Page 1

ôV’≤<äsêu≤<é 7`2`2014 X¯óÁø£yês¡+

PUBLISHING IN: Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada ‰ www.indianewstoday.co

sê»´düuÛÑ mìïø£≈£î

düs¡«+ dæ<äΔ+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 6 : ô|<ä›\ düuÛÑ≈£î me¬se s¡T yÓfi¯¢qTHêïs¡qï #·s¡Ã≈£î eTs√ 24 >∑+≥˝À¢ ‘Ós¡|ü&ÉqTqï~. dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]Δ Ä<ë\ Á|üuÛ≤ø£ sY¬s&ç¶ô|’H˚ düs¡«Á‘ê #·s¡Ã kÕ>∑T‘√+~. Äj·Tq ô|<ä›\ düuÛÑ≈£î yÓfi¯‘êsê.. dü]|ü⁄#·TÃ≈£î+{≤sê nqï <ëìô|’ ˝…ø£ÿ\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. $T–*q Äs¡T>∑Ts¡T j·T<∏ë‘·<∏ä+>± ô|<ä›\ düuÛÑ≈£î yÓfi¯‘ês¡ì ø=+<äs¡T.. ˇø£s¡T ‘ês¡Te÷s¡j˚T´ neø±X¯+ ñ+<äì Ç+ø=+<äs¡T ˝…ø£ÿ˝ÒdüTÔHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ 7 >∑+≥\ø£˝≤¢ ‘˚*b˛‘·T+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T.Ç~˝≤ñ+&É>± sê»´düuÛÑ mìïø£≈£î düs¡«+ dæ<äΔyÓTÆ+~. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 9>∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï mìïø£≈£î n~Ûø±s¡T\T nìï @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚XÊs¡T.Äs¡T d”≥¢≈£î >±qT @&ÉT>∑Ts¡T Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚j·T&É+‘√ sê»´düuÛÑ≈£î mìïø£ nìyês¡´yÓTÆq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|òü⁄q {Ï.düTã“sê$T¬s&ç¶, ¬ø$|æ sêeT#·+Á<äsêe⁄, m+m U≤Hé, {°&û|” ‘·s¡|òü⁄q >∑]ø£bÕ{Ï yÓ÷Vü≤qsêe⁄, d”‘êsêeT\øÏåà, {ÏÄsYmdt ‘·s¡|òü⁄q ¬ø.πøX¯esêe⁄, dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]Δ>± Ä<ë\ Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ ã]˝À ñqï $wüj·T+ $~‘·y˚T.mìïø£≈£î <ä÷s¡+>± ñ+≥Tqï≥Tº yÓ’mdtÄsYdæ|æ n~ÛH˚‘· bÕغ ‘·s¡|òü⁄q $|t C≤Ø #˚XÊs¡T.B+‘√ Ä<ë\ Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ ø=+‘· ìsêX¯≈£î >∑T¬s’q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘·q≈£î yÓ’mdtÄsYdæ|æ n+&É>± ì\TdüTÔ+<äqï ñ<˚›X¯+‘√H˚ Äj·Tq ã]˝ÀøÏ ~–q≥Tº Äj·Tq düìïVæ≤‘·T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. d”m+ øÏs¡DY düVü≤ø£]kÕÔs¡qï ÄX¯‘√ Ä<ë\ düìïVæ≤‘·T\T ñqï≥Tº yês¡Ô˝§düTÔHêïsTT. ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·q eTT>∑TZs¡T nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î Ç|üŒ{Ïπø s¡+>∑+ dæ<äΔ+ #˚dæq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç~˝≤ñ+&É>± á mìïø£ ≈£î yÓ’mdtÄsYdæ|æ, _C…|æ <ä÷s¡+>± ñ+≥T+ & É&É+‘√ sê»´düuÛÑ mìïø£ s¡düe‘·Ôs¡+>± ø=qkÕ>∑ qT qï<äì sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. yÓ’mdt ÄsYdæ|æøÏ 23 eT+~.._C…|æøÏ Hê>∑+ »Hês¡›q¬s &綑√ ø£\T|ü⁄≈£îì q\T>∑Ts¡T XÊdüqdüuÛÑT´ \Tqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. eTs√ eTT>∑TZ] myÓTà˝Ò´\≈£î z≥T Vü≤≈£îÿ ˝Ò<äT. B+‘√ yÓTT‘·Ô+ 30eT+~ myÓTà˝Ò´\T mìïø£≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&ÉqTHêïs¡T.

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:262 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

¬s+&√ s√p n<˚ rs¡T..n<˚Vü≤Às¡T!

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, |òæÁãe] 6: ¬s+&√ s√p n<˚ rs¡T..n<˚Vü≤Às¡T..ñuÛÑj·T düuÛÑ˝À¢ >∑+<äs¡>√fi¯+.. ø=qkÕ–q yêsTT<ë\|üs¡«+.. ˝Àø˘düuÛÑ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T X¯óÁø£yês¡+ Hê{ÏøÏ yêsTT<ë |ü&É>±.. sê»´düuÛÑ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T >∑Ts¡Tyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2>∑+≥\ es¡≈£î yêsTT<ë|ü&ܶsTT.

˝Àø˘düuÛÑ X¯óÁø£yêsêìøÏ yêsTT<ë Ç~˝≤ñ+&É>± >∑Ts¡Tyês¡+Hê{Ï ˝Àø˘düuÛÑ˝À πø+Á<äeT+Á‘·T\T C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, C…’sê+s¡y˚Twt |ü\T _\T¢\qT Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T.

myÓTà˝Ò´\ Á|üdüqï+ ø√dü+..

˝Àø˘düuÛÑ˝À Ç˝≤..

sê»´düuÛÑ˝À..

myÓTà˝Ò´\qT Á|üdüqï+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ sê»´düuÛÑ nuÛÑ´s¡Tú\T Ç|üŒ{Ïπø bÕe⁄\T ø£~|æq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~.Ä πsdüT˝À ¬ø$|æ sêeT#·+Á<äsêe⁄ ø±düÔ eTT+<äTqï≥Tº düe÷#ês¡+. {Ï.düTã“sê$T¬s&ç¶ ≈£L&Ü nÁ|üeT‘·Ô+ >±H˚ ñqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]Δ>± Ä<ë\ Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ ã]˝À ñ+&É&É+‘√ Ä Á|üuÛ≤e+ qT+&ç ‘·|æŒ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î Ç|üŒ{Ïπø Çs¡Te⁄s¡T H˚‘·\T ‘·eT‘·eT kÕúsTT˝À¢ myÓTà˝Ò´\qT Á|üdüqï+ #˚düT≈£îqï≥Tº $qek˛Ô+~. yÓ’mdtÄsYdæ|æ eT<䛑·T Ç∫à ñ+fÒ Ä<ë\ Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ $»j·T+ düT\Te⁄ nj˚T´<äqï n_ÛÁbÕj·÷\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. yÓ’mdtÄsYdæ|æøÏ 23eT+~ myÓTà˝Ò´\T ñqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

˝Àø˘düuÛÑ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. ˝Àø˘düuÛÑ d”Œø£sY MTsê≈£îe÷sY düuÛÑ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· ø±+Á¬>dt, {°&û|” m+|”\T b˛{≤b˛{°>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. d”Œø£sY b˛&çj·T+ e<ä›≈£î <ä÷düT¬ø[¢ ù|¢ ø±s¡T¶\‘√ ìHê<ë\T ø=qkÕ–+#ês¡T. n˝≤π> ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· m+|”\T ôd’‘·+ d”Œø£sY b˛&çj·T+ e<ä›≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä.. C…’ ‘Ó\+>±D ìHê<ë\‘√ Vü≤À¬s‹Ô+#ês¡T. >∑+<äs¡>√fi¯+ eT<Û˚´ d”Œø£sY MTsê≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m+|”\T yÓ÷<äT>∑T\ y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, düã“+ Vü≤], y˚Tø£bÕ{Ï sê»yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ Ç∫Ãq n$XÊ«dü H√{°düT\T n+<ëj·Tì, düuÛÑ n<äT|ü⁄˝À ˝Òq+<äTq yê{Ïì #˚|ü≥º˝Òø£b˛‘·THêïeTì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. düuÛÑ düC≤e⁄>± kÕπ>+<äT≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì, nH˚ø£ _\T¢\T ÄyÓ÷<ä+ bı+<ë*‡ ñHêïj·Tì, Çy˚ ∫e] düe÷y˚XÊ\T.. dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì |ü<˚ |ü<˚ d”Œø£sY MTsê≈£îe÷sY $»„|æÔ #˚XÊs¡T. nsTTq|üŒ{Ïø°

sê»´düuÛÑ˝Àq÷ yêsTT<ë\ |üs¡«+ ø=qkÕ–+~. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ 11>∑+≥\ düeTj·T+˝À sê»´düuÛÑ ø±s¡´ø£˝≤bÕ \qT #Ó’s¡àHé Vü≤MT<é nHê‡Ø ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·, ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· m+|”\T yÓ˝Ÿ˝ÀøÏ <ä÷düT¬ø[¢ b˛{≤b˛{°>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=q&É+‘√ ‘=\T‘· >∑+≥bÕ≥T yêsTT<ë y˚XÊs¡T. Ä ‘·sê«‘· ‹]– düe÷y˚X¯+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. C…’düyÓTÆø±´+Á<Ûä,C…’ ‘Ó\+>±D ìHê<ë\‘√ >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=+~. ns¡TD≤#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ j·TTe≈£îì Vü≤‘√´<ä+‘·+ô|’ _C…|æ |ü≥Tºã{Ϻ+~. #·s¡ÃqT _C…|æ m+|æ s¡$X¯+ø£sY ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. m◊&çm+¬ø m+|”\T l\+ø£˝À C≤\s¡¢ ñ<ä+‘·+ô|’ #·]Ã+#ê\ì |ü≥Tºã{≤ºs¡T. ˇø±H=ø£ <äX¯˝À #Ó’s¡àHé yÓ˝Ÿe<ä›≈£î <ä÷düT¬ø[¢ ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=q&É+‘√ düuÛÑ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT >∑Ts¡Tyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2>∑+≥\ es¡≈£î yêsTT<ë y˚düTÔqï≥Tº &ç|üP´{° #Ó’s¡àHé ≈£î]j·THé Á|üø£{Ï+#ês¡T.

˝…ø£ÿ\T Ç˝≤.. XÊdüqdüuÛÑ˝À yÓTT‘·Ô+ XÊdüqdüuÛÑT´\ dü+K´ 294 ø±>±.. 15 U≤∞\T, eTs√ eTT>∑TZ]øÏ z≥T Vü≤≈£îÿ ˝Òø£b˛e&É+‘√.. 276eT+~ñHêïs¡T. Ç~˝≤ñ+fÒ sê»´düuÛÑ mìïø£˝À¢ ‘êyÓTe]øÏ z≥T y˚düTÔHêïyÓ÷ dü<äs¡T z≥s¡T..bÕغ @C…+≥T≈£î #·÷bÕ*‡ ñ+~. á $<Ûëq+˝À sêÁwüº+˝À mìïø£\T »s¡>∑&É+ Ç<˚ ‘=*kÕ]. ø±+Á¬>dt≈£î 146eT+~ myÓTà˝Ò´\T ñHêïs¡T.yê]˝À Äs¡T>∑Ts¡T yÓ’mdtÄsYdæ|æ >∑÷{ÏøÏ #˚sês¡T.»Hês¡›Hé <∏ëÁ{≤CŸ (ø±+Á¬>dt), düTeTHésê <∏√&é ({Ï&ç|æ), #ÓqïeTH˚ì s¡y˚Twt ({ÏÄsYmdt)\≈£î ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\‘√ z≥T Vü≤≈£îÿ ˝Ò<äT. yÓ’mdtÄ sYdæ|æ z{Ï+>¥˝À bÕ˝§Zqø£b˛‘˚.. ˇø√ÿnuÛÑ´]ΔøÏ 37z≥T¢ ø±yê*. eTT>∑TZs¡T nuÛÑ´s¡Tú\≈£î b˛>± 14z≥T¢ $T–* ñ+{≤j·Tì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

mìïø£ Ç˝≤.. sê»´düuÛÑ mìïø£\ b˛*+>¥ X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 9>∑+≥\≈£î nôd+;¢ ø£$T{° Vü‰\T q+ãsY-1˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+.. kÕj·T+Á‘·+ 4>∑+≥\ es¡≈£î ø=qkÕ>∑qTqï≥Tº mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] dü<ësê+ yÓ\¢&ç+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ä ‘·s¡Tyê‘· z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄.. |òü*‘ê\T yÓ\¢&ç ø±qTHêïsTT. Ç~˝≤ñ+&É>± sêÁwüº+˝À 16@fi¯¢ ‘·sê«‘· sê»´düuÛÑ kÕúHê\≈£î b˛*+>¥ á HÓ\ 7q »s¡>∑qTqï~. 1998˝À Äs¡T kÕúHê\≈£î>±qT @&ÉT>∑Ts¡T b˛{° |ü&É&É+‘√ mìïø£ »]–q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

eTs√e÷s¡T Jy√m+ uÛÒ{° Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, |òæÁãe] 6 : Jy√m+ eTs√ e÷s¡T uÛÒ{° nsTT+~. X¯óÁø£yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ πø+Á<ä Vü≤À+ XÊK ø±sê´\j·T ÁbÕ+>∑D+˝Àì HêsYÔu≤¢ø˘˝À Jy√m+ düuÛÑT´\T uÛÒ{° nj·÷´ s¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q πø+Á<ä eT+Á‘·T\T ø=+<äs¡T |ü\T Á|ü‹bÕ<äq\qT Jy√m+ düuÛÑT´\≈£î >∑Ts¡T yês¡+ sêÁ‹ n+<äCÒdæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ä Á|ü‹bÕ<äq\ô|’ Jy√m+ düuÛÑT´\T #·]ÃdüTÔ qï≥Tº düe÷#ês¡+. n+‘˚>±ø£ s¡÷bı+~+∫q ìy˚~ø£qT >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 5.30>∑+ ≥\≈£î »s¡>∑qTqï πø+Á<ä eT+Á‹es¡Z düe÷ y˚X¯+˝À n+<äCÒj·TqTqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. $uÛÑ»q ìs¡íj·T+ yÓ\Te&çq|üŒ{Ï qT+&ç ‘·q ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À #√≥T #˚düT≈£îqï |ü]D≤e÷ \T.. nø£ÿ&ç Á|ü»\≈£î nedüs¡yÓTÆq n+XÊ\qT HÓs¡y˚sêÃ\ì nuÛÑ´]Δ+∫q≥Tº düe÷#ês¡+.

b˛{≤b˛{°>± ìHê<ë\T kÕ>∑&É+‘√ düuÛÑ˝À >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=+~. düuÛÑqT ‘=\T‘· >∑+≥bÕ≥T yêsTT<ë y˚XÊs¡T. yêsTT<ë nq+ ‘·s¡+ ‹]–q ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ‘·sê«‘· ≈£L&Ü >∑+<äs¡

>√fi¯+ ø=qkÕ–+~. >∑+<äs¡>√fi¯+ eT<Û˚´ ø=~›ùd|ü⁄ Á|üXÀï‘·Ôsê\ düeTj·÷ìï ø=qkÕ–+#ês¡T. >∑+<äs¡>√fi¯+ ø=qkÕ>∑T‘·T+ &É&É+‘√ X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·÷ìøÏ düuÛÑqT yêsTT<ë y˚XÊs¡T.

dæm+ô|’ y˚≥T ‘·|üŒ<ë? Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 6: >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛcÕºq+ô|’ ~Ûø±ÿs¡ dü«s¡+ $ì|ædüTÔqï eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ô|’ y˚≥T|ü&˚ neø±X¯+ ñ+<äì sê»ø°j·T esêZ˝À¢ $düÔè‘· #·s¡Ã »s¡T>∑T‘√+~. sê»´düuÛÑ mìïø£\T |üPs¡Ôj˚T´ es¡≈£î Ä>±\ì ~–«»jYT dæ+>¥ #˚dæq e÷≥˝À¢ n+‘·sês¡úy˚T$T{Ï? X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+ Á‘·+ 7 >∑+≥\ ‘·sê«‘· @$T »s¡>∑qT+~? dæm+ $wüj·T+˝À n~ÛcÕºq+ @ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+ ≥T+<äqï~ Vü‰{Ÿ {≤|æø˘>± e÷]+~. ˇø£yÓ’|ü⁄ n~ÛcÕºq+ ìs¡íj·T+ rdüTø√ø£eTT+<˚ eTTK´ eT+Á‹ sêJHêe÷ #˚ùd Ä˝À#·q˝À ñHêïs¡ì Á|ü#ês¡+ CÀs¡T>± kÕ>∑T‘√+~. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ ô|&ç‘˚ eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚kÕÔqì ãT<Ûäyês¡+ &Ûç©¢˝À eTTK´ eT+Á‘· Á|üø£{Ï+#ês¡T. Ád”ÿHéù|¢, Ádæÿ|tº, <äs¡Ùø£‘·«+ n~ÛcÕºq+~ nsTTq|ü⁄Œ&ÉT Äj·Tq Ä&˚ Ä≥\≈£î #Ó\T¢‘·÷ edüTÔ+<äì $|üøå±\ Äs√|üD. ø±>±, ‘ê C≤>± dæm+ &Ûç©¢˝À Ä&çq Ä≥ C≤rj·T H˚‘·\qT

nÁø£e÷\ô|’ dæ_◊ #˚ $#ês¡D »]|æ+#ê* j·TTHÓ’f…&é düeT‘ê bÕغ &çe÷+&é Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 6 : uÛÑ÷<ÛëHé uÀs¡T¶ nÁø£e÷\ô|’ dæ_◊#˚ $#ês¡D »]|æ+#ê\ì j·TTHÓ’f…&é düeT‘ê bÕغ &çe÷+&é #˚dæ+~. >∑Ts¡Tyês¡+ Çø£ÿ&É @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À bÕغ sêh n<Ûä´≈£åî\T ‹s¡T|ü‹Hêj·TT&ÉT, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T s¡|òüTT|ü‹¬s&ç¶, ø±s¡´<ä]Ù Vü≤qà+‘·T‘√ ø£*dæ e÷{≤¢&Üs¡T. ù|<ä\≈£î πø{≤sTT+#ê*‡q uÛÑ÷eTT\qT uÀs¡T¶ j·÷»e÷q´+ düuÛÑT´\T, Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T ≈£îeTà¬ø’ÿ n$˙‹ nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·÷ nÁø£eT dü+bÕ<äq\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. uÛÑ÷<ÛëHé uÀs¡T¶ ˇø£ ]j·T˝Ÿ mùdº&é dü+düú>± e÷] Çwüº+ e∫Ãq≥T¢ e´eVü≤]dü÷Ô ˇø£]øÏ $Áø£sTT+∫q düú˝≤ìï eTs=ø£]øÏ $Áø£sTT+ ∫ ù|<ä Á|ü»\qT qfÒº≥ eTT+#·T‘·T Hêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. j·÷»e÷Hê´ìøÏ n~Ûø±s¡T\T ‘√&ÉT ø±e&É+‘√ Ä&ç+<˚ Ä≥, bÕ&ç+<˚ bÕ≥>± e÷]+<äì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ MT&çj·÷˝À <ësêyêVæ≤ø£ ø£<∏äHê\T edüTÔqï|üŒ{ÏøÏ Á|üuÛÑT‘·«+˝À #·\q+ sêø£b˛e&É+ |ü\T nqTe÷Hê\≈£î <ë]rdüTÔ+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ uÛÑ÷<ÛëHé uÀs¡T¶ n$˙‹ uÛ≤>√‘·+ô|’ dæ_◊#˚ $#ês¡D »]|æ+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝ÒìjÓT&É\ ne÷j·Tø£ ù|<ä Á|ü»\T nHê´j·÷ìøÏ >∑T¬s’ Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&˚ neø±X¯+ ñ+<äì yês¡T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

13 ‘·sê«‘˚ øÏs¡DY ìÁwüÿeTD?! ø±<ä+≥Tqï |ü]o\≈£î\T!

Äø£]Ù+∫+~. dü«+‘·>∑÷{Ï˝À dæm+ ∫Ás¡T\TãT Ás¡T\qT #·÷dæ n~ÛcÕºq+ @MT #˚j·T ˝Òì dæú‹˝À ñ+&çb˛sTT+~. dæm+ô|’ y˚≥T≈£î düeTj·T+ ø√dü+ y˚∫#·÷k˛Ô+~. @ Hê&Ó’‘˚ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+<√

ÄHê&˚ dæm+ sê»ø°j·T uÛÑ$‘·e´+ô|’ y˚≥T|ü&ç+<äì |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. B+‘√ <˚ì¬ø’Hê dæ<äΔeT+≥÷ eTTK´eT+Á‹ ‘Ó–+∫ e´eVü≤]düTÔHêïs¡qï Äs√|üD\T ≈£L&Ü $ì|ædüTÔ HêïsTT. @ s√C…’‘˚ ‘·q e´‹πsø£‘·+>± ‘Ó\+>±D eTH√uÛ≤yêìøÏ nqT≈£L\+>± n~ÛcÕºq+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+<√ Hê{ÏqT+&ç øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ ¬s∫Ãb˛sTT e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. düπs«\T, dü«+‘· bÕغ @sêŒ≥Tô|’ ø£düs¡‘·TÔ ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ &Ûç©¢˝À eTÚqBø£å dü+ <äs¡“¤+ >± »]–q Vü≤&Üe⁄&ç, >=&Ée\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº ≈£îì sê»´düuÛÑ mìïø£\T |üP]Ô ø±>±H˚ y˚≥Ty˚ùd neø±X¯+ ñ+<äì CÀs¡T>± Á|ü#ês¡+ kÕ>∑T‘√+~. eT÷&˚fi¯ófl>± eTTK´+>± >∑‘· dü+e‘·‡s¡ ø±\+>± Äj·Tqô|’ #·s¡´\T rdüT ø√ì n~ÛcÕºq+ mìïø£\ eTT+<äT y˚≥Ty˚ùdÔ Á|üjÓ÷»qy˚T$T≥ì Á|ü•ï+#·T≈£î+≥THêïs¡T.


X¯óÁø£yês¡+ 7, |òæÁãe] 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, |òæÁãe] 6: 2014 ˝Àø˘düuÛÑ kÕ<Ûës¡D mìïø£\T düC≤e⁄>± ìs¡«Væ≤+#˚ Á|üÁøÏj·T˝À uÛ≤>∑+>± $$<Ûä n+XÊ\ ìsê«Vü≤D≈£î 15 eT+~ H√&É˝Ÿ n~Ûø±s¡T\qT ìj·T$Tdü÷Ô õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ<ëΔs¡úC…’Hé ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] e÷´Hé |üesY ìsê«Vü≤D≈£î, e´ekÕj·T XÊK C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsYqT Ç$j·T+\ ìsê«Vü≤D≈£î ñ|üs¡yêD≤ ø£$TwüqsYqT Á{≤Hé‡b˛s¡Tº ìsê«Vü≤D≈£î, õ˝≤¢ ø√|üπs{Ïyé πø+Á<äu≤´+≈£î dæÇzqT mìïø£\ •ø£åD≤

á HÓ\Ks¡T˝À>± õ˝≤¢ n+‘·{≤ 3J ùde\T

15 eT+~ H√&É˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T ìsê«Vü≤D≈£î, õ˝≤¢ |ü]ÁX¯eT\ πø+Á<ä+ »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sYqT mìïø£\ kÕe÷Á– ìsê«Vü≤D≈£î, &Ü«e÷ |æ&çqT m ìïø£\ Á|ües¡ÔHê ìj·Te÷e[ (m+dædæ) neT\T≈£î, õ˝≤¢ Ä&ç{Ÿ n~Ûø±]ì mìïø£\ e´j·T |üs¡´y˚ø£åD≈£î, ÁbıVæ≤_wüHé n+&é m¬ø’‡CŸ &ç|üP´{° ø£$TwüqsYqT mìïø£\ |ü]o\≈£î\≈£î H√&É˝Ÿ

n~Ûø±]>± ìj·T$T+#ês¡T. XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\T, $õ˝…Hé‡, yÓ÷q≥]+>¥, õ˝≤¢ s¡ø£åD Á|üD≤[ø£ neT\T≈£î õ˝≤¢ md”Œ H√&É˝Ÿ n~Ûø±] >± ñ+{≤s¡T. XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\T, $õ˝…Hé‡, yÓ÷q≥]+>¥, õ˝≤¢ s¡ø£åD Á|üD≤[ø£ neT\T≈£î õ˝≤¢ md”Œ H√&É˝Ÿ n~Ûø±]>± ñ+{≤s¡T. ôd{ŸyÓ˝Ÿ dæÇzqT u≤´˝…{Ÿ

dü÷s¡´, ∫qïX‚wü, >∑s¡T&ÛÉyêVü≤Hê\ô|’ l eT\j·T|üŒkÕ«$T

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, |òæÁãe] 6 : õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ ≈£î 3J ùde\T n+~+#˚+<äT≈£î _mdtmHém˝Ÿ Á|üdüTÔ‘· Á|üD≤[ø£qT s¡÷bı+~+∫+~. õ˝≤¢˝Àì |ü•ÃeT ÁbÕ+‘·+˝À 3õ ùde\qT n+~düTÔqï _mdtmHém˝Ÿ á HÓ˝≤Ks¡T˝À>± ‘·÷s¡TŒÁbÕ+‘·+˝À 3J ùde\qT n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î ô|<ä› m‘·TÔq ø£düs¡‘·TÔ ÁbÕs¡+_Û+∫+~. Á|üdüTÔ‘·+ Ä~˝≤u≤<é‘√ bÕ≥T ìs¡à˝Ÿ, u…’Hê‡, ø±Hê|üPsY, ñ≥÷ïsY, u≤düs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À 3J ùde\T |üì#˚düTÔHêïsTT. eT+∫sê´\, u…\¢+|ü*¢, ø±>∑CŸq>∑sY, #Óq÷ïsY ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ á HÓ˝≤Ks¡T˝À>± ‹]– ùde\T n+~+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ+~. $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î eT]ìï ùde\T n+~+#˚˝≤ Áô|’y˚{Ÿ ø£+ô|˙\≈£î BÛ≥T>± õ˝≤¢˝À ùde\T n+~+#˚+<äT≈£î $düÔè‘·+>± @sêŒ≥T¢ #˚|ü{Ϻ+~.

s¡<∏ädü|üÔ$Tì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì ‹s¡TeT\˝À >∑Ts¡Tyês¡+ >∑s¡T&ÉyêVü≤q+ô|’ }πs>∑T‘·Tqï eT\j·T|üŒkÕ«$T, ñ‘·‡e+˝À y˚˝≤~>± bÕ˝§Zqï uÛÑ≈£îÔ\T

‘·bÕ˝≤ ñ<√´>∑T\ düyÓTà! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, |òæÁãe] 6: ‘·eT düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ <˚X ¯yê´|üÔ düyÓTà˝À uÛ≤>∑+>± á HÓ\ 12, 13 ‘˚B˝À¢ düyÓTàqT #˚|üfÒº+<äT≈£î nœ\uÛ≤s¡‘· ‘·bÕ\ ñ<√´>∑T\ dæ<äΔeTe⁄‘·THêïs¡T. >∑‘·+˝À #˚dæq b˛sê{≤\ |òü*‘·+>± πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ ~–e∫à Vü‰MT Ç∫ÃHê neT\T #˚j·T&É+˝À $|òü\yÓTÆq+<äTq á düyÓTà #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ Ädü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T sêe÷sêe⁄, lìyêdüT\T ù|s=ÿHêïs¡T. ñ<√´>∑T\ Á|ü<ÛëqyÓTÆq 15 &çe÷+&É¢ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ á ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T düyÓTàqT #˚|ü{≤ºeTì yês¡T $e]+#ês¡T. eTTK´+>± ø£s¡e⁄ uÛÑ‘ê´ìï eT÷\y˚‘·q+‘√ $©q+ #˚j·÷\ì, @&Ée πø+Á<ä y˚‘·q dües¡DqT á @&Ü~ »qe] qT+&ç neT\T #˚j·÷\ì, Á|ü‹ ◊<˚fi¯flø=ø£kÕ] y˚‘·q dües¡D #˚|ü{≤º\ì, Á>±MTD &Üø˘ ùde≈£î\qT XÊX¯«‘· πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T>± >∑T]Ô+#ê\ì ‘·~‘·s¡ &çe÷+&É¢qT á düyÓTà≈£î |üPqT≈£îHêïeTì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T.

n+>∑Hê«&û ø±s¡´ø£s¡Ô\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·+&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, |òæÁãe] 6: n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\qT Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T>± >∑T]Ô+#ê\ì dæ◊{Ïj·TT Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù b˛ôd{Ϻ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ◊dæ&çmdtqT dü+kÕú>∑‘·+>± ã˝Àù|‘·+ #˚j·÷*‡q Á|üuÛÑT‘·«+ <ëìï ìØ«s¡´+ #˚düTÔ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\≈£î düe÷q+>± n+>∑Hê«&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T |üì#˚düTÔHêï n+<äT≈£î ‘·>∑Z≥Tº>± y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#·&É+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. mH√ï dü+e‘·‡sê\T>± |üì#˚düTÔqï n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T Á|üuÛÑT‘·«+ ns¡ø=s¡ #Ó*¢düTÔqï y˚‘·Hê\ e\¢ mH√ï Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. <Ûäs¡\≈£î nqT>∑TD+>± ø£˙dü y˚‘·Hêìï HÓ\≈£î s¡÷.12,500 #Ó*¢+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T ‘·eT $<ÛëHê\qT e÷s¡TÃ≈£îq n+>∑Hê«&û ø±s¡´ø£s¡Ô\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·ø£b˛‘˚ b˛sê{≤\T ‘·|üŒeì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

>±´dt &û\s¡¢\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√+&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, |òæÁãe] 6: πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ñ‘·«s¡T«\qT neT\T #˚j·Tì >±´dt &û\s¡¢ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì eTVæ≤fi≤ düyÓTÆø£´ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù q[˙¬s&ç¶ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. e+≥>±´dt bı+<˚+<äT≈£î Ä<ÛësY nqTdü+<ÛëHêìï πø+Á<ä+ m‹Ôy˚dæHê >±´dt mC…˙‡ ìs¡«Vü≤≈£î\T neT\T #˚j·T≈£î+&Ü $ìjÓ÷>∑<ës¡T\qT Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. >±´dt ø√dü+ yÓfi‚fl yê]ì Ä<ÛësY ø±s¡T¶ >∑T]+∫ y˚~Ûdü÷Ô, Ä<ÛësY dü+K´qT nqTdü+<Ûëq+ #˚düT≈£îqï yê]πø >±´dtqT n+<äCÒkÕÔeTì @C…˙‡ ìsê«Vü≤≈£î\T #Ó|üŒ&É+‘√ HêHê Çã“+<äT\T |ü&Ü*‡ edüTÔ+~. á $wüj·T+˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY CÀø£´+ #˚düT≈£îì $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î Hê´j·T+ »]π>˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, |òæÁãe] 6: s¡<∏ädü|üÔ$T |ü⁄s¡düÿ]+ #·T≈£îì l eT\j·T|üŒkÕ«$Tyês¡T ñ<äj·T+ 5.30>∑+≥\ qT+&ç 8>∑+≥\ eT<Ûä´ dü÷s¡´Á|üuÛÑyêVü≤q+ô|’ }πs>∑T‘·÷ uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq$T#êÃs¡T. yÓTT<ä≥>± ñ‘·‡eeT÷s¡TÔ\ qT Ä\j·T+ qT+&ç y˚+#˚|ü⁄>± yêVü≤q eT+ &ÉbÕìøÏ rdüTø=∫à dü÷s¡´ Á|üuÛÑyêVü≤q+ô|’ n~Ûwæº+|ü#˚dæ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‹s¡Te÷&Ü M<ÛäT˝À }πs>∑T‘·÷ uÛÑ≈£îÔ\≈£î

<äs¡Ùq$T#êÃs¡T. yêVü≤HêìøÏ eTT+<äT ø√˝≤ {≤\T, uÛÑ»qãè+<ë\T, qè‘·´ Á|ü<äs¡Ùqø±s¡T \T, eTT+<äT yÓfi¯fl>± >∑», eèwüuÛÑ, nX¯« yêVü≤ Hê\ yÓqTø£ dü÷s¡´Á|üuÛÑyêVü≤q+ô|’ eT\j·T |üŒkÕ«$Tyês¡T }πs>∑T‘·÷ uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq $T#êÃs¡T. 8>∑+≥\ qT+&ç 9>∑+≥\ q&ÉTeT ∫qï X‚wüyêVü≤q+ô|’ }πs–q l eT\j·T |üŒkÕ«$T yês¡T 11 qT+&ç 12>∑+≥\ eT<Ûä´ >∑s¡T&ÛÉ yêVü≤q+ô|’ }πs>∑T‘·÷ uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq$T

#êÃs¡T. lyê]øÏ n‘·´+‘· Á|”r bÕÁ‘·T&Ó’q >∑s¡T‘·à+‘·T&çì yêVü≤q+>± #˚düT≈£îì kÕ«$Tyês¡T e÷&Ü M<ÛäT˝À¢ }πs>∑T ‘·THêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À #Ó’s¡àHé ø£qT eT÷] u≤|æsêE, áy√ m+J >√bÕ˝Ÿ, C…áy√ lìyêdüsêE, ns¡“Hé md”Œ sê»X‚KsYu≤ãT, Á|ü<ÛëHês¡Ã≈£î\T s¡eTDBøÏå‘·T\T, &Ü\sY X‚cÕÁ~, y˚˝≤~eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T yêVü≤q+ô|’ }πs>∑T‘·Tqï kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+∫ ‘·]düTÔHêïs¡T.

#ês¡T.bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À _\T¢ ô|≥º≈£î+&Ü n&ÉT¶ø√ø£b˛‘˚ rÁe |ü]D≤e÷ \T ñ+{≤j·Tì πø+Á<ä eT+Á‘·T\qT ôV≤#·Ã]+#ês¡T. n˝≤π> d”e÷+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Á<Ûä m+|”\T Çfi¯¢qT eTT≥º&çkÕÔeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+ #ês¡T. sêÁcÕº ìC≤e÷u≤<é, |òæÁãe] 6: õ˝≤¢˝À |ü]ÁX¯eT\ kÕú|üq≈£î eTT+<äT≈£î ìï düyÓTÆø£´+>± ñ+#˚ es¡≈£î sêJ˝Òì b˛sê&ÉT‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. e#˚à W‘ê‡Væ≤≈£î\qT Áb˛‘·‡Væ≤+∫ u≤´+≈£î\T Ä]úø£ düVü‰j·T+ n+<äCÒj·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Á|ü<äT´eTï ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ |ü]wü‘Y Vü‰˝Ÿ˝À õ˝≤¢ |ü]ÁX¯eT\ XÊK Ä<Ûä«sê´q Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ W‘ê‡Væ≤ø£ bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\≈£î Ç∫à ˇø£ÿs√E ne>±Vü≤q q÷´&Ûç©¢, |òæÁãe] 6: ÄK] ì$Twü+˝À @<Ó’Hê »s¡>=#·TÃ..nì dü<ädüT‡˝À ø£˝…ø£ºsY eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’ e÷{≤¢&Üs¡T. Á|ü‹ @{≤ πø+Á<ä Vü≤À+ eT+Á‹ düTo˝Ÿ≈£îe÷sY wæ+&˚ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Á|üuÛÑT‘ê«\T bÕ]ÁXÊ$Tø£ $<ÛëHêìï yÓ\¢&çkÕÔs¡ì, n<˚ Ø‹˝À õ˝≤¢ eT<Ûë´Vü≤ï+ HêsYÔu≤¢ø˘˝À Jy√m+ düuÛÑT´\T uÛÒ{° nj·÷´s¡T. uÛÒ{° |ü]ÁX¯eT\ XÊK, u≤´+≈£î\T, dü+ã+~Û‘· XÊK\ n~Ûø±s¡T\T á nq+‘·s¡+ wæ+&Ó e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 5.30 dü+e‘·‡s¡+ #˚|üfÒº ø±s¡´Áø£e÷\qT ≈£åîDí+>± ne>±Vü≤q #˚düTø=ì >∑+≥\≈£î »s¡>∑qTqï πø+Á<ä eT+Á‹es¡Z uÛÒ{°˝À ìy˚~ø£ n+~kÕÔe÷.. |ü]ÁX¯eT\qT HÓ\ø=˝≤Œ\ì, õ˝≤¢˝À ñqï eqs¡T\qT <äèwæº˝À ˝Ò<ë nqï~ ìs¡ísTT+#·˝Ò<äHêïs¡T. ñ+#·Tø=ì nqTyÓ’q |ü]ÁX¯eT\qT kÕú|æùdÔ Ä]úø£, kÕ+πø‹ø£ düeTdü´ \T ‘·˝…‘·Ôj·Tì nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À n~Ûø£+>± ¬s’dt$T˝Ÿ‡ ñHêïj·Tì, yê{Ïô|’H˚ <äèwæº ô|≥º≈£î+&Ü Ç‘·s¡ s¡ø±\ |ü]ÁX¯eT\ @sêŒ≥TqT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ n~Ûø±s¡T\T Áb˛‘·‡Væ≤+∫ s¡TD≤\T n+~+#ê\Hêïs¡T. eTTK´+>± $»j·Tq>∑s¡+, |òæÁãe] 6: $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢˝À düyÓTÆø£´ ñ<ä´ $‘·Ôq |ü]ÁX¯eT\T, &ÓsTTØ bòÕ+, e´ekÕj·T Ä<Ûë]‘· |ü]ÁX¯eT\T eT+˝À bÕ˝§Zqï yê]ô|’ ô|{Ϻq nÁø£eT πødüT\qT m‹Ôy˚j·T&ÜìøÏ HÓ\ø=˝≤Œ\ì dü÷∫+#ês¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ n+^ø£]+#ês¡ì $XÊ˝≤+Á<Ûä eTVü‰düuÛÑ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT e÷$T&ç n|üŒ\Hêj·TT&ÉT #ÓbÕŒs¡T. ‘·q ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæ $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ì $XÊ˝≤+Á<Ûä eTVü‰dü ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 6 : bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ ô|≥º&Üìï uÛÑ Á|ü‹ì<ÛäT\T ø£*dæ nÁø£eT πødüT\qT m‹Ôy˚j·÷\ì $q‹|üÁ‘·+ Á|üy˚X¯ô|≥º&Üìï ìs¡dædü÷Ô >∑Ts¡Tyês¡+ @|”m˙®y√\T ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì Ç#êÃs¡Hêïs¡T. Bìô|’ eTTK´eT+Á‹ kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+∫ πø≥ M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ Vü‰\TqT <Ûä«+dü+ #˚XÊs¡T. π>≥¢qT eT÷ùdXÊs¡T. –]\ yêØ>± πødüT\qT $uÛÑõ+∫ <äX¯\ yêØ>± πødüT\qT m‹Ôy˚ ñ<√´>∑T\T düyÓTà˝ÀøÏ ~>±s¡T. q\¢C…+&Ü\qT Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. π>≥T j·T&ÜìøÏ Ä<˚X¯è≤\T C≤Ø #˚XÊs¡Hêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± nÁø£eT eTT+<äT u…’sƒêsTT+#ês¡T. dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ+>∑fi¯¬s&ç¶ e÷ πødüT\qT m‹Ôy˚j·T&ÜìøÏ kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+∫q øÏs¡DY≈£îe÷ {≤¢&ÉT‘·÷, dæ>∑TZ ˝Òì d”e÷+Á<Ûä eT+Á‘·T\T dæ>∑TZ n+≥÷ ìq~+ sY¬s&ç¶øÏ e÷$T&ç n|üŒ\Hêj·TT&ÉT ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

W‘ê‡Væ≤≈£î\T eTT+<äT≈£î sêyê*

ÄK] ì$Twü+˝À..: wæ+&Ó

πødüT\T m‹Ôy˚ùd+<äT≈£î d”m+ n+^ø±s¡+

ø£˝…ø£ºπs{Ÿ ø±qŒ¤¬sHé‡Vü‰\T <Ûä«+dü+

n&ÉT¶≈£î+{≤+ : {°&û|” Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, |òæÁãe] 6: bÕs¡¢yÓT+≥T˝À Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ #˚j·TqTqï Á|üø£≥qqT n&ÉT¶≈£î+{≤ eTì {°&û|” m+|æ yÓ÷<äT >∑T\ y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ nHêïs¡T. |ü~ s√E\ bÕ≥T düuÛÑ ø±s¡´ ø£˝≤bÕ\qT n&ÉT¶≈£î+fÒ $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T ì*∫b˛‘·T+<äì nHêï s¡T. eTs√ m+|æ ø=qø£fi¯¢ Hêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘êeTT Ç∫Ãq n$XÊ«dü rsêàHêìøÏ 86 eT+~ m+|”\ eT<䛑·T ñ+<äì, K∫à ‘·+>± |ü&É>=&É‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nôd+;¢˝À ‹s¡düÿ]+∫q _\T¢qT bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ô|&ç‘˚ n&ÉT¶≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T.

bÕs¡¢yÓT+fÒ |ü]wüÿ]+#ê* : ø£eT˝ŸHê<Ûé Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, |òæÁãe] 6 : bÕs¡¢yÓT+fÒ ‘Ó\+>±D düeTdü´qT |ü]wüÿ ]+#ê\ì πø+Á<ä eT+Á‹ ø£eT˝ŸHê<Ûé nHêïs¡T. MT&çj·÷‘√ >∑Ts¡T yês¡+ ñ<äj·T+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D n+X¯+ düTìï‘·yÓTÆ+~. C≤Á>∑‘·Ô>± |ü]wüÿ]+#ê*‡ ñ+~. Çs¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ uÛ≤y√<˚«>±\T ã©j·T+>± ñHêïsTT. nìï bÕغ\T düTeTTK‘· e´ø£Ô+ #˚dæq ‘·s¡Tyê‘˚ ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·T~ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~.

lVü‰dæŒ≥˝Ÿ‡ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ sê»eT+Á&ç, |òæÁãe] 6: sê»eT+Á&ç q>∑s¡+˝Àì >±+BÛ|ü⁄s¡+˝À $»j·TVü‰dæŒ≥˝Ÿ‡ Äes¡D˝À q÷‘·q+>± HÓ\ø=*Œq lVü‰dæŒ≥ ˝Ÿ‡qT >∑Ts¡Tyês¡+ Á|üeTTK ∫qï|æ\¢\ yÓ’<äT´ \T &Üø£ºsY kÕ>∑sY ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. <äXÊã›qï s¡ø±\+>± ôV’≤<äsêu≤<é˝À yÓ’<ä´eè‹Ô˝À ñqï ˝ÒÁb˛k˛ÿ|æø˘ düs¡®Hé lìyêdt, ñcÕsêDÏ\ Ä<Ûä«s¡´+˝À á ÄdüT|üÁ‹ì ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ &Üø£ºsY lìyêdt, ñcÕsê DÏ\T sê»eT+Á&çøÏ e∫à á ÄdüT|üÁ‹ ì @sêŒ≥T #˚j·T&É+ <ë«sê sê»eT+Á&ç q>∑s¡ Á|üC≤˙ø±ìøÏ yÓ’<ä´ ùde\T n+~+ #˚+<äT≈£î

düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î eT<䛑·T>± $»j·Tyê&É˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK ñ<√´>∑T\T Ä+<√fi¯q #˚düTÔqï <äèX¯´+

eTs√ Ä<ÛäTHê‘·q ÄdüT|üÁ‹ì n+<äTu≤≥T ˝ÀøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ »qs¡˝Ÿ düs¡®Ø\T, Çs¡yÓ’Hê\T>∑T >∑+≥\ H=|æŒ Ä|üπswüHé, >∑s¡“¤dü+∫, –\ø£, ôV’≤Á&√ôd˝Ÿ, >∑]“¤D°Ád”Ô\≈£î ô|<ä› Ä|üπswüHé, ô|ò’˝Ÿ‡, |ædüTº˝≤ yÓTÆ<ä˝…’q yê{ÏøÏ X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. Ád”Ô dü+ã+~Û‘· yê´<ÛäT\≈£î ∫øÏ‘·‡, dü+‘êq kÕ|òü\´ πø+Á<ä+ ‘·eT Á|ü‘˚´ø£‘·\T>± ‘Ó*bÕs¡T. >∑s¡“¤dü+∫ì ‘=\–+#˚ X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡ qT H=|æŒ˝Ò≈£î+&Ü ≈£î≥T¢ ˝Ò≈£î+&Ü #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. kÕÿsY˝…dt $<Ûëq+˝À X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡ #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ô|<ä› q>∑sê˝À¢

n+<äTu≤≥T˝À ñqï á X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡ $<Ûëq+ sê»eT+Á&ç˝À ‘·eT ÄdüT|üÁ‹˝À n+<äTu≤ ≥T˝À ñ+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ≈£î≥T+ã ì j·T+Á‘·D X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡\T #˚sTT+#·T≈£îqï eTVæ≤fi¯\≈£î ø£+‘·T\T ekÕÔj·TH˚~ nb˛Vü≤ e÷Á‘·y˚Tqì yês¡T ˇø£ Á|üX¯ï≈£î düe÷<Ûëq+>± ‘Ó*bÕs¡T. ≈£î≥T+ãì j·T+Á‘·D X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#·T≈£îqï eTVæ≤fi¯\+<ä]øÏ >∑s¡“¤dü+∫ düeTdü´ sê<äì ‘Ó*bÕs¡T. ≈£î≥T+ã ìj·T+ Á‘·D Ä|üπswüqT¢ eTVæ≤fi¯˝À¢ m≈£îÿe>± $»j·T e+‘·+>± ñ+{≤j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. eT+<äT\‘√ qj·T+ #˚j·T˝Òì dü+<äsꓤ˝À¢ e÷Á‘·y˚T >∑s¡“¤dü+∫ì ‘=\–+#ê *‡ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

ù||üs¡T, &É$Tà u≤´˝…{Ÿ ù||üs¡¢ |üs¡´y˚ø£åD≈£î, düe÷#ês¡ XÊK ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY, &ç|æÄsYz\qT MT&çj·÷ ø£eT÷´ìπøwüHé ≈£î H√&É˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T>± ñ+{≤s¡T. õ˝≤¢ eTTK´ Á|üD≤[ø± ~Ûø±] ø£+|üP´≥Øø£s¡D≈£î, k˛wü˝Ÿ yÓ˝ÒŒ¤sY C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY mdt$ÇÇ|æ ìsê«Vü≤D≈£î, |üX¯ódü+es¡Δø£ XÊK CÒ&ç ôV≤˝ŸŒ˝…’Hé, |òæsê´<äT\ |ü]cÕÿs¡ $uÛ≤>∑ ìsê«Vü≤D≈£î, ø£eT÷´ìπøwüHé bÕ¢Hé ìsê«Vü≤D≈£î H√&É˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T>± ìj·T$Tdü÷Ô ø£˝…ø£ºsY dæ<ëΔs¡úC…’Hé ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T.

dæm+ ~wæºu§eTàqT <ä>∑Δ+ #˚dæq {Ï.ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, |òæÁãe] 6 : eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ‘Ó\+>±D≈£î n&ÉT¶|ü&ÉT‘·÷ &Ûç©¢˝À #˚|ü{Ϻq eTÚq Bø£å≈£î ìs¡düq>± õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T eTTK´eT+Á‹ ~wæºu§eTàqT <ä>∑Δ+ #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt ø£$T{° n<Ûä´≈£åî\T ‘êôV≤sY_Hé n+<ëHé n<Ûä´ø£å‘·q ø±+Á¬>dt uÛÑeHé qT+&ç m˙ºÄsY #Ís¡kÕÔ es¡≈£î }πs–+|ü⁄ ìs¡«Væ≤+∫ dæm+ ~wæºu§eTàqT <ä>∑Δ+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n~ÛcÕ˜q+ dü÷#·q\qT U≤‘·sY #˚j·T≈£î+&Ü yÓTT+&çyÓfi¯óÔqï dæm+ yÓ’K] q•+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >∑‘· 60 dü+e‘·‡sê\T>± Hê\T>∑Tqïs¡ ø√≥¢ Á|ü»\ Äø±+ø£åqT >ös¡$dü÷Ô j·TT|æm+ Á|üuÛÑT‘·«+, ø±+Á¬>dt bÕغ rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷ìï uÒU≤‘·sY #˚dü÷Ô ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\qT ¬s#·Ã>=fÒº\ eTTK´eT+Á‹ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. eTTK´eT+Á‹ì yÓ+≥H˚ ãs¡Ôs¡|òt #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eTVæ≤fi≤ ø±+Á¬>dt ø£$T{° sêh n<Ûä´≈£åî\T Ä≈£î\ \*‘· e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁcÕºìøÏ eTTK´eT+Á‹>± ñqï øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìπø eTTK´eT+Á‹˝ e´eVü≤]dü÷Ô ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Äø±+ø£å\qT n>ös¡e |üs¡#·&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ eTVæ≤fi≤ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åîsê\T ns¡TD‘ês¡, eø˘Œ¤uÀs¡T¶ #Ó’s¡àHé C≤y˚<é nÁø£yéT, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

8q Äs¡÷àsY˝À |üdüT|ü⁄¬s’‘·T dü<ädüT‡ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, |òæÁãe] 6: |üdüT|ü⁄ ¬s’‘·T\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì á HÓ\ 8q õ˝≤¢˝Àì Äs¡÷àsY |ü≥ºD+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ ¬s’‘·T dü<ädüT‡qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷ \ì |üdüT|ü⁄¬s’‘·T\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT q]‡+Vü≤Hêj·TT&ÉT ø√sês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ìC≤e÷u≤<é Áô|dtø£¢uŸ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |üdüT|ü⁄¬s’‘·T\≈£î –≥Tº u≤≥T <Ûäs¡ ø£*Œ+#ê\ì, á $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔ+<äHêïs¡T. Ç{°e\ ìC≤e÷u≤<é˝À ìs¡«Væ≤+∫q >∑˝ŸŒ u≤~Û‘·T\ eTVü‰düuÛÑqT $»j·Te+‘·+ #˚dæq Á|ü»\≈£î, Vü‰»¬s’q eø£Ô\≈£î <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T.

‹s¡TeT\˝À ô|]–q uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, |òæÁãe] 6: s¡<∏ädü|üÔ$Tì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì dü|üÔyêVü≤ Hê\˝À }πs>∑T‘·Tqï l eT\j·T|üŒkÕ«$Tì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+ <äT≈£î y˚˝≤~eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. B+‘√ H˚&ÉT y˚≈£îeC≤eTT qT+&ç ‹s¡Te÷&ÛÉ M<ÛäT˝À¢ y˚˝≤~eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T $$<Ûä yêVü≤Hê\˝À }πs>∑T‘·Tqï kÕ«$Tyê]ì ø£s¡÷Œs¡ Vü‰s¡‘·T*∫à <ä]Ù+#·T≈£î+≥THêïs¡T. y˚˝≤~eT+~ uÛÑ≈£îÔ\≈£î >∑<äT\T ˝Òø£ Çã“+~ |ü&ÉT‘·Tqï |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. s¡<∏ädü|üÔ$T Hê&ÉT ˇø£s√E ÁãVü≤Àà‘·‡e+>± |æ\Teã&˚ H˚&ÉT @&ÉT yêVü≤Hê\˝À kÕ«$Tyês¡T }πs>∑T‘·÷ uÛÑ≈£îÔ\qT ø£{≤øÏådüTÔHêïs¡T.

$<äT´‘Y ñ<√´>∑T\ <Ûäsêï Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 6: ‘·eT düeTdü´\qT ‘·ø£åDy˚T |ü]wüÿ]+ #ê\ì ø√s¡T‘·÷ ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ $<äT´‘Y XÊK Ç+õ˙s¡T¢, ñ<√´>∑T\T, ø±]à≈£î\T kÕúìø£ ø=‘·Ô ãkÕº+&é düMT|ü+˝Àì $<äT´‘Y uÛÑeHé e<ä› <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $<äT´‘Y XÊK ñ<√´>∑T\ dü+düú #Ó’s¡àHé ñe÷|ü‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düyÓTà ø±\+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ Ç∫Ãq Vü‰MT\qT ‘·ø£åD+ neT\T #˚j·÷\ì, n˝≤π> ø±+Á{≤ø˘º ne⁄{Ÿk˛]‡+>¥˝À |üì#˚düTÔqï ñ<√´>∑T\qT |ü]àHÓ+{Ÿ #˚j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü @|”m˙®z\ ã+<é≈£î ‘·eT eT<䛑·T ñ+≥T+<äHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À *kÕ Ç+õ˙]+>¥ nk˛dæj˚TwüHé düuÛÑT´\T sê»X‚KsY, s¡»˙≈£îe÷sY, kÕ$Á‹ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düeTHê´j·÷ìøÏ »j·T\*‘· düTeTTK‘ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ #ÓqïjYT, |òæÁãe] 6 : düeTHê´j·÷ìøÏ nHêï&çm+¬ø n~ÛH˚Á‹ »j·T\*‘· ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*bÕs¡ì {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT nHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT >∑Ts¡Tyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ m◊&çm+¬ø n~ÛH˚‘·, eTTK´eT+Á‹ »j·T\*‘·‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. uÛÒ{° nq+‘·s¡+ #·+Á<äu≤ãT MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\T>∑TC≤‹ì $∫Ãqï+ #˚düTÔqï $<ÛëHêìï, @ø£|üø£å+>± sêÁwüº $uÛÑ»q≈£î |üPqT≈£î+≥Tqï yÓ’Hêìï »j·T\*‘·≈£î $e]+#êqT. 371 (&ç)ì m˝≤ <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚düTÔ+<√ ≈£L&Ü ‘Ó*j·TC…bÕŒqT. n˝≤π> kÕj·T+Á‘·+ &çm+¬ø n~ÛH˚‘· ø£s¡TD≤ì~Ûì ø£\eqTqï≥Tº, ø±+Á¬>dt <äeTqø±+&ÉqT $e]+#·qTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. düeTHê´j·TyÓTÆHê #˚j·T+&ç.. ˝Ò<ë düyÓTÆø£´+>± ñ+#·+&ç nqï<˚ ‘·eT ìHê<äeTì #ÓbÕŒs¡T.

‹s¡TeT\˝Àì e÷&ÛÉM<ÛäT˝À¢ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ dü÷s¡´Á|üuÛÑ yêVü≤q+ô|’, ∫qï X‚wüyêVü≤q+ô|’, >∑s¡T&É yêVü≤q+ô|’ uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq$T∫Ãq lìyêdüT&ÉT


eTVü‰•esêÁ‹ s√Eq s¡TÁ<ë_Ûùwø£+ #˚sTTùdÔ.? X¯óÁø£yês¡+ 7, |òæÁãe] 2014

eTVü‰ •esêÁ‹ s√Eq XË’e<˚yê\j·T+ <ä]Ù+#·Tø√e&É+ X¯óuÛÑ|òü*‘ê\ìdüTÔ+~. Ä\j·÷˝À¢ eTVü‰Hê´dü |üPs¡«ø£ s¡TÁ<ë_Ûùwø£+ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ <ë«sê nqT≈£îqï ø±sê´\T ~–«»j·TeTe⁄‘êsTT. eTVü‰•esêÁ‹ s√Eq dü÷s√´<äj·TeTTq≈£î eTT+<˚ ìÁ<ä˝Òyê*. ñ<äj·T+

uÛÑj·÷+<√fi¯q\qT ‘=\–+#·+&ç sêÁcÕºìï $uÛÑõùdÔ.. ‘·eT uÛÑ$wü´‘·TÔ n+<Ûäø±s¡eTe⁄‘·T+<äqï d”e÷+Á<ÛäT\ uÛÑj·÷+<√fi¯q\T, Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·|挑˚ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ‘·eT≈£î Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ sêuÀ<äqï ‘Ó\+>±D yê<äT\ Ä+<√fi¯q sêÁcÕºìï ≈£î~ù|k˛Ô+~. Ç+<äT≈£î Á|ü<Ûëq+>± πø+Á<ä+˝Àì j·TT|æm düsêÿsY u≤<Ûä´‘êsêVæ≤‘·´ sê»ø°j·T H˚‘·\ yÓ’Kπs Á|ü<Ûëq ø±s¡D≤\ì #Ó|üŒø£ ‘·|üŒ<äT. eTq+ >∑‘·+˝À #Ó|ü⁄Œ≈£îqï≥Tº>± sêÁwüº $uÛÑ»qô|’ Á|ü»\qT ˇ|æŒ+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üj·T‹ï+#·ì bÕ|ü+ Ç|ü⁄Œ&ÉT sêÁwüº Á|ü»\ uÛÑ$wü´‘·TÔqT Á|üXÊïs¡Δø£+ #˚k˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïπø sê»ø°j·T H˚‘·\ yÓ’K]‘√ mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É N*ø£ e∫Ã+~. B+‘√ kÕe÷qT´\T nq´eTqdüÿ+>±H˚ J$‘êìï ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. BìøÏ‘√&ÉT Äj·÷ bÕغ\qT düeT]ΔdüTÔqï MT&çj·÷ dü+düú\T á |ü]dæú‹øÏ Ä»´+ b˛düTÔHêïj·Tì #Ó|üŒø£ ‘·|üŒ<äT. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î nqï<äeTTà˝≤¢ ø£*dæyÓT*dæ |üì#˚düT≈£î+≥Tqï dü∫yê\j·T ñ<√´>∑T˝À¢ N*ø£.. n<˚$<Ûä+>± eT+Á‹es¡Z+˝À N*ø£.. mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É N*ø£\ yê‘êes¡D+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸqT Ç|üŒ{Ïπø ¬s+&ÉT>± N*Ã+~. á |ü]dæú‹ì dü]~<ä›&ÜìøÏ ã<äT\T>± πø+Á<ä+ ˇø£ ÁbÕ+‘êìøÏ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤düTÔqï≥Tº>± e´eVü≤]dü÷Ô eTs√ ÁbÕ+‘êìøÏ ø£+{Ï‘·T&ÉT|ü⁄ #·s¡´\‘√ dü]ô|&ÉT‘√+~. dü«j·T+>± sêÁwüº eTTK´eT+Á‘˚ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡+fÒ n~ sêÁwüº Á|ü»\ e÷qdæø£ dæú‹øÏ n<ä›+ |ü&ÉT‘·T+<äì #Ó|üŒø£ ‘·|üŒ<äT. πø+Á<ä+ u≤<Ûä´‘êsêVæ≤‘·´+ ø±s¡D+>±H˚ á |ü]dæú‹ ‘·˝…‹Ô+<äqï~ düTdüŒwüº+. sêÁwüº+˝Àì yÓTC≤]{° Á|ü»\ Á|ü‹ì<ÛäT\T e´‹πsøÏdüTÔqï _\T¢qT ø£+{Ï‘·T&ÉT|ü⁄ dües¡D\‘√ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À Á|üy˚X¯ô|fÒº+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<äΔ+ #˚j·T&É+ Á|ü»\qT πø+Á<ä+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äqï uÛ≤eqqT eT]+‘· ã˝Àù|‘·+ #˚k˛Ô+~. BìøÏ‘√&ÉT sê»ø°j·T H˚‘·\T ‘·eT ÁbÕ+‘· Á|ü»\qT ¬s#·Ã>=&ÉT‘·÷ ‘·q |üã“+ >∑&ÉT|ü⁄≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔ+&É&É+ Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ yê]˝À uÛÑj·÷+<√fi¯q\T πs¬ø‹Ôk˛Ô+~. ‘Ó\+>±D _\T¢qT n&ÉT¶≈£î+fÒ ‘·eT ÁbÕ+‘·+˝Àì d”e÷+Á<ÛäT\ô|’ eTÚœø£ <ë&ÉT\≈£î ‘Ó>∑ã&É‘êeT+≥÷ ø=ìï X¯≈£îÔ\T #˚düTÔqï ôV≤#·Ã]ø£\T á |ü]dæú‹ì eT]+‘· ¬s#·Ã>=&ÉT‘·THêïsTT. Ç≥Te+{Ï X¯≈£îÔ\qT ìs√~Û+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·« j·T+Á‘ê+>∑+ ‘·–q #·´\T rdüTø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+~. ãT<Ûäyês¡+ qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ˝À¢ sêÁwüº $uÛÑ»q _\T¢qT @ $<Ûä+>±HÓ’Hê n&ÉT¶≈£î+{≤eT+≥÷ d”e÷+Á<Ûä Á|ü‹ì<ÛäT\T.. _\T¢qT Á|üy˚X¯ ô|{≤º*‡+<˚q+≥÷ ‘Ó\+>±D Á|ü‹ì<ÛäT\T Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ rÁe kÕúsTT˝À ˇ‹Ô&ç ‘ÓdüTÔHêïs¡T. Çø£ eTs√ yÓ’|ü⁄ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç ô|+#˚+<äT≈£î d”e÷+Á<Ûä Á|üuÛÑT‘√«<√´>∑T\T ãT<Ûäyês¡+ ns¡ΔsêÁ‹ qT+&ç yÓTs¡T|ü⁄ düyÓTà≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·THêïs¡T. Ç<˚ »]–‘˚ d”e÷+Á<Ûä˝À Á|ü»\ |ü]dæú‹ eT]+‘· <äTs¡“¤s¡+>± e÷s¡T‘·T+~. Ç{°e˝… ¬s+&ÉTqïs¡ HÓ\\ düyÓTà(≥) <Óã“ ‹qï Á|ü»\T Ç+ø± <ëì qT+&ç ‘˚s¡Tø√˝Òì |ü]dæú‹˝À ñHêïs¡T. Ç<˚ H˚|ü<∏ä´+˝À eT<Ûä´˝À ñqï sêÁwüº|ü‹, Hê´j·Te´edüú\ ñìøÏì n+<äs¡÷ $düà]düTÔHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ eT+Á‘·T\ ø£$T{° øÏ¢j·TsY #˚dæq sêÁwüº $uÛÑ»q _\T¢≈£î πø_HÓ{Ÿ ÄyÓ÷<ä eTTÁ<ä |ü&çq nq+‘·s¡+ sêÁwüº|ü‹ |ü]o\q≈£î yÓfi≤¢*‡ ñ+~. sêÁwüº|ü‹ nqTeT‹+∫q ‘·sê«‘˚ <ëìì bÕs¡¢yÓT+≥T˝À Á|üy˚X¯ô|{≤º*‡ ñ+≥T+~. n<˚ düeTj·T+˝À sêÁwüº $uÛÑ»qqT düyê\T #˚dü÷Ô <ëK˝…’q |æ{Ïwüq¢qT $#ês¡D≈£î #˚|üfÒº+<äT≈£î düs√«qï‘· Hê´j·T kÕúq+ dæ<äΔyÓTÆ+~. _\T¢ ‘·«s¡˝ÀH˚ sêÁwüº|ü‹ |ü]o\q≈£î sêqTqï H˚|ü<∏ä´+˝À Äj·TqTï Á|üuÛ≤$‘·+ #˚ùd+<äT≈£î Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘·eT<Ó’q eP´Vü‰\‘√ eTT+<äT≈£î yÓfi¯ó‘·THêïs¡T. eTTK´eT+Á‹, Ç‘·s¡ bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ |ü]$T‘· kÕúsTT˝À Ä+<√fi¯q\≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛcÕºq+ nqTeT‹+ #·&É+, ‘Ó\+>±D Á|ü‹ì<ÛäT\ Ä+<√fi¯q\qT ìsêø£]+#·&É+ Çø£ |ü\T nqTe÷Hê\≈£î ‘ê$k˛Ô+~. á _\T¢qT Á|üy˚X¯ô|{≤ºeTì nìŒ+#·T ≈£îH˚+<äT≈£î e÷Á‘·y˚T Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üj·T‹ïdüTÔqï<äqï }Vü‰>±Hê\T $ìŒdüTÔqï ‘·s¡TD+˝À Ç≥T sêÁwüº|ü‹.. n≥T Hê´j·TbÕ*ø£ yÓ\Te]+#˚ rs¡TŒ\ yÓ’|ü⁄ sêÁwüº Á|ü»\T ÄdüøÏÔ>± m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡T. á ¬s+&ÉT e´edüú\T Á|ü»\ uÛÑj·÷+<√fi¯q\qT r]à düeTdü´qT kÕeTs¡dü´|üPs¡«ø£+>± |ü]wüÿ]kÕÔj·Tì Ä•<ë›+.

◊~+{Ï ø Ï ìÁ<ä ˝ Ò ∫ .. ‘· \ kÕïqeTT #˚ d æ |üPC≤eT+~s¡eTT, Ç\T¢ X¯óÁuÛÑ+ #˚j·÷*. >∑&É|ü≈£î |üdüT|ü⁄ ≈£î+≈£îeT, >∑Te÷àìøÏ ‘√s¡D≤\T, |üPC≤ eT+~s¡eTTqT s¡+>∑e*¢ø£\‘√ n\+ø£]+#·Tø√yê*. ‘·\kÕïqeTT #˚dæ ‘Ó\T|ü⁄ |ü≥Tº eÅkÕÔ\qT <Ûä]+∫

|üP»≈£î •e⁄&ÉT bò˛{ÀqT dæ<äΔ+ #˚düTø√yê*. ‘Ó\T|ü⁄ nø£å‘·\T, |ü⁄e⁄«\T e÷πs&ÉT <äfi¯eTT\T, HÓ’y˚<ë´ìøÏ bı+>∑*, ã÷¬s\T, C≤eTø±j·T\T dæ<äΔ+ #˚düTø√yê*. kÕj·T+Á‘·+ Äs¡T >∑+≥\ qT+&ç eTs¡Tdü{Ï s√E ñ<äj·T+ Äs¡T >∑+≥\ es¡≈£î |üP» #˚j·÷*. |üP»≈£î

eTT+<äT •enc˛º‘·Ôs¡eTT, •e |ü+#êø£åØ k˛ÔÁ‘·+, •e düVü≤ÁdüHêeTeTTqT bÕsêj·TDeTT #˚j·÷*. BbÕsê<Ûäq≈£î 5 Á|ü$T<ä\T, 5G5 e‘·TÔ\T rdüTø√yê*. |ü+#·Vü‰s¡‹øÏ Äe⁄H˚‹ì, BbÕsê<Ûäq≈£î qTe⁄«\q÷HÓ yê&Ü*. qT<äT≥ $uÛÑ÷~ <Ûä]+∫, z+ qeT'•yêj·T nH˚ eT+Á‘êìï 108 e÷s¡T¢ »|æ+∫ nq+‘·s¡+ BbÕsê<Ûäq #˚j·÷*. |üP»#˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT s¡TÁ<ëø£å e÷\ <Ûä]+∫, |ü&ÉeTs¡ yÓ’|ü⁄ ≈£Ls√Ãyê\ì |ü+&ç‘·T\T #ÓãT‘·THêïs¡T.

j·T÷s¡|t eTT+–≥ meT]®+>¥ e÷¬sÿ{Ÿ dü+øå√uÛÑ+ ãTTD dü+øå√uÛÑ+‘√ rdüT≈£î+≥Tqï ◊s√bÕ Á|üdüTÔ‘·+ eTs√ dü+øå√uÛÑ+ eTT+–≥ ì\ã&çq≥T¢>± $X‚¢wü≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. 2008 Hê{Ï Á|ü|ü+#· Á<äe´`Ä]Δø£ dü+øå√uÛÑ+ <ä]$T˝≤ ãTTD dü+øå√uÛÑ+˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq j·T÷s√ CÀHé <˚XÊ\T ◊.m+.m|òt düVü‰j·T+‘√ u…’≥|ü&É&ÜìøÏ bÕ≥T¢ |ü&ÉT‘·THêïsTT. ø£+ô|˙\ dü+øå√uÛ≤ìï Á|ü»\ ô|’øÏ eTs¡\Ã&É+ <ë«sê k˛`ø±˝Ÿ¶ n_Ûeè~Δ #Ó+~q ◊s√bÕ Ä]Δø£ e´edüΔ\T ãTTD dü+øå√uÛÑ+ <ë«sê m<äTs√ÿe\dæq Ä]Δø£ e÷+<ë´ìï ‘ê‘êÿ*ø£+>± yêsTT<ë y˚j·T>∑*>±sTT. nsTT‘˚ Á_ø˘‡, $T+{Ÿ, Á|òü¬>’˝Ÿ ô|ò’yé >± |æ\eã&ÉT‘·Tqï $$<Ûä meT]®+>¥ <˚XÊ\ Ä]Δø£ dæΔ‹>∑‘·T\T HêHê{Ïø° rdæø£≥Tº>± e÷s¡&É+‘√ dü<äs¡T <˚XÊ\ ãTTD e÷¬sÿ{Ÿ ˝À ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻq ◊s√bÕ eTs√ dü+øå√uÛÑ+ yêøÏ≥ eDT≈£î‘·÷ ì\ã&ç ñ+~. #Ó’Hê, s¡cÕ´\qT $TqVü‰sTTùdÔ meT]®+>¥ e÷¬sÿ{Ÿ Ä]Δø£ e´edüΔ\˝À nH˚ø£+ ìC≤ìøÏ dü«‘·+Á‘·+>± Ä]Δø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ìs¡«Væ≤düTÔqï <˚XÊ\T ø±e⁄. Ç$ dü÷Δ\+>± |ü•ÃeT <˚XÊ\sTTq nyÓT]ø±, ◊s√bÕ kÕÁe÷»´yê<ä Ä]Δø£ e´edüΔ\ nedüsê\qT rπsÃ$ e÷Á‘·y˚T. >∑‘· ¬s+&ÉTqïs¡ <äXÊu≤›\T>± meT]®+>¥ <˚XÊ\T neT\T #˚düTÔqï m˝Ÿ.|æ.õ (*ãs¡˝…’CÒwüHé ? düs¡∞ø£s¡D, Áô|’y˚f…’CÒwüHé ? Áô|’y˚{°ø£s¡D, >√¢ã˝…’CÒwüHé ? Á|ü|ü+Nø£s¡D) $<ÛëHê\ e\q n$ eT]+‘·>± kÕÁe÷»´yê<ä Ä]Δø£ e´edüΔ\‘√ ô|qy˚düT≈£îb˛j·÷sTT. <ëì‘√ Á|ü|ü+#· Á<äe´`Ä]Δø£ dü+øå√uÛÑ+ e\¢ eT÷\ |ü&çq kÕÁe÷»´yê<ä Ä]Δø£ e´edüΔ\T nìyês¡´+>± meT]®+>¥ mø±q$÷\qT ≈£L&Ü ã\V”≤q|ü]#êsTT. nsTT‘˚, @ m˝Ÿ.|æ.õ $<ÛëHê\HÓ’‘˚ neø±X¯+>± rdüT≈£îì meT]®+>¥ <˚XÊ\˝ÀøÏ $düÔè‘·+>± |ü•ÃeT kÕÁe÷»´yê<äT\T Á|üy˚•+#ês√ dü]>±Z ny˚ $<ÛëHê\T á s√E ◊s√bÕqT eTs√ dü+øå√uÛÑ+ yêøÏ≥ ì*bÕsTT. meT]®+>¥ Ä]Δø£ e´edüΔ\ ãTTD e÷¬sÿ{Ÿ ˝À uÛ≤Ø ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻ+~ Á|ü<Ûëq+>± ◊s√bÕ <˚XÊ˝Ò. n+<äTe\q meT]®+>¥ Ä]Δø£ e´edüΔ\ ã\V”≤q‘·\ uÛ≤s¡+ ‹]– ◊s√bÕ ô|’H˚ |ü&ÉT‘√+~. Á_ø˘‡ (Áu…õ˝Ÿ, s¡cÕ´, Ç+&çj·÷, #Ó’Hê, k‘Y ÄÁ|òæø±) eT]j·TT $T+{Ÿ (yÓTøχø√, Ç+&√H˚wæj·÷, HÓ’J]j·÷, ≥Øÿ) <˚XÊ\˝À Á|üdüTÔ‘·+ ø£¬s˙‡ $\Te\T u≤>± |ü&çb˛‘·THêïsTT. Ä ø±s¡D+>± Ä <˚XÊ\T #Ó*¢+#·e\dæq s¡TD≤\ $\Te ≈£L&Ü ô|]–b˛‘·T qï~. nq>± ø£¬s˙‡ $\Te |ü&çb˛sTTq +<äTq ndü\T #˚dæq s¡TD+ ø£+fÒ m≈£îÿe s¡TD+ #Ó*¢+#ê *‡q |ü]dæΔ‹˝À ñHêïsTT. BìH˚ eTs√ ø√D+˝À meT]®+>¥ mø±q$÷\T ≈£L&Ü j·T÷s√ CÀHé <˚XÊ\ e˝Ò ãTTD dü+øå√uÛÑ+˝ÀøÏ C≤s¡T‘·THêïsTT. ãTTD dü+øå√uÛÑ+ |ü]e÷D+ ô|]π> ø=B› ø=‘·Ô s¡TD≤\T |ü⁄≥º&É+ >∑>∑q+ ne⁄‘·T+~. ø=‘·Ô n|ü⁄Œ\T ‘Ó∫à bÕ‘· n|ü⁄Œ\T rs¡Ã&É+ e÷¬sÿ{Ÿ mø±q$÷\˝À e÷eT÷\T>± »]π> Á|üÁøÏj·T. ø±ã{Ϻ ◊s√bÕ <˚XÊ\ qT+&ç ‘Ó∫Ãq bÕ‘· s¡TD≤\T #Ó*¢+#ê\+fÒ meT]®+>¥ <˚XÊ\T ø=‘·Ô s¡TD≤\T ‘˚yê*. ø±˙ n$ ãTTD dü+øå√uÛÑ+˝ÀøÏ C≤πs ø=B› ø=‘·Ô>± n|ü⁄Œ\T |ü⁄≥ºe⁄. ø£qTø£ ◊s√bÕ <˚XÊ\≈£î yÓfi¯¢e\dæq ãTTD #Ó*¢+|ü⁄\T (Äeb_ ãer\‹x‹ìD) Ä–b˛j˚T Á|üe÷<ä+ edüTÔ+~. á Á|üe÷<ä+ eTT+–fÒ ◊s√bÕ ì\ã&ç ñ+~. nq>± dü+øå√uÛÑ+ mø£ÿ&É yÓTT<ä\sTT+<√ eT∞fl nø£ÿ&çπø #˚s¡T‘√+~. Ç~ Ç+ø± nyÓT]ø±qT #˚s¡T‘·Tqï <ëK˝≤ Á|üdüTÔ‘êìøÏ

˝Ò<äì |ü•ÃeT |üÁ‹ø£\T ‘·eT≈£î ‘êy˚T <ÛÓ’s¡´+ #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥THêïsTT. ø±˙ n~ »]π> s√E m+‘√ <ä÷s¡+˝À ˝Ò<äT. á ˝Àù| nyÓT]ø±, ◊s√bÕ\T πø|æ≥˝Ÿ ]j·T˝…’CÒwüHé dü+øå√uÛÑ+ qT+&ç, n~Ûø£ ñ‘·Œ‹Ô dü+øå√uÛÑ+ qT+&ç, ãTTD dü+øå√uÛÑ+ qT+&ç u…’≥|ü&Ü*. ˝Òø£b˛‘˚ á dü+øå√uÛÑ+ eTs√ sö+&é yÓTT<ä\T ô|&ÉT‘·T+~. nq>± nyÓT]ø±≈£î, nø£ÿ&ç qT+&ç ◊s√bÕ≈£î, nq+‘·s¡+ meT]®+>¥ <˚XÊ\≈£î eT∞fl nø£ÿ&ç qT+&ç ◊s√bÕ≈£î nq+‘·s¡+ nyÓT]ø±≈£î Á|üj·÷D+ #˚düTÔ+~. Ç<=ø£ $wü e\j·T+. á $wü e\j·T+ qT+&ç u…’{ÏøÏ sêe&ÜìøÏ kÕÁe÷»´yê<äT\T j·TT<ëΔ\T ÁbÕs¡+_ÛkÕÔsTT. n|ü⁄Œ&çø£ eTVü‰ e÷qe $HêX¯qy˚T $T>∑T\T‘·T+~. @ ˇø£ÿ <˚X¯+ nsTTHê n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ nDT u≤+ãT CÀ*øÏ yÓ[fl+<√ Çø£ n+‘˚ dü+>∑‘·T\T! ÄsY.{Ï (s¡cÕ´ ≥T&˚) Á|üø±s¡+ nyÓT]ø±, »bÕHé \ ø£+fÒ j·T÷s√|æj·THé <˚XÊ˝Ò n~Ûø£+>± meT]®+>¥ <˚XÊ\ s¡TD≤\qT yÓ÷düTÔHêïsTT. ªyÓ÷sêZHé kÕº˙¢ πø|æ≥˝Ÿ Ç+≥πsïwüq˝Ÿμ nH˚ dü+düΔ |ü]XÀ<Ûäq˝À á dü+>∑‹ yÓ\¢&ç nsTT+~. ◊s√bÕ <˚XÊ˝À¢ u≤´+≈£î\ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ _._.$.@, mùdº (Çrã_e) u≤´+ø˘, kÕ+{≤+&ÉsY, kÕº+&ÉsY¶ #ês¡ºsY¶, j·T÷ì Á¬ø&ç{Ÿ u≤´+≈£î\T n~Ûø£ yÓTT‘·Ô+˝À meT]®+>¥ <˚XÊ\≈£î s¡TD≤*#êÃj·Tì sêsTT≥sY‡ yêsêÔ dü+düΔ ‘Ó*|æ+~. sêsTT≥sY‡ Á|üø±s¡+ á 6 u≤´+≈£î\T Ç∫Ãq s¡TD≤˝Ò 1.7 Á{Ï*j·THé &Ü\s¡¢ es¡≈£î ñHêïsTT. ôdŒsTTHé øÏ #Ó+~q kÕ+{≤+&ÉsY (ôdŒsTTHé ˝À n‹ ô|<ä› u≤´+≈£î) Á|ü<Ûëq+>± ˝≤{ÏHé nyÓT]ø±\≈£î s¡TD≤\T Ç∫Ã+~. (nq>± ˝≤{ÏHé nyÓT]ø± <˚XÊ\ Áf…»Ø _˝Ÿ‡ ˝Ò<ë kÕs¡«uÛÖeT ãTTD |üÁ‘ê\˝À ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻ+~.) á u≤´+≈£î ãTTD Ä<ëj·T+˝À 23 XÊ‘·+ ˇø£ÿ Áu…õ˝Ÿ qT+&˚ edüTÔ+~. ˝≤{ÏHé nyÓT]ø± yÓTT‘·Ô+ $÷<ä #·÷ùdÔ ôdŒsTTHé u≤´+≈£î Ç∫Ãq s¡TD+ 2013 ∫e] Hê{ÏøÏ 132 _*j·THé j·T÷s√\T (<ë<ë|ü⁄ 178 _*j·THé &Ü\s¡T¢) nì sêsTT≥sY‡ düe÷#ês¡+. eTs√ ô|<ä› kÕŒìwt u≤´+≈£î _._.$.@ (u≤´+ø√ _˝≤“y√ $C≤ÿj·T ns¡®+{≤]j·÷) Á|ü<Ûëq+>± yÓTøχø√ s¡TD≤˝À¢ Çs¡T≈£îÿì ñ+~. 2013˝À á u≤´+≈£î ˝≤uÛ≤˝À¢ 80 XÊ‘·+ ˇø£ÿ yÓTøχø√ qT+&ç e∫Ãqy˚. 55 _*j·THé &Ü\s¡¢ y˚Ts¡ s¡TD≤\qT _._.$.@ yÓTøχø√≈£î Ç∫Ã+~. yÓTøχø√ ø£¬s˙‡, ô|k˛. Ç~ ˇø£ÿ »qe] ˝ÀH˚ 3 XÊ‘·+ |ü&çb˛sTT+~. Ä y˚Ts¡ yÓTøχø√ s¡TD+ ≈£L&Ü ô|s¡T>∑T‘·T+~. _._.$.@

u≤´+≈£î Ç+ø± ≥ØÿøÏ ≈£L&Ü uÛ≤Ø>± s¡TD≤\T Ç∫Ã+~ ˝Ò<ë ≥Øÿ kÕs¡«uÛÖeT ãTTD |üÁ‘ê\T ø=qT>√\T #˚dæ+~ ˝Ò<ë ≥Øÿ s¡TD≤˝À¢ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻ+~. ≥ØÿøÏ s¡TD≤\T Ç∫Ãq u≤´+≈£î˝À¢ Ç≥©øÏ #Ó+~q ãVüQfi¯C≤‹ u≤´+≈£î j·T÷ì Á¬ø&ç{Ÿ ≈£L&Ü ñ+~. kÕº+&ÉsY¶ #ês¡¶sY¶ (Á_{Ïwt ãVüQfi¯C≤‹ u≤´+≈£î), ôV≤#Y.mdt._.dæ (Vü‰+ø±+>¥ n+&é cÕ+ô|òTÆ u≤´+øÏ+>¥ ø±s=ŒπswüHé ? ÇB Á_≥Hé ≈£î #Ó+~q ãVüQfi¯C≤‹ u≤´+πø) u≤´+≈£î\T Ç+&çj·÷, Ç+&√H˚wæj·÷ \≈£î n~Ûø£+>± s¡TD≤\T Ç#êÃj·Tì sêsTT≥sY‡ ‘Ó*|æ+~. _.◊.mdt (u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+≥πsïwüq˝Ÿ ôd{Ï˝Ÿ yÓT+{Ÿ‡) n+<äCÒdæq >∑D≤+ø±\ Á|üø±s¡+ >∑‘· dü+ (2013) ôdô|º+ãsY Hê{ÏøÏ ◊s√bÕ <˚XÊ\T, n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘·Tqï <˚XÊ\≈£î Ç∫Ãq s¡TD≤\ yÓTT‘·Ô+ 3.4 Á{Ï*j·THé &Ü\s¡T¢ (s¡T. 210 \ø£å\ ø√≥¢≈£î düe÷q+). Ädæj·÷, |üdæ|òæø˘ ÁbÕ+‘·+˝Àì <˚XÊ\≈£î Á_{Ïwt u≤´+≈£î\T ô|{Ϻq s¡TD ô|≥Tºã&ç yÓTT‘·Ô+ 518 _*j·THé &Ü\s¡T¢ ø±>± ˝≤{ÏHé nyÓT]ø± <˚XÊ˝À¢ kÕŒìwt ãVüQfi¯C≤‹ u≤´+≈£î\T ô|{Ϻq ãTTD ô|≥Tºã&ç 475 _*j·THé &Ü\s¡¢ì _.◊.mdt ‘Ó*|æ+~. n˝≤π> <äøÏåD ◊s√bÕ <˚XÊ\˝À Áô|ò+∫, Ç≥© u≤´+≈£î\T ô|{Ϻq ãTTD ô|≥Tºã&ç 200 _*j·THé &Ü\s¡¢ì _.◊.mdt <ë«sê ‘Ó\Tk˛Ô+~. |ü•ÃeT <˚XÊ\ ãVüQfi¯C≤‹ u≤´+≈£î\T, n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘·Tqï <˚XÊ\≈£î eT<Ûä´>∑\ á s¡TD≤qTã+<Ûä+ ô|’øÏ |ü•ÃeT <˚XÊ\T n|ü⁄Œ*∫à u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢>± ÁuÛÑ$T+|üCÒdüTÔ+~. |ü•ÃeT |üÁ‹ø£\T sêj·T&É+ ≈£L&Ü n˝≤H˚ sêkÕÔsTT. yêdüÔe+ @$T≥+fÒ á s¡TD≤\ <ë«sê |ü•ÃeT <˚XÊ\T Ä]Δø£+>± nH˚ø£ ¬s≥T¢ ˝≤uÛÑ|ü&É&Éy˚T ø±≈£î+&Ü sê»ø°j·T ô|‘·Ôq+ ≈£L&Ü #Ó˝≤sTTkÕÔsTT. ‘êeTT s¡TD≤\T Ç#˚à <˚XÊ˝À¢ Á|üuÛÑT‘ê«\ Ä]Δø£ $<ÛëHê\qT XÊdækÕÔsTT. sê»ø°j·T ìj·÷eTø±\qT ≈£L&Ü XÊdækÕÔsTT. Bs¡Èø±*ø£+>± #·÷dæq|ü⁄&ÉT n_Ûeè~Δ #Ó+~q |ü•ÃeT <˚XÊ\ qT+&ç eT÷&√ Á|ü|ü+#· <˚XÊ\≈£î e#˚à s¡TD≤\ ø£+fÒ eT÷&√ Á|ü|ü+#· <˚XÊ\ qT+&ç |ü•ÃeT <˚XÊ\≈£î yÓfi‚fl dü+|ü<ä˝Ò n~Ûø£ yÓTT‘·Ô+˝À ñ+{≤sTT. nq>± ndü\T ø£+fÒ e&û¶j˚T nH˚ø£ ¬s≥T¢ Á|üeVæ≤dü÷Ô ñ+≥T+~. meT]®+>¥ <˚XÊ˝À¢ (n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘·Tqï <˚XÊ˝À¢ ô|’ uÛ≤>±q ñ+&˚ <˚XÊ\T ? Áø°$÷ ˝Òj·TsY nH=#·TÃ) Á|üdüTÔ‘·+ Ä]Δø£ eè~Δ ã\V”≤q+>± ø=qkÕ>∑T‘√+~. nyÓT]ø± ôd+Á≥˝Ÿ u≤´+≈£î (ô|ò&És¡˝Ÿ ]»sY«) HÓ\ HÓ˝≤ ÇdüTÔqï 80 _*j·THé &Ü\s¡¢ Ä]Δø£ ñB›|üq˝À ø=+‘· uÛ≤>±ìï

ñ|üdü+Vü≤]düTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ |ü]dæΔ‹ Ç+ø± ~>∑C≤s¡T‘√+~. k‘Y ÄÁ|òæø±, ≥Øÿ, yÓTøχø√ <˚XÊ˝À¢ ø£¬s˙‡ $\Te\ 2008 Hê{Ï dü+øå√uÛÑ+ kÕΔsTTøÏ |ü&çb˛j·÷sTT. Ç+&çj·÷˝À ≈£L&Ü s¡÷bÕsTT $\Te 2013˝À 12 XÊ‘·+ es¡≈£î |ü&çb˛sTT+~. s¡cÕ´ ø£¬s˙‡ s¡÷ãT˝Ÿ ≈£L&Ü 5 dü+.\ ø£ìwüº kÕΔsTTøÏ |ü&çb˛sTT+~. <ëì‘√ eT<äT|ü⁄<ës¡T\T ‘·eT meT]®+>¥ e÷¬sÿ{Ÿ ÄdüTÔ\qT ◊s√bÕ, nyÓT]ø±\≈£î neTTà≈£î+≥THêïs¡T. »s¡à˙øÏ #Ó+~q &É÷´XŸÃ u≤´+ø˘ $X‚¢wü≈£î&ÉT e÷{Ÿ dæŒø˘ Á|üø±s¡+ ◊s√bÕ u≤´+≈£î˝À¢ n‘·´~Ûø£ Á|üe÷<ä+ m<äTs=ÿ+≥Tqï~ kÕº+&ÉsY¶ #ês¡ºsY¶ u≤´+≈£î. m+<äTø£+fÒ á u≤´+≈£î Ä<ëj·T+˝À 90 XÊ‘·+ Ädæj·÷, ÄÁ|òæø±, eT<Ûä´ ÁbÕ#·´+ <˚XÊ\ qT+&ç edüTÔqï<˚. Á|ü|ü+#· õ.&ç.|æ ˝À 25 XÊ‘·+ yê{≤ ñqï Á_ø˘‡ ≈£L≥$T (#Ó’Hê $TqVü‰) 2013˝À ã\V”≤q eè~Δì qyÓ÷<äT #˚dæ+~. s¡cÕ´ õ.&ç.|æ 1.3 XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T eè~Δ #Ó+<ä>± Ç+&çj·÷ õ.&ç.|æ eè~Δ 5 XÊ‘·+ ø£+fÒ ‘·≈£îÿe≈£î |ü&çb˛sTT+~. #Ó’Hê >∑‘·+˝À 20 j˚Tfi¯fl bÕ≥T 10 XÊ‘·+ es¡≈£î eè~Δ qyÓ÷<äT #˚ùdÔ 2013˝À 7.5 e÷Á‘·y˚T qyÓ÷<äT #˚dæ+~. ø±˙ Ç‘·s¡ n˙ï <˚XÊ\‘√ b˛*ùdÔ Ç<˚ m≈£îÿe. $T+{Ÿ nH˚ ≈£L≥$T ñìøÏ˝À @$÷ ˝Ò<äT. ø±˙ Á_ø˘‡ ‘·sê«‘· Ä y˚Ts¡≈£î eè~Δ #Ó+<äT‘·Tqï <˚XÊ\T>± yê˝Ÿ Åd”º{Ÿ, <ä dæ{° (Ä|òt \+&ÉHé) |ü+&ç‘·T\T á Hê\T>∑T <˚XÊ\qT n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. yê] <ë«sê á |ü<ä+ yê&ÉTø£˝ÀøÏ e∫Ã+~. ≥Øÿ, Áu…õ˝Ÿ, Ç+&çj·÷, k‘Y ÄÁ|òæø±, Ç+&√H˚wæj·÷? á 5 <˚XÊ\qT ø£*|æ yê˝Ÿ Åd”º{Ÿ |ü+&ç‘·T\T Á|üdüTÔ‘·+ Á|òü¬>’˝Ÿ ô|ò’yé n+≥THêïs¡T. nq>± á 5 <˚XÊ\ ø£¬s˙‡\T ô|òfi¯ó düT>± e÷sêj·Tì yê] uÛ≤eq. (yÓ÷sêZHé kÕº˙¢ u≤´+≈£î˝À ˇø£ mq*düTº yÓTT<ä≥ á |ü<ä+ yê&Ü&ÉT.) ◊s√bÕ ãTTD dü+øå√uÛÑ+ Ä~˝À n~Ûø£ ãTTD |”&ç‘· <˚XÊ\T>± ì*∫q b˛s¡TÃ>∑˝Ÿ, ◊sê¢+&é, Á^dt, ôdŒsTTHé \qT |æ>¥‡ >± |æ*∫+B Mfi‚fl. ‘·eT ø£+ô|˙\ nedüsê\ ø√dü+, Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+ Mfi¯ófl ô|fÒº ù|s¡¢qT |ü•ÃeT |üÁ‹ø£\T $düÔè‘·+>± Á|ü#ês¡+˝ÀøÏ ‘ÓkÕÔsTT. HÍ]jÓT˝Ÿ sö_ì ˝≤+{Ï Ä]Δø£y˚‘·Ô\T meT]®+>¥ <˚XÊ\ ã\V”≤q‘· ø=~› ø±\y˚T ñ+≥T+<äì, nq+‘·s¡+ n$ |ü⁄+E≈£î+{≤j·Tì dü÷∫düTÔHêïs¡T. <ëì‘√ n|ü⁄Œ&˚ ‘=øÏÿdü˝≤≥ yÓTT<ä\T ø±˝Ò<äT. sö_ì &Üø£ºsY &É÷yéT >± düTÁ|üdæ<äTΔ&ÉT. 2008 Hê{Ï Á|ü|ü+#· Á<äe´`Ä]Δø£ dü+øå√uÛ≤ìï ø±düÔ eTT+<äT>± }Væ≤+∫ #Ó|üŒ&É+, nq+‘·s¡+ j·T÷s¡|t ãTTD dü+øå√uÛÑ+‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ ã\V”≤q |ü]dæΔ‘·T\qT eTT+<˚ n+#·Hê y˚j·T&É+ e\q Äj·Tq≈£î Ä ù|s¡T e∫Ã+~. n˝≤+{Ï Ä]Δø£y˚‘·Ô Ç~ ‘ê‘êÿ *ø£y˚T nì #Ó|üŒ&É+ eT<äT|ü⁄<ës¡T\≈£î }s¡≥ Çk˛Ô+~. Á|òü¬>’˝Ÿ ô|ò’yé ˝≤+{Ï ã\V”≤q <˚XÊ˝À¢ kÕqT≈£L\yÓTÆq y˚TÁø√`mø£Hê$Tø˘, ô|ò’Hêì¸j·T˝Ÿ, $<Ûëq |üs¡yÓTÆq |òü+&ÉyÓT+≥˝Ÿ‡ Ç+ø± ã\+>± ñHêïj·Tì sö_ì n_ÛÁbÕj·T+. |ü≥ºD°ø£s¡D, bÕ]ÁXÊ$Tø°ø£s¡D, eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ eè~Δ, $ìjÓ÷>∑ <ëØ düe÷»+ n_Ûeè~Δ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\T á <˚XÊ\≈£î kÕqT≈£L\ n+XÊ\ì sö_ì #ÓãT‘·THêï s¡T. ø±˙ Äj·Tq <äèwæº ø√D+ |ü•ÃeT <˚XÊ\≈£î y˚T\T #˚ùd<˚ ‘·|üŒ n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘·Tqï <˚XÊ\ <äèwæº ø√D+ ø±<äT. ø±ã{Ϻ &Üø£ºsY &É÷yéT ÄXÊyê<ä+ |ü•ÃeT <˚XÊ\πø Á|ü<Ûëq+>± ñ|üjÓ÷>∑+.

ªVü≤düÔ+μ ø£<∏ä..Ád”ÿHéù|¢.. <äs¡Ùø£‘·«+...!? Á|üdüTÔ‘·+ <˚X¯ sê»<Ûëì &Ûç©¢˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ $uÛÑ»q _\T¢≈£î nqT≈£L\ e´‹πsø£ esêZ\T ‘Ó\T>∑Tyê] |üs¡Te⁄ rdü÷Ô s¡øÏÔ ø£{ϺdüTÔqï Á&Üe÷ yÓqTø£ n~Ûø±s¡ bÕغ ªVü≤düÔ+μ ñ+<äqï nqTe÷Hê\≈£î ‘êC≤ |ü]D≤e÷\T ã\+ #˚≈£Ls¡TdüTÔHêïsTT. sêÁwüº $uÛÑ»qqT e´‹πsøÏdü÷Ô eT+>∑fi¯yês¡+ »+‘·sYeT+‘·sY e<ä› sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ #˚dæq ìs¡düq Á|ü<äs¡Ùq, <ëìøÏ e´‹πsø£+>± ‘Ó\+>±D≤yê<äT\T q&ç|æq Á&Üe÷ j·÷e‘·TÔ |ü]o*+∫q yê¬se]¬ø’Hê á $wüj·T+ ns¡ΔeTe⁄‘·T+~. øÏs¡DY≈£î »+‘·sYeT+‘·sY e<ä› Ä+<√fi¯q≈£î |ü]$T‘· kÕúsTT˝À nqTeT‹ìe«&É+, ‘Ó\+>±D≤yê<äT\≈£î dü]›#Ó|üŒ&É+. øÏs¡DY Ä+<√fi¯q≈£î ãj·T˝Ò›s¡T‘·Tqï düeTj·T+˝À ‘Ó\+>±D≤yê<äT\T n&ÉT¶ |ü&É&É+, yê]ì #·÷dæ düyÓTÆø±´+Á<Ûä ìHê<ë\T #˚düT≈£î+≥÷ eTTK´eT+Á‹ yêVü≤q+ mø£ÿ&É+ Çe˙ï n~ÛcÕºq+ ø£qTdüqï˝À¢ »]–qy˚qì á |ü]D≤e÷\qT |ü]o*+∫q yê¬se¬s’Hê #ÓãT‘ês¡T. n+‘˚ø±<äT Ç+‘·ø±\+ eTTK´eT+Á‹‘√ m&ÉyÓTTK+, ô|&ÉyÓTTK+>± ñqï d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T |ü\Te⁄s¡T Ç|ü⁄Œ&ÉT á ø±s¡´Áø£eT+ $»j·Te+‘·+ nsTT‘˚ Á¬ø&ç{Ÿ Äj·Tqπø <ä≈£îÿ‘·T+<äqï <äT>∑Δ‘√ »+‘·sYeT+‘·sY e<ä› Vü‰»s¡T y˚sTT+#·Tø√e&É+ $X‚wü+. sêÁwüº

$uÛÑ»q nìyês¡´+, y˚T+ n~ÛcÕºq+ e÷ »e<ë≥+, |ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷ #˚j·TuÀeT+≥÷ >∑+;Ûs¡ Á|üø£≥q\T #˚dæq πø+Á<ä eT+Á‘·T\T øÏ*¢ ø£èbÕsêDÏ, |üqu≤ø£ \øÏåà, øÏXÀsY#·+Á<ä<˚yé, |ædædæ H˚‘· dü‹Ôu≤ãT ‘·~‘·s¡T\+‘ê Ç˝≤ Vü≤»s¡T y˚düT≈£îqï yê]˝À ñHêïs¡T. Çìï s√E\÷ Á|ü»\≈£î e´‹πsø£+>± Á|üø£≥q\T #˚dæ Ç|ü⁄Œ&ÉT eTTK´eT+Á‹ |üø£ÿq ≈£Ls¡TÃ+fÒ M] |ü≥¢ Á|ü»˝À¢ $X¯«dü˙j·T‘· ô|]–b˛‘·T+<äqTø√e&É+ eT÷s¡â‘·«y˚T ne⁄‘·T+~. n+‘˚ø±<äT Ç|üŒ{Ïes¡≈£L düyÓTÆø£´ sêÁcÕºìï düeT]Δdü÷Ô Á|ü»˝À¢ ø±k˛Ô ≈£Lk˛Ô qeTàø±ìï dü+bÕ~+#·T ≈£îqï øÏs¡DY M]‘√ ø£*dæ ≈£Ls√Ãe≥+

<ë«sê <ëìì ø√˝ÀŒsTTq≥¢sTT+~. @‘ê, yê‘ê Ç<ä+‘ê n~ÛcÕºq+ ø£qTdüqï˝À¢H˚ q&ç∫+<äqï yêdüÔe+ Á|ü»\≈£î düŒwüº+>± ns¡›eTe⁄‘√+~. Çø£ >∑Ts¡Tyês¡+ ‘Ó\+>±D≤ ÄeX¯´ø£‘·ô|’q, sêÁwüº $uÛÑ»q‘√ ø√kÕÔ Ä+Á<Ûë Á|ü»\≈£î m≥Te+{Ï qwüº+ ñ+&ÉuÀ<ä+≥÷ Á|ü<Ûëì ˝Àø˘düuÛÑ˝À Á|üø£≥q #˚kÕÔs¡qï yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. n+‘˚ø±<äT d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\≈£î ‘êsTT˝≤\T ≈£L&Ü Á|üø£{ÏkÕÔs¡≥. m+‘· Vü‰kÕ´düŒ<ä+. á HÓ\ 21 ‘·s¡Tyê‘· ñ+≥T+<√ }&çb˛‘·T+<√ ‘Ó*j·Tì Á|üuÛÑT‘·«+ Ä+Á<ÛäT\≈£î ‘êsTT˝≤\T Á|üø£{ÏdüTÔ+<ä≥. sêÁwüº $uÛÑ»q $wüj·T+˝À bÕغ n~ÛcÕºq+ Ä+Á<Ûë Á|ü»\qT |üP]Ô>± ìs¡¢ø£å´+ #˚dæ+<äì kı+‘· bÕغ H˚‘·˝Ò Äs√|ædü÷Ô düsêÿs¡Tô|’ n$XÊ«dü+ Á|üy˚X¯ô|fÒº es¡≈£L yÓfi≤¢s¡T. ˇø£y˚fi¯ Bìì n~Û>∑$T+∫ d”e÷+Á<Ûä≈£î Hê´j·T+ #˚kÕÔeT+≥÷ Á|ü<Ûëì uÛÑs√kÕ Ç∫ÃHê <ëìì qy˚Tà+<äT≈£î Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À mes¡÷ dæ<äΔ+>± ˝Òs¡T. eTH√àVü≤Hé ˇø£y˚fi¯ uÛÑs√kÕ Ç∫ÃHê mìïø£\ ‘·sê«‘· e#˚à Á|üuÛÑT‘·«+ Bìì neT\T #˚j·÷\qï s¡÷˝ÒMT ˝Ò<äT. ndü\T á _\T¢ bÕs¡¢yÓT+≥T ÄyÓ÷<äeTTÁ<ä bı+<˚+<äT≈£î ø£˙dü ã\+, ã\>∑+ ≈£L&Ü ˝Òì n~Ûø±s¡ bÕغ Ç|ü⁄Œ&ÉT Á|ü‹|üø£å+ <äj·÷<ëøÏåD≤´\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ÉT‘√+~. _\T¢ ÄyÓ÷<ëìøÏ ‘·eT≈£î düVü≤ø£]+#ê\+≥÷

Á|ü‹|üø£å _C…|æì ã‹eT ˝≤&ÉT≈£î+{À+~. ‘êeTT #Ó|æŒq dües¡D\T #˚ùdÔ ‘·|üŒ ‘êeTT _\T¢qT düeT]Δ+#·Tø√uÀeT+≥÷ ø£eT\Hê<ÛäT\T ;Ûwæà+#·T≈£î ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. yês¡T #Ó|æŒqe÷≥ $+fÒ á Á¬ø&ç{Ÿ yê]¬øø£ÿ&É <ä≈£îÿ‘·T+<√qì Vü≤düÔ+ bÕغ H˚‘·\ >∑TãT\T. Çø£ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À düVü≤ø£]+#˚+ <äT≈£î _C…|æ ¬s+&ÉT wüs¡‘·T\T $~Û+∫+~. düuÛÑ düC≤e⁄>± »]π>˝≤ kı+‘· bÕغ H˚‘·\H˚ n<äT|ü⁄ #˚düTø√yê\ì, düuÛÑ qT+&ç @ ˇø£ÿ düuÛÑT´&çì düôdŒ+&é #˚dæHê ‘êeTT _\T¢qT düeT]›+#·uÀeTì ‘˚*à #ÓãT‘√+~. _\T¢≈£î n&ÉT¶ ‘·>∑T\T‘·Tqï d”e÷+Á<Ûä m+|”\qT düuÛÑ qT+&ç ãj·T≥≈£î |ü+|æ _\T¢qT >∑f…ºøÏÿ+#·Tø√yê\qï ø±+Á¬>dtøÏ á ¬s+&ÉT wüs¡‘·T\÷ $T+>∑T&ÉT|ü&É&É+ ˝Ò<äT. _\T¢ M–b˛‘˚ eT#·Ã ‘·eT MT<ä≈£î sê≈£î+&Ü ø£eT\Hê<ÛäT\T eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´>± á wüs¡‘·T\T $~Û+#ês¡ì uÛ≤$+#·e#·TÃ. Ç<˚ H˚|ü<∏ä´+˝À düs√«qï‘· Hê´j·TkÕúq+ πs|ü{ÏqT+&ç sêÁwüº $uÛÑ»q |æ{Ïwüq¢ô|’ $#ês¡D≈£î ‘Ós¡Bk˛Ô+~. n≥T Hê´j·Te´edüú @+ #ÓãT‘·T+<√..Ç≥T bÕs¡¢yÓT+≥T˝À _\T¢ HÓ>∑TZ‘·T+<√ ˝Ò<√.. n≥T düsêÿs¡Tπø ø±<äT. Ç≥T Á|ü»\≈£L ñ‘·ÿ+sƒ¡>±H˚ ñ+~. @+ »s¡T>∑T‘·T+<√ #·÷<ë›+...! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚


es¡à ∫Á‘·+˝À yÓ÷Vü≤Héu≤ãT sö&û>±...! X¯óÁø£yês¡+ 7, |òæÁãe] 2014

∫e] <äX¯˝À ñqï ªø±]Ôπøj·Tμ wüO{Ï+>¥!

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 6 (m|æÇm+mdt): #·+<ä÷ yÓTT+<˚{Ï <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï.. ìœ˝Ÿ kÕ«‹ V”≤s√sTTqT¢>± q{ÏdüTÔqï ªø±]Ôπøj·T ∫Á‘·+ |òüdtº \Tø˘ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ ∫e]<äX¯˝À ñ+&É>±, bÕ´#Y es¡Tÿ\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. ‘·«s¡˝ÀH˚ á∫Á‘êìï Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î rdüT≈£îsêe&ÜìøÏ yÓTT+<˚{Ï j·T‹ïdüTÔHêï&ÉT. kÕ«‹, ìœ˝Ÿ\T q{Ï+∫q ªkÕ«$Tsêsêμ ∫Á‘·+ $»j·÷ìï kÕ~Û+#·&É+‘√ á Væ≤{Ÿ ô|sTTsY eTs√kÕ] q{ÏdüTÔqï ªø±]Ôπøj·Tμ∫Á‘·+ô|’ ‘·|üŒø£ $»j·÷ìï kÕ~ÛdüTÔ+<äH˚ n+#·Hê\T ô|s¡T>∑T‘·THêïsTT. á ∫Á‘êìï ‘·$Tfi¯, ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü\˝À $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïs¡T. Çø£ ø£<∏ä $wüj·÷ìø=ùdÔ <˚yê\j·T+ H˚|ü<∏ä´+˝À es¡Tdü eTs¡D≤\ $TdüºØì n]ø£fÒº+<äT≈£î ìœ˝Ÿ ˇø£ Á>±e÷ìøÏ yÓfi≤Ô&ÉT. BìøÏ dü+ã+~Û+∫q Áf…Æ\sY Ç|üŒ{Ï $&ÉT<ä˝…’ Á|üC≤<äs¡D bı+~q $wüj·T ‘Ó*+~. ‘·ì¬øfi¯¢uÛÑs¡DÏ, sêe⁄s¡y˚Twt, ‘·Tdü*, ‘ê>∑TuÀ‘·T s¡y˚Twt ‘·~‘·s¡T\T ø°\ø£bÕÁ‘·\qT b˛wædüTÔHêïs¡T. X‚KsY #·+Á<ä dü+^‘êìï düeT≈£Ls¡TdüTÔHêïs¡T. á ∫Á‘êìøÏ yÓ+ø£≥lìyêdt ìsêà‘·>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ kÕ«‹ ã+>±s¡Tø=&ç ô|≥º ∫Á‘·+˝À qeB|t≈£î »+≥>± ø£ì|æ+#·qT+~. n˝≤π> ø±]Ôπøj·T wüO{Ï+>¥ ∫e] <äX¯˝À ñ+&É≥+‘√ ‘·«s¡˝ÀH˚ $&ÉT<ä\ø±qT+~.

sê<Ûë dæìe÷ wüO{Ï+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑ+ yÓ+ø£fÒwt, qj·Tq‘ês¡ ø£*dæ q{Ï+#·qTqï ∫Á‘·+ ªsê<Ûëμ≈£î eTTVüAs¡Ô+ Ksê¬s’+~. áHÓ\ 6q |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷\‘√ wüO{Ï+>¥ ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï≥T¢ ∫Á‘· ìsêà‘· &ç.$.$. <ëqj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. e÷s¡T‹ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#·qTqï á ∫Á‘êìï j·T÷ìes¡‡˝Ÿ $÷&çj·÷ uÒqsYô|’ s¡÷bı+~+#·qTHêïs¡T.ìsêà‘· e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. >∑‘· @&Ü~ ªHêj·Tø˘μ e+{Ï $»j·Te+‘·yÓTÆq ∫Á‘êìï rdæq nq+‘·s¡+ á @&Ü~ yÓ+ø£fÒwt, qj·Tq‘ês¡‘√ ì]àdüTÔHêï+. e÷s¡T‹ #Ó|æŒq ø£<∏ä q∫Ã+~. dæ+–˝Ÿ dæ{Ϻ+>¥˝À zπø #˚ùdXÊ+. ø£<∏ä $qï ns¡>∑+≥πø qj·Tq‘ês¡ &˚{Ÿ‡ Ç#˚Ãdæ+~. ¨+eT+Á‹>± yÓ+ø£fÒwt q{ÏdüTÔ+&É>±, qj·Tq‘ês¡ eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ ne÷àsTT>± q{ÏdüTÔ+~. M]<ä›] eT<Ûä´kÕπ> Áù|eTø£<∏ä‘√H˚ á ∫Á‘êìï ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔHêï+. á ∫Á‘·+ Ç|üŒ{Ï ‘·sêìøÏ dü]b˛j˚T Áù|eTø£<∏ä. V”≤s√V”≤s√sTTq¢ eT<Ûä´ Áù|ø£å≈£î\T ø√s¡T≈£îH˚ Áù|eT‘√bÕ≥T $H√<ä+ ≈£L&Ü ì+&ÉT>± ñ+≥T+~. ≈£î≥T+ã+‘√ ø£*ùd #·÷&É‘·>∑Z dæìe÷>± ñ+≥T+<äì ìsêà‘· ‘Ó*bÕs¡T. Çø£b˛‘˚, dü+^‘·+: C…._, dæìe÷{ÀÁ>∑|ò”: ]#·sY¶ Á|ükÕ<é, ø£<∏ä, e÷≥\T, Åd”ÿHéù|¢, <äs¡Ùø£‘·«+: e÷s¡T‹.

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 6: es¡à-yÓ÷Vü≤Héu≤ãT ø±+_H˚wüHé ˇø£∫Á‘·+ s¡÷bı+<äT‘·Tqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á ∫Á‘·+˝À eT+#·T $wüßí V”≤s√>± q{ÏdüTÔHêï&ÉT. $wüßí düs¡düq XÊì«ì V”≤s√sTTHé>± m+|æø£ #˚XÊs¡T. sêj·T\d”eT H˚|ü<∏ä´+˝À ∫Á‘·+ ø£<∏ä kÕ>∑T‘·T+<äì düe÷#ês¡+. nqï>±s¡T, z≥Tº ù|s¡¢qT |ü]o*+∫q|üŒ{Ïø° Á|üdüTÔ‘·+ sö&û f…Æ{Ï˝ŸqT |ü]o*düTÔHêïs¡T. Ç+<äT˝À

yÓ÷Vü≤Héu≤ãT ˇ]»q˝Ÿ ôV≤sTTsY‘√ ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. n˝≤π> á ∫Á‘·+ yÓ÷Vü≤Héu≤ãT sö&û ne‘ês¡+˝À ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ X¯s¡y˚>∑+>± »s¡T>∑T‘√+~. á ∫Á‘êìï e÷]Ã˝À Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î rdüT≈£îsêqTHêïs¡T. >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± es¡à <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q nìï ∫Á‘ê\T es¡Tdü>± |üsê»j·÷ìï #·$#·÷düTÔHêïsTT. eT] yÓ÷Vü≤Héu≤ãT ø±+_H˚wüHé‘√ edüTÔqï á∫Á‘·+ eT∞fl es¡àqT bòÕ+˝ÀøÏ rdüT≈ø=düTÔ+<√ ˝Ò<√ #·÷&Ü*. n˝≤π> á ∫Á‘·+˝À V”≤s√sTTHé>± q{Ï+∫q XÊ˙« Ç|üŒ{Ïπø \M¢, n&ܶ ∫Á‘ê\‘√ V”≤s√sTTHé>± >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃ≈£î+~.

u≤\ <äs¡Ùø£‘·«+˝À •Áj·T! ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 6 (m|æÇm+mdt): Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î&ÉT u≤\ ∫Á‘·+˝À Á•j·÷ V”≤s√sTTHé>± m+ |æ¬ø’+~. dü+‘√wü+, qTyÓ« qT yÓ«, sƒê>∑÷sY, •yêJ e+{Ï ∫Á‘ê\˝À q{Ï+∫ {≤©e⁄&é˝À {≤|t b˛õw üHé≈£î yÓ[fl Á•j·÷≈£î HÓeTà~ >± neø±XÊ\T ‘·>∑TZ‘·÷ edüTÔHêïsTT. B+‘√ ‘Ós¡ô|’ ø£ì|æ+#·&É+ e÷H˚dæ+~. n<äèwüº+ ‘·\T|ü⁄‘·{Ϻq≥T¢ u≤\ ∫Á‘·+˝À q{Ï+#˚ ne ø±X¯+ e∫Ã+~. ‘·$Tfi¯ <äs¡Ù ≈£î&ÉT u≤\ ∫Á‘·+˝À q{Ï+ #˚+<äT≈£î V”≤s√, V”≤s√sTTqT¢ yÓsTT{Ÿ #˚kÕÔs¡T. n˝≤+{Ï~ Á•j·TqT ‘·q ∫Á‘·+˝À m+|æø£ #˚düTø√e&É+ $X‚wüy˚T. á ∫Á‘·+ Á>±MTD H˚|ü<∏ä´+‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï ø£<∏ä‘√ ‘Ós¡¬øø£ÿ qT+~. X¯•≈£îe÷sY V”≤s√>± q{ÏdüTÔ+&É>±.. Ç+<äT˝À Á•j·÷ n_Ûqj·T+, qè‘·´+‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï bÕÁ‘·˝À Á•j·T ø£ì|æ+#·qT+~. Á|üdüTÔ‘·+ nøÏÿH˚ì bòÕ´$T© ∫Á‘·+>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï ªeTq+μ ∫Á‘·+˝À V”≤s√sTTHé>± Á•j·÷ ≈£î neø±X¯+ e∫Ã+~. Ç+<äT˝À nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, Hê>±s¡T®q, Hê>∑#Ó’‘·q´\T q{ÏdüTÔ+&É>±, Hê>±s¡T®q düs¡düq Á•j·÷≈£î m+|æø£ #˚j·T&É+ »]–+~. Hê>∑#Ó’‘·q´ düs¡düq düeT+‘·qT m+|æø£ #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ á∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ X¯s¡y˚>∑+>± »s¡T>∑T‘·T+~. á ∫Á‘êìï düeTàsY ôdŒwü˝Ÿ>± $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïs¡T. eT] Á•j·T Ç≥T ‘Ó\T>∑T˝Àq÷, n≥T ‘·$Tfi¯+˝À ˇø=ÿø£ÿ ∫Á‘ê\T #˚düTÔqï|üŒ{Ïø° Ç$ Væ≤{Ÿ u≤≥ |ü&ç‘˚ eT∞fl bòÕ+˝ÀøÏ e#˚à neø±XÊ\THêïsTT.

eTs√ ∫Á‘êìøÏ düeT+‘· Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 6: eTTs¡>∑<ëdt- ‘·$Tfi¯ kÕºsY V”≤s√ $»jYT ø±+_H˚wüHé˝À q{Ï+#˚+<äT≈£î düeT+‘· Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç#˚Ãdæ+~. {≤©e⁄&é Á|üdüTÔ‘·+ ‘·q Vü≤yê q&ÉT|ü⁄≈£î+≥÷ kÕºsY V”≤s√sTTHé Çy˚TCŸ m+C≤jYT #˚düTÔqï düeT+‘· @+ e÷j·T #˚kÕyÓ ∫Á‘·+‘√ V”≤s√sTTHé>± {≤©e⁄&é≈£î |ü]#·j·TyÓTÆq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+~. n|üŒ{Ï qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î es¡Tdü>± á>∑,<ä÷≈£î&ÉT, d”‘·eTàyêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tº e+{Ï u≤¢ø˘u≤düºsY ∫Á‘ê\˝À q{Ï+∫ ‘·q ‘√{Ï V”≤s√sTTq¢≈£î >∑{Ϻ b˛{Ï Çdü÷Ô e∫Ã+~. Ç|ü&ÉT ‘·q kı+‘· uÛ≤wü nsTTq ‘·$Tfi¯+˝À ‘·q kÕúHêìï ì\T|ü⁄ø√e&ÜìøÏ ø£èwæ #˚k˛Ô+~. ‘Ó\T>∑T˝À düeT+‘·≈£î ñqï ÁπøCŸ ‘·$Tfi¯+˝À ˝Òø£b˛e&É+‘√ düeT+‘· ‘·q <äèwæºì |üP]Ô>± ‘·$Tfi¯ ∫Á‘ê\ô|’ eTs¡*Ã+~. Ç+πøeTT+<äT ‘·$Tfi¯ kÕºsY V”≤s√ $»jYT‘√ q{Ï+#˚+<äT≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·T+~.á neTà&ÉT Ä{Àq>∑sY dü÷s¡´˝À Hê>∑#Ó’‘·q´ düs¡düq q{Ï+∫+~. ‘=\T‘· ‘Ó\T>∑T˝À m˙ºÄsY‘√ ªs¡uÛÑdüμ˝À, nøÏÿH˚ì bòÕ´$T{° ∫Á‘·yÓTÆq ªeTq+μ˝À Hê>∑#Ó’‘·q´ düs¡düq Ä&çbÕ&ÉqT+~. eTs√ ∫Á‘·yÓTÆq $$ $Hêj·Tø˘ ∫Á‘·+˝À ≈£L&Ü q{ÏdüTÔ+~. ‘·$Tfi¯+˝À Ç|üŒ{Ïπø dü÷s¡´‘√ n+C≤Hé ∫Á‘·+, eTTs¡T>∑<ëdt <äs¡Ùø£‘·«+˝À $»jYT V”≤s√>± q{ÏdüTÔqï ˇø£ ø=‘·Ô ∫Á‘·+˝À q{Ï+#˚+<äT≈£î dæ<äΔ+>± ñ+~.

ªj·TeT©\-2μ yÓTT<ä\Tô|≥ºqTqï md”« ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 6 : md”« ø£ècÕ í¬s&ç¶ ªj·TeT©\μ dæ¬ø«˝ŸqT rj·T&ÜìøÏ dæ<äΔ|ü&ÉT‘·THêï&ÉT. ãVüQeT‹, düs¡<ädüs¡ <ë>±, ã&Ó®{Ÿ |ü<äàHêuÛÑ+, ô|[fl|”≥\T, eTqdüT˝À e÷≥, ÄVü‰«q+, $H√<ä+ e+{Ï ∫Á‘ê\≈£î <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q mdt.$. ø£èwüí¬s&ç¶øÏ e÷$∫>∑Ts¡T, X¯ó uÛÑ\>∑ï+, sêCÒ+Á<äT&ÉT >∑CÒ+Á<äT&ÉT, j·TeT©\ e+{Ï ∫Á‘ê\T <äs¡Ù≈£î&ç>± ù|s¡T Á|üU≤´‘·\T dü+bÕ~+#êsTT. j·TeT©\ ∫Á‘·+‘√ ø£yÓT&çj·THé>± ñqï Ä©ì V”≤s√ e÷]Ãq |òüTq‘· ø£ècÕí¬s&ç¶<˚. nq+‘·s¡+ Ä© ¬s+&ÉT ∫Á‘ê\˝À V”≤s√>± q{Ï+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+~. Ç|ü&ÉT n<˚ ø√D+˝À ªj·TeT©\μ≈£î

d”¬ø«˝ŸqT #˚j·T&ÜìøÏ dæ<äΔ|ü&ÉT‘·THêï&ÉT. á dæ¬ø«˝Ÿ V”≤s√sTTqT¢>± dü<ë, ìcÕ ø=sƒê]\qT m+|æø£ #˚j·T&É+ »]–+~. n˝≤π> j·TeT©\˝À Ä©, ÁãVü‰àq+<ä+, ¬ø’ø±\ dü‘·´Hêsêj·TD\‘√ ‹]– q{Ï+|ü#˚j·TqTHêïs¡T. á eTT>∑TZs¡T ø±+_H˚wüHé qe⁄«\ »\T¢\T Ç|üŒ{Ïø° eTs¡e˝Òì$. ªj·TeT©\-2μ ∫Á‘·+‘√ eT∞fl eTs√ qe⁄«\ »\T¢qT ø£ècÕí¬s&ç¶ ‘Ós¡≈£î ô|’øÏ rdüT≈£îsêqTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. #ê˝≤ s√E\ nq+‘·s¡+ Ä© eT∞fl V”≤s√>± ø£ì|ædüTÔHêï&Éqïe÷≥. eTs√yÓ’|ü⁄ dü<ë, ìcÕø=sƒêØ\qT eT∞fl bòÕ+˝À rdüTø=kÕÔ&˚yÓ÷ #·÷&Ü*.

Printed, Published & owned by Sangineedi Sitaram, Printed at SAMCO, Hyderabad, Published at # 6-2-40, Doller Chambers, 4th Floor, Flot No.3 & 4, AC Guards, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004. Andhrapradesh. RNI / APTEL/2012/48595; Tele Fax: 040-66348710, Editor-in-Chief Cell: 99666 98666, Nanduri Ravi Editor Cell:99666 77889, Mail:indianewstodaydaily@gmail.com. Web site: www.indianewstoday.co

07 2 14 (1)  
07 2 14 (1)  
Advertisement