Page 1

TELUGU DAILY

ôV’≤<äsêu≤<é 7`5`2014 ãT<Ûäyês¡+

Publishing In: Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada

n+‘·sê®rj·T $e÷HêÁX¯j·÷˝À¢ ôV’≤ n\sYº

‰

www.indianewstoday.co

H˚&˚ d”e÷+Á<Ûä˝À b˛*+>¥ 7 sêÁcÕº˝À¢ 8e <äX¯ kÕs¡«Á‹ø£+

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é/ q÷´&Ûç©¢, y˚T6: <˚X¯yê´|üÔ+>± 8e <äX¯ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ b˛*+>¥≈£î düs¡«+ dæ<äΔyÓTÆ+~. ãT<Ûäyês¡+ 7 sêÁcÕº˝À¢ì 64 ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê\≈£î b˛*+>¥ »s¡>∑qT+~. á <äX¯˝À d””e÷+Á<Ûä˝À 25, |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ˝À 6, ;Vü‰sY˝À 7, ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À 15, ñ‘·ÔsêK+&é˝À 5, Væ≤e÷#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ˝À 4, »eT÷àø±oàsY˝À 2 kÕúHê\≈£î mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. ãT<Ûäyês¡+ »]π> 8e <äX¯‘√ ø£*|æ yÓTT‘·Ô+ 502 ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê\≈£î mìïø£\T |üP]Ô ø±qTHêïsTT. 12q »]π> ‘·T~ <äX¯‘√ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ b˛*+>¥ eTT–j·TqT+~.

d”e÷+Á<Ûä˝À düs¡«+ dæ<äΔ+

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, y˚T6: rÁeyê<äT\ eTT|ü bı+∫ ñ+<äqï ø±s¡D+‘√ <äøÏåD uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì #ÓHÓ’ï, ôV’≤<äsêu≤<é, ø=∫Ã, eT+>∑Tfi¯Ss¡T, u…+ >∑fi¯Ss¡T, ‹s¡Teq+‘·|ü⁄s¡+ n+‘·sê®rj·T $e÷HêÁX¯j·÷˝À¢ ôV’≤ n\sYº Á|üø£{Ï+#ês¡T. ì|òü÷ esêZ\ düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+... Ç{°e\ #ÓHÓ’ï $e÷HêÁX¯j·T+˝À l\+ø£≈£î #Ó+~q ˇø£ ◊mdt◊ @C…+{ŸqT n¬sdtº #˚dæ $#ê ]düTÔHêïs¡T. á $#ês¡D˝À n‘·qT ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ rÁeyê<äT\T $e÷Hê

ÁX¯j·÷˝À¢ u≤+ãT\T neTπsà Á|üj·T‘·ï+˝À ñqï≥T¢ ‘˚*+~. B+‘√ nìï $e÷Hê ÁX¯j·÷˝À¢q÷ dæ$˝Ÿ @$j˚TwüHé ôd≈£L´]{° ã÷´s√ |üs¡´y˚ø£åD˝À uÛÑÁ<ä‘·qT ô|+#ês¡T. $düÔè‘·+>± ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. Ç{°e\ #ÓHÓ’ï ôd+Á≥˝Ÿ ¬s˝Ò« ùdºwüHé˝À u≤+ãT ù|* >∑T+≥÷s¡T≈£î #Ó+~q kÕ«‹ nH˚ kÕ|òtºy˚sY Ç+õ˙sY eTs¡DÏ+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.. á H˚|ü<∏ä´+˝À mø£ÿ&Ü eT∞¢ Ç≥Te+{Ï dü+|òüT≥q\T |ü⁄qsêeè‘·+ ø±≈£î+&Ü |ü{Ïwü˜ uÛÑÁ<ä‘·qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.

nbÕsTT+f…&é &˚ pHé 2q ñ+fÒ

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:339 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

kÕs¡«Á‹ mìïø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± d”e÷+Á<Ûä˝À mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î nìï @sêŒ≥T¢ |üPs¡Ôj·÷´sTT. 13 õ˝≤¢˝À¢ eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ qT+∫ Á|ü‘˚´ø£ πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚dæ dæã“+~øÏ mìïø£\ kÕe÷Á– |ü+|æD° #˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘êìπø mìïø£\ dæã“+~ b˛*+>¥ πø+Á<ë\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡ì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ ø√dü+ 2,30,552 z{Ï+>¥ j·T+Á‘ê\qT $ìjÓ÷–+#·qTHêïs¡T.

s¡+>∑+˝À ùV≤e÷ùV≤$÷\T n‘·´+‘· ø°\ø£yÓTÆq mì$T<äe <äX¯ ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\ Á|ü#ês¡ |òüT≥º+ k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ eTT–dæ+~. n+‹eT <äX¯≈£î eTT+<äT »]π> á |òüT≥º+˝À ùV≤e÷ ùV≤$÷\ eT<Ûä´ rÁe kÕúsTT˝À Á|ü#ês¡+ kÕ–+~. yê>±“D≤\T dü+~Û+#·T≈£îHêïs¡T. sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ b˛{°#˚ùd ny˚TB∏‘√ bÕ≥T d”e÷+Á<Ûä˝Àì 25 d”≥T¢ yÓTT‘·Ô+ ø£*|æ <˚X¯yê´|üÔ+>± ãT<Ûäyês¡+ 64 ìjÓ÷»ø£ esêZ\˝À b˛*+>¥ »s¡T>∑T‘·T+~. ìã+<Ûä q\ y˚Ts¡≈£î á |òüT{≤ºìøÏ Á|ü#ês¡|üs¡«+ k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Hê\T>∑T >∑+≥\≈£î eTT–dæ+~. Á|æj·÷+ø£ >±+BÛ, eTeT‘· u…qØ®\T, _C…|æ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú qπs+Á<ä yÓ÷&ûô|’ rÁe kÕúsTT˝À Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Hê{Ï b˛*+>¥‘√ <˚X¯yê´|üÔ+>± ø°\ø£ mìïø£\ |òüT≥º+˝À Á|ü<Ûëq kÕúHê\ mìïø£\ Á|üÁøÏj·T |ü]düe÷|üÔ+ ne⁄‘·T+~. ‘Ó\+>±D˝À >∑‘· HÓ\ 30e

‘˚Bq eTT– dæ+~. Çø£ n‘·´+‘· ø°\ø£+>±, qTyê«H˚Hê nqï≥T¢ d”e÷+Á<Ûä˝À ákÕ] mìïø£\ yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~. nø£ÿ&É $$<Ûä bÕغ\ Á|ü#ês¡ |òüT≥º+ ≈£L&Ü eTT–dæ+~. 7e ‘˚Bq »]π> b˛*+>¥˝À ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À 15 d”≥¢≈£î b˛*+>¥ »s¡T>∑T‘·T+~. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸqT ø°\ø£+>± m+#·T≈£îqï yÓ÷&û rÁekÕúsTT˝À k˛eTyês¡+ ‘·eT mìïø£\ Á|ü#ês¡düuÛÑ\˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ô|ò’C≤u≤<é˝À Äj·Tq sêeTT&ç ù|s¡TqT Á|ükÕÔ$+#ês¡T. sêeTeT+~s¡ ìsêàD+ >∑T]+∫ e÷{≤ ?\&Üs¡T. Çø£ sêVüQ˝Ÿ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤+#˚ ny˚TB∏˝À ≈£L&Ü Á|ü#ês¡+ kÕ–+∫, nø£ÿ&É _C…|æ nuÛÑ´]ú $»j·T+ ø√dü+ Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. Á|ü»\T Ç|ü⁄Œ&ÉT e÷s¡TŒ ø√s¡T‘·T Hêïs¡ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ny˚TB∏˝À ‘·q

k˛<äs¡T&ÉT sêVüQ˝Ÿ $»j·T+ ø√dü+ Á|æj·÷+ø£ nø£ÿ&˚ eTø±+ y˚XÊs¡T. ‘·q≈£î sê»ø°j·÷\ô|’ ÄdüøÏÔ ˝Ò<äì, nsTT‘˚ ny˚TB∏ô|’ ñqï n_Ûe÷q+‘√H˚ ‘êqT Çø£ÿ&É Á|ü#êsêìøÏ ~>±qì, ‘·eT<˚ $»j·T+ nì ÄyÓT BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝Àì dü+øÏ¢wüº sê»ø°j·÷\ H˚|ü<∏ä´+˝À Çø£ÿ&É Á|ü<Ûëq bÕغ\˙ï |ü≥Tº<ä\‘√ Á|ü#ês¡+ kÕ–+#êsTT. nsTT‘˚ ákÕ] z≥s¡T¢ me]ì ¬>*|ækÕÔs¡H˚~ düôdŒHé‡>±H˚ e÷]+~. düT˝≤ÔHé|üPsY qT+∫ _C…|æ ‘·s¡ |òü⁄q es¡TDY >±+BÛ s¡+>∑+˝À ñHêïs¡T. Äj·Tq Çø£ÿ&É yÓ÷&ûô|’ Ä<Ûës¡|ü&É≈£î+&Ü, ‘·q kı+‘· ã\+‘√H˚ $X‚wü Ø‹˝À Á|ü#ês¡+ kÕ–+#ês¡T. ‘·q ‘·+Á&ç dü+»s¡T >±+BÛ á ÁbÕ+‘êìøÏ $X‚wü Ø‹˝À ùde \qT n+~+#ês¡ì, n+<äTπø ‘êqT á ìjÓ÷»ø£esêZìï m+#·T≈£îHêïqì es¡TDY á ÁbÕ+‘·+˝À ‘·eT Á|ü#ês¡ düuÛÑ\˝À #ÓbÕŒs¡T. sêVüQ˝Ÿ, Á|æj·÷+ø£, k˛ìj·÷ \qT mø£ÿ&Ü $eT]Ù+#·≈£î+&Ü es¡TDY ‘·eT Á|ü#ês¡+ kÕ–+#ês¡T. nsTT‘˚ Á|æj·÷+ø£ ‘·q Á|üdü+>±\˝À nø£ÿ&Éø£ÿ&É es¡TDYô|’ düTìï‘· kÕúsTT˝À eT+<ä*+|ü⁄\≈£î ~>±s¡T. bÕ|ü+ es¡TDY _C…|æ˝À #˚] ‘·|ü⁄Œ #˚XÊ&Éì #ÓbÕŒs¡T. ‘·eT ≈£î≥T+ã+ e´øÏÔ Ä bÕغ˝À #˚s¡&É+ @$T≥ì ì\BXÊs¡T. nsTT‘˚ sê»ø°j·÷\˝À ≈£î≥T+ã+, Ç‘·s¡ u≤+<Ûä yê´\ Á|ükÕÔeq e<ä›ì es¡TDY ‹|æŒø={≤ºs¡T. Çø£ ;Vü‰sY˝Àì Vü‰J|üPsY qT+∫ m˝ŸC…|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT sêyéT$˝≤dt bÕXÊ«Hé b˛{°˝À ñHêïs¡T. Væ≤e÷#·˝Ÿ Á|ü<˚XŸ qT+∫ _C…|æ Á|üeTTKT&ÉT XÊ+‘·≈£îe÷sY ‘·q ø±+Á>± ìjÓ÷»ø£es¡Z qT+∫ ã]˝À ñHêïs¡T. Çø£ÿ&É ≈£L&Ü ãT<Ûäyês¡y˚T b˛*+>¥ »s¡T>∑T‘·T+~. @&ÉT sêÅcÕº\≈£î $düÔ]+#·T≈£îì, 8e <äX¯ b˛*+>¥˝À yÓTT‘·Ô+ 900 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT ã\|üØø£å˝À ì*#ês¡T. |ü•ÃeT u…+>± ˝Ÿ˝À Äs¡T d”≥¢≈£î 72 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T s¡+>∑+˝À ‘·s¡TyêsTT 2˝À ì*#ês¡T. yÓ÷&û z ø±–‘·|ü⁄

sêC≤´+>∑ dü+øå√uÛÑ+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T6: sêh $uÛÑ»q≈£î dü+ã+~Û+∫ nbÕsTT+f…&é &˚qT eTT+<äT≈£î »s¡bÕ\ì ø√s¡T‘·÷ ‘Ósêdü y˚dæq |æ{ÏwüHéô|’ ôV’≤ø√s¡Tº˝À $#ês¡D »]–+~. pHé 2 nbÕsTT+f…&é &˚>± ñ+fÒ sêC≤´+>∑

dü+øå√uÛÑ+ m<äTs¡e⁄‘·T+<äì <äs¡U≤düTÔ<ës¡T ù|s=ÿHêïs¡T. nuÛÑ´+‘·sê\qT πø+Á<ä+ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤¢\ì Hê´j·TkÕúq+ |æ{ÏwüqsY≈£î dü÷∫+∫+~. nôd+;¢ s¡<äT› n+XÊìï πø+Á<ä+ |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√yê\ì ôV’≤ø√s¡Tº n_ÛÁbÕj·T|ü&ç+~.

ã] qT+∫ ‘·|ü⁄Œ≈£îqï düã“+ Vü≤]

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $XÊK, y˚T6: $XÊK ˝Àø˘düuÛÑ ã] qT+∫ yÓ’<=\T>∑T‘·THêïqì C…’ düe÷U≤´+Á<Ûä nuÛÑ´]ú düã“+ Vü≤] Á|üø£{Ï+#ês¡T. z≥T¢ N\Ã≈£L&É<äH˚ ã] qT+∫ ‘·|üø=+≥THêïqì

yÓ\¢&ç+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... yÓ’mkÕ‡sY d”|” eùdÔ qyê´+Á<Ûä˝À nsê#·ø£+ Á|üã\T‘·T+<äHêïs¡T. $»j·TeTà≈£î $XÊK d”≥T Çe«&É+ yÓqTø£ ñqï eTs¡à+ ‘·q≈£î ‘Ó\TdüHêïs¡T. nsê#·ø£X¯≈£îÔ\ e\¢ »]–q sêh $uÛÑ»q ø£+fÒ eT]+‘· qwüº+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ìqï{Ï düTÁ|”+ ø√s¡Tº ìs¡íj·T+‘√ sêh $uÛÑ»q Ä>∑<äì ‘˚*+<äHêïs¡T. Ç|ü&ÉTqï |ü]dæú‘·T˝À¢ $XÊKqT s¡øÏå+#ê*‡q nedüs¡eTT+<äHêïs¡T. $XÊK s¡ø£åDÒ ‘·q Á|ü<Ûëq <Û˚´j·TeTì, nsê#·ø£ X¯≈£îÔ\T ¬>\e≈£L&É<äì düã“+Vü≤] yÓ\¢&ç+#ês¡T. πø+Á<ä+˝À m˙¶j˚T Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+ U≤j·TeTHêïs¡T.

d”e÷+Á<Ûä˝À mìïø£\≈£î $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡j˚T´+<äT≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·Tqï n~Ûø±s¡T\T, b˛©düT dæã“+~

‘·≈£îÿekÕúsTT sê»ø°j·÷˝Ò Á|ü»*ï ø±bÕ&ÉT‘êsTT:yÓ÷&û Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T6: ‘·≈£îÿekÕúsTT sê»ø°j·÷˝Ò Á|ü»\qT 60 @fi¯¢ nÁø£eTbÕ\q qT+∫ ø±bÕ&ÉT‘êj·Tì uÛ≤»bÕ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú qπs+Á<äyÓ÷&û eT+>∑fi¯yês¡+ k˛wü˝Ÿ HÓ{Ÿe]ÿ+>¥ ôd’{Ÿ {Ï«≥ºsY˝À {°«{Ÿ #˚XÊs¡T. ny˚T~∏˝À sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ ‘·s¡|òü¤q Á|ü#ês¡+ #˚düTÔqï Á|æj·÷+ø£ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ÷&û$

‘·≈£îÿe kÕúsTT sê»ø°j·÷\ì $eT]Ù+#ês¡T. á yê´K´\ô|’ yÓ÷&û düŒ+~dü÷Ô ªH˚qT øÏ+~kÕúsTT ≈£î˝≤ìøÏ #Ó+~qyê&çì. n+<äTπø yêfi¯ó¢ Hê$ ‘·≈£îÿe kÕúsTT sê»ø°j·÷\ì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ø±˙ á ‘·≈£îÿe kÕúsTT sê»ø°j·÷˝Ò 60@fi¯¢ nÁø£eT bÕ\q qT+∫ Á|ü»\qT $eTTøÏÔ #˚kÕÔj·Tì,

z≥T u≤´+≈£î sê»ø°j·÷\ qT+∫ Á|ü»\qT ø±bÕ&É‘êsTTμ nì {Ï«≥ºsY˝À {°«{Ÿ #˚XÊs¡T. ªyÓTT<ä{ÏkÕ] ‘·≈£îÿe ≈£î˝≤ìøÏ #Ó+~q e´øÏÔ HÓÁVüA ≈£î+≥T+ã+ yês¡dü‘·« sê»ø°j·÷\≈£î düyê\T $düTs¡T‘·THêïs¡T. Bìï >±+BÛ ≈£î≥T+ã+ J]í+#·Tø√˝Òø£ b˛‘√+<äìμ nì eTs√ uÛ≤»bÕ H˚‘· düTo˝Ÿ ≈£îe÷sY yÓ÷&û {°«{Ÿ #˚XÊs¡T.

mìïø£\ô|’ k˛wü˝Ÿ MT&çj·÷ Á|üuÛ≤e+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, y˚T6: k˛wü˝Ÿ MT&çj·÷ ~>∑ZC≤\T ù|òdtãTø˘, {Ï«≥ºsY, >∑÷>∑T˝Ÿ 2014 kÕ<Ûës¡D mìïø£\qT $|üØ‘·+>± Á|üuÛ≤$‘·+ #˚düTÔHêïsTT. |üÁ‹ø£\T, m\Áø±ºìø˘ Á|ükÕs¡ e÷<Ûä´e÷\ <ë«sêH˚ ø±≈£î+&Ü k˛wü˝Ÿ MT&çj·÷ <ë«sê ôd’‘·+ Á|ü#ês¡+ #˚ùd+<äT≈£î $$<Ûä bÕغ\T, nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{°|ü&ÉT‘·THêïs¡T. M{Ï Á|üuÛ≤e+ @ y˚Ts¡≈£î ñqïB |òü*‘ê\ ‘·sê«‘˚ ‘Ó*j·TqTqï|üŒ{Ïø° <˚X¯+˝À yê{Ï $ìjÓ÷>∑+, yê´|æÔ uÛ≤Ø>± ô|]–+~. á @&Ü~ »qe] qT+∫ Ç|üŒ{ÏøÏ {Ï«≥ºsY˝À uÛ≤s¡‘· U≤‘ê<ës¡T\ dü+K´ ¬s’{Ϻ+ô|’+~. ù|òdtãTø˘ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ dü+K´ nyÓT]ø± ‘·sê«‘· uÛ≤s¡‘Y˝ÀH˚ n‘·´~Ûø£+>± ñ+&É≥+ >∑e÷Hês¡Ω+. ù|òdtãTø˘˝À j·TTe‘· ˝…’ø˘\T,bòı{À\qT ùdïVæ≤‘·T\‘√ |ü+#·Tø√e≥+ Ç{°e\ u≤>± ô|]–+~. sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T z{Ï+>¥≈£î dü+ã+~Û+∫q düe÷#êsêìï $|üØ‘·+>± b˛dtº #˚düTÔHêïs¡T. {Ï«≥ºsY˝À sê»ø°j·T Hêj·T≈£î˝À¢ n‘·´~Ûø£ nqT#·s¡T\T ñqï e´≈£îÔ˝À¢ yÓ÷&û, X¯•<∏äs¡÷sY ˇø£{Ï, ¬s+&ÉT kÕúHê˝À¢ ñHêïs¡T. nqT#·s¡T\ $wüj·T+˝À nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åî&ÉT ãsêø˘ ˇu≤e÷ ≈£L&Ü yÓ÷&û ‘·sê«‘˚ ø±e≥+ >∑eTHês¡Ω+. yÓ÷&û ì‘·´+ {Ï«≥ºsY˝À, ù|òdtãTø˘˝À

Á|ü»\‘√ ≥#Y˝À ñ+&˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ï düTÔ+{≤s¡T. {Ï«≥ºsY dü+düú #Elections 2014 ù|s¡T‘√ U≤‘ê ‘Ó]∫+~. >∑÷>∑T˝Ÿ google.co.in/elections ù|s¡T‘√ *+ø˘ ‘Ó]∫+~. uÛ≤s¡‘Y˝À 16e kÕ<Ûës¡D mìïø£\qT yÓTT<ä{Ï k˛wü˝Ÿ MT&çj·÷ mìïø£\T>± n_Ûe]ídüTÔHêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\ ¬>\Tb˛≥eTT\ô|’ Bì Á|üuÛ≤e+ mìïø£\ |òü*‘ê\ ‘·sê«‘˚ ‘Ó*j·TqT+~.

2014≈£î 300ø√≥¢≈£î #˚s¡qTqï Ç+≥¬sï{Ÿ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T 2014 dü+e‘·‡sê+‘êìøÏ n+‘·sê®\ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ dü+K´ eT÷&ÉT e+<ä\ ø√≥¢≈£î #˚s¡Tø√qT+~. ◊ø£´sê»´dü$T‹ $&ÉT<ä\ #˚dæq >∑D≤+ø±\ y˚Ts¡≈£î n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘·Tqï <˚XÊ\˝À Ç+≥ ¬sï{Ÿ $ìjÓ÷>∑+ >∑D˙j·T+>± ô|s¡T>∑T ‘√+~. n<˚ $<Ûä+>± yÓTTu…’˝Ÿ $ìjÓ÷ >∑<ës¡T\ dü+K´ 700ø√≥¢≈£î #˚s¡T‘·T +<äì n+#·Hê. ◊ø£´sê»´dü$T‹ $uÛ≤> ∑yÓTÆq n+‘·sê®rj·T f…*ø£eTT´ ìπøwüHé‡ j·T÷ìj·THé (◊{°j·T÷) #ÓãT‘·Tqï ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ 2014 ∫e]ø£˝≤¢ Á|ü|ü+#·+˝À 44 XÊ‘·+ >∑èVü‰\≈£î Ç+≥¬sï{Ÿ #˚s¡Tee⁄‘·T+~.

n~Ûø±s¡T\ $#ês¡D≈£î

nqTeT‹ nedüs¡+ ˝Ò<äT: düTÁ|”+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, y˚T6: ô|’kÕúsTT n~Ûø±s¡T\ $#ês¡D≈£î Á|üuÛÑT‘·« nqTeT‹ nedüs¡+ ˝Ò<äì düTÁ|”+ø√s¡Tº düŒwüº+ #˚dæ+~. dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<äs¡TÙ\ø£Hêï ô|’kÕúsTT n~Ûø±s¡T\ $#ês¡D≈£î nqTeT‹ nedüs¡+ ˝Ò<äì, n~Ûø± s¡T\ $#ês¡D≈£î Á|üuÛÑT‘·« nqTeT‹ n$˙‹ πødüT˝À¢ n+<äs¡÷ n~Ûø± ø±yê\qï ìã+<Ûäq sêC≤´+>∑ $s¡T s¡T\qT düe÷q+>± #·÷&Ü\ì <äΔeTì düTÁ|”+ø√s¡Tº ù|s=ÿ+~. Hê´j·TkÕúq+ yÓ\¢&ç+∫+~.


ãT<Ûäyês¡+ 7, y˚T 2014

Ç+&çj·÷q÷´dt≥T&˚ ø±øÏHê&É, y˚T 6 : áHÓ\ 7e ‘˚Bq »]π> b˛*+>¥ $<ÛäT\ ìs¡«Vü≤D≈£î b˛*+>¥ dæã“+~ì sê´+&ÉyÓTÆCÒwüHé <ë«sê Äj·÷ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\˝Àì b˛*+>¥ πø+Á<ë\≈£î πø{≤sTT+#·&É+ »]–+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ H˚wüq˝Ÿ ÇHé|òüπsà{Ïø˘ πø+Á<ä+˝À nã®s¡«s¡T¢ düeTø£å+˝À sê´+&ÉyÓTÆCÒwüHé ìs¡«Væ≤+∫ b˛*+>¥ dæã“+~øÏ Äj·÷ πø+Á<ë\˝À $<ÛäT\ ìs¡«Vü≤D≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>±

‘Ó\T>∑T<˚X¯+, _C…|æ ≈£L≥$TøÏ e÷~>∑\T |ü≥º+ ø£{≤º* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ neT˝≤|ü⁄s¡+, y˚T 6: ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, _C…|æ ≈£L≥$Tπø e÷~>∑\+‘ê z≥T¢y˚dæ ¬>*|æ+#ê\ì sêh me÷àØŒmdt e´ekÕú|ü≈£î\T eT+<äø£èwüí e÷~>∑ Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î e÷~>∑ C≤‹ Á|üjÓ÷»Hê\T <äècÕº´ {Ï&ç|æ nuÛÑ´s¡TΔ\≈£î z≥T¢y˚dæ ¬>*|æ+#ê\ì sêh me÷àØŒmdt bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´\T Ä≈£îeT]Ô dü÷s¡´Hêsêj·TD $»„|æÔ #˚XÊs¡T. <ä+&√sê ù|s¡T‘√ ø=+‘·eT+~ e´≈£îÔ\T ‘·eT kÕ«s¡Δ+ ø√dü+ e÷~>∑ C≤‹ì ‘êø£≥Tºô|&ÉT‘·÷ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt≈£î eT<äΔ‘·T>± ndü‘·´ Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡ì, n≥Te+{Ï yêfi¯flqT e÷~>∑ Á|ü»\T qeTàe<ä›ì, ø√qd”eT e÷~>∑ <ä+&√sê ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ yÓ’ù| ñ+<äHêïs¡T. kÕúìø£ <ä+&√sê ø±sê´\j·T+˝À ø√qd”eT <ä+&√sê ø£˙«qsY dües¡|ü⁄ ø£èbòÕq+<ä+ n<Ûä´ø£å‘·q ø√qd”eT <ä+&√sê n‘·´edüs¡ düe÷y˚X¯+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À me÷àØŒmdt |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T >∑+|ü\ dü‘·´Á|ükÕ<é, dü‘êÔ\ Hê>∑sêE, Áø±|ü Hê>∑uÛÑ÷wüD+, ô|<ä|üP&ç düTu≤“sêe⁄, Ä≈£îeT]Ô uÛ≤düÿs¡sêe⁄, >∑+|ü\ <äTsêZÁ|ükÕ<é, eT\¢es¡|ü⁄ dü‹Ôu≤ãT, ñ+Á&Ü»es¡|ü⁄ nãT“, $T]j·÷\ dü‘·´Hêsêj·TD, ñ+<äT]Ô ø£èwüí, ô|<ä|üP&ç ø£ècÕísêe⁄, eT+<ä yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T>± b˛{° #˚düTÔqï $ø£˝≤+>∑T\qT ¬>*|æ+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ neT˝≤|ü⁄s¡+, y˚T 6: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡TΔ\T>± b˛{°#˚düTÔqï $ø£˝≤+>∑T\qT ¬>*|æ+#ê\ì sêh $ø£˝≤+>∑T\ eTVü‰dü+|òüT≥Hé sê»ø°j·T $uÛ≤>∑+ #ÛÓ’s¡àHé q+&É÷] s¡y˚Twt ø√sês¡T. kÕúìø£ ø=+ø±|ü*¢˝Àì õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T ∫ø±ÿ\ s¡$X¯+ø£sY dü«>∑èVü≤+˝À »]–q düe÷y˚XÊìøÏ q+&É÷] s¡y˚Twt eTTK´ n‹~∏>± $#˚Ãdæ e÷{≤¢&Üs¡T. sêC≤´~Ûø±s¡+ ~X¯>± $ø£˝≤+>∑T\≈£î sê»ø°j·÷˝À¢ düe÷q ¨<ë ø£*Œ+#ê\ì, $ø£˝≤+>∑T\T ‘·eT düeTdü´\T $qï$+#·Tø√e&ÜìøÏ sê»ø°j·T Á|ü‹ì~Û ø±yê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. n+<äT≈£î $ø£˝≤+>∑T\qT ¬>*|æ+#·Tø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À sêh $ø£˝≤+>∑T\ eTVü‰dü+|òüT≥Hé e÷J Á|ü‹ì~Û ìeTàø±j·T\ düTπswt, ø=‘·Ôù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡Z nuÛÑ´]Δ <=&ç¶|ü≥¢ lìyêdt, eTT$Tà&çes¡+ nuÛÑ´]Δ sêE ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òüTq+>± Ä\j·T •Ks¡ <Ûä«»düú+uÛÑ |ü⁄q: Á|ü‹wü˜ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ neT˝≤|ü⁄s¡+, y˚T 6: e÷#·es¡+ |ü+#êsTTr |ü]~Û˝Àì ø√]ƒyê]nÁ>∑Vü‰s¡+ •yês¡T ≈£îeTàs¡bÕ˝…+˝À q÷‘·q+>± ì]à+∫q lVü≤qTeT‘Y d”‘ê\ø£åàDdüy˚T‘· ld”‘êsêeT#·+Á<ä kÕ«$T •˝≤ $Á>∑Vü≤ Ä\j·T •Ks¡ <Ûä«»düú+uÛÑ |ü⁄q' Á|ü‹cÕº eT¨‘·‡eeTT\T n‘·´+‘· yÓ’uÛÑy√ù|‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúq+ Ä]Δø£ kÕj·T+‘√ á ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#êeTHêïs¡T. |ü+&ç‘·T\T düT<äs¡Ùq+ yÓ+ø£≥ »Hês¡ΔHê #ês¡T´\T Ä<Ûä«s¡´+˝À $Á>∑Vü≤, <Ûä«»düú+uÛÑ Á|ü‹wü˜\T, |üPsêíVüQ ‹, |ü+&ç‘· dü‘êÿsê\T |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n~Ûø£ dü+K´ ˝À uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$T yê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Ä\j·T ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛ≤Ø nqïdüe÷sê<Ûäq ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

ìs¡Tù|<ä $<ë´]ú˙ $<ë´s¡Tú\≈£î düeTàsY ø£+|üP´≥sY •ø£åD Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ neT˝≤|ü⁄s¡+, y˚T 6: neT˝≤|ü⁄s¡+ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ìs¡Tù|<ä $<ë´]Δ˙ $<ë´s¡TΔ\≈£î HêeTe÷Á‘·|ü⁄ |ò”E\‘√ düeTàsY ø£+|üP´≥sY •ø£åD Çe«qTqï≥T¢ |üs¡+ ø£+|üP´≥sY m&ÉT´πøwüHé ôd+≥sY &Ó’¬sø£ºsY j·T&É¢ düTπswt ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ Vü≤Ödæ+>¥ uÀs¡T¶ ø±\˙˝À >∑\ |üs¡+ ø£+|üP´≥sY m&ÉT´πøwüHé ôd+≥sY˝À á •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. •ø£åD |üP]Ô#˚düT≈£îqï $<ë´s¡TΔ\≈£î ôV≤#YÄsY&çmdt <ë«sê VüQ´eTHé Øk˛sY‡ &Óe\|tyÓT+{Ÿ kıôd’{° ôV’≤<äsêu≤<é yê] <ë«sê dü]º|òæ¬ø{Ÿ‡ n+<äCÒkÕÔeTHêïs¡T. á •ø£åD bı+<ë\qT≈£îH˚ yês¡T |ü<äe ‘·s¡>∑‹ #·~$, bòı{À, dü+ã+~Û‘· $<ë´s¡Ω‘· dü]º|òæ¬ø≥¢ õsêø˘‡ ø±|”\‘√ kÕúìø£ Ä|ò”dt ø±sê´\j·T+˝À ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥˝À¢|ü⁄ dü+Á|ü~+#ê\ì düTπswt≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T.

sê´+&ÉyÓTÆCÒwüHé <ë«sê b˛*+>¥ dæã“+~ì πø{≤sTT+|ü⁄. ø£˝…ø£ºsY ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ b˛*+>¥ ìs¡«Vü≤D Ä<˚yê\T dü+ã+~Û‘· nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\≈£î n+<äCÒkÕÔeTHêïs¡T. b˛*+>¥ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#˚ ñ<√´>∑T\T 6e ‘˚B ñ<äj·T+ yê]øÏ∫Ãq Ä<˚XÊ˝À¢ ‘Ó*|æq Äj·÷ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì

&çÁdæºã÷´wüHé ôd+≥s¡¢≈£î Vü‰»s¡Tø±yê\Hêïs¡T. &çÁdæºã÷´wüHé πø+Á<ë˝À¢ yê]øÏ πø{≤sTT+∫q b˛*+>¥ πø+Á<ë\ $esê\qT ‘Ó*j·TCÒkÕÔs¡ì ø£˝…ø£ºsY #ÓbÕŒs¡T. b˛*+>¥ $<ÛäT\ Ä<˚XÊ\‘√ bÕ≥T, b˛*+>¥ kÕe÷Á–ì rdüT≈£îì b˛*+>¥ πø+Á<ë\≈£î #˚s¡Tø√yê\Hêïs¡T. 7e ‘˚B

Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ ˙{Ï m<ä›&ç ìyês¡D≈£î #·s¡´\T Ç+&çj·÷q÷´dt≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ, ã÷´s√ y˚T 6 : õ˝≤¢˝Àì Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç ìyês¡D≈£î |ü{Ïwüº+>± #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY õ. øÏwüHé dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. H˚&ÉT ø£˝…ø£ºsY #ê+ãsY˝À ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç ìyês¡D ø√dü+ rdüT≈£î+≥Tqï #·s¡´\qT n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøÏå+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝Àì Á>±MTD, e÷s¡TeT÷\ ÁbÕ+‘ê\˝À mø£ÿ&Ü ≈£L&Ü‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´\T sê≈£î+&Ü n~Ûø±s¡T\T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&ç dü‘·«s¡ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À düeTÁ>∑ eT+∫˙{Ï |ü<∏äø£+ øÏ+<ä 11 ø√≥¢ 39 \ø£å\T, s¡øÏå‘· eT+∫˙{Ï |ü<∏äø£+ øÏ+<ä s¡÷.16 ø√≥¢ 80 \ø£å\T, #˚‹|ü+|ü⁄\ ìs¡«Vü≤D≈£î s¡÷.2 ø√≥¢ 22 \ø£å\ ì<ÛäT\T n+<äTu≤≥T˝À ñHêïj·Tì, á ì<ÛäT\‘√ y˚dü$ ø±s¡´#·s¡D Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+∫ #·s¡´\T rdüTø√e&É+»s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´>± >∑T]Ô+∫q 806 nyêdü ÁbÕ+‘ê\˝À ‘ê>∑T˙{Ï edü‘·T\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î düeTàsY ø±+{Ï+C…+{Ÿ bÕ¢Hé øÏ+<ä ø√{Ï 55 \ø£å\

õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY øÏwüHé ì<ÛäT\‘√ Á|ü‘˚´ø£ ø±sê´#·s¡D Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+∫ &çC≤düºsY y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ ø£$TwüqsY≈£î |ü+|ü&É+ »]–+<äì nHêïs¡T. eT+∫˙{Ï ô|’|ü⁄ ˝…’q¢ eTs¡eTà‘·T\ ø√dü+ n<äq+>± s¡÷.41 ø√≥¢ ì<ÛäT\‘√ Á|ü‹bÕ<äq\T s¡÷bı+~+#·T≥≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì õ˝≤¢ |ü+#êj·Tr n~Ûø±] k˛e÷¢ Hêj·Tø˘qT Ä<˚•+#ês¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À ˙{Ï m<ä›&çì rs¡Ã&ÜìøÏ M\T>± 42 Áô|’y˚{Ÿ eqs¡T\qT >∑T]Ô+∫ø±sê´#·s¡D neT\T≈£î #·s¡´\T #˚|ü≥º&É+ »]–+<äHêïs¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ rdüT≈£î+≥Tqï #·s¡´\ô|’ s√E yê] ìy˚~ø£ |ü+bÕ\Hêïs¡T. ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ |òæsê´<äT\ ø√dü+ eT+&É\ n_Ûeè~Δ ø±sê´\j·T+˝À e÷ì≥]+>¥ ôd˝Ÿ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì, |òæsê´<äT\T qyÓ÷<äT #˚dæq yÓ+≥H˚ dü‘·«s¡ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± eT+∫˙{Ï düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ 18004252747 {À˝Ÿ Á|ò” HÓ+ãs¡TqT @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T.

eT+∫˙{Ï düeTdü´\ô|’ yÓ+≥H˚ #·s¡´\T #˚|üfÒº $<Ûä+>± Á|ü‹ k˛eTyês¡+ m+|æ&çz Ä<Ûä«s¡´+˝À düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚j·÷\Hêïs¡T. ôdŒwü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&ç ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ ‘·ø£åD #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± Á|ü‹ k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\≈£î ‘ê>∑T˙{Ïô|’ rdüT≈£î+≥Tqï #·s¡´\ô|’ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY øÏwüHé ‘Ó*bÕs¡T. ‘ê>∑T˙{Ï düs¡|òüsê |ü<∏äø±\ô|’ $<äT´‘·TÔ düs¡|òüsê˝À n+‘·sêj·T+ ø£\T>∑≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. ãø±sTT|ü&ɶ ô|+&ç+>¥ _\T¢\qT yÓ]|òæπøwüHé #˚dæ yÓ+≥H˚ #Ó*¢+#·T≥≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì õ˝≤¢ |ü+#êj·Tr n~Ûø±] k˛e÷¢ Hêj·Tø˘qT Ä<˚•+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ |ü]wü‘Y dæÇz Ä+»H˚j·TT\T, Á>±MTD ˙{Ï düs¡|òüsê XÊU dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ Ç+»˙s¡T yÓ’. düTπswt ≈£îe÷sY, õ˝≤¢ |ü+#êj·Tr n~Ûø±] k˛e÷¢ Hêj·Tø˘, Vü≤qàø=+&É m–®≈£L´{Ïyé Ç+»˙s¡T lìyêdt, es¡+>∑˝Ÿ m–®≈£L´{Ïyé Ç+»˙s¡T dü‘·´Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

j·÷Hê+˝À eT<ä´+ cÕ|ü⁄\qT eT÷dæy˚j·÷* ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, y˚T 6 : õ˝≤¢˝À áHÓ\ 7e ‘˚Bq bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, nôd+;¢ mìïø£\T »s¡T>∑qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À πø+Á<ä bÕ*ø£ ÁbÕ+‘·yÓTÆq j·÷Hê+˝À áHÓ\ 7e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\ es¡≈£L nìï eT<ä´+ cÕ|ü⁄\T, u≤sY\T, ø£¢uŸ\T e+{Ï nìï s¡ø±\ eT<ä´+ cÕ|ü⁄\qT eT÷dæ y˚j·÷\ì õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±], õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é j·÷Hê+ ÁbÕ+rj·T |ü]bÕ\Hê~Ûø±]ì ø√sês¡T. sêqTqï mìïø£\qT ùd«#·Ã¤>±, XÊ+‹j·TT‘·+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î M\T>± b˛*+>∑T eTT–j·T&ÜìøÏ 48 >∑+≥\ eTT+<äT nq>± 5e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\ qT+∫ 7e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\ es¡≈£L nìï eT<ä´+ cÕ|ü⁄\qT eT÷dæy˚j·÷\ì, dü]Vü≤<äT› sêÁcÕº˝À¢ ≈£L&Ü M{Ïì eT÷dæy˚j·÷\ì mìïø£\ ø£$TwüHé qT+∫ e∫Ãq Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î 7e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\ es¡≈£L õ˝≤¢˝À bÕ≥T j·÷Hê+˝À ≈£L&Ü nìï eT<ä´+ cÕ|ü⁄\T, u≤sY\T, ø£¢uŸ\T e+{Ïe˙ï eT÷dæy˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T.

|æ+#Û·q¢ |ü+|æD° Ä\dü´+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, y˚T 6: 2014 y˚T HÓ\≈£î dü+ã+~Û+∫q |æ+#Û·qT¢ |ü+|æD° ø=ìï kÕ+πø‹ø£ ø±s¡DeTT\ e\q Ä\dü´+>± »]–+<äì ø±øÏHê&É &ûÄsY&û@ |ü<Ûäø£ dü+#ê\≈£î\T &ç.#·+Á<äX‚Ks¡sêE ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. |æ+#Û·qT¢ |ü+|æD° »s¡T>∑T ‘˚B\T ‘·«s¡˝À ‘Ó*j·TCÒj·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á $wüj·÷ìï |æ+#Û·qT<ës¡T\T, |æ+#Û·qT |ü+|æD° #˚j·TT n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ >∑eTì+#ê\ì #·+Á<äX‚Ks¡sêE nHêïs¡T.

4y˚\ 351 ©≥s¡¢ ◊&ç *ø£ÿsY kÕ«BÛq+

H˚&˚ d”e÷+Á<Ûä˝À b˛*+>¥ yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT |ü⁄* nì, Äj·Tq >±* @B ˝Ò<äì Á|ü#ês¡ düuÛÑ\ ˝À {Ïm+dæ Hêj·T≈£îsê\T eTeT‘· u…qØ® $eTs¡Ù\≈£î ~>±s¡T. ø±>± ã+>±¢<˚XŸ nÁø£eT e\dü<ës¡¢ n+X¯+ >∑T]+∫ yÓ÷&û Á|ükÕÔ$+#ês¡T. ‘·q düuÛÑ\˝À ∫e]øÏ eTeT‘· ô|sTT+{Ï+>¥‡≈£î <äøÏÿq uÛ≤Ø y˚˝≤\qT ≈£L&Ü ù|s=ÿì, Ä ‘·s¡Tyê‘· {Ïm+dæ H˚‘·\ $eTs¡Ù\ <ë&çøÏ >∑Ts¡j·÷´s¡T. ø±>± sêh+˝À á mìïø£\T ˝…|òtºÁ|òü+{Ÿ≈£î ø°\ø£+>± e÷sêsTT. >∑‘·+˝À ¬>*∫q Äs¡T d”≥¢qT Ç|ü⁄Œ&ÉT ‹]– <äøÏÿ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î yêeT|üøå±\T rÁekÕúsTT˝À Á|ü»\ e<ä›≈£î ‘·eT Á|ü#ês¡+ kÕ–+#êsTT. ‘=$Tà~ kÕs¡T¢ nCÒj·TT&ç>± ì*∫q ãT<äΔ<˚yé uÛÑ{≤º#ês¡´, e÷J q{Ï eT÷HéeT÷Hé ùdHé dü+<Ûë´ sês¡T, >±j·T≈£î&ÉT u≤ãT˝Ÿ düTÁ|æjÓ÷\T ≈£L&Ü á <äX¯ b˛*+>¥˝À ã]˝À ñHêïs¡T. M] uÛÑ$‘·e´+ Ç|ü⁄Œ&ÉT ãT<Ûäyês¡+ Hê{Ï b˛*+>¥˝À yÓ\¢&Ée⁄‘·T+~. ;Vü‰sY˝À b˛{≤b˛{° mìïø£\ Á|ü#ês¡+ eTT–dæ+~. 118 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T s¡+>∑+˝À ñHêïs¡T. M]˝À ˝≤\÷ Á|ükÕ<é j·÷<äyé uÛ≤s¡´ s¡Á;<˚M ‘=*kÕ]>± düsêHé qT+∫

˝Àø˘düuÛÑ≈£î b˛{°˝À ì*#ês¡T. sêh+˝À yÓTT‘·Ô+ @&ÉT d”≥¢≈£î ãT<Ûäyês¡+ b˛*+>¥ »s¡T>∑T‘·T+~. s¡Á; Ç|ü⁄Œ&ÉT _C…|æ H˚‘· sêJyé Á|ü‘ê|t s¡÷&û qT+∫ b˛{°ì m<äT s=ÿ+≥THêïs¡T. @&ÉT d”≥¢˝À >∑‘· mìïø£\˝À C…&çj·TT ◊<äT d”≥¢qT ¬>*∫+~. düsêHé, eTVü‰sêCŸ>∑+CŸ\T Äπs®&ûøÏ <äø±ÿsTT. ãT<Ûäyês¡+ Hê{Ï b˛*+>¥ ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À ø±+Á¬>dt≈£î #ê˝≤ ø°\ø£+>± e÷]+~. yÓTT‘·Ô+ 17õ˝≤¢˝À¢15d”≥¢≈£î»]π> b˛*+ >¥ô|’ ø±+Á¬>dt <äèwæº kÕ]+∫+~. 2009 mìïø£\˝À á kÕúHê\˝À ø±+Á¬>dü ?≈£î @&ÉT kÕúHê\T e#êÃsTT. ◊<äT kÕúHê\qT _mdt|æ ¬>\TÃ≈£î+~. mdt|æ eT÷&ÉT d”≥T¢ e#êÃsTT.

n‘·´~Ûø£+>± Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ãT<Ûäyês¡+ Hê{Ï b˛*+>¥ m≈£îÿe dü+K´˝À d”e÷+Á<Ûä˝ÀH˚ »s¡T>∑T‘·T+~. bÕ‹ø£ d”≥¢≈£î b˛*+>¥ ñ+&É≥+‘√ <˚X¯yê´|üÔ+>± Ç|ü⁄Œ&ÉT H˚‘·\T, ø°\ø£ bÕغ\ <äèwæº d”e÷+Á<Ûä yÓ’|ü⁄ eT[¢+~. ãT<Ûäyês¡+ Hê{Ï b˛*+>¥‘√ Çø£ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê\˝À b˛*+>¥ Á|üÁøÏj·T dü+|üP]Ô ne⁄‘·T+~. d”e÷+Á<Ûä˝À Á|ü#ês¡ |òüT≥º+ |ü\TØ‘·T\˝À düT&ÉT\T ‹]–+~. {Ï&ç|æ

‘·q _C…|æ bı‘·TÔ‘√, ‘√&ÉT>± |üeHé ø£˝≤´DY Á|ü#ês¡kÕj·T+‘√ eTT+<äT≈£î kÕ–+~. |ü\T yê>±›Hê\qT ≈£î]|æ+∫+~. d”e÷+Á<Ûä≈£î ø=‘·Ô sê»<Ûëìì ‘·>∑TØ‹˝À, n|üPs¡«+>± ì]à+#·>∑*π> dü‘êÔ ‘·eTπø ñ+<äì #·+Á<äu≤ãT #Ó|üŒ&É+, |üeHé ø£˝≤´Hé ‘·q düuÛÑ\˝À Á|ü<Ûëq+>± ø±+Á¬>dtqT, »>∑HéqT $eT]Ù+#·&É+‘√ ∫e] n+ø£+˝À Çø£ÿ&É mìïø£\ Á|ü#ês¡+ y˚&ÓøÏÿ+~. ø±>± yÓ’mdtÄsYdæ|æ H˚‘· »>∑H√àVü≤q ¬s&ç¶ ‘·eT Á|ü#ês¡ düuÛÑ\˝À #·+Á<äu≤ãTqT {≤¬sZ{Ÿ #˚düT≈£îì n‘·´~Ûø£ düuÛÑ\˝À bÕ˝§ZHêï&ÉT. Ä~ qT+∫ ‘·eT bÕغ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ $uÛÑ»qqT n&ÉT¶≈£î+<äì, ‘·eT bÕغ e\¢H˚ ø=‘·Ô sêh+˝À eTVæ≤fi¯\≈£î, j·TTe‘·≈£î, ¬s’‘ê+>±ìøÏ Hê´j·T+ <ä≈£îÿ‘·T+<äì Äj·Tq Á|ü#ês¡+ kÕ–+#ês¡T. $»j·TeTà, wü]à\\T ≈£L&Ü ‘·eT bÕغ $»j·T+ ø√dü+ $X‚wüØ‹˝À |üs¡´{Ï+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À Ç|ü⁄Œ&ÉT ø°\ø£ b˛{° _C…|æ`{Ï&ç|æ ≈£L≥$T, yÓ’mdtÄsYdæ|æ eT<Ûä´ ñ+≥T+<äì |æ{Ï◊ yêsêÔdü+düú ‘Ó*|æ+~. nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt e\¢H˚ n_Ûeè~Δ kÕ<Ûä´eTH˚ $wüj·÷ìï >∑T]Ô+∫ ‘·eT≈£î Á|ü»\T |ü≥º+ ø£&ÉT‘ês¡ì ø±+Á¬>dt esêZ\T Ä•düTÔHêïsTT.

yÓ’uÛÑe+>± •Ks¡ |ü⁄q' Á|ü‹wüº

ø±øÏHê&É m¬ø’‡CŸ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ ¬ø.ã\sêeTø£èwüí Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, y˚T 6: mìïø£\ ‘·ìF˝À¢ uÛ≤>∑+>± ø±øÏHê&É m¬ø’‡CŸ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ yê] |ü]~Û˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£L 836 πødüT\≈£î dü+ã+~Û+∫ 391 eT+~ì n¬sdtº #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T 4,391 ©≥s¡¢ ◊&ç *ø£ÿsYqT kÕ«BÛq+ #˚düTø√e&É+ »]–+<äì ø±øÏHê&É m¬ø’‡CŸ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ ¬ø.ã\sêeTø£èwüí ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. n˝≤π> 3 \ø£å\ 70 y˚\ 60©≥s¡¢ u…\¢|ü⁄ }≥qT kÕ«BÛq|üs¡TÃ≈£îì <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> 349 ©≥s¡¢ ◊m+m˝Ÿ *ø£ÿsYqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïeTì ù|s=ÿHêïs¡T. 169 ©≥s¡¢ &É÷´{° ô|sTT&é *ø£ÿsYqT, 180 ©≥s¡¢ HêHé &É÷´{° ô|sTT&é *ø£ÿsYqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥Tº Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£L 31 yêVü≤Hê\qT d”CŸ #˚j·T&É+ »]–+<äì, 110 d”ÄsY|”d”øÏ dü+ã+~Û+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£L 162 πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·T&ÉyÓTÆ+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£L 46 |òæsê´<äT\T d”«ø£]+∫ yê{Ïì |ü]wüÿ]+#·&É+ »]–+<äì m¬ø’‡CŸ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ ã\sêeTø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± Ä~yês¡+ ø±øÏHê&É m¬ø’‡CŸ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ |ü]~Û˝À 14 πødüT\≈£î dü+ã+~Û+∫ 2 e´≈£îÔ\qT n¬sdtº #˚j·T&É+ »]–+<äì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. n˝≤π> 220 ©≥s¡¢ ◊&ç *ø£ÿsYqT kÕ«BÛq+ #˚düTø√e&É+‘√ bÕ≥T 7y˚\ 600 ©≥s¡¢ |ü⁄*j·Tu…{Ϻq u…\¢|ü⁄ }≥qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îì <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+ »]–+<äì m¬ø’‡CŸ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ ã\sêeTø£èwüí ù|s=ÿHêïs¡T.

eT<ä´+ <äTø±D≤\≈£î d”fi¯ófl Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ kÕeTs¡¢ø√≥, y˚T 6: mìïø£\ H˚|ü<Ûä´+˝À <äTø±D≤\≈£î d”fi¯fl y˚dæq≥T¢ ‘ê&˚|ü*¢>∑÷&Ó+ m¬ø’‡CŸ dæ◊ kÕsTT dü«s¡÷|t ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ dü+|òüT+ Ä<˚XÊ\ Á|üø±s¡+ ¬s+&ÉT s√E\ eTT+<äT>±H˚ eT<ä´+ <äTø±D≤\≈£î d”fi¯ófl y˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.eTs¡˝≤ mìïø£\ nq+‘·s¡+ y˚dæq d”fi¯flqT ‘=\–kÕÔeTHêïs¡T.á ˝À>± me¬s’Hê düπs <=+>∑#ê≥T>± eT<ä´+ n$TàHê s¡yêD≤≈£î bÕ\Œ&çHê yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. eT<ä´+ ì\«\T, |ü+|æD°øÏ dü+ã+~+∫ bò˛Hé q+ãs¡T¢ 94409 02433, 08818 227955≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T.

mìïø£\ $<ÛäT\≈£î ‘·s¡*q dæã“+~

Äø±X¯+˝À eTãT“\T..

Ä+<√fi¯q˝À n~Ûø±s¡T\T

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ kÕeTs¡¢ø√≥, y˚T 6: >∑Ts¡Tyês¡+ »s¡>∑qTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ áMm+ u≤≈£î‡\T, b˛*+>¥ kÕe÷Á–ì n~Ûø±s¡T\T b˛*+>¥ πø+Á<ë\≈£î ‘·s¡*düTÔ+&É>± Äø±X¯+˝À eTãT“\T sêe&É+‘√ n~Ûø±s¡T\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. mìïø£\≈£î dæ<äΔyÓTÆq áMm+\T es¡¸+ ˙{Ï˝À ‘·&çùdÔ |üìøÏ sê≈£î+&Ü b˛‘êj·Tì B+‘√ Ä áMm+˝À ìøÏå|üÔ+ #˚dæq u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘ê\ ‘ê\÷≈£î n+¬ø\T, nuÛÑ´s¡TΔ\ ù|s¡T¢ düeTdæb˛j˚T Á|üe÷<äeTT+<äì n~Ûø±s¡T\T n+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. eTs√ø£ |üø£ÿ ø=ìï b˛*+>¥ ã÷‘Y\T es¡¸+ eùdÔ H˚s¡T>± b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ ≈£î]ùd Á|üe÷<äeTT+&É&É+‘√ @sêŒ≥T¢ m˝≤ #˚düTø√yê\H˚ $wüj·T+ n~Ûø±s¡T\≈£î n>∑eT´>√#·s¡+>± e÷]+~. kÕeTs¡¢ø√≥ |ü≥ºD+˝Àì ø=eP«s¡T ãdæ$¬s&ç¶ düÁ‘·+˝Àì b˛*+>¥ πø+Á<ë\≈£î es¡¸+ <Óã“ n~Ûø£+>± ñ+≥T+~. >∑‘· eT÷&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·y˚T mìïø£\ ø£$TwüHé≈£î kÕΔìø£ n~Ûø±s¡T\T |òæsê´<äT #˚dæq|üŒ{Ïø° n<˚ b˛*+>¥ ùdºwüHéqT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ô|’ n~Ûø±s¡T\T es¡¸+ eùdÔ @+ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê˝À ‘Ó*j·Tø£ ‘·\\T |ü≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. es¡¸+ sê≈£î+&Ü ø±bÕ&Ü\ì <˚e⁄fi¯¢qT yÓTT≈£îÿ‘·THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± kÕeTs¡¢ø√≥ b˛*+>¥ ùdºwüq¢≈£î dü+ã+~Û+∫q n~Ûø±s¡T\T ãdæ$¬s&ç¶ düÁ‘·+ b˛*+>¥ ùdºwüq¢˝À bÕeTT\ u…<ä&É ñqï≥T¢ düÁ‘·+ yê#Ye÷´Hé n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. BìøÏ ‘·–q #·s¡´\T ¬>’ø=+{≤eTì n~Ûø±s¡T\T Vü‰MT Ç∫Ãq esê¸ìøÏ @ $<ÛäyÓTÆq≥Te+{Ï #·s¡´\T rdüTø√yê\ì n~Ûø±s¡T\T õ˝≤¢ eT+&É˝≤~Ûø±s¡T\qT dü+Á|ü~düTÔHêïs¡T. Bìô|’ Ç+‘·es¡≈£î õ˝≤¢ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ qT+∫ @ $<ÛäyÓTÆq düe÷#ês¡+ sê˝Ò<äqï≥T¢ ‘Ó*j·Te∫Ã+~.

b˛*+>¥ $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+#˚ n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ b˛*+>¥ πø+Á<ë\ e<ä› ñ<äj·T+ 6 >∑+≥\πø ‘·|üŒìdü]>± ñ+&Ü\ì, ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\≈£î b˛*+>¥ ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À nã®s¡«s¡T¢ >ö‘·yéT|òüTÀwt, neTsY uÛÑ{≤º#ês¡´, ì‘ê´q+<äeT+&É˝Ÿ, dü÷s¡´Hêsêj·TD, _eT˝Ÿ ø±+‹<ëdt, Mπs+Á<ä≈£îe÷sY dæ+>¥, &û◊z ñkÕàHé, ÇHé|òüπsà{Ïø˘ n~Ûø±] düTu≤“sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ nsTTq$*¢, y˚T 6 : nsTTq$*¢ l$ù|òTïX¯«s¡kÕ«$T Ä\j·T #Ó+‘·q e⁄qï lnqï|üPs¡í düy˚T‘· $X‚«X¯«s¡kÕ«$T Ä\j·T+ m<äTs¡T>± e⁄qï >√|ü⁄sêìøÏ k˛eTyês¡+ •Ks¡ |ü⁄q' Á|ü‹wü˜qT yÓ’uÛÑe+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n\¢es¡|ü⁄ düTÁãVü≤àD´ BøÏå‘êe<Ûëì Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä\j·T Á|ü<Ûëq ns¡Ã≈£î\T

nsTTq$*¢ düTπswt, |ü\Te⁄s¡T |ü+&ç‘·T\T á ø±s¡´Áø£e÷ìï |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä\j·T ǡ eTT<äTq÷] dü‘·´Hêsêj·TDsêE, Á>±eTdüTú\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Ä\j·T+ uÛÑ≈£îÔ\‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ç+~. y˚dü$ ôd\e⁄\T ø±s¡D+>± <ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç nH˚ø£ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$T yê]ì

<ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. n~Ûø£ dü+K´˝À $ù|òTïX¯«s¡kÕ«$T yê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ n_Ûùwø±\T, |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. B+‘√ Ä\j·T+ uÛÑ≈£îÔ\‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ç+~. n˝≤π> |ü\Te⁄s¡T uÛÑ≈£îÔ\T yêVü≤Hê\≈£î |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ä\j·T+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ì‘ê´qï<ëq |ü<∏äø£+˝À n~Ûø£ dü+K´˝À uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝§Zì kÕ«$T yê] Á|ükÕ<ëìï d”«ø£]+#ês¡T.

nÁø£eT s¡yêD≤≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ ñù|øÏå+#·É+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‘ê&˚|ü*¢>∑÷&Ó+,y˚T 6: mìïø£\ H˚|ü<Ûä´+˝À nÁø£eT s¡yêD≤≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ m+‘·{Ï yê]HÓ’Hê ñù|øÏå+#˚ |üì˝Ò<äì n≥Te+{Ï yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê&ÜìøÏ yÓqTø±&ÉuÀeTì ‘ê&˚|ü*¢>∑÷&Ó+ m¬ø’‡CŸ dæ◊ kÕsTT dü«s¡÷|t nHêïs¡T. Ä~, k˛eTyêsê˝À¢ |ü\T #√≥¢ »]|æq ‘·ìF\˝À nÁø£eT s¡yêD≤≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï eTT>∑TZ]ì n¬sdtº #˚kÕeTHêïs¡T.yê] e<ä› qT+∫ eT÷&ÉT yêVü≤Hê\T d”CŸ #˚dæ 54 eT<ä´+ πødüT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.dæ◊ ‘Ó*|æq |üP]Ô $esê\ Á|üø±s¡+ >∑÷&Ó+ eT+&É\+ ô|<ä‘ê&˚|ü*¢ qT+∫ q\¢»s¡¢ yÓfi‚fl e÷s¡Z eT<Ûä´+˝À nÁø£eT s¡yêD≤≈£î

bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï ◊dt y˚HéqT |ü≥Tº≈£îHêïeTHêïs¡T.n+<äT˝À 2400 eT<ä´+ u≤{Ïfi¯ófl 50 πødüT\ eT<ä´+ u≤{Ïfi¯ófl ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.Ä yêVü≤q+˝À ñqï eT<äT›≈£L] Hêπ>X¯«sêe⁄qT n¬sdtº #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.‘ê&˚|ü*¢>∑÷&Ó+ |ü≥ºD+˝Àì >∑÷&Ó+ ¬s’˝Ò«ùdºwüHé düMT|ü+˝À yÓ÷{≤s¡T yêVü≤q+ô|’ eT<ë´ìï ‘·s¡*düTÔqï yÓ’uÀsTTq nbÕŒsêe⁄qT |ü≥Tº≈£îì n‘·ì e<ä› qT+∫ 96 u≤{Ïfi¯ófl kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïeTHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± ø=+Á&ÉTÁb˛\T yÓT≥º C≤rj·T s¡Vü≤<ë] e<ä› &É÷´{° ìs¡«Væ≤düTÔqï ô|+≥bÕ&ÉT m+|æ&ûy√, dæã“+~‘√ ø£*dæ Ä{À˝À eT<ä´+ ‘·s¡*düTÔqï Ä{ÀqT, Ä{À Á&Ó’esY ø±øÏHê&É yÓ÷Vü≤Hésêe⁄qT

n<äT|ü⁄˝ÀìøÏ rdüT≈£îì ‘·eT≈£î n|üŒ–+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.n‘·ì e<ä› qT+∫ 48 eT<ä´+ u≤{Ïfi¯ófl kÕ«B|ü+ #˚düT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.B+‘√ $$<Ûä πødüT˝À¢ |ü≥Tºã&çq á eTT>∑TZ]ì n¬sdtº #˚dæ yê] e<ä› qT+∫ yêVü≤Hê\T d”CŸ #˚dæ ø√s¡Tº≈£î ‘·s¡*+∫q≥T¢ dæ◊ kÕsTTdü«s¡÷|t ‘Ó*bÕs¡T.Ç≥Te+{Ï nÁø£eT s¡yêD≤≈£î bÕ\Œ&˚ yê¬se¬s’Hê, @ bÕغ yê]HÓ’Hê düπs ñù|øÏå+#˚ |üì˝Ò<äHêïs¡T.Á|ü»\T Ç≥Te+{Ï yê{Ï $wüj·T+˝À ‘·eT≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ê\ì ø√sês¡T. á <ë&ÉT˝À¢ dæ◊ yÓ+≥ môd’‡ lsêeTT\T, Á&Ó’esY #·+{Ï m¬ø’‡CŸ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ kÕeTs¡¢ø√≥, y˚T 6: ãT<Ûäyês¡+ »s¡T>∑qTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î b˛*+>¥ dæã“+~ b˛*+>¥ πø+Á<ë\≈£î ‘·s¡*yÓfi≤¢s¡T. ô|<ë›|ü⁄s¡+˝Àì sêC≤e‘·‡yêsTT ãT∫Ãd”‘êj·TeTà »>∑|ü‹ ãVü≤<ä÷›sY eTVü‰sêDÏ ø£fi≤XÊ\˝À @sêŒ≥T #˚dæq |ü+|æD° πø+Á<ä+ qT+∫ áMm+\qT b˛*+>¥ kÕe÷Á–ì rdüT≈£îì ìπs›•+∫q s¡÷{Ÿ\≈£î b˛*+>¥ dæã“+~ ãj·T\T<˚]yÓfi≤¢s¡T. Äغd” ãdüT‡\˝À mìïø£\ ì$T‘·Ô+ Á|üuÛÑT‘·«+ rdüTø√e&É+‘√ Á|üj·÷DÏ≈£î\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. düT<ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ kÕeTs¡¢ø√≥ #˚s¡T≈£îqï Á|üj·÷DÏ≈£î\T ãdüT‡\T ˝Òø£ nH˚ø£ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿHêïs¡T. Ä{À, j·T»e÷qT\T <Ûäs¡\qT $|üØ‘·+>± ô|+∫ Á|üj·÷DÏ≈£î\ CÒãT\≈£î ∫\T¢\T ô|{≤ºs¡T. |ü≥ºD+˝Àì |ü\T b˛*+>¥ πø+Á<ë\ e<ä› cÕ$Tj·÷Hê\qT, Á‘ê>∑T˙{Ï edü‹ ‘·~‘·s¡ yê{Ïì n~Ûø±s¡T\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹ e<ä›qTqï eTVæ≤fi≤ eT+&É* uÛÑeHêìï yÓ÷&É˝Ÿ b˛*+>¥ πø+Á<ä+>± n~Ûø±s¡T\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.

b˛*+>¥≈£î nìï C≤Á>∑‘·Ô\T: ø£˝…ø£ºs¡T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, y˚T 6: õ˝≤¢˝À ãT<Ûäyês¡+ »s¡>∑qTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìï ø£\ b˛*+>¥ ùd«#·Ã¤>±, Á|üXÊ+‘·+>± »]π>+<äT≈£î j·T+Á‘ê+>∑+ ‘·s¡|ü⁄q nìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îqï≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T, õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] dæ<ëΔ sYΔ C…’Hé #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢˝À Á|ü˝ÀuÛ≤\ n+ X¯+ C≤rj·T kÕΔsTT˝À ≈£L&Ü #·s¡Ã≈£î <ë] rdæ+<äì n+<äTe˝Ò¢ ñuÛÑj·T >√<ëe] õ˝≤¢\≈£î dü+ã+~Û +∫ eTs√ |ü]o\≈£îì ìj·T$T+#ê s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. vÏ˝≤¢ yê´|üÔ+>± >∑‘· ¬s+&ÉT s√E˝À¢H˚ 3.5 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T \T q>∑<äTqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêï eTì B+‘√ Ç+‘·es¡≈£L mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHé yÓ\Te&çq ‘·sê«‘· 6 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T y˚Ts¡≈£î q>∑<äT qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ nsTT´+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. á e´eVü‰sê\ô|’ |üP]Ô kÕΔsTT˝À b˛©düT\ $#ês¡D #˚düTÔHêï s¡ì #ÓbÕŒs¡T. ì|òü÷ ãè+<ë\qT eT]+‘· nÁ|üeT‘·Ô+ #˚kÕeTì ù|s=ÿHêïs¡T.


z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ @sêŒ≥¢≈£î nìï #·s¡´\T rdüTø√yê* ãT<Ûäyês¡+ 7, y˚T 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Vü≤qàø=+&É{ÖHé y˚T 6: á HÓ\ 16q »s¡T>∑qTqï bÕs¡¢yÓT+ {Ÿ, XÊdüqdüuÛÑ mìïø£\ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ Á|üÁøÏj·TqT düeTs¡ú e+‘·+>± |üP]Ô #˚j·TT≥≈£î nedüs¡yÓTÆq nìï #·s¡´\T rdüTø√yê\ì õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±], ø£˝…ø£ºsY õ. øÏwüHé n~Û ø±s¡T\qT ø√sês¡T. k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì

mdt&çm˝ŸdæÇ m+Ç&ç |üØø£å\T yêsTT<ë Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ πøj·T÷ ø±´+|üdt, y˚T6: ø±ø£rj·T $X¯«$<ë´\j·T+ |ü]~Û˝Àì <ä÷s¡ $<ë´ πø+Á<ä+ ìs¡«Væ≤düTÔqï m+Ç&ç Á|üy˚X¯|üØø£å\T á HÓ\ 7q »s¡T>±*‡ ñ+&É>± Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± yêsTT<ë y˚dæq≥T¢ πøj·T÷ <ä÷s¡ $<ä´ dü+ #ê\ ≈£î\T Ábıô|òdüsY &ç. sêCÒ+Á<ä Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. ‹]– á HÓ\ |üØø£åqT á HÓ\ 18q ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. |üP]Ô$esê\≈£î &ÉãT¢´&ÉãT¢´&ÉãT¢´.mdt&çm˝ŸdæÇπøj·TT.ø=.ÇHé˝À #·÷&Ée#·TÃqì, á $wüj·÷ìï dü+ã+~Û‘· $<ë´s¡TΔ\T >∑eTì+#ê\ì ø√sês¡T.

e÷qT ø√≥ eTTì‡bÕ*{° |”sƒ¡+ô|’ md”º eTVæ≤fi¯ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ, y˚T 6: eTVü≤ã÷u≤u≤<é eTTì‡bÕ*{° kÕúsTTøÏ #˚s¡T ≈£îHêïø£ yÓTT<ä{ÏkÕ]>± »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£\≈£î #·¬sàHé |ü<ä$ umd”º eTVæ≤fi¯≈£î ]»s¡T« #˚j·T+‘√ ‘=*kÕ]>± md”º eTVæ≤fi¯ Ä |”sƒêìï Ä~Ûs√Væ≤+#·qTHêïs¡T. #Ó’¬sàHé |ü<ä$ì <äøÏÿ+#·T ø√yê\+fÒ md”º eTVæ≤fi¯\T sê»ø°j·÷˝À¢ ˝Òì yêπs Ç|ü⁄Œ&ÉT @<√ bÕغ qT+&ç ì\ã&Ü*‡q |ü]dæÔ‘·T˝Òs¡Œ&ܶsTT. m+<äTø£+fÒ sê»ø°j·T bÕغ\T eTVæ≤fi¯\qT sê»ø°j·T+>± Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+˝À $|òü\eTj·T´s¡T. eTVü≤ã÷u≤u≤<é˝À Á|ü<Ûëq bÕغ\T ≈£î&Ü #Ó’¬sàHé nuÛÑ´s¡Tú\ Ksês¡T ø√dü+ rÁe+>± ø£düs¡‘·TÔ #˚XÊs¡T.

{°ÄsYmdtqT+&ç u≤H√‘·T nì‘·... {°ÄsYmdt bÕغ qT+&ç u≤H√‘Y nì‘· ù|s¡TqT Ksês¡T #˚XÊs¡T. eTVü≤ã÷u≤u≤<é˝À @]j·÷ ÄdüŒÁ‹ dü÷|ü]Héf…+&Ó+{Ÿ>± |üì#˚dæ ñ<√´>±ìøÏ sêJHêe÷ #˚dæ {Ï&ç|æ˝À #˚] m+m˝Ÿ>± b˛{° #˚j·÷\qï HÓÁVüQ≈£î {Ϭø{Ÿ <äø£ÿ˝Ò<äT. ø=+‘·ø±\+>± düúã›+>± ñqï HÓÁVüQHêj·Tø˘ Ç{°e\ {°ÄsYmdt˝À #˚sês¡T... eTTìdæ|ü˝Ÿ #Ó’¬sàHé md”º eTVæ≤fi¯≈£î ]»s¡T« ø±e≥+‘√ Ä |ü<ä$ì <äøÏÿ+#·Tø√yê\ì ‘·q u≤s¡´ nì‘·qT mìïø£\ ã]˝À ì*bÕs¡T. ø±>± mìïø£˝À¢ {°ÄsYmdt, dæ|æ◊, eT<Ûä´ bı‘·TÔ ≈£î~]+~. {°ÄsYmdt≈£î #Ó’¬sàHé d”|æm+øÏ yÓ’dt#Ó’¬sàHé nH˚ ˇ|üŒ+<ä+‘√ Hê$TH˚wüHé y˚XÊs¡T.

{Ï&ç|æqT+&ç.. {Ï&ç|æ sêÁwüº md”º ôd˝Ÿ ñbÕ<Ûä´≈£åîì>± |üì#˚düTÔqï u≤ãT #ÍVü≤Hé uÛ≤s¡´ düT˙‘·qT mìïø£\ ã]˝À ~+ù|+<äT≈£î bÕغ Hêj·T≈£î\T ìs¡ísTT+#ês¡T.{Ï&ç|æ‘√ dæ|æ◊ b˛‘·TÔ Ksê¬s’+~.yês¡T ¬>*#˚ ~ ø£wüº+ Çø£ÿ&É. ø±+Áπ>dt qT+&ç ñeT...‘√ bÕ≥T eTT>∑TZs¡T H˚‘·\ es¡Zb˛s¡T˝À nuÛÑ´] úKsês¡T ø√dü+ ø£düs¡‘·TÔ #˚XÊs¡T. ø±+Áπ>dt nuÛÑ´]ú>± Áô|’@{Ÿ øÏ¢ìø˘ yÓ’<äT´\T eTTs¡[Hêj·Tø˘ u≤s¡´ ñHêj·Tø˘˘ ã]˝À ì*bÕs¡T. eTVü≤ã÷u≤u≤<é˝À 28 eTTìdæbÕ *{Ï yês¡T¶\THêïsTT. yÓTT‘·Ô+ z≥s¡T¢ 40,164 ø±>± n+<äT˝À eTVæ≤fi¯\T20.223, |ü⁄s¡Twüß\T19.222 Ç‘·s¡T\T ‘=$Tà~ eT+~ ñHêïs¡T. 2011˝À eTTìdæbÕ\*{Ï>± e÷]q eTVü≤ã÷ u≤u≤<é ;dæ z≥T¢ 17 y˚\ es¡≈£î ñHêïs¡T. ¬>*#Ó~ Çø£ÿ&É ø±+ Áπ>dt ø£wüº+ m+<äTø£+fÒ ‘Ó\+>±D ôd+{ŸyÓT+≥‘√ bÕ≥T dæ|æ◊, dæ|æm+, ∫qï ∫‘·ø£ bÕغ\T ≈£î&Ü {°ÄsYmdt≈£î düVü≤ø£]düTÔHêïs¡T Çø£ÿ&É. ø±+Áπ>k˛¢\≈£î ¬>\T|ü⁄ q˝…¢s¡T q&Éø£ Çø£ÿ&É HÓ\ø=+~.

ô|ò’HêHé‡ <ës¡T\ ô|’kÕ sê»´+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ #˚sê´\, y˚T 6: #˚sê´\ eT+&É\+˝À ô|’HêHé‡ <ës¡T\T #Ó\πs– b˛‘·THêïs¡T. ˝…’ôdqT‡\T ˝Ò≈£î+&Ü ÇcÕºsê»´+>± e´eVü≤]düT ÔHêïs¡T. á $wüj·T+ô|’ ñqï‘· n~Ûø±s¡T\T m+<äT≈£î |ü+{Ï+ #·Tø√e&É+ ˝Ò<äì nqTe÷Hê\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT.10%≈£î ÇHéÁfÒdüTº #=|ü⁄Œq Ç∫à ≈£L© Hê© #˚düTø=ì Áã‘·Tπø yê´ bÕs¡düTÔ\qT e÷qdæø£ øå=ã≈£î >∑T]#˚düTÔHêïs¡ì #˚düTø=ì Áã‘·T ≈£î<ë+ n+fÒ |üqT\T ˝Òe⁄, n|ü⁄Œ\T rs¡TÃ<ëeT+fÒ ndü˝Ò ˝Òe«ì >∑ØuÛÑT Áã‘·T≈£î\‘√ #·\>±≥+ Ä&ÉT‘·THêïs¡T. ˇø£ÿs√ E≈£î ˇø£ÿ|üP≥¬ø’q ‹q&ÜìøÏ |üø£ÿq u…{Ϻ, e&û¶øÏ ‘Ó∫Ãq &ÉãT“ \T m˝≤ rsêÃ\ì nqT ø£åD+ Áã‘·Tø±\+fÒ ô|’Hêdt‡ <ës¡T\‘√ j·TeT>∑+&Éy˚T ø£ì|ædüTÔ+<äì. ˇø£ ¬s+&ÉT s√E\T Ä>∑+&Éj·÷´ nì ø±fi≤fl, j˚Tfi≤fl |ü&ܶø±ì nH˚ø£ s¡ø±\T>± Væ≤+dædüTÔHêïs¡ì yê] e\¢ Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T.yê] e÷≥\T ‘·÷{≤\ ù|\&É+ ø±<äT ÁbÕDy˚T b˛yê*. Ç˝≤+{Ï ù|<ä\ ø£cÕºsêú+‘√ <√#·T≈£î+≥Tqïyê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛‘˚ n|ü⁄Œ\ u≤<Ûä‘√ Ä‘·àVü≤‘·´\T nì mH√ï $Hê*‡e⁄+≥T+<äì $._ø£å|ü‹, Hê>∑sêE, ø£ècÕí, #·+Á<äj·T´, >∑DÒwt, ¬ø.sêeTø£èwüí, ∫+‘·\ eTùV≤wt, u≤~Û‘·T\T ù|s=ÿHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\ s√&éc˛ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ neT˝≤|ü⁄s¡+, y˚T 6: neT˝≤|ü⁄s¡+ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ˝À ∫e] s√E Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± k˛eTyês¡+ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´ s¡Tú\T uÛ≤Ø s√&éc˛ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±+Á¬>dt ˝Àø˘düuÛÑ nuÛÑ´]ú mC… $_ eTùV≤X¯«s¡sêe⁄, nôd+;¢ nuÛÑ´]ú »+>± >ö‘·yéT z≥s¡¢qT z≥T¢ nuÛÑ´]ú+#ês¡T. >∑&çj·÷s¡düú+uÛÑ+ ôd+≥sY qT+∫ q\¢e+ ‘Óq, e+f…<äT›M~Û, q˝≤¢ M~Û, eTVæ≤bÕ\M~Û, eT<ë›\ yê]ù|≥, lsêeT|ü⁄s¡+, ø=+ø±|ü*¢, ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ MT<äT>± s√&éc˛ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |”d”d” Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù –&ÉT>∑T s¡TÁ<äsê E, |”d”d” ø±s¡´<ä]Ù dü‹Ô Hê>∑u≤ãT, ø±+Á¬>dt |ü≥ºD XÊK n<Ûä´≈£åî&ÉT e+f…<äT› yÓ+ø£Hêïj·TT&ÉT, eTTwæDÏ sêeTø£ècÕísêe⁄, ø=‘·÷Ô] lqT, nsTT‘êã‘·TÔ\ düTuÛ≤wæDÏ, ¬>&ɶ+ düTπswtu≤ãT, j˚T&ç<ä lqT, ≈£î&ÉT|üP&ç lìyêdüsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T s√&éc˛ bÕ˝§ZHêïs¡T.

;Mdæ˝À $TsêøÏ˝Ÿ ÁbÕ+>∑D m+|æø£\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ neT˝≤|ü⁄s¡+y˚T 6: uÛÑ≥¢bÕ˝…+ Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À $TsêøÏ˝Ÿ kÕ|tºy˚sY dædüºyéT‡ ÁbÕ+>∑D m+|æø£\T ìs¡«Væ≤+∫+~. $$<Ûä Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\\≈£î #Ó+~q 150 eT+~ $<ë´s¡Tú\T Vü‰»s¡T ø±>± uÛÑ≥¢bÕ˝…+ ;Mdæ Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\≈£î #Ó+~q |ü~eT+~ Ç+»˙]+>¥ $<ë´s¡Tú\T ˇø£ m+;@ $<ë´]ú m+|æ¬ø’q≥Tº ø£fi≤XÊ\ ù|¢dtyÓT+{Ÿ n~Ûø±] &Üø£ºsY eT<äHé, Mmdt sêeTø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T. $TsêøÏ˝Ÿ kÕ|òtºy˚sY ø£+ô|˙ d”ìj·TsY ôV≤#YÄsYy˚TH˚»sY s¡$ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m+|æ¬ø’q $<ë´s¡Tú\T pHé HÓ\˝À ñ<√´>∑+˝À #˚sê*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. ÁbÕ+>∑D m+|æø£\qT ø£+ô|˙ Á|ü‹ì<ÛäT\T sêCÒwt, •e ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ñuÛÑj·T >√<ëes¡ õ˝≤¢˝Àì dü«sêí+Á<Ûä, Ä~‘·´, ¬ø’{Ÿ, Mmdt \øÏåà, Á|ü>∑‹, Mmdtm+ ø£fi≤XÊ\\≈£î #Ó+~q $<ë´ s¡Tú\T ÁbÕ+>∑D m+|æø£˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. m+|æ¬ø’q $<ë´s¡Tú\qT ;Mdæ $<ë´dü+düú\ n~ÛH˚‘· uÀq+ ø£qø£j·T´, #ÛÓ’s¡àHé uÀq+ yÓ+ø£≥sêCÒwt, yÓ’dt #ÛÓ’s¡àHé uÀq+ ø£èwüídürwt, Á|æì‡bÕ˝Ÿ &Üø£ºsY Jm+M Á|ükÕ<é, &Üø£ºsY |”mdtM Á|ükÕ<é ‘·~‘·s¡T\T n_Ûq+~+#ês¡T.

düe÷y˚X¯+ eT+~s¡+˝À z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ dü+<äs¡“¤+>± rdüTø√ yê*‡q eTT+<ädüTÔ #·s¡´\ô|’ düe÷y˚XÊìï õ˝≤¢ mìïø£\ n~ Ûø±] ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ˝…øÏÿ+|ü⁄ πø+Á<ä+˝À Á|ü‹ ìjÓ÷ »ø£esêZìøÏ 14 fÒãT˝Ÿ‡ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ≈£î,eTs√ |ü<ëï\T>∑T XÊdüq düuÛÑ≈£î, eTs=ø£ fÒãT˝Ÿ b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ z≥¢ ˝…øÏÿ+ |ü⁄≈£î @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, Á|ü‹ ìjÓ÷»ø£es¡Z

\øÏÿ+|ü⁄ e<ä› Hê\T>∑T ø£+|üP´≥s¡¢qT, ¬s+&ÉT Á|æ+≥s¡¢qT @sêŒ≥T #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. 15e ‘˚B ñ<äj·÷ìøÏ b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ u≤ø˘‡\qT @qTe÷eTT\ ˝…øÏÿ+|ü⁄ πø+Á<ä+˝ÀøÏ ‘·s¡*+#ê\ì ø√sês¡T. ˝…øÏÿ+|ü⁄ dü+<äs¡“¤+>± Á|ü‹ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ñ+&˚ ãè+<ä+˝À eTT>∑TZs¡T nqTuÛÑe+ ñqï yê]ì ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√yê\ì ø√sês¡T.

ìjÓ÷»ø£es¡Z ˝…øÏÿ+|ü⁄ ãè+<ä+˝Àì ñ<√´>∑T\≈£î ◊&ç ø±s¡T¶\T Ç#˚à u≤<Ûä´‘· dü+ã+~Û‘· ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\ <˚qì nHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY bÂdü$T ãdüT, Áf…Æ˙ düVü‰j·T ø£˝…ø£ºsY sêJyé >±+BÛ Vü≤qà+‘·T, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY düTes¡í |ü+&Ü<ëdt, õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] düTπs+Á<äø£s¡DY, nìï ìjÓ÷»ø£esêZ\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\ ˝…øÏÿ+|ü⁄ Á|üÁøÏj·T≈£î dü+ã+~Û+∫q n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£qTï\|ü+&ÉTe>± uÛÑÁ<äø±[ uÛÑÁ<˚X¯«s¡T\ ÁãVü≤√à‘·‡yê\T

πøj·T÷ |üØø£å\ $uÛ≤>±ìï Áô|’y˚{Ÿ|üs¡+ #˚j·Te<äT›: n≈£î{Ÿ

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ y˚T 6: es¡+>∑˝Ÿ q>∑s¡+˝À Á|üdæ~› >±+∫q luÛÑÁ<äø±[ <˚ekÕúq+˝À l uÛÑÁ<äø±[ uÛÑÁ<˚X¯«s¡T\ ø£fi≤´D ÁãVü≤√à‘·‡yê\T ø£qTï\|ü+&ÉTe>± ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. H˚&ÉT ◊<äe s√E ÁãVü≤√à‘·‡yê\˝À uÛ≤>∑>± ñ<äj·T+ 4>∑+≥\≈£î ì‘ê´Væ≤ïø£+ »]bÕs¡T. nq+‘·s¡+ #·‘·T:kÕúHês¡Ãq dü<ädü´+, ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î neTàyê]ì kÕ$Á‹ n\+ø£s¡D‘√ dü÷s¡´Á|üuÛÑ yêVü≤q+ô|’ }πs–+|ü⁄ »]bÕs¡T. kÕj·T+Á‘·+ 7 >∑+≥\ ≈£î düs¡dü«‹ n\+ø£s¡D˝À Vü≤+dü yêVü≤q+ô|’ }πs–+|ü⁄ »]bÕs¡T. ÁãVü≤√à‘·‡yê\˝À uÛ≤>∑>± k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ qT+∫ <ë«s¡ ã+<äq+ es¡≈£î uÛÑ≈£îÔ\T n<Ûävø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì ˇø£ C≤‘·s¡qT yÓTÆeT]|æ+#˚˝≤ neTàyê]q <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. ÁãVü≤√à‘·‡yê\ ìs¡«Vü≤D≈£î Á|üeTTK bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô n|üŒ \øÏåàHêsêj·TD Ç∫Ãq ¬s+&ÉT \ø£å\≈£î n<äq+>± eTs√ ¬s+&ÉT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ $sêfi¯+ #Ó≈£îÿqT áz ø£{≤º n+»˙<˚$ n+<ä#˚XÊs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #Ó+~q Á|üeTT K bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô, ô|>±ôddt bòÕs¡àÁô|’y˚{Ÿ *$Tf…&é #Ó’s¡àHé, es¡+>∑˝Ÿ yêdæ nsTTq uÒ‹ s¡|òüTTMsY,˙s¡» <ä+|ü‘·T\T k˛eTyês¡+ »]–q ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ ñuÛÑj·T<ë‘·\T>±

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ πøj·T÷ ø±´+|üdt, y˚T 6: ‘Ó\+>±D˝ÀH˚ eT+∫ ù|s¡Tqï $X¯«$<ë´\j·÷ìï kÕ+πø‹ø£ |üs¡+>± ñHêï ñ<√´>∑T\qT yê] nqTuÛÑyê\qT ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê*‡+~ b˛sTT |üØø£å\ $uÛ≤>±ìï Áô|’y˚{Ÿ |üs¡+ #˚j·T&É+ dü]ø±<äì n≈£î{Ÿ n<Ûä´≈£åî\T Ábıô|òdüsY m+. kÕs¡+>∑bÕDÏ, ø±s¡´<ä]Ù $.ø£ècÕí ¬s&ç¶ ø√sês¡T. á Áô|’y˚{Ÿ ˇ|üŒ+<ëìï $X¯«$<ë´\j·T+ 60\ø£å\≈£î ô|’>± #Ó*¢+#·T≥≈£î dæ<ä›|ü&ç+<äì,á ˇ|üŒ+<ëìï s¡<äT› #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T. ]õÁcÕºsY ñ‘·Ôs¡T«\qT s¡<äT› #˚düTø√≈£î+fÒ n≈£î{Ÿ Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚j·÷*‡ edüTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

mìïø£\ô|’ ø±+Á¬>dt b˛düTºe÷s¡º+ >±+BÛuÛÑeHé˝À düe÷y˚X¯yÓTÆq õ˝≤¢ H˚‘·\T

bÕ˝§Zìï neTàyê]øÏ düïeq+, #·+&Ûû yêVü≤q+, yêVü≤qùde\˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷\˙ï uÛÑÁ<äø±[ X‚wüß Ä<Ûä«s¡´+˝À »s¡T>∑>±, á ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ ø±s¡´ìs¡«Vü≤D≤ ~Ûø±] ø£{≤º n+»˙<˚$, <Ûäs¡àø£s¡Ô\T

e÷$T+&É¢ q]‡+VüQ\T, kÕeT\sêC≤sê+ yÓ÷Vü≤Hé, s¡+>∑sêE ã\sê+sêe⁄, ‘=qT|ü⁄ q÷] Ms¡qï, ‘·sê\ sê»eTDÏ, k˛eTsê‹ düT<Ûëø£sY, n&É÷¶] lHê<Ûé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü>∑‹øÏ X¯Sq´+ ø=‘·Ô|ü≥ï+ rs¡+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Á|üø±X¯+, ø=‘·Ô|ü≥ï+, y˚T 6: Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ ˇ+>√\T qT+&ç 12 øÏ.MT <ä÷s¡+˝À ø=‘·Ô|ü≥ï+ ;#Y q+<äT Á|ü‹ s√E |üsê´≥≈£î\T s¡B›>±H˚ ñHêï Çø£ÿ&É Á|ü>∑‹ e÷Á‘·eTT X¯Sq´eTT. |üsê´≥≈£î\≈£î $ÁXÊ+‹ ø√s¡≈£î eTTK´+>± Ä&Éyê]øÏ ã≥º\T e÷s¡TÃø√yê*‡ e∫ÃHê, kÕïq+ #˚j·Te\dæ e∫ÃHê Äs¡Tãj·T≥ u≤$ <ä>∑Zs¡ #˚j·÷*‡+<˚ . n+‘˚ø±ø£ Çø£ÿ&É X¯óÁãeTT #˚j·T≈£î+&Ü ñ+&É≥+ e\¢ <äTs¡Z+<Ûä+ edüTÔ+~. düeTTÁ<ä kÕïq+ nsTTbısTT ]˝≤ø˘‡ ne{≤ìøÏ ∫qï {° Vü‰≥˝Ÿ ≈£L&Ü ˝Ò<äT. ø£qTø£ <ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç e∫Ãq yê]øÏ sêÁ‹ y˚fi¯ ãdü #˚j·T{≤ìøÏ M\T>± Çø£ÿ&É n‹~Û >∑èVü≤\T ì]à+∫ düeTTÁ<ä rs¡+qT n_Ûeè~Δ |ü]ùdÔ |üsê´≥≈£î\ dü+K´ $|üØ‘·+>± ô|]π> Äeø±X¯+

ñ+~. á $wüj·T+ ø£˝…ø£ºs¡T <äèwæº˝À ñ+#·Tø√ì n_eè~Δ |ü]ùdÔ #ê˝≤ Ä<Ûëj·T+ e#˚à M\T+~. Ç<˚ $<Ûä+>± Nsê\ z&Éπse⁄ rs¡+ ≈£L&É n<ë«qï+>± ñ+~. Çø£ÿ&É Á|üy˚{Ÿ dü+düú\ n‹~Û >∑èVü‰\T ñHêï |üsê´≥≈£î\T M{Ï CÀ*øÏ y˚fi¯fl&É+ ˝Ò<äT. X¯óÁã‘· X¯Sq´+ uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq <äTs¡Z+<Ûä+ ;#Y˝À q&Éyê* n+fÒ #ê˝≤ Çã“+~>± ñ+≥T+~. ãj·T≥ ñqï e´s¡Δ |ü<ës¡Δ\T, »+‘·Te⁄\T ≈£î[flq <˚Vü‰\T yê{Ï˝Àì u≤ø°º]j·÷ düeTTÁ<ä ˙{Ï <ë«sê eTqTwüß\≈£î bıs¡bÕ≥Tq ˙s¡T >=+‘·T˝ÀøÏ yÓ[‘˚ nH˚ø£ s¡ø£yÓTÆq »ãT“\T e#˚à neø±X¯+ ñ+~. ø£qTø£ bÕ\≈£î\T Ç|üŒ{Ϭø’Hê á düeTTÁ<ä rsê\ n_Ûeè~› |ü]ùdÔ |üsê´≥≈£î\ e\¢ Á|üuÛÑT‘·«ìøÏ #ê˝≤ Ä<Ûëj·T+ eùdÔ <ëì |òü*‘·+>± |òüs¡ Á|ü»\≈£î |üsê´≥≈£î\≈£î ÄVü≤¢<ä+>± ñ+≥T+~.

ô|+&ç+>¥ ÁbÕC…≈£îº\T,düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ neT˝≤|ü⁄s¡+, y˚T 6: neT˝≤|ü⁄s¡+ ˝Àø˘dü uÛÑ {°&û|” nuÛÑ´]ú &Üø£ºsY |ü+&ÉT\ s¡M+ Á<äu≤ãT Á|ü#ês¡ CÀs¡T k˛eTyês¡+ eTT– dæ+~. Á|ü»\qT Äø£≥Tº≈£îH˚ Ø‹˝À #·Ts¡T ≈£î<äq+‘√ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. >∑+;Ûs¡ yÓTÆq yê>±Δ{Ï‘√ ñ|üHê´kÕ\T Ç∫à z≥s¡¢qT Ä≈£≥Tº≈£îHêïs¡T. {Ï&û|æ ø°\ø£ Hêj·T≈£î\‘√ bÕ≥T ;C…|”, »qùdq Hêj·T≈£î\‘√ ø£*dæ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì @&ÉT nôd+;¢ kÕúHê˝À¢ Á|ü#ês¡+ ø=qkÕ–+#ês¡T. ÁbÕ+‘ê\ yêØ>± Á|ü»\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT Á|ü‹_+ _+|ü#˚ùdÔ yê]ì Äø£≥Tº≈£îHêïs¡T. eTTK´+>± $<ë´s¡Tú\qT, y˚T<Ûëe⁄\qT, &Üø£ºs¡T¢ e+{Ï $<ë´y˚‘·Ô \‘√ $q÷ï‘·ï ‘·s¡Vü‰˝À Á|ü#ês¡+ #˚|ü{≤ºs¡T. s¡M+Á<äu≤ãT, nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î eT<䛑·T>± {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT sêe⁄\bÕ˝…+˝À e÷Á‘·y˚T Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. #·+Á<ä

neT˝≤|ü⁄s¡+ ˝Àø˘düuÛÑ {Ï&û|” nuÛÑ´]ú |ü+&ÉT\ s¡M+Á<äu≤ãT u≤ãT‘·q j·TT&ÉT ˝Àπøwt sêCÀ\T, >∑qïes¡+, neT˝≤|ü⁄s¡+ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ Á|ü#ê s¡+ ìs¡«Væ≤+#·>± dæ˙ q≥T&ÉT Hêsê s√Væ≤‘Y eTT$Tà&çes¡+, neT˝≤|ü⁄s¡+\˝À s√&éc˛\T ìs¡«Væ≤+∫ {Ï&ç|” ÁX‚DT\qT ñ‘˚Ôõ‘·T\qT #˚XÊs¡T. e÷J eT+Á‹ &Ü.yÓT≥¢ dü‘·´Hêsê j·TDsêe⁄ |ü+&ÉT\ s¡M+Á<äu≤ãT‘√ bÕ≥T Äj·÷ ìjÓ÷»ø£esêZ\ nôd+;¢ nuÛÑ´s¡Tú\ yÓqï+fÒ ñ+&ç Á|ü#êsê\qT z≥s¡¢ eTT+–+ ≥≈£î rdüT≈£îyÓfi≤fls¡T. ø=ìï ÁbÕ+‘ê\ ø°\ø£ kÕe÷õø£ esêZ\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\qT {Ï&ç|æ˝ÀøÏ Äø£]¸+|ü#˚j·T&É+˝À ˝Àø˘düuÛÑ nuÛÑ´]ú |ü+&ÉT\ s¡M+Á<äu≤ãT, e÷J eT+Á‹ yÓT≥¢ dü‘·´Hêsêj·TD eP´Vü‰\T |òü*+ #êsTT. #·+Á<äu≤ãT $&ÉT<ä\ #˚dæq y˚Tì ô|òk˛ºqT

|ü+≥˝Ò+&ÉT‘·Tqï |ü{Ϻ+#·Tø√ì Á|üuÛÑT‘ê«~Ûø±s¡T\T \uÀ~uÀeT+≥Tqï ¬s’‘·T\T

Á|ü»˝À¢øÏ rdüT≈£îyÓfi¯fl&É+‘√ bÕ≥T ø√qd”eT düVü‰ ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û ˝Àì ø°\ø£ ÁbÕC…≈£îº\qT, ô|+&ç+>¥ düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ ‘êqT @ $<Ûä+>± ø£èwæ #˚kÕÔ qqï~ Á|üdüTŒ¤≥+>± $e]dü÷Ô s¡M+Á<äu≤ãT #˚düTÔqï Á|üdü+>∑+ n+<äØï Äø£≥Tº≈£î+ ≥T+~. s¡M+Á<äu≤ãT uÛ≤s¡´ düT˙‘·, ≈£î e÷¬sÔ\T X¯è‹, dæï>∑Δ Äj·÷ ìjÓ÷» ø£esêZ ˝À¢ì bÕغ ÁX‚DT\qT ø£*dæ Ç+{Ï+{≤ mìïø£\ Á|ü#êsê\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ <ë«sê ôd’øÏ˝Ÿ >∑Ts¡TÔô|’ z≥T y˚dæ ¬>*|æ+#ê\+≥÷ z≥T¢ nuÛÑ´]ú+#ês¡T. mìïø£\ Á|ü#ês¡+ eTT–ùd ∫e] ¬s+&ÉT s√E˝À¢ @&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ\ |ü]~Û˝À {°&û|æ ÁX‚DT\T #˚|ü{Ϻq ôd’øÏ˝Ÿ, yÓ÷{≤s¡Tôd’øÏfi¯fl sê´© ñ‘˚ÔC≤ìï∫Ã+~.

ÁbÕ+>∑D+˝À >∑‘· HÓ\ s√E\T>± »s¡T>∑T‘·Tqï m_$|æ {Ï{Ïdæ ñ∫‘· uÀ<Ûäq ‘·s¡>∑‘·T\ eTT–+|ü⁄ düuÛÑ m_$|æ n<Ûä´≈£åî\T õ.lìyêdt n<Ûä´ø£å‘·q »]–+~. eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zqï s¡y˚Twt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ {Ï{Ïdæ m+Á≥Hé‡≈£î m_$|æ Á|ür dü+e‘·‡s¡+ ùdyê <äèø£Œ¤<∏ä+ ø£*–q n<Ûë´|üø£ ãè+<ä+‘√ ñ∫‘· uÀ<ÛäHê ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤düTÔ+&É&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T. eTs=ø£ eTTK´ n‹~∏ \j·THé‡ ø£¢uŸ n<Ûä´≈£åî\T yÓ÷ø± yÓ+ø£≥ düTu≤“sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚X¯ yê´|üÔ+>± nœ\ uÛ≤s¡rj·T $<ë´]Δ |ü]wü‘Y #˚|ü&ÉT‘·Tqï ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ $<ë´s¡TΔ\T bÕ˝§Zì ‘·eT jÓTTø£ÿ J$‘ê\qT Ä<äs¡Ùe+‘·+>± r]Ã~<äT›≈£î+≥T Hêïs¡Hêïs¡T. $<ë´]Δ <äX¯ qT+&ç ùdyê<äèø£Œ¤<∏ä+ n\es¡TÃø√yê\ì ø√sês¡T. $•wüº n‹~∏, >∑DÏ‘êe<Ûëì {Ï.mdt.$.mdt.dü÷s¡´Hêsê j·TDeT÷]Ô, m_$|æ n<Ûä´≈£åî\T lìyêdt\T e÷{≤¢&Üs¡T. nq+‘·s¡+ eTTK´ n‹<ÛäT\T #˚‘·T\ MT<äT>± $<ë´s¡TΔ\≈£î düº&û yÓT{°]j·T˝ŸqT n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñbÕ<Ûë´ j·TT\T mdt.>∑TDs¡+»Hé, <ä+π>{Ï <äTsêZsêe⁄, ¬ø.ø£èwüíø£$, m+.kÕ+ãeT÷]Ô, _.ñ<äjYT, Hêì ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Vü≤qàø=+&É s¡÷s¡˝Ÿ y˚T 06: |ü+≥ uÛÑ÷eTT\ #·÷≥÷º mdtÄsYmd”Œ ø±\Te\THêï y˚dæq |ü+≥\ ≈£î #·Tø±ÿ˙s¡T sêø£ |ü+≥˝…+&ç qcÕº\ }_˝À nHêï<ë‘· \uÀ~uÀeT+≥THêïs¡T. $yês¡˝À¢øÏ yÓ[¢‘˚ |üs¡ø±\ eT+&É\+ Hê>±s¡+ Á>±eT+˝Àì mdtÄsYmd”Œ ñ|ü ø±\Te #ê\ mfi¯¢ øÏ+<ä≥ ì]à+#ês¡T.~+‘√ ¬s’‘·T\T yÓdæq |ü+≥\≈£î ˙fi¯ón+~ |ü⁄wüÿ\+>± |ü+≥\T |ü+&ÉT‘êj·Tì Ä•+∫q ¬s’‘·qï ≈£î ìsêX‚ø£*–+~ ñ|ü ø±\Te≈£î mdtÄsYmd”Œ Ä~Ûø±s¡T\T õ˝≤¢ Á|üuÛÑT‘·« j·÷+Á‘·+>±+ á ñ|ü ø±\Te≈£î #·Tø±ÿ ˙s¡T sêø£ |ü+≥˝…+&ÉT‘·THêïj·Tì ¬s’‘·T\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. ô|≥ºã&ÉT\T sêø£ qwüº\ }_˝À Ä]Δø£+>± ∫‘·øÏ b˛‘·THêïeTì ¬s’‘·T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q dü+ã+~Û‘· XÊK~Ûø±s¡T\T á }|ü ø±\Te ≈£î mdtÄsYmdæŒ ìfi¯ó¢ e~* y˚˝≤~ @ø£sê\ uÛÑ÷eTT*ï düwü´XÊ´ eT\+ #˚j·÷\ì Ä Á>±eT düs¡Œ+#Y |üdüT\ _ø£å|ü‹,ñ|üdüs¡Œ+#Y >∑T+&ÓuÀsTTq sêE n+uÒ<äÿsY ø£$T{Ï >ös¡e n<Ûä´≈£åî\T e÷&É •e Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ sêE, Hêj·T≈£î\T ã+&Üs¡T #·+Á<äeTÚ[ eT<Ûä´\ u≤ãTsêe⁄, qs¡dæ+ neT˝≤|ü⁄s¡+, y˚T 6: {Ï&ç|æ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT, |ü⁄˝Ò¢{Ï≈£îÁs¡T Vü≤+ #·+Á<ÛäX‚KsY, kÕ>∑sY ‘·~‘·s¡T\T ø√sês¡T. mHé{ÏÄsY j·TTeùdq n<Ûä´≈£åî&ÉT eø£ÿ\+ø£ ãT*¢j·T´qT neT˝≤|ü⁄s¡+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ nuÛÑ´]Δ |ü+&ÉT\ s¡M+Á<äu≤ãT |üsêeT]Ù+#ês¡T. Ç{°e\ ãT*¢j·T´ nHês√>±´ìøÏ >∑T¬s’q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± |ü⁄˝Ò¢{Ï≈£îÁs¡T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Á>±e÷ìøÏ yÓ[¢q s¡M+Á<äu≤ãT ãT*¢j·T´qT |üsêeT]Ù+#ês¡T. neT˝≤|ü⁄s¡+, y˚T 6: $<ë´s¡TΔ\T ‘·eT uÛÑ$wü´‘Y |ü≥¢ áj·Tq yÓ+≥ uÀq+ u≤_, ø±kÕ Hê>∑eT˝Ò¢X¯«s¡sêe⁄, >∑T+&Üã‘·TÔ\ ÁX¯<äΔø£*–e⁄+&Ü\ì, ‘êeTT #˚|üfÒº ø±s¡´Áø£e÷\ |ü≥¢ ìs¡+‘·s¡ u≤;®, {ÏmHé{Ïj·TTdæ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑÷&Ü\ eT<ÛäT, Msê <äèwæº, ∫‘·ÔX¯ó~Δ ø£*–e⁄+&Ü\ì Á|üdæ<äΔ Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ &Ó’¬sø£ºsY s¡$, ø£‘·TÔ\ esê\u≤ãT, uÀq+ Hêì, m˝Ÿ.$.mdt.$.>∑TbÕÔ y˚T&ç~ s¡y˚Twt ñ<ëÈ{Ï+#ês¡T. kÕúìø£ s¡$‘˚» pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

ãT*¢j·T´qT |üsêeT]Ù+∫q {Ï&ç|æ m+|æ nuÛÑ´]ú |ü+&ÉT\

$<ë´s¡Tú\T ‘·eT uÛÑ$wü´‘·TÔ |ü≥¢ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü*

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ, y˚T 6: õ˝≤¢˝À »]–q mìïø£\ô|’ ø±+Á¬>dt bÕغ b˛düTºe÷s¡º+ ìs¡«Væ≤+∫+~. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì >±+BÛuÛÑeHé˝À H˚&ÉT ‘Ó\+>±D |ædædæ n<Ûä´≈£åî\T bıHêï\ \ø£åàj·T´ Ä<Ûä«s¡´+ ˝À »]–q á düMTøå± düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢≈£î #Ó+~q ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´s¡TΔ\T, Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T. e÷qTø√≥ bÕs¡¢yÓT+ {Ÿ nuÛÑ´]Δ b˛]ø£ ã\sê+ Hêj·Tø˘‘√ bÕ≥T nôd+;¢ ãdü«sêE kÕs¡j·T´, >∑+Á&É yÓ+ø£≥s¡eTD≤ ¬s&ç¶, &çmdt ¬s&Ü´Hêj·Tø˘, mÁs¡u…*¢ dü«s¡í, bı<Ó+ Ms¡j·T´, ÇqT>±\ yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶, ø£‹Ô yÓ+ø£≥kÕ«$T, myÓTੇ mHé. sê»*+>∑+, õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî\T HêsTTì sêCÒ+<äsY ¬s&ç¶, Hêj·T≈£î\T lsê+ uÛÑÁ<äj·T´, &Üø£ºsY Vü≤]s¡e÷<˚$, es¡<ä sêCÒX¯«sY sêe⁄, á$ lìyêdt, ã‹Ôì lìyêdt, qs√‘·Ô+ ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± mìïø£˝À¢ ¬>\T|ü⁄ô|’, b˛*+>¥ düs¡[ô|’ düTBs¡È+>± #·]Ã+#ês¡T. Ç{°e\ »]–q m+|æ{Ïdæ, C…&çŒ{Ïdæ mìïø£\‘√ bÕ≥T kÕ<ës¡D mìïø£\ |òü*‘ê\ô|’ düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. õ˝≤¢˝À bÕغ nuÛÑ´s¡TΔ\ ¬>\T|ü⁄ neø±XÊ\ô|’ düMTøÏå+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eTVü≤ã÷u≤u≤<é m+|æ nuÛÑ´]Δ, qs¡‡+ù|≥ nuÛÑ´]ΔøÏ eT<Ûä´ yê–«yê<ä+ »]–q≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

@qTe÷eTT\ e÷¬sÿ{Ÿ˝À Vü≤e÷©\ <Ûäsêï Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ {ÖHé, y˚T6: es¡+>∑˝Ÿ˝Àì @qTe÷eTT\ e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶˝À Vü≤e÷©\T k˛eTyês¡+ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. e÷¬sÿ{Ÿ˝À 50 πøJ\ ãs¡Te⁄ ø£+fÒ ‘êeTT m≈£îÿe yÓ÷j·T˝ÒeTì, ‘·eT‘√ 60 qT+∫ 70 πøJ\ ãs¡Te⁄qT yÓ÷sTT+#·&É+ dü]ø±<äì Ä+<√fi¯q #˚|ü{≤ºs¡T. ñ<äj·Ty˚T ˝≤yê<˚M\qT |üø£ÿq ô|{Ϻq ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô ô|<ä› m‘·TÔq Vü≤e÷©\T e÷¬sÿ{Ÿ ø±sê´\j·T+ m<äTs¡T>± <Ûäsêï #˚|ü{≤ºs¡T. Vü≤e÷©\ <Ûäsêï‘√ ~–e∫Ãq e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ø±s¡´<ä]Ù ñ|üŒ\ lìyêdt e÷¬sÿ{Ÿ Vü≤e÷©\ dü+|òüT+ H˚‘·\‘√ #·]Ã+∫ 50 πøJ\ ãs¡Te⁄ es¡πø Vü≤e÷©\‘√ yÓ÷sTT+#˚˝≤ #·÷kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. B+‘√ Vü≤e÷©\ Ä+<√fi¯q $s¡$T+#ês¡T.

e÷qTø√≥ •yê\j·T+˝À Äs¡TeTTU≤\ e÷πs&ÉT <äfi¯+ <äs¡Ùq+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ eTVü≤ã÷u≤u≤<é, y˚T 6: e÷qTø√≥˝Àì bÕs¡«‹ sêeT*+ π>X¯«s¡kÕ«$T <˚yê\j·T+˝À H˚&ÉT Äs¡T eTTU≤\T ø£*–q e÷πs&ÉT <äfi¯+ <äs¡Ùq$T∫Ã+~. á dü+<äs¡“¤+>± s¡+>∑eE®\ düT<Ûëø£s¡ XÊÁdæÔ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕ<ës¡D+>± e÷πs&ÉT #Ó≥Tº≈£î ñqï <äfi≤\ ø=eTà\≈£î eT÷&ÉT Ä≈£î\‘√ ≈£L&çq e÷πs&ÉT <äfi≤\\ düeT÷Vü≤+ ñ+≥T+<äHêïs¡T. Çø£ÿ&É e÷Á‘·+ n+<äT≈£î _qï+>± Äs¡T eTTU≤\‘√ ≈£L&çq e÷πs&ÉT <äfi¯ |üÁ‘·+ <äs¡Ù$T∫Ã+<äHêïs¡T. B+‘√ |üs¡y˚TX¯«s¡Tì ©\ ñ+≥T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. e÷πs&ÉT |üÁ‘·+ Ç˝≤ <äs¡Ùq$Te«&É+ n<äèwüº+>± uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

ø=+&ç{° l<ÛäsYqT |üsêeT]Ù+∫q mÁs¡u…*¢ dü«s¡í

Ç+&çj·÷q÷´dt≥T&˚ Á|ü<ÛäeTyê]¸ø√‘·‡e X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

uÛÑyêì {Ï|òæHéôd+≥sY e÷ e<ä› s¡∫ø£s¡yÓTÆq {Ï|òæHé‡ uÀ»q+ \_Û+#·TqT $yêVü≤BX¯óuÛ≤ø±s¡´eTT\≈£î ø±´≥]+>¥ kÂø£s¡´+ ø£\<äT ô|[¢fi¯¢≈£î ãsYÔ&˚ ø±s¡´eTT\≈£î Á|ü‘˚´ø£eTT>± e+≥\T #˚j·Tã&ÉTqT.

dü+Á|ü~+#·e\dæq ∫s¡THêe÷: ô|<ä›yÓTT] <ä>∑Zs¡ qsT÷+q>∑sY Áb˛.ñù|+<äsY Vü≤qàø=+&É es¡+>∑˝Ÿ

~q |üÁ‹ø£≈£î

|ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝À eT+&É˝≤\ yêØ>± $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT $esê\≈£î dü+Á|ü~+#·+&ç düT˙˝Ÿ, bò˛Hé q+ : 97049 90502, 90145 95805


ãT<Ûäyês¡+ 7, y˚T 2014

¨e÷˝À¢ nH˚ø£ s¡ø±\THêïsTT. n+<äT˝À ˇø=ÿø£ÿ<ëìøÏ Á|ü‘˚´ø£ |òü*‘·+ ñ+≥T+~. kÕ<Ûës¡D+>± ¨e÷\qT |ü+≥ bı˝≤˝À¢ ìs¡«Væ≤+#ê*. |üPs¡«ø±\+˝À |ü+≥bı˝≤¢˝ÀH˚ ¨e÷\T ìs¡«Væ≤+#˚yês¡T. eTTK´+>± #Ós¡≈£î, ns¡{Ï ‘√≥\qT |ü+&ç+#˚ |ü+≥ bı˝≤˝À¢H˚ ìs¡«Væ≤+#˚yês¡T. |ü+≥bı˝≤\qT Äe⁄\‘√ y˚T‘· y˚TsTT+#êø£ X¯óÁuÛÑ|ü]∫ ¨eT+ #˚j·T&É+ ÄqyêsTTr. nsTT‘˚, ¨e÷\T #˚j·T&É+ e\¢ m˝≤+{Ï |òü*‘ê\T ø£\T>∑T‘êjÓ÷ Çø£ÿ&É #·÷<ëΔ+. Äs¡Ts¡ø±\ j·TC≤„\T: Á<äe´j·T»„+` Á<äyê´ìï Hê´j·T+>±,

z≥T #Ó’‘·q´+ ªz≥s¡T˝À #Ó’‘·q´+ ô|]–+~.. ákÕ] b˛*+>¥ XÊ‘·+ ô|s¡>∑&É+ |üø±ÿ..μ nì n+‘ê nqT≈£îHêïs¡T. eTq sêh+ $wüj·÷ìø=ùdÔ, ‘Ó\+>±D˝À ÄÁ˝…&û b˛*+>¥ |üPs¡ÔsTTb˛sTT+~. d”e÷+Á<Ûä˝À b˛*+>¥ »s¡>±*‡ e⁄+~. sêh sê»<Ûëì ôV’≤Á<ëu≤<é˝À »]–q b˛*+>¥, qyÓ÷<Ó’q z{Ï+>¥ XÊ‘êìï |ü]o*ùdÔ Á|üC≤kÕ«eT´yê<äT\T eTT≈£îÿq y˚˝ÒdüTø√yê*‡+<˚. j·÷uÛ…’ XÊ‘êìøÏ ˇø£ XÊ‘·+ m≈£îÿe e÷Á‘·y˚T b˛*+>¥ qyÓ÷<äsTT´+<ä+fÒ |ü]dæú‹ m˝≤ e⁄+<√ ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. sêh sê»<Ûëì˝À $<ë´e+‘·T\T, y˚T<∏ëe⁄\T m≈£îÿe. j·TTe‘· dü+>∑‹ düπs dü]. nsTTHê z{Ï+>¥ XÊ‘·+ ø£˙dü+ 60 XÊ‘·+ ≈£L&Ü <ë≥˝Ò<äT. m+<äT≈£L.? nq&ç–‘˚ ø£s¡Tí&ç #êe⁄øÏ mìï ø±s¡D≤\THêïjÓ÷>±˙, b˛*+>¥ ns¡yÓ’ XÊ‘êìøÏ ≈£L&Ü #˚s¡Tø√ø£b˛e&ÜìøÏ n+‘·ø£Hêï m≈£îÿe ø±s¡D≤˝Ò e⁄HêïsTT. ndü\+≥÷ Á|üC≤kÕ«eT´$÷à<ä qeTàø£y˚T #ê˝≤ eT+~øÏ ˝Ò<äT.. nì j·TTe‘· ìs=àVü≤e÷≥+>± Á|üdüTÔ‘· sê»ø°j·÷\ô|’ ô|<ä$ $]#˚j·T&É+ n‹ ô|<ä› ø±s¡D+. ªz≥T y˚j·Tq|ü⁄Œ&ÉT meØï ì\Bùd Vü≤≈£îÿ e⁄+&É<äT..μ nì m+‘·eT+~ mìï s¡ø±\T>± z≥s¡T˝À #Ó’‘·q´+ ì+|ü&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+∫Hê, j·TTe‘·˝À Äy˚XÊìï s¡–˝ÒÃ+<äT≈£î ø£èwæ #˚dæHê.. ªnuÒ“.. ñ|üjÓ÷>∑+ ˝Ò<äT..μ nì b˛*+>¥øÏ <ä÷s¡+>± e⁄Hêïs¡T. Ç<=ø£ÿfÒ ø±<äT, #ê˝≤eT+~ z≥s¡¢≈£î ª*dtºμ˝À #√≥T <äø£ÿ˝Ò<äT. ø±s¡D+ me]ø° ‘Ó*j·T<äT. Ç+{Ï+{Ïø° yÓ[fl z≥s¡T qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T.. Ç+≥¬sï{Ÿ <ë«sê z≥s¡T>± qyÓ÷<äT #˚düTø√e&ÜìøÏ neø±X¯+ ø£*Œ+#êeTHêïs¡T.. Ç+ø± #ê˝≤ #ÓbÕŒs¡T. ø±˙ ∫e]øÏ ôV’≤Á<ëu≤<é˝ÀH˚ z{Ï+>¥ XÊ‘·+ ‘·–Zb˛sTT+~. ñ<äj·T+ VüQcÕs¡T>± b˛*+>¥ πø+Á<ë\ e<ä› ø£ìŒ+∫q »q+, ø±ùd‡|ü{Ïπø |ü\#·ã&çb˛j·÷s¡T. kÕj·T+Á‘êìøÏ |ü]dæú‹ ‘·TdüT‡eTìb˛sTT+~. uÀ\¶+‘· Vü≤+>±e÷ #˚dæq sêh mìïø£\ dü+|òüT+.. ªm+<äTøÏ˝≤ »]–+~.?μ nì HÓ‹Ô$÷<ä #˚‘·T\T ô|≥Tºø√yê*‡ e∫Ã+~. ‘·≈£îÿe XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’‘˚ nìï bÕغ\ø° >∑TãT˝Ò. n‹ ‘·≈£îÿe e÷]®Hé‘√H˚ ¬>\Tb˛ z≥yÓ÷ &çôd’&é nsTTb˛‘·T+~ eT]. ˇø£ÿ z≥T‘√ ¬>*∫, Ä ‘·sê«‘· $yê<ë\T m<äTs√ÿe&ÉeTH˚~ Ç˝≤+{Ï dü+<äsꓤ˝À¢H˚ m≈£îÿe>± »s¡T>∑T‘·T+≥T+~. ne˙ï |üø£ÿq ô|&ç‘˚, z≥s¡T˝À m+<äT≈£î #Ó’‘·q´+ sê˝Ò<äT.? z≥s¡T m+<äT≈£î b˛*+>¥ ã÷‘Y es¡≈£L sê˝Ò<äT.? nqï~ ø°\ø£ n+X¯$Tø£ÿ&É. ø±˙, BìøÏ düe÷<Ûëq+ n+‘· ‘˚*>±Z <=s¡ø£<äT. ªe´edüú $÷<ä qeTàø£+ ˝Ò<äT.. ã]˝À ˇø£ÿ bÕغ ≈£L&Ü ìC≤sTTr‘√ ≈£L&çq~ ˝Ò<äT..μ nì #ê˝≤eT+~ $eT]Ùk˛Ô+fÒ, n+<äT˝À m+‘√ ø=+‘· ì»+ ˝Òø£b˛˝Ò<äì zfÒdæqyês¡÷ #ÓãT‘·THêïs¡T. n˝≤>∑ì b˛*+>¥øÏ <ä÷s¡+>± e⁄+fÒ, Á|üC≤kÕ«eT´ e´edüúqT nee÷q|ü]ÃqfÒ¢qqï~ Á|üC≤kÕ«eT´yê<äT\ Äy˚<äq. me] yê<äq\T m˝≤ e⁄Hêï, ªy˚T+ uÛÑs√kÕ ÇkÕÔ+ $÷≈£î yÓTs¡T¬>’q J$‘·+ Ç#˚à $wüj·T+˝À..μ nì @ sê»ø°j·T bÕغ >∑T+&Ó$÷<ä #Ój˚T´düT≈£îì #Ó|üŒ˝Òø£b˛‘·T+&É&É+.. nìï bÕغ˝À¢q÷ {Ϭøÿ≥T¢ neTTà≈£îHêïs¡qï Äs√|üD\T sêe&É+.. Çe˙ï sê»ø°j·T e´edüú |ü≥¢ j·TTe‘· ndüVü≤q+‘√ e⁄+&É&ÜìøÏ ø±s¡DeTì #ÓbıŒ#·TÃ. bÕغ ø√dü+ |üì#˚dæqyê]øÏ {Ϭøÿ≥T¢ Çe«&É+ e÷H˚dæ, ∫e] ì$Twü+˝À bÕغ˝ÀøÏ e∫Ãqyê]ø°.. ndü\T sê»ø°j·T nqTuÛÑe+ ˝Ò≈£î+&Ü ø√≥T¢ yÓ∫Ã+∫ {Ϭøÿ≥T¢ ø=qT≈£îÿqïyê]ø° neø±XÊ\T <ä≈£îÿ‘·T+&É&É+‘√ |òü˝≤Hê nuÛÑ´]ú >∑TD>∑D≤˝Ò$T{À ‘Ó*j·Tì njÓ÷eTj·T |ü]dæú‹ z≥s¡¢~. sê»ø°j·÷\T n˝≤ ‘·>∑\&ܶjYT.. nì ì≥÷º]ùdÔ dü]b˛<äT. mìïø£\Tqï<˚ Á|ü»\ ø√dü+. Á|ü»*ï mìïø£\ y˚fi¯ sê»ø°j·T bÕغ\T e+∫+#·&É+ nHê~>± edüTÔqï<˚. mø£ÿ&Ó’Hê ‘=* n&ÉT>∑T‘√H˚ Á|üj·÷D+ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. ˇø£ÿ z≥T‘√H˚ <˚X¯ uÛÑ$wü´‘·TÔ e÷]b˛<äT>±˙.. j·TTe‘· HÓ’sêX¯´+ M&ç.. b˛*+>¥ πø+Á<ë\ yÓ’|ü⁄ |üs¡T>∑T\T rj·÷*. z≥T $\Te ‘Ó\TdüTø√yê*. $<ë´e+‘·T\T sê»ø°j·÷˝À¢øÏ edüTÔHêïs¡T.. Ç+&çô|+&Ó+≥T¢>± ã]˝ÀøÏ ~>∑T‘·THêïs¡T.. bÕغ˝À¢H√, Ç+&çô|+&Ó+≥¢˝ÀH√.. mes√ ˇø£ÿ¬s’Hê ìC≤sTTr>∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T ø£ìŒ+#·ø£b˛‘êsê.? nqï ∫qï ÄX¯ j·TTe‘·˝À ø£*–‘˚ Ä{Ày˚T{Ï>±Z z{Ï+>¥ XÊ‘·+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. sê»ø°j·T bÕغ\÷ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£˝À ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+fÒ Ä{Ày˚T{Ï>±Z Á|üC≤kÕ«eT´+ >=|üŒ‘·q+ #êfÒ˝≤ z{Ï+>¥ ô|s¡T>∑T‘·T+<äqï~ ì]«yê<ë+X¯+. j·÷uÛ…’ XÊ‘·+ z{Ï+>¥ qyÓ÷<äsTT´+<ä+fÒ Á|üC≤kÕ«eT´+ dæ>∑TZ‘√ ‘·\~+#·Tø√yê*‡q $wüj·Ty˚T. m+<äTø£+fÒ, z≥T Vü≤≈£îÿ e⁄qïyê]˝À j·÷uÛ…’ XÊ‘·+ z{Ï+>¥.. n+fÒ ¬>*#˚ nuÛÑ´]úì dü>∑+ eT+~øÏô|’>± Á|ü»\T ‹s¡düÿ]düTÔqïfÒ¢ ˝…ø£ÿ. ã]˝À e⁄qï @ nuÛÑ´]ú˙ Á|ü»\T ˇ|ü⁄Œø√q|ü⁄Œ&ÉT.. ¬>*∫q nuÛÑ´]úì #·≥º düuÛÑ˝À¢øÏ |ü+|ü&É+ m+‘·es¡≈£î düããT.? nqï Ä˝À#·q düVü≤»+>±H˚ ‘·˝…‘·TÔ‘·T+~. Ä yê<äq˝À ø±düÔ+‘Ó’Hê ns¡ú+ e⁄+~. ø±˙ @+ #˚kÕÔ+.. Á|üC≤kÕ«eT´+.. n+fÒ »dtº HÓ+ãsY π>yéT>± e÷]b˛sTT+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À j·TTe‘· HÓ’sêXÊ´ìï $&ÉHê&Ü*‡+<˚. ôV’≤Á<ëu≤<é‘√ b˛*Ñ˚ ‘Ó\+>±D˝Àì $T>∑‘ê õ˝≤¢˝À¢ ø±düÔ+‘· m≈£îÿe>±H˚ b˛*+>¥ qyÓ÷<äe&É+‘√.. $<ë´e+‘·T\T ‘·eTqT ‘êeTT Á|ü•ï+#·Tø√yê*‡ e⁄+≥T+~. á mìïø£˝À¢ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± ªH√{≤μqT ‘Ós¡ô|’øÏ ‘Ó∫Ã+~ mìïø£\ dü+|òüT+. ø±˙.. @+ ˝≤uÛÑ+.? ªH√{≤μøÏ zfÒdæHê ñ|üjÓ÷>∑+ ˝Ò<ä˙, <ëìøÏ @e÷Á‘·+ $\Te ˝Ò<äì mìïø£\ dü+|òüTy˚T ‘˚˝ÒÃj·T&É+‘√.. ªH√{≤μ yÓ’|ü⁄ ≈£L&Ü z≥s¡T¢ yÓTT>∑TZ #·÷|ü&É+˝Ò<äT. ¬>*∫q nuÛÑ´]ú ø£Hêï ªH√{≤μøÏ m≈£îÿe z≥T¢ eùdÔ.. ¬>\T|ü⁄ì z≥$T>± |ü]>∑DÏ+#·>∑*–‘˚ eT+∫<äqï n_ÛÁbÕj·÷\T $ìŒdüTÔHêï.. yê{Ïì ªsê»ø°j·T+μ >ös¡$+#˚ |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. 35 XÊ‘·+ z≥¢‘√ ¬>*∫q e´øÏÔ ¬>*#ê.. nì $Ás¡M>∑T‘·THêï&˚ ‘·|üŒ.. 65 XÊ‘·+ eT+~ ‘·qqT ‹s¡düÿ]+#ês¡ì dæ>∑TZ|ü&É≥+˝Ò~|ü⁄Œ&ÉT.. ÇB eTq Á|üC≤kÕ«eT´+.. nqï uÛ≤eq j·TTe‘·˝À ô|]–b˛‘√+~. <ëìøÏ sê»ø°j·T+ @+ düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘·T+~.?

m˝≤+{Ï ¨e÷\T #˚ùdÔ eT+∫ |òü*‘ê\T ? <Ûäs¡à+>± Ä]®+#ê*. Ä]®+∫q <Ûäq+ <Ûäs¡àø±sê´\≈£î yÓ∫Ã+#ê*. ‘ê|üj·T»„+` C≤„Hê–ï‘√ Ä‘·àqT ‘·|æ+|ü#˚dæ, |ü⁄˙‘·+, ‘˚CÀe+‘·+ #˚j·T&Éy˚T |ü$Á‘·yÓTÆq ‘ê|üj·T»„+. kÕ«<Ûë´j·Tj·T»„+ ` @ $<ä´HÓ’Hê düπs, πøe\+ n<Ûä´j·Tq+ #˚j·T≥y˚T ø±≈£î+&Ü, ns¡ú+ #˚düT≈£îì ˝Àø£ø£˝≤´D≤ìøÏ $ìjÓ÷–+#·&Éy˚T kÕ«<Ûë´j·Tj·T»„+. jÓ÷>∑j·T»„+` j·TeT,

ìj·Te÷<äT\‘√ eTqdüT‡ô|’ |ü≥Tº kÕ~Û+∫, e÷qdæø£ X¯øÏÔ dü+bÕ~+#·≥y˚T jÓ÷>∑j·T»„+. C≤„qj·T»„+` eTìwæ ‘êHÓes¡T? m+<äT≈£î |ü⁄{≤º&ÉT? @+ #˚j·÷*? nì Ä˝À∫+∫, ‘·|æ+∫ Ä‘·à<äs¡ÙHêqTuÛÑe+ bı+<ë*. n<˚ C≤„qj·T»„+. dü+•‘·j·T»„+`‘·q˝Àì ø±eTÁø√<ÛäeT<ä e÷‘·‡sê´\qT »sTT+ ∫, ìj·TeTã<äΔ+>± ø£sêà#·s¡D #˚j·T&Éy˚T dü+•‘·j·T»„+.

nkÕ‡+ eT‘· Væ≤+dü≈£î yÓ÷&ûj˚T ø±s¡D+ `ˇeTsY »eTTà ø±oàsY eTTK´eT+Á‹ ˇeTsY nãT›˝≤¢ nkÕ‡+ eT‘√Hêà<ä <ë&ÉT\ô|’ H√s¡T $bÕŒs¡T. mìïø£\ düeTj·T+˝À eT‘√Hêà<ä <ë&ÉT\T #Ó\πs>∑&ÜìøÏ ø±s¡D+ qπs+Á<ä yÓ÷&çj˚T nì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. eT÷&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ nkÕ‡+˝À mìïø£\ Á|ü#ês¡+ #˚dæq yÓ÷&ç nkÕ‡+˝À ìe•düTÔqï eTTdæ¢+\T n+<äs¡÷ $<˚oj·TT˝Ò nì kÕΔì≈£î\qT ¬s#·Ã>={≤ºs¡ì <ëì |òü*‘·y˚T <ë&ÉT\T »]– &É»q¢ eT+~ eTs¡DÏ+#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ªªnkÕ‡+˝À 30 eT+~ eTTdæ¢+\qT #·+ù|XÊs¡T. m+<äT≈£î? m+<äTø£+fÒ _.C….|æ Á|ü<Ûëq eT+Á‹ nuÛÑ´]Δ qπs+Á<ä yÓ÷&ç ø=~› s√E\ ÁøÏ‘·+ nø£ÿ&É Á|üdü+–+#ês¡T. eTTdæ¢+\≈£î e´‹πsø£+>± Á|ü»\qT ¬s#·Ã>=fÒº+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#ês¡T. Ç~ yêdüÔe+. á yêdüÔyêìï mes¡÷ ìsêø£]+#·˝Òs¡Tμμ nì eTTK´eT+Á‹ ˇeTsY nãT›˝≤¢ u≤sêeTT˝≤¢ ˝Àø˘ düuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À »]–q mìïø£\ sê´©˝À Á|üdü+–dü÷Ô Äs√|æ+#ês¡T. eT÷&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ nkÕ‡+˝À Á|üdü+–+∫q yÓ÷&ç nkÕ‡+ ˝Àì eTTdæ¢+\T n+<ä]˙ ã+>±¢<˚oj·TT\T>± ù|s=ÿHêïs¡ì |òü*‘·+>±H˚ nø£ÿ&É eTTdæ¢+\ô|’ <ë&ÉT\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ªªeT÷&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ Äj·Tq nø£ÿ&çøÏ yÓ[fl eTTdæ¢+\+<ä]˙ ã+>±¢<˚oj·TT˝Ò nì #ÓbÕŒs¡T. |òü*‘·+>± á s√E nø£ÿ&É 30 eT+~ eTTdæ¢+\T ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒsTT düe÷<ÛäT˝À¢ ìÁ~düTÔHêïs¡Tμμ nì nãT›˝≤¢ Äs√|æ+#ês¡T. ø±oàsY |ü+&ç{Ÿ \T ø±oàsY qT+&ç e\dü yÓ[¢b˛e&ÜìøÏ H˚wüq˝Ÿ ø±qŒ¤¬sHé‡ bÕغj˚T ø±s¡D+ nì qπs+Á<ä yÓ÷&ç Ç{°e\ Äs√|æ+#ês¡T. yÓ÷&ç yê´K´qT >∑Ts¡TÔ #˚dü÷Ô nãT›˝≤¢, <˚X¯+˝Àì ø±oàØ\+<ä]˙ nee÷ì+#˚+<äT≈£î Äj·Tq ø£+ø£D+ ø£≥Tº≈£îHêïs¡ì ìs¡dæ+#ês¡T. »eTTà & ø±oàsY sêÅcÕºìï eT÷&ÉT uÛ≤>±\T>± $&É>=≥º&ÜìøÏ _.C….|æ ≈£îÁ≥ |üqTï‘√+<äì ≈£L&Ü nãT›˝≤¢ Äs√|æ+#ês¡T. Á_{Ïwt yêDÏ»´ |üÁ‹ø£ sêsTT≥sY‡ ôd’‘·+ nãT›˝≤¢ Äs√|üD‘√ @ø°uÛÑ$k˛Ô+~. ìqï (y˚T 2)

Á|ü#·T]+∫q z yês¡Ô˝À sêsTT≥sY‡ Ç˝≤ ù|s=ÿ+~. ªªuÛ≤s¡‘· <˚X¯ kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ì nuÛÑ´s¡TΔ\T, Á|ü‹|üø£å Á|òü+{Ÿ s¡qïsY >± uÛ≤$düTÔqï _.C….|æ H˚‘· qπs+Á<ä yÓ÷&ç ‘√ düVü‰, nkÕ‡+˝À ã+>±¢<˚o e´‹πsø£ uÛ≤yê\≈£î Ç‘√~Ûø£+>± <√Vü≤<ä+ #˚XÊs¡T. Væ≤+<ä÷ C≤rj·Tyê~ yÓ÷&ç ª‘êqT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ >∑qTø£ ã+>±¢<˚XŸ qT+&ç dü$÷|ü+˝Àì (uÛ≤s¡‘·<˚X¯) sêh+˝ÀøÏ e\dü e∫Ãq yês¡+‘ê ‘·{≤º, ãT{≤º düs¡T›≈£îì yÓ[¢b˛yê*‡+<˚μ nì >∑‘· yês¡+ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ (ã+>±¢<˚XŸ) e\dü\ô|’ yÓT‘·ø£>± e´eVü≤]k˛Ô+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. rsê eT‘· Væ≤+dü ù|ÁfÒ– uÀ&√ rÁeyê<äT\T nH˚ø£eT+~ Åd”Ô\T, |æ\¢\qT ø±*à #·+|ü&É+ ÁbÕs¡+_Û+#êø£ nkÕ‡+ sêh _.C….|æ ù|¢≥T |òæsêsTT+∫+~. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·eT bÂs¡T\qT s¡øÏå+#˚+<äT≈£î @$÷ #˚j·T&É+ ˝Ò<äì kÕΔìø£ _.C….|æ H˚‘·\T Äs√|æ+#ês¡ì sêsTT≥sY‡ ‘Ó*|æ+~. nq>± nkÕ‡+ <ë&ÉT˝À¢ #·ìb˛sTTq eTTdæ¢+\T sêh/<˚X¯ bÂs¡T˝Ò nì _.C….|æ n+^ø£]k˛Ô+<äqïfÒ¢. ªªá düeTdü´≈£î eT‘·+ s¡+>∑T |ü⁄\eTsê<äì H˚qT nìï bÕغ\≈£î |æ\T|ü⁄ ÇdüTÔHêïqT. Çø£ÿ&É yÓ+≥H˚ XÊ+‹ HÓ\ø=q&ÜìøÏ n+<äs¡÷ ø£èwæ #˚j·÷*μμ nì nkÕ‡+ _.C….|æ Hêj·T≈£î&ÉT

düsê“q+<ä k˛H√yê˝Ÿ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ø√sês¡ì |üÁ‹ø£ ‘Ó*|æ+~. mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ù|s¡T‘√ mìïø£\ \_› ø√dü+ eTTdæ¢+ e´‹πsø£ ôd+{ÏyÓT+≥T¢ ¬s#·Ã>={Ϻ b˛e&É+ qπs+Á<ä yÓ÷&ç e+‘·T nsTT‘˚ n\¢s¡T¢ #Ó\πs>±ø£ XÊ+‹ ø£ãTs¡T¢ #Ó|üŒ&É+ kÕΔìø£ _.C….|æ H˚‘·\ e+‘·T nqïe÷≥! nkÕ‡+˝À >∑‘· dü+e‘·‡s¡y˚T ø√Áø±s¡a≤sY ‘·~‘·s¡ Hê\T>∑T uÀ&√ õ˝≤¢˝À¢ rÁeyÓTÆq eT‘· Væ≤+dü #Ó\πs–+~. u≤<Ûä´‘· ñqï sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T me¬s’Hê mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± eT‘·+ ø±s¡T¶ Á|üjÓ÷–kÕÔs¡ì }Væ≤+#·˝Òì $wüj·T+. ø±˙ eTTdæ¢+ e´‹πsø£ ôd+{ÏyÓT+≥¢ |ü⁄Hê~ô|’H˚ sê»ø°j·T X¯øÏÔ>± ne‘·]+∫q _.C….|æøÏ n˝≤+{Ï kÕ<Ûës¡D C≤Á>∑‘·Ô˝ÒM e]Ô+#·e⁄. ø£˙dü+ Á|ü<Ûëq eT+Á‹ nuÛÑ´]Δ>± Á|üø£{Ï+∫q e´øÏÔ nsTTHê ø±düÔ dü+j·TeTq+ bÕ{ÏkÕÔs¡ì n+#·Hê y˚j·T&É+ m+‘· ‘·b˛Œ _.C….|æ H˚‘· ìs¡÷|æ+#ês¡qTø√yê*! Vü≤‘ê´ø±+&É #Ó\πs>∑&ÜìøÏ ‘·ø£åD ø±s¡D+ eTTdæ¢+\T m+‘· e÷Á‘·+ ø±<äT. eT÷&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ eTT>∑TZs¡T uÀ&√ rÁeyê<äT\qT nkÕ‡+ sêh Á|üuÛÑT‘·« b˛©düT\T ø±*à #·+bÕs¡T. mHé øö+≥sY ˝À $T*f…+≥T¢ #·ìb˛j·÷s¡ì sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó*|æ+~. Bìì kÕ≈£î>± #·÷|ü⁄‘·÷ uÀ&√ –]»q rÁeyê<ä dü+düΔ ˇø£{Ï $#·ø£åD≤s¡Væ≤‘·+>± kÕΔìø£

eTTdæ¢+\ Çfi¯fl˝À¢øÏ C§s¡ã&ç ø±\TŒ\T »]|æ Åd”Ô\T, |æ\¢\‘√ düVü‰ eTTdæ¢+\qT ø±*à #·+|ü&É+ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ+~. X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ u≤ø±‡ õ˝≤¢˝Àì ˇø£ Á>±eT+˝À 9 eT+~ yÓTÆHê]{° eT‘·düTΔ\T #·ìb˛sTT ñ+&É>± ø£qT>=Hêïs¡T. yê]˝À q\T>∑Ts¡T |æ\¢\T ø±>± Ç<ä›s¡T eTVæ≤fi¯\T. dü\“] düuŸ &ç$»Hé ˝Àì KÁ>∑ã] Á>±eT+˝Àì ‘·eT Çfi¯fl˝À¢ yês¡T #·ìb˛sTT ñ+&É>± ø£qT>=Hêïs¡T. |æ\¢\T Ç<ä›]˙ Ç*Hê U≤≥÷Hé, n]|òü⁄˝Ÿ ÇkÕ¢+\T>± >∑T]Ô+#ês¡ì ~ Væ≤+<ä÷ |üÁ‹ø£ ‘Ó*|æ+~. dü$÷|ü+˝Àì n&É$˝À eTT>∑TZs¡T |æ\¢\T <ëø=ÿì ñ+&É>± b˛©düT\T yê]ì ø±bÕ&ç u…’{ÏøÏ ‘Ó#êÃs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·TT<Ûë\T <Ûä]+∫q mHé.&ç.m|òt._`mdt rÁeyê<ä $T*f…+≥T¢ ô|<ä› dü+K´˝À e∫à ˇø£ Ç+{À¢ C§s¡ã&ç ø±\TŒ\T »s¡|ü&É+‘√ ‘êC≤ Væ≤+dü yÓTT<ä\sTT+~. Ç<ä›s¡T eTVæ≤fi¯\T, ˇø£ |ü⁄s¡Twüß&ÉT Ä ø±\TŒ˝À¢ #·ìb˛>± ˇø£ |üdæu≤\T&ÉT >±j·T|ü&ܶ&ÉT. nq+‘·s¡+ ø√Áø±s¡a≤sY õ˝≤¢˝Àì ã\|üs¡`m Á>±eT+˝À $T*f…+≥¢ ø±\TŒ˝À¢ 8 eT+~ #·ìb˛j·÷s¡T. yês¡+<äs¡÷ ‘·eT ‘·eT Çfi¯fl˝À¢ ñ+&É>±H˚ ø±\TŒ\≈£î >∑T¬s’ #·ìb˛j·÷s¡T. >∑‘· sêÁ‹ u≤ø±‡ õ˝≤¢˝Àì q+¬øU≤Á<ëu≤], qj·T+>∑T] Á>±e÷˝À¢ 12 eT+~ì ø±*à #·+ù|XÊs¡T. á dü+|òüT≥q˝À 100 es¡≈£î Çfi¯¢qT ‘·>∑\u…{≤ºs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î yÓTT‘·Ô+ 32 eT+~ uÀ&√\ Væ≤+dü≈£î ã\j·÷´s¡T. ÇHêïfi¯S¢ m≥Te+{Ï #·s¡´\T rdüTø√≈£î+&Ü mìïø£\ düeTj·T+˝ÀH˚ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ $T*f…+≥¢qT mHé øö+≥sY ù|s¡T‘√ #·+|ü&É+ô|’q ≈£L&Ü |ü\T nqTe÷Hê\T e´ø£Ô+ ne⁄‘·THêïsTT. bÕ\ø£, Á|ü‹|üø£å bÕغ\T ≈£îeTà¬ø’ÿ eT‘· Væ≤+dü≈£î Ä»´+ b˛dæ mìïø£˝À¢ \_› bı+<˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡ì yês¡T Äs√|ædüTÔHêïs¡T nsTT‘˚ á $X‚¢wüD≈£î $X¯«dü˙j·T‘·qT ÄbÕ~+#·&É+ Ç|ü⁄Œ&ÉsTT‘˚ kÕ<Ûä´+ ø±<äT. eT]ìï $esê\T yÓ\¢&ç ø±e\dæ ñ+~.

nqï<ë‘·ô|’ ªnø±\μ |æ&ÉT>∑T ‘Ó\+>±D˝Àì |ü\T õ˝≤¢˝À¢ ¬s+&ÉT s√E\T>± ≈£îs¡TdüTÔqï nø±\ esê¸\T nqï<ë‘·≈£î rs¡ì qcÕºìï $T–˝≤ÃsTT. k˛eTyês¡eT÷ |ü\T #√≥¢ á<äTs¡T>±\T\‘√ ≈£L&çq esê¸\T ≈£î]kÕsTT. ñqï≥Tº+&ç e∫Ãq esê¸\T, e&É>∑fi¯¢‘√ ≈£L&çq ;uÛÑ‘·‡+ |ü+≥\qT, |ü+≥ ñ‘·Œ‘·TÔ\qT <Ûä«+dü+ #˚XÊsTT. ø√dæ q÷]Œ&çøÏ dæ<äΔ+>± ñqï e]|ü+≥, ø£˝≤¢\≈£î ‘·s¡*+∫q <Ûëq´+, $T]Ã, ñ&Éø£u…{Ϻ Äs¡u…{Ϻq |üdüT|ü⁄ rÁe+>± <Óã“‹HêïsTT. e÷$T&ç ø±j·T\÷ ô|<ä›m‘·TÔq H˚\ sê˝≤sTT. e÷¬sÿ{Ÿ≈£î ‘Ó∫Ãq yÓTTø£ÿC§qï\÷ ‘·&çdæ eTT<ä›j·÷´sTT. qTe⁄«\T, dü»®\T, $Ts¡|ü ‘·~‘·s¡ |ü+≥\T <Óã“‹HêïsTT. X¯ìyês¡+ ns¡ΔsêÁ‹ ø£Ø+q>∑sY˝Àì »–‘ê´\, ø√s¡T≥¢, dæ]dæ\¢ &ç$»Hé\˝Àì 12 eT+&É˝≤˝À¢ esê¸\T ≈£î]XÊsTT. nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü e&É>∑+&ÉT¢ |ü&ܶsTT. KeTà+, q˝§Z+&É, es¡+>∑˝Ÿ, s¡+>±¬s&ç¶, yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝À¢ Ä~yês¡+ ns¡ΔsêÁ‹, k˛eTyês¡+ ≈£î]dæq esê¸\T ¬s’‘·T\≈£î rs¡ì qwüº+ $T–˝≤ÃsTT. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, ôV’≤<äsêu≤<é˝Àq÷ ¬s+&ÉT s√E\T>± esê¸\T ≈£îs¡TdüTÔHêïsTT. yÓTT‘·Ô+>± á esê¸\≈£î ˇø£ÿ ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢˝ÀH˚ düTe÷s¡T 70 ø√≥¢ $\Te #˚ùd $$<Ûä |ü+≥ ñ‘·Œ‘·TÔ\T <Óã“‹qï≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ÁbÕ<∏ä$Tø£ n+#·Hê y˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D˝Àì nìï õ˝≤¢˝À¢ ø£*|æ s¡÷.100ø√≥¢≈£î ô|’>±H˚ qwüº+ yê{Ï*¢q≥T¢ z n+#·Hê. ˇø£ÿ ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ »–‘ê´\ düuŸ &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì kÕs¡+>±|üPsY, sêsTTø£˝Ÿ, »–‘ê´\, <Ûäs¡à|ü⁄], >=\¢|ü*¢, y˚T&ç|ü*¢ eT+&É˝≤˝À¢ 3000mø£sê\≈£î ô|’>± |ü+≥ qwüº+ yê{Ï*¢+<äì n~Ûø±s¡T\T ÁbÕ<∏ä$Tø£ n+#·Hê\T s¡÷bı+~+#ês¡T. M{Ï˝À 1400 mø£sê\ e], 300mø£sê˝À¢ qTe⁄«|ü+≥, 1500mø£sê˝À¢ e÷$T&ç qwüºb˛sTTq≥T¢ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î ìy˚~Ûø£ düeT]Œ+#ês¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 21,912 mø£sê˝À¢ e÷$T&ç <Óã“‹qï≥T¢ n+#·Hê. Bì $\Te düTe÷s¡T 40 ø√≥T¢+≥T+<äì ¬s’‘·T\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. e÷¬sÿ{Ÿ˝À n~Ûø±s¡T\T ø=qT>√\T #˚dæ+~, ¬s’‘·T\T e÷¬sÿ{Ÿ≈£î ‘Ó∫Ã+B ø£*|æ düTe÷s¡T ◊<äT \ø£å\ øÏ«+{≤fi¯¢ e], 10 y˚\≈£î ô|’>± ãkÕÔ\ |üdüT|ü⁄ qwüºb˛sTTq≥T¢ ÁbÕ<∏ä$Tø£ n+#·Hê. k˛eTyês¡+ ≈£L&Ü ø√Hêsêe⁄ù|≥˝À uÛ≤Ø es¡¸+ |ü&ç+~. ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ <äs¡Œ*¢, >√$+<ä|ü*¢˝À e&É>∑fi¯¢ es¡¸+ ≈£î]dæ+~. yêq≈£î e] <Ûëq´+ ≈£î|üŒ\T ‘·&ç#êsTT. á<äTs¡T >±\T\T, e&É>∑+&É¢ yêq s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À düTe÷s¡T s¡÷.6 ø√≥¢ qcÕºìï #˚≈£L]Ã+~. 973 ôV≤ø±ºs¡¢˝À e]|ü+≥, 80 ôV≤ø±ºs¡¢˝À ≈£Ls¡>±j·T\

100 ø√≥¢ qwüº+..! esê¸\T, e&É>∑+&É¢‘√ rs¡ì qwüº+ 50 XÊ‘êìøÏ $T+∫ qwüº+ »]–‘˚H˚ |ü]Vü‰s¡+ n~Ûø±s¡T\ Á|üø£≥q‘√ Ä+<√fi¯q

|ü+≥\T, 70 ôV≤ø±ºs¡¢˝À |ü+&É¢ ‘√≥\≈£î qwüº+ yê{Ï*¢+~. 32 Çfi¯¢ πs≈£î\T m–]b˛j·÷sTT. 8 π><Ó\T, ˇø£ ˝Ò>∑<ä÷&É eTè‘·T´yê‘· |ü&ܶsTT. 40 $<äT´‘Y düÔ+uÛ≤\T H˚\≈£L˝≤sTT. 1000 ø√&ç|æ\¢\T #·ìb˛j·÷sTT. e÷$T&ç ø±j·T\T H˚\sê\j·÷sTT. õ˝≤¢˝À s¡÷.6 ø√≥¢ es¡≈£î ÄdæÔqwüº+ »]–+<äì |ü+≥\qT |ü]o*+∫q n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. ns¡ΔsêÁ‹ >∑+≥ùd|ü⁄ uÛ≤Ø es¡¸+ ≈£î]dæ+~. sêÁ‹ n+‘ê ÇÁãV”≤+|ü≥ï+, j·÷#ês¡+ eT+&É˝≤˝À¢ $<äT´‘Y düs¡|òüsê ì*∫+~. dæ|æm+ Hêj·T≈£î\T |ü+≥\qT |ü]o*+#ês¡T. mø£sê≈£î s¡÷.20 y˚\T Çyê«\ì dæ|æm+ myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]ú |ü>∑&Ü\ j·÷<äj·T´, bÕغ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù »+>±¬s&ç¶, eT<ÛäTdü÷<äHé ¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ä~yês¡+ sêÁ‹ ≈£î]dæq esê¸ìøÏ q˝§Z+&É õ˝≤¢˝Àì q÷‘·qø£˝Ÿ˝À 250 mø£sê˝À¢ e] <Óã“‹+~. 150 mø£sê˝À¢ e÷$T&ç ‘√≥\T <Óã“‹HêïsTT. 30 Çfi¯ó¢ bÕøÏåø£+>± <Óã“‹HêïsTT. >∑T+&Ü\, e÷kÕHé|ü*¢˝À ‘·÷ø£+ y˚dæq <Ûëq´+ ãkÕÔ\T ‘·&ç#êsTT. uÛÑTeq–] e÷¬sÿ{Ÿ˝À 400 øÏ«+{≤fi¯¢ <Ûëq´+ ‘·&çdæ+~. õ˝≤¢˝À 3,500 mø£sê˝À¢ e] |ü+≥≈£î qwüº+ »]–+~. e÷¬sÿ{Ÿ≈£î e∫Ãq 2y˚\ ãkÕÔ\ <Ûëq´+ ‘·&çdæ+~. 50 mø£sê˝À¢ e÷$T&ç ø±j·T H˚\sê*+~. düTe÷s¡T s¡÷.4 ø√≥¢ |ü+≥qwüº+ »]–q≥T¢ n+#·Hê. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ πødüeTTÁ<ä+ eT+&É\+˝Àì ñ|üŒs¡ô|*¢, ø±Á{≤|ü*¢, ns¡“q|ü*¢˝À ñ&É>∑u…{Ϻ Äs¡u…{Ϻq |üdüT|ü⁄ ‘·&çdæ eTT<Ó’›+~. s√&É¢ô|’ m+&ÉuÀdæq yÓTTø£ÿC§qï\T ‘·&çdæb˛j·÷sTT. q]‡+VüQ\ù|≥ eT+&É\+˝Àì »j·T|ü⁄s¡+, ≈£îeTà]≈£î+≥¢, <ä+‘ê\|ü*¢, >∑TH˚ïô|*¢, s√b˛DÏ, y˚eTT\ô|*¢ Á>±e÷\˝À ≈£î]dæq es¡¸+‘√ e],

e÷$T&ç ¬s’‘·T\≈£î qwüº+ yê{Ï*¢+~. <ä+‘ê\|ü*¢, >∑TH˚ïô|*¢, HÓ*¢≈£î<äTs¡T, <ÛäsêàkÕ>∑sY ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢q÷ |ü+≥ qwüº+ yê{Ï*¢+~. õ˝≤¢˝À 1192 ôV≤ø±ºs¡¢˝À e] <Óã“‹+~. 2,500 mø£sê˝À¢ e÷$T&ç ø±j·T\T H˚\sê˝≤sTT. KeTà+ õ˝≤¢ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+˝À e&É>∑fi¯¢ yêq, á<äTs¡T >±\T\T ¬s’‘·T\T, Á|ü»\qT n‘·˝≤≈£î‘·\+ #˚XÊsTT. e], $T]Ã, e÷$T&ç <Óã“‹HêïsTT. ø√dæ q÷s¡TŒ&ûøÏ dæ<äΔ+>± ñ+∫q e] ≈£î|üŒ\T esê¸ìøÏ ‘·&çdæ eTT<ä›j·÷´sTT. ø£˝≤¢˝À¢ Äs¡uÀdæq $T]Ã, y˚s¡TX¯q>∑, yÓTTø£ÿC§qï esê¸ìøÏ ‘·&çdæ #˚‹øÏ n+<ä≈£î+&Ü b˛sTT+~. õ˝≤¢˝À düTe÷s¡T yÓsTT´ mø£sê˝À¢ e÷$T&ç ø±j·T\T H˚\sê˝≤sTT. u≤ã÷ø±´+|t˝Àì _m dæ+>∑πsDÏ ø±]à≈£î\ ìyêdü ÁbÕ+‘·+˝À ø£¬s+{ŸdüÔ+uÛ≤\T H˚\≈£L˝≤sTT. ø=‘·Ô>∑÷&Ó+, bÕ\«+#·, nXÊ«sêe⁄ù|≥, ‹s¡TeT˝≤j·TbÕ˝…+, y˚˝Òs¡TbÕ&ÉT, yÓ’sê, ø=DÏ»s¡¢, ø±πs|ü*¢, >±s¡¢, ãj·÷´s¡+, fÒ≈£î\|ü*¢ eT+&É˝≤˝À¢ |ü+≥\T rÁe+>± <Óã“‹HêïsTT. bÕ\«+#·˝À 120 mø£sê˝À¢ e] |ü+≥ eTT+|ü⁄q≈£î >∑T¬s’+~. KeTà+s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\+˝À ≈£Ls¡>±j·T\ |ü+≥\T ≈£L&Ü <Óã“‹HêïsTT. düTe÷s¡T s¡÷.10 ø√≥¢ |ü+≥qwüº+ »]–q≥T¢ ÁbÕ<∏ä$Tø£ n+#·Hê. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ ÄeTq>∑\T¢ eT+&É\+˝À k˛eTyês¡+ ≈£î]dæq e&É>∑fi¯¢ esê¸ìøÏ e]#˚\T H˚\bÕ\j·÷´sTT. e÷$T&ç ø±j·T\T H˚\sê˝≤sTT. eT+&É\yê´|üÔ+>± <ë<ë|ü⁄ Hê\T>∑T ø√≥¢ y˚Ts¡≈£î qwüº+ yê{Ï*¢+<äì n~Ûø±s¡T\T, ¬s’‘·T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. eq|ü]Ô eT+&É\+˝Àq÷ e] H˚\yê*+~. yÓT<äø˘ õ˝≤¢ $Ts¡T<=&ç¶ eT+&É\+˝À #ÓbÕ´\, *+>∑T|ü*¢˝À á<äTs¡T>±\T\‘√ es¡¸+ ≈£î]dæ+~. ‘·÷ÁbÕHé eT+&É\+˝À á<äTs¡T>±\T\T

M#êsTT. dü+>±¬s&ç¶ eT+&É\+˝À ñs¡TeTT\T yÓTs¡T|ü⁄\‘√ es¡¸+ ≈£îs¡Te&É+‘√ ø£¬s+{Ÿ düs¡|òüsê˝À n+‘·sêj·T+ ø£*–+~. >∑CÒ«˝Ÿ, $Ts¡T<=&ç¶, dæ~›ù|≥, q+>∑Tq÷s¡T, ∫qïø√&É÷s¡T eT+&É˝≤˝À¢ e] <Ûëq´+ ‘·&çdæ+~. ‘·÷ÁbÕH√¢ #Ó≥T¢ $]– |ü&ܶsTT. y˚dæq |ü+≥˝À 50 XÊ‘êìøÏ $T+∫ qwüºb˛‘˚H˚ |ü+≥ qwüº|ü]Vü‰sêìøÏ ìy˚~ø£ |ü+|ü⁄‘êeTì kÕúìø£+>± n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. Ä ìy˚~ø£\ n<Ûës¡+>±H˚ qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢kÕÔeTì #ÓãT‘·THêïs¡T. B+‘√ u≤~Û‘· ¬s’‘·T\T rÁe Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. qwüºb˛sTTq ‘·eTqT Ä<äTø√yê\ì &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T.

|æ&ÉT>∑T |ü&ç eTVæ≤fi¯ eTè‹ yÓT<äø˘ õ˝≤¢ >∑CÒ«˝Ÿ eT+&É\+ l–]|ü*¢˝À |æ&ÉT>∑T |ü&ç eTVæ≤fi¯ eTè‹#Ó+~+~. _.HÓ\÷¢](35), $.eT\¢j·T´(35), <ëdü] |ü<äà(25) e´ekÕj·T πøåÁ‘·+˝À |üqT\T #˚düTÔ+&É>± k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ es¡¸+ sêe&É+‘√ #Ó≥TºøÏ+<ä≈£î yÓfi≤¢s¡T. n<˚ düeTj·T+˝À |æ&ÉT>∑T |ü&ç eTT>∑TZs¡÷ >±j·T|ü&ܶs¡T. yê]ì kÕúì≈£î\T 108˝À >∑CÒ«˝Ÿ Á|üuÛÑT‘ê«düŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. n|üŒ{Ïπø HÓ\÷¢] eTè‹#Ó+~q≥T¢ &Üø£ºs¡T¢ ìsêΔ]+#ês¡T. $T>∑‘ê Ç<ä›]øÏ ∫øÏ‘·‡ n+~düTÔHêïs¡T.

‘Ó\+>±D˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ z yÓ÷düÔs¡T es¡¸bÕ‘·+ ‘Ó\+>±D˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ z yÓ÷düÔs¡T es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó’+<äì yê‘êes¡D XÊK n~Ûø±s¡T\T Á|üø£{Ï+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î $XÊK yê‘êes¡D πø+Á<ä n~Ûø±s¡T\T k˛eTyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. yês¡T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ ÁbÕ+‘ê\ yêØ>± qyÓ÷<Ó’q es¡¸bÕ‘·+. ÇÁãV”≤+|ü≥ï+˝À 5 ôd+{Ï $÷≥s¡T¢, dü÷sê´ù|≥ 1 ôd+{Ï$÷≥s¡T, ‘ê+&É÷s¡T 1 ôd+{Ï $÷≥s¡T, Ç\¢+<äT˝À 2 ôd+{Ï $÷≥s¡¢ es¡¸+ ≈£î]dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D‘√ bÕ≥T ø√kÕÔ, sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘ê˝À¢ ≈£L&Ü |ü\T#√≥¢ yÓ÷düÔs¡T es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó’+<äì #ÓbÕŒs¡T.


z≥s¡¢≈£î &ÉãT“, eT<ä´+ |ü+|æDÏ #˚ùdÔ ø£]ƒq •ø£å ãT<Ûäyês¡+ 7, y˚T 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T y˚T 6: z≥s¡¢≈£î &ÉãT“, eT<Ûä´+, Ç‘·s¡ edüTÔe⁄\T n+~+∫ z≥T¢ ø=qT>√\T #˚j·T&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#˚ yê]ì n¬sdüTº #˚j·÷\ì, á $wüj·T+˝À nedüs¡yÓTÆ‘˚ Á|ü‘˚´ø£ b˛©düT ã\>±\qT $ìjÓ÷–+#ê\ì πø+Á<ä mìïø£\

<ää+‘· yÓ’<ä´ XÊ\ ÁbÕs¡+uÛÑ+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

‘ê&˚|ü*¢>∑÷&Ó+, y˚T 6: ‘ê&˚|ü*¢>∑÷&Ó+ |ü≥ºD+˝À yÓTsTTHés√ &ÉT¶˝Àì mHé{°ÄsY #Íø˘ m<äTs¡T>± kÕsTT πse‹ eT©º ôdŒcÕ*{° <ä+‘· yÓ’<ä´ XÊ\qT Á|üeTTK meTT≈£î\ yÓ’<ä´ ì|ü⁄ DT\T &Üø£ºsY |æm˝Ÿ$.Á|ükÕ<é ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &Üø£ºsY e÷CÒ{Ï <˚MÁ|æj·T @sêŒ≥T #˚dæq á ÄdüT|ü Á‹˝À nìï edü‘·T\T ñ+{≤j·T Hêïs¡T. |ü≥ºD |ü]düs¡ ÁbÕ+‘·yêdüT \≈£î n‘·T´qï‘· ùde\+~+#ê\ Hêïs¡T. &Üø£ºsY <˚$Á|æj·T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nìï s¡ø±\ <ä+‘·yÓ’<ä´ùde\T n+~ kÕÔeTHêïs¡T. &Üø£ºsY eT+#ê\ sêeT #·+Á<äsêe⁄, Hê´j·Tyê~ e÷ø± lì yêdüsêe⁄, dæ+&çπø{Ÿ u≤´+ø˘ y˚TH˚»sY m+.•eÁ|ükÕ<é, eTTìdæ|ü˝Ÿ e÷J #Ó’s¡àHé á‘·ø√≥ ‘ê‘êJ, |ü≥ºD Á|üeTTKT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìC≤sTTr>± z≥T y˚j·T+&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‘ê&˚|ü*¢>∑÷&Ó+, y˚T 6: z≥TqT H√≥T≈£î neTTàø√≈£L&É<äì, ìC≤sTTr>± eTq z≥T Vü≤≈£îÿqT $ì jÓ÷–+#·Tø√yê\ì >±&é $TìÁd”ºdt n~ÛH˚‘· m+.Á|üdüqï≈£îe÷sY nHêïs¡T. z≥s¡¢˝À #Ó’‘·q´+ ô|+bı+~+#˚+ <äT≈£î M\T>± Äj·Tq >±&é‡ $TìÁd”ºdt Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛eTyês¡+ |ü≥ºD+˝Àì $T\{Øø±\˙˝À ∫Hêïs¡T\‘√ z ≥Tô|’ ne>±Vü‰q sê´© ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Á|üdüqï≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚XÊ_Ûeè~ΔøÏ z≥TqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\Hêïs¡T. ìC≤sTTr>± z≥T y˚dæ düeTs¡TΔ&Ó’q Hêj·T ≈£î&çì mqTïø√yê\Hêïs¡T. sê´©˝À ∫Hêïs¡T\T ìC≤sTTr>± z≥T y˚j·÷ \+≥÷ ìHê<ë\T #˚XÊs¡T.

eTTK´eT+Á‹>± πødæÄsYH˚ mqTï≈£î+{≤+ πødæÄsY‘√H˚ kÕe÷õø£ Hê´j·T+`ùdºwüHé|òüTHé|üPsY nuÛÑ´]Δ &Üø£ºsY sê»j·T´ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ, y˚T 6: ‘Ó\+>±D |ü]dæú‘·T\ô|’ düŒwüºyÓTÆq ne>±Vü≤q ñqï πødæÄπs ‘Ó\+>±D ‘=* eTTK´eT+Á‹ ø±yê\ì, Äj·TqH˚ ‘·eT Hêj·T≈£î&ç>± mqTï≈£î+{≤eTì ùdºwüHé|òüTHé|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]Δ, e÷J myÓTà˝Ò´ &Üø£ºsY ‘ê{Ïø=+&É sê»j·T´ nHêïs¡T. H˚&ÉT Vü≤qàø=+&É˝Àì Äj·Tq ìyêdü+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À sê»j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D˝À nuÛÑ´s¡TΔ\ ¬>\T|ü⁄ u≤<Ûä´‘·\T uÛÑTC≤\ô|’ y˚düT≈£îqï πødæÄsY πs|ü⁄ ‘Ó\+>±D qeìsêàD≤ìøÏ düeTs¡ΔyÓTÆq Hêj·T≈£î&Éì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D |ü˝Ò¢\T, |ü≥ºD≤ \T, yê>∑T\T, q<äT\ >∑T]+∫, Á|ü»\ ø£cÕº\ >∑T]+∫ ‘Ó*dæq Hêj·T≈£î&ÉT πødæÄπsqì nHêïs¡T. <ä[‘·T\≈£î dæm+ |ü<äM ÇùdÔH˚ Hê´j·T+ »s¡T>∑<äì, e÷´ìô|òk˛º˝À ù|s=ÿqï n+XÊ\qT neT\T #˚dæ md”‡, md”º, yÓTÆHêغ\T, ã&ÉT>∑T esêZ\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\+fÒ πødæÄsY‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì, kÕe÷õø£ Hê´j·T+ πødæÄsY e\¢H˚ kÕ<ä´eTe⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D CÒmdæ düèwæºø£s¡Ô ≈£L&Ü πødæÄπs nsTTq+<äTq yês¡T ≈£L&Ü dæm+>± πødæÄsYqT ø√s¡Tø√yê\ì, neTs¡Ms¡T\ ≈£î≥T+u≤\≈£î Hê´j·T+ »s¡T>± \Hêï πødæÄπs dæm+ ø±yê\ì #ÓbÕŒs¡T. >∑‘·+˝À {ÏÄsYm dt #˚|ü{Ϻq eT+Á‹ |ü<äe⁄\˝Àq÷ H˚&ÉT bÕغ |ü<äe⁄\ ˝Àq÷ πøπø, ø£&çj·T+, áf…\ sêCÒ+<äsY˝≤+{Ï yê]øÏ ô|<ä› |”≥ y˚XÊs¡ì, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝Àq÷ kÕe÷õø£ ‘Ó\+>±D˝À Äj·÷ esêZ\≈£î dü+πøåeT+, n_Ûeè~Δ |òü*‘ê\T n+<ë\+fÒ ñ<ä´eT s¡<∏äkÕs¡~Û, düeTs¡Δ Hêj·T≈£î&ÉT πødæÄsY‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì nHêïs¡T.

b˛*+>¥≈£î düs¡«+ dæ<äΔ+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ sê»eT+Á&ç y˚T 6: sê»eT+Á&ç nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î nìï @sêŒ≥T¢ #˚dæq≥T¢ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] es¡Δq|ü⁄ HêHésêCŸ ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT‘·Ô+ 2 \ø£å\ 29y˚\ 650 eT+~ z≥s¡T¢ ñ+&É>±, |ü⁄s¡Twüß\T 1,11,996 eT+~, eTVæ≤fi¯\T 1,17,637, Ç‘·s¡T\T 17 eT+~ ø±>± düØ«düT z≥s¡T¢ 92 eT+~ ñqï≥T¢>± >∑T]Ô+#êeTHêïs¡T. 212 b˛*+>¥ ùdºwüqT¢ @sêŒ≥T #˚XÊeTì, 108 ÁbÕ+‘ê˝À¢ 135 düeTkÕ´‘·àø£ b˛*+>¥ ùdºwüqT¢ ñqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. 30 ÁbÕ+‘ê˝À¢ 108 b˛*+>¥ ùdºwüq¢≈£î yÓTÆÁø√ |ü]o\≈£î\qT ìj·T$T+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. 10 ÁbÕ+‘ê˝Àì 20 b˛*+>¥ ùdºwüq¢˝À M&çjÓ÷ Á>±|òüs¡¢qT ìj·T$T+#êeTì n˝≤π> yÓuŸø±dæº+>¥ dædüºyéTqT ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. b˛*+>¥ ùdºwüHé ˇø£ n~Ûø±], ˇø£ düVü‰j·T≈£î&ÉT, q\T>∑Ts¡T dæã“+~ì ìj·T$T+#êeTHêïs¡T. z≥sY dæ¢|t\ |ü+|æD° ø±s¡´Áø£eT+ |üPs¡ÔsTT´+<äì, z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. b˛*+>¥ kÕe÷Á–ì mdtπøM{° dü÷ÿ˝Ÿ˝À |ü+|æD° #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ |ü]~Û˝Àì 7 nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À 1416 b˛*+>¥ ùdºwüq¢qT @sêŒ≥T #˚XÊeTì M{Ï˝À 9230 eT+~ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡Hêïs¡T. nq|ü]Ô nôd+;¢˝À 212, sêC≤q>∑s¡+ |ü]~Û˝À 202, sê»eT+Á&ç dæ{°˝À 208, sê»eT+Á&ç s¡÷s¡˝Ÿ 210, |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ |ü]~Û˝À ø=eP«s¡T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À 174, ì&É<äy√\T 196, >√bÕ\|ü⁄s¡+ |ü]~Û˝À ¬214 ùdºwüqT¢ ñHêïj·Tì, n˝≤π> sê»eT+Á&ç bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À 9230 eT+~ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

sê»<Ûëì>± sê»eT+Á&ç...! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ sê»eT+Á&ç y˚T 6: d”e÷+Á<Ûä sê»<Ûëì>± sê»eT+Á&çì #˚ùdÔ u≤>∑T≥T+<äH˚ n_ÛÁbÕj·÷ìï n~ÛcÕºq+ eTT+<äT ñ+#êeTì @◊d”d” |ü]o\≈£îsê\T ø£Hê´≈£îe÷] myÓTà˝Ò´ $»j·T<Ûäs¡DÏ ù|s=ÿHêïs¡T. k˛eTyês¡+ sê»eT+Á&ç˝À ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ∫qï sêÁcÕº\‘√H˚ Á|ü>∑‹ kÕ<Ûä´eTì $uÛÑ»q »]–b˛sTTq+<äTq sêh Á|ü>∑‹ >∑T]+∫ Á|ü»\T Ä˝À∫+#ê\Hêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nuÛÑ´]Δ ø£+<äT\ <äTπsZwt, q>∑s¡ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT Vü≤]Hê<Ûé, ¬ø.Vü‰]ø£, mHéM lqT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT÷&ÉT õ˝≤¢\ |ü]o\≈£î\T <˚e<ëdüHé õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>±ìï ø√sês¡T. kÕΔìø£ ø£˝…ø£ºs¡T ø±sê´\j·T+˝À πø+Á<ä mìïø£\ |ü]o\≈£î\T, õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+‘√ ìs¡«Væ≤+∫q düe÷y˚X¯+˝À <˚e<ëdüHé mìïø£\ e´j·T ìj·T+Á‘·Dô|’ düMTøÏå+#ês¡T. sêÁwüº+˝À z≥s¡¢qT Á|üuÛ≤$‘·+

#˚j·T&É+˝À ñuÛÑj·T>√<ëe], ø£ècÕí õ˝≤¢\T nÁ>∑kÕΔq+˝À ñqï≥T¢ πø+Á<ä mìïø£\ ø£MTwüHé≈£î düe÷#ês¡+ e∫Ã+<äì á dæΔ‹˝À á õ˝≤¢\˝À |ü]dæΔ‹ì dü«j·T+>± n+#·Hêy˚dæ n≥Te+{Ï #·s¡´\T ìs√~Û+#·&ÜìøÏ ‘·qqT Á|ü‘˚´ø£+>± |ü+|æ+#ês¡ì <˚e<ëdüHé #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢˝À eT<Ûä´+ |ü+|æ DÏì düeT÷\+>± ìs¡÷à*+#ê\ì k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+‘√

ÁkÕº+>∑T s¡÷+ uÛÑÁ<ä‘·ô|’ ø£˝…ø£ºs¡T düMTø£å Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T y˚T 6: õ˝≤¢˝À y˚T 7e ‘˚Bq »s¡>∑qTqï nôd+;¢, ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\ u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\T ÁkÕº+>∑T s¡÷+˝À uÛÑÁ<ä|ü]à eT÷&É+#Ó\ uÛÑÁ<ä‘ê e´edüΔqT @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T dæ<ë›sYΔ C…’Hé #ÓbÕŒs¡T. sê»eT+Á&ç ˝Àø˘düuÛÑ πø+Á<ä mìïø£\ |ü]o\≈£î\T Á|ü#·÷sY >√j·T˝Ÿ #ÓbÕŒs¡T. e≥÷¢s¡T˝Àì dæ.ÄsY.ÄsY Ç+»˙]+>∑T ø£fi≤XÊ\, sêeT#·+Á<ä Ç+»˙]+>∑T ø£fi≤XÊ\˝À @sêŒ≥T #˚ùd ÁkÕº+>∑T s¡÷eTT @sêŒ≥T rs¡TqT Äj·Tq‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T πø+Á<ä mìïø£\ |ü]o\≈£î\T dü«j·T+>± |ü]o*+#ês¡T. u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\qT uÛÑÁ<ä|üs¡Ã&Éy˚T ø±≈£î+&Ü <ä>∑Zs¡˝ÀH˚ øö+{Ï+>¥ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ |ü≥¢ Äj·Tq dü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø£fi≤XÊ\\ ÁbÕ+>∑D+ #·T≥÷º eT÷&É+#Ó\ uÛÑÁ<ä‘ê e´edüΔqT ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚j·T&É+ e\¢ eT]+‘· |ü{ÏwüºyÓTÆq $<ÛëHêìï neT\T #˚j·T&É+ e\¢ øö+{Ï+>∑T Á|üÁøÏj·T ≈£L&Ü düC≤e⁄>± »s¡>∑&ÜìøÏ M\T ø£\T>∑T‘·T+<äì >√j·T˝Ÿ #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢˝À u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\qT ÁkÕº+>∑T s¡÷eTT˝À uÛÑÁ<ä|ü]Ãq ‘·s¡Tyê‘· á HÓ\ 16e ‘˚Bq »]π> øö+{Ï+>¥ Á|üÁøÏj·T ≈£L&Ü düC≤e⁄>± ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ Á|üø£ÿH˚ øö+{Ï+>¥

πø+Á<ë\qT ≈£L&Ü $XÊ\yÓTÆq Vü‰\T˝À ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ #˚dæq rs¡T |ü≥¢ Äj·Tq dü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. πø+Á<ä mìïø£\ |ü]o\≈£î\T sê+BÛHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À Ç≥Te+{Ï ÁkÕº+>∑T s¡÷eTT\T @sêŒ≥T #˚dæ øö+{Ï+>¥ Á|üÁøÏj·T ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ

nqTyÓ’q yê‘êes¡D≤ìï ø£*Œ+∫q rs¡T ˇø£ Á|üD≤[ø± ã<ä›+>± ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. πø+Á<ä mìïø£\ |ü]o\≈£î\T \Áø±, u≤\ø£èwüí u…ÁVü≤, õ˝≤¢ mdt.|æ Vü≤]ø£èwüí, C…&é.|æ.dæ.Ç.ˇ. yÓ+ø£≥ ¬s&ç¶, ‘·Vü≤dæ˝≤¶sY dæ+Vü‰Á~, &çmdt.|æ dü‹Ôu≤ãT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

mìïø£\T #ê˝≤ KØ<äT >∑Ts¡÷!

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ sê»eT+Á&ç, y˚T 6: nôd+;¢, ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê\≈£î b˛{° #˚j·T≥+ n‘·´+‘· Ks¡TÑ√ ≈£L&ÉT≈£îqï e´eVü‰s¡+˝≤ e÷]+~. Á|ü#êsê\≈£î, Ç‘·s¡ Ks¡TÃ\T ˇø£ m‘·ÔsTT‘˚, z≥s¡¢qT Á|üdüqï+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î ∫e] ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E\T #˚j·÷*‡q ndü\T ‘·+‘·T Ks¡Tà ‘·&çdæ yÓ÷ô|&Ée⁄‘√+~. 2009 mìïø£\T es¡≈£L kÕ–q nuÛÑ´s¡TΔ\ mìïø£\ Ks¡TÃ, Vü≤&Üe⁄&˚ #ê˝≤ m≈£îÿeì n+‘ê uÛ≤$ùdÔ, Ä Ks¡TÃ≈£î |ü~ qT+∫ 20 ¬s≥T¢ n<äq+>± ákÕ] mìïø£˝À¢ Ks¡Ãe⁄‘√+~. Çø£qT+∫ Ç<˚ ‘·s¡Vü‰˝À Ks¡Tà #˚j·T≈£î+fÒ ndü\T mìïø£˝À¢ b˛{° #˚j·T≥y˚T nqedüs¡eTqï n_ÛÁbÕj·T+ @s¡Œ&ÉT‘√+~. d”e÷+Á<Ûä˝Àì 175 nôd+;¢, 25 ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ @ ìjÓ÷»ø£es¡ZeT÷ BìøÏ $TqVü‰sTT+|ü⁄ ø±<äì, Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ n+<äT‘·Tqï düe÷#êsêìï ã{Ϻ ns¡ΔeTe⁄‘√+~. nôd+;¢ nuÛÑ´]ú>± z≥s¡¢≈£î <äDí+ ô|≥Tº≈£î+≥÷ ‹s¡T>∑T‘·÷ Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£î+{≤q+fÒ ô|<ä›>± Ks¡Tà ñ+&É<äT. ø±˙ Á|ü<Ûëq b˛{°˝À ñ+≥÷, @yÓTÆHê düπs ¬>\yê\qï |ü≥Tº<ä\‘√ ñqï nuÛÑ´s¡TΔ˝…’‘˚ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ s¡÷.10 ø√≥T¢ô|’H˚ Ks¡Tà #˚j·÷*‡q |ü]dæú‹ì ákÕ] mìïø£\T ø£*Œ+#êsTT. <ëK\T #˚dæq Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\T düÁø£eT+>± ñHêïj·Tì ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] ìsêΔ]+∫q|üŒ{Ï qT+∫ Á|ü#ês¡+ eTT–ùd es¡≈£L nôd+;¢ n_Û´]Δø£j˚T´ Kπsà ¬s+&ÉT eT÷&ÉT ø√≥T¢ <ë≥T‘√+~. Çø£ ∫e]

nôd+;¢ nuÛÑ´]ú Ks¡Tà 10ø√≥T¢ ô|’e÷fÒ d”e÷+Á<Ûä˝À m≥T#·÷dæHê &ÉuÒ“..&ÉãT“ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E\T z≥s¡¢qT Á|üdüqï+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î #˚düTÔqï |ü+|üø±\ Ks¡Tà s¡÷.7 ø√≥T¢ qT+&ç s¡÷.20 ø√≥T¢ ñ+{À+~. d”e÷+Á<Ûä˝Àì <ë<ë|ü⁄ nìï nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢qT nuÛÑ´s¡Tú\ Ä]Δø£ |ü]dæú‹, n+~q $sêfi≤\T ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ Ä<Ûë s¡+>± z≥T≈£î s¡÷.500 qT+&ç s¡÷.2000 es¡≈£L πs≥T |ü*øÏ+~. $∫Á‘·y˚TeT+fÒ ø=ìï#√≥¢ md”‡ ]»s¡T«&ÉT nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢q÷ z≥T πs≥T s¡÷.1000 |ü*øÏ+<ä+fÒ mìïø£\ Ks¡Tà m+‘· <ës¡TD+ >± ô|]–b˛sTT+<√ ns¡Δ+ #˚düTø√e#·TÃ. s¡+|ü#√&Ées¡+ e+{Ï md”º ]»s¡T«&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ Ç‘·s¡ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ »s¡T>∑T‘·Tqï |ü+|üø±\+‘· ø±ø£b˛sTTHê>±˙, m+‘√ ø=+‘· eTT≥º#Óù|Œ+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\T kÕ>∑T‘·T HêïsTT. md”º ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ düVü≤»+>± z≥s¡¢≈£î &ÉãT“ |ü+#·≥+ »s¡>∑<äT. ø±˙ ákÕ] e÷Á‘·+ z≥T≈£î ø£˙dü+ s¡÷. 200 nsTTHê Ç#˚à neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ b˛{°#˚ùd nuÛÑ´]Δ nsTT‘˚ s¡÷. 25ø√≥¢ qT+∫ s¡÷.50 ø√≥T¢ Ks¡Tà #˚ùdÔ ‘·|üŒ Á|ü<Ûëq b˛{°˝À ì\<=≈£îÿ≈£îH˚ neø±X¯+ ø£ì|æ+#·≥+ ˝Ò<äT. ‘·q Á|ü#êsêìï ‘êqT #˚düT≈£î+≥÷, ‘·qø£+≥÷ ø=+‘·

j·T+Á‘ê+>±ìï, Á|ü#ês¡ kÕeTÁ–, yêVü≤Hê\qT düeT≈£Ls¡TÃø√e≥+ e+{Ï @sêŒ≥T¢ #˚düT≈£î+≥÷H˚, ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì nôd+;¢ ôd¬>à+≥¢˝À b˛{° #˚düTÔqï nôd+;¢ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î m+‘√ ø=+‘· &ÉãT“ düs¡T›u≤≥T #˚j·÷*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ˇø£ÿ nôd+;¢ ôd>∑à+{Ÿ ã\V”≤q+>± ñHêï, <ëì Á|üuÛ≤e+ yÓTT‘·Ô+ ˝Àø˘düuÛÑ |òü*‘·+ô|’ |ü&˚ Á|üe÷<ä+ ñ+&É≥+‘√, ˝Àø˘düuÛÑ nuÛÑ´s¡Tú\T ≈£L&Ü uÛ≤Ø>±H˚ Ks¡Tà #˚j·÷*‡ ek˛Ô+~. ø=ìï ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ n+#·Hê\ ø£Hêï Ks¡Tà ô|]–b˛e≥+‘√ nuÛÑ´s¡TΔ\T &ÉãT“ ø√dü+ |üs¡T>∑T\T rdüTÔHêïs¡T. ‘·eT ÄdüTÔ\qT neTà≥+ ˝Ò<ë ‘·qU≤ ô|{Ϻ eTØ &ÉãT“ ‘Ó#·TÃ≈£îH˚+<äT≈£î &ÉãT“qï yê] #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Vü≤yê˝≤ e÷s¡Z+˝À ≈£L&Ü kıeTTà #˚‘·T\T e÷s¡T‘·Tqï≥Tº düe÷#ês¡+ n+<äT‘√+~. |ü<˚fi¯¢ ÁøÏ‘·+ es¡≈£î nôd+;¢ nuÛÑ´]ΔøÏ nsTTq Ks¡Tà s¡÷.25 \ø£å\ qT+∫ s¡÷.50 \ø£å\T. 2009˝À ø=ìï ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ s¡÷.2 ø√≥T¢ Ks¡ÃsTT‘˚H˚ nyÓ÷à n+‘· KsêÃ? nì n+‘ê ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷s¡T. ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝À >∑‘· mìïø£˝À¢ s¡÷.1ø√{Ï 30 \ø£å\T Ks¡ÃsTTq ˇø£ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ákÕ] mìïø£\ Ks¡Tà s¡÷.10 ø√≥¢e⁄‘√+~. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À »]π> mìïø£˝À¢ Á|ü<Ûëq b˛{°˝À ñqï yês¡T Ç+‘·ø£Hêï m≈£îÿe Ks¡Tà #˚ùdÔ ‘·|üŒ |òü*‘·+ ñ+&˚˝≤ ˝Ò<äT.

ã+&ç s¡M+<äsY ˝Òì ˝À≥T |üP&ÉÃ˝Òì~ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ, y˚T 6: »s¡ï*düTº düe÷»+˝À ã+&ç s¡M+<äsY ˝Òì ˝À≥T |üP&ÉÃ˝Òì<äì |ü\Te⁄s¡T »s¡ï*düTº\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. H˚&ÉT Vü≤qàø=+&É˝Àì Áô|dtø£¢uŸ˝À Ç{°e\ nø±\ eTè‹#Ó+~q ôV≤#Ym+{Ï$ Øõq˝Ÿ ø√Ä]¶H˚≥sY ã+&ç s¡M+<äsY dü+‘ê|ü düuÛÑ Áô|dtø£¢uŸ n<Ûä´≈£åî\T õ. yÓ+ø£{Ÿ n<Ûä´ø£å‘·q »]–+~. á düe÷y˚X¯+˝À {Ïj·TT&ÉãT¢´CÒ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T |æqï •e≈£îe÷sY, Áô|dtø£¢uŸ ø±s¡´<ä]Ù &ç. |üeHé, sêÁwüº,õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T, $$<Ûä |üÁ‹ø£\, m\Áø±ºìø˘ MT&çj·÷\ Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T. õ˝≤¢˝À nH˚ø£ düeTdü´\qT Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæºøÏ rdüT≈£îb˛e&É+˝À s¡M+<äsY ø£èwæ mq˝Òì<äì, ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À eTT+<äT uÛ≤>±q ì\ã&ç b˛sê≥+ #˚XÊs¡ì ø=ìj·÷&Üs¡T. ˙‹øÏ ìC≤sTT‹øÏ e÷s¡Tù|s¡T>± ì*∫ n+<ä]øÏ n|ü⁄Ô&ç>±, ùdïVæ≤‘·T&ç>± eT+∫ù|s¡T >∑&ç+∫q s¡M+<äsY≈£î >∑Ts¡TÔ>± |ü\T ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤º\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. s¡M+<äsY C≤„|üø±\‘√ dü+düàs¡D dü+∫ø£ rdüT≈£îsêe&É+‘√ bÕ≥T Áô|dtø£¢uŸ Vü‰˝Ÿ≈£î ã+&ç s¡M+<äsY ù|s¡T ô|{≤º\ì, Äj·Tq ≈£î≥T+u≤ìøÏ n+&É>± ì\ã&˚+<äT≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ø=+‘· Ä]Δø£ düVü‰j·T+ #˚dæ Ä<äTø√yê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. »s¡ï*düTº\ düVü‰j·T+‘√ bÕ≥T Á|üuÛÑT‘·«|üs¡+>± yê] ≈£î≥T+u≤ìï Ä<äT≈£îH˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, Ç‘·s¡ sê»ø°j·T bÕغ\qT Hêj·T≈£î\qT düVü‰j·T+ Ä]›+#ê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. n˝≤π> uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À nø±\ eTè‘·T´yê‘·|ü&˚ »s¡ï*düTº\qT Ä<äTø√e&ÜìøÏ Á|ü‘˚´ø£+>± |òü+&é ‘·j·÷s¡T #˚ùd˝≤ ø£èwæ #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± s¡M+<äsY‘√ ‘·eT C≤„|üø±\qT Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ HÓeTs¡Ty˚düT≈£îHêïs¡T. s¡M+<äsY eTs¡D≤ìï Ç|üŒ{Ïø° J]í+#·Tø√˝Òø£b˛‘·THêïeTì |ü\Te⁄s¡T »s¡ï*düTº\T ø£+≥‘·&çô|{≤ºs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Á|æ+{Ÿ,

m\Áø±ºìø˘ MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\T |æ$ ø=+&É˝Ÿ sêe⁄ (yÓTÁ{À Ç+&çj·÷), _ÄsY ˝…ìHé ({Ï$5), >∑{Ïø£ $»jYT ≈£îe÷sY ({Ï q÷´dt), >√[ $sƒ¡˝Ÿ (Ä+Á<ÛäuÛÑ÷$T), ‘√≥ düT<Ûëø£sY ($XÊ˝≤+Á<Ûä), dæôV≤#Y düT<Ûëø£sY (Ä+Á<ÛäCÀ´‹), q÷s¡ lìyêdt(qeTùdÔ ‘Ó\+>±D), m. lìyêdt (áHê&ÉT), ø£èwüíyÓ÷Vü≤Hé (dæ$ÄsY), >=\¢|ü⁄&ç lìyêdü sêe⁄ (Væ≤+<äT), >∑&ɶ+ πøX¯eeT÷]Ô, ¬ø. dü+‘√wt ($XÊ˝≤+Á<Ûä), u≤\T (á{°M), ô|~›wt ({Ï$9), j·÷ø£kÕ«$T, $<ë´kÕ>∑sY (ôV≤#Ym+{Ï$), &Ódtÿ »s¡ï*düTº\ bò˛s¡+ n<Ûä´≈£åî\T X¯+πøwæ X¯+ø£sY sêe⁄, yÓ+ø£≥s¡‘·ï+ (mø˘‡Áô|dt {Ï$), |æ$ eT<äHé yÓ÷Vü≤Hé (<ä÷s¡<äs¡ÙHé), MD≤yêDÏ (C…$Tì), dæ]ø=+&É uÛ≤düÿsY sêe⁄ (ÄsY¬ø q÷´dt), kÕsTT Á|üB|t (ÇHéπøãT˝Ÿ), wü+wüß~›Hé (&çõπøãT˝Ÿ), dü‘·´Hêsêj·TD ({Ï5), ø√\ »Hês¡ΔHé (yês¡Ô), m+. düT<Ûëø£sY sêe⁄ ($»Hé Ä+Á<Ûä),ãT∫ìs&ç¶ (ø±ø£rj·T), j·T+kÕì lìyêdt es¡+>∑˝Ÿã÷´s√ N|t(Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚)kÕº|t]b˛s¡ºsY dæ.ôV≤#Y.s¡y˚Twt, $.s¡y˚Twtj·÷<äyé yÓTÁ{À Ç+&çj·÷ ]»q˝Ÿ ø√Ä]¶H˚≥sY |æ$ ø√+&É˝Ÿ sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä]úø£ düVü‰j·T+ n+~+#ê* õ˝≤¢˝Àì kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, ÄsYdæ\T, $˝Òø£s¡T\T, bò˛{À, M&çjÓ÷ »s¡ï*düTº\T ‘·eT≈£î ‘√∫q Ä]Δø£ düVü‰j·÷ìï ã+&ç s¡M+<äsY ≈£î≥T+u≤ìøÏ n+~+#ê\ì düe÷y˚X¯+˝À ìs¡ísTT+#ês¡T. Á|æ+{Ÿ MT&çj·÷ »s¡ï*düTº\T ‘·eT düVü‰j·÷ìï ‘√≥ düT<Ûëø£sY ($XÊ˝≤+Á<Ûä)≈£î, m\Áø±ºìø˘ MT&çj·÷ »s¡ï*düTº\T õ. yÓ+ø£{Ÿ (mHé{Ï$)øÏ, bò˛{À »s¡ï*düTº\T õ. XÊ´yéT (Vü≤Hé‡ Ç+&çj·÷)≈£î, M&çjÓ÷ »s¡ï*düTº\T qsTTyéT ({Ï$5)≈£î ‘·eT Ä]Δø£ düVü‰j·÷ìï á HÓ\ 8e ‘˚B˝À|ü⁄ n+<ä#˚j·÷\ì ø√sês¡T. á yÓTT‘êÔìï s¡M+<äsY ≈£î≥T+u≤ìøÏ Ä+<ä#˚kÕÔs¡T.

eT<Ûä´+ <äTø±D≤\T eT÷dæy˚dæq <äècÕº´ mø£ÿ&Ó’Hê eT<ä´+ |ü+|æDÏ »s¡T>∑T‘·T+<äì düe÷#ês¡+ \_ÛùdÔ nø£ÿ&É≈£î Á|ü‘˚´ø£ b˛©düT ã\>±\qT ‘·s¡*+#ê\ì z≥s¡¢≈£î &ÉãT“, eT<ä´+ n+~+#˚ yê]ì H˚s¡T>± |ü≥Tº≈£îì n¬sdüTº\T #˚dæ ìy˚~ø£\T düeT]Œ+#ê\ì <˚e<ëdüHé Ä<˚•+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T dæ<ë›sY› C…’Hé, õ˝≤¢ mdt.|æ mdt Vü≤]ø£èwüí, õ˝≤¢|ü]o\≈£î\T Á|ü#·÷sY>√j·T˝Ÿ, ã\ø£èwüí u…ÁVü≤, eTD°+Á<ÛäHê<é Á|ü<ÛëHé, sê+BÛHé, düT<Ûëø£sY nBÛ|t, p*j·Tdt \Áø±, õ˝≤¢ mdt.|æ Vü≤]ø£èwüí, C….dæ {Ï. u≤ãTsêe⁄Hêj·TT&ÉT, &ç.ÄsY.ˇ. ¬ø. Á|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ì*∫q Á|ü#ês¡ s¡<∏ä\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‘ê&˚|ü*¢>∑÷&Ó+, y˚T 6: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ◊<äT >∑+≥\‘√ Á|ü#ês¡+ |üsê«ìøÏ ‘Ós¡ã&ç+~. $$<Ûä yêVü≤Hê\‘√ yÓT Æ≈£î\ <ë«sê Á|ü#êsêìï }<äs¡>={Ϻq nuÛÑ´s¡TΔ\ Á|ü#ês¡ s¡<Ûë\T mø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ ì\T|ü⁄<ä\ #˚XÊs¡T. ∫e] s√C…’q k˛eTyês¡+ Äj·÷ bÕغ\≈£î #Ó+~q nuÛÑ´s¡TΔ\T $&ç$&ç>± sê´©\‘√ >∑÷ &Ó+ |ü≥ºD≤ìï ôVA¬s‹Ô+#ês¡T. dü«‘· +Á‘· nuÛÑ´]Δ>± ã]˝À ñqï ø=≥Tº dü‘·´ Hêsêj·TD ø=≥Tº |òü+ø£åHé bòÕ¢C≤ qT+∫ uÛ≤Ø m‘·TÔq »qdüMTø£s¡D‘√ Á|ü#ês¡ s¡<Ûä+‘√ dü≈£î≥T+ã dü|ü]yês¡düy˚T ‘·+>± sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø=≥Tº sê´©>± ãj·T\T<˚] yÓTsTTHés√&ÉT¶ MT<äT>± b˛©dt◊˝≤+&é es¡≈£î yÓ[fl nø£ÿ&É ñqï &Üø£ºsY _ÄsY n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó \]Œ+#ês¡T. ‹]– nø£ÿ&ç qT+∫ zesY Á_&ç® MT<äT>± Vü≤Ödæ+>¥uÀs¡T¶ es¡≈£î sê´© kÕ –+~. nq+‘·s¡+ |ü≥ºD+˝Àì Á|ü<Ûëq ≈£L&Éfi¯fl˝À sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Çø£ yÓ’mdtÄsYd”|” nuÛÑ´]Δ ‘√≥ >√|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, n_Ûe÷qT\‘√ ø£*dæ ô|<ä› m‘·TÔq sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. kÕúìø£ »j·T\øÏåà ~∏j˚T≥sY e<ä› qT+∫ zesY Á_&ç® MT<äT>± ‘ê\÷ø± ø±sê´\j·T+ e<ä›≈£î #˚s¡T≈£îì nø£ÿ&ç qT+∫ Vü≤Ö dæ+>¥uÀs¡T¶ >∑÷&Ó+ Á|ü<Ûëq ≈£L&Éfi¯fl˝À sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. yÓ’mdtÄsYd”|” ø±s¡´ø£s¡Ô\T,n_Ûe÷qT\T á sê´©˝À bÕ˝ÀZHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± yÓ’mdtÄsYd”|”øÏ eT<䛑·T>± »qùdq≈£î #Ó+~q ø±s¡´ø£s¡Ô\T, n_Ûe÷qT\T uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. zesYÁ_&ç® MT<äT>± Vü≤Ödæ+>¥uÀs¡T¶ es¡≈£î ô|<ä› m‘·TÔq sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nø£ÿ&ç qT+∫ Ee«\bÕ˝…+ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. |ü≥ºDeT+‘ê yÓ÷{≤s¡T yêVü≤Hê\‘√ ‹s¡>±&ÉT‘·÷ ùV≤¬s‹Ô+#ês¡T. _C…|æ nuÛÑ´]Δ ô|’&çø=+&É\ e÷DÏø±´\sêe⁄≈£î eT<䛑·T>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, _C…|æ, »qùdq H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T &É|ü⁄Œ yêsTT<ë´\ ø£fi≤ø±s¡T\‘√ uÛ≤Ø sê´© #˚|ü{≤ºs¡T. |ü≥ºD+˝À nìï s√ &É¢˝À &É|ü⁄ŒyêsTT<ë´\ ø£fi≤ø±s¡T\T yê] $Hê´kÕ\‘√ Äø£≥Tº≈£îHêïs¡T. ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]Δ <˚e‹ |ü<ëàe‹ ∫e]s√E $T–*q ÁbÕ+‘ê\˝À CÀs¡T>± Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

ø£cÕº\ e&ç˝À dü+‘·q÷‘·\bÕ&ÉT Á|ü»\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Á|üø±X¯+, dü+‘·q÷‘·\bÕ&ÉT, y˚T 5 : eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq dü+‘·q÷‘·\ bÕ&ÉT Á|ü»\T >∑T¬øÿ&ÉT ˙{Ï ø√dü+ HêHê nedüÔ\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Á>±eT+˝Àì Á|ü»\T Á|ü‹ s√E ñ<äj·T+ 6 >∑ˆˆ\ qT+&ç 9 >∑ˆˆ\ es¡≈£î kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑ˆˆ\ qT+&ç 6 >∑ˆˆ\ es¡≈£î b˛©dt ùdºwüHé <ä>∑Zs¡ ñqï eT+∫ ˙{Ï u≤$ <ä>∑Zs¡≈£î eT+∫ ˙{Ï ø√dü+ edüTÔ+{≤s¡T. nsTT‘˚ Á>±eT+˝À |ü⁄wüÿ\+>± ˙s¡T ñqï ô|<ä› #Ós¡Te⁄qï|üŒ{ÏøÏ |ü+#êsTTr n~Ûø±s¡T\T Á>±eT Á|ü»\≈£î ˙s¡T n+~+#·˝Òì <Ísꓤ>∑´ dæú‹˝À ñHêïs¡T. Á>±eT+˝À eT+∫ ˙{Ï {≤´+ø˘ ì]à+∫ 20 dü+ˆˆ >∑&ÉTdüTÔqï|üŒ{ÏøÏ |ü+#êsTTr n~Ûø±s¡\T yÓTT<ä{À¢ ¬s+&ÉT s√E\ ø=ø£kÕ] e~˝Ò ˙s¡T Ç|ü&ÉT Äs¡T s√E\ ø=ø£kÕ] e<äT\T‘·THêïs¡T. ô|’>± Äs¡T s√E\ ø=ø£kÕ] e#˚à ˙¬s’q u≤>∑T+≥T+<ë n+fÒ nB ˝Ò<äT. n+<äT#˚‘· #˚ùd~ @$T ˝Òø£ Á|ü»\T ø£\Twæ‘· ˙{ÏH˚ Á‘ê>±*‡ edüTÔ+~. ø£\Twæ‘· ˙{Ïì Á‘ê>∑≥+ e\q Á|ü»\T nH˚ø£ s√>±\T u≤]q |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Á|ü»\ kÂø£sê´\qT |ü{Ϻ+#·Tø=yê*‡q n~Ûø±s¡\T e÷Á‘·+ mìïø£\ düeTj·T+˝À e÷Á‘·y˚T yê] <ä>∑Zs¡≈£î n$ #˚kÕÔ+, Ç$ #˚kÕÔ+ nì ekÕÔs¡T. ‘·sê«‘· Á|ü»\qT |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü Ç˝≤ >±*øÏ e~˝ÒkÕÔs¡T. Bì |òü*‘·+>± ¬sø±ÿ&ç‘˚ &=ø±ÿ&Éì dü+‘·q÷‘·\bÕ&ÉT Á|ü»\T ø£\Twæ‘· ˙{Ïì Á‘ê>∑˝Òø£ yê≥sY ããT˝Ÿ 20 s¡÷bÕj·÷\T yÓ∫Ã+∫ ø=Hê*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. nH˚ø£ kÕs¡T¢ Á>±eT düs¡Œ+#YøÏ ‘·eT düeTdü´qT $qï$+#·T≈£îHêï |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. Bì‘√ »s¡>∑uÀj˚T mìïø£\˝À z≥T‘√ dü¬s’q ãT~› #ÓbÕÔ+ n+≥THêïs¡T.

ã‘·T≈£î<Ós¡Te⁄ ø√dü+ e∫à nq+‘·˝Àø±˝À¢øÏ.. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ |üs¡ø±\, y˚T 6: πs>=+&É eT+&É\πø+Á<ä+˝Àì ∫{≤´\ s√&ÉT¶qT ÄqTø=ìe⁄qï >√Ø\>∑&ɶ e<ä› Ä~yês¡+ sêÁ‹ M∫q u≤Ø á<äTs¡T>±\T\≈£î ‘ê{Ï #Ó≥T º ≈£L*,>∑T&Üsê\ô|’ |ü&É≥+e\¢ ˇø£ eTVæ≤fi¯ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+~+~. ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ @≥÷s¡THê>±s¡+ eT+&É\+˝Àì #ÓqïuÀsTTq |ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q $Tsê´\ yÓ+ø£≥eTà (45) ÄyÓT≈£î Ç<ä›s¡T ≈£L‘·Ts¡T¢, q\>∑Ts¡T ≈£îe÷s¡T\T ñHêïs¡T. Áã‘·T≈£î<Ós¡Te⁄ø√dü+ 7 ≈£î≥T+u≤\T πs>=+&É≈£î sêe≥+ »]–+~.>√Ø\>∑&ɶ düMT|ü+˝À Äs¡Tãj·T≥ bı˝≤˝À¢ >∑T&Üsê\T y˚düT≈£îHêïs¡T,#·T≥÷º |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ eT+#ê\T n\T¢ø=+≥÷ Jeq+ kÕ–+#˚yês¡T.kÕúìø£ mdt.◊. $sƒ¡˝Ÿ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ, <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

Ä]úø£ düVü‰j·T+ n+~+#ê* eTè‘·Tsê* ≈£î≥T+u≤ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+qT+&ç Ä]úø£ düVü‰j·T+ n+~+#ê\ì dæ.|æ.◊. e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î&ÉT ◊‘·dü<ëq+<ä+ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. dü+|òüT≥Hê düú\+˝Àì yÓ+ø£≥eTà ≈£î≥T+u≤ìï dæ.|æ.◊ e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î&ÉT ◊‘· dü<ëq+<ä+ dü+<ä]Ù+∫ ‘·q Á|ü>±&ÛÉ dü+‘êbÕ ìï ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± dü<ëq+<ä+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTq sê h+˝À mH√ïy˚\≈£î≥T+u≤\T uÛÑ÷$T˝Òø£ ,≈£L© |üqT\T <=s¡ø£ø£ e\dü\T b˛‘·THêïs¡ì á Áø£eT+˝ÀH˚ yÓ+ø£≥eTà ≈£î ≥T+ã+, eT]ø=ìï ≈£î≥T+u≤\‘√ Çø£ÿ&çøÏ e\dü\T e#êÃs¡ì, n&ÉbÕ <ä&ÉbÕ <=]πø ≈£L©|üqT\‘√ |üP≥ >∑&ÉT|ü⁄ ø=H˚yês¡ì, ≈£L©<= s¡ø£ì |üø£å+˝À _øå±≥q ≈£L&Ü #˚düT≈£îH˚yês¡ì Äy˚<äq yÓ*ãT #êÃs¡T. BìøÏ Á|üuÛÑT‘·«y˚T u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T.

|ü~y˚\ yÓTC≤Ø{Ï‘√ mÁs¡u…*¢ ¬>\T|ü⁄ U≤j·T+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ bÕ\≈£î]Ô, y˚T6: bÕ\≈£î]Ô ìjÓ÷»ø£ es¡Zìï nìï $<ä\T>± n_Ûeè~› #˚dæq {Ï&ç|æ e÷J myÓTà˝Ò´ mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sY sêe⁄ |ü~ y˚\ ˇ≥¢ yÓTC≤غ‘√ ¬>\TkÕÔs¡ì {Ï&ç|æ eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT, õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T >∑+>∑Tø£èwüíeT÷]Ô\T BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. H˚&ÉT bÕغ ø±s¡´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæHê $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷≥¢&ÉT‘·÷ {Ï.&ç.|æ. n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTqT mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄qT ˇ|æŒ+∫ Á|ü‘˚´ø£ sêh @sêŒ≥T≈£î {Ï.&ç.|æ. ˝ÒK Ç∫Ãq+<äT e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D sêh+ Ç#·ÃeTì ø±+Áπ>dt ô|<ä›\T #ÓbÕŒs¡ì yês¡T nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ ‘Ó∫Ã+~, Ç∫Ã+~. nì {Ï.ÄsY.j·Tdt. ø±+Áπ>dt bÕغ\T #Ó|ü⁄Œø√e&É+ k˛#·˙j·T+ yês¡T nHêïs¡T.


$#·Ã¤\$&ç>± &ÉãT“, eT<Ûä´+ u≤{Ïfi¯ófl |ü+|æD° ãT<Ûäyês¡+ 7, y˚T 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, y˚T 06: õ˝≤¢˝À z≥s¡¢≈£î n˙ï ìjÓ÷»ø£e sêZ˝À¢ &ÉãT“ |ü+|æD° $#·Ã¤\$&ç>± »]–+~. n~Ûø±s¡T\T Bìï n]ø£fÒº+<äT≈£î n˙ï @sêŒ≥T¢ #˚dæHê nuÛÑ´s¡TΔ\T z≥s¡¢≈£î

ô|ò’HêHé‡ <ës¡T\ ô|’kÕ sê»´+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ #˚sê´\, y˚T 06: #˚sê´\ eT+&É\+˝À ô|’HêHé‡ <ës¡T\T #Ó\πs– b˛‘·THêïs¡T. ˝…’ôdqT‡\T ˝Ò≈£î+&Ü ÇcÕºsê»´+>± e´eVü≤]düTÔHêï s¡T. á $wüj·T+ô|’ ñqï‘· n~Ûø±s¡T\T m+<äT≈£î |ü+{Ï+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì nqTe÷Hê\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. 10%≈£î ÇHéÁfÒdüTº #=|ü⁄Œq Ç∫à ≈£L© Hê© #˚düTø=ì Áã‘·Tπø yê´bÕs¡düTÔ\qT e÷qdæø£ øå=ã≈£î >∑T]#˚düTÔHêïs¡ì #˚düTø=ì Áã‘·T ≈£î<ë+ n+fÒ |üqT\T ˝Òe⁄, n|ü⁄Œ\T rs¡TÃ<ëeT+fÒ ndü˝Ò ˝Òe«ì >∑ØuÛÑT Áã‘·T≈£î\‘√ #·\>±≥+ Ä&ÉT‘·THêïs¡T. ˇø£ÿs√E≈£î ˇø£ÿ|üP≥¬ø’q ‹q&ÜìøÏ |üø£ÿq u…{Ϻ, e&û¶øÏ ‘Ó∫Ãq &ÉãT“\T m˝≤ rsêÃ\ì nqT ø£åD+ Áã‘·Tø±\+fÒ ô|’Hêdt‡ <ës¡T\‘√ j·TeT>∑+&Éy˚T ø£ì|ædüTÔ+<äì. ˇø£ ¬s+&ÉT s√E\T Ä>∑+&Éj·÷´ nì ø±fi≤fl, j˚Tfi≤fl |ü&ܶø±ì nH˚ø£ s¡ø±\T>± Væ≤+dædüTÔHêïs¡ì yê] e\¢ Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·T Hêïs¡Hêïs¡T. yê] e÷≥\T ‘·÷{≤\ ù|\&É+ ø±<äT ÁbÕDy˚T b˛yê*. Ç˝≤+{Ï ù|<ä\ ø£cÕºsêú+‘√ <√#·T≈£î+≥Tqïyê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛‘˚ n|ü⁄Œ\ u≤<Ûä‘√ Ä‘·àVü≤‘·´\T nì mH√ï $Hê*‡e⁄+≥T+<äì $._ø£å|ü‹, Hê>∑sêE, ø£ècÕí, #·+Á<äj·T´, >∑DÒwt, ¬ø.sêeTø£èwüí, ∫+‘·\ eTùV≤wt, u≤~Û‘·T\T ù|s=ÿHêïs¡T.

b˛*+>¥ @C…+≥¢ |òæsê´<äT\ô| ‘·ø£åDy˚T <äsê´|ü⁄Ô »]|æ+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, y˚T 6: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\ b˛*+>¥ @C…+≥¢ qT+∫ e#˚à |òæsê´<äT\ô|’ ‘·ø£åDy˚T <äsê´|ü⁄Ô »s¡bÕ\ì mìïø£\ ø£$TwüHé (Çdæ) sêh n~Ûø±s¡T\≈£î düŒwüº+ #˚dæ+~. ]–Z+>¥ô|’ |òæsê´<äT\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·T+&É≥+‘√ mìïø£\ ø£$TwüHé á Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. b˛*+>¥ @C…+≥T¢ ‘·eT |òæsê´<äT\qT düT\uÛÑ+>± n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î M\T>± eTTK´yÓTÆq n~Ûø±s¡T\ f…*bò˛Hé HÓ+ãs¡¢qT nìï b˛*+>¥ πø+Á<ë\ e<ä› Á|üeTTK+>± Á|ü<ä]Ù+∫ n+<äTu≤≥T˝À ñ+#ê \ì ≈£L&Ü mìïø£\ ø£$TwüHé Ä<˚•+∫+~. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ∫e] ¬s+&ÉT $&É‘·˝À¢ b˛*+>¥ »s¡T>∑qTqï ;Vü‰sY, |ü•ÃeT u…+ >±˝Ÿ, »eT÷à`ø±oàsY, Væ≤e÷#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ, ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ, Ä+Á< ÛäÁ|ü<˚XŸ, ñ‘·ÔsêK+&é sêÅcÕº\ Á|ü<Ûëq mìïø£\ n~Ûø±s¡T\≈£î á Ä<˚XÊ\T C≤Ø nj·÷´sTT. nìï b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\ @C…+≥T¢/]©$+>¥ @C…+≥¢ ªeT÷yéyÓT+{Ÿ w”{ŸμqT ìs¡«Væ≤+#ê\ì, Á|ü‹ b˛*+>¥ @C…+{Ÿ b˛*+>¥ πø+Á<ä+˝ÀøÏ m|ü⁄Œ&ÉT Á|üy˚•+∫+B, b˛*+>¥ πø+Á<ä+ qT+∫ m|ü⁄Œ&ÉT ãj·T{ÏøÏ yÓ[¢+~ ªeT÷yéyÓT+{Ÿ w”{Ÿμ˝À qyÓ÷<äT#˚dæ yê]‘√ dü+‘·ø±\T #˚sTT+#·Tø√yê\ì mìïø£\ ø£$TwüHé dü÷∫+∫+~. mìïø£\ |ü]o\≈£î\T, ôdø±ºsY y˚TõÅùdº≥T¢, d”ìj·TsY n~Ûø±s¡T\T b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT dü+<ä]Ù+∫q|ü⁄Œ&ÉT nø£ÿ&É ªeT÷yéyÓT+{Ÿ w”≥¢μqT dü]>± ìs¡«Væ≤düTÔqïB ˝ÒìB |ü]o*+#ê\ì düŒwüº+ #˚dæ+~. b˛*+>¥ @C…+≥¢ qT+∫ @ kÕúsTT˝À |òæsê´<äT\T e∫ÃHê yê{Ïô|’ ‘·ø£åDy˚T <äsê´|ü⁄Ô »]|æ+#ê\ì sêÅcÕº\ mìïø£\ n~Ûø±s¡T\qT mìïø£\ ø£$TwüHé Ä<˚•+∫+~.

18 es¡≈£î mìïø£\ ø√&é Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, y˚T 6: mìïø£\T nsTTb˛j·÷sTT, ìj·Te÷e[ |üPs¡Ô sTT+~, Çø£ nìï |üqT\T nsTTb˛‘êsTT nqT≈£î+fÒ bıs¡bÕfÒ. á HÓ\ 18 es¡≈£î mìïø£\ ø√&é neT\T˝À ñ+≥T+~. |òü*‘ê \T yÓ\¢&Ó’q ¬s+&ÉT s√E\ es¡≈£î mìïø£\ ø√&é neT\T˝À ñ+ ≥T+~. ‘·sê«‘· ø√&é m‹Ôy˚kÕÔs¡T. n|üŒ{Ïes¡≈£î m\ø£åHé ø£$TwüHé ìã+<Ûäq\T ‘·T.#· ‘·|üŒ≈£î+&Ü bÕ{Ï+#ê*‡+<˚. nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü m˝≤+{Ï n_Ûeè~Δ, Ç‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+ #·≈£L&É<äT. Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷˝À¢qT ø√&é Ä|òt ø£+&Éø˘º neT\T ˝À ñ+≥T+~. sê»ø°j·T bÕغ\T düuÛÑ\T, düe÷y˚XÊ\T ìs¡« Væ≤+#·≈£L&É<äT. 50 y˚\≈£î ô|’>± q>∑<äT rdüT¬øfi≤¢\+fÒ <ëìøÏ nìï s¡ø±\ s¡d”<äT\T ñ+&Ü*‡+<˚. b˛©düT\ nqTeT‹ ˝Ò≈£î+ &Ü Á|ü<äs¡Ùq\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ ìùw<Ûä+. z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ s√Eq eT<ä´+ <äTø±D≤\T eT÷dæy˚j·÷*. m˝≤+{Ï ø£$«+|ü⁄ #·s¡´\ ≈£î bÕ\Œ&Ée<äT›. 144 ôdø£åHé neT\T˝À ñ+≥T+~ ø±ã{Ϻ >∑T+ |ü⁄\T >∑T+|ü⁄\T>± ‹s¡>∑&ÜìøÏ M˝Ò¢<äT.

e÷$T&çøÏ ô|]–q &çe÷+&é Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, y˚T 6: y˚dü$ e∫Ã+<ä+fÒ Á|ü‹ Ç+{À¢ }s¡>±j·T |ü#·Ãfi¯¢ Vü≤&Üe⁄&ç ø£ì|ædüTÔ+~. á @&Ü~ Ä•+∫q kÕúsTT˝À e÷$T&ç ~>∑Tã&ç ˝Òø£b˛e&É+, e&É¢>∑+&É¢ yêq‘√ <Óã“‹q&É+‘√ |ü#·Ã&çe÷eT&ç ø±j·T\≈£î &çe÷+&é ô|]–+~. }s¡>±j·T≈£î ñ|üjÓ÷–+#˚ ∫qï, ô|<ä› e÷$T&ç ø±j·T\ <Ûäs¡\T ˇø£{Ï 15 s¡÷bÕj·T\ qT+&ç 20 s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î <Ûäs¡ |ü\T≈£î‘·T+~. M{ÏøÏ ‘√&ÉT ô|]–q ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\‘√ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. |ü#·Ã&ç kÕe÷Á– ø=qT>√\T #˚ùd+<äT≈£î Á|ü»\T uÛÑj·÷+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. y˚˝≤~ ôV≤ø±ºs¡¢˝À õ˝≤¢˝À e÷$T&ç kÕ>∑T #˚düTÔHêïs¡T. á @&Ü~ Ä•+∫q kÕúsTT˝À ~>∑Tã&ç sê˝Ò<äì e÷$T&ç ¬s’‘·T\T yêb˛‘·T Hêïs¡T. ns¡ø=s¡>± ø±dæq ø±j·T\T Ç{°e\ >±*<äTe÷s¡+‘√ ≈£L&çq e&É>∑+&É¢ esê¸ìøÏ H˚\sê*b˛j·÷j·Tì yêb˛j·÷s¡T. B+‘√ e÷¬sÿ{Ÿ˝À }s¡>±j·T≈£î &çe÷+&é ô|]–+~. }s¡>±j·T |ü#·Ãfi¯¢ ‘·j·÷ØøÏ nedüs¡eTj˚T´ kÕe÷Á– ≈£L&Ü n~Ûø£ <Ûäs¡ |ü\T≈£î‘√+~. ñeTà&ç ≈£î≥T+ã+˝À @{≤ 300 e+<ä\ qT+∫ 500 es¡≈£î e÷$T&ç ø±j·T\T |ü#·Ã&çô|&É‘êeTì, ô|]–q <Ûäs¡\ ø±s¡D+>± e+<ä ø±j·T\≈£î ≈£L&Ü n+‘˚ Ks¡Tà ne⁄‘·T+<äì eTVæ≤fi¯\T yêb˛‘·THêïs¡T. kÕe÷q´ eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ ≈£î≥T+u≤\T á @&Ü~ }s¡>±j·T|ü#·Ãfi¯¢≈£î <ä÷s¡+>± ñ+≥THêïs¡T.

nedüs¡yÓTÆ &ÉãT“, eT+<äT u≤ãT\≈£î eT<Ûä´+ u≤{Ïfi¯¢qT sêÁ‹øÏsêÁ‘˚ |ü+|æD° #˚kÕs¡T. b˛{≤b˛{°>± ˇø√ÿ nuÛÑ´]Δ 500 qT+∫ 2000 es¡≈£î z≥s¡¢≈£î &ÉãT“ |ü+|æD° »]–+~. nsTT‘˚ ø=ìï#√≥¢ Çs¡T esêZ\ nuÛÑ´s¡TΔ\T ˇ|üŒ+<ä+

≈£î<äTs¡TÃø=ì me]ô|’Hê |òæsê´<äT\T ˝Ò≈£î+&Ü Á|üXÊ+‘·+>± z≥s¡¢≈£î eT<Ûë´ìï, &ÉãT“qT ms¡>± #·÷|æ+#ês¡T. ñ<äj·T+ 7 >∑+ˆˆ\≈£î mìïø£\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+&É>± b˛*+>¥ ã÷‘·T\ e<ä› 144 ôdø£åHé @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ n˙ï Á>±e÷˝À¢

mìïø£\≈£î düs¡«+ dæ<äΔ+.. mìïø£\ kÕeTÁ– |ü+|æD° Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, y˚T 06: õ˝≤¢˝À kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ ≈£î dü+ã+~Û+∫q @sêŒ≥T¢ |üP]Ô nsTTq$. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY mHé. lø±+‘Y Ä<˚X¯+ y˚Ts¡≈£î ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T eT+>∑fi¯yês¡+ HÓ\÷¢s¡T &ç.¬ø.&ÉãT¢´ ø£fi≤XÊ\˝À mìïø£\ kÕeTÁ–ì dü+ã+~Û+‘· n~Ûø±s¡T\≈£î |ü+|æD° #˚kÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± 10 ìjÓ÷»ø£esêZ ˝À¢q÷ 22 \ø£å\ 72 y˚\ ‘=$Tà~e+<ä\ j·÷uÛ…’ ¬s+&ÉT eT+~ z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·Tø√qT Hêï s¡T. Á|ü‹ b˛*+>¥ ã÷‘Ye<ä› u≤Ø ã+<Û√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚kÕs¡T. Ç+<äTø√dü+ 786 eT+~ yÓTÆÁø√ nã®s¡«s¡¢qT ìj·T$T+#ês¡T. düeTkÕ´ ‘·àø£ ÁbÕ+‘·+˝À yÓuŸ ø±´dæº+>¥qT @sêŒ≥T #˚dæ 1100 b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À yÓuŸ ø±´dæº+>¥ @sêŒ≥T #˚kÕs¡T. 704 b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À M&çjÓ÷Á>∑|ò”ì ∫Árø£]+#·qTHêïs¡T. õ˝≤¢˝À 2593 b˛*+>¥ πø+Á<ë\≈£î >±qT 2710 eT+~ Á|æôd’&ç+>¥ n~Ûø±s¡T\qT 2826 eT+~ì n<Ûäq|ü⁄ Á|æôd’&ç+>¥ n~Ûø±s¡T\T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ìj·T$T+#ês¡T. 6277 z{Ï+>¥ j·T+Á‘ê\T @sêŒ≥T #˚j·T>± 7787 u≤´˝…{Ÿ j·T÷ì ≥¢qT @sêŒ≥T#˚dæ ãT<Ûäyês¡+ mìïø£\T »]π>+<äT≈£î düs¡«+ dæ<äΔ+ #˚kÕs¡T. HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+, Á>±MTD+, yÓ+ø£≥–] ìjÓ÷»ø£e sêZ\˝À n<Ûäq+>± b˛{° nuÛÑ´s¡TΔ\T+&É&É+‘√ ˇø√ÿ b˛*+>¥ ã÷‘Y≈£î ¬s+&ÉT á.$.m+.\qT @sêŒ≥T #˚kÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ dæã“+~ì

Äj·÷ mdt.◊.\T Á|üø£{Ï+ #ês¡T. õ˝≤¢˝À 10 ìjÓ÷»ø£esêZ\˝Àq÷, 2 bÕs¡¢yÓT+≥Ø ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢q÷ 140 eT+~ nuÛÑ´s¡TΔ\T b˛{°˝À e⁄Hêïs¡T. |ü˝…¢ ÁbÕ+‘ê˝À¢ n~Ûø£+>± eT<ä´+ |ü+|æD° »]–+~. Bìï n]ø£fÒº n~Ûø±s¡T\T ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. ø=ìï#√≥¢ ãVæ≤s¡+>∑+>± H˚‘·\ Ç+&É¢ qT+∫ eT<ä´+ u≤≈£î‡\T rdüT¬øfi¯óÔHêï ‘·eT¬ø+<äT≈£î˝Ò n+≥÷ n~Ûø±s¡T\T #·÷d”#·÷&Éq≥T¢ e´eVü≤]+#·&É+ »]–+~. yÓTT‘êÔìøÏ eT‘·TÔ˝À eT<ä´+ u≤ãT\T, &ÉãT“˝À¢ z≥s¡T¢ Äq+<ä+>± ø£ì|æ+#ês¡T. eT] rs¡TŒ me]ø√düyÓ÷..... Ç~ e÷Á‘·eTT s¡Vü≤dü´y˚T.

dü«\Œ |òüTs¡¸D Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, y˚T 6: HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì XË{Ϻ>∑T+≥ s√&ÉT¶ e<ä› eT+>∑fi¯yês¡+ dü«\Œ |òüTs¡¸D #√≥T#˚düTø=+~. z bÕغøÏ dü+ã+~Û+∫q nuÛÑ´]Δ eTqTwüß\T z≥s¡¢≈£î &ÉãT“ |ü+|æD° #˚düTÔ+&É>± Á|ü‘·´]Δ esêZìøÏ #Ó+~qyês¡T Bìï n&ÉT¶ø=Hêïs¡T. B+‘√ Çs¡TesêZ\≈£î |òüTs¡¸D »]–+~. nsTT‘˚ nø£ÿ&çø£ÿ&˚ ø=+<äs¡T ã&Ü H˚‘·\T #˚s¡Tø=ì dü+|òüT≥q õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\≈£î #˚s¡ø£eTT+<˚ dü<äT›eTì–+#ês¡T. z yÓ’|ü⁄ õ˝≤¢˝À z≥s¡¢ #Ó’‘·q´+ ø√dü+ |ü\T#√≥¢ düe÷y˚XÊ\T n~Ûø±s¡T\T ìs¡«Væ≤+∫q ‘·ìF ãè+<ë\T |üs¡´y˚øÏådüTÔHêï &ÉãT“ |ü+|æD° ãVæ≤s¡+>∑ s¡Vü≤dü´+>± »]–b˛sTT+~.

‘·Tìø±≈£î ø£≥º≈£î s¡÷.3 #Ó*¢+#ê*

‘·s¡*+#˚+<äT≈£î õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 416 ãdüT‡\T @sêŒ≥T #˚kÕs¡T. 11405 eT+~ z.|æ.z.\qT ìj·T$T+∫ Á|ü‹ b˛*+>¥ ã÷‘Ye<ä› mìïø£\≈£î @˝≤+{Ï düeTdü´ ˝Ò≈£î+&Ü z≥s¡T¢≈£î düø±\+˝À z≥T y˚ùd˝≤ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ês¡T. Äj·÷ eT+&É˝≤\ n~Ûø±s¡T\T ‘ê>∑T˙{Ï kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#˚˝≤ ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. @˝≤+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T #√≥T#˚düTø√≈£î+&Ü mdt.|æ. qeB|tdæ+>¥ Áπ>yê˝Ÿ πø+Á<ä ã\>±\‘√ ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚kÕs¡T. ø√ePs¡T,

ñ<äj·T–], Ä‘·à≈£Ls¡T, ø±e*, yÓ+ø£≥–] ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT düe÷#ê s¡+ ‘Ó*ùd˝≤ dæã“+~ì ìj·T$T+ #ês¡T. z≥s¡T¢ Á|üXÊ+‘·+>± z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷ –+#·Tø√yê\ì õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T. Ç<ä›s¡T @.mdt.|æ.\T, Ç<ä›s¡T z.mdt. &ç.\T, 16 eT+~ &ç.mdt.|æ.\T, 60 eT+~ dæ.◊.\T, 165 eT+~ mdt.◊.\T mìïø£\ dü+ <äs¡“¤+>± ã+<√ãdüTÔ˝À &É÷´{°\T ìs¡«Væ≤+ #·qTHêïs¡T. Ç+<äTø√dü+ mdt.|æ. Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚kÕs¡T.

ø±jYT. sêC≤ø±jYT !

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, y˚T 6: øÏ+>¥‡ |ü+C≤uŸ ¬>\TdüTÔ+<ë... #ÓHÓ’ï dü÷|üsYøÏ+>¥‡ ¬>\TdüTÔ+<ë? sêj·T˝Ÿ #Ûê˝…+»sY‡ ¬>\TbÕ... sê»kÕúHé sêj·T˝Ÿ‡ ¬>\TbÕ? 10 zes¡¢˝À &Ûç©¢ &˚sY &Ó$˝Ÿ‡ mìï |üs¡T>∑T\T #˚düTÔ+~? e÷ø˘‡yÓ˝Ÿ mìï |üs¡T>∑T\T #˚kÕÔ&ÉT? bı˝≤sY¶ mìï dæø˘‡\T ø=&É‘ê&ÉT? ` Çe˙ï ◊|æ˝Ÿ e÷´#Y\ô|’ ˇø£|üø£ÿ CÀs¡T>± kÕ>∑T‘·Tqï |ü+<ë\T. ø±ì eTs√yÓ’|ü⁄ M{Ï ø£Hêï n‘·´+‘· Á|üe÷<äø£s¡+>± eTs√ Áf…+&é s¡+>∑+˝ÀøÏ e∫Ã+~. n<˚ mìïø£\ Áf…+&é. á HÓ\ 7q »s¡>∑uÀj˚T kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ ã]˝À b˛{° #˚düTÔqï nuÛÑ´s¡Tú\ô|’ u…{Ϻ+>¥ CÀs¡T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. ˇø£{ÏøÏ eT÷&ÉT, ¬s+&ÉT≈£î nsTT<äT ¬s≥T¢... Ä\dü´+ #˚ùdÔ ÄXÊuÛÑ+>∑+ n+≥÷ CÀs¡T>± |ü+<˚\T »]–b˛‘·THêïsTT. ‘·T~ n+ø±ìøÏ #˚s¡T≈£îqï mìïø£\ô|’ u…{Ϻ+>¥\ CÀs¡T Ç~. >√<ëe] õ˝≤¢˝À nìï |ü≥ºD≤\T, |ü˝…¢˝À¢ n‹s¡Vü≤dü´+>± |ü+<˚\T kÕ–b˛‘·THêïsTT. ø=+‘·eT+~ nsTT‘˚ Msêy˚X¯+‘√ ‘êVü≤‘·T≈£î $T+∫ |ü+<˚\T ø±ùddüTÔHêïs¡T. 25y˚\T ø£&ç‘˚ 75 y˚\T ekÕÔj·Tì, 50 y˚\T ø£&ç‘˚ 2.50\ø£å\ s¡÷bÕj·T\T ekÕÔj·Tqï n‘ê´X¯‘√ |ü+<Ó+sêj·TTfi¯ó¢ #Ó\πs–b˛‘·THêïs¡T. ø=ìï#√≥¢ Ç\T¢, düú\+, bÕ¢{Ÿ\ &Ü≈£î´yÓT+≥T¢ ≈£î<äTe ô|{Ϻ eTØ |ü+<˚\T ø±düTÔHêïs¡T. ø=+‘·eT+~ nuÛÑ´s¡TΔ˝…’‘˚ ‘·eTyÓ’|ü⁄ |ü+<˚\T ø±ùd+<äT≈£î ø=+‘·eT+~ øÏsêsTT e´≈£îÔ\qT, ã+<ÛäTe⁄\qT ìj·T$T+#·T≈£îHêïs¡+fÒ Ä‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT. Ms¡T õ˝≤¢ n+‘·{≤ $#·Ã\$&ç>± ‹s¡T>∑T‘·÷ |ü+<˚\T ø±ùdyê] ø√dü+ yÓ‘·T≈£î‘·THêïs¡T. >∑‘·+˝À ˇøÏ+‘·>± ñ+&˚ ª≈£î\μ düeTs¡+ ákÕ] mìïø£˝À¢ ‘ês¡kÕúsTTøÏ #˚s¡Tø√e≥+‘√ $$<Ûä ≈£î˝≤\yês¡T esêZ\T>± $&çb˛sTT ø√düT|ü+<˚\≈£î m>∑|ü&É≥+‘√ |ü+<˚\T ø√≥¢≈£î #˚]b˛j·÷sTT. ø=ìï#√≥¢ <Ûäqe+‘·T\qT _ø±s¡T\T>± e÷πsà kÕúsTT˝À ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ |ü+<˚\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. eTTK´+>± eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ e´≈£îÔ\T n|ü⁄Œ\T #˚dæ eTØ |ü+<˚\T ø±düTÔ+&É≥+‘√ yês¡T _ø±s¡T\T>± e÷πs neø±X¯+ ñ+<äì Ä+<√fi¯q

8q õ˝≤¢≈£î sêqTqï Á|ü|ü+#·u≤´+ø˘ Á|ü‹ì<ÛäT\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, y˚T 6: Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº m&ÉeT ø±\« |ü]~Û˝À Ä<ÛäTìø°ø£s¡D |üqT\T |ü]o*+#˚+<äT≈£î Á|ü|ü+#·u≤´+ ≈£î ãè+<ä+ õ˝≤¢≈£î sêqT+~. KeTà+ õ˝≤¢ |ü]~Û˝À 19 &çdæº ã÷´≥Ø ø£$T{°\ |ü]~Û˝À ø±\«\ Ä<ÛäTìø°ø£s¡D |üqT\≈£î 329.19 ø√≥T¢ eT+ps¡j·÷´sTT. nsTT‘˚ 149.19 ø√≥T¢ e÷Á‘· y˚T Ks¡Tà #˚dæ Ä<ÛäTìø°ø£s¡D |üqT\T |üP]Ô #˚XÊs¡T. n˝≤π> kÕ>∑sY Á|ü<Ûëq ø±\« |ü]~Û˝À ‘=$Tà~ |üqT\≈£î ˇø£ |üìe÷ Á‘·y˚T |üPs¡ÔsTT+~. á |üqT\≈£î 439.43 ø√≥T¢ eT+ps¡T ø± >±, πøe\+ 281.73 ø√≥T¢ e÷Á‘·y˚T Ks¡Tà #˚dæ Ä<ÛäTìø°ø£s¡D |üqT\T #˚|ü{≤ºs¡T. nsTT‘˚ &çdæºã÷´≥Ø øÏ+<ä eT+p¬s’q |üqT \T á @&Ü~ Ä>∑düTº Hê{ÏøÏ |üP]Ô #˚j·÷*‡ ñ+~. Á|ü<Ûëq ø±\« øÏ+<ä |üqT\T &çôd+ãsYHê{ÏøÏ |üP]Ô #˚j·÷* nsTT‘˚ |üqT\T |üP]Ô#˚ùd >∑&ÉTe⁄ ô|+#ê\ì ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ ø√s¡T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À á HÓ\ 8q Á|ü|ü+#·u≤´+≈£î ãè+<ä+ Ä<ÛäTìø°ø£s¡D |üqT\T |ü]o*+#˚+<äT≈£î edüTÔHêïs¡T.

8qT+∫ ñ∫‘· yÓT>± Äs√>∑´ yÓ’<ä´ •_sê\T

KØ|òt kÕ>∑T≈£î ø±sê´#·s¡D Á|üD≤[¡≈£ : CÒ&çm

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, y˚T 6: á HÓ\ mì$T~ qT+&ç 23e ‘˚B es¡≈£î Äs√>∑´ l ñ∫‘· yÓT>± yÓ’<ä´ •_sê\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Äs√>∑´ l õ˝≤¢ düeTq«j·Tø£s¡Ô &Üø£ºsY lìyêdt ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY lqπswt Ä<Ûä«s¡´+˝À õ˝≤¢˝À Á|ü‹HÓ\ Äs√>∑´l ñ∫‘· yÓT>± yÓ’<ä´ •_sê\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹bÕ~+∫+ <äHêïs¡T. á HÓ\ 8|ü nXÊ«|ü⁄s¡+ eT+&É\+˝Àì ÄXÊ«|ü⁄s¡+, 15q ø£\÷¢s¡T eT+&É\+˝Àì ø£\÷¢s¡T Á>±eT+, uÛÑÁ<ë#·\+˝Àì >∑T+&Ü\ ø±\˙, 23q @q÷ÿs¡T eT+&É\+˝Àì @q÷ÿs¡T ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Äs√>∑´ l •_sê\T @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T. á •_sê˝À¢ Äs√>∑´l |ü<∏äø£+ <ë«sê \_Δbı+<ä>√πs yês¡+‘ê á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, y˚T 6: sêqTqï KØ|òt d”»Hé˝À e´ekÕj·T kÕ>∑T≈£î ¬s’‘·T\T m˝≤+{Ï Çã“+<äT\≈£î >∑T]ø±≈£î+&Ü e´ekÕj·T XÊK ‘·–q ø±sê´#·s¡D Á|üD≤[ø£qT s¡÷bı+~+#·qTqï≥T¢ õ˝≤¢ e´ekÕj·T XÊK CÒ&çm uÛ≤düÿs¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. e´ekÕj·T XÊK ‘·s¡|òü⁄q dü_‡&ûô|’ ¬s’‘·T\≈£î n+~+#ê*‡q |ü∫Ãs=≥º, e] $‘·ÔHê\T nedüs¡yÓTÆq y˚Ts¡≈£î düs¡|òüi≤ #˚ùd+<äT≈£î ‘·eT XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|ü‹bÕ<äq\T dæ<äΔ+#˚dæ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü+|æq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. KØ|òt d”»Hé ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ eTT+<äT>± e´ekÕj·T uÛÑ÷eTT˝À¢ uÛÑ÷kÕs¡+ ô|+#˚+<äT≈£î õ˝≤¢˝À @&ÉT qT+∫ 14 y˚\ |ü∫Ãs=≥º $‘·ÔHê\T nedüs¡+ ñ+&É>± ¬s+&ÉT y˚\ øÏ«+{≤fi¯¢ es¡≈£î J\T>∑T\T düs¡|òüsê #˚ùd neø±XÊ\THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. sêuÀj˚T KØ|òt d”»Hé˝À 20

e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. |òü*‘·+ ‘ês¡Te÷¬s’‘˚ Ç≥Te+{Ïyês¡+‘ê s√&ÉT¶q |ü&Éø£ ‘·ù|Œ˝≤˝Ò<äT. sêh+˝À @ õ˝≤¢˝À ˝Òì$<Ûä+>± ñuÛÑj·T>√<ëe] õ˝≤¢˝À¢ |ü+<˚\T ø√≥¢ s¡÷bÕj·T˝À¢ »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Ç|üŒ{Ïπø ˇø£ÿ |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝ÀH˚ düTe÷s¡T 100 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\≈£î ô|’ã&ç |ü+<˚\T kÕ>±j·Tì nq~Ûø±]ø£ düe÷#ês¡+. 7e ‘˚B Hê{ÏøÏ á yÓTT‘·Ô+ ¬s+&ÉTe+<ä\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T <ë{ÏHê ÄX¯Ãs¡´b˛qedüs¡+ ˝Ò<äT. ÄX¯Ãs¡´+ @$T≥+fÒ bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHê\ô|’ y˚\˝À¢ |ü+<˚\T »s¡T>∑T‘·T+&É>± nôd+;¢ dæ¬>à+≥¢˝À e÷Á‘·+ nuÛÑ´s¡Tú\ $»j·÷eø±XÊ\ô|’ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ u…{Ϻ+>¥ ø£≥º&É+. @\÷s¡T, <Ó+<äT\÷s¡T, bÕ\ø=\T¢, qsê‡|ü⁄s¡+, ‘ê&˚|ü*¢>∑÷&Ó+, ;ÛeTes¡+ nôd+;¢ dæ¬>à+≥¢˝À á |ü+<˚\ CÀs¡T uÛ≤Ø>± ñ+~. Á|ü<Ûëq+>± ˇø£ kÕe÷õø£ esêZìøÏ dü+ã+~Û+∫ z≥¢ ã~©\T uÛ≤Ø>± ñ+≥T+<äqï n+#·Hê\ H˚|ü<Ûä´+˝À n kÕe÷õø£ es¡Z+ nuÛÑ´]ú ñqï#√≥¢ Ç‘·s¡ kÕe÷õø£ esêZ\ nuÛÑ´s¡Tú\T+fÒ n ÁbÕ+‘ê\˝À á |ü+<ë\ XÊ‘·+ uÛ≤Ø>± ô|]–b˛sTT+~. ‘·eT es¡Zy˚T ¬>\TdüTÔ+<äqï qeTàø£+‘√, BÛe÷‘√ \ø£å˝À¢H˚ |ü+<ë\≈£î ~>∑T‘·T+&É≥+ $X‚wü+. B+‘√bÕ≥T ø=+‘·eT+~ yÓTTu…’˝Ÿ |ü+<Ó>±fi¯ó¢ ≈£L&Ü uÛ≤Ø>±H˚ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. Ms¡T H˚s¡T>± kıeTTà‘√ &û˝Ÿ #˚j·T≈£î+&Ü e÷≥, ø±–‘ê\ $÷<˚ á e´eVü‰sêìï q&ç|ædüTÔHêïs¡T. b˛©düT ì|òü÷ ‘·>∑TZeTTK+ |ü&ç‘˚ kıeTTà ãj·T≥≈£î rùd+<äT≈£î dæ<ä›eTj·÷´s¡T. >∑‘·+˝À »]π> ÁøϬø{Ÿ u…{Ϻ+>¥\ ‘·s¡Vü‰˝ÀH˚ eT]ø=ìï u…{Ϻ+>∑T\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. ñuÛÑj·T>√<ëe] õ˝≤¢\qT ˇø£ j·T÷ì{Ÿ>± rdüT≈£îì @ bÕغøÏ mìï ekÕÔj·Tqï n+X¯+ô|’ ≈£L&Ü uÛ≤Ø>± |ü+<ë\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. Á|ü<Ûëq+>± yÓ’mkÕ‡sYdæ|æ, {Ï&ç|æ bÕغ\≈£î ñuÛÑj·T>√<ëe] õ˝≤¢\T ø£*|æ mìï ekÕÔsTT, y˚πs«s¡T>± mìï kÕúHê\qT Äj·÷ bÕغ\T ¬>\TÃ≈£î+{≤sTT nqï n+XÊ\ô|’ Vü‰{ŸVü‰{Ÿ>± |ü+<˚\T kÕ–b˛‘·THêïsTT.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, y˚T 6: ‘·Tìø±≈£î 50 Ä≈£î\T ñqï ø£≥º≈£î eT÷&ÉT s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq <Ûäs¡ #Ó*¢+#ê\ì q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” nC≤„‘· <äfi¯ H˚‘·, KeTà+, es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢\ @C…˙‡ ø£$T{° ø±s¡´<ä]Ù nXÀø˘ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î Äj·Tq õ˝≤¢˝Àì Ç\¢+<äT˝À ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ‘·Tìø±≈£î ùdø£s¡D |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+, ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔHêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ä≈£î neTTà&ÉTb˛˝Ò<äH˚ kÕ≈£î‘√ HêD´‘ê ˝ÀbÕ\T #·÷|ü⁄‘·÷ Ä≈£î ùdø£s¡Dô|’ ‘·–q ÁX¯<äΔ ô|≥º&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. Ä≈£î ùdø£s¡D ≈£L©\ô|’ y˚≥T y˚düTÔHêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. dü¬s’q <Ûäs¡\T #Ó*¢+#·ø£b˛‘˚ ≈£L©\T düyÓTà≈£î ~– b˛sê{≤ìøÏ dæ<äΔ+ ø±yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. b˛sê{≤\ <ë«sê e÷Á‘·y˚T ‘·Tìø±≈£î ùdø£s¡D <Ûäs¡\T ô|+#·T≈£î+≥÷ edüTÔHêïeTì ˇø=ÿø£ÿkÕ] Á|üuÛÑT‘·«+ ô|+∫q ≈£L© πs≥¢qT ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ #Ó*¢+#·&É+ ˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. ≈£L© πs≥¢ ô|s¡T>∑T<ä\ ø√dü+ Á>±e÷˝À¢ Á|ü<äs¡Ùq\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

b˛*+>¥ dæã“+~ m+|æø£ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T y˚T 6: õ˝≤¢˝À bÕs¡<äs¡Ùø£+>± b˛*+>∑T dæã“+~ ìj·÷eTø±ìï ø£+|üP´≥s¡T <ë«sê ìs¡ísTT+#·&É+ »]–+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T dæ<ë›sY› C…’Hé #ÓbÕŒs¡T. kÕ›ìø£ ø£˝…ø£ºs¡T ø±sê´\j·T+˝À k˛eTyês¡+ ø£+|üP´≥s¡T <ë«sê b˛*+>∑T πø+Á<ë\≈£î sê´+&ÉyÓTÆCÒwüHé ìs¡«Væ≤+∫ b˛*+>∑T dæã“+~ Hêj·TeTø£ Á|üÁøÏj·TqT mìïø£\ |ü]o\≈£î\T düeTø£å+˝À ø£˝…ø£ºs¡T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. õ˝≤¢˝À y˚T 7e ‘˚Bq »s¡>∑qTqï nôd+;¢, ˝Àø˘ düuÛÑ mìïø£\ b˛*+>∑T Á|üÁøÏj·T≈£î 21 y˚\ eT+~øÏ ô|’>± dæã“+~ì $ìjÓ÷–düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T #ÓbÕŒs¡T. b˛*+>∑T y˚>∑e+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ Á|ür b˛*+>∑T πø+Á<ä+˝À ‘=\T‘· ˝Àø˘ düuÛÑ nuÛÑ´]Δ, ‘·s¡Tyê‘· nôd+;¢ nuÛÑ´]ΔøÏ z≥T y˚j·T&ÜìøÏ Á|ü‘˚´ø£+>± y˚s¡Ty˚s¡T m\Áø±ºìø˘ z{Ï+>¥ j·T+Á‘ê\qT dæ<ä›+#˚j·T&É+ »]–+<äì ø£˝…ø£ºs¡T #ÓbÕŒs¡T. mìïø£\ |ü]o\≈£î\T dü÷∫+∫q b˛*+>∑T dæã“+~ ôd≥¢qT m+|æø£ #˚dæ ø£+|üP´≥s¡T Ä<Ûës¡+>± Äj·÷ b˛*+>¥ πø+Á<ë\≈£î ìwüŒø£åbÕ‘·+>± dæã“+~ ìj·÷eTø£ Á|üÁøÏj·T »]–+<äì ø£˝…ø£ºs¡T #ÓbÕŒs¡T. mìïø£\T ùd«#·Ã>±, Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ nqTyÓ’q yê‘êes¡D≤ìï HÓ\ø=*Œq≥T¢ dæ<ëΔsYΔ C…’Hé mìïø£\ |ü]o\≈£î\≈£î $e]+#ês¡T. mqï&É÷ ˝Òì$<Ûä+>± á mìïø£\T bÕs¡<äs¡Ùø£+>± ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ Á|ü‘˚´ø£ ì|òü÷ ãè+<ë\qT ìj·T$T+#êeTì ø£˝…ø£ºs¡T #ÓbÕŒs¡T. sê´+&ÉyÓTÆCÒwüHé Á|üÁøÏj·T |üP]Ô nsTTq yÓ+≥H˚ Äj·÷ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î πø{≤sTT+∫q b˛*+>∑T dæã“+~ $esê\qT Á|ü‘˚´ø£ d”˝Ÿ¶ ø£es¡T˝À mìïø£\ |ü]o≈£î\≈£î ø£˝…ø£ºs¡T n+<äCÒXÊs¡T. á $wüj·T+˝À Á|ür b˛*+>∑T dæã“+~ u≤<Ûä´‘êj·TT‘·+>± |üì#˚dæ b˛*+>∑T Á|üÁøÏj·T ìs¡«Væ≤+#ê\ì ø£˝…ø£ºs¡T ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ |ü]o\≈£î\T Á|ü#·÷sY >√j·T˝Ÿ, u≤\ø£èwüí u…ÁVü≤, eTD°+Á<äHê<Ûé Á|ü<ÛëHé, sê+BÛHé, düT<Ûëø£sY nBÛ|t, p*j·Tdt \Áø±, õ˝≤¢ mdt.|æ Vü≤]ø£èwüí, C….dæ. {Ï u≤ãTsêe⁄ Hêj·TT&ÉT, &ç.ÄsY.ˇ ¬ø. Á|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

z≥Tô|’ z≥s¡¢≈£î #Ó’‘·q´+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

y˚\ øÏ«+{≤fi¯¢ e] $‘·ÔHê\T nedüs¡+ ø±>± _|æ{Ï kÕ+ã 5204 s¡ ø£+, @&ÉT y˚\ øÏ«+{≤fi¯ó¢ dæ<äΔ+>± ñHêïj·THêïs¡T. m|æ d”&é‡ <ë«sê á $‘·ÔHê\T ¬s’‘·T\≈£î düs¡|òüsê #˚kÕÔeTì CÒ&çm uÛ≤düÿs¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.

yÓTC≤]{° d”≥T¢ y˚Ty˚T ¬>\TkÕÔ+: bıHêï\ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 6 : ‘Ó\+>±D≤˝À ø±+Á¬>dt bÕغ yÓTC≤]{° d”≥T¢ ¬>\T#·T≈£îì Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚düTÔ+<äqï BÛe÷qT {Ï|ædædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT bıHêï\ \ø£åàj·T´ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. k˛eTyês¡+ Äj·Tq >±+BÛuÛÑeHé˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘êeTT {ÏÄsYmdt‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îH˚ Á|üdüπøÔ ˝Ò<äì nHêïs¡T. {ÏÄsYmdt≈£î 90 kÕúHê\T ekÕÔj·Tì >√u…˝Ÿ Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡ì, n˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT m+◊m+‘√ dü+Á|ü~+|ü⁄\T <˚ìø£ì Á|ü•ï+#ês¡T. áHÓ\ 16q |òü*‘ê\T yÓ\Te&ÉqTHêïj·Tì, nq+‘·s¡+ ¬ødæÄsY ‘·q bòÕ+Vü≤Ödt˝À #Ó≥¢≈£î ˙fi¯ófl ô|≥Tºø√e\dæ+<˚qì m<˚›yê #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ me]e\¢ e∫Ã+<√, mes¡T Ç#êÃs√ ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î u≤>± ‘Ó\TdüTqì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üy˚X¯ô|{Ϻq n_Ûeè~Δ, dü+πøåeT |ü<∏äø±˝Ò ‘·eT ¬>\T|ü⁄qT kÕ~ÛkÕÔj·Tì nHêïs¡T. C≤Hê¬s&ç¶ eTTK´eT+Á‹ ne⁄‘ês¡ì <ëyÓ÷<äs¡¬s&ç¶ #˚dæq yê´K´\ô|’ MT n_ÛÁbÕj·Ty˚T$T≥ì Á|ü•ï+#·>±, n~ Äj·Tq e´øÏÔ>∑‘· $wüj·TeTì, k˛ìj·÷>±+BÛ me]ì eTTK´eT+Á‹ nuÛÑ´]ú>± Á|üø£{ÏùdÔ yêπs dæm+ ne⁄‘ês¡ì nHêïs¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT Äj·Tq ‘Ó\+>±D õ˝≤¢\˝Àì &çdædæ n<Ûä´≈£åî\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À mìïø£\ dü+<äs¡“¤+˝À »]–q b˛*+>¥ düs¡[ì n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. bÕغøÏ e´‹πsø£+>± |üì#˚dæq yê] $esê\qT Çyê«\ì ø√sês¡T. l<ÛäsYu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷, yÓTC≤]{° d”≥T¢ ø±+Á¬>dtπø ekÕÔj·Tì nHêïs¡T. ˇø£y˚fi¯ Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T≈£î n$ dü]b˛ø£b˛‘˚ dæ|æ◊, dæ|æm+\ eT<䛑·T rdüT≈£î+{≤eTì nHêïs¡T. >∑CÒ«˝Ÿ˝À ¬ødæÄsY z≥$T ‘·|üŒ<äì nHêïs¡T. mìïø£\ |òü*‘ê\qT Ä bÕغ H˚‘·\T >√u…˝Ÿ Á|ü#ês¡+ #˚dü÷Ô Á|ü»\≈£î uÛÑ÷‘·<ä›+˝À #·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T.

@\÷s¡T y˚T 6: z≥s¡¢qT #Ó’‘·q´ |üs¡Ã&ÜìøÏ ;ÛeTesêìøÏ #Ó+~q $<Ûë´]Δ »>∑TZs√‹ Vü≤]ø£èwüí Áyêdæq ñ‘·ÔeT k˛¢>∑Hé ≈£î õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T dæ<ëΔsY› C…’Hé q>∑<äT ãVüQeT‹ì n+<äCÒXÊs¡T. kÕΔìø£ ø£˝…ø£ºs¡T ø±sê´\j·T+˝À k˛eTyês¡+ sêÁ‹ Vü≤]ø£èwüí≈£î 750 s¡÷bÕj·T\ #Ó≈£îÿqT ø£˝…ø£ºs¡T n+<äCÒXÊs¡T. 2014 kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ Á|ü»\qT #Ó’‘·q´ |üs¡Ã&ÜìøÏ |ü+|æq Á|ü#ês¡ k˛¢>∑Hé‡\˝À n‘·T´‘·ÔeT q>∑<äT nyês¡T¶ \_Û+∫+~. k˛eTyês¡+ sêÁ‹ ø£˝…ø£ºs¡T Vü≤]ø£èwüíqT kÕ<äs¡+>± ÄVü‰«ì+∫ #Ó≈£îÿqT n+<äCÒXÊs¡T. &çÁ^ #·<äTe⁄≈£î+≥÷ ∫qï ‘·s¡Vü‰ ∫Á‘ê\ s¡÷|üø£\Œq ≈£L&Ü #˚düTÔ+{≤qì Ç~ ‘·q n\yê≥ì, z≥s¡¢qT #Ó’‘·q´|üs¡Ã&ÜìøÏ á k˛¢>∑Hé ‘·qqT ≈£L&Ü m+‘√ Äø£]¸+∫+<äì Vü≤]ø£èwüí #ÓbÕŒs¡T. ‘·q ‘·+Á&ç Ä{À Á&Ó’es¡T>± |üì#˚düTÔHêïs¡ì ø£wüº|ü&ç ‘·qqT #·~$düTÔqï|ü⁄Œ&ÉT ‘êqT ≈£L&Ü #·<äTe⁄≈£î+≥÷ dü+bÕ~+#ê\H˚ dü+ø£\Œ+‘√ eTT+<ä&ÉT>∑T y˚düTÔHêïqì Vü≤]ø£èwüí #Ó|üŒ&É+‘√ ø£˝…ø£ºs¡T m+‘√ Äq+~+∫ Ç≥Te+{Ï j·TTe‘· ùde\T <˚XÊìøÏ m+‘√ nedüs¡eTì n+≥÷ Á|ü‘˚´ø£+>± eTs√ ãVüQeT‹ì ≈£L&Ü Äj·Tq n+<äCÒXÊs¡T.


n~Ûø±s¡T\T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü*: ø£˝…ø£ºsY ãT<Ûäyês¡+ 7, y˚T 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ë>∑T+≥÷s¡T, y˚T 6: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À õ˝≤¢˝À z≥Tø√dü+ H√≥T rdüT≈£î+≥Tqï yê]ô|’, ÇdüTÔqï yê]ô|’ #·≥º|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì M&çjÓ÷ düe÷y˚X¯ eT+~s¡+ qT+

<Ûëq´+ eT]j·TT |üX¯óÁ>±düeTT <ä>∑ú+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

#˚sê´\ s¡÷s¡˝Ÿ, e÷]à 6: Ms¡qïù|≥ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q 15 øÏ«+≥\¢ <Ûëq´+ eT]j·TT |üX¯óÁ>±düeTT ãT–ZbÕ\sTT+~. Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ñ‘·Tø£+ sêeTkÕ«$TøÏ #Ó+~q Hê\T>∑T mø£sê\ uÛÑ÷$T˝À uÀs¡Ty˚düTø=ì ¬s+&ÉT mø£sê\˝À e]kÕ>∑T #˚XÊ&ÉT. ø√‘·ø√dæ ≈£î|üŒ\T>± ô|{Ϻq <Ûëq´+ <ë<ë|ü⁄ |ü~ùV≤qT øÏ«+≥\T¢, |üX¯óÁ>±düeTT Ä~yês¡+ s√Eq kÕj·T+Á‘·+ Hê\T>∑T >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À cÕ{Ÿ düs¡÷ÿ´{Ÿ e\¢ ø±*b˛sTT+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊ&ÉT. n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ≈£î+{Ï dæ<ä›j·T´ u≤$øÏ ø£¬s+≥T düØ«düT yÓ’s¡T¢ sêeTkÕ«$T bı\eTT MT<äT>± ñHêïj·÷ì n‘·T≈£î\‘√ ≈£L&çq yÓ’s¡T¢ cÕ{Ÿ düs¡÷ÿ´{Ÿ »s¡>∑&É+‘√ e]>∑&ç¶, e&ÉT¢ <ä>∑›yÓTÆ+<äì Ç~es¡≈£î ≈£L&Ü Ç˝≤+{Ï$ »]–q dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì ¬s’‘·T uÀs¡TeTHêï&ÉT. Ç|üŒ{Ϭø’q düŒ+~+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç qwüº|ü]Vü‰s¡+ Ç|æŒ+∫ ‘·>∑T Hê´j·T+ #˚j·T>∑\s¡ì u≤~Û‘·T&ÉT ø√sê&ÉT.

πø•H˚ìøÏ.. ø√H˚s¡T ©>∑˝Ÿ H√{°dt Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, y˚T 6: $»j·Tyê&É ˝Àø˘düuÛÑ {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú πø•H˚ì HêìøÏ yÓ’ø±bÕ nuÛÑ´]ú ø√H˚s¡T sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é ©>∑˝Ÿ H√{°dt |ü+bÕs¡T. k˛eTyês¡+ HêìøÏ á H√{°düT n+~+~. ‘·qô|’ ìsê<ës¡yÓTÆq Äs√|üD\T #˚dü÷Ô ‘·q |üs¡Te⁄Á|ü‹wüº\≈£î πø•H˚ì uÛÑ+>∑+ ø£*–düTÔHêïs¡ì Ä H√{°düT˝À ø√H˚s¡T ù|s=ÿHêïs¡T. Ç+<äT≈£î >±qT ‘·q≈£î ø£åe÷|üD #ÓbÕŒ\ì ˝Òì|üø£å+˝À |üs¡Te⁄ qwüº+ <ëyê y˚kÕÔqì Äj·Tq πø•H˚ì Hêìì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. $»j·Tyê&ÉqT <√#·Tø√e&Üìπø ‘êqT e∫Ãq≥T¢, Ç+<äTø√dü+ ˇø£ ã÷¢ Á|æ+{Ÿ ≈£L&Ü ‘·j·÷s¡T #˚düT≈£îqï≥T¢ πø•H˚ì Hêì |ü<˚|ü<˚ Äs√|æ+#·&É+ e\¢ ‘·q≈£î |üs¡Te⁄qwüº+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. m<äT{Ïyê]ì $eT]Ù+#˚+<äT≈£î kÕøå±´<Ûësê\T ñ+&Ü\ì ø√H˚s¡T ‘Ó*bÕs¡T. Hêì >∑qTø£ düŒ+~+#·ø£b˛‘˚ ◊<äT ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ y˚Ts¡ qwüº|ü]Vü‰sêìï ø√s¡T‘·÷ |üs¡Te⁄qwüº+ <ëyê y˚kÕÔqHêïs¡T.

&ç ]≥]ï+>¥, düVü‰j·T ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\‘√ düe÷ y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, z≥ s¡¢qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ q>∑<äT, eT<ä´+ |ü+| æD°#˚ùd yê]ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì, n<˚$<Ûä+>± z≥Tø√dü+ H√≥T rdüTø√e&É+ ≈£L&Ü H˚s¡eTì $düÔè‘· Á|ü#ês¡+ #˚j·÷

\ì nHêïs¡T. mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À n~Ûø±s¡T\T nÁ|ü eT‘·Ô+ >± ñ+&Ü\ì n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+ #ês¡T. m{Ϻ |ü]dæú ‘·T˝À¢q÷ Øb˛*+>¥ »s¡>∑≈£î+&Ü #·÷&Ü \Hêïs¡T. z≥s¡T dæ¢|t\T e+<äXÊ‘·+ |ü+|æD°øÏ n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T #˚|ü{≤º \Hêïs¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 87 XÊ‘·+ dæ¢|t\ |ü+|æD° »]–+<ä

Hêïs¡T. mìïø£\ $<ÛäT\˝À ñqï dæã“+~ ‘·|üŒìdü]>± b˛düº ˝Ÿ u≤´˝…{ŸqT ñ|üjÓ÷–+ #·Tø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+ #ês¡T. b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À z≥s¡¢≈£î ø±e\dæq eTÚ*ø£ dü<äT bÕj·÷\T ø£*Œ+#ê\ì nHêïs¡T.nedüs¡yÓTÆq#√≥ u≤]πø&ÉT¢, cÕ$Tj·÷Hê\T @sêŒ≥T #˚j·÷\Hêïs¡T. b˛*+>¥ dæã“+~øÏ m≥Te+{Ï nkÂø£s¡´+ ø£\T>∑≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì nHêïs¡T. b˛*+>¥ XÊ‘·+ ô|]π>˝≤ n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ Hêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À CÒd” $y˚ø˘ j·÷<äyé, &çÄsYy√ ¬ø.Hê>∑u≤ãT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

{Ï&ç|æ, yÓ’dæ|æ\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D... yÓ’ø±bÕ, ‘Ó<˚bÕ Hêj·T≈£î\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ |ü\Te⁄]øÏ >±j·÷\T >∑T+≥÷s¡T, y˚T 6: eT+&É\+˝Àì >∑+>∑\≈£î+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, y˚T 6: »>∑Zj·T´ù|≥˝À rÁe ñÁ~ø£Ô‘· HÓ\ø=+~. k˛eTyês¡+ {Ï&ç|æ, yÓ’dæ|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D »]–+~. yÓ’dæ|æ nuÛÑ´]úøÏ #Ó+~q Á|ü#ês¡ yêVü≤q+ô|’ {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T <ë&ç #˚XÊs¡T. B+‘√ Á|ü#ês¡ yêVü≤q+ Ád”ÿHé <Óã“‹qï~. Ç+‘·{Ï‘√ ¬s∫Ãb˛sTTq yÓ’dæ|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ≈£L&Ü m<äTs¡T <ë&çøÏ ~>±s¡T. |üs¡düŒs¡+ sêfi¯ó¢ ÇdüTs¡T≈£îHêïs¡T. á <äX¯˝À b˛©düT\T CÀø£´+ #˚düTø=ì Çs¡TesêZ\qT #Ó<äs ¡>=≥º&ÜìøÏ ˝≤؃#ê]® ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø£å‘·>±Á‘·T\ qT ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. n˝≤π> ¬s&ç¶>∑÷&Ó+ eT+&É\+ s√XÊj·TbÕ˝…+ Á>±eT+˝À ≈£L&Ü {Ï&ç|æ, yÓ’dæ|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D »]–+~. yÓTÆ\es¡+ {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú <˚$H˚ì ñe÷ eTùV≤X¯«sêe⁄ düeTø£å+˝ÀH˚ á |òüTs¡¸D »]–+~. Á|ü#êsêìøÏ yÓfi¯óÔqï {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT yÓ’dæ|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T n&ÉT¶ø√e&É+‘√ Çs¡TesêZ\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D »]–+~. |üs¡düŒs¡ <ë&ÉT˝À¢ @&ÉT>∑Ts¡T >±j·T|ü&ܶs¡T. b˛©düT\T |ü]dæú‹ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ ‘Ó#êÃs¡T. ø£å‘·>±Á‘·T\qT ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

q>∑<äT, eT<ä´+ |ü{Ϻy˚‘· Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, y˚T 6: |ü$T&çeTTø£ÿ\ eT+&É\+ Ms¡+–˝≤≈£î\ e<ä› z≥s¡¢≈£î &ÉãT“\T |ü+#˚+ <äT≈£î q>∑<äT‘√ dæ<äΔ+>± ñqï ˇø£ e´øÏÔì b˛©düT \T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. n‘·&ç e<ä›qT+&ç @&ÉT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T kÕ«BÛq|üs¡TÃ≈£îHêïs¡T. {Ï&ç|æ ø±s¡´ ø£s¡Ô ‹s¡TeT\sêe⁄ Á>±eT+˝Àì z≥s¡¢≈£î |ü+#˚+ <äT≈£î &ÉãT“ dæ<äΔ+ #˚düTø=ì yÓfi¯óÔ+&É>± b˛©düT \T k˛<ë #˚dæ q>∑<äT kÕ«BÛq|üs¡Tà ≈£îHêïs¡T. Äj·TqqT nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ n¬sdüTº #˚XÊs¡T. n˝≤π> #·\¢|ü*¢ eT+&É\+ q&ç ≈£î<äTs¡T˝À ˇø£ Ç+{Ï˝À <ë∫ ñ+∫q 60 πødüT\ eT<ë´ìï b˛©düT\T kÕ« BÛq|üs¡TÃ≈£îHêïs¡T. yÓ’dæ|æ H˚‘· ˇø£s¡T á eT<ë´ìï ì\« #˚dæq≥T¢ düe÷ #ês¡+ n+<ä&É+‘√ b˛©düT\T <ë&ç #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ Ç+{Ï j·T» e÷ì |üsê Ø˝À ñ+&É &É+‘√ n‘·&ç ø√dü+ >±*+|ü⁄ #·s¡´\T #˚|ü {≤ºs¡T.

≥˝À Çs¡T bÕØ¢ eT<Ûä´ sêfi¯fl <ë&ÉT\T »]>±sTT. Á>±eT+˝À Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î ‘Ó<˚bÕ, yÓ’ø±bÕ nuÛÑ´s¡Tú\T e#êÃs¡T. eTT+<äT>± ‘Ó<˚bÕ Hêj·T≈£î\T Á|ü#ês¡+ eTT–+#·T≈£îì >={ϺbÕfi¯fl≈£î yÓ[flb˛j·÷s¡T. ‘·sê«‘· Á|ü#ês¡+ #˚|ü{Ϻq yÓ’ø±bÕ Hêj·T≈£î\≈£î ‘Ó<äTHê Á>±eT Hêj·T≈£î\T m<äTs¡T|ü&ܶs¡T. e÷{≤e÷{≤ ô|s¡>∑&É+‘√ u≤Vü‰u≤V”≤ øÏ ~>±s¡T. ˇø£]ô|’ ˇø£s¡T <ë&ÉT\≈£î ~>±s¡T. sêfi¯fl‘√ <ë&ç ~>∑&É+‘√ |ü]dæú‹ ñÁ~ø£Ô+>± e÷]+~. á <ë&ç ˝À sêeTø£ècÕí¬s&ç¶ yêVü≤q+ n<ä›+ <Ûä«+düyÓTÆ+~. <ë&ÉT ˝À¢ yÓ’ø±bÕ≈£î #Ó+~q ø√{Ϭs&ç¶, ‘Ó<˚bÕ≈£î #Ó+~q s¡eT D ø=+&É\¬s&綑√ bÕ≥T ãT*¢ nH˚ eTVæ≤fi¯ ≈£L&Ü >±j·T |ü&ç+~. yê]ì ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ e÷#·s¡¢ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT |üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. sêeTø£ècÕí¬s &ç¶ì yÓ’ø±bÕ Hêj·T ≈£î\T |üsêeT]Ù+#ês¡T. mdt◊ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄≈£î düe÷ #ês¡+ n+<ä&É+‘√ dæ◊ yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶ b˛©düT\‘√ ø£*dæ Á>±e÷ìøÏ #˚s¡T≈£îì |ü]dæú‹ì #·ø£ÿ~<ë›s¡T.

eØZø£s¡D‘√ e÷~>∑\≈£î Hê´j·T+: eT+<äø£èwüí Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, y˚T 6: eØZø£s¡D‘√H˚ e÷~>∑ ñ|ü≈£î˝≤\≈£î \_Δ »s¡T>∑T‘·T+<äì, n+<äTπø eØZø£s¡D≈£î nqT≈£L\+>± ñqï {Ï&ç|æøÏ eT<䛑·T ÇdüTÔqï≥T¢ eTVü‰»q k˛wü*düTº bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT eT+<äø£èwüí e÷~>∑ nHêïs¡T. q>∑sêìøÏ $#˚Ãdæq Äj·Tq õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\‘√ ø£*dæ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘·eT bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ eØZø£s¡D _\T¢≈£î eT<䛑·T ÇkÕÔeTì #·+Á<äu≤ãT düŒwüº+#˚XÊs¡ì nHêïs¡T. |ü<˚fi¯fl bÕ≥T πø+Á<ä+˝À, sêh+˝À n~Ûø±s¡+˝À ñqï ø±+Á¬>dt eØZø£s¡D _\T¢qT $düà]+∫+<äHêïs¡T. eØZø£s¡D≈£î yÓ’ø±bÕ nqT≈£L\+>± ˝Ò<äì düŒwüºyÓTÆ+<äHêïs¡T. bÕغø√dü+ |üì#˚düTÔqï e÷¬s|üŒ≈£î >ös¡e+ Çe«≈£î+&Ü nôd+;¢ d”≥T Çe«ø£b˛e&Éy˚T Ç+<äT≈£î ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü e÷\ eTVü‰Hê&ÉT Hêj·T≈£î&çøÏ nôd+;¢ d”≥T¢ Çe«&É+ eØZø£s¡D≈£î Ä bÕغ e´‹πsø£eTqï dü÷#·q\T ÇdüTÔ+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt, yÓ’ø±bÕ\T {ÏÄsYmdt‘√ ø£*dæ #˚j·Tì Á|üj·T‘êï\T ˝ÒeHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

100% >±´s¡+{° MT Ç+{À¢ qT+#˚ &˚{≤ m+Á{° es¡Tÿ #˚dü÷Ô s√Es√E≈£î n~Ûø£ Ä<ëj·T+ bı+<ä+&ç. $esê\≈£î dü+Á|ü~+#·+&ç.

ôd˝Ÿ : 96420 10859

Á|ü#ês¡+ eTT–dæ+~.. j·TT<ä›+ yÓTT<ä˝…’+~ z≥s¡¢qT ø√H˚ |üì˝À Á|ü<Ûëq bÕغ\ nuÛÑ´s¡TΔ\T z≥T≈£î 3000 s¡÷bÕj·÷\T 100 ø√≥T¢ <ë≥T‘·Tqï Á|ü<Ûëq bÕغ nuÛÑ´s¡TΔ\ Ks¡TÃ

dæøÏ+Á<ëu≤<éô|’H˚ n+<ä] <äèwæº ªu≤<écÕμ mes¡H˚<ëìô|’ düs¡«Á‘ê #·s¡Ã >∑TãT\T πs|ü⁄‘·Tqï Áø±dt z{Ï+>¥ $»j·T+ô|’ BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚düTÔqï <ä‘·Ôqï ákÕØ Hê<˚q+≥Tqï n+»qï Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 6: dæøÏ+Á<ëu≤<é bÕs¡¢yÓT+{Ÿ |ü]~Ûô|’H˚ n+<ä] <äèwæº πø+ÁBø£è‘·ƒyÓTÆ+~. Çø£ÿ&É ªu≤<écÕμ mes¡H˚ <ëìô|’ CÀs¡T>± #·s¡Ã kÕ>∑T‘√+~. z yÓ’|ü⁄ Áø±dt z{Ï+>¥ >∑TãT\T πs|ü⁄‘·THêï $»j·T+ Hê<ä+fÒ Hê<äì ;CÒ|”, ø±+Á¬>dt bÕغ\ Hêj·T≈£î\T BÛe÷ e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T... Vü‰´Á{Ïø˘ ø√dü+ ñ$«fi¯Sfls¡T‘·Tqï yês=ø£s¡T.. m˝≤¬>’Hê $»j·T+ kÕ~Û+∫ sê»ø°j·T J$‘êìï ø±bÕ&ÉTø√yê\ì |ü≥Tº<ä\‘√ Ç+ø=ø£s¡T.. n+»Hé ≈£îe÷sY j·÷<äyé, ã+&Üs¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·T. dæøÏ+Á<ëu≤<é ˝Àø˘düuÛÑ ã]˝À ø±+Á¬>dt, _C…|æ nuÛÑ´s¡Tú\T>± Ms¡T ã]˝À ñHêïs¡T. ‘Ó\+>±D yê<äy˚T ‘·qqT ¬>*|ædüTÔ+<äqï BÛe÷‘√ Ç+ø=ø£s¡THêï Á|ü<Ûëq b˛{° Ç<ä›] eT<Û˚´ »]π> neø±XÊ\T ñHêïsTT. M]˝À ˇø£]πø dæøÏ+Á<ëªu≤<écÕμ nj˚T´ neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. qTyê«..H˚Hê nqï≥T¢ »]–q b˛{°˝À ¬>\T|ü⁄ me]<äH˚~ Á|üdüTÔ‘·+ #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. n_Ûeè<˚Δ ‘·qqT ¬>*|ædüTÔ+<äqï BÛe÷˝À n+»Hé ñ+fÒ, yÓ÷&û Vü≤yê, ‘Ó\+>±D n+X¯+, {Ï&ç|æ‘√ bı‘·TÔ‘√ >∑f…º≈£îÿ‘êqqï qeTàø£+‘√ <ä‘êÔÁ‘˚j·T ñHêïs¡T. M]<ä›] $»j·÷eø±XÊ\ô|’ Áø±dt z{Ï+>¥ Á|üuÛ≤e+ uÛ≤Ø>± ñ+&˚ neø±X¯+ ñ+~. BìøÏ‘√&ÉT ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ì j·TTe z≥s¡T¢ ≈£L&Ü nuÛÑ´s¡Tú\ $»j·÷eø±XÊ\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #·÷ù| neø±X¯+ ñ+~. dæøÏ+Á<ëu≤<é ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt, _C…|æ qTyê«H˚Hê nqï≥Tº>± b˛{°|ü&ܶsTT. _C…|æ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú yÓ÷&û Vü≤yê Çø£ÿ&É u≤>±H˚ |üì #˚dæqfÒº ø£ì|æk˛Ô+~. ô|]–q z≥s¡¢˝À m≈£îÿe>± j·TTe‘· ñqï+<äTq yês¡T m≥TyÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘ês√ yê]H˚ $»j·T+ e]düTÔ+~. {ÏÄsYmdt qT+∫ b˛{°˝À ñqï ;ÛyéTùdHé Á|ü<Ûëq bÕغ\ eT<Ûä´ ‘Ó\+>±Dyê<ä+‘√ $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔeTH˚ BÛe÷‘√ ñHêïs¡T. dæøÏ+Á<ëu≤<é bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝Àì @&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ˝…’q p;¢Væ≤˝Ÿ‡, U…’s¡‘êu≤<é, düq‘Yq>∑sY, eTTw”sêu≤<é, n+ãsYù|≥, Hê+|ü*¢˝À z≥s¡T¢ ákÕ] Áø±dt z{Ï+>¥πø m≈£îÿe ÄdüøÏÔ

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Á|üø±X¯+, y˚T 6: mìïø£\ Á|ü#ês¡+ eTT–dæ+~ Çø£ j·TT<ä›+ yÓTT<ä˝…’+~. Ä Á|ü<Ûëq bÕغ\ nuÛÑ´s¡TΔ\T H√≥¢ ø£≥º\‘√ _õ _õ >± z≥s¡¢qT ø√H˚ |üì˝À ñHêïs¡T. z≥T≈£î düsêdü] 3 y˚\ s¡÷bÕj·÷\T ÇdüTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+ düTe÷s¡T ˇ+>√\T ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝ÀH˚ 100 ø√≥¢ s¡÷bÕj·÷\T Ks¡Tà #˚düTÔqï≥Tº ø=+‘· eT+~ kÕúìø£\T, sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. Ä]Δø£+>± ã\+>± ñqï Á|ü<Ûëq bÕغ\T z≥s¡¢≈£î yêwæ+>¥ $TwüqT¢, Á|òæCŸ\T, ø£\sY {Ï$\T Ç˝≤ |ü\Ts¡ø±\T>± z≥s¡¢≈£î ms¡y˚düTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ z≥s¡T¢ ≈£L&Ü u≤>± ‘Ó*$ H˚s¡TÃ≈£îHêïs¡T. mes¡T e∫à z≥T n&ç–Hê MTπø y˚kÕÔeT+≥THêïs¡T. mes¡T &ÉãT“*∫ÃHê ‹düTø√ì MTπø e÷ z≥T n+≥THêïs¡T. Çø£ÿ&˚ ndü\T düeTdü´ ñ+~. mes¡T &ÉãT“*∫ÃHê rdüT≈£î+≥Tqï z≥s¡T¢ eTqπø z≥T y˚kÕÔs¡ì >±´]+{Ï m+{Ï nì Ä˝À#·q˝À ñqï Á|ü<Ûëq bÕغ\ nuÛÑ´s¡TΔ\T ‘·\\T |ü≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Á|ü#ês¡+ eTT–dæq+<äTq Hêj·T≈£î\ <äèwæº n+‘ê nuÛÑ´s¡TΔ\ qT+∫ sêyê*‡q bÕ´πø»\ ô|’H˚ nì #˚|üŒe#·TÃ. á s√E 24 >∑+≥˝À¢|ü⁄ Á|ü<Ûëq bÕغ\ nuÛÑ´s¡TΔ\T düTe÷s¡T>± 50 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT z≥¢ ø√dü+ Ks¡Tà #˚j·TuÀ‘·Tqï≥T¢ ø=+‘· eT+~ #√{≤ Hêj·T≈£î\ düe÷#ês¡+. m~ @yÓTÆHê Hêj·T≈£î\ |ü⁄D´e÷ nì Á|üdüTÔ‘· Ä]Δø£ |ü]dæΔ‘·T˝À¢ z≥s¡T¢ ø=+‘· y˚Ts¡ \_Δ #˚≈£î]q+<äTq z≥T y˚j·T&ÜìøÏ Çwüº+>±, dæ<ä›+>± ñHêïs¡T.

nø±\ esê¸\≈£î H˚\bÕ˝…’q |ü+≥\T Ä+<√fi¯q˝À ¬s’‘·qï #·÷|æq≥T¢ sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T n+≥THêïs¡T. {Ï&ç|æ eT<䛑·÷ á mìïø£˝À¢ _C…|æ $»j·÷ìøÏ ø£*dæe#˚à n+X¯+>± #ÓãT‘·THêïs¡T. ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ m+|”>± ¬>*∫q ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú n+»Hé ≈£îe÷sY j·÷<äyé á mìïø£˝À¢ ¬>*∫ Vü‰´Á{Ïø˘ kÕ~ÛkÕÔsê, ˝Ò<ë.. yÓ÷&û eT+Á‘·+, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n+&É‘√ _C…|æ nuÛÑ´]ú ã+&Üs¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·T $»j·T+ ~X¯˝À <ä÷düT≈£îyÓfi¯‘êsê.. ‘Ó\+>±D yê<ëìï $ì|æ+∫q ;ÛyéTùdHéH˚ z≥s¡T¢ Ä<ä]kÕÔsê nH˚~ eT]ø=ìï s√E˝À¢H˚ ‘˚\T‘·T+~. dæøÏ+Á<ëu≤<é bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝Àì ◊<äT ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\T n~Ûø±s¡+˝À ñqï|üŒ{Ïø° {Ï&ç|æ, _C…|æ bı‘·TÔ, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\ eT<Ûä´ es¡Zb˛s¡T á mìïø£˝À¢ |òü*‘ê\qT ‘ês¡Te÷s¡T #˚ùd |ü]dæú‹ì rdüT≈£îe∫Ã+~. mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À ≈£L&Ü m+|”, myÓTà˝Ò´\ nuÛÑ´s¡Tú\T me]øÏyês¡T Á|ü#êsê\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ z≥s¡¢ô|’ Á|üuÛ≤yêìï #·÷|æqfÒº ø£ì|æk˛Ô+~. m+◊m+ eT<䛑·T‘√ >∑‘·+˝À ¬>*∫q ø±+Á¬>dt á mìïø£˝À¢ Ä bÕغ nuÛÑ´]ú ã]˝À ñ+&É&É+‘√ yÓTÆHê]{° z≥¢qT |ü+#·Tø√yê*‡q |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=HêïsTT. {ÏÄsYmdt ‘Ó\+>±D yê<ä+‘√ mìïø£˝À¢ ‘·eT dü‘êÔ #ê{≤\ì m<äTs¡T #·÷k˛Ô+~. dæøÏ+Á<ëu≤<é bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ Áø±dt z{Ï+>¥ m≈£îÿe>± »]–q≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. Áø±+¬>dt myÓTà˝Ò´\T, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´&ç eT<Ûä´ n+‘·s¡Z‘· es¡Zb˛s¡T ø±s¡D+>± ákÕ] mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú $»j·T+ n+‘· ‘˚*ø£ ø±<äH˚

‘Ó\Tk˛Ô+~. BìøÏ‘√&ÉT m+◊m+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nuÛÑ´]ú ã]˝À ñ+&É&É+‘√ Ä Á|üuÛ≤e+ ≈£L&Ü ø±+Á¬>dtô|’ |ü&ÉqT+~. myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´s¡Tú\T Á|ü#ês¡+˝À me]øÏ yês¡T myÓTà˝Ò´≈£î ‘·eT≈£î z≥T y˚j·T+&ç, m+|æøÏ MT Çwüº+ nqï≥T¢ Á|ü#ês¡+ #˚j·T&É+‘√ Ä Á|üuÛ≤e+ b˛*+>¥ô|’ düŒwüº+>± ø£ì|æ+∫+~. _C…|æ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú yÓ÷&û eT+Á‘·+ dæøÏ+Á<ëu≤<é bÕs¡¢yÓT+{Ÿ |ü]~Û˝À |üì#˚dæq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ Á|ü»\T mìïø£˝À¢ m≈£îÿe>± yÓ÷&ûì q$Tàq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. πø+Á<ä+˝À _C…|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêyê\+fÒ q>∑s¡+˝À _C…|æ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#ê\H˚ ~X¯˝À #˚dæq Á|ü#ês¡+ |òü*‘ê\qT e÷πsÃ˝≤ ø£ì|æk˛Ô+~. {ÏÄsYmdt, m+◊m+, ÄyéTÄBà bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T Á|ü#ês¡+˝À <ä÷düT≈£îb˛sTTHê b˛*+>¥ s√Eq yê] Vü≤yê m≈£îÿe>± ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ á bÕغ\≈£î dü+ã+~Û+∫ myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´s¡Tú\T ø=‘·Ô yêπs ø±e&É+, {Ï&ç|æ‘√ bı‘·TÔ _C…|æ $»j·÷eø±XÊ\qT ô|+∫q≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. dæøÏ+Á<ëu≤<é bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À uÛ≤>∑yÓTÆq p;¢Væ≤˝Ÿ‡, U…’s¡‘êu≤<é, düq‘Yq>∑sY, dæøÏ+Á<ëu≤<é, eTTw”sêu≤<é, n+ãsYù|≥, Hê+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ |ü\T bÕغ\ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, nôd+;¢ nuÛÑ´s¡Tú\ eT<Ûä´ ñqï Ä~Û|ü‘·´ b˛s¡T Á|üuÛ≤e+ b˛*+>¥ô|’ düŒwüº+>± ø£ì|æ+∫+~. Á|ü#ês¡ ìs¡«Vü≤D˝À ôd’‘·+ ˇπø bÕغøÏ #Ó+~q bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, nôd+;¢ nuÛÑ´s¡Tú\T ø£*dæ sêø£b˛e&É+‘√ me]øÏ yês¡T ‘·eT Ä~Û|ü‘ê´ìï #·÷|ædü÷Ô Á|ü#êsê\T

ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á $uÛÒ<ë\T ≈£L&Ü nuÛÑ´s¡Tú\ $»j·T+ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|üqTHêïsTT. @&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ j·TTe‘·, eTVæ≤fi¯\T ô|<ä›dü+K´˝À ‘·eT z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. B+‘√ >∑‘· mìïø£\‘√ b˛*ùdÔ ákÕ] yê] z≥T¢ ø°\ø£+>± e÷s¡qTHêïsTT. ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ Á|ü<Ûëq bÕغ\T ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ, _C…|æ ø±e&É+‘√ mìïø£˝À¢ {Ï&ç|æ‘√ bı‘·TÔ _C…|æøÏ kÕqT≈£L\‘·qT kÕ~Û+∫ô|{Ϻ+~. j·TTe‘· m≈£îÿe me]yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ #·÷|æ‘˚ yêπs $»j·T+ kÕ~Û+#˚ neø±X¯+ ñ+~. ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ dæøÏ+Á<ëu≤<é qT+∫ b˛{°#˚dæ z&çb˛sTTq _C…|æ nuÛÑ´]ú ã+&Üs¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·T á mìïø£˝À¢ $»j·T+ kÕ~Û+#·&ÜìøÏ nìï $<Ûë˝≤ Á|üj·T‹ï+#ês¡T. ø±+Á¬>dt, m+◊m+\ 2009 mìïø£˝À¢ n+‘·s¡Z‘· ˇ|üŒ+<ä+‘√ ø£*dæ |üì#˚XÊsTT. ø±˙ á mìïø£˝À¢ dæøÏ+Á<ëu≤<é bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúq+˝À m+◊m+ nuÛÑ´]ú b˛{°˝À ì\e&É+‘√ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú $»j·T+ n+‘·düT\Te⁄>± ø£ì|æ+#·&É+˝Ò<äT. yÓTÆHê]{° z≥T¢ N*b˛e&É+‘√ _C…|æ $»j·÷eø±XÊ\T yÓTs¡T>∑T |ü&ܶj·Tì ‘Ó\Tk˛Ô+~. m+◊m+, ˝Àø˘dü‘êÔ, {ÏÄsYmdt\T Çø£ÿ&É ¬>*#˚ neø±X¯+ ˝Òø£b˛sTTHê ø±+Á¬>dt, _C…|æ nuÛÑ´s¡Tú\ z≥¢qT N*à yê] $»j·÷eø±XÊ\qT ‘ês¡Te÷s¡T#˚ùd neø±X¯+ ñ+~. ñ<√´>∑T\T, y˚T<Ûëe⁄\T, j·TTe‘· _C…|æøÏ, ˝Àø˘dü‘êÔ≈£î, Ä|t bÕغøÏ eT<䛑·T ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. B+‘√ yê] z≥T¢ N*‘˚ Ç≥T ø±+Á¬>dt‘√ bÕ≥T _C…|æøÏ ≈£L&Ü qwüº+ #˚≈£Lπs neø±X¯+ ñ+~.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 6: ¬s+&ÉT s√E\T>± q>∑s¡+˝À m+&É eT+&ç b˛‘·T+&É&É+‘√ k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ yê‘êes¡D+˝À e÷s¡TŒ \T e∫à á<äTs¡T >±\T\T M#êsTT. q>∑s¡+˝Àì ø=ìï ÁbÕ+‘ê ˝À¢ ø=~›bÕ{Ï es¡¸+ |ü&É>±, eT]ø=ìï »\T¢\T |ü&ܶsTT. ø£Ø+q >∑sY õ˝≤¢˝Àì ø√qsêe⁄ù|≥ eT+&É\+˝Àì Á>±e÷˝À¢ á<äTs¡T >±\T\‘√ ≈£L&çq es¡¸+ |ü&ç+~. B+‘√ e÷$T&ç, e]|ü+≥≈£î qwüº+ dü+uÛÑ$+∫+~. B+‘√ ¬s’‘·qï\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·T Hêïs¡T. esê¸ìøÏ e]|ü+≥ #˚\˝À¢ ‘·&çdæb˛sTT+~. e÷$T&ç ø±j·T\≈£î H˚\sê˝≤sTT. n<˚$<Ûä+>± yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝Àì es¡Z˝Ÿ, ‘·÷ÁbÕHé, $Ts¡T<=&ç¶ ÁbÕ+‘ê˝À¢ á<äTs¡T >±\T\‘√ esê¸\T, e&É >∑+&É¢ yêq ≈£î]dæ+~. á ÁbÕ+‘·+˝À ≈£L&Ü e÷$T&ç |ü+≥\ ≈£î, #˚‹ø=∫Ãq e]|ü+≥ H˚\bÕ˝…’+~. ø±>±, ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ ˝À ≈£L&Ü e&É>∑+&É¢ yêq ≈£î]dæ |ü+≥\T bÕ&Éj·÷´sTT. <Ûäs¡Œ*¢, >√$+<ä|ü*¢, dæ]ø=+&É eT+&É˝≤˝À¢ e]<Ûëq´+ ≈£î|üŒ\T esê¸ìøÏ ‘·&çdæ eTT<ä›j·÷´sTT. nø±\ esê¸\≈£î ¬s’‘·qï\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T.

n~Ûø±]ô|’ <ë&ç... ì+~‘·T&ç n¬sdtº Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, y˚T 6: z≥sY dæ¢|ü⁄Œ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´–ô|’ <ë&ç #˚dæq e´øÏÔì >∑T&çyê&É b˛©düT\T k˛eTyês¡+ n¬sdüTº #˚XÊs¡T. Ä~yês¡+ sêCÒ+<äsYq>∑sY˝À n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô düT˙‘· z≥s¡¢ dæ|ü⁄Œ\T |ü+#·T‘·T+&É>± ‘·q dæ¢|ü⁄Œ sê˝Ò<äì ÄÁ>∑Væ≤+∫q yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ nH˚ e´øÏÔ ÄyÓTô|’ <ë&ç#˚XÊ&ÉT. düT˙‘· |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î >∑T&çyê&É b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. ì+~‘·T&ç ø√dü+ >±*+#·>± <=]ø±&ÉT. ø±>± yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ñbÕ<Ûë´j·TT&Éì ‘Ó*dæ+~. ‘ê–q yÓTÆø£+˝À <ë&çøÏ bÕ\Œ&çq≥Tº yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. πødüT <äsê´|ü⁄Ô˝À ñ+~.


ã]ï+>¥ kÕºsY dü+|üP eT∞¢ edüTÔHêï&ÉT! ãT<Ûäyês¡+ 7, y˚T 2014

ã]ï+>¥ kÕºsY dü+|üPπsíwt u≤ãT eT∞¢ edüTÔHêï&ÉT. ªdü+|ü⁄μu≤ãT q{Ï+∫q ªVü≤è<äj·T ø±˝Òj·T+μ dæìe÷ >∑‘· HÓ\˝À $&ÉT<ä˝…’q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚, |üØø£å\T, mìïø£\ Vü≤&Ü$&ç˝À #ê˝≤ eT+~ #·÷&É˝Ò<ä≥. n+<äTø£ì, Áô|òwt>± Bìì eT∞¢ á HÓ\ 9q ]©CŸ

#˚düTÔqï≥Tº dü+|üPπsíwt Á|üø£{Ï+#ê&ÉT. dü+|üPπsíwt u≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷... qqTï Ä<ä]+∫q Áù|ø£åø£ <˚e⁄fi¯fl≈£î Ä»Hêà+‘·+ s¡TD|ü&ç ñ+{≤qT. @Á|æ˝Ÿ HÓ\˝À m>±®yéT‡, m\ø£åHé\‘√ _J>± ñqï #ê˝≤eT+~ Vü≤è<äj·T ø±˝Òj·T+ ∫Á‘·+qT eT∞fl ]©CŸ #˚j·TeTì qqTï ˇ‹Ô&ç

#˚düTÔHêïs¡T. n+<äTπø eT]ø=ìï d”Hé\T eT]j·TT Hê $Hê´kÕ\qT »‘· #˚dæ Hê »qà~q+ dü+<äs¡“¤+>± y˚T 9q eT∞fl Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î edüTÔqï+<äT≈£î >∑s¡«|ü&ÉT‘·THêïqT. Hê n_Ûe÷qT\ ø√]ø£qT eTìï+∫ Ø`]©CŸ #˚j·T&ÜìøÏ ˇ|ü⁄Œ≈£îqï e÷ <äs¡Ùø£ìsêà‘· d”ºyÓHé X¯+ø£sY(kÕsTTsêCÒwt)≈£î eT]j·TT HÓ’C≤+ |ü+|æDÏ<ës¡T\T sêCŸ ø£+<äT≈£L]øÏ, Vü‰´|” eT÷Mdt yê]øÏ Hê ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïqT nì nHêïs¡T

n+»*øÏ ôdŒwü˝Ÿ Ä|òüsY!

eTTì-2 d”¬ø«˝Ÿ˝À düTVü‰dæì! ˝≤¬sHé‡ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q eTTì, eTTì-2 nsTTq ø±+#·Hê ∫Á‘ê\≈£î d”¬ø«˝Ÿ>± edüTÔqï eTTì3(>∑+>∑3) ∫Á‘·+˝À düTVü‰dæì eTTK´bÕÁ‘· b˛wæ+#·qT+~. Ç+<äT˝À ˝≤¬sHé‡ düs¡düq ‘ê|”‡ V”≤s√sTTHé>± q{ÏdüTÔ+&É>±, düTVü‰dæì >∑+>∑ bÕÁ‘·˝À q{Ï+#·qTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. ˝≤¬sHé‡ s¡÷bı+~düTÔqï á∫Á‘êìï u…\¢+ø=+&É düTπswt ì]àdüTÔHêïs¡T. á∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ X¯s¡y˚>∑+>± »s¡T>∑T‘·Tqï|üŒ{Ïø° ˝≤¬sHé‡ >±j·T|ü&É&É+‘√ ø=+‘· >±´|t Çyê«*‡ e∫Ã+~. B+‘√ wüO{Ï+>¥≈£î ø=+‘· >±´|t Ç∫Ãq nq+‘·s¡+ eTs¡˝≤ wüO{Ï+>¥ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ á∫Á‘·+ Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î sêqTqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç~˝≤ ñ+fÒ ˝≤¬sHé‡ s¡÷bı+~+∫q eTTì es¡Tdü d”]dt\ eTTì ∫Á‘·+ Vü‰s¡sY>± ì*ùdÔ, ø±+#·q e÷Á‘·+ düôdŒHé‡ Vü≤Ás¡sY>± ì*∫+~. á es¡Tdü˝À e#˚à ª>∑+>∑ 3μ ∫Á‘·+‘√ Áù|ø£å≈£î\qT eT]+‘· uÛÑj·Tô|fÒº $<Ûä+>± ∫Árø£s¡D »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

|üesYkÕºsY |ü⁄˙‘Y sêCŸ≈£îe÷sY s¡D $Áø£eT dæìe÷≈£î V”≤s√sTTHé>± n+»* m+|æ¬ø’+~. á ∫Á‘·+˝À Ç<ä›s¡T V”≤s√sTTq¢qT m+|æø£ #˚düTÔ+&É>±, yÓTT<ä{Ï V”≤s√sTTHé>± s¡∫‘êsê+qT Ksês¡T #˚XÊs¡T. Çø£ ¬s+&√ V”≤s√sTTq¢ *düTºqT |ü]o*düTÔ+&É>± Ä bÕÁ‘·≈£î n+»*ì Ksês¡T #˚j·T&É+ »]–+~. Ç|üŒ{Ïπø Vü≤§+>∑qdüT ∫Á‘·+‘√ n+»* ∫Á‘·d”eT≈£î |ü]#·j·TyÓTÆ+~ nq+‘·s¡+ ‘·$Tfi¯+, ‘Ó\T>∑T ∫Á‘ê\˝À _J>± ñqï n+»* u…+>∑fi¯Ss¡T ∫Á‘ê\≈£î <ä÷s¡yÓTÆ+~. Ç+<äT˝À |ü⁄˙‘Y b˛©düT n~Ûø±] bÕÁ‘·˝À ø£ì|ædüTÔ+&É>±, u≤©e⁄&é q≥T&ÉT $Áø£yéT dæ+>¥ Á|ü‹Hêj·T≈£î&ç bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêïs¡T. á ∫Á‘êìï pHéqT+&ç ¬s>∑T´\sY>± wüO{Ï+>¥ »s¡|üqTHêïs¡T. –Øwt ø£sêï&é, #·s¡DYsêCŸ, s¡+>±j·TD s¡|òüTT Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·\˝À ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ n+»* ø√q yÓ+ø£{Ÿ düeT]ŒdüTÔqï ^‘ê+»* nH˚ ‘Ó\T>∑T ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔ+~.

ø£qï&É Øy˚Tø˘˝À düTBÛsYu≤ãT \>∑&ÉbÕ{Ï l<ÛäsY Øy˚Tø˘ #˚düTÔqï #ê]àHêsY ∫Á‘êìï ø£qï&É+˝À <äs¡Ùø£‘·«+˝À eVæ≤+∫q #·T+Á&ÉTH˚ á∫Á‘êìøÏ ôd’‘·+ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ á∫Á‘·+˝À yÓTT<ä≥ Hê>∑#Ó’‘·q´qT m+|æø£ #˚dæq|üŒ{Ïø° nìyês¡´ ø±s¡D≤\‘√ Ä ÁbÕC…≈£îº≈£î düTBÛsYu≤ãTqT m+|æø£ #˚XÊs¡T. düTBÛsYu≤ãT düs¡düq q+~‘·qT V”≤s√sTTHé>± eTs√kÕ] m+|æø£ #˚XÊs¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ Ä&ÉT eT>±Á&Ü ãTõ® ∫Á‘·+ ‘·s¡Tyê‘· düTBÛsY u≤ãT #˚düTÔqï ∫Á‘·y˚T á Øy˚Tø˘. Ç|üŒ{Ï≈£î á∫Á‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT >√$+<ëj·TqeTVü‰ nH˚ ø£qï&É ∫Á‘êìï b˛≥T>±&ÉT>± ‘Ó\T>∑T˝À Øy˚Tø˘ #˚dæ$»j·÷ìï n+<äT≈£îHêïs¡T. Ç|ü&ÉT #ê]àHêsY ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ Hê>∑#Ó’‘·q´ ÁbÕC…≈£îº≈£î düTBÛsYu≤ãT #˚õøÏÿ+#·T≈£îHêï&ÉT. Ç~˝≤ ñ+fÒ Hê>∑#Ó’‘·q´ |ü+C≤; ∫Á‘·yÓTÆq ªdæ+>¥ e¬s‡dt øösYμ ∫Á‘êìï ‘Ó\T>∑T˝À Øy˚Tø˘ #˚j·TqTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. B+‘√ bÕ≥T eTq+, Ä{Àq>∑sY dü÷s¡´ ∫Á‘ê\T $&ÉT<ä\≈£î dæ<äΔ+>± ñHêïsTT.

pHé˝À sêD≤ ø=‘·Ô ∫Á‘·+ >∑T»sê‘Y˝À ªÄ>∑&ÉTμ wüO{Ï+>¥

ª©&ÉsYμ ∫Á‘·+‘√ ‘Ó\T>∑T ∫Á‘· s¡+>±ìøÏ |ü]#·j·TyÓTÆq V”≤s√ <ä>∑TZbÕ{Ï sêD≤. á ∫Á‘·+ uÛ≤Ø $»j·÷ìï n+~+∫q|üŒ{Ïø° nq+‘·s¡+ e∫Ãq ªH˚qT Hê sêø£ådæμ, Hê Çwüº+ ∫Á‘ê\T Ä•+∫q |òü*‘ê\T Çe«˝Ò<äT. eT<Ûä´˝À <ÛäyéT e÷s√ <ÛäyéT Væ≤+B ∫Á‘·+‘√ u≤©e⁄&é˝À |ü]#·j·TyÓTÆq sêD≤≈£î yÓTT<ä{Ï ∫Á‘·+ bÕõ{Ïyé {≤ø˘>± ì*∫+~. B+‘√ yÓ+≥H˚ &çbÕs¡TºyÓT+{Ÿ, j·TV”≤ »yê˙ Vü‰jYT ~yê˙ ∫Á‘ê\˝À neø±X¯+ e∫Ã+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À {≤©e⁄&é˝À ≈£L&Ü |üsê»j·÷\T ñHêï.. sêD≤ m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT ø=‘·Ô neø±XÊ\T #˚õøÏÿ+#·T≈£î+≥÷H˚ ñHêï&ÉT. áH˚|ü<∏ä´+˝À ‘Ó\T>∑T˝À e∫Ãq ªø£èwüí+ e+<˚ »>∑<äTZs¡Tμ ∫Á‘êìøÏ bÕõ{Ïyé {≤ø˘ ¬ø’edü+ #˚düTø√e&Éy˚T ø±≈£î+&Ü u…dt j·÷ø£ºsY nyês¡T¶qT kı+‘·+ #˚düT≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ dæ<ëΔsYú, Vü≤ì‡ø£\T q{Ï+∫q dü+~∏+>¥ dü+~∏+>¥∫Á‘·+˝À ¬>dtº s√˝Ÿ˝À ø£ì|æ+∫q sêD≤, ‘·$Tfi¯+˝À Äs¡+uÛÑ+ ∫Á‘·+˝À ≈£L&Ü ¬>dtº s√˝Ÿ b˛wæ+∫q $wüj·T+‘Ó*dæ+<˚. Ç~˝≤ ñ+fÒ Á|üdüTÔ‘·+ uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ ∫Á‘·+>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï s¡TÁ<äeT<˚$, u≤VüQã* ∫Á‘ê\˝À ø°\ø£ bÕÁ‘·˝À¢ ø£ì|æ+#·qTHêï&ÉT sêD≤. Ç|üŒ{Ïπø s¡TÁ<äeT<˚$ ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ ∫e] <äX¯˝À ñ+&É>±, sê»eTÚ[ ªu≤VüQã*μ ∫Á‘·+˝À sêD≤ bÕÁ‘·≈£î dü+ã+~Û+∫ j·TT<äΔ|ü⁄ düìïy˚XÊ\T ∫Árø£s¡D |üP]Ô ø±e&É+‘√ sêD≤≈£î ø=+‘· >±´|t sêe&É+‘√ pHé sêD≤ ø=‘·Ô ∫Á‘·+ ôd{Ÿ‡ô|’øÏ yÓfi¯flqT+~.

{Ï«≥ºsY˝À s¡»˙ø±+‘Y ]ø±sY¶... dæìe÷˝À¢ |ü\T ]ø±s¡T¶\T ÁøÏj˚T{Ÿ #˚dæq k‘Y Ç+&çj·÷ dü÷|üsYkÕºsY s¡»˙ø±+‘Y Ç|ü⁄&ÉT k˛wü˝Ÿ HÓ{Ÿe]ÿ+>¥ ôd’{Ÿ {Ï«≥ºsY˝À ]ø±s¡T¶\T düèwæºdüTÔHêïs¡T. k˛eTyês¡+ Äj·Tq {Ï«≥ºsY nøö+fÒ zô|Hé #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. s¡»˙ {Ï«≥ºsY˝ÀøÏ e#êÃs¡qï $wüj·T+ ‘Ó*dæq|üŒ{ÏqT+N n_Ûe÷qT\T Äj·TqTï

bòÕ˝À ne&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. {Ï«≥ºsY yÓTT<ä\T ô|{Ϻq yÓTT<ä{Ï 8 >∑+≥˝À¢H˚ Äj·Tìï 1\øå± 50 y˚\ eT+~ bòÕ˝À nj·÷´s¡T. Á|üdüTÔ‘·+ s¡õ˙ ø±+‘Y bòÕ˝ÀesY‡ *düTº 1,95,000 øÏ #˚]+~. Ç~˝≤e⁄+&É>± s¡õ˙ø±+‘Y q{Ï+∫q ª$Áø£eTdæ+Vü‰μ y˚T 9q Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± 3000øÏ ô|’>± ~∏j˚T≥sY‡˝À $&ÉT<ä\ ø±qT+~. á dæìe÷≈£î Äj·Tq ∫qï ≈£îe÷¬sÔ kÂ+<äs¡´ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#ês¡T.

\*‘Y yÓ÷&ûøÏ düTÁ|”+˝À }s¡≥.. cÕøÏ∫Ãq ;d”d”◊ Á|üyêdü J$‘·+ >∑&ÉT|ü⁄‘·Tqï ◊|”m˝Ÿ e÷J #ÛÓ’s¡àHé \*‘Y yÓ÷&ûøÏ düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À }s¡≥ \_Û+∫+~. düTÁ|”+ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î Ç{°e\ »]–q sê»kÕúHé ÁøϬø{Ÿ nk˛dæj˚TwüHé dü+|òüT mìïø£\ |òü*‘ê\qT eT+>∑fi¯yês¡+ yÓ\¢&ç+#·>±, á mìïø£˝À¢ \*‘Y yÓ÷&ûøÏ 33 z≥¢˝À 25 z≥T¢ e#êÃsTT. &çôd+ãsY 19q »]–q mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫q |òü*‘ê\qT ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î yÓ\¢&ç+#·˝Ò<äT. nsTT‘˚, mìïø£\ |òü*‘ê\qT yÓ\¢&ç+#ê\ì >∑‘· yês¡+ düTÁ|”+ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~.

B+‘√, C…’|üPsY˝Àì ø√s¡Tº düeTø£å+˝À mìïø£\ |òü*‘ê\T >∑\ d”˝Ÿ¶ ø£esYqT eT+>∑fi¯yês¡+ yÓ\¢&ç+#·>±, yê{Ï˝À \*‘Y yÓ÷&û $»j·T+ kÕ~Û+∫q≥Tº yÓ\¢&Ó’+~. eTs√yÓ’|ü⁄.. \*‘Y yÓ÷&ûøÏ ;d”d”◊ cÕøÏ∫Ã+~. sê»kÕúHé ÁøϬø{Ÿ nk˛dæj˚TwüHéqT düôdŒ+&é #˚dæ+~. <ëì kÕúq+˝À ˇø£ n&éVü‰ø˘ ø£$T{°ì @sêŒ≥T #˚j·TqT+~. |ü+C≤uŸ ÁøϬø{Ÿ nk˛dæj˚TwüHéqT s¡<äT› #˚ùdÔ sê»kÕúHé≈£î #Ó+~q nXÀø˘ eTH˚]j·÷, n_ÛeTqT´ ˝≤+u≤ uÛ≤s¡‘Y≈£î Ä&˚ neø±XÊ\T ñ+&Ée⁄.

Ä&˚ neø±X¯+ ˝Òì eTT>∑TZs¡T Ä≥>±fi¯¢qT Ç+{ÏøÏ |ü+|æ+~. $T*+<é ≈£îe÷sY, »j·T+‘Y j·÷<äyé, X¯s¡‘Y\T Ç+{ÏøÏ yÓ[¢b˛j·÷s¡T. Ä eTT>∑TZ]ì

ø=~›ø±\+ Ç+{ÏøÏ |ü+bÕs¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚ ÁbÕ+#Ó’J yê]ì ‹]– |æ\TdüTÔ+~ nì ◊|”m˝Ÿ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT.

‘·qj·TT&ç düeTø£å+˝À uÛ≤s¡´qT ô|fi≤¢&çq $H√<é ø±+;¢! uÛ≤s¡‘· e÷J ÁøϬø≥sY $H√<é ø±+;¢ ‘·q ≈£îe÷s¡T&ÉT düeTø£å+˝À ‘·q uÛ≤s¡´qT eTs√ $yêVü≤+ #˚düT≈£îHêïs¡T. eTT+u…’˝À ‘êC≤>± »]–q á $yêVü≤ ø±s¡´Áø£eT+ z πø<∏ä*ø˘ #·]Ã˝À »]–+~. $H√<é ø±+;¢øÏ Ç|üŒ{Ïπø Ä+Á&çj·÷ ôV≤${Ÿ nH˚ eTVæ≤fi¯‘√ ô|fi¯flsTT+~. M[fl<ä›]ø° Jdüdt ÁøÏdæºj·÷H√ nH˚ ø=&ÉT≈£î ≈£L&Ü e⁄Hêï&ÉT. nsTT‘˚, eTT+u…’ u≤+Á<ë˝Àì ôdsTT+{Ÿ |”≥sY‡ #·sYÃ˝À »]–q y˚&ÉTø£˝À ø±+_¢ ‘·q uÛ≤s¡´ n+Á&çj·÷ ôV≤${ŸH˚ πø<∏ä*ø˘

n|ü⁄Œ&˚ ]f…’sY ø±qT: y˚TØø√yéT! ‘êqT kÕ~Û+#ê*‡q \øå±´\T #ê˝≤ $T–* ñHêïj·Tì, n+<äTπø Ç|üŒ{À¢ ]f…’¬sà+{Ÿ Á|üø£{Ï+#˚ Ä˝À#·q˝Ò<äì ◊<äTkÕs¡T¢ Á|ü|ü+#· #ê+|æj·THé y˚TØø√yéT düŒwüº+ #˚dæ+~. 2012 \+&ÉHé ˇ*+|æø˘‡˝À y˚TØø√yéT ø±+dü´ |ü‘·ø£+ HÓ–Zq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. @<√ ˇø£ s√E ]f…’ø˘ ø±yê*‡+<˚. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ Ä Ä˝À#·q ˝Ò<äì y˚TØ düŒwüº+ #˚dæ+~.

≈£îe÷¬sÔ ø√dü+ ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+∫q ù|dt!

eTT>∑TZs¡T Ä≥>±fi¯¢qT ‘·–Z+#·T≈£îqï &Ûç©¢! ‘·eT »≥TºqT ‘ê‘êÿ*ø£+>± ≈£î~+#ê\ì &Ûç©¢ &˚sY&Ó$˝Ÿ‡ ìs¡ísTT+∫+~. »≥TºqT 23 qT+∫ 20 ‘·–Z+∫q &Ûç©¢.. yÓ+≥H˚ e÷´#Y\qT

eTùV≤wtu≤ãT-‘·eTHêï\T V”≤s√, V”≤s√sTTqT¢>± q{ÏdüTÔqï ªÄ>∑&ÉTμ ∫Á‘·+ {°+ düuÛÑT´\T wüO{Ï+>¥ H˚|ü<∏ä´+˝À ‘·«s¡˝À >∑T»sê‘Y yÓfi¯flqTHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ á∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ X¯+cÕu≤<é msTTsYb˛s¡Tº˝À »s¡T>∑T‘√+~. Çø£ÿ&˚ eT] ø=~› s√E\T ªÄ>∑&ÉTμ wüO{Ï+>¥ ôV’≤<äsêu≤<é˝ÀH˚ »s¡>∑qT+~. ªÄ>∑&ÉTμ wüO{Ï+>¥ ˝≤+>¥ ôw&É÷´˝ŸqT >∑T»sê‘Y˝À »s¡>∑qTqï~. ø°\ø£ düìïy˚XÊ\qT ∫Árø£]+#˚+<äTπø >∑T»sê‘Y yÓfi¯flqTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç+<äT˝À eTùV≤wtu≤ãT b˛©dt Ä|ò”düsY>± ø£ì|æ+#·qTHêï&ÉT. lqTyÓ’≥¢ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï á ∫Á‘êìøÏ ‘·eTHé eT÷´õø˘ n+~düTÔHêïs¡T. á ∫Á‘êìï Ä>∑düTº˝À $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. eTùV≤wtu≤ãT á ∫Á‘·+ nq+‘·s¡+ ø=s¡{≤\ •e, eTDÏs¡‘·ï+\ <äs¡Ùø£‘·«+˝À q{Ï+#·qTHêï&ÉT.

dü+Á|ü<ëj·T+˝À ô|fi≤¢&Ü&ÉT. ø±+_¢, Ä+Á&çj·÷ yÓTT<ä{ÏkÕ] ô|[fl#˚düTø√e&ÜìøÏ eTT+<äT #ê˝≤ø±\+ düVü≤Jeq+ #˚XÊs¡T. Ä ‘·sê«‘· ø√s¡Tº <ë«sê $H√<é, Ä+Á&çj·÷\T ‘·eT yÓ’yêVæ≤ø£ dü+ã+<ÛëìøÏ #·≥ºã<䛑· ø£*Œ+#·T≈£îHêïs¡T. Ç|ü⁄&ÉT yê]<ä›s¡T πø<∏ä*ø˘ dü+Á|ü<ëj·T+ Á|üø±s¡+ ˇøÏ+{Ï yês¡j·÷´s¡T. á $yêVü≤ y˚&ÉTø£≈£î u≤©e⁄&é q≥T\T nX¯ó‘√wt sêHê, Äj·Tq düreTDÏ, q{°eTDÏ πsDTø± düVü‰˙\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

Á|üeTTK f…ìïdt ù|¢j·TsY *j·÷+&ÉsY ù|dt ‘·q mì$T<˚fi¯¢ ≈£îe÷¬sÔ dü+s¡ø£åD u≤<Ûä´‘·\T XÊX¯«‘·+>± ‘·qπø n|üŒ–+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î Äj·Tq eTT+u…’ ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. yÓ÷&É˝Ÿ ]j·÷‘√ düVü≤Jeq+ ø±s¡D+>± yê]øÏ ˇø£ ≈£îe÷¬sÔ ø£*–+~. nsTT‘˚, ]j·÷ e÷qdæø£dæú‹ dü]>± ˝Ò<äì, ‘·q ≈£îe÷¬sÔ $wüj·T+˝À ÄyÓT m|ü⁄Œ&É÷ u≤<Ûä´‘·>± e´eVü≤]+#·˝Ò<äì, ø£qTø£ ≈£îe÷¬sÔqT ‘·qπø n|üŒ–+#ê\ì ø√sês¡T. ]j·÷≈£î $yêVü≤ e´edüúô|’ ‘·–q qeTàø£+ ≈£L&Ü ˝Ò<äì, n+<äTπø ‘êqT ô|[¢ #˚düTø√˝Ò<äì ‘Ó*bÕ&ÉT. Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·q ≈£îe÷¬sÔqT ã\e+‘·+‘·+>± $<˚XÊ\≈£î rdüT¬øfi¯¢&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïk˛Ô+<äì ù|dt ‘·q |æ{ÏwüHé˝À ù|s=ÿHêïs¡T.

sê»kÕúHé ÁøϬø{Ÿ nk˛dæj˚TwüHéô|’ ;d”d”◊ düôdŒq¸Hé! sê»kÕúHé ÁøϬø{Ÿ nk˛dæj˚TwüHéô|’ uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ ø£+Á{À˝Ÿ uÀs¡T¶ düôdŒq¸Hé y˚≥T y˚dæ+~. e÷J ◊|”m˝Ÿ #ÛÓ’s¡àHé \*‘Y yÓ÷&ûì ÄsYd”@ n<Ûä´≈£åî&ç>± mqTïø√e&É+ô|’ ;d”d”◊ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚k˛Ô+~. ÄsYd”@ |òü*‘·+ yÓ\¢&Ó’q yÓ+≥H˚ á y˚Ts¡≈£î ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥Tº ;d”d”◊ ôdÁø£≥Ø ˇø£s¡T ‘Ó*bÕs¡T. sê»kÕúHé ÁøϬø{ŸqT y˚TH˚CŸ #˚ùd+<äT≈£î z ø=‘·Ô ø£$T{°ì @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ◊|”m˝Ÿ e´eVü‰sê˝À¢ neø£‘·eø£\ô|’ rÁe Äs√|üD\T m<äTs=ÿqï yÓ÷&ûô|’ ;d”d”◊ ìùw<Ûä+ $~Û+∫+~. eT∞¢ sê»kÕúHé uÀs¡T¶ <ë«sê ÁøϬø{Ÿ e´eVü‰sê˝À¢ bÕ\T|ü+#·T≈£îH˚+<äT≈£î Äj·Tq b˛{° #˚düTÔ+&É≥+ô|’ ;d”d”◊ >∑TÁs¡T>± ñ+{À+~.

Printed, Published & owned by Sangineedi Sitaram, Printed at SAMCO, Hyderabad, Published at # 6-2-40, Doller Chambers, 4th Floor, Flot No.3 & 4, AC Guards, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004. Andhrapradesh. RNI / APTEL/2012/48595; Tele Fax: 040-66348710, Editor-in-Chief Cell: 99666 98666, Nanduri Ravi Editor Cell:99666 77889, Mail:indianewstodaydaily@gmail.com. Web site: www.indianewstoday.co

07 05 14  
07 05 14  
Advertisement