «¡LjigjiLi μR∂©yı LRiV. ™´sLRiVxqsgS NRPVLjiqz s©´s ™´sL<SáNRPV qx sV™´sW LRiVgS LRiW.200N][»¡˝ mx sLi»¡ ©´stx sÌ QLi «¡LjigjiLiμR∂¨s æªΩ÷¡Fy LRiV. ©´stx sÌ QF°LiVV©´s l\LiªRΩVNRPV FsNRPLSNRPV LRiW.30Æ™s[ áV, ™´sVXªRΩVá NRPV»¡VLiÀÿáNRPV LRiW.10 áORPQáV FsN`P=˙lgi[tz sQ∏∂R W ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aS

™´s≤R∂gRiLi≤˝R∂NRPV ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ À≥ÿLkigS xmsLi»¡©´sxtÌsQLi 8©«sVLiÀÁ ª«sVz¤¦ ¦ÎØ NS¬s}qísÊÁVÎýÏÁNRPV bPORPQßá ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂,™´sWLjiË7(ôdÿ’ q÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[ gRiVLRiV™yLRiLi LS˙ºΩ NRPVLjiqz s©´s ™´s≤R∂gRiLi≤˝∂R ™y©´sNRPV ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ ™´sLjiı ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ mx sáV ˙gS™´sWÕ˝‹[ mx sLi»¡ Æ©s[áN]LjigjiLiμj∂. ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s qx sV™´sWLRiV 10 ˙gS™´sWÕ˝‹[ À≥ÿLkigSxmsLi»¡©´stx sÌ QLi «¡LjigjiLiμj∂. μk∂Liª][ ™´s≤R∂gRiLi≤˝∂R ™´sÃ˝¡ Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sı mx sLi»¡Ã¡NRPV Æ™sLi»¡Æ©s[ ©´stx sÌ Qmx sLji•¶¶ LiR Li B™y*á¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[qx sWÚ ¬ø¡LiμR∂WLRiVÕ‹[ l\LiªRΩVáV LSryÚL][N][ ¬ø¡[mx s…ÌÿLRiV.À‹[μ∂R≥ ©±s ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s qx sLigRiLi, À≥¡œ ™y¨s}ms…fi, ≠sV©yL`ixms÷˝¡, NRPV™´sV¯©±smx s÷˝¡, ryáLiFy≤`∂, ™´sVLiμR∂LRiı ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙gS™´sWÕ˝‹[ gRiVLRiV™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ™´s≤R∂gRiŒ˝¡œ ™y©´s NRPVLjiqz sLiμj∂. mx sn ÷¡ªRΩLigS Æ™s[Õÿμj∂ FsNRPLSÕ˝‹[ xmsLi»¡Ã¡V Æμ∂ ¡˜ºΩ©yıLiVV.¬ø¡[ºΩN]¿¡Ë©´s xmsLi»¡Ã¡V Æμ∂ ¡˜ºΩ©´s≤R∂Liª][ @©´sıμyªRΩáV AÆ™s[μ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV.

FyLÌik ªRΩLRimx sn Qo©´s F°…‘¡ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ™´sVV≈¡˘ Æ©s[ªΩR ¤Õ¡[ Æ™s©´sNRPLi«¡ Æ™s[qx sVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ øyÕÿ™´sVLiμj∂ BªRΩLRi FyLÌik QÕ‹˝ N[ PT «ÿLRiV NRPV©yıLRiV. C μR∂aRPÕ‹[ NTPLRifl„fi FyLÌik ™yLjiNTP @Li≤R∂gS DLi»¡VLiμR∂©´s≤R∂LiÕ‹[ qx sLiÆμ∂[§x ¶ ¶Li ¤Õ¡[μ∂R V. …”¡≤T∂mz s @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV ÀÿgS @™´sNSaSáV©yı∏R∂V©´sı À≥ÿ™´s©´s ª][ FsNRPV‰™´s ™´sVLiμj∂ @»¡V\Æ™s}ms Æ™sŒœ¡ßªRΩV ©yıLRiV. ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV ’¡¤«¡zms Æ\™sxmso ANRPLji+ªRΩVá™´soªRΩV©yıLRiV.«¡gRi©±s ™´s˘™´s•¶¶ LiR Z\ aP÷¡ª][ N]LiμR∂LRiV Æ\™sNSFyÕ‹[ ¬ø¡[lLi[LiμR∂VNRPV AxqsNTPÚ øR¡Wxms»¡Li¤Õ¡[μ∂R V. N]LiμR∂LRiV Fs¨sıNRP Õ˝‹[ @xqsáV F°…‘¡ ¬ø¡[∏∂R VNRP F°™´s»¡Li gRiVLjiLi¿¡ AÕ‹[¿¡xqsVÚ©yıLRiV. N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ NTP ™´sW˙ªRΩLi Fs¨sıNRPá ¡LjiÕ‹[ ¨s÷¡¬ø¡[LiμR∂V NRPV INRP ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLigS NTPLRifl„fi FyLÌik NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ∏R∂VV™´sªRΩÕ‹[ N]LiμR∂LjiNTP, H NSxqsÕ‹[ BLiN]LiμR∂LjiNTP FyLÌkiªRΩLRixmnsQo©´s F°…‘¡¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμj∂. C ≠sxtsQ∏∂R W¨sı NTPLRi‚fl·[ qx s*∏R∂VLigS ˙xmsNRP…”¡Li øyLRiV. ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPÕ˝‹©[ s´ W F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NTPLRifl„fi À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ lgiáVF°»¡™´sVVá xqsLigRiºΩ FsÕÿgRiV©yı FyLÌik NRPLi»¡W ˙xmsºΩ ™yLÔiR VÕ‹[, ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[ NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V ªRΩ∏R∂WLRiπ∏∂[V˘Li μR∂VNRPV Bμj∂ @™´sNSaRP≠sVxqsVÚLiμR∂¨s @Li»¡V ©yıLRiV. Æ™sVVªyÚ¨sNTP @»¡WB»¡VNS¨ds ™yLRiLiμR∂LjiNTP J Æ™s[μ∂j NRP ªRΩ∏R∂WLRi™´soª][Liμj∂. μk∂¨sμy*LS ≠dsLRiLiªy ªRΩ™´sV @μR∂XuÌy¨sı mx sLkiOTPQLiøR¡VNRPVLi…ÿLRiV.

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,™´sWLjiË7(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿ F°÷d¡xqsV aS≈¡Õ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ NS¨s}qÌs ¡VŒ˝œ¡ßgS FsLizms\ZNP©´s @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV C Æ©sá 8™´s æªΩ[μk∂ ©´sVLi¿¡ bPORPQfl· DLi»¡VLiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ Fs{qsˆ ≤y.gRi«¡LS™´so À≥œ¡WFyÕfi æªΩ÷¡FyLRiV. B…‘¡™´s¤Õ¡[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ NS¨s}qÌs ¡VŒ˝œ¡ßgS FsLizmsNRP xms˙NTP∏R∂V xmspLjiÚ ¬ø¡[ry™´sV¨s @©yıLRiV. FsLizms\ZNP©´s 46 ™´sVLiμj∂ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s F°÷d¡xqsV bPORPQfl· ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ 9 Æ©sááV bPORPQfl· DLi»¡VLiμR∂¨s @©yıLRiV. bPORPQfl· À≥œ¡XºΩ LRiW.4500 BryÚLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. C Æ©sá 8©´s ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ Fs\|qs#=ª][ ˙xmsæªΩ[˘NRP ™yx§¶¶¶©´sLiÕ‹[, ˙xmsæªΩ[˘NRP Fsry‰L`Ìi ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡ bPORPQfl· ZNP[Li˙μy¨sNTP xmsLizmsrÛy™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV.

™´sVz§¶¶¶Œÿ @À≥œ¡˘LÛRiVáV ™´sVV™´sV¯LRiLigS NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ’¡¤«¡zmsª][Æ©s[ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Ã¡ @’≥¡™´sXμÙj∂ ryμ≥R∂˘™´sV¨s A FyLÌki —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V $μ≥R∂L`ilLi≤ÔT∂, B¤Õ˝¡LiμR∂V ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPá B©±sø≥yLÍji øR¡Liμy ÷¡LigRi∏R∂V˘μ]LRi }msL]‰©yıLRiV. ’¡¤«¡zmsIºΩÚ≤T∂ ™´s¤Õ˝¡[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ AÆ™sWμR∂Li F~Liμj∂LiμR∂¨s }msL]‰ ©yıLRiV. B¤Õ˝¡LiμR∂V ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡¨s Fy÷¡Li¿¡©´s NSLi˙lgi£qs xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][ ¤Õ¡[μR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s ™´sVW≤R∂V ™yLÔRiVá ˙xms«¡Ã¡V DxmsLjiªRΩá gRi¨sª][ ¨sLS*zqsªRΩVá™´soªRΩV©yı GLi ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRP F°∏R∂WLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. xms»Ì¡fl· ˙xms«¡Ã¡NRPV ™´s∞÷¡NRP ™´sxqsªRΩVáV NSLi˙lgi£qs ˙xms«ÿ™´s ˘ºΩlLi[NRP ≠sμ≥y©yáNRPV ≠szqsgjiF°LiVV ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ FyLÌkiNTP ™´sVLi¿¡ AμR∂LRifl· á’≥¡r°ÚLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ©´sV NRP™´sVáLi —¡Õ˝ÿgS ™´sWLRiVryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ DLiÆ≤∂[ ’¡¤«¡zmsª][Æ©s[ ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Ã¡NRPV ¨sμ≥R∂VáV, À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ DLi»¡VLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. NRP÷¡ˆLiøR¡¤Õ¡[NRPF° ∏R∂WLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FyLÌki lgiáVxmso©´sNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV.

Fs¬sõNRPÌÁ zmnsLSùμR¶VÌÁ\|ms NSÍÞ |qsLiÈÁL`i GLSöÈÁV

xqsLigSlLi≤ÔT∂,™´sWLjiË7(ôd’ÿq÷´dt): ryμ≥yLRifl· Fs¨sıNRPáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ zmnsLS˘μR∂VáV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV —¡Õ˝ÿrÛyLiVV zmnsLS˘μR∂Vá xqs≠dsVORPQ NRPLi˙…‹[Õfi LRiWLi, NSÕfi|qsLi»¡L`i¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryLRiV. FsÕÿLi…”¡ zmnsLS˘μR∂áV ™´s¿¡Ë©y xqsªRΩ*LRiÆ™s[V øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVÆ©s[Õÿ CcN_Li»¡L`i μy*LS ˙xms«¡Ã¡NRPV }qs™´s @Liμj∂xqsVÚ©yı™´sV¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i zqs¯ªy xqs ¡LS*Õfi æªΩ÷¡FyLRiV. ≠sNRPÕÿLigRiVá xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡ xqs•¶¶¶∏R∂V xqsLiøyáNRPVáV áORPQ ¯flÿøyLji¨s ZNP[Li˙μy¨sNTP Àÿμ≥R∂V˘≤T∂gS ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡©´s»˝¡V }msL]‰©yıLRiV. BNRP‰≤T∂NTP ™´s¿¡Ë©´s Fn°©±sNSÕfi=¨s {qs*NRPLjiLiøR¡≤R∂Liª][Fy»¡V Æ™sLi»¡Æ©s[ xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVá μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVZNPŒÿÚLRiV. μk∂¨sNTP ≤R∂∏R∂VÕfi ∏R∂VV™´sL`i NRP¤Õ¡NÌRPL`iNRPV ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¿¡©´s |qsÕfi Æ©sLi ¡L`i 80083 21666©´sV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. C @™´sNSaS¨sı J»¡L˝RiV xqs•¶¶¶ ˙xms«¡Ã¡V xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ryμ≥yLRifl· Fs¨sıNRPáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ NUPáNRP Àÿμ≥R∂˘ªRΩ÷¡ı xmsáV™´soLRiV @μ≥j∂NSLRiVáNRPV gRiVLRiV™yLRiLi —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i zqs¯ªyxqs ¡LS*Õfi @xmsˆgjiLiøyLRiV. Fs¨sıNRPá ˙xms™´sLRiÚ©y ¨s∏R∂V™´sW™´s◊¡ @™´sVáV NRP≠sV…‘¡ ©Ø[≤R∂Õfi @μ≥j∂NSLjigS Fs\ZNPQQ=«fi aS≈¡ ≤T∂xmsp˘…‘¡ NRP≠sVxtsQ©´sL`i xqs∏R∂V˘μ`∂ ∏R∂Wzqs©±s ≈¡VlLi[ztsQ, ™´sW¨s»¡LjiLig`i |qsÕfi ©Ø[≤R∂Õfi @μ≥j∂NSLjigS —¡Õ˝ÿ F¢LRixqsLRixmnsLSá @μ≥j∂NSLji ryLiVVNRPXxtÒsv≤T∂¨s ¨s∏R∂V≠sVxqsVÚ©´sı»˝¡V —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ™yLjiª][ Fy»¡V @¨sı ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ Fs¨sıNRPá xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl·NRPV ™´sVLi≤R∂á rÛyLiVVÕ‹[ ªRΩx§¶¶¶{qsÕÿLÙRiVáV ™´sVLi≤R∂árÛyLiVV @μ≥j∂NSLRiVáVgS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRiV. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ªRΩx§¶¶¶{qsÕÙÿLRiVáVgS D©´sı™yLRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi Àÿμ≥R∂V˘Ã¡VgS©´sW ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiryÚLRi¨s, ™yLRiLiªy ¨sÆ™s[μj∂NRP÷¡ı —¡Õ˝ÿrÛyLiVV ©Ø[≤R∂Õfi @μ≥j∂NSLjiNTP @Liμj∂ryÚLRi¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i æªΩ÷¡FyLRiV.

®©s[²R¶V ÕÁÛÇÁzms Fs¬sõNRPÌÁ xqs©yõx¤¦ ¦NRP xqsª«sW®ªs[aRPLi

™´sLRiLigRiÕfi,™´sWLjiË7(ôd’ÿq÷´dt): Fs¨sıNRPá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌki @LRi˜©±s —¡Õ˝ÿ xmsμyμ≥j∂NSLRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLi CÆ©sá 8™´sæªΩ[μk∂©´s aRP©´s™yLRiLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂. x§¶¶¶xqs©±sxmsLjiÚ bP™yLRiVÕ‹[¨s ÀÿÕÿ“¡ gSlLÔi©±s=Õ‹[ Fs¨sıNRPá xqs©yıx§¶¶¶NRP NRP≠sV…‘¡ xqs™´sWÆ™s[aRPLi DμR∂∏R∂VLi 10gRiLi»¡Ã¡NRPV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ LSxtÌsQ˚ Æ©s[ªRΩáV FyÕÊ‹Li…ÿLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿ xmsμyμ≥j∂NSLRiVáV, ™´sVV≈¡˘ NSLRi˘NRPLRiÚáLiªy •¶¶¶«¡LRiVNS™yá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV.


6

X¯ìyês¡+ 08`03`2014

Ä ˇø£ÿs√E dæ«#ê|òt

A

…§éË ¯èþÄæý$¯èþ™éÆæÿ H… ^óþíܯé A§ø çÜ…^èþ˯èþ…. Ðèþ$àÝë«¨Ó ïÜ™èþÐèþ$ÃV> ¯èþsìý…_¯é, Æúyîþ ÐóþçÙ…ÌZ MìüÌôýyîþV> ¯èþsìý…_¯é, ¼Mìü±ÌZ Ðèþ$$Çí³…_¯é ™èþ¯èþMóü ^ðþÍÏ…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… ÿMæüÐèþ$$ÃË §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ "A¯éÑ$Mæü'V> ¯èþsìý…_…¨. D íÜ°Ðèþ* ™ðþË$Væü$, ™èþÑ$âŒýÌZ ÇÎgŒýMìü Æðÿyîþ AÐèþ#™ø…¨. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ¯èþÄæý$¯Œþ Væü$Ç…_ MæüÐèþ$$ÃË Mö°² BçÜMìü¢MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜ…Væü™èþ$Ë$ ^ðþ´ëμyæþ$. ™èþ¯èþ Væü$Ç…_ Ððþ$$§æþr »êÅyŠþV> ѯé². òÜsŒýÞÌZ Cº¾…§æþ$Ë$ ™èþç³μÐèþ¯èþ$Mæü$¯é². M>± AÌê…sìý çÜ…§æþÆæÿÂ… JMæüPsìý Mæü*yé Æ>Ìôý§æþ$. ¯èþÄæý$¯Œþ MæüÑ$sñýyŠþ ¯èþsìý. ´ë{™èþMøçÜ… HÐðþ$O¯é ^óþçÜ$¢…¨. Aç³μsZÏ ™èþ¯èþ ÐóþâæýÏMìü A…§æþÐðþ$O¯èþ VøÆæÿ$Ï ò³…_…¨. ÐésìýMìü ¯ðþÆÿ$$ÌŒý ¸ëÍ‹Ù ÐóþíÜ ^éÌê Mæü*ÅsŒýV> ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíÜ…¨. M>± A¯éÑ$Mæü ´ë{™èþ çÜÓ¿æýÐé°² ºsìýt AÌê E…sôý Mæü$§æþÆæÿ§æþ° A¯é²¯èþ$. A…™óþ Ððþ…r¯óþ Vøâæýϯèþ$ Mæü†¢Ç…_…¨. AÌêVóü íÜ°Ðèþ*ÌZ K òœOsìý…VŠü ïܯŒþ ^óþÄæý*Í. yæþ*‹³° Eç³Äñý*W…^éÍÞ…§óþ A¯èþ$Mæü$¯é²…. M>± ™èþ¯èþ…™èþr ™é¯èþ$V> òœOsìý…Væü$Mìü íܧæþ®Ððþ$O…¨. yæþ*‹³ AÐèþçÜÆæÿ… ÌôýMæü$…yé ™èþ¯óþ Ç‹ÜP ^óþíÜ…¨. ^éÌê BÔèýaÆæÿÅ´ùÄæý*. A…™èþV>

þ{È Äæý$*°ÐèþÆæÿØÌŒýÝëtÆŠÿ. íÜ°Ðèþ*™ø´ër$, H§ðþO¯é Ðèþ$…_ ç³°Mìü ™é¯èþ$ òÜO™èþ… A…r* Ðèþ$$…§æþ$MöçÜ$¢¯é²yæþ$. AÌê DÝëÇ Ðèþ¯èþÅ{´ë×ý$Ë çÜ…Ææÿ„æü×ý MøçÜ… ™èþ¯èþÐèþ…™èþ$ Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢¯é²yæþ$. {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> E¯èþ² Ððþ${sZ ¯èþVæüÆ>˱² JMæüPÆøk ѧæþ$Å™Œþ° ÐéyæþMæü$…yé Ðèþ¨ÌôýþõÜ¢ .. çÜÐèþ$Mæü*Æóÿ BǦMæü Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë™ø¯óþ Ðèþ¯èþÅÐèþ$–V>Ë çÜ…Ææÿ„æü×ý Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨ A° ^ðþõ³μ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ yæþº*ÏÅ yæþº*ÏÅ G‹œ (ÐèþÆæÿÌŒýz ÐðþOÌŒýzÌñýO‹œ 眅yŠþ çœÆŠÿ ¯óþ^èþ$ÆŠÿ)™ø MæüÍíÜ Ðèþ$$…§æþ$MöçÜ$¢¯é²yæþ$. §óþÔèý…ÌZ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ A™èþÅ«¨Mæü ѧæþ$Å™Œþ¯èþ$ Ñ°Äñý*W…^óþ Ððþ${sZ íÜsîý.þ D ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ JMæüPÆøk ѧæþ$Å™Œþ Ñ°Äñý*Væü… Bõ³õÜ¢..? A…§æþ$Mæü$ Ææÿ…Væü…ÌZMìü ¨V>yæþ$. "GÆŠÿ¢ AÐèþÆŠÿ&2014' {ç³^éÆæÿMæüÆæÿ¢V> D¯ðþË 29¯èþ ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ° A°² CâæýÏÌZ MæüÆðÿ…sŒý Ææÿ-Ñ…§Šþ Mæü–çÙ~, Ò$¯é„ìü «©„ìü™Œþ, ç³Ngê Æ>Ðèþ$-^èþ…{§æþ¯Œþ ¯éÄæý$-M>-¯é-Æÿ$$Ñ°Äñý*V>°² Bõ³Äæý*ÍÞ…§óþ¯èþ° {ç³^éÆæÿ… MæüË$V> Ðèþ$*¯Œþ-ÌñýOsŒý {yîþÐŒþ$Þ ç³™é-Mæü…ò³O ™ðþÆæÿ-Mðü-Mæü$P-™èþ$¯èþ² íÜ°Ðèþ* "A-yæþÑ $¢¯é²yæiV.þ$. ^ðþ{È ˙xí³msÆË$ç ³#MìtsQü ©M>ÆöμÆð ÿssVÚŒý LiμR∂¨s M>_¯èþ Ððþ¯ðþ²-Ë'. AMìüP ÑÔèýÓ-¯é-«§æþ-Æðÿyìþz §æþÆæÿØ-Mæü-°-Æ>Ùèþ. _{¡-Mæü-Ææÿ×ý ç³NÆæÿ¢-Æÿ$$…¨. ™´sVL][ Fn˝y£ms NRP¥R∂©´sV xms»Ì¡VNRPV¨s, NRP¥R∂©y¨sı xms¨s¬ø¡[´ëhsì xqsVÚ^óþçÜLi…ÿLR ™ sWx ± s ™´ s x q ry*ºΩ Æ™sVzmsˆLiøR¡¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμj∂. NRP¥R∂Õ‹[ DLiÆ≤∂[ xmsLji≠sVªRΩVá ™´sÃ˝¡ ðþ* ^èþ*yéÍ. þÄñý*ΩáVÑyæg]xþ$§æmsˆgS þË M>¯èFsrÌþ$…¨. DNS¤íÜÕ¡[°Ðè þ*ÌZ∂WLiVV. K NRP¥R∂Õ‹[ @xqsx§¶¶¶©´sLigki ™´sVVLiμR∂VNRPV ºdΩxqsVNRPV¨s Æ™sŒœ¡ÕfiB©´s AaRPª][ D©´ýÐsŒþVı> çÜμ…¨ç À≥ÿ©´Üs$¢V…§óþÐÀÿ£ qs ˙xms™´sLRiÚ©´s D¯ðÀ≥ÿþË©´sV,16¯è ™´þÌsLibdZþ PByì Fy˙ªR yÆŠÿ°’˝¡£tsQBÑç NRPF°∏R Ðè þ $ $QÅ´ë{™è ¯è þ s ì ý … _¯è þ »ô ý ¼ AMì ü P sî ý f Ù PÇ…_…¨. zqs¨s™´sWgS Bμj∂ ¨s÷¡¿¡F°ªRΩVLiμj∂. …ÿ÷d¡™´so≤`∂ NSLRifl·LigS Dμ][˘gRiLi N][Õ‹[ˆªRΩVLiμj∂. À≥ÿgRiLigS ™´s¬ø¡[Ë μ]LRiÀÿ ¡V, Fs˙LRiÀÿ ¡V (xqÌsLi…fi ™´sWxqÌsL`i= LS™±sV, þÌZ fÇW¯èþ D Ðóþyæþ$MæüÌZ AÆæÿÑ…§ŠþMæü–çÙ~ Õ‹[ xqs\lLi©´s z§¶¶¶…fi N][xqsLi FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©´sı @©´sVN][NRPVLi≤y À≥ÿ©´sVNRPV ≤R∂ ¡V˜ òÐèßþ*áORýO§sêÏæþÆPQy>»ê§Š ¯æþ$fl„™èfiþ*) &""™ð Fy˙ªRþËΩ$VøÌZ áV N]LiªR BLi˙¤þ¢ …gZ¯è ¡£qÌs þÆ©´sŠÿ VíÜ˙NT°ÐèPπ∏þ*∂[.V…fisñýOs¬øìýÌ¡[rŒý yÚÑ°LiVV. NS¨ds NRP¥R∂Õ‹[ C§øΩ Mö™è ©´s™´sμk∂£ms, ry*ºΩ ©´s…”¡Li¿¡©´s  ¡LigSLRiV @™´sxqsLRi™´sV™´soªRΩVLiμj∂. ≤R∂ ¡V˜ N][xqsLi ¬ø¡[zqs©´s BÆæxmsxÿ…q¿æs¤Õý…¡[NRPF°™´ s ≤R ∂ Liª][ ≠d s Lj i μÙ |mnsü LS¯l NRPW≤y M>çÜ¢ Mæü…V>Ææÿ$ç³yìþ¯é.. R∂LjMæiü£é…Ôé°Mì ™èþVLæüi¯©± Ysôýt s= N][≤T∂|ms»Ì¡ aRPV˙NRP™yLRiLi ≠s≤R∂VμR∂\¤Õ¡Liμj∂. ˙xms∏R∂VªyıáV xmns÷¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ Fs©´sLÍki °ÆæANRÿ~ÆPÿ$»Ì$…^éÆæ ¡VN][¤Õ¡[ÿ°NRPF°LiVVLiμj ∂ . Fs©´ s LÍ k i ˙≤T ∂ LiN`P NR P Li|ms¨d s Æ ™ s[ V Æ © s[ « ¡L`i gS ≠sᩱs AÆæÿ¦Ððþ$O…¨. Ýë…Móü†Mæü…V> A™èþ$ůèþ²™èþ À‹[fl”· ¿¡˙ªRΩLiª][ xmsLjiøR¡∏R∂V\Æ™sV©´s LS«fi zmsxm- ˙≤T∂LiN`P NRPLi|ms¨ds ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVáNRPV {ç³}tsQ ≤ `∂ D©´ s ı Fy˙ªR Ω Õ‹[ LR i øR ¡ LiVVªR Ω x § ¶¶¶L< R i ™´ s LÙ  R i ©± s NR P ¨sz m sLiøyLR i V. x § ¶¶¶L< R i ™´sLÙRi©±s Ðèþ*×êË™ø ™ðþÆæÿMðüMìüP¯èþ _{™èþÑ$¨. MðüÐðþ$Æ> ÐèþÆŠÿP, sˆŒ˝œ¡ μk∂¨sNTP μR∂LRi+NRPV≤R∂V. FsÕÿLi…”¡ @LiøR¡©yáV @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNR¯óPVþyæþ$xmÇÎgŒ sLi}msý çÜ ¡LigSLR i V ’¡x q s‰…fi, ýOÌñýOsŒýV>@LiªR °Ë$çΩLiªR Ü$¢…Ω™´¨.sW˙ªRÒ$¯é„ì þ ^éÌê …§æþÆæÿÂ…V> °Æ>Ùèþ ÈÇM>Çz ©´s»¡©´…s VŠü NRPòßW≤y ΩLigSÆü ©´ë{™è s[ DLiμj ∂. BNRP C ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ Æÿ$$-MPQNæü–RPçÙVá~&ïÙ™´¯ésVVLiμR f…rV> }C«§æþ¯¿¡˙ªR èþ- ΩLi NSLiVV©±s= ©´sV NS¤«¡[∏R∂Wá¨s ¤Õ¡[NRPVLi≤y ˙}msOR ∂ VNR P V F˝ y ©± s Æ ™ s[ x q sVÚ L iμj ∂ . òßryz ýOÌñýOs§ŒýV¶¶¶L`i > E…r$…¨. ï܈ËFn°¯èþ$…‹[A…™è þ ,G™èþ$™´¢¯sèþV}§¶¶¶a`P ^èþ*í³…^óþ aRPLiNRPL`i xqsLigkiªRΩLi Ðè þ * sêÏ y æ þ $ ™è þ * &""Äæ ý $ $Ðè þ ™ è þ Æ æ ÿ … Ðð þ $ ^ó þ a ¸ëÅÑ$Î LR i «ÿ ˙ gR i z m n s ËMìü‡ Ðèþ$*Ò‹Ü çÜ…çܦ °ÇÃ-çÜ$¢¯èþ² þÌZ ¯èÕ¡[þsμR∂ìý…¨sz_…¨. þ#yŠþ ¯èþsîýÐD©yıLiVV. èþ$×ìý ÌêÆ>{M>‹œt NRA…™è FsÕÿLi…” r~LiªR g][ÿsÕfiÔñýO¯èþÆ’¡xŠÿ qC¨. s‰…fi,çÜ…X™è NSLiVV©± NS¤þ…«¡[™è}þ}qsLiμR þ… AòsÜ=ÞsŒ©´sý.VA¯è Æ>ÐŒ∂VNRþ$ PV ´ë{™è xmsLS*¤ msLi¬ø¡[àÎÐè rÛyLiVVÕ‹[ P¥R∂©´sLiþ }msá™´sLigS D©´sı íÜ°Ðèþ¡* "¯èxmnsþ$÷¡ªy¨sı ÐóþÓ ¯é º…V>Ææÿ…'.ΩLiÆ>ÐŒ¬øþ$¡[-ÐxqsVNR ðþ…MîPü VLiμ][G…rÆŠ ç Ü t Æ ÿ $ $Í‹ Ù V> ¯è þ s ì ý … _…¨'' A¯é²Ææ ÿ $ . §æ þ Æ æ ÿ Ø Mæ ü $ yæ þ $ Ðè þ * sêÏ y æªΩáVx§æqþÆsVN][ NTP Æ™°Æ>Ùè sŒ˝ÿ÷¡=LiÆ ∂[. ßý™™´èþÅs…LibdBMæ P¨sr$tÀ≥Mÿæü$…r$…¨'' gRiry*≠sVgS ¡VNRPVLi»¡VLiμj A¯é²Ææ|ms»Ì ÿ$. Æ>i ÌôýMæü$…yé ∂. NSLRifl·LigS Fs≤T∂…”¡Lig`i NRPV øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`i ™´sVLjiLiªRæþ$Ω™èxmþ*sμR&∂©´sV |ms≤T∂æªΩ[ N]LiªRΩ æÿØ-Mæü$yæ™þ$yáLi¤ . õ³Ç-^…¡[èþÆæÿÏ MæNRPü–¥RçÙ∂Õ‹[ ~…Æ>k þ. μÝëí V> iLi¬A§æ þÐðþ$O¯èþ …ÿ÷d _{™è¡™´þÑso≤`∂ $¨. Õ‹[ Gyìþsxqìý…s\lLVŠi©´ü, s Mðz§ü涶…fi ðþ$Æ>, N][xqsLi ©´s™´sμk∂£ms, _{™èþÑ$§æ þ° ÝëÆÿ ü–çÙs~ ™ðxqsLRþÍi´ëÆæ NRP¥R∂Õ‹[ N]ªRΩÚμR∂©´sLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y  ¡LigSLRiV À≥Ç^Œ ÿ©´þVsVNT> ¡íP Ü≤R¯è∂þ ¡V˜ FsLiμR ∂VNRPV$$Mæ@™´ \Æ™sVLiμjÿ$.∂? ""Ýë…Mó AxqsNTþ…ü†PÚ MæòßNRü…P÷¡gj øE…sêÆÿ ¡[Æμþ$™è ∂[Æ™sW. ç Ü …X™è ý O Ì ñ ý O s Œ ý V > $ $. 16¯è þ Byì þ Ä ñ ý * , ™è þ Ó Ææ ÿ Ì Z¯ó þ í Ü °Ðè æþ$™èþ*&""ËÐŒ MðüÈÆŠÿ° ¡ ry*ºΩ, μR∂LRi+NRPV≤R∂V LS«fi zmsxmsˆŒ˝œ¡NRPV C N][≤T∂|ms»Ì¡þ*  ¡LigSLRiV gRiV≤ÔR∂V N][≤T∂|ms»Ì¡ ©´sV xms»Ì¡VNRPV¨s μR∂LRi+NRPV≤R∂V LS«fi zmsxm- μ]LigRiªR§æΩ©´þÆsæÿØLiMæü$¬yæø¡[þ$}qsÐèþ*˙NRsêÏP™´syVLiÕ‹[ ™´sLibdPþ°NTP, FsÕÿLi…” ý ^óþÝ뢅'' A¯é²Ææÿ$. ýOsŒý ¡çÜB ¡˜LiμR $MøÐèþ§æþ$ª ∂A° þõ³μ∂íÜVLR°Ðè C¨. ÇÎgŒ sˆŒ˝œ¡ ™´sVL][ryLji ryx§¶¶¶xqsÆ™s[V ¬ø¡[aS≤R∂¨s xmsLjizqÛsªRÌñΩVáV, VáV^ðFsμR i∏R∂þ*W˘LiVV? @Liμj∂LiøR¡≤R∂Li NRPxtÌsQÆ™s[V. þ¢Ðèþ$ NSLiVV©± B˾Ќþ$V> ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. À‹[fl‘·ª][ ANRP»Ì¡VN][¤Õ¡[NRPF°LiVV©´s ¿¡™´sLRiNRPV g][2013 ÕfiÔ ’¡xqE™è s‰…fi, s= Byì ©´sVþÄÀ≥ÿñý*Mì©´sü V, §æ þ M æ ü P ¯Œ þ Ðè þ $ *ÅhMŠ ü ÇÐè þ N Å C_a…¨. LS«fi zmsxmsˆŒ˝œ¡.. NRP¥R∂, NRP¥R∂©y¨sı gS÷¡NTP ™´sLibdPáV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS μ][øR¡VNRPV©yıLS? ϧæþ…{yæ í³ËÏË™ø Mæ ¡LigSLR üÍíÜ ^èþ*iVyæþ§N][ æþVæüY ≤T∂ ™´sμj∂¤Õ¡[zqs ™´sVL][ryLji ¨sLSaRPxmsLjiøyLRiÆ©s[ @Æ©s[ ˙xmsaR™èPþÍıáNR PV þ$Ë$«¡™y ¡V Mî ü Ï ¯ Œ þ Ðè þ $ *Ò C¨'' A¯é²Ææ ÿ $ ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. L]…‘¡©±s NRPV ’≥¡©´sıLigS ¿¡˙ªy¨sı |ms»Ì¡ . @LiVVæªΩ[ C NRP¥R∂NRPV  ¡LigSLRiV N][. ≤T∂ °Úë Möu>Ç, çÜ$ÐèAÕ‹[ þ$¯Œþ, ™èþ°¿¡}qsÚ -MðüâæýÏ .. LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s»Ì¡Vc ¿¡˙ªRΩ xqs¨sıÆ™s[aS÷¡ı |ms»Ì¡c\¤…¡…”¡Õfi xqsLi ¡Liμ≥ R∂Æ™s[V≠sV»¡¨s ¿æ ý Æ æ ÿ × ì ý , {ç ³ Ò׊ ý , {Ôè ý Ð è þ × Š ý , }Æ>gŒ ý, ALRiLi’≥¡Li¿¡©y.. NS}qsxms…”¡ZNP[ ≠sxtsQ∏R∂VLi ¤Õ¡[μR∂¨s J …”¡*£qÌs DLi»¡VLiμj∂. A …”¡*£qÌs GLi…‹[ æªΩáV AÔZM Š ü M æ ü $ Ð è þ * ÆŠ ÿ ™è þ ¨ ™ è þ Æ æ ÿ $ Ë$ xqsgRi»¡Vc ˙}msORPQNRPV≤T∂NTP @LÙRi™´sV™´soªRΩVLiμj∂. xmspLjiÚ xqsVN][™yáLi¤…¡[ æªΩLRi\|ms©´s¯èxqþss™´ìý-çÜs$¢Wμ≥-¯é²Ææ y©´ÿ$s.LiMðüÐμ]LRðþ$-Æi>:VNRPV ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ LS™±sV, áORPQ ¯fl„fi Fszmsr°≤`∂ Õ‹[ Fyxms ªRΩVLiμj∂. ™´sμk∂£ms ©´s…”¡Æ>ÐŒ Li¿¡©´þ$,s Gyì™´sþ-sLibdìý…PVŠü: Fy˙ªR G….B-ΩÕ‹[ {qs©˝´sV, zqs¨ds ©´s»¡V≤R∂V NS™yá¨s ˙xms∏R∂VºΩıLi¬ø¡[ N]ªRΩÚμR∂©´sÆ™s[V NRP¨szmsLiøRÆŠ¡μRÿ.-Ð∂V.èþÆæÿÃ, ˙}msOR P Q N R P Vá Mæü£æþ&Ðèþ*r-Ë$:©´sV zms«ÿ Àÿ∏∫∂V (xqsLiª][£tsQ) Fy˙ªRΩáV N]LiªRΩ ANRP»Ì¡VNRPVÆ©s[ lLi[Li«fi Õ‹[ NS˘l L iNÌ ©´sV Ð≤Té‹∂Ü\¤«,¡©±s Ë…Mæü-ç³RPL`iÍÏ }°xmsLS*¤Õ¡[μR∂¨szmsr°ÚLiμj∂. NRP¥R∂, NRP¥R∂©yá\|ms ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Liª][ ©´s™´sμk∂£my鯌 s ¬ø¡[þÞ:∏¿ê¯è R∂W þ$÷¡=LiÆ , Ææÿ^èþ- μ∂ ™´sVLjiN]LiªRΩ ˙aRPμÙR∂ ™´sz§¶¶¶Li¿¡ DLi¤…¡[ ˙}msORPQNRPVá©´sV [≠dsV ¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμj∂. BNRP À≥ÿ¯è©´þ&s§æV þÆæÿØFy˙ªR -Mæü-™èþÓ…:ΩÕ‹[ J Æ™sWxqsÚLRiVgS ANRP»Ì¡VNRPVÆ©s[μj∂.Fs©´sLÍki ˙≤T∂LiN`P @Ã˝¡Lji, N]Li¤…¡ zmsÃ˝¡gS NRP¨szmsLi¿¡©y.. Æ>ÐŒþ$-Ððþ…Mîü.

Á~∏\¢sY˝ÀH˚ ø=‘·Ô CÀqsY.. ˙}msORPQNRPVá ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s¿¡Ë#·©´s÷ kÕÔ¡Lisg¡ßS! L-ns¡RiVN$]+<é[≤T∂ø|£èwümís»Ì¡ A

w”Hê.. Hê ã+>±s¡+

Ýë

Á‹cÕ

qj·Tq‘ês¡ ´ë{™èþÌZ iÑý…_¯èþ ¯èþsìý° ÐóþÆðÿÐèþDZ ^èþ*yæþÌôý§æþ$.. A…r* ™ðþVæü ´÷WyóþÔéyæþ$ MæüÐèþ$$ÃË.

XÊ˙«.. |ü&çb˛j·÷H˚

NRPLi|ms¨dsÕ‹[ ™´sLibdP (©´s™´sμk∂£ms) À≥ÿ©´sV (ry*ºΩ)

Ñ

fÄŒý$ õÜ™èþ$糆, MæüËÆŠÿÞ ÝëÓ† f…rV> ¯èþsìý…_¯èþ íÜ°Ðèþ* "C§óþV> BÔèýç³yézÐŒþ'. AÕÓ¯Œþ, ¯èþ…¨™èþ Ðèþ$$QÅ´ë{™èþ«§éÆæÿ$Ë$. VøMæü$ÌŒý §æþÆæÿØMæü$yæþ$. "C§æþMæü$P ™é¯ðþO BÔèýç³rt »êËMæü$Ðèþ*Ææÿ' ™èþÑ$âæý Ðèþ*™èþ–Mæü. çÜÐèþ$¯èþÅÆðÿyìþz, çÜ$f¯Œþ °Æ>ÙèþË$. M>ïœ‹Ü íÜ°Ðèþ*‹Ü&çÜç³¢ÐèþÆæÿ~ {MìüÄôý$çÙ¯ŒþÞ çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> ™ðþË$Væü$ÌZ A…¨çÜ$¢¯é²Æÿ$$. íܧé®ÆŠÿ¦ Ñí³¯Œþ çÜ…X™èþ… A…¨…_¯èþ ByìþÄñý* Ðèþ*ÆðÿPsZÏMìü ÇÎgñýO…¨. ™öÍïÜyîþ° çßýÈ‹Ù Ôèý…MæüÆŠÿ BÑçÙPÇ…^éÆæÿ$. ÐèþÆæÿ$׊ýçÜ…§óþÔŒý, Æ>çßý$ÌŒý, Ææÿçœ$$»êº$, °SÌŒý, Ðèþ$çßý™Œþ, Æ>Ðèþ$çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý, çÜ…ç³NÆóÿ~‹Ù»êº$, ïÜtÐðþ¯Œþ Ôèý…MæüÆŠÿ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ Ðóþyæþ$MæüÌZ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. çßýÈ‹Ù Ôèý…MæüÆŠÿ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""™èþÑ$âŒýÌZ ò³§æþª ÑfÄæý$… Ý뫨…_¯èþ

24{M>‹œtüÞ

çÜ…çܦ °ÇÃ…_¯èþ íÜ°Ðèþ* "Ðèþ$$§æþ$ªV>'. fÆæÿ²Í‹Üt Ñ.çÜ¡‹ÙMæü$Ðèþ*ÆŠÿ §æþÆæÿØMæü™èþÓ… Ðèþíßý…^éÆæÿ$. íÜ.Ñ.Æðÿyìþz çÜÐèþ$ÆæÿμMæü$yæþ$. Ñ{M>…™Œþ, ç³ËÏÑòœ*‹Ù ¯éÄæý$M>¯éÆÿ$$MæüË$. òܯéÞÆŠÿ çÜà A°²ç³¯èþ$Ë$ ç³NÆæÿ¢Äæý*ÅÆÿ$$. D¯ðþË 14¯èþ ÇÎgŒý çÜ…§æþÆæÿÂ…V> òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÿÌZ §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""C§ø ^èþMæüP° ÆöÐèþ*…sìýMŠü M>Ððþ$yîþ. Ðèþ*¯èþÒÄæý$ çÜ…º…«§éͲ A§æþ$™èþ…V> ™ðþÆæÿò³O ^èþ*´ë…. B¯èþ…§Šþ, EÄæý*ÅË f…´ëË gZ¯èþÆŠÿÌZ ^èþMæüP° ѯø§æþ… ç³…^óþ _{™èþÑ$¨. Mæü$r$…º çÜÐóþ$™èþ…V> ^èþ*yæþ§æþVæüY íÜ°Ðèþ*. CsîýÐèþË Ñyæþ$§æþÌñýO¯èþ ´ërËMìü ^èþMæüP° çÜμ…§æþ¯èþ Ðèþ_a…¨. íÜ°Ðèþ* {í³ÐèþNÅ

^èþ*íÜ.. çÜ°²íßý™èþ$Ë$, òܯéÞÆŠÿ çÜ¿æý$ÅË$ Ððþ$^èþ$aMæü$¯é²Ææÿ$. òܯéÞÆŠÿ MîüϯŒþ Äæý$$ çÜÇtíœMðüsŒý C_a {ç³Ôèý…íÜ…_…¨. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, AÆæÿMæü$, ÑÔéRÌZ D _{™é°² ™ðþÆæÿMðüMìüP…^é…. fÆæÿ²ÍçÜ$tV> ÝëÐèþ*hMæü »ê«§æþÅ™èþ¯èþ$, ÑË$ÐèþͲ Ðèþ$Ææÿ$ÐèþMæü$…yé D íÜ°Ðèþ*° ™ðþÆæÿMðüMìüP…^é¯èþ$'' A¯é²Ææÿ$. M>Ððþ$yîþ, ËÐŒþ, ÆöÐèþ*¯ŒþÞ òßýOÌñýOsŒýV> E…sêÄæý$° Ñ{M>…™Œþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ^èþË糆Æ>Ðèþ#, MìüÔZÆŠÿ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ¯èþsìý…^éÆæÿ$. MðüÐðþ$Æ>: Äæý$‹Ü.{ç³Ý맊þ, çÜ…X™èþ…: Ðèþ$«§æþ$ ´÷¯é²‹Ü, ´ërË$: Vøç³Æ>k, çÜçßý°Æ>ÙèþË$: ^èþ…sìý Æ>Ðèþ$Mæü–Úë~Æðÿyìþz, gê¯èþMîüÆ>ÐŒþ$, Mæü£æþ&Mæü£æþ¯èþ…& Ðèþ*rË$&§æþÆæÿØMæü™èþÓ…: Ñ.çÜ¡‹Ù Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ.

á sö&û\ß ãß~∆eT+‘·ß\ß

üº¾ÆŠÿíÜ…VŠü' ´ù΋ÜõÜtçÙ¯ŒþÌZ ÆúyîþË$ ç³…yìþ…_¯èþ àçÜÅ… {õ³„æüMæü$Ͳ Mæüyæþ$ç³#»ê¾ ¯èþÑÓ…_…¨. B çÜ°²ÐóþÔé°Mìü ^éÌê õ³ÆæÿyîþÌôý Ðèþ_a Ðèþ$äÏ Ðèþ$äÏ ¯èþÑÓ…^éÆÿ$$. C糚yæþ$ D ÆúyîþË…™é ïßýÆøË$ AÄæý*ÅÆæÿ$. ç³NÇ¢Ýë¦Æÿ$$ M>Ððþ$yîþ íÜ°Ðèþ*ÌZ Ðèþ$$QÅ´ë{™èþË$ ´ùíÙçÜ*¢ Ðèþ$ÆøÝëÇ ¯èþÑÓ…^èþyé°Mìü ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ™éÆ>&±Ë$ M>ÆöμÆóÿçÙ¯Œþ ç³™éMæü…ò³O »êº$

ïÜÓÄæý$Ææÿ^èþ¯èþ, §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ D _{™é°² °ÇÃçÜ$¢¯é²Ææÿ$. A¯èþ²ç³NÆæÿ~çÜ*tyìþÄñý*ÌZ Ðèþ$$çßý*Ææÿ¢M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ç³NÆæÿ¢Æÿ$$…¨. }Æ>ÐŒþ$ M>Ï‹³°ÐèþÓV>, çßýÆæÿ¯é£Šþ ´ùÍ^ðþÆæÿÏ MðüÐðþ$Æ> íÜÓ^éa¯Œþ ^óþÔéÆæÿ$. »êÌêi VúÆæÿÐèþ§æþÆæÿØMæü™èþÓ… Ðèþíßý…^éÆæÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""ÆúyîþË$ Ðèþ$…_ÐéÇV> Ðèþ*Ç™óþ çÜÐèþ*gê°Mìü G…™èþ Eç³Äñý*VæüÐðþ* ^èþ*í³çÜ$¢¯é²…. ¯ðþÌêQÆæÿ$¯èþ$…_ ÆðÿVæü$ÅËÆŠÿ _{¡MæüÆæÿ×ýMæü$ Ððþâæýϯèþ$¯é²…. ¯óþ¯èþ$ ç³Ðèþ¯Œþ MæüâêÅ׊ý AÀÐèþ*°°. BÄæý$¯èþ BÖçÜ$ÞË$ ËÀÝë¢Äæý$° A¯èþ$Mæü$…r$¯é²'' A¯é²Ææÿ$. ç³Ðèþ¯Œþ, çßýÈ‹ÙÔèý…MæüÆŠÿ ÐèþÌôýÏ ™èþÐèþ$Mìü D Ýë¦Æÿ$$ Ðèþ_a…§æþ° Æúyîþ »êÅ^Œþ A¯é²Ææÿ$. yìþÝùP Ðèþ*Äæý$ ´ë{™èþÌZ Mæü°í³Ý뢯èþ° gZW° ÔéÅÐèþ$Ë ™ðþÍ´ëÆæÿ$. º…sìý, ÆæÿÐóþ$‹Ù, ÝëÆÿ$$»êº$, B…f¯óþÄæý$$Ë$, ÇÐèþ$Þ¯Œþ Æ>k ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ Ðóþyæþ$MæüÌZ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. çÜçßý°Æ>Ùèþ: G‹Ü.Mðü.Ðèþ$Q$¾ÌŒý, Ææÿ^è¯èþ&çÜ…X™èþ…&§æþÆæÿØMæü™èþÓ…&°Æ>Ùèþ: »êº$.

{õ³

Ðèþ$ A¯óþ Æðÿ…yæþ„æüÆ>Ë Ððþ…r ç³ÇVðüyæþ$™èþ* AÐèþ$Ã, ¯é¯èþ², AMæüP, ^ðþÍÏ A¯óþ º…«§éͲ Ðèþ¨Í ^éÐèþ# ÐðþOç³# Ððþâæý$¢¯èþ² ¯óþsìý Äæý$$Ðèþ™èþÆæÿ… Mæü£æþ "Mæü*Å'. Ë…yæþ¯ŒþÌZ sîýfÆŠÿ° ÇÎgŒý ^óþÔéÐèþ$° A¯é²Ææÿ$ Ë…yæþ¯Œþ Væü×ôý‹Ù. BÄæý$¯èþ °ÇÃ…_¯èþ íÜ°Ðèþ* "Mæü*Å'. Væü×ôý‹Ù {MìüÄôý$çÙ¯ŒþÞ ç³™éMæü…ò³O G‹Ü.G‹Ü.¯èþ…§æþ çÜÐèþ$Ææÿμ×ýÌZ çÜ…iÐŒþ Ðóþ$Vøsìý §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ ™ðþÆæÿMðüMæü$P™ø…¨. ±ÆæÿgŒý ÔéÐŒþ$, ASË, ¯óþçß çÜMóüÞ¯èþý ¯èþsîý¯èþr$Ë$. yé‘‘§éÝùk Æ>Ðèþ$$Ë$ Ë…yæþ¯ŒþÌZ ™ðþË$Væü$ AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ çÜÐèþ$„æü…ÌZ {sñý•ËÆŠÿ° BÑçÙPÇ…^éÆæÿ$. Ë…yæþ¯Œþ Væü×ôý‹Ù Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""°Æ>ÙèþV> ™öÍ{ç³Äæý$™èþ²Ñ$¨. 9Ðèþ$…¨ ¯èþsîý¯èþr$Ë™ø ™öÍ {õœÐŒþ$ ¯èþ$…_ _ÐèþÇ {õœÐŒþ$ ÐèþÆæÿMæü* A§æþ$™èþÐðþ$O¯èþ M>Ððþ$yîþ™ø Ææÿ*´÷…¨…^é…. °Æ>Ã×ê¯èþ…™èþÆæÿ 糯èþ$Ë$ ç³NÇ¢^óþíÜ, ™èþÓÆæÿÌZ ÇÎgŒý ^óþÝ뢅'' A¯é²Ææÿ$.

\+&ÉHé˝À ≈£L´ Á≥sTT\sY

_{™èÑ$¨. ÑfÄŒý$ õÜ™èþ$糆 "çÜ*§æþ$MæüÐèþÓ…'ÌZ A§æþ$™èþ…V> ¯èþsìý…^éyæþ$. A™èþyìþ ¯èþr¯èþ, ÝëÓ† A…§æþ^èþ…§éË$ D íÜ°Ðèþ*Mìü AòÜÞsŒý. {sñý•ËÆŠÿ, ´ërË$ »êÐèþ#¯é²Æÿ$$'' A¯é²Ææÿ$. ç³NÇ¢ Ýë¦Æÿ$$ ѯø§é™èþÃMæü _{™èþÑ$§æþ° çÜÐèþ$¯èþÅÆðÿyìþz ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Mö™èþ¢¯èþ$ BàÓ°…^óþ ™ðþË$Væü$ {õ³„æüMæü$ËMæü$ MæüËÆŠÿçœ#ÌŒý _{™é°² A…¨çÜ$¢¯é²Ðèþ$° §æþÆæÿØMæü$yæþ$ VøMæü$ÌŒý ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÝëÓ† Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""D íÜ°Ðèþ*ÌZ ¯èþr$Ë$ Mæü°í³…^èþÆæÿ$. ´ë{™èþË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Mæü°í³Ýë¢Æÿ$$. ™ðþË$Væü$ÌZ ò³§æþª ÑfÄæý$… Ý뫨Ý뢅'' A¯é²Ææÿ$. ºÏyŠþ yö¯óþçÙ¯Œþ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ° ´ëÆÿ$$…sŒý òßýOÌñýOsŒý. ÝëÐèþ*hMæü »ê«§æþÅ™èþ E¯èþ² _{™èþÑ$§æþ° çÜ…©‹³MìüçÙ¯Œþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

‘·˙wt V”≤s√>± ø=‘·Ô ∫Á‘·+ ÁbÕs¡+uÛÑ+

B

¨ ïßýÆøV> ¯èþsìý…_¯èþ íÜ°Ðèþ* "´ëÅÆŠÿ Ðóþ$ ç³yìþ´ùÄæý*¯óþ'. Ôé°Ó Mæü£é¯éÆÿ$$Mæü. ÆæÿÑ^éÐèþÍ §æþÆæÿØMæü$yæþ$. }çÜ™èþÅÝëÆÿ$$ BÆŠÿtüÞ ç³™éMæü…ò³O Mðü.Mðü.Æ>«§éÐðþ*çßý¯Œþ °ÇÃ…^éÆæÿ$. _{¡MæüÆæÿ×ý Ðèþ$$W…ç³#ÌZ E…¨. A°² 糯èþ$Ë$ ç³NÇ¢ ^óþíÜ, D¯ðþË 28¯èþ íÜ°Ðèþ*° ÇÎgŒý ^óþÄæý$¯èþ$¯é²Ææÿ$. °Æ>Ùèþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""¯é¯èþMŠüÆ>ÐŒþ$Væü*yæþ Æ>Ðèþ*¯éÄæý$$yæþ$ çÜ*tyìþÄñý*ÌZ ¿êÈ òÜsŒýÐóþíÜ B¨ BÆæÿ…Vóü{r X™é°² ™ðþÆæÿMðüMìüPçÜ$¢¯é²…. D¯ðþË 11¯èþ$…_ 18ÐèþÆæÿMæü* ѧóþÔéÌZÏ _{¡MæüÇ…^óþ Æðÿ…yæþ$ ´ërË™ø íÜ°Ðèþ* ç³NÆæÿ¢Æÿ$$¯èþsôýt. Ðèþ$*yøÐéÆæÿ…ÌZ ByìþÄñý*, 28¯èþ íÜ°Ðèþ* ÇÎgŒý ^óþÝ뢅. HÐðþ$O…¨ DÐóþâæý, A«¨¯óþ™èþ ™èþÆ>Ó™èþ D _{™èþ… Ðèþ* »ôý¯èþÆŠÿÌZ àÅ{sìýMŠü íßýsŒý AÐèþ#™èþ$…¨'' A¯é²Ææÿ$. A¯èþ*‹³ çÜ…X™èþ… AòÜÞsŒý. C§ø MîüϯŒþ ¸ëÅÑ$Î G…rÆŠÿsñýO¯èþÆŠÿ A° GWjMæü*ÅsìýÐŒþ °Æ>Ùèþ G….G‹Ü.Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ððþ¯ðþ²Ë MìüÚùÆŠÿ, M>Ö ÑÔèýӯ飊þ, §æþ$ÐéÓ Ððþ*çßý¯Œþ, ™é.ÆæÿÐóþ$‹Ù, çÜ™èþ¢WÇ, Ðèþ$«§æþ$, ¯èþÆæÿíÜ…à, ç³–¥Ó, Væü$Ææÿ$Æ>gŒý, çÜ™èþÅMæü–çÙ~, A¯èþ…™Œþ, çÜ…«§éÅ f¯èþMŠü, Ðèþ*«§æþÑ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ¯èþsìý…^éÆæÿ$. MðüÐðþ$Æ>: sìý.çÜ$Æóÿ…{§æþÆðÿyìþz, Gyìþsìý…VŠü: Mðü.Ñ.Mæü–Úë~Æðÿyìþz, Mæüâæý: Mðü.Ñ.ÆæÿÐèþ$×ý.

u§<˚› eTT<äß›>±. .

»Ÿ

™è

þ±‹Ù ïßýÆøV> I ÑkÐèþË Ò$yìþÄæý* çÜÐèþ$Ææÿμ×ýÌZ A¯èþVæü¯èþV> BÆŠÿtüÞ ç³™éMæü…ò³O Mö™èþ¢ íÜ°Ðèþ* Äæý*¯é…ÌZ {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O…¨. {†ÔéË D _{™èþ…ÌZ Mæü£é¯éÆÿ$$Mæü. Ðèþ$õßý‹Ù Ðèþyæþ$Væü$¯é£æþ… °Æ>Ùèþ. §æþÆæÿØMæü°Æ>ÙèþË$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""ËÐŒþ ¸ëÅÑ$Î G…rÆŠÿsñýO¯èþÆŠÿ C¨. ¯óþsìý¯èþ$…_ ÆðÿVæü$ÅËÆŠÿ _{¡MæüÆæÿ×ý Mö¯èþÝëWÝ뢅. H{í³ÌŒý 5™ø ™öÍòÙyæþ*ÅÌŒý ç³NÇ¢^óþÝ뢅. Äæý*¯é…. Æ>fÐèþ$…{yìþ, M>Mìü¯éyæþ ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ _{¡MæüÇÝ뢅'' A¯é²Ææÿ$. ¿ê¯èþ$^èþ…§æþÆŠÿ, çÜ™èþÅ… Æ>gôý‹Ù, çÜ$Ðèþ$¯ŒþÔðýsìýt ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ¯èþsìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðèþ*rË$: ™ørç³ÍÏ Ðèþ$«§æþ$, MðüÐðþ$Æ>: Æ>…{ç³Ý맊þ Væü$×ý~…, MæüâñýO ÑfÄŒý$Mæü–çÙ~, Mæü£æþ&Mæü£æþ¯èþ…&§æþÆæÿØMæü™èþÓ…: {ç³Ý맊þ Ððþ*M>sìý.

6 ≥ß 6 @+ »]–+~?

B

ÌêP íœÍ…‹Ü' íÜ°Ðèþ* "ÐésŒý àÅò³¯Œþ 6 r$ 6'. Ððþ…Mîü, ø£<∏ëHêsTTø£, ËMìü‡ ¯éÄæý$M>¯éÆÿ$$MæüË$. ìsêà‘· \ø°åà f¯éÆæÿ®¯ŒþÆ>Ðèþ# ^èþÌêÏ §æþÆæÿØMæü$yæþ$. ËMìü‡ °Æ>Ùèþ. GÌôý…§æþÆŠÿ çÜ…X™èþ… A…¨…_¯èþ ByìþÄñý* Ðèþ*ÆðÿPsZÏMìü ÇÎgñýO…¨. ™öÍïÜyîþ° Mðü.Ñ.Ñ.çÜ™èþÅ ¯éÆ>Äæý$×ý BÑçÙPÇ…^éÆæÿ$. Ðèþ$¯øgŒý¯èþ…§æþ… A…§æþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ™èþÐèþ*ÃÆðÿyìþz ¿æýÆæÿ§éÓf ¼VŠüïÜyîþ° ÇÎgŒý ^óþÔéÆæÿ$. ËÐŒþ, àÆæÿÆŠÿ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ç³ÇÑ$™èþ ºyðþjsŒýÌZ ËMìü‡ ïÜ°Äæý$ÆŠÿ °Æ>ÙèþÌê D _{™é°² ™ðþÆæÿMðüMìüP…^éÆæÿ° Mðü.Ñ.Ñ.çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý {ç³Ôèý…íÜ…^éÆæÿ$. °Æ>Ùèþ&Mæü£é¯éÆÿ$$Mæü ËMìü‡ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""¯èþ¯èþ$² ïßýÆøÆÿ$$¯ŒþV> ^èþ*yé˯èþ²¨ A…Mæü$ÌŒý VøÄæý$ÌŒý MæüË. Æóÿç³# çÙ*sìý…VŠü A¯èþV>.. BMæüÕÃMæü…V> Ðèþ$–† ^ðþ…§éÆ>Äæý$¯èþ. BÄæý$¯èþ MæüË ¯ðþÆæÿÐóþÆæÿayé°Móü ¯éÆÿ$$MæüV> ¯èþsìý…_, °ÇÃ…^é¯èþ$. ™öÍ{ç³Äæý$™é²°² BÖÆæÿÓ¨…^èþ…yìþ'' A¯é²Ææÿ$. A…yæþÐèþ*¯Œþ&°Mø»êÆŠÿÌZ MæüÚëtÌŸyìþz D _{™é°² ™ðþÆæÿMðüMìüP…^éÐèþ$° ïßýÆø Ððþ…Mîü ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {ç³çܯèþ²Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, sìý.Æ>Ðèþ$çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý, CçܯéMæü çÜ$±ÌŒýÆðÿyìþz, gñýÑÆðÿyìþz, Mð.G‹Ü.AÆæÿ$j¯Œþ, »ê½j, Ððþ…MæürÆðÿyìþz, Æ>Ððþ*Ãçßý¯ŒþVúyŠþ, íÜ…VæüÄæý$Åç³ÍÏ Vøí³, C…¨Æ> Æðÿyìþz, B¨™èþÅ' Ðèþ*«§æþÐŒþ, °Ææÿ…f¯Œþ, HïÜï³Ë$ ÐèþçÜ…™èþÆ>Ðèþ#, fÄæý$Æ>… ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ Ðóþyæþ$MæüÌZ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.

§æþ$ªV> E…sôý¯óþ….. ¯óþ¯óþ Ðèþ$$§æþ$ª! ¯óþ¯ðþç³μsìýMîü ¯éÌêVóü E…sê!! ^èþ*õÜ¢ ^èþ*yæþ…yìþ. ^èþ*yæþMæü´ù™óþ Ðèþ*¯óþÄæý$…yìþ .. A° yóþÆŠÿV> ^ðþõ³μíܯèþ D Ðèþ$$§æþ$ªVæü$Ðèþ$à Væü$…yðþ«§ðþOÆæÿÅ… ¯èþ_a Mæü${ÆæÿM>Ææÿ$ 휧é AÆÿ$$´ùÄæý*Ææÿ$. Ôèý{™èþ$çœ$² íܯéá V>Æ>Ë ™èþ¯èþÄæý$, ¯èþrÐéÆæÿçÜ$Æ>Ë$ A¯èþ² Ðèþ$${§æþ ¯èþ$…_ »ñýOsìýMìü Ðèþ_a Ýù¯é„ìü ¨ {»ê…yŠþ A¯óþ Ýë¦Æÿ$$Mìü G¨W…¨. §æþ»ê…VŠü ÑfÄæý$…™ø çÜÇò³r$tMøMæü$…yé, ÐèþÆæÿ$çÜV> fÄæý$Móü™èþ¯èþ… GVæü$ÆæÿÐóþçÜ*¢.. Ðèþ$$…§æþ$Mðüâæý$™ø…¨. Ðèþ$«§æþÅÌZ {»ôýMŠüË$ ç³yìþ¯é AÐóþÒ AÐèþ$Ãyìþ çßýÐé° Bç³ÌôýMæü´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. sêÅÌñý…r$™ø¯óþ MðüÈÆŠÿ° ™ðþÍÑV> ¯èþyìþí³Ýù¢…¨. ™èþ¯èþ§ðþO¯èþ Äæý*MìütÐŒþ¯ðþ‹Ü™ø f¯éË Mæüâæýϱ² ™èþ¯èþÐðþOõ³ E…yóþÌê ^óþÝù¢…¨. A…§æþ$Móü D Ðèþ$$§æþ$ªVæü$Ðèþ$à H íÜ°Ðèþ*ÌZ ¯èþsìý…_¯é B íÜ°Ðèþ*ÌZ ™é¯óþ {ç³™óþÅMæü BMæüÆæÿÛ×ý AÐèþ#™ø…¨. AÌê Cç³μsìýMìü ¯éË$VðüO§æþ$ íÜ°Ðèþ*ÌZÏ ¯èþsìý…^óþíܯèþ Ýù¯é„ìü.. CsîýÐèþË "MîüÓ¯Œþ' {ï³Ñ$Äæý$ÆŠÿ ÚùÌZ Mæü°í³…_ çßýÌŒý^èþÌŒý ^óþíÜ…¨. MøÝëtÆŠÿ Mæü…Væü¯èþ Ææÿ¯ú™Œþ ¯èþsìý…_¯èþ D íÜ°Ðèþ* Ò„ìü…^èþyé°Mìü Ðèþ_a…§æþ¯èþ²Ðèþ*r! C³æ#μyìþÌê çÜ°²íßý™èþ$Ë$, õܲíßý™èþ$Ë MøçÜ… {ç³^éÆ>°Mìü Ðèþ_a Ðèþ$Ç…™èþ Vöç³μ™èþ¯é°² ^ér$Mæü$…¨. M>ºsìýt D Ðèþ$$Mæü$³æ#yæþMæüË ÝùÄæý$Væü… Vöç³μ ÐèþÅMìü¢™èþÓ…™ø¯èþ* BMæür$tMæü$…r$…§æþ¯èþ²Ðèþ*r!

k˛HêøÏå dæHêΩ


7

#·<äTe⁄≈£î ù|<ä]ø£+ n&ÉT¶ø±sê<äT Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, e÷]à 07 (ôd’ÿq÷´dt) : ÄdüøÏÔ‘√ ≈£L&çq #·<äTe⁄≈£î ù|<ä]ø£+ n&ÉT¶ø±sê<äì |ü≥Tº<ä\‘√ #·ø£ÿ>± #·~$‘˚ n‘·T´qï‘· kÕúsTTøÏ m<ä>∑e#·Ãì sêÁwüº u≤sY øöì‡˝Ÿ #Ó’s¡àHé nq+‘·CÀ´‹s¡àsTT dü+düú e´ekÕú|üø£ n<ä´≈£åî\T nq+‘· q]‡+Vü≤à¬s&ç¶ nHêïs¡T. kÕúìø£ kÕVæ≤‹ &çm&é ø£fi≤XÊ\˝À ìs¡«Væ≤+∫q 10e ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\ Áù|s¡D ‘·s¡>∑‘·T\ ø±s¡´Áø£e÷ìï õ˝≤¢ $<ë´XÊK n~ø±]‘√ bÕ≥T á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düe÷»+˝À ‘·–Zb˛‘·Tqï eTqe‘· $\Te\qT Áø£eT•ø£åDqT ô|+∫ $<ë´s¡Tú\ nuÛÑ´qï‹øÏ ‘√s¡Œ&Ü\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√

dü+düúqT kÕú|æ+#êeTì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, õ˝≤¢ $<ë´XÊK n~Ûø±s¡T\ ø√]ø£ y˚Ts¡≈£î Áù|s¡D ‘·s¡>∑‘·T\T ø±s¡´Áø£e÷\≈£î #˚j·TT‘·ìdüTÔ+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À #·~y˚ $<ë´s¡Tú\qT Áb˛‘·‡Væ≤+∫ yê]˝Àì Á|ü‹uÛÑqT yÓ*øÏrdæ ñqï‘· kÕúsTT˝À ì*#˚+<äT≈£î Ç{Ϻ ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ‘êqT Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À #·~$ sêÁwüº kÕúsTTøÏ m<ä>±\ì nÄïs¡T. nq+‘·s¡+ õ˝≤¢ ñqï‘· kÕúsTT n~ø±] #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À #·~y˚ $<ë´s¡Tú\T Á|ü‹uÛÑ ø£*– ñ+{≤s¡ì |üP]ÔkÕúsTT˝À ÁX¯$T+∫ø£ yÓqTø£ã&çb˛‘·Tqïs¡ì #·<äTe⁄|ü≥¢ ÄdüøÏÔ‘√

X¯øÏÔ düeTsêú´\‘√ #·~$‘˚ 10e ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\˝À õm|æ kÕ~Û+#·e#·TÃqïì Ç˝≤+{Ï ø±´+|ü⁄\qT ñ|üjÓ÷–+#·Tø=ì n‘·´~ø£ e÷s¡Tÿ\‘√ ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+#·e#·TÃqì $<ë´s¡Tú\≈£î #˚j·T÷‘·ìdüTÔqï nq+‘·s¡+ CÀ´‹s¡àsTT dü+düú #Ó’s¡àHé q]‡+Vü‰à¬s&ç¶ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. Áù|s¡D ‘·s¡>∑‘·T\ ø±s¡´Áø£eT+˝À 45 bÕsƒ¡XÊ\≈£î #Ó+~q 100 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î •ø£åD Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ø±´+|t Ç+#·Ø® Vü≤]Á|æj·T, dü+Je>ö&é, ‘Ó*bÕs¡T.ñ|ü $<ë´~Ûø±] n~Ûø±] düTÁãeTùV≤X¯«s¡sêe⁄, m&É÷´πøwüHé kıôd’{° n<Ûä´≈£åî&ÉT *+>±¬s&ç¶, m+áy√\T Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ø√&éqT ñ\¢+|òæTùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T eq|ü]Ô, e÷]à 07 (ôd’ÿq÷´dt) : eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T, kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ sê»ø°j·T bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T mìïø£\ ø√&éqT ñ\¢+|òæTùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒeì •ø£åD &çmd”Œ ∫<ëq+<ä¬s&ç¶ nHêïs¡T. |ü≥ºD+˝Àì dæ◊ ø±sê´\j·T+˝À eq|ü]Ô dæ◊ e÷<ÛäTdü÷ <ÛäHé¬s&綑√ bÕ≥T •ø£åD &çmd”Œ $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤ ¢&Üs¡T. sê»ø°j·T bÕغ\ Hêj·T≈£î\T düuÛÑ\T, düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ eTT+<äT kÕúìø£ &çmd”Œ nqTeT‹ bı+<ë\ì Äj·Tq dü÷∫+ #ês¡T. sê´©\ ìs¡«Væ≤+#ê\+fÒ õ˝≤¢ md”Œ nqTeT‹ ‘·|üŒìdü]>± rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. >√&Ésê‘·\T dü«#·Ã+<ä+>± ‘=\–+#ê\ì ˝Òì jÓT&É\ XÊK|üs¡+>± ‘=\–+∫ Äj·÷ nuÛÑ´s¡Tú\

U≤‘ê\ Ks¡TÃ˝À »e÷ #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. &ç$»Hé˝À ◊<äT eT+~ sö&ûw”≥s¡T¢, 20 eT+~ nqTe÷ì‘·T\T, 70 eT+~ $$<Ûä bÕغ\ Hêj·T≈£î\ô|’ bÕ‘· πødüT\T ñqïj·Tì ˇø£ÿø£ÿs¡T \ø£å |üP∫ø£‘·T‘√ u…’+&√esY ø±yê\ì Äj·Tq $e]+#ês¡T. u…\TºcÕ|ü⁄\T ã+<é #˚j·÷\ì, |ü≥ºD+˝Àì yÓ’HécÕ|ü⁄\T, ¬skÕº¬s+≥T¢ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î qT+&ç sêÁ‹ 10 >∑+≥\ es¡≈£î ìs¡«Væ≤+#ê\ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. q\¢u…\¢+ $Áø£j·÷\T, kÕsêã{Ϻ\T ì*|æy˚j·÷\ì Äj·Tq nHêïs¡T. XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\≈£î uÛÑ+>∑+ yê{Ï\¢≈£î+&Ü mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>±H˚ »]π> $<Ûä+>± n+<äs¡T düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

X¯ìyês¡+ 08`03`2014

n\$ e\\‘√ eT‘·‡´ dü+|ü<äqT ø=\¢>=&ÉT‘·THêïs¡T ô|uÒ“s¡T, e÷]à 07 (ôd’ÿq÷´dt) : ø£èwüíqB |ü]yêVü≤ø£ ÁbÕ+‘ê\˝À n\$e\\qT $ìjÓ÷–+∫ #˚|ü\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Á|üuÛÑT ‘·«+ n\$e\\qT ìùw~+∫ q|üŒ{ÏøÏ ø=+<äs¡T eT‘·‡´ø±s¡T\T &ÉãT“ dü+<ä|üH˚ <˚´j·T+>± ô|≥Tºø=ì n\$e \\‘√ #˚|ü\ y˚≥ ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. düMT|ü Á> ±e÷\˝À ñqï Á|ü»\T n~Ûø±s¡T\T <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢q |òü*‘·+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. Ç‘·s¡ sêÁcÕº\≈£î #Ó+~q ø=+<äs¡T yê´bÕ s¡T\T, eT<ä´<äfi≤s¡T\T nø£ÿ&É rwüº y˚dæ q~|ü]yêVü‰ø£ ÁbÕ+‘ê\˝À ∫qï #˚|ü\ ôd’‘·+ yÓ+{≤&ç |ü≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. q~ |ü]yêVü‰ø£ •yês¡T˝À ñqï #˚|ü\ |æ\¢\qT |ü{Ϻ m+&Éu…&ÉT‘·THêïs¡T. nq+ ‘·s¡+

>∑≥TºeT+&É\+˝À ñbÕ~Û ø£*Œ+#·+&ç >∑T≥Tº,, e÷]à 07 (ôd’ÿq÷´dt) : >∑≥Tº eT+&É\+˝Àì |ü\T Á>±e÷\˝À e\dü\T b˛≈£î+&Ü Á|ü»\qT ø±bÕ&Ü*‡q u≤<ä´‘· Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ñ+<äì |ü\T Á>±e÷\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. eTVü‰‘êà>±+BÛ C≤rj·T ñbÕ~ Vü‰$T |ü<∏äø£+ øÏ+<ä Äj·÷ Á>±e÷\˝À |üqT\T ø£*Œ+∫ y˚dü$˝À Ä<äTø√yê*‡q u≤<ä´‘· ñ+<äHêïs¡T. Á>±e÷\˝À eT{Ϻ|üqT\T, Ç‘·s¡ |üqT\¬ø’ ñbÕ~ ø£*Œ+#˚˝≤ ìy˚~ø£\T dæ<ä›+ #˚j·÷\ì |ü\T Á>±e÷\ Á|ü»\T n~ø±s¡T\qT ø√s¡T‘·THêïs¡T. s¡; d”»Hé ˝À ≈£L© |üqT\T ñ+&Ü\ì yês¡T ø√sês¡T.

Á|ü#ês¡ uÀs¡T¶\qT ‘√\–+#ê*

ÄeTq>∑\T¢ , e÷]à 07 (ôd’ÿq÷´dt) : ÄeTq>∑\T¢ eT+&É\+ sê+qT+‘·\ Á>±eT|ü+#êsTTr |ü]~Û˝Àì π>≥T ‘ê+&Ü |ü]düsê\˝Àì n≥M ÁbÕ+‘·+˝À ∫s¡T‘· dü+#·]düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+, ‘ê+&Ü≈£î #Ó+~q »{≤e‘Y eT+>±´≈£î #Ó+~q n≥M b˛\+ |üø£ÿq ñqï e´ekÕj·T bı\+˝À ø£{Ϻy˚dæe⁄qï Äe⁄ <ä÷&ÓqT, Vü≤‘·e÷]à ‹qï≥T¢, |üX¯óe⁄\ ø=≥º+ e<ä› ø±bÕ˝≤>± ñqï ≈£îø£ÿqT m‘·TÔ¬ø[¢q≥T¢ ‘ê+&ÜyêdüT\T #ÓbÕŒs¡T. ø=≥º+˝À eT÷&ÉT Äe⁄\qT, ˇø£ <ä÷&ÓqT ø£fÒºdæ

eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ ñbÕ<Ûë´≈£åî&ç>± kÕ˝+ eTø£Ô˝Ÿ , e÷]à 07 (ôd’ÿq÷´dt) : eTø£Ô˝Ÿ eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ ñbÕ<Ûë´≈£åî&ç>± eTø£Ô˝Ÿ |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q kÕ\+ ;Hé ñeTsY ãdts¡ì ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. á y˚Ts¡≈£î eTø£Ô˝Ÿ˝À »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝Àe÷J myÓTà˝Ò´ ∫≥º+ sê+yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ eT+&É\ ø±+Á¬>dt ñbÕ<Ûë´≈£åî&ç>± ìj·T$TdüTÔ kÕ\+≈£î ìj·÷eTø£|üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T. kÕ\+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕغ ø√dü+ #˚dæq ùde\qT >∑T]Ô+∫ ‘·qqT eT+&É\ ø±+Á¬>dt ñbÕ<Ûë´≈£åî\T>± ìj·T$T+∫q+<äT≈£î e÷J

myÓTà˝Ò´ ∫f…º+≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘·qô|’ qeTàø£+ ñ+∫ u≤<ä´‘·\T n|üŒ–+∫q+<äq bÕغ ø√dü+ ‘·q e+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. eT+&É\+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ n_Ûeè~› ø√dü+ ‘·qe+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. ‘·q ìj·Te÷DÏøÏ düVü≤ø£]+∫q bÕغ Hêj·T≈£î\≈£î Äj·Tq ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J C…&çŒ{Ïdæ nø£ÿ\ dü‘·´Hêsêj·TD, u≤¢ø˘ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T lìyêdüT, s¡$X¯+ø£sY¬s&ç¶, \øÏåàø±+‘Y¬s&ç¶, Hêπ>+Á<ä, m\¢*+>∑ , ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Ç+{ÏøÏ e∫à ‹]– yÓ[¢ #·÷&É>± <ä÷&Ó ø£fi‚uÛÑs¡+ |ü&çe⁄qï≥T¢ yês¡T #ÓbÕŒs¡T. dü+|òüT≥q düú˝≤ìï n≥M XÊU≤ dæã“+~ dü+<ä]Ù+∫ $esê\T ùdø£]+#ês¡T. á $wüj·TyÓTÆ ÄeTq>∑\T¢ bÕ¬sdüTº πs+CŸ n~Ûø±] lø±+‘YqT $es¡D ø√s¡>± <ä÷&ÓqT #·+|æ‹qï $wüj·T+ yêdüÔey˚Tqì, @ »+‘·Te⁄ #·+|æ<äqï $wüj·TyÓTÆ $#ês¡D #˚düTÔqïeTì #ÓbÕŒs¡T. á $wüj·T+ sê+qT+‘· ÁbÕ+‘·+˝À $]$>± Á|ü#ês¡+ ø±e&É+‘√ Á|ü»\T uÛÑj·T+<√fi¯q\T #Ó+<äT‘·THêïs¡T.

ø£\«≈£î]Ô , e÷]à 07 (ôd’ÿq÷´dt) : Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\˝À $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔ y˚\˝À J‘·\T rdüT≈£î+≥÷ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\≈£î e#˚à s√>∑T\qT yê] Á|üyÓ’{Ÿ øÏ¢ìø˘\≈£î eT[¢düTÔqï yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì , á $wüj·TyÓTÆ ◊m+ øöì‡˝Ÿ≈£î |òæsê´<äT #˚j·TqTqï≥T¢ {ÏÄsYmdt mdtdæ ôd˝Ÿ sêÁwüº ôdÁ¬ø≥Ø d”‘· ô|<ä›j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. kÕÔìø£+>± ø=+<äs¡T Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\˝À HêeT e÷Á‘·+>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔ m≈£îÿe düeTj·T+ ‘·eT Áô|’y˚≥T

á ã≥º\T e÷]à 15e ‘˚~\˝À nìï Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À #˚¬sÃ+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á j·TTìbòÕs¡yéTqT ≈£î{Ϻ+#˚+<äT≈£î eT+&É\ eTVæ≤fi¯ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T ñe÷<˚$ dü+|òüT+˝Àì eTVæ≤fi¯\‘√ ≈£î{ϺdüTÔHêï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. eTVæ≤fi¯\T Ä]Δø£+>± m˝≤+{Ï neø±XÊ\T $ìjÓ÷–+#·Tø√ì m<ä>±\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À y˚T|üà, nã‡˝+, ø±s¡´<ä]Ù yÓ+ø£≥eTà, ø√XÊ~ø±] ‹eTàø£ÿ , ô|+≥eTà, sê~Ûø£, ‘·\, düTC≤‘·, ñ<äj·T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

400 Hê≥TkÕsê bÕ´¬ø≥T¢ |ü{Ϻy˚‘· πswüHé ø±s¡T¶\≈£î Ä<ÛësY nqTdü+<Ûëq+ y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷*

‘Ó\ÿ|ü*¢, e÷]à 07 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝À m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\T <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#·>± 400 Hê≥TkÕsê bÕ´¬ø≥T¢ ¬s+&ÉT ø±´q¢ kÕsêsTT <=]øÏq≥T¢ m¬ø’‡CŸ môd’‡ yÓ+ø£{ŸsêeTT\T ‘Ó*bÕs¡T. <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫q Áø£eT+˝À <˚e#ê]≈£î+≥≈£î #Ó+~q »>∑Hé, >√bÕ˝Ÿ\T bÕ]b˛‘·T&É+>± yê]ì |ü≥Tºø=ì yê] qT+&ç 400 e+<ä\ kÕsêbÕ´¬ø≥¢qT, ¬s+&ÉT ø±´qT¢ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á <ë&ç˝À dæã“+~ sê|òüTy˚+<äsY, sêeTT bÕ˝ÀZHêïs¡T. ì+~‘·T\T |üsêØ˝À ñqïs¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

Ms¡XË’e⁄\ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ç>± >∑Ts¡TÁ|ükÕ<é

n#·Ã+ù|≥ , e÷]à 07 (ôd’ÿq÷´dt) : πswüHé ø±s¡T¶\≈£î Ä<ÛësYø±s¡T¶ nqTdü+<ëq+ y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ bÂs¡düs¡|òüsê\ n~Ûø±] düj·÷´<é j·÷dæHé &û\s¡¢≈£î dü÷∫+#ês¡T. n#·Ã+ù|≥ ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À &û\s¡¢≈£î Ä<ÛësYø±s¡T¶\T nqTdü+<ëq+ >∑T]+∫ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± düj·T´<éj·÷dæHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\≈£î ì‘·´edüs¡ düs¡T≈£î\≈£î n+‘·sêj·T+ ø£\>∑≈£î+&Ü

πswüHéø±s¡T¶\T nqTdü+<ëq+ #˚j·÷\ì >∑‘·+˝À dü÷∫+#êeTì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. nsTTq|üŒ{ÏøÏ ø=+‘· eT+~ &û\s¡T¢ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]+#·&É+ô|’ Äj·Tq ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘·eT |ü]~Û˝Àì πswüHéø±s¡T¶\ Ä<Ûës¡+>± &û\s¡T¢ Ä<ÛësYø±s¡T¶\qT rdüTø√yê\ì #ÓbÕŒs¡T. á $wüj·T+˝À &û\s¡T¢ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› rdüTø√ì eTT+<äT≈£î b˛yê\ì dü÷∫+#ês¡T. ì‘ê´edüs¡ düs¡T≈£î\ |ü+|æD°˝À neø£‘·eø£\≈£î bÕ\Œ&çqT≥¢

e÷>∑q÷sY, e÷]à 07 (ôd’ÿq÷´dt) : e÷>∑q÷sY eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q >∑Ts¡T Á|ükÕ<éqT Ms¡XË’e⁄\ dü+|òüT+ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T>± >∑Ts¡TÁ|ükÕ<éqT @qTï≈£îHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± dæ<ä›j·T´kÕ«$T, eT˝Ÿ¬s&ç¶, X¯+ø£sY*+>∑+, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± $<ë´kÕ>∑sY, ø±s¡´<äs¡TÙ\T>± ãdü«sê»|üŒ>ö&é, $e«Hê<∏é¬s&ç¶, ãdüqï>ö&é, dæ<ä›|üŒ>ö&é, ø√XÊ~Ûø±]>± Mπs+Á<ä>ö&é, düuÛÑT´\T>± düTπsXŸ, Hê>∑sêE, ãdü«sêCŸ|üfÒ˝Ÿ, eT*¢ø±s¡T®Hé, Hê>∑|üŒ\qT ñ|ü⁄ŒqT+‘·\, e÷]à 07 (ôd’ÿq÷´dt) : m+|æø£ #˚dæq≥T¢ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T >∑Ts¡TÁ|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡Tú˝À¢ Ç$T&ç ñqï Á|ü‹uÛÑqT >∑T]Ô+∫ yê]ì Áb˛‘·‡Væ≤+#˚+<äT≈£î dü«j·T+ |ü]bÕ\q ~H√‘·‡e+ ñ|üø£]düTÔ+<äì dü«j·T+ |ü]bÕ\q ~H√‘·‡e eTTK´ ñ<˚›X¯´eTì kÕúìø£ u≤*ø£\ bÕsƒ¡XÊ\ ôV≤#Ym+ \øå±à¬s&ç¶ nHêïs¡T. dü«j·T+ |ü]bÕ\Hê ~H√‘·‡e dü+<äs¡“+>± @sêŒ≥T ô|<ä›eT+<ä&ç , e÷]à 07 (ôd’ÿq÷´dt) : mìïø£\ ø√&é sêe&É+‘√ #˚dæq eTT–+|ü⁄ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq Á>±e÷˝À¢ u…\Tº cÕ|ü⁄\‘√ bÕ≥T ù|¢øχ\T, u≤´qs¡¢qT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú˝À¢ <ë– ñqï øöXÊ˝≤ìï ‘=\–+#ê\ì MÄs√«y√\≈£î môd’‡ eTTs¡∞>ö&é Ä<˚•+#ês¡T. yÓ*øÏ rdæ yê]ì Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+ ø√dü+ Á>±e÷\˝À u…\Tº cÕ|ü⁄\T q&Ée&É+ e\¢ ‘ê>±<ë\T Á|ü‹j˚T{≤ á dü«j·T+ |ü]bÕ\q ~H√‘·‡yêìï @sêŒ&ÉT‘êj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï≥T¢

|òæsê´<äT\T eùdÔ &û\s¡¢ô|’ Áø£eT•ø£åD #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. \_›<ës¡T\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ç HÓ\dü] düs¡T≈£î\T n+<äCÒj·÷\dæq uÛ≤<ä´‘· &û\s¡¢ô|’ ñ+<äHêïs¡T. mmdty√ eqC≤‘·, ‘·Vü≤d”˝≤›sY Vü≤qàHêj·Tø˘, &ç{Ï eTTs¡∞, düTπswt, #·Áø£bÕDÏ, $s√«\T sêCÒX¯«sY¬s&ç¶ , ø£+|ü lìyêdüT\T , sêeTT\T, s¡$, bÕ+&ÉT, U≤<äsY. ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

|òüTq+>± dü«j·T+ |ü]bÕ\q ~H√‘·‡e+

u…\Tº cÕ|ü⁄\qT ‘=\–+#ê*

‘Ó*bÕs¡T. m+áy√>± 5e ‘·s¡>∑‹ #·+<äq, ôV≤#Ym+>± n+»*, M]‘√ bÕ≥T 18 eT+~ #êÁ‘√bÕ<Ûë´j·TT\T>± e´eVü≤]+∫ ‘√{Ï $<ë´s¡Tú\qT Äø£≥Tº≈£îHêïs¡T. Á|ü‹uÛÑ ø£qã]Ãq $<ë´s¡Tú\qT Äj·Tq n_Ûq+~+#ês¡T. yê]øÏ Á|ü<∏äeT, ~«rj·T ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒXÊs¡T. bÕ˝ÀZqï #êÁ‘√bÕ<Ûë´j·TT\+<ä]øÏ Áb˛‘ê‡Vü≤ø£ ãVüQeTT‘·\T n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ n<Ûë´|üø£ dæã“+~ $»jYT≈£îe÷sY, X‚KsY, $wüßíeT÷]Ô, yÓ+ø£{Ÿ\øÏåà ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

¬>\Tbı+~q $<ë´s¡Tú\≈£îmy˚Tੇ Hêπ>X¯«sY ãVüQeT‘·T\qT Á|ü<Ûëq+ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e#˚à |ü<äe ‘·s¡>∑‹ |üØø£å˝À¢ $<ë´s¡Tú\T Á|üD≤[ø£ã<ä›+>± #·~$ |üØø£å\≈£î dæ<ä›+ ø±yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.n<˚ $<Ûä+>∑‘ê $<ë´s¡Tú\T ø£wüº|ü&ç #·~$ |üØø£å˝À¢ eT+∫ e÷s¡Tÿ\T kÕ~Û+∫ #·<äTe⁄≈£îqï bÕsƒ¡XÊ\≈£î, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î, >∑Ts¡Te⁄\≈£î eT+∫ ù|s¡T kÕ~Û+∫ #·<äTe⁄≈£îqï bÕsƒ¡XÊ\≈£î, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î, >∑Ts¡Te⁄\≈£î eT+∫ù|s¡T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mdtm|òt◊ Hêj·T≈£î\T ≈£îπsàwt, >√$+<é, ‹eTà|üŒ, n+»H˚j·TT\T, ;Ûwü|üŒ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<äT´\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê*

mø£s¡÷|ü <äTdüTÔe⁄\qT |ü]o*düTÔHêï j·T+.Ç.z. nsTT» , e÷]à 07 (ôd’ÿq÷´dt) : nsTT» |ü≥ºD+˝À {°#·sY‡ø±˝≤ì˝À eTVæ≤fi¯ düyÓTÆK´dü+|òüT+˝À ñHêï yê]‘√ $<ë´s¡Tú\ j·T÷ìbòÕyéTqT ≈£î≥ºyê]ì >∑Ts¡Tyês¡+ j·T+.Ç.z. dü‘ê´Hês¡j·TD |ü]dæ*+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq eT{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À #·<äTe⁄≈£îH˚ $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\≈£î mø£s¡÷|ü <äTdüTÔe⁄\qT ø±+Á{≤ø˘º |üìì n|üŒ–+∫q yê] e<ä›≈£î y˚[fl 2014-2015 $<ë´dü+e‘·‡sêìøÏ eTT+<äT>±H˚ j·T÷ìbòÕs¡yéTqT ≈£î{ϺdüTÔHêï≥T yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

#˚|ü\qT |ü{Ϻ ‘·s¡*düTÔHêïs¡T. B+‘√ •yês¡T Á>±e÷\ eT‘·‡´ø±s¡T\T ∫qï e\\‘√ #˚|ü\T |ü{Ϻq #˚|ü\T <=s¡ø£&É+ ˝Ò<äì eT‘·‡´ø±s¡T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ø=+<äs¡T sê»ø°j·T Hêj·T≈ £î\T n+&É<ä+&Ü\T ñ+&É&É+ e\¢ á $wü j·T+ ãj·T≥≈£î b˛≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. ø=+<äs¡T eT<ä´ <äfi≤s¡ T\T n\$e\\ <ë«sê #˚|ü\T |ü&ÉT‘·T Hêïs¡ì eTe÷fi¯¢ Çyê«\ì uÛÑj·Tô|{Ϻ yê] qT+&ç &ÉãT“\T rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. õ˝≤¢ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T eT‘·‡´ dü+|ü<ä ø=\¢>=&ÉT‘·Tqï n\$e\\qT |ü≥Tºø=ì eT‘·‡´dü+|ü<äqT ø±bÕ&Ü\ì Äj·÷ Á>±e÷\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

$<ë´s¡Tú\T $<ä´˝À sêDÏ+#ê*

Hêsêj·TDù|≥, e÷]à 07 (ôd’ÿq÷´dt) : $<ë´s¡Tú\T $<ä´˝À sêDÏ+∫q|ü⁄Œ&˚ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î, ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î eT+∫ >ös¡e+ edüTÔ+<äì my˚Tੇ Hêπ>X¯«sY nHêïs¡T. Hêsêj·TDù|≥ πø+Á<ä+˝Àì dæ{Ï»Hé ø£¢uŸ˝À mdtm|òt◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q dü<ädüT‡≈£î Äj·Tq eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï &ç$»Hé Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ;y˚TXŸ n<Ûä´ø£å‘·q dü÷s¡´\øÏåà &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ >∑≥Tº, , e÷]à 07 (ôd’ÿq÷´dt) : >∑≥Tº eT+&É\+˝Àì |ü\T düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, j·TT{Ïm|òt õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Á>±e÷\˝À Á|ü#ês¡ uÀs¡T¶\T ‘√\–+#·˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. s¡|òüTTbÕ˝Ÿ, dæ◊{Ïj·TT &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù eT+&É\+˝Àì nH˚ø£ Á>±e÷\˝À Á|ü#ês¡ uÀs¡T¶\T+&É≥+ u≤˝Ÿsê+, mdtm|òt◊ &ç$»Hé ñbÕ<Ûä´\T s¡|òüTT\T dü]ø±<äHêïs¡T. ø√&é neT\T˝À ñqï+<äTq ¬s$q÷´ dæã“+~ bÕ˝ÀZHêïs¡T. mdtm|òt◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À mHémdtdæ dü‘·«s¡y˚T ‘√\–+#ê\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î ìs¡«Væ≤+∫q {≤˝…+{Ÿ f…düTº˝À

|òüTq+>± dü«j·T+ |ü]bÕ\q ~H√‘·‡e+ ∫s¡T‘· dü+#ês¡+ nÁe÷u≤<é e÷]à 07 (ôd’ÿq÷´dt) : nÁe÷u≤<é eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ∫≥¢≈£î+≥ Á>±eT+˝À dü«j·T+ |ü]bÕ\q ~H√‘·‡e+ »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. ádü+<äs¡“+>± &çÇy√ u≤˝ŸsêE m+Çy√ •\Œ, ôV≤#Ym+ >± eTÁ‘·TkÕ«$T e´eVü≤]+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± 38 eT+~ XÊÁk˛ÔbÕ<ë´j·TT\T>± e´eVü≤]+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± e÷´<é‡qT eT+∫>± uÀ~+∫q+<äT≈£î #·Á‘·|ü‹øÏ yÓTT<ä{Ï ãVüQeT‹ì n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ëH√bÕ<ë´j·TT\T CÀ´‹˝≤˝Ÿ, mdtmHédæ ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé »Vü≤+^sY, m+$m|òt eT+&É\ ø√ Ä]¶H˚≥sY _. yÓ+ø£fÒwt, e<äs¡ õôV≤#Ym+ qs¡dæ+Vü≤, e+πøX¯«s¡+, õôV≤#Ym+ lìyêdüeT÷]Ô, $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Á>±eTdüTÔ\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

bÕ´øÏ+>¥#˚dæ Ç‘·s¡ sêÁcÕº\≈£î ‘·s¡* düTÔqï≥T¢ q~ |ü]yêVü‰ø£ ÁbÕ+‘ê\ Á|ü» \T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. $XÊK|ü≥ï+, d”e÷+ Á<ÛäÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q ø=+<äs¡T C≤\s¡¢qT s¡|æŒ+∫ n\$e\\ kÕj·T+‘√ #˚|ü\qT |ü{Ϻ Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s¡* düTÔqï õ˝≤¢ eT‘·‡´ XÊU≤~Ûø±s¡T\T #·÷dæ #·÷&Éq≥T¢ e´eVü≤]düTÔqïs¡ì Á|ü»\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. n\$e\\‘√ #˚|ü\T |ü{Ϻ |ü⁄{Ϻ\T, eTs¡ uÀ≥T¢ <ë«sê q~ düMT|ü+˝Àì •yês¡T Á>±e÷\ <ë«sê $XÊK|ü≥ï+, >∑T+≥÷ s¡T‘√ bÕ≥T sêj·T \d”e÷ ÁbÕ+‘ê\≈£î #˚|ü\qT ‘·s¡*düT ÔHêïs¡T. eT<ä´ <äfi≤s¡T\T ø£+‘· n&Ü«Hé‡>± #Ó*¢+∫ C≤\s¡¢\ düVü‰j·T+‘√ #˚|ü\T |ü{Ϻ ≥qTï\ ø=~›

ÁdæŒ+ø£s¡¢ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ\ d”«ø£s¡D >√bÕ˝Ÿù|≥, e÷]à 07 (ôd’ÿq ÷´dt) : eT+&É\+˝Àì $$<Ûä Á>±e÷\˝À ¬s’‘·T\T ÁdæŒ+ø£s¡¢ ô|’|ü⁄\ ø√dü+ <Ûäs ¡U≤düTÔ #˚düT ø√yê\ì eT+&É\ e´ekÕj·÷ ~Ûø±] sê»X‚KsY ‘Ó*bÕs¡T. >√<äe], l $<˚ ‘·, ≈£îe÷sY , düT<Ûëø£sY bÕ¢dæºø˘‡, dü‘·´kÕsTTøÏ ñqï ôd+{Ÿ≈£î dü+ã+~+∫q ¬s’‘·T\T <äs¡U≤ düTÔ #˚k˛yê\ì 25 ô|’|ü⁄\T, 5 q˝≤¢\T ñqï ôd+{Ÿ s¡÷. 10917 &ç&ç #Ó*¢+#ê\ì ÄdüøÏÔ >∑\ ¬s’‘·T\T H˚s¡T dü+Á|ü~+#ê\ì ø√sês¡T.

øÏ¢ìø˘˝À πø{≤sTTdü÷Ô, Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´ XÊ\˝À |ü]ø£sê\T düÁø£eT+>± ˝Òeì ‘·eT Áô|’y˚≥T øÏ¢ìø˘\≈£î eùdÔ yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´ ùde\T n+<äT‘êj·Tì s√>∑T\qT eTuÛÑ´ ô|&ÉT‘·THêïs¡ì Á|üuÛÑT‘·«+ ù|<ä Á|ü»\ Äs√>∑´+ ø√dü+ ø√≥T¢ yÓ∫ÃdüTÔHêï Ç˝≤+{Ï yÓ’<äT´\ e\¢ Á|ü»\≈£î yÓ’<ä´+ n+<äì Á<ëø£å>± e÷]+<äì , Á|üuÛÑT‘·« \ø£å´+ ˙s¡T>±] b˛‘·T+<äqï n{Ϻ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\ô|’ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T ‘·ø£åDyÓTÆ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

¬ødæÄsY sêø£‘√ CÀwt >± ñqï {ÏÄsYmdt eT\›ø£˝Ÿ, , e÷]à 07 (ôd’ÿq÷´dt) : >∑<ë«\ ≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ ¬ødæÄsY sêe&É+‘√ {ÏÄsYmdt ÁX‚DT\˝À q÷‘·H√‘ê‡Vü≤+ HÓ\ø√+~. yÓ’ø±bÕ , ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T {ÏÄsYmdt ˝À #˚s¡&É+‘√ |ü\Te⁄s¡T ø±s¡´ø£s¡Ô\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. e#˚à mìïø£\˝À ‘·eT dü‘êÔ #·÷|æ ø±+Á¬>dt qT eT{Ϻ ø£]|ækÕÔeTì yês¡T #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç+<äT≈£î >±qT Äj·÷ Á>±e÷\˝À >∑\ {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T Ç|üŒ{Ï qT+&ç |ü<∏äø£ s¡#·q >±$düTÔHêïs¡T. e#˚à nôd+;¢, bÕs¡¢y˚T+{Ÿ mìïø£\˝À {ÏÄsYmdt nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#·Tø√e&Éy˚T <Û˚´j·T+>± eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·THêïs¡T. n˝≤π> m+|æ{Ïdæ, »&çŒ{Ïdæ kÕúHê\qT ≈£L&Ü ¬ø’edü+ #˚düTø√e&ÜìøÏ nuÛÑ´s¡Tú\qT m+|æø£ #˚düTÔHêïs¡T. B+‘√ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ~>±\T @s¡Œ&ç+<äì |ü\Te⁄s¡T ‘·eT n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

9q Á|ü‘˚´ø£ z≥s¡T qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+

Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, e÷]à 07 (ôd’ÿq÷´dt) : |ü≥ºD+˝Àì 18 dü+e‘·‡sê\T ì+&çq j·TTe‹, j·TTe≈£î\T Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T z≥T Vü≤≈£îÿ ø£*Œ+#˚ ~X¯˝À Á|üuÛÑT‘·«+ á HÓ\ 9q Á|ü‘˚´ø£ z≥s¡¢ qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eTeTTqT ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ sê»dü« eT+&É˝≤~Ûø±] œe÷´Hêj·Tø˘ ‘Ó*bÕs¡T. z≥T Vü≤≈£îÿ≈£î ns¡TΩ˝…’q ejÓ÷»qT\T Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T yê] yê] Á>±e÷\˝À ã÷‘Y˝…e˝Ÿ n~Ûø±] e<ä›>±ì ˝Ò<ë ‘·Vü≤dæ˝≤›sY e<ä›>±ì Ä]¶z ø±sê´\j·T+˝À >±Hê ‘·q jÓTTø£ÿ >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶‘√ bÕ≥T ¬s+&ÉT bÕdüTb˛{À\qT »s¡|ü]à z≥s¡T>± qyÓ÷<äT #˚sTT+#·Tø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T.

MTùdyê πø+Á<ä+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ cÕ<éq>∑sY, e÷]à 07 (ôd’ÿq÷´dt) : cÕ<éq>∑sY |ü≥ºD+˝Àì ø±\Js√&ÉT¶˝À kÕsTTø£èwüí MT ùdyê πø+Á<ëìï m|æj·TT&ÉãT¢´C… õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T lìyêdüT eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»¬s’ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ <ë«sê @sêŒ≥T #˚dæq MT ùdyê πø+Á<ë\ <ë«sê $<ë´s¡Tú\T, ¬s’s‘·T\T $ìjÓ÷–+#·Tø=ì ‘·«]‘·>∑‹q |üqT\T |üP]Ô #˚düTø√yê\Hêïs¡T. dü«j·T+ ñbÕ~Û ì]à+#·T≈£îqï ìsê«Vü≤≈£î\T ns¡TDY≈£îe÷sY, s¡$øÏXÀsY¬s&ç¶\qT Äj·Tq n_Ûq+~+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À øÏwüºj·T´, sê»X‚KsY, düTB|tj·÷<äyé, j·÷<äj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Hê≥TkÕsê $Áø£sT ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T ø√&˚s¡T, e÷]à 07 (ôd’ÿq÷´dt) : Á>±e÷\˝À Hê≥TkÕsê $Áø£sTTùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒeì m¬ø’‡CŸ môd’‡ •e nHêïs¡T. mìïø£\ ø√&é neT\T˝À ñqï+<äTq mø£ÿ&É ≈£L&Ü eT<ë´ìøÏ >±˙, kÕsê≈£î >±˙ $Áø£sTT+#·sê<äì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. mìïø£\˝À ø√&éqT ñ<˚›•+∫ eT<ë´ìï $Áø£sTT+#·q yê]ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. mìïø£\ ø√&é nqT>∑TD+>± q&ÉT#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.


8

X¯ìyês¡+ 08`03`2014

mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î düVü≤ø±]+#ê* eTVü≤ã÷uŸq>∑sY , e÷]à 07 (ôd’ÿq÷´dt) : eTTì‡|ü˝Ÿ, düs¡«Á‹ø£ mìïø£\qT Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·{≤ìøÏ |üP]Ô düVü≤j·T düVü≤ø±sê\T n+~+#ê*‡+~>± $$<Ûä sê»ø°j·T bÕغ\≈£î õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY j·T+.–]C≤X¯+ø£iY $»„|æÔ #˚XÊs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT ¬syÓq÷´ düe÷y˚X¯ eT+~ s¡+˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, õ˝≤¢ mdt|æ Hêπ>+Á<ä ≈£îe÷sY\T $$<Ûä sê»ø°j·T bÕغ\ Á|ü‹ì <ÛäT\≈£î mìïø£\ Á|ües¡ÔHê ìj·Te÷e[ì $e] +#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝Àì 11 eTTì‡|ü*{Ï˝˝À 8 eTTì‡bÕ*{°\≈£î mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, m\ø£åHéø√&é e÷Á‘·+ õ˝≤¢ n+‘·{≤ e]ÔdüTÔ+<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. á HÓ\ 10e ‘˚~ Hê{Ï qT+∫ Hê$TH˚wüqT¢ d”«ø£]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, Hê$TH˚wüqT¢ eTT–+|ü⁄ 14e ‘˚~Hê&ÉT, 15q Hê$TH˚wüqT¢ |ü]o\q »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\ ñ|ü dü+Vü≤s¡D á HÓ\ 18 es¡≈£î e⁄+<äì , 30 q b˛*+>¥ ìs¡«Vü≤D, @Á|òæ˝Ÿ 2q øö{Ï+>¥ #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. z≥s¡¢qT yês¡T¶\ yê]>±, b˛*+>¥ ùdºwüqT¢ yê]>± $uÛÑ»q ‘·s¡Tyê‘· Äj·÷ z≥s¡T¢ @ b˛*+>¥ ùdºwüHé |ü]~Û˝ÀøÏ ekÕÔs√ eØZø£]kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. b˛*+>¥ ùdºwüHé\ @sêŒ≥T ø√s¡≈£î mìïø£\ dü+|òü÷ìøÏ ˝ÒK Áyêj·T&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 28 ‘˚~ es¡≈£î nHé˝…’Hé˝À

qyÓ÷<äT #˚düTø£qï z≥s¡¢+<ä]øÏ z≥T Vü≤≈£îÿ ø£*Œ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á mìïø£\≈£î $q÷‘·ï+>± düeTÁ>∑ $esê\qT z≥s¡¢≈£î n+<äCÒj·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. z{Ï+>¥ j·T+Á‘ê\ |üìrs¡TqT Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\ düeTø£å+˝À |üØøÏå+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì #· øö{Ï+>¥ πø+Á<ë\T, ÁkÕº+>¥ s¡÷eTT\qT ≈£L&Ü yê]‘√ |ü]o\q #˚sTT+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·÷ πø+Á<ë\≈£î d”\T y˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ >∑T]+∫ Äj·Tq $e]dü÷Ô á HÓ\ 5e ‘˚~ qT+∫ mqïø£\ ø√&é neT\T˝ÀøÏ e∫Ã+<äì, @Á|æ˝Ÿ 2e ‘˚~q Hê$TH˚wüq¢ Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äì , 9e ‘˚~q Hê$TH˚wüq¢ d”«ø£s¡D eTT–+|ü⁄ e⁄+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. 10e ‘˚~Hê&ÉT Hê$TH˚wüq¢ |ü]o\q, Hê$TH˚wüq¢ ñ|ü dü+Vü≤s¡D ∫e]‘˚~ 12 ‘˚~ nì , @Á|æ˝Ÿ 30q b˛*+>¥ e⁄+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. z≥s¡¢ qyÓ÷<äT Á|üÁøÏj·T nH˚~ ìs¡+‘·s¡+>± ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì, mìïø£\T $TqVü≤sTT+∫ $T–‘ê düeTj·÷\˝À z≥s¡T¢ m|üŒ&Ó’Hê qyÓ÷<äT #˚düTø√e#·Ãì ù|s=ÿHêïs¡T. q÷‘·q+>± z≥T Vü≤≈£îÿ e∫Ãq yês¡+<ä]øÏ z≥s¡ bÕ¢dæºø˘ ø±s¡T¶\qT z≥s¡¢≈£î e´øÏÔ>∑‘·+>± e÷Á‘·y˚T n+<äCÒkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. bò˛{À >∑T]Ô+|ü⁄‘√ ≈£L&çq dæ¢|üŒ\T |ü+|æD° #˚j·T&É+

m<äT›\ b˛{°\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ Ä‘·à≈£LsY , e÷]à 07 (ôd’ÿq÷´dt) : |üs¡y˚TX¯«s¡kÕ«$T C≤‘·s¡qT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT |üs¡y˚TX¯«s¡C≤‘·s¡ dü+<äs¡“+>± C≤‘·s¡ Áø°&É yÓTÆ<ëq+˝À |ü≥ºD düs¡Œ+#Y >∑+>±<ÛäsY>ö&é C≤‘·s¡ ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé l<∏äsY>ö&é ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Hêj·T≈£î\T ã+>±s¡T lìyêdüT\T m<äT›\ b˛{°\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ j˚T{≤ ìs¡«Væ≤+#˚ C≤‘·s¡˝À Ç˝≤ nìï s¡ø±\ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#˚ yês¡T ø±<äì á dü+e‘·‡s¡+ nìï es¡êZ\ Á|ü»\T ñ‘ê‡Vü≤|ü]#˚+<äTπø ø£ã&û b˛{°\T, uÛÑ»q b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. M]‘√ bÕ≥T C≤‘·s¡ ø£$T{Ï düuÛÑT´\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

$ø±dt ø£fi≤XÊ\˝À $&√ÿ\T y˚&ÉTø£\T Ä‘·à≈£LsY , e÷]à 07 (ôd’ÿq÷´dt) : Ä‘·à≈£LsY |ü≥ºD •yês¡T˝À ñqï $ø±dt pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT ∫e] dü+e‘·‡s¡+ $<ë´s¡TÔ\≈£î $&√ÿ\T düe÷y˚X¯+ @s¡êŒ≥T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Á|æì‡|ü˝Ÿ <Ó’e»q+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\T ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T ‘·eT ø£fi≤XÊ\˝À $<ë´qT nuÛÑ´dæ+∫ eT] ø=~› s√E\˝À |ü]ø£å\T nq+‘·s¡+ mø£ÿ&ç qT+∫ yÓ[¢q uÛÑ$wü´‘·T˝À ñqï‘· •Ksê\qT Ä~Ûs√Væ≤+∫ ø£fi≤XÊ\≈£î eT+∫ ù|s¡T ‘˚yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£fi≤XÊ\ ˝…ø£Ãs¡s¡T¢ dü‘·´Hêsêj·TD, Hê>∑s¡T®q, $»jYT, \øÏåàHêsêj·TD, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

»s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. z≥s¡¢qT m≥Te+{Ï Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î >∑T]#˚j·Tsê<äì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. nÁø£eT eT<ä´+, uÛ≤Ø q>∑<äTô|’ >∑{Ϻ ì|òü÷ ñ+<äì, M{Ïì Ä]ø£{≤º&ÜìøÏ p´&çwæj·T˝Ÿ n~Ûø±sê\T ø£*–q e´≈£îÔ\T $#ê]kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\T mìïø£\˝À »]π> bıs¡bÕ≥T¢ ∫qï$>± nb˛Vü≤ |ü&Ésê<äì, mìïø£\ Á|ües¡Ôq ìj·Te÷e[ì me¬s’q ñ\¢+|òæTùdÔ yê] nuÛÑ´]ú‘·«+ s¡<äT› ne⁄‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. mìïø£\ |òæsê´<äT\ ø√s¡≈£î {À˝ŸÁ|ò” HÓ+. 9886098111 qT @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. e&û¶ yê´bÕs¡düTÔ\T, ‘·qU≤‘ê<ës¡T\T <ë«sê z≥s¡¢qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚j·Tsê<äì, n+‘˚ø±≈£î+&Ü eTVæ≤fi¯ X¯øÏÔ dü+|òü÷\T, &Ü«Áø± dü+|òü÷\≈£î Á|ü˝ÀuÛ≤\T ô|fÒº $<Ûä+>± q>∑<äT |ü+|æD° #˚ùdÔ nqs¡Ω‘·≈£î >∑Ts¡j˚T´ neø±X¯+ ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ md”Œ Hêπ>+Á<ä≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nuÛÑ´s¡Tú\T mìïø£\ Á|ües¡úHê ìj·Te÷e[ì ø±s¡´ø£s¡Ô\ es¡≈£î #˚πs $<Ûä+>± ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. b˛*+>¥ πø+Á<ëìøÏ 200 MT≥s¡¢ ˝À|ü⁄q mìïø£\ Á|ü#ês¡+ #˚j·Tsê<äì ‘Ó*bÕs¡T. }πs–+|ü⁄˝À bÕ˝ÀZH˚ yês¡T Á|ü»\≈£î, kÕe÷q´ »qJeHêìøÏ m≥Te+{Ï Çã“+<äT\T ø£*–+#·≈£î+&Ü ìs¡«Væ≤+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. |ü≥ºD+˝À 90 XÊ‘·+ u≤´qs¡T¢ ‘=\–+#·&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«

ø±sê´\j·÷\ô|’Hê @es¡T m≥Te+{Ï sê‘·\T Áyêj·Tsê<äì, Áô|’y˚{Ÿ ÄdüTú\ô|’ mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚≥|ü⁄Œ&ÉT dü+ã+~‘· e´≈£îÔ\ nqTeT‹ ‘·|üŒìdü] nì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ\˝À $<Ûëq|üs¡yÓTÆq ìs¡íj·÷\ô|’qH˚ Á|üdü+–+#ê˝Ò ‘·|ü⁄Œ e´øÏÔ>∑‘·+>± <ä÷wæ+#·sê<äì ‘Ó*bÕs¡T. b˛{°˝À ñqï nuÛÑ´s¡Tú\T yê] Á|ü#êsêìøÏ nj˚T´ Ks¡TÃqT ‘·eT mìïø£\ Ks¡TÃ˝À #·÷|æ+#·e\dæ ñ+≥T+~. n{Ϻ Ks¡Tà $esê\qT ]≥]ï+>¥ n~Ûø±]øÏ düeT]Œ+#·e\dæ+~>± ø√sês¡T. dü]Vü≤<äT› ÁbÕ+‘ê\˝À ì|òü÷qT |ü{Ïwüº+ #˚dæq≥T¢, Ç+<äT ø√dü+ 22 #Óø˘ b˛düTº\qT @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\˝À myÓTÆHê ñ\¢+|òüTq\T, ÄÁø£eTD\T »]–q≥¢sTT‘˚ ‘·eT düMT|ü mìïø£\ n~ø±] <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêyê\ì, Á|ü‹ |òæsê´<äTqT ]õdüºsY #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ìùw~‘· ù|\T&ÉT |ü<ës¡ú\T @es¡T düs¡|òüsê #˚j·Tsê<äì, ì\Te #˚j·Tsê<äì ø√sês¡T. mìïø£\ Á|ü#êsêìï ñ<äj·T+ 6>∑+≥\ qT+&ç sêÁ‹ 10 >∑+≥\˝À>± K∫Ñ·+>± eTT–+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À C…dæ X¯s¡àDY, &çÄsYz sê+øÏwüHé,&çÄsY&çm ||æ&ç #·+Á<äX‚ KsY¬s&ç¶, ø±+Á¬>dt ‘·T|ü⁄q s¡+>±sêe⁄, ˇu…<äT˝≤¢ ø=‘ê«˝Ÿ, {ÏÄsYmdt qT+&ç yÓ÷Vü≤Héu≤ãT, _md”‡ qT+&ç lìyêdt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Á|üD≤[ø£‘√ #·~$‘˚ $»j·T+ ‘·<∏ä´+ Ä‘·à≈£LsY, e÷]à 07 (ôd’ÿq÷´dt) : e÷]Ã˝À »s¡>∑uÀj˚T &çÁ^ |üØø£å\≈£î $<ë´]úDÏ, $<ë´s¡Tú\T Á|üø£ÿ Á|üD≤[ø£‘√ #·~$‘˚ |üØø£å˝À¢ ‘·|üŒø£ $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔs¡ì bÕ\eT÷s¡T $X¯« $<ë´\j·T+ ]õdüºsY $dæ yÓ+ø£≥#·\+ dü÷∫+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT Ä‘·à≈£LsY Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ yê]¸ø√‘·‡yêìøÏ eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»¬s’q j·T÷ìe]‡{° yÓ’dt #êq‡\sY yÓ+ø£≥#·\+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 6 dü+e‘·‡sê\T>± bÕ\eT÷s¡T $X¯«$<ë´ \j·T+ $dæ>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqïs¡ì Ä‘·à≈£LsY ÁbÕ+‘·+ #ê˝≤ yÓqTø£ã&ç ñ+<äì nHêïs¡T. Çø£ÿ&É #·~y˚ $<ë´]úDÏ, $<ë´s¡Tú\T |üØø£å\T sêùd+<äT≈£î #ê˝≤ <ä÷s¡+ yÓfi≤¢*‡ edüTÔ+<äì ‘·eT e+‘·T Á|üj·T‘·ï+ #˚dæ e#˚à dü+e‘·‡s¡+ Ä‘·à≈£LsY˝À |üØø£å πø+Á<ä+ ìs¡«Væ≤+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. $X¯«$<ë´\j·T+˝À $<ë´s¡Tú\≈£î ñ∫‘· $<ä´qT n+~düTÔqïs¡ì e÷ ‘·s¡+

#·~y˚≥|ü⁄Œ&ÉT $X¯«$<ë´\j·T+˝À #·<äe⁄ \T #·<äyê\+fÒ m+‘√ ø£wüº|ü&Ü*‡ edüTÔ+ <äì H˚&ÉT Á|üuÛÑT‘·«+ Á>±MTD ÁbÕ+‘· $<ë´s¡Tú\≈£î ñqï‘· $<ä´ n+~+#˚+<äT≈£î $X¯« $<ë´\j·÷\˝À ôd’‘·+ ñ∫‘· $<ä´qT n+~+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+<äì &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ ˇø£|ü⁄Œ&ÉT 20 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· ñ+fÒ n~ H˚&ÉT 40 XÊ‘êìøÏ ô|]–+<äì n~ 80 XÊ‘êìøÏ $T+∫‘˚ Çø£ÿ&É Á|æì‡|ü˝Ÿ‘√ bÕ≥T ‘êeTT ôd’‘·+ dü+‘·è|æÔ #Ó+<äT‘êeTì $<ë´s¡Tú\T ìsêX¯, ìÁdüèVü≤\qT |üø£ÿq ô|{Ϻ #·ø£ÿ{Ï ø±s¡´#·s¡D s¡÷bı+~+#·Tø=ì $»j·T+ kÕ~Û+#ê\ì _á&ç #˚dæ {°#·sY C≤ãT\πø |ü]$T‘·+ ø±≈£î+&Ü ◊mmdt, ◊|æmdt ˝≤+{Ï ñqï‘· #·<äTe⁄\T #·~$ ‘·eT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\‘√ bÕ≥T ø£fi≤XÊ\≈£î, |ü⁄{Ϻq

}s¡T≈£î ù|s¡T rdüT≈£îsêyê\ì dü÷∫+ #ês¡T. $•wüº n‹~Û>± $#˚Ãdæq Ä‘·à≈£LsY dü]ÿ˝Ÿ ÇHé‡ô|ø£ºsY øÏwüHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T $<ë´]úDÏ, $<ë´s¡Tú\T mH√ï ø£wüºqcÕº\≈£î zs¡TÃø=ì ø£fi≤XÊ\≈£î |ü+|ü⁄‘·T+{≤s¡ì yê] ÄX¯\T ì»+ #˚ùd+<äT≈£î $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄ô|’ ÁX¯<ä› ô|{Ϻ eTTK´+>± á 15 s√E\T ôd˝Ÿbò˛qT¢ |üø£ÿq ô|{Ϻ #·<äTe⁄qT ø=qkÕ– +#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ lìyêdtsêe⁄ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#·>± C…&çŒ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ ôV≤#Ym+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡j·T´, yÓ’dt Á|üdæ&Ó+{Ÿ nãT›˝Ÿ ø£©+ ˝…ø£ Ãs¡s¡¢ ãè+<ä+ Hê>∑uÛÑ÷wüD+, <˚$¬s&ç¶, XÊ´+düT+<äsY>ö&é, nø£“sY, s¡|òüTT, sê|òüTy˚+<äsY, wüø°sY, \øÏåàø±+‘Y ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

$<ë´s¡Tú˝Ò ñbÕ<Ûë´j·TT˝…’q y˚fi¯

¬s’‘·qï\≈£î ø£\dæsêì ø±\+

qs¡« e÷]à 07 (ôd’ÿq÷´dt) : qs¡« eT+&É\|ü]~Û˝Àì sê+|üPs¡+ Á>±eT+˝À X¯óÁø£yês¡+ s√Eq j·TT|æmdt bÕsƒ¡XÊ\˝À dü«j·T+ |ü]bÕ\q ~H√‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± j·TT|æmdt ôV≤#Ym+ lìyêdüT\T Á>±eT Á|ü»\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTq dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´s¡Tú\T, eTq bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T 102 eT+~øÏ >±qT, 15 eT+~ {°#·sY‡ nj·÷´s¡ì yê] Á|ü‹uÛÑqT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T m+‘√ dü+‘√wü+#ês¡Hêïs¡T. |æ\¢˝Ò πs|ü{Ï bÂs¡T\T>± m<ä>±\ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ã&çøÏ düeTj·÷ìøÏ |ü+|æ+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T. Á>±eT ù|<ä\T ≈£L&É düVü≤ø£]+#ê\Hêïs¡T. ñ‘·ÔeT ñbÕ<Ûë´j·TT\T>± e´eVü≤]+∫q ∫Hêïs¡T\≈£î ãVüQeT‘·T\T ≈£L&Ü ãVüQe÷q+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\T l\‘·, u≤\øÏwüº¬s&ç¶, $<ë´ ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé u≤˝Ÿ¬s&ç¶, düs¡Œ+#Y >ödt, Á>±eT ù|<ä\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

˝Ò≈£î+&Ü #˚kÕsTT. B+‘√ ≈£îs¡Te⁄ ô|]–+~. $‘·ÔHê\T, ms¡Te⁄\T eT∞fl eT∞¢ y˚j·÷*‡ e∫Ã+~. Äj·Tq ~>∑Tã&ç sê˝Ò<äT. es¡¸\T m≈£îÿe>± sêe&É+‘√ |ü‹Ô |ü+≥˝À m<äT>∑T<ä\ Ä\dü´+ nsTT+~. Ç~ ~>∑Tã&çô|’ ÁbÕs¡+uÛÑ+ #·÷|æ+∫+~. mø£sêìøÏ |ü~ øÏ«+{≤\ |ü‹Ô sêyê*‡ ñ+&É>± πøe\+ 3, 4 øÏ˝À\≈£î $T+#·˝Ò<äT. es¡¸\ e\¢ ~>∑Tã&ÉT\T ‘·>∑Z&É+ e÷s√yÓ’|ü⁄ |ü‹Ô neTàø±\˝À ìã+<äq\‘√ neTàø±\T |üP]Ô>± ‘·–Zb˛j·÷´sTT. ø±\+ ø£*dæ sêø£b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T uÛ≤Ø>± qwüºb˛j·÷´s¡T.

|üÁ‘ê\T ø£+|üP´≥sY˝À bı+<äT|üs¡Ã&É+ ˝Ò<äT m+<äT≈£î |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì ¬s’‘·T\T lìyêdtsêe⁄, uÛ≤düÿsY, »>∑Hé, düTπsXŸ, X¯+ø£sY, yÓ+ø£{ŸsêeTT\T, düs¡Œ+#Y n+»Hé¬s&ç¶, sê+ø=+&É, X¯+ø£sY‘√ bÕ≥T 20 eT+~ ¬s’‘·T\T ‘·Vü≤dæ˝≤›sY‘√ yê–«yê<ä+‘√ ~>±s¡T. |üVü≤˙ <äèMø£s¡D |üÁ‘ê\T Á|ü‹ì‘·´+ MT ø±s¡´\j·T+

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, e÷]à 07 (ôd’ÿq÷´dt): >∑‘· »qe] qT+&ç á »qe] es¡≈£î ø=‘·Ô>± z≥s¡T¢>± qyÓ÷<äT #˚düT≈£îqï yê]øÏ bÕ¢dæºø˘ z≥sY >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T C≤Ø #˚düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] j·T+. –]C≤X¯+ø£sY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT≈£î >±qT πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òüT+ õ˝≤¢≈£î eT÷&ÉT \ø£å\ bÕ¢dæºø˘ z≥s¡T bò˛{À >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\qT |ü+|æq≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢≈£î dü+ã+~+∫ j·T+dæ{Ï ø±sY¶‡, f…ø±ï\J, Áô|’y˚{Ÿ *$Tf…&é eTDÏbÕ˝Ÿ≈£î #Ó+~q dü+düú á ø±s¡T¶\qT düs¡|òüsê #˚j·TqT+<äì ‘Ó*bÕs¡T. nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\ yê]>± eTTÁ~+∫q z≥s¡T bò˛{À >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T dü+ã+~‘· m\ø√ºs¡˝Ÿ ]õùdºwüHé Ä|ò”düsY‡≈£î |ü+|ü&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. 2013 »qe] 15 qT+&ç á »qe] 31 es¡≈£î ø=‘·Ô>± z≥s¡T¢>± qyÓ÷<äT #˚düT≈£îqï yê]øÏ e÷Á‘·y˚T bÕ¢dæºø˘ z≥s¡T bò˛{À >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T n+<äCÒj·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. bÕ¢dæºø˘ bò˛{À z≥s¡T >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T nedüs¡yÓTÆq yês¡T á ùdyê ˝Ò<ë MT ùdyê πø+Á<ë\ <ë«sê bı+<äe#·Ãì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. n+<äT e\¢ õ˝≤¢˝Àì n+<äs¡T m\ø√ºs¡˝Ÿ ]õÁùdºwüHé n~Ûø±s¡T\T bÕ¢dæºø˘ z≥s¡T bò˛{À >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\qT n+<äT≈£îqï yÓ+≥H˚ @Á|æ˝Ÿ 10 ˝À>± dü+ã+~‘· z≥s¡¢≈£î ã÷‘Y kÕúsTT n~Ûø±s¡T\ <ë«sê |ü+|æD° #˚j·÷\ì, ø±s¡T¶\T |ü+|æD° #˚dæq≥T¢ z≥s¡¢ qT+&ç s¡o<äT\T ≈£L&Ü rdüTø√yê\ì Ä<˚•+#ês¡T.

eì‘· ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À b˛{°\T Hê>∑sY≈£s¡÷ï˝Ÿ e÷]à 07 (ôd’ÿq÷´dt) : n+‘·sê®rj·T eTVæ≤fi¯ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì |ü≥ºD+˝Àì l d”‘êsêeTkÕ«$T <˚yê\j·T Äes¡D˝À yêdü$ eì‘ê ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À Áø°&Ü b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ yêdü$ ø£ø£¢uŸ n<Ûä´≈£åîsê\T ø=Á≥ ùV≤eTsêDÏ #êf…&é Á|üdæ&Ó+{Ÿ l<˚$\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. eTVæ≤fi¯\ kÕ~Ûø±s¡‘·‘√ bÕ≥T eTVæ≤fi¯\T sê»ø°j·÷˝À¢ eTT+<äT+»+˝À ñ+&˚+<äT≈£î eì‘· ø£¢uŸ ø£èwæ #˚düTÔqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Ä≥\ b˛{°\‘√ bÕ≥T øÏ«CŸ b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. eTVæ≤fi¯\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝ÀZì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T.

u≤¢ø˘ u…\Tº kÕ~Û+∫q #Ó’‘·q´

#·T≥÷º ‹]–q |òü*‘·+ ˝Ò≈£î+&Üb˛sTT+<äì yêb˛j·÷s¡T. 2 s√E\ ÁøÏ‘·+ ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <Ûäsêï ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+∫q |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á>±e÷\˝À Á|üuÛÑT‘·«+ eT+ps¡T #˚dæq n_Ûeè~› |üqT\≈£î ÇdüTø£ ˝Ò≈£î+&Ü Ä–b˛j·÷j·Tì nqTeT‘·iT\T m+<äT≈£î

»&ÉÃs¡¢, e÷]à 07 (ôd’ÿq÷´dt) : |ü≥ºD+˝Àì Á_*j·T+{Ÿ Á>±eTsY dü÷ÿ˝Ÿ˝À¢ X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT ìs¡«Væ≤+∫ u≤¢ø˘ u…\Tº b˛{°\˝À #Ó’‘·q´ yÓTT<ä{Ï kÕúq+˝À ì*#ês¡ì ãT&√U≤Hé ø£sêfÒ e÷düºsY mdt.&ç nX¯«‘Y ‘Ó*bÕs¡T. #Ó’‘·q´qqT bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷q´+ &Ó’¬sø£ºsY Ç+~sê e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´]ú n_Ûeè~›øÏ $<ä´‘√ bÕ≥T XÊØs¡ø£ <äè&É‘·«+ m+‘√ nedüs¡eTì n+<äT#˚ ì‘·´ Á|üD≤[ø£˝À uÛ≤>∑+>± ø£sêfÒ ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. ø£sêfÒ eTH√<ÛÓ’s¡új·÷ìøÏ á düe÷»+˝À n&Éyêfi¯¢ |ü≥¢ »s¡T>∑T‘·Tqï n|òü÷sTT‘ê´\qT m<äTs=ÿe&ÜìøÏ eTVæ≤fi¯\T ≈£L&Ü m+‘·>±H√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T yÓ+ø£≥s¡eTD, ÄX¯«ø˘, |æá{Ï sêCÒXŸ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

eTø£Ô˝Ÿ˝À¢ _C…|æ bÕ>∑ y˚düTÔ+~ Hê>∑Tsêyé HêyÓ÷J Ä‘·à≈£LsY, e÷]à 07 (ôd’ÿq÷´dt) : ‘·«s¡˝À »s¡>∑uÀj˚T nôd+;¢ mìïø£˝À¢ u≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ eTø£Ô˝Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZìï ¬ø’edü+ #˚düTø√uÀ‘·T+<äì _C…|æ sêÁwüº Hêj·T≈£î\T Hê>∑Tsêe⁄ HêyÓ÷J Hêj·T≈£î\T ø=+&Éj·T´, eTìøÏXÀsY¬s&ç¶, k˛eTX‚KsY>ö&é\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉTÄ‘·à≈£LsY |ü≥ºD+˝Àì yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ ø±\˙˝À uÛ≤s¡rj·T »Hê‘ê bÕغ eT+&É\ ø±sê´\j·÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ nø£ÿ&˚ $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷

‘·Vü≤d”˝≤›sYô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dæq ¬s’‘·T\T e+>∑÷s¡T e÷]à 07 (ôd’ÿq÷´dt): uÛÑ÷eTT\ <äèMø£s¡D |üÁ‘ê\qT ø£+|üP´≥sY˝À bı+<äT|ü]#ês¡T. u≤´+≈£î\˝À s¡TD≤\T rdüTø√yê\+fÒ ø£+|üP´≥sY |üVü≤D° u≤´+ø˘ n~Ûø±s¡T\T n&ÉT>∑T‘·THêïs¡T. ‘·Vü≤d”˝≤›sY, ø£+|üP´≥sY ˝ÀqyÓ÷<äT #˚j·T&É+ ˝Ò<äT ‘·Vü≤dæ˝≤›sY dæã“+~ e÷Á‘·eTT uÛÑ÷ <äèMø£s¡D

õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY j·T+. –]C≤X¯+ø£sY

|æj·T÷ ]õdüºsY yÓ+ø£≥#·\+

‘Ó\¢uÀsTTq ã+>±s¡+ »&ÉÃs¡¢ , e÷]à 07 (ôd’ÿq÷´dt) : ¬s’‘·qï\ ÄXÊ\ |ü+≥ ‘Ó\¢ ã+>±s¡+ á @&Ü~ ‘Ó\¢uÀsTT+~. KØ|òt ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À ≈£î]dæq es¡¸\T ¬s’‘·qï\qT ì+&É yÓT+#˚kÕsTT. es¡dü>± es¡¸\T ≈£î]j·T&É+‘√ y˚\ mø£sê\ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷bÕsTT. Bì‘√ n~Ûø£ $d”Ôs¡í+˝À kÕ¬>’q |ü‹Ô |ü+≥ ~>∑Tã&ÉT\T dü>±ìøÏ ô|’>∑ ‘·>±ZsTT. >∑‘· @&Ü~øÏ b˛*ùdÔ á @&Ü~ ¬s’‘·qï\≈£î dü>∑+ |ü‹Ô e÷Á‘·y˚T neTàø±ìøÏ e∫Ã+~. á @&Ü~ KØ|òt˝À ≈£îs¡yê*‡q <ëì ø£+fÒ n~Ûø£+>± ≈£îs¡e&É+‘√, es¡dü>± es¡¸\T sêe&É+‘√ ¬s’‘·qï\≈£î ø£+{Ï MT<ä ≈£îqT≈£î

bÕ¢dæºø˘ z≥s¡T >∑T]Ô+|ü⁄ø±s¡T¶\T C≤Ø

Çe«&É+ ˝Ò<äì ì\BXÊs¡T. eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, Çfi¯ó¢ yÓ+≥H˚ ì]à+#·Tø√yê\ì MTπs #ÓãT‘·THêïs¡T. ÇdüTø£ nqTeT‘·T\T Çe«≈£î+fÒ @˝≤ ì]à+#·Tø√yê\ì nì Á|ü•ï+#ês¡T. ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E˝À¢ ¬s’‘·T\≈£î @˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ˝Ò≈£î+&Ü #·÷kÕÔeTì ‘·Vü≤dæ˝≤›sY Vü‰MT Çe«&É+‘√ yê–«yê<ä+ dü<äT›eTì–+~.

Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ _C…|æπø |òüTq‘· <ä≈£îÿ‘·T+<äì _C…|æ Ç∫Ãq e÷≥≈£î ø£≥Tºã&ç uÛ≤s¡rj·T »Hê‘ê bÕغ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó\Œ&É+ e˝Ò¢ H˚&ÉT ø=‘·Ô sêÁwüº dü+ãsê\T »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqïs¡ì n |òüTq‘· _C…|æπø <ä≈£îÿ‘·T+<äì ‘·«s¡˝À »s¡>∑uÀj˚T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ mìïø£˝À¢ ãC≤bÕ≈£î z≥T y˚dæ qπs+Á<äyÓ÷&çøÏ Á|ü<Ûëìì #˚j·÷\ì yês¡T dü÷∫+#ês¡T. yê]‘√ bÕ≥T _C…|æ Hêj·T≈£î\T Hê>∑uÛÑ÷wüq+ >ö&é, πs∫+‘·\ lìyêdüT\T, nXÀø˘≈£îe÷sY, eTùV≤+<äsY¬s&ç¶, lìyêdtj·÷<äyé, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

‘Ó\+>±D |ü⁄q:ìsêàD+ {ÏÄsYmdt e˝Ò kÕ<Ûä´+ ø√dæZ , e÷]à 07 (ôd’ÿq÷´dt) : ‘Ó\+>±DqT y˚TeTT ‘Ó#êÃeT+fÒ y˚TeTT ‘Ó#êÃeTì {Ï&ç|æ, eT]j·TT ø±+Á¬>dt bÕغ m–]|ü&ÉT‘·THêïsTT. ã*<ëHê\T b˛sê{≤\ |òü*‘·+>±H˚ 60 @fi¯fl ‘Ó\+>±D ø£\, {ÏÄsYmdt bÕغ $~Û˝Àì |ü]dæú‹˝À ø±+Á¬>dt ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï Á|üø£{Ï+∫+<äì {ÏÄsYmdt bÕغ ø√dæZ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T m&É¢ #Óqï|üŒ ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<Ûä+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D |ü⁄qìsêàD+ »s¡>∑\+fÒ ˇø£ {ÏÄsYmdt bÕغπø kÕ<Ûä´+ n˝≤π> ‘Ó\+>±D˝À $T–‘· d”e÷+Á<Ûä bÕغ\ Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&˚ ns¡Ω‘· ˝Ò<äHêïs¡T.

VaarthaTarangalu. Printed Published and owned by K.A.Vijayaraju Printed at S.R.Publications,Amberpet,Hyderabad, Published from H.No: 1-9-9/1/A/23. F.NO: 301, Suryasadan Near e -seva Ramnagar Hyderabad. 48. Editor.K.A.VijayaRaju Ph.040-27421188, cell:9440788196, Website: www.vaarthatarangalu.com.Email: vtarangalu.222208@gmail.com, RNI.NO:APTEL 2006/18987,

08 03 14 vaarthatarangalu web